P. 1
Vesaik Mukabili Ödeme Gazi Hukuk Dergisi

Vesaik Mukabili Ödeme Gazi Hukuk Dergisi

|Views: 102|Likes:
Yayınlayan: ofpetek

More info:

Published by: ofpetek on Oct 21, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2012

pdf

text

original

ULUSLARARASI TİCARETTE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME YÖNTEMİ

Şengül AL KILIÇ*
Özet Uluslararası ticarette sık kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan vesaik mukabili ödeme yöntemi, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan anlaşma uyarınca, ihracatçının malları gümrüğe göndermesi işlemi ile başlar. Malları temsil eden vesaik, ihracatçı tarafından gönderi bankasına; gönderi bankası tarafından da ithalatçıya ulaştırılır. İthalatçının malların bedelini ödemesi ya da ihracatçının düzenlediği poliçeyi kabul etmesi karşılığında, belgeler kendisine teslim edilir. İthalatçı bu belgeler sayesinde malları gümrükten çekme imkânına sahip olur. Vesaik mukabili ödeme işlemi, taraflarca açık ya da zımni olarak kararlaştırılması ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması şartı ile MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından hazırlanan 522 sayılı Broşür çerçevesinde gerçekleştirilir. Anahtar Kelimeler: Ödeme yöntemi, Vesaik, Poliçe, Amir, Gönderi Bankası, Tahsil/İbraz Bankası, Muhatap, 522 sayılı Broşür. METHOD OF PAYMENT AGAINST DOCUMENTS (COLLECTIONS) IN INTERNATIONAL TRADE Abstract Document against payment, as one of the most usual payment methods in international commerce, commences with exporter’s sending the goods to custom in respect of the agreement between the exporter and the importer. The document representing the goods ought to be sent from exporter to importer by the remitting bank. In consideration of importer to pay the cost and approve of the policy, the documents will be delivered to him. By the virtue of these documents, importer could enable to clear goods from custom. Document against payment is carried out pursuant to the 522 numbered brochure prepared by the ICC (International Chamber of Commerce), on behalf of being agreed by the parties apparently or implicitly and not being contrary to the national mandatory rules. Key Words: payment methods, documents, bill of exchange, drawer, remitting bank, collecting bank, presenting bank, drawee, 522 numbered brochure.
*

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

1

Şengül AL KILIÇ

GİRİŞ Gelişen dünya, küreselleşmenin etkisi ve daha fazla gelir elde etme arzusu ile birlikte tacirler, ticari faaliyetlerini ülke sınırlarını aşan nitelikte, uluslararası alanda devam ettirme eğiliminde olmaktadırlar. Ancak uluslararası ticaretteki belki de en önemli sıkıntılardan birisi, tarafların birbirlerini tanımaması; çoğu zaman birbirlerine güven duymamasıdır. Uluslararası ticarette, taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince tarafların birbirlerinden beklentileri, ihracatçının malları zamanında ve niteliklerine uygun olarak göndermesi; ithalatçının ise, bu mallara tekabül eden ve sözleşmede kararlaştırılan bedeli zamanında ve tam olarak ödemesidir. Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve yapılan anlaşma neticesinde tarafların bekledikleri menfaatlerin sağlanabilmesi, ancak taraflar sözleşme gereğince üzerlerine düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirirse mümkün olabilir. Uluslararası ticaretin en önemli konularından birisini, ödeme aşaması oluşturmaktadır. Uluslararası ticarette, ihraç edilen mal bedellerinin, kolay, süratli, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde ihracatçıya ulaştırılması amacıyla çeşitli ödeme yöntemleri uygulanmaktadır. Ödeme yönteminin, mal bedelinin malın satıcısına ödenmesinde kullanılan yöntem olarak tanımlanması mümkündür1. İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde kullanılan ödeme yöntemleri; peşin ödeme, alıcı firma prefinansmanı, kabul kredili ödeme2, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve teminat mektubu ile ödeme şeklinde sıralamak mümkündür. Çalışmamızın konusunu teşkil eden vesaik mukabili ödeme, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ödeme yöntemlerinden birisini oluşturmaktadır. Çalışmamızda, vesaik mukabili ödeme kavramı üzerinde durulacak, ödeme yöntemindeki taraflar, bu ödeme yöntemine uygulanacak olan hükümler, vesaik mukabili ödeme yönteminin türleri, sistemin işleyişi, taraflar açısından avantaj ve dezavantajları, bankaların hukuki sorumlulukları açıklanmaya çalışılacaktır.

1

2

Hayrettin YÜCEL, İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme, İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi), Ağustos 1999, s. 1; Arif TAŞPINAR, İhracatta Pratik Bilgilerİhracatta Peşin Ödeme, İGEME, Eylül 1990, s. 1. Ancak doktrinde YÜCEL, “kabul kredili ödeme, prefinansman ve peşin ödeme”nin dış ticaretin finansmanı ile ilgili kavramlar olduğunu belirtmekte ve bunların ödeme şeklini değil; zamanını belirten ifadeler olduğunu belirtmektedir. Bkz. YÜCEL, s. 1.

2

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi

I. Terim Sorunu ve Genel Olarak Vesaik Mukabili Ödeme Kavramı “Belge karşılığı ödeme” veya Türk hukuku uygulamasındaki adı ile “vesaik mukabili ödeme (cash against documents/documentary collections/ bill of exchange)” terim anlamı itibari ile bankanın ithalatçıdan mal bedelini tahsil etmesi ya da gelecek bir tarihte tahsil etmek üzere vadeli bir poliçe düzenlemesi karşılığında, ihracatçı tarafından kendisine verilmiş (tevdi edilmiş) olan belgeleri, malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya vermesidir3. Ancak doktrinde “vesaik mukabili ödeme/belge karşılığı ödeme” ifadesi, işlemi tam olarak açıklamaya yeterli olmadığı gibi; kavram zıt çağrışımlara neden olduğu için haklı olarak eleştirilmiştir. Çünkü burada banka tarafından yapılan işlem, “tahsil işlemi”dir. Yoksa bu ödeme yönteminde akreditifte olduğu gibi, banka kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında para ödememektedir. Bu nedenle de, esasında kullanılması gerekli olan doğru terim, “tahsil karşılığı belge/belgeli tahsil” olmalıdır4. Nitekim konumuz açısından önem arz eden MTO’nun (ICC) 522 sayılı Broşürü’nün başlığını da “Tahsiller İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar (Uniform Rules for Collections)” ifadesi oluşturmaktadır. “Documentary collection” ifadesinin Türkçe karşılığı, “belgeli tahsil” olduğu halde, uygulamada bu ödeme türü için, “vesaik mukabili ödeme” kavramı kullanılmaktadır5. Konumuz açısından terim sorununu ifa3

4 5

Ünal TEKİNALP, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 2009, s. 645. Benzer yönde tanımlar için bkz. Nihayet DURUKANOĞLU, Dış Ticaret Dünyası, 2. Bası, İstanbul 2008, s. 122; İGEME, 100 Soruda Dış Ticaret, İGEME, Haziran 2009, s. 149; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret Yönetimi, 5. Bası, Bursa 2009, s. 76; Murat CANITEZ, Uygulamalı İthalat ve İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon, Ankara 2005, s. 55; Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, 3. Bası, İstanbul 2001, s. 365–366; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, 4. Bası, Bursa 2008, s. 102; INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri, Eğitim Bölümü Yayınları No: 19, s. 48; Edward G. HINKELMAN (Çev: Berk KAPLANER), Uluslararası Ödemeler, Akreditifler, Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler, İstanbul 2002, s. 19; Abdurrahman ÖZALP, Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Genel ve Bankalar Uygulaması, İstanbul 2004, s. 42; Mustafa Cem YENİARAS, “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”, İBD (İstanbul Barosu Dergisi), C. 80, S. 2006/1, İstanbul 2006, s. 132; Vecdi ÜNAY, Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri, İstanbul 1989, s. 57; Arif ŞAHİN, İhracatta Ödeme Şekilleri, İGEME, Ankara 2006, s. 32; Hakan AKIN, Yeni İşimiz Dış Ticaret, 7. Basım, Ağustos 2008, s. 172; Vural SEVEN, “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2006, S. 38, s. 448; Edip YETİK, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”, Gümrük Dünyası Dergisi, S. 55 (http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8.html). TEKİNALP, s. 645–646; INTERBANK, s. 91. Marziye DİLEK, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorun-

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

3

Şengül AL KILIÇ

de etmeye çalıştıktan sonra, biz de çalışmamızda uygulamada sıklıkla kullanılan ve terminolojiye bu şekliyle dâhil olan6 ifadeyi, “vesaik mukabili ödeme” kavramını kullanacağız. Vesaik mukabili ödeme yönteminde, esas olan, yapılan dış ticaret işlemi sonucunda, ihracat bedelinin, satıcı tarafından hazırlanan belirli belgeler karşılığında, ithalatçı tarafından ödenmesini sağlamaktır7. Vesaik mukabili ödeme şeklinden, istenilen sonucun elde edilebilmesi; alıcı ile satıcının birbirine güvenmesi, satıcının alıcının ödeme gücü hakkında kuşku duymaması, malın sevk edildiği ülkedeki ekonomik, hukuki ve siyasal koşulların dengeli olması, malın sevk edildiği ülkede kotaların müsait olması ve sınırlamaların bulunmaması şartlarına bağlıdır8. II. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları TBK (Tahsiller İçin Birörnek Kurallar) 522 sayılı Broşürün m. 3 hükmüne göre vesaik mukabili ödeme işleminin taraflarını; a) Amir, b) Gönderi Bankası, c) Tahsil Bankası, d) İbraz Bankası ve e) Muhatap şeklinde sıralamak mümkündür. Ancak uygulamada genellikle tahsil bankası ile ibraz bankasının görevleri aynı banka tarafından yerine getirildiği için, vesaik mukabili ödemede dört tarafın bulunduğu söylenebilir9.
6 7

8

9

lar, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara 2007, s. 8. Şenay ERYÜREK, Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik, İstanbul 1987, s. 23. Vesaik mukabili ödeme yöntemi, esas itibariyle, alıcının mallar karşılığında ödemeyi teslimat anında yaptığı, “teslimat karşılığı ödeme işlemi”ne benzemekle birlikte; teslimat karşılığı ödeme işleminden iki bakımdan farklılık arz etmektedir. Bunlardan birincisi, vesaik mukabili ödemede, bedeli bir kişinin, nakliye şirketinin veya bir posta servisinin tahsil etmesi yerine, işlemler banka tarafından yürütülür. Bir diğer ifade ile bankalar, bu ödeme yönteminde, para tahsilâtçısı olarak hareket ederler. Oysa teslimat karşılığı ödeme yönteminde, malı teslim eden belgeler, banka adına değil; lojistik firmasının adına düzenlenmektedir. Bu durumda, ithalatçı, mal bedelini nakliye firmasının bankasına yatırdığında ya da bizzat nakliye firmasına ödediğinde, malı temsil eden belgeler, lojistik firması tarafından, ithalatçıya ciro edilmektedir (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54; CANITEZ, s. 60; Ünal SOMUNCUOĞLU, “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”, İBD, C.63, S.4–5–6, İstanbul 1989, s. 193). İkincisi ise, vesaik mukabili ödemede, malların bizzat teslimi karşılığında bir nakit ödeme değil; daha sonra malları gümrükten çekmede kullanılacak mülkiyet hakkını temsil eden belgelerin teslimi karşılığında nakit ödeme söz konusu olmaktadır (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54). ÖZALP, s. 42; TEKİNALP, s. 646; CANITEZ, s. 56; Salih KAYA, Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, 2. Bası, Ankara 2003, s. 73. Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2006, s. 80; Nuray EKŞİ, Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı), 3. Bası, İstanbul 2005, s. 25; YENİARAS, s. 133; Sibel ÖZEL, Akreditif ve Hukuki Niteliği, İstanbul 1991, s. 8; Nuray

4

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

s. Ancak uygulamada.” Bir diğer ifade ile tahsil bankası. Sa. s. Gönderi bankasının görevi. ithalatçı ile yapmış olduğu sözleşme uyarınca.Keşideci-Drawer-Exporter-Principal) TBK 522 sayılı Broşürün m. amir olarak ifade edilmiştir. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). malı sevkeden. kabul ve diğer şartların sağlanacağı ülkedeki herhangi bir bankayı kullanacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. 123. kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. ŞAHİN. s. 8. 24. Bir başka deyişle ibraz bankası. “Tahsil işleminin yürütülmesinde devreye sokulan ve gönderi bankası dışındaki herhangi bir bankadır. DURUKANOĞLU. DURUKANOĞLU. İlgili hükme göre “amir”. kendisinin ve diğer bir bankanın seçimiyle belirleyeceği. gönderi bankası. 10 11 12 EKŞİ. XIV. ihracatçının hazırladığı belgeleri ithalatçı için hazır bulunduran banka olarak ifade edilebilir. s. Y. Gönderi/Havale Bankası (İhracatçının Bankası-Remitting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. 2 5 . İbraz bankası ise aynı hükümde.İbraz Bankası (Presenting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. amir tarafından belirlenir. ÖZEL. 80. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). tahsil bankası ve ibraz bankasının görevlerinin aynı banka tarafından yürütüldüğüne rastlanılmaktadır12. Gönderi bankası. EKŞİ. ŞAHİN. 3/a/iii hükmüne göre tahsil bankası. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. gönderi bankasının tahsil konusunda kendisine talimat verdiği bankadır. 25. Kambiyo Mevzuatı. 80. 33. ÖZEL. “muhataba ibrazda bulunan tahsil bankası” olarak ifade edilmiştir. ŞANLI/EKŞİ. 5/e). TEKİNALP. s. 55. s. s. 251.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi A. ihracatçı tarafından seçilen bir bankadır. ŞANLI/EKŞİ. başvuran taraftır. amirin tahsil işlemiyle görevlendirdiği bankadır. bir tahsili işleme alması için. İstanbul 2010. malı temsil eden belgeleri hazırlayan ve bu belgeleri tahsil emri ile birlikte bankasına gönderen taraftır10. Tahsil bankası. 2010. ERYÜREK. ihracatçı tarafından kendisine verilen talimatlar uyarınca. Amirin böyle bir belirleme yapmaması durumunda ise. 3/a/ii hükmüne göre “gönderi bankası”. Amir (İhracatçı. Tahsil Bankası (Collecting Bank) . “Tahsile gönderen banka” olarak da adlandırılmaktadır. 25. B. 3/a/i hükmünde ihracatçı. s. Böyle bir durumda ise. 93. C. 123. 55. INTERBANK. s. ERYÜREK. s. s. 33. 24. 8. Bir diğer ifade ile amir. s. s. ERYÜREK. s. ithalatçının ülkesindeki tahsil bankasına göndermek ve tahsil bankası tarafından tahsil edilen satış bedelinin de ihracatçıya ulaşmasını sağlamaktır11. Milletlerarası Ticaret Hukuku. ödeme. s.Satıcı. s. s. YENİARAS. bir bankaya tevdi eden. s. 648.

uluslararası ticaret çerçevesinde yapılan sözleşme gereğince. alıcının (ithalatçının) ülkesinde bulunan söz konusu banka. 55–56. 252. s. 3/b hükmüne göre muhatap. iç hukukumuzda ayrıntılı ve maddi kurallar içeren düzenlemeler söz konusu değildir. s. s. 8. 93. III. ÖZEL. Muhatap (İthalatçı-Alıcı-Drawee/Importer) TBK 522 sayılı Broşür m. ibraz bankası olarak bir başka banka devreye sokulabilir13. tahsil talimatı uyarınca kendisine ibrazın yapılacağı kişidir. s. 5/f). s. Muhatap. 123. Y.Şengül AL KILIÇ söz konusu banka “the presenting bank” olarak adlandırılır. s. Gönderi bankası. Bu durumda. ilgili belgeleri. 25. DURUKANOĞLU. EKŞİ. Sa. gönderi bankası tarafından gönderilir. Ancak kimi zaman doğrudan doğruya ihracatçının ya da ihracatçının o ülkedeki temsilcisinin de. s. Tahsil bankası ile ibraz bankasının aynı banka olması durumunda. INTERBANK. s. tahsil bankasına gönderdiği de görülebilir15. tahsil bankası kendi seçeceği bir ibraz bankasını kullanabilir (TBK 522 sayılı Broşür m. s. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). D. EKŞİ. 2010. vesaik mukabili ödeme işlemi ile ilgili olarak. 34. 252. Vesaik Mukabili Ödemeye Uygulanacak Olan Hükümler A. Kambiyo Mevzuatı. 93. EKŞİ. Bununla birlikte Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili Tebliğlerde17 bu tarz bir ödeme hak13 14 15 16 17 133. 8. 2 . s. gönderi bankasının kendisine verdiği talimat doğrultusunda belgeleri alıcıya ibraz eder ve ithalatçıdan ya satış bedelini tahsil eder ya da poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü sağlar14. s. DURUKANOĞLU. kendisine tevdi edilmiş malları temsil eden belgeleri. s. s. herhangi bir bankayı görevlendirmezse. TBK 522 Sayılı Broşür Açısından Uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan. ÖZEL. 81. ŞANLI/EKŞİ. Bu anlamda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91–32/5 Sa- 6 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 55. ödemenin yapılacağı ülkede değilse. ibraz bankası gönderi bankası tarafından belirlenir. INTERBANK. ŞAHİN. sözleşme konusu malların alıcısını bir diğer ifade ile ithalatçıyı ifade etmektedir. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verir. kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında ödemeyi veya poliçenin kabulünü gerçekleştirerek malları temsil eden belgeleri teslim alan taraftır16. Malları temsil eden vesaik çoğu zaman bu bankaya. XIV. Bu işlemlerin karşılığında ise. Muhatap. 123. Tahsil bankası.

s. 127–128. Kambiyo Mevzuatı. s. yeknesak hale getirmek ve sınır ötesi ticarette bu hususa ilişkin ulusal düzenlemeler arasındaki farklılıklar nedeniyle doğabilecek problemleri önlemek amacıyla MTO tarafından ilk olarak 1956 yılında “Ticari Senetlerin Tahsili İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar” yayımlanmıştır. 1995 yılında. 1967 yılında gözden geçirilerek 1968 yılından itibaren geçerli olmak üzere URC/TBK 254 sayılı Broşür olarak yayınlanıp. s. TBK 522 sayılı Broşürdür18. İthalattan men edilme tarihinden önce. EKŞİ. dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için ise herhangi bir beyan aranmaksızın sonuçlandırılır.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kında düzen normlarına yer verildiği görülmektedir. yılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2004–32/29 Sayılı Tebliğ’in m. başlığına göre.1. 15/b ve c hükmüne göre. Bu ödeme şeklinde ithalat hesabı. TEKİNALP. vesaik mukabili ödeme şekline göre gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde kullanılmak üzere URC/TBK 522 sayılı Broşür yayınlanmış ve 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. peşin ve vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak transfer talepleri ile kabul kredili işlemler için poliçe kabul veya avali talepleri kabul edilmez. vesaik mukabili ödeme. ithalattan men suresi içinde yapacağı talepler. * Açılmış akreditif kapsamındaki işlemler. s. sevk belgelerine istinaden yapılacak müracaat üzerine bankalarca mal bedelinin tahsilini müteakip transfer yapılır. “İhracat bedelleri. peşin ödeme. Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki değişir sayfalı talimatı doğrultusunda çıkarılan 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB–42 sayılı genelgenin yeniden düzenlendiği 2004/YB–50 sayılı genelgenin 2. 24–25. Söz konusu yayın. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 97–98. ŞANLI/EKŞİ. s. * Çıkış ülkesinden ihraç edilmiş mal veya vesaik mukabili işlemler (kabul kredili işlemler dâhil). Vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta. yatırım teşvik belgesi ve dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki malların ithalatı gerçekleştirilebilir. Vesaik bedelinin kısım kısım ödendiği durumlarda belgeler. 2 7 . başlığına göre. Halen yürürlükte olan Broşür de. DURUKANOĞLU. 2010. ödemenin tamamının yapılmasını müteakip firmaya verilir ve 180 günlük hesap kapatma süresi son ödeme tarihinden itibaren hesaplanır. s.” Yine TCMB tarafından yayınlanan.. vesaik mukabili ödemede. XIV. Interbank. Ancak ithalattan men edilen firmalarca. 132. transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde ithalatçının GB ile yapacağı başvuruya istinaden transferi yapan bankaca kapatılır. EKŞİ. mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır…. Buna göre söz konusu firmaların. Sa. Son olarak ise. uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır. 251. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına aykırı hareketten dolayı ithalattan men edilen firmalarca. YENİARAS. * Peşin olarak dövizi satılmış işlemler bankalarca sonuçlandırılabilir. 1978 yılında URC/TBK 322 sayılı Broşür olarak güncellenmiş ve 1 Ocak 1979’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 647. Aynı genelgenin 5. Dış ticarette yaygın bir ödeme türü olarak kullanılan vesaik mukabili ödeme şeklinde uygulanacak olan kuralları. yürürlüğe girmiştir. 80. Y. s. akreditifli ödeme. Söz konusu Broşür.İhracatta ödeme şekilleri ile transit ticarete ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası’nca belirlenir. ithalatın yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu hususunda firmalarca verilecek yazılı beyana istinaden. men edilme tarihinden başlamak üzere men suresi içinde yapılacak akreditif talepleri.2.

647. TBK 522 sayılı Broşürün. Lex mercatoria. DOĞAN. ulusal hukuk düzenlerinden bağımsız. Uygulanacak Hukuk Açısından Vesaik mukabili ödeme türünde uygulanacak hukuk açısından. s. taraflar arasında çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda. 33. Kambiyo Mevzuatı. 4) bu hususa açıkça yer verilmesi şartına bağlanmış ve bu kuralların ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi halinde tüm taraflar için bağlayıcı olacağı ifade edilmiştir. s. vesaikin ibrazına. TEKİNALP. s. hakim görüşün TBK 522 sayılı Broşür’ü. TBK 522 sayılı Broşür açık bir düzenleme getirmemekte ve bu konuda TBK 522 19 20 21 22 23 DURUKANOĞLU. Vahit DOĞAN.Şengül AL KILIÇ TBK 522 sayılı Broşür. 2010. s. AÜHFD (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi).. Nitekim Broşürün m. 25. s. 251. Ankara 1990. 36. 128. I. Dış Ticaretin Finansmanı. EKŞİ. Bu tür kurallar. Banka Sözleşmeleri Hukuku. işlemlerin TBK 522 sayılı Broşüre tabi olduğunu belirtmeleri gerekmektedir22. 30 vd. Arzu OĞUZ. Sa. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. DOĞAN. C. Y. İbrahim KAPLAN. TBK 522 sayılı Broşürün hukuki niteliği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte. tarafların sorumluluklarına. Ankara 1996. 647. onların üzerinde ve kendine özgü hukuk kurallarından oluşmaktadır21. İlgili görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. tahsil talimatında (m. Söz konusu Broşürde. genel işlem şartları şeklinde nitelendirdiğini ifade etmektedir. S. komisyon ve masrafların taraflarına. 50. Ankara 2001. 2. ŞANLI/EKŞİ. tarafların vermiş olduğu yazılı talimatlarda açık ve net ifadelerle. s. 1/a hükmüne göre. s. bu kuralların uygulanması. 19. 12. toplam 26 maddeden oluşmaktadır. s. C. 128. s. 27. 8 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. dış ticarette gerçekleştirilen vesaik mukabili ödemelerde kullanılabilmesi için. s. hukuk kuralları gibi doğrudan uygulama alanı bulmazlar. s. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. ödemenin yapılma şekline. vesaikin kabulüne ve poliçe ve senedin protesto ediliş şekline ilişkin hususlarda açıklamalar yer almaktadır19. MTO tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve ülkelerin iç hukukları açısından pozitif geçerliliği bulunmayan bu kuralları “lex mercatoria” olarak değerlendirmek mümkündür20. bu andan itibaren artık taraflar için bağlayıcı olarak kabul edilecektir23. Tahsil talimatında uygulanmasına karar verilmiş ve uygulanacak olan hukukun emredici kurallarına aykırı olmayan TBK 522 sayılı Broşür kuralları. Cevat GERNİ. 3. ihracatçının bankasına verdiği tahsil talimatında yer alması gereken hususlara. DURUKANOĞLU. EKŞİ. Doktrinde TEKİNALP. B. TEKİNALP. XIV. s. uluslararası ticaretin. 80. Ankara 2005. Bkz. Bası. 2 . vesaikin tanımına. s.

ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması koşulu ile uygulanacağına ilişkin düzenlemesi karşısında. taraflar arasında var olan ilişkinin yabancılık unsuru taşıması nedeniyle. olması da mümkündür (Bkz. 650. 171. milletlerarası özel hukukun bağlama kuralları dikkate alınacaktır. Bu sorunun cevabının verilebilmesi için öncelikle. Sözleşme sayesinde. eser. DOĞAN. Bkz. maddi anlamda milli hukukumuzda düzenleme altına alınmamıştır. Milletlerarası unsurlu bir ticari ilişki niteliği taşıyan vesaik mukabili ödeme türü. sözleşmede kararlaştırılan bedeli ödemek ile yükümlü olmaktadır. ihracatçı. taraflar arasındaki ilişkilerin tek tek değerlendirilmesi ve tespit edilen hukuki ilişkilere uygulanacak olan hukukun belirlenmesi gerekmektedir. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme. ihracatçının ödemezlik definden yararlanması söz konusu olamaz (BK m. “Önce ifa”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 650). kanunlar ihtilafı kuralı olarak MÖHUK’da (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) düzenlenmiş olması da beklenemez24. 81). s. Amir İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Milletlerarası unsura sahip olan amir ile muhatap arasındaki ilişkiyi çoğu zaman bir satım sözleşmesi oluşturmaktadır25. Ancak TBK 522 sayılı Broşür’ün. tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. edimini (malları yükleyerek. muhatap da. sözleşmenin konusu şeyi. 2010. üstlenenin kendi malzemesiyle kendi yerine hazırlayıp vereceği eser teslimi sözleşmesi vs. Maddi olarak milli hukukta düzenlenmemiş olan bir konunun. hangi ulusal hukukun emredici kurallarına göre hareket edileceği sorusu ile karşılaşılır. 1. Y. Amir ile muhatap arasındaki sözleşme ilişkisine uygulanacak olan hukukun tespitinde. Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere. XIV. Sa. amir. vesaik mukabili ödeme türünde dört taraf bulunmaktadır ve bu taraflardan hangisinin ulusal hukukunun emredici kurallarının dikkate alınacağı hususu. 2 9 . muhatabın gümrüğüne gönderirken26. sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve sözleşmede kararlaştırılan zamanda. işin niteliğinden kaynaklandığı için. TEKİNALP. bunları temsil eden belgeleri hazırlayıp gönderi bankasına vermesi) önce yerine getirmelidir. s. Vesaik mukabili ödeme türünün taraflarca kararlaştırıldığı durumlarda. Bununla birlikte söz konusu ilişkinin.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sayılı Broşür’ün uygulanmasına tahsil talimatında açıkça yer verilmesi ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi durumunda uygulanacağından söz etmektedir. konumuz açısından önem arz etmektedir. s. Bu anlamda uygulanacak hukukun tespitinde 5718 sayılı MÖHUK’un 24 25 26 Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme türü olan akreditif açısından bkz. TEKİNALP.

2 . 386 vd. XIV. bu hukuka tâbi olur. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. Y. Gönderi bankası. karakteristik edim borçlusunun amir (ihracatçı/satıcı) olduğunu söylemek mümkündür. daha çok bu ilişkinin bir hizmet sözleşmesi mi yoksa bir vekâlet sözleşmesi mi olduğu hususu üzerinde durmak gerekmektedir. Taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet olarak nitelendirilememesinin en önemli sebebi. 24/IV hükmü gereğince. vekâlet veren) ifadesi kullanılmış olsa da. aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku açıkça seçebilirler. EKŞİ. Akdin en sıkı ilişkili olduğu ülke hukukunun tespitine. Her ne kadar amir (ihracatçı/satıcı) için. s. Ancak hâlin bütün şartlarına göre sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşme. MÖHUK m. 10 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bulunmadığı takdirde yerleşim yeri hukuku. Amir ile gönderi bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespiti konusunda. devreye gönderi bankası ve tahsil/ibraz bankası girecektir. amirin bulunduğu ülkede yer alan ve uygulamada “ihracatçının bankası” olarak ifade edilen bankadır. her somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir durumdur (Bkz. 2010. tarafların ödeme yöntemi olarak vesaik mukabili ödeme yöntemini tercih etmelerinin ardından. artık TBK 522 sayılı Broşür hükümleri. 35). 24/I). 27 MÖHUK m. TBK 522 sayılı Broşür’ün özgün İngilizce metninde “principal” (müvekkil. ihracatçının birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sıkı ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir. Bası. aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku seçmemişlerse. uygulama alanı bulmayacaktır. 2. Vesaik mukabili ödeme yönteminde dikkate alınan TBK 522 sayılı Broşür’ün. bu durumda uygulanacak olan hukuk. Taraflar. Ergin NOMER. MÖHUK m. 24 hükmüne göre tespit edilen uygulanacak hukukun emredici düzenlemelerine aykırılık teşkil etmesi durumunda ise. ihracatçının işyeri. 17. Bu nedenle amir ile muhatap arasındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuk. Ancak açıkça hukuk seçiminde bulunmamış olsalar dahi. Sa. BK m. sözleşmenin “karakteristik edim”i yardımcı olmaktadır (Bkz. 321). Amir İle Gönderi Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde. taraflarca açık ya da zımni olarak seçilmemişse. İlgili düzenlemede belirtilen en sıkı ilişkili hukukun tespiti. anlamında vekâlet sözleşmesi niteliğini taşıdığını söylemek zordur. Devletler Hususi Hukuku.Şengül AL KILIÇ “sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde uygulanacak hukuk” başlığını taşıyan m. 24 hükmü dikkate alınacaktır27. sözleşme hükümlerinden veya hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilen hukuk seçimi de geçerli olarak kabul edilecektir (MÖHUK m. 24/IV). İstanbul 2009. 24 hükmüne göre taraflar. s. Temelini genellikle bir satım sözleşmesinin oluşturduğu vesaik mukabili ödemelerde. taraflar bu Broşür hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırmış olsalar dahi. o sözleşme ile en sıkı ilişkili hukuk olarak belirlenir (MÖHUK m.

yapmış olduğu işlemler karşılığında. s. amire karşı bağımsız olmamasıdır. 651. Bu anlamda gönderi bankasının. Ancak her ne kadar taraflar arasında klasik anlamda yabancılık unsuru söz konusu olmasa da. ilgili taraflar arasındaki ilişki. akdi ilişkinin. tahsil talimatının gönderi bankası tarafından kabulü ile birlikte başlar. ihracatçı tarafından gönderilen tahsil talimatını işleme alma zorunluluğu olmamakla birlikte (TBK 522 sayılı Broşür m. genellikle kendi ülkesinde bulunan gönderi bankasından yararlanmaktadır. bu talimatı kabul etmesinin ardından. 2010. Amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. Bu nedenle doktrinde. taraflar arasındaki ilişkinin uluslararası ticaret hayatını ilgilendirdiği de bir gerçektir30. amirin bulunduğu ülkede faaliyet gösteren gönderi bankası ile amir arasında klasik anlamda yabancılık unsuru bulunmamaktadır. uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi du28 29 30 TEKİNALP. her ne kadar klasik anlamda kişi ve yer bakımından yabancılık unsuru taşımasa dahi. amir tarafından hazırlanan tahsil emrine uygun olarak hareket etme zorunluluğu. Çünkü amir tarafından hazırlanan ve tahsil bankasına ulaştırılması için gönderi bankasına teslim edilen belgeler. Bu nedenle çoğu zaman. taraflar arasındaki ilişkinin klasik anlamda yabancılık unsuru taşıması ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilir. 651. Akreditif açısından bkz. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan satım sözleşmesi gereğince. amir ile gönderi bankası arasında hizmet sözleşmesinin başladığı da kabul edilir29. yabancı ülke vatandaşı olması ya da yabancı ülkede ikamet ediyor olması gibi. taraflar arasındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür. yalnızca bu banka ile çalışabileceği hususu da. 176–177. Sa. s. amirin. Örneğin. Y. anlamında bir hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür28. Amir. ihraç edilen satım konusu mal bedelinden kendisinin komisyon ücreti alabilme imkânının varlığı nedeniyle. gönderi bankasının amire karşı bağımsız olmadığının bir göstergesidir. tahsil bankasını belirlemesi durumunda. Gönderi bankasının.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi vesaik mukabili ödemelerde. DOĞAN. malları gümrükten çekebilmesi için düzenlenmektedir. 1/b). 2 11 . BK m. vesaik mukabili ödeme türünün tercih edildiği bir ihracat işleminde. TEKİNALP. gönderi bankasının. ithalatçının malların bedelini ödeyerek. XIV. tahsil emrinde amirin. 313 vd. Gönderi bankasının. hizmet edimlerinin ağır bastığı. Gönderi bankası. Vesaik mukabili ödemelerde. Bu gibi durumlarda. s. amirin kendisine tahsil emrinde belirttiği şekilde hareket eder. tahsil bankasına gönderilmesi için. gerekli belgelerin.

uygulanacak hukuku serbestçe belirleyebilecekleri ifade edilmektedir31. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (m. Gönderi bankasının işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. amir ile gönderi bankası arasındaki uyuşmazlıklar. Ankara 1996. gönderi bankasının. işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. ithalatçının ülkesindeki bir bankadır ve ilgili bankalar arasında bir yabancılık unsuru söz konusudur. bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (m. tahsil bankası ise. Sa. bu Broşür hükümlerinin. Bası. Gönderi bankasının. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden bu konuda. TBK 522 sayılı Broşür uygulama alanı bulduğu durumlarda. 27/I). 27 hükmü dikkate alınmalıdır32. s.. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. 319 vd. tahsil emri ekinde. 12 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.. MÖHUK m. s. 27/II). MÖHUK’un özel olarak iş sözleşmelerine uygulanacak olan hukuku düzenlediği m. 3. Ankara 2005. 27/ III). XIV. 2 . Taraflar arasındaki ilişki. amirin esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (m. uygulanacak hukukun tespitinde kanunlar ihtilafı kuralları çerçevesinde hareket edilebilmesi söz konusu olmalıdır. Gönderi Bankası İle Tahsil/İbraz Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Amir tarafından kendisine tevdi edilen malı temsil eden belgeleri. 27 hükmü çerçevesinde belirlenen uygulanacak hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gereklidir. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenebilmesi için öncelikli olarak taraflar arasındaki hukuki ilişkinin nitelendirilmesi ve bu hukuki ilişkiye uygulanacak olan hukukun tespiti gerekmekte31 32 DOĞAN. gönderi bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir (m. uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi nedeniyle. Bilgin TİRYAKİOĞLU. tarafların irade muhtariyetinden yararlanarak. 177. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. 27/IV). 7 vd. Kanaatimizce de her ne kadar çoğu zaman klasik anlamda yabancılık unsuru taşımasa dahi. MÖHUK m. Gönderi bankası.Şengül AL KILIÇ rumunda. çoğu zaman ihracatçının ülkesindeki bir banka. Y. s. TBK 522 sayılı Broşür’ün bu bankalar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerinin. tahsil bankasına gönderen gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespit edilmesi de önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. yine çoğu zaman. 3. 2010. Banka Teminat Mektupları. Amir ile gönderi bankası arasındaki işlemlerde. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk. 27 hükmüne göre. Vahit DOĞAN.

XIV. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir. Ancak doktrinde. gönderi bankası. Tahsil/ibraz bankasının. tahsil bankası. Bununla birlikte. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (MÖHUK m. gönderi bankası ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin alt vekâlet ilişkisi niteliğinde olacağı savunulmaktadır. Tahsil/İbraz Uygulanacak Hukuk Bankası İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Tahsil bankası. TEKİNALP. s. Bankalar arasındaki ilişki. MÖHUK m. 652. sözleşme konusu satım bedelini ödemesi karşılığında vermekte ve ithalatçıdan tahsil ettiği bedeli ise. 27 hükmündeki düzenlemenin dikkate alınması gerekmektedir. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. gönderi bankasının karşısında olan bankanın. Bu anlamda. bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (MÖHUK m. esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (MÖHUK m. tahsil/ibraz bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla. TEKİNALP. tahsil bankasının gönderi bankası tarafından belirlendiği durumlarda. en fazla kendisinde bulunan yetkiler kadarını. gönderi bankasına ihracatçı tarafından yetki verilmemiş olan hususlarda. Sa. gönderi bankasının. 2010. gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkiler. tahsil ya da ibraz bankası olması arasında da bir fark bulunmamaktadır36. tahsil emrinde belirtilen ya da gönderi bankası tarafından kendisine bildirilen şekilde davranmaktadır34. Tahsil/ibraz bankasının. tıpkı amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkide olduğu gibi. s. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden. işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. 27/III). 2 13 . 27 hükmüne göre. 27/II). Söz konusu tespite göre belirlenen hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil eden TBK 522 sayılı Broşür hükümleri uygulama alanı bulamayacaktır. gönderi bankası tarafından kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. Y. tahsil bankasına devredebileceğinden35. 652. uygulanacak hukukun tespitinde de. hizmet sözleşmesi olduğu kanaatindeyiz33. ihracatçı tarafından tahsil emrinde belirtilmemiş ve bu konuda gönderi bankasına açıkça bir talimat verilmemiş olması nedeniyle. Çünkü tahsil bankası. gönderi ban33 34 35 36 Aynı yönde bkz. Bkz. 652. Gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkinin de. TEKİNALP. ancak kendisine gönderilen tahsil emrinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür ve bu anlamda. işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. ithalatçıya. 4.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi dir. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. 27/IV). tahsil bankası. s. MÖHUK m. tahsil/ibraz bankasının. gönderi bankasının talimatlarına göre hareket edemez.

2 . C. Ancak vadeden önce ithalatçı tarafından bankaya ödeme yapılmamasına rağmen. ithalatçıya nakdi olarak bir imkân sunmamaktadır. TEKİNALP. ithalatçı ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin de ödünç sözleşmesi olduğunun kabul edilmesi gerekir. Aralarındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir. poliçeyi ödemeyi kabul etmiş olsa da. Bu nedenle. bir hukuki işleme yönelmeleri nedeniyle temas haline giren kişiler. birbirlerine doğru bilgi vermek. mal ve canlarına gelebilecek zarardan koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler39. Tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkiyi. 2010. bankanın kabul etmesi. Sa. 905). poliçe bedelinin. 59. C. bu bedel vadede kendisi tarafından ödenmemekte. İstanbul 1985. 126–127. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi teorisi nedeniyle. s.I). 127. 14 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. çoğu zaman banka ile muhatap arasında. MÖHUK m. Böyle bir durumda. I. Her ne kadar taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmasa dahi. TEKİNALP. Bu nedenle her ne kadar tahsil bankası. tahsil bankasına yatırılmaktadır.Şengül AL KILIÇ kası aracılığıyla ihracatçıya ulaştırmaktadır. poliçenin vadesinden önce tahsil bankasına ithalatçı tarafından ödeneceği kararlaştırılır. Üner DAĞ. ithalatçıya bir itibar sağlamaktadır. Ankara 2009. 10–11–12. Bankanın poliçeyi kabul ettiği ancak bedelin ithalatçı tarafından. Her ne kadar tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. Kaynağını MK md. tahsil bankası. birbirlerini aydınlatmak. Asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkilerinin doğması. Yoksa burada banka. poliçe vadesinden önce tahsil bankasına ödendiği durumlarda. Banka Hukukunun Esasları (C. 24 hükmü çerçevesinde taraflara uygulanacak hukukun tespiti ve tespit edilen bu hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğine göre de TBK 522 sayılı Broşür’ün uygulanması gerekmektedir. taraf iradelerine bağlı değildir40. vadede poliçe borçlusu olarak görünen tahsil bankasının. Y. taraflar arasındaki ilişkiye sözleşme hükümlerine ilişkin düzenlemelerin kıyas yolu ile uygulanması gerekmektedir. s. İBD. 1. s. 254. tahsil bankası ile ithalatçı arasında hizmet sözleşmesinin var olduğu söylenebilir (Bkz. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). 487. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. s. amirin düzenlemiş olduğu poliçeyi kabul etmesi durumunda. tarafların birbirlerinden talepte bulunabilmesi ve özellikle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı söz konusu olabilir38. MK md. vadeden önce ithalatçı tarafından poliçe bedeli. Bu durumda. Ünal. Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU. s. 2’den alan bu teoriye göre. poliçe bedelini ödemesi durumunda. S. ithalatçıya nakdi bir kredi sağlamış olacaktır. DEMİRCİOĞLU. tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkide yer almamaktadır. C. XIV. Çünkü hizmet sözleşmesinin en belirgin özelliklerinden birisini oluşturan bağımlılık unsuru. 37 38 39 40 Tahsil bankasının. asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi olarak nitelendirmek mümkün olabilir37. İstanbul 1988. Esasında tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan kurulmuş bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır.

” ifadesi de bizi aynı sonuca götürmektedir. 243). bu kâğıdın poliçe. 7 hükmüne göre. Fatura açısından konuya yaklaşmak gerekirse faturanın. Y. Delil olarak kullanılacak bir belgeyi düzenleyen tacirin ticaret unvanı ve bu unvanı ile birlikte kullandığı imzanın faturada bulunması şarttır (Bkz. 581. faturalar. 689. imzalanması yönünde olmalıdır. Oğuz Kürşat ÜNAL. ticari işletmesine müteallik muameleleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur. Mali belgeler (financial documents) ile poliçeler. Faturanın da. 688. m. 2 15 . 4. 769 hükmünde. her bir belgenin geçerli olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda. Bu nedenle vesaik mukabili ödeme yönteminin tercih edildiği durumlarda. el yazısı ile imzalanmış olması şartına bağlıdır. 5 hükmünde yer alan. milletlerarası özel hukuk kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir (Bkz. Bu zorunlu unsurlardan birisini de keşidecinin/düzenleyenin imzası oluşturmaktadır. 74). İhracatçının Türkiye’de bu belgeleri düzenlemesi durumunda. tacir olan gönderenin (ihracatçının). her ne kadar açıkça. Türk hukukunda yer alan kuralların dikkate alınması gerekecektir. m. 41 MÖHUK m.”.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi IV. “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. işletmesine ilişkin bir evrak olan taşıma senedini de. TBK 522 sayılı Broşür m. ÜNAL.2/b’de “mali belgeler” ve/veya “ticari belgeler” olarak tanımlanmıştır. 582. taşıma belgeleri. 2010. vesaik mukabili ödeme yönteminde. Bası. Faturayı düzenleyenin ticaret unvanını ve imzasını ihtiva etmeyen bir yazı. m. taşıması gerekli olan tüm zorunlu unsurları bünyesinde barındırması gerekmektedir. 693). Kaldı ki. bonolar. düzenlenen belgelerin geçerli olup olmadığı düzenlendiği ülke hukukunun kurallarına göre. Bu sonuca TK m. XIV. VUK m. vesaik mukabili ödeme yönteminde ihracatçı tarafından mutlaka imzalanması gerekip gerekmediği sorusuna verilecek olan cevap. ihracatçı tarafından imzalanması mecburiyeti ortaya çıkacaktır. Ticari Belgeler (Commercial Documents) ile ise. hukukî işlemler. 72). fatura olarak nitelendirilemez ve bu yazı herhangi bir belge vasfı da taşımaz (Bkz. bono ya da çekin hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için. b. DOĞAN. 692. s. m. 41/I hükmünden ulaşmak mümkündür. Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. çekler ve para ödemesinin sağlanması için kullanılan diğer benzer belgeler ifade edilmektedir. Belgeler (Vesaik) Belgeler. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminde Kullanılan Temel Kavramlar A. TK m. tespit edilecektir. Bankaların. Türkiye’de düzenlenen bir belgenin geçerliliği. tacirin (konumuz açısından ihracatçının) işletmesi ile ilgili evraklar arasında yer aldığı dikkate alındığında. ortada milletlerarası unsura sahip bir sözleşme söz konusu olduğundan. hukuki işlemlerin şekli anlamda geçerli olup olmadığının tespiti ve bu konuda varsa bir eksikliğin bildirilmesi konusunda öncelikli olarak TBK 522 sayılı Broşüre göre değil. poliçe. Taşıma senetlerinin şeklinin düzenlendiği TK m. 231/I. bono ya da çek olarak nitelendirilmesinin önüne geçecektir (Bkz. s. m. yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukukî işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun maddî hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir. “Her tacir. İlgili düzenlemeye göre. gönderenin imzasından bahsedilmese de. s. TK m. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. tasarruf (sahiplik) yetkisi veren belgeler ve diğer benzer belgeler veya mali belgeler olmayan diğer herhangi tür belgeler ifade edilmektedir41. Örneğin. Ankara 2006. Söz konusu eksiklik. Sa. 41/I hükmü çerçevesinde imzalaması gerektiğinden söz edilebilecektir.

650. fatura ve taşıma senedi gibi malı temsil eden bir belge ibraz etmeksizin. 2010. TEKİNALP. s. 16 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ithalatçıya verilmekte ve ithalatçı satın aldığı mallara ulaşmaktadır. 649–650. 2 . parayı tahsil etmesi karşılığında bu belgeleri. Belgeli tahsil. banka nezdinde malı temsil eden belgeler. ithalatçının lehinedir43. TEKİNALP. iki türlüdür. ve m. Türk hukukunda tahsil talimatına. 62. alıcının düzenlediği çekin. Tahsil Tahsil işlemi. ihracatçı tarafından hazırlanarak gönderi bankasına verilen. bankanın nezdinde malı temsil eden ticari senetler bulunur. satıcının yetkilendirdiği banka. 313 vd.). ödeme ve/veya kabul karşılığında belgelerin teslimi ve diğer şartlara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işleme alınması anlamına gelir (TBK 522 sayılı Broşür m. Tahsil Talimatı (Tahsil Emri/Collection Order) Tahsil talimatı. vesaik karşılığı tahsilâtın şartlarını belirten anahtar belgedir. ikincisi ise. “Temiz Tahsil/Adi Tahsil (Clean Collection)” ve “Belgeli Tahsil (Documentary Collection)” olmak üzere iki tahsil türüne yer verilmiştir. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 42 43 44 45 TEKİNALP. Temiz tahsil. Bu tür tahsil işleminde. BK’nın vekâlet ve hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır (BK m. ihracatçının. s.’de. Y. ithalatçının ödemeyi yapması üzerine. “Temiz Tahsil”.Şengül AL KILIÇ B. ödemenin (payment) ve/veya kabulün (acceptance) sağlanması. “Belgeli Tahsil”de ise. s. 5/a). Bununla birlikte eser sözleşmesine ilişkin hükümler. vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesi bakımından (özellikle bankalar açısından) son derece önemli bir işleve sahip olduğu için özenle hazırlanmasında büyük fayda vardır44. ithalatçıya verir42. mali ve/veya ticari belgelerle ilgili olarak alınan talimat uyarınca. 2. 2/c). 649. C. TBK 522 sayılı Broşür m. hizmet edimlerini içeren ancak tahsilin gerçekleşeceği taahhüdüne yer vermeyen bir “işgörme sözleşmesi”dir. Bunlardan birincisi. s. mali belgelerin eşlik etmediği ticari belgelerin tahsili. Son durumda. ticari belgelerin eşlik etmediği mali belgelerin tahsilini ifade eder (m. nezdinde bulunan. D. Tahsil talimatı. ticari belgelerin eşlik ettiği mali belgelerin tahsili. belgeli tahsilin ikinci türü ise. Sa. 386 vd. İbraz İbraz. XIV. bononun veya poliçenin bedelini tahsil eder. aldığı talimata uygun olarak ibraz bankasının belgeleri muhatap için hazır tutmasına ilişkin bir işlemdir (TBK 522 sayılı Broşür m. Tahsil talimatı. tahsil bankası. bu talimata uygulanma açısından uygun değildir45. 2/a).

ihracatçının tahsil emrinde açıkça “ilk ibrazında (on first presentation)” ödenmesi emrine yer vermesi yararına olacaktır51. 46 47 48 49 50 51 İhracatçının. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. tahsilât bankası. 11–12. malı temsil eden belgeler ancak nakdi ödemenin yapılması halinde tahsil bankası tarafından ithalatçıya verilebilecektir (Bkz. No: 8–1989. Bunun önüne geçilebilmesi için. Böyle bir ihtimalde. vadesiz (görüldüğünde ödemeli/sight bill of exchange/draft) poliçe düzenlemesi de mümkündür. TEKİNALP. transfer anında kur farkının ithalatçı veya onun bankası tarafından garanti edilmesine yönelik bir şart da eklenebilir50. GÜRSOY. vesaikin teslim alınmasını ve dolayısıyla da bedelin ödenmesini geciktirdikleri görülmektedir. s. uygulamada bazı alıcıların mallar gelinceye kadar. Cevat GERNİ. ihracatçı malların bedelini. 2 17 . s. ihracatçı açısından en güvenilir şekli bu yöntemdir47. onun ödemeyi tam ve sözleşmeye uygun olarak yapması durumunda teslim etmektedir46. 126. s. Bu vesaik mukabili ödeme türünde. s. XIV. Çünkü burada. ithalatçı. tahsil emrine.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi V. tahsil emrinde ihracatçı tarafından açıkça uygun görülmüşse. ithalatçı malları gümrükten çekmeden önce. Böyle bir ihtimalde. 96. ithalatçıya yalnızca. IGEME. INTERBANK. GERNİ. Araştırma Merkezi. ihracatçı. Vesaik mukabili ödemenin. mallara ilişkin belgeleri hazırlarken mutlaka bir poliçe düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. vesaik mukabili ödeme yönteminde. DURUKANOĞLU. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). ihracatçının ödeme karşılığı vesaik tesliminde. böyle bir ihtimalde. Tahsil talimatında “D/P” kısaltması yer alıyorsa ya da “ödeme karşılığı (belgelerin) teslimi” kaydı veya benzer bir ifade yer alıyorsa. Vesaik Mukabili Ödeme Türleri A. Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi (Documents Against Payment “D/P”) Bu ödeme türünde. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. 77. Ödeme karşılığı vesaik teslimi türünde. s. 149. s. s. ithalatçının yerli para cinsinden de ödeme yapabilmesi mümkündür. tahsil bankası aracılığıyla tahsil etmiş olmaktadır48. 96). 58. Dış Ticaret. 2010. belgeler tahsil bankasınca kendisine teslim edilir. s. DİLEK. 653. vadesiz poliçede yazılı olan bedeli ödedikten sonra. Bu ödeme türünde. 366. 5. malları temsil eden belgeleri. 5. 12. Sa. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). s. INTERBANK. s. s. Ancak. DİLEK. Ödeme Yöntemleri. parası kendi adına tahsil bankası tarafından teslim alındığı ve muhtemelen kendisine SWIFT (paranın elektronik araçlarla anında ihracatçının hesabına geçirildiği uluslararası para transfer sistemi) yoluyla ulaştırılacağı için güvendedir49. Y. SEYİDOĞLU.

ihracatçı daha çok iki tür vadeli poliçe düzenleme yoluna gitmektedir. s. ithalatçı. 2010. ihracatçı tarafından düzenlenen ileri tarihli (genellikle 30. SEYİDOĞLU. Bkz. ibraz tarihinden itibaren işlemeye başlar. Poliçe bedelinin ithalatçı tarafından ödenmemesi halinde. GERNİ. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Ödeme Yöntemleri. GERNİ. “sabit vadeli poliçe”dir. bankaya ciro yoluyla poliçeyi devretmekte ve kendisi de poliçenin ödenmemesi durumunda müracaat borçluları arasına girmektedir. Bu poliçe türünde. ithalatçı. “ibraz vadeli poliçe”dir (X days sight bill of exchange/ draft). XIV. ithalatçı tarafından kabul edilmesi karşılığında. Burada vade. SEYİDOĞLU. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için gerekli olan vesaik. Ödeme Yöntemleri. ithalatçıya. IGEME. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). s. malların bedelini daha sonra öder55. poliçenin vadesi olarak poliçe üzerinde yer almakta ve ithalatçı da poliçeyi bu şekliyle kabul etmektedir. Çünkü ihracatçı bu poliçeyi bankaya ıskonto ettirirken. 77. GÜRSOY. 5–6. DURUKANOĞLU. 149. s. Kabul kredili vesaik mukabili ödemede. 58. s. 653). 28. bu durum söz konusu ödeme türüne. 13. s. s. Bu poliçe türünde ise.Şengül AL KILIÇ B. TEKİNALP. Y. ihracatçıya da bir finansman sağlamaktadır. banka tarafından kabul edilmesi durumunda ise. tahsil bankası tarafından teslim edilir54. İhracatçı tarafından ithalatçı adına düzenlenmiş olan poliçenin. 367). Kabul edilmiş olan poliçe. Dış Ticaret. s. poliçeyi kabul etmesi sayesinde. s. 367. Kabul Karşılığı Vesaik Teslimi/Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme (Documents Against Acceptance “D/A”) Kabul karşılığı vesaik teslimi türünde (documents against acceptance)52. İhracatçı tarafından banka adına düzenlenmiş olan poliçenin. ihracat52 53 54 55 56 Tahsil talimatında “D/A” kısaltmasına ya da “kabul karşılığı (belgelerin) teslimi” ifadesine yer verilmişse böyle bir durumda. s. poliçe bedelini öder. DİLEK. Şöyle ki. s. s. ihracatçı kendi müşterisi olduğu için de. gönderi bankasına. İkincisi ise. SEYİDOĞLU. Poliçenin vadesi geldiğinde. 60 veya 90 gün) bir poliçenin53. “banka kabulü (banker’s acceptance)” söz konusu olacaktır. tahsil bankasının elinde bulundurulur. 653. Sa. hesabının durumunu iyi bilmektedir (Bkz. GERNİ. Vesaik mukabili ödemenin bu türünde. tahsil bankası parayı. İthalatçı bu belgeler sayesinde. TEKİNALP. Bu durum banka aleyhine de bir sonuç doğurmaz. Örneğin. 150). bankanın müracaat hakkı kapsamında ihracatçıya da başvuru hakkı bulunmaktadır. Ayrıca banka ıskonto ettiği poliçe bedelini ödediği. 5. o da ihracatçıya iletir. dış ticaretin finansmanında kullanılan bir araç niteliği kazandırmaktadır (Bkz. kendisine belgelerin ibrazından itibaren belirli bir süre sonra. 367. Bunlardan birincisi. belirli bir tarih. Kabul karşılığı vesaik tesliminde. poliçenin muhatap (ithalatçı) tarafından kabulünün istendiği ortaya çıkacaktır (Bkz. ödeme için ithalatçıya ibraz edilir ve ithalatçıdan yapılan tahsilât sonucunda. malların bedelini belirlenen ileri bir tarihte ödeyecek olduğundan ve bu arada malları satma imkânı söz konusu olduğundan. belgelerin ithalatçıya ibrazından 60 gün sonra vadeli bir poliçe gibi. 127. malları gümrükten çeker ancak. s. bu poliçenin bankaya ıskonto ettirilerek vadeden önce paraya çevrilme ihtimali de söz konusudur. ithalatçı tarafından kabul edilmesi durumunda “ticari kabul (commercial acceptance)” söz konusu olur56. Vadeli bir poliçenin düzenlenmesi ve ithalatçının kabul etmesi durumu esasında. s. s. 2 . IGEME.

96. teminat olma niteliğini artıracağı gibi. Y. poliçenin ödenmemesi hususunda yüksek bir risk üstlenmiş olacaktır59. DURUKANOĞLU. likiditesi yüksek kısa süreli menkuller grubuna girmektedir. XIV. s. Faiz tahsil edilecekse. 14. INTERBANK. Kıymetli Evrak Hukuku. TTK m. 127. 126. Sa. poliçe bedelinin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür (TK md. s. 59. 2 19 . s. s. 58. s. 13. tahsil emrinde ve poliçenin üzerinde faiz oranı ve sürenin de gösterilmesi gerekmektedir. 2010. Hüseyin ÜLGEN/ Mehmet HELVACI/Abuzer KENDİGELEN/Arslan KAYA. 612/I. Aksi takdirde. s. kabul karşılığında. İsmail KAYAR. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 102). Aval. s. IGEME. poliçeye aval vermesini sağlamalıdır58. bunun aynı zamanda tahsil emri ekindeki poliçe üzerine de yazılması gerekmektedir. 14. s. tahsil bankasının. Faiz şartı yalnızca görüldüğünde ya da görüldüğünden belirli müddet sonra vadeli poliçelerde konulabilir. Tahsil emrinde ayrıca faiz ödenmesi de yer alıyorsa62. TEKİNALP. ihracatçı ithalatçının poliçenin vadesinde bedeli ödememesi riski ile karşı karşıya kalabilir57. s. 653. 13. DİLEK. Avalin amacı. 5. Ödeme Yöntemleri. 57 58 59 60 61 62 63 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). onun dolaşımını da kolaylaştıracaktır60. 367). 137–138. İhracatçı. DİLEK. Ancak bu ödeme türünde. belgelerin ödeme karşılığında mı yoksa poliçenin kabulü karşılığında mı teslim edileceğinin açıkça tahsil bankasına bildirilmiş olması gerekmektedir. ihracatçı. malı temsil eden belgeleri yalnızca ödeme karşılığında teslim edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. 690/III). bu tür bir yönteminde bedelin ödenmeme riskini en aza indirmek amacıyla. Bkz. s. 587. 3. Ankara 2006.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının tek güvencesi. elinde bulunan ithalatçı tarafından kabul edilmiş poliçedir. ithalatçıya verildiğinden. GERNİ. s. s. md. tahsil bankası bu durumu. s. kimin lehine aval vermişse onun gibi sorumlu olur. tahsil bankası. DURUKANOĞLU. DİLEK. malların mülkiyetini geçiren belgeler. bankalar tarafından çıkarılan devredilebilir mevduat sertifikalarına benzetilmektedir (Bkz. İstanbul 2006. DİLEK. CANITEZ. Avalde. senet bedelinin ödeneceği konusunda hamile (ihracatçıya) ek bir güvence vermektir (Bkz. gecikmeksizin gönderi bankasına bildirir63. Kıymetli Evrak Hukuku. s. 150. Baskı. poliçenin güvenilirliğini. 7)61. 96. s. INTERBANK. Vesaik mukabili ödeme açısından vadeli bir poliçenin de yer aldığı tahsil talimatında. Kabul kredili vesaik tesliminde düzenlenen poliçeye banka tarafından verilen aval. Bu yapılmadığı sürece. aval verene “avalist” denilmektedir ve avalist. İthalatçının faiz ödemeyi reddetmesi durumunda ise. Bankanın kabul ettiği ya da ithalatçının kabul edip bankanın aval verdiği poliçeler. SEYİDOĞLU. s. Bu anlamda özellikle bankaların kabul ettikleri poliçeler.

malı temsil eden belgelerle birlikte tahsil bankasında kalır. sözleşme konusu bedeli ödemek için zaman sağlar. 20 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. ödeme taahhüdü karşılığında. 59. ancak kabul karşılığı vesaik tesliminden de farklı olarak.net/akseptansnedir-3765.com/nedir/akseptans . bu tarz vesaik mukabili ödeme türüne uygulamada nadiren rastlanılmaktadır67. s. 60.Şengül AL KILIÇ C. HINKELMAN (Çev: KAPLANER).htm Bu ödeme türüne. s. D. ithalatçıya kabul ettirilmesinden başka bir şey değildir. 59–60. Bu vesaik mukabili ödeme türü. bir taahhütname karşılığında. Bkz. poliçenin kabulünü reddeder ya da vadesi geldiğinde poliçe bedelini ödemekten kaçınırsa. Eğer ithalatçı. s. CANITEZ. Söz konusu “ödeme taahhüdü”. ithalatçı. mallarını satmak için yeni anlaşmalar yapma imkânına sahip olur. http://www. 2010. hem ödeme karşılığı vesaik teslimi hem de kabul karşılığı vesaik teslimi türlerine ait özellikleri bünyesinde barındırır65. ithalatçıya bir akseptans poliçesi sunar.anlambilim. ithalatçı tarafından kabul edilir ve vadeye kadar. Bkz. Bununla birlikte. akseptansı teslim eder. sözleşme bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesini güvence altına almaya çalışmaktadır68. Bu ödeme türünde. ithalatçıya teslim edildiği yöntemdir. Akseptans poliçesi. malların mülkiyeti ihracatçı üzerinde kalmaya devam eder. Burada ödeme aracı olarak nakit para ya da vadeli bir poliçe kullanılmamakta. s. CANITEZ. ihracatçı ve ihracatçının bankası olan gönderi bankası tarafından düzenlenmiş olan bir ödeme söz verisinin. Y. 2 . 59. 60. tahsil bankası. “kabul tahsilâtlı vesaik mukabili ödeme” de denilmektedir. ithalatçıya teslim edilmekte ve böylece ithalatçı malları gümrükten çekebilmektedir. CANITEZ. Bu durum ise. Sa. bu durumda malların mülkiyeti hala ihracatçıda olduğundan. 97. ödeme karşılığı vesaik tesliminden farklı olarak ithalatçıya. vadesi geldiğinde poliçe bedelini öder. ihracatçı. Dış Ticaret. ihracatçının güven altında olmasını sağlar66. Tahsil bankası bu ödemenin ardından. İthalatçı. sözleşmede kararlaştırılan malın mülkiyet hakkını devralan alıcıya.dictionarist. Ancak ithalat64 65 66 67 68 “Poliçelerin üzerine “kabulümdür” biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama”. ithalatçının malları gümrükten çekmesini sağlayacak olan ilgili belgelerin. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Ödeme Karşılığı Akseptans/Kabul Tahsilâtlı Vesaik Mukabili Ödeme Ödeme karşılığı akseptans64. ödeme yapıncaya kadar. malı temsil eden belgeler. s. http://www. GÜRSOY. tahsil bankası tarafından. XIV. s. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi Vesaik mukabili ödeme türlerinden bir diğeri de. İhracatçı bu yöntemle. INTERBANK. 77.

E.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının verdiği taahhütnameyi de içeren bu ödeme yönteminin. ithalatçıya. K. Böyle bir ihtimalde.. Y. 2 21 . 22. s. malları teslim etmesine rağmen. HD. 14. 2010. mal bedelinin güvence altına alınması için. bir tablo ile göstermek gerekirse. 15). 15. Banka garantilerinin bazıları. garanti tutarının nakde dönüşmesini temin edebilir. s. 11. Vesaik Mukabili Ödemenin İşleyişi Vesaik mukabili ödemenin işleyişini. Y. Sa.01. yapılan sözleşme uyarınca teslim edilecek olan belgeler. DİLEK. satım bedelini alamadığını beyan eden ilk yazılı talebi ile birlikte. Vesaik mukabili ödeme yönteminde işleyişi anlatan bir Yargıtay kararı için bkz. VI. 2007/586 (Kazancı İçtihat Bankası). garantinin nakde dönüşmesi.. s. vadeli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünün ardından bankanın aval verdiği ödeme türüne de benzerlik göstermektedir. poliçe üzerine ithalatçı adına geçerli bir bankanın vermiş olduğu ödeme taahhüdü olduğu halde. Ancak bazılarında ise. 69 70 71 72 DİLEK. tahsil bankası tarafından teslim edilir70. Banka Garantisi Karşılığı Vesaik Teslimi Bu vesaik mukabili ödeme türünde ise. banka garantisi. Bu vesaik mukabili ödeme türü esasında. teslim edilen mallarla ilgili ödemenin tamamen teminat altına alınmasını temin eder niteliktedir (payment guarantee). vesaik bedelinin belirlenen tarihte ithalatçı tarafından ödeneceğinin ithalatçı adına taahhüt edilmesidir71. ihracatçı açısından çok da güvenilir bir yöntem olduğunu söylemek zordur69. Ancak banka avali. 2005/13656. ancak bir banka garantisi var ise.2007 T. yüklemenin yapıldığını ve ithalatçının malları çektiğini temsil eden belgelerin ibrazına bağlı tutulur (Bkz. XIV. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ortaya aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacaktır72. DİLEK. E. ihracatçı. ihracatçının isteği üzerine.

alıcı tarafından istenen sigorta belgesi. s. Bu sözleşmede ayrıca tarafların ödeme şekline de karar vermeleri gerekir. AKIN. Dış Ticaret. INTERBANK. 648. s. GÜRSOY. DURUKANOĞLU. sevk ettiği mallar karşılığında. s. vesaik mukabili ödemenin bir gereği olarak. İhracatçı. 91–92. belgelerin ibrazı anında yapılan ödemeler açısından bu sonuca varmak mümkündür. 26. GÜRSOY. s. Mallar. 252–253. Dış Ticaret. s. 77. s. 26. EKŞİ. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri. s. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 149. XIV. ithalatçıya teslim edileceği ve hangi şartlarla meblağın tahsil edileceğini belirten tahsil talimatı77 73 74 75 76 77 YENİARAS. s. Bu ödeme yönteminde. Kambiyo Mevzuatı. s. s. ödeme işlemi. ithalatçı firmanın gümrüğüne gelir. 369–370. Haziran 1996. 76–77. menşe şahadetnamesi. bir kredi kullanmaktadır76. vesaik mukabili ödemede. s. TEKİNALP. 172. Ali DÖLEK. bu konuda zımnen anlaşma sağlanmış olması da mümkündür74. 56. 56–57. 81. uluslar arası gözetim şirketlerinden alınmış olan gözetim raporu gibi belgeler girmektedir. nakliye firmasından/acentesinden aynı zamanda ciro edilebilir bir taşıma belgesi de alır. 22 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ÖZALP. ödeme yöntemi açıkça kararlaştırılabileceği gibi. s. İhracatçı. İstanbul 1999. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 648. TEKİNALP. 122–123. s. Bu banka genellikle. 2 . SEYİDOĞLU. Ancak ödeme şekline ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmada. tahsil/ibraz bankası da belirlenir. 43–44. YASER. satım sözleşmesinde belirtilen şekilde malları gönderir. Diğer belgelerin kapsamına. malın sevkiyatına ilişkin belgeleri ve diğer gerekli belgeleri . 84. Taraflar arasında yapılan anlaşmada aynı zamanda. 2010. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. gereken belgelerin listesi de oluşturulur. s. Özellikle. ihracatçının (satıcının) eylemi ile başlamaktadır75. ithalatçının ülkesine gelmiş olması bir şart olarak değerlendirilmemelidir. ŞANLI/EKŞİ. Sa. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 2) Akreditifin aksine. 133. 102. TEKİNALP. IGEME. GÜRSOY. s. Bkz. 3) İhracatçı. s. ithalatçının bankasıdır. göndermiş olduğu belgelerin hangi şartlar altında. gönderi bankasına tevdi eder ve bunların ithalatçıya ulaştırılması ister. s. CANITEZ. 56–58. s.Şengül AL KILIÇ Vesaik mukabili ödemede işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir73: 1) İhracatçı ile ithalatçı arasında uluslararası ticaret kapsamında bir satım sözleşmesi imzalanır. bu malların sevk edildiğini gösteren belgeler (vesaik) karşılığında. Y. 102. Murat TÜRKSEVER. ihracatçı. Ancak vesaik mukabili ödeme şeklinde. s. s. 648–649. s. s. EKŞİ. İhracatçı. Taraflar arasında yapılan anlaşmada son olarak. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. ithal konusu olan malların.

posta ve SWIFT adresleri. Ödememe. derhal. 11. taşıma belgelerinin (konişmento. XIV. Y. a) Ödeme ve/veya kabulün sağlanmasına ilişkin şartlar. tahsil bankasına gönderilmesi gerekmektedir80. muhatabın veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın tam adresini de içermelidir. posta adresi veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın ve duruma göre teleks. Bank’a DHL ile gönderilmesi ve bedelinin tahsili/poliçenin kabulü ve tahsil/muhabir bankası tarafından avali suretiyle evrakın alıcıya teslimi hususunun sağlanması saygıyla rica olunur./. Tahsil talimatı. teleks. EURO 1 vb.. faks numaraları ve referansı dâhil ayrıntıları. (TYK. Firmasına . muhatap tarafından yapılacak herhangi bir eylemin tam olarak hangi süre içinde yapılması gerektiği de belirtilmelidir (TBK 522 sayılı Broşür m. Muhatabın tam ismi. tahsil bankası adına düzenlenmesi gerektiğidir. 10. Firması EKLER:…….4/c) Talimatta ayrıca..Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi nı (tahsilât emrini)78 de gönderi bankasına ulaştırır79. TBK 522 sayılı Broşür m. faiz dönemi. posta adresi ve duruma göre teleks. doğru adresin tahsil bankası tarafından araştırılması da mümkündür. Sa. menşe ispat belgesi.5/a).) alıcı firma (ithalatçı) yerine. Bu ödeme şeklinde. s. telefon. 3. Konişmentoda yer alan “gönderilen (consigee)” kısmına ithalatçının bankası (tah- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. fatura. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. nakliyeci makbuzu vb. ATR. 73–74.. yükleme ile ilgili tüm belgelerin asıllarının (taşıma belgesi. 2010. kabul etmeme ve/ veya diğer şartları yerine getirmeme hallerinde izlenecek yola ilişkin talimat. Eklenen belgelerin listesi ve her belgenin sayısal dökümü 7. Tahsil edilecek masraf ve komisyonlar ve bunlardan vazgeçilip geçilmeyeceği. Tarih uyarınca yaptığımız ihracatın bedeli ………Dolar/Euro olup. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. orijinal evrak ekte yer almaktadır.. hesaplama esası (örneğin bir yılda 360 veya 365 gün) dâhil tahsil edilecek faizin tutarı ve bundan vazgeçilip geçilmeyeceğinin belirtilmesi. Adresin eksik veya yanlış olduğu hallerde ise. posta adresi ve duruma göre teleks. Söz konusu süre tayin edilirken. 2. Atilla BAĞRIAÇIK/Seyfettin KANDEMİR. birinci” gibi ifadeler kullanılmışsa bankalar bu tür ifadeleri dikkate almayacaklardır (bkz. 4’de düzenlenmiştir. Bu talimatta. gönderi bankası aracılığıyla. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. Faiz söz konusu ise. Tahsil edilecek tutar(lar) ve döviz cinsi/ cinsleri 6.” Bkz. b) Belgelerin teslimine ilişkin şartlar: ba) Ödeme ve/veya kabul karşılığında teslim bb) Diğer şartlar karşılığında teslim 8. yukarıda belirtilen hususlardan başka. genellikle şu ifadelere yer verilir: “ X ülkesinde yerleşik …. 2 23 . Ödeme yöntemi ve ödeme bildiriminin biçimi. Fakat böyle bir durumda bankanın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. ………. 9. hava konişmentosu. 5/b). İstanbul 1995./….m. 4. Amirin tam ismi. Tahsilin alındığı bankanın tam ismi. 78 79 80 Tahsil talimatının içermesi gereken bilgilerin neler olduğu “Tahsil Talimatı” başlığını taşıyan TBK 522 sayılı Broşür m. Anılan evrakın ithalatçının bankası/tahsil bankası olan ……. İbraz bankası varsa bu bankanın tam ismi. “çabuk.). faiz oranı. 5. Bir tahsil talimatı duruma uygunluğuna göre aşağıdaki bilgileri içermelidir: 1. Burada unutulmaması gereken husus.

68. Özellikle ihracatçı firmaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri gerekmektedir81. Böyle bir durumda. Ancak. (http://www. 2005/5001. Türk şirketi tarafından Almanya’da yerleşik şirkete gönderilen emtiayı taşıma işinin taşıyıcı tarafından yapıldığı ve taşıyıcı tarafından malların.2006 T. vesaik mukabili ödeme yönteminden söz etmiştir. Y. “Römiz mektubu. 27. satıcı veya alıcı bankasının isimleri. s. ithalatçının isminin yazıldığı durumlarda. işlem mal mukabili ödeme şekline dönüşmüş olacaktır. ithalatçı bu belgeyi hiçbir işlem yapmadan alabilir. CANITEZ. s. dokümanların neyin karşılığında alıcıya teslim edileceği mal ile ilgili kısa açıklamalar yer alır. Vesaik mukabili ödeme yönteminden kaynaklanan herhangi bir sorunun uluslararası platformda çözülebilmesi için dayanılması gereken belgeler. 81 82 83 24 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. malın bedelinin tahsilinden sonra. Bu mektupta hangi dokümanların alıcıya gönderildiği. IGEME. ithalatçıya ciro edilmesi gerekir. 4) Gönderi bankası ilgili belgeleri. s. K. gerekli belgeler alınmadan şirkete teslim edildiği bir olayda. gönderi bankası. Gönderi bankası.. 449). gönderme ve ibraz işlemlerinin de aynı banka (gönderi bankası) tarafından yapılması mümkündür. tahsilât emrini ve malı temsil eden belgeleri doğrudan tahsil bankasil bankası). Bkz. ithalatçı adına düzenlendiği ya da doğrudan mallarla birlikte gönderildiği durumlarda. 27).html).05. Yapılan bu ciro sonucunda. römiz mektubu ekinde. satıcı bankanın ihracat dokümanlarını satıcıdan aldığı zaman düzenlediği açıklayıcı mektuptur. 2 . ERYÜREK. posta veya kurye yoluyla ithalatçının ülkesindeki tayin edilmiş tahsil/ibraz bankasına gönderir83. 01. Bu şekilde işlem yapılmak istendiğinde yapılması gereken ödeme şeklinin mal mukabili (open account-açık hesap) ödeme şekli olacağı gözden kaçırılmamalıdır (Bkz. “bilgi verme (nofity)” kısmına ise. Ancak bu durum vesaik mukabili ödeme yönteminin mantığına ters düşmektedir (Bkz. Sa. SEVEN. bazı durumlarda. “römiz mektubu (remittance letter)”82 ekinde.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8. Konişmentonun. ithalatçıya teslim edilirken. Tahsil bankası tarafından. YETİK. 123).org. DURUKANOĞLU. XIV. ithalatçının adı yazılır. s. s. malı temsil eden diğer belgelerin yanı sıra. ithalatçının bulunduğu yerde şubesi olması durumunda. konişmento da ithalatçıya verilir. banka adına düzenlenmiş olduğundan. HD. 25.Şengül AL KILIÇ İhracatçı. TÜRKSEVER. ithalatçı söz konusu belgeyi kullanabilir ve malların alıcısı sıfatını kazanır (Bkz. Bununla birlikte Yargıtay. s. E. s. Bkz. 57. TBK 522 sayılı Broşür ve alıcı ile satıcı arasında yapılan satım sözleşmesidir. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. gönderi bankasına tevdi ettiği tahsil talimatında vesaik mukabili ödemeler ile ilgili olarak MTO tarafından yayınlanan TBK 522 sayılı Broşür’ün dikkate alınacağını da ayrıca belirtmelidir (TBK 522 sayılı Broşür n. 11. banka tarafından. 2010. 4/a). TÜRKSEVER. Gönderilen kısmına.gumrukkontrolor. ilgili belgelerin bedel ödendikten ya da poliçe kabul edildikten sonra ithalatçıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. s. Y. ÖZEL. s.” Bkz. 2006/4963 (Kazancı İçtihat Bankası). aracı bankaların sayısı bire düşmektedir. 149. 123. ihracatçının (amirin) de uygun görmesi şartıyla. Ancak konişmento. Gönderi bankasının. DURUKANOĞLU. 8. alıcı ile ilgili bilgiler. satıcı ile ilgili bilgiler.

tahsil emrine uygun olduklarından emin olmak için belgeleri dikkatle inceler87. s. Y. ithalatçının poliçeyi kabul etmesi üzerine.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sına göndermek yerine. bir ihbar mektubu düzenler ve ithalatçıya gönderir. ithalatçının bedeli ödemesi ya da ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi karşılığında86. İthalatçıya hitaben yazılan ve vesaikin geldiğini haber veren ihbar mektubu üzerine ayrıca “MTO TBK 522 sayılı Broşüre tabidir” ibaresinin de yer alması gerekir. Böyle bir ihtimalde. muhatabın ibraz bankasına gelip kabul etmesi için malların satım bedeli tutarında bir poliçe keşide eder ve bu poliçeyi de ithalatçıya ulaştırılması için. İhracatçı. ihracatçı (amir) tarafından. ilgili belgeler. 24. ileri tarihli poliçenin ithalatçı tarafından kabulüne bağlı olarak teslim edilir (documents against acceptance). 7). malları temsil eden diğer belgelerle birlikte gönderi bankasına tevdi eder. ilgili belgeleri alamaz ve dolayısıyla da malları temsil eden belgeleri alamadığı için. “muhabir banka” olarak adlandırılan bir aracı bankayı kullanmayı da tercih edebilir. Bu duruma daha çok. 57. Bu durumda. 2010. s. malları gümrükten çekemez. ithalatçıya teslim eder. ithalatçının Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. vesaik alıcıya ancak ödeme karşılığında teslim edilir (TBK 522 sayılı Broşür m. ihracatçı (amir). tahsil talimatını hazırlayan tarafın (ihracatçının) sorumluluğundadır. Bununla birlikte. 7/b ve m. İkincisine göre ise. tahsil bankasının çok küçük olduğu veya tahsil bankası ile gönderi bankası arasında kurulmuş bir ilişkinin bulunmadığı durumlarda rastlanılmaktandır84. Tahsil bankasına gönderilmek üzere gönderi bankasına verilen tahsil talimatının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde açık ve kesin olması gereklidir. Tahsil bankası. 2 25 . malları gümrükten çekebilmesi için. Banka. düzenlemiş olduğu poliçeyi ithalatçının kabulünün yanı sıra ayrıca bankanın aval vermesini de isteyebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. tahsil talimatında belirtilmediği durumlarda. 7/a). 84 85 86 87 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Aksi takdirde bundan kaynaklanan sonuçlardan bankalar sorumlu olmayacaklardır (TBK 522 sayılı Broşür m. 4/b). XIV. TEKİNALP. tahsil talimatında belirtilenlere uygun olup olmadığını makul derecede dikkat göstererek incelemek ve eksikliğin tespiti halinde keyfiyeti derhal amire bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır85. iyiniyetle hareket etme yükümlülüğü kapsamında aldığı vesaikin. hâkimiyeti altına alamaz (TBK 522 sayılı Broşür m. malı temsil eden belgeleri alır ve böylece mallara ulaşır. Tahsil emri iki şekilde olabilir: Bunlardan birincisine göre. s. Sa. 7/c). 651. ithalatçıya teslim edilir. Poliçeyi kabul eden ithalatçı. ithalatçı. 5) ve 6) Tahsil bankası. ilgili belgeler. CANITEZ. Vesaik tesliminin ödeme karşılığı mı yoksa kabul karşılığı mı yapılacağının. Gönderi bankası tarafından. 58. tahsil emrinde kendisine bildirilen duruma uygun hareket eder ve bunun sonucunda malı temsil eden belgeleri. malların bedelini ödemeden. tahsil bankasına verilen belgeler. gönderi bankasının. s. Zira belgelerin teslimine ilişkin şartların açık ve net biçimde ifade edilmesini sağlamak. ödeme karşılığında ithalatçıya teslim edilir (documents against payment). ERYÜREK. Böyle bir durumda ise.

Vadeli bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen. c. tahsil bankasına belgelerin bundan sonra tabi olacağı durum hakkında gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. 2010. “kabul etmeme protestosu” olacaktır. “ödememe protestosu” olacaktır. vadesinde tahsil bankasına bedelin ödenmemesi. Görüldüğünde ödemeli (vadesiz/at sight) bir poliçenin. Gönderi bankasının bu bildirimin ardından. Bu nedenle. Aksi takdirde. s.Şengül AL KILIÇ Tahsil bankası. Sa. protestonun gündeme gelebilmesi için. XIV. kendisine bu konuda açık talimat verilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. 7) Tahsil bankası. ithalatçıya “kabul kredisi” açmış sayılır.Vadeli bir poliçenin. bankadan aval istemek yerine. s. aşağıdaki üç durumdan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir: a. kabul edilmiş poliçenin vade tarihinde tahsil edilen meblağını. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi ihtimalinde ise. DURUKANOĞLU. Burada da amaç. ithalatçıdan peşin olarak tahsil edilen meblağı ya da ithalatçının ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi durumunda. 10. 126). KAYA. DURUKANOĞLU. 88 89 90 26 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. poliçenin ithalatçının ülkesindeki bir banka tarafından kabul edilmesini de şart koşabilir. Ancak. s. protesto şartıyla birlikte tahsile verilmesi. ithalatçı tarafından kabul edilmemesi. Böyle bir durumda poliçeyi kabul eden banka. b. 126. 2 . tahsil talimatının ekinde yer alan poliçenin. tahsil talimatında yer alan poliçe ve diğer belgelerin. 73). iii). Bu durumda düzenlenecek olan protesto. gecikmeksizin gönderi bankasına bildirmelidir88. Vesaik mukabili ödemelerde. tahsil banpoliçeyi kabul etmesi ve bankanın aval vermesinin ardından belgeler ithalatçıya teslim edilir ve mallar gümrükten çekilir (Bkz. Bu durumda düzenlenecek olan protesto. ithalatçının vesaik mukabili ödeme şeklinde. İhracatçı. s. tahsil bankası. bankaya ödemesi şart koşulur. komisyon ve masraflar mahsup edildikten sonra gönderi bankasına iletir (TBK 522 sayılı Broşür m. Kabul kredisinde ithalatçının vade bitiminden önce poliçe bedelini. DİLEK. ihracatçının yasal takibe geçebilmesi açısından önemlidir90. tahsil bankası tarafından ithalatçıya ibraz edilmiş olmasına rağmen. s. ihracatçının kendisini güvence altına almasıdır (Bkz. 81–82). malı temsil eden belgeleri hiçbir sorumluluğu olmaksızın gönderi bankasına iade edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. protesto düzenlettirilmesi son derece önem arz etmektedir89. “ödememe protestosu” olacaktır (Bkz. Tahsil bankası tarafından yapılan bildirimden (bankaya ihbar ettiği yazı tarihinden) itibaren altmış (60) gün içinde gönderi bankası tarafından söz konusu talimat verilmezse. onun tarafından ödenmemesi. 16/a). söz konusu hususu. 26/c. Y. satım bedelini ödememesi veya ileri tarihli düzenlenmiş olan poliçeyi kabul etmemesi durumunda. Bu durumda. düzenlenecek olan protesto. ŞANLI/EKŞİ. poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi durumunda tahsil bankasının protesto çekebilmesi için.

s. s. DURUKANOĞLU. diğer ödeme yöntemlerine nazaran gerek bankalara ödenen komisyon. gecikmeksizin gönderi bankasını durumdan haberdar etmelidir92. ithalatçının bankası tarafından yapılacak olan tahsilât sonucunda. s. ithalatçıdan geri alınması mümkündür. İhracatçının.Malı temsil eden belgelerin. 8) Gönderi bankası. 133. Vesaik Mukabili Ödemenin Fayda ve Sakıncaları A. . gerekse diğer masraflar bakımından daha düşük maliyetlidir. havayolu. vesaik mukabili ödeme yöntemi sayesinde. Y. 24/III). Ödeme mal mukabili ödemeden daha çabuk gerçekleşir ve daha güvenlidir. protesto ardından başlanılacak olan hukuki takip sonucunda. s. 9) İthalatçı. ithalatçı tarafından yapılan ödemeden sonra verilmesi. basit ve süratli bir yöntemdir. malları gümrükten çekme hakkına sahip olur. ihracatçının (amirin) kullanımına hazır olarak tutar ya da ihracatçıya ödeme yapar (TBK 522 sayılı Broşür m. 42. s. tahsil bankası tarafından tahsil edilen meblağı. müracaat borçlularına başvuru hakkının sağlanmasıdır (Bkz. DURUKANOĞLU. s. 127). TÜRKSEVER. 124. malları temsil eden belgelerin ithalatçıya verilmesini sağlaması da onu bir nevi güvence altına alacaktır. ÖZALP. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. 26. 24)91. Böyle bir talimatın verilmediği durumlarda. 16/b). YENİARAS. s. karayolu ya da demir yolu ile doğrudan alıcının adresine göndermesi yerine. VII. 37. Sa. ihracatçı açısından bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. s. ÖZEL. talimatı veren tarafa ait olacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. TEKİNALP.Akreditifli ödeme yöntemine kıyasla daha ucuz. s. DURUKANOĞLU. ERYÜREK. 23. Vesaik mukabili ödeme yöntemi. 91 92 93 Vadesiz bir poliçenin görüldüğünde ödenmemesi ya da kabul kredili bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi durumunda düzenlettirilecek olan protesto ile amaçlanan. poliçenin ibrazının usule uygun yapıldığının ortaya konulması ve ödememe nedeniyle girişilecek olan hukuki sürecin başlangıç aşamasının belirlenmesi. 9. s. 127. Protesto ve diğer işlemlerin giderleri. ŞAHİN. 68.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kasının protesto düzenlettirme veya başka bir yasal işleme başvurma yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. 2 27 . tahsil bankası. 2010. Ancak bu masrafların. 646. XIV. s. teslim aldığı malı temsil eden belgeler karşılığında. sözleşmenin konusunu teşkil eden malları. Faydaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür93: .

malların mülkiyetini hemen kazanacaktır. Böyle bir ihtimalde. 338.İhracatçının malları gümrüğe göndermiş olmasına rağmen. 13. 93–94. YÜCEL. s. ithalatçının mal bedelini ödemek istememesi veya ödeyememesi. ancak ihracatçının parasını ve yaptığı giderleri dava ile elde etmesi. DİLEK. şu şekilde sıralamak mümkündür94: . ERYÜREK. Vesaik mukabili ödemenin. doğrudan ithalatçı ile muhatap olmaktan kurtulur. 27. INTERBANK. vadeli poliçe sayesinde. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. s.İthalatçı. ihracatçı. hemen ödemek veya ileri tarihli poliçeyi kabul etmek suretiyle alacağı vesaik sayesinde. s. . Sakıncaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından sakıncalarını şu şekilde sıralamak mümkündür95: . malları aynı şartlarla alacak başka bir alıcı bulamaması. Bahir Mazhar ERÜRETEN. 2 . vesaik mukabili ödeme yönteminin tercihi durumunda ortaya çıkabilecek olan sakıncalar arasında yer almaktadır. 43. ÖZEL. DURUKANOĞLU. s. s. 2010. mal bedeli dövizlerin belirli sürede yurda getirilme zorunluluğu mevcuttur. s.Yapılan ödeme işleminde arada bankalar olacağından. s. yeni alıcının ismini hem bankaya hem de nakliye şirketine bildirmek gerekmekle birlikte. s. ÖZALP. Yine böyle bir durumda. INTERBANK. 1. ithalatçı ile arasındaki temel ilişkiye dayanarak alıcıyı dava edebilir. 36–37. ihracatçı açısından bir risk oluşturmaktadır. 43. Y. XIV. s. s. 646. 2. malın bedelini henüz ödemeden. satım bedelini. 10.İthalatçının vesaik mukabili ödeme yöntemine göre işlem yapması. kabul kredili vesaik mukabili ödemede. orijinal evrakın geri getirilerek değiştirilmesine gerek yoktur. TAŞPINAR. malların sözleşme şartlarına uygun olup olmadığını da tespit edebilecektir.Şengül AL KILIÇ . ithalatçı açısından faydalarını ise. s. s. B. İstanbul 1991. İthalatçının bedeli ödemek ve malları almaktan vazgeçmesi durumunda. TÜRKSEVER. TEKİNALP. s. Alıcı değişikliği yapılması durumunda. ithalatçı. . 124. 95. ihracatçı zor duruma düşecektir. Sa. ŞAHİN. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. ihracatçı. 94 95 ÖZALP. akreditifli ödemede akreditif açmasına nazaran daha kolay ve ucuz bir yol olacaktır. s. Özellikle. Kambiyo rejimimize göre. vadeli ithalat imkanına kavuşacaktır. s. ihracatçının. çoğu zaman kendisi tarafından istenen bir sonuç olmayacaktır. 28 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. mallarını daha kötü şartlarda başka bir alıcıya satması veya malları geri getirmek zorunda kalması da satıcı açısından. 87.İthalatçı. 68.

s. sözleşmede belirlenen fiyatın altına düşmesi gibi sebepler olabilir. 94. Bu gibi durumlarda. Tüm bu sakıncalar karşısında ihracatçı.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi . yine ihracatçı açısından bu yönteminde oluşabilecek riskler arasında yer almaktadır. ihracatçının ek sigorta. antrepo ve demuraj (gemi bekleme masrafı). ithalatçının ülkesindeki kambiyo mevzuatı gereğince ithalatın gerçekleştirilememesi veya transferde gecikme söz konusu olmasıdır.Karşılaşılabilecek ilk sakınca kabul kredili vesaik mukabili ödeme şeklinin ihracatçı tarafından kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. şu şekilde sıralamak mümkündür97: . INTERBANK. EKŞİ. Vesaik mukabili ödemenin. 58. YÜCEL. s. ÖZALP. s. ileride gerçekleşmesi muhtemel ihtilaflarda kullanılmak üzere. . ÜNAY. TAŞPINAR. Gözetim şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ithalatçı poliçeyi kabul ederek. dış ticaret işlemine başlamadan önce ithalatçıdan bir miktar sağlamak veya malın bir bölümünün bedelini (olası zararları karşılamaya yetecek miktarda) peşin olarak almak gibi ek tedbirlerle de riskin azaltılması yolunu tercih edebilir96. ileri tarihli poliçenin kabulü suretiyle yapılan vesaik mukabili ödeme işlemlerinde. ithalatçının. o malın piyasa fiyatının. ihracatçının ülkesine geri gönderilmesi de. 1. s.Özellikle.İhracatçı açısından oluşabilecek bir diğer risk de.Kabul kredili vesaik mukabili ödemede. mallarını varış limanındaki antrepoyu da kapsayacak şekilde sigorta ettirmek. Söz konusu riski azaltmanın en iyi yolu ise. malların gümrükte beklemesi. çekilememesi ve bunun sonucunda. 87. ihracatçıdan uluslararası bir gözetim şirketi tarafından “denetim raporu” hazırlanmasını talep etmesi olacaktır98. .İthalatçının ihmali veya diğer hukuksal nedenler yüzünden. vesaik bedelini ödemek zorunda kalmakta ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmayan mallarla karşılaşabilmektedir. ithalatçı açısından sakıncalarını ise. Y. . s. 10. s. ŞAHİN. s. Bunun nedeni. s. 95. Sa. hukuken sorumlu hale gelir ve bedelin ödenmemesi durumunda satış söz96 97 98 ÖZEL. s. 37. XIV. 449–457. DİLEK. 2 29 . Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s.İthalatçının malları reddetmesi ihtimali de. 43. banka garantisi/aval/kabul olmadıkça. ithalatçı. INTERBANK. s. . 38. gümrükteki malları görmeden. 2. 2010. ŞAHİN. nakliye gibi masrafları da söz konusu olacaktır. ihracatçı ödemenin yüzde yüz gerçekleşeceğinden emin olamaz. Nitekim bu ihtimalde. bir diğer sakıncayı meydana getirmektedir.

İthalatçının ülkesindeki döviz ve kambiyo rejimi. vadeli poliçe düzenlediği durumlarda. poliçenin vadesinde ithalatçı tarafından ödenmemesi ihtimalini de düşünerek. ithalatçının ülkesindeki gümrük formaliteleri için gerekli olan evrakların neler olduğunu da öğrenmeli ve ilgili belgeleri dikkatle bir araya getirmelidir101. İhracatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. ihracatçının o mallara yeni bir müşteri bulabilip bulamayacağı konusunu da. 124. malların gümrükten çekilememesi ihtimali de. s. s. DURUKANOĞLU. Bu durum özellikle. alacağını güvence altına almak için. ithalatçıdan. malların mülkiyeti vesaikin teslimi ile birlikte ithalatçıya geçecektir. 2. İhracatçı. Sa. Sözleşme Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İleri tarihli bir poliçenin ithalatçı tarafından kabulü karşılığında. s. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). ithalatçının güvenilir olup olmadığına ve kredibilitesine dikkat etmesi gerekmektedir. Y. VIII. ithalatçının kabul etmesinin yanı sıra ayrıca. Sözleşme Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sözleşme öncesinde ihracatçının her şeyden önce vesaik tahsilâtının gerekli olan güvenceyi sağlayıp sağlamadığına. 2 . . 63. ithalatçının ticari itibarının zarar görmesine neden olur. 101 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 64. ödeme işlemini kabul etmeden önce iyice düşünmesi gerekmektedir99. Bu durum ise. ihracatçının kendisini güvence altına alması açısından önem arz edecektir100. vesaikin teslim edildiği durumlarda. 63–64. s. malların bedelini tahsil bankasına ödeyen ithalatçı açısından bir risk teşkil etmektedir. İhracatçı tarafından malların ithalatçının gümrüğüne gönderilmiş olmasına rağmen. 124. ithalatçının malı temsil eden vesaiki almaktan ya da bedeli ödemekten veya poliçeyi kabul etmekten kaçınması durumunda. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). ithalatçının ihracatçı tarafından yeterince iyi tanınmadığı hallerde. 99 100 30 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. bankanın da aval vermesi ya da kabul etmesini istemesinde yararı bulunmaktadır. 2010. Vesaik Mukabili Ödemede Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar A. ithalat sınırlamalarının olup olmadığı da ihracatçı tarafından göz önünde bulundurulması gereken diğer hususları oluşturmaktadır. DURUKANOĞLU. Böyle bir ihtimalde ihracatçının.Belgelerdeki eksikliklerden dolayı.Şengül AL KILIÇ leşmesinden ayrı olarak kendisine karşı protesto ve icra yoluna başvurulabilir. XIV.

ithalatçı malları kârla satabilme imkânına da sahip olacaktır. CANITEZ. tahsilât emrinde. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Gönderi ya da ibraz/tahsil bankası. sadece ihracatçı (amir) tarafından kendilerine gönderilen tahsilât emri çerçevesinde işlemleri yürütürler. ithalatçının malları gümrükte. gönderi bankasının. sözleşmenin yapıldığı sırada ihracatçıya bildirmelidir. gümrükten malları çekebilmesi için istenilen belgelerin neler olduğu tam ve eksiksiz bir şekilde. Malları incelemeye yönelik olarak bir izin alamadığı durumlarda ise ithalatçı. ithalatçının ihracatçıya karşı vadede poliçe bedelini ödemekle sorumlu olduğunun unutulmaması gerekmektedir102. ihracatçıdan malları gümrükte incelmesine yönelik bir izni de sözleşme şartı olarak sözleşmeye eklemesini istemesinde fayda vardır. Ancak. malların sözleşmede yer alan şartlara uygun olup olmadığını hakkında da bilgi sahibi olabilmesi mümkün hale gelecektir. Bankalar Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bankalar. 125. malların gümrükten çekildiği durumlarda. İthalatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İthalatçı. malları ithalatçının gümrüğüne gönderebilir. Tahsil bankası. ihracatçının özel izni olmadıkça. 61. o ban102 DURUKANOĞLU. s. Tahsilât emrinde sıralanmış olan belgelere bakıldığında. Bu nedenle. kendisinin ödeme yapmadan önce. Böylece ihracatçı gerekli olan tüm belgeleri hazırlayarak. C. Ancak malların satılmaması ihtimalinde dahi. ithalatçının sözleşmenin yapılış aşamasında. bankaya giden ithalatçı açısından önem arz eden husus. s. Bu vesaiki inceleyerek. belirli bir bankayı tahsil bankası olarak belirtmesi durumunda. ellerindeki belgelerde eksiklik olduğunu gören bankanın bu durumu derhal belgeleri aldığı şahsa bildirmesi gerekmektedir. tahsilât emrinde belirtildiği gibi olup olmadığını onaylamaktan ibaret olarak düzenlenmiştir. ihracatçının malları sözleşmeye uygun olarak göndereceğine inandığı durumlarda kabul etmelidir. İthalatçı. Bu bildirim üzerine. 2 31 .Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi B. bedeli ödemeden önce kontrol imkânı bulunmamaktadır. ellerine geçen belgelerin. vesaik mukabili ödemeyi. XIV. Amirin. uluslararası nitelikli bir gözetim şirketi tarafından belge düzenlenmesini istemelidir. amirin bu tercihi doğrultusunda. gönderi bankası tarafından kendisine iletilen vesaik ile ilgili olarak gecikmeksizin. yalnızca. Bankaların sorumluluğu. tahsilât emrinde belirtilen hususlardan bir ya da birkaçına rıza göstermiyorsa. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 64–65. Vadeli poliçenin kabul edilmesi karşılığında vesaikin teslim alınarak. Sa. 2010. ithalatçıya haber vermeli ve malların gümrükten çekilmesine imkân veren vesaikin elinde olduğunu ithalatçıya bildirmelidir. tahsil bankasının elinde bulunan vesaiki incelemesidir. Y. s. bu durumu gecikmeksizin emri aldığı şahsa bildirmelidir.

vesaikin belli bir para birimi ile ödeme karşılığında teslim edilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yer alıyorsa. Tahsil emrinde aksine bir talimat bulunmadığı sürece. Vesaik Mukabili Ödemede Bankaların Hukuki Sorumlulukları Vesaik mukabili ödemenin işleyişine bakıldığında bankaların. gönderi bankası. 2 . Tahsilât emrinde. tahsil bankasına doğrudan gönderilebileceği gibi. IX. ardından da iç 103 104 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). s. TBK 522 sayılı Broşür’de düzenlenen bankaların sorumluluğu hakkında bilgi verilecek. GERNİ. Ancak amirin. Fakat bu ibraz yapılırken gerekli olan damga pulları bankalar tarafından yapıştırılacak ve aksi belirtilmediği sürece bunların masrafları. kendisine aksine bir talimat verilmiş olmadıkça belgeleri söz konusu o para birimi ile ödeme yapılması karşılığında teslim edecektir. Fakat bu ödeme yönteminde bankalar. kendilerine gönderilen belgeleri aldıkları gibi ibraz edeceklerdir. tahsil bankası. DURUKANOĞLU. Y. 32 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Sa. Uluslararası ticarette birbirlerini tanıma imkânına çok fazla sahip olmayan taraflar. kendisine ulaştırılan tahsilât emri ve mallarla ilgili belgeleri gecikmeksizin ithalatçıya ibraz etmek yükümlülüğü altındadır. tahsil bankası. ithalatçının ülkesinde istediği bir tahsil bankasını seçme hakkına sahiptir. s. bu konuda bir muhabir bankadan yararlanılması da mümkündür. ithalatçının adresi eksik ya da yanlış bildirilmişse. ithalatçı tarafından teklif edilen kısmi ödeme talebini kabul etmemelidir103. ihracatçıdan taraftan alınacak ve gerekli cirolar yapılacak veya tahsil işlemi için gereken veya usulden olan herhangi bir kaşe veya tanımlayıcı işaretler veya simgeler konulabilecektir (TBK 522 sayılı Broşür md. Tahsil bankası. bu durum. sadece ihracatçının kendilerine gönderdikleri belgelerin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrindeki direktifler uyarınca alıcıya teslimi sorumluluğunu taşırlar104. Malları temsil eden belgelerin bulunduğu tahsilât emri. tahsil bankasını belirlememesi durumunda. malların alınması ve bedelin ödenmesi konusunda güvenilir kuruluşlar olarak kabul edilen bankaların aracılığını tercih etmektedirler. 65–66. gönderi bankası tarafından. 29. 125–126.Şengül AL KILIÇ kayı kullanması gerekmektedir. XIV. gecikmeksizin ihracatçıya bildirilebileceği gibi. Bankalar. Tahsilât emrinde. yalnızca bedelin ödenmesine/poliçenin kabul edilmesine ve karşılığında malı temsil eden belgelerin teslimine ilişkin hususlarda aracılık yaptıkları görülmektedir. 2010. Bu anlamda konumuzu incelerken öncelikle. tahsil bankası herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeksizin doğru adresi bulmayı da deneyebilir. 5/c). s.

TBK 522 Sayılı Broşüre Göre Bankaların Hukuki Sorumlulukları TBK 522 sayılı Broşür’ün uluslararası ticarette taraflara uygulanabilmesi için. Vesaik mukabili ödemelerde bankalar. Bankalar. Sa. Türk hukukunun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gerekir. Bu durumda. s. bu ödeme türünde. 10/a hükmüne göre. s. 2010. bu durum bankaların göstermeleri gereken özen açısından yeterli kabul edilmiştir. Broşüre göre bankaların sorumluluklarını daraltan ya da ortadan kaldıran hükümlerden en önemli olanlarını vurgulamak gerekirse. YENİARAS. s. Y. Vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesinde son derece önemli bir konuma sahip olmalarına rağmen. ÖZEL. 42. ancak belgelerin tevdi ve ibraz edildiği. konumuz açısından ise. Vesaik mukabili ödeme yönteminde bankalar. ŞAHİN. Bu ödeme türünde bankaların faaliyetleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bu anlamda bankaların ihracatçı tarafından gönderilen malları gözetim yükümlülüğünden söz edilmemektedir. 134.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi hukukumuzda bankaların sorumluluğunu düzenleyen kurallar ile 522 sayılı Broşür arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. DİLEK. Aksi halde banka bunları kabul etme zorunluluğunda değildir. bankaların sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. yalnızca. 15. 32. ihracatçı tarafından kendilerine verilen vesaikin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrinde belirtildiği gibi. maddesinde bankaların “iyi niyetli” hareket etmelerinden ve “makul” özeni göstermelerinden söz edilmiş. s. bedelin ödendiği yer olarak karşımıza çıkmaktadır. A. Ödeme Yöntemleri. 92. XIV. Broşür’ün “yükümlülükler ve sorumluluklar” başlığını taşıyan 9. INTERBANK. TBK 522 sayılı Broşür’ün m. taraflarca açık ya da zımni olarak Broşür’ün uygulanmasının kabul edilmiş olması ve bu Broşür’ün uygulanmasının yetkili/uygulanacak hukuka. ÖZALP. 2 33 . satış işleminin aksamadan gelişmesini garanti edecek herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Bkz. aval ya da garanti vermemişler ya da poliçeyi kabul etmemişlerse. önceden bankanın muvafakati olmadan bankanın adresine veya onun emrine göndermesi. alıcıya teslim edilerek bedelin tahsili sorumluluğunu taşımaktadırlar105. adeta “sorumsuz aracılık faaliyeti” olarak algılanmaktadır106. s. TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koyan ve neredeyse tamamında bu sorumlulukları sınırlandıran ya da ortadan kaldıran birçok hüküm bulunmaktadır. s. 9. bankaya tevdi etmesi mümkün değildir. Böyle bir ihtimalde. risk ve her 105 106 GERNİ. s. ihracatçının malları. 6.

sahteliğinden ve benzeri diğer aksaklıklardan sorumlu değildirler (TBK 522 sayılı Broşür m. tahsil emrinde belirtilen bankayı kullanmak zorundadır. 654. 12/a). bu talimatın. belgeler verilen tahsil talimatındaki belgelerle uyuşmuyorsa ya da eksikse bu durumda bankanın durumu derhal tahsil talimatı veren “taraf”a108 bildirmesi gerekmektedir (TBK 522 sayılı Broşür md. oysa ibraz ya da tahsil bankasına verilmesi halinde ise. Bankaya talimat verilmiş olsa bile. tahsil emrinde verilen talimatın. c.Şengül AL KILIÇ türlü hasar. amir hesabına ve riski amire ait olmak üzere gerçekleştirir. Eğer. Ancak bu inceleme yükümlülüğü belgelerin içeriklerinin gerçekliğine ya da ihracatçı tarafından gönderilen mala ilişkin değildir. belge karşılığı tahsil talimatının her zaman ihracatçı tarafından verilmemesi. gönderi bankasına bildirir (TBK 522 sayılı Broşür m. yetersizliğinden. Burada “ihracatçı” yerine “taraf (the party)” ifadesinin kullanılmasındaki sebep. bankanın. Banka ister talimat almış olsun isterse de olmasın. kendi isteğiyle yapabilir. gözetim altında tutan veya benzer hizmetler yapan kişilerin hareketlerinden ve kusurlarından dolayı sorumlu olmaz (TBK 522 sayılı Broşür m. Bunun sebebi. malları korumaya alan. seçimi kendisi yapmış olsa dahi. Tahsil bankasına ilişkin olarak. TEKİNALP. bankaların bu ödeme türünde belgelerin ibrazı ve bedelin alınması görevini üstlenmiş olmaları ve temel ilişki ile bankaların ilgisinin bulunmamasıdır107. gönderi bankası. I. s. gönderi bankasınca verilmesidir (Bkz. Ancak banka bu hizmetleri. tahsil emrinde bu yönde bir belirleme yoksa gönderi bankası. 5/e. XIV. belgelerin biçiminden. bu işlemi. doğru olmamalarından. Ancak tahsil bankası söz konusu hizmetleri görüyor ise. Ancak böyle bir ihtimalde dahi. belgelere ilişkin inceleme yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir. 34 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. tahsil bankası tarafından yapılmaması nedeniyle yükümlülük ve sorumluluk üstlenmezler (TBK 522 sayılı Broşür m. Bu anlamda gönderi bankası. bankaların sorumlulukları. C. 488). 10/c). Bankalar. ibraz ve tahsil için bu işlemin yapılacağı ülkede kendisinin belirleyeceği bir bankayı kullanır (TBK 522 sayılı Broşür m. tahsil bankası açıkça belirlenmiş ise. 107 108 TEKİNALP. 10/b ve c). TBK 522 sayılı Broşür’de esas itibariyle. son). 13). 10/c. onların ihracatçı tarafından verilen tahsil talimatındaki belge listeleri ile uyuşup uyuşmadığına yöneliktir. Tahsil emrinde. Bankaların belgelere ilişkin yükümlülükleri. ilgili durumu. Böyle bir durumda. s. gönderi bankasına verilmesi halinde ihracatçı tarafından verilmesi. Sa. TBK 522 sayılı Broşür md. Y. banka hizmetin kapsam ve sınırlarını da kendisi belirleyecektir (TBK 522 sayılı Broşür m. f). malın korunması için yapmış olduğu işlemlerde. sigortalama ve depolama dâhil herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 2 . 11). ihracatçıya ait olacaktır. 2010.

bankanın tahsil emri ekindeki diğer belgelerin. 2010. uğranılan zararların. alıcıların veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemlerine veya ihmallerine. Aksi davranış. TBK 522 sayılı Broşürün 13. belgelerin temsil ettiği malların mevcut olup olmadığı veya değeri. tahsil emrinde belirtilenler ile aynı olup olmadığını incelemesinin yanı sıra. vade. 109 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bu durumu gecikmeksizin bildirme dışında. Aksi davranış. miktarı. kendisine verilen tahsil talimatında yer alan listedeki belgelerle. Bu sonuca Broşürün 9. tanımı. “Makul özen” ifadesi dahi bizi. bankaların inceleme yükümlülüğünün belgelerin. ambalajı. Sa. malları sigorta edenlerin. İlgili hükme göre. maddesi. bankaların belgelerin eksik çıkması ya da farklı olması halinde. tahsil emrinde belirtilen miktar. bankalar. icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük almazlar. esasında basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorunda olan ve uluslararası ticarette taraflarca birbirlerine verilmesi gereken belgeler ve bunların şekline ilişkin geçerlilik şartlarını bilen bankaların görmüş oldukları bu tarz biçimsel eksiklikleri ya da belgelerin geçersizliğine sebep olan hataları bildirmeleri110 ve bunlar giderilmeden de ithalatçıdan paranın tahsili yoluna gitmemeleri gerekmektedir. faiz gibi hususlar ile poliçenin örtüşüp örtüşmediğine bakması ve eksiklikleri gecikmeksizin bildirmesi gerekir. herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır109.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi 12/a’nın son cümlesinde de açıkça belirtildiği üzere. bu konu hakkında geniş bilgilere sahip olan bankaların. 110 Tahsil emri ekinde bir poliçenin olduğu durumlarda da. mali durumlarına. navlun komisyoncularının. taraflar. maddesinde ise. kalitesi. maddesinde bankaların iyi niyetli olmaları ve makul özeni göstermeleri sonucundan varılabilir. bu poliçenin şekil şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemesi. taşımacıların. XIV. Bu hususta Broşürde yer almayan konularda iç hukuk düzenlemelerince zararın tazmini yoluna gidilebilecektir. belgelerin yolda kaybolmasından ve belgelerdeki çeviri hatalarından ve/veya teknik terimlerin yorumundan dolayı Ancak burada şu hususun unutulmaması gerekmektedir: TBK 522 sayılı Broşürün İngilizce metninde bildirimin derhal/gecikmeksizin (without delay) yapılması gerektiğinden söz edilmektedir. teslimatı veya malları gönderenlerin. durumu. bu tarz yanlışlıkları giderecek bildirimde bulunmaları gerektiği sonucuna götürmektedir. Y. Her ne kadar TBK 522 sayılı Broşürün md. 12/a bendinde. parasını ödemiş olmasına rağmen malları gümrükten çekemeyen ithalatçının ihracatçıya yönelik taleplerinin yanı sıra kanaatimizce bankaya da müracaat etmesine sebep olur. Broşürün 14. ağırlığı. gümrükten malları çekme aşamasında belgedeki eksikliklerden dolayı malların verilmediği hallerde. bildirimi yapmayan ya da yapmakta geciken banka tarafından karşılanılmasını gerektirir. 2 35 . uyuşup uyuşmadığına ilişkin incelemenin yapılması ve eksikliklerin ya da farklılıkların gecikmeksizin bildirilmesinden ibaret olduğu söylenilse de. belgelerin geçerliliğine ve malların durumuna ilişkin bankaların sorumluluğunu düzenlemektedir.

ihracatçı tarafından düzenlenen poliçenin ithalatçı tarafından değil de. KAYA. Böyle bir durumda banka ithalatçı lehine “kabul kredisi” açmış gibi kabul edilmektedir (Bkz. bu durumda banka tıpkı ithalatçı gibi sorumlu olmaktadır. Bankanın sorumluluğu bu 36 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. iç karışıklık ve savaş hali veya kendi kontrolleri dışındaki tüm nedenlerle veya grev ve lokavtlar sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek kesintiden doğacak sonuçlardan dolayı sorumlu ve yükümlü olmadıkları belirtilmektedir. Çünkü poliçe üzerinde asıl borçlu olarak kendisi görülmektedir. Bankanın sorumluluğunun genişlediği bir diğer hâl ise. TBK 522 sayılı Broşür’ün 15. tahsil/ibraz bankasının sorumluluğu artmakta ve tıpkı. ihracatçı tarafından düzenlenen poliçeye aval vermemiş ya da poliçeyi kabul etmemişlerse111. ayaklanma. mektubun veya belgenin gönderilmesi sırasında kaybolması veya gecikmesinden kaynaklanan sonuçlardan veya telekomünikasyon haberleşmesindeki gecikme veya diğer hatalardan ve teknik terimlerin çeviri ve yorumlanmasındaki hatalardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmezler. Fakat bankanın sorumluluğuna gidebilmenin şartı. XIV. banka tarafından kabul edilmesidir. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. kabule imza koyanların yetkili olup olmadıklarının ya da imzaların gerçek olup olmadıklarından sorumlu değildir. Bu maddeye göre bankalar. kural olarak. ithalatçı gibi. herhangi bir mesajın. s. tahsil emrinde açık bir talimatı bulunmadığı müddetçe. İhracatçının. isyan. öncelikle ithalatçıya başvurarak ödememe durumunun tespitini sağlamaktır. “mücbir sebepler” başlığını taşımakta ve bankaların tabii afetler. B. vesaik mukabili ödemelerde bankalar. Aynı kural bono. ihracatçıya karşı mal bedelinin ödenmesinden dolayı sorumlu olmaktadır. 24). tahsil işlemine ilişkin olarak ithalatçının vadesiz poliçede vesaik bedelini ödememesi veya ileri tarihli bir poliçede. Bununla birlikte. Broşürde genel olarak ifade edilen bankanın hukuki sorumluluk hallerinden farklılaşmakta. Vesaik Mukabili Ödemelerde Bankaların Sorumluluğuna Yönelik Türk Hukukundaki Düzenlemeler ve Bunların TBK 522 Sayılı Broşürle Karşılaştırılması TBK 522 sayılı Broşür’e göre. 22–23). Hatta banka bu gibi bir durumda avale nazaran daha ağır bir sorumluluk altına girmektedir. Y. 74). sadece belgelere ilişkin bir takım yükümlülük111 İthalatçı lehine aval verilmesi durumunda. 2 . 2010. Aval vermiş olan bankanın hukuki sorumluluğu. poliçenin kabulünün şekil yönünden tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını denetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sa.Şengül AL KILIÇ bankaların sorumlu olmadıkları düzenlenmektedir. makbuz ve diğer kâğıtlar bakımından da geçerlidir (TBK 522 sayılı Broşür m. poliçeyi kabul etmemesi nedeniyle protesto düzenlettirmek veya onun yerine başka bir yasal işlem yaptırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. maddesi ise. tahsil bankasının.

11. 10 hükmünde de. Y. onların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler olarak algılanmasına ve halkın onlara özel olarak güvenmesine sebep olmaktadır115. s. s. İstanbul 1976. C. Bu yönde verilmiş Yargıtay kararları için bkz. bankaların kamu hizmeti görmeleri nedeniyle de bunlar kamusal güvene sahip kuruluşlar olarak benimsenmektedirler117. ithalatçı ile banka arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. XV. 115 Sermet Galip AKMAN. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Sa. 108. Türk hukukunda bankalar. E. 57. 65. 133. 116 BATTAL. I. T. bankaların bir mesleği icra amacıyla bu işlemleri yapmaları gelmektedir. C. faaliyet izni almalarının şart olduğu vurgulanmakta ve bunun şartları hakkında bilgi verilmektedir. T. E. güvenilir kuruluş olarak kabul edilmekte ve bu belirleme yapılırken de bankaların tür ayrımları dikkate alınmamaktadır112. bunun bir ruhsata dayanması gerekliliği. bankaların devletin denetim ve gözetimi altında işlemler yapması ve Türk hukukunda bankacılığın ruhsat alınarak yapılması nedeniyle. 114 TEKİNALP. 106. K. 117 BATTAL. s. 2 37 . kanun koyucunun özel ağırlaştıihtimalde de genişleyerek ithalatçının ödemesi gereken borç miktarı kadar artar (istisnası kısmi kabuldür). Ankara 2001. C. İthalatçının vadeden önce poliçe bedelini ödememesi. Ağustos 1996.1994. Bunlardan birincisi. 15. s. DOĞAN. Bu sorumlulukta ise. Hukuki işlemlerde bankaların güvenilir kuruluş olması. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. 2093-2095). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bankalara duyulan özel güvenin sebeplerinin başında. bankaların. s. s. s.06. S. 294. bilgi ve güveni getirmektedir114. s. bankaların lehine bir sınırlama söz konusudur. YHGK. Ancak bu sınırlamaların. 105. Yine. KAPLAN. Şöyle ki. 2010. banka ile ilişkiye giren kişilerce. Bankaların sorumluluklarının ağırlaştırılması iki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir.2009. 35. 09. Bu nedenle bankaların dürüstlük kurallarına aykırı işlemlerinin devlet tarafından engelleneceği düşünülmekte. S.. K. 1246). s. esasında uluslararası ticaretin tarafı olanların zararına sebebiyet verebilme ihtimallerinin yüksek olduğu görülmektedir. 47. Y. 11. imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir116. s. 398 (Yasa Hukuk Dergisi. onların özen borcunun ve sorumluluğunun artması anlamına gelmektedir113. Sorumsuzluk Anlaşması. 113 BATTAL. Kasım 2009.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ler üstlenmekte ve ithalatçı tarafından ödenen bedeli ihracatçıya ulaştırmakla sorumlu olmaktadırlar. Nitekim Bankacılık Kanunu md. bankacılık mesleğinin herkes tarafından yapılmasının mümkün olmaması. Bu durum beraberinde tecrübe. Nihayet. İkincisi ise. hâkimin yorum yoluyla sorumluluk hükümlerini ağır takdir etmesidir. HD. 2007/12559. XIV. 11–178. 269. 176/7. s.02. 112 Ahmet BATTAL.

Bu anlamda bankaların. BK md. Bası. 100 anlamında imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir. kendilerine özel olarak güvenilen kuruluşlardır ve faaliyetlerini ruhsata bağlı olarak sürdürmeleri. C. 121 Yaşar KARAYALÇIN. 2093-2095). 8.02.. hâkim tarafından dikkate alınmayacaktır119. herhangi bir tacirinkinden farklıdır. Fikret EREN. s. yeterliliği. 99 ve md. 269. S. Bankaların. 1045. K. 11. s. 35. özel hükümlerin kendilerine uygulanması gereken kurumlardır. C. Broşüre göre“makul özen” ifadesinin yeterli olduğu düşüncesi. 11. 20/II). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. 100’e göre hafif kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaklarına dair konulan kayıtlar. şüphesiz daha ağırdır” demektedir. Bu konuda Karayalçın121. Ankara 1997.V. Esasında bu düşüncenin temelinde bankalara duyulan güven ve onlardan üst düzeyde beklenen basiretli davranma yükümlülüğüdür. HD. 63. maddesinde bankaların belgelerin biçimi. borçlu olan bankanın alacaklı taraf karşısındaki üstünlüğü ve kanun koyucunun sosyo-adaleti sağlama amacıdır120. Bu yönde verilmiş bir Yargıtay kararı için bkz. 109. 2007/12559. hafif kusurlardan sorumlu olunmayacağı. sahip oldukları vasıflar nedeniyle. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. Bankaların vesaik mukabili ödeme konusundaki hukuki sorumlulukları incelenirken hukukumuzdaki genel düzenlemelerden yararlanmamız gerekecektir. s. Nitekim bankalar. BK md. DOĞAN. 120 AKMAN. Hal böyle olunca TBK 522 sayılı Broşür’de yer alan ve bankaların belgelerle ilgili olarak “makul özeni göstermelerinin yeterli olduğu”na dair ifade. s. 2 .Şengül AL KILIÇ rılmış sorumluluk kuralları koymasıdır118. 7. 118 119 38 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. “bankaların tacir olarak bütün işlemlerinde basiretli davranma mükellefiyetleri (TK md. banka olacak kuruluşlarda aranılan ağırlaştırılmış özellikler ve basiretli davranma yükümlülüğünün bankalar açısından en üst düzeyde olması nedeniyle. BATTAL. özen vecibesi. E. s. 99 ve md. 85. doğruluğu. s. Y. gerçek/sahte olup olmadıkları veya yasal sonuçları veya belgelerde yer alan veya sonradan eklenen genel ve özel şartlar dolayısıyla hiçbir BATTAL. T. s. 09. Y. İstanbul 2003. Bankacılık alanında hizmet verenlerden beklenen basiret ölçüsü. Bankalar. Broşür’ün 13. XIV. Bu maddelerle getirilen sınırlamanın sebebi.2009. bazı hallerde hüküm ifade etmeyecek gibi görülmektedir. Sa. ruhsata bağlı olarak çalışmaları nedeniyle. 2010. Kasım 2009. iç hukuk açısından bankaların sorumluluğunu değerlendirirken dikkate alınmayacaktır.

müşterilerinin. belgelerin bankaya ulaşmış olmasına rağmen. s. düşük fiyata satmaktan ya da ziya uğramasından dolayı bankaya başvurabilme ihtimali doğacaktır. 76’ya göre. Ancak ihracatçıdan kaynaklanan sebeplerle. 255). eksiklikler. maddesinde yer alan bankaların iletişim aksaklıklarından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceklerine dair düzenlemenin uygulanması sıkıntı oluşturacaktır. 2010. banka kendi sistemindeki iletişim aksaklıklarını bir gerekçe olarak ileri süremeyecektir. kendilerinden beklenen özeni göstermelerine rağmen. TEKİNALP. İthalatçı tarafından belgelerdeki şekle ya da içeriğe ilişkin eksikliklerin. İthalatçının belgeleri. malları gümrükten çekememesi halinde ise. 122 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. hatalar ya da geçersizliklerle birlikte alıp ücreti ödedikten sonra. bankanın bu belgeleri ithalatçıya ibrazda gecikmesi karşısında. Nitekim böyle bir durumda bankanın fark etmesi gereken bu eksiklikler. MK md. TEKİNALP. Bankacılık Kanunu md. geçersizlikler hakkında ihracatçıya bildirim yapma yükümlülüğü söz konusudur. 487). XIV. Y. 2 39 . Şöyle ki. konumlarından dolayı daha fazla bilgiye sahiptirler. Özellikle ithalatçının ödemeyi düzenlenen poliçe sayesinde vadeli olarak ödeyebileceği hallerde. C. ithalatçı ile banka arasında kurulan banka iş ilişkilerinin (arada sözleşme olsun ya da olmasın) tamamını koruyucu çatısı altına alır (Bkz. Güven ilkesi. I. şekli hataları da bildirmesi gerekmektedir122. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi (teorisi) nedeniyle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı ortaya çıkabilecektir (Bkz. Oysa basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda olan bankanın belge karşılığı ödemede taraflarca amaçlanan uluslararası ticaretin gerçekleştirilmesi ve kendisi açısından da komisyona hak kazanabilmesi için belgeleri de inceleyip içeriklerindeki eksiklikleri. 123 DOĞAN. yanlışlıkları. onun ödeme yapmaktan kaçınması nedeniyle ihracatçının mallarını satamamaktan. s. 270. geçersizliklerin ithalatçı tarafından fark edilip. Bankanın kendisinden beklenen özeni göstermediği durumlarda meydana gelen zararlardan sorumluluğu söz konusu olacaktır123. I.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi yükümlülük ve sorumluluklarının olmayacağı düzenlenmiştir. belgelerin bankaya ulaştırılmasındaki iletişim aksaklıklarından bankaların sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Nitekim bankalar bu belgelere ilişkin olarak.” Kanunun bu emredici hükmü karşısında Broşür’ün 14. Sa. her ne kadar banka ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. “Bankalar. s. Bankaların belgelerden dolayı sorumsuzlukları ancak. verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. C. tespit edemedikleri eksiklikler nedeniyle oluşacak zararlarla sınırlı olmalıdır. bir poliçede bulunması zorunlu unsurların nelerden ibaret olduğunu bankanın bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Vesaik mukabili ödeme türünde işlemler. Alıcı bakımından ise. dış ticarette sıklıkla başvurulan bir ödeme yöntemidir. vesaik mukabili ödemede görev alan bankaların. Vesaiki alan tahsil bankası. Bununla birlikte. ödemeyi yapmadan malı teslim alamaması nedeniyle malın siparişine uygun çıkmama riski vardır. 2010. Tahsil edilen miktardan. Y. TBK 522 sayılı Broşüre göre. ödeme yapılmaksızın vesaikin alıcıya teslim edilmemesi ve bunun sonucunda alıcının malı gümrükten çekememesi gibi çeşitli avantajlar mevcuttur. komisyon ve masrafların düşülmesinin ardından. son olarak da ihracatçıya ulaştırılır. ihracatçı. Fakat işlemin bu kurallara tabi olması. kabul edilen poliçenin ödenmemesi risklerini taşır. ibraz bankası ve muhataptır. ithalatçı ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde. tahsil talimatında açıkça bu hususa yer verilmesi ve ilgili ülke mevzuatının emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi şartlarına bağlıdır. 2 . XIV. Vesaik mukabili ödeme işleminin tarafları. gönderi bankası aracılığıyla tahsil bankasına ulaştırdığı. tahsil bankası. ihracatçı tarafından seçilen gönderi bankası. kalan bedel önce gönderi bankasına. Vesaik mukabili ödemeye ilişkin kurallar. sözleşmede kararlaştırılan malları sevk ettikten sonra. keyfiyeti alıcıya ihbar eder. Daha sonra gönderi bankası kendisine tevdi edilen vesaiki açık ve net bir tahsil talimatı ekinde doğrudan veya bir muhabir banka aracılığı ile tahsil bankasına yollar. malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verdiği ödeme şeklidir. bu malları temsil eden vesaiki tahsil emri ekinde. Vesaik mukabili ödeme satıcı açısından. iyiniyetli davranma ve gereken özeni göstermek dışında ne belgelerin detaylı incelenmesi ne de ödemeye ilişkin herhangi bir taahhüt ve sorumlulu40 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Ancak uygulamada tahsil bankası ile ibraz bankası genellikle aynı bankalar olduğu için esasen ödeme işleminin dört tarafı vardır. Sa. MTO’nun 522 sayılı “Tahsillere İlişkin Birörnek/Yeknesak Kurallar” adlı yayınında düzenlenmektedir. ihracatçının ithalatçı ile kurduğu temel ilişki uyarınca malları ithalatçının ülkesine sevk etmesi ve mallara ilişkin ticari ve/veya mali vesaiki alıcıya ulaştırılmak üzere gönderi bankasına vermesi ile başlar. malların alıcı tarafından kabul edilmeyerek gümrükten çekilmemesi.Şengül AL KILIÇ SONUÇ Vesaik mukabili ödeme. Vesaik mukabili ödeme. ithalatçının bedeli tahsil bankasına ödemesi ya da poliçeyi kabul etmesi karşılığında tahsil bankasının vesaiki. ihracatçının. İthalatçı vesaiki ya ödeme ya da poliçeyi kabul karşılığında bankadan teslim alır ve bu vesaik ile malları gümrükten çeker.

DİLEK. Y. Hakan. TBK 522 sayılı Broşür’ün. KAYNAKÇA AKIN. Mazriye. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. Seyfettin. BATTAL. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. 10–11–12. Bankalara duyulan özel güven. İstanbul 1995. 901–927. Bununla birlikte bankacılık. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). BK m. onların sorumluluğunun sınırlandırılmasını değil. son derece hafifletilmiş. 2’den alan kanuni borç ilişkisinden bağımsız asli edim yükümlülüğü engeline takılacaktır. TTK md. Sermet Galip. Huriye Reyhan. aksine basiretli bir tacirden beklenen en üst düzey özeni göstermelerini gerektirmektedir. 99 ve 100’de belirtilen imtiyaz suretiyle çalışanların hafif kusurlarından sorumlu olmayacaklarına dair düzenlemelerin geçersiz sayılması. AKMAN. Üner. 59. İBD. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. İstanbul 1985. Bankaların belgelerin ibrazı ve bedelin alınması konusundaki sorumluluğunu düzenleyen TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların sorumluluğu. Sa. S.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ğu bulunmaz. Basım. Yeni İşimiz Dış Ticaret. 7. Ankara 2001. 2 41 . Ankara 2005. Murat. 2’deki dürüstlük kuralı. CANITEZ. Atilla/ KANDEMİR. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. İstanbul 1976. MK md. Ankara 2009. ve İhracat İşlemleri ve DAĞ. imtiyaz suretiyle yürütülen ve ancak ruhsat alan. XIV. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılığı halinde uygulanmayacağının da dikkate alınması durumunda. Ankara 2007. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Yayınlanmamış Master Tezi. 2010. DEMİRCİOĞLU. onların lehine sınırlandırılmıştır. s. 20/II’deki basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü ve kaynağını MK md. Ağustos 2008. belirli şartları yerine getiren kuruluşlarca yapılan bir faaliyettir. bu Broşürde yer alan bankaların sorumluluklarını ortadan kaldıran bazı düzenlemeler. C. BAĞRIAÇIK. Ahmet. Uygulamalı İthalat Dökümantasyon. Sorumsuzluk Anlaşması.

Berk). Bası. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. HINKELMAN. Bursa 2008. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). 2. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik. 2010. 8. 42 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Milletlerarası Ticaret Hukuku. Bursa 2009. Vahit. Dış Ticaretin Finansmanı. EKŞİ. KAPLAN. Nuray. EREN. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler.V. DOĞAN. Ankara 2003. Dış Ticaret Yönetimi. Ankara 1996. İstanbul 2002. Edward G. Bası. Eğitim Bölümü Yayınları No: 19. 2. Nuray. C. İGEME. Araştırma Merkezi. XIV. Yaşar. İstanbul 1999. Bası. 2 . Haziran 2009. Yaser. İstanbul 2010. Dış Ticaret Dünyası. I. Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi. Bası. Vahit. Şenay. Ankara 2005. EKŞİ. Ankara 1997. İstanbul 2003. İbrahim. İGEME. Uluslararası Bankacılık Uygulamaları. 3. Ankara 1990. Salih. 3. Bası. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. Banka Teminat Mektupları. Y. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. ERYÜREK. Nihayet. Yaser. Cevat. No: 8–1989. İstanbul 2008. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Fikret. İstanbul 1987. Ali. 2. DÖLEK. GERNİ. Bahir Mazhar. 5. Bası. ERÜRETEN. 4. İstanbul 2005.Şengül AL KILIÇ DOĞAN. Ankara 2005. İstanbul 1991. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. GERNİ. KAYA. (Çev: KAPLANER. DURUKANOĞLU. Cevat. KARAYALÇIN. 100 Soruda Dış Ticaret. C. Akreditifler. Bası. INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri. GÜRSOY. Sa. Bası. Uluslararası Ödemeler. GÜRSOY.

Uluslararası Finans. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. C. ÖZEL. Arif. 3. Mehmet/KENDİGELEN. Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları. ŞANLI. Ankara 2006. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri. 447-460. Bası. s. Ankara 2006. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Arzu. İstanbul 1991. İGEME. Sibel. “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”. Akreditif ve Hukuki Niteliği. Legal Hukuk Dergisi. Ünal. Y. İstanbul 1989. C. 38. Halil. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme.I). TAŞPINAR. SEYİDOĞLU. TEKİNALP. Nuray. 3. 50. Ünal. SEVEN. XIV. S. Sa. Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi KAYAR. Şubat 2006.63. 2 43 . Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. NOMER. C. Vural. 1. Abdurrahman. Devletler Hususi Hukuku. Genel ve Bankalar Uygulaması. İstanbul 2009.4–5–6. Bası. S. S. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk. İGEME. TEKİNALP. Kıymetli Evrak Hukuku. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. s. 2010. ÖZALP. Eylül 1990. Abuzer/ KAYA. 2. İstanbul 2006. Murat. ÜLGEN. Arif. İstanbul 2001. SOMUNCUOĞLU. İsmail. İstanbul 1988. Banka Hukukunun Esasları (C. Ünal. OĞUZ. Ankara 2001. İstanbul 2004. TÜRKSEVER. Ankara 1996. Bası. 5. Ergin. 190– 203. İBD. AÜHFD. 17. Bası. Cemal/ EKŞİ. 11–53. Bilgin. TİRYAKİOĞLU. s. İstanbul 2009. “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”. Hüseyin/HELVACI. İhracatta Ödeme Şekilleri. ŞAHİN. Uluslararası Ticaret Hukuku. Haziran 1996.

S. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme. XIV. 3. İstanbul 2006. Bası. Y. Edip. 4. 2006/1.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8. “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”. “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”. Ağustos 1999. Mustafa Cem. Oğuz Kürşat. s. Gümrük Dünyası Dergisi. C.gumrukkontrolor. ÜNAL.Şengül AL KILIÇ Arslan. Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri. İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi). 80. Vecdi. İBD. Baskı. Hayrettin.html). Ankara 2006.org. YENİARAS. İstanbul 2006. YETİK. Sa. 2010. S. 55 (http://www. 107-137. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul 1989. 44 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ÜNAY. Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. 2 . YÜCEL.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->