ULUSLARARASI TİCARETTE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME YÖNTEMİ

Şengül AL KILIÇ*
Özet Uluslararası ticarette sık kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan vesaik mukabili ödeme yöntemi, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan anlaşma uyarınca, ihracatçının malları gümrüğe göndermesi işlemi ile başlar. Malları temsil eden vesaik, ihracatçı tarafından gönderi bankasına; gönderi bankası tarafından da ithalatçıya ulaştırılır. İthalatçının malların bedelini ödemesi ya da ihracatçının düzenlediği poliçeyi kabul etmesi karşılığında, belgeler kendisine teslim edilir. İthalatçı bu belgeler sayesinde malları gümrükten çekme imkânına sahip olur. Vesaik mukabili ödeme işlemi, taraflarca açık ya da zımni olarak kararlaştırılması ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması şartı ile MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından hazırlanan 522 sayılı Broşür çerçevesinde gerçekleştirilir. Anahtar Kelimeler: Ödeme yöntemi, Vesaik, Poliçe, Amir, Gönderi Bankası, Tahsil/İbraz Bankası, Muhatap, 522 sayılı Broşür. METHOD OF PAYMENT AGAINST DOCUMENTS (COLLECTIONS) IN INTERNATIONAL TRADE Abstract Document against payment, as one of the most usual payment methods in international commerce, commences with exporter’s sending the goods to custom in respect of the agreement between the exporter and the importer. The document representing the goods ought to be sent from exporter to importer by the remitting bank. In consideration of importer to pay the cost and approve of the policy, the documents will be delivered to him. By the virtue of these documents, importer could enable to clear goods from custom. Document against payment is carried out pursuant to the 522 numbered brochure prepared by the ICC (International Chamber of Commerce), on behalf of being agreed by the parties apparently or implicitly and not being contrary to the national mandatory rules. Key Words: payment methods, documents, bill of exchange, drawer, remitting bank, collecting bank, presenting bank, drawee, 522 numbered brochure.
*

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

1

Şengül AL KILIÇ

GİRİŞ Gelişen dünya, küreselleşmenin etkisi ve daha fazla gelir elde etme arzusu ile birlikte tacirler, ticari faaliyetlerini ülke sınırlarını aşan nitelikte, uluslararası alanda devam ettirme eğiliminde olmaktadırlar. Ancak uluslararası ticaretteki belki de en önemli sıkıntılardan birisi, tarafların birbirlerini tanımaması; çoğu zaman birbirlerine güven duymamasıdır. Uluslararası ticarette, taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince tarafların birbirlerinden beklentileri, ihracatçının malları zamanında ve niteliklerine uygun olarak göndermesi; ithalatçının ise, bu mallara tekabül eden ve sözleşmede kararlaştırılan bedeli zamanında ve tam olarak ödemesidir. Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve yapılan anlaşma neticesinde tarafların bekledikleri menfaatlerin sağlanabilmesi, ancak taraflar sözleşme gereğince üzerlerine düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirirse mümkün olabilir. Uluslararası ticaretin en önemli konularından birisini, ödeme aşaması oluşturmaktadır. Uluslararası ticarette, ihraç edilen mal bedellerinin, kolay, süratli, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde ihracatçıya ulaştırılması amacıyla çeşitli ödeme yöntemleri uygulanmaktadır. Ödeme yönteminin, mal bedelinin malın satıcısına ödenmesinde kullanılan yöntem olarak tanımlanması mümkündür1. İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde kullanılan ödeme yöntemleri; peşin ödeme, alıcı firma prefinansmanı, kabul kredili ödeme2, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve teminat mektubu ile ödeme şeklinde sıralamak mümkündür. Çalışmamızın konusunu teşkil eden vesaik mukabili ödeme, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ödeme yöntemlerinden birisini oluşturmaktadır. Çalışmamızda, vesaik mukabili ödeme kavramı üzerinde durulacak, ödeme yöntemindeki taraflar, bu ödeme yöntemine uygulanacak olan hükümler, vesaik mukabili ödeme yönteminin türleri, sistemin işleyişi, taraflar açısından avantaj ve dezavantajları, bankaların hukuki sorumlulukları açıklanmaya çalışılacaktır.

1

2

Hayrettin YÜCEL, İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme, İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi), Ağustos 1999, s. 1; Arif TAŞPINAR, İhracatta Pratik Bilgilerİhracatta Peşin Ödeme, İGEME, Eylül 1990, s. 1. Ancak doktrinde YÜCEL, “kabul kredili ödeme, prefinansman ve peşin ödeme”nin dış ticaretin finansmanı ile ilgili kavramlar olduğunu belirtmekte ve bunların ödeme şeklini değil; zamanını belirten ifadeler olduğunu belirtmektedir. Bkz. YÜCEL, s. 1.

2

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi

I. Terim Sorunu ve Genel Olarak Vesaik Mukabili Ödeme Kavramı “Belge karşılığı ödeme” veya Türk hukuku uygulamasındaki adı ile “vesaik mukabili ödeme (cash against documents/documentary collections/ bill of exchange)” terim anlamı itibari ile bankanın ithalatçıdan mal bedelini tahsil etmesi ya da gelecek bir tarihte tahsil etmek üzere vadeli bir poliçe düzenlemesi karşılığında, ihracatçı tarafından kendisine verilmiş (tevdi edilmiş) olan belgeleri, malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya vermesidir3. Ancak doktrinde “vesaik mukabili ödeme/belge karşılığı ödeme” ifadesi, işlemi tam olarak açıklamaya yeterli olmadığı gibi; kavram zıt çağrışımlara neden olduğu için haklı olarak eleştirilmiştir. Çünkü burada banka tarafından yapılan işlem, “tahsil işlemi”dir. Yoksa bu ödeme yönteminde akreditifte olduğu gibi, banka kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında para ödememektedir. Bu nedenle de, esasında kullanılması gerekli olan doğru terim, “tahsil karşılığı belge/belgeli tahsil” olmalıdır4. Nitekim konumuz açısından önem arz eden MTO’nun (ICC) 522 sayılı Broşürü’nün başlığını da “Tahsiller İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar (Uniform Rules for Collections)” ifadesi oluşturmaktadır. “Documentary collection” ifadesinin Türkçe karşılığı, “belgeli tahsil” olduğu halde, uygulamada bu ödeme türü için, “vesaik mukabili ödeme” kavramı kullanılmaktadır5. Konumuz açısından terim sorununu ifa3

4 5

Ünal TEKİNALP, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 2009, s. 645. Benzer yönde tanımlar için bkz. Nihayet DURUKANOĞLU, Dış Ticaret Dünyası, 2. Bası, İstanbul 2008, s. 122; İGEME, 100 Soruda Dış Ticaret, İGEME, Haziran 2009, s. 149; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret Yönetimi, 5. Bası, Bursa 2009, s. 76; Murat CANITEZ, Uygulamalı İthalat ve İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon, Ankara 2005, s. 55; Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, 3. Bası, İstanbul 2001, s. 365–366; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, 4. Bası, Bursa 2008, s. 102; INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri, Eğitim Bölümü Yayınları No: 19, s. 48; Edward G. HINKELMAN (Çev: Berk KAPLANER), Uluslararası Ödemeler, Akreditifler, Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler, İstanbul 2002, s. 19; Abdurrahman ÖZALP, Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Genel ve Bankalar Uygulaması, İstanbul 2004, s. 42; Mustafa Cem YENİARAS, “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”, İBD (İstanbul Barosu Dergisi), C. 80, S. 2006/1, İstanbul 2006, s. 132; Vecdi ÜNAY, Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri, İstanbul 1989, s. 57; Arif ŞAHİN, İhracatta Ödeme Şekilleri, İGEME, Ankara 2006, s. 32; Hakan AKIN, Yeni İşimiz Dış Ticaret, 7. Basım, Ağustos 2008, s. 172; Vural SEVEN, “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2006, S. 38, s. 448; Edip YETİK, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”, Gümrük Dünyası Dergisi, S. 55 (http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8.html). TEKİNALP, s. 645–646; INTERBANK, s. 91. Marziye DİLEK, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorun-

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

3

Şengül AL KILIÇ

de etmeye çalıştıktan sonra, biz de çalışmamızda uygulamada sıklıkla kullanılan ve terminolojiye bu şekliyle dâhil olan6 ifadeyi, “vesaik mukabili ödeme” kavramını kullanacağız. Vesaik mukabili ödeme yönteminde, esas olan, yapılan dış ticaret işlemi sonucunda, ihracat bedelinin, satıcı tarafından hazırlanan belirli belgeler karşılığında, ithalatçı tarafından ödenmesini sağlamaktır7. Vesaik mukabili ödeme şeklinden, istenilen sonucun elde edilebilmesi; alıcı ile satıcının birbirine güvenmesi, satıcının alıcının ödeme gücü hakkında kuşku duymaması, malın sevk edildiği ülkedeki ekonomik, hukuki ve siyasal koşulların dengeli olması, malın sevk edildiği ülkede kotaların müsait olması ve sınırlamaların bulunmaması şartlarına bağlıdır8. II. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları TBK (Tahsiller İçin Birörnek Kurallar) 522 sayılı Broşürün m. 3 hükmüne göre vesaik mukabili ödeme işleminin taraflarını; a) Amir, b) Gönderi Bankası, c) Tahsil Bankası, d) İbraz Bankası ve e) Muhatap şeklinde sıralamak mümkündür. Ancak uygulamada genellikle tahsil bankası ile ibraz bankasının görevleri aynı banka tarafından yerine getirildiği için, vesaik mukabili ödemede dört tarafın bulunduğu söylenebilir9.
6 7

8

9

lar, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara 2007, s. 8. Şenay ERYÜREK, Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik, İstanbul 1987, s. 23. Vesaik mukabili ödeme yöntemi, esas itibariyle, alıcının mallar karşılığında ödemeyi teslimat anında yaptığı, “teslimat karşılığı ödeme işlemi”ne benzemekle birlikte; teslimat karşılığı ödeme işleminden iki bakımdan farklılık arz etmektedir. Bunlardan birincisi, vesaik mukabili ödemede, bedeli bir kişinin, nakliye şirketinin veya bir posta servisinin tahsil etmesi yerine, işlemler banka tarafından yürütülür. Bir diğer ifade ile bankalar, bu ödeme yönteminde, para tahsilâtçısı olarak hareket ederler. Oysa teslimat karşılığı ödeme yönteminde, malı teslim eden belgeler, banka adına değil; lojistik firmasının adına düzenlenmektedir. Bu durumda, ithalatçı, mal bedelini nakliye firmasının bankasına yatırdığında ya da bizzat nakliye firmasına ödediğinde, malı temsil eden belgeler, lojistik firması tarafından, ithalatçıya ciro edilmektedir (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54; CANITEZ, s. 60; Ünal SOMUNCUOĞLU, “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”, İBD, C.63, S.4–5–6, İstanbul 1989, s. 193). İkincisi ise, vesaik mukabili ödemede, malların bizzat teslimi karşılığında bir nakit ödeme değil; daha sonra malları gümrükten çekmede kullanılacak mülkiyet hakkını temsil eden belgelerin teslimi karşılığında nakit ödeme söz konusu olmaktadır (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54). ÖZALP, s. 42; TEKİNALP, s. 646; CANITEZ, s. 56; Salih KAYA, Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, 2. Bası, Ankara 2003, s. 73. Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2006, s. 80; Nuray EKŞİ, Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı), 3. Bası, İstanbul 2005, s. 25; YENİARAS, s. 133; Sibel ÖZEL, Akreditif ve Hukuki Niteliği, İstanbul 1991, s. 8; Nuray

4

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

malı temsil eden belgeleri hazırlayan ve bu belgeleri tahsil emri ile birlikte bankasına gönderen taraftır10. Böyle bir durumda ise. EKŞİ. s. gönderi bankasının tahsil konusunda kendisine talimat verdiği bankadır. Amir (İhracatçı. 93. s. ithalatçının ülkesindeki tahsil bankasına göndermek ve tahsil bankası tarafından tahsil edilen satış bedelinin de ihracatçıya ulaşmasını sağlamaktır11. Gönderi bankası. Tahsil Bankası (Collecting Bank) . s. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10 11 12 EKŞİ.Keşideci-Drawer-Exporter-Principal) TBK 522 sayılı Broşürün m. İlgili hükme göre “amir”. 25. s. Milletlerarası Ticaret Hukuku. bir tahsili işleme alması için. Amirin böyle bir belirleme yapmaması durumunda ise. ihracatçının hazırladığı belgeleri ithalatçı için hazır bulunduran banka olarak ifade edilebilir. ŞANLI/EKŞİ. s. 2 5 . 5/e).Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi A. s. s. “Tahsil işleminin yürütülmesinde devreye sokulan ve gönderi bankası dışındaki herhangi bir bankadır. ÖZEL. ŞAHİN. 24. C. 3/a/i hükmünde ihracatçı. 251. 2010. kabul ve diğer şartların sağlanacağı ülkedeki herhangi bir bankayı kullanacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. s. ŞAHİN. DURUKANOĞLU. Y. s. 55. kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. 25. ŞANLI/EKŞİ. “Tahsile gönderen banka” olarak da adlandırılmaktadır. malı sevkeden. 8. ihracatçı tarafından kendisine verilen talimatlar uyarınca. amir tarafından belirlenir. Ancak uygulamada. ERYÜREK. “muhataba ibrazda bulunan tahsil bankası” olarak ifade edilmiştir. 33. DURUKANOĞLU. s. 80. tahsil bankası ve ibraz bankasının görevlerinin aynı banka tarafından yürütüldüğüne rastlanılmaktadır12. İbraz bankası ise aynı hükümde.” Bir diğer ifade ile tahsil bankası. s. s. ERYÜREK. s. Tahsil bankası. ödeme. XIV. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). gönderi bankası. 24. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 55. Sa.Satıcı. 80. ihracatçı tarafından seçilen bir bankadır. 648. 33. Gönderi/Havale Bankası (İhracatçının Bankası-Remitting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. ERYÜREK. Bir diğer ifade ile amir. amir olarak ifade edilmiştir. Kambiyo Mevzuatı. bir bankaya tevdi eden. 123. 3/a/ii hükmüne göre “gönderi bankası”.İbraz Bankası (Presenting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. s. başvuran taraftır. s. INTERBANK. ÖZEL. İstanbul 2010. ithalatçı ile yapmış olduğu sözleşme uyarınca. Bir başka deyişle ibraz bankası. 3/a/iii hükmüne göre tahsil bankası. 123. YENİARAS. kendisinin ve diğer bir bankanın seçimiyle belirleyeceği. Gönderi bankasının görevi. s. TEKİNALP. B. s. amirin tahsil işlemiyle görevlendirdiği bankadır. s. 8.

s. 55. ŞAHİN. 3/b hükmüne göre muhatap. ÖZEL. s. Muhatap (İthalatçı-Alıcı-Drawee/Importer) TBK 522 sayılı Broşür m. 123. Ancak kimi zaman doğrudan doğruya ihracatçının ya da ihracatçının o ülkedeki temsilcisinin de. Y. ibraz bankası olarak bir başka banka devreye sokulabilir13. herhangi bir bankayı görevlendirmezse. tahsil bankasına gönderdiği de görülebilir15. s. 2 . s. EKŞİ. uluslararası ticaret çerçevesinde yapılan sözleşme gereğince. tahsil talimatı uyarınca kendisine ibrazın yapılacağı kişidir. s. TBK 522 Sayılı Broşür Açısından Uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan. ilgili belgeleri. iç hukukumuzda ayrıntılı ve maddi kurallar içeren düzenlemeler söz konusu değildir. Malları temsil eden vesaik çoğu zaman bu bankaya. Gönderi bankası. 8. 8. Bu anlamda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91–32/5 Sa- 6 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 252. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verir. EKŞİ. s. ibraz bankası gönderi bankası tarafından belirlenir. kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında ödemeyi veya poliçenin kabulünü gerçekleştirerek malları temsil eden belgeleri teslim alan taraftır16. 25. Muhatap. DURUKANOĞLU. 5/f). D. ŞANLI/EKŞİ. 93.Şengül AL KILIÇ söz konusu banka “the presenting bank” olarak adlandırılır. alıcının (ithalatçının) ülkesinde bulunan söz konusu banka. Kambiyo Mevzuatı. 123. DURUKANOĞLU. INTERBANK. Sa. s. III. ÖZEL. s. gönderi bankası tarafından gönderilir. 55–56. s. tahsil bankası kendi seçeceği bir ibraz bankasını kullanabilir (TBK 522 sayılı Broşür m. 252. 93. INTERBANK. s. s. s. Bununla birlikte Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili Tebliğlerde17 bu tarz bir ödeme hak13 14 15 16 17 133. Vesaik Mukabili Ödemeye Uygulanacak Olan Hükümler A. Tahsil bankası ile ibraz bankasının aynı banka olması durumunda. Bu işlemlerin karşılığında ise. XIV. 81. vesaik mukabili ödeme işlemi ile ilgili olarak. Muhatap. gönderi bankasının kendisine verdiği talimat doğrultusunda belgeleri alıcıya ibraz eder ve ithalatçıdan ya satış bedelini tahsil eder ya da poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü sağlar14. kendisine tevdi edilmiş malları temsil eden belgeleri. Tahsil bankası. 2010. 34. EKŞİ. Bu durumda. ödemenin yapılacağı ülkede değilse. s. sözleşme konusu malların alıcısını bir diğer ifade ile ithalatçıyı ifade etmektedir. HINKELMAN (Çev: KAPLANER).

Halen yürürlükte olan Broşür de. Y. vesaik mukabili ödeme. * Açılmış akreditif kapsamındaki işlemler. YENİARAS.. başlığına göre. 24–25. 80. Dış ticarette yaygın bir ödeme türü olarak kullanılan vesaik mukabili ödeme şeklinde uygulanacak olan kuralları. Son olarak ise. 97–98.İhracatta ödeme şekilleri ile transit ticarete ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası’nca belirlenir. vesaik mukabili ödeme şekline göre gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde kullanılmak üzere URC/TBK 522 sayılı Broşür yayınlanmış ve 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. men edilme tarihinden başlamak üzere men suresi içinde yapılacak akreditif talepleri. 251. 1967 yılında gözden geçirilerek 1968 yılından itibaren geçerli olmak üzere URC/TBK 254 sayılı Broşür olarak yayınlanıp. Interbank. DURUKANOĞLU. yılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2004–32/29 Sayılı Tebliğ’in m. Ancak ithalattan men edilen firmalarca. s. yeknesak hale getirmek ve sınır ötesi ticarette bu hususa ilişkin ulusal düzenlemeler arasındaki farklılıklar nedeniyle doğabilecek problemleri önlemek amacıyla MTO tarafından ilk olarak 1956 yılında “Ticari Senetlerin Tahsili İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar” yayımlanmıştır. ödemenin tamamının yapılmasını müteakip firmaya verilir ve 180 günlük hesap kapatma süresi son ödeme tarihinden itibaren hesaplanır. ithalatın yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu hususunda firmalarca verilecek yazılı beyana istinaden. transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde ithalatçının GB ile yapacağı başvuruya istinaden transferi yapan bankaca kapatılır. EKŞİ.” Yine TCMB tarafından yayınlanan. TBK 522 sayılı Broşürdür18. Buna göre söz konusu firmaların.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kında düzen normlarına yer verildiği görülmektedir. s. Bu ödeme şeklinde ithalat hesabı. “İhracat bedelleri. peşin ve vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak transfer talepleri ile kabul kredili işlemler için poliçe kabul veya avali talepleri kabul edilmez. Vesaik bedelinin kısım kısım ödendiği durumlarda belgeler. sevk belgelerine istinaden yapılacak müracaat üzerine bankalarca mal bedelinin tahsilini müteakip transfer yapılır. Sa. dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için ise herhangi bir beyan aranmaksızın sonuçlandırılır. Söz konusu yayın.1. Vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta. İthalattan men edilme tarihinden önce. 15/b ve c hükmüne göre. s. ŞANLI/EKŞİ. peşin ödeme. 1978 yılında URC/TBK 322 sayılı Broşür olarak güncellenmiş ve 1 Ocak 1979’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. s. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına aykırı hareketten dolayı ithalattan men edilen firmalarca. TEKİNALP. ithalattan men suresi içinde yapacağı talepler. başlığına göre. 132. * Çıkış ülkesinden ihraç edilmiş mal veya vesaik mukabili işlemler (kabul kredili işlemler dâhil). uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır. 127–128. XIV. akreditifli ödeme. s. vesaik mukabili ödemede. Aynı genelgenin 5. 647. 1995 yılında. s. Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki değişir sayfalı talimatı doğrultusunda çıkarılan 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB–42 sayılı genelgenin yeniden düzenlendiği 2004/YB–50 sayılı genelgenin 2. yatırım teşvik belgesi ve dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki malların ithalatı gerçekleştirilebilir. 2010. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Söz konusu Broşür. s. Kambiyo Mevzuatı. yürürlüğe girmiştir. mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır…. * Peşin olarak dövizi satılmış işlemler bankalarca sonuçlandırılabilir. 2 7 . EKŞİ.2.

s. DURUKANOĞLU. İlgili görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. tarafların vermiş olduğu yazılı talimatlarda açık ve net ifadelerle. uluslararası ticaretin. Sa.. 50. s. genel işlem şartları şeklinde nitelendirdiğini ifade etmektedir. S. MTO tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve ülkelerin iç hukukları açısından pozitif geçerliliği bulunmayan bu kuralları “lex mercatoria” olarak değerlendirmek mümkündür20. Cevat GERNİ. TBK 522 sayılı Broşürün. İbrahim KAPLAN. 25. 128. s. 251. s. C. Söz konusu Broşürde. 4) bu hususa açıkça yer verilmesi şartına bağlanmış ve bu kuralların ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi halinde tüm taraflar için bağlayıcı olacağı ifade edilmiştir. Nitekim Broşürün m. 3. Uygulanacak Hukuk Açısından Vesaik mukabili ödeme türünde uygulanacak hukuk açısından. işlemlerin TBK 522 sayılı Broşüre tabi olduğunu belirtmeleri gerekmektedir22. dış ticarette gerçekleştirilen vesaik mukabili ödemelerde kullanılabilmesi için. s. DOĞAN. TEKİNALP. Ankara 2005. EKŞİ. I. 33. 27. ulusal hukuk düzenlerinden bağımsız. ŞANLI/EKŞİ. hukuk kuralları gibi doğrudan uygulama alanı bulmazlar. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. XIV. Kambiyo Mevzuatı. Bu tür kurallar. hakim görüşün TBK 522 sayılı Broşür’ü. 2. s. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. TBK 522 sayılı Broşürün hukuki niteliği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte. s.Şengül AL KILIÇ TBK 522 sayılı Broşür. 36. TBK 522 sayılı Broşür açık bir düzenleme getirmemekte ve bu konuda TBK 522 19 20 21 22 23 DURUKANOĞLU. Bkz. vesaikin kabulüne ve poliçe ve senedin protesto ediliş şekline ilişkin hususlarda açıklamalar yer almaktadır19. ödemenin yapılma şekline. 8 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. tarafların sorumluluklarına. Ankara 1996. s. s. Tahsil talimatında uygulanmasına karar verilmiş ve uygulanacak olan hukukun emredici kurallarına aykırı olmayan TBK 522 sayılı Broşür kuralları. Doktrinde TEKİNALP. 2 . Banka Sözleşmeleri Hukuku. 1/a hükmüne göre. Vahit DOĞAN. 647. Dış Ticaretin Finansmanı. DOĞAN. s. toplam 26 maddeden oluşmaktadır. 80. vesaikin ibrazına. Y. s. Bası. onların üzerinde ve kendine özgü hukuk kurallarından oluşmaktadır21. C. tahsil talimatında (m. 19. 647. B. bu kuralların uygulanması. s. 12. Lex mercatoria. bu andan itibaren artık taraflar için bağlayıcı olarak kabul edilecektir23. AÜHFD (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi). taraflar arasında çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda. vesaikin tanımına. s. komisyon ve masrafların taraflarına. TEKİNALP. Arzu OĞUZ. 30 vd. EKŞİ. Ankara 1990. ihracatçının bankasına verdiği tahsil talimatında yer alması gereken hususlara. Ankara 2001. 2010. 128.

Bkz. Y. ihracatçının ödemezlik definden yararlanması söz konusu olamaz (BK m. ihracatçı. Ancak TBK 522 sayılı Broşür’ün. olması da mümkündür (Bkz. Bu sorunun cevabının verilebilmesi için öncelikle. 171. kanunlar ihtilafı kuralı olarak MÖHUK’da (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) düzenlenmiş olması da beklenemez24. Sa. “Önce ifa”. üstlenenin kendi malzemesiyle kendi yerine hazırlayıp vereceği eser teslimi sözleşmesi vs. Maddi olarak milli hukukta düzenlenmemiş olan bir konunun. Bu anlamda uygulanacak hukukun tespitinde 5718 sayılı MÖHUK’un 24 25 26 Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme türü olan akreditif açısından bkz. sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve sözleşmede kararlaştırılan zamanda. TEKİNALP. Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere. maddi anlamda milli hukukumuzda düzenleme altına alınmamıştır. amir. 650).Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sayılı Broşür’ün uygulanmasına tahsil talimatında açıkça yer verilmesi ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi durumunda uygulanacağından söz etmektedir. milletlerarası özel hukukun bağlama kuralları dikkate alınacaktır. TEKİNALP. Milletlerarası unsurlu bir ticari ilişki niteliği taşıyan vesaik mukabili ödeme türü. 81). edimini (malları yükleyerek. DOĞAN. Vesaik mukabili ödeme türünün taraflarca kararlaştırıldığı durumlarda. tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. bunları temsil eden belgeleri hazırlayıp gönderi bankasına vermesi) önce yerine getirmelidir. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme. sözleşmenin konusu şeyi. muhatap da. işin niteliğinden kaynaklandığı için. s. Bununla birlikte söz konusu ilişkinin. sözleşmede kararlaştırılan bedeli ödemek ile yükümlü olmaktadır. 1. 2 9 . s. taraflar arasında var olan ilişkinin yabancılık unsuru taşıması nedeniyle. Amir İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Milletlerarası unsura sahip olan amir ile muhatap arasındaki ilişkiyi çoğu zaman bir satım sözleşmesi oluşturmaktadır25. Amir ile muhatap arasındaki sözleşme ilişkisine uygulanacak olan hukukun tespitinde. hangi ulusal hukukun emredici kurallarına göre hareket edileceği sorusu ile karşılaşılır. konumuz açısından önem arz etmektedir. s. vesaik mukabili ödeme türünde dört taraf bulunmaktadır ve bu taraflardan hangisinin ulusal hukukunun emredici kurallarının dikkate alınacağı hususu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Sözleşme sayesinde. eser. XIV. muhatabın gümrüğüne gönderirken26. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması koşulu ile uygulanacağına ilişkin düzenlemesi karşısında. 2010. 650. taraflar arasındaki ilişkilerin tek tek değerlendirilmesi ve tespit edilen hukuki ilişkilere uygulanacak olan hukukun belirlenmesi gerekmektedir.

24 hükmü dikkate alınacaktır27. Akdin en sıkı ilişkili olduğu ülke hukukunun tespitine. Ancak açıkça hukuk seçiminde bulunmamış olsalar dahi. devreye gönderi bankası ve tahsil/ibraz bankası girecektir. Her ne kadar amir (ihracatçı/satıcı) için. o sözleşme ile en sıkı ilişkili hukuk olarak belirlenir (MÖHUK m. anlamında vekâlet sözleşmesi niteliğini taşıdığını söylemek zordur. Y. tarafların ödeme yöntemi olarak vesaik mukabili ödeme yöntemini tercih etmelerinin ardından. 24/I). sözleşmenin “karakteristik edim”i yardımcı olmaktadır (Bkz. Ergin NOMER.Şengül AL KILIÇ “sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde uygulanacak hukuk” başlığını taşıyan m. sözleşme hükümlerinden veya hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilen hukuk seçimi de geçerli olarak kabul edilecektir (MÖHUK m. taraflarca açık ya da zımni olarak seçilmemişse. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. 2. Temelini genellikle bir satım sözleşmesinin oluşturduğu vesaik mukabili ödemelerde. BK m. Taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet olarak nitelendirilememesinin en önemli sebebi. İstanbul 2009. vekâlet veren) ifadesi kullanılmış olsa da. 27 MÖHUK m. MÖHUK m. Sa. 24 hükmüne göre tespit edilen uygulanacak hukukun emredici düzenlemelerine aykırılık teşkil etmesi durumunda ise. bu hukuka tâbi olur. s. s. taraflar bu Broşür hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırmış olsalar dahi. 24/IV hükmü gereğince. bulunmadığı takdirde yerleşim yeri hukuku. uygulama alanı bulmayacaktır. aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku seçmemişlerse. Bu nedenle amir ile muhatap arasındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuk. EKŞİ. TBK 522 sayılı Broşür’ün özgün İngilizce metninde “principal” (müvekkil. ihracatçının işyeri. karakteristik edim borçlusunun amir (ihracatçı/satıcı) olduğunu söylemek mümkündür. her somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir durumdur (Bkz. 35). 10 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Taraflar. 2010. MÖHUK m. 2 . aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku açıkça seçebilirler. 386 vd. İlgili düzenlemede belirtilen en sıkı ilişkili hukukun tespiti. 24 hükmüne göre taraflar. Ancak hâlin bütün şartlarına göre sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşme. Amir İle Gönderi Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde. Amir ile gönderi bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespiti konusunda. amirin bulunduğu ülkede yer alan ve uygulamada “ihracatçının bankası” olarak ifade edilen bankadır. artık TBK 522 sayılı Broşür hükümleri. 321). 24/IV). Bası. Vesaik mukabili ödeme yönteminde dikkate alınan TBK 522 sayılı Broşür’ün. XIV. Devletler Hususi Hukuku. 17. daha çok bu ilişkinin bir hizmet sözleşmesi mi yoksa bir vekâlet sözleşmesi mi olduğu hususu üzerinde durmak gerekmektedir. bu durumda uygulanacak olan hukuk. ihracatçının birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sıkı ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir. Gönderi bankası.

Bu nedenle çoğu zaman. tahsil bankasına gönderilmesi için. hizmet edimlerinin ağır bastığı. 313 vd. Bu anlamda gönderi bankasının. TEKİNALP. yapmış olduğu işlemler karşılığında. 651. s. Akreditif açısından bkz. uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi du28 29 30 TEKİNALP. Amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. malları gümrükten çekebilmesi için düzenlenmektedir. Gönderi bankasının. amir ile gönderi bankası arasında hizmet sözleşmesinin başladığı da kabul edilir29. tahsil bankasını belirlemesi durumunda. DOĞAN. yabancı ülke vatandaşı olması ya da yabancı ülkede ikamet ediyor olması gibi. s. 2 11 . 176–177. ilgili taraflar arasındaki ilişki. Gönderi bankası. taraflar arasındaki ilişkinin klasik anlamda yabancılık unsuru taşıması ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilir. her ne kadar klasik anlamda kişi ve yer bakımından yabancılık unsuru taşımasa dahi. 651. ihraç edilen satım konusu mal bedelinden kendisinin komisyon ücreti alabilme imkânının varlığı nedeniyle. akdi ilişkinin. Y. Çünkü amir tarafından hazırlanan ve tahsil bankasına ulaştırılması için gönderi bankasına teslim edilen belgeler. s. gönderi bankasının amire karşı bağımsız olmadığının bir göstergesidir. XIV. tahsil emrinde amirin. BK m. yalnızca bu banka ile çalışabileceği hususu da. ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan satım sözleşmesi gereğince. tahsil talimatının gönderi bankası tarafından kabulü ile birlikte başlar. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Sa. amirin bulunduğu ülkede faaliyet gösteren gönderi bankası ile amir arasında klasik anlamda yabancılık unsuru bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda. Gönderi bankasının. bu talimatı kabul etmesinin ardından. 2010. ithalatçının malların bedelini ödeyerek. vesaik mukabili ödeme türünün tercih edildiği bir ihracat işleminde. gerekli belgelerin. Amir. anlamında bir hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür28. Bu nedenle doktrinde. taraflar arasındaki ilişkinin uluslararası ticaret hayatını ilgilendirdiği de bir gerçektir30. genellikle kendi ülkesinde bulunan gönderi bankasından yararlanmaktadır. 1/b). Örneğin.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi vesaik mukabili ödemelerde. taraflar arasındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür. ihracatçı tarafından gönderilen tahsil talimatını işleme alma zorunluluğu olmamakla birlikte (TBK 522 sayılı Broşür m. amire karşı bağımsız olmamasıdır. amir tarafından hazırlanan tahsil emrine uygun olarak hareket etme zorunluluğu. gönderi bankasının. Vesaik mukabili ödemelerde. amirin kendisine tahsil emrinde belirttiği şekilde hareket eder. Ancak her ne kadar taraflar arasında klasik anlamda yabancılık unsuru söz konusu olmasa da. amirin.

uygulanacak hukuku serbestçe belirleyebilecekleri ifade edilmektedir31. gönderi bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla. tahsil bankasına gönderen gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespit edilmesi de önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. 27 hükmüne göre. 27/IV). MÖHUK m. TBK 522 sayılı Broşür’ün bu bankalar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerinin. s. Gönderi bankası. 12 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. amirin esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (m. çoğu zaman ihracatçının ülkesindeki bir banka. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk.. gönderi bankasının. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenebilmesi için öncelikli olarak taraflar arasındaki hukuki ilişkinin nitelendirilmesi ve bu hukuki ilişkiye uygulanacak olan hukukun tespiti gerekmekte31 32 DOĞAN. Ankara 2005. yine çoğu zaman. Bası. Sa. tahsil emri ekinde. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (m. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden bu konuda. tahsil bankası ise. 7 vd. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. Gönderi bankasının işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. amir ile gönderi bankası arasındaki uyuşmazlıklar. Taraflar arasındaki ilişki. 2010. 27/ III). Gönderi bankasının. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. 2 . uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi nedeniyle. XIV. 319 vd. Vahit DOĞAN. Gönderi Bankası İle Tahsil/İbraz Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Amir tarafından kendisine tevdi edilen malı temsil eden belgeleri. MÖHUK m. Kanaatimizce de her ne kadar çoğu zaman klasik anlamda yabancılık unsuru taşımasa dahi.. Bilgin TİRYAKİOĞLU. Ankara 1996. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. s. 177. 3. 27 hükmü çerçevesinde belirlenen uygulanacak hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gereklidir. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir (m. tarafların irade muhtariyetinden yararlanarak. 27/I). işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. 27 hükmü dikkate alınmalıdır32. 27/II). 3. Banka Teminat Mektupları. uygulanacak hukukun tespitinde kanunlar ihtilafı kuralları çerçevesinde hareket edilebilmesi söz konusu olmalıdır. Amir ile gönderi bankası arasındaki işlemlerde. MÖHUK’un özel olarak iş sözleşmelerine uygulanacak olan hukuku düzenlediği m. s. ithalatçının ülkesindeki bir bankadır ve ilgili bankalar arasında bir yabancılık unsuru söz konusudur. bu Broşür hükümlerinin. bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (m.Şengül AL KILIÇ rumunda. TBK 522 sayılı Broşür uygulama alanı bulduğu durumlarda. Y.

Sa. Çünkü tahsil bankası. Tahsil/İbraz Uygulanacak Hukuk Bankası İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Tahsil bankası. 27/III). MÖHUK m. gönderi bankasının. tahsil bankasına devredebileceğinden35. işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. gönderi bankasının talimatlarına göre hareket edemez. TEKİNALP. tahsil bankası. Bkz. bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (MÖHUK m. Bununla birlikte. 652. MÖHUK m. s. tahsil ya da ibraz bankası olması arasında da bir fark bulunmamaktadır36. Bu anlamda. işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. XIV. Tahsil/ibraz bankasının. hizmet sözleşmesi olduğu kanaatindeyiz33. Söz konusu tespite göre belirlenen hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil eden TBK 522 sayılı Broşür hükümleri uygulama alanı bulamayacaktır. esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (MÖHUK m. TEKİNALP. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden. tahsil/ibraz bankasının. Ancak doktrinde. 27/II). 27 hükmündeki düzenlemenin dikkate alınması gerekmektedir. gönderi bankasının karşısında olan bankanın.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi dir. tahsil/ibraz bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla. tahsil bankası. en fazla kendisinde bulunan yetkiler kadarını. s. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (MÖHUK m. Bankalar arasındaki ilişki. Tahsil/ibraz bankasının. sözleşme konusu satım bedelini ödemesi karşılığında vermekte ve ithalatçıdan tahsil ettiği bedeli ise. Y. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. gönderi ban33 34 35 36 Aynı yönde bkz. s. 2010. 652. uygulanacak hukukun tespitinde de. 4. gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkiler. gönderi bankası. gönderi bankası ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin alt vekâlet ilişkisi niteliğinde olacağı savunulmaktadır. 2 13 . Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. ihracatçı tarafından tahsil emrinde belirtilmemiş ve bu konuda gönderi bankasına açıkça bir talimat verilmemiş olması nedeniyle. ithalatçıya. Gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkinin de. 27/IV). gönderi bankası tarafından kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. gönderi bankasına ihracatçı tarafından yetki verilmemiş olan hususlarda. 27 hükmüne göre. tahsil emrinde belirtilen ya da gönderi bankası tarafından kendisine bildirilen şekilde davranmaktadır34. ancak kendisine gönderilen tahsil emrinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür ve bu anlamda. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir. tıpkı amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkide olduğu gibi. tahsil bankasının gönderi bankası tarafından belirlendiği durumlarda. 652. TEKİNALP. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.

24 hükmü çerçevesinde taraflara uygulanacak hukukun tespiti ve tespit edilen bu hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğine göre de TBK 522 sayılı Broşür’ün uygulanması gerekmektedir. ithalatçıya bir itibar sağlamaktadır. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu).I). TEKİNALP. asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi olarak nitelendirmek mümkün olabilir37. poliçe vadesinden önce tahsil bankasına ödendiği durumlarda. S.Şengül AL KILIÇ kası aracılığıyla ihracatçıya ulaştırmaktadır. s. ithalatçıya nakdi bir kredi sağlamış olacaktır. poliçenin vadesinden önce tahsil bankasına ithalatçı tarafından ödeneceği kararlaştırılır. DEMİRCİOĞLU. I. mal ve canlarına gelebilecek zarardan koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler39. İBD. C. ithalatçıya nakdi olarak bir imkân sunmamaktadır. Bu durumda. 2’den alan bu teoriye göre. tahsil bankası. 37 38 39 40 Tahsil bankasının. Her ne kadar tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. 127. ithalatçı ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin de ödünç sözleşmesi olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yoksa burada banka. XIV. taraf iradelerine bağlı değildir40. Böyle bir durumda. amirin düzenlemiş olduğu poliçeyi kabul etmesi durumunda. 487. tahsil bankası ile ithalatçı arasında hizmet sözleşmesinin var olduğu söylenebilir (Bkz. poliçe bedelini ödemesi durumunda. Tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkiyi. 254. İstanbul 1988. Ankara 2009. Y. poliçeyi ödemeyi kabul etmiş olsa da. Sa. Üner DAĞ. 905). Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU. bir hukuki işleme yönelmeleri nedeniyle temas haline giren kişiler. s. Her ne kadar taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmasa dahi. tarafların birbirlerinden talepte bulunabilmesi ve özellikle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı söz konusu olabilir38. Esasında tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan kurulmuş bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. 1. Kaynağını MK md. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. Bu nedenle. 59. 2010. bankanın kabul etmesi. tahsil bankasına yatırılmaktadır. birbirlerini aydınlatmak. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi teorisi nedeniyle. 14 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkide yer almamaktadır. TEKİNALP. s. Çünkü hizmet sözleşmesinin en belirgin özelliklerinden birisini oluşturan bağımlılık unsuru. bu bedel vadede kendisi tarafından ödenmemekte. Banka Hukukunun Esasları (C. 2 . vadeden önce ithalatçı tarafından poliçe bedeli. Aralarındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir. 126–127. Asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkilerinin doğması. C. çoğu zaman banka ile muhatap arasında. birbirlerine doğru bilgi vermek. vadede poliçe borçlusu olarak görünen tahsil bankasının. Bankanın poliçeyi kabul ettiği ancak bedelin ithalatçı tarafından. s. poliçe bedelinin. Ancak vadeden önce ithalatçı tarafından bankaya ödeme yapılmamasına rağmen. Bu nedenle her ne kadar tahsil bankası. MÖHUK m. Ünal. C. 10–11–12. MK md. s. taraflar arasındaki ilişkiye sözleşme hükümlerine ilişkin düzenlemelerin kıyas yolu ile uygulanması gerekmektedir. İstanbul 1985.

Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi IV. 581. hukuki işlemlerin şekli anlamda geçerli olup olmadığının tespiti ve bu konuda varsa bir eksikliğin bildirilmesi konusunda öncelikli olarak TBK 522 sayılı Broşüre göre değil. tespit edilecektir. s. Örneğin. milletlerarası özel hukuk kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir (Bkz. TK m. VUK m.”. Bu nedenle vesaik mukabili ödeme yönteminin tercih edildiği durumlarda. Mali belgeler (financial documents) ile poliçeler. her bir belgenin geçerli olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda. bono ya da çekin hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için. XIV. işletmesine ilişkin bir evrak olan taşıma senedini de. s. Bası. Söz konusu eksiklik. bono ya da çek olarak nitelendirilmesinin önüne geçecektir (Bkz. TK m. Sa. 7 hükmüne göre. “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. faturalar. 5 hükmünde yer alan. “Her tacir. tacir olan gönderenin (ihracatçının). s. 41/I hükmünden ulaşmak mümkündür. 769 hükmünde. m. Türk hukukunda yer alan kuralların dikkate alınması gerekecektir. 689. 688. m. b. Ticari Belgeler (Commercial Documents) ile ise. Bu sonuca TK m. düzenlenen belgelerin geçerli olup olmadığı düzenlendiği ülke hukukunun kurallarına göre. her ne kadar açıkça. tacirin (konumuz açısından ihracatçının) işletmesi ile ilgili evraklar arasında yer aldığı dikkate alındığında. Faturayı düzenleyenin ticaret unvanını ve imzasını ihtiva etmeyen bir yazı. Bu zorunlu unsurlardan birisini de keşidecinin/düzenleyenin imzası oluşturmaktadır. m. bu kâğıdın poliçe.2/b’de “mali belgeler” ve/veya “ticari belgeler” olarak tanımlanmıştır. vesaik mukabili ödeme yönteminde ihracatçı tarafından mutlaka imzalanması gerekip gerekmediği sorusuna verilecek olan cevap. Bankaların. taşıması gerekli olan tüm zorunlu unsurları bünyesinde barındırması gerekmektedir. Ankara 2006. 41 MÖHUK m. yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukukî işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun maddî hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.” ifadesi de bizi aynı sonuca götürmektedir. 4. 243). Delil olarak kullanılacak bir belgeyi düzenleyen tacirin ticaret unvanı ve bu unvanı ile birlikte kullandığı imzanın faturada bulunması şarttır (Bkz. hukukî işlemler. vesaik mukabili ödeme yönteminde. İhracatçının Türkiye’de bu belgeleri düzenlemesi durumunda. 231/I. 2010. Fatura açısından konuya yaklaşmak gerekirse faturanın. tasarruf (sahiplik) yetkisi veren belgeler ve diğer benzer belgeler veya mali belgeler olmayan diğer herhangi tür belgeler ifade edilmektedir41. 41/I hükmü çerçevesinde imzalaması gerektiğinden söz edilebilecektir. el yazısı ile imzalanmış olması şartına bağlıdır. ÜNAL. 2 15 . ihracatçı tarafından imzalanması mecburiyeti ortaya çıkacaktır. gönderenin imzasından bahsedilmese de. ortada milletlerarası unsura sahip bir sözleşme söz konusu olduğundan. fatura olarak nitelendirilemez ve bu yazı herhangi bir belge vasfı da taşımaz (Bkz. 582. bonolar. çekler ve para ödemesinin sağlanması için kullanılan diğer benzer belgeler ifade edilmektedir. Y. ticari işletmesine müteallik muameleleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur. poliçe. 692. 72). 74). Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. taşıma belgeleri. Belgeler (Vesaik) Belgeler. m. imzalanması yönünde olmalıdır. Türkiye’de düzenlenen bir belgenin geçerliliği. Taşıma senetlerinin şeklinin düzenlendiği TK m. 693). Faturanın da. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminde Kullanılan Temel Kavramlar A. Oğuz Kürşat ÜNAL. İlgili düzenlemeye göre. DOĞAN. Kaldı ki. m. TBK 522 sayılı Broşür m.

fatura ve taşıma senedi gibi malı temsil eden bir belge ibraz etmeksizin. Y. Sa. ihracatçı tarafından hazırlanarak gönderi bankasına verilen. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). belgeli tahsilin ikinci türü ise. BK’nın vekâlet ve hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır (BK m. satıcının yetkilendirdiği banka. “Belgeli Tahsil”de ise. 62. ithalatçının ödemeyi yapması üzerine. parayı tahsil etmesi karşılığında bu belgeleri. Temiz tahsil.). “Temiz Tahsil/Adi Tahsil (Clean Collection)” ve “Belgeli Tahsil (Documentary Collection)” olmak üzere iki tahsil türüne yer verilmiştir. D. bu talimata uygulanma açısından uygun değildir45. ticari belgelerin eşlik etmediği mali belgelerin tahsilini ifade eder (m. bononun veya poliçenin bedelini tahsil eder. ve m. Türk hukukunda tahsil talimatına. 386 vd. aldığı talimata uygun olarak ibraz bankasının belgeleri muhatap için hazır tutmasına ilişkin bir işlemdir (TBK 522 sayılı Broşür m. s. ithalatçının lehinedir43. 2010. vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesi bakımından (özellikle bankalar açısından) son derece önemli bir işleve sahip olduğu için özenle hazırlanmasında büyük fayda vardır44. 650. s. 2 . 5/a). 2/c). Tahsil Talimatı (Tahsil Emri/Collection Order) Tahsil talimatı.Şengül AL KILIÇ B. Belgeli tahsil. mali belgelerin eşlik etmediği ticari belgelerin tahsili. Tahsil talimatı. Tahsil Tahsil işlemi. XIV. iki türlüdür. ticari belgelerin eşlik ettiği mali belgelerin tahsili. mali ve/veya ticari belgelerle ilgili olarak alınan talimat uyarınca. ödeme ve/veya kabul karşılığında belgelerin teslimi ve diğer şartlara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işleme alınması anlamına gelir (TBK 522 sayılı Broşür m. TBK 522 sayılı Broşür m. nezdinde bulunan. Son durumda. ihracatçının. Bu tür tahsil işleminde. bankanın nezdinde malı temsil eden ticari senetler bulunur. Tahsil talimatı. 2/a). C. 313 vd. 2. ithalatçıya verir42. banka nezdinde malı temsil eden belgeler. s. TEKİNALP. ikincisi ise. tahsil bankası. vesaik karşılığı tahsilâtın şartlarını belirten anahtar belgedir. Bununla birlikte eser sözleşmesine ilişkin hükümler. ithalatçıya verilmekte ve ithalatçı satın aldığı mallara ulaşmaktadır. 649–650. alıcının düzenlediği çekin.’de. 42 43 44 45 TEKİNALP. Bunlardan birincisi. TEKİNALP. ödemenin (payment) ve/veya kabulün (acceptance) sağlanması. İbraz İbraz. 16 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. hizmet edimlerini içeren ancak tahsilin gerçekleşeceği taahhüdüne yer vermeyen bir “işgörme sözleşmesi”dir. s. 649. “Temiz Tahsil”.

vadesiz (görüldüğünde ödemeli/sight bill of exchange/draft) poliçe düzenlemesi de mümkündür. Ancak. ihracatçı. tahsil emrinde ihracatçı tarafından açıkça uygun görülmüşse. DURUKANOĞLU. 2 17 . Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi (Documents Against Payment “D/P”) Bu ödeme türünde. 653. 96). 77. mallara ilişkin belgeleri hazırlarken mutlaka bir poliçe düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu vesaik mukabili ödeme türünde. Ödeme Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. DİLEK. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). s. No: 8–1989. s. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. 58. parası kendi adına tahsil bankası tarafından teslim alındığı ve muhtemelen kendisine SWIFT (paranın elektronik araçlarla anında ihracatçının hesabına geçirildiği uluslararası para transfer sistemi) yoluyla ulaştırılacağı için güvendedir49. onun ödemeyi tam ve sözleşmeye uygun olarak yapması durumunda teslim etmektedir46.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi V. Böyle bir ihtimalde. vadesiz poliçede yazılı olan bedeli ödedikten sonra. tahsil emrine. vesaik mukabili ödeme yönteminde. ihracatçı malların bedelini. Bu ödeme türünde. böyle bir ihtimalde. tahsilât bankası. IGEME. GERNİ. Araştırma Merkezi. malı temsil eden belgeler ancak nakdi ödemenin yapılması halinde tahsil bankası tarafından ithalatçıya verilebilecektir (Bkz. Dış Ticaret. 5. 5. s. s. s. Sa. TEKİNALP. malları temsil eden belgeleri. Y. INTERBANK. Cevat GERNİ. Ödeme karşılığı vesaik teslimi türünde. vesaikin teslim alınmasını ve dolayısıyla da bedelin ödenmesini geciktirdikleri görülmektedir. s. Çünkü burada. uygulamada bazı alıcıların mallar gelinceye kadar. 149. Böyle bir ihtimalde. s. INTERBANK. 2010. 126. s. XIV. 11–12. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). s. SEYİDOĞLU. s. tahsil bankası aracılığıyla tahsil etmiş olmaktadır48. Bunun önüne geçilebilmesi için. ithalatçı. ithalatçıya yalnızca. Vesaik mukabili ödemenin. ithalatçının yerli para cinsinden de ödeme yapabilmesi mümkündür. transfer anında kur farkının ithalatçı veya onun bankası tarafından garanti edilmesine yönelik bir şart da eklenebilir50. 96. ithalatçı malları gümrükten çekmeden önce. ihracatçı açısından en güvenilir şekli bu yöntemdir47. GÜRSOY. Tahsil talimatında “D/P” kısaltması yer alıyorsa ya da “ödeme karşılığı (belgelerin) teslimi” kaydı veya benzer bir ifade yer alıyorsa. 366. s. ihracatçının ödeme karşılığı vesaik tesliminde. Vesaik Mukabili Ödeme Türleri A. belgeler tahsil bankasınca kendisine teslim edilir. DİLEK. ihracatçının tahsil emrinde açıkça “ilk ibrazında (on first presentation)” ödenmesi emrine yer vermesi yararına olacaktır51. 12. 46 47 48 49 50 51 İhracatçının.

GERNİ. ithalatçı. malları gümrükten çeker ancak. IGEME. malların bedelini belirlenen ileri bir tarihte ödeyecek olduğundan ve bu arada malları satma imkânı söz konusu olduğundan. Bkz. o da ihracatçıya iletir. s. Poliçe bedelinin ithalatçı tarafından ödenmemesi halinde. s. DİLEK. s. s. Dış Ticaret. DURUKANOĞLU. ihracatçı kendi müşterisi olduğu için de. poliçenin muhatap (ithalatçı) tarafından kabulünün istendiği ortaya çıkacaktır (Bkz. 150). İkincisi ise. SEYİDOĞLU. 367. s. SEYİDOĞLU. Burada vade. 653). s. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için gerekli olan vesaik. ithalatçı tarafından kabul edilmesi durumunda “ticari kabul (commercial acceptance)” söz konusu olur56. TEKİNALP. Bu durum banka aleyhine de bir sonuç doğurmaz. gönderi bankasına. s. poliçeyi kabul etmesi sayesinde. ithalatçı. İthalatçı bu belgeler sayesinde. belgelerin ithalatçıya ibrazından 60 gün sonra vadeli bir poliçe gibi. TEKİNALP. Kabul Karşılığı Vesaik Teslimi/Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme (Documents Against Acceptance “D/A”) Kabul karşılığı vesaik teslimi türünde (documents against acceptance)52. kendisine belgelerin ibrazından itibaren belirli bir süre sonra. Ödeme Yöntemleri. Bu poliçe türünde ise. banka tarafından kabul edilmesi durumunda ise. belirli bir tarih. Bu poliçe türünde. “ibraz vadeli poliçe”dir (X days sight bill of exchange/ draft). Kabul karşılığı vesaik tesliminde. “banka kabulü (banker’s acceptance)” söz konusu olacaktır. Kabul kredili vesaik mukabili ödemede. tahsil bankasının elinde bulundurulur. 5. Sa. Poliçenin vadesi geldiğinde. hesabının durumunu iyi bilmektedir (Bkz. 127. 60 veya 90 gün) bir poliçenin53. 28. poliçe bedelini öder. 149. s. ihracatçıya da bir finansman sağlamaktadır. Kabul edilmiş olan poliçe. s. s. 2010. ihracat52 53 54 55 56 Tahsil talimatında “D/A” kısaltmasına ya da “kabul karşılığı (belgelerin) teslimi” ifadesine yer verilmişse böyle bir durumda. tahsil bankası parayı. s. GERNİ. İhracatçı tarafından banka adına düzenlenmiş olan poliçenin. ithalatçıya. s. Bunlardan birincisi. GÜRSOY. 367. ibraz tarihinden itibaren işlemeye başlar. ödeme için ithalatçıya ibraz edilir ve ithalatçıdan yapılan tahsilât sonucunda. GERNİ. ihracatçı tarafından düzenlenen ileri tarihli (genellikle 30. poliçenin vadesi olarak poliçe üzerinde yer almakta ve ithalatçı da poliçeyi bu şekliyle kabul etmektedir. bu durum söz konusu ödeme türüne. ithalatçı tarafından kabul edilmesi karşılığında. 2 . dış ticaretin finansmanında kullanılan bir araç niteliği kazandırmaktadır (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Örneğin.Şengül AL KILIÇ B. 5–6. bankanın müracaat hakkı kapsamında ihracatçıya da başvuru hakkı bulunmaktadır. Ayrıca banka ıskonto ettiği poliçe bedelini ödediği. 77. 367). Çünkü ihracatçı bu poliçeyi bankaya ıskonto ettirirken. “sabit vadeli poliçe”dir. tahsil bankası tarafından teslim edilir54. s. Vadeli bir poliçenin düzenlenmesi ve ithalatçının kabul etmesi durumu esasında. XIV. SEYİDOĞLU. 13. İhracatçı tarafından ithalatçı adına düzenlenmiş olan poliçenin. 653. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Ödeme Yöntemleri. bankaya ciro yoluyla poliçeyi devretmekte ve kendisi de poliçenin ödenmemesi durumunda müracaat borçluları arasına girmektedir. Şöyle ki. s. 58. Y. ihracatçı daha çok iki tür vadeli poliçe düzenleme yoluna gitmektedir. IGEME. malların bedelini daha sonra öder55. Vesaik mukabili ödemenin bu türünde. bu poliçenin bankaya ıskonto ettirilerek vadeden önce paraya çevrilme ihtimali de söz konusudur.

tahsil bankası. s. ihracatçı ithalatçının poliçenin vadesinde bedeli ödememesi riski ile karşı karşıya kalabilir57. bunun aynı zamanda tahsil emri ekindeki poliçe üzerine de yazılması gerekmektedir. 5. s. Kıymetli Evrak Hukuku. 14. Y. İstanbul 2006. poliçenin ödenmemesi hususunda yüksek bir risk üstlenmiş olacaktır59. s. belgelerin ödeme karşılığında mı yoksa poliçenin kabulü karşılığında mı teslim edileceğinin açıkça tahsil bankasına bildirilmiş olması gerekmektedir. DİLEK. onun dolaşımını da kolaylaştıracaktır60. Ödeme Yöntemleri. 653. Faiz tahsil edilecekse. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 690/III). s. Baskı. teminat olma niteliğini artıracağı gibi. Ankara 2006. senet bedelinin ödeneceği konusunda hamile (ihracatçıya) ek bir güvence vermektir (Bkz. Faiz şartı yalnızca görüldüğünde ya da görüldüğünden belirli müddet sonra vadeli poliçelerde konulabilir. Avalde. ithalatçıya verildiğinden. Sa. poliçe bedelinin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür (TK md. malı temsil eden belgeleri yalnızca ödeme karşılığında teslim edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. GERNİ. Aksi takdirde. 126. 13. 2 19 . TEKİNALP. 150. s. DURUKANOĞLU. Ancak bu ödeme türünde. Kabul kredili vesaik tesliminde düzenlenen poliçeye banka tarafından verilen aval. malların mülkiyetini geçiren belgeler. DİLEK. s. poliçenin güvenilirliğini. 57 58 59 60 61 62 63 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). SEYİDOĞLU. İsmail KAYAR. kimin lehine aval vermişse onun gibi sorumlu olur. 7)61. s. 58. 137–138. s.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının tek güvencesi. Bankanın kabul ettiği ya da ithalatçının kabul edip bankanın aval verdiği poliçeler. 2010. INTERBANK. s. 127. bu tür bir yönteminde bedelin ödenmeme riskini en aza indirmek amacıyla. s. ihracatçı. Aval. kabul karşılığında. Bkz. İthalatçının faiz ödemeyi reddetmesi durumunda ise. XIV. Bu anlamda özellikle bankaların kabul ettikleri poliçeler. tahsil bankası bu durumu. 3. 13. s. 367). elinde bulunan ithalatçı tarafından kabul edilmiş poliçedir. md. İhracatçı. tahsil emrinde ve poliçenin üzerinde faiz oranı ve sürenin de gösterilmesi gerekmektedir. 96. 96. Vesaik mukabili ödeme açısından vadeli bir poliçenin de yer aldığı tahsil talimatında. Hüseyin ÜLGEN/ Mehmet HELVACI/Abuzer KENDİGELEN/Arslan KAYA. 14. bankalar tarafından çıkarılan devredilebilir mevduat sertifikalarına benzetilmektedir (Bkz. CANITEZ. Kıymetli Evrak Hukuku. DURUKANOĞLU. likiditesi yüksek kısa süreli menkuller grubuna girmektedir. tahsil bankasının. DİLEK. gecikmeksizin gönderi bankasına bildirir63. aval verene “avalist” denilmektedir ve avalist. 612/I. s. s. DİLEK. 102). s. s. s. INTERBANK. IGEME. 59. TTK m. Bu yapılmadığı sürece. Avalin amacı. Tahsil emrinde ayrıca faiz ödenmesi de yer alıyorsa62. poliçeye aval vermesini sağlamalıdır58. 587.

GÜRSOY. Bkz. 59. s. İthalatçı. bir taahhütname karşılığında.com/nedir/akseptans . Ödeme Karşılığı Akseptans/Kabul Tahsilâtlı Vesaik Mukabili Ödeme Ödeme karşılığı akseptans64. D. Burada ödeme aracı olarak nakit para ya da vadeli bir poliçe kullanılmamakta. Bu durum ise. ithalatçı tarafından kabul edilir ve vadeye kadar. sözleşmede kararlaştırılan malın mülkiyet hakkını devralan alıcıya. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi Vesaik mukabili ödeme türlerinden bir diğeri de. ihracatçı ve ihracatçının bankası olan gönderi bankası tarafından düzenlenmiş olan bir ödeme söz verisinin. tahsil bankası tarafından.htm Bu ödeme türüne. CANITEZ. Tahsil bankası bu ödemenin ardından. tahsil bankası. http://www. mallarını satmak için yeni anlaşmalar yapma imkânına sahip olur.Şengül AL KILIÇ C. Sa. ancak kabul karşılığı vesaik tesliminden de farklı olarak. 2010. XIV. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Eğer ithalatçı. INTERBANK. poliçenin kabulünü reddeder ya da vadesi geldiğinde poliçe bedelini ödemekten kaçınırsa. “kabul tahsilâtlı vesaik mukabili ödeme” de denilmektedir. malı temsil eden belgeler. 2 . malların mülkiyeti ihracatçı üzerinde kalmaya devam eder. sözleşme bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesini güvence altına almaya çalışmaktadır68.dictionarist. http://www.anlambilim. malı temsil eden belgelerle birlikte tahsil bankasında kalır. s. ithalatçı. İhracatçı bu yöntemle. 59–60. s. 97. ithalatçıya teslim edilmekte ve böylece ithalatçı malları gümrükten çekebilmektedir.net/akseptansnedir-3765. s. hem ödeme karşılığı vesaik teslimi hem de kabul karşılığı vesaik teslimi türlerine ait özellikleri bünyesinde barındırır65. 60. 60. s. ihracatçı. bu durumda malların mülkiyeti hala ihracatçıda olduğundan. Ancak ithalat64 65 66 67 68 “Poliçelerin üzerine “kabulümdür” biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama”. vadesi geldiğinde poliçe bedelini öder. s. 77. sözleşme konusu bedeli ödemek için zaman sağlar. bu tarz vesaik mukabili ödeme türüne uygulamada nadiren rastlanılmaktadır67. ithalatçıya teslim edildiği yöntemdir. CANITEZ. Dış Ticaret. ithalatçının malları gümrükten çekmesini sağlayacak olan ilgili belgelerin. Y. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Bununla birlikte. ödeme karşılığı vesaik tesliminden farklı olarak ithalatçıya. ithalatçıya kabul ettirilmesinden başka bir şey değildir. ihracatçının güven altında olmasını sağlar66. 20 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ödeme yapıncaya kadar. CANITEZ. 59. Bu vesaik mukabili ödeme türü. ithalatçıya bir akseptans poliçesi sunar. Söz konusu “ödeme taahhüdü”. Bu ödeme türünde. s. Bkz. ödeme taahhüdü karşılığında. akseptansı teslim eder. Akseptans poliçesi.

Ancak banka avali. s. Banka garantilerinin bazıları. 15.01. Ancak bazılarında ise. 69 70 71 72 DİLEK. VI. Sa. DİLEK. E. XIV. Böyle bir ihtimalde. vadeli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünün ardından bankanın aval verdiği ödeme türüne de benzerlik göstermektedir. HD. malları teslim etmesine rağmen. ithalatçıya. 2005/13656. 2007/586 (Kazancı İçtihat Bankası). 22. yapılan sözleşme uyarınca teslim edilecek olan belgeler. banka garantisi. satım bedelini alamadığını beyan eden ilk yazılı talebi ile birlikte. Vesaik Mukabili Ödemenin İşleyişi Vesaik mukabili ödemenin işleyişini. 11. ancak bir banka garantisi var ise.2007 T. Y. mal bedelinin güvence altına alınması için. teslim edilen mallarla ilgili ödemenin tamamen teminat altına alınmasını temin eder niteliktedir (payment guarantee).. vesaik bedelinin belirlenen tarihte ithalatçı tarafından ödeneceğinin ithalatçı adına taahhüt edilmesidir71. garanti tutarının nakde dönüşmesini temin edebilir. ihracatçının isteği üzerine. yüklemenin yapıldığını ve ithalatçının malları çektiğini temsil eden belgelerin ibrazına bağlı tutulur (Bkz. ihracatçı açısından çok da güvenilir bir yöntem olduğunu söylemek zordur69. poliçe üzerine ithalatçı adına geçerli bir bankanın vermiş olduğu ödeme taahhüdü olduğu halde. ortaya aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacaktır72. bir tablo ile göstermek gerekirse. E. Vesaik mukabili ödeme yönteminde işleyişi anlatan bir Yargıtay kararı için bkz.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının verdiği taahhütnameyi de içeren bu ödeme yönteminin. tahsil bankası tarafından teslim edilir70.. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. DİLEK. s. garantinin nakde dönüşmesi. Bu vesaik mukabili ödeme türü esasında. 14. ihracatçı. 2010. Y. Banka Garantisi Karşılığı Vesaik Teslimi Bu vesaik mukabili ödeme türünde ise. 2 21 . s. 15). K.

26. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 76–77. 2010. EKŞİ. 648–649. s. 77. s. ödeme yöntemi açıkça kararlaştırılabileceği gibi. s. DURUKANOĞLU. 43–44. s. ithalatçının ülkesine gelmiş olması bir şart olarak değerlendirilmemelidir. Taraflar arasında yapılan anlaşmada aynı zamanda. s. 84. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. uluslar arası gözetim şirketlerinden alınmış olan gözetim raporu gibi belgeler girmektedir. s. menşe şahadetnamesi. 122–123. gönderi bankasına tevdi eder ve bunların ithalatçıya ulaştırılması ister. 3) İhracatçı. GÜRSOY. ihracatçının (satıcının) eylemi ile başlamaktadır75. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. s. Dış Ticaret. TEKİNALP. ithal konusu olan malların.Şengül AL KILIÇ Vesaik mukabili ödemede işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir73: 1) İhracatçı ile ithalatçı arasında uluslararası ticaret kapsamında bir satım sözleşmesi imzalanır. satım sözleşmesinde belirtilen şekilde malları gönderir. s. bu malların sevk edildiğini gösteren belgeler (vesaik) karşılığında. tahsil/ibraz bankası da belirlenir. 648. ödeme işlemi. TEKİNALP. s. 56. Mallar. SEYİDOĞLU. 252–253. 102. Bu banka genellikle. GÜRSOY. 2) Akreditifin aksine. 369–370. alıcı tarafından istenen sigorta belgesi. s. AKIN. CANITEZ. 56–58. s. malın sevkiyatına ilişkin belgeleri ve diğer gerekli belgeleri . 133. Bu ödeme yönteminde. s. Kambiyo Mevzuatı. XIV. Dış Ticaret. 22 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 172. 648. Taraflar arasında yapılan anlaşmada son olarak. vesaik mukabili ödemenin bir gereği olarak. INTERBANK. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Bkz. ithalatçının bankasıdır. s. s. IGEME. s. İhracatçı. İhracatçı. ithalatçı firmanın gümrüğüne gelir. vesaik mukabili ödemede. Murat TÜRKSEVER. 56–57. göndermiş olduğu belgelerin hangi şartlar altında. ÖZALP. Haziran 1996. İhracatçı. s. s. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. belgelerin ibrazı anında yapılan ödemeler açısından bu sonuca varmak mümkündür. 81. sevk ettiği mallar karşılığında. Bu sözleşmede ayrıca tarafların ödeme şekline de karar vermeleri gerekir. Diğer belgelerin kapsamına. ihracatçı. Özellikle. 91–92. s. bir kredi kullanmaktadır76. GÜRSOY. s. s. TEKİNALP. Sa. 102. bu konuda zımnen anlaşma sağlanmış olması da mümkündür74. EKŞİ. 26. s. ŞANLI/EKŞİ. ithalatçıya teslim edileceği ve hangi şartlarla meblağın tahsil edileceğini belirten tahsil talimatı77 73 74 75 76 77 YENİARAS. YASER. s. Ali DÖLEK. Ancak vesaik mukabili ödeme şeklinde. İstanbul 1999. 149. nakliye firmasından/acentesinden aynı zamanda ciro edilebilir bir taşıma belgesi de alır. gereken belgelerin listesi de oluşturulur. 2 . Y. Ancak ödeme şekline ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmada. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri.

Bir tahsil talimatı duruma uygunluğuna göre aşağıdaki bilgileri içermelidir: 1. taşıma belgelerinin (konişmento.) alıcı firma (ithalatçı) yerine. posta adresi veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın ve duruma göre teleks. EURO 1 vb. hesaplama esası (örneğin bir yılda 360 veya 365 gün) dâhil tahsil edilecek faizin tutarı ve bundan vazgeçilip geçilmeyeceğinin belirtilmesi. Amirin tam ismi. Tahsilin alındığı bankanın tam ismi. İbraz bankası varsa bu bankanın tam ismi. Y.). Burada unutulmaması gereken husus. Fakat böyle bir durumda bankanın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Eklenen belgelerin listesi ve her belgenin sayısal dökümü 7.” Bkz. tahsil bankası adına düzenlenmesi gerektiğidir. 2. TBK 522 sayılı Broşür m. Tahsil edilecek masraf ve komisyonlar ve bunlardan vazgeçilip geçilmeyeceği. Konişmentoda yer alan “gönderilen (consigee)” kısmına ithalatçının bankası (tah- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. posta adresi ve duruma göre teleks. 2010. İstanbul 1995. kabul etmeme ve/ veya diğer şartları yerine getirmeme hallerinde izlenecek yola ilişkin talimat. muhatap tarafından yapılacak herhangi bir eylemin tam olarak hangi süre içinde yapılması gerektiği de belirtilmelidir (TBK 522 sayılı Broşür m. Tarih uyarınca yaptığımız ihracatın bedeli ………Dolar/Euro olup. telefon. birinci” gibi ifadeler kullanılmışsa bankalar bu tür ifadeleri dikkate almayacaklardır (bkz. 78 79 80 Tahsil talimatının içermesi gereken bilgilerin neler olduğu “Tahsil Talimatı” başlığını taşıyan TBK 522 sayılı Broşür m. Bank’a DHL ile gönderilmesi ve bedelinin tahsili/poliçenin kabulü ve tahsil/muhabir bankası tarafından avali suretiyle evrakın alıcıya teslimi hususunun sağlanması saygıyla rica olunur. yukarıda belirtilen hususlardan başka. fatura..4/c) Talimatta ayrıca. posta ve SWIFT adresleri. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. Bu talimatta. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. Adresin eksik veya yanlış olduğu hallerde ise. (TYK. Anılan evrakın ithalatçının bankası/tahsil bankası olan ……. faiz oranı. teleks. muhatabın veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın tam adresini de içermelidir. gönderi bankası aracılığıyla. 9.. 11. hava konişmentosu. 5/b). Muhatabın tam ismi. yükleme ile ilgili tüm belgelerin asıllarının (taşıma belgesi. Söz konusu süre tayin edilirken. genellikle şu ifadelere yer verilir: “ X ülkesinde yerleşik …. nakliyeci makbuzu vb. Bu ödeme şeklinde. a) Ödeme ve/veya kabulün sağlanmasına ilişkin şartlar.m. Atilla BAĞRIAÇIK/Seyfettin KANDEMİR. ATR. Faiz söz konusu ise. 4’de düzenlenmiştir. 2 23 . Ödememe. 4. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. 10. “çabuk. doğru adresin tahsil bankası tarafından araştırılması da mümkündür. Firmasına . XIV.. 5. Firması EKLER:……. b) Belgelerin teslimine ilişkin şartlar: ba) Ödeme ve/veya kabul karşılığında teslim bb) Diğer şartlar karşılığında teslim 8.5/a). Ödeme yöntemi ve ödeme bildiriminin biçimi. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. 73–74. Tahsil edilecek tutar(lar) ve döviz cinsi/ cinsleri 6. s. faiz dönemi. tahsil bankasına gönderilmesi gerekmektedir80. 3.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi nı (tahsilât emrini)78 de gönderi bankasına ulaştırır79. orijinal evrak ekte yer almaktadır./. posta adresi ve duruma göre teleks. Tahsil talimatı. derhal./….. faks numaraları ve referansı dâhil ayrıntıları. menşe ispat belgesi. Sa. ……….

gönderi bankası. ithalatçının bulunduğu yerde şubesi olması durumunda. HD. 11. Gönderi bankasının. 149. banka adına düzenlenmiş olduğundan. ithalatçı söz konusu belgeyi kullanabilir ve malların alıcısı sıfatını kazanır (Bkz. TBK 522 sayılı Broşür ve alıcı ile satıcı arasında yapılan satım sözleşmesidir. ihracatçının (amirin) de uygun görmesi şartıyla. 25.2006 T. IGEME. 449). Ancak konişmento. Y. 01. Türk şirketi tarafından Almanya’da yerleşik şirkete gönderilen emtiayı taşıma işinin taşıyıcı tarafından yapıldığı ve taşıyıcı tarafından malların. Ancak. ithalatçıya teslim edilirken.05. ithalatçı bu belgeyi hiçbir işlem yapmadan alabilir. 81 82 83 24 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 4) Gönderi bankası ilgili belgeleri. 27). Konişmentonun. 123. ÖZEL. 8. ithalatçının isminin yazıldığı durumlarda. satıcı veya alıcı bankasının isimleri. Bu şekilde işlem yapılmak istendiğinde yapılması gereken ödeme şeklinin mal mukabili (open account-açık hesap) ödeme şekli olacağı gözden kaçırılmamalıdır (Bkz. 2010. 2 . Böyle bir durumda. DURUKANOĞLU. DURUKANOĞLU. ithalatçıya ciro edilmesi gerekir. CANITEZ.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8. römiz mektubu ekinde. ithalatçı adına düzenlendiği ya da doğrudan mallarla birlikte gönderildiği durumlarda. bazı durumlarda. vesaik mukabili ödeme yönteminden söz etmiştir. ERYÜREK. Bkz. dokümanların neyin karşılığında alıcıya teslim edileceği mal ile ilgili kısa açıklamalar yer alır..” Bkz. malı temsil eden diğer belgelerin yanı sıra. “bilgi verme (nofity)” kısmına ise. s.html). s. satıcı bankanın ihracat dokümanlarını satıcıdan aldığı zaman düzenlediği açıklayıcı mektuptur.gumrukkontrolor. banka tarafından. ilgili belgelerin bedel ödendikten ya da poliçe kabul edildikten sonra ithalatçıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. s. 123). YETİK. malın bedelinin tahsilinden sonra. posta veya kurye yoluyla ithalatçının ülkesindeki tayin edilmiş tahsil/ibraz bankasına gönderir83. gerekli belgeler alınmadan şirkete teslim edildiği bir olayda.org. s. SEVEN. “römiz mektubu (remittance letter)”82 ekinde. Sa. Yapılan bu ciro sonucunda. Vesaik mukabili ödeme yönteminden kaynaklanan herhangi bir sorunun uluslararası platformda çözülebilmesi için dayanılması gereken belgeler. s. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. satıcı ile ilgili bilgiler. s. alıcı ile ilgili bilgiler. XIV. Gönderi bankası. s. Ancak bu durum vesaik mukabili ödeme yönteminin mantığına ters düşmektedir (Bkz. ithalatçının adı yazılır. aracı bankaların sayısı bire düşmektedir. Özellikle ihracatçı firmaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri gerekmektedir81. gönderi bankasına tevdi ettiği tahsil talimatında vesaik mukabili ödemeler ile ilgili olarak MTO tarafından yayınlanan TBK 522 sayılı Broşür’ün dikkate alınacağını da ayrıca belirtmelidir (TBK 522 sayılı Broşür n. TÜRKSEVER. Bununla birlikte Yargıtay. tahsilât emrini ve malı temsil eden belgeleri doğrudan tahsil bankasil bankası). 2005/5001. (http://www. Tahsil bankası tarafından. Bu mektupta hangi dokümanların alıcıya gönderildiği. Y. Bkz. konişmento da ithalatçıya verilir. 68. K. TÜRKSEVER. s.Şengül AL KILIÇ İhracatçı. işlem mal mukabili ödeme şekline dönüşmüş olacaktır. “Römiz mektubu. gönderme ve ibraz işlemlerinin de aynı banka (gönderi bankası) tarafından yapılması mümkündür. 27. E. 57. s. Gönderilen kısmına. 4/a). s. 2006/4963 (Kazancı İçtihat Bankası).

İhracatçı. İthalatçıya hitaben yazılan ve vesaikin geldiğini haber veren ihbar mektubu üzerine ayrıca “MTO TBK 522 sayılı Broşüre tabidir” ibaresinin de yer alması gerekir. tahsil talimatında belirtilenlere uygun olup olmadığını makul derecede dikkat göstererek incelemek ve eksikliğin tespiti halinde keyfiyeti derhal amire bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır85. 84 85 86 87 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). düzenlemiş olduğu poliçeyi ithalatçının kabulünün yanı sıra ayrıca bankanın aval vermesini de isteyebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. s. s. malların bedelini ödemeden. malları gümrükten çekebilmesi için. 2 25 . ERYÜREK. tahsil talimatında belirtilmediği durumlarda. Bu durumda. TEKİNALP. malları gümrükten çekemez. ihracatçı (amir). 7/b ve m. ihracatçı (amir) tarafından. ilgili belgeler. tahsil bankasının çok küçük olduğu veya tahsil bankası ile gönderi bankası arasında kurulmuş bir ilişkinin bulunmadığı durumlarda rastlanılmaktandır84. ilgili belgeler. Gönderi bankası tarafından. ithalatçıya teslim edilir. Vesaik tesliminin ödeme karşılığı mı yoksa kabul karşılığı mı yapılacağının. “muhabir banka” olarak adlandırılan bir aracı bankayı kullanmayı da tercih edebilir. s. CANITEZ. Böyle bir ihtimalde. bir ihbar mektubu düzenler ve ithalatçıya gönderir. 7/c). Banka. Tahsil bankası. XIV. ithalatçının poliçeyi kabul etmesi üzerine. ileri tarihli poliçenin ithalatçı tarafından kabulüne bağlı olarak teslim edilir (documents against acceptance). ilgili belgeleri alamaz ve dolayısıyla da malları temsil eden belgeleri alamadığı için. vesaik alıcıya ancak ödeme karşılığında teslim edilir (TBK 522 sayılı Broşür m. malları temsil eden diğer belgelerle birlikte gönderi bankasına tevdi eder. gönderi bankasının. hâkimiyeti altına alamaz (TBK 522 sayılı Broşür m. s. Tahsil emri iki şekilde olabilir: Bunlardan birincisine göre. malı temsil eden belgeleri alır ve böylece mallara ulaşır. ödeme karşılığında ithalatçıya teslim edilir (documents against payment). Zira belgelerin teslimine ilişkin şartların açık ve net biçimde ifade edilmesini sağlamak. tahsil bankasına verilen belgeler. tahsil emrinde kendisine bildirilen duruma uygun hareket eder ve bunun sonucunda malı temsil eden belgeleri. iyiniyetle hareket etme yükümlülüğü kapsamında aldığı vesaikin. Böyle bir durumda ise. 24. İkincisine göre ise. 5) ve 6) Tahsil bankası.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sına göndermek yerine. 7/a). Aksi takdirde bundan kaynaklanan sonuçlardan bankalar sorumlu olmayacaklardır (TBK 522 sayılı Broşür m. tahsil talimatını hazırlayan tarafın (ihracatçının) sorumluluğundadır. 58. Sa. ithalatçının Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bu duruma daha çok. ithalatçının bedeli ödemesi ya da ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi karşılığında86. ithalatçıya teslim eder. ithalatçı. 7). Tahsil bankasına gönderilmek üzere gönderi bankasına verilen tahsil talimatının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde açık ve kesin olması gereklidir. tahsil emrine uygun olduklarından emin olmak için belgeleri dikkatle inceler87. Bununla birlikte. 57. Y. 4/b). Poliçeyi kabul eden ithalatçı. muhatabın ibraz bankasına gelip kabul etmesi için malların satım bedeli tutarında bir poliçe keşide eder ve bu poliçeyi de ithalatçıya ulaştırılması için. 2010. 651.

Bu durumda. 16/a). gecikmeksizin gönderi bankasına bildirmelidir88. tahsil talimatında yer alan poliçe ve diğer belgelerin. Vadeli bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen. ithalatçı tarafından kabul edilmemesi. “ödememe protestosu” olacaktır.Şengül AL KILIÇ Tahsil bankası. s. DİLEK. Bu durumda düzenlenecek olan protesto. “ödememe protestosu” olacaktır (Bkz. Kabul kredisinde ithalatçının vade bitiminden önce poliçe bedelini. aşağıdaki üç durumdan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir: a. Bu durumda düzenlenecek olan protesto. onun tarafından ödenmemesi. poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi durumunda tahsil bankasının protesto çekebilmesi için. Tahsil bankası tarafından yapılan bildirimden (bankaya ihbar ettiği yazı tarihinden) itibaren altmış (60) gün içinde gönderi bankası tarafından söz konusu talimat verilmezse. s. ihracatçının yasal takibe geçebilmesi açısından önemlidir90. Bu nedenle. s. söz konusu hususu. XIV. 26/c. kabul edilmiş poliçenin vade tarihinde tahsil edilen meblağını. Böyle bir durumda poliçeyi kabul eden banka. Sa. Aksi takdirde. Görüldüğünde ödemeli (vadesiz/at sight) bir poliçenin. komisyon ve masraflar mahsup edildikten sonra gönderi bankasına iletir (TBK 522 sayılı Broşür m. vadesinde tahsil bankasına bedelin ödenmemesi. 7) Tahsil bankası. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. düzenlenecek olan protesto. Gönderi bankasının bu bildirimin ardından. ihracatçının kendisini güvence altına almasıdır (Bkz.Vadeli bir poliçenin. “kabul etmeme protestosu” olacaktır. protestonun gündeme gelebilmesi için. Vesaik mukabili ödemelerde. protesto düzenlettirilmesi son derece önem arz etmektedir89. 10. 126). tahsil bankasına belgelerin bundan sonra tabi olacağı durum hakkında gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. bankaya ödemesi şart koşulur. ithalatçının vesaik mukabili ödeme şeklinde. ŞANLI/EKŞİ. c. iii). tahsil bankası. Burada da amaç. 73). 126. s. tahsil bankası tarafından ithalatçıya ibraz edilmiş olmasına rağmen. Y. bankadan aval istemek yerine. KAYA. 88 89 90 26 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 81–82). 2010. malı temsil eden belgeleri hiçbir sorumluluğu olmaksızın gönderi bankasına iade edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. İhracatçı. Ancak. ithalatçıya “kabul kredisi” açmış sayılır. s. 2 . poliçenin ithalatçının ülkesindeki bir banka tarafından kabul edilmesini de şart koşabilir. tahsil talimatının ekinde yer alan poliçenin. kendisine bu konuda açık talimat verilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. tahsil banpoliçeyi kabul etmesi ve bankanın aval vermesinin ardından belgeler ithalatçıya teslim edilir ve mallar gümrükten çekilir (Bkz. DURUKANOĞLU. kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi ihtimalinde ise. b. DURUKANOĞLU. protesto şartıyla birlikte tahsile verilmesi. satım bedelini ödememesi veya ileri tarihli düzenlenmiş olan poliçeyi kabul etmemesi durumunda. ithalatçıdan peşin olarak tahsil edilen meblağı ya da ithalatçının ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi durumunda.

127. 133. 9) İthalatçı. . 42. 124. 9. Faydaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür93: . vesaik mukabili ödeme yöntemi sayesinde. müracaat borçlularına başvuru hakkının sağlanmasıdır (Bkz. İhracatçının. malları temsil eden belgelerin ithalatçıya verilmesini sağlaması da onu bir nevi güvence altına alacaktır.Akreditifli ödeme yöntemine kıyasla daha ucuz. s. s. Vesaik mukabili ödeme yöntemi. basit ve süratli bir yöntemdir. 16/b). DURUKANOĞLU. DURUKANOĞLU. 26. gerekse diğer masraflar bakımından daha düşük maliyetlidir. 23. 68. karayolu ya da demir yolu ile doğrudan alıcının adresine göndermesi yerine. s. ithalatçının bankası tarafından yapılacak olan tahsilât sonucunda. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. s. Böyle bir talimatın verilmediği durumlarda. 24)91. s. TÜRKSEVER. ihracatçı açısından bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. ÖZALP. XIV. ŞAHİN. diğer ödeme yöntemlerine nazaran gerek bankalara ödenen komisyon. s. tahsil bankası. ithalatçı tarafından yapılan ödemeden sonra verilmesi. Ödeme mal mukabili ödemeden daha çabuk gerçekleşir ve daha güvenlidir. protesto ardından başlanılacak olan hukuki takip sonucunda. DURUKANOĞLU. Ancak bu masrafların. ERYÜREK. 127). s. s. malları gümrükten çekme hakkına sahip olur. s. 37. havayolu.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kasının protesto düzenlettirme veya başka bir yasal işleme başvurma yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. TEKİNALP. Sa. 91 92 93 Vadesiz bir poliçenin görüldüğünde ödenmemesi ya da kabul kredili bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi durumunda düzenlettirilecek olan protesto ile amaçlanan. Y. sözleşmenin konusunu teşkil eden malları. Protesto ve diğer işlemlerin giderleri. teslim aldığı malı temsil eden belgeler karşılığında. 646.Malı temsil eden belgelerin. YENİARAS. s. ihracatçının (amirin) kullanımına hazır olarak tutar ya da ihracatçıya ödeme yapar (TBK 522 sayılı Broşür m. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. VII. 2010. gecikmeksizin gönderi bankasını durumdan haberdar etmelidir92. 24/III). s. tahsil bankası tarafından tahsil edilen meblağı. 8) Gönderi bankası. ithalatçıdan geri alınması mümkündür. poliçenin ibrazının usule uygun yapıldığının ortaya konulması ve ödememe nedeniyle girişilecek olan hukuki sürecin başlangıç aşamasının belirlenmesi. Vesaik Mukabili Ödemenin Fayda ve Sakıncaları A. ÖZEL. talimatı veren tarafa ait olacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. 2 27 .

TAŞPINAR. ihracatçı. ÖZALP. malların sözleşme şartlarına uygun olup olmadığını da tespit edebilecektir. ÖZEL. YÜCEL. s. çoğu zaman kendisi tarafından istenen bir sonuç olmayacaktır. Böyle bir ihtimalde. 36–37.Yapılan ödeme işleminde arada bankalar olacağından. 28 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. akreditifli ödemede akreditif açmasına nazaran daha kolay ve ucuz bir yol olacaktır. 2. 13. mallarını daha kötü şartlarda başka bir alıcıya satması veya malları geri getirmek zorunda kalması da satıcı açısından. vesaik mukabili ödeme yönteminin tercihi durumunda ortaya çıkabilecek olan sakıncalar arasında yer almaktadır. B. s. s. XIV. TÜRKSEVER. ihracatçı açısından bir risk oluşturmaktadır. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. TEKİNALP. 124. malın bedelini henüz ödemeden. s. s. . s. INTERBANK. 2 . 43. hemen ödemek veya ileri tarihli poliçeyi kabul etmek suretiyle alacağı vesaik sayesinde. 10. ithalatçının mal bedelini ödemek istememesi veya ödeyememesi.İthalatçı. vadeli poliçe sayesinde. 646.İthalatçı. vadeli ithalat imkanına kavuşacaktır. s. DİLEK. s. ERYÜREK. Bahir Mazhar ERÜRETEN. 2010. 338. şu şekilde sıralamak mümkündür94: . Alıcı değişikliği yapılması durumunda. s. ihracatçı.İhracatçının malları gümrüğe göndermiş olmasına rağmen. s. 43.Şengül AL KILIÇ . Vesaik mukabili ödemenin. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. 27. ihracatçının. mal bedeli dövizlerin belirli sürede yurda getirilme zorunluluğu mevcuttur. ihracatçı zor duruma düşecektir. Sa. Y. Sakıncaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından sakıncalarını şu şekilde sıralamak mümkündür95: . malların mülkiyetini hemen kazanacaktır. INTERBANK. s. kabul kredili vesaik mukabili ödemede. doğrudan ithalatçı ile muhatap olmaktan kurtulur. s.İthalatçının vesaik mukabili ödeme yöntemine göre işlem yapması. satım bedelini. DURUKANOĞLU. orijinal evrakın geri getirilerek değiştirilmesine gerek yoktur. 95. Özellikle. . 68. 93–94. malları aynı şartlarla alacak başka bir alıcı bulamaması. İthalatçının bedeli ödemek ve malları almaktan vazgeçmesi durumunda. ithalatçı ile arasındaki temel ilişkiye dayanarak alıcıyı dava edebilir. 94 95 ÖZALP. 87. s. 1. ithalatçı. ancak ihracatçının parasını ve yaptığı giderleri dava ile elde etmesi. s. İstanbul 1991. ithalatçı açısından faydalarını ise. s. Kambiyo rejimimize göre. ŞAHİN. yeni alıcının ismini hem bankaya hem de nakliye şirketine bildirmek gerekmekle birlikte. Yine böyle bir durumda.

s. . 10. INTERBANK. 94. bir diğer sakıncayı meydana getirmektedir. Tüm bu sakıncalar karşısında ihracatçı. ithalatçının ülkesindeki kambiyo mevzuatı gereğince ithalatın gerçekleştirilememesi veya transferde gecikme söz konusu olmasıdır. Nitekim bu ihtimalde. Bunun nedeni. 95. ithalatçının. INTERBANK. ithalatçı açısından sakıncalarını ise. dış ticaret işlemine başlamadan önce ithalatçıdan bir miktar sağlamak veya malın bir bölümünün bedelini (olası zararları karşılamaya yetecek miktarda) peşin olarak almak gibi ek tedbirlerle de riskin azaltılması yolunu tercih edebilir96. Söz konusu riski azaltmanın en iyi yolu ise. 43.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi . antrepo ve demuraj (gemi bekleme masrafı).Karşılaşılabilecek ilk sakınca kabul kredili vesaik mukabili ödeme şeklinin ihracatçı tarafından kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. s. Y. s. şu şekilde sıralamak mümkündür97: . Vesaik mukabili ödemenin. s. ihracatçı ödemenin yüzde yüz gerçekleşeceğinden emin olamaz. yine ihracatçı açısından bu yönteminde oluşabilecek riskler arasında yer almaktadır. s. 58. malların gümrükte beklemesi. ihracatçının ülkesine geri gönderilmesi de. gümrükteki malları görmeden. EKŞİ. nakliye gibi masrafları da söz konusu olacaktır. DİLEK. vesaik bedelini ödemek zorunda kalmakta ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmayan mallarla karşılaşabilmektedir. ŞAHİN. ithalatçı. 2. ÖZALP. hukuken sorumlu hale gelir ve bedelin ödenmemesi durumunda satış söz96 97 98 ÖZEL. . banka garantisi/aval/kabul olmadıkça. s. s. s. çekilememesi ve bunun sonucunda. ihracatçıdan uluslararası bir gözetim şirketi tarafından “denetim raporu” hazırlanmasını talep etmesi olacaktır98.Kabul kredili vesaik mukabili ödemede. 37.İhracatçı açısından oluşabilecek bir diğer risk de. s. s. 2 29 . ithalatçı poliçeyi kabul ederek. 2010. YÜCEL. ileri tarihli poliçenin kabulü suretiyle yapılan vesaik mukabili ödeme işlemlerinde. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Sa. Gözetim şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 449–457. ÜNAY.İthalatçının malları reddetmesi ihtimali de. Bu gibi durumlarda. TAŞPINAR. ihracatçının ek sigorta. ŞAHİN. 87.Özellikle. . mallarını varış limanındaki antrepoyu da kapsayacak şekilde sigorta ettirmek.İthalatçının ihmali veya diğer hukuksal nedenler yüzünden. 38. o malın piyasa fiyatının. XIV. sözleşmede belirlenen fiyatın altına düşmesi gibi sebepler olabilir. . ileride gerçekleşmesi muhtemel ihtilaflarda kullanılmak üzere. 1. s.

Böyle bir ihtimalde ihracatçının. . ithalatçının ülkesindeki gümrük formaliteleri için gerekli olan evrakların neler olduğunu da öğrenmeli ve ilgili belgeleri dikkatle bir araya getirmelidir101. ithalatçının ticari itibarının zarar görmesine neden olur. Sözleşme Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sözleşme öncesinde ihracatçının her şeyden önce vesaik tahsilâtının gerekli olan güvenceyi sağlayıp sağlamadığına. VIII. 64. bankanın da aval vermesi ya da kabul etmesini istemesinde yararı bulunmaktadır. Sa. Sözleşme Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İleri tarihli bir poliçenin ithalatçı tarafından kabulü karşılığında.Şengül AL KILIÇ leşmesinden ayrı olarak kendisine karşı protesto ve icra yoluna başvurulabilir. 2 . HINKELMAN (Çev: KAPLANER). ihracatçının kendisini güvence altına alması açısından önem arz edecektir100. DURUKANOĞLU. alacağını güvence altına almak için. İhracatçı tarafından malların ithalatçının gümrüğüne gönderilmiş olmasına rağmen. ithalat sınırlamalarının olup olmadığı da ihracatçı tarafından göz önünde bulundurulması gereken diğer hususları oluşturmaktadır. s. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). vadeli poliçe düzenlediği durumlarda. 101 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 124. ihracatçının o mallara yeni bir müşteri bulabilip bulamayacağı konusunu da. s. malların gümrükten çekilememesi ihtimali de. 2. malların bedelini tahsil bankasına ödeyen ithalatçı açısından bir risk teşkil etmektedir. İhracatçı. ödeme işlemini kabul etmeden önce iyice düşünmesi gerekmektedir99. 124. ithalatçının güvenilir olup olmadığına ve kredibilitesine dikkat etmesi gerekmektedir. vesaikin teslim edildiği durumlarda. Bu durum özellikle. 63–64. Y. DURUKANOĞLU. 2010. ithalatçının malı temsil eden vesaiki almaktan ya da bedeli ödemekten veya poliçeyi kabul etmekten kaçınması durumunda. malların mülkiyeti vesaikin teslimi ile birlikte ithalatçıya geçecektir. s. s. 99 100 30 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ithalatçının kabul etmesinin yanı sıra ayrıca. İthalatçının ülkesindeki döviz ve kambiyo rejimi. 63. XIV. İhracatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Bu durum ise. ithalatçının ihracatçı tarafından yeterince iyi tanınmadığı hallerde. poliçenin vadesinde ithalatçı tarafından ödenmemesi ihtimalini de düşünerek.Belgelerdeki eksikliklerden dolayı. s. ithalatçıdan. Vesaik Mukabili Ödemede Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar A.

Tahsilât emrinde sıralanmış olan belgelere bakıldığında. 2010. belirli bir bankayı tahsil bankası olarak belirtmesi durumunda. Malları incelemeye yönelik olarak bir izin alamadığı durumlarda ise ithalatçı. ithalatçının malları gümrükte. amirin bu tercihi doğrultusunda. malların gümrükten çekildiği durumlarda. Vadeli poliçenin kabul edilmesi karşılığında vesaikin teslim alınarak. ihracatçıdan malları gümrükte incelmesine yönelik bir izni de sözleşme şartı olarak sözleşmeye eklemesini istemesinde fayda vardır. Bankaların sorumluluğu. 64–65. s. vesaik mukabili ödemeyi. Böylece ihracatçı gerekli olan tüm belgeleri hazırlayarak. ihracatçının özel izni olmadıkça. ihracatçının malları sözleşmeye uygun olarak göndereceğine inandığı durumlarda kabul etmelidir. XIV. ellerindeki belgelerde eksiklik olduğunu gören bankanın bu durumu derhal belgeleri aldığı şahsa bildirmesi gerekmektedir. gönderi bankası tarafından kendisine iletilen vesaik ile ilgili olarak gecikmeksizin. yalnızca. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). bankaya giden ithalatçı açısından önem arz eden husus. malların sözleşmede yer alan şartlara uygun olup olmadığını hakkında da bilgi sahibi olabilmesi mümkün hale gelecektir. bu durumu gecikmeksizin emri aldığı şahsa bildirmelidir. Gönderi ya da ibraz/tahsil bankası. s. 61. CANITEZ. Bankalar Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bankalar. İthalatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İthalatçı. bedeli ödemeden önce kontrol imkânı bulunmamaktadır. Amirin. tahsilât emrinde. uluslararası nitelikli bir gözetim şirketi tarafından belge düzenlenmesini istemelidir. C. ellerine geçen belgelerin. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bu nedenle. o ban102 DURUKANOĞLU. tahsil bankasının elinde bulunan vesaiki incelemesidir. Bu vesaiki inceleyerek. Y. sadece ihracatçı (amir) tarafından kendilerine gönderilen tahsilât emri çerçevesinde işlemleri yürütürler. s. Bu bildirim üzerine. Ancak. sözleşmenin yapıldığı sırada ihracatçıya bildirmelidir. İthalatçı. malları ithalatçının gümrüğüne gönderebilir. ithalatçının sözleşmenin yapılış aşamasında. tahsilât emrinde belirtilen hususlardan bir ya da birkaçına rıza göstermiyorsa. 125. Ancak malların satılmaması ihtimalinde dahi. gümrükten malları çekebilmesi için istenilen belgelerin neler olduğu tam ve eksiksiz bir şekilde. tahsilât emrinde belirtildiği gibi olup olmadığını onaylamaktan ibaret olarak düzenlenmiştir. ithalatçının ihracatçıya karşı vadede poliçe bedelini ödemekle sorumlu olduğunun unutulmaması gerekmektedir102. gönderi bankasının. 2 31 . Sa.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi B. ithalatçıya haber vermeli ve malların gümrükten çekilmesine imkân veren vesaikin elinde olduğunu ithalatçıya bildirmelidir. ithalatçı malları kârla satabilme imkânına da sahip olacaktır. kendisinin ödeme yapmadan önce. Tahsil bankası.

kendisine ulaştırılan tahsilât emri ve mallarla ilgili belgeleri gecikmeksizin ithalatçıya ibraz etmek yükümlülüğü altındadır. 2 . Malları temsil eden belgelerin bulunduğu tahsilât emri. bu durum. Bu anlamda konumuzu incelerken öncelikle. bu konuda bir muhabir bankadan yararlanılması da mümkündür. TBK 522 sayılı Broşür’de düzenlenen bankaların sorumluluğu hakkında bilgi verilecek. Bankalar. tahsil bankası. 125–126.Şengül AL KILIÇ kayı kullanması gerekmektedir. ithalatçının adresi eksik ya da yanlış bildirilmişse. XIV. kendisine aksine bir talimat verilmiş olmadıkça belgeleri söz konusu o para birimi ile ödeme yapılması karşılığında teslim edecektir. tahsil bankasını belirlememesi durumunda. Tahsil emrinde aksine bir talimat bulunmadığı sürece. sadece ihracatçının kendilerine gönderdikleri belgelerin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrindeki direktifler uyarınca alıcıya teslimi sorumluluğunu taşırlar104. s. s. Tahsilât emrinde. ardından da iç 103 104 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Tahsil bankası. yalnızca bedelin ödenmesine/poliçenin kabul edilmesine ve karşılığında malı temsil eden belgelerin teslimine ilişkin hususlarda aracılık yaptıkları görülmektedir. kendilerine gönderilen belgeleri aldıkları gibi ibraz edeceklerdir. 29. ihracatçıdan taraftan alınacak ve gerekli cirolar yapılacak veya tahsil işlemi için gereken veya usulden olan herhangi bir kaşe veya tanımlayıcı işaretler veya simgeler konulabilecektir (TBK 522 sayılı Broşür md. Vesaik Mukabili Ödemede Bankaların Hukuki Sorumlulukları Vesaik mukabili ödemenin işleyişine bakıldığında bankaların. vesaikin belli bir para birimi ile ödeme karşılığında teslim edilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yer alıyorsa. Ancak amirin. tahsil bankası herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeksizin doğru adresi bulmayı da deneyebilir. Y. 65–66. ithalatçının ülkesinde istediği bir tahsil bankasını seçme hakkına sahiptir. 32 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 2010. Uluslararası ticarette birbirlerini tanıma imkânına çok fazla sahip olmayan taraflar. Tahsilât emrinde. Fakat bu ibraz yapılırken gerekli olan damga pulları bankalar tarafından yapıştırılacak ve aksi belirtilmediği sürece bunların masrafları. GERNİ. Sa. malların alınması ve bedelin ödenmesi konusunda güvenilir kuruluşlar olarak kabul edilen bankaların aracılığını tercih etmektedirler. DURUKANOĞLU. IX. gönderi bankası. tahsil bankası. tahsil bankasına doğrudan gönderilebileceği gibi. 5/c). s. gönderi bankası tarafından. Fakat bu ödeme yönteminde bankalar. ithalatçı tarafından teklif edilen kısmi ödeme talebini kabul etmemelidir103. gecikmeksizin ihracatçıya bildirilebileceği gibi.

aval ya da garanti vermemişler ya da poliçeyi kabul etmemişlerse. Ödeme Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. alıcıya teslim edilerek bedelin tahsili sorumluluğunu taşımaktadırlar105. risk ve her 105 106 GERNİ. Bu durumda. XIV. 9. 15. 92. 6. bankaların sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. TBK 522 sayılı Broşür’ün m. yalnızca. satış işleminin aksamadan gelişmesini garanti edecek herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. s. konumuz açısından ise. Aksi halde banka bunları kabul etme zorunluluğunda değildir. Vesaik mukabili ödemelerde bankalar. 2010. Bu anlamda bankaların ihracatçı tarafından gönderilen malları gözetim yükümlülüğünden söz edilmemektedir. Vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesinde son derece önemli bir konuma sahip olmalarına rağmen. A. s. s. DİLEK. TBK 522 Sayılı Broşüre Göre Bankaların Hukuki Sorumlulukları TBK 522 sayılı Broşür’ün uluslararası ticarette taraflara uygulanabilmesi için. Böyle bir ihtimalde. s. maddesinde bankaların “iyi niyetli” hareket etmelerinden ve “makul” özeni göstermelerinden söz edilmiş. 2 33 . 134. önceden bankanın muvafakati olmadan bankanın adresine veya onun emrine göndermesi. 32. ihracatçının malları. Vesaik mukabili ödeme yönteminde bankalar. Broşür’ün “yükümlülükler ve sorumluluklar” başlığını taşıyan 9. bu ödeme türünde. ÖZALP. ÖZEL. Bu ödeme türünde bankaların faaliyetleri. Türk hukukunun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gerekir. 42. bankaya tevdi etmesi mümkün değildir. ancak belgelerin tevdi ve ibraz edildiği. INTERBANK. adeta “sorumsuz aracılık faaliyeti” olarak algılanmaktadır106. ihracatçı tarafından kendilerine verilen vesaikin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrinde belirtildiği gibi. Sa. YENİARAS. TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koyan ve neredeyse tamamında bu sorumlulukları sınırlandıran ya da ortadan kaldıran birçok hüküm bulunmaktadır. taraflarca açık ya da zımni olarak Broşür’ün uygulanmasının kabul edilmiş olması ve bu Broşür’ün uygulanmasının yetkili/uygulanacak hukuka.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi hukukumuzda bankaların sorumluluğunu düzenleyen kurallar ile 522 sayılı Broşür arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. 10/a hükmüne göre. Bankalar. s. ŞAHİN. bedelin ödendiği yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bkz. s. Y. Broşüre göre bankaların sorumluluklarını daraltan ya da ortadan kaldıran hükümlerden en önemli olanlarını vurgulamak gerekirse. bu durum bankaların göstermeleri gereken özen açısından yeterli kabul edilmiştir. s.

Bankaya talimat verilmiş olsa bile. s. amir hesabına ve riski amire ait olmak üzere gerçekleştirir. gözetim altında tutan veya benzer hizmetler yapan kişilerin hareketlerinden ve kusurlarından dolayı sorumlu olmaz (TBK 522 sayılı Broşür m. ibraz ve tahsil için bu işlemin yapılacağı ülkede kendisinin belirleyeceği bir bankayı kullanır (TBK 522 sayılı Broşür m. gönderi bankasınca verilmesidir (Bkz. banka hizmetin kapsam ve sınırlarını da kendisi belirleyecektir (TBK 522 sayılı Broşür m. tahsil bankası tarafından yapılmaması nedeniyle yükümlülük ve sorumluluk üstlenmezler (TBK 522 sayılı Broşür m. I. tahsil emrinde verilen talimatın. bankanın. malları korumaya alan. malın korunması için yapmış olduğu işlemlerde. Bankalar. Ancak banka bu hizmetleri. TEKİNALP. gönderi bankasına bildirir (TBK 522 sayılı Broşür m. 10/b ve c). 107 108 TEKİNALP. Sa. yetersizliğinden. s. 10/c. 654.Şengül AL KILIÇ türlü hasar. 34 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10/c). 12/a). sigortalama ve depolama dâhil herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 5/e. 2 . seçimi kendisi yapmış olsa dahi. TBK 522 sayılı Broşür’de esas itibariyle. XIV. gönderi bankasına verilmesi halinde ihracatçı tarafından verilmesi. Y. tahsil bankası açıkça belirlenmiş ise. 488). ihracatçıya ait olacaktır. belgelerin biçiminden. son). tahsil emrinde belirtilen bankayı kullanmak zorundadır. oysa ibraz ya da tahsil bankasına verilmesi halinde ise. belgelere ilişkin inceleme yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir. Ancak bu inceleme yükümlülüğü belgelerin içeriklerinin gerçekliğine ya da ihracatçı tarafından gönderilen mala ilişkin değildir. TBK 522 sayılı Broşür md. Ancak tahsil bankası söz konusu hizmetleri görüyor ise. belgeler verilen tahsil talimatındaki belgelerle uyuşmuyorsa ya da eksikse bu durumda bankanın durumu derhal tahsil talimatı veren “taraf”a108 bildirmesi gerekmektedir (TBK 522 sayılı Broşür md. bankaların sorumlulukları. ilgili durumu. 13). c. sahteliğinden ve benzeri diğer aksaklıklardan sorumlu değildirler (TBK 522 sayılı Broşür m. gönderi bankası. belge karşılığı tahsil talimatının her zaman ihracatçı tarafından verilmemesi. Tahsil bankasına ilişkin olarak. Böyle bir durumda. Bu anlamda gönderi bankası. 2010. Bankaların belgelere ilişkin yükümlülükleri. Tahsil emrinde. Bunun sebebi. onların ihracatçı tarafından verilen tahsil talimatındaki belge listeleri ile uyuşup uyuşmadığına yöneliktir. tahsil emrinde bu yönde bir belirleme yoksa gönderi bankası. Banka ister talimat almış olsun isterse de olmasın. doğru olmamalarından. Ancak böyle bir ihtimalde dahi. kendi isteğiyle yapabilir. Burada “ihracatçı” yerine “taraf (the party)” ifadesinin kullanılmasındaki sebep. 11). bu talimatın. C. f). Eğer. bu işlemi. bankaların bu ödeme türünde belgelerin ibrazı ve bedelin alınması görevini üstlenmiş olmaları ve temel ilişki ile bankaların ilgisinin bulunmamasıdır107.

uyuşup uyuşmadığına ilişkin incelemenin yapılması ve eksikliklerin ya da farklılıkların gecikmeksizin bildirilmesinden ibaret olduğu söylenilse de. İlgili hükme göre. bildirimi yapmayan ya da yapmakta geciken banka tarafından karşılanılmasını gerektirir. herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır109. faiz gibi hususlar ile poliçenin örtüşüp örtüşmediğine bakması ve eksiklikleri gecikmeksizin bildirmesi gerekir. miktarı.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi 12/a’nın son cümlesinde de açıkça belirtildiği üzere. tahsil emrinde belirtilen miktar. ambalajı. navlun komisyoncularının. maddesi. Her ne kadar TBK 522 sayılı Broşürün md. parasını ödemiş olmasına rağmen malları gümrükten çekemeyen ithalatçının ihracatçıya yönelik taleplerinin yanı sıra kanaatimizce bankaya da müracaat etmesine sebep olur. bankaların belgelerin eksik çıkması ya da farklı olması halinde. 2 35 . bu konu hakkında geniş bilgilere sahip olan bankaların. belgelerin yolda kaybolmasından ve belgelerdeki çeviri hatalarından ve/veya teknik terimlerin yorumundan dolayı Ancak burada şu hususun unutulmaması gerekmektedir: TBK 522 sayılı Broşürün İngilizce metninde bildirimin derhal/gecikmeksizin (without delay) yapılması gerektiğinden söz edilmektedir. tanımı. teslimatı veya malları gönderenlerin. kendisine verilen tahsil talimatında yer alan listedeki belgelerle. maddesinde bankaların iyi niyetli olmaları ve makul özeni göstermeleri sonucundan varılabilir. TBK 522 sayılı Broşürün 13. belgelerin temsil ettiği malların mevcut olup olmadığı veya değeri. taşımacıların. taraflar. belgelerin geçerliliğine ve malların durumuna ilişkin bankaların sorumluluğunu düzenlemektedir. tahsil emrinde belirtilenler ile aynı olup olmadığını incelemesinin yanı sıra. Y. malları sigorta edenlerin. uğranılan zararların. maddesinde ise. gümrükten malları çekme aşamasında belgedeki eksikliklerden dolayı malların verilmediği hallerde. Aksi davranış. bu tarz yanlışlıkları giderecek bildirimde bulunmaları gerektiği sonucuna götürmektedir. bankaların inceleme yükümlülüğünün belgelerin. 109 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bankanın tahsil emri ekindeki diğer belgelerin. Aksi davranış. 2010. esasında basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorunda olan ve uluslararası ticarette taraflarca birbirlerine verilmesi gereken belgeler ve bunların şekline ilişkin geçerlilik şartlarını bilen bankaların görmüş oldukları bu tarz biçimsel eksiklikleri ya da belgelerin geçersizliğine sebep olan hataları bildirmeleri110 ve bunlar giderilmeden de ithalatçıdan paranın tahsili yoluna gitmemeleri gerekmektedir. bu poliçenin şekil şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemesi. Bu hususta Broşürde yer almayan konularda iç hukuk düzenlemelerince zararın tazmini yoluna gidilebilecektir. 12/a bendinde. “Makul özen” ifadesi dahi bizi. bu durumu gecikmeksizin bildirme dışında. Sa. Broşürün 14. durumu. Bu sonuca Broşürün 9. 110 Tahsil emri ekinde bir poliçenin olduğu durumlarda da. alıcıların veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemlerine veya ihmallerine. icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük almazlar. vade. ağırlığı. mali durumlarına. kalitesi. XIV. bankalar.

tahsil emrinde açık bir talimatı bulunmadığı müddetçe. 2010. ayaklanma. 24). Böyle bir durumda banka ithalatçı lehine “kabul kredisi” açmış gibi kabul edilmektedir (Bkz. kural olarak. vesaik mukabili ödemelerde bankalar. kabule imza koyanların yetkili olup olmadıklarının ya da imzaların gerçek olup olmadıklarından sorumlu değildir. Vesaik Mukabili Ödemelerde Bankaların Sorumluluğuna Yönelik Türk Hukukundaki Düzenlemeler ve Bunların TBK 522 Sayılı Broşürle Karşılaştırılması TBK 522 sayılı Broşür’e göre. İhracatçının. Hatta banka bu gibi bir durumda avale nazaran daha ağır bir sorumluluk altına girmektedir. 74). maddesi ise. ihracatçı tarafından düzenlenen poliçenin ithalatçı tarafından değil de. KAYA. öncelikle ithalatçıya başvurarak ödememe durumunun tespitini sağlamaktır. Bankanın sorumluluğu bu 36 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. makbuz ve diğer kâğıtlar bakımından da geçerlidir (TBK 522 sayılı Broşür m. Çünkü poliçe üzerinde asıl borçlu olarak kendisi görülmektedir. s. herhangi bir mesajın. Fakat bankanın sorumluluğuna gidebilmenin şartı. ihracatçı tarafından düzenlenen poliçeye aval vermemiş ya da poliçeyi kabul etmemişlerse111. tahsil işlemine ilişkin olarak ithalatçının vadesiz poliçede vesaik bedelini ödememesi veya ileri tarihli bir poliçede. mektubun veya belgenin gönderilmesi sırasında kaybolması veya gecikmesinden kaynaklanan sonuçlardan veya telekomünikasyon haberleşmesindeki gecikme veya diğer hatalardan ve teknik terimlerin çeviri ve yorumlanmasındaki hatalardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmezler. Aval vermiş olan bankanın hukuki sorumluluğu. tahsil bankasının. poliçenin kabulünün şekil yönünden tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını denetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. 22–23). “mücbir sebepler” başlığını taşımakta ve bankaların tabii afetler. Bu maddeye göre bankalar. B. banka tarafından kabul edilmesidir. XIV. ihracatçıya karşı mal bedelinin ödenmesinden dolayı sorumlu olmaktadır. TBK 522 sayılı Broşür’ün 15. Broşürde genel olarak ifade edilen bankanın hukuki sorumluluk hallerinden farklılaşmakta.Şengül AL KILIÇ bankaların sorumlu olmadıkları düzenlenmektedir. 2 . Bununla birlikte. iç karışıklık ve savaş hali veya kendi kontrolleri dışındaki tüm nedenlerle veya grev ve lokavtlar sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek kesintiden doğacak sonuçlardan dolayı sorumlu ve yükümlü olmadıkları belirtilmektedir. ithalatçı gibi. Aynı kural bono. bu durumda banka tıpkı ithalatçı gibi sorumlu olmaktadır. Bankanın sorumluluğunun genişlediği bir diğer hâl ise. sadece belgelere ilişkin bir takım yükümlülük111 İthalatçı lehine aval verilmesi durumunda. Sa. tahsil/ibraz bankasının sorumluluğu artmakta ve tıpkı. Y. poliçeyi kabul etmemesi nedeniyle protesto düzenlettirmek veya onun yerine başka bir yasal işlem yaptırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. isyan.

09. E. hâkimin yorum yoluyla sorumluluk hükümlerini ağır takdir etmesidir. Sa. kanun koyucunun özel ağırlaştıihtimalde de genişleyerek ithalatçının ödemesi gereken borç miktarı kadar artar (istisnası kısmi kabuldür). s. Hukuki işlemlerde bankaların güvenilir kuruluş olması..1994. imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir116. güvenilir kuruluş olarak kabul edilmekte ve bu belirleme yapılırken de bankaların tür ayrımları dikkate alınmamaktadır112. İstanbul 1976. S. s. HD. s. 133. bilgi ve güveni getirmektedir114. Ankara 2001. 11. Bunlardan birincisi. bankaların kamu hizmeti görmeleri nedeniyle de bunlar kamusal güvene sahip kuruluşlar olarak benimsenmektedirler117. 2007/12559. Ancak bu sınırlamaların. 116 BATTAL. Sorumsuzluk Anlaşması. 113 BATTAL. Y. s. 10 hükmünde de. 106. Kasım 2009. T. 114 TEKİNALP. s. 105. onların özen borcunun ve sorumluluğunun artması anlamına gelmektedir113. banka ile ilişkiye giren kişilerce. XV. 115 Sermet Galip AKMAN. 11–178. Türk hukukunda bankalar. s. Bu nedenle bankaların dürüstlük kurallarına aykırı işlemlerinin devlet tarafından engelleneceği düşünülmekte. C. bunun bir ruhsata dayanması gerekliliği. 269.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ler üstlenmekte ve ithalatçı tarafından ödenen bedeli ihracatçıya ulaştırmakla sorumlu olmaktadırlar. s. ithalatçı ile banka arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. esasında uluslararası ticaretin tarafı olanların zararına sebebiyet verebilme ihtimallerinin yüksek olduğu görülmektedir. 2010.02. 112 Ahmet BATTAL. Yine. onların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler olarak algılanmasına ve halkın onlara özel olarak güvenmesine sebep olmaktadır115. 176/7. 35. bankaların devletin denetim ve gözetimi altında işlemler yapması ve Türk hukukunda bankacılığın ruhsat alınarak yapılması nedeniyle. s. C. 108. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. faaliyet izni almalarının şart olduğu vurgulanmakta ve bunun şartları hakkında bilgi verilmektedir. s. 398 (Yasa Hukuk Dergisi. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. Şöyle ki. E. Ağustos 1996. XIV. 47. I.2009. İkincisi ise. 65. Nihayet. bankaların. 1246). 57. YHGK. Bankalara duyulan özel güvenin sebeplerinin başında. 2 37 . KAPLAN. C. Nitekim Bankacılık Kanunu md. bankaların lehine bir sınırlama söz konusudur. T. Bu sorumlulukta ise. S. 15. Bankaların sorumluluklarının ağırlaştırılması iki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. bankacılık mesleğinin herkes tarafından yapılmasının mümkün olmaması. Bu yönde verilmiş Yargıtay kararları için bkz. 11. Y. Bu durum beraberinde tecrübe. İthalatçının vadeden önce poliçe bedelini ödememesi. 2093-2095). 117 BATTAL. K. K. s. DOĞAN. bankaların bir mesleği icra amacıyla bu işlemleri yapmaları gelmektedir. 294. s.06.

maddesinde bankaların belgelerin biçimi. 118 119 38 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bankaların vesaik mukabili ödeme konusundaki hukuki sorumlulukları incelenirken hukukumuzdaki genel düzenlemelerden yararlanmamız gerekecektir.Şengül AL KILIÇ rılmış sorumluluk kuralları koymasıdır118. 09. E. 1045. Bu yönde verilmiş bir Yargıtay kararı için bkz. Bankacılık alanında hizmet verenlerden beklenen basiret ölçüsü. 269. 99 ve md. 63. Bası.. borçlu olan bankanın alacaklı taraf karşısındaki üstünlüğü ve kanun koyucunun sosyo-adaleti sağlama amacıdır120. Bu anlamda bankaların. 20/II). C. 121 Yaşar KARAYALÇIN. C.V. Hal böyle olunca TBK 522 sayılı Broşür’de yer alan ve bankaların belgelerle ilgili olarak “makul özeni göstermelerinin yeterli olduğu”na dair ifade. Bu maddelerle getirilen sınırlamanın sebebi. 35. s.02. Sa. Esasında bu düşüncenin temelinde bankalara duyulan güven ve onlardan üst düzeyde beklenen basiretli davranma yükümlülüğüdür. yeterliliği. T. Bu konuda Karayalçın121. 11. 11. K. HD. s. Ankara 1997. Bankalar. 2 . 85. BK md. doğruluğu. Kasım 2009. s. iç hukuk açısından bankaların sorumluluğunu değerlendirirken dikkate alınmayacaktır. 109. 2007/12559. kendilerine özel olarak güvenilen kuruluşlardır ve faaliyetlerini ruhsata bağlı olarak sürdürmeleri. 120 AKMAN. banka olacak kuruluşlarda aranılan ağırlaştırılmış özellikler ve basiretli davranma yükümlülüğünün bankalar açısından en üst düzeyde olması nedeniyle. bazı hallerde hüküm ifade etmeyecek gibi görülmektedir. 7. s. BK md. sahip oldukları vasıflar nedeniyle. hafif kusurlardan sorumlu olunmayacağı. s. DOĞAN. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. herhangi bir tacirinkinden farklıdır. BATTAL. İstanbul 2003. “bankaların tacir olarak bütün işlemlerinde basiretli davranma mükellefiyetleri (TK md. XIV. Bankaların. s. 2010. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. şüphesiz daha ağırdır” demektedir. Y. 99 ve md. 2093-2095). hâkim tarafından dikkate alınmayacaktır119. 100 anlamında imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir. gerçek/sahte olup olmadıkları veya yasal sonuçları veya belgelerde yer alan veya sonradan eklenen genel ve özel şartlar dolayısıyla hiçbir BATTAL. Nitekim bankalar. S. Broşür’ün 13. Broşüre göre“makul özen” ifadesinin yeterli olduğu düşüncesi.2009. özel hükümlerin kendilerine uygulanması gereken kurumlardır. özen vecibesi. Y. s. 8. Fikret EREN. ruhsata bağlı olarak çalışmaları nedeniyle. 100’e göre hafif kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaklarına dair konulan kayıtlar.

geçersizliklerin ithalatçı tarafından fark edilip. maddesinde yer alan bankaların iletişim aksaklıklarından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceklerine dair düzenlemenin uygulanması sıkıntı oluşturacaktır. “Bankalar. banka kendi sistemindeki iletişim aksaklıklarını bir gerekçe olarak ileri süremeyecektir. C. 76’ya göre. TEKİNALP. Nitekim bankalar bu belgelere ilişkin olarak. 2010. eksiklikler. I. TEKİNALP. s. 2 39 . belgelerin bankaya ulaştırılmasındaki iletişim aksaklıklarından bankaların sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bankacılık Kanunu md. Şöyle ki. 123 DOĞAN.” Kanunun bu emredici hükmü karşısında Broşür’ün 14. şekli hataları da bildirmesi gerekmektedir122. Özellikle ithalatçının ödemeyi düzenlenen poliçe sayesinde vadeli olarak ödeyebileceği hallerde.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi yükümlülük ve sorumluluklarının olmayacağı düzenlenmiştir. tespit edemedikleri eksiklikler nedeniyle oluşacak zararlarla sınırlı olmalıdır. 487). MK md. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi (teorisi) nedeniyle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı ortaya çıkabilecektir (Bkz. I. s. Oysa basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda olan bankanın belge karşılığı ödemede taraflarca amaçlanan uluslararası ticaretin gerçekleştirilmesi ve kendisi açısından da komisyona hak kazanabilmesi için belgeleri de inceleyip içeriklerindeki eksiklikleri. İthalatçının belgeleri. geçersizlikler hakkında ihracatçıya bildirim yapma yükümlülüğü söz konusudur. Bankanın kendisinden beklenen özeni göstermediği durumlarda meydana gelen zararlardan sorumluluğu söz konusu olacaktır123. Güven ilkesi. Y. bir poliçede bulunması zorunlu unsurların nelerden ibaret olduğunu bankanın bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. kendilerinden beklenen özeni göstermelerine rağmen. verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. C. belgelerin bankaya ulaşmış olmasına rağmen. İthalatçı tarafından belgelerdeki şekle ya da içeriğe ilişkin eksikliklerin. ithalatçı ile banka arasında kurulan banka iş ilişkilerinin (arada sözleşme olsun ya da olmasın) tamamını koruyucu çatısı altına alır (Bkz. malları gümrükten çekememesi halinde ise. hatalar ya da geçersizliklerle birlikte alıp ücreti ödedikten sonra. 122 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. konumlarından dolayı daha fazla bilgiye sahiptirler. XIV. Ancak ihracatçıdan kaynaklanan sebeplerle. 270. onun ödeme yapmaktan kaçınması nedeniyle ihracatçının mallarını satamamaktan. her ne kadar banka ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. Bankaların belgelerden dolayı sorumsuzlukları ancak. 255). Nitekim böyle bir durumda bankanın fark etmesi gereken bu eksiklikler. Sa. müşterilerinin. s. düşük fiyata satmaktan ya da ziya uğramasından dolayı bankaya başvurabilme ihtimali doğacaktır. bankanın bu belgeleri ithalatçıya ibrazda gecikmesi karşısında. yanlışlıkları.

Bununla birlikte. vesaik mukabili ödemede görev alan bankaların. ihracatçının. tahsil bankası. son olarak da ihracatçıya ulaştırılır. ödeme yapılmaksızın vesaikin alıcıya teslim edilmemesi ve bunun sonucunda alıcının malı gümrükten çekememesi gibi çeşitli avantajlar mevcuttur. iyiniyetli davranma ve gereken özeni göstermek dışında ne belgelerin detaylı incelenmesi ne de ödemeye ilişkin herhangi bir taahhüt ve sorumlulu40 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. komisyon ve masrafların düşülmesinin ardından. Vesaik mukabili ödeme türünde işlemler. ihracatçı. 2 . Vesaik mukabili ödemeye ilişkin kurallar. Vesaik mukabili ödeme işleminin tarafları. TBK 522 sayılı Broşüre göre. ödemeyi yapmadan malı teslim alamaması nedeniyle malın siparişine uygun çıkmama riski vardır. XIV. Vesaik mukabili ödeme. Alıcı bakımından ise. malların alıcı tarafından kabul edilmeyerek gümrükten çekilmemesi. Sa. Daha sonra gönderi bankası kendisine tevdi edilen vesaiki açık ve net bir tahsil talimatı ekinde doğrudan veya bir muhabir banka aracılığı ile tahsil bankasına yollar. ibraz bankası ve muhataptır. Ancak uygulamada tahsil bankası ile ibraz bankası genellikle aynı bankalar olduğu için esasen ödeme işleminin dört tarafı vardır. ithalatçının bedeli tahsil bankasına ödemesi ya da poliçeyi kabul etmesi karşılığında tahsil bankasının vesaiki. kabul edilen poliçenin ödenmemesi risklerini taşır. Fakat işlemin bu kurallara tabi olması. ihracatçının ithalatçı ile kurduğu temel ilişki uyarınca malları ithalatçının ülkesine sevk etmesi ve mallara ilişkin ticari ve/veya mali vesaiki alıcıya ulaştırılmak üzere gönderi bankasına vermesi ile başlar.Şengül AL KILIÇ SONUÇ Vesaik mukabili ödeme. malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verdiği ödeme şeklidir. İthalatçı vesaiki ya ödeme ya da poliçeyi kabul karşılığında bankadan teslim alır ve bu vesaik ile malları gümrükten çeker. Vesaik mukabili ödeme satıcı açısından. sözleşmede kararlaştırılan malları sevk ettikten sonra. 2010. ithalatçı ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde. MTO’nun 522 sayılı “Tahsillere İlişkin Birörnek/Yeknesak Kurallar” adlı yayınında düzenlenmektedir. kalan bedel önce gönderi bankasına. dış ticarette sıklıkla başvurulan bir ödeme yöntemidir. ihracatçı tarafından seçilen gönderi bankası. Vesaiki alan tahsil bankası. Y. Tahsil edilen miktardan. gönderi bankası aracılığıyla tahsil bankasına ulaştırdığı. keyfiyeti alıcıya ihbar eder. tahsil talimatında açıkça bu hususa yer verilmesi ve ilgili ülke mevzuatının emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi şartlarına bağlıdır. bu malları temsil eden vesaiki tahsil emri ekinde.

Hakan. TBK 522 sayılı Broşür’ün. BK m. Ankara 2009. BATTAL. Yayınlanmamış Master Tezi. Yeni İşimiz Dış Ticaret. onların lehine sınırlandırılmıştır. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. Atilla/ KANDEMİR. Huriye Reyhan. s. Bankaların belgelerin ibrazı ve bedelin alınması konusundaki sorumluluğunu düzenleyen TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların sorumluluğu. S. Basım. 59. İstanbul 1976. bu Broşürde yer alan bankaların sorumluluklarını ortadan kaldıran bazı düzenlemeler. Ağustos 2008. BAĞRIAÇIK.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ğu bulunmaz. 2’den alan kanuni borç ilişkisinden bağımsız asli edim yükümlülüğü engeline takılacaktır. son derece hafifletilmiş. 2’deki dürüstlük kuralı. DEMİRCİOĞLU. Bankalara duyulan özel güven. İBD. MK md. Sermet Galip. Ankara 2001. belirli şartları yerine getiren kuruluşlarca yapılan bir faaliyettir. C. 20/II’deki basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü ve kaynağını MK md. 7. Seyfettin. Y. imtiyaz suretiyle yürütülen ve ancak ruhsat alan. Uygulamalı İthalat Dökümantasyon. KAYNAKÇA AKIN. TTK md. Bununla birlikte bankacılık. DİLEK. Mazriye. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Üner. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. Sorumsuzluk Anlaşması. İstanbul 1995. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. 10–11–12. Ankara 2007. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılığı halinde uygulanmayacağının da dikkate alınması durumunda. ve İhracat İşlemleri ve DAĞ. Sa. İstanbul 1985. Murat. onların sorumluluğunun sınırlandırılmasını değil. aksine basiretli bir tacirden beklenen en üst düzey özeni göstermelerini gerektirmektedir. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). 2 41 . 2010. CANITEZ. 901–927. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV. 99 ve 100’de belirtilen imtiyaz suretiyle çalışanların hafif kusurlarından sorumlu olmayacaklarına dair düzenlemelerin geçersiz sayılması. Ankara 2005. AKMAN. Ahmet.

Nuray. Bası. Nuray. EKŞİ. İstanbul 1987. Bahir Mazhar. 2 . KARAYALÇIN. GERNİ. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). 2010. Milletlerarası Ticaret Hukuku. C. Salih. 2. Ankara 1996. 2. Banka Teminat Mektupları. İstanbul 2005. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. EKŞİ. Ali. Y. Bursa 2008. C. EREN.Şengül AL KILIÇ DOĞAN. GÜRSOY. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Yaşar. Ankara 2003. Araştırma Merkezi. Yaser. İstanbul 1999. Bası. İstanbul 2003. (Çev: KAPLANER. 3. Uluslararası Ödemeler. Sa. DÖLEK. Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı). İGEME. HINKELMAN. I. 100 Soruda Dış Ticaret. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik. Nihayet. İstanbul 2010. Fikret. Uluslararası Bankacılık Uygulamaları. Bursa 2009. İstanbul 1991. Bası. Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler. 2. INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri. Bası. Edward G. Cevat. İstanbul 2002. 4. GÜRSOY. KAYA. DURUKANOĞLU. 8. XIV. KAPLAN. Vahit. No: 8–1989. Ankara 1997. Bası. Bası. Ankara 2005. GERNİ. Dış Ticaret Dünyası. 5. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. Berk). Eğitim Bölümü Yayınları No: 19. 3. Ankara 1990. ERÜRETEN. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. 42 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Cevat. Dış Ticaretin Finansmanı. İstanbul 2008. Bası. Banka Sözleşmeleri Hukuku. İbrahim. Ankara 2005. Vahit. Akreditifler. Şenay. ERYÜREK.V. Bası. Haziran 2009. İGEME. Dış Ticaret Yönetimi. DOĞAN. Yaser. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi.

Haziran 1996. TEKİNALP. İsmail. İGEME. 38.4–5–6. 447-460. Ünal. Eylül 1990. S. Legal Hukuk Dergisi. Bası. Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk. İstanbul 2009. Mehmet/KENDİGELEN. Ünal. Sa. Ankara 2006. Akreditif ve Hukuki Niteliği. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul 2009. İstanbul 1988. 17. Genel ve Bankalar Uygulaması. C. 2010. “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”. Uluslararası Finans. 2 43 . Arif. Uluslararası Ticaret Hukuku. Cemal/ EKŞİ. ÖZEL. s. S. s. Bası. 190– 203. 5. Ankara 2006. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. Murat. Bası. SEYİDOĞLU. İstanbul 2001. Hüseyin/HELVACI. İstanbul 2006.I). TEKİNALP. ÜLGEN. Banka Hukukunun Esasları (C. 3. Devletler Hususi Hukuku. “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”. Ankara 2001. Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri. 3. Arzu. SEVEN. 50. Y. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme. XIV. NOMER. C. Abdurrahman. AÜHFD. İstanbul 1991. İhracatta Ödeme Şekilleri. Halil. TAŞPINAR. Nuray.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi KAYAR. İBD. Bilgin. OĞUZ. Ergin.63. 11–53. 2. Abuzer/ KAYA. Şubat 2006. İstanbul 2004. Vural. TİRYAKİOĞLU. ŞANLI. s. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara 1996. Bası. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. C. İGEME. Ünal. 1. ŞAHİN. İstanbul 1989. ÖZALP. S. SOMUNCUOĞLU. TÜRKSEVER. Arif. Sibel.

Vecdi. YETİK. İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi). YENİARAS. ÜNAY. Y.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8. 55 (http://www. Kıymetli Evrak Hukuku. İBD. XIV. Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. Edip. 107-137. 3. “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”. İstanbul 2006. İstanbul 1989. Baskı. İstanbul 2006. Bası. ÜNAL. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme. S.html). Sa. Ağustos 1999. S. Ankara 2006. 4. 44 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Gümrük Dünyası Dergisi. Oğuz Kürşat. “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”. Mustafa Cem.org.gumrukkontrolor. 2 . YÜCEL. s. Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri. C. 2010. Hayrettin. 2006/1.Şengül AL KILIÇ Arslan. 80.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful