Büyük Türkçe Sözlük

Sürüm No: 1.0 Açı klama Farabi

(veya ağ nıiçine) bakmak zın * ne söyleyeceğ beklemek. ini * onun sözüne göre davranmak. ... (bir) hâl almak * bir duruma gelmek. ... canlı sı * düş künü. ... damgası vurmak nı * (biri için) kötü bir yargı varmak. ya ... -e kuvvet * herhangi bir ş ağ k verildiğ kullanı eye ı rlı inde lı r. ... fı ekmek yemesi lâzı rı n m * bir duruma eriş için pek çok emek vermesi, çalı mek ş gerekir. ması ... gözüyle bakmak * yerine koymak. ... ile beraber * ile birlikte. ... kim ... kim * yakı rı ş uygunsuzluğ belirtmeye yarar. ş lan eyin tı unu ... olsun, ... olsun, * sözü geçen her ş ey. ... süsü vermek * gerçeğ aykıolarak, kendisinde veya herhangi bir ş üstün bir nitelik veya değ varmıgibi e rı eyde er ş göstermek. ... ziyafeti çekmek * herhangi bir ş en iyi biçimde baş eyi armak, herhangi bir yönüyle doyurmak. ...-a veya ...-e gelince * sı gelince anlamı gelerek bir konu bittikten sonra sözü baş bir konuya geçirmeye yarar. ra na ka * ayrı k gösteren bir düş calı ünceye geçildiğ anlatı ini r. ...-a, ...-ya getirmek * birini bir duruma getirerek istediğgibi davranmak. i ...-den eylemek * yoksun bı rakmak. ...-ı / ...-inde değ nda il * bir ş söylenen niteliğ önem vermeyi anlatı eyin ine r. ...i tutmak * bir işyapacağve göreceğo zamana rastlamak. i ı i ...ikinci plâna düş mek * bir kimsenin veya topluluğ gözünde eski önemini, değ yitirmek. un erini

...ile beraber * -dı / -diğanda. ğ ı i * -dan / -den baş ka. * -dı / -diğhâlde. ğ ı i ...-ması ...-mesi bir olmak yla, * aynı anda, çabucacı birden. k, ...maya veya ...meye görsün (veya gör) * söz konusu fiilin doğ uracağsonuca kesinlik kazandı için kullanı ı rmak lı r. ...nıresmidir... n * bir durumun olacağkesin ve bellidir. ı 19 Mayı s 30 Ağ ustos * Zafer Bayramı . a a * (a:) Ş ma, hatı aş rlama, sevinme, acı üzülme, kı gibi duyguları ma, zma güçlendirir, cümlenin baş veya ı nda sonunda kullanı lı r. a/e * Çekimli fiilin sonuna gelerek anlamı pekiş tirir. -a- / -e-a / -e -a / -e *İ simden fiil türeten ek. * Yönelme durumu eki: dağ eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer. a, * Seslenme bildirir.

* Fiilden zarf türeten ek: yaza yaza, gide gide, koşkoş düş kalka, güle oynaya. Ünlü ile biten fiillerden a a, e sonra araya y sesi girer: yaş yaş bekleye bekleye, okuya okuya, yürüye yürüye. Bu ek göre, kala, geçe, sapa aya aya, örneklerinde kalı mı r. plaş ş tı a, A

* Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakı ndan kalıünlülerin düz ve geniş mı n olanı gösterir. nı * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde lâ sesini bildirir. * Su. * Yünden, dövülerek yapı kalı ve kaba kumaş lan n . * Bu kumaş yapı ş tan lmıyakasıve uzun üstlük. z * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. * Eskiden derviş giydiğabadan yapı ş lerin i lmı önü açıhı , k rka. * Abla. * Anne.

ab aba

aba altı değ (sopa) göstermek ndan nek * yumuş görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak. ak aba gibi * (kumaş için) kaba ve kalı n.

aba güreş i * Aba giyilerek ve bele kuş bağ ak lanarak yapı bir tür güreş lan . aba vakti yaba, yaba vakti aba * kiş ihtiyaçları vaktinden önce ve ucuz olduğ zaman karş i, nı u ı lamalır. dı abacı * Aba yapan veya satan kimse. * Abadan giyecek yapan veya satan kimse. * Bedavacı , asalak. abacı kebeci, ara yerde sen neci? * "anlamadın bu iş ne karıyorsun?" anlamı kullanı bir söz. ğ ı e ş ı nda lan abacı lı k * Aba yapma veya satma iş i. * Abadan giyecek yapma veya satma iş i. abadî * Kalı ve açısaman renginde, yarı bir yazı ıı nca k mat kâğ türü. d abajur * Işı yere toplamak, doğ ı bir ğ rudan doğ gözlere vurması önlemek için kullanı lâmba siperi. ruya nı lan * Genellikle üzeri siperli masa lâmbası ayaklı veya lâmba. * Abajur yapan veya satan kimse.

abajurcu

abajurculuk * Abajurcunun iş i veya mesleğ i. abajurlu abaküs * Sayı boncuğ çörkü. u, abalı * Abası olan, aba giymiş olan. * Abajuru olan.

abandı rma * Abandı rmak iş i. abandı rmak * Bir kimsenin bir yere abanması sağ nı lamak. * Bir hayvanı çöktürmek. yere abandone * Dövüş emeyecek duruma gelen (boksör). abandone etmek * dövüş emeyecek duruma getirmek. abandone olmak * dövüş emeyecek duruma gelmek. abanî * Sarı rak dallı ş iş mtı nakı larla lenmiş tür beyaz, ipek kumaş bir . * Bu kumaş yapı ş tan lmı . * Abanmak iş i.

abanma

abanmak

* Eğ ilerek bir ş bir kimsenin üzerine kapanmak. eyin, * Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. * Bir ş veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. eyin * Birine yük olarak onun sı ndan geçinmeye bakmak. rtı * Abanozgillerin ağ sert ve siyah renkli tahtası ı r, .

abanoz

abanoz gibi * çok sert. abanoz kesilmek * sertleş dayanı lı artmak. erek klı ı ğ * kirden matlaş rengini kaybetmek. mak, abanozgiller * İ çeneklilerden, sı ülkelerde yetiş ve kerestesine abanoz denilen bir bitki familyası ki cak en . abanozlaş ma * Abanozlaş durumu alma. mak abanozlaş mak * Ağ ve benzeri maddeler uzun süre suda kalarak kararmak. aç * (insan) uzun süre güneş kalarak kararmak, yanmak. te abartı abartı cı * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok gösterme huyunda olan (kimse), abartmacı , mübalâğ . acı abartılı cı k * Abartı olma durumu, abartmacı mübalâğ lı cı lı k, acı k. abartı lı * Olduğ undan fazla gösterilen, mübalâğ . alı * Abartma, mübalâğ a.

abartı lma * Abartı iş lmak i. abartı lmak * Abartmak iş konu olmak, mübalâğ edilmek. ine a abartız sı abartı ş abartma * Olduğ undan fazla gösterilmeyen, mübalâğ z. ası * Abartmak iş i veya biçimi. * Abartmak işmübalâğ i, a.

abartmacı * Abartı, mübalâğ . cı acı abartmacı lı k * Abartılı mübalâğ lı cı k, acı k. abartmak * Bir ş olduğ eyi undan büyük veya çok göstererek anlatmak, mübalâğ etmek. a

abartmalı * Abartı şmübalâğ . lmı , alı abartması z * Abartı lmamı abartmadan, mübalâğ z. ş , ası abası z abaş o * Alt, alttaki, aş ı ağ . * Gemiyi baş veya kı halatla karaya bağ tan çtan lama. abat * Bayı r, mamur. ndı * Ş rahat. en, abat etmek * mamur etmek, rahata kavuş turmak, zenginleş tirmek, gönendirmek. abat eylemek * abat etmek. abat olmak * mutlu olmak, rahata kavuş gönenmek. mak, abayı sermek * bir yere teklifsizce yerleş mek. abayı yakmak * gönül vermek, tutulmak, âş olmak. ı k Abaza Abazaca abazan * Kuzeybatı Kafkasya'da yaş bir halk ve bu halka mensup olan kimse. ayan * Abazalar tarafı kullanı dil. ndan lan * Karnı olan (kimse). aç * Uzun süre kadı z kalan (erkek). nsı * Abası olmayan, aba giymemiş olan.

abazan kalmak * uzun süre cinsel iliş bulunmamak, kadı z kalmak. kide nsı abazanlı k * Abazan olma durumu. Abbas yolcu * yola çı kacak kimse. Abbasî * Abbas bin Abdülmuttalib soyundan gelen, Bağ merkez olmak üzere Ön Asya ve Kuzey Afrika'da 750dat 1258 tarihleri arası hüküm süren sülâle. nda abd * Kul. * Köle. * Safevîler devrinde İ ran'da yaş Türk oymakları biri. ayan ndan

Abdal

* Anadolu'da yaş birtakı oymaklara verilen ad. ayan m abdal * Eskiden bazı gezgin derviş verilen ad. lere * Dilenci kı , üstü başperiş kimse. lı klı ı an * Bkz. aptal. abdala malûm olur * bir ş olacağ önceden sezen kimseler için ş yollu söylenir. eyin ı nı aka abdallı k * Abdal olma durumu. abdest * Müslümanları bazı n, ibadetleri yapabilmek için el, ağ burun, yüz, kol, ayak yı ı z, kama ve baş enseye ı el a, slak gezdirme, kulağtemizleme biçiminde yaptı arı ı kları nma. * İ yapma ve kalı bağ ı altma. drar n ı boş rsağ abdest almak * abdest yoluyla arı nmak. * namaz kı için gerekli yı lmak kama kuralları yerine getirmek. nı abdest bozmak * ayak yoluna gitmek. abdest bozulmak * yeniden abdest alma gereğortaya çı i kmak. abdest tazelemek * yeniden abdest almak. abdestbozan *Ş eritgillerden, vücudu yassı , birbirine kenetlenmiş umları boğ bulunan ve bazı metrelerce boyda olan bir sı bağ ı asalağ tenya, ş rsak ı , erit. abdestbozan otu * Gülgillerden, siyah ve yeşboya çı lan bir bitki (Poterium spinosum). il karı abdesthane * Abdest bozacak yer, ayak yolu, tuvalet. abdesti gelmek (veya olmak) * abdest bozmaya ihtiyaç duymak. abdesti kaçmak * abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak. abdestinde namazı nda * dindar. abdestinden ş üphesi olmamak * yaptı iş kusuru olmadını ğ te ı ğ kesin olarak bilmek. ı abdestini vermek * azarlamak. abdestli abdestlik * Abdest almıbulunan veya abdesti bozulmamıolan. ş ş * Abdest alı nacak yer. * Abdest alırken giyilen ve kolsuz hı nı rkaya benzeyen bir tür giyecek.

* Abdest almaya yarayan. abdestsiz * Abdest almamıveya abdesti bozulmuş ş olan. abdestsiz yere basmamak * din buyrukları titizlikle uymak. na abdiâciz * Alçak gönüllülük bildirmek üzere "ben" yerine kullanı lı r.

abdülleziz * Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetiş çok yık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). en llı * Bu bitkinin yemiş yenilen, tatlı yağ ürünü. gibi ve lı abece * Bkz. alfabe.

abece sı rası * Bkz. alfabe sı . rası abecesel * Bkz. alfabetik.

aberasyon * Sapı nç. abes * Akla ve gerçeğ aykı. e rı * Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş .

abes bulmak * gereksiz, saçma saymak. abes kaçmak * uygunsuz düş mek. abesle uğ mak (veya abesle iş etmek) raş tigal * yersiz, yararsış z eylerle vakit öldürmek. abeslik abı hayat * Abes olma durumu. * Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağ layan bir su, bengi su.

abı hayat içmiş * yaşçok ilerlemiş ı olduğ hâlde genç görünen (kimse). u abı kevser * Cennette bulunduğ inanı Kevser ı ın adı una lan rmağ nı . abı ru * Yüz suyu. * Irz, namus, ş haysiyet. eref, * Anı t.

abide

abideleş me * Anı ma. tlaş

abideleş mek * Anı mak. tlaş abideleş tirme * Anı tı tlaşrmak iş i. abideleş tirmek * Anı tı tlaşrmak. abidemsi abidevî abis abiye * Bayanlarıözel gecelerde giydiğş giysi veya tuvalet. n i ı k abla * Bir kimsenin kendinden büyük olan kıkardeş z i. * Büyük kıkardeş saygı sevgi gösterilen kıveya kadı z gibi ve z n. * Genel ev veya randevu evi iş letmecisi kadı çaça, mama. n, * Yayvan ve dolgun yüz veya yüzü böyle olan (kimse). ablakça ablaklı k ablalı k * Ablak gibi, ablak tarzı nda. * Ablak olma durumu. * Abla olma durumu. * Anıbenzeri. t * Anı ilgili, anı anı benzer, anı tla tsal, ta t gibi. * Okyanusları çok derin yeri ve daha özel olarak, güneşş ın eriş n ığ ını emediğkesim. i

ablak

ablalıetmek k * abla gibi yakıve koruyucu davranı bulunmak. n ş ta ablâtif ablatya abli * Çı durumu. kma * Uzunluğ 150, geniş i 4-10 kulaç olan bir balıağ u liğ k ı . * Yarı serenleri sağ sola veya ortaya çevirmek için bunlarıucuna bağ bulunan donanı m a, n lı m.

abliyi kaçı rmak (veya bı rakmak) *şı aş rmak, soğ kanlı ı yitirmek, ipin ucunu kaçı uk lını ğ rmak. abluka * Bir ülkenin veya bir yerin dıdünya ile olan her türlü bağ sı kuvvet kullanarak kesme, kuş ş lantını atma, ihata.

abluka altı tutmak nda * ablukayı devam ettirmek. abluka etmek * genellikle denizden kuş atmak. * etrafı çevirmek, bulunduğ yerden ayı nı u rmak.

ablukaya almak * Bkz. abluka etmek. ablukayı rmak kaldı * abluka kararı ve uygulaması vazgeçmek. ndan ndan ablukayı yarmak * abluka bölgesini zor kullanarak yarıgeçmek. p abone * Önceden ödemede bulunarak süreli yayı alı olma iş nlara cı i. * Peş para ile bir ş belli bir süre için alı olan kimse. in eye cı * Bir yere gitmeyi alı k hâline getirmek. ş kanlı abone etmek * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı lamak. in eyi sağ abone olmak * peş para ile belli bir süre için bir ş sürekli olarak almayı in eyi önceden üstlenmek. abone yapmak * abone olmayı lamak.. sağ abonelik * Abone veya aboneler için kullanı labilecek kadar olan.

abonman * Bir satı veya kamu kuruluş ile alılar arası yapı anlaş cı u cı nda lan ma. aborda * Bir deniz teknesinin baş bir tekneye, bir iskeleye veya bir rı ma yanı vererek yanaş . ka htı nı ması aborda etmek * (gemi için) yanlaması yanaş na mak. abra * Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş , demir, çivi gibi ağ k, dara. ı rlı * Bir değ tokuş üste verilen ş iş ta ey.

abrakadabra * Eski çağ larda bazı hastalı iyi geldiğ inanı büyülü söz. klara ine lan * Sihirbazları sı kullandı büyülü söz. n kça ğ ı abrama abramak abraş * Alaca benekli. * (bitki yaprakları Klorofil azlından dolayı k renkte lekeleri olan. nda) ğ ı açı * Çilli, çopur yüzlü, açırenk gözlü, çapar. k * Deseni ve atkı bozuk halı sı . * Çarpı eğ düzgün olmayan. k, ri, * Ters, kaba, görgüsüz. abril * Nisan, april. abstraksiyonizm * Abramak iş idare. i, * (deniz taş için) Yönetmek, idare etmek. ı tları

* Bkz. soyutçuluk. abstre * Soyut, somut karş , mücerret. ı tı abstre sayı * Bkz. soyut sayı . absürt * Saçma.

absürt tiyatro * Bkz. saçma tiyatro. abu * Ş ma ve korku bildirir. aş abuhava *İ klim.

abuk sabuk * Akla, mantı uymayan, düş ğ a ünmeden söylenen, saçma sapan (söz). abuk sabuk konuş mak * saçma sapan söz söylemek. abuk sabukluk * Ciddiyetsizlik, saçmalı k. abuli abullabut *İ stenç yitimi, irade kaybı . * Hantal, kaba ve anlayı z (kimse). ş sı * Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

abullabutluk * Abullabut gibi davranma, abullabut olma durumu. abur cubur * Sı , tadı rası , yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen ş eyler. * İe yaramayan, boş ş . abus * Asısuratlı k , somurtkan (kimse). * Somurtkan, çatı ası(yüz). k, k * Niteliğbilinmeyen, garip, acayip. i * Aktinyum'un kı saltması . * Merak, kararsı k veya kuş anlatı zlı ku r.

Ac acaba

-acak / -ecek * Fiil çekim eki (gelecek zaman eki). * Fiilden isim ve sı yapma eki. fat Acar * Güneybatı Kafkasya'nıTürkiye sırı yakıbölgesinde yaş bir halk. n nına n ayan acar

* Atı gözü pek, yiğ kabadayı lmaz, kabı sı lgan, it, , yı na ğ maz. * Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. * Yeni. Acara * Bkz. Acar.

acarlaş ma * Acarlaş iş mak i. acarlaş mak * Acar duruma gelmek. acarlı k * Acar olma durumu.

acayibine gitmek * yadı rgamak, tuhafı gitmek. na acayip * Sağ duyuya, göreneğ olağ aykı, ş ı e, ana rıaş lacak, ş maya değ garip, tuhaf, yadı aş er, rganan, yabansı . * Ş ma anlatı aş r.

acayip olmak * yadı rganacak bir duruma girmek. acayipleş me * Acayipleş durumu. mek acayipleş mek * Baş mak, yadı kalaş rganacak bir duruma girmek. acayipleş tirme * Acayipleş tirmek iş i. acayipleş tirmek * Acayip, yadı rganacak bir duruma getirmek. acayiplik * Acayip olma durumu, yabansı gariplik, tuhaflı lı k, k. accelerando * Parçanıçalırken gittikçe hı n nı zlanacağ anlatı ı nı r. acele * Çabuk davranma zorunluluğ ivedi, ivecenlik. u, * Vakit geçirmeden, tez olarak.

acele acele * Çabuk çabuk, hı olarak, büyük bir çabuklukla. zlı acele etmek * çabuk davranmak, ivmek. * telâş etmek, sabı zlanmak. rsı acele işş e eytan karır ş ı * düş ünüp taş ı nmadan, ivedi olarak yapı iş iyi sonuç beklenmemesi gerektiğ anlatı lan ten ini r. aceleci * Tez iş gören, çabuk davranan, telâş, ivecen. lı acelecilik

* Aceleci olma durumu, ivecenlik. aceleleş tirme * Aceleleş tirmek iş i. aceleleş tirmek * Çabuklaşrmak. tı aceleye gelmek * çabuk yapı ğiçin gereken özen gösterilmemiş ldı ı olmak. aceleye getirmek * zaman darlından yararlanarak birini aldatmak veya bir işüstünkörü yapmak. ğ ı i Acem *İ . ranlı * İ özgü. ran'a * İ ülkesi. ran acem * Türk müziğ mi notası yakıbir perde. inde na n

Acem halayı * Güney Anadolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. Acem kı gibi lı cı * hem birinden yana, hem ona karşolabilen. ı Acem lâlesi * Taşrangillerden, turuncu ve sarı kı renkte çiçekli, yık ve çok yık türleri olan, tohumla saksı ve tarlada llı llı da üretilebilen bir süs bitkisi, güneş topu. Acem pilâvı * Safran ve zencefil ile yapı İ usulü bir pilâv çeş lan ran idi. acemaş iran * Klâsik Türk müziğ kullanı ş makamları biri. inde lan et ndan acemborusu * Canlı rmı çiçekler açan bir süs bitkisi (Bigonia radicams). kı zı acembuselik * Klâsik Türk müziğ kullanı birleş bir makam. inde lan ik Acemce acemi * Farsça. * Bir iş yabancı olan, eli işalı in sı e ş mamı bir işbeceremeyen. ş , i * İinde, mesleğ ilerlememiş ş inde . * Bir yerin, bir ş yabancı. eyin sı * Saraya yeni alı ş nmıcariyelere verilen ad.

acemi ağ ası * Hareme yeni alı cariyelerin ağ . nan ası acemi çaylak * Tecrübesiz, toy, beceriksiz. acemi er * Askere yeni alı ve eğ dönemini henüz tamamlamamıer. nan itim ş

acemi ocağ ı * Osmanlı ordusuna kapı eri yetiş kulu tirmek için kurulan okul. acemi oğ lanı * Yeniçeri ocağ yetiş ı nda tirilmek üzere tutsaklardan veya devş yoluyla Hristiyanlardan toplanan çocuk. irme acemice * Toyca, beceriksizce. acemileş me * Acemileş durumu. mek acemileş mek * Beceriksizlik göstermek, bocalamak. acemilik * Acemi olma durumu, aceminin çekingenliğve ürkekliğ acemice davranı toyluk. i i, ş ,

acemilik çekmek * henüz alı ş ğbir iş zorluk çekmek, bocalamak. madı ı te acemilik etmek * düş üncesizce hareket etmek, acemice davranmak. acemkürdi * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. inde ik acemleş me * Acemleş durumuna gelmek. mek acemleş mek * Kültür ve medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek almak. mı ran'ı ran nı * Kendini İ gibi hissetmek veya İ gibi davranmak. ranlı ranlı acemleş tirme * Acemleş tirmek iş i. acemleş tirmek * Kültür veya medeniyet bakı ndan İ veya İ halkı örnek aldı mı ran'ı ran nı rmak, Acem kültürünü yaygı tı nlaşrmak. acente * Bir kuruluş malî veya ticarî iş un lerini kazanç karşğ yürüten ticarethane. ıı lında * Vapur ortaklı veya banka ş ğ ı ubesi. * Bir kurumun veya ş ubelerinin baş bulunan kimse. ı nda * Bir kuruluşbağ olmaksın sözleş a lı zı meye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya iş letmeyi ilgilendiren iş aracı eden, bunları iş lerde lı k o letme adı yapan kimse. na acentelik * Acentenin yaptı iş ğ . ı * Acente kuruluş u. * Acaba. * Acizler, güçsüzler, eli ermezler, düş künler. * Tat alma organı bazı nda maddelerin bı ğyakı durum, tatlı ı raktı ı cı karş . tı * Tadı nitelikte olan. bu * Keskin, hoşgitmeyen, ş a iddetli.

acep aceze acı

* Renk için, koyu. * Ağ, sancı rı . * Dı dan gelen bir etki ile dıorganlarda birdenbire oluş ve o etkilerin kalkması duyulan rahatsı k, ş arı ş an ile zlı ı rap. stı * Kıcı rı, üzücü, incitici, dokunaklı , korkunç. * Ölüm, yangı deprem gibi olaylarıyarattı üzüntü, keder, elem. n, n ğ ı * Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde. * Dokunaklı rı, üzücü olarak, üzüntü içinde. , kıcı

acı acı

acı aç ağ

* Sedef otugillerden, sı ülkelerde yetiş kabuğ ve odunu hekimlikte kullanı küçük bir ağ kavasya cak en, u lan aç, (Quassia amara). acı badem * Gülgillerden bir meyve ağ (Amygdalus amara). acı * Bu ağ n acı rak, keskin kokulu meyvesi. acı mtı acı badem kurabiyesi * İ ve ş rmik ekerle yoğ rularak üzerine acı badem konduktan sonra fında piş rı irilen bir çeş kurabiye. it acı bakla * Baklagillerden, acı taneleri suda tatlı tılarak yenilen otsu bir bitki, Yahudi baklası olan laşrı (Lupinus termis). acı bal acı k balı amarus). acı ceviz * Deli bal. * Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaş ayan, 8-10 cm uzunluğ unda bir balı gördek (Rhodeus k,

* Genellikle Kuzey Amerika'da yetiş güzel görünüş bir ceviz türü. en, lü

acı çekmek (veya duymak) * ağ, sı duymak. rı zı * üzülmek, üzüntü içinde kalmak. acı dem çiğ * Zambakgillerden, 10-30 cm boyunda, ş yapraklı açırenk çiçekli, tohumları erit ve k romatizma tedavisinde kullanı zehirli bir çiğ türü, güz çiğ lan dem demi (Colchicum autumnale). acı elma * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı gelmek * dokunaklı rı, üzücü gelmek. , kıcı acı görmüş * kötü günler yaş ş amı . acı yar hı * Bkz. ebucehil karpuzu.

acı karpuz * Bkz. ebucehil karpuzu. acı kavak * Dağ kavağveya titrek kavak (Populus tremula). ı acı kavun

* Bkz. eş hı . ek yarı acı kök * Loğ otu köklerinin kurutularak dövülmesiyle elde edilen acı toz. usa bir acı kuvvet * Sert, etkili, zorlu kuvvet. acı marul * Birleş ikgillerden, tadı , diş yapraklı acı li , sürgününden çı sütü uyuş kan turucu ve yatı rı olarak kullanı ş cı tı lan iki yık bir bitki (Lactuca virosa). llı acı meyan * Bkz. dikenli meyan. acı ot * Kuzey Anadolu dağ nıormanları yetiş toprak altı bilek kalı ğ kökü bulunan çok yık ların nda en, nda nlında ı llı ve otsu bir bitki (Tamus communis). acı canı rağçalmaz patlı kı ı * kötü durumda olan bir kimseyi yeni kötü durumlar etkilemez. acı z sakı * Çam sakı. zı acı söylemek * olumsuz bir davranı karşgerçeğolduğ gibi söylemek. ş a ı i u acı söz acı su acı tatlı * İ kötü. yi acı vermek * üzüntüye sebep olmak, incitmek. acı an yavş * Tüylü dalak otu. acı yitimi * Sinir bozukluğ çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı u, duyumunun birazın veya tamamın yok nı nı olması , analjezi. acı yonca * Kıl kantarongillerden, bataklıyerlerde yetiş kötü kokulu ve çok acı yaprakları zı k en, olan hekimlikte kullanı bir bitki (Menyanthes trifoliata). lan acı ca acılma kı * Acılmak iş kı i veya durumu. acılmak kı * Acı kmak iş konu olmak. ine acı klı * Acı racak, acı ndı verecek nitelikte olan, dokunaklı , koygun. * Oldukça acı . * Kiş onuruna dokunan gönlünü inciten söz. inin *İ çindeki minerallerin etkisiyle tadı olan kuyu veya pı suyu. sert nar

* Acı görmüş , kederli. , yaslı acı komedi klı * Eğ lendirici olmayı amaçlamayan, dramatik yönü ağ basan, duygusal bir oyun türü, trajikomik. ı r acı kma acı kmak düş ünür. acı rma ktı * Acı rmak iş ktı i. acı rmak ktı * Açlıduyması sebep olmak. k na * Aç bı rakmak, yeterince doyurmamak. acı lanma * Acı lanmak iş i. * Acı kmak iş i. * Açlıduymak, yemek yeme ihtiyacı k duymak. * Uzun süre bir ş yokluğ çeken kimse, o ş eyin unu eyden ne kadar çok elde etse, yine kendisine yetmeyeceğ ini

acı lanmak * Tadı olmak, acı mak. acı laş * Acıdurumda olmak, üzüntüye kapı lı lmak, üzülmek. acı ma laş * Acı mak iş laş i.

acı mak laş * Tadı bozulmak, acı olmak. * Dokunaklı duruma gelmek. * (konuş Kıcı bir durum almak. ma) rı, sert * Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek. acı tı laşrma * Acı tı laşrmak iş i. acı tı laşrmak * Acı duruma getirmek. bir acı lı * Acı lmıolan. katı ş * Acı olan, kederli. sı * Acı olma durumu. * Dokunaklı kederlilik, yaslı lı k, lı k. * Acıolma durumu. lı * Acı iş mak i. * Baş bir kimsenin veya canlın mutsuzluğ karşduyulan üzüntü, merhamet. ka nı una ı acı mak * Tadı duruma gelmek, acı mak. acı laş * Acı ağlı lı rıolmak. , * Baş nıacına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak. kasın sı

acı lı k

acı k lı lı acı ma

* Baş nıuğ ğveya uğ kasın radı ı rayacağkötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. ı * Bir ş vermeye kı eyi yamamak veya verdiğ elden çı ğ üzülmek. ine, kardına ı acı z ması * Acı katı maz, yürekli, merhametsiz.

acı zca ması * Acı z olarak, acı z bir biçimde, zalimce, zalimane. ması ması acı zlı ması k * Acı olma durumu, merhametsizlik, zulüm. maz acı k mı acı msı * Buğ tarlaları yetiş tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir. day nda en, * Acı yakı tadı ya n olan, tadı acı az olan, acı rak. mtı * Dokunaklı .

acı rak mtı * Acı . msı acı nacak * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek. acı ölmek ndan * açlı ölmek. ktan * çok acı kmak. acı rma ndı * Acı rmak iş ndı i. acı rmak ndı * Bir kimsenin acı na yol açmak, merhamete getirmek. ması acılacak nı * Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek durumda bulunan. acılma nı * Acılmak iş nı i. acılmak nı * Acı nmak iş konu olmak. ine acı nma acı nmak * Acı nmak iş i. * Acı iş konu olmak. mak ine * Baş nıhesabı üzülmek, yazı kasın na klanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek. * Az acı mtı , acı rak. * Yaban turpu. acıçı sı kmak * olumsuz, kötü sonucu ortaya çı kmak. acıiçine (veya yüreğ çökmek (veya iş sı ine) lemek) * bir ş acını çok duymak. eyin sı pek

acı rak acı rga

* olmadan olacağdüş ı ünerek çok üzülmek. acına dayanamamak sı * bir kimse bir yakınıölümünden büyük üzüntü duymak. nın acını sı almak * acı ı gidermek. lını ğ * sıyı zı dindirmek. * kederini azaltmak. acını rı basmak sı bağna *ş ikâyet etmeden üzüntüye katlanmak. acını sı çekmek * yapı yanlıbir iş kötü sonucunu görmek. lan ş in acını karmak sı çı * (tat için) acı ı yok etmek. lını ğ * uğ ğmaddî veya manevî zararı ı radı ı karş layacak bir iş yapmak. * öç almak, intikam almak. acını sı görmek * bir yakını ölümünü görmek. nın acız sı * Tadı olmayan. acı * Ağ, sı duyulmayan. rı zı * Üzüntü, sıntı kı olmayan, kedersiz. * Acı iş tmak i veya biçimi. * Acı iş tmak i. * Acı vermek. lı k * Ağ ve sı duyması sebep olmak. rı zı na * Acı duygusu olan (kimse). ma * Acı iş mak i veya biçimi. acibe acil * Hiç görülmemişalılmamış ı veya yadı , ş ı ş aş , lacak rganacak ş ey. * İ ivedili. vedi,

acı tı ş acı tma acı tmak

acıcı yı acış yı

acil servis * (hastanelerde) Vakit yitirilmeden bakı lması gereken hastalarıilk tedavilerinin yapı ğyer. n ldı ı acil ş dilemek ifalar * hastanı kı sürede iyileş dileğ bulunmak. n sa mesi inde acilen aciyo * Hemen, hiç zaman yitirmeden, tez elden, gecikmeden, ivedilikle. * Bkz. acyo.

aciz

* Gücü bir iş yetmez olanıdurumu, güçsüzlük. e n * Beceriksizlik. * Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu. * Gücü bir iş yetmez olan, güçsüz. e * Beceriksiz.

âciz

âciz kalmak * çok uğ maya rağ o işyapamamak. raş men i âcizane * Söz söyleyen kimsenin kendi yaptı nı kları abartmamak için kullandı "acizlere yakı biçimde" ğ ı ş acak anlamı bir nezaket sözü. nda âcizleri âcizlik acube acul * Tez canlı tez, ivecen. , içi * Hı , çabuk. zlı acun * Dünya. acur acur * Bkz. ajur. * Alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanı bir söz. lan * Beceriksizlik, güçsüzlük. * Tuhaf kimse.

* Kabakgillerden, kabuğ çizgili ve tüylü, sarı rak, yeşveya sarı u mtı il , üzeri yeşlekeli, irice bir çeş hı il it yar (Cucumis flexuosus). acurlu acuze acyo * Herhangi bir paranıgerçek değ n eriyle sürüm değ arası veya bir ticaret senedinin üzerinde yazı eri nda lı miktar ile indirimden sonraki tutarı nda doğ fark. arası an * Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alı komisyon. nan * Senetli kredi iş lemlerinde bankaları yaptı tahsilât. n kları acyocu * Borsa veya piyasada tahvil için çeş hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse. itli * Bkz. ajurlu. * Huysuz, çirkin, yaş kadı cadı . lı n, karı

acz içinde olmak * gücü yetmemek, becerememek. acze düş mek * çaresiz kalmak, elinden birş gelmemek. ey aç

* Yemek yeme ihtiyacı veya yemesi gereken, tok karş . olan ı tı * Yiyecek bulamayan, yoksul kimse. * Gözü doymaz, haris. * Çok istekli, çok hevesli. * Karnı doymamıolarak. ş -aç / -eç *İ simden isim ve sı yapma eki: bakr-aç, top-aç, kı vb. fat r-aç * Fiilden sı yapma eki: gül-eç vb. fat * Fiilden isim yapma eki: tı say-aç, sür-eç vb. ka-ç, aç acı na * aç olarak, bir ş yemeden. ey

aç açıkalmak k * yoksulluk içinde, evsiz barksıkalmak. z aç ayı oynamaz * kendisinden iş beklenilen kimseden emeğ karş ğesirgenmemelidir. inin ıı lı aç bı rakmak * yiyecek vermemek veya karnı doyurması engel olmak. nı na aç bîilâç * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı * Sürekli olarak aç ve bakı z. msı

aç doymam, tok acı kmam sanı r * aç insan elde ettiğ inden çoğ ister, varlı insan ise var olanla yetinir gibi görünür. unu klı aç doyurmak * yoksulları beslemek. aç gezmektense tok ölmek yeğ dir * yoksulluk ölümden de beterdir. aç göz aç gözlü aç gözlü * karş . ı tı aç gözlülük * Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakı ş davranı doymazlı tamahkârlı tamah. acak ş , k, k, aç gözlülük * karş . ı tı aç gözlülük etmek * bir ş karşaş istek duymak, doyumsuzca davranmak, tamahkârlıetmek. eye ıı rı k aç gözünü, açarlar gözünü * "uğ ı uyanıbulunmak gerekir, yoksa umulmadıbir anda büyük zararlarla yüz yüze gelirsin" raş larda k k anlamı kullanı nda lı r. aç kalmak * karnı doyuramamak. nı * yoksulluğ düş a mek. * Gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris. * Mala veya yiyecek içecek ş eylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz.

aç karnı na * mide boş henüz birş yiyip içmemiş ken ey ken. aç kurt gibi (yemek, üş mek veya saldı üş rmak) * büyük bir istekle. aç susuz kalmak * yoksulluktan yaş ayamayacak bir duruma gelmek, yoksul bir duruma düş mek. aç tavuk kendini arpa ambarı sanı nda r * insanlar, yokluğ yoksulluğ çektikleri ş için olmayacak hayaller, düş kurar. unu, unu eyler ler açacak * Açmaya yarayan araç. * Anahtar. * Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki, açelya, azelya. * Açmak iş yapan. ini * Oynak kemiklerin arası ndaki açı geniş ları letmeye yarayan kasları genel adı n , büken karş . ı tı * Anahtar. * İtah açmak için yemekten önce içilen alkollü içki, aperitif. ş * Bkz. açalya. * Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğ runun oluş turduğ çıntı u kı . * Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çı iki yarı doğ kan m runun oluş turduğ geometrik biçim, u * Görüşbakı yön. , m,

açalya açan

açar

açelya açı zaviye.

açı ölçüm * Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik. açı cı * Açmak iş yapan. ini

açı alı ğ nmak a * görevine son verilmek. açı alma ğ a * bir görevliyi geçici bir süre iş alma. ten açı almak ğ a * görevine son vermek. açı çı ğ karmak a * iş inden çı karmak. açı çı ğ kmak a * belli olmak, anlaş ı lmak. * iş inden çı lmak. karı açı vurmak ğ a * belli etmek, ortaya çı karmak. * gizli bir durumu ortaya çı karmak.

açı çı ğ kmak ı * saklamakla görevli bulunduğ paranıveya malıeksik olduğ anlaş u n n u ı lmak. açını ğ kapatmak ı * eksiğ tamamlamak. ini açı k * Açı şkapalı lmı , olmayan, kapalı ı. karş tı * Engelsiz. * Örtüsüz, çı plak. * Boş . * Görevlisi olmayan, boş , görev), münhal. (iş * Aralı çok. ğ ı * İler durumda olan. ş * Kolay anlaş r, vazı ı lı h. * Gizliliğolmayan, olduğ gibi görünen. i u * Her türlü düş ünceyi hoş görüyle karş ı layabilen, etkisinde kalabilen. * (renk için) Koyu olmayan. * (kitap, resim, film için) Seviş sahnelerini bütün çı ğ anlatan. me plaklıyla ı * Kapalı olmayan (hava, iş yeri). * Belli bir yerin biraz uzağ ı . * Denizin kıdan uzakça olan yeri. yı * Doğ olarak, açı ru kça. * Bir ihtiyacıkarş n ı lanamaması durumu. açıaçı k k * Saklamaksın, gizli yer bı zı rakmaksın, içtenlikle. zı

açıağ k ı l * Koyunlarıve keçilerin barı rı kları açı etrafı duvar veya ölü çitlerle çevrili basit barı n ndıldı üstü k, taş nak. açıağ k ı zlı * Aptal, sersem, ahmak. açıalı k nla * baş ve övünç ile. arı açıartı k rma * Bir malısatında alılar arası fiyat artı yarına dayanan satı n ş ı cı nda rma ş ı ş . açıbilet k * Yolculuklarda dönüş tarihi kararlaşrı tılmamı belirli bir dönem için geçerli, gidiş ş , dönüş bileti.

açıbono k * Para hanesi boş rakı imza edilen bono. bı larak açıbono vermek k * sırsıyetki tanı nı z mak. açıbölge k * Gümrük sırlamaların olmadı bölge, serbest bölge, serbest mı ka. nı nı ğ ı ntı açıcelse k * Açıduruş k ma. açıciro k açıçek k * Üzerine para miktarı lmamı çek. yazı ş , açıdeniz k * Senet veya çek arkası kime ödeneceğbelirtilmeden imzalanma yoluyla yapı ciro. na i lan

* Denizin, kara suların dında kalan bölümü. nı ş ı * Yakıkaralarla çevrili olmayan deniz, engin. n açıdevre k *İ çinden sürekli akı geçmeyecek bir yalı m tkanla kesilmiş elektrik devresi. açıdolaş sistemi k ı m * Genellikle bütün eklem bacaklı ve birçok yumuş larda akçada bulunan atardamar ve kan boş undan luğ oluş açıbir dolaş sistemi. muş k ı m açıduruş k ma * Mahkemede herkesin duruş dinleyebileceğoturum. mayı i açıdüş k me * Yağ güreş pehlivanıkıüstü düş yenilmiş lması lı te n ç erek sayı . açıeksiltme k * Yaptılacak bir iş veya satıalı rı in n nacak bir malıucuza sağ n lanması iş için i yapacak veya malı satacak kiş iler arası fiyat düş nda ürme yarına dayanan iş ş ı lem. açıelli k * Cömert.

açıellilik k * Cömertlik. açıfikirli k * Olayları özellikle yenilikleri iyi anlayı gereğgibi karş ve p i ı layabilen, düş ündüğ olduğ gibi söyleyebilen ünü u (kimse). açıfikirlilik k * Açıfikirli olma durumu. k açıhava k * Bulutsuz hava. * Bahçe, park gibi yapı şolan yer. dı ı açıhava sineması k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı sinema. açıhava tiyatrosu k * Yazı veya iklimi elverişyerlerde sürekli olarak çalı üstü açı yanları n li ş an, k, kapalı tiyatro. açıhece k * Ünlü ile biten hece.

açıhesap k * Peş para veya bono vermeden yapı alıveriş in lan ş . açıimza k * Üzeri boş rakı bir kâğ n altı dolduracak olana güvenilerek atı imza. bı lan ı dı na, lan açıiş k letme * Maden yatağ örten verimsiz topraklar kaldıldı sonra açıhavada yapı iş ı nı rı ktan k lan letme. açıkahverengi k * Kahverenginin bir veya birkaç ton açı. ğ ı açıkalp ameliyatı k * Kalbin içi açı lmadan önce dolaş sun'î kalp denilen bir aygı devredildikten sonra yapı kalp ameliyatı ı m ta lan . açıkalpli k

* Bkz. açıyürekli. k açıkalplilik k * Bkz. açıyüreklilik. k açıkapamak k * (bütçe) gider fazlası para sağ nı layarak gidermek. açıkapı rakmak k bı * gereğ inde, bir konuya yeniden dönebilme imkânı rakmak, kesip atmamak. bı açıkapı k politikası * Yabancı malları ülkeye serbestçe sokma politikası bir . açıkapı k siyaseti * Açıkapı k politikası . açıkonuş k mak * gerçeğçekinmeden söylemek. i açıkredi k * Bankalarıgüvendikleri müş n terilere rehin, ipotek veya kefil istemeksizin verdikleri borç para. açıliman k * Bütün gemilerin formalite yönünden kolayca girip çı kları ktı liman. * Hava ş artları kolayca etkilenen liman. ndan açımaaş k ı * Görevinden alı birine yasaca tanı belirli bir süre içinde ödenen aylı nan nan, k. açımavi k * Mavinin bir ton açı. ğ ı açımektup k * Zarfı şrı yapı lmamımektup. tı ş * Yazı ğkimseye gönderilmeyip bası yoluyla açı ldı ı n klanan mektup. açıolmak k * (o yerde) kendisi her zaman iyi karş ı lanmak. açıordugâh k * Kı kurulan ordugâh. rda açıoturum k * Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konularıveya sorunlarıherkesin izleyebileceğbir biçimde açıolarak n n i k tartıldı toplantı ş ğ ı ı . açıoy k * Verenin adı gösteren ve konuş sorun üzerindeki düş nı ulan üncesini belli edecek yolda verilen oy.

açıöğ k retim * Ders konuları radyo ve televizyon gibi araçlarla yayı mlanan veya posta ile ilgililere ulaşrı öğ tılan retim yöntemi. açıönerme k *İ çerisinde değken bulunan ve bu değkenin alacağdeğ doğ u veya yanlı ğkesinleş önerme. iş iş ı erle ruluğ şı lı en açıpazar k * Gümrük kaydı olmayan, her devletin malı serbestçe satabileceğş veya ülke. nı i ehir açıpembe k * Pembenin bir ton açı. ğ ı

açıpoliçe k * Eksik bilgileri sonradan tamamlanmak üzere düzenlenen poliçe. açırejim k * Parlâmenter rejim. açısaçı k k * Göreneğ aykı derecede çı veya örtüsüz. e rı plak açısaçıkonuş k k mak * cinsî konularla ilgili sözler söylemek. açısarı k * Sarın bir ton açı. nı ğ ı açısayı k m * Bir seçim sonunda verilen oyları açıolarak sayı , aleni tadat. n k lması açıseçik k * Çok açı çok belirgin. k, açısenet k * Bkz. açıbono. k açısöylemek k * anlaş ı lmamıyönünü bı ş rakmadan anlatmak veya çekinmeden söylemek. açısözlü k * Her ş olduğ gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen. eyi u açısözlülük k * Açısözlü olma durumu. k açış k ehir * Düş saldısı karşsavunma önlemleri alı man rına ı nmamı içinde herhangi bir askerî hedef bulunmayan ve bu ş , durumu önceden ilân edilmiş olan ş ehir. açıtaş k ı t * Üstü örtülmemiş ı taş (araba, otomobil vb.). t açıteş k ekkür * Herhangi birine basıyoluyla edilen teş n ekkür. açıtohumlular k * Tohumları kozalak pulları üzerinde açıolarak bulunan çiçekli bitkilerin ayrı ğiki büyük daldan biri. k ldı ı açıtribün k * Açıhavadaki spor müsabakaları seyircilerin oturduğ ve üstü kapalı k nda u olmayan bölüm. açıtutmak k * bir iş yerinin çalır durumunu sürdürmek. ş ı açıvermek k * gelir, gideri karş ı lamamak. * gizlenmek istenen bir olayı düş , bir ünceyi veya durumu elde olmayarak ortaya koymak, açı klamak. açıyara k açıyeş k il * Kapanmamı sürekli iş ş , leyen yara. * Yeş bir ton açı. ilin ğ ı

açıyürekle k * özü sözü bir olarak, hiçbir ş saklamaksın. ey zı açıyürekli k * Düş ündüğ olduğ gibi söyleyen, içi temiz, gizli yönü olmayan (kimse), samimî, açıkalpli. ünü u k açıyüreklilik k * Açıyürekli olma durumu, samimiyet, açıkalplilik. k k açızaman k * Tutkalı yüzeye sürüldüğ an ile pres edilip, sılması n ü kı gereken an arası geçen süre. nda açı ı kağ z açı kça * Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris). * Gizli bir yönü kalmaksın, kolay anlaşr bir biçimde. zı ı lı

açı kçası * Doğ rusu, açıolanı k , anlaşr biçimi, gizli kapaklı ı lı olmayan yanı . * Açıolarak. k açı kçı açı kgöz * Uyanıdavranarak çı nı layan, imkânlardan kurnazca yararlanması bilen. k karı sağ nı açı kgözlük * Açı kgözlülük. açı kgözlülük * Açı olanı durumu, açı kgöz n kgöze yakı ş davranı acak ş . açı klama * Açı klamak iş izah. i, * Borsada fiyat dalgalanmaları yararlanarak açı para kazanan (kimse). ndan ktan

açı klama cümlesi * Bir önceki cümleyle bağ kuran yani, demek ki, öyle ki gibi bağ cı baş lantı layılarla layan, söz konusu duygu veya düş ünceyi bütünleyen cümle. açı klama yapmak * herhangi bir konuyu aydı ğ kavuş nlı a turmak amacı konuş veya yazmak. yla mak açı klamak * Bir konuyla ilgili olarak gerekli bilgileri vermek, izah etmek. * Bir sorunla ilgili olarak aydı cı vermek, tavzih etmek. nlatı bilgi * Bir sözün, bir yazın ne anlatmak istediğ belirtmek, yorumlamak. nı ini * Açı söylemek, ifş etmek. kça a * Belirtmek, göstermek, açı vurmak, izhar etmek. ğ a açı klamalı * Birtakı açı m klamalarla anlaş ı , öğ lması renilmesi kolaylaşrı şizahlı tılmı , . açı klanan * Açı klamalar sonunda ortaya çı kması beklenen kavram. açı klanma * Açı klanmak iş i. açı klanmak

* Açı klamak işyapı i lmak, izah edilmek, ifş edilmek. a açı livası klar * İi gücü olmayan, boş kalan kimse. ş ta açı livası klar * iş i gücü olmayan, boş kalan kimse. ta açı livası klar olmak * iş bulamayarak iş ve kazançsıkalmak. siz z açı ma klaş * Açı mak durumu almak. klaş açı mak klaş * Açıduruma gelmek. k * Rengi açı lmak. açı tı klaşrma * Açı tı iş klaşrmak i. açı tı klaşrmak * Açıduruma getirmek. k * Rengini açtı rmak. açı klatma * Açı klatmak iş i. açı klatmak * Açı klaması sağ nı lamak. açı klayan * Açı klamalar sonucunda elde edilen kavram.

açı cı klayı * Bir sorunu gerekli açı ğ kavuş klı a turan. * Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açı klayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı anı ile lacaktı cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adın açı cıd ı r" nı klayısır. açı ş klayı * Açı klamak işveya biçimi. i açı ğ kavuş klı a turmak * (bir konu veya sorunu) aydı nlatmak, kapalı lı kurtarmak, anlaş r duruma getirmek. ktan ı lı açı k klı * Açıolma durumu. k * Uzaklı mesafe. k, * Örtüsüz, çı yer. plak * Boş geniş ve yer. * Bir yerin uzaklara kadar bakı labilecek ve bakanı içinde ferahlıdoğ n k uracak durumda olması . * Gerçeğolduğ gibi yansı durumu. i u tma * Bir söz veya yazı maksadı açıolması da n k özelliğ vuzuh. i, * Dürbün, fotoğ makinesi gibi optik araçlarda ağ çapışı girebildiğdelik. raf ı z , ığ ın i

açı k getirmek (veya kazandı klı rmak) * (bir konu veya sorunu) anlaş r duruma getirmek. ı lı açı kölçer klı * Bir mikroskobun açı ğ ölçmeye yarayan alet. klını ı açı bı kta rakmak

* iş görev vermemek, yersiz yurtsuz bı ve rakmak veya birkaç kiş birlikte sağ iye lanan bir iyilikten birini yararlandı rmamak. açı kalmak (veya olmak) kta * iş görev bulamamak, yersiz yurtsuz kalmak veya birkaç kiş birlikte eriş i bir iyilikten ve inin tiğ yararlanamamak. açı ktan * Bir yerin uzağ ı ndan. * Sı ve aş gözetilmeden, dı dan atayarak. ra ama ş arı * Emek ve para harcamadan.

açı (para) kazanmak ktan * emek ve sermaye olmadan para kazanmak. açı açı ktan ğ a * Belirgin olarak, göz göre göre. açı kazanmak ktan * emek ve sermaye koymadan kazanç sağ lamak. açı para almak ktan * bir iş veya mal için, kararlaşrı ş tılmıücret veya değ dında para almak. er ş ı açı tayin ktan * Derece ve belli bir sı gözetilmeksizin yapı atama. ra lan açı lama açı lı m ölçülür. * Açı lma. * Bir yı zla gök ekvatoru arası ldı ndaki uzaklı kuzeye doğ olanı , güneye doğ olanı eksi iş k; ru artı ru da aretiyle *İ leride, içlerinde en uygununun seçilebilmesi için, güç bir sahnenin çeş açı itli lardan çekiminin yapı . lması

açı saçı lı lmak p * (kadıiçin) çok açısaçıgiyinmeye baş n k k lamak. * (kadıiçin) eskisine göre ölçüsüz davranı n ş bulunmaya ba ş larda lamak. açı lı ş * Açı işveya biçimi. lmak i * Yeni bir yapın, yerin veya yeni bir kuruluş çalı nı un ş maya baş laması at. , küş

açı konuş lı ş ması * Herhangi bir toplantın açı nı lması rası yapı ilk konuş sı nda lan ma. açı töreni lı ş * Bir açıı lıkutlamak için yapı toplantı ş lan , resmiküş at. açı lma * Açı iş lmak i. * Bir film çekiminde karanlı baş p gittikçe aydı kta layı nlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. * Bir grupta, sı n jimnastik alı rmaları dağ k düzene girmesi. raları ş tı için ı nı * Çatlama. * Açmak iş lmak veya açmak iş konu olmak. i yapı ine * (renk için) Koyuluğ yitirmek. unu * Kendine gelmek, biraz iyileş mek, ferahlamak. * (gemi) Gitmek, uzaklaş mak. * Sılması kı , çekinmesi, tutukluğ kalmamak. u * (kuruluş için) İ kez veya yeniden iş baş lar lk e lamak.

açı lmak

* İini gereğ ş inden veya götürebileceğ inden geniş tutmak. * Geniş lemek, bollaş mak. * Delinmek, yı lmak. rtı * (sis, karanlı duman için) Dağ k, ı lmak, yoğ unluğ yitirmek. unu * Gereken güce ulaş mak. * Sı nı rrı, üzüntüsünü, sorunları birine söylemek. nı * (pencere, kapı için) Geçit vermek. , yol * Ayrı ya girmek. ntı * (yüzerken) Kıdan uzaklaş yı mak. açı m * Açma, açı , küş lı at. ş açı mlama * Açı mlamak iş teş ş i, rih, erh. açı mlamak * Bir sorunu veya konuyu ele alıen ince noktaları kadar gözden geçirerek anlatmak, ş etmek, teş p na erh rih etmek. açı mlanma * Açı mlanmak iş i. açı mlanmak * Açı mlamak iş konu olmak. ine açı rma ndı * Açı rmak iş ndı i. açı rmak ndı * Açı nması sağ nı lamak. * Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak. açım nı * Açı nmak iş inkiş i, af. * Bir cismin yüzeylerinin açı bir düzlem üzerine yayı . lı p lması * Açı nmak iş i. * Geliş mek. * (tohum, hastalıiçin) İ k çindeki yetenekler uyanarak amacı varmak, geliş na mek, inkiş etmek. af * Açı nsamak işistikş i, af.

açı nma açı nmak

açı nsama

açı nsamak * Bir yerin özelliklerini ortaya çı karmak için araşrma ve inceleme yapmak, istikş etmek. tı af açı ortay * Bir açı bölgeyi, ölçüleri birbirine eş olan iki açı bölgeye ayı doğ sal it sal ran ru. açı düzlemi ortay * İ düzlemli bir açı iki komş ve eş açı bölen düzlem. ki yı u it ya açı ölçer açı sal * Bkz. iletki. * Açı ilgili. ile

açı bölge sal * Açı iç bölgesinin birleş ile iminden oluş düzlem parçası an . açı çap sal * Ay ve Güneş gök cisimlerinin iki doğ arası gibi rusu ndaki açı . açı hı sal z * Hareket eden bir cismi duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı açı tiren ru nı ğ . ı açı ivme sal * Açı hın birim zamanda değen niceliğ sal zı iş i. açı sapma sal * Belli bir açı düzeyinde gerçekleş sapma. en açı uzaklı sal k * Gök cisimlerinin (yı z veya gezegen) birbirlerinin karş ma düzlemine göre uzaklı. ldı ı laş ğ ı açı yol sal * Hareket eden cismin birim zamanda gözlemciye göre aldı yol. ğ ı açı ş * Açmak iş i veya biçimi. * Bir kuruluş çalı u ş maya baş latma.

açıkonuş ş ması * Herhangi bir toplantı baş yı latmak için yapı ilk konuş lan ma. açı t açkı * Bir duvarda açıbı lmıbulunan kapı k rakı ş , pencere, kemerleme benzeri açı k. klı * Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleş parlatma, perdah. tirip * Demircilikte delik büyütmekte kullanı araç. lan * Anahtar ve her türlü açma aracı . * Açkı yapan (kimse), perdahçı . * Anahtarcı . * Açkı lamak iş i.

açkı cı

açkı lama

açkı lamak * Açkı parlatmak. ile açkı lanma * Açkı lanmak iş i. açkı lanmak * Açkı lmak, perdahlanmak. yapı açkı latma * Açkı latmak iş i. açkı latmak * Açkı i yaptı iş rmak, perdahlatmak. açkı lı * Açkı lmı perdahlanmı perdahlı yapı ş , ş , . açkız sı

* Açkı lmamı perdahlanmamı perdahsı yapı ş , ş , z. açlı öldürmek ğ ı * açlıhissini geçiş k tirmek, yatı rmak. ş tı açlı k * Aç olma durumu. * Kık. tlı * Yoksulluk. * Aş istek içinde bulunmak. ı rı

açlıçekmek k * yoksulluk içinde bulunmak. açlıgrevi k * Kendisine veya baş na yapı bir haksı ğprotesto için bir kimsenin aç durarak gösterdiğtepki. kaları lan zlı ı i açlı gözü (veya gözleri) kararmak (veya dönmek) ktan * çok acı kmak. açlı imanı ktan gevremek * çok acı kmak. açlı nefesi kokmak ktan * yoksulluk içinde bulunmak. açlı ölmek ktan * dayanı derecede acı lmaz kmak, çok acı kmak. açlı ölmeyecek kadar ktan * (yiyecek, içecek için) pek az (yemek, içmek). * gereğ inden az. açma * Açmak iş i. * Orman içinde ağ kesme veya yakma yoluyla tarı elverişbir duruma getirilen arazi. aç ma li * Bir çeş susamsı kalı yağ simit. it z, nca lı * Açma yapan veya satan kimse. açmak * Bir ş kapalı eyi durumdan kurtarmak. * Bir ş kapağ veya örtüsünü kaldı eyin ı nı rmak. * Engeli kaldı rmak. * Sarı şkatlanmı örtülmüş lmı , ş , veya iliklenmiş olan ş eyleri bu durumdan kurtarmak. * Oyarak veya kazarak çukur, delik oluş turmak. * Tı bir ş bu durumdan kurtarmak. kalı eyi, * Çevresini geniş letmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. tı * Yarmak. * Düğ veya dolaş ş ş çözmek. ümü mıbir eyi * Bir kuruluş bir iş u, yerini, bir yeri iş veya ilk defa kullanı duruma getirmek. ler lı r * Bir aygı, bir düzeni vb.lerini çalır duruma getirmek. tı ş ı * Alıverişbaş ş i latmak. * Rengin koyuluğ azaltmak. unu * Yakı ş mak, güzel göstermek. * Ferahlıvermek. k * Bir konu ile ilgili konuş mak. * Savaş almak, fethetmek. la * Avunmak veya danı ş için söylemek. mak * Yapmak, düzenlemek.

açmacı

* Ayı rmak, tahsis etmek. * Sılganlını kı ğ , utangaçlını ı ğ gidermek. ı * Görünür duruma getirmek. * (hava için) Bulutlarıdağ n ı yla gök yüzü aydı lması nlanmak. * Geçit vermek. * İ dökmek. çini açmalı k açmaz * Satranç oyununda ş koruyan taş ahı lardan birinin yerinden oynatı lmaması durumu. *İ çinden zor çılı kı durum. r * (tulûatta) Karş ndakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylını ı sı ğ veren söz. ı açmaz halatı * Gemilerin limana bağ lanması sahilden esecek rüzgârla rı mdan uzaklaş ve htı maması kıya dikine için yı bağ lanan halat. açmaza düş mek * içinden çılması durumda kalmak. kı güç açmaza getirmek (veya düş ürmek) * düzen, hile yapmak, bir kimseyi oyuna getirmek, zor duruma sokmak. açmazlı k * Açmaz olma durumu. * Ağ pek sı olma durumu, ketumiyet. zı kı açtı zı, yumdu gözünü ağ nı * öfkelenerek veya kı zarak ağ sözler söyledi. ı r açtı rma * Açtı rmak iş i. * Kiri çı karmak veya eş iyice temizlemek için kullanı her türlü madde. yayı lan

açtı kutuyu, söyletme kötüyü rma * kötü konuş abilecek birine, bildiklerini açı klama fı verilmemesi gerektiğ öğ rsatı ini ütler. açtı rmak * Açmak iş yaptı ini rmak. ad * Bir kimseyi, bir ş anlatmaya, tanı eyi mlamaya, açı klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağ aç, düş ünce, iyilik, Ahmet, Ertuğ birer addı rul r. * Herkesçe tanı ş nmıveya iş itilmiş olma durumu, ün, nam, ş öhret. * Anı değ önem. lacak er, *İ sim. ad ad almak * Sayma, sayı lma. * kendisine ad verilmek. * ün kazanma.

ad bilimi

* Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî geliş dil ve kültür sorunları sı me, açından inceleyen bilim dalı . ad cümlesi * Bkz. isim cümlesi.

ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekilmek * ad çekmek iş lmak. i yapı ad çekimi * Bkz. isim çekimi. ad çekme * Ad çekmek iş kur'a. i, ad çekmek * raslantı ve talihe bağ bir ayı yapmak için, her birinde birer ad yazı ş ı ya lı rma lmıkâğ tlardan birini çekmek, kur'a çekmek. ad çekmeye girmek * kur'aya tâbi olmak. * oyunun baş cı oyuncular arası alan seçimi, baş atıveya karş langında, nda lama ş ı ı hakkı öncelik lama için sağ layan iş . ad çektirmek * ad çekmek iş yaptı ini rmak. ad değ imi iş * Bkz. mecazimürsel. ad durumu * Bkz. isim hâli. ad gövdesi * Bkz. isim gövdesi. ad koymak * çağ ı veya anmak için bir canlı bir yere, bir ş ad vermek, adlandı rmak ya, eye rmak, isim koymak, tesmiye etmek. ad kökü * Bkz. isim kökü.

ad takmak * adlandı rmak, ad koymak. ad tamlaması * Bkz. isim tamlaması . ad vermek * ad koymak, adlandı rmak, tesmiye etmek. * bir işkimin yaptını i ğ söylemek. ı ad yapmak * isim yapmak. ada * Her yanı ile çevrilmiş parçası su kara . * Trafiğ açıbir yol üzerinde sola dönüş sağ e k leri layan, sağ tarafta veya yol ortası yer alan kaldım taş nda rı ı yla ayrı ş lmıalan. * Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapı topluluğ lar u. ada balı ğ ı * Bkz. amber balı. ğ ı

ada çayı * Ballı babagillerden, yurdumuzda çok yetiş tüylü ve beyazı rak yaprakları ı bir bitki (Salvia en mtı olan tı rlı oflicinalis). * Bu bitkiden yapı sı içecek. lan cak ada gibi gemi * pek büyük (gemi). ada soğ anı * Zambakgillerden, soğ ndan ilâç olarak yararlanı birtakı maddeler elde edilen çok yık bir bitki anı lan m llı (Urginea maritima). ada tavş anı * Evcil cinsleri de olan tavş yakıbir kemirici memeli (Oryetolagus cuniculus). ana n adabı eret muaş * Terbiyeli, ince davranmak için tutulması gereken yollar, davranıtöresi, davranıbilgisi, topluluk töresi, ş ş görgü. adacı k adacı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşnominalizm. unu , adagio * Yavaş ı , ağ olarak. r * Bu biçimde çalı beste. nan adak * Adamak iş i veya adanı ş nezir. lan ey, adak adamak * bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak. adaklama * Adaklamak durumu. * Küçük ada.

adaklamak * Küçük çocuk yürümeye baş lamak. adaklanma * Adaklanmak iş i veya durumu. adaklanmak * Niş duruma gelmek, niş anlı anlanmak. adaklı * Adağolan, adak adamıolan. ı ş * Niş , yavuklu, sözlü. anlı * Adak olarak ayrı ş lmı(hayvan). * Adak adanan yer. * Adağolmayan, adak adamamıolan. ı ş * Niş olmayan. anlı

adaklı k

adaksı z

adale

* Kas. adaleli * Kaslı , kasları kı miş sı, geliş . adalesiz adalet * Kassı z. * Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğ ruluk, türe. * Bu işuygulayan, yerine getiren devlet kuruluş . i ları * Herkese kendine uygun düş kendi hakkı eni, olanı verme.

adalet dağ ı tmak * kanunlarısaydı hakları n ğ ı sahiplerine vermek, tanı nmak. adalet divanı * Devletler arası ndaki birtakı hukuk anlaş kları bakan ve merkezi La Haye'de bulunan uluslar arası m mazlı na mahkeme. adalet kapı sı * Hak ve hukukun aranması baş için vurulan merci, mahkeme. adalet mahkemesi * Bkz. adliye mahkemesi. adalet örgütü * Adliye teş . kilâtı adalet sarayı * Mahkemelerin bulunduğ büyük yapı u . adalete teslim etmek * sanı, adalet iş ğ ı leriyle uğ an kuruluş götürmek. raş a adalete teslim olmak * sanı adalet iş k, leriyle uğ an kuruluş gidip hakkı gerekli iş raş a nda lemin yapı nı lması istemek. adaletine sınmak ğ ı * (birinden) anlayı hoş ş görü, yakı k beklemek. , nlı adaletli * Adalete uygun düş veya adaletli olan, adil. en

adaletlilik * Adaletli olma durumu. adaletsiz * Adalete aykı düş veya adaleti olmayan. rı en

adaletsizlik * Adalete aykı davranı rı ş . adalı adalî * Ada halkı olan (kimse). ndan * Kas niteliğ olan; kasla ilgili olan, kası inde l. * Kasları geliş , adaleli, kaslı iyi miş . *İ nsan.

adam

* Erkek kiş i. * İ yetiş , değ kimse. yi miş erli * Birinin yanı ve iş bulunan kimse. nda inde * Birinin yararlandı, kullandı kimse. ğ ı ğ ı * Birinin sözünü dinleyen, nazı çeken kimse, kayıcı nı rı. * İ huylu, güvenilir kimse. yi * (belirsizlik zamiri yerine), Herkes, kim olursa olsun. * Görevli kimse. * (isim tamlamaları Bir alanda derin bilgisi olan veya bir alanı nda) benimseyen. * Eşkoca. , adam adama (savunma) * futbolda, basketbolda karştakı oyuncusunu kollama, rahat hareket etmesini, sayı ı m yapması engelleme. nı adam akı llı * Bkz. adamakı. llı adam almamak * son derece kalabalıolmak. k adam azmanı * Çok iri yapıkimse. lı adam baş ı na * her kiş her birine. iye, adam beğ enmemek * herkesi değ görmek. ersiz adam boyu * Yaklaş olarak normal bir adam boyunda. ı k * İ boyunca. nsan adam değ ilim * herhangi bir durumun gerçekleş memesi hâlinde, kendisinin insan sayı lamayacağanlamı kullanı ant, ı nda lan göz dağsözü. ı adam etmek * eğ itmek, yetiş tirmek, topluma yararlı duruma getirmek. * bir yeri düzene sokmak veya bir ş işyarar duruma getirmek. eyi e adam evlâdı * İ bir ailenin iyi yetiş çocuğ yi miş u. adam gibi * terbiyeli, akı uslu. llı * adamlı insanlı yaraş yolda. ğ a, ğ a ı r * iyice. adam hesabı koymak na * birine değ vermek, saygı er göstermek. adam içine çı kmak * topluluğ karı a ş mak, değ insanları bulunduğ yerlere gitmek, eşdosta gitmek. erli n u e adam içine karı ş mak * değ bir topluluğ girmek, kendisine değ verilir olmak. erli a er adam kığ (veya yokluğ tlında ı unda) * işyarar kimselerin bulunmadı durumda. e ğ ı adam kullanmak

* iyi çalı rması bilmek. ş tı nı adam olmak * geliş büyümek, şmanlamak. mek, iş * iyi yetiş mek, iyi bir duruma gelmek. adam sarrafı *İ nsanlarıkarakterini çabuk anlayacak duruma gelmiş n kimse, insan sarrafı . adam sen de! (veya yalnıadam) z * bir iş önemsenmediğ anlatmak için söylenir. in ini adam sı na geçmek (veya girmek) rası * daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değ yokken artı kendisine önem ve değ verilmek. eri k er adam yerine koymak * adamdan saymak, varlını ğ kabul etmek. ı adama * Adamak iş i. adama dönmek (veya benzemek) * düzelmek. adamak * Bir dileğ gerçekleş amacı kurban kesip yoksullara dağ in mesi yla ı veya kutsal bir güce yönelik bir niyette tmak bulunmak, nezretmek. * Kutsal saydı bir ş uğ ğ ı ey runa kendini feda etmek, ant niteliğ söz vermek. inde * Ayı rmak. adamakı llı * Gereğ inden çok, iyice. adamakla mal tükenmez * büyük vaatlerde bulunanlar için alay yollu söylenir. adamca *İ nsana yaraş biçimde. ı r * İ sayı olarak. nsan sı

adamcağ ı z * Kendisine karşsevgi veya acı duyulan adam. ı ma adamcası na * Adamca. adamcı k * Yerilen, küçümsenen; acı (kimse). nan adamcı l *İ nsandan ürkmeyen, insana alı ş ş olan, insana sokulan, sı mı cakkanlı , munis.

adamcık llı * Adamcı l olma durumu. adamdan saymak * bir kimseye değ olmadı hâlde değ vermek, saygı eri ğ ı er duymak. adamı * (bir iş ustalı yapan. i) kla adamıadı kacağ canı ksı n çı ı na çı n

* Bkz. insanı adı kacağ canı ksı n çı ı na çı n. adamıalacası n içinde, hayvanıalacası ş n dında ı * Bkz. insanı alacası n içinde, hayvanı alacası ş n dında. ı adamıiyisi alıveriş (veya iş ı belli olur n ş te baş nda) * bir kiş iyi bir insan olarak değ iyi erlendirebilmek için alıveriş veya iş ı ahlâk dı davranı ş te baş nda ş ı ş larda bulunmaması gerekir. adamı çatmak na * Bkz. tam adamı çatmak. na adamı düş na mek * (yapı bir işgüzel bir rastlantı lacak ) sonunda anlayanı uzmanı verilmiş na, na olmak. adamı göre na * kiş arası ayrı k gözeterek. iler nda calı * herkesin yeteneğ uygun olarak. ine adamı bulmak nı * Bkz. tam adamı bulmak (veya adamı düş nı na mek). adamkökü * Bkz. adamotu. adamlı k *İ nsana yakı ş durum, tutum ve davranı acak ş . * Yabanlı k.

adamlısende kalsı k n * iyilik bilmese de sen yine iyilik et. * bu işnası i l olsa sana yaptı racaklar, bari kendiliğ inden yap da onurunu koru. adamotu adamsı z * Patlı cangillerden, geniş yapraklı , kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis). * Yardı sı hizmetçisiz. mcız, * Erkeksiz, kocası z.

adamsı k zlı * Adamsıolma durumu. z a'dan z'ye kadar * baş aş ı tan ağ bütünüyle. , Adana kebabı * Kı na bolca acı yması biber katı hazı larak rlanan ş köfte. iş adanma adanmak adap * Adanmak iş i. * Adamak iş konu olmak. ine * Töre. * Yol yordam, yol yöntem.

adap erkân * Yol yöntem.

adaptasyon * Uyarlama. * Bir eseri çevrildiğdilin, konuş i ulduğ toplumun yaş ş inançları uyarlama. u ayına, ı na * Uyma. adapte * Uyarlanmı ş .

adapte etmek * uyarlamak. adapte olmak * uymak. adaptör * Bir âletin çapları birbirinden farklı parçaları birini ötekine geçirebilmek için yararlanı bağ cı olan ndan lan layı. adaş adaşk lı adatepe * Adları olanlardan her biri. aynı * Adaş olma, aynı taş durumu. adı ı ma

* Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevresindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen, aş mdan dolayı ı nı ortaya çı ş kmıtepe. adatma adatmak * Adamak iş yaptı ini rmak. adavet aday * Düş manlı yağ k. k, ı lı * Bir görev, bir iş kendini ileri süren veya baş için kaları tarafı ileri sürülen kimse. ndan * Bir iş yetiş için tirilmekte olan kimse, namzet. * Adatmak iş yaptı ini rmak.

aday adayı * Herhangi bir iş i yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylıaş k aması kazanmak amacı baş nı yla vuran kimse. * Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapı ön seçimlere adaylını lan ğ ı koyan kimse. aday göstermek * bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek: Anayasa. aday olmak * herhangi bir iş alı e nmak veya seçilmek için istekli olmak. adayavrusu * İ veya üç çifte kürekli küçük balı teknesi. ki kçı adaylını ğ koymak ı * bir iş veya göreve seçilmek için kendini ileri sürmek. adaylı k * Herhangi bir iş görev için kendini ileri sürme veya baş , bir kaları tarafı ileri sürülme, namzetlik. ndan * Bir görevde yetiş tirilme.

adcı

* Adcı öğ lı retisiyle ilgili olan. k * Bu öğ retiye bağ kimse. lı adcı lı k * Kavramları gerçek varlı olduğ kabul eden, kavram gerçekliğ karş olarak, tümel kavramları n klar unu ine ı t n yalnı nesnelerin adları zca olduğ ileri süren görüşisimcilik, nominalizm. unu , addan türeme fiil * Bkz. isimden türeme fiil. addedilme * Addedilmek iş i. addedilmek * Sayı lmak. addetme * Addetmek iş i.

addetmek * Saymak. addolunma * Addolunmak iş i veya durumu. addolunmak * Sayı lmak. adedî adem * Adetçe, sayı ca. * Yokluk, hiçlik, ölüm. * Osmanlı sözlerle birleş "-siz, -lik" anlamı kullanı ca erek nda lı r. * Dinî inançlara göre ilk yaratı insan ve ilk peygamber. lan *İ nsan, insanoğ adam. lu, *İ nsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan.

Âdem

Âdem baba *İ nsanlın babası Âdem. ğ ı , Hz. * Hapishanede çevresindeki mahkûmları haraca bağ layan kimse. * Afyonkeş . Âdem elması * Gı çıntı. rtlak kı sı Âdem evlâdı * Bkz. âdemoğ lu. Âdemci * Âdemcilik yanlı olan kimse. sı

Âdemcilik * XX. yüzyı baş simgeciliğ karşbir tepki olarak Rusya'da ortaya çı bir edebiyat akı . lı ı n nda e ı kan mı ademimerkeziyet * Yerinden yönetim. ademimerkeziyetçi * Yerinden yönetimci.

ademimerkeziyetçilik * Yerinden yönetimcilik. ademiyet âdemiyet * Yokluk. *İ nsanlı k. * Doğ dürüst insana yakır durum, adamlı ru ş ı k.

âdemoğ lu * İ denilen yaratı n hepsi. nsan kları âdemotu * Bkz. adamotu. adenit adese * Lenf düğ ümleri iltihabı . * Mercek. * Kovucuk. * Görüş derecesi, inceliğ i. * Sayı . * Herhangi bir sayı olan (ş tane. da ey), * Bir kimsenin yapmaya alı ş ş olduğ ş alı . mı u ey, ş kı * Topluluk içinde eskiden beri uyulan kural, töre. * Ay baş ı .

adet

âdet

âdet edinmek * bir ş alı k ve huy durumuna getirmek. eyi ş kanlı âdet görmek * (kadı ay başolmak. n) ı âdet olmak * öteden beri yapı olmak. lı r * bir ş gelenek durumuna gelmiş ey olmak. âdet yerini bulsun diye * gerekli görüldüğ için değ yalnıalılmıolduğ için. ü il, z ş ş ı u âdeta * Bayağ basbayağ hemen hemen, sanki. ı , ı , * Bayağyürüyüş ı le. * Sayı mı bakı ndan, sayı ca.

adetçe

adetimürettep * Bkz. tam sayı . adezyon kuvveti * Yan yana duran veya sürtünen iki cismin molekülleri arası ndaki çekiş kuvveti. adı (veya ismi) gibi bilmek * çok iyi bilmek.

adı batası (veya adı batası ca) * "yok olasıanlamı bir ilenme. " nda adı batmak * (sevilmeyen bir ş veya kimse için) unutulmak, adı lmaz olmak, artısözü edilmemek. ey anı k adı belirsiz * ünü olmayan, tanı nmayan, kim ve ne olduğ bilinmeyen. u adı okunmamak bile * birine hiç önem verilmemek. adı kmak çı * kötü bir ün kazanmak. * hakkı olmayan bir ün kazanma. adı kmıdokuza, inmez sekize çı ş * birinin bir kere adı ktı sonra onun hakkı çı ktan ndaki yaygıinanç artıkolay kolay düzelemez. n k adı deliye çı kmak * deli olmadı hâlde deli olarak tanı ğ ı nmak. adı duyulmak * tanı nmak, ünlenmek. adı geçmek * anı lmak, söz konusu olmak, ismi geçmek. * adı lmak. yazı adı rı kaldılmak * anı olmak, silinip gitmek. lmaz adı kalmak * bir kimse veya bir ş ortadan çekildikten, öldükten sonra dillerde yalnıadı ey z dolaş mak. adı ş karı mak * (kötü) bir iş birinin ilgisi bulunduğ söylenilmek. le u adı kötüye çı kmak * ünü kötü olarak yayı lmak. adı olmak * gereksiz, yersiz ünü olmak. adı sanı * bir kimsenin kimliğ i. adı üstünde * adı belli olduğ gibi. ndan u adı var * yaş amayan, yalnı hayalde var olan. zca

adı verilmek * ad takı lmak. adı l adı m * Zamir. * Yürümek için yapı ayak atı nıher biri. lan ş n ları

* Bir adı alı yol (bu uzunluk 75 cm sayı mda nan lı r). * Giriş hamle. im, * Bir gösterge ucunun eş olarak ayrı ş lmıyaylardan biri boyunca aldı yol. ğ ı * Ayakta temel duruş bir ayağ türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değtirmesi. tan, ı n iş * Teknolojide iki diş arası li ndaki aralı k. adı adı m m * Ağ ağ yavaş ı ı r r, yavaş . adı adı gezmek m m * her yerini dolaş görmek. ı p adı adı izlemek m m * arkası izlemek. ndan * gizlice takip etmek. adı atmak m * yürümek için ayağ öne doğ uzatı basmak. ı nı ru p * bir iş ilk kez giriş e mek. adı atmamak m * gitmemek, uğ ramamak, aramamak. adı baş m ı * Birbirine yakıyerlerde, sısı n k k. adı nı rmamak mı attı * bir yere girmesine engel olmak. adı nı almak mı geri * baş ğbir iş geri dönmek. ladı ı ten adı mlama * Adı mlamak iş i. adı mlamak * Adı ölçmek. mla * Bir yerde ileriye geriye doğ giderek dolaş ru mak. adı nı mları açmak * yürürken hı zlanmak. adı nı mları seyrekleş tirmek * hı yürürken adı nı zlı mları yavaş latmak. adı nı klaşrmak mları sı tı * daha küçük ve çabuk adı atarak hı yurümek, ivmek, acele etmek. mlar zlı adı k mlı * Adı uzunluğ m unda olan. * Bir yerin çok uzak olmadını ğ belirtmek için kullanı ı lı r.

adı msayar * Yürüme sı nda gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğ anlayabilmek amacı ayağ rası unu yla a takı alet, pedometre. lan adı na * o ş veya o kimsenin yerinde olarak, namı onun hesabı eyin na, na.

adı ağ na almamak nı zı * dargı k, kı nlı kı nlıgibi bir sebeple bir kimseden hiç söz etmemek. nlı rgı k, zgı k

adı almak nı * ad takı lmak, ad verilmek. adı anmak (veya anmamak) nı * birinden söz etmek (veya etmemek). adı bağlamak nı ı ş * bir baş ndan adı söylemesini istemek. kası nı adı bozmak nı * andı uymamak, andı aykıdavranmak. na na rı adı kirletmek (veya lekelemek) nı * adın kötüye çı nı kması yol açmak. na adı koymak nı * karşğ veya fiyatı kararlaşrmak. ıı lını nı tı adı taş nı ı mak * birinin adı anı yla lmak, sahip olduğ adısorumluluğ yüklenmiş u n unu olmak. adı vermek nı * birinin adı bildirmek. nı * biri tarafı salıverildiğ söylemek. ndan k ini adı sanı yla yla * bilinen ün ve niteliğ iyle. adî * Sı radan, hiçbir özelliğolmayan. i * Aş ı bayağ alçak. ağ k, lı ı , * Adı uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup olarak yapı bir tür yürüyüş mda lan .

adî adı m

adî defter * Bir iş letmenin veya ticarethanenin yaptı iş ğ lemlerinin muhasebe kayı nı geçirildiğticarî defter. ı tların i adî kesir * Bayağkesir. ı adî suçlu adil * Basit suçları leyen kimse. iş * Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrı lmayan, hakkı yerine getiren, adaletli. * Hakka uygun, haklı . * Adalete uygun olarak, hakça. * Adîleş durumu. mek

adilâne adîleş me

adîleş mek * Adî bir duruma girmek, bayağ mak. ı laş adîleş tirme * Adîleş tirmek iş i. adîleş tirmek * Adîleş mesine yol açmak.

adîlik adisyon

* Bayağ k, düş ı lı üklük, aş ı ağ k. lı * (lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap.

adlandılma rı * Adlandılmak iş rı i. adlandılmak rı * Ad vermek işyapı i lmak. adlandı rma * Adlandı iş rmak i. adlandı rmak * Bir kimseyi veya bir ş kullanarak belli etmek, ad vermek, ad koymak, tesmiye etmek. eyi * Ad koyma, ad vermeyi sağ lamak, tesmiye etmek. adlanma * Adlanmak iş i.

adlanmak * Kendisine ad verilmek. * Kötü ün kazanmak. adlaş ma adlaş mak * Ad durumuna gelmek. adlaşrma tı * Adlaşrmak iş tı i. adlaşrmak tı * Ad durumuna getirmek. adlı * Adı olan. * Ünlü. * Adlaş durumu. mak

adlı yla adı * herkesin bilip tanığbiçimde. dı ı adlı sanlı * Ünlü. adlî * Adaletle ilgili.

adlî makam * Adalet iş lerinin görüldüğ ve sonuca bağ ğkamuya ait yönetim yeri. ü landı ı adlî merci * Adaletle ilgili sorunlarıçözümü için baş n vurulan resmî daireler. adlî polis * Adliye içerisinde güvenliğsağ p adlî iş yardı olan kolluk gücü. i layı lere mcı adlî sicil

* Bir kimsenin mahkûmiyetinin olup olmadını anlaş ğ n ı ı lması konulmuş için olan kayı t yöntemi. adlî tabip * Adlî tı görevli doktor. pta adlî tatil * Her yı Temmuz ile 5 Eylül tarihleri arası kanunda yazıdurumlarıdında, hiçbir adlî iş l 20 nda, lı n ş ı lemin yapı ğsüre. lmadı ı adlî tı p adlî yı l * Tı n adalete yardı eden kolu; adaletin bu iş uğ an kuruluş bbı m le raş u. * Mahkemelerin bir yı l içindeki çalı süresi. ş ma

adlî zabı ta * Bir suç sonrası ğve suç delillerini adlî yetkililere sunan kolluk kuvveti. sanı ı adliye * Hukuk ve adalet iş lerini gören devlet kuruluş . ları * Hukuk ve âdalet iş lerinin görüldüğ resmî yapı ü . adliye encümeni * Adalet komisyonu. adliye mahkemesi * Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idarî mahkemeler dında kalan ve denetim mahkemesi ş ı olan Yargı ile hüküm mahkemeleri. tay adliye nezareti * Osmanlımparatorluğ İ unda adliye teş nıbağ olduğ en üst makam. kilâtın lı u adliye teş kilâtı * Yargı organları bu organlarıbirbirleriyle olan iliş ve n kilerini, derecelerini, görev ve yetkilerini düzenleyen ve yürüten mekanizmanıbütünü. n adliye vekâleti * Adalet bakanlı. ğ ı adliyeci adrenalin * Böbrek üstü bezlerinin etkili bir maddesi; hekimlikte damarları daraltma, bronş açma, kanamaları ları kesme gibi amaçlarla kullanı lı r. adres * Bir kimsenin arandında bulunabileceğyer, oturduğ yer. ğ ı i u * Gönderilen ş üzerine, alınıadı ve bulunduğ yeri bildirmek için yazı yazı eyin cın nı u lan . adres bı rakmak (göstermek veya vermek) * arandında bulunabileceğ oturduğ yeri bildirmek. ğ ı i, u adres defteri * Kiş ilerin kendilerine lâzı olan adresleri topladı defter. m kları adres kartı * Adres defteri. adres kitabı * Genellikle belli bir iş veya meslekte olanları iş ev adreslerini toplu olarak gösteren kitap. n ve * Adliye kuruluş meslek görevlisi. unda

adres makinesi * Posta gönderilerinin üzerine kâğ plâstik veya madenden, adres basan alet. ı t, adres rehberi * Adres defteri. adsı z * Adı olmayan, isimsiz. * Türklerde, ailesinden ayrı ğiçin artıonun adı taş ldı ı k nı ı onun adı anı hakkı yitirmiş mak, ile lmak nı olan ve ancak bir yararlıgösterince ad kazanabilen delikanlı k . adsıparmak z * Orta parmak ve serçe parmak arası ndaki parmak, yüzük parmağ ı . aerobik * Hı müzik temposu eş inde yapı vücudun çevikliğ ve hareketliliğ dayanan bir tür jimnastik. zlı liğ lan, ine ine aerobik solunum * Hücrede yalnımoleküler oksijenin kullanı ğbir solunum ş z ldı ı ekli. aerodinamik * Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanıyarattı etkiyi inceleyen bilim. n ğ ı * Aerodinamik bilim alanı ilgili. yla * Fizik biliminin gazlarıhareketini inceleyen dalı n . af * Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı ı bağlama. ş * Mazur görme veya görülme. * (görevden) çı lma. karı

af buyurun! * "affedersiniz" veya "affızı ederim" anlamı bir söz. nı rica nda af çı lmak karı * bir suçun bağlanması Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çı ı ş için karmak. af dilemek * bağlanması istemek. ı ş nı af kapsamı alı na nmak * af kanununa girmek. afacan * Zeki ve yaramaz (çocuk). afacanlaş ma * Afacanlaş iş mak i. afacanlaş mak * Yaramazlaş yaramaz, ele avuca sı mak, ğ duruma gelmek. maz afacanlı k * Afacan olma durumu, yaramazlı k. afak * Ufuklar, dört bir taraf. afakan afakî * Bkz. hafakan. * Belli bir konu üzerine olmayan (konuş dereden tepeden. ma),

* Nesnel, objektif. afakîlik * Bkz. objektiflik. afal afal afallama * Ş kıbir biçimde. aş n * Afallamak iş i.

afallamak * Ş kı ktan sersemleş aş nlı mek. afallaş ma * Afallaş iş mak i. afallaş mak * Ş kı k içinde kalmak, ş ıp bir ş yapamaz olmak. aş nlı aş rı ey afallaşrma tı * Afallaşrmak iş tı i. afallaşrmak tı * Ş kı k içinde bı aş nlı rakmak, birini ş ıp bir ş yapamaz duruma sokmak. aş rı ey afallatma * Afallatmak iş i. afallatmak * Ş kı ğ düş aş nlı a ürerek sersemleş tirmek. afat afazi aferin * Okş alkı ama, ş lama, beğ enme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo. * Eskiden öğ rencilere verilen beğ enme ve takdir kâğ . ı dı aferin almak * değ görülüp beğ erli enilmek. aferist afet * Vurguncu, dalavereci, çı nı karı bilen, çı . karcı * Doğ n sebep olduğ yım. anı u kı * Kı ran. * Çok kötü. * Güzelliğile insanıaşna çeviren, aklı baş i ş kı nı ı alan kadı ndan n. * Hastalı n dokularda yaptı bozukluk. kları ğ ı * Afete uğ şafet görmüş ramı , . * Afetler, belâlar, kı ranlar. * Bkz. söz yitimi.

afetzede

affa uğ ramak * bağlanmak, affedilmek. ı ş affedersin veya affedersiniz

* özür dilemek için söylenir. * karşçı ı kmak için söylenir. affedilme * Bağlanma. ı ş affedilmek * Bağlanmak. ı ş affetme affetmek * Bağlama. ı ş * Bağlamak. ı ş * Hoş ile karş görü ı lamak, mazur görmek. * Görev veya iş çı ten karmak.

affetmemek * bağlamamak, hoş ı ş görmemek. affetmiş sin * "hiç de öyle değ yanı il", lı yorsun" anlamı kullanı nda lı r. affettirme * Affettirmek iş i. affettirmek * Bağlanması sağ ı ş nı lamak. affettuoso * Bir parçanıyumuş ve duygulu bir biçimde çalı ı anlatı n ak nacağ nı r. affeyleme * Affeylemek iş i. affeylemek * Affetmek. affı dilemek (veya istemek) nı * bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğ nezaketle bildirmek. ini affıza sınarak nı ğ ı * "bağlayacağ za güvenerek" anlamı bir nezaket sözü. ı ş ı nı nda affolunma * Affolunmak iş i. affolunmak * Bağlanmak, affedilmek. ı ş Afgan * Afganistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. ndan n * Afganistan'a ve Afganistan halkı özgü olan. na Afganlı * Afgan. afi * Gösteriş m, caka. , çalı

afi kesmek (satmak veya yapmak) * birine karşgösteriş ı yapmak, kabadayı etmek. lı k

afif afife afili afis

*İ ffetli. * Namuslu, iffetli, saygı er (kadı değ n). * Gösteriş çalı . li, mlı * Gümüş ğ n küçüğ balını ı ü.

afiş

* Bir ş duyurmak, tanı için hazı eyi tmak rlanan, çoğ resimli duvar ilânı u .

afiş asmak * duvarlara ilân yapı rmak. ş tı afiş yutmak * yalana dolana kanmak. afiş çi * Afiş yapan sanatçı . afiş çilik afiş e * Afiş yapma sanatı . * Açı çı şduyulmuş ğ kmı a , .

afiş etmek e * açı vurmak, belirtmek, duyurmak, dile düş ğ a ürmek, reklâm etmek. afiş olmak e * (bir kimse) bilinmeyen bir yönüyle tanı nmak. afiş leme * Afiş asma iş afiş i, lemek iş i.

afiş lemek * Afiş p duyurmak. ası * Nitelemek, göstermek. afiş kalmak te * (oyun için) ilgi görerek günlerce oynanmak. afiyet * Hasta olmama durumu, sağk, esenlik. lı

afiyet bulmak * iyileş sağğ kazanmak. mek, lını ı afiyet olsun * bir ş yiyip içenlere "yarası anlamı söylenen iyi dilek sözü. ey n" nda afiyet ş olsun eker * "yarası ağ tadı yensin'" anlamı söylenir. n, ı yla z nda afiyet üzere olmak * sağklı lı , rahat yaş amak.

afiyetle afoni aforizm

* ağ tadı keyifle. ı yla, z * Bkz. Ses yitimi. * Özlü söz, özdeyiş .

aforoz

* Hristiyanlı kilise tarafı verilen "cemaatten kovma" cezası kta ndan .

aforoz etmek * kilise birliğ inden çı karmak. * darı biriyle konuş lı p mamak, yakı olmaktan çı nı karmak, ilgiyi kesip uzaklaşrmak, adı duymak bile tı nı istememek. aforozlama * Aforozlamak iş i. aforozlamak * Aforoz etmek, kovmak. aforozlu afra tafra * Çalı m. * Çalı . mlı afralı tafralı * Çalı . mlı Afrika çekirgesi * Değ ik boyda ve renkte genellikle kuzey Afrika'da ekilmemiş iş arazilerde rastlanan zararsıbir çekirge z (Locusta migratona). Afrika domuzu * Çift parmaklı lardan, kalıderili, Afrika'da yaş ve yaban domuzuna benzer bir hayvan (Phacochoerus n ayan aethiopicus). Afrika menekş esi * İ çeneklilerden, tüylü yapraklı ki , mor, pembe, beyaz renkli çiçekleri olan, evlerde saksı yetiş da tirilen çok yık bir süs bitkisi (Saintpaulia ionantha). llı Afrikalı * Afrika kökenli olan kimse. * Afrikalı oyuncu. Afrikalı lı k * Afrikalı olma. afsun afsuncu * Büyü, füsun. * Büyücü, üfürükçü. * Aforoz edilmişkovulmuşuzaklaşrı ş , , tılmı .

afsunculuk * Afsuncunun yaptı iş ğ . ı afsunlama

* Afsunlamak iş i. afsunlamak * Büyülemek. afsunlanma * Afsunlanmak iş i. afsunlanmak * Büyülenmek. afsunlu Afş ar * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. uz aft aftos * Pamukçuk. * Oynaş , metres. * Büyülü, sihirli, füsunkâr.

afur tafur * Çalı m. afur tafura gelmemek * çalı satmadan hoş m lanmamak; böyle bir davranı karştepki göstermek. ş a ı afyon * Olgunlaş mamıhaş kapsüllerine yapı çizintilerden sı sonradan katı an süt; içinde morfin ve ş haş lan zan, laş kodein gibi çok uyuş turucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanı değ bir ilâç. lan erli afyon çekmek * keyif için afyon yutmak. afyon ruhu * Yatı rı olarak kullanı afyon tentürü. ş cı tı lan afyonkeş * Keyif için afyon yutan veya çeken (kimse), afyon tiryakisi. afyonkeş lik * Afyon çekmeye düş künlük. afyonlama * Afyonlamak iş i. afyonlamak * Afyon vererek uyuş turmak, uyutmak. * Telkin yoluyla doğ düş ru ünmeyi önleyerek zararlı yola sürüklemek. bir afyonlanma * Afyonlanmak iş i. afyonlanmak * Afyonlamak işyapı i lmak. afyonlu *İ çinde afyon bulunan. * Afyon yutmuş . * Dalgı uyuş , uyuş (kimse). n, muş uk

afyonu baş vurmak ı na * aş davranı ı rı ş larda bulunacak kadar öfkelenmek, ne yaptını ğ bilememek. ı afyonunu patlatmak * kendi keyfine dalmıolan birini öfkelendirmek. ş Ag aga * Ağ a. agâh * Bilir, bilgili, haberli, uyanı k. * Gümüş kı 'ün saltması .

agâh olmak * bilgi edinmiş olmak. agami aganta emir. agaragar * Deniz yosunları çı lan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanı bir tür ndan karı lan jelâtin, jeloz. agel * Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağ kları ladı , yünden örülmüş n çember bağ kalı . agitato * Bir parçanıcanlı coş çalı ı anlatı n ve kulu nacağ nı r. * Yı veya lâçka edilmekte olan bir halatı ve zincirin kı bir süre elde tutulup bı lmaması verilen sa n sa rakı için * Güney Amerika'da yaş ayan, mavi ve yeş metalik yansı bir kuş il malı .

aglütinasyon * Kümeleş im. aglütinin agnosi * Tanızlı sı k. agnostik * Bilinemezci. * Bilinemezcilikle ilgili. * Serumda meydana gelen antikor.

agnostisizm * Bilinemezcilik. agnozi * Duyularda herhangi bir bozukluk olmaması rağ sı sisteminin belirli bir yerindeki doku na men nav bozukluğ undan ileri gelen algı kaybı yokluğ veya u. Agop'un kazı bakmak gibi * aptal aptal bakmak. agora * Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret iş lerini konuş için halkıtoplandı alan, mak n ğ ı halk meydanı .

agorafobi * Bkz. alan korkusu. agraf agrafi * Kanca, kopça. * Bkz. yazma yitimi.

agrandisman * Büyültme. agrandisör * (fotoğ lı Büyülteç. rafçı kta) agreje agreman agu * Süt çocukların neş nı elendikleri zaman çı kları kardı ses. agu bebek * Büyüdüğ hâlde bebekliğ özenen çocuklara alay yollu söylenir. ü e agucuk * Süt çocuğ u. * Süt çocuğ sevmek için söylenir. unu * Agulamak iş i. * Yeni doğ bebeklerin çı ğses. muş kardı ı * (yabancı ülkelerde) Doçent olmak için sı vermiş nav kimse, doçent. * Bir elçinin bir ülkeye atanması önce o ülkeden istenen uygun görme yazı. ndan sı

agulama

agulamak * (bebek) Agu agu diye ses çı karmak. aguş ağ * İ sicim, tel gibi ince ş plik, eylerden kafes biçiminde yapı ş lmıörgü. * Örümcek gibi birtakı hayvanlarısalgı yla oluş m n ları turdukları örgü. * Ülke yüzeyine yaygı tılmıörgü, ş nlaşrı ş ebeke. * Tuzak. * Oyun alanı ortadan ikiye bölen iple yapı ş nı lmıörgü. * Çaprazlama örgü ile yapı ve kale direkleri arkası gerilen örgü, file. lan na ağ * Donun veya pantolonun apıarası gelen yeri, apık. ş na ş lı ağ atmak (veya bı rakmak) * balıavlamak için denize ağ k salmak. ağ benek * Açı koyulu kahverengi ağ klı görünüş ünde olan, arpa yaprakları yerleş oldukça önemli zararlara yol na erek açan asklı mantar. * Bu mantarı ortaya çı ğekin hastalı. n kardı ı ğ ı ağ çekmek * Kucak.

* yakalanan balı toplamak için ağsudan çı kları ı karmak. ağ nesi iğ * Ağ örülmesinde kullanı iğ ı n lan biçiminde tahtadan veya plâstikten yapı ş lmıalet. ağ i ipliğ * Keten, kenevir, naylon gibi maddelerden ağ mı kullanı iplik. yapı nda lan

ağ ğ kayı ı * Balıağ nı ı kayı k ları taş yan k. ağ kepçe ağ kurdu * En çok elma ve erik gibi yemiş açları zarar veren bir kurt. ağ na ağ unu kurş * Balıağ nı k ları suda tutmaya yarayan zeytin çekirdeğbiçiminde delikli kurş madde. i un ağ mantarlar * İ ve hayvanlarda hastalı yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğ nsan ğ a u. ağ tabaka ağ tonos * Gotik mimaride kullanı ş biçiminde parçalı lmı ağ , tonos. ağ torba * 25 cm geniş inde ve 50 cm uzunluğ liğ unda ağ yapı ş rmı yosunlarısuya dalı dan lmıkı zı n narak avlamada kullanı bir ip ve kayı makara yardı ile suyun yüzeyine çıp inebilen bir torba. lan, ktaki mı kı ağ yatak ağ a * Hamak. * Kık kesimde geniş rlı toprakları olan, sözü geçen, varlı kimse. klı * Halk arası sayı ve sözü geçen erkeklere verilen san. nda lan * Büyük kardeşağ , abey. * Okur yazar olmayan yaşca kiş lı ilerin adları birlikte kullanı san. yla lan * Osmanlımparatorluğ İ unda bazı kuruluş n baş bulunanlara verilen resmî san. ları ı nda * Göz yuvarların iç yüzeyinde görme sinirinin yayı nı lması beliren, ığ duyarlı ı bölüm, retina. ile şa ı , ağ msı * Balı lı kullanı ağ örülerek yapı uzun saplı kçı kta lan, dan lan sepet.

ağ borç eder, uş harç a ak * ağ para sıntıiçinde olup borç etse de, uş hâlden anlamaz ve bol harcamayı a kı sı ak, sürdürür. ağ kapı a sı * Yeniçeri ağ nıdairesi. asın ağ yamağ a ı * Yeniçeri ağ na bağ emir çavuş ası lı u. ağ ababa * Dede, ata. * Sanı a" olan babaya çocuğ "ağ unun sesleniş i. * Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). * Bir kimsenin kendinden yaş büyük olan erkek kardeş ça i. * Kardeş olmayanlar arası da genellikle yaş büyük olanlara bir saygı nda ça sesleniş i olarak kullanı lı r.

ağ abey

ağ abeylik

* Ağ abey olma durumu. ağ abeylik etmek (veya yapmak) * Birini ağ abey gibi korumak, gözetmek. ağ çı keçinin dala bakan oğ ı aca kan lağolur * çocuklar ana ve babaları öğ ndan rendiklerini yapmaya özenirler. ağ çı pabucu yerde kalmaz aca ksa * davranı na engel olacak hiçbir takı sı ş ları ntı yok. ağ dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür aca * insan yapacağiş baş na değ kendine güvenmelidir. ı te kaları il, ağ kurt, insanı yer acı dert * kurt ağ nası acı l içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir. ağ aç * Gövdesi odun veya kereste olmaya elveriş bulunan ve uzun yı yaş li llar ayabilen bitki. * Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dalları yapı ndan lan. * Direk.

ağ arı aç sı * Düzgün kanatlı , kuyruğ unda yumurtlama hortumu olan, 3-4 cm boyunda ağ zararlı. aç sı ağ balı aç * Erik, kayı gibi ağ sı açlardan sı zamk. zan ağ biti aç * Yarı kanatlı m lardan, bitkiler üzerinde yaş ayan, sı cı böcek türü (Psylla). çrayı bir

ağ çileğ aç i * Ahududu. ağ ebegümeci aç * Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Fr. lavatere). ağ kaplama aç * Konut duvarları yalı ve güzelleş nı tma tirme amacı ağ veya ağ ürünlerinden yararlanı yapı yla aç aç larak lan kaplama. ağ kavunu aç * Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiş taç yaprakları en, mavimsi pembe, küçük bir ağ (Citrus aç medica). * Bu ağ n iri bir limon görünüş acı ündeki buruş kabuklu yemiş uk i. ağ kurbağ aç ası * Kurbağ agillerden, boyu 3-5 cm olan, sı yaprak yeş ağ rtı ili, açlara tı rmanan bir kurbağ türü (Hyla arborea). a ağ kurdu aç * Ağ açları kemirerek beslenen birtakı sinek kurtçukları verilen ad. m na ağ küpesi aç * Hatmi. ağ mantarı aç * Ağ biten bazitli mantarlara verilen ad. açta ağ minesi aç * Mine çiçeğ igillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen, kı zı rmı, mor çiçekli bir ağ k (Lantana). aççı ağ mobilya aç

* Oturma, yemek yeme, çalı yatma vb. iş yapı nda kolaylıve rahatlısağ ş ma, lerin lması k k layan, parçaların nı büyük çoğ unluğ masif, lifli, yangalı tabakalı aç malzemeden yapı taş u ve ağ lan, ı nabilir veya sabit olarak kullanı eş lan ya. ağ nemi aç * Ağ bulunan su miktarın, aynı acımutlak kuru ağ ğ oranı açta nı ağ n ı ı rlına . ağ olmak aç * bir yerde ve ayakta çok beklemek. ağ oyma aç * Oyma baskı sanatları düz bir baskı ndan tekniğ i. ağ sakı aç zı * Reçine. ağ sansarı aç * Sansargillerden, sı koyu esmer, karnı rtı daha açı iyi tı k, rmanan, postu değ bir memeli türü (Martes erli martes). ağ yaş eğ aç iken ilir * çocuklar küçük yaş kolay eğ büyük insan kolay kolay eğ ta itilir, itilemez. ağ k aççı * Taflan gibi, dalları dibinden baş layarak çatallanan küçük ağ aç. ağ lı aççı k * Ağ yetiş aç tirme iş i.

ağ açdelen * Yuva yapmak için ağ açları oyan böcek. ağ açkakan * Serçegillerden, ağ kurtları geçinen bir kuş aç ile (Picus). ağ açkesen * Zar kanatlı lardan, kurtçukları çok gül fidanları en üzerinde yaş ayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma). ağ açlama * Ağ açlamak iş i. ağ açlamak * Ağ açlandı rmak. ağ açlandı rı lma * Ağ açlandılmak iş rı i. ağ açlandı rı lmak * Ağ duruma getirilmek. açlı ağ açlandı rma * Ağ açlandı rmak iş i. ağ açlandı rmak * Bir yeri ağ duruma getirmek. açlı ağ açlanma * Ağ açlanmak iş i. ağ açlanmak * Ağ duruma gelmek. açlı

ağ ma açlaş * Ağ mak durumu. açlaş * Bitki ş ekilleri gösteren ve akiklerde olduğ gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan u tabiî desen. ağ mak açlaş * Ağ durumuna gelmek. aç ağ açlı ağ k açlı * Ağ olan. acı * Ağ öbeğ aç i. * Ağ bol olan (yer). acı

ağ klı açlı * Ağ açları olan (yer). bol ağ açsı * Ağ benzeyen, ağ andı aca acı ran. ağ z açsı * Ağ olmayan. acı

ağ alanma * Ağ alanmak iş i. ağ alanmak * Ağ tavrı narak çalı yapmak. a takı m ağ k alı * Ağ olma durumu. a * Kibar ve cömertçe davranı ş . -ağ / -eğ an en * Fiilden sı ve isim yapma eki: yat-ağ gez-eğ ol-ağ dur-ağ piş en vb. fat an, en, an, an, -eğ ağ n alnı anı terlemezse ı n burnu kanamaz rgadı * iş veren iş ile birlikte çalı çisi ş mazsa iş iş var gücüyle sarı çi e lmaz. ağ n eli tutulmaz anı * cömertliğ elinin açı ğ tartılmaz. i, klı, ı ş ı ağ k arı ağ arma * Ağ armak iş i. * Tan atma, ş sökme. afak ağ armak * Ak olmak, ak duruma gelmek, beyazlanmak, solmak. * Aydı nlanmak. ağ artı * Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklı k. * Süt, yoğ peynir, ayran gibi yiyecek ve içecekler. urt, ağ lma artı * Ağ lmak iş artı i. ağ lmak artı * Aklaş ş mırengi solmuş , .

* Temizlenmek, beyazlatı lmak. ağ artma * Ağ artmak iş i. * Kuyumculukta gümüş temizleme iş ü i. ağ artmak * Ak duruma getirmek, beyazlatmak. ağ beneklilik * Arpa bitkisinde görülen mantar hastalı (Pyrenophora). ğ ı ağ cı ağ k cı ağ lı cı k * Ağ balıtutma. ile k ağ da * Kaynatı çok koyu ve yapı bir macun durumuna getirilen pekmez veya limonlu ş eriyiğ larak ş kan eker i. * Ağ balıtutarak geçinen kimse. ile k * Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kı n.

ağ yapmak da * vücuttaki fazla tüyleri ağ ile almak, temizlemek. da ağ dacı *Ş eker, tatlı helva yapı nda ağ hazı ve mı da rlayan iş çi. * Ağ ile vücuttaki fazla tüyleri veya kı temizlemeyi meslek edinmiş da lları kimse.

ağ dalanma * Ağ dalanmak iş i. ağ dalanmak * Ağ durumuna gelmek, ağ maya baş da dalaş lamak. * Ağ bulaş da mak. ağ ma dalaş * Ağ mak durumu. dalaş ağ mak dalaş * Ağ durumuna gelmek, ağ da dalanmak. * (sohbet) Tam tadı varı durum almak, koyulaş na lı r mak. ağ tı dalaşrma * Ağ tı iş dalaşrmak i. ağ tı dalaşrmak * Ağ durumuna getirmek. da ağ dalı * Ağ dalanmı ş . * (deyiş için) Bilinmeyen kelimelerle, anlaş ı güç, dolambaçlı lması cümlelerden oluş an. * Karmaş ı k. * Pekmez yapmaktan baş iş yaramayan üzüm. ka e * Ağ rmak iş dı i.

ağ k dalı ağ rma dı

ağ rmak dı

* Ağ na sebep olmak. ması * Aş ı ağinmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ı ağ gelmek. r

ağ ı

* Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarı göre canlı öldürebilen na yı madde, zehir. ağağ ı acı * Zakkum. ağçiçeğ ı i * Zakkum. ağgibi ı * acı veren, çok etkileyen. * çok sert, keskin. ağotu ı * Baldı ran. ağ ı l * Koyun ve keçi sürülerinin gecelediğ çit veya duvarla çevrili yer. i, * Bazı ldı n, özellikle ayıçevresinde görülen geniş aydı k teker, ayla, hale. yı zları n ve nlı * Bazı görüntülerdeki çok ıklı ş cisimleri çevreleyen ıklı ı ş teker. ı * Ağverme, zehirleme. ı ağ ı lamak * Ağvermek, zehirlemek. ı * (bir ş Ağkatmak. eye), ı

ağ ı lama

ağ ı rma landı * Ağ ı rmak iş landı i. ağ ı rmak landı * Ağ duruma getirmek. ı lı ağ ı lanma * Ağ ı lanmak iş i.

ağ ı lanmak * Bilmeden veya farkı olmadan zehirli bir ş yemek veya içmekle zehirlenmek. nda ey ağ ma ı laş * Ağ mak durumu. ı laş

ağ mak ı laş * Ağ duruma gelmek. ı lı ağ oğ doğ ovada otu biter ı lda lak sa * Tanrı yarattınırı nı her ğ n zkı verir. ı ağ ı lı *İ çinde ağbulunan, zehirli. ı ağ böcek ı lı * Kıkanatlı n lardan, baş böcekleri yemesi bakı ndan yararlı böcek. (Carabus). ka mı bir ağ ı llanma * Ağ ı llanmak durumu.

ağ ı llanmak * Toplanı bir arada durmak. p * Çevresinde ağ denen hale oluş ı l mak, halelenmek. ağ ı m ağ ı mlı * Ayağ üstündeki tümsek yer. ı n * Üstü aş tümsek olan (ayak). ı rı

ağ düş ı na ürmek * tuzağ düş ı na ürmek. ağ ı nma * Ağ ı nmak iş i. ağ ı nmak ağ ı r * (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p * Tartı çok çeken, hafif karş . da ı tı * Davranı yavaş ş ları olan. * Değ çok olan, gösteriş eri li. * Çapı , boyutları büyük. * Çetin, güç. * Tehlikeli, korkulu, vahim. * Sınt ı kı veren, bunaltı. cı * Dokunaklı , insanıgücüne giden, kıcı n rı. * Yavaş . * Ağ lı ı , ciddî. rbaş * (koku için) Keskin, boğ ucu. * (yiyecek için) Sindirimi güç. * Yoğ un. * (uyku için) Uyanı lması derin. güç, * Kık, alçak. sı * Güç iş sağ iten, ı r. * Ağ siklet. ı r * Acele etmeden. * Fazlası yla.

ağ ağ ı ı r r

ağ aksak yürümek (veya gitmek) ı r * pek yavaş olarak. ağ almak ı r * bir iş yavaş te davranmak. ağ araç ı r ağ ayak ı r * Ağ vası ı ta. r * Doğ urması n (gebe kadı yakı n).

ağ basmak ı r * ağ ğfazla gelmek. ı ı rlı * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te ağ basmak ı r * gücü, etkisi veya özelliğdaha üstün ve belirgin olmak. i * bir iş gücü ve etkisi üstün gelmek. te

ağ basmak ı r * bir kimse kâbusa uğ ramak. ağ canlı ı r * Çok yavaş yapan, çevik olmayan. iş * Varlı sıntı ğ kı veren sevimsiz. ı * Tembel. * Gebe (kadı n). ağ canlı ı r lı k * Hareketlerin yavaş olması mbık, tembelce davranıbiçimi. , hı llı ş ağ ceza ı r * Ağ hapis ve beş ldan yukarı hapis cezaları ı r yı olan .

ağ çekmek ı r * tartı ağ gelmek. da ı r ağ durmak ı r * ciddî, ağ lı ı , oturaklı ukkanlı rbaş , soğ hareket etmek. ağ elli ı r * Bkz. eli ağ ı r. ağ ellilik ı r * Eli ağ olma durumu. ı r ağ ezgi ı r * Çok ağ yavaş ı r, yavaşahenkli. ,

ağ gelmek ı r * gücüne gitmek, onuruna dokunmak. * yapı güç gelmek. lması ağ hapis cezası ı r * 2-24 yı l veya ömür boyu hapis cezası . ağ hastalı ı r k * Ölümle sona erebilecek gibi olan hastalı k. ağ hidrojen ı r * Döteryum. ağ iş ı r * Büyük tehlikeler yaratan ve fazla güç isteyen her türlü iş .

ağ iş ı itmek (veya duymak) r * kulakları iş iyi itmemek, kulakları iş az itmek. ağ kaçmak ı r * gücendirici olmak. ağ kayba uğ ı r ramak * maddî ve manevî büyük zarar görmek. ağ kayı ı p r * (savaş , deprem, sel gibi doğ afetlerde) Büyük kayı al p. * Maddî zarar. ağ küre ı r * Yer yuvarlağ n, yoğ ı nı unluğ ve katı ı olan bölümü, barisfer. u lı çok ğ

ağ ol! ı r

* ciddî, ağ lı ukkanlı rlı ı , soğ rbaş , sabı ol!. * acele etme, yavaş ol!.

ağ oturmak ı r * uslu durmak. ağ para cezası ı r * Bazı suçlara göre takdir edilen para cezası . ağ sanayi ı r * Üretim araçları yapan sanayi. ağ satmak ı r * nazlanmak, gönülsüz davranmak. ağ sı ı klet r * Bazı dalları yarı larıağ ğile sırlandılan kategori, baş ık. spor nda ş macı n ı ı nı rı rlı ağ rlı ağ söylemek ı r * acı , dokunaklı , sözler söylemek. ağ söz ı r ağ su ı r * Bazı nükleer reaktör tiplerinde nötron yavaş cıolarak kullanı içinde hidrojen atomları latısı lan, yerine döteryum izotopları bulunması sonucu oluş su (DO). an ağ top ı r * Güçlü, ünlü, tanı ş nmıkimse. ağ uyku ı r * Uyanı lması derin uyku. güç, * Kiş onuruna dokunan, dayanı inin lması söz. güç

ağ vası ı ta r * Motoru, ağ yük veya birden fazla römork taş ı r ı amacı güçlendirilmiş mak yla kamyon ve benzeri araç. ağ vası ehliyeti ı ta r * Ağ vası sürücülerine verilen kullanma belgesi. ı ta r ağ yağ ı r * Kalı yağ n . ağ lı ı rbaş * Davranı ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî. ş ları ağ lı ı lı rbaş k * Ağ lı ı rbaş olma durumu, vakar, ciddiyet. ağ ı rca ağ ı rdan * Ağ olarak. ı r ağ ı almak rdan * bir işgereken süre içinde bitirmemek. i * bir işgönülsüz, isteksiz yapmak, geciktirmek. i ağ ı rkanlı * Oldukça ağ ı r.

* Hippokrates'in ortaya attı ağ canlı soğ ğ ı ı r lı k, ukluk, kolayca duygulanmayıgibi nitelikleri kendinde toplayan ş kiş tipi. ilik * Bkz. ağ canlı ı r . ağ ı lı rkanlı k * Ağ ı rkanlı olma durumu. ağ ı rlama * Ağ ı rlamak iş ikram, izaz. i, * Gelin veya güvey karş rken çalı kı bir hava. ı lanı nan vrak

ağ ı rlamak * Konuğ saygı a göstererek onun her türlü rahatı, ihtiyacı sağ nı nı lamak, ikram etmek, izaz etmek. ağ ı rlanma * Ağ ı rlanmak iş i. ağ ı rlanmak * Ağ ı rlamak iş konu olmak. ine ağ ma ı rlaş * Ağ mak durumu. ı rlaş

ağ mak ı rlaş * (hava) Sıcı bunaltı bir durum almak, bozulmak. kı ve cı * (hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaş mak. * Yavaş lamak. * (gebe kadıiçin) Doğ n urması yaklaş mak. * Ağ lı ı rbaş olmak. * (yiyecek) Bozulmaya yüz tutmak. * Güçleş zorlaş mek, mak. * (organ için) Görevini yapamaz duruma gelmek. ağ tı ı rma rlaş * Ağ tı iş ı rmak i. rlaş ağ tı ı rmak rlaş * Bir ş ağ ması yol açmak. eyin ı rlaş na ağ ı rlatma * Ağ ı rlatmak iş i.

ağ ı rlatmak * Ağ ı rlamak iş yaptı ini rmak. ağ ğ altıdeğ ı ı rlınca n mek * çok değ olmak. erli ağ ğ (ortaya) koymak ı ı rlını * kimliğ ve kiş ini kabul ettirmek. ini iliğ ağ k ı rlı * Ağ olma durumu. ı r * Değ olma durumu. erli * Ağ lı ı lı rbaş k. * Tehlikeli olma durumu. * Sınt ı bunaltı durum. kı lı , cı * Orduda bir birliğ cephane, yiyecek ve eş yükleri. in ya * Çeyizini düzmek için güveyin geline verdiğpara, kalı i n. * Uyuş ukluk ve gevş durumu. eklik * Uykuda iken gelen ve insana boğ gibi bir duygu veren durum. ulur * Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluş turduğ bileş u ke.

* Takı . * Yük, külfet. * Sorumluluk. * Etki, yetki, baskı , güçlük. * Dikkati ve önemi bir ş üzerinde yoğ tı ey unlaşrmak. * Terazilerde tartma işyapı i lı bir kefeye konulan nesne. rken * Değ erlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağ n üzerinde ve belli oranda, fazladan bir değ anı er tanı nması . ağ k basmak (veya çökmek) ı rlı * gevş ve uyku gelmek. eklik * (uykuda) sıntıduruma girmek. kı lı * Ağ bir hava kaplamak, sessizlik oluş ı r mak. ağ k merkezi ı rlı * Bir cismin bütün noktaları ayrı etki yapan yer çekimi kuvvetlerinden oluş tek kuvvet na ayrı muş durumundaki bileş kenin uygulama noktası . * Bir iş en önemli bölümü. in ağ k olmak ı rlı * birine yük olmak, kendi masrafı baş na çektirmek, sıntı nı kası kı vermek. ağ klı ı rlı (değ er). ağ ı rsama * Ağ ı rsamak hareketi. ağ ı rsamak * Birine karşsoğ davranarak sıntı ı uk kı verdiğ anlatmak. ini * Bir işyavaş i yapmak, önemsememek, ilgilenmemek. * Bir işağ bulmak, yük saymak, yüksünmek. i ı r ağ ak ı rş * Yün, iplik eğ irilen iğağ tı için alt ucuna geçirilen yarı küre biçiminde, ortası i ı rmak rlaş m delik ağ veya aç kemik parça. * Teker biçiminde yassı nesne, kurs. ağ aklanma ı rş * Ağ aklanmak işveya durumu. ı rş i ağ aklanmak ı rş * Çı banda veya (ergenlik sı nda) memede ağ ak biçiminde bir tümsek oluş rası ı rş mak. ağ ı ş * Ağ işveya biçimi. mak i * (su buharın ve baş gazları Yerden havaya doğ çış yağ karş . nı ka n) ru kı, ı ı ı ş tı * Değ erlendirmelerde, herhangi bir konu veya evreye olağ n üzerinde ve belli bir oranda, fazladan tanı anı nan

ağ ı t

* Ölen bir kimsenin gençliğ güzelliğ iyiliklerini, değ ini, ini, erlerini, arkada bı kların acı nı büyük raktı nı ları veya felâketlerin acıetkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazı yazı u, mersiye. lı lan , sağ * Ağ lama, gelin olan bir kın arkası meziyetlerini sayıdökerek ağ zı ndan p lama. ağ yakmak (veya tutturmak) ı t * ağ söylemek, ağ düzmek. ı t ı t ağ ı tçı ağ lı ı k tçı * Ölüye ağ söylemek için para ile getirilen kimse, sağ ı t ucu. * Ağ nı iş ı n i veya mesleğ tçı i.

ağ ı tlama ağ ı z boş luk.

* Ölmüş anmak için düzenlenen törende okunan övgü. leri * Yüzde, avurtlarla iki çene arası ses çı nda, karmaya, soluk alı vermeye ve besinleri içine almaya yarayan p * Bu boş un dudakları luğ çevrelediğbölümü. i * Kaplarıveya içi boşeylerin açıyanı n ş k . * Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğ yer, munsap. ü * Koy, körfez, liman, yol gibi yerlerin açıyanı k . * Birkaç yolun birbirine kavuş u yer, kavş tuğ ak. * Kesici aletlerin keskin yanı . * Bir dilin sırları nı içinde, bölgelere ve sıflara göre değen söyleyiş nı iş özelliğ i. * Birini yanı ltmak, kandı amacı dolambaçlı rmak yla birtakı sözler söyleme özelliğ m i. * Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. * Bazen "kez" anlamı gelir. na * Üslûp, ifade özelliğ i. * (tehlikeli ş için) Pek yakıyer. eyler n

ağ ı z

* Yeni doğ urmuş memelilerin ilk sütü.

ağ açmak ı z * söz söylemek, konuş mak. * azarlamak, paylamak. ağ açmamak ı z * tek bir söz olsun söylememek, susup kalmak. ağ açtı ı rmamak z * çok konuş baş nısöz söylemesine, konuş na engel olmak. arak kaların ması ağ ağ ı ı z za * ağ na kadar, tamamen. zı ağ ağ vermek (veya konuş ı ı z za mak) * iki kişbirbirine pek yakı durarak baş i n kalarıitmeyecek biçimde konuş iş mak. ağ alı ı ş ğ z kanlı ı * Çok söylendiğiçin bir sözü sısıkullanma durumu. i k k ağ aramak (veya yoklamak) ı z * öğ renmek istenilen ş söyletecek yolda dil kullanmak. eyi ağ birliğ ı z i * Bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş söz birliğ ma, i. ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynıekilde konuş arak ş mak, söz birliğetmek. i ağ birliğetmek ı z i * bir konuda anlaş aynı arak biçimde konuş mak, söz birliğetmek. i ağ burun birbirine karı ı z ş mak * dayak yeme sonunda yüzü, yara bere içinde kalmak. * yüzde aş öfke, üzüntü, yorgunluk gibi durumlarıizleri görünmek. ı rı n ağ dalaş ı z ı * Ağ kavgası ı atı bağş dil dalaş ı z , karş klı ş lı ma, rı ma, ı . ağ değikliğ ı iş i z

* Yemeğ çeş in idinde değiklik. iş ağ değtirmek ı iş z * önce söylediğ baş türlü anlatmak. ini ka ağ dil vermemek ı z * hiç konuş mamak, susmak. ağ dolusu ı z * Ağ n alabileceğkadar. zı i * (küfür için) Birbiri ardı birçok. nca, ağ kâhyası ı z * Birinin söyleyeceğsözlere karı kimse. i ş an ağ kalabalı ı z ğ ı * Birbirini tutmayan gereksiz sözler. ağ kalabalına getirmek ı z ğ ı * birini gereksiz sözler söylemek yolu ile ş ı aş rtmak. * söz söyleme becerisine sahip olma. ağ kavafı ı z * Karş ndakini kandı için gerekli gereksiz çok söz söyleyen. ı sı rmak ağ kavgası ı z * Karş klı ı ı ağ sözler söyleyerek yapı çekiş atı dil kavgası lı r lan me, ş ma, . ağ kokusu ı z * Bir kimsenin çekilmez davranı , istekleri, sözleri. ş ları ağ kullanmak ı z * duruma, ortama göre söz söylemek, sözünü amacı göre değtirmek. na iş ağ niş ı anı z * Yalnısözle yapı niş z lan anlanma. ağ satmak ı z * yüksekten atarak kendini övmek. ağ ş ı akası z * Sözle yapı ş lan aka. ağ tadı ı z * (ailede veya toplumda) Dirlik düzenlik, iyi geçinme veya rahatlı k. ağ tadı ı yla z * huzurla, rahatlıiçinde, içine sine sine, lezzetini duyarak. k ağ tamburası ı z çalmak * sözle avutmaya, oyalamaya çalı ş mak. ağ tatsı ğ ı z zlı ı * Bir topluluk içindeki geçimsizlik, huzursuzluk. ağ tı ı kamak z * konuş imkânı ma vermemek. ağ tüfeğ ı z i * Mermileri ş iddetle üflenerek fı lan bir çeş tüfek taslağ rlatı it ı . ağ tütünü ı z

* Keyif için ağ çiğ ı zda nenen bir tür tütün. ağ ünlüsü ı z * Geniz yoluna kaymadan çı ünlü, ağ l ünlü. kan ı zsı ağ yapmak ı z * birini kandı yanı amacı duyguları, düş rma, ltma yla nı üncelerini olduğ undan baş türlü gösterecek biçimde ka konuş mak. ağ yaymak ı z * açıve dürüst konuş k maktan kaçı nmak. ağ yer, yüz utanı ı z r * armağ alan, armağ verenin isteğ yerine getirmeye çalır. an anı ini ş ı ağ yoklamak ı z * Bkz. ağ aramak. ı z ağ dağ ı zda ı lmak * (genellikle hamur iş i için) iyi piş ve lezzetli olmak. miş ağ sakıgibi çiğ ı zda z nemek * bir söz veya düş ünceyi sısıtekrarlayıdurmak. k k p ağ ı zdan * Yazıolmayarak, sözle, sözlü, ş lı ifahî.

ağ ı ağ zdan ı za * Herkes birbirine söyleyerek. ağ ı ağ dolaş (veya geçmek) zdan za mak * herkes birbirine söylemek. ağ ı burun yakı kardeş karıyakı zdan n, ten n n * "insanıkendi yararı ş n her eyden önemlidir" anlamı kullanı nda lı r. ağ ı dolma zdan * (top veya tüfek için) Namlusu ağ ndan doldurulan. zı ağ ı kapmak zdan * baş ndan dinlemek yolu ile yarı yamalak birtakı bilgiler edinmek. kaları m m ağ ı zlama * Ağ ı zlamak iş i. ağ ı zlamak * Bir işkolaylamak. i * Bir parçayı yuvası geçirmek için önce yuvanıağ nı na n zı ayarlamak. * Bir boğ n veya bir limanıağ nı azı n zı ortalamak. ağ ı sakıolmak zlara z * herkesin diline düş mek. ağ ma ı zlaş * Ağ mak işveya durumu. ı zlaş i ağ mak ı zlaş * İ kan damarı ki , birbiri içine açı lmak. ağ ı zlı * Ağ herhangi bir biçimde olan. zı

ağ k ı zlı

* Bir ucuna sigara takı öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. lan, * Nefesli çalgı ağ gelen yer. larda za * Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapı kapak. lan * Kuyu bileziğ i. * Su tesisatı su alıvermeye yarayan vanalı nda p uç. * Hayvanıırması zararlı ş yemesine engel olmak için ağ na takı tel, deri gibi kafes. n sı na, bir ey zı lan * (dokumacı Çözgünün açı kapandı ve içinde mekiğ geçtiğyer. lı kta) lı p ğ ı in i * Telefon ve benzeri cihazlarda ağ yaklaşrı bölüm. za tılan * Bir ş baş ğyer. eyin ladı ı * Huni.

ağ kçı ı zlı * Ağ k yapan veya satan kimse. ı zlı ağ ı zotu ağ l ı zsı * Ağ ilgili. ı zla ağ l ünlü ı zsı * Bkz. ağ ünlüsü. ı z ağ z ı zsı * Ağ olmayan. zı * Yumuş huylu, sessiz. ak * Topları lemek için falyaya konulan ve barutun patlaması sebep olan madde. ateş na

ağ ağ ladı layacak * ağ lamak üzere olan. ağ lama ağ lamak * Üzüntü, acı , sevinç, piş manlı aldanma vb.nin etkisiyle göz yaşdökmek. k ı * Ağ budandında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak. aç ğ ı * Sı zlanmak, yakı nmak. * Bir duruma karşüzüntü duymak. ı ağ lamak para etmez * üzülmenin yararı olmaz. ağ lamaklı * Ağ gibi olan, üzüntülü. lar ağ lamaklı olmak * ağ layacak duruma gelmek. ağ lamalı * Ağ gibi olan, ağ lar layacak gibi. * Acı duygusu uyandı ma racak hâlde, sı zlamalı . ağ lamayan çocuğ meme vermezler a * hakkı araması bilmeyen kimsenin iş nı nı i görülmez. ağ lamsı ağ lanma * Ağ layacak gibi, ağ lamalı . * Ağ lanmak iş i. * Ağ lamak iş i.

ağ lanmak * Ağ lamak işyapı i lmak. ağ lantı * Hafif hafif ağ lama.

ağ gözden, sahte sözden kendini sakı lar n * "kendini acı ranlardan kork" anlamı kullanı ndı nda lı r. ağ ma laş ağ mak laş * Ağ mak iş laş i. * Birlikte ağ lamak. * Sı zlanmak.

ağ ağ lata lata * Sürekli ağ latarak, devamlı eziyet ederek, üzerek. ağ latı ağ cı latı * Ağ lamaya yol açan. ağ ş latı ağ latma ağ latmak * Ağ latmak işveya biçimi. i * Ağ latmak iş i. * Ağ laması yol açmak. na * Trajedi.

ağ ağ laya laya * Ağ layarak. ağ layanımalı n gülene hayretmez * birinden haksıolarak alı malı onu alana yararı z nan n olmaz. ağ cı layı ağ ş layı ağ lı * Ağbulunan. ı ağ ma * Ağ iş mak i. * Akan yı z, ş ldı ahap. * Sarkmak, aş ı inmek, eğ ağ ya ilmek, meyletmek. * Yükselmek, yukarı kmak. çı * Koyun ve keçi baş alı vergi, sayı vergisi. ı nan na m * Ağ namak iş i. * Ölünün ardı ağ ndan lamak için para ile tutulan kimse, ağ , yasçı ı tçı . * Ağ lamak işveya biçimi. i

ağ mak

ağ nam ağ nama

ağ namak

* (hayvan) Yere yatıyuvarlanmak. p

ağ namcı * Ağ vergisi toplayan kimse. nam ağ raz ağ rı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve ş iddetli acı . ağ kesici rı * Acı, sıyı yı zı dindirici (ilâç). ağ kesimi rı * Ağ duyusunun kendiliğ rı inden veya tedavi sonucu yok olması , analjezi. ağ sı rı zı * Rahatsı k veren acı zlı , sancı . ağkesen rı * Ağ duyusunu ortadan kaldı dindiren (ilâç vb.), analjezik. rı ran, ağlarda göz ağsı kiş öz ağsı rı rı, her inin rı * herkesi en çok ilgilendiren ş kendi derdidir. ey ağlı rı ağma rı * Ağyan, ağ sı rı rı olan. * Ağmak iş rı i. * Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaşrdı ağma asalakları ileri gelen hastalı tı ğ rı ı ndan k. * Kötü niyet ve düş manlı klar.

ağma asalakları rı * Omurgalı lardan alyuvar asalağolarak yaş türlü biçimlerdeki sporlular topluluğ ı ayan u. ağmak rı * (vücudun bir yeri) Ağlı rıolmak. ağna gitmek rı * onuruna dokunmak veya gücüne gitmek. ağsı rı tutmak * (gebe kadıiçin) doğ sancı baş n um ları lamak. * (hasta bir organ) ağmaya baş rı lamak. ağsı rız * Ağsı rı olmayan. * Ağ vermeden. rı * Dertsiz, tasası z.

ağsıbaş kaş bağ rız ı na bastı lamak * kendine gereksiz yere iş karmak. çı ağtma rı ağtmak rı * Ağtmak iş rı i. * Ağması yol açmak. rı na

ağ sı ağ u

* Ağ görünüş ünde olan, ağ örülmüş gibi olan. * Ağ ı .

ağ ulamak * Ağ ulamak. ağ ustos * Yı 31 gün süren sekizinci ayı lı n .

ağ ustos böceğ i * Eş kanatlı lardan, erkeğyazıkarnın altı i n nı ndaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çı karan bir böcek, orak böceğ(Cicada plebeja). i ağ ustos böcekleri * Genç sürgünlerden öz su emerek tarı ve orman bitkilerine zarar veren birçok türün bulunduğ eş m u kanatlı familyası lar . ağ yar * Baş , yabancı eller. kaları lar,

ağ alı za nmaz (veya ağ alı za nmayacak) * söylenmesi ayı çirkin (söz, küfür). p, ağ almamak za * anmamak, sözünü etmemek. ağ düş za mek * dedikodu konusu olmak. ağ koyacak bir ş za ey * yiyecek bir ş ey. ağ tat, boğ feryat za aza * (yiyecek için) miktarı az olan. çok ağ açı zı k * Ş kı alı bön. aş n, k, * Hayranlı büyülenmiş kla, olarak. ağ açı(veya ağ bir karıaçı kalmak zı k zı ş k) * çok ş ı aş rmak, ş akalmak. aş ağ açıayran delisi (veya budalası zı k ) * yeni gördüğ her ş ş kı kla bakan, ş ı ü eye aşnlı aş ran. * saf, bön. ağ bir zı * Söz birliğetmiş i .

ağ bozuk zı * Sövmeyi alı ş k edinmiş kanlı olan, küfürbaz. ağ burnu yerinde zı * oldukça güzel, yakıklı ş . ı ağ çiriş zı çanağ dönmek ı na * ağ kuruyup acı mak. zı laş ağ dili bağ zı lanmak

* herhangi bir sebeple konuş amaz olmak. ağ dili kurumak zı * herhangi bir sebeple tükürük az olmak. ağ dili tutulmak zı * beklenmedik bir durum karş nda heyecanlanmak, hayranlıduymak. ı sı k ağ dolu dolu konuş zı mak * heyecanlı söylemek. söz ağ gevş zı ek * Sısaklamaz, sıtutmaz. r r ağ havada zı * çevresindekilerden habersiz, alı ş kı k, aş n. ağ kalabalı zı k * Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuş boş az. an, boğ ağ kara zı * Kara haber vermekten hoş lanan, ş ağ . om ı zlı * Bir yerde konuş ulanı yapı duyup görmesi istenilmeyen (kimse). veya lanı

ağ kenetli zı * Sıtutan, sısaklayan (kimse). r r ağ kilitli zı * Dudakları beyaz (at). * Sısaklayan. r ağ kulakları varmak zı na * çok sevinmek. ağ kulakları zı nda * çok sevinçli, mutlu. ağ kurumak zı * bir konuyu çok söylemek sebebiyle, ondan bı kmak. * içecek ihtiyacı duymak. ağ kurusun zı * felâket dileğ bulunanlara karşkullanı bir ilenme. inde ı lan ağ lâf (veya lâkı ) yapmak zı rdı * kolay konuş yeteneğolmak. ma i * inandıcı söyleme yeteneğolmak. rı söz i ağ oynamak zı * bir ş yemek. eyler * konuş mak. ağ pek zı ağ pis zı * Sıvermeyen, ketum. r * Sövmeyi huy edinmiş olan.

ağ sı zı kı * Bkz. ağ pek. zı ağ sulanmak zı

* imrenmek. ağ süt kokmak zı * çok genç ve toy olmak. ağ teneke kaplı zı (olmak) * çok sı veya çok acıeyleri kolaylı içebilen veya yiyebilenler için ş yollu söylenir. cak ş kla aka ağ torba değ ki büzesin zı il * herkesin dedikodu yapmasın önüne geçilemeyeceğ anlatı nı ini r. ağ var, dili yok zı * pek sessiz, kendi hâlinde. * konuş mayan, derdini anlatamayan. ağ varmamak zı * söylemeye, açı klamaya gönlü elvermemek. ağ yanmak zı *oş eyden büyük zarar görmek. ağ na (veya diline) kira istemek zı * söylemesi beklenen ş söylemekte nazlı eyi davranmak. ağ na (veya diline) sağk zı lı * bir sözü yerinde söyleyen kiş söylenir. ilere ağ na (veya önüne) bir kemik atmak zı * birini küçük bir çı göstererek susturmak. kar ağ na abdestle almak zı * o kiş anarken çok saygıdavranmak. iyi lı ağ na almak zı * söylemek. ağ na almamak zı * adı ağ na almamak. nı zı ağ na almamak zı * söz konusu etmemek, anmamak, söylememek. ağ na atmak zı * yemek için ağ koymak. za ağ na bakakalmak zı * sözlerine hayran olmak. ağ na baktı zı rmak * kendini zevk ile dinletmek. ağ na bir parmak bal çalmak zı * birini tatlı sözlerle veya çeş hediyelerle bir süre için kandı itli rmak, oyalamak. ağ na bir ş (veya bir çöp) koymamak zı ey * hiçbir ş yememek. ey ağ na bir zeytin verir, altı (veya ardı tulum tutar. zı na na) * yaptı küçük iyiliklere karşk büyük çı bekler. ğ ı ı lı kar ağ na burnuna bulaşrmak zı tı * bir işbeceremeyip berbat etmek, bozmak. i

ağ na düş zı mek * çok yaygıolarak bilinip konuş n ulmak. ağ na etmek zı * haddini bildirmek. ağ na geldiğgibi zı i * önünü sonunu düş ünmeden. ağ na geleni söylemek zı * nezaket dına çı ş karak ağ ve kıcı ı ı r rı sözler söylemek. * çok ve düş üncesizce konuş mak. ağ na gem vurmak zı * susturmak, söyletmemek. ağ na kadar zı * boş kalmayacak biçimde. yeri ağ na kilit takmak (veya vurmak) zı * susturmak. ağ na koymamak zı * yememek veya içmemek. ağ na lâyı zı k * bir yiyeceğ tadı in anlatı lı "sen de yesen, beğ rken enirsin" anlamı söylenir. ile ağ na sakıolmak zı z * dedikodusuna konu olmak. ağ na sürmemek zı * bir ş eyden hiç yememek. ağ na taş ş zı almı * söze karı p susanlar için kullanı ş mayı lı r. ağ na tı zı kamak * susturmak, fazla konuş na engel olmak. ması ağ na tükürmek zı * birini küçültmek üzere küfür olarak kullanı uygunsuz sözler sarf etmek. lan * birine benzemek. ağ na verilmesini beklemek (veya istemek) zı * çalı p, iş ş mayı lerinin baş kaları tarafı yapı nı ndan lması beklemek. ağ na vur, lokması al zı nı * yumuş huylu kimseye her istenileni kolaylı yaptı ak kla rabilme anlamı bir atasözüdür. nda ağ na yakı zı ş mamak * söylemesi ayı kaçmak, uygun düş p memek, yakık almamak. ş ı ağ nda bakla ı zı slanmamak * hiç sı r saklamamak. ağ nda bı zı rakmak * Bkz. lâf ağ nda kalmak. zı ağ nda büyümek zı * sevmediğ inden veya içi almadından yutamamak. ğ ı

ağ nda gevelemek zı * açı söylememek. kça ağ nda yaş zı kalmamak * bir düş üncesini bir kimseye birçok kez söylemiş olmak. ağ ndan zı * birisinden dinleyerek. * adı na.

ağ ndan baklayı karmak zı çı * Bkz. baklayı zı çı ağ ndan karmak. ağ ndan bal akmak zı * çok tatlı konuş mak. ağ ndan çı (veya çı sözü) kulağduymamak (iş zı kanı kan ı itmemek) * sözlerini tartmadan söylemek. ağ ndan çı zı kmak * bir sözü istemeden, farkı varmadan söylemek, söylemiş na bulunmak. ağ ndan çıçı zı t kmamak * hiçbir ş söylememek. ey ağ ndan dirhemle çı zı kmak * çok az konuş mak. ağ ndan dökülmek zı * açı söylemekten çekindiğş konuş ndan belli olmak. kça i ey, ması ağ ndan düş zı memek (veya düş ürmemek) * her zaman sözünü etmek. ağ ndan girip burnundan çı zı kmak * türlü yollara baş vurarak birini bir ş razı eye etmek, kandı rmak. ağ ndan hayıçı zı r kmazsa bari ş söyleme er * "lehte konuş muyorsun, bari aleyhte de konuş anlamı kullanı ma" nda lı r. ağ ndan kaçı zı rmak * istemediğhâlde boş i bulunup söyleyivermek. ağ ndan kapmak zı * birinin bildiğş i eyleri, ustalı konuş klı malarla ona sezdirmeden öğ renmek. * birinin konuş nı ması keserek kendi söze ba ş lamak. ağ ndan lâkı (veya lâf) almak (veya çekmek) zı rdı * karş ndakini konuş ı sı turarak birtakı gizli ş m eyleri öğ renmek. ağ ndan lokması almak zı nı * birinin hakkı ş ondan almak. olan eyi ağ ndan yel alsı zı n * ağ nı zı hayra aç. ağ nı zı (veya çenesini) tutmak * boş azlıetmemek. boğ k * kötü söz söylememe. * bir konuda arzu edilmeyen düş üncelerin açı çı ğ kması bir ş a nı ekilde önlemek.

ağ nı zı açacağ gözünü aç ı na * dikkatsiz kiş uyarmak için "dikkatli ol uyanıol!" anlamı kullanı ileri k nda lı r. ağ nı p gözünü yummak zı açı * öfke ile, sonunu düş ünmeden ağ na gelen bütün ağ sözleri söylemek. zı ı r ağ nı zı açmak * konuş maya baş lamak. * ağ sözler söylemeye baş ı r lamak. * alıalıbakmak. k k ağ nı zı açmamak * hiçbir söz söylememek, ses çı karmamak. ağ nı zı aramak (veya yoklamak) * Bkz. ağ aramak. ı z ağ nı çak açmamak zı bı * üzüntüsünden söz söyleyecek durumda olmamak. ağ nı zı bozmak * kaba sözler söylemek, küfretmek. ağ nı zı burnunu çarş amba çanağ (veya pazarı çevirmek ı na na) * kıp parçalamak, dövmek. rı ağ nı zı burnunu dağ ı tmak * birinin yüzüne ş iddetle tokat, yumruk indirmek. ağ nı zı dilini bağ lamak * birini konuş amaz duruma getirmek. ağ nı zı havaya (veya poyraza) açmak * umduğ elde edememek. unu ağ nı zı hayra aç! * kötü ihtimaller söz konusu edildiğ gerçekleş inde memesi dileğile söylenir. i ağ nı zı hayra açmak * Bkz. ağ nı zı hayra aç!. ağ nı zı kapamak * kendisine çı sağ kar layarak bir kimseyi susturmak. ağ nı zı kapamak (veya kilitlemek) * susmak, bir ş söylemek istememek. ey ağ nı zı kiraya vermek * kendini de ilgilendiren bir konuda düş üncesini söylememek. ağ nı zı koklamak * niyetini ve durumunu öğ renmek. ağ nı zı kullanmak (veya satmak) * birinin söylediklerini kendi düş üncesi gibi göstermeye çalı ş mak. ağ nı zı mühürlemek * konuş mamak, susmak. ağ nı zı öpeyim (veya seveyim) * sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel söyledin" anlamı kullanı nda lı r.

ağ nı kı zı sı (veya pek) tutmak * sı r vermemek. ağ nıkamak zı tı * sözünü kesmek susturmak. ağ nı zı toplamak * söylemekte olduğ kötü söz veya küfürleri kesmek. u ağ nı zı yoklamak * birinin bir ş hakkı bildiğ kendisine sezdirmeden söyletmeye çalı ey nda ini ş mak. ağ nı içi yangı yerine dönmek zın n * ağ nıtadı zın bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek. ağ nı içine baktı zın rmak * sözlerini seve seve ve dikkatli dinletmek. ağ nı içine girmek zın * çok yanaş mak, iyice sokulmak. * hayranlı büyük bir zevkle seyredip dinlemek. kla, ağ nı kaş ı bı lokması zın ı (kalı veya ğ ) olmamak * bir ş bir kimsenin uğ abileceğkonulardan olmamak. ey raş i * bir ş bir kimsenin sözünü edemeyeceğkadar değ olmak. ey, i erli ağ nı kokusunu çekmek zın * bir kimsenin çekilmez davranı na katlanmak. ş ları ağ nı mührü ile zın * oruçlu olarak. ağ nı payı (veya ölçüsünü) vermek zın nı * verilen karş kla bir kimseyi söylediğ veya yaptına piş etmek. ı lı ine ğ ı man ağ nı perhizi yok zın * ağ na geleni söyler. zı ağ nı suyu akmak zın * çok beğ istemek, imrenmek. enip ağ nıtadı zın bozulmak (veya kaçmak) * bir kimsenin kurulu düzeni dirliğbozulmak. i ağ nı tadı almak zın nı * o ş acı eyin tecrübesini geçirmiş bulunmak. ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı bilmek zın nı * güzel yemeklerden anlamak. * her ş güzelini, iyisini bilmek, anlamak. eyin ağ nı tadı kaçı zın nı rmak * bir kimsenin kurulu düzenini bozmak; neş esini, keyfini bozmak. ağ yla kuş zı tutsa... * ne yapsa, ne kadar çaba ve ustalıgösterse. k ah

* Sesin tonuna göre piş manlı öfke, özlem, beğ k, enme, sevgi gibi duygular anlatı r. * (a:h) Ağ, acı rı duyulduğ unda söylenir. * (â:h) İ lenme, beddua. ah alan onmaz * "kötülük ettiğiçin beddua alan iflâh olmaz" anlamı kullanı i nda lı r. ah almak * birinin ilenmesini üstüne çekmek.

ah çekmek * derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek. ah etmek * acı içini çekmek. ile * ilenmek.

ah vah etmek * piş manlını ğ , üzüntüsünü dile getirmek. ı ah yerde kalmaz * "kötülük cezasıkalmaz" anlamı kullanı z nda lı r. aha ahacı k * Dikkati çok yakıbir noktaya çekmek için kullanı n lı r. ahali * Araları aynı nda yerde bulunmaktan baş hiçbir ortak nitelik düş ka ünülmeksizin bir ülkede, ş ehirde veya semtte oturanları tamamı n . * Bir yerde toplanan kalabalı halk. k, ahar * Hattatlarıkâğ cilâlamak için kullandı niş ve yumurta akı yapı özel bir karım. n ı t kları asta ndan lan ş ı aharlama * Aharlamak iş i. * İte burada. ş

aharlamak * Ahar sürmek. aharlı ahbap * Kendisiyle yakı iliş kurulup sevilen, sayı kimse. n ki lan * Seslenme sözü olarak da kullanı lı r. ahbap çavuş lar * her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağ olan arkadaş için söylenir. lı lar ahbap çı kmak * önceden tanı ş ş olmak. mı ahbap kusuruna bakan ahbapsıkalı z r * "dostlarıufak tefek kusurları bakmamak gerekir" anlamı kullanı n na nda lı r. ahbap olmak * arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakı k kurmak. nlı * Aharı olan, üzerine ahar sürülmüş olan.

ahbapça

* Dostça, içten, teklifsizce.

ahbaplı dökmek ğ a * yerli yersiz yakı k göstermek. nlı ahbaplı k * Ahbap olma durumu, ünsiyet. ahbaplıetmek k * arkadaşk etmek, arkadaş konuş lı ça mak. ahcar ahçı * Taş lar. * Aş. çı

ahçı ı baş * Aşbaş çı ı . ahçı lı k * Aşlı çı k.

ahde vefa (etmek) * (devletler hukukunda) devletlerin, katı kları ldı milletler arası antlaş malara uyma zorunluluğ unda oldukları nı belirten kural. * sözünde durma. ahdetme * Ahdetmek iş i.

ahdetmek * Bir ş yapmak için kendi kendine söz vermek. eyi * Yemin etmek. ahdî Ahdiatik * Antlaş maya göre olan, antlaş gereğolan. ma i * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan önceki kutsal kitaplar.

Ahdicedit * (Hristiyanlara göre İ branilerde) İ sa'dan sonraki kutsal kitaplar. ahengi bozulmak * dirliğ düzeni bozulmak. i, ahenk * Uyum. * Uyuş anlaş ma, ma. * Çalgıeğ lı lence.

ahenk almak * uyumlu hâle gelmek. ahenk kaidesi * Bkz. ünlü uyumu. ahenk kurmak * uyuş sağ ma lamak, anla ş sağ ma lamak.

ahenksizlik * Uyumsuzluk. birliğsağ i lamak. ahenkli * Uyumlu. ahenklilik * Ahenkli olma durumu. ahı yerde kalmamak * yaptı ilenme er geç etkisini göstermek. . ahenk tahtası * Telli çalgı lardan üzerine teller gerilmiş bulunan kapak tahtası .ahenk sağ lamak * düzene sokmak. ahenkleş tirmek * Ahenk sağ lamak. düzensizlik. aheste beste * Yavaş yavaşağ ağ . ı ı r r. düzenli. ağ r. ahenk vermek * düzeni. ahı kmak çı * yaptı ilenme etkisini göstermek. uyumu sağ lamak. uyumluluk. ğ ı ahı tutmak * birinin ilenmeleri gerçekleş mek. aheste aheste * Yavaş yavaşağ ağ usul usul. ahenkleş tirme * Ahenkleş tirmek iş i. ahenktar aheste * Ahenkli. * Eğ lenceli. ğ ı ahı ş m m ahı * Beğ enilecek. . değ verilecek bir ş değ er ey il. soy. * Yavaş ı . ahfat * Torunlar. Ahfeş keçisi gibi baş sallamak 'in ı nı * söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak. düzensiz. ahenk yapmak * çalgıeğ lı lence düzenlemek. * Eğ lencesiz. ahenksiz * Uyumsuz. ı ı r r.

i * Antlaş ma. ahı çevirmek ra * bir yeri pis. değ verilecek bir ş değ er ey il. zaman. * Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu'da yüksek bir geliş gösteren esnaf. ahı r. son günlerde. * İ ömrünün son yı . ahı r * Evcil büyük baş hayvanları barı ğkapalı hayvan damı n ndı ı yer. msı ı nı ahı rlama * Ahı rlamak i ş i. * Son zamanlarda. ant. kı ş ı n yametin kopmak üzere bulunduğ günler veya yı u llar. eli açı k. zanaatçı im . ndan ahi Ahilik * Cömert. Ahı Türkleri ska * Gürcistan'ı Türkiye sırları yakıbölgelerinde yaş ş n nı na n amıolan. * Sonra. cömertlik. bakı z. ahı rlamak * (hayvan) Ahı uzun süre kalı hamlaş rda p mak. ahret. bir hayvanı ra bağ ra ahı lamak. ş ma nı ahilik ahir * Eli açıolma durumu. ancak 2. * (halk inanına göre) Dünyanıson günleri.ahı ş m bir ş değ m ahı ey il * beğ enilecek. una lan ahiren ahiret ahiretlik ahit * Kendi kendine söz vererek bir işüzerine alma. ahı çekmek ra * bir sürüyü ahı kapamak. . Dünya Savaşsonları ı nda Sovyetler Birliğ değik bölgelerine sürülen Türkler. sonunda. * Bkz. çiftçi gibi bütün çalı kolları içine alan ocak. yakı nlarda. nsan lları ahir vakit ahir zaman * Son zaman. Muhammed. * Bkz. harap duruma getirmek. sonraki. son olarak. ahir zaman peygamberi * Müslümanlarca son peygamber olduğ inanı Hz. inin iş Ahi * Ahilik ocağ ı olan kimse. k * Son. en sonra. ahretlik. dağ k. * Devir. .

ahitname ahiz * Alma. * Antlaş belgesi.ahitleş me * Ahitleş iş mek i. ahitleş mek * Antlaş mak. kötü gibi sorunları inceleyen. ahlâk dı ş ı * Töre dı. antlaş anlaş ma ma. ş ı ahlâk dıcı ş lı ık * Ahlâk bilimine aykıdavranma. törelere dayanan bir davranıyasası tiren. etik. uymak zorunda bulundukları davranıbiçimleri ve kuralları ş . iyi. ahlâf ahlâk bilim. * Kabul etme. ma. kuş aklar. eslâf karş . * Ahlâk konuları inceleyen filozof veya bu konularla uğ an kimse. ahkâm çı karmak * kendi düş üncelerine dayanarak birtakı yargı varmak. * Birinin yerine geçenler. sı ahlâk zabı tası * Büyük ş halkın sosyal ve sağk durumunu koruyan. mı alı ka cı ahkâm * Yargı hükümler. ı tı * Bir toplum içinde kiş ilerin benimsedikleri. ı ş ı u kendine konu edinen bilim. halefler. nı raş * Her ş ahlâk açından değ eyi sı erlendiren kimse. m lara ahkâm kesmek * çekinmeden kesin yargı bulunmak. ahkâm yürütmek * (bir sözden) kendi anlayına göre sonuçlar çı ş ı karmak. ş düzeni için çalı teş ehir nı lı ehir ş an kilât. * Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranıkuralları tespit eden ve inceleyen ş nı * İ nitelikler. neyin uğ ş geliş runda savaş ı lmaya değ neyin hayata anlam kazandı ğ hangi davranın iyi ve hangisinin kötü olduğ gibi sorunları er. kendine uyulması ahlâk açından gerekli olan genel ve geçer kural. ahlâkça ahlâkçı * Ahlâk anlayına göre. yi ahlâk bilimi * Yarar. lar. rı ahlâk yasası * Ahlâk iş lerini belirleyen. reseptör. bilir bilmez konuş larda mak. ahize * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren âlet. rdı. ahlâk değ ş ı erlerine bağlı lı kla. alı. güzel huylar. .

ahmağ yüz. zca ahlama ahlamak ahlat * Ahlamak iş i. * Kaba adam. doğ bilindiğiçin yapı zı ru i lması gereken iş ler. * İ çekmek. na * Dürüst davranmayan. ahlâken ahlâkı yat ahlâkî * Ahlâka uygun. k k raşrı ahmak . ahlâkla ilgili. armuda benzeyen ve ancak iyice olgunlaşktan sonra yenilebilen yemiş acı tı i. ahlâklı * Ahlâk kuralları bağ. n sı ş ünüş * Ahlâk kuralları . ah çeker gibi ses çı ç karmak. reti. ahlâklı lı k * Bir insanıveya bir insan grubunun iyi ve kötü açından davranıbiçimi ve ahlâkî düş ü. * Bir karım içindeki parçalar.ahlâkçı lı k * Ahlâkı araç değ bir amaç sayan öğ törecilik. moralizm. ahlâksı zca * Ahlâksıbiçimde veya tarzda. na lı * Ahlâka uygunlukla. ögeler. * Ahlâk bilimi. ah etmek. yol iz bilmez kimse. ahlâkî vazife * Kanunun zorlaması olmaksın. ş ı * Beden yapınıtemelini oluş sın turan ögeler. kendi kendine yetiş üzerine armut aş en. * Bu ağ n. z * Ahlâk kuralları uymama. ahlâksı davranı na zca ş . z ahlâksı k zlı * Ahlâksıolma durumu. * Gülgillerden. terbiyesiz. ile ahlâksı z * Ahlâk kuralları uymayan. yasaları uyum içinde olma. kötü huylu. bir il. bunlara uygun davranan (kimse). ahlâksı k etmek zlı * ahlâksı davranmak. ı lanan ağ yaban armudu (Pirus piraster). abdala söz vermeye gelmez a * ahmağ gereğ a inden çok ilgi gösterirseniz sizi sı sıuğ tır. ahlât ahlâtı erbaa * Bedende bulunduğ var sayı dört öge. u lan ahlatı(veya armudun) iyisini (dağ ayı yer n da) lar * kendilerine yakı ş mayan güzel bir ş eline geçirenler için kullanı eyi lı r. aç.

ahrette on parmağyakası olmak ı nda * kendisine karşsorumlu olan kimseden ahrette davacı ı olmak. ahş a . ahretini yapmak (veya zenginleş tirmek) * hayı leri yaparak sevap kazanmak. ve an mur. * (ahmak'ça) Ahmağ yakır nitelikte. aş p ahmaklaşrma tı * Ahmaklaşrmak iş tı i. ş ahmakça * Biraz ahmak. öbür ş a n ı 'ya i ahret adamı * Dünya iş lerinden el çekip sürekli ibadetle uğ an kimse. sı ahraz ahret dünya. aptallaşrmak. insanı öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağve Tanrı hesap vereceğyer. ı r * Dinî inanı göre. lsı k. mak ahmaklaş mak * Ahmak duruma gelmek. bön. ahmaklaşrmak tı * Ahmaklaş na sebep olmak. aptallaş mak. nı i ahmak yerine koymak * bir kimseye aptalmı anlamazmıgibi davranmak. aptalca. * Bir an için ş alayıbocalamak. ahret suali * Gereksiz ve usandıcı rı soru. ahret yolculuğ u * Ölüm. ahreti (veya öbür dünyayı ) boylamak * ölmek. budalalı anlayı zlı akı zlı az miş k. sağ ve dilsiz. ması tı ahmaklı k * Zekâsı geliş olma durumu. * Ahret kardeş i olan kadı nlardan her biri. budala. * Dilsiz. a ş ı ahmakı slatan * Yavaş yavaş ince ince yağ yağ çisenti.* Aklı gereğgibi kullanamayan. aptal. r iş ahretlik * Besleme kı z. ş k. ş . ahmaklaş ma * Ahmaklaş durumu. raş ahret kardeş i *İ nanç ve ibadette birbirinden ayrı lmayan ve bu iliş ahrette de sürdüreceklerini düş kiyi ünen kadı nlara verilen ad.

ş kan * sömürmek amacı birçok iş konuya el atan. yayı yla e. çocuklar. ahval * Durumlar. kan it ahtapot gibi * sı ı yapı kimse. er eyler. vaziyetler. * Kesenek. ahzüita * Alıverişalı satı aksata. koca. an * Aynı soydan gelen kimseler zinciri. rnaş k. dikenli bir bitki (Rubus idaeus). kardeş arası ler ndaki iliş kilerin oluş turduğ toplum u içindeki en küçük birlik. sı nları * Eşkarı . * çok güzel. ahzetme * Ahzetmek iş i. * Olaylar. ahu gibi ahu gözlü * Güzel gözleri olan. kı zı rmı renkli. ahududu * Gülgillerden. sulu ve kokulu yemiş ağ çileğ i. çekici. nda lı sı k * Birlikte oturan hım ve yakı n tümü. dokunaçlı mürekkep balı türü (Octopus). ahş ap * Ağ açtan. * Ait olma durumu. ahtapot * Kafadan bacaklı lardan. * Güzel. koca ve çocuklardan oluş topluluk. . ahu parçası * Çok güzel. m m. * Bu bitkinin duta benzeyen. kabul etmek. . polip. karaca. bağ ı ciğ gibi ş rsak. zarif kadı n. * Karı . ahzetmek * Almak. aidat * Ödenti. karı ı na . çekici. ahzükabz * Kendine mal etme. ahu * Ceylan. aç i. iliş kinlik. * Araları kandaşk veya hımlıbulunan kimselerin tümü. bir ğ ı * Genellikle burun zarı üzerinde çı bir çeş ur. * Davranı ş lar. tahtadan yapı ş lmı . ince.* İ n veya hayvanıgöğ ve karnı nsanı n sü içindeki organlar. aidiyet aile * Evlilik ve kan bağ dayanan. lan. ş . hâller.

ik. koca bazen de büyükler ve çocuklar arası ndaki uyum. u. yakı ş ı n. görü. tiğ tirdiğ aile plânlaması * Ailede çocuk edinmeyi sırlama. aile bütçesi * Kı bir süre içinde bir iş sa çinin veya iş ailesinin hayat seviyesinde meydana gelen değmeleri belirlemek çi iş amacı yapı istatistik çalı . aile hukuku * Aileyi oluş turan kiş ilerin karş klı ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı ı hak lı . hayvan veya bitki topluluğ i u. . için. anlaş sevgi ve hoş ma.* Aynı üzerinde anlaş ve birlikte çalı kimselerin bütünü. aile gazinosu * Sadece evlilerin girebildiğve birlikte eğ i lendikleri yer. doğ kontrolu. yla lan ş ması aile dostu * Ailece tanılan ve evlerine gidilip gelinen ahbap. gaye an ş an * Temel niteliğbir olan dil. kla i. ünü ı yan aile saadeti * Genellikle karı . ajan * Ailesi olmayan. * Aile ile ilgili. *İ lgilendiren. * Bütün aile birlikte. aile bahçesi * Ailelerin rahatlı gidebileceğ genellikle içkisiz yer. ailece ailecek ailelik * Aile sayınıbütünü. iliş iliş ilgili. birinin olmak. nı sı ndan iden an aile ocağ ı * Ailenin kurduğ yerleş i. en. aile meclisi * Aile makamın görevini yerine getiren kan veya soy hımları en az üç kiş oluş heyet. sın ailesiz ailevî ait ait olmak * ilgilendirmek. aile hayatı * Aile bireylerinin bütün iş lerini düzenli olarak ev içinde yapma durumu. aile adı * Soyadı . -e düş kin. nı um aile reisi * Kanunlara göre aile yükümlülüğ taş kimse. * Ailece. geliş i ev. birine düş mek.

* Bir devlet veya kuruluş gizli amaçları çalı kimse. perde. rahat. küre-k vb. nı ş ı tı ajitasyon ajur * Delikli örgü. * Ruhsal gerginliğ dı vurması in ş a . ı tı * Bu renkte olan. -ak / -ek -ak / -ek -ak / -ek * Arap sözcüğ "zenci" anlamı da geldiğ ü na inden ası l Araplarısöz konusu olduğ anlatı istenirken n u lmak kullanı lı r. kara ve siyah karş . andaç. layan iş kolu. ş *İ simden isim türeten ek (küçültme eki): baş ben-ek vb. iş ğ ı iş görevlisi. ak basma * Ak su. * Unutulmaması gerekli notları için yazmaya yarayan takvimli defter. * Temiz namuslu. * Bir ticarî kuruluş tanı onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağ u tan. ç-ak. beyaz. görmeyi derece derece azaltan beyaz nda ban muş . un için ş an * Bir kimsenin. * Kar. gözenekli. ele-k. n ajans * Haber toplama ve yayma iş uğ an kuruluş iyle raş . kı sı * Beyaz leke. ak benek benek. ajurlu ak * Ajuru olan veya her yanı biçiminde iş ajur lenmiş bulunan. * Fiilden yer isimleri türeten ek: dur-ak. ak basmak * Göze beyaz leke inerek görme yetisini yitirmek. bı tara-k. * Sınt ız. -ak. temsilci. * Bazıeylerde beyaz bölüm. * Ajanıgörevi. bir ortaklın veya bir devletin bazı lerini gören kimse. ak ağ a ak Arap * Saraylarda hizmet gören hadı ağ nıbeyaz ı olanı m aların rktan . gözenek. casus. ajanda ajanlı k * Ajan olma durumu. süt gibi ş eylerin rengi. ak demir * Dövme demir. yat-ak vb. * Fiilden alet isimleri türeten ek: or-ak. ak don kara don geçitte belli olur * Gözün saydam tabakası bir yara veya çı sonucunda oluş . katarakt. * Bu iş kolların çalı ğbüro.

* saçı sakalı armı ağ ş . beyaz bir toz. abey. akabe * Güneyden esen rüzgâr. kara gün karartı artı r * mutlu bir yaş ş iyi dinç kı mutsuz bir yaş ş yı r. * Bembeyaz. ak mı mı kara önüne düş görürsün ünce *ş imdiden boş düş una ünme. istavrit. va imi ak yazı lı * Bahtlı anslı . özellikle semiz otugillerde karş ı yosunumsu mantar (Albugo candida).ş . kları lan lan * Çoban yı zı ldı. temiz. ak gözlü * Gözlerinin rengi pek açıolan ve nazarın hemen değ ine inanı (kimse). ak sülümen * Cı ile klorun birleş olan. lodos. . turp. *İ zmarit. ayıise pratı ak kan * Lenf.* Bkz. ak pak * tertemiz. ak pak ak pas * Lâhana. sülümen. ak yel ak yem ak yı z ldı aka * Büyük kardeşağ . u nav ı lı ak madde * Demet durumundaki sinir liflerinden oluş beynin iç. sonuç belli olduğ zaman anlarsı u n. omuriliğ dıtabakası an in ş . ak koyunun kara kuzusu da olur * iyi bir aileden kötü bir çocuk da çı kabilir. ı lan laş ak sakaldan yok sakala gelmek * çok yaş p iyice kuvvetten düş lanı mek. ş algam. karnabahar gibi bitkilerin kök dındaki bütün bölgelerine yerleş ş ı ebilen. çok zehirli. ak kan yangı sı * Adenit. akı karası geçitte belli olur. parlak. ak düş mek * (saç ve sakal) tek tük ağ armaya baş lamak. k nı diğ lan ak gün ağ r. ayıkiş lar. ak köpek kara köpek geçit baş belli olur ı nda * kimin ne olduğ deney veya sı sonunda anlaşr. süblime. uskumru gibi balı n beyaz etinden yapı ve oltada kullanı yem.

lan ka * Kanal. sarp ve zor geçit. akademicilik * Resim veya heykel çalı nda kurallara bağlı ş ması lı k. dere. akademik * Akademi ile ilgili. i akademisyen * Akademi üyesi. sanatçı kurulu. gereksiz nesneleri dı ya akı vı . kları akaçlatma * Akaçlatmak iş i. akademi * Bilginler. imi. * (su için) İ yeri. ı sı nı unu akaç * Bir yerde birikip kalan sıları iş sonunda geriye kalan artı . * Yer altı suları toplayan tesisat. * Akarsu yatağ yatak. nı akaçlamak * Bir yerde birikmiş suları tmak. hemen ardı ndan. * Maun. çay. kerestesinden yararlanı beyaz kabuklu bir türü (Betula alba). * Irmak. oluk veya baş araç. lan akait akaju * Bir dinin öğ renilmesi gereken inançların ve tapı kuralların tümü veya bunları nı nma nı toplayan kitap. ı . * Maundan yapı ş lmı . su yolu. akağ aç * Gürgengillerin. bir lem kları ş arı tmak için kullanı boru. ark. hemen arkadan. vinti * Eğ inişfazla olan yer. ardı ndan.* Tehlikeli. akaçlama * Akaçlamak iştefcir. akabinde * Arkası ndan. i. lar * Yüksek okul. küçük akarsu. akaçlatmak * Akaçlama iş yaptı ini rmak. akacak kan damarda durmaz * herhangi bir zarar karş nda bunun kaçılmaz olduğ anlatarak avundurmak için söylenir. * Bilimsel niteliğolan. * Çı modelden yapı ş plak lmıinsan resmi. drenaj. * Yer altı oluğ su u. yazarlar. i akak . akı * Bataklı akaç yoluyla kurutmak. akademici * Kurallara bağ resim ve heykel çalı lı ş yapan kişveya sanatçı ması i . mecra.

boya gibi maddelerinden cak itleri en yararlanı bir ağ (Acacia). ı z ları cı sı örümceğ imsiler takı . * Baş sı k. gaz yağ mazot gibi sı durumunda olan yakacak. güzel kokulu öz suyu olan büyük bir ağ aç (Liquidambar orientalis). güzel kokulu reçine. dükkân gibi mülk. sokucu veya emici knaz lı . en acı m acı . vı akaryakıistasyonu t * Benzin. akamet * Kırlı verimsizlik. ksı akaryakı t * Benzin. bahçelerde süs çiçeğolarak yetiş i tirilen sarı bir bitki. ban. zamk. z. mı akarsu * Yeryüzünde ve yer altı belirli bir yatak içinde. * Sı üİ cak kelerde yetiş bir ağ en açtan (Hymenea) elde edilen katı . meteor. * Küçük akarsu. ağ ş en ma. bağ mülk. nda im * Tek sı elmastan veya inciden gerdanlı ra k. ahap. Meryem ana asması (Clematis vitalba).akala akamber * Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü. akan sular durmak * itiraza. yaban lı cı asması . tarla. gaz. salkı ağ (Robinia pseudoacacia). yurdumuzda yetiş bir süs ve gölge ağ . olan bir taş . * Özellikle amber balınıbağ ğ n ı ı rsakları çı lan. söyleyeceğsöze yer kalmamak. dükkân. ı . * Kiraya verilerek gelir getiren ev. akasya * Baklagillerden. acınkine benzeyen. yapı bükülgen ve misk gibi kokulu ndan karı ş kan. akaret akarlar * Tı yapı gövdeleri halkası baş göğ birleş ağ yapı ırı. tları ldı ı akasma * Düğ çiçeğ ün igillerden. akarca * Kemik veremi. arızlı akamete uğ ramak * baş sı sonuçsuz kalmak. ları üsle ik. lan aç * Baklagillerden. sı iklimlerde birçok çeş yetiş ve tanen. * Sürekli iş leyen çı fistül. * Kesintisi olmayan. gibi akar amber * Asya ve Amerika'da yetiş odunu ceviz ağ nı en. sık. * Kaplı ca. kül renginde. kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanları girince ateş lı na külçesi durumuna dönüş küçük gök cismi. i akan yı z ldı * Güneş sistemine bağ. beyaz çiçek veren. motorin gibi yakı n satı ğyer. sonuçsuzluk. akar * Kiraya verilerek gelir getiren ev. arız. aralı z. eğ boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

bronş çuklarıson bölümü. yumurtası tarama yapı bir balı(Leuciscus). akciğ zarı er * Göğ boş unun içini ve bu boş un içinde bulunan akciğ dını üs luğ luğ erin ş kaplayan ince zar. rmak yı nda ayan. siyah bacaklı yabanî bir tür kuşdeniz kazı . iri ve yı cı kuş rtı bir (Vultur monachus). n ktı ı akciğ kesecikleri er * Akciğ lopçuğ er unun parçaları . nda . eti kı klı lçı . başve boynu çı olan. akbakla akbalı k * Kuru fasulye. akça armudu * İ kabuklu. hava borucukların sonunu oluş nı turan kesecik. plevra.akbaba * Akbabagillerden. bataklı ı ve göl kıları yaş k. iyi uçan büyük kuş içine alan bir ve ları familyası . burçağ yakıbir bitki cinsi (Lathyrus sativus). (Bemicla). erin. * Bkz. oldukça büyük. ekmeklik buğ klı day. dağk yerlerde yaş ı plak lı ayan. n akciğ lopçuğ er u * Birçok akciğ keseciğ birleş oluş er inin erek turduğ parça. etli akça pakça . * Göğ kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organın temeli olan. akburçak akciğ er organ. a n akciğ göbeğ er i * Akciğ iç yan yüzünün hemen arkası bronşsinir ve damarlarıgirip çı ğyer. ı akciğ erliler * Karı bacaklı ndan yumuş akçalarıtek ciğ soluk alan bir takı . leş beslenen. n erle mı akça akça * Oldukça beyaz. akbaş * Yazı kutup bölgelerinde yaş n ayan. çok yüksekten uçarak le keskin gözleriyle çok uzakları görebilen. beyazca. sağ sollu iki parçalı üs nı lı * Baklagillerden. geniş büyük olan. * Sazangillerden. ğ ı akbalı l kçı * Leyleksilerden. * İ htiyar. u akciğ peteğ er i * Akciğ erlerde solunumda gaz alıveriş sağ ş ini layan. akbabagiller * Gündüz yı cı alt takı nı kanatları rtıları mın. ak renkli bir kuş (Egretta türü alba). kı ve ince gagalı ş lı yı ı k sa . akçe. sarı ve sulu bir tür armut. akbuğ day * Kurak iklime dayanı . nce . ile lan k * Akya balı. kın ı kılara göçen. beyaz kabuklu.

yaprakların uzun. akçakavak * Akkavak. akçı llanmak * Akçı l duruma gelmek. geniş nı olması . n akçöpleme * Zambakgillerden. akdedilme * Akdedilmek durumu. . lı akçe * Küçük gümüş para. akçalı * Paraya bağ. akdetmek . akçı l akçı llanma * Akçı llanmak iş i. * Her tür madenî para. bir yık veya daha uzun yaş llı ayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum). llaş i akçı mak llaş * Akçı l duruma gelmiş olmak. güzel (kadı n). örneğakçaağ olan bir bitki familyası ki i aç .* Beyaz tenli. akdarı * Buğ daygillerden. akçaağ açgiller * İ çeneklilerden. lam aç. akdedilmek * Akdetmek işyapı i lmak. akça yel * Güneydoğ udan esen yel. akçık llı * Akçı l olanıdurumu. parayla ilgili. Akdeniz mavisi * Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü. * Rengini atmı ağ ş ş armıiçinde ak renk bulunan. keşleme. malî. çiçeklerinin güzelliğdolayıyla bahçe çiçekleri arası i sı na giren zehirli bir bitki cinsi (Veratrum album). iş akçaağ aç * Akçaağ açgillerden süs ağ olarak da dikilen tahtası acı hafif ve sağ bir ağ isfendan (Acer). Akdeniz humması * Malta humması . rengini atmak veya atmıgibi olmak. . akdetme * Akdetmek iş i. ş akçı ma llaş * Akçı mak işveya durumu.

tı * Tütsü olarak yakı bir tür ağ sakı. akılı cı k * Akı olma durumu. anlama ve kavrama gücü. nda. akı karası ak kara * beyaz tenli. aksungur. güvem eriğ geyik dikeni (Rhamnus lı kta lan i. k m). gel çengele takı l akı l * bir sorunun nası l çözümleneceğ düş ini ünememe durumu.* (mukavele. kanı . . kara saçlı . akılıölçeğ cı k i * Bir sınıbelli sı ktaki akılını vın caklı cı ı ölçmekte kullanı alet. ittifak gibi karş klı lanma anlamı ı Arapça sözlerle) Yapmak. lan aç zı akı betine uğ ramak * birinin içinde bulunduğ kötü duruma düş u mek. * Sonunda. ğ lan akı l * Düş ünme. * İ elemanlı ki mermer yapı rısı ş cı. akı karası geçitte belli olur * bir iddiadaki doğ un ancak deney veya sı sonunda belli olacağ anlatmak için söylenir. akı l. . hekimlikte ve boyacı kullanı bir bitki cinsi. anlamca açı(anlatı selis. üt. eninde sonunda. cı * Söz. * Herhangi bir kuvvet alanı belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiğvar sayı güç çizgileri. lan akı seyelân. akı ünsüz cı * Ciğ erlerden gelen havanı ağ boş undaki yarı n. akı cı * Akma özelliğolan. za. ı luğ z kapalı engele çarpması oluş bol sesli ünsüz (r. sonuç. muahede. akdoğ an * Kartalgillerden bir doğ türü. ı bağ lı taş yan akdiken * Hünnapgillerden. bir yla an ğy). i * Kolay söylenebilen. i lan * Beyaz renkte olan dut. yazı anlatı n akı olma özelliğ selâset. * Öğ salıverilen yol. kara gözlü. ruluğ nav ı nı akı bet * (bir iş veya durum için) Son. * Hafı bellek. okunabilen. cathartica). us. l. k * Düş ünce. ve mı cı i. an akdut akemi akgünlük akhardal * Hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanı hardal türlerinden biri (Sinapis alba).

ş lı ı k. akı l etmek * herhangi bir önlem veya çareyi zamanı düş nda ünmek. not defteri. ş ı akı ş lı l dıcı ık * Akı şdavranma yanlı görüşus dıcı irrasyonalizm. gerçeğ uygun olmayan. ru il. ajanda. e. herhangi birinin aklı gelebilir. gayriaklî. görüş almak. akı l durdurmak * bir ş çok ş ı cı ey aş nitelikte olmak. insanıaş rtı şı rtmak. inanı lacak lmaz. muhtı defteri. akı l havsala almamak * akla mantı sı ğ ğ a mamak. akı l almamak * inanı gibi olmamak. yirmi yaş i. akı l erdirmek * anlamak. ayrı lacak dı akı i değ l iş il * akla uygun değ doğ değ il. lı kan diş diş akı l doktoru * Psikiyatrist. sı nı unu rrı çözememek. akı yol (veya tarik) birdir l için * iyi düş ünülünce ayrı kimselerce varı sonuç hep aynır. l dı ı sı . akı ş l danı mak * bir konuda birinin görüş sormak. akı i l diş * Yirmi yaş raları altlı sı nda üstlü ve sağ sollu. nı rı ğ ı akı l hastası * Ruh hastası . l öğ * Herkese akı retmeye meraklı l öğ kimse. deli. en içeride çı azı i. * Us dı. akı l erdirememek (veya ermemek) * ne olduğ anlayamamak. . sı nı rrı çözmek. lacak akı l almaz * inanı gibi olmayan. ünü akı l defteri * Hatı p yapı rlanı lması gereken ş eylerin yazı ğküçük defter. akı l hocası * Birine yol gösterip akı reten kimse.akı ldan üstündür l akı * bir kimsenin aklı gelmeyen bir çare. irrasyonel. ldı ı ra akı ş l dı ı * Akla. vaktinde hatı rlamak. akı l hastahanesi * Akı l hastaların yatıldı hastahane. akla uygun gelmemek. na na akı l almak * danı ş mak.

akı ı nı l vermek. rasyonalist. lcı kla * Akı lı yana olan kimse. zca ldan çı labileceğ savunan öğ rasyonalizm. tadı * akı olma ile yaş olma arası ilgi yoktur. unutulmamak. akla aykı veya akı şhiçbir ş tanı lan ya rı l dı ı eyi mama davranı ve ş ı tutumu. doğ un ölçütünü duyularda değ düş ruluğ il. akliye. ünmede ve tümden gelimli çı karmalarda bulan öğ retilerin genel adı . akliye. in ini. akı l kethüdası * Herkese akı retme merakı olan kimse. akı çı ldan kmak * unutulmak. umudunu kesmek. unutmak. akı l vermek * bir konuda yol göstermek. akı flı l zayığ ı * Deliliğ kadar varmayan akı e l bozukluğ u. l öğ akı ta değ baş r l yaş il. davranıbeklenmeyen (kimse). akı l terelelli * pek deliş kendisinden ciddî bir düş men. lda akı tutmak lda * unutmamak. mak. llı akı l yormak * hatı rlamaya çalı ş zihnini zorlamak. akı retmek. * Bilginin evrensellik ve zorunluluğ unun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değ yalnı akı il. rasyonalizm. * Akla ve akı l yolu ile varı yargı inanma.akı olmamak l kârı * akı bir kiş yapacağiş llı inin ı olmamak. akı çı ldan karmak * düş ünmemek. akı kalmak lda * akı yer etmek. zeki kimse. lcı ktan akı lı lcı k * Akla dayanan. ünce. n l var. l öğ nda akı l kumkuması * Çok bilmiş kimse. akı l yürütmek * herhangi bir konuda fikir vermek. usçuluk. yol göstermek. ş akı yakıvar (veya akı izan var) l var. akı r ermemek l sı * bir iş niteliğ gizli yönlerini anlayamamak. . kartı ini reti. akı lcı * Akı lı ilgili. akı l kutusu * Çok akı. * kafa yormaya gerek yok. usçu. bazı llı lı nda küçükler büyüklerden daha akı olabilir. rasyonalizm. llı akı retmek l öğ * nası l davranacağ göstermek.

ru * Akla yakı doğ makul. aptal.akı çı ldan kmak * unutmak. akı lsal * Düş ünceyi ve gerçeğsomut değ i erlerle birbirine bağ layan hakikati içine alan ş ey. ı lan laş n ndan * Uslanmak. i * Karş ndakinin düş ı sı üncesizliğ belirtmek için söylenilen uyarma sözü. aklı baş getirmek. aş lacak akı pazara çı ş herkes yine kendi akı almı(veya akı gelin olmuşherkes kendininkini beğ lları karmı lar. . llı akı köprü arayı llı ncaya dek deli suyu geçer * atak kiş i tehlikeyi göze alarak iş giriş ve çabuk sonuç alı e ir r. akı çı ldan kmamak * unutamamak. * Akı olma durumu. nı ı na akı llanma * Akı llanmak iş i. llı k akıca llı * Akla yakı doğ olarak. dengeli. akı olmak llı * gerçeklere uygun davranmak. akı rmak llandı * Aklı kullanması sağ nı nı lamak. akı llanmak * Karş ı olaylarısonuçları yararlanarak davranmak. ey düş akı rma llandı * Akı rmak işdurumu. n. arı akı geçinmek llı * kendini çok akı sanmak. n. akı uslu llı * Akı olarak. llı klı akılı llı k akılıetmek llı k * yerinde ve uygun davranmak. akı durgunluk vermek llara * çok ş ı bir sey olmak. tasarlamak. akı geçirmek ldan * bir ş yapmayı ünmek. akı llı * Gerçeğiyi gören ve ona göre davranan. ini * (alay yollu) Düş üncesiz. yaramazlıetmeyerek. akı düş llı ününceye kadar deli çocuğ (veya oğ unu lunu) everir * kendini akı sananlar çok kez akız diye tanı llı lsı nanlardan daha az baş gösterir. enmiş ) * "insan kendi aklı baş nı nı kasınkinden üstün görür" anlamı kullanı nda lı r. llandı i. lı nı ş llar . uyanı k. ru.

man n çı * Görevi karştarafa top sürmek ve sayı ı yapmak olan ön sı radaki oyuncu. üş * düş ülkesine saldı man rmak. akı zlıetmek lsı k * düş üncesiz ve yersiz davranmak. ncı akı n akı lı ncı k . k akıetmek n * toplu olarak gitmek. yöntem. yı rma. * Futbolda sayı yapmak amacı karştakı kalesine doğ genellikle topluca giriş saldı. * Düş toprakları tedirgin etme. anlayıkı i li ş t. eyler akı ölçümü m * Bir akarsuyun veya kanalısu yolunda bir saniyede akan su hacmini ölçme. * Bilinç dı olayları mantıve akla dayalı ş ı n k olarak açı klanması .akı lsallaşrma tı * Akı tı lsallaşrmak durumu. akı lsallaşrmak tı * Bir ş akı duruma getirmek. cereyan. akümülâtör. yer değ tirmesi. ı akı z baş cezası ayak çeker (veya akı z iti veya köpeğyol kocatı lsı ı n nı lsı i r) * düş üncesizlik veya tedbirsizlik yüzünden. düzensiz ş söylemek. üş mek. akı mtoplar * Akü. akı m * Akmak iş i. gereksiz yere gidip gelme zahmetine katlanı lı r. akı mölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan araç. eyi lsa akı z lsı * Aklı . akı n * Kalabalıbir ş arkası k eyin kesilmeyen bir geliş durumunda olması . amperölçer. * Hava. yla ı m ru ilen rı * Kazak-Kı z Türklerinin saz ş rgı airlerine verdiğad. akı zlı lsı k * Akız olma durumu. * Akı olma durumu. hücum. ş kan ş ı iş * Sanatta. cereyan tarz. n akı mcı * Belli bir akı bağ kiş ma lı i. gerçeğgörüp ona göre davranmaya elveriş olmayan. lsı * Akızca yapı iş lsı lan veya davranı ş . baskı yapmak. su gibi akı maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akı. hareket. * Debi. siyasette. n akı ncı * Düş ülkesine akıyapan savaş. çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapı baskı man na ldı lan n. akı derken bokum demek m * sözünü yolunca söyleyememek. forvet. düş hayatı ortaya çı yeni bir görüş ünce nda kan . i akıakı n n * Arkası kesilmeyen kalabalıöbekler durumunda.

akı çağ ntı anozu * Akı ya kapı ş ntı lmıyengeç. uzun bir balıtürü. ğ ı ndan ayan k akı ntı * Akmak iş i. akı ölçer ntı * Bir akarsuyun ve kanalıakı hını düzeyini ölçmeye yarayan alet. uğ una akıgitmek p * (zaman için) çabuk geçmek. akı lı ntı * Akı sı ntı olan. ş kan akı ş kanlaş mak * Akı duruma gelmek. olayı * Sı yapı rılarıağ yüzeylerine gereğ vı ş cı n aç tı inden çok sürülmesi ile oluş durum. akı ş kan * Kendilerine özgü bir biçimleri olmayı içinde bulundukları n biçimini alan ve yın oluş p kabı ğ ı turmayan (sı vı veya gaz). * Eğ eğ meyil.akı lıetmek ncı k * düş ülkesinde karşgüçleri yı rmak. akı ş kanlaş ma * Akı duruma gelme. akma. im. sürüp gitme. ntın na ntı * etki altı kalarak bir topluluğ davranına katı nda un ş ı lmak. tedirgin etmek. seyyal. * Vücudunda göze çarpacak bir çarpı k bulunan kimseler için kullanı klı lı r. * Çam türü ağ açlarda bulunan reçinenin eriyerek akması . zı akı nkayası * Kaya balıgiller familyası derin ve uzaklarda yaş ince. çam sakı. akı cereyan. iklik. * Akı n. * Hastalısebebiyle vücudun bir yerinden sulu madde akması k . * Havanıveya suyun herhangi bir yöne doğ yer değtirmesi. ş kan akı ş kanlaşrı tıcı * Akı duruma getirme özelliğolan. akı ya kürek çekmek ntı * olmayacak bir iş runda boş çabalamak. n ntı zı ve akı ya kapı ntı lmak * bir akı nıetki alanı girmek. akı ile birlikte sürüklenmek. akı ş * Akmak işveya biçimi. n ru iş m. ş kan i . an akı bilimi ntı * Deniz akı ları inceleme konusu edinen bilim dalı ntı nı . man ı ldı akı rı ndık * Reçine. i * Geçip gitme. ş kan i akı ş kanlaşrılı tıcı k * Akı duruma getirme özelliğolma. ik. eğ meyilli.

akı ş k mazlı * Akı veya durağ maddenin durumu. akı ş kanlaşrmak tı * Akı duruma getirmek. akik * Yüzük taş mühür gibi ş yapmakta kullanı türlü renklerde. ş maz an akı tma * Akı iş tmak i. daha çok akide ş ekeri yerine kullanı lı r. nı akil * Akı. eyler lan. durağ mazlı ı iş an. akidesi bozuk *İ nancı f olan (kimse). akil baliğ olmak . saydam. ş ma i akı ş maz * Dıetkenlerin tesiriyle akı ş ş ğdeğmeyen. erin. zayı akideyi bozmak * doğ bilinen bir inanıveya gidiş ayrı ru ş ten lmak. . * Hayvanları özellikle atlarıalı nda bulunan ve burunları doğ uzanan beyaz leke. ş kan akı k ş kanlı * Akı olma durumu. din inancı eye lanı . * Akı ş kanları niteliğ düzeltmek için yoğ n ini unlaş akı içinde parçacı n asısı sağ an mı kları ltını layan yöntem. * Enli bilezik.akı ş kanlaşrma tı * Akı ş kanlaşrmak iş tı i. kalseduan kuvarsın bir türüdür. ş kan akı ş ma * Kulağ hoş a gelen veya kolayca söylenen seslerin özelliğ i. parlak ve değ bir taş erli . n. akması yol açmak. ş veya pekmezle yoğ . akide. na akı tmalı * Alnı akı nda tması (hayvan). akı ş malı * Akı özelliğolan. dökmek. llı * Bir ş inanarak bağ şinanç. akide ş ekeri * Bkz. eker rularak cık bir duruma getirilen hamurun kı n saç vı zgı üzerinde piş irilmesiyle yapı bir çeş tatlı lan it . akil baliğ * Döl verebilecek duruma gelmiş olan. ağ güç eriyen ş ı zda eker. yarı ı . süt. yağyumurta. n nları na ru * Un. olan akide akide *Ş ekerin kaynatı ağ durumuna getirilmesi yolu ile yapı ş larak da lmırenkli ve kokulu. akı tmak * Akması sağ nı lamak.

Hollanda kavağ(Populus alba). akkaraman * Vücudu beyaz. iri baş. tartılması yol açmak. kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilen. llı akis uyandı rmak * bir konunun üzerinde düş ünülmesine. âkit * Bir işkarşklı i ı olarak kararlaşrıüstlerine alan taraflardan her biri. me. iri ak kanatları n. ş ı ı lı Orta Anadolu ve Doğ Anadolu'nun batı u kesimlerinde yaygı olarak yetiş n tirlen yerli bir tür koyun. baş sağ arı layamamak. sözleş veya mukavele yapan. akis * Iş veya ses dalgaların yansı bir yüzeye çarparak geri dönmesi. döl veremeyen. yansı yankı ı k nı tı cı ma. * Akıca. akkarı ncalar * Ağ parçaları geliş . parlak bir yüzeyde görünmesi. . lı tıp me akit vaadi * Ön sözleş me. eyin ka ey ğ ı * Evirme. verimsiz. sı * Sonuçsuz. akçakavak. ş ı na akit * Hukukî sonuç doğ urmak amacı iki veya daha çok kimsenin veya kuruluş karş klı birbirine uygun ile un ı ve lı irade beyanları gerçekleş iş sözleş mukavele. ırı böcekler topluluğ termitler. kontrat. . akilâne akim * Kır. sı veya ı cak lı ülkelerde yaş man ayan. * Bir ş baş bir ş üzerinde yarattı etki. * Akkor olma durumu. . kara damarlı kelebek sayı kalı bir (Aporia crataegi). akkirpani * Ak. * Nikâh. ilgi veya tepki yaratmak. su ğ ı akkelebek * Hemen bütün meyve ağ nda tomurcuk düş açları manı lan. kaba karık yapağ . göz etrafı ı z. termit (Termes). yaprakların altı nı beyaz olan bir kavak türü. baş sı arız. akkarı nca * Düz kanatlı lardan. ı z iyi miş lısıcı u. * Bir cismin. * rüş ispat etme yaş gelmiş tünü ı na olmak. evirtim. akkavak akkefal * Söğ ütgillerden. ağ burun. ile en lem. bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi. fakat kirli. akim kalmak * sonuca ulaş amamak.* döl verebilecek eriş duruma gelmiş kin olmak. ı * Sazangillerden bir cins tatlı balı (Alburnus). akkor akkorluk * Iş saçacak beyazlı varı ı k ğ a ncaya değ ıtı ş in sı lmıolan.

ı aklamak * Suçsuz veya borçsuz olduğ yargına vararak birini temize çı u sı karmak. güçlüklerle karş mak.akkuş akkuyruk * Atmaca. düş ünülemez. tebriye etmek. aklama belgesi * Alacak verecek kalmadını ğ gösteren belge. llı akla zarar (veya ziyan) * çok ş ı aş lacak. makul. erli * Suları bir denize veya göle gönderen bölge. akla fenalıvermek k * çok ş ı aş rmak. * Baş lı arıgösterilmek. * Tadı artı için çay harmanı katı beyaz bir çay türü. düş ğ ı ünmediğş i eylerle daima karş abilir. ş kı ğ uğ aş nlı ratacak (ş a ey). yı cı kuş rtı bir . nı rmak na lan -akla / -ekle * Bazı fiillerin sı k çatı nı klı ları türeten ek: tart-akla. aklama * Aklamak iş ibra. ibra etmek. aklan aklanma aklanmak * Ak olmak. akla karayı seçmek * (bir işbaş ncaya değ çok sıntı i arı in) kı çekmek. . akıca. akla gelmeyen başgelir a * insan ummadı. makul. değ olarak nitelendirilmek. çı racak gibi olmak. maile. akla gelmedik * düş ünülemeyen. n i akla sı ğ (veya sı mak ğ mamak) * inanı gibi olmamak. akla yatkı n * uygun. zı ldı vanadan çı kmak. akla hayale gelmez * inanı lmaz. ı laş akla gelmez * hatı rlanamaz.. nı * Bir dağ rasın yamaçları her biri. it-ekle. temizlenmek. lacak akla yakı n * aklı benimseyebileceğ aklıkabul edebileceğ n i.vb. sı nı ndan * Aklanmak iş i. n i. ı laş akla sı gibi ğ ar * aklı kabul edebileceğbiçimde. i. ibraname.

na aklı ı gitmek baş ndan * çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağ ş ı ı aş nı rmak. kusursuz. beyazlaşrmak. aklaş mak * Ak duruma gelmek. llı * doğ dürüst. ak renkli. kavrayamamak. ru aklı ı olmamak baş nda * iyi düş ünebilir durumda olmamak. kendine gelmek. ş n ları şı lını ru * ayı lmak. aklı ı dağ lmak * düş ünceyi belli bir konu. . akı ince. aklı yerde olmak bir * düş ünülmesi gerekenden baş bir ş düş ka ey ünmek. aklaşrma tı * Aklaşrmak iş tı i. beyazlaş mak. temize çı kmak. aklı ka yerde olmak baş * baş ş düş ka eyler ünmek. çok korku geçirmek. aş rı ı nı aklı kmak çı * titizlikle üzerinde durmak. ması sağ tı aklen * Akı l icabı l gereğ . aklı durmak * düş ünemez bir duruma gelmek. aklevrek aklı * Tatlı levreğ su i. aklı ı bir karıyukarı baş ndan ş (veya yukarı da) * düş ünmeden aklı geleni yapan. aklaşrmak tı * Aklaş nı lamak. * bir ş olabileceğ inanmamak. ağ armak. sorun üzerinde toplayamamak. aklaş ma * Aklaş iş mak i. beraat etmek. * Akı bulunan. aklı bokuna karı ş mak * korkudan ş ıp ne yapacağ bilememek. aklı ı baş nda * sürekli akı davranan. ş ı aş rmak. çok korkmak. aklı almamak * anlayamamak. aklı ı gelmek baş na * davranı nıyanlı ğ sezerek doğ yolu bulmak.* Bir dava sonunda temiz ve iliş çı iksiz kmak. eyin ine * uygun bulmamak.

ı na aklı vanadan çı zı kmak * delirmek. aklı ş karı mak * ne yapacağ bilememek. bayı lmak. aklı kesmek * bir ş olabileceğ inanmak. eyin ine aklı kesmemek * sonucu tahmin edememek. ndan um ey . i n ş unu p aklı lmak takı * zihni bir ş uğ mak. llı * Ak olma durumu. nca. umduğ göre. * Kendisini en akı sanan. aklı kalmak * beğ enilen bir ş düş eyi ünmekten kendini alamamak. tatmin olmak. münasebetsiz. aklı oynatmak. nları vı aklı k aklı gelen baş geldi ma ı ma * olması korktuğ ş oldu.aklı ermek * anlayabilmek. olacağ inanmak. aklı sonradan gelmek * verdiğkararıyanlıolduğ anlayıvazgeçmek. eyle raş aklı ayar tam * aklı yerinde. düş üne göre. ğ ı ünüş una aklı ra sı * Aklı nca. korkmak. aklı ra sı * aklı sandına göre. ş ı ı nı aş rmak. * Kadı n makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sı. aklı yatmak * anlamaya baş lamak. * akı olgunlaş lca mak. sağ duyu sahibi olmayan. aklı evvel * Akı geçinen. beyazlı siyahlı . * çok beğ enmek. ilerisini görememek. düzgün. ü unlaş aklı gitmek *şı aş rmak. llı aklı bir ş olmak fikri eyde * bütün düş ündüğ bir konuda yoğ mak. bocalamak. aklı karalı * Akı karası ve olan. nı aklı evvel * Densiz.

kı namak. aklı yelken etmek na * düş üncesizce davranmak veya aklı geleni hemen yapmak. aklı takmak (veya aklı takmak) na nı * sürekli olarak bir ş düş eyi ünmek. aklı eyin ine almak. aklı esmek na * daha önce düş ünmemiş olduğ ş birden yapmaya karar vermek. ey * kararlaşrmak. aklı vurmak na * birden düş ünüvermek. * düş ünmek. aklı düş na mek * hatı rlamak. anı msamak. tasarlamak. kavrayamamak. p aklı turp sı m na kayı * birinin düş üncesini ve yaptını enmemek. * kafası bir düş doğ nda ünce mak. ine aklı ş ayı (veya ş arı na aş m aş m) * adı geçen kimsenin akı zca bir davranı bulunduğ anlatı lsı ş ta unu r. na . bir düş ünceye saplanı kalmak. * bir ş yapmayı ünmek. aklı geleni yapmak na * her istediğ düş ini ünmeden yapmak istemek. ey aklı sı rmak na ğ dı * bir ş olabileceğ inanmak. * olabileceğ inanmamak. çok istemek. davranmak. aklı koymak na * bir ş yapmaya kesin olarak karar vermek. u eyi aklı geleni söylemek na * rastgele konuş mak. aklı sı na ğ mamak * anlayamamak. tı aklı koymak na * bir kimse birine. bir ş telkin etmek. * lâdes oyununa katı lanlardan biri ötekine bir ş verirken karş ey ı dakinin "unutmadı anlamı söylediğ m" nda i aklı birş gelmek na ey *ş üphelenmek. aklı uymak na * birinin uygun olmayan görüş göre iş üne yapmak. ğ beğ ı aklı tükürmek na * birinin düş üncesini beğ enmemek. eyi düş aklı getirmek na * hatı rlatmak. aklı gelmek na * hatı rlamak.aklı mda! söz.

aklı ra. l dı ler ı aklı peynir ekmekle yemek nı * ş kı ve akızca iş yapmak. n i aklı (bir ş bozmak nı eyle) * bir ş üzerine düş hep onunla uğ ıdurmak. aklı oynatmak nı * çı rmak. aklı geçirmek ndan * bir ş yapmayı ünmek. * hatı rlamak. * gereksiz. ey erek raş p aklı baş almak (veya toplamak. ulan ka ey ünür aklı çalmak nı * ilgisini aş derecede çekmek. yersiz iş yapmak. ı rı aklı çelmek nı * niyetinden.aklı nca * (küçümseme yollu) Düş üncesine göre. * unutmamak. baş çı tan karmak. aklı olsun! nda * unutma!. aş nca lsı ler . sı aklı kalmak nda * unutmamak. aklı baş nı ı almak ndan * düş ünemeyecek bir duruma getirmek. devş nı ı na irmek) * akı zca davranı lsı ş larda bulunmaktan kendini kurtarmak. ey düş aklı geçmek ndan * düş ünmek. kararı caydı ndan rmak. aklı tutmak ndan * bir ş düş ey ünmek. çok ş ı aş rtmak. aklı çı ndan karmamak * devamlı rlamak. aklı baş yere vermek nı ka * konuş konudan baş bir ş düş olmak. bellemek. aklı tutmak nda * öğ renmek. tasarlamak. ldı * akı şiş yapmak. aklı zoru olmak ndan * arada bir durum ve ş artlarıgerektirdiğgibi davranmamak. hiç unutmamak. aklı kaçı nı rmak * delirmek. * ayartmak. hatı aklı çı ndan kmak * unutmak.

akma sırı nı * Malzemenin belirli bir gerilme uygulanması sırlı kalı deformasyona uğ yla nı ve cı raması belirlenen veya toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti. akı rı zı ndık. * Çabucak savuş ortadan kaybolmak. akmak * (sı maddeler veya çok ince taneli katı vı maddeler için) Bir yerden baş bir yere doğ gitmek. yersiz düş ünmek. mak. * (sı bir madde için) Bir yerden çı vı kmak. * (kumaş için) Yı p iplikleri erimeye baş pranı lamak. * Sağ duyu. lan akliye * Akı l hastalı ile ilgili hekimlik kolu. rasyonalizm. aklın terazisi bozulmak nı * akıca olmayan davranı llı ş bulunacak bir duruma düş larda mek. keçi mantarı (Agaricus campestris). ka ru * (bu gibi maddeler) Aş ı yere düş ağ ya. * Akı ilgili.aklı ş ı nıaş rmak * yerinde olmayan bir iş yapmak. kları * Akı l hastalı ile ilgili hastahane bölümü. n ünce aklı selim aklî akliyat * Akı l yolu ile kazanı bilgiler. . lcı k. * Reçine. akmantar akmasa da damlar * çok değ bile. az çok bir gelir veya kazanç sağ ilse lar. akma * Akmak iş i. kları * Akı lı usçuluk. mek. * (zaman için) Çabuk geçmek. * Sürüp gitmek. katı lmak. * Art arda ve toplu olarak gitmek. lla akliyeci akma hançer * Ortası oluklu hançer. bir eyle raş aklın köş nı esinden geçmemek * hiçbir zaman düş ünmemek. * Karı ş mak. aklı takmak nı * sürekli olarak aklı ş uğ mak. akla dayanan. çam sakı. aklı bin yaş nla a * akla yakıgörülmeyen bir düş ileri sürene söylenir. * (bir kap veya bir yer) İ çindeki veya üstündeki sıyı zdı vı sı rmak. * (boya için) Birbirine karı ş mak. * Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar. * Akı l hastalı uzmanı kları .

akort * Bir çalgı doğ ses vermesi için ayarlama. eş eden. an karı lan akortlama * Akortlamak iş i. lan smî akordeon * Üstündeki düğ melere veya tuş basarak.akmaz * Durgun su. * Kumaş larda makine ile yapı ş rma. akortlatmak * Akortlamak iş yaptı ini rmak. akompanyatör * Bir parça çalı ğzaman ses veya bir âletle ona katı kimse. hesabı ı lı daha sonra görülmek üzere yapı kı ödeme. * Boğ otundan çı lan ve hekimlikte kullanı zehirli bir madde. akort etmek * çalgı n seslerini ayarlamak. akordiyoncu * Bkz. yı ru * Armoniyi sağ layan seslerin birleş mesi. akordeoncu. akordeon. elde taş lara nan ı nabilir bir çalgı . ses veren araçları ayarlamak. uyumsuz. akort edilmiş . ları akort yapmak * çalgı n tellerini. ları nı akortçu * Piyano ve org gibi müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse. akortlanmak * Akortlanmak işyapı i lmak. gölet. düzenlemek. lmıkı akordeoncu * Akordeon çalan kimse. akordu bozuk * Birbirini tutmayan. akortsuz . metal dilcikleri titretme yolu ile çalı körüklü. akortlu * Akordu olan. ndı ı lan lik akonitin akont * Bir borca karş k. akortlatma * Akortlatmak iş i. akordiyon * Bkz. akortlanma * Akortlanmak iş i. akortsuz.

* Yaş denk. Akrep * Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları nda yer alan burç. * Saatin iki ibresinden küçüğ ü. * Birbirini tutmayan. ür. i na ka bankada veya aracında açtılan kredi. kı k ve kalkıkuyruğ vrı k unda zehirli bir iğ olan böcek nesi (Scorpio). akromatik . akran akranlı k * Akran olma durumu. arak nı akraba diller * Aynı dilden gelen diller. diğ erinin sonucu olan ş eyler. akrepler akrobasi akrobat * Örümceğ imsilerin. Zodyak. ı tlı akreditif * Belirli bir nicelikteki para için. yaş boydaşöğ ça ı t. akrobatlı k * Cambazlı k. akrep gibi * her fı rsatta sözleriyle baş nı kaları incitme veya onlara kötülük etme durumunda olan. bir bankanı yükümlülüğ altı üçüncü bir kişyararı bir baş n ü nda. k. uyumsuz. örneğakrep olan takı . ı * Radyoda gerçek ayar frekansı doğ değ arası ile ru eri ndaki sapma. sı rı * Kredi mektubu. yaş k. i mı * Cambazlı akrobatlı k. . arası akrep * Akreplerden. * Cambaz. akraba çı kmak * önceden tanı ş madan veya bilmeden konuş akraba oldukları anlamak. akortsuzlaşrmak tı * Radyoda bir ayar frekansı sapma meydana getirmek. lı sı * Oluş yönünden aynı ma kaynağ dayanan ş a eyler. sı ve nemli yerlerde yaş cak ayan.* Akordu olmayan. * Biri. nda akortsuzluk * Ses düzensizliğveya ayarsı ğ i zlı. hım. ana akraba olmak * evlilik yoluyla yakı k kurmak. nlı akrabalı k * Akraba olma durumu. akraba * Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağ olan kimseler. akort edilmemiş .

* İ gitmeyen. * Kımlar. aks aksak * Dingil. hafifçe topallayan. şı ı * Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm). geri kalmak. iyi iş yi lemeyen. * Hafif topallamak. kelime vurgusu. ş oluş turan bölüm. akromatin * Hücre çekirdeğiçindeki ince iplikçiklerden yapı şkromatin ile boyanmamıolan kromozomları i lmı . ru aksata aksaklı k aksam aksama aksamak . büyümesi veya uzaması . n u akrostiş * Her dizenin ilk harfi yukarı aş ı doğ okununca ortaya bir söz çı dan ağ ya ru kacak biçimde düzenlenmiş manzume. * Ermişevliya. * Vurgu. inde vrak * Eski Yunan ve Lâtin ş ölçüsünde. ih. renk körlüğ ü. aksakal * Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. * Aksayan. muvaş tevş ş ah. * (bir işGereğgibi yürümemek. çene. en önemli yapı n ve tapı ları nakları bulunduğ iç kale. akropol * Eski Yunan ş ehirlerinde. renksemez. akromegali * Genel geliş bittikten sonra el. akromatopsi * Bkz. ) i aksan * Bir ülkenin insanları veya bir çevreye özgü söyleyiş na özelliğ i. akromatik iğ iplik * Mitozun ilk evresi sonunda bütün hücrelerde beliren ve hücre boyaları pek boyanamayan iğ yla biçimindeki oluş um. iir sa aksak eş yüksek dağ çılmaz ekle a kı * eksik araçlarla sağklı yapı lı iş lmaz. aksanı bozuk * Bir dildeki kelimeleri doğ söyleyemeyen. burun gibi vücudun sivri kımları me sı ndaki kemiklerin kalı ması nlaş .* Beyaz ığçözümlemeden geçiren. * Türk müziğ oldukça kı bir usul. sondan bir önceki hecesi kı olacak yerde uzun olan dize. sı * Aksamak iş i. grup vurgusu. * Aksak olma durumu. .

aksatma aksatmak aksayı ş akse * Hastalınöbeti. eldiven. lı kta lan. aksettirmek * (sesi) Yankı lamak. çanta. ş ı * (bir ık veya bir ş Düz ve parlak bir yüzeye çarpıorada aynen görünmek. duyulmak. nı aksetme aksetmek * Aksetmek iş i. ancak kendine özgü ayrı yararı bir bulunan alet. * Haberi. * (ık) Bir yere vurmak. yansı ş ı ekil) p lanmak. araç veya * Konunun gerektirdiğölçüde kullanı bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereğkullandı i lan. akselerograf *İ vmeyazar. yaymak. * (ığ Yansı şı ı) tmak. ulaşrmak. aksesuar nesne. * (ses) Bir yere çarpıgeri dönmek. na i i * Aksamak iş i veya biçimi. yankı p lanmak. tersine çevirmek. * Poliçelerin üzerine "kabulümdür" biçiminde yazı altı larak imzalanan açı klama. duyurmak. aksatı ş * Aksatmak iş i veya biçimi. * Bir aletin. rma. * Evirmek. k aç * Aksatmak iş i. akselerometre *İ vmeölçer. tı aksık rı * Herhangi bir sebeple burun zarın gıklanması nı cı sonucu solunum kasların birdenbire kası yla ağ ve nı lması ı z burundan hı . yankı vermek. bir makinenin iş levine katı lmayan. * Kadıgiyiminde giysiyi bütünleyen ayakkabı n . aksettirme * Aksettirme iş i. durumu.* "alma ve verme" Alıveriş ş . ı rı . kriz. ı hapş k. i ğ ı çeş eş itli ya. kemer. ş apka. aksı hapş olayı rma. * Aksaması yol açmak. * Ulaş yayı mak. aksesuarcı * Aksesuarı rlayan kimse. gürültülü soluk boş zlı alması . hazı * Aksesuar kullanması seven. k aksedir * Kaplaması mobilyacı kullanı açıkahve rengi öz odunlu olan bir ağ (Thuya occidentalist). lmak. mücevher gibi eş ya. bir işgereğgibi yürütmemek. akseptans * Yabancı ülkelerde okuyacak öğ renciler için gönderilen kabul belgesi.

ters ve kı n olarak. nda aksiliğüstünde i . rma. aksi tesadüf * "ş zlı bak" anlamı kullanı anssı ğ a nda lı r. aksi takdirde * yoksa.aksıklı rı * Aksığ tutulmuşaksığolan. huysuz. * İ . hapş rması ı rtmak. lı k aksiliğtutmak i * güçlük çı karmak. i aksi aksi aksi gibi aksi hâlde * yoksa. aksi * Ters. huysuzluk etmek. münasebetsiz" anlamı kullanı ler i nda lı r. hapş ı rmak. huysuzlanmak. * Aksı aksı biçimi. hastalı . lı klı aksış rı aksı rma * Aksı rmak iş i. * Uygun olmayan. inatçı etmek. hı n. t. ı z zlı gürültülü soluk boş altmak. aksileş mek * Huysuzlanmak. aksı rtma * Aksı rtmak iş i. zgı * istenmediğhâlde. ters davranmak. rma aksı rtmak * Birinin aksı na sebep olmak. ağ ve burundan hı . natçı rçı * Olumsuz bir biçimde. ı t. zıkarş olumsuz. aksileş me * Aksileş iş mek i. sısıaksı hapş klı rı a . aksilenme * Aksilenmek iş i. rı aksıklıksıklı rı tı rı * Yaş. rı ı k k ran. öyle olmazsa. aksi hâlde. aksı rmak * Burun zarların gıklanması solunum kasların birdenbire kası nı cı ile nı lması üzerine. aksilik olarak. aksi ş eytan * iş yolunda gitmediğzaman "ne kadar ilgisiz. inadı direnmek. aksilenmek * Aksileş mek. menfi. ı .

* Ada soğ . aksona * Vurgun hastalına karşuygulanan emniyet durakları ğ ı ı . hikâye. perde. * Gece. geliş nı tiren lı im. k u ı mütearife. inatçı etmek. uygunsuzluk. ters davranmak. lı kta lan üt * Gözdeki billûr cismin saydamlını ğ yitirerek ağ ı arması ileri gelen körlük. aksiyon * Bir kuvvetin. ak basma. ş lı aksilik * Terslik. iş . pay senedi. aksoğ an akson * Sinir uyarmaları sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan. belit. akş am * Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri. * Akş vakti kı namaz. anı * Tersine. * Sermayenin belirli bir bölümü. lı k. aksilik çı kmak * engel ortaya çı kmak. * Oyunun teması geliş başca olay. inatçı huysuzluk. uyuş maya yanaş mamak. elveriş in sizlik. * Bir iş yolunda gitmemesi durumu. am lı nan akş ahı sabah çayı am ra ra * hayatta yiyip içip yatmaktan baş kaygıolmayanlar için söylenir. ka sı akş akş am am . bu hareketten ortaya çı geliş kan im. * Hareket. lı k aksine aksiseda aksiyom * Kendiliğ inden apaçıolan ve böyle olduğ için öteki önermelerin ön dayanağolan temel önerme. * Hisse senedi. aksöğ üt aksu aksungur * Söğ ütgillerden. sinir hücrelerinin uzantı ndan en belirli ve nı ları uzun olanı . * Bir oyuncunun sahne üzerindeki hareketi. aksülâmel * Tepki. kabukları eczacı kullanı bir söğ türü (Salix alba). huysuzluk etmek. * İ etkinliğ veya iradesinin açı çı nsan inin ğ kması a .* olumsuz davranı. reaksiyon. bir düş üncenin ortaya çı kması . ndan * Akdoğ an. katarakt. * Yankı . maddî bir etkenin. aksilik etmek * güçlük çı karmak.

simit. ama ru lan akş güneş am i * Etkisi azalmıgün ığ ş şı ı. ı akş ezanı am * Günün dördüncü namaz vaktini bildiren ezan. içki ş kanlında ı * Çalı ş akş rastlayan. amı u u akş azadı am * Ders çış ders paydosu. arası lı nan akş pazarı am * Pazarlarda. ması ama * Çalı ş maları daha yoğ olarak akş saatlerinde yapan. nı un am akş lı amcı k * Akş olma durumu. pek yakı kı bir zaman içinde. sa akş amcı * Akş amları içme alı ğ olan kimse. akş namazı am *İ kindi ile yatsı namazı nda kı namaz. akş kalmak ama * (işgecikmek. * Yaşlıdönemi. nda. özellikle akş doğ yapı gazete.* Akş n olduğ ş dar zamanda. esen Akş Yı zı am ldı * Venüs. bitmemek. amcı akş lıetmek amcı k * akş lar içki içmek amacı bir araya gelmek. akş simidi am *İ kindi üzeri çı lan sı susamlı karı cak. ı akş gazetesi am * Baskı öğ sı leden sonra. iş portalarda akş doğ tezgâhta kalmımallarıucuz fiyatla satı ı ama ru ş n lı. ara vermeden. ş akş piyasası am * Akş üzerleri belli bir yerde yapı gezinti. akş yeli am * Akş amları serin rüzgâr. güneş battı sı in ğ ralar. kı. akş am amleyin. Çulpan. am lan akş saati am * Akş vakti. akş kadar ama * bütün gün. ) akş sabaha ama * Neredeyse. akş doğ ama ru * Gündüzün akş yakıbir zamanı ama n nda. amcı yla . lı k akş karanlı am ğ ı * Alaca karanlı k.

am akş sabahlı amlı * Her akş ve her sabah. akş amki * Akş olan. . akş amları * Akş vakti. akş doğ akş yaklaş ı ama ru. akş amüstü * Güneş battı sı in ğ ralarda. olan olduktan sonra gösterilen ilgi için söylenir. ama am akş k sabahlı amlı k * Nerede ise. amı * Akş bir yerde geçirmek. am * Her akş am. akş amdan akş ama * Her akş üst üste. akş amdan kavur. akş n iş sabaha (veya yarı bı amı ini na) rakma * bu gün yapı lması gereken bir işertesi güne bı i rakmak sakı dı ncalır. te ama mek. günü bitirmek. akş vakti. akş için. am akş k amlı * Akş özgü olan. akş amlama * Akş amlamak durumu. akş amsefası * Gecesefası . sabaha savur * kazandını ğ günü gününe harcayan tutumsuz kimselerin durumunu anlatmak için kullanı ı lı r.akş amdan * akş olmak üzere iken. akş olduğ am am unda. akş amlar (veya akş ş am erifler) hayrolsun! * akş vakti kullanı esenleme sözü. iş akş bulmak (veya akş etmek) amı amı * akş amlamak. akş amlatma * Akş amlatmak iş i. akş amlatmak * Akş yaptı amı rmak. am ı rken. iş i. amı * (ay) Dolun ay durumundan sonra geç doğ mak. akş yapı am am lan. akş doğ am ama ru. kaçılmaz sonuç pek yakı nı n. akş amdan sonra merhaba (veya sabahlar hayrolsun) * iş ten geçtikten. am akş amdan kalmı(veya kalma) ş * geceki sarhoş un mahmurluğ taş luğ unu ı yan. akş buldurmak veya ettirmek. amı akş amleyin * Akş saatlerinde. akş amlamak * Bütün günü bir yerde veya bir iş geçirerek akş eriş akş bulmak. iyi akş am lan amlar!.

ı ttan * bütçede bir bölümden baş bir bölüme ödenek geçirmek. ine aktarı m * Aktarma işnakil. baharat. bazen de derisinde doğ tan boya maddesi bulunmadı için her yanı olan lları uş ğ ı ak (hayvan veya insan) çapar. ne. ağ üzerine yükselten oyuncu. mı ka * Arı bir kovandan ötekine geçirme. ı n * Baharat. ı * Aktarı yaptı iş n ğ . akş amüstü. satan kimse veya dükkân. ini aktarmacı lı k * Aktarma işaktarma iş uğ ma. aktarı ş aktariye aktarlı k aktarma * Aktarmak iş i. iyle raş aktarmak * Bir yerden. akş k ı nlı aktar * Akş olma durumu. ı . * Voleybolda öbür oyuncularıvurması topu. ı t. aktarı lmak * Aktarmak iş konu olmak. zarf. aktarma yapmak * bir taş ötekine geçmek. kâğ tütün vb. virman. ka aktarmacı * Aktarma iş yapan kimse. bir kaptan baş bir yere veya kaba geçirmek. * Bir taş baş bir taş geçme. ntı * Bir oyuncunun topu kendi takı ndan bir baş oyuncuya göndermesi. n için ı n * Görüntüyü bir bölgeden baş bir bölgeye ileten araç. ı ttan ka ı ta * Sürülmemiş tarlayı veya ikinci kez sürme. i * Aktarı sattı ş n ğ eyler. ev ilâçları . iktibas. ka aktarı cı aktarı lma * Aktarı iş lmak i. albino. i. ka aktarma etmek * aktarmak. ilk * Alı . gereçleri satan kimse veya dükkân. i. * Dam kiremitlerini aktarıkıkları p rı yenileyen kimse. akş ı n * Kı nda ve gözlerinde.akş amüzeri * Bkz. * Anadolu'da iğ iplik. ları * Bir hesaptan baş bir hesaba para havale etme. ka * Aktarmak işveya biçimi.

uyarlamak. daha çok Kur'an'ı ı sonuna kadar okumak. bildirmek. aktif rol oynamak * etkili olmak. * Bir tekniğ göre biçimlendirmek. aktif metot * Öğ rencilerin. tercüme etmek. * Etkili. tulyum. aktif duruma gelmek. toryum. etkili olmak. protaktinyum. iktibas etmek. aktinoloji aktif fiil . eyin iş * Bir kitaptan veya bir yazı bir bölümü almak. * Etken fiil. aktartmak * Aktarmak işyaptı i rtmak. ilk *İ letmek. hareketli. ı tlar ka ı ta aktarması z * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektirmeyen. küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı . aktifleş mek * Canlı hareketli. etken. baş ndan aktarmalı * (taş için) Belli bir süre sonra inilip baş bir taş binilmesini gerektiren. aktif duruma getirmek. dan * Bir dilden baş bir dile çevirmek. çanı * Etkin. nı * Sürülmemiş tarlayı ve ikinci kez sürmek. ortaklın para ile değ ğ ı erlendirilebilen mal ve hakların tümü. plûtonyum. ka * Çatı kiremitlerini gözden geçirerek kık ve bozuk olanların yerlerine sağ rı nı lamları koymak.* Bir ş yolunu. aktifleş me * Aktif duruma gelme. amerikyum. çalı ş kan. yönünü değtirmek. aktiflik * Etkinlik. * Bir ticarethanenin. e * Bir kitabı . canlı . kiş çalı isel ş maları ve iş nı yapma yeteneklerini geliş tirmeyi sağ layan bilimsel yöntem. nı * Etken. aktifleş tirmek * Aktifleş mesini sağ lamak. aktif taş ı ma * Bir maddenin hücre zarı enerji harcanarak hücre içine veya dına taş ndan ş ı ı nması . aktinit * Aktinyum. aktifleş tirme * Aktifleş tirmek iş i. aktavş an aktif * Bir cins iri çöl sı (Jaculus). ı tlar ka ı ta aktartma * Aktartmak işyaptı i rmak.

aktinyumlu * Özünde aktinyum bulunduran. ses dağ mı bir ı lı ı . akur akustik akümülâtör * Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden. veya * Etkinlik. * Azgı kı n (hayvan). * Günün olayı konusu. aktörün yaptı iş ğ . * Kuvveden fiile geçmiş olan hâl (Aristo felsefesi). ini aktüalizm * Geçmiş jeolojik olaylarıbugünkülere bakarak açı n klanabileceğ ileri süren öğ edimselcilik. aktüel * Güncel. acil (hastalı k). aktörlük * Aktörün görevi. * Akümülâtörün kı lmıadı saltı ş . ini reti. ka aktöre * Ahlâk. ka ka * Kadıoyuncu. istenildiğ bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz. lı lanı akut *İ lerlemişş .Kı 89. * Kapalı yerde seslerin dağ m biçimi. . zgı * Fizik biliminin konusu ses olan kolu. aktivite aktivizm aktör * Erkek oyuncu. ı ı rlı saltması Ac. radyoaktif bir element. * Edimsel. yankı m. yankı bilimi. akuzatif akü * Yükleme durumu.* Güneşş nıhem insan hem de bütün canlı üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı ınların ı lar . inde akı mtoplar. * Olduğ undan baş türlü görünen kimse. n. iddetli. ş imdiki. ı * Olduğ undan baş türlü görünme. kendini baş türlü gösterme. * Etkincilik. aktris aktüalite aktüalitesini kaybetmek * güncelliğ yitirmek. aktinyum * Atom numarası atom ağ ğ 227 olan. n * Güncellik.

-al / -el *İ simden sı türeten ek: gen-el. allı k. ğ zı ı * Yüze sürülen pembe düzgün. ğ ı al bayrak (veya sancak) . akya balı ğ ı * Uskumrugillerden. sağ lam. 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balı akbalı(Lichia amia). al basmak * loğ albastı usa hastalına tutulmak. k akyuvar * Kan ve lenf gibi vücut sıları bulunan çekirdekli. * Kavimler. hile. süs bitkisi olarak yetiş tirilen. k. * Bir tür sı ve köstekli bı rmalı çak. * Kanırengi. ufak pullu. su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiğcam su kabı veya nı i . kı zı n zı rmı. al (veya kanlı ) gömlek gizlenemez * gizli tutulması olmayan ş için söylenir. kıl. doğ öz-el vb. akva * Kuvvetli. Al * Alüminyum'un kı saltması . * Bu renkte olan. fat -al. güz-el (<gözel). iyle raş akvaryumculuk * Akvaryumcunun mesleğ i. vı nda akzambak * Zambakgillerden. kıla çalan. * Sulu boya resim. akvaryumcu * Akvaryum iş uğ an kimse. * Süs balı beslemeciliğ ğ ı i. al (veya alı n) * iş te. al al * Aldatma. lökosit. yuvarlak hücre. akvam akvarel akvaryum * Tatlı tuzlu su hayvanların. * (at donu için) Dorunun açı. düzen. elde eyler -al./ -el*İ simden fiil türeten ek.aküpunktür * Vücudun belirli noktaları genellikle altıiğ batı yapı Çin'de yayı ş na n ne rarak lan lmıolan tedavi. çiçeğdiş yüz şlerinin tedavisinde kullanı bir bitki i ve iş lan (Lilium candidum). gövel (< gök-el). tuzak.

k * Kekliğ boynundaki siyah halka. te" nda al takke ver külâh * uzun bir çekiş meden sonra. vurularak ölmek. ehit al karı sı * Loğ usalara musallat olarak onları duğ sanı görüntü. çok renkli. rı arak ala alaya kalkmak * bağş gürültü etmeye kalkmak. al benden de o kadar * ben de aynı durumdayı veya ben de aynı üncedeyim. alaca. vur ötekine (veya birine) * hiçbiri işyaramaz. e al elmaya taş çok olur atan * değ kimselere sataş çok olur. rı arak ala gün ala sulu * Yeni olgunlaş maya baş ş lamı(meyve). in * Alabalın kı lmıadı ğ saltı ş . * Yazı güneş n bulut arkası kaldında oluş gölgeli durum. kak-ala-. m düş al birini. kov-ala. erli an al giymedim ki alı m nayı * "bu iş hiçbir ilgim olmadı için söylenen sözleri kendi üzerime almadı anlamı kullanı le ğ ı m" nda lı r. kiyi ala * Karık renkli. âlâ -ala. it-ele-. beklenilmeyen ş eylerin de olabileceğ anlatı ini r. * İ piş yi memişsuluca (yemek). al kanlara boyanmak * yaralanmak. silk-ele-. nda ğ ı an . klı sı aş ala ala * Toplu olarak yapı iş lan lerde bağş söylenen ala ala hey! ünleminde geçer. ş -ala-. yi. elâ (göz). * araları ndaki senli benli iliş sürdürerek. . ş ı * Açıkestane renginde olan. ı * İ pek iyi. lan ıı lını al kan * Doymuş alifatik hidrokarbonları genel adı n . çekiş çekiş e e. parajin.vb. al gülüm ver gülüm * iki sevgilinin birbirine sevgi gösterisinde bulunmaları .* Türk bayrağ ı ./ -ele* Fiilden sı k (tekerrür) çatıtüreten ek: çalk-ala-. al sana bir daha * yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek için "iş anlamı söylenir. * bir kimseye yapı hizmetin hemen karşğ bekleme durumu. ş olmak. boğ u lan al kiraz üstüne kar yağ ş mı * düş ünülmeyen. hepsi bir ayarda.

alabanda * Deniz teknelerinin iç yanları . * iş alt üst olmak. alabora olmak * tekne. alabandayı yemek * adamakı azarlanmak. ı tı alabanda ateş * Geminin bir yanı bulunan toplarla birden ateş nda edilmesi komutu. ler alabros * Fı gibi dik kesilmiş rça (erkek saçı ). gereğ ı rı inden çok. deniz araçları devrilip ters dönmek. * Bir serenin yatay durumdan düş duruma getirilmesi. borda karş . kemikli balı n bir familyası kları . eti turuncu ve lezzetli. ru alabanda sancak * Dümeni sağ yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. zı alabora * Geminin devrilecek kadar yan yatması . haş lamak. Ala Yuntlu * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri.ala tav * Az tavlı yaş kuru olan (toprak). . llı alabaş * Turpgillerden. . ş algama benzeyen bir bitki. ey * Selâmlamak için filika küreklerinin yukarı kaldılması ya rı . ı * Ara bozucu. alabalı k * Ala balı kgillerden. ru. sandal vb. z. uğ ursuz (kimse). * Olanca hı ile. 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı balı (Trutta faris). * Aş derecede. yarı yarı ala tavlı * Bitkinin çimlenmesi için yeterli tavı bulmamı(toprak). alabanda etmek * dümeni sağ veya sola. uz alabacak * Ayağsekili (at). alabildiğ ine * Sırsı uçsuz bucaksı nı z. * Balı toplamak için dalyan ağ n yukarı alı ğ ı ı nı ya nması . alabanda vermek * azarlamak. ş * İ piş yice memiş (yemek). soğ ve duru sularda yaş uk ayan. paylamak. a alabanda iskele * Dümeni sol yana doğ sonuna kadar çevirme komutu. sonuna kadar çevirmek. dönek. su ğ ı alabalı kgiller * Omurgalı hayvanlardan.

alacabalı l kçı * Balı lgiller familyası kçı ndan. ş ka ey. kül rengi. ş ndan ı an * İ veya daha çok renkli. akla kara karık. mal veya baş ş matlûp. alaca aş alaca bulaca * Çok karık renkli. borçlu karş . alacağolmak ı * birinden alı nacak parası olmak. ki * Birkaç renkli iplikten yapı ş lmıdokuma. rı nda alacağ olsun da ala kargada olsun ı m * alacaklı olmak iyi bir ş eydir. bı rcıgibi kuş avlamak için kullanı iki renkli bez. açta an * Keklik. ğ ı alacağolsun! ı * "günün birinde ondan öcümü alım" anlamı göz korkutma sözü. en * Kötü huy. * Aş ure. * vakit darlından bir öneriyi kibarca geri çevirmek. uzunluğ 50 cm. yarı doğ ktan nlı karanlı k. alacaklı olmak * birinden alacağbir ş bulunmak. eyi e ı lı alacak * Bir hesap gereğ daha alı ince nmamıolan para. daha çok üzüme düş ben. ş iliş alacakarga * Saksağ an. alaca karanlı k * Güneş madan önce veya battı hemen sonraki aydı k. * Para verilerek alı nacak ş ey. alacağ ş ı ahin. vereceğ karga (veya kuzgun) na ine * alı kolaylıgösteren.alaca * Birkaç rengin karımı oluş renk. verirken de güçlük çı rken k karan kimse. sazlı u ş ı klarda yaş bir kuş ayan türü (Ardeola ralloides). ldı n ları lan * Meyvelere. ı ey . ş ı alaca düş mek * (meyve) olgunlaş maya baş lamak. alacaklı * Birinden alacağolan. * Ağ ilk olgunlaş meyve. ı alacaklı kmak çı * alacağvereceğ ı inden çok olmak. ı ı tı * Birinden alacağolan kimse. alacak verecek * alıveriş kisi. alacağ tutmak ı na * bir ş vereceğ veya borca karş k saymak.

benek benek boyamak. na ı tı * Avrupa uygarlını ğ benimsemişAvrupa eğ ı . alafrangacı lı k . * Keçeden yapı çadı lan r. âdet ve hayatı uygun. alacamenekş e * Hercaî menekş e. miş * Alafranga saat. alacalı bulacalı * Çok karık ve çiğ ş ı renkli. sı zarı alacalı * Alaca. alafranga saat * Günü 24 saat sayarak. alacalamak * Renk renk. zı n * Üzeri dal ve hası örtülmüş rla kulübe. * Frenklerin töre. çardak. alaturka karş . alacalı k * Alacalı olma durumu. alaca bulaca. alaçam alaçı k * Rengi kıla yakıbir çam türü (Picea excelsa). alacasansar * Benekli sansar türü. alacalandı rmak * Alaca duruma getirmek. Frenklerle ilgili. alacalandı rma * Alacalandı rmak iş i. renkten renge girmek. üzerine oturulabilen klozetli tuvalet. itimiyle yetiş (kimse). rengârenk. * Renkli ve renksiz kı n bütün vücutta düzenli ş lları ekilde dağ ı lmayarak büyük ve küçük parçalar hâlinde birleş mesiyle meydana gelen bir at donu. alafranga alafranga müzik * Batı nda ve ölçülerinde yapı ş tarzı lmımüzik. * Eriyen karlar arası yer yer toprak görünmek. layını ı sı alafranga tuvalet * Batı nda kapaklı tarzı . alacalanmak * Alaca bir duruma gelmek. alacalanma * Alacalanmak iş i.alacalama * Alacalamak iş i. günün baş ş gece yarı 01 olarak kabul eden saat sistemi. alafrangacı * Alafranga hayatı benimsemiş olan. ndan * Herhangi bir heyecan dolayıyla benzi kı p bozarmak.

lgili. alafrangalaş ma * Alafranga usulleri benimseme. as-alak. erkeklerinin boynuzları doğ kürek biçiminde geniş uca ru leyen. sın (Dama dama). Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaş bir cins geyik.* Alafrangacı olma durumu. . çök-elek vb. alafrangalaş mak * Alafranga olmak. alafrangalaşrma tı * Alafrangalaşrmak iş tı i. alâkabahş *İ lgilendirici. * Oğ saçı lan biçiminde kesilmiş (kadısaçı n ). * Gönül bağ ı . fat alâka *İ lgi. alâkalanma * Alâkalanmak iş i. ilginç. alâkadar olmak * ilgilenmek. alâgarson * Kı kesilmiş sa saç. ması alafrangalı k * Alafranga olma durumu. ayan ğ ı alâimisema * Gök kuş ı ağ . ilgi çeken. alafrangalaşrmak tı * Alafrangalaş na sebep olmak. alâka duymak * ilgi duymak. alâkadar etmek * ilgilendirmek. alafranga olma. alâkalandı rma * Alâkalandı iş rmak i. alafranga davranmak. postu benekli. alâka çekmek (toplamak veya uyandı rmak) * ilgi çekmek. alageyik * Geyikgillerden. alâkalandı rmak *İ lgilendirmek. alâkadar * İ ilgili bulunulan. -alak / -elek * Fiilden sı türeten ek: yat-alak.

niş aret. saha. alâmet * Belirti. * Orman içinde düz ve ağ z yer. kamufle eyi u * Balıavlamakta veya yük taş k ı makta kullanı büyük kayı lan k. tüyleri alacalı kuş bir türü. ilgisi olmayan. tabldot karş . alâmetifarikalı * Alâmetifarikası olan. alâkayı (veya alâkası) kesmek nı * ilgiyi. ipş alâminüt yemek * Kolayca hazı p tüketilebilen yemek. ilgisini kesmek. anı hemen. alamana ağ ı * Kılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayı tarafı kullanı uzunluğ 200 ile 250. *İ lgisiz. ey alâkalı alakarga *İ lgili. rlanı alan * Düz. ş ak. yı ğ ı ndan lan. k yer. alâmetifarika * Bazı ticaret eş üzerine konulan. nlı * Bir ş çekici gelmek. irilik bakı ndan ş ı durumda olan ş mı aş lacak ey. kestane kargası (Garrulus glandarius). iliş kalmamak. ayrı kisi lmak. ı tı * Yemek listesinden yemek seçerek. * Kargagillerden. alâkart alâkası z alâkası k zlı *İ lgisizlik. * Ayıcı rı nitelik. o eş üreten veya satanı tan resim. * Saksağ an. nda. * Yemek listesinden seçilen. fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek). harf gibi özel iş marka. * Gönül bağ lamak. iş iz. i. ayıcı rı özellik. çizgilerle veya renklerle bezeyerek bir ş bulunduğ çevreye uydurmak. alâminüt * Çarçabuk. yası yayı tanı aret. an. * Alalamak iş kamuflâj. ötücü. kayran. iri gövdeli. açsı . alâkok alalama alalamak etmek.alâkalanmak *İ lgilenmek. alamana * Rafadan. zevk almak. yakı k duymak. u geniş i 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ liğ . maskelemek. * Büyüklük. açıve geniş meydan. düzlük. * Beneklerle.

dağ ı tmak. karı ş istememek. alt üst etmek.* Bir konu veya çalı çevresi. bazı ki durumlarda metallerle. * Açıdeniz. mak alarga etmek * açıdenize çı k kmak. alârma geçmek * beliren tehlikeye karşdirenebilecek. yaklaş ktan ma. park. n. duran bir noktaya birleş doğ parçasın birim zamanda taradı alan. p tı * kapı yere vurmak. ilgisiz davranmak. alarga durmak * uzak durmak. alarga * Açı geç. darmadağ k. yetkilerini elinden alıyerinden uzaklaşrmak. C. dayanabilecek duruma gelmek. açı ktan. alargada durmak * uzakta durmak. *İ çinde birtakı kuvvet çizgilerinin yayı ş m lmıbulunduğ var sayı uzay parçası u lan . alargadan seyretmek * Uzaktan bakmak. * Bir alı merceğ net bir görüntü sağ cı inin layabildiğderinlik ve geniş in bütünü. . P. allak bullak. alaş ı m * İ veya daha çok metalden. ş ı ı nı alan talan etmek * allak bullak etmek. veya vı ş ı alaş ı mlama * Alaş ı mlamak iş i. sokak gibi yerlerde duydukları kiş ürkeklik hastalı. alan topu * Tenis. ı laş n n ldı ı alan hı zı * Hareket eden bir cismi. Te gibi elementlerden oluş metal an görünümünde katı sı karım. ma alan talan olmak * her biri bir yana dağ ı lmak. p alaş ı yukarı ağvur * çekişçekiş (pazarlı e e k). ş ma * Yüz ölçümü. engin. kovmak. atmak. uzaklaş mak. alârm * Bir tehlike olduğ unda bunu herkesin haber alması verilen iş için aret. ğ ı alan talan * Karmakarık. i liğ * Yarı ş maları karş maları ve oyunlarıyapı ğyer. engine açı lmak. ı alaş ı ağetmek * birini. k * Uzaktan. saha. * geri çekilmek. agorafobi. yağ etmek. * Eski Roma'da açıhava gösterisi yapı geniş k lan yer. tiren ru nı ğ ı alan korkusu * Bazı ilerin alan.

görenek. ması sağ alaturkalı k * Alaturka olma durumu. alaturka eser veren kimse. alavere tulumbası * Emme basma tulumbası . alı alavere dalavere yapmak (veya çevirmek) * hileli. alaturkalaşrma tı * Alaturkalaşrmak iş tı i. alaş elementlerini eriterek katmak.alaş ı mlamak * Çözen metale. alaturkalaş ma * Alaturkalaş durumu. eyin * Bir ş elden ele vererek aktarma. alavere * Bir ş elden ele geçmesi. * Bu tür müziğseslendiren veya çalan. töre ve hayatı uygun. alaturkalaşrmak tı * Alaturkalaş nı lamak. * Eski Türk gelenek. söyleyen. in ş ı ş alaturka tuvalet * Tuvalet ihtiyacı gidermek amacı çömelme usulüne göre yapı tuvalet. eyi * Vapurlarda bu biçimde taş işiçin bordalarda kurulan basamaklı ı i ma iskele. * Düzensiz. andavallı . abraş . düzenli bir iş yapmak. ezanî saat. yöntemsiz. * Türk müziğ inden yana olan. * Alaturka saat. alavandalı * Bkz. alafranga karş . alaturka saat * Güneş batında 12'yi gösterecek biçimde ayarlanmısaat. mak alaturkalaş mak * Alaturka olmak. alavereci . yalanla dolanla iş görmek. i alaturkacı lı k * Alaturkacı olma durumu. nı yla lan alaturkacı * Alaturka bilen. na ı tı * Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse). * Kargaş k. ı m alaten alaturka * Cüzamlı . alaturka müzik * Türk müziğ i.

söz. alay geçmek * alay etmek. k alay beyi * Albay rütbesinde jandarma alay komutanı . lacak alay malay * hep birden. onu küçümseme. i aka âlâyı ile vâlâ * bütün gösteriş i ile. * Çok miktarda. davranıgibi yollarla biriyle. i alaya çı kmak * askerî bir okulda baş gösteremeyerek kı gönderilmek. * Genel olarak üç tabur (süvarilerde dört veya beş bölük) ve bunlara bağ birliklerden oluş asker lı an topluluğ u. it alaycı * Alay etme huyu olan. * Alay eden. * Çok kalabalı k. kusurlu. alaya bozmak * alay niteliğvermek. pek çok. bir ş bir durumun. birlikte. alay alay alay * Kalabalıolarak. küçümseyerek eğ lenen. göz tı alâyiş li . müstehzi. spekülâtör. alay gibi gelmek * inanı gibi olmamak. lence konusu yapmak. * Ses tonu. küçümseyen. fazla sayı da.* Piyasada fiyatı ünce yükselir umuduyla mal alan ve fiyat yükselince malı düş satan toptancı . eğ lenmek. alaycı lı k alayı olmak nda * iş i önem vermeyerek yapmak. arı taya alaybozan * Bir çeş fitilli tüfek. vurguncu. * Bütünü. hepsi. * Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu. bir ş eğ ş eyle lenme. alaya almak * alay etmek. eksik vb. işş konusu yapmak. yönlerini küçümseyerek eğ eyin. gülünç. alay * Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. . alay etmek * bir kimsenin. alâyiş * Gösteriş kamaşrma.

cazibe.* Gösteriş li. * Fı na kuş rtı ugillerden. ı tı * Gösteriş görkemli. alaylı alaysı * Alaya benzer. miş * Gerekli okul eğ itimini görmeden kendini yetiş tirmiş olan (kimse). ve . kan l. alazlanmak * Alazlamak iş konu olmak. zık zı alazlamak * Bir ş yüzünü alevden geçirmek. acı vermek. ğ ı albeni vermek * çekiciliğ artı ini rmak. n albeni * Alı çekicilik. miralay. * Doğ sı nda temizliğ dikkat edilmemesi yüzünden loğ um rası e usanıtutulduğ ateş hastalı loğ n u li k. albasma. ı . ilgi toplamak. Atlantik Okyanusu'nda yaş iri bir kuş (Diomedea ayan türü * Rütbesi yarbay ile tuğ general arası bulunan ve ası nda l görevi alay komutanlı olan üstsubay. * Alev. 1 m uzunluğ unda. mektepli karş . ciddî olmayan. yakmak. albay albaylı k * Albay rütbesi veya albayıgörevi. * Alev alev. yalaz. usa humması . * Kaymak taş su mermeri. an * Alay edici. küçümseyici. ine * İ derisi için. albatr albatros exulans). li. eyin * Sı zlatmak. alaylı * Erlikten yetiş subay. üstünde kıllıveya kıl lekeler belirmek. aleve tutmak. alazlanma * Alazlanmak iş i. m. * Dökülen tohumlarla ertesi yı l kendiliğ inden çı tahısoğ vb. debdebeli. müstehzi. nsan zık zı albasma albastı * Albastı . alaz alaz alaz alaza alazlama * Alazlamak iş i. * Vücutta kıllıveya kıl lekeler belirmesi durumu. hoş güzel göstermek.

nı ğ ı albümin * Bitkilerin. eyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter. alçak kabartma * Heykel sanatı yüzeyden çıntı az olan kabartma. alçak * Yerden uzaklı az olan. hidrojen ve kükürt n vı nda imi olan. hayvanları doku ve sıları bulunan. * Değ ve gücü az olan elektrik potansiyeli. n ş kan albümin iş eme * Birçok hastalı klarda. * Herhangi bir konu ile ilgili kı açı sa klamalar verilerek resimler bası ş lmıolan kitap. alçacıdağ ben yarattı demek k ları m * çok kurumlu olmak. cazibeli. * (boy için) Kı sa. ğ ı ı tı * Aş ı ağ yüksek olmayan (yer). durumlarda) Aş ı ağolanları kendisiyle eş tutan veya kendi değ olduğ it erini undan aş ı ağ gösteren (kimse). uzunçalar. larda ağ k. yapı madde. namert. kendini çok beğ enmek. nda. * Bir sanatçın eserlerinin bir bölümünün yer aldı kaset. beyaza yakırenkte. rezil hain. * Bile bile en kötü. . oksijen. fotoğ pul gibi ş raf. yüksek karş . ak tutma. eri alçak gönüllü * (makam. albüminli *İ çinde albümin bulunan. mütevazı . * Kalı ses. para vb. tekerçalar. lı alçak bası nç * Barometrede 760 mm altı bulunan. aş ı soysuz. kötü havaya iş olan hava durumu.albenili * Alı . özellikle böbrek hastalı nda idrarda albümin bulunması kları durumu. alçak ses * Hafif ses. birleş karbon. mlı albenisi olmak * çekiciliğbulunmak. alçak gönüllülük * Alçak gönüllü olma durumu. suda eriyen. alçacı k * Çok alçak. kı sı alçak kavuş um * Kavuş umda gezegenin güneş yer arası bulunması le nda . nda aret alçak gerilim * Düş voltajlı ük elektrik hattı . çekici. n alçak yaylak . i albinos albüm * Resim. * Akş ı n. azot. en ahlâksı davranı zca ş bulunan.

. * Değ azaltmak. eri * Küçük düş ürme. normal tahı l ziraatı lan alanları bitişinde genellikle deniz seviyesinden yapı n iğ 900-1200 metre yükseklikteki yaylak. zillet. ı laş alçaklaşrma tı * Alçaklaşrmak durumu. * Alçı ın piş toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde. i. alçalı ş alçalma alçaltı alçaltı cı * Küçük düş ürücü. alçaltı ş * Alçaltmak işveya biçimi. * Toprağ çöküp oturması ı n . * Aş ı ma. tı alçaklaşrmak tı * Alçaklaş na sebep olmak. i alçaltma * Alçaltmak iş i. * Alçakça davranı ş ş enaat.* Devamlı oturma bölgesinde. ağ k lı ı rcası alçaklaş ma * Bayağ mak durumu. nda n i * Düş künlük. alçı ı taş . zül. alçaltmak * Alçak duruma getirmek. alçalmak * Alçak duruma gelmek. aş ı kimselere yaraş na. ağdoğ * (insan için) Değ azalmak. bayağ ma. ı laş alçaklaş mak * Bayağ mak. * Alçak. alçakça * Oldukça alçak. ması alçaklı k * Alçak olma durumu. hor görme. yüksekten aş ı ru inmek. * Kabarma alçalma olayı sularıindiğdönem. ağ laş ı laş * Alçalmak iş inme. erini alçarak alçı * Az alçak. taş nı irilip alçı p kalı * Bir ş üzerine alçı eyin dökülerek alı kalı nan p. cezir. mezellet.

kanma. * Alçı şrmak. an * Alçı lamak iş i. ı * Avunmak. soğ sebebiyle donmak. * Düş rı ğ uğ kıklına ramak. karı tı alçı lanma * Alçı lanmak iş i. alçı pan * Tavan süslemelerinde kullanı ve çeş desenleri olan alçı yapı ş p. bir yalana kanmak. n sı yla z uk aldatı cı aldatı lma * Aldatı iş lmak i. i aldanma * Aldanmak iş i. lan itli dan lmıkalı alçı almak (veya koymak) ya * kılan bir kemiğgereğgibi kaynaması alçı batılmısargı sarmak. nı * Tavan ve duvarlarıalçı kaplanması çalı iş n ile nda ş çi. lan * Üzeri ot veya kumla örtülmüş çukur. yanıcı i ltı. jips. * Alçı sarı ş ile lmıolan. sı vatmak. aldanmak * Görünüşkapı yanlıbir yargı varmak. oyalanmak. * Alçı sı ile vamak. rı i i için ya rı ş ile aldanç aldangı ç aldanı ş * Aldanmak işveya biçimi. * Çabuk ve kolay aldatı kimse. kandıcı rı. ine alçı latma * Alçı latmak iş i. alçı lı *İ çinde alçı bulunan.* Toprak içinde katman olarak bulunan ve piş toz durumuna getirilerek alçı irilip yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat. alçı cı * Alçı ı çı taş karan kimse. aldatı lmak * Aldatma niteliğolan. alçı lanmak * Alçı lamak iş konu olmak. alçı lama alçı lamak alçı latmak * Alçı kapattı ile rmak. yanı e larak ş ya lmak. . tuzak. * (bitkiler için) Havanıbirden ınması zamansıaçan çiçek. * Bir hileye.

umursamayan. aldışz rı sı * Aldı rmaz. aldatmaca * Aldatmaya dayanan davranı aldatı oyun. ine aldatı ş * Aldatma işveya biçimi. aldış rı * Aldı rmak işveya biçimi. eye tsı aldı rmazlı k * Aldı rmaz olma durumu. fal * (karı koca) Eş sadakatsizlik etmek. * Vücuttan herhangi bir parçayı organı lısebebiyle operasyonla çı veya sağk kartmak. * Ayartmak. aldı rtma * Aldı rtmak iş i. soru veya ş biçimlerinde kullanı er ile art lı r). * Karş ndakinin dikkatsizliğ ı sı inden. i aldış rıetmemek * önem vermemek. gereğgibi uyanıolmayından yararlanarak onun i k ş ı zararı kazanç sağ na lamak. umursamayan. ilgilenmemek. vı * (halk edebiyatı söylemeye baş . yalan söylemek. * Sı rmak. cı aldatmak * Beklenmedik bir davranı yanı ş la ltmak. i aldatma * Aldatmak iş i. ihanet etmek. aldı rma aldı rmak * Almak iş yaptı ini rmak. ilgisiz kalmak. umursamamak. * Önem vermek. * Bir ş görünürdeki durumu. o ş niteliğbakı ndan yanlıbir kanı eyin eyin i mı ş vermek. ğ dı aldı rmaz * Bir ş önem vermeyen. avutmak.* Aldatmak iş konu olmak. iğ etmek. * Aldı rmak iş i. verdiğzararı ı ladı ı i karş lamamak. kayı z. kötü yola sürüklemek. aldehit aldı * Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu bir sı. baş çı tan karmak. aldı rmamak. ilgi göstermemek. ilgisizliğ inden. veya ine * Oyalamak. . değ vermek (bu fiil. aldı rtmak * Aldı rmak iş baş na yaptı ini kası rmak. zlı tsı k. nda) ladı aldı abdest ürküttüğ kurbağ değ ğ ı ü aya memek * sağ ğyarar. * Elindekini baş na kaptı kası rmak. tasası k. ş . kayı zlı lâkaydî. lâkayt. * Getirtmek. * Birine verilen sözü tutmamak. bu anlamı ancak olumsuz.

* Hele. * Eğ lence. baş . raş nı * Hayvan veya bitkilerin bütünü. âlem yapmak * sazlı sözlü eğ lenmek. bir yaş veya bir davranın daha iyi kavranması sağ antı ş ı nı lamak için göz önünde canlandıp rı dile getirme. alelı tlak * Genel olarak. çevre. düş ünce. * Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğ ların bütünü. * Alelâde olma durumu. madenden yapı ş yı z veya lâle lmıay ldı biçiminde süs. alegorik aleksi * Alegori ile ilgili. alem olmak * sembol olmak. tuhaf. evren. alelâcayip * Acayip üstü çok acayip. * Minare. ş * Duygu. olağ an. * Okuma yitimi.alegori * Bir görüntü. düş gücü. kaları * Ortam. cihan. genellikle. kurala uygun bir biçimde. * (yöntem gereğ yöntem üzere) Yol yordam gereğ i. garip. kubbe. alemci . u * Dünya. âlem * Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluş turduğ bütün. alelâdelik alelhesap alelhusus alelumum * Genel olarak. ince. * Her zaman görülen. alelâcele alelâde * Çok acele ederek. * Hesaba sayarak. en çok. ivedilikle. * Durum ve ş artlar. özellikle. sancak direğgibi yüksek ş i eylerin tepesinde bulunan. bambaş ka. * Herkes. * Bayağ sı ı radan. . alelusul alem * Bayrak. * Kendine özgü birçok niteliğbulunan ş veya farklı i ey davranıiçinde bulunan kimse. çarçabuk.

alenen alengirli * Gösteriş yakıklı li. âlemi var mı ? * yakık alı . âleme dalmak * çevre ile ilgisini kesip iç dünyası kapanmak. zı il âlemş ümul * Dünya ölçüsünde. ilâçlara. lan. na * eğ lenceye. evrensel. r. meydanda. sancaktar. * Açı açı herkesin gözü önünde. alerjisi bulunan. ı alenî * Açı ortada. elin ağ torba değ ki büzesin. alessabah * Sabah erkenden. uygun olur mu?. alerjik * Alerji ile ilgili olan. açı ktan ğ a. herkesin içinde yapı k. alenîleş mek * Herkesçe bilinir duruma gelmek. koku gibi nesnelere karşhastalıderecesinde gösterdikleri canlı n m ı k aş tepki. k klı alerji * Bazı ları birtakı yiyeceklere. ş . alesta beklemek * hazı r durumda beklemek. alesta tutmak * hemen kullanı labilecek durumda bulundurmak. kça. alemdar * Bayrağveya sancağtaş bayraktar. * Herhangi bir maddeye veya kimseye karşolumsuz duyguları ı olan. * Önder. ı rı * Bir kimseye veya bir ş karşolumsuz yönde duyulan aş duyarlı eye ı ı rı k. herkesin içinde. alet . üniversel. açı k. zevkusefaya kapı lmak. aleniyet * Açıolma durumu. ı ı ı yan. alesta * Harekete hazı tetikte. ş r mı ı âlemin ağ torba değ ki büzesin zı il * Bkz.* Camilerin kubbelerine. toz. minarelerine alem yapan veya takan kimse. alesta durmak * tetikte beklemek. alenîleş me * Alenîleş iş mek i veya durumu. gizlemeden.

un lerinde kullanı bir araç. caklı vı m. yanmaya baş lamak. alaz. alev bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * ateş bacayı sarmak. n ş dili. tehlikeli bir duruma gelmek. zrak na lan * Alevli olarak. * Mı uçları takı küçük bayrak. maş a. alevlendirmek . aygı t. m * Hoş görülmeyen bir işyardı veya aracı e mcı olmayı kabul eden kimse. lan alev makinesi * Düş üzerine alevli sılar püskürten taş man vı ı nabilir alet. alev lâmbası * Gaz veya benzinle çalı ucundan bir alev püskürterek yanan ve kurş boru iş ş an. alev gibi parlamak * canlış ıl olmak. önüne geçilemez.* Bir el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için özel olarak yapı ş lmınesne. alet edevat * Bu el iş veya mekanik bir işgerçekleş ini i tirmek için kullanı araçlar. * Aş ateş k i. * Vücut ısı sı herhangi bir sebeple artmıve bu sebeple kı ş ş zarmıolarak. * Bir makineyi oluş turan ve iş lemesine yardı eden parçalardan her biri. aletli jimnastik * Birtakı aletler kullanı yapı jimnastik. Alevî Alevîlik * Alevîliğ bağ (kimse). ateş bacayı sarmak. lan alet etmek * bir iş birini uygun olmayan bir biçimde kullanmak. vası olmak. * Ateşsı k. telâş mak. sı alev alev alevlendirme * Alevlendirmek iş i. lanmak. te alet olmak * bilerek bir çı karş ğveya bilmeyerek kötü bir iş aracı etmek. * Bir sanatı yapmaya. alev almak * tutuş mak. kar ıı lı te lı k ta aletli * Aleti olan veya aletle yapı lan. kılcı . heyecana gelmek. öfkelenmek. * coş heyecanlanmak. alev saçağsarmak ı * bir olay. m larak lan alev * Yanan maddelerin veya gazlarıtürlü biçimlerde uzanan ıklı yalı yalaz. flâma. ıl ş ıı alev kı zı rmısı * Alev rengi. ı m. e lı * Halife Ali yanlı olma durumu. . uygulamaya yarayan özel araç.

yapı nda lan alfa ınları ş ı * Radyoaktif maddelerin yaydı üç ından biri. * Karş karş zı ı ı t. karş . ı ş aleyhine dönmek * destek vermekten vazgeçip karşduruma geçmek. alfabe dı ş ı * Bir milletin alfabesinde bulunmayan harf. selâmet üzerinize olsun" anlamı karş k. alevlenme * Alevlenmek iş i. q harfleri gibi. öfkeli veya heyecanlı durum almak. na aleyhtar * Karşolan. karş lı ı ı k. ı ı tçı aleyhtarlı k * Bir iş harekete veya düş e. tçı aleyhte olmak * karşdurum almak. yermek. . ı aleykümselâm * Arapça selâmünaleyküm selâmlama sözüne verilen "esenlik. alevli * Alevi olan. da * Bir dilin harflerini tanı okuma öğ tarak renmeyi sağ layan kitap. halı mı kullanı bir bitki. ünceye karşolma. aleyh aleyhe dönmek * karşdurum almak. . hararetli. nda ı lı alfa alfa * Yunan alfabesinin birinci harfi. aleyhinde olmak * birine karşolumsuz duygu ve davranıiçinde bulunmak. w. Türk alfabesinde bulunmayan x. * Bir iş baş cı in langı. çoğ altmak. karşduruma geçmek. kları ş ı alfabe * Bir dilin seslerini gösteren. *Ş iddetli. bir * Parlamak. onun için iyi olmamak. belirli bir sı göre dizilmiş raya belli sayı harflerin bütününe verilen ad. alevlenmiş . * Kuzey Afrika'da ve İ spanya'da yetiş ve kâğ ip. * Etkisini. alevlenmek * Alev çı karmaya baş lamak. tutuş turmak. ı ı aleyhinde (veya aleyhine) söylemek (veya bulunmak) * çekiş tirmek. ş iddetini artı rmak. en ı t. ı aleyhine olmak * bir işbirinin zararı olmak. t. * Zorlu. .* Alevlenmesini sağ lamak.

* Rüş vet. eye eyin algı çağ bı ı * Haş kozası çizmeye yarayan alet. ş nı ı lması *İ çinde bakıçinko. çak mı lan lü ı m. haş nı algı lama algı lamak * Algı lamak işidrak etme. idrak ettirmek. . inde lan * Bazı gemilerin baş veya kıtarafı eğ olarak uzatı ş ç ndan ik lmıbulunan makaralı sa ve kalıdikme.alfabe sı rası * Harflerin alfabedeki belirli düzene göre diziliş i. n na na raya alfabetik sı ralama * Bkz. * Eş ilkesini sağ itlik lamak için uyulan düzen. alfabetik * Alfabe sı na göre dizilmiş rası . o ş bilincine varma. ı n na * Haş sütünü toplamakta kullanı kaş haş lan ı k. i algı lanmak * Algı lamak iş konu olmak. ine algı latma * Algı latmak iş i veya durumu. * Su yosunu. algı lanma * Algı lanmak işveya durumu. * Bir olayı bir nesnenin varlını veya ğ duyum yolu ile yalıbir biçimde bilinç alanı almak. kı n algı * Kazanç. alacak. i. algı n . idrak edilmek. nikel bulunan ve çatal bı takı yapmakta kullanı gümüş bir alaş r. idrak etmek. idrak. * Vergi. alfabe sı . rası alfaterapi alfenit alg algarina * Ağ bir ş denizden çı ı r eyi karmak veya denize indirmek iş kullanı büyük vinçli deniz teknesi. algı cı layı * Algı yetkisi olan. alfabetik katalog * Eserleri yazarları soy adları veya adları göre sı sokan katalog. * Alfa ınların tedavide kullanı na verilen ad. algı latmak * Algı lamak iş birine yaptı ini rmak. algı algı * Bir ş dikkati yönelterek.

ey * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. alıalı k k .-den beri" anlamı zarf-fiil eki: al-alı nda . Orta Çağ ondalısayı i ndan da lan da k sistemine göre yapı ve lan son zamanlarda belirli herhangi bir kurala bağ bulunan her türlü hesap iş lı lemine verilen ad. mı alı ka * Ahize. kameraman. alı hareketlerini gerçekleş cı doğ ruya ş tı cı tiren. sersem. müş n teri. * Televizyon alısı doğ cını rudan çalı ran kimse. almaç. algler * Su yosunları . tutkun. -alı -eli / * ".* Cı zayıhastalı . en aç * Bu ağ n mayhoş acı yemiş i. ı ğ geri ş ı alı yönetmeni cı * Alıyı rudan doğ çalı ran ve yöneten. kı rlarda yetiş yabanî bir ağ (Crataegus). alı verici cı * Bağladını alan. lı z. budala. talip olmak. * sağklı lı . canlı . algoritma * IX. ş tı alı ç * Gülgillerden. alı kı ı girmek cı lına ğ * müş gibi davranmak. alı bulmak cı * müş bulmak. teri * istemek. f. görüntülerin filme alı nması sağ nı layan kimse. * Azrail. klı * Birine gönül vermiş . lsı alı k * Hayvan çulu. * Eskimiş giyecek. * Kendisine bir ş gönderilen kimse. gid-eli. kamera. kanlı alı cı * Satıalmak isteyen kimse. Harezmli yolu. * telâş veya yorgunluktan yüzü kı rmı kesilmiş pkı zı (olarak). alı k * Akız. alı gözüyle bakmak cı * inceden inceye gözden geçirmek.. alı moru mor al. * Görüntüleri alan cihaz. yüzyı baş yaş ş lı ı n nda amıolan Türk matematikçilerinden Musaoğ Harezmli Mehmed'e Arapları lu n unvan olarak verdiğElharezmî adı batı yapı bir terim. vurgun. kameraman. ebleh. teri alı kuş cı * Atmaca. görme-y-eli vb. teri alı çı cı kmak * müş bulunmak..

ş kış kı aş n aş n. * Gözü. alı satı m m * Satıalma ve satma iş alıveriş n i. gönlü çeken durum. alı konulma * Alı konulmak iş i. * Mani olmak. tatil edilmek. alıalıbakmak k k * aptalca. ine alı koyma * Alı koymak iş i.* Aptalca. m. çalı gurur. aptallaş aş nlaş mak. baş stek i m. engel olmak. ş . ş iş ldı ı i ube. * Kurum. alı çalı m m * Gösteriş . alısalı k k * Aptal. u i ten * Ayıp saklamak. * Alı mak iş klaş i. alı tı klaşrma * Alı tı klaşrmak iş i. alı satı ofisi m m * Alı satı bürosu. ş kış kı aş n aş n. alı tı klaşrmak * Alıduruma getirmek. yapmakta olduğ veya yapmak istediğiş geri tutmak. alı koymak * Bir süre için bir yerde tutmak. alı ma klaş alı mak klaş * Alıduruma gelmek. alı m * Almak iş i. çekici hareket. kişeki: al-alı gid-elim. alı satı bürosu m m * Alıveriş lerinin yapı ğveya düzenlendiğş yer. k alı k klı * Alıolma durumu veya alı bir iş k kça . rı * Mahrum etmek. ş kı mak. la-y-alı bekle-y-elim vb. m m alı mcı * Baş nıhesabı alacak toplayan veya kabul eden kimse. * Birini. * Aptalca. -alı / -elim m * İ kipinin çokluk 1. menedilmek. kasın na . m. cazibe. alı konulmak * Alı koymak iş konu olmak. bir ş karş nda aptallaş ş ı k ey ı sı ı aş p rmak.

talih. alı nganlı k * Alı olma durumu. makbuz. * (bazıeylerde) Ön. kader. galeri. alıteri n * Emek. alı lı mlı k alı z msı * Alı olma durumu. alnı . kı ı rı rı lan. mlı * Alı olmayan. larda alı nma * Alı nmak iş i. nları nları kları n ten yası * Yapı cephe süsü. çalı . mı * Kurumlu.). * Bir ocakta her türlü ayak. zahmetli bir iş görmek. alıteri ile kazanmak n * hak ederek. ş * Karş ı .alı mlı * Alı olan. paket vb. alı ngan * Aş duygulu. alıçatı n sı * İ kaş arası n ortası ki ı n . ar damarı çatlamı ş . gururlu. alıdamarı n çatlamak * Bkz. ka eyin ndını ı * Yerine gitmesini sağ lamak için gönderenin ek bir ücret ödeyerek postaya alı karş ğ verilen ndı ı ı lında (mektup. ön yüz. çabuk gücenen. baca. alı ndı alı lı ndı * Para veya baş bir ş teslim alı ğ gösteren belge. li. mı alı zlı msı k * Alı z olma durumu. mukadderat. cazibesiz. çekici. msı alı n * Yüzün. alıteri dökmek n * çok emek vermek. kaş saçlar arası larla ndaki bölümü. cazibeli. arak. mlı alı çalı mlı mlı * Gösteriş güzel. alıyazı n sı * Yazgı . kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi. çalı ş emek vererek kazanmak. alı nmak . ngan alı k nlı * Kadı n alı na taktı altıveya gümüş süs eş .

alı ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından alı ş ya ka n sı nmıparça. bir davranın kendisine karşolduğ sanarak incinmek. yayı lmak. iktibas etmek. liş alıveriş ş yapmak * alı satı iş gerçekleş m m ini tirmek. alı lama ntı * Alı lamak iş ntı i. mları i. alık ş ı * Herhangi bir duruma alı ş ş olan. ya ka n sı ntı alısatmaz görünmek p * ilgisiz görünmek veya davranmak. * İ ki. alıfiyatı ş * Bir mal için alı karşğödenen para ve üretim gereçleri fiyatı m ıı lı . * Uyarlanmak. alıvereceğolmamak p i * bir kimseyle hiçbir ilgisi olmamak. alısattı olmamak p ğ ı * hiç ilgisi bulunmamak. * Baş bir dilden alı ş ka nmıkelime. * Almak iş i veya biçimi. münasebet. iktibas. geçinememek. ş ı ı unu rı * Elde edilmek. i yapı * Bir sözün. alıverişçı ş e kmak * alı satı işiçin çarş gitmek. m m i ı ya alıveriş ş i kesmek * biriyle ilgisi kalmamak. aktarmak. alı yapmak. alıverememek p * anlaş amamak. artmak. derhal. alı lamak ntı * Bir yazı baş bir yazarı yazından cümle veya cümleler almak. mı alık olmak ş ı . alı r almaz * hemen. kılmak veya öfkelenmek. alıvermek p * yürek çarpı sı ntı geçirmek. alıveriş ş * Alı satı iş m m i. alık rlı alı ş * Duygusal uyarı alabilme yeteneğ idrak kabiliyeti. çoğ almak. aktarma. çekememek.* Almak iş lmak. adapte olunmak. alıyürümek p * az zamanda çok ilerlemek.

* Alı ş iş mak i. bilinmeyen. nlı lı * İ ve dıetkilerle davranı n tekrarlanması aynı ç ş ş ları . * Yapı lmaya alılmıdavranı ş ş ı ş . ınmak. uygun gelmek. mutat. itiyat. ş kı alı ğ olmak ş kanlında ı * iyice alık bulunmak. hep biçimde gerçekleş sonucu beliren. ş mesi artlanmı ş davranı ş . mı alılmamı ş ı ş * Nadir. az rastlanan. alı k. ş kı ş kanlı alı ş ma alı ş mak * Bir iştekrarlayarak kolaylı yapabilmek. huy hâline getirmek. . * Bağ lanmak. * Uyar duruma gelmek. itiyat edinmek. alı ş ş kudurmuş beterdir mı tan * alılan bir ş ş ı eyden kolayca vazgeçilmez. ehlîleş mek. yanmaya baş lamak.* alı k durumuna gelmek. intibak etmek. mı alı n olmak ş kı * iyice alı ş hiç yabancı çekmemek. ı ı alı ş kı alı n ş kı * Bir ş veya bir ş yapmaya alı ş eye ey ş olan. ş ı alı k ş kanlı * Bir ş alı ş eye ş olma durumu. i kla * Yadı rgamaz duruma gelmek. eyi alı ktan kopamamak ş kanlı * belli bir huydan vazgeçememek. alıklı bı ş ğ rakamamak. huy. alı ş kan * Alı n. ünsiyet. * Evcilleş mek. ş kanlı alıklı ş k ı * Alık olma durumu. mak. * Bir ş alı ş eye ş duruma gelinmek. sı * Etkisini yitirmek. * Sürekli ister olmak. lı k alı nlı ş k kı * Alı n olma durumu. arkadaşk. * Tutuş mak. alılmı ş ş ı * Her zamanki. ş ı alılma ş ı alılmak ş ı * Alılmak iş ş ı i. alı k edinmek ş kanlı * bir ş sürekli yapar olmak. mı * Yakı k.

ş an. âlicenap * Cömert. âlicenaplı k * Âlicenap olma durumu. ötekinden aldın bir baş na vererek iş yürütmek. sakat. alinazik * Közlenmiş can. ağ daki âli * Yüce. bilgiyi kazanmak için yapı tekrar. Ali * Kişadı i olarak aş ı deyimlerde geçer. Ali kı baş ran kesen * zorba. ğ ı * Açızincirli (organik madde). * Bir beceriyi. temrin. * Onurlu. klı Ali'nin külâhı Veli'ye. lan * Vücudun biyolojik yönden geliş imini sağ layan çalı idman. Ali Cengiz oyunu * "kurnazca ve haince düzen" anlamı kullanı nda lı r. ı kası ğ da ı ini . yoğ yma lan it * Bilgin.alı rma ş tı * Alı rmak iş ş tı i. bilici. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * birinden aldını ğ öbürüne. * Allah "Allah bilir" anlamı gelen bu söz. söylenen bir sözün doğ una inandı için kullanı na ruluğ rmak lı r. * Âlime yakı âlimin yaptı gibi. âlim alimallah âlimane âlimlik * Bilginlik. ş erefli. egzersiz. Veli'nin külâhı Ali'ye giydirmek nı nı * (bir kimse) birinden aldını ğ ötekine. bir baş ndan aldını ona vererek iş yürütmek. Ali kı baş ran kesen * çok zorba. alı rmak ş tı * Alı na yol açmak. ş ma. k * Hastalı . sarı patlı msaklı urt ve kı ile yapı bir çeş yemek. ş ması * Uyar duruma getirmek. yüksek. ı ğ ı kası ini Ali'nin külâhı Veli'ye. alifatik alil alim * Bilen.

tarak gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanı ağ kı lan. m * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. . ı smı z demirden bir ağ . antiasit. alkıağ ş ası * Padiş alkı ahı ş lamakla görevli kimse. alkaloit * Özellikleri ile alkalileri andı organik madde. sezyum elementlerinin sağ ğmetaller. alkı m * Gök kuş ı ağ . rubidyum. önceden pey verilerek yapı (satı tiğ lan ş ). en iyi. * Dağ m. aliyyülâlâ alizarin * Kök boyası kı zı. kalevî. k alkarna *İ stiridye. mükemmel. alivre satı ş * Vadeli satı ş . alkı ş lama. * Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı maddelerde. ran alkalölçer * Alkalilerin saflıderecesini belirtmeye yarayan cihaz. kök rmısı alize Alka Evli alkali * Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yı l süresince düzenli esen birtakı rüzgârlar. alkı ş * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. uz * En güzel. alivre * Ürün daha tarladayken. ğ anlatmak için el çı ı rpma. alkali metaller * Oksitlenmelerini sodyum. alkalimetre * Bkz. lityum. potasyum. rpı alkıtoplamak ş . asitlerin kı zı . alkalölçer. yetiş i zaman teslim edilmek üzere. alkıkopmak ş * birdenbire güçlü bir biçimde el çı lmak.aliterasyon * Ş ve nesirde uyum sağ iir lamak için söz baş nda ve ortaları aynı ları nda ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması . alkalimetre. midye. Bu rmıya çevirmiş olduğ bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliğvardı u i r. alkıalmak ş * çok beğ enilmek. ladı ı alkalik * Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan. dağ ı tı ı tma.

k kün * Alkolden yapı ş lmıveya içinde alkol bulunan. alkolik * Alkollü içkilere aş derecede düş olan (kimse). alkıtufanı ş kopmak * sürekli ve coş alkıbaş kun ş lamak. cı * Alkı olma durumu. yüze gülücü. Allah Allah! * ş ma veya can sıntı anlatan bir ünlem. ş çı * Alkı ş lamak iş i. takdir etmek. bazı nda * En büyük. uçucu. alkı ş lanmak * Alkı ş lamak iş konu olmak. *İ çkili. renksiz sı. Yaradan. Tanrı . alkı lı ş k çı alkı ş lama alkı ş lamak * Bir ş beğ eyin enildiğ onaylandını ini. ş gibi sılarıveya pancar. yüksek sesle "yaş "var ol" gibi sözler ile birini alkı a". aş kı sı * Türk askerinin hücum narası . alkıtutmak ş * el çı rparak veya topluca. en usta. C2H5OH. ğ anlatmak için el çı ı rpmak. * Allah adı isim tamlamaları tamlanan kelimeyi güçlendirir. lması cı vı etanol. yağ . Allah (bin bir) bereket versin . ispirto. kokulu. ine alkil alkol * Alkol kökü. patates niş nış arap vı n astasın ekere dönüş türülmesi sonucu ortaya çı glikoz kan çözeltilerin mayalaş ş mıözlerinin damı tı yla elde edilen. Rab. alkolölçer * Sılardaki alkol oranı ölçmeye yarayan cihaz. * Her türlü alkollü içki. alkı ş lanma * Alkı ş lanmak iş i. * Beğ enmek. ı rı kün alkolizm alkollü * Alkollü içkilere hastalıderecesinde düş olma durumu. * Bira. Mevlâ. ten alkı ş çı * Alkı ş layan (kimse). * taraftar olmak belli bir görüş yana olmak. ş lamak. etil alkol. yanı. dalkavuk. koruyucusu olduğ ve tek olduğ inanı yüce ve üstün varlı una una lan k.* çok alkı ş lanmak. * Ş akçı akş . vı nı Allah * Kâinatta var olan her ş yaratısı eyin cı.

Allah akı l fikir versin (veya Allah akı versin) llar * akı zca bir davranı bulunanlar için kullanı lsı ş ta lı r. bazen de gerçek öfke ile söylenen ilenme sözü. z ini Allah bana. Allah canı alsı nı n * ilenme sözü. Allah (seni) inandı n rsı * inanı lması kolay olmayan bir ş anlatı pek ey lı yemin yerine söylenir. Allah aratması n * yakılacak bir durumda "Tanrı nı daha kötüsünü göstermesin" anlamı kullanı nda lı r. Allah bahtı güldürsün ndan * (evlenecek kıiçin) mutluluk dileğ belirtir. esirgesin. Allah cezası vermesin (veya Allah cezası versin) nı nı * yarıaka. Allah beterinden saklası (veya esirgesin) n * Tanrı daha kötü duruma düş ürmesin. Allah bilir * belli değ il. yarıaş yollu. unu Allah bir yastı kocatsı kta n * yeni evlenenlere "bir arada yaş n" anlamı söylenen bir iyi dilek sözü. Allah artı n rsı * (gerçek veya alay anlamı Tanrı nda) daha çoğ versin.* bir kazanç karş nda durumundan hoş olmayı ı sı nut belirtir. kazanı öderim. rken Allah (veya Allahı m) * bir ş karş nda hayranlıveya yakarma bildirir. * bana öyle geliyor ki. lanı nda Allah büyüktür * günün birinde hakkı alacağ kendine yapı ş nı ı na. imdi rsam Allah belâsı versin nı * ilenme sözü. Allah bir dediğ inden baş sözüne inanı ka lmaz * birinin çok yalancı olduğ anlatmak için söylenir. unu Allah aş na kı * birlikte söylendiğsözün anlamı göre ant vermek veya yalvarmak için "Allah'ı seversen" anlamı i na nı nda. ş ş ma . ey ı sı k Allah acını sı unutturması n * Tanrı acı unutturacak daha büyük bir acı bu yı göstermesin. aş Allah bağ lası ı n ş * (çocuğ sevdiğ Tanrı unu. ben de sana * ş sana borcumu ödeyecek param yok. lmıolan haksı kları düzeleceğ inanmak gerektiğ zlı n ine ini anlatı r. usanç bildirir. Allah bir * yemin yerine kullanı lı r. ini) kazadan. belâdan korusun. ş ma.

lan ün ünü Allah ecir sabı r versin * baş lı dileğolarak söylenir. ini Allah hoş olsun nut * bir kimsenin. bereket versin. i ğ ı Allah için * gerçekten. n sı Allah dört gözden ayı n rması * "Tanrı . doğ rusu.Allah dağ göre kar verir ı na * Tanrı herkese dayanabileceğölçüde sıntı i kı verir. sağğ ı i Allah eksik etmesin * Tanrı yokluğ göstermesin. çocuğ yetim veya öksüz bı u rakması anlamı bir iyi dilek sözü. çok Allah hayı etsin rlı * genellikle bir olay baş cı "Tanrı urlu etsin" anlamı söylenir. kendisine iyiliğdokunan biri için kullandı bir iyi dilek sözü. Allah eksikliğ göstermesin ini * pek gerekli olan bir ş kusuru anlatı eyin lı böyle de olsa onun varlına ş rken. Allah derim * pek bozuk bir iş sorulan "ne dersin?" sorusuna karş"söyleyecek baş söz bulamı için ı ka yorum" anlamı nda kullanı lı r. Allah gecinden versin * "çok yaş n"' anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. unu * birinin yaptı bir hizmet anı ğ ı lı onun için teş rken ekkür yollu söylenir. aile Allah dokuzda verdiğ sekizde almaz ini * alıyazı ne ise o olur. n" nda Allah düş ma vermesin manı * anlatı bir kötülüğ büyüklüğ belirtmek için söylenir. Allah dirlik düzenlik versin * Tanrı huzuru versin. ı rması laş Allah etmesin * olması istenilmeyen bir durumdan veya bir olaydan söz edilirken söylenir. Allah esirgesin (veya saklası n) * Tanrı korusun! Tanrı kötü durumla karş tı n!. Allah emeklerini eline vermesin * Tanrı emeklerini boşçı a karması n. langında uğ nda Allah herkesin gönlüne göre versin * Tanrı herkesin dileğ yerine getirsin. ğ ükredildiğ anlatı ı ini r. ayası nda lan Allah göstermesin * Tanrı kötü bir durumla karş maktan korusun. . ı laş Allah hakkı için * ant içmek veya ant vermek için kullanı lı r. Allah Halil İ brahim bereketi versin * Tanrı versin.

dileğ Allah kerim * Tanrı büyüktür. nı nda Allah kavuş tursun * birinin yakı. a ş ı sı görü Allah kabul etsin * sevap sayı bir iş ldında söylenir. Allah ömürler versin * saygı gösterilen bir kimseye selâm veya teş ekkür olarak söylenir. Allah övmüş yaratmı de ş * çok güzel olanlar için söylenir. lan yapı ğ ı Allah kahretsin * "Tanrı cezası versin" anlamı bir ilenme sözü. Tanrı güvenmeli. nları . * ne olursun. nı u lı nca ma inde Allah kazadan belâdan saklası n * Tanrı n insanı 'nı türlü kötülüklerden koruması iyle söylenen bir iyi dilek sözü. ı r Allah iyiliğ (veya lâyınıversin ini ğ ) ı * hoşgitmeyen bir davranıkarş nda hoş ile söylenir. bulunduğ yerden ayrı kalanlara kavuş dileğ bulunmak için söylenen söz. ya iyi olsun. Allah kuru iftiradan saklası n * bir suçlama karş nda bunun sı iftira olduğ anlatmak için söylenir. * karşk beklemeksizin. nda) kı ma Allah ne verdiyse * yemek olarak evde ne varsa. izin Allah korusun (veya saklası n) * Tanrı tehlikeye. ı r aka Allah mübarek etsin * kutlu olsun. rla Allah rı için zası * dilencilerin para isterken söyledikleri yalvarma sözü. en yakı na bile muhtaç etmesin. 'ya Allah kı ederse smet * Tanrı verirse.Allah iki iyilikten birisini versin * (ağ hasta için) ya ölsün kurtulsun. ı lı Allah sağ gözü (veya eli) sol göze (veya ele) muhtaç etmesin * Tanrı kimseyi kimseye. Allah rahatlıversin k * genellikle yatmaya gidilirken söylenen bir iyi dilek sözü. ı sı rf unu Allah manda ş ğversin ifalı ı * çok veya ağ yemek yiyenler için ş yollu söylenir. kötü duruma düş ürmesin!. Allah rahmet eylesin * ölüleri hayı anmak için söylenir. * onaylanmayan bir durumda alay yollu kullanı lı r. Allah müstahakı versin nı * (gerçek veya alay anlamı çış anlatan bir söz.

Allah taksimi * eş gözetilmeden yapı paylaşrma. ndan il u Allah yarattı dememek * kı ya dövmek. kta Allah sonunu hayı r etsin * bir iş sonucu için kaygı in duyulduğ unda söylenen bir iyi dilek sözü.Allah selâmet versin * yola çı kanlara "Tanrı kazadan belâdan korusun" anlamı söylenen bir uğ nda urlama sözü. yaradı tan olan yetenek veya özellik. çok hı yası rpalamak. Allah seni (veya sizi) inandı n rsı * doğ söylüyorum. Allah son gürlüğ versin ü * Tanrı lı sıntı . Allah vergisi * Tanrı vergisi. kul taksimi karş . Allah yazdı bozsun ise . * birinden pek yana olmayan bir söz söyleneceğzaman onun adı önce getirilen giriş i ndan sözü. iyiliğ senden esirgemesin" anlamı teş ini nda ekkür olarak kullanı lı r. itlik lan tı ı tı Allah taksimi * Eş gözetilmeden yapı paylaşrma kul taksimi karş . bazen de takı ve ş için söylenir. gidersen git" anlamı kullanı nda lı r. * "keyfin bilir. Allah versin * iyi bir ş ele geçirenlere memnunluk bildirmek için. Tanrı ktı ru tanı r. itlik lan tı ı tı Allah taksiratı affetsin nı * (ölüler için) Tanrı kusurları bağ lası nı ı n. Allah yapı sı *İ nsanlar tarafı değ de tabiatta olduğ gibi. ey lma aka * dilenciyi savmak için söylenir. * yolda güçlük içinde bulunanlara iyi dilek sözü olarak kullanı lı r. Allah utandı n rması * bir iş giriş e enlere söylenen baş dileğ arı i. Allah vere de * iyi dilek anlatı r. ş Allah tamamı eriş na tirsin * herhangi bir iş veya olayı iyi sonuçlanması iyle söylenir. yaşlı kı göstermesin. * uzaktaki tanıklar anı dı lı kullanı rken lı r. n dileğ Allah tekrarı erdirsin na * tekrar bu günleri görün. Allah var (veya Allah'ı var) * doğ rusunu söylemek gerekirse. Allah senden razı olsun * yapı bir iyilik karş nda "Tanrı lan ı sı seninle birlik olsun. lı ş Allah vermesin * bir ş olmaması ini anlatı eyin dileğ r.

mescit. artı n" nda lan Allah'a (bin) ş ükür * "hamdolsun". ş ma veya usanç gibi aş duygular da anlatı r. Allah'ı(veya Tanrı n) günü n 'nı * (bı nlıduygusu ile) hemen hemen her gün. Allah'ıcezası n * pek yaramaz. az * pek ı z ve kuytu bir yer. zavallı (kimse). inde Allah ziyade etsin * (kahve ve yemekten sonra) "Tanrı rsı anlamı kullanı bir iyi dilek sözü. Allah'ı insanı bir yer çok. i ndan ka Allah'a emanet * "Tanrı esirgesin" anlamı birini överken söylenir. saf. Allah'ıbelâsı n * varlı üzüntü veren. yerine göre ant verme. yalvarma için kullanı kı lmakla birlikte. Allah'ıemri n * kader. Allah yürü ya kulum demiş * az zamanda çok para kazananlar veya iş çok ilerleyenler için söylenir. ş irret. * insan gönlü. ssı Allah'ı m! *ş iddetli bir duygulanma anlatan ünlem. lanı i Allaha ı smarladı k * Ayrı n kalan veya kalanlara söylediğbir iyi dilek sözü. nda Allah'ı (veya Allah'ı) seversen nı * "Allah aşna" gibi. kkı k Allah'ıadamı n * garip. benden bir ş üp nan m ey umma" anlamı söylenir. nda Allah'a emanet olun * ayrı n kalana söylediğbir esenleme sözü.* gerçekleş istenmeyen bir olay veya durum için kullanı mesi lı r. Allah'a bir can borcu var * Allah'a vereceğcanı baş hiç kimseye bir borcu yok. "bereket versin" gibi durumdan memnun olunduğ anlatı unu r. . ğ ı Allah'ıbinası yı n nı kmak * kendini veya baş nı kası öldürmek. lanı i Allah'a yalvar * kendi kusuru yüzünden güç bir duruma düş yakı kimseye "ben sana yardı edemem. Allah'ıgazabı n * çok sıntı kı veren ş ey. Allah'ıevi n * cami.

. lı ş * Kendisinden hiçbir iş yararlıumulmayan saf ve zararsı(kimse). 'nı ğ ı sı * Acı z. allama * Allamak iş i. . düzeni bozmak. kimse. * yaradı tan. dönek. cı z. ğ ı ün nı versin. Allah'ı seversen nı * istek. n) aş lacak nda lı r. karmakarık olmak. ş ı * (akızihin) ş kı dönmek. cı * Kendisine güvenilmesi doğ olmayan (kimse). yazı r!". ş ı aş rmak. düzeni bozulmak. ktı Allah'tan korkmaz * can yakı. aşna ş mak. utan. allak bullak olmak * çok karık duruma gelmek. allahsı k zlı * Tanrızlı sı k. Allah'ı bulsun ndan * ben kendisine bir ş yapmayacağ yaptı kötülüğ cezası Tanrı ey ı m. ş ı bir durum alması kullanı in. ulu allak * Sözünde durmaz. te k z Allah'tan kork! * "yapma. aldatı. nda Allahüâlem * Tanrı daha iyisini bilir anlamı kullanı nda lı r. Allah'ıkulu n * insan. sebebi anlaş ı lmayan veya ş ı ş için kullanı aş eyler lan lı r. Allah'ıiş bak n ine * (bir iş bir olayı beklenmedik. insafsı vicdansı ması z. dilek ve yalvarma amacı kullanı yla lı r. altı ş ı üstüne gelmek. ru allak bullak * Alt üst. ş ı allak bullak etmek * karmakarık bir duruma getirmek. ması Allah'tan umut kesilmez * daha çok ağ hastalar için söylenilen "iyileş ı r ebilir" anlamı bir iyi dilek sözü. Allahütealâ * Yüce Tanrı Allah. karmakarık. karı l. Tanrız. Tanrı n varlına inanmayan. insafsı acı z. zihnini) düş nı ünemez duruma getirmek.Allah'ıhikmeti n * beklenmeyen. ş ı * (aklı. z. kiş i. Allah'tan * iyi ki. allahlı k allahsı z * Tanrı tanı 'yı mayan.

* Bir ş elle veya baş bir araçla tutarak bulunduğ yerden ayı eyi ka u rmak. * Kadı n süs için yanakları sürdükleri al boya. alma almaç almak . neş zlı nacağ nı r. allı allı pullu allı k * Üzerinde al renk bulunan. * Allanmak iş i. allem * Bir işistediğduruma getirmek için "her türlü kurnazca çareye baş i i vurmak" anlamı allem etmek kallem yla etmek deyiminde geçer. * Al olma durumu. reseptör. çok bilgili. ahize. * Göz alı renkler ve ş cı eylerle süslenmiş . mı alı ka cı * Bir ş veya kimseyi bulunduğ yerden ayı eyi u rmak. ntı * Bir elektrik akı nı p baş bir kuvvete çeviren cihaz. nları na * Almak iş i. * Satıalmak. allâme kesilmek * her ş bilir görünmek. alı. * Allaş iş mak i veya durumu. n * Ele geçirmek. * Yanı bulundurmak. eyi allâmelik * Allâme olma durumu. donatmak" anlamı gelen allamak pullamak deyiminde geçer. * Alı . iktibas. fethetmek. nda * Birlikte götürmek. * Al duruma gelmek. * Bir parçanıallegrodan biraz daha ağ çalı n ı nacağ anlatı r ı nı r. kaldı rmak. allâmelik taslamak * bilgisiz olduğ hâlde her ş bilir görünmek. u eyi allanma allanmak * Süslenmek. allaş ma allaş mak allegretto allegro * Bir parçanıcanlı eli ve hı çalı ı anlatı n . * İ sı çine ğ mak.allamak allâme * "Süslemek. na * Derin ve çok bilgisi olan.

or. * Bürümek. yı lı n ka. * Kı saltmak. n ğ ı * Bu dile özgü olan. * Kendine ulaşrmak. * Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çı karmak. Almanca dil. en Alman usulü * Bir topluluk için yapı harcamada giderlerin herkese eş olarak bölüş lan it türülmesi yöntemi. iş çekmek. (mesafe) katetmek. ş iş * (içecek veya sigara için) İ çmek. * (ölüm sebebiyle) Ayrı lmak.* Kabul etmek. elde etmek. çekmek. * Göreve. Alman papatyası * Orta Avrupa'da yetiş bir papatya türü (Anfhemis mobilis). koymak. * Yutmak. kullanmak. Almancı * Almanya yanlıolan (kimse). * (erkek.. * Örtmek. * Yerini değtirmek. iletilmek. hafta. * (içeri) Götürmek. iş * Temizlemek. içine çekmek. * (süre için) Değtirmek. tehlikeli bir ş uğ eye ramak. ü rı ı m.. ten * Kazanç sağ lamak. Alman * Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse. kadıiçin) . istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim.. işbaş e latmak. yı . sarmak. * Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan. * Alman halkı Almanya'ya özgü olan ş na. iş * . ay gibi bölümlerinden baş bayram. Alman gümüş ü * Çinko.. tı * İ sı çeri zmak. * Baş lamak. l dönümü gibi belli günleri ve birtakı astronomi. eksiltmek. Almanya. * Davranıveya makam değ tirmek. * Kazanmak. almamazlı k * Kabul etmeme durumu. ey. * Görevden. * Yolmak. gibi anlamak. * Çalmak. koparmak. n * Sürükleyip götürmek. * (duşbanyo için) Yapmak. bakıve nikelden yapı gümüş andır bir alaş mayş r lan. * (motor) Çalı ş için gerekli olan elektrik veya yakı yararlanı ması ttan r duruma gelmek. kanmak. yok etmek. * Zararlı . * (yol için) Gitmek. * Bir yeri savaş ele geçirmek. la * (tat veya koku için) Duymak. * Soldurmak. ile evlenmek. m meteoroloji. sı . almanak * Yı gün. Avusturya ile İ sviçre'nin bir bölümünde kullanı lan * Almanlarıkullandı dil. kaplamak. * Gidermek.

inin ı na n olduğ inanmak. na alnı yazı ş nda lmıolmak * bir olayı kiş baş gelmesini Allah'ıbuyurmuş n. mütenavip. Almanlaş mak * Alman yaş ş nı ayıtarzı benimsemek. kötü talihi. almaş lı alnaç * Almaş niteliğolan. alo * Telefon konuş nda kullanı seslenme sözü. alnın kara yazı nı sı * kötü kaderi. alnı karı nı ş lamak * küçümseyerek meydan okumak. alternatif. Almancı lı k * Almancı davranma. u almaş ı k * İ veya daha çok ş sı ki eyin ralanmaları değiklik olan. i * Bir ş ön tarafı yüzü. * Birinin doğ olması ru ötekinin yanlı ğ gerektiren iki önermenin oluş şı lını turduğ sistem. almaş * İ veya daha çok ş sı ile değ tirilerek kullanı ki eyin ra iş lması kendiliğ veya inden değerek çalı . almaş yapraklar ı k * Sapı iki yanı karş klı il de aralı olarak bir sağ bir solda bitmiş n nda ı değ lı klı da. baş göstermiş arı olarak. nda iş * Almaş olarak iş lı leyen. takdir etmek. gibi Almanlaş ma * Almanlaş iş mak i veya durumu.* Almanya'da çalı Türk iş ş an çisi. eyin . keş iş ş ması ikleme. yapraklar. tertemiz. una alnı öpmek ndan * beğ enmek. Almanlaşrmak tı * Almanlara özgü yaş ş ayıtarzı kazandı rmak. bı alnı kara sürmek na * bir kimsenin haksıyere kötü tanı z nması yol açmak. alnın akı nı ile * ayı planacak bir duruma düş meden. ş erefiyle. almaş k ı klı * Dönüş ümlü ve düzenli sı ralanma. ön alnı k yüzü ak açı * çekinecek hiçbir durumu veya ayı olmayan. münavebe. Almanlaşrma tı * Almanlaşrmak iş tı i. ması lan .

nda alt alta üst üste * birbirleriyle itiş kalkır durumda. * Bir ş yere bakan yanı karş . k. simya. nda" ldında ı eyin nı * Alt bir isimle tamlama kelime oluş turduğ unda a) önceki ismin kavramı etki veya yer anlamı na katar: Ayak altı (sıflamalarda) ikinci derecede olan. * Mücahit.. fiziksel bakı mdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu. alş imi alş imist alt * Elementleri altı çevirmek isteyen bir iş . Alp eren * Derviş . ocak alevi. * (birkaç ş eyden) Yere yakıolan. Alp yı zı ldı * Dağ n çok yüksek yamaçları yetiş bir çiçek (Paradisia liliastrum). * Karbon. fosfor gibi maddelerin. * Kolayca bükülebilen alüminyum ve silisyum karımı ş . eyin . * Bu hayvanıyünü veya bu yünden dokunan kumaş n . alt cins * Bir cins içinden ayrı ikinci derecede bir cins. altı biçiminde kullanı ğ "bir ş etkisinde" anlamı verir. cı * Dağ lı cı k.. simyacı imi raş . memeli bir hayvan (Lama glama pacos). ı * Dağ . it. lan . alt alta * Birbirinin altı olarak. alpaks alpinist alpinizm alplı k * Alp olma durumu. üst ı tı * Bir nesnenin tabanı . Güney Amerika'da yaş ayan. ir ş ı alt bölüm * Yazı bölümlerin ayrı ğparçalardan her biri. ları nda en alpaka * Çifte parmaklı takı nıdevegiller sıfı lar mın nından. uzun tüylü. n * Alt kelimesi ". b) nı * (kaynatma veya piş irmede) Yanan ocak. * Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü. ayrı larda ldı ı m. * Yiğ kahraman. yiğ kahramanlı itlik.alogami alotropi alp * Bir çiçek tepeciğ baş bir çiçek tozu ile tozlanması inin ka . na alanı * Alş ile uğ an kimse. * Bir ş yere yakıbölümü. eyin n * Birkaç ş içinden bize göre uzak olanı eyin . .

. n nda u kalı mıözel hipoderm. alt kat alt kurul alt olmak alt sıf nı * Bir sıf içinden ayrı ikinci derecedeki sıf. alt çene oynamak * yemek. alt tabaka * Tabakalardan altta bulunan. n lan alt geçit * Trafik akı nı mı kesmemek için bir yolun altı geçirilen yol. ş lerin alt güverte * Gemilerde güvertelerden altta bulunanı . yenmek. alt diş alt dudak * Dudaklardan altta bulunanı . karşkarş konmuş önermeden ı ı ya iki her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değ ildirler" gibi. çoğ kez hücre zarları nlaş ş doku. alt damak * Damaklardan altta olanı . sı nı getirmek. nı lan nı alt ş ube * Bir ş içinde kurulan ikinci derecedeki ş ube ube. ı z alt etmek * üstünlük sağ lamak. * Böceklerin ağ sisteminde bulunan alt parça. nı n ndan * Belli bir konuyu ele almak amacı bir kurul içinden birkaç kişseçilerek oluş yla i turulan kurul. ndan * Alt çene üzerinde sı ralanmıdiş biri. rtı yere alt familya * Bir familyanıiçinden ayrı ikinci derecede bir familya. oynayabilen çene. alt ı rk * Aynı içinde yetiş ı rk tirme amacı ve çevreye bağ kalı na lı narak değme uğ lmıve bu yolla ı içinde iş ratı ş rk özellikle fizyolojik nitelikleri bakı ndan kalı sapma gösteren hayvan topluluğ mı tsal u. * Bir yapın veya aracıkatları altta bulunan bölümü. biri tikel olumlu. * yenilmek. alt hava yuvarı * Dünyamı kuş atmosferin 10 km kalı ğ olan alt katmanı zı atan nlında ı . hipoderm. içmek. alt deri * Üst derinin altı bulunan ikinci tabaka. alt karş ı t * Konusu ile yüklemi aynı olan. nda * Bazı gövde ve yaprakları üst derilerinin altı bulunan.alt çene * İ ve hayvanlarda yiyecekleri çiğ nsan nemeye yarayan. öbürü tikel olumsuz.

üst yapı ı karş . * çok karık duruma getirmek. lan * Çok karık ve dağ k. ş ı * heyecanlanmak. alt tür alt üst * Bir tür içinde ayrı ikinci derecedeki tür. kı * rahatsı zlanmak. sonra çevrilerek öbür yüzü kı larak piş zartı irilen börek. dergi gibi yayı nlarda çı resim ve fotoğ kan rafları klayan yazı açı . Moğ Mançu-Tunguz. elektrik gibi tesisatlarıhepsi. ş ı * zarar vermek. kanalizasyon. alt üst etmek * alt yüzünü üst yüzüne getirmek. tedirgin olmak. * değ olup olacağ eri. alt tarafı (veya yanı ) * geriye kalanı . su. sonuç alı namayan iş için söylenir. * Yabancı dildeki bir filmin konuş maları çeviri olarak görüntünün altı veren yazı nı nda . ini alt yazı lı * Alt yazı bulunan (film. * Türk. alt yanı kmaz sokak çı * sonu gelmeyen. alt yazı lamak * Alt yazı hazı ları rlamak ve gerçekleş tirmek. raş Altayist Altayistik . yılmak. rahatsı k vermek.alt takı m * Bir takı içinde kurulan ikinci derecedeki takı m m. ler alt yapı * Bir yapı gerekli olan yol. üzülmek. alt yazı lama * Alt yazı iş lmak i. * iş daha sonrası in . Kore ve Japon dillerinin kendisinden türediğvarsayı ana dil. ol. alt yazı cı layı * Alt yazı lamak iş yapan (kimse). için n * Toplumun ekonomik yapını turan ve insan bilincinden bağ z olarak biçimlenen üretim sı oluş ı msı iliş kilerinin hepsi. zlı alt üst olmak * çok karık duruma gelmek. i lan * Altayistik ile uğ an kimse. * huzursuz etmek. yı kmak. sı Altayca * Altay Türkçesi. ı . düzenini bozmak. görüntü). tı alt yazı * Gazete. ş ı ı nı alt üst böreğ i * Önce bir yüzü.

eyler Altı Kardeş * Kuzey kutup yönünde. seçenek. ndan ndan kaldı altı olmak yaş * işbirtakı oyunlar karı e m ş böyle bir iş giriş mak. altı okka etmek * birini kolları ve bacakları tutup yukarı rarak sallamak veya götürmek. üstüne uymaz. üstü şhane iş * (giyim için) altı . yöntem. sa altı kaval üstü şhane iş * Bkz. e mekte sakı ncalar bulunduğ anlaş u ı lmak. Büyük Ayı n karş nda bulunan takı yı z. iş altı kaval. mütedahil: "Kimi insanlar fanidir" önermesi "Bütün insanlar fanidir" lantı önermesinin altı olur. biri tikel olumlu. ğ ı altı lı * Altı parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. * Bu unvanı ı kimse. uğ an bilim dalı raş . altı alabilen. (akı alternatör * Dalgalı elektrik akı veren üreteç. ka * Almaş ı k. altı kaval üstü şhane. biri tümel olumsuz. taş yan * Beş sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. Vl. ten nı ve yı * Beş bir artı ten k. eyden altı bulunan. biri tikel olumsuz iki önerme arası ndaki bağ durumu. tane *İ skambil. alternatif * Seçilebilecek bir baş yol. Japon ve Korelilerin dil. kültür ve tarihleriyle ol. 'nı ı sı m ldı altı ş karıbeberuhi * kı boylu olanlar için alay yollu söylenir. 6. altı altı üstü kalay alay * içi dıgibi özenilmiş ş ı olmayan ş için söylenir. Moğ Mançu-Tunguz. iş ı t * Divan edebiyatı her bendi altı sradan oluş nazı biçimi. muş tane . biri tümel olumlu.* Altay grubuna giren Türk. edebiyat. mı altes * Prens ve prenseslere verilen ş unvanı eref . altı yol * Altı yolun birleş i yer. müseddes. altı sı taneden oluş . altı k * Konusu ile yüklemi aynı olan. altı gen * Altı kenarlı çokgen. nda mı an m altı lı k * Altı bir arada. * Dalgalı m). tiğ altı yemek dan * hastahanelerde hiç perhizi olmayan hastalara verilen tam yemek. domino gibi oyunlarda üzerinde altıareti bulunan kâğ veya pul.

9 olan. lan yası * Para getiren sanat veya meslek. parası olan. parası olan kimse. kıadı oldu n pul z dul * uygunsuz davranı yüzünden temiz tanı kiş i lekelendi. altıbilezik n * Altı yapı ş ndan lmıkola takı ve pek çok türü olan süs eş . kolay iş sı ı ı rlı lenen. * Niteliğiyi olan. ı olarak birbirlerinin bileklerini lı tutmaları . altıçağ n * En parlak ve mutlu çağ . altıkesmek n * çok para kazanıolmak. sarı na . en. r altıkökü n * Güney Amerika'da yetiş kusturucu niteliğolan bir kök. ipeka (Cephaelis ipeca cuanha). altıadı oldu. kı saltması Au. altıbabası n * Çok zengin. altıeli bı kesmez n çak * varlı veya değ kiş klı erli ilerin elini kimse bükemez. değ i erli. 10640 C de eriyen. altıkaplama n * Herhangi bir metal altı suyuna batılarak ince bir altıtabaka ile sarı altı benzetilmek. * Altı yapı ş ndan lmı . element. i altıküpü n * Altı para biriktiren. altısaat n *İ zlenme oranın en çok olduğ vakit. * Altı yapı ş ndan lmısikke. ler altıanahtar her kapı açar n yı * para olunca her güçlük yenilebilir. prime time. üstün nitelikte olan. yüksek değ paslanmaz erli. çok altıbeş n ik * Bir elleriyle kendi bileklerini kavrayan iki kiş öteki elleriyle karşklı inin. n rı n larak na altıkeseğ n i * Yerden temiz külçe durumunda çı altı kan n. atom ağ ğ196.altı n * Atom sayı 79. nı u altısarı n sı * Altı rengini andı n ran. ş ları nan iliğ altıadı bakıetmek n nı r * kötü iş yaparak temiz ve parlak ününü karartmak. n çok altıleğ kan kusmak n ene * varlıiçinde hastalıveya sıntı k k kı çekerek yaş amak. altısuyu n . altıgibi n * altı benzeyen.

ak altı etmek (veya kaçı na rmak) * yatağ veya donuna abdest etmek. altı duygu ncı * Ön sezi. altı kalkmak ndan * bir güçlüğ yenmek. . . üstesinden gelememek. gördüğ iyilik veya kötülüğ karşksıbı ıı lını ü ü ı z rakmamak. ı na altı nbaş altı ncı * Daha çok Ege bölgesinde yetiş yuvarlak. gelirli kimse. lı . * kendini savunamamak. altıyürekli olmak n * çok iyi niyetli olmak. nca * Altı sın sı sı . altı duygu. n lan ş ı altıtopu n * güzel ve tombul olan kucak çocukları bir benzetme sözü olarak kullanı için lı r. özellikle plâtin sı sı muş ve altıgibi metalleri çözmekte kullanı bir karım. becerememek. mur u. * turist. altı çizmek nı * (bir sözün) önemini belirtmek. altı his ncı * Bkz. toprak olur (veya altı yapı elinde bakı n na ş sa r kesilir) * giriş i iş tiğ lerde büyük talihsizliklere uğ rayan kimsenin durumunu anlatı r. yumuş huylu görünmek. baş ü armak. düş p altı kalkamamak ndan * bir işbaş i aramamak. üzerine dikkati çekmek. te a ı laş altı girip üstünden çı ndan kmak * malı . ilen te a ı laş altı çapanoğ çı ndan lu kmak * bir iş baş dert olacak bir durumla. sı beş sayını ra fatı rada inciden sonra gelen. en. vurgulamak. altıtutsa. altıyağ n murcun * Bir tür kuşyağ kuş . kalı kabuklu güzel bir kavun türü. lı altı Çapanoğ çı ndan lu kmak * giriş iş baş dert olacak bir durumla karş mak.* Bir kım konsantre nitrik asit ile üç veya dört kım konsantre hidroklorik asitten oluş . altıyı n l * Eş birlikte ulaşkları evlilik yı lerin tı 50. parası olan. bir sorunla karş mak. altıyumurtlayan tavuk n * mesleğ sanatı i. parayı üncesizce harcayıtüketmek. ncı altı kalmak nda * ezilmek. altı kalmamak nda * karşğ vermek.

greyfrut (Citrus decumana). * Hayvanlarıaltı yayı ot veya saman. ki olan altı ntop altı parmak * Ellerinde veya ayakları altı parmağolan (kimse). ı na altı üstüne getirmek nı * söz veya tutumuyla çevreyi birbirine düş ürmek. tadı msı acı sı acı meyvesi. cak en acı * Bu ağ n kanarya sarırenginde. nan eye. tane ek * Altı sın üleş sayını tirme biçimi. z * İ çeneklilerden. ş n alvarı * Altı sı veya kı n rma laptanla iş lenmiş çizgili ipek kumaş bu cins kumaş n üstünde bulunan sı ve ları rma iş lemeli yollar. * Altlamak iş i. nda ş ar ı * İ bir tür palamut balı. karmakarık etmek. birlikte. * Tabak veya bardak altı . n nda * Altı fiş alan toplu tabanca. altı ma nlaş * Altı mak işveya durumu. her sı altlı k . sı bölgelerde yetiş bir meyve ağ .altı ı nı slatmak * yatağ veya donuna küçük abdestini etmek. nlaş i altı mak nlaş * Altı durumu veya görünümü almak. n altı noluk * İlemeli kadış . n na lan * Arabaya koş atları yolları ulan n kirletmemesi için kuyruğ unun altı yerleş na tirilen torba. altı ntop * Turunçgillerden. her birine altı seferinde altı bir arada olan. dikenli ve kürecikler hâlinde sapları bir kaktüs türü (Trollius ranunculoides). uzun. tan lan altı patlar altı ş ar altı z * Bir doğ umda dünyaya gelen altı (kardeş ). * Sarı n üstüne sarı sı ş kları lan rma erit. altimetre altlama altlamak altlı * Altı olan. greyfrut. ş ı * bir ş bulmak için aramadıyer bı ey k rakmamak. * Bu kumaş yapı gelin giysisi. * Özel diye alı bir ş genel bir kavramıaltı yer vermek. . ve * Alt ve üst katta olmak üzere. ri ğ ı * Ayrı renkte altı olan kumaş yolu . * Yükseklikölçer. altlı üstlü * Altı üstü birlikte. kımemesi. revolver.

alttan güreş mek * gizli gizli yenme yolları kollamak. alto altta kalanıcanı ksı n çı n * "herkes baş n çaresine baksı gücü yetmeyen ne olursa olsun" anlamı kullanı ı nı n. elli dokuzdan bir artı kere k. her birine altmı her defası altmı bir arada olan. * Alüfte olma durumu. çekiş mede yenilmek. ş ı nda * Kemanla viyolonsel arası büyük keman. viyola. alttan alta * gizlice. el altı ndan. an ı ak. altmıaltı ş * Altmıaltı almakla kazanı bir çeş iskambil oyunu. altta kalmak * herhangi bir çatı ş mada. nda lı r. ş fatın ra rada altmı k ş lı *İ çinde altmıtane bulunan. nı ve yı * Altı on. * Kontralto. beyaz bir toz olan alüminyum oksit (Al2O3). n *İ ffetsiz. nda ş ı altmıncı ş ı * Altmısı nısı bildiren biçimi. alümin. cilveli (kadı n). nı altunî alüfte alüftelik alümin * Suda çözünmeyen.altmı ş * Elli dokuzdan sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. fakir. * Altı renginde olan. 60. alüminyum . ş sayı lan it altmıaltı bağ ş ya lamak * temelli olmayan bir çözümle durumu kurtarmıgörünmek. altmı ş ar * Altmısı nıüleş ş fatın tirme biçimi. ş altmıdörtlük ş * Bir notanıaltmıdörtte biri değ n ş erinde olan nota. altta yok üstte yok * yoksul. alttan (veya aş ı almak ağ dan) * sert konuş birine karşyumuş olumlu davranmak. oynak. alümina * Bkz. ş * Altmıyaş olan veya görünen. 20500 C de eriyen. ş . LX. sı elli dokuzuncudan sonra gelen.

am * Diş organı ilik . * Bir yargı veya bir buyruğ pekiş yı u tirmek için de kullanı lı r. * Hedef. Kı saltması Al.98 olan. âmâ amabile amaç amaç dı ş ı * Gaye dı. gümüş 13. baş bir cümleye bağ artlı inde ka lamaya yarar. alüminyum taş ı * Boksit. * Alüminyumdan yapı ş lmı . * Niş yüzüğ an ü. kör. hedeflenen amacıdında. eritrosit. ma inde .* Atom numarası atom ağ ğ26. * Eriş ilmek istenilen sonuç. 6600 C de eriyen hafif bir ğ ı element. çekirdeksiz. lla ş ması an ğ ı * Torba biçiminde küçük boş veya geniş luk lemiş sı kım. alvere tulumbası * Emme basma tulumba. kil gibi çok ince taneli ş n ı ğ yı dı balçı eylerin kum ve çakı karı yla oluş yın. alüvyon lı ğ . amma. * ş ı niteliğolan. * Gaye. * Kana al rengini veren. * Görmez. beyaz. -am / -em * Fiilden isim türeten ek: tut-am. dön-em vb. alyans alyon alyuvar Am * Amerikyum'un kı saltması . alveol * Akarsularıtaş p yı kları k. yuvarlak. aş lacak i * Bir parçanısevimli ve cana yakı çalı ı anlatı n n nacağ nı r. ama * Çeliş ve tutarsıiki cümleyi birbirine bağ kili z lamaya yarar. ferç. * Uyarma veya ş bir ifade niteliğ olan bir cümleyi. * Para babası . ama ne * ne hoş . ı ı rlı parlaklında. küçük hücre. * Bazen dikkati çekmek için cümlenin sonuna getirilir. maksat. * Beklenmeyen bir sonucu anlatan iki cümleyi onun sebebi durumunda olan cümleye bağ lar. ş ı n ş ı amaç edinmek * bir amaca ulaş isteğ bulunmak.

tutamak. amaçsı z * Amacı olmayan.amaç gütmek * bir amacı gerçekleş tirmeye çalı ş mak. * Çok beğ enmeyi anlatı Aman ne güzel ş Bu anlamda kullanı ğ buna da edatı getirilebilir. * İler. * Fiilden isim türeten ek: bas-amak. lem aman * Yardı istendiğ anlatı m ini r. gayesiz. aman dedirtmek (veya amana getirmek) * karşkoyan birini boyun eğ zorunda bı ı mek rakmak. amaçlı lı k * Amaçlı olma durumu. * Bir amaca yönelik. amaçsı k zlı * Amaçsıolma durumu. korku gibi duyguları belirtmek için kullanı lı r. zor durumda bı rakmak. amaçlanmak * Amaçlamak iş konu olmak. * Usanç ve öfke anlatı r. * Rica anlatı r. beğ aş enme veya beğ enmeme. iş ş lemler. ine amaçlı * Amacı olan. * Dikkat uyandı için kullanı rmak lı r. istihdaf etmek. amaçlama * Amaçlamak işhedef alma. i. gayeli. aman Allah (Allahı m) * ş ma. * Bir suçun bağlanmasın istenildiğ anlatı ı ş nı ini r. kaç-amak vb. z amade -amak amal âmâlı k * Âmâ olma durumu. amalierbaa * Matematikte dört iş terimine verilen ad. . istihdaf. r: ey! ldında ı da * Ş ma anlatı aş r. aman bulmak * kurtulmak. amaçlamak * Bir amaca ulaş istemek. * (bir iş Yapmaya hazı i) r. mayı amaçlanma * Amaçlanmak iş i.

plâstik madde gibi malzeme. acı z olarak. ması * Hoş görüsüz olarak. kâğ tahta. i il.aman derim! * sakıha. amansıhastalı z k * Kanser. z ı tı amatörlük * Amatör olma durumu. savaş ları na safları yer alan kadı nda n. amazon * (eski çağ n Amazonları benzetilerek) Erkek gibi. aş amanname * İ devletlerinde düş slâm mana güvenlik içinde olduğ bildirmek üzere verilen belge. ambalâj * Eş sarmaya yarayan mukavva. amansı zca * Öldürücü bir durumda. öldürmemek. . aması var * herkesin bilmediğsakı veya kusurları i ncası var. böyle bir iş n yapayı deme. * ele geçirilmeyen veya kaçan bir ş üzülmek boş çünkü her zaman benzeri sağ eye tur. amanı n * Korkma ve ş ma sözü. m aman dilemek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ canın bağ lanması dilemek. cana kıcı yı. * Ata binen kadı n. hiç acı mayan. Amasya'nıbardağ biri olmazsa biri daha n ı . aması maması yok! * hiçbir özrün geçerli olamayacağ anlatı ı nı r. ambalâj yapmak * (bir ş bu gibi maddelerle paketlemek. profesyonel karş . hevesli. amatör * Bir işpara kazanmak için değ yalnızevki için yapan kimse. mayı aman zaman * Karş ndakini yumuş ı sı atmak için söylenen sözleri anlatı r. nı ı ş aman vermemek * rahat bı rakmamak. sandı eyi) klamak. * acı p öldürmek. lanabilir. ı sı ip nı ı ş nı aman vermek * canı bağlamak. amana gelmek * önce direnirken zor karş nda boyun eğ ı sı mek. ambalâjcı * Ambalâj yapan kimse. göz açtı rmamak. unu amansı z * Aman vermez. yayı ı t.

lı n i ambarcı * Ambara bakan görevli. sosyal alanlarda caydı amacı yaptım uygulamak. ambalâjlamak * Ambalâj yapmak. lan çoğ * Genellikle tahı çok üretildiğyer. ekonomik. * Yiyecek ve bazı yanısaklandı yer. * bir malıserbest sürümünü engellemek. ambar memuru. n * bir mala el koymak. amber ağ acı * Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum). ambale etmek * Birini düş ünemez duruma getirmek. ambarlamak * Ambar işyapmak. amber balı ğ ı . eş n ğ ı * Geminin yük koymaya ayrı ş lmıyeri. i amber * Amber balından ç ı lan güzel kokulu. çok yormak. çakı yapı l gibi malzemesini ölçmekte kullanı ve her yanı unlukla 75 cm olan küp ölçek. ş maz ambale olmak * Çok yorulup iş göremez. * Eş taş iş yapan kurum veya ortaklı ya ı leri ma k. ambargo * Bir devletin. düş ünemez duruma gelmek. * Kum. bölge. * Bir malıserbest sürümünü engellemek için konulan yasak. rma yla rı ambargoyu kaldı rmak * ambargo ile ilgili yasaklamayı rmak. ambarcı lı k * Ambarcın gördüğ iş nı ü . gemilerin kendi limanları ayrı nı ndan lması yasaklama buyruğ u. n ambargo koymak * gemilerin limanlardan hareketini yasaklamak. müsadere etmek. ambarda kurutma * Kapalı yerde. güçlü bir vantilâtör kullanı sağ bir larak lanan hava akı ile yeş ve sulu yemlerin kurutulması mı il . kül renginde bir madde. ğ ı karı * Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı .ambalâjcı lı k * Ambalâjcı olma durumu veya iş i. * Otomobili fazla gaz vermekten çalı hâle sokmak. * siyasî. ambalâjlama * Ambalâjlamak iş i. kaldı ambarlama * Ambar durumuna gelmek. ambar * Genellikle tahı l saklanan yer.

amelimanda * İyapamaz durumda olan. eyin. * Elveriş kolay. n lu zı amel * Yapı iş lan . fiil. rtı bir k. ş ameliyat . amberbaris * Sarı . diş çok yı cı balı ada balı (Catodon kan. tatbikî. en. * İbakı ndan. ambülâns * Hasta arabası . cankurtaran (arabasıcankurtaran. ötürük. emekçi. boyu 25 m'ye kadar çı başbüyük. fı k büyüklüğ acın ndı ünde. amber çiçeğ i * Amber ağ nıtoparlak. tatbikî. iri ve uzun taneli bir tür pirinç. ı amcazade * Amcanı oğ veya kı. ş amele taburu * Genellikle yol yapı iş m lerinde görevli amelelerden oluş birlik. n k ya. İ ran'da yetiş piş güzel bir koku veren. * Bir kimsenin dinin buyrukları yerine getirmek için yaptı . amcalı k amcalıetmek k * birine amca gibi yakı k göstermek. ı li. m m * yakı ndan beklediğilgi ve yardı görmeyen bir kimsenin artıyeni bir dilekte bulunmaya niyetli nları i mı k olmadını ğ anlatmak için söylenir.* Balinagillerden. ). nı kları * Sürgün. amele * İçi. çalı amberbu amblem amboli * Hindistan'da. altısarı renginde güzel kokulu çiçeğ n sı i. * İe dayanan. iş ş mı çe. an amelelik amelî * Amele olma durumu. kestirme. lı için lan * Amca olma durumu. nlı amcamla dayı hepsinden aldı payı m. yalnıdüş alanı kalmayıişdönüş uygulamalı z ünce nda p e en . uygun. ishal. li. pratik. * Hareketle ilgili olan. ince * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş belirtke. * Atardamarda kanıpı laş veya yağ n htı ması parçacı nıoluş sonucunda meydana gelen tı kların ması kanma. iş ş üstünde. amca * Babanıerkek kardeş n i. * Yaş erkeklere saygı kullanı seslenme. edim. ğ ı macrocephalus).

Amerika üzümü *Ş ekerci boyası . arka ayakları uzun. küçük bir memeli kürk hayvanı çok (Eriomys chincilla). lan . ik ndan Amerikalı ma laş * Amerikalı mak işveya durumu. İ faaliyetler. Amerika'da yetiş bir a ğ bilader ağ (Anacardium occidentale). Amerika ile ilgili olan. iş amenajman * Devlete ve kiş ait ormanları önceden hazı p kabul edilmiş ilere n. ğ ı * ç. en aç * Bu ağ n armuda benzer yemiş acı i. Amentü * Kur'an surelerinden birinin adı . lan mlı ameliyathane * Hastaları ameliyat edildiğyer. Amerikan * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. ameliyat geçirmek * ameliyat edilmiş olmak. rlanı esaslara uygun olarak iş letilmesi. acı * Bu ağ n badem biçiminde çekirdekli. Amerika armudu * Defnegillerden. operasyon.* Operatörün. "doğ "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatı k ile ru". Amerikan bezi biçiminde de kullanı lı r. armuda benzer yemiş acı i. Amerika'da yetiş bir ağ (Persea gratissima). cak acı Amerika elması * Antep fı ğ stıgillerden. kaput bezi. Amerikan bar . * Tabiî kaynakları iş n letilmesi. ı en aç. Amerika bademi * Aselbent ve zamk gibi maddeler veren bir sı iklim ağ (Styrax americana). Amerikalı * Amerika Birleş Devletleri halkı olan kimse. Amerika tavş anı * Kemiricilerden. amerikan * Pamuktan düz dokuma. ik ndan * Amerika'ya özgü. laş i Amerikalı mak laş * Amerikalı n yaş ş nı ları ayıtarzı benimsemek. ş ler. ameliyat masası * Üzerinde ameliyat yapı özel donanı masa. r. amenna *İ nandıanlamı "öyledir". ameliye * Yapı iş lem. hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptı müdahale. n i ameliyatlı * Ameliyat edilmiş .

saltı ş ı amfibi * İ yaş ş. amfor. amerikyum * Atom numarası yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element. * Yunan ve Roma'da açıhava tiyatrosu. amfiteatr * Dinleyicilerin oturduğ sı u. raş Amerikanvarî * Amerikalı yakı biçimde. Amerikanist * Amerikan tarihi ve kültürü ile uğ an bilimci. ı lan amfibi harekât * Kara ve deniz araçları yapı manevra. * Metal olmayan elementler. karnı ki geniş testi. saltması Am. esmer. ı * Vücut organları bir bölümünün hava ile şmesi. ki ayı lı * Hem karada hem de suda hareket eden (taş yüzergezer. dibi sivri. ametal ametist amfi * Amfiteatr kelimesinin kı lmı. Amerikan salatası * Rus salatası . yeşrenkli bir silikat grubu. * Süs taşolarak kullanı mor renkte bir tür kuvars. otel veya evlerde içki için ayrı ş e. amfizem amfor * İ kulplu. yla lan amfibol * Piroksenlere yakısiyah. amfora amigo amigoluk * Bkz. amerikan. Amerikalı ya ş an gibi. Kı 95. raları arkaya doğ basamaklı ru olarak yükselen salon. dar boyunlu. n il amfibyumlar * Kurbağ ve semenderleri içine alan iki yaş ş omurgalı sıfı a ayı lı lar nı. lmıköş Amerikan bezi * Bkz. * Amigonun yaptı iş ğ . * Çoğ unlukla spor yarı ş maları seyircileri coş nda turan kimse. ndan iş . Amerikanca * Amerika Birliş Devletlerinde kullanı İ ik lan ngilizce. k * Toprak parçası . ı t).* Lokanta.

amip * Amipler takı ndan. ita amiri. aminoasit * Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taş proteinlerin temel taşolan organik bileş ı yan. ordudaki general rütbesine eş rütbedeki subay. akyuvar ve bazı bakterilerde hücre bölünmesi yoluyla olan çoğ alma. tek değ hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluş ürünlerin genel adı erli an . ı ik. * Amonyaktaki hidrojen yerine. * Amip. * Amiplerin yol açtı.amil amilâz amin * Yapan. üst. etmen. n lar nına mı amirane amirce amiriita amirlik amiyane tabiriyle * halk ağ ile. * Amir gibi. amipler amipli *İ çinde amip bulunan. amit amitoz amiyane * Amonyağ hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluş birleş ı n an iklerin sıf adı nı . * Amiralin makamı . te amiral * Deniz kuvvetlerinde. amire yakı biçimde. halk deyiş zı iyle. etken. . * Amir olma durumu. ş ı * Bkz. faktör. emreden. n nda lı r. * Bir hücreli hayvanları kök bacaklı sıfı giren bir takı . * Niş astayı parçalayarak ş ekere çeviren bir enzim. ş an * Amire yakır biçimde. tatlı tuzlu sularda yaş bir hücreli canlı iş ve ayan (Amoibe). * Sı radan. ğ ı amir * Buyuran. sebep. it amirallik * Amiral olma durumu. * Kibarca olmayan. bayağ ı . vücudunun biçim değtirmesiyle oluş geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek mı iş an yer değtiren. âmin * "Allah kabul etsin" anlamı dualarıarası ve sonunda kullanı nda. * Bir iş emir verme yetkisi olan kimse. amir gibi.

nı r ruhu. bununla beraber. çağ vı nak. amme hukuku * Kamu hukuku. . azotlu gübrelerin en çok kullanı dı lanır. amonyaklamak * Bazı yemlerin amonyak veya bir amonyum bileşi ile karı rmak veya doyurmak. amnios suyu * Döl kesesini dolduran ve cenini içinde bulunduran sı. * Yanı getirildiğkelimenin anlamı aş lıkatarak ş ma veya hayranlıanlatı na i na ı k rı aş k r. ş lı ı k. imi *İ çinde bu gazıeritilmiş n bulunduğ su. amme idaresi * Kamu yönetimi. * Döl kesesi. Ama. im amonyum karbonat * Hamur kabartmada maya olarak kullanı karbonik asidin amonyum tuzu. amma velâkin * Ancak. iğ ş tı amonyum * Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleş kökü (NH4). amme * Halkıbütünü. u ş adı amonyaklama * Amonyaklamak iş i. kamu. n amme davası * Kamu davası . ammada yaptıha! n * söylenen bir söze pek inanı ğ ve ş ı ğ anlatı lmadını aş ı ı ldını r. keskin kokulu bir gaz (NH3). amor * Bir çeş kumaş it . bellek yitimi. nı r kaymağ lan ş adı ı . amme efkârı * Kamuoyu. amme menfaati * Kamu yararı . amonyum sülfat * Sanayide sentez yolu ile elde edilen amonyum nötr sülfat. amonyak * Azot ve hidrojen birleş olan.amma * Bkz. amoralizm * Ahlâk dıcı töre dıcı ş lı ı k. amnezi amnios * Hafı kaybı za .

ampul şe. ampermetre * Amperölçer. havası altı ş mı ş ı boş lmıcam *İ çinde çoğ kez zerk edilecek. na ı lı llı lan * Faizin iş lemesine son vermek için bir tahvilin birden ödenmesi. Kı saltması A. sı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp. giyim vb. nı amudî * Dikey. amplifikatör * Alçak veya yüksek frekanslı mlarıgerilimini. amuda kalkmak * iki eli üstüne dayanarak bacakları havada dikey tutmak. iş *İ çinde. dik. ampir ampirik * Bir kurama değ de yalnı deneye.amorf amorti * Biçimsiz. cihaz. yumuş atmalı k. * Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma. * Bu düzeni kuran öge. dikine. * Birden ödenerek faizinin iş lemesine son verilen tahvil. mölçer. amortisman * Taş ı nmaz mallarıaş n ı nmaları karşk olarak. il zca ampirist * Deneyci. u vı ampütasyon * Bir organı kesip çı karma. ı lı amorti etmek * bir giriş imde yatılan parayı rı zamanla yeniden kazanmak. sallantı hareketleri en aza indiren. gözleme dayanan. amper * Elektrik akı nda ş mı iddet birimi. yayları gereksiz hareketlerini gidermeye ntı gibi n yarayan düzen. yık kârdan ayrı belirli pay. amperölçer * Bir elektrik akı nış mın iddetini ölçmeye yarayan aygıakı t. elektrik akı ile akkor durumuna gelerek ık verebilen bir iletkeni bulunan. üslûbu. ampirizm * Deneycilik. amortisör * Motorlu araçlarda sarsı . yükselteç. amper saat * Bir amper ş iddetinde akı geçiren bir iletkenden bir saat içinde geçen elektrik miktarı m . * Piyangoda ödenen para kadar ödenen karşk. amudufı karî . * Napoleon döneminde Fransa'da ve Avrupa'da yayı ş lmıolan yapı . ş akı n iddetini veya gücünü artı rmaya yarayan araç. mobilya.

n i ana baba günü * Çok kalabalı k.* Omurga kemiğ bel kemiğ i. * Alacağ veya borcun. nı * Çocuğ olan kadı anne. ana baba * Ana ile babanı oluş n turduğ birlik. z-an. dik durumda. i. kı lı k. küfretmek. e muş * Zamanıbölünemeyecek kadar kı bir parçası n sa . bir tür ak asbest. lan. o çizginin. ana bilim dalı * Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlıdalları k . * Yavrusu olan dişhayvan. l. ı n ş ı * Temel. * Yaş kadı saygıbir seslenme sözü olarak kullanı lı nlara lı lı r. u n. lı ana baba yavrusu * nazlı büyütülmüş çocuk. -an / -en -an / -en ana *İ simden isim türeten ek: oğ ul-an > oğ kı kök-en vb. amyant an an an * Zihin. fat * Kolayca bükülen ve ateş dayanan liflerden oluş . u ana baba bir * aynı ve babadan olan (kardeş ana ler). ana baba eline bakmak * ana ve babanıverdiğpara ile geçinmek. faizin dında olan bölümü. * İ tarla arası ki ndaki sır. * Sınt ıkalabalı telâş. i * Dince aziz tanı bazı nlara verilen saygı nan kadı unvanı . * Velinimet. ana bir. * Fiilden sı türeten ek. tehlikeli zaman. ana arı * Arı beyi. asıesas. amut * Dikme. baba ayrı * anaları babaları olan (kardeş bir. belirli bir kural altı nda hareket ederek bir yüzey oluş turmaya yaradını ğ anlatı ı r. ana avrat düz (veya dümdüz) gitmek * sövmek. lâhza. ayrı ler). . yer veya durum. * Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sı olarak geldiğ fat inde.

ana çizgi ana dal * Ağ ağ k veya çalı gövdeden ilk çı ve bitkinin çatını turan dal. ması ana doğ rusu * Dönen silindirin yan yüzünü oluş turan dikdörtgenin bir kenarı . * Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleş yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen im olan ve genellikle ülkenin baş ülkelerle olan her türlü iliş ka kilerinin sağ ğen önemli kenti. ana kapı * Bir yapın süslü. kıbahtı zı z kocadan arar (veya ana kına taht kurmuş zı . aççı larda kan sı oluş ana defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. ana fikir * Belirli bir konuda bir yazın temeli olan düş nı ünce. ekleme direklerde dipteki temel parça. lı ana kadı n * Bir ailede veya bir toplulukta en çok sayı kadı lan n. kı ndan ta. ana dili ana direk * İ n çocukken anası nsanı ndan. ana duvar * Bir yapın. * Belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluş na yarayan çizgi. defterikebir. büyük ş ehir. büyük ön kapı. ana dil * Baş diller veya lehçeler türetmiş ka olan dil. . * Bir ülkede büyük kentlerden herhangi biri. büyük ş landı ı ehir. mutlu olamaz. dört bir yönünü çevreleyen kalıdıduvar.ana cadde *Ş ehirde ara sokaklarıaçı ğgeniş n ldı ı yol. metropol. ana kına taht kurar. ana gibi yâr olmaz. * Dönen koninin yan yüzünü oluş turan dik üçgenin hipotenüsüne verilen ad. büyük defter. nı sı ana kara ana kent * Yeryüzündeki beş büyük kara parçası her biri. okyanus. baht kuramamı ş ) * kocası olmayan bir kadı kendi ne kadar zengin olursa olsun. i * Gemilerde. nı n ş ana düş ünce * Temel fikir. iyi n. metropol. umman. Bağ gibi diyar olmaz dad * insanlar içinde bize ana kadar candan bağ dost yoktur. aç. evindekilerden ve soyca bağ olduğ topluluktan öğ lı u rendiğdil. k nı ana deniz * Kı birbirinden ayı engin deniz. un. ana kitap * Bir bilim alanı yazı ş nda lmıtemel kitap. taları ran ana deniz bilimi * Oş inografi.

* Sınt ı güç iş alı kı ya. saatler içinde en doğ giden ve öbür saatlerin ayarlanması kullanı ru nda lan * Belirli bir yerleş birimine veya bir ş verilen toplam gazıölçülmesi amacı ana dağ m boru hattı im ehre n yla. ana ş ehir * Ana kent. lere ş mamı nazlı ş . langına ana sıfı nı * Genellikle beş ı bitirmiş yaş nı çocukları ilkokul öğ renimine hazı rlayan sıf. anaokulu. ana mektebi * Bkz. ğ ı altan . ğ ı ana rahmine düş mek * döl yatağ cenin oluş ı nda mak. n ana kuyu * bir ocakta ana çış havalandı kıve rmada kullanı kuyu. holding. ı tı baş cı tesis edilen sayaç sistemi. n ş ı ca ana ortaklı k * Birçok ortaklın pay senetlerini elinde bulundurarak onları ğ ı denetimi altı tutan sermaye yatı nda rı m ortaklı. n * Arı beyi. ana kucağ ı * Ananı sevgi ve sevecenlikle dolu çevresi. laytmotif. lan ana kuzusu * Pek küçük kucak çocuğ u. büyütülmüş çocuk veya genç.ana kök * Tohumun çimlenmesinden sonra kökçüğ toprağ dalarak geliş sonucu oluş ilk kök. * Bir gözlem evi veya kurumda. nı ana sözleş me * Taraflar arası düzenlenen ilk ve temel sözleş me. ana motif * Bir sanat eserinde sısıtekrarlanarak ona özellik kazandı motif. ana toplardamar * Kirli kanı kalbin sağ kulakçına boş iki büyük toplardamardan her biri. nı ana sav ana sayaç * İ sürülerek savunulan düş leri üncelerin en belli baş olanı lı . k k ran ana muhalefet *İ ktidarı dında sayı en üstün olan parti. ana kubbe * Camilerde ayaklar veya ana duvar üzerindeki kasnağ oturtulmuş a kubbe. ün a mesi an ana kraliçe * Kralı annesi. ana saat saat. ana sanlı * Soyadı ana yönünden alan.

* İ kart. doğ ve batı u yönlerinden her biri. anaçlaş mak * Anaç duruma gelmek. ı na * Ana olarak. * Sevimli. eyin tigi. lı bir anadan doğ ma * çılçı rı plak. önemli bölüm. * Kurnaz. ü ana yapı * Bir yapı bütünü içinde yükseklik ve biçim bakı ndan göze çarpan. deneyli. ri. sempatik anne. tasası sağklı duruma gelmek. anadan (yeni) doğ a dönmek (veya anadan yeni doğ gibi olmak) muş muş * dertsiz. * Kuzey. ana vatan. güney. anabolizma * Özümleme. lk ana yüreğ i * Annelik duygusu. ü * geleneksel. z.ana vatan * Ana yurt. * Bir ş ilk kez yetiş göründüğ yer. baş buyruk. anaca anacı k * Küçük anne. mı ana yarı sı * Teyze. anacı l * Anası düş (çocuk). * doğ tan olan. uş anadan görme * annesinde gördüğ gibi. n ldı ı * Cadde. na kün anaç * Yavru yetiş tirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağ aç. . ana sevecenliğ i. ana yön ana yurt anaçlaş ma * Anaçlaş iş mak i. anaçlı k * Anaç olma durumu. bilgili. ana yol * Küçük yolları kendisine açı ğbüyük yol. * İ yurt edinilen yer.

açkı p lan . alan ana na maderş ahîlik. burgaç. anafora kaptı rmak * emeksiz. anafor * Bir engelle karş an su veya hava akı sın dönerek ve çukurlaş yaptı çevrinti. . tası ı na Anadolulu * Anadolu halkı olan (kimse). girdap. ı z lı kasın na anaforcu * Yolsuz veya emeksiz kazanç peş olan (kimse). ş ı * Yolsuz veya emeksiz elde edilen ş ey. eyin ini lan * Ş yazmak ve çözmek için kararlaşrı ş ifre tılmıolan yol. anaforlu anagram * Bir kelimedeki harflerin yerini değ tirerek elde edilen kelime. anaerobik * Oksijensiz yerde yaş ayabilen. açar. anaforlamak * Yolsuz veya emeksiz olarak kazanç elde etmek. karş ksıolarak baş nıyararlanması imkân vermek. anaforlama * Anaforlamak iş i. ndan anadut * Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan. * Ananı egemen olduğ aile hayatı n u . anaerkil * Anaerki temeline dayanan. yetiş ebilen. .Anadolu * Ön Asya'nı bir parçası n olarak Türkiye'nin Asya kı nda bulunan toprağ verilen ad. e mın lamak için kullanı düzen. maderş matriarkal. * Bir ş zembereğ kurmak için kullanı araç. araç. uzun saplı dirgen. anaerkillik * Kadın üstünlüğ dayalı nı üne toplumsal örgütlenme düzeni. * Notalarımüzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunması sağ n nı lamak için portenin baş konulan iş ı na aret. u rim. eğ çevri. kurgu. ters akı ları ı laş ntını arak ğ ı ntı n oluş turduğ dönme. güç durum. anaerki * Soyda temel olarak anayı ve ailede çocukları klânı mal eden ilkel bir toplum düzeni. * Somunları vidaları veya çevirerek sışrı gevş kı p tı etmek için kullanı çelik saplı lan araç. lan komütatör. yaba. sinirli. iş anahtar * Bir kilidi açı kapamak için kullanı araç. ahî. * Karmakarık. *İ stenilen yere veya aygı isteğ göre elektrik akı nıgeçmesini sağ ta. * Akı lı ntı cereyanlı . anafordan * yolsuz veya emeksiz olarak. inde anaforculuk * Anaforcu olma durumu.

kolayca kullanı nı lamak için takı ğmaden. ndan ka anahtar vermek * (tulûat tiyatrosunda) komiğ nükte yapma kolaylı vermek. e ğ ı anahtarcı * Anahtar yapan. anahtarlı k * Anahtarları kaybolması önlemek. açacak. deri ve n nı lması sağ ldı ı benzerinden yapı halka veya kı lan lı f. anakonda * Boğ agillerden tropikal Güney Amerika'da yaş ayan. araç. nı ı nı * Vesile. * Çağ uymama. analı * Anası olan. delikli metal ve plâstik gereç. analaşrmak tı * Annedeki özellikleri kazandı rmak. rsı k anahtarcı lı k * Anahtarcın yaptı iş nı ğ . . -anak / -enek * Fiil köklerinden isim türeten ek. anahtar bitkiler * Mera üzerinde çok bulunan ve bunlarıdoğ bir ş n ru ekilde otlatı lmaları tüm meranıdoğ bir ş ile n ru ekilde otlanmıolacağkabul edilen bitki türleri. eskimiş ı . analı . anahtar ağ ğ ı ı zlı * Mobilya kapakların ve çekmecelerin yüzlerine açı anahtar deliklerinin üzerine çivilenen paslanmaz nı lan çelik veya dökümden yapı ş lmıortası anahtara uygun. avı sararak ve sı nı karak öldüren yı (Eunectes lan murinus). anahtar uydurmak * bir kilidi açmak için kendi anahtarı baş bir anahtar kullanmak. * Kapı . a analaşrma tı * Analaşrmak iş tı i. analı kuzu kı kuzu nalı * Bkz. ı .* Konserve kutuların kapağ keserek açmaya yarayan alet. anakronik * Çağgeçmişçağ uymaz. kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hı zlıyapan kimse. a . anakronizm * Tarihe aykılı rı k. lan n i lı anahtar taş ı * (yapılı Kemerlerin en üstündeki taşkilit taş cı kta) . ı anahtarı beline takmak * evde yönetimi ele almak. satan veya onaran kimse. ş ı anahtar kelime * Bir kompozisyonda kullanı temanıifade edildiğbaşca kelimelerden biri. vası ta.

acı yitimi. acı duyumunu yok etme. * Ağyı rı dindirme. * Ana yerini tutan veya ana kadar yakı k gösteren kadı nlı n. kapital. * Örnekseme. analıetmek k * analıgörevini yapmak veya ana gibi yakı k göstermek. analizci * Analizle uğ an veya analiz yapan kimse. * Üvey ana. su. rı anam avradı olsun m * birini kesin olarak inandı rmak için söylenen çok kaba bir ant. n ı lan * Sese verilen tona göre ş ma. rı ma. * Andışandış rı . çözümleyici. analojik * Analoji ile ilgili. beğ aş enme. * Sermaye. aygı t veya organ. * Analiz yapan cihaz. raş analizör analjezi analjezik analoji * Benzeş benzeş im. * Çözümleme. anamal . tahlil etmek. n * Ana duygusu. analist * Tahlil. kı kuzu nalı * annesi sağ olan çocuklarımutluluğ anlatı n unu r. büyük küçük herkese karşkullanı teklifsiz bir seslenmek. ağkesen. anam babam * teklifsiz bir seslenme.analı kuzu. analiz etmek * Çözümlemek. bulgur ve kı ymanı yoğ n rularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile piş irilmesiyle hazı rlanan yemek. acı . benzeş meye dayanan. tahlil. k nlı analızlı kı * Salça. tuz. * Bkz. analı k * Ana olanı durumu. * Anaca davranı ş . analitik analiz * Çözümlemeli. üzüntü gibi duygular anlatı r. anam! * Kadıerkek. me. analiz yapan kimse.

sermayedar. sı ülkelerde yetiş ve örneğananas olan bitki familyası cak en i . cak en aç * Bu ağ n tadı acı . gelenekçi. başzlı sı k. e ananıak sütü gibi (helâl olsun) n * anamı sütü bana nası n l helâl ise. nı * Anamalcı düzenini benimsemiş lı k . * Geleneğ dayanan. ı ı lı anaokulu * Öğ renim çağ henüz gelmemiş ile altı arası ı na iki yaş ndaki çocukları düzenine hazı okul rlayan eğ itim kuruluş u. an'anesiz * Geleneğ sahip bulunmayan. e ananet an'anevi * Erkekte cinsel güçsüzlük. anapara anarş i * İletilen paranıfaiz katı ş n lmamıbütünü. bu da sana öyle helâl olsun. i * birini. kapitalizm. anan yahş baban yahş i. kokusu çok beğ enilen meyvesi. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir mallarıbütünü. ananas * Ananasgillerden.sermaye. * Ananeye bağ olan. ı boş * Anarş i niteliğ olan. anamalcı lı k * Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. ananasgiller * Bir çeneklilerden. * Kargaş baş luk. * Bir ticaret iş kurulması inin . kapitalist. a. ananıörekesi n * saçma bir söze karşverilen karşk. ş * Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. n anamal birikimi * Anamalcın elde ettiğartıdeğ bir bölümünü kendi kullanı büyük bölümünü anamalı nı i k erin rken na ekleyerek onu büyütmesi. an'ane an'aneci * Gelenek. sı ülkelerde yetiş bir ağ (Ananas sativus). puluçluk. inde anarş ik . anamalcı * Üretim araçları özel mülkiyetinde bulunduran. bir iş razı e etmek için gereğ inden çok överek yumuş atmak amacı güdüldüğ baş na anlatı ünü kası rken kullanı lı r. geleneksel. lı an'anecilik * Gelenekçilik. anamal sahibi.

anası l * Kökten. anarş mek istleş * Anarş özelliğtaş ist i ı mak. ş anası doğ una piş ndan duğ man * çok tembel. iş ist i. anarş istlik * Anarş olma durumu. na * bir kın karakterini öğ zı renmek isteyenler. ü . ası l olarak. i ile * Anarş yanlıolan kimse. anası lı kı klı * görüşdavranı huy vb. anarş izm * Tarihî ş artlar ne olursa olsun devletin ortadan kaldılması çalı öğ rı na ş an reti. anartri * Dil tutukluğ u. babasıalgam (veya soğ ş an) * ne olduğ belirsiz kimselerin çocuğ u u. çok sıntı kı çektirmek. anası bellemek nı * bir kimseye en büyük kötülüğ yapmak. esaslı biçimde. anası danası * soyu sopu. bitkin duruma gelmek. anası bak. çok üzmek. bezini al na zı al. bakı ndan anası benzeyen. anasın hâlini göz önüne alı nı rlarsa aldanmamıolurlar. bir anası avradı sövmek na na * birinin anası ve karını nı sı amaçlayarak çirkin söz söylemek. izm sı anarş me istleş * Anarş mek iş istleş i veya durumu. mı na anası (veya sarı turp msak). anası emdiğsütü burnundan getirmek ndan i anası ağ nı latmak * bir kimseye çok eziyet etmek. bütün aile. ş . anası doğ una piş etmek ndan duğ man * çok eziyet etmek. eziyet çekmek. üş engeç.anarş ist * Anarş ilgili olan. anası emdiğsüt burnundan (fitil fitil) gelmek ndan i * bir işyaparken çok sıntı i kı çekmek. * canı bezmiş ndan . anası yerinde * bir gencin anası kadar yaş (kadı lı n). . anası lamak ağ * çok sıntı kı çekmek. bezdirmek. kını kenarı bak.

ögeler. hinoğ k luhin. anayasal . rma. raş anavaş ya * Göçücü balı n Akdeniz'den Karadeniz'e çı kları kması . dalavereci. sı sı * Bir ş oluş eyin umunda göze çarpan özel yapı . anasın körpe kuzusu nı * pek küçük kucak çocuğ u. anatomik * Anatomi ile ilgili. kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse). anası r anası z anası k zlı anason * Maydanozgillerden. yasama. bunun için gam yeme (yemem)!. r. * Anası olmayan. hayvan ve bitkilerin yapını organların birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. teş sı ve nı rih. teş esasiye kanunu. yapı bitki (Pimpinella anisum). çok açıgöz. yürütme. * İ vücudunun anatomisi ile ilgili. z anatomist * Anatomiyle uğ an bilimci. * Anayasa konusunda yetkili olan. anayasadan yana olan. anasın ipini satmı(veya pazara çı ş nı ş karmı ) * ipsiz. yargı güçlerinin nası lama l kullanı ı gösteren. lan anatomi *İ nsan. anasın nikâhı istemek nı nı * bir ş değ eye erinden çok para istemek. ları nı kilâtı anayasacı * Anayasayı savunan. aldı umursama. gövde yapı. * Anatomi dersi veren öğ retim üyesi. kanunuesasî. anayasa okutan (kimse). * Beden yapı.anası eş kovalası nı ek n! * sözü edilen kimse veya iş bı nlı dikkate almama ve umursamama anlatı için kkı k. lacağ nı yurttaş n kamu hakları bildiren temel yasa. anasın kı nı zı * anasın huyları nı kendisinde de görülen kı z. * Anasıolma durumu. katavaş ya. anayasa * Bir devletin yönetim biçimini belirten. kokulu tohumu hamur iş lerinde ve rakı mı kullanı yurdumuzda ekimi yapı nda lan. anatomici * Anatomi uzmanı . anasın gözü nı * çok kurnaz. nsan * Unsurlar. anası sat! (veya satayı nı m) * önem verme.

zlı andaval * Ahmak. kı andavallı * Bön ve görgüsüz. * Genellikle hamsi. o iş te kötü de gitse. "ama". andı rma * Andı rmak iş i. i * İ ş arası bazı ki ey nda noktalardaki uygunluk.* Anayasa ile ilgili. birbirinden ayrı lmamaları gerektiğ anlatı ini r. "daha çok". benzerlik durumu. k k * Plâjiyoklâzlı yanardağ bir kültesi. * Belli bir bölgede sısıgörülen hastalı k k k. * Yarı yavaşadagio ile andantino arası . "güçlükle" gibi. gittikçe. rat. anca * Ancak. *İ ltibas. beceriksiz (kimse). * (çoğ durumunda) Anı hatı ul lar. bazen de çaça. ançüez andaç andante andantino * Andante'den daha canlı . andış rı mak * (bir ş Baş bir ş andı ey) ka eyi rmak. anca beraber. yadigâr. nı r. her an. "en çok". . aptal. kları lan lı * Ajanda. andış rı * Andı rmak işveya biçimi. beceriksiz. temsil. saş n. kanca beraber * bir iş iki veya daha çok kimsenin. anbean * Dakikadan dakikaya. andemi andemik andezit andı k * Sı rtlan. sardalye veya tirsi balı ndan yapı tuzlu ve yağ ezme. ilerisinin olmadını ğ gösterir. * Anı . andış rı ma * Andış iş analoji. * "Olsa olsa". bir ş daha çoğ eyin unun. . analoji. rı mak i. ı * "Lâkin". * En erken. * Belli bir bölgede sısıgörülen. ancak * "Yalnı sadece" gibi sırlama anlatı z. "yalnı gibi bir düş z" ünceye karş ikinci bir düş ı t ünceyi anlatı r. bön. daha hı .

anevrizma * Bir atardamarı bir noktası oluş ur biçimindeki gevş şkinliğ n nda an eme iş i. çiçekli. angaje * Sözle veya yazıolarak bağ lı lanan. anestezist * Anestezi uzmanı . anesteziyoloji * Duyum yitimi bilimi. andropoz * Erkeklerde yaş dönümü. çağşrmak. acı kokulu bir ot (İ ve nula). zlı * Kansı z. angaje olmak . endoskop. * Cı yerine bir maden kutu kullanmak temeline dayanan kadranlı va barometre. anemon aneroit anestezi * Dağ lâlesi. en andıotu z * Birleş ikgillerden.andı rmak * Anmak iş yaptı ini rmak. andoskop * Bkz. anele anemi anemik * Gemilerde türlü iş lerde kullanı bir tür demir halka. acı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun kökü. * Servi ağ . duyum yitimi. taahhüt etmek. * Uyuş turucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuları yok olması n . angaje etmek * birini söz veya yazı bağ ile lamak. andoskopi * Bkz. anemometre * Yelölçer. * Benzer yanları bulunmak. lan * Kansı k. rı tı andı z * Yaprakları dikenli olan bir çeş ardı it ç. nemli yerlerde yetiş sarı en. anekdot * Kı veya özlü anlatı olan güldürücü hikâye. endoskopi. fı sa mı kra.

angajman * Yüklenme. Angolalı * Angola'da yaş (kimse). angarya çekmek * bir işisteksizce. yüzyı Büyük Britanya'yı geçiren Cermen ı ndan oymaklara verilen ad. Anglikanizm *İ ngiliz kilisesinin tuttuğ inanç yolu. taahhüt. üstlenme. lı * Harman zamanı fazla sap yüklemek için öküz ve at arabaların iki tarafı takı parmaklı nı na lan k. bağ . ayan angström * Metrenin on milyarda biri değ erine eş olan ık dalgaları ölçme birimi. Kı it ş ı nı saltması A. angajmansı k zlı * Angajmanı olmama durumu. * Ördekgillerden.* sözle veya yazıolarak bir ş bağ lı eye lanmak. sı Anglosakson * V. anı şmeş lmı . * Usandıcı ktıcı rı. bı rı. u . *İ ngilizlere has olan. taahhüdü olan. u Anglofil *İ ngiliz yanlı. angarya * Bir kimseye veya bir topluluğ zorla. * Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptı zorunlu ücretsiz hizmeti. ücret vermeden yaptılan iş a rı . i r angaryacı * Baş na ücretsiz iş kası yaptı kimse. tüyleri kiremit renginde. ran angaryaya koş mak * birini zorunlu olmadı hâlde bir iş çalı ğ ı te ş maya zorlamak. evcilleş tirilebilen bir yaban kuş (Casarca ferruginea). ğ ı * Savaş durumundaki bir devletin. zorla yapı iş lan . ve VI. Anglikan *İ ngiliz kilisesine bağ olan (kimse). hur. angı ç angı n * Ünlü. lantı angajmanlı * Bağ sı lantı. angudî angut * Angut kuş unun renginde. lda ele rkı * Ana dili İ ngilizce olan kimse. taahhüdü olmayan. hatıiçin yapmaya mecbur olmak. angajmansı z * Bağ sı lantı. * Olağ anüstü durumlarda veya sıyönetimde devletin vatandaş ait ta ş el koyması kı lara ı tlara . kendi suları ndaki yabancı devletin ticaret gemilerine el koyarak bir bunlardan yararlanması .

hatı ra. anı msamak * Hatı rlamak. * Anı klamak iş i. anı mak klaş * Hazıolma durumu. anı msatma * Hatı rlatma. r anı k klı anı ma laş * Anı mak işanı laş i. * Anmak iş konu olmak. anı msatmak * Hatı rlatmak. i anı lma anı lmak * Anı iş lmak i. * Hazık. * Yaş ş anmıolayları anlatı ğyazı n ldı ı türü. anı msanmak * Hatı rlanmak. kaba saba. anı k anı klama anı klamak * Hazı rlamak. anı msanma * Hatı rlanma. anhidrit anı * Genellikle kaya tuzu ve alçı ı birlikte bulunan doğ susuz kalsiyum sülfat.* Ahmak. anı ma klaş * Anı mak iş klaş i. hatı ine rlamak. anış rı * Anı iş rma i veya biçimi. rlı anı msama * Hatı rlama. . anha minha * Aş ı ağyukarı . * Hazı r. taş yla al. durumuna girme. * Hatı ra. anı mak laş * Anı niteliğkazanmak.

anı eri kazanmak. ta anı z . anı mak tlaş * Anıdurumuna gelmek. * Önemi ve değ çok olan eser. anı tı tlaşrmak * Anıdurumuna getirmek. anı ma tlaş * Anı mak iş tlaş i. abideleş t tirmek. * Eş in anırken çı ğses. abidevî. tsal Anı tkabir * Atatürk'ün mezarı . t t değ * Saygı sevgi ile anı duruma gelmek. çarpacak büyüklükte. * Bir yazı veya ş bilinen bir olayı atasözünü anlatma veya çağşrma sanatı da iirde . telmih. anı benzeyen. ü iyle anı tsı * Anı benzer. * (küçük a ile) Tarih değ olan kiş eri ilerin mezarı olarak yapı anı erindeki yapı lan t değ . tlaşrı anı tılmak tlaşrı * Anı tı tlaşrmak durumuna getirmek. anı tılma tlaşrı * Anı tılmak durumu. dolaylı anlatmak. anı rtmak anı rma ş tı * Anı nı lamak. anı t * Önemli bir olayı büyük bir kiş gelecek kuş veya inin aklarca tarih boyunca anı lması yapı göze için lan.anı rma anı rmak anı rtı anı rtma * Anı iş rmak i. abide. eğ rı kardı ı * Anı rtmak iş i. bir rı tı . t inde ta * Büyüklüğ görünüş ve güzelliğ görenleri etkileyen. abideleş ve lı r mek. anı tsal * Anıniteliğ olan. eri anımezar t * Görkemli. ü. sembol niteliğ yapı inde . anı mezar. rması sağ * Anı rmak iş ş tı i. görkemli. ima etmek ihsas etmek. * (eş Bağ ek) ı rmak. anı tı tlaşrma * Anı tı tlaşrmak iş i. anı rmak ş tı * Bir ş açı söylemeyip üstü kapalı eyi kça anlatmak.

* Benzenden türeyen bir amin. anî akı n anî hı z anîde anilin boyalar * Taş kömürü eterinden elde edilen. anıbozmak z * anı alt üst etmek için toprağyüzden sürmek. . * Boğ mukozasın şmesi. animasyon * Canlandı rma. boğ yutak iltihabı az nı iş ak. anîden anif anilin * Ansın. * Bir andaki hı z. fotoğ lı bası iş rafçı kta. anjiyoloji * Dolaş organları inceleyen anatomi bölümü. animato animizm anjin anjiyo * Anjiyografinin kı saltması . * Bir anda oluveren.* Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. * Hemencecik. birdenbire. farenjit. * Ansın. anıbiçmek z * anı ve tarla kenarı zı ndaki otları biçmek. bir anda. zı * Bir anda gerçekleş tirilen hücum. * Ekin biçildikten sonra sürülmemiş tarla. * Canlılı cı k. hunnak. zı * Sert. birden. boya sanayiinde kullanı organik boya lan cevheri. m lerinde. . apansı z. ı m nı * Bir parçanıcanlı nacağ anlatı n çalı ı nı r. birdenbire. anjiyo olmak * anjiyografi çektirmek veya yaptı rmak. zı ı anı k zlı anî * Anı sökülmemiş zı tarla. kaba. anjiyografi * Damar içine x ınları geçirmeyen bir madde ş nga edildikten sonra damarları filminin alı ş nı ı ı rı n nması .

kırcıve ipek gibi yumuş kı olan ve Ankara yöresinde yetiş vı k ak lları tirilen evcil keçi türü. * Anket yapan uzman. eklem kaynaş . en rkı ankastre * Bir oyuğ yuvaya yerleş a. * Zekâ. anlam çı karmak * bir cümlede veya bir metinden yeni ve değ ik bir anlam yakalamak veya bulup çı iş karmak. bir davranıveya olgudan anlaş ş bunlarıhatı ğdüş veya nesne. * Zeki. semantik. fehva.Anka * Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuşZümrüdüanka. araşrma yapmak. semantik. ması anladı arap olayı msa m * hiçbir ş anlamadı ey m. tı anketçi * Soruş turmacı . tiftik keçisi. bir sözden. ankesörlü telefon * Kutulu telefon. . lan n rlattı ı ünce mana. . Ankara keçisi * Uzun. anlak anlaklı anlam * Bir kelimeden. ş ı ey. anlam bayağ ması ı laş * Anlam kötüleş mesi. anlam aykılı rı ı ğ * Karş anlamlı ı t kelimelerin. tirilmiş (tesisat). bir tasarın. anketör ankiloz * Oynar eklemlerde oynaklın kalmaması eklemin iş ğ ı yla lemez duruma gelmesi. anlam bilimsel * Anlam bilimi ile ilgili. Ankara kedisi * Uzun tüylü ve Ankara yöresinde yetiş kedi ı . sormaca. anlam bilimi * Dili anlam açından inceleyen bilim dalı sı . anket * Soruş turma. * Bir önermenin. anketçilik * Soruş turmacı lı k. anket yapmak * bir konuda soruş turma. sözlerin bir araya gelmesi. bir düş nı üncenin veya eserin anlatmak istediğş i ey.

eyi ğ ı ş . isteklerini. müradif. genel bir olan anlamdan özel bir anlama geçiş . kayması bayağ ması veya ı laş . yanlıdeğ ya ş erlendirmek. anlam değ mesi iş * Anlamı daralması n . geniş lemesi. unu anlamak * Bir ş ne demek olduğ neye iş ettiğ kavramak. anlam daralması * Geniş kavramları bir kelimenin. anlam kayması * Yeni bir anlam vermek üzere kelimelerin gerçek anlamları kayarak kalı maları ndan plaş . anlamı gelmek (veya manaya gelmek) na * (bir anlam) bildirmek. isimden türeme fiil. anlamdaşk lı * Eş anlamlı lı k. * Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğ görme. yorumlamak. anlamlandı rma . inde ka * Sorup öğ renmek. dileğ yerine getirilmesini istemek. müteradif. anlamamazlı k * Anlamazlı k. inin anlamamak * hoş lanmamak.* yersiz ve gereksiz bir yargı varmak. yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek eyin unu. i. anlam kötüleş mesi * Anlamı ve olumlu olan bir kelimenin zamanla kötü veya kötüye doğ giden bir anlam kazanması iyi ru . söyleyenin aklı geçmeyen bir ndan anlam vermek. yararlanmak. * Bir ş üzerinde bilgisi bulunmak. ya anlama * Anlamak iş vukuf. na ş anlamdaş * Eş anlamlı . aret ini sonuç niteliğ baş bir bilgi edinmek. eyi ş . anlam geniş lemesi * Dar bir anlamda kullanı bazı lan kelimelerdeki anlamıilgili kavramlara yayı . yilik * Sahip olmayı istemek. ru * Birinin duyguları. bir söze. ilgilenmemek. anlam vermek * kendince bir yargı varmak. sinonim. ey * (olumsuz veya soru biçiminde) İ görmek. n lması anlam iyileş mesi * Kötü ve olumsuz bir anlamı bir kelimenin zamanla iyi bir anlam kazanması olan . ş anlamazlı gelmek ktan * bir ş anladı hâlde anlamamı farkı varmamıgibi davranmak. * Bkz. anlamazlı k * Bir ş anlamamı kavrayamamıgibi davranmak. düş nı üncelerini sezebilmek. * Doğ ve yerinde bulmak. bu kavramlar içinden tek bir anlam bildirmesi durumu.

önemli bir ş anlatmayan. anlamsal * Anlamla ilgili. düş ey ündürücü.* Anlamlandı iş rmak i. anlamlı anlamlı * Anlamlı olarak. nda ma anlaş ı lan * anlaş ğ göre. anlamsı ma zlaş * Anlamsı mak durumu. . z anlamsı tı zlaşrma * Anlamsı tı zlaşrmak durumu. kimselerden biri. anlaş ı k * Araları anlaş bulunan taraflardan. galiba. manalı . bir ş demek isteyen. anlamlı lı k * Anlamlı olma durumu. manası k. anlaş ma * Anlaş işuyuş itilâf. karık. ı ldı anlaş ı lma * Anlaş ı iş lmak i. anlam kazandı rmak. manidar. gerçeğöğ in i renildi. anlaş Vehbi'nin kerrakesi. anlamsı tı zlaşrmak * Anlamsıduruma getirmek. ı ı ldına anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * iş iç yüzü. anlaş Vehbi'nin kerrakesi ı ldı * Bkz. muğ güç ş ı lâk. bir anlam verilemeyen. anlamlı * Anlamı olan. ma. anlam vermek. anlamlandı rmak * Anlamı açı nı klamak. mak i. zlaş anlamsı mak zlaş * Anlamsıduruma gelmek. anlaş ı lmaz * Anlaş ı lması olan. ortaya çı ine kmak. belli olmak. anlamsı z * Anlamı olmayan. anlaş ı lmak * Anlamak iş konu olmak. z zlı anlarsıya! n * açı klanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanı lı r. manası ey z. z anlamsı k zlı * Anlamsıolma durumu. semantik.

ünce bir . uzlaş . alanlarda yapı uzlaş ve bu uzlaş n tespit edildiğ lan ma manı i belge. bir düş ünceyi. antant. mda k ünce ine an anlatı mcı * Yalnı hikâye etmeye ağ k veren (eser). anlatı mlı * Düş ve duyguyu güçlü ve canlı biçimde anlatan. tahkiyeye ağ k veren (yazar). anlaş malı * Anlaş maya dayanan. ki n ı laş ünce arası lı k. anlatı * Hikâye etme. tahkiye. stilistik. inceleme. ile anlatı bilimi m * Üslûp yöntemlerini inceleyen edebî araşrma. uyuş itilâf. * Bir duyguyu. fı gibi ş kra eyleri anlatan kimse. sağ anlata anlata bitirememek * bir ş eyden çok söz etmek. ekspresyonizm. bir konuyu söz veya yazı bildirme. anlatı lmak * Anlatmak iş konu olmak. anlaş k mazlı * İ veya daha çok tarafıkarş an düş ve amaçları nda ayrı uyuş k. ma anlaş mak * Düş ünce. ifade. kültürel vb. anlaş maya varmak * bir konuda birisiyle anlaş mak.* Devletler arası siyasî. zca ı rlı * Eserlerinde hikâye etmeye. ı rlı anlatı lı mcı k * Bkz. tı anlatı tonu m * Anlatı mantıve düş özelliğ göre oluş ton. övmek. * Anlatı iş lmak i. amaç bakı ndan birleş mı mek. mazlı anlaş k çı mazlı kmak * bir konuda uyuş k söz konusu olmak. anlaş yapmak ma * anlaş belgesi düzenleyip imzalamak. mazlı anlaşrma tı * Anlaşrmak iş tı i. ekonomik. uyuş mayı mayı mayı lamak. anlatı cı anlatı lma * Hikâye. ihtilâf. ine anlatı m * Anlatmak iş i. anlaşrmak tı * Anlaş . ma. duygu.

gösteriş ünlü. zlı * Hoş görüsüzlük. k. belirtmek. anlayıgöstermek ş * istenilen veya söylenilen bir ş hoş eyi görüyle karş ı lamak. bilgi vermek. izanlı ş ı . *İ nandı rmak. anlayılı şk lı * Anlayı olma durumu. yargı müdrike. i. z. * Bir konu üzerinde açı klamada bulunmak. anlıanlı ş * Güzel. * Hoş görüsüz. * Kı süren. anlı k entelekt. * Anlatmak iş i. zihniyet. gabavet. sa * Duyu ve iradeden ayrı olarak düş ünülen bilme melekesi. ş lı anlayı z ş sı * Anlayı kıolan. anlattı rma * Anlattı rmak iş i. vurdumduymaz. anlı lı kçı k * Duyu ve irade karş nda anlın üstünlüğ ileri süren doktrin. anlayı ş lı * Anlayı olan. anlayana sivri sinek saz. ferasetli. zekâ. anlattı rmak * Bir konu üzerinde bilgisini ölçmek. * Ayıcı nitelik olmak bakı ndan görüş rı bir mı . ş lı ş sı zdı anlayıdinlemek p * (bir olayla ilgili olarak) iyice anlamak. i * Anlama yeteneğ feraset. ı zlı n lı k. izah etmek.anlatı ş anlatma anlatmak * Anlatmak iş i veya biçimi. eyi * Ölmüş insanı rlamak için yapı tören. anlayı zlı ş k sı * Anlayıkığ kafası k. ı sı ğ ı ünü anma * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etme. takrir. zeki. kalı kafalı ş t ı z. nakletmek. * Hoş görme. ihtifal. usa vurma. izan. zihniyet. oysa anlayı z kimselere ne söylense yararsı r. izansı ferasetsiz. anlama gücü. li. * Hoş görülü. zihniye. anlayı ş * Anlamak işveya biçimi. hâlden anlama. kalı kafalı vurdumduymazlı izansı k. * Söylemek. entelektüalizm. ş sı n . bir hatı lan . kafası kavrayı z. anlamayana davul zurna az * anlayı kimseleri en küçük bir söz bile etkiler. gabi. ş tlı. bir an içinde olan. açı klama yaptı rmak. lama. telâkki.

. n) anneanne * Annenin annesi. sanı * Yaratısın adı cını bilinmeyen (eser). hatı rlamak. zı * Bir armağ gönlünü almak. bergüzar. e. annelik * Anne olma niteliğveya durumu. rı k. * Sı mikrobunu aş tma ı bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).anma töreni * Bir kiş veya bir olayı rlamak için yapı tören. düzgün olmayan. lmak ey. layan anonim ortaklı k * Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağ sorumluluğ sermayedeki payı sırlı ı n u yla nı bulunan ortaklı k. ve ı n u ile sırlı nı ortaklı anonim ortaklı k. yla anonsör anorak * Başklı geçirmeyen spor ceket. su anorganik *İ norganik. i annelik etmek * annelik görevini yapmak veya anne gibi ilgi ve yakı k göstermek. * Anı için verilen ş hatı yadigâr. k. duyurma. anons etmek * sözle veya yazı bir durumu. ş ş ı a rı * Bkz. anonim * Adı bilinmeyen. ra. zikretmek. anmalı k anne anne olmak * (kadı çocuk sahibi olmak. gayritabiî. anons * Duyuru. anla * Adlandı rmak. anormal * Genel olan örneğ alılmı ve kurala aykıolan. anonim ş irket. * Bir sözü ağ na almak. * Çocuğ dünyaya getiren kadı unu n. iyi hatı lan anmak * Birini veya bir ş akla getirerek sözünü etmek veya onu düş eyi ünmek. bir haberi halka bildirmek. sunucu. lı . anonim ş irket * En az beş inin kurduğ sermayesi hisselere bölünmüş her ortağ sorumluluğ sermayedeki hissesi kiş u. nlı anofel anomali * Sapaklı aykılı k.

'yı iyi. anormalleş mek * Anormal duruma gelmek. ı * Değ ik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama iş iş i. ansiklopedik sözlük * Alfabetik sı göre kelimelerin karş kları geniş biçimde veren. anîden. kan kardeş i. özel adları içine alan sözlük türü. . * Bkz. ant içmek (veya etmek) * bir ş yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek. eyi ant kardeş i * Bkz. eyi k doğ * Kendi kendine söz verme. deli. ansiklopedi * Bütün bilim. nı ansiklopedici * Ansiklopedi hazı rlayan veya satan (kimse). yemin. mcı n ansefalit ansı ma ansı mak ansı z * Anlayı z. anı msamak. akı z. yemin etmek. ant verdirmek * bir ş yapması bir kimseye ant içirmek. * Bir elektrolitte elektrik akı nıgelip bağ ğve içeri girdiğuç. ansiklopedik * Ansiklopedi ile ilgili. * Her konuda biraz bilgi sahibi olan. habersiz. anot ansefal * Kafatası içindeki beyin ve yardı organlarıhepsi. eyi için * Beynin irinsiz iltihaplı hastalı. ansiklopedicilik * Ansiklopedicinin yaptı iş ğ . ansın zı * Hiç hatı gelmedik bir sı birdenbire. anormalleş me * Anormalleş iş mek i. bilgilik. anî olarak. ş sı lsı * Birdenbire. sanat dalları tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser. raya ı nı lı bir da ant * Tanrı veya kutsal bilinen bir kiş bir ş tanıgöstererek bir olayı rulama. ra rada. anı msama. artı mın landı ı i uç. ğ ı * Bkz. anormallik * Anormal olma durumu.* Dengesi bozuk.

yurdumuzda Gazi Antep ve Siirt bölgelerinde yetiş yanlıolarak Ş ı en. Antep fı ğ stıgiller ı * Ayrı yapraklı taç lardan. antarktik * Güney kutupla ilgili. nı anterosel * İ bağ nce ı fığ rsak tı. Antep fı ğ stı ı * Antep fı ğ stıgillerin örnek bitkisi. lması sağ * Duyarga. anterit * İ bağ nce ı iltihabı rsak . nı antarktik kara * Güney kutuptaki kara bölgesi. güney kutup yakında olan. ı anterostomi * Bağ düğ ı rsak ümlenmesinin kesilip alı nması . uzlaş mak. "çocukların başiçin" gibi sözlerle karş ndakini bir ş zorlamak. antenli balı k * Göğ yüzgeçleri saplı üs . yağ yemiş acı lı i. iskeleti kemikleş . antant * Anlaş uyuş mutabakat. cı nda n ini antenli * Anteni olan. itilâf. tipik örneğAntep fı ğağ olan bir familya. ş am fı ğda denilen bir ağ (Pistacia vera). antant kalmak * anlaş mak. * Olta ş amandı nı alt ve üst kı nda bulunan ince uçlar. miş rt ş k Antep baklavası * Antep yöresinde yapı özel bir tatlı lan türü. stı ı aç * Bu ağ n. i stı acı ı Antep iş i * Gazi Antep yöresine özgü. kı nı ı ı sı eye antagonizma * Tezat. anterograf * Bağ kası ı rsak lmaları ölçmeye yarayan alet. rasın smı anten yükselteci * Anten ile alı arası yer alarak elektromanyetik dalgalarıgenliğ yükselten cihaz. sı yüzgeçleri uzamıkemikli balıtürü. ince ve sert kabuklu. antet . ma. iplikleri çı lmıve kafes ş karı ş eklini almıkumaş ş üzerine aynı iplikle renk verevine sarı yapı bir çeş el iş larak lan it lemesi. ma.ant vermek * "Allah aşna. anten * Boş yayı elektromanyetik dalgaları lukta lan toplayarak bu dalgaları transmisyon hatları n içerisinde yayı nı layan cihaz.

başk. larak lan diş çan i. streptomisin gibi maddelerin ortak adı . nı antihijyenik * Sağk kuralları aykı olma. üçü bir arada tire ile sarı yapı diş süs. örtü. antibiyotik * Bitkilerde. birçok mikroba karşkullanı nda ı lan. penisilin. * Bu çağ özgü olan. sı antik * İ Çağ uygarlı lk daki klarla. lı na rı antijen *İ çerisine girdiğorganizma aracı ı antikor oluş i lıyla ğ umunu sağ layan bakteri. a antika * Eski çağ lardan kalma eser veya tarihî değ olan eski eş eri ya. antifriz * Bir sıya katı ğ o sınıdonma derecesini düş vı ldında ı vın ürerek donması önleyen madde. yatak çarş gibi bezlerin kenarları paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanları afı na n ikisi. acayip. davranıveya öğ ı ş reti.* Kâğ veya zarf üstüne bası ş ve adres. antiasit * Alkalik. * Antik. parazit gibi protein yapında madde. e rı * Mendil. kları antik çağ * Eski Yunan ve Roma uygarlı nıgeliş yayı ğçağ kların ip ldı ı . antika mobilya * En az yüz sene evvel imal edilmiş olan. özellikle eski Yunan ve Roma uygarlı ile ilgili olan. panzehir. antiemperyalist * Emperyalizme karşolan. antikacı . virüs. sı diş ajur. özellikle küf mantarları bulunan veya sentezle elde edilen. antetsiz * Başksı lı z. tuhaf. ana. * Genele. rı antidot * Bkz. ana hatlarda herhangi bir değiklik yapı iş lmamıve belli bir ekole ş göre isimlendirilen mobilya. antialerjik * Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanı ilâçlarıözelliğ lan n i. kalevî. ı t lmıad lı antetli * Başklı lı . in larak lan antidemokratik * Demokrasiye aykıolan. antibiyotik tedavisi * Bir veya birçok antibiyotiğ durdurucu veya öldürücü etkisinden faydalanı yapı tedavi. ı antiemperyalizm * Emperyalizme karştutum. olağ geleneğ aykı.

ğ ı antikor antilop * Antiloplardan. Kı m ı mı lan. çok hı koş boynuzlu bir hayvan (Anthilopus). * Bu hayvanıderisinden yapı ş n lmı . haddede veya çekiç altı iş 51. ı antikapitalizm * Kapitalizme karşolma. lk . antikalı k * Antika olma durumu. antimon * Atom numarası atom ağ ğ121. antikapitalist * Kapitalist rejime karşolan kimse. k z kardı ı * Bası azaltı ş elektrik boş tüpünde. antipropaganda * Karşpropaganda. antikomünist * Komünizme karş ı . ı ı rlı nda lenemeyen. ı t * Antipati uyandı sevimsiz. katot ınları alan elektronik lâmbadaki genellikle metal ncı lmıbir alma ş nı ı antipatik antipatik bulmak * sevimsiz bulmak. antikomünizm * Komünizm aleyhtarlı. çoğ unlukla bası harfleri alaş nda kullanı mavimtı beyaz renkte bir element. soğ ran. sı ülkelerde yaş cak ayan.* Antika eş veya eser satan veya toplayan kimse. uk. * Karş duygu. rak saltması Sb.76 olan. ı antikası bilmek nı * en iyisini bilmek. zlı an. kanı kaynamamak. antiloplar * Geviş getiren memeli hayvanları bir familyası n . 6300 C de eriyen. antinomi antipati * Çatı . ya antikacı lı k * Antika eş veya eserlerle uğ ma iş ya raş i. antikite * Tarihte İ Çağantik devir. * Hastalıetkenlerini zararsıduruma getirmek için vücudun çı ğmadde. ı antisemit . * Tuhaflı k. soğ ukluk. ş kı * Sevimsizlik. antikatot yaprak.

muahede. . nda lan ş tı rlı ş ması antrenman yapmak * spor amacı çalı yla ş mak. idman. lan i antisiklon * Yüksek bası atmosfer kütlesi. ğ ı antisemitist * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması isteyen nı görüş bağ olan (kimse). havanı sarmal biçimli hareketi için kullanı nçlı n lı r. egzersiz. ta belgede belirtilen durum. karmadan. ş tı antrenmanlı *İ dmanlı . antrenman * Bir spor dalı yapı alı rma veya hazı k çalı .* Yahudilik aleyhtarlı. methal. antlı antoloji *Ş airlerin. antitez * Karşsav. da * Baş ç yemeğ langı i. duman çı an. an antrakt antrasit antre * Ara. alı rma yapmak. * Güçlükle tutuş koku. ı antitoksik * Antitoksin. güldeste. çine z kardı ı antlaş ma * İ veya daha çok devletin saldı ki rmazlı savaş ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve k. seçki. nmıseçme parçalardan oluş kitap. * Ant içmiş veya ant içirilmiş . yazarları bestecilerin eserlerinden alı ş n. pakt. antrenmansı z * Antrenmanı olmayan. antitoksin * İ giren toksinleri zararsıhâle getirmek için vücudun çı ğmadde. * Bir yapı girip geçilen yer. e lı antisemitizm * Yahudilere karşdüş ı manca duygular besleyen ve Yahudilere karşayı edici tedbirler alı ı rt nması nı isteyenlerin görüş veya tutumu. antlaş mak * Antlaş yapmak. antiseptik * Antisepsi yapmak için kullanı veya antisepsi özelliğolan (madde). ü antisepsi * Mikropları ilâçla öldürme yolları . ahitleş ma mek. idmansı z. büyük bir ı vererek yanan bir tür taş sı kömürü.

antropoloji * İ n kökenini. antropolojik * İ bilimiyle ilgili. nda. yrı ş * Triyas devri katmanları bulunan. imli antropoit * Bkz. bütün öbür yaratı n insan için yaratı ş n kları lmıoldukları söyleyen dinî nitelikli nı öğ insaniçincilik. natçı . antropolog * İ bilimi uzmanı nsan . nsan antropomorfizm * İ biçimcilik. insan nsanı bilimi. antrparantez * Söz arası sı gelmiş istitrat. antropozoik devir * Antropozoik. ı antrkot antrok * Sırıiki kürek arası ve pirzolalıyerinden çı lan kemiğ ğn ı ndan k kartı inden sı lmıet dilimi. deniz lâlelerinin sapları oluş nda nı turan kalsiyum karbonat birleş fosil. yanı u. insansı lar. insansı . reti. anut * İ . antropoitler * Bkz.antrenör * Bir spor dalı sporcuyu eğ yetiş ve çalı ran kiş çalı rı. antrepoculuk * Antrepocunun yaptı iş ğ . antrepo * Gümrüklere gelmiş ticarî eş n konulduğ korunduğ yer. u antrepocu * Antrepo iş kimse. nsan antroponim * Kişadları inceleyen bilim dalı i nı . ardiye. biyolojik özelliklerini. ş cı tı antrenörlük * Antrenörün işveya mesleğ çalı rılı i i. insan bilimsel. ayak direyici. rası ken. leten * Antrepoya bakan kimse. antropozoik * İ n belirmesi ve yayı nı nsanı lması niteleyen antropozoik devir teriminde geçer. derisi dikenlilerden. toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim. nda iten. evrimini. ş cı tı k. tiren ş tı i. antroposantrizm *İ nsanı tabiatımerkezi sayan.

iri. ağ dan ya ru lan * Aparmak iş i. * Kalbin sol karı ğ ncından çı ve vücuda kı zı dağ büyük atardamar. ı kan rmı kan ı tan * Çok acı . ı n rsağ apansın zı * Birdenbire. cihaz. anyon anzarot * Negatif elektrikle yüklü iyon. kuya rakmaksın aydı k. yaka paça. * Kör bağ ı ince bir parmak gibi olan son bölümü. k * Bir ş hiçbir kuş yer bı eyin. eksin. acı lan * Rakı . apansı z * Hiç beklenmedik bir sı pek ansın. * (bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul.anüri anüs * İ nı drarı yapamama ş eklinde ağ bir böbrek rahatsı ğbelirtisi. makat. açıbir biçimde görünmesi. anüs yüzgeci * Balı klarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç. zı nlı k apak * Çok ak. apala apalak apandis apandisit * Apandisin iltihaplanması . . zı * Abla. gürbüz. k. çok anî olarak. * Çok açı çok belirgin. rada. cak en aç * Bu ağ n yara tedavisinde kullanı reçinesi. aort apacı apaçı k apaçı k klı * Apaçıolma durumu. ş rsak kıdeliğ erç. ı r zlı ı * Sindirim kanalın doğ bağ nı ru ı denilen son bölümündeki çış i. apar topar * Telâş acele ile. ve aparey * Çeş parçalardan meydana gelen alet. * Sı ülkelerde yetiş bodur bir ağ (Sarcocolla). itli aparkat aparma * Boksta bükük kolla aş ı yukarı doğ atı yumruk.

içinde flüor veya klor olan doğ kalsiyum fosfat.aparmak * Almak. apaş apatit apaydı n * Çok aydı k. ş kı aş n. * Bir avuç dolusu. * Avuç. nlı apaydı k nlı * Apaydıolma durumu. * Çok az. p * Gizlice almak. * Doğ kemik dokusunda bulunan. iş * (gemi) Apazlama rüzgârla gitmek. ayrıbacaklı nı k . * İtahı ş açmak için yemekten önce içilen içki. apazlamak * Avuçlamak. apıarası ş * İ bacağ arası kalan yer. ki ı n nda apı ş ak * Bacakları açarak yürüyen. * Bacakları aça yürüme. * Pupa ile orsa arası geminin omurgası 450 açı esen (rüzgâr). iki . * Külhan beyi. hayta. apartman * Birkaç katlı her katı bir veya birkaç daire bulunan yapı ve nda . alıgötürmek. alıkaçmak. p apart otel * Müş terilerin kendi yeme ve içme ihtiyacı karş nı ı layabilmek için gerekli malzemeler ile donatı ş ı z lmıbağ msı apartman veya villâ tipinde inşedilmiş a ancak otel gibi iş letilen konaklama tesisi. n apayrı apaz * Büsbütün ayrı . açar. güçsüz. kabadayı . bambaş ka. * Yelken rüzgârla dolup şmek. * Anonim ortaklı klarda sermaye artımı yapı ödeme çağsı rı için lan rı. aça * Yorgun. apel aperitif apı ş * Butlarıiç tarafı bacak arası n . çalmak. al apaz apazlama apık ş ı . nda na ile * Böyle esen bir rüzgârla. ada. * Apazlamak iş i.

ş ı ı nı aş rmak. * Apı ş iş mak i. na lan apoletleri sökülmek * bir suç sebebiyle rütbesi indirilmek veya askerlikten atı lmak. omuzluk. nı lan * Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazı klarla belirtme. büyük gözlü ağ lma. sonsal. kapalı . apolet * Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformalarıomuzları takı iş n na lan aretli parça. karanlı(söz veya yazı k ). * Çifte demir atarak döndükçe geminin bir alan içinde kalması sağ nı lamak. * Duvar ş amdanı . unu ş na lgı lgı apıp kalmak ş ı *şı aş rmak. apı rma ş tı apı rmak ş tı * Hayvanı yorarak yürüyecek gücünü bı çok rakmamak. kan apoş i * Çember biçiminde. ayı * Ne yapacağ kestirememek. apokrif * Doğ ruluğ güvenilmez söz veya yazı una . * Giysilerin omuzları süs olarak takı parça. nı rarak * Oturmak. * Derli toplu. * Hazı tetik. bacakları rarak çömelmek. zinciri toplayı demirini kaldı p rmaya hazı r bulunması . duvar lâmbası . n eyin lı p e aposteriori * Deney sonucu ortaya çı (bilgi). aplike * Düz veya desenli bir kumaş kesilmiş tan motiflerin bir baş kumaş iş ka a lenmiş durumu. . aport * Avıveya kendisine gösterilen ş üzerine atı getirmesi için köpeğ verilen buyruk. aplik aplikasyon * Uygulama. r. apiko * Geminin. apokaliptik * Anlaş ı lmaz. * Bir kumaş üzerine baş bir kumaş ka parçası veya bir danteli dikme yolu ile uygulayarak yapı süs. * Hayvan yorgunluktan bacakları birbirinden ayı çöküvermek. * Apı rmak iş ş tı i. süslü. apı k ş lı apı ş ma apı ş mak * Ağ . ş ı k. apotr .* Kuyruğ apıarası alarak yı n yı n giden (hayvan). telden yapı torbaya benzer.

* Aprelemek iş i. * Küçümseme belirten seslenme. çı rin ban. langı na ğ n ı eri. ş ş . * Bir noktanıuzaydaki yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı n . apsent apsis * Pelinle kokulandılmısert bir içki. iş yitimi. apraksi apre * Bkz. aptalca. lı kta. önsel. * Dokumacı boyacı cilâ olarak kullanı madde. apse yapmak. k. perdahlanması . havari. apreli apresiz april apriori * Hiçbir denemeye dayanmayan ve akı l yordamı bulunup ortaya konan. azarlama. yla apse * İ birikimi. alı ahmak. apreci apreleme aprelemek * Kumaş veya deriyi cilâlamak. * Zekâsı geliş pek memiş . mek apseleş mek * Yara irin bağ lamak. * Apresi olan. apseleş me * Apseleş durumu. apse yapmak * bir doku içinde iltihap oluş mak. perdahlamak. mcı appassionato * Bir parçanıcoş n kunca çalı ı anlatı nacağ nı r. lev * Kumaş veya derinin cilâlanması . aval aval. abril. koruyucu. aptal aptal aptal * Aptal gibi. lı kta lan * Apre yapan kimse.* Yardı . aptal olmak * aptal durumda bulunmak. * Nisan ayı . koordinat. rı ş * Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanı baş ç noktası olan uzaklınıcebirsel değ n. . zekâ yoksunu. * Apresi yapı lmamı perdahlanmamıveya cilâlanmamı ş .

ı r aptalcası na * Aptala yakır biçimde. abdesthane. aptalca * Biraz aptal. abdestli. aptesbozan * Bkz. anlamaz gibi görünmek. eyi aptallı k * Aptal olma durumu veya aptalca iş . aptal duruma getirmek. kivi. ahmakça.aptal yerine koymak (veya koyulmak) * anlamaz. aptallaşrma tı * Aptallaşrmak işveya durumu. aptal gibi. aptallıetmek k * aptalca davranmak veya aptalca iş görmek. * Bkz. ahmaklaş klaş mak. abdestbozan. * (apta'lca) Aptala yaraş nitelikte. bilmez sanmak (sanı lmak). * Bkz. Ar * Bkz. aptesli * Bkz. tı i aptallaşrmak tı * Aptallaş na sebep olmak. abdestsiz. ş ı aptallaş ma * Aptallaş iş mak i veya durumu. apteriks aptes * Bkz. aptallaş mak * Zekâsı iş nı letemez olmak. ahmaklaşrmak. abdest. apteslik aptessiz apukurya apul apul * Tombul çocuklarıbacakları açarak salı salı yürüyüş n nı na na lerini anlatı r. ması tı aptallı vurmak ğ a * bir ş bilmez. . apteshane * Bkz. aptal gibi. abdestbozan otu. abdestlik. * Et kesimi yortusu. alı mak. aptesbozan otu * Bkz.

geç-er. na kları * Aralı k. ğ a ara başk lı * Esas bölümün alt başkları anlatmak için kullanı lı nı lı r. bat-ar. gid-er-mek vb./ -er* Belirli fiillere gelen geniş zaman eki: aç-ar. * Kiş ilerin veya topluluklarıbirbirine karşolan durumu veya ilgisi. ar belâsı * namus ve onuru için baş söz eder korkusu. * (basketbol ve voleybol için) Takı n oyun sı nda aldı birer dakikalıdinlenme ve talimat alma mları rası kları k süresi. iki olayı ki birbirinden ayı zaman. fası ran la. utanç duymamak. suv-ar-mak vb. ar ve hayâ perdesi yı lmak rtı * utanmamak. ölç-er vb. açar "anahtar". an ş ı ara bozucu . yüzsüzlük etmek./ -er*İ simden geçişfiil türeten ek: baş li -ar-mak. Bu ekle k-ar. kı ar etmek * utanmak. çı yat-ar. bir filmde dinlenme süresi./ -er*İ simden geçiş fiil türeten ek.* Argon'un kı saltması . * İ olguyu. * Bir oyunda. ar * Tarı alanları yüz metre kare değ m için erinde yüzey ölçü birimi. lı * birinin sılmayı yana bı kı bir rakarak yalnıçı na baktı anlatı z karı ğ ı lı söylenir. aralı boş mesafe. biç-er. siz -ar. çı "menfaat" vb. ara bono * Arada ödenen olağ dı bono. ara açmak * dostluğ bozmak. antrakt. -ar. -ar. n ı * Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi./ -er* Fiilden ettirgen çatı türeten ek: çı k-ar-mak. kalk-ar. utanç duyma. * Futbol oyununun kı beş dakikalıiki devresi arası oyunculara verilen on beş rk er k nda dakikalıdinlenme k süresi. luk. rken ara * İ ş birbirinden ayı uzaklı açı k. sı radakilerin birbirlerinden yanlaması olan uzaklı . ki eyi ran k. ar namus tertemiz * utanması olmayan. anlaş u mazlı yol açmak. ar yıdeğ kâr yı lı il. haftayı m. ar * Utanma. utanmaz. yapı ş lmıisimler de vardıkeser. mola. * Toplu jimnastik dizilmelerinde. kası ar damarı çatlamı ş * utanç duyulacak ş eyleri hiç sılmadan yapan. klı k. r: kar -ar.

* Ara bozan (kimse). köçekçe gibi küçük güfteli bestelerde. ara kapı * İ yapı oda arası kolayca geçmek için açı kapı ki veya nda. ara kesit * Çizgilerin. ara kararı * Bir davanıbakı nı n lması kolaylaşrmak için yargı önce. tı dan inde ara kazanç * Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç. k. me rası ndı ı lardan her biri. . güftenin iki kı arası baş sonuna da gelebilen. ara mal * Üretimde gerekli malı etmek için kullanı yarı lenmiş elde lan iş mal. münafı müfsit. fesat. yüzeylerin. ara konakçı * Asalağ geliş evreleri sı nda beslenip barı ğkonakçı ı n. nan * Sısısöylenen söz veya açı sorun. ara bozuculuk * Ara bozucu olma durumu. ara nağ me. ara deniz * Okyanuslardan dar ve az derin boğ azlarla ayrı karalarıarası sokulmuş lan. n na deniz. ş ı lan ara sı cak * Soğ ve sı yemek servisi arası ikram edilen hafif sı yiyecekler. türkü. lan . klı ara bulma * Anlaş k durumunda bulunan kimseleri uzlaşrma iş mazlı tı i. fitçilik. fitçi. ara bulmak * anlaş amayanları tı uzlaşrmak. katı cisimlerin birbirlerine rastladı ve kesiş kları tikleri yer. k k lan ara nağ mesi * Bkz. arkı tası na. ara bulucu * Uzlaşran kimse. arada önlem niteliğ verilen karar. münafı k. ara nağ me * Ş . sözsüz çalı parça. mcı ara cümle * Birleş veya yalıcümlelerde anlamı ik n biraz daha açı klamak için araya giren iki virgül veya iki kı çizgi sa içinde verilen cümle. ı na. ara seçim * Genel seçimler dında yapı ara dönem seçimleri. uzlaşrı. fesatçı . tı tıcı ara buluculuk * Uzlaşrılı tıcı k. ara buluculuk etmek * ara bulmada yardı olmak. uk cak nda cak ara sı navı * Üniversite ve yüksek okullarda yarı l içinde yapı sı yı lan nav.

araba devrilince yol gösteren çok olur * iş ten geçtikten sonra verilen öğ iş üdün değ yoktur. ı yan arabalı k * Araba konulan yer. eri araba falakası * Çift atlı arabalarda. birçok arabalarla. n rakı ğ ı araba vapuru * Arabalı vapur. nda araba * Tekerlekli. * Araba vapuru. ara yerde ara yön * Dört ana yönden ikisi arası olan yönlerden her biri. bir işbir süre bı i rakmak. zaman zaman. ara tümce * Bkz. * arası arada. arabacı lı k * Araba sürme iş i. ara vermek * yeniden baş lamak için. * Araba yapan veya satan kimse. araba vapuru. * Araba dolduracak miktar. ara cümle. lan ara söz * Doğ rudan doğ konuş veya yazı konuyu ilgilendirmeyen dolaylı istitrat. vapur. okun dibinde ve iki yanı bulunan uçları koş kayı bağ nda na um ş ları lanan ağ bölüm.ara sı ra * Seyrek olarak. durmak. arabacı * Arabayı süren kimse. ı tı * Araba ile taş ş ı veya taş nmı ı nacak miktar. * Araba yapma veya satma iş i. araba mezarlı ğ ı * Kullanı hâle gelmiş lmaz veya eski arabalarıbı ldı yer. garaj. aç araba kullanmak * araba sürmek. arabalı vapur * Arabaya taş vapur. ara sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki yol. arabalı * Arabası olan. motorlu veya motorsuz her türlü kara taş . . nda. ruya ulan lan söz. araba araba * Arabalar dolusu.

ı ğ laş ı ini arabaş ı arabesk * Arap üslûbunda olan (ş ey). hekimlikte kullanı bir lan ağ k (Daphne gnidium). * Üretici ile tüketici arası alı satı konusunda bağ kuran ve bundan kazanç sağ nda m m lantı layan kimse. müzevirlik. nda Arabist Arabistan defnesi * Dulaptal otugillerden.araban * Klâsik Türk müziğ bir makam. i Arabî * Araplarla ilgili. arabeskleş mek * Arabesk özelliğkazanmak veya arabesk durumuna gelmek. arabankürdî * Klâsik Türk müziğ az kullanı ş inde lmıbirleş bir makam. arabozanlı k * İ kiş arası ki inin ndaki dostluk veya geçimi bozma işmünafı k. * Arapça. aççı Arabistik * Arap dili ve kültürü araşrmaları tı . ik arabeskçi * Arabesk müzik sanatçı. uzlaş sağ ma lamak için görevlendirmek. klı aracı * Uzlaşran. tı arabozan * İ kiş arası ki inin ndaki dostluğ veya geçimi bozan (kimse). arabizasyon * Araplaşrma. anlaş sağ tı ma layan kimse. Araplara özgü olan. * Arap dili ve edebiyatı uğ an kimse. inde arabanıön tekerleğnereden geçerse art tekerleğde oradan geçer n i i * çocuklar. Asya ve Afrika'nısı bölgelerinde yetiş kabukları n cak en. yla raş * Piş ve dondurulmuş miş hamur yanı yenen tavuklu veya hindili çorba. i. fesatçı u . sı arabeskleş me * Arabesk durumuna gelme. * Giriş bezeme. mutavassı t. aracı koymak * bir kimseyi. ik arabası düze çı nı karmak * karş tı güçlükleri yenip iş kolay yürür hâle getirmek. büyüklerin yaş ş uyarlar. k. münafı müzevir. ayına ı arabanıtekerine taş n koymak * güçlük çı karmak. .

eyi lan ey. z arada bir * seyrek olarak. arada kaynamak * karık bir durumda gereken ilgiyi görmemek. vası . ta. vası yla. ları nı kları . in m araç * Bir iş yapmakta veya sonuçlandı rmakta. unu ü. lan * Kiş veya nesneler arası bağ sağ iler nda lantı layan ş vası ey. doğ rudan doğ yapı veya olan. lantı tası aracı lı k * Aracın gördüğ iştavassut. aracı etmek lı k * bir iş çözümünde araya girerek yardı etmek. * Bir ş ulaş bir ş elde etmek için yararlanı kimse veya ş eye mak. kurban bayramın arife günü toplandı tepe. iğ aradan çı karmak * birçok iş birini yapı bitirivermek. araççı lı k * Düş ünme biçimlerinin. gücünden yararlanı nesne. aradan çekilmek * iliş ini kesmek. * Taş ı t. yoluyla. vası z. ta. tavassut etmek. kuramları mantıve ahlâk biçimlerinin yalnı hayatıdeğik ş n. bilvası lan talı ta. hacı n. araçsı z * Araç kullanı lmadan. aletli jimnastik. k zca n iş artları uyma na araçları olduğ savunan dünya görüş enstrümantalizm. ş ı aradan * o zamandan bu zamana dek. nı Araf Arafat * Cennet ile cehennem arası bir yer. ten p aradan kaldı rmak * iş yapma imkânı yok etmek. arada çı karmak * baş iş arası bir işde yapı ka ler nda i vermek. araçlı jimnastik * Bkz. arada kalmak * iki tarafı tı üzere araya girme dolayıyla güç duruma düş uzlaşrmak sı mek. bilâvası ruya lan tası ta. nda * Mekke'nin doğ usunda. vası nı ü .aracı ı lıyla ğ * Aracı olarak. * Bir sonuca ulaş için kullanı ş mak lan ey. araçlı * Araçla yapı veya olan. araçsı k zlı * Araçsıolma durumu. bağ kurarak.

u. * Seyrelmek. * Pirinç ve ş kamından elde edilen bir tür rakı eker ş ı . kıkı lı araları açmak nı * iki kişarası i ndaki dostluğ iliş bozmak. -arak / -erek * Fiillerden zarf yapan ek. araları su sı ndan zmamak * birbirleriyle çok yakı sı fı arkadaşk kurmak. aralama aralamak * Aralamak iş i. * Aralı duruma getirmek. eyini rı plak aragonit arak * Ter. * Beyaz. * Aralanmak iş i. kiyi . çaresiz kalmak. il. mıbir aralanma aralanmak * Biraz açı lmak. araklamak * Çalmak. k * Gitmek. nda lı klar araları kara kedi geçmek (veya araları kara kedi girmek) ndan na * iki dost birbirine gücenmek. tiftikten yapı ş külâh. araka arakçı arakçı lı k arakı ye * Derviş giydikleri. benzer nitelikler çok az olmak. iki dostun arası soğ na ukluk girmek. uzaklaş yanı ayrı mak. seyrekleş klı tirmek. araları dağ kadar fark olmak nda lar * araları her yönden büyük ayrı bulunmak. aş ı rmak. seyrekleş nı tirmek. araklama * Araklamak işçalma. aş i. * İ ş arası açı k oluş ki ey nda klı turmak. çalan.Arafatta soyulmuş ya dönmek hacı * her ş kaybedip çılçı kalmak. hı z. yarı açmak. lerin lmıince * Bir tür küçük zurna. * İ taneli bezelye. rsı * Hı zlı rsı k. n. yeş mavimsi gri renkte billûrlaş ş tür kalsiyum karbonat. ndan lmak. * Bitkilerin fazla dal ve çubukları kesmek. araları iyi * dostlukları düzenli. ı rma. aralıolmak. ri * Araklayan.

barı rmak. kalı veya inceye doğ ayı uzaklı ka na ru ran k. * harfler arası veya satı arası boş bı nda rlar nda luk rakmak. espas. aralı z ksı . ilk * Ayakyolu. aralı klı * Birbirine bitiş olmayan. ran klı * Portenin paralel çizgileri arası ndaki boş luk. aralı k * İ ş arası ki ey ndaki açı k. arama emri * Yapı araşrma iş için yetkili organdan alı buyruk. araları açı k bulunan. k aralı kta * Öbür ş arası eyler nda. * Saklanan sanın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev. aralatmak * Aralıduruma getirtmek. * (bası lı Harfler veya satı arası mcı kta) rlar ndaki açı k. * Birbirine bitiş olan. ik nda klı * Dizgide kelimeler. koridor. * Kesik kesik. * Bir sesi bir baş sesten. mesafe. iyi tı ş tı aralatma * Aralatmak iş i. lacak tı lemi nan arama kararı * Arama yapı labilmesi için hâkim tarafı verilmiş ndan karar. m m i aralıetmek k * aralamak. arama * Aramak iştaharri. lı n . ra. tam kapanmamı açı ş . harfler veya satı arası açı ğolan. * Uygun. aralıvermek k * yeniden baş lamak için bir işkı süre ile bı i sa rakmak. esrar gibi yasak ş araması kulu ü çak. fı li rsat. i. kiyi araları bulmak nı * birbirleriyle anlaş amayan iki kiş uzlaşrmak. klı * Borsada hisse senetlerinin alı satı emirlerinin verildiğsüre. * Yarı k. yarı açmak. arama tarama * Polisin kuş gördüğ kimseler üzerinde bı silâh. * Toplu beden eğ itiminde art arda dizilenleri ayı açı k. monolog gibi eğ nda lan lendirici oyun. aralıvermeden. ik nda klı * Sürekli. eyler . klı * Sı vakit. üzerinde ve ğ ı yeri eş nda yapı araşrma iş yası lan tı lemi. bale. aralıoyunu k * Tiyatroda iki perde arası yapı koro. iş gibi yerlerde.araları bozmak nı * iki kişarası i ndaki iliş bozmak. * Evin iki bölümü veya iki oda arası ndaki dar geçit. geçenek. elverişdurum. biraz açtı k rmak. araları açı k bulunmayan. espaslı rlar nda klı ı . * Yı 31 gün süren son ayı kânun.

* (küçük a ile) Zenci. mak. * Ş koş art ulmak. çok aramak. tı * Ziyarete. ine *İ steklisi bulunmak. r * Bir ş yokluğ duyarak geri gelmesini istemek. * Araşrmak. * Samî dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milâttan önceki dönemlerde kullanı ş lmıbulunan ölü bir dil. aranje aranjman aranjör aranma * Aranmak iş i. lan * Orta Doğ ile Kuzey Afrika'nıbüyük bir bölümünde yaş halk ve bu halkı soyundan olan (kimse). Aramîce. * Olumsuz. kötü davranı ş larda bulunarak cezayı gerektirmek. aramak taramak (veya arayı taramak) p * dikkatle aramak. ine * Söz konusu olmak. * Bu söz "düzenlemek" anlamı "aranje etmek" biçiminde kullanı nda lı r. fellâh. aranı lmak * Aramak iş konu olmak. * Koyu esmer veya kara. * Bir yöntem bulmaya çalı ş mak. erli. * Bkz. aramak * Birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş mak. kta eyler * Ş koş art ulmak. ile Aramca Aramîce aranı lma * Aranı iş lmak i veya durumu. yoklamak. * Düzenleme.* Denizdeki mayı toplama veya yok etme iş nları lemi. eyin unu * Önem verip istemek. özlemek. * Aranı çözüm. u n ayan n * Arap halkı özgü olan ş na ey. aramakla bulunmaz * çok değ ancak rastlantı ele geçer. aranmak * Aramak iş konu olmak. hatısormaya gitmek. arantı Arap . * Eksikliğduyulmak. i * Kendi üstünü aramak veya ortalı kendi kendine bir ş aramak. arama yapmak * birini veya bir ş bulmaya çalı eyi ş taharri etmek. * Düzenleyici.

Arap zamkı * Akasyadan elde edilen bir zamk. yuvarlak ve çok sıyeş yaprakları uzadı aş ı ru sarkan bir tür süs bitkisi. arap saçı gibi * karmakarık. Arapça * Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanı dil. lan * Bu dile özgü olan. * Arap dili özelliğkazandı i rmak. Araplı k * Arap olma durumu. Araplı benimsemek. zamkı arabî. Arap rakamları * Bugün kullandımısayı gösteren rakamlar. Arap gibi olmak * simsiyah olmak. Arapsaçı * Çözümlenemeyecek kadar karık durum. k il olan kça ağdoğ . Arap uyandı (veya Arabıgözü açı ) n ldı * geçen bir olaydan ders alı ğ anlatı ndını ı r. ğ z ı ları Arap sabunu * Potasla yapı yumuş esmer bir sabun. ş ı arap saçı dönmek na * iş çok karıp çözümlenmesi güç bir duruma gelmek. ş ı Arapsaçı * Küçük. Arapçalaşrmak tı * Arapçaya çevirmek. ak. Arapçalaşrma tı * Arapçalaşrmak iş tı i. Arap olayı m * (ş yollu) söylenen bir ş doğ una inandı aka eyin ruluğ rmak için kullanı lı r. Araplaş ma * Araplaş durumu.arap * Negatif fotoğ raf. ğ ı Araplaşrma tı * Araplaşrmak iş tı i. Araplaşrmak tı * Arap kimliğ kazandı ini rmak. mak Araplaş mak * Arap olmak. kararmak. lan. ler ş ı Arap tavş anı * Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus).

arkası kesilmeden. vira. ararot kamı ş ı * Maranta. arası (veya araları karı na na) ş mak * büyüyüp yetiş mek. arası z arasta araş it * Yer fı ğ stı. arası (veya iyi) olmamak hoş *oş eyden hoş lanmamak. * Çarş ı veya alıveriş larda ş bölgelerinde aynıi yapan esnafı bir arada bulunduğ bölüm. arası (veya araları lmak (açıolmak veya bozulmak) ) açı k * arkadaşkları lmak. inceleyen. kı ş ı yamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer. birbirine darı lı sarsı lı ları lmak. ı araşrı tı * Araşrma. mütecessis. tı * Sürekli olarak. nda arası olmamak * geçinememek. araları gerginlik. arası umak soğ * aradan zaman geçerek önemini yitirmek. araşrma tı * Araşrmak iş taharri. araşrma filmi tı * Herhangi bir bilimsel araşrmada alınısalt bir kayıaracı tı cın t olarak kullanı yla elde edilen film. araşrı tılmak * Araşrma yapı tı lmak. lması araşrma görevlisi tı . geçimsizlik olmak. geçirilmek. ı araşrı tılma * Araşrı iş tılmak i. tı i. arası geçmeden * vakit geçmeden. * Bilim ve sanatla ilgili olarak yapı yöntemli çalı lan ş ma. Arasat * Müslüman inanına göre. araşrman. iş n u araşrı tıcı * Araşran. arkadaşk bağ kopmak. sı ı cağ cağsı ı na. ara vermeden.ararot * Sı iklimlerde yetiş maranta adlı ş ve baş bitkilerin kökünden çı lan. araşrmacı tı tı tı (kimse). * Meraklı . gözden. çocuk maması cak en kamı tan ka karı yapmaya yarayan un. müstemirren. araşrılı tıcı k * Araşrınıyaptı iş tıcın ğ .

aratmamak * yenisi. * iki kiş uzlaşrmaya çalı iyi tı ş mak. eyi iş . istetmek. araya vermek * yararsıbir işharcamak. * Aratmak iş i. k arayı utmak soğ * zaman geçmek. araşrman. araya girmek * iki kiş arası inin ndaki bir işkarı e ş mak. nlı arayı yapmak * araları lmıiki kiş barı rmak. yokluğ duyurmamak. * bir iş lı ona engel olacak baş bir ş çı yapı rken ka ey kmak. araşrmacı tı * Bilim ve sanat alanları araşrma yapan kimse. asistan. unu araya almak * bir çevreye kabul etmek. eyi * Bir gerçeğortaya çı i karmak için aramalarda bulunmak. karıklı kurban olmak. * Aramak iş bir baş na yaptı ini kası rmak. araya soğ ukluk girmek * dostluk bağgevş ı emek. açı ş iyi ş tı * arası lmıkimse ile barı açı ş ş mak. * Bilimde ve sanatta yöntemli çalı ş malar yapmak. soruş turmak. * Arzu ettirmek. nda tı tı araşrmacı tı lı k * Araşrmacı tı olma durumu. sormak. inceleme ve deneylerde yardı olan ve yetkili organlarca nda lan tı mcı verilen görevleri yapan öğ retim yardı sı mcı. ş ğ ı a araya koymak * bir iş sözü geçer bir kimsenin aracı ı baş te lına ğ vurmak. kaybolmak. dostluk kalmamak.* Yüksek öğ retim kurumları yapı araşrma. araya gitmek * harcanmak. eski yakı k. arayı cı * Bir ş aramayı edinen kimse. araşrman tı * Araşrı. tıcı aratı ş aratma aratmak * Aratmak iş i veya biçimi. eskisinin yerini doldurabilmek. z e arayı açmak * aradaki uzaklıartmak. araşrmak tı * Birini veya bir ş bulmak için bir yeri gözden geçirmek.

* Arama iş görevlendirilmiş iyle kimse. nda ı arayı ş araz * Aramak iş i veya biçimi. * Türk müziğ bir birleş makam. k ma li araziye uymak * ortama. semptom. ı laş arayısoranı p bulunmamak (veya olmamak) * kimsesi olmamak. * İ çürümeye yüz tutmuş aç. sazlıyerleri temizleyerek tarı elveriş duruma getirme. inde ik arazbar arazbarbuselik * Türk müziğ bir birleş makam. görünmemeye çalı ş mak. k. * Belirtiler. görüş lı alanı geniş olan küçük teleskop. arayı fiş i cı eğ * Bir tür donanma fiş i. rtı arbitraj * Hisse senedi. * Kundaklı . çevreye uymak. arbalet arbede * Gürültülü kavga. i. arazi açma * fundalı koruluk. yabancı gibi değ kâğ daha kârlı para erli ı tları görülen baş kâğ ka ı değtirme iş tlarla iş i. ş * Maden üzerine kazı yapmak ve çı kta çevrilen ş ma krı eyleri yontmak için kullanı çelik kalem. eğ arayıda bulamamak p * beklenmedik iyi bir durumla karş mak. k *İ linek. toprak. arboretum * Botanik bahçesinde ağ ve benzeri bitkilerin dikimine ayrı ş aç lmıbölüm. . * Hastalıbelirtileri. lan * Ardı l. arda * İaret olarak yere dikilen çubuk. inde ik arazi * Yer yüzü parçası . çten ağ ardak ardaklanma * Ardaklanma iş durumu. tahvil. tetikli yay. yer. patı . *İ stenilen yı zı ldı teleskop içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağ. yerey. arayısormak p * biri hakkı haber sormak veya birinin ziyaretine giderek ona karşilgi göstermek.

takı lmak. ardıotu ç * Ardıağ nıküçük bitkisi. ardı nca * Hemen arkası ndan. ç acın ardırakı ç sı * Cin. halef. ardı l * Birinin ardı gelip onun yerine geçen kimse.ardaklanmak * (ağ açlarda) Mantarlarısebep olduğ çürümeye uğ n u ramak. aççı ardıkuş ç u * Kara tavukgillerden. ardıardı n n * Geri geri. öncel karş . sı kahverengi. ardı ra. arkası ndan. * Servigillerden. ardı (veya arkası ndan ndan) atlı kovalamak * bir işgereksiz bir telâş yapanlar için söylenir. i la . ksı ardı na ardı * Birbirlerini kovalayarak. karı lan ardı l görüntü * Bir duyunun kaybolması sonra geriye kalan görüntü. Avrupa ve Asya ormanları yaş nda ayan. ardı ra. ardı kadar açı na k * (kapı . sı sı ardı yüz köpek havlamayan kurt. hemen ardı ndan. pencere için) sonuna kadar açı k. ksı ardı kesilmek * arkası gelmemek. * Musallat olmak. kurt sayı nda lmaz * önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanları çok olduğ anlatı n unu r. ası lmak. ardıra sı ardı ç * Peş inden. peş bı ndan ini rakmamak. karnı kuyruğ kara bir kuş rtı ak. ndan ardı lma ardı lmak * Ardı iş lma i. tükenmek. çatmak. sı ardı (veya arkası düş na na) mek * arkası gitmek. aralı z. ara vermeden. u türü (Turdus pilaris). ndan ı tı * Bir çı mda varı sonuç. * Birisinin sı na ası rtı lmak. güzel kokulu yaprakları kın da dökmeyen. * Sataş mak. yuvarlak kara yemiş ilâç olarak kullanı nı ş ı leri lan bir ağ k (Juniperus). arkası ra. ardı arası kesilmemek * aralı z olarak gelmek.

* Bkz. * Böyle bir yerde saklanı eş için ödenen ücret. olan . i ardiyeci arduaz arefe areometre * Sıölçer. ndan ardık olgular ş ı * Bir hastalı sonra görülebilen fakat hastalın kesin sonucu olmayan olgular. mütevali. n nda. ardıklı ş k ı * Ardık olma durumu. a i. * Ardiyeye bakan kimse. Kuzeydoğ Asya'da yaş u ayan. argaçlamak * Dokumada argaç atmak. ndan ardık görüntü ş ı * Bir duyunun kaybolması sonra da devam eden görüntü. argali * Boynuzlugillerden. önlemek. tamamlamak. * Kayağ taşkayrak. üç gibi birbiri ardı gelen sayı ndan lar. ş . arena * Amfiteatrıortası boğ güreş yarı oyun gibi türlü gösteriler yapı alan. ardı almak (veya getirmek) nı * bitirmek. son vermek. peş bı ini rakmamak. ardı kesmek nı * arkası gelmemek. iki. durdurmak. ktan ğ ı ardık sayı ş ı lar * Bir. argaçlama * Argaçlamak iş i. arefe günü * Bkz. lan * Siyasî çekiş melerin geçtiğyer. atkı nda lan . an . arife günü. antrepo. vı argaç * Dokuma tezgâhları enine atı iplik. ardı bı nı rakmamak * Bkz. lan ya * Ardiye iş leten kimse. depo. büyük boynuzları yaban koyunu (Ovis ammon).ardı sapan taşyetiş ndan ı mez * bir kimsenin çok hı gittiğ anlatmak için kullanı zlı ini lı r. arife. ş ı ardiye * Genellikle ticaret eş nı yası saklamaya yarar yer. ardık ş ı * Birbiri ardı gelen.

argon * Atom numarası atom ağ ğ39. * Yabancıeylerden arı ş ş z. kanatsı kılca renkli küçük sinek (Braula caeca). rengi. n na lanan ağ parça. boğ . ı * Serserilerin. münezzeh. n * Geçit. boğ dağ azı az. argonot * Kafadan bacaklı lardan. z. ğ ı argolaş ma * Argolaş özelliğgösterme.9 olan. iş * Temiz. iğ nesiyle sokan böcek (Apis mellifica). zı arı ı dalağ * Bal peteğ i. halis. kokusu ve tadı 18. aç argı k nlı argı t argo * Kullanı ortak dilden ayrı lan olarak aynı meslek veya topluluktaki insanları kullandı özel dil veya söz n ğ ı dağ ğ arcı. argüman arı * Bir çış kıkümesinin değkenine verilen ad. Kı saltması Ar.argı n * Yorgun. arı sokmak gibi * iğ nelemek. havada %1 oranı bulunan. * Zar kanatlı lardan. ı ı rlı nda olmayan bir element. söz arı kil . * Argıolma durumu. bal ve bal mumu yapan. zayıbitkin. derbent. külhan beylerinin kullandı söz veya deyim. mak i argolaş mak * Karş klı konuş ı argo lı mak. * Keklik tutmakta kullanı tahtadan kapanları yan tarafları bağ lan. * Beceriksiz. acı söylemek. arı gibi * çok çalı ş kan. arı arı alacak çiçeğbilir bal i * iş bilen kimse nereye baş ini vuracağ bilir. ş nmı katıksı . f. * Söz argo durumuna gelmek. salyangoz kabuğ biçiminde kabuğ olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan u u (Argonauta argo). ı nı arı beyi * Her kovanda bir tane bulunan ana arı . ı * Günahsı z. saf. arı biti * Kör.

Orta Asya'da az ağ klı il. ldı arı kovanı * Arı n içinde bal yaptı çeş maddelerden yapı ş ları kları itli lmıyuva. açlı . * Genç iş arın baş çi nı ı ndaki bezlerden salgı ğazotu çok madde. arı k * Eti. arı kovanı iş gibi lemek * (bir yerin) gireni çı çok olmak. arı klamak * Arı(II) duruma gelmek. * Fide veya fidan dikilen yer. Kuzey Afrika. arıçekmek k * tı kanan. arı mak klaş * Arı(II) olmak. yetiş * Bal almak için arı tirme iş yetiş i. k arı klatma * Arı klatmak durumu. arı klatmak * Su yolu yapan kimse. karnı mavimsi yeş Güney Avrupa.* Porselen yapmakta kullanı bir çeş ak ve gevrek kil. lar nına arı sili * Tertemiz. k arı ma klaş * Arı mak iş klaş i. açıyerlerde yaş bir kuş k ayan (Merops apiaster). kanı arı u kuş * Arı ugillerden. yağerimiş f. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. arıemek k * İçinin. karşğödenmeyen emek. arı ugiller kuş * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfı giren bir familya. bozulan arkları temizleyip açmak. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı arı kçı arı klama * Arı klamak iş i. . kaolin. sı sarı kuş rtı . sı ı zayı lı z. ska. cı kuru. arı sütü arı cı arılı cı k arı k * Ark. ladı ı * Bal almak için arı tiren kimse. lan it Arı Kovanı * Yengeç takı yı zı m ldı yöresinde bir yı z kümesi.

* Katıksı k. arı mak laş * Arı duruma gelmek. vücutları . tirme. * Ruhun tutkulardan temizlenmesi. arı tı laşrma * Arı tı işözleş laşrmak i. i * Temizlenme. arı ma laş * Arı mak durumu. arı lı k * Temizlik. arı ma. arı rma ndı * Arı rmak iş ndı i. tenzih etmek. özleş me. kovanlı n u k. ı * Arı lanmak durumu. * Sanat yoluyla duygularıarı n nması . özleş mek. sı k. arı tı laşrmak * Arı duruma getirmek. özleş tirmek. laş arı lar * Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaş ayan. k arı k klı * Zayık. arı lı k arı nmak . laş arı lanmak * Arı mak. zlı * Kovanları konulduğ yer. arı dokunmak na * utanç duymak. arı rmak ndı * Arı nması sağ nı lamak. özellikle karı ve arka ayakları llarla örtülü nları kı zar kanatlı familyası lar . arın yuvası kazı(veya çöp) dürtmek nı na k * tehlikeli kiş kı rtmak. saflaş mak. ş zlı ı * Günahsı k.* Arı(II) duruma getirmek. * Bir ş herhangi bir ayıveya kusur bulunmadını eyde p ğ bildirmek. flı skalı arı lama arı lamak arı lanma * Arı lamak iş tenzih. i. iyi ş kı arış nı arı nma * Arı nmak işveya biçimi. arı laş duruma gelme.

yağ için) Arı iş rafinaj. alçaltmak veya eski durumuna getirmek için notanısoluna n m n konulan diyez. tı ı ldı arı tı ş * Arı işveya biçimi. arı za * Engebe. ş z ı * Sonradan ortaya çı kan. aksaklı k. * Bir notanısesini yarı ton yükseltmek. tmak i arı tma * Arı iş tmak i. tma i. . arı zalanmak * Arı aksaklıgöstermek. arı yapmak za * Bozulmak. ı * Rahatlamak. * (petrol. arı ünitesi tma * Doğ gaz üretim kuyuları toplama hatları gelen gazı içerisindeki hidrojen sülfür. tasfiye etmek. * Katıksıduruma getirmek. * sonradan ortaya çı kmak. arı zalanma * Arı zalanmak iş i. iğ nı ldı ı arı tmak * Temizlemek. tasfiyehane. iş lemez duruma gelmek. * Çözgü. hidrokarbon kondanstların tabiî gazdan ayrı ğbirim. arı z arıolmak z * bulaş sürekli görünür durumda olmak. * Aksama. arı lı tı k cı arı tı m arı evi tı m *Ş eker. rafineri. arı ş arı ş arı ş * Araba oku. * Bulaş ş mı musallat olmuş . petrol gibi maddelerin arı ğyer. * Arı iş tma i.* Temizlenmek. arı tı cı * Arı özelliğolan. * Katıksı arı ş z. bemol ve bekâr iş aretlerinin ortak adı . * Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü. duruma gelmek. za. vb. karbondioksit ve al ndan yla n su buharo gibi hidrokarbon bileşi olmayan gazlarla. k . tma i * Deterjan. mak.

aristokrat . biçimde. idare edecek biçimde. rahat. için) Aksayan. iş lemeyen. * Özgür. toplumsal ve siyasî gücün soylular sıfın elinde bulunduğ tarihî yönetim biçimi. bozulmuş . arı z zası arı zî * Sonradan olan. mutlu. arioso Aristocu * Dramatik ve lirik bakı mdan yüksek bir anlatı gücü olan ağ başhava. * Huzurlu. ş tan * Geçici. Aristoculuk * Aristotelesçilik. olayıbir önceki günü veya ona yakıgünler. arifane * Arif olana yakı yolda. aristokrasi * Ekonomik. arifane ile * ortaklaş a. liğ i arkı Ari arî Ari dil aria arif * Çok anlayı ve sezgili (kimse). * (Araç vb. ş acak * Yiyeceğortaklaşsağ i a lanan (toplantı ). nını u * Soylular sıfı nı. varı . * Yarı yamalak. m ı lı r * Aristotelesçi. dı gelen. m * Engebesiz. ran * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğş .arı zalı * Engebeli. * Aksamayan. n n arife günü * Dinî bayramlardan önceki gün. * Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İ grubuna verilen ad. ön gün. * Çı plak. düz. en * Bu halkla ilgili. ş lı ş lı arif olan anlası(veya anlar) n * herkesin anlayacağkadar açısöylenmeyen bir sözün gerçek anlamı ı k nıkavrayanlar için söylenir. hür. bozulmadan iş leyen. bu halka özgü. arya. arife * Belirli bir günün. eğ reti. *İ ran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleş halk veya bu halktan olan kimse.

9.3. kla aristokratlı k * Aristokrat olma durumu.. dizinin terim sayına bölünmesiyle elde edilen sayı ları nı sı . aritmi aritmik ariya ariyet * Eğ ödünç. * Kalp atı ndaki düzensizlik ve eş ş ları itsizlik. n lemler olan kolu. * Belli bir taş r malıkullanı nı geri verilmek ş yla bedelsiz olarak bir kimseye bı lması ı nı n lmasın artı rakı . sı * Soylu. * Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. ödünç olarak. aritmetik * Matematiğ konusu sayı bunlarıözellikleri ve iş in. reti. * Ritimli olmayan.7. lan aritmetik orta * Bir diziyi oluş turan sayı n toplamın. ağalma. * Bu bilimle ilgili.5. dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan m iş denilen değmez oranı sayıdı iş 2 sır. her yönü ile.* Aristokrasi yanlı. aritmetiksel * Aritmetik ile ilgili. * Sancağ yelkeni veya sereni direkten aş ı ı . ndan * Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu. Arjantinli * Arjantin halkı olan. Aristotelesçi * Aristotelesçilik yanlı olan kimse. aristokratik * Aristokratlı ilgili. reti ariz amik ariza arjantin * Enine boyuna. aritmetik dizi * Ardık terimleri arası ş ı ndaki ayrı değ meyen dizi: 1. * Büyük bira bardağ ı . gezimcilik. sı Aristotelesçilik * Yunan filozofları Aristoteles'in felsefesi. düzensiz. ariyeten * Eğ olarak. aritmetik iş lem * Aritmetik yoluyla yapı çözüm.. ndan ark . lar.

manevî yönden destek olmak. arka arkaya vermek * birbirini korumak için birleş destek olmak.*İ çinden su akı için toprağkazarak yapı açıoluk. * Arkada olan. ş arka (veya sı çevirmek rt) * eski ilgiyi göstermez olmak. cetvel. arka yüz arkaç * Bir ş arkada kalan yüzü. art arda. dayamak. arka plânda * Geride. beden. peş . gibi arka arka * Geriye doğ ru. ş mak. * Otururken sı n dayandı yer. arka müziğ i * Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı ra etkiyi artı için hafifçe çalı müzik. * Önemsiz. rüzgâr almayan kuytu yer. dayanı mek. arka * Bir ş temel tutulan yüzünün tam ters yanı eyin . * Koruyucu. n arka vermek * desteklemek. . eyin rt * Geri kalan bölüm. kayıcı rı. * Art. arka bulmak * bir koruyucu. sı nda n rı ğ ı . sı rmak nan arka olmak * maddî. * Bir ş sı durumunda olan yüzeyi. tmak ı lan k k. kayı bulmak. arkada bulunan. * Geçmişgeride kalmızaman. arka ayak * Hayvanlarda vücudun gerisinde bulunan ayaklardan biri. kayı na ı rmak. kanal. eyin * Ağ ı l. rtı ğ ı * (insan için) Vücut. yabancı davranmak. iltimasçı . arka arkaya * Hemen birbirinin arkası ndan. rı cı arka çı kmak * bir kimseyi baş kaları karşkorumak. arı hark. arka kapı çı dan kmak * okuldan baş sı kla ayrı arızlı lmak. * Dağ rtları davarlarıyatıldı düz. piston. arka sokak * Ana yola açı ikinci derecedeki sokak. lan arka teker * Araçlarıarka düzeninde yer alan tekerlek.

* değ ileride olanlarıarkası kalmak. arkadaşk lı * Arkadaş olma durumu. arkada kalanlar (veya arkadakiler) * bir kimsenin öldüğ ünde veya bir yere gittiğ geride bı ğyakı . arkada bı rakmak * bir ş eyden epey uzaklaş ş mıbulunmak. na * Bir kimseye güven vererek yardı etmek. hempa. dostça. müzaheret etmek. * Konuş ve yazı dilde. dedikodusunu yapmak. arkadaş * Bir iş birlikte bulunanlardan her biri. arkadaş ça * Arkadaş olarak. ı ş arkadaş sı canlı * arkadaşğ değ veren. * bir süre beraber bulunmak. geride kalmak. arkaizm arkalama arkalamak * Arkası almak. refakat etmek. inde raktı ı nları arkada kalmak * geriden gelmek. kullanı ulan lan mdan düş olan eski söz ve deyim. (söz * Güzel sanatlarda klâsik çağ öncesinden kalan. * Arkalamak işyardı müzaheret. ünsiyet.arkada bı rakmak * birinden daha ileri gitmek. içtenlikle. arkadan söylemek * kendisi bulunmadı bir yerde kimseyi çekiş ğ ı tirmek. arka taş değ ı * zarar veren arkadaş için söylenir. yâren. lik arkaik * Arkaizmle ilgili. arkadaş na çok düş olan kimse. m . müş * Kullanı ğçağ daha eski bir çağ kalma bir biçimin. lı a er ları kün arkadaş il. ileri gidememek. destek olmak. m. geride kalmak. eş etmek. içten olmak. belli etmeden. * zaman bakı ndan geçmiş bı mı te rakmak. erce n nda arkadan arkaya * Gizli gizli. i. birlikte gitmek. gizlice. el altı ndan. arkadan vurmak * bir kimse kendisine güvenen ve inanan birine gizlice kötülük etmek. eskimiş veya eser). huyu ve düş te ünceleri birbirine uymak. arkadaşyakır davranı omuzdaşk. bir yapın özelliğ ldı dan ı dan nı i. lar arkadaş olmak * bir kimseyle dostluk kurmak. yüklenmek. refik. korumak. a ş ı ş . * (ölen kimseye göre) dünyada bı rakmak. te * Birbirlerine karşsevgi ve anlayıgösteren kimselerden her biri. lı arkadaşk etmek lı * bir iş birlikte bulunmak.

arkası gelmek * devamlı olmak. sı dayayacak yeri olmayan. lam eye arkası ra sı * arkası ndan. taş rtı ı mak. arkası düş (veya takı na mek lmak) * bir işsona erdirmek için sı çalı i kı ş mak. ndan . güçlü olmak. kalı bir tür kı hı nca sa rka. koruyucusu. yerinden düş ürülememek. arkalanmak * Kendisine yardı edilmek. semer. arkalı rken kları ğ ı k. peş inden. sı dayayacak yeri olan. * desteğ sağ ini lamak. sürekli olmak. ğ rt ı arkası (veya sı ) yere gelmemek rtı * sarsı lmamak. bitirilmek. arkası nmak alı * sona erdirilmek. arkalı k * Ev içinde giyilen kolsuz. * Koruyanı . m arkalı arkalı ç * Arkalı k. bir yerde durdurulmak. * (birini) gözden ayı rmayarak arkası gitmek. ı kullandı arka yastı. arkası olmamak * kayı racak kimsesi olmamak. ı arkalı klı * Arkalı. son bulmak. arkası bakmadan gitmek na * arkada kalanlarla hiç ilgilenmeden bir yerden ayrı lmak. arkası ra sı * Ardı ndan. destek olunmak. rt * Sı nda yük taş hamalları yük taş rtı ı yan n. arkası yufka * Sevilen bir yemeğ arkası baş bir yemeğ bulunmadını in ndan ka in ğ anlatmak için söylenir. arkası pek * Güçlü birine veya sağ bir ş güvenen. arkası kesilmek * tükenmek. ğ rt ı arkalı z ksı * Arkalı. * Sı dayamaya yarar yer.arkalanma * Arkalanmak iş i. dayanağolan. ı * Soğ a karşgereğgibi giyinmemiş uğ ı i olma durumu. arkası almak na * sı na yüklemek.

arkası (veya sı nda) yumurta küfesi yok ya! nda rtı * eski düş üncesini değtirmekte. arkaya kalmak * geride kalmak. sözünden caymakta sakı görmeyenler için kullanı iş nca lı r. sonraya kalmak. baş zamana veya iş sonuna bı ka in rakmak. lk . yüzyı Fransa'da kullanı lda lmaya baş lanan. una arkası getirememek nı * baş ğbir iş ladı ı i sürdürüp sona erdirememek. geriden gelmek. yere arkaya bı rakmak (veya koymak) * sonraya. iltifat etmek. görüş fı aramak. arkası (birine) vermek nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. * İ ana madde. una arkası (veya peş bı nı ini) rakmak * vazgeçmek. ı arkaüstü * Arkası gelecek biçimde. arkası z * Arkalı olmayan. koruyucusu. arkası (bir ş vermek nı eye) * dönmek. arkası almak nı * bir iştamamlamak. i arkası dayamak nı * birinin koruyuculuğ güvenmek. i rmak radı ı me rsatı arkası ndan * birinin orada hazı r bulunmaması durumunda. arkası sı nı vamak * okş amak. dayanağolmayan. arkası sürüklemek ndan * arkası gelmesini sağ ndan lamak. taş ı nabilir ateş silâh. arke arkebüz * XV. arkası koş ndan mak * iş rmak için birinin arzusunu kollamak. arkası dolaş (veya gezmek) nda mak * bir işyaptı için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğ ğyerlere giderek görüş fı aramak. li arkeen arkegon * Kambriyumlardan önce oluş en eski yer katı an . ertelemek. yaptı me rsatı * birine çok ilgi duymak. ğ ı * Koruyanı olmayan. övmek.

arlı ndan. arkeolojik * Arkeoloji ile ilgili. * Geminin direk. su nda. seren. * (olumsuz olarak veya olumsuz anlamlı cümlelerde kullanı Utanmak. * Geminin yürümesine hizmet eden direk. huysuz huyundan vazgeçmez arı * herkes kendi karakterine göre davranı bulunur. utangaç. arkeopteriks * Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili. arkeoloji uzmanı bilgini. ş ta arma * Bir devletin. nda açı ilik * Kazı bilimci. arkeolog arkeoloji * Eğ otları bazı yosunları bütün kara yosunları ve bazı k tohumlularda görülen diş relti nda. ip. mı arma donatmak * armayı yerine koymak. kazı mı bilimi. sılmaz. ı arktik arlanma arlanmak arlanmaz * Utanmaz. kuzey kutup yakında olan. sılgan. seren. kı arlı * Namuslu. kum taştüründen bir tortul kayaç. yağ ve kardan korumak amacı bir süre için sökmek. lı r) * Köy evlerinde kapı n arkası konulan kalıkuş ları na n ak. yerli arma soymak * hareketli olan armayı . yelken ve ip gibi donanı nı mı düzenleyen usta. armada armador * Donanma. armadura * Gemide direklere takıhalatları lamak için küpeş lı bağ tenin iç tarafı bulunan delikli ve çubuklu levha. harf veya ş ongun. arkı t arkoz * Birleş iminde feldspat bulunan. limanda kı ş lamak. nı * Arlanmak iş i. kı * Kuzey kutupla ilgili. mur yla arma uçurmak (veya arma budatmak) * armayı rüzgâra kaptı rmak. ekil. veya * Tarih öncesi ve eski çağ lardan kalma eserleri tarih ve sanat bakı ndan inceleyen bilim. bir hanedanıveya bir ş n ehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim. halat ve yelken takı . nda armağ an .organı .

ak. Ahlatı iyisini (dağ ayı yer. armut gibi . armudî armudiye * Armut biçiminde nazarlı olarak takı altı k lan n. aç * Bu ağ n rengi sarı yeş kadar değebilen tatlı acı dan ile iş . mutlu etmek için verilen ş hediye. armatür * Bir aletin ana bölümünü oluş turan kım. * Bağ. armoni * Türlü sesler arası sağ nda lanan uyum. en. * Ticaret gemisi sahibi. armonyum * Taş ı nabilir küçük org. n da) lar armut * Gülgillerden. * Fazla bön. * Gemi iş letme işgemi iş i. yumuş ufak çekirdekli meyvesi. armudun iyisini (dağ ayı yer da) lar * Bkz. armoni orkestrası * Yalnıüflemeli çalgı z lardan oluş orkestra. hediye etmek. mı toplu bir duruma getirmek için bu kutuplar arası na yerleş tirilen demir parçası . ana ndan olan armonize * Tamamlayı sesler eklenmiş cı (müzik parçası ). çiçekleri beyaz. ı z sı zı * Akordeon. letmeciliğ i. ihsan. eyi an armalı armatör * Arması bulunan. yurdumuzun her yerinde yetiş bir ağ (Pirus communis). sulu.* Birini sevindirmek. * Armonika. armonika * Yan yana sı ralanmıdeliklerden her biri üflenince. . ayrı ş notada sesler çı karan küçük ağ çalgı. ey. * Bir kondansatördeki iki iletken yüzeyden her biri. armatörlük * Armatör olma durumu. mıka. * Ödül. * Armut biçiminde olan. armoniler * Frekansı sesin frekansı tam katı sesler. sı * Bir mı sı iki kutbu arası kuvvet akı nı knatın nda. an armonik * Armoni ile ilgili olan. * Bir bilim adamın emek verdiğdalda onu anmak için hazı nı i rlanan bilimsel eser. ı ş armağ etmek an * birine bir ş armağ olarak vermek.

armut biçiminde olan bir süs kabağ ı . dı ı armutun sapı üzümün (veya kirazı çöpü var demek var. n) * her ş kusur bulmak. ayan * Bu halka özgü olan (ş ey). nı arnika aroma * Bitki özlerinden veya yağ ndan elde edilen hoş ları koku. hiçbir ş beğ eye eyi enmemek. * Arnavut halkın bütünü. mastı ğ ı çiçeğ i. aromatik * Öküz gözü. n ğ ı Arnavutlaş ma * Arnavutlaş mak. Arnavut biberi * Acı rmı biber. armut biçiminde top. armut piş zı düş ağ ma ! * bir iş hiç emek harcamaksın onun kendiliğ e zı inden olması bekleyenlerin durumunu anlatı nı r. Arnavut bacası * Çatı penceresi. bön. . * Arnavutluk ve çevresinde yaş bir halk. armut top * Boksörün çalı ş maları kullandı içi havalı şderi. lan rı Arnavutça * Hint-Avrupa dilleri ailesine giren. armut kurusu * Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut. Arnavutlarıkullandı dil.* çok anlayı z. Arnavutlaş mak * Arnavut dilini ve kültürünü benimsemek. Arnavut kaldımı rı * Yollarda irili ufaklı larla geliş taş igüzel yapı kaldım. armuz Arnavut * Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtaların yan yana gelmeleri sonucu araları oluş nı nda turdukları çizgi. Arnavutlaşrma tı * Arnavutlaşrmak durumu. kı zı Arnavut ciğ eri * Ciğ tavası er . nda ğ ı . ş sı armut kabağ ı * Ürünü. sır gözü. Arnavutluk * Arnavut olma durumu. tı Arnavutlaşrmak tı * Arnavut kimliğ kazandı ini rmak.

* Hayvanıdiş bulunan ve hayvan yaş kça silindiğiçin yaş belli eden bir niş n inde landı i ı nı an. k eyler * Baş k. arpacı kumrusu gibi düş ünmek * ne yapacağ bilmeyerek derin derin düş ı nı ünmek. . * Yabanî arpa. darı ktı çı * ters sonuç veren iş için söylenir. arpa tarlası . arp * Bkz. ler arpa güvesi * Tahı dadanan bir güve türü. * Bu bitkinin taneleri. * Arpa biçiminde ş ehriye. ş arpacı * Arpa alan ve satan kimse. arpa boyu kadar gitmek (veya yol almak) * pek az ilerlemek. maklı * Karş ksıyarar sağ lan yer veya kimse. * Arpa konulan yer. bir su deposu eklenmesiyle oluş turulan. yurdumuzda mı lan.* Hoş kokulu. tabanca gibi ateş silâhlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve niş alı gezle birlikte li an rken göz ile hedef arası aynı üzerine getirilen küçük çıntı nda çizgi kı . harp (II). arpa ş ehriye * Arpa biçiminde dökülmüşehriye. * Çok arpa yemekten ileri gelen bir hayvan hastalı. altma düzeni olan. yiyecek gibi ş veya para. * Müftü ve kazasker gibi din görevlilerine aylıyerine verilen giyecek. arpacı k * Göz kapağ n kenarı çı küçük çı it dirseğ ı nı nda kan ban. ğ ı arpalı k * Arpa ekilen yer. arpacı lı k arpağ an arpalama * Atlarıayakları görülen ve rahat yürümelerini önleyen bir hastalı n nda k. taneleri ekmek ve bira yapı nda kullanı hayvanlara yem olarak verilen. i. ı z lı lanı * Arpa yetiş tirme veya alı satma iş p i. sulamaya yarar araç. arpa * Buğ daygillerden. arpacısoğ k anı * Tohumdan yetiş tirilen ve tohumluk olarak kullanı küçük soğ lan an. arozöz * Kamyon. llara arpa suyu * Bira. araba gibi bir taş aracı doldurma ve boş ı t na. * Tüfek. aromalı . çok yetiş tirilen bir bitki (Hordeum vulgare). arpa ektim.

k arpalıyapmak k * bir kaynaktan sürekli olarak çı sağ kar lamak. metal görünümünde basit element. lı ş rnaş arsı zca * Arsıgibi.arpalıetmek k * arpalıyapmak. . * Kolayca üreyebilen (bitki). arslanıadı kmı çakallar baş n çı ş . yüzsüzce davranmak. arsı k etmek zlı * utanmadan.7 olan. z arsı k zlı * Arsıolanıdurumu veya arsı yakı z n za ş davranı yı ı k. arsı yakı biçimde. arsı z * Utanması kı olmayan. yıarak. arpçı arpej arsa arsenik * Atom numarası atom ağ ğ74. ş klı * Arp çalan kimse. * Bir akort oluş turan seslerin birbiri arkası çalı ndan nması . kudurmak. sılmadan. yıı yüzsüz (kimse). acak ş lıklı rnaş . atmosfer bası altı 4500 C de u ncı nda süblimleş maden filizlerinde çok yaygı bulunan. yoğ 33. * Üzerine yapı lmak için ayrı ş yapı lmıyer. arsı ulusal * Uluslar arası . arsıarsı z z * Utanmaz bir biçimde. kı arslan * Aslan. ş * Aç gözlü davranan (kimse). z za ş an arsı zlanma * Arsı zlanmak iş i. zı k. arslanlı . arpası gelmek çok * coş azmak. zlı arsı ma zlaş * Arsı mak iş zlaş i. ı ı rlı unluğ 5. aç gözlü davranmak. sı otu.91. arsı mak zlaş * Arsıduruma gelmek. keser * haksı ğveya kötülüğ esas yapanıyerine bu konuda adı plâna çı kiş anlamı kullanı zlı ı ü n ön kan iler nda lı r. sı ı k. Kı en. arsı zlanmak * Arsı k etmek. n çan rnı saltması As. mak. sı arak. sılması lık.

lk * Dokuzuncu kat gök. arş kadar. geri. * Keman yayı . ı n ı n * Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan. ı arş iv arş ivci arş ivleme * Arş ivlemek iş i. yukarı mı ya doğ uzanmıdemir yay. * Belgelik görevlisi veya uzmanı . * Yaklaş olarak 68 cm ye eş olan uzunluk ölçüsü. tramvay gibi elektrikle iş leyen taş ı tlarda telden elektrik akı almaya yarayan. sı zı * Avusturya hanedanı prenses. eyin art arda * Birbirinin arkası ndan. arş k ı nlı arş idük arş es idüş * Arş ölçüsünde. * Arş idükün karıveya kı. arş ivcilik * Arş ivcinin yaptı iş ğ veya görevi. art avurt . ı k it arş ı nlama * Arş ı nlamak iş i. ivde art * Arka. nda * Belgelik. arş ivlemek * Arş kaldı ive rmak. ı nla * Amaçsı geniş mlarla dolaş z. * Tren. arş saklamak. troleybüs. ru ş arş etip arş ı âlâ arş ı n * İ örnek. * Bir ş öbür yüzü. adı mak. arş ı nlamak * Arş ölçmek. arş * İ dinî inanına göre göğ en yüksek katı slâm ş ı ün .* Osmanlı devletinde kullanı arslan baskıgümüş lan lı sikke. arş arş e * Askerlikte "yürü" komutu.

ğ u . yında art damak * Damağ arka bölümü. art düş ünce * Bir düş üncenin arkası gizli tutulan ası ünce. diyakronik. bazen de n rtı mı ı itli n nda sı zarak oluş turduğ ünsüz: k. nı * Art düş ünce. hinterland. p. nı iş sı art zamanlı lı k * Değ ik zaman ve evrim açından incelenen dil olayların özelliğ diyakroni. hareket). nda l düş art elden * birini oyalayı ondan gizli olarak. ta. bereket. artçı lı k * Artçın görevi. . iş sı nı i. art zamanlı * Evrim açından ele alı süre içinde birbirini izleyen. ı n art damak ünsüzü * Ciğ erlerden gelen havanı dil sı yardı yla art damağ çeş noktaları bazen patlayarak. art niyet art oda art teker * İ gücü sağ tici layarak bisikleti yürüten teker. sı nan art zamanlı bilimi dil * Dil olayları değik zaman ve evrim açından ele alan dil bilimi. fazla bulunmak. mlı artağ k anlı * Alılandan veya beklenilenden artıürün verme durumu. bereketli. an. artçı * Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğ güvenliğ sağ in ini lamak için arkadan gelmek üzere bı lan rakı kı dümdar. ş ı k * Çoğ fazlalaş artı . ş ı k artakalma * Artakalmak iş i veya durumu. art eteğ namaz kı inde l * çok temiz huylu kimseler için söylenir. geriye kalmak. a ndan an ndan art bölge * Deniz kısı bulunan bir yerin gerisindeki bölge. artakalmak * Artmak. * Geçmiş sanat veya edebiyat çırı sürdüren (sanatçı bir ğ nı ı .* Avurdun arka bölümü. alan. * Gözde iris ile billûr cismin arası ndaki boş luk. art avurt ünsüzü * Dil ucunun art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses. artağ an * Alılandan veya beklenilenden artıverimi olan. g.

ey ktan * Daha çok. * Bundan böyle. metal uçlardan artı yüklü olanı . * Toprağburgu ile delinerek açı ve suyu yükseğ fı ran kuyu. iş ş gücünün karşğolarak. . pozitif. ş ğ ı k er ğ ı ıı lı artıgün k * Artıyı k llarda ş ayı eklenen. gün. * Katyon. * Artılmak iş rı i. artı mlı artı n artılma rı * Piş ştiğiçin miktarı ince iş i artmıgibi görünen. artı * Toplama iş leminde + iş aretinin adı . önünde artıareti bulunan (sayı eksi karş . daha. *İ çildikten. pozitif sayı . yenildikten veya kullanı ktan sonra geriye kalan. * Trafiğyoğ olan ana yol. lda l. yeter.arter * Atardamar. dört yı bir gelen 29. artıdeğ k er * İçinin. ı lan e ş kı arterit artezyen artezyen kuyusu * Artezyen. ldı * Kalan veya artan bölüm. ubat na lda artıyı k l artı klama * Dört yı bir gelen 366 günlük yıseneikebire. anot. ödenen değ üzerinde ürettiğve iş ıı lı erin i verenin. sonra. . artı çoğ ş alma. karşğ ödemeksizin ıı lını sahip olduğ ek değ u er. fı iş ). artı klamak * Yemekte artıbı k rakmak. ek süre içinde harcadı ve sonucunda artıdeğ yarattı. ı tı artı sayı * Kendisinden önce + iş bulunan. artağ ş an. sıya batı p akı n geçmesini ağ vı rı lı mı layan. * Bir ş harcandı sonra onun artan bölümü. * Artı klamak iş i. artı m * Artma. zait. daha fazla. * Sırdan büyük. artı uç artı k * Elektrikli çözümlemede. sırdan büyük sayı areti fı . karşğödenmeyen emek. artıemek k * İçinin. i un * Atardamar bozukluğ u.

artmak artmak * Büyük heybe. artı çoğ ş m. tezyit edilmek. artist gibi. * Yükseltmek. mlı * Artiste benzer biçimde. ekil z. * Artistin görevi. artı rmak * Artması sağ nı lamak. tasarruf etmek. çoğ lmak. p * Herhangi bir davranı ileri gitmek. artma * Artmak iş i. ine altı artım rı * Bir ş idareli harcayarak onun bir bölümünü artı iştasarruf. * Güzel sanatlarıgerektirdiğniteliğ uygun. artma. * Müzayedede artı rma. fazlalaş eri mak. eyi rma i. * Gereğ harcandı sonra bir miktar geri kalmak.artılmak rı * Artı rmak iş konu olmak. sanatkâr. ş ta * Artmak iş i veya biçimi. * Bir malı ka alıları verdiğfiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek. * Artı rmak işyapı i lmak. n müzayede. * boylu poslu. * Eklem romatizması . iltihapsı süreğ eklem hastalı. sanatçı . artist * Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse. artı ş artist gibi artistçe artistik artistlik artrit artroz arttı rma arttı rmak . * Alılar arası cı ndaki yarı ş maya dayanan ve en yüksek fiyatı sürene malıverilmesiyle biten yöntem. * Eskisinden daha çok çoğ almak. ince ktan * Değ yükselmek. güzel ve alı (kimse). çoğ altmak. * Genellikle ş bozucu. baş cı n i * Tutumlu davranıbiriktirmek. * Artist olma durumu. sanatlı n i e . * Eğ lence yerlerinde gösteri yapan kimse. en ğ ı * Arttı rmak iş i. alı . artı rma * Artı rmak iş i.

* En. * saygı bildirmek. n. ü Aryanizm * IV. arz ve talep * Üreticinin piyasaya mal çı karması tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları ve . arz dairesi * Bkz. geniş lik. kapalı veya açı k değ salı lı k klı erlerine göre türlü ses kalı ndan oluş Divan pları an Edebiyatı m ölçüsü. arz derecesi * Bkz. arz etmek * sunmak. * (büyük bir makama) Anlatma. istida. yeryüzü. * Heves.aruz * Hecelerin uzunluk ve kı k. stek. enlem. tüğ arz talep kanunu * Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi. enlem dairesi. * Enine olan. jeoloji. yüzyı Arius adlı papazıkurduğ ve Hristiyan inanını tersine olarak İ n tanrı ı inkâr lda bir n u ş n ı sa'nı lını ğ eden mezhep. eye ı arzu etmek * yürekten istemek. * Yer bilimi. arzuhâl * Dilekçe. arzanî arziyat arzu * İ dilek. liğ i. arz arz arzuhâl gibi (veya kadar) * bir mektubun çok uzun olduğ anlatmak için söylenir. ile arz odası * Mevkii olan insanları halkla görüş ü oda. bildirme. * Yer. nazı arya * Operalarda solistlerden birinin orkestra eş inde söylediğ genellikle kendi içinde bütünlüğ olan parça. arz * Sunma. sunu ve istem. arzu duymak * birine veya bir ş karşistek duymak. unu .

sinirlilik belirtileri göstermek. asabîleş mek * Kı zmak. asas kat as yön asabiyeci . yazan kimse. *İ skambil kâğ nda birli. asa * Bazı ülkelerde. sinirsel. ı tları * Bir iş baş gelen (kimse veya ş te ta ey). hevesini alamamak. özlemek. stek arzulu *İ stekli. asabîlik asabiye * Asabî olma durumu. arzusu kalmak * isteğyerine gelmemek. hükümdarları mareş n. mektup vb. * Eskiden ihtiyarları baston yerine kullandı uzun sopa. allerin. ü it * Ara yön. arzulamak * İ duymak. öfkelenmek. asabîleş me * Asabîleş iş mek i. as as * Kakı m. * Ast sı nıkı lmı. * Sinir hastalı ile ilgili hekimlik kolu.arzuhâlci * Para ile dilekçe. n kları asabî * Sinirli. arzulama * Arzulamak iş i. kları * Sinir hastalı uzmanı kları . sinirlenmek. törenlerde taş kları nı ı dı bir tür ağ veya metalden değ aç nek. i As * Arsenik'in kı saltması . * Herhangi bir ölçü biriminin bölündüğ eş parçalardan her biri. arzuhâlcilik * Arzuhâl yazma iş i. kları * Sinir hastalı ile ilgili hastahane bölümü. istemek. hevesli. * Sinirle ilgili. eklendiğkelimenin daha aş ı fatın saltı ş ı i ağderecelisini anlatan yeni kelimeler türetmeye yarar. din adamların güç sembolü olarak.

vekillik karş . öbürü sayın kendisi olan doğ sayı olan nı al (lar). ası l olarak. n * Soyluluk. asabî yapıolma. asansörcü * Asansörün bakı ve onarı nı m mı yapan kimse.asabiyet asal * Sinirlilik. kaların rtı asalak bilimi * Asalaklarıyapını ayını n sı. * Bir görevi yüklenmiş olan. ş ması sağ asap asar * Sinirler. asamble asansör araç. lı * Başca. lı inde asal gazlar * Atomların dıelektron halkaları nı ş tamamı veya geçici olarak elektrona doymuş yla olan gazlar (helyum. * Baş nısı ndan geçinen (kimse). lar. soy gazlar. asalak parazit. vekâleten karş . konakçı iliş ı yla kisini ve yaptı hastalı ğ ı klarla bu hastalı karşgiriş klara ı ilecek savaşkonu alan bilim dalı ı . ksenon). esasî. * Otel ve hastahane gibi büyük kuruluş larda asansörün düzenli çalı nı layan kimse. * Bir canlın içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak. mak asalaklaş mak * Asalak duruma gelmek. tufeyli. * Bir görevde temelli olarak. ı tı * Kendi adı hareket ederek. ı tı * Yazı veya sözde bayağsöz ve deyim bulunmaması da ı durumu. * Yapı eserler. o görevin sahibi olan kimse. yaş ş . asal sayı (lar) * Bölenlerinin kümesi iki elemanlı elemanlardan biri 1. *İ nsanları yükleri bir yapın bir katı ötekine veya yüksek yerlere çı p indiren elektrikle iş veya nı ndan karı ler * Kurul. parazitoloji. temel niteliğ olan. asansör boş u luğ * Binalarda asansörün iş lemesi için bı lan boş rakı luk. kripton. onun zararı yaş baş canlı nı na ayan ka . na asaleten asaleten atama * Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama. . ekti. asalaklı k asalet * Asalak olanıdurumu. argon. asillik. asalaklaş ma * Asalaklaş durumu. neon.

* Her türlü mikroptan arı ş nmı . asbest * Tremolitin bozulması oluş lifli. lan r. baş sı asetat asetatlı asetik * Asetik asidin tuzu veya esteri. asbest yünü * Asbestin iş lenerek yün biçimine sokulmuş u. yalnııyardı ile aygı pansuman gereçleri gibi ş lâç z sı mı t ve eyleri mikropsuzlaşrma iş tı i. güçlü ve beyaz bir ık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz. asetik asit * Sirkeye tadı ve özelliklerinden birçoğ veren asit. msak ş ı * Birçok organik maddeyi eritmekte kullanı uçucu. eş lama baş zaman karş . * Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu.asarı atika asayiş * Eski yapı eski eserler. ı tı n * İ kullanmadan. nı unu asetilen aseton asfalt * Renksiz. kılmadan bükülebilen ve ateş niteliğdeğ meyen bir mineral. asayiş berkemal * Güvenliğ yerinde olduğ anlatı in unu r. düzenlilik. n nda lan ş ı . saydam. aselbent * Hekimlikte ve koku yapı nda kullanı aselbent ağ nı kabukları mı lan. sirkeyle aynı özellikleri taş ı yan. ases * Gece bekçisi. u. kolayca alev alıeter kokusunda bir sı. sarı kokulu. * Bu reçinenin elde edildiğağ (Styrax officinalis). i aç * Eş zamanlı olmayan. vı * Siyah renkte ş ekilsiz bir cins bitüm. taş ndan an rı te i iş pamuğ kaya lifi. * Ana maddesi katran olan ve yollarıkaplanması kullanı karım. asbaş kan *İ kinci baş kan. * Sirkeyle ilgili. * Osmanlımparatorluğ İ unda yeniçeri ocağ n kaldılması önceki güvenlik görevlisi. senkron. ortanı n çorbacı ına verilen ad. baş ve bitme anları ka olan (olaylar). acın çizilerek elde edilen bir reçine. lar. güvenlik. baş sı ş ehrin düzenini korumakla da yükümlü olan 28. ı nı rı ndan asenkron asepsi aseptik asesbaş ı * Yeniçeri ocağ ı ndaki askerî görevinin yanı ra. yadıkurun. * Birleş imine asetat karı rı ş ş lmı tı .

asısuratlı k * Hoş nutsuzluğ kı nlını unu. lan ulan asgarî * En az. uyuş konu. * Aranı nitelikleri en çok kendinde toplamıolan. zgı ğ yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüş yüzü olan. * Minimum. lı ı m ihtiyaçları günün fiyatları nı üzerinden en az düzeyde karş ı lamaya yetecek ücret. asgarî ücret * İçilere bir çalı günü karş ğolarak ödenen ve iş ş ş ma ıı lı çinin gı konut giyim. ı lü ası l * Bir ş kendisi. asfaltit * Petrolün ayrı ş ile oluş ve çoklukta tortul kayaçlarıgözeneklerinde bulunan doğ bitüm. üzerinde anlaş ndan maya varı husus. gerçek olarak. * Gerçek. Muhammed'in meclislerinde ve konuş maları bulunanlar. * Hz. ortak payda. asfaltlamak * Asfaltla kaplamak. sahabeler. eyin ı tı * Kök. ana. lan ş * (a'sıBaşca. * Soy. * Bir ş temelini oluş eyin turan. sağk.* Asfaltlanmı ş . hakikat. asfaltlanma * Asfaltlanmak iş i. asgarı terek müş * Herkes tarafı kabul edilen nokta. ası -ası -esi / * Fiilden sı yapan ek. asfaltla kaplanmak. baş gelen. en aş ı azı ağ en ndan. örnek. nda * Asmak iş i. kaynak. l) lı ta ası l nüsha * Bir yazma eserin veya belgenin kopyaların dayandı özgün biçimi. esas. en düş . e rakı ş ası k * Somurtkan. fat ası olmak (veya ası kalmak) da da * bir iş son verilmeyip öylece bı lmıolmak veya kalmak. * Ası lı . kopya karş . köken. ması an n al asfaltlama * Asfaltlamak iş i. nesep. ashap * Sahipler. nı ğ ı ası lar l sayı . ulaş ve kültür gibi da. asfaltlanmak * Asfalt dökülmek. * Gerçeklik. ük.

ı * Asma iş i. * Birini tedirgin edecek kadar üzerine düş me. * Bir ş isterken karş ndakini tedirgin edecek derecede ileri gitmek üstelemek. tavik. rnaş asıkesmek p * (genellikle iş ı bulunan bir kimse için) yasayı neyerek sert davranmak. ası lanmak * Bir ş eyden yarar sağ lamak. intifa etmek. * Israrla üzerine gitmek. i. * Çözünemeyen madde parçacı nıdibe çökmeden bir sı ortamda kalmıdurumu. * Sı an. ey ı sı srar * Hı eline almak. rı * Karşcinsin ilgisini çekmek için çarpı davranı ı cı ş larda bulunmak. * Ası iş lmak i. kökenli. baş nda çiğ ası r * Yüzyı l. tehir. * Tutup çekmek. ası ş lmı adam * Salepgillerden. * Asmak işyapı veya asmak iş konu olmak. dayanaksı köksüz (haber). çiçekleri ası ş insana benzeyen ve köklerinden salep çı lan bir bitki. i lmak ine * Bir yere tutunup sarkmak. lmıbir karı ası z lsı ası ltı * Doğ olmayan. sı mak. ası llı ası lma ası lmak * Bir kökene dayanan. sonuna kadar mücadele etmek. zla * Boynuna ip geçirip sallandılarak öldürülmek. idam edilmek. kların vı ş * Böyle bir sı karımı vı ş . ası m ası takı m m * Kadı n takı kları eş . ası lanma * Ası lanmak işintifa. süspansiyon. . tebelleş rnaş olan kimse. ı etmek. temelsiz. süspansiyon. ası olmak ntı * tebelleş olmak. nları ndı süs yası ası ntı * Bir işhemen yapmayı bekleterek geri bı i p rakma. ru z. ası lı ası lı ş * Ası iş lmak i veya biçimi.* Sı veya üleş ra tirme eki almamıyalı sayı ş n lar. * Ası ş lmıolan. ası l vurgu * Kelimenin aslı ndaki vurgu.

* Soylu olma durumu. * Bu söz "benzeş mek". asil * Soylu. asimetri asimetrik * Simetrisi olmayan. asık rlı asi * Yüzyık. rsı lı * Un. asilik etmek * karşgelmek. llı * Baş ran. ı tı asileş me * Asileş iş mek i. asalet. baş rmak. * Soylu. et ve bamya ile yapı bir Arap yemeğ lan i. ası rlarca * Yüzlerce yı l. isyan etme. lsa tı ı riyi ru. ı asimilâsyon * Benzer hâle getirme. kendine benzetme. "kendine uydurmak" anlamı "asimile etmek" biçiminde kullanı nda lı r. bakımsı k. soyluluk. asillik * Asil olma durumu. bakımsı ş z. asileş mek * Karşgelmek. vekil karş . isyan eden. isyan etmek. isyankârlı k. sonuş maz. kendine uydurma. aside asidimetre * Asitölçer.* Çağ . özümleme. ş zlı ı * Simetrik olmayan. . * Bir görevde temelli olan. * Yüksek duygu ile yapı lan. ı kaldı asilik * Asi olma durumu. kaldı * Hayı z. baş ı kaldı rmak. dik baş. asimile asimptot * Bir eğ giderek yaklaş ama sonuna kadar uzatı bile yaklaşğhâlde eğ kesmeyen doğ riye an. asilzade asilzadelik * Soyluluk. * Benzeş me.

* Bir asidin özelliğ konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz.asistan * Yardı . asit fenik asitölçer ask askarit * Bağ solucanı ı rsak . disiplinli. lı * kılara ve en çok düş kıları asker indirme. ale * Askerlik görevi veya ödevi. tahkimli bölge. mcı * Araşrma görevlisi. ini. gemi. ş ı . araşrma görevlisi olma durumu asistanıgörevi. asit alkol asit borik * Bkz. * Bkz. fenol. asidimetre. sı * Yurdun korunması yolunda iyi dövüş mesini baş aran. ndan lan asker ocağ ı * Askerlik ödevinin yapı ğkı ordugâh. z. asker olmak * askerlik ödevine baş lamak. düzgün. tersane gibi hizmet yerlerine verilen ad. tı n asit * Turnusolün mavi rengini kı zı çevirmek özelliğ olan ve birleş rmıya inde imindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluş turan hidrojenli birleş hamı ik. askerce askerci * Asker yanlı. tı asistanlı k * Asistan. asker kaçağ ı * Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağ ı ayrı veya oraya gitmekten kaçan kimse. asklı . * Aynı zamanda asit ve alkol grupları içeren birleş nı iklere verilen ad. * Bkz. sı askercilik * Askere yakır biçimde. * Ordunun yalnıer rütbesinde olan bölümü. z * Topluluk düzenine saygı olan. asker * Erden mareş kadar orduda görevli bulunan herkes. ldı ş ı la. asker çı karmak * (bir devlet) belli kanunlara bağ olarak asker toplamak. borik asit. yı man yı na asker gibi * disiplinli. asker tayı nı * Erlere verilen azı k.

nı nı askerî kaput * Askerlerin giydiğkalı kumaş üstlük. askere özgü. itim askere çağlmak rı * askerlik ödevini yapmak için ş ubece istenmek. kanunları nda yürütmekle görevli sıf ve bu sıftan olan asker. kili i askerîleş tirme * Askerîleş tirmek iş i. askerlik dairesi * Yurttaş askere alma iş ları leriyle görevli olan askerlik ş ubelerinin bağ bulundukları lı bölge dairesi. (bir ş askerlik niteliğkazandı eye) i rmak. askerîleş me * Askerîleş iş mek i. i n tan askerî rüş tiye * Askerî ortaokul. askerlik niteliğkazanmak. askerî * Askerlikle ilgili. askere alı nmak * askerlik ödevini yapmak için er eğ merkezine gönderilmek. . lan askerlik yapmak * kanunlara göre yurttaş n yükümlü oldukları ları ordu ödevinde bulunmak. askerîleş tirmek * Asker yönetimine geçirmek. * Bir tür çocuk oyunu. askerî ambargo * Bir ülkeyi cezalandı amacı askerî alanda yaptım uygulama. askerlik hizmeti * Orduda belirli bir sürede yapı yurt ödevi. rmak yla rı askerî ataş e * Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. askerîleş mek * Bir yer askerlikle iliş duruma gelmek. askere gitmek * askerlik ödevini yapmak için orduya katı lmak. askerlik ödevi ordu hizmeti. askerlik etmek * askerlik yapmak. askerlik * Asker olma durumu. disiplini.* Askerci olma durumu. askeriye * Askerlik. askerlik yoklaması * Askerlik ş ubelerine kayı kimselerin belirli zamanlarda yapı durum yoklaması tlı lan . askerî inzibat * Askerî birlikler arası düzeni.

Zodyak. ask an askospor asla Aslan aslan * Kedigillerden. ı z * Askı olan. tabanca gibi ödül. * bir işzamanı yapmayıbelirsiz bir zamana bı i nda p rakmak. hiçbir biçimde. arslan. lı p * Vestiyer. ) sı askı lı askı lı k * Avcı n sı na taktı askı mı ları rtları kları takı . meyve. rı n larak u * Çay. askı çı ya kmak * ipek böceğkoza sarmak üzere dallara çı i kmak. askı bı da rakmak * sonuca vardı rmamak. ev sahibi tarafı usta için veya düğ arabaları düğ sahibi lan ları sı ndan ün na ün tarafı arabacı armağ olarak ası kumaş ndan için an lan . kuyruğ 70 cm ve ucu püsküllü. * Hastahanelerde kık kol veya bacakları ası tutturulduğ araç. askı kalmak da * (bir işbir engel dolayıyla sonuca varamamak. kaların rtı * Karşcinsi rahatsıeden kimse. * Gürbüz ve yiğ adam. ı lan * Kadı n kullandı altıdizisi veya zincirli mücevherat. it * Asklı mantarları sporuna verilen ad. kahve taş ı yarar kahveci tepsisi. nları ndan lan * İ böceğ kozası sarması yanı konulan çalı rpı pek inin nı için na çı . ey * Pantolon veya giysilerin düş mesini önlemek için omuzdan aş lan bağ ı rı . * Ası saklanacak sebze. asklı * Sporları denen torbalar içinde oluş (mantar). boş p i yı lukta kı * oturmuş veya batmıbir gemiyi yüzdürmek için baş teknelere asarak kaldı ş ka rmak. * Artı eksiltme gibi resmî iş rma. savsaklamak. askı ntı * Baş nısı ndan geçinen. uzunluğ 160 cm. ilânların ilgili daire duvarı belli bir zaman süresince asıdurması nı nda lı . n * Hiçbir zaman. askı çı ya karmak (veya çı lmak) karı * evlenecek kimselerin durumunu nüfus kayı nı bulunduğ yerde askı tların u yoluyla ilân etmek. maya * Saklanmak için tavana ası ş veya hevenk. * Zodyak üzerinde. . Yengeç ile Baş burçları nda yer alan burcun adı ak arası . * Saz ş airleri arası yapı deyiş ş üstün gelene verilmek için duvara ası kumaş nda lan yarında ı lan . u u çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü. * Gelinin oturacağyerin üstüne ası süsler. Afrika'da yaş ayan. yı cı rtı. nları ğ n ı * Düğ ünlerde geline yakı tarafı takı hediye.askı * Üzerine herhangi bir ş asmaya yarar nesne. fener. lmıdizi * Yeni yapı yapı n çatına. sı askı almak ya * altı alıdesteğkalmayan yapı dikmelerle boş tutarak yılmaktan kurtarmak. erkekleri yeleli.

yiğ ş ı itçe. onun kiş ini belli eder. lsı . delikanlı için kullanı bir seslenme sözü.aslan ağ zı * Havuz kenarları konulan ve ağ ndan su akan aslan biçiminde süs taş na zı ı . aslı astarı * Esası ruluğ geçerliliğ . güzel. aslangiller * Kedi cinsinden olan bütün et oburları içine alan hayvan familyası . güçlü ve yakıklı ş . türlü renkte. aslanpençesi * Gülgillerden. eskiden hekimlikte terletici olarak kullanı bir bitki. kokusuz çiçekleri olan bir bitki. eyden korkmayan. lı ı aslan kesilmek * aslan gibi güçlü ve cesur duruma gelmek. aslı astarı (veya aslı ) olmamak aslı * yalan. ı * sağğyerinde. aslankulağ ı * Bir sap üzerinde dizili sarı kı zı veya rmı çiçekli otsu bir bitki. ası z olmak. i. nan aslan sütü * Rakı . itlik. aslanlı k * Yiğ cesaretlilik. sarı . gerçek ş ekli. *Ş irpençe. aslan gibi * boylu boslu. aslankuyruğ u * Ballı babagillerden. aslan payı * Hak edilenden daha çok alı pay. aslen * Kök veya soy bakı ndan. mı aslı astarı * iç yüzü. aslan gibi. raca aslanca * Aslana yakır yolda. aslan yürekli * Çok yiğ hiçbir ş it. lar lan aslanı ağ nda n zı * elde edilmesi çok güç. yer pı lan rasası (Leonurus). beyaz çiçekli bir yabanî bitki (Alchemilla). aslanı m! * gençler. uygun bir durumda olması u iliğ gerekir. doğ u. aslan yatağ ı belli olur ndan * bir kimsenin oturduğ yerin durumu. aslanağ zı * Sı otugillerden.

filoksera (Phylloxera vestatrix). aslî düş ünce * Ana fikir. msı asma kabağ ı * Kabakgillerden sürüngen veya sarı mevsimlik bir kabak türü (Lageneria vulgaris). larak lan asma yaprağ ı . sebze olarak kullanı ürünü. aslı yok faslı * yalan. sarı renkte bir böcek. esas. aslî nüsha * Bir yazın çoğ lması örneklik eden ilk nüsha. asma merdiven * Yukarı ucundan bir yere ası kullanı ip merdiven. asma asma bahçe * Ayak ve kemerler üzerine kurulan teraslardan yapı ş lmıbahçe. asma bığ yı ı * Asma dalların çevresine tutunması yarayan yeşuzantı sülük. * Asmagillerden. * Asmak iş i. aslî * Temel olarak alı esas olan. uydurma. dalları çardak üzerine yayı bitkilere genel olarak verilen ad. lan asma kat * Yapı genellikle tabanla birinci kat arası yapı basıtavanlı boş larda na lan. asma kilit * Kilitlenecek ş üstündeki halkalara geçirilip kapatı biçimde yapı ş eyin lacak lmıkilit. altı kat. yükselmeye temel olan her aş ş an ğ ı aması .aslı kmak çı * gerçek olduğ anlaş u ı lmak. asma köprü * İ baş ki ı ndaki ayaklardan baş dayanağolmayan. aslî maaş * Devlet dairelerinde çalı memurlara verilen aylın. aslı nesli aslı k * Kır olan (kadıveya diş sı n i hayvan). * Soyu sopu. nı altı na asliye asma * Temel. gerçek olduğ ortaya çı u kmak. k . nı na il lar. * Ası şası lmı lı . lgan. * Bu türün ince uzun. . lan * Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). nan. çoğ ka ı unlukla uzun ve yüksek köprü. asmalara zarar veren. asma biti * Eş kanatlı lardan.

emmeç. gerçek olmayan. genellikle saksı yetiş da tirilen. her dizenin sonunda gelen. gerçekmiş gösteren haber. azı tarak * Gitmek zorunda olunan bir yere özürsüz gitmemek veya görevi olan bir iş i özürsüz yapmamak. * Asma için ayrı ş veya toprak. da asrı saadet * Hz. lmıyer asmolen asonans * Piş toprak. * Üzerine takı nmak. birbirini tutar renk ve yapı olan. daş ma. doğ ruya kan aspiratör aspirin * Ağ kesici ve ateş ürücü olarak kullanı beyaz renkli. * Asması olan. cüruf ve beton karımı yapı kiriş miş ş ndan ı lan . çağ l. kuş anmak. birbirini tutar renk ve yapı olan. asmagiller * İ çeneklilerden. asmak * Bir ş aş ı sarkacak biçimde bir yere iliş sarkı eyi ağ ya tirip tmak. yaprakları rudan doğ topraktan çı bir süs bitkisi. idam etmek. asorti asortik asosyal * Sosyal olmayan. * Havadaki duman. asrîlik * Çağ llı cık. ekş rak ilâç. asrîleş mek * Çağ llaş cı mak. asparagas * Uydurma. gibi aspidistra * Zambakgillerden. toz vb. Muhammed'in yaş ğzaman. cı . da * (daha çok giyimde) Birbirine uygun.* Zeytinyağ ve etli dolma yapmakta kullanı körpe asma yaprağ lı lan ı . aynı m aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama ş eklinde uyak. ş arı * (daha çok giyimde) Birbirine uygun. belli baş türü asma olan bitki familyası ki lı . çağ laş daş mak. * Bir kimseyi boğ ndan ip geçirip sarkı öldürmek. rı düş lan imtı aspur * Yalancı safran. asmalı asmalı k * Yarı kafiye. putrel nervürler arası konulan delikli tuğ na la. * Modern. yabancı maddeleri emerek dı atan cihaz. adı ı asrî asrîleş me * Çağ llaş çağ laş cı ma.

madun. u nda * (birine göre) Rütbe veya kı demce küçük olan asker. astarlatmak * Astar yaptı veya geçirtmek. astarlanmak * Astar geçirilmek. astarlı k astarya * Astar olmaya elveriş(kumaş li vb. * Giyecek. ile astarı yüzünden pahalı olmak * bir iş ayrı ları harcanı para veya emek. va * Gemicilikte bir ş sağ eyi lamlaşrmak için kullanı bez. astarlatma * Astarlatmak iş i. astar kaplama * Kontratablalarda kör ağ n biçim değtirmesini önlemek amacı iki yüzüne yapı rı kaplama katı acı iş yla ş lan tı . * Bir müzik programı daha çok en son olarak sahneye çı alanı tanı ş çok ünlü olan sanatçı nda kan. astarlamak * Astar geçirmek. kiri kapatmak ve sürülecek boyanıdayanı lını rmak için n klı ı artı ğ kullanı boya. kumaş veya derinin iç tarafı geçirilen ince kat.). astar sürmek (veya vurmak. lan * Üzerine resim yapı bezin veya duvarıyağ boyayı lacak n lı emmesi için. rmak astarlı * Astar geçirilmiş . perde. olmak. ı r. ağ vb. ı n na * Sı veya boyadan önce vurulan kat. nan . halat. çanta. çekmek) * astar boyası boyamak. resim yapı lmadan önce sürülen boya. astar sürmek. * Birinin buyruğ altı olan görevli. astarlanmı ş . * Boyacı astar vurmak. astarlama * Astarlamak iş i. astarlı zarf * İ yüzüne ince bir kâğ geçirilmiş ç ı t zarf. elde edilen sonucun değ aş masraflı in ntı na lan erini mak. astarlanma * Astarlanmak iş i. * Bir gemiye yükleme veya boş altma için tanı süre. lı kta. tı lan aç astar astar boyası * Boyacı ası lı kta l boyadan önce sürülen. nda nmıve . ayakkabı ş gibi eylerde. * Alt.assai assolist ast * Birlikte kullanı ğterimin anlamı aş lıkazandır: Adagio assai çok yavaşçok ağ ldı ı na ı k rı rı .

* Aş çok yüksek. ı i * acı z. asteğ menlik * Asteğ rütbesi veya asteğ men menin görevi. . astigmatizme tutulmuş (göz). müneccimlik. gök bilimci. çok sert veya istediğgibi davranan kimseler için kullanı ması i lı r. vı k * Bu posttan yapı ş lmıolan. astı m astı mlı * Astı olan. astronomi * Gök bilimi. i astragan * Karakul kuzusunun kırcıve parlak postu. astı hastalına tutulmuş mı m ğ ı olan. * Net görmeyen. 85 ş yla ı manı Kı saltması At.astası m astat * Öncüllerinden biri önceki tası n vargı durumunda olan bir ek tası mı sı m. astı astı kestiğkestik ğ k. astı rma astı rmak astigmat * Astı iş rmak i. bizmutun alfa ınları bombardı sonucu elde edilen yapay element. ı rı astronomik fiyat * Çok yüksek fiyat. * Asmak iş yaptı ini rmak. ları ndan ğ ı astigmatizm * Gözün saydam tabakası meridyenlerin eş nda itsizliğyüzünden net görememe durumu. * Bronş n daralması ileri gelen nefes darlı. müneccim. * Gök fiziğ i. astatin * Astat. ğ astrofizik astrolog astroloji astronom * Astronomi bilgini. asteğ men * Orduda en küçük rütbeli subay. * Yı z falı uğ an kimse. ldı yla raş * Yı z falcı ı ldı lı. felekiyat. astronomik * Gök bilimiyle ilgili olan. * Atom numarası olan.

astsubay üstçavuş * Astsubaylın üçüncü basamağ ğ ı ı . sakin. mutluluk. astsubay çavuş * Astsubaylın ilk basamağ ğ ı ı . astronotluk * Uzay adamı olma durumu veya uzay adamın görevi. Asyalı lı k * Asyalı olma durumu. aş * Piş irilerek hazı rlanan yemek. * Samî dilleri ailesine giren ve Milâttan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanı ş lmıolan ölü bir dil. astsubaylı k * Astsubay olma durumu veya astsubayıgörevi. nı astropikal * Tropikal bölgelere yakı fakat daha yüksek bir enlemde olan. n. rahat. aş nlı astronot * Uzay adamı . mutfak. * Gök. astsubay kı demli çavuş * Astsubaylın ikinci basamağ ğ ı ı . astsubay kı demli baş çavuş * Astsubaylın altı ve son basamağ ğ ı ncı ı . gökyüzü. Asya ile ilgili (olan). * Huzur içinde olma. astsubay * Silâhlı Kuvvetler yasası göre astsubay okulları yetiş Silâhlı na nda erek Kuvvetlere katı astsubay çavuş lan tan astsubay kı demli baş çavuşkadar rütbesi olan asker. ayan * Asya'ya özgü olan. asudelik asuman Asurca Asyalı * Asya'da yaş kimse.astronomik rakam *İ nsana ş kı k verecek derecede büyük rakam. aş damı * Bazı bölgelerde yemek piş irilen yer. a astsubay baş çavuş * Astsubaylın beş basamağ ğ ı inci ı . . n asude * Sessiz. astsubay kı demli üstçavuş * Astsubaylın dördüncü basamağ ğ ı ı .

adî. mı kaları ı rı ğ laş ı i aş ı ağkalmamak * herhangi bir nitelik bakı ndan ondan geri olmamak. i aş ı ağgörmek * küçük görmek. mantarlar ve kara yosunları su dında fazla boy atmayan damarsıbitkiler. aş ı ocağ * Yemek piş yoksullara dağ lan yer. imli * Niteliğdüş kötü. ı . daha az. unu r. * Düğ ve benzeri toplantı ün larda. çok arzulamak veya nefret etmek. ağbir k aş ı ağmahalle * Yüksek bir yerleş bölgesine göre alçakta kalan yer. im im * Genel ev. * Daha küçük. * daha aş ı durumu kendine lâyıgörmez. lokanta. irilip ı tı aş ı kepçeye paha olmaz taş nca * sış zamanlarda önemsiz ş kık ı eylerin değ çoktur. gibi ş ı z aş ı mek ağdüş * düzeyi. hor görmek. ru. * bir hizmette çok kullanı kiş yakı olarak kullanı lan ice. * Eğ bir yerin daha alçak olan yeri. tiksinmek. aş ı ağ * Bir ş alt bölümü. yer. aş z ı tı hane. nma lı r.aş erme aş ermek aş evi * Aş ermek durumu. yerleş bölgesi. denk olan. * Bayağ adî. eyin * Bir yere göre daha alçak yerde bulunan. aş. değ yönünden daha az. . niteliğalçalmak. mı aş ı ağkurtarmaz * bundan daha ucuza olmaz. çı * Yoksullara parasıyemek yedirilen veya dağ lan yer. yı kmak. * hamilelikte bazı yiyeceklere karşaş düş ı ı künlük göstermek. verilecek yemekleri hazı rlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanı lan * Tekkelerde yemek piş irilen yer. aş ı ağbitkiler * Su yosunları . aş ı ağ(falan) yukarı * bir kimsenin adın dilden düş nı ürmediğ onun pek gözde olduğ anlatı ini. eri aş yermek * Bkz. i ük. aş ı ağalmak * devirmek. er * Aş ı yere doğ ağ ya. miktarı . rı * Para ile yemek yenilen yer. aş ermek. aş ı r yeri (veya yanı ağkalı ) yok * nitelikleri bakı ndan baş yla karş tıldında eksiğolmayan. beğ enmemek.

tan a aş ı almak ağ dan * sert konuş bir kimseye yumuş bir dil kullanmak. paye. aş ı ağ lamak * Değ erinden düş göstermek. aş ı ağ samak * Bir kimseyi veya bir ş aş ı ve değ göstermek. * Önem veya değ bakı ndan gitgide yükselen bir sı basamaklarıher biri. aş ı yukarı birlikte. aş ı ağ latmak * Aş ı ağ lamak iş uğ ine ratmak. hafife almak. mertebe. hor görmek. benliğ yetersiz ve küçük görmesi. aş ı ağ lanmak * Aş ı ağduruma düş ürülmek. aş ı mak ağ laş * Aş ı duruma düş ağ k lı mek. * Niteliğdüş adî. lması ru . eyi ağ k lı ersiz aş ı ağ sı aş ama * Aş ı ağtaraftaki. alttan almak. rütbe. yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu. aş ı ağ lanma * Aş ı ağ lanmak durumu. tezyif etmek. adilik. aş ıyukarı ağ lı lı * Aş ı ve yukarıolan. ük * Küçültücü davranı ş larda bulunmak. er mı ra n * Varı istenen bir amaca doğ geçilmesi gerekli dönemlerden her biri. ı k aş ı ağyukarı (yürümek) * bir baş bir baş (yürümek). tükürsem bığ yım ı * iki karş ve aynı ı t derecede sakı durum karş nda karar verme zorluğ anlatı ncalı ı sı unu r. evre. inin ini aş ı kompleksi ağ k lı * Kendini olduğ undan yetersiz. tenzil etmek.aş ı ağtükürsem sakalı yukarı m. basamak. ağ sı sı ağ sı sı aş ı ağ k lı * Aş ı ağolma durumu. i ük. aş ı ağyukarı * Tama yakı yaklaş olarak. n. aş ı ağ latma * Aş ı ağ latmak iş i. an ak aş ı ağ lama * Aş ı ağ lamak iş i. aş ı ağ sama * Aş ı ağ samak iş i. merhale. aş ı duygusu ağ k lı * Kiş gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle. hafifsemek. me. aş ı ma ağ laş * Aş ı ağduruma düş mezellet.

kademeli. aşkâğ ı ı dı * Aşolanlara verilen resmî belge. * Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olarak değ ik önem sı iş raları nda katı kesin bir biçimde arası ve dağ ğtoplumsal teş ı ı ldı kilâtlanıbiçimi. tı i * Bu eriyiğ uygulanması in . * Tarı ürünlerinden alı onda bir nisbetindeki vergiler. aşbaşk çı ı lı * Aşbaşolma durumu. aşboyası ı * İ karı demir hidroksit miktarı göre pas sarı. m nan * Ondalı k. aş arî aş çı aş baltası çı * Kemikli et kesmeye yarar küçük balta. kıl veya koyu esmer renk almıgevrek kil. çine ş an na sı zı ş * Koyuca kı zı rmı. ş * Bir ağ n dalı gövdesi üzerine. * Bir lokanta veya evde yemek piş irmekle görevli kimse. hiyerarş er mı i. irip * Yemek yenilen dükkân. çı ı çı ı nı aşlı çı k * Aş olma durumu veya aşnıgörevi. aşbaş çı ı * Birkaç aşnıbirlikte çalı ğyerde bulunanlarıbaş çın şı tı n ı . o hastalın ş ğ ı mikrobuyla hazı rlanmıeriyik. * Mutfak. çı çın * Yemek piş zanaatı bilgisi. * Aş (kimse veya bitki). ahçı iren . evi. * Aş evi. aşbaş n görevi. hiyerarş ş i. * Yemek piş kimse. aş erat aş hane . göz. tomurcuk gibi n nan parçaları kaynaşrma işveya böylece eklenen parça. ı aşolmak ı * aşyapı ı lmak. irme veya * Onluklar. aş ı * Organizmada belli birtakı hastalı karşbağı k sağ m klara ı ıklı lamak için vücuda verilen. aş lokanta. aş amalı * Aş aması olan. aynı acı veya familyanıdaha iyi bir türünden alı dal. * Yemek piş satan kimse. aş ar * Ondalı k.aş sı ama rası * Önem ve değ bakı ndan gitgide yükselen basamaklar dizisi. kiremit rengi. ı lı aşboyalı ı * Aşboyası ı renginde boyanmı ş .

arkadaş bir seslenme. aş ı k * Baldı r kemiğile eklemleş bileğ belli baş oynak merkezini oluş i erek in lı turan. * Birbirleriyle seviş erkek ve kadı her biri. en na e * Dalgı kalender (kimse). aş çatı nda. ı âş a Bağ sorulmaz ı ğ dad * bir ş çok istekli olan kimsenin. * Yapı ları uzun mertek. âş ı kane * Âş a yaraş biçimde (olan). ı ğ ı r âş k ı klı âş sı ı klı âş ı ktaş * Âş olanıdurumu. ı aş atmak ı k * yarıetmek. * Seviş bir çiftten kadı oranla genellikle erkeğ verilen ad. vurgun. i çok âş ı ı kesilmek ğ * tutku hâline getirmek. ayak bileğ bulunan küçük inde kemiklerden biri. eye ıı rı lı k * Halk içinde yetiş deyiş en. * Ahbap. aş atmak (veya aş oynamak) ı k ı k * aş kemiğ oyun oynamak. aşyapmak. âş olmak ı k * sevmek. lerini sazla söyleyen. o ş elde etmedeki zorlukları saydını eye eyi hiçe ğ anlatı ı r. âş ı k * Bir kimseye veya bir ş karşaş sevgi ve bağlıduyan. çevresinde olup bitenlerle de ka ran nı i ilgilenmez. yarı ş ş mak. âş ıgözü kördür ın ğ * kendisini aş kaptı kimse. ıklı ş yla ı ı aş ı cı aş lı ık cı * Aş nıyaptı iş ı n cı ğ . tutulmak. gibi * Aşyapan kimse. ı rma. ı k iyle aş kemiğ ı k i * Aş ı k. n. aşvurmak ı * bağı k veya tedavi amacı vücuda aşvermek. tutkun (kimse).aştaş ı ı * Taş durumundaki aşboyası ı . sevgilisinin kusurları görmediğgibi. sözlü ş geleneğ bağ halk ş iir ine lı airi. ı k n * çok seveni. aş ı oturmak ı cuk ğ * iş olumlu bir biçim almak. düş künü. en ndan .

ı * Aş ı ş aç). lanmı(ağ aş ı lamak * Organizmada bağ ı k yaratmak veya yerleş bir hastalı karşkoyabilmek için hazı ıklı ş miş ğ a ı rlanmıbir aş ş ı yı vücuda vermek. * Aş ı nmak iş i. aş rmak ı ndı * Aş ı nmak iş uğ ine ratmak. uğ cak. telkin etmek. lmak aş ı lmak aş ı m * Aş iş konu olmak. etkilemek. cağ uk aş ı lanma * Aş ı lanmak iş i. * Aş ı lamak iş yaptı ini rmak. ı * Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağ n bir parçası anaç üzerine kaynaşrarak üretmek. * Kendisine aşyapı ş ı lmı(bitki). aş rma ı ndı * Aş rmak iş ı ndı i. âş lıetmek ı k ktaş * karşklı mek. ı seviş lı aş ı lama * Aş ı lamak iş i. acı nı tı * Baş na hastalıgeçirmek. uğ cak. aş ı lma * Aş ı durumu.âş lı ı k ktaş * Karş klı me. cağ uk * Bu yolla elde edilmiş . aş ı nma . * Dokunduğ cisimleri eriterek aş u ı nması yol açmak. ilkah. aş ı lanmak * Aş ı lamak iş konu olmak. na * (bir yere) Pek çok gidip gelmek. kası k * Birtakı düş veya duyguları kası benimsetmek. mak ine * Erkek hayvanı diş çiftleş n isiyle mesi. * Yeni aş ı ş aç. * Erozyon. ine aş ı latma aş ı latmak aş ı lı * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı ş lanmıolan (kimse). muaş ı seviş lı aka. lanmıağ * Soğ a sı sı a soğ su katma. m ünce baş na * Soğ a sı sı a soğ su katmak. aşyapmak. * Aş ı latmak iş i. * Bitkilerin aşyoluyla üretilmesi. aş m ı nı * Aş ı nmak iş i.

çok. * Gereğ inden fazla. * Beklenenin üstünde aş davranma eğ ı rı ilimi. aş ı rma. aş ı rı * Alılan veya dayanı ş ı labilen dereceden çok daha fazla. * Aş olma durumu. aş besi ı rı * Olağ anüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme. * Eskimek. ötesinde. k aş erime ı rı * Erime noktası daha aş ı ıderecesine düş ndan ağbir sı mesine rağ birtakı ş men m artlar altı bir sını nda vın katı maması laş durumu. taş n. koparı lmaları eritilmeleri. kı * Bir ş gereğ eye inden çok fazla bağ lanan. rası lı ndı aş ı ntı aş ı r aş ı ramento * Çalma. itikal. aş bellem ı rı * Belleme yetisinin olağ anüstü bir durumda geliş olması miş . * Aş ş ı yer. ı rı aş uç ı rı aş cı ı lı rı k aş lı ık rı aş lma ı rı * Aş lmak iş ı rı i. önem veren. usandı rmak. * Çıntı silinmek. aş gitmek ı rı * ölçüyü kaçı rmak. ı rı . eriyebildiğkadar eriyen bir maddenin. * Ötede. ta ş pratı p. sı ğ düş caklı vı i caklın ı mesine karş bir sıra ı n nı kadar erimiş olarak kalması durumu. * Bir ş gereğ eyin inden çok olanı . düzleş kı ları mek. erozyon. fazla miktarda.* Yer kabuğ oluş unu turan kayaçları baş akarsular olmak üzere türlü dıetmenlerle yı lı yerinden n. sı * Bir dinî tören sı nda veya cemaatle namaz kı ktan sonra Kur'an'dan okunan on ayetlik bölüm. aş doyma ı rı * Belli sı ktaki bir sı içinde. müfrit. veya aş ı nmak * Birbirine sürtünerek incelmek. yı pranmak. aş duyu ı rı * Herhangi bir duyu organı ve özellikle dokunma duyusuyla sağ yla lanan her tür uyarana karşolağ dıbir ı an ş ı duyarlıgösterme durumu. nmı * On sayı. aş lmak ı rı * Politika alanı sağ nda veya sol görüş en ateşve yıcı lerin li kı kanadı . aş taş ı ı rı rı * Çok aş .

kça. ortaya çı kmak. a ak ş aş ı lı rmacı k * Baş na ait olan bir ş izinsiz alma. kuytu yer. dost. kova. kasın p gibi aş ı rmasyon * Çalma. rmak ine aş ntı ı rı * Aş lmıolan (ş ı ş rı ey). belli etmek. aş kayı ı rma ş * Bir çarkı döndürmek için kasnaktan kasnağ geçirilen kuş biçimindeki kayıçember. * Bildik. lacak * Dağ geçidi. p * Tehlike içinde bulunan bir ş acele kaçı eyi rmak. ş * Siper. * Küçük kazan. aş çatı nda ı k. . * Yapı ları uzun mertek. * Baş nıeserinden parçalar alıkendininmiş göstermek. saklamadan. bakraç. * Herhangi bir hastalı karşaş ğ a ıı lanmamıolan (kimse). k. meydanda olan. aş z ı sı aş ı t aş ikâr aş etmek ikâr * açı klamak. * Baş nıyazı ndan bölümler. mı kaların ları sralar alıkendininmiş gösterme veya baş nı konuları p gibi kaların nı benimseyip değik biçimde anlatma. arkadaştanık. * Aş ı yer. dı . k. intihal. aş ikâre aş ina * Açı belli ederek. aş ı rtı aş ı rtma aş ı rtmak * Aş iş ı rma i. aş olmak ikâr * belli olmak. * Aş ı rmak. * Aş ı iş yaptı rmak ini rmak. aş ı rmak * Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden öte yanı geçirmek. aş ı rma. belirginleş mek. kası eyi * Bir yazarıbaş bir yazarıeserinden konu veya biçim alması n ka n . * Aş ı rtmak iş i. aş ı rma * Aş ı iş rmak i. iş * Aş lmı ı ş rı .* Aş ı iş konu olmak. * Açı apaçı belli. ş * Kendisine aşyapı ı lmamı(bitki). na * Çalıgötürmek.

ı rı lı k aş k aş etmek k * hı vurmak. ş k. coş kunluk göstermek. aş mak * Bkz.* Bilinen. Aş ı lamak. ini * Beğ enilmeyecek bir davranı bir tutum karş nda kı ş . . zla aş olmayı meş olmaz k nca k * güçlü bir istek olmayı hiçbir ş elde edilemez. ı * Tanıklı gösterir davranı ş ğ ı ı ş . aş düş ka mek * âş olmak. sitem bildirir. aş n kı * Belli bir süreyi aş şötesine geçmiş mı . aş k göstermek inalı * ilgilenmek. Aş ı lama. nca ey aş olsun k * "Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranın. aş yapmak k * cinsel iliş bulunmak. oturulan yer. aş ma . ş an aş lama aş lamak * Bkz. * Sı gelince kullanı için saklanan yemeklik ş rası lmak eyler. * Kuş yuvası . bir tutumun çok beğ ş ı enildiğ bildirir. tanı tanıklı ma. * Aş iş mak i. * Çok. * Ev. * Benzerlerinden üstün. dını ı aş iret aş iyan * Oymak. fazla. zahire. tanık olan. * Aş sevgi ve bağlıduygusu. aş ncı kı lı k * Birey ve evrenseli birleş tirmeye çalı ahlâkî nitelikli Amerikan felsefesi. ı sı nama. ı k aş gelmek ka * bir ş yapmak için büyük bir istek duymak. tanığ belli etmek. seviş kide mek. aşk lı * Aş yapmak için hazı rlanan ve saklanan ş eyler. sevi. * Derviş arası selâm sözü olarak kullanı ler nda lı r. mesken. dı aş k inalı * Birbirini bilme. * Dövüldükten sonra savrularak temizlenen ve kurutulan buğ day. coş eyi mak.

* Aş dağ ure ı tmaya yarayan süslü kap. * Aş iş yaptı mak ini rmak. onun tutumuna göre davrandı nı n. i nı aş urelik * Aş yapmada kullanı ure lan. -at. binme. . * Atgillerden. it at binenin (veya iş bilenin). açısaçıkadı kokot. ı ma lan * Satrançta. aş günü ure * Aş urenin piş irildiğMuharrem ayın onuncu günü. aş fiş na ne * Gizli dost. i nı ş ı at binicisine göre kiş ner * insanları baş nda bulunan kiş etkisi altı kalarak.* Yüksek. sivri köş yuva. leri ekerle kaynatarak yapı bir tür tatlı lan . ları inin nda kları anlatı r. aş ayı ure * Muharrem ayı . aş üfte aş üftelik -at at anası * Bkz. her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş . sona ermek. * Aş olma durumu. uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanı geçmek. * Görünmeden kaçmak. kuru yemiş ş day. *İ simden isim türeten ek (Arapça çokluk eki): gidiş gelir-at vb. * (erkek hayvan) Diş isiyle çiftleş mek. * Aşrmak iş tı i. at baş(beraber) gitmek ı * eş durumda olmak. * Gizli dostluk. kı kuş n lı ananı ç * her ş onu gereğgibi kullanması bilene yakır. aş na * Aş ina. üfte At at * Astatin'in kı saltması . atlar anası . lan eli aşrma tı aşrmak tı aş ure * Buğ nohut gibi taneleri. ey. k k n. yük çekme veya taş gibi hizmetlerde kullanı memeli hayvan. na * (süre) Geçmek. bitmek. * Oynak. aş oz * Ahş gemilerin omurgaların uzunluğ ve iki yanı borda kaplamaların en dar yüzünü ap nı unca nda nı yerleş tirmek için açı keskin.

meydan olur (bulunur). at koş turacak kadar * pek geniş . k at izi it izine karı ş mak * iyiyi kötüden ayı ramayacak kadar bir karıklıortaya çı ş k ı kmak. uların ldı ı at meydanı * At veya at arabaları uların yapı ğyer. * Çevresinde olup bitenleri iyi algı layamama. geniş yapraklı . at koş turmak * çok genişalabildiğ rahat hareket edilebilecek yer ve ortam yaratmak. at hı zı rsı gibi * kı kı lı yafeti ve tutumu güven vermeyen (adam). at kestanesigiller * İ çeneklilerden. i i at pazarı eş osurtmuyoruz! nda ek * söyleneni dinlemeyene söylenen bir uyarma sözü. plâka gibi göğ takı ş için) pek büyük. veya bulmak. çiçekleri kokulu bir ağ (Aesculus aç hippocastanum). koş nı ldı ı at nalı kadar * (niş madalya. p * Sirklerde veya eğ lence yerlerinde. . at oynatmak * atla hüner göstermek. at donu at gibi * vücudu iri yarı (kadı olan n). ine at meydanı * at koş nı yapı ğmeydan. at olmaz (bulunmaz) * gerekli ş artlar her zaman bir arada bulunmaz. 15 ile 30 m yükseklikte. * Bu ağ n kestaneye benzeyen yemiş acı i. * yarı ş mak. at çalı ktan sonra ahın kapını ndı rı sı kapamak * iş ten geçtikten sonra önlem almaya kalkı iş ş mak. değ erlendirememe. an. at kestanesi * At kestanesigillerden. at çevirmek * geri döndürmek.at cambazı * At alısatan kimse. * bildiğve istediğgibi davranmak. örneğat kestanesi olan bir bitki familyası ki i . se lan eyler at olur. elmas. meydan olmaz (bulunmaz). at gözlüğ ü * Atlarıkoş takı nda. at üstünde hünerlerini gösteren kimse. göz hizası bulunan korumalı n um mı nda k. n . at sineğ i * Atıtüyünün rengi. sabit fikirlilik.

atavizm. iş kalma. k. yapmak. ata et. pederş ahîlik. sır ve domuzlarıbacak ve ğ ı n kuyruk araları yaş nda ayan. yalancı . * Eskiden Rus Kazaklarıbaş una verilen unvan. atak atak yapmak * akıyapmak. kması atadan babadan görmek * gelenek hâlinde eskiden beri bilmek. i atabek atabey * Bkz. * Saldı. e lan. i. rı rı . ahî. meydan yok * yapacak güç var.* Çift kanatlı lardan. * İsizlik. özellikle Selçuklularda ş ehzadelerin eğ veya bağ z olarak bir eyaletin itimi ı msı yönetimi ile görevli vezir. * Eski Türk devletlerinde. atacı lı k * Uzaklarda bulunan ve birçok kuş aktan beri görünmeyen birtakı özelliklerin yeni bir kuş birden m akta ortaya çı . atabey. atak * Düş üncesizce her işatı cür'etkâr. * Atamak iş tayin. hamle. kanatları u büyük ve küt. n buğ atalı k atama . pederş patriarkal. uygulamak. * Tembellik. iş ş siz lemezlik. atamak ataman * Birini bir göreve getirmek. * Atı akı lı m. davranı cür'et. * Dedelerden ve büyük babalardan her biri. * Soyda temel olarak babayı ve ailede çocukları alan baba soyuna mal eden topluluk düzeni. tayin etmek. eklem bacaklı sinek türü (Hippobosca equina). saldışhücum. bir at var. ataerki ataerkil * Ataerki temeline dayanan. ama kullanma imkânı yok. * Ataya yakır davranı babalı ş ı ş . n. uzunluğ 8 mm kadar olan. atı yapmak. n lı m ataklı k atalet * Atak olanıdurumu veya atakça iş n . ş . at. ite ot vermek * bir işters yapmak. ataya çekme. ata * Baba. * Geveze.

ya u vanca karşda ilgisizlik. at sergileri gibi çalı inde lan uları ş malar. egemenliğ kişözgürlüğ çağ olmayı i. Atatürkçü * Atatürkçülük yanlı olan (kimse). atanmak * Bir göreve getirilmek. * Bu ilkeye bağlı lı k. atari atarkanal atasözü * Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş oyun türü. daş amaçlayan. Atsan atı lmaz. . lmaz ataş ataş e * Bir elçiliğ bağ uzman. satsan satı vb. tayin edilme. tayin edilmek. uygulamalar ve ilkeler bütünü. sı Atatürkçülük * Atatürk'ün düş ve uygulamaları kaynaklanan. akla. atanma yapmak * tayin etmek. * Uzun deneme ve gözlemlere dayanı söylenmiş halka mal olmuş darbı larak ve söz. rı * Soy at yetiş tiricisi. birbiri ile uyumlu amaçlar. ı atardamar * Kalbin sağ ncından akciğ karı ğ ı erlere. evrensel ağ klı e ı . elçilik uzmanı e lı . lı kla atavizm atbalı ğ ı atçı atçı lı k * Soy at yetiş tiriciliğ yapı at koş .atanma * Bir göreve getirilme. enin ğ ı * Tutacak. atavik * Atacı ilgili. i ünü. ı er ı yan ş iryan. bir * Spermayı idrar yoluna salan iki kanal. sol karı ğ ncından vücudun diğ bölümlerine kan taş damar. ataraksiya * Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarı lmayan ruh dinginliğ acı olduğ kadar kı i. ataş elik * Ataş olma durumu veya makamı e . Kemalist. bilime ve gerçeğ dayanan. * Ataş görev yaptı yer. ate * Atacı lı k. * Su aygı. mesel: Ayağ yorganı ı nı na göre uzat. Türk Devleti'nin bağ zlıve bütünlüğ millî ünce ndan ı k msı ünü. geleceğ rlı e yönelik.

kı p ı na ateş böceğ i * Kıkanatlı n lardan. atölye. * Tanrı maz. ı * Yanı cisimlerin tutuş yla beliren ı ve ık. ateş almaya mı geldin? * uğ ğyerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenir. coş acele davranmak. * (ateş silâh) patlamak. tma irme lan * Patlayı silâhlarıatı . cı ması sı ş ı * Tutuş olan cisim. * Coş kunluk. muş * Isı veya piş için kullanı yer veya araç. atelye aterina ateş * Bkz. hı hı rs. ateh * Bunama. * Tehlike. rmı. felâket. li * telâş lanmak. acı . heyecanlanmak. acele etmek. öfkelenmek. örneğateş i böceğolan böcekler takı . cı n lması * Vücut ısı sı. kta ş ı i ateş böcekleri * Kıkanatlı n lardan. atefleksiyon * Döl yatağ n biçiminin bozulması ı nı . k. * Büyük üzüntü. * Kı zı renginde olan. alev * Öfke. ateş basmak * kı zarmak. önüne geçilemez. k k ateh getirmek * bunamak. ateist ateizm * Tanrı mazlı tanı k. tehlikeli bir durum almak. sılı baş kan yürümek. ateş almak * yanmak.* Ateist. tanı ateş açmak * ateşsilâhla mermi atmaya baş li lamak. ateş ğ balı ı * Sardalye. od. nç. bunaklı ihtiyarlıyüzünden alıduruma gelme. radı ı ateş bacayı (veya saçağ sarmak ı ) * bir olay. i mı ateş kmak çı . tutuş mak. mak. * Gümüş ğ balı. karanlı ıldama özelliğolan böcek (Lampyris noctiluca).

ateş ğ kayı ı * Ateş ğavlamak için kullanı ve içinde ate ş lan kayı balı ı lan yakı k. ateş püskürmek *ş iddetli. * (sonradan) çok çalı hareketli ve becerikli olmak. ateş kesmek * ateşsilâhlarla yapı atı son vermek. ş kan * kı rmı. pkı zı ateş yanmak gibi * ateş i yükselmek. cı ateş gibi * çok sı cak. ateş pahası * Çok pahalı . öfkeli konuş mak. n lan taş mak lan kayı ateş kesilmek * çok kı n davranı zgı ş larda bulunmak. in * Çok canlı . * Yangısöndürmede kullanı tulumbayı ı için kullanı büyük ve geniş k. in ateş olmayan yerden duman çı kmaz * küçük de olsa birtakı belirtilerin önemli olaylara iş olduğ anlatı m aret unu r.* Bkz. ateş hattı * Savaş en ilerideki birliklerin ellerindeki silâhlarla ateş ta açabilecekleri hat. çalı ve becerikli. becerikli. * çok öfkeli olmak. ateş parçası * Ateş bir bölümü. yangıçı n kmak. * zeki. bu ateş üstünden in atlamak ve çevresinde oynamak yolu ile kutlanan bir önceki gecesi. man lmı içi . ateş etmek * ateşsilâhlarla mermi atmak. ateş gemisi * Eski çağ larda düş gemilerini yakmak için özel bir biçimde yapı ş yakı maddelerle dolu gemi. çalı ş kan. ateş rmısı kı zı renginde çiçekler açan bir süs bitkisi (Salvia splendens). meydanlarda ateş yakmak. ş kan. li lan ş a ateş rmısı kı zı * Yanan ateş rengi. ateş saçmak . ateş püskürmek. hareketli. ateş tüğ yeri yakar düş ü * bir acı onu çekenden baş tam anlayamaz veya aynı yı kası ölçüde üzülemez. ateş çiçeğ i * Ballı babagillerden. ateş cirmi kadar yer yakar olsa * hasmıpek önemsenmediğ anlatı n ini r. li ateş gecesi * Hristiyanlarda 24 Hazirana rastlayan Yahya yortusunun. * Çok yaramaz (çocuk).

* bir ülkeyi savaş sokarak veya kargaşve karıklıyaratarak sıntı yıma uğ a a ş k ı kı ve kı ratmak. ateş dı yağ rmak * ateşsilâhlarla aralı z mermi atmak. * Osmanlı ş larda enlikler için donanma fiş eklerini hazı rlayan kimse. ateş in * Ateş coş li. li ksı * çevresindekilere ağ sözler söylemek.* çok kı zmak. ateşbaş vurmak i ı na * çok öfkelenmek. ı r ateş ! ateş baz * ateş etmek için verilen komut. kun. ateş atmak e * bile bile çok tehlikeli bir işgiriş e mek. ateş çilik * Ateş çinin iş i. i mek a ateş vursa duman vermez e * pek cimri olanlar için söylenir. ateş vermek * tutuş turmak. ateş vurmak e * bir yemeğpiş üzere ocağ koymak. * aş telâş ve sıntı düş ı rı a kı ya ürmek. kundak sokmak. çok öfkelenmek. ateş dayanı e klı * aş ıdan zarar görmeyen. soba gibi yerlerde kullanı ateşdayanı tuğ lan. sinirlenmek. i ateşuyandı i rmak * sönmek üzere olan ateş i canlandı rmak. lokomotif gibi ateş iş le leyen yerlerde ocaklara kömür atı ateş sürekli yanması sağ p in nı layan ateş çi kimse. ı sı rı ateş tutmak e * az ıtmak. e klı la. ateşçı i kmak (veya yükselmek) * (hasta için) vücut ısı andan çok artmak. sı olağ ateşdüş i mek * (hasta için) ateşgeçmek veya azalmak. coş mak. le * Fabrika. li ateş vermek e * ateş içine sokmak. . ateş lası tuğ * Ocak. * Ateş hüner gösteren oyuncu. sı * üzerine ateş silâhla mermi atmak. vapur. * bir yeri kasten yakmak.

bı ş ma. ateş lenme * Ateş lenmek iş i. ateş kes * Savaş iki kuvvetin karş klı an ı olarak savaşdurdurması rakı mütareke. ateş barut bir yerde durmaz le * biri kı biri erkek iki gencin bir yerde yalnıbaş na kalmaların sakı olduğ anlatmak için z. yanmayı yı azaltmak. lan ateş li * Ateşolan. ş kı ateş lendirme * Ateş lendirmek iş i. heveslendirmek. ateş lenmek * Ateş lemek iş konu olmak. * Cinsel istekleri güçlü olan. ateş leyici * Ateş niteliğolan. cı * Kı rtmak. li ateş letme * Ateş letmek iş i. le raş ateş leme * Ateş lemek iş i. un bir . ş ş kı iddetlendirmek. kış zı mak. ine * Vücut ısı sı artmak. i * Coş coş kun. ateş letmek * Ateş lemek iş yaptı ini rmak. * Top. coş kulu. ateş lemek * Tutuş turmak. kı rtmak. lı ı . tüfek gibi patlayı maddeleri patlatmak. hararetli hararetli. yakmak. z ları nı ncalı unu söylenir. ateş ateş li li * Yoğ ve heyecanlı biçimde. ş iddetlenmek.ateş (veya nârı yanmak ine na) * bir kimse yüzünden zarara uğ ramak. ateş oynamak le * pek tehlikeli bir iş uğ mak. ateş almak ini * yüksek vücut ısı düş sını ürmek. ateş lendirmek * Coş turmak. leme i * Patlayı maddeleri ateş cı lemekte kullanı cihaz. ateş içinde ler * (hasta) çok ateş bir durumda. turucu. * Coş mak. i * acı. * derece ile ateşölçmek.

attını yi an ğ vuran kimse. yilik. * Ateş lan veya konulan yer. inayet. ateş lan * Yalancı uydurmacı lı k. kayra. yükleyerek. üzüntü veren. eş içine alan. * Mal ederek. * Atları ekleri ve zebraları . lütuf. * Atı ş lan. i. liş * İ bağ. ı ş * Karş k beklemeden gösterilen sevgi. * İ kili bulma. ihsan. cı ile ateş lik ateş lilik * Ateş olma durumu. yüklemek. ı lı * Süt veya yoğ çalkamaya yarar küçük yayı urt k. yakı atgiller atı Üsküdar'ı alan geçti * fı n kaçılıartıyapı bir ş kalmadını rsatı rı p k lacak ey ğ anlatı ı r. li ateş perest * Ateş tapan. atı cı * İ niş alan. ı * Yalancı lsış uydurup söyleyen. atısu k * Evlerde. atılı cı k atı f atı fet atı k atı k atıkâğ k ı t * Kâğ iş sürecinden veya kullanı ı leme t. iş yerlerinde kullanı mdan dolayı kirlenen ve bina dına sevkedilen pis su. . sıntıdurum. ası z eyler * Atı olma durumu.ateş silâh li * Patlayı madde aracı mermi atan top. lı k. lmı atı . e ateş gömlek ten * acı . * Yöneltme. dayanı lmaz. kı lı atfen atfetme * Atfetmek işisnat. isnat etmek. i * Yöneltmek. tek parmaklı memeliler familyası . mdan sonra arta kalan ve kâğ veya karton üretiminde ve kâğ ı t ı t hamuru yapı nda tekrar kullanı kâğ veya karton parçaları mı lan ı t . ş ı atı l . tüfek gibi silâh. çevirme. atfetmek * Bir işveya bir sözü bir kimseye mal etmek. cı * Bazı li silâhlar kullanarak yapı spor. çevirmek.

u. iş yaramaz. * Bir ş doğ birden gitmek. çarpı ş . süreduran. lı m atı lı ş atı lma atı lmak * Atı işveya biçimi. lgan atı lı m * İ atı atı iş leri lma. eye ru ş ta * Bir iş giriş baş e mek. atı lgan * Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan. savlet. hallaç. * Atmak iş konu olmak. ş * Etkisiz. * Silâhı doldurmaya yetecek veya en az bir atı yapabilecek barut miktarı m . atı ş * Atmak işveya biçimi. atı lmak i lma. * Atı iş lmak i. i * Bir silâhımermisini amaca ulaşrmak için gereken iş bilgi. atı mcı * Pamuğ yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma. lamak. n tı ve * (kalp. hücum etmek. atı yapan. hücum. yla lan lı ş * Durumunu geliş tirme gücü gösteren. atı k lganlı * Atı olma durumu. lma i. * Giriş ken. * Sayı kazanmak amacı yapı atı . * Atmak iş i. . ditme iş yapan kimse. * abartmalı konuş mak. * İsiz. birden bir davranı bulunmak. nabıiçin) Vuruş z . * Hı ilerleme. hamle. * Konuş yazacak söz veya bilgi. ine * Saldı rmak.* Tembel. aylak. acak. * Atı bir ş gidebildiğuzaklı lan eyin i k. atı lı mcı atı m atı ölümü arpadan olsun n * çok sevilen bir ş yapı ey lı veya sevilen bir yiyecek yenilirken sonuç kötü de olsa katlanı ı anlatı rken lacağ nı r. atı (veya atmak) tutmak p * bir kimse veya bir ş için kötü konuş ey mak. atı sağ kazı bağ nı lam ğ a lamak * eş ini sağ kazı bağ eğ lam ğ a lamak. zla * Herhangi bir konuda ilerleme çabası . e * Bkz. hamle. ini atı lı mcı k atı k mlı * Atı nıişhallaçlı mcın i. k. hamleci. * Patlamak.

atı rmak ş tı * Acele olarak yemek veya içmek. * Saz ş airlerinin deyiş tartı le ş maları . belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düş ürmek amacı karşklı yla ı deyiş lı söylemek. * Kendisine dargıolan bir kimseye barıkmıgibi söz söylemek. veya beton destek. rta nan * Bazı n ayakkabı nda ve çocuk patiklerinde ayağ üstünden geçen. n ş ş ı * Saz ş airleri.atıyeri ş atı ş ma * Silâh atma alı rmaları lan yer. çeviklik. sı atkuyruğ u . * Dokuma tezgâhları mekikle enine atı iplik. atı ş mak atı rma ş tı atı rma yeri ş tı * Ayaküstü yemek yenilen yer. atkı lı * Atkı olan. atkı * Soğ a karşomuzlara. argaçlamak. atik atik atik tetik atiklik * Çabukluk. üst eş ik. argaç. baş sı veya boyna alı örtü. * Kapı pencerelerin yapı nda üst tarafa konan ağ taş ve mı aç. * Atı rmak iş ş tı i. poligon. yandan iliklenen ince uzun parça. atı rmalı ş tı k * Atı rmaya yarayan. çevik. * Çabuk davranan. kadı ları ı n * Büyük yaba. * Çabuk hareket edebilen. * Ağ kavgası ı z etmek. ş tı ati * Gelecek. eski zamanla ilgili. çevik. uğ ı a. * Eski. * (yağ veya kar) Serpiş mur tirmek. nda lan * Dokumacı mekikle enine atı iplik kumaş en ipliğ lı kta lan ı n i. ş tı yapı * Atı ş iş mak i. atkı iplik atkı lama atkı lamak * Dokuma tezgâhları mekikle atkı nda atmak. * Atkı lamak iş i.

* Çocukları atlama oyunu. yazı yazma. * (bası Haberi zamanı verememek veya diğ gazetelerden öğ nda) nda er renmek.70'e ayarlanabilen ve atlamalar için kullanı beden eğ i lan itimi aracı . * Okuma. * Yanı lmak.* Atkuyruğ ugillerden. lan atlama taş ı * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlangı p . kök sapı ömürlü olan. rakı * Sıfı nıokumadan geçmek. aldanmak. * Binmek. ayaküstü gelecek biçimde kendini bı rakmak. ara bozanlıetmek. atlangı ç * Suyu geçerken üzerine basıatlamak için konulan büyük taşatlama taş p . atlanma * Atlanmak iş i. atlamak * Bir engeli sı çrayarak veya fı rlayarak aş mak. . atlama tahtası * Daha iyi bir duruma geçmek için araç olarak kullanı yer veya kimse. ı . inmek. ç. atlama * Atlamak iş i. * Yüksek bir yerden alçak bir yere. * Bu biçimde en uzağ atlamak veya en yükseğaş amacı yarılan atletizm dalı a i mak yla ş ı . n atlambaç atlandı rma * Atlandı iş rmak i. atlanı lma * Atlanı iş lmak i. * Belirli bir yerden gerilip hıalarak yapı sı z lan çrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aş ı rma. sayı sayma gibi iş lerde bazı bölümleri bı p geçmek. daha çok nemli yerlerde yetiş ve ilâç olarak kullanı bir en lan bitki (Equisetum arvense). atlama taşyapmak ı * daha iyi bir yere geçmek için bir durumu veya bir kimseyi araç olarak kullanmak. atlanı lmak * Atlanmak. * Çı kmak. zları nı ların na rı raktı saç atkuyruğ ugiller * Eğ otugillerden. örneğatkuyruğ olan bir bitki familyası relti i u . * Genç kı n saçları baş nıarkası toplayarak uç bölümünü kaldıp serbest bı kları biçimi. atla arpayı dövüş türmek (veya dalaşrmak) tı * fesat karı rmak. atlandı rmak * Ata bindirmek veya binecek at vermek. atlama beygiri * Yüksekliğ1. ş tı k atladı Genç Osman! geçti * bir iş bittiğ veya tehlikenin atlatı ğ anlatı in ini ldını ı r.

raş atlet fanilâsı * Kolsuz erkek fanilâsı . nda atlar tepiş arada eş ir. nı atlatı lma * Atlatı iş lmak i. ş muş atlas çiçeğ i * Uzun ve sarkıyapraklı k . atletik * Atletleri ilgilendiren. atlar nallanı kurbağ ayak uzatmaz rken alar * küçükler büyüklerin yanı hadlerini bilmelidir. atlatı lmak * Atlatmak iş lmak veya bu iş konu olmak. * istekle. atlas çiçeğ igiller * Kaktüsgiller. * Aldatmak. i yapı e atlatma * Atlatmak iş i. tarih gibi konularda toplu bilgi ile vermek için bir araya getirilmiş rafya haritaları coğ derlemesi. parlak kı zı rmı çiçekler açan kaktüs. * (bası Baş ilgililerden önce bir haberin yayı nda) ka mlanması sağ nı lamak. * Bir konuyu açı klamak için hazı rlanmıresim veya levhalardan oluş kitap. erkeksi kadı n. atlaya zı playa * atlayarak. ş ması atlas atlas * Dünyanı bir ülkenin. isteyerek. * Savsaklamak. ekler ezilir * büyüklerin çatı ndan küçükler zarar görür. atlas kemiğ i * Boyun omurların üstten birincisi. bir bölgenin fiziksel ve siyasî coğ n. * Atlamak iş lmak. rafyası ekonomi. * Vücudu geliş . * Kötü bir durumu geçiş tirmek. biçimli.atlanmak atlanmak * Ata binmek veya at edinmek. atlet gibi. i yapı atlar anası * İ yarı ri . atlatmak * Atlamak iş yaptı ini rmak. * Yüzü parlak. * Savmak. atlet * Atletizmle uğ an kimse. miş . sıdokunmuş tür ipekli kumaş k bir .

din kardeş iyiz * söylediklerin hep yalan (veya abartma). tek u. * Kullanı lması gelenek hâline gelmiş ş kullanmaktan vazgeçmek. dı ya vermek. bir eyi * Çı karmak. atma Recep. çki * Bilmeden. ri nca atlı kovalarcası na * gereksiz yere acele ederek. tokat. i * Sözle sataş mak. farkı z. ı rlı rma baş yapı vücut çalı ı na lan ş maları . * Yazıveya banda alı ş metinden bazı lı nmıbir bölümleri çı karmak. ilgisini kesmek. eyleri) Hedefe iletmek. * (zaman bildiren tümleçlerle) Geri bı rakmak. ndayı atmaca * Kartalgillerden. tı * Koymak. çarpmak. * (sille. * Binek atı kullanan asker veya asker sıfı nı. tı *İ stenilmeyen bir ş kendi malı eyi olmaktan çı karmak. atlı nca karı * Yere dikilmiş eksen çerçevesinde döndürülen askı takıoyuncak atlar. tı rtı kuş * Sapan. ağ k kaldı ve atma gibi. dı ya çı ş arı karmak. * Örtmek. * Yerleş tirmek. * Uzatmak. ok gibi ş un. * Bir yerden baş bir yere taş ka ı mak. erini atmak . tirmeye yarayan koş atlama. çevikliğ yetenekleri geliş i. kabartmak. * Değ eksiltmek. atlı * Atı olan. * (kurş gülle. lı ç) * (top.den oluş bir bir lara lı an eğ lence aracı . bir kenara koymak. kı Vurmak.atletizm * Beden gücünü. atlı spor * At üzerinde yapı bütün sporları genel adı lan n . ilgisini kesip uzaklaşrmak. atlı nca karı * İ bir karı türü (Ponera grandis). * Yay ve tokmakla ditmek. * Bir cismi bir yöne doğ fı ru rlatmak. göndermek. * (bir kimseyi) Uzaklaşrmak. yı lmak veya yapık olduğ yerden ayrı rtı ş ı u lmak. * Kovmak. * Bir ş yere doğ bı eyi ru rakmak. süvari. ava alı rı ş labilen küçük bir yı cı (Accipiter nisus). * Yalan veya abartmalı söylemek. atma * Atmak iş i. * (yapı ş lmıkötü bir işbirine) Yüklemek. tüfek gibi silâhlar için) Patlatmak. * (kalp. ş arı * Patlayı maddelerle havaya uçurup yı cı kmak. söz * Çatlamak. uçaklar vb. * Ata binmiş kimse. nabıgibi kan dolaş ile ilgili organlar için) Vurmak. kestirerek söylemek. * İ içmek. z ı mı * (sıntı kı dolayıyla) Giyilen bir ş çı sı eyi karmak.

meni. *İ çinde yaş lan ve etkisinde kalı ortam. bı rakmak. artıbölünemez. * Hava yuvarı . yollamak. ı ı rlı atmosfer bası ncı * Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptı bası ğ nç. * Etkisi kaybolmak. atol atom parçacı k. bel. * Götürmek. er suyu. sperma. ması atom çağ ı * Atom enerjisinin insanlın hizmetine girdiğçağ ğ ı i . 76 cm uzunluğ nç lan. cevvî. gaz . * Birkaç türü birleş çeş kimyasal birleş ince itli ikleri (molekülleri). palavracı (kimse). * Haykı rmak. an elektron yüklü merkez bölümü.* (renk için) Solmak. atmasyoncu * Uydurmacı . bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluş turan * (eski Yunan filozofları göre) Gerçeğ son. palavra. atmasyon * Uydurma. unda ve tabanıcm 2 olan cı l va sütununun ağ ğ(l kg 33 gr). hava. sahiplenmek. inin n sı atom reaktörü * Nükleer parçalanma sonucu oluş enerjiyi kontrol etmekte kullanı düzen. na in k atom ağ ğ ı ı rlı * Herhangi bir atomun 16 sayı ile gösterilen oksijen atomuna göre ağ ğ sı ı ı rlı. * Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası yuvarı . bağ ı rmak. atom bombası * Atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu enerji oluş temeline dayanan bomba. * Söylemek. anı nan * Bası birimi olarak kullanı 150 C de deniz yüzeyinde. an lan . halka biçiminde adacı mercan ada. atmı k atmosfer * Erkeklerin cinsel organı salgı ndan lanan madde. atom enerjisi * Atom çekirdeklerinin parçalanması veya hafif atomlarıkaynaş ndan oluş büyük enerji. bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. ı atmosferik * Atmosferle ilgili. atom çekirdeğ i * Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle. n ile muş k. * Göndermek. * Mercanları bir araya toplanması oluş . ndan n ması an atom numarası * Bir atom çekirdeğ içinde bulunan protonları sayı. çevresinde elektronlar dolaş proton ve nötronlardan oluş pozitif an. alı ş mak. atmasyonculuk * Atmasyoncu olma durumu.

attı rma * Attı iş rmak i. atomculuk * Evrenin. denizde. * Bir hayvanıbir baş hayvanı n ka yemek için yakalaması . terileri oyalayı. atom sayı sı * Bir atom çekirdeğ içerisinde bulunan protonlarısayı. av * Atmak iş yaptı ini rmak. i eyler attan inip eş e binmek eğ * bulunduğ önemli görevden daha aş ı göreve alı u ağbir nmak. sı * Atomla ilgili. * Altı n kı n'ı saltması . heykel sanatları uğ anlarıçalı ğyer. iş ları yla raş n şı tı lik. karı p lan * Atomla ilgili olan. ilgi çekici gösteri. atsan atı lmaz. aktar. atölye resmi * Bir iş ayrı ları gösteren ve atölyede yapı sı nda kullanı 1/1 ölçüdeki teknik resim. bölünmez parçalarıkümelenmesinden oluş unu ileri süren öğ n tuğ reti. inin n sı atomal * Atomlarla ilgili olan. attı tı kadar olamamak ğ rnak ı * bir kimsenin sözü edilenden daha değ ersiz olduğ anlatmak için kullanı unu lı r. gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama iş i. attı rmak Au aut geçmesi. attar * Bkz. * Top oyunları topun karştakı oyuncuların vuruş oyun alanın veya kale çizgisinin arkası nda ı m nı uyla nı na * Karada. . atomcu * Atomculuk yanlı (kimse).atom santrali * Atomdan yararlanarak enerji elde eden fabrika. eğ cı lendirici. ton ve makam temeline bağ kalmadan oluş ğ na ı lı turulan (beste). in ntı nı m rası lan atraksiyon * Gazino gibi yerlerde yapı müş lan. * Yeni bir bestecilik çırı göre. atropin * Güzelavrat otundan çı lıhekimlikte kullanı zehirli bir ilâç. satsan satı lmaz * işyaramadı veya sıntı e ğ ı kı verdiğhâlde vazgeçilemeyen ş ve kimseler için söylenir. atomik atonal atölye * Zanaatçı n veya resim.

av köpeğ i * Tazı . avadancı * Eski Osmanlı sarayı bir sıf hademe. k avangart * Öncü. bir aracı i onarmak için kullanı alet takı . aptal. avanağ uygun düş biçimde. lan mı aval * Ticarî senetlerde. aptal aptal. ödemeden sorumlu olanları ödememesi hâlinde üçüncü bir kiş alacaklı senet n inin lara bedelini ödeyeceğ iliş verdiğgüvence. avanakça davranı ş . lı n ş ı ava çı kmak * avlanmak için gitmek. tı av kuş u * Avlanı kuş lan . * Kolaylı kandılabilen veya aldatı kla rı labilen. . nda nı avadanlı k * Bir işyapmak. * Halk. avanak gibi davranmak. iş türe-v vb. av yasağ ı * Yı av dönemi dında kalan zamanda konulan yasak. na-v. bön. ğ ı aval aval avam * Aptal bir biçimde. av mevsimi * Av dönemi. kendisinden yararlanı kimse. öd-ev. le-v. a en avanak avanakça avanaklı k * Avanak olma durumu. kopoy. ine kin i aval * Saflı sersemlik derecesine varan (kimse). * Tuzağ düş a ürülen. iş . avanaklıetmek k * aptallıetmek. * Halkıaş ı n ağtabakası . zağ gibi ava yardı lıetmeye alı rı ş ar mcı k ş lmıköpek. artı ey av dönemi * Av hayvanların avlanması bu amaçla kullanı av araçların kullanı nıserbest olduğ yı nı veya lan nı lmasın u lı n belirli bölümü. lan -av / -ev * Fiilden isim türeten ek: sı gör-ev. * Avanak gibi. . av avlanmı tav tavlanmı ş .* Bu yollarla yakalanan hayvan. ş * olan olmuşiş ten geçmiş k yapacak bir ş yok.

kâr. öndelik. .IX. çilik. peş ı na lmak lan inat. lı k.VI. avans almak * öndelik almak. . . beleş ten. * Bir geminin baş bir gemiden veya kıdan açı .avans * Alacağ sayı üzere önceden yapı ödeme. . yüzyı arası Moğ llar nda olistan'da VI. avantadan * bedavadan. macera. emek vermeden sağ ğkazanç. avantaj * Üstünlük sağ layan ş yarar. stan ayan * III. avantajsı z * Yarar sağ lamayan. beleş bedavacı karcı çi. yüzyı arası Orta Avrupa'da yaş ş llar nda amıhalk. ladı ı avantacı * Çı . ka yı lması * Kıya dayanı sandalıaçı yı larak n lması kürekçilere verilen komut. avantacı lı k * Çı lı beleş bedavacı karcı k. için * İe yaramaz. Avarca * Avarlarıkullandı dil. ey. avans vermek * öndelik vermek. Avar * Kuzeydoğ Kafkasya'da Dağ u ı Federe Cumhuriyeti'nde yaş halk. avaraya almak * o bölümün çalı nı ş ması durdurmak. avantür * Serüven. avantüriyer * Serüvene atı maceracı lan. yararlı (durum veya ş ey). avanta * Bir kimsenin. ş * Üzerinde döndüğ ve kendisini taş milden bağ z olarak çalı mekanizma. ü ı yan ı msı ş an avara avara avara kasnak iş lemek (veya dönmek) * hiçbir iş yaramadan boş e una. yararsı z. kötü. avans çekmek * öndelik çekmek. avantajlı * Yarar sağ layan. n ğ ı avare .

siz ı boş mak. avare olmak * iş güçsüz dolaş siz mak. baş . lan avcı lı k * Avcı olma durumu veya iş i. sonraları sürekli olarak halktan toplanan vergi. nda avcı hattı * Savaş düş ta mana doğ dağ ru ı ön safta ilerleyen asker topluluğ larak u. aylak dolaş siz. tümsekler. aylaklı ş ı boş k. mek avareleş mek * Aylaklıetmek. avazı ktı kadar çı ğ ı * çok yüksek sesle. avcı etmek lı k * avlanma ile uğ mak. tanı kimse. ı * Yüksek ses. nara. engeller. yüzey biçimleri. avcı * Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse.* İsiz. baş . * Kazalar. * Engebeler. aylak. parlak zehirli bir bitki (Adonis). avcı ı uçağ * Düş uçakları düş man nı ürmek için kullanı uçak. * Osmanlı önceleri yalnıolağ larda z anüstü durumlarda. ü * Çeş sebeplerle dayanı lını esnekliğ kaybetmiş itli klı ı ve ğ ini yapağve yün. lara * Baş hayvanları ka yakalamakta usta olan (hayvan). k avarelik avarı z * İsizlik. avareleş me * Avareleş durumu. * Avcı özgü olan. avarya avaz avaz avaz (bağ ı rmak) * var gücüyle bağ ı rmak. baş luk. tan avcı eri * Piyade mangası her ere verilen ad. belâlar. kokusuz. baş luk. ise * Bir deniz yolculuğ unda geminin veya yükünün gördüğ zarar. * Bir ş büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çı eyi karan. avare etmek * bir kimseyi iş inden alı koymak. ş siz ı boş ı boş avare dolaş mak * iş iş güçsüz. iş güçsüz. raş . avcı otu * Düğ çiçeğ ün igillerden.

farkı avgı n * Duvarda suyun geçmesi için bı lan delik veya üstü kapalı yolu. * (genellikle Musevîler için) İ dinine dönmüş slâm olan. * Voleybolda karşoyuncularıboş raktı ve yetiş ı n bı ğ ı emeyeceğyere topu yavaş indirip sayı i ça alma. acı avlak avlama * Avlamak iş i. na * Tavana ası ş lan. diri * Tuzağ düş a ürmek. unu avcunun içi gibi bilmek * (bir yeri. * Yardakçı lar. avlanmak * Avı olan yer. avlanma * Avlanmak iş i. çiçekli bir süs ağ (Yucca glosiosa). billûr. avcunun içine almak * bir kimseyi baskı etkisi altı almak. Amerika'dan dünyanıher yanı yayı ş n na lmıolan. bir ş çok iyi ve ayrı lı eyi) ntıolarak bilmek. avlamak * Bir avı veya ölü olarak ele geçirmek. avdet etmek * dönmek. cam veya metal süslü aydı nlatma aracı . lâmbalı . avize biçiminde sarkı iri ve beyaz k. geri gelmek. amdanlı . avize ağ acı * Zambakgillerden. ve na avdet * Dönüşgeri gelme. in avcunu yalamak * umduğ ele geçirememek. çok .avcu kaş ı nmak * halk inanına göre eline bir yerden para geçeceğanlaş ş ı i ı lmak. avcuna saymak * peş olarak ödemek. rakı su avisto avize * Ödenmesi gereken poliçelere yazı ve "görüldüğ lan ünde" anlamı gelen bir terim. kurnazlı kandı kla rmak. * Sayı . . av yeri. avcunun içinde tutmak * ona istediğ yaptı ini racak güçte olmak. avdetî avene averaj * Ortalama.

nları kları avret * Ut yeri. Avrupa ile ilgili (olan). * Yarı yumulmuş alacağmiktar. Afş ar. eş * Avlatmak iş yaptı ini rma. en n Avrupaî * Avrupalı vergi. para istemek. nda k. ava çı kmak. * Elin yarı yumulmuş durumu. m avuç avuç * Her defası bir avuç. * Karı . Avrupalı gibi. . * Avuçlayarak. ndan * Avrupa'ya özgü olan. düş ve davranı batı daş ünce ş ta ölçülerinde bulunma. Avrupa halkı olan kimse. ine * Ava gitmek. laş Avrupalı mak laş * Avrupalı n düş ları ünce. * Amerikan armudu (Persea americana). avlatma avlatmak * Avlanmak iş yaptı ini rmak. yardı istemek. Avş ar avuç * Bkz. lara lara lar Avrupalı * Avrupa'da yaş ayan. elin ı avuç (veya el) açmak * dilenmek. avlu avokado avrat * Bir yapın veya yapı nı grubunun ortası kalan üstü açı duvarla çevrili alan.* Avlamak iş konu olmak. ş antı nı Avrupalı lı k * Çağ olma. avrat pazarı * Cariyelerin satı ğpazar. Avrupalı ma laş * Avrupalı mak. pek çok. * Elin iç tarafı . Avrupa kayı nı * Avrupa'da yetiş bir kayıtürü. nda * (para için) Bol bol. ldı ı * Kadı n öteberi sattı pazar yeri. davranıve yaş ları benimsemek. * Kadı n. avuç dolusu . Avrupalı benzer. av için dolaş mak.

mahkemelerde. avurt * Yanağ ağ boş u hizası gelen bölümü. teselli. sıntı kı lardan uzaklaş mak. avundurmak * Oyalanması sağ nı lamak. * Acını sı hafifletmek.* (para için) Pek çok. * Avukatı yaptı iş n ğ . luğ iş avurt ünsüzü . * Bir ş uğ arak acını eyle raş sı unutmak. avurt şirmek iş * yanağ iç tarafı ı n ndaki boş u su veya havayla doldurup şkin duruma getirmek. ı * Gereksiz. avunç * Acın hafiflemesi veya unutulması nı . avunma avunmak * Avunmak iş teselli. i. avuç içi * Elin parmak dipleri ile bilek arası ndaki iç bölümü. avukat * Hak ve yasa iş lerinde isteyenlere yol göstermeyi. müteselli olmak. avuçla almak. *İ nsanı avutan ş teselli. avuntu avurdu avurduna geçmek * çok zayı flamak. taş yan * Gerekmediğhâlde baş nısavunması üstlenen kimse. yetinmek. avuçlama * Avuçlamak iş i. acını sı unutturmak. avuç içi kadar * pek küçük. dar (yer). i kasın nı avukat tutmak * adlî iş lemleri gereğ yerine getirmek için bir avukata vekâletname verip onu görevli kı ince lmak. teselli etmek. boş savunma. avukatlı k * Avukat mesleğ i. avundurma * Avundurmak iş i. korumayı meslek edinen ve bunun için yasanıgerektirdiğş n i artları ı kimse. * (hayvan) Gebe kalmak. teselli bulmak. avuntu. ı ı luğ n z na avurt satmak (veya avurt zavurt etmek) * beceremeyeceğş i eyleri becerebilecekmiş konuş gibi mak. * Oyalanmak. avuçlamak * Avuçla kavramak. * korkutucu büyük sözler söylemek. devlet dairelerinde baş kaların hakkı nı nı aramayı . ey.

hale. fat ay ağ ı lı * Ayı aylası n . Avusturyalı * Avusturya kökenli olan (kimse). r. kamer. * Çalı satmak. erkeğ kuyruğ lir biçiminde ve çok süslü bir Avustralya kuş (Maenura superba). i. a a ndan an ndan bal. nda * Bir ayıherhangi bir gününden ertesi ayıaynı n n gününe kadar geçen veya yaklaş 30 gün olarak kabul ı k edilen süre. ı nı * Yı on iki bölümünden her biri. açı ey k. * (bir kimsenin acını sıntınıYatı rmak. al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. avurtlama * Avurtlamak iş i. fladı ı avurtlu * Çalı satan. sı veya kı sı) ş tı * Oyalamak. bel. * Avutulmak iş i. m Avustralya kara tavuğ u * Serçegillerden. -ay / -ey. avutucu avutulma avutulmak * Avutmak iş konu olmak. teselli etmek. ay aydı hesap belli n. m avurtları çökmek (veya avurtları birbirine geçmek) * çok zayı ğyüzünden belli olmak. ay -ay / -ey * Birdenbire duyulan acı rı ş ı ürkme veya sevinç anlatı . yüksekten atan. dene-y. yapa-y vb. düz-ey. * anlaş ı lmayacak bir ş yok. * Avutan. ine Ay * Yer yuvarlağ n uydusu olan gök cismi.* Dil ucunun ön damağ veya art damağ çarpması oluş ve dilin yanları akan ses: Dil. avurtlamak * Büyülenmek. el. yüz-ey vb. *İ simden isim türeten ek: kol-ay. avutma avutmak * Avutmak iş teselli. y * Fiilden isim ve sı türeten ek: ol-ay. teselli eden. inin u u Avustralyalı * Avustralya kökenli olan (kimse). lı n * Art arda gelen iki yeni ay arası geçen süre. ağ veya aş rma. . yüksekten atmak. gün-ey. dal. hesap ortada.

nda n ğ ı nlı ay modülü * Gözlem araçları içinde taş ay araşrmaları kullanı ve ay yüzüne yumuş iniş nı ı yan. ay ığ şı ı * Ayı yeryüzüne verdiğık. mehtap. ğ ı ü k ı na Akdeniz'de yaş bir balıtürü. ay evi ay gibi * Ayla. kemer balı (Mola mola). n Ay tutulması * Yer yuvarlağ n Güneş Ay arası girmesiyle. 3 m boyunda. teber. ay parçası . ay yı z ldı ay yı lı * Ayı on iki kez yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süre (354 gün 8 saat).ay balı ğ ı * Ay balıgillerden. n aya * Türk bayrağ ı ndaki ayça ve beşş yı zdan oluş simge. husuf. kta kta ay dönümü * Aybaş ı . ayan k ğ ı ğ ı ay balıgiller ğ ı * Kemikli balı takı nı çengel çeneliler alt takı na giren bir familya. inin * Genellikle vakit geçirmek için içi yenen kuru yemiş idi. kamer takvimi. kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan. ay parçası (gibi) * (kadıveya kıiçin) çok güzel. pervane balı. n ay karanlı ğ ı * Bulutlar arkası kalan ayıyaydı hafif aydı k. çeş ay dede * (çocuk dilinde) Ay. ay örümceğ i * Ay modülü. klar mın mı ay balta * Ağ yarı daire biçiminde olan balta. ay harmanlanmak * ayıçevresinde ayla oluş n mak. ınlı ldı ı muş . n i ş ı * Ayı dolunay durumundaki parlak durumu. geceyi açı geçirmek. tı için lan ak yapan araç. ay dedeye misafir olmak * gece açı yatmak. Ay'ıyer yuvarlağgölgesinde kalması ı nı ile na n ı . * Bkz. n z ay takvimi * Ayı gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. zı m ay çekirdeğ i * Ay çiçeğ tohumu. görünüş balıbaş benzeyen.

yolu düş mek. ayağ(veya ayakları ı ) suya ermek * bir gerçeğanlayarak aklı ı gelmek. * (hasta) iyi olmak. ayağile (veya kendi ayağile) gelmek ı ı * kendi isteğ gelmek veya emek çekilmeden elde edilmek. ayağyerden kesilmek ı * ayağyere değ olmak. ı ta ayağyürüten başr ı tı * halkıdüzen içinde çalı nı takiler sağ n ş ması baş lar. avuç içi.* Elin parmak dipleriyle bilek arası ndaki iç bölümü. * Yapraklarıdüz ve parlak bölümü. * saygı göstermek için oturma durumundan ayak üzeri durumuna geçmek. * telâş lanmak. ı mez * bir taş binip yaya yürümekten kurtulmak. iyileş mek. dikilmek. ayağ fı a rlamak * hı ayağ kalkmak. eyi ayağ bağ ı na olmak * (biri) bulunduğ yerden ayrı na veya yaptı işsürdürmesine engel olmak. ayağüzengide ı * hemen yola çı kmak üzere olan. ayağdüze basmak ı * güçlükleri yenerek ilerisinden korkmayacak bir duruma girmek. n ayağ düş a mek * işilgisiz ve yetkisiz kimseler karı e ş mak. ayağ(veya ayakları ı ) dolaş mak * yürürken telâş ayakları tan birbirine takı lmak. rcası * bağlanmak için yalvarmak. ayak tabanı . u lması ğ i ı ayağ bağ ı na vurmak * önüne bir engel çı karmak. ı ş ayağ (veya bacağ geçirmek ı na ı na) * aceleyle bir ş giymek. i baş na ayağalı ı ş (veya alı mak ş mamak) * bir yere sürekli gitmek (veya gitmemek). telâşkapı a lmak. ayağdüş ı mek * Bkz. heyecanlanmak. . zla a ayağ kaldı a rmak * telâş heyecana düş ve ürmek. ayağ kalkmak a * ayakları üzerinde durmak. iyle ayağuğ ı urlu * geldiğyere uğ getirdiğ inanı (kiş i ur ine lan i). ayağ (veya ayakları kapanmak ı na na) * alçalı na yalvarmak.

ş ı sa ayağ çağ ı na ı rmak * yanı gelmesini istemek. rı ma sı ı nı * alılan bir yere gitmekten kendini alamamak. ğ ı ı na * iş yapmakta olan birine engel olmak. rı ayağ alamamak ı nı * ağ veya uyuş dolayıyla ayağ oynatamamak. ayağ (veya ayakları) altı almak ı nı nı na * tek bacağ (veya bacakları) kırı üzerine oturmak. inde ayağ dolanmak (veya dolaş ı na mak) * baş na yapmayı kası tasarladı kötülük kendi baş gelmek. ayağ çekmek ı nı * sısıgittiğbir yere artıuğ k k i k ramaz olmak. na ayağ çelme takmak ı na * biri yürürken ayakları na ayak uzatı düş arası p ürmek. ı nı nı vıp ayağ (veya ayakları) öpeyim ı nı nı * yalvarım. na ayağ ip takmak ı na * bir kimseyi çekiş tirmek. ayağ gelmek ı na * alçak gönüllülük göstererek birinin yanı gelmek. ayağ kira istemek ı na * gelmeye nazlanmak. ayak iş lerini bı kmadan. ayağ gitmek ı na * alçak gönüllülük ederek veya saygı göstererek birinin yanı varmak. ayağ getirmek ı na * sı saygı ra. gitmeye üş enmek. ayağ donu yok. ayağ düş ı na mek * çok yalvarmak. yürümesine engel olmak. ş ı ayağ bağ ı nı lamak * engel olmak. yarı sevinçle söylenen söz. soğ su mu dökelim? ı cak na uk * ender gelen bir konuğ yarı a sitem. ilgiyi kesmek. ayağ sı su mu. na * emek çekilmeden elde edilmek. ı k * dikkat. ayağ üş ı enmemek na * hamarat olmak. * (birinin) iş yükselmesine engel olmak. fesleğ ister (veya takar) baş ı nda en ı na * yoksulluğ bakmayarak süs ve gösteriş una yapmak ister. . yorulmadan yapmak. gözetmeksizin birinin yanı gelmesini sağ na lamak.ayağ çabuk ı na * bir yere alılandan daha kı sürede gidip gelen. ayağ denk almak ı nı * baş nıkendisine yapması kaların ihtimali bulunan kötülüklere karşuyanıdavranmak.

ayağ vurmak ı nı * ayakkabı ı yara etmek. ayağ n (veya ayaklar) altı ı nı nda * (yüksek bir yerden) geniş alanı bir görür durumda. uğ radı ı ursuzluk getirir. ayağ tek almak ı nı * bir iş iyi düş te ünüp dikkatli davranmak. henüz dinlenmeden. * baş nı yere artıuğ kası bir k ramaz duruma getirmek. ka lanı . tı ayağ n bağ çözmek ı nı ı nı * karını amak. ayağ n pabucu olamamak ı nı * değ ondan çok aş ı erce ağolmak.ayağ denk basmak ı nı * dikkatli ve uyanıdavranmak. ayağ nı ayağ yorganı göre uzatmak ı nı na * giderini gelirine uydurmak. k ayağ giymek ı nı * ayakkabını sı giymek. ayağ n (veya ayakların) altı öpeyim ı nı nı nı * "pek çok yalvarım" anlamı kullanı rı nda lı r. ayağ n altı karpuz kabuğ koymak ı nı na u * bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle iş inden uzaklaşrmak. ayağ kaydı ı nı rmak * bir yolunu bulup birini iş inden veya görevinden uzaklaşrmak. ardı baş nı da gelmesine yol açmak. * değ bir kimseyi üstün bir yere geçirmek. mak * halk inanına göre bir kimsenin gelmesi. ayağ n bastı yerde ot bitmez ı nı ğ ı * uğ ğyere bereketsizlik. tı ayağ kesmek ı nı * bir yere gitmez olmak. ayağ n tozunu silmeden ı nı * henüz yoldan gelmiş ken. rdan * bir yerden uzaklaş üzere bulunmak. ayağ n pabucunu baş giymek ı nı ı na * dengi olmayan bir kimseyle evlenmek. ayağ n türabı ı nı olmak * bir kimse baş bir kimseye kul gibi bağ p onun her emrini yerine getirmek. uğ ramamak. ersiz ayağ n tozu ile ı nı * yoldan gelir gelmez. ayağ sürümek ı nı * verilen bir işağ i ı almak. sı boş * serbest davranması engelleyen iliş nı kilere son vermek. ş ı ndan kaların * ölmek üzere olmak. ayağ n altı almak ı nı na * tekme ile dövmek.

ayak basmak * bir yere varmak. i * Aş ı ağdüzeyde. ı raktı n ı . sı radan. fut. nda * Halk edebiyatı koş nda uklarda kı yedekli dizelere verilen ad. bayağ ı . * Büyük bir ı a karı ikinci derecedeki akarsularıher biri. * Birtakı ş m eylerin yerden yüksekçe durması sağ nı layan dayak. ayak bileğ i * Baldı r kemikleriyle tarak kemikleri arası bulunan ve yedi kemikten oluş ayağ arka bölümü. ün ı rlı * Basamak. sa * Yarı arş veya 30. kendi tutumundan ş mamak. ı nı ayak bağ ı * Bir yere veya bir iş gidilmesine engel olan ş e ey.ayak * Bacakları bilekten aş ı bulunan ve yere basan bölümü. * ilk kez gitmek. bağ e) lanmak. uğ ramamak. * 30. gelmek. ulaş mak. avutmak. * Vücudun belden aş ı ağbölümü. lan ayak iş i ayak izi * Birtakı getir götür iş m leri. ş ı aş ayak divanı * Olağ anüstü durumlarda o anda bulunulan yerde padiş n katı yla bir konuyu görüş ve karara ahı lması mek bağ lamak için yapı toplantı lan . ayak değtirmek iş * talim yürüyüş kı bir adı atmak yolu ile adı nı kalarınkine uydurmak. bir davranı sonuna kadar sürdürmek. ayakta toplanan meclis. * Ayakta yapı sohbet. nda an ı n ayak çekmek * kandı rmaya çalı ş mak. ünde sa m mları baş nı ayak diremek * bir düş ünceyi. * girmek. * Halk edebiyatı uyak. * (buzdolabı ölçülerinde) İ ngiliz ölçüsü fut'un kübü alı narak hesaplanan değ er. ayak atmak * girmek. ayak basmamak * bir yere hiç uğ ramamak. uğ ramak.5 cm uzunluğ m ı n undaki ölçü birimi. destek veya bunlardan her biri. ayak atmamak * bir yere hiç gitmemek.4 cm değ erinde İ ngiliz uzunluk ölçüsü birimi. * (bir yere veya mesleğ girmek. * Yürüyüş ağ k veya çabukluk derecesi. ayak ayak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne almak. * Bir doğ runun baş bir doğ ka ruyu veya bir düzlemi kestiğnokta. rmağ ş an n * Göl ayağ ı . n ağ da * Bacak. kadem. * Herhangi bir zemin üzerinde ayağ bı ğiz.

ayak satısı cı * Gezgin satı. ayak teri. cı ayak sürümek * verilen bir işağ i ı almak. nda ayak yalı n * Yalı ayak. ı ayak ucu * Yatanıveya yatı bir yerin ayak uzatı yönü. n ayak yapmak * birini aldatmak. u ayak uydurmak * yürüyüş adı atını kalarınkine uydurmak. ayak tutmak * mani yarı ş maları karş ndakine uyması nda ı sı gereken uyağvermek. ayak kirası * Bir haber veya eş getirene emeğ karşk verilen para. ve ş baş nı ı ayak vermek * âş atı ı ş k maları dinleyicilerden biri uyak belirtmek. karı . ayak tedavisi * Ayakta oluş bir hastalın veya rahatsı ğ tedavisi. ayak topu * Futbol. an ğ ı zlın ı * Ayakta tedavi. ya ine ı lı ayak makinesi * Ayak yardı ile iş mı letilen makine. te m ş baş nı ı * kendi gidiş davranını kasınkine benzetmek. kandı için dalavere çevirmek. gözden çı lmak. tarak. yeri. n lan lan * Ayak parmak uçların oluş nı turduğ dar dayanak yüzeyi. rdan * gönderilen yere isteğile gitmemek. ayak kirası . rmak ayakaltı * Gelip geçenlerin çok olduğ yer.ayak keseri * Ayakta durarak ağ yontmaya elverişuzun saplı aç li keser. u ayakaltı almak na * hakir görülmek. ayak teri * Ayak parmakları ndan çı pis kokulu salgı arası kan . i ayak takı mı * Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayıyla toplum içinde aş ı sı ağdurumda olan kiş iler. ayak tarağ ı * Bkz. ayak oyunu * Hile. * Hizmet için bir yere gönderilen kimseye verilen ücret.

lan * Bir iş süresince tutulan hizmetçi. * bazı davranı konuğ gitmeye zorlamak. lâstik gibi dayanı maddelerden yapı ayak klı lan giyeceğ pabuç. n. pabuççu. isyan. ş larla u ayakkabı lı k * Ayakkabı konulan yer. ayaklanmak * (çocuk için) Yürümeye baş lamak. kı ı kaldı yam. çerçi. ayakkabı nı ları çevirmek * konuk ayakkabı nı ları gidiş yönüne doğ düzgün biçimde sı ru ralamak. ayakkabı vurmak * (ayakkabı ) ayağzedelemek. merdiven basamağ ı . i. ayaklandı rma * Ayaklandı iş rmak i. toprakbastı nan . ayaklandı rmak * Ayaklanmak iş yaptı ini rmak. ı ı z ayakkabı cı * Ayakkabı yapan veya satan kimse. * Birçok kimsenin cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmesi. ayakçı ayakkabı * Özellikle sokakta ayağkorumak için giyilen ve altı ı kösele. ayaklamak * Ayakla ölçmek. ayakçak * Merdiven. * Ayakkabı lan yer. kösele gibi ş li eyler). ayaklama * Ayaklamak iş i. ayakkabı dolabı . na ayakaltı dolaş nda mak * bir iş yaramadı hâlde herkesin iş engel olacak biçimde ortalı dolaş e ğ ı ine kta mak. ayaklanma * Ayaklanmak iş i. * Ayakkabı yapmaya elverişolan (deri. baş rma.ayakaltı bı nda rakmak * ezilmesine. yok olması göz yummak. n na p rı * Ayak iş lerinde kullanı kimse. cı ayakçı n * Dokuma tezgâhları atkı nda ipliklerini hareket ettirmek için ayakla bası tahta ayaklı lan k. * Dokuma tezgâhı ayaklı. . satı ayakkabılı cı k * Ayakkabınıiş pabuççuluk. ayakbastı * Bir yere dı dan gelen insan ve eş ş arı yadan alı vergi. ğ ı * Çocukları cambazları ayakları takıyürüdükleri çifte sık. * Gezici satı. korumamak. ayağrahatsıetmek. cın i.

ayaklı mani * Cinaslı ayaklarla söylenen bir mani türü. ı n ğ ı * Ayak basacak yer. ayaklı k * Ayakla iş letilen makinelerde ayağ bastı yer. ayakları (veya ayağ kara su (veya sular) inmek na ı na) * uzun süre ayakta kalmak veya yürümekten çok yorulmak.* (hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek. ayakları değ yere memek * çok sevinmek. . değ kimseler ise en geride bı lmak. * Ayağolmayan. a p * (birçok kimse) Cebir ve ş iddet kullanarak devlet güçlerine karşgelmek. ayakları nısürümek * güçlükle yürümek. p ayaklar altı almak na * önem verilmesi gereken ş eyleri hiçe saymak. ayakta . ayaklar baş lar ayak olmak . ayakları geri gitmek geri * bir yere gönülsüz. çok ş okumuş öğ ey ve renmiş olan. pedal. istemeye istemeye gitmek. * Taban. cin gibi çocuk. ayaklı canavar * Çok hareketli. çiğ nemek. * Ayakla iş letilen. yaramaz. ı ta ayakların (veya ayağ n) ucuna basmak nı ı nı * çok yavaşsessiz. baş * değ kimseler baş geçip. * Uyanmak. baş ı kaldı rmak. ayağ sürümek. ayaklı * Ayağolan. * Ayağ kalkıgitmeye davranmak. gürültü yapmamaya özen göstererek yürümek. * Ayakçak. ayaklı kütüphane * Pek çok konuda bilgisi olan. ı ayaksı z ayaksı zlar * Omurgalı hayvanlarda amfibyumlar sıfın en ilkel yapıtürlerini içine alan bir takı nı nı lı m. uyanıkalkmak. ersiz a erli rakı ayakları dolaş mak * yürürken ayakları birbirine takı lmak. sorulan her soruya cevap verebilen kimse. ayaklı ma koş * Halk ş iirinde müstezat tarzı söylenen deyiş nda . ı * Bir destekle yere dayanan. isyan etmek. ı nı ayakları yerden kesmek nı * bir taş binerek yürümekten kurtulmak.

rtı ayar . heyecanlı lı . r ayaküzeri * Ayaküstü. . a ş * Telâş. festfut. ayakyolu ayal * Karı . . ayaktaş ayakucu ayaküstü * Arkadaşyoldaşhempa. kı sürede. ayakta uyumak * aş dalgı ş kı veya yorgun olmak.* Ayağ kalkmıdurumda. kademhane. apaçı açıseçik. k ayan olmak * belli olmak. * Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiğdoğ i rultudaki alt yön. kı * değ yitirmemek. leri * Senato üyeleri. çökmemek. . aş n ayaktan * (kesim hayvanları canlı için) olarak. k. * Hazıyemek. * İ n besin artı yla idrarı boş ğyer. eş ayan âyan * Belli. ayakta tutmak * o ş sürekliliğ sağ eyin ini lamak. kı na. kenef. abdesthane. önemini korumak. memiş nsanı kları nı alttı ı hane. * bozulması yılması çökmesine engel olmak. sa * Acele olarak. açı k. ı rı n. ayakta durarak. tuvalet. na. ayan beyan * Besbelli. ayakta kalmak * oturacak yer bulamamak. erini ayakta tedavi * hastanı yatağ yatılması n a rı gerekli görülmeyerek kendisine ayakta yapı tedavi. * yılmamak. * Oturmadan. ayandon * 18 Ocak'ta baş layan bir fı na. * İ gelenler. lan ayakta tutmak * oturtmak gerekirken oturtmamak. bilinir olmak. helâ. * bir kuruluş yaş un aması sağ nı lamak.

ı klı z ı ayarsı z * Ayarı lmamı ayarı yapı ş . ayartılı cı k * Ayartını yaptı iş cın ğ . n. ayarsı k zlı * Ayarsıolma durumu. doğ yoldan saptı ayartan. karakter veya aklı yerinde olmayan. ayarlamak * Bir ölçünün doğ unu belli bir örneğ göre düzeltmek. cı ve musluk aksamı sışrmak amacı kullanı ağ açı ğayarlanabilen özel alet. * Bir aygıbelli bir iş tı yapabilecek duruma getirmek. ru ran. ayarlanmak * Ayar edilmek. er ayar etmek * (bir aygın) çalı nı tı ş ması düzeltmek. ı . düzensizlik. doğ ruluğ e rulamak. gibi lmış k * Bir iş veya bir davranı gereken ölçü. tı i * Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü. ş sağ ması lanmı düzeltilmiş ş . düzenli iş duruma getirmek. * (altıve gümüş n için) Belirli bir ayarı olan. ş ta * Değ derecesi. ayarlatma * Ayarlatmak iş i. * Ahlâk. düzensiz. ayarlı pense * Vida.* Bir aygın gereken işyapabilmesi durumu. * Altı gümüş madenlerden yapı şeylerin saflıderecesi. * Baş çı tan karan. ayartı ayartı cı * Baş çı tan karma. ayarlanma * Ayarlanmak iş i. nda * Kandı rmak. ayarlı * (saat ve makine için) Ayarlanmı doğ çalı ş ru . z * Ölçüsüzlük. vata nıkı tı yla lan. n ğ ı ayarı bozuk * Belli bir ayarı olmayan. bozuk. . * İleri birbiriyle çatı ş ş mayacak veya zamanı bitirecek biçimde düzenlemek. * Davranı ölçüsüz. ayarlama * Ayarlamak iş i. doğ ru. birbirine uygun duruma getirilmek. ayarlatmak * Ayar ettirmek. ş ları * (altıve gümüş n için) Belli bir ayarı olmayan. ler ayarcı * Esnafıkullandı ölçü aletlerini denetleyen görevli. düzenli.

ayartmak * Baş çı tan karmak. ayaz paşkol geziyor a * dı da çok soğ var. * Birini. sakin havada çı kuru soğ kan uk.ayartı lma * Ayartı iş lmak i. yere ey ayazlandılma rı * Ayazlandılmak durumu. sağ ayazlandılmırakı rı ş * Halk inanına göre sı tedavisinde kullanı üzere rakın açı balkonda veya dı da bekletilmiş ş ı tma lmak nı larak ş arı hâli. ayartı lmak * Ayartmak iş konu olmak. ş arı uk ayaz vurmak * (sebze ve meyveler için) donmak. eline bir ş geçmemek. ayaz kesmek * uzun süre soğ kalıüş ukta p ümek. rmak ayazlandı rmak * Ayazlanması sağ nı lamak. doğ yoldan saptı ru rmak. eline bir ş geçmemek. ayaza çekmek * kın kuru soğ artmak. ine ayartma * Ayartmak iş i. * (hava ve gece için) Soğ uk. ayazlamak * (hava) Ayaza çevirmek. yere ey ayazlama * Ayazlamak iş i. ayazlanmak ayaz . ayazlandı rma * Ayazlandı durumu. * Kandı rmak. * Ayazda kalı üş p ümek. * Boş beklemek. ş ı uk ayazda kalmak * soğ kalmak. * Duru. rı ayazlandılmak rı * Ayazlanması lanmak. ukta * boş beklemek. ayazlanma * Ayazlanmak iş i. çalı ğyerden ayıp baş nı yanı çalı ş ı tı rı kasın nda ş maya kandı rmak.

saydam. i . ayçöreğ i * İ tarçı ceviz konularak ay biçiminde yapı ş çine n. lmıçörek. ukta * Ayazda soğ utmak. * Ayı ilk günü. ayazlatma * Ayazlatmak iş i. ay ay olarak. ayça * Ayı ilk günlerinde aldı yay biçimi. ünceli (kimse). n aybaşolmak ı * (kadın) ayda bir döl yatağ nı ı kan gelmek. ayda yı bir lda * çok seyrek olarak. n ğ ı * Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapı ş yı zlı alem. * Bu bitkinin yağ karı tohumu. âdet görmek. * Yüzü yay biçiminde bir çeş keser. * Rumlarıkutsal saydı kaynak veya pı n kları nar. çı lan ayçiçeğyağ i ı * Ay çiçeğ inden çı lan yağ karı . lan k . tahtaboşbalkon. aydemir aydı n * Iş alan. ayazlatmak * Soğ bekletmek. n * Ayı ilk günü. sarı renkli çiçeğçok iri olan. ı * Kültürlü. gündöndü (Helianthus annuus). münevver. mimarlı çizim için kullanı özel bir kâğ kta lan ı t. aydı nger * Parlak yüzeyli. karş na konulan eş ık kaynakların sayı ile orantıolarak aydı k görünmesi. taraça. ıkl ı nlı ı k ş . ı sı it ş ı nı sı lı nlı aydı nlanmak * Aydı k olmak. yurdumuzda çok yetiş i tirilen bir bitki. * Kolayca anlaş ı kadar açı(söz veya yazı vazı lacak k ). hilâl. ay dönümü. aydı k. nlı * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinmek. ayazlı k ayazma aybaş ı * Evlerde serinlemek için kullanı önü açıyer. i. i * Bir yüzeyin. ileri düş . it aydı nlanma * Aydı nlanmak iş i. tenevvür etmek. lmıay ldı süs. tenevvür. gün çiçeğ günebakan.* Ayazda bı lı soğ rakı p umak. * Bir sorun üzerine gereğkadar bilgi edinme. ayçiçeğ i * Birleş ikgillerden. h. ndan aybeay * Aydan aya. okumuşgörgülü.

ş ı rı iş aydı nlatmak * Karanlı giderip görünür duruma getirmek. bitkin. ı k * Kolay anlaş ı derecede açıolan. aydı k nlı * Bir yeri aydı nlatan güç. vazı lacak k h. ayet * Kur'an surelerini oluş turan cümlelerden her biri. güçlü (kimse). aygı r gibi aygı t * Birçok parçadan yapı ş cihaz. * iri yarı cüsseli. temiz. in ay-gün yı lı * Hem ay evreleri değ imi hem de güneş gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alı iş in narak düzenlenmiş olan takvim yı lı . aygı r * Damı k erkek at. * Kendinden geçercesine âş vurgun. ine aydı nlatma * Aydı nlatmak iş i. * Sahnelerin ıklandılması i. ay-gün takvimi * Güneş görünen hareketlerine göre düzenlenen takvim. ık. zlı aygı r deposu * Aygı n bakı ğbüyük ahı rları ldı ı r. t. ı k. lmıalet. çok yorgun. aygıbaygı n n * Güçsüz. . cihaz. aydı lmak nlatı * Aydı nlatmak iş konu olmak. nlı * Bir sorunla ilgili gerekli bilgileri veren. * Duyguda ölçüyü kaçı ş rmı . ğ ı * Bir sorun üzerine bilgi vermek. * Kötülükten uzak. * Vücutta belirli bir görevin sağ lanması yarayan organlarıhepsi.aydı cı nlatı * Aydı k verici. n ndan lan boş luk. aygı n * Bitkin. saf. na n * Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluş turulan ve bazı deneylerin yapı na yarayan takı belli lması m. ş ı * Iş alan. aydı lma nlatı * Aydı lmak iş nlatı i. * Bir yapın ortası gelen oda ve öbür bölümlerin ık alması damıortası zemine kadar açı nı na ş ı için. aydı kölçer nlı * Aydı kları nlı ölçmeye yarayan aygılüksmetre.

dan. uyanı ş lı k. ayı içine alan bir familya. ş sı ayı gördüm. ayı yürüyüş ü * Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. luğ bir * Anlayı. ayı pirincin taş ! kla ı nı * bir iş pek karık ve içinden çılmaz durumda olduğ anlatmak için kullanı in ş ı kı unu lı r. anlayı z (kimse). bir çocuğ el ş yapması gücünü onda denemesi karş nda kin a akası veya ı sı ayı plama yollu söylenir. * Kaba saba. ayı klama * Ayı klamak iş i. iş * Sert. iri gövdeli hayvan (Ursus arctos).ayı * Memelilerin et obur takı ndan. i. küçük taneli yemiş veren. yurdumuzda boz türü na bulunan. * Sarhoş u geçmiş biçimde. beş mı parmaklı . ayı gibi * iri yarı . ayı ı bacağ * Çift yan yelkenlerden birini sağ birini soldan kullanma biçimi. ayı klamak ayılı cı k ayı giller ayı k . ayını bı yüzüne vurmak * birinin kusurunu yüzüne söylemek. kaba ve hoyrat (kimse). lı p ayı gülü * İ çenekliler sıfın düğ çiçeğ ki nı nı ün igiller familyası bir ş k türü (Peconia corollina). ndan akayı ayı üzümü * Fundagillerden. ayı görmeden bayram etme * bir iş gerçekleş meden ona oldu gözüyle bakı sevinilmemelidir. ş sı * Ayı oynatmayı edinen kimse. yı za itibarı (veya minnetim) yok ldı m * bir ş en iyisine alı ktan sonra ondan aş ı eyin ş tı ağolanlar beni doyuramaz. * Memeli et oburlardan. tüylü bir bitki (Arbutus uva ursi). * kaba. tabanları basarak yürüyen. ları * Sarhoş u veya baygı ğgeçmiş luğ nlı ı olan. ayı an boğ ayı cı * İ yarı ri . * Ayını iş mesleğ cın i. kaba ve anlayı z (kimse). ler ayı yavrusu ile oynuyor * iri ve yetiş birinin ufak tefek birine. ayı ğ balı ı * Fok.

ayı k klı * Ayıolma durumu. . ayı bayı lı p lmak * birini kendinden geçercesine sevmek. lması sağ -ayı / -eyim m * İ kipi tekil 1. inin ayı lı k * Kabalı kaba davranı k. ş . kendine gelmek. kişeki: yaz-ayı çiz-eyim. * Sarhoş baygı k gibi bir durumdan kurtulmak. * aş ölçüde sinir bunalı ı rı mları geçirmek. nlı * Aklı ı gelip gerçeğgörmek. çki bir u ağsı * Ayı ltmak iş i. ayı etmek lı k * kaba davranmak. k ayı kmak * Ayı lmak. kendine gelmek. * Yaş varlı ayan klarda ortamış n artları en iyi uyan türlerin veya bireylerin üreyip kalması na . ayı ltı ayı ltma ayı ltmak ayıon dördü n * Dolunay. * Bir görevde gereksiz görülenleri iş inden ayı rmak. ayı klatmak * Ayı klamak iş yaptı ini rmak. ayı n * Arap alfabesinde on sekizinci. uyanmak. baş na i * İ içmiş kimsenin duyduğ baş rı ve sersemlik. m. oku-y-ayı bekle-y-eyim vb. aklı ı gelmek. ayı klanma * Ayı klanmak iş i. gereksiz veya istenmeyen taneleri veya maddeleri ayıp çı eyin e rı karmak. . uyamayanları n yok olmasıı fa. stı ayı klanmak * Ayı klamak iş konu olmak. Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf. baş na ayı ı kulağ * Çuha çiçeğ bir türü (Primula auricula). * Ayı nı lamak. mahmurluk.* Bir ş içinden. temizlemek. ayı lma ayı lmak * Ayı iş lmak i. ine ayı klatma * Ayı klatmak iş i. işyaramayan. luk. stek i m.

utanı durum veya davranı na rı lacak ş . kusuru olan. n ayı raç ayı ran ayıcı rı * Ayı özelliğveya gücü olan. * övünmek gibi olmasıama. ş zca ı ayıyerler p * vücutta örtülü tutulması gereken yerler. ine ayı plı ayı z psı * Ayı. kusuru olmayan. ğ ayın kı türküsü var. * Kusur. * Utanç veren. eksiklik. ş karş sı ayı çatlatmak nları * bu harfin gösterdiğArapçaya özgü sesi gı i rtlakta boğ umlamaya çalı ş mak. takbih etmek.ayıon dördü gibi n * yüzü çok güzel (kadıveya kı n z). ayı planma * Ayı planmak iş i. ayı nga * Kaçak tütün. ayı p * Toplumun ahlâk kuralları aykıolan. bı ayı r söylemesi ptı * "bunu söylemek size karşsaygızlıolacak. bı * Ayı. kı da Ahlat üstüne nı rk rkı * bir kimsenin hep aynıeyi veya hikâyeyi anlatması ında söylenir. sı ayı lı ngacı k * Tütün kaçakçı ı lı. ama söylemek zorundayı anlamı özür dilemek için ı sı k m" nda kullanı lı r. ı yalı ğ rma i . rma i ayım rı * Cisimleri. ayı ngacı * Tütün kaçakçı. ayı plama * Ayı plamak iş takbih. miyar. lan * Işı n ögelerine ayı özelliğolan. birleş veya ayrıma uğ ime ş ı ratarak niteliklerini belirtmede kullanı madde. ayı planmak * Ayı plamak iş konu olmak. ayı plamak * Kı namak. i. ayıetmek (veya yapmak) p * yakıksı davranmak. tütün.

* İ veya daha çok kimse arası ki ndaki anlaş . eyi rt * Bölmek. * Birbirinden uzaklaşrmak. nüans. mayı mayı * Farklı davranmak. soruları hazı n rlanması notlarıverilmesine kadar bütün değ ndan n erlendirme çalı ş maları na katı görevli.* Ayı rmak iş i. k ayımlama rı * Ayım yapmak iş rı i. fark gözetmek. aççı t ayı kaval çalmak ya * anlayı z bir kimseye bir ş anlatmaya çalı ş sı ey ş mak. rt ine ayı etmek rt * Birkaç ş birbirinden ayı niteliğanlamak. mümeyyiz. . lan ayı rtmanlı k * Ayı rtmanıgörevi. * Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak. * Ayı rmak iş yaptı ini rmak. tı * Nitelik değ ikliğ anlamak. Akdeniz çevresinde yetiş mavi. fark gözetmek. bir ey * Aynı cinsten olan ş arası eyler ndaki ince fark. ayımlamak rı * Ayım yapmak. ayı rmaç ayı rmak * Bir ş benzerlerinden ayı etmeye yarayan durum veya öge. ikilik ortaya atmak. hayı(Vitex agnus-castus). saklamak. temyiz etmek. it ş ta ayım yaratmak rı * farklı çı lı karmak. ayım yapmak rı * eş davranı bulunmamak. eyi ran i ayı rtı ayı rtma ayı rtmak ayı rtman * Sı navlarda. mümeyyizlik. 1-2 m en. * Bir yeri bir engelle bölmek. tahsis etmek. ayı vurmadan postunu satmak yı * henüz ele geçmemiş ş üzerinde hesap yapmak. iş ini * Seçmek. rı ayı rma * Ayı rmak iş i. farika. tefrik etmek. n ayı t * Mine çiçeğ igillerden. ayı edilmek rt * Ayı etmek iş konu olmak. e boyunda bir ağ k. * Ayı rtmak iş i. * (bir ş veya yeri) Bir ş veya kimse için kullanmayı ey ey belirlemek. uzlaş bozmak. beyaz veya menekşrenginde çiçekler açan.

aykılaş rı mak * Aykıduruma gelmek. * Mevlevî tekkelerinde okunan ağ bestelerin biçimi. ş ş ı a. ı nda ş ı * İsiz. * İsiz. aykılama rı * Aykılamak iş rı i. . ş ey aylak aylak olmak * boş olmak. rı ayla * Ayı ve bazı ldı n dolayı n yı zları ndaki ık çevresi. ı r * Mevlevî ve Bektaştekkelerinde kadıve erkeğ birlikte katı ğ dinî müzikli sohbet töreni. * Gidilen yol üzerinde olmayıgidiş p yönüne ters düş en. * Bütün noktaları düzlemde bulunmayan. boş oturmak. ters gelmek. aynı ayinicem aykı rı aykı doğ rı rular * Aynı düzlemde bulunmayan doğ rular. ş ı ı lı * Bazı kutsal kiş ilerin başetrafı gösterilen ık çevresi. mugayir. ı * Alılmı doğ diye bellenmiş uygun olmayan.ayin * Dinî tören. zı t olmak. karş ters. bir ş yapmayarak. avarelik. ibadet. mugayeret. aylakçı lı k * Temelli iş sahibi olmama durumu. avare. ters. yapacak bir iş ta i olmamak. aykı düş rı mek * uygun gelmemek. aykılaş rı ma * Aykılaş iş rı mak i. aykılamak rı * Dikey olarak gelmek. * Çapraz. aylakçı * Temelli işolmayan iş i çi. düz yoldan ayrı lmak. ay ağ . ters düş mek. rı aykılı rı k * Aykıolma durumu. ş aylaklı k * Aylak olma durumu. î n in ldı. hale. aykı olmak rı * ters olmak. kestirmeden gitmek. boş ş gezen. ru e ı t. iş sizlik. muhalefet. avarelik. * İsizlik. aykı katmanlaş rı ma * Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaş ma.

* Bir ay içinde olan veya bir ay süren. aylanmak * Bir yerin çevresinde dolanmak. na aylı klı ayma aymak aymaz . çalı ş mamak. ı ı kla lı * Aymak iş i.aylaklıetmek k * boş durmak. bir ay için. ayı baş na lmak. * gündelikten veya ücretten kadroya geçmek. aylı k * Birine. aylı geçmek ğ a * çalı ş karş ğolarak her ay belirli bir para alı ması ı ı lı nacak bir iş baş e lamak. aylama aylamak * Beklemek. * . * Ayı dolduran bir süre geçirmek. * Aylamak iş i. * Kendine gelmek. Avrupa'ya Çin'den getirilmişkı zamanda yetiş boy attı için bir gölge ağ olarak . aç. aylı * Üzerinde ay biçimi bulunan. gafil. k ş ma ıı lında aylıbağ k lamak * emekli olan veya baş sebeplerle çalı ka ş mayanlara her ay için belirli bir parayı ödemeyi üstlenmek.. görevi karş ğolarak veya geçimi için her ay ödenen para. * Ay ığolan. aç aylanma * Aylanmak iş i. aylarca kalmak. k lı * Karş ğaylı ödenen. aylıalmak k * bir aylıçalı karşğ para almak. aylı kçı * Aylı çalı kimse. i * Çevresinde olup bitenlerin farkı varmayan. kla ş an * Baş geliri olmayıyalnıaldı aylı geçinen kimse.. * Ayda bir kez yapı veya çı lan kan. aylandı z * Sedef otugillerden. aklı ı gelmek. * Sürmek. maaş. kötü kokan bir ağ kokar ağ (Ailanthus glandulosa). aylıvermek k * aylıolarak üstlenilen parayı k ödemek. aydan beri var olan. devam etmek. boş oturmak. iş güçsüz dolaş siz mak. * Ay olarak. maaş ıı lı . ka p z ğ kla ı * Aylıalan (kimse). * Gerçeğanlamak. mehtaplı şı ı . sa ip ğ ı acı dikilen.

durum. * Bir olayı durumu yansı göz önünde canlandı olay. gaflet. kötü. ı yansı ğ kları ve rlı * Gemilerde iş aretçi erlerin kullandı dürbün. güzel. düz veya az yuvarlak kıbölüm. cilâlı sı cam. anı me lı sı levha. ş . * Aynası olan. aynabakar * Büyük. yakıklı ş . iş hile karı ran. * dümdüz ve parlak. varlı n görüntüsünü veren. na aynası z * Aynası olmayan. * Küreğ yassı bölümü. aynası k zlı * Aynasıolma durumu. yakıksı çirkin. da ğ ı aynalı k * Geminin ve bağ bulunduğ limanıadı lan. mısı ayna taş ı * Yapı t ve çeş gibi yerlere konan yazıveya yazız süslü taş . a ş z. aynacı * Ayna yapan veya satan kimse. * Doğ ramacı ve yapılı çerçeve içine geçirilen tahta veya taş lı k cı kta levha. ı aynalı sazan * Üzerinde az sayı büyük pullar bulunan bir tür sazan balı. ine ş tı * Aynacın yaptı iş nı ğ veya aynacı ı olma durumu. z aynaz * Bataklı k. bir tan. yolunda. . biçimsiz. * İ bir durumda. * Hoş gitmeyen. * Hileci. kı zı mavi renkli bir erik türü. ters. yumurtamsı rmımsı . ran ey. lı u n yazı ç ayna gibi aynacı lı k aynalı aynalıtahtası k * Sandalları kıtarafları oturanısı nı n ç nda n rtı dayaması yarayan tahta. ğ ı * Akı ve anaforun birleş i yerde oluş su burgacı ntı tiğ an . durgun. * Işı tan.aymazlı k * Çevresinde olup bitenlerin farkı varamama durumu. yi * (Karagöz oyununda) Perde. in uç * (atlarda) Diz kapağ ı . * (deniz için) kı ltız. ayna tı ı rnağ * Aynayı duvara tutturmak için kullanı nikel veya kromla kaplanmımetal parçası lan ş . aymaza yakı na ş durum. acak ayn ayna * Göz. * Parlak yüzlü. ı * Polis.

aynı mı sonuca varmak. * Ayı edilemeyecek kadar benzeri özdeş tı sı rt i. araları ayrı olmayan. ş aynı yolun yolcusu * kötü sonları birbirine eş olan. ayniyat ayniyet * Para olarak değ madde olarak verilen. * Birleş ikgillerden. nları ğ ı * Yay ayraç. kası il. iş nda m aynı zı ağ kullanmak * aynıeyi söylemek. il. aynı zamanda * Hem de. aynı telden çalmak * aynıeyi söylemek. nı * Olduğ gibi. * Değ meyen.aynaz aynen aynı * Köy oyunları yöneten kimse. lik. aynı lı k aynı sefa aynı yla aynî * Gözle ilgili. aynş tayniyum * Bkz. olduğ gibi. ı nması kolay eş ya. aynı u iş yla. * Aynı özdeş lı k. aynı potada erimek * benzer konuları sorunları ve birlikte düş ünmek veya değ erlendirmek. iş u * Kullanı lmaya veya harcamaya elveriş taş li. özdeş ayniyet. çiçekleri sarı renkli bir kıbitkisi (Calendula arvensis). * Baş değ yine o. aynî aynî hak haklar. değ tirmeden. bununla birlikte. pkı. aynı ünceyi ileri sürmek. ayol ayraç * Daha çok kadı n kullandı bir seslenme sözü. einsteiniyum. * Taş r veya taş ı nı ı nmaz üzerinde doğ rudan doğ egemenlik yetkisi veren ve herkese karşileri sürülebilen ruya ı * Aynı olma durumu. r * Hiçbir değiklik olmadan. . lik. ş düş aynı ya çı kapı kmak * sonuç bakı ndan fark etmemek.

atla (veya tahtı yok revanla) gider sı çmaya * yoksulluğ bakmadan gösteriş una yapmaya kalkanları gülünçlüğ anlatmak için kullanı n ünü lı r. iş * Her biri için. yarı sudur m sı * yapı bir iş yarı yamalak olduğ bildirilmek için kullanı lan in m u lı r. coş mak. * (her biri) Ayrı olarak. * Baş baş türlü.ayraç açmak * söz veya yazı içine. ayran gönüllü * Çabuk âş olan. yapı ayrı çanak yapraklı lar . safdil. lan ayran ağ ı zlı * Aptal. budala. ayran budalası * Aptal. ka * Yalnı tek baş olan. urt kta ı ndı * Yoğ urdu sulandı rarak yapı içecek. z. ı k ayrancı * Ayran yapan veya satan kimse. değik. heterojen. ayranı budur. ş nı bir ür mı ayrı çekmek baş * topluluktan ayrı kendi baş iş lı p ı yapmak. ı na ayrı ayrı * Birbirinden ayrı olan. na ayrı cinsten * Farklı da olan. * aş bir cinsel arzu duymak. ayran delisi * Bön. kı tı ayran * Süt veya yoğ yayı çalkalanarak yağalı ktan sonra kalan sulu bölüm. ayrı m bası * Genellikle bir dergide yayı mlanmıbilimsel bir yazın ayrı broş olarak bası . ayrı * Yerleri bir olmayan. ayranı kabarmak * öfkelenmek. sersem. ayranlaş ma * Ayranlaş özelliğveya durumu. ı rı ayranı içmeye. sersem. ka. mak i ayranlaş mak * Ayran durumuna gelmek. ası l konu ile ilgisi az olan bir bölüm sışrmak. ayrancı lı k * Ayran yapısatma iş p i.

kaları ve ayrı k tanı calı nmak (veya göstermek) * baş ndan ayrı üstün tutmak. ayrı k tanı calı ı calı nmayan. ayrıküme k * Ortak elemanları olmayan küme. kökü hekimlikte idrar söktürücu olarak kullanı yabanî bir bitki (Agropyrum repens). ayrı . . imtiyazsı z. ş ı * Ayrıotu. * Ayrı tutulan. ayrıotu k * Buğ daygillerden. . ayrı calı ayrı k calı * Baş ndan ayrı üstün tutulma durumu. ayrı z cası * Ayrı tutulmadan. çarpı k. ayrı klı tutma. ey nda ayrı yapraklı taç lar * Taç yaprakları birbirine bitiş olmayıyan yana yer almıbulunan bitkiler. ayrı k tanı imtiyazlı calı ı calı nan. ayrı tutulma. istisnaî. lan ayrı klı ayrı k klı * Ayrı tutulmuşbenzerlerine uymayan. müstesna. müstesna. k * Düzgün ve uygun olmayan. kural dı olan. ik p ş ayrı tutmak * farklı davranmak. ayrı ca * Ayrı olarak. ayrı kaları tutulan. ayrı ksı calı z * Ayrı ğolmayan. ağ iki . miş ayrı mek düş * birbirinden uzakta kalmak. müstesna. ayrı ç ayrı k * Yol kavş ı yolun ayrı ğyer. * Baş na benzemeyen. kaları ve ayrı klı calı * Ayrı ğolan. ayrı gayrı bilmemek (veya ayrı gayrı olmamak) sı sı * birbirinden hiçbir ş esirgemeyecek durumda olmak. istisnası z. ldı ı * Ayrı ş lmı . * uyuş mamak. imtiyaz. na calı * Kur'a dı.* Çanak yaprakları birbirine bitiş olmayan bitkiler. bir * Bundan baş ka. ş ı * Ayrı olma durumu. baş kaları benzemeyen. . istisna. * Ayrı önem verilerek. ey ayrı yapmak seçi * birkaç ş arası fark gözetmek.

şı ın * Ayı rmak iş konu olmak. ayrı lı ş ayrımak lı ş * Birbirinden ayrı lmak. laş i. kalılı k ı tı . ş ı töre ş lara rı ayrı ay ksı * Ayı yörüngesindeki en beri noktası art arda iki geçiş n ndan i arası ndaki süre farkı . ğ ı k zı z. * (karı koca için) Evlilik birliğ bozmak. görüş veya duygu arası ndaki uymazlı mubayenet. parabol. ilineklerin tözle bağ sı cı karş . ya ve ya da ile gösterilen iliş iş ki. * Birinden uzak düş me. ine * Bir yerden. bir kimseden. daire. istisnası bilâistisna. teferrüt etmek. ı yan lantı. lantı ayrı ksı * Alılagelmiş ve davranı aykıolan.* Bir konik (elips. * Ayrı olma durumu. ayrı lı ksı k * Ayrı olma durumu. ksı ayrı z ksı * Hiçbir ayrı olmadan veya hiçbirini ayrıtutmaksın. * Evlilik birliğ yargıkararı geçici bir süre için kaldılması inin ç ile rı . ayrı lanma * Ayrı lanmak durumu. kendilerini taş nesnelerle. ayrı duran. munfası l. * Bir biçmeden geçen beyaz ığ türlü renklerde görünmesi. ayrı lma * Ayrı iş lmak i. * Kaplamları birbirinden ayrı olmakla birlikte aynı n cinsin kaplamı giren kavramlar arası yakı na ndaki bağ . ayrı ma laş * Ayrı mak iş teferrüt. hiperbol) üzerinde hareket eden bir cismi. ayrı yı ksı l * Yerin kendi yörüngesindeki günberi noktası art arda iki geçişarası ndan i ndaki süre farkı . * Ayrı iş lmak i veya biçimi. ve ini ayrı lmak ayrı lmazlı k * Özelliklerin. odağ veya merkeze birleş a tiren doğ runun büyük eksen ile yaptı açı ğ .. ayrıma lı ş * Ayrımak iş lı ş i veya durumu. k. ayrı lanmak * Ayrı duruma gelmek. * Düş ünce. nda bir ayrı lı ayrı lı k * Ayrı ş lmıolan. ı * Önermelerin birbirine bağ lanması leminde ya . bir ş eyden uzaklaş mak. eksantrik. ayrı mak laş * Benzerleri arası ayrı yeri ve önemi olmak..

tafsilât. ayrık ş ı * Ayrı ş ş olan. teferruat. ayrı zlı msı k * Ayrı z olma durumu. eyleri birbirinden ayı ran özellik. mlaş i. mufassal. farklı mlı lı k. fark etmek. * Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri. detaylı . ayrı lara inmek ntı * bir konuyu en küçük noktası kadar inceleyip araşrmak. ş ı ayrım ş ı * Ayrı ş iş mak i. malarıson biçimini aldı aş n ğ ama. ayrı mlama * Senaryonun hazı rlanması geliş nda tirim ile çevrim senaryosu arası yer alan. it it. farksı z. eyi eyi ayrı z msı * Ayrı olmayan. fark. laş * Bir iç kayanıkatı ması n laş sürecinde yer ve zamana göre ayrı n ortaya çı mları kması . olayı tamamlanmıbir parçası veren film bölüğ n ş nı ü. aynı mlı . lı ntı yla i. teferruatlı . laş ayrı mak mlaş * Ayrı duruma gelmek. farklı ma. bir ş görmek. farksı k. kalı * Alt bölüm. değik. * Bir tiyatro eserinde ana düş ünceye yardı olan kelime. araları ayrı bulunan. mlı laş ayrı mlı * Ayrı olan. msı zlı ayrı ntı * Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri. . çeş çeş muhtelif. baş k. laş * Hücrelerin veya canlı organizmaları iş n levlerine veya yaş ş ayıtürlerine iliş yapı nitelik kazanması kin sal . * Bir veya daha çok sahne içinde geliş tirilip.ayrı m * Ayı rmak iş tefrik. mı * Ayrı türden. farklı ma. ayrıklı ş k ı * Ayrık olma durumu. ran * Ayrı noktası lma . fark. * Cinsleri ve türleri birbirinden ayı ana karakter. farklı mak. ayrı lı mlı k * Ayrı olma durumu. i. farklı mı nda m iş . ayrı msama * Ayrı msamak iş i veya durumu. * Bir kimse veya nesnenin bir baş yla karı rı kası ş lmaması sağ tı nı layan ayrı benzer ş lı k. detay. senaryonun sahne ve nda ayrı nıbelirlendiğ başca karakterlerin ayrı ları çizildiğ konuş mların i. ı ayrı ma mlaş * Ayrı mak iş farklı ma. cümle veya eş mcı ya. na tı ayrı lı ntı * Ayrı sı ntı olan. tafsilâtlı . ayrı msamak * Bir ş anlamak.

aytı ş ma * Aytı ş iş mak i. tüylü. . aytı ş mak * Atı ş mak. n iş i lan * Değ ken huylu. n * Birbirinden ayrı lmak. gece). tartı ş münakaş etmek. * Gülgillerden. lan ayva reçeli * Ayva ve ş ekerden yapı kokulu reçel. i ayva hoş afı * Ayvadan yapı hoş lan af. tahallül. n ayrı ş mak ayrı rma ş tı * Ayrı rmak iş ş tı i. kararsı(kimse). * Ay ığolmayan (gökyüzü. aysfild aysı z * Buzla. yaprakların altı nı tüylü. sarı tüyler. . ki ayş n ekadı * Kı ksı lezzetli bir tür taze fasulye. şı ı * İ düzlemin ara kesiti. ayrı rmak ş tı * Bütünün bozulması sebep olmak. lan ayva marmelâdı * Ayva ve ş ekerden yapı ezme. ayva ayva göbekli * göbeğçukur olan (kimse). ufak çekirdekli meyvesi. a * Halk ş airleri belli bir ayak çerçevesinde karşklı ş ı atı lı mak. ş ması sağ ayrı t aysar * Ayı etkisiyle huyunun değ tiğsanı (kimse). na * Ayrı nı lamak. lan ayva tüyü * Vücuttaki ince. türlü etkenlerle geçici olarak daha yalı atom ve moleküllere bölünmesi. aç * Bu ağ n büyük. bankiz. ayva kompostosu * Ayvadan yapı komposto. birliğbozmak. türlü etkenler sebebiyle geçici olarak daha yalıatom veya moleküllere bölünmek. sarı acı renkte. lçı z. mak. iş z aysberg * Buz dağ ı . mayhoşdokusu sertçe. i * Moleküller.ayrı ş ma * Ayrı ş iş mak i. çiçekleri iri ve pembe. orta yükseklikte bir ağ (Cydonia vulgaris). * Moleküllerin.

ün * Göğ kuzey yarı küresinde bulunan bir takı yı zı en parlak yı zı ün m m ldın ldı. Az az * Azot'un kı lması gaz N kı saltı . azı msamak. yavaş yavaş . llı * Ayva ağ nı çok bulunduğ yer. çok yık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis). i ayvaz * Büyük konaklarda mutfak ve yemek hizmetlerinde çalı rı uş ş lan ak. ayyaşk lı ayyuk * Ayyaş olma durumu. az saymak. süre bakı ndan eksiklik bildirir. yayı lmak. çok karş . ayyuka çı kmak * (ses için) yükselmek. Bu saltması de gösterilir. * Dolandıcı rılı k. açların u * Teras. eş . kün. n * Dolandıcı rı. erkek. ş ş ı ı tı * Nicelik. soluk sarı i k çiçekli. bekri. nitelik.ayvadana ayvalı k ayvan * Yüksekliğ15-70 cm . * Küçük ölçülerle. az az az buçuk az bulmak * yeterli görmemek. güç. * Ayvazı görevi. sıtüylü. işbozulmak. ile * Alılmıolandan. * (dedikodu için) herkesçe duyulmak. mı * Uzun süreli. ikisi de bir. ayvazlı k ayyar ayyarlı k ayyaş *İ çkiye düş içkici. içken. dı arı k ayvayı yemek * kötü duruma düş mek. * Göğ en yüksek yeri. hilekâr. tı * Koca. * Bir tarafı ş ya açıolan oda. umulandan veya gerekenden eksik. az buz olmamak . ayvaz kasap hep bir hesap * ha öyle ha böyle. biraz. * Bir parça. sundurma.

bitmesi çok yakı olmadını nken ğ anlatı ı r. azaltma . * Üye. ı boş * Baş . bulunmak. gerçekleş mesi. n klı tüğ nı azade * Baş . az görmek * umduğ undan eksik bulmak. ma al nı ince değ erlendiremeyen (ülke). n. azade azade * bir ş eyden kurtulmuşuzak. . az daha az değ il! * az kalsı neredeyse. erkin. tenakus.* (bir ş azı ey) msanacak kadar olmak. rslı çı aza * Organlar. * azı msamak. i. serbest. ı az geliş miş * geliş gecikmiş mesi olan. doğ kaynakları gereğ itim ük ş . aza çoğ bakmamak a * olanla yetinmek. * Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek. azalma azalmak * Azalmak iş eksilme. az tamah çok ziyan getirir * hı ve pinti insan her zaman zararlı kar. hafiflemek. vücut parçaları . az günün adamı olmamak * çok yaş ş görmüş amıçok . * Vücut parçası . erkin. daha çok istemek. serbestlik. azadelik * Azade olma durumu. organ. serbest olarak gürültüden azade yaş ı boş amak. * eğ düzeyi düş kalmı üretimi daha çok ilkel tarı dayanan. * birinin herhangi bir karakter bakı ndan göründüğ gibi olmadını mı ü ğ anlatmak için söylenir. * Etkisini yitirmek. az çok * Bir parça. az kaldı (veya az kalsı n) * bir iş olması in . * Azaltmak iş i. oldukça. az gelmek * yetmemek. aza sormuş "nereye?" "çoğ yanı demiş lar: un na" * küçük kazançları bile hep varlı kimselere düş ü inancı belirtir.

* Debdebeli. tekebbür. tekdir etmek. en çok. * Gururlu. yavaş yavaş az. maksimum. m azametli * Ulu. hafifletmek. * Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanı asker. * Görkem. azarlamak * Paylamak.azaltmak * Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek. böbürlenmek. kurumlu. i. * Debdebe. en yüksek. m. * Çalı . kı rmak. ine ı laş . üzmek. çalı satmak. . * çok büyük sıntı uğ kı ya ramak. * (Anadolu'nun birçok bölgesinde) Çiftlik uş ı ağ . i. * Süreyi uzatarak. azamet azamet satmak * büyüklük taslamak. * Etkisini yitirmesine sebep olmak. * Görkemli. heybet. azar iş itmek * azarlanmak. kötü sözle karş mak. azarlanmak * Azarlamak iş konu olmak. azap vermek * acı çektirmek. mlı * En büyük. lan azamî azap azap çekmek * ahrette ceza görmek. * Çalı kurum. azap * (Müslümanlı Dünyada günah iş kta) lemiş olanlara ahrette verilecek ceza. büyüklük. azarlama * Azarlamak işpaylama. az * Küçük ölçülerle. heybetli. * Ululuk. azarlanma * Azarlanmak işpaylanma. azar azar azar * Paylama. ezinç. * Gurur. paylanmak. çok büyük. * Organik veya ruhî büyük sıntı kı .

* Azat edilme vakti gelmiş olan (cariye. azdılmak rı * Azması yol açmak. * (köle ve cariyeler için) özgürlüğ geri vermek. * Azması sebep olmak. na ile Azerîce azgı n * Azerbaycan Türkçesi. serbestlik. * Açalya. ş azelya . ünü azat eylemek * azat etmek. n * Şmartmak. köle). * Azat edilemez.azarlatma * Azarlatmak iş i. azatsı z azca azdılma rı * Azdılmak iş rı i. na azdı rma azdı rmak * Azdı rmak iş i. yoldan çı ş ş kanlı karmak. * Okullarda paydos. * Azerî halkı özgü olan. * Oldukça az. ı * Kötü davranıveya alı klara sürüklemek. rakı ş azat etmek * serbest bı rakmak. ndan Azerî * Azerbaycan Cumhuriye'tinde ve güney Azerbaycan'da (İ ran'da) yaş Türk soylu halk veya bu halktan ayan olan kimse. Azerbaycanlı * Azerbaycan halkı olan kimse. * Azmıolan. Azerî halkı ilgili (olan). azatlı k * Azat olma durumu. na * Azgıduruma getirmek. salı vermek. * Serbest bı lmıolan. azatlı * Azat edilmiş (cariye veya köle). ini rmak na azat * Serbest bı rakma. azarlatmak * Azarlamak iş yaptı veya azarlanması yol açmak.

ekalliyet. ı rı azgı ma nlaş * Azgı mak iş nlaş i. * Azgıolma durumu. * Azıolarak ayrı veya hazı k lan rlanan yiyecekler. * Öküz arabaları ön ve arka yastı dingile bağ nda kları layan ağ çivi. * (çocuk için) Çok yaramaz. u u . n azık aş kaygız baş cı ı m sı ı m * derdim olması da baş bir ş istemem. çoğ mı ve ca unluk * Bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayı az olan topluluk. k * Hemen yemek üzere.* (ten için) Çabuk iltihaplanan. u sı nı azı k nlı karş . aç azı a saymak (veya tutmak) çoğ * verilen küçük bir armağ çok ve değ kabul etmek. * Azıkoymaya yarayan kap veya torba. azgı mak nlaş * Azgıduruma gelmek. azı k klı azı lı azı msama * Azı msamak iş i. ütücü diş . azı i. azık cı * Çok az. az görmek. ğ ı * Yoksulları doyuran. *Ş iddetli. * Azı olan. nda er öğ ütmeye yarayan diş ortak adı dişöğ lerin . biraz. azı msamak * Bir ş umulduğ eyin undan az olduğ yargına varmak. ca azı k hükûmeti nlı * Mecliste çoğ unluğ olmayan bir partinin kurduğ hükûmet. korkunç. ı tı * Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakı ndan ayrı ötekilerden sayı az olanlar. besin. ekalliyet. anı erli azı i diş * Azı . rı azgı k nlı azı * Köpek diş lerinden sonra içeriye doğ alt ve üst çenenin iki yanı beş tane bulunan ve yiyecekleri ru. azgı n. * Cinsel istekleri aş olan. n ka ey azı k azı klı * Yiyecek. ndan * Gözü bir ş eyden yı lmayan. çok etkili. daha fazlası istemek. gı da. * (süre ve miktar için) Az olarak. az bulmak. biraz. n * Cinsel istekleri aş laş ı mak. harman zamanı önce biçilip savrulan ekin. yarası hemen kapanmayan.

* Muziplik. azı rmak ş tı * Azı na yol açmak. * Azı iş tmak i. nı i * Aziz olma durumu. * Kararlı kararlı lı kla. * Azı ş iş mak i. olarak. ı azil * Görevden alma. azizlik etmek * muziplik etmek. azim azimet * Bir iş engelleri yenme kararı teki . kararlı nda. * Sevgide üstün tutulan. azimkârane * Kararlı . n * Çırı çı ğ ndan karmak. . karşdüş ı ünceye oy verenlerden daha az olmak. azimet etmek * gitmek. * Ermiş n. azı rma ş tı * Azı rmak iş ş tı i. azimli * Kararı tutumunda direnen. . iddetlenmek. yola çı kmak. azı ş ma azı ş mak * Gittikçe kış ş zı mak. * Gidiş . ş ması azı tma azı tmak * Azgıduruma getirmek. * Ermişeren. azledilme azize aziziye azizlik . muazzez. azit aziz * Azothidrik asit HN3 deki hidrojenin yerine bir kökün geçmesi ile türeyen birleş iklere verilen ad. kadı * Sultan Abdülaziz'in ve devlet adamların giydiğfes.azı kta kalmak nlı * bir toplulukta belli bir sorun üzerine oy verenler.

azlolunmak * Görevinden alı nmak. metis. ki ı rkı ş ması an. görevden almak. azmanlaş mak * İ mek.* Azledilmek iş i. ı r) k artı * (hayvanlar için) İ ayrı ki ı rktan doğ mak. çı karmak. * Kerestelik tomruk. azmetmek * Bir iş engelleri yenmeye karar vermiş teki olmak. görevinden çı lmak. gölcük. azmettirme * Azmettirmek iş i. için) Etkili. tehlikeli duruma gelmek. * Taşnlı ileri gitmek. azletme azletmek azlı k * Azletmek iş i. azmettirmek * Bir suçu veya herhangi bir işkesinlikle yapması karar verdirmek. kötülüğ artı kı kta ünü rmak. taş rmak mak. * Bir görevliyi iş inden ayıp açı bı rı kta rakmak. ı vb. için) Kabarmak. k * Cinsel duyguları artmak. * İ ayrı n karı ndan doğ kı melez. rileş azmetme * Azmetmek iş i. * Küçük su birikintisi. * (yara. * (çamaş Artıağ lamaz duruma gelmek. i na . azmanlaş ma * Azmanlaş iş mak i. * Az olma durumu. * Azı k. azmak azmak azman azman kaya * Kaya balınıbir çeş ğ n ı idi. * (deniz. karı azma * Azmak iş i. miş * Azma. azledilmek * Görevden alı nmak. * Çok geliş . hastalıvb. nlı azlolunma * Azlolunmak iş i. * Bataklı k. rma. kocaman duruma gelmek.

" rı" k aznavur gibi * zalimce davranan. azotlanmı ş * Azotlama iş yapı ş lemi lmı . l olsa ini * hiç kimseye borcu kalmamak. asıyüzlü. Kı saltması N. u n nı una lan Azrail'e bir can borcu olmak (veya kalmak) * nası öleceğ kabul etmek. Azrail'le burun buruna gelmek * ölümle karşkarş gelmek. * En eski jeolojik (sistem). aznavur * Gürcüce. ı ı ya azvay * Sarı r. nda lı zı azol azonal azot * Atom numarası atom ağ ğ14. azotölçer Azrail * Tanrı buyruğ ile insanları canı almakla görevli olduğ inanı melek.008 olan. nına * Yeryüzünün herhangi bir noktası enleme bağ olmaksın meydana gelen olay. azotlama * Azotlamak iş i. * Azotlu besin almayan bitki veya hayvanları dokuları n ndaki serbest azotu tespit etme iş i. azotometre * Bir organik maddede bulunan azotun gaz hacmini ayarlamaya yarayan aygı t. ndan Azrail'in elinden kurtulmak * ölümden kurtulmak. kokusu. * Heterosiklik birleş iklerin önemli bir sıfı verilen ad. azotlamak * Azotla karı rmak veya birleş ş tı tirmek. .azmıkudurmuş beterdir ş tan * "coş ve heyecana kapı ş kun lmıkimseyi zaptetmek zordur" anlamı kullanı nda lı r. aznif * Bir tür domino oyunu. sabı * Azotometre. tadı 7. sert kimse. havada beş dört oranı bulunan. ı ı rlı te nda olmayan element. bütün borçları kurtulmak. azoik *İ çinde fosil bulunmayan (toprak). rengi. iri "yarı"kıcısinirli. azotlu *İ çinde azot bulunan.

* Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde İ ngilizler b harfiyle "si" yi. n adı ı erli baba nasihati * Bir babanıverdiğöğ n i üt. * Türk alfabesinin ikinci harfi. baba ocağ ı * Babadan. u baba mirası * Babanıyaş ğdönemden kalan değ mal veya dost.kara ğ turucu madde ticareti gibi kirli ve gizli iş yapan çetenin baş ler ı . yurt. olgun adam.B * Bor'un kı saltması . cı * Gemi veya iskelede halatıtakı ğyuvarlak baş. bir ülkeye veya bir topluluğ yararlı k ile a olmuş kimse. toprak. ı . Be adı verilen bu harf. için klara rlar. Ba * Baryum'un kı saltması . oğ lunun diş i kamaş ı r * babanıyaptı kötü iş sıntını n ğ ı in kı sı çocuğ çeker. * Tarikatlarıbazında tekke büyüğ n sı ü. iyi rbaş baba bucağ ı * \343 baba ocağ ı . ağ lı yürekli. lı ı . up ü. Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler. adı ı baba evi. n ldı ı lı aç * Kazı çı lan toprağ miktarı hesaplayabilmek için yer yer bı lan toprak dikme. ağ veya beton dikme. B gösterir. baba koruk (veya erik) yer. baba değ tı il. çift dudak patlayısı mı cını b. * Ata. babalıduyguları dolu kimse. için kta baba olmak * (erkek için) çocuk sahibi olmak. rabzan babası * babalıgörevlerini yapmayan babalar için söylenir. iri demir. ses bilimi bakı ndan ötümlü. dededen kalma ev. baba baba adam * Yaş. * Koruyucu. kurucu kimse. * Bu gibi kimselere verilen unvan. baba * Çocuğ dünyaya gelmesinde etken olan erkek. larda karı ı n nı rakı * Çatı merteğ i. . * Yaratı. * Silâh kaçakçı ı para aklama ve uyuş lı. m * babalar çocukları büyük fedakârlı katlanı ama çocuklar babaları fedakârlı bulunmazlar. toprak ya da yurt. baba bucağ baba yurdu. baba hindi * İ ve iyi beslenmiş ri erkek hindi. un * Çocuğ olmuş u erkek. k baba evi * Babadan. dededen kalma mülk veya bir kimsenin içinde doğ büyüdüğ yaş ğev. baba oğ bir bağ ı ş ul babaya bir salkı üzüm vermemiş luna bağlamıoğ ş . * Basso kı saltması .

. babası çok düş olan. güvenilir (erkek). cana yakı k. a n babaca babacan * Baba gibi. babaanne * (çocuğ göre) Babanıannesi. babacı l * Babası çok seven. babacanlı k * Babacan olma durumu. sempatik baba. * Sevimli. ş it sı ambaba. baba ocağ ı . nlı babacı k * Küçük baba. paternalizm. n rası taş yan. cana yakıolarak. baba yurdu * Baba evi. n Babaî Babaîlik * Babaîlik mezhebinden olan kimse. babacanca * Sevgi ve sevecenlikle. * (kadıiçin) Güçlü ve gösteriş iri yarı n li. n u . * XIII. ndan babafingo * Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanıüstünde bulunan en yüksek bölüm. nı na kün babacı lı k * Devletin türlü sıflar üzerinde babalıederek bu sıflar arası denge kurmaya çalı nı k nı nda ş iş ması lemi. ru * ataları beri. mak i babacanlaş mak * Babacan duruma gelmek. iyi kalpli. yüzyı Baba İ lda shak'ıkurduğ mezhep. babaya yakı n. ru babadan oğ ula * torunlara doğ zincirleme. görülü. * Cana yakı olgun. baba yadigârı * Babadan kalan. n babacanlaş ma * Babacanlaş işveya durumu. babaç babaçko * Erkek kümes hayvanların en iri ve yaş olanı nı lı . hoş .baba tatlı sı * Bir çeş hamur tatlı. baba döneminde yapı şbabanıhatı nı ı lmı . hoş n. babadan babaya * dedelere doğ zincirleme.

" anlamı kullanı bir söz. öfkelenmek. öfkesi her hâliyle belli olmak" anlamı geçer. * Diklenmek. babalı babalı k * Zaman zaman sinir nöbeti geçiren. nda babası çekmek na * her yönü ile tamamen babaya benzemek. nda lan babası tutmak (veya babaları üstünde olmak) * gibi deyimlerde "çok öfkelenmek. nı babana rahmet * yapı bir iş davranıkarş nda "Allah senden razı lan . * Üvey baba. ca babaları z mı * bizden. babalanma * Babalanmak iş i. na babası z * Babası ölmüş çocuk. bizim kuş aktan öncekiler. bir ş ı sı olsun. na babasın hayrı nı na * hiçbir çı gözetmeksizin. babalanmak * Babaları tutmak. na in ini babamı (veya ustamı adı dıelimden gelen budur n n) Hır. z u lan lan.babaköş * Ayaksıolduğ için yı sanı solucanla beslenen bir tür kertenkele (Anguis fragilis). yetim. * tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatmaya yarar. babalı * Babası olan. n n * Yaş veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanı lı lı r. babalıetmek k * baba gibi davranmak. babası rahmet okumak na * hakkı iyilik düş nda ünmemek. * Kayıbaba. babam! * teklifsiz bir seslenme sözü. * gücüm ancak bu kadarı yapmaya yeter. . babasın (veya babaların) çiftliğ nı nı i * bir malı kuruluş yalnı kendi çı veya u zca karları araç yapmak. kayıpeder. kabadayı davranmak. * Baba olma durumu. babalıfı has iş k rı n ler * babasın parası geçinenlere sitem olarak kullanı nı ile lı r. kar babasın oğ nı lu * her yönüyle babası benzeyen erkek çocuk.

babayani * Gösteriş özentisi olmayan. huylar edinmiş iş alı kanlı . babayiğ itlik * Babayiğ olma durumu. * Osmanlı hükûmeti. ktan * Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. baca * Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan maden veya kâgir yol. *İ stanbul'da bu çevredeki bası n. baca tomruğ u * Bacanıdamdan yukarı n bölümü. Babî Babîlik * XIX. bacak kadar boyu var. * "Bâb'a ait" Babîlik yanlı. babı nda * Konusunda. Babı âli * Osmanlı imparatorluğ döneminde İ u stanbul'da sadaret (Baş bakanlı dahiliye ve hariciye nezaretleri (İ k). babı ndan * Bkz. korkusuz adam. ran'da Ali Muhammed Bab'ıkurduğ dinî öğ n u reti. ı tları lan. kabadayı . türlü türlü huyu var * daha küçük. lı k. babayiğ it * Güçlü kuvvetli. * Oyun kâğ nda. bacak kalemi . bacak * Vücudun kası tabana kadar olan bölümü. * Mert. ayak. i ve babayanilik * Babayani olma durumu. * Bir giriş imde kendine güvenebilecek durumda olan. herkesten farklı ş klar. sı baca baş ı * Ocağ üstündeki taş ı n raf. ı yapı nı i. babayiğ davranı kabadayı it itçe ş . yüzyı İ lda. baca kulağ ı * Ocağ iki yanı taş yapı ş ı n nda tan lmıufak raf. ç iş ve Dıiş bakanlı ) ile Ş leri ş leri kları ûrayı Devlet (Danı dairelerinin bulunduğ yapı ş tay) u . * Bazıeylerin yerden yüksekçe durması sağ ş nı layan dayak. bacak bacak üstüne atmak * otururken bir bacağ ötekinin üstüne koyarak oturmak. oğ vale. * Su yolu. ama değik. babı nda. destek veya bunlardan her biri. lâğ maden ocağgibi yer altı ların hava deliğ ı m. ı nı bacak kadar * ufacı k.

ı * Bacakları uzun olan. bacanaklı k * Bacanak olma durumu. bacakları tutmamak * ayakların üzerine basıyürüyemeyecek duruma gelmek. * Zorla alı para. nan -baç * Fiilden isim türeten -maç/-meç ekinin türü. arkadaş . bodur. abla. lmak i bacı * Büyük kıkardeş z . * Özellikle hokey oyuncuların giydikleri deriden yapı ş nı lmıkoruyucu. bacakkı ran * Nemli bölgelerde yetiş yeş en ilimsi sarı çiçekli bir bitki (Narthecium). kı sa * Yaş ı büyük iş kalkı çocuklar için söylenir. * Baç alma işveya görevi. nı p bacaklı * Bacağolan. rüzgâr. baççı baççı lı k bad * Baç alan kimse. ri yazı bacaklı k bacaksı z * Bacağolmayan. ndan lere ş an bacanak * Karı kardeş ları olan erkeklerden her biri. * Bir evde uzun zaman çalı ş lı nlara (daha çok yaş zenci kadı ş yaşkadı mı lı nlara) verilen unvan.* Kaval kemiğ i. ı * Bacakları sa olan. sı * Osmanlımparatorluğ İ unda gümrük vergisi. bacakları kopmak * çok yorulmak. * Dost. i * Yel. * Tarikat ş eyhlerinin karı. bacası tütmek * (aile için) yaş aması sürüp gitmek. kı boylu. bacası tütmez olmak * (aile için) dağ ı veya işbozulmak. uzun boylu. * Kıkardeş z . * Felemenk altına verilen ad. haraç. baç . nı bacaklı yazı * İ ve okunaklı .

badeli âş ı k * Düş ünde bir pirin elinden aş badesi içerek saz çalısöyleyen halk ş k p airi. badanalamak * Duvarları boyamak için sulandılmıkireç veya plâstik boya sürmek. badanalanmak * Badana yapı lmak. içki. lan rı ş badana etmek (veya vurmak) * badanalamak. ı badanalama * Badanalamak iş i. badanalatmak * Badanalamak iş yaptı ini rmak. ş ekeri çok. * Ondan sonra. badanacı lı k * Badanacın yaptı iş nı ğ . badanacı * Geçimini badana yapmakla kazanan kimse. badat bade badehu badeli * Aş badesi içmiş k kimse. * Badanası bozulmuş .badana * Duvarları boyamak için kullanı sulandılmıkireç veya boya. * Birleş ikgillerden. badanalatma * Badanalatmak iş i. badanası z * Badana edilmemiş . çöp ve samanla karık tahı rı ktan ş ı l taneleri. badem ağ acı . badanalı * Badana edilmiş olan. yurdumuzun her yerinde yetiş ağ (Amygdalus communis). en aç * Bu ağ n yaş acı veya kuru yenilen yemiş i. badana yapmak. * Yüzüne çok pudra ve boya sürmüş olan (kadı n). bir tür yer elması . badas * Harman kaldıldı sonra yerde kalan toprak. *Ş arap. rı ş badanalanma * Badanalanmak iş i. harman döküntüsü. badem * Gülgillerden.

badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus). bezelye gibi taze sebzelerde. badem bahçesi. kösele gibi ş karı eyleri yumuş atmak için kullanı yağ lan . ı n nda yı badem ezmesi * Ezilmiş bademle yapı ş lan ekerleme. k * Ördek.* Gülgillerden ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan yüksekçe bir bitki. badem ş ekeri * İ bir ş tabakası kaplanmıiç badem. z lan badem parmak * Baş parmak. azı nda bademli *İ çinde badem bulunan yiyecek. badem biçimindeki organ. bundan böyle. ş u ndı badem kürk * Tilki postunun yalnıbacak kesiminden yapı kürk. badem yağ ı * Bademden çı lan ve deri. badema bademci * Bundan sonra. gönle ferahlıveren hafif rüzgâr. badem gibi * (salatalıiçin) taze ve gevrek. içinde tohumlarısı n ralanmıbulunduğ kabuk. ş u badı saba badi * Sabah vakti esen ve ruhu okş ayan. bademlik bademsi baderna badı ç * Bakla. fasulye. lan sı . * Badem satan kimse. * Halatı aş n ı nabilecek yerine sarı bez. nce eker yla ş badem tı rnak * Badem biçiminde uzunca tı rnak. bademcik * Boğ n iki yanı birer tane bulunan. k badem gözlü * Badem içi biçiminde iri göz. çok * Badem biçiminde olan. badem içi * Bademin dıkabuğ alı ktan sonra kalan içi. * Badem ağ açları olan yer. badem bık yı * Badem içi biçiminde üst dudağ her iki yanı yer alan bık. halat sargı.

genellikle arkada olan bölümleri. a ilimi badire badiye * Birdenbire ortaya çı tehlikeli durum. düğ ümlenebilir nesne. baget * İ kı değ nce. n u * Otomobillerin yük konulabilen. ş tel gibi eyi ka eye eyi lan erit. palaz. badminton * Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun. demet. * Bageti olan. sicim. * Sargı . bagetli bağ * Bir ş baş bir ş veya birçok ş topluca birbirine tutturmak için kullanı ip. * Tren. * Kemikleri birbirine bağ lamaya. vapur gibi taş ı tlarda yolcularıyüklerinin konulduğ yer. mek badikleş mek * Ördek gibi sağ sol yalpa vurarak yürüme eğ göstermek. badya bagaj * Ağ geniş zı . sa badikleme * Badiklemek iş i. büyükçe su kabı . . badikleş me * Badikleş durumu. kan * Çöl. iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti. ta. bagaj kapağ ı * Otomobillerde içine yük konulabilen bagajları kapatmaya veya kilitlemeye yarayan bölüm. badiklemek * Ördek gibi iki yana sallana sallana yürümek. * Kı boylu. erli . sa nek. * Bağ deste. ki. * Yolcu yükü. * Düş gramajlı ük küçük boy ekmek. bagaj kilidi * Bagaj kapağ kilitlemeye yarayan alet. yayvan. * Tı lanmı dikdörtgen biçiminde değ taş raş ş . koş mak) * ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek). ı nı bagaj memuru * Toplu taş yerlerinde ve araçları bagaj iş ı m nda lerini yürütmekle görevli kimse. lam. badik * Ördek. * İ iliş rabı lgi.badi badi yürümek (veya gitmek.

otur-up vb. bağ doku * Hücre sayı az. * Meyve bahçesi. sonbahar. * Ölü doğ kuzunun derisi. yetiş * Bağ layan veya soğ haddehaneden çı metal ş bobinlere bant yapı ran (kimse). bağ fiil bağ a * Fiillerin zarf olarak kullanı ş lan ekilleri. bağ bak. bağ z. yemeye yüzün olsun a * kiş karş k beklediğiş istediğ alabilmek için gereken harcamaları i. uk kan erit ş tı * Bağ iş kullanı ş biçiminde bağ lama inde lan erit . bağ bozmak * bağ üzümlerini toplamak. u rı * Ur. * Kaplumbağ kabuğ a u. bağ k cı bağ klı cı * Bağolan. bağ çağ bı ı * Bağ bahçelerde yetiş meyve fidanları. ı sı bağ lı cı k . an bağ an boğ * Küsküt. daki bağ çubuğ u * Asma fidesi. * Bu iş yapı ğmevsim. koş -arak. * Kaplumbağ kabuğ a undan yapı ş lmıveya bu kabuğ andır biçimde olan. ı lı i ten ini yapmalır. ı bağ ksı cı z * Bağolmayan. ulaç. hücre arası sı maddesi çok ve genel olarak diğ dokuları er birbirine bağ layarak destek görevi yapan doku. düş an ük. bulunan. güz. in ldı ı bağ budamak * bağ üzüm kütüklerini budamak. üzüm olsun. bağ cı * Bağ tirip ürününü satan kimse. ş eytansaçı . ı n bağ bozumu * Bağ ürünün toplanması da . * Kaplumbağ a. dı bağ an * Vakti gelmeden ölü doğ yavru.bağ * Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğ toprak parçası u . bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici ve en nı alet. * Deniz kaplumbağ nıkabuğ asın u. bağ bahçe * Bahçe gibi taş ı nmaz mal. zarf fiil: gül-e gül-e.

bağ ı daş lmak * Bağ mak iş konu olmak. daş i. bağ ma daş * Bağ mak iş imtizaç. * Bağ kurup oturmak. homojen. daş klaş bağ ı mak daş klaş * Aynı özelliğgöstermek. kör düğ etmek. mütecanis. i bağ ı tı daş klaşrma * Bağ ı tı iş daş klaşrmak i. bağ dalama * Bağ dalamak iş i. bağ damak * Birkaç ş birbirine geçirerek bağ eyi lamak. homojenlik. bağ dalamak * Düş ürmek için ayağ birinin ayakları takmak. daş ine bağ ı daş m * Tutarlı tutarlı insicam.* Bağ tirme ve ürününü satma iş yetiş i. Bağ dad'ı tamir etmek * karnı doyurmak. aç lmıçı va lan * Yapı kullanı çı larda lan ta. daş k bağ ı daş lma * Bağ ı iş daş lmak i. homojen duruma gelmek. nı bağ dadî * Ağ direkler üzerine çakı ş talara sı vurularak yapı (duvar veya tavan). un na bağ kurmak daş * bu biçimde oturmak. bağ ı daş k * Her yeri aynı özelliğgösteren. homojenleş daş k tirmek. daş . çelme atmak. ı uyluğ altı alarak oturma biçimi. k. mak. bağ ı k daş klı * Bağ ıolma durumu. uymak. kı üm bağ daş * Sağ ı uyluğ sol ayağsağ ayağsol un. bağ ı tı daş klaşrmak * Bağ ıduruma getirmek. * Çocuk oyunları arkadaş nda olmak. *İ çinden çılmayacak bir duruma getirmek. imtizaç etmek. ı nı na bağ dama * Bağ damak iş i. lı k. bağ mak daş * Anlaş uzlaş mak. i bağ ı ma daş klaş * Bağ ı mak durumu.

ı er. bağ ı mlamak * Bir ş bağ altı sokmak. daşrmacı k sı bağ tı lı daşrmacı k * Pek çok değik öğ iş retiyi birleş tirmeyi amaçlayan felsefî veya dinî öğ reti. izafî. tâbiiyet. * Baş çı cı tan karı. izafiyet. * Bir sayın rakamları her birinin bulunduğ basamağ göre aldı değ izafî değ nı ndan u a ğ er. mı ş n ı i. aretleri yazı ktan sonraki değ ldı eri. bağ değ ı er l * Bir aritmetik sayını önüne + ve . * Farklı kökenlere sahip değ ik kültür özelliklerini birleş iş tirme veya kaynaşrma iş tı i. bağ ı ldak * Beş ikteki çocuğ düş un memesi için beşe sarı bağ iğ lı lanan. aynıartlardaki havanıdoymuş buharın ağ ı rlını ş n su nı ağ ğ oranı ı ı rlına . eyi ı na m nda bağ ı ma mlaş * Bağ ş iş ı mak i. etkisi altı tutmak. rölâtivite. mla * Büyü. geçimsizlik. bağ ı bağ ı cı * Büyücü.bağ maz daş * Uyuş tutarsı maz. * Görece olma durumu. * Bir ş veya bir kimsenin gücü ve etkisi altı bulunma durumu. mazlı bağ tıcı daşrı * Bağ ma sağ daş layan. eyin nda bağ ı mlama * Bağ ı mlamak iş i. bağ ı l * Görece. * Kadı n âdet zamanı bağ kları nları nda ladı bez. sihir. kumaş yapı ş bağ p tan lmıenli . bağ tı daşrmacı * Bağ tı lıyanlı kimse. aynı ka zamanda kendine özgü bir kı ldanıda bulunan bir cismin mı ş ı görünürdeki bu kı ldanını niteliğ izafî. bağ tı daşrma * Bağ tı iş daşrmak i. bağ k ı llı bağ ı m . bağ mazlı daş k * Uyuş k.iş sın. bağ tı daşrmak * Bağ ması sağ daş nı lamak. bağ nem ı l * Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ı ğ n. z. * Baş bir cisme uyarak sürüklenen.

bağ k. * Eş . özgürlüğ özerkliğolmayan. ı mlı bağ z ı msı * Davranı nı ş . nispî. müstakil. izafet. mı lı u olan bağ zlaş ı msı ma * Bağ zlaş iş ı msı mak i. görelik. özgür. eye ı mlı bağ ı mlı * Baş bir ş istemine. veya nitelik. bağ z. tâbiiyet. rölâtivizm. bağ zlaşrmak ı msı tı * Bağ z duruma getirmek. rölâtif. yüklemleri ayrı cümle. göreli. ı msı i. bağlı birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş yayı veya mları lı k. bağ cı ı ntı * Bağ cı yanlıolan kimse. bağ ı n * İ aatta veya kazı rası toprağ çökmesini önlemek için yerleş nş sı nda ı n tirilen parça veya dayak. görecilik. lı ı msı bağ z sı cümle ı msı ralı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olduğ hâlde özneleri. mutlak olmayan. izafî. i bağ sı cümle ı ralı mlı * Anlam bakı ndan birbirine bağ olan ve özneleri. bağ zlaş ı msı mak * Bağ z duruma gelmek. tutumunu. ı lı ntı k sı bağ cı ı lı ntı k * Bağ lı öğ ı lı retisi. a. ı msı bağ zlı ı msı k * Bağ z olma durumu veya niteliğ istiklâl. ka eyin mı lı ü.bağ ı mak mlaş * Bir ş veya bir kimseye tamamen bağ olmak. hür. bağ vurmak ı n * kazı duvarların çökmemesi için bağ nı ı nlarla desteklemek. tümleçleri veya yüklemleri ortak olan cümle. tâbi. * Herhangi bir kuruluş partiye bağ olmayan kimse. mı lı bağ lı ı k mlı * Bağ olma durumu. göreci. gücüne veya yardı na bağ olan. izafiye. ı msı bağ zlaşrma ı msı tı * Bağ zlaşrmak iş ı msı tı i. özellikle bilginin bağ lı ntı k ı olduğ ileri süren her türlü felsefe öğ ntı unu retisi. ı llı * İ veya daha çok nitelik arası matematik iş ki nda lemleri yardı ile kurulan bağlıveya eş mı lı k itlik. rölâtivite. giriş ları imlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen. bağ lı ı ntı * Varlı baş bir ş varlına bağ bulunan. ğ ka ı eyin ğ ı lı bağ lı ı lı ntı k . tümleçleri. lı bağ z milletvekili ı msı * Herhangi bir partinin adayı olmadan seçilen veya herhangi bir partiye bağ olmayan milletvekili. bağ ı ntı * Bir nesneyi baş bir nesne ile uyarlı lan bağ ka kı . rölâtivist. kavramları tasarı birlik.

nda n . ları n ı nda ayan rsağ . ş amata. * Sindirim organın mideden anüse kadar olan. bağş rı ma. görelilik. * (insan) Yüksek ve gür ses çı karmak. ş amata ederek. bağ ş ı rı * Bağ ı işveya biçimi. bağ ı ingini rsak * Çoğ unlukla sürgün ve karı ağsı beliren bağ n rı ile ı iltihabı rsak . bağ ı r * Göğ üs. ş bağ p çağ ı rı ı rmak * öfkeyle bağ ı rmak. ı gibi vücut boş rsak lukları bulunan organlarıortak adı a. * Kendini belli etmek. * (ok yayı dağ ve için) Orta bölüm. bağ yolu ile baş bir ş bağ bulunma durumu. bağ ş ı mak rı * Bkz. ince bağ ve kalıbağ nı ı rsak n ı rsaktan oluş bölümü. ekilde dı vuran kimse. rölâtivite. bağ ı rdak bağ ı rgan * Bağ p çağ tepkisini hemen ve sert bir ş ı rı ı ran. bağ ş ış ı çağ rı rı * Gürültü. * çok susamıolmak. an bağ ı rsak bağ ı askı rsak sı * İ bağ ı nce ı karnı arka bölümüne bağ rsağ n layan ve karızarın bir bölümünden oluş askı n nı an . bağ ı kazı sı rsak ntı * Kalı bağ n ı hastalı nda çı lan sümüksü madde. bağ ı rma bağ ı rmak * Bağ ı iş rmak i. rmak i * Bağ ı ldak. ş a bağ yanmak ı rı * üzüntü çekmek. * Ciğ bağ er. ahş bağ yeleğ ı r i * Eskiden zı altı giyilen.* Var olabilmek veya belirlenebilmek için. * Yüksek sesle azarlamak. bağ ı iltihabı rsak * Sindirim organı oluş iltihabî durum ve buna bağ hastalı nda an lı k. * Gürültüyle. bağ ş ı ma rı * Bkz. rsak kları karı bağ ı kurdu rsak * Omurgalı n ve de özellikle insanlarıbağ ı yaş asalak solucan. köseleden yapı ş rh na lmıyelek. ı ntı ka eye lı izafiyet. çok acı duymak. bağş rı mak.

teberru. ı ş i. bağ lanma ı ş * Bağlanmak işaffedilme. * Bağ yapan kimse. bağ ı rtı * Bağ sesi. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla kazanı ş ıı al lmıdirenç durumu. kusurundan doğ fı ı sı ş ı acak rsatları rmamak. gözdağvermek üzere kullanı na yarı nda ı lı r. eti sevilen bir cins göçebe ördek (Querquedula). ayı n" gibi anlamlarda kullanı rması lı r. bağ lama ı ş * Bağlamak işaffetme. * Bağ ı rtmak iş i. rması * Bir haberi. af. bağ lamamak ı ş * karş ndakinin yanlından. ş * Görevden çekmek. alı nabilecek önlemleri ve yapı labilecek tedaviyi inceleyen tı dalı p . karş k lı * Herhangi bir kötü davranıiçin ceza vermekten vazgeçmek. ı ş i. muaf. almak. affetmek. bağ çı ı ş bağ ı ık ş . insanları özellikle çocukları bağ n. acı kaçı madan değ erlendirmek. * Hibe etme. teberru etmek. bir isteğ birinin aracı ı duyurmak. geliş nı imini. bağ ı k bilimi ıklı ş * Bağı k olayların ortaya çı ş ıklı ş nı kma artları. immünoloji. muafiyet. askarit. ı ş * Herhangi bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalan. ı rma bağ ı rtkan * Çok bağ p çağ ı rı ı huyunda olan (kimse). * Bağlanan ş hibe. n ı rsakları asalak olarak yaş yuvarlak nda ayan solucan. ün ş ı * Bazı mikroplara karşaşveya doğ yolla direnç kazanmıolan. i. öldürürüm" anlamı korkutmak. ı ş ey. * Deyimlerde "Tanrı esirgesin. bağ ı rsakları deş nı erim * "canı kı m.bağ ı otu rsak * Farekulağ ı . rmak bağ ı rtlak bağ ı rtma * Orta büyüklükte. bağ lamak ı ş * Bir mal veya hakkı ı beklemeden birine vermek. ıı al ş bağ ı k ıklı ş * Bir ödevin veya yükümlülüğ dında kalma durumu. lıyla ğ bağ ı ş * Bağlamak iş ı ş i veya biçimi. bağ ı rtmak * Bağ ı na yol açmak. bağ ı solucanı rsak * Ortalama 25 cm boyunda.

ı t bağ ma ı tlaş * Bağ mak iş ı tlaş i veya durumu. durumlar. kontrat. i bağ ı tlanmak * Bağ ile sonuçlanmak. bağ layı ı cı ş * Bağlayan. * (herhangi bir olguda) Olaylar. bağ yan cümle laçlı * Birleş cümlelerde ki bağ yla temel cümleye bağ ik lacı lanan yan cümle. . bağ latmak ı ş * Bağlamak iş yaptı ı ş ini rmak. raktım raktı) ı ı ladım ı ladı) ı rda) bağ lam * Cinsleri aynı birbirine yakıolan ş veya n eylerin bir arada bağ lanmı. me lanmıolan. me. bağ ğyerde otlamak ladı ı * Bkz. ı ş bağ ı t bağ ı tçı * Sözleş akit. affedilmek. ya. ş bağ kesen bağ laç * Makaslı böcek. sı fatları na bağ alan isim veya sı tamlaması arası laç fat . ya da birer t: bağ r. lacı bağ tamlama laçlı *İ simleri. bent. deste. ş ı * Bir ş iirdeki dörtlüklerin her biri. ı t bağ ı tlanma * Bağ ı tlanmak işveya durumu. bağ öbeğ laç i * Bağ veya bağ z birbirine bağ laçla laçsı lanmıolan. âkit. bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor). * Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağ layan kelime türü. mukavele. affa uğ ı ş ine ramak. laçtı bağ grubu laç * Bağ öbeğ laç i. * Bağ yapanlardan her biri. bağ latma ı ş * Bağlatmak iş ı ş i.bağ lanmak ı ş * Bağlamak iş konu olmak. aynı ş nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluş öbek. kontekst. bağ mak ı tlaş * Araları bağ yapmak. an bağ laçlı * Bağ olan. iliş örgüsü veya bağ sı kiler lantı. nda ı t bağ ı tlı * Bağ sözleş ile bağ ı tla. demet. affolunmak. rabıVe. veya.

* Baş bir iş uğ amaz durumda olmak. * Geçiş i engellemek. lanı ey. bağ lanma * Bağ lanmak iş i. * Bütün ilgisini bir yerde yoğ tı unlaşrmak. tahsis etmek. nan * Yapı duvarları larda birbirine bağ layan kirişputrel vb. lı * Beklenen ş elde edilmez olmak. bağ lamak * Bağ veya baş bir araçla tutturmak. lam bağ lamsal anlam * Bir sözün kullanı veya amaçlanan bağ göre anlam kazanması lan lama . irtibat. tutmak. birçok durumda söz konusu birimi etkileyen. ey * Yalnı belli bir iş uğ mak. kontekst. ma * Birinde bir ş karşilgi. onun anlamı. ka le raş * Sona erdirmek. bağ lamalı k * Bağ yapmaya yarayan. ondan önce veya sonra gelen. mları p ş bağ lamacı * Bağ lama yapan veya satan kimse. değ belirleyen birim veya birimler bütünü. * Bağ çalan kimse. bitirmek. nı erini bağ lama * Bağ lamak iş i. . meydana gelmek. * Gönlünü kazanmak. lama bağ lamacı lı k * Bağ lamacın işveya mesleğ nı i i. * (yara için) İ koyup bezle sarmak. * Uyulması zorunlu olmak. yakı k duyması sağ eye nlı nı lamak. bağ lanmak * Bağ lamak iş konu olmak. paket yapmak. kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kiş i bakı ndan uyan -ıekini almıfiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi. içten bağ olmak. ine * Sevmek. bağ ş lanı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. lantı * Bağ lanmak iş i veya biçimi. * Bir iş veya kimse için ayı rmak. bağ lanak bağ m lanı * Bağ lacak ş bağ . lama bağ lamsal * Bağ ile ilgili. istek uyandı eye ı rarak o ş ilgi. bağ lama zarf fiili * Ve bağ görevinde kullanı lacı larak. * Oluş mak. ka * Düğ ümlemek. * Üç çift telli olan ve mı zrapla çalı bir saz. lâç * Denk yapmak. * (bir iş için) Anlaş yapmak.* Bir dil birimini çevreleyen. zca le raş . tamamlamak. * (siyasî veya sosyal konularda) Yan tutma.

ki ma. lantızlı bağ sı k lantızlı * Bağ sıolma durumu. bağ sı lantız * Araları bağ bulunmayan. bağ ı laş mlı * Araları karş klı nda ı destek ve bağ lı bulunan. nda lantı * Askerî. sebep gibi birbiriyle sı sıya bağ ve karşklı ı olan (nesne. kı kı lı ı bağ lı mlı bağ ı k laş klı * Bağ ıolma durumu. me bağ lı lantı * Araları bağ bulunan. lantız i bağ ı laş k * Araları anlaş veya sözleş sağ nda ma me lanmıolan (kimse veya topluluk). bağ kurmak lantı * irtibat sağ lamak. kolona ileten boru.* Bir ş bir kimseye ayrı ey lmak. bağ borusu lantı * Katlardaki pis ve kirli suları toplayan. laş i. * haberleş sağ me lamak. lantız bağ sı k politikası lantızlı * Askerî. bloksuz. bağ lantı * İ veya daha çok ş birbiriyle bağ. laş k bağ ı laş m * Eş leme. bağ latma . bağ cı layı ünlü. siyasî yönden hiçbir bloka bağ olmayan (ülke). rabı . siyasî yönden hiçbir bloka girmeme siyaseti. lı ı k mlı bağ ma laş * Bağ mak iş ittifak. müttefik. bağ ünsüzü lantı * Bkz. ittifak etmek. bağ cı layı ünsüz. bağ mak laş * Bir ş yapmak için birbirine antlaş veya sözleş ile bağ ey ma me lanmak. terim). bağ ünlüsü lantı * Bkz. ş * Sonuç. irtibat. bloksuz ülkeler. * Araları ortak çı bulunan devletler iliş nda kar kisi. irtibatlı talı nda lantı . bağ yapmak lantı * iliş kurmak. bağ sı k siyaseti lantızlı * Bağ sıülkelerin izlediğsiyaset. tahsis edilmek. * İ ş arası iliş sağ ki ey nda ki layan bağ . iliş veya ilgili bulunması ki eyin lı ik . anlaş sözleş yapmak. lı bağ sıülkeler lantız * Bağ sı k siyaseti izleyen ülkeler.

-l-mak. lı * Birine karş sevgi. bağ kredi lı * Kredi açan ülkeden mal veya hizmet satıalı n nmasıartı sağ ş ile lanan kredi. ki bağlaş lı ı m * İ veya daha fazla değ ken arası ki iş ndaki bağ . . * Sırlanmı sırlı nı ş nı. bağ olmak lı * tâbi bulunmak. bağ su lı bağk lı * Ağ hücre zarın emdiğve taş ğsu. * Uyulması zorunlu. lı bağlaş lı ma * Bağlaş iş lı mak i. bağ lı * Bir bağ tutturulmuş ile olan. saygı yakı k duyma ve gösterme. * Sadı k. ile nlı . üzüm bağ çok olan (yer). bağ cı layı ünsüz * Ünlü ile biten kelime kök ve gövdelerine ünlü ile baş layan bir ek eklendiğ araya giren y ünsüzü. bağ cı layı * Bağ niteliğolan. tâbi olmak. nda ı ilgi. lama i * Bağ lamaya ve birleş tirmeye yarayan: "Ve" bağ cı edattı layı bir r. gec-i-k-mek vb. ı ntı * Organizmanıdeğik yapı n iş . * Kapatı ş lmıolan. biri olmadan öteki düş lı ünülemeyen iki ş bu iliş yönünden durumu. tâbi. mesi artı * Bir kimseye. ı . tutkun. bağ cı layı ünlü * Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile baş layan eklerin getirilmesi sı nda ve kök ile eki rası birbirine bağ layan ünlü: al-ı aç-ı -r. özellik ve olayları görülen karş klı korelâsyon. vabeste. bağ latmak * Bağ lamak iş yaptı ini rmak. açta nı i ı ı dı * Bağ yeri. bir hatı saygı aş gibi duygularla bağ raya veya k lanan. un nda * Bir halk inanına göre. büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş ş ı (erkek). bağ kalmak lı * uymak. * Bir kuruluş yetkisi altı bulunan. sadakat. ları bağk bahçelik.-ğ lı i * Bağ bahçesi zengin ve bol olan (yer). kapalı . bağlaş lı mak * İ ş arası karş klı ı olmak veya bağlıkurmak. m. ki ey nda ı bağ lı ntı lı k bağlı lı k * Bağ olma durumu. ı . merbutiyet. bir düş ünceye. * Gerçekleş bir ş gerektiren.* Bağ latmak iş i. bağlaş lı ı k * Biri ötekine bağ olarak var olan. inde koruyucu ünsüz: okul-da-y-ı eski-y-ince vb. eyin.

bağ na taş rı basmak * sesini çı karmaksın her türlü acı katlanmak. * Gürültüyle. bağ ş rı * Bağ ı işveya biçimi. Bağlaş lı ı m. rı tı i bağ şrmak rı tı * Bağ ı na yol açmak. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş bir düş ve inanıkabul etmeyen. bağ na basmak rı * kucaklamak. bağ naz * Bir düş ünceye. acı kı çekmiş . rmak i bağ ş rı rıçağş * Gürültü. yetiş tirmek. bağ ş rı ma * Bağş işbirlikte bağ rı mak i. bir inanı aş ölçüde bağ p ondan baş nı ünmeme durumu. içine iş lemek. ı rma. merhametli. zı ya bağ nı rı delmek * çok dokunmak. hep birden bağ rması ı rtmak. ş amata ederek. bağ yufka rı * Yufka yürekli. bağ nazlaş ma * Bağ nazlaş durumu. ı . * biriyle ilgilenerek onu koruyup kayı rmak. bağ ş rı mak * Birlikte veya karşklı ı ı bağ lı rmak. * Bir düş ünceye. bağ nı rı ezmek * üzülmek. mak bağ nazlaş mak * Bağ duruma gelmek. dertlenmek. bağ şrma rı tı * Bağşrmak işveya durumu.* Bkz. bağ naz nazca davranı taassup. ş ı a rı lanı kası düş bağ yanı rı k * Çok dert. sıntı . ş ı a rı lanı ka ünce ş ı mutaassı p. naz bağ k nazlı * Bağ olma durumu. bağ z sı * Bağbulunmayan. bağ ı çağ rarak ı rarak. bağ kara rı *İ skete kuş unun bir türü (Saxicola torquata). taassup. ş . ş amata. bağ şçağş rı a rı a * Büyük gürültü ederek.

bahar * Kuzey yarı küre için. bahar noktası *İ lkbaharda gündüz gece eş i anı güneş gök ekvatoru çizgisi üzerinde bulunduğ nokta. i bahane bulmak * bir işyapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek. * Bu mevsimde ağ açlarda açan çiçekler ve yapraklar. Bahaî Bahaîlik bahane * Bahaîlik yanlı kimse. karabiber gibi lan n. erini bahadı r * Savaş larda. İ lda muş ran'dan baş Avrupa ve Amerika'da da yayı ş din. maddeler. sı * XIX. bahanesiz * Bahanesi olmayan. saman nezlesi. eyin bahane aramak * bir işyapmamak için sebep aramak. 21 Martta gündüz gece eş iyle baş m itliğ layarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten. ilkyaz. yüzyı Babîlikten doğ olan. zencefil. zencefil. bahar * Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanı tarçı karanfil. itliğ nda in u baharat * Tarçı karanfil. baha biçmek * değ belirlemek. ka lmıbir * Bir ş gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep.baha * Paha. bahar nezlesi * Bkz. i. . ilkbahar. * Gençlik çağ ı . çarpı ş malarda gücü ve yı lmazlıyla üstünlük kazanan veya yiğ gösteren (kimse). s nı bahar dönemi * Yı kı sonra gelen ilk ayları lı ş n tan . . eyi bahaneli * Bahanesi olan. i bahane etmek * herhangi bir ş sebep olarak ileri sürmek. kıve yaz arası ş ndaki mevsim. ğ ı itlik bahadık rlı * Bahadı r olma özelliğ durumu. karabiber gibi maddelerin toplu adı n. bahar bayramı * Genellikle mayıayın ilk günlerinde kutlanan bayram.

bahçeleri olan (yer). * Bahçe yapma iş i. baharatsı z * Baharatı olmayan. bahçeli * Bahçesi olan. ları bahçemsi * Bahçeye benzeyen. baharatlandı rmak * Baharat ile süslemek. doğ olarak yetiş al tirilen domates türü. karanfil. bahçeci * Çiçek. *İ çinde karabiber. baharcı * Baharat alı satı yla uğ an (kimse). bahçe gibi düzenlenmiş yer. tarçı gibi bahar bulunan. iyle raş bahçecilik * Bahçecinin iş i. baharatlı * Baharatı olan. bahçelik * Bağ . bostan. layan kaside. ı rı ş ta bahariye baharlı bahçe * Divan edebiyatı bahar tasviri ile baş nda. bahçe domatesi * Tarla ve bahçelerde sun'î gübre kullanmadan. bahçesiz * Bahçesi olmayan. . lezzetlendirmek veya baharat ekmek. baharatçı lı k * Baharat satma iş i. ağ ve sebze yetiş aç tirme iş uğ an kimse. bahçe makası * Çeş ot ve bitkileri düzgün kesmek ve budamak amacı yapı bir makas türü.baharatçı * Baharat satan kimse. itli yla lan bahçe nanesi * Bahçelerde yetiş tirilen bir nane türü. * Çiçek ve ağ yetiş aç tirilen yer. m mı raş baharı ı vurmak baş na * (alay yollu) gençliğ verdiğcoş in i kuyla gereksiz veya aş davranı bulunmak. bahçe kekiğ i * Bahçelerde özel yöntemlerle yetiş tirilen kekik. n * Sebze yetiş tirilen yer.

ı bahir * Deniz. * Aruzdaki vezin takı ndan her biri. . ş ları ş ı nı müş terek bahisçi. resimlerin bulunduğ eser. bahriyeli * Deniz Kuvvetlerine bağ asker. mı bahçı vanlı * Bahçı bulunan. * Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakı yla görevli kimse. n bahis açmak (veya açı lmak) * belli bir konuda konuş maya baş lamak (baş lmak). bahis tutuş mak * karşklı ı bahse girmek. lı * Deniz Harp Okulu öğ rencisi. * Görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş nda çı ey ma. * Söz. bahname bahrî bahrî bahriye * Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluş nıbütünü. lanı bahis konusu * Söz konusu. * Yalı nı çapkı. mları * Mevlid'in bölümlerinden her biri. nda çı ey ma bahsetme * Bahsetmek iş i. ulan ey. lı bahisçi * Oyunlarda veya at yarı nda yarın sonuçları tahmin ederek bahis oynayan veya oynatan kimse. bahis * Konuş ş konu. söz konusu olmak. ların bahriye çifte tellisi * Hareketli bir halk oyunu ve ezgisi. bahse girmek * görüş ünde veya iddiası haklı kacak tarafa bir ş verilmesini kabul eden sözlü anlaş yapmak. *İ çinde cinsel konularla ilgili açısaçıyazı n. bahis mevzuu olmak * üzerinde konuş ulmak. * Bir kitabıbölümlerinden her biri. k k ları u * Denizle ilgili.bahçı van * Geçimini bahçe ürünlerini yetiş satmakla sağ tirip layan kimse. vanı bahçı k vanlı * Bahçı n yaptı iş vanı ğ .

ı ş bahş iş * Bir hizmet görene hakkı ayrı ndan olarak verilen para. bahsi kapamak * bir konu üzerindeki konuş mayı kesmek. bahş etmek * Bağlamak. bahtı kara * Mutsuz. * Ş mutluluk. ün ru u bahsi tazelemek * konuş mayı konu üzerine getirmek. ansı bahtı lmak açı * talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek. talihsiz. nı unu i . bahtı olmak kara * sürekli olarak talihi yaver gitmemek. * (kı için) evlenecek istekli çı zlar kmamak. istenen sonuca ulaş mamak. savunulan görüş yanlıolduğ ortaya çı ün ş u kmak. kader. sunmak. bahtı kapanmak * talihsizliğ uğ e ramak. mak. baht iş i * Talihe bı lmı talihe bağ iş rakı ş . talih. ans. konuş sözünü etmek. talih yüzüne gülmek. bahtı k açı * Talihli. baht * Olacakları kaçılmaz olduğ belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiğhayat tarzı n. bahş (veya beleşatıdiş bakı iş ) n ine lmaz * para verilmeden sağ lanan bir ş ufak tefek kusurları hoş eyin nı görmelidir. bahsi geçmek * bir konu üzerinde konuş ulmuş olmak. savunulan görüş doğ olduğ belli olmak. . bahsi kazanmak * ileri sürülen.bahsetmek * Bir konu üzerinde söz söylemek. aynı bahş etme * Bahş etmek iş i. bahtı lı bağ olmak * talihi kapalı olmak. lı. bahtı küsmek na * talihsizliğ inden yakı nmak. mutsuz olmak. bahsi kaybetmek * ileri sürülen. bahtı k olmak açı * bir konuda ş yaver gitmek.

mutlu. mutlu. nazı kanı ktan baş na r. vekil. hükûmet. mutsuzluk. talihli. an . ini * Hükûmet iş lerinden birini yönetmek için. mutsuz. bahtlı bahtsı z * Bahtı olan.bahtiyar * Bahtı olan. odunundan kı zı rmı boya çı lan bir ağ bakkam (Haematoxylon campechianum). kötü bahtsı k zlı * Bahtsıolma durumu. mutluluk. iyi bakakalma * Bakakalmak iş i veya durumu. bakalit kaplamalı . özellikle. karı aç. nı tirir. aş * Bahtı olan. * Formaldehit ile bir fenolün yoğ ması unlaş sonucu elde edilen yapay reçine. * Bakmak iş yapan (kimse). bakalorya * (eskiden üniversite ve yüksek okullara girebilmek için lise öğ reniminden sonra verilen) Olgunluk sı . bahtiyarlı k * Bahtlı olma durumu. bakaç * Dürbün. baş bakan tarafı seçilerek ndan cumhurbaş nca onaylandı sonra iş ı getirilen yetkili. tı kı sı bakanlar kurulu * Baş bakan ve bakanlardan oluş kurul. * Hele. kemik çıntı. talihsiz. navı bakam bakan * Baklagillerden. talihli. z bahusus bak bak! bak! * iş te. bakakalmak * Ş kı ğ uğ p ne yapacağ bilmez durumda kalmak. bakalit bakalitli * Bakalit bulunduran. aş nlı rayı a ı nı bakalı (veya bakayı m m) * içinde yer aldı cümlenin güvensizlik. genellikle milletvekilleri arası ndan. bakanak * Geviş getiren hayvanları ayakların arkası n nı ndaki körelmiş rnak. üstelik. uyarma gibi anlamları pekiş ğ ı ku. bahtlı . * küçümseme bildirir. * ş ma anlatı aş r. kuş merak. * ş ma bildirir.

* Kurum ve kuruluş motorlu araçlarıonarı ğve korunduğ yer veya birim. lam ü * Çok dikkatsiz (kimse). bakı yurdu m * Yoksul veya kimsesiz yaş ve sakatları barı rı bakı kları lı n ndılı p ldı yurt. ları ları u * Öküz. nezaret. eyi n düş zca * Falcı . bakar mını sız? * seslenme ünlemi. ine i yapı bakı m * Bir ş iyi geliş eyin mesi. vekâlet. * Kademe. * olur ki. * Ait olduğ yı u l içinde toplanamayı ertesi yı kalan vergiler. larda n ldı ı u bakı yapmak m * araç ve gereçlerin düzenli çalı ş için onarı nı ması mı yapmak. n * Bakanı yönetimi altı n ndaki kuruluş n bütünü veya bu kuruluş n bulunduğ yer. vekillik. sır. darülâceze. * Falcı lı k. ı dı bakarak bakarsı n bakaya * göre. nı * Fal. * Kalı lar. iyle * Bir ş satıalmayı ünmeden yalnı bakarak ilgilenen (kimse).bakanlı k * Bakan olanıdurumu ve görevi. . barı kları . güneye veya kuzeye karşkonumunu belirleyen. iyi bir durumda kalması verilen emek veya emek verme biçimi. * Bakmak iş konu olmak veya bakmak iş lmak. * Bakı iş lmak i. ntı * Askerlik çağ girenlerden son yoklamada bulunarak askere alı ş ı na nmıoldukları hâlde çağldı nda rı kları gelmeyen veya gelip de kı na gitmeden toplandı yerlerden veya yollardan savuş taları kları anlar. p la bakı * Özellikle dağk yörelerde bir yamacı güneşş na. bakılı cı k * Bakmak iş i. için bakı lma bakı lmak bakı evi m * Bakı ihtiyacı kimselerin bakı kları ndı kuruluş ma olan ldı . ğ ı bakar bakar kör * Gözleri sağ göründüğ hâlde göremeyen. lı n ınları ı ı bunun sonucu olarak da doğ ş al artları tespit eden durumu. bakara *İ skambil kâğ ile oynanan bir kumar. bakı cı * Bakmak iş görevlendirilen kimse.

bakı r rengi . bakı r oksit * Kimyasal formülü CuO veya Cu2O olan bakın oksit biçimi. niş ğ ı nlına ı lmıiner angâh. çevreye göz gezdirmek. msı rakı bakı ncak * Tüfeklerde hedefin uzaklına. rı bakı r pası * Bakıüzerinde nemli havalarda oluş bakı r an r hidrokarbonat. mlı bakı z msı * Özen gösterilmemişbakı . bakı nmak * Bakmak iş lmak. bakı lı mlı k * Bakı olma durumu. ı ve elektriğiyi ileten. * İ bakı şüzerinde iyi çalılmı yi lmı . zı renkli element. Kı saltması Cu. yakı ğ göre ayar edilecek biçimde yapı ş kalkar gez. lmamı ş . bakı ğ r çalı ı * Bakıtuzları zehirli duruma gelmiş r ile . bakı ndı bakı nma * Bak hele. terk edilme. * Yeş çalar mavi renk. * Bakı nmak iş i. olacak ş mi? gibi ş ma anlatı ey aş r. * Bakı yapı ş rdan lmı . kolay dövülür ve iş olduğ sı i lenir undan eski çağ lardan beri türlü iş lerde kullanı kıl lan. ile bakı r çalmak * (bakı r kaptaki yemek) bakı r tuzları zehirli duruma gelmek. i yapı tı * Muayene olmak. araşrmak. bakı ı r alaş mı * %1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluş turduğ bakı ı nı genel adı u r alaş mların . yüzüstü bı lma durumu. sı bakı mlı bakı k mlı * Filmin kartpostal büyüklüğ ünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağ layan cihaz. bakı zlı msı k * Bakı z olma. -e göre. doğ serbest veya birleş olarak u ru ada ik bulunan. bakı r * Atom numarası yoğ 29.95 olan. unluğ 8. 10840 C ye doğ eriyen. * Bakı yapı ş rdan lmıkap.bakı mcı * Bakı iş yapan kimse. yönü. ile bakı r kaplama * Demir benzeri madenlerin yüzeyinde bakıkatman oluş r turma iş lemi. m ini bakı ndan mı * Bakıveya görüş sı ş açı. ş ş ı . değ erlendirme açı.

ki * Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak.* Kıla yakı kahverengi. bakımsı k ş zlı ı * Bakımsıolma durumu. bakıaçı ş sı * Bir olayda. göz taş r ı . r rı bakı rlı bakı ş * Bakıiçeren maddeler. bakı r sülfat * Göz taş ı . biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğ ki ey nda u. bakımsı ş z ı * Araları bakım bulunmayan (iki ş veya iki yanı nda bakım olmayan (bir ş asimetrik. bakı r tuzu * Bakısülfat. ş z ı bakı ş ma * Bakı ş iş mak i. simetri. bakımlı ş . (rengi) bakın rengine benzemek. . sa p bakık ş ı * Bkz. n bakımlı ş ı * Bakımı ş bulunan. mütenazı ı r. r * Bakmak iş i veya biçimi. düş ünceyi belirli bir yönden inceleme. * Eksen olarak alı bir doğ nan rudan. bakımsı ş z. bakı ş mak * İ veya daha çok kimse birbirine bakmak. r bakı lı rcı k * Bakıkap yapma veya satma iş r i. simetrik. benzer noktaları ı olarak aynı karşklı lı uzaklı bulunan iki benzer kta parçanıbirbirine göre olan durumu. bakıatmak ş * kı bir sürede bakı geçmek. konuyu. rlaş bakı mak rlaş * Bakırengini almak. asimetri. nda ş ı ey) arası ş ı ey). tenazur. bakı ı r taş * Malakit. görüş sı açı. ı bakıksı ş z ı * Bkz. bakı ma rlaş * Bakı mak durumu. ı bakım ş ı * İ veya daha çok ş arası konum. bakı rcı * Bakıiş r leyen veya bakıkap kacak satan kimse. zı n * Bu renkte olan.

* (toprak için) İ ş lenmemiş . z. * Eskimemişyı . k. ç * Bu bitkinin yeşürünü veya kuru tanesi. bakkam bakla * Bkz. * Büyük bakkal dükkânı . öteki. kalı. * artakalan. ntı * Yiyecek. ş ı larla bakkal kâğ ı dı * Kalı ve kaba kâğ n ı t. el değ memiş bozulmamık. * Bakire olma durumu. kalı olmak.baki * Sürekli. daimî. içecek ve baş ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse. kide ş * El değ memişkullanı . kalan. ş . z lan z. taneleri badıiçinde bulunan bir bitki (Vicia faba). ldı ı * Cinsel iliş bulunmamıdiş kı kıoğ kı kide ş i. mlı * bir ş eyden artmak. i m!" bakkaliye * Bakkal dükkânı satı ş nda lan eyler. geri kalan. geride kalan. yurdumuzun her yerinde yetiş tirilen. * Kalı . bakkallı k * Bakkalı iş n i. bakire bakirelik bakirlik * Bakir olma durumu. baki kalmak * sürekli. lerle raş bakkal defteri * Karık. cı * Bir ş eyden artan (miktar). lik. bakkal bakkal çakkal * Bakkal ve benzeri iş uğ an esnaf için küçümseme sözü. il * Bir zinciri oluş turan halka veya parçalardan her biri. pranmamı yeni. mtı . erdenlik. bakkala bı rakma! * bir iş"bakalı diyerek savsaklamak isteyenlere söylenir. bakla çiçeğ i * Sarı rak eflâtuna çalan beyaz renkte olan bitki. ş lı bakiye * Artı artan. bakam. düzensiz yazı dolu defter. ka * Bu gibi ş eylerin satı ğdükkân. * Baklagillerden. bakir * Cinsel iliş bulunmamı(erkek). lmamı ş .

baklavacı lı k * Baklava yapma veya satma iş i. badı ç. baklava açmak * baklava yapmak için gerekli olan ince yufkaları rlamak. . hazı baklava börek * (bir baş ş karş tıldında) çok kolay ve zevkli (iş ka eyle ı rı ğ laş ı ). bakla kadar * (bit. baklamsı meyve * Bkz. baklavacı * Baklava yapan veya satan kimse.* Bu renkte olan. baklava dilimi * Eş kenar dörtgen biçiminde olan. ağ nda bakla ı zı slanmamak. renk. * At donları koyu ve iri lekeli kı ndan r. fı k. * çok tokluk durumunda "baklava börek olsa yemem" biçiminde kullanı lı r. * Bakla tarlası . bakla dökmek (veya atmak) * bakla ile fala bakmak. akasya. keçiboynuzu gibi. nohut oda. bakliye. baklalı baklalı k * Baklası olan. bakla kı rı * Beyazı almı beyazlamaya yüz tutmuş çoğ ş . baklamsı * Bakla biçiminde olan. * Eş kenar dörtgen biçiminde olan nesne. badı pek çok sebze ve ağ çlı açları alan. * Çok ince yufkadan yapı arası kaymak. badem gibi ş konulan tatlı larak na stı eyler . fasulye. lan bakla ı slanmamak * Bkz. baklan baklava * Anguta benzeyen kı zı rmı renkli bir çeş yaban kazı it (Otis tarda). baklagiller * Bakla. pire gibi küçük böcekler için) çok iri. bakla oda nohut sofa * Bkz. ceviz. iki çenekli ayrı içine taç yapraklı lardan büyük bir bitki familyası . bakla falı * Bakla taneleri ile bakı bir fal türü. baklavalı *İ çinde baklava bulunan.

bakliyat bakliye bakma bakmak * Bakı bir ş üzerine çevirmek. önem vererek üzerinde durmak. bakteriyoloji alanı çalı kimse. n i * Baklagillerden elde edilen ürün. denemek. baklagiller. bir işyapmakla görevli olmak. bakteri * Toprakta. * Bir işyapmak. i i * Yapı labilmesi bir ş bağ bulunmak. silindirimsi. * açısöylemekten kaçı ğbir sorunu sonunda açı k ndı ı klamak. * Anlamak. ları bakteriyel * Bakterilerle ilgili. * Bkz. na * Baş bir ş ilgilenmeyip elindeki veya önündeki iş uğ ı ka eyle le raş olmak. Benzemek. ru * Bir ş geliş veya iyi bir durumda kalması emek vermek. bakterigiller * Bakterilere verilen ad. bakterisit * Canlı n vücudunda veya laboratuar deneylerinde bakterileri fiziksel. incelemek.*İ çinde baklava desenleri olan. bakterileri içine alan canlı lar. * Önem vermek. ilgilenmek. ş ı ey * Aramak. canlı bulunan. nda ş an . eyin mesi için * Beslemek. küresel. çürüme. bölünerek çoğ klorofilsiz. r bakraç * Çoğ unlukla bakı yapı küçük kova. . ) * (hasta için) Muayene etmek. * (yer için) Yüzü bir yöne doğ olmak. mı lan li baklayı zı çı ağndan karmak * sabrı tükenip o zamana kadar söylemediğş i eyleri söylemeye baş lamak. * (bir işBirinden beklenmek. tek hücre canlı vrı alan. farkı varmak. kimyasal etkiyle öldüren (etken). tedavi etmek. * Renklerde. bakteriyolog * Bakterilerle ilgili. andı rmak. eye lı * Gözetmek. rdan lan * Bir bakracıalabildiğmiktar. mayalanma veya hastalı yol açan. baksana! baksanı za! * seslenme için kullanı lı r. bakteridi *Ş arbon hücresi gibi hareketsiz bakteri. geçindirmek. suda. * Bakmak iş i. baklavalı k * Baklava yapı nda kullanı veya baklava yapmaya elverişolan. * dikkat çekmek sözü. * Yoklamak. larda klara kı k biçimde olan.

iri ve tatlı kabak çeş (Cucurbita moschata). llı bal kabağ ı * İ turuncu. dına sı tatlı. *ş üpheye yer bı rakmadan. ndaki petek gözlerine doldurdukları . bal gibi * pek tatlı .bakteriyoloji * Bakterilerin ve genel olarak mikroplarıbiçimlerini. türü bal bal demekle ağ tatlı ı lanmaz z * sözde kalan dilek ve tasarı n iş ları bitirmede hiçbir etkisi olmaz. ş zan ı sı * Ağ açlarıkabuğ n undan sı zarak pı laş besi suyu. bal dudaklı . sı madde. bal çiçeğ i * Almaş yapraklı rmı veya kı zı çalar sarı ı k . ak msı * Bu maddenin sanayide kullanı için yapay olarak hazı lmak rlanmı. aççı bal dök de yala * bir yerin çok temiz olduğ anlatı unu r. bal baş ı * En temiz bal. baktı rmak * Bakması yol açmak. beyinsiz kimse. na bal mumu * Arı n peteklerini yapmak için karıhalkaları ndan salgı kları ları n arası ladı yumuş ve sarı madde. koyu. ş ı . baktı alı kça r * güzelliğbirdenbire göze çarpmayan. bal * Özellikle bal arı nıbitki ve çiçeklerden topladı bal özünden yapı kovanları ların kları p. bakteriyoskopi * Bakterilerin mikroskopla incelenmesi iş lemi. bakması sağ na nı lamak. kı zı rmıya renkli çiçekli ağ k. vı * Olgunlaş ş mıincirin. rengi beyazdan esmere kadar değen tatlı iş . n bakteriyolojik * Bakteri bilimi ile ilgili. eyi bal arı sı * Zar kanatlı lardan. i baktı rma * Baktı iş rmak i. bal kelebeğ i * Bal kovanları çok zarar veren bir böcek (Galleria mellonella). adamakı. bal dudak * Bkz. niteliklerini inceleyen bilim. çok iyi. htı an bal alacak çiçeğbilmek (veya bulmak) i * çı sağ kar lanabilecek yeri veya ş bilmek veya bulmak. bal yapan eklem bacaklı (Apis mellifica). bal dudaklı * Tatlı dilli. çi bir idi * Aptal.

çocuk. . gürbüz (kimse. n mı lan. bal mumu macunu * Mobilyadaki kusurlarıonarı nda kullanı toprak boya ile renklendirilmiş mumu. mak balabanlaş mak * Balaban duruma gelmek. bal tutan parmağ yalar ı nı * imkânları geniş iş baş bulunan kimse bu imkânlardan az da olsa yararlanı bir in ı nda r. * Ş man. bal özülük * Çiçeklerde bal özünü çı karan bezlerin bulunduğ organ. nektar. eti yağ ve ağ iri bir kuş kçı lı ı r. bal özü * Bazı çiçeklerin içinde bulunan. malak. bal sağ mak * kovandan bal ürünü almak. için aret bal özlü * Bal özü bulunduran. ri. bal bal mumu yapı rmak ş tı * unutulmaması iş edip dikkati çekmek. bal özü bezi * Bitkilerin yaprak. (Botaurus). balabanlaş ma * Balabanlaş durumu. yumurtalıve erkek organların dibinde bulunan ve bal özü çı k nı karan bez. * Üç köş üç telli Rus halk sazı eli. irileş mek. . balı la benzer.bal mumu gibi erimek * çok zayı flamak. ları u bal rengi * Kahverengine çalan sarı renk. u bal peteğ i * Arı n içine bal doldurduğ bal mumu levha. balabanlı k * Balaban olma durumu. arı n bal yapmak için emdikleri tatlı vı ları sı. bala balaban * İ büyük. * Yavru. çocuk). balak balalayka * Bkz. * Bu renkte olan. iş balaban * Atmaca veya doğ gibi yı cı kuş an rtı bir . balaban kuş u * Bataklı klarda yaş ayan.

itli ş kan * Güçlük çı kartan. balar balast * Çatı i olarak kullanı ve kiremitlerin altı döş ince tahta. oselerde düzeltilmiş toprak üzerine döş enen taş rı . kiriş lan na enen * Demir yolları traverslerin altı ş nda na. yapı çamur. an ş * Batı belirli danslara eş eden bir tür ş . su geçirmez. uk cakta sı a klı aş nan * Motorlu araçlarda fren yapmayı layan. balast direnç * Gerilimin büyük değimlerinde. lan * Denge. da. tekerlek mili üzerine yerleş sağ tirilmiş m ay biçimindeki alet. yavaş ı madde. pedavra. * Karagöz. yla lan balat * Orta Çağ üç bentten oluş bir Batıiiri türü. lı * Eski Türklerde kiş anı için mezarın veya bazı inin lması nı kurganlarıetrafı dikilen taş n na . n balçı k *İ çinde çeş organik maddeler bulunan. muvazene. balans balans ayarı * Otomobilin sarsı nı lması önlemek için. müzik araçları çalı veya ş olarak okunan eser. yla nan arkı * Soğ ve sı büyük bir sürtünme kat sayına sahip olan suya ve yağ dayanı . yağ. kıkları * Safra. devredeki akı sabit tutmak için konulan direnç.balama * Orta oyununda Rum tipi. balata . balans pensi * Arabaları tekerleklerindeki dengeli dönmeyi sağ n lamak için cant ile lâstik kenarı sışrı kurş na kı lan tı un parçası . romantik. tekerleklere gereğkadar balans pensi denen kurş parçası i un takarak denge sağ lama iş i. daha çok killi. nda balast yem * Çok büyük miktarda ham selüloz ihtiva eden ve dolayıyla yoğ yemlerden çok daha düş sindirilebilir sı un ük besin maddeleri ihtiva eden ve hayvanlara tokluk hissi vermek amacı kullanı yem. yarı balayı * Evlilik hayatın ilk ayı ilk günleri. koyu toprak. mil. koyu. * Kabzanı demir siperi. * Arı tirip bal alan veya satan kimse. yetiş * Arı tirme veya bal alı satma iş yetiş p i. nı veya balbal balcı balcı lı k balçak * Kabza. lik arkı * Serbest biçimli. da. iş mı balast gemi * Ambarları yük bulunmayan gemi. matiz ve külhan beyi tipleri tarafı yabancı ndan ülkelerin tiplerine hitap ederken kullanı söz. *İ çindeki kil oranı yüksek.

* Maydanozgillerden. pilâvlıpirinç. * Erkeğ göre karını kıkardeş e sın z i. incik. ş eytan tersi otu (Ferula assa-foetida). karasineğ çok benzeyen. nemli yerlerde yetiş zehirli bitkilerin ortak adı u otu. baldı rak * Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aş ı bölümü. lı ı bir baldı z baldo * İ ve dolgun taneli. karı * Balçı olan. * Bu tür gösteri yapan sanatçı topluluğ u. adı atı çoğ m ş lara. ğ ı baldı ran baldı ş ran erbeti * Acı çekerek. baldıçı rı plak * Ayak takı ndan. sinekgiller familyası ları ndan. mı siz. ı n ine * Bu bölümün yumuş ve şkin olan arka tarafı ak iş . hayvan e k tı sağğyönünden zararlı sinek türü (Stomaxys calcitrans). balçıhurması k . baldı r bacak * Açısaçıgörülen kadıbacağ k k n ı . ri k bale * Belli hafif figürlere. (Conium maculatum). baldı rpatlatan * Güreş hasmı bir ayağ tutarak diz kapağ kadar büküp üzerine yüklenme oyunu. baldıkara rı * Nemli yerlerde yetiş birçok eğ otu türünün ortak adı en relti . iş serseri. balçı klı baldı r * Bacağ dizden ayak bileğ kadar olan bölümü. karabaldı r. kan emen.balçıhurması k * Sandı bası kurutulan hurma (veya kuru incir). ran en baldı rgan * Baldı ran. ağ * Bu bitkiden çı lan zehir. en . hastalıbulaşran. *Ş eytan otu. unlukla sahne düzenine ve müziğ dayalı e gösteri türü. klara larak balçıinciri k * Kurutulmuş incir. balerin . baldı k ranlı * Çok baldı yetiş yer. baldı r kemiğ i * Baldı bulunan iki kemikten ince olanı rda . te n ı nı ı na baldı rsokan * Çift kanatlı n. ağolan * Kı kayınıaş ı lı ç ş n ağuzanan parçası ı . yüz suyu dökerek elde edilen kazanç.

suda yaş ayan. ı zdan ş arı lan balgam atmak * yapı lmakta olan bir iş veya bir konu üzerine kuş uyandı ku racak bir söz söylemek. balıeti k * Omurgalı lardan. lan * Suda piş kı kları klanmı incecik kılmıbalıile soğ yağhavuç. i balet balgam * Bale yapan erkek sanatçı . Kova ile Koç burçları nda yer alan burcun adı arası . biçimli tombul. * Zodyak üzerinde. suda yaş hayvanlarıyumuş ve açırenkli eti. solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanlarıgenel adı n . ç. balıkartalı k . balhane * Bal süzme ve paketleme iş lemlerinin yapı ğyer. balerinlik * Ası l mesleğbalerin olan kimse. * Solunum organların salgı ğ ağ nı ladı. ayan n ak k balıetinde k * Ne şman. balıadam k * Deniz dibine inilebilecek donanı su altı çalı mla nda ş iş mayı edinen kimse. iş f balıistifi k * Çok sış olarak bir yere dolmuş kık ı (insanlar). Zodyak. . bektaş ı taş mühresenk. yı ş k an. ne zayıolan. hazı rlanan bir çorba türü. a balıbaş kokar k tan * bir iş aksaklın baş olanlardan baş ğ anlatı te ğ ı ta ladını ı r. balgamlı * Balgamı olan. balıbilimi k * Su ürünleri araşrmaları özellikle balı sıfı inceleyen bilim.* Bale yapan kıveya kadısanatçı z n . balgam taş ı * Damarlı yarı ve saydam bir tür Kadı taş Hacı köy ı . dalgı kurbağ adam. balgümeci * Bal peteğ andı bir tür dikiş ini ran büzgüsü. patetes ve domatesten irilip lçı ayı ş . . ı dı atı sümüksü madde. tı nda klar nını balıçorbası k * Beyaz etli balı klardan yapı bir tür çorba. balıbilimci k * Balı sıfı inceleyen bilim adamı klar nını . k balı k balı k * Omurgalı lardan. ldı ı balı çı ğ kmak a * balıavlamaya gitmek.

k * Balı lara özgü.* Kartallardan. kla k * Uzun bacaklı lardan. yı cı (Pandion kla rtı kuş haliaetus). balı beslenen. fakat bağ gücü yüksek yapı rı. * Çoğ unlukla mersin balını eritilmiş mumuna batılarak hazı ğ n. kahverengi çizgili. balıpazarı k * Balı larıavladı balı n günlük ve taze olarak satı sunulduğ yer. lama ş cı tı balıtutmak k * balı avlamak. balı lgiller kçı * Leyleksiler takı nıbalı llar alt takı na giren bir familya. k n lan balıyumurtası k * Balı n daha çok sıyerlere bı kları kları ğ raktı . beyaz. * Morina balınıkaraciğ ğ n ı erinden çı lan ve hekimlikte zayığ karşkullanı iyotlu. azlı balı l kçı * Balı beslenen. balıkavağ çınca k a kı * hiçbir zaman olmayacak iş için söylenir. mın kçı mı balı lı kçı k . boğ k. balıyağ k ı * İ balıve deniz hayvanların sanayide kullanı yağ ri k nı lan ı . balıyiyen. k * Yayvan servis tabağ ı . su kıları yaş yı nda ayan. üremelerini sağ layan yumurta. balıyiyerek beslenen büyük bir kuş k (Ardea cinerea). kçı n uk i azlı n balı yaka kçı * Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka. rası kları kardı ı balıtabağ k ı * Balıkoymaya yarayan kap. balıtutkalı k * Balıendüstrisi artı ndan üretilen. ı bal rı rlanan yumurtası . balıyemi k * Balıavlamada oltanı ucuna takı genellikle yiyecek türü madde. kları (Anamirta). ler balıotu k * Cava ve Malabar'da yetiş zehirli meyvesiyle balı sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki en. vitaminli yağ karı flı a ı lan . balı kçı * Balıtutan veya satan kimse. ticarî merkez. su kıları yaş yı nda ayan. kçı n ğ kları ı ş a u balısütü k * Yumurtlama sı nda erkek balı n çı ğbeyaz madde. yavaş k kları kuruyan. havyar. balı kazağ kçı ı * Balı larısoğ ve nemli havalarda giydiğboğ ve yünlü kalıkazak. kçı balı düğ kçı ümü * İleme baş cı yapı ve sonra kolayca çözülerek iş tersine de tutturulan düğ ş ş langında lan in üm ekli. ğ ı balıunu k * Kurutulmuş ktan özel iş balı lemlerle elde edilen un. boynu ve gagası uzun.

falyanos (Balaena mistycetus). * Balıüretme. a l baliğ olmak. n için lan iş balı z ksı baliğ * Döl verme çağ eren. balı kgözü objektif * Normal objektiflerden çok daha geniş yı ve görüntüyü dıbükey ayna görüntüsü biçiminde veren açı alan ş objektif türü. dar. göl ve ı rmaklarda balıyatağolan yer. k balı klava * Deniz. bir harekete sonucunun ne olacağ düş e. balı rtı ksı * Balıkı ğbiçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş k lçı ı deseni. balı yararlanma ve satma iş k ktan i. uzunluğ 20 m. ğ ı balı knefesi * Balinagillerin baş ı çı lan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapı nda kullanı bir yağ ndan karı mı lan .* Balıtutma. avlama iş k i. * erinlik çağ ermek. kemik gibi ş lan eylerden yapı ş lmı halka. ğ ı . balina * Balinalardan. soğ hava deposu olan yer. uzun çubuk. * Balı olmayan. baliğ olmak * bulmak. ağ ğ200 ton olan. kadı u ı ı rlı ı için rga balı. k ı balı klı * Balı olan. deniz kıları yaş bir kuş yı nda ayan cinsi. eriş mek. ı nı ünmeden giriş erek. kları ş karı ğ uk a ı balı klama * (suya dalmada. uzunca gagalı . balı klamak * Balı klama tarzı atlamak. deniz kı cı rlangı (Sterna hirundo). * Yollarda sularıortada toplanmayarak iki yana akması yapı şkinlik. balı klandı rmak * Balıile doldurmak. uzun ve çatal kuyruklu. balı kgözü * Ayakkabı n bağ ları geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takı maden. atlamada) Balıgibi gergin. süslemek. düz ve baş ağbir biçimde. erinleş buluğ ermek. yassı na . ğ ı * Giysilerin dik ve düzgün durması bazı için yerlerine özellikle yakaları konulan sert. balı llar kçı * Çoğ unlukla uzun bacaklı . yağve çubukları avlanan memeli hayvan. balı khane * Balı n toptan satı çı ldı. uzun gagalı kçı balı l cinsinden kuş familyası lar . balı n kçı * Perde ayaklı lardan. akı ı na mek. k aş ı * Bir iş bir duruma. suya balı klandı rma * Balı klandı rmak iş i. esnek. buluğ ı ermiş ı na çağ na olan.

ltı * Ş ek. Malkar. balina geçirilmiş olan (giysi). KaradağKosova. * Balina takı ş lmıolan. Makedonya. Sı rbistan. Balkar Balkarca balkı * Bkz. Balkanoloji * Balkan ulusların dili. Balkanolog * Balkanoloji uzmanı . Malkarca. sancı rı mak. . sancı rı . parlak.balina çubuğ u * Balinanı ağ na aldı suyu dı ya süzüp içindeki deniz hayvanları tutması yarayan ve üst çenesinin n zı ğ ı ş arı nı na iki yanı tarak diş gibi sı nda leri ralanmı boynuz dokusunda. Romanya. Slovenya. * Kesik kesik ağmak. Bosna-Hersek. nı nda ş arı ru kmı . * Ağ. . * Ş ek çakmak. Balkanlı lı k * Balkanlı olma durumu. balinalar balinalı balistik * Ateş silâhlarda barut gazın bası ile fı p hedefe varı li nı ncı rlayı ncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. kutup denizlerinde yaş memeli hayvanlar familyası ayan . tarihi ve kültürü ile uğ an bilim dalı nı raş . Balkanlarla ilgili. * Parlamak. Arnavutluk. * Güzel süslü. Yunanistan ve Trakya'yı alan bölge. imş * Su halkalanmak. balina yağ ı *İ spermeçet balinasın kafa sinüslerinde bulunan yağ nı . esnek kemiksi bölümlerin adı ş . içine Balkanlı * Balkan devletlerinden olan. balkan * Sarp ve ormanlısı dağ k ra lar. * Balkı iş mak i. dalgalanmak. imş * Bir yapın genellikle üst katları dı ya doğ çı şçevresi duvar veya parmaklı çevrili bölümü. balkı r * Parı. Balkanlar * Hı rvatistan. Bulgaristan. parı ldamak. kla * Örnek hayvanı balina olan. * Bkz. balkı ma balkı mak balkon .

balkonumsu * Balkona benzer. olgunlaş laş mak. ballı k * Bal konulan kap. lmı * Ballıhastalı olan. ballanmak * Bal bulaş bal sürülmek. ballı darı *İ ncir. balon * Isı ş tı hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan. ballandı ballandı ra ra * Ballandı rarak. ballı baba * Ballı babagillerden. ballanma * Ballanmak iş i. ğ ı * Ballı baba. beyaz çiçekli ve çok yık otsu bir bitki (Lamiumalbum). ballı klı balo * Danslı resmî giyimli gece toplantı. mak.* Tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat. tatlanmak. küre biçiminde araç. * Bağ larda görülen külleme hastalı. ik lardan oluş bir an familya. ballı börek * Çok lezzetli. ballandı rmak *İ mrendirecek biçimde övmek. ve sı balo vermek * baloyu hazı rlamak. k ğ ı . ballandı rma * Ballandı rmak iş i. ballı pasta * Bal ile yapı ş lmıveya içine bal konmuş pasta. ballı *İ çinde bal bulunan. ballı börekli olmak * çok iyi anlaş mak. llı ballı babagiller * Nane. düzenlemek. * Tatlı mak. atmosferde uçabilen. balköpüğ ü * Açısarı k renk. lâvanta çiçeğ kekik gibi kokulu bitkileri içine alan ve iki çenekli bitiş taç yapraklı i.

demir araç. balonculuk * Balon yapmak veya satmak iş i. parçalamak. n ları * Önceleri sefer sı nda çalı ve ormanlıyerleri temizlemek. k balta olmak * direnerek bir ş istemek. * Gemici. aç . iş gibi kimselerin eğ çi lenmek için gittikleri içkili. * Bazı açlardan elde edilen. .). lan ı . boynu dar cam kap. balotaj baloz balsam * Bir seçimde adaylardan hiçbirinin. baltabaş * Baş bodoslaması omurga hattı dikey olarak çelik lâmadan yapı ş na lmı(gemi). sonraları zlar ağ na bağ olarak sarayı kı ası lı korumak ve sarayı dıhizmetlerini yapmakla n ş görevli kimse. parfüm ve ilâçlarıyapı nda kullanı reçine. merhem vb. * Yangısöndürme kuruluş nda balta kullanan er. yol açmak. * Küçük balon. yontmak gibi iş kullanı ağ saplı lerde lan aç . balon gibi. belsem. iş balon lâstik * Bisikletlerde kullanı bir lâstik türü. * Odun kıcı rı. yarmak. vakitli vakitsiz tedirgin etmek.* Hava veya gazla doldurulmuşkauçuktan yapı çocuk oyuncağ . baloncu baloncuk * Balon satan kimse. yükleri bindirip indirmekle. baltacı k * Küçük el baltası . ağ n mı lan balsamlı * Balsam içeren. baltacı * Balta yapan veya satan kimse. koru). n an * Bir tür kudret helvası . gerekli oyu sağ layamaması dolayıyla seçimin sonuçsuz kalması sı . lan balon uçurmak * ilgililerin ne diyeceklerini ve nası l davranacakları anlamak amacı aslı nı yla olmayan bir haber yaymak. antiseptik ve besleyici özelliğolan (ilâç. musallat olmak. ası ey lmak. çadı kurup kaldı rası lı k k rları rmak. balonvari * Balona benzer. danslı yer. balta vurmak * balta ile kesmek. * Kesmek. i balsı ra * Yapraklarıüzerinde oluş bir tür küf. * Karnı yuvarlak ve şkin. balta balta değ memiş (girmemiş veya görmemiş ) * içinden hiç ağ kesilmemişsıve gür (orman.

k k lan * Bir köyün odun ihtiyacı sağ nı laması izin verilen koruluk veya orman bölgesi. ini baltalı * Baltası olan. baltalayılı cı k * Baltalama iş yapan kimse. baltalamak * Balta ile kesmek. Baltıdilleri k * Baltıülkelerinde konuş Hint-Avrupa dil grubu. tlı kacak davranı bulunmak. ş ta baltalayı cı * Baltalama hareketini yapan kimse. ş yası balya makinesi * Değ ik tarı ürünlerini ip ya da çember ile balyalama veya denkleme iş yapan alet. baltalama * Baltalamak iş sabotaj. iş m ini balya yapmak * balyalamak. denk yapmak. sabote etme. i yapı * Atılı hedef vazifesi gören plâkaları cı kta havaya fı rlatan yaylı alet. k ulan baltrap balya * Çember ve demir tellerle bağ lanmıticaret eş . . * Bilinçli ve kası olarak. * Bir iş bilinçli ve kası olarak bozacak veya yı i. bir sıntı kurtulmak. kı dan baltayı a vurmak taş * farkı olmayarak birine dokunacak sözler söylemek. * Sısıkesimi yapı orman. bir iş tlı i veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma. na baltalı k baltası kütükten çı kmak * bir engelden. ı nı nda baltadan kurtulmak * kesilmemek.* Değ irmen taş n ortası bulunan haç biçimindeki alet. sabote etmek. * Yolları açma ve düzenlemede balta ile donatı ş lmıasker sıfı nı. balyalamak * Balya yapmak. balyalanmak * Balyalamak iş lmak. i. balyalanma * Balyalanmak iş i. balyalama * Balyalamak iş i. Baltı k * Baltıdenizine kısı ülkeler ve bu ülkelerin halkı k yı olan . pot kı nda rmak.

varyos. ı n ndaki bölümü.balyemez balyos balyoz * Eskiden kara ve deniz savaş nda kullanı orta çapta. i balyozlanmak * Balyoz ile dövülmek. bambaş k kalı * Bambaş olma durumu. * Bu bitkinin hem taze. bamya tarlası * Mezarlı k. değik. balyozlanma * Balyozlanmak işveya durumu. uzun menzilli tunçtan top. ergin evrede baş akları kemiren. ı r. hem kurutularak yenilen ürünü. kazıçakmak gibi iş kullanı çok iri ve ağ çekiç. * Sakalı alt dudağ hemen altı n. merdiven. bambul otu * Sı ve ı cak lı bölgelerde yetiş otsu veya çalı bir bitki (Heliotropium). k lerde lan. zacağş bambaş ka * Büsbütün baş apayrı iş farklı ka. İ u * Taş kı ları rmak. sı ülkelerde yetiş boyu 25 m kadar olabilen. bam teli * Bazı sazlarda kalıses veren tel veya kiriş n . * Osmanlımparatorluğ döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçilerine verilen ad. ları lan. kıkanatlı n böcek (Anisoplia austriaca). ş ı * Bu kamı yapı ş ş tan lmıolan. yanı mı lan ş . ka bambu * Buğ daygillerden. mobilya. baston gibi birçok cak en. balyozlama * Balyozlamak iş i. ban ağ acı . ban * Osmanlımparatorluğ döneminde Macaristan ve Hı İ u rvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan. hezaren (Bambusa vulgaris). . eş n yapı nda kullanı bir tür kamıHint kamı. kahverengi. balyozla dövmek. bam teline basmak (veya dokunmak) * en çok kı ıeyi yapmak veya sözü söylemek. man en türü bamya * Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus). balyozlamak * Balyozla vurmak. bambul * Kurtçuk evresinde ekinlerin kökünü. . ı r balyoz gibi * çok ağ ezici (kol veya yumruk).

* Asya'nıtropik bölgelerinde ve Afrika'nı kuzeyinde yetiş yaprakları n n en. * Amerika zencilerinin çaldı gitar biçiminde. herkesin anladı. ey rı ş banak banal * Ekmek parçası . * Herkesin kullandı. üdü. Kuzey Afrika ve Avrupa'nısı bölgelerinde yetiş zehirli ve otsu bir bitki (Hyoscyamus). ile bandajlatma * Bandajlatmak iş i. bandajlama * Bandajlamak iş i. aç * Sepetçi söğ sorgun. . ban otu * Asya. bandajlamak * Sargı sarmak. nda ı bana da . bana * Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi. bana bak! * "beni dinle" anlamı teklifsiz bir seslenme ve gözdağsözü. lokma. . mak bançolaş mak * Banço durumuna gelmek. bançolaş ma * Bançolaş durumu. madenî gövdesi olan beş ğ ı veya daha çok teli olan bir müzik banallik banço aleti.. banda almak * bir sesi. in lacağ nı bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yı bin yaş n lan ası * birçok kimseler. bandajlatmak . aldı etmemek. n cak en ban yağ ı * Hint yağ ı . telek damarlı . ile bandaj * Sargı sarma. meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağ (Moringa oleifera). * Banal olma durumu. kendilerine kötülüğ dokunmayan kiş dokunmak istemezler. çiçekleri salkı m durumunda. ğ ı ğ ı * Bayağ sı ı radan. ü iye bana mın dememek sı * hiçbir ş etkili olmamak. ile * Bağsargı .. demesinler * bir iş kesinlikle yapı ı belirtmek için söylenir. ses cihazı bant üzerine kaydetmek.

bangıbangıbağ r r ı rmak. bangı rdama * Bangı rdamak iş i.* Sargı sardı ile rmak. u bandı rmak * Banmak. * Yapan. bangı r bangı lamak r ağ * yüksek sesle. bangı r bangı ı r bağ rmak * yüksek sesle. kuran. avazı ktı kadar bağ çı ğ ı ı rmak. rası bandı rma * Bandı iş rmak i. bandoculuk * Bandocu olma işveya durumu. Sümerbank gibi belirtme grupları banka sözünün yerine kullanı nda lı r. * Etibank. inin ş bandrollü * Bandrolü bulunan. mıkacı zı . bandı ra * Geminin hangi devlete ait olduğ gösteren bayrak. mıka. bando * Türlü üfleme ve vurgulu çalgı lardan oluş ve daha çok geçit törenlerinde kullanı mıkacı topluluğ an lan zı lar u veya takı . halkı bani * Kurucu. kumaşerit. niş ile kaynatı ş asta lmıüzüm suyuna veya baş bir tatlı ka ya batılması yapı sucuk. mı zı bandocu * Bandoda görevi olan kimse. bangı rdamak * Öfkelenerek yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. bandı ralı * Bandı olan. badem ve benzerlerinin. hı karak ağ çrı lamak. iş ı zları erit * Devletçe verginin kesildiğ gösteren etiket. bandaj yaptı rmak. bangı r bangı r * Yüksek sesle. bank . rı yla lan * Kurutulacak üzümün güneş serilmeden önce içine batıldı potaslı e rı ğ ı suyun konulduğ kap. * Çabuk kuruması renginin parlak sarı ve olması üzüm salkı nı inciri küllü veya potaslı k suya için mları veya ı lı daldıp çı rı karmak. * İ dizilmiş pe ceviz. gürültüyle. Bangladeş li * Bangladeş ndan olan kimse. i bandrol * Paket veya şelerin ağ na konulan ş veya etiket. unu * Yabancı devlet bayrağ ı . ini * Bayrak direğ tepesine süs olarak konulan uzun.

ı bankerlik bankerzede * Banker ile olan iş kilerinde zarara uğ iliş rayan kimse. kambiyo iş p lemleri yapan. parklarda oturulacak sı ra. * Bankacı . na banker * Banka sahibi. * Bankacın mesleğ nı i. eş saklayan nda erli ya ve daha baş ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş ka .bank banka * Çoğ unlukla bahçelerde. banka cüzdanı . bankiz * Buzla. raş * Çok zengin (kimse).iskonto. ndan bankamatik * Bankalarıpara iş n lemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. banket *Ş ehirler arası yollarıiki tarafı yayalarıyürümesine ve taş n trafiğaksatmadan durabilmesine n nda n ı tları i yarayan çakı l veya toprak yol. bankadan çekmek (veya almak) * bankadaki hesabı para almak. k raş bankacı lı k * Banka iş lemleri yapma iş i. banknot banko * Devlet bankası ndan piyasaya çı lan kâğ para. banka gibi * çok zengin (kimse). banka cüzdanı . bankaya yatı rmak * bankadaki hesabı para koymak. kredi. banka defteri * Bkz. * Para. * Faizle para alıveren. * Banker olma durumu. k ldı ı banka cüzdanı * Banka hesabı olanlarısahip oldukları n küçük defter. takibi için gelenle görevli arası konulmuş na tezgâh. * Bankacı iş lı leminin yapı ğyer. tarafı karı ı t * İyerlerinde üzerine eş koymaya elveriş iş ş ya li. kasaları para. altıgibi taş r değ n ı nı erlerin ticaretiyle uğ an kimse. * Bankerin yaptı iş ğ . değ belge. . biriktirmek. banka kartı * Banka iş lemleri için otomatik makinede kullanı özel ş kart. lan ifreli bankacı * Bankacı iş lı lemleri ile uğ an veya bankada görevli kimse.

uzun kâğ veya bezden üretilmişgenellikle zı klı ı t . banlama * Banlamak iş i. ya ifre bant doldurmak * bir bandı kaydederek kullanmak. * Banmak iş i. banko at * Yarı ş dereceye gireceğkesin olarak tahmin edilen at. dolay. ehir banliyö treni *Ş ehirle banliyö arası iş nda leyen tren. bant çözmek * manyetik bir bant üzerine alı ş nmısesleri yazı aktarmak. garanti olarak çı ı sal kacağtahmin edilen sayı . * Ses alma cihazları seslerin kaydı kullanı manyetik oksitli plâstik veya selüloz ş nda için lan erit. ses bant zı mpara * Çekmeye dayanı . banliyö * Genellikle oturma alanı niteliğ olan. bir atı veya sayın kesin olarak tutturulacağ tahmin edip larda n nı ı nı iş aretlemek. * Katı ş sulu veya tuz. banlamak * Horoz ötmek. u * Talih oyunları oyunu yöneten kimse. ş merkezinden uzakta veya sırları yakıyerlerde bulunan inde ehir nı na n ş yöresi. mparalama makinelerinde kullanı lan aş rma gereci. nda * Talih oyunları ortada toplanan paranıhepsine oynandını nda n ğ anlatı ı r. ensiz. eyi ş tı bantlayı cı * Bant yapan kimse.* Talih oyunları oyunu yönetenin ortaya koyduğ para. banko geçmek * Yarı ş veya toto. ş bağ erit. banma banmak bant * Düz. çevre. bantlamak * Bantla iki ş birbirine tutturmak. * Bağ ı rmak. * Su altı tepeliğ i. larda i banko geçme * Banko geçmek durumu. loto gibi oyunlarda. deş etmek. bant yapı rmak. nda. * Yara üzerine yapı rı özel olarak hazı ş lan tı rlanmıilâçlı ş küçük ş erit. yassı . biber gibi toz durumundaki maddelerin içine batıp çı bir eyi rı karmak. banko sayı * Sayı loto oyununda. ı ndı bantlama * Bantlamak iş i. * Bantlama makinesi. .

bar . sı ülkelerde yetiş çok yüksek olmamakla birlikte. banyo * Yapı larda. vı banyo bataryası * Sı ve soğ su ile duş lantını bir arada bulunduğ musluk takı . * Arap gramerinde mastar çeş itlerinden her biri. * Duyarlı yüzeylerin iş lenmesinde belirli bir iş lemin gerektirdiğmaddeyi erimiş i olarak içinde bulunduran sı. banyolu *İ çinde banyo bölümü olan. * Tedavi amacı hazı ile rlanan ilâçlı su. kanı * Banyo küvetinde yı kanma. aç bap * Kapı . üstü havlu benzeri dokuma olan paspas. başk. fiziksel veya kimyasal bir etki altı bir süre bulundurma iş nda lemi. husus. aş abilen bir ağ (Adansonia digitata). baobap * Ebegümecigillerden. banyo dolabı * Banyo için gereken bütün malzemenin içinde bulundurulduğ dolap. lan banyo takı mı * Banyo odaları ı zemine serilen altı nda slak plâstik. cak uk bağ sın u mı banyo almak * banyo yapmak. lan lan banyo kabini * Duş kabini. lı * Konu. banyo yapmak * yı kanmak. * Vücudun bir bölümünü veya bütününü. u banyo havlusu * Banyo sonrası kullanı ve özel olarak yapı havlu. içinde yı lan bölüm. hamam. * Banyodan henüz çı ş kimsenin durumu. sı lan sı banyo küveti * Genellikle içine su doldurulup yı kanmaya elveriştekne. * (kitaplarda) Bölüm. gövdesinin çevresi 20 m yi cak en. kmıbir banyosuz * Banyosu olmayan.banttan vermek * genellikle radyo ve televizyonda banttan yararlanarak daha önceden alı ş sesi veya görüntüyü nmıbir yayı nlamak. banyo kazanı * Banyoyu ve suyu ıtmak için yapı özel kazan veya ıtma aleti. li banyo sabunu * Banyo yaparken vücudu yı kamak için kullanı sabun.

. paslanmak. gücünden yararlanmak amacı akarsu üzerinde yapı bent. bar bar * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş öfkeli ve yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. baraj * Suyu toplamak. barak * Tüylü. * Futbol veya hentbolda serbest atı yapacak oyuncunun önünde karştakı oyuncuların yanyana dizilip ş ı ı m nı oluş turdukları duvar.* Anadolu'nun doğ ve kuzey bölgesinde. * Herhangi bir alanda baş yı arı tespit etmek için gerekli olan ş art. * Bir salonda içki içmek için hazı rlanmıköş ş e. ı baraj yapmak (veya kurmak) * (futbol veya hentbolda kaleye yapı vuruş önlemek için) oyuncular kale önünü kapatacak biçimde lan ları sı ralanmak. içkili eğ lence yeri. en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuş u ularak oynanan. * Apaçıgörünmek. baraj mesafesi * Serbest atısı nda. bar bar bar bar bağ lamak * kir bağ lamak. büğ yla lan et. atınoktası kaleye doğ ve oluş ş rası ş ndan ru turulan baraja kadar belirlenen nizamî ara açı ğ klı. ağ ritmli bir halk oyunu. barajı mak aş * herhangi bir sebeple konulmuş olan ş yerine getirip baş sağ artı arı lamak. kebe. baraka barakacı k * Küçük baraka. bar ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. baraj ateş i * Yoğ yaylı ateş un m i. ı r bar * Danslı . ncı * Cam kaplarda oluş pas. çinko gibi hafif ş eylerden yapı ş lmı temelsiz eğ yapı . kı çuha. an * Halterde kaldılması rı gereken alet. k bar havası * Bar oyunları tek veya toplu olarak söylenen ezgi. * Ayaküstü içki içilen meyhane. * Tahta. * Hava bası birimi. llı * Bir cins tüylü av köpeğ i. duvar yapmak. nda bar tutmak * bar oynamak için hazı rlanmak ve oyuna baş lamak. ortada olmak. reti .

ğ ı *İ htiyar Rum meyhanecilerine seslenmek için kullanı lı r. kı zı barbunyagiller * Dikenli yüzgeçliler alt takı na giren. barbarlaş mak * Barbar gibi davranmak. n. * Kaptanı tayfaları gemi sahibine. vücutları pullarla kaplı mı iri . . barbarlı k * Barbar olma durumu. * Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluş turduğ girintili çıntıdıduvarlarıüst bölümü. topluluk. kale u kı lı ş n korkuluğ u. barbekü barbunya * Barbunyagillerden. nı e lı baratarya barba barbakan barbar * Uygarlaş mamı ş . ilkel. barbaş ı barbata * Bar oyunları sı n sağ ı yer alan ve oyunun düzenini sağ nda ranı baş nda layan kimse. it barcı * Özellikle balkonlarda ı et piş zgara irmekte kullanı ve duvar içerisine gömülmüş lan ocak. ucu kı k. n. barbarizm * Bir sözün fonetik veya morfolojik yapında yapı büyük yanlı k. ş an * Kaba ve kı bir davranı rı cı ş la. sı lan ş lı barbarlaş ma * Barbarlaş iş mak i. bir tür fasulye. * Osmanlı sarayı genel olarak bostancı n. * Taneleri yuvarlak. ş * Kaba ve kı . barbarca * Barbara yakı bir biçimde. barbut * Zarla oynanan bir çeş kumar. . uzunca başk. beyaz etli. kı zı rmı pullu. baltacı kapılarıgiydikleri. kı zı nda ları ve cı n rmı çuhadan yapı ş lmı . rı cı * Kaba saba.baran barata * Yağ mur. * Kale duvarları düş nda mana ok atmak için açı ş lmıdelik. barbunya ve tekir türleri iyi bilinen bir familya. vrı lı * Bilim doktorların ve kardinallerin giydikleri dört köşkülâh veya başk. oval veya yassı rmı benekli. armatöre veya sigorta ortaklına bilerek verdikleri zarar. kemikli bir balı(Mullus barbahı k s). * Uygarlaş mamıkavim.

lan. taki * Devlet memurların maaş nıderece ve tutarları düzenleyen sistem ve çizelge. yaş bardacı k bardacıeriğ k i * Bardak eriğ i. barçak * Kı kabzasın siperi.* Bar iş kimse. * Barcın iş nı i veya mesleğ i. * Fıcı çı keseri. ı t * Yemek öncesi yenilen bardak altı büyüklüğ ünde bir tür lâhmacun. ı rı ş bardağtaş ı ı rmak * sabrı tüketmek. baş n bir ucu çember parçası nı ğ ı ı nı biçiminde eğ öbür ucu keskin çekiç. barça * Orta Çağ kullanı kürekli ve yelkenli taş gemisi. ı n ı * (bazı bölgelerde) Toprak testi. lı ç nı barda * Dam ustaların kullandı. leten barcı lı k * Barcı olma durumu. mak lan bardan bardan * Beyaz beyaz. kâğ veya plâstik örtü. ri. bardaktan boş rcası yağ anı na mak * (yağ mur) çok ş iddetli yağ mak. ri bir bardakaltı * Bardağ konulduğ yeri kirletmemesi için kullanı genellikle örgü. bardak eriğ i * İ ve tatlı tür erik. . bardan bardan * Yük taş ı için kullanı çanta veya çuval. nı ların nı * Çok beyaz. lan * Bir bardağ alacağmiktar. * Bir tür küçük ve tatlı incir. bardakçı * Bardak veya çömlek yapan veya satan kimse. bardağtaş damla ı ı ran * sabı r tüketen aş davranıveya durum. nı bardak * Su ve benzeri ş eyleri içmek için kullanı genellikle camdan yapı kap. da lan ı ma * Kalyon türünden küçük savaş gemisi. ı n u lan. bardo barem * Aygı diş ek çiftleş r ile i eş mesinden üretilen her yaş hayvan.

otağyüksek divan. * Çevresiyle uyumlu. barıgörüş ş olmak * her türlü dargı ğunutarak barı nlı ı ş mak. melce. yaş amak için uygun ş artlar bularak oturmak.baret baret * İçilerin baş na giydikleri. k * Uyum. * Kafile. metal veya plâstikten yapı şapka. yası yası * Bahçe duvarı . sulhsever. * Göç eş . barı ş * Barı ş iş mak i. küçük kervan. * Bir tür süs iğ nesi. sulh. barı . ş çı barı l ş çı barı lı ş k çı * Barı olma durumu. nı barı barı nak barı rma ndı * Barı rmak iş ndı i. ş ı ş ı * Bkz. * Barılacak yer. kavga etmeme eğ ş çı ilimi. geliş ortamı ecek bulmak. * Böyle bir antlaş madan sonra insanlıtarihindeki süreç. barı ş çı * Barı seven. iki ayak üzerine tutturulmuş itli li çubuklu jimnastik aracı . barı nmak * Doğ etkilerinden korunmak için kapalı yere sınmak. sulhçu. * İ izinle girilen yer. ş ları lmış * Küçük takke. * Çeş beden hareketleri yapmaya elverişyükseklikte. barıyapmak ş * barıantlaş nı ş ması imzalamak. * Barı amaçlayan. barı nma * Barı nmak iş i. çit. * (soyut kavramlar için) Bir yerde etkili olmak. ev eş . . barı rmak ndı * Barı nması sağ nı lamak. barı ş ı ş sever. papaz takkesi. a bir ğ ı * Yerleş mek. göç. barfiks bargâh bargam barhana * Levreğ benzer bir balı e k. çine . dirlik içinde yaş amak. sulhperver. karş klı ı anlayıve hoş ile oluş lı ş görü turulan ortam. * Savaş bittiğ bir antlaş ı n inin mayla belirtilmesinden sonraki durum. barıöngören.

barikatlama * Barikatlamak iş i. öyle ise. * Bir yolu veya geçidi kapamak için her türlü araçtan yararlanı yapı engel. barı rma ş tı * Barı rmak iş ş tı i. zevk almak. barikat yapmak. ilse. * Bkz. araları ki ndaki dargı ğkaldı nlı ı rmak. hiç değ o hâlde. barı ş sever * Barı . barisfer barit baritin * Doğ baryum sülfat (BaSO4).barık ş ı * Baş ile barıdurumunda bulunan. anlaş mak. bari * Hiç olmazsa. barı ş mak * İ taraf. sulhçu. hoş kası ş n man görülü. dargıveya düş olmayan. * Keş ke. * Sevmek. ı r * Baryum oksit (BaO) veya baryum hidroksit Ba(OH)2. barikatlamak * Barikat ile çevirmek. barık olmak ş ı * sevecen ve hoş görülü davranmak. barikat yapmak * çeş araçlarla bir engel oluş itli turmak. baritli yı kama * Kalı ı ıve rektumun radyolojik iş nbağ n rsağ lemde baryum sülfatla doldurulması yı ve kanması . barı l. sulhsever. sulhperver. uzlaş mak. ağ küre. uzlaş anlaş mak ma. larak lan barikat barikat kurmak * engel oluş turmak. barıklı ş k ı * Barık olma durumu. barı rmak ş tı * Barı ş maları sağ nı lamak. ara bulmak. al baritli *İ çinde barit bulunduran. ma. ş ı barı ş ma * Barı ş durumu. ş çı ş çı barı ş severlik * Barı ş sever olma durumu. sevecen. .

barkot barlam barmen * Bar tezgâhtarı . lan * Engelli at yarı nda üzerinden atlanması ş ları gereken yapay engel.bariton * Tenor ve bas arası ndaki erkek sesi. i arkı * Ritmi üç zamanlı müzik eseri. barmenlik * Bar tezgâhtarlı. bariyer bariz barizleş me * Barizleş iş mek i. baro baş kanı * Baro genel kurulunca en az on beş llıkı olan avukatlar arası seçilen ve baroyu temsil eden yık demi ndan baro üyesi. evlenmek. barograf * Bir hava taş nı uçarken izlediğyolun yüksekliklerini çizgi hâlinde göstermeye veya iş ı n tı i aretlemeye yarayan alet. * Kara yolların kenarları yapı korkuluk. * Çizgi im. belirgin. * Açı göze çarpan. * Bkz. k.S 1600 ile 1750 yı arası lları ndaki klâsik sanatı izleyen resim. bark barka barkarol * Venedik gondolcülerinin söz ve müziğönceden yazı i lmadan. barlam. nda ı z sı * Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğ sağ ini lamak için kullanı açı kapanı lan lı r r engel. pistonlu bir tür ağ çalgı. barklanma * Barklanmak işveya durumu. nı na lan * Herhangi bir yolu kapamak için yapı engel. ğ ı baro * Bir ş veya bir bölge avukatların bağ oldukları ehir nı lı meslek kuruluş u. içlerinden geldiğgibi söyledikleri ş . k . engel. ev bark. yükseklikölçer. mimarlıüslûbu. * Bkz. * Basso ile alto arası ses veren. * Büyük sandal. barok * M. barizleş mek * Bariz duruma gelmek. i barklanmak * Ev sahibi olmak.

katı li lması n rlatı na cı madde. abartmalı lması kuya . barometre * Bası nçölçer. sert. çeliş kiden çekinmeyen edebiyat akı . patlayı. * pek ekş i veya acı . aksi (kimse). * Baron olma durumu veya baronun görevi. * Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeş çarpan balı (Trachinus vipera). düş nda ünceden çok duyuma. çı barut fısı çı gibi * çok kı n. * Gösterge. barut esmeri * Koyu esmer renkte olan (kimse). barparalel * Düş direkler üzerine paralel olarak tutturulmuş tahta çubuktan oluş jimnastik aracı ey iki muş . barsam barsama barudî barut * Ateş silâhla bir merminin atı na veya herhangi bir aracı fı lması yarayan. huysuz. mı barok müzik * Çalgı arası veya çalgı sesler arası karş klar kuran XVl-XVlll. barokçu * Barokçuluk yanlı olan kimse. baroskop * Havanıiçinde bulunduğ cisimlerin ağ ğüzerine yaptı hafifletici etkiyi gösteren ve havası n u ı ı rlı ğ ı boş labilen bir fanus içinde terazisi bulunan fizik cihazı altı . doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan kutu. sinirli ve kinle dolu kimse. it ğ ı * Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan. . zgı * her an olay çı kacak yer veya kavgaya yol açacak durum. fı. sı barokçuluk * Barok sanat ve edebiyat görüş ilkelerini benimseyen akı ve m. barut hakkı * Mermiyi istenilen uzaklı atabilmek için gerekli barut gazı ncı sağ ğ a bası nı lamaya yetecek miktarda barut. yüzyı arası lar nda larla nda ı tlı llar ndaki müzik reformunu oluş turan müzik. etkileyici. nane ve yaban kekiğ ortak adı inin . * Koyu gri renkte olan. biçimlerin serbestçe yaratı ndan duyulan coş önem veren. barut fısı çı * Barut koymaya. barut gibi * öfkeli. barsak * Bağ ı rsak. baron baronluk * Batı ülkelerinde vikont ile ş övalye arası soyluluk unvanı nda .* Batı edebiyatları dengeden çok harekete.

bas * En kalıerkek sesi. lerle raş barutluk baryum * Barut saklanan kap veya yer. defol!. barut rengi * Koyu giri. gümüş renginde. barutçuluk * Barut yapma veya alısatma iş p i. * Merdiveni olan. git. doğ en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan. bas tutmak * ince sesli çalgı tek perdeden eş etmek. baryum karbonat * Karbondioksidin. n sı bas (veya bas git) * çekil. barut kokusu gelmek * savaş tehlikesi sezilmek. . u ada havada çabuk oksitlenen. buna rağ basıindiğkalıve tok tonlara inemeyen sesi olan men n i n sanatçı . bas bas * Bağ ı fiili ile kullanı bağ ş yüksek sesle olduğ anlatı rmak larak ıı rın unu r. lara lik basak basaklı basaksı z * Merdiveni olmayan. bas bariton * Bası çı n kamadı ince tonlara çı ğ ı kabilen. katı basit bir element.barut kesilmek (veya olmak) * çok öfkelenmek. yoğ sı unluğ 3. yürü. Kı ve saltması Ba. barutçu * Barut yapan kimse. * En kalısesli orkestra çalgı. n * Sesi böyle olan sanatçı . lan barutla oynamak * tehlikeli iş uğ mak. baryum sülfat * Baritin. basamak * Merdiven. barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı . baruthane * Barut yapı veya saklanan yer.78 olan. * Atom sayı 56.

mak lan i. na lmıbir nı nı u ra. * (aritmetikte) On kuralı göre yazı ş sayın. bası cı * Kitap. n basar basarî basarna basbayağ ı * Alılandan. ı basar * Göz. * Bir amaca ulaş için yararlanı kiş durum veya yer. sı bası tı klaşrma * Bası tı iş klaşrmak i.* Bir yere çı karken veya bir yerden inerken bası ve art arda gelen. ine mek basamaklı * Basamağolan. algı yetisi. * Kık. aş kerte. * Derece. ş ı iş i basen * Omurganıbel ile kalça arası n ndaki bölümü. tasal dan sı na i bası * Resim kliş dökme harf. lan * Görme ile ilgili. lama * Merdivenin ayakla bası yüzeyi. taş p kullanarak makine yardı ile kâğ ve bez gibi ş esi. dergi gibi ş eyleri basan kimse. . * Dalyanıkapak yeri. her rakamın bulunduğ sı hane. * (cebirde) Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti. kalı mı ı da eylere yazı . * Bir cismin bir yanı kaldı yükseltme iş nı raçla i. * Kı uzantı okyanus ortası rtları kadar devam eden ve 4000-5000 m derinliğolan deniz dibi. alçak. * Derece derece. tâbi. basamak basamak * Yavaş yavaş (yükselme veya inme). basılı cı k bası k * Bası olma durumu veya basınıiş cı cın i. bası tı klaşrmak * Basıdurumuna getirmek. ama. bilinenden hiçbir değ ikliğolmayan. * Bası ş lmı yassı mı . birbirinden belirli aralı lan klarla yükselen düz yüzeylerden her biri. laş ş . . k * Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arası ndaki farkı büyük eksene oranı n . basamak yapmak * bir durumu daha yükseğ eriş için araç olarak kullanmak. k bası k klı * Basıolma durumu. resim çı karmak iş tabı i. basamak basamak olan. *İ leriyi görme. * Çok yüksek olmayan.

bası n" anlamları kullanı terim. basıyasağ n ı * Bası yayıorganların bir konu hakkı yayıyapması kıtlayıengelleme. i. kan nları basıataş n esi * Resmî veya özel kurum ve kuruluş larda. tipografya. bir konu veya çeş konular üzerinde açı itli klamada bulunmak için gazetecilerle yaptı toplantı ğ ı . n n nı nda n nı sı p .bası la * Bası lı provalarda "basız. matbaa. basıbildirisi n * Bası yayı organları bilgi vermek amacı yetkili kurum veya kiş tarafı hazı n n na yla iler ndan rlanmıyazı ş lı açı klama. tabaat. * Bası i. basıtoplantı n sı * Yetkili veya ilgili bir kimsenin. tabı iş . m lmı . matbuat. * Bası işveya durumu. lı n ile basıkartı n * Mesleğbasıiş olan kimselerin taş ğkimlik belgesi. bası lı mcı k * Bası evi iş m letme iş kitap basma iş matbaacı i. mcı kta. i n leri ı ı dı basıözgürlüğ n ü * Görüş düş ve ünceleri bası ve yayıyoluyla açı n n klayabilme ve yayabilme hakkı . nı lsı nda lan bası vermek la * prova hâlindeki bir kitabıveya herhangi bir yazın bası uygun olduğ bildirmek. basıdünyası n * Görsel ve yazıbasıorganları burada görevlilerin tümü. dergi gibi belirli zamanlarda çı yayı n bütünü. n nı ma unu bası lı * Bası yerleş larak tirilmiş . lı k. yabancı temsilciliklerde basıile ilgili konuları n düzenleyen yetkili ve sorumlu kimse. matbaacı m leten . bası n * Gazete. iş lan bası mcı * Bası evi iş kimse. lmak i * Bası iş lmak i. bası dayanı lma mı * Dokusunu basarak ezmeye çalı dıetkilere ağ n gösterdiğdirenç. bası lı ş bası lma bası evi m * Bası i yapı yer. ş ş an acı i bası lmak bası m * Basmak iş konu olmak veya basmak işyapı ine i lmak. * Bası evinde bası şmatbu. * Bası sanatı .

bası nçlı * Bası yüklenmiş nç olan. uyanı k. bası nçlama * Bası nçlamak iş i. kâbus çökmek.bası nç * Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düş miktarı en . bası rganmak * Üzerine ağ k basmak. sağ i ı görülü. * Doğ görüşuzağgörüş ru . sağ klı ş . * önem vermeyerek uğ ramamak. basiretli * Gerçeğgörebilen. basil basiret * Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü. ş . bası rganma * Bası rganmak durumu. ncı bası ölçer * Buharıveya herhangi bir gazıbulunduğ kabı yüzeyine yaptı bası belirleyen alet. nç ş lma kı su. ı rlı * Kâbus çökmek. basıgeçmek p * önde gideni geçmek. barometre. görü. seziş . basıgitmek p * birdenbire gitmek. n n u n ğ ncı ı * Akı ş kanları bası nı n ncı ölçen araç. anlayı kavrayıdikkat. bası rgamak * Ağ k çökmek veya basmak. için nç lamak veya ayarlamak. bası su nçlı * Bası yüklenerek fı rtı düzeyine getirilmiş tazyikli su. basireti olan. na u eyi u mak. bası nçlamak * Hava taş araçları insan organizması yeterli bası düzeyini sağ ı t nda. aklı koyduğ ş yapmak üzere bulunduğ yerden uzaklaş çekip gitmek. tazyik. bası nçölçer * Hava bası nı ncı ölçerek yer yükseltilerini ve hava değimlerini tespit etmek için kullanı alet. ı . uzağgörebilen. iş lan bası nçölçüm * Hava bası ölçümlerini inceleyen birim. bası rgama * Bası rgamak iş i. ı rlı bası ş * Basmak iş i. basireti bağ lanmak * iyi düş ünemez. gerçeğgöremez bir duruma düş i mek. basiretsiz .

basiretsizlik * Gerçekleri. *İ spanya'nıBask bölgesinde kullanı dil. yalıkelime. ana basit kelime * Anlamlı olarak daha küçük parçaya bölünemeyen. şı ldı ın ı basitçe * Basit olarak. ileri ve uzak görüş olmayan. muş basit cümle * Tek yargı bildiren cümle. ntı tarak basitlik Baskça basket * Basketbolda kazanı sayı lan . ı . kolay tarafı ndan. basitleş mek * Basit duruma gelmek. basitleş me * Basitleş iş mek i. * Süssüz. basite indirgemek * basitleş tirmek. ndan basit renk * Biçmeden geçen beyaz ığ ayrı ğrenklerden her biri. basit * Yapı lması anlaş veya ı kolay olan. basit cisim * Maddesi tek elementten oluş cisim. * Her zaman rastlanan. * Bilgi ve görgüsü sırlı nı olan. basitleş tirmek * Gereksiz ayrı lardan arı sade duruma getirmek. sağ lü görüsüz. kök durumundaki kelime.basite irca etmek. karık olmayan. sağ ı görüden yoksun olma. n basit kesir * Payı paydası küçük olan kesir. özelliğolmayan. basit faiz * Faizleri üzerine eklenmemiş paraya belli bir dönem sonunda verilen faiz. sade bir biçime döndürmek. * Kolay. n lan . bayağ lması ş ı ı . bayağ görgüsüz. basitleş tirme * Basitleş tirmek iş i.* Gerçekleri görebilmekten uzak. ileriyi ve uzağgörememe. basket yapmak * basketbolda sayı kazanmak. olağ i an. basketbol * Basit olma durumu. gösteriş siz.

sa rı * (sertlik. beklenmedik saldı. lı kta iş * Kıtlayı. * Bir eserin bası tekrarlanan her bir kezi. * Karştakı oyuncusunun hareketini ve sonuç alması engellemek amacı uygulanan yakı savunma ı m nı yla n durumu. nda oluş baskı bı kalı * Kitap kapları süslemeler basmak için kullanı kalı na lan p. * Bir eserin bası biçimi veya durumu. i lan ma baskı yapmak * bir kimseyi bir iş i yapmaya zorlamak. gerçekleş in lması tirilmesinde veya tamamlanması baskı turan güç. sı cı baskılı cı k * Baskınıiş cın i. kı * Belirli ruhî etkinlik ve süreçleri. basketbolcu. baskı resim * Gravür tekniğile yapı resim. mı baskıbasanı r n ndı .* Beş kiş iki takı arası topu 3 m yükseklikteki karş klı er ilik m nda ı duran ağ lı geçirilmiş sepetten birine iki sokup sayı kazanmak esası dayanan bir oyun. sı nda * Bir maddeyi sıp ezen alet. sı baskı lı k baskı n * Bir masadaki kâğ n uçmaması üzerlerine konulan özel biçimdeki ağ k. na basketbolcu * Basketbol oyuncusu. kazı resim. zor kullanmak. zorluk bakı ndan) Üstün. kiş isteğdında bilinçaltı itmesi veya bu itilenlerin bilince çı inin i ş ı na kması nı önleme durumu. ı tları için ı rlı * Suç iş i veya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girme. lı ş * Bası sı sayı. baskı cı * İlenecek kumaş üzerine kalı resim basan kimse. kıtlamak. ş lar plara * Matbaacı baskılerini yapan kimse. baskı lı * Baskı olan. baskı nda tutmak altı * özgürlüğ engellemek. tazyik. lediğ n u lan zı * Kı süreli. * Hak ve özgürlükleri kıtlayarak zor altı bulundurma durumu. larak * Giysinin içine kı lıdikilen kenarı vrı p . basketçi baskı * Basketbol oyuncusu. pres. baskı kalmak da * yağ yağ ktan sonra toprağ üst kı sertleş tohumlar fidelenip toprak üstüne çı mur dı ı n smı erek kmak. ünü sı baskı grubu * Bir iş yapı nda. basketbolculuk * Basketbol oynama veya oynatmak iş i.

ahlâksı z. baskıçı n kmak (veya gelmek) * (karş tı konusu olan kimseyi) geçmek. ı dı * Gübre. . * beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek. . * Bası ş lmı matbu. basmacı * Basma yapan veya satan kimse. kitap gibi bası hazı ile rlanmıyazış ş lıeyler. tezek. n baskül * Çoğ unlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardı yla tartmaya yarayan alet. manı rıyla ı laş * bir yerde suç üstü yakalanmak. ortası veya uçları birine az çok yakı değmez bir noktaya ki ra p ndan ndan n iş dayanan kaldı raç. * Matbaacı lı k. mı * İ kolu sı ile kalkıinebilen. dergi.* düş manı avlayısaldı taraf savaşkazanı gafil p ran ı r. basklârnet * Kalı sesli klârnet. üzerine kalı desen basan kimse. rı baskıyapmak n * suç iş lendiğveya suçlularıbulunduğ sanı bir yere ansın girmek. * Terbiyesiz. . i n u lan zı * düş mana ansın saldı zı rmak. tülbent vb. * Disiplinsiz. *İ skambil kâğ ile oynanan bir oyun. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan. basma * Basmak iş i. baskı ncı * Baskıyapan kimse. baskız büyümek sı * serbest bir eğ itimle yetiş mek. n baskız sı * Hak ve özgürlükleri kıtlanmamı sı ş . * ansın konuk gelmek. * Gazete. saldıda bulunmak. üstünlüğ göstermek. ı rma laş ünü baskıvermek n * anî ve habersiz girmek. matbua. kumaş ş gibi eylerin baskı için hazı sı rlanan kalı p. basma kalı bı * Kitap. zı baskı uğ na ramak * düş n beklenmedik bir saldısı karş mak. basmacı lı k * Basma alı satı . basmahane * Basma yapı iş lan yeri. * Üzerinde bası yapı ş ile lmırenkli biçimler bulunan pamuklu kumaş . üzerine kalı desen basma iş pla i. * Pamuklu. tülbent vb. pla * Bohça ile köylerde eş satan kadı bohçacı ya n. m mı * Pamuklu.

üzüntü ve ağ k duymak. gittiğyerin bereketini kurutur. * Bastı rma. bürümek. a * Çevreyi kaplamak. * Bir ş üzerinde kalı mühür gibi bir araçla iz yapmak. * Bir ş üzerine kuvvet vererek itmek. * Bası yaparak sı ve gazları nç vı itmek. * Kümes hayvanları kuluçkaya yatmak. tabetmek. bilineni tekrarlayan. baş tarda. ey p. i basmalı k * Üzerine bası ş lacak ey. * Bkz. * Sışrarak yerleş kı tı tirmek. * Bası i yapmak. yük. n * En kalısesli orkestra çalgı. kaplamak. n * Bazı isimlerle birlikte sertlik. kı k * (çocuk için) Yaramaz. bastı bacak * Bacakları sa veya çarpı(kimse).basmak * Vücudun ağ ğ verecek biçimde ayak tabanı bir yere veya bir ş üzerine koymak. eyin p ı rlı basmakalı p * Özgünlüğ olmayan. değ iklik göstermeyen. p basmalı * Basma özelliğolan. n sı bastana salatası * Domates. aş nlı unu bastı k bastı rak bastık rı * Pestil. eyi. basmakalı mak plaş * Basmakalıdurumuna gelmek. mı l. basso * En kalıerkek sesi. durumunu kontrol edememek. harcı ü iş âlem. yı rmak lan aç * Ağ k. * Bir ş etkisinde kalı eziklik. ilbiber. . bastı yerde ot bitmez ğ ı * gittiğyere uğ i ursuzluk götürür. * Yol yapı nda çakıkum. ı ı rlını nı eyin * (küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek. kı tı * Kapı arkadan bastı için kullanı ağ dayak. nane ve limon suyu kullanı yapı bir salata türü. aş lıanlamları yardı fiil olarak kullanı ık rı nda mcı lı r. taze soğ yeş an. curuf gibi maddeleri ezmeye ve sışrmaya yarayan alet. * Baskıyapmak. larak lan bastarda bastı * Kı ile piş yma irilmiş sebze. baskı ı rlı . i bastı yeri bilmemek ğ ı * çok sevinmek. iş * Örtmek. * Bir kimse bir yaş girmek. çökmek. maydanoz. * ş kı ktan nerede olduğ seçememek. kliş e.

nemli ormanlarda biten. zı na * Birdenbire ve pek çok etkisini göstermek. * Üstünlüğ göstermek. nce. aca lan baston * Yürürken dayanmaya yarayan ağ veya metalden yapı araç. bastı rmak * Basmak iş yaptı ini rmak. basur * Kalı bağ ıalt bölümünde ve anüste toplardamarları geniş n ı n rsağ n lemesiyle oluş varis. bastika * Bir yelken serenine veya herhangi bir ağ açı delik.bastılma rı * Bastılmak iş rı i. * Baskı yapmak. * Bastı . * Ansın birinin yanı gitmek. * (cevap için) Hemen yetiş tirmek. ünü * Bir kumaş kenarı kırı dikmek. bastoncu * Baston yapan veya satan kimse. bastonculuk * Baston yapma veya satma iş i. bastılmak rı * Bastı iş konu olmak. üzerine iyice düş mek. ı basur otu * Düğ çiçeğ ün igillerden. nda an ş ı ması baston francala * İ uzun ekmek. * Zararlı olayı bir önlemek. sarı çiçek açan küçük bir bitki (Ranunculus ficaria). hemoroit. köklerinde basur memelerine iyi gelen bir madde bulunan. basurlu . rmak ine bastım rı bastı rma * Bastı iş rmak i. bastonlu * Bastonu olan. ı n nı vıp * Gidermek. * Ruh dünyası oluş tepkimelerin bilinç dına yansı . * Kümes hayvanları kuluçkaya yatı nı rmak. aç lan * Geminin baş tarafı ndaki yatıdireğ (cı k in vadranı dı ya doğ uzanan parçası n) ş arı ru . bastonsuz * Bastonu olmayan. baston gibi (veya baston yutmuş gibi) * dimdik duran veya yürüyen (kimse). an basur memesi * Anüste geniş meme gibi uzamıdamar yını leyip ş ğ .

baş rı ağtmak * tedirgin etmek. burun.. en aç * İ ve hayvanlarda beyin. sarrafiye.. * Para değ tirirken verilen veya alı üstelik. * ". rsat baş ağ aş ı * Başaş ı ı ağgelmek üzere. * Bir ş genellikle toparlakça ucu. * En uç. baş ağgelmek aş ı * tepesi üstü düş mek. r baş rı ağsı * Baş ağması ta oluş rahatsı k. tohumları sabunculukta kullanı bir yağ ndan lan elde edilen. eyin ndan * Kasaplıhayvanlarda ve bazı k yiyeceklerde tane. nı ı yan indedir. baş rı olmak ağsı * sıntı kı vermek. * Deniz teknelerinde ön taraf. eyin * Bir ş uçları biri. kafa. baş ağgitmek aş ı . baş n an zlı * Sürekli sıntı kı yaratan durum veya kimse. * Bir topluluğ yöneten kimse. kulak. baş ağdüş aş ı mek * kiş inden kaybederek toplum içindeki durumu sarsı iliğ lmak. ser. baş alamamak * çok uğ tı bir konu yüzünden vakit ve fı bulamamak. ı rı . Asya'da yetiş bir ağ (Basia). bı nlıvermek.* Basuru olan. langı * Temel. can sı kkı k kmak. en önemli. eyin nı * "Başkelimesi birçok deyimde "öz varlı kendisi" anlamı taş bir zamir niteliğ " k. baş adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleş ı na" tirme anlamı verir. baş ağetmek aş ı * tersine çevirmek. uğ tı raşrmak. iş nan * Bir ş yakı veya çevresi. vücudun üst veya önünde bulunan bölüm. * Arazide en yüksek nokta. mı nda ik * Güreş pehlivanları ayrı kları derecenin en yükseğ te n ldı beş i. en üstün anlamı birleş kelimeler yapar. baş ık ağ rlı * Ağ sı ı klet. esas. u * Baş ç. ağ gibi organları nsan ı z kapsayan. göz. basya baş * Sapotgillerden. hemoroitli. baş * Çı ban. * Önem veya yönetim bakı ndan ileride olan. basübadelmevt * Ölümden sonra dirilme. yüksek nokta veya en ön. raşran rsat baş almak * fı bulmak.

üzüntü veren. intisap etmek.* sürekli zarar görmek veya kötüleş mek. baş çekmek * ön ayak olmak. baş biti * Bkz. nlı baş döndürücü . * dayanı ş mak. baş a baş * Birlikte. ı ru * birinin arkası hayranlı bakmak. baş ağgitmek aş ı * iş ters gitmek. sürekli zarar etmek. bir ş veya bir kimseyle yalnıkalması sağ eyle z nı lamak. beraberce. baş bezi * Mendil. baş döndürücü * (çabuklukta) olağ anüstü. beraber yaş amak. baş bulmak * (alıveriş kazanç bı ş te) rakmak. baş çağ bı ı * Ustura. ndan kla baş döndürmek * baş dan. ı na * baş vermek. eyle z baş a olmak baş * birlikte bulunmak. baş belâsı * Sınt ı kı . ı rı * baygı k verici. bit. baş çevirtmek * başarkaya doğ döndürtmek. aş . gururdan. ak * birine veya bir ş bağ eye lanmak. baş a (veya kafa kafaya) vermek baş * iki veya daha çok kimse bir kenara çekilip konuş mak. baş a kalmak baş * biriyle veya bir ş yalnı kalmak. leri baş lamak bağ * baş bir örtü örtmek. baş a bı baş rakmak * birinin. aş heyecanlandı arı ı rı rmak. baş çanağ ı * Kafa tası . sevinçten çok mutlu duruma getirmek. baş baş * çocukları"Allaha ı n smarladı anlamı ellerini baş na götürmelerini sağ k" nda ları lamak için söylenir.

baş etmek göz * evlendirmek. ı * iyice coş mak. baş kaldı rma * baş rmak işisyan. zuhur etmek. başve kı üzerinde inip kalkmak. eğ baş ç vurmak kı * baş gelen dalgalarla gemi. te ta baş olan boş olmaz . baş olmak önemlidir. her iş onları te örnek tutarlar.* Ş kı serseme çevirici. baş olmak göz * evlenmek. baş göstermek * belirmek. ortaya çı kmak. baş kaldı rmak * ayaklanmak. baş kaldı ı nı rmamak. vuku bulmak. baş kaldı rmamak * Bkz. baş kesmek * selâm için baş mek. baş da. gücü yetmek. ayak da oraya gider * küçükler büyüklerin izinde gider. yönetime karşgelmek. p ecek baş edebilmek * bir kimseyi yola getirmeye veya bir ş yapmaya gücü yetmek. kol kılıyen içinde kılı r rı r * aile içindeki. kabarmak. baş dönmesi * Göz kararıdüş gibi olma. arı baş gelmek * yenmek. istersen soğ başol ol an ı * küçük bir iş de olsa. baş mak koş * bir işbaş i armak için çalı ş mak. yaş arken sağ iken. arkadaş arası lar ndaki uyuş klar yabancı duyurulmamalır. aş na. baş etmek (veya edememek) * gücü yetmek (yetmemek). mazlı lara dı baş komak (koymak) * bir ş uğ ey runa ölümü göze almak. kaldı i. eyi baş mek eğ * saygı göstermek için baş erek selâmlamak. eğ * direnmekten vazgeçip buyruk altı girmek. baş nereye giderse. na yat baş elde iken * ölmeden. inkı etmek. tan ı çı baş rı fes içinde. baş kazanmak (kazanmamak). isyan etmek.

erini baş üstünde tutmak * çok iyi ağ ı rlamak. rotadan çı kmak. baş tutmak * elebaşolmak. bitkiler) baş bağ day ak lamaya baş lamak. ı baş ucu * Yatı bir yerin baş lan konulan yönü veya yakı. baş etmek tacı baş etmek tacı * çok sevmek ve saymak. . baş oluş ak mak. nları nlı baş sallamak * karş ndakinin her sözünü uygun bulur görünmek. fı na yüzünden. baş örtüsü * Bkz. m baş lı rı börk (fes) içinde. yapıı rtı lındaki veya yükseliş ş indeki bir bozukluk sebebiyle gemi dümene uymamak. baş örtü. değ hiç yitirmeyen eser. ve ı lanı ı rlanı baş üstüne * bir dileğ yerine getirileceğ içtenlikle belirtmek için "peki" anlamı kullanı söz. baş yapmak * (kuaför) saç bakı ve tuvaleti yapmak. in ini nda lan baş vermek * (çı olgunlaş ban) mak. nı baş kitabı ucu * Sısıyararlanı ana bilgileri veren. k) baş yakmak * kötü duruma düş ürmek. k k lan. el üstünde tutmak. baş tutamamak * rüzgâr. * (buğ vb. baş lı sağğ ı * Ölen bir kimsenin yakı na söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. * (gemi. kayı döndürmek. ı sı baş tacı * Çok sevilen.* bir yerde baş olan kimse taş ğdeğ dolayıyla o yere gelmiş ı ı er dı sı tir. kları dı baş yarma * Vida yapı nda kullanı olan perçinlerin baş na tornavida yerleri açmak iş mı lacak ları i. çevirmek. * iş ı baş ndaki kiş iş inin i çoktur. çok yüksek tutulan (kimse veya ş ey). kol kılı yarı (kılı r r) rı kürk (yen) içinde r * aile içindeki kiş ilerin anlaş mazlı aile içinde kalmalır. baş üstünde yeri var * büyük bir saygı ilgi ile karş r veya ağ r. nları nlı baş lı dilemek sağğ ı * ölen bir kimsenin yakı na ilgi ve yakı k anlatan söz söylemek.

it baş baş a gelmek * eş olmak. pehlivanlıiçin yarı k ş mak. baş toplamak ak * tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplamak. * en üstün sonucu elde etmek için mücadele vermek. buğ yulaf gibi ekinlerde baş oluş day. na * birinin güç duruma düş mesine yol açmak. it baş baş a noktası * bir yabancı paranı veya değ kâğ n piyasa değ ile üstünde yazıdeğ aynı n erli ı dı eri lı erin olması durumu. baş güreş a mek * yağ güreş en usta pehlivanlar baş lı te. buğ yulaf gibi ekinlerin taneleri taş kı klı ı day. arası . baş k akçı . * Arpa. baş vermek a * değ tokuş iş yaparken üste bazıeyler vermek. dengeli olarak. baş çı a kmak * güçlükler çı karan biriyle olan iş kendi istediğyolda sonuçlandı ini. bağ larda dökülmüş veya tek tük kalmıolan ürün. ı yan lçı baş . baş baş a * Eş durumda. baş akçı * Tarlalarda kalmıbaş ş akları bağ veya larda dökülmüş meyveleri toplayan kimse. baş çı a kmak * bir ş gücü yetmek. * Tarlalarda. ak mak. denk olmak. Baş ak baş ak * Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi burçları nda bulunan burcun adıZodyak. ş baş aç ağ * Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yı l halkaları çember biçiminde görüntü veren ağ aç. baş gelmek a * (kötü bir duruma) uğ ramak. baş baş a * birinden üstün olmadan. i rabilmek. ş baş bağ ak lamak (veya tutmak) * arpa. baş gelen çekilir a * çaresiz durumlara düş üldüğ ünde insanıkendini üzüntüye kaptı p bu durumlara katlanmasın olağ n rmayı nı an ve doğ bulunduğ anlatı ru unu r. baş yemek (baş yemek) ı nı * birinin ölümüne veya yok olması sebep olmak. eye baş geçmek a * en üstün yeri almak.baş ğ yastı ı * Yatakta baş altı konulan yastı ı na n k.

baş arı * Baş armak işveya baş lan iş i arı . arı * Bir sporcunun yapabileceğen iyi derece. ş baş aklanma * Baş aklanmak durumu. baş aklı * Baş ı (ekin). arı . takat sırı i nı. arı baş m arı * Elde edilen bir baş . muvaffakı arı yetli. * Baş lı biçimde. muvaffakı yet. arı baş sı arız baş sıolmak arız * baş sağ arı layamamak. tutmak. arıbir arı baş lma arı * Baş lmak iş arı i. * Baş lmı üstesinden gelinmiş arı ş . * Baş göstermeyerek. baş gösterememek. baş lı arı * Baş gösteren. baş aklanmak * Baş bağ ak lamak. bağ larda kalmıdöküntüleri toplamak. baş lmak arı * Baş ile sona ermek. * Baş göstermeyen. * Baş lamayan. ağolan * Arka ucu baş biçimde olan (ok). muvaffakı arı yetsiz. n baş aktrislik * Baş aktrisin işveya mesleğ i i. baş göstermek (veya kazanmak) arı * baş armak. baş aklama * Baş aklamak iş i. baş göstererek. baş aklamak * Tarlalarda.* Çiçeklerde baş ı turan çiçek demeti veya topluluğ ağoluş u. . performans. baş altı * Yağ güreş pehlivanları ayrı ğbeş lı te n ldı ı derecenin ikincisi. ka baş aktör * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli erkek oyuncu. muvaffakı arı yetsiz. * Gemilerde tayfa ve erlerin baş taraftaki koğ ları uş . baş aktörlük * Baş aktörün işveya mesleğ i i. baş aktris * Bir filmde veya bir tiyatro eserinde en önemli kadıoyuncu.

baş çı * İçi baş ş ı . baş bakanlı k * Baş bakan olma durumu ve baş bakanıgörevi. kuzu. bakanlar kurulunun baş kabinenin baş baş kanı ı . i baş asistan * En üst derecedeki asistan. hâkim. muvaffakı arız yetsizlik. miş ğ ı ı * Çiçeklerin erkek organları çiçek tozunu taş torbacı haş nda ı yan k. ı inde tı lı u * Eski Türklerde başbaş komutan. . n * Baş bakanı makamı n . muvaffak olmak.baş sı ğ uğ arızlı ramak a * baş sıolmak. efe. hâkimiyet. kan baş k atlı * Baş olma durumu. baş armak * Bir işistenilen biçimde bitirmek. sır başsatan kimse. baş k çı . dominant. n baş at * Benzerleri arası güç ve önem bakı ndan baş gelen. ş ı tı baş bayi baş buğ * Bir dağ m iş bütün bayilerin bağ bulunduğ ana bayi. arız baş sı k arızlı * Baş sıolma durumu. * Osmanlımparatorluğ İ unda savaş zamanı ka birliklerden ayrı bir araya getirilerek oluş baş lı p turulan birliğ in veya milis güçlerinin komutanı . * Baş asistanıgörevi. at baş k yasası atlı * Irk karı nda güçlü öz yapın sonraki soylardan üstün geldiğ kanı ş ması nı ini tlayan yasa. ı vekil. * Baş bakan ve görevlilerinin çalı ğdaire. * Çiğ veya piş koyun. nda mı ta baş karakter at * Bir melezde her zaman ortaya çı karakter. baş çavuş luk * Astsubay baş çavuş rütbesi. . kan. baş çavuş * Astsubay baş çavuş . baş arma * Baş armak iş i. baş asistanlı k * Baş asistan olma durumu. baş bakan * Hükûmet baş . * Yeniçeri ocağ n çavuş ı nı u.

baş garson * Garsonlarıbaş metrdotel. baş t. . * Baş hekimin makamı . baş gedikli * En yüksek rütbeli astsubay. sertabip. baş dümenci * Dümencilerin baş ı . baş dekorculuk * Baş dekorcunun işveya mesleğ i i. baş eser * Kendi türünde en mükemmel eser. baş kâtip. . * Yeniçeri bölüklerinin en kı demsiz subayı erlerinin en kı ve demlisi. baş hakem * Yarı ş veya oyunu yöneten hakemlerin baş mayı ı . danı manı i baş dekorcu * Dekorcuları baş dekor hazı n ı . baş eksper * Eksperlerin baş ı . baş fiyat baş gardiyan * Gardiyanlarıbaş n ı . baş garsonluk * Baş garson olma durumu. baş dizgici * Bir bası evindeki dizgicilerin baş baş m ı mürettip.baş ş danı man * Danı ş manlarıbaş n ı . baş hekimlik * Baş hekimin görevi. ş yapı aheser. n ı . baş eski * En kı demli kimse. baş ş danı manlı k * Baş ş n işveya görevi. baş tabip. baş hekim * Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim. baş dümeni * Gemi veya teknelerin baş yerleş ı na tirilen ve iyi bir manevra sağ layan dümen. i. * Baş garsonun işmetrdotellik. baş dizgicilik * Dizgicilerin baş ı . rlamada en üst sorumlu. baş efendi * Devlet dairelerinde kı demli memur. sermürettip. * En iyi ürün için tespit edilen fiyat.

. baş hemş irelik * Baş ire olma durumu. hemş baş hostes * Hava yolları hosteslerin en deneyimlisi ve yapı sefer boyunca hizmetten sorumlu kimse. ön ayak olmak. bahtı k.baş hemş ire * Bir klinik veya hastahanede hemş ireleri yönetmekle görevlendirilmiş hemş ire. üzücü bir durumla karş mak. * birini yandaş olarak kazanmak. sıntıdurumda. açı başdimdik ı * Onurlu. * Evli. a başdarda kalmak ı * parası ktan dolayıkı da olmak. gururlu. başdinç ı * Kaygız ve tasası sı olmayan. başdertte ı * çözülmesi güç. başbağ ı lanmak * biri evlendirilmek. kendi yanı tutmak. ı rı başçekmek ı * herhangi bir konuda önde gitmek. kı ya başdaralmak ı * (para yönünden) sıntı darlı düş kı ya. başdara düş ı mek * sıntı girmek. sıntıbir durumda. nda başbağ ı lı * Serbest olmayan. kı lı başdevletli ı * Talihli. zlı sıntı başderde girmek ı * sıntıbir duruma düş kı lı mek. veya başçatlamak ı * başçok ağ mak. başbelâda ı * çözülmesi güç. kı lı başbelâya girmek (veya uğ ı ramak) * sıcı kı. nda lan başaçı ı k * Örtü veya ş ile başörtülmemiş apka ı . başağmak ı rı * bir iş dolayı ten sorumlu duruma düş mek. ı laş başbütün ı * eş i hayatta olan (karı koca). ğ mek.

a p ş başyerde ı * utançla. a başhavada ı * sevinçli. ünce ş ı başyastı düş ı ğ mek a * yorgunluktan veya güçsüzlükten uykuya dalmak. ı sı başsıya gelmek ı kı * herhangi bir güçlük karş nda bunalmak. * bir düş veya davranı uygun bulmak. başiçin ı * "çocuğ umuzun başiçin". "annenizin başiçin" gibi sözlerde değ bir kiş ı ı erli i ortaya konarak kullanı ant lan veya yalvarma sözü. ağ ı rlanmak. başkalabalı ı k * yanı bir işkonuş nda i amayacak kadar çok kimse var. ı r baştutmak ı * gürültüden veya üzüntüden başağmak. kı nlı üzüntüyle. ı sı * görkemli bir ş karş nda ş ı ey ı sı aş rmak. başnâra yanmak ı * baş uğ kası runa büyük bir zarara uğ ramak. başönünde ı * uslu. başyastıyüzü görmemek ı k * yatağ yatıuyumamıolmak.başdönmek ı * insana. başkazan gibi olmak ı * baş ı çok ağ ve uğ nda rı ultulu bir sersemlik olmak. zor durumda kalmak. yanı ı nı ndan * sıntı kı yaratan bir durum karş nda bunalmak. başdumanlı ı * Doruğ sis bürümüş ). başhoş ı olmamak * bir ş eyden hoş lanmamak. ayağ n altı yerin çekilmesi gibi bir duygu gelmek. unu (dağ * Sevdadan veya içkiden sarhoş . çevrede gözü olmayan. bunalmak. başgöğ ermek (veya değ ı e mek) * beklenmeyen bir mutluluğ ermek. başyerine gelmek ı . ı sı baştaşdeğ ı a mek * ağ bir durum kendisine ders olmak. ı rı başüstünde yeri olmak ı * her zaman iyi karş ı lanmak. başsılmak (veya sış ı kı kı mak) * herhangi bir güçlük karş nda kalmak. eş n dönmesi. * para veya mevki sebebiyle ş ıp ş aş ı rı marmak. rgı kla.

baş kalmak ı boş * baskı nda bulunmamak. görüş olmamak. na lmısivil çı * Düzensiz topluluk. baş bir hâl gelmek ı na * kötü bir duruma uğ ramak. disiplinsizlik. sı baş bı ı boş rakmak * üstünde hiçbir baskı denetim bulundurmamak. başyukarda ı * onurlu. srar baş belâ açmak ı na * kötü bir olay dolayıyla dert sahibi olmak. baskız. söz dinler (kimse). ı nı baş gözüm üstüne ı m * belirtilen istekleri içtenlikle yapmayı kabul etmeyi anlatı r. altı ş anı eni baş luk ı boş * Baş olma durumu. rakı ş . seve seve. * Kargaş . tedirgin etmek. kendi havası bı veya na rakmak. baş ı kabak * Saçı dökülmüş veya dibinden kesilmiş . nları a bir nlı baş balta kesilmek (veya olmak) ı na * sürekli istemek. * Yönetimsiz. ş . . p baş ı boş * Bir ş veya kimseye bağ olmayan. başzapt olunmamak ı * binicisini alıgötürmek. kötü bir duruma düş ı laş mek. baş sağ ı n olsun * yakı ndan birini toprağ vermiş kimseye söylenen ilgi ve yakı k anlatan söz. eye lı * Bağ lanmamı serbest bı lmı ş . sı baş belâ almak ı na * bir sorunla karş mak. kibirli. * ölüm ihtimalini bildirmek için kullanı lı r. karık. içinden çılamayan. musallat olmak. başyumuş ı ak * Uysal. denetimsiz. * Baş örtmeden. inat etmek. baş beraber ı mla * memnunlukla. alı ş ı kı baş ı bozukluk * Baş ı bozuk olma durumu. baş belâ olmak (veya kesilmek) ı na * sıntı kı vermek. ı boş baş ı bozuk * Askerlerin arası katı ş savaş . karı .* zihin yorgunluğ geçmiş u olmak. ı etmek. * Düzensiz davranı düzensizlik. kendini beğ enmiş .

eyin ini baş çı ı karmak na *ş ı martmak. eyi * bir içeceğkabı i yukarı rarak sonuna dek içmek. kaldı baş dolamak ı na * musallat etmek. raşrı bir e . ı na * bir ş öfke ile birisinin baş vurmak. baş geçirmek ı na * baş giymek. ı ı marı baş çorap örmek ı na * birine. eyi baş çalsı ı na n * birine verilmek istenilen bir ş öfke ve nefretle geri çevrildiğ anlatmak için söylenir. ı r * üstüne kalmak.baş buyruk ı na * kimseden izin almaksın dilediğgibi davranan. zı i baş çalmak ı na * bir ş öfkeyle. nda * bir iş yönetimini ele almak. haberi olmadan kötü duruma düş ürücü davranı bulunmak. i baş dikmek ı na * birini veya bir ş korumak için bir kimseyi görevlendirmek. ş ta baş dert etmek (veya açmak) ı na * bir ş üzüntü konusu yapmak. in * bir işyapmaya baş i lamak. na baş iş karmak ı çı na * istenilmeyen veya uğ tıcı iş yol açmak. ı na * kötü bir durumla karş mak. eyi ı na baş geçmek ı na * görevi altı bulundurmak. çok yüz vermek. baş gelmek ı na * bir görevin baş gelmek. nefretle geri vermek. aş bir rtı ı laş baş güneş ı na geçmek * güneş çarpmak. baş çı ı kmak na * birinden yüz bulup ona karşpek ş kça davranmak. baş dünyanı belâsı sarmak ı na n nı * büyük felâket getirmek. ş ı cı olay veya durumla karş mak. ı laş * beklenmedik. baş ekş ı na imek * ağ yük olmak. eyi baş devlet kuş konmak ı na u * beklemediğbüyük bir nimeti ele geçirmek. baş iş ı açmak na * uğ tıcı üzücü bir iş çı raşrı ve in kması yol açmak.

kontrolünü yitirmek. zevk. ilgi göstermek. baş paralansı ı nda n * yapı bir iyilik çok söylendiğ o iyiliğ artıistenmediğ belirten bir söz. lan inde in k ini . * gerçekleş meyecek ş düş eyler ünerek vakit geçirme. baş ı nda * (bir ş sı önde olanı eyin) rada . er baş taş mek (veya yağ ı na düş mak) * felâkete uğ ramak. baş taç etmek ı na * çok değ vermek. lan i ktı baş kakmak ı na * yapı bir iyiliğyüzüne vurarak birini üzmek. nda baş değ ı nda irmen çevirmek * gürültü ile tedirgin etmek. baş kavak yeli esmek ı nda * (genç için) sorumluluk duygusundan uzak. i i u ı laş baş kan çı ı na kmak * öfkelenmek.baş iş kmak ı çı na * boşgitmeyen ve beklenmedik bir iş a veya olayla karş mak. e baş sarmak ı na * birine musallat etmek. önde geleni. baş olmak ı nda * aynıkı lı sıntıdurumda bulunmak. hiddete kapı lmak. ı laş baş kakı etmek ı na nç * yapı bir iyiliğsürekli olarak söyleyerek bı rmak. baş vurmak ı na * (içtiğiçki) ne yaptını i ğ bilemez bir duruma düş ı ürmek. baş oturmak ı na * Bir işyapmaya baş i lamak. baş karalar bağ ı na lamak * çok kederlenmek. zor durumda bı rakmak. baş olmak ı nda * yöneticisi olmak. lan i baş kalmak ı na * istemediğhâlde bir işyapmak veya bir kimseye bakmak zorunluğ ile karş mak. ı rı baş yı ı kmak na * harap etmek. baş vur. * (gaz veya sı caktan) başağmak. işkoyulmak. baş beklemek (veya durmak) ı nda * yanı durup gözetlemek. ağ ndan lokması al ı na zı nı * uysal ve sessiz kimseler için kullanı lı r. eğ lence peş koş inde mak.

cezalandılmaktan korkmak. * bir iş birini tedirgin etmek. baş ağtmamak (veya baş zı rı ı rı nı ı ağtmayayı nı m) * uzun uzun anlatı bir sorunu sonuca bağ lan larken sözün uzadını ğ anlatmak için söylenir. ı baş alamamak ı nı * bir ş eyden kurtulamamak. baş beklemek ı nı * gözetlemek. baş ı aş n olmak ndan kı * iş çok olmak. i pek baş ı atmak ndan * yapı güç bir işyapmaktan kendini kurtarmak. ğ kiye baş ı büyük iş giriş (veya kalkı ndan lere mek ş mak) * gücünün üstünde olan iş kalkı lere ş mak. sorumluluğ atmak. uğ tı için raşrmak. lması i * sürdürülmesi gereksiz görülen bir bağlı bir iliş son vermek. baş bir yere bağ ı nı lamak * birini bir işyerleş e tirmek. rı baş ı savmak ndan * bir istekte bulunanı sözde bir sebeple uzaklaşrmak. kötü sonuçlar verecek bir duruma itmek.baş torbası ı nda eksik * eş gibi bir adam. tı baş ağtmak ı rı nı * gereksiz sözlerle birini bunaltmak. lı a. iş sizlikten. u baş ı aş ı ndan ağkaynar sular dökülmek * üzüntülü veya kötü bir olay karş nda birdenbire büyük bir sıntı ı sı kı duymak. baş luktan kurtarmak. ek baş ı almak ndan * kurtulmak. baş alıgitmek ı p nı * izin almadan ve gideceğyeri bildirmeden gitmek. lması i tan baş ı korkmak ndan * hayatı kaygı ndan duymak. . savuş i mak. baş belâya sokmak ı nı * birini. baş ateş yakmak ı nı lere * baş büyük bir dert almak. baş ı kesmek ndan * yapı istenmeyen bir işbaş engellemek. baş ı geçmek ndan * daha önce aynı duruma uğ ş ramıolmak. ı boş baş boş rakmak ı nı bı * yalnıveya serbest bı z rakmak. ı na baş bağ ı nı lamak * birini niş anlamak veya evlendirmek.

i ksı * iyileş ememek. i baş istemek ı nı * öldürülmesini istemek. baş nâra yakmak ı nı * birini ağ bir zarara uğ ı r ratmak. kık ı baş koltuğ ı nı unun altı almak na * ölümü göze alarak bir işgiriş e mek. n) nı p ı na baş uçurmak ı nı * Bkz. baş ortaya koymak ı nı * bir iş giriş e irken ölümü göze almak. baş kurtarmak ı nı * canı korumak. baş döndürmek ı nı * mutluluktan yarı sarhoş duruma getirmek. baş çı ı karmak nı * (bitki için) filizlenmeye baş lamak. * kendine hayran bı rakmak. man baş toplamak ı nı * (kadı saçı toplayıbaş bir çeki düzen vermek. kellesini uçurmak. baş gözünü yarmak ı nı * bir işkötü yapmak. baş derde sokmak ı nı * sıntıbir duruma girmek veya getirilmek. baş kaldı ı nı rmamak (veya kaldı ramamak) * bir işaralı z sürdürmek. baş ezmek ı nı * bir daha kötülük edemeyecek duruma getirmek. baş kaş ı nı ı vakti olmamak (veya baş kaş maya ı nı ı yacak vakti olmamak) * arada en ufak baş bir iş ka yapamayacak kadar sış durumda bulunmak. baş sokmak ı nı * barı nacak bir yer bulmak. sis bürümek.baş çatmak ı nı * baş rını ağsı önlemek için alnı üstünden arkaya doğ eş ve benzeri ş n ru arp eyleri çepeçevre bağ lamak. yataktan çı kamamak. . nı * geçimini sağ layacak bir duruma gelmek. baş taş taş vurmak ı tan a nı * çaresiz kalarak çok piş olmak. kı lı baş dik tutmak ı nı * onurunu korumak. sakin kalmak. baş duman almak ı nı * sis kaplamak. baş dinlemek ı nı * sessiz. bir iş i i istenildiğgibi yapmamak.

baş yemek ı nı * yok olması sebep olmak. iş baş kaca * Ayrı ca. baş yakmak ı nı * güç bir duruma sokmak. er baş iş mu? ka i yok * Bu iş ne diye karıyor? Bu iş ilgilendirmez. ı baş n altı çı ı nı ndan kmak * birinin hilesiyle yapı lmak. değ ik. * "Ayrı üstelik bir yana" anlamları -dan / -den baş biçiminde kullanı ca nda ka lı r. özveri. rolü i. kiş baş ı kalaş m * Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değmesi. an * Birden çok imam bulunan camilerde yönetici durumundaki imam. m ini baş n derdine düş ı nı mek * baş bir ş ilgilenmeyecek kadar sıntıdurumda bulunmak. na baş n altı ı nı nda * yastını altı ğ n nda. lan ı ş baş imam baş ka * Bilinenden ayrı iş farklı . baş biri ka * diğ bir kimse. metamorfizm. baş n etini yemek ı nı * karş ndakini bezdirinceye. ş ş ş ı ı ı ü * Konu edilen. bı rı ı sı ktıncaya kadar sürekli konuş veya söylemek. istihale. * Nitelik yönünden alılmın dında bir üstünlüğ olan. . değik görünmek. baş kahraman * Bir eserde baş oynayan kiş baş i. iş . özge. e ş ı onu baş olmak ka * farklı olmak. ka eyle kı lı baş n dikine gitmek ı nı * kendi düş ve görüş ünce ünün en iyi olduğ inanarak kimsenin öğ una üdünü. mak baş n gözünün sadakası ı nı * başgelecek bir belâyı a savmak veya önlemek için yapı bağ. uyarını sı dinlememek. baş kafiye * Dize baş nda aynı ları kelime olmamak kaydı aynı yla sesleri veren kelimelerden oluş kafiye. baş n çaresine bakmak ı nı * kimseden yardı görmeden kendi iş kendi yapmak. baş kası kaları biçiminde kullanı lı r.baş vermek ı nı * kendini feda etmek. bilinenden ayrı nesne ve kimse için teklik veya çokluk olarak baş .

baş k kalı baş kan * Bir topluluğ bir toplantın veya bir derneğ baş bulunan kimse. baş tı kalaşrmak * Baş bir duruma getirmek. * Embriyon evresinden ergin olana değ bir hayvanı geçirdiğbiçim ve yapı iş in n i değimleri. * Alılana benzememe. baş mak kalaş * Baş bir varlı niteliğ dönüş ka ğ a. istihale etmek. iş lı k * Biçim değtirmek. . isyan. nı in ı nda * Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin baş ı .baş ma kalaş * Baş mak iş kalaş i. farklı kazanmak. metamorfoz. aslî tipi. değ ik olma durumu. istihale. kan * Baş n görevi veya makamı kanı . kana m baş k kanlı * Baş olma durumu. kanı nı u u baş k sistemi kanlı * Devlet yönetiminde tek bir kiş baş ğ hükûmet etme ve devleti yönetme esası bağ siyasî inin kanlında ı na lı sistem. değ iklik. reislik. reis. . baş kent * Baş ş ehir. baş karakter * Oyunun önde gelen aslî karakteri . bozulmak. baş k etmek kanlı * bir toplantı topluluğ baş olarak yönetmek. kan baş k makamı kanlı * Baş n odasın bulunduğ veya oturduğ yer. veya u. diğ ötekisi. * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. ka baş rı kaldı * Ayaklanma. riyaset. baş tı kalaşrma * Baş tı iş kalaşrmak i. er ahı eri. baş vekili kan * Baş n iş görmesi için yerine bı ğveya yetki verdiğkimse. e mek. iş * Kötüleş mek. değmek. ş ı iş iş baş kâtiplik * Bir resmî dairede veya kuruluş çalı kâtiplerin baş baş ta ş an ı yazman. kanı ini raktı ı i baş yardı sı kan mcı * Baş yardı eden sorumlu ve yetkili kimse. herhangi bir kimse. baş kası baş kâtip * Diğ bir ş s. un. baş kentlik .

kent baş kesit * Ağ n boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yı acı l halkaların çember biçiminde görüntü verdiğyüzey. olan * Bir eserin veya bir oyunun en önemli kiş baş isi. baş komutanlı k * Baş komutanıgörevi. ş la nda . nı i baş kilise baş i kiş * Piskoposluk makamı büyük kilise. baş konsolosluk * Baş konsolosun görevi. n inin için lan baş eye kurulmak köş * saygıkiş ayrı yere oturmak. baş konsolos * En yüksek derecedeki konsolos. kahraman. ayan veya n * Bu halka özgü olan. n * Baş komutanımakamı n . baş komutan * Savaş bir devletin bütün kara. kurt baş lâhana * Yaprakları kı sı. baş lama! * (hoş olmayan bir söz veya davranı ilgili olarak) "tekrarlama" anlamı emir. lı baş lama * Baş lamak iş i. yuvarlak baş lâhana (Brassica oleracea). baş kumandanlı k * Baş komutanlı k. baş e köş * Bir yerde en saygı kiş veya büyüklerin oturması ayrı yer.* Baş olma durumu. serdar. * Baş konsolosun makamı . baş meridyeni lama * Boylamlarıhesabı baş ç olarak kabul edilen meridyen. ta baş kumandan. bu halkla ilgili. katedral. Baş kurtça * Baş Türkçesi. baş konakçı * Asalağ en iyi geliş i. Baş kurt * Rusya'daki Baş kurdistan Federe Cumhuriyeti'nde yaş Türk halkı bu halkısoyundan olan kimse. dolayıyla en çok yararlandı ve yaş ı n tiğ sı ğ ı amaktan hoş ğkonakçı landı ı . n nda langı baş vuruş lama u * Futbolda oyuna ilk baş lamada veya her golden sonra topu santrada yeniden oyuna sokmada yapı vuruş lan . n ilere lan baş kumandan * Baş komutan. deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan.

* Etkisini gösterme. fı sın. baş lmak lanı * Baş lanmak. ta . * Çalır. baş ş layı * Baş lamak iş i veya biçimi. doğ mak. i. baş latmak * Baş laması yol açmak.nin ilk bölümü. ı * Olmak. ş a baş ç langı * Bir iş bir dönemin. iş yürür duruma girmek. belirtmek. baş lanmak * Baş lamak iş konu olmak. doğ * Parametrelenmiş yayıuçları biri. oluş mak.baş lamak * Bir iş giriş harekete geçmek. . oluş baş lma latı * Baş lmak iş latı i. i yapı baş latma * Baş latmak iş i. baş ç noktası langı * Bir iş veya ş baş ğyer. ş ler. ortaya çı kmak. ladı ı baş lma lanı * Baş lmak iş lanı i. bir n ndan baş ç tutmak langı * bir iş bir dönemin. ı baş baş lı ı na * Baş ş ka eylerden ayrı olarak kendi baş tek baş ı na. bir hayatıvb. ması baş cı layı * Bir ş öğ ey renmeye yeni baş layan (kimse). baş lmak latı * Baş latmak iş lmak. * Görünmek. in. baş ğnokta veya tarih olarak kabul etmek. başca lı * En önemli. ine * Baş mak. müptedi. baş lanma * Baş lanmak iş i. na * (birinin) Kötü konuş na yol açmak. n * Ön söz veya girişmukaddime. baş lı * Başolan. baş gelen. ı na. * Hoş olmayan bir davranı koyulmak. e mek. in eyin ladı ı * Sır sayını sayı rusundaki yeri.

bir kitabıbölümlerinin baş konulan ve konuyu kı tanı yazı nı n ı na saca tan . başksı lı z * Başğolmayan. çı lan ayakkabı bekçilik eden kimse. baş maklı k * Padiş n anne. külâh. evlenirken. * Bir yazın. ı baş muharrir * Baş yazar. paş makçı . * Hayvan koş umunun baş geçirilen bölümü. baş mal * Anamal. bir direğ tepeliğ in i. top. evlenirken damat kaynatası para veya mal vermek. sermuharrir. arpalı k. z lanan ödenek. * (camide) Ayakkabı konulan yer. has. * Bazı bölgelerde. . sermaye. karı lara baş makçı lı k * Baş makçın iş nı i. kıkardeşkıve hasekilerine bağ ahı z . lı ı * Antetli. takke. öğ baş mubassı r * Gözetmenlerin başolan kimse. . kapital.başk lı * Genellikle başkorumak için giyilen nesne. na başkçı lı başklı lı * Başğolan. satan kimse. n na * Tablalarıveya iş n parçaların düzgün kalması sağ nı nı lamak amacı baş ile tarafları takı parça. damadıkaynatası ödemesi görenek olan para. ya lı başk vermek lı * bazı bölgelerde. baş misafir * En değ konuk. öğ baş muallimlik * Baş retmenlik. a * Bir sütunun. giriş bölümünde. antet. lı baş makale * Baş . serpuş ı . erli baş muallim * Baş retmen. paş * Başk yapan veya satan (kimse). na lan * Tekerlek parmakların çakıolduğ kım. lı ı baş mabeyinci * Osmanlı sarayı mabeyincilerin baş nda ı . baş mak * Ayakkabı mak. yazı baş makçı * Ayakkabı yapan. nı lı u sı başk atmak (veya koymak) lı * bir yazı başk olarak ad bulmak. * Camilerde. serlevha. anteti olan.

. baş oyuncu * Bir filmde veya tiyatro eserinde baş canlandı oyuncu. ı baş müsevvit * Yazı müsveddeleri hazı rlayan ve adı müsevvit denen memurlarıbaş . rolü ran baş oyunculuk * Baş oyuncu olma durumu. ş ı tı baş müfettiş * En üst düzeydeki müfettiş . baş örtülü * Baş baş ile örtmüş ı nı örtü olan (kadı n). baş retmenlik öğ * Baş retmen olma durumu. baş oda * Geleneksel Türk evinde özellikle konuklarıağ n ı rlandı büyük ve özenli döş ğ ı enmiş oda. * Baş müdürün çalı ğdaire. baş murakı k plı * Baş murakın yaptı iş bı ğ . na n kanı baş nokta * Baş ç noktası langı . öğ baş örtü * Kadı n saçları örtmek için kullandı örtü. eş nları nı kları arp. ı baş mürettip * Baş dizgici. baş mühendislik * Baş mühendisin yaptı iş ğ veya görev. baş mürettiplik * Baş mürettibin yaptı iş ğ . baş retmen öğ * (ilkokullarda) Yönetimden sorumlu olan öğ retmen. müdür. sermürettip. baş murakı p * En üst düzeydeki denetçi. ı baş müdür * En üst düzeydeki müdür. baş müdürlük * Baş müdürle yönetilen kuruluş .baş muharrirlik * Baş yazar olma durumu. baş mühendis * En üst düzeydeki mühendis. baş müfettiş lik * Baş müfettiş olma durumu.

ı * Yöneticisi. erksizlik. baş parmak * El ve ayakta bulunan en kalı parmak. anarş ve i. n baş pehlivan * Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan. ı kanı * Yasası hükûmeti olmayan topluluk. * Baş papazısorumluluğ n unda olan bölge. na. baş piskoposluk * Baş piskoposun görevi ve makamı . baş rahiplik * Baş rahibin görevi. baş olmayan. baş rejisör * Baş yönetmen. * Baş nı görevi veya makamı savcın . baş rejisörlük * Baş yönetmenlik. * Bir filmin veya bir tiyatro eserinin baş isini canlandı iş kiş rma i. baş piskopos * Katoliklerde piskoposlarıbaşolan din adamı n ı . baş rahip * Manastı rlarda en kı demli ve yönetimden sorumlu rahip. başz sı * Başolmayan. baş savcı * En üst düzeydeki savcı . kent. kanı * Başveya baş bulunmama durumu. başzlı sı k başehir ş baş (veya baş ta ı bulunmak nda) * bir iş yöneticisi olmak. baş lı savcı k * Baş savcı olma durumu. üstün durumda olmak. baş rol * Baş oyuncunun rolü. . baş pehlivanlı k * Baş pehlivan olma durumu. baş papazlı k * Baş papazıgörevi ve makamı n . baş ehir. in baş gelmek ta * önde olmak. * Bir devletin yönetim merkezi olan ş devlet merkezi.baş papaz * Bazı kiliselerin papazları öteki papazlara göre bir üstünlük veren unvan.

baş savmacı tan * Bir işyapmamak veya savsaklamak için bahane bulma. * Baş ı sonuna kadar. ı sı ı nı baş kara gitmek (veya etmek) tan * sonunu düş ünmeyerek hesapsı batarcası yaş z. bütünü. doğ yoldan saptı ru rmak. na amak. ndan baş çı tan karmak * ayartmak. ndan baş aş ı tan ağ * Hepsi. baş maz tanı * Asi. ndan baş savmacı tan lı k * Bir işyapmamak için bahane bulma iş i i. bir uçtan öbür uca kadar. baş mazlı tanı k * Anarş izm. kötü yola sürüklemek. bir kez daha. pek çoğ almak.baş gitmek ta * en ileri durumda bulunmak. baş kara etmek tan * batma tehlikesi karş nda. baş çı tan kmak * ahlâkı bozulmak. . isyancı . baş tabiplik * Baş hekimlik. sütunlarıüstüne oturan ve iki sütun arası kları n ndaki uzaklın üstünü örten ğ ı büyük. bütünüyle. baş taş ta ı mak * çok saygı göstermek. özen göstermeden. baş i ı savma veya atma. baş savma tan * üstünkörü. u baş tabip * Baş hekim. baş tan * baş ı alarak. hepsi bir arada. gemi baş karaya vurup oturmak. düzen bozucu. yeniden. her zaman. baş baş tan a * Tamamen. uzun taş lerin oluş kiriş turduğ bölüm. baş kalmı(veya kalma) tan ş * baş tarafı kullanı ş kası ndan lmı . baş sona tan * Daima. baş taban * Yunan ve Roma mimarlı nda. baş aş tan mak * pek çok olmak.

Kuzey Afrika. baş vekillik * Baş olma durumu. * Baş uzmanı görevi. lar mı türünü içine alan geniş familya. baş vekil * Baş bakan. baş vurmak * Bir iş yapı in lması bir kimsenin aracı ı istemek veya bir iş bir ş için lını ğ te eyden yararlanmak amacı ona el yla atmak. n u baş vekâlet * Baş bakanlı k. müracaat ettirmek. ufkun i üstünde olanı . n baş ülke baş üstü * Sömürge imparatorlukları sömürgelere egemen olan ülke. baş uzaklı ucu ğ ı * Gökyüzünde verilen bir nokta veya yı zıbaş noktası ldın ucu ndan açı uzaklı. baş teknisyenlik * Baş teknisyenin görevi. baş vurdurmak * Baş işyaptı vuru i rmak.baş tankara * Ötücü kuş takı nı baş lar mın. baş vurma * Baş vurmak iş müracaat. baş uzmanlı k * Baş uzman olma durumu. baş ucu * Bir yerin düş eyinin gök küreyi kestiğnokta. ı . müracaat etmesini sağ lamak. nda * Geminin ön bölümünde çapanı bulunduğ yer. türü baş tankaragiller * Omurgalı hayvanları ötücü kuş takı ndan yüz kadar kuş n. bir baş tarda * Osmanlı donanması yer alan kadı cinsinden bir tür savaş nda rga gemisi. tankaragiller familyası ndan. müracaat etmek. çesitli renklerde olabilen bir kuş (Parus maior). semtürreis. i baş noktası ucu * Yeryüzündeki bir gözlem noktası geçen düş doğ ndan ey rultusunun gökyüzünü deldiğiki noktadan. i. * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanmak. vekil baş vurdurma * Baş vurdurmak iş i veya durumu. Avrupa ve Asya'da yaş ayan. sal ğ ı baş uzman * En yüksek düzeyde bulunan uzman. baş teknisyen * En yüksek düzeyde bulunan teknisyen.

cı mazlı ü . * Bilgi sahibi olmak için bir kaynağkullanma. baş baş yazman * Bir dairedeki yazmanları baş baş n ı kâtip. baş yemek * Geleneksel Türk mutfağ çorbadan sonra gelen en önemli yemek. ldı ldı baş yönetmen * Bir filmde veya tiyatro oyununda en üst düzeyde yönetmenlik yapan kimse. baş yönetmenlik * Baş yönetmenin iş i veya mesleğ i. müracaatçı . baş yukarı * Bir yer altı kuyusunun üst kı na geçmeyi sağ smı layan geçit. baş mcı yardı * Bir kurum veya kuruluş görevli amirin yardı ları en üst düzeyde olanı ta mcı ndan . ı baş yaverlik * Baş yaver olma durumu. müracaat edilmek.baş vuru * Baş vurmak iş müracaat. . baş t yapı *Ş aheser. baş vurulma * Baş vurulmak durumu. sermuharrir. baş vurulmak * Baş yapı vuru lmak. i. baş rejisör. * Baş yazarıgörevi. baş kâtiplik. . ı ma. baş baş yaver * Yaverlerin başolan kimse. baş yazmanlı k * Baş yazman olma durumu. * Baş yaverin görevi veya makamı . kararda yetki üstünlüğ olanı hakem. anlaş k durumunda. bilgiye ulaş referans. n baş yazı * Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı makale. ı nda baş ldı yı z * Çift yı zlarda büyük olan yı z. baş vurucu * Bir iş baş için vuran kimse. bat . baş yazı nı muharrir. baş yazarlı k * Baş yazar olma durumu. baş cı yargı * Oyunu yöneten yargılardan. * Baş yazmanıgörevi veya makamı n . baş yazar * Bir gazete veya derginin baş ları yazan kimse.

sı tüyleri pas rengi olan. uzun kanatlı . * Uygunsuz ve kötü. hem yağ kuş nı mur ları içine alan kuş sıfı lar nı. bataklıgazı k * Metan. ğ ı . batak çulluğ u * Çullukgillerden. kı güç batak * Üzerine bası çöken çamurlaş ş nca mıtoprak. ş nda ince lmadı ı bataklı bataklı k * Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge. bataklıbaykuş k u * Baykuş giller familyası ndan. bataklı klarda yaş ayan. * Kötü durum. rengi kahverengiye çalan siyah. ahlâk dı durum. batı * Bataklı seven. ishak kuş (Asio u flammeus). hayvan). it bata çı ka * Güçlükle zorlukla. bataklı kları klarda yaş (bitki. * Bataklı olan (yer). uçarken deniz kı cı andı bir tür kuş rlangını ran (Glareda). bataklınergisi k * Avrupa ve Kuzey Amerika'da güneşsu kıları yetiş çok yık bir bitki (Caltha palustris). imş lmı ucu . içinden çılmaz iş kı . batakçı * Borcunu ödememeyi alı k hâline getirmiş ş kanlı olan (kimse). pamuk otu (Eriophorum). * Eline geçen parayı ran. bataklı rt klarda yaş bir kuş ayan türü. * Hayıgelmez. en bataklıkı cı k rlangı * Kı gagalı sa . li yı nda en llı batar * Zatürree. bataklıketeni k * Papirüs familyası ndan. ş ı bataklıardı k cı * Bataklıve sıbitki örtülü yerlerde yaş küçük ve ötücü kuş k k ayan (Acrocephahus palustris).* Kurş boruları ağ nı un n zı açmakta kullanı ş irden yapı ş sivri bir çeş takoz. lan. batağ saplanmak a * içinden çılması bir durumda olmak. rı ğ ı rakı ğ ı * İlerin zamanı ve gereğ yapı ğyer. batakhane * Gidenlerin dolandıldı veya kötü bir durumda bı ldı yer. yarar sağ r lamaz. bataklıkuş k ları * Omurgalı hayvanlardan hem tavuksulardan. 30 cm uzunluğ unda bir çulluk türü (Gallinago gallinago). bataklı klarda yetiş bir bitki. batmı ş . ayan batakçı l batakçı lı k * Batakçı olma durumu.

batı l * Doğ ve haklı ru olmayan. lı laş i. * Batı uygarlını ğ benimsemiş ı bulunan (kimse). gizli ve akı şgüçlere. batı l inanç * Doğ üstü olaylara. batı l itikat * Boş inanç. garpçı yanlı olan . batarya kutusu * Bataryanı bütün olarak taş n ı nması sağ nı layan sandı k. * Birkaç aygın bir araya getirilerek belirli biçimde eklenmesinden oluş takı tı an m. * Savaş gemilerinde borda topları bunlarıbulunduğ güverte parçası ve n u . telefon vb. batı ma lı laş * Batı mak işgarplı ma. * Orkestrada vurma çalgı takı . * Batı sı yanlı olma durumu. ş an bateri baterist batı * Yeryüzündeki başca dört yönden güneş battı yön. bu yönle ilgili. lar mı * Bateri çalan kimse. u Batı Türkçesi * Hazar Denizinin batındaki Türk dünyası XIII. yüzyı beri kullanı ve Oğ sı nda ldan lan uzcaya dayanan Türk dili. garpçı lı k. garplı ndan . * Güneş 22 Martta ve 23 Eylülde battı nokta.batarya * En küçük topçu birliğ i. batı lı * Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkı olan (kimse). garp. bataryalı * Batarya ile güçlendirilmiş veya desteklenmiş . in ğ ı batı bloku * Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin oluş turduğ blok. in ğ ı * (siyasî anlamda) Avrupa ve Kuzey Amerika. * Batarya ile çalı (radyo. kehanetlere aş derecede bağ boş a l dı ı ı rı lı inanç. * Bulunulan yere göre güneş battı yönde olan bölge. garp. batı cı batılı cı k batı k * (gemi için) Batmı ş . temelsiz. lı in ğ ı * Bu yönde olan. batı l itikat. davul. davulcu. * Çürük. * Batı sı kimse. gün indi. garbî. laş . batarya ateş i * Bir bataryada bulunan toplarıhep birden ateş n düzenine geçmesi.).

Batı nîye * Görünürdeki olaylarıardı gizli gerçeklerin bulunduğ kabul eden tarikatlara verilen ad. * Mahvetmek. maydanoz. lan. larak yapı taze asma yaprağveya lahanaya sarı tüketilen bir salata tütü. soğ domates. ağ r. * Göbek. * Su üstü araçları çelik kablo ile bağ na lanmı negatif yüzebilirliğbulunan dalıküresi. çalı ş mada. Batı nî * Batı mezhebinden olan kimse. . laş batı tı lı rma laş * Batı tı lı rmak iş garplı tı laş i. batı n * Karı n.batı mak lı laş * Özellikle Avrupa ülkelerinin düş üncede. ş . batılmak rı * Batı iş konu olmak. rmak ine * Yok edilmek. laşrma. batması sağ vın ak nı lamak. garplı tı laşrmak. batı k lı lı * Batıolma durumu. i ş * Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanı araç. lı * Batı uygarlını ğ benimseme. kuş ak. görüş anlayı izledikleri temel ilkeleri benimsemiş ve ş ta olmak. lan batı ş batisfer batiskaf . batı tı lı rmak laş * Batı ması sağ lı laş nı lamak. garplı ı lı k. dövülmemiş ceviz içi. te * Bir kimseyi çekiş iyice kötülemek. batı rma batı rmak * Batı iş rmak i. n nda unu batık rı * Köftelik bulgur. bati batik * Yavaş ı . ı larak batılma rı * Batı rı iş lmak i. garplı mak. * Bir iş sermayeyi yitirmek. niye *İ çrek. nane. ı t lan * Bu yöntemle hazı rlanmıkumaş ş . * Kumaşderi veya kâğ süslemede kullanı bir yöntem. * Sınıveya yumuş bir maddenin içine gömülmesine yol açmak. * Bu kumaş yapı ş tan lmıolan (giysi). tahin ve limon suyu kullanı an. tirip * Kirletmek. * Batmak iş i veya biçimi.

* Saplanmak. lan. ş ş ı * Harman makinesi. bozulmak. * Yılmak egemenliğsona ermek. GüneşYı z vb. * Dokunmak. iş ı rlı batman batonsale * Tuzlu hamurdan yapı ince uzun çubuk. eyler * Hoş gitmeyen bir duruma uğ a ramak. incitmek. * Alılmıolandan büyük. (kimse). lan batöz batsat * Ara sı seyrek olarak tek tük. müflis. * Çökmek. iflâs. * Yılma. yok olma. * Daha kötü bir duruma uğ ramak.batkı batkı n * Batkı k. battı k yan gider balı * iş kötü gittiğ göre artıistenildiğgibi davranı ler ine k i labilir. yı z için) Dünyanı dönüş dolayıyla ufkun altı inmek. flâs * Kirlenmek.) ufkun altı inmesi. inkı kı raz. ldı na batmak * Bir sınıüstünde iken içine gömülmek. kı i * Miktarı bölgelere ve tartı ş lacak eylere göre değ en eski bir ağ k ölçüsü. tuzlu çubuk. . e battaniye * Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı çoğ yünden dokunmuş nca örtü. * Yok olmak. batkı k nlı * Borçları ödeyemediğmahkeme kararı tespit ve ilân olunan tüccarıdurumu. . nı i ile n batma * Batmak iş i. u kalı battaniyeli * Battaniyesi olan. battal olmak * kullanı lamaz. . * (tedirgin etmemesi gereken ş için) Tedirgin etmek. battal etmek * kullanı lamaz bir duruma getirmek. battal * İe yaramaz. iş yaramaz duruma gelmek. nlı * Borçları ödeyemez duruma düş iflâs etmiş nı en. * Bir gök cisminin (Ay. iflâs. harman dövme makinesi. çökme. battal edilmek * kullanı lamaz duruma getirilmek. vın * (GüneşAy. kullanı ş lmaz. ldı n ü sı na * İ etmek. ra.

nda i * Hayvanı lı alı rma iş avcı a ş ğ tı i. malı olan. oldukça. i * Hemen hemen. lan * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. ya bavlı ma bavlı mak bavul bavul ticareti * Gümrüksüz ve vergisiz ithaline izin verilen eş yabancı yayı ülkelerden satıalı bavul veya çantalarla yolcu n p. epey. * 200 ile 2000 m arası derinliğolan (deniz). ahin i ş tı * Yolculukta. Bavyeralı * Bavyera halkı olan (kimse). uygunsuz olmak. k bayağ ma ı laş * Bayağ mak durumu. bayağkaçmak ı * (söz. hiçbir özelliğbulunmayan. zengin (kimse). ahin avcı a ş ğ tı bavlı * Ava alı rı ş ş lmı(hayvan). * Bavlı iş mak i. bavullu * Bavulu olan. bayağ ı * Aş ı pespaye. içine eş konulan büyük çanta. * Gerçekten.batur batyal bav bavcı * Bahadı r. basit adî. ndan bay bay * Bey yerine kullanı bir unvan. tı * Avcı n. * Ş ve köpeğava alı rmak. âdeta. çok. * Ş ve köpek gibi hayvanları lı alı ran kimse. bavulcu * Bavul yapan veya satan kimse. lı * Kibar olmayan. bayağkesir ı * Ondalıolmayan kesir. banal. çok . pekâlâ. ı laş * Parası . davranı giyiniş ş . köpeklerini ava alı rmak için kullandı yapay kuş ları ş tı kları vb. * Çok iyi. sı radan. için) yakı ş mamak. beraberinde sırdan geçirerek iç piyasada değ nı erlendirmek iş i. amiyane. ağ k. * Her zamanki gibi olan.

p için bayatlı k bayatsı * Bayat olma durumu. ini . * Güncelliğ önemini. Bayat * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. . özelliğ yitirmiş söylenmiş ini. * Klâsik Türk müziğ uş dörtlüsüne buselik beş katı yla yapı ş bir makam. bayağbir duruma girmek. * Süzgün. çok . bayatlamak * Bayat duruma gelmek. bayatlatmak * Tazeyken kullanmayıbayatlaması bekletmek. * Gönül vermiş . . * Eşkarı . m lan * Kadıözel adları n yerine kullanı lı r. bayan * Hanı yerine kullanı bir unvan. bayatsı mak * Bayatlamaya yüz tutmak. nı lisi an ik bayatlama * Bayatlamak durumu. ik bayatîbuselik * Bayatî makamın buselik beş veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluş bir birleş makam. tazeliğ yitirmek. ı ı bayağ tı ı rma laş * Bayağ tı ı rmak iş laş i. ini bayatlatma * Bayatlatmak iş i. . bayağ tı ı rmak laş * Bayağ ması sebep olmak.bayağ mak ı laş * Bayağbir durum almak. baygı n * Bayı şkendinden geçmiş lmı . inde ş ak lisi lması lmıeski bayat bayatîaraban * Araban ve bayatî makamları oluş ndan turulan bir birleş makam. uz bayatı bayatî * Azerî ve Türkmen halk ş iirinde mani türüne verilen ad. * Taze olmayan. ı laş na bayağ k ı lı * Bayağolma durumu veya bayağ davranı ı ı ca ş . * Bayatlamaya baş ş lamı .

bayı na yol açmak. n * Duyumlarıdurması dolaş nıve solunum görevlerinin duraklaması n . kendinden geçme. kendinden geçmek. bayıcı ltı * Bayı ltan. bayı ltmak * Bayı nı lamak. n * (göz için) Süzülmek. çevreye göz gezdirmek. lması lması sağ bayı r ndı mamur. baygı k geçirmek nlı * bayı lmak. uyur gibi olmak. baygı k nlı * Baygı olma durumu. * (yer için) Geliş güzelleş ip mesi. baygıbaygıbakmak n n * kendinden geçmiş ş bir ekilde. . * Yılmı dökülmüş ğ ş ı . kla baygıdüş n mek * çok yorulmak. lttı i bayı rmak lttı * Bayı na yol açmak. ödemek. koza yapamama durumu. bayı nı lamak. bayı bayı la la *İ steyerek. bayı lma * Baygı duruma girme.*İ nsanı kendinden geçirir gibi olan. baygı mak nlaş * Baygı duruma gelmek. telâş lanmak. çok sevmek. nlı * İ böceklerinin sindirim organları görülen ve yemden kesilmelerine yol açan bir hastalı bu sebeple pek nda k. hayat ş artların uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalılmıolan. kan ı n mı . kendini kaybetmek. çok isteyerek. yorgunluk gibi etkenlerle dayanma gücünü yitirmek. istekle. baygı ma nlaş * Baygı mak iş nlaş i. severek. baygı ntı * Baygı k. nı ş ş ı . bayı ltma * Bayı ltmak iş i. cak. * Sı açlı susuzluk. n * Çok hoş lanmak. k. * Vermek. vücudun kı ldanamaması mı gibi fizyolojik aksamalarla beliren kendinden geçme durumu. * çok heyecanlanmak. * hayranlı seyretmek. n bayı lmak * Baygı duruma girmek. lması sağ lması bayı rma lttı * Bayı rmak işveya durumu. * Bayı ltacak gibi etkide bulunan.

uz baykuş baykuş gibi * uğ ursuzluk getirdiğ inanı kimseler için söylenir. bayi bayilik * Bazı maddeleri satma izni olan kimse. ndı tı i. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. rtı gece ların . baş na bayı ma rlaş * Bayı mak durumu. bayı u r kuş * Çalı bülbülü. * Bir maddeyi sürekli satma iş i. uz bayı rcı ndı * Bayı r duruma getirici. ine lan baykuş giller . ndı bayı rlaşrma ndı tı * Bayı rlaşrmak işimar etme. bayı r yukarı * Tepeye doğ yokuş ı yönelerek. ndı i. yı cı kuş nıgenel adı ı nda. terbiyesiz erkek. ri * Kaba. in ldı ı * Baş kulak yerinde iki sorgucu bulunan. bayı rlaşrmak ndı tı * Bir yeri bayı r duruma getirmek. * Bu iş yapı ğyer.Bayı r ndı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. ümran. imar etmek. ndı mak bayı rlaş ndı mak * Bayı r duruma gelmek. ndı * Bayı r duruma getirme işimar. Bayı ndur bayı r * Küçük yokuş . ndı bayı rlaş ndı ma * Bayı rlaş durumu. bayı ağ r aş ı * Tepeden düze doğ ru. ndı bayı rlı ndık * Bayı r olma durumu. ru. rlaş bayı mak rlaş * (yer ve yol için) Dikleş mek. bayı r turpu * İ bir turp türü (Cochlearia armoracia). dükkân veya kuruluş .

bayrağyarı indirmek ı ya * millî yas ilân etmek için bayrağdireğ yarına kadar indirmek. naz. puhu gibi yıcı ları itli rtı kuş içine alan kuş familyası lar . * Devre dı bı ş rakma. * Baklagil çiçeklerinde diğ erlerinden daha üstte bulunan. bayma baymak * (yiyecek) Baygı k vermek. ı e bayrak dikmek * bayraklı sopayı yere saplamak. ı in sı bayrak * Bir milletin. bayrak töreni. bir bir bayrak direğ i * Bayrak asmak için hazı rlanmıuzun direk. . açı kapatı kol. mideyi bulandı nlı rmak. daha büyük olan ve çoğ unlukla baş bir renkte ve ka yuvarlakça olan taç yaprağ ı . * Şmarı k. * Öncü. bayrak merasimi * Bkz. ş * Gemilerde güvertenin en yüksek direğ i. * Simge. * bir ülkü yolunda toplanmaya çağ ı rmak. * Baymak iş i. baylan * Nazlıı k (biçimde). belli bir topluluğ veya bir kuruluş simgesi olarak kullanı renk ve biçimle un un lan. ı baypas ameliyatı * Kalpte tı kanmıbir damarı beslediğbölgeye kan akını rmak için o bölgeye eklemek için yapı ş n i ş artı ı lan damar ameliyatı . baylanmak * Nazlanmak. bayrak gibi * kendini belli edecek bir biçimde.ş marı baylanlı k * Zenginlik. midede ezinti yapmak. * Aldatmak. kandı rmak. baypas * Damar aktarma. özelleş tirilmişgenellikle dik dörtgen biçiminde kumaş . iş ı klı ve.* Büyüklükleri çeş olan kukumav. ş ı marmak. baylanma * Baylanmak iş i. etki altı bı nda rakmak. . . sembol. bayrak çekmek (veya asmak) * bayrağbir direğ veya ipe takmak. inde rı lı p lan bayrak açmak * gönüllü asker toplamaya giriş mek. * Gerektiğ indirilip kaldılan.

eri bayraklı * Bayrağolan. muş bayram değ seyran değ eniş beni niye öptü il. mak i bayraklaş mak * Bayrak değ kazanmak. * Bayrak yapan. ı ı yan bayraktarlını ğ yapmak ı * bir akı n. bir görüş yayı nda öncü olarak çalı mı ün lması ş mak. bayram çocuğ u * Bayram dolayıyla süslenmişdonatı şsevinçli çocuk. * Özel olarak kutlanan gün. bayrakaltı * Ordu hizmeti. askerlik. neş e. * Sevinç. nlın ı bayram etmek (veya yapmak) . n bayraktarlıetmek k * öncülük etmek. * Bkz. bu yakı ğ bir sebebi olacak. üzerine bayrak çekilmiş ı bulunan (yer). yol göstermek. bayrakçı * Bayrak çeken kimse. tem * gösterilen bu ilginin. rçı k bayraklaş ma * Bayraklaş işveya durumu. n ve sı nda lan bayram ayı * (Hicrî takvime göre) Ramazandan sonra gelen ay. bayraklı k * Bayrak olmaya uygun kumaş . bayraktar * Bayrağtaş kimse. bayrak yarı ş ı * Atletizmde dört sporcudan oluş ekibin araları paylaşkları an nda tı mesafelere baş larken elden ele geçirmek yoluyla bir sopayı . il. * Bayrak asmaya uygun direk. * Bayram günü doğ çocuk. ş evval. sı . bayraktarlı k * Bayraktarı görevi. lmı . bayram alayı * Bayram günlerinde padiş ahlarıcamiye gidiş geliş rası yapı tören. bayrakları açmak * bağ p çağ ı rı ı rarak. eli bayraklı . bayram * Millî veya dinî bakı mdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. diken veya satan kimse.bayrak töreni * Bayrak karş ndaki saygı ı sı duruş u. bayrağdüş ı ürmeden yaptı koş kları u. hı nlıetmek.

bayramlıad k * Birisi tarafı hakaret yollu kullanı sözün kendisine ait olduğ bildirmek için kullanı ndan lan unu lı r. eli.* çok sevinmek. arada sı rada. Bayramîlik * Bayramî tarikatı . n ğ ı bayram haftası mangal tahtası nı anlamak * sözü. lan. bayram ziyareti * Dinî bayram günlerinde. konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak. * Bayramlarda verilen armağ an. nı bayramlı k * Bayramda kullanı bayrama özgü olan. n ndan lı nan bayram ş ekeri * Özellikle dinî bayramlarda konuklara ikram edilen ş veya çikolata. Bayramî * Hacı Bayram Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. bayramı kutlamak için yapı kı ziyaret. bayram havası * Neş sevinçli bir ortam. bayramdan bayrama * çok seyrek olarak. bayram hediyesi * Bayram günleri karşklı tek yanlı ı veya lı verilen armağ an. bayramlaş mak * Birbirinin bayramı kutlamak. nadiren. lı p lan bayram topu * Dinî bayramlarıbaş ğ duyurmak için atı top. bayramlıağ k ı z . bayram koçu gibi * gösteriş ve zevksiz bir biçimde süslenmiş li olan. bayramıkutlandı gün. bayram günü * Bayrama rastlayan. * Bayramî tarikatı olma durumu. nadir olarak. bayram namazı * Dinî bayramlarıilk gününde sabah namazı sonra kı özel namaz. n ladını ı lan bayram yeri * Bayram günlerinde çocuklar için kurulan açıeğ k lence yeri. ndan bayramlaş ma * Bayramlaş iş mak i. lan sa bayramda seyranda * seyrek olarak. eker bayram tebriğ i * Bayramı kutlamak için yazı gönderilen kart veya birine yapı ziyaret.

* Taban. baysungur * Ş cinsinden. bir çeş yanardağ it kültesi. kimi vakit. esas. bayramlıağ nı k zı açmak * kaba konuş küfretmek. mak. yı cı kuş ahin rtı bir . * Pazarlı alıveriş k. * Huzur ve refah içinde bulunma durumu. lan baza * Mobilyanıuzunluğ n unca konulan dar ayak. Bayramüstü. * Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan. * Bazı olan (tuz) veya bazıözelliklerini taş (madde). * Ara sı arada bir. kadim. * Temel. esasî. bayrı bayrı lı k * Bayrı olma durumu. m. baz losyon * Cildin esnek ve sağklı lı görünmesini sağ lamak ve özellikle yağ ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için lı kullanı bir tür losyon. veteriner. * Bir asitle birleş bir tuz oluş ince turan madde. bayramüzeri * Bkz. çok n ı yan * Koyu renkli. ş . kları baytarlı k baz * Baytarımesleğ n i. kı dem. sert. baytar * Hayvan hastalı hekimi. esas. ra.* küfür. * Birtakı kimi. * Dolap gövdesinin zemine düzgün oturması yarayan çerçeve ş na eklindeki kaide. baysal baysallı k * Huzur ve refah içinde olan. kimi vakit. * Çarş pazar. ra. bayramüstü * Bayrama yakı n. bazal bazalt bazar bazen bazı . ı . * Ara sı arada bir.

kimisi. yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi. bazlama * Sacda piş irilmiş yuvarlak pide. * Bir maddenin baz durumuna gelmesi. bazitli mantarlar * Sporları bazitlerin içinde bulunan mantarlar grubu. bazı dingil döner bazı teker * karşklı kilerde her iki tarafa da zaman zaman söz söyleme hakkı ar anlamı kullanı ı iliş lı doğ nda lı r. hey. yahu. bazilika * Kral sarayı . bazidiyospor * Bazitli mantarlarısporları verilen ad. Be be be bebe * Bebek. ra. * Tatlı bol. bebe aspirini * Berilyum'un kı saltması . * Türk alfabesinin ikinci harfinin adı . iki sı sütunla. bazı (veya bazı) ları sı * birtakı . uç kı nda yarı çembere benzeyen bir çıntı olan Roma mahkemesi. biçiminde kilise. i * Birleş iminde asit ve baz ağ ğoranı ı ı rlı normal tuza göre az. * Roketatar. kalıgözleme. küçük çocuk. bazit * Bazit mantarları üreme organı n . * Baz niteliğgösteren. su ile birleş baz etkisi gösteren. n na bazik (tuz). bazlamaç bazlaş ma bazuka . * Dikdörtgen biçiminde. fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan bazik oksitler * Çoğ oksijen bakı ndan zayı u mı f olan.bazı bazı * Ara sı arada bir. smı m kı sı * Ortadaki yüksek. * (teklifsiz konuş mada) Ey. asitlerle birleş tuzları ince ince veren oksitler. mı baziçe * Oyun. üç salona ayrı ş ra lmı dikdörtgen . sı n * Bazlama.

n bebekçe * Bebek gibi. iş ı yer lı iş becelleş me * Becelleş iş mek i. beceri * Elinden iş gelme durumu.den yapı insan biçiminde oyuncak. Beberuhi * Karagöz oyunundaki kambur cücenin adı . yapı lması alı rmalara yatkıolması güç ş tı n durumu. e ş ı bebek ölümü * Çeş hastalı itli klardan. mı ı mlı u * Bebek gibi davranı ş larda bulunma. * Vücudun. lan * Sevgi sesleniş i olarak kullanı lı r. n) bebek gibi * çok güzel (kadı n). karşklı değtirmek. * bebeğ yakır biçimde. * Yaş yakı ı na ş mayacak davranı ş bulunan kimse. bebekleş mek * Şmarı davranı ı kça ş larda bulunmak. * Kiş yatkı k ve öğ inin nlı renime bağ olarak bir iş arma ve bir iş amaca uygun olarak sonuçlandı lı i baş lemi rma yeteneğ maharet. iş ı yer lı iş becayiş becayiş etmek * değik yerdeki görevliler. bücür erkek. budala. becelleş mek * Cebelleş mek. karş klı değtirme. becerikli . ilâcı olarak yapı ş özel lmıaspirin. * Yeni doğ yavrunun yetiş an kinlerin bakı na sürekli olarak bağ olduğ dönem. ustalı maharet. * Göz bebeğ i. bebeğ yakır biçimde. e ş ı bebekleş me * Bebekleş iş mek i. bebek beklemek * (kadı gebe durumda bulunmak. 0-2 yaş grubunda bulunanları ölümü. tahta. bebecik * Küçük veya acı nacak durumda olan bebek. larda bebek * Meme veya kucak çocuğ u. * Plâstik. i.* Küçük çocuklara içirilmek üzere. * Yer değ me. bebeklik * Bebek olma durumu. bez vb. bebeklik etmek * bebek gibi davranı ş larda bulunmak. k. * (küçük b ile) Sevimsiz.

vedi. kirletmek. başküçük ve çı tüyü mavimtı kül renginde. Beçene bedahet * Besbelli. na * Birini öldürmek. becet becit * Serçegillerden. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. rak ünde. * İ acele. maharetli. küçük bir kuş (Passer). bedavacı * Her ş bedavadan sağ eyi lamaya çalı (kimse). lı z. düş zı ünmeksizin. beceriklilik * Becerikli olma durumu. beceriksiz * Becerisi olmayan. bedava * Karş ksı parası emeksiz. bedaheten * Birdenbire. tavuk büyüklüğ ı plak. üstesinden gelmek. k. elinden iş gelen. * Gerekli. uz bedava sirke baldan tatlır dı * masrafsıveya emeksiz elde edilen ş z eylere herkes istek gösterir. ı z. ustalı maharet. k * Bir konuda hazı ksıkonuş rlı z abilme yeteneğ i. mahir. lüzumlu. evcil bir hayvan (Numida meleagris). becermek * Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak. ansın. beceriksizlik * Beceriksiz olma durumu. kirletmek. usta olmayan.* Becerisi olan. ş an bedavacı lı k * Bedavacı olma durumu. usta. bedavadan ucuz * çok ucuz. bedavadan * Bedava olarak. bozmak. Beç tavuğ u * Tavukgillerden. * Bir ş kullanı duruma getirmek. mak . bedavalaş ma * Bedavalaş durumu. apaçıolma durumu. becerme * Becermek iş i. eyi lmaz * Irzı geçmek.

k. ümitsizliğ düş ğ a e ürmek. * Asısuratlı k . bedbinleş tirme * Bedbinleş tirmek iş i. karamsarlı pesimizm. bedbin etmek * üzmek. beddua sinmek * ilencin tutması yüzünden. karamsar duruma getirmek. bedbaht etmek * üzmek. bedavaya * Çok ucuza. bahtsı talihsiz. karamsarlı sokmak. intizar etmek. * Kötü yüzlü. bedavası na * Bkz. bedbin olmak * ümitsizliğ düş e mek. *İ lenme. kötümser olmak. bedbinleş mek * Kötümserleş mek. birinin işsürekli ters gitmek. i bedduası tutmak . kötümserliğ kapı e lmak. bedbinleş tirmek * Kötümser. lânetlenmiş . z. ilenç. bedbinleş me * Bedbinleş iş mek i. suratsı z. bedayi bedbaht * Estetik yönü ağ basan güzellikler. karamsar. bedbaht olmak * üzülmek. bahtsı k. pesimist. beddua beddua etmek * ilenmek. bedavadan. bedbahtlı k * Mutsuzluk. bedbinlik bedçehre * Kötümserlik. karamsar olmak. ı r * Mutsuz. zlı bedbin * Kötümser.bedavalaş mak * Bedava duruma gelmek.

bedduası almak nı * biri tarafı kendisine ilenilmek. . gövde. bedenî * Beden bakı ndan. bedel tutmak * kendi yerine askerlik yapması birini para ile tutmak. vücuduyla. * Bedelci. * Bir ş yerini tutabilen karşk. * Baş nıadı ve onun parası hacca giden kimse. ak. bedence bedenci bedenen * Bedeniyle. bedel ödenilmeyen.* ilenci yerine gelmek. . i sa bedelsiz ithalât * Yurt dındaki iş ş ı çilerin veya geçici görevle yurt dına giden kamu görevlilerinin dönüş ş ı lerinde kendi mesleklerinin icrası kiş kullanı için getirdikleri mallar için yapı düzenleme. başkol ve bacak dında kalan bölümü. * Bedel verdiğiçin kı süre hizmet gören asker. ymet. veya isel m lan beden * Canlı klarımaddî bölümü. * Çok değ bedeli belirlenemeyen. * Askerlik yapmamak veya yapı süreyi kı lacak saltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. bedelli askerlik * Askerlik çağ gelmiş ı na gençlerin belirlenen miktardaki parayı ödeyerek yaptı kı süreli vatanî görev. ndan bedel * Değ fiyat. * Bkz. erli. mı * Beden eğ öğ itimi retmeni. beden eğ itimi. lı ı yla veya z beden terbiyesi * Spor iş lerinden sorumlu makam. it. fiilen. bedel ödenilen. eyin ı lı * Eş denk. vücut. ş ı * Kale duvarı . kları sa bedelsiz * Bedeli olmayan. çoban. beden cezası * İ vücudu üzerine uygulanan ceza. sa bedelci bedelli * Bedeli olan. için bedel vermek * askerlik yapmamak veya kı süre yapmak için devlete para ödemek. kı er. nsan beden eğ itimi * Vücudu güçlendirmek ve sağğkorumak amacı araçlı araçsıhareketler yapma. varlı n * Vücudun. kasın na ile * Uş hizmetçi.

* (büyük b ile) XIII. bediîleş me * Bediîleş iş mek i. rda ayan * Böyle bir hayat sürdüren kimse. * Kötülük isteyen. * Besbelli. bedensel. * Güzellik ölçülerine uyan. bednam . * Estetik. * Estetik bilimi. bedensel bedesten bedevî * Bedenle ilgili. n bedirik * Temizlenip taranmıve eğ ş rilmeye hazıduruma getirilmiş veya pamuk topağ yumağ r yün ı . * Bedevî olma durumu.* Bedenle ilgili. bediiyat bedik bedir * Dolunay. bedirlenmek * Dolunay biçimini almak. yüzyı kurulan bir Sünnî tarikatı lda . * Kazak Türklerinde bir hastalın iyileş için yapı tören. beğ enilen. *İ çinde değ eş alıp satı kapalı ı erli ya nı lan çarş . mek bedirleş mek * Ay bedir durumunu almak. güzel sanatlar. kötü yürekli. * (büyük b ile) Bedevîlik tarikatı olan derviş ndan . ğ ı mesi lan bedevîlik bedhah bedihî bediî bedirlenme * Bedirlenmek durumu. * Parlak ve sağklı lı görünmek. bedirleş me * Bedirleş durumu. çadı yaş göçebe. ı . bedenli * Bedeni olan. bedenî. apaçı k. gözü gönlü okş ayan. bedirlenmek. bediîleş mek * Bediî duruma gelmek. ayıon dördü. * Çölde.

n beğ enilir beğ enilme * Beğ enilmek işveya durumu. hoş görünmesini sağ lamak. uz * Akdeniz bölgesinde yaygıbir çiçek. beğ eniş beğ enme * Beğ enme. yi * Sevilmek. hoş gitmek. i beğ enilmek * İ ve güzel bulunmak. * Güzeli çirkinden ayı yetisi.* Kötü ün kazanan. zı begayet Begdili begonvil begonya * Begonyagillerden. hünkârbeğ endi. * Hint prenseslerine verilen unvan. beğ enilir olma durumu. zevk. örneğbegonya olan bir bitki familyası ki i . gusto. . beğ eni * Güzel veya çirkin yargını sı verdiren duygu. rma * Beğ enme duygusu veren. * Bey. ı rı * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. * Övücü tanı yazı. begonyagiller * İ çeneklilerden. beğ endirme * Beğ endirmek iş i. pek çok çeş bulunan sı ülke bitkisi ve itleri cak (Begonia). dekoratif yaprakları renkli çiçekleri olan. beğ enilen. a beğ enirlik * Beğ enme durumu. zevk. kötülüğ ile dillere düş ü en. reçine. bedük * Çam sakı. beğ endirmek * Beğ enilmesini. aş . begüm beğ beğ ence beğ endi * Bkz. takriz. tma sı * Son derece. * Beğ enmek iş i. pek çok.

beğ enmeyen kını zı (veya küçük kınıvermesin zı) * bir durumun beğ enilmemesi karş nda. behey behime behimî behimîlik * Behimî olma durumu. uçmak. behiş t behre behresiz beis * Engel. beher * Her bir. * Kötülük. beğ lik * Beylik. * Çış bildirmek için kullanı bir ünlem. ne yapıyapı mutlaka. beis yok bej * zararı önemi yok. ş ı . tasvip etmek. * Payı . kı ma lan * Dört ayaklı hayvan. * Onaylamamak. kabul etmek. bîbehre. hor görmek. hayvana yakır biçimde olan. p p. ya k * Cennet. nca. zarar. * Pay. çı behemehal * Her hâlde. behavyorizm * Davranı lı ş k. yi * Kuş duymak. iyi veya güzel bulmama. * Sarı çalan açıkahverengi. beğ enmezlik * Beğ enmeme. nasip. beğ ı sı enmeyenin umursanmadını ğ anlatı ı r. yok. kuş ile karş ku ku ı lamak. hisse. * Onaylamak. ne olursa olsun. * Küçümsemek. hissesi olmayan.beğ enmek * İ veya güzel bulmak. beis görmemek * sakı zarar görmemek. beğ enmemek * İ veya güzel bulmamak. uymazlı k. nasibi. * (duygular için) Hayvanca. yi * Benzerleri arası birini seçip ayı ndan rma.

k. bekârlısultanlı k k * evlenmeden tek baş yaş ı na amanı daha iyi olduğ anlatı n unu r. kı k. eyi bekçi kalmak * koruyucu. . sağ bek bek beka * Savunucu. * Hava gazı lâmbasın ucu. . yalnıyaş kimse. bekas bekçi * Bir ş veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse. önemsememesi. yenilik. * Bekârlarıyaş ğmüstakil ev.* Bu renkte olan. bekar bekâr * Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota iş areti. * Sanat ve düş üncede özgünlük. z lan z zlı * Saflı temizlik. * Doğ k. nı * Kalılı ölmezlik. radan gelmiş çilerin kalacağoda. sı ini bekâr odası * Bekârları taş n. * ölüm veya boş anma dolayıyla eş yitirmek. bek * Sert. katı lam. iş ı bekâra karı aması boş kolaydı r * bilgi ve tecrübesi olmayan bir kimsenin işhafife alması i . z ayan bekâr kalmak (veya yaş amak) * evlenmemek. cı k. erdenlik. masumluk. ı * Çulluk. denetleyici olarak beklemek. bekâret * Kıoğ kıolma durumu. allı bekârhane * Bekârlarıkalması ayrı ş n için lmıveya düzenlenmiş oda. * Evlenmemiş kimse. gözcü. * Evli olduğ hâlde ailesinden ayrı u . evlenmemiş olmak. gereğ değ ince erlendirememesi tâbiîdir. beka bulmak * ölmezlik erdemine ulaş ölümsüzleş mak. n adı ı bekârlı k * Bekâr olma durumu. mek. bekçilik * Bekçinin yaptı iş ğ . tazelik.

bekçilik etmek * (bir ş bekleyip korumak. in * Süre tanı acele etmemek. durmak. beklenme * Beklenmek durumu. bekleme salonu * Doktor. direnmek. * Bekitmek iş i. zı beklenmek * Beklemek iş konu olmak. beklemek * Bir iş oluncaya. tı kamak. beklenilme * Beklenilmek iş i veya durumu. bekleme salonu. ı sı bekleme * Beklemek iş i. bekle yârin köş esini! * yakı gerçekleş i sanı nda eceğ lmayan umutlar karş nda söylenir. beklenmedik * Birdenbire. beklemeli * Sıfta kalıderslere devam etmeyen (öğ nı p renci). . bekleme odası * Bir kimseyi veya bir taş beklemek için gelenlerin oturdukları ı tı yer. muhafaza etmek. bekinmek * İ etmek. ile görüş öncesinde oturulan yer. eyi. bekleme odası ı tı lan . korumak. tı kanmak. bekitme bekitmek * Kapamak. avukat vb. biri gelinceye değ bir yerde kalmak. * Bir ş bir kimseyi gözetmek. eyi) bekinme * Bekinmek iş i. ansın. mak. istemek. * Vakit öldürme. * Aramak. * Ummak. beklenilmek * Beklenmek. * Karş ı ı lması laş ihtimali bulunmak. me bekleme yeri * Bir kimseyi veya taş beklemek için ayrı bölme. nat * Kapanmak. ine beklenmez * Beklenmeyecek durumda olan.

i bekri bekrilik Bektaş î * Hacı Bektaş Veli'nin tarikatı girmiş na olan kimse. ünde. *İ çkiye düş künlük. Bektaşdedesi î * Bektaştarikatı daha üst makamlarda bulunan ve yönetimde sorumluluk taş derviş î nda ı yan . bekletmek * Beklemek iş birine yaptı ini rmak. bektaş îkavuğ u * Büyük ve güzel çiçekler veren. Bektaşsı î rrı * Çok gizli tutulan sı r. ayyaşk. * Bektaştarikatı olma durumu. * Bireyin belli ş ve durumlarıalacağbiçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüş art n ı ü. unu ik beklenti * Bir olgunun sonunda gerçekleş beklenen ş mesi ey. ak veya kara yemiş i. . bekleyiş * Beklemek işveya biçimi. ı iklimlerde yetiş bir kaktüs (Echinocactus). * Bekleş iş mek i veya durumu. lı k en Bektaş îlik * Bektaş tarikatı î . bekleş me bekleş mek * Birlikte veya karşklı ı beklemek. ine i yapı bekletme * Bekletmek iş i.beklenmezlik * Beklenmeme durumu. Bektaşbabası î * Bektaştarikatı olan derviş î ndan . beklenmeden lan in olduğ anlatan birleş fiil. lı bekletilme * Bekletilmek iş i veya durumu. ayyaş kün. bekletilmek * Bekletmek iş konu olmak veya bekletmek iş lmak. î ndan bel *İ çkiye düş içkici. lı . beklenmezlik fiili * -acağ ı /-eceğbiçimindeki sı i fat-fiil ekine tutmak fiili getirilerek yapı ve iş istenmeden. Bektaşüzümü î * Taşrangillerden bir çalı kı (Ribes grossularia). * Bu çalın mayhoşnohut büyüklüğ nı .

bel * Ses ş iddetiyle ilgili birim. bel bel * Atmı meni. ş bel * İ bedeninde göğ karıarası daralmıbölüm. sperm. belden sağ sola bükmek. kumaş veya metalden yapı özel bağ lan . bel fı ı tı ğ * Bel bölgesinde fı tı k. eyin ğ ı bel kı kı ra ra * kıta kıta. * Dağ rtları geçit veren çukur yer. ucu sivri kürek lacak veya çatal biçiminde bir tarı aracı m . iş vermek. aret aret bel evlâdı * (bir kimsenin) Öz çocuğ ı . ı bel etmek * iş koymak. k. deri. bel kemiğ i * Omurga. te) n i . mcı ı na bel bel * Durgun. rtı na * Hayvanlarda omuz başile sa ğ arası ı rı . sı n altı rastlayan bölgesi. esas. bel kemeri * Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan.* İaret. * Toprağkazmaya veya kirizma yapmaya yarayan. * Bir ş varlı ile ilgili en önemli bölümü. an rı bel bağ ı * Bel kemeri. anlamsıbakmayı z anlatan bel bel bakmak deyiminde geçer. bel bağ lamak * birisinin kendisine yardı olacağ inanmak. uzun saplı ı . ayakla bası yeri tahta. bel gevş i ekliğ * Cinsel gücü yitirme. bel ağ sı rı * Bel çevresinde oluş ve duyulan ağ. bel bellemek * toprağbelle kazmak. temel. sı nda * Geminin orta bölümü. güvenmek. bel kı rmak * gövdeyi. a bel kündesi * (güreş Ellerin arkadan gelip hasmıgöbeğüzerinde kilitlenmesi yolundaki kündeleme. salı salı rı rı na na. nsan üsle n nda ş * Bu bölümün.

klı belâlar mübareğ i * istenilmeyen. * Konuyu bütün yönleriyle kavrayarak. hiçbir yanlıve eksik anlayı yer bı ş ş a rakmayan. düzgün anlatma sanatı ktan . nları * -den dolayı . belâya çatmak (girmek veya uğ ramak) * beklenmedik bir belâ ile karş mak.bel soğ ukluğ u * Üreme organların akı ıve bulaş bir hastalı. . retorik. kı ve belâ okumak * birine beddua etmek. belâhat * Alı k. belâsı belâsı bulmak nı * hak ettiğcezayı i görmek. musallat olmak. rma i.ş * Yolsuz kadı n zorba dostu. can sıcı kı. -den sebebiyle. yorum gerektirmeyen. rsat belâ çı karmak * kavga çı karmak. ı bel vermek * (duvar gibi dik ş eyler) dı ya veya (tavan gibi yatay ş ş arı eyler) aş ı doğ kamburlaş ağ ya ru mak. belâgatsiz * Belâgati olmayan. kı ya * Hak edilen ceza. üzücü. ı laş belâya uğ ramak . eyde belâgatli * Belâgati olan. yapmacı uzak. * (istenmedik bir davranı zorlayan) Etki. nı nt lı ı cı ğ ı bel soğ ukluğ uğ una ratmak * bir iş veya bir söze gereksiz yere karı onun akını e ş arak ş sektirmek. * Bir ş gizli olan derin anlam. belâgat * İ konuş sözle inandı yeteneğ yi ma. kaçılan bir durumun gerçekleş i bildirilirken alay yollu söylenir. nı tiğ belâlı * Yorucu. * Söz sanatları inceleyen bilgi dalı nı . belâ kesilmek * birisine sıntı eziyet vermek. ncalı * Büyük zarar ve sıntı yol açan olay veya kimse. kı güç. ş a belâ aramak * kavga çı karmak için fı aramak. * destek olmak. belâ *İ çinden çılması sakı durum. * Kavgacı irret.

kanı belediye sarayı * Belediyeye ait bütün iş yapı ğve büroları bir arada bulunduğ büyük yapı lerin ldı ı n u . belediye meclisi toplu bulunmadı zaman. su ve esnafı denetimi gibi kamu n hizmetlerine bakan. ı laş belâyı n almak satı * göz göre göre belâyı üstüne çekmek. özel kanunlarla belediye meclisince verilen görevleri. belediye encümeni ve belediye memurları oluş kuruluş ndan an . belce * İ kaş . im nlatma. aydı l. belediye im yla kanı meclisi. * Mekân. beldeitayyibe * Medine ş ehri. belediye suçları * Belediye buyrukları ve yasakları aykıdavranı na na rı ş lar. ta belediye reisi * Belediye baş . ndan belde *Ş ehir. * Yerleş ik. yer. belediye baş . belediye * İ ilçe. iliğ nan belediye nikâhı * Medenî kanuna göre kılan resmî nikâh. kalıkumaş n .* çok kötü bir durumla karş mak. belediye meclisi * Belediye tüzel kiş ine tanı yetkileri kendinde toplayan organ. tetkik eden ve karara bağ ğ ı layan organ. çevre. belediye teş kilâtı * Nüfusu iki binden fazla olan yerleş yerlerinde hükûmet kararı kurulan. beledî *Ş ehirle ilgili. bucak gibi yerleş merkezlerinde temizlik. üyeleri halk tarafı seçilen. belediye encümeni * Belediye kanununda belirtilmiş görevleri yerine getiren. * Bu teş n bulunduğ bina. tüzel kiş i olan teş ndan iliğ kilât. ki arası Belçikalı * Belçika halkı olan (kimse). belediye çavuş u * Zabı iş ta lerinde üst görevli. kilâtı u belediye baş kanı * Belediye teş nı kilâtı yöneten kimse. leri . belediyeci * Belediye iş görevlisi. yı belediye polisi * Zabı görevlisi. * Bir tür pamuklu.

belermek belertme * (göz için) Akı belirecek biçimde açı iyice lmak. belemek * (çocuğ Kundaklamak. eyde beleş çi beleş çilik * Parasıgeçinmeyi seven. bedavacı z . belediyelik * Belediyeyle ilgili. akı görünecek biçimde açmak. llı i.belediyecilik * Belediye iş leri. * Dağ üzerindeki yüksek geçit. lüpçü. örtülmek. bayı r. * Bulamak. parasıelde edilen. çi . belertmek * Gözlerini. lı z beleş (veya bahş) atıdiş (veya yaş bakı iş n ine ı na) lmaz * bedava gelen ş kusur aranmaz. dik dağ yolu. * Tepe. ı z. peygamber çiçeğ mavi en. * Beşe konulan yatak. bulaşrmak. belenme * Belenmek iş i. belediyelik olmak * belediye ile ilgili bir iş i olmak. kantaron (Cephalaria syriaca). belenmek * Kundaklanmak. çocuk bezi. tı belemir * Orta Anadolu'da tarlalarda yetiş çiçekleri mavimsi renkte bir yık bir bitki. bulaş mak. belek * Kundak. * Belertmek iş i. u) * Beşe yatıp bağ iğ rı lamak. * Beleş olma durumu. belen * Bel. çok beleş * Karş ksı emeksiz. belerme * Belermek iş i. * Bulanmak. iğ beleme * Belemek iş i. yüksek yer.

karş ksı ı z. lı belge almak * (iki yı l aynını üst üste kalan öğ sıfta renci) okuldan uzaklaşrı tılmak. belgelenme * Belgelenmek iş i. vesika. * İ yı üste sıfta kaldı için okula devam etme hakkı yitirerek belge alan. film vb. tevsik etmek. faks. karı belgeli * Belgesi olan. belgelendirme * Belgelendirmek iş i.beleş konmak e * emek. * Emek vermeden. belirli bir amacı tan film. raf. belgelik belgesel belgesel film * Hayattan alı herhangi bir olguyu. okuldan çı lmak. i. * Belge niteliğbulunan (ş dokümanter. ş an * Belgesel niteliğ indeki eserleri seven veya bunlarla ilgilenen (kimse). arş ları ğ ı iv. belgeleme * Belgelemek iştevsik. karı belgeci * Belgesel filmler yapan. belgelenmek * Belgelemek iş konu olmak. belgegeçer * Yazı bilgi ve belgelerin telefon sistemi vası yla bir yerden bir yere iletilmesini anı sağ lı . ki l üst nı ğ ı nı * Belge ve yazı n saklandı yer. yansı belgeselci * Belgesel. beletmek belge * Kundaklatmak. beleş ten beletme * Beletmek iş i. fotoğ resim. yöneten sinemacı . i ey). * Bir gerçeğ tanı k eden yazı e klı . tası nda layan araç. belgelemek * Bir olgunun doğ olduğ belge ile göstermek. film çeken veya bunun üzerinde çalı (kimse). ine * İ yı üste aynı nı kalan öğ ki l üst sıfta renci okuldan çı lmak. . belgelendirmek * Belge göstererek belirtmek. para vermeden elde etmek. * Belge niteliğtaş film veya televizyon programı i ı yan . kendi tabiî çevresi ve akı içinde veya gerçeğ en yakı biçimde nan ş ı e n hazı rlanmıyapay bir yerde iş ş leyen. doküman. ortaya çı ru unu karmak.

niş eyi ran iar. belgili * Belgiye dayanan. belirsizlik zamiri. an. bir iş lı k yapamayacak duruma düş mek. zavallı . belgileme * Belgilemek iş i. sarih. beli gelmek * cinsel birleş sı nda salgı almak. gayrimuayyen. beli çökmek * kamburlaş mak. belgisizlik * Belgisiz olma durumu. * Bir önermeyi tanı tlamak için gösterilen ve daha önce doğ diye kabul edilen baş önerme. beli bükülmek * yaşlıyüzünden güçsüz kalmak. belgilemek * Belgi ile göstermek. belik . beli * Senet.belgeselcilik * Belgeselcinin yaptı iş ğ . * Belirli olmayan. ru ka * Evet. me rası boş beliğ * Belâgati olan. ünüş inanı ayıcı ve ş taki rı özellik. * Duyuşdüş . belgin belginlik belgisiz * Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. belirsizlik sı . * Belgin olma durumu. belâgatli. belirli olan. belgit burhan. hüccet. iş edilemeyen. sarahat. . beli bükük * Beli bükülmüşgüçsüz. ş iar. beli açı lmak * küçük aptesini tutamaz olmak. fatı belgisiz zamir * Bkz. aret belgisiz sı fat * Bkz. ı belgi * Bir ş benzerlerinden ayı özellik. ş alâmet.

belikleme * Beliklemek iş i. aş n aş n belirgin * Belirmiş durumda olan. eyi belini vermek * dayamak. beliklemek * Saçları örmek. kapsam bakı ndan daraltmak. sırlamak. ayı cı nı mı ı tı belirlenim * Belirli duruma gelme iş i. .* Saç örgüsü. belini bükmek * çaresizlik içinde bı rakmak. besbelli. n nı inin. içeriğ yapınıveya sırların tam olarak belirlenmesi iş gerektirim. . belinden gelmek * birinin dölü olmak. belinlemek * Birden uyanarak çevresine korku ile ş kış kı bakmak. irkilmek. belirginleş me * Belirgin duruma gelme. sın nı nı i. * Bir kavramı anlamın. belirginlik * Belirgin olma durumu. belini kı rmak * birini bir ş yapamaz duruma getirmek. tayin etmek. sarih. örgü hâlinde. genellemek karş . özünü oluş turan ögeleri açı klayarak tanı mlamak. belirli kı lmak. i. belik belik * Örgü örgü. belirginleş tirme * Belirgin duruma getirme. nı * Bir kavramı rı bir öge ekleyerek sırlamak. açı bariz. determinasyon. * Yeni bir kavramı . belirlemek * Belirli duruma getirmek. belirleme * Belirlemek iştayin. k. belirginleş mek * Belirgin duruma gelmek. belirginleş tirmek * Belirgin duruma getirmek. belinleme * Belinlemek iş i.yaslanmak. belini doğ rultmak (veya doğ rultamamak) * yeniden durumunu düzeltmek.

tebellür etmek. indeterminizm. * Niteliğhakkı tam bir bilgi edinilemeyen. kesin bir biçim almak. muayyen. belirlenmek * Belirli duruma getirilmek. determinist. mek i belirleş mek * Belirgin duruma girmek. li belirlilik * Belirli olma durumu. belirlenme * Belirlenmek iş i. gülmüş lamıgibi. (-di) (-ti) ı lanı . gerekirci. gayrimuayyen. -di'li geçmiş i n. indeterminizm. içinde bulunduğ ş ı u artlarla belirlenmediğ insanıözgür ini. sı belirlenimcilik * Her olayıbaş olaylarıgerekli ve kaçılmaz bir sonucu olduğ ileri süren öğ gerekircilik. müphem. . bir sebebe bağ na lı lanmayan olay ve durumlarıda bulunduğ öne n unu süren görüş . n ka n nı unu reti. -miş geçmiş 'li . görülmeyen geçmiş . i nda * Bilinmeyen. tezahür etmek. ini . belirli belirsiz * Yarı belirgin durumda. n iradesinin nedensellik yasası bağ olmadını na lı ğ savunan görüş ı . belirli geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunan zamandan önce olup bittiğ kesinlikle bildiren kip. * İ iradesinin hiçbir ş bağ olmadını nsan arta lı ğ . uçtu vb. belirlenmezci * Belirlenmezcilik yanlı olan (kimse). indeterminist. belirleş me * Belirleş işveya durumu. Türkçede bu zaman -mı/ -miş ş ekiyle kurulur: Gelmiş . sı belirlenmezcilik * Nedensellik yasası bağ olmayan. biçti. i. meçhul. belirme belirmek * Belirmek iş tebellür etme. az çok belli olan. belirsiz belirsiz geçmiş * Fiilin belirttiğkavramı içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğ baş ndan duyarak veya belirsiz i n. ini kası olarak bildiren kip. determinizm. görülen geçmişBu zaman Türkçede -dı / -tı ekiyle karş r. belirli * Açıve kesin olarak sırlanmıveya kararlaşrı ş k nı ş tılmıolan. tebarüz etmek. belirli nesne * Belirtme durumu ekini almı geçiş fiil durumunda olan yüklemle ilgili kelime veya kelime grubu. * (önce belli veya görünür olmayan bir ş için) Ortaya çı ey kmak. ünce * İ görünür ve anlaşr bir durum almak.Aldı . ağ ş . * Bir düş veya durum için.belirlenimci * Belirlenimcilik yanlı olan (kimse). ş . yice ı lı * Belirli olmayan.

* Bir olayı veya durumun anlaş n ı na yardı eden ş alâmet. tamlananı -in sı üçüncü kişiyelik eki alan ve belirli bir kavram taş tamlama: i ı yan Doğ n kalemi. bildirme. * Belirtilmiş olan. belirli kı lı nan. ane. belirtili tamlama * Tamlayanı (-nin) takı. belirtken * Bir özlü sözle birlikte kullanı iş lan aret. an. * Tamlayan. sarih. tasrih. müphemiyet. birkaçı sı . * Açı belli.belirsizlik * Belirsiz olma durumu. an'ı in belirtilme * Belirtilmek iş i. n k ya. fat: . her. birtakı filan vb. ine belirtisiz * Belirtisi olmayan. niş niş lması m ey. belirsizlik zamiri *İ smin yerini belirsiz. m. Tuz Gölü gibi. tamlananı yalı genellikle üçüncü kişiyelik eki alan ve çoğ kez tür kavramı i u veren isim tamlaması : Ankara kedisi. k. belirten belirti belirtik belirtilen * Tamlanan. sarih meful. belirtilmek * Belirtmek iş konu olmak. belirtme durumu belirtme . çiçeğ kokusu gibi. belirtisiz nesne * Yalı durumdaki nesne. belirtili nesne * Belirtme durumundaki nesne. birçoğ azıherkes. biri vb. belirsizlik sı fatı *İ simleri yaklaş kabataslak belirten sı bazı ı k. * Soyut bir ş bir kavramısembolü olan varlıveya eş amblem. * Gösterge. belirtili * Belirtisi olan. . u. n belirtisiz tamlama * Tamlayanı n durumda olan. * Belirli kı görüş lma. birkaç. eyin. kabataslak tutan zamir: bazı. belirteç * Zarf. * Belirtilmemiş olan.

olabilir ki. yükleme i . hafı dağ k. ru i ş lı . Yazı okudum. programı iş değ meyen verileri. * Belitleme kuramı ortaya koymak. Kaç öğ renci? Hangi ev? Üç çocuk gibi. keder. imci belitlemek * Belgeye dayanarak ortaya koymak. öğ . belleğ yitirmek ini * bellek kaybı uğ na ramak. ya . ş durumu. lı . -u. yapı iş gerekli olan ara sonuçları lacak için toplayan bölüm. belli ve kesin olmayan. bellek karıklı ş ğ ı ı * Kelimelerin doğ anlamı hatı ru nı rlayamamak veya ilk olarak görülen bir ş önce gördüğ sanma eyi ünü duygusuna kapı biçiminde beliren bir ruh hastalı. lmak ğ ı bellek kaybı * Bellek yitimi. olası ihtimalî. Birinci dönem. ı lan aksiyom: "Tüm. akuzatif. arcı * Bir bilgisayarda. n n ı belirtme sı fatı * Bir ismi gösterme. Evi gördüm.. u belkili * Olası muhtemel. beliye belki * Muhtemel olarak.. parçalarıher birinden büyüktür" sözü bir belittir. belirtmek * Açı klamak. yı belirtme grubu * Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalıbir kitabısüslü cilt kapağbir belirtme grubudur. mütearife. yanlıda olabilen. bunları geçmiş iliş n le kisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. * Belitlemek iş i. ya. za. belki de * ş da olabilir.* Yüklemi geçişbir fiil olan cümlede fiilin doğ li rudan etkilediğ-i (-ı -ü) ekini almıisim. ihtimal. bellek * Yaş ananları renilen konuları . akı l. belit * Kendiliğ inden apaçıve bundan dolayı k öteki önermelerin ön dayanağsayı temel önerme. i hâli. * Olsa olsa. tebarüz ettirmek. * Doğ olabileceğgibi. sayı belirsizlik bakı ndan belirten sı Bu kapı veya mları fat: . * Felâket. . nı belitlenebilirlik * Belitlenebilen kuram. * Tümden geliş bir bilime esas olacak belit sistemi. soru. tasa. belladonna * Güzelavrat otu. n belitken belitleme * Belitler sistemi.

iyice görünür anlaşr duruma getirmek. ı lı * sezdirmek. bellenmek * Bellenmek (II) iş konu olmak. bellemek * Bel denilen araçla toprağiş ılemek. öğ ine renilmek. tı belletme * Belletmek iş i. * Gizli olmayan. yarı belli. zahir. belli * Bilinmedik bir yanı olmayan. yapı a. öğ ş cı retici. muayyen. bellem belleme belleme bellemek * Öğ renip akı tutmak. lda * Sanmak. anlaş bedihî.bellek yitimi * Büyük sarsı veya humma yüzünden belleğ bozulması kaybolması ntı in veya biçiminde beliren ruh hastalı. ine belleten belletici * Çalı rı. belletmen * Orta öğ retimde etütleri denetleyen kimse. yarı bellisiz. belli olmak . * At ve benzeri hayvanlarısı na vurulan keçe. öğ retmek. aş ı lan. muayyen. * Bellemek iş i. ikâr. ğ ı * Bellemek yetisi. duyulabilen. belletici. müzakereci. hissettirmek. * Bilim kurumların çalı nı ş maları ilgili yazı haberlerin yayı ile ve mlandı dergi. belli etmek * açı klamak. belli baş lı * Belirli. haş . belli belirsiz * Zorlukla seçilebilen. bellenmek * Bellenmek (I) iş konu olmak. ğ ı * Belleğ kı bir süre durup iş in sa lememesi. ortada olan. belli * Beli olan. malûm. * Belirli. meş veya kalıkumaş n rtı in n parçası k. belletmek * Bellemesini sağ lamak. * Önemli. çok az belli olan.

kibirli. hodkâm. * Böylece kalı tılmı(ses). düş ündüğ gibi. ben * Olta veya tuzağ konulan yem. a * Kuş yavrusuna taş ğyem. hep kendinden söz eden. ma * Saçta. gururlu. * Bana göre. benbencilik * Benbenci olma durumu. benbenci * Kendini çok öven. nı * Bencillik öğ retisine inanan. ego. apaçı rı rı k. * Pıl pıl. marka. hodpesent. * En çok üzümde görülen olgunlaş belirtisi. koyu renkli leke veya kabartı u uş . bemol * Bir sesin yarı ton kalı tılacağ gösteren nota iş m nlaşrı ı nı areti. megaloman. ben ş mı ahı (veya ş eyhimi) bu kadar severim * ben bundan daha çok özveride bulunamam. nlaşrı ş ben * Çoğ doğ tan. * Bkz. sakalda beliren beyazlı k. açı klanmak. üm bencil olmak . ben ben bu iş yokum te * ben bu iş karı e ş mam. bencil * Yalnıkendini düş z ünen. muayyeniyet. apak. balsam. ben hancı yolcu oldukça . ş bellilik bellisiz belsem * Belli olma durumu. ran * Bir kimsenin kiş ini oluş iliğ turan temel öge. bilinemeyen. bembeyaz * Çok beyaz veya her yanı beyaz. hodbin. iyi * Kiş öbür varlı iyi klardan ayı bilinç. kendi çı karları herkesinkinden üstün tutan. * Belli olmayan. bedahet. egoist. bence benci * Kendini beğ enen. tende bulunan ufak. un ı ı dı * Tekil birinci kiş gösteren zamir. sen * özel iliş kilerimiz sürüp gittikçe (senin bana iş düş in er). kendini her konuda üstün gören.* anlaş ı lmak. bellik * İaret.

kölenin evi. ğ eyi ı bendeniz * alçak gönüllülükle ben yerine ve "köleniz'" anlamı kullanı nda lı r. al benden de o kadar.* bencilce davranı bulunmak. bencillik * Bencil olma durumu. bencilleş mek * Bencil duruma gelmek. ş ta bencilce * Bencile yakır biçimde. kölelik. köleye ait. * Köle ile ilgili. hodpesentlik. ş ı bencileyin * Benim gibi. bende * Kul. * İ n bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş nsanı olduğ buna göre ahlâklı ı da yalnı kendini unu. rken lan bendezade * Bendenin oğ lu. bendir benefş e * Alaturka çalgı aleti. hodbinlik. benden günah gitti * Bkz. egoizm. bendegân * Kullar. benden söylemesi * ben üzerime borç saydım ş söyledim. lın ğ zca koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğ ileri süren öğ unu reti. köle. benden de al o kadar * Bkz. bendehane * Bendenin. benden söylemesi. . bencilleş me * Bencilleş iş mek i. bendeniz cennet kuş u * kendini tanı tı kullanı bir deyim. egoistlik. bencilik * Benci olma durumu. kendimi suçlu saymam. köleler. * Kendi benini ve çı nı karı hayatımutlak ilkesi yapan anlayı n ş . egoizm. bendegî * Kulluk. * Menekş e. bencillik etmek * bencil davranmak.

abı çene ine lan hayat. ey * Güneş lekeleri yöresinde görülen. fekül. mek i benekleş mek * Benek benek durum almak.benek * Herhangi bir ş üzerindeki ufak leke. beneklenmek * Benek oluş mak. bengileme * Bengilemek iş i. ebedîleş mek. benekli köpek balı ğ ı * Kara benekli. u ü iyle raş dı beniâdem * Âdemoğ . ama kimseye kötülüğ dokunmayan kiş uğ mamalır. puan. inin ini ü. benekli * Ufak lekeleri bulunan. nokta. bengilemek * Bengi kı lmak. ulları benibeş er *İ nsan. beni sokmayan yı bin (yıyaş n lan l) ası * zararlı olduğ bilinen. * Ölmezlik. bengileş me * Bengileş iş mek i. ölümsüzleş ama i mek. ebedîlik. bengilik * Zamanla ilgisi. * Sonsuz ve ölçülmez zaman. ndan bengi su * İ sonsuz hayat verdiğ inanı ve efsanelerde geçen su. ölümsüzleş tirmek. beniçinci * Kiş benliğ merkez sayma görüş benmerkezci. küçük boyda bir cins köpek balı (Scylliorhinus canicula). ölümsüz. muş beneklenme * Beneklenmek iş i. baş cı sonu olmayan varlı langı ve k. ebedî. insanlar. ğ ı bengi bengi * Ege ve Güney Marmara bölgesinin halk oyunları biri. beniçincilik . ebedîleş tirmek. parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluş bölüm. hep kalacak olan. * Sonu olmayan. sonsuz yaş niteliğkazandı ama i rmak. benekleş me * Benekleş işveya durumu. bengileş mek * Sonsuz yaş niteliğkazanmak.

benliğ inden çı kmak . kma. lanmak. inin ini ü. sahip çı eyi kmak. beniz geçmek * benzi solmak. una benim oğ bina okur. benildemek * Belinlemek. senli benli. benliğyoğ i urmak * kiş i oluş iliğ turmak. * Bkz. sı benimsenme * Benimsenmek iş i. benimsemek * Bir ş kendine mal etmek. benizli * Benzi bulunan. benli benli * Teninde ben bulunan. benimseyiş * Benimsemek işveya durumu. benildeme * Benildemek iş i. ınmak. benlenme * Benlenmek iş i. benimseme * Benimsemek iş sahip çı tesahup. benze sahip olan. i beniz * Yüz rengi. benimsenmek * Benimsenmek iş konu olmak. benimsetmek * Birinin benimsemesini sağ lamak.* Dünyada kiş benliğ merkez sayan felsefe görüş benmerkezcilik. * Bir ş birine bağ eye. döner döner yine okur lum * "çok çalı na karşk verimli ve yararlı ş ması ı lı olmuyor" anlamı kı nda nama veya eleş belirtmek için tiri kullanı lı r. ine benimsetme * Benimsetmek iş i. benim diyen * kendine güvenen. egosantrizm. kabullenmek. benlenmek * Ben oluş mak. tesahup etmek. i. güçlü olduğ inanan.

ilik ğ ı benlikçi * Her konuda hep kendini ileri süren. benzemeklik * Benzer olma durumu. hep kendinden söz etme durumu. benmerkezcilik * Beniçincilik. onu kendisi yapan ş kendilik. t. benlik ikileş mesi * Öznenin kiş ini iki veya daha çok bilinç merkezine bölen ve tek kiş çeş kiş iliğ ide itli ilikler durumunda beliren bir ruh hastalı. ahsiyet. benlik * Bir kimsenin öz varlı. iliğ iliğ benlik çatı ş ması * Benliğ ön plâna çı in kması baş ile gösteren çatı . tutulmak.* kendine benzemez olmak. kiş i. kiş ini üstün görme. * Kendi benliğ geliş inin imini. * Kendi kiş ine önem verme. ş ması benlik davası * Her ş kendi düş eyi üncesine uydurmak ve her ş söz sahibi olmak çabası eyde . kâğ tları ları . bent etmek * kendine bağ lamak. bütün davranı nı ilkesi yapan kiş niteliğ egotizm. kitaplarda kendi içinde bütünlük oluş turan bölüm. * Sanını sı uyandı rmak. sı * Bağ lam. * Benlikçilik yanlı olan (kimse). benzeme * Benzemek iş i. ğ ı benlik yitimi * Kiş duygusunun ve benlik bilincinin yitirilmesi ile beliren ruh hastalı. benzemez *İ skambil veya okey oyununda farklı ı n veya taş n bir araya gelmesi. sı benlikçilik * Her konuda hep kendini ileri sürme. benmari * Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ıtmak veya eritmek yöntemi. bent olmak * bağ lanmak. * Gazete yazı. ş ğ iliğ ı ey. andı rmak. ş n ları inin i. gibi görünmek. * Suyu biriktirmek için önüne yapı set. büğ lan et. * Kanun maddesi. kibir. bent * Bağrabı . sı benmerkezci * Beniçinci. hep kendinden söz eden (kimse). gurur. benzemek * İ kişveya nesne arası birbirini andı ki i nda racak kadar ortak nitelikler bulunmak.

me i benzeş im * Bazı ortak yönleri olan iki ş arası ey ndaki benzeş me. benzeş oranı im *İ ş ki eklin kenarların arası nı ndaki oran. ran benzer ş ekiller * Kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte karşklı ları it olan ş nı arası iş ı açı eş lı ekiller. karş klı ların eş bulunması nı arası iş ı açı nı it lı durumu. benzeti * Benzetme. müş nazir. * Benzerlik gösteren. * Nitelik. rnap. odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü. benzersizlik * Benzersiz olma durumu. eş siz. ve mı andı kimse. ekmekten (ekmeknda ten). nda abih. * Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde ası l oyuncunun yerine çı yapı yüz bakı ndan bu oyuncuyu kan. benzeri benzerlik durum. araları benzerlik bulunan. görünüş yapı mı bir baş na benzeyen veya ona eş ve bakı ndan kası olan (ş müş mümasil. benzeş me * Benzeş iş mek i. ey). benzeş im. bih. -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi. *İ ş ki eklin kenarların uzunlukları ndaki oran değ memekle birlikte. benzeş lik * Benzeş olma durumu. benzeş * Birbirine benzeyen. -ten. müş olmak. çarş amba. . disimilâsyon: Kı nnap > kı attar > aktar. * Benzer olma durumu. * İ üçgende köş ki elerinin eş lenmesine göre karş klı larıeş karşklı ı açı n ve lı ı kenarlarıorantından doğ lı n sı an benzersiz * Benzeri olmayan. * Bir kelimede bir sesin baş bir sesi kendisine benzetme etkisi: yurt-daş yurttaş anba > çarş ka > . o + bir < öbür gibi.benzen benzer * Maden kömürü katranı çı lan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı ndan karı . müş abehet. benzeş en * Ünlü veya ünsüz benzeş melerinde etki altı kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü). benzeş mek * Birbirine benzemek. kehribar > kehlibar gibi. abih. aslı kopya edilmişteş ndan . dublör. benzeş ik * Benzeş özelliğgösteren. benzer. abih benzeş mezlik * Bir kelimede bulunan aynı benzeri seslerden birinin değikliğ uğ veya iş e raması . * Bkz.

benzin * Petrolün damılması elde edilen. benzi atmak (veya uçmak) * ansın yüzünün rengi sararmak. bozmak. o niteliğeksiksiz taş bir ş örnek olarak gösterme iş teş eyin ini i ı yan eyi i. unu benzetici * Benzeterek yapan. benzin pompası * Benzinlikte araç depoları benzin koyma ve verilen benzin tutarı gösterme aracı na nı . arak.65 olan. yolculara dinlenme ve alıveriş ş imkânı veren tesis. benzeyiş * Bir ş baş bir ş benzemesi durumu. eyde ka eye * Kötü bir duruma getirmek. ine benzetiş * Bir ş baş bir ş benzetmek iş eyi ka eye i veya biçimi. ona benzetilen kimse veya ş için kötü bir ey duygu beslenilmediğ anlatı ini r. benzinlik. ğ leri ı benzetilme * Benzetilmek iş i. solmak. benzetilmek * Benzetmek iş konu olmak. sahteci. kopyacı . * Dövmek. orijinaline bakarak yapan ve benzeti olduğ belirten ressam. uçucu. * Bir ş neteliğ anlatmak için. bih. eyin ka eye benzeyiş sizlik * Benzeş memek durumu. yağ ihtiyaçları karş n gibi nı ı layan. renksiz. zı benzi kül gibi olmak * yüzünden kan çekilmek. benzetmek * Benzer duruma getirmek. benzetme * Benzetmek iş i. kendine özgü kokusu tı ile ı ı rlı ı k bulunan bir sı. vı * Benzen. benzetici ressam * Büyük sanatçı n üslûbunda çalı ları ş yaptı iş orijinal eser diye satan sahteci ressam. benzi uçmak * yüzü sararmak. özgül ağ ğyaklaş 0. benzi sararmak * yüzünün rengi solmak. . benzin istasyonu * Araçlarıbenzin. yüzü sararmak. benzetmek gibi olması n * kötü bir sona uğ ş ramıbirinden veya bir ş eyden söz ederken. * Bir ş baş ş benzeyen yönler bulmak.benzeti ressamı * Büyük sanatçı n yaptı nı ları kları.

-e karş ı n. baş baş a gelmek. * Aynı düzeyde. temize çı kmak. vereceğolmama durumu. bir arada. beraberinde * yanı nda. beraber * Birlikte. baş baş a kalmak. canlanmak. benzinleme * Benzinlemek işveya durumu. lan benzol beraat * Benzin ve tolüen karımı akaryakı ş bir ı t. baş beraberlik müziğ i . * -e rağ men. * Aklanma. yarı için) takı aynı yı ş ma mlar sayı almak veya denk gelmek. beraber olarak. zlı benzine kan gelmek (veya benzi kanlanmak) * sağklı lı duruma gelmek. borçsuzluk. yarı takı n aynı yı ş ma) mları sayı alması sonuçlanmak. benzinli benzinlik * Benzin satı yer. benzinde kan kalmamak * kansı k sebebiyle yüzü sararmak. ş an beraat etmek * aklanmak. i beraatı zimmet ası r kdı * tersi ispatlanmadı insanları suçsuz sayı kça n lmaları ilkesini anlatı r. * Benzinle çalı (motor. benzin istasyonu. i benzinlemek * Benzin dökerek yakmak.). beraatı zimmet * Borcu. berabere bitmek * (oyun. * Bir nesneyi benzine bulamak. beraberce * Birlikte. lan benzincilik * Benzincinin işveya mesleğ i i.benzinci * Benzin satı yer veya benzin satan kimse. * Baş a kalma durumu. beraberlik * Birlikte olma durumu. yla berabere kalmak * (oyun. makine vb.

u berat * Bir buluş bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge. berber * Saç ve sakalıkesilmesi. niş veya ayrı k verilen kimseler için an calı çı lan padiş buyruğ karı ah u. * Osmanlımparatorluğ İ unda bir göreve atanan. msı an. gecesine rastlayan kandil in lıyla ğ i aban nı gecesi. ı berceste * Sağ ve lâtif. koro veya oda müziğ olduğ gibi birçok sesin oluş inde u turduğ müzik. * Darmadağ bakı z. berbat etmek (veya eylemek) * kötü duruma getirmek. * bozmak. oynar başklı koltuk. berber koltuğ u * Berberler için yapı hareketli. beğ enilmeyen. lan lı özel berber salonu * Büyük berber dükkânı . periş viran. tan. Berat Kandili * Bkz. Berat Gecesi * Hz. aylıbağ k lanan. ı n. berbat * Kötü. eri ı yan * Kuzey Afrika'daki Cezayir bölgesinde Berberistan halkı veya bu halkısoyundan olan kimse. * bozulmak. . berbat olmak * kötü duruma gelmek. * Çirkin. iş raş * Bu iş yapı ğdükkân. * Bozuk. Berberî berberlik * Berberin yaptı iş ğ . lam * Seçilmişseçme. in ldı ı berber balı ğ ı * Hanigillerden. eti yenilen bir balı(Serranus k anthias). kuyruğ unun çatalı uzun olan. Muhammed'e peygamberliğ Cebrail aracı ı bildirildiğş ayın 15. kirlenmek. san. ndan n . taranması yapı n ve lması iyle uğ an veya bunu meslek edinen kimse. berber bataryası * Berber dükkânları lâvaboya su akması sağ nda nı layan deve boynu biçimindeki musluk takı . * Sanat değ yüksek anlamlar taş dize. Berat Gecesi.* Orkestra. mı berber çı ı rağ * Berber ustasın yanı yetiş nı nda tirilmek üzere çalı çocuk. ş an berber dükkânı * Berber. Akdeniz'de yaş çok ayan. patent.

Tanrı ş ki. bereleme * Berelemek iş i. berdevam * Sürmekte olan. gürlük. * İ ki. bereketli * Bol. i berelenmek * Bereli duruma gelmek. bereketlilik * Bereketli olma durumu. berelenme * Berelenmek işveya durumu. eyde bere * Yuvarlak. ezik. ve lı bereket * Bolluk. artmak. bereketsiz * Kendinden beklenen yararlı sağ ğ layamayan (ş ı ey). berduş * Baş . ongunluk. an * Herhangi bir ş görülen çizik. i bereketlenmek * Çoğ almak. bereketlenme * Bereketlenmek işveya durumu. . bereket ki (veya bereket versin ki) * iyi ki. serseri. ı boş * Pis. teselli bulması . msı bere * Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluş çürük. berelemek * Bereli duruma getirmek. yassı sipersiz başk. i * bir kimsenin bir durumdan hoş nutluğ anlatması unu .berdelacuz * Halk tahminine göre. verimli. sürüp giden. * Yağ mur. bereketli ola! (veya olsun!) * yemek yemekte olanlara veya ürünlerini devş irenlere söylenen iyi dilek sözü. iyi bir rastlantı yi olarak. neyse ki. 'ya ükür bereket versin * para alan kimsenin söylediğiyi dilek sözü. feyezan. bereketsizlik * Bereketsiz olma durumu. 9-18 Mart arası görülen kocakarı uğ nda soğ u. bakı z. feyz. bozuk.

berhudar ol! * "iyi günler göresin" anlamı dilek olarak kullanı nda lı r. ey beril . * Beride olan ş veya kimse. berhava * Havaya verilmişuçurulmuş . msı bergamot * Turunçgillerden bir ağ (Citrus bergamia). harap. * Bu uzaklı bulunan. * bitirmek. berenarı * Ş böyle. ra. kabukları reçel yapı ve esans çı lan meyvesi. beriberi * Genellikle Uzak Doğ ülkelerinde B vitamini eksikliğ u inden ileri gelen bir hastalı k. * Beresi olan.bereli bereli * Beresi olan. . acı ndan lan karı bergüzar berhane * Anmak için verilen hatı armağ yadigâr. az çok. berhava olmak * patlama yolu ile havaya uçmak. kullanı z ev. . an. yaş * Mutlu. oldukça. beri * Konuş n önündeki iki uzaklı kendisine daha yakıolanı anı ktan n . berhava etmek * havaya uçurmak. canlı ayan. kma in langını beribenzer * Sı radan bayağ alelâde. * Büyük. ı . öyle bergamodî * Sarı pembe renginde olan. yok etmek. * boşgitmek. beriki * Beride olan. aç * Bu ağ n. a berhayat berhudar * Hayatta olan. ş sı berhane gibi * gereğ inden çok büyük (ev). kta * Çı durumundaki kelimelerden sonra getirilerek bir iş baş cı gösterir. * Yararsı boş z. biraz. .

berjer * Arkası kabarıve yüksek oturacak yeri geniş k koltuk. * Berkimek iş i. * Dizlere kadar inen dar ve kı pantolon. tahkim. temiz.84. çoğ yeş renkli berilyum ve aliminyum silikat. pekiş mek. unluğ 1. tı berklik * Sağ k. tı berkitmek * Sağ lamlaşrmak. pek iyi. güç kazanmak. açı nlı k. yanları karnı nce rtı k ve beyaz. takviye. i berkinmek * Berkimek. 29700C de eriyen. durulaş mak. berkinme * Berkinmek işveya durumu. sı açıkahverengi. ortalama 30-40 cm boyunda. saydam. k bermuda bermutat * Alılagelen biçimde. mak i berraklaş mak * Berrak duruma gelmek. amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. * Sağ lam. berkimek * Sağ lamlaş mak. katı . aydı k. Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz'de bol bulunan bir balıtürü (Merluccius merluccius). berkemal berkime * Mükemmel. berkelyum * Atom numarası atom ağ ğ294 olan. * Pekiş tirilmek. takviye etmek. zümrüt gibi bazı larıbirleş u ı ı rlı taş n iminde bulunan. Kı saltması Be.013 olan. ada gen u il berilyum * Atom numarası yoğ 4. tahkim etmek. berlam * İ pullu. . 97. sa berraklaş ma * Berraklaş işveya durumu. ş ı u berrak * Duru. lamlı * Sertlik. berkitme * Sağ lamlaşrma.* Doğ altı billûrlar durumunda bulunan. berk * Sert. havanıetkisine karşince bir oksit tabakası kaplı n ı yla element. ı ı rlı Kı saltması Bk. her zaman olduğ gibi. katı lı k. atom ağ ğ9.

bertme * Bertmek iş i. *İ ncinmiş . k. tı * Açı net ve kolay anlaş r duruma getirmek. besbeter beselemek * Bkz. anlaşyor ki. . burkulmuş . k * Bir yana. çürük. berri * Kara ile (toprakla) ilgili. ş dursun. ı lı berraklı k * Berrak olma durumu. stak. bertaraf olmak * ortadan kalkmak. duruluk. bertik * Yara. * Kı dar dil. gidermek. bertilme besbedava * Pek ucuz. * Berelenmek yaralanmak. ya. burkulmak. çürümek. * Morarmak. eselemek beselemek. * Bertilmek işveya durumu. bere. bertafsil bertaraf * Açı klamalı . öyle bertaraf etmek * ortadan kaldı rmak. bertmek berzah besalet * Bertilmek. lı k. yok edilmek. * Deride mor leke. i bertilmek *İ ncinmek. berraklaşrmak tı * Berrak duruma getirmek. * Anlaş ğ göre. * Yiğ yararlı itlik. k. durulaşrmak. karasal.berraklaşrma tı * Berraklaşrmak iş tı i. uzun uzadı açıolarak. ı ı ldına ı lı * Çok kötü. k. besbelli * Açı apaçı çok belli.

besi suyu besici besicilik * Besicinin yaptı iş ğ . esermek besermek. gı . yla nan besi merası * Besleme değ oldukça yüksek mera bitkileri ile kaplı ve gerektiğ ilâve yemler de verilerek eri olan inde özellikle kesime gönderilecek hayvanlarıfazla canlı ık kazanmaları otlatı kları al veya sun'î verimli n ağ rlı için ldı doğ mera. satan kimse. besi dokusu * Besi doku. besi örü * Tohum çimlenirken yeni çı bitkiyi beslemeye yarayan ve embriyonun çevresine yayı ş kan lmıbulunan besleyici maddelerin bütünü. besinli besinsiz . azı gı li k. dalı * Besini olmayan. besi doku * Tohumlarıiçinde embriyonu çevreleyen bölüm. varlını ğ sürdürmek için gerekli ş ı ey. lan * Semiz. ı besihane besili besin * Besi yapı yer. zlı besermek * Bkz. gı z. davar gibi hayvanları ğ ı besleyerek semirten. * Yenilebilir. besi dokulu * Besi dokusu olan. beslenmeye elveriş her tür madde. semirtilmiş .beserek * Tüylü ve damı k erkek deve. nda an * Sır. * Bir ş istenilen durumda tutmak ve oturtmak için kullanı takoz gibi ş eyi lan eyler. * Yaş amak. besi dokusuz * Besi dokusu olmayan. dası besinsizlik * Bitkilerin damarları dolaş besleyici su. n * Yumurta akı maddesi. yeterli besin almayan. besi * Yaş atmak ve geliş tirmek için gereken besinleri yedirip içirmek iş i. da. besi hayvanı * Beslenmek amacı yavru iken alı veya besiye çekilen hayvan. * Besini olan.

hizmetçi. * Hizmetçi. beslenme çantası * Anaokulu ve ilköğ retim okulların öğ nı rencilerinin beslenme saatinde yiyeceklerini içinde bulunduran çanta. besiye çekmek * hayvanı semirtmek için çalı rmadan beslemek. tı * Herhangi bir kuruluş onun maddî yardı dolayıyla körü körüne destekleyen. ahretlik. çoğ altmak. herhangi bir kuruluş veya iktidardaki güçlerin görüş un lerini savunan bası n. . nı pekiş tirmek. * Bir ş korumak veya sağ eyi lamca durması sağ nı lamak için. besleme gibi * giydiğ kendine yakı ramayan (kı ini ş tı z). * Maddî yardı yapmak. beslenen beslengi * Sönümsüz. n ekil ş ma i bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması . besleme kı z * Besleme. k. çevresini veya altı desteklemek. lerinde çalı rı kı ş lan z. * Eklenmek. gı zlı dası k. * Evlâtlıolarak alı ev iş k nan.* Besinsiz olma durumu. mları sı besleme bası n * Çı uğ kar runa. * Beslemek iş i. beslek besleme * Besleme. beslenilme * Beslenilmek işveya durumu. * Yedirmek. * Bir duyguyu gönülde yaş atmak. * Besleme olarak. * Yetiş tirmek. katı lmak. i beslenilmek * Beslenmek iş konu olmak. ş tı besle kargayı . beslemek * Yiyecek ve içeceğ sağ ini lamak. doldurmak. evlâtlı besleme. u. m beslemelik * Besleme. mı beslenme bozukluğ u * Bazı organ ve dokularda veya organizmanıbütününde ş veya çalı düzensizliğmeydana getiren. * Vücut için gerekli besin maddelerinin alı . desteklemek. * Semirtmek. oysun gözünü * nankörlük edenler için söylenir. ine beslenme * Beslenmek iş i.

insan vücudunun geliş mesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi. besli besmele * "Acı ve esirgeyen Tanrı n adı anlamı gelen ve bir işbaş yan 'nı ile" na e larken söylenilen Arapça bismillahirrahmanirrahim sözünün kı saltması . beslenme odası * Anaokulu. inceleyen yetkili. itim nda beslenme saati * Anaokulu. bestekâr. ucuz ve dengeli beslenmenin lı yolları konuları leyen bilim dalı gibi iş . ine besletme * Besletmek işveya durumu. besmelesiz * Çocuklar için "piç" anlamı kullanı bir sövgü. p * Bkz. beste bağ lamak * bestelemek. iyi beslenmenin sağk yönünden önemi. kompozitör. mugaddi. beste * Bir müzik eserini oluş turan ezgilerin bütünü. * Beslemek iş konu olmak. yiyecek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar.beslenme eğ itimcisi * Beslenme eğ itimi ile uğ an uzman. nda beslenmek * Kendini beslemek. besteci bestekâr * Beste yapan kimse. eri * Yüz ve boyunda güneş lekelerini azaltıölü hücreleri atan krem türü. besin değ yüksek. i besletmek * Beslemek iş baş na yaptı ini kası rmak. besmele çekmek * bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemek. nda lan * Besmele çekmeden. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yenilen yer. ilköğ retim okulu gibi eğ kurumları yemek yeme zamanı itim nda . . * Besteci. raş beslenme eğ itimi * Besin maddelerinin özellikleri. beslenme uzmanı * Beslenmenin genel özelliklerini kitle çapı ele alan. beste yapmak * bir müzik eseri yaratmak. beslemeye yarayan. besili. besleyici * Besleyen.

* Çoksatar. koklama. beş altı beş ağbeş aş ı yukarı * Bkz. pencüyek. besteli bestelik * Bestesi olan. bin k ı t beş bir beş dört beş duyu * Dokunma. tokat. beş binlik * Beş liralıbütün kâğ para. bestesi yapı ine lmak. atı zarlardan birinin beş lan . pencüdü. iş itme. * Dörtten sonra gelen sayın adı bu sayı gösteren rakam. V. * Beste olma durumu.besteleme * Bestelemek iş i. bestelenmek * Bestelemek iş konu olmak. nı ve yı * Dörtten bir fazla. sıflı * Biraz. tat alma duyuları . bir parça. 5. * Bkz. k ı t . beş milyonluk * Beş milyon liralıbütün kâğ para. bestelenme * Bestelemek iş i. beş beter * Besbeter. görme. birkaç. beş iki * Bkz. * Oyunda. bestelemek * Beste yapmak. bestenigâr * Klâsik Türk müziğ en eski birleş makamlardan biri. bestelenmiş . . beş kardeş *Ş amar. öbürünün dört benekli yüzünün üste gelmesi. * Beş nı ilkokul. üç aş ı yukarı ağ beş . inde ik bestesiz bestseller beş * Bestesi olmayan.

bir u ler nda itli lı klar beş üç beş vakit * Bkz. aş ı bayağ ağ k. * Beş sın üleş sayını tirme biçimi. beş yüzlük * Beş liralıbütün kâğ para. eri e beş paralı k * Değ ersiz. lı nan beş yüzlü * Beş yüzü olan cisim. lu * Bedensel. beş erî *İ nsanoğ ile ilgili. yi tu. beş eriyet . kusurları ğ çı açı kmak. on paralıetmek. bedenle ilgili. z. . beş para etmez * hiçbir değ yok. * Günün belirli beş vaktinde kı namaz. lu. her nda i beş ş ar er aş * insan her zaman yanı labilir.beş on * Az sayı biraz. beş coğ erî rafya *İ nsanlarıyerleş bulunduğ yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olayları inceleyen coğ n ik u nı rafya kolu. müjde. beş parmak bir olmaz * ana ve babaları olduğ hâlde kardeş arası çeş farklı bulunur. beş para almamak * hiç para almamak. da. a beş parası z * parası yoksul. yüz k ı t *İ çinde beş tane bulunan. *İ nsanoğ insan. iş yaramaz. * Beş on santim ölçülerinde biçilmiş ve kereste. k beş paralıolmak k * alçalmak. her birine beş defası beşbir arada. yüz beş aret * İ haber. beş paralıetmek k * Bkz. lı ı . pencüse. beşyı bık beş er beş er * İ muş ri mula. muş erim.

beş mezara kadar ikten * bütün hayatı boyunca.*İ nsanlı insanoğ . k. sı dördüncüden sonra gelen. mak. beş ik * Süt çocukları yatı nı rmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan. beş etmek iklik * beş vazifesini. ölünceye kadar. beş salı ik ncak * Bayram yerinde kurulan bir tür salı ncak. beş ikçi beş iklik * Beş yapan veya satan kimse. beş eriyetçilik * Beş eriyetçi olma işveya durumu. insancık. düş için çalı örgüt. man ş an beş iz . beş ibiryerde * Bkz. beş n erinde olan altı n. insancı sı l. beş inci * Beş sın sı sı . ik * Beş beş sı er er ralanmı ş . fonksiyonunu yapmak. ik * Beş olmaya uygun. n n beş kertiğ ik i * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanmıkimse. * Ambalâjlanacak malıbiçimine uygun olarak alta konulan parça veya parçaları tümü. ulları beş eriyetçi * Beş eriyet yanlı(kimse). * Bir ş doğ geliş i yer. ik beş ikörtüsü * İ yana akı sı çatı ki ntı olan . hümanizm. i llı beş erli beş gen beş ibirlik * Kadı n süs için takı kları altılira değ nları ndı . n ve sallanma. ş beş kertme ik * Daha beş iken anası ikte babası ndan niş tarafı anlanma. sayını ra fatı rada beş kol inci * Bir ülkede gizli olarak. tahta veya demirden yapı ş lmısallanıbir çeş r it küçük karyola. * Beş kenarlı çokgen. hümanist. beş ibirlik. beşini sallamak iğ * çocukluğ undan veya çok eskiden tanı büyümesine hizmet etmek. eyin up tiğ * Yüz üstü yatı geriye bükülü ayak bileklerini ellerle kavrayarak karıüzerinde baş ayak yönünde ş ta.

yol kıları ve çayı yı nda rlarda yetiş sürgüne karşkullanı bir bitki. beş leme * Beş lemek iş i. * Beş la oynanan bir tür çocuk oyunu. ı lan reptans). gülümser. *İ skambil. eyden beş tane bulunan. konu ile ilgili aynı nda ölçüde bir çift dizenin bağ lanması oluş yla an manzume. * Bkz. beş parmak. * Tabaklanmamıham deri. muhammes. için lan * Beş müzisyenin çaldı caz orkestrası ğ ı . beti bereketi kaçmak gibi deyimlerde bereket kelimesi ile birlikte "bolluk" anlamı ikileme oluş nda turur. * Çı kçı krı tezgâhın kütüğ nı ü. "çehre" anlamı ikileme oluş nda turur. beş kuruş veya beş değ lira erinde olan akçe. kentet. * Tahmis. domino gibi oyunlarda üzerinde beş areti bulunan kâğ veya pul. beş alabilen. beti benzi uçmak. beş lemek * Bir işbeş yapmak. * Bet bereket kalmamak. iş ı t * Divan edebiyatı beş nda dizeli bölümlerden oluş manzume. bet * Beti benzi atmak. kurt pençesi (Potentilla en.* Beş arada doğ (kardeş i bir an ler). bet * Kötü. güleç. yollu bir çeş kumaş it . * Halk edebiyatı üçlemeli bir bende. ş beş me beş parmak * Derisi dikenlilerden. beş izli * Beş tanesi bir arada olan. i bir tane beş simit gibi kurulmak lik * kendine değ vererek bir yere yayı oturmak. i kez * Bir ş sayını e çı eyin sı beş karmak. beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte. beş li * Beş parçadan oluş kendinde herhangi bir ş an. beşş yı z biçiminde bir deniz hayvanı pençe (Uraster). ınlı ldı ı . çirkin. * Beş arada olan. beş * Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş . beti bereketi gelmek. tuhaf. beş lik * Beş para. taş . muş * Beş veya beş ses müzik aracı yazı müzik eseri. beş parmak otu * Gülgillerden. er lı p beş me * Her çubuğ ayrı beş u ayrı renkte olan. beş pençe beş taş beş uş * Güler yüzlü.

nda kları beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak. pusula. figüratif sanat. solmak veya beti benzi uçmak) * herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak. kları ş ı betatron * Elektronları zlandı elektromanyetik bir araç. lı ey.bet beniz kalmamak * yüzü sararısolmak. . ş bet suratlı * Yüreğ kötülüğ yüzünden belli olan. bundan daha kötü durumları da bulunduğ düş en n unu ünerek teselli bulmalır. beti * Resim ve heykel sanatları varlı n biçimi. bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı eyi. beter * İ kötü. *İ çinde insan. a betili sanat * Doğ n görünen biçimlerini iş anı leyen sanat. betim * Betimlemek iş betimleme. dı beterleş me * Beterleş iş mek i veya durumu. bir kötülük yapacakmıgibi durmak. tlaş betik betili * Yazıolan ş kitap. inin ü beta * Yunan alfabesinin ikinci harfi -B. etelemek betelemek. * Bir ş bir kimseyi. i. kafa tutmak. çabuk tükenmek. kı mak. figüratif. mektup. hayvan ve doğ ögeleri bulunan (resim veya heykel). hı ran betelemek * Bkz. beterleş mek * Beter duruma girmek veya o durumda bulunmak. beterin beteri var * çok kötü bir duruma düş kimse. p bet bet bakmak * kötü kötü bakmak. yice beter etmek * daha kötü duruma getirmek. korkmak. beta ınları ş ı * Radyoaktif cisimlerin yaydı üç ından biri. dikleş ı mek. betelenmek * Karşgelmek. tasvir. beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) * azalmak. . tezkere.

demirli beton. betimlenmek * Betimlemek işyapı i lmak. betonkarar * Beton karma makinesi. kendine özgü belirtilerini tam ve açıbiçimde söz veya yazı anlatmak. üroloji. klı * güçlü. sı betimsel * Betimle ilgili. esnekliğartı için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. betimleyici * Betimleme yanlı. betoniyer * Beton karma makinesi. hayvan ve doğ ögeleri bulunmayan (resim veya heykel). tasvirî dil bilgisi. tasvirî. betimlemeci * Betimlemeye ağ k veren. çakı maddelerle karı mı l gibi ş sonucu oluş sert. nonfigüratif. betimlemeli dil bilgisi. kendine yedirememek. sert. betisiz *İ çinde insan. beton * Çimentonun su yardı yla kum. tasvir etmek. ı rlı betimlemek * Bir nesnenin. betimsel dil bilgisi * Bir dilin belirli çağ inceleyen dil bilgisi. lam. dayanıı layı ması an kl . tasvirci. beton gibi * çok sağ dayanı . da i rmak betoncu * Yapı beton dökme iş larda leriyle uğ an usta veya iş raş çi. ı nı betine gitmek * gücüne gitmek. i. k ile betimlenme * Betimlenmek durumu.betimleme * Betimlemek iş tasvir. bağ cı yapay yış ğı ım. a betisiz sanat * Beti kullanmayan nonfigüratif sanat. mak betonlaş mak * Beton duruma gelmek. betonarme * Yapı gücü. betonlaş ma * Betonlaş durumu. bevliye * İ yolları drar hastalı . kları .

bunları anlatı nda tutulacak yolları n mı konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı . kara karş . cı * Mahalle okulları hademe. beyan etmek * bildirmek. * Eşkoca. bey mi yaman. *İ skambil kâğ nda birli. ı tı * Bu renkte olan. * Bir eserde. ri. bey kardeş * erkekler için seslenme sözü. bildirme. ileri sürmek. bildiri. fatların na bey (veya paş gibi yaş a) amak * bolluk içinde yaş amak. * Çöl. as. beyaban beyan * Söyleme. el mi yaman. beyaz * Ak.bevliyeci * İ yolu hastalı hekimi. bir bey erki * Zengin erki. bey mi yaman. duyguları hayallerin doğ ve değ n. . söylemek. beyaz adam . beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) * demeç vermek. * Erkek sı nıhemen arkası eklenir. bey armudu * İ kokulu ve tatlı armut türü. el mi yaman * Bkz. kanı * Komutan. beyanname * Bildirge. beyanat * Demeç. * Erkek özel adları yerine kullanı lı r. ileri gelen kimse. * Beyaz ı olan kimse. anlatmak. nda bey * Günümüzde erkek adları sonra kullanı saygı ndan lan sözü. bevvap * Kapı. plutokrasi. drar kları bevliyecilik * Bevliyecinin işveya mesleğ i i. ı tları * Boy gibi küçük bir toplumun veya küçük bir devletin baş . ürolog. * Zengin. düş üncelerin. bay. uş erlerini. rktan * (baskı Normal karalı görünen harf çeş da) kta idi.

* Avrupalı . beyaz iş * Beyaz pamuklu veya keten kumaş üzerine beyaz veya renkli ipliklerle yapı sarma iş lar lan . Beyaz Rus * Ekim ihtilâlinde komünist kıl yönetimden kaçan Rusyalı zı kimse. ı r ı k beyaz et * Tavuk. beyaz zehir * Eroin. beyaz ş arap * Sadece beyaz üzüm ş ndan yapı ş ı rası lan arap. bulaş makinesi gibi ev aletlerine toplu olarak verilen ad. an beyaz eş ya * Buzdolabı . beyazı msı * Beyaza çalan. beyaz dizi * Genellikle sevgi konuları basit bir biçimde iş nı leyen romanlardan oluş dizi. .* Beyaz ı mensup olan kiş rka i. kokain gibi sı olmayan uyuş vı turucu madde. kları beyaz cam * Televizyon ekranı . Güney ve Batı Asya ile Kuzey Afrika'da yaş ve teninin rengi açıolan ı ayan k rk. çamaş makinesi. beyaz kitap * Bir sorunu aydı nlatmak ve savunmak için bir kurum veya hükûmetçe yayı mlanan kitap. * Beyaz Rusya halkı olan kimse. etlere verilen genel ad. beyaz baston * Görme özürlülerin yürürken kullandı madenî çubuk. beyaz peynir * Beyaz renkli bir tür peynir. cı beyaz perde * Göstericiden çı görüntülerin üzerinde yansığ sinema filminin oynatı ğyüzey. beyazı rak mtı * Beyaza çalar renk. Kuzey Amerika. k beyaz etmek (veya beyaza çekmek) * yazı temize çekmek. ndan beyaz sabun * Beyaz renkli bir tür sabun. yı beyaz ı rk * Avrupa. ı ldı ı * Sinema. kan dı. balıvb. beyaz kömür * Akarsulardan elde edilen elektrik gücü. beyaz oy * Onaylayı oy.

ı yan. * Dokunan kumaş n renk tonları açan veya beyazlatan ve kumaş üzerindeki lekeleri gideren (kimse).beyazıadı n . artı beyazlatma * Beyazlatmak işağ i. artma. ağ armak. beyazlanma * Beyaz duruma gelme. ş lı lan beybaba * Yaş erkeklere teklifsizce sesleniş lı biçimi. beygirli . beygir gücü * Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü. beyefendi * Saygı belirtmek için erkek adların sonuna getirilen veya bu adlarıyerine kullanı san. esmerin tadı * esmerleri övmek için söylenir. beyazlaş ma * Beyazlaş işveya durumu. beyazlatmak * Beyaz duruma getirmek. beyazlanmak * Beyaz duruma gelmek. * Atlama beygiri. * Çocukları babaları kullandı saygı n için ğ ı sözü. * Yük taş araba çeken. n na beyaztilki * Tilkinin kık tüyünden yapı kürk. beyazlı * Beyazı bulunan. nı n lan beygir * At. beyazlı k * Beyaz olma durumu. * (kâğ lı Parlaklın iyileş ı kta) tçı ğ ı tirilmesi için hamur bileş enlerinin renginin az veya çok oranda değtirilmesi iş veya giderilmesi. ağ artmak. artı beyazsinek * Özellikle pamukları üzerinde üreyerek bitkinin öz suyunu emen ve kuruması sebep olan bir sinek türü. beyazlatı cı * Daha beyaz duruma getiren kimyasal madde. beygirci * Beygir besleyen veya kiraya veren kimse. ları nı lar beyazlatı lmak * Beyaz duruma getirilmek. * Ağ . ağ arma. ağ lmak. mak i beyazlaş mak * Beyaz duruma getirmek. üstüne binilen at.

eyi * Bilgisi. düş üncesi yüksek düzeyde olan kimse. beyin cerrahı * Beyin konusunda uzmanlıyapmıcerrah. dimağ u . lukta i vı beyin orağ ı * Beynin iki lopu arası ndaki zar. beyhude yere * boş yere. eğ itimi. iki yarı yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluş duyum nı ile m an. z. boş boş gereğyokken. beygir için. beyhude * Boş una. * Beygir gücünde. miş ile n beyin jimnastiğ i * Bkz. k ş beyin cerrahîsi * Hastahanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm. beygirlik * Beygire ait. * Yararsı anlamsı z. beyin takı mı * Bir kurum veya kuruluş yönetiminde etkin rol oynayan kimseler. * Muhakeme. beyin kanaması * Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçı dı kan sı ndan ş arı zması sonucu. beyin göçü * İ düzeydeki meslek ve bilim adamları uzmanlarıbir baş geliş ülkede yerleş çalı leri ile n ka miş ip ş amacı mak ile kendi ülkelerinden ayrı . dört boş undan her biri. i beyhudelik * Beyhude olma durumu. u una. luğ beyin omurilik sısı vı * Örümceksi zarla ince zar arası ndaki boş bulunan beyinle omuriliğçepeçevre saran sı. beygirsiz * Beygiri olmayan. usa vurma. un beyin üçgeni * Beynin alt tarafı ndaki üç kı mlı vrı yuvarlak çıntı kı .* Beygiri olan. zihin jimnastiğ i. kafa içinin. lması beyin gücü * Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetiş olan meslek ve bilim adamları uzmanlarıfikir gücü. * Bir ş yönetmede önemli görevi olan kimse. ve bilinç merkezlerinin bulunduğ organ. beyin * Kafatasın üst bölümünde beyin zarı örtülü. beyin yı kamak . beslenen bölgenin çalı ş maz duruma gelmesi. beyin karı kları ncı *İ çinde beyin-omurilik sısı vı bulunan.

beynamaz * Namazsı namaz kı z. baş yönde düş ve davranı ka ünür r duruma getirmek amacı çeş yollarla etkilemek. düş lsı üncesiz. uluslar arası . mirî. devlet malı olan. * Beyni olmayan.* insanı . beyincik beyinli * Kafatasın art bölümünde ve beynin altı hareket dengesi merkezi olan organ. it beylik fın has çı r rı karı * devlet görevlisi olmanı insana birçok kazançlar sağ ğ ş yollu anlatmak için söylenir. * Beyne benzeyen. * Bir çeş küçük ve ince asker battaniyesi. * Herkesin kullandı. içinde beyit olan. * Hükûmet. beynelmilel * Milletler arası . kendine özgü düş ve dünya görüş yabancı tı ünce üne laşrmak. enternasyonal. * Beyni olan. düş llı ünceli. beyit * Ev. * Merkeze tam bağ olmayarak bir beyin yönetimi altı lı ndaki ülke. çe. korteks. beyiye * Bkz. lmayan. yla itli beyin zarı * Beyni üst üste saran zar. * Akı. beyitli * Beyti bulunan. herkesin bildiğ basmakalı ğ ı i. * Beyinle ilgili. * Anlam bakı ndan birbirine bağ iki dizeden oluş ş parçası mı lı muşiir . devlete özgü olan. beylik * Bey olma durumu. p. pis (kimse). * Akız. * Devletle ilgili. . çok bilinen. beyin zarları * Beyni üst üste saran üç zar. ğ ı ş beylikçi * Divanı kaleminin baş ı . satı k. emirlik. n ladınıaka ı beylik söz * Herkesin kullandı. emaret. mlı beyinsel beyinsi beyinsiz beylerbeyi * Sancak beylerinin baş ı . * Rahat yaş ama. dimağ nı nda. etkisi kalmamısöz.

uluslar arası. a beynine girmek * herhangi bir konuda birisini yönlendirmek. unu * Duruş sı nda bir düş ma rası ünceyi gerçekleş tirmek için baş vurulan belge.beynelmilelci * Bkz. beyyine * Bir olayı doğ n ruluğ ortaya koyabilen yöntem. rı beyni sı çramak * aklı ı gitmek. beyni kaynamak * aş sı ı caktan sersemlemek. bunalmak. bunamak. huzurunu kaçı zlı rmak. ey beyni karı ncalanmak * zihin yorgunluğ undan düş ünemez olmak. sarsı lmak. cı k. cı k. it beysbolcu * Beysbol oynayan ve oynatan (kimse). beyni atmak * Bkz. beynine vurmak * (içki etkisiyle) ne yaptını ğ bilemez duruma gelmek. delil. kanı tutamak. beyninden vurulmuşdönmek a * beklenmedik bir durum karş nda olağ ı sı anüstü bir üzüntü ve ş kı ğ uğ aş nlı ramak. beyni bulanmak * sersemlemek. * zihninde birden bir düş doğ ünce mak. düş ünemez olmak. cı beynelmilelcilik * Milletlerin sosyal sıfları nda uygunluk olması birlikte davranı gerektiğ savunan görüş nı arası ve lması ini . * kötü bir ş sezinlemek. beyninde * Arası nda. ikna etmek. beytülmal * Devlet hazinesi. beyzade . tepesi atmak. milletler arasılı uluslar arasılı enternasyonalizm. beysbol * Dokuzar kiş iki takı arası bir top ve sopayla oynanan. beyninde ş ekler çakmak imş * çok üzülmek. t. Amerika Birleş Devletlerinde yaygıbir ilik m nda ik n çeş oyun. * Bey oğ lu. ı beynini kemirmek * rahatsı k vermek. baş ndan beyni sulanmak * düzgün düş ünemez olmak.

düz dokuma. bezmesine yol açmak. * Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri. bı nlıvermek. *İ çinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayı salgı turan organ. bezdirilmek * Bezmesine sebep olmak. bezdirilme * Bezdirilmek iş i veya durumu. p bezcilik bezdirici * Bezcinin iş i veya mesleğ i. * Yumurta akı pudra ş ve ekeri ile yapı bir çeş kuru pasta. . beyzî * Yumurta biçiminde. * Özenle büyütülmüş . çı bezci * Bez yapan veya alı satan (kimse). lan it bezek * Süs. * Bezden yapı ş lmı . söbe. * Usanç veren. çaput. gudde. lan * Pamuktan. * Herhangi bir cins kumaş . oval. için lan * Geliş igüzel kumaş parçası . bez * Pamuk veya keten ipliğ inden yapı dokuma. nazlı kimse. beze beze bezekçi . kkı k beze * Yara veya çı sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluş şkinlik. ziynet. ban an iş * Bez (I). * Hamur topağ pazı ı . * Herhangi bir iş kullanı dokuma. beyzadelik * Soyluluk.* Soylu kimse. usandı ktı rmak. bezdirme * Bezdirmek iş i. nı bez tüyler * Bitkilerde salgı karan tüyler. bezdirmek * Bı rmak. rarak oluş bez bez bağ lamak * bebeklere altları kirletmesinler diye bez koymak.

bezeme bezemeci * Bezeme yapan oymacı nakkaş veya . bezemecilik * Bezemecinin yaptı iş ğ . ı bezeli * Bezeğolan. tezyin. ine * Kendini bezemek. . tezyin etmek. ı bezemek bezemeli * Süslü. süslenmiş i . bezekli. süslenmek. i * Bezenmek iş i veya durumu. süs. dekoratör. süsleyen ş ey. bezelemek * Hamur topağyapmak. bezeklemek * Süslemek. süslü. bezeyici * Bezekleme yapan ressam. tı cı bitki (Pisum sativum).* Duvar ve tavanları boyayıbirtakı resim veya ş p m ekillerle süsleyen kimse. bezetme * Bezetmek iş i. donatmak. * Süs. * Bezenme işveya biçimi. yurdumuzun her yanı yetiş nda tirilen. * Gelinleri süsleyen kadı n. * Süslemek. bezen bezeniş bezenme * Bezek. * Süsleme. rmanı bir * Bu bitkinin yuvarlak tanesi. bezemek. bezekli bezeleme * Bezeğolan. bezekleme * Bezeklemek iş i. dekoratif. i bezelye * Baklagillerden. * Bezelemek iş i. süsletmek. nakkaş . bezenmek * Bezemek iş konu olmak. bezetmek * Bezeme yaptı rmak. süslenmek.

bezirleme * Bezirlemek iş i. * Bir çocuk oyunu. bezlemek * Bez veya kumaş örtmek veya kaplamak. bezik * İ üç veya dört kiş ki. bez. usanç. ini * Yahudilere verilen ad. tülbent gibi eş ahı ı yaları lamak ve bunları sağ korumakla görevli kimse. ine * Keten tohumu. * Bkz. * Yaş veya iş ama görme isteğ yitirmiş ini . * Bezmek iş konu olmak. bezginlik * Bezgin olma durumu. ile . bezir yağsürmek. bezir yağ ı * Keten tohumundan çı lan ve yağ boya yapmak için içine renkli maddeler katı çabuk kurur bir yağ karı lı lan. nda ı tla it ı dı bezilme bezilmek bezir * Bezilmek iş i. bezmek durumuna gelinmek. ı bezleme * Bezlemek iş i. bezirgânbaş ı * Padiş n kullanacağçuha. bezirlemek * Bezir yağile yağ ı lamak. i arası 96 kâğ oynanan bir çeş iskambil kâğ oyunu. * Süs. bezginleş me * Bezginleş iş mek i. yorgunluk. bezginleş mek * Bezgin duruma gelmek. bezirgân * Tüccar. bezek. bezi herkesin arş na göre vermezler ı nı * genel kurallar kiş ilerin isteklerine göre bozulmaz. bezir yağ ı . . bezirgânlı k * Bezirgâna yakır davranı ş ı ş . * Alıveriş çok kâr amacı güden kimse.bezeyiş bezgi bezgin * Bezeme iş i veya biçimi. ş te nı * Mesleğ sadece kazanç için kullanan kimse.

bırgan cı bı çak * Boru biçimindeki maden parçalarıiçini düzleş parlatmakta kullanı alet. un na u bezm * İ meclisi. çocuğ belemek. dost toplantı. * ameliyat etmek. an * Çeş kesme iş itli lerinde kullanı keskin ağ araç. lan ı zlı * Jilet. bılgan cı bır bır cı cı * Sürekli ve çok konuş için kullanı ma lı r. bı gibi çak * ince. bı çekmek çak * üzerindeki bı ı çağbirden ele alarak birine saplamaya hazı rlanmak. bezi andı ran.manifaturacı alı . n tirip lan * Bir sap ve çelik bölümden oluş kesici araç. ı k inin nda * Bu kemikle oynanan bir oyun.* Çocuğ altı bez koymak. bılgan. bıp usanmak. çı * Bezmek iş i. . * Bezgin duruma gelmek. bıl cı * Aş kemiğ altı bulunan küçük bir kemik. kı * Bez dokusunda olan. lı k. bezginlik getirmek. bı atmak çak * bir hedefe bı fı çak rlatmak. * Genellikle benzinliklerde bulunan otomobil yı kama aleti ve yeri. * bı çaklamak. keskin. bezzazlı k * Kumaş satma işmanifaturacı i. çki sı bezme bezmek bezsi bezzaz * Kumaş p satan kimse. bı bı a gelmek çak çağ * bı birbirine saldı çakla racak kadar zorlu kavga etmek. bı bı yapmak cı cı * yı kanmak. bı bı cı cı * (çocuk dilinde) Yı kanma. bı altı yatmak çak na * (insan için) ameliyat olmak. * Bkz.

i bı vurmak çak * bı kesmek. bı çaklama * Bı çaklamak iş i. konuş sohbet) birden bitmek. bı gibi saplanmak çak * (sancı rı . bı çaklanmak * Bı çaklamak iş konu olmak. çakla * Bı yaralamak. çakla bı çaklanma * Bı çaklanmak iş i. * birdenbire ve tamamen ortadan kaldı rmak. bı kemiğ dayanmak çak e * çekilen sıntı k katlanı kı artı lamayacak bir duruma gelmek. bı yemek çak * bı çaklanmak. bı silmek çak * bir işbitirmek. * Çok az (fark). ağ söz gibi gönül kıcı ı r rı davranı n hiçbir zaman unutulmayacağ anlatı ş ları ı nı r. çok yakı(aralı n k). bı çaklı * Bı ı çağolan. bı kını çak nı kesmez * kötüler yararlandı kimselere kötülük etmekten çekinirler. kları bı sı çak rtı * Bı ıkeskin olmayan ters yanı çağ n . ma. duruvermek. dil yarası onulmaz * hakaret.bı gibi kesilmek çak * (söz. ine bı çaklatma * Bı çaklatmak iş i. bı çaklatmak * Bı saldıyı çakla rı tahrik etmek. bı k çaklı . bı gibi kesmek çak * çok keskin olmak. bı çakçı * Bı ve daha baş kesici araçlar yapan veya satan kimse. bı çaklamak * Bı kesmek. bı saldı çakla rtmak ve yaralatmak. çakla * bı çaklamak. ağ) birden ve güçlü olarak gelmek. bı yarası çak onulur. çak ka bı lı çakçı k * Bı ve benzeri ş çak eyleri yapma veya satma iş i.

* Bağ budamaya yarayan diş bı li çak. lı k bı nlı çkı k bık dı bılma kı * Bılmak iş kı i. bı evi çkı * Tomruklardan kalas. çkı aç * Bı yapısatan kimse. yürekli. ı iki lı olan i tarafı kullanı büyük testere.* Bı koyacak yer. * Hayvanlarıtı kökünde oluş yara. kalaslardan daha ince tahtalar kesen. kabadayı . . bış kı mak * Bı işveya biçimi. boyları ve kenarları düzgün ve eş olarak nı nı it düzelten iş yeri. bı tozu çkı * Doğ ramacı bı dan çı ve çoklukla yakacak olarak kullanı toz ve talaş lı çkı kta kan lan . * Korkusuz. bılmak kı * Usanı lmak. kma i . bıp usanmak kı * çok bezmek. n rnak an bı çkı * Tahta veya ağ biçmekte kullanı karşklı sapı ve iki kiş aç lan. bı hane çkı * Bı evi. bı nlaş çkı ma * Bı nlaş iş çkı mak i. gözü pek. bı nlaş çkı mak * Kabadayı taslamak. cesur. bı cı çkı * Bı ile ağ ve tahta kesen kimse. ş an it * Saraç bı ı çağ . çkı bı n çkı * Külhanbeyi. bış kı bış kı ma * Bış iş kı mak i. * Bı n olma durumu. çak li bık çı bılgan çı * Azmı yayı ş ş lmı(yara). çak * Bı yapmaya elveriş (maden). ndan lan * Motorla çalı bir çeş güçlü testere. çkı * Kı ve tı sa knaz. çkı p * Sel veya dere yatağ ı .

. bı nlı kkı k * Çok bı ş kmıolma durumu. etli butlu. bı rmak ktı * Bı na yol açmak. yumuş amak. bı nlıvermek. zedelenmek. alı (kadı sa mlı n). benekli. usandı kması kkı k rmak. kkı k bı rma ktı * Bı rmak iş ktı i. bı nlıvermek kkı k * bir ş sürekli tekrarlayarak karş ndakini usandı eyi ı sı rmak. bı ma lkı * Bı mak işveya durumu. dolgunca. bı n kkı * Çok bı şusanmı bezmiş kmı . bı rcıeti ldı n * Bı rcıkuş ldı n unun saka ve avcı beğ larca enilen kı zı rmı eti. usanmak. boz renkli. bı ldak ngı * Kafatası kemikleş meden önce kemiklerin birleş yerlerinde bulunan kırdak bölümü. bı rı ktıcı * Bı nlıverici. sürüp gitmesi yüzünden bir ş eyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu istemez duruma gelmek. me kı bı ldama ngı . * Tekrarlanması . bık bık llı llı * Çok tombul. bı r ldı * Geçen yıbir yı l. bı ntı kkı * Bı duygusu. bı rcı ldı n * Tavukgillerden.* Karş klı ı olarak birbirinden bı lı kmak. yurdumuzda en çok güzün. * Dayanamaz duruma gelmek. bı rcıgibi ldı n * kı boylu. bı nlıgelmek kkı k * bı kmak. bunalmak. erimek. eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix). usanmak. bı l bı l ngı ngı * Dolgun ve pelte gibi titrek. l önce. ş . kma bı kma bı kmak * Bı kmak iş i. lkı i bı mak lkı * Bozulmak.

ine bı m rakı bı ş rakı * Bı rakmak iş i. ateş yapmak. terk etmek. terk edilmek.) Kalmak. * Salı verme. kta. artıuğ mamak. bı lma rakı * Bı lmak iş rakı i veya durumu. ması sağ * Boş amak. mütareke yapmak. * Bı rakma iş i veya biçimi. kiş * Bir alı ktan veya bir iş vazgeçmek. görevlendirmek. * Bakı lmak. bı ldamak ngı * (et ve sı için) Yumuş k veya şmanlısebebiyle oynamak. * Sarkı tmak. * Eski bulunduğ yerini veya durumunu değtirmemek. * Yanı almamak. in unu. * Kötü bir durumda terk etmek. titremek. lan . yanı götürmemek. ayrı birinden iş i. korunmak için vermek. kes. * Bir işbaş bir zamana ertelemek. * Ayrı lmak. nı kası * Yapık olan bir ş yapıklı kurtulmak. hürriyetine kavuş nı lamak. * Sıf geçirmemek. u iş * Saklamak. ünü kası * Engel olmamak. ş kanlı ten * Uğ maz olmak. hesaba katmasak da. döndürmek. bı ş rakı ma * Karş klı rakmak iş ateş mütareke. ş ma karş klı rakmak. meydana getirmek. nesne vb. terk. i ka * Unutmak. bı lmak rakı * Bı rakmak iş konu olmak. vı aklı iş k bı Allah'ı seversen rak nı * bir kimse veya nesnenin değ ersizliğ belirtmek için kullanı ini lı r. raş k raş * (bık veya sakal) Uzatmak. bı ki rak * saymasak. . lı kes bı t rakı bı rakma * Tereke. nı * Bir pazarlı belli bir fiyata vermeyi kabul etmek.* Bı ldamak iş ngı i. artı rmak. na nda * Sahiplik hakkı baş na vermek. bı ş rakı mak * Savaş çarpı gibi durumları ı bı ma. ı bı lı i. * Bir iş sorumluluğ yükümlülüğ baş na vermek. bı rakmak * Elde bulunan bir ş tutmaz olmak. * (ölen. * Bı rakmak iş i. eyi * Koymak. ş ı ey ş ktan ı * (bulunduğ veya dokunduğ yerde) Oluş u u turmak. yı * Özgürlük vermek.

bığ balta kesmez olmak yını ı * kimseden korkusu olmamak. ı ı ladım ı ladı) ı rda) * uzun süredir hiçbir ilerleme ve değiklik göstermiyor (veya göstermiyorsun). iş bı rma raktı * Bı rmak iş raktı i. bıkları almak yı ele * delikanlı çağ girmek. k bıksı yı z * Bığolmayan. eti sevilen bir balı(Barbus fluviatilis). en ş ı bığterlemek yı ı * bığyeni yeni çı yı ı kmaya baş lamak. na bırak tı * Kı rlarda yetiş yabanî bir otun dıdikenli tohumu. büyüklerinin boyu 2 m yi bulan. bıklanmak yı * Bığçı yı kmak. m yla yı nı vı bıklanma yı * Bıklanmak iş yı i. raş bık yı * Üst dudak üzerinde çı kı kan llar. lı ı k na bıklı yı * Bığolan. sarı tutunmaya yarayan sürgün. bıklı ı yı duruma gelmek. bı z zbı bı k zdı bır zı * Davula sol elle vurulan ince değ nek. * Ufak çocuk. bığ tı etmemiş yı ı yınıraş ı olan. sı * Asma gibi bitkilerde. nlı nı nda olan . yı bık burmak (veya bükmek) yı * çalı yapmak amacı bıkları kırmak.bı ğ (bı ğ bağ ğ (bağ ğ yerde (çayı otluyorsun (otluyor) raktım raktı). bı rmak raktı * Bı rakması sağ nı lamak. ş arak bık bı yı rakmak * bık uzatmak. klitoris. bıklı k yı balı * Sazangillerden. lı p bık altı gülmek yı ndan * birinin durumuna belli etmemeye çalı gülümsemek. * Balı klarda deri uzantı. bığ tı etmiş yı ı yınıraş ı olan. bığ silmek yını ı * bir işolmuş i bitmiş sayarak onunla uğ maktan vazgeçmek. * Kadı k organın üst yanı cinsel zevk duyumu noktası bölüm. bı rakması yol açmak.

* Biber konulan küçük kap. lan biber atmak * içine biber koymak. çiçekleri soluk en. çok yık bir bitki (Rosmarinus officinalis). Akdeniz çevresinde çok yetiş güzel kokulu yaprakları dökmeyen. * Payı olmayan. en * Bu bitkinin. nı mavi renkli. biat etmek * birinin egemenliğ tanı kabul etmek.) çok acı mak. göz vb. bîbaht bîbehre biber * Bahtsı kadersiz. biber turş usu * Yalnı uzun yeşbiberden yapı ş u. biber gibi yanmak * (deri. pay almamı ş . yurdumuzda çok yetiş bir bitki (Capsicum annuum). * Biber yetiş tirilen yer. * Genellikle süt çocukları süt ve sulu yiyecekleri içirmekte kullanı emzikli şe. tazeyken sebze olarak yenilen veya kurutulup baharat olarak yararlanı ürünü. zca il lmıturş biberiye * Ballı babagillerden. * Osmanlımparatorluğ İ unda padiş ölünce tahta geçecek oğ ah lunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul ve tasdik edilmesi. biat edilmek * birinin egemenliğtanı i nmak. biberlemek * Biber serpmek. kötü talihli. z.Bi bîaman biat * Bizmut'un kı saltması . * Bir kimsenin egemenliğ tanı ini ma. na lan iş biberlik biberon . biber salçası * Kı zı rmı biberden yapı ş lmısalça. * Hoş görüsüz. * Patlı cangillerden. llı biberleme * Biberlemek iş i. biber gibi * çok acı . * Acı . zalim. biber katmak. ini mak. amansı gaddar. biberli * İ biber katı ş çine lmı . z.

bîçare olmak * çaresiz kalmak. cici bici. kaynakları bilen uzman. bibliyoman * Bibliyomanisi olan (kimse). bibliyografi * Bibliyografya. zavallı (kimse). bibliyotek * Kitaplı kütüphane.bibersiz * İ biber katı çine lmamı ş . bibi bibliyofil bibliyograf * Bibliyografya uzmanı . bibliyografya * Kaynaklar. * Üslûp. meme baş ı . kaynakça. zavallı çaresizlik. bibliyotekçi * Kütüphaneci. lı k. * Acız. n z i. bîçarelik biçem * Biçare olma durumu. itli lan yası biblo gibi * ufak tefek. vazo gibi zarif küçük süs eş . cicili bicili. biblo * Çeş maddelerden yapı heykel. zarif (kı z). * Bkz. . sı * Babanıkıkardeş hala. bibliyomani * Hastalıderecesine varan kitap sevgisi. * Meme. bici bicik bicili bîçare * Çaresiz. kitap düş k künlüğ ü. bibliyografik * Kaynakla ilgili. * Kitapsever. k. * Bkz.

* Biçilmek iş i. biçimcilik * Biçime sı sıya bağlı kı kı lı k. biçerbağ lar * Ekini hem biçen. eyin * Sanat ve edebiyat eserlerinde dıgörünüşform. eyi biçimine getirmek * sı nı rsatı bulmak. döven. * Tarz. ş ekillenmek. ini * Biçicinin işveya mesleğ i i. tutum. sı * Alılmıkural. biçim bilimi * Yapı bilimi. çoğ ek durumunda olan öge. biçimlendirilme . bağ biçici biçicilik biçilme biçilmek * Biçmek iş konu olmak. biçime ağ k veren görüş i z ı rlı . morfoloji. * Biçmek iş yapan (kimse). belli bir biçime girmek. * Herhangi bir ş benzeri. punduna getirmek. yalnıbiçim üzerinde duran. hem de bağ durumuna getiren makine. ş . davranıveya belli biçimin dına çı ş ş ı ş ş kmayan (kimse). biçim birimi * Kelimelere gramer bakı ndan biçim veren.biçenek * Her yı l belirli bir süre otlatı ktan sonra yeniden geliş bitkilerin biçilerek değ ldı en erlendirildiğtabiî çayı i r. ş ı ekilci. formalist. biçime sokmak (veya biçim vermek) * bir ş biçimlendirmek. taneleri ayı samanı lam veya balya durumuna getiren makine. formaliteci. içeriğyeterince önemsemeden. ran. rası. fı nı biçimleme * Çeş maddelerin biçimsel imkânları birbirleri arası itli ile ndaki düzen iliş kilerini araşrma iş tı i. * Manzumelerin kuruluş uyak düzenlerine göre olan dıgörünüş ş ve ş ü. biçim biçim almak * biçimlenmek. * Özü. * Yakık alan ş uygun ş ş ı ekil. biçerdöver * Ekin biçen. biçim * Dıgörünüşş ş . ekil. ekil. elveriş (iş li ). ekil. mı u biçimci * Biçimcilik yanlı olan (kimse). morfem. ine biçilmiş kaftan * bütünü ile uygun. * Biçmek iş i. en uygun durumunu yakalamak.

ş ekilsiz. biçimsellik * Biçime uygun olma durumu.* Biçimlendirilmek iş i. na en. * Çirkinlik. ş eye ekillendirmek. biçimlendirmek * Bir ş belirli bir biçim vermek. ekillenme. biçimselleş tirmek * Biçimsel duruma getirmek. biçimlendirilmek * Bir ş biçim verilmek. biçimi bozuk. ş ey ekillenmek. biçimlenme * Biçimlenmek iş ş i. mıbir biçimsizleş me * Biçimsizleş iş mek i. ekle eklî. ş ı * Biçime dayanan. yakıksı k. * Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüş türmek. biçimsizleş mek * Biçimsiz duruma gelmek. yakıksı ş z. mevzun. biçimsel biçimselleş tirme * Biçimselleş tirmek iş i. biçimsizlik * Biçimsiz olma durumu. hoş olmayan. yla biçki dikiş yurdu * Halka açıterzilik mesleğ öğ k ini retme ve uygulama yeri. biçki yapmak . biçimsiz * Kendine özgü bir biçimi olmayan. * Kötü. biçimle ilgili. eye biçimlendirme * Biçimlendirmek işş i. amorf. ş formel. ş zlı ı biçiş biçki * Biçmek işveya biçimi. i * Dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesme sanatı ı . biçki dikiş kursu * Terzilik mesleğ öğ ini retmek amacı verilen kurs. ı * Kendine özgü billûrlaş ş biçimi olmayan (madde). ş ait. ekillendirme. biçimi bozulmak. biçimlenmek * Bir ş belli bir biçim kazanmak. biçimli * Biçimi güzel olan. * Ortamı uygun düş yakık alan.

bîgânelik bigudi . bidayet * Baş lama. biçtirmek * Biçmek iş yaptı ini rmak. * Alt ve üst tabanları birbirine paralel ve eş iki çokgenden. iki yı bir olan. k. yanal ayrıları eş ve paralel doğ it tı da it rulardan oluş çok düzlemli cisim. * Bîgâne olma durumu. menş prizma. *İ lgisiz. * Uyanı uyumayan. plâstik veya çinkodan yapı şçoğ çine vı lmı unlukla silindir biçiminde kap. ı * Biçmek iş i. metal veya plâstikten. biçtirme * Biçtirmek iş i. fiyat) Koymak. ı biçki yurdu * Biçki ve dikiş okulu. Muhammed zamanı sonra ortaya çı değik yargı ve ilkeler. biçmek * Belli bir biçim vererek kesmek. l aş rı lda biftek bîgâne * Izgara veya tavada piş irilen dana eti dilimi. . * Kadı n saçları kırmak için kullandı .* dikilecek kumaşbelli bir modele ve ölçüye göre kesmek. baş ç. boru biçiminde küçük araç. * Dikilecek kumaşbelli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. an ur. * Bidon satan kimse. biçkici biçme * Kumaşbelli bir modele göre biçen (kimse). slâm ndan kan iş lar * Sonradan türeyen ş ey. * Yabancı . er. m iyle * (değ paha. bîdar bid'at * İ dininde Hz. langı bide bidon bidoncu bienal * Yı ı. nları nı vı kları * Bedenin belden aş ı ağbölümlerini yı kamakta kullanı tuvalet aracı lan . sac. makine ile kesmek. tı rpanla. * Yaylı ateş öldürmek. otu orakla. ı * Ekini. * Yontulmuş taş yapı ı . * İ sı maddeler konulan.

bikarbonat * Hidrojen karbonatlarıgenel adı n . bîhuş bîilâç * Ş kı sersem. erdenlik. çaresiz. z. * Değ olmayan maden veya taş erli lardan yapı ş . tersine. lı bilâr * Katranlı ldan yapı ve kalafat iş kı lan lerinde kullanı bir tür macun. sonraları . aş n. lmıtakı yası bîkarar * Kararsı tereddütlü. * Bîkes olma durumu. süs eş . bilgisiz. zlı * Kimsesiz. aksine. ki kadı bikir * Kı k. günahsı z. ayrı yapı z. lâçsı bijon anahtarı * Araba tekerleklerinin somunları sökmek için kullanı alet. * Hakkı hakkı ile. n ı durumu. bîkes bîkeslik bikini * İ parçalı n mayosu. * Habersiz. herhangi bir kıtlama olmaksın. bilâhare * Sonra. bilâder ağ acı * Amerika elması . gerçekten. * Bir kuruluş veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taş r ve un ı nı taş ı nmaz varlı ile bunları lamak için kullanı öz ve yabancı kları sağ lan kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge. aklı ı olmayan. sonradan. deli. tsı artsı sı zı bilâkis bilânço * Tersine olarak. olarak. ksı m lmadan. bilâkaydüş art * Kayı z ve ş z olarak. * Giriş herhangi bir iş belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçlarıkarşklı ilen te. nı lan bijuteri * Kuyumcunun yaptı değ takı n tamamı ğ erli ı ları . umutsuz. daha sonra. baş nda * İ z. tam tersine. bilâistisna *İ stisnası ayrı z. lan .bîgünah bîhaber bihakkı n * Suçsuz.

bilârdoculuk * Bilârdo salonunu iş letme veya oynama iş i. i. n ldı ı ı t. rudan doğ ruya. bilâvası ta * Vası z. bildiğ inden ş mamak (veya kalmamak) aş * hiçbir etkiye aldı etmeyerek doğ bildiğdavranı sürdürmek.-in hepsi. a i * Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda. tebliğ . haber verilmek. bildiriş .. bildirge * Bir kimsenin resmî bir kuruluş herhangi bir durumu bildirmek için verdiğçizelge. duyurulmak. dı bildik çı kmak * birbirlerini eskiden bildiklerini veya ailece tanı kları anlamak. bildiğ yedi mahalle bilmez ini * bir kimsenin çok kurnaz. bilcümle * Bütün. bağ oldukları lı vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi. hep . bildiri * Resmî bir makam. bildik * Tanık. fil diştoplarla ve isteka ile oynanan bir oyun.. eskiden beri. ine bildirim * Yazıolarak yapı açı lı lan klama. bildirilme * Bildirilmek iş i veya durumu. bildirim ödencesi * Süresi belli olmayan sürekli iş sözleş melerinin daha önce bildirim yapı lmaksın yürürlükten kaldılması zı rı sebebiyle yükümlü olanlarca karştarafa verilmesi zorunlu olan ödence. i bildiğ yapmak ini * verilen öğ ütleri dinlemeyerek tutumunu sürdürmek. kurum veya bir topluluk tarafı herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazı ndan lan yazı . araçsı aracız. dolaysı doğ tası z. sı z. rı ş ru i ş ı bildiğ okumak ini * herkes ne derse desin bildiğ istediğgibi davranmak. çok bilmiş olduğ anlatı unu r. beyanname. bildirilmek * Bildirmek iş konu olmak. ihbar tazminatı ı . il bir i bilârdocu * Bilârdo oynayan veya oynatan kimse. tebliğ . * Bu açı klamanı yapı ğkâğ ihbarname. . tebliğtebligat. ş tı nı bildim bileli (veya bildik bileli) * öteden beri.bilârdo * Yeş çuha kaplı masa üzerinde. beyanname. * Bilimsel bir konu üzerine yazı açı lan klama.

bildirme cümlesi * Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. bildiriş me * Bildiriş işveya durumu. makas gibi kesici araçları bilemekte kullanı ince taneli sarıist. * (giysi eteğiçin) yalnıayaklar görünecek kadar (uzun). kolunda altıbileziğolmak. bileğ i * Kesici araçları bilemek için kullanı alet. dahi. bilecenlik * Bilecen olma durumu. bile bile lâdes * Kötü bir durumu öyle gerektiğiçin kabullenmiş i görünme. lan ş bileğ altıbileziğolmak inde n i * Bkz. i z bileğ hakkı inin ile * kendi gücü ve kendi çalı ş ile. * Aynı zamanda. her ş eyi eyden anlayan. mek i bildiriş mek * Bir duygu veya düş ünceyi iş aretle veya sesler dizgesiyle bildirerek anlaş mak. ukalâ. * Bilgiçlik taslayan. belirsiz geçmişş . letiş me. de. gelecek zaman kipleri: Gel-di. bile * Birlikte. bildirme kipleri * Belli zaman kavramı veren. önceden tasarlayarak.* Bildirmek işveya biçimi. i bildiriş im * İ im. geniş zaman. * Üstelik. . bileğ kadar (veya bileklerine kadar) ine * (çamur. gel-ir. gel-ecek gibi. ması . . lan bileğtaş i ı * Bı çakı çak. i. bildirme * Bildirmek iş beyan. kasten. belirli geçmiş . ifade etmek. haberleş komünikasyon. n i bileğ güvenmek ine * gücüne veya hünerine güvenmek. bile bile * Bilerek. da. bildirmek * Herhangi bir ş haber vermek. bilerek aldanmıgörünme. isteyerek. * Anlatmak. kar için) ayakları içine gömülecek biçimde. ş bilecen * Her ş bilen. eyi * Herhangi bir konuda bilgi vermek. gelmişgel-iyor. imdiki zaman. düş ünülerek.

kalı n. ik . keskin duruma getirilmek. bileş faiz ik * Süre tarihine dek birikmiş faizlerin ana paraya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. e lan bileklik bileme * Bilemek iş i. bilek saati * Bileğ takı küçük saat. konsantre olmak. kimyasal an ı msı nitelikler gösteren (madde). keskinleş tirmek.bilek * Elle kolun. etkisini artı rmak. bilek gücü * Kol kuvveti. ine * Bir iş yoğ bir biçimde hazı e un rlanmak. kol kuvveti. * Bir bileş oluş ke turan kuvvetlerin her biri. mürekkep. aş derecede istemek. ı iki i lı ini bilek kuvveti * Beden kuvveti. bilemedin (veya bilemediniz) * en çok. * Ses ve görüntünün birlikte yer aldı film parçası ğ ı . * Bilemek iş konu olmak. * Bilenmek iş i. basit olmayan. bilek gibi * (saç veya akarsu için) gür. bileş kap ik * Birleş kap. bilek güreş i * Karş klı kişdirseklerini dayayarak birbirlerinin bileğ bükmek. kasten. * Güçlendirmek. ı rı * isteyerek. * Hı rslanmak. bilemek * Kesici aletleri zı mpara veya bileğtaş keskinleş i ı nda tirmek. bilek damarı * Nabı z. ayakla bacağ birleş i bölüm. mürekkep faiz. keskin duruma getirmek. * Oyunlarda bileğ incinmesini önlemek için bileğ takı meş sargı in e lan in . kuvvet. en fazla. erek muş * Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluş ve bunlardan bağ z fiziksel. ı n tiğ * Güç. bilenme bilenmek bilerek bileş en bileş ik * Birleş oluş .

mek i bileş ke bileş me bileş mek * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turmak. paralel kenar kuralı uygun olarak geometrik toplamı almak. ini * Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eş olan tek kuvvet. lence yerlerine girme. bazı ik iki cinsleri uçucu yağ veya süt taş bir familya. biletli biletme biletmek * Bileti olan. ı yan bileş im * İ veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluş ki turma. . bileş tirici * Bileş tirmek iş yöneten kimse. lma nı bilet kesmek * bileti koparı alıya vermek. * Bilet satan görevli. terkip. an bileş ikgiller * Bitiş yapraklı çeneklilerden. sinema. çiçekleri kömeç durumunda toplu olarak bulunan. bileş tirmek * Bileş mesini sağ lamak. bilet * Para ile alı konser. * İ veya daha çok vektörün. geometrik ki na nı toplam. it * Bileş iş terekküp. * Bileş sonucu oluş cisim. * Biletmek iş i. muhassala. ulaş araçları binme veya bir talih ı m na oyununa katı imkânı veren belge. mek i. bilet satmak. p cı biletçi biletçilik * Bilet satma iş i. tiyatro gibi eğ nan. me an * Bileş işveya durumu. bileş tirme * Bileş tirmek iş i.bileş kaplar ik * Birleş kaplar. * Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluş unu belirleyen verilerin tamamı tuğ . * Bilemek iş yaptı ini rmak. terekküp etmek. ndan bileş önerme ik * En az iki önermeden oluş yeni önerme. ik bileş kesir ik * Payı paydası eş veya payı na it paydası büyük olan kesir.

ması kan ünce * Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradı temel düş ğ ı ünceler. m m i. genel olarak dökme demirden yapı ş lmı uçları k ve esnek halka. * Mobilyaları ayak altları takı kare. e lan * İ borunun ucunu birleş ki tirmeye yarayan halkaya benzer parça. cı * Bileyicinin yaptı işzağ lı ğ . sempozyum. bilezikli * Bileziğolan. hikmet. cı ı k. vukuf. araşrma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek. bilgi kuramı * Bilginin temelini. bilgi ş öleni * Belli bir konunun tartıldı bilimsel toplantı ş ğ ı ı . malûmat. iş ş edinerek. zağ . manı bilgi * İ aklın erebileceğolgu. epistemoloji. bilgi iş lem * Özellikle bilgisayar vb. silindir. * Bir durumu öğ renmek. * Bilgi. özellikle sıntı önleme gibi amaçlarla yerleş zı yı tirilmiş . malûmat. . kesik koni ve benzeri ş n na lan ekilli. olgun ve örnek (kimse). makinelerle yapı iş lan lemlerin düzenli biçimde yürütülmesi. tı * İ zekâsın çalı nsan nı ş sonucu ortaya çı düş ürünü. iyi ahlâklı . bilezik * Bileğ süs için takı halka. * Bilgeye yaraş (biçimde). lama. * Motor pistonları yağ na.biletsiz bileyici bileyicilik * Bileti olmayan. bilim alanı uygulanan yöntemleri. nsan nı i * Öğ renme. * (İ Çağ lk felsefesinde) Kendini tanı n bilgisi. bilgi almak. * (biliş imde) Kurallardan yararlanarak kiş veriye yönelttiğanlam. inin i * İolarak. gerçekten. vukuf. gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad. pirinç veya nikel kaplı demirden yapı şiki ucu delik gereç. sır ve güvenilirlik bakı ndan inceleyip araşran nda nı mı tı felsefe dalı . soğ utma. vukuf. lmı . ş bilfarz * Tutalı ki. * Bilim. * Bilgili. malûmat. açı * Kelepçe. dikdörtgen. malûmat. * Kesici aletleri bilemeyi iş edinmiş olan kimse. i * Bilezik takmıolan. bilgi toplamak . söz geliş diyelim ki. hakim. bilfiil bilge bilgece bilgelik * Bilge olma durumu ve niteliğ i. ı r bilgi edinmek * öğ renmek. sayalı ki. hâkimane.

yapı sı mühendisi.* değik yer ve kaynaklardan sağ iş lanan bilgileri bir araya getirmek. ğ ı bilgisayarlamak * Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse). tiri mı * Baş nı ltmak için doğ olmadı bilinerek yapı uslamlama ve çı kası yanı ru ğ ı lan karsama. sofizm. p ran bilgisayarcı * Bilgisayar alı satı sı m mcı. bilgin tavrı bilgin gibi. i bilgilendirme * Bilgilendirmek iş i veya durumu. bilgilik * Ansiklopedi. haberli. * Bilerek. bilgicilik * Antik Yunan felsefesinde eleş akı . bilgiçlik satmak (veya taslamak) * bilmediğhâlde bilir görünmek. bilgilendirmek * Bir konuda bilgi sahibi olması sağ nı lamak. bilgici * Sofist. * Bilgisayar programcı. kompüter. * Bilgili kimse. u bilgiç bilgiç bilgiç * Bilgisi olduğ göstererek. âlim. bilgilenmek * Bilgi sahibi olmak. bilgilenme * Bilgilenmek iş i veya durumu. * Bilgin olma durumu. ş ı nda. bilgili geçinen kimse. bildirerek. bir yapısonuçlandı elektronik araç. elektronik beyin. sı mcıveya bilgisayarcı lı k * Bilgisayar ticareti veya uzmanlı. . malûmatlı . haberdar etmek. safsatacı lı k. bilgin geçinmek. * Bilgisiz olduğ hâlde bilgili görünmek isteyen. * Bilgine yakır. bilgin bilgince bilginlik bilgisayar * Çok sayı aritmetiksel veya mantı iş da ksal lemlerden oluş bir işönceden verilmiş programa göre an i. öğ renmek. bilgili * Bilgi sahibi olan. unu bilgiçlik * Bilgiç olma durumu.

ilim. bilgisiz bilgisizlik * Bilgi sahibi olmayan. bilim * Evrenin veya olaylarıbir bölümünü konu olarak seçen. malûmatsı cahil. bilhassa * Hele. bilim kurgu * Çağ bilim verileriyle düş daş gücünden oluş film. bilim adamı . her ş eyden önce. ta. * Bilgi. z bilimsel * Bilgin. mahsus. gayriilmî. an bilim kurgusal * Biyoloji ve elektrikle ilgili olan. bilgisayarlaş mak * Bilgisayar düzeniyle donatı lmak. bilgin. en çok. ş an * Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. bili bili bili bilici bililtizam * Bile bile. deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten n yararlanarak yasalar çı karmaya çalı düzenli bilgi. * Belli bir konuyu bilme isteğ inden yola çı belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araşrma kan. malûmat. temeli olarak yalnıbilim yöntemine önem verme. . cehalet. z.* Bilgisayara geçirmek. raş bilim dı ş ı * Bilime aykı. biyonik. * Bilgisiz olma veya bilgi yokluğ durumu. rmak karı * Bilen. roman vb. bilime uymaz. baş özellikle. rı bilim kadı nı * Bkz. bilimci bilimcilik * Bilginin. * Tavuk gibi kümes hayvanları çağ nı ı için çı lan ses. tı süreci. u bilgiyazar * Elektronik sistemle dizgi yapan alet. bilim kuramı * Bilimlerin koydukları ünsel sorunları düş inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini. varsayı nı tı felsefe dalı mları araşran . bilim adamı * Bilimsel çalı ş malarla uğ an kimse. ilkelerini. âlim. ilimcilik. bilerek ve isteyerek.

ş rı i uuraltı tahteşuur. ini mı bilimsel düş ünce * Bilim temeline dayanan özgür eleş tirici. * Temel bilgi. bilimsiz * Bilime. bilimsel toplantı * Uzmanları katı ile gündemi bilimsel konuları oluş n lı mı n turduğ toplantı u . bilinç kaybı * Hafı yitimi. temel görüş . * Kiş aklı geçenlerin birinci kişağ ndan yansılması inin ndan i zı tı . bilincini yitirmek * bilincini herhangi bir sebeple yitirmek. bilinç akı ş ı * Düş üncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. * Algı bilgilerin zihinde duru ve aydı k olarak izlenme süreci. * Bir toplumdaki ruhî etkinliklerin veya ruhî durumlarıbütünü. na bilimsellik * Bilimsel olma durumu. ş ve nlı uur. baskı nda tutulan isteklerle bunlara bağ düş nsan altı lı üncelerden oluş ve bilince ulaş an amayan bölümü. bilimselleş tirme * Bilimselleş tirmek iş i. bilinç dı ş ı * Bilinçsizce yapı iş etkinliklerin bütünü gayriş lan ve uur. bilinçlendirmek . bilincine varmak * anlamak. dilendiğzaman kapsamı ş ı i ndakilerin bilince çağlabildiğzihin bölgesi. bilimsel deneycilik * Her bilginin deneyle veya gözlemle doğ rulanabileceğ sı ini. n * Dimağ . nanabileceğ savunan felsefe akı . ilmî. Marxçı lı k.* Bilimle ilgili. bilimselleş tirmek * Bilimin metotları uygun duruma getirmek. araşrı ve bağ z düş tıcı ı msı ünce. bilimsel sosyalizim *İ htilâlci sosyalizm. bilime dayanan. bilimsizlik * Bilimsiz olma durumu bilimsizce iş . ş bilinçlendirme * Bilinçlendirmek iş i. kavramak. * İ ruhunun. za bilinçaltı * Bilinç dı olmakla birlikte. uur. bilinç * İ n kendisini ve çevresini tanı yeteneğ ş nsanı ma i. bilim yöntemlerine uygun olmayan gayriilmî.

bilinçlilik bilinçsiz bilinçsizlik * Biliçsiz olma durumu. öğ renilmek. ş k uurluluk. bilinmedik. bilinçle yapı ş lan. ş uurlanmak. * Bilinci olmayan. bilinmedik * Bilinmeyen. bilinemez * İ aklı bilinemeyen ş nsan yla ey.* Bilinçli duruma getirmek. ş uursuz. eri * Bilinmek iş i. * Bilinçli olma durumu ş uurluluk. ş uursuzluk. 'nı inin ini ini reti. kendi etkinliğ farkı olan. bilindik * Bilinen. bilinçlenmek * Bilinçli duruma gelmek. * Belli olmaz. agnostik. uurlu. bilinmeyen * Değ belli olmayan. ş lere ı k uursuzluk. . bilinemezci * Bilginin bağ lı ı olduğ inanan (kimse). bilindik. * Nesne. muğ güç lâk. * Eleş tirmeli bir biçimde. ntı una * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ 'nı inin ini ini retiyi benimseyen (kimse). eri bilinmez * Anlamı ve anlaş gizli ı lması olan. kulu. bilinçle yapı lmayan. kuş meçhul. bilinmezlik * Bilinmez olma durumu. anlaş ine ı lmak. bilinmek * Bilmek iş konu olmak. lâedri. ş uursuz. ş inin nda uurlu. bilinçlenme * Bilinçlenmek iş i. * Kendi etkinliğ eleş ini tirmeli bir biçimde sezmeyen. malûm. agnostisizm. bilinmeyen (nicelik). bilinen bilinme * Değ belli olan nicelik. * Nesne. bilinemezcilik * Bilginin bağ lı ı olduğ ve bundan dolayı olmadına inanan öğ ntı una salt ğ ı reti. bilinçli * Bilinci olan. olay ve edimlere uyanıbulunma durumu. olay ve iş karşuyanıbulunmama durumu. * Tanrı n ve evrenin nereden türediğ bilinmediğ ve bilinemeyeceğ ileri süren öğ lâedriye. meçhul.

tanık. kristal. informatik. bilip bilmediğ göz önüne almadan. . cahil. 'ya nda * "İ olsun" anlamı kullanı nan nda lı r. lı mak. bilisizlik * Bilisiz olma durumu. dost. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş imde kullanı ve özellikle elektronik aletler aracı ı lan lı ile ğ düzenli bir biçimde iş lenmeyi ön gören bilim. * Biliş alanı uzman kiş im nda i. ehlihibre. dı biliş kmak çı * tanı önceden tanıolmak.bilir * "Anlar". bir nesne veya olayıvarlına iliş bilgili ve bilinçli duruma gelmesi. "sayar". * Biliş iş mek i. sibernitik. biliş * Canlın. ehlivukuf. im biliş teknolojisi im * Biliş imde kullanı bütün araç ve gereçlerin oluş lan turduğ sistem. billâhi * Tanrı ant içerim" anlamı bir ant. kları * Duru ve temiz kesme cam. u biliş imci biliş me biliş mek * Karş klı ı olarak birbirini tanı muarefesi olmak. bilirkiş i raporu * Bilirkiş hazı ş inin rlamıolduğ rapor. * Billûrdan yapı ş lmı . ı bilisiz * Öğ renim görmemiş . billûr * Bazı cisimlerin aldı geometrik biçim. "yapar" anlamları isimlerle birleş birleş sı kurar. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiş sistemi. cahillik. uzman. u bilirkiş ilik * Bilirkiş yaptı iş inin ğ . ehlivukuf. ş biliş im * Teknik. eksper. mak. * Öğ renmek. nı n ğ ı kin * Bildik. vukuf. * Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düş üncesine baş vurulan kimse. ile erek ik fat bilir bilmez * yarı bilgi ile. bilistifade * Yararlanarak. ehlihibre. m ini bilirkiş i * Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaş ğçözümlemek için kendisine baş mazlı ı vurulan kimse. biliş ağ im ı * Teknik.

* Bol ıklı rı rı ş . billûr durumunda yoğ unlaş mak. niteliklerini üstü kapalı eyin nı söyleyerek o ş ne olduğ bulmayı eyin unu dinleyene veya okuyana bı rakan oyun. pıl pı parlayan (yer). çok temiz (su). ündeki saydam cisim. mercimek biçim ve büyüklüğ nda. nı bilmece gibi konuş mak * açı anlaşr biçimde konuş k. billûrlaşrma tı * Billûrlaşrmak iş tı i. bilmece çözmek * bilmecenin cevabı bulmak. billûr cisim * Gözde. ı tı * Bilmek iş i. * Belirgin duruma gelmek. anlamı bir söz. * Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. * Bir ş ne olduğ eyin unun bilincine varma. billûrî * Billûra benzer. netlik kazanmak. billûrlu *İ çinde billûr bulunan. koloit karş . * Bilinmeyen ş muamma. bilmeden * bilmeyerek. * Herhangi bir cisim moleküllerinin bazı ve kimya değmeleriyle geometrik biçim alması fizik iş . ran. kristalleş mek. billûrlaşrmak tı * Billûr durumuna getirmek. billûru andı kristaloit. * çok beyaz ve pürüzsüz (kol. billûr gibi. * Genellikle billûrdan yapı ş ya satan dükkân. billûrsu bilme bilmece * Bir ş adı anmadan. billûr gibi * çok duru. ı lı mamak. * Diyalize uğ rayarak çözümlenen madde. irisin arkası mercek görevini yapan. gerdan. göğ üs). ı nı bilmediğbeş i vakit namaz * her ş pek iyi bilir. ı l * Billûra benzeyen. * sonucun ne olacağ kestiremeden. billûrlaş mak * Billûr durumuna gelmek. * (ses için) pürüzsüz. billûriye * Billûrdan yapı ş lmıveya billûrla ilgili. ey. lmıeş billûrlaş ma * Billûr durumuna gelme.* Koç yumurtası . kristalleş me. muamma. eyi nda .

nasıne) l. nı bilmem hangi (veya bilmem kaç. bilmemek * birlikte kullanı ğfiilin bir türlü gerçekleş ldı ı emediğ anlatı ini r. hatı rbilmez. bilmezlemek * Bir kimseyi. bilmemezlik * Bilememe durumu. tecahül etmek. bilmiş * Her ş bilir geçinen. * önemli veya anlatı gerekli görülmeyen ş için kullanı lması eyler lı r. bilgiçlik taslayan. sı düş rası rası ünce. kadirbilmez gibi sözlerle "yapamaz". bilmukabele * Karş klı ı olarak. n isi lı nca aş tereddüt anlamı verir. sizlere de. *İ nanmak. bilmezlikten gelmek * bilmiyor görünmek. farz etmek. bir ş bilmez göstermek. lı ı lı * (davranıtöresinde) Ben de.bilmek * Bir ş anlamıveya öğ eyi ş renmiş bulunmak. * Sanmak. "uygun bulmak" anlamı da kullanı ine nda lı r. kim. nda im. ey bilmezlenme * Bilmezlenmek iş i. "edemez" anlamları kullanı nda lı r. * Anlamak. elinden gelmek. cehalet. eyi * Bkz. irketler arası bilgi satma. * Bazen "iş gelmek". * Bir bilim veya sanat dalı yeterli olmak. * -a/-e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleş fiiller oluş ik turur. karşk olarak. bilmezlikten gelmek. bilmezlik. kavramaz. i. ş ma. tecahülüarifane. rlamak. nda * Bir iş yapmaya alı ş ş olmak. ş bilmünasebe * Sı gelince. teçhil etmek. . mı * Tanı hatı mak. bilmezlik * Bilmez olma durumu. size de. var saymak. çok bilmiş . bilmez * Anlamaz. bilmezlikten gelme * yazarı bildiğbelli olan bir ş bilmez veya baş türlü bilir görünecek yolda bir anlatısanatı n. * Sorumlu tutmak. bilgileş bencmarking. i eyi ka ş . bilmezleme * Bilmezlemek iş teçhil. * Saymak. * Geniş zamanıolumsuz birinci tekil kiş olarak bilmem biçiminde kullanı duraksama. bilmezlenmek * Bilmiyor gibi görünmek. bilsat * Kuruluş ş lar.

-in hepsi. doğ lı ile. bin derde deva * pek çok işyarayan. maden. çoğ unlukla çelikten. inde ı k rı bin bilsen de bir bilene danı ş * bir insan bir ş ne kadar iyi bilirse bilsin. bilyeli * Bilyesi olan. kamu. gene de onu kendisinden daha iyi bilen bulunabilir. rmak bin iş bir baş çi. her sıntı gideren. çok sayı da.. sürekli olarak düş değ tirmek. bin nasihatten bir musibet yeğ dir * yaş ş anmıolaylar. bin dallı * Çoğ unlukla mor kadife üzerine sı ile kabartma dal. eyi bin bir * Pek çok. hep. ünce iş bin kat * Pek çok. nı ve yı * Bir isimden önce geldiğ aş lıve çokluk bildirir. . bilyon bin * On kere yüz. dil dökmek. bin piş olmak man * çok piş olmak. gönülden.. 1000. cam gibi ş eylerden yapı ş lmıküçük yuvarlak. dokuz yüz doksan dokuzdan bir artı k. e kı yı bin dereden su getirmek * birini kandı için birçok sebep ileri sürmek. dolaylı ruya . otomobil gibi taş n tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacı içine çelik bilye yerleş ı tları yla tirilmiş bölüm. bin kalı girmek ba * birbirine benzeyen birçok iş yapmak. bilyeli yatak * Bisiklet. * Bu sayın adı bu sayı gösteren rakam. toprak. * Taş . * (birinin) Aracı ı araçla.bilumum bilvası ta bilye * Bütün. öğ ütlerden çok daha etkilidir. küçük yuvarlak. olacak bir kimse gerekir. ğ rudan doğ olmayarak. man * Milyar. aş ı nmayı enerji yitimini önlemek için. ve göbeklerdeki yataklara yerleş tirilen. bin bir ayak bir ayak üstüne * herkesin ayakta olduğ kalabalı u k. M. . * Motorlu taş ı tlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak. bin can ile * çok isteyerek. misket. yaprak ve çiçek iş rma lenmiş giysi veya örtü. kı yaslanmayacak ölçüde. çı * her iş baş e.

büyük zorlukla. kendi eliyle yok etmek. kurmak. . bina etmek * yapmak. bin zahmetle * çok zor. beynamaz. çok iş * (memnunluk bildirmek için kullanı söz) çok yaş lan a!. i bindirilmek * Bindirmek işyapı i lmak. .bin tarakta bezi olmak * birçok iş uğ mak. a * (bir düş sistemine göre) kurmak. bindirim * Fiyat artı zam. ı ı nı binde bir * çok seyrek olarak. * Arapça fiil çatını sı konu edinen bilim ve kitap. dayamak. bindirilmiş kuvvetler * Motorlu taş ı bindirilmiş tlara asker birlikleri. bindi * Destek. yapmak. i * Dayanarak. le raş bin türlü bin yaş a! * Birbirinden çok farklı değik. ünce binaen * -den dolayı . bunun üzerine. bina * Yapı . -diğiçin. olan eyi) nda z bindirilme * Bindirilmek işveya durumu. bunun için. bindiğdalı i kesmek * (kendisine gerekli ve yararlı ş farkı olmadan yararsıduruma getirmek. hamil. ğ ı binbaşk ı lı * Binbaşrütbesi veya binbaş n görevi. * Çatı . bînamaz binbaş ı * Bkz. bundan ötürü. rma. binaenaleyh * Bundan dolayı . . -den ötürü. * Rütbesi yüzbaşile yarbay arası bulunan ve ası ı nda l görevi tabur komutanlı olan subay. bindirimli * Fiyatı rı ş artılmızamlı . inş etmek.

bini çı ta. oturtmak veya içine yerleş tirmek. kapak veya kapın arkası doğ nı na rudan vidalanan. * Kapı . biner bingi her biri. binici * Binen.bindirme * Bindirmek iş i. katmak. ahş parçaların durumu. kiremit. binek * Binmeye ayrı şey ve daha çok at. nda bininci * Bin sayınısı sı . dolap gibi ş eylerin. her birine bin. her defası bini bir arada olarak. lmış * Üzerine binilen. bini bir paraya * pek çok ve ucuz. * Ata iyi binen kimse. * Ata binme ustalı. ndan ka ı ta * Eklemek. * (taş Baş ı t) tarafı baş bir taş çarpmak veya bir yere vurmak. nda * Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arası kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçaları nı ndan * Binme iş i. binek atı * Sadece binmek. sın ra fatı rada binicilik binilme binilmek . gezmek veya binicilik sporu için yetiş tirilen at. sı dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen. binmeye yarayan. bindirme kilit * Gövdesi kutu biçiminde olan. ap nı * Çı karma harekâtı katı birliklerin. binin yarı beş (o da bizde yok) sı yüz * çok düş ünceli görünen birine ş yollu "aldı aka rma!" anlamı söylenir. lan * Binilmek iş i. bindirmek * Bir kimseyi bir ş üzerine çı eyin kartmak. binmesini sağ lamak. * Birbiri üzerine gelerek eklenen levha. lan. binek taş ı * At veya arabaya binmek için üstüne çılan yüksekçe taş kı . * Bin sayınıüleş sın tirme biçimi. kanatları kapanı kalan aralı örtebilmek için bu kanatlarıkenarı çakı nca ğ ı n na lan bini aş mak * çok fazla olmak. * pek çok yapı pek çok olan. ğ ı * Ata binilerek yapı spor. * Binmek işyapı i lmak. basit mekanizmalı kilit. çı na lacak karma yerine gitmek için kendilerine ayrı deniz araçları lan na binmeleri.

binek atı . * Atlı alayda giyilen giysi. ş ı lan bîperva * Çekinmez. sakı nmaz. pek çok. fına atı rı lmadan önce. otomobil gibi bir taş yer almak. ş * Bir ş sış yanı ey kı arak ndakinin üstüne çı kmak. * Üstüne binilen hayvan. korkusuz. * Biniş durumu. * Sonuç olarak. binme binmek * Yüksek bir ş veya bir hayvanıüstüne çıp ayakları sallandı oturmak. i * Atlı alay.biniş * Binmek işveya biçimi. eyin n kı nı rarak * Bir yere gitmek için tren. katı lmak. k ı t * Yaklaş olarak üç litrelik büyük şe. binnetice binyı l biokütle * Bin yıiçine alan zaman dilimi. ı k iş * Bin tanesi bir arada olan. p nı biomikroskop * Kendine özgü bir ık ile kullanı çift göz mercekli mikroskop. * Binmek iş i. vapur. * Fiyat artmak. leri * Kık bir kemiğ iki parçası rı in birbiri üstüne gelmek. gözü pek. * Yüksek aş amalı bilginlerin ve yeniçeri subayların giydikleri cübbe. ı tta * (bisiklet motosiklet. nı * Üniversite öğ retim üyelerinin giydikleri cübbe. mek * İ parçadan biri. biniş me biniş mek binit binit binlerce binlik * Bin liralıkâğ para. * Hamur durumundaki ekmeklerin. nihayet. . ki * Kas kiriş birbiri üstüne binmek. fizyoloji ve tıkonuları mekanik kanunlar yöntemiyle irdeleme. * Eklenmek. binek hayvanı Kullanmak. için) * İistenilmeyen veya beklenilmeyen bir biçim almak. lı * Belirli zamanda sırları nı belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmalarıtoplam kütlesi. içine konulduğ oyuk gözlü tahta. öbürünün üstünde olmak. n biomedikal * Hem biyoloji hem de tı ilgili olan. uçak. pla biomekanik * Biyoloji. u * Birçok bin.

fat ı na i * (tekrarlanarak) Bir kez. birlikte. pek çok. bir araba bir arada . yanı kimse bulunmadan. yalnı z. kömür gibi bazıeylerin ölçü birimi. ka mı zı bir .. * Ancak. it. mları z. * Eşaynı boyda. m * tek baş bulunan kimsenin istediğyerde barıp rahat edebileceğ anlatı ı na i nı ini r. bir (veya sağelinin verdiğ öbür (veya sol) elin duyması ) ini n * yapı bir iyilik gizli tutulmalı lan . bir (veya tek baş ı na) * yalnıolarak. ş * Pek çok. I. * Birçok. sa * Geçmiş bir zaman. bir * Sayı n ilki. onunla övünülmemelidir. er. toplu olarak. z nda * baş birinin yardı olmaksın. .. hep birden. ları * Bu sayı gösteren rakam 1. rk l hatı vardı bir ağ ı zdan * hep birlikte. bir acı kahvenin kı yı rı r rk l hatıvardı * Bkz. * Herhangi bir varlı belirsiz olarak gösterir. bir alay bir âlem * Kendine özgü bir niteliğolan. i bir ara * Kı bir süre. bir fincan kahvenin kı yı rı r. . hem. * Toplu bir durumda. yı * Bu sayı kadar olan. fazla.* Çekinmeden. * Sadece. i bir an * Çok kı bir süre için kullanı sa lı r. bir sürü. * Değ önem bakı ndan birbirinden farksı birbirine eş birbirine benzer.. ğ ı * Tek.. korkmadan. olabildiğkadar tez. müş a terek. bir abam var atarı nerede olsam yatarı m. bir * Ortaklaşolan. bir (veya bir de) * hem . * Birleş ik. te * Odun. istek veya kesin olmayan anlamlar katar. * Sı veya zarf durumunda baş geldiğkelimelere kuvvet. bir ağ ı çıp bin dile yayı zdan kı lı r * ortaya atı bir söz çok çabuk yayı lan lı r.. bir an önce * Bir ara.. beraberce.

dokuz evlât bir babayı beslemez * çok çocuğ olan baba. . bir araya getirmek * toplamak. buluş mak. bir aş ı yukarı ağbir * amaçsıolarak gidip gelmeyi anlatı z r. nı nına bir ben. ş bir ayak önce (evvel) * bir an önce. kı lı bir biçimine getirmek * çözüm yolu bulmak. * Bkz. bir ayak üstünde bin yalan söylemek (veya bir ayak üstünde kı yalanı belini bükmek) rk n * çok kı sürede pek çok yalan söylemek. her çocuk babası bakı nı u na lması ötekinden beklediğiçin sıntı kalı i kı da r. bir ayağçukurda olmak ı * yaş ayacak çok az zamanı kalmıolmak. ka le. * Az. bir baş (veya uçtan) bir baş (veya uca) tan a * bir yerin bir sırdan öbür sırı kadar. bir atı k barutu olmak (veya kalmak) mlı * bir konuda yapabileceğçok az ş bulunmak. ayrı * Olduğ gibi.bir aralı k * Bir ara. bir baş ı na * Tek baş ı na. i eyi bir avuç * Bir avuç dolduracak kadar. tam tamı eksiksiz. bir de Allah bilir * sıntıdurumlarda söylenilen bir deyim. bir bakı ma * Baş bir görüş baş bir düş le. bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) * çok az. hepyek. bir araya gelmek * bir yerde toplanmak. u na. küçük bir sorunu büyütmek. çok yaş ş lanmıolmak. bir bardak suda fı na koparmak rtı * önemsiz. ayrı . ka ünüş bir baltaya sap olmak * belirli bir iş sahibi olmak. çok az. sa bir baba dokuz evlâdı besler. bir bir bir bir * Birer birer.

kapalı u muş tohumlulardan bir bitki sıfı nı. lı p bir dalda durmamak * sısıiş k k veya düş değ tirmek. bir bu eksikti * sıntıbir durum varken bir yenisinin çı kı lı kması üzerine söylenir. bir çöplükte iki horoz ötmez * bir yerde iki kiş olmaz. bir iki. bir çenekliler * Oğ ulcuğ bir çenekten oluş . * hiçbir zaman. eş bir boydan bir boya * Bir yerin bir ucundan öbür ucuna kadar. r bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz * küçük. ş ta. bir çift söz * Bir iki söz.bir boy * Bir kez. * Biraz. yanlıdavranı bozmak. ş ş larla bir daha * bir kez daha. yapı bir çekirdek geri kalmamak * bütünüyle denk olmak. güzel bir belirti ile doyurucu sonuca ulaş ı lmaz. * çapkı kimseler için kullanı n lı r. ünce iş bir damla . çabucak. baş baş tan a. bir çokları * çok sayı olan (kimse veya ş da ey). bir çenetli * Kapsüllü yemiş tek parçalı lerin olanları . i baş bir çuval inciri berbat etmek * düzelmekte olan bir durumu yersiz. * Hele. bir çı da rpı * bir ele alı ele alıalmaz. bir çift sözü olmak * söyleyecek bir ş eyleri bulunmak. bir boyda * Boyları it. bir çatı nda (olmak veya bulunmak) altı * aynı içinde. bir çift * Bir takı m. bir daha yüzüne bakmamak * darı ilgiyi kesmek.

mek bir dolu * Birçok. çı bir dostluk kaldı ! * az bir mal kalı satıları kullandı bir özendirme deyimi. bir deli kuyuya bir taş atar. bir defada * ara vermeksizin. bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğ nemek * verimi az. * umulanı veya beklenilenin dında bir durumu anlatan cümlelerin baş gelir. ini bir defa * Olup bitti anlatan cümlelere katı lı r. ndan bir derece (veya bir dereceye kadar) * biraz. bir kereye özgü olarak. . "hele" anlamı da kullanı nda lı r. bir defalı k * Bir kere yapmaya yetecek kadar. tutarsıkonuş z mak. nca cı n ğ ı bir dudağyerde bir dudağgökte ı ı * masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin. * (çocuk için) Çok küçük. bir de * ve olana katarak. bir dediğiki olmamak i * her istediğyapı i lmak. le raş bir dirhem et bin ayı örter p * biraz kilo almak bazen insanı güzelleş tirir. zahmeti çok olan bir iş uğ mak. kı akı çı rk llı karamazmı ş * bazen bir kimsenin yaptı yersiz bir işbirçok kimse tarafı düzeltilemez. bir don bir gömlek * yarı plak. bir dikili ağ olmamak acı * evi veya mülkü olmamak.* Çok az. bir deri bir kemik (kalmak) * çok zayı flamak. bir dediğ iki etmemek ini * her istediğ hemen yapmak. n ş ı ı na bir dediğbir dediğ tutmamak i ini * söyledikleri birbirine uymamak. * "ilk önce". * Bir kereye özgü olan. ğ ı . birazcı k. bir dokun bin ah iş (dinle) kaseifağ it furdan * insanları konuş turmak için biraz dertlerini deş yeter. fazladan. bir dirhem * Çok az.

bir evcikli * Mır. yarı bu n sı sı * birbirlerine çok benzeyen kimseler için kullanı lı r. i . bir gözeli * Yapı tek bir hücreden oluş (hayvan veya bitki). ü i. * bir merkezden. akrabalar eğ lenmemelidir. bir el * (ateş silâh için) bir kez atı li m. bir gece içinde olup biten. ladı ı karla bir elmanıyarı o. bir geceye ait. sı an bir gün evvel * olabildiğkadar çabuk. tek hücreli. * yardı arak iş daha kolay baş lı mlaş ler arı r. nda ş bir fincan (veya bir acı ) kahvenin kı yı rı r rk l hatı vardı * iyilik küçük de olsa unutulmaz. bir eli yağ bir eli balda (olmak) da * varlıve bolluk içinde olmak. bir el bir eli yı iki el bir yüzü yı kar. fı k gibi erkek ve dişorganları çiçeklerde. bir elden * aynı kimse tarafı ndan. sı ndı i ayrı kök bir fende kazıkakmak k * bir bilgi veya bilim dalı saplanmıkalmak. bir göz ağ larken öbür göz gülmez * keder veya sıntı kı varken dostlar. bir göz gülmek * hem gülüp hem ağ lamak. ancak aynı üzerinde bulunan (bitki). ük bir gömlek fazla eskitmiş olmak * birinden daha yaş ve daha görmüş lı geçirmiş olmak. bir elini bı p ötekini öpmek rakı * aş saygı ı rı göstermek. bir elle verdiğ öbür elle almak ini * yapar göründüğ bir iyiliğ sağ ğbir çı ödetmek. ceviz. bir gömlek aş ı ağ * bir derece daha düş (birinden). bir gecelik * Bir gece için. kar * bazı durumlarda yardı sıiş lmayacağ anlatı mcız yapı ı nı r.bir düziye * Sürekli olarak. k bir elin sesi çı kmaz * bir davanıbir kiş n i tarafı savunulması ndan etkili ve yeterli değ ildir. sı an bir gözeliler * Yapı tek bir hücreden oluş hayvanlar veya bitkiler.

bir hamlede * Çabucak. bir hoş olmak *şı aş rmak. karş ndakine vakit bı ı sı rakmadan. tek tür. . iğ ipliğ dönmek. garip. bir iş aretine bakmak * bir işyapmak için hazıbeklemek. m. k * huyu değ mek. ne e bir iki * Birtakı bazı parça. .bir günden bir güne * hiç. bir hâl olmak * bir ş çok tekrarlanması eyin yüzünden bitkin duruma gelmek. hiçbir zaman. fenalıgelmek. bir hoş * Tuhaf bir ş ekilde. usanmak. i r bir iş oldu tir * istenmeyen. lı ş bir hayli * Epey. çok. çok az sayı birkaç kez. iyice. * hüzünlenmek. n bir iğ bir iplik olmak ne * Bkz. bir günlük beylik beyliktir * hoşgiden bir durum. kı da sürse çekici ve güzeldir. a sa bir güzel * Çok iyi. kötü bir durum karş nda söylenir. bir gözeli. duraksamadan. bir içim su (gibi) * (kadıiçin) çok güzel. bezmek. bir hoş eylemek * hüzünlendirmek. bir da. bir hoş u olmak luğ * bir rahatsı ğ bir neş zlı. ı esizliğolmak. i bir hücreli * Bkz. biraz. benzer. * Aynı . iş * kazaya uğ ramak. ölmek. bir atıta. ı sı bir kafada * aynı üncede. bir iki demeden (demeye kalmadan) (veya bir iki derken) * duraksamadan. düş bir kalem * Bir an için.

bir kalemde * birden ve toptan. bir defa. * Bir kez. patı . z ur. bir kı yamettir gitmek (veya kopmak) * çok fazla gürültü. ancak bir kiş kı olur. bir kişalı zı i i r * güzel ş herkes ister. en ş larla e bir koltuğ iki karpuz sı a ğ maz * aynı zamanda birden çok iş ilgilenmek baş için sakı dı le arı ncalır. . belli durumunu değtirmeden. bir kerecik * Bir defaya mahsus olarak. bir kazanda kaynamak * anlaş mak. sa bir karı bir koca. bir koş u * Koş koş koş çabucak. bir kaş suda boğ ı k mak * bir kimseye çok kı zmak veya çok öfkelenmek. iş bir kararda bir Allah * insan talihinin her an değebileceğ ve bunun olağ karş iş ini an ı lanması öğ nı ütler. bir karı ş * Çok kı sa. * bir karı kocanıçocukların.bir kalem geçmek * boş vermek. mak. bir karıbeberuhi ş * çok kı boylu kimse. i rda bir kere * Aslı nda. daş bir kenarda durmak * gerektiğzaman kullanmak üzere hazı tutmak. bir karar * Aynı durumunu koruyarak. ama o. i bir Köroğ bir Ayvaz lu. uyuş bağ mak. a a. bir koyundan iki post çı kmaz * birinden. arak. * Çok az. dı r eder her gece yla rdı * sıntı yalnı k yüzünden iki dost (bile) birbiriyle dalaş anlamsıkonuş kı veya zlı ı r. bir kapı çı ya kmak * aynı sonuca varmak. bir kı bin kişister. yakı nıyanları bulunmadını hiç çocukları n nı nların nda ğ veya ı olmadını ğ anlatı ı r. bir an için göz ardı etmek. gücünün yetmediğbir özveriyi beklememek gerekir. telâş rtı olmak. eyi iye smet bir kol çengi (olmak) * ş sözler ve davranı çevresine neşsaçanlar için söylenir.

iş birliğyapmak. inde lmak bir köş koymak eye * saklamak. bir parça * Biraz. çeş yönlere. baş gelen. bir örnek * Aynı biçimde olan. bir numaralı * Birinci. bir numara * Tek. . birinci. değ olmamak. bir bir o yana. bir nefeste * (söz ve içecekler için) Ara vermeden. nan * Çok küçük (çocuk). bir nebze * Çok az. i bir ölçüde * Biraz. bir lokma bir hı rka * hayatta azla yetinmeyi. birçok. bir mum al da derdine yan * baş yla uğ acağ kendi durumunu düş kaları raş ı na ün. cı bir parmak * Parmak ucuyla alı miktar veya parmak ucuyla alarak. bir bu yana * rastgele. bir parça.bir köş atmak eye * gerektiğ kullanı için bir yere koymak. bir kurş atı un mı * kurş unun gidebileceğuzaklı i k. çok az. bir postum var atarı nerede olsa yatarı m. ta bir o kadar * Ne kadar varsa o kadar daha. birçok yerlere. bir katı misli. bir kulağ ı girip öbür kulağ ndan ı çı ndan kmak * söylenen söze önem vermemek. m . yeknesak. belli oranda. işyaramaz bir duruma düş e ürmek. bir papel etmemek * hiç bir iş yaramamak. bir nice * Bir hayli. itli bir olmak * bir araya gelmek. e eri bir paralıetmek k * çok utanacak. azık. derviş geçinmeyi anlatı çe r. biriktirmek.

bir ş (veya bir ş olmak eyler ey) * huyu. i bir sözünü iki etmemek * birinin her istediğ hemen yerine getirmek. bir tahtası eksik * akı eksik. anlatmak. birden fenalıgelmek. durumu. iş * bayı gibi olmak.* istediğ yere gider. sa bir söyle on dinle * az konuş çok dinlemek yaralı up olur. lı r k * ölmek. da. ini bir sürü * Çok sayı pek çok. yarı akı. z kalmaz. ardı bir solukta * Çabucak. bir ş söylemek ey * konuş mak. ardı na. lca m llı bir tane . iki sı n çekirge. değ erlendirmede yanı lmak. sa inde bir tahtada * bir defada. im im rı bir pul etmemek * hiç değ olmamak. inden. bir ş sanmak ey * (bir kimseyi. bir sımlıcanı kı k olmak * çok cı ve güçsüz olmak. bir ş eyler * daha fazla açı klamamak. kı kesmek gerektiğ söylenir. yekten. * belirtmek. hemen. eri bir pula satmak * bir kimseyi bir çı uğ kar runa harcamak. ifade etmek. lı z bir sı ra * Üst üste. gereğgibi söyledi. tutumu değmek. istediğ biçimde davranım. bir sı n çekirge. çok kı bir sürede. bir ş benzememek eye * işyarar durumda olmamak. bir söyledi pir söyledi * uzatmadan. e bir ş ş eyin uyuu vukuundan beterdir * söylenti veya dedikodu olayıgerçekleş n mesinden daha kötüdür. olduğ undan baş türlü düş ka ünerek hayal kıklına uğ rı ğ ı ramak. çarçabuk. bir ş eyler. bir ş bir yeri) gerçeğ eyi. sonunda yakalanı n çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düş çekirge) çrarsı çrarsı rsı ersin * birkaç kez saklanabilen bir suç günün birinde ortaya çı karak yapanı kötü bir duruma düş suçlu cezası ürür. yeni huylar edinmek.

hariç tutulursa. bir taş iki kuş la vurmak * bir davranı birden çok yararlı ş la sonuca ulaş mak. hem . yegâne. eş görmek. bir yana * -den baş sayı ka. llı bir terimli * Araları yalnıçarpma. bir yastı kocamak kta * (karı koca birlikte) uzun bir ömür sürmek. bölme. bir tutmak (veya bir görmek) * eş saymak. bir torba kemik * çok zayı f. kök alma iş nda z lemleri yapı olan (nicelikleri gösteren lacak terim). kuvvete yükseltme. bir varmıbir yokmuş ş * bir masala baş larken. bir yakadan baş karmak çı * bir çatı nda dirlik düzenlik içinde yaş altı amak. bir yana dünya bir yana * bir varlı çok değ verildiğ anlatmak için kullanı ğ a er ini r. lmazsa. yapı ı in lmasın lmamasın da aynı nı derecede kötü olduğ belirtir. bir tek atmak * bir kadeh içki içmek. ertelemek. bir temiz * Adamakı. it it bir türlü * (tekrarlı kullanı ğ ldında) iş yapı nıda. "eskiden" anlamı söylenen bir tekerleme. benimsememek. artı . unu * hiçbir biçimde. eyle ı laş . bir vakitler * Geçmiş zamanda. hem. bir tarafa bı rakmak (veya koymak) * önemsememek. vaktiyle. bir yandan (yanda) * bir taraftan (tarafta). eskiden.. bir yaş daha girmek ı na *ş imdiye değ görmediğş ı in i aş lacak yeni bir ş karş mak. bir tanem * Sevgi sözü. bir tuhaflı olmak ğ ı * kendini iyi hissetmemek. bir yastı baş ğ a koymak * (karı koca) evli bulunmak.. hiçbir yolla.* Biricik. nda * masal gibi geçip gitmiş k hayal olmuş .

* Bira yapma ve satma iş i. vaktiyle. bir yolunu bulmak * bir işsonuçlandı için çare bulmak. * Az miktarda. i birahaneci * Birahane iş leten kimse. çok az. sa * Yeterince değ yeter ölçüde değ il. nda. arpa suyu. ş n nan biracı * Bira yapısatan kimse. eskiden. bir yol tutturmak * bir davranı bir tutum biçimi belirlemek. biralı k * Bira yapmakta kullanı lan. ş . bir yiyip bin ş ükretmek * kötü durumda olanlara bakarak kendi durumunun değ bilmek. dost. bir sürü. biraz. aynı zamanda da çabuk hazı rlanan bazı cak veya soğ yemeklerin sı uk yenildiğyer. * Erkek kardeş . n birahane * Genel olarak sadece bira içilen. rarak lan bira bardağ ı * Bira içmek için yapı ş bardak. arkadaş anlamı seslenme olarak kullanı " nda lı r. * Pek az. i rmak bir zaman * Geçmiş zamanda. * Masonları birbirlerine verdikleri ad.bir yın ğ ı * birçok. bira * Arpa ile ş erbetçi otunu mayalandı yapı bir içki. pek çok. eskiden. birazdan biracı lı k birader birazcı k . çok değ il. erini bir yol * Bir kez. bir zamanlar * Zamanı vaktiyle. il. lmıözel bira mayası * Mayalanmıdurumdaki biranıyüzünden alı bir tür mantar. * Belirli bir süre. p * Çok bira içen (kimse). * "Yahu. biraz * Kı bir süre için.

olay çı nı nı karmak. hemencecik. araları anlaş k çı açı nda mazlı kmak. bir olayda sözleş gibi. bir hayli. birbiri üstüne gelmek * arkası arkası ara vermeden. mak. dövüş mek. beraberce.* Az sonra. * Tekçi. birbirine katmak * araları açmak. monizm. miş ı z i birbirinin gözünü çı karmak * kı ya dövüş yası mek. araları bozmak. zı * Birlikte. nda ı rı birci bircilik birçoğ u * Çok sayı olan kimse veya ş da ey. * Tekçilik. * karı ş mak. birbiri * Karş klı ı olarak biri ötekini. birbirini tutmaz * birbiriyle ilgisi olmayan. kün birbirinin ağ na tükürmek zı * bir sorunda. lı * Biri diğ erinin yanı ra. sayı belirsiz. birbirine girmek * kavga etmek. için) dolaş çözülmeyecek duruma gelmek. birçok birden * Oldukça çok. sı birbiri için yaratı ş lmıolmak * birbiriyle çok iyi anlaş mak. birazı * Bir parça. birbirini yemek * iki veya daha çok kimse birbiriyle uğ mak. * Ansın. müteaddit. * (iplik vb. sı * Bir defada. birbirinin gözünü oymak * araları aş geçimsizlik olmak. birdenbire . raş birbirinin ağ na girmek zı * birbirine çok düş olmak. öteki de onu. birbirine kötülük etmek. tutarsı z. hepsi bir arada. na. birbirine düş mek * araları lmak. monist. ağ birliğyapmak.

* Toplumları turan ve düş oluş ünsel. tı birey üstü * Tek bir bireyi aş an. öncülden varı sonuca giden düş lan ünme biçimi. bire bin katmak * çok abartmak. terkip. vermek * (buğ arpa. birey oluş * Yumurtanıdöllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiğgeliş evrelerinin bütünü. sun'î olarak bileş cisimler oluş ka ik turma. * Bir türün kapsamı giren somut varlı içine k. birer * Bir sayınıüleş sın tirme sayıfatı birine bir.. küllîden cüz'îye. * Doğ bilgisinde türü oluş a turan tek varlı klardan her biri. bire bir * Verilen ölçüdeki karş k. nohut. k. bireş imli birey * Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlı fert. uygun. * İ toplulukları oluş nsan nı turan. bir elemana karş bir eleman alı ki arası ı . bireş im * Parçalarıveya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleş n tirilmesi. insanları benzer yanları kendinde taş n nı ı makla birlikte. an * Element veya baş maddeleri bir araya getirerek. birdirbir * Oyuncuları birbirinin üstünden atlayarak oynadı bir oyun. n i im ontogenez. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarıher n biri. fert. narak yapı eş lan leme. sı . i birebir gelmek * etkisini hemen ve kesin olarak göstermek. miktar. sentez. kullanı tohumun belli bir katı day. nedenden etkiye. sentez. kendine özgü ayı rı cı özellikleri de bulunan tek can. duygusal. beklenmedik bir sı zı rada. zorunludan olası ilkeden onun uygulanması genel yasadan ndan ı k ya. sentetik. ı lı bire bir eş leme * İ kümenin elemanları nda. fasulye gibi ürünler için) toprak. her birer birer * Her biri ayrı olarak.* Ansın. bire beş katmak * eklemek. * Yalı karmaş olana. * Bu biçimde oluş bütün. * Genellikle fertlerin çevresini aş bireylerin bilincinden bağ z olan. bireysel duruma. birebir * Etkisi kesin olan. *İ stenildiğgibi. fert. hemencecik. bire bin katmak. im .. ı msı * Bireş yolu ile elde edilen. an. birer ikiş er * Tek veya birkaçı birlikte olarak. abartmak. n kları bire . lan kadar ürün vermek. na. soy oluş ı karş .

* Bir kiş benzerlerinden ayı özelliklerin bütünü. * Bütüne. ferdiyet. politikalarıgenel adı n . ünü r. baş kaları ayı ndan rmak. ran * Bireyle ilgili olan. yegâne. kendine özgü olan ş eylerin. birice biricik * En fazla. tek kı özellikler veya bunlarıtek biçimi. bireycilik * Bireylerin yararları toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğ tutum veya nı reti. genele değ de. ikincisi olmayan ve çok sevilen. belirtenin hor görüldüğ ı ünü anlatı r. tek. iyi ran biri * Bir tanesi. individüalizm. bireye. ferdiyet. bireyleş tirmek * Bireye özgü kı lmak. bireysel olanı n çekilip çı lması karı . u biri yer biri bakar. bireyleş me * Türle ilgili bir örneğ bireyde gerçekleş in mesi. i nı * Bireycilikten yana olan. ş lan n * Bireyi benzerlerinden ayı niteliklerin bütünü. bireylik * Bir kimseyi dıgözlemciler gözünde benzersiz. bireysel olarak göz önüne almak. ferdiyetçi. * Bilinmeyen bir kimse. il yan . bireysel bireyselleş tirme * Bireysel duruma getirme. özelliklerin. kı yamet ondan kopar * bir ş eyden yalnıbir veya birkaç kişyararlanı baş na yararlanma imkânı z i r da kaları verilmezse bundan büyük sorunlar çı kar. bireysellik * Birey olma olgusu. ferdî. ferdiyetçilik. tek. * Tamlanan olarak kullanı bazı tamlamaları tamlayanıküçümsendiğ hor görüldüğ anlatı lan isim nda n ini. . biri eş biri beş ikte ikte * ufak cocuğ çok olan kimseler için söylenir. * Ancak ortaklaş ve genel olarak var olan ş bireylere uygulama ve yayma. * Bağ z kiş e varan geliş süreci. bireyselleş tirmek * Bir ş ayrı eyi olarak. i. * Eş benzeri. bireye özgü olan. a eyi *İ nsanlarıdoğ toplumsal ve tarihî geliş n al. individüalizm. biri çok olmak * haddini aş karş ndakini usandı arak ı sı rmak.bireyci * Kişhakları savunan. ı msı iliğ me bireyleş tirme * Bireye özgü kı lma. * Yüklem durumunda olan bir isim takı nı belirtileni olarak kullanı ğ mın ldında. mesinden. tek olana üstünlük tanı görüş ferdiyetçilik.

birikiş mek * Bir yere toplanmak. yarar sağ lama gibi sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek. biriktirmek * Toplayı yı p ğ mak. bir yerde toplanıyılma. belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğ bağ larla tanı u ı ntı mlanan ayrı nitelikli öge. biriktirme * Biriktirmek iş tasarruf. ş * Toplumları kültürel varlı nıgeliş geniş n kların ip lemesi ve uygarlıdüzeyinin yükselmesi süreci. ünite. birincası f . ölçülü kullanarak artı rmak. birimci ekonomi * Birime bağ ekonomi. * Bir ş parayı eyi. koleksiyon yapmak. ğ ı birikiş birikiş me * Birikiş iş mek i. birikme * Toplanı yılma. k * Mal ve paranıtoplanıçoğ n p alma süreci. deneyler sonucu elde edilmişeylerin bütünü. ünite. birileri birim * Bazı kimseler. mur nı i birikmek * Toplanı yılmak. bir araya gelmek. birikme havzası * Kar ve yağ suların biriktiğbölge. i. biriktirim * Biriktirme. * Bir yerde kendi kendine birikmiş olan ş ey.birikim * Birikme. p ğ ı * Birbirine eklenip çoğ almak. tasarruf etmek. * Bir kümenin her elemanı bir çokluğ oluş veya u turan varlı n her biri. oluş turduğ yapı u içinde. vahit. birikinti birikinti konisi * Dağk bölgelerden veya yamaçlardan sularıgetirdiğkum veya taş lı n i parçaların bir düzlükte oluş nı turduğ u yelpaze biçimindeki yın. kları * Bir niceliğölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değmez parça. taki * Dilin. p ğ ı * Birikme iş i veya biçimi. * Öğ renme. p ğ ı * Gözlemler. i iş * Herhangi bir kuruluş alt bölümlerden her biri. lı birimler bölüğ ü * Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayı bölüğ lar ü. * Herhangi bir aş ı sürecinde veya taş işyapı nma ı i ma lı alüvyonlu maddelerin bı lması rken rakı .

kötülük edemeyecek bir duruma getirmek (getirilmek). birincivası f * Birleş ikgillerden. önde gelmek. orun. da. lerin ş ş ı birincil * Sı önemde ilk yeri alan. rada. birincil grup *İ çten. i rmak nda * bir ş yanı ve ayakta beklemek. samimî. yer. rada. nda * bir işyaptı için yanı ayakta durmak. tevhit. ra mı kaları * Sı önem sı nda en üstün olan kimse. * Bir etme. susturmak. meyve dı. hekimlikte kullanı bir bitki. 'nı ini . ta birinci orun * (tren. ı k llı ı . temel. birinci gelmek (veya çı kmak) * birçokları nda en iyi olarak seçilmek. arası birinci olmak * baş gelmek. sı bakı ndan baş ndan önce gelen. * Az sayı olan kimse veya ş da ey. iden birkaç birkaçı birleme * Çok olmayan. lan birinci * Bir sayınısı sı . birkaç kiş herhangi biri. birincilik * Birinci olma durumu. yüz yüze iliş kilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk. sın ra fatı * Zaman. vapur. birisinden biri * içlerinden biri. rası * (ulaş araçları Mevki. onu denetim altı bulundurmak. eyin nda birinin çanı ot tı na kmak (tı kamak veya tı kanmak) * sesini çı karamayacak. ı m nda) nı birinci çağ * Yeryüzünün yaklaş üç yüz milyon yık çağ paleozoik. sıf.) Birinci mevki. dıkabuk. az sayı az. uçak vb. ana. esas. birinci zar * Yemiş derisi. birisi * Bilinmeyen bir kimse. * (çoğ durumda) Ş ul ampiyonluk için yapı yarı lan ş malar. * Tanrı n birliğ dile getirme. tek duruma getirme.* Birleş ikgillerden hekimlikte kullanı bir bitki. birinin baş dikilmek ı na * birinin yanı uzaklaş ndan mamak. lan birinden) buz gibi soğ umak * birinden tiksinmek.

tek duruma getirmek. * Bir araya gelmişbirleş olan. * Döllenmek için erkekle dişhayvanı bir araya gelmesi. lan da dan ru nı u * Birbirini kesen. müttehit. ) birleş oturum ik * Bir arada yapı oturum. birleş im * Birleş iş mek i. kaybolmak. lan birleş oy pusulası ik * Seçime katı bütün partilerin adayları ayrı gösteren oy pusulası lan nı ayrı . birleş fiil ik * İ soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakı ndan kaynaş bütünleş fiil: Reddetmek. hasta olmak. i n * Birleş iş mek i. buluş mek i yapı ulmak. en ru. ayakkabı ayak kabıdelikanlı (< ). kelime türünün değmesi. -miş n ve (i-miş -se (i-se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak . ses türemesi. i birleş ilmek * Birleş iş lmak. başehir. kaçtı kaçtı gibi. birleş kap ik * Alt tarafı birleş ndan tirilmiş kaplardan her biri. birleş zaman ik * Yalı zamanlı çekimli bir fiilin -di (i-di). hissetmek (< hiss etmek). bildirdiğzaman: Sevdiydi (sevdi-y-di <sevdi+i-di). birleş değ me eri birleş me . üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam iş kayması dolayıyla araları ek girmeyerek kalı mıiki veya daha çok sözden oluş kelime: pazartesi (< pazar sı na plaş ş an ertesi). birleş kaplar ik * Alt tarafları değ ik boyut ve kesitlerde borularla birleş ndan iş tirilmiş sistem. birleş kelime ik * Ses düş mesi. bakakalmak. gecekondu ik plaş ş zı ş kaçtı gibi. bir araya gelinmek.birlemek * Bir etmek. . sevecekmiş i (sev-ecek-miş sev-ecek + i-mişsev-er-se (sev-erse < ) < sev-er + ise) gibi. * Tanrı n birliğ dile getirmek. miş birler birleş en birleş ik birleş cümle ik * Birkaç yan cümle veya ara cümle ile bir temel cümleden kurulan cümle. 'nı ini * Ondalısayı k sistemine göre yazı bir tam sayı sağ sola doğ ilk sayın bulunduğ basamak. birleş ilme * Birleş ilmek işveya durumu.). (<deli kanlı kaptı (< kaptı ). zikretmek. birleş isim ik * Birleş kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalı mıisim: Aslanağ . bir noktada kesiş (doğ yay). tedavi etmek gibi. * Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları . kaptı . inikat. sim mı ı p en hissetmek.

lantı * Belli bir topluluğ yararları korumak için kurulmuş un nı dernek. birleş mek * Ayrı tek bir bütün durumuna gelmek. lan * Konunun bir ana düş çevresinde toplanması ünce . iken * Buluş bir araya gelmek. birlikten kuvvet doğ ar * toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağ lar. birlikte * Bir arada. tabur. * Uzlaş mayı layan. * Kaynaş mak. * Yanı beraberinde. birli birlik *İ skambil. * Askerlikte bölük. * Uyuş aynı mak. miş * Bağlı benzerlik. dört dörtlük. halüsinasyon. sağ * İ veya daha çok nesnenin birleş ki mesini sağ layan. . kide birleş tirici * Birliğsağ i layan. domino gibi oyunlarda bir iş aretini taş kâğ veya pul. mak. nda. muş * Birleş . vahdaniyet. vahdet. birsam birtakı m birun * Osmanlı sarayı Harem dairesinin ve Enderun'un dında kalan bölüm. bağ . beraberce. bir arada olma durumu. nda ş ı biryan * Tandı susuz piş rda irilen kebap. bazı u r i . birlik olmak * bir işyapmak için anlaş i mak. * Sanrı . birleş tirme * Birleş tirmek işveya durumu. biryan pilâvı * Biryan yağile piş ı irilen pilâv. * Cinsel iliş bulunmak. * Belirsiz olarak çokluğ anlatı(nitelediğisim çokluk biçimde olur). bir olma durumu. alay gibi bir bütün sayı topluluk. lı k. as. * Bölünmezliğiçeren yalı bütün. te * Aynı amaç çevresinde toplanmak.* Basit bir cismin bir atomu ile birleş ebilecek olan hidrojen atomların en yüksek miktarı nı . ı yan ı t * Tek. i n * En büyük değ erdeki nota. görüş olmak. vahdet. birliktelik * Birlikte olma durumu. * Bir taneden oluş . kimi. bir tane alabilen. i birleş tirmek * Bir araya getirmek.

küçük lokanta. lmıdar bisikletçi * Bisikletle spor yapan kimse. bisülfat bisülfür biş ek biş i * Çörek. * Sı racagillerden. çkili . en ufak. m lar mı n ayan kehle (Pediculus). in ı t. bit kadar bit otu * en küçük. bisikletsiz * Bisikleti olmayan. * Molekülünde iki kükürt atomu bulunduran birleş ik. belirten söz. insan ve memeli hayvanlarıvücudunda asalak olarak yaş böcek. ş veya tuzla yapı ince. süt. onarma iş i. bisiklet * Tekerleğ ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taş çiftteker. çok küçük. birçok çeş bulunan ve kuzey yarı kürede yetiş bir bitki. bir bit * Yarı kanatlı alt takı na giren. k lan * İ kahve. tatlı ekmek türü. bismillah demek * bir iş uğ olması i ile baş e urlu dileğ lamak.biryan yağ ı * Tandı susuz piş rda irilerek yapı kebaptan çı yağ lan kan . itleri m en * Hidrojenli sülfatlara verilen ad. gevrek kuru pasta türü. biryancı * Biryan yapan veya satan kimse. eker lan bismillâh * "Allah'ıadı anlamı bir işbaş n ile" nda. e larken söylenen veya ş ı korku gibi duyguları aş rma. çifttekerci. bistro bisturi * Neş ter. bisiklet yolu * Trafikte bisikletlerin geçmesine ayrı ş yol. bisikletli * Bisikleti olan. * Yayıdövmede kullanı araç. lan * Bisiklet satma. bisküvi * Un. çifttekercilik. bisikletçilik * Bisikletle yapı spor.

* Son. mümbit. sonlu. bitimsiz bitirilme * Sonu olmayan. * Toprağ bitki yetiş ı n tirme gücü. sürekli olarak. biteviyelik * Aynı biçimde sürüp gitme durumu. fena. * Bkz. * Yapık. bitek bitelge bitevi biteviye * Aynı biçimde. bitimli * Sonu olan. k bitik * Yorgunluk veya hastalı gücü kalmamı ktan ş . z. flora. yorgun. biteviye. bîtap düş mek * çok yorulmak. münteha.* Bitlere karşkullanı bir madde. ı lan bit yeniğ i * Bir iş gizli kalmıkötü ve aksak yanı kulu bir nokta.ekli. * Bol ve iyi bitki yetiş tiren. * Durumu kötü. * Bitik olma durumu. biti kanlanmak * sıntı kı içinde yaş bir kiş ayan i para ve varlıyönünden güçlenmek. bîtaraflı k * Yansıolma durumu. bitiklik bitim * Bitmek iş i. verimli (toprak). ine . namütenahi. dolaş ş ı ı k. bitey * Bitki örtüsü. in ş . bîtaraf * Yansı tarafsı z. kuş bîtap * Bitkin. yansı davranı z zca ş . sırlandılı belirlenmeyen. nihayet. nı rı p * Bitirilmek durumu. yorgun düş mek. bitirilmek * Bitirmek iş konu olmak.

kumarhane. * Bilgili. * Güçsüz düş ürmek. yandaki. yer). kumarhane. bitme. ik * Bitiş ken. açı kgöz.sona erdirmek. zeki. bitiş * Bitmek işveya biçimi. iltisakî. * Onulmaz duruma getirmek. ik bitiş iklik bitiş imli bitiş ken * Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değikliğ uğ iş e ramayan (dil). bitirimhane * Kumar oynanan yer. * Bir bilim dalı veya baş bir alanda bilginin doruğ ulaş ş nda ka una mı(kimse). bitirim yeri * Kumarhane. tüketmek. çok beğ enilen. bitkin duruma getirmek. kahve. sonuçlandı rmak. eklerle türetilen dil. bitirimci * Barbut kahvesi iş leten.bitirim * Çok hoş giden (kimse. nlaş ş * Yandaki ev. yormak. ken * Bitiş olma durumu. i. mezuniyet. miş bitiş taç yapraklı ik lar * Taç yaprakları birbirleriyle yandan bitiş olan bitkiler. bitiş dil ken * Kelime kökleri değ meyen. * Yan. a * Barbut oynatı yer. ini ik bitirmek * Bitmesini sağ lamak. bitirmiş bitiş çanak yapraklı ik lar * Çanak yaprakları birbirine bitiş bulunan bitkiler. . sona erme. bitirme * Bitirmek işitmam. bitirme fiili * Etmiş biçimindeki sı fat-fiille ve olmak yardı sı yapı ve fiilin. komş u. tamamlamak. bitiriş yemi * Et üretimi için beslenen hayvanlara belirli bir devreden itibaren besi sonuna kadar yedirilen ve enerji değ eri daha yüksek olan karma yem. barbut oynatan kimse. yardı fiilin iş ettiğzamandan mcıyla lan mcı aret i önce olup bittiğ anlatan birleş fiil. i bitiş ik * Birbirine dokunacak kadar yakı mıveya yan yana olan. iş bitiş kenlik * Bitiş olma durumu. mahvetmek. lan * Yaman.

almıbitkilerin bir araya gelmiş durumu. rı * Bitki yetiş kimse. ot. tiren bitkimsi hayvanlar * Mercan. bitey. nebat. bitiş tirmek * Bitiş mesini sağ lamak. yosun. bitiş tirme * Bitiş tirmek iş i. bitki coğ rafyası * Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğ rafya bilimi. en bitki patalojisi * Bitki hastalı nı kları inceleyen bilim dalı . flora. bitki bitleri * Bitkiler üzerinde yaş ayan. bitki topluluğ u * Benzer doğ olaylara ve yaş koş na uymuşbelirli bir görünüş ş al ama ulları .* Yeni bir kelime türetmek için köklere ek getirme özelliğ i. bitiş mek * Birbirine dokunacak kadar yanaş mak. mek i. bitkici bitkicilik * Bitki yetiş tirme iş i. bitkimsi * Bitkiye benzer. bitkileş me * Bitkileş işveya durumu. kı z böceğ ağ biti. mek i bitkileş mek * Bitki durumuna gelmek. aç . bitki örtüsü * Bir bölgede yetiş bitkilerin topu. botanik. çiçek veya fidan biti gibi böceklerin ortak adı rmı i. sünger gibi bitki görünümünde olan hayvanlar. botanikçi. bitki sütü * Süt görünüş ünde bitki öz suyu. bitki bilimci * Bitki bilimiyle uğ an. bitki bilimi uzmanı raş . bitkiyi andır. bitiş me * Bitiş iş ittisal. nı ktan ğ ı sona eren. ağ gibi canlı n genel adı aç ları . bitki bilimi * Bitkileri inceleyen bilim kolu. bitki * Bulunduğ yere kökleriyle tutunup geliş döl veren ve hayatı tamamladı sonra kuruyarak varlı u en. bitkin .

vücut temizliğ bakmayan (kadı ı ine n). yumurta ve baharat kullanı hazı sı yma. bitkiden elde edilen. bitler * Kanatlı alt sıfı giren. Bitlis köftesi * Yağz kı köftelik bulgur. beğ enmek. bitlenmek * Üzerinde bit üremek. mı bitli * Üstünde bit bulunan. bitkinlik * Bitkin olma durumu. bitli kokuş * üstü başkirli. vı artı ndan bitkisel yağ * Bitkilerden değik yöntemler kullanı elde edilen yağ iş larak . çıp yetiş eyler kı mek. yağnar. bitmek bitmek tükenmek bilmemek . tüy. bitkisel kazein * Küspe ve sı yağ kları elde edilen azotlu madde. saç gibi ş için. bitme bitmek * Bitmek iş i. larak rlanan ceviz büyüklüğ ünde bir yemek. bitli (veya kurtlu) baklanıda kör alısı n cı olur * işyaramaz da olsa. * Çok sevmek. bitkisel * Bitki ile ilgili. bitleme bitlemek bitlenme * Bitlemek iş i. * Çok yorulmak. * Kendi bitlerini ayı klamak. * Cimri. ayan böcek takı . çok yorgun. bitkisel hayat * Hastalıveya kaza sebebiyle bilinçsiz ve hareketsiz duruma gelen kiş hayatı k inin . . * Bitki. bitki cinsinden olan. * Bitlenmek iş i. * Birinin bitlerini ayı klamak. * Beklenmedik zamanda ortaya çı kmak. * Sona ermek. çok zayı flamak. güçsüz kalmak.* Gücü tükenmiş olan. bayı lmak. pirinç. nebatî. ağ yapı sokup emmeye elveriş memelilerde yaş ve kanla beslenen bir lar nı na ı ları z li. her ş isteklisi bulunduğ anlatı e eyin unu r. * Tükenmek.

yoğ u n. * Makinelerde. kol. *İ çinde bitüm bulunan veya bitümün bütün özelliklerini gösteren. etek çevresine kendi kumaş ı veya baş kumaş geçirilen ince ş ndan ka tan erit. antı olan bitpazarı * Eski eş n alıp satı ğpazar. * Doğ olarak. * Biyesi olmayan. yanı nı ldı ı bittabi bitter * Bir çeş acı it bira. ı t ları mı vb. biyeli biyesiz * Biye geçirilmiş . kömür tozundan briket yapı nda nda. biye geçirilmemiş olan. * Genel davranı ve hı ş ları rpanî giysileri ile toplum hayatı kopma eğ gösteren ve toplum dında bir ndan ilimi ş ı yaş sı genç. al ile. küçük hareketli çubuk. varlı n i .* bir türlü sonu gelmemek. bir ucu pistona. t . biyesi olan. lan. * Genellikle giysinin yaka. vefası lı z. elbette. * Bir çeş ardırakı. bitüm * Keskin bir koku. sonu gelmeyen. öbür ucu volanı çeviren kaldı geçirilmiş raca bulunan hareketli çubuk. bitmez tükenmez (veya bitip tükenmez) * hiç bitmeyen. uçsuz bucaksı z. tabiatı tabiî. sı . bitümlemek * Belirli bir kalı kta bitüm ile örtmek. nlı bitümlü bîvefa * Sevgisine bağ olmayan. karbon ve hidrojen bakı ndan çok zengin tabiî mı yakımaddelerinin genel adı sakı. bitmiş i bitnik * pazarlı bir ş son fiyatı kta eyin . bitümleme * Bitümlemek iş i. it ç sı * Acı çikolata. * Yaprakları halka diziliş daha çok akvaryumlarda bulundurulan su bitkisi. eksilmemek. biyaprak biye biyel biyelcik * Küçük biyel. biyoelektrik * Canlı klarıürettiğelektrik. yer zı * Yol kaplaması kâğ ve çatı n su geçirmez duruma getirilmesinde. kullanı tabiî ıda katı unluğ bire yakı koyu kestane renginde madde. alev ve koyu duman çı kararak yanan. li.

* Biyoloji ile ilgili. biyoloji n ı nı lı coğ rafyası . biyoenerji * Biyokütlenin kimyasal dönüş ümüyle elde edilen enerji. biyosfer * Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi. ayıevrelerini inceleyen bilim. * Mikroskopta yapını sı incelemek amacı canlı bir doku parçası yla dan alma. me. biyolog * Biyoloji ile uğ an kimse. dirim bilimi. dirimsel. biyograf biyografi * Hayat hikâyesi yazarı . biyoloji uzmanı raş . biyopsi biyopsi yapmak * parça almak. biyojeografi * Bitki ve hayvanları yeryüzü üzerindeki dağ mı ve bunun sebeplerini inceleyen bilim. biyolojik fizik. gübre gazı cı . * Hayat hikâyesi. hâl tercümesi. lar nı biyonik * Biyoloji ve elektronikle ilgili olan. biyoloji biyolojici biyolojik * Bitki ve hayvanları doğ geliş üreme gibi yaş ş n ma.biyoelektronik * Moleküler biyolojinin hücrelerin yapına giren moleküller arası geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen sı nda bölümü. tercüme-i hâl. . * Okulda biyoloji dersini veren öğ retmen. n biyografik * Biyografi ile ilgili. biyokatalizör * Canlı dokuları hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandı veya n ran kolaylaşran madde. * Fizyolojide geçen fiziksel olaylarıbilimi. biyofizik biyogaz * Ahı r gübresinden elde edilen yanı gaz. * Dirim kurgu. biyometeoroloji * Canlı üzerinde hava olayların etkisini inceleyen bilim. dirim bilimsel. tı biyokimya * Hücreden en geliş organa kadar canlı miş dokuları inceleyen ve bunları turan maddeleri araşran bilim oluş tı dalı .

* Bir çeş kara renkli mika. aramı yabancı kimse olmaksın. tı ğ . özelliklerimiz veya tutum ve davranı mıaynır. bizatihi bizce * Kendiliğ inden. ı bîzar * Tedirgin. akrabamıbaş nı z. nda ayan ğ ı ip biz attıkemik diye. bize de mi lolo? * iş içinde bir iş in olduğ bilmez miyiz sanı unu yorsunuz?. usanmı bezginlik getirmiş ş . biz * Ülkemiz suları yaş bir mersin balı türü. z kaları rahatça içtenlikle. * Bize göre. z zda bir zı biz bize benzeriz * aramı fark yok. usandı rmak. bizcileyin * Bizim gibi. bizim gelin bizden kaçar. değ biz bize * Yalnıbiz. bezmiş . bizar olmak * usanmak. * Katı ş dikerken iğ geçirecek yeri delmek için kullanı çelikten yapı şsivri uçlu ve ağ saplı bir eyi ne lan. özünden. biz araç. bizden * Bizim tarafı zda olan (kimse). mı bizdenlik * Bizden olma durumu. * (bazı yazarlar için) Ben zamirinin yerine kullanı lı r. aç * Maraş inde kalı karton parçaların iğ kı iş n nı neyi rmaması sağ nı lamak ve delik delmek iş leminde kullanı lmak üzere hazı rlanmıtahta saplı ş . yardı eder. kendisi. zda ş ları z dı biz kı kiş birbirimizi biliriz rk iyiz. ince sivri uçlu bir tür çuvaldı z. * birbirimizi çok yakı tanız. ş (Acipenser nudiventris). tutar ellere baş açar ı nı * bize yabancı duran yakımı dostumuz. na m . bazen teklik birinci kiş i zamiri ben yerine kullanı lı r. . kendinden. it * Çoğ birinci kişzamiri. onun öyle bir üstün durumu olmadını ndan rı ğ biliriz. ul i * Resmî konuş mada. bı kmak. bizar etmek * tedirgin etmek.biyoş imi biyotit biz * Organ dokuları ndaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu. lmı . el kaptı diye k ilik * bizim işyaramaz diye vazgeçtiğ e imizi baş kaları erli buldu.

* Hareketine engel olma. üzerine beton dökülmesiyle yapı dolgu. ğ ı u bloke etmek * kullanı nı lması önlemek amacı el koymak. Kı rı bir saltması Bi. blok inş aat * Birbirine bitiş yapı yapı ik lan lar. ı r * Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan. kılı beyaz renkli. ş ahsen. * Bizlemek iş i. kocalarıkarı ndan söz ederken kullandı söz. ş ı bizon bizzat * Kendi. blokaj * Bloke etmek iş i. önünde iki veya üç kiş elleri ile ı inin oluş turdukları perde. ayan * Kocaman ve ağ kitle.bizimki * Bizim olan. yla * savaş durumundaki bir ülkenin dıülkelerle iliş ş kisini engellemek. morulâ. çine kâğ tları * Birbirine bitiş büyük yapı ik lar.3° C de eriyen. durdurmak. atom ağ ğ209 olan. * Ucu çivili değ nek. bir bütün oluş turan. * Piş irmeden önce malzemeyi kesip karı ran elektrikli alet. lan * Bankacı bir varlın yetkili otoritelerin izni olmadan sahibi tarafı kullanı lı kta ğ ı ndan lamaması durumu. * Kadı n kocaları nları ndan. * İ olarak kullanı ve ası lâç lan l maddesi bizmut olan karım. yoğ sı ı ı rlı unluğ 9. * kapatmak. hareketini durdurma. * İ resim veya yazı ı konulan karton kap. n ları kları * Yakıçevremizde olan bir kimseden söz ederken kullanı n lı r. file üstünde karşoyuncunun topu sert vururken.8 olan. bizimle ilgili olan. * Kullanı lması önlenmişel konulmuş . bizleme bizlemek bizlengiç bizmut * Atom sayı 83. blâstulâ blender blok * Yumurta hücresi embriyon olurken morulânı geliş içi boş n erek yuvarlak biçime girmesi durumu. u zı msı kılgan ve katı element. 271. * (futbolda kaleci) topu yakalamak. ş tı * Amerika'da yaş bir cins hörgüçlü yaban öküzü. bloke bloke çek * Keş tarafı anlaş ideci ndan mazlın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğ çek türü. kendisi. * Voleybolda. bloklaş ma . * Ucu çivili değ nekle hayvanı dürtmek. * Politik çı karları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğ u. * Sivri taş n toprak zemine dikine çakı ları larak. .

r takı blöfçü blûcin * Giysi yapı bir tür mavi. ı nı li ş an bobinaj * Bir filmi veya mı slı ağbir makaradan baş bir makaraya sarma. lan * Kadı n boyunları aldı yı biçiminde dar ve uzun kürk. çok iri. r. raf * (kâğ ve karton için) Tampon silindiri veya mihver boru etrafı sarı ş ıveya kartonun sürekli ı t na lmıkâğ t uzunluğ u. bloksuzluk * Bloksuz davranma. bloklaş mak * Blok durumuna gelmek. * Fotoğ filmi rulosu. yalnıGüney Amerika'da yaş z ayan. bağ sı k. makara tiresi gibi sarıbulunduğ silindirden mı tı tel lmı lı u oluş aygı an t. kı blöf yapmak * karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için aslı ldı ten rmak olmayan söz söylemek veya aldatı cı tavı nmak. lantızlı blöf *İ skambil oyunları elindeki kâğ nda ı olduğ tları undan baş gösterme davranı. ka ş ı * Karş ndakini yanı ı sı ltarak veya yı rarak bir iş caydı için söylenen ası z söz veya takılan aldatı ldı ten rmak lsı nı cı tavıkuru sı. *İ çinden elektrik akı geçebilen yalı ş ile bu telin. tan lan blûm * Bir tür iskambil oyunu. knatı kuş ı ka boca . zehirsiz. blûz boa * Vücudun üst bölümüne giyilen. nları na kları lan * Blöf yapan (kimse). boalar bobin * Sürüngenler sıfın. bağ sı lantız. kaba pamuklu kumaş lan . genellikle ince kumaş yapı veya iplikten örülen kadıgiysisi. yı nını lanlar takı nıbir bölümü. tan lan n * Boagillerden. bobin kıcı rı * Dağ k iplik bobinlerini düzelten ve boyamaya elveriş biçime getiren makinede çalı (kimse). boyun kürkü. bloknot bloksuz * Yaprakları kolayca çı labilecek biçimde yapı ş defteri. kartı lmınot * Hiçbir bloka girmemiş olan. boagiller * Avları yutmadan önce uzun gövdeleriyle sarısı nı p karak boğ ve ezen sarı yı an lgan lanları kapsayan zehirsiz yı lanlar familyası . * Bu kumaş yapı (giysi). mın * Makara. güçlü bir yı (Boa constrictor).* Bloklaş iş mak i.

bocuk domuzuna dönmek * çok semiz ve besili olmak. . ı nı * (birden çevirip) boş altmak. ı tı boca alabanda * Boca etme komutu. dökmek. bocalama * Bocalamak iş i. orsa veya rüzgâr üstü karş . nı ağ da bodrum gibi * basıtavanlı k . * Enine göre boyu kı ve tı sa knaz. bocalamak * (gemi) Rüzgâra karşgidemeyerek sürüklenmek. bodoslamak * Açı klamak. krı bodoslama * Gemi omurgasın baş kıtarafı yukarı uzanan ağ veya demir direklerden her biri. bocurgat * Ağ yükleri çekmek için manivelâ ile döndürülen ve döndürüldükçe. nı ve ç ndan ya aç bodoslama * Bodoslamak iş i. ne yapacağ bilememek. bocalatmak * Bocalaması yol açmak. ı * Bir iş tutulması te gereken yolu kestirememek.* Geminin rüzgâr almayan yanı . boca etmek * geminin baş bocaya rüzgâr almayan tarafa çevirmek. ı nı z bocalatma * Bocalatmak iş i. iki kalıve küçük tekerleğolan el arabası maya n i . belirtmek. rüzgâr üstü. poca. bodrum katı * Bir yapın zemin katın altı olan ve oturulabilen en alt katı nı nı nda . ileri sürmek. bodrum * Bir yapın yol düzeyinden aş ı kalan bölümü. na boci * Ağ yük taş ı r ı yarayan. çekilecek ş bağ bulunduğ ı r eyin lı u urganı kendi üzerine saran çı k. sa'nı um * Domuz. kararsıolmak. boduç bodur * Ağ veya topraktan yapı ş aç lmıküçük testi. baş taraftan. bocuk * (Ortodokslarca kutlanan) İ n doğ yortusu. bodoslamadan * Ön taraftan. genellikle güneş görmeyen (oda).

bodur pas * Arpa yaprakları yerleş ve seyrek olarak yurdumuzda da görülen ilkel mantar (Puccinia hordei). \343 Zodyak. a aya boğ ası * İ bez. boğ asamak * (inek) Boğ istemek veya boğ gelmek. Boğ a boğ a boğ gibi a * Zodyak üzerinde. r * Yı kanmak üzere hazı rlanmıçamaş n üzerine sı kül suyu süzme iş ş ı rı cak i. zlı ğ ı * çok güçlü görünen. kurtboğ otu (Acunitum nda an napellus). mak i bodurlaş mak * Bodur duruma gelmek. bora. nce * Sağ anak. * Anjin. * Damı k erkek sır. ğ ı boğ ak boğ k alı boğ otu an * Düğ çiçeğ ün igillerden. a boğ asama * (inek) Boğ asamak iş i veya durumu. özel olarak yetiş tirilmiş ayı boğ yenmek amacı yapı gösteri. * Boğ olarak kullanı için ayrı bir yaş a lmak lan ı yukarı ndan erkek sır. bodur tavuk her gün (veya her dem) piliç * kı boylular oldukları daha genç görünürler. boğ güreş a i * Daha çok İ spanya ve Meksika'da. bodurluk * Bodur olma durumu. yla lan boğ ada * Küllü veya sodalı ile çamaş yı su ı kama. na en * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k. sa ndan bodurlaş ma * Bodurlaş işveya durumu. * geliş memek. özellikle kökünde akonitin adı bir zehir bulunan bitki. vücudu iyi geliş (delikanlı miş ).bodur kalmak * boyu uzamamak. astar. boğ anak boğ asak * Boğ gelmiş aya veya boğ isteyen inek. Koç ile İ kizler burçları nda yer alan burcun adı arası . .

* Yiyeceğiçeceğsağ i i lanan kimse. azıiş boğ tokluğ az una * ayrı ücret verilmeden yalnıkarnı doyurarak. boğ olmak az * boğ ağmak. azı rı * imrenmekten boğ şmek. kı ları boğ dokuz boğ az umdur * bir söz iyice düş ünmeden söylenmemelidir. a kide boğ az * Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluş turan organlar. imik. iltihaplanmak. iş üm za n * İ dağ nda dar geçit. tahı boğ düğ azı ümlenmek * üzüntüden boğ tı azıkanmak. ki arası * İ kara arası ki ndaki dar deniz. iaş e. açları ı boğ boğ (veya gı gı a) gelmek az aza rtlak rtlağ * zorlu kavga etmek.boğ çekmek aya * (inek) boğ ile cinsel iliş bulundurmak. eyler boğ kurumak azı * çok susamak. n. boğ açmak az * ağ n dibini kazarak toprağkabartmak. * Yedirip içirme yükümü. * Ş e. derbent. boğ içinde kavga var az * aş bir biçimde açlını ı rı ğ gidermeye çalı ı ş anlar için söylenir. ca z nı boğ açı azı lmak * iş artmak. boğ durmaz az * yeme içme ihtiyacın baş ihtiyaçlar gibi geri bı lamayacağ anlatı nı ka rakı ı nı r. lan boğ meselesi az * Geçim derdi. iş boğ iş azı lemek * durmadan bir ş yemek. na. keleye çekmek. hazı rlama sıntı . raş * yemek piş irme. boğ inmek azı * bademcikleri şmek. yarası bereketli olsun" anlamı yemek yiyenlere söylenir. . boğ derdi az * geçim için uğ ma. güğ gibi kaplarda ağ yakıdar bölüm. boğ kavgası az * Geçim için yapı didinme. boğ ola az * "afiyet olsun. * Yeme içme.

lüzumundan fazla. kün boğ nıkmak azı sı * bunaltmak. aş ölçüde. azı yında lan boğ azlama * Boğ azlamak iş i. boğ nda düğ azı ümlenmek * söylemek istediğ heyecan veya üzüntü yüzünden diyememek. sesi çı kmamak. boğ na indirmek azı * fazla ve geliş igüzel yemek. iş kesilmek. ini boğ nda kalmak azı * ağ ndaki lokmayı zı üzüntü dolayıyla yutamaz duruma gelmek. sıntı kı vermek. gibi tahı boğ na durmak azı * yediğş yutamamak. kan dökerek öldürmek. i eyi boğ na düş azı kün * yiyip içmeyi çok seven (kimse). . boğ nı rtmak azı yı * olanca gücüyle bağ ı rmak. boğ azlamak * Hayvan veya insanı azı keserek öldürmek. boğ ndan geçmemek azı * sevdiğbir kimsenin yokluğ veya yoksulluğ dolayıyla bir yiyeceğyalnıbaş yemekten üzüntü i u u sı i z ı na duymak. boğ azkesen * Bir boğ savunmak için deniz kısı yapı hisar.boğ na bir yumruk tı azı kanmak (veya gelip oturmak) * konuş amaz olmak. ı rı boğ na sarı azı lmak * üstüne yürümek. boğ na kadar azı * pek çok. kaygı sebeplerle) isteksiz yemek. ine. boğ ndan * Gaddarca. boğ ndan kesmek azı * yiyip içmede çok tutumlu davranmak. sı boğ ndan artı azı rmak * yiyeceğ inden kıp parası artı sı nı rmak. ine boğ na dizilmek azı * (üzüntü. boğ na dikkat etmek azı * yiyeceğ içeceğ özen göstermek. nı boğ nı azı sevmek * yiyip içmeye düş olmak. boğ nı azı doyurmak * karnı doyurmak.

boğ azlatmak * Boğ azlamak iş yaptı ini rmak. boğ durmak * Boğ iş yaptı mak ini rmak. alkol derecesi düş lması ük bir tür rakı . * Tamamı kaplamak. boğ azlatma * Boğ azlatmak iş i. boğ mak * Bir canlı.boğ azlanma * Boğ azlanmak iş i. boğ durtmak * Boğ durmak iş birine yaptı ini rmak. boğ maca * Çoğ unlukla çocuklarda nöbet nöbet öksürüklerle görülen bulaş bir hastalı ı cı k. yla * Peş e yapmak. * (motorlu taş ı tlarda) Fazla yakımotoru çalı duruma getirmek. boğ macalı * Boğ macaya tutulmuş olan (kimse). boğ azlı * Boğ olan. iş z. ktan tı yla elde edilen. yı na * El. yemek isteğçok olan. i yapı boğ ma azlaş * Boğ mak iş azlaş i. soluk alması engel olarak öldürmek. t. * Silik bir duruma getirmek. * İ dut. bir kimseyi bir ş fazlası eriş peş eyin na tirmek veya uğ ratmak. i tahlı boğ z azsı * Boğ olmayan. bastı rmak. azı * Çok yemek yiyen. i yapı boğ ma * Boğ iş mak i. tahsı boğ durma * Boğ durmak iş i. sarmak. boğ durulmak * Boğ durmak iş lmak. azı * Çok az yemek yiyen. ş maz . boğ azlanmak * Boğ azlamak iş konu olmak veya boğ ine azlamak iş lmak. boğ mak azlaş * Birbirini boğ azlamak veya kı ya dövüş yası mek. boğ durulma * Boğ durulmak iş i. kuru üzümün mayalandı sonra ilkel araçlarla damı ncir. boğ durtma * Boğ durtmak iş i. ip veya benzeri ile bir ş çepeçevre sı eyi kmak. iş .

um boğ boğ mak mak * boğ boğ um um. ma i * Solunumu güçleş tiren. ş . boğ boğ ula ula * Boğ ulacakmıgibi. boğ umlama * Boğ ulmak iş i. boğ uk boğ ulmak * Boğ iş konu olmak. boğ ucu * Boğ özelliğolan. uk sı sı boğ uklaş ma * Boğ mak iş uklaş i. boğ umlamak * Boğ durumuna getirmek. sı ş boğ boğ uk uk * Boğ bir biçimde. um boğ umlanma * Boğ umlanmak iş i. * Çok sı sıntı cak. boğ uklaş mak * (Ses) Boğ duruma gelmek. zlı * Bunalmak. * Kılmı(ses). iş * İ damarlarıveya sinirlerin yumak gibi toplandı yer. kık kık. boğ um * Boğ ulmuşsılmıyer. * (renkler için) Uygun düş memek. * Geliş mesine engel olmak. . kı veren.* Bir durumu baş bir durum yaratarak örtmeye çalı ka ş mak. boğ mak * Boğ yeri. kı ş * Parmak veya kamısaz gibi bitkilerin şkince bölümü. nce n ğ ı boğ boğ um um * Çok boğ umlu. . boğ maklı * Boğ makları olan. boğ maklı kuş * Toygar kuş unun bir türü. * Bunaltmak. ş uk boğ ulma * Boğ ulmak iş i. kıklaş uk sı mak. mak ine * Havası ktan ölmek. boğ bir biçimde.

boğ umlanmak * Boğ oluş boğ boğ olmak. boğ untuya getirmek * birini bunaltış ı p aş rtmak yolu ile kendisinden. dövüş mek. um um * Bir ses çı karmak için ses yolunun herhangi bir yerinde daralma veya kapanma olmak. * Ufak ve seçme tütün dengi. * Boğ mak iş uş i. * İ ip kakı tiş ş mak.* Ciğ erlerden gelen havanı ağ ve burundaki çeş nokta ve bölgelerde engellemeye uğ n. boğ sı uk. um mak. bohça * İ çamaş elbise gibi ş koyup sarmaya yarayan dört köş kumaş çine ı r. telâffuz. boğ ulma uş * Boğ ulmak işveya durumu. bohçalamak * Bir ş bohça içine koyup sarmak. donuk. boğ umlu boğ untu * Boğ olan. bohçalama * Bohçalamak iş i. ı z itli rayarak ses olarak çı . ı luğ z tuğ itli boğ umlanma noktası * Ağ boş unda seslerin oluş u noktalarıher biri. ı luğ z tuğ n kak. bohça böreğ i * Bohça biçiminde sarı bir çeş börek. * Sınt ı kı . ihtikar. bohçacı lı k * Bohçacın iş nı i. eyi * Güreş rakibin kol ve ayakları üst üste getirerek kı ldayamaz hâlde alttan kavrayıkucaklamak. * Bir ş değ eyi erinden çok yükseğ satma iş vurgunculuk. . umu * Zor soluk alma. çı mahreç. ıı lı boğ unuk * Kık. uş i boğ ulmak uş * Boğ mak işyapı uş i lmak. te nı mı p bohçası koltuğ almak nı una . eyler e . boğ ma uş boğ mak uş * Birbirinin boğ na sarı azı lmak. kması boğ umlanma bölgesi * Ağ boş unda seslerin oluş u çeş bölgelerden her biri. lan it bohçacı * Bohça içinde dokuma eş gezdirip satan kadı ya n. * Sınt ı kapalı kı lı . bir iş veya mal karşğolarak çok miktarda para çekmek. e i.

bok yemek * yakıksıbir iş ş z ı yapmak. bok atmak * (birine) leke sürmek. iş son vermek. güzel görünür. i. genellikle otçul memeli hayvanlarıgübrelerinde yaş ve bokla beslenen böcek n ayan (Geotrupes stercorarius). ey runa boka nispetle tezek amberdir * çok kötü bir ş yanı ondan daha az kötü olanı eyin nda. bok yedi baş ı * burnunu her işsokan. kara çalmak. bok yemenin Arapçası * yakıksı ğ büyüğ ş zlın ı ı ü. ine bohçası toplamak nı * eş nı yası toplamak. bok böceğ i * Kıkanatlı n lardan. çok berbat. bok yoluna gitmek * yararsı gereksiz bir ş uğ yok olmak. z. bok canı olsun na * bılan. ş kı * (kaba konuş mada) Hor görülen. * Güç durum. berbat etmek. a kan ey ntı bok üstün bok * çok kötü. tiksinilen. can sı ş ve onun ayrı ve pürüzleri. i bok püsür * hoşgitmeyen. her işkarı e e ş an. burnunu sokmaması gerekir. bok yemek düş mek * birinin bir iş karı e ş maması . ayı ı veya topluluk). bohem hayatı * Baş yaş ş ı boş ayı . bok * Dı . bohem * Yarını ünmeden günü gününe tasası derbeder bir yaş şolan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse nı düş z. boklama * Boklamak iş i. bohçası koltuğ vermek nı una * kovmak. eyi) bok karı rmak ş tı * bir işbozacak biçimde davranmak. kötülüğ görülen ş kı ü eylere karşbir sövgü sözü olarak söylenir. . ı bok etmek * (bir iş bir ş bozmak.* kendi isteğ ayrı iyle lmak.

kı ı. i) boklanma * Boklanmak durumu. boktan * temelsiz. ş arap. u una. boku bokuna * boş boş yok yere. boklanmak * Kötü bir duruma gelmek. i er bokunu çı karmak * bok etmek. ş ı t karş tı * Özel bir cam içinde likör. * Kötü durum. pis. bokuyla kavga etmek * çok sinirli ve geçimsiz olmak. boklaş ma * Boklaş durumu. boklu bokluk * Boku olan. boku çı kmak * bir iş veya durum tatsı mak. boks boksit boksörlük * Boksörün işveya mesleğ i i. her ş öfkelenir olmak. meyve ve maden suyu karı rı hazı ş larak tı rlanan içki. yumruk oyuncusu. lan ü.boklamak * (bir yeri veya bir iş Kötü bir duruma getirmek. boksör * Boks oynayan kimse. eye bol * İ girecek ş boyutları daha büyük veya geniş çine eyin ndan olan. zlaş bokun soyu (veya bok soyu) * kılan veya tiksinilen bir ş karşsövgü olarak söylenir. yararsı z. dar karş . derme çatma. * Korindon. zı eye ı bokunda boncuk bulmak * birine hak etmediğhâlde çok değ vermek. pislenmek. * Belirli kurallara uyularak yapı yumruk dövüş yumruk oyunu. * Pislik. ı tı * (nicelik bakı ndan) Olağ mı andan veya alılandan çok. bol . mak boklaş mak * Kötü bir duruma girmek.

* Kı ve kolsuz kadıceketi. eli açı zengin gönüllü. bolca * Oldukça çok. . k. sa n * Ağ ritmli bir İ ı r spanyol dansı . çok. * Dökük. * Bolarmak iş i veya durumu. ndan bollanma * Bol duruma gelme. * Oldukça geniş .bol bol * Fazla. * Bolalmak iş i veya durumu. sıntı düş kı ya meden. bolarmak * Bol duruma gelmek. geniş lemek. ölçüsüz. bollanmak * Bol duruma gelmek. bol bulamaç * Bol bol. ş al. nı p bol kepçe * Servis sı nda yiyeceğbol bol dağ rası i ı tma. nı bolalma bolalmak bolarma bolero boliçe Bolivyalı * Bolivya halkı olan. büyük miktarda. zenginlik. bollaş ma * Bollaş işveya durumu. * Bollaş mak. bolluk. * Cömert. saçı apş . * Bu dansımüziğ n i. bol bolamat * Refah. bol keseden * bol bol. bol paça * Geniş paçalı . * Yahudi kadı. mak i bollaş mak * Bol durumda olmak. pek çok. bol doğ ramak * (parası) saçı savurmak. çokça.

yüzyı ları doğ ve Lenin tarafı geliş l baş nda an ndan tirilen komünist hareket. bom bomba * Bir çeş kumar. geniş letmek. Bolş evizm * Bolş eviklik. birdenbire ve yüksek sesle bağ p çağ ı rı ı rmak. * Her ş bol olduğ zaman. gösteriş lam. cı li. türlü büyüklükte patlayı. bombalamak . cı ateş silâh. Bolş eviklik * Rusya'da XX. nı lan bomba gibi * iyi. bombacı lı k * Bombacın işveya mesleğ nı i i. cı kı maddelerle doldurulmuş . ı nı Bolş evik * Bolş eviklik yanlıkimse. ş (öğ mı bomba gibi patlamak * öfkelenerek. bombacı * Bomba kullanan veya yapan kimse. bolometre * Iş mölçer. ş . bombalama * Bombalamak iş i. kalıdemirden kap. * iyi hazı rlanmı çok çalı ş renci). li * Büyük fı veya varil. eyin u * Her ş bol olduğ (yer). bolluk * Bol olma durumu. bollaşrmak tı * Bol duruma getirmek.bollaşrma tı * Bollaşrmak iş tı i veya durumu. it * Canlı cansıhedeflere atı içi yakı ve yıcı veya z lan. * bir olay birdenbire ortaya çı karak herkesi ş ı aş rtmak. bollatmak * Bol duruma getirmek. n bomba * Yan yelkenlerin alt yakası gerip açmak için kullanı yatay seren. bollatma * Bol duruma getirme. komünistlik. sağ göz alı. çı * Bomba biçiminde. sı * Bolş eviklikle ilgili olan. eyin u * Fazlalı k.

bombok * Çok kötü. bombardı etmek man * top ateşveya bomba ile bir yere saldı i rmak. bombalatmak * Bombalamak iş yaptı ini rmak. çok berbat. hekimlikte kullanı uyuş lan. inde lan bombardon * Bandoda en kalısesi veren. tamamen boş . bombeli * Ş kinliğ kabarı ğolan. çoğ unlukla havadan. bonbon. ine bombalatma * Bombalatmak iş i. kabarı tümsekli. iş k. pistonlu. turucu ve zehirli. bombalanma * Bombalanmak iş i. ş bonbon ş ekeri * Bkz. bir veya iki yık otsu bir bitki (Hyoscyamus llı * Çok boz. * Bombalama. iş i. * Ş kinlik. bomboz bon otu niger). bombalanmak * Bombalanmak iş konu olmak. * bir kimseyi ağ sözlerle paylamak. * Patlı cangillerden. iş klı bombe bezi * Ayakkabı sayaların burun bölümlerine içten dikilen bir kumaş nı türü. klı ı bombesiz * Bombesi olmayan. kabarı k. ı r bombardı uçağ man ı * Bombalama iş kullanı uçak. bonbon *Ş ş eker erbeti içinde kaynatı üzeri ş lı p ekerle kaplanmımeyve. . bonboncu * Bonbon yapan veya satan kimse. nefesli çalgı n . bomba atmak. bombardı man * Topa tutma. bombe * Ş kin. bomboş * Büsbütün.* Belli bir hedefe.

boncuk mavisi * Yeş çalan bir mavi. ile boncuk tutkalı * Boncuk biçiminde glüten tutkalı . boncuklanmak * Gözyaş çiy. mak. boncuklaş mak * Boncuk biçimini almak. boncukluk * Boncuk olmaya elveriş (nesne). boncuk * Cam. i boncuklanma * Boncuklanmak iş i. boncuk fasulye * Bir tür iri taneli fasulye. boncukla süslenmiş u . taşsedef. plâstik gibi maddelerden yapı ortası . lan lı * Kasaplıhayvanlarda karnıiçinde. bel kemiğ iki yanı aş ı doğ uzanan ve yumuş ğ k n inin ndan ağ ya ru aklı ı dolayıyla beğ sı enilen et bölümü. boncuk gibi * küçücük (göz). bonfilelik * Bonfile yapmaya elveriş (et). tahta. lan. li . boncukçuluk * Boncukçunun işveya mesleğ i i. boncukçu * Boncuk yapan veya satan kimse. ter boncuk biçiminde yuvarlak taneler oluş ı . boncuklaş ma * Boncuklaş iş mak i.bonbonculuk * Bonbon yapma veya satma iş i. boncuklanı ş * Boncuklanmak işveya durumu. li boncuksuz * Boncuğ olmayan. u bone bonfile * Düz veya kı mlı çeş yumuş kumaş maddeden yapı başk. çoğ yuvarlak ve renkli süs tanesi. delik. vrı her it ak vb. u boncuk boncuk * boncuk gibi yuvarlak taneler durumunda. boncuklu * Boncuğ olan.

bor bor * Atom sayı 5. * Bu biçimde giyinen kimse. ini bono kı rmak rdı * bir bonoyu. ndını ı p bonservis * Çalı ğyerden ayrı ş ı tı lı görevini iyi yaptını rken ğ belirtmek amacı birine verilen belge. süresi dolmadan. yoğ sı ı ı rlı unluğ 2. bora bora gibi * çok sert. Kı saltması B. belirli bir paranı belirli bir kimseye ödeneceğ belirten senet.bonjur * Günaydı n. an * İ yürekli. bonkör bonkörlük * İ yüreklilik. sert. öfkeli. atom ağ ğ10.45 u olan basit element. cömertlik. bono * Belirli bir sürenin sonunda. yi * Eli açı cömert. lı (toprak). * İlenmemiştaşk. ine bono vermek * borç alı ğ gösteren vadeli senedi imzalayıteslim etmek. temiz iş ı. ndan mur . tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan. eksiğ paraya çevirmek. nda * Züppece giyiniş biçimi. * Yoğ unlaş ş borik asitten türeyen sodyum tuzu. satı büyük mağ yası lan aza. * Genellikle arkası yağ getiren sert ve geçici yel. * Uzun siyah ceketle. oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. eli açı k. bopluk bopstil * Bop tutarı olma. borani * Bor (I). borak boraks boralı boran * Rüzgâr ş ek ve gök gürültüsü ile ortaya çı sağ yağlı olayı imş kan nak ı hava ş . süs eş oyuncak vb. yi klı bonmarş e *İ çinde her türlü giyim.8 olan. sert rüzgârlı soğ havalı ve uk . çizgili pantolondan oluş erkek giysisi. mıbir * Yağ murlu. ş iddetli. n. ı yla kâğ dı bop * Poker oyununda. k. ekilmemiş ş .

borç harç . ı eyi i. vecibe. borca batmak. * Birine karşbir ş yerine getirme. lâhana ve et veya krema konularak yapı sebze çorbası lan . yumurtalı yoğ ve urtlu ı spanak veya benzeri sebze yemeğ i.* Pirinçli. borazancı ı baş * Birçok borazancın başolan borazancı nı ı . borç * Ödenmesi gerekli para veya baş bir ş ka ey. borç para almak. nda borcunu bilmek (veya saymak) * bir ş yapmayı ey yerine getirilmesi gereken bir iş olarak değ erlendirmek. . borç gı ı çı rtlağ na kmak * Bkz. * Bu boruyu çalan kimse. borca batmak * çok borçlu olmak. borcunu bilmek * borcunu zamanı öder olmak. borazancı lı k * Borazancın iş nı i. borasit * Sert billûr veya yumuş beyaz kütle durumunda bulunan magnezyum boratı ak . an * Üfleyerek çalı perdesiz çalgı nan. borç bini aş mak * (borç) pek çok olmak. borç borç almak * daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir ş almak. borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak) * borcunu ödeyip bitirmek. ey borç altı girmek na * borç para almak. gerekliğ yükümlülük. borç etmek * borçlandı rmak. borazancı * Borazan çalan kimse. altı kalkı ndan lamayacak duruma gelmek. borat borazan * Bor asidi ile bir oksidin birleş mesinden oluş tuz. borca girmek * borçlanmak. boru. * Pancar. borca almak * veresiye almak.

* Borçlanarak veya benzeri yollara baş vurarak. borç yemek * borçla geçinmek. ş * Bir yüküm altı bulunan. borçlu duruma getirmek. na borçlanı lma * Borçlanı işveya durumu. aldı nıparası hemen vermez. medyun. i. borç yiyen kesesinden yer * borçla alıveriş ş yapan. yol yürümekle tükenir * birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir. borçlanmak * Karş ğ sonra vermek ş yla birinden para veya bir ş almak. benzi sararı r * borç kiş öldürmez. iyi borçluluk * Borçlu olma durumu. borçlu çı kmak * görülen hesapta vereceğkalmak. ancak hasta edecek kadar üzer. verecekli. na borçlu * Borcu olan. borçlandılma rı * Borçlandılmak işveya durumu. borç edilmek. ama aldı nıkarşğkesesinden çı kların nı kların ıı lı kacaktı r. nı . borç ödemekle (veya vermekle). borçlandı rma * Borçlandı iş rmak i. borç almıolan. lmak i borçlanı lmak * Borca girilmek. nda * Bir ş birinin yardı yla elde etmiş eyi mı olan. borç yapmak * borç olarak almak. ıı lını artı ey * Manevî bir yükümlülük altı girmek. borç yiğ kamçıdı idin sır * borç. borçlanma * Borçlanmak iş istikraz. kiş daha çok çalı iyi ş maya zorlar. borçluluk dengesi * Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş ş dıborç ve alacakları gösteren durum veya belge. borçlu bulunmak (veya olmak) * borçlu duruma düş mek. borçlandı rmak * Borçlanması yol açmak. i borçlu ölmez. rı i borçlandılmak rı * Borçlanması yol açı na lmak.

tuvalet ve mutfak gibi ı zeminlerde duvar döş slak emeleri arası konan motifli bir tür fayans. * Dört köşyelkenlerin yan yakaları alt tarafa doğ bağ e na. na * Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. rada kları bordalama * Bordalamak iş i. borikli borina *İ çinde borik asit bulunan. ka bordo * Mora çalan kı zı rmı renk. am * Cilt kapağ ı ndaki kalıçizgiler. . borik borik asit Bornova misketi * Bir çeş üzüm. bordro * Bir hesabıayrı ları gösteren çizelge. k. borda bordaya * yan yana. arap * Bu renkte olan. * Etkisi az. it bornoz * Banyodan çı karken kurulanmak için kullanı önden açı havludan yapı ş lan. beyaz. ş tortusu rengi. bordalamak * Gemiyle bir baş gemiye borda bordaya gelmek veya kazayla ona çarpmak. geniş sa kollu bir üstlük. lmıgiyecek. rmı. n ntı nı bordür * Kaldımları kenarları bulunan taş rı n nda lar. borda fenerleri * Gemilerde biri (solda) kı zı (sağ yeşolarak iki yanda yakı fenerler. n * Banyo. borda etmek * yandan yanaş mak. biri da) il lan borda hattı * Donanma gemilerinin bir sı ve paralel olarak gitmek için aldı durum. kı .borçsuz * Borcu olmayan. * Kuzey Afrika'da Berberîlerin giydikleri başklı lı . * (genellikle giyim kuş malzemesindeki) Kenar süsü. borda * Geminin veya kayın yanı ğ ı . sedef görünümde bir madde. ru lanan halat. borçsuzluk * Borçsuz olma durumu. borçsuz harçsı z * Hiç borç yapmadan. asit borik.

borazan. nı boru çalmak * borazan öttürmek. oluş n boru askı sı * Her tür borunun ası nda kullanı lâma demiri veya çelik çemberlerden yapı askı lması lan. boru bileziğ i * Soba boruların ek yerine geçirilen süslü çember.borsa * Bazı tüccarlarıve özellikle sarraflarla değ kâğ ve tahvil alıveriş uğ anları alı satı ve n erli ı t ş iyle raş n m m değim amacı devlet denetimi altı iş iş yla nda yaptı yer. borsa değ eri * Borsada arz ve talebe göre oluş fiyat. an borsa kâğ ı dı * Borsada kayı. borsa simsarı * Müş ile borsa acenteleri arası aracı yapan kimse. içi boş ka vı . boru hattı * Borç (II). kları ş ş ıı lında borsa cetveli * Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten. uzun ve dar silindir. önem verilmeyecek ş değ ey il. boru çiçeğ igiller * Çan çiçeğ igiller. kları borsa acentesi * Müş teriden aldı alıve satıemirlerini borsada yerine getirip karş ğ komisyon alan kimse. uçları k. boru çiçeğ i * Çan çiçeğ i. boru ağ ı * Tesisatı turan borularıbütünü. m m nı i borsacı * Değ kâğ para ve tahvil üzerine borsa oyunu yapan kimse. küçümsenecek. erli ı t. borsacı lı k * Borsacın işveya mesleğ nı i i. * Tatula. açı * Nefesle çalı perdesiz madenî çalgı nan . lan . . alıp satı hisse senedi. borş boru * Bir yerden baş bir yere sı veya gaz aktarmaya yarayan. boru değ (veya boru mu bu?) il * azı msanacak. teri nda lı k borsa tahtası * Borsada alı satı fiyatların ilân edildiğpano. tlı nı lan borsa oyunu * Borsada oynanan hava oyunu.

yüreksiz. kı landı ı boru yolu * Petrolü.* Doğ gaz arı ünitesinden alı gazı bir veya daha fazla dağ m merkezlerine veya tüketim al tma nan n. p * Boru montajı çalı kimse. lan * Borusu olan. ı tı merkezlerine doğ gaz taş al ı nması amacı tesis edilen boru ş yla ebekesi. boru kelepçesi * Boruyu duvara tespit etmekte kullanı gereç. * Kavun. bostan bozuntusu * Korkak. nda ş an * Dağ larda yetiş kokulu. diş açma gibi iş lemler için borunun sıca bağ ğalet. * Sebze bahçesi. boru kabağ ı * Boğ umsuz. bostan bekçisi * Bostanı koruyan ve kollayan kimse. yetkisi olmak. kar ladı ı nı bos boslu bostan * Bkz. boru gibi uzun su kabağ ı . * Bkz. süpürge ve yakacak olarak kullanı bir ot türü. e bostan dolabı * Sebze bahçesini sulamak için bir at bağ lanarak diklemesine dönen kovalarla kuyudan su çı karmaya yarayan dolap. borucu * Boru yapısatan kimse. boylu boslu. lan bostan korkuluğ u . boruk borulu borusu ötmek * sözü geçmek. boy bos. bostan kebabı * Patlı ve yeş can illikler ile kuğ inceliğ toprak tencerede piş u inin irilmesiyle yapı kebap. lan boru mengenesi * Kesme. borusunu çalmak * çı sağ ğkimsenin davası gütmek. borumsu * Boru biçiminde olan. çok öfkelenerek etrafa saldı zı rmak. karpuz tarlası . çı ğyerden baş yere akı boru tesisatı ktı ı ka tan . borusu tutmak (veya üstünde) * (zenciler için) ağ köpürerek kriz geçirmek. payplayn. * Kavun ve karpuza verilen ortak ad. en. işyaramaz adam.

* Anlamsı z.* Kuş ürkütüp yaklaşrmamak için tarlaya dikilen kukla. ey * İsiz. bostan patlı canı * Az çekirdekli. boş bulunmak * dikkatsiz ve dalgıbulunmak. boş bakmak boş * amaçsı anlamsıve bilinçsizce bakmak. z boş ür böğ * Bkz. n * söylenmesi sakı olan bir ş söyleyivermek. boş kmamak çı * bir iş az da olsa. boş p dolu tutmak (vurmak) atı * umutsuz olarak giriş bir işiyi sonuç vermek. bir kazançla çı ten kmak. raş * Osmanlı tarihinde sarayıkorunması ve ş n na ehrin güvenliğ bakmakla görevli olan erlerden her biri. * Görevlisi olmayan (iş . ş * Bir iş yaramayan. bostancı lı k * Bostan iş leriyle uğ ma. m * iş bı siz rakmamak. üstünde hiç kimse veya hiçbir ş bulunmayan. e * Bilgisiz. boş kalmak. böğ ür. li boş *İ çinde. ine bostancı ı ocağ * Bostancı n bağ oldukları ları lı ocak. nı bostanlı k * Bostan olmaya elverişyer. boş rakmamak bı * (para. boş ak dik durur baş * bilgisiz olan üstün görünmek için kası lı r. yiyecek gibi ş eylerle) yardı etmek. * Yapı iş lacak i olmayan. görev). boş (veya boş gezmek veya gezinmek ta) * iş güçsüz dolaş siz mak. . z. münhal. ncalı eyi boş kmak çı * umduğ gerçekleş u memek. ilen . boş rakmak bı * bir yerde kimse oturmamak. * Verimsiz. raş * Bostancın görevi. iri ve yuvarlak bir patlı türü. ları tı * Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse. sonuç vermemek. can bostancı * Bostan iş leriyle uğ an kimse.

dipsiz kile boş ambar. batı l itikat. çalı siz ş mamak. lâf olsun diye söylenmiş ünce söz. biçimci inanma. siz an boş gezmekten bedava çalı ş yeğ mak dir * çalı ş insanı mak tembellikten kurtarı r. z boş inanç * Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan. boş koymak * yoksun bı rakmak.boş dönmek * hiçbir ş elde edemeden geri gelmek. ey boş durmak * iş kalmak. . dar. boş oturmak * hiçbir iş uğ ı i. boş konuş mamak * gerçekleri söylemek. in sı boş i boş olmak * evlilik birliğsona ermek. boş durmamak * her zaman bir iş uğ mak. işyaramayan ş e ekilde konuş ma. boş gözlerle bakmak * anlamsıbakmak. ğ ı ı lı boş mek düş * (kadı ş hükümlerine göre kocası ayrı n) eriat ndan lmak. boş küme * Hiçbir ögesi olmayan küme. * iş kalmak. boş kafalı * akı z veya bilgisiz. siz boş dipsiz ambar kile * Bkz. ı dı boş kalmak * kimse oturmamak. sı i anma kâğ . le raş * birinin yaptına karş k olarak bir harekette bulunmak. boş gezenin boş kalfası * iş güçsüz dolaş kimse. boş i anmak. bilgisine dayanarak anlatmak. raşolmamak. boş lâf * Gereksiz. boş (veya olsun) ol * erkeğ karını amak için söylediğsöz. mahrum etmek. verimsiz. ayrı isteyen kocanı karına gönderdiğboş eriat lmak n. boş söz * Bir düş anlatmayan. lsı boş ı kâğ dı * Eski ş hükümlerine göre.

doluya koysan almaz a * içinden çılamayan güç bir durum karş nda kalı ğ söylenir. ş arı * Gevş emek. sıntını kı sı birine anlatarak ferahlamak. gerçekleş memek. boş alma * Boş almak iş inhilâl. içinde bir ş kalmamak. düş gibi ş ünce eyler) sonuç vermemek. ş arak ş ı boş almak a * askı almak. boş zaman * Çalı geçirilen saatler dında kalan süre. boş yere * Boş una. dökülmek. rölântiye almak. arj. nı boş çı a kmak * (umut. ya * (motorlu araçlarda) vites kolunu vitesten kurtarmak. boş vermek * aldı rmamak. deş olmak. inhilâl etmek. * Elektrik yükünün baş bir iletkene geçiş ka i veya sı düş fı ra mesi. olumlu bir sonuca ulaş e amamak. boş yerine vurmak * böğ ürlerine vurmak. boş m alı * Boş almak iş deş i. altı boş lma altı * Boş lmak işveya durumu. ndan boş altaç boş altı * Bir kabıiçindeki havayı altmaya yarayan araç. ey * Dı ya akmak. boş koysan dolmaz. ine boş m altı . boş almak * Boş duruma gelmek. i. * Derdini. * Derdini birine açarak ferahlama. boş gitmek a * (harcanan emek.boş torba ile at tutulmaz * çı veya karş k gösterilmeden bir kimse bir yere bağ kar ı lı lanmaz. rahatlama. altı i boş lmak altı * Boş altmak iş konu olmak. boş çı a karmak * olumlu bir sonuç alı nması engellemek. kı ı sı ndında ı boş vermek a * boş geçirmek. * Boş m. hava boş n boş altma makinesi. açı lmak. arj * (hayvan) Bağ ı kurtulmak. para) hiçbir iş yaramamak.

* (hayvan) Başğ lından. * Bir silâhta ne kadar mermi varsa hepsini arka arkaya patlatmak. boş atmak * Boş amak iş yaptı ini rmak. * Dökmek. * Kusmak. tükürük. yakı nmaları anlatmak. aile kisini kesmek. * Eş lerden birinin boş anma ilâmı alması evlilik birliğ son bulması yla inin . ine elde ğ ı boş anma ilâmı * Mahkemenin boş anmayı kesin hükme bağ ğ belirterek verdiğresmî belge. * Derdini dökmek. ndaki idrarı ve ter. boca etmek. andı i boş rmak andı * Boş anması sağ nı lamak. * Gevş etmek. boş altma * Boş altmak iş i. ı nı boş rma andı * Boş rmak işveya durumu. * Karı ile arası sı ndaki nikâh bağ bozmak. boş m organı altı * Vücuttan dı atı ş arı lması gereken maddeleri toplayı boş p altan organ. ndan * Birdenbire ve bol bol akmak. boş ama * Boş amak iş i. * (karı kocayı stekleri üzerine kanunlara uyarak ayı ile )İ rmak. sümük gibi n salgı n vücuttan dı atı . boş anma davası * Eş lerden birinin evlilik birliğ son verecek kararı etmek için açtı dava. ifrağ ları ş arı lması . nı * Çok ağ lamak. açmak.* Boş altmak iş i. nı rmağ boş altmak * Boş duruma getirmek. ladını ı i boş anmak * (karı koca) Mahkeme kararı birbirinden ayrı ve ile lmak. . * Sindirimden sonra bağ ı rsaklarda kalan posanı idrar torbası n. altı ey) zla * (kapalı yerde bulunan insanlar) Birden dı çı bir ş kmak. boş anma * Boş anmak iş i. * Sistemlerin çalı ş abilmesi için sürekli olarak gereken boş altma iş lemleri. * (baskı nda gergin duran bir ş Birden ve hı kurtulmak. boş amak * Kanunlara göre iki eş iliş . boş altma havzası * Suları ı a veya göle veren yerlerin bütünü. * Sı lmak kurtulmak. yrı boş atma * Boş atmak iş i. koş takı ndan veya bağ ı um mı ı kurtulmak. arı * Dertlerini.

düş üncesiz konuş mak. an boş azlı boğ k * Boş az olma durumu. ş * Kesinti. beyhude. * Yetersizlik. nak boş gezmek ta * iş olmak. siz boş kalmak ta * iş kalmak. * Eksiklik. boş una * gereksiz. Boş nakça * Çoğ unlukla Bosna-Hersek Cumhuriyet'inde yaş Bosna Müslümanların kullandı dil. ndan n * Boş naklara özgü olan. ayan nı ğ ı Boş k naklı * Boş olma durumu. yararsıyere. ablak yüzlü güzel. Boş nak * Bosna halkı veya bu halk ısoyundan olan kimse. geveze. siz boş boş u una * Gereksiz yere. boş rmak attı * Boş iş yaptı atma ini rtmak. boş altaç. *İ çinde hiçbir cisim bulunmayan uzay. boş lama * Boş lamak iş ihmal. boş tulumbası luk * Bkz. nafile. kopukluk. lgi boş luk * Oyuk. al yanaklı saçlı . * Yerli yersiz konuş (kimse). boş z yere. boş az boğ * Saklanması gereken ş eyleri söyleyiveren. sı r saklayamayan. kapanmamıyer. boş una. vakum. Boş güzeli nak * Sarı . ihmal etmek. * İ göstermemek. yoksunluk duygusu. . çukur.boş rma attı * Boş iş yaptı atma ini rtma. boğ boş azlıetmek boğ k * gereksiz. * Boş geçen süre. Boş naklarla ilgili olan. boş luklu serpme * Zı mpara üretiminde tanecikler arası %50 boş kalacak biçimde düzenlenen tane yapı rma iş nda luk ş tı lemi. yersiz. boş lamak * Bı rakmak. i.

ı rmak. boy beyi boy bos * Boyun en saygı ve lider kimliğ sahip kiş n ine isi. nebatat. dinlenme ve gezme amacı halka açı yla k geniş alan. gusül. geliş mek. değ er. için * Süre. tevekkeli. kapalı ayakkabı . i ldı ı k botanik parkı * Otsu ve çalı bitkiler ve değik ağ türleri ile düzenlenmiş türü iş aç . * Uzun konçlu. * Vücudun yapı bakı ndan biçimi. kabile. toplumsal ve ğ ı una ekonomik iliş kilerini anaerkil. sı mı * Geçerlilik. * Bir ş tabanı en yüksek noktası ndaki uzaklı eyin ile arası k. boy bos yerinde * uzun ve biçimli. * Destan. yararsıyere. boy * Ortak bir atadan türediklerine. * Bir yüzeyde. nafile. itli . * Ağ plâstik veya kauçuktan yapı ş aç. beyhude. * Kumaş ölçü. * Uzaklı k. gereksiz. * Yol. boylanmak. boylanmak. bot botanik botanik bahçesi * Otsu veya çalı bitkilerin yetiş türü tirildiğve incelemelerinin yapı ğhalka açıbahçe. botanikçi boy * Bitki bilimci. boy boy * Çeş büyüklük ve nitelikte. en sayı iki kenar arası lan ndaki uzaklı en karş . klân. ı tı * Uzunluk. birbirleriyle kan akrabalı bulunduğ inanarak evlenmeyen. deniz kısı yı. boy atmak * boyu uzamak. ş ı boy abdesti * İ dininin gerekli bulduğ durumlarda ve biçimde yı p abdest alma. boy aynası *İ nsanı bütünüyle gösteren büyük ayna.boş una bot * Boş yere. k. slâm u kanı boy almak (veya sürmek) * boyu uzamak. z * Küçük gemi. * Bitki bilimi. ataerkil anlayı uygulayan geleneksel topluluk. lmıküçük sandal.

(su) insan boyunu geçmemek. boy ölçüş mek * yarı ş mak. boy bos. lan * Aldatı görünüş cı .boy göstermek * görünmek. * Yazmak için kullanı mürekkep. sürmek) * boyamak. boy menteş e * Düz yaprak menteşbenzeri 1. boya kullanmak * boyanmak. boya kalemi * Resim yapmak için kullanı değik renkli kalem. dıetkilerden korumak için eş n üzerine sürülen veya içine katı renkli madde. * gösteriş yapmak. lan iş boya kökü * Bitki köklerinden elde edilen tabiî boya. boya fı rçası * Boya sürmek veya resim yapmak için kullanı değik tür ve ölçülerde fı lan iş rça. makyaj yapmak. ini * büyümek. boy vermek * (su) insan boyunu aş kadar derin olmak.50 cm uzunluğ e unda menteş e. boya tabancası * Sı boyayı vı püskürtmek için kullanı alet. çiçekleri mavi. boya vurmak (veya çekmek. kurutulan tohumları veya çemen yapı nda kullanı bir mı lan bitki (Trigonella faenum-graecum). uzamak. lan boya tutmak * (boyanan nesne) iyi boyanı r olmak. boya kutusu * İ çeş renkli kalemleri ve fı çine itli rçaları koymaya yarayan kutu.75-3. boy otu * Baklagillerden. acak * suya dalarak boyu ile suyun derinliğ ölçmek. boyacı . boy vermemek * sıolmak. sarı beyaz renkli. boya tabakası *Ş ablonlarısulu kenar kapatısı kaplanması n cı ile . ğ boya * Renk vermek. boya çekmek * boyuna büyümek. ş yanı lan * Renk. boy pos * Bkz.

boyana * Boyna. ş rı ş . kupon veya çekiliş rafa ve lerle armağ dağ bası an ı tan n. boyalı * Boya sürülmüşboyanmıveya boyaya batılmı . itici boyamak * Boya sürerek veya boyaya batı renk vermek. boyanma . omuza ası taş ğ ı larak ı nabilir bir çeş küçük sandı it k. ve terinin ayağ basıayakkabını ı nı p sı boyattı. rarak * Ağ söz söylemek. kadı boyacı sandı ğ ı * Ayakkabı boyacı nıboya. * Renkli. boyalanma * Boyalanmak durumu. ı boyahane * Boya iş yapı yer. * Boyama iş boyacı ı ini. boyalamak * Geliş igüzel boya sürmek. boyacı küpüne girmiş gibi * çok boyalı n. boyacı lı k * Boya yapma veya satma iş i. * Rengi boya ile sonradan verilmiş olan. boyama kazanı * Örgü yünlerinin veya ipliklerin boyanma iş leminin yapı ğbüyük tekne. * (kadıiçin) Yüzünü çok boyamıolan. boyalı n bası * Okuyucunun ilgisini çekmek için renkli fotoğ yazı haberden çok yer veren. aş ı ı r ağ lamak. boyama * Boyamak iş i. * Renkli yazma veya mendil. lı meslek edinen kimse. fı cilâ gibi gereçlerini koydukları müş ların rça. lan boyacı küpü * Bir iş kolayca ve çabucak yapı in lamayacağ anlatmak için boyacı ı nı küpü mü bu? boyacı küpü değ ki il (hemen daldıp çı n) gibi deyimlerde kullanı rı karası lı r. leri lan boyalama * Boyalamak iş i. ldı ı boyama kitabı * Küçükleri eğ nitelikte içinde boyanacak resimler bulunan kitap. boyalanmak * Boya sürülmek. ğ * Boya satı dükkân. makyajlı n ş . * Boyacın yaptı iş nı ğ .* Boya satan kimse.

ey boyar boyar * Boyama özelliğolan madde. boyası atmak * boyası solmak. boydan boya * Bir uçtan öbür uca kadar. boydaş * Aynı boyda olan.* Boyanmak iş i. makyaj yapmak. ş ı alma. boyar madde. boykot * Bir iş bir davranı yapmama kararı i. * Akran. boyatı lmak * Boyamak işyaptılmak. * Boy bakı ndan. * Renksiz. * Kendi kendini boyamak. * Boya veya renkli bir ş sürülmek. z boyatı lma * Boyatı iş lma i. i boyar madde * Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğ veya yapay renkli madde. boyanmak * Boyamak işyapı i lmak. * Bekâr. boya sürdürülmek. yalnı serbest. yüzüne boya sürmek. . Transilvanya'da. * Tuna bölgesinde. boyayı cı * Boyama özelliğolan. * (kadıiçin) Yüzünü boyamamıolan. mı boydaşk lı * Boydaş olma durumu. z. boyası k zlı * Boyasıolma durumu. boyası z * Boya sürülmemiş . al * Hücre öz suyu içinde eriyik durumunda bulunan renkli madde. i rı boyatma * Boyatmak iş i. i boyca boydak * Yükü olmayan yaya. makyajsı n ş z. Rusya'da soylulara verilen unvan. boya sürdürmek. boyatmak * Boyamak iş yaptı ini rmak.

boykotçu * Boykot yapan veya boykota katı kimse. gösteriş ı li. * Yükselmek. ş ı almak. * Destan söylemek. boylu poslu * Bkz. boylaması na * Boyu doğ rultusunda. * Düş mek. boylu boslu. boylamak *İ stemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak. mak kiyi boykot etmek * bir iş bir davranı yapmama kararı i. boylam * Yeryüzündeki herhangi bir noktanımeridyen dairesiyle baş ç olarak alı Greenwich gözlem evinin n langı nan meridyen dairesi arası ndaki açı eri. boyler boylu * Kalorifer kazanın sı ğ nı caklından yararlanarak. boylu boslu * Uzun boylu. * Boyu benzerlerinden uzun olan. anlatmak. lan boykotçuluk * Boykot yapma iş i. içindeki suyun ıtı ı sı lması lanan depo. kı sa . boylanma * Boylanmak iş i. tul. sağ * Boyu olan. boykotaj * Boykot etmek iş i. boylanı ş * Boylanmak iş i veya biçimi. boyluca boyna * Uzun boylu gibi olan. boylanmak * Boyu uzamak. * Batmak. boylu boyunca * Boyu uzanabildiğkadar. boyu uzunluğ i unca. bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaş için her türlü iliş kesme. değ boylama * Boylamak iş i.* Bir kimse. * Sandalı çtan yürüten kı kürek. çı kmak. yakıklı ş .

uzun.boyna etmek * sandalı çtan tek kürekle yürütmek. kılmı kimsesiz. zavallı m . kı boynu altı kalsı nda n! * ölsün. eyi boynunda kalmak * bir sözü iletmediğveya birine ödenecek parayı i ödemediğiçin üzerinde borç kalmak. kı k veya çatallı bir vrı korunma organı . boynuna almak * bir ş borç veya ödev olarak üzerine almak. boynunu uzatmak * her ş her cezaya razı eye. ı boynu kı ince olmak ldan * haksıolduğ anlaş ğ verilecek her cezaya razı z u ı ı ldında olmak. bir iş i ister istemez kabul etmek. karştarafıgücünü kabul etmek. nacak ve yardı bekler durumda. boynu eğ ri * Asmaları yeni sürgünlerini yiyen veya kemiren bağ n zararlı. boynuz dikmek * (kadı baş erkekle iliş kurarak kocası aldatmak. boynuna * üstüne. * Kurş borudan kol alma iş un leminde kullanı demirden yapı ş lan lmıalet. çaresiz bir durumda kalmak. sı boynu eğ ri * herhangi bir sebeple birine karşdirenecek veya söz söyleyecek durumda olmayan. gebersin. ı nı boynuz * Bazı hayvanlarıbaş bulunan. i boynunu bükmek * acı rı. hacamat etmek. eyi boynuna geçirmek * bir ş kendine mal etmek. * Bu organdan yapı ş lmı . acı rı ş . ndıcı * bir durumu. olmak. * (bitki için) canlı ı yitirmek. boynuz çekmek * boynuz kullanarak kan çekmek. boynu armut sapı dönmek na * çok zayı flamak. boynunu vurmak * baş keserek öldürmek. lını ğ boynunu kı rmak * çekip gitmek. n) ka ki nı boynuz eğ mek * istemeyerek uymak. boynu bükük * Üzgün. ı n boynuz isterken kulaktan olmak . zimmetine geçirmek. tı n ı nda rnaksı maddeden.

* Boynuz batılmak. nda . boysuz * Boyu benzerleri arası kı olan. boynuzlaş ma * Boynuzlaş işveya durumu. sır ve antilopları ğ ı içine alan. boynuzlamak * (hayvan) Boynuzu ile vurmak. boynuzlama * Boynuzlamak iş i. boyunca. boynuz gibi. boynuzlugiller * Keçi. nda sa boyu * (bir isim tamlaması tamlanan olduğ nda unda) süresince. içi boş olan boynuzları sürekli kalan ve dallı olmayan. süsmek. boynuzluteke * Kıkanatlı n lardan. karıveya bir kadıyakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak.olmak. * (kadıiçin) Kocası baş bir erkekle aldatmak. nda ayan boynuzsu * Boynuza benzer. mı boynuz takmak (veya takı nmak. koyun. * daha iyisini. taktı rmak) * (koca) karı baş bir erkekle iliş kurarak aldatı sı ka ki lmak. boyu (bosu) devrilsin (veya devrilesi) * "ölsün" anlamı ilenç sözü. kurtçuğ meş ağ u e açları yaş bir böcek (Carambyx). boynuz yarası rı almak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan boynuz kulağgeçmek ı * bir konuda daha sonra yetiş enler yetenek bakı ndan eskileri geçmek. mükemmelini ararken mevcut olanı yitirmek. n nı ka boynuzlanma * Boynuzlanmak iş i veya biçimi. boynuzlatma * Boynuzlatmak iş i. boynuzlanmak * Boynuzu çı kmak. boynuzlatmak * Erkek. omurgalı n memeliler sıfı ları nı . sın n nları ine * Troleybüs. * (erkek için) Karı veya bir kadı yakı tarafı aldatı sı n nı ndan lmak. boynuzsuz * Boynuzu olmayan. boynuzlu * Boynuzu olan (hayvan). mak i boynuzlaş mak * Boynuz durumuna girmek. * Karınıveya kadıyakı ndan birinin iffetsizliğ göz yuman (erkek).

boyun bükmek * Bkz. ayakta iken başöne bükmek. vecibe. cı gibi araçları dar olan üst bölümü. nı boyun kı rmak * saygı duyulan bir kimse karş nda. kravat. la nda * Ş e. kin u boyunduruğ atmak (veya almak) a * (güreş hasmıbaş koltuk altı alıboynuna kol dolamak. huyu huyuna * karı veya arkadaş arası her bakı koca lar nda mdan uygunluk olması gerekir. güğ gibi kapları veya vida. te) n ı nı na p boyunduruğ vurmak a * baskı na almak. iş üm n vata n * Sorumluluk. enlice kumaş parçası . zı boyuna bosuna bakmadan * fizik yapını gereğ geliş sın ince memiş olması göz önünde bulundurmadan. boynunu bükmek. ü boyunca çocuğ olmak u * yetiş çocuğ olmak.boyu (veya boyuna. altı . boyu bacadan mı tı aş? * daha evlenecek yaş değ ta il. * (bo'yuna) Ara vermeden. nı boyunca * Boyu veya uzunluğ kadar. na boyuna * Ene dik olarak. * Dağ rtları geçmeye elveriş alçak yer. u * Sürdüğ zaman kadar. sı nda li boyun bağ ı * Gömlek yakasın altı geçirilip süs olarak bağ nı ndan lanan uzun. durmaksın. nda boyun borcu * Yapı lması gereken ödev. boyunca) beraber * kendi boyu kadar. boyun bir karıuzadı ş * gereğolmayan o iş i i yapmakla sanki yükseldin anlamı söylenir. ı sı ı boyun olmak * kefil olmak. boyun * Gövdenin baş omuz arası kalan bölgesi. boyun eğ mek * isteyerek veya istemeyerek uymak. na. boyunca. boyun kesmek * baş eğ ı mek. süresince. katlanmak. uzunlaması tulânî. boyu boyuna. boyun vermek * buyruk altı girmek.

buut. lik. * Doğ ruları yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alı üç doğ n. te n ı nı na p * Kapı pencere gibi açı klarıüzerine konulan ağ taş veya klı n aç. veya beton kirişlento. boyunlu * Boynu olan. boyunluk * Boyuna sarı ş boyun sargı. nan rultudan uzunluk. içerik. lan ey. boyutlu boyutsuz boz * Açıtoprak rengi. geniş kapsam. kasın sı nda boyunduruk parası * Bir mahalleden veya köyden baş yere gelin götürülürken. mı * Nitelik. rmak. esaret. boz madde * Sinir hücrelerinden oluş beyinde dı omurilikte iç tabaka. boz bulanı k * Çok bulanı k. sı boyunun ölçüsünü almak * kendi yetersizliğ beceriksizliğ anlamak. * Durum. . boyut kazanmak * yeni bir durum. (toprak). geniş kapsam ve içerik kazandı lik. . boz yel * Boyutu olan. ş .boyunduruk * Çift süren veya arabaya koş hayvanları birlikte yürümelerini sağ ulan n lamak için boyunları geçirilen bir na tür ağ çember. k * Bu renkte olan. k sı * Güreş hasmı baş koltuk altı alıboynuna kol dolama oyunu. lik. geniş ve lik derinlikten her biri. geniş kapsam kazanmak. boyutlandı rma * Boyutlandı iş rmak i. boyut katmak * baş veya yeni bir görüş sı ka açı vermek. i iş boyunlandı rmak * Kapsam kazandı rmak. beklediğyakı ğgörememek. aç * Zulüm ve zorbalıbaskı. boyunduruk altı girmek na * baş nıbaskı altı kalmak. ldı ı ları verdiğbahş. kaynatanı gelinin ayrı ğyerin delikanlı na ka n. * Boyutu olamayan. an. * Açı lmamı sürülmemiş ş . ini i nlı ı boyut * Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanı . ini. * Mengenenin üst yanı ndaki kemer biçimli bölüm.

boz renkli ardıkuş (Turdus pil ris). * İlenmemişçalı toprak. bozacı lı k * Boza yapma veya satma iş i. bozdurmak * Bozmak iş yaptı ini rmak. boza olmak * utanmak. lan bozarı k bozarma * Bozarmıolan.* Lodos. ş . bozdurulma * Bozdurulmak iş i veya durumu. bozdurulmak . day lları itilmesiyle yapı koyuca. bozarmak * Rengi boz olmak. boza * Arpa. bozbakkal * Karatavukgillerden. bozum olmak. boza gibi * (sılar için) koyu ve bulanı vı k. bozdurma * Bozdurmak iş i. bozahane * Boza yapı yer. i bozdurtmak * Bozdurmak. ç u bozca * Rengi boza çalan. darı sı buğ gibi tahı n hamurunun ekş . an * Yeniçeriler tarafı kullanı ve atlarıeyerlerinde asıduran altı ndan lan n lı toplu gürz. rengini atmak. bozdurtma * Bozdurtmak işveya durumu. ham tarla. bozacı * Boza yapan veya satan kimse. iş bozayı * Tehlikeli bir cins ayı . mır. renk değtirmek. lı k bozdoğ an * Bir doğ türü (Falco aesalon). tatlı mayhoş lan veya içecek. bozdur bozdur harca * çok az olan ş için alay olarak kullanı eyler lı r. ş * Bozarmak iş i veya durumu.

i rı bozgeven * Yurdumuzda Erciyes dağ yetiş bir geven türü (Astragalus microcephalus). nda bozlak * Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgelerinde bir türkü ezgisi. hezimet. cak lı iklimlerde geniş man alanlara yayı ağ z doğ bölge. bozkurt * Birçok Türk destanı yer alan kutsal hayvan. güç vb. yı n. açsı al bozkıkedisi r * Genellikle bozkı rlarda yaş yabanî kedi (Otocolobus manul). bozguna uğ ramak (veya vermek) * yenilip periş olmak. ayan bozkıkoyunu r * Asya koyunu (Ovis vignei). * Çı k koparmak. bozguncu * Bozgunluk yaratan (kimse. n bozkı r * Kurakçı l otsu bitkilerden oluş sı ve ı an. lan.). * Bozgun olanı durumu.* Bozmak işyaptılmak. * Bu durumda bulunan. konusu acı türküler. bozmacı * Eski ş eyleri alıbozarak parça parça satan kimse. çökmüş lgı . ı * Yenilen bir ordunun. bozgunluk * Bozgun. * Morali bozulmuş . bozgunculuk * Bozguncuya yakır davranı ş ı ş . step. p . bozkı mak rlaş * Bozkı r durumuna gelmek. * Biçimi ve kullanı ı iş lı değtirilmiş ş . düzen bağ yitirerek asker onurunun gerektirdiğbütün bağ bozması ı nı i ları . dağ an ı lmak. klı * Bozlamak eylemi. bozlama bozlamak * (deve) Bağ ı rmak. hezimete uğ ramak. ı nda en bozgun * Bir toplulukta karş klı ı güvenin bozulması beliren karıklı lı ile ş k. bozkıtavuğ r u * Bağ ı rtlak. ğ lı bozma * Bozmak iş i. * Bu ezgiyle söylenen. bozkı ma rlaş * Bozkı mak iş rlaş i veya durumu.

bozdurmak. * Madenî. * Bozulmuş olan. yi erli ini * Bir ş kı eye zmak. bozguna uğ ramak. * Bozulmak iş i. bozuk gibi. ndan bozuk çalmak * canıkı ş sılmı yüzü ası ş . * İ ve değ niteliğ yitirmek. * Kı n. ufaklı bozuk para. * Bir kimseyi beklemediğbir davranıkarş nda bı i ş ı sı rakarak veya sözünü yalana çı kararak küçük düş ürmek. küçük değ para. bozuk düzen * Düzensiz. ufaklı bozuk. ekş imek. içerlemek. bağ lamadan biraz büyük ve meydan sazı küçük dokuz telli bir saz. bozördek * Tatlı sularda bulunan bir tür ördek. bozuk para gibi harcamak * değ düş erini ürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkı ş mak. zlına ı * Aklı yitirecek derecede bir ş düş olmak. * Sağğ yitirip zayı lını ı flamak. * Bozguna uğ ratmak. bozuk. k. * Bir yerin. bozuk para * Ufak birimlere ayrı ş lmıpara. erli * Kötümser. ş ı * Türk halk müziğ inde. * Dağ ı lmak. dağ ı tmak. bozrak bozuk * Rengi boza çalan. lûp * Altı paraya çevirmek. bozuk bozulma bozulmak * Bozmak iş konu olmak. * Büyük parayı birimlere ayı ufak rmak. eyin ş tı * Dokunmak. k. * Kötü duruma getirmek. zarar vermek. nı eye kün * Biçimini ve kullanıı değtirmek. karık. huzursuz. bozukça bozukluk * Biraz. bir ş düzenini karı rmak. . düzeni bozuk olan. * Bir paranı ufak birimlere ayrı ş n lmıdurumu. lını iş ş * Bı rakmak. mağ etmek. nı * Bağ veya bostanıson ürününü toplamak. yenilemeyecek duruma gelmek. * (bir organ) Görevini yapamaz duruma gelmiş . lmıolmak. * Bozuk olma durumu. gergin.bozmak * Bir ş kendisinden beklenilen iş eyi i yapamayacak duruma getirmek. * Geçersiz bir duruma getirmek. sıntı zgı kı lı . ine * (yiyecek için) Kokmak. yenmek. n * Kı ğ zarar vermek.

omurganısağ sol yanı bulunan çift organlardan her n ve nda . utanacak duruma düş mek. i bozum * Bozulmak iş utangaçlı mahçupluk. böbrek taş ı * Böbreklerde oluş taş an . bozuntuya vermemek * bir kimsenin hoş gitmeyen bir durumunda fark etmemiş davranmak. idrar salan. kuyruğ kalıve kı zehirsiz ve zararsıbir yı (Eryx). i. böbrek üstü bezi * Böbreklerin üstünde bulunan. hormon niteliğ salgı olan bez (II). bozum havası * Utangaçlı mahcupluk.bozuluş * Bozulmak işveya biçimi. bozuş mak * Araları lmak. a gibi bozuş ma * Bozuş iş mak i. böbür * Kandaki zararlı maddeleri süzen. mahcup olmak. yenilmiş k. bozuş ukluk * Bozuk durumda. un * Bozulmuş ş kalan bölümleri. k. bozumca bozuntu * Kurş renginde iri bir kertenkele. bir eyin * Kendinde bulunması gereken nitelikleri taş ı mayan kimse veya ş ey. z lan böbrek biri. lik. başküçük. bozum etmek * utandı rmak. mahcup etmek. döküntü. inde sı böbrek yağ ı * Kasaplıhayvanları böbreklerinin çevresinde oluş yağ k n an . bozum olmak * utanmak. lı bozyürük * Üstü hafif benekli. olan. bozuntuya uğ ramak * ş kı ğ kapı aş nlı a lmak. karşklı ı bozulma içinde. böbreksi * Böbrek biçiminde olan. * Ş kı ğ düş aş nlı a me. açı bozuş uk * Araları lmı bozulmuş açı ş . ı u n sa.

kurt ve tılıdında kalan küçük hayvancı verilen ad. kı kı . yenilen bir deniz hayvanı sa skaçlı . nı. derisi benekli. böcek bilimi * Böceklerin yapını ayını hastalıyapı niteliklerini inceleyen bilim dalı sı. böcek gibi * ufak tefek ve esmer (çocuk). . entomolojist. yaş ş ve ı k cı . * Böbürlenme. böbürlenme * Böbürlenmek iş i. * Böbürlenme. böbürlenmek * çok böbürlenmek. il nda ğ ı * Bu renkte olan.* Memelilerden. böcekkapan * Örnek bitkisi drosera olan ve bazı organları böcek yakalamaya. böcek bilimci * Böcek bilimi uzmanı . rtı ş n ı klara *İ stakoza benzer. * Böcü. sindirmeye elveriş olan bitkilerin ortak li adı . böcekçiller * Omurgalı hayvanlardan memeliler sıfı giren. altı ları bacaklı u kanatlı vücutları . nına ayan mı böcekhane * Böceklik. böcek yiyen. n muş hayvan sıfı ere. sı ülkelerde yaş cak ayan. böcekbaş ı * Osmanlımparatorluğ İ unda zabı görevlisi. haş * Kelebek. sarı u renkli. kurulmak. böbürlenmek * Övünerek kabarmak. yı cı rtı hayvan (Hyrax syriensis). böcekle beslenen (hayvan veya bitki). karada yaş hayvanlar takı . böcek kabuğ u * Mor ile yeş arası ve metal parlaklında olan renk. kibir. entomoloji. çoğ ve baş üs. uzunluğ 30-40 cm kadar olan. böceklenme * Böceklenmek iş i. böbürtü böce böcek * Eklem bacaklı n. göğ karıolarak eklemlerden oluş . böceklenmek *İ çinde veya üstünde böcek üremek. böcek çı karmak * ipek böceğyetiş i tirmek. ta böcekçil * Böcek yiyen.

yol kenarları kendiliğ nda inden yetiş dikenli ve çok yık bir çalı en llı .böcekler * Vücutları . gibi hayalî bir varlı verilen ad. manda. böcekhane. böğ ürme * Böğ ürmek iş i. böğ ür * İ ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arası nsan ndaki bölümü. ğ a böcül böcül * Gözlerini iki yana oynatarak (bakmak). l) böcü * Kurt. * Bu bitkinin önce kı zı olgunlaş kararan mayhoş rmı iken ı nca yemiş i. deve) Bağ ı rmak. soluk sarı renkli. böceklenmiş . böğ böğ üre üre * Bağ ı rarak. * Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet. böğ ürtmek * Böğ ürtmek iş yaptı ini rmak. * Böcek. böceksavar * Evdeki zararlı böcekleri savıöldürmekte kullanı ve ilâç püskürten sprey. böğ ürtlenlik * Böğ ürtlen çalı nı çok olduğ yer. birer. * (insan) Anlaş ı bir biçimde yüksek sesle bağ lmaz ı rmak. böğ ürmek * (öküz. böcelenme * Böcelenmek iş i veya durumu. p lan böceksiz *İ çinde böcek bulunmayan. böcekli böceklik *İ çinde veya üstünde böcek bulunan. ayakları ağ ikiş yla ı z parçaları çift olan eklem bacaklı sıfı üçer lar nı. böcelenmek * (tahı Böceklenmek. diken dutu (Rubus caesus). ların u böğ ürtme * Böğ ürtmek iş i. bahçe çitlerinde. zehirli bir örümcek türü. böğ ürtlen * Gülgillerden. hortlak vb. boş ür. göğ ve karıolarak üç bölgeye ayrı duyargaları baş üs n lan. böğ * Yan taraf. böğ * Eklem bacaklı lardan. böğ ürtü . kanatları er. * İ böceğyetiş pek i tirilen yer.

birinci olan (kimse). * Büyük bir yeri. i rı bölen * Bir bölme iş leminde bölünen sayın kaç eş parçaya ayrı ğ gösteren sayı nı it ldını ı . ine ayan insanlarıaynı n soydan gelmiş olmaları göre belirlenen toprak parçası ntı na . * Cins kavramları tür. ara kapı kapanı arı n veya hasarı nı n lar nca zanı n yayı nı lması önlemek için kullanı birbirlerinden ayrı ş lan lmıyerler. * Birliğ bozulması yol açmak. taksim etmek. * Böke olma durumu. sı ran * Bölmek iş lemi. taksim. böldürmek * Bölmek işyaptılmak. mı bölmeli bölü . parçalamak. nı belli bölgeci * Belli bir bölgenin çı karları çalı (kimse). için ş an bölgecilik * Belli bir bölgenin çı karları çalı durumu. iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğ veya üzerinde yaş nı idarî e. * Vücut yüzeyinde sırları herhangi bir bölüm. * Ulusal veya uluslar arası yarı bir ş mada ilk dereceyi alan. nahiye. bölmeç bölmek * Ambalâj içinde bulunan malları birbirinden ayı rmaya yarayan koruyucu parça. alanı küçük oda veya kımlara ayı ince duvar veya tahta perde. ş ampiyon. * Bölme iş lemini gösteren iş aretin "/" okunuş taksim. in na * Bir niceliğiki veya daha çok eş parçaya ayı i it rmak. bökelik böldürme * Böldürmek iş i. alt tür kavramları ayı iş nı na rmak i. * Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayı rmak. ş ampiyona. oda veya sofa gibi büyük bir yerden ayrı ş lmıdaha küçük yer. u. * Bölme ile ayrı ş lmıolan. ş ampiyonluk. yangı gibi durumlarda. * Kalı ağ gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrı tomruk. böke * Kahraman. "a/b" anlatı . * Salon. bölge * Sırları veya ekonomik birliğ toprak.* Böğ ürme sesi. "a bölü b" diye okunur. güçlü kimse. * Gemilerin içinde. böğ ürüş * Böğ ürmek iş i veya biçimi. i. için ş ma bölgesel bölme * Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. * Bölmek iş ayı parçalama. n aç lan bölme iş areti * Bölme iş leminin yapı ı ifade eden bölü "/" iş lacağ nı areti. su baskı. taksim. mı ka. rma.

n sı * Bir kuruluş yönetim birimlerinden her biri. kı smî. sıflandı nı rmak. * Çağdevir. sıflamak. sı * Saç örgüsü. tasnif etmek. tasnif. münafı k. sağ sola doğ üçer üçer ayrı basamakları her bir üçlü na lan nı dan ru lan ndan takı . * Takı mlardan oluş üçü veya dördü bir tabur oluş an. departman. turan ve öbür birliklerin temeli sayı birlik. bölümleniş * Bölümlenmek işveya biçimi. bölen. fesatçı u. ı bölük * Bir bütünden ayrı ş lmıolan parça. lan * On kuralı göre yazı bir tam sayın. * Canlı n bölümlenmesinde filumlarıbir araya gelmesiyle oluş birlik. nı rma. * Bölme iş sonunda elde edilen sayı lemi . * Bir siyasî partinin birliğ parçalamayı ini . nı bölümlemek * Birçok ş arası birbirine eş veya benzer olanları ey nda. ğ . . bölümlendirmek * Bir ş bölümlere ayı eyi rmak. kım. b" diye okunur. nı bölümlendirme * Bölümlendirmek iş sıflandı i. bölücü * Bölme iş yapan. sıflanmak. bölünebilme . un * Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlıdalı eğ sağ k nda itim layan birimlerinden her biri. * Hizip. bölme amacı olan. i bölümlenme * Bölümlenmek işveya durumu. bozmayı amaç edinen kimse. i nda .* Bir bayağkesrin gösteriliş pay ile payda arası konulan yatay çizginin okunuş "a/b" kesri "a bölü ı inde na u. lmı sı sı . ini * Bir topluluğ birliğparçalama. ş bölükbaş ı * Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli. ları n an bölümleme * Bölümlemek iş sıflama. i bölümlenmek * Bölümlemek iş konu olmak. bölüm * Bir bütünü oluş turan parçalarıher biri. kım. departman. parça parça. seksiyon. bölük pörçük * Bütünlüğ sağ ü lanamamıdurumda. it kümelere ayı rmak. i. bölücülük * Bölücünün yaptı işara bozuculuk. mı bölük bölük * Parçalara ayrı şkım kım. ine nı bölümsel * Bölünme ile ilgili.

ma. bölüngü bölünme * Fraksiyon. n oluş bölütlü bön * Bölütlere. bölünmez * Parçalanamaz. * Bölünmek iş i. halkalara ayrı ş lmıolan. i bölüş bölüş me * Bölmek işveya biçimi. * Fraksiyon. ayrı lamaz. bölüş mek * İ veya daha çok kimse araları herhangi bir ş paylaş ki nda eyi mak. taksimat.* Kalansıbölünür olma durumu. kan n bölütlenme * Döllenmiş yumurtanı blâstulayı turuncaya dek art arda bölünmesi. . bölünmek * Bir bütün. saf. bölüş üm bölüt * Eklem bacaklı n vücudunu oluş ları turan yan yana dizili parçalarıher biri. * Hücrelerin. eş lması gereken miktar veya sayı . u bölünüş * Bölünmek işveya biçimi. taksim etmek. bölüş türmek * Bölüş iş yaptı mek ini rmak. payı almak. parçalara ayrı lmak. * Bölüş paylaş me. nı bölüş türme * Bölüş türmek iş i. belli bir büyüklüğ varı eş bölümlere ayrı çoğ e nca it lı alması p . n * Zigotun bölünmesinden sonra embriyonda ortaya çı ve az çok birbirine benzeyen parçalarıher biri. belirli bölümlere. z bölünen * Bölme iş lemine uğ lan sayı it bölümlere ayrı ratı . üleş mek. * Yarı toplu olarak koş ş ta arken birbirinden ayrı lma. * Budala. bölünmezlik * Bölünmez olma durumu. bölüntüler * Bir bütünün ayrı ş lmıolduğ bölümler. i * Bölüş iş mek i. bölüntü * Bölünmüş parça. halka.

börttürmek * Börtmek işyaptılmak. böreklik börk * Börek yapmaya elveriş olan. börtme * Börtmek iş i. k. safça. yma. börek açmak * börek yapmak için hamurdan ince yufkalar hazı rlamak. . haş lamak. itli börtük börtülme * Haş lanarak veya ateş biraz kı larak piş olan (ş te zartı miş ey). bön bön bakmak * anlamayarak. bönleş me * Bönleş iş mek i. n * Yağ murdan veya soğ uktan korunmak için giyilen ucu sivri boş külâh. bönleş mek * Bön duruma gelmek. bönlük börek * Bön olma durumu. börekçi * Börek yapan veya satan kimse. saf (bir biçimde). börtmek * Az piş irmek. börttürme * Börttürme iş i. * Açı ş lmıhamurun veya yufkanıarası peynir. saflı k. spanak gibi ş konularak piş eyler irilen çeş itli biçimlerde hamur iş i. i rı börtü böcek * Çeş böcekler. * Börtülmek iş i. börek için ayrı ş li lmıolan. aptallaş mak. aş n aş n bönce * Budala. börekçilik * Börek yapma veya satma iş i. ş kış kıbakmak. budalalı aptallı sersemlik. lan lı börkenek * Geviş getiren hayvanları midelerinin ikinci bölümü. * Genellikle hayvan postundan yapı başk. kı ı n na. k.bön bön * Budala ve safca bakarak. luk.

nda * Bu kasttan olan kimse. * Bu derece. böyle baş böyle tı a. * İ yapı bacakları ri lı . buna benzer. böylece * Tam böyle. Brahmanizm * Brahmanlı k. ine börülce * Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeğkoyu benekli tohumu (Vigna sinensis). raş * kiş yaraş iş ilere an lemler uygulanı r. bösme bösmek böyle * Bunun gibi. böyle böyle * Böylelikle. * Bunun gibisi.börtülmek * Börtmek iş konu olmak. infilâk etmek. "nası gibi sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğ l" inde. böylesi böylesine * Aş bir biçimde. böylelikle * Bu yolda yürüyerek. gene de böyle olacak. bu yolda. bu biçimde. sonunda. ı rı Br brahma Brahman * Brom elementinin kı saltması . o cümlede anlatı ş hoş lan eyin karş ı lanmadını ona ş ı ğ anlatı ğ veya ı aş ı ldını r. böylemesine * Bu biçimde. * Bu yolda. böylecene * Böylece. böylelikle. böyle gelmiş böyle gider * her zaman böyle olmuş . bu biçimde. * Bir madde birdenbire gaz durumuna gelerek patlamak. i * Bu bitkinin sebze olarak yararlanı yeş ürünü. bir rkı * Hint kastları ilk kast. . bu biçimde olanı . *İ çinde "ne". * Sonunda. böylelikle. lan il * Bösmek iş i. paçalı tavuk ı . tüylü.

* Linyit. kın zak ı lan . * Doğ çimento ile lâvlı al . branda * Gemilerde tayfa ve erlerin yattı dikdörtgen biçiminde. hafif * Dört kişarası oynanan bir iskambil oyunu. u braket * Dikiş çı kitapları sı na makine ile bez geçirme. * Tekrarlanan iki emir kipi arası getirilerek iş sürekliliğ anlatı na in ini r. kömür tozu ve katran tortusundan bası elde edilen. Brahman. briketçi . i nda brifing brik brik * Bir konuda özet olarak verilen bilgi veya açı klama. * Baklagillerden bazı açlarıkı zı ağ n rmı boya çı lan odunu. karı * Üstü kapalı ş kı olarak kullanı tek atlı . * İ direkli. ten kan n rtı brakisefal * Kafatasın ön alt eksenine göre kı olan (kimse). rı ları ması muş * Bir tür yapay mermer. * Briket yapan veya satan kimse. tutturulan asıyatak. tuğ biçimli yapı nçla la malzemesi. * "Vay" gibi ş ma anlatı aş r. kı kafalı nı sa sa . * Aferin. lı branda bezi * Keten ve pamuk ipliğ inden sıve sağ dokunmuş k lam bez. yaylı araba. * Ş kı k. branş bravo bre * "Ey. yaylı arabası at . astarlanmıbezden yapı halatlarla bir yere ğ ı ş lan. Brahmanizm. ki ı yan * (bilim için) Dal. lı . seren yelkenli. Brehmen breş * Bkz. brezil brı çka briç * Önde çok yüksek bir oturma yeri. yaş a!. * "Be" yerine kullanı lı r. kemikli kıntı n kaynaş yla oluş kütle. birkaç top taş gemi. kol.Brahmanlı k * Kalım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı tı toplumsal bir kuruluş içeren Hint dini. coş anlatı aş nlı ku r. arkada da boylaması yerleş na tirilmiş oturacak yerleri bulunan dört tekerlekli. hey" anlamı kullanı nda lı r. briket * Linyit ve kömür tozundan bası elde edilen yakı nçla t. kavkı kabuklu.

briketleme * Briketlemek iş i. bromürlü * Yapında bromür bulunan. yoğ unluğ 2. briyantin * Saçı parlatmak ve yatı için kullanı güzel kokulu bir madde. tunç renginde olan. bazı 35. bromhidrik * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş an. haş il lanarak yemeğhazı i rlanan bir tür sebze. briyantin sürünmüş . pis kokulu. brokkoli brom * Küçük. rmak lan briyantinli * Briyantinle süslenmiş . zehirli sı bir element. Kı vı saltması Br. briketlemek * Briket hâline getirmek.97 olan kı zı u rmı renkli. broş . brizbiz brokar * Sı veya gümüş lemeli bir tür ipekli kumaş rma iş . bromhidrik asit * Bromun hidrojenle birleş mesinden oluş HBr aside verilen ad. sı bronş * Soluk borusunun akciğ erlere giden iki kolundan her biri ve bunlarıdalları n . bronz * Tunç.909 olan. içeriden tutturulan ince perde. * Pencerelerin çerçevesine. * Atom numarası atom ağ ğ79. ları ndan bronş it * Bronş bronş ve çukları iltihaplanması n . deniz suları az. bronzlaş mak * Bronz rengini almak.briketçilik * Briketçinin iş i veya mesleğ i. ı ı rlı nda göllerde çok miktarda bulunan. yeşyumrular hâlinde olan. bronz gibi * tunca benzeyen. bronzlaş ma * Bronzlaş iş mak i. bronş çuk * Bronş n uç dalları her biri. an bromür * Bromhidrik asidin tuzu veya eteri.

* Diploma. bu haysiyetle * bu bakı mdan. * En yakı bulunan bir varlı veya biraz önce anı bir ş iş yolu ile belirtmek için kullanı (Çekim nda ğ ı lan eyi aret lı r sı nda bunu. Brüksel lâhanası * Ceviz büyüklüğ ünde bir lâhana türü. bunda. * Kabı darası karı ile çı lmadan tartı (ağ k). bu günlerde * içinde bulunduğ umuz zamanda. bu türlü. bu birkaç gün içinde. bu gözle * bu anlayı ş la. Brüksel lâhanası . risale. rası bu (veya ş kadar u) * bir sayı sonra gelerek o sayı artımiktarı dan dan k bildirir. bu tarzda. ş . bu gidiş le * bu biçimde. zamanda veya söz zincirinde en yakıolanı n gösterir. çeş idinden. ş ahadetname. broş ür * Sayfa sayı az. Bruxelles lâhanası * Bkz. . beraber. lan ı rlı bu * Yerde. bu kabilden * gibi. buna. biçimlerine girer. nda.65 mm lik otomatik tabanca. bu cümleden * bunlar arası bunlar gibi. küçük kitap. Çokluk biçimi bunlar). brülör brüt * Sı yakıkolayca yanabilecek taneciklere ayı püskürten araç. bundan. sı brovning bröve * 7. bu abdestle daha çok namaz kı r lı nı * bir tutum veya davranın etkisinin sürekli olacağ anlatı ş ı ı nı r. Frenk lâhanası (Brassica oleracea gemmifera).* Kadı n takı kları iğ nları ndı süs nesi. yakmaç. bu arada * Bu süre içinde. vı tı rarak * Kesintisi yapı lmamı kesintisiz (para). * Birlikte. bu kabil * bu gibi. bu kadar * bu denli.

lan bubi bucak * Küçük bir dokunma ile patlayan. bu sı a kar mı cağ dayanı r? * aş harcamalarla eldeki imkânları tükeneceğ anlatı ı rı n ini r. bu meyanda * Bu arada. buat * Elektrik akı devrelerinde birleş mı tirme yapmak veya akı bir veya daha fazla kollara ayı için mı rmak kullanı araç. çeliş ş ları iyor. *İ lçelerin. bu türlü * böyle.. bir durum veya bir kimseyle karş mamaya çalı ı laş ş mak. e. * Ağ n dal olacak sürgünü. bu sefer * Bu defa. her tarafta. kutu. bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri. bunun için. tek baş kullanı fatları ı na lmaz) . nahiye. her yanda. * Dalı gövde içindeki baş ç yeri olan ve tahtalarda görülen yuvarlak koyuca renkte sert bölüm. buçuk buçuklu budak * (sayı üleş ve tirme sı ndan sonra gelir. . bucak bucak kaçmak * bir olay. bu ne perhiz bu ne lâhana turş usu! * sözleri ve davranı birbirini tutmuyor. bu kez. ve yarı m. bucak bucak * Her yerde. n langı budak deliğ i * Tahtalardaki budak yerinin çı lması sonra açı boş karı ndan lan luk. acı * Dal. bu yüzden * bundan dolayı . * Kesirli.bu kadar kusur kadı zı da bulunur kında * üzerinde durulmaya değ meyecek kadar küçük bir kusurdur. kamufle edilmiş bombadan oluş bubi tuzağteriminde geçer.. bu meyanda * Bkz. budak özü * Taze sürgün. köş yer. bu biçimde. an ı * Kenar. bucak bucak aramak * her yerde aramak. bu arada.

. ı budala * Zekâca geri. * Zekâca geri olan kimse. ş ı budalacası na budalalaş ma * Budalalaş iş mak i. * Budalaca yapı iş lan . azaltmak. budaklı * Budağolan.budaklanma * Budaklanmak iş i. ine budatma * Budatmak iş i. budalalı k * Budala olma durumu. budanma * Budanmak iş i. te) nı u * Bir ş eksiltmek. budalaca. dallanmak. budatmak * Budamak iş yaptı ini rmak. budanmak * Budamak iş konu olmak. yla aç. * Bir ş aş ölçüde düş eye ı rı kün. * Budamak iş i. nı dalları kı nı saltmak. eyi budanı ş * Budanmak iş i veya biçimi. budala budala * budala gibi. * Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dalları kesmek. Buddhist * Buddhizm dininden olan kimse. budaklanmak * Budak sürmek. budala gibi davranmak. lsı budama budamak * Daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacı ağ asma gibi bitkilerin dalları kesmek. budalalaş mak * Budala duruma gelmek. budalalıetmek k * akı zca davranmak. nı * (güreş Rakibinin ayakları bir ayak oyunu veya vuruş ile yerden kesmek. budalaca * Budalaya yakır (biçimde).

etnolog. bugüne bugün * "unutma ki". budun kavim. içinde bulunduğ umuz zamanda. n n ü ü Budist * Bkz. bugün olan. budun betimi * Etnografya. bugünden tezi yok * hemen ş imdi. * bugün yaş ayanlardan gelecek kuş aklara. nda. budun bilimci * Budun bilimi uzmanı . bugün yarı n * çok yakı nerede ise. bugünkü günde *ş imdi. ı rkiyat. *İ çinde bulunduğ umuz çağzaman. budun bilimi * Etnoloji. budunsal bugün * Kavmî.Buddhizm * Tabiatüstü kiş miş tanrı üncesi yerine. Buddha'nı ileri sürdüğ mistik dünya görüş ve din. daha sonra baş nıda baş gelebileceğ hatı ı na kasın ı na ini rlatmak için söylenir. bugün yapı lan. "ş iyi bil ki" anlamı kullanı unu nda lı r. budun betimci * Etnograf. dil ve kültür ortaklı bulunan. salt varlı koyarak onun insanda arzu biçiminde ileş bir düş ğ ı belirdiğ bundan da ı rabı doğ unu. bugün bana ise yarı sana n * bugün birinin baş gelen kötü bir durumun. derhal. etnik. *İ çinde bulunduğ umuz günde. stı n duğ stı ini Hindistan ve Çin'de yaygı olan. * Araları töre. millet. kavmiyat. ş imdiki ş artlarda. *İ çinde bulunduğ umuz gün. * bugüne değ in. . budun bilimsel * Etnolojik. Buddhist. bugünkü * Bugüne özgü. boy ve soy bakı ndan da birbirine bağ insan topluluğ nda ğ ı mı lı u. * Ulus. bugünkü tavuk yarı kazdan iyidir nki . ı raptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğ ileri süren. ini. bugünden yarı na * az zaman sonra.

buğ daysı tane * Bkz. sı k r otları . eyler buğ day * Buğ daygillerin örnek bitkisi (Triticum). buğ daysı meyve * Çok ince olan kabuğ zarı ayrı u. k buğ sürmesi day * Buğ baş ndan oluş ilkel mantar (Tilletia tritici). buğ unu day * Yabancı maddelerinden temizlenmiş tavlanmıbuğ ve ş dayları tekniğ uygun olarak öğ n ine ütülmesiyle elde edilen bir ürün. buğ daysı meyve. buğ daycı l * Bataklıyerlerde. * Bu bitkinin baş aktan ayrı ş lmıtanesi. il. ndan lmayacak derecede kaynaş ş mıolan tohum izlenimi veren bir kuru meyve. kamı bambu olan. örneğbuğ yulaf. pirinç. ayrıve çayı i day. . ş . buğ daysı meyve. buğ baş verince orak pahaya çı day ak kar * ihtiyaç duyulan ş değ kazanı ey er r. buğ ra * Erkek deve. patates. day akları an * Bu mantarı yol açtı hastalı n ğ ı k.* sağ lanmıbir kazancıumulan daha büyük bir kazanca feda edilmemesini öğ ş n ütler. iki hörgüçlü deve. buğ daysı * Buğ andı dayı ran. k buğ biti day * Yarı kanatlı m lardan. çavdar. buğ rengi day * (ten için) Açıesmer. ı bir buğ güvesi day * Tahı zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella). vücudu yeş başsiyah. buğ daysı tohum * Bkz. * Bu mantarı buğ ve benzeri bitkilerin yaprakları oluş n day nda turduğ hastalı u k. arpa. buğ benizli day * Açıesmer. la buğ pası day * Pas mantarı gillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi). çiçekleri baş durumunda büyük bir bitki familyası ak . bugünlük yarı k nlı * çok yakı olması nda beklenen ş için söylenir. bugünlük * Bugün için. mır. buğ daygiller * Bir çeneklilerden. ekinlere zararlı böcek. pancar tarlaları yaş göçücü bir kuş k nda ayan (Luscinia svecica cyanecula). ekin biti (Sitophilus granarius).

buğ ulandı rma * Buğ ulandı rmak iş i. arpacısoğ . buğ ulandı rmak * Buğ ulanması yol açmak. k sı lan yanı cak u i buğ evi u buğ kebabı u * Et. u mak. buğ tutmak. buğ u ulanmı ş . * Buğ piş (yemek). uk unlaş ş vı * Hastalıdolayıyla mikroplu sayı eş n sı buğ ile temizlendiğyer. buğ buğ ul ul * Buğ çı u kararak. . * Süzgün. yaş. buğ ulama * Buğ ulamak iş i. u buğ ma ulaş * Buğ mak iş buharlaş ulaş i. uya * Bazı yemekleri buğ ile piş u irmek. n ş lı buğ buğ ulu ulu * Nemli. caklı ı ş buhar * Isı etkisiyle sılarıve bazı ları dönüş vı n katı n tükleri gaz durumu. buğ ulanma * Buğ ulanmak iş i. buğ üstünde usu * sı sı sı ğazalmamıdurumda.buğ u * Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sı. na buğ ş ulanı * Buğ ulanmak iş i veya biçimi. lı buğ ur * Buğ ra. ma. u lan buğ ulu * Üzerinde buğ bulunan. buharlaş u mak. dolu dolu. domates. buğ ulanmak * Üzerinde buğ oluş buğ ile kaplanmak. dalgı bakı olan (göz). uda miş buğ ulamak * Buğ udan geçirmek. sarı k anı msak. tephirhane. buğ mak ulaş * Buğ durumuna gelmek. cak cak. kekik ve baharat kullanı hiç su konmadan hazı larak rlanan bir et yemeğ i. buğ tıcı ulaşrı * Suyu buğ durumuna getirmek için kullanı (araç). vı * Soğ bir cisim üzerinde ince bir tabaka durumunda yoğ mısı.

ş an buharlı tren * Buhar gücüyle çalı tren. m. tebahhur. ı buharlaş ma * Buharlaş iş buğ ma. tebahhur etmek. tiren buharlaşrma tı * Buharlaşrmak iş tı i. n ı ı dı sı lan sı buharlı makine * Buharla çalı makine. nlaş buharlaşrı tıcı * Buharlaş iş ma lemini gerçekleş alet. buhar makinesi * Buhar bası yla iş ncı leyen makine. mak i. buğ mak. ulaş buharlaş noktası ma * Bir sınıkaynatı sonucunda buhar durumuna geçme derecesi. m . * Buhar gücü ile çalı ş an. buhran geçirmek * bunalı geçirmek. ulaş * Dalgı mak. hayaller içinde kalmak. kalorifer dairelerinde buhar akını ı sı ş kesmeye ve dengelemeye yarayan alet. ş an buharlı ütü * Çı ğbuharla kuru çamaş ütülemeye hazıduruma getiren ütü. buhar olmak * yok olmak.). buharlayı cı * Buhar hâline getiren (makine vb. kaybolmak. buharlı gemi * Buhar gücüyle çalı gemi. * Bir sıyı damlacı durumunda damı vı ince klar tmak. kriz. kardı ı ı rları r buhran * Bunalı bunluk. lan buhar kurutucusu * Buhar içerisindeki su damlacı nı ran ve kuru buhar elde edilmesini sağ kları ayı layan araç. ş an buharlı tma ı sı * Buharıtaş ğıdan yararlanarak yapı ıtma. buharlaşrmak tı * Bir sıyı vı kaynatarak buhar durumuna getirmek.buhar kazanı * Buhar elde etmekte kullanı kazan. buhar valfı * Buharlı nma sisteminde. vın lma buharlaş mak * Buhar durumuna dönüş mek. buharlı * Buharı olan.

a ı bukağ ı lı * Ayağ bukağbulunan. lan aç buhurdan * Buhurluk. demir köstek. kaya keleri (Chamaeleo iş chamaeleon). görüş değ tiren kimse. * Güzel koku. bukağ ı lamak * (hayvan için) Ayağ bukağtakmak. bukalemun türlerini içine alan bir familyası . ı . hareketleri yavaş . mlı buhur * Dinî törenlerde yakı kokulu ağ vb. 20-30 cm boyunda. rayiha. ı nda ı * Bilekleri beyaz olan (hayvan). * Çı na göre davranını karı ş . lan buhurluk *İ çinde tütsü için kullanı maddeler yakı kap. . ünce iş bukalemungiller * Sürüngenler sıfın renklerini bulundukları nını yerin rengine uyduran. bilek.buhrana tutulmak * buhran geçirmek. maddeler. lan lan buhurumeryem * Tavş ankulağ siklâmen. buji * Patlamalı motorlarda gazı tutuş turmaya yarayan elektrikli araç. buhranlı * Bunalı . ı bukağ ı lama * Bukağ ı lamak iş i. n ı na ı lacak bukalemun * Bukalemungillerden. bukağ ı * Ağ cezalı n ayakları takı ucuna pranga bağ ı r ları na lı p lanan demir halka. ı ünü iş bukalemun gibi renkten renge girmek * sürekli düş değtirmek. için n ı na lan bukağvurmak ı * bukağtakmak. bukağ k ı lı * Hayvanlarıayağ bukağtakı yer. * Kaçmaması hayvanları ayağ takı zincir. tütsü. bukanak buke * Ayak. renk değtirmesiyle ünlü sürüngen türü. buhurdanlı k * Buhur yapmak için kullanı araç.

bukle bukle * Kı m kı m. bulanması sağ na nı lamak. bir nesneyi baş bir maddeye ka batı rmak. * var olanları en değ n ersizini seçmek. * Genellikle üzüm ş nıkaynatı ile yapı koyu pekmez. nefret uyandı ran. vrı olan buklesiz buklet * Kı mları vrı olmayan (saç). vrı vrı bukleli * Kı mları (saç). oradan buradan toplanmı ş ı ş . * Bükülmüş iplik. * kötü bir raslantı anlatmak için kullanı yı lı r. bulada bulak bulama * Büyük piliç. bulandılmak rı * Bulandı iş lmak. kı mlı vrı saç. * Kaynak. vı * Bu koyulukta yapı çeş hamur yemekleri. * Küçük lüle durumunda. cık hamur. bukleli (saç). n ğ ı rpı sı * Yalnıiki geniş z yüzü testere ile düzeltilmiş tahta. * Yenge. * Bulamak iş i. bukran bul bula bulamaç bulamak * Bir nesnenin her yanı bir ş değ nı eye direrek üstünü onunla kaplamak. rmak i yapı bulandı rmak * Bulanması yol açmak. * Saraçlarıkullandı yün kı ntı.buket bukle * Çiçek demeti. bulandıcı rı * Bulantı veren. * Tiksindirici. lan itli * Karık. amca veya dayı sı karı. . * Bu iplikten dokunmuş (giyecek). pı nar. ı n rası lması lan * Sulu. * Kirletmek. bir ş bir kimseyi) bulmak eyi. bula bula bunu (onu.

çok duru olmayan. ş * Bulutlu. bulaş ı cı * Birinden baş na geçen. bulantı * Midede duyulan ve insana kusacak gibi bir duygu veren durum. lan bulaş deniz ı k . k bulanı k klı * Bulanıolma durumu. kapalı . her yanı ş kaplanmak. bulaş hastalı ı cı k * Mikrop yolu ile yayı hastalı lan k. ine bir eyle * Duruluğ yitirmek. duru olmayan. ş yası * Bulaş ş mıolan.* İ veya daha çok ş birbirlerinden fark edilmeyecek biçimde karı rmak. unu * Parlaklını açı ğ yitirmek. bulaş sri. ntı bulaş adam ı k * Yolsuz. * Açıseçik görünmeyen. k bulanı ma klaş * Bulanı mak işveya durumu. ş kan. Donuk. ler ma ş kanlı ı bulaş bezi ı k * Bulaş ı yı kları kamak için kullanı bez. ğ ve klını ı ı * (iç. kalı . sataş alı ğolan kimse. bulaş ı k * Yiyecek veya içecekte kullanı yı lan kanmamımutfak eş veya kap kacak. z. * İ etki. k bulanı tı klaşrmak * Bulanıduruma getirmek. mide içi) Bulantıolmak. klaş i bulanı mak klaş * Bulanıolmak. bulanı kça * Biraz bulanıolan. midesini) bulandı rmak. bulantı vermek * (içini. sı * Karı ş mak. anlamsı fersiz. ş ) z. ki eyi ş tı bulanı k * Bulanmıolan. * Yapı sulu. bulanmak * Bulamak iş konu olmak. net olmayan. k * (bakı için. uygunsuz iş yapan. i * Bulanmak iş i. k bulanı ş bulanma * Bulanmak işveya biçimi. kası an. * Niteliğtam anlaş i ı lmayan.

k lan lmı bulaş gemi ı k * Tayfaları veya içindeki yolcular arası bulaş hastalıbulunan gemi. kçı bulaş ı khane * Kı okul. n bulaş deterjanı ı k * Bulaş tozu. ş kanlı ı bulaş k kanlı * Bulaş olma durumu. lmak i bulaş ı lmak * Bulaş iş konu olmak. tma i bulaş ı kçı * İi kirli kapları kamak olan kimse. otel gibi yerlerde bulaş yı ş la. yapı tı ı ş kan. ş . ı kamaya ayrı özel bölüm. mak ine bulaş kan * Bulaşğyerden kolay temizlenemeyen. ı k bulaş ı lma * Bulaş ı işveya durumu. ı k bulaş eldiveni ı k * Bulaş yı ı karken kullanı plâstikten yapı şgeçirimsiz eldiven. nda nda ı cı k bulaş iş ı k * Yolsuz. ey *İ stenilmeyen bir madde bir ş sürülmek. ş yı bulaş lı ı k kçı * Bulaş nıiş ı n i. uygunsuz. lan. k lan bulaş k ı klı * Bulaş olma durumu. kan bulaş ma * Bulaş iş mak i. üzerine sürülen bir ş yüzünden kirlenmek. tuzu bulaş tozu ı k * Bulaş ı yı kları karken kullanı temizleme ve arı özelliğbulunan toz.* Mayıtehlikesi olan deniz. bulaş mak * Bir nesne. eye * (hastalı Geçmek. ma. bulaş suyu ı k * Bulaş yı ı karken kullanı su. k bulaş makinesi tuzu ı k * Bulaş makinelerinde suyun içinde veya yı ı k kananları üzerinde kireç kalı ları yok eden kimyasal n ntı nı bileş im. * Sataş kavga etme alı ğolan. kirli iş . k) . k lan bulaş suyu gibi ı k * (sulu yiyecek ve içecekler için) kötü hazı rlanmı tadı olmayan. bulaş makinesi ı k * Bulaş yı ı kamaya yarayan alet. sirayet etmek.

tı karı . buldurmak * Bulmak iş yaptı ini rmak. Bulgaristanla ilgili olan. * Araşrma verilerinin çözümlenmesinden çı lan bilimsel sonuç. bulaşrı tılma * Bulaşrı iş tılmak i veya durumu. Bulgarca * Bulgar dili. tı i bulaşrmak tı * Bulaş na yol açmak. burnu bası alt çenesi üsttekinden uzun. molosus hibernicus). buldurtma * Buldurtmak iş i. buldumcuk olmak * bir ş sonradan ulaş ş eye ı ı nca marmak. rtı bir buldukça bunar (veya bulmuş bunuyor) da * bulduğ yetinmiyor da daha çoğ istiyor. bulaşrı tılmak * Bulaşrmak iş konu olmak. n n * Bulgaristan'a özgü olan. tı Bulgaristanlı * Bulgaristan halkı olan ( kimse). * Bulaşrmak.* Çatmak. buldozer * Önündeki geniş çakla toprağsırıengebeleri kaldı tekerlekli veya tı llı yol makinesi. buldurma * Buldurmak iş i. uyla unu buldumcuk * Sonradan görme. buldurtmak * Bulması veya buldurması sağ nı nı lamak. sataş tedirgin etmek. *İ stemeden veya rastlantı sonucu bir iş karı e ş mak. iri ve güçlü bir köpek türü (Canis familiaris k. tı ine bulaşrma tı * Bulaşrmak işveya durumu. ndan bulgu * Var olduğ hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çı u karma iş bu iş sonunda elde edilen ş i ve in ey. bı ı yıp ran. netice. mak. bulgari * Dört telli bağ lama. ması bulatmak buldok * Köpekgillerden. Bulgar * Slâvlarıgüney kolundan olan bir halk veya bu halkısoyundan olan kimse.

nakıgibi lerle raş aka bulgusal * Bulguyla ilgili. allak bullak. * Bulmak iş i. bulgur çorbası * Domates. araz. ebe bulguru. bulgur. dairesel görünüş parçacı lü klardan her biri. * Sert ve ufak taneler durumunda yağ kar. * Güneş yüzeyinde bulgurcuk denilen taneciklerin kaynaş olayı ması . bulgurlu köfte * İ bulgurla yoğ nce rulmuş köfte. an bulgur bulgur * Bulgur tanesi gibi. taze biber. rencilerin kendilerinin bulması sağ nı layan öğ retim yöntemi. bullak bulma * Bkz. bulgurlu pilâv * Bulgurla piş irilen pilâv. un. soğ tereyağve salça kullanı hazı an. * Yeni olayları bilgileri bulma yöntemi ve öğ ve retisi. ğ ı bulgulama * Bulgulamak iş i. bulguya ait. bulgulamak * Yeni olayları bilgileri bulmak.* Vücuttaki iş levsel bir bozukluğ hastalın belirlenmesine yarayan olgu veya olay. bulgurlama * Bulgurlamak iş i. . Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? * gereğyokken ivedi ve sürekli olarak dikiş ş iş uğ anlara ş yollu söylenir. bulgurculuk * Bulgurcunun işveya mesleğ i i. ı larak rlanan bir çorba türü. bulgusal yöntem * Öğ retilmek istenen ş öğ eyi. bulgurcuk * Güneş yüzeyinde teleskopla seçilebilen küçük. ve bulgur * Kaynatı kurutulduktan ve kabuğ çı ldı sonra kılan buğ lı p u karı ktan rı day. i . bulgurluk * Bulgur yapmaya elveriş li. bulgurlamak * Bulgur tanaleri gibi küçük parçalara ayı rmak. bulgurcu * Bulgur yapan ve satan kimse. bulgurlanma * Bulgur taneleri gibi küçük parçalara ayrı lma. semptom.

düş ve hayalde baş ünce kaların etkisinden sı larak. radyoaktif mineralleri. * Sağ lamak. bulunmaz Hint kumaş ı * çok az bulunduğ ve çok değ olduğ sanı ş u erli u lan ey. bir noktaya eriş ulaş mek. keş fetmek. erinlik. güç bulunan. * Herhangi bir görüş bir yargı varmak. uygun saymak. bunlarıiş inde yeni bir yol tutma. baliğ olma. suç. bir ş bir kimse ile karş mak. eyle. ı laş eyi * Kaybedilen bir ş yeniden ele geçirmek. bulunma * Bulunmak iş i. * Hatı rlamak. e. mak. bulundurmak * Var olması. * (kabahat. * Eksik etmemek. nan bulup buluş turmak * çaba göstererek sağ lamak. ine * Herhangi bir durumda olmak. icat. detektör. mayı . * Eriş mek. * Cezaya uğ ramak. * Sokakta bulunup alı çocuk. * (bir yerde) Olmak. bir buluş eyi yapan kimse. bir ş elde etmek. * Gazları . icat. buluş * Bulmak işveya biçimi. * Arayarak veya aramadan. * Bir ş bulan. bulûğ ı çağ * Ergenlik çağ ı . siz. kusur için) Yüklemek. yaratmak. hazı nı r bulunması sağ nı lamak. nail olmak. i * İ defa yeni bir ş yaratma. eyi * Varlı bilinmeyen bir ş ortaya çı ğ ı eyi karmak. bulunmak * Bulmak iş konu olmak. temin etmek. eş benzersiz. ya * Seçmek. lk ey *İ stenilen ş kavuş eye mak. bulûğ ermek a * erinleş mek. duygu. buluntu * Kazı araşrmalarla ortaya çı lmıolan. bazen de rast gelinerek bulunan eski çağ veya tı karı ş lardan kalma eş ya. kâş if. bulundurma * Bulundurmak iş i. aratarak buldurmayı amaç edinen oyun. * Bir yer. icat etmek. nı yrı n leniş . manyetik dalgaları nları bulmaya yarayan araç. lk ey * Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaş veya yöntem geliş ma tirme. * Bulunmaz.bulmaca bulmak * Çeş biçimlerde düzenlenen ve düş itli ündürerek. * İ kez yeni bir ş yaratmak. bulucu bulûğ * Erin olma. * Konu.

ı laş * Önceden belirlenmiş yer ve zamanda bir araya gelmek. * Üzerinde bulut varmıgibi bulanıgörünen. açı berrak. mak i yapı bulut * Atmosferdeki su damlacı ve buz taneciklerinin görülebilir yoğ kları unluk kazanması oluş biçimleri. buluş ulma * Buluş ulmak iş i. bulutlanma * Bulutlanmak iş i. net olmayan. bir araya getirmek. ş ı * Uzayda ekseni çevresinde yavaş dönen. hüzünlenmek. ça zgı muş ğ ı * Bulutu bulunmayan. buluş mak * Bir araya gelmek. bulut gibi * çok sarhoş . bulutlanmak * Bulutlarla kaplanmak. bulutlu * Bulutlarla kaplanmı bulutlanmı ş . buluş ulmak * Buluş iş lmak. endiş e. ngan bulvar . yükseklikleri ve yol açtı hava olayları birbirinden ayrı yınlar. çok alı olmak. yla an. kı n gaz ve tozlardan oluş gök varlı. buluş turma * Buluş turmak iş i. buluş yeri ma * Buluş ulacak yer. buluş turmak * Bir araya gelmelerini sağ lamak. bulutçuk * Küçük bulut. ş k * (bellek için) Karık. kları yla lan ğ ı * Herhangi bir ş eyden oluş yoğ yın. nebülöz.buluş hakkı * Bir buluş veya o buluş uygulama alanı kullanma hakkın bir kimseye ait olduğ gösteren belgeye un u nda nı unu karş k kazanı hak. k. an un ğ ı * Keder. ı lı lan buluş ma * Buluş iş mak i. karş mak. bir * Kavuş mak. bulutsu bulutsuz buluttan nem kapmak * en küçük bir ş eyden alı nmak. ş . * Kederlenmek.

iyilerini seçmeye baş ş önce beğ lamı ken enmeyip bı kları da sonradan. kta me iş * Çoğ unluğ iliş satı alma gücünün durması ş erlerinin düş a kin n . kan * Ruhî yönden sonucu tehlikeli olabilecek durum. geniş ehir açlı cadde. biraz bunak.* Ş içinde ağ . bunaklı k bunalı m * Doğ bir süreçte birdenbire oluş aykılı bunluk. a ş ı * Bunak olma durumu. sıntı kı veren. satıdeğ mesi. gerginliğolan. ağ vrı rlatı ğ ı açtan yapı bir av aracı lma . * Tehlikeli sonuç doğ urabilecek gerginlik. bun * Sınt ı kı . lan * Soğ un girmesini önlemek için kapı pencere aralı na takı içi pamuk dolu. bumlama * Bumlamak iş i. a * Bunağ yakır (bir biçimde). yeniden raktı nı seçip alarak. i bunalı ş * Bunalmak işveya biçimi. birdenbire olan fizyolojik değiklik. kriz. rsağ * Bu bağ a ciğ kı pirinç veya bulgur doldurularak yapı yemek. buhran. çalı gücünün azalması ş ma gibi sebeplerle ortaya çı iktisadî durum. bunak gibi. buna * Bu zamirinin yönelme eki almıdurumu. i . bunalı geçirmek m * herhangi sebeple oluş bunalı yaş an mı amak. buhran. yma. bumlamak * Lâstik tı rnakların janta iyi oturmaması dolayı n iç lâstik üzerine basması nı ndan jantı sonucu lâstik patlamak. iyice buruş olan. lı f. kriz. * Bunağ benzer. muş bumbuz * Çok soğ uk. ateh getirmiş ş olan (kimse). bunalı mlı * Gerginlik. ı rsağ er. ş buna değ (idi) buna değ di medi (idi) diyerek * birçok ş arası ey ndan. bunalı düş ma mek * ruhî bakı mdan gerginlik veya sıntı kı içine girmek. uzun bez kı uğ ve kları lan. bumburuş uk * Çok. bunak bunakça * Bunamıolan (kimse). bumbar * Büyükbaş küçükbaş ve hayvanları kalı bağ ı n n ı . al an rı k. * Bir hastalı iyileş veya ölümle sonuçlanan. bumerang * Kı k bir sopaya benzeyen ve fı ldında geri dönen. kriz. matuh.

bunalmak * Soluk alması güçleş mek. * Çok sılmak. bundan iyisi can sağğ lı ı * bu en iyisidir. bunaltma * Bunaltmak iş i. ev. n bundan * Bu zamirinin çı eki almıdurumu. buncağ ı z * Bunun gibi. kı bunaltı * Sınt ı sıntı. bungalov * Hindistan'da tek katlı . daha iyisi olamaz. ateh. * Genellikle tahtadan yapı ş katlı lmı tek . bunda bir iş var * olayıbir iç yüzü. lmı . alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. genellikle tahtadan yapı şveranda ile çevrili ev. sıntı bunaltı lma * Bunaltı iş lmak i veya durumu. iç kı sı bunaltı cı * Boğ sıcı kı veren. çok. bunaltmak * Bunalması yol açmak. bunayı ş bunca * Bunamak iş i veya biçimi. çok tedirgin olmak. gibi ı ntı ateh getirmek. * Bu kadar. * Epey. bu denli. bunda * Bu zamirinin kalma durumu. . kanması iç sebeplerden ileri gelen. zihnî gibi bağ nıkopması ı n ntı . kma ş bundan böyle * bundan sonra. ucu. kanması iç sebeplerle zihnî bağ kopmak. alkolizm gibi dısebeplerden veya yaşlı damar tı ş lı k. kı.bunalma * Bunalmak iş i. bunamak * Frengi. bunaltı lmak * Bunalması yol açı na lmak. na bunama * Frengi. durumun gizli bir yönü var. kı .

n * Bu yerde. bunun burası * dikkati çekmek için "burasıanlamı kullanı " nda lı r. buracı kta burada buradayı diye bağ m ı rmak * göze çarpacak bir yerde bulunmak. bu yerin halkı ndan. bungunlaşrmak tı * Bungun hâle getirmek. * Beğ enmemek. azı msamak. buram buram * (duman. buradan * Buradan. ş bunun * Bu zamirinin tamlayan durumu. burdan biçimlerinin kullanı ğda görülür. koku gibi havada yayı ş için) Pek çok. buralı * Bu memleketli. kma nda tüğ ldı ı * Çok yakıve belirli bir yeri gösterir. burağ an buralar * bu yerler. ul ş bunlu bunluk bunmak bunu * Bu zamirinin belirtme eki almıdurumu. una bura * (bu ve ara kelimelerinden) Bu yer. . * Güçlü esen rüzgâr. * Bunun böyle olduğ bakmayarak. bunlar * Bu zamirinin çoğ eki almıdurumu. kı . bura. bununla birlikte * Buna ek olarak. küçümsemek. * Kalma ve çı durumları orta hecenin düş ü ve burda. lan eyler burası * Bu yer. * Sınt ı kı lı .bungun * Sınt ı kı lı . * Bunalı sıntı m.

. * Tel ve bitkisel halatlarıpus (2. burgulanma * Burgulanmak iş i. ve rı ş burgulama * Burgulamak iş i. Oğ Kova. n * Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takısarma. burgaç burgata burgu * Anafor. m ldı * Ökse otu. girdap. yivli. kizler. ır. k) it klarla dağ ldı kuş \343 Zodyak.54 cm) olarak çevresini belirten birim. tı burcu burcu * (koku için) Güzel güzel. ndan e eli kı sı * Zodyak üzerinde yer alan on iki takı yı za verilen ortak ad. burgu makarna * Burgu biçiminde dökülmüş fınlanmımakarna. çelik alet. burgulamak * Burgu ile delmek.burcu * Güzel koku. yuvarlak. Baş Terazi. ı ğ ak. taneleri hayvan yemi olarak kullanı yık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). tı ı burdurma * Burdurmak iş i. Yengeç. burgulanmak * Burgulamak iş konu olmak. lan llı * Bu bitkinin mercimeğ benzeyen tanesi. ine burgulu * Burgusu olan. ucu sivri ve helis biçiminde demir alet. Yay. delik açmak. * Telli sazlarda. pek güzel. Aslan. Boğ İ i a. * Yerin orta ve derin katmanları inebilmeyi sağ na layan delici alet. e burç burçak burçlar kuş ı ağ * Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiğve üzerinde on iki burçun (Koç. lı * Tı çekmeye yarayan. kargacıburgacı k k. telleri germeye yarayan mandal. burgacı k * Bkz. dört köşveya çok köş kale çıntı. burdurmak * Burmak iş yaptı ini rmak. tirbuş pa on. * Baklagillerden. Balı eş aralı ak. lak. burcumak * Güzel koku yaymak. burç * Kale duvarları daha yüksek. keskin. burgu ile delinmek. Akrep.

. kent soylu. nı burjuvaca * Burjuva gibi. * Burkulmak. * Burularak yapı ş lmıbilezik. burkmak * Burarak çevirmek. burjuva *Ş ehirlerde yaş ayan. * Sarıburma tatlınıbir adı ğ ı sın . * Yaş burularak kurutulan ot. burjuvazi burkma * Burkmak iş i. ş an burjuvalı k * Burjuva olma durumu. burkulma * Burkulmak iş i. ş burhan * Kanı t. * Eğ rilmek için bükülmüş yün. eyi * Burjuva sıfı nı. iken * Kuru incir. ine * Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek. özel imtiyazlardan yararlanan ş ehirli. * Bir ş iki ucundan tutup ekseni çevresinde çevirerek bükmek. ş burgusuz * Burgusu olmayan. * Burkma iş yapan. ini * Üzücü. * Belgit. m diş * Musluk. burkulmak * Burkmak iş konu olmak. * Acı vermek. burularak yapı şkı lmı lmı vrı ş . * Üzüntü duymak. iğ etme. * Hadı etme. burlesk * Sanat alanı ve özellikle edebiyatta rastlanan.* Burgulanmıolan. kent soyluluk. komikliğ dayanan bir tür. burjuvaya yakı biçimde. nda e burma * Burmak iş i. * Burgulanmamıolan. * Orta sıftan olan kimse. burkucu burmak . üzmek. * Burulmuş . nı burjuva edebiyatı * Orta sıf halk kesimine hitap eden edebiyat.

burnuna girmek * birine çok sokulmak.* Hadı etmek. burnu büyük * kibirli. burnunda (veya gözünde) tütmek * çok özlemek. * Üzmek. ini . i ey. burnaz * İ ve uzun burunlu. sıntı kı vermek. i burnu yere düş almaz se * kendini beğ enmiş . burnundan yakalamak * birini yönetimi altı almak. m diş * Ağ kekre tat vermek. burnundan solumak * çok öfkelenmiş olmak. burnu kılmak rı * büyüklenemez duruma gelmek. burnundan düş bin parça olmak en * çok asısuratlı k olmak. ünü * umduğ bulamamak. kibirli. burnundan ayrı lmamak * yanı gitmemek. iğ etmek. burnunu kı rmak * birini güç durumda bı rakarak büyüklenmesini veya direniş yok etmek. ri burnu bile kanamamak * tehlikeli bir durumdan yara bere almadan kurtulmak. büyüklenmek. burnundan kı rmamak l aldı * kendisine hiç söz söyletmemek. burnundan (fitil fitil) gelmek * elde ettiğgüzel ş sonradan gelen üzüntüler üzerine kendisine zehir olmak. uzaklaş ndan mamak. bağ ı Sancı rsak) mak. gururundan vazgeçmek. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek) * sıntı kı çektikten sonra daha önce beğ enmediğbir durumu kabul etmek. burnu büyümek * kibirlenmek. na ı burnunu çekmek * sümüğ çekmek. kaçamak bulamayacağduruma getirmek. çok huysuz olmak. amacı ulaş unu na amamak. burnu havada * kendini çok beğ enmiş (olmak). burnu havada (veya kaf dağ ı (olmak) nda) * çok kibirli (olmak). za * (mide.

n n burslu burssuz burtlak buru * Sancı . burukça * Tadı biraz buruk olan. burnunun yeli harman savurmak * büyüklenmek. acı * Burs alan. * Uygun olmayan ş artlar sonucu dönerek büyüyen ağ n kerestesi. * Alı narak küskünlük gösteren. k * Bu amaçla vakfedilmiş paranıveya malıgeliri. gücenmiş (kimse). burs * Bir öğ rencinin öğ renimini yapması bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artı veya rması belli bir süre devlet için veya özel kuruluş larca. * Tadı kekre olan. buruklaş ma . burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek * kı ünceli olmak. burnunu sokmak * gerekmediğhâlde her iş karı i e ş mak. * çok öfkelenmek. buruk * Burulmuş olan. kibirlenmek. * Burs almayan. bursu olmayan. buruntu. iyice yaklaş mak. nı burnunun dibine sokulmak * çok yaklaş mak. * Taşk. üt i burnunun direğkılmak i rı * çok pis bir koku duyarak tedirgin olmak. ödenen aylıpara. çalı yer. bursu olan. burnunun dibi * çok yakı. t düş burnunun ucunu görmemek * çok sarhoş olmak. burnunun dikine (veya doğ rusuna) gitmek * öğ dinlemeyerek kendi bildiğgibi davranmak.burnunu sı canı kacak ksan çı * çok zayıve güçsüz kimseler için kullanı f lı r. lı lı k buruk buruk * Buruk bir biçimde. burnunun direğsı i zlamak * (maddî veya manevî) çok acı duymak. çok üzülmek.

türlü biçimlerde denize uzanmıbölümü. mak. burukluk * Buruk olma durumu. * Sancı ağmak. gücenmiş lik. çıntı iki delikli koklama ve solunum organı nla nda kı lı . * karş nda hissetmek. . luğ ran burun şirmek iş * kibirlenmek. buruklaş mak * Buruk durum almak. lı yı ş * Kibir. burum burum * Burulmak fiili ile birlikte "çok fazla burulmak" anlamı kullanı nda lı r. birbirlerine çok yaklaş ı laş mak. buruk gibi. ı sı burun bükmek * beğ enmemek. * Bazıeylerin ön ve sivri bölümü. burun boş lukları * Burun deliklerinden yukarı ru açı mukozayla kaplı luklar. * Küskünlük. rı * Alı narak küskünlük göstermek.* Buruklaş iş mak i veya durumu. . burun deliğ i * Burnun iki boş undan her biri. ş an ı acı i burulmak * Ekseni çevresinde döndürülmek. * Buruğ benzer. boş burun buruna * Birbirine çok yakı ve yüz yüze. gücenmek. n burun buruna gelmek * beklenmedik bir anda karş mak. burun * Alı üst dudak arası bulunan. luğ burun kanadı * Burun deliğ yan tarafı inin ndaki kabarıbölüm. kekrelik. beğ enmemek. k burun kırmak vı * önem vermemek. önem vermemek. n. ş * Karanı özellikle yüksek ve dağk kılarda. büyüklenme. buruksu burulma burulma dayanı mı * Elyafı bükerek kı nı rmaya çalı kuvvete karşağ n gösterdiğdirenç. a * Burulmak iş i. küçümsemek. enfiye. doğ lan. burun perdesi * Burun boş unu ikiye ayı bölme. burun otu * Burna çekilen tütün.

hoş lanmamak. pek düzgün olmayan. kibirli. i. ı buruş uksuz * Buruş u olmayan. uğ busbulanı k . burunlamak * Dı ş lamak. burunsak * Hayvan yavrusunun anası süt emmesini önlemek için burnuna geçirilen başk. zda) * Tiksinmek. ü ş muş buruş ukça * Biraz buruş olan. n na burunluk burunsalı k * Burunsak. bağ rsak u. üzerinde kış ve katlamalar olmak. . uk buruş uk * Gerginliğ düzgünlüğ kalmamıburuş olan. buruş buruş * Çok buruş . sancı ı bozukluğ . burunlu * Herhangi bir biçimde burnu olan. uk * Ciltte oluş kış muş rık. * Burunsak. ndan lı * Hayvanlarıburunları geçirilen ip. ndan burunduruk * Hayvanları nallarken ırmaması dudakları kı rmaya yarayan kı yavaş sı için nı stı skaç. buruş turmak * Buruş duruma getirmek. a. aş ı ağ lamak. Burundili * Burindi halkı olan (kimse). buruş turma * Buruş turmak iş i. kı sı * Kendini beğ enmişonurlu. uk buruş ukluk * Buruş olma durumu. muş buruş ma * Buruş iş mak i. * Çıntı olan. buruntu * Buru. ü rık ı * (ağ ı Kekrelik duymak. buruş mak * Düzgünlüğ bozulmak.burun yapmak * üstünlük taslamak.

inde buselikaş iran * Klâsik Türk müziğ birleş bir makam. * Çok üş ümek.* Çok bulanı k. buyot buyruğ altı girmek u na * bir kimse baş bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak. * Yatakta ınmak için kullanı sı su torbası sı lan cak . buselik * Klâsik Türk müziğ on üç basit makamdan biri. buyma buymak * Buymak iş i. öpme. butlan * Batı l olma durumu. * Geçersizlik. n. etli bölümü. * Soğ uktan donarak ölmek. çok üş ütmek. yası lan * Butik iş leten kimse. yası butaforcu * Oyun için gerekli sahne eş nı yası yapan uzman. buton buydurmak * Dondurmak. * Giyim ve süs eş satı dükkân. buut * Boyut. * Yanlı k. butik butikçi butikçilik * Butik iş letme iş i. ka buyruk . ş but * Vücudun kalça ile diz arası ndaki bölümü. öpüş . inde ik busines klas * İlik orun. haksı k. hükümsüzlük. ş lı zlı * Çalı rmaya yarayan düğ ş tı me. * Uzunluk. nı ik butafor * Oyun için gerekli sahne eş . * Hayvanları bacakların gövdeye bitiş olan dolgun. buse * Öpücük.

buyrulmak * Buyurmak işyapı i lmak. vezir. buyur? * anlamadı sözünüzü tekrarlar mını m. buyrukçu * Buyuran. emir veren. buyurun cenaze namazı na! * hiç beklenmedik kötü bir durum karş nda. buyruk kulu * Emir kulu. * Buyurun anlamı bir hitap sözü. düş üncesini bildirmek. geçmek. emir. buz * Donarak katı duruma gelmiş su. emrediniz. demek. emir. buyrulma * Buyrulmak iş i. * Almak. ş yollu üzüntü anlatı ı sı aka r. * 'Etmek. emreden (kimse). * Çok soğ bir etki uyandı ş veya kimseleri anlatmak için kullanı uk ran ey lı r. buz alanı * Buzla. gitmek. buyurganlı k * Buyurgan olma durumu. lan *İ rade. beylerbeyi gibi yüksek devlet görevlilerince yazı buyruk. eylemek' anlamı yardı fiil olarak kullanı nda mcı lı r. * söyleyiniz. emretmek. ş ta cı * Egemenlik. buz bağ lamak . * Gelmek. buyruk verir gibi konuş k k an. buyurmak * Bir ş yapı nı yapı eyin lması veya lmaması kesin olarak söylemek. nı * Söylemek. buyurma * Buyurmak iş i. buyurgan * Sısıbuyruk veren. girmek. buyrultu * Sadrazam. buyurucu * Buyruk.* Belirli bir davranı bulunmaya zorlayı söz. buyuru * Buyruk. nda buyur buyur etmek * "buyurun" diyerek konuğ saygı içeri almak veya sofraya çağ u ile ı rmak. ferman. sız?.

çukurluk. ğ ı buzağ ma ı laş * Buzağ mak iş ı laş i. * bir kimseye etki yapmayan sözler söylemek. *şı aş lacak. etkisi çok az olacak bir iş yapmak. * çok üş ümek. üzülecek bir durum karş nda donakalmak. buz üstüne yazı yazmak * süresi. * (kötü nitelikler için) kesin bir gerçeğbelirtir. . donmak. buzla kaplanmak. buz tutmak * (sı için) üstünde buz oluş vı mak. buzağ ı lamak * (sır için) Yavrulamak. ı buzağ ı lı * Buzağ olan. buzağ ı * Sütten kesilmemiş ğ yavrusu. buz gibi * çok soğ uk. sır ı buzağ ı lama * Buzağ ı lamak iş i. buz torbası * Tedavi amacı kullanı ve içinde buz parçaları yla lan bulunan plâstik bir torba.* (sılar için) yüzeyi donmak. buzağ mak ı laş * Buzağdurumuna gelmek. ı sı buzağ z ı sı * Buzağ olmayan. aysberg. lı buz kalı bı * Suyun belli biçimlerde donması sağ nı layan özel kap. ve dik. arada soğ kan. i * (et için) temiz ve yağ. buz kesilmek * buz gibi soğ umak. k. buz durumuna gelmek. ı sı buz kesmek * çok üş ümek. vı buz dağ ı * Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akı larla yer değtiren büyük buz parçası ntı iş . buz duvarı * Samimî olmamaktan ortaya çı arzu edilmeyen. ı sı buzcu * Buz satan kimse. ukluk yaratan durum. buz yalağ ı * Yüksek dağ larda kalı kar ve buzulun birlikte oluş cı turduğ arkası yanları önü açı çember biçimli u.

defroster. nlı buzlaş ma * Buzlaş iş mak i. * Televizyon ekranı . * Buzdolabın içinde buz yapan bölme. utulan kap veya dolap. * Buz içinde tutularak. motorla çalı dolap. buzlanmak * Buzla kaplanmak. uk buzkı ran * Donmuş deniz. kı açmak için yapı ş lmıgemi. buzlaş mak * Buz durumuna gelmek. nı * Bağ lamaya benzer. buzul bilimci * Buzul bilimi uzmanı . buz lamıolan. dargı k. buzluğ an buzluk * Üzerinde buz eksik olmayan yüksek dağ tepesi. aysfild. gerginlik ortadan kalkmak. uk ş an buzhane * Buz yapı yer.buzculuk buzçözer * Buzcunun iş i veya mesleğ i. bozuk düzen çalı bir Yunan çalgı. * Yiyecek ve içecekleri soğ utarak saklamak için kullanı buzla soğ lan. nan sı buzuki buzul * Kutup bölgelerinde veya dağ ları aş ı doğ ağ ağ yer değtiren büyük kar ve buz kütlesi. buz tutmak. glâsyolojist. buzlanma * Buzlanmak iş i. . * Buğ ulanmıgibi olan. ş buzlu cam * Saydamlı giderilmiş ğ ı cam. içine buz katı soğ larak utulmuş . baş nda ağ ya ru ı ı r r iş cumudiye. göl veya ı rmaklarda ulaş öteki gemilere kolaylaşrmakta kullanı buzları rarak yol ı mı tı lan. lan * Soğ hava deposu. buzla * Deniz suyunun donması kutup bölgelerinde oluş buz alanı yla an . donmayı önleyen alet. saydam olmayan. * Buzu çözen. bankiz. buzlar çözülmek * buzlar erimeye ve kı rı lmaya baş lamak. buzlu * Buz tutmuş bağ ş . * aradaki soğ ukluk. buzdolabı * Yiyecek ve içecek gibi ş eyleri soğ olarak saklamaya yarayan.

buzullaş mak * Buzul durumuna gelmek.buzul bilimi * Fizikî coğ rafyanıbuzulları yeryüzündeki iş n ve levlerini konu alan bölümü. * Bkz. * Ufak tefek ve kı boylu. an buzul taş * Buzullarıtaş p biriktirdikleri. buzul dönemi * Buzullarıyayı ğdördüncü zaman. ı na n ş arı buzul masası * Çevresindeki buzlar erirken. eylerin satı tüketildiğyer. n ldı ı buzul kar * Bir buzulun oluş nda temel olan katı mıkar kümesi. Edi ile Büdü. larda u * İ yiyecek türü ş çki. pleistosen. * Geçmiş larda ve ş geniş çağ imdi veya dar bir bölgenin buzullarla örtülmesi olayı . bücürleş mek * Bücür duruma gelmek. u dönemi. ması laş ş buzul kaynağ ı * Buzulun eriyerek toprağ altı inen suyunu dı ya veren kaynak. leten * Bücür olma durumu. buzul çağ ı * Dördüncü zamanı yeryüzünün bugünkünden daha büyük bölgelerinin buzullarla örtülü bulunduğ n. . buzullu buzulsuz bücür * Buzulu olan. sa bücürleş me * Bücürleş iş mek i. altı rastlayan bölümü erimekten koruyan ve böylece buzdan bir ayak na üzerinde kalan kütle. bücürlük Büdü büfe * İ sofra takı nıkonduğ dolap. glâsyoloji. çine mların u * Toplantı yiyecek ve içeceklerin konulduğ masa. üzerleri çok kez parılı çizikli taş moren. buzullaş ma * Buzul durumuna gelme. lı p i büfeci * Büfe iş kimse. buzul seli * Buzulun erimesiyle oluş sel. * Buzulu olmayan. n ı yı ltıveya lar. bodur (kimse).

* Su birikintisi. * Oğ Türklerinin 24 boyundan biri. lü. viraj. vı * Birkaç tel ipliğburarak sarmak. gölcük. u * Dönemeç. i * Eğ mek. pistonlu müzik araçların adı nı . lü. iftira etmek. vrı şeylerin oluş turduğ kat.büfecilik Bügdüz büğ e * Büfe iş letme iş i. bakı perdeli veya lü. * Suyu önüne bent yaparak toplamak. büken büklük büklüm * Bükülmüşkı lmış . bük * Ovada veya dere kısı çalı diken topluluğ yında ve u. iftira. vı * Sertçe çevirmek. büklüm büklüm * Çok büklümlü. büğ elek büğ eme büğ emek büğ et * Büve. uz * Büve. bük. kı m kı m. ı tı * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. * Kara çalma. eğ büğ ri rü. bükmek . * Vücudun bir bölümünü yanı ndaki bölüm üzerine kırma. * Bükülmüş kaytan veya iplik. büğ rü bühtan * Bkz. açan karş . kırmak. * Oynak kemikleri arası ndaki açı daraltan kasları genel adı ları n . * Büğ emek iş i. lü rdan. vrı vrı bükme * Bükmek iş i. bühtan etmek * kara çalmak. * Akarsu kıları yı ndaki verimli tarlalar. büğ lü * Küçük büğ soprano büğ alto büğ bariton büğ olarak dört türü bulunan. * Dönemeç. * Böğ ürtlen.

eyin yeri. kırtmak. bükümü olan. * Bükülmüş olan. vı bükücü * Ağ veya kontraplâkları pla veya elle bükerek ş veren kimse. bükümü olmayan. bükünlü * Türetmede ve çekimde kelime kökleri değikliğ uğ iş e rayan (dil). bükün * Gramer görevleri ve yapı mı bakı ndan. bükülmek * Bükmek iş konu olmak. fiil. ilmiş olan. bükülüş * Bükülmek iş i veya biçimi. kı m. insirafî. bükük bükülgen * Kolay eğ bükülen.* Katlamak. insiraf. * Bir ş bükülmüş kat. bükülme * Bükülmek iş i. bükümlü bükümsüz * Bükülmemiş olan. katlanmak. bükünlü dil * Gramer görevleri ve yapı mı kelime köklerini değ tiren dil: Arapça fail. ş ş gibi. bakı ndan iş air. * Döndürmek. için) Bir defada eğ rilmiş miktarı ip . büküm * Bükmek iş i. büktürme * Büktürmek iş i. yün vb. ilip * Bükünlü. iş olması . bükülü * Bükülmüş olan. iir bükünme . * Yönelmek. büktürmek * Bükmek iş yaptı ini rmak. kelime köklerinin baş içinde veya sonunda türlü değ ikliklerin ı nda. * Eğ ilmek. vrı * (iplik. ine * (iplik için) Eğ rilmek. * Bükülmüşeğ . aç kalı ekil bükücülük * Bükücünün işveya mesleğ i i. bükülgenlik * Bükülgen olma durumu.

viraj. sı bülbülleş me * Bülbülleş iş mek i. n ı na bülbülyuvası * Daire biçiminde. bülbül kesilmek * bir etki veya baskı nda çokça konuş altı mak. büküş bülbül * Karatavukgillerden. bülbül gibi söylemek * hiçbir ş saklamadan bildiklerini söylemek. bülbülkonağ ı * Bir tür hamur tatlı. * Dergi. sesinin güzelliğile tanı ş i nmıolan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos). bülbülleş mek * Bülbül gibi ötmek veya ş mak. * Sesi çok güzel olan kimse. m" * kiş yurdu dında ne kadar zengin olursa olsun. vrı * Ağdan. * Bükmek iş i veya biçimi. . büküntü * Bükme sonucu oluş biçim veya iz. yine de yurdunu özler. sancı kı rı dan vranmak. itiraf etmek. neş konuş eyle mak. sı bülten * Özel veya resmî kurum ve kuruluş veya yetkili kiş lar ilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayı mlanan duyuru. ortası çukur ve bu çukur yere piş tikten sonra dövülmüş Antep fı ğkonulan bir tür stı ı hamur tatlı. bükülmek. bükünmek * Kı lmak. ş ı bülbülün çektiğdili belâsı i * ilerisi düş ünülmeden söylenen söz insanıbaş dert açabilir. ey bülbül gibi ş mak akı * güzel sesle. bülbül gibi bilmek * çok iyi öğ renmiş olmak. rı * Dönemeç. bülbül gibi konuş (veya okumak) mak * kolaylı konuş okumak. kla mak. bülbül çanağ ı * Çok ufak (kâse). i.* Bükünmek iş i. an * Bağ ı rsakta olan ağ. akı bülbülü altı kafese koymuş "ah vatanı demiş n lar. bülbül gibi konuş turmak (veya söyletmek) * itiraf ettirmek.

* Kamu yönetimi.bünye * Vücut yapı. bürünme . * Yazı masası . * Çarş af. bürokrasi * Kı rtasiyecilik. ş ey. örtmek. bürümcek * Koza gibi yumaklanmış şey. bürokrat * Devlet dairesinde çalı görevli. yazı * Danı ve yazı lerinin yürütüldüğ iş ş ma iş ü yeri. bürokratik * Kı rtasiyecilikle ilgili. sı * Yapı . * Bünye olarak. * İ perde. basmak. * Ham ipekten dokunan bir tür iç çamaş kumaş ı rı ı . dürülmüşkatlanmıolan ş . bürümek * Sarmak. * Kamu yönetimi ile ilgili. * Atkı . bürüme * Bürümek iş i. güçlü etkilemek. ş ube. kuruluş . bürülü bürüm * Bürünmüş . bünyece bürgü bürgülü büro * Çalı odası hane. bünye bakı ndan. nce * Bürgüsü olan. * Soğ ukluk. * Bürülmüş . ş ma . bürudet bürük * Duvak. bürümcük * Ham ipekten dokunmuş giysi kumaş ı . mı * Baş örtüsü. istilâ etmek. kaplamak. ş an * Kı rtasiyeci. * Çok. * Bölüm.

e büryan * Bkz. bütün bütüne * Bütün olarak. * Birlik. onaylayan ve bu iş lemlerin yapı na izin veren kanun veya karar.* Bürünmek iş i. örtünmek. daki k * Ufaklı bozukluk olmayan (para). bir kuruluş bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladı gelir ve un. yla. bütünü. biryancı . ntı yla * Devlet ve öteki kuruluş veya topluluklarıbelirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama n niceliklerini önceden belirleyen. * Bir görünüşgirmek. lması bütçe açı ğ ı * Bütçede belirlenen giderlerin gelirlerden çok olması durumu. bütçeleme * Bütçelemek iş i. büten bütün * Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı . bütçelemek * Bütçe yapmak veya hazı rlamak. * Eksiksiz. bütçe yı lı * Bir bütçenin uygulanmaya baş ğgünden ertesi yı ladı ı l aynı güne kadar geçen süre. soğ domates. tamamı temelli. * Parçalanmamı ş . biryan. büryan pilâvı * Kemiksiz koyun eti. bürünmek * Bürümek iş konu olmak. tamlı k. büsbütün *İ yiden iyiye. bütçe * Devletin. bütan * Metal bidonlar içinde az bir bası altı sılaş yakı nç nda vı an. bütüncü ekonomi . omuzlarla birlikte göğ üsten yukarı bölümü. pirinç. baharat ve yağ ş yla fında piş an. tamamı yla. büryancı * Bkz. büst * Vücudun. iyice. * Çok sayı varlıve nesnelerin hepsi. * Heykeltı lı baş göğ bazen de omuzları raşkta ı sü. t olarak yararlanı HC formülündeki lan hidrokarbür gazı . tamamen. tam. k. ine * Sarı nmak. bütün bütün * Büsbütün. içine alan sanat ürünü. karımı rı ı irilen bir pilâv türü. . ğ ı giderlerini tür ve ayrı ları gösteren çizelge.

i. ine bütünler * Bütün durumuna getiren veya bütün durumuna getirmek için eklenen. bütünleme * Bütünlemek iş bütün. . bütünler açı * Ölçülerinin toplamı 180° ye çı nı karan açı lardan her biri.* Ekonominin bütün alanları kapsayan yapı oluş makro ekonomi. inde . bütünletme * Bütünletmek iş i. tamamlanmak. bütünleyen * Bütün durumuna getiren. i bütünlenmek * Bütünlemek iş konu olmak. bütüncüllük * Bütüncül olma durumu. * Ufak. mütemmim. tamamlamak. nı ve um. ikmale kalmak. total. bütünlemek * Eksiksiz duruma getirmek. tamamlatmak. bütünleş me * Bütünleş iş mek i. bütünletmek * Bütün durumuna getirmek. ini bütünlük bütünsel * Bütün olma durumu. navı bütünleme sı navı * İ ve orta dereceli okullarla üniversite ve yüksek okullarda bütünlemeye kalan öğ lk renciler için genellikle yaz tatili veya dönem sonunda açı sı ikmal imtihanı lan nav. ikmal edilmek. * Bütün niteliğ olan. tek parça durumuna getirme. * Bütünleme sı . mütemmim. bütünlemeli * Bütünleme sı na girmesi gereken (öğ navı renci). ikmal. a bütünlenme * Bütünlenmek işveya durumu. bütünleyici * Bütünleme iş yapan. bozuk paraları büyük para durumuna getirmek. tamamlama. bütünlemeye kalmak * bir öğ renci yarı l veya öğ yı retim yısonunda bir veya birden çok dersten bir kez daha sı girmek üzere lı nava baş sı ğ uğ arızlı ramak. bütünle ilgili. bütüncül * Totaliter. bütünleş mek * Bütün duruma gelmek.

vıltı yla tedirginlik yaratan sokucu sinek (Hypoderma ğ ı ran. * Önemli. lan büyü * Tabiat kanunları aykısonuçlar elde etmek iddiası olanları baş na rı nda n vurdukları iş ve davranı gizli lem ş lara verilen genel ad. i * Üstün niteliğolan. Büğ et. sihir. ı k. kaka. büyüğ ümsü * Büyüğ yakır. bağ ı . a . ı tı * (soyut kavramlar için) Çok. * Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse. * Biraz büyük. * Bkz. i * Yetiş belli bir yaşgelmiş kin. afsun. büyüğ yakı e n. sihirbaz. benzerlerinden daha fazla olan. büyük gibi. ş kı büyük abdesti gelmek * göden bağ ı boş ı nı altma gerekliğ duymak. büve bovis). küçük karş . sinema gibi yerlerde) Yiyecek ve içecek satı küçük büfe. ortalamayı an. büyük (söz) söylemek * yapacağbir ş hakkı kesin konuş övünmek. n nı zıları * Büve. ı ey nda arak büyük abdest * Dı . aş * Niceliğçok olan. büvelek büvet büvet * (istasyon. ı büyü bozmak * yapı ş büyüyü etkisiz duruma getirmek. büyücülük * Büyücünün yaptı işsihirbazlı ğ . büyücek büyücü * Büyü yapan kimse. e ş ı büyük * (somut nesneler için) Boyutları . * Karşdurulmaz güçlü etki. rsağ ini büyük aile . lmıbir büyü bozulmak * yapı ş büyü etkisiz duruma getirilmek. * Daha çok sırlara saldı onlarıkanı emen. lmıbir büyü yapmak * büyü yolu ile etki altı almaya veya aldı na rmaya çalı ş mak. füsun. tiyatro.bütünsellik * Bütün olma durumu. büyüklere özgü.

büyük elçilik * Büyük elçi olma durumu.* Büyük baba. n büyük atardamar * Kalbin kası lması karı klardaki kanı ile ncı bütün vücuda taş ana atardamar. nine. büyük harf * Özel adlarla cümle baş gibi yerlerde kullanı ve büyük yazı özel biçimli harf. ı yan büyük baba * Annenin veya babanıbabası n . un k nı büyük elçi * Üstün aş amalı elçi. büyük ana * Büyük anne. büyük anne ile bunlarıevli oğ ndan. büyük hanı m * Yaş kadı lı n. büyük görmek (bilmek veya tutmak) * kendini veya baş nı kası olduğ undan üstün saymak. büyük dalga * (radyo yayı için) Uzun dalga. yüceltmek. dede. güçsüzleri ezer. . büyük baş derdi büyük olur ı n * büyük iş baş bulunanları karş acağgüçlükler de çoktur. büyük söz söylemek. ları lan lan. büyük çember * Bir kürenin merkezinden geçen bir düzlemde ara kesiti olan çember. n ulları ndan an büyük amiral * Bazı ülkelerde kara ordusunda mareş denk sayı donanma subayların en yüksek aş ale lan nı aması ndaki amiral. büyük kan dolaş ı mı * Kalbin sürekli kası gevş lı p emesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaş . gelinlerinden ve çocukları oluş aile. büyük kalori * 1 atmosfer bası altı 1 kg suyun sı ğ 14. ması büyük lâf etmek * Bkz. nı büyük defter * Ticarî bir kuruluş aylıve bilânço hesapları gösteren defter. kilokalori. büyük balıküçük balı yutar k ğ ı * güçlüler. büyük anne * Annenin veya babanıannesi. lerin ı nda n ı laş ı büyük boy * Normal ölçülerden daha büyük.50 C den 15.50 C ye çı nç nda caklını ı karmak için gereken ı miktarı sı . majüskül. * Büyük elçinin makamı .

tersi bir durumun baş gelmemesi dileğ belirtir. büyükçe * Biraz büyük. cemaziyülevvel. ö.büyük lokma ye büyük söyleme * baş aramayacağ sonuçlandı ı n. n n ince bir ünlü varsa sonraki hecelerin de ince ünlülerle sürüp gitmesi kuralı : Çocuklaş denizcilik gibi. ondan sonra gelen bütün hecelerin kalı ünlülerle. küçükle küçük olmak * her yaş durumdaki kiş karşdostça. ı u) sonra kalı ince ünlülerden (e. büyük oynamak * çok para koyarak kumar oynamak. büyük ünlü uyumu * Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde kalıbir ünlü varsa. ve ilere ı ça büyüklenme . rebiyülevvel. a ini büyük ş ehir * Ana kent. ı yan büyük tövbe ayı * Ay takvimin beş ayı inci . büyük terim * Kapsamı daha geniş olan son uç önermesinin yüklemi görevini taş terim. büyükle büyük. * büyük bir tehlikeyi göze alarak bir işgiriş e mek. ı n büyük mağ aza * Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satı sunulduğ yer. büyük önerme * Tası n öncüllerinden büyük olanı mı . n. i. büyük tansiyon * Kan bası nı yüksek olması ncın . büyük sesli uyumu * Kelimede kalıünlülerden (a. büyük peder * Büyük baba. Dübbüekber. ü) sonra ince ünlülerin gelmesi n . büyük yemin etmek * bir ş yapmamak konusunda en kutsal ş üzerine ant içmek. büyük sözüme tövbe! * bir konuda çok kesin konuş ulduğ unda. ş a u büyük mevlit ayı * Ay takviminin üçüncü ayı . mak. manda gibi hayvanları niteliğ belirtmek için kullanı ğ ı n ini lı r. majör. o. eyi eyler Büyükayı * Kuzey yarı kürede yedi yı zdan oluş takı yı z. ramayacağ bir konuda kesin sözler söyleme. büyük ünlü uyumu. Yedigir. * Oldukça önemli. dede. büyük para * Çok para. arkadaş davranmak. m ldı muş m ldı büyükbaş * Sır. kuralı .

çekici niteliğolan. kibir. büyülemek * Büyü ile etki altı almak. büyüleme * Büyülemek iş i. büyüleniş * Büyülenmek işveya biçimi. büyülenmek * Büyülemek iş konu olmak. büyüklerin ellerinden. i büyüleyici özellik * Sürekli büyüleyici ve etkileyici olma. büyüklenmek * Kendini büyük göstermek. teshir etmek. birini kendine bağ na lamak. unu büyüksü * Büyük gibi.* Kendini büyük gösterme. n üne . böbürlenmek. büyükseme * Büyüksemek iş i. büyümüş benzer. büyüklük * Büyük olma durumu. büyüklü küçüklü * Büyük küçük hepsi bir arada. * Büyüklere yaraş bağ layı davranı ı ı cı r ş ş . megalomani. büyüklük taslamak. ğ ı büyüklük satmak * gururlanıüstünlük taslamak. kibirlenmek. e büyükten büyüğ e * mirası önce büyüğ o ölünce kalanlarıen büyüğ geçmesi kuralı n e. büyüleyiş . ekber evlât hakkı . na * Etkisi altı almak. büyüklük göstermek * gönül ululuğ göstermek. ululuk. u büyüklük hastalı ğ ı * Kendini olduğ undan daha büyük ve önemli görme. büyüksemek * Büyük olduğ kabul etmek. p büyüklük taslamak * kendini üstün görmeye çalı ş mak. küçüklerin gözlerinden öpmek * sevgi ve saygı göstermek. i büyülenme * Büyülenmek iş i. ine büyüleyici * Etkileyen. gösterme hastalı.

i büyülteç * Fotoğ ve resim büyültmeye. * Artmak. * Büyü gücü olan. * Uzakta duran cisimlere dürbün veya benzeri bir araçla bakı ğ cismi gören açın çı gözle ldında ı nı plak bakı ğzamanki açı oranı ldı ı ya . eskisinden büyük duruma gelmek. büyümek * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde. eyi * (resim. büyütülmek * Büyütmek iş lmak. a büyütülme * Büyütülmek iş i. * Abartmak. * Yaşartmak. . eyler ini * Abartmak. * Yetiş mek. * Önem ve değ kazanmak. irileş n mek. * Birisi tarafı yetiş ndan tirilmiş kimse. * Organizmanıbütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutlarıartması n n . büyütmek * Büyük duruma getirmek. * Fotoğ ve resimlere boyut kazandı iş agrandisman. ş iddeti artmak. raf t. raf rma lemi. büyültme * Büyültmek iş i. sihirli. ması ş ları ı na büyüsel büyüteç * Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaşrı mercek. * Sayı artmak. ca * Geniş lemek. büyültüp basmaya yarayan aygı agrandisor. büyüklerinki gibi olan. büyüme * Büyümek iş i. pertavsı tıcı z. geniş letmek. * Yetiş tirmek. büyütme * Büyütmek iş i. büyütmek.* Büyülemek işveya biçimi. i yapı büyütürlük * Büyü ile ilgili olan. mübalâğ etmek. er büyümüş küçülmüş de * (çocuk için) konuş ve davranı yaş uymayan. büyültmek * Bir ş büyük duruma getirmek. güçlenmek. büyütken doku * Sürgen doku. bakmak. yaş ı lanmak. boyutlar artmak. harita gibi ş için) Daha büyük örneğ yapmak. büyülü * Kendisine büyü yapı ş lmı(kimse).

* Ağ büzülerek kapatı (kese. büyüye kapı (veya tutulmak) lmak * yapı büyünün etkisinde kalmak. büzdürme * Büzdürmek iş i. bir kenara çekilmek. cesaret.). sışrarak veya kı m yaparak bir ş alanı ve hacmini küçültmek. zı lan * Buruş turarak. büzme * Büzmek iş i. vrı büzgüleme * Büzgülemek iş yapmak. büzgüsüz * Büzgüsü olmayan. * Büzmek iş birine yaptı ini rmak. dedikodu yapı na engel olmak. büzülmek * Büzmek işyapı i lmak. torba vb. büzülme * Büzülmek iş i. anüs. ini büzgülemek * Büzgü ş eklini vermek. ş kı k. lması * Toplanarak büzülmüş . büzülerek dikilmiş olan. aş nlı uk . n ı n rsağ i * Yüreklilik. kı tı vrı eyin nı * Kapatmak. i büz * Künk. ı n bolluğ azaltan sı küçük kı m. kafadar. bir ş o kimsenin çekiciliğ lan eyin inden kurtulamamak. büzmek büzük büzüktaş * Kafa dengi arkadaş . unu k.* Aş laşrma. * Dikiş kumaş bir ucundan istenilen yere kadar geçirilen bir ipliğ çekilmesi ile oluş kumaş te ı n in an. * Kalı bağ ısona erdiğyer. ı tı rı büyütüş * Büyütmek iş i veya biçimi. büzgen büzgü * Kası vücuttaki herhangi bir deliğaçan veya kapayan çember biçimindeki kasları genel adı larak i n . büzdürmek * Büzmek. * Korku. soğ gibi etkenlerle bir kenara sinmek. büyüyüş * Büyümek işveya biçimi. büzgülü * Büzgüsü olan.

* Fazla olarak. ev-ce. ben-ce. "bakı ndan" anlamı zarf türetir: Para-ca. "kadar" anlamı zarf türetir: Bun-ca. cabadan * Bedava olarak. topluluk beraberlik anlatan zarflar türetir: Aile-ce. . günler-ce. yaş vb. cadalozlaş ma . ı z. irret n. büzüş mek * Büzülerek alan hacmini küçültmek. iyi-ce. onna k-ça. C * Türk alfabesinin üçüncü harfi. kış müş rık. na ca vb. -cacı/ -cecik k * Zarf türeten ek (vurgusuz): hemen-cecik.büzülüp oturmak (kalmak) * bir kenarda çekingen bir tavı oturmak. c. köy-ce vb. ı * Bkz. Rus-ça. esmer-ce. sert-çe vb. u msaklı tah açı yiyecek. lı cacı k cacı k * Yoğ ayran içine hı veya marul doğ urt. -ca / -ce. üstelik. büzüş . * Elektrik kapasitesinin kı lması saltı . mı na -ca na sen-ce vb. aylar-ca. türetir: Alman-ca. ). binler-ce vb. büzüş ük by-pass C * Büzülerek yüzey veya hacmi küçülmüş olan. para vermeden alı ş bedava.. yavaş k. İ ngiliz-ce. yar ranarak yapı çoğ kez sarı lan. usul-cacıvb. kış rı mak. Ca * Kalsiyum'un kı saltması . soluk-ça. Türkçe vb. "-a göre" anlamı zarf türetir: Onlar-ca. iş cı * Bir tür ot. * Nota iş aretlerini harflerle gösterme yönteminde do sesini gösterir. açı mert-çe vb. -ca / -ce. rla büzülüş * Büzülmek işveya biçimi. Ce adı verilen bu harf ses bilimi bakı ndan ötümlü katık diş diş mı ş ı eti ünsüzünü gösterir. -ça / -çe * Sı fatlardan küçültme sı fatları türeten ek: Sarın-ca. i büzüş me * Büzüş iş mek i. sayı eş bildiren zarflar türetir: Yüzyı ca itlik llar-ca. ey nan ey. * Romen rakamları 100 sayını nda sı gösterir. karş ksı fazladan. dil adları k-ça. baypas. biz-ce. -çacı k cadaloz * Çok konuş huysuz ve ş (kadı kocakarı an. -ça / -çe * Vurgusuz zarf eki: Kı sa-ca. ş ı caba * Bir ş ödemeden. * Karbon'un kı saltması . "tarafı ndan" anlamı zarf türetir: Bakanlı hükümet-çe vb.

çirkin. kapamak. * Çok güzel göz. arak ine lan * Huysuz. * Ağ kalabalı ile bir ş elde eden. k. .* Cadalozlaş iş mak i. gürültülü patı lı ş ı rtı tehlikeli. * Gösteriş fazla ş ş li. * saçı ı ık. * Ş in bir kolu ve bu koldan olan kimse. cadı etmek lı k * huysuzluk etmek. iîliğ * Parmaklı korkuluk. cadı mak laş * (kadı Çirkinleş huysuzlaş n) ip mak. cadı gibi cadı kazanı * dedikodunun. * Büyük bez veya deri torba. n ğ ı ğ ı cafcaf * Gösterişş . uzaklaş ı p nı mak. n u cadı ma laş * Cadı mak iş laş i. ya ş ı ş . ş ı z ğ ı eyi irret. atafat. . * Karık. i * (korkulu bir durumda) baş alıgitmek. ı atafatlı k. gibi cadı süpürgesi * Emeçleri özellikle dal uçları ndaki kabuk altı sı bir ağ nda kı örerek çekirdekli yemiş açların ağ nı çiçeklenmesine. cafcaflı Caferî cağ cağ . cadı * Geceleri dolaş insanlara kötülük ettiğ inanı hortlak. cadde * Ş içinde ana yol. cadalozlaş mak * Cadaloz gibi davranmak. ehir caddeyi tutmak * herhangi bir sebeple bir yoldan geçişengellemek. * çok becerikli. cav. cadı lı k * Cadı yakır davranı huysuzluk. ihtiyar kadı n. dolayıyla meyve verimine engel olan asklı sı mantar (Taphrina cerasi). * Bu mantarıyol açtı bitki hastalı. fesadıçok olduğ yer. * Bitki bakı zlı yabanîleş msı ktan mek. tı başdağ nı rnakları uzun ve pis kadı için kullanı nlar lı r. cadalozluk * Cadaloz olma durumu. cadı davranmak.

k nı layan zemindeki delik. * Gençlik. i rası tirildiğ i cağk lı sehpa. cahilâne cahilce cahiliye * Araplarda Müslümanlı önceki çağ ktan . bilgisizlik. kuzu-cak vb. * Cahilce. kabadayı fiyaka. -çak / -çek * Küçültme isimleri türeten ek: Yavru-cak. deneysizlik ve bu yüzden iş lenen kusur. çalı lı k. bilgisi olmamak. cakacı lı k . * Deneysiz. yapı nda sakı olmayan. ndan iş * Yazı bir sözün olduğ gibi tekrarlandını da u ğ göstermek için alt hizası konulan tı biçimindeki ı na rnak noktalama iş areti. m caka yapmak * gösteriş davranmak. -cak / -cek. cahile yakır (biçimde).cağ * Lavabo. ş . toyluk. fiyakalı li durumda olmak. * Dokumacı çözgü makinesinde çözgü ipliğbobinlerinin desen ve renk sı na göre yerleş lı kta. çalı satmak. yerlerde atısuyun akması sağ . töre veya baş bakı ka mdan iş lenmesinde. . genç. caka satmak * gösteriş yapmak. duşbanyo vb. toyluk. * Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan. cakacı * Caka yapmayı seven. ş ı * Cahil gibi. yapı iş lması nca lı lenmesine izin p verilen. deneysizlik yüzünden kusur iş leme. yasa. cahile yakır (biçimde). k. banyo. lan. uygun. ş ı caize *Ş airlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafı kendilerine verilen bahş. yerinde sayı yakık olan. * Yol yiyeceğ azı i. toy (delikanlı kı veya z). cahil * Öğ renim görmemiş . caka * Gösteriş m. caiz * Din. ş ı cahillik etmek * bilgisizliğ göstermek. * Hamam. ini * gençlik. cahil kalmak * bilgi edinememek. okumamı bilgisiz. cahiliyet cahillik * Cahillik. * Cahil olma durumu. bilgisizlik.

. li. lan * arkası görünen. Calvincilik * Bkz. Kalvencilik. * Çerçevelerde camıyerleş n tirilmesi için açı yiv. * (göz için) donuk. cam * Soda veya potas katı ş lmısilisli kumun ateş eritilmesiyle yapı sert. ş effaf. sahte. tamahkâr. camcı leri lan . saydam. cam gibi cam göz cam kanatlı lar * Kurtçukları . r * Tümü veya bir bölümü bu maddeden yapı şsı lmı rça. cakalanma * Caka satma. boyları ı k 1 1. kanatları na camsı . cakalanmak * Caka satmak. saydam ve çabuk kılı te lan rı cisim. caka ile yapı gösteriş lan. * Cakası olmayan. e açları zarar veren. kayı kavak. içki.* Cakacı olma durumu veya cakalı davranı ş . * Bkz. elma. ile lan cam suyu . çeken. klı calip Calvinci * Celp eden. ı cam mozaik * Renkli taş parçaları yerine cam parçaları yapı mozaik. meş ve gürgen ağ n. Kalvenci. çekici. cam çivisi * Yaklaş çapları mm. cakalı cakası z calî * Yapmacı . hortumları körelmiş kelebekler familyası . * Kadeh. ndan lan cam resim * Renkli camları kesilip birbirlerine kurş çubuklarla bağ n un lanması yapı süs veya resim. * Cakası olan. cansı z. * Aç gözlü.5 cm arası değen ince ve başz tel çivi. * Pencere. düzme. * Gözü takma olan. nda iş sı cam evi * Cam takma iş yapı dükkân. cam macunu * Camı yuvası tutturmak ve yalı k sağ na tkanlı lamak amacı kullanı bezir yağve üstübeç karımı ile lan ı ş .5-2.

ı camadanı etmek fora * bağ koyuverip kılmıyelkeni açmak. camekân . camcı * Cam ticaretini veya cam takmayı meslek edinmiş kimse. becerikli kimse. üzerinde dengeye dayanan. camcı macunu * Cam ile çerçeve arası ndaki aralı kapatmakta kullanı ve kaba üstübeçle bezir yağ kları lan ı yapı ndan lan hamur. satı ş lı eylerin sergilendiğcamlı k i bölme veya yer. * Kurnaz. k. sergen. k. dönebilen elmas parçası camı ile çizerek kesmeye yarayan araç. sa * Dört köşyelkenleri boğ yüzeylerini küçültme iş e arak i. hileci. bükülebilir cam liflerinin oluş turduğ ıve ses yalımı kullanı madde. * At alısatma veya yetiş p tirme iş i. bir veya daha çok bölüme ayı cam bölme. * Kurnazlı hilecilik. cam yünü * Çok ince. camcı elması * Ucundaki küçük. vı * Potas veya sodanıkuvars ile eritilmesinden elde edilen. u sı tı nda lan camadan * Çapraz düğ meli. n i i. camcı lı k * Cam alı satma veya takma iş p i. heyecan verici gösterileri yapan kimse. * Gözlük. cambaz akrobat. camadan vurmak * fazla rüzgâra karşyelkeni kasmak. * Evin içini pencereden gözetleyen kimse. n nı cambazlı k * Cambazıişveya mesleğ akrobatlı akrobasi. * Yerde ve tel. ağ n böceklere ve ateş direncini artı renksiz n acı e ran cam yuvası * Cam evi. * Evin içini pencereden gözetleme. ı rı cambazhane * Cambazlarıoyunları gösterdikleri yer. ları sı ş camadanlı * Camadan giymiş olan. p tiren * Usta.sı. * Hamamlarda soyunulan camlı yer. * Osmanlı Devletinde atlı ve savaş olan larda padiş n önünde düş ahı mana karşilk saldıya geçen birlik. bisiklet vb. * Ser (II). at. vitrin. ipek veya sı iş rma lemeli bir tür kı yelek. camlı ran k. * At alısatan veya yetiş kimse. * Bir yeri. suyu bol. cambul cumbul * (yemek için) Çok sulu. * Göstermelik. tehlikeli.

camı z cami cami * Toplayan. camgöz canis). pembe. * Deniz kısı yakı yaş yına n ayan. * Cansı z. camekânsı z * Camekânı olmayan. camlaş mak * Cama benzer duruma gelmek. cam takmak. camgöbeğ i * Yeş çalar mavi renk. camia camit * Topluluk. camlanmak * Cam takı lmak. su sırı ğ . camı çerçeveyi indirmek * etrafı rı dökmek. n lmak kları camlama camlamak * Cam geçirmek.camekânlı * Camekanı (yer). olan camekânlı kutu * Televizyon. eti lezzetli bir tür köpek balı (Galeius ğ ı camgüzeli * Evlerde süs olarak yetiş tirilen. * Camlamak iş i. her ş parçalayıdağ kıp eyi p ı tmak. camlanma * Camlanmak iş i. camlaş ma * Camlaş iş mak i. * Donmuş . . yerinde * yaş ğhâlde güzelliğbozulmamı(kadı landı ı i ş n). ile * Bu renkte olan. zümre. kömüş ı . çine cami yılmı ama mihrabı kı ş . içinde bulunduran. bir araya getiren. * Manda. * İ alan. kı zı rmı çiçekler açan bir tür kı çiçeğ(Impatiens sultanı na i ). boyu bir buçuk metre kadar olan. * Müslümanlarıhep birlikte namaz kı için toplandı yer.

cı * Azrail. camlı k köş * Saraylarda veya bahçelerde soğ uktan korunmak için camla örtülmüş salon. * Güç. * Yerin içinden yüze çı erimiş cak maddelerin. en çarpı. ama. . * Çiçek. sebze gibi bitkileri dıetkenlerden korumak için yapı ş ş lmıküçük limonluk. can dostu. camlı k * Camlı çerçeve ile bölünmüş yer. soğ sı nda billûrlaş p biçimsiz olarak kan sı uma rası mayı katı mıdurumu. i. * Kiş birey.camlatma * Camlatmak iş i. can baş sı ı çramak na * çok korkmak. * İ ve hayvanlarda yaş nsan amayı ladına ve ölümle vücuttan ayrı ğ inanı madde dı varlı sağ ğ ı ldına ı lan ş ı k. * İ n kendi varlı. kı sı sı can arkadaş ı * Bkz. cama benzer. * Yakı k duygusu belirten bir seslenme sözü. * Yaş hayat. oda. camsı * Cam gibi saydam. dirlik. ş irin. can atmak can baş üstüne * istenilen ş büyük bir memnunlukla yapı ı anlatı eyin lacağ nı r. özü. sevimli. camlı * Cam takı şcam geçirilmişcamı lmı . camlatmak * Cam taktı rmak. nsanı ğ ı * Gönül. camekân. olan. sevilen. can alıcan vermek p * ölüm sıntı ve acı içinde bunalmak. takatsizlik göstermek. can alacak nokta (veya yer) * bir ş en önemli yeri. eyin can alı cı * En önemli. laş ş camsı z can * Camı olmayan. . * Bektaş ve Mevlevîlikte tarikat kardeş îlik i. nlı * Çok içten. can bayı lmak * iç geçmek. can acı sı * Vücudun herhangi bir yerinde duyulan ş iddetli acı .

ş lı can ciğ olmak er * birbiriyle çok yakıarkadaş n olmak. can ciğ kuzu sarması er * içli dı. baş a baş * herkesin kendi canın. can beslemek * kaygızca yiyip içip rahatı bakmak. in can dayanmamak * bir ş karş nda insanıdayanı lı elden gitmek. can cümleden aziz * insanıkendisi herkesten önce gelir. n can çabası * varlını tlama amacı aş gayret. can bunaltı sı * Aş üzüntü sebebiyle canısılma. pek içten. * birbirini seven iki kişbir arada yalnıolarak. bunalma hâli. can direğ i . huyları vazgeçirmek mümkün değ ndan ildir. can derdine düş mek * ölüm korkusuna kapı lmak. ini lamak. can damarı * En önemli veya hassas nokta.can beraber * Çok sevgili. kendi baş n kaygına düş ü bir tehlike anı anlatı nı ı nı sı tüğ nı r. can borcunu ödemek * ölmek. ğ kanı ı yla ı rı can çekiş mek * ölmek üzere bulunmak. can boğ azdan gelir (veya geçer) * insan yiyeceğ önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaş ine amak mümkün değ ildir. i z can ciğ er * Çok yakı sı fı. tükenmek. bitmek. ı rı n kı can cana. için can damarı basmak na * bir iş en önemli yönü üzerinde durmak. candan. can çekiş mektense ölmek yeğ dir * bir iş çeş sıntı üzüntülerle karş ı olağ te itli kı ve ı p laş anüstü gayret harcamaktansa o iş vazgeçmek daha ten iyidir. kıkı ). sı na * baş nıyiyeceğ içeceğ sağ kasın ini. * sona ermek. pek içten (arkadaş n. can çı kmayı (veya çı nca kmadan) huy çı kmaz * insanı ş kları alı kanlı ndan. ey ı sı n klı ı ğ can derdinde olmak * zor bir durumdan kurtulmaya çalı ş mak. bir ş yaş eyin aması en önemli araç.

davranı karş nda söylenir. öldürmeyi bile düş düş rı k ünen man. gücü tükenmek. . hoş görünmek. can evinden vurmak * en etkileyici yönünden saldı rmak. güçlenmek. n rdaş can kulağile dinlemek ı * büyük bir dikkatle dinlemek. ş lar ı sı can gelmek * canlanmak. can feda * Çok imrenilen iyi veya güzel ş eyler. can eriğ i can evi * Genellikle yeş ilken yenen sert. can havli ile. can korkusu * Ölüm korkusu. sı . can kurban * Can feda. * Yüreğ altı in ndaki bölge. vurgulanması gereken yer. can noktası * En önemli husus. can gözdesi * Sevgili. * ölüm korkusundan doğ güçlü bir tepki ile.* Kemanıiçinde.. can kulağ ı * çok yakıdost. n arası can dostu * Pek içten dost. can kaygına düş sı mek * her ş eyden vazgeçip sadece kendi hayatı koruma veya kurtarma çabası olmak. can havli * ölüm korkusu. an can kalmamak * bitkin bir duruma gelmek. can kuş u * Ruh. nı nda can korkusu * Bkz. can kurban. alt ve üst kapakları nda dikili duran çubuk. can düş manı * Aş düş ı manlıgüden kimse. * En duyarlı yürek. can olmak * sevimli.. can havli. yer. sulu bir tür erik.

can sıntı kı sı * yapı bir iş lacak olmamaktan ve hiçbir ş oyalanma imkânı eyle bulunamadı için duyulan tedirginlik. cana can katmak * yaş gücünü artı ama rmak. eziyet etmek. can vermek * ölmek. nı sı tüğ şı tı can sağğ lı ı * İ n sağ sağklı nsanı ve lı olması . eyi can yakmak * zulmetmek. cana kı ymak * öldürmek. can yoldaş ı * Yalnı ktan kurtulmak için birlikte yaş lan (kimse vb. nı can pazarı * Herkesin kendi canın kaygına düş ü ve kendini kurtarmaya çalı ğbir durum. can sı kmak * bı nlıvermek.can pahası na * canı vererek veya tehlikeye koyarak. cankurtaran yeleğ i.). üzücü. ğ ı bunalı m. acı vermek. can tahtası * Göğ kemiğ üs i. cana yakı n * Sevimli. cana yakı k nlı . * üzmek. can sıcı kı * Üzüntü yaratan. * ruha güç vermek. na * bir ş çok istemek. zlı anı cana * Sevgiliye hitap sözü. can yeleğ i * Bkz. can sevecek bir ş ey * hoşgidecek bir ş a ey. * canlanması yol açmak. * bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. kkı k can sohbeti *İ çtenlikle konuş çok yakıdostlar bir arada söyleş dertleş an n ip me. cana minnet saymak (veya bilmek) * bir lütuf olarak kabul etmek.

tiz ses çı karan alet.* Cana yakı olma durumu. yı cı rtı hayvan. ması * Köpek balı. ürkütücü bir durum almak. gönül verilmiş olan kadı sevgili. areti lan canavar gibi * iri yarı rgan. domuz gibi cana kı yaban hayvanı yan . ilgiyle. cancağ ı z candan * Cancağ m sözünde sevgi ve teklifsizlik. * Korkunç. n. canavar gibi olmak. yürekten. *İ çtenlikle. candanlı k * Candan olma durumu. kötü ruhlu. candan geçmek * ölmek. * Acı ses çı acı karan ve uzaklara kadar tehlike iş vermek için kullanı düdük. en canavarlaş ma * Canavarlaş iş mak i. canavarca * Canavar gibi. cancağ isterse deyiminde ise önemsemezlik anlatı ı zı ı zı r. yaramaz çocuk. tarı bitkilerine zarar veren asalak bir bitki familyası ik iki m . . canavar otu * Canavar otugiller familyasın örnek türlerinden olan ve kenevirle tütün köklerinin asalakları biri nı ndan sayı çiçekli bitki (Orobanche ramosa). arı * Acı z. canavara uygun düş biçimde. canavarlı k * Canavar gibi davranma. . canavarlaş mak * Canavar gibi davranmak. saldı * çok fazla. ğ ı canavar düdüğ ü * Taş ı tlarda bulunan. gönülden. * Haş . *İ çten. zalim (kimse). n canan * Gönülden sevilen. samimî. * (tasavvufta) Tanrı . canavar kesilmek * hı nlaş rçı mak. candan candan *İ çtenlikli bir biçimde. candan yürekten * içtenlikle. istekle. canavar * Masallarda sözü geçen yabanî. * Kurt. lan canavar otugiller * Bitiş taç yapraklı çeneklilerden.

canfes gibi yaprak * (asma ve dut yaprakları ince. canı ölçmek cana * baş na yapı ş kendine yapı gibi düş kası lacak eyi lacak ünmek. tahammül etmemek. acı . ey canı burnunda olmak * çok yorgun ve bezgin olmak. canı cehenneme * sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir. cangı l cungul * Hayvanlara takı çanları veya baş maden eş n çı ğkaba sesleri anlatı lan n ka yanı kardı ı r. e rası an nda lan canı kmak çı * Türk müziğ çok az kullanı ş birleş makam. çok heyecanlanmak. tok. ipekli kumaş . taze ve sinirsiz yaprak. canı na (veya içine) sı canı ğ mamak * sabıı k göstermek. için) lı azalı ğ * içi ezilmek. rs zlı canı cebinde * zayı f ahlâklı kimse. ı rı canı burnuna (veya burnundan) gelmek * bir ş yaparken çok zorluk çekmek. inde lmıbir ik . periş olsun. tüyler ürpertici. için) canfeza cangı l * Bkz. kulak tı rmalayan. eyi canı kası çı ca! * "büyük zarara veya kötülüğ uğ n. ölsün" anlamları kullanı bir ilenme sözü. canhı raş * Yürek paralayan. arzulamak. vurma vb.candarma * Jandarma. canfes * Üzerinde desen bulunmayan. * Bu biçimdeki gürültü. canı mak acı * çarpma. canı çekmek * bir ş istemek. cengel. istek duymak. ı a. parlak. * aş duygulanmak. rahatsıolmak. * Bu kumaş yapı ş tan lmı . canı çekilmek * (vücudun herhangi bir organı canlı ı r gibi olmak. * Karıklı kargaş ş k. z canı zı (veya boğ na) gelmek ağna azı * büyük bir tehlike karş nda ölecekmiş bir korkuya kapı ı sı gibi lmak. ince dokunmuş . * üzülmek. sonucu acı duymak.

* çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. sabı z. çok isteyerek. canı sevmek gibi * çok güçlü bir sevgiyle bağ lanmak. canı isterse * (olumsuz bir cevap karş nda) "kabul etmezse etmesin!" anlamı kullanı ı sı nda lı r. bir te . * ümit ve ümitsizlik arası kalıheyecanlanmak. yapacak bir işolmamaktan tedirginlik duymak. canıkkı sı n * keyfi kaçmı ş . * acı deneme geçirmek. canı tatlı * Sınt ı ve acı katlanmak istemeyen. sı çı ı rı canı yanmak * çok acı duymak. yarı öfkelenmek. kı i * keyfi kaçmak. kı ya ya canı tez * Beklemeye dayanamayan. canıkı sılmak * içi sılmak. * büyük sıntı düş kı ya mek. canı yerine gelmek. kı ya ı klı canı olsun! sağ * üzülmeye gerek olmadını ı ğ karştarafa bildirmek için kullanı ı lı r. * çok yı pranmak. lerle raş canı uğ mak ile raş * ağ hasta olmak. rsı canı yanan eş attan yüğ olur ek rük * zarara veya kötülüğ uğ e rayan kimse acını karmak için aş çaba harcar. canı istemek * heves duymak. * yarı üzülmek. ölüm döş inde can çekiş ı r eğ mek. bir iş zarar görmek. canı oynamak ile * tehlikeli iş uğ mak. canı gitmek * özen gösterilen. * ölmek. nda canı gitmek gelip * ayı bayı lı p lmak. canı gönülden (veya canı yürekten) * içtenlikle. ya. çok sevilen bir ş zarar gelecek diye kaygı eye lanmak. gebersin" anlamı bir ilenme sözü. canı pek * Acı sıntı karşdayanı . nda p canı gelmek * yeniden canlanmak. canı ksı çı n! * "ölsün.

canı gönülden. sen bilirsin. * ruhu ş olmak. * sevgi seslenişolarak kullanı i lı r. canı ciğ m erim * içten bir sevgi sesleniş i. canı değ na mek * çok hoş lanmak. canı dese. canı iş na na lemek (veya canı kâr etmek) na * çok etkilemek. ğ kı yı kaları ı canı yürekten * Bkz. kendine bakmadan yaş amak.canı yerine gelmek * yorgunluğ geçmek. canı çı n diyor sanmak m m ksı * birinin en gönül okş cı ayı sözleri bile kendisine dokunmak. sağğ . öldürmek. bana göre hava hoşanlamı kullanı in " nda lı r. * gücünden fazla iş görerek aş derecede kendini yormak. an canı rahmet na . kı ya canı n içi mı *ş efkat veya sevgi sesleniş i. çok değ verilen. ndan canı geçmek. canıisterse! n * "dilediğ gibi olsun. ı nca laş u canı okumak na * berbat ve periş etmek. m) er canı sokakta bulmadı mı m * tehlikeye veya herhangi bir sıntı katlanmaya hiç niyetim yok. ı rı canı minnet na * beklenilmeyen iyi bir durumla karş ı duyulan memnunluğ anlatmak için söylenir. gücünü kazanmak. canı ezan okumak na * bir kimsenin hakkı gelmek. * (ca:nı çok güzel. batmak. kendini koruyan. * birini öldürmeye hazı rlanmak. canı kı na ymak * acı madan öldürmek. canı acı na mamak * kendini düş ünmeden. * kendini öldürmek. canı m! * hoş nutsuzluk anlatı r. u lını ı canı mu? yok * birinin katlandı sıntı baş na örnek göstermek için söylenir. canı kasdetmek na * intihara kalkı ş mak. ad canı düş na kün * kendine iyi bakan.

yı prandı rmak. canı diş almak (veya takmak) nı ine * her tehlikeyi göze alarak iş giriş e mek. nı * sıntı sokmak. usanmak) * ölümü göze alacak kadar sıntı kı içinde olmak. canı sokakta bulmak nı * sağğkorumak gerektiğ anlatan bir söz. canı susamak na * ölmek istemek. canı çı nı karmak * hı rpalamak. canı tükürdüğ na ümün (veya üfürdüğ ümün) * kı nlıve öfke belirtir. canı tak demek (veya etmek) na * dayanamaz duruma gelmek. çok sevmek. sabrı kalmamak. bezmek. canı burnundan getirmek nı * çok yormak. canı geçmek ndan * ölmek için hazı r olmak. çok yormak. lı ı ini canı vermek nı * kendini feda etmek. kı ya canı bağlamak nı ı ş * öldürülmesi gerekirken vazgeçmek. ey * bir ş çok düş olmak. ş tı canı cehenneme göndermek (veya yollamak) nı * öldürmek. eye kün canı yakmak nı . canı sı nı kmak * keyfini bozmak. hayranlıveya öfke gibi türlü duygular anlatı k r. ğ ı canı acı nı tmak * birine acı vermek. canı yetmek na * katlanamayacak duruma gelmek. * canı verdirecek kadar memnun etmek. canı bezmek (veya bı ndan kmak. zgı k canı yandım (veya yandımı na ğ ı ğ n) ı * sevgi. fazla çalı rmak.* "Alllah rahmetini esirgemesin" anlamı kullanı nda lı r. * birini öldürmeyi istemek. canı (bir yere) dar atmak nı * bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sınmak. bı kmak. canı almak nı * (Tanrı ) öldürmek. * hiçbir ş esirgememek. neş kaçı esini rmak.

ambülâns. nda lmak cankurtaran sandalı * Deniz kazaları veya gemi batmak üzere iken insanları nda kurtarmaya yarayan motorlu. taraf. çok sevmek. * Cinayet iş lemiş olan kimse. ı ı ya cankurtaran kulübesi * Dağ geçitlerinde tipiden veya soğ uktan korunmak icin sınak olarak yapı ş ğ ı lmıkulübe. cankurtaran salı * Deniz kazaları kullanı üzere gemilerde bulundurulan sal. kı da canın içine sokacağgelmek nı ı * çok hoş lanmak. kürekli sandal. ş ı * Cani olma durumu. tehlikeden koruyan ve onları kurtaran kimse. cankurtaran ş amandı rası * Denize düş enlerin kolayca belirlenip kurtarı lmaları denize bı lan ve kazaya uğ için rakı rayanlarıbulup n kendilerini göstermeleri için kullanı parlak renkli. fosforlu ş lan. kı . ı sı m . kı ve canın derdine düş nı mek * canı baş bir ş düş ndan ka ey ünemeyecek kadar sıntı olmak. canice. cankurtaran gemisi * Karaya oturan. cankurtaran yeleğ i * Yelek biçiminde yapı ş lmıcankurtaran aracı . cani canice canilik canip * Yan. * Havuz veya plâjda yüzme bilmeyenleri uyaran. yacı * Cani gibi. yanan veya batma tehlikesi ile karşkarş kalan gemileri kurtarmaya yarayan gemi. çok sıntı zarara sokmak. * bir kimseyi. caniyane * Cani gibi. gemilere belli etmek için kullanı çan ğ ı lan (veya düdük). cankurtaran simidi * Suda boğ ulma tehlikesine karşkullanı ve sudan hafif maddelerden. caniye yakır (biçimde). cankurtaran düdüğ ü * Cankurtaran çanı . amandı ra. filika. cankurtaran * Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı ı taş maya özgü araç. büyük simit veya yelek biçiminde ı lan yapı ş lmıaraç. cankurtaran yok mu! * ölüm tehlikesi karş nda yardı isteme sözü. cankurtaran çanı * Tipili veya sisli havalarda sınacak veya yönelecek yeri yolculara.* acı verecek biçimde cezalandı rmak.

canlanmak * Gücü artmak. lokal vb. ntı na sı canlandı rma * Canlandı rmak iş i. yerlerde yemek sı nda bir veya birkaç müzisyenin çalgı sesleri ile parçaları rası ve seslendirmesi. canlı kazandı lı k lı k ran. dirilik getirmek. ş canlı model * Figürlerle süslü veya heykeltı lı yararlanı kadı veya erkek. * Tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim sı nda hareket duygusu verebilecek biçimde rası düzenleme ve filme aktarma iş i. * Heyecanla. canlandıcı rılı k * Canlandıcı rı olma durumu. diri. henüz ölmemiş . canlandılmak rı * Canlandı rmak iş konu olmak. canlı canlı * Diri diri. (birinin) kı ı girmek. * Yaş p yer değ tirebilen yaratı hayvan. raşkta lan n canlı müzik * Gazino. lına ğ * Yoğ unluk. canlanması yol açmak. etkinlik kazandı rmak. * Etkinliğartmak. . tarak canlandı rmak * Canlanması sağ nı lamak. canlanma * Canlanmak iş i. canlı * Canı olan. canlandılma rı * Canlandılmak iş rı i. ine canlandım rı * Ortada kalan kalı ları göre bir eserin ana tasarına uygun olarak yeniden çizimi. hareketli. na * Yaş atmak. * Kiş tirme. canlı cenaze * Çok zayıbir deri bir kemik kalmıkimse. f. ileş * Geçmiş olayıgeliş bir n mesini ve sonucunu aynı biçimde yansı sunma. canla baş la * Seve seve her türlü yorgunluğ göze alarak. * Geçmiş yaş bir olay veya durum yeniden hatı te anan rlanmak. hareketlilik kazanmak. hayat dolu. i * Depreş mek. etkili. * Bir canlı resim veya ş filmi için hareketliliğsağ ema i layan tek tek resimleri yapan sanatçı . var gücüyle. yaş ayan. u canlandıcı rı * Canlı veren. diri duruma gelmek. * Canlı tazelik. ayı iş k. * Güçlü.cankurtaranlı k * Cankurtaran olma durumu. lı k.

* Güçsüz. z z cansıdüş z mek * hastalıveya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek. özveriyle. . cansı k zlı * Cansıolma durumu. * Durgun. sönük. hilozoizm. * Bağ z bir ruhî varlın insanda ve doğ nesnelerinde yerleş olduğ inanan ilkel dinî görüş ı msı ğ ı a ik una . cansı mak zlaş * Cansıduruma gelmek. k cansıhedef z * İ ve hayvan dında kalan hedef. nı ine ş .canlı özdekçilik * Evrenin temeli olarak düş ünülen maddenin canlı olduğ savunan doktrin. cansiparane * Canı verircesine. cansıgibi. canlılı cı k * Olup bitenin ruhlar alanın gizli güçlerince yönetildiğ inanan ilkel anlayıanimizm. z * Hareketsizlik. * Neş elilik. capcanlı . nı cantiyane * Kantiyane. * Çocukta bir düş biçimi olarak bütün cisimlerin canlı ünce olduğ inanma. unu canlı resim * Bir hareketi parçaları ayıp bunlarıelle yapı resimlerinin alıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve na rı n lan cı gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniğ i. z * Bir diş canlı in dokusunu yok etmek. nsan ş ı cansı ma zlaş * Cansı mak iş zlaş i. una canlı lı k * Canlı olma durumu. canlı n yayı * (televizyon ve radyo için) Daha önceden herhangi bir gereç üzerine tespit edilmemiş cı tespit edildiğ . k). cansıcansı z z * Cansıolarak. cansı z * Canı yitirmişölmüş nı . * Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatıilkesi olduğ ileri süren öğ n unu reti. hareketlilik. alıyla i anda yapı yayı lan n. z cansı tı zlaşrma * Cansı tı iş zlaşrmak i. * Canlı olmayan (varlı camit. * İ uyandı lgi rmayan. mecalsiz. cansı tı zlaşrmak * Cansıduruma getirmek.

carlama * Carlamak iş i. * İgücü piyasası iş ş nda gücünün. k. yürürlükte bulunan para. geçen. rı * Tehlike durumu. cariyeniz (veya cariyeleri) * eskiden.* Çok canlı biçimde). haykı rmak. car * Bazı yerlerde kadı n kolları örttükleri veya boydan boya örtündükleri çarş zar. nları na af. carlamak . arz ve talebe göre belirlenen fiyatı . car etmek * nara atmak. cariyelik * Cariye olma durumu. * Geveze. yardı m. imdat. lı rdı * aynı maksatla genç kadı nlardan söz edilirken onları anlatan kelimelere bir unvan gibi getirilirdi. car car * Çok ve yüksek sesle. tellâl ile duyurma. söz söylenen kimseye aş bir saygı ı rı göstermiş olmak için kadı tarafı "ben" zamiri yerine nlar ndan kullanı . carcar carcur * Bkz. * Olagelen. cari masraf * Belirli bir dönemde yapı harcamalar. alıp satı rı p nı labilen. ş arjör. cariyelik etmek * cariye gibi hizmet etmek. yaygaracı . ilân. na * Fermuar. * Yabancı ülkelerden kaçılıözgürlükten yoksun edilen. yürürlükte olan. cari hesap * İ taraf arası sürüp giden alacak verecek iş ki nda lemlerinin tutulan hesabı . lan cari para cari ücret cariye * Geçerli olan. ilân etmek. carcur carcur cari * "Geliş igüzel konuş mak" anlamı gelen carcur etmek deyiminde geçer. * Akan. her konuda efendisinin isteklerine bağ bulunan genç kadı halayı lı n. gürültülü bir biçimde (konuş ma). (bir car * Çağ.

(II) cart * Sert bir ş yı lı çı ses. rı plak. cavalacoz * Değ ersiz. cavlak . mlı r nana ı carta cartadak cartadan * Cartadak. ey rtı rken kan * Carı olan. * Çılçı örtüsüz. bir ş la na cart curt * Gerekli gereksiz yerde söylenen. çaş ı t. cartayı çekmek * ölmek. cav * Bkz. duyurmak. lı cart curt etmek * göz korkutmak veya övünmek amacı abartıkonuş yla lı mak. abartısöz. hiç tüyü olmayan. casus casusluk * Casus olma durumu. carlı carsı z * Carı olmayan. önemsiz. çaş k. çok söylemek. * İ etmek. * Birdenbire ve gürültü ile. cascavlak kalmak * bütün imkânları elinden alı ş nmıolarak ortada kalmak. ı tlı casusluk etmek * casus olarak çalı ş mak. * Bir devletin veya bir kimsenin sı nı kasın hesabı öğ rları baş nı na renmeyi üstüne alan kimse.* Bağ ı konuş rarak mak. * Yellenme. derme çatma. (II) cart cart ötmek * kendini beğ enmiş davranı ve buyururcası söz söylemek. çağ (II). cavlağçekmek ı * ölmek. haykı lân rmak. cart kaba kâğ ı t * yüksekten atana veya çalı bir tavıtakı karşsöylenen hafifseme ünlemi. z. nara atmak. cascavlak * (baş için) Çok saçsı çok tüysüz.

gürültülü ses çı kartmak. çı k. etkili olarak. rtı cayı rdatma * Cayı rdatmak iş i. sözünden döndürücü. plak * Ölmek. vazgeçirilmek. rmak i cayı r r cayı * Bir cismin çabuk ve ş iddetle yandını rtı ğ anlatmak için kullanı ğ . sağ ndan caydış rı caydı rma * Caydı iş rmak i. yı ldını ı ı lı r. tüyünü dökmek. plak. ndan caygı n * Vazgeçip iş ardı bı in nı rakan. plaklı cavlama cavlamak cavlamak * Cavlamak iş i. cavlaklı k * Cavlak olma durumu. cayı ş * Caymak işveya biçimi. gürültü. caydı rmak * Cayması sağ nı lamak. caydıcı rılı k * Caydıcı rı olma durumu. dönek. cayı rdatmak * (nesneler için) Sert.* Çı tüysüz. cayı rdama * Cayı rdamak iş i. caydıcı rı * Kararı ndan. rtı cayı vermek rtı * gürültü ile gözdağvermek. caydılmak rı * Cayması lanmak. cayı rtı *Ş iddetli yanma. çı kalmak. ı cayı yı rtı basmak (veya cayı koparmak) rtı * birdenbire bağ p çağ ı rı ı rmaya baş lamak. vazgeçirmek. i . *Ş iddetli. kararı döndürülmek. cayı rdamak * (nesneler için) Ses çı kararak yanmak veya yılmak. yı lma sesi. * Kavlamak. kararı döndürmek. uzun. * Caydı işveya biçimi.

nı cazı rdama * Cazı rdamak iş i. albeni. mek cazibeleş mek . m. * Caz müziğçalan orkestra. na cazı rtı cazibe * Cazı rdama sesi. alı . cazı rdatma * Cazı rdatmak iş i. * Fitneci.cayma caymak caz * Caymak iş i. * Cazgı r olma durumu. i caz takı mı * Caz müziğçalan orkestranıbütün çalgı . i * Cazcın iş nı i veya mesleğ i. cazibedar * Çekiciliğolma. cazı rdamak * Caz diye ses çı karmak. i mlı cazibeleş me * Cazibeleş durumu. * Çekim. * Sözünden. * Güreş olan pehlivanları ecek yüksek sesle izleyicilere tanı ve duaları okuyarak onları tan nı alana süren kimse. cazı rdatmak * Cazı rdaması yol açmak. ndan * Baş çta Kuzey Amerika zencilerinin müziğiken sonraları langı i bütün dünyada benimsenen bir müzik türü. vazgeçmek. cazgık rlı cazı r r cazı * (bir cismin kaynama ve yanması belirtirken) Güçlü ve sesli olarak. i cazcı cazcı lı k cazgı r * Caz müziğçalan veya besteleyen kimse. kararı dönmek. i n ları cazbant * Caz müziğçalan orkestra. mlı k. cazibe kanunu * Yer çekimini belirten kurallar bütünü. * Alı alı lı çekicilik.

cazipli caziplik * Cazip olma durumu. elveriş lgi ran. cc Cd CD Ce * Seryum'un kı saltması . cazlı cazsı z * Cazı olan. cazipleş tirmek * Cazip duruma getirmek. ce ce * Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı . n rt üs nı ndan * Kadmiyum'un kı saltması . * Cazı olmayan. alı duruma getirmek. ı ı rlı * Çekici olmayan. bebekleri eğ nı lendirmek için çı lan ses. msı * İ uyandı çekici.* Çekici. albenili. cazipleş tirme * Cazipleş tirmek durumu. li. alı . mlı * Önemli. mlı cazibeleş tirmek * Çekici. mlı cazibeli * Çekici. * Yabancı devlet elçiliklerine ait arabaları plâkaları kullanı kı n nda lan saltma. alı z. * Çekici. r cazı Cb * Kolombiyum'un kı saltması . albenili. alı duruma gelmek. mek cazipleş mek * Cazip duruma gelmek. . mlı cazur cazur * Bkz. karı * Kemanısı ve göğ tahtası iki yanı C harfi biçiminde çenten oyuklar. alı . cazı r. * Kucak çocukları. cazibesiz cazip cazipleş me * Cazipleş durumu. ağ ğolan.

cebin . ekime elveriş olmayan yer. züğ parası ürt. ldı * Becerikli. * Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yı z kümesi. * Acı z. cebelleş mek * Uğ mak. onaran ve bakı ile görevli bulunan. * Silâh. açıgöz (kadı k n). cebi delik (kimse) * para tutmayan. * Sahipsiz. zorbalı ndan k.-ce -ce * Bkz. cebelleş me * Cebelleş iş mek i. na yanları götürmekle yükümlü bulundukları asker. * Bkz. * Ekilmemiş tarla. zorba. merhametsiz. ceberut * Tanrı n her ş üstünde olan kudreti. ce demeye mi geldin? * "Bu kadar az oturmaya mı geldin?" anlamı kullanı nda lı r. ması cebi delik * Tutumlu olmayan (kimse). * ("büyük kudret" anlamı kayarak) Merhametsizlik. tı kulu ndan nı cebel * Dağ . -ca / -ce (II). cebbar * Zorlayı. 'nı eyin * (tasavvufta) Allah'a varmanıüçüncü basamağ n ı . cebeci * Yeniçeri ordusunda silâh yapan. nda atlı * Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti. z. cı * Kudret sahibi. -ca / -ce (I). cebe * Zı rh. cebine indirme. çekiş raş mek. cebi para görmek * parası yokken para kazanmaya baş lamak. zorba. a cebellezi * Hakkı olmayan bir ş kendisine mal edip cebine koyma. tartı ş mak. savaş ordunun silâh ve mı ta cephanesini ulaşran yaya kapı ocakları bir sıf asker. savurgan. boş toprak. savaş rası tı zeamet sahiplerinin dirlikleri oranı göre İ u sı nda mar. li cebeli * Osmanlımparatorluğ döneminde. Tanrı . münakaş etmek. eyi cebellezi etmek * cebine indirmek.

n. fatalizm. cebren cebretme * Cebretmek iş i. bunlara bağ bir büyüklük ölçüsünü çı lı karmak için gerekli iş lemleri gösteren ve birbirine cebirsel iş aretlerle bağ lanan harf ve sayı bütünü. cebrinefs * Kendini zorlama. mukavva veya tenekeden yapı şüzeri bezle rı lan lmı . cebrî * Zorla yapı zor kullanı yaptılan. cebriye * Yazgılı kadercilik. zoraki. ğ ı cebini doldurmak * karş tı elveriş durumlardan yararlanarak bol para kazanmak. larak rı * Zorla. ceddine lânet (veya yedi ceddine lânet!) * "soyun sopunla birlikte Tanrı cezanı versin!" anlamı ilenme bildiren söz. cebir kullanmak * bir işyaptı için zora baş i rmak vurmak. n mı nda lantı kuran matematik kolu. cebrî yürüyüş * Bir yere kuvvet yetiş tirmek veya düş mandan önce varmak için yapı sı yürüyüş lan kı . kendini tutma. * Artı eksi gerçek sayı bunlarıyerini tutan harfler yardı yla nicelikler arası genel bağ lar ve larla. cebretmek * Zorlamak. cebirsel ifade * Cebirsel deyim. kaplanan levha. * Alı yüz. cebirsel deyim * Bilinen veya bilinmeyen büyüklük ölçüleri üzerinde. cebinden çı karmak * ondan çok üstün olmak. cebirsel * Cebirle ilgili. zı nda . lan. cebire * Kık kemikleri yerinde tutmak için kullanı tahta. zorlayı ş .* Korkak. lar cebirsel formül * Cebirsel deyim. cı k. zor kullanarak. cebine indirmek (veya atmak) * (para için) hakkı olmadı hâlde kendine mal etmek. ı ğ laş ı li cebir cebir * Zor. süyek. koaptör.

eziyet etmek. cefakeş cefalı * Cefa çeken. cehdetme * Cehdetmek iş i. cehdetmek * Çalıp çabalamak. cefakâr * Cefalı . ranı ı na lan * Çok büyük sıntı kı . bir çı da. eziyet. cefa * Büyük sıntı kı . Cedî cedit cedre * Guatr. * Oğ burcu. . bilmezlik. kı veya rla ı layı ceffelkalem * Hiç düş ünüp taş ı nmadan. cehennem gibi * çok sı cak. ı r . sıntı kı çekmek. cehennem hayatı * Büyük sıntı üzüntülerle dolu yaş ş kı ve ayı . guş a. rpı cehalet * Bilgisizlik. cefalı kı ya katlanan. lak * Yeni. eziyet. ş ı cehennem * Dinî inanı göre. üzgü. ş cefaya katlanmak * sıntı üzüntüyü sabı karş p tahammül etmek. kı ya. kı lı cehennem azabı * Cehennemde uğ lacağ inanı ceza. kötülük yapanlarıöldükten sonra ceza görecekleri yer. sıntı * Sınt ı eziyete katlanmıveya katlanan. cehennem kütüğ ü * Cehennemde yanmaya yaraş kimse. cefa etmek * üzmek. bravo" veya "Tanrı senden razı olsun" anlamı kullanı nda lı r. cefa çekmek (veya görmek) * üzüntü.ceddine rahmet! * "aferin. tamu. ş lara n * Çok sıntıyer.

kollu giysi. ıkta bozulmayan beyaz kristal. mek cehennemleş mek * Cehenneme dönmek. cı cehennemi boylamak * (sevilmeyen kimse için) ölmek. * Çaba. . cehennemin bucağ(veya dibi) ı * çok uzak yer. ı lan. meli. * Kök boyası gillerden. ması cehenneme kadar yolu var * "defolsun. rı nda in u cak cehil cehre cehri * Bilgisizlik. n ı . bilmezlik. kabuk veya odunundan güzel kı zı elde edilen bir kök (Rhamnus rmı renk infectorius). cehennem gibi.cehennem ol * defol!. i nda cehennemî * Cehennemle ilgili. -cak / -cek. ipek gibi ş eyleri eğ iplik durumuna getirmeye yarar araç. ceht -cek * Bkz. kalçayı örten. havaya dayanı . ceket ceketatay * Erkeklerin ve kadı n giydiğ genellikle önden düğ nları i. iğ irip . acı z kimse. yün. * Bkz. cehennemin dibine gitmek * (kılan kimse için) defolup gitmek. cehennem olmak * defolmak. * Pamuk. meyve. çabalama. * Üzücü. ün klış ı cehennem zebanisi * Zalim. cehennemlik * Öldükten sonra yerinin cehennem olacağsanı cehenneme lâyı(kimse). * Aş üzüntü ve sıntı ı rı kı çekilen yer hâlini almak. istediğyere kadar gitsin. cehennem taş ı * Gümüş nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen. korkum yoktur" anlamı sövme. Jaketatay. * Modern ekmek fınları ateş bulunduğ en sı bölüm. yakı. zı cehennemleş me * Cehennemleş durumu. k * Hamamıocağ külhan.

cilâlı . Celâlî * İ olarak Yavuz Sultan Selim döneminde ortaya çıp devlete isyan eden Bozoklu Derviş lk kı Celâl'in adamları ve ondan yana olanlara. celâllenmek * Öfkelenmek. katı ması yürekli. 'nı fatları cellât * Ölüm cezası çarptılanları na rı öldürmekle görevli olan kimse. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapma iş ğ ı n i. * Büyüklük. iri sı celil * Çok büyük. * Tanrı n sı ndan biri. n * Katı yüreklilik. ması cellâtlı k * Cellâdıgörevi. celeplik celî * Koyun. * Celâlli gibi. * Acı z. * Parlak. celî yazı * (Arap harfleriyle) Uzaktan okunacak biçimde istif edilmiş sülüs levha yazı. * Avcı çantası . kı nlı zgı k. ululuk. * Öfke. ğ ı n * Topkapı . * Hı n. sonraları türeyen bütün eş yaya verilen ad. na da kı Celâlîlik * Celâlî olma durumu.celâdet celâl * Yiğ kahramanlı itlik. sır gibi kesilecek hayvanlarıticaretini yapan kimse. * Açı aş k. ikâr. kolaylı suç iş kla leyen. keçi. Galata. celâllenme * Celâllenmek iş i. keçi. coş rçı kun. zalim. kı zmak. celâllice celbe celep * Koyun. celâlli * Sert ve öfkeli (kimse). celâlliye benzer. cellât gibi * acı z. ulu. İ brahim Paşve Edirne sarayları alıp türlü devlet hizmetleri için aday olarak a na nı yetiş tirilen genç. celp . zalimlik. k.

cemaat * Bir imama uyup namaz kı kiş lan iler. cem'an * Cansı cansıvarlı zlar. çevresindekilerin düş üncesi ne olursa olsun kendi istediğ yapmaya çalır. cemaat ne kadar çok olsa (veya cami ne kadar büyük olsa) imam gene bildiğ okur ini * bir yetkili kimse. * Mahkeme tarafı dava edene. * İ kalabalı. edilene veya tanı gönderilen çağ belgesi. kendi üzerine çekme. celp kâğ ı dı * Çağ kâğ . . z klar. mek i cemaatleş mek * Cemaat hâline gelmek. cemaatleş me * Cemaatleş işveya durumu. rı ı dı rı celpname * Celp kâğ . çağ belgesi. * getirmek.* Getirtme. celp etmek * kendine çekmek. cemadat cemal * Yüz güzelliğ i. a cemaatimüslimin * Müslüman halk. cemaatsiz * Cemaati olmayan. celseyi açmak * oturumu açmak. cemaatsizlik * Cemaatsiz olma durumu. ndan klara rı * Askerlik ödevini yapmaya çağ ı rma. celseyi tatil etmek * oturuma ara vermek. nsan ğ ı * Bir dinden veya bir soydan olanlarıtopluluğ n u. ı dı rı celse * Oturum. celpname. çağ belgesi. cemaatli * Cemaati olan. cemaatle namaz kı lmak * imama uyarak namaz kı lmak. ini ş ı cemaate uymak * içinde bulunulan bir topluluğ uyarak davranmak.

* Bir olayı kiş kutlama amacı bir araya gelen topluluk. cemaziyülevvelini bilmek * bir kimsenin herkesçe bilinmeyen. cemi * Bütün. büyük tövbe ayı . geçmiş kötü bir yönünü veya kötü durumunu bilmek. cemilenme * Çoğ ullanma iş i. toplum. * Toplama. hepsi. cemilenmek * Çoğ ullanmak. cemetme * Cemetmek iş i. * Toplama. ul. * Tanrı n sı ndan biri. hepsinin tamamı . bir araya getirmek. * Birbirine uygun veya zı t anlamlı kelimeleri tenasüp veya tezat sanatları yoluyla bir araya getirme.* Toplayarak. küçük tövbe ayı . * Çoğ çokluk. toplam olarak. n * Gönül alı davranı cı ş . it ri cembiyeli * Cembiyesi olan. cemaziyülevvel * Ay takviminin beş ayı inci . hançer. cemiyet * Dernek. hep. * (erkek için) Güzel. * Topluluk. (bir ş eyin) hepsi. cem'an yekûn * Toplam olarak. çokluk hâline getirmek. cemaziyülâhı r * Ay takviminin altı ayı ncı . 'nı fatları * (kadıiçin) Güzel. cemil cemile cemilendirme * Çoğ ullandı iş rma i. (bir ş eyin) tümü. * Düğ ün. cemetmek * Toplamak. veya iyi yla . teki cembiye * Bir çeş eğ kama. cembiyesiz * Cembiyesi olmayan. cemilendirmek * Çoğ ullandı rmak.

hoş lmayan kimse veya ş lanı ey. ndan lan cenazeyi kaldı rmak * ölüyü gömmek üzere götürmek. cenaze namazı * Cenaze gömülmeden önce musalla taş n üstüne konan tabutun önünde kı namaz. rası cenaze merasimi * Cenaze töreni. dağ k olmayan. pazı . lerde lan * Manevî baskı . cenap cenaze cendereleş me .cemiyetli cemre yükseliş i. ndan * Saygı . Tanrı . ı nı * Ş ayı birer hafta aralı ubat nda klarla önce havada. Cenabı hak * Allah. cenaze gibi * benzi sararmı ş . rma cenaze duası * Cenaze defnedilirken okunan dua. * Cemiyet içinde geçen. * Savaş düzenindeki ordunun iki yanı her biri. sonra suda ve en sonra toprakta oluş u sanı sı k tuğ lan caklı cemre düş mek * sı k yükselişo hafta içindeki günde baş caklı i lamak. taraf. * Kefenlenip tabuta konmuşgömülmeye hazı . cenaze alayı * Ölüyü kaldı töreni veya bu törende yer alan veya cenazeyi izleyen topluluk. onur ve büyüklük anlamı kullanı yla lı r. kötü. derli toplu. * Pis. ı nı lı nan cenaze töreni * Cenaze namazı mezara kadar yapı dinî tören. * Kol. cenabet * Cünüp. pres. ezmek gibi iş kullanı mekanizma. ş * Cenaze töreni. cendere * Bir ş sı eyi kmak. gömmek. rlanmıinsan ölüsü. cenbiye * Ağ eğ bir tür Arap bı ı zı ri çağ . cenah * Kuş kanadı . cenaze levazı matı * Ölünün kefenlenmesi sı nda gerekli olan malzemeler. * Yan.

* Atı ş mak. çı * İ dövüş dövüş savaş vuruş yi en. cenk etmek * savaş mücadele etmek. cennet balıgiller ğ ı * Kemikli balı r takı nı kefallar alt takı na giren bir familya. . kan. * Büyük çaba. cenkçi cenkçilik * Savaş. kan. altı cendereye sokmak * manevî baskı na almak. zları a acakları yer. cenk * Savaşkavga. iyilik yapanları günahsı n. çekiş raş me. na * Ana rahminde doğ zamanı tamamlayamamıveya vaktinden önce düş çocuk. çü. * Çok güzel. kanlı çülük. cengel cenin * Otlarla ve sıağ k açlarla örtülü geniş Hindistan ormanları verilen ad. altı Cenevizli * Ceneviz (bugünkü Cenova ş Cumhuriyeti halkı olan kimse. huzur veren yer. ş ı cengâverlik * Savaşlı savaş k. kla mın mı . dövüş çı k. öldükten sonra sonsuz bir mutluluğ kavuş ş lara n. uğ . kavga. mavi yeşzemin üzerine bakı ğ ı il r rengi çizgili tropikal balı(Macropodus k viridiauratus). çekiş münakaş etmek. a cennet * Dinî inanı göre. mak. mek. ehri) ndan cengâver * Savaş. * Cenkçi olma durumu. ma nı ş müş ceninisakı t * Düş ük. kavgacı çı . cengâverce * Cengâvere yakır biçimde.* Cendereleş iş mek i. cennet balı ğ ı * Cennet balıgillerden. uçmak (II). cenkleş me * Cenkleş iş mek i. cenkleş mek * Savaş mak. cendereleş mek * Manevî baskı nda mücadele etmek.

cennet öküzü * Yüreğtemiz ama budala denecek kadar saf kimse. . kibar (erkek). * Güney. * Güneyli. centilmence * Centilmene yakır (bir biçimde). * Centilmene yakır davranı ş ı ş . saygı görgülü. ı na lan * (ölmüş kimse için) Yeri cennet olan. ancak taraflarıkarş klı n ı güvenlerine dayanan sözlü antlaş lı ma. güneye özgü olan. mek cennetleş mek * Cennet durumuna girmek. mlı cennetleş me * Cennetleş durumu. cenubî cenup cenuplu * Güneyle ilgili. mlı cennete dönmek * güzel. cennetmekân. güzel bir yer durumuna getirmek. nda cennet gibi * güzel. çok cennete çevirmek * temiz. * Henüz pek küçükken ölen bebek. bakı . alı kadı mlı n.cennet biberi * Zencefilgillerden karabiber tadı bir bitki. cennetlik * Öldükten sonra yerinin cennet olacağ inanı (kimse). bakı (yer). anı r. yi lı lı . i cennet taamı * Tadı güzel olan yemek veya yiyecek. centilmenlik antlaş ması * Hukukî ve resmî olmayan. * Güzel. ş ı centilmenlik * Centilmen olma durumu. mlı cennet kuş u * Cennet kuş ugillerden. centilmen * İ arkadaşk eden. rahat yaş lıbakı bir yer durumuna gelmek. tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). güney. cennet kuş ugiller * Omurgalı hayvanlardan kuş sıfın bir familyası lar nını . * Cennetin güzellikleriyle donanmak. cennetmekân * Cennetlik.

ğ abilecek boyda" anlamı verir. cı cephaneci * Kara. taş ı nabilir. . nı * Savaş nıbir yerinde düş n geriletilmesiyle ortaya çı taktik durum. deniz ve hava birliklerinde cephanelik görevlisi veya sorumlusu olan kimse. kablosuz telefon. cep defteri * Cebe sı ğ abilecek büyüklükteki defter. * Üzerinde savaş sürdüğ bölge. * Ateş silâhlarla atı için hazı li lmak rlanan her türlü patlayı madde. cep takvimi * Cepte taş ı nabilecek küçük boy takvim. cep feneri * Pille çalı ve cepte taş küçük fener. giysinin belli bir yeri açı içine yerleş ey larak tirilen astardan yapı ş lmıtorba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapı ş lmıyer. cep telefonu * Cebe sı ğ abilecek küçüklükte olan. * Belirtisiz isim tamlaması sı tamlayan görevinde "cebe sı yapında. i tı rı nda lan ı t ma * Kablosuz telefon. ş an ı nan cep harçlı ğ ı * Bir kimseye ufak tefek gündelik harcamaları ı karş laması verilen para.cep * Genellikle bir ş koymaya yarar. yön. çökertme. cep saati * Cepte taş saat. istek çevresinde sağ lanan beraberlik. alanın manı kan * Trafiğkolaylaşrmak için yaya kaldımları veya yollarda yapı cep biçimindeki taş yanaş yeri. * Belli bir düş ünce. için cep harçlını karmak ğ çı ı * günlük masrafı karş nı ı layacak kadar kazanç sahibi olmak. cephanelik * Cephanenin saklanması yarar kapalı korunmuş na ve yer. ı nan cep sözlüğ ü * Cepte taş ı nabilecek ve günlük ihtiyaca hemen cevap verebilecek küçük sözlük. cepçilik cephane * Yankesicilik. cepçi * Yankesici. savaşhazı a rlanmak ve baş lamak. ı n ü * Yan. alnaç. cephe açmak * savaş olmayan bir bölgede. cep kitabı * Cepte taş ı nacak. cebe girecek biçimde küçük kitap. taraf. cep televizyonu * Çok küçük boyutları veya cebe sı olan ğ abilecek küçüklükteki televizyon. cephe * (yapı larda) Yüz.

bir sa. cepten vermek * kendi kesesinden. cer hocası * Taş imamlıyaparak para ve erzak toplayan genç medrese öğ rada k rencisi. . cerahatlenme * Cerahatlenmek iş i.cephe almak * hası durumu takı m nmak. kendi malı ödemek. cepten aramak * bir kimseyi cep telefonundan aramak. * Yara. bir istek çevresinde birlik oluş turmak. lmak cepheden hücuma geçmek * dolaş yollara sapmadan. cephelenmek * Cephe oluş turmak. cepheleş me * Cepheleş iş mek i. * Kolları rtmaçlı uzun. cepheli cepken cepleme * Yönlü. direnmek. cerahat *İ rin. ceplemek * Kazanmak. doğ ı k rudan doğ konuyu ele alarak birine karşçı ruya ı kmak veya mücadeleyi açı ktan açı yapmak. rin cerahatli * İ toplamı irinli. ı cephe gerisi * Savaş nıgerisinde kalan bölge. alanın cepheden cepheye koş mak * durmadan. rin ş . ndan cer * Çekme. z * Ceplemek iş i. harçla iş yı ve lenmiş tür kı yakasıüst giysisi. taraflı . cebine indirmek. yı bilmemek. değik cephelerde savaş iş mak. sürükleyerek götürme. ğ a cephelenme * Cephelenmek iş i. cerahatlenmek * (yara) İ toplamak. cepheleş mek * Bir düş ünce. bir düş ünceye karşolmak.

kla rı söz * Baş tarafı yapı veya kaza sonucu ortaya çı zararı kası ndan lan kan ödeme. veya iddia için) Çürütme. eyin me. * (bir düş ünce. ru ş ntı . karş klı k pencere veya kapı nda meydana gelen hava akı sı kalı üş bir ı açı lı arası ntında p ütmek. ş ı p * bir eğ bir görüş ilim. akı akı . rin ş . k. * Aynı ilimde olan. kolaylı ve inandıcı söyleyen. * Kurnazlı hilekârlı k. cerh etmek * yaralamak. ceriha cerime . cereyanlı * Akı lı ntı . * Tutanak. * Akı m. * Beceriklilik. * Bir yöne doğ akma. * Yara. u cereyan çarpmak * elektrik akı na tutulup etkisinde kalmak. cereyana kapı lmak * elektrik akı yla çarpı mı lmak.cerahatsiz * İ toplamamı irinsiz. cerbeze * Güzel konuş ma. * çürütmek. dilli. * Girgin. ceride * Gazete. * Cereme. * suyun akı içinde kalısürüklenmek. cerbezeli cereme ceremesini çekmek * baş nıyol açtı zararı kasın ğ ı ödemek. hareketi içinde yer almak. * Süvari kolu. aynı eğ görüş paylaş kimselerin oluş ü an turduğ hareket. kayı t defteri. * Bir ş geliş olma durumu. mı cereyan etmek * geçmek. olmak. girginlik. * Akı . cereyanda kalmak * kapalı yerde. mlı cerh * Yaralama. yapı lmak. inanç. ceren cereyan * Ceylan.

davranı güç almak. kla * Hekimliğ ameliyatla tedavi yapan dalı in. cesaret almak (veya bulmak) * herhangi bir durumdan. la Cermen dilleri * Kuzey Avrupa'da konuş ve Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer alan diller. atı k. . ulan cermen menteş e * Bina kapı ile pencerelere takı ve yaprakları ları lan menteş uzunluğ e unun yarı kadar olan. ş tan cesaret etmek * korkulması gereken bir işkorkmadan giriş göze almak. Cermence * Cermen dili. * Önemsiz yaraları tiren kimse. * Çekinmezlik. sactan kı larak sı vrı yapı ş lmımenteş e. yiğ yürek ve göz inin u itlik. cerrar * Çekici. yüreklilik. * Zorla para alan (kimse). sürükleyici. cerrahlı k * Cerrah olma durumu veya cerrahımesleğ n i. iri. cerrahî cerrahî müdahale * Ameliyat. cesaret pekliğ i. k * Dilenci. cerrah * Operatör. irilik. cesamet cesametli * Kocaman. e mek. 3.Cermen * Bugünkü Almanya'yı . Bohemya ve Polonya'nıbatı n bölümünü kapsayan Cermanya'da M. ldan yüzyı kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse. yüreklenmek. cerre çı kmak * (medreselerde okuyan softalar) para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağ p imamlıveya ı lı k müezzinlik yapmak. yüzyı 9.Ö. . * Güç veya tehlikeli bir işgiriş e irken kiş kendinde bulduğ güven. iyileş * Cerrahlı ilgili. * Savaş araçları donatı ş yla lmıkalabalıordu. cesaret gelmek * yı nlı gitmek. lganlı * Büyüklük. lgı ğ ı cesaret göstermek * yürekli davranmak.

yüreklilik. cesaretlendirmek * Yüreklendirmek. * Ölü vücut. ini lganlını ı cesaretlendirilme * Cesaretlendirilmek iş yüreklendirilme. naaş . yiğ i. yiğ itlendirmek. yiğ itçesine. cesaretlendirilmek * Yüreklendirilmek. ceset cesim * Büyük. cesaretsiz * Yüreksiz. itlenme. yüreksizlik. yürekliliğ ve atı ğ bir araya getirmek. itlendirme. yiğ it. yüreklenmek. yürekli. i. ı cesarete gelmek * yı nlı gitmek. lgı ğ ı cesaretini kı rmak * yürekliliğ gidermek. cesaretsizlik * Cesaretsiz olma durumu. ini cesaretini toplamak * kendine güven duygusunu. cesaretli * Hiçbir ş eyden korkusu olmayan. cesaretlenmek * Yı nlı gitmek. birini yüreklendirmek. yiğ lgı ğ ı itlenmek. yüreklenmek. ceste * "Azar azar". iri. yüreklice. cesur cesurane * Cesaretle. cesaretlenme * Cesaretlenmek iş yüreklenme. cesaretlendirme * Cesaretlendirmek işyüreklendirme. ceste ceste * Azar azar. cesurca * Yürekli. kocaman. cesaretlilik * Cesaretli olma durumu. * Çekingen. . korkutmak. cesaretli.cesaret vermek * birinin yı nlını lgı ğ gidermek. yiğ i. cesaret vermek. "kım kım" anlamı sı sı ndaki ceste ceste ikilemesinde geçer.

lganlı cet * Dede. tahtadan. yapı rmak) ş tı * kesin. cevahir yumurtlamak * cevher yumurtlamak. cevahirci cevap * Mücevher alısatan kimse. ata. ya ı lı t. karşk olarak. cevaplama * Cevaplamak iş i. ı sı i ı lı cevabî cevahir * Cevap niteliğ olan. inde * Elmas. ters ve karş ndakinin beklemediğbir karş k vermek. iyi sonuç alı nmak. cevap kâğ ı dı * Sı navlarda sorulan soruları cevapların bulunduğ kâğ n nı u ı t. cesur gibi. yanı e. * Atı k. dereceli veya derecesiz. . su kanalı . * Atalardan beri. soyca. büyük baba. gözü pek olma durumu. ya ı lı tlamak. * Ark. bir isteğ bir söz veya yazı karş k vermek. cetbecet cetvel çizgilik. cevap vermek * karşk olarak bildirmek veya söylemek. cevaplamak * Bir soruya. erli lar. cevaplandılma rı * Cevaplandılmak işyanı rı rı i. cevaben * Cevap olarak. p * Bir soruya. tlandılma. cevap hakkı * Bir kimsenin ş yla ilgili bası yayıorganları çı haberlere karş k olarak ya düzeltme ya da cevap ahsı n n nda kan ı lı verme hakkı . ı lı * ihtiyacı ı karş lamak. çizelge. yakut gibi değ taş mücevher. bir isteğ bir söz veya yazı verilen karşk. * Liste. mücevherci. * Doğ çizgileri çizmeye yarayan.* Cesura yakı biçimde. plâstikten veya madenden yapı ş ru lmıaraç. ş an cesurluk * Yüreklilik. * iyi sonuç vermek. yanı e. ı lı cevabı dikmek (veya dayamak. cevap anahtarı * Sı navlarda sorulan soruları çözülmüş n biçimi.

yanı. cevaplandı rma * Cevaplandı rmak iş yanı rma.cevaplandılmak rı * Bir ş cevabı ı ı eyin . bir tepki göstermemek. zin. ceviz kı rmak * yanlıtutum veya davranı bulunmak. tlı cevaplı telgraf * Cevabın ücreti bir ş sorup cevap almak için telgraf gönderen kimse tarafı önceden ödenmiş nı ey ndan olan telgraf türü. yanı rı lı tlandılmak. eyin * Değ süs taş mücevher. erli ini cevherli cevhersiz cevir ceviz * Cevizgillerin örnek bitkisi olan. * Bu ağ n yağ. * Bir ş özü. hata yapmak. niş acı lı astalı yemişkoz. lı tsı cevapsıbı z rakmak * karşğ herhangi bir cevap vermemek. eyin nı ı ı lını tlandı cevaplı *İ çinde cevap bulunan. erli. gezinme. en aç (Juglans regia). üzgü. erli ı . tlandı cevaplandı rmak * Bir ş cevabı. u rı ktan * Cevheri olan. cevelân cevher * Dolaş dolanma. cevher yumurtlamak * değ sözler söylediğ sanarak saçmalayanlar için alay yollu söylenir. * Eziyet. ş ş ta . ma. i. cefa. ı z. gevher. uzun ömürlü. karş ğ vermek. * Cevheri olmayan. gezinti. cevaz vermek * hoş görmek. cevapsı z * Cevabı verilmemişkarşksı yanı z. ıı lında cevaz * İ müsaade. * Ceviz ağ nıkerestesinden yapı ş acın lmı . karşğverilmek. yanı rmak. * İ yetenek. gövdesi kalı kerestesi değ yurdumuzda çok yetiş ağ n. i. uygun bulmak. yi * Töz. . ceviz içi * Cevizin kabuğ kıldı sonra kalan iç. maya.

. suçluya) para cezası verdirmek. hentbol vb. de) Bir oyuncunun bilerek yaptı kural dı davranın penaltı cezalandıldı veya ğ ı ş ı ş ı ile rı ğ ı kalecinin topu elle tutması izin verilen alan. sıntı veren uygulama. boynuzlugiller familyası ndan. taçsıiki çeneklilerden bir bitki familyası i z . üne. na ceza almak * öğ renci cezalandılmak. atmosferik. cevretmek * Eziyet etmek. * manevî bakı mdan iş lenen suçun ağ ğ çekip sıntı üzüntü içinde kalmak. ceylâna uygun biçimde. ceylân bakı ş lı * Süzgün ve tatlı ş. cevvî Cevza ceylân * Çift parmaklı lardan. ceza alanı * (futbol. rı * (görevli. acı * Suç iş leyen bir kimsenin yaş sı özgürlüğ malları onuruna karşdevletin koyduğ sırlama. acın u * Cevretmek iş i. ceviz katı ş lmı . çöllerde yaş ayan. ceza atı ş ı * Ceza vuruş u. zarif. ş ları kı . *İ kizler burcu. ı ı rlını kı ve . çok hı koş gözlerinin güzelliğile zlı an. gazal (Gazella dorcas). cevizlik cevretme * Ceviz ağ nıçok olduğ yer.cevizgiller * Örneğceviz olan. cevval * Davranı çabuk ve kesin olan. hareketlilik. ı u nı * Atmosfer ile ilgili. sı ceylânca ceza * Ceylân gibi. bakı lı ceylân gibi * yapıince ve uyumlu. cevizî cevizli * Cevizi olan. na. ş ları cevvaliyet * Çabukluk. * Cevizden yapı ş lmıveya cevizi andı ran. * Uygun görülmeyen tepki ve davranı önlemek için üzüntü. antına. memeli hayvan. ceza çekmek * hapiste yatmak. i tanı ince bacaklı nan.

ceza vermek * cezalandı rmak. hapishane. ceza kesmek * (görevli) para cezası yazmak. cezalandılmak rı * Cezaya çarptılmak. cezaya iliş cezaya dayanan. ı r kanı ceza sahası * Bkz. * para cezası ödemek. cezaî * Ceza ile ilgili. ceza yazmak * Bkz. yapı ceza görmek * kendisine ceza verilmek. . bir oyuncunun oyun alanı yanlıdavranını nda ş ş cezalandı ı rmak için. ceza verilmek. ceza alanı . cezalandı rmak * Bir kimseye veya varlı ceza vermek. ceza yemek * cezalandı rı lmak. * hükmedilen cezayı bitirmek. mahpushane. rı ş cezası bulmak nı * hak ettiğkötü sona uğ i ramak. ğ a cezalanma * Cezalanmak iş i.ceza evi * Hükümlülerin içinde tutuldukları . rı ceza hukuku * Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı . tecziye edilmek. ceza kesmek. cezalandılmak. rı cezalandı rma * Cezalandı iş rmak i. ceza vuruş u * Özellikle futbolda. cezası çekmek nı * yaptı bir kusur veya tedbirsizliğ zararı uğ ğ ı in na ramak. ceza reisi * Ağ ceza mahkemesi baş . cezalanmak * Cezaya çarpı lmak. cezalandılma rı * Cezalandılmak iş rı i. kin. cezalı * Cezalandılmı(kimse). karştarafı ı n yapmaya hak kazandı serbest vuruş ğ ı .

* Alçalma. * Cezbesi olan. * Etkileyerek kendine bağ lama. eklenerek yapı bir tatlı ndı eker lan türü. temelden. ş vb. e ru Cf . * Köklü. cezbetmek * Kendine çekmek. rı ş . cezbeye tutulmak (veya kapı lmak) * bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçmek. * Cezayir halkı olan (kimse). cezir * Kök. bahçelerde süs bitkisi olarak yetiş tirilen. * Kahve piş irmeye yarayan. kendinden geçmek. açımor renkli çiçekleri ve k ortası çukur taç yaprakları bir bitki (Vinca). kendine özgü mavi. * (denizde) Ada.cezası z * Cezaya çarptılmamı cezalandılmamı rı ş . Cezayir menekş esi * Zakkumgillerden. cezbelenmek * Cezbeye tutulmak. cezbetme * Cezbetmek durumu. silindire benzer küçük kap. ş ı ı rı up cezerye * Ezilmiş havuç içine fı k. bağ lamak. kökten. olan Cezayirli cezbe * Bir duygu veya bir inanın etkisiyle aş ölçüde coş kendinden geçme durumu. cezaya çarptı rmak * cezalandı rmak. saplı . * Kendine çekme. radikal. ş ı ı rı up cezbelenme * Cezbelenmek durumu. kendini kaybetmek. ndan cezire cezp cezrî cezve cezve sürmek * kahveyi piş irmek için cezveyi ateşdoğ itmek. cezbeli cezbesiz * Cezbesi olmayan.

-cuk / -cük k *İ simden küçültme ve okş isimleri türeten ek: baba-cı anne-cik. simit-çi. nahif.* Kaliforniyum'un kı saltması . hı rpalanmak. su-cu. ğ ı cığçı cı kmak (veya cığ çı ı cını kartmak) ı * çok yorulmak. çekap. cıl bı * Çı plak. f ve * (ık için) Güçsüz.usulca-cıvb. yavru-cuk. cık cı * Güzel. büyük çı ban. çartı r. eneze. fat cı k. * Önüne bir ünlü getirilerek sı ve zarf türetir: az-ık. * Yoksul. * İ organlar. * "Yok olmaz" anlamı kullanı nda lı r. z. kürk-çü vb. * Derisi soyulmuş et. k-çı * Çok zayı güçsüz. dara-cı bir-i-cik vb. ama k. * Bkz. sönük. iş leyen yara. balı . değ yitirmek. ş ı cı ma lı zlaş * Cı mak iş lı zlaş i. * Süs. saltı ndan an fizik charter check up * Bkz. ca-cı k -cı -cil l/ cı lı z *İ simden "seven" anlamı sı türetir: adam-cıinsan-cıbalı l. * Derin. cı da cı ı dağ -cı/ -cik. na fat l. zayı flamak. ev-cil vb. * -ca ekli zarflardan pekiş tirme zarfları türetir: Yavaş k. CGS * Santim. * Gücünü. erini . cı gara cı k * Bkz. gram. parası geçim darlı çeken. öpü-cük vb. l. * Atıiki omzunun arası n . cı dak * Mı zrak. köfte-ci. yoğ fat -cı k-çı urt-çu. türkü-cü. -cı -ci. saniye kelimelerinin kı lması oluş uluslar arası birimleri sistemi. ç * Mı zrak. -cu / -cü / *İ simden isim ve sı türeten ek: kapı . sigara. cı mak lı zlaş * Zayı güçsüz düş f ve mek.

cı zlamak mbı * Cı zla yolmak. mı . lk cı zcı mbı * Dokumacı cı zlamak iş yapan (kimse). lı mbı kta ini cı zlama mbı * Cı zlamak iş mbı i. lk cı k lklı cı mbar * Çı mbar. sürgün. lı z * Bozularak kokmuş . cı mbarlama * Cı mbarlamak iş i. cı mbarlamak * Dokunmakta olan halın veya bezin kenarı cı nı nı mbarla geriye almak. kadeh. züccaciye. çürütmek. lan cı çı lkı kmak * bozulmak. üm. * Cı olma durumu. * Cık. cı etmek lk * bozmak. cı ma lklaş * Cı mak iş lklaş i. cı z mbı * Kı ince ş l gibi eyleri tutmak veya çekmek için kullanı küçük maş lan a. boş veya bozuk çı kmak. cı çı lk kmak * kusurlu. cı k boncuk ncı * Yalancı lardan yapı ş taş lmıküpe. mbı * Dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri cı zla temizlemek.cı k lı zlı cı lk * Cı olma durumu. cı mak lklaş * Cı duruma gelmek. vı *İ rinlenmiş . doğ ve uygun yolundan ayrı ru lmak. * Özellikle dokumacı kumaş lı kta yüzlerindeki düğ çöp gibi maddeleri temizlemekte kullanı el aracı üm. lan . * Sözünün eri olmayan. mbı cı k ncı * Bardak. * Filiz. cı l ngı * Küçük üzüm salkı . tabak gibi sı rçadan veya porselenden yapı ş lan eyler. kolye gibi ş eyler. cı lkava * Kurdun veya tilkinin ense postundan yapı kürk.

cı rı ldamak * Cı r diye ses çı r cı karmak. kı rı rlarda yaş böcek. G. fınlarda. a . cı r rcı cı r böceğ rcı i * Düz kanatlı lardan ocaklarda. campestris). cı cı rlak rlak * Çok tiz ve ince bir sesle. keskin ve çiğtiz. çanı * Cı zayıçelimsiz çocuk. lı z. cı r delgi rcı * Dönme hareketini yivli gövdesi üzerindeki parçanıileri ger