P. 1
Turkish to Turkish

Turkish to Turkish

|Views: 79|Likes:
Yayınlayan: Aylak Mağlup

More info:

Published by: Aylak Mağlup on Oct 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

birliğsağ i lamak. ı ı r r. ahenksiz * Uyumsuz. * Yavaş ı . aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ahenk vermek * düzeni. ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. düzenli. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. ahenkli * Uyumlu. ı ı r r. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak.ahenk sağ lamak * düzene sokmak. . ahfat * Torunlar. soy. düzensiz. * Eğ lenceli. değ verilecek bir ş değ er ey il. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. uyumluluk. düzensizlik. ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası . ağ r. ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. ahenksizlik * Uyumsuzluk. . uyumu sağ lamak. ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahenktar aheste * Ahenkli. * Eğ lencesiz.

kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. * Bkz. * Devir. en sonra. harap duruma getirmek. ant. dağ k. ancak 2. i * Antlaş ma. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. * Son zamanlarda. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. ahretlik. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. son olarak. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. Muhammed. ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. zanaatçı im .ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. * Bkz. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. sonunda. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. * Sonra. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. değ verilecek bir ş değ er ey il. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri. k * Son. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. cömertlik. . una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma. son günlerde. Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. * İ ömrünün son yı . bakı z. ahı r. . yakı nlarda. zaman. ahret. eli açı k. ndan ahi Ahilik * Cömert. sonraki. ahı çevirmek ra * bir yeri pis.

ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. ahlâf ahlâk bilim. ahlâk dı ş ı * Töre dı. reseptör. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. iyi. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. kötü gibi sorunları inceleyen. bilir bilmez konuş larda mak. yi ahlâk bilimi * Yarar. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak. * Antlaş belgesi. antlaş anlaş ma ma. rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. etik. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. güzel huylar. rdı. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. * Birinin yerine geçenler. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . ahitleş mek * Antlaş mak. lar.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. alı. kuş aklar. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. halefler. ma. . ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. * Kabul etme. eslâf karş . ahitname ahiz * Alma. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak.

ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. * Kaba adam. ah etmek. k k raşrı ahmak . zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. * Bu ağ n. moralizm. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. ahmağ yüz. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). yol iz bilmez kimse. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. bunlara uygun davranan (kimse). ah çeker gibi ses çı ç karmak. reti. * Ahlâk bilimi. z * Ahlâk kuralları uymama. * Gülgillerden. yasaları uyum içinde olma. ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. bir il. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. na * Dürüst davranmayan. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. kötü huylu. abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. * Bir karım içindeki parçalar. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. ögeler. aç. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. ahlâkla ilgili. na lı * Ahlâka uygunlukla. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları .ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. * İ çekmek. terbiyesiz. ahlâksı davranı na zca ş . ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ.

ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i.* Aklı gereğgibi kullanamayan. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. bön. ş k. * Dilsiz. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. ve an mur. ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. aptallaş mak. aptallaşrmak. ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti. ı r * Dinî inanı göre. * Bir an için ş alayıbocalamak. ş ahmakça * Biraz ahmak. lsı k. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. sağ ve dilsiz. aptalca. budala. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. ahret yolculuğ u * Ölüm. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad. sı ahraz ahret dünya. ş . ahş a . öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. aptal. r iş ahretlik * Besleme kı z.

çocuklar. yayı yla e. m m.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. vaziyetler. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. aç i. karaca. * Bu bitkinin duta benzeyen. koca ve çocuklardan oluş topluluk. zarif kadı n. ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. koca. karı ı na . aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). ahu * Ceylan. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. ahzetmek * Almak. * Ait olma durumu. ahu parçası * Çok güzel. çekici. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. . bağ ı ciğ gibi ş rsak. * Davranı ş lar. polip. kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. kı zı rmı renkli. . ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. er eyler. ahududu * Gülgillerden. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. tahtadan yapı ş lmı . aidat * Ödenti. an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. * Olaylar. kabul etmek. ş . * Karı . kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. * çok güzel. * Kesenek. ahzetme * Ahzetmek iş i. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. sı nları * Eşkarı . * Güzel. çekici. ince. lan. rnaş k. ahzükabz * Kendine mal etme. ahval * Durumlar. ahş ap * Ağ açtan. hâller. iliş kinlik.

ik. aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . en. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. * Aile ile ilgili. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. yakı ş ı n. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. anlaş sevgi ve hoş ma. aile adı * Soyadı . kla i. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. * Bütün aile birlikte. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . hayvan veya bitki topluluğ i u. iliş iliş ilgili. doğ kontrolu. . -e düş kin. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. için. görü. birine düş mek. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. birinin olmak. u. *İ lgilendiren.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. * Ailece. geliş i ev. aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. ajan * Ailesi olmayan.

* Kar. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. temsilci. * Ajanıgörevi. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. rahat. küre-k vb. süt gibi ş eylerin rengi. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. beyaz. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. perde. layan iş kolu. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. ak demir * Dövme demir. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . gözenek. gözenekli. andaç. ak benek benek. yat-ak vb. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . * Bu iş kolların çalı ğbüro. * Bazıeylerde beyaz bölüm. bı tara-k.* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. * Sınt ız. casus. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. * Temiz namuslu. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. katarakt. kı sı * Beyaz leke. ak basma * Ak su. ı tı * Bu renkte olan. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. ele-k. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . ç-ak. iş ğ ı iş görevlisi. kara ve siyah karş . -ak. un için ş an * Bir kimsenin.

süblime. . k nı diğ lan ak gün ağ r. u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. sülümen. * Bembeyaz. çok zehirli. lodos. ak pak * tertemiz. akı karası geçitte belli olur. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem. istavrit. ayıise pratı ak kan * Lenf. abey. * saçı sakalı armı ağ ş . ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. omuriliğ dıtabakası an in ş . akabe * Güneyden esen rüzgâr. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. ş algam. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . kları lan lan * Çoban yı zı ldı. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n.* Bkz.ş . ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. *İ zmarit. turp. beyaz bir toz. parlak. ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . ak kan yangı sı * Adenit. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. temiz. ak pak ak pas * Lâhana. özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida). ayıkiş lar.

hemen ardı ndan. su yolu. * (su için) İ yeri. hemen arkadan. * Yer altı suları toplayan tesisat. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. dere. çay. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. i akak . ı . kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. * Bilimsel niteliğolan. oluk veya baş araç. lar * Yüksek okul. sarp ve zor geçit. akağ aç * Gürgengillerin. ark. * Akarsu yatağ yatak. i akademisyen * Akademi üyesi. akademi * Bilginler. lan ka * Kanal. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . mecra. sanatçı kurulu. i. ardı ndan. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. akaçlama * Akaçlamak iştefcir. akademik * Akademi ile ilgili. vinti * Eğ inişfazla olan yer. küçük akarsu. * Irmak. * Yer altı oluğ su u. * Maundan yapı ş lmı . drenaj. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. yazarlar.* Tehlikeli. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . akabinde * Arkası ndan. * Maun. imi.

* Kaplı ca. bağ mülk. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. akasya * Baklagillerden. boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. Meryem ana asması (Clematis vitalba). gaz. olan bir taş .akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. acınkine benzeyen. güzel kokulu reçine. yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . sonuçsuzluk. mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. akarca * Kemik veremi. söyleyeceğsöze yer kalmamak. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su. * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. motorin gibi yakı n satı ğyer. meteor. ı . akamet * Kırlı verimsizlik. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. * Baş sı k. vı akaryakıistasyonu t * Benzin. ksı akaryakı t * Benzin. sokucu veya emici knaz lı . ları üsle ik. * Sürekli iş leyen çı fistül. dükkân gibi mülk. * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . ban. en acı m acı . kül renginde. yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. ağ ş en ma. z. lan aç * Baklagillerden. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. akan sular durmak * itiraza. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. aralı z. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). arız. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . beyaz çiçek veren. zamk. * Kiraya verilerek gelir getiren ev. tarla. sık. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. dükkân. * Kesintisi olmayan. yaban lı cı asması . ahap. * Küçük akarsu.

n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. (Bemicla).akbaba * Akbabagillerden. akburçak akciğ er organ. burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). bataklı ı ve göl kıları yaş k. akça armudu * İ kabuklu. plevra. iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. başve boynu çı olan. nce . akbuğ day * Kurak iklime dayanı . a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. ile lan k * Akya balı. kın ı kılara göçen. geniş büyük olan. rmak yı nda ayan. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. akçe. beyaz kabuklu. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). * İ htiyar. bronş çuklarıson bölümü. ekmeklik buğ klı day. u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). sarı ve sulu bir tür armut. erin. * Bkz. etli akça pakça . beyazca. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . leş beslenen. hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. eti kı klı lçı . ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. * Sazangillerden. nda . yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). oldukça büyük. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı .

akdetme * Akdetmek iş i. akdedilme * Akdedilmek durumu. yaprakların uzun. lı akçe * Küçük gümüş para. . bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). n akçöpleme * Zambakgillerden. * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. Akdeniz humması * Malta humması . malî. * Her tür madenî para. iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu. akçık llı * Akçı l olanıdurumu. keşleme. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. güzel (kadı n). akdarı * Buğ daygillerden.* Beyaz tenli. akçalı * Paraya bağ. rengini atmak veya atmıgibi olmak. parayla ilgili. akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. . akçakavak * Akkavak. geniş nı olması . llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç . akdetmek . akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. lam aç. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek.

* İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. i * Kolay söylenebilen. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. k * Düş ünce. gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu. cathartica). akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. akı l. üt. muahede.* (mukavele. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. nda. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. kara gözlü. akılı cı k * Akı olma durumu. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. lan akı seyelân. tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. kara saçlı . * Hafı bellek. k m). lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. akı cı * Akma özelliğolan. aksungur. anlamca açı(anlatı selis. za. okunabilen. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. akı karası ak kara * beyaz tenli. bir yla an ğy). i lan * Beyaz renkte olan dut. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba). . kanı . l. cı * Söz. * Sonunda. ğ lan akı l * Düş ünme. eninde sonunda. * Öğ salıverilen yol. us. ve mı cı i. . güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. sonuç. anlama ve kavrama gücü.

akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. gayriaklî. l dı ı sı . vaktinde hatı rlamak. ru il. ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. akla uygun gelmemek. herhangi birinin aklı gelebilir. muhtı defteri. insanıaş rtı şı rtmak. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu. yirmi yaş i. e. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . . ajanda. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. deli. not defteri. sı nı rrı çözmek. * Us dı. inanı lacak lmaz. na na akı l almak * danı ş mak. en içeride çı azı i. gerçeğ uygun olmayan. görüş almak. ş lı ı k. sı nı unu rrı çözememek. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. akı l almamak * inanı gibi olmamak. akı l erdirmek * anlamak. akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. irrasyonel.

unutulmamak. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. ünce. rasyonalizm. akı retmek. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. akı l kutusu * Çok akı. unutmak. in ini. rasyonalizm. davranıbeklenmeyen (kimse). akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. n l var. . usçu. lda akı tutmak lda * unutmamak. rasyonalist. akı ı nı l vermek. * kafa yormaya gerek yok. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. akı kalmak lda * akı yer etmek. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. yol göstermek. zeki kimse. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. mak. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma. umudunu kesmek. akı lcı * Akı lı ilgili. akliye. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. akliye. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. kartı ini reti. akı çı ldan kmak * unutulmak. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek. usçuluk. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu.

akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar.akı çı ldan kmak * unutmak. ru. aptal. aklı baş getirmek. llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. dengeli. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. akı çı ldan kmamak * unutamamak. * Akı olma durumu. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. lı nı ş llar . uyanı k. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. tasarlamak. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. n. n. akı uslu llı * Akı olarak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. ı lan laş n ndan * Uslanmak. akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak. llandı i. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. ru * Akla yakı doğ makul. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. yaramazlıetmeyerek. .

* Debi. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. k akıetmek n * toplu olarak gitmek. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. üş * düş ülkesine saldı man rmak. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. ş kan ş ı iş * Sanatta. eyi lsa akı z lsı * Aklı . akı mtoplar * Akü. akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. cereyan tarz. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda. baskı yapmak. amperölçer. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. * Hava. cereyan. * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. siyasette. hareket.akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. akümülâtör. yı rma. düzensiz ş söylemek. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. forvet. yöntem. yer değ tirmesi. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması . su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. ncı akı n akı lı ncı k . n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. * Düş toprakları tedirgin etme. anlayıkı i li ş t. üş mek. akı m * Akmak iş i. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. hücum. * Akı olma durumu.

ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. akı cereyan. akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. akı ş * Akmak işveya biçimi. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. * Akı n. ş kan i . sürüp gitme. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). akma. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. seyyal. ik. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. iklik. man ı ldı akı rı ndık * Reçine. tedirgin etmek.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. im. eğ meyilli. uzun bir balıtürü. olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. çam sakı. * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı ile birlikte sürüklenmek. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . * Eğ eğ meyil. an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . i * Geçip gitme. n ru iş m.

eyler lan. akı ş malı * Akı özelliğolan. akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. akı tmak * Akması sağ nı lamak. . zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. durağ mazlı ı iş an. ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. parlak ve değ bir taş erli . din inancı eye lanı . akması yol açmak. kalseduan kuvarsın bir türüdür. n. akil baliğ olmak . daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. n nları na ru * Un. akide. ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. * Enli bilezik. * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. nı akil * Akı. ağ güç eriyen ş ı zda eker. süt. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). dökmek. yağyumurta. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it .akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. akide ş ekeri * Bkz. yarı ı . ş veya pekmezle yoğ . olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. saydam. erin.

parlak bir yüzeyde görünmesi. baş sağ arı layamamak. akim kalmak * sonuca ulaş amamak. sı * Sonuçsuz. yansı yankı ı k nı tı cı ma. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). . * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. kontrat. eyin ka ey ğ ı * Evirme. . evirtim. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. baş sı arız. me. akçakavak. sözleş veya mukavele yapan. * Bir cismin. * Akkor olma durumu. akilâne akim * Kır. akkaraman * Vücudu beyaz. verimsiz. lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. ı z iyi miş lısıcı u. ağ burun. * Akıca. döl veremeyen. göz etrafı ı z. ırı böcekler topluluğ termitler. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. * Nikâh. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. tartılması yol açmak. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. . Hollanda kavağ(Populus alba). akkarı nca * Düz kanatlı lardan. akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . termit (Termes). kaba karık yapağ . su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. akkirpani * Ak. ile en lem. iri ak kanatları n. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. iri baş. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). fakat kirli. ilgi veya tepki yaratmak.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü.

. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. ibra etmek. akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. aklama * Aklamak iş ibra. akla gelmedik * düş ünülemeyen.vb. düş ünülemez. sı nı ndan * Aklanmak iş i. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak.akkuş akkuyruk * Atmaca. akıca. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. akla yatkı n * uygun. ibraname. yı cı kuş rtı bir . makul. * Baş lı arıgösterilmek. güçlüklerle karş mak. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. değ olarak nitelendirilmek. i. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). temizlenmek. makul. maile. n i. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. . düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. it-ekle. akla hayale gelmez * inanı lmaz. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. çı racak gibi olmak. ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. tebriye etmek. zı ldı vanadan çı kmak.

aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. beyazlaşrmak. . aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. * Akı bulunan. akı ince. kavrayamamak. * bir ş olabileceğ inanmamak. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. beyazlaş mak. eyin ine * uygun bulmamak. kusursuz. aklı almamak * anlayamamak. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. ağ armak.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. sorun üzerinde toplayamamak. çok korku geçirmek. çok korkmak. kendine gelmek. ak renkli. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . temize çı kmak. ş ı aş rmak. llı * doğ dürüst. beraat etmek. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak. na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak.

i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. aklı evvel * Akı geçinen. ilerisini görememek. bocalamak. aklı ra sı * aklı sandına göre. münasebetsiz. düş üne göre. ndan um ey .aklı ermek * anlayabilmek. * Kendisini en akı sanan. beyazlı siyahlı . sağ duyu sahibi olmayan. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde. aklı karalı * Akı karası ve olan. * çok beğ enmek. nca. korkmak. llı * Ak olma durumu. tatmin olmak. * akı olgunlaş lca mak. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. aklı oynatmak. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. nı aklı evvel * Densiz. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. bayı lmak. düzgün. olacağ inanmak. umduğ göre. ş ı ı nı aş rmak. ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak.

aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. ey * kararlaşrmak. na . aklı gelmek na * hatı rlamak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek. bir ş telkin etmek. aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. davranmak. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek.aklı mda! söz. tasarlamak. çok istemek. tı aklı koymak na * bir kimse birine. * bir ş yapmayı ünmek. kı namak. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. bir düş ünceye saplanı kalmak. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. anı msamak. aklı eyin ine almak. * düş ünmek. aklı düş na mek * hatı rlamak. * olabileceğ inanmamak. kavrayamamak. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek.

l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. * ayartmak. * hatı rlamak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. aklı olsun! nda * unutma!. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak. aklı tutmak nda * öğ renmek. aklı oynatmak nı * çı rmak. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. bellemek. hiç unutmamak. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden. aklı ra. * gereksiz. tasarlamak. aş nca lsı ler . kararı caydı ndan rmak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak. yersiz iş yapmak. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. * unutmamak. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. aklı kaçı nı rmak * delirmek. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. baş çı tan karmak. çok ş ı aş rtmak. ldı * akı şiş yapmak. sı aklı kalmak nda * unutmamak.

* Çabucak savuş ortadan kaybolmak.aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. yersiz düş ünmek. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. çam sakı. * Akı ilgili. mak. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. * Akı l hastalı uzmanı kları . ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. * (zaman için) Çabuk geçmek. bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. keçi mantarı (Agaricus campestris). akla dayanan. * Sağ duyu. lcı k. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. * (boya için) Birbirine karı ş mak. rasyonalizm. * Karı ş mak. * Sürüp gitmek. katı lmak. kları * Akı lı usçuluk. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. * Art arda ve toplu olarak gitmek. * Reçine. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. mek. akma * Akmak iş i. akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. . aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. akı rı zı ndık. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak.

akordiyon * Bkz. düzenlemek. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. gölet. akortsuz. ları akort yapmak * çalgı n tellerini. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. eş eden. akortlatma * Akortlatmak iş i. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. akordiyoncu * Bkz. akortlanma * Akortlanmak iş i. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak.akmaz * Durgun su. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. akortsuz . akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. akordeon. akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. akortlu * Akordu olan. akordeoncu. ses veren araçları ayarlamak. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. uyumsuz. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . akort edilmiş .

Zodyak. * Yaş denk. akrobatlı k * Cambazlı k. akromatik . nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. * Birbirini tutmayan. uyumsuz. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). hım. . arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. diğ erinin sonucu olan ş eyler. k. örneğakrep olan takı . yaş boydaşöğ ça ı t. ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. * Cambaz. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan. ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. yaş k. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. * Biri. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. arası akrep * Akreplerden. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. ür. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. akort edilmemiş . akran akranlı k * Akran olma durumu.* Akordu olmayan. akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. i mı * Cambazlı akrobatlı k. sı rı * Kredi mektubu. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç.

. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). * Hafif topallamak. ih. * (bir işGereğgibi yürümemek. n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Vurgu. çene. grup vurgusu. geri kalmak. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde.* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. akromatopsi * Bkz. * Ermişevliya. kelime vurgusu. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş . büyümesi veya uzaması . * Kımlar. akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. muvaş tevş ş ah. * Aksak olma durumu. aks aksak * Dingil. hafifçe topallayan. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . iyi iş yi lemeyen. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. renk körlüğ ü. sı * Aksamak iş i. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. * İ gitmeyen. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . * Türk müziğ oldukça kı bir usul. renksemez. ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. * Aksayan. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. ş oluş turan bölüm. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz.

* Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . kriz. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. yansı ş ı ekil) p lanmak. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . akselerograf *İ vmeyazar. aksesuar nesne. k aç * Aksatmak iş i. lmak. durumu. aksı hapş olayı rma. tersine çevirmek. bir makinenin iş levine katı lmayan. * Evirmek. eldiven. mücevher gibi eş ya. aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. * Bir aletin. yankı p lanmak. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. * Aksaması yol açmak. * Ulaş yayı mak. bir işgereğgibi yürütmemek. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. hazı * Aksesuar kullanması seven. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). rma. ı rı . aksettirme * Aksettirme iş i. * (ık) Bir yere vurmak. lı kta lan. çanta. kemer. i ğ ı çeş eş itli ya. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. ulaşrmak. akselerometre *İ vmeölçer. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. * (ığ Yansı şı ı) tmak. ı hapş k. gürültülü soluk boş zlı alması . duyulmak. yaymak. yankı vermek. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i.* "alma ve verme" Alıveriş ş . ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. duyurmak. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. * Haberi. ş apka.

aksi takdirde * yoksa. zgı * istenmediğhâlde. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. öyle olmazsa. inadı direnmek. zıkarş olumsuz. hapş rması ı rtmak. aksilenmek * Aksileş mek. ters davranmak. inatçı etmek. ı t. aksilik olarak. t. menfi. huysuz. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. ters ve kı n olarak. aksi hâlde. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. hastalı . aksileş mek * Huysuzlanmak. ı . i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. rma. * İ . aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. huysuzlanmak. hı n. hapş ı rmak. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. * Aksı aksı biçimi. rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. ağ ve burundan hı . münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. huysuzluk etmek. aksileş me * Aksileş iş mek i. aksilenme * Aksilenmek iş i.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. aksi * Ters. sısıaksı hapş klı rı a . * Uygun olmayan. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. rı ı k k ran. natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. nda aksiliğüstünde i . aksı rtma * Aksı rtmak iş i.

* Yankı . * Akş vakti kı namaz. aksiyon * Bir kuvvetin. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . ka sı akş akş am am . * Ada soğ . bir düş üncenin ortaya çı kması . uygunsuzluk. aksülâmel * Tepki. bu hareketten ortaya çı geliş kan im. lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. * Sermayenin belirli bir bölümü. * Hareket. ak basma. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a . ndan * Akdoğ an. geliş nı tiren lı im. aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . belit. pay senedi. perde. maddî bir etkenin. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. k u ı mütearife. katarakt. hikâye. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. inatçı huysuzluk. iş . aksilik etmek * güçlük çı karmak. * Gece. huysuzluk etmek. elveriş in sizlik. aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. ters davranmak. * Oyunun teması geliş başca olay. * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. lı k. * Hisse senedi. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. uyuş maya yanaş mamak. anı * Tersine. reaksiyon. ş lı aksilik * Terslik.* olumsuz davranı. inatçı etmek.

güneş battı sı in ğ ralar. Çulpan. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. nda.* Akş n olduğ ş dar zamanda. bitmemek. kı. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. akş kadar ama * bütün gün. simit. özellikle akş doğ yapı gazete. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. akş kalmak ama * (işgecikmek. am lan akş saati am * Akş vakti. akş am amleyin. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. * Yaşlıdönemi. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. amcı yla . ara vermeden. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. ) akş sabaha ama * Neredeyse. pek yakı kı bir zaman içinde.

akş amsefası * Gecesefası . akş olduğ am am unda. akş amları * Akş vakti. akş yapı am am lan. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. amı akş amleyin * Akş saatlerinde. am * Her akş am. akş amlatma * Akş amlatmak iş i. akş doğ am ama ru. te ama mek. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş buldurmak veya ettirmek. akş için. . iş i. iyi akş am lan amlar!. am akş k amlı * Akş özgü olan. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. amı * Akş bir yerde geçirmek. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. am ı rken. am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. akş amki * Akş olan.akş amdan * akş olmak üzere iken. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş vakti. akş amdan kavur. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. akş amlama * Akş amlamak durumu. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. günü bitirmek.

ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. ne. ilk * Alı . * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. ı t. * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde. iktibas. ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. ka * Aktarmak işveya biçimi. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. ev ilâçları . ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. iyle raş aktarmak * Bir yerden. ka aktarma etmek * aktarmak. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. i. zarf. baharat. ı * Aktarı yaptı iş n ğ . akş amüstü. ı . gereçleri satan kimse veya dükkân. albino. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma. kâğ tütün vb. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. * Bir taş baş bir taş geçme. satan kimse veya dükkân. ine aktarı m * Aktarma işnakil. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. ı n * Baharat. * Anadolu'da iğ iplik. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. virman.akş amüzeri * Bkz. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. i. ağ üzerine yükselten oyuncu.

plûtonyum. dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. tulyum. kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. aktinit * Aktinyum. yönünü değtirmek. uyarlamak. nı * Etken. nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. hareketli. ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak. tercüme etmek. ilk *İ letmek.* Bir ş yolunu. aktif metot * Öğ rencilerin. * Etken fiil. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. aktifleş me * Aktif duruma gelme. çalı ş kan. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak. bildirmek. aktifleş mek * Canlı hareketli. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. * Etkili. aktinoloji aktif fiil . amerikyum. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. aktiflik * Etkinlik. toryum. etkili olmak. aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). aktif duruma gelmek. eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. protaktinyum. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . çanı * Etkin. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. canlı . e * Bir kitabı . iktibas etmek. * Bir ticarethanenin. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. etken. aktif duruma getirmek. aktif rol oynamak * etkili olmak.

veya * Etkinlik. aktörlük * Aktörün görevi. * Günün olayı konusu. akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. inde akı mtoplar. ka ka * Kadıoyuncu. ses dağ mı bir ı lı ı . aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. ka aktöre * Ahlâk. kendini baş türlü gösterme. akuzatif akü * Yükleme durumu.Kı 89. ı ı rlı saltması Ac. aktörün yaptı iş ğ . zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. radyoaktif bir element. yankı bilimi. * Azgı kı n (hayvan). * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. n.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . aktüel * Güncel. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. ş imdiki. * Etkincilik. . * Edimsel. ini reti. ı * Olduğ undan baş türlü görünme. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. acil (hastalı k). iddetli. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. lı lanı akut *İ lerlemişş . aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). yankı m. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. n * Güncellik.

yuvarlak hücre. al (veya alı n) * iş te. kı zı n zı rmı. akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. * Kavimler. iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. akva * Kuvvetli. * Sulu boya resim. kıla çalan. al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i ./ -el*İ simden fiil türeten ek. tuzak. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. güz-el (<gözel). allı k. * Bu renkte olan. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. kıl. vı nda akzambak * Zambakgillerden. düzen. lökosit. ufak pullu. elde eyler -al. k. * (at donu için) Dorunun açı.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. -al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. Al * Alüminyum'un kı saltması . * Kanırengi. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. sağ lam. gövel (< gök-el). ğ ı al bayrak (veya sancak) . 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). doğ öz-el vb. hile. fat -al. al al * Aldatma.

* bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. alaca. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. vurularak ölmek. yi. kov-ala. * İ piş yi memişsuluca (yemek). parajin. al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. ş ı * Açıkestane renginde olan. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek.vb. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. nda ğ ı an . rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. ş olmak. m düş al birini. âlâ -ala. in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . it-ele-. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları . * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. k * Kekliğ boynundaki siyah halka. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen.* Türk bayrağ ı . çekiş çekiş e e. hepsi bir ayarda. çok renkli. kiyi ala * Karık renkli. silk-ele-. ı * İ pek iyi. lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . al kanlara boyanmak * yaralanmak. ş -ala-. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. kak-ala-. elâ (göz). klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. .

. alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan. * Olanca hı ile. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). ru. z. Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. paylamak. uğ ursuz (kimse). . alabanda vermek * azarlamak. alabora olmak * tekne. uz alabacak * Ayağsekili (at). ş algama benzeyen bir bitki. * iş alt üst olmak.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. soğ ve duru sularda yaş uk ayan. eti turuncu ve lezzetli. sonuna kadar çevirmek. * Aş derecede. deniz araçları devrilip ters dönmek. a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. gereğ ı rı inden çok. sandal vb. borda karş . ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. llı alabaş * Turpgillerden. ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . ı * Ara bozucu. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. ş * İ piş yice memiş (yemek). alabalı k * Ala balı kgillerden. ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . haş lamak. kemikli balı n bir familyası kları . dönek.

ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. mal veya baş ş matlûp. ş ka ey. ı ey . sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. en * Kötü huy. alacaklı * Birinden alacağolan. alacağ ş ı ahin. yarı doğ ktan nlı karanlı k. ldı n ları lan * Meyvelere. ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. açta an * Keklik. * Para verilerek alı nacak ş ey. alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. alacak verecek * alıveriş kisi. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. akla kara karık. ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. * Aş ure. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. ş iliş alacakarga * Saksağ an. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. uzunluğ 50 cm. daha çok üzüme düş ben. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. borçlu karş . kül rengi. * Ağ ilk olgunlaş meyve.

rengârenk. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. çardak. alacalanma * Alacalanmak iş i. sı zarı alacalı * Alaca. alaca bulaca. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alafrangacı lı k . * Keçeden yapı çadı lan r. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli.alacalama * Alacalamak iş i. ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak. alacasansar * Benekli sansar türü. * Frenklerin töre. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. alacamenekş e * Hercaî menekş e. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. miş * Alafranga saat. alacalı k * Alacalı olma durumu. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. renkten renge girmek. * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. alaturka karş . alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. alacalamak * Renk renk. alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . itimiyle yetiş (kimse). na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. Frenklerle ilgili. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). âdet ve hayatı uygun. benek benek boyamak. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek.

ilginç. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. alâkadar olmak * ilgilenmek. erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i.* Alafrangacı olma durumu. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alâkabahş *İ lgilendirici. lgili. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak. alageyik * Geyikgillerden. alâkalanma * Alâkalanmak iş i. . alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. çök-elek vb. Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik. ilgi çeken. sın (Dama dama). alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. alâkadar etmek * ilgilendirmek. alafranga davranmak. postu benekli. alâka duymak * ilgi duymak. as-alak. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. * Gönül bağ ı . alafranga olma. alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. alâkadar * İ ilgili bulunulan. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. fat alâka *İ lgi.

saha. tüyleri alacalı kuş bir türü. tabldot karş . alâkok alalama alalamak etmek. kayran. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. rlanı alan * Düz. yası yayı tanı aret. an. * Gönül bağ lamak. * Yemek listesinden seçilen. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). iri gövdeli. iş iz. ayrı kisi lmak. nda. iliş kalmamak. ayıcı rı özellik.alâkalanmak *İ lgilenmek. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. harf gibi özel iş marka. alâmet * Belirti. düzlük. * Alalamak iş kamuflâj. ilgisi olmayan. ilgisini kesmek. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. ötücü. * Beneklerle. niş aret. kestane kargası (Garrulus glandarius). zevk almak. * Saksağ an. alâminüt * Çarçabuk. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. * Orman içinde düz ve ağ z yer. açsı . alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. * Kargagillerden. * Ayıcı rı nitelik. yı ğ ı ndan lan. * Büyüklük. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. ey alâkalı alakarga *İ lgili. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. ş ak. alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. k yer. nlı * Bir ş çekici gelmek. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. alamana * Rafadan. i. anı hemen. açıve geniş meydan. yakı k duymak. o eş üreten veya satanı tan resim. *İ lgisiz. maskelemek.

dağ ı tmak. bazı ki durumlarda metallerle. ş ma * Yüz ölçümü. mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. saha. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. ı alaş ı ağetmek * birini. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . alan topu * Tenis. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. ilgisiz davranmak. * geri çekilmek. engine açı lmak. ğ ı alan talan * Karmakarık. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. C. dayanabilecek duruma gelmek. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. darmadağ k. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. p tı * kapı yere vurmak. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. P. atmak. kovmak. alarga * Açı geç. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. * Açıdeniz. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. k * Uzaktan. alargada durmak * uzakta durmak. yaklaş ktan ma. allak bullak. alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. açı ktan. . alt üst etmek. n. alarga durmak * uzak durmak. karı ş istememek. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). yağ etmek. engin.* Bir konu veya çalı çevresi. uzaklaş mak. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. agorafobi. park.

alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. töre ve hayatı uygun. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. alaturka eser veren kimse. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). abraş . * Kargaş k. alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. alavereci . söyleyen. alafranga karş . ezanî saat. yalanla dolanla iş görmek. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. * Eski Türk gelenek. alaturka müzik * Türk müziğ i. alavandalı * Bkz. yöntemsiz. düzenli bir iş yapmak. andavallı . eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. * Düzensiz. alaş elementlerini eriterek katmak. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. * Alaturka saat. görenek. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. * Türk müziğ inden yana olan. i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu.alaş ı mlamak * Çözen metale.

gülünç. it alaycı * Alay etme huyu olan. işş konusu yapmak. küçümseyen. onu küçümseme. . alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. bir ş bir durumun. spekülâtör. fazla sayı da. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. alâyiş * Gösteriş kamaşrma. * Ses tonu. küçümseyerek eğ lenen. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. söz. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. * Bütünü. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . kusurlu. alay geçmek * alay etmek. alay alay alay * Kalabalıolarak. * Alay eden. alay etmek * bir kimsenin. hepsi. göz tı alâyiş li . * Çok kalabalı k. pek çok. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. lacak alay malay * hep birden. birlikte. müstehzi. * Çok miktarda.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . eksik vb. bir ş eğ ş eyle lenme. lence konusu yapmak. eğ lenmek. alaya bozmak * alay niteliğvermek. alaya almak * alay etmek. arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. vurguncu. davranıgibi yollarla biriyle.

kan l. aleve tutmak. m. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. alaylı * Erlikten yetiş subay. ve . usa humması . alazlanma * Alazlanmak iş i. n albeni * Alı çekicilik. müstehzi. albatr albatros exulans).* Gösteriş li. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. eyin * Sı zlatmak. küçümseyici. ciddî olmayan. * Alev alev. * Fı na kuş rtı ugillerden. nsan zık zı albasma albastı * Albastı . cazibe. ı tı * Gösteriş görkemli. alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. debdebeli. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. acı vermek. yalaz. ine * İ derisi için. albasma. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. alaylı alaysı * Alaya benzer. an * Alay edici. * Kaymak taş su mermeri. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). li. mektepli karş . miralay. 1 m uzunluğ unda. ı . ilgi toplamak. hoş güzel göstermek. * Alev. yakmak. * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek.

rezil hain. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. beyaza yakırenkte. çekici. alçak * Yerden uzaklı az olan. azot. cazibeli. albüminli *İ çinde albümin bulunan. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. n alçak yaylak . nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı . * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. fotoğ pul gibi ş raf. aş ı soysuz. i albinos albüm * Resim. oksijen. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. birleş karbon. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). ak tutma. eri alçak gönüllü * (makam. suda eriyen. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. uzunçalar. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. * Bile bile en kötü. alçak ses * Hafif ses. en ahlâksı davranı zca ş bulunan. larda ağ k. namert. n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). alçacı k * Çok alçak. özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. * Akş ı n. nda. kendini çok beğ enmek. nı ğ ı albümin * Bitkilerin. * Kalı ses. kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . hayvanları doku ve sıları bulunan. tekerçalar. . para vb. yüksek karş . mütevazı . kötü havaya iş olan hava durumu. * (boy için) Kı sa.albenili * Alı . eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. yapı madde. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu.

tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. cezir. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. alçakça * Oldukça alçak. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. eri * Küçük düş ürme. * Toprağ çöküp oturması ı n . * Alçakça davranı ş ş enaat. alçalmak * Alçak duruma gelmek. zillet. * Aş ı ma. mezellet. * Alçak. i. aş ı kimselere yaraş na. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. yüksekten aş ı ru inmek. hor görme. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. . i alçaltma * Alçaltmak iş i. bayağ ma. * Değ azaltmak. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. erini alçarak alçı * Az alçak. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. ağdoğ * (insan için) Değ azalmak.* Devamlı oturma bölgesinde. nda n i * Düş künlük. alçı ı taş . alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. zül. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p.

kandıcı rı. bir yalana kanmak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. sı vatmak. * Çabuk ve kolay aldatı kimse.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. tuzak. kanma. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. * Bir hileye. * Alçı sı ile vamak. yanıcı i ltı. alçı lı *İ çinde alçı bulunan. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. * Alçı sarı ş ile lmıolan. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. * Alçı şrmak. ı * Avunmak. soğ sebebiyle donmak. . jips. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. i aldanma * Aldanmak iş i. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. yanı e larak ş ya lmak. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. an * Alçı lamak iş i. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. oyalanmak. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p.

aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. * Ayartmak. umursamayan. baş çı tan karmak. zlı tsı k. lâkayt. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). değ vermek (bu fiil. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . ihanet etmek. aldışz rı sı * Aldı rmaz. ilgisizliğ inden. kötü yola sürüklemek. . * Elindekini baş na kaptı kası rmak. veya ine * Oyalamak. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. aldı rtma * Aldı rtmak iş i. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. bu anlamı ancak olumsuz. i aldatma * Aldatmak iş i. iğ etmek. * Birine verilen sözü tutmamak.* Aldatmak iş konu olmak. i aldış rıetmemek * önem vermemek. ilgi göstermemek. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. ilgilenmemek. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. umursamayan. * Aldı rmak iş i. yalan söylemek. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. ş . kayı z. aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. avutmak. * Önem vermek. aldı rmamak. kayı zlı lâkaydî. * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. umursamamak. tasası k. * Sı rmak. * Bir ş görünürdeki durumu. ilgisiz kalmak. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. * Getirtmek.

* Eğ lence. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. kubbe. alelı tlak * Genel olarak. alelusul alem * Bayrak. * Alelâde olma durumu. olağ an. * Durum ve ş artlar. ivedilikle. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. baş . * Herkes. genellikle. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. özellikle. * Her zaman görülen. ş * Duygu. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. * Okuma yitimi. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. * Minare.alegori * Bir görüntü. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. tuhaf. alem olmak * sembol olmak. cihan. evren. u * Dünya. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. * Bayağ sı ı radan. en çok. kurala uygun bir biçimde. raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. düş gücü. çevre. * Hesaba sayarak. alemci . alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. . çarçabuk. garip. ince. kaları * Ortam. bambaş ka. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. * Hele. düş ünce.

alesta * Harekete hazı tetikte. toz. gizlemeden. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. üniversel. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. uygun olur mu?.* Camilerin kubbelerine. lan. ı alenî * Açı ortada. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. kça. alessabah * Sabah erkenden. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. ı ı ı yan. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. aleniyet * Açıolma durumu. ş . alesta durmak * tetikte beklemek. alerjik * Alerji ile ilgili olan. sancaktar. * Önder. alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. alet . alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. alerjisi bulunan. meydanda. * Açı açı herkesin gözü önünde. r. âlemi var mı ? * yakık alı . minarelerine alem yapan veya takan kimse. açı ktan ğ a. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz. na * eğ lenceye. ilâçlara. zevkusefaya kapı lmak. açı k. herkesin içinde yapı k. elin ağ torba değ ki büzesin. evrensel. herkesin içinde.

flâma. alev almak * tutuş mak. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. n ş dili. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. * Mı uçları takı küçük bayrak. zrak na lan * Alevli olarak. * Ateşsı k. caklı vı m. alevlendirmek . vası olmak. kılcı .* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. * coş heyecanlanmak. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. ı m. yanmaya baş lamak. aygı t. * Bir sanatı yapmaya. aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. alev saçağsarmak ı * bir olay. m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. maş a. alaz. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. . m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. ateş bacayı sarmak. uygulamaya yarayan özel araç. heyecana gelmek. telâş mak. * Aş ateş k i. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. önüne geçilemez. * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. lanmak. un lerinde kullanı bir araç. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. öfkelenmek. tehlikeli bir duruma gelmek. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan.

karşduruma geçmek. karş . . t. . yermek. * Zorlu. karş lı ı ı k. alevli * Alevi olan. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. * Bir iş baş cı in langı. öfkeli veya heyecanlı durum almak. * Etkisini. ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. hararetli. q harfleri gibi. alevlenme * Alevlenmek iş i. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. ünceye karşolma. en ı t. * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. * Karş karş zı ı ı t.* Alevlenmesini sağ lamak. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. bir * Parlamak. tutuş turmak. Türk alfabesinde bulunmayan x. halı mı kullanı bir bitki. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. çoğ altmak. . ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. na aleyhtar * Karşolan. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. alevlenmiş . *Ş iddetli. ş iddetini artı rmak. onun için iyi olmamak. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. w. aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak.

haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. alfabe sı . * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. çak mı lan lü ı m. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu. algı n . * Vergi. idrak etmek. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. kı n algı * Kazanç.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. . idrak ettirmek. inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme. alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. o ş bilincine varma. i. algı cı layı * Algı yetkisi olan. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. idrak. rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. alacak. idrak edilmek. ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko. * Rüş vet. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek. i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. * Su yosunu. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu.

sersem. klı * Birine gönül vermiş . algoritma * IX.-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. lı z. algler * Su yosunları . * Azrail. f. almaç.* Cı zayıhastalı . alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak. Harezmli yolu. kameraman. vurgun. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. teri * istemek. kameraman. görme-y-eli vb. * Görüntüleri alan cihaz. alı moru mor al. müş n teri. -alı -eli / * ". * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). kamera. * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. alı k * Akız. gid-eli. teri alı çı cı kmak * müş bulunmak. alıalı k k . budala. * sağklı lı .. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. ş tı alı ç * Gülgillerden. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). mı alı ka * Ahize. canlı . teri alı kuş cı * Atmaca. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten.. alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek. alı bulmak cı * müş bulmak. ebleh. alı verici cı * Bağladını alan. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. * Eskimiş giyecek. lsı alı k * Hayvan çulu. tutkun. talip olmak.

ş . alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. alı çalı m m * Gösteriş . kasın na . alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. ş iş ldı ı i ube. gönlü çeken durum. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . tatil edilmek. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. * Mani olmak. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. kişeki: al-alı gid-elim. * Aptalca. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. alı m * Almak iş i. cazibe. çalı gurur. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. * Alı mak iş klaş i. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak. * Birini. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. alısalı k k * Aptal. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. ş kı mak. menedilmek. alı konulma * Alı konulmak iş i. la-y-alı bekle-y-elim vb.* Aptalca. baş stek i m. rı * Mahrum etmek. aptallaş aş nlaş mak. m. alıalıbakmak k k * aptalca. ine alı koyma * Alı koymak iş i. * Kurum. m. çekici hareket. ş kış kı aş n aş n. ş kış kı aş n aş n. engel olmak. * Gözü. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. u i ten * Ayıp saklamak.

alıteri n * Emek. mı * Kurumlu.). kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. msı alı n * Yüzün. gururlu. çekici. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. çalı ş emek vererek kazanmak. galeri. kader. çabuk gücenen. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. alıteri dökmek n * çok emek vermek. makbuz. ön yüz. mukadderat. alı ngan * Aş duygulu. çalı . mlı * Alı olmayan. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş . ş * Karş ı . cazibesiz. ar damarı çatlamı ş . kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. alı nganlı k * Alı olma durumu. cazibeli. alıdamarı n çatlamak * Bkz. kı ı rı rı lan.alı mlı * Alı olan. alnı . zahmetli bir iş görmek. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. alı nmak . alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. larda alı nma * Alı nmak iş i. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. talih. paket vb. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . * (bazıeylerde) Ön. li. baca. arak. alıyazı n sı * Yazgı . * Bir ocakta her türlü ayak.

* İ ki. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. artmak. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. mları i. kılmak veya öfkelenmek. mı alık olmak ş ı . liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. iktibas etmek. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . aktarmak. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. yayı lmak. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. * Almak iş i veya biçimi. m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. çoğ almak. aktarma. alı r almaz * hemen. iktibas. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. çekememek. i yapı * Bir sözün. alı yapmak. münasebet. geçinememek. adapte olunmak. * Uyarlanmak. alıverememek p * anlaş amamak. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. derhal.* Almak iş lmak. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak.

* Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . az rastlanan. alı k. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. mutat. mı * Yakı k. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. * Alı ş iş mak i. yanmaya baş lamak. huy. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. mak. itiyat. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. mı alılmamı ş ı ş * Nadir. sı * Etkisini yitirmek. * Evcilleş mek. * Sürekli ister olmak. alıklı bı ş ğ rakamamak. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. * Uyar duruma gelmek. * Bağ lanmak. alılmı ş ş ı * Her zamanki. * Tutuş mak. alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. intibak etmek. .* alı k durumuna gelmek. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. arkadaşk. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. uygun gelmek. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. itiyat edinmek. ınmak. bilinmeyen. ehlîleş mek. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. alı ş kan * Alı n. ş mesi artlanmı ş davranı ş . huy hâline getirmek. ünsiyet.

alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. ğ ı * Açızincirli (organik madde). ş ması * Uyar duruma getirmek. âlicenap * Cömert. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. ş erefli. ağ daki âli * Yüce. yoğ yma lan it * Bilgin. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. yüksek. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. alifatik alil alim * Bilen. * Bir beceriyi. bilici. k * Hastalı . sakat. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. ş an. egzersiz. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. Ali kı baş ran kesen * zorba. temrin. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. * Onurlu. ı kası ğ da ı ini . alinazik * Közlenmiş can. ş ma. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine.

ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. lityum. en iyi. ı smı z demirden bir ağ . uz * En güzel. Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. alkalimetre * Bkz. rubidyum. alkı ş lama. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. sezyum elementlerinin sağ ğmetaller.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . potasyum. . ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. antiasit. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. alkalölçer. kalevî. tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. dağ ı tı ı tma. alivre satı ş * Vadeli satı ş . aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. * Dağ m. alivre * Ürün daha tarladayken. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. rpı alkıtoplamak ş . önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). alkıalmak ş * çok beğ enilmek. alkalimetre. midye. alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak. ğ anlatmak için el çı ı rpma. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. alkı m * Gök kuş ı ağ . k alkarna *İ stiridye. mükemmel. asitlerin kı zı .

ş lamak. * Bira.* çok alkı ş lanmak. aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . renksiz sı. ine alkil alkol * Alkol kökü. etil alkol. * Ş akçı akş . ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. * Her türlü alkollü içki. yüze gülücü. *İ çkili. alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. bazı nda * En büyük. ş çı * Alkı ş lamak iş i. kokulu. Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). uçucu. alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. Mevlâ. Rab. * Beğ enmek. C2H5OH. en usta. Yaradan. Allah (bin bir) bereket versin . ş gibi sılarıveya pancar. lması cı vı etanol. cı * Alkı olma durumu. alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. yanı. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". dalkavuk. Tanrı . koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k. takdir etmek. patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. ispirto. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı. yağ .

ini) kazadan. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. ş ş ma . Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. belâdan korusun. * bana öyle geliyor ki. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. z ini Allah bana. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. Allah bilir * belli değ il. ş ma. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. esirgesin. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. usanç bildirir. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. kazanı öderim. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. yarıaş yollu. ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin.

ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. bereket versin.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. . doğ rusu. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. i ğ ı Allah için * gerçekten. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin.

* karşk beklemeksizin. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. en yakı na bile muhtaç etmesin. nları . lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. * ne olursun. Tanrı güvenmeli. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. ya iyi olsun. kötü duruma düş ürmesin!.

Allah vergisi * Tanrı vergisi. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . yaşlı kı göstermesin.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. Tanrı ktı ru tanı r. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. * "keyfin bilir. bazen de takı ve ş için söylenir. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. kul taksimi karş . * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. yaradı tan olan yetenek veya özellik. Allah yazdı bozsun ise . ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. çok hı yası rpalamak. Allah vere de * iyi dilek anlatı r.

. nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. mescit. ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. Allah'ıemri n * kader. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. * insan gönlü. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. yerine göre ant verme. az * pek ı z ve kuytu bir yer. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. saf. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. ş irret. Allah'ıevi n * cami. kkı k Allah'ıadamı n * garip. ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. zavallı (kimse). artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". Allah'ı insanı bir yer çok.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü.

karmakarık olmak.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. n) aş lacak nda lı r. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. Tanrız. utan. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan. ş ı bir durum alması kullanı in. düzeni bozmak. Allah'tan * iyi ki. Allah'ıkulu n * insan. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. dönek. nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. kimse. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. 'nı ğ ı sı * Acı z. te k z Allah'tan kork! * "yapma. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek. düzeni bozulmak. ru allak bullak * Alt üst. allama * Allamak iş i. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. ğ ı ün nı versin. altı ş ı üstüne gelmek. yazı r!". ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. cı z. karı l. ş ı aş rmak. Tanrı n varlına inanmayan. insafsı acı z. ulu allak * Sözünde durmaz. z. ş ı * (aklı. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. * yaradı tan. . insafsı vicdansı ması z. aşna ş mak. . kiş i. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. aldatı. karmakarık. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. Allah'ı seversen nı * istek.

çok bilgili. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . eyi allâmelik * Allâme olma durumu. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. na * Derin ve çok bilgisi olan. alma almaç almak . nda * Birlikte götürmek. * İ sı çine ğ mak. * Satıalmak. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . * Al duruma gelmek. kaldı rmak.allamak allâme * "Süslemek. nları na * Almak iş i. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. reseptör. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. * Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. * Yanı bulundurmak. * Al olma durumu. n * Ele geçirmek. * Allanmak iş i. iktibas. mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. fethetmek. * Alı . alı. neş zlı nacağ nı r. * Allaş iş mak i veya durumu. ahize. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek.

ten * Kazanç sağ lamak. ey. * Bir yeri savaş ele geçirmek. (mesafe) katetmek. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. tı * İ sı çeri zmak. * (içeri) Götürmek.. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). hafta. * Yolmak. içine çekmek. * Örtmek. kaplamak. yok etmek. * Yutmak. eksiltmek.. la * (tat veya koku için) Duymak. m meteoroloji. * Çalmak. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. kullanmak. istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. işbaş e latmak. Almanya. * (süre için) Değtirmek. * (yol için) Gitmek. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. * Görevden. kanmak. iş * Temizlemek. * Kendine ulaşrmak. yı lı n ka. sarmak. * Gidermek. gibi anlamak. iş * . iş çekmek. or. * Göreve. * Bürümek. * (duşbanyo için) Yapmak. almamazlı k * Kabul etmeme durumu. ay gibi bölümlerinden baş bayram. ü rı ı m. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis). koymak. almanak * Yı gün. * Yerini değtirmek. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. * Kazanmak.. * (erkek. ile evlenmek. iletilmek. * Davranıveya makam değ tirmek. n ğ ı * Bu dile özgü olan.* Kabul etmek. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. yı . koparmak. en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. * Baş lamak.. elde etmek. Almanca dil. sı . çekmek. * Zararlı . kadıiçin) . * Kı saltmak. n * Sürükleyip götürmek. * Soldurmak. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. Alman gümüş ü * Çinko.

kötü talihi. ması lan . alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. tertemiz. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu. ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. yapraklar. takdir etmek. Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. ş erefiyle. Almancı lı k * Almancı davranma.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. keş iş ş ması ikleme. alternatif. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. baş göstermiş arı olarak. eyin . Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. mütenavip. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. inin ı na n olduğ inanmak. i * Bir ş ön tarafı yüzü. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . münavebe.

* Bir ş yere bakan yanı karş . na alanı * Alş ile uğ an kimse. ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. yiğ kahramanlı itlik. * Mücahit. fosfor gibi maddelerin. * Karbon. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. cı * Dağ lı cı k. * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. simyacı imi raş .. fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. eyin . alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu. . alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. it. n * Alt kelimesi ". lan . * Bir ş yere yakıbölümü.. alt alta * Birbirinin altı olarak. k. uzun tüylü.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . memeli bir hayvan (Lama glama pacos). ayrı larda ldı ı m. alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . ı * Dağ . Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. Güney Amerika'da yaş ayan. nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. * Yiğ kahraman. ocak alevi. simya. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş . Alp eren * Derviş . ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin .

biri tikel olumlu. alt çene oynamak * yemek. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. * yenilmek. ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . alt damak * Damaklardan altta olanı . n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. öbürü tikel olumsuz. alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . . nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. hipoderm. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. içmek. n nda u kalı mıözel hipoderm. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . sı nı getirmek. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. yenmek. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. oynayabilen çene.

tı alt yazı * Gazete. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü. ş ı * heyecanlanmak. ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film.alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . ş ı * zarar vermek. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. elektrik gibi tesisatlarıhepsi. zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. sı Altayca * Altay Türkçesi. tedirgin olmak. rahatsı k vermek. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). sonuç alı namayan iş için söylenir. * Türk. alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . görüntü). yılmak. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. Moğ Mançu-Tunguz. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. üzülmek. * değ olup olacağ eri. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. ı . raş Altayist Altayistik . yı kmak. düzenini bozmak. * iş daha sonrası in . * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . * huzursuz etmek. kanalizasyon. için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. ol. kı * rahatsı zlanmak. üst yapı ı karş . * çok karık duruma getirmek. su. lan * Çok karık ve dağ k.

altı gen * Altı kenarlı çokgen. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam.* Altay grubuna giren Türk. ka * Almaş ı k. sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. Vl. müseddes. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. kültür ve tarihleriyle ol. tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. seçenek. muş tane . altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. biri tümel olumlu. * Dalgalı m). üstüne uymaz. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. yöntem. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. altı sı taneden oluş . altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. biri tikel olumlu. iş altı kaval. tane *İ skambil. eyden altı bulunan. uğ an bilim dalı raş . domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. Moğ Mançu-Tunguz. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. edebiyat. eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. Japon ve Korelilerin dil. 6. altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. biri tümel olumsuz. * Bu unvanı ı kimse. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . altı alabilen. altı yol * Altı yolun birleş i yer. altı kaval üstü şhane. üstü şhane iş * (giyim için) altı . ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak.

* Altı yapı ş ndan lmısikke. en. altısuyu n . altıadı oldu. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez.9 olan. kı saltması Au. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. parası olan kimse. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. altıgibi n * altı benzeyen. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak.altı n * Atom sayı 79. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. element. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. * Altı yapı ş ndan lmı . ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . üstün nitelikte olan. nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. * Niteliğiyi olan. parası olan. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . kolay iş sı ı ı rlı lenen. değ i erli. yüksek değ paslanmaz erli. i altıküpü n * Altı para biriktiren. altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . altıkesmek n * çok para kazanıolmak. prime time. altıbabası n * Çok zengin. atom ağ ğ196. altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. sarı na . kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. 10640 C de eriyen.

altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . altı duygu. n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. üzerine dikkati çekmek. ncı altı kalmak nda * ezilmek. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. kalı kabuklu güzel bir kavun türü. parası olan. altı duygu ncı * Ön sezi. ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. yumuş huylu görünmek. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. altıtutsa. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak. * kendini savunamamak. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. bir sorunla karş mak. mur u. altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. parayı üncesizce harcayıtüketmek. . te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . * turist. üstesinden gelememek. baş ü armak. gelirli kimse. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. becerememek. . altı kalmamak nda * karşğ vermek. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. lı . vurgulamak. en. altı his ncı * Bkz.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . nca * Altı sın sı sı .

. n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. birlikte.altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. altı ntop * Turunçgillerden. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . * Yükseklikölçer. her birine altı seferinde altı bir arada olan. greyfrut. tadı msı acı sı acı meyvesi. karmakarık etmek. * Altlamak iş i. altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. ve * Alt ve üst katta olmak üzere. altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. altlı üstlü * Altı üstü birlikte. ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. n altı noluk * İlemeli kadış . z * İ çeneklilerden. her sı altlı k . revolver. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). uzun. * Bu kumaş yapı gelin giysisi. sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ . * Tabak veya bardak altı . greyfrut (Citrus decumana). kımemesi. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak. nan eye.

alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. nı ve yı * Altı on. alümina * Bkz. n *İ ffetsiz. alttan alta * gizlice. nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen. * Altı renginde olan. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. alüminyum .altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. 20500 C de eriyen. altta yok üstte yok * yoksul. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. oynak. nda lı r. * Kontralto. 60. cilveli (kadı n). fakir. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. ş * Altmıyaş olan veya görünen. ş . altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. * Alüfte olma durumu. alümin. el altı ndan. an ı ak. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. sı elli dokuzuncudan sonra gelen. ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. LX. elli dokuzdan bir artı kere k. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. çekiş mede yenilmek. viyola. alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3).

* ş ı niteliğolan. dön-em vb. * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. amma. * Para babası . hedeflenen amacıdında.98 olan. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. alüminyum taş ı * Boksit. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. kör. alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. ma inde . beyaz. lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. ferç.* Atom numarası atom ağ ğ26. * Niş yüzüğ an ü. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. maksat. * Eriş ilmek istenilen sonuç. ı ı rlı parlaklında. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. * Alüminyumdan yapı ş lmı . yuvarlak. eritrosit. çekirdeksiz. Kı saltması Al. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak. alüvyon lı ğ . alvere tulumbası * Emme basma tulumba. * Kana al rengini veren. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. * Hedef. ama ne * ne hoş . gümüş 13. * Görmez. am * Diş organı ilik . küçük hücre. * Gaye.

* İler. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. . ine amaçlı * Amacı olan. aman Allah (Allahı m) * ş ma. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. tutamak. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. zor durumda bı rakmak. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. gayeli.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. amaçsı z * Amacı olmayan. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. * Bir amaca yönelik. kaç-amak vb. beğ aş enme veya beğ enmeme. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. * Usanç ve öfke anlatı r. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. iş ş lemler. gayesiz. istihdaf. i. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. istihdaf etmek. * Rica anlatı r. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. aman bulmak * kurtulmak.

böyle bir iş n yapayı deme. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. * Ata binen kadı n. aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . amansı zca * Öldürücü bir durumda. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. hevesli. göz açtı rmamak. unu amansı z * Aman vermez. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. acı z olarak. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. ması * Hoş görüsüz olarak. amansıhastalı z k * Kanser. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. lanabilir. sandı eyi) klamak. i il. yayı ı t. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. öldürmemek. aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. . aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. hiç acı mayan. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek.aman derim! * sakıha. kâğ tahta. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. plâstik madde gibi malzeme. * acı p öldürmek. profesyonel karş . cana kıcı yı.

* siyasî. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. ambarda kurutma * Kapalı yerde. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. çok yormak. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. n * bir mala el koymak. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. ambarlamak * Ambar işyapmak. lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. ekonomik. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). ambar memuru. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. * Kum. eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. kül renginde bir madde. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı . müsadere etmek. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. amber balı ğ ı . lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. ambargo * Bir devletin. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü .ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. bölge. * bir malıserbest sürümünü engellemek. düş ünemez duruma gelmek. ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek.

ğ ı macrocephalus).* Balinagillerden. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. edim. * Elveriş kolay. ş ameliyat . ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. tatbikî. iş ş üstünde. amelimanda * İyapamaz durumda olan. * İe dayanan. ı li. rtı bir k. ötürük. en. tatbikî. diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . amca * Babanıerkek kardeş n i. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. an amelelik amelî * Amele olma durumu. n k ya. iş ş mı çe. pratik. n lu zı amel * Yapı iş lan . nı kları * Sürgün. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. uygun. amberbaris * Sarı . iri ve uzun taneli bir tür pirinç. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. fiil. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. eyin. li. ). * İbakı ndan. kestirme. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . emekçi. altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. cankurtaran (arabasıcankurtaran. * Hareketle ilgili olan. lı için lan * Amca olma durumu. çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. ambülâns * Hasta arabası . amele * İçi. amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. ishal.

İ faaliyetler. ğ ı * ç. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. "doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. ı en aç. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. ik ndan * Amerika'ya özgü. Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerikan bar . arka ayakları uzun. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). armuda benzer yemiş acı i. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n. laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i.* Operatörün. ameliye * Yapı iş lem. r. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş . kaput bezi. lan . Amerika ile ilgili olan. ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. amerikan * Pamuktan düz dokuma. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. operasyon. cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. ş ler. Amerika armudu * Defnegillerden. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana).

amerikan. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. amfora amigo amigoluk * Bkz. Amerikan salatası * Rus salatası . k * Toprak parçası . * Metal olmayan elementler.* Lokanta. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. karnı ki geniş testi. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. esmer. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. ı t). saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. dar boyunlu. Amerikalı ya ş an gibi. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. * Amigonun yaptı iş ğ . * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. amfizem amfor * İ kulplu. * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. dibi sivri. ndan iş . lmıköş Amerikan bezi * Bkz. amfor. Kı 95. saltması Am. yeşrenkli bir silikat grubu. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı.

tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. * Amir olma durumu. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. . emreden. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. it amirallik * Amiral olma durumu. vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. * Amip. amir gibi. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. * Amonyaktaki hidrojen yerine. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . sebep. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. amip * Amipler takı ndan. bayağ ı . ş ı * Bkz. * Kibarca olmayan. amire yakı biçimde. etmen. üst. halk deyiş zı iyle. ş an * Amire yakır biçimde. ğ ı amir * Buyuran. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. n nda lı r. * Amiralin makamı . ita amiri. faktör. ı ik. * Amir gibi. * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. te amiral * Deniz kuvvetlerinde. * Amiplerin yol açtı. etken. * Sı radan. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı .amil amilâz amin * Yapan.

nı r kaymağ lan ş adı ı . nı r ruhu. azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. kamu. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. bununla beraber. amme hukuku * Kamu hukuku. keskin kokulu bir gaz (NH3). amnezi amnios * Hafı kaybı za . amme * Halkıbütünü. ş lı ı k. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. . * Döl kesesi. amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan. amma velâkin * Ancak. n amme davası * Kamu davası . imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. amme idaresi * Kamu yönetimi. amme efkârı * Kamuoyu. çağ vı nak. bellek yitimi.amma * Bkz. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). Ama. amor * Bir çeş kumaş it . amme menfaati * Kamu yararı .

amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. ampermetre * Amperölçer. dik. mobilya. amudufı karî . nı amudî * Dikey. * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. gözleme dayanan. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. yık kârdan ayrı belirli pay. giyim vb. ampul şe. dikine. Kı saltması A. sallantı hareketleri en aza indiren. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. * Bu düzeni kuran öge. yükselteç. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. üslûbu. yumuş atmalı k. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . mölçer. il zca ampirist * Deneyci. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. cihaz. amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. ampirizm * Deneycilik. iş *İ çinde. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen.amorf amorti * Biçimsiz.

i. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. l. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde. ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. * Alacağ veya borcun. * İ tarla arası ki ndaki sır. asıesas. küfretmek. amyant an an an * Zihin. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . yer veya durum. lâhza. n i ana baba günü * Çok kalabalı k. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . * Velinimet. lan. ayrı ler). baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. u n. . * Fiilden sı türeten ek. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. kı lı k.* Omurga kemiğ bel kemiğ i. tehlikeli zaman. o çizginin. nı * Çocuğ olan kadı anne. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . faizin dında olan bölümü. * Sınt ıkalabalı telâş. * Yavrusu olan dişhayvan. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. bir tür ak asbest. ana bir. z-an. amut * Dikme. ı n ş ı * Temel. u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler). dik durumda. i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . ana arı * Arı beyi.

ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. ana kına taht kurar. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. mutlu olamaz. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. defterikebir. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. umman. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . ana gibi yâr olmaz. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. metropol. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. aç. un. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi. büyük defter. iyi n. ana kapı * Bir yapın süslü. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. büyük ş landı ı ehir. büyük ön kapı. okyanus. ana duvar * Bir yapın. kı ndan ta. metropol. ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. . i * Gemilerde. aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. büyük ş ehir. ekleme direklerde dipteki temel parça.

* Sınt ı güç iş alı kı ya. nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. n * Arı beyi. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla. k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti. lere ş mamı nazlı ş . langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif. ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. laytmotif. ana mektebi * Bkz. ana ş ehir * Ana kent. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. büyütülmüş çocuk veya genç. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. anaokulu. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. ğ ı altan . ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. holding. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. ana saat saat. * Bir gözlem evi veya kurumda.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök.

anacı l * Anası düş (çocuk). anaçlı k * Anaç olma durumu. bilgili. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. doğ ve batı u yönlerinden her biri. z. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. * Kurnaz. anaca anacı k * Küçük anne. ana vatan. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. . baş buyruk. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. * İ kart. tasası sağklı duruma gelmek. ri. * Kuzey. eyin tigi. n ldı ı * Cadde. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. ü * geleneksel. mı ana yarı sı * Teyze. sempatik anne. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. anabolizma * Özümleme. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek.ana vatan * Ana yurt. deneyli. * doğ tan olan. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. ı na * Ana olarak. ana sevecenliğ i. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. güney. önemli bölüm. * Sevimli. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. * İ yurt edinilen yer.

açar. eğ çevri. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. ahî. girdap. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç.Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. * Karmakarık. yetiş ebilen. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. uzun saplı dirgen. . araç. anaerkil * Anaerki temeline dayanan. kurgu. eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. alan ana na maderş ahîlik. . ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. anaforlama * Anaforlamak iş i. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. maderş matriarkal. anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . burgaç. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. lan komütatör. u rim. * Akı lı ntı cereyanlı . inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu. yaba. güç durum. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. açkı p lan . ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). anafora kaptı rmak * emeksiz. tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. sinirli. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. e mın lamak için kullanı düzen.

anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. * Çağ uymama. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. açacak. anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. ı . vası ta. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. analı . analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. satan veya onaran kimse. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. araç. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. anakronizm * Tarihe aykılı rı k. analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . analı * Anası olan. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . delikli metal ve plâstik gereç. kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. * Kapı . . a . -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek.* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. nı ı nı * Vesile. kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. eskimiş ı .

k nlı analızlı kı * Salça. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. * Ağyı rı dindirme. çözümleyici. tahlil etmek. su. aygı t veya organ. bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. * Üvey ana. analiz etmek * Çözümlemek. n * Ana duygusu. * Sermaye. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. me. anam babam * teklifsiz bir seslenme. * Anaca davranı ş . kapital. anamal . * Bkz. * Andışandış rı . rı ma. acı yitimi. * Çözümleme. acı . benzeş meye dayanan.analı kuzu. analiz yapan kimse. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. ağkesen. analı k * Ana olanı durumu. analitik analiz * Çözümlemeli. analojik * Analoji ile ilgili. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. * Örnekseme. analist * Tahlil. * Analiz yapan cihaz. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. acı duyumunu yok etme. tuz. üzüntü gibi duygular anlatı r. anam! * Kadıerkek. tahlil. beğ aş enme.

* Kargaş baş luk. i * birini. sermayedar. anan yahş baban yahş i. ananas * Ananasgillerden. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. gelenekçi. cak en aç * Bu ağ n tadı acı . bu da sana öyle helâl olsun. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. inde anarş ik . kapitalizm. puluçluk. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. ananasgiller * Bir çeneklilerden. * Bir ticaret iş kurulması inin . an'ane an'aneci * Gelenek.sermaye. * Geleneğ dayanan. kapitalist. başzlı sı k. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. geleneksel. a. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. lı an'anecilik * Gelenekçilik. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. anamal sahibi. kokusu çok beğ enilen meyvesi. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. * Ananeye bağ olan. ı boş * Anarş i niteliğ olan.

anarş istlik * Anarş olma durumu. anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. ası l olarak. bakı ndan anası benzeyen. bitkin duruma gelmek. çok sıntı kı çektirmek. eziyet çekmek. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. bütün aile. ü . mı na anası (veya sarı turp msak). na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. bezdirmek. çok üzmek. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. . anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. ş . anası bak. esaslı biçimde. üş engeç. anartri * Dil tutukluğ u. anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. anası danası * soyu sopu.anarş ist * Anarş ilgili olan. anası l * Kökten. bezini al na zı al. anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. * canı bezmiş ndan . anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. i ile * Anarş yanlıolan kimse. kını kenarı bak. iş ist i.

yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. nsan * Unsurlar. hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. * Anasıolma durumu. r. anayasal . rma. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . yasama. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. yapı bitki (Pimpinella anisum). ögeler. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. anatomik * Anatomi ile ilgili. kanunuesasî. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. * Beden yapı. katavaş ya. lan anatomi *İ nsan. çok açıgöz. dalavereci. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. anatomici * Anatomi uzmanı . anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. gövde yapı. anayasadan yana olan. teş esasiye kanunu. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. hinoğ k luhin. * Anası olmayan. * Anayasa konusunda yetkili olan. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. yürütme. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. aldı umursama. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). anasın gözü nı * çok kurnaz. anayasa okutan (kimse). teş sı ve nı rih. bunun için gam yeme (yemem)!.

saş n. ilerisinin olmadını ğ gösterir. anbean * Dakikadan dakikaya. . * Belli bir bölgede sısıgörülen. . bir ş daha çoğ eyin unun. kı andavallı * Bön ve görgüsüz. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk. * Genellikle hamsi. * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. "ama". nı r. aptal. andış rı ma * Andış iş analoji. ı * "Lâkin".* Anayasa ile ilgili. yadigâr. *İ ltibas. benzerlik durumu. k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. anca * Ancak. beceriksiz. ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. her an. analoji. o iş te kötü de gitse. gittikçe. kları lan lı * Ajanda. * Anı . "daha çok". * En erken. * "Olsa olsa". "en çok". * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. "güçlükle" gibi. sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. rat. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. temsil. anca beraber. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . bön. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. andış rı * Andı rmak işveya biçimi. zlı andaval * Ahmak. daha hı . beceriksiz (kimse). andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. rı mak i. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. bazen de çaça. andı rma * Andı rmak iş i.

acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. en andıotu z * Birleş ikgillerden. lan * Kansı k. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . taahhüt etmek. angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. angaje olmak . anestezist * Anestezi uzmanı . andoskop * Bkz. çiçekli. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. duyum yitimi. andoskopi * Bkz. anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. endoskop. nemli yerlerde yetiş sarı en. anemometre * Yelölçer. * Benzer yanları bulunmak. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. acı kokulu bir ot (İ ve nula). * Servi ağ . endoskopi. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. zlı * Kansı z. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. çağşrmak. anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. fı sa mı kra.

taahhüdü olmayan. ve VI. sı Anglosakson * V.* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. *İ ngilizlere has olan. angajmansı z * Bağ sı lantı. lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. ücret vermeden yaptılan iş a rı . * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. u . i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. taahhüdü olan. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. angajman * Yüklenme. lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. Angolalı * Angola'da yaş (kimse). zorla yapı iş lan . bağ . bı rı. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). u Anglofil *İ ngiliz yanlı. ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. Kı it ş ı nı saltması A. üstlenme. * Usandıcı ktıcı rı. taahhüt. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea). * Ördekgillerden. hur. angudî angut * Angut kuş unun renginde. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. anı şmeş lmı . ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. angı ç angı n * Ünlü. angarya çekmek * bir işisteksizce. kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması . tüyleri kiremit renginde.

* Ahmak. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. * Hazık. anı msatma * Hatı rlatma. durumuna girme. * Hatı ra. anha minha * Aş ı ağyukarı . kaba saba. anı mak klaş * Hazıolma durumu. hatı ine rlamak. * Anı klamak iş i. anı msatmak * Hatı rlatmak. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. rlı anı msama * Hatı rlama. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. anı msanma * Hatı rlanma. hatı ra. . anı msanmak * Hatı rlanmak. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anı msamak * Hatı rlamak. * Hazı r. taş yla al. * Anmak iş konu olmak.

anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan. anı tsal * Anıniteliğ olan.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. anı benzeyen. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . ima etmek ihsas etmek. sembol niteliğ yapı inde . eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu. t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. * (eş Bağ ek) ı rmak. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. abideleş ve lı r mek. tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. telmih. abidevî. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . ü. * Eş in anırken çı ğses. bir rı tı . abideleş t tirmek. çarpacak büyüklükte. anı eri kazanmak. görkemli. eri anımezar t * Görkemli. ta anı z . anı mezar. * Önemi ve değ çok olan eser. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. abide. anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. dolaylı anlatmak. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. ü iyle anı tsı * Anı benzer.

animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . bir anda. * Bir andaki hı z. birdenbire. animasyon * Canlandı rma. * Ansın. birden. anîden anif anilin * Ansın. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. * Hemencecik. boğ yutak iltihabı az nı iş ak.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. . fotoğ lı bası iş rafçı kta. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. birdenbire. * Canlılı cı k. zı * Sert. * Boğ mukozasın şmesi. apansı z. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması . anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. m lerinde. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. * Bir anda oluveren. kaba. * Benzenden türeyen bir amin. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek. hunnak. . * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. farenjit.

ş ı ey. eklem kaynaş . * Anket yapan uzman. * Zekâ. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. sözlerin bir araya gelmesi. anket yapmak * bir konuda soruş turma. * Bir önermenin. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. fehva. Ankara keçisi * Uzun. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. * Zeki. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. bir sözden. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. anketçilik * Soruş turmacı lı k. en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. . anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. araşrma yapmak. bir tasarın. tirilmiş (tesisat). semantik. . semantik. bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey. lan n rlattı ı ünce mana.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. sormaca. tı anketçi * Soruş turmacı . tiftik keçisi. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. anket * Soruş turma.

yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. ru * Birinin duyguları. isteklerini. i. dileğ yerine getirilmesini istemek. düş nı üncelerini sezebilmek. bir söze. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. geniş lemesi. kayması bayağ ması veya ı laş . yorumlamak. yanlıdeğ ya ş erlendirmek. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. isimden türeme fiil. eyi ğ ı ş . ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. anlamamazlı k * Anlamazlı k. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . * Bkz. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . inin anlamamak * hoş lanmamak. yilik * Sahip olmayı istemek. * Doğ ve yerinde bulmak. anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. sinonim. inde ka * Sorup öğ renmek.* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. eyi ş . anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. ilgilenmemek. ya anlama * Anlamak iş vukuf. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . anlamlandı rma . genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . müteradif. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. yararlanmak. müradif. anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . na ş anlamdaş * Eş anlamlı .

manası ey z. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. karık. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. ortaya çı ine kmak. muğ güç ş ı lâk. manidar. . anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. ma. gerçeğöğ in i renildi. anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. bir ş demek isteyen. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. manası k. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r.* Anlamlandı iş rmak i. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. anlamsal * Anlamla ilgili. galiba. manalı . z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. anlamsı z * Anlamı olmayan. anlam kazandı rmak. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. anlam vermek. anlaş Vehbi'nin kerrakesi. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek. semantik. anlamlı * Anlamı olan. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. düş ey ündürücü. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. bir anlam verilemeyen. önemli bir ş anlatmayan. belli olmak. kimselerden biri. mak i.

stilistik. uyuş itilâf. bir konuyu söz veya yazı bildirme. antant. ine anlatı m * Anlatmak iş i. ki n ı laş ünce arası lı k. övmek. duygu. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak. amaç bakı ndan birleş mı mek. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k.* Devletler arası siyasî. ünce bir . mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). ekonomik. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. ekspresyonizm. ma. uyuş mayı mayı mayı lamak. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. ifade. inceleme. uzlaş . ma anlaş mak * Düş ünce. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. anlaşrmak tı * Anlaş . * Anlatı iş lmak i. alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. tahkiye. * Bir duyguyu. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. anlatı * Hikâye etme. anlatı cı anlatı lma * Hikâye. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. anlaş malı * Anlaş maya dayanan. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. kültürel vb. bir düş ünceyi. tahkiyeye ağ k veren (yazar). ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. ihtilâf.

sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. anlı k entelekt. bilgi vermek. ş sı n . açı klama yaptı rmak. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . zeki. hâlden anlama. gabavet. anlıanlı ş * Güzel. * Anlatmak iş i. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. i. anlayana sivri sinek saz. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. * Söylemek. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. * Kı süren. nakletmek. izansı ferasetsiz. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. yargı müdrike. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. zlı * Hoş görüsüzlük. anlama gücü. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. i * Anlama yeteneğ feraset. usa vurma. * Hoş görme. z. bir an içinde olan. kafası kavrayı z. gösteriş ünlü. * Hoş görülü. ihtifal. zihniyet. belirtmek. kalı kafalı ş t ı z. entelektüalizm. gabi. zekâ. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. bir hatı lan . anlayı ş lı * Anlayı olan. takrir. izah etmek. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. li. ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. vurdumduymaz. izanlı ş ı . telâkki. zihniye. izan. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. * Hoş görüsüz. lama. ş tlı. ı zlı n lı k. zihniyet. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. *İ nandı rmak. k. ferasetli.

* Anı için verilen ş hatı yadigâr. n) anneanne * Annenin annesi. e. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k. su anorganik *İ norganik. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). bir haberi halka bildirmek. duyurma. lmak ey. anla * Adlandı rmak. zı * Bir armağ gönlünü almak.anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. anonim ş irket. anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. * Bir sözü ağ na almak. rı k. ş ş ı a rı * Bkz. gayritabiî. . lı . sunucu. ra. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. anonim * Adı bilinmeyen. anons * Duyuru. k. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. bergüzar. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis). anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. hatı rlamak. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. düzgün olmayan. zikretmek.

özel adları içine alan sözlük türü. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. anı msama. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. 'yı iyi. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek. . anîden. deli. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. kan kardeş i.* Dengesi bozuk. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. ğ ı * Bkz. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. artı mın landı ı i uç. bilgilik. ansiklopedi * Bütün bilim. ra rada. eyi ant kardeş i * Bkz. anî olarak. * Bkz. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. ş sı lsı * Birdenbire. akı z. yemin. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. anormallik * Anormal olma durumu. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . anormalleş me * Anormalleş iş mek i. habersiz. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). yemin etmek. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. anı msamak.

antant * Anlaş uyuş mutabakat. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi.ant vermek * "Allah aşna. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). ince ve sert kabuklu. stı ı aç * Bu ağ n. ma. Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. güney kutup yakında olan. uzlaş mak. lması sağ * Duyarga. antarktik * Güney kutupla ilgili. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. itilâf. antant kalmak * anlaş mak. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. yağ yemiş acı lı i. iskeleti kemikleş . ma. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. antet . nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. cı nda n ini antenli * Anteni olan. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet.

antibiyotik * Bitkilerde. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. penisilin. örtü. davranıveya öğ ı ş reti. olağ geleneğ aykı. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . sı diş ajur. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. başk. nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. antiasit * Alkalik. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. antikacı . antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. kalevî. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. panzehir. parazit gibi protein yapında madde. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. larak lan diş çan i. e rı * Mendil. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde. antetsiz * Başksı lı z. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. ana. * Antik. * Bu çağ özgü olan. tuhaf. acayip. rı antidot * Bkz. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . virüs. * Genele.

* Tuhaflı k. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde. haddede veya çekiç altı iş 51. rak saltması Sb. zlı an. ı ı rlı nda lenemeyen. Kı m ı mı lan. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . uk.76 olan. antikalı k * Antika olma durumu. 6300 C de eriyen. sı ülkelerde yaş cak ayan. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. ş kı * Sevimsizlik. * Karş duygu.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. antikomünist * Komünizme karş ı . antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. soğ ukluk. lk . antinomi antipati * Çatı . kanı kaynamamak. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. antikatot yaprak. ı antisemit . ı t * Antipati uyandı sevimsiz. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. antipropaganda * Karşpropaganda. soğ ran.

methal. nmıseçme parçalardan oluş kitap. an antrakt antrasit antre * Ara. antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. egzersiz. ahitleş ma mek. antitez * Karşsav. idman. antlı antoloji *Ş airlerin.* Yahudilik aleyhtarlı. alı rma yapmak. e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. ı antitoksik * Antitoksin. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). . karmadan. güldeste. antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı . büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü. duman çı an. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. ta belgede belirtilen durum. çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. pakt. * Bir yapı girip geçilen yer. havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. da * Baş ç yemeğ langı i. idmansı z. * Güçlükle tutuş koku. antlaş mak * Antlaş yapmak. ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . * Ant içmiş veya ant içirilmiş . yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. muahede. seçki. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde).

antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. rası ken.antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. yanı u. anut * İ . antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. antropoitler * Bkz. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. ayak direyici. tiren ş tı i. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. leten * Antrepoya bakan kimse. antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . antropoloji * İ n kökenini. biyolojik özelliklerini. imli antropoit * Bkz. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. u antrepocu * Antrepo iş kimse. insansı lar. insan bilimsel. nda. ş cı tı k. ardiye. derisi dikenlilerden. antropozoik devir * Antropozoik. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. evrimini. natçı . deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. reti. insansı . antropolojik * İ bilimiyle ilgili. nda iten. insan nsanı bilimi.

* Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. .anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. kuya rakmaksın aydı k. makat. cihaz. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. apar topar * Telâş acele ile. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. gürbüz. acı lan * Rakı . * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). zı nlı k apak * Çok ak. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . rada. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. k. zı * Abla. ş rsak kıdeliğ erç. yaka paça. * Çok açı çok belirgin. ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. açıbir biçimde görünmesi. eksin. çok anî olarak. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. iri. itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk.

güçsüz. * Apazlamak iş i. * Doğ kemik dokusunda bulunan. apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . al apaz apazlama apık ş ı . bambaş ka. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. ş kı aş n. çalmak. p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . ayrıbacaklı nı k . alıgötürmek. kabadayı . apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr). * Bacakları aça yürüme. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. alıkaçmak. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. * Bir avuç dolusu. aça * Yorgun. * Çok az. * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. hayta. * Külhan beyi. p * Gizlice almak. içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat. iki .aparmak * Almak. nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. * Yelken rüzgârla dolup şmek. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . apazlamak * Avuçlamak. * Avuç. açar. ada.

apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. * Hazı tetik. apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. * Derli toplu.* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). omuzluk. * Apı ş iş mak i. * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. nı rarak * Oturmak. * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. bacakları rarak çömelmek. büyük gözlü ağ lma. sonsal. apotr . aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. r. ş ı k. apiko * Geminin. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. süslü. telden yapı torbaya benzer. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. kan apoş i * Çember biçiminde. ş ı ı nı aş rmak. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. kapalı . apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. * Apı rmak iş ş tı i. karanlı(söz veya yazı k ). * Duvar ş amdanı . n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). ayı * Ne yapacağ kestirememek. aplik aplikasyon * Uygulama. . duvar lâmbası .

apse yapmak. azarlama. çı rin ban. koordinat. lı kta lan * Apre yapan kimse. aval aval. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. apseleş me * Apseleş durumu. mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak. apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. * Aprelemek iş i. yla apse * İ birikimi. rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. koruyucu. * Nisan ayı . lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . k. * Küçümseme belirten seslenme. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. ş ş . aptal aptal aptal * Aptal gibi. perdahlanması . aptalca. zekâ yoksunu. * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . apraksi apre * Bkz. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş . . perdahlamak. havari. aptal olmak * aptal durumda bulunmak. mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. iş yitimi.* Yardı . önsel. * Apresi olan. alı ahmak. langı na ğ n ı eri. abril. * Zekâsı geliş pek memiş . lı kta.

kivi. abdestli. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. Ar * Bkz. aptal gibi. bilmez sanmak (sanı lmak). apteshane * Bkz. aptal gibi. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. * Et kesimi yortusu. apteriks aptes * Bkz. abdestbozan otu. abdestbozan. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. abdestsiz.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. ahmaklaş klaş mak. abdestlik. ahmakça. abdesthane. ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. . * Bkz. ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. ahmaklaşrmak. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. alı mak. eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . aptesbozan * Bkz. * Bkz. aptesbozan otu * Bkz. anlamaz gibi görünmek. aptesli * Bkz. aptal duruma getirmek. abdest. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. aptalca * Biraz aptal. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak.

lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak. yüzsüzlük etmek. açar "anahtar". gid-er-mek vb. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. haftayı m. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. utanç duyma. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. çı "menfaat" vb. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. ki eyi ran k. kı ar etmek * utanmak. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. ölç-er vb. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . na kları * Aralı k. klı k. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. anlaş u mazlı yol açmak. * İ olguyu. mola. biç-er. çı yat-ar. -ar. bat-ar. luk. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. kalk-ar. Bu ekle k-ar./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek. bir filmde dinlenme süresi./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. ar yıdeğ kâr yı lı il. fası ran la.* Argon'un kı saltması . ar * Utanma. siz -ar. geç-er. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. suv-ar-mak vb. utanç duymamak. -ar. r: kar -ar. utanmaz. an ş ı ara bozucu ./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. antrakt. aralı boş mesafe. ara açmak * dostluğ bozmak. * Bir oyunda. ar namus tertemiz * utanması olmayan.

n na deniz. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. münafı müfsit. türkü. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. fitçi. arkı tası na. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. ara nağ me. ara kesit * Çizgilerin. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. fesatçı . yüzeylerin. katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. arada önlem niteliğ verilen karar. tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. k. . uzlaşrı. köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. fesat. münafı k. ara nağ me * Ş . ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. me rası ndı ı lardan her biri. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. k k lan ara nağ mesi * Bkz. lan . klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. fitçilik.* Ara bozan (kimse). ı na. ara bulucu * Uzlaşran kimse. sözsüz çalı parça. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda.

ruya ulan lan söz.ara sı ra * Seyrek olarak. * arası arada. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. arabacı * Arabayı süren kimse. garaj. birçok arabalarla. nda. . lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . eri araba falakası * Çift atlı arabalarda. nda araba * Tekerlekli. ara vermek * yeniden baş lamak için. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. arabalı vapur * Arabaya taş vapur. * Araba dolduracak miktar. bir işbir süre bı i rakmak. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm. arabacı lı k * Araba sürme iş i. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. arabalı * Arabası olan. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. aç araba kullanmak * araba sürmek. araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. * Araba yapma veya satma iş i. ara tümce * Bkz. vapur. zaman zaman. * Araba vapuru. araba vapuru. ara cümle. durmak. araba araba * Arabalar dolusu. * Araba yapan veya satan kimse. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer.

arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). klı aracı * Uzlaşran. sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. Araplara özgü olan. i. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek.araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. mutavassı t. büyüklerin yaş ş uyarlar. * Giriş bezeme. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. anlaş sağ tı ma layan kimse. fesatçı u . aracı koymak * bir kimseyi. i Arabî * Araplarla ilgili. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). müzevirlik. k. . ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. münafı müzevir. arabizasyon * Araplaşrma. Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. * Arapça. aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek.

tavassut etmek. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. bilvası lan talı ta. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. aletli jimnastik. vası nı ü . eyi lan ey. unu ü. doğ rudan doğ yapı veya olan.aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. * Taş ı t. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. nda * Mekke'nin doğ usunda. bilâvası ruya lan tası ta. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. hacı n. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. araçsı z * Araç kullanı lmadan. yoluyla. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. z arada bir * seyrek olarak. bağ kurarak. ta. araçlı * Araçla yapı veya olan. vası z. araçlı jimnastik * Bkz. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer. gücünden yararlanı nesne. ta. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. ları nı kları . vası yla. vası . in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta.

il. aş ı rmak. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. eyini rı plak aragonit arak * Ter. çalan. ndan lmak. aralama aralamak * Aralamak iş i. * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . * Seyrelmek. kiyi . çaresiz kalmak. araları iyi * dostlukları düzenli. rsı * Hı zlı rsı k. kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. ı rma. k * Gitmek. ri * Araklayan. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. araklama * Araklamak işçalma. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. * Aralanmak iş i. u. aralıolmak. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. n. seyrekleş nı tirmek.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. aş i. yarı açmak. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. hı z. tiftikten yapı ş külâh. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. benzer nitelikler çok az olmak. seyrekleş klı tirmek. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. uzaklaş yanı ayrı mak. * Beyaz. * İ taneli bezelye. * Aralı duruma getirmek. araklamak * Çalmak.

ilk * Ayakyolu. lı n . m m i aralıetmek k * aralamak. yarı açmak. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. araları açı k bulunmayan. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. mesafe. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. bale. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. aralıvermeden. fı li rsat. arama * Aramak iştaharri. eyler . * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. tam kapanmamı açı ş . ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. espas. araları açı k bulunan. * Birbirine bitiş olan. arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. espaslı rlar nda klı ı . kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. klı * Sı vakit. ra. ik nda klı * Sürekli. ik nda klı * Dizgide kelimeler. * Kesik kesik. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. barı rmak. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. elverişdurum. harfler veya satı arası açı ğolan. geçenek. * Bir sesi bir baş sesten. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. koridor. aralı z ksı . iş gibi yerlerde. * Uygun. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. biraz açtı k rmak.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. * Yarı k. * Yı 31 gün süren son ayı kânun. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. i.

aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. aranmak * Aramak iş konu olmak. * Olumsuz. yoklamak.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. * Koyu esmer veya kara. u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. * Ş koş art ulmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. * Aranı çözüm. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Araşrmak. özlemek. eyin unu * Önem verip istemek. r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. kta eyler * Ş koş art ulmak. erli. * Bkz. mak. ine *İ steklisi bulunmak. ine * Söz konusu olmak. tı * Ziyarete. çok aramak. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. fellâh. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. arantı Arap . aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. * (küçük a ile) Zenci. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. * Düzenleme. * Düzenleyici. hatısormaya gitmek. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. * Eksikliğduyulmak. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. Aramîce.

Araplı benimsemek. ş ı Arapsaçı * Küçük. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. ak. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. lan * Bu dile özgü olan. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. zamkı arabî. Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. k il olan kça ağdoğ . Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. mak Araplaş mak * Arap olmak. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar.arap * Negatif fotoğ raf. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. Araplı k * Arap olma durumu. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. kararmak. Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. lan. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. arap saçı gibi * karmakarık. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus). Araplaş ma * Araplaş durumu. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r.

sı ı cağ cağsı ı na. gözden. inceleyen. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. * Meraklı . ararot kamı ş ı * Maranta. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. araşrmacı tı tı tı (kimse). tı * Sürekli olarak. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. lması araşrma görevlisi tı . geçimsizlik olmak. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. Arasat * Müslüman inanına göre. mütecessis. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. araşrman. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. müstemirren. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. araları gerginlik. ı araşrı tı * Araşrma.ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. iş n u araşrı tıcı * Araşran. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. ara vermeden. arkası kesilmeden. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. tı i. arkadaşk bağ kopmak. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ . geçirilmek. nda arası olmamak * geçinememek. vira. arası geçmeden * vakit geçmeden.

yokluğ duyurmamak. eyi iş . nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak. soruş turmak. araya vermek * yararsıbir işharcamak. * Arzu ettirmek. eskisinin yerini doldurabilmek. karıklı kurban olmak. araşrman. dostluk kalmamak. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. araşrman tı * Araşrı. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. kaybolmak. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. * Aratmak iş i. araya gitmek * harcanmak. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek. asistan. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. eski yakı k. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. istetmek. aratmamak * yenisi.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. sormak. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak.

arbalet arbede * Gürültülü kavga. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. lan * Ardı l. patı . yer. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. tetikli yay. * Hastalıbelirtileri. çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ.* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. k ma li araziye uymak * ortama. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. . çevreye uymak. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. * Türk müziğ bir birleş makam. k *İ linek. tahvil. i. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. * Kundaklı . toprak. arazi açma * fundalı koruluk. arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. rtı arbitraj * Hisse senedi. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek. k. yerey. semptom. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . * Belirtiler. görünmemeye çalı ş mak. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop.

çatmak. halef. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. peş bı ndan ini rakmamak. ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. takı lmak. ardıra sı ardı ç * Peş inden. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. * Sataş mak. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. arkası ndan. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. ara vermeden. * Servigillerden. ardı ra. pencere için) sonuna kadar açı k. ardıardı n n * Geri geri. arkası ra. ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. öncel karş . ardı kadar açı na k * (kapı . aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. tükenmek. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. sı kahverengi. aralı z. * Musallat olmak. i la . ardı ra. ardı nca * Hemen arkası ndan. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. ası lmak. u türü (Turdus pilaris). * Birisinin sı na ası rtı lmak.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. hemen ardı ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin.

an . depo. * Kayağ taşkayrak. durdurmak. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. olan . arife. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. * Ardiyeye bakan kimse. i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. argali * Boynuzlugillerden. lan ya * Ardiye iş leten kimse. ardı bı nı rakmamak * Bkz. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. * Bkz. iki.ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. n nda. ş . arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. mütevali. argaçlama * Argaçlamak iş i. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen. lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. a i. tamamlamak. arife günü. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon). Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. peş bı ini rakmamak. son vermek. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. arefe günü * Bkz. önlemek. antrepo. atkı nda lan .

aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. z. rengi. * Yabancıeylerden arı ş ş z. ı * Serserilerin. Kı saltması Ar. söz arı kil . * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. arı sokmak gibi * iğ nelemek. ı ı rlı nda olmayan bir element.argı n * Yorgun. ş nmı katıksı . arı gibi * çok çalı ş kan. argon * Atom numarası atom ağ ğ39. saf. n * Geçit. * Zar kanatlı lardan. derbent. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). zayıbitkin. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. boğ . kokusu ve tadı 18. boğ dağ azı az. * Beceriksiz.9 olan. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme. halis. bal ve bal mumu yapan. havada %1 oranı bulunan. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). ı * Günahsı z. * Argıolma durumu. iş * Temiz. zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. * Söz argo durumuna gelmek. ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . n na lanan ağ parça. acı söylemek. arı biti * Kör. münezzeh. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. argonot * Kafadan bacaklı lardan. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). f.

ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. yağerimiş f. * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. * Fide veya fidan dikilen yer. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. açlı . arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. arı mak klaş * Arı(II) olmak. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. arıemek k * İçinin. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse. kaolin. arı k * Eti. . yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. kanı arı u kuş * Arı ugillerden. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. sı sarı kuş rtı . arıçekmek k * tı kanan. cı kuru. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. karşğödenmeyen emek. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa. Orta Asya'da az ağ klı il. ska. sı ı zayı lı z. lar nına arı sili * Tertemiz.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil. bozulan arkları temizleyip açmak. k arı klatma * Arı klatmak durumu. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). Kuzey Afrika. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark.

arı dokunmak na * utanç duymak. i. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. * Katıksı k. arı ma laş * Arı mak durumu. özleş me. k arı k klı * Zayık. arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. i * Temizlenme. tirme. tenzih etmek. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. saflaş mak. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . arı mak laş * Arı duruma gelmek. kovanlı n u k. laş arı lanmak * Arı mak. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan.* Arı(II) duruma getirmek. arı ma. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. arı lı k * Temizlik. ş zlı ı * Günahsı k. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. arı lı k arı nmak . arı laş duruma gelme. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. sı k. vücutları . ı * Arı lanmak durumu. özleş tirmek. zlı * Kovanları konulduğ yer. iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. özleş mek. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar .

tasfiyehane. * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. * Bulaş ş mı musallat olmuş . * (petrol. tasfiye etmek. * Aksama. iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. arı tı cı * Arı özelliğolan. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. . yağ için) Arı iş rafinaj. rafineri. petrol gibi maddelerin arı ğyer. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak.* Temizlenmek. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. iş lemez duruma gelmek. * Katıksıduruma getirmek. za. * sonradan ortaya çı kmak. vb. * Arı iş tma i. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. mak. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. k . arı zalanma * Arı zalanmak iş i. ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. * Katıksı arı ş z. aksaklı k. tma i * Deterjan. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. arı za * Engebe. ı * Rahatlamak. arı yapmak za * Bozulmak. * Çözgü. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. tma i. duruma gelmek.

Aristoculuk * Aristotelesçilik. idare edecek biçimde. * Huzurlu. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. * Aksamayan. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. en * Bu halkla ilgili. arifane ile * ortaklaş a. biçimde. rahat. arife * Belirli bir günün. * Yarı yamalak. arı z zası arı zî * Sonradan olan. düz. mutlu. bozulmuş . dı gelen. m * Engebesiz. aristokrasi * Ekonomik. ş tan * Geçici. arifane * Arif olana yakı yolda. bozulmadan iş leyen.arı zalı * Engebeli. * (Araç vb. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş . * Çı plak. m ı lı r * Aristotelesçi. nını u * Soylular sıfı nı. için) Aksayan. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). aristokrat . varı . * Özgür. hür. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). iş lemeyen. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. bu halka özgü. arya. eğ reti. ön gün.

düzensiz.. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. gezimcilik. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı . aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. Arjantinli * Arjantin halkı olan. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. her yönü ile. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. * Ritimli olmayan. ariyeten * Eğ olarak. lar.. * Bu bilimle ilgili.* Aristokrasi yanlı. n lemler olan kolu. ödünç olarak. ndan ark . ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır.3. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı . * Büyük bira bardağ ı . aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. reti. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu.7. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın.9. ağalma. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi.5. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. aristokratik * Aristokratlı ilgili. sı * Soylu.

peş . ş mak. dayamak. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. yabancı davranmak. arkada bulunan.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. arı hark. cetvel. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. * Koruyucu. * Otururken sı n dayandı yer. * Geçmişgeride kalmızaman. . piston. eyin * Ağ ı l. kayı bulmak. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. arka bulmak * bir koruyucu. kayı na ı rmak. sı nda n rı ğ ı . arka plânda * Geride. rüzgâr almayan kuytu yer. iltimasçı . * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. tmak ı lan k k. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. beden. kayıcı rı. sı rmak nan arka olmak * maddî. arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak. gibi arka arka * Geriye doğ ru. * Arkada olan. * Önemsiz. dayanı mek. kanal. n arka vermek * desteklemek. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. manevî yönden destek olmak. * Art. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek. eyin rt * Geri kalan bölüm. art arda.

arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. müzaheret etmek. * Konuş ve yazı dilde. el altı ndan. m. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. gizlice. korumak. belli etmeden. içtenlikle. müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. destek olmak. * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. lı a er ları kün arkadaş il. a ş ı ş . refakat etmek. arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. * bir süre beraber bulunmak. inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. refik. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. geride kalmak. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. içten olmak. arkadaş na çok düş olan kimse. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. eskimiş veya eser). dostça. hempa.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. ileri gidememek. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. i. lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. dedikodusunu yapmak. * değ ileride olanlarıarkası kalmak. birlikte gitmek. arkadaş ça * Arkadaş olarak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. geride kalmak. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. yüklenmek. * Arkalamak işyardı müzaheret. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. eş etmek. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. ünsiyet. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. m . arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . yâren. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri.

arkası gelmek * devamlı olmak. koruyucusu. kalı bir tür kı hı nca sa rka. ı kullandı arka yastı. ı arkalı klı * Arkalı. dayanağolan. sürekli olmak. destek olunmak. arkası nmak alı * sona erdirilmek. arkalı rken kları ğ ı k. arkası kesilmek * tükenmek. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. arkası almak na * sı na yüklemek. bitirilmek. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak.arkalanma * Arkalanmak iş i. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. son bulmak. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. * Sı dayamaya yarar yer. sı dayayacak yeri olan. semer. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. m arkalı arkalı ç * Arkalı k. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. arkası ra sı * Ardı ndan. lam eye arkası ra sı * arkası ndan. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. peş inden. * Koruyanı . arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. güçlü olmak. sı dayayacak yeri olmayan. bir yerde durdurulmak. * desteğ sağ ini lamak. ndan . taş rtı ı mak. yerinden düş ürülememek.

arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. arkası sı nı vamak * okş amak. li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . arkası z * Arkalı olmayan. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. arke arkebüz * XV. lk . i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. övmek. ertelemek. * İ ana madde. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. dayanağolmayan.arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. görüş fı aramak. baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. arkaya kalmak * geride kalmak. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. taş ı nabilir ateş silâh. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. iltifat etmek. ğ ı * Koruyanı olmayan. arkası almak nı * bir iştamamlamak. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. koruyucusu. sonraya kalmak. geriden gelmek.

arlı ndan. harf veya ş ongun. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. nda açı ilik * Kazı bilimci. yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. nı * Arlanmak iş i. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. ş ta arma * Bir devletin. ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. seren. armada armador * Donanma. seren. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. kı arlı * Namuslu. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. kum taştüründen bir tortul kayaç. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. nda armağ an . yerli arma soymak * hareketli olan armayı . su nda. utangaç. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. kı * Kuzey kutupla ilgili. arkeoloji uzmanı bilgini. sılmaz. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. sılgan. ip.organı . ekil. kazı mı bilimi. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. limanda kı ş lamak. kuzey kutup yakında olan. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. halat ve yelken takı . * Geminin direk.

armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. * Fazla bön. ak. armut gibi . ey.* Birini sevindirmek. mıka. letmeciliğ i. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. * Armut biçiminde olan. en. ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. hediye etmek. armatörlük * Armatör olma durumu. armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. . armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. ı z sı zı * Akordeon. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. * Bağ. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası . mutlu etmek için verilen ş hediye. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . * Gemi iş letme işgemi iş i. sulu. n da) lar armut * Gülgillerden. çiçekleri beyaz. ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek. ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). ihsan. * Ticaret gemisi sahibi. an armonik * Armoni ile ilgili olan. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. * Armonika. * Ödül.

dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. armut biçiminde top. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. mastı ğ ı çiçeğ i. ş sı armut kabağ ı * Ürünü. . bön. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. Arnavutlarıkullandı dil. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi.* çok anlayı z. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. Arnavut bacası * Çatı penceresi. lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. * Arnavut halkın bütünü. aromatik * Öküz gözü. sır gözü. * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. n) * her ş kusur bulmak. nda ğ ı . Arnavut biberi * Acı rmı biber. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. armut biçiminde olan bir süs kabağ ı .

tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . i. . * Arpa biçiminde ş ehriye. k eyler * Baş k. arozöz * Kamyon. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer. aromalı . arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. yiyecek gibi ş veya para. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. * Tüfek. arpa * Buğ daygillerden. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. yurdumuzda mı lan. çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). sulamaya yarar araç. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na.* Hoş kokulu. llara arpa suyu * Bira. * Arpa konulan yer. altma düzeni olan. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. arpa tarlası . ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. arp * Bkz. * Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. * Yabanî arpa. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. arpa ektim. harp (II). arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. * Bu bitkinin taneleri. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı.

sılması lık. arsı z * Utanması kı olmayan. atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. metal görünümünde basit element. arsı yakı biçimde. k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi. kı arslan * Aslan. sı ı k.91. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . yıı yüzsüz (kimse). arpası gelmek çok * coş azmak. . arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. arsı ulusal * Uluslar arası . * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. mak. yüzsüzce davranmak. arslanlı . zı k. aç gözlü davranmak. ş * Aç gözlü davranan (kimse). n çan rnı saltması As.7 olan. ı ı rlı unluğ 5. * Kolayca üreyebilen (bitki). yoğ 33. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . kudurmak. sı otu. arsı zlanmak * Arsı k etmek. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. Kı en. arsı k etmek zlı * utanmadan. ş klı * Arp çalan kimse. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r.arpalıetmek k * arpalıyapmak. yıarak. arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k. sı arak. acak ş lıklı rnaş . sılmadan.

arş ı nlamak * Arş ölçmek. ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak.* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. lk * Dokuzuncu kat gök. ivde art * Arka. nda * Belgelik. ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün . ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. troleybüs. arş kadar. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. * Bir ş öbür yüzü. geri. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . adı mak. * Keman yayı . * Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. * Arş idükün karıveya kı. arş saklamak. art avurt . * Tren.

ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. fazla bulunmak. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . p. . a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. hareket). yında art damak * Damağ arka bölümü. ta. g. iş sı nı i. artçı lı k * Artçın görevi. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı . bereketli. diyakronik. ğ u . geriye kalmak. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. an. nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. artakalmak * Artmak. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. hinterland. bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. nı * Art düş ünce. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. alan.* Avurdun arka bölümü. bereket. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk.

karşğödenmeyen emek. pozitif sayı . * Trafiğyoğ olan ana yol. artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. anot. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. pozitif. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. sonra. * Sırdan büyük. *İ çildikten. fı iş ). artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. dört yı bir gelen 29. sırdan büyük sayı areti fı . * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. yeter. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. artağ ş an. metal uçlardan artı yüklü olanı .arter * Atardamar. artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. artıdeğ k er * İçinin. daha fazla. lda l. zait. iş ş gücünün karşğolarak. gün. artı çoğ ş alma. * Artı klamak iş i. * Bundan böyle. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. . ldı * Kalan veya artan bölüm. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . artı m * Artma. daha. * Artılmak iş rı i. . artıemek k * İçinin. * Katyon. i un * Atardamar bozukluğ u. ey ktan * Daha çok. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı.

artı rma * Artı rmak iş i. tasarruf etmek. artmak artmak * Büyük heybe. * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. artma * Artmak iş i. * Artistin görevi. * Müzayedede artı rma. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. çoğ altmak. * Eklem romatizması .artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. * Eskisinden daha çok çoğ almak. * boylu poslu. artma. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. artı rmak * Artması sağ nı lamak. n müzayede. tezyit edilmek. * Yükseltmek. * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak. eyi rma i. alı . artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . artist gibi. artı çoğ ş m. çoğ lmak. en ğ ı * Arttı rmak iş i. * Artist olma durumu. * Genellikle ş bozucu. ş ta * Artmak iş i veya biçimi. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. ekil z. * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. sanatçı . iltihapsı süreğ eklem hastalı. * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. sanatlı n i e . güzel ve alı (kimse). fazlalaş eri mak. * Artı rmak işyapı i lmak. mlı * Artiste benzer biçimde. sanatkâr. ince ktan * Değ yükselmek.

unu . ü Aryanizm * IV. arz dairesi * Bkz. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. yeryüzü. * Heves. stek. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. arzuhâl * Dilekçe. n. * En. * saygı bildirmek. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. arz * Sunma. enlem. bildirme. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. sunu ve istem. * Yer. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. * (büyük bir makama) Anlatma. arzanî arziyat arzu * İ dilek. geniş lik. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . jeoloji. * Yer bilimi. liğ i. istida. * Enine olan. arz derecesi * Bkz.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. eye ı arzu etmek * yürekten istemek. enlem dairesi. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. arz etmek * sunmak.

asas kat as yön asabiyeci . arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. hevesini alamamak. * Ast sı nıkı lmı. stek arzulu *İ stekli. arzulamak * İ duymak. sinirlenmek. n kları asabî * Sinirli. asabîleş me * Asabîleş iş mek i. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. hevesli. * Sinirle ilgili. allerin. asabîleş mek * Kı zmak. i As * Arsenik'in kı saltması . ü it * Ara yön. istemek. arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. sinirlilik belirtileri göstermek. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. öfkelenmek. *İ skambil kâğ nda birli. asa * Bazı ülkelerde. as as * Kakı m. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). özlemek. sinirsel. yazan kimse. arzulama * Arzulamak iş i. kları * Sinir hastalı uzmanı kları .arzuhâlci * Para ile dilekçe. * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. mektup vb. din adamların güç sembolü olarak. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. hükümdarları mareş n. * Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa.

. temel niteliğ olan. argon. * Baş nısı ndan geçinen (kimse). * Bir görevde temelli olarak. asalak parazit. neon. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. ekti. ş ması sağ asap asar * Sinirler. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse. lar.asabiyet asal * Sinirlilik. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. ksenon). parazitoloji. lı * Başca. asabî yapıolma. vekâleten karş . na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. asillik. tufeyli. * Bir görevi yüklenmiş olan. esasî. ası l olarak. konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . asamble asansör araç. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. yaş ş . öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). vekillik karş . kripton. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. * Yapı eserler. o görevin sahibi olan kimse. asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. soy gazlar. asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. n * Soyluluk. ı tı * Kendi adı hareket ederek.

n nda lan ş ı . ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. yadıkurun. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. i aç * Eş zamanlı olmayan. asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. ı tı n * İ kullanmadan. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. sarı kokulu. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. * Her türlü mikroptan arı ş nmı . asbaş kan *İ kinci baş kan. eş lama baş zaman karş . düzenlilik. u. ortanı n çorbacı ına verilen ad. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. lar. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. * Sirkeyle ilgili. güvenlik. acın çizilerek elde edilen bir reçine. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. lan r. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı . ases * Gece bekçisi. saydam.asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. senkron. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz.

kaynak. kopya karş . asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. sahabeler. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. en aş ı azı ağ en ndan. baş gelen. l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. * Gerçek. e rakı ş ası k * Somurtkan. ük. nı ğ ı ası lar l sayı . ashap * Sahipler. ı lü ası l * Bir ş kendisi. hakikat. örnek.* Asfaltlanmı ş . lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. asfaltla kaplanmak. en düş . lan ulan asgarî * En az. asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. esas. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. * Bir ş temelini oluş eyin turan. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. sağk. * Gerçeklik. ana. fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. nesep. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. * Ası lı . eyin ı tı * Kök. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. ulaş ve kültür gibi da. uyuş konu. köken. ortak payda. ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. nda * Asmak iş i. * Hz. * Minimum. lan ş * (a'sıBaşca. gerçek olarak. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. * Soy. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar.

süspansiyon. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. tavik. * Sı an. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. ası lanma * Ası lanmak işintifa. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. ası ş lmı adam * Salepgillerden. dayanaksı köksüz (haber). intifa etmek. i. kökenli. sonuna kadar mücadele etmek. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . tebelleş rnaş olan kimse. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. * Ası ş lmıolan. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. ı * Asma iş i. * Tutup çekmek. ası olmak ntı * tebelleş olmak. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak.* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. ı etmek. süspansiyon. * Israrla üzerine gitmek. . * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. sı mak. çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. idam edilmek. ey ı sı srar * Hı eline almak. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . temelsiz. * Ası iş lmak i. ru z. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. tehir.

vekil karş . * Bu söz "benzeş mek". asillik * Asil olma durumu. et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. dik baş. * Bir görevde temelli olan. . llı * Baş ran. isyan etmek. * Yüksek duygu ile yapı lan. bakımsı k. * Soylu olma durumu. * Soylu. kaldı * Hayı z. ş zlı ı * Simetrik olmayan. aside asidimetre * Asitölçer. ası rlarca * Yüzlerce yı l. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. kendine benzetme. asileş mek * Karşgelmek. asalet. asık rlı asi * Yüzyık. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. soyluluk. isyankârlı k. asil * Soylu. isyan etme. asilik etmek * karşgelmek. rsı lı * Un. bakımsı ş z. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. baş rmak. sonuş maz. özümleme. lsa tı ı riyi ru. * Benzeş me. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. kendine uydurma. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an.* Çağ . baş ı kaldı rmak. isyan eden. asilzade asilzadelik * Soyluluk.

asker tayı nı * Erlere verilen azı k. ş ı . disiplinli. yı man yı na asker gibi * disiplinli. askerce askerci * Asker yanlı.asistan * Yardı . lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. ldı ş ı la. asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . * Bkz. ale * Askerlik görevi veya ödevi. tı asistanlı k * Asistan. gemi. tahkimli bölge. asklı . asit alkol asit borik * Bkz. z. * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. fenol. ini. asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. z * Topluluk düzenine saygı olan. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. asidimetre. sı askercilik * Askere yakır biçimde. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. düzgün. borik asit. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. * Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. mcı * Araşrma görevlisi. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. * Bkz. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi.

kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. askerlik etmek * askerlik yapmak. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek.* Askerci olma durumu. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. askerlik ödevi ordu hizmeti. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. * Bir tür çocuk oyunu. askerlik niteliğkazanmak. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. disiplini. lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak. . askerî * Askerlikle ilgili. askerlik * Asker olma durumu. askeriye * Askerlik. nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askere özgü. askerîleş me * Askerîleş iş mek i.

u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. . * Ası saklanacak sebze. savsaklamak. hiçbir biçimde. fener. tabanca gibi ödül. * Zodyak üzerinde. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. * Gürbüz ve yiğ adam. Zodyak. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . meyve. rı n larak u * Çay. boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . yı cı rtı. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. erkekleri yeleli. n * Hiçbir zaman. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. Afrika'da yaş ayan. * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. arslan. uzunluğ 160 cm. lı p * Vestiyer. * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye. * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . ı z * Askı olan. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı .

doğ u. eyden korkmayan. lsı . beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. *Ş irpençe. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. aslan gibi. lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslanpençesi * Gülgillerden. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. yer pı lan rasası (Leonurus). aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. sarı . uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. mı aslı astarı * iç yüzü. güzel. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. ı * sağğyerinde. i. raca aslanca * Aslana yakır yolda. aslen * Kök veya soy bakı ndan. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası .aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . aslanağ zı * Sı otugillerden. yiğ ş ı itçe. türlü renkte. aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . kokusuz çiçekleri olan bir bitki. güçlü ve yakıklı ş . itlik. ası z olmak. nan aslan sütü * Rakı . gerçek ş ekli. onun kiş ini belli eder. aslan gibi * boylu boslu. delikanlı için kullanı bir seslenme sözü. aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. aslanı m! * gençler.

aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). filoksera (Phylloxera vestatrix). * Ası şası lmı lı . aslı yok faslı * yalan. çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. asmalara zarar veren. sarı renkte bir böcek. larak lan asma yaprağ ı . asma biti * Eş kanatlı lardan. lgan. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın. asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. aslî * Temel olarak alı esas olan. * Bu türün ince uzun. uydurma. nı altı na asliye asma * Temel. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit.aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. * Asmagillerden. nı na il lar. esas. nan. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. * Asmak iş i. sebze olarak kullanı ürünü. k . altı kat. lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması . aslî düş ünce * Ana fikir. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. * Soyu sopu. .

doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. Muhammed'in yaş ğzaman. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. birbirini tutar renk ve yapı olan.* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . emmeç. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. daş ma. * Üzerine takı nmak. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. kuş anmak. idam etmek. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. çağ l. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. * Modern. ekş rak ilâç. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. genellikle saksı yetiş da tirilen. * Havadaki duman. * Asma için ayrı ş veya toprak. çağ laş daş mak. her dizenin sonunda gelen. gerçek olmayan. gerçekmiş gösteren haber. * Asması olan. cı . birbirini tutar renk ve yapı olan. gibi aspidistra * Zambakgillerden. asrîlik * Çağ llı cık. da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. asmagiller * İ çeneklilerden. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . toz vb. da asrı saadet * Hz. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. asparagas * Uydurma.

astar sürmek (veya vurmak. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. madun. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . halat. nda nmıve . ağ vb. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. nan . * Giyecek. lı kta. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. * Boyacı astar vurmak. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. astar sürmek. * Birinin buyruğ altı olan görevli. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. astarlanmak * Astar geçirilmek. ı r. * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. çanta. ayakkabı ş gibi eylerde. olmak. * Alt. astarlanmı ş . astarlanma * Astarlanmak iş i. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . çekmek) * astar boyası boyamak.). astarlamak * Astar geçirmek. perde. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı . astarlama * Astarlamak iş i. kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. resim yapı lmadan önce sürülen boya. astarlatma * Astarlatmak iş i.

ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. . çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. felekiyat.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. gök bilimci. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. astı astı kestiğkestik ğ k. ı i * acı z. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. astigmatizme tutulmuş (göz). astronomi * Gök bilimi. * Asmak iş yaptı ini rmak. astı m astı mlı * Astı olan. astatin * Astat. müneccim. astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. * Aş çok yüksek. * Net görmeyen. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. * Yı z falı uğ an kimse. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. 85 ş yla ı manı Kı saltması At. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. * Gök fiziğ i. * Atom numarası olan. müneccimlik.

mutluluk. astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. sakin.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. gökyüzü. n asude * Sessiz. . astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. n. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . aş nlı astronot * Uzay adamı . mutfak. nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı . * Gök. * Huzur içinde olma. ayan * Asya'ya özgü olan. rahat. astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . Asya ile ilgili (olan). aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek.

. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. daha az. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. değ yönünden daha az. ru. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. çok arzulamak veya nefret etmek. rı * Para ile yemek yenilen yer. niteliğalçalmak. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. miktarı . mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. unu r. adî. tiksinmek. aş. eri aş yermek * Bkz. yerleş bölgesi. * Bayağ adî. aş ermek. im im * Genel ev. er * Aş ı yere doğ ağ ya.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. nma lı r. imli * Niteliğdüş kötü. beğ enmemek. aş z ı tı hane. aş ı ağalmak * devirmek. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. ı . aş ı ağbitkiler * Su yosunları . mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. hor görmek. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. i ük. yı kmak. yer. lokanta. aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. denk olan. * Daha küçük. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez.

n. tenzil etmek. evre. tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. alttan almak. merhale. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. hor görmek. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. paye. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. mertebe. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. me. aş ı yukarı birlikte. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). hafife almak. hafifsemek. rütbe. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. lması ru . * Niteliğdüş adî. basamak. adilik. i ük. tezyif etmek. tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek.

o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. aş erat aş hane . aş amalı * Aş aması olan. * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. kiremit rengi. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. irip * Yemek yenilen dükkân. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. m nan * Ondalı k. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . hiyerarş ş i. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. aşbaş n görevi. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş . ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. evi. hiyerarş er mı i. * Yemek piş satan kimse. aş ar * Ondalı k. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. * Aş (kimse veya bitki). irme veya * Onluklar. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. * Aş evi.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. aş lokanta. kademeli. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. * Yemek piş kimse. * Mutfak. aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . ahçı iren . göz.

lerini sazla söyleyen. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. tutkun (kimse). çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. * Yapı ları uzun mertek. yarı ş ş mak. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. âş olmak ı k * sevmek. ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . en na e * Dalgı kalender (kimse). en ndan . âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. ı rma. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k.aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. tutulmak. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. vurgun. sevgilisinin kusurları görmediğgibi. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. ı k n * çok seveni. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. aş çatı nda. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. aşyapmak. arkadaş bir seslenme. düş künü. * Ahbap. ı aş atmak ı k * yarıetmek. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. n. gibi * Aşyapan kimse. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri.

aşyapmak. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. uğ cak. uğ cak. ı * Aş ı ş aç). * Yeni aş ı ş aç. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. telkin etmek. aş ı nma . lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. aş ı lma * Aş ı durumu. âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. muaş ı seviş lı aka. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. ilkah. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. * Erozyon. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. * Aş ı nmak iş i. acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). etkilemek. * Aş ı latmak iş i.

* Aş olma durumu. nmı * On sayı. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . taş n. * Aş ş ı yer. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . aş taş ı ı rı rı * Çok aş . çok. fazla miktarda. ötesinde. ı rı . rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. * Çıntı silinmek. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. * Gereğ inden fazla. * Eskimek. önem veren. usandı rmak. * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. müfrit. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. aş ı rma. ta ş pratı p. kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. itikal. * Ötede. yı pranmak. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. düzleş kı ları mek. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. koparı lmaları eritilmeleri. erozyon. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde.

dost. bakraç. aş olmak ikâr * belli olmak. kuytu yer.* Aş ı iş konu olmak. aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). meydanda olan. * Aş ı rmak. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. * Küçük kazan. kça. . * Yapı ları uzun mertek. * Açı apaçı belli. kova. * Aş ı yer. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. * Aş ı rtmak iş i. k. lacak * Dağ geçidi. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey). na * Çalıgötürmek. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . * Baş nıyazı ndan bölümler. aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. intihal. aş çatı nda ı k. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. k. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. ş * Siper. dı . * Bildik. aş ı rma. arkadaştanık. saklamadan. aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. belli etmek. belirginleş mek. ortaya çı kmak. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. iş * Aş lmı ı ş rı .

zahire. aş k göstermek inalı * ilgilenmek. aş mak * Bkz. ı sı nama. * Ev. ş k. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. * Kuş yuvası . sevi. aş düş ka mek * âş olmak. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . coş kunluk göstermek. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. tanık olan. tanı tanıklı ma. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. Aş ı lama. ş an aş lama aş lamak * Bkz. aş ma . . * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. tanığ belli etmek.* Bilinen. * Benzerlerinden üstün. zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . oturulan yer. mesken. seviş kide mek. fazla. ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. * Çok. sitem bildirir. dı aş k inalı * Birbirini bilme. * Aş iş mak i. coş eyi mak. ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. Aş ı lamak. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day.

* Aş olma durumu. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. * Oynak. sona ermek. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. ları inin nda kları anlatı r. açısaçıkadı kokot. onun tutumuna göre davrandı nı n. lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. atlar anası . kuru yemiş ş day. it at binenin (veya iş bilenin). binme. aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin. ı ma lan * Satrançta. üfte At at * Astatin'in kı saltması . * Aşrmak iş tı i. -at. sivri köş yuva. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. * Aş iş yaptı mak ini rmak. . kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. na * (süre) Geçmek. * Atgillerden. * Gizli dostluk. * Görünmeden kaçmak. aş ayı ure * Muharrem ayı . * Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak.* Yüksek. bitmek. k k n. aş fiş na ne * Gizli dost. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . ey. aş na * Aş ina. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş .

çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). elmas. at koş turacak kadar * pek geniş . * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. at çevirmek * geri döndürmek. ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. at kestanesigiller * İ çeneklilerden. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. at oynatmak * atla hüner göstermek. . at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. se lan eyler at olur. i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. değ erlendirememe. * yarı ş mak. at kestanesi * At kestanesigillerden. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. * bildiğve istediğgibi davranmak.at cambazı * At alısatan kimse. sabit fikirlilik. geniş yapraklı . an. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. at sineğ i * Atıtüyünün rengi. n . örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. veya bulmak. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. 15 ile 30 m yükseklikte. meydan olmaz (bulunmaz). meydan olur (bulunur). at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam).

at. rı rı . hamle. atavizm. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. ata * Baba. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. pederş patriarkal. tayin etmek. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. n buğ atalı k atama . ata et. * Atı akı lı m. ite ot vermek * bir işters yapmak. atabey. * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. * Tembellik. * İsizlik. * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . ahî. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. kanatları u büyük ve küt. meydan yok * yapacak güç var. iş kalma. i atabek atabey * Bkz. uygulamak. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). * Geveze. n. ş . atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. yalancı . pederş ahîlik. yapmak. saldışhücum. atak atak yapmak * akıyapmak. uzunluğ 8 mm kadar olan. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. * Saldı. e lan. davranı cür'et. k. * Eski Türk devletlerinde. iş ş siz lemezlik. atı yapmak. ataya çekme. i. bir at var. ama kullanma imkânı yok.* Çift kanatlı lardan. * Atamak iş tayin.

tayin edilme. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. rı * Soy at yetiş tiricisi. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. ı er ı yan ş iryan. geleceğ rlı e yönelik. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. ate * Atacı lı k. ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e . akla. Atsan atı lmaz. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. * Ataş görev yaptı yer. elçilik uzmanı e lı . atavik * Atacı ilgili. enin ğ ı * Tutacak. bilime ve gerçeğ dayanan. uygulamalar ve ilkeler bütünü. lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş . * Bu ilkeye bağlı lı k. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. satsan satı vb. atanma yapmak * tayin etmek. lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. * Su aygı. evrensel ağ klı e ı . . sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. ya u vanca karşda ilgisizlik. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. birbiri ile uyumlu amaçlar. i ünü. Kemalist. daş amaçlayan. tayin edilmek.atanma * Bir göreve getirilme. atanmak * Bir göreve getirilmek. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i.

tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . felâket. nç. önüne geçilemez. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. acı . cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. ateş ğ balı ı * Sardalye. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. cı n lması * Vücut ısı sı. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. * Tanrı maz. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. od. alev * Öfke. öfkelenmek. atölye. k. örneğateş i böceğolan böcekler takı . ateş almak * yanmak. atelye aterina ateş * Bkz. sılı baş kan yürümek. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . * Tehlike. heyecanlanmak. * Büyük üzüntü. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. hı hı rs. tehlikeli bir durum almak. acele etmek. rmı. coş acele davranmak. * Kı zı renginde olan. kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. k k ateh getirmek * bunamak. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca). * Coş kunluk. mak. li * telâş lanmak.* Ateist. ateh * Bunama. ateş basmak * kı zarmak. i mı ateş kmak çı . tutuş mak. * (ateş silâh) patlamak. * Gümüş ğ balı.

ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). in * Çok canlı . n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. yangıçı n kmak. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ateş püskürmek. ateş püskürmek *ş iddetli. ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. ateş saçmak . ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. ş kan * kı rmı. * zeki. öfkeli konuş mak. * Çok yaramaz (çocuk). çalı ve becerikli. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. ş kan. ateş parçası * Ateş bir bölümü. ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek.* Bkz. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r. hareketli. ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. meydanlarda ateş yakmak. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. ateş pahası * Çok pahalı . çalı ş kan. li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. man lmı içi . * çok öfkeli olmak. becerikli. cı ateş gibi * çok sı cak. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi.

* bir yeri kasten yakmak. coş mak. * Ateş hüner gösteren oyuncu. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. çok öfkelenmek. * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. kundak sokmak. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. e klı la. ateş vermek * tutuş turmak. * bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek. vapur. kun. sinirlenmek. . soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. ateş çilik * Ateş çinin iş i. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. ateş in * Ateş coş li. ateş lası tuğ * Ocak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. le * Fabrika. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse.* çok kı zmak. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak.

ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. kı rtmak. coş kulu. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. ateş leyici * Ateş niteliğolan. hararetli hararetli. ş iddetlenmek. lan ateş li * Ateşolan. yanmayı yı azaltmak. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. i * acı. * Cinsel istekleri güçlü olan. yakmak. * Coş mak. ateş lemek * Tutuş turmak. ş ş kı iddetlendirmek. heveslendirmek. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. cı * Kı rtmak. tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. un bir . i * Coş coş kun. z ları nı ncalı unu söylenir. kış zı mak.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. turucu. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. ine * Vücut ısı sı artmak. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. lı ı . ateş lendirmek * Coş turmak. li ateş letme * Ateş letmek iş i. * Top. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. bı ş ma. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. * derece ile ateşölçmek.

atı cı * İ niş alan. * İ kili bulma. ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. * Mal ederek. * Atları ekleri ve zebraları . tek parmaklı memeliler familyası . ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. li ateş perest * Ateş tapan. üzüntü veren. çevirmek. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. isnat etmek. sıntıdurum. liş * İ bağ. eş içine alan. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. * Atı ş lan. i. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. atısu k * Evlerde. ş ı atı l . cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. * Yöneltme. dayanı lmaz. çevirme. mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . attını yi an ğ vuran kimse.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. ihsan. lı k. yüklemek. e ateş gömlek ten * acı . yükleyerek. lmı atı . i * Yöneltmek. ası z eyler * Atı olma durumu. yilik. lütuf. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. . tüfek gibi silâh. kayra. * Ateş lan veya konulan yer. inayet. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t.

savlet. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. atı k lganlı * Atı olma durumu. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. u. hamleci. nabıiçin) Vuruş z . lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. * Konuş yazacak söz veya bilgi. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. * Hı ilerleme. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . * Atmak iş i. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. atı yapan. iş yaramaz. ditme iş yapan kimse. * abartmalı konuş mak. lma i. * Atmak iş konu olmak. aylak. k. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. e * Bkz. ine * Saldı rmak. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. hücum. atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. * İsiz. * Giriş ken. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k.* Tembel. hamle. hallaç. * Bir ş doğ birden gitmek. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . * Patlamak. acak. n tı ve * (kalp. lamak. birden bir davranı bulunmak. süreduran. hücum etmek. . hamle. çarpı ş . eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. atı ş * Atmak işveya biçimi. * Atı iş lmak i. atı lmak i lma. ş * Etkisiz. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma.

belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. ş tı yapı * Atı ş iş mak i. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. n ş ş ı * Saz ş airleri. * Çabuk hareket edebilen. atkı * Soğ a karşomuzlara. yandan iliklenen ince uzun parça. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. veya beton destek. çevik. ş tı ati * Gelecek. * Atı rmak iş ş tı i. * Eski. atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. argaçlamak. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. * Çabuk davranan. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. çevik. * Atkı lamak iş i. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. baş sı veya boyna alı örtü. poligon. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. çeviklik. sı atkuyruğ u . üst eş ik. uğ ı a. kadı ları ı n * Büyük yaba. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. * Ağ kavgası ı z etmek. argaç. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. eski zamanla ilgili. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. atkı lı * Atkı olan.

daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). inmek. * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. ç. atlanı lma * Atlanı iş lmak i. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . * Binmek. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. * Yanı lmak. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. kök sapı ömürlü olan. atlama beygiri * Yüksekliğ1. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. atlama * Atlamak iş i. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. ara bozanlıetmek. * Okuma. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r. * Çocukları atlama oyunu. lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden. yazı yazma. n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. aldanmak. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . atlanı lmak * Atlanmak. atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. * Çı kmak.* Atkuyruğ ugillerden. ı . atlanma * Atlanmak iş i. .

ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . * Yüzü parlak. * Aldatmak. * istekle. * Savsaklamak. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. * Atlamak iş lmak. rafyası ekonomi. erkeksi kadı n. miş . nda atlar tepiş arada eş ir. atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. atlet * Atletizmle uğ an kimse. isteyerek. sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir . atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. biçimli. * Kötü bir durumu geçiş tirmek. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. i yapı atlar anası * İ yarı ri . parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. atlet gibi. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin. raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. atletik * Atletleri ilgilendiren. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. * Savmak. * Vücudu geliş . atlaya zı playa * atlayarak.

kı Vurmak. tek u. tokat. ilgisini kesip uzaklaşrmak. tı rtı kuş * Sapan. * Uzatmak. atlı * Atı olan. bir kenara koymak. ilgisini kesmek. * (sille. ok gibi ş un. göndermek. lı ç) * (top. ndayı atmaca * Kartalgillerden. * (kurş gülle.atletizm * Beden gücünü. erini atmak . ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). * Yalan veya abartmalı söylemek. * Örtmek. dı ya çı ş arı karmak. tirmeye yarayan koş atlama. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. tı * Koymak. çarpmak. kabartmak. eyleri) Hedefe iletmek. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. * (kalp. * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. * Yerleş tirmek. atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. * Değ eksiltmek. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. kestirerek söylemek. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. bir eyi * Çı karmak. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. * Ata binmiş kimse. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . çevikliğ yetenekleri geliş i. dı ya vermek. * Yay ve tokmakla ditmek. farkı z. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . atma * Atmak iş i. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. ağ k kaldı ve atma gibi. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. söz * Çatlamak. * Kovmak. süvari. uçaklar vb. i * Sözle sataş mak. çki * Bilmeden. atma Recep. * İ içmek. din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma).den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı .

* Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). alı ş mak.* (renk için) Solmak. * Haykı rmak. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . atmasyon * Uydurma. na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. palavra. bel. * Söylemek. er suyu. yollamak. palavracı (kimse). atmasyoncu * Uydurmacı . * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . bı rakmak. * Etkisi kaybolmak. * Mercanları bir araya toplanması oluş . sperma. hava. bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. atol atom parçacı k. halka biçiminde adacı mercan ada. 76 cm uzunluğ nç lan. n ile muş k. sahiplenmek. an lan . meni. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu. bağ ı rmak. gaz . artıbölünemez. ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. an elektron yüklü merkez bölümü. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. cevvî. * Göndermek. * Hava yuvarı . atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. * Götürmek.

i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. attı rma * Attı iş rmak i. aktar. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. ilgi çekici gösteri. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . denizde. eğ cı lendirici. atsan atı lmaz. . gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i.atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. attı rmak Au aut geçmesi. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. karı p lan * Atomla ilgili olan. in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. terileri oyalayı. * Yeni bir bestecilik çırı göre. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. iş ları yla raş n şı tı lik. atomculuk * Evrenin. sı * Atomla ilgili. * Altı n kı n'ı saltması . attar * Bkz. av * Atmak iş yaptı ini rmak. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim. atomcu * Atomculuk yanlı (kimse). * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir.

* Halkıaş ı n ağtabakası . avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). avanaklıetmek k * aptallıetmek. öd-ev. . lan mı aval * Ticarî senetlerde. av avlanmı tav tavlanmı ş . iş türe-v vb. ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok. zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. . a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. aptal. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . * Halk. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . * Avanak gibi. kendisinden yararlanı kimse. lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. avanak gibi davranmak. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. av mevsimi * Av dönemi. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. av köpeğ i * Tazı . avanağ uygun düş biçimde.* Bu yollarla yakalanan hayvan. k avangart * Öncü. avanakça davranı ş . aptal aptal. bön. * Tuzağ düş a ürülen. kopoy. na-v. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. iş . le-v. * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen.

stan ayan * III. lı k. kâr. Avarca * Avarlarıkullandı dil. avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. ladı ı avantacı * Çı . macera. avantadan * bedavadan. ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. kötü. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. çilik. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı . yararsı z. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar.IX. avantür * Serüven. yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. avans vermek * öndelik vermek. beleş bedavacı karcı çi. ey. avans almak * öndelik almak. avans çekmek * öndelik çekmek.avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. emek vermeden sağ ğkazanç. . n ğ ı avare . ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma. peş ı na lmak lan inat. avantajlı * Yarar sağ layan. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. öndelik. . ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. beleş ten. .VI. . yararlı (durum veya ş ey). avanta * Bir kimsenin. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. için * İe yaramaz. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan.

aylak. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse. baş luk. baş luk.* İsiz. k avarelik avarı z * İsizlik. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. * Kazalar. iş güçsüz. baş . ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. kokusuz. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. nara. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. * Engebeler. lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. baş . ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. engeller. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. tanı kimse. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. aylaklı ş ı boş k. ı * Yüksek ses. yüzey biçimleri. tümsekler. belâlar. aylak dolaş siz. raş . avareleş me * Avareleş durumu. * Avcı özgü olan. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. siz ı boş mak. parlak zehirli bir bitki (Adonis). avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak.

unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. na * Tavana ası ş lan. avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. amdanlı . kurnazlı kandı kla rmak. avlanmak * Avı olan yer. acı avlak avlama * Avlamak iş i. avlanma * Avlanmak iş i.avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. avdet etmek * dönmek. avdetî avene averaj * Ortalama. billûr. diri * Tuzağ düş a ürmek. geri gelmek. farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. av yeri. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. * Yardakçı lar. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. avize ağ acı * Zambakgillerden. bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. . avcuna saymak * peş olarak ödemek. avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. çok . avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak. lâmbalı . ve na avdet * Dönüşgeri gelme. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). * Sayı .

* Karı . m avuç avuç * Her defası bir avuç. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. nları kları avret * Ut yeri. Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. nda * (para için) Bol bol. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. . * Elin yarı yumulmuş durumu. av için dolaş mak. Avrupa ile ilgili (olan). Avrupalı gibi. yardı istemek. Avrupalı benzer. pek çok. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. Avş ar avuç * Bkz.* Avlamak iş konu olmak. Avrupa halkı olan kimse. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. * Kadı n. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. ine * Ava gitmek. * Avuçlayarak. Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. avuç dolusu . * Yarı yumulmuş alacağmiktar. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. * Amerikan armudu (Persea americana). ndan * Avrupa'ya özgü olan. nda k. * Elin iç tarafı . para istemek. Afş ar. ava çı kmak. davranıve yaş ları benimsemek. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek.

* Oyalanmak. *İ nsanı avutan ş teselli. müteselli olmak. devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . mahkemelerde. teselli etmek. i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. * Avukatı yaptı iş n ğ . avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. avuçlamak * Avuçla kavramak. * Acını sı hafifletmek. i. avuçla almak. avukatlı k * Avukat mesleğ i. avuçlama * Avuçlamak iş i. yetinmek. teselli bulmak. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. luğ iş avurt ünsüzü . sıntı kı lardan uzaklaş mak. acını sı unutturmak. * (hayvan) Gebe kalmak. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. avundurma * Avundurmak iş i. ey. avuç içi kadar * pek küçük. ı * Gereksiz. avuntu. avunma avunmak * Avunmak iş teselli. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. * korkutucu büyük sözler söylemek. dar (yer). ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse.* (para için) Pek çok. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. teselli. * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. boş savunma.

a a ndan an ndan bal. teselli etmek. dal. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. . fladı ı avurtlu * Çalı satan. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. yapa-y vb. yüksekten atmak. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . teselli eden. hesap ortada.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. bel. açı ey k. ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi. * Avutulmak iş i. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. gün-ey. kamer. fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . -ay / -ey. * anlaş ı lmayacak bir ş yok. yüz-ey vb. r. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). hale. avurtlamak * Büyülenmek. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. * Çalı satmak. yüksekten atan. düz-ey. * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. * Avutan. el. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. ağ veya aş rma. avurtlama * Avurtlamak iş i. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. dene-y. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. i. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). ay aydı hesap belli n. avutma avutmak * Avutmak iş teselli.

ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat). ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. * Bkz. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . 3 m boyunda. husuf. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. teber. görünüş balıbaş benzeyen. ay evi ay gibi * Ayla. n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. kemer balı (Mola mola). ınlı ldı ı muş . n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü.ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. pervane balı. mehtap. tı için lan ak yapan araç. n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. ay parçası . inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. geceyi açı geçirmek. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. ay örümceğ i * Ay modülü. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. kamer takvimi.

ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. avuç içi. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. heyecanlanmak. dikilmek. ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. iyileş mek. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). * telâş lanmak. ayağdüş ı mek * Bkz. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. yolu düş mek. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. * (hasta) iyi olmak. ayak tabanı . ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. . zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. telâşkapı a lmak.

* (birinin) iş yükselmesine engel olmak.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. yorulmadan yapmak. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. na * emek çekilmeden elde edilmek. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. yürümesine engel olmak. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. yarı sevinçle söylenen söz. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. ı k * dikkat. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak. ayağ sı su mu. gitmeye üş enmek. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. . ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. ayağ donu yok. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. ayak iş lerini bı kmadan. ilgiyi kesmek.

mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. uğ ramamak. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. uğ radı ı ursuzluk getirir. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. henüz dinlenmeden. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. ka lanı . ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak.

* Vücudun belden aş ı ağbölümü. * girmek. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak. ulaş mak. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. * 30. * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek. kadem. avutmak. bağ e) lanmak. * (bir yere veya mesleğ girmek. rmağ ş an n * Göl ayağ ı . * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. i * Aş ı ağdüzeyde. kendi tutumundan ş mamak. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. destek veya bunlardan her biri. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. gelmek.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. uğ ramak. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. ayak atmak * girmek. bir davranı sonuna kadar sürdürmek.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. * Halk edebiyatı uyak. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. ayak basmak * bir yere varmak. * Ayakta yapı sohbet. ün ı rlı * Basamak. sa * Yarı arş veya 30. ayakta toplanan meclis. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey. * ilk kez gitmek. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . fut. n ağ da * Bacak. sı radan. nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. bayağ ı . ı raktı n ı . uğ ramamak.

n ayak yapmak * birini aldatmak. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. karı . kandı için dalavere çevirmek. yeri. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret. ayak kirası . te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. ayak teri. rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer. ayak tarağ ı * Bkz. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ayak satısı cı * Gezgin satı. nda ayak yalı n * Yalı ayak. u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. ayak topu * Futbol.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. ayak oyunu * Hile. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. gözden çı lmak. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . tarak. i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler.

kösele gibi ş li eyler). . * Ayakkabı lan yer. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. toprakbastı nan . lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. ayakkabı dolabı . ayaklanma * Ayaklanmak iş i. ayağrahatsıetmek. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. * Gezici satı. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. ayaklama * Ayaklamak iş i. * Dokuma tezgâhı ayaklı. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek.ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. kı ı kaldı yam. korumamak. i. n. baş rma. ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. ayakçak * Merdiven. pabuççu. merdiven basamağ ı . isyan. yok olması göz yummak. ayaklamak * Ayakla ölçmek. na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. çerçi. cın i.

* Ayağ kalkıgitmeye davranmak. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak. * Ayakla iş letilen. cin gibi çocuk. uyanıkalkmak. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. istemeye istemeye gitmek. * Ayağolmayan. değ kimseler ise en geride bı lmak. ayağ sürümek. ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. ayaklı * Ayağolan. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. . pedal. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak. ayakta . isyan etmek. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. * Ayakçak. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. baş * değ kimseler baş geçip. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayaklı canavar * Çok hareketli. baş ı kaldı rmak. çiğ nemek. ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. * Uyanmak. ı * Bir destekle yere dayanan. yaramaz. ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . ayaklar baş lar ayak olmak . * Taban.

* İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. rtı ayar . lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak. festfut. kı na. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. sa * Acele olarak. ayan beyan * Besbelli. kı * değ yitirmemek.* Ayağ kalkmıdurumda. a ş * Telâş. kenef. k ayan olmak * belli olmak. aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. na. * yılmamak. eş ayan âyan * Belli. * Oturmadan. ayakyolu ayal * Karı . ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. çökmemek. . r ayaküzeri * Ayaküstü. heyecanlı lı . leri * Senato üyeleri. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. tuvalet. * Hazıyemek. ayakta durarak. apaçı açıseçik. helâ. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. k. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. . bilinir olmak. * İ gelenler. abdesthane. kademhane. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak. . açı k. önemini korumak. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. ı rı n. kı sürede.

ı . düzenli iş duruma getirmek. ayarlanmak * Ayar edilmek. ayarlı pense * Vida. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. ru ran. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. düzensiz. ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. doğ yoldan saptı ayartan. ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . birbirine uygun duruma getirilmek. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. z * Ölçüsüzlük. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. * Davranı ölçüsüz. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. ş ta * Değ derecesi. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . düzensizlik. * Baş çı tan karan. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. n. . doğ ruluğ e rulamak. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. karakter veya aklı yerinde olmayan. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. düzenli. nda * Kandı rmak. ayarlama * Ayarlamak iş i. * Ahlâk. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . ayarlatma * Ayarlatmak iş i. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. vata nıkı tı yla lan.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. bozuk. doğ ru. ayarlatmak * Ayar ettirmek.

rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. eline bir ş geçmemek. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. ayazlanmak ayaz . yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. sakin havada çı kuru soğ kan uk. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. ayazlanma * Ayazlanmak iş i.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. ine ayartma * Ayartmak iş i. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. ukta * boş beklemek. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. doğ yoldan saptı ru rmak. ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. * Kandı rmak. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. ayartmak * Baş çı tan karmak. * Boş beklemek. * Ayazda kalı üş p ümek. * Birini. * (hava ve gece için) Soğ uk. * Duru. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. eline bir ş geçmemek.

n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. i. n * Ayı ilk günü. ıkl ı nlı ı k ş . ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. aydı nger * Parlak yüzeyli. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. aydı k. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. ileri düş . aydemir aydı n * Iş alan. tenevvür etmek. lan k . nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t. ay dönümü. münevver. i * Bir yüzeyin. gün çiçeğ günebakan. * Ayı ilk günü. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. i . ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. okumuşgörgülü. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ay ay olarak. ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. hilâl. ayazlatmak * Soğ bekletmek. ukta * Ayazda soğ utmak. lmıay ldı süs.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. ndan aybeay * Aydan aya. ı * Kültürlü. sarı renkli çiçeğçok iri olan. âdet görmek. lmıçörek. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. taraça. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. tahtaboşbalkon. ünceli (kimse). gündöndü (Helianthus annuus). ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. saydam. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. h. tenevvür.

çok yorgun. ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. saf. cihaz. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. temiz. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . bitkin. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi. * Sahnelerin ıklandılması i. aygıbaygı n n * Güçsüz. * Kötülükten uzak. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre.aydı cı nlatı * Aydı k verici. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . lmıalet. aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. güçlü (kimse). * iri yarı cüsseli. * Kendinden geçercesine âş vurgun. aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. n ndan lan boş luk. ı k. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. aygı n * Bitkin. t. ık. ş ı * Iş alan. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. vazı lacak k h. . * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. aygı r * Damı k erkek at. ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek.

ş sı ayı gördüm. lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). luğ bir * Anlayı. ayı içine alan bir familya. ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos). ayı gibi * iri yarı . yurdumuzda boz türü na bulunan. * Sarhoş u geçmiş biçimde. ayı klama * Ayı klamak iş i. ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. uyanı ş lı k. kaba ve anlayı z (kimse). ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . anlayı z (kimse). ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. iş * Sert.ayı * Memelilerin et obur takı ndan. dan. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. ayı ğ balı ı * Fok. kaba ve hoyrat (kimse). * Memeli et oburlardan. bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . * Kaba saba. beş mı parmaklı . * Ayını iş mesleğ cın i. i. ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. * kaba. küçük taneli yemiş veren. tabanları basarak yürüyen. ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse.

. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. * Ayı nı lamak. lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. kendine gelmek. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. . m. ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. k ayı kmak * Ayı lmak. ayı k klı * Ayıolma durumu. ş . uyanmak. kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. uyamayanları n yok olmasıı fa. ayı etmek lı k * kaba davranmak. luk. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. işyaramayan. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. temizlemek. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. aklı ı gelmek.* Bir ş içinden. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. mahmurluk. stek i m. kendine gelmek. ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay.

ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. * Utanç veren. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. ine ayı plı ayı z psı * Ayı. ayı nga * Kaçak tütün. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. utanı durum veya davranı na rı lacak ş . ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. kusuru olan. ğ ayın kı türküsü var. i. ayı plamak * Kı namak. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. ı yalı ğ rma i . ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. bı * Ayı. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir. takbih etmek. miyar. * Kusur. * övünmek gibi olmasıama. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. eksiklik. kusuru olmayan. tütün. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. ayı planma * Ayı planmak iş i. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. rma i ayım rı * Cisimleri.

* Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. * Bir yeri bir engelle bölmek. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan. tefrik etmek. farika. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. mümeyyiz. ayımlamak rı * Ayım yapmak. 1-2 m en. . uzlaş bozmak. eyi rt * Bölmek. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. mayı mayı * Farklı davranmak. * İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş . Akdeniz çevresinde yetiş mavi. tahsis etmek. e boyunda bir ağ k. * Birbirinden uzaklaşrmak. * Ayı rtmak iş i. nüans. fark gözetmek. hayı(Vitex agnus-castus). lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. fark gözetmek. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge.* Ayı rmak iş i. ikilik ortaya atmak. iş ini * Seçmek. mümeyyizlik. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. temyiz etmek. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. saklamak.

aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma. ters gelmek. . ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan. mugayir. yapacak bir iş ta i olmamak. ay ağ . ters düş mek. bir ş yapmayarak. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. ters. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. mugayeret. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. ibadet. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. ı nda ş ı * İsiz. hale. karş ters. aykı düş rı mek * uygun gelmemek.ayin * Dinî tören. aykılama rı * Aykılamak iş rı i. aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. muhalefet. avarelik. * İsiz. î n in ldı. avare. * Çapraz. boş ş gezen. düz yoldan ayrı lmak. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. boş oturmak. iş sizlik. aykı olmak rı * ters olmak. kestirmeden gitmek. ru e ı t. * İsizlik. avarelik. ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. ş ş ı a. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. zı t olmak.

i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan.. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). * Kendine gelmek. ı ı kla lı * Aymak iş i. * Gerçeğanlamak. aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. k lı * Karş ğaylı ödenen. boş oturmak.. ayı baş na lmak. * . ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. bir ay için. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. aç aylanma * Aylanmak iş i. çalı ş mamak. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. aklı ı gelmek. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse. görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. * Ay olarak. aylama aylamak * Beklemek. aç. * Ay ığolan. aylandı z * Sedef otugillerden. aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. * Sürmek. aydan beri var olan. iş güçsüz dolaş siz mak. aylı k * Birine. na aylı klı ayma aymak aymaz . aylarca kalmak. aylı kçı * Aylı çalı kimse. gafil. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . maaş ıı lı . mehtaplı şı ı . * Ayı dolduran bir süre geçirmek. maaş. * Bir ay içinde olan veya bir ay süren. sa ip ğ ı acı dikilen.aylaklıetmek k * boş durmak. devam etmek. * Aylamak iş i. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan.

* dümdüz ve parlak.aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. biçimsiz. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . varlı n görüntüsünü veren. ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. yumurtamsı rmımsı . lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . * Işı tan. kı zı mavi renkli bir erik türü. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. anı me lı sı levha. * Hileci. iş hile karı ran. güzel. . aynası k zlı * Aynasıolma durumu. * Hoş gitmeyen. yakıklı ş . * İ bir durumda. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. ters. aynabakar * Büyük. * (deniz için) kı ltız. yi * (Karagöz oyununda) Perde. z aynaz * Bataklı k. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. durgun. kötü. a ş z. gaflet. cilâlı sı cam. durum. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. ş . * Aynası olan. bir tan. ı * Polis. * Küreğ yassı bölümü. ran ey. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . * Parlak yüzlü. yakıksı çirkin. acak ayn ayna * Göz. yolunda. aymaza yakı na ş durum. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. na aynası z * Aynası olmayan. düz veya az yuvarlak kıbölüm.

lik. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. bununla birlikte. pkı. * Değ meyen. özdeş ayniyet. aynı zamanda * Hem de. r * Hiçbir değiklik olmadan. . aynı u iş yla. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. nı * Olduğ gibi. einsteiniyum. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. aynı mı sonuca varmak. olduğ gibi. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. değ tirmeden.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. nları ğ ı * Yay ayraç. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). aynş tayniyum * Bkz. kası il. lik. ı nması kolay eş ya. * Birleş ikgillerden. aynî aynî hak haklar. araları ayrı olmayan. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. * Aynı özdeş lı k. * Baş değ yine o. il. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. aynı ünceyi ileri sürmek. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu.

ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. ayrı * Yerleri bir olmayan. budala. ka. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. ka * Yalnı tek baş olan. * aş bir cinsel arzu duymak. ayranı budur. iş * Her biri için. * Baş baş türlü. ayran budalası * Aptal. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek.ayraç açmak * söz veya yazı içine. sersem. ı rı ayranı içmeye. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . z. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i. na ayrı cinsten * Farklı da olan. coş mak. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. * (her biri) Ayrı olarak. safdil. değik. yapı ayrı çanak yapraklı lar . yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. sersem. ayranı kabarmak * öfkelenmek. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. ayran delisi * Bön. heterojen. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek.

kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. istisna. * Ayrı tutulan. imtiyazsı z. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek. ayrıotu k * Buğ daygillerden. baş kaları benzemeyen. . ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. müstesna. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. imtiyaz. ş ı * Ayrı olma durumu.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. çarpı k. istisnası z. . ayrı klı tutma. kural dı olan. k * Düzgün ve uygun olmayan. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. müstesna. istisnaî. ayrı . * uyuş mamak. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. ağ iki . ayrı ca * Ayrı olarak. ayrı tutulma. ş ı * Ayrıotu. müstesna. * Baş na benzemeyen. . miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. ayrı kaları tutulan. * Ayrı önem verilerek. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. ldı ı * Ayrı ş lmı . na calı * Kur'a dı. bir * Bundan baş ka.

* (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. k. ayrı lma * Ayrı iş lmak i. * Birinden uzak düş me. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. kendilerini taş nesnelerle. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. parabol. ine * Bir yerden. eksantrik. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. ı yan lantı. bir kimseden. * Ayrı iş lmak i veya biçimi. istisnası bilâistisna. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. daire. ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. teferrüt etmek.. * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak. * Düş ünce. munfası l.. * Ayrı olma durumu. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan. kalılı k ı tı . ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet.* Bir konik (elips. ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . ayrı duran. odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ . ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. laş i. ğ ı k zı z. ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. bir ş eyden uzaklaş mak.

detay. teferruatlı . * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. farklı mı nda m iş . ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. baş k. fark. laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . araları ayrı bulunan. mlaş i. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. it it. mufassal. tafsilât. aynı mlı . tafsilâtlı . ayrı msamak * Bir ş anlamak. olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. çeş çeş muhtelif. .ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. kalı * Alt bölüm. ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. eyleri birbirinden ayı ran özellik. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. mı * Ayrı türden. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. farksı k. * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip. farksı z. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. cümle veya eş mcı ya. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. değik. ran * Ayrı noktası lma . * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. detaylı . farklı ma. lı ntı yla i. laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . i. farklı mak. fark etmek. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. farklı mlı lı k. laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. farklı ma. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu. teferruat. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. bir ş görmek. ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. fark.

şı ı * İ düzlemin ara kesiti. bankiz. iş z aysberg * Buz dağ ı . orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). * Gülgillerden. n * Birbirinden ayrı lmak. aç * Bu ağ n büyük. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. birliğbozmak. . tahallül. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. mayhoşdokusu sertçe. mak. yaprakların altı nı tüylü. . sarı tüyler. ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. çiçekleri iri ve pembe. sarı acı renkte. n iş i lan * Değ ken huylu. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. tartı ş münakaş etmek. aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). kararsı(kimse). ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. * Ay ığolmayan (gökyüzü. i * Moleküller. tüylü. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. na * Ayrı nı lamak. aysfild aysı z * Buzla. ufak çekirdekli meyvesi. aytı ş mak * Atı ş mak. lçı z. gece). * Moleküllerin. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse).

yavaş yavaş . mı * Uzun süreli.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . ş ş ı ı tı * Nicelik. bekri. Bu saltması de gösterilir. i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. * Göğ en yüksek yeri. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. erkek. * Ayvazı görevi. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. n * Dolandıcı rı. güç. çok karş . sıtüylü. azı msamak. az saymak. llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. umulandan veya gerekenden eksik. ikisi de bir. ile * Alılmıolandan. yayı lmak. * Bir parça. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. sundurma. Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . az buz olmamak . soluk sarı i k çiçekli. tı * Koca. ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. işbozulmak. * Dolandıcı rılı k. eş . süre bakı ndan eksiklik bildirir. açların u * Teras. * Küçük ölçülerle. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). kün. biraz. nitelik. hilekâr. içken. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak.

* azı msamak. ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. * Etkisini yitirmek.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. serbestlik. serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. gerçekleş mesi. tenakus. erkin. . i. az görmek * umduğ undan eksik bulmak. az çok * Bir parça. serbest. azaltma . aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. hafiflemek. oldukça. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. ı boş * Baş . rslı çı aza * Organlar. * Vücut parçası . n klı tüğ nı azade * Baş . bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar. erkin. az gelmek * yetmemek. * Azaltmak iş i. doğ kaynakları gereğ itim ük ş . organ. azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . azadelik * Azade olma durumu. bulunmak. aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir. azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. daha çok istemek. ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. vücut parçaları . n. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . * Üye.

kı rmak. azarlamak * Paylamak. en yüksek. * Gurur. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. * Görkem. * Görkemli. i. böbürlenmek. yavaş yavaş az. m azametli * Ulu. üzmek. azar azar azar * Paylama. kurumlu. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . * Çalı . i. * Debdebe. hafifletmek. maksimum. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. çok büyük. paylanmak. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. azarlama * Azarlamak işpaylama. lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. azap vermek * acı çektirmek. * Çalı kurum. ine ı laş . * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. tekebbür. az * Küçük ölçülerle. heybet. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. * Organik veya ruhî büyük sıntı kı . azar iş itmek * azarlanmak. m.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. * Ululuk. * Gururlu. mlı * En büyük. . tekdir etmek. kötü sözle karş mak. çalı satmak. azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. heybetli. ezinç. * Debdebeli. en çok. * Süreyi uzatarak. büyüklük.

rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. salı vermek. * Açalya. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i. azdılmak rı * Azması yol açmak. * Azat edilemez. * Azerî halkı özgü olan. * Oldukça az. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. ş azelya . n * Şmartmak. yoldan çı ş ş kanlı karmak. * Azmıolan. na * Azgıduruma getirmek. köle).azarlatma * Azarlatmak iş i. ünü azat eylemek * azat etmek. * Azması sebep olmak. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak. * Okullarda paydos. * Serbest bı lmıolan. azatlı k * Azat olma durumu. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. ini rmak na azat * Serbest bı rakma. serbestlik. * Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. Azerî halkı ilgili (olan). ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek.

harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. besin. azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. ekalliyet. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. * (çocuk için) Çok yaramaz. ğ ı * Yoksulları doyuran. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. * Azgıolma durumu. k * Hemen yemek üzere. azık cı * Çok az. n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. gı da. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. *Ş iddetli. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. biraz. * Cinsel istekleri aş olan. * (süre ve miktar için) Az olarak. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. azı i. rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. az görmek. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. biraz. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. yarası hemen kapanmayan. u sı nı azı k nlı karş . ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. azgı n.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. daha fazlası istemek. u u . anı erli azı i diş * Azı . ekalliyet. çok etkili. ütücü diş . nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . az bulmak. * Azı olan. aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. korkunç.

azimkârane * Kararlı . azledilme azize aziziye azizlik . muazzez. olarak. n * Çırı çı ğ ndan karmak. azimli * Kararı tutumunda direnen. * Ermiş n. * Azı ş iş mak i. * Muziplik. iddetlenmek. azizlik etmek * muziplik etmek. karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. * Gidiş . kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes. * Sevgide üstün tutulan. * Kararlı kararlı lı kla. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. * Azı iş tmak i. ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. . . nı i * Aziz olma durumu. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. * Ermişeren. azimet etmek * gitmek. ı azil * Görevden alma.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler. yola çı kmak. kararlı nda.

* Taşnlı ileri gitmek. * Azı k. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. k * Cinsel duyguları artmak. çı karmak. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. * Az olma durumu. kocaman duruma gelmek. ki ı rkı ş ması an. azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. * Bataklı k. metis. * (deniz. için) Etkili. rma. tehlikeli duruma gelmek. görevden almak. gölcük. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. azlolunmak * Görevinden alı nmak. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. azmettirme * Azmettirmek iş i. ı vb. azmanlaş mak * İ mek. hastalıvb. * (yara. * Küçük su birikintisi. için) Kabarmak. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. * Çok geliş . * Kerestelik tomruk. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. i na .* Azledilmek iş i. karı azma * Azmak iş i. rileş azmetme * Azmetmek iş i. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. taş rmak mak. azledilmek * Görevden alı nmak. görevinden çı lmak. miş * Azma. kötülüğ artı kı kta ünü rmak.

nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. azotlama * Azotlamak iş i. * En eski jeolojik (sistem). ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. kokusu. . bütün borçları kurtulmak. Kı saltması N. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. azotlu *İ çinde azot bulunan. asıyüzlü. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. sabı * Azotometre. " rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. sert kimse. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. ı ı ya azvay * Sarı r. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. aznif * Bir tür domino oyunu. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). aznavur * Gürcüce.008 olan. havada beş dört oranı bulunan. rengi. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek. tadı 7. iri "yarı"kıcısinirli. ı ı rlı te nda olmayan element.azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r.

* Bu gibi kimselere verilen unvan. iri demir. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev.kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . Be adı verilen bu harf. ı . ağ veya beton dikme. kurucu kimse. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. çift dudak patlayısı mı cını b. baba baba adam * Yaş. * Türk alfabesinin ikinci harfi. baba ocağ ı * Babadan. * Yaratı. için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. babalıduyguları dolu kimse. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. ses bilimi bakı ndan ötümlü. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. dededen kalma ev. toprak ya da yurt. k baba evi * Babadan. B gösterir. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar.B * Bor'un kı saltması . * Ata. Ba * Baryum'un kı saltması . adı ı baba evi. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi. lı ı . yurt. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost. un * Çocuğ olmuş u erkek. toprak. baba bucağ baba yurdu. . cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. olgun adam. baba koruk (veya erik) yer. * Koruyucu. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. * Basso kı saltması . ağ lı yürekli. baba değ tı il. için klara rlar. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. up ü.

nlı babacı k * Küçük baba. babası çok düş olan. sempatik baba. yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep.baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . hoş n. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. babacı l * Babası çok seven. görülü. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. cana yakıolarak. cana yakı k. iyi kalpli. ş it sı ambaba. * XIII. baba yadigârı * Babadan kalan. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. . baba yurdu * Baba evi. n rası taş yan. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. * Sevimli. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. güvenilir (erkek). n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. babaya yakı n. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . paternalizm. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. * Cana yakı olgun. babacanlı k * Babacan olma durumu. hoş . n u . a n babaca babacan * Baba gibi. baba ocağ ı . ru * ataları beri.

nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. babalanma * Babalanmak iş i. ca babaları z mı * bizden." anlamı kullanı bir söz. na babası z * Babası ölmüş çocuk. * Kayıbaba. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk. * Üvey baba. kabadayı davranmak. babalı * Babası olan. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. * Diklenmek.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). z u lan lan. bir ş ı sı olsun. babalanmak * Babaları tutmak. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. öfkelenmek. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. bizim kuş aktan öncekiler. kayıpeder. . * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. yetim. * Baba olma durumu. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar. babalıetmek k * baba gibi davranmak. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer.

ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. korkusuz adam. ı nı bacak kadar * ufacı k. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. oğ vale. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. Babî Babîlik * XIX. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. * Mert. ayak. babı nda * Konusunda. ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. * Osmanlı hükûmeti.babayani * Gösteriş özentisi olmayan. bacak kalemi . bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. türlü türlü huyu var * daha küçük. ı tları lan. bacak kadar boyu var. kabadayı . sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. babı ndan * Bkz. * Su yolu. ama değik. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. * Oyun kâğ nda. ı yapı nı i. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. lı k. yüzyı İ lda. babı nda. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. huylar edinmiş iş alı kanlı . destek veya bunlardan her biri. herkesten farklı ş klar. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan.

uzun boylu. kı boylu. * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. * Dost. rüzgâr. baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı . kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. arkadaş . * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan. nı p bacaklı * Bacağolan. baç . haraç. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . ı * Bacakları uzun olan. ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. * Baç alma işveya görevi. * Tarikat ş eyhlerinin karı. * Kıkardeş z . * Felemenk altına verilen ad. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. bodur. bacakları kopmak * çok yorulmak. ı * Bacakları sa olan.* Kaval kemiğ i. * Zorla alı para. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. abla. i * Yel. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). bacanaklı k * Bacanak olma durumu. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan.

badanalanmak * Badana yapı lmak. badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. içki. * Badanası bozulmuş . en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. badem ağ acı . badem * Gülgillerden. badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. ı badanalama * Badanalamak iş i. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. badana yapmak. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. harman döküntüsü. bir tür yer elması . badanalı * Badana edilmiş olan. rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. badanalatma * Badanalatmak iş i. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n).badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. *Ş arap. badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. * Birleş ikgillerden. ş ekeri çok. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. badanası z * Badana edilmemiş . çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. * Ondan sonra.

* Badem ağ açları olan yer. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . badema bademci * Bundan sonra. lan sı . * Badem satan kimse. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. z lan badem parmak * Baş parmak. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. fasulye. badem bahçesi. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. bundan böyle. k * Ördek. badem biçimindeki organ. çok * Badem biçiminde olan. halat sargı. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. bezelye gibi taze sebzelerde.

iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. * Tren. * Yolcu yükü. lam. ki. * İ iliş rabı lgi. ta. sa nek. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. baget * İ kı değ nce. sicim. erli . palaz. badya bagaj * Ağ geniş zı . badik * Ördek. sa badikleme * Badiklemek iş i. * Sargı . bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. * Bageti olan. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. badikleş me * Badikleş durumu. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. büyükçe su kabı . a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum.badi badi yürümek (veya gitmek. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. genellikle arkada olan bölümleri. yayvan. kan * Çöl. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). * Kı boylu. demet. * Bağ deste. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. . ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. n u * Otomobillerin yük konulabilen. düğ ümlenebilir nesne. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek.

an bağ an boğ * Küsküt. zarf fiil: gül-e gül-e. koş -arak. üzüm olsun. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . * Kaplumbağ kabuğ a u. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. otur-up vb. * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan. bulunan. bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. bağ bak. u rı * Ur. bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. ı lı i ten ini yapmalır. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru. bağ k cı bağ klı cı * Bağolan.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . ı sı bağ lı cı k . sonbahar. ş eytansaçı . * Kaplumbağ a. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. düş an ük. * Bu iş yapı ğmevsim. bağ z. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . güz. * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. * Ölü doğ kuzunun derisi. ulaç. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. * Meyve bahçesi. bağ doku * Hücre sayı az.

kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. lı k. daş . bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. homojenleş daş k tirmek. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. mak. i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak. kör düğ etmek. çelme atmak. * Bağ kurup oturmak. imtizaç etmek. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. uymak. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. daş i. homojen. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. k. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. homojen duruma gelmek. *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. homojenlik. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. mütecanis. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak.

rölâtivite. bağ ı bağ ı cı * Büyücü. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. bağ mazlı daş k * Uyuş k. izafiyet.iş sın. mla * Büyü. * Baş çı cı tan karı. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . bağ ı l * Görece. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. etkisi altı tutmak. bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. * Görece olma durumu. ı er. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. mı ş n ı i. tâbiiyet. geçimsizlik. * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen. z. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. sihir. bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. bağ k ı llı bağ ı m . kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . izafî. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz.

eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine. rölâtivist. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. bağ z. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. hür. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. tümleçleri. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . özgür. izafet. veya nitelik. yüklemleri ayrı cümle. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. kavramları tasarı birlik.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. müstakil. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. izafiye. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. bağ k. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. göreci. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. * Eş . göreli. ka eyin mı lı ü. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. gücüne veya yardı na bağ olan. tâbi. mutlak olmayan. rölâtivite. ı msı i. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. rölâtif. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. görecilik. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. tutumunu. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . özgürlüğ özerkliğolmayan. tâbiiyet. nispî. a. rölâtivizm. görelik. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. izafî. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi.

bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. ları n ı nda ayan rsağ . bağ ş ı mak rı * Bkz. * Yüksek sesle azarlamak. * Ciğ bağ er. rmak i * Bağ ı ldak. bağş rı ma. bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. bağ ı r * Göğ üs. ş amata ederek. bağ ş ı ma rı * Bkz. ekilde dı vuran kimse. * Kendini belli etmek. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. çok acı duymak. * Gürültüyle. ı ntı ka eye lı izafiyet. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. rölâtivite. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm. bağş rı mak. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. ş amata. görelilik. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. * çok susamıolmak. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. nda n .

muafiyet. ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. askarit. kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. muaf. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. i. bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. bağ ı rtı * Bağ sesi. affetmek. * Bağlanan ş hibe. ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. teberru etmek.bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . ş * Görevden çekmek. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda. af. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. ı ş ey. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). bağ çı ı ş bağ ı ık ş . bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. acı kaçı madan değ erlendirmek. geliş nı imini. n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. * Bağ ı rtmak iş i. teberru. ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). ı ş i. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. immünoloji. insanları özellikle çocukları bağ n. * Bağ yapan kimse. öldürürüm" anlamı korkutmak. rması * Bir haberi. ı ş i. * Hibe etme. almak. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme.

me. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. ya. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. * Bağ yapanlardan her biri. * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. kontekst. bent. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. kontrat. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. affolunmak. an bağ laçlı * Bağ olan. rabıVe. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. âkit. demet. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . deste. durumlar. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i. ya da birer t: bağ r. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. veya. ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. mukavele.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. affa uğ ı ş ine ramak. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. * (herhangi bir olguda) Olaylar. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). affedilmek. me lanmıolan. .

bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. bitirmek. içten bağ olmak. onun anlamı. lâç * Denk yapmak. * Uyulması zorunlu olmak. * Oluş mak. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . . zca le raş . bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . ondan önce veya sonra gelen. meydana gelmek. ka le raş * Sona erdirmek. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. * (bir iş için) Anlaş yapmak. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. * Geçiş i engellemek. tamamlamak. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. irtibat. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. tahsis etmek. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. kontekst. ine * Sevmek. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. lanı ey. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen.* Bir dil birimini çevreleyen. * Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. tutmak. ka * Düğ ümlemek. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma. * Gönlünü kazanmak. * Bağ çalan kimse. lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. ma * Birinde bir ş karşilgi. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. paket yapmak. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi.

kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. bağ ünlüsü lantı * Bkz. siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). bağ ünsüzü lantı * Bkz. ş * Sonuç. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler. bağ cı layı ünsüz. bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk).* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. bloksuz ülkeler. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. ki ma. tahsis edilmek. bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. * İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . bağ cı layı ünlü. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. laş i. laş k bağ ı laş m * Eş leme. müttefik. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . irtibat. siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. bağ yapmak lantı * iliş kurmak. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. bağ latma . bloksuz. terim). ittifak etmek. lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. kolona ileten boru. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. anlaş sözleş yapmak. rabı . nda lantı * Askerî. * haberleş sağ me lamak. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan. irtibatlı talı nda lantı .

* Uyulması zorunlu. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. bağ kalmak lı * uymak. üzüm bağ çok olan (yer). gec-i-k-mek vb. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. bir düş ünceye. * Sırlanmı sırlı nı ş nı. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. * Gerçekleş bir ş gerektiren. eyin. lı * Birine karş sevgi. -l-mak. * Kapatı ş lmıolan. nda ı ilgi. bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. . bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. ı . mesi artı * Bir kimseye. * Sadı k. açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. m. un nda * Bir halk inanına göre. kapalı . * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ .* Bağ latmak iş i. saygı yakı k duyma ve gösterme. bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). merbutiyet. ları bağk bahçelik. bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. tâbi olmak. ile nlı . ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . bağ cı layı * Bağ niteliğolan. vabeste.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). bağ olmak lı * tâbi bulunmak. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. ı . tâbi. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. tutkun. biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. sadakat. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan.

* Gürültüyle. bağ naz * Bir düş ünceye. merhametli. bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. taassup. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). acı kı çekmiş . bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. ı rma. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. * Bir düş ünceye. bağ naz nazca davranı taassup. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. Bağlaş lı ı m. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. bağ na basmak rı * kucaklamak. ş amata ederek. ş amata. bağ nı rı ezmek * üzülmek. rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. bağ ı çağ rarak ı rarak. yetiş tirmek. içine iş lemek. dertlenmek. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu. bağ yufka rı * Yufka yürekli. ı . sıntı . hep birden bağ rması ı rtmak. ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. bağ z sı * Bağbulunmayan. bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. ş . naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek.* Bkz. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu.

bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. i. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. bahanesiz * Bahanesi olmayan. ilkyaz. eyi bahaneli * Bahanesi olan. itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. maddeler. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. zencefil. . 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten.baha * Paha. baha biçmek * değ belirlemek. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep. zencefil. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). erini bahadı r * Savaş larda. karabiber gibi lan n. yüzyı Babîlikten doğ olan. bahar nezlesi * Bkz. i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. bahar * Kuzey yarı küre için. sı * XIX. ilkbahar. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram. * Gençlik çağ ı . s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . . ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. saman nezlesi.

bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. bahçe gibi düzenlenmiş yer. bahçeci * Çiçek. baharatlı * Baharatı olan. baharatsı z * Baharatı olmayan. bostan. *İ çinde karabiber. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. bahçeli * Bahçesi olan. tarçı gibi bahar bulunan. bahçesiz * Bahçesi olmayan. n * Sebze yetiş tirilen yer. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. bahçeleri olan (yer). bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü. lezzetlendirmek veya baharat ekmek. . doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. bahçelik * Bağ . karanfil.baharatçı * Baharat satan kimse. layan kaside. * Bahçe yapma iş i. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i.

k k ları u * Denizle ilgili. bahis * Konuş ş konu. * Yalı nı çapkı.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. resimlerin bulunduğ eser. * Söz. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. lanı bahis konusu * Söz konusu. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. ulan ey. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ . ı bahir * Deniz. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. söz konusu olmak. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. . mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. ş ları ş ı nı müş terek bahisçi. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi.

bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. konuş sözünü etmek. talih. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. bahş etmek * Bağlamak. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . bahtı kara * Mutsuz. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. lı. mak. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i. talihsiz. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. * Ş mutluluk. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. nı unu i . ans. savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. kader. talih yüzüne gülmek. . * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. bahtı k açı * Talihli. mutsuz olmak. sunmak. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. bahsi kazanmak * ileri sürülen. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek. istenen sonuca ulaş mamak. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek.

aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. talihsiz. an . bakaç * Dürbün. mutlu. * ş ma anlatı aş r. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan. mutluluk. genellikle milletvekilleri arası ndan. vekil. baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. * ş ma bildirir. * Bakmak iş yapan (kimse). bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. üstelik. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. aş * Bahtı olan. z bahusus bak bak! bak! * iş te. mutsuz. kemik çıntı. ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. * Hele. kuş merak. bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. talihli. bakalit kaplamalı . bahtlı . nı tirir. nazı kanı ktan baş na r. kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. mutsuzluk. talihli. mutlu.bahtiyar * Bahtı olan. navı bakam bakan * Baklagillerden. özellikle. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). karı aç. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. * küçümseme bildirir. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. hükûmet.

ları ları u * Öküz. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. * olur ki. ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. eyi n düş zca * Falcı . sır. * Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. bakılı cı k * Bakmak iş i. * Falcı lı k. nı * Fal. lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). . ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. vekillik. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse). * Bakı iş lmak i. * Kademe. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . * Kalı lar. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. vekâlet. darülâceze. nezaret. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. barı kları . bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse. bakar mını sız? * seslenme ünlemi. n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre.bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi.

niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. * Bakı yapı ş rdan lmı . ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi. bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. değ erlendirme açı. 10840 C ye doğ eriyen. i yapı tı * Muayene olmak. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . Kı saltması Cu.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. ş ş ı . * Bakı nmak iş i. çevreye göz gezdirmek. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. bakı zlı msı k * Bakı z olma. zı renkli element. bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. yüzüstü bı lma durumu. terk edilme. doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan. yönü. -e göre. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. unluğ 8. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. lmamı ş . ı ve elektriğiyi ileten.95 olan. * Yeş çalar mavi renk. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . araşrmak. olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. bakı r rengi . sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. bakı ndı bakı nma * Bak hele. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . bakı nmak * Bakmak iş lmak. * Bakı yapı ş rdan lmıkap. kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. bakı r * Atom numarası yoğ 29.

biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme.* Kıla yakı kahverengi. bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. zı n * Bu renkte olan. konuyu. bakımlı ş . simetri. ı bakıksı ş z ı * Bkz. bakı ı r taş * Malakit. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak. bakıaçı ş sı * Bir olayda. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak. mütenazı ı r. görüş sı açı. n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. . tenazur. r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. sa p bakık ş ı * Bkz. bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. asimetri. nda ş ı ey) arası ş ı ey). * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. simetrik. bakı r sülfat * Göz taş ı . bakı r tuzu * Bakısülfat. göz taş r ı . (rengi) bakın rengine benzemek. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. bakımsı ş z. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. r * Bakmak iş i veya biçimi. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik.

* Kalı . ş . ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. * Eskimemişyı . k. lmamı ş . mlı * bir ş eyden artmak. erdenlik. * artakalan. ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. lerle raş bakkal defteri * Karık. ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. cı * Bir ş eyden artan (miktar). bakkam bakla * Bkz. ntı * Yiyecek. düzensiz yazı dolu defter. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. geride kalan. kalan. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). bakkallı k * Bakkalı iş n i. baki kalmak * sürekli. lik. ş lı bakiye * Artı artan.baki * Sürekli. * Büyük bakkal dükkânı . bakam. daimî. el değ memiş bozulmamık. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. z. öteki. kalı olmak. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. kalı. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. geri kalan. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. * (toprak için) İ ş lenmemiş . * Bakire olma durumu. pranmamı yeni. kide ş * El değ memişkullanı . * Baklagillerden. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. z lan z. mtı .

baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. fasulye. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). renk. nohut oda. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. baklagiller * Bakla. * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. lan bakla ı slanmamak * Bkz. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . baklamsı * Bakla biçiminde olan. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak.* Bu renkte olan. keçiboynuzu gibi. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. ceviz. akasya. hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). bakliye. * Bakla tarlası . bakla kadar * (bit. badı ç. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. . bakla oda nohut sofa * Bkz. baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. baklavalı *İ çinde baklava bulunan. fı k. ağ nda bakla ı zı slanmamak. baklalı baklalı k * Baklası olan. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. baklamsı meyve * Bkz.

mayalanma veya hastalı yol açan. bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. bakteri * Toprakta. eye lı * Gözetmek. * Renklerde. * Önem vermek. suda. * (bir işBirinden beklenmek. ş ı ey * Aramak. . r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. bakteriyoloji alanı çalı kimse. tedavi etmek. larda klara kı k biçimde olan. ) * (hasta için) Muayene etmek. * Bakmak iş i. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. * Bkz. bölünerek çoğ klorofilsiz. geçindirmek. farkı varmak. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. canlı bulunan. * Anlamak. Benzemek. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. bakterileri içine alan canlı lar. baklagiller. * dikkat çekmek sözü. küresel. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. bir işyapmakla görevli olmak. denemek. tek hücre canlı vrı alan.*İ çinde baklava desenleri olan. ilgilenmek. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. önem vererek üzerinde durmak. kimyasal etkiyle öldüren (etken). eyin mesi için * Beslemek. * Bir işyapmak. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. nda ş an . çürüme. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. incelemek. andı rmak. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. silindirimsi. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. * Yoklamak.

bal dudaklı * Tatlı dilli. na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . bakması sağ na nı lamak. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). adamakı. baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. beyinsiz kimse. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. bal dudaklı . i baktı rma * Baktı iş rmak i. niteliklerini inceleyen bilim. bal baş ı * En temiz bal. ş ı . rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. bal dudak * Bkz. çok iyi. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. llı bal kabağ ı * İ turuncu. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. vı * Olgunlaş ş mıincirin. koyu. dına sı tatlı. bal gibi * pek tatlı . baktı rmak * Bakması yol açmak. n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. çi bir idi * Aptal. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. ndaki petek gözlerine doldurdukları . sı madde. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. *ş üpheye yer bı rakmadan.bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan.

(Botaurus). n mı lan. balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. irileş mek. . bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. çocuk). balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan. . bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. * Bu renkte olan. gürbüz (kimse. balabanlı k * Balaban olma durumu. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. ri. malak. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. balak balalayka * Bkz. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. * Ş man. balı la benzer. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. nektar. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. çocuk. bala balaban * İ büyük. * Yavru. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha.

n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. romantik. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. * Karagöz. da. *İ çindeki kil oranı yüksek. itli ş kan * Güçlük çı kartan. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü. balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. da. kıkları * Safra. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. * Kabzanı demir siperi. lan * Denge. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. yağ. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . yapı çamur.balama * Orta oyununda Rum tipi. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. muvazene. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. balata . yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. su geçirmez. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. koyu toprak. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . mil. koyu. yavaş ı madde. daha çok killi. pedavra. lik arkı * Serbest biçimli.

ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. * Maydanozgillerden. karabaldı r. balerin . * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. karı * Balçı olan. baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. iş serseri. balçıhurması k . * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. (Conium maculatum). en . ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. yüz suyu dökerek elde edilen kazanç. mı siz. baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . kan emen. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. *Ş eytan otu. hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). pilâvlıpirinç. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . hastalıbulaşran. baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . incik.balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). sinekgiller familyası ları ndan. ran en baldı rgan * Baldı ran. lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. karasineğ çok benzeyen. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. adı atı çoğ m ş lara. ri k bale * Belli hafif figürlere.

balgamlı * Balgamı olan. yı ş k an. ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. balıkartalı k . . iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. hazı rlanan bir çorba türü. patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . . * Zodyak üzerinde. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. suda yaş ayan. a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. ne zayıolan. dalgı kurbağ adam. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. bektaş ı taş mühresenk. k balı k balı k * Omurgalı lardan. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. Zodyak. Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası .* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . biçimli tombul. balıeti k * Omurgalı lardan. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. ı dı atı sümüksü madde. ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek. balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . ç.

azlı balı l kçı * Balı beslenen. ticarî merkez. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. su kıları yaş yı nda ayan. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli.* Kartallardan. kları (Anamirta). k * Balı lara özgü. ı bal rı rlanan yumurtası . balı beslenen. kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. boğ k. yavaş k kları kuruyan. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. üremelerini sağ layan yumurta. yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). havyar. ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. balıyiyen. mın kçı mı balı lı kçı k . balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. kahverengi çizgili. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . beyaz. su kıları yaş yı nda ayan. lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. vitaminli yağ karı flı a ı lan . * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. boynu ve gagası uzun. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. kla k * Uzun bacaklı lardan. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. k * Yayvan servis tabağ ı .

* erinlik çağ ermek. falyanos (Balaena mistycetus). balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. eriş mek. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. avlama iş k i. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. esnek. soğ hava deposu olan yer. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. yassı na . dar. balina * Balinalardan. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. düz ve baş ağbir biçimde. ı nı ünmeden giriş erek. a l baliğ olmak. baliğ olmak * bulmak. k balı klava * Deniz. balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. yağve çubukları avlanan memeli hayvan. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. erinleş buluğ ermek. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). uzunca gagalı . uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . süslemek. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. * Balıüretme.* Balıtutma. balı n kçı * Perde ayaklı lardan. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. uzunluğ 20 m. ğ ı . ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. k ı balı klı * Balı olan. buluğ ı ermiş ı na çağ na olan. uzun ve çatal kuyruklu. akı ı na mek. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan . ağ ğ200 ton olan. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . * Balı olmayan. k aş ı * Bir iş bir duruma. balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. uzun çubuk. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. atlamada) Balıgibi gergin. balı khane * Balı n toptan satı çı ldı.

Sı rbistan. . Slovenya. * Balkı iş mak i. * Güzel süslü. Balkanoloji * Balkan ulusların dili. Makedonya. * Kesik kesik ağmak. * Bkz. . Romanya. parlak. KaradağKosova. balkı r * Parı. * Parlamak.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. balkı ma balkı mak balkon . Arnavutluk. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. esnek kemiksi bölümlerin adı ş . Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. Malkar. dalgalanmak. kla * Örnek hayvanı balina olan. Bosna-Hersek. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . Bulgaristan. Balkanlar * Hı rvatistan. Balkanlarla ilgili. imş * Su halkalanmak. parı ldamak. Balkar Balkarca balkı * Bkz. nı nda ş arı ru kmı . balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . * Ş ek çakmak. ltı * Ş ek. imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan . sancı rı . tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . balina geçirilmiş olan (giysi). içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. Malkarca. * Ağ. * Balina takı ş lmıolan. sancı rı mak.

ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. ballanma * Ballanmak iş i. ballı *İ çinde bal bulunan. * Tatlı mak. atmosferde uçabilen. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. küre biçiminde araç. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). ballı darı *İ ncir. balköpüğ ü * Açısarı k renk. ik lardan oluş bir an familya. ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ballı börek * Çok lezzetli. tatlanmak. ğ ı * Ballı baba. ballı baba * Ballı babagillerden. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. düzenlemek. ballı k * Bal konulan kap. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. mak. k ğ ı . ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. lmı * Ballıhastalı olan. * Bağ larda görülen külleme hastalı. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. balkonumsu * Balkona benzer. llı ballı babagiller * Nane. olgunlaş laş mak. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i.

* Kesmek. yarmak. sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. musallat olmak. koru). parçalamak. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . baltacı k * Küçük el baltası . yükleri bindirip indirmekle. gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı .). * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. belsem. demir araç. lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. balon gibi. * Karnı yuvarlak ve şkin. k balta olmak * direnerek bir ş istemek. yol açmak. i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. . iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. * Bazı açlardan elde edilen. balonvari * Balona benzer. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. ası ey lmak. * Gemici.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . n an * Bir tür kudret helvası . aç . baltacı * Balta yapan veya satan kimse. çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. balta vurmak * balta ile kesmek. vakitli vakitsiz tedirgin etmek. antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. lan ı . balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman. * Odun kıcı rı. danslı yer. * Küçük balon. boynu dar cam kap. parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. merhem vb. baloncu baloncuk * Balon satan kimse.

ini baltalı * Baltası olan. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. baltalamak * Balta ile kesmek. iş m ini balya yapmak * balyalamak. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. sabote etmek. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş .* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. tlı kacak davranı bulunmak. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. balyalama * Balyalamak iş i. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. sabote etme. bir sıntı kurtulmak. * Bilinçli ve kası olarak. pot kı nda rmak. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. i. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. balyalanmak * Balyalamak iş lmak. . balyalanma * Balyalanmak iş i. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. denk yapmak. balyalamak * Balya yapmak. * Sısıkesimi yapı orman.

ı n ndaki bölümü. ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. mobilya. balyozlama * Balyozlamak iş i. * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. ı r. balyozla dövmek. . i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. ka bambu * Buğ daygillerden. ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk). değik. İ u * Taş kı ları rmak. kahverengi. bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . hezaren (Bambusa vulgaris). kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. ları lan. bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). * Sakalı alt dudağ hemen altı n. ban ağ acı . uzun menzilli tunçtan top.balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. varyos. balyozlamak * Balyozla vurmak. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. hem kurutularak yenilen ürünü. k lerde lan. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. yanı mı lan ş . bamya tarlası * Mezarlı k. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. merdiven. * Bu bitkinin hem taze. sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). . bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. ergin evrede baş akları kemiren. eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. baston gibi birçok cak en.

banda almak * bir sesi. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. telek damarlı . Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). * Banal olma durumu. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı .* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler.. ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. bandajlamak * Sargı sarmak. * Herkesin kullandı. çiçekleri salkı m durumunda. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. ban otu * Asya. herkesin anladı. ile bandaj * Sargı sarma. meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). aç * Sepetçi söğ sorgun. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i. ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . nda ı bana da . üdü. bançolaş ma * Bançolaş durumu. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan.. madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti. lokma. bandajlatmak . bandajlama * Bandajlamak iş i. . ses cihazı bant üzerine kaydetmek. demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. ile * Bağsargı . mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. aldı etmemek. .

bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. bangıbangıbağ r r ı rmak. u bandı rmak * Banmak. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. * Etibank. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. * İ dizilmiş pe ceviz. mıka. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r.* Sargı sardı ile rmak. bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. kumaşerit. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. bangı r bangı r * Yüksek sesle. bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. bandı ralı * Bandı olan. bandaj yaptı rmak. halkı bani * Kurucu. bangı rdama * Bangı rdamak iş i. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. gürültüyle. bank . mıkacı zı . bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. hı karak ağ çrı lamak. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. kuran. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. * Yapan. badem ve benzerlerinin. ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun.

* Bankacı .bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. * Bankerin yaptı iş ğ . kredi. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i.iskonto. na banker * Banka sahibi. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. kasaları para. değ belge. kambiyo iş p lemleri yapan. tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. biriktirmek. parklarda oturulacak sı ra. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. bankiz * Buzla. * Banker olma durumu. banka cüzdanı . banka defteri * Bkz. altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. . ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. * Faizle para alıveren. ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. banka cüzdanı . banka gibi * çok zengin (kimse). * Bankacın mesleğ nı i. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. * Para. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka . lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh. bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. raş * Çok zengin (kimse).

ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. * Banmak iş i. ş bağ erit. * Bantlama makinesi. uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t . . ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. * Bağ ı rmak. banlamak * Horoz ötmek. banlama * Banlamak iş i. banma banmak bant * Düz. loto gibi oyunlarda. banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. * Su altı tepeliğ i. bant yapı rmak. çevre. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. banko geçmek * Yarı ş veya toto. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . * Katı ş sulu veya tuz. ensiz. dolay.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. nda. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. banko sayı * Sayı loto oyununda. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. yassı . ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. deş etmek. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak.

vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. içinde yı lan bölüm. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun. * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. başk. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata). baobap * Ebegümecigillerden. lan lan banyo kabini * Duş kabini. lı * Konu. * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. hamam. aç bap * Kapı . fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. * (kitaplarda) Bölüm. banyo * Yapı larda. üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan. bar . husus. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. banyo yapmak * yı kanmak. cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak.

baraj mesafesi * Serbest atısı nda. barak * Tüylü. paslanmak. baraj * Suyu toplamak. k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi. büğ yla lan et. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. ortada olmak. ağ ritmli bir halk oyunu. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. içkili eğ lence yeri. ncı * Cam kaplarda oluş pas. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. ı r bar * Danslı .* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. duvar yapmak. kı çuha. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. kebe. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. * Ayaküstü içki içilen meyhane. * Apaçıgörünmek. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. baraka barakacı k * Küçük baraka. * Hava bası birimi. * Tahta. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. . reti . gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent.

baltacı kapılarıgiydikleri. oval veya yassı rmı benekli. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. beyaz etli. ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. kı zı rmı pullu. barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. vücutları pullarla kaplı mı iri . barbarca * Barbara yakı bir biçimde. * Taneleri yuvarlak. n. barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. barbarlı k * Barbar olma durumu. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. ilkel.baran barata * Yağ mur. ucu kı k. bir tür fasulye. rı cı * Kaba saba. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). . uzunca başk. * Uygarlaş mamıkavim. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . ş * Kaba ve kı . n. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. kale u kı lı ş n korkuluğ u. topluluk. . it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r.

* Barcın iş nı i veya mesleğ i. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan. * Fıcı çı keseri. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. nı ların nı * Çok beyaz. lan. . bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval.* Bar iş kimse. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. ri. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. ı n u lan. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. lan * Bir bardağ alacağmiktar. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. * Bir tür küçük ve tatlı incir. kâğ veya plâstik örtü. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. barçak * Kı kabzasın siperi.

dirlik içinde yaş amak. çit. melce. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. otağyüksek divan. a bir ğ ı * Yerleş mek. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam. geliş ortamı ecek bulmak. . barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. yası yası * Bahçe duvarı . * Barılacak yer. nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. sulhçu. * İ izinle girilen yer. papaz takkesi. sulh. sulhsever. k * Uyum. * Barı amaçlayan. barı . barı ş çı * Barı seven. küçük kervan. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak. çine . barı nma * Barı nmak iş i. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. göç. ş ı ş ı * Bkz. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . * Çevresiyle uyumlu. * Kafile. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. sulhperver. barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. barı ş * Barı ş iş mak i. barı ş ı ş sever.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. metal veya plâstikten yapı şapka. * Göç eş . * Bir tür süs iğ nesi. ev eş . barıöngören. ş ları lmış * Küçük takke.

uzlaş mak. * Bkz. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. hiç değ o hâlde. bari * Hiç olmazsa. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. al baritli *İ çinde barit bulunduran. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. barikat yapmak. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. anlaş mak. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. barı ş mak * İ taraf. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. sulhperver. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. sulhçu. barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4). sulhsever. ara bulmak. hoş kası ş n man görülü. öyle ise. zevk almak. dargıveya düş olmayan. * Sevmek. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. ma. barı l. . * Keş ke. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. ilse. barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. uzlaş anlaş mak ma. barikatlama * Barikatlamak iş i. sevecen.barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. ağ küre. barı ş sever * Barı .

* Bkz. barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. barizleş mek * Bariz duruma gelmek. k . * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. barklanma * Barklanmak işveya durumu. lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. engel. ev bark. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. belirgin. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barmenlik * Bar tezgâhtarlı. * Bkz. evlenmek. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. * Açı göze çarpan. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. barok * M. i barklanmak * Ev sahibi olmak. barlam. * Basso ile alto arası ses veren. mimarlıüslûbu. * Çizgi im.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim. pistonlu bir tür ağ çalgı. k. yükseklikölçer. * Büyük sandal.

yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. patlayı. barut gibi * öfkeli. fı. doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. * Koyu gri renkte olan. katı li lması n rlatı na cı madde. * Gösterge. mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. sert. * pek ekş i veya acı . sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda . . barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. sinirli ve kinle dolu kimse. barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . etkileyici. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. barometre * Bası nçölçer. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . barsak * Bağ ı rsak. barut fısı çı * Barut koymaya. aksi (kimse). çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. düş nda ünceden çok duyuma.* Batı edebiyatları dengeden çok harekete. * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. huysuz. * Baron olma durumu veya baronun görevi. nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . abartmalı lması kuya . barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse).

baryum sülfat * Baritin. u ada havada çabuk oksitlenen. baryum karbonat * Karbondioksidin. . lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. n * Sesi böyle olan sanatçı . barut rengi * Koyu giri. * Merdiveni olan. bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. bas * En kalıerkek sesi. defol!.78 olan. yoğ sı unluğ 3. barutçu * Barut yapan kimse. basamak * Merdiven. * Atom sayı 56. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . gümüş renginde. git. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. yürü. Kı ve saltması Ba. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. katı basit bir element.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. baruthane * Barut yapı veya saklanan yer. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. * En kalısesli orkestra çalgı. n sı bas (veya bas git) * çekil. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı .

* (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. * Bası ş lmı yassı mı . * Dalyanıkapak yeri. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). resim çı karmak iş tabı i. basamak basamak olan. * Derece. * Derece derece. bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. tâbi. basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. laş ş . alçak. kalı mı ı da eylere yazı . n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. . ı basar * Göz. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. lan * Görme ile ilgili. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i. * Kık. k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . * Çok yüksek olmayan. dergi gibi ş eyleri basan kimse. . birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. bası cı * Kitap. na lmıbir nı nı u ra. basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. ine mek basamaklı * Basamağolan. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. ama. *İ leriyi görme.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. algı yetisi. mak lan i. k bası k klı * Basıolma durumu. her rakamın bulunduğ sı hane. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. aş kerte. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer.

bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . tipografya. lmak i * Bası iş lmak i. yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. * Bası işveya durumu. * Bası evinde bası şmatbu. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. lı k. m lmı . kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. matbaacı m leten . tabaat. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. i. mcı kta. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. * Bası sanatı . nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. tabı iş . n n nı nda n nı sı p . bası n * Gazete. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . * Bası i. bası n" anlamları kullanı terim. matbuat. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . matbaa.bası la * Bası lı provalarda "basız.

bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. uyanı k. kâbus çökmek. nç ş lma kı su. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. tazyik. görü. sağ klı ş . ı . basıgitmek p * birdenbire gitmek. basiretli * Gerçeğgörebilen. na u eyi u mak. uzağgörebilen. için nç lamak veya ayarlamak. basireti olan. * Doğ görüşuzağgörüş ru . bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. ş . basiretsiz . bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . bası rganma * Bası rganmak durumu. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. seziş . ı rlı * Kâbus çökmek. * önem vermeyerek uğ ramamak. barometre. anlayı kavrayıdikkat. ı rlı bası ş * Basmak iş i. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. bası rgama * Bası rgamak iş i. gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. sağ i ı görülü. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.

gösteriş siz.basite irca etmek. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir. sade bir biçime döndürmek. kolay tarafı ndan. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. basitleş me * Basitleş iş mek i. ileri ve uzak görüş olmayan. * Her zaman rastlanan. basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i. ileriyi ve uzağgörememe. ı . * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. * Kolay. bayağ görgüsüz. karık olmayan. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. basitleş mek * Basit duruma gelmek. sağ lü görüsüz. * Süssüz.* Gerçekleri görebilmekten uzak. olağ i an. bayağ lması ş ı ı . sağ ı görüden yoksun olma. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. kök durumundaki kelime. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. basketbol * Basit olma durumu. yalıkelime. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. n lan . basite indirgemek * basitleş tirmek. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. özelliğolmayan. basiretsizlik * Gerçekleri.

na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. mı baskıbasanı r n ndı . basketbolcu. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. pres. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. zor kullanmak. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. basketçi baskı * Basketbol oyuncusu.* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. lediğ n u lan zı * Kı süreli. kazı resim. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. baskı lı * Baskı olan. beklenmedik saldı. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. tazyik. lı kta iş * Kıtlayı. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. zorluk bakı ndan) Üstün. lı ş * Bası sı sayı. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . kıtlamak. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. sa rı * (sertlik. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda.

ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. . *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. m mı * Pamuklu. * Terbiyesiz. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. üstünlüğ göstermek. manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. ı dı * Gübre. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. basmahane * Basma yapı iş lan yeri. tülbent vb. saldıda bulunmak. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. baskı ncı * Baskıyapan kimse. ahlâksı z. üzerine kalı desen basma iş pla i. * Pamuklu. * Bası ş lmı matbu. * Matbaacı lı k. basmacı lı k * Basma alı satı . mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. dergi. üzerine kalı desen basan kimse. matbua. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. * Disiplinsiz. tezek. n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . . * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. . basma kalı bı * Kitap. * ansın konuk gelmek. basklârnet * Kalı sesli klârnet. i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . * Gazete. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. tülbent vb. basma * Basmak iş i.

kaplamak. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse). n * En kalısesli orkestra çalgı. tabetmek. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. yük. iş * Örtmek. i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. bilineni tekrarlayan. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. harcı ü iş âlem. . n sı bastana salatası * Domates. ilbiber. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. * Baskıyapmak. gittiğyerin bereketini kurutur. üzüntü ve ağ k duymak. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. mı l. * Bkz. kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. çökmek. bürümek. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. maydanoz. bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. * Yol yapı nda çakıkum. basso * En kalıerkek sesi. kı k * (çocuk için) Yaramaz. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. ey p. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r.basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. durumunu kontrol edememek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. yı rmak lan aç * Ağ k. değ iklik göstermeyen. eyi. * Bastı rma. kliş e. a * Çevreyi kaplamak. * Bir kimse bir yaş girmek. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. p basmalı * Basma özelliğolan. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. * Bası i yapmak. taze soğ yeş an. baş tarda. baskı ı rlı .

bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. hemoroit. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . bastonsuz * Bastonu olmayan. üzerine iyice düş mek. zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik. bastonlu * Bastonu olan. nce. aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . ı n nı vıp * Gidermek. rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. nemli ormanlarda biten. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). * Ansın birinin yanı gitmek. an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ . köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. basurlu . * Zararlı olayı bir önlemek. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. * Üstünlüğ göstermek.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. * Baskı yapmak. bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. * Bastı .

baş ağgitmek aş ı . baş rı ağtmak * tedirgin etmek. kafa. * Deniz teknelerinde ön taraf. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar. sarrafiye. Asya'da yetiş bir ağ (Basia). rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. eyin * Bir ş uçları biri. u * Baş ç. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. hemoroitli.. ı rı . * Arazide en yüksek nokta. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir. göz. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. * Bir topluluğ yöneten kimse. * ". esas. ser. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. yüksek nokta veya en ön. bı nlıvermek. en aç * İ ve hayvanlarda beyin. nı ı yan indedir. uğ tı raşrmak. en önemli. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. baş * Çı ban. langı * Temel. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. * En uç. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. basya baş * Sapotgillerden. can sı kkı k kmak. kulak. burun. raşran rsat baş almak * fı bulmak. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i.* Basuru olan..

beraber yaş amak. bit. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. nlı baş döndürücü . ı rı * baygı k verici. baş biti * Bkz. baş çağ bı ı * Ustura. sevinçten çok mutlu duruma getirmek. baş çanağ ı * Kafa tası . baş belâsı * Sınt ı kı . baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. beraberce. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir. ndan kla baş döndürmek * baş dan. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. aş . gururdan. baş a baş * Birlikte. baş bezi * Mendil. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. üzüntü veren. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. sürekli zarar etmek. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. baş çekmek * ön ayak olmak. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. baş a bı baş rakmak * birinin. * dayanı ş mak. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. intisap etmek. ı na * baş vermek.

kabarmak. yönetime karşgelmek. yaş arken sağ iken. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. baş olmak göz * evlenmek. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. isyan etmek. na yat baş elde iken * ölmeden. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. baş kesmek * selâm için baş mek. mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. başve kı üzerinde inip kalkmak. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. her iş onları te örnek tutarlar. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek).* Ş kı serseme çevirici. baş nereye giderse. gücü yetmek. tan ı çı baş rı fes içinde. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. aş na. vuku bulmak. inkı etmek. baş da. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. baş kaldı rmamak * Bkz. ortaya çı kmak. baş etmek göz * evlendirmek. baş göstermek * belirmek. kaldı i. ı * iyice coş mak. baş kaldı ı nı rmamak. baş olmak önemlidir. baş kazanmak (kazanmamak). arı baş gelmek * yenmek. zuhur etmek. te ta baş olan boş olmaz . baş kaldı rmak * ayaklanmak. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak.

m baş lı rı börk (fes) içinde. ı sı baş tacı * Çok sevilen. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). * (buğ vb. el üstünde tutmak. * (gemi. baş oluş ak mak. kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. değ hiç yitirmeyen eser. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. rotadan çı kmak. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. baş örtü. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. baş tutmak * elebaşolmak. baş örtüsü * Bkz. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek. baş tutamamak * rüzgâr.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. . fı na yüzünden. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. kayı döndürmek. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. çevirmek. k k lan.

it baş baş a gelmek * eş olmak. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. denk olmak. buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. baş k akçı . baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. ak mak. ı yan lçı baş .baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k. * Arpa. dengeli olarak. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. i rabilmek. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. * Tarlalarda. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. baş baş a * Eş durumda. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak. arası . baş baş a * birinden üstün olmadan. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak.

baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). arı baş m arı * Elde edilen bir baş . baş aklamak * Tarlalarda. tutmak. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. baş aklı * Baş ı (ekin). muvaffakı arı yetsiz. muvaffakı yet. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak. arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. muvaffakı arı yetsiz. * Baş göstermeyen. * Baş göstermeyerek. baş göstererek. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu. arı . .* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. muvaffakı arı yetli. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . * Baş lamayan. takat sırı i nı. baş lı arı * Baş gösteren. performans. * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . baş gösterememek. baş lmak arı * Baş ile sona ermek. baş aklama * Baş aklamak iş i. arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. * Baş lı biçimde.

kan. baş k çı . sır başsatan kimse. bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . baş arma * Baş armak iş i. baş çı * İçi baş ş ı . * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. hâkim. ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. . at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. i baş asistan * En üst derecedeki asistan. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. ı vekil. * Çiğ veya piş koyun. . baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. muvaffak olmak. muvaffakı arız yetsizlik. n * Baş bakanı makamı n . miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. kan baş k atlı * Baş olma durumu. baş bakan * Hükûmet baş . nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. kuzu. n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . hâkimiyet. * Baş asistanıgörevi.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. efe. * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u. dominant.

baş tabip. baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip. baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . n ı . danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . baş garsonluk * Baş garson olma durumu. baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . * En iyi ürün için tespit edilen fiyat. baş kâtip. ş yapı aheser. baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. baş t. baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş eksper * Eksperlerin baş ı . * Baş garsonun işmetrdotellik. rlamada en üst sorumlu. baş hekimlik * Baş hekimin görevi. .baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . * Baş hekimin makamı . i. . baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. sertabip. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. baş eski * En kı demli kimse. sermürettip. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim.

kı lı başdevletli ı * Talihli. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. ğ mek. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. sıntıdurumda. gururlu. kendi yanı tutmak. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. başbelâda ı * çözülmesi güç. açı başdimdik ı * Onurlu.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . bahtı k. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. sıntıbir durumda. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. başdertte ı * çözülmesi güç. nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. ön ayak olmak. * birini yandaş olarak kazanmak. * Evli. başdara düş ı mek * sıntı girmek. başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. . ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. üzücü bir durumla karş mak. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca).

unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. rgı kla. "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. başyerine gelmek ı . başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin".başdönmek ı * insana. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. eş n dönmesi. ağ ı rlanmak. çevrede gözü olmayan. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak. başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. a p ş başyerde ı * utançla. ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. kı nlı üzüntüyle. bunalmak. a başhavada ı * sevinçli. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. * bir düş veya davranı uygun bulmak. zor durumda kalmak. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. başönünde ı * uslu. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak.

p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. denetimsiz. ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . görüş olmamak. nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. kötü bir duruma düş ı laş mek. * Kargaş . baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. * Baş örtmeden. disiplinsizlik. karı . sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak.* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. inat etmek. başyukarda ı * onurlu. baş beraber ı mla * memnunlukla. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. rakı ş . kendi havası bı veya na rakmak. na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. ş . başyumuş ı ak * Uysal. içinden çılamayan. musallat olmak. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. kendini beğ enmiş . baskız. . seve seve. söz dinler (kimse). * Düzensiz davranı düzensizlik. * Yönetimsiz. ı etmek. ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . kibirli. karık. tedirgin etmek.

baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak. ı na * kötü bir durumla karş mak. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. baş geçirmek ı na * baş giymek. ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. ı r * üstüne kalmak. ş ı cı olay veya durumla karş mak. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. çok yüz vermek. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. nda * bir iş yönetimini ele almak. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak. in * bir işyapmaya baş i lamak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. ı laş * beklenmedik. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. nefretle geri vermek. raşrı bir e . aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine.

baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek. * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. kontrolünü yitirmek. zor durumda bı rakmak. lan inde in k ini . ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. * (gaz veya sı caktan) başağmak. önde geleni. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. işkoyulmak. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. ilgi göstermek. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. baş vur. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. zevk. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak. eğ lence peş koş inde mak. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. hiddete kapı lmak. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek.

baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. iş sizlikten. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. baş belâya sokmak ı nı * birini. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. * bir iş birini tedirgin etmek. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. sorumluluğ atmak. lı a. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. uğ tı için raşrmak.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek. savuş i mak. baş luktan kurtarmak. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. . cezalandılmaktan korkmak. baş beklemek ı nı * gözetlemek.

nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. i ksı * iyileş ememek. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. sakin kalmak. baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. yataktan çı kamamak. sis bürümek. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. . bir iş i i istenildiğgibi yapmamak. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. * kendine hayran bı rakmak. kellesini uçurmak. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. baş dinlemek ı nı * sessiz. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek.

baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. rolü i. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. özge. uyarını sı dinlememek. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. iş baş kaca * Ayrı ca. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. iş . baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. baş biri ka * diğ bir kimse. özveri. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. değ ik. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. değik görünmek. bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş . metamorfizm. . istihale.

farklı kazanmak. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer. baş kent * Baş ş ehir. istihale etmek. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. istihale. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. iş lı k * Biçim değtirmek. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. riyaset. diğ ötekisi. ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. * Alılana benzememe. değ iklik. herhangi bir kimse. baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. . baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. değmek. kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. iş * Kötüleş mek. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. metamorfoz. un. . değ ik olma durumu. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . reis. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. baş kentlik . reislik. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı . veya u. isyan. bozulmak. er ahı eri. baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. aslî tipi. kan * Baş n görevi veya makamı kanı .baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. e mek.

n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir. kahraman. n * Baş komutanımakamı n . olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan.* Baş olma durumu. ayan veya n * Bu halka özgü olan. Baş kurtça * Baş Türkçesi. baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. bu halkla ilgili. Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. * Baş konsolosun makamı . ş la nda . nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. lı baş lama * Baş lamak iş i. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer. serdar. baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. ta baş kumandan. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. katedral.

* Çalır. baş lmak lanı * Baş lanmak. baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. belirtmek. baş lı * Başolan. i. ortaya çı kmak. fı sın.nin ilk bölümü. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. iş yürür duruma girmek. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. oluş mak. ı na. e mek. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. * Etkisini gösterme.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. ı * Olmak. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). n * Ön söz veya girişmukaddime. in. baş gelen. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. ine * Baş mak. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. . * Görünmek. baş latmak * Baş laması yol açmak. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. ta . doğ mak. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri. baş lanma * Baş lanmak iş i. ş ler. müptedi. başca lı * En önemli. bir hayatıvb.

* Bazı bölgelerde. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. na başkçı lı başklı lı * Başğolan. öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. arpalı k. antet. lı ı * Antetli. ı baş muharrir * Baş yazar. başksı lı z * Başğolmayan. giriş bölümünde. yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. top. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. takke. anteti olan. n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. * Bir yazın. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. satan kimse. baş misafir * En değ konuk. * Camilerde. . serpuş ı . bir direğ tepeliğ in i. sermaye. has. baş mak * Ayakkabı mak. erli baş muallim * Baş retmen. külâh. bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. serlevha. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. . a * Bir sütunun. baş maklı k * Padiş n anne. z lanan ödenek. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . * (camide) Ayakkabı konulan yer. paş makçı . evlenirken. kapital. lı baş makale * Baş . paş * Başk yapan veya satan (kimse). sermuharrir. baş mal * Anamal.

na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı . baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu. ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş . . baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). eş nları nı kları arp. baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. sermürettip. ı baş mürettip * Baş dizgici. öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . müdür. * Baş müdürün çalı ğdaire. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş .baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu.

baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş ehir. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş olmayan. in baş gelmek ta * önde olmak. n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . baş rol * Baş oyuncunun rolü. üstün durumda olmak. .baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan. na. başz sı * Başolmayan. * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. kanı * Başveya baş bulunmama durumu. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş rejisör * Baş yönetmen. ı * Yöneticisi. anarş ve i. kent. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . erksizlik. baş savcı * En üst düzeydeki savcı . * Baş nı görevi veya makamı savcın . baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu.

ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. baş i ı savma veya atma. na amak. * Baş ı sonuna kadar. isyancı . baş tabiplik * Baş hekimlik. bir kez daha. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. baş sona tan * Daima. pek çoğ almak. özen göstermeden. bir uçtan öbür uca kadar. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. doğ yoldan saptı ru rmak. düzen bozucu. u baş tabip * Baş hekim. bütünüyle. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. bütünü. gemi baş karaya vurup oturmak. baş tan * baş ı alarak. baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . yeniden. her zaman. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. baş maz tanı * Asi. . hepsi bir arada. baş mazlı tanı k * Anarş izm. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük.baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. baş aş tan mak * pek çok olmak. baş savma tan * üstünkörü. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. kötü yola sürüklemek. baş baş tan a * Tamamen.

baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. semtürreis. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. tankaragiller familyası ndan. * Baş uzmanı görevi. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. müracaat etmesini sağ lamak. baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak. baş vekil * Baş bakan. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. ufkun i üstünde olanı . sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. ı . lar mı türünü içine alan geniş familya. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. Kuzey Afrika. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. müracaat ettirmek. baş vekillik * Baş olma durumu. i. müracaat etmek. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta.

baş yazı nı muharrir. . baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş rejisör. baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse. baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. sermuharrir. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. baş t yapı *Ş aheser. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. . ı ma. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. müracaatçı . müracaat edilmek. baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . * Baş yaverin görevi veya makamı . n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. i. baş kâtiplik. bat . baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. * Baş yazarıgörevi. ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. bilgiye ulaş referans. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. anlaş k durumunda. ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . cı mazlı ü . * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma.

* Kötü durum. hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. imş lmı ucu . bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. ğ ı . bataklı klarda yetiş bir bitki. bataklıgazı k * Metan. bataklı kları klarda yaş (bitki. ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. bataklı klarda yaş ayan. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). lan. içinden çılmaz iş kı . bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. pamuk otu (Eriophorum). * Uygunsuz ve kötü.* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. batı * Bataklı seven. uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). uzun kanatlı . * Hayıgelmez. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. yarar sağ r lamaz. * Bataklı olan (yer). batak çulluğ u * Çullukgillerden. sı tüyleri pas rengi olan. ishak kuş (Asio u flammeus). rengi kahverengiye çalan siyah. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . * Eline geçen parayı ran. ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu. ahlâk dı durum. li yı nda en llı batar * Zatürree. hayvan). batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. batmı ş . ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris).

batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi. kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse).). * Orkestrada vurma çalgı takı . garbî. lı laş i. batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. * Batı sı kimse. garpçı yanlı olan . batı l itikat. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . lı in ğ ı * Bu yönde olan. bu yönle ilgili. telefon vb. * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta. lar mı * Bateri çalan kimse. garpçı lı k. * Çürük. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. garp. temelsiz.batarya * En küçük topçu birliğ i. * Batı sı yanlı olma durumu. * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. davul. batı l itikat * Boş inanç. garp. batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. garplı ndan . ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . davulcu. * Batarya ile çalı (radyo. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. gün indi. laş . batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k. gizli ve akı şgüçlere.

i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. * Göbek. kuş ak. garplı ı lı k. maydanoz. laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. tahin ve limon suyu kullanı an. . batı k lı lı * Batıolma durumu. nane. Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. niye *İ çrek. çalı ş mada. tirip * Kirletmek. bati batik * Yavaş ı . görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. ş . te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. garplı tı laşrmak. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. * Bir iş sermayeyi yitirmek.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. batılmak rı * Batı iş konu olmak. soğ domates. dövülmemiş ceviz içi. lan batı ş batisfer batiskaf . batması sağ vın ak nı lamak. * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. ağ r. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). lan. batı n * Karı n. rmak ine * Yok edilmek. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. * Mahvetmek. laşrma. larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. garplı mak. * Batmak iş i veya biçimi.

* Bir gök cisminin (Ay. battal * İe yaramaz. nı i ile n batma * Batmak iş i. flâs * Kirlenmek. (kimse).) ufkun altı inmesi. GüneşYı z vb. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. vın * (GüneşAy. çökme. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. müflis. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. kullanı ş lmaz. lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. inkı kı raz. * Dokunmak. iş yaramaz duruma gelmek. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. * Çökmek. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. * Saplanmak. * Yok olmak. ldı n ü sı na * İ etmek. * Alılmıolandan büyük. incitmek. ş ş ı * Harman makinesi.batkı batkı n * Batkı k. yok olma. iflâs. . * Yılma. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk. iflâs. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. tuzlu çubuk. ra. lan. * Daha kötü bir duruma uğ ramak. * Yılmak egemenliğsona ermek. . bozulmak. battal olmak * kullanı lamaz. harman dövme makinesi. . battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek.

* Her zamanki gibi olan. bayağkaçmak ı * (söz. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. uygunsuz olmak. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. âdeta. ahin i ş tı * Yolculukta. pekâlâ. oldukça. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. * Çok iyi. hiçbir özelliğbulunmayan. * Ş ve köpeğava alı rmak. çok . tı * Avcı n. * Bavlı iş mak i. banal. ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). malı olan. lı * Kibar olmayan. lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). içine eş konulan büyük çanta. sı radan. zengin (kimse). ağ k. i * Hemen hemen. bayağ ı * Aş ı pespaye. ı laş * Parası . köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. için) yakı ş mamak. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p. epey. davranı giyiniş ş . amiyane. çok. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. basit adî. * Gerçekten. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. bavullu * Bavulu olan.

ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Süzgün. bayatlamak * Bayat duruma gelmek. çok . tazeliğ yitirmek. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. . * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan.bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. * Taze olmayan. m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. bayağbir duruma girmek. baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. . * Güncelliğ önemini. ini . inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. * Eşkarı . bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak. * Bayatlamaya baş ş lamı . özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. * Gönül vermiş . .

koza yapamama durumu. n * Çok hoş lanmak. istekle. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. telâş lanmak. * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . bayıcı ltı * Bayı ltan. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. . cak. baygı ntı * Baygı k. nı ş ş ı . kendini kaybetmek. kendinden geçmek. k. severek. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. kan ı n mı . lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. çevreye göz gezdirmek. bayı na yol açmak. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. baygı k nlı * Baygı olma durumu. * çok heyecanlanmak. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. * Sı açlı susuzluk. n * (göz için) Süzülmek. bayı bayı la la *İ steyerek. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. * hayranlı seyretmek. ödemek. bayı lma * Baygı duruma girme. * Vermek. lması lması sağ bayı r ndı mamur. bayı nı lamak. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. çok isteyerek. bayı ltma * Bayı ltmak iş i. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . bayı ltmak * Bayı nı lamak. kendinden geçme. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. çok sevmek. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. uyur gibi olmak.

in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. ine lan baykuş giller . yı cı kuş nıgenel adı ı nda. rtı gece ların . Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . ndı tı i. * Bu iş yapı ğyer. baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. imar etmek. ümran. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ndı i. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici. bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. dükkân veya kuruluş . ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. ndı * Bayı r duruma getirme işimar. terbiyesiz erkek.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ru. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. ri * Kaba. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia).

bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. naz. açı kapatı kol. baylanma * Baylanmak iş i. mideyi bulandı nlı rmak. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde. bayrak töreni.ş marı baylanlı k * Zenginlik. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. midede ezinti yapmak. baylanmak * Nazlanmak. * Şmarı k. kandı rmak. * Gerektiğ indirilip kaldılan. baylan * Nazlıı k (biçimde). iş ı klı ve. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. . bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. etki altı bı nda rakmak. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. * Öncü. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. bayrak merasimi * Bkz. ş ı marmak. * Simge. . . baypas * Damar aktarma. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. * Devre dı bı ş rakma. daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı .* Büyüklükleri çeş olan kukumav. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. sembol. ı in sı bayrak * Bir milletin. * Aldatmak. bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar . * Baymak iş i.

bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . * Özel olarak kutlanan gün. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. yol göstermek. n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. bayrakaltı * Ordu hizmeti. bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. diken veya satan kimse. eli bayraklı . * Bkz. sı . lmı . * Bayram günü doğ çocuk. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. * Sevinç. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). neş e. bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. hı nlıetmek. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . bayraktar * Bayrağtaş kimse. ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. * Bayrak yapan. tem * gösterilen bu ilginin. bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. ş evval. nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . bayrakçı * Bayrak çeken kimse. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. il. * Bayrak asmaya uygun direk. eri bayraklı * Bayrağolan. askerlik. bu yakı ğ bir sebebi olacak.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u.

bayram günü * Bayrama rastlayan. eli. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. Bayramîlik * Bayramî tarikatı . bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret. nadiren.* çok sevinmek. bayramıkutlandı gün. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. * Bayramî tarikatı olma durumu. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. * Bayramlarda verilen armağ an. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. nadir olarak. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. arada sı rada. lan. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. bayramlıağ k ı z .

ra. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. ş . * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. * Taban. çok n ı yan * Koyu renkli. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. * Birtakı kimi. esasî. yı cı kuş ahin rtı bir . * Çarş pazar. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. baysungur * Ş cinsinden. m. mak. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. esas. * Ara sı arada bir. sert. * Temel. kimi vakit. * Pazarlı alıveriş k. kı dem. kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. ra. baytar * Hayvan hastalı hekimi. bayramüstü * Bayrama yakı n. bayramüzeri * Bkz. veteriner. kimi vakit. bir çeş yanardağ it kültesi.* küfür. Bayramüstü. * Ara sı arada bir. kadim. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. bazal bazalt bazar bazen bazı . esas. ı .

bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . iki sı sütunla. bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. kimisi. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . smı m kı sı * Ortadaki yüksek. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. hey. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. su ile birleş baz etkisi gösteren. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. küçük çocuk. ra. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. n na bazik (tuz). fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan. sı n * Bazlama. mı baziçe * Oyun. kalıgözleme. * Roketatar. yahu. * Tatlı bol. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . bazlamaç bazlaş ma bazuka .bazı bazı * Ara sı arada bir. * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . * (teklifsiz konuş mada) Ey. bazilika * Kral sarayı . * Baz niteliğgösteren. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. biçiminde kilise. Be be be bebe * Bebek. * Dikdörtgen biçiminde.

karş klı değtirme. beceri * Elinden iş gelme durumu. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. * bebeğ yakır biçimde. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. bez vb. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. * Yer değ me. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). bebeğ yakır biçimde. karşklı değtirmek. i. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. * Vücudun. becerikli . 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. n bebekçe * Bebek gibi. tahta. * Plâstik. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. * (küçük b ile) Sevimsiz. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek.den yapı insan biçiminde oyuncak. ustalı maharet. k. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. * Göz bebeğ i. budala. bebeklik * Bebek olma durumu. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . bücür erkek.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. becelleş mek * Cebelleş mek. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet.

mahir. * Bir ş kullanı duruma getirmek. beceriksiz * Becerisi olmayan. Beç tavuğ u * Tavukgillerden. Beçene bedahet * Besbelli. bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). elinden iş gelen. vedi. * Gerekli. düş zı ünmeksizin. ı z. apaçıolma durumu. usta olmayan. beceriklilik * Becerikli olma durumu. eyi lmaz * Irzı geçmek. k. bozmak. usta. tavuk büyüklüğ ı plak. ustalı maharet. evcil bir hayvan (Numida meleagris). bedaheten * Birdenbire. becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. lı z. bedavadan ucuz * çok ucuz. bedavadan * Bedava olarak. becerme * Becermek iş i. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. küçük bir kuş (Passer). uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. becet becit * Serçegillerden. ansın. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. * İ acele. üstesinden gelmek. bedava * Karş ksı parası emeksiz.* Becerisi olan. kirletmek. bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. mak . lüzumlu. maharetli. rak ünde. kirletmek. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. na * Birini öldürmek. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i.

bedbahtlı k * Mutsuzluk. * Kötü yüzlü. bedbin etmek * üzmek. kötümser olmak. pesimist. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. beddua beddua etmek * ilenmek. k. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. i bedduası tutmak . karamsar. zlı bedbin * Kötümser. bedbaht etmek * üzmek. ı r * Mutsuz. intizar etmek. bedbinleş tirmek * Kötümser. bedavaya * Çok ucuza. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. karamsarlı sokmak. bedbinleş mek * Kötümserleş mek. bedavası na * Bkz. z. birinin işsürekli ters gitmek. suratsı z. karamsar duruma getirmek. bahtsı talihsiz. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. karamsarlı pesimizm. karamsar olmak. *İ lenme. kötümserliğ kapı e lmak. ilenç. bedavadan. lânetlenmiş . bedbaht olmak * üzülmek. * Asısuratlı k . bahtsı k.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek. bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i.

sa bedelci bedelli * Bedeli olan. başkol ve bacak dında kalan bölümü. * Bedelci.* ilenci yerine gelmek. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. erli. fiilen. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. ş ı * Kale duvarı . bedel ödenilmeyen. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. vücuduyla. * Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. * Bir ş yerini tutabilen karşk. . bedel ödenilen. bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. bedenî * Beden bakı ndan. . veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. ndan bedel * Değ fiyat. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. varlı n * Vücudun. ymet. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. beden eğ itimi. kasın na ile * Uş hizmetçi. ak. çoban. kı er. it. i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. eyin ı lı * Eş denk. gövde. vücut. * Bkz.

* Bedenle ilgili. * Bedevî olma durumu. ı . mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. * (büyük b ile) XIII. bedenli * Bedeni olan. * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. * Çölde. bedenî. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . * Besbelli. * Kötülük isteyen. ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. bediîleş me * Bediîleş iş mek i. çadı yaş göçebe. güzel sanatlar. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . * Parlak ve sağklı lı görünmek. bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. * Güzellik ölçülerine uyan. gözü gönlü okş ayan. bedirlenmek. bedensel. bedirleş me * Bedirleş durumu. ayıon dördü. * Estetik. * Estetik bilimi. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. bediiyat bedik bedir * Dolunay. bednam . beğ enilen. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . apaçı k. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. kötü yürekli.

rma * Beğ enme duygusu veren. begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. hünkârbeğ endi. zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. tma sı * Son derece. * Beğ enmek iş i. * Bey. . gusto. * Hint prenseslerine verilen unvan. begonyagiller * İ çeneklilerden. kötülüğ ile dillere düş ü en. hoş gitmek. bedük * Çam sakı. hoş görünmesini sağ lamak. beğ endirme * Beğ endirmek iş i.* Kötü ün kazanan. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . a beğ enirlik * Beğ enme durumu. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). reçine. beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. beğ enilir olma durumu. ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. beğ enilen. zevk. * Güzeli çirkinden ayı yetisi. takriz. yi * Sevilmek. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. pek çok. * Övücü tanı yazı. beğ endirmek * Beğ enilmesini. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. aş . n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. zevk.

* Onaylamak. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. beis yok bej * zararı önemi yok. iyi veya güzel bulmama. kabul etmek. * (duygular için) Hayvanca. p p. beğ enmezlik * Beğ enmeme. nasibi. hissesi olmayan. beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. hayvana yakır biçimde olan. * Kötülük. beis görmemek * sakı zarar görmemek. beher * Her bir. bîbehre. * Pay. zarar. behavyorizm * Davranı lı ş k. * Payı . uçmak. ne olursa olsun.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. tasvip etmek. * Küçümsemek. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. ya k * Cennet. hisse. beğ lik * Beylik. ne yapıyapı mutlaka. kuş ile karş ku ku ı lamak. uymazlı k. kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. nca. yok. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. * Sarı çalan açıkahverengi. behiş t behre behresiz beis * Engel. nasip. çı behemehal * Her hâlde. hor görmek. yi * Kuş duymak. * Onaylamamak. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. ş ı .

* Doğ k. denetleyici olarak beklemek. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. masumluk. yenilik. tazelik. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. mek. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. * Hava gazı lâmbasın ucu. eyi bekçi kalmak * koruyucu. ı * Çulluk. evlenmemiş olmak. bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. kı k. z lan z zlı * Saflı temizlik. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. bek * Sert. . yalnıyaş kimse. cı k. . * Sanat ve düş üncede özgünlük. erdenlik. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i .* Bu renkte olan. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . katı lam. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. nı * Kalılı ölmezlik. radan gelmiş çilerin kalacağoda. gözcü. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. sağ bek bek beka * Savunucu. önemsememesi. * Evlenmemiş kimse. z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. k. bekâret * Kıoğ kıolma durumu.

bekleme salonu. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan. beklenme * Beklenmek durumu. ı sı bekleme * Beklemek iş i. . biri gelinceye değ bir yerde kalmak. direnmek. nat * Kapanmak. mak. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. * Ummak. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. * Bekitmek iş i. bekleme odası ı tı lan . tı kanmak. bekleme salonu * Doktor. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. beklenilmek * Beklenmek. korumak. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. eyi. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. eyi) bekinme * Bekinmek iş i.bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. beklemek * Bir iş oluncaya. bekitme bekitmek * Kapamak. in * Süre tanı acele etmemek. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. istemek. bekinmek * İ etmek. * Aramak. ile görüş öncesinde oturulan yer. avukat vb. beklenmedik * Birdenbire. durmak. muhafaza etmek. ansın. tı kamak. * Vakit öldürme. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci).

lı . bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı .beklenmezlik * Beklenmeme durumu. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . * Bekleş iş mek i veya durumu. i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. ünde. unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. * Bektaştarikatı olma durumu. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. ayyaş kün. Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. . bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. ayyaşk. beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). ak veya kara yemiş i. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . *İ çkiye düş künlük. lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. î ndan bel *İ çkiye düş içkici.

bel kı rmak * gövdeyi. ı bel etmek * iş koymak. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün.* İaret. bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. ayakla bası yeri tahta. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. sı n altı rastlayan bölgesi. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan. mcı ı na bel bel * Durgun. uzun saplı ı . a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. sperm. bel bel * Atmı meni. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . güvenmek. iş vermek. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . bel bellemek * toprağbelle kazmak. belden sağ sola bükmek. bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. sı nda * Geminin orta bölümü. k. bel kemiğ i * Omurga. esas. temel. deri. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. salı salı rı rı na na. te) n i .

yorum gerektirmeyen. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. ı laş belâya uğ ramak . eyde belâgatli * Belâgati olan. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. can sıcı kı. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. nları * -den dolayı . belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. belâ *İ çinden çılması sakı durum. belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak. kı ya * Hak edilen ceza. yapmacı uzak. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. -den sebebiyle. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. * destek olmak. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. rma i. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. belâgatsiz * Belâgati olmayan. retorik. musallat olmak. düzgün anlatma sanatı ktan . nı tiğ belâlı * Yorucu. belâhat * Alı k. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı .ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. kı güç. üzücü. * Kavgacı irret. . ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. * Bir ş gizli olan derin anlam. * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki.

belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. ta belediye reisi * Belediye baş . özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren.* çok kötü bir durumla karş mak. üyeleri halk tarafı seçilen. belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. im nlatma. kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . kalıkumaş n . belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. belediye im yla kanı meclisi. belediye * İ ilçe. belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an . tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. belediyeci * Belediye iş görevlisi. belce * İ kaş . yı belediye polisi * Zabı görevlisi. iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. beledî *Ş ehirle ilgili. aydı l. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. çevre. * Bu teş n bulunduğ bina. * Yerleş ik. beldeitayyibe * Medine ş ehri. su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. leri . tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. * Mekân. ndan belde *Ş ehir. * Bir tür pamuklu. bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. belediye baş . yer.

belenmek * Kundaklanmak. * Beleş olma durumu. akı görünecek biçimde açmak. belen * Bel. kantaron (Cephalaria syriaca). u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. çi . iğ beleme * Belemek iş i. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. çocuk bezi. bedavacı z . bayı r. peygamber çiçeğ mavi en. dik dağ yolu. llı i. çok beleş * Karş ksı emeksiz. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. * Bulanmak. ı z. belediyelik * Belediyeyle ilgili. lüpçü. belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. belemek * (çocuğ Kundaklamak. * Beşe konulan yatak. * Bulamak. * Belertmek iş i. belerme * Belermek iş i.belediyecilik * Belediye iş leri. belenme * Belenmek iş i. eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. örtülmek. yüksek yer. belertmek * Gözlerini. bulaşrmak. belek * Kundak. bulaş mak. * Tepe. parasıelde edilen. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki.

doküman. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). beleş ten beletme * Beletmek iş i. yansı belgeselci * Belgesel. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. . okuldan çı lmak. kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . karş ksı ı z. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). film vb. faks. ortaya çı ru unu karmak. belgelendirme * Belgelendirmek iş i. belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. fotoğ resim. i ey). belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. belgeleme * Belgelemek iştevsik. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . tevsik etmek. para vermeden elde etmek. yöneten sinemacı . tası nda layan araç. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. vesika.beleş konmak e * emek. belirli bir amacı tan film. beletmek belge * Kundaklatmak. arş ları ğ ı iv. ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer. belgelenme * Belgelenmek iş i. i. raf. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. karı belgeli * Belgesi olan. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. * Emek vermeden. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . karı belgeci * Belgesel filmler yapan.

ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. * Duyuşdüş . ru ka * Evet. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. belgili * Belgiye dayanan. me rası boş beliğ * Belâgati olan. gayrimuayyen. zavallı . fatı belgisiz zamir * Bkz. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . beli çökmek * kamburlaş mak. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. an. ş alâmet. sarahat. belirli olan. sarih. ş iar. iş edilemeyen. . hüccet. beli * Senet. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. belgilemek * Belgi ile göstermek. belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. * Belirli olmayan. belgileme * Belgilemek iş i. * Belgin olma durumu. belirsizlik zamiri. belâgatli. belik . aret belgisiz sı fat * Bkz. ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. niş eyi ran iar. belirsizlik sı . belgit burhan.

sın nı nı i. * Yeni bir kavramı . kapsam bakı ndan daraltmak. belirginleş me * Belirgin duruma gelme. belirleme * Belirlemek iştayin. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. sırlamak. belirginlik * Belirgin olma durumu.* Saç örgüsü. tayin etmek. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. belirli kı lmak. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. . * Bir kavramı anlamın. belirlemek * Belirli duruma getirmek. belinleme * Belinlemek iş i. . irkilmek. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek. determinasyon. belik belik * Örgü örgü. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. genellemek karş . eyi belini vermek * dayamak. açı bariz. özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek.yaslanmak. sarih. n nı inin. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. besbelli. i. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. belinden gelmek * birinin dölü olmak. k. belikleme * Beliklemek iş i. beliklemek * Saçları örmek. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. örgü hâlinde.

belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. n ka n nı unu reti. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. ağ ş . gülmüş lamıgibi. müphem. (-di) (-ti) ı lanı . n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . tebarüz etmek. i nda * Bilinmeyen. i. belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. görülmeyen geçmiş . determinist. yice ı lı * Belirli olmayan. indeterminizm. indeterminizm. belirleş me * Belirleş işveya durumu. muayyen. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. * Bir düş veya durum için. ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak. -miş geçmiş 'li . * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . biçti. determinizm. gerekirci.Aldı . bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . . Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . belirlenme * Belirlenmek iş i. kesin bir biçim almak. li belirlilik * Belirli olma durumu. meçhul.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. -di'li geçmiş i n. ini . * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. gayrimuayyen. az çok belli olan. tezahür etmek. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. uçtu vb. indeterminist. ş . ini kası olarak bildiren kip. tebellür etmek.

* Tamlayan. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. çiçeğ kokusu gibi. niş niş lması m ey. sarih meful. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. bildirme. * Gösterge. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. müphemiyet. kabataslak tutan zamir: bazı. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. belirli kı lı nan. Tuz Gölü gibi. fat: . belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. * Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. eyin. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. u. * Açı belli.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. birkaçı sı . * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. * Belirtilmiş olan. birtakı filan vb. belirtili * Belirtisi olan. her. tasrih. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. an. birçoğ azıherkes. n k ya. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. m. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. birkaç. belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. * Belirli kı görüş lma. * Belirtilmemiş olan. sarih. . tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. belirtme durumu belirtme . biri vb. belirteç * Zarf. k. ane.

yanlıda olabilen. bellek * Yaş ananları renilen konuları . yükleme i . ya . * Felâket. soru. Evi gördüm. yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. i hâli. belirtmek * Açı klamak. * Belitleme kuramı ortaya koymak. keder. ı lan aksiyom: "Tüm. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. . * Olsa olsa.. tebarüz ettirmek. belladonna * Güzelavrat otu. belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. akuzatif. belli ve kesin olmayan. * Belitlemek iş i.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. hafı dağ k. u belkili * Olası muhtemel. akı l. -u. za. * Doğ olabileceğgibi. ihtimal. n belitken belitleme * Belitler sistemi. ş durumu. öğ . mütearife. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. programı iş değ meyen verileri. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . tasa. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. belki de * ş da olabilir. Birinci dönem. arcı * Bir bilgisayarda. Yazı okudum. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. olabilir ki.. ru i ş lı . belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. lı . beliye belki * Muhtemel olarak. olası ihtimalî. ya. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur.

muayyen. ine belleten belletici * Çalı rı. belli etmek * açı klamak. ğ ı * Bellemek yetisi. muayyen. müzakereci. aş ı lan. ortada olan. öğ ine renilmek. öğ retmek. * Gizli olmayan. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. yarı belli. belli * Beli olan. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. öğ ş cı retici. * Önemli. yapı a.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. ı lı * sezdirmek. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. haş . bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. belli olmak . * Belirli. tı belletme * Belletmek iş i. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. zahir. anlaş bedihî. * Bellemek iş i. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. ikâr. duyulabilen. * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. çok az belli olan. belletmek * Bellemesini sağ lamak. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. belletici. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. lda * Sanmak. belli baş lı * Belirli. iyice görünür anlaşr duruma getirmek. hissettirmek. malûm. yarı bellisiz.

açı klanmak. hodkâm. ego. marka. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. tende bulunan ufak. hep kendinden söz eden. kendini her konuda üstün gören. bedahet. benbencilik * Benbenci olma durumu. apak. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. bilinemeyen. hodpesent. sakalda beliren beyazlı k. gururlu. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. * Pıl pıl. un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir. apaçı rı rı k. nı * Bencillik öğ retisine inanan. egoist. kibirli.* anlaş ı lmak. düş ündüğ gibi. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. ben hancı yolcu oldukça . koyu renkli leke veya kabartı u uş . * Belli olmayan. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. benbenci * Kendini çok öven. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. bence benci * Kendini beğ enen. balsam. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. * Bana göre. ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. muayyeniyet. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. hodbin. ma * Saçta. megaloman. * Bkz. * Böylece kalı tılmı(ses). bencil * Yalnıkendini düş z ünen. üm bencil olmak . bellik * İaret.

köle. . ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. hodpesentlik. benden söylemesi. bende * Kul. egoizm. ş ı bencileyin * Benim gibi. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. bencilik * Benci olma durumu. benden günah gitti * Bkz. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti.* bencilce davranı bulunmak. egoistlik. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. bendegî * Kulluk. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. köleler. bendehane * Bendenin. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . bencillik * Bencil olma durumu. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. bencillik etmek * bencil davranmak. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. kendimi suçlu saymam. köleye ait. al benden de o kadar. egoizm. kölenin evi. * Menekş e. bendegân * Kullar. hodbinlik. kölelik. * Köle ile ilgili. bencilleş me * Bencilleş iş mek i. benden de al o kadar * Bkz.

ölümsüzleş tirmek. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). benekli * Ufak lekeleri bulunan. insanlar. nokta. ebedîleş mek. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. ebedî. bengileme * Bengilemek iş i. benekleş me * Benekleş işveya durumu. * Sonu olmayan. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. ulları benibeş er *İ nsan. puan. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . * Ölmezlik. bengileş me * Bengileş iş mek i. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak. ölümsüzleş ama i mek. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm. ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen. ölümsüz. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. hep kalacak olan. beneklenmek * Benek oluş mak.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. beniçincilik . ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. fekül. abı çene ine lan hayat. bengilemek * Bengi kı lmak. bengilik * Zamanla ilgisi. inin ini ü. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. ebedîleş tirmek. ebedîlik.

benildeme * Benildemek iş i. sahip çı eyi kmak. benlenme * Benlenmek iş i. una benim oğ bina okur. benizli * Benzi bulunan. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak. egosantrizm. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. güçlü olduğ inanan.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. beniz geçmek * benzi solmak. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. inin ini ü. ınmak. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. benildemek * Belinlemek. benlenmek * Ben oluş mak. benim diyen * kendine güvenen. benli benli * Teninde ben bulunan. benliğ inden çı kmak . i. kma. kabullenmek. lanmak. benze sahip olan. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. * Bir ş birine bağ eye. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup. i beniz * Yüz rengi. tesahup etmek. senli benli. * Bkz.

kiş ini üstün görme. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. * Kendi benliğ geliş inin imini. * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. benmerkezcilik * Beniçincilik. benlik * Bir kimsenin öz varlı. kibir. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. kâğ tları ları . ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde . * Gazete yazı. * Kendi kiş ine önem verme. sı * Bağ lam. hep kendinden söz eden (kimse). ş ğ iliğ ı ey. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. ahsiyet. tutulmak. onu kendisi yapan ş kendilik. büğ lan et. benzemeklik * Benzer olma durumu. kiş i. bent etmek * kendine bağ lamak. ş n ları inin i. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. bent olmak * bağ lanmak. benzeme * Benzemek iş i. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak. gurur. bent * Bağrabı . benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. andı rmak.* kendine benzemez olmak. gibi görünmek. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. * Sanını sı uyandı rmak. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). sı benmerkezci * Beniçinci. t. ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. * Kanun maddesi. hep kendinden söz etme durumu.

abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . nda abih. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. müş nazir. bih. benzeş * Birbirine benzeyen. benzeti * Benzetme. abih. ekmekten (ekmeknda ten). * Bkz.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . çarş amba. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. aslı kopya edilmişteş ndan . kehribar > kehlibar gibi. rnap. -ten. me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. * Nitelik. eş siz. müş abehet. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). * Benzerlik gösteren. * Benzer olma durumu. araları benzerlik bulunan. dublör. benzeş lik * Benzeş olma durumu. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. benzeş im. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. ve mı andı kimse. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. o + bir < öbür gibi. . benzeri benzerlik durum. müş olmak. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. ey). benzer. benzeş mek * Birbirine benzemek. *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. benzeş me * Benzeş iş mek i.

eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. benzi uçmak * yüzü sararmak. sahteci. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. bozmak. unu benzetici * Benzeterek yapan. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. uçucu. benzinlik. kopyacı . benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu.65 olan. bih. benzetmek * Benzer duruma getirmek. vı * Benzen. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları. yüzü sararmak. özgül ağ ğyaklaş 0. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak. ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. * Bir ş neteliğ anlatmak için. renksiz. . orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam. arak. benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. benzetme * Benzetmek iş i. benzin * Petrolün damılması elde edilen. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . * Dövmek. solmak.

temize çı kmak. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. benzinli benzinlik * Benzin satı yer.). vereceğolmama durumu. makine vb. * -e rağ men. bir arada. * Baş a kalma durumu. beraatı zimmet * Borcu. baş baş a kalmak. beraberlik * Birlikte olma durumu. * Benzinle çalı (motor. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. * Bir nesneyi benzine bulamak. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. * Aklanma. yla berabere kalmak * (oyun. canlanmak. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. berabere bitmek * (oyun. beraberinde * yanı nda. * Aynı düzeyde. -e karş ı n. baş baş a gelmek. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. borçsuzluk. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. beraberce * Birlikte. beraber olarak. benzin istasyonu. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. ş an beraat etmek * aklanmak. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i. beraber * Birlikte. baş beraberlik müziğ i . i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak.

Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. ndan n . ş an berber dükkânı * Berber. * bozulmak. . ı n. ı berceste * Sağ ve lâtif. aylıbağ k lanan. Berat Gecesi * Hz. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. msı an. berbat olmak * kötü duruma gelmek. taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. Berat Gecesi. berbat * Kötü. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . tan. kirlenmek. lam * Seçilmişseçme. * bozmak. Akdeniz'de yaş çok ayan. Berat Kandili * Bkz. * Darmadağ bakı z. oynar başklı koltuk. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. patent.* Orkestra. * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. * Çirkin. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. san. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. periş viran. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . * Bozuk. beğ enilmeyen. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . kuyruğ unun çatalı uzun olan.

bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. feyezan. 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. teselli bulması . feyz. . bereleme * Berelemek iş i. serseri. i bereketlenmek * Çoğ almak. bakı z. gürlük. bereketlilik * Bereketli olma durumu. msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. berduş * Baş . 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. * Yağ mur. iyi bir rastlantı yi olarak. eyde bere * Yuvarlak. sürüp giden. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. ongunluk. berdevam * Sürmekte olan. * İ ki. Tanrı ş ki. bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. berelemek * Bereli duruma getirmek.berdelacuz * Halk tahminine göre. ezik. bereketli * Bol. berelenme * Berelenmek işveya durumu. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). i berelenmek * Bereli duruma gelmek. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. artmak. ve lı bereket * Bolluk. an * Herhangi bir ş görülen çizik. ı boş * Pis. bozuk. verimli. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu . neyse ki. yassı sipersiz başk.

harap. yok etmek. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). biraz. berhava etmek * havaya uçurmak. * Beresi olan. msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). az çok. beriki * Beride olan. beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. canlı ayan. * boşgitmek.bereli bereli * Beresi olan. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. * Beride olan ş veya kimse. kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. * Yararsı boş z. aç * Bu ağ n. a berhayat berhudar * Hayatta olan. . kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. ra. ı . kullanı z ev. * Bu uzaklı bulunan. berenarı * Ş böyle. * Büyük. . * bitirmek. acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. an. ey beril . oldukça. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . . yaş * Mutlu. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş .

atom ağ ğ9. . amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. temiz. durulaş mak. sı açıkahverengi. 97. takviye etmek. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). ı ı rlı Kı saltması Bk. berkemal berkime * Mükemmel.013 olan. berlam * İ pullu. tı berklik * Sağ k. i berkinmek * Berkimek. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. saydam. lamlı * Sertlik. berkinme * Berkinmek işveya durumu. berkimek * Sağ lamlaş mak. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. ortalama 30-40 cm boyunda. pekiş mek. * Sağ lam. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. açı nlı k. tahkim. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. 29700C de eriyen. tahkim etmek. katı . Kı saltması Be. * Pekiş tirilmek. aydı k. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. katı lı k.84. berkitme * Sağ lamlaşrma. berk * Sert. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. pek iyi. her zaman olduğ gibi. * Berkimek iş i. unluğ 1. takviye. güç kazanmak. berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. ş ı u berrak * Duru.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek.

durulaşrmak. i bertilmek *İ ncinmek. k * Bir yana. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . yok edilmek. burkulmuş . * Bertilmek işveya durumu. anlaşyor ki. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. bertmek berzah besalet * Bertilmek. çürümek. * Berelenmek yaralanmak. * Morarmak. * Kı dar dil. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. besbelli * Açı apaçı çok belli. eselemek beselemek. öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. duruluk. bertilme besbedava * Pek ucuz. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. k. karasal. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. * Anlaş ğ göre. *İ ncinmiş . ş dursun. * Deride mor leke. gidermek. burkulmak. * Yiğ yararlı itlik. k.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. lı k. ya. uzun uzadı açıolarak. k. çürük. besbeter beselemek * Bkz. stak. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. bertme * Bertmek iş i. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. bertik * Yara. bere. .

* Besini olan. yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. ı besihane besili besin * Besi yapı yer. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. dalı * Besini olmayan. azı gı li k. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. besinli besinsiz . da. lan * Semiz. nda an * Sır. gı z. * Yenilebilir. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. yeterli besin almayan. beslenmeye elveriş her tür madde. * Yaş amak.beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm. besi dokulu * Besi dokusu olan. besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. zlı besermek * Bkz. satan kimse. gı . * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. besi dokusu * Besi doku. n * Yumurta akı maddesi. esermek besermek. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. semirtilmiş .

herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n.* Besinsiz olma durumu. besleme kı z * Besleme. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. * Hizmetçi. ine beslenme * Beslenmek iş i. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . * Semirtmek. * Eklenmek. k. * Yedirmek. evlâtlı besleme. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. * Besleme olarak. * Yetiş tirmek. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. desteklemek. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. katı lmak. * Beslemek iş i. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). doldurmak. hizmetçi. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. u. ş tı besle kargayı . . * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan. * Maddî yardı yapmak. çevresini veya altı desteklemek. mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. gı zlı dası k. beslek besleme * Besleme. ahretlik. lerinde çalı rı kı ş lan z. beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. m beslemelik * Besleme. nı pekiş tirmek. çoğ altmak. beslenen beslengi * Sönümsüz. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen.

inceleyen yetkili. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar. p * Bkz. besleyici * Besleyen. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. nda beslenmek * Kendini beslemek. ine besletme * Besletmek işveya durumu. . besili. kompozitör. * Beslemek iş konu olmak. * Besteci. beslenme odası * Anaokulu. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. beste bağ lamak * bestelemek. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . iyi beslenmenin sağk yönünden önemi.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. mugaddi. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . besin değ yüksek. itim nda beslenme saati * Anaokulu. beslemeye yarayan. insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . bestekâr. nda lan * Besmele çekmeden. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü.

öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. üç aş ı yukarı ağ beş . pencüdü.besteleme * Bestelemek iş i. tokat. sıflı * Biraz. * Oyunda. pencüyek. k ı t . bestelenmiş . * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. bestesi yapı ine lmak. beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan. besteli bestelik * Bestesi olan. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. beş kardeş *Ş amar. görme. atı zarlardan birinin beş lan . beş iki * Bkz. nı ve yı * Dörtten bir fazla. bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. * Beste olma durumu. koklama. tat alma duyuları . bir parça. * Bkz. V. . bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. * Beş nı ilkokul. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. 5. iş itme. * Çoksatar. bestelemek * Beste yapmak. beş beter * Besbeter. bestelenme * Bestelemek iş i. birkaç.

beş para almamak * hiç para almamak. bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. pencüse. eri e beş paralı k * Değ ersiz. on paralıetmek. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. beş para etmez * hiçbir değ yok. z. muş erim. yi tu. müjde. kusurları ğ çı açı kmak. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. bedenle ilgili. k beş paralıolmak k * alçalmak. da. lı ı . iş yaramaz. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz.beş on * Az sayı biraz. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. lu * Bedensel. beş paralıetmek k * Bkz. aş ı bayağ ağ k. lu. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. a beş parası z * parası yoksul. *İ nsanoğ insan. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. yüz beş aret * İ haber. . beş eriyet . her birine beş defası beşbir arada.

man ş an beş iz . insancık. ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. mak. beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. ik * Beş olmaya uygun. * Beş kenarlı çokgen. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). beş ibirlik. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan .*İ nsanlı insanoğ . i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. beş ibiryerde * Bkz. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. * Bir ş doğ geliş i yer. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. fonksiyonunu yapmak. insancı sı l. hümanizm. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. düş için çalı örgüt. ölünceye kadar. hümanist. tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca. beş n erinde olan altı n. eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta. beş inci * Beş sın sı sı . * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. k. beş etmek iklik * beş vazifesini. sı dördüncüden sonra gelen. n ve sallanma.

kentet. taş . beş parmak. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. yollu bir çeş kumaş it . beş alabilen. ı lan reptans). muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. beş leme * Beş lemek iş i. ınlı ldı ı . beş lik * Beş para. beti benzi uçmak. * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. tuhaf. bet * Beti benzi atmak. beş parmak otu * Gülgillerden. için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . * Bet bereket kalmamak. yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). çirkin. beş izli * Beş tanesi bir arada olan. bet * Kötü. beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. eyden beş tane bulunan. kurt pençesi (Potentilla en. * Bkz. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. * Tabaklanmamıham deri. *İ skambil. güleç. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. muhammes. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. gülümser. * Tahmis. beş lemek * Bir işbeş yapmak. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. beti bereketi gelmek. * Beş arada olan.

tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. dikleş ı mek. figüratif. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. . yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. lı ey. betim * Betimlemek iş betimleme. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). * Bir ş bir kimseyi. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. *İ çinde insan. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. tasvir. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. kafa tutmak. figüratif sanat. etelemek betelemek. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. betelenmek * Karşgelmek. korkmak. nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. pusula. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. beter * İ kötü. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. kı mak. mektup. i. . hı ran betelemek * Bkz. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. çabuk tükenmek. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. tezkere.

bağ cı yapay yış ğı ım. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren.betimleme * Betimlemek iş tasvir. sı betimsel * Betimle ilgili. betonarme * Yapı gücü. tasvirî. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. betisiz *İ çinde insan. k ile betimlenme * Betimlenmek durumu. betonkarar * Beton karma makinesi. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. beton * Çimentonun su yardı yla kum. sert. klı * güçlü. betimleyici * Betimleme yanlı. bevliye * İ yolları drar hastalı . betimlemeli dil bilgisi. da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. betonlaş ma * Betonlaş durumu. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. kları . hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). tasvir etmek. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. beton gibi * çok sağ dayanı . kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak. lam. nonfigüratif. tasvirci. i. betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. dayanıı layı ması an kl . mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. üroloji. betoniyer * Beton karma makinesi. tasvirî dil bilgisi. demirli beton. kendine yedirememek.

ı tı * Bu renkte olan. . beyanname * Bildirge. beyaban beyan * Söyleme. bey mi yaman. bildiri. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. bay. bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. * Zengin. ri. kanı * Komutan. plutokrasi. söylemek. düş üncelerin. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . beyanat * Demeç. beyaz adam .bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. el mi yaman. beyaz * Ak. bevvap * Kapı. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. el mi yaman * Bkz. * Eşkoca. *İ skambil kâğ nda birli. * Çöl. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. kara karş . as. bir bey erki * Zengin erki. beyan etmek * bildirmek. ürolog. anlatmak. ileri sürmek. uş erlerini. beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. bey mi yaman. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. * Beyaz ı olan kimse. * Bir eserde. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi. cı * Mahalle okulları hademe. ileri gelen kimse. bildirme. duyguları hayallerin doğ ve değ n. bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü.

cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse.* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. Kuzey Amerika. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. yı beyaz ı rk * Avrupa. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. . beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. çamaş makinesi. * Avrupalı . kları beyaz cam * Televizyon ekranı . kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. ı ldı ı * Sinema. Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. kan dı. beyaz oy * Onaylayı oy. beyazı msı * Beyaza çalan. beyaz zehir * Eroin. ı r ı k beyaz et * Tavuk. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. balıvb. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. etlere verilen genel ad. an beyaz eş ya * Buzdolabı . * Beyaz Rusya halkı olan kimse.

ı yan. ağ lmak. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. ağ artmak. artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. üstüne binilen at. beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyazlı k * Beyaz olma durumu. ağ armak. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. nı n lan beygir * At. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. * Ağ .beyazıadı n . n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse). ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. artma. * Atlama beygiri. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. beyazlı * Beyazı bulunan. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. * Yük taş araba çeken. ağ arma. beygirli . * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi.

beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. * Muhakeme. beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. * Yararsı anlamsı z. boş boş gereğyokken. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. zihin jimnastiğ i. beygirsiz * Beygiri olmayan. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. usa vurma. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. eğ itimi. dört boş undan her biri. beyhude * Boş una. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. kafa içinin. z. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı . beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. eyi * Bilgisi. beyhude yere * boş yere. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. * Beygir gücünde. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz.* Beygiri olan. beygir için. beyin yı kamak . beygirlik * Beygire ait. dimağ u . u una.

beynamaz * Namazsı namaz kı z. devlet malı olan. düş llı ünceli. korteks. ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. * Beyni olmayan. beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. satı k. lmayan. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. emirlik. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. * Akı. * Hükûmet. enternasyonal. mirî. * Beyni olan. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . * Akız. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . devlete özgü olan. beylik * Bey olma durumu. . * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. emaret. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. * Beyne benzeyen. * Herkesin kullandı. * Rahat yaş ama. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. beyiye * Bkz. düş lsı üncesiz.* insanı . içinde beyit olan. beyit * Ev. beynelmilel * Milletler arası . etkisi kalmamısöz. * Beyinle ilgili. uluslar arası . beyitli * Beyti bulunan. * Devletle ilgili. çe. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. çok bilinen. dimağ nı nda. pis (kimse). p.

it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). cı k. ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. beyni bulanmak * sersemlemek. huzurunu kaçı zlı rmak. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. beyzade . uluslar arası. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. ikna etmek. cı k. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. tepesi atmak. düş ünemez olmak. * kötü bir ş sezinlemek. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. beytülmal * Devlet hazinesi. beyni atmak * Bkz. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. bunalmak. beyninde * Arası nda. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. sarsı lmak. bunamak. kanı tutamak. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge. * Bey oğ lu. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini .beynelmilelci * Bkz. t. delil. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek.

nazlı kimse. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta.* Soylu kimse. * Bezden yapı ş lmı . * Hamur topağ pazı ı . bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. çaput. söbe. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. lan it bezek * Süs. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . beze beze bezekçi . bı nlıvermek. düz dokuma. bezmesine yol açmak. bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. beyzadelik * Soyluluk. bezdirme * Bezdirmek iş i. ban an iş * Bez (I). rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak. gudde. lan * Pamuktan. . nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. usandı ktı rmak. * Herhangi bir iş kullanı dokuma. * Özenle büyütülmüş . * Usanç veren. çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). beyzî * Yumurta biçiminde. oval. ziynet. bezdirmek * Bı rmak. * Herhangi bir cins kumaş .

* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. süslenmek. * Süs. bezelemek * Hamur topağyapmak. bezekli. bezen bezeniş bezenme * Bezek. bezekli bezeleme * Bezeğolan. * Bezenme işveya biçimi. bezenmek * Bezemek iş konu olmak. * Süslemek. tezyin. * Süsleme. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. ı bezeli * Bezeğolan. tezyin etmek. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. ı bezemek bezemeli * Süslü. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. * Gelinleri süsleyen kadı n. bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . bezetmek * Bezeme yaptı rmak. ine * Kendini bezemek. bezemek. tı cı bitki (Pisum sativum). bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . süsletmek. süs. süslü. süslenmek. dekoratör. bezeklemek * Süslemek. i * Bezenmek iş i veya durumu. bezekleme * Bezeklemek iş i. süslenmiş i . . bezetme * Bezetmek iş i. * Bezelemek iş i. süsleyen ş ey. dekoratif. i bezelye * Baklagillerden. nakkaş . donatmak.

ine * Keten tohumu. bezek. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. ı bezleme * Bezlemek iş i. * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. bezir yağ ı . bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. * Süs. ile . usanç. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. . * Bir çocuk oyunu. bezir yağsürmek. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. bezginlik * Bezgin olma durumu. bezirleme * Bezirlemek iş i. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . * Bkz. bezmek durumuna gelinmek. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. bezirgân * Tüccar. * Bezmek iş konu olmak. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. bezik * İ üç veya dört kiş ki. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse. ini * Yahudilere verilen ad. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. bezginleş me * Bezginleş iş mek i. yorgunluk. bez.

bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. * ameliyat etmek. keskin. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. çocuğ belemek. bı gibi çak * ince. . bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. * Bezgin duruma gelmek.* Çocuğ altı bez koymak. bezginlik getirmek. lan ı zlı * Jilet. bıp usanmak. dost toplantı. bılgan. bezi andı ran. kı * Bez dokusunda olan. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. lı k. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. * bı çaklamak. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak.manifaturacı alı . bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. un na u bezm * İ meclisi. n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. * Bkz. çı * Bezmek iş i. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç.

bı çaklama * Bı çaklamak iş i. bı k çaklı . dil yarası onulmaz * hakaret. bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı yarası çak onulur. * Çok az (fark). bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak.bı gibi kesilmek çak * (söz. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. çok yakı(aralı n k). çakla * Bı yaralamak. bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı . duruvermek. bı çaklı * Bı ı çağolan. bı silmek çak * bir işbitirmek. ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i. bı yemek çak * bı çaklanmak. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. konuş sohbet) birden bitmek. i bı vurmak çak * bı kesmek. ma. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. çakla * bı çaklamak. bı çaklamak * Bı kesmek.

gözü pek. bılmak kı * Usanı lmak. kabadayı . ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere. çkı aç * Bı yapısatan kimse. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). ş an it * Saraç bı ı çağ . boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. çak * Bı yapmaya elveriş (maden). bı hane çkı * Bı evi. çkı p * Sel veya dere yatağ ı . kalaslardan daha ince tahtalar kesen. * Bı n olma durumu. bış kı mak * Bı işveya biçimi. * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. . yürekli. cesur. lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan .* Bı koyacak yer. kma i . bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. çkı bı n çkı * Külhanbeyi. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. çkı * Kı ve tı sa knaz. * Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. bıp usanmak kı * çok bezmek. * Korkusuz.

bı rcıgibi ldı n * kı boylu. bı rı ktıcı * Bı nlıverici. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. bunalmak. erimek. dolgunca. kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. bı ma lkı * Bı mak işveya durumu. bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. me kı bı ldama ngı . bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . . bı rcı ldı n * Tavukgillerden. * Tekrarlanması . bı r ldı * Geçen yıbir yı l.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. zedelenmek. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. lkı i bı mak lkı * Bozulmak. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. yurdumuzda en çok güzün. alı (kadı sa mlı n). boz renkli. bı ntı kkı * Bı duygusu. bı nlıvermek. kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. usandı kması kkı k rmak. benekli. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). etli butlu. ş . * Dayanamaz duruma gelmek. usanmak. yumuş amak. usanmak. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. l önce. bık bık llı llı * Çok tombul.

* Salı verme. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. terk etmek. lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. artıuğ mamak. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. ş ma karş klı rakmak. i ka * Unutmak. bı ki rak * saymasak. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. kta. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. titremek. . meydana getirmek. mütareke yapmak. lan . ı bı lı i. hürriyetine kavuş nı lamak. korunmak için vermek. u iş * Saklamak. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek.) Kalmak. ünü kası * Engel olmamak. * Ayrı lmak. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. kes. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. artı rmak. ayrı birinden iş i. ması sağ * Boş amak. yanı götürmemek. * Kötü bir durumda terk etmek. terk. * (ölen. ateş yapmak. eyi * Koymak. * Yanı almamak. * Sıf geçirmemek. * Bı rakmak iş i. hesaba katmasak da. döndürmek. yı * Özgürlük vermek. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. * Sarkı tmak.* Bı ldamak iş ngı i. ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. in unu. nesne vb. * Bakı lmak. * Bı rakma iş i veya biçimi. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. görevlendirmek. terk edilmek. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke.

bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak. en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. klitoris. nlı nı nda olan . büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. * Ufak çocuk. bıklı ı yı duruma gelmek. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. bıklı k yı balı * Sazangillerden. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. sarı tutunmaya yarayan sürgün. * Balı klarda deri uzantı. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. bı rakması yol açmak. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. sı * Asma gibi bitkilerde. k bıksı yı z * Bığolmayan. iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı).

* Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. * Patlı cangillerden.) çok acı mak. biberli * İ biber katı ş çine lmı . * Biber konulan küçük kap. göz vb. pay almamı ş . biber katmak. z. en * Bu bitkinin. * Payı olmayan.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis). yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. çiçekleri soluk en. z. biberlemek * Biber serpmek. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. na lan iş biberlik biberon . ini mak. * Hoş görüsüz. * Biber yetiş tirilen yer. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. zalim. Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. llı biberleme * Biberlemek iş i. nı mavi renkli. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak. biber gibi yanmak * (deri. amansı gaddar. lan biber atmak * içine biber koymak. kötü talihli. biber gibi * çok acı . * Acı .

bibliyotekçi * Kütüphaneci. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. cici bici. bîçare olmak * çaresiz kalmak. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. bibliyografi * Bibliyografya. k. lı k. cicili bicili. vazo gibi zarif küçük süs eş . bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . * Bkz. * Acız. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. kitap düş k künlüğ ü. . zarif (kı z). kaynakları bilen uzman. sı * Babanıkıkardeş hala. * Meme.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . * Bkz. meme baş ı . zavallı çaresizlik. zavallı (kimse). kaynakça. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. bibliyografya * Kaynaklar. * Üslûp. bibliyografik * Kaynakla ilgili. * Kitapsever. bibliyotek * Kitaplı kütüphane. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). n z i.

morfoloji. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. morfem. biçim bilimi * Yapı bilimi. biçerbağ lar * Ekini hem biçen. ş ekillenmek. belli bir biçime girmek. bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. biçerdöver * Ekin biçen.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. elveriş (iş li ). biçim biçim almak * biçimlenmek. tutum. * Tarz. * Özü. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. biçimlendirilme . formaliteci. döven. biçim * Dıgörünüşş ş . * Biçilmek iş i. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. ekil. en uygun durumunu yakalamak. sı * Alılmıkural. hem de bağ durumuna getiren makine. içeriğyeterince önemsemeden. ş ı ekilci. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). * Biçmek iş yapan (kimse). punduna getirmek. biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. yalnıbiçim üzerinde duran. rası. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. ran. çoğ ek durumunda olan öge. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. ekil. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. * Biçmek iş i. davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). ş . * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. * Herhangi bir ş benzeri. ekil. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. formalist.

mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. ş eye ekillendirmek. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu. biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. ş formel. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. ş ey ekillenmek. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. biçimi bozuk. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. biçimle ilgili. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde). biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu.* Biçimlendirilmek iş i. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. biçimi bozulmak. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. na en. ekle eklî. ekillenme. * Ortamı uygun düş yakık alan. ş ait. ş ekilsiz. yakıksı k. ekillendirme. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. biçimli * Biçimi güzel olan. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. mevzun. amorf. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. * Kötü. biçki yapmak . yakıksı ş z. * Çirkinlik. ş ı * Biçime dayanan. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. hoş olmayan.

nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . *İ lgisiz. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. menş prizma. * Bîgâne olma durumu. bîdar bid'at * İ dininde Hz.* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. metal veya plâstikten. an ur. * Yontulmuş taş yapı ı . biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. * Uyanı uyumayan. ı * Biçmek iş i. * Yabancı . bîgânelik bigudi . langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. sac. . fiyat) Koymak. tı rpanla. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. baş ç. * Yaylı ateş öldürmek. * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. iki yı bir olan. otu orakla. makine ile kesmek. ı * Ekini. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. * İ sı maddeler konulan. * Kadı n saçları kırmak için kullandı . boru biçiminde küçük araç. k. er. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. biçtirme * Biçtirmek iş i. bidayet * Baş lama. * Bidon satan kimse. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. m iyle * (değ paha. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse).

zlı * Kimsesiz. ayrı yapı z. aş n. gerçekten. aklı ı olmayan. sonradan. bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. * Habersiz. aksine. ksı m lmadan. bilâder ağ acı * Amerika elması .bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. n ı durumu. günahsı z. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. lan . lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . * Bîkes olma durumu. tam tersine. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. herhangi bir kıtlama olmaksın. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . çaresiz. umutsuz. deli. baş nda * İ z. ki kadı bikir * Kı k. bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. erdenlik. olarak. * Hakkı hakkı ile. bilâhare * Sonra. z. tersine. süs eş . sonraları . bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. daha sonra. bilgisiz.

kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . eskiden beri. rudan doğ ruya. bildiri * Resmî bir makam. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. beyanname. araçsı aracız. beyanname. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak.. bildiriş .-in hepsi. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama. tebliğ . * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. . bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. n ldı ı ı t. ihbar tazminatı ı . i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. sı z. il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun. bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. tebliğ . a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. duyurulmak. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. dolaysı doğ tası z. haber verilmek. bilâvası ta * Vası z. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. tebliğtebligat. bilcümle * Bütün. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. i.. hep . bildik * Tanık.

. belirsiz geçmişş . isteyerek. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. dahi. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. bile * Birlikte. ş bilecen * Her ş bilen. bile bile * Bilerek. de. imdiki zaman. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. . düş ünülerek. önceden tasarlayarak. geniş zaman. * Aynı zamanda. ifade etmek. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). kolunda altıbileziğolmak. kasten. * Anlatmak. kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. her ş eyi eyden anlayan. bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. * Üstelik. i bildiriş im * İ im. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. * Bilgiçlik taslayan. gel-ecek gibi. bilecenlik * Bilecen olma durumu. letiş me. ukalâ. bildirme * Bildirmek iş beyan. i. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. gel-ir. da. bilerek aldanmıgörünme. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. haberleş komünikasyon. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. belirli geçmiş . gelmişgel-iyor.* Bildirmek işveya biçimi. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. ması . eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. gelecek zaman kipleri: Gel-di.

ı rı * isteyerek. * Bilemek iş konu olmak. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. ı n tiğ * Güç. bileş kap ik * Birleş kap. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. keskin duruma getirmek. * Bilenmek iş i.bilek * Elle kolun. mürekkep. bilek saati * Bileğ takı küçük saat. e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. basit olmayan. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş . bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. etkisini artı rmak. konsantre olmak. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. keskin duruma getirilmek. * Güçlendirmek. * Hı rslanmak. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. ayakla bacağ birleş i bölüm. kol kuvveti. keskinleş tirmek. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. en fazla. bilek damarı * Nabı z. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. kuvvet. kalı n. aş derecede istemek. ik . bilek gücü * Kol kuvveti. kasten. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . mürekkep faiz.

tiyatro gibi eğ nan. muhassala. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. terkip. me an * Bileş işveya durumu. terekküp etmek. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. mek i. biletli biletme biletmek * Bileti olan. * Bilemek iş yaptı ini rmak. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. it * Bileş iş terekküp. mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. . * Biletmek iş i. lence yerlerine girme. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. bilet * Para ile alı konser. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir. * Bilet satan görevli. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. bileş tirme * Bileş tirmek iş i. bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. * İ veya daha çok vektörün. bilet satmak. sinema. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. geometrik ki na nı toplam. * Bileş sonucu oluş cisim.

gerçekten. bilgi kuramı * Bilginin temelini. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. epistemoloji. zağ . açı * Kelepçe. * Bilgi. olgun ve örnek (kimse). * Mobilyaları ayak altları takı kare. i * Bilezik takmıolan. iyi ahlâklı . bilezik * Bileğ süs için takı halka. . vukuf. hakim. lmı . * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. * Bilim. kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. inin i * İolarak. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. bilgi almak.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. sempozyum. malûmat. manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. * Bilgeye yaraş (biçimde). iş ş edinerek. söz geliş diyelim ki. ı r bilgi edinmek * öğ renmek. nsan nı i * Öğ renme. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . malûmat. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . sayalı ki. vukuf. * Bilgili. malûmat. bilezikli * Bileziğolan. cı ı k. dikdörtgen. araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . bilim alanı uygulanan yöntemleri. m m i. soğ utma. vukuf. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. ş bilfarz * Tutalı ki. * Motor pistonları yağ na. hâkimane. hikmet. bilgi toplamak . malûmat. * Bir durumu öğ renmek. silindir. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. lama. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler.

bilgili geçinen kimse. * Bilgili kimse. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu. bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. haberdar etmek. bildirerek. bilgin geçinmek. * Bilgine yakır. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. malûmatlı . elektronik beyin. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. * Bilgin olma durumu. ş ı nda. bilgilik * Ansiklopedi. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. bir yapısonuçlandı elektronik araç. kompüter. . öğ renmek. âlim. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. yapı sı mühendisi. * Bilerek. bilgici * Sofist. bilgili * Bilgi sahibi olan. sofizm. bilgin tavrı bilgin gibi. * Bilgisayar programcı. safsatacı lı k. haberli. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek.

z. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu.* Bilgisayara geçirmek. bilhassa * Hele. gayriilmî. bilgin. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme. malûmat. . bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. ta. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. ilimcilik. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. malûmatsı cahil. * Bilgi. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . bilim adamı . ilkelerini. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. rı bilim kadı nı * Bkz. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. roman vb. mahsus. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. tı süreci. bilime uymaz. z bilimsel * Bilgin. baş özellikle. her ş eyden önce. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. bilerek ve isteyerek. ilim. rmak karı * Bilen. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. bilimci bilimcilik * Bilginin. biyonik. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. en çok. cehalet. âlim.

bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u .* Bilimle ilgili. uur. n * Dimağ . ş rı i uuraltı tahteşuur. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. nanabileceğ savunan felsefe akı . na bilimsellik * Bilimsel olma durumu. * Temel bilgi. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilinç kaybı * Hafı yitimi. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . bilime dayanan. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. ş ve nlı uur. Marxçı lı k. ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. kavramak. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. bilimsiz * Bilime. * İ ruhunun. bilincine varmak * anlamak. bilinçlendirmek . ilmî. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. temel görüş . bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm.

kendi etkinliğ farkı olan. bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. 'nı inin ini ini reti. bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). ş lere ı k uursuzluk. ş uurlanmak. bilinmedik * Bilinmeyen. * Bilinci olmayan. lâedri. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. uurlu. bilinçli * Bilinci olan. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. ş uursuz. eri * Bilinmek iş i. ş inin nda uurlu. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. ş uursuzluk. * Nesne. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). muğ güç lâk. * Eleş tirmeli bir biçimde. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. bilindik * Bilinen. agnostisizm. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. kuş meçhul.* Bilinçli duruma getirmek. ş uursuz. bilinçle yapı lmayan. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. bilinmeyen (nicelik). * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. meçhul. öğ renilmek. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. agnostik. * Belli olmaz. kulu. malûm. anlaş ine ı lmak. bilinmedik. ş k uurluluk. bilinmeyen * Değ belli olmayan. . bilinçle yapı ş lan. bilindik. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey. * Nesne. bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik.

bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. nı n ğ ı kin * Bildik. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. ehlivukuf. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. ehlihibre. biliş ağ im ı * Teknik. sibernitik. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. kristal.bilir * "Anlar". vukuf. ehlivukuf. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. ş biliş im * Teknik. * Öğ renmek. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. cahil. uzman. ehlihibre. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak. * Billûrdan yapı ş lmı . bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. informatik. * Biliş iş mek i. . biliş * Canlın. dost. ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . "sayar". bilistifade * Yararlanarak. billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . mak. kları * Duru ve temiz kesme cam. tanık. cahillik. eksper. lı mak. bilip bilmediğ göz önüne almadan.

billûr cisim * Gözde.* Koç yumurtası . * (ses için) pürüzsüz. * sonucun ne olacağ kestiremeden. anlamı bir söz. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. pıl pı parlayan (yer). ran. netlik kazanmak. billûr gibi * çok duru. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. çok temiz (su). billûrlu *İ çinde billûr bulunan. gerdan. kristalleş me. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. * Bilinmeyen ş muamma. eyi nda . göğ üs). koloit karş . kristalleş mek. bilmeden * bilmeyerek. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme. muamma. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. billûrî * Billûra benzer. ı tı * Bilmek iş i. ı l * Billûra benzeyen. ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. ey. billûr durumunda yoğ unlaş mak. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. ı lı mamak. ündeki saydam cisim. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. * Bol ıklı rı rı ş . * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. billûr gibi. irisin arkası mercek görevini yapan. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. * Belirgin duruma gelmek. billûru andı kristaloit.

* Sorumlu tutmak. karşk olarak. bilmezlik. nda im. ş bilmünasebe * Sı gelince. bilmukabele * Karş klı ı olarak. bilgiçlik taslayan. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. sizlere de. bir ş bilmez göstermek. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de. ş ma. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. cehalet. eyi * Bkz. tecahül etmek. * Sanmak. irketler arası bilgi satma. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. bilmez * Anlamaz. var saymak. . bilmemezlik * Bilememe durumu.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. bilmezlik * Bilmez olma durumu. nasıne) l. i. bilmezlikten gelmek. rlamak. bilmiş * Her ş bilir geçinen. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. tecahülüarifane. kim. * Bazen "iş gelmek". bilgileş bencmarking. teçhil etmek. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. mı * Tanı hatı mak. bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. hatı rbilmez. kavramaz. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". elinden gelmek. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. çok bilmiş . size de. * Anlamak. * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. * Saymak. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur. "edemez" anlamları kullanı nda lı r. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. bilsat * Kuruluş ş lar. bilmezlemek * Bir kimseyi. *İ nanmak. i eyi ka ş . sı düş rası rası ünce. farz etmek.

rmak bin iş bir baş çi. ünce iş bin kat * Pek çok. her sıntı gideren. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. * Taş . öğ ütlerden çok daha etkilidir. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. * (birinin) Aracı ı araçla. bilyon bin * On kere yüz. hep. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. . kı yaslanmayacak ölçüde. bilyeli * Bilyesi olan. * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. olacak bir kimse gerekir. cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. çı * her iş baş e. bilyeli yatak * Bisiklet. misket. toprak. kamu. bin derde deva * pek çok işyarayan.. otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. 1000. -in hepsi. dolaylı ruya . bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. çok sayı da. doğ lı ile. dil dökmek. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. gönülden. sürekli olarak düş değ tirmek. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. man * Milyar. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. bin can ile * çok isteyerek. küçük yuvarlak.. maden. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. ğ rudan doğ olmayarak. eyi bin bir * Pek çok. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. bin piş olmak man * çok piş olmak. çoğ unlukla çelikten. . M.

* Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . rma. inş etmek. * Çatı . ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. bindirim * Fiyat artı zam. -den ötürü. kurmak. hamil. bunun üzerine. bînamaz binbaş ı * Bkz.bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. . . ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. binaenaleyh * Bundan dolayı . kendi eliyle yok etmek. yapmak. bina etmek * yapmak. bunun için. beynamaz. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik. -diğiçin. i * Dayanarak. bin zahmetle * çok zor. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. bundan ötürü. bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. dayamak. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. ünce binaen * -den dolayı . bindi * Destek. bina * Yapı . * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. büyük zorlukla. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. .

ndan ka ı ta * Eklemek. binici * Binen. nda bininci * Bin sayınısı sı . * Ata binme ustalı. * Kapı . ahş parçaların durumu. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. bini çı ta. basit mekanizmalı kilit. sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . lan. binmeye yarayan. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . her defası bini bir arada olarak. * pek çok yapı pek çok olan. lan * Binilmek iş i. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan.bindirme * Bindirmek iş i. oturtmak veya içine yerleş tirmek. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. binmesini sağ lamak. binek atı * Sadece binmek. her birine bin. biner bingi her biri. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. * Ata iyi binen kimse. dolap gibi ş eylerin. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. lmış * Üzerine binilen. kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. kiremit. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. katmak. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. * Binmek işyapı i lmak.

binek atı . * Üstüne binilen hayvan. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. korkusuz. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. öbürünün üstünde olmak. fına atı rı lmadan önce. ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. uçak. * Fiyat artmak. * Hamur durumundaki ekmeklerin. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. mek * İ parçadan biri. * Eklenmek. pla biomekanik * Biyoloji. .biniş * Binmek işveya biçimi. otomobil gibi bir taş yer almak. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. * Binmek iş i. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. gözü pek. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. vapur. ı tta * (bisiklet motosiklet. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. sakı nmaz. * Biniş durumu. i * Atlı alay. u * Birçok bin. * Atlı alayda giyilen giysi. nihayet. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. pek çok. binek hayvanı Kullanmak. ş ı lan bîperva * Çekinmez. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. katı lmak. * Sonuç olarak.

* Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. bir * Ortaklaşolan... hem. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. er. . bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan . rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. yı * Bu sayı kadar olan. ş * Pek çok. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer. ka mı zı bir . * Ancak. bir araba bir arada . m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. bir an önce * Bir ara. te * Odun. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. pek çok. beraberce. bir * Sayı n ilki. I. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. bir (veya bir de) * hem . yanı kimse bulunmadan. kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. it. hep birden. fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez. korkmadan. bir fincan kahvenin kı yı rı r. müş a terek. toplu olarak. bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. * Toplu bir durumda. sa * Geçmiş bir zaman. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. birlikte. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. mları z. * Birçok.. olabildiğkadar tez. yalnı z. i bir ara * Kı bir süre.. * Eşaynı boyda. bir sürü. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. * Sadece. * Birleş ik. fazla.. onunla övünülmemelidir.. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. ğ ı * Tek. z nda * baş birinin yardı olmaksın. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r.* Çekinmeden. .

bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. küçük bir sorunu büyütmek. çok yaş ş lanmıolmak. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. ka le. çok az. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. bir araya getirmek * toplamak. bir baş ı na * Tek baş ı na. tam tamı eksiksiz. buluş mak. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. ayrı * Olduğ gibi. . u na. ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak.bir aralı k * Bir ara. sa bir baba dokuz evlâdı besler. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. hepyek. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek. bir bir bir bir * Birer birer. nı nına bir ben. * Az. * Bkz. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. ayrı .

* Hele. baş baş tan a. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. bir çift söz * Bir iki söz. yanlıdavranı bozmak. * hiçbir zaman. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş . bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. ş ta. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek. bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . bir iki. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. ünce iş bir damla . ş ş larla bir daha * bir kez daha. bir boyda * Boyları it. bir çift * Bir takı m. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. * Biraz.bir boy * Bir kez. r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. çabucak. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı.

bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. bir de * ve olana katarak. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. mek bir dolu * Birçok. bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. * (çocuk için) Çok küçük. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. "hele" anlamı da kullanı nda lı r. bir deli kuyuya bir taş atar. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. bir kereye özgü olarak. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. birazcı k. bir don bir gömlek * yarı plak. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. fazladan. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. . n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. ğ ı . bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. tutarsıkonuş z mak. bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak. * "ilk önce".* Çok az. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. * Bir kereye özgü olan. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. bir dirhem * Çok az. bir defada * ara vermeksizin.

bir evcikli * Mır. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. ladı ı karla bir elmanıyarı o. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. bir gecelik * Bir gece için. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. bir geceye ait. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. bir gece içinde olup biten. i . bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. akrabalar eğ lenmemelidir. bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). ü i. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler. ceviz. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. * bir merkezden. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden).bir düziye * Sürekli olarak. tek hücreli.

duraksamadan. tek tür. usanmak. hiçbir zaman. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. * Aynı . bir hoş olmak *şı aş rmak. * hüzünlenmek. kı da sürse çekici ve güzeldir. bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek.bir günden bir güne * hiç. benzer. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. bir gözeli. garip. i r bir iş oldu tir * istenmeyen. lı ş bir hayli * Epey. . bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. bezmek. bir da. ölmek. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. bir atıta. m. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. iş * kazaya uğ ramak. k * huyu değ mek. ı esizliğolmak. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. kötü bir durum karş nda söylenir. fenalıgelmek. . i bir hücreli * Bkz. a sa bir güzel * Çok iyi. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. iyice. bir hamlede * Çabucak. çok az sayı birkaç kez. iğ ipliğ dönmek. ı sı bir kafada * aynı üncede. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. düş bir kalem * Bir an için. çok. biraz.

bir an için göz ardı etmek. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. * Bir kez. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. uyuş bağ mak. telâş rtı olmak. mak. bir defa. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. belli durumunu değtirmeden. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir. i rda bir kere * Aslı nda. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek.bir kalem geçmek * boş vermek. bir karı ş * Çok kı sa. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. bir kı bin kişister. z ur. sa bir karı bir koca. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. arak. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. patı . ancak bir kiş kı olur. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. * Çok az. * bir karı kocanıçocukların. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. bir koş u * Koş koş koş çabucak. bir kalemde * birden ve toptan. ama o. . a a.

birçok. birinci. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. bir bu yana * rastgele. nan * Çok küçük (çocuk). çeş yönlere. yeknesak. iş birliğyapmak. bir numaralı * Birinci. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. bir nebze * Çok az. bir bir o yana. bir örnek * Aynı biçimde olan. azık. değ olmamak. itli bir olmak * bir araya gelmek. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. çok az. i bir ölçüde * Biraz. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. . bir numara * Tek. derviş geçinmeyi anlatı çe r. bir nice * Bir hayli. belli oranda. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. bir parça. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. baş gelen. bir parça * Biraz.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. biriktirmek. birçok yerlere. bir katı misli. işyaramaz bir duruma düş e ürmek. m .

ardı na. sa inde bir tahtada * bir defada. bir tahtası eksik * akı eksik. ifade etmek. iki sı n çekirge. tutumu değmek. da. çok kı bir sürede. bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. anlatmak. yarı akı. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. istediğ biçimde davranım. durumu. birden fenalıgelmek. lı z bir sı ra * Üst üste.* istediğ yere gider. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. yekten. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. bir sı n çekirge. kı kesmek gerektiğ söylenir. ardı bir solukta * Çabucak. çarçabuk. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. bir ş eyler. hemen. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. bir ş söylemek ey * konuş mak. lca m llı bir tane . inden. değ erlendirmede yanı lmak. iş * bayı gibi olmak. gereğgibi söyledi. lı r k * ölmek. * belirtmek. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. z kalmaz. yeni huylar edinmek. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak.

bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. bir yana * -den baş sayı ka. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r. artı . bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak. benimsememek. bir torba kemik * çok zayı f. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak.. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. bir vakitler * Geçmiş zamanda.* Biricik. hem . bir temiz * Adamakı. eyle ı laş . lmazsa. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. vaktiyle. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. hariç tutulursa. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş . bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. eskiden. ertelemek. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. hem. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken.. bir tanem * Sevgi sözü. unu * hiçbir biçimde. kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). kuvvete yükseltme. yegâne. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. eş görmek. bölme. hiçbir yolla.

i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. birazdan biracı lı k birader birazcı k . rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. eskiden. biraz * Kı bir süre için. arpa suyu. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. erini bir yol * Bir kez. pek çok. * Belirli bir süre. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. p * Çok bira içen (kimse). * Pek az. * "Yahu. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. * Erkek kardeş . il. nda. çok değ il. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. * Az miktarda. vaktiyle. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan.bir yın ğ ı * birçok. biraz. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. * Masonları birbirlerine verdikleri ad. * Bira yapma ve satma iş i. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. çok az. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. bir sürü. dost. eskiden. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. ş .

bir olayda sözleş gibi. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. öteki de onu. bir hayli. müteaddit. sayı belirsiz. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. birbirine katmak * araları açmak. monizm. dövüş mek. birçok birden * Oldukça çok. beraberce. na. monist. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. zı * Birlikte. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. birbirine girmek * kavga etmek. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. * karı ş mak. birdenbire . miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. * Tekçi. hepsi bir arada. raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. * (iplik vb. araları bozmak. ağ birliğyapmak. lı * Biri diğ erinin yanı ra.* Az sonra. * Ansın. birbirine kötülük etmek. hemencecik. sı * Bir defada. birazı * Bir parça. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. tutarsı z. * Tekçilik. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. birbirine düş mek * araları lmak. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. mak. olay çı nı nı karmak.

öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. narak yapı eş lan leme. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. her birer birer * Her biri ayrı olarak. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. nedenden etkiye. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek. fert. nohut. vermek * (buğ arpa. bire beş katmak * eklemek.. soy oluş ı karş . * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. n kları bire . bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . fasulye gibi ürünler için) toprak. uygun. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. * Yalı karmaş olana. abartmak. sentez. *İ stenildiğgibi. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir. duygusal. miktar. terkip. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. küllîden cüz'îye. an. sı . bire bin katmak * çok abartmak. bireysel duruma. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can.* Ansın. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. kullanı tohumun belli bir katı day. lan kadar ürün vermek. hemencecik. im . sentetik. n i im ontogenez.. bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. na. bire bin katmak. birebir * Etkisi kesin olan. beklenmedik bir sı zı rada. sentez. fert. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. * Bu biçimde oluş bütün. * Toplumları turan ve düş oluş ünsel. k. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda.

* Bütüne. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. ferdiyetçi. özelliklerin. iyi ran biri * Bir tanesi.bireyci * Kişhakları savunan. ünü r. baş kaları ayı ndan rmak. bireye. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. individüalizm. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. bireysel olanı n çekilip çı lması karı . bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. bireysel olarak göz önüne almak. kendine özgü olan ş eylerin. individüalizm. . i. il yan . ferdiyetçilik. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. ferdiyet. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. u biri yer biri bakar. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. ferdiyet. genele değ de. biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. yegâne. mesinden. ran * Bireyle ilgili olan. birice biricik * En fazla. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik. * Eş benzeri. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. tek. ikincisi olmayan ve çok sevilen. bireye özgü olan. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak. ferdî. * Bilinmeyen bir kimse. * Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. tek. politikalarıgenel adı n . i nı * Bireycilikten yana olan. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. bireysellik * Birey olma olgusu.

lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. ölçülü kullanarak artı rmak. koleksiyon yapmak. taki * Dilin. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. ünite.birikim * Birikme. bir araya gelmek. birileri birim * Bazı kimseler. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. birikme * Toplanı yılma. * Bir ş parayı eyi. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı . oluş turduğ yapı u içinde. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. bir yerde toplanıyılma. birincası f . biriktirim * Biriktirme. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. i. vahit. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. ünite. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. tasarruf etmek. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey. birikiş mek * Bir yere toplanmak. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. * Öğ renme. p ğ ı * Gözlemler. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak.

arası birinci olmak * baş gelmek. orun. kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). vapur. tek duruma getirme. birincilik * Birinci olma durumu. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. meyve dı. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. birkaç kiş herhangi biri. samimî. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan. birisinden biri * içlerinden biri. ana. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. * Tanrı n birliğ dile getirme. dıkabuk. temel. önde gelmek. birincivası f * Birleş ikgillerden. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. sın ra fatı * Zaman. sıf. esas. uçak vb. * Bir etme.) Birinci mevki. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. ta birinci orun * (tren. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. susturmak. onu denetim altı bulundurmak. rada. tevhit. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. birisi * Bilinmeyen bir kimse. birincil grup *İ çten. ı k llı ı . da. rası * (ulaş araçları Mevki. lan birinci * Bir sayınısı sı .* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. birinci zar * Yemiş derisi. 'nı ini . birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. rada. yer. az sayı az. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. hekimlikte kullanı bir bitki. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik.

) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. müttehit. bir noktada kesiş (doğ yay). buluş mek i yapı ulmak. (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). kaçtı kaçtı gibi. birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. hasta olmak. birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. tedavi etmek gibi. sim mı ı p en hissetmek. birleş im * Birleş iş mek i. birleş kelime ik * Ses düş mesi. bakakalmak. lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . en ru. . miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle.birlemek * Bir etmek. 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. hissetmek (< hiss etmek). birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. tek duruma getirmek. birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. inikat. * Tanrı n birliğ dile getirmek. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. i n * Birleş iş mek i. başehir. lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu. birleş değ me eri birleş me . ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). * Bir araya gelmişbirleş olan. kelime türünün değmesi. kaybolmak. kaptı . bir araya gelinmek. üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . ses türemesi. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi.). zikretmek.

görüş olmak. * Askerlikte bölük. * Uzlaş mayı layan. halüsinasyon. . * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. * Yanı beraberinde. bir arada olma durumu. i birleş tirmek * Bir araya getirmek. birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. bir olma durumu. bir tane alabilen. as. alay gibi bir bütün sayı topluluk. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. tabur. birliktelik * Birlikte olma durumu. * Cinsel iliş bulunmak. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . iken * Buluş bir araya gelmek. kide birleş tirici * Birliğsağ i layan.* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. kimi. birli birlik *İ skambil. * Kaynaş mak. vahdaniyet. ı yan ı t * Tek. i n * En büyük değ erdeki nota. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. nda. lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. lı k. * Uyuş aynı mak. vahdet. sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. bazı u r i . mak. * Sanrı . birlikte * Bir arada. beraberce. miş * Bağlı benzerlik. vahdet. birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. dört dörtlük. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak. bağ . muş * Birleş . * Bir taneden oluş .

bisikletli * Bisikleti olan. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. in ı t. * Yayıdövmede kullanı araç. bisküvi * Un. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. belirten söz. ş veya tuzla yapı ince. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). tatlı ekmek türü. çkili . bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. * Sı racagillerden. onarma iş i. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. süt. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. k lan * İ kahve. bit kadar bit otu * en küçük. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. çifttekerci.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. lan * Bisiklet satma. bistro bisturi * Neş ter. gevrek kuru pasta türü. çok küçük. küçük lokanta. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. çifttekercilik. en ufak.

nı rı p * Bitirilmek durumu. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. yorgun düş mek. * Yapık. mümbit. münteha. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. dolaş ş ı ı k. ine . k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . * Son. yorgun. verimli (toprak). sırlandılı belirlenmeyen. z. bîtaraf * Yansı tarafsı z. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. bitimli * Sonu olan. * Durumu kötü. namütenahi. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak. kuş bîtap * Bitkin. in ş . sürekli olarak. yansı davranı z zca ş . bitiklik bitim * Bitmek iş i. flora. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren.ekli.* Bitlere karşkullanı bir madde. bitey * Bitki örtüsü. * Bitik olma durumu. bîtaraflı k * Yansıolma durumu. * Bkz. biteviye. sonlu. bîtap düş mek * çok yorulmak. fena. nihayet.

bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. i. açı kgöz. kumarhane. bitiş * Bitmek işveya biçimi. kahve.bitirim * Çok hoş giden (kimse. nlaş ş * Yandaki ev.sona erdirmek. çok beğ enilen. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. kumarhane. bitirim yeri * Kumarhane. * Güçsüz düş ürmek. eklerle türetilen dil. yandaki. yormak. tüketmek. iltisakî. sona erme. barbut oynatan kimse. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. mahvetmek. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. bitkin duruma getirmek. bitirme * Bitirmek işitmam. bitme. yer). tamamlamak. komş u. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). . zeki. ken * Bitiş olma durumu. * Bilgili. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. a * Barbut oynatı yer. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten. ik * Bitiş ken. bitirimhane * Kumar oynanan yer. sonuçlandı rmak. i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. * Onulmaz duruma getirmek. * Yan. lan * Yaman. mezuniyet. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse).

bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. kı z böceğ ağ biti. botanikçi. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları . rı * Bitki yetiş kimse. nı ktan ğ ı sona eren. yosun. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . bitkin . bitki bilimi uzmanı raş . bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. botanik. bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. mek i. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. aç . bitkiyi andır. bitey. bitiş me * Bitiş iş ittisal. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. nebat.* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. flora. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. bitkimsi * Bitkiye benzer. almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. ot. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i.

bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. bitme bitmek * Bitmek iş i. bitli kokuş * üstü başkirli. * Birinin bitlerini ayı klamak. güçsüz kalmak. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. mı bitli * Üstünde bit bulunan. * Kendi bitlerini ayı klamak. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . bitki cinsinden olan. vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak .* Gücü tükenmiş olan. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . yağnar. nebatî. bayı lmak. * Çok yorulmak. vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). tüy. * Bitlenmek iş i. çıp yetiş eyler kı mek. bitkisel * Bitki ile ilgili. pirinç. yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. beğ enmek. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li. çok yorgun. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. çok zayı flamak. * Bitki. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. bitkiden elde edilen. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. ayan böcek takı . * Sona ermek. saç gibi ş için. * Cimri. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. . * Tükenmek. * Çok sevmek.

biye geçirilmemiş olan. varlı n i . * Makinelerde. antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. it ç sı * Acı çikolata. li. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk.* bir türlü sonu gelmemek. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. t . *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. eksilmemek. al ile. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. kol. tabiatı tabiî. biyesi olan. * Bir çeş ardırakı. kömür tozundan briket yapı nda nda. * Biyesi olmayan. bir ucu pistona. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. sonu gelmeyen. küçük hareketli çubuk. * Genellikle giysinin yaka. elbette. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. uçsuz bucaksı z. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. bitümleme * Bitümlemek iş i. vefası lı z. bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. yoğ u n. sı . yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. * Doğ olarak. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . ı t ları mı vb. bitüm * Keskin bir koku. alev ve koyu duman çı kararak yanan. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. lan. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde.

tercüme-i hâl. biyoloji uzmanı raş . ayıevrelerini inceleyen bilim. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. . biyolojik fizik. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. * Biyoloji ile ilgili.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . me. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi. * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı . dirim bilimsel. gübre gazı cı . dirim bilimi. biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. * Dirim kurgu. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. * Hayat hikâyesi. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. dirimsel. hâl tercümesi. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. n biyografik * Biyografi ile ilgili. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim.

el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu. akrabamıbaş nı z. usanmı bezginlik getirmiş ş . özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. . bizim gelin bizden kaçar. bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. z kaları rahatça içtenlikle. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. it * Çoğ birinci kişzamiri. na m . bezmiş . bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. kendisi. mı bizdenlik * Bizden olma durumu. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. bizar olmak * usanmak. değ biz bize * Yalnıbiz. * Bir çeş kara renkli mika. tı ğ . biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. usandı rmak. ş (Acipenser nudiventris). yardı eder. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. özünden. aramı yabancı kimse olmaksın. * birbirimizi çok yakı tanız. bı kmak. bizar etmek * tedirgin etmek. bizcileyin * Bizim gibi. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). ı bîzar * Tedirgin. * Bize göre. nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. ul i * Resmî konuş mada.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. biz araç. lmı . kendinden.

bloklaş ma . * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. kılı beyaz renkli. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. blokaj * Bloke etmek iş i. morulâ. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. ş ı bizon bizzat * Kendi. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. Kı rı bir saltması Bi. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken. blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. atom ağ ğ209 olan. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz. * Kadı n kocaları nları ndan.8 olan.bizimki * Bizim olan. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan.3° C de eriyen. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. ayan * Kocaman ve ağ kitle. durdurmak. kendisi. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. bir bütün oluş turan. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. * Voleybolda. bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. bizimle ilgili olan. hareketini durdurma. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . * Ucu çivili değ nek. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. ş ahsen. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek. * kapatmak. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. 271. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar. . u zı msı kılgan ve katı element. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. * Hareketine engel olma. * Bizlemek iş i.

makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. mın * Makara. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. r. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. * Fotoğ filmi rulosu. r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. tan lan n * Boagillerden. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. kaba pamuklu kumaş lan . yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. * Bu kumaş yapı (giysi). nları na kları lan * Blöf yapan (kimse).* Bloklaş iş mak i. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. bağ sı k. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. zehirsiz. boalar bobin * Sürüngenler sıfın. lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. yı nını lanlar takı nıbir bölümü. kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. bağ sı lantız. güçlü bir yı (Boa constrictor). genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. bloksuzluk * Bloksuz davranma. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. boyun kürkü. çok iri. bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. knatı kuş ı ka boca . lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk.

bodoslamadan * Ön taraftan. poca. * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. ileri sürmek. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan.* Geminin rüzgâr almayan yanı . ne yapacağ bilememek. ı nı * (birden çevirip) boş altmak. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. genellikle güneş görmeyen (oda). iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i . sa'nı um * Domuz. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek. dökmek. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. baş taraftan. bodoslamak * Açı klamak. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. bocalama * Bocalamak iş i. rüzgâr üstü. kararsıolmak. orsa veya rüzgâr üstü karş . belirtmek. boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. .

boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). astar. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. \343 Zodyak. vücudu iyi geliş (delikanlı miş ). bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). bodurluk * Bodur olma durumu. * Damı k erkek sır. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. * geliş memek. mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. bora. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. a aya boğ ası * İ bez. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. * Anjin. . yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. nce * Sağ anak. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler.bodur kalmak * boyu uzamamak. ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek.

ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. raş * yemek piş irme. azı rı * imrenmekten boğ şmek. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. keleye çekmek. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. n. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek. . iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. derbent. iaş e. güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. boğ derdi az * geçim için uğ ma. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir. imik. * Ş e. boğ olmak az * boğ ağmak. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. * Yeme içme. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. iltihaplanmak. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak. * Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. hazı rlama sıntı . na. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r. * Yedirip içirme yükümü.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. boğ ola az * "afiyet olsun.

kan dökerek öldürmek. ine. boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. . boğ na kadar azı * pek çok. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. sesi çı kmamak. boğ ndan * Gaddarca. sıntı kı vermek. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. aş ölçüde. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. lüzumundan fazla. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. iş kesilmek. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek.boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar.

boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek. sarmak. yla * Peş e yapmak. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. ktan tı yla elde edilen. bastı rmak. azı * Çok az yemek yiyen. ş maz . yemek isteğçok olan. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. iş z. boğ azlı * Boğ olan. * İ dut. soluk alması engel olarak öldürmek. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. * Tamamı kaplamak. iş . kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. azı * Çok yemek yiyen. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. yı na * El. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. boğ durulma * Boğ durulmak iş i. t. boğ mak * Bir canlı. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). * Silik bir duruma getirmek.

* (renkler için) Uygun düş memek. * Kılmı(ses). ma i * Solunumu güçleş tiren. boğ bir biçimde. zlı * Bunalmak. boğ ucu * Boğ özelliğolan. kı veren. * Geliş mesine engel olmak. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. . boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. kıklaş uk sı mak. * Çok sı sıntı cak. iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. mak ine * Havası ktan ölmek. um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. ş . . boğ mak * Boğ yeri. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. * Bunaltmak. boğ maklı * Boğ makları olan. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. kık kık. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde.

boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. bohçalama * Bohçalamak iş i. * Sınt ı kapalı kı lı . eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. boğ sı uk. eyler e . ı z itli rayarak ses olarak çı . boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. . um mak. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. * Ufak ve seçme tütün dengi. çı mahreç. boğ umlu boğ untu * Boğ olan. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. donuk. telâffuz. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk. ı luğ z tuğ n kak. bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. umu * Zor soluk alma. ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. * Boğ mak iş uş i. * İ ip kakı tiş ş mak. boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. ıı lı boğ unuk * Kık. boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. ihtikar. e i. dövüş mek. * Sınt ı kı .* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i.

i. iş son vermek. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. güzel görünür. . kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. kara çalmak. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . ayı ı veya topluluk). boklama * Boklamak iş i. i bok püsür * hoşgitmeyen. * Güç durum. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. bok atmak * (birine) leke sürmek. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. z. bok * Dı . ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. her işkarı e e ş an. bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. burnunu sokmaması gerekir. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak.* kendi isteğ ayrı iyle lmak. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). berbat etmek. tiksinilen. çok berbat. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. bok canı olsun na * bılan. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak.

meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. u una. bol . * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. yumruk oyuncusu. boksör * Boks oynayan kimse. ş arap. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek. i) boklanma * Boklanmak durumu. boktan * temelsiz. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. pislenmek. derme çatma. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. lan ü. dar karş . pis. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. kı ı. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. * Pislik. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. * Kötü durum. her ş öfkelenir olmak. i er bokunu çı karmak * bok etmek. yararsı z. * Korindon. boku bokuna * boş boş yok yere. boklu bokluk * Boku olan. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. boklaş ma * Boklaş durumu.

bolarmak * Bol duruma gelmek. * Oldukça geniş . nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. k. bol bolamat * Refah. geniş lemek. bol keseden * bol bol. çokça.bol bol * Fazla. eli açı zengin gönüllü. mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. ndan bollanma * Bol duruma gelme. * Bu dansımüziğ n i. sıntı düş kı ya meden. * Kı ve kolsuz kadıceketi. zenginlik. * Bollaş mak. * Bolarmak iş i veya durumu. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. pek çok. ölçüsüz. * Bolalmak iş i veya durumu. . * Cömert. * Dökük. büyük miktarda. bollanmak * Bol duruma gelmek. bol bulamaç * Bol bol. bolluk. sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . çok. * Yahudi kadı. saçı apş . bol paça * Geniş paçalı . ş al. bolca * Oldukça çok.

eyin u * Her ş bol olduğ (yer). bombalama * Bombalamak iş i. Bolş evizm * Bolş eviklik. bolluk * Bol olma durumu. bombalamak . it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. cı li. bom bomba * Bir çeş kumar. cı kı maddelerle doldurulmuş . n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. li * Büyük fı veya varil. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. komünistlik. geniş letmek. bollatma * Bol duruma getirme. türlü büyüklükte patlayı. gösteriş lam. çı * Bomba biçiminde. eyin u * Fazlalı k. cı ateş silâh. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. * Her ş bol olduğ zaman. ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. ş . Bolş eviklik * Rusya'da XX. bolometre * Iş mölçer. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). nı lan bomba gibi * iyi. kalıdemirden kap. bollatmak * Bol duruma getirmek. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. sağ göz alı.

ine bombalatma * Bombalatmak iş i. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. bombe * Ş kin. bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. kabarı k. * Patlı cangillerden. ş bonbon ş ekeri * Bkz. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. çok berbat. tamamen boş . iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. bomboz bon otu niger). bomba atmak. * Bombalama. bombardı man * Topa tutma. nefesli çalgı n . bomboş * Büsbütün. kabarı tümsekli. pistonlu. bombok * Çok kötü. hekimlikte kullanı uyuş lan. çoğ unlukla havadan. * Ş kinlik. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. turucu ve zehirli. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. bombalanma * Bombalanmak iş i. iş k. bonbon. . ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. iş i.* Belli bir hedefe.

li . boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. boncuklanmak * Gözyaş çiy. boncuk gibi * küçücük (göz). lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. li boncuksuz * Boncuğ olmayan. boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. boncuklu * Boncuğ olan. plâstik gibi maddelerden yapı ortası . boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i. taşsedef. delik. mak. boncuk * Cam. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). vrı her it ak vb.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. boncukla süslenmiş u . boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). tahta. boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . lan.

lı (toprak). ekilmemiş ş . öfkeli. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik.bonjur * Günaydı n. eksiğ paraya çevirmek. süs eş oyuncak vb. ş iddetli. temiz iş ı. an * İ yürekli. süresi dolmadan. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. borani * Bor (I). oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. satı büyük mağ yası lan aza. bora bora gibi * çok sert. Kı saltması B. eli açı k. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim. n. sert. k. * Bu biçimde giyinen kimse. bono * Belirli bir sürenin sonunda. tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. bor bor * Atom sayı 5. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. cömertlik. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. mıbir * Yağ murlu.45 u olan basit element. * Uzun siyah ceketle. atom ağ ğ10. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. yi * Eli açı cömert. ndan mur . bopluk bopstil * Bop tutarı olma. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet. nda * Züppece giyiniş biçimi. * İlenmemiştaşk. borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş .8 olan.

boru. vecibe. yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . * Bu boruyu çalan kimse. borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . gerekliğ yükümlülük.* Pirinçli. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. borca girmek * borçlanmak. borç harç . borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. ey borç altı girmek na * borç para almak. * Birine karşbir ş yerine getirme. borazancı * Borazan çalan kimse. borazancı lı k * Borazancın iş nı i. borç para almak. ı eyi i. * Pancar. borca batmak * çok borçlu olmak. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. borca batmak. borca almak * veresiye almak. borç etmek * borçlandı rmak. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. .

borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. borç almıolan. aldı nıparası hemen vermez. i borçlu ölmez. i. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. borç yemek * borçla geçinmek. nı . verecekli. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. medyun. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. borç ödemekle (veya vermekle). borç edilmek. na borçlu * Borcu olan. borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. borç yapmak * borç olarak almak. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. ş * Bir yüküm altı bulunan. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. borçlu duruma getirmek. ancak hasta edecek kadar üzer. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu.* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu.

* Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. sedef görünümde bir madde.borçsuz * Borcu olmayan. k. it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. ru lanan halat. lmıgiyecek. arap * Bu renkte olan. geniş sa kollu bir üstlük. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. rmı. ş tortusu rengi. tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . borda etmek * yandan yanaş mak. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. asit borik. * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. * Etkisi az. borda bordaya * yan yana. borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . beyaz. kı . n * Banyo. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. .

borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. nı boru çalmak * borazan öttürmek. oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. * Tatula. küçümsenecek. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. boru hattı * Borç (II). boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. içi boş ka vı . borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. borazan. uçları k. önem verilmeyecek ş değ ey il. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. uzun ve dar silindir. alıp satı hisse senedi. lan . erli ı t. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. .

karpuz tarlası . bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. lan bostan korkuluğ u . p * Boru montajı çalı kimse. boy bos. en. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. bostan bozuntusu * Korkak. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. borumsu * Boru biçiminde olan. borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. borucu * Boru yapısatan kimse. çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . boru gibi uzun su kabağ ı . borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. lan * Borusu olan. * Sebze bahçesi. lan boru mengenesi * Kesme. * Kavun. * Bkz. yüreksiz. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. payplayn. boylu boslu. işyaramaz adam. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. yetkisi olmak. boru kabağ ı * Boğ umsuz. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. kı landı ı boru yolu * Petrolü.

boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. z. bostan patlı canı * Az çekirdekli. sonuç vermemek. iri ve yuvarlak bir patlı türü. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. z boş ür böğ * Bkz. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. . boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. boş rakmamak bı * (para. görev). m * iş bı siz rakmamak. n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. e * Bilgisiz. bir kazançla çı ten kmak. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. böğ ür. boş kalmak. * Görevlisi olmayan (iş . raş * Bostancın görevi.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse. ş * Bir iş yaramayan. ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. ey * İsiz. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. ilen . * Yapı iş lacak i olmayan. * Anlamsı z. münhal. li boş *İ çinde. * Verimsiz. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek.

biçimci inanma. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. ey boş durmak * iş kalmak. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. verimsiz. sı i anma kâğ . ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. çalı siz ş mamak. boş i anmak. mahrum etmek. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. . boş söz * Bir düş anlatmayan. boş lâf * Gereksiz. dipsiz kile boş ambar. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. * iş kalmak. boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. boş koymak * yoksun bı rakmak. raşolmamak. bilgisine dayanarak anlatmak. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. batı l itikat. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. dar.

ş arı * Gevş emek. arj. inhilâl etmek. boş m alı * Boş almak iş deş i. gerçekleş memek. boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. ine boş m altı . ey * Dı ya akmak. boş vermek * aldı rmamak. açı lmak. rahatlama. doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. boş alma * Boş almak iş inhilâl. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. nı boş çı a kmak * (umut. * Boş m. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. hava boş n boş altma makinesi. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. * Derdini. boş yere * Boş una. rölântiye almak. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. boş gitmek a * (harcanan emek. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. boş almak * Boş duruma gelmek. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. * Derdini birine açarak ferahlama. boş koysan dolmaz. içinde bir ş kalmamak. dökülmek. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. para) hiçbir iş yaramamak. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. deş olmak. i.

* Sı lmak kurtulmak. yakı nmaları anlatmak. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. yrı boş atma * Boş atmak iş i. boca etmek. arı * Dertlerini. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. * Kusmak. ifrağ ları ş arı lması . . ndaki idrarı ve ter. boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. * Derdini dökmek. ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. * Dökmek. açmak. boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. boş altma * Boş altmak iş i. ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. * Gevş etmek. aile kisini kesmek. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. nı * Çok ağ lamak. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. boş ama * Boş amak iş i. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu.* Boş altmak iş i. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. * (hayvan) Başğ lından. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. tükürük. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. boş anma * Boş anmak iş i.

Boş güzeli nak * Sarı . * Yerli yersiz konuş (kimse). ablak yüzlü güzel. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. ş * Kesinti. boş tulumbası luk * Bkz. boş una. çukur. al yanaklı saçlı . * Boş geçen süre. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. Boş naklarla ilgili olan. * İ göstermemek. siz boş kalmak ta * iş kalmak. yararsıyere. i. yersiz. boş lamak * Bı rakmak. nak boş gezmek ta * iş olmak. * Eksiklik. ihmal etmek. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. . boş z yere. düş üncesiz konuş mak. vakum. ndan n * Boş naklara özgü olan. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. siz boş boş u una * Gereksiz yere. lgi boş luk * Oyuk. boş una * gereksiz. yoksunluk duygusu. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. sı r saklayamayan. * Yetersizlik. beyhude. boş lama * Boş lamak iş ihmal. geveze. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. kapanmamıyer. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. boş altaç. kopukluk. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. nafile.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma.

boy atmak * boyu uzamak. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. yararsıyere. değ er. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç.boş una bot * Boş yere. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . kapalı ayakkabı . * Uzun konçlu. * Uzaklı k. boylanmak. boylanmak. deniz kısı yı. beyhude. itli . botanikçi boy * Bitki bilimci. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. nafile. * Bir yüzeyde. * Bitki bilimi. geliş mek. klân. lmıküçük sandal. gereksiz. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. ı tı * Uzunluk. z * Küçük gemi. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna. tevekkeli. ı rmak. sı mı * Geçerlilik. nebatat. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. * Yol. kabile. boy * Ortak bir atadan türediklerine. * Kumaş ölçü. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. k. gusül. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. * Destan. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. için * Süre. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi.

makyaj yapmak. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. boya çekmek * boyuna büyümek. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu.75-3. çiçekleri mavi. boy ölçüş mek * yarı ş mak. ş yanı lan * Renk. boy pos * Bkz. boya kullanmak * boyanmak. lan * Aldatı görünüş cı .boy göstermek * görünmek. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . uzamak. boy vermemek * sıolmak. * gösteriş yapmak. * Yazmak için kullanı mürekkep. boya vurmak (veya çekmek. ğ boya * Renk vermek. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. boy bos. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. sarı beyaz renkli. boyacı . lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. sürmek) * boyamak. ini * büyümek. boy otu * Baklagillerden.50 cm uzunluğ e unda menteş e. (su) insan boyunu geçmemek. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde.

lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. boyalanma * Boyalanmak durumu. kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. boyama * Boyamak iş i. boyalanmak * Boya sürülmek. * Renkli. * Boyacın yaptı iş nı ğ . itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. rarak * Ağ söz söylemek. * Renkli yazma veya mendil. * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. ı boyahane * Boya iş yapı yer. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k.* Boya satan kimse. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı. ş rı ş . aş ı ı r ağ lamak. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. boyanma . boyana * Boyna. makyajlı n ş . * Boyama iş boyacı ı ini. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. lı meslek edinen kimse. ğ * Boya satı dükkân. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek.

yalnı serbest. * Boy bakı ndan. * Renksiz. Transilvanya'da. makyaj yapmak. * Akran. boya sürdürmek. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. makyajsı n ş z. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak. * Tuna bölgesinde. boyası atmak * boyası solmak. i rı boyatma * Boyatmak iş i. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. boyayı cı * Boyama özelliğolan. ş ı alma. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. boya sürdürülmek. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. . boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. yüzüne boya sürmek.* Boyanmak iş i. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. Rusya'da soylulara verilen unvan. * Kendi kendini boyamak. z. * Bekâr. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. boydaş * Aynı boyda olan. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. boyar madde. boyası z * Boya sürülmemiş .

boyu uzunluğ i unca. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i.* Bir kimse. * Destan söylemek. boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. boylu boslu. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. * Düş mek. anlatmak. çı kmak. * Batmak. boylu poslu * Bkz. * Yükselmek. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. boylanma * Boylanmak iş i. gösteriş ı li. * Boyu benzerlerinden uzun olan. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. boylanmak * Boyu uzamak. ş ı almak. yakıklı ş . boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. değ boylama * Boylamak iş i. boykotaj * Boykot etmek iş i. tul. sağ * Boyu olan. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. kı sa . boylaması na * Boyu doğ rultusunda. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. boylu boslu * Uzun boylu.

tı n ı nda rnaksı maddeden. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. * Bu organdan yapı ş lmı . zavallı m . ı n boynuz isterken kulaktan olmak . eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. boynuna * üstüne.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. gebersin. ndıcı * bir durumu. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. * (bitki için) canlı ı yitirmek. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. çaresiz bir durumda kalmak. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. kılmı kimsesiz. olmak. nacak ve yardı bekler durumda. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. karştarafıgücünü kabul etmek. boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. bir iş i ister istemez kabul etmek. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak. zimmetine geçirmek. * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. acı rı ş . boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. boynu bükük * Üzgün. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. uzun. hacamat etmek. kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. i boynunu bükmek * acı rı.

kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). nda . boynuz yarası rı almak. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boynuzlatmak * Erkek. sın n nları ine * Troleybüs. koyun. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. sır ve antilopları ğ ı içine alan. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek.olmak. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. mı boynuz takmak (veya takı nmak. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. boyunca. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek). boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. süsmek. boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. boynuz gibi. taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. * Boynuz batılmak. * daha iyisini. omurgalı n memeliler sıfı ları nı . boynuzlugiller * Keçi.

kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. boyu boyuna. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyunca. * (bo'yuna) Ara vermeden. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. boyun bükmek * Bkz. na boyuna * Ene dik olarak. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak. katlanmak. cı gibi araçları dar olan üst bölümü. ayakta iken başöne bükmek. na.boyu (veya boyuna. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. enlice kumaş parçası . kravat. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. vecibe. boynunu bükmek. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. iş üm n vata n * Sorumluluk. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. güğ gibi kapları veya vida. u * Sürdüğ zaman kadar. boyun vermek * buyruk altı girmek. boyun kesmek * baş eğ ı mek. zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. la nda * Ş e. uzunlaması tulânî. boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. durmaksın. süresince. altı .

ş . i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. * Boyutu olamayan. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. . boyut kazanmak * yeni bir durum. . rmak. ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . esaret. boyunlu * Boynu olan. lan ey. an.boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. veya beton kirişlento. geniş kapsam. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. k * Bu renkte olan. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. geniş ve lik derinlikten her biri. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. nan rultudan uzunluk. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. boz bulanı k * Çok bulanı k. geniş kapsam ve içerik kazandı lik. * Durum. mı * Nitelik. * Açı lmamı sürülmemiş ş . (toprak). lik. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. ldı ı ları verdiğbahş. lik. boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. buut. ini. içerik. geniş kapsam kazanmak. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. beklediğyakı ğgörememek. boz yel * Boyutu olan. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı.

tatlı mayhoş lan veya içecek. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak.* Lodos. boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). ham tarla. mır. bozum olmak. an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. ş * Bozarmak iş i veya durumu. boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. bozacı * Boza yapan veya satan kimse. day lları itilmesiyle yapı koyuca. boza olmak * utanmak. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . bozahane * Boza yapı yer. i bozdurtmak * Bozdurmak. bozbakkal * Karatavukgillerden. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). bozdurulmak . bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. * İlenmemişçalı toprak. bozarmak * Rengi boz olmak. ç u bozca * Rengi boza çalan. ş . boza * Arpa. bozdurma * Bozdurmak iş i. renk değtirmek. rengini atmak.

p . lan. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. * Çı k koparmak. yı n. bozgunluk * Bozgun. ı * Yenilen bir ordunun. bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu. * Bozgun olanı durumu. bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . klı * Bozlamak eylemi. * Bu durumda bulunan. step. bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. çökmüş lgı .). cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. dağ an ı lmak.* Bozmak işyaptılmak. düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. güç vb. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). * Morali bozulmuş . * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). hezimet. hezimete uğ ramak. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. ğ lı bozma * Bozmak iş i. konusu acı türküler. bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. * Bu ezgiyle söylenen.

bozdurmak. düzeni bozuk olan. lûp * Altı paraya çevirmek.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. gergin. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. bozuk gibi. erli * Kötümser. ufaklı bozuk para. * Bozguna uğ ratmak. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. lmıolmak. . yenilemeyecek duruma gelmek. k. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . dağ ı tmak. karık. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. ş ı * Türk halk müziğ inde. k. küçük değ para. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. zarar vermek. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . bozrak bozuk * Rengi boza çalan. ekş imek. bozuk. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. * Bozuk olma durumu. * Bozulmuş olan. * Bir yerin. mağ etmek. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. lını iş ş * Bı rakmak. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. * Dağ ı lmak. * Bozulmak iş i. eyin ş tı * Dokunmak. * Kötü duruma getirmek. n * Kı ğ zarar vermek. bozguna uğ ramak. sıntı zgı kı lı . * Kı n. bozukça bozukluk * Biraz. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. yenmek. nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. * Madenî. içerlemek. * İ ve değ niteliğ yitirmek. bozuk düzen * Düzensiz. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. ine * (yiyecek için) Kokmak. * Geçersiz bir duruma getirmek. huzursuz. ufaklı bozuk. bir ş düzenini karı rmak.

omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. hormon niteliğ salgı olan bez (II).bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. mahcup olmak. bozuş mak * Araları lmak. z lan böbrek biri. bozum havası * Utangaçlı mahcupluk. k. i. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . utanacak duruma düş mek. bozuş ukluk * Bozuk durumda. karşklı ı bozulma içinde. lik. yenilmiş k. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. idrar salan. ı u n sa. bozum etmek * utandı rmak. bozum olmak * utanmak. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . olan. * Ş kı ğ düş aş nlı a me. bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. başküçük. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. döküntü. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. böbreksi * Böbrek biçiminde olan. mahcup etmek.

ta böcekçil * Böcek yiyen. entomolojist. il nda ğ ı * Bu renkte olan. kı kı . yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). böcek yiyen. sarı u renkli. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. entomoloji. haş * Kelebek. kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. çoğ ve baş üs. rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. * Böcü. böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. böceklenme * Böceklenmek iş i. sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . böbürlenmek * çok böbürlenmek. yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. göğ karıolarak eklemlerden oluş . karada yaş hayvanlar takı . n muş hayvan sıfı ere. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). yaş ş ve ı k cı . sı ülkelerde yaş cak ayan. böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. . böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . derisi benekli. nı. * Böbürlenme. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. kibir. nına ayan mı böcekhane * Böceklik. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı .* Memelilerden. kurulmak. böcekle beslenen (hayvan veya bitki). * Böbürlenme.

zehirli bir örümcek türü. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. manda. yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı . hortlak vb. böğ * Eklem bacaklı lardan. böğ ürtlen * Gülgillerden. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer. böğ * Yan taraf. l) böcü * Kurt. böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. bahçe çitlerinde. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). soluk sarı renkli. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. böceklenmiş . böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böcekhane. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. diken dutu (Rubus caesus). * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. boş ür. birer. gibi hayalî bir varlı verilen ad. ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. kanatları er. deve) Bağ ı rmak. böğ ürmek * (öküz. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. böğ ürtü . göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. * Böcek.böcekler * Vücutları .

* Bölmek iş ayı parçalama. yangı gibi durumlarda. böldürmek * Bölmek işyaptılmak. parçalamak. i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . "a/b" anlatı . güçlü kimse.* Böğ ürme sesi. bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. mı bölmeli bölü . * Cins kavramları tür. * Birliğ bozulması yol açmak. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). rma. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. * Gemilerin içinde. * Büyük bir yeri. * Böke olma durumu. böke * Kahraman. * Salon. nahiye. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. "a bölü b" diye okunur. ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . sı ran * Bölmek iş lemi. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. mı ka. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. ş ampiyon. taksim. birinci olan (kimse). taksim etmek. ş ampiyona. taksim. su baskı. * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. ş ampiyonluk. için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. i. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. u. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi.

ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. bölücü * Bölme iş yapan. bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. kı smî. departman. ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. sıflanmak. lmı sı sı . nı rma. bozmayı amaç edinen kimse. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. kım. it kümelere ayı rmak. bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . departman. i nda . münafı k. bölünebilme . nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. sıflandı nı rmak. ini * Bir topluluğ birliğparçalama. un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. bölen.* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . parça parça. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. * Çağdevir. i. sı * Saç örgüsü. sıflamak. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. tasnif. * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. seksiyon. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. * Hizip. lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. b" diye okunur. fesatçı u. kım. bölme amacı olan. tasnif etmek. ğ . . n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri.

* Bölüş paylaş me. bölüntü * Bölünmüş parça. parçalara ayrı lmak. taksim etmek. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. ma. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. payı almak. taksimat. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu.* Kalansıbölünür olma durumu. u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. . saf. * Hücrelerin. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. bölünmek * Bir bütün. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma. * Bölünmek iş i. n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. belirli bölümlere. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. üleş mek. * Budala. halka. bölünmez * Parçalanamaz. belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . ayrı lamaz. i * Bölüş iş mek i. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. halkalara ayrı ş lmıolan. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. eş lması gereken miktar veya sayı . * Fraksiyon. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. bölüngü bölünme * Fraksiyon. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak.

i rı börtü böcek * Çeş böcekler. luk. saflı k. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü.bön bön * Budala ve safca bakarak. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. safça. bönleş mek * Bön duruma gelmek. bönlük börek * Bön olma durumu. börttürme * Börttürme iş i. * Börtülmek iş i. . börtmek * Az piş irmek. aş n aş n bönce * Budala. bönleş me * Bönleş iş mek i. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. kı ı n na. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. bön bön bakmak * anlamayarak. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). aptallaş mak. k. börek için ayrı ş li lmıolan. yma. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. saf (bir biçimde). k. börtme * Börtmek iş i. * Genellikle hayvan postundan yapı başk. budalalı aptallı sersemlik. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. haş lamak. spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. börttürmek * Börtmek işyaptılmak. ş kış kıbakmak.

* Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. buna benzer. böylecene * Böylece. Brahmanizm * Brahmanlı k. böylece * Tam böyle. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. böylemesine * Bu biçimde. bu biçimde. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis).börtülmek * Börtmek iş konu olmak. infilâk etmek. bu biçimde. lan il * Bösmek iş i. sonunda. böylelikle. gene de böyle olacak. böyle böyle * Böylelikle. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . bir rkı * Hint kastları ilk kast. raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. nda * Bu kasttan olan kimse. bu biçimde olanı . * Bu yolda. "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. * İ yapı bacakları ri lı . *İ çinde "ne". * Sonunda. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. tüylü. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . bösme bösmek böyle * Bunun gibi. o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. * Bu derece. bu yolda. * Bunun gibisi. böyle baş böyle tı a. . paçalı tavuk ı . böylelikle.

kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. * Briket yapan veya satan kimse. * "Be" yerine kullanı lı r. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. Brahman. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. kı kafalı nı sa sa . arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. * Doğ çimento ile lâvlı al . * Aferin. birkaç top taş gemi.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . coş anlatı aş nlı ku r. hey" anlamı kullanı nda lı r. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. yaylı arabası at . kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. briketçi . branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. Brahmanizm. branş bravo bre * "Ey. yaş a!. * Ş kı k. seren yelkenli. kın zak ı lan . ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. yaylı araba. hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. ki ı yan * (bilim için) Dal. i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. kol. rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. * Linyit. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. * İ direkli. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. Brehmen breş * Bkz. tutturulan asıyatak. kavkı kabuklu. lı .

briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. Kı vı saltması Br. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. bazı 35. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. yeşyumrular hâlinde olan. brokkoli brom * Küçük. bronz * Tunç.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. bronz gibi * tunca benzeyen. pis kokulu. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . broş .909 olan. yoğ unluğ 2. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. * Atom numarası atom ağ ğ79. içeriden tutturulan ince perde. deniz suları az. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze. briyantin sürünmüş . tunç renginde olan. briketlemek * Briket hâline getirmek.97 olan kı zı u rmı renkli. briketleme * Briketlemek iş i. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . zehirli sı bir element. bronzlaş mak * Bronz rengini almak. * Pencerelerin çerçevesine. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . bromürlü * Yapında bromür bulunan. an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.

bundan. bu kabilden * gibi. risale. nda. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. Brüksel lâhanası . küçük kitap. . bu kadar * bu denli. Bruxelles lâhanası * Bkz. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. bu türlü. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera). bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi.* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. bunda. bu haysiyetle * bu bakı mdan. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. çeş idinden. Çokluk biçimi bunlar). yakmaç. lan ı rlı bu * Yerde. bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. sı brovning bröve * 7.65 mm lik otomatik tabanca. beraber. bu tarzda. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). * Diploma. brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. buna. biçimlerine girer. * Birlikte. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. bu kabil * bu gibi. bu arada * Bu süre içinde. ş ahadetname. bu gidiş le * bu biçimde. ş . bu birkaç gün içinde. bu gözle * bu anlayı ş la. broş ür * Sayfa sayı az.

.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. * Ağ n dal olacak sürgünü. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer. budak özü * Taze sürgün. bu kez. lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. bu yüzden * bundan dolayı . bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. bu arada. bu sefer * Bu defa. bu biçimde. bucak bucak * Her yerde. acı * Dal. köş yer. bucak bucak kaçmak * bir olay.. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) .. bunun için. *İ lçelerin. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. bu meyanda * Bu arada. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. çeliş ş ları iyor. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. her tarafta. e. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. nahiye. kutu. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. bu meyanda * Bkz. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak. an ı * Kenar. her yanda. * Kesirli. bu türlü * böyle. ve yarı m. bucak bucak aramak * her yerde aramak.

lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. budanma * Budanmak iş i. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. nı dalları kı nı saltmak. yla aç. * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün. * Budalaca yapı iş lan . budalalı k * Budala olma durumu. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. * Budamak iş i. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. te) nı u * Bir ş eksiltmek. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. budalalıetmek k * akı zca davranmak. . ı budala * Zekâca geri. budaklanmak * Budak sürmek. budalaca * Budalaya yakır (biçimde). azaltmak. budala gibi davranmak. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. * Zekâca geri olan kimse. budanmak * Budamak iş konu olmak. ine budatma * Budatmak iş i. budalaca. budaklı * Budağolan. dallanmak. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. budala budala * budala gibi.budaklanma * Budaklanmak iş i.

salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . * Araları töre. etnolog. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. budun betimi * Etnografya.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. kavmiyat. bugünkü günde *ş imdi. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. budun betimci * Etnograf. bugüne bugün * "unutma ki". bugün yarı n * çok yakı nerede ise. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. bugünden yarı na * az zaman sonra. . * Ulus. ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. *İ çinde bulunduğ umuz gün. *İ çinde bulunduğ umuz günde. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . budun bilimsel * Etnolojik. derhal. içinde bulunduğ umuz zamanda. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. nda. millet. ş imdiki ş artlarda. ini. budunsal bugün * Kavmî. dil ve kültür ortaklı bulunan. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. ı rkiyat. n n ü ü Budist * Bkz. Buddhist. budun bilimi * Etnoloji. bugünkü * Bugüne özgü. bugün yapı lan. bugün olan. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. budun kavim. etnik. * bugüne değ in.

ayrıve çayı i day.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). il. . day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. sı k r otları . buğ benizli day * Açıesmer. bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. buğ daysı meyve. arpa. buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r. ekinlere zararlı böcek. örneğbuğ yulaf. mır. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. ekin biti (Sitophilus granarius). patates. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). kamı bambu olan. buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. vücudu yeş başsiyah. eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). iki hörgüçlü deve. bugünlük * Bugün için. çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. ş . buğ ra * Erkek deve. buğ daysı meyve. pirinç. buğ daysı tohum * Bkz. buğ daysı * Buğ andı dayı ran. buğ daysı tane * Bkz. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). çavdar. buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün.

uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. dolu dolu. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. buharlaş u mak. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. arpacısoğ . kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. * Buğ piş (yemek). buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda. dalgı bakı olan (göz). u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. tephirhane. uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. ma. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. lı buğ ur * Buğ ra. buğ u ulanmı ş . * Süzgün. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. cak cak. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. buğ tutmak. . uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. yaş. vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı. k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. u mak. domates. na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. sarı k anı msak.

kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i. ulaş * Dalgı mak. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç.). mak i. buhar olmak * yok olmak. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. tebahhur etmek. m. kaybolmak. buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. * Buhar gücü ile çalı ş an. kriz. ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. buğ mak. m . nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. hayaller içinde kalmak.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. tebahhur. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. buharlı * Buharı olan.

bukalemun türlerini içine alan bir familyası . 20-30 cm boyunda. mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. demir köstek. maddeler. rayiha. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. hareketleri yavaş . ı . bukanak buke * Ayak. lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. . bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). * Çı na göre davranını karı ş . buhranlı * Bunalı . ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. görüş değ tiren kimse. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç. lan aç buhurdan * Buhurluk. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. * Güzel koku. tütsü. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. bilek. lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap.

* Kirletmek. bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak. bulanması sağ na nı lamak.buket bukle * Çiçek demeti. bulada bulak bulama * Büyük piliç. bukleli (saç). pı nar. * var olanları en değ n ersizini seçmek. amca veya dayı sı karı. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). kı mlı vrı saç. n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bukle bukle * Kı m kı m. oradan buradan toplanmı ş ı ş . * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). cık hamur. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. * Yenge. * Bükülmüş iplik. ı n rası lması lan * Sulu. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı. * Küçük lüle durumunda. lan itli * Karık. * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). bulandıcı rı * Bulantı veren. * Kaynak. . nefret uyandı ran. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. * Tiksindirici. bula bula bunu (onu. * Bulamak iş i. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak.

* Açıseçik görünmeyen. mide içi) Bulantıolmak. her yanı ş kaplanmak. ğ ve klını ı ı * (iç. sataş alı ğolan kimse. kapalı . bulanmak * Bulamak iş konu olmak. ş * Bulutlu. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan. * İ etki. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. ş kan. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. kalı . ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. sı * Karı ş mak.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. uygunsuz iş yapan. i * Bulanmak iş i. z. k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. bulanı kça * Biraz bulanıolan. midesini) bulandı rmak. lan bulaş deniz ı k . ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. k * (bakı için. ş yası * Bulaş ş mıolan. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. ş ) z. net olmayan. bulaş sri. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. duru olmayan. Donuk. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. bulantı vermek * (içini. anlamsı fersiz. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. çok duru olmayan. kası an. * Yapı sulu.

ı kamaya ayrı özel bölüm. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz. kirli iş . k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. ş . ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. eye * (hastalı Geçmek. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. yapı tı ı ş kan. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek.* Mayıtehlikesi olan deniz. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. ma. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. sirayet etmek. * Sataş kavga etme alı ğolan. lan. bulaş mak * Bir nesne. k) . bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. kçı bulaş ı khane * Kı okul. k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. uygunsuz. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu.

iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k. buldurtma * Buldurtmak iş i. bı ı yıp ran. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. n n * Bulgaristan'a özgü olan. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. sataş tedirgin etmek. molosus hibernicus). Bulgarca * Bulgar dili. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. tı karı . tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). * Bulaşrmak. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. netice. Bulgaristanla ilgili olan. bulgari * Dört telli bağ lama.* Çatmak. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. buldurma * Buldurmak iş i. buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. mak. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu.

bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. un. ı larak rlanan bir çorba türü. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. taze biber. . bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. bulgur çorbası * Domates. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. semptom. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. * Bulmak iş i. i . * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. bulguya ait. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak. araz.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. bulgur. ebe bulguru. allak bullak. bullak bulma * Bkz.

bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. bir buluş eyi yapan kimse. detektör. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. * Eriş mek. baliğ olma. siz. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. suç. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. mayı . icat. * Bir ş bulan. nı yrı n leniş . e. bulundurma * Bulundurmak iş i. i * İ defa yeni bir ş yaratma. kusur için) Yüklemek. kâş if. buluş * Bulmak işveya biçimi. * (bir yerde) Olmak. eyle. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. * Konu. erinlik. * Bir yer. * İ kez yeni bir ş yaratmak. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. * Cezaya uğ ramak. bulucu bulûğ * Erin olma. uygun saymak.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. yaratmak. icat. bir ş bir kimse ile karş mak. * Arayarak veya aramadan. bulûğ ermek a * erinleş mek. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. duygu. * Sağ lamak. * Eksik etmemek. * (kabahat. mak. * Bulunmaz. nail olmak. bulundurmak * Var olması. güç bulunan. * Sokakta bulunup alı çocuk. ine * Herhangi bir durumda olmak. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. ya * Seçmek. icat etmek. bulunma * Bulunmak iş i. * Gazları . nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. bir ş elde etmek. eş benzersiz. manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. * Hatı rlamak. radyoaktif mineralleri. bir noktaya eriş ulaş mek. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . temin etmek. keş fetmek.

k. ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. bir araya getirmek. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. karş mak. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. net olmayan. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. açı berrak. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. hüzünlenmek. endiş e. buluş turma * Buluş turmak iş i. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . ngan bulvar . bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. * Kederlenmek. an un ğ ı * Keder. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. nebülöz. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. bulutçuk * Küçük bulut. buluş ulmak * Buluş iş lmak.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. bir * Kavuş mak. buluş mak * Bir araya gelmek. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. ş k * (bellek için) Karık. bulut gibi * çok sarhoş . ş . mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. çok alı olmak. yla an.

ateh getirmiş ş olan (kimse). bunalı mlı * Gerginlik. iyice buruş olan. bunak gibi. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . buhran. bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. kriz. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. buhran. kriz. geniş ehir açlı cadde. a ş ı * Bunak olma durumu. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). * Bunağ benzer. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. bumlama * Bumlamak iş i. matuh. sıntı kı veren. bun * Sınt ı kı . ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . ı rsağ er. birdenbire olan fizyolojik değiklik. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. al an rı k.* Ş içinde ağ . muş bumbuz * Çok soğ uk. a * Bunağ yakır (bir biçimde). bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. satıdeğ mesi. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. yma. yeniden raktı nı seçip alarak. i . uzun bez kı uğ ve kları lan. iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. kriz. lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. biraz bunak. lı f. kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. bumburuş uk * Çok. çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. gerginliğolan.

genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. durumun gizli bir yönü var. * Epey. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. . kma ş bundan böyle * bundan sonra. bu denli. gibi ı ntı ateh getirmek. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . bunaltma * Bunaltmak iş i. kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. kanması iç sebeplerden ileri gelen. bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. ucu. ev. * Çok sılmak. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. kı. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. * Bu kadar. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. çok. buncağ ı z * Bunun gibi. bungalov * Hindistan'da tek katlı . daha iyisi olamaz. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. lmı . bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. çok tedirgin olmak. bunamak * Frengi. na bunama * Frengi. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. bunalmak * Soluk alması güçleş mek. kı . bunaltmak * Bunalması yol açmak.bunalma * Bunalmak iş i. ateh. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek .

burağ an buralar * bu yerler. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. . kı . ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. * Güçlü esen rüzgâr. buram buram * (duman. * Beğ enmemek. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok. bu yerin halkı ndan. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. buradan * Buradan. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda.bungun * Sınt ı kı lı . burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. buralı * Bu memleketli. n * Bu yerde. buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. bununla birlikte * Buna ek olarak. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. lan eyler burası * Bu yer. azı msamak. bura. * Bunalı sıntı m. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. * Sınt ı kı lı . bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. küçümsemek.

ine burgulu * Burgusu olan. girdap. Akrep. * Telli sazlarda. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. ı ğ ak. burgulanma * Burgulanmak iş i. m ldı * Ökse otu. burgaç burgata burgu * Anafor. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. Aslan. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). Balı eş aralı ak.burcu * Güzel koku. dört köşveya çok köş kale çıntı. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak. burcumak * Güzel koku yaymak. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. lak. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. çelik alet. Baş Terazi. ır. Oğ Kova. kargacıburgacı k k. tı ı burdurma * Burdurmak iş i. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. yuvarlak. lı * Tı çekmeye yarayan. burgacı k * Bkz. pek güzel.54 cm) olarak çevresini belirten birim. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. kizler. burgu ile delinmek. Yengeç. keskin. tirbuş pa on. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. delik açmak. burgulamak * Burgu ile delmek. yivli. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. Boğ İ i a. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. telleri germeye yarayan mandal. burç * Kale duvarları daha yüksek. . * Baklagillerden. Yay. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç.

* Burularak yapı ş lmıbilezik. * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. burkmak * Burarak çevirmek. nda e burma * Burmak iş i. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. . * Burulmuş . * Orta sıftan olan kimse. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. burkulma * Burkulmak iş i. * Burgulanmamıolan. kent soyluluk. nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat. burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan. * Belgit. ş burgusuz * Burgusu olmayan. kent soylu. * Üzüntü duymak. * Acı vermek. eyi * Burjuva sıfı nı. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. iğ etme. üzmek.* Burgulanmıolan. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . komikliğ dayanan bir tür. * Burkulmak. * Yaş burularak kurutulan ot. burkucu burmak . iken * Kuru incir. burjuvaya yakı biçimde. ini * Üzücü. burkulmak * Burkmak iş konu olmak. nı burjuvaca * Burjuva gibi. ş burhan * Kanı t. * Hadı etme. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . * Burkma iş yapan. m diş * Musluk.

burnaz * İ ve uzun burunlu. m diş * Ağ kekre tat vermek. i ey. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . iğ etmek. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. burnuna girmek * birine çok sokulmak. burnu büyük * kibirli.* Hadı etmek. za * (mide. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. büyüklenmek. burnu büyümek * kibirlenmek. sıntı kı vermek. uzaklaş ndan mamak. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. amacı ulaş unu na amamak. ini . * Üzmek. kibirli. gururundan vazgeçmek. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. bağ ı Sancı rsak) mak. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). çok huysuz olmak. ünü * umduğ bulamamak. burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak).

* Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. burnunun dibi * çok yakı. nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. bursu olan. acı * Burs alan. buruk * Burulmuş olan. çok üzülmek. ödenen aylıpara. bursu olmayan. * çok öfkelenmek. * Tadı kekre olan. n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. buruklaş ma . burukça * Tadı biraz buruk olan. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. gücenmiş (kimse). kibirlenmek. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. * Taşk. buruntu. burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. iyice yaklaş mak. * Alı narak küskünlük gösteren. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak. çalı yer. * Burs almayan. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak.

rı * Alı narak küskünlük göstermek. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. k burun kırmak vı * önem vermemek. burukluk * Buruk olma durumu. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . * Küskünlük. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. burun * Alı üst dudak arası bulunan. burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. * Sancı ağmak. a * Burulmak iş i. n. * Buruğ benzer. . kekrelik. * karş nda hissetmek. burun otu * Burna çekilen tütün. buruk gibi. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. doğ lan. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. önem vermemek.* Buruklaş iş mak i veya durumu. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. mak. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. büyüklenme. küçümsemek. gücenmiş lik. buruklaş mak * Buruk durum almak. . enfiye. gücenmek. beğ enmemek. lı yı ş * Kibir.

* Çıntı olan. a. üzerinde kış ve katlamalar olmak. buruş buruş * Çok buruş . buruş turma * Buruş turmak iş i. burunlamak * Dı ş lamak. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. uğ busbulanı k . * Burunsak. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. hoş lanmamak. buruntu * Buru. uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. uk * Ciltte oluş kış muş rık. kibirli.burun yapmak * üstünlük taslamak. muş buruş ma * Buruş iş mak i. ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). sancı ı bozukluğ . buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak. pek düzgün olmayan. . zda) * Tiksinmek. aş ı ağ lamak. i. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. bağ rsak u. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip.

butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i.* Çok bulanı k. n. buse * Öpücük. * Geçersizlik. * Çok üş ümek. * Giyim ve süs eş satı dükkân. * Yanlı k. ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. * Soğ uktan donarak ölmek. çok üş ütmek. yası lan * Butik iş leten kimse. inde ik busines klas * İlik orun. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . buton buydurmak * Dondurmak. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. buyma buymak * Buymak iş i. hükümsüzlük. ka buyruk . inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. öpme. etli bölümü. * Uzunluk. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. haksı k. butlan * Batı l olma durumu. öpüş . * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. buut * Boyut. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş .

buyurucu * Buyruk. demek. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. buyurma * Buyurmak iş i. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. gitmek. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. emrediniz. * söyleyiniz. buyuru * Buyruk. emir. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. vezir. ş ta cı * Egemenlik. emir veren. buyrulma * Buyrulmak iş i. buyruk kulu * Emir kulu. buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. geçmek. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. buyrultu * Sadrazam. emir. buyrukçu * Buyuran. * 'Etmek. düş üncesini bildirmek. * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. * Gelmek. nı * Söylemek. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. buz alanı * Buzla. buyruk verir gibi konuş k k an. ferman. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. lan *İ rade. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. buyurgan * Sısıbuyruk veren. emretmek. sız?. * Almak. buz bağ lamak . emreden (kimse). girmek. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m.

buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba. aysberg. donmak. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u.* (sılar için) yüzeyi donmak. ı sı buzcu * Buz satan kimse. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. k. ukluk yaratan durum. buz durumuna gelmek. buz üstüne yazı yazmak * süresi. ve dik. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. çukurluk. arada soğ kan. i * (et için) temiz ve yağ. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. buz gibi * çok soğ uk. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. . buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. buzla kaplanmak. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. * çok üş ümek. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. *şı aş lacak. ı buzağ ı lı * Buzağ olan.

lan * Soğ hava deposu. defroster. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. buz tutmak. baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. bankiz. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan. gerginlik ortadan kalkmak. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . * Buğ ulanmıgibi olan. motorla çalı dolap. * Buz içinde tutularak. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. içine buz katı soğ larak utulmuş . saydam olmayan. buzlaş mak * Buz durumuna gelmek.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. . dargı k. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. utulan kap veya dolap. buzlanma * Buzlanmak iş i. glâsyolojist. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . * Buzu çözen. uk buzkı ran * Donmuş deniz. aysfild. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . kı açmak için yapı ş lmıgemi. * Televizyon ekranı . bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. buzlanmak * Buzla kaplanmak. buz lamıolan. uk ş an buzhane * Buz yapı yer. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. * aradaki soğ ukluk. donmayı önleyen alet. nı * Bağ lamaya benzer.

buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. glâsyoloji. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. * Bkz. * Ufak tefek ve kı boylu. eylerin satı tüketildiğyer. buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. bodur (kimse). an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. Edi ile Büdü. larda u * İ yiyecek türü ş çki. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. * Buzulu olmayan. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. u dönemi. n ı yı ltıveya lar. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. leten * Bücür olma durumu. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. pleistosen. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. .

iftira etmek. gölcük. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . eğ büğ ri rü. lü. büğ rü bühtan * Bkz. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . * Dönemeç. vrı şeylerin oluş turduğ kat. i * Eğ mek. pistonlu müzik araçların adı nı . kırmak. viraj. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. iftira. bakı perdeli veya lü. bühtan etmek * kara çalmak. * Su birikintisi. açan karş . u * Dönemeç. bük. vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. uz * Büve. * Büğ emek iş i.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. lü. * Böğ ürtlen. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. vı * Sertçe çevirmek. * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. büklüm büklüm * Çok büklümlü. bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. * Kara çalma. bükmek . büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. lü rdan. kı m kı m. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. * Bükülmüş kaytan veya iplik.

ilmiş olan. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. bükülmek * Bükmek iş konu olmak. * Eğ ilmek. büküm * Bükmek iş i. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). bükülme * Bükülmek iş i. ilip * Bükünlü.* Katlamak. kı m. katlanmak. * Bükülmüş olan. yün vb. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen. * Bir ş bükülmüş kat. * Yönelmek. fiil. iş olması . bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. büktürme * Büktürmek iş i. ine * (iplik için) Eğ rilmek. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. insiraf. bükülü * Bükülmüş olan. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . vrı * (iplik. bakı ndan iş air. iir bükünme . kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. kırtmak. insirafî. bükümü olmayan. * Döndürmek. eyin yeri. * Bükülmüşeğ . büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. ş ş gibi. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. bükümü olan.

bükülmek. * Dergi. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. sancı kı rı dan vranmak. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. * Bükmek iş i veya biçimi. an * Bağ ı rsakta olan ağ. * Sesi çok güzel olan kimse. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. . itiraf etmek. neş konuş eyle mak. bükünmek * Kı lmak. yine de yurdunu özler. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). viraj. büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz.* Bükünmek iş i. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). i. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. büküş bülbül * Karatavukgillerden. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. kla mak. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. rı * Dönemeç. vrı * Ağdan. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle.

* Yazı masası . dürülmüşkatlanmıolan ş . kaplamak. * Soğ ukluk. istilâ etmek. * Kamu yönetimi. bürüme * Bürümek iş i. ş ube. ş ma . sı * Yapı . bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. güçlü etkilemek. ş ey. bürümek * Sarmak. * Bürülmüş . yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. örtmek.bünye * Vücut yapı. nce * Bürgüsü olan. bürudet bürük * Duvak. bürülü bürüm * Bürünmüş . bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. mı * Baş örtüsü. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . * Bölüm. basmak. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . * Çarş af. * Kamu yönetimi ile ilgili. bürünme . bünye bakı ndan. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. kuruluş . * İ perde. bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. * Atkı . bürokrasi * Kı rtasiyecilik. ş an * Kı rtasiyeci. * Bünye olarak. * Çok.

örtünmek. büst * Vücudun. * Birlik. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. bütçe * Devletin. bütçeleme * Bütçelemek iş i. bütün bütün * Büsbütün. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar. tamamı temelli. * Eksiksiz. pirinç. bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. bütün bütüne * Bütün olarak. tamlı k. bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. tamamen. büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). yla. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. büsbütün *İ yiden iyiye. biryan. tam. bütüncü ekonomi . ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge. . biryancı .* Bürünmek iş i. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. büryancı * Bkz. omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. k. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . * Parçalanmamı ş . bütünü. * Bir görünüşgirmek. tamamı yla. ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. bürünmek * Bürümek iş konu olmak. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. içine alan sanat ürünü. iyice. ine * Sarı nmak. baharat ve yağ ş yla fında piş an. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. soğ domates. e büryan * Bkz.

bütünleş me * Bütünleş iş mek i. ikmal. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. bütüncül * Totaliter. ikmale kalmak. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. tamamlanmak. tamamlamak. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. tek parça durumuna getirme. . bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). ikmal edilmek. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. total. * Ufak. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. mütemmim. bütünletme * Bütünletmek iş i. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. bütünleş mek * Bütün duruma gelmek. tamamlama. tamamlatmak. bütünleme * Bütünlemek iş bütün. bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri. a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. inde . i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. * Bütün niteliğ olan. mütemmim. nı ve um. * Bütünleme sı . bütünle ilgili. i.

büvelek büvet büvet * (istasyon. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. a . * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. bağ ı . * Karşdurulmaz güçlü etki. * Önemli. lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. i * Üstün niteliğolan. ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. büyüklere özgü. sihir. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. afsun. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . füsun. büyüğ yakı e n. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . * Bkz. sihirbaz.bütünsellik * Bütün olma durumu. ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. Büğ et. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. aş * Niceliğçok olan. lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. büve bovis). tiyatro. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. büyük gibi. benzerlerinden daha fazla olan. * Biraz büyük. rsağ ini büyük aile . vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. küçük karş . ortalamayı an. sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. ı ey nda arak büyük abdest * Dı . n nı zıları * Büve. büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. kaka. ı k.

büyük ana * Büyük anne. majüskül. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . * Büyük elçinin makamı . yüceltmek. gelinlerinden ve çocukları oluş aile. büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. ları lan lan. . büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük.50 C den 15. büyük anne * Annenin veya babanıannesi.50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf.* Büyük baba. büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu. kilokalori. büyük hanı m * Yaş kadı lı n. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . güçsüzleri ezer. dede. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. nine. un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük söz söylemek. ması büyük lâf etmek * Bkz. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar.

m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. dede. * Oldukça önemli. kuralı . rebiyülevvel. tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. a ini büyük ş ehir * Ana kent.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e. arkadaş davranmak. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. büyükle büyük. büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. mak. majör. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . büyükçe * Biraz büyük. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. büyük para * Çok para. i. Dübbüekber. cemaziyülevvel. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. büyük peder * Büyük baba. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. ve ilere ı ça büyüklenme . ö. büyük ünlü uyumu. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. o. Yedigir. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . n. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek.

büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. kibir. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. büyüklük taslamak. büyükseme * Büyüksemek iş i. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. büyüleyiş . büyüklük * Büyük olma durumu. çekici niteliğolan. büyüleme * Büyülemek iş i. büyüklerin ellerinden. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. gösterme hastalı. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. teshir etmek. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. n üne . büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. na * Etkisi altı almak. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. böbürlenmek. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. büyümüş benzer. ine büyüleyici * Etkileyen.* Kendini büyük gösterme. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. ekber evlât hakkı . i büyülenme * Büyülenmek iş i. birini kendine bağ na lamak. megalomani. kibirlenmek. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. unu büyüksü * Büyük gibi. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. ululuk.

sihirli. * Önem ve değ kazanmak. boyutlar artmak. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . . er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. büyütmek. büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse. eyler ini * Abartmak.* Büyülemek işveya biçimi. i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. eyi * (resim. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. * Abartmak. mübalâğ etmek. geniş letmek. raf rma lemi. raf t. bakmak. büyütken doku * Sürgen doku. büyüklerinki gibi olan. * Yaşartmak. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse). * Artmak. ş iddeti artmak. pertavsı tıcı z. ca * Geniş lemek. büyütme * Büyütmek iş i. a büyütülme * Büyütülmek iş i. büyüme * Büyümek iş i. * Büyü gücü olan. * Sayı artmak. * Yetiş mek. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. irileş n mek. * Yetiş tirmek. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. büyültme * Büyültmek iş i. eskisinden büyük duruma gelmek. güçlenmek. yaş ı lanmak.

ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. bir kenara çekilmek.* Aş laşrma. ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. * Korku. büzdürme * Büzdürmek iş i. lması * Toplanarak büzülmüş . büzülerek dikilmiş olan. zı lan * Buruş turarak. sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. torba vb. unu k. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. i büz * Künk. anüs. büzdürmek * Büzmek. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. büzülme * Büzülmek iş i. büzme * Büzmek iş i. kafadar.). bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . n ı n rsağ i * Yüreklilik. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. aş nlı uk . dedikodu yapı na engel olmak. * Kalı bağ ısona erdiğyer. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. cesaret. ş kı k. * Ağ büzülerek kapatı (kese. büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. büzgülü * Büzgüsü olan.

cabadan * Bedava olarak. * Karbon'un kı saltması . * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. türetir: Alman-ca. . * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. para vermeden alı ş bedava. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. * Fazla olarak. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. i büzüş me * Büzüş iş mek i. * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . ). -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. binler-ce vb.. ş ı caba * Bir ş ödemeden. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . ı z. biz-ce. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. esmer-ce. kış rı mak. aylar-ca. ı * Bkz. soluk-ça. karş ksı fazladan. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. Türkçe vb. ey nan ey. kış müş rık.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. ev-ce. sert-çe vb. iyi-ce. üstelik. -ca / -ce. İ ngiliz-ce. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. köy-ce vb. irret n. ben-ce. "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb. baypas. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. açı mert-çe vb. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. -ca / -ce. yavaş k. Rus-ça. onna k-ça. usul-cacıvb. iş cı * Bir tür ot. dil adları k-ça. büzüş . mı na -ca na sen-ce vb. cadalozlaş ma . c. na ca vb. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. u msaklı tah açı yiyecek. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. günler-ce. yaş vb.

arak ine lan * Huysuz. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. * Karık. cadde * Ş içinde ana yol. n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. cafcaflı Caferî cağ cağ . cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. ihtiyar kadı n. * saçı ı ık. . cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. kapamak. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. * Çok güzel göz. k. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . cadalozluk * Cadaloz olma durumu. uzaklaş ı p nı mak. ş ı z ğ ı eyi irret. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. * Büyük bez veya deri torba. ı atafatlı k. fesadıçok olduğ yer. * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. cadı davranmak. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. cav. gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. çirkin.* Cadalozlaş iş mak i. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. iîliğ * Parmaklı korkuluk. . * Gösteriş fazla ş ş li. atafat. ya ş ı ş . * çok becerikli.

deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. * Cahil olma durumu. bilgisizlik. caiz * Din. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. cahil kalmak * bilgi edinememek. * Deneysiz. k. cakacı lı k . kuzu-cak vb. cahiliyet cahillik * Cahillik. yapı nda sakı olmayan. kabadayı fiyaka. töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. lan. toyluk. yerinde sayı yakık olan. bilgisi olmamak. genç. ş . cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . * Hamam. * Cahilce.cağ * Lavabo. cakacı * Caka yapmayı seven. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. okumamı bilgisiz. * Yol yiyeceğ azı i. cahile yakır (biçimde). yerlerde atısuyun akması sağ . toy (delikanlı kı veya z). caka satmak * gösteriş yapmak. ini * gençlik. toyluk. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. yasa. çalı satmak. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. cahil * Öğ renim görmemiş . * Gençlik. ş ı * Cahil gibi. -cak / -cek. banyo. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. caka * Gösteriş m. k nı layan zemindeki delik. çalı lı k. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. m caka yapmak * gösteriş davranmak. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. . bilgisizlik. duşbanyo vb. uygun. fiyakalı li durumda olmak. cahile yakır (biçimde).

cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. Kalvenci. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. kayı kavak. düzme. Calvincilik * Bkz. çeken. li. * Gözü takma olan. cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş . * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. cakalı cakası z calî * Yapmacı . cansı z.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. * Cakası olan. . ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. cam çivisi * Yaklaş çapları mm. cakalanmak * Caka satmak. camcı leri lan . ş effaf. cakalanma * Caka satma. * Kadeh.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . boyları ı k 1 1.5-2. meş ve gürgen ağ n. çekici. * Aç gözlü. hortumları körelmiş kelebekler familyası . e açları zarar veren. Kalvencilik. tamahkâr. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . ile lan cam suyu . nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. elma. kanatları na camsı . * Cakası olmayan. * (göz için) donuk. içki. caka ile yapı gösteriş lan. saydam. sahte. * Pencere. r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. lan * arkası görünen. klı calip Calvinci * Celp eden. * Bkz.

k. k. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. suyu bol. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. heyecan verici gösterileri yapan kimse. p tiren * Usta. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. * Göstermelik. * Hamamlarda soyunulan camlı yer.sı. üzerinde dengeye dayanan. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. * Bir yeri. tehlikeli. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. n i i. * Yerde ve tel. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. sergen. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. hileci. camlı ran k. at. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. becerikli kimse. camcı elması * Ucundaki küçük. * At alısatan veya yetiş kimse. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. * Evin içini pencereden gözetleme. * Kurnaz. camekân . sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. * Gözlük. cam yünü * Çok ince. cambaz akrobat. vitrin. camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. * Kurnazlı hilecilik. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. bisiklet vb. * Ser (II).

pembe. boyu bir buçuk metre kadar olan. * Camlamak iş i. su sırı ğ . * Cansı z. olan camekânlı kutu * Televizyon. * İ alan. cam takmak. * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer. bir araya getiren. içinde bulunduran. camı z cami cami * Toplayan. çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek. * Manda. . ile * Bu renkte olan. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. kömüş ı . camlanma * Camlanmak iş i. camgöz canis). kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). camekânsı z * Camekânı olmayan. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen.camekânlı * Camekanı (yer). camlanmak * Cam takı lmak. yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. camia camit * Topluluk. camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. zümre. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. * Donmuş . camlaş ma * Camlaş iş mak i.

cı * Azrail.camlatma * Camlatmak iş i. dirlik. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. sevilen. eyin can alı cı * En önemli. . cama benzer. * İ n kendi varlı. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. i. * Kiş birey. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. * Yaş hayat. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı . * Güç. sevimli. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. takatsizlik göstermek. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. nlı * Çok içten. laş ş camsı z can * Camı olmayan. can dostu. oda. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . . en çarpı. camekân. özü. can bayı lmak * iç geçmek. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. ama. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. ş irin. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. camsı * Cam gibi saydam. * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. can baş sı ı çramak na * çok korkmak. nsanı ğ ı * Gönül. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. camlatmak * Cam taktı rmak. * Çiçek. olan.

ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek. pek içten. can direğ i . candan. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. baş a baş * herkesin kendi canın. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. kıkı ). can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. pek içten (arkadaş n. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. can borcunu ödemek * ölmek. tükenmek. bunalma hâli. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan. ı rı n kı can cana. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. * sona ermek. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. bir ş yaş eyin aması en önemli araç. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. ini lamak. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r.can beraber * Çok sevgili. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. can damarı * En önemli veya hassas nokta. huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. bitmek. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir.

can havli ile. * En duyarlı yürek. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. hoş görünmek. vurgulanması gereken yer. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. nı nda can korkusu * Bkz. can kulağ ı * çok yakıdost. sulu bir tür erik. can havli * ölüm korkusu. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. * Yüreğ altı in ndaki bölge. can gözdesi * Sevgili. davranı karş nda söylenir.. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. can korkusu * Ölüm korkusu. can noktası * En önemli husus. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. can kurban * Can feda.* Kemanıiçinde. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler.. gücü tükenmek. can kurban. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. güçlenmek. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. can kuş u * Ruh. sı . . an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. n arası can dostu * Pek içten dost. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. yer. can havli. can olmak * sevimli.

cana yakı k nlı . can tahtası * Göğ kemiğ üs i. can sıcı kı * Üzüntü yaratan. can vermek * ölmek. cana kı ymak * öldürmek. na * bir ş çok istemek. ğ ı bunalı m. cana yakı n * Sevimli. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. eyi can yakmak * zulmetmek. * canlanması yol açmak. can yeleğ i * Bkz.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. * üzmek. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum. üzücü. can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. eziyet etmek. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü.). nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek. acı vermek. can sı kmak * bı nlıvermek. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. * ruha güç vermek. kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. cankurtaran yeleğ i.

ürkütücü bir durum almak. gönülden. canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. istekle. * Kurt. canavarlı k * Canavar gibi davranma. yaramaz çocuk. canavara uygun düş biçimde. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. kötü ruhlu. saldı * çok fazla. .* Cana yakı olma durumu. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. * Haş . * (tasavvufta) Tanrı . candan yürekten * içtenlikle. arı * Acı z. *İ çten. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . candan geçmek * ölmek. canavar gibi olmak. samimî. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. candanlı k * Candan olma durumu. canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). gönül verilmiş olan kadı sevgili. ilgiyle. zalim (kimse). yürekten. tiz ses çı karan alet. *İ çtenlikle. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. * Korkunç. canavarca * Canavar gibi. * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. ması * Köpek balı. yı cı rtı hayvan. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. n canan * Gönülden sevilen. . canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. n.

inde lmıbir ik . tahammül etmemek. ipekli kumaş . canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. için) canfeza cangı l * Bkz. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. canı mak acı * çarpma. canı çekmek * bir ş istemek. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. arzulamak. ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. çok heyecanlanmak. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. * üzülmek. kulak tı rmalayan. * Karıklı kargaş ş k. acı . parlak. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. vurma vb. istek duymak.candarma * Jandarma. canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. tok. * aş duygulanmak. canhı raş * Yürek paralayan. ı a. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. ince dokunmuş . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. periş olsun. sonucu acı duymak. tüyler ürpertici. taze ve sinirsiz yaprak. * Bu biçimdeki gürültü. ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. cengel. için) lı azalı ğ * içi ezilmek. rahatsıolmak. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n.

* çok yı pranmak. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. * yarı üzülmek. kı i * keyfi kaçmak. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. canı istemek * heves duymak. canıkı sılmak * içi sılmak. * acı deneme geçirmek. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . bir iş zarar görmek. ya. sabı z. canı gitmek * özen gösterilen. canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. canı ksı çı n! * "ölsün. çok isteyerek.* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. canı yerine gelmek. yarı öfkelenmek. * ölmek. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . * büyük sıntı düş kı ya mek. lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. bir te . ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak.

ndan canı geçmek. * ruhu ş olmak. canı dese. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. sağğ . canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. gücünü kazanmak. canı gönülden. kendini koruyan. * birini öldürmeye hazı rlanmak. * kendini öldürmek. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. sen bilirsin. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. kendine bakmadan yaş amak. * (ca:nı çok güzel. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. batmak. an canı rahmet na . canı değ na mek * çok hoş lanmak. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. çok değ verilen. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. öldürmek.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. canı kı na ymak * acı madan öldürmek.

canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. eye kün canı yakmak nı . ey * bir ş çok düş olmak. bı kmak. bezmek. fazla çalı rmak. canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. * birini öldürmeyi istemek. neş kaçı esini rmak. yı prandı rmak. canı çı nı karmak * hı rpalamak. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. canı sı nı kmak * keyfini bozmak. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. canı susamak na * ölmek istemek. * hiçbir ş esirgememek. çok yormak. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. nı * sıntı sokmak. sabrı kalmamak. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. canı bezmek (veya bı ndan kmak. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. çok sevmek.

* acı verecek biçimde cezalandı rmak. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. caniyane * Cani gibi. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . kı . cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. amandı ra. çok sıntı zarara sokmak. çok sevmek. taraf. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. canice. * bir kimseyi. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. yacı * Cani gibi. cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. * Cinayet iş lemiş olan kimse. fosforlu ş lan. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara. ambülâns. yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. filika. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. caniye yakır (biçimde). ş ı * Cani olma durumu. cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . kürekli sandal. ı sı m . cani canice canilik canip * Yan.

ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. canlı canlı * Diri diri. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . var gücüyle. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. na * Yaş atmak. canlı * Canı olan. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. i * Depreş mek. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. ayı iş k. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. (birinin) kı ı girmek. * Kiş tirme. yaş ayan. diri duruma gelmek. . lına ğ * Yoğ unluk. tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. u canlandıcı rı * Canlı veren. lı k. * Etkinliğartmak. canlanma * Canlanmak iş i. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. * Heyecanla. lokal vb. canlanması yol açmak. dirilik getirmek.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. hayat dolu. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. diri. henüz ölmemiş . etkinlik kazandı rmak. f. canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. * Güçlü. canlanmak * Gücü artmak. hareketli. hareketlilik kazanmak. etkili. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. canlı kazandı lı k lı k ran. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. * Canlı tazelik. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi.

z * Hareketsizlik. k). nı ine ş . cansiparane * Canı verircesine. hilozoizm. * İ uyandı lgi rmayan. hareketlilik. nı cantiyane * Kantiyane. capcanlı . unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. * Neş elilik. özveriyle. canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . * Canlı olmayan (varlı camit. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek. alıyla i anda yapı yayı lan n. * Güçsüz. nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. . z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. sönük. cansıcansı z z * Cansıolarak. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. mecalsiz. una canlı lı k * Canlı olma durumu. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . * Durgun. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. cansıgibi.canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. cansı k zlı * Cansıolma durumu.

cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. cariyelik * Cariye olma durumu. arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. alıp satı rı p nı labilen. söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . * Geveze. ş arjör. yardı m. yürürlükte olan. * Olagelen. geçen. gürültülü bir biçimde (konuş ma). carlama * Carlamak iş i. * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden. yaygaracı . ilân. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. * Akan. lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. tellâl ile duyurma.* Çok canlı biçimde). yürürlükte bulunan para. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . na * Fermuar. carlamak . haykı rmak. carcar carcur * Bkz. nları na af. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. ilân etmek. car etmek * nara atmak. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. k. imdat. (bir car * Çağ. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. car car * Çok ve yüksek sesle. rı * Tehlike durumu.

cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. rı plak. cavlağçekmek ı * ölmek. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. derme çatma. z. duyurmak. önemsiz. * İ etmek. mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz. cartayı çekmek * ölmek. çaş ı t. carlı carsı z * Carı olmayan. * Yellenme. çağ (II). ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. casus casusluk * Casus olma durumu. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse. cavalacoz * Değ ersiz. abartısöz. * Çılçı örtüsüz. cav * Bkz. (II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. ey rtı rken kan * Carı olan.* Bağ ı konuş rarak mak. hiç tüyü olmayan. çok söylemek. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. çaş k. haykı lân rmak. nara atmak. * Birdenbire ve gürültü ile. bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. cavlak . (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek.

* Çı tüysüz. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. kararı döndürmek. ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. gürültü. *Ş iddetli. etkili olarak. * Caydı işveya biçimi. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. yı lma sesi. kararı döndürülmek. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. i . sözünden döndürücü. plak * Ölmek. dönek. çı k. caydıcı rı * Kararı ndan. vazgeçirilmek. sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. gürültülü ses çı kartmak. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. tüyünü dökmek. yı ldını ı ı lı r. cayı rtı *Ş iddetli yanma. vazgeçirmek. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. uzun. plak. caydılmak rı * Cayması lanmak. cayı ş * Caymak işveya biçimi. * Kavlamak. çı kalmak.

* Alı alı lı çekicilik. mlı k. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. * Caz müziğçalan orkestra. * Cazgı r olma durumu. mek cazibeleş mek . * Sözünden. * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi.cayma caymak caz * Caymak iş i. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. kararı dönmek. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. m. cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i. alı . vazgeçmek. * Fitneci. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. albeni. cazibedar * Çekiciliğolma. cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. * Çekim. nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i.

* Kucak çocukları. ağ ğolan. mlı cazur cazur * Bkz. msı * İ uyandı çekici. * Cazı olmayan. ı ı rlı * Çekici olmayan. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . albenili. alı z. mlı cazibeli * Çekici. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. elveriş lgi ran. alı duruma getirmek.* Çekici. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . li. albenili. bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. * Çekici. n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . alı . r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . alı . . cazlı cazsı z * Cazı olan. cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. cazipli caziplik * Cazip olma durumu. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. cazı r. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. alı duruma gelmek. mlı * Önemli. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek.

li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. merhametsiz. cı * Kudret sahibi. tı kulu ndan nı cebel * Dağ . cebin . cebelleş me * Cebelleş iş mek i. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. zorba. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r.-ce -ce * Bkz. ldı * Becerikli. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek. Tanrı . savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. * Sahipsiz. cebi delik (kimse) * para tutmayan. tartı ş mak. * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. züğ parası ürt. cebine indirme. boş toprak. z. cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. zorbalı ndan k. -ca / -ce (I). münakaş etmek. cebelleş mek * Uğ mak. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). savurgan. ekime elveriş olmayan yer. cebe * Zı rh. zorba. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. cebbar * Zorlayı. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. açıgöz (kadı k n). * Silâh. * Acı z. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. * Bkz. onaran ve bakı ile görevli bulunan. -ca / -ce (II). çekiş raş mek. * Ekilmemiş tarla.

cebriye * Yazgılı kadercilik. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . zor kullanarak. zı nda . cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. zorlayı ş . n. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. n mı nda lantı kuran matematik kolu. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. cı k. cebretmek * Zorlamak. cebren cebretme * Cebretmek iş i. süyek. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. lan. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. kendini tutma. cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. koaptör.* Korkak. * Alı yüz. kaplanan levha. zoraki. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. fatalizm. larak rı * Zorla. cebrinefs * Kendini zorlama. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. cebirsel * Cebirle ilgili. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim.

bir çı da. guş a. lak * Yeni. cefakâr * Cefalı . kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. eziyet etmek. sıntı kı çekmek. bilmezlik. tamu. Cedî cedit cedre * Guatr. cefa * Büyük sıntı kı . . cefakeş cefalı * Cefa çeken. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . ı r . cefalı kı ya katlanan. eziyet. üzgü. eziyet. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. cehennem gibi * çok sı cak. ş ı cehennem * Dinî inanı göre. kı ya. cehdetmek * Çalıp çabalamak. ş lara n * Çok sıntıyer. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . cehdetme * Cehdetmek iş i. * Oğ burcu.ceddine rahmet! * "aferin. cefa etmek * üzmek. rpı cehalet * Bilgisizlik.

i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. . cehennem olmak * defolmak. Jaketatay. * Pamuk. n ı . cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. kollu giysi. ceht -cek * Bkz. meyve. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). yün. ı lan. ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. k * Hamamıocağ külhan. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. kalçayı örten. yakı. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. acı z kimse. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. havaya dayanı . cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. istediğyere kadar gitsin. * Çaba. bilmezlik. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. meli. * Kök boyası gillerden.cehennem ol * defol!. çabalama. * Bkz. iğ irip . cehennem gibi. * Üzücü. ıkta bozulmayan beyaz kristal. korkum yoktur" anlamı sövme. -cak / -cek. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek.

celp . sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. zalim. * Parlak. ululuk. cellât gibi * acı z. * Hı n. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. * Büyüklük. kolaylı suç iş kla leyen. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. k. cilâlı . * Acı z. keçi. zalimlik. celâlliye benzer. kı zmak. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). iri sı celil * Çok büyük. * Tanrı n sı ndan biri. celâllenme * Celâllenmek iş i. katı ması yürekli. * Avcı çantası . sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. ikâr. celeplik celî * Koyun. * Öfke. * Celâlli gibi.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. Galata. keçi. kı nlı zgı k. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. ğ ı n * Topkapı . ulu. * Açı aş k. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu. n * Katı yüreklilik. sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad. celâllice celbe celep * Koyun. coş rçı kun. celâllenmek * Öfkelenmek.

. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. * getirmek. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . celpname. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. çağ belgesi. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak. çağ belgesi. edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . celp etmek * kendine çekmek. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. cemaatli * Cemaati olan. * İ kalabalı. cemaatsiz * Cemaati olmayan. z klar. * Mahkeme tarafı dava edene. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. celseyi açmak * oturumu açmak. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. kendi üzerine çekme. ı dı rı celse * Oturum. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu.* Getirtme. cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler.

it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. cemilenme * Çoğ ullanma iş i.* Toplayarak. n * Gönül alı davranı cı ş . ul. * Tanrı n sı ndan biri. cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme. cem'an yekûn * Toplam olarak. (bir ş eyin) tümü. cemiyet * Dernek. * Düğ ün. cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . teki cembiye * Bir çeş eğ kama. 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. * Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. (bir ş eyin) hepsi. cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . * Toplama. küçük tövbe ayı . * Çoğ çokluk. geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. * Toplama. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. hançer. veya iyi yla . hepsi. toplam olarak. cemi * Bütün. cemilenmek * Çoğ ullanmak. hepsinin tamamı . büyük tövbe ayı . cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. çokluk hâline getirmek. cemetme * Cemetmek iş i. * Topluluk. toplum. cemetmek * Toplamak. * (erkek için) Güzel. bir araya getirmek. hep.

cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. derli toplu. hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. Tanrı . rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. ndan * Saygı . Cenabı hak * Allah. * Cemiyet içinde geçen. cenabet * Cünüp. cenah * Kuş kanadı . cenaze gibi * benzi sararmı ş . ezmek gibi iş kullanı mekanizma. pres. sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . gömmek. cendere * Bir ş sı eyi kmak. * Yan. pazı . cenap cenaze cendereleş me . ş * Cenaze töreni. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . * Pis. dağ k olmayan. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. taraf. * Kol. kötü.cemiyetli cemre yükseliş i. rlanmıinsan ölüsü. lerde lan * Manevî baskı .

cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. kavga. cenk * Savaşkavga. iyilik yapanları günahsı n. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. kavgacı çı . çekiş münakaş etmek. mak. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. ehri) ndan cengâver * Savaş. zları a acakları yer. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. dövüş çı k. çekiş raş me. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus).* Cendereleş iş mek i. çü. kla mın mı . cenkleş mek * Savaş mak. a cennet * Dinî inanı göre. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. kan. cenkçi cenkçilik * Savaş. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. huzur veren yer. cengâverce * Cengâvere yakır biçimde. uçmak (II). kan. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. cenk etmek * savaş mücadele etmek. . * Büyük çaba. * Atı ş mak. * Cenkçi olma durumu. uğ . kanlı çülük. * Çok güzel. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. cenkleş me * Cenkleş iş mek i. mek.

mlı cennete dönmek * güzel. güzel bir yer durumuna getirmek. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). centilmen * İ arkadaşk eden. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). . ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. kibar (erkek). güneye özgü olan. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. saygı görgülü. rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. nda cennet gibi * güzel. * Henüz pek küçükken ölen bebek. i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. çok cennete çevirmek * temiz. * Güneyli. * Güzel. * Cennetin güzellikleriyle donanmak. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. cennetmekân. güney. bakı (yer). yi lı lı . * Centilmene yakır davranı ş ı ş . cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . * Güney. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. alı kadı mlı n. bakı . anı r. cennetmekân * Cennetlik. mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden.

ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. taş ı nabilir.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. alnaç. cebe girecek biçimde küçük kitap. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. cepçilik cephane * Yankesicilik. yön. * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. cep saati * Cepte taş saat. ğ abilecek boyda" anlamı verir. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. çökertme. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. . ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. cephe * (yapı larda) Yüz. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. cepçi * Yankesici. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. kablosuz telefon. ı n ü * Yan. nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. * Belli bir düş ünce. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. cı cephaneci * Kara. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. taraf. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. istek çevresinde sağ lanan beraberlik.

bir sa. cerahat *İ rin. * Kolları rtmaçlı uzun. taraflı . lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. rin cerahatli * İ toplamı irinli. sürükleyerek götürme. rin ş . ndan cer * Çekme. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i. direnmek.cephe almak * hası durumu takı m nmak. alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. yı bilmemek. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. cephelenmek * Cephe oluş turmak. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. ceplemek * Kazanmak. . cepheleş mek * Bir düş ünce. bir düş ünceye karşolmak. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. kendi malı ödemek. cepheli cepken cepleme * Yönlü. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. z * Ceplemek iş i. değik cephelerde savaş iş mak. cepten vermek * kendi kesesinden. * Yara. cebine indirmek. bir istek çevresinde birlik oluş turmak.

ceriha cerime . aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. hareketi içinde yer almak. ceride * Gazete. inanç. cerbeze * Güzel konuş ma. mı cereyan etmek * geçmek. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. * Girgin. olmak. cerh etmek * yaralamak. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. rin ş . yapı lmak. * Beceriklilik. kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. * Kurnazlı hilekârlı k. * Akı . girginlik. * Tutanak. u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. kolaylı ve inandıcı söyleyen. mlı cerh * Yaralama. * Akı m. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. * Yara. dilli. * Bir ş geliş olma durumu. * Aynı ilimde olan. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak. akı akı . eyin me.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. * çürütmek. kayı t defteri. ceren cereyan * Ceylan. karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. veya iddia için) Çürütme. * (bir düş ünce. ru ş ntı . * Cereme. * Bir yöne doğ akma. * Süvari kolu. cereyanlı * Akı lı ntı . k. cereyanda kalmak * kapalı yerde.

cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. * Zorla para alan (kimse). k * Dilenci. Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. yiğ yürek ve göz inin u itlik. . sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. yüreklenmek. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. . cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. davranı güç almak. irilik.Ö.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . cesaret pekliğ i. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. lganlı * Büyüklük. cerrar * Çekici. cerrah * Operatör. ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. atı k. * Önemsiz yaraları tiren kimse. * Çekinmezlik. iyileş * Cerrahlı ilgili. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. e mek. yüreklilik. cesamet cesametli * Kocaman. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak. iri. yüzyı 9. 3. cesaret gelmek * yı nlı gitmek. sürükleyici. * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. Cermence * Cermen dili.

itlendirme. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. korkutmak. yiğ i. birini yüreklendirmek. cesaret vermek. cesaretsiz * Yüreksiz. i. . cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. itlenme. yürekli. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. * Ölü vücut. cesurca * Yürekli. cesur cesurane * Cesaretle. ceste ceste * Azar azar. * Çekingen. ceset cesim * Büyük. iri. yüreklice. yiğ itçesine. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. yüreksizlik. yüreklenmek. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. yüreklilik. yiğ i. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. kocaman. yiğ lgı ğ ı itlenmek. yiğ itlendirmek. yiğ it. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. yüreklenmek. ceste * "Azar azar". ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. cesaretli.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. naaş .

dereceli veya derecesiz. ş an cesurluk * Yüreklilik. yapı rmak) ş tı * kesin. ı sı i ı lı cevabî cevahir * Cevap niteliğ olan. bir isteğ bir söz veya yazı karş k vermek. cevaplamak * Bir soruya. ya ı lı t. cetbecet cetvel çizgilik. * iyi sonuç vermek. ters ve karş ndakinin beklemediğbi