ULUSLARARASI TİCARETTE VESAİK MUKABİLİ ÖDEME YÖNTEMİ

Şengül AL KILIÇ*
Özet Uluslararası ticarette sık kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan vesaik mukabili ödeme yöntemi, ihracatçı ile ithalatçı arasında yapılan anlaşma uyarınca, ihracatçının malları gümrüğe göndermesi işlemi ile başlar. Malları temsil eden vesaik, ihracatçı tarafından gönderi bankasına; gönderi bankası tarafından da ithalatçıya ulaştırılır. İthalatçının malların bedelini ödemesi ya da ihracatçının düzenlediği poliçeyi kabul etmesi karşılığında, belgeler kendisine teslim edilir. İthalatçı bu belgeler sayesinde malları gümrükten çekme imkânına sahip olur. Vesaik mukabili ödeme işlemi, taraflarca açık ya da zımni olarak kararlaştırılması ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması şartı ile MTO (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından hazırlanan 522 sayılı Broşür çerçevesinde gerçekleştirilir. Anahtar Kelimeler: Ödeme yöntemi, Vesaik, Poliçe, Amir, Gönderi Bankası, Tahsil/İbraz Bankası, Muhatap, 522 sayılı Broşür. METHOD OF PAYMENT AGAINST DOCUMENTS (COLLECTIONS) IN INTERNATIONAL TRADE Abstract Document against payment, as one of the most usual payment methods in international commerce, commences with exporter’s sending the goods to custom in respect of the agreement between the exporter and the importer. The document representing the goods ought to be sent from exporter to importer by the remitting bank. In consideration of importer to pay the cost and approve of the policy, the documents will be delivered to him. By the virtue of these documents, importer could enable to clear goods from custom. Document against payment is carried out pursuant to the 522 numbered brochure prepared by the ICC (International Chamber of Commerce), on behalf of being agreed by the parties apparently or implicitly and not being contrary to the national mandatory rules. Key Words: payment methods, documents, bill of exchange, drawer, remitting bank, collecting bank, presenting bank, drawee, 522 numbered brochure.
*

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

1

Şengül AL KILIÇ

GİRİŞ Gelişen dünya, küreselleşmenin etkisi ve daha fazla gelir elde etme arzusu ile birlikte tacirler, ticari faaliyetlerini ülke sınırlarını aşan nitelikte, uluslararası alanda devam ettirme eğiliminde olmaktadırlar. Ancak uluslararası ticaretteki belki de en önemli sıkıntılardan birisi, tarafların birbirlerini tanımaması; çoğu zaman birbirlerine güven duymamasıdır. Uluslararası ticarette, taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince tarafların birbirlerinden beklentileri, ihracatçının malları zamanında ve niteliklerine uygun olarak göndermesi; ithalatçının ise, bu mallara tekabül eden ve sözleşmede kararlaştırılan bedeli zamanında ve tam olarak ödemesidir. Uluslararası ticaretin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve yapılan anlaşma neticesinde tarafların bekledikleri menfaatlerin sağlanabilmesi, ancak taraflar sözleşme gereğince üzerlerine düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirirse mümkün olabilir. Uluslararası ticaretin en önemli konularından birisini, ödeme aşaması oluşturmaktadır. Uluslararası ticarette, ihraç edilen mal bedellerinin, kolay, süratli, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde ihracatçıya ulaştırılması amacıyla çeşitli ödeme yöntemleri uygulanmaktadır. Ödeme yönteminin, mal bedelinin malın satıcısına ödenmesinde kullanılan yöntem olarak tanımlanması mümkündür1. İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde kullanılan ödeme yöntemleri; peşin ödeme, alıcı firma prefinansmanı, kabul kredili ödeme2, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme, akreditifli ödeme ve teminat mektubu ile ödeme şeklinde sıralamak mümkündür. Çalışmamızın konusunu teşkil eden vesaik mukabili ödeme, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ödeme yöntemlerinden birisini oluşturmaktadır. Çalışmamızda, vesaik mukabili ödeme kavramı üzerinde durulacak, ödeme yöntemindeki taraflar, bu ödeme yöntemine uygulanacak olan hükümler, vesaik mukabili ödeme yönteminin türleri, sistemin işleyişi, taraflar açısından avantaj ve dezavantajları, bankaların hukuki sorumlulukları açıklanmaya çalışılacaktır.

1

2

Hayrettin YÜCEL, İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme, İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi), Ağustos 1999, s. 1; Arif TAŞPINAR, İhracatta Pratik Bilgilerİhracatta Peşin Ödeme, İGEME, Eylül 1990, s. 1. Ancak doktrinde YÜCEL, “kabul kredili ödeme, prefinansman ve peşin ödeme”nin dış ticaretin finansmanı ile ilgili kavramlar olduğunu belirtmekte ve bunların ödeme şeklini değil; zamanını belirten ifadeler olduğunu belirtmektedir. Bkz. YÜCEL, s. 1.

2

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi

I. Terim Sorunu ve Genel Olarak Vesaik Mukabili Ödeme Kavramı “Belge karşılığı ödeme” veya Türk hukuku uygulamasındaki adı ile “vesaik mukabili ödeme (cash against documents/documentary collections/ bill of exchange)” terim anlamı itibari ile bankanın ithalatçıdan mal bedelini tahsil etmesi ya da gelecek bir tarihte tahsil etmek üzere vadeli bir poliçe düzenlemesi karşılığında, ihracatçı tarafından kendisine verilmiş (tevdi edilmiş) olan belgeleri, malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya vermesidir3. Ancak doktrinde “vesaik mukabili ödeme/belge karşılığı ödeme” ifadesi, işlemi tam olarak açıklamaya yeterli olmadığı gibi; kavram zıt çağrışımlara neden olduğu için haklı olarak eleştirilmiştir. Çünkü burada banka tarafından yapılan işlem, “tahsil işlemi”dir. Yoksa bu ödeme yönteminde akreditifte olduğu gibi, banka kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında para ödememektedir. Bu nedenle de, esasında kullanılması gerekli olan doğru terim, “tahsil karşılığı belge/belgeli tahsil” olmalıdır4. Nitekim konumuz açısından önem arz eden MTO’nun (ICC) 522 sayılı Broşürü’nün başlığını da “Tahsiller İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar (Uniform Rules for Collections)” ifadesi oluşturmaktadır. “Documentary collection” ifadesinin Türkçe karşılığı, “belgeli tahsil” olduğu halde, uygulamada bu ödeme türü için, “vesaik mukabili ödeme” kavramı kullanılmaktadır5. Konumuz açısından terim sorununu ifa3

4 5

Ünal TEKİNALP, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. Bası, İstanbul 2009, s. 645. Benzer yönde tanımlar için bkz. Nihayet DURUKANOĞLU, Dış Ticaret Dünyası, 2. Bası, İstanbul 2008, s. 122; İGEME, 100 Soruda Dış Ticaret, İGEME, Haziran 2009, s. 149; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret Yönetimi, 5. Bası, Bursa 2009, s. 76; Murat CANITEZ, Uygulamalı İthalat ve İhracat İşlemleri ve Dökümantasyon, Ankara 2005, s. 55; Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası Finans, 3. Bası, İstanbul 2001, s. 365–366; Yaser GÜRSOY, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, 4. Bası, Bursa 2008, s. 102; INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri, Eğitim Bölümü Yayınları No: 19, s. 48; Edward G. HINKELMAN (Çev: Berk KAPLANER), Uluslararası Ödemeler, Akreditifler, Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler, İstanbul 2002, s. 19; Abdurrahman ÖZALP, Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Genel ve Bankalar Uygulaması, İstanbul 2004, s. 42; Mustafa Cem YENİARAS, “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”, İBD (İstanbul Barosu Dergisi), C. 80, S. 2006/1, İstanbul 2006, s. 132; Vecdi ÜNAY, Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri, İstanbul 1989, s. 57; Arif ŞAHİN, İhracatta Ödeme Şekilleri, İGEME, Ankara 2006, s. 32; Hakan AKIN, Yeni İşimiz Dış Ticaret, 7. Basım, Ağustos 2008, s. 172; Vural SEVEN, “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2006, S. 38, s. 448; Edip YETİK, “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”, Gümrük Dünyası Dergisi, S. 55 (http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8.html). TEKİNALP, s. 645–646; INTERBANK, s. 91. Marziye DİLEK, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorun-

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

3

Şengül AL KILIÇ

de etmeye çalıştıktan sonra, biz de çalışmamızda uygulamada sıklıkla kullanılan ve terminolojiye bu şekliyle dâhil olan6 ifadeyi, “vesaik mukabili ödeme” kavramını kullanacağız. Vesaik mukabili ödeme yönteminde, esas olan, yapılan dış ticaret işlemi sonucunda, ihracat bedelinin, satıcı tarafından hazırlanan belirli belgeler karşılığında, ithalatçı tarafından ödenmesini sağlamaktır7. Vesaik mukabili ödeme şeklinden, istenilen sonucun elde edilebilmesi; alıcı ile satıcının birbirine güvenmesi, satıcının alıcının ödeme gücü hakkında kuşku duymaması, malın sevk edildiği ülkedeki ekonomik, hukuki ve siyasal koşulların dengeli olması, malın sevk edildiği ülkede kotaların müsait olması ve sınırlamaların bulunmaması şartlarına bağlıdır8. II. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları TBK (Tahsiller İçin Birörnek Kurallar) 522 sayılı Broşürün m. 3 hükmüne göre vesaik mukabili ödeme işleminin taraflarını; a) Amir, b) Gönderi Bankası, c) Tahsil Bankası, d) İbraz Bankası ve e) Muhatap şeklinde sıralamak mümkündür. Ancak uygulamada genellikle tahsil bankası ile ibraz bankasının görevleri aynı banka tarafından yerine getirildiği için, vesaik mukabili ödemede dört tarafın bulunduğu söylenebilir9.
6 7

8

9

lar, Yayınlanmamış Master Tezi, Ankara 2007, s. 8. Şenay ERYÜREK, Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik, İstanbul 1987, s. 23. Vesaik mukabili ödeme yöntemi, esas itibariyle, alıcının mallar karşılığında ödemeyi teslimat anında yaptığı, “teslimat karşılığı ödeme işlemi”ne benzemekle birlikte; teslimat karşılığı ödeme işleminden iki bakımdan farklılık arz etmektedir. Bunlardan birincisi, vesaik mukabili ödemede, bedeli bir kişinin, nakliye şirketinin veya bir posta servisinin tahsil etmesi yerine, işlemler banka tarafından yürütülür. Bir diğer ifade ile bankalar, bu ödeme yönteminde, para tahsilâtçısı olarak hareket ederler. Oysa teslimat karşılığı ödeme yönteminde, malı teslim eden belgeler, banka adına değil; lojistik firmasının adına düzenlenmektedir. Bu durumda, ithalatçı, mal bedelini nakliye firmasının bankasına yatırdığında ya da bizzat nakliye firmasına ödediğinde, malı temsil eden belgeler, lojistik firması tarafından, ithalatçıya ciro edilmektedir (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54; CANITEZ, s. 60; Ünal SOMUNCUOĞLU, “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”, İBD, C.63, S.4–5–6, İstanbul 1989, s. 193). İkincisi ise, vesaik mukabili ödemede, malların bizzat teslimi karşılığında bir nakit ödeme değil; daha sonra malları gümrükten çekmede kullanılacak mülkiyet hakkını temsil eden belgelerin teslimi karşılığında nakit ödeme söz konusu olmaktadır (Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER), s. 54). ÖZALP, s. 42; TEKİNALP, s. 646; CANITEZ, s. 56; Salih KAYA, Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, 2. Bası, Ankara 2003, s. 73. Cemal ŞANLI/Nuray EKŞİ, Uluslararası Ticaret Hukuku, 5. Bası, İstanbul 2006, s. 80; Nuray EKŞİ, Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı), 3. Bası, İstanbul 2005, s. 25; YENİARAS, s. 133; Sibel ÖZEL, Akreditif ve Hukuki Niteliği, İstanbul 1991, s. 8; Nuray

4

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIV, Y. 2010, Sa. 2

Y. Amir (İhracatçı. Milletlerarası Ticaret Hukuku. İbraz bankası ise aynı hükümde. C. “muhataba ibrazda bulunan tahsil bankası” olarak ifade edilmiştir. ERYÜREK. gönderi bankasının tahsil konusunda kendisine talimat verdiği bankadır. ÖZEL. 251. bir tahsili işleme alması için. 648. Ancak uygulamada. kendisinin ve diğer bir bankanın seçimiyle belirleyeceği. bir bankaya tevdi eden. amir olarak ifade edilmiştir. 3/a/iii hükmüne göre tahsil bankası. Gönderi bankası. TEKİNALP.Satıcı. s. ödeme. 33. başvuran taraftır. s. ihracatçı tarafından seçilen bir bankadır. 123. ŞAHİN. “Tahsil işleminin yürütülmesinde devreye sokulan ve gönderi bankası dışındaki herhangi bir bankadır. s. 8. 2010. 3/a/ii hükmüne göre “gönderi bankası”. DURUKANOĞLU. 55. ERYÜREK. s. B. amirin tahsil işlemiyle görevlendirdiği bankadır. 3/a/i hükmünde ihracatçı. Amirin böyle bir belirleme yapmaması durumunda ise. DURUKANOĞLU. s. ithalatçı ile yapmış olduğu sözleşme uyarınca. Gönderi bankasının görevi. 55. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). HINKELMAN (Çev: KAPLANER). INTERBANK.Keşideci-Drawer-Exporter-Principal) TBK 522 sayılı Broşürün m. s. 25. kabul ve diğer şartların sağlanacağı ülkedeki herhangi bir bankayı kullanacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. s. YENİARAS. s. Kambiyo Mevzuatı. EKŞİ.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi A. s. Tahsil bankası. malı sevkeden. 123. 25. XIV. ŞAHİN. malı temsil eden belgeleri hazırlayan ve bu belgeleri tahsil emri ile birlikte bankasına gönderen taraftır10. s. 2 5 . Bir başka deyişle ibraz bankası. s. 5/e).” Bir diğer ifade ile tahsil bankası. 93. ERYÜREK. 10 11 12 EKŞİ. tahsil bankası ve ibraz bankasının görevlerinin aynı banka tarafından yürütüldüğüne rastlanılmaktadır12. İstanbul 2010. ithalatçının ülkesindeki tahsil bankasına göndermek ve tahsil bankası tarafından tahsil edilen satış bedelinin de ihracatçıya ulaşmasını sağlamaktır11. Gönderi/Havale Bankası (İhracatçının Bankası-Remitting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. s. s. “Tahsile gönderen banka” olarak da adlandırılmaktadır. s. Bir diğer ifade ile amir. 8. kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. ihracatçı tarafından kendisine verilen talimatlar uyarınca. ihracatçının hazırladığı belgeleri ithalatçı için hazır bulunduran banka olarak ifade edilebilir. Tahsil Bankası (Collecting Bank) . ŞANLI/EKŞİ. s. amir tarafından belirlenir. 80. Sa. İlgili hükme göre “amir”. s. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 24.İbraz Bankası (Presenting Bank) TBK 522 sayılı Broşürün m. s. 24. ÖZEL. Böyle bir durumda ise. s. gönderi bankası. 33. 80. ŞANLI/EKŞİ.

INTERBANK. 93. s. ŞAHİN. Vesaik Mukabili Ödemeye Uygulanacak Olan Hükümler A. ibraz bankası olarak bir başka banka devreye sokulabilir13. 252. Tahsil bankası ile ibraz bankasının aynı banka olması durumunda. ilgili belgeleri. Ancak kimi zaman doğrudan doğruya ihracatçının ya da ihracatçının o ülkedeki temsilcisinin de. s. ÖZEL. 123. Kambiyo Mevzuatı. Bununla birlikte Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili Tebliğlerde17 bu tarz bir ödeme hak13 14 15 16 17 133. s. 93. Bu anlamda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91–32/5 Sa- 6 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 55–56. gönderi bankasının kendisine verdiği talimat doğrultusunda belgeleri alıcıya ibraz eder ve ithalatçıdan ya satış bedelini tahsil eder ya da poliçenin ithalatçı tarafından kabulünü sağlar14. uluslararası ticaret çerçevesinde yapılan sözleşme gereğince. ŞANLI/EKŞİ. Bu durumda. sözleşme konusu malların alıcısını bir diğer ifade ile ithalatçıyı ifade etmektedir. 123. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). alıcının (ithalatçının) ülkesinde bulunan söz konusu banka. tahsil bankasına gönderdiği de görülebilir15. Tahsil bankası. Y. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 8. 2 . 55. Sa. gönderi bankası tarafından gönderilir. TBK 522 Sayılı Broşür Açısından Uluslararası ticarette kullanılan bir ödeme yöntemi olan. 252. kendisine tevdi edilmiş malları temsil eden belgeleri. EKŞİ. DURUKANOĞLU. tahsil talimatı uyarınca kendisine ibrazın yapılacağı kişidir. s. s. ÖZEL. Malları temsil eden vesaik çoğu zaman bu bankaya. ibraz bankası gönderi bankası tarafından belirlenir. s. 2010. Muhatap (İthalatçı-Alıcı-Drawee/Importer) TBK 522 sayılı Broşür m. 3/b hükmüne göre muhatap. Muhatap. 5/f). s. s. 25. vesaik mukabili ödeme işlemi ile ilgili olarak. s. Bu işlemlerin karşılığında ise. XIV. EKŞİ. ödemenin yapılacağı ülkede değilse. III. s. s. s. tahsil bankası kendi seçeceği bir ibraz bankasını kullanabilir (TBK 522 sayılı Broşür m. s.Şengül AL KILIÇ söz konusu banka “the presenting bank” olarak adlandırılır. Muhatap. DURUKANOĞLU. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verir. 34. INTERBANK. D. iç hukukumuzda ayrıntılı ve maddi kurallar içeren düzenlemeler söz konusu değildir. herhangi bir bankayı görevlendirmezse. kendisine ibraz edilen belgeler karşılığında ödemeyi veya poliçenin kabulünü gerçekleştirerek malları temsil eden belgeleri teslim alan taraftır16. 8. 81. Gönderi bankası. EKŞİ.

2 7 . YENİARAS. 2010. ithalattan men suresi içinde yapacağı talepler. 1995 yılında. peşin ve vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak transfer talepleri ile kabul kredili işlemler için poliçe kabul veya avali talepleri kabul edilmez. * Çıkış ülkesinden ihraç edilmiş mal veya vesaik mukabili işlemler (kabul kredili işlemler dâhil). Dış ticarette yaygın bir ödeme türü olarak kullanılan vesaik mukabili ödeme şeklinde uygulanacak olan kuralları. vesaik mukabili ödemede. 97–98. s. 15/b ve c hükmüne göre. yürürlüğe girmiştir. vesaik mukabili ödeme şekline göre gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinde kullanılmak üzere URC/TBK 522 sayılı Broşür yayınlanmış ve 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. akreditifli ödeme. s. Söz konusu yayın. TBK 522 sayılı Broşürdür18. Aynı genelgenin 5. başlığına göre. Sa.2. s. ödemenin tamamının yapılmasını müteakip firmaya verilir ve 180 günlük hesap kapatma süresi son ödeme tarihinden itibaren hesaplanır. XIV. Buna göre söz konusu firmaların. Vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılacak ithalatta.İhracatta ödeme şekilleri ile transit ticarete ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası’nca belirlenir. sevk belgelerine istinaden yapılacak müracaat üzerine bankalarca mal bedelinin tahsilini müteakip transfer yapılır. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 647. yeknesak hale getirmek ve sınır ötesi ticarette bu hususa ilişkin ulusal düzenlemeler arasındaki farklılıklar nedeniyle doğabilecek problemleri önlemek amacıyla MTO tarafından ilk olarak 1956 yılında “Ticari Senetlerin Tahsili İçin Yeknesak/Birörnek Kurallar” yayımlanmıştır. Interbank. peşin ödeme. başlığına göre. DURUKANOĞLU. EKŞİ. * Açılmış akreditif kapsamındaki işlemler. s. Halen yürürlükte olan Broşür de. ithalatın yatırım teşvik belgesi kapsamında olduğu hususunda firmalarca verilecek yazılı beyana istinaden.” Yine TCMB tarafından yayınlanan. Vesaik bedelinin kısım kısım ödendiği durumlarda belgeler. 1967 yılında gözden geçirilerek 1968 yılından itibaren geçerli olmak üzere URC/TBK 254 sayılı Broşür olarak yayınlanıp.1. yılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2004–32/29 Sayılı Tebliğ’in m. s. 127–128. İthalattan men edilme tarihinden önce.. Son olarak ise. Kambiyo Mevzuatı. 251. 132. mal mukabili ödeme ve kabul kredili ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilerek bir bankaya veya özel finans kurumuna satılır…. vesaik mukabili ödeme. yatırım teşvik belgesi ve dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki malların ithalatı gerçekleştirilebilir. men edilme tarihinden başlamak üzere men suresi içinde yapılacak akreditif talepleri. 24–25.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kında düzen normlarına yer verildiği görülmektedir. 80. uluslararası kurallar ile bankacılık teamülleri uygulanır. Söz konusu Broşür. s. * Peşin olarak dövizi satılmış işlemler bankalarca sonuçlandırılabilir. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Mevzuatına aykırı hareketten dolayı ithalattan men edilen firmalarca. transfer tarihinden itibaren 180 gün içinde ithalatçının GB ile yapacağı başvuruya istinaden transferi yapan bankaca kapatılır. TEKİNALP. ŞANLI/EKŞİ. Bu ödeme şeklinde ithalat hesabı. Ancak ithalattan men edilen firmalarca. s. Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatının ithalata ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki değişir sayfalı talimatı doğrultusunda çıkarılan 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB–42 sayılı genelgenin yeniden düzenlendiği 2004/YB–50 sayılı genelgenin 2. “İhracat bedelleri. Y. dâhilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlemler için ise herhangi bir beyan aranmaksızın sonuçlandırılır. EKŞİ. 1978 yılında URC/TBK 322 sayılı Broşür olarak güncellenmiş ve 1 Ocak 1979’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.

8 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. EKŞİ. Bkz. Lex mercatoria. 251. onların üzerinde ve kendine özgü hukuk kurallarından oluşmaktadır21. Ankara 1990. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Bu tür kurallar. dış ticarette gerçekleştirilen vesaik mukabili ödemelerde kullanılabilmesi için. Nitekim Broşürün m. 19. DURUKANOĞLU. 27. Dış Ticaretin Finansmanı. Uygulanacak Hukuk Açısından Vesaik mukabili ödeme türünde uygulanacak hukuk açısından. hukuk kuralları gibi doğrudan uygulama alanı bulmazlar. s. Kambiyo Mevzuatı. tahsil talimatında (m. Sa. ödemenin yapılma şekline. TBK 522 sayılı Broşürün. Bası. İbrahim KAPLAN. 128. C. XIV. ulusal hukuk düzenlerinden bağımsız. 80. 128. 33. 50. DOĞAN. tarafların sorumluluklarına. 25. 4) bu hususa açıkça yer verilmesi şartına bağlanmış ve bu kuralların ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi halinde tüm taraflar için bağlayıcı olacağı ifade edilmiştir. hakim görüşün TBK 522 sayılı Broşür’ü. uluslararası ticaretin. s. taraflar arasında çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda.. ihracatçının bankasına verdiği tahsil talimatında yer alması gereken hususlara. Ankara 2005. AÜHFD (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi). Tahsil talimatında uygulanmasına karar verilmiş ve uygulanacak olan hukukun emredici kurallarına aykırı olmayan TBK 522 sayılı Broşür kuralları. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. 3. s. s. s. TEKİNALP. 2010. MTO tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan ve ülkelerin iç hukukları açısından pozitif geçerliliği bulunmayan bu kuralları “lex mercatoria” olarak değerlendirmek mümkündür20. 647. s. Ankara 1996. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. TEKİNALP. s. I. s. TBK 522 sayılı Broşür açık bir düzenleme getirmemekte ve bu konuda TBK 522 19 20 21 22 23 DURUKANOĞLU. vesaikin tanımına. Cevat GERNİ. Doktrinde TEKİNALP. toplam 26 maddeden oluşmaktadır. işlemlerin TBK 522 sayılı Broşüre tabi olduğunu belirtmeleri gerekmektedir22. Ankara 2001. C. 647.Şengül AL KILIÇ TBK 522 sayılı Broşür. vesaikin ibrazına. İlgili görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Vahit DOĞAN. 2. Arzu OĞUZ. s. 12. EKŞİ. Söz konusu Broşürde. 36. DOĞAN. s. genel işlem şartları şeklinde nitelendirdiğini ifade etmektedir. 2 . ŞANLI/EKŞİ. s. 1/a hükmüne göre. B. tarafların vermiş olduğu yazılı talimatlarda açık ve net ifadelerle. 30 vd. bu kuralların uygulanması. komisyon ve masrafların taraflarına. Y. vesaikin kabulüne ve poliçe ve senedin protesto ediliş şekline ilişkin hususlarda açıklamalar yer almaktadır19. s. TBK 522 sayılı Broşürün hukuki niteliği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmekle birlikte. bu andan itibaren artık taraflar için bağlayıcı olarak kabul edilecektir23. s. S.

vesaik mukabili ödeme türünde dört taraf bulunmaktadır ve bu taraflardan hangisinin ulusal hukukunun emredici kurallarının dikkate alınacağı hususu. 2 9 . muhatap da. Sözleşme sayesinde. kanunlar ihtilafı kuralı olarak MÖHUK’da (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun) düzenlenmiş olması da beklenemez24. Y. eser. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme. konumuz açısından önem arz etmektedir. Ancak TBK 522 sayılı Broşür’ün. Bu sorunun cevabının verilebilmesi için öncelikle. 81). taraflar arasındaki ilişkilerin tek tek değerlendirilmesi ve tespit edilen hukuki ilişkilere uygulanacak olan hukukun belirlenmesi gerekmektedir. sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve sözleşmede kararlaştırılan zamanda. TEKİNALP. Amir İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Milletlerarası unsura sahip olan amir ile muhatap arasındaki ilişkiyi çoğu zaman bir satım sözleşmesi oluşturmaktadır25. tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. TEKİNALP. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırı olmaması koşulu ile uygulanacağına ilişkin düzenlemesi karşısında. s. ihracatçının ödemezlik definden yararlanması söz konusu olamaz (BK m. ihracatçı. Bu anlamda uygulanacak hukukun tespitinde 5718 sayılı MÖHUK’un 24 25 26 Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bir ödeme türü olan akreditif açısından bkz. Bkz. milletlerarası özel hukukun bağlama kuralları dikkate alınacaktır. XIV. 1. hangi ulusal hukukun emredici kurallarına göre hareket edileceği sorusu ile karşılaşılır. sözleşmenin konusu şeyi. olması da mümkündür (Bkz. muhatabın gümrüğüne gönderirken26. 2010. Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere. Vesaik mukabili ödeme türünün taraflarca kararlaştırıldığı durumlarda.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sayılı Broşür’ün uygulanmasına tahsil talimatında açıkça yer verilmesi ve ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi durumunda uygulanacağından söz etmektedir. Bununla birlikte söz konusu ilişkinin. Sa. s. Maddi olarak milli hukukta düzenlenmemiş olan bir konunun. “Önce ifa”. bunları temsil eden belgeleri hazırlayıp gönderi bankasına vermesi) önce yerine getirmelidir. sözleşmede kararlaştırılan bedeli ödemek ile yükümlü olmaktadır. üstlenenin kendi malzemesiyle kendi yerine hazırlayıp vereceği eser teslimi sözleşmesi vs. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 650). taraflar arasında var olan ilişkinin yabancılık unsuru taşıması nedeniyle. amir. maddi anlamda milli hukukumuzda düzenleme altına alınmamıştır. Amir ile muhatap arasındaki sözleşme ilişkisine uygulanacak olan hukukun tespitinde. edimini (malları yükleyerek. 650. 171. Milletlerarası unsurlu bir ticari ilişki niteliği taşıyan vesaik mukabili ödeme türü. DOĞAN. işin niteliğinden kaynaklandığı için. s.

her somut olayın özelliklerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken bir durumdur (Bkz.Şengül AL KILIÇ “sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde uygulanacak hukuk” başlığını taşıyan m. Gönderi bankası. devreye gönderi bankası ve tahsil/ibraz bankası girecektir. Ancak açıkça hukuk seçiminde bulunmamış olsalar dahi. 24 hükmüne göre tespit edilen uygulanacak hukukun emredici düzenlemelerine aykırılık teşkil etmesi durumunda ise. bu hukuka tâbi olur. 24 hükmü dikkate alınacaktır27. Bu nedenle amir ile muhatap arasındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuk. 35). 27 MÖHUK m. Ergin NOMER. 24/I). sözleşme hükümlerinden veya hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilen hukuk seçimi de geçerli olarak kabul edilecektir (MÖHUK m. s. 24/IV). Vesaik mukabili ödeme yönteminde dikkate alınan TBK 522 sayılı Broşür’ün. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. 17. amirin bulunduğu ülkede yer alan ve uygulamada “ihracatçının bankası” olarak ifade edilen bankadır. 2. TBK 522 sayılı Broşür’ün özgün İngilizce metninde “principal” (müvekkil. MÖHUK m. 2 . İstanbul 2009. tarafların ödeme yöntemi olarak vesaik mukabili ödeme yöntemini tercih etmelerinin ardından. Amir İle Gönderi Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Taraflar arasında yapılan satım sözleşmesinde. Sa. Her ne kadar amir (ihracatçı/satıcı) için. 2010. daha çok bu ilişkinin bir hizmet sözleşmesi mi yoksa bir vekâlet sözleşmesi mi olduğu hususu üzerinde durmak gerekmektedir. EKŞİ. taraflar bu Broşür hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırmış olsalar dahi. Temelini genellikle bir satım sözleşmesinin oluşturduğu vesaik mukabili ödemelerde. 386 vd. Devletler Hususi Hukuku. taraflarca açık ya da zımni olarak seçilmemişse. Taraflar. uygulama alanı bulmayacaktır. XIV. karakteristik edim borçlusunun amir (ihracatçı/satıcı) olduğunu söylemek mümkündür. ihracatçının işyeri. Taraflar arasındaki ilişkinin vekâlet olarak nitelendirilememesinin en önemli sebebi. anlamında vekâlet sözleşmesi niteliğini taşıdığını söylemek zordur. Y. artık TBK 522 sayılı Broşür hükümleri. o sözleşme ile en sıkı ilişkili hukuk olarak belirlenir (MÖHUK m. bulunmadığı takdirde yerleşim yeri hukuku. ihracatçının birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşmeyle en sıkı ilişki içinde bulunan işyeri hukuku olarak kabul edilir. Bası. 24/IV hükmü gereğince. 10 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bu durumda uygulanacak olan hukuk. İlgili düzenlemede belirtilen en sıkı ilişkili hukukun tespiti. BK m. aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku açıkça seçebilirler. Ancak hâlin bütün şartlarına göre sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşme. sözleşmenin “karakteristik edim”i yardımcı olmaktadır (Bkz. MÖHUK m. 24 hükmüne göre taraflar. Amir ile gönderi bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespiti konusunda. Akdin en sıkı ilişkili olduğu ülke hukukunun tespitine. s. vekâlet veren) ifadesi kullanılmış olsa da. aralarındaki ilişkiye uygulanacak olan hukuku seçmemişlerse. 321).

313 vd. Y. bu talimatı kabul etmesinin ardından. Akreditif açısından bkz. ihraç edilen satım konusu mal bedelinden kendisinin komisyon ücreti alabilme imkânının varlığı nedeniyle. tahsil bankasına gönderilmesi için. hizmet edimlerinin ağır bastığı. taraflar arasındaki ilişkinin klasik anlamda yabancılık unsuru taşıması ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilir. TEKİNALP. Gönderi bankasının. 651. ithalatçı ile ihracatçı arasında yapılan satım sözleşmesi gereğince. Gönderi bankasının. amire karşı bağımsız olmamasıdır. s. Amir. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi du28 29 30 TEKİNALP. s. yalnızca bu banka ile çalışabileceği hususu da. her ne kadar klasik anlamda kişi ve yer bakımından yabancılık unsuru taşımasa dahi. Örneğin. 176–177. 1/b). Amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. gönderi bankasının. Bu gibi durumlarda. Çünkü amir tarafından hazırlanan ve tahsil bankasına ulaştırılması için gönderi bankasına teslim edilen belgeler. taraflar arasındaki ilişkinin uluslararası ticaret hayatını ilgilendirdiği de bir gerçektir30. s. tahsil talimatının gönderi bankası tarafından kabulü ile birlikte başlar. Sa. amir ile gönderi bankası arasında hizmet sözleşmesinin başladığı da kabul edilir29. Gönderi bankası. tahsil bankasını belirlemesi durumunda.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi vesaik mukabili ödemelerde. Vesaik mukabili ödemelerde. Bu anlamda gönderi bankasının. taraflar arasındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür. 651. genellikle kendi ülkesinde bulunan gönderi bankasından yararlanmaktadır. Bu nedenle çoğu zaman. tahsil emrinde amirin. vesaik mukabili ödeme türünün tercih edildiği bir ihracat işleminde. ithalatçının malların bedelini ödeyerek. amir tarafından hazırlanan tahsil emrine uygun olarak hareket etme zorunluluğu. yapmış olduğu işlemler karşılığında. ihracatçı tarafından gönderilen tahsil talimatını işleme alma zorunluluğu olmamakla birlikte (TBK 522 sayılı Broşür m. 2 11 . gönderi bankasının amire karşı bağımsız olmadığının bir göstergesidir. yabancı ülke vatandaşı olması ya da yabancı ülkede ikamet ediyor olması gibi. akdi ilişkinin. amirin. BK m. amirin kendisine tahsil emrinde belirttiği şekilde hareket eder. anlamında bir hizmet sözleşmesi olduğunu söylemek mümkündür28. 2010. gerekli belgelerin. XIV. malları gümrükten çekebilmesi için düzenlenmektedir. DOĞAN. ilgili taraflar arasındaki ilişki. Ancak her ne kadar taraflar arasında klasik anlamda yabancılık unsuru söz konusu olmasa da. Bu nedenle doktrinde. amirin bulunduğu ülkede faaliyet gösteren gönderi bankası ile amir arasında klasik anlamda yabancılık unsuru bulunmamaktadır.

tahsil emri ekinde. Y. çoğu zaman ihracatçının ülkesindeki bir banka. 27 hükmüne göre. ithalatçının ülkesindeki bir bankadır ve ilgili bankalar arasında bir yabancılık unsuru söz konusudur. 27/ III). tahsil bankası ise. yine çoğu zaman. TBK 522 sayılı Broşür uygulama alanı bulduğu durumlarda. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. MÖHUK’un özel olarak iş sözleşmelerine uygulanacak olan hukuku düzenlediği m. Bası. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk. tahsil bankasına gönderen gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki hukuki ilişkinin tespit edilmesi de önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Gönderi bankası. amir ile gönderi bankası arasındaki uyuşmazlıklar. tarafların irade muhtariyetinden yararlanarak. s. s. uygulanacak hukukun tespitinde kanunlar ihtilafı kuralları çerçevesinde hareket edilebilmesi söz konusu olmalıdır. Gönderi Bankası İle Tahsil/İbraz Bankası Arasındaki İlişkiye Uygulanacak Hukuk Amir tarafından kendisine tevdi edilen malı temsil eden belgeleri. 3. uluslararası ticari hayatı ilgilendirmesi nedeniyle. 27/IV).Şengül AL KILIÇ rumunda. 319 vd. Taraflar arasındaki ilişki. 12 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkinin. XIV. 27/II). 177. gönderi bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla. Gönderi bankasının işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. 27 hükmü dikkate alınmalıdır32. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden bu konuda. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (m.. 2 . Ankara 2005.. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğinin belirlenebilmesi için öncelikli olarak taraflar arasındaki hukuki ilişkinin nitelendirilmesi ve bu hukuki ilişkiye uygulanacak olan hukukun tespiti gerekmekte31 32 DOĞAN. Banka Teminat Mektupları. Sa. TBK 522 sayılı Broşür’ün bu bankalar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerinin. 27/I). 27 hükmü çerçevesinde belirlenen uygulanacak hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gereklidir. 7 vd. s. Bilgin TİRYAKİOĞLU. Kanaatimizce de her ne kadar çoğu zaman klasik anlamda yabancılık unsuru taşımasa dahi. Vahit DOĞAN. bu Broşür hükümlerinin. Amir ile gönderi bankası arasındaki işlemlerde. MÖHUK m. Gönderi bankasının. işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. 3. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir (m. MÖHUK m. uygulanacak hukuku serbestçe belirleyebilecekleri ifade edilmektedir31. Ankara 1996. gönderi bankasının. bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (m. amirin esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (m. 2010.

ancak kendisine gönderilen tahsil emrinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür ve bu anlamda. gönderi bankası tarafından kendisine tevdi edilen ve malı temsil eden belgeleri. sözleşme konusu satım bedelini ödemesi karşılığında vermekte ve ithalatçıdan tahsil ettiği bedeli ise. 2 13 . 27/III). Bu anlamda. s. gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkiler. TEKİNALP. TEKİNALP. ihracatçı tarafından tahsil emrinde belirtilmemiş ve bu konuda gönderi bankasına açıkça bir talimat verilmemiş olması nedeniyle. tahsil/ibraz bankasının mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi dir. s. 652. MÖHUK m. gönderi bankası. gönderi bankasına ihracatçı tarafından yetki verilmemiş olan hususlarda. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Çünkü tahsil bankası. Gönderi bankası ile tahsil/ibraz bankası arasındaki ilişkinin de. 4. Tahsil/İbraz Uygulanacak Hukuk Bankası İle Muhatap Arasındaki İlişkiye Tahsil bankası. tıpkı amir ile gönderi bankası arasındaki ilişkide olduğu gibi. tahsil bankasına devredebileceğinden35. 27/II). bu işyeri mutad işyeri sayılmaz (MÖHUK m. 27 hükmüne göre. gönderi bankasının. gönderi ban33 34 35 36 Aynı yönde bkz. 652. TEKİNALP. MÖHUK m. 2010. Bununla birlikte. Sa. Bkz. s. tahsil bankasının gönderi bankası tarafından belirlendiği durumlarda. gönderi bankasının karşısında olan bankanın. Bankalar arasındaki ilişki. ithalatçıya. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde taraflar arasındaki ilişkiye. en fazla kendisinde bulunan yetkiler kadarını. uygulanacak hukukun tespitinde de. esas işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir (MÖHUK m. işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede yapması hâlinde iş sözleşmesi. tahsil ya da ibraz bankası olması arasında da bir fark bulunmamaktadır36. Tahsil/ibraz bankasının. tahsil/ibraz bankasının. gönderi bankası ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin alt vekâlet ilişkisi niteliğinde olacağı savunulmaktadır. gönderi bankasının talimatlarına göre hareket edemez. işini mutad olarak yaptığı işyeri hukuku uygulanır. 27/IV). Ancak doktrinde. hizmet sözleşmesi olarak değerlendirildiğinden. hizmet sözleşmesi olduğu kanaatindeyiz33. tahsil emrinde belirtilen ya da gönderi bankası tarafından kendisine bildirilen şekilde davranmaktadır34. işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde. Söz konusu tespite göre belirlenen hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil eden TBK 522 sayılı Broşür hükümleri uygulama alanı bulamayacaktır. Ancak hâlin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde sözleşmeye ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri yerine bu hukuk uygulanabilir (MÖHUK m. Y. tahsil bankası. 652. XIV. 27 hükmündeki düzenlemenin dikkate alınması gerekmektedir. tahsil bankası. Tahsil/ibraz bankasının. tarafların seçtikleri hukuka tâbi olabilecektir.

bir hukuki işleme yönelmeleri nedeniyle temas haline giren kişiler. 1. DEMİRCİOĞLU. birbirlerini aydınlatmak. Üner DAĞ. Y. 905). tarafların birbirlerinden talepte bulunabilmesi ve özellikle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı söz konusu olabilir38. birbirlerine doğru bilgi vermek. s. tahsil bankasına yatırılmaktadır. tahsil bankası. ithalatçı ile tahsil bankası arasındaki ilişkinin de ödünç sözleşmesi olduğunun kabul edilmesi gerekir. Kaynağını MK md. İstanbul 1988. 254. tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkide yer almamaktadır. Bu durumda. Bu nedenle. Her ne kadar taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmasa dahi. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi teorisi nedeniyle. 14 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. C. 10–11–12. Bankanın poliçeyi kabul ettiği ancak bedelin ithalatçı tarafından. ithalatçıya nakdi bir kredi sağlamış olacaktır. tahsil bankası ile ithalatçı arasında hizmet sözleşmesinin var olduğu söylenebilir (Bkz. 59. Banka Hukukunun Esasları (C. TEKİNALP. Aralarındaki ilişkinin hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesi de mümkün değildir. vadede poliçe borçlusu olarak görünen tahsil bankasının. çoğu zaman banka ile muhatap arasında. bu bedel vadede kendisi tarafından ödenmemekte. Sa. amirin düzenlemiş olduğu poliçeyi kabul etmesi durumunda. poliçe vadesinden önce tahsil bankasına ödendiği durumlarda. XIV. İBD. İstanbul 1985. s. Tahsil bankası ile ithalatçı arasındaki ilişkiyi. 487. S. 126–127. 2010. 127. C. Her ne kadar tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. poliçenin vadesinden önce tahsil bankasına ithalatçı tarafından ödeneceği kararlaştırılır. asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkisi olarak nitelendirmek mümkün olabilir37. poliçe bedelinin. 2’den alan bu teoriye göre. mal ve canlarına gelebilecek zarardan koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler39. poliçeyi ödemeyi kabul etmiş olsa da. Ünal. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. taraf iradelerine bağlı değildir40. s. Çünkü hizmet sözleşmesinin en belirgin özelliklerinden birisini oluşturan bağımlılık unsuru.Şengül AL KILIÇ kası aracılığıyla ihracatçıya ulaştırmaktadır. Böyle bir durumda. Ancak vadeden önce ithalatçı tarafından bankaya ödeme yapılmamasına rağmen. Ankara 2009. C. MK md. 37 38 39 40 Tahsil bankasının. I. vadeden önce ithalatçı tarafından poliçe bedeli. 2 . Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU. taraflar arasındaki ilişkiye sözleşme hükümlerine ilişkin düzenlemelerin kıyas yolu ile uygulanması gerekmektedir. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). s. ithalatçıya nakdi olarak bir imkân sunmamaktadır. poliçe bedelini ödemesi durumunda. Bu nedenle her ne kadar tahsil bankası. TEKİNALP. ithalatçıya bir itibar sağlamaktadır. MÖHUK m. bankanın kabul etmesi.I). Esasında tahsil bankası ile ithalatçı arasında doğrudan kurulmuş bir sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Yoksa burada banka. 24 hükmü çerçevesinde taraflara uygulanacak hukukun tespiti ve tespit edilen bu hukukun emredici kurallarına aykırılık teşkil edip etmediğine göre de TBK 522 sayılı Broşür’ün uygulanması gerekmektedir. Asli edim yükümlerinden bağımsız borç ilişkilerinin doğması.

689. el yazısı ile imzalanmış olması şartına bağlıdır. Bankaların. Y. 688. 769 hükmünde. tespit edilecektir. 2010. 582. bono ya da çekin hukuken geçerli olarak kabul edilebilmesi için. 72). Delil olarak kullanılacak bir belgeyi düzenleyen tacirin ticaret unvanı ve bu unvanı ile birlikte kullandığı imzanın faturada bulunması şarttır (Bkz. 692. milletlerarası özel hukuk kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir (Bkz. tacirin (konumuz açısından ihracatçının) işletmesi ile ilgili evraklar arasında yer aldığı dikkate alındığında. m. işletmesine ilişkin bir evrak olan taşıma senedini de. vesaik mukabili ödeme yönteminde. Bu zorunlu unsurlardan birisini de keşidecinin/düzenleyenin imzası oluşturmaktadır. m. Faturayı düzenleyenin ticaret unvanını ve imzasını ihtiva etmeyen bir yazı. TBK 522 sayılı Broşür m. 2 15 . 41/I hükmünden ulaşmak mümkündür. s. Bu sonuca TK m.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi IV. m. Vesaik Mukabili Ödeme İşleminde Kullanılan Temel Kavramlar A. Kaldı ki.2/b’de “mali belgeler” ve/veya “ticari belgeler” olarak tanımlanmıştır. “Her tacir. ÜNAL. taşıması gerekli olan tüm zorunlu unsurları bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bası. Oğuz Kürşat ÜNAL. Ankara 2006. TK m. Bu nedenle vesaik mukabili ödeme yönteminin tercih edildiği durumlarda. faturalar. 231/I. ticari işletmesine müteallik muameleleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur. hukuki işlemlerin şekli anlamda geçerli olup olmadığının tespiti ve bu konuda varsa bir eksikliğin bildirilmesi konusunda öncelikli olarak TBK 522 sayılı Broşüre göre değil. tacir olan gönderenin (ihracatçının).”. İlgili düzenlemeye göre. Fatura açısından konuya yaklaşmak gerekirse faturanın. Belgeler (Vesaik) Belgeler. TK m. Mali belgeler (financial documents) ile poliçeler. “Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. m. her ne kadar açıkça. bonolar. Türk hukukunda yer alan kuralların dikkate alınması gerekecektir. 243). çekler ve para ödemesinin sağlanması için kullanılan diğer benzer belgeler ifade edilmektedir. vesaik mukabili ödeme yönteminde ihracatçı tarafından mutlaka imzalanması gerekip gerekmediği sorusuna verilecek olan cevap. Ticari Belgeler (Commercial Documents) ile ise. 7 hükmüne göre. bono ya da çek olarak nitelendirilmesinin önüne geçecektir (Bkz. tasarruf (sahiplik) yetkisi veren belgeler ve diğer benzer belgeler veya mali belgeler olmayan diğer herhangi tür belgeler ifade edilmektedir41. Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. İhracatçının Türkiye’de bu belgeleri düzenlemesi durumunda. s. yapıldıkları ülke hukukunun veya o hukukî işlemin esası hakkında yetkili olan hukukun maddî hukuk hükümlerinin öngördüğü şekle uygun olarak yapılabilir. XIV. 74). 4. 581. Örneğin. Türkiye’de düzenlenen bir belgenin geçerliliği. imzalanması yönünde olmalıdır. poliçe. m. ortada milletlerarası unsura sahip bir sözleşme söz konusu olduğundan. her bir belgenin geçerli olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda. DOĞAN. ihracatçı tarafından imzalanması mecburiyeti ortaya çıkacaktır. taşıma belgeleri. gönderenin imzasından bahsedilmese de. s. düzenlenen belgelerin geçerli olup olmadığı düzenlendiği ülke hukukunun kurallarına göre. 693). VUK m. 41 MÖHUK m. 5 hükmünde yer alan. b. hukukî işlemler. Sa. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.” ifadesi de bizi aynı sonuca götürmektedir. fatura olarak nitelendirilemez ve bu yazı herhangi bir belge vasfı da taşımaz (Bkz. Faturanın da. Taşıma senetlerinin şeklinin düzenlendiği TK m. bu kâğıdın poliçe. 41/I hükmü çerçevesinde imzalaması gerektiğinden söz edilebilecektir. Söz konusu eksiklik.

2/a).). belgeli tahsilin ikinci türü ise. ve m.’de. “Temiz Tahsil/Adi Tahsil (Clean Collection)” ve “Belgeli Tahsil (Documentary Collection)” olmak üzere iki tahsil türüne yer verilmiştir. 2. Y. aldığı talimata uygun olarak ibraz bankasının belgeleri muhatap için hazır tutmasına ilişkin bir işlemdir (TBK 522 sayılı Broşür m. fatura ve taşıma senedi gibi malı temsil eden bir belge ibraz etmeksizin. ithalatçıya verilmekte ve ithalatçı satın aldığı mallara ulaşmaktadır. 42 43 44 45 TEKİNALP. alıcının düzenlediği çekin. ödeme ve/veya kabul karşılığında belgelerin teslimi ve diğer şartlara bağlı olarak belgelerin teslimi için bankalarca işleme alınması anlamına gelir (TBK 522 sayılı Broşür m. ihracatçının. nezdinde bulunan. “Temiz Tahsil”. Son durumda. vesaik karşılığı tahsilâtın şartlarını belirten anahtar belgedir. 2 . D. 16 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Tahsil Talimatı (Tahsil Emri/Collection Order) Tahsil talimatı. satıcının yetkilendirdiği banka. iki türlüdür. 649–650. TEKİNALP. Tahsil talimatı. ithalatçının ödemeyi yapması üzerine.Şengül AL KILIÇ B. 2/c). 62. Belgeli tahsil. Temiz tahsil. 386 vd. ithalatçıya verir42. TBK 522 sayılı Broşür m. s. Bununla birlikte eser sözleşmesine ilişkin hükümler. parayı tahsil etmesi karşılığında bu belgeleri. 5/a). ticari belgelerin eşlik etmediği mali belgelerin tahsilini ifade eder (m. İbraz İbraz. hizmet edimlerini içeren ancak tahsilin gerçekleşeceği taahhüdüne yer vermeyen bir “işgörme sözleşmesi”dir. ödemenin (payment) ve/veya kabulün (acceptance) sağlanması. bononun veya poliçenin bedelini tahsil eder. TEKİNALP. C. BK’nın vekâlet ve hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır (BK m. mali ve/veya ticari belgelerle ilgili olarak alınan talimat uyarınca. 650. 2010. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 649. Tahsil Tahsil işlemi. Bunlardan birincisi. ticari belgelerin eşlik ettiği mali belgelerin tahsili. vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesi bakımından (özellikle bankalar açısından) son derece önemli bir işleve sahip olduğu için özenle hazırlanmasında büyük fayda vardır44. Türk hukukunda tahsil talimatına. XIV. “Belgeli Tahsil”de ise. mali belgelerin eşlik etmediği ticari belgelerin tahsili. s. ithalatçının lehinedir43. banka nezdinde malı temsil eden belgeler. ikincisi ise. s. tahsil bankası. 313 vd. bu talimata uygulanma açısından uygun değildir45. ihracatçı tarafından hazırlanarak gönderi bankasına verilen. Tahsil talimatı. Bu tür tahsil işleminde. Sa. bankanın nezdinde malı temsil eden ticari senetler bulunur. s.

mallara ilişkin belgeleri hazırlarken mutlaka bir poliçe düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ödeme türünde. ithalatçının yerli para cinsinden de ödeme yapabilmesi mümkündür. GERNİ. 11–12. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). s. tahsil emrinde ihracatçı tarafından açıkça uygun görülmüşse. s. s. Böyle bir ihtimalde. malı temsil eden belgeler ancak nakdi ödemenin yapılması halinde tahsil bankası tarafından ithalatçıya verilebilecektir (Bkz. 77. 653. ihracatçının tahsil emrinde açıkça “ilk ibrazında (on first presentation)” ödenmesi emrine yer vermesi yararına olacaktır51. 58. 2010. ihracatçı malların bedelini. onun ödemeyi tam ve sözleşmeye uygun olarak yapması durumunda teslim etmektedir46. Bunun önüne geçilebilmesi için. 126. Ödeme karşılığı vesaik teslimi türünde. 5. ihracatçı açısından en güvenilir şekli bu yöntemdir47. Ödeme Yöntemleri. 2 17 . INTERBANK. Böyle bir ihtimalde. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). s. s. s. INTERBANK. Çünkü burada. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. vadesiz poliçede yazılı olan bedeli ödedikten sonra. s. DİLEK. s. No: 8–1989.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi V. 149. tahsilât bankası. s. Vesaik Mukabili Ödeme Türleri A. DİLEK. Vesaik mukabili ödemenin. Sa. Tahsil talimatında “D/P” kısaltması yer alıyorsa ya da “ödeme karşılığı (belgelerin) teslimi” kaydı veya benzer bir ifade yer alıyorsa. tahsil bankası aracılığıyla tahsil etmiş olmaktadır48. 96. ihracatçının ödeme karşılığı vesaik tesliminde. XIV. transfer anında kur farkının ithalatçı veya onun bankası tarafından garanti edilmesine yönelik bir şart da eklenebilir50. ithalatçıya yalnızca. ithalatçı. 46 47 48 49 50 51 İhracatçının. böyle bir ihtimalde. Y. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi (Documents Against Payment “D/P”) Bu ödeme türünde. ihracatçı. belgeler tahsil bankasınca kendisine teslim edilir. GÜRSOY. Cevat GERNİ. 366. Araştırma Merkezi. s. malları temsil eden belgeleri. vesaik mukabili ödeme yönteminde. 5. IGEME. Ancak. Dış Ticaret. TEKİNALP. s. parası kendi adına tahsil bankası tarafından teslim alındığı ve muhtemelen kendisine SWIFT (paranın elektronik araçlarla anında ihracatçının hesabına geçirildiği uluslararası para transfer sistemi) yoluyla ulaştırılacağı için güvendedir49. tahsil emrine. vesaikin teslim alınmasını ve dolayısıyla da bedelin ödenmesini geciktirdikleri görülmektedir. uygulamada bazı alıcıların mallar gelinceye kadar. s. SEYİDOĞLU. vadesiz (görüldüğünde ödemeli/sight bill of exchange/draft) poliçe düzenlemesi de mümkündür. DURUKANOĞLU. 96). 12. Bu vesaik mukabili ödeme türünde. ithalatçı malları gümrükten çekmeden önce.

hesabının durumunu iyi bilmektedir (Bkz. Bu poliçe türünde. DİLEK. SEYİDOĞLU. 77. belirli bir tarih. poliçeyi kabul etmesi sayesinde. IGEME. DURUKANOĞLU. gönderi bankasına. poliçe bedelini öder. Bunlardan birincisi. malların bedelini belirlenen ileri bir tarihte ödeyecek olduğundan ve bu arada malları satma imkânı söz konusu olduğundan. Bkz. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). ihracatçı daha çok iki tür vadeli poliçe düzenleme yoluna gitmektedir. 149. Kabul karşılığı vesaik tesliminde. 127. ihracat52 53 54 55 56 Tahsil talimatında “D/A” kısaltmasına ya da “kabul karşılığı (belgelerin) teslimi” ifadesine yer verilmişse böyle bir durumda. s. s. s. “sabit vadeli poliçe”dir. GERNİ. Poliçe bedelinin ithalatçı tarafından ödenmemesi halinde. tahsil bankası tarafından teslim edilir54. s. 2010. “banka kabulü (banker’s acceptance)” söz konusu olacaktır. bu poliçenin bankaya ıskonto ettirilerek vadeden önce paraya çevrilme ihtimali de söz konusudur. s. ithalatçıya. s. Kabul kredili vesaik mukabili ödemede. GERNİ. o da ihracatçıya iletir. İhracatçı tarafından banka adına düzenlenmiş olan poliçenin. s. Sa. Dış Ticaret. TEKİNALP. IGEME. s. Y. poliçenin muhatap (ithalatçı) tarafından kabulünün istendiği ortaya çıkacaktır (Bkz. s. Kabul Karşılığı Vesaik Teslimi/Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme (Documents Against Acceptance “D/A”) Kabul karşılığı vesaik teslimi türünde (documents against acceptance)52. GERNİ. ihracatçı tarafından düzenlenen ileri tarihli (genellikle 30. 5–6. s. Poliçenin vadesi geldiğinde. ithalatçı tarafından kabul edilmesi karşılığında. “ibraz vadeli poliçe”dir (X days sight bill of exchange/ draft). 60 veya 90 gün) bir poliçenin53. Burada vade. s. Örneğin. SEYİDOĞLU. dış ticaretin finansmanında kullanılan bir araç niteliği kazandırmaktadır (Bkz. TEKİNALP. Ayrıca banka ıskonto ettiği poliçe bedelini ödediği. 18 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ibraz tarihinden itibaren işlemeye başlar. poliçenin vadesi olarak poliçe üzerinde yer almakta ve ithalatçı da poliçeyi bu şekliyle kabul etmektedir. 367). belgelerin ithalatçıya ibrazından 60 gün sonra vadeli bir poliçe gibi. bankaya ciro yoluyla poliçeyi devretmekte ve kendisi de poliçenin ödenmemesi durumunda müracaat borçluları arasına girmektedir. ithalatçı. SEYİDOĞLU. Çünkü ihracatçı bu poliçeyi bankaya ıskonto ettirirken. Ödeme Yöntemleri. ihracatçıya da bir finansman sağlamaktadır. s. ithalatçı tarafından kabul edilmesi durumunda “ticari kabul (commercial acceptance)” söz konusu olur56. Ödeme Yöntemleri. İhracatçı tarafından ithalatçı adına düzenlenmiş olan poliçenin. tahsil bankası parayı. bu durum söz konusu ödeme türüne. ihracatçı kendi müşterisi olduğu için de. İthalatçı bu belgeler sayesinde. 13. 150). Vesaik mukabili ödemenin bu türünde. GÜRSOY. malları gümrükten çeker ancak. ödeme için ithalatçıya ibraz edilir ve ithalatçıdan yapılan tahsilât sonucunda. 58. XIV. Kabul edilmiş olan poliçe. 367.Şengül AL KILIÇ B. 28. s. Şöyle ki. 5. Vadeli bir poliçenin düzenlenmesi ve ithalatçının kabul etmesi durumu esasında. 653. bankanın müracaat hakkı kapsamında ihracatçıya da başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu durum banka aleyhine de bir sonuç doğurmaz. s. banka tarafından kabul edilmesi durumunda ise. 2 . kendisine belgelerin ibrazından itibaren belirli bir süre sonra. tahsil bankasının elinde bulundurulur. 367. 653). malların bedelini daha sonra öder55. İkincisi ise. ithalatçının malları gümrükten çekebilmesi için gerekli olan vesaik. Bu poliçe türünde ise. ithalatçı.

CANITEZ. s. DURUKANOĞLU. TTK m. kimin lehine aval vermişse onun gibi sorumlu olur. 2 19 . 58. 690/III). 14. Bkz. Aksi takdirde. 3. bu tür bir yönteminde bedelin ödenmeme riskini en aza indirmek amacıyla. DİLEK. 102).Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının tek güvencesi. Ancak bu ödeme türünde. Baskı. İsmail KAYAR. DİLEK. Aval. s. 127. 5. tahsil bankası. s. 96. s. XIV. md. Bu anlamda özellikle bankaların kabul ettikleri poliçeler. tahsil emrinde ve poliçenin üzerinde faiz oranı ve sürenin de gösterilmesi gerekmektedir. Avalin amacı. DİLEK. s. INTERBANK. TEKİNALP. bankalar tarafından çıkarılan devredilebilir mevduat sertifikalarına benzetilmektedir (Bkz. poliçeye aval vermesini sağlamalıdır58. kabul karşılığında. İhracatçı. malı temsil eden belgeleri yalnızca ödeme karşılığında teslim edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. 57 58 59 60 61 62 63 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). İstanbul 2006. Ankara 2006. 2010. 126. gecikmeksizin gönderi bankasına bildirir63. 653. 612/I. s. 137–138. DİLEK. Hüseyin ÜLGEN/ Mehmet HELVACI/Abuzer KENDİGELEN/Arslan KAYA. 13. s. 367). İthalatçının faiz ödemeyi reddetmesi durumunda ise. bunun aynı zamanda tahsil emri ekindeki poliçe üzerine de yazılması gerekmektedir. Kıymetli Evrak Hukuku. ihracatçı ithalatçının poliçenin vadesinde bedeli ödememesi riski ile karşı karşıya kalabilir57. ihracatçı. s. s. Bankanın kabul ettiği ya da ithalatçının kabul edip bankanın aval verdiği poliçeler. poliçenin güvenilirliğini. Bu yapılmadığı sürece. Faiz şartı yalnızca görüldüğünde ya da görüldüğünden belirli müddet sonra vadeli poliçelerde konulabilir. poliçenin ödenmemesi hususunda yüksek bir risk üstlenmiş olacaktır59. onun dolaşımını da kolaylaştıracaktır60. s. Faiz tahsil edilecekse. 7)61. s. Ödeme Yöntemleri. s. aval verene “avalist” denilmektedir ve avalist. Y. INTERBANK. senet bedelinin ödeneceği konusunda hamile (ihracatçıya) ek bir güvence vermektir (Bkz. 587. 59. Tahsil emrinde ayrıca faiz ödenmesi de yer alıyorsa62. 14. 150. poliçe bedelinin tamamen ya da kısmen güvence altına alındığı bir kambiyo taahhüdüdür (TK md. likiditesi yüksek kısa süreli menkuller grubuna girmektedir. SEYİDOĞLU. s. s. tahsil bankasının. teminat olma niteliğini artıracağı gibi. 96. 13. GERNİ. tahsil bankası bu durumu. s. IGEME. Vesaik mukabili ödeme açısından vadeli bir poliçenin de yer aldığı tahsil talimatında. DURUKANOĞLU. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. malların mülkiyetini geçiren belgeler. Sa. Kıymetli Evrak Hukuku. Kabul kredili vesaik tesliminde düzenlenen poliçeye banka tarafından verilen aval. s. ithalatçıya verildiğinden. elinde bulunan ithalatçı tarafından kabul edilmiş poliçedir. Avalde. belgelerin ödeme karşılığında mı yoksa poliçenin kabulü karşılığında mı teslim edileceğinin açıkça tahsil bankasına bildirilmiş olması gerekmektedir.

GÜRSOY. Bu vesaik mukabili ödeme türü. ödeme taahhüdü karşılığında. vadesi geldiğinde poliçe bedelini öder. ithalatçı. ithalatçıya bir akseptans poliçesi sunar. 97. ihracatçı. hem ödeme karşılığı vesaik teslimi hem de kabul karşılığı vesaik teslimi türlerine ait özellikleri bünyesinde barındırır65. Bu ödeme türünde. 20 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. tahsil bankası tarafından. sözleşme konusu bedeli ödemek için zaman sağlar. Bkz. poliçenin kabulünü reddeder ya da vadesi geldiğinde poliçe bedelini ödemekten kaçınırsa. Eğer ithalatçı. s. XIV. ithalatçıya teslim edildiği yöntemdir. Akseptans poliçesi. CANITEZ. 60. s. 59. CANITEZ. akseptansı teslim eder. Söz konusu “ödeme taahhüdü”. Ödeme Karşılığı Akseptans/Kabul Tahsilâtlı Vesaik Mukabili Ödeme Ödeme karşılığı akseptans64. Y. http://www. s. malı temsil eden belgeler. ithalatçının malları gümrükten çekmesini sağlayacak olan ilgili belgelerin. sözleşmede kararlaştırılan malın mülkiyet hakkını devralan alıcıya. Bununla birlikte.net/akseptansnedir-3765. 2010. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). İhracatçı bu yöntemle. “kabul tahsilâtlı vesaik mukabili ödeme” de denilmektedir. ithalatçıya teslim edilmekte ve böylece ithalatçı malları gümrükten çekebilmektedir. ihracatçı ve ihracatçının bankası olan gönderi bankası tarafından düzenlenmiş olan bir ödeme söz verisinin. 59. tahsil bankası. s. Ancak ithalat64 65 66 67 68 “Poliçelerin üzerine “kabulümdür” biçiminde yazılarak altı imzalanan açıklama”.com/nedir/akseptans . s. ithalatçıya kabul ettirilmesinden başka bir şey değildir. malı temsil eden belgelerle birlikte tahsil bankasında kalır.dictionarist. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). http://www.htm Bu ödeme türüne. İthalatçı. ihracatçının güven altında olmasını sağlar66. CANITEZ. Bkz. Dış Ticaret. s. ödeme karşılığı vesaik tesliminden farklı olarak ithalatçıya. ithalatçı tarafından kabul edilir ve vadeye kadar. malların mülkiyeti ihracatçı üzerinde kalmaya devam eder. Sa. sözleşme bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesini güvence altına almaya çalışmaktadır68. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi Vesaik mukabili ödeme türlerinden bir diğeri de. s. Bu durum ise.Şengül AL KILIÇ C. 77. Tahsil bankası bu ödemenin ardından. D. bir taahhütname karşılığında. ödeme yapıncaya kadar. 59–60. ancak kabul karşılığı vesaik tesliminden de farklı olarak.anlambilim. 60. 2 . bu tarz vesaik mukabili ödeme türüne uygulamada nadiren rastlanılmaktadır67. INTERBANK. Burada ödeme aracı olarak nakit para ya da vadeli bir poliçe kullanılmamakta. mallarını satmak için yeni anlaşmalar yapma imkânına sahip olur. bu durumda malların mülkiyeti hala ihracatçıda olduğundan.

VI. ithalatçıya. ihracatçı. malları teslim etmesine rağmen. Vesaik mukabili ödeme yönteminde işleyişi anlatan bir Yargıtay kararı için bkz. mal bedelinin güvence altına alınması için. 2 21 . Böyle bir ihtimalde. HD. Y. 2007/586 (Kazancı İçtihat Bankası). yapılan sözleşme uyarınca teslim edilecek olan belgeler. satım bedelini alamadığını beyan eden ilk yazılı talebi ile birlikte. XIV. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. poliçe üzerine ithalatçı adına geçerli bir bankanın vermiş olduğu ödeme taahhüdü olduğu halde. Sa. Banka garantilerinin bazıları. E. Ancak banka avali. Vesaik Mukabili Ödemenin İşleyişi Vesaik mukabili ödemenin işleyişini. vadeli poliçenin ithalatçı tarafından kabulünün ardından bankanın aval verdiği ödeme türüne de benzerlik göstermektedir. ihracatçının isteği üzerine. 69 70 71 72 DİLEK. ortaya aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacaktır72.. yüklemenin yapıldığını ve ithalatçının malları çektiğini temsil eden belgelerin ibrazına bağlı tutulur (Bkz. garantinin nakde dönüşmesi. 14. Bu vesaik mukabili ödeme türü esasında. banka garantisi. bir tablo ile göstermek gerekirse. vesaik bedelinin belirlenen tarihte ithalatçı tarafından ödeneceğinin ithalatçı adına taahhüt edilmesidir71. 11. s.2007 T. Ancak bazılarında ise.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi çının verdiği taahhütnameyi de içeren bu ödeme yönteminin. garanti tutarının nakde dönüşmesini temin edebilir. Banka Garantisi Karşılığı Vesaik Teslimi Bu vesaik mukabili ödeme türünde ise. DİLEK. Y.01. 15). 22. 2010. 2005/13656. tahsil bankası tarafından teslim edilir70. ancak bir banka garantisi var ise. K. DİLEK. E. ihracatçı açısından çok da güvenilir bir yöntem olduğunu söylemek zordur69. s.. 15. teslim edilen mallarla ilgili ödemenin tamamen teminat altına alınmasını temin eder niteliktedir (payment guarantee).

Kambiyo Mevzuatı. SEYİDOĞLU. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 102. TEKİNALP. CANITEZ. s. s. 26. alıcı tarafından istenen sigorta belgesi. sevk ettiği mallar karşılığında. 2) Akreditifin aksine. s. Y. tahsil/ibraz bankası da belirlenir. Bu banka genellikle. AKIN. Bu ödeme yönteminde. 3) İhracatçı. 149. 56–58. 648–649. Mallar. İhracatçı. s. ithalatçının bankasıdır. 648. Murat TÜRKSEVER. DURUKANOĞLU. s. İhracatçı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. s.Şengül AL KILIÇ Vesaik mukabili ödemede işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir73: 1) İhracatçı ile ithalatçı arasında uluslararası ticaret kapsamında bir satım sözleşmesi imzalanır. GÜRSOY. 76–77. 252–253. İhracatçı. belgelerin ibrazı anında yapılan ödemeler açısından bu sonuca varmak mümkündür. s. 2010. 172. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. ŞANLI/EKŞİ. malın sevkiyatına ilişkin belgeleri ve diğer gerekli belgeleri . Ancak vesaik mukabili ödeme şeklinde. INTERBANK. s. s. ithalatçıya teslim edileceği ve hangi şartlarla meblağın tahsil edileceğini belirten tahsil talimatı77 73 74 75 76 77 YENİARAS. Bkz. satım sözleşmesinde belirtilen şekilde malları gönderir. 84. gönderi bankasına tevdi eder ve bunların ithalatçıya ulaştırılması ister. Sa. s. 648. s. Dış Ticaret. ÖZALP. 369–370. EKŞİ. GÜRSOY. Bu sözleşmede ayrıca tarafların ödeme şekline de karar vermeleri gerekir. ithalatçının ülkesine gelmiş olması bir şart olarak değerlendirilmemelidir. YASER. ithal konusu olan malların. Diğer belgelerin kapsamına. 91–92. vesaik mukabili ödemenin bir gereği olarak. 122–123. Haziran 1996. s. s. TEKİNALP. 22 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Özellikle. 81. 43–44. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri. EKŞİ. 133. İstanbul 1999. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. s. s. 2 . ithalatçı firmanın gümrüğüne gelir. ihracatçının (satıcının) eylemi ile başlamaktadır75. XIV. vesaik mukabili ödemede. Dış Ticaret. uluslar arası gözetim şirketlerinden alınmış olan gözetim raporu gibi belgeler girmektedir. bu malların sevk edildiğini gösteren belgeler (vesaik) karşılığında. IGEME. Taraflar arasında yapılan anlaşmada son olarak. menşe şahadetnamesi. s. bir kredi kullanmaktadır76. Ali DÖLEK. ödeme işlemi. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). GÜRSOY. s. ödeme yöntemi açıkça kararlaştırılabileceği gibi. bu konuda zımnen anlaşma sağlanmış olması da mümkündür74. s. Ancak ödeme şekline ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmada. s. s. 102. gereken belgelerin listesi de oluşturulur. 56. 77. 56–57. ihracatçı. Taraflar arasında yapılan anlaşmada aynı zamanda. s. 26. TEKİNALP. s. nakliye firmasından/acentesinden aynı zamanda ciro edilebilir bir taşıma belgesi de alır. göndermiş olduğu belgelerin hangi şartlar altında.

tahsil bankasına gönderilmesi gerekmektedir80. EURO 1 vb. kabul etmeme ve/ veya diğer şartları yerine getirmeme hallerinde izlenecek yola ilişkin talimat. 3. doğru adresin tahsil bankası tarafından araştırılması da mümkündür.. Ödeme yöntemi ve ödeme bildiriminin biçimi. Faiz söz konusu ise. hava konişmentosu. Söz konusu süre tayin edilirken. nakliyeci makbuzu vb. derhal. Y. “çabuk. Bank’a DHL ile gönderilmesi ve bedelinin tahsili/poliçenin kabulü ve tahsil/muhabir bankası tarafından avali suretiyle evrakın alıcıya teslimi hususunun sağlanması saygıyla rica olunur. yukarıda belirtilen hususlardan başka.4/c) Talimatta ayrıca. birinci” gibi ifadeler kullanılmışsa bankalar bu tür ifadeleri dikkate almayacaklardır (bkz. 11. yükleme ile ilgili tüm belgelerin asıllarının (taşıma belgesi. Bir tahsil talimatı duruma uygunluğuna göre aşağıdaki bilgileri içermelidir: 1. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. orijinal evrak ekte yer almaktadır.. gönderi bankası aracılığıyla.” Bkz./…. Fakat böyle bir durumda bankanın herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. TBK 522 sayılı Broşür m.) alıcı firma (ithalatçı) yerine. Amirin tam ismi. 78 79 80 Tahsil talimatının içermesi gereken bilgilerin neler olduğu “Tahsil Talimatı” başlığını taşıyan TBK 522 sayılı Broşür m.m. telefon. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları.5/a). 2 23 . Tahsilin alındığı bankanın tam ismi. muhatap tarafından yapılacak herhangi bir eylemin tam olarak hangi süre içinde yapılması gerektiği de belirtilmelidir (TBK 522 sayılı Broşür m. Eklenen belgelerin listesi ve her belgenin sayısal dökümü 7.. Atilla BAĞRIAÇIK/Seyfettin KANDEMİR. Tahsil edilecek tutar(lar) ve döviz cinsi/ cinsleri 6. Firmasına . a) Ödeme ve/veya kabulün sağlanmasına ilişkin şartlar. XIV. faiz oranı. menşe ispat belgesi. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. faiz dönemi. İbraz bankası varsa bu bankanın tam ismi. 5. Ödememe. posta adresi ve duruma göre teleks. posta adresi ve duruma göre teleks. 4. Tahsil edilecek masraf ve komisyonlar ve bunlardan vazgeçilip geçilmeyeceği./. fatura. İstanbul 1995. genellikle şu ifadelere yer verilir: “ X ülkesinde yerleşik …. muhatabın veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın tam adresini de içermelidir. 2010. Anılan evrakın ithalatçının bankası/tahsil bankası olan ……. ATR. taşıma belgelerinin (konişmento. 73–74. Firması EKLER:…….. 9. Sa. 10. Adresin eksik veya yanlış olduğu hallerde ise. Muhatabın tam ismi. ……….Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi nı (tahsilât emrini)78 de gönderi bankasına ulaştırır79. Tahsil talimatı. (TYK. tahsil bankası adına düzenlenmesi gerektiğidir. Konişmentoda yer alan “gönderilen (consigee)” kısmına ithalatçının bankası (tah- Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. posta adresi veya ibrazın yapılacağı ikametgâhın ve duruma göre teleks. Bu talimatta. 5/b). Tarih uyarınca yaptığımız ihracatın bedeli ………Dolar/Euro olup. teleks. 4’de düzenlenmiştir.). Burada unutulmaması gereken husus. b) Belgelerin teslimine ilişkin şartlar: ba) Ödeme ve/veya kabul karşılığında teslim bb) Diğer şartlar karşılığında teslim 8. Bu ödeme şeklinde. telefon ve faks numaraları dâhil ayrıntıları. posta ve SWIFT adresleri. s. 2. faks numaraları ve referansı dâhil ayrıntıları. hesaplama esası (örneğin bir yılda 360 veya 365 gün) dâhil tahsil edilecek faizin tutarı ve bundan vazgeçilip geçilmeyeceğinin belirtilmesi.

Ancak. Ancak bu durum vesaik mukabili ödeme yönteminin mantığına ters düşmektedir (Bkz.tr/Yayinlar/Dergiler/55/8.gumrukkontrolor. Gönderi bankasının. YETİK. alıcı ile ilgili bilgiler. Bu mektupta hangi dokümanların alıcıya gönderildiği.. s. vesaik mukabili ödeme yönteminden söz etmiştir. Tahsil bankası tarafından.05. aracı bankaların sayısı bire düşmektedir. konişmento da ithalatçıya verilir. CANITEZ. s. SEVEN. Bununla birlikte Yargıtay. “Römiz mektubu. ithalatçı bu belgeyi hiçbir işlem yapmadan alabilir. Gönderi bankası. HD. 57. 2006/4963 (Kazancı İçtihat Bankası). Gönderilen kısmına. 27. 2010. römiz mektubu ekinde. Yapılan bu ciro sonucunda. 149.2006 T. ERYÜREK. malı temsil eden diğer belgelerin yanı sıra. Bkz. s. ithalatçıya ciro edilmesi gerekir. 27). s. satıcı ile ilgili bilgiler. ithalatçı adına düzenlendiği ya da doğrudan mallarla birlikte gönderildiği durumlarda. XIV. DURUKANOĞLU. TÜRKSEVER.Şengül AL KILIÇ İhracatçı. Özellikle ihracatçı firmaların bu hususa ayrıca önem göstermeleri gerekmektedir81. s. 123. Türk şirketi tarafından Almanya’da yerleşik şirkete gönderilen emtiayı taşıma işinin taşıyıcı tarafından yapıldığı ve taşıyıcı tarafından malların. 01. TBK 522 sayılı Broşür ve alıcı ile satıcı arasında yapılan satım sözleşmesidir.” Bkz. E. Böyle bir durumda. Ancak konişmento. dokümanların neyin karşılığında alıcıya teslim edileceği mal ile ilgili kısa açıklamalar yer alır. Sa. ithalatçının bulunduğu yerde şubesi olması durumunda. 449). 4/a). 8. posta veya kurye yoluyla ithalatçının ülkesindeki tayin edilmiş tahsil/ibraz bankasına gönderir83. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. 2005/5001. tahsilât emrini ve malı temsil eden belgeleri doğrudan tahsil bankasil bankası). “bilgi verme (nofity)” kısmına ise. (http://www. TÜRKSEVER. satıcı veya alıcı bankasının isimleri. Bu şekilde işlem yapılmak istendiğinde yapılması gereken ödeme şeklinin mal mukabili (open account-açık hesap) ödeme şekli olacağı gözden kaçırılmamalıdır (Bkz. 68. gönderme ve ibraz işlemlerinin de aynı banka (gönderi bankası) tarafından yapılması mümkündür. DURUKANOĞLU. IGEME. satıcı bankanın ihracat dokümanlarını satıcıdan aldığı zaman düzenlediği açıklayıcı mektuptur. s. ÖZEL. 123).html). 11. “römiz mektubu (remittance letter)”82 ekinde. Y. ithalatçının adı yazılır. Vesaik mukabili ödeme yönteminden kaynaklanan herhangi bir sorunun uluslararası platformda çözülebilmesi için dayanılması gereken belgeler. s. 25. s. 2 . Konişmentonun. işlem mal mukabili ödeme şekline dönüşmüş olacaktır. banka tarafından. ilgili belgelerin bedel ödendikten ya da poliçe kabul edildikten sonra ithalatçıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. gönderi bankası. K. ithalatçıya teslim edilirken. s. 4) Gönderi bankası ilgili belgeleri. ithalatçı söz konusu belgeyi kullanabilir ve malların alıcısı sıfatını kazanır (Bkz. banka adına düzenlenmiş olduğundan. gönderi bankasına tevdi ettiği tahsil talimatında vesaik mukabili ödemeler ile ilgili olarak MTO tarafından yayınlanan TBK 522 sayılı Broşür’ün dikkate alınacağını da ayrıca belirtmelidir (TBK 522 sayılı Broşür n. 81 82 83 24 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bkz. Y. gerekli belgeler alınmadan şirkete teslim edildiği bir olayda.org. s. bazı durumlarda. ithalatçının isminin yazıldığı durumlarda. malın bedelinin tahsilinden sonra. ihracatçının (amirin) de uygun görmesi şartıyla.

58. Tahsil bankasına gönderilmek üzere gönderi bankasına verilen tahsil talimatının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde açık ve kesin olması gereklidir. vesaik alıcıya ancak ödeme karşılığında teslim edilir (TBK 522 sayılı Broşür m. TEKİNALP. 7). ödeme karşılığında ithalatçıya teslim edilir (documents against payment). ithalatçıya teslim edilir. 651. muhatabın ibraz bankasına gelip kabul etmesi için malların satım bedeli tutarında bir poliçe keşide eder ve bu poliçeyi de ithalatçıya ulaştırılması için. Bu durumda. Y. iyiniyetle hareket etme yükümlülüğü kapsamında aldığı vesaikin. Aksi takdirde bundan kaynaklanan sonuçlardan bankalar sorumlu olmayacaklardır (TBK 522 sayılı Broşür m. ithalatçı. ilgili belgeleri alamaz ve dolayısıyla da malları temsil eden belgeleri alamadığı için. tahsil talimatında belirtilenlere uygun olup olmadığını makul derecede dikkat göstererek incelemek ve eksikliğin tespiti halinde keyfiyeti derhal amire bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır85. s. malı temsil eden belgeleri alır ve böylece mallara ulaşır. Böyle bir durumda ise. tahsil emrinde kendisine bildirilen duruma uygun hareket eder ve bunun sonucunda malı temsil eden belgeleri. tahsil talimatında belirtilmediği durumlarda. Bununla birlikte. tahsil talimatını hazırlayan tarafın (ihracatçının) sorumluluğundadır. ihracatçı (amir) tarafından. 7/c). tahsil emrine uygun olduklarından emin olmak için belgeleri dikkatle inceler87. İhracatçı. hâkimiyeti altına alamaz (TBK 522 sayılı Broşür m. Bu duruma daha çok. 57. İthalatçıya hitaben yazılan ve vesaikin geldiğini haber veren ihbar mektubu üzerine ayrıca “MTO TBK 522 sayılı Broşüre tabidir” ibaresinin de yer alması gerekir. malları gümrükten çekebilmesi için. Böyle bir ihtimalde. malları temsil eden diğer belgelerle birlikte gönderi bankasına tevdi eder. malların bedelini ödemeden. bir ihbar mektubu düzenler ve ithalatçıya gönderir. 4/b). s. Poliçeyi kabul eden ithalatçı. 7/a). ihracatçı (amir). ithalatçının Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Tahsil emri iki şekilde olabilir: Bunlardan birincisine göre. 7/b ve m. XIV. Zira belgelerin teslimine ilişkin şartların açık ve net biçimde ifade edilmesini sağlamak. ilgili belgeler. s.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi sına göndermek yerine. ilgili belgeler. tahsil bankasına verilen belgeler. Tahsil bankası. 24. gönderi bankasının. 2010. düzenlemiş olduğu poliçeyi ithalatçının kabulünün yanı sıra ayrıca bankanın aval vermesini de isteyebilir (TBK 522 sayılı Broşür m. ithalatçıya teslim eder. ileri tarihli poliçenin ithalatçı tarafından kabulüne bağlı olarak teslim edilir (documents against acceptance). s. 2 25 . Banka. ithalatçının bedeli ödemesi ya da ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi karşılığında86. ERYÜREK. Vesaik tesliminin ödeme karşılığı mı yoksa kabul karşılığı mı yapılacağının. 5) ve 6) Tahsil bankası. 84 85 86 87 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). “muhabir banka” olarak adlandırılan bir aracı bankayı kullanmayı da tercih edebilir. İkincisine göre ise. Gönderi bankası tarafından. tahsil bankasının çok küçük olduğu veya tahsil bankası ile gönderi bankası arasında kurulmuş bir ilişkinin bulunmadığı durumlarda rastlanılmaktandır84. ithalatçının poliçeyi kabul etmesi üzerine. CANITEZ. Sa. malları gümrükten çekemez.

Vadeli bir poliçenin. s. tahsil bankasına belgelerin bundan sonra tabi olacağı durum hakkında gerekli talimatı vermesi gerekmektedir. ihracatçının kendisini güvence altına almasıdır (Bkz. 81–82). 26/c. b. ithalatçı tarafından kabul edilmemesi. Böyle bir durumda poliçeyi kabul eden banka. 73).Şengül AL KILIÇ Tahsil bankası. 88 89 90 26 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Aksi takdirde. 126. onun tarafından ödenmemesi. ŞANLI/EKŞİ. “ödememe protestosu” olacaktır. 10. 16/a). protesto şartıyla birlikte tahsile verilmesi. düzenlenecek olan protesto. 126). Vesaik mukabili ödemelerde. protestonun gündeme gelebilmesi için. tahsil talimatında yer alan poliçe ve diğer belgelerin. tahsil bankası. Tahsil bankası tarafından yapılan bildirimden (bankaya ihbar ettiği yazı tarihinden) itibaren altmış (60) gün içinde gönderi bankası tarafından söz konusu talimat verilmezse. ithalatçıya “kabul kredisi” açmış sayılır. 7) Tahsil bankası. tahsil banpoliçeyi kabul etmesi ve bankanın aval vermesinin ardından belgeler ithalatçıya teslim edilir ve mallar gümrükten çekilir (Bkz. Bu durumda düzenlenecek olan protesto. c. aşağıdaki üç durumdan birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir: a. kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi ihtimalinde ise. kendisine bu konuda açık talimat verilmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. 2 . bankadan aval istemek yerine. Y. s. İhracatçı. kabul edilmiş poliçenin vade tarihinde tahsil edilen meblağını. KAYA. poliçenin kabul edilmemesi veya ödenmemesi durumunda tahsil bankasının protesto çekebilmesi için. iii). Ancak. “kabul etmeme protestosu” olacaktır. s. gecikmeksizin gönderi bankasına bildirmelidir88. Görüldüğünde ödemeli (vadesiz/at sight) bir poliçenin. tahsil talimatının ekinde yer alan poliçenin. tahsil bankası tarafından ithalatçıya ibraz edilmiş olmasına rağmen. ithalatçıdan peşin olarak tahsil edilen meblağı ya da ithalatçının ileri tarihli poliçeyi kabul etmesi durumunda. Bu durumda. XIV. protesto düzenlettirilmesi son derece önem arz etmektedir89. vadesinde tahsil bankasına bedelin ödenmemesi. s. söz konusu hususu. Gönderi bankasının bu bildirimin ardından. Bu nedenle. Burada da amaç. bankaya ödemesi şart koşulur. Vadeli bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen. satım bedelini ödememesi veya ileri tarihli düzenlenmiş olan poliçeyi kabul etmemesi durumunda. “ödememe protestosu” olacaktır (Bkz. DURUKANOĞLU. komisyon ve masraflar mahsup edildikten sonra gönderi bankasına iletir (TBK 522 sayılı Broşür m. Bu durumda düzenlenecek olan protesto. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. 2010. DİLEK. poliçenin ithalatçının ülkesindeki bir banka tarafından kabul edilmesini de şart koşabilir. Sa. DURUKANOĞLU. s. ithalatçının vesaik mukabili ödeme şeklinde. Kabul kredisinde ithalatçının vade bitiminden önce poliçe bedelini. ihracatçının yasal takibe geçebilmesi açısından önemlidir90. malı temsil eden belgeleri hiçbir sorumluluğu olmaksızın gönderi bankasına iade edebilir (TBK 522 sayılı Broşür m.

İhracatçının. TEKİNALP. 37. ithalatçının bankası tarafından yapılacak olan tahsilât sonucunda. gerekse diğer masraflar bakımından daha düşük maliyetlidir. Böyle bir talimatın verilmediği durumlarda. 133.Malı temsil eden belgelerin. Protesto ve diğer işlemlerin giderleri. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. DURUKANOĞLU. 8) Gönderi bankası. teslim aldığı malı temsil eden belgeler karşılığında. müracaat borçlularına başvuru hakkının sağlanmasıdır (Bkz. basit ve süratli bir yöntemdir. 23. s. ÖZEL. poliçenin ibrazının usule uygun yapıldığının ortaya konulması ve ödememe nedeniyle girişilecek olan hukuki sürecin başlangıç aşamasının belirlenmesi. DURUKANOĞLU. s. talimatı veren tarafa ait olacaktır (TBK 522 sayılı Broşür m. sözleşmenin konusunu teşkil eden malları. ihracatçı açısından bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. malları temsil eden belgelerin ithalatçıya verilmesini sağlaması da onu bir nevi güvence altına alacaktır. s. 2010. s. . YENİARAS. 124. 127. 91 92 93 Vadesiz bir poliçenin görüldüğünde ödenmemesi ya da kabul kredili bir poliçenin kabul edilmiş olmasına rağmen vadesinde ödenmemesi durumunda düzenlettirilecek olan protesto ile amaçlanan.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi kasının protesto düzenlettirme veya başka bir yasal işleme başvurma yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. XIV. 68. gecikmeksizin gönderi bankasını durumdan haberdar etmelidir92. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 42. s.Akreditifli ödeme yöntemine kıyasla daha ucuz. VII. Sa. malları gümrükten çekme hakkına sahip olur. tahsil bankası tarafından tahsil edilen meblağı. vesaik mukabili ödeme yöntemi sayesinde. Vesaik mukabili ödeme yöntemi. 127). 26. diğer ödeme yöntemlerine nazaran gerek bankalara ödenen komisyon. Vesaik Mukabili Ödemenin Fayda ve Sakıncaları A. ÖZALP. havayolu. Ancak bu masrafların. TÜRKSEVER. s. karayolu ya da demir yolu ile doğrudan alıcının adresine göndermesi yerine. protesto ardından başlanılacak olan hukuki takip sonucunda. ŞAHİN. ERYÜREK. s. Ödeme mal mukabili ödemeden daha çabuk gerçekleşir ve daha güvenlidir. 646. 16/b). 24)91. 9) İthalatçı. s. 2 27 . 24/III). s. 9. ihracatçının (amirin) kullanımına hazır olarak tutar ya da ihracatçıya ödeme yapar (TBK 522 sayılı Broşür m. Y. Faydaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür93: . tahsil bankası. s. s. ithalatçıdan geri alınması mümkündür. DURUKANOĞLU. ithalatçı tarafından yapılan ödemeden sonra verilmesi.

95. ihracatçı. 43. Sa. 43. BAĞRIAÇIK/KANDEMİR. ancak ihracatçının parasını ve yaptığı giderleri dava ile elde etmesi.İthalatçının vesaik mukabili ödeme yöntemine göre işlem yapması. çoğu zaman kendisi tarafından istenen bir sonuç olmayacaktır. TEKİNALP. ithalatçı açısından faydalarını ise. kabul kredili vesaik mukabili ödemede. ihracatçı. INTERBANK. vadeli poliçe sayesinde. ihracatçının. mal bedeli dövizlerin belirli sürede yurda getirilme zorunluluğu mevcuttur. 13. DURUKANOĞLU. INTERBANK. TÜRKSEVER. s. s. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. s. s. Bahir Mazhar ERÜRETEN. 68. 1.İhracatçının malları gümrüğe göndermiş olmasına rağmen.İthalatçı. s. s. 338. mallarını daha kötü şartlarda başka bir alıcıya satması veya malları geri getirmek zorunda kalması da satıcı açısından. Alıcı değişikliği yapılması durumunda. . ithalatçının mal bedelini ödemek istememesi veya ödeyememesi. s. s. Böyle bir ihtimalde. s. DİLEK. ithalatçı. 124. 2010. hemen ödemek veya ileri tarihli poliçeyi kabul etmek suretiyle alacağı vesaik sayesinde. akreditifli ödemede akreditif açmasına nazaran daha kolay ve ucuz bir yol olacaktır. s. malları aynı şartlarla alacak başka bir alıcı bulamaması. ŞAHİN. İthalatçının bedeli ödemek ve malları almaktan vazgeçmesi durumunda. ERYÜREK.Şengül AL KILIÇ . 646. vadeli ithalat imkanına kavuşacaktır. s. Vesaik mukabili ödemenin. yeni alıcının ismini hem bankaya hem de nakliye şirketine bildirmek gerekmekle birlikte. 94 95 ÖZALP. şu şekilde sıralamak mümkündür94: . 2. malın bedelini henüz ödemeden. s. s. malların sözleşme şartlarına uygun olup olmadığını da tespit edebilecektir. TAŞPINAR. Sakıncaları Vesaik mukabili ödemenin ihracatçı açısından sakıncalarını şu şekilde sıralamak mümkündür95: . ithalatçı ile arasındaki temel ilişkiye dayanarak alıcıyı dava edebilir. ihracatçı zor duruma düşecektir. satım bedelini. YÜCEL. Kambiyo rejimimize göre. . 10. s. 87. Y.İthalatçı.Yapılan ödeme işleminde arada bankalar olacağından. malların mülkiyetini hemen kazanacaktır. Yine böyle bir durumda. ihracatçı açısından bir risk oluşturmaktadır. doğrudan ithalatçı ile muhatap olmaktan kurtulur. 2 . ÖZEL. 36–37. XIV. Özellikle. vesaik mukabili ödeme yönteminin tercihi durumunda ortaya çıkabilecek olan sakıncalar arasında yer almaktadır. s. 27. 93–94. İstanbul 1991. 28 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. orijinal evrakın geri getirilerek değiştirilmesine gerek yoktur. B. ÖZALP.

43. XIV. hukuken sorumlu hale gelir ve bedelin ödenmemesi durumunda satış söz96 97 98 ÖZEL. TAŞPINAR. Gözetim şirketleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.İthalatçının malları reddetmesi ihtimali de. .Kabul kredili vesaik mukabili ödemede.Özellikle. ileri tarihli poliçenin kabulü suretiyle yapılan vesaik mukabili ödeme işlemlerinde. ithalatçı.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi . 2010. 10. . Y. ileride gerçekleşmesi muhtemel ihtilaflarda kullanılmak üzere. mallarını varış limanındaki antrepoyu da kapsayacak şekilde sigorta ettirmek. 58. çekilememesi ve bunun sonucunda. s. 94. antrepo ve demuraj (gemi bekleme masrafı). s. Söz konusu riski azaltmanın en iyi yolu ise. ŞAHİN. . s. Nitekim bu ihtimalde. s. ithalatçının. EKŞİ. ithalatçının ülkesindeki kambiyo mevzuatı gereğince ithalatın gerçekleştirilememesi veya transferde gecikme söz konusu olmasıdır.İthalatçının ihmali veya diğer hukuksal nedenler yüzünden.İhracatçı açısından oluşabilecek bir diğer risk de. ŞAHİN. ÖZALP. INTERBANK. bir diğer sakıncayı meydana getirmektedir. DİLEK. s. 95. vesaik bedelini ödemek zorunda kalmakta ve sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmayan mallarla karşılaşabilmektedir. s. ithalatçı poliçeyi kabul ederek. 2. ÜNAY. 38. 2 29 . ihracatçı ödemenin yüzde yüz gerçekleşeceğinden emin olamaz. ihracatçıdan uluslararası bir gözetim şirketi tarafından “denetim raporu” hazırlanmasını talep etmesi olacaktır98. s. Bunun nedeni. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. sözleşmede belirlenen fiyatın altına düşmesi gibi sebepler olabilir. Vesaik mukabili ödemenin. s. ithalatçı açısından sakıncalarını ise. INTERBANK. banka garantisi/aval/kabul olmadıkça. . 37. Bu gibi durumlarda. yine ihracatçı açısından bu yönteminde oluşabilecek riskler arasında yer almaktadır. s. gümrükteki malları görmeden. 449–457. Tüm bu sakıncalar karşısında ihracatçı. ihracatçının ek sigorta. 87. malların gümrükte beklemesi. nakliye gibi masrafları da söz konusu olacaktır. 1. şu şekilde sıralamak mümkündür97: . YÜCEL. Sa. s. s. dış ticaret işlemine başlamadan önce ithalatçıdan bir miktar sağlamak veya malın bir bölümünün bedelini (olası zararları karşılamaya yetecek miktarda) peşin olarak almak gibi ek tedbirlerle de riskin azaltılması yolunu tercih edebilir96.Karşılaşılabilecek ilk sakınca kabul kredili vesaik mukabili ödeme şeklinin ihracatçı tarafından kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. o malın piyasa fiyatının. ihracatçının ülkesine geri gönderilmesi de.

Vesaik Mukabili Ödemede Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar A. ödeme işlemini kabul etmeden önce iyice düşünmesi gerekmektedir99. vesaikin teslim edildiği durumlarda. Sözleşme Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sözleşme öncesinde ihracatçının her şeyden önce vesaik tahsilâtının gerekli olan güvenceyi sağlayıp sağlamadığına. s. bankanın da aval vermesi ya da kabul etmesini istemesinde yararı bulunmaktadır. Bu durum özellikle. poliçenin vadesinde ithalatçı tarafından ödenmemesi ihtimalini de düşünerek. 2. s. s. alacağını güvence altına almak için. vadeli poliçe düzenlediği durumlarda. İhracatçı. ithalatçının malı temsil eden vesaiki almaktan ya da bedeli ödemekten veya poliçeyi kabul etmekten kaçınması durumunda. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). Sa. 64. DURUKANOĞLU. XIV. Sözleşme Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İleri tarihli bir poliçenin ithalatçı tarafından kabulü karşılığında. İhracatçı tarafından malların ithalatçının gümrüğüne gönderilmiş olmasına rağmen. 63. Y. ithalatçının ticari itibarının zarar görmesine neden olur. malların bedelini tahsil bankasına ödeyen ithalatçı açısından bir risk teşkil etmektedir. . 63–64. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). malların mülkiyeti vesaikin teslimi ile birlikte ithalatçıya geçecektir. s. 124. ihracatçının o mallara yeni bir müşteri bulabilip bulamayacağı konusunu da. ithalatçının ihracatçı tarafından yeterince iyi tanınmadığı hallerde. ihracatçının kendisini güvence altına alması açısından önem arz edecektir100. ithalatçının ülkesindeki gümrük formaliteleri için gerekli olan evrakların neler olduğunu da öğrenmeli ve ilgili belgeleri dikkatle bir araya getirmelidir101. DURUKANOĞLU. 101 HINKELMAN (Çev: KAPLANER).Şengül AL KILIÇ leşmesinden ayrı olarak kendisine karşı protesto ve icra yoluna başvurulabilir. malların gümrükten çekilememesi ihtimali de. İhracatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. VIII. Bu durum ise. 124. İthalatçının ülkesindeki döviz ve kambiyo rejimi. ithalatçının kabul etmesinin yanı sıra ayrıca. ithalatçının güvenilir olup olmadığına ve kredibilitesine dikkat etmesi gerekmektedir. 99 100 30 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. s. Böyle bir ihtimalde ihracatçının. ithalatçıdan. 2 .Belgelerdeki eksikliklerden dolayı. 2010. ithalat sınırlamalarının olup olmadığı da ihracatçı tarafından göz önünde bulundurulması gereken diğer hususları oluşturmaktadır.

ellerine geçen belgelerin.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi B. yalnızca. 2 31 . Y. kendisinin ödeme yapmadan önce. malların gümrükten çekildiği durumlarda. tahsilât emrinde belirtildiği gibi olup olmadığını onaylamaktan ibaret olarak düzenlenmiştir. gönderi bankasının. Ancak malların satılmaması ihtimalinde dahi. Bu nedenle. 2010. s. bankaya giden ithalatçı açısından önem arz eden husus. tahsil bankasının elinde bulunan vesaiki incelemesidir. o ban102 DURUKANOĞLU. tahsilât emrinde belirtilen hususlardan bir ya da birkaçına rıza göstermiyorsa. belirli bir bankayı tahsil bankası olarak belirtmesi durumunda. Ancak. amirin bu tercihi doğrultusunda. C. 125. sözleşmenin yapıldığı sırada ihracatçıya bildirmelidir. Gönderi ya da ibraz/tahsil bankası. ellerindeki belgelerde eksiklik olduğunu gören bankanın bu durumu derhal belgeleri aldığı şahsa bildirmesi gerekmektedir. uluslararası nitelikli bir gözetim şirketi tarafından belge düzenlenmesini istemelidir. Vadeli poliçenin kabul edilmesi karşılığında vesaikin teslim alınarak. HINKELMAN (Çev: KAPLANER). tahsilât emrinde. sadece ihracatçı (amir) tarafından kendilerine gönderilen tahsilât emri çerçevesinde işlemleri yürütürler. ithalatçının sözleşmenin yapılış aşamasında. Bankalar Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bankalar. bedeli ödemeden önce kontrol imkânı bulunmamaktadır. CANITEZ. Malları incelemeye yönelik olarak bir izin alamadığı durumlarda ise ithalatçı. Bankaların sorumluluğu. 61. Tahsil bankası. malların sözleşmede yer alan şartlara uygun olup olmadığını hakkında da bilgi sahibi olabilmesi mümkün hale gelecektir. s. ihracatçının malları sözleşmeye uygun olarak göndereceğine inandığı durumlarda kabul etmelidir. ithalatçının malları gümrükte. XIV. ithalatçının ihracatçıya karşı vadede poliçe bedelini ödemekle sorumlu olduğunun unutulmaması gerekmektedir102. İthalatçı Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar İthalatçı. İthalatçı. bu durumu gecikmeksizin emri aldığı şahsa bildirmelidir. Böylece ihracatçı gerekli olan tüm belgeleri hazırlayarak. Bu vesaiki inceleyerek. Sa. Tahsilât emrinde sıralanmış olan belgelere bakıldığında. ihracatçıdan malları gümrükte incelmesine yönelik bir izni de sözleşme şartı olarak sözleşmeye eklemesini istemesinde fayda vardır. Amirin. 64–65. gönderi bankası tarafından kendisine iletilen vesaik ile ilgili olarak gecikmeksizin. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. Bu bildirim üzerine. ithalatçı malları kârla satabilme imkânına da sahip olacaktır. ihracatçının özel izni olmadıkça. gümrükten malları çekebilmesi için istenilen belgelerin neler olduğu tam ve eksiksiz bir şekilde. malları ithalatçının gümrüğüne gönderebilir. s. ithalatçıya haber vermeli ve malların gümrükten çekilmesine imkân veren vesaikin elinde olduğunu ithalatçıya bildirmelidir. vesaik mukabili ödemeyi.

gönderi bankası. tahsil bankasını belirlememesi durumunda. Fakat bu ibraz yapılırken gerekli olan damga pulları bankalar tarafından yapıştırılacak ve aksi belirtilmediği sürece bunların masrafları. 65–66. ithalatçının ülkesinde istediği bir tahsil bankasını seçme hakkına sahiptir. Tahsilât emrinde. 29. tahsil bankası. IX. bu durum. Tahsil emrinde aksine bir talimat bulunmadığı sürece. Malları temsil eden belgelerin bulunduğu tahsilât emri. tahsil bankasına doğrudan gönderilebileceği gibi. Bu anlamda konumuzu incelerken öncelikle. s. Vesaik Mukabili Ödemede Bankaların Hukuki Sorumlulukları Vesaik mukabili ödemenin işleyişine bakıldığında bankaların. yalnızca bedelin ödenmesine/poliçenin kabul edilmesine ve karşılığında malı temsil eden belgelerin teslimine ilişkin hususlarda aracılık yaptıkları görülmektedir. GERNİ. Uluslararası ticarette birbirlerini tanıma imkânına çok fazla sahip olmayan taraflar. vesaikin belli bir para birimi ile ödeme karşılığında teslim edilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yer alıyorsa. TBK 522 sayılı Broşür’de düzenlenen bankaların sorumluluğu hakkında bilgi verilecek. kendisine aksine bir talimat verilmiş olmadıkça belgeleri söz konusu o para birimi ile ödeme yapılması karşılığında teslim edecektir. malların alınması ve bedelin ödenmesi konusunda güvenilir kuruluşlar olarak kabul edilen bankaların aracılığını tercih etmektedirler. bu konuda bir muhabir bankadan yararlanılması da mümkündür. 2 . ihracatçıdan taraftan alınacak ve gerekli cirolar yapılacak veya tahsil işlemi için gereken veya usulden olan herhangi bir kaşe veya tanımlayıcı işaretler veya simgeler konulabilecektir (TBK 522 sayılı Broşür md. ardından da iç 103 104 HINKELMAN (Çev: KAPLANER). 32 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. DURUKANOĞLU. sadece ihracatçının kendilerine gönderdikleri belgelerin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrindeki direktifler uyarınca alıcıya teslimi sorumluluğunu taşırlar104. tahsil bankası. Bankalar. Sa. s. ithalatçı tarafından teklif edilen kısmi ödeme talebini kabul etmemelidir103. Fakat bu ödeme yönteminde bankalar. gönderi bankası tarafından. tahsil bankası herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeksizin doğru adresi bulmayı da deneyebilir. kendisine ulaştırılan tahsilât emri ve mallarla ilgili belgeleri gecikmeksizin ithalatçıya ibraz etmek yükümlülüğü altındadır. Ancak amirin. ithalatçının adresi eksik ya da yanlış bildirilmişse. Y. kendilerine gönderilen belgeleri aldıkları gibi ibraz edeceklerdir. s.Şengül AL KILIÇ kayı kullanması gerekmektedir. Tahsilât emrinde. Tahsil bankası. 125–126. XIV. gecikmeksizin ihracatçıya bildirilebileceği gibi. 2010. 5/c).

Türk hukukunun emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi gerekir. konumuz açısından ise. TBK 522 Sayılı Broşüre Göre Bankaların Hukuki Sorumlulukları TBK 522 sayılı Broşür’ün uluslararası ticarette taraflara uygulanabilmesi için. TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koyan ve neredeyse tamamında bu sorumlulukları sınırlandıran ya da ortadan kaldıran birçok hüküm bulunmaktadır. Vesaik mukabili ödeme işleminin yürütülmesinde son derece önemli bir konuma sahip olmalarına rağmen. adeta “sorumsuz aracılık faaliyeti” olarak algılanmaktadır106. Sa. 9. s. s.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi hukukumuzda bankaların sorumluluğunu düzenleyen kurallar ile 522 sayılı Broşür arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Y. A. risk ve her 105 106 GERNİ. 92. aval ya da garanti vermemişler ya da poliçeyi kabul etmemişlerse. Bu anlamda bankaların ihracatçı tarafından gönderilen malları gözetim yükümlülüğünden söz edilmemektedir. ihracatçının malları. bankaların sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. 10/a hükmüne göre. XIV. ancak belgelerin tevdi ve ibraz edildiği. ÖZALP. 42. ÖZEL. Ödeme Yöntemleri. Bu durumda. önceden bankanın muvafakati olmadan bankanın adresine veya onun emrine göndermesi. maddesinde bankaların “iyi niyetli” hareket etmelerinden ve “makul” özeni göstermelerinden söz edilmiş. s. Bkz. Broşür’ün “yükümlülükler ve sorumluluklar” başlığını taşıyan 9. alıcıya teslim edilerek bedelin tahsili sorumluluğunu taşımaktadırlar105. Bu ödeme türünde bankaların faaliyetleri. TBK 522 sayılı Broşür’ün m. bu durum bankaların göstermeleri gereken özen açısından yeterli kabul edilmiştir. 2010. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bedelin ödendiği yer olarak karşımıza çıkmaktadır. 134. s. taraflarca açık ya da zımni olarak Broşür’ün uygulanmasının kabul edilmiş olması ve bu Broşür’ün uygulanmasının yetkili/uygulanacak hukuka. 15. Vesaik mukabili ödemelerde bankalar. ihracatçı tarafından kendilerine verilen vesaikin ithalatçının ülkesindeki muhabirlerine gönderilmesi ve tahsil emrinde belirtildiği gibi. 2 33 . satış işleminin aksamadan gelişmesini garanti edecek herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. 6. s. Bankalar. YENİARAS. DİLEK. ŞAHİN. Vesaik mukabili ödeme yönteminde bankalar. Aksi halde banka bunları kabul etme zorunluluğunda değildir. Böyle bir ihtimalde. bu ödeme türünde. INTERBANK. Broşüre göre bankaların sorumluluklarını daraltan ya da ortadan kaldıran hükümlerden en önemli olanlarını vurgulamak gerekirse. s. 32. yalnızca. s. bankaya tevdi etmesi mümkün değildir.

34 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ilgili durumu. 12/a). malları korumaya alan. doğru olmamalarından. sigortalama ve depolama dâhil herhangi bir işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. bu talimatın. ibraz ve tahsil için bu işlemin yapılacağı ülkede kendisinin belirleyeceği bir bankayı kullanır (TBK 522 sayılı Broşür m. 5/e. malın korunması için yapmış olduğu işlemlerde. Tahsil emrinde.Şengül AL KILIÇ türlü hasar. f). s. gönderi bankasınca verilmesidir (Bkz. seçimi kendisi yapmış olsa dahi. 107 108 TEKİNALP. Böyle bir durumda. Bankaya talimat verilmiş olsa bile. Bankalar. bankanın. banka hizmetin kapsam ve sınırlarını da kendisi belirleyecektir (TBK 522 sayılı Broşür m. XIV. kendi isteğiyle yapabilir. Tahsil bankasına ilişkin olarak. Bunun sebebi. belgelere ilişkin inceleme yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir. 10/b ve c). tahsil bankası tarafından yapılmaması nedeniyle yükümlülük ve sorumluluk üstlenmezler (TBK 522 sayılı Broşür m. TBK 522 sayılı Broşür’de esas itibariyle. 2 . onların ihracatçı tarafından verilen tahsil talimatındaki belge listeleri ile uyuşup uyuşmadığına yöneliktir. Ancak bu inceleme yükümlülüğü belgelerin içeriklerinin gerçekliğine ya da ihracatçı tarafından gönderilen mala ilişkin değildir. TEKİNALP. 13). son). Ancak banka bu hizmetleri. Banka ister talimat almış olsun isterse de olmasın. tahsil emrinde verilen talimatın. Y. 11). Sa. tahsil bankası açıkça belirlenmiş ise. Ancak böyle bir ihtimalde dahi. I. yetersizliğinden. 2010. 10/c). bankaların bu ödeme türünde belgelerin ibrazı ve bedelin alınması görevini üstlenmiş olmaları ve temel ilişki ile bankaların ilgisinin bulunmamasıdır107. C. tahsil emrinde bu yönde bir belirleme yoksa gönderi bankası. belge karşılığı tahsil talimatının her zaman ihracatçı tarafından verilmemesi. belgelerin biçiminden. 488). sahteliğinden ve benzeri diğer aksaklıklardan sorumlu değildirler (TBK 522 sayılı Broşür m. Burada “ihracatçı” yerine “taraf (the party)” ifadesinin kullanılmasındaki sebep. s. Eğer. gözetim altında tutan veya benzer hizmetler yapan kişilerin hareketlerinden ve kusurlarından dolayı sorumlu olmaz (TBK 522 sayılı Broşür m. ihracatçıya ait olacaktır. bankaların sorumlulukları. 10/c. Ancak tahsil bankası söz konusu hizmetleri görüyor ise. TBK 522 sayılı Broşür md. Bankaların belgelere ilişkin yükümlülükleri. bu işlemi. amir hesabına ve riski amire ait olmak üzere gerçekleştirir. gönderi bankasına verilmesi halinde ihracatçı tarafından verilmesi. gönderi bankasına bildirir (TBK 522 sayılı Broşür m. gönderi bankası. belgeler verilen tahsil talimatındaki belgelerle uyuşmuyorsa ya da eksikse bu durumda bankanın durumu derhal tahsil talimatı veren “taraf”a108 bildirmesi gerekmektedir (TBK 522 sayılı Broşür md. c. 654. oysa ibraz ya da tahsil bankasına verilmesi halinde ise. Bu anlamda gönderi bankası. tahsil emrinde belirtilen bankayı kullanmak zorundadır.

icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk veya yükümlülük almazlar. Bu hususta Broşürde yer almayan konularda iç hukuk düzenlemelerince zararın tazmini yoluna gidilebilecektir. bu durumu gecikmeksizin bildirme dışında. 12/a bendinde. miktarı. Her ne kadar TBK 522 sayılı Broşürün md. Broşürün 14. Aksi davranış. XIV. kendisine verilen tahsil talimatında yer alan listedeki belgelerle. Y. alıcıların veya diğer herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemlerine veya ihmallerine. TBK 522 sayılı Broşürün 13. bankaların belgelerin eksik çıkması ya da farklı olması halinde. kalitesi. 110 Tahsil emri ekinde bir poliçenin olduğu durumlarda da. teslimatı veya malları gönderenlerin. gümrükten malları çekme aşamasında belgedeki eksikliklerden dolayı malların verilmediği hallerde. Sa. “Makul özen” ifadesi dahi bizi. navlun komisyoncularının. belgelerin temsil ettiği malların mevcut olup olmadığı veya değeri. 109 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. belgelerin yolda kaybolmasından ve belgelerdeki çeviri hatalarından ve/veya teknik terimlerin yorumundan dolayı Ancak burada şu hususun unutulmaması gerekmektedir: TBK 522 sayılı Broşürün İngilizce metninde bildirimin derhal/gecikmeksizin (without delay) yapılması gerektiğinden söz edilmektedir. taraflar. bu konu hakkında geniş bilgilere sahip olan bankaların. maddesi. mali durumlarına. taşımacıların.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi 12/a’nın son cümlesinde de açıkça belirtildiği üzere. tanımı. bu poliçenin şekil şartlarını taşıyıp taşımadığını belirlemesi. ağırlığı. bankalar. malları sigorta edenlerin. bu tarz yanlışlıkları giderecek bildirimde bulunmaları gerektiği sonucuna götürmektedir. vade. Aksi davranış. durumu. maddesinde ise. tahsil emrinde belirtilenler ile aynı olup olmadığını incelemesinin yanı sıra. uğranılan zararların. 2010. maddesinde bankaların iyi niyetli olmaları ve makul özeni göstermeleri sonucundan varılabilir. faiz gibi hususlar ile poliçenin örtüşüp örtüşmediğine bakması ve eksiklikleri gecikmeksizin bildirmesi gerekir. parasını ödemiş olmasına rağmen malları gümrükten çekemeyen ithalatçının ihracatçıya yönelik taleplerinin yanı sıra kanaatimizce bankaya da müracaat etmesine sebep olur. tahsil emrinde belirtilen miktar. herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır109. belgelerin geçerliliğine ve malların durumuna ilişkin bankaların sorumluluğunu düzenlemektedir. uyuşup uyuşmadığına ilişkin incelemenin yapılması ve eksikliklerin ya da farklılıkların gecikmeksizin bildirilmesinden ibaret olduğu söylenilse de. bankaların inceleme yükümlülüğünün belgelerin. bankanın tahsil emri ekindeki diğer belgelerin. ambalajı. esasında basiretli bir iş adamı gibi davranmak zorunda olan ve uluslararası ticarette taraflarca birbirlerine verilmesi gereken belgeler ve bunların şekline ilişkin geçerlilik şartlarını bilen bankaların görmüş oldukları bu tarz biçimsel eksiklikleri ya da belgelerin geçersizliğine sebep olan hataları bildirmeleri110 ve bunlar giderilmeden de ithalatçıdan paranın tahsili yoluna gitmemeleri gerekmektedir. İlgili hükme göre. Bu sonuca Broşürün 9. 2 35 . bildirimi yapmayan ya da yapmakta geciken banka tarafından karşılanılmasını gerektirir.

74). Aynı kural bono. “mücbir sebepler” başlığını taşımakta ve bankaların tabii afetler. Sa. 22–23). ihracatçıya karşı mal bedelinin ödenmesinden dolayı sorumlu olmaktadır. iç karışıklık ve savaş hali veya kendi kontrolleri dışındaki tüm nedenlerle veya grev ve lokavtlar sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek kesintiden doğacak sonuçlardan dolayı sorumlu ve yükümlü olmadıkları belirtilmektedir. Kabul kredili vesaik mukabili ödeme türünde. kural olarak. poliçeyi kabul etmemesi nedeniyle protesto düzenlettirmek veya onun yerine başka bir yasal işlem yaptırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır (TBK 522 sayılı Broşür m. Hatta banka bu gibi bir durumda avale nazaran daha ağır bir sorumluluk altına girmektedir.Şengül AL KILIÇ bankaların sorumlu olmadıkları düzenlenmektedir. poliçenin kabulünün şekil yönünden tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını denetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Fakat bankanın sorumluluğuna gidebilmenin şartı. Çünkü poliçe üzerinde asıl borçlu olarak kendisi görülmektedir. s. Aval vermiş olan bankanın hukuki sorumluluğu. ayaklanma. 2 . İhracatçının. tahsil işlemine ilişkin olarak ithalatçının vadesiz poliçede vesaik bedelini ödememesi veya ileri tarihli bir poliçede. Bununla birlikte. öncelikle ithalatçıya başvurarak ödememe durumunun tespitini sağlamaktır. Bankanın sorumluluğu bu 36 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. bu durumda banka tıpkı ithalatçı gibi sorumlu olmaktadır. mektubun veya belgenin gönderilmesi sırasında kaybolması veya gecikmesinden kaynaklanan sonuçlardan veya telekomünikasyon haberleşmesindeki gecikme veya diğer hatalardan ve teknik terimlerin çeviri ve yorumlanmasındaki hatalardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmezler. herhangi bir mesajın. Bu maddeye göre bankalar. ihracatçı tarafından düzenlenen poliçenin ithalatçı tarafından değil de. sadece belgelere ilişkin bir takım yükümlülük111 İthalatçı lehine aval verilmesi durumunda. Vesaik Mukabili Ödemelerde Bankaların Sorumluluğuna Yönelik Türk Hukukundaki Düzenlemeler ve Bunların TBK 522 Sayılı Broşürle Karşılaştırılması TBK 522 sayılı Broşür’e göre. TBK 522 sayılı Broşür’ün 15. 24). kabule imza koyanların yetkili olup olmadıklarının ya da imzaların gerçek olup olmadıklarından sorumlu değildir. Y. KAYA. maddesi ise. tahsil/ibraz bankasının sorumluluğu artmakta ve tıpkı. isyan. banka tarafından kabul edilmesidir. ihracatçı tarafından düzenlenen poliçeye aval vermemiş ya da poliçeyi kabul etmemişlerse111. Böyle bir durumda banka ithalatçı lehine “kabul kredisi” açmış gibi kabul edilmektedir (Bkz. 2010. tahsil bankasının. XIV. vesaik mukabili ödemelerde bankalar. tahsil emrinde açık bir talimatı bulunmadığı müddetçe. Bankanın sorumluluğunun genişlediği bir diğer hâl ise. ithalatçı gibi. makbuz ve diğer kâğıtlar bakımından da geçerlidir (TBK 522 sayılı Broşür m. Broşürde genel olarak ifade edilen bankanın hukuki sorumluluk hallerinden farklılaşmakta. B.

bankaların kamu hizmeti görmeleri nedeniyle de bunlar kamusal güvene sahip kuruluşlar olarak benimsenmektedirler117. K. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. Ancak bu sınırlamaların. Bu yönde verilmiş Yargıtay kararları için bkz. XV. 57. 2007/12559. 11–178. onların özen borcunun ve sorumluluğunun artması anlamına gelmektedir113. onların yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler olarak algılanmasına ve halkın onlara özel olarak güvenmesine sebep olmaktadır115. s. bankaların devletin denetim ve gözetimi altında işlemler yapması ve Türk hukukunda bankacılığın ruhsat alınarak yapılması nedeniyle. Nihayet. YHGK. esasında uluslararası ticaretin tarafı olanların zararına sebebiyet verebilme ihtimallerinin yüksek olduğu görülmektedir. Şöyle ki. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 11. DOĞAN. faaliyet izni almalarının şart olduğu vurgulanmakta ve bunun şartları hakkında bilgi verilmektedir. s. Bu nedenle bankaların dürüstlük kurallarına aykırı işlemlerinin devlet tarafından engelleneceği düşünülmekte. Sorumsuzluk Anlaşması. Ankara 2001. 10 hükmünde de. s. 116 BATTAL. bankaların. bankacılık mesleğinin herkes tarafından yapılmasının mümkün olmaması. C. s. C. s. 65. s. güvenilir kuruluş olarak kabul edilmekte ve bu belirleme yapılırken de bankaların tür ayrımları dikkate alınmamaktadır112.06. 176/7. hâkimin yorum yoluyla sorumluluk hükümlerini ağır takdir etmesidir.02. s. bankaların bir mesleği icra amacıyla bu işlemleri yapmaları gelmektedir. Sa. 108. E. Türk hukukunda bankalar.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ler üstlenmekte ve ithalatçı tarafından ödenen bedeli ihracatçıya ulaştırmakla sorumlu olmaktadırlar. Bu durum beraberinde tecrübe. 2 37 .2009. T. s. S. İstanbul 1976. 1246). Nitekim Bankacılık Kanunu md. Bankalara duyulan özel güvenin sebeplerinin başında. 115 Sermet Galip AKMAN. C. 133. s. 35. bankaların lehine bir sınırlama söz konusudur. Bankaların sorumluluklarının ağırlaştırılması iki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. 47. 09. 113 BATTAL. T. 2093-2095). s. banka ile ilişkiye giren kişilerce. s. 2010. HD. Kasım 2009. Y. Y. İthalatçının vadeden önce poliçe bedelini ödememesi. 112 Ahmet BATTAL. 105. Bu sorumlulukta ise. bunun bir ruhsata dayanması gerekliliği. K. Hukuki işlemlerde bankaların güvenilir kuruluş olması. 15. XIV. 11. 294. imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir116. kanun koyucunun özel ağırlaştıihtimalde de genişleyerek ithalatçının ödemesi gereken borç miktarı kadar artar (istisnası kısmi kabuldür).. 398 (Yasa Hukuk Dergisi. 106. ithalatçı ile banka arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirir. Bunlardan birincisi. Ağustos 1996. E. S. 117 BATTAL. bilgi ve güveni getirmektedir114. İkincisi ise.1994. I. 114 TEKİNALP. KAPLAN. 269. Yine. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu.

K. Bankacılık alanında hizmet verenlerden beklenen basiret ölçüsü. Bankaların vesaik mukabili ödeme konusundaki hukuki sorumlulukları incelenirken hukukumuzdaki genel düzenlemelerden yararlanmamız gerekecektir. hâkim tarafından dikkate alınmayacaktır119. 8. 100 anlamında imtiyaz suretiyle faaliyet icra ettikleri kabul edilmektedir. 35. E. şüphesiz daha ağırdır” demektedir. bazı hallerde hüküm ifade etmeyecek gibi görülmektedir. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. s. ruhsata bağlı olarak çalışmaları nedeniyle. 121 Yaşar KARAYALÇIN. “bankaların tacir olarak bütün işlemlerinde basiretli davranma mükellefiyetleri (TK md. s. banka olacak kuruluşlarda aranılan ağırlaştırılmış özellikler ve basiretli davranma yükümlülüğünün bankalar açısından en üst düzeyde olması nedeniyle. özen vecibesi.. 2 . s. s. Bankaların. Kasım 2009. HD.2009. iç hukuk açısından bankaların sorumluluğunu değerlendirirken dikkate alınmayacaktır. s. XIV. 99 ve md. Bu anlamda bankaların. Sa. 09. Y. 11. Bu konuda Karayalçın121.V. 7. maddesinde bankaların belgelerin biçimi. s. gerçek/sahte olup olmadıkları veya yasal sonuçları veya belgelerde yer alan veya sonradan eklenen genel ve özel şartlar dolayısıyla hiçbir BATTAL. Esasında bu düşüncenin temelinde bankalara duyulan güven ve onlardan üst düzeyde beklenen basiretli davranma yükümlülüğüdür. 100’e göre hafif kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaklarına dair konulan kayıtlar. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. Fikret EREN. 63. 11. Ankara 1997. Bu maddelerle getirilen sınırlamanın sebebi. C. Hal böyle olunca TBK 522 sayılı Broşür’de yer alan ve bankaların belgelerle ilgili olarak “makul özeni göstermelerinin yeterli olduğu”na dair ifade. DOĞAN. 118 119 38 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. kendilerine özel olarak güvenilen kuruluşlardır ve faaliyetlerini ruhsata bağlı olarak sürdürmeleri. 120 AKMAN. s. yeterliliği. T. Broşür’ün 13. BK md. herhangi bir tacirinkinden farklıdır. 109. BK md. Y.02. 99 ve md. 1045. Broşüre göre“makul özen” ifadesinin yeterli olduğu düşüncesi. sahip oldukları vasıflar nedeniyle. 2010. C. Bu yönde verilmiş bir Yargıtay kararı için bkz. S.Şengül AL KILIÇ rılmış sorumluluk kuralları koymasıdır118. 2009/1362 (Yargıtay Kararları Dergisi. BATTAL. İstanbul 2003. 2007/12559. Bası. özel hükümlerin kendilerine uygulanması gereken kurumlardır. Bankalar. Nitekim bankalar. 2093-2095). 269. hafif kusurlardan sorumlu olunmayacağı. 85. doğruluğu. 20/II). borçlu olan bankanın alacaklı taraf karşısındaki üstünlüğü ve kanun koyucunun sosyo-adaleti sağlama amacıdır120.

her ne kadar banka ile ithalatçı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi olmasa dahi. tespit edemedikleri eksiklikler nedeniyle oluşacak zararlarla sınırlı olmalıdır. 123 DOĞAN. Sa. Özellikle ithalatçının ödemeyi düzenlenen poliçe sayesinde vadeli olarak ödeyebileceği hallerde. onun ödeme yapmaktan kaçınması nedeniyle ihracatçının mallarını satamamaktan. Nitekim bankalar bu belgelere ilişkin olarak. Oysa basiretli bir tacir gibi davranmak zorunda olan bankanın belge karşılığı ödemede taraflarca amaçlanan uluslararası ticaretin gerçekleştirilmesi ve kendisi açısından da komisyona hak kazanabilmesi için belgeleri de inceleyip içeriklerindeki eksiklikleri. Ancak ihracatçıdan kaynaklanan sebeplerle. düşük fiyata satmaktan ya da ziya uğramasından dolayı bankaya başvurabilme ihtimali doğacaktır. 255). TEKİNALP. hatalar ya da geçersizliklerle birlikte alıp ücreti ödedikten sonra.” Kanunun bu emredici hükmü karşısında Broşür’ün 14. ithalatçı ile banka arasında kurulan banka iş ilişkilerinin (arada sözleşme olsun ya da olmasın) tamamını koruyucu çatısı altına alır (Bkz. eksiklikler. TEKİNALP. s. İthalatçı tarafından belgelerdeki şekle ya da içeriğe ilişkin eksikliklerin. bankanın bu belgeleri ithalatçıya ibrazda gecikmesi karşısında. Nitekim böyle bir durumda bankanın fark etmesi gereken bu eksiklikler. s. XIV. belgelerin bankaya ulaştırılmasındaki iletişim aksaklıklarından bankaların sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Şöyle ki. geçersizlikler hakkında ihracatçıya bildirim yapma yükümlülüğü söz konusudur. şekli hataları da bildirmesi gerekmektedir122. konumlarından dolayı daha fazla bilgiye sahiptirler. yanlışlıkları. 487). kendilerinden beklenen özeni göstermelerine rağmen. 122 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 2’den kaynaklanan asli edim yükümlerinden bağımsız kanuni borç ilişkisi (teorisi) nedeniyle ithalatçının bankaya başvurabilme imkânı ortaya çıkabilecektir (Bkz. I. Y. s. “Bankalar. Bankacılık Kanunu md. verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Güven ilkesi. geçersizliklerin ithalatçı tarafından fark edilip. C. Bankaların belgelerden dolayı sorumsuzlukları ancak. banka kendi sistemindeki iletişim aksaklıklarını bir gerekçe olarak ileri süremeyecektir. C. 2010.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi yükümlülük ve sorumluluklarının olmayacağı düzenlenmiştir. 2 39 . bir poliçede bulunması zorunlu unsurların nelerden ibaret olduğunu bankanın bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. malları gümrükten çekememesi halinde ise. Bankanın kendisinden beklenen özeni göstermediği durumlarda meydana gelen zararlardan sorumluluğu söz konusu olacaktır123. MK md. maddesinde yer alan bankaların iletişim aksaklıklarından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceklerine dair düzenlemenin uygulanması sıkıntı oluşturacaktır. belgelerin bankaya ulaşmış olmasına rağmen. 76’ya göre. müşterilerinin. 270. İthalatçının belgeleri. I.

ihracatçı. son olarak da ihracatçıya ulaştırılır. 2 . tahsil talimatında açıkça bu hususa yer verilmesi ve ilgili ülke mevzuatının emredici kurallarına aykırılık teşkil etmemesi şartlarına bağlıdır. komisyon ve masrafların düşülmesinin ardından. Vesaik mukabili ödeme. Fakat işlemin bu kurallara tabi olması. Sa. Vesaik mukabili ödeme satıcı açısından. Vesaiki alan tahsil bankası. ithalatçının bedeli tahsil bankasına ödemesi ya da poliçeyi kabul etmesi karşılığında tahsil bankasının vesaiki. TBK 522 sayılı Broşüre göre. keyfiyeti alıcıya ihbar eder. İthalatçı vesaiki ya ödeme ya da poliçeyi kabul karşılığında bankadan teslim alır ve bu vesaik ile malları gümrükten çeker. Bununla birlikte. iyiniyetli davranma ve gereken özeni göstermek dışında ne belgelerin detaylı incelenmesi ne de ödemeye ilişkin herhangi bir taahhüt ve sorumlulu40 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. ithalatçı ile yapmış olduğu anlaşma neticesinde. ödeme yapılmaksızın vesaikin alıcıya teslim edilmemesi ve bunun sonucunda alıcının malı gümrükten çekememesi gibi çeşitli avantajlar mevcuttur. ihracatçı tarafından seçilen gönderi bankası. ibraz bankası ve muhataptır. Tahsil edilen miktardan.Şengül AL KILIÇ SONUÇ Vesaik mukabili ödeme. dış ticarette sıklıkla başvurulan bir ödeme yöntemidir. Y. malların alıcı tarafından kabul edilmeyerek gümrükten çekilmemesi. Vesaik mukabili ödeme türünde işlemler. XIV. sözleşmede kararlaştırılan malları sevk ettikten sonra. malları gümrükten çekebilmesi için ithalatçıya verdiği ödeme şeklidir. Vesaik mukabili ödeme işleminin tarafları. Alıcı bakımından ise. kabul edilen poliçenin ödenmemesi risklerini taşır. vesaik mukabili ödemede görev alan bankaların. ihracatçının ithalatçı ile kurduğu temel ilişki uyarınca malları ithalatçının ülkesine sevk etmesi ve mallara ilişkin ticari ve/veya mali vesaiki alıcıya ulaştırılmak üzere gönderi bankasına vermesi ile başlar. ödemeyi yapmadan malı teslim alamaması nedeniyle malın siparişine uygun çıkmama riski vardır. MTO’nun 522 sayılı “Tahsillere İlişkin Birörnek/Yeknesak Kurallar” adlı yayınında düzenlenmektedir. 2010. tahsil bankası. ihracatçının. kalan bedel önce gönderi bankasına. Daha sonra gönderi bankası kendisine tevdi edilen vesaiki açık ve net bir tahsil talimatı ekinde doğrudan veya bir muhabir banka aracılığı ile tahsil bankasına yollar. gönderi bankası aracılığıyla tahsil bankasına ulaştırdığı. bu malları temsil eden vesaiki tahsil emri ekinde. Ancak uygulamada tahsil bankası ile ibraz bankası genellikle aynı bankalar olduğu için esasen ödeme işleminin dört tarafı vardır. Vesaik mukabili ödemeye ilişkin kurallar.

MK md. imtiyaz suretiyle yürütülen ve ancak ruhsat alan. Huriye Reyhan. BK m. 7. CANITEZ. 20/II’deki basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğü ve kaynağını MK md. s. C. Yeni İşimiz Dış Ticaret. onların sorumluluğunun sınırlandırılmasını değil. BATTAL. “Türk Hukukunda Kabul Kredisi”. ulusal hukukun emredici kurallarına aykırılığı halinde uygulanmayacağının da dikkate alınması durumunda. Atilla/ KANDEMİR. Seyfettin. Ahmet. 10–11–12. BAĞRIAÇIK. 59. AKMAN. İstanbul 1976. Ağustos 2008. Sermet Galip. Basım. bu Broşürde yer alan bankaların sorumluluklarını ortadan kaldıran bazı düzenlemeler. Hakan. Bankaların belgelerin ibrazı ve bedelin alınması konusundaki sorumluluğunu düzenleyen TBK 522 sayılı Broşür’de bankaların sorumluluğu. son derece hafifletilmiş. 2 41 . İBD. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. aksine basiretli bir tacirden beklenen en üst düzey özeni göstermelerini gerektirmektedir. Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu). S. DİLEK. Bununla birlikte bankacılık. Ankara 2001. Yayınlanmamış Master Tezi. İstanbul 1985. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. İstanbul 1995. belirli şartları yerine getiren kuruluşlarca yapılan bir faaliyettir. ve İhracat İşlemleri ve DAĞ. Bankalara duyulan özel güven. TBK 522 sayılı Broşür’ün. Ankara 2009. 2010. Üner. Uygulamalı İthalat Dökümantasyon. TTK md. Dış Ticarette Uygulamalı Akreditif İşlemleri. Ankara 2007. Sa. Ankara 2005. XIV. DEMİRCİOĞLU. Sorumsuzluk Anlaşması. 2’deki dürüstlük kuralı. Y. 99 ve 100’de belirtilen imtiyaz suretiyle çalışanların hafif kusurlarından sorumlu olmayacaklarına dair düzenlemelerin geçersiz sayılması. Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Mazriye.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi ğu bulunmaz. onların lehine sınırlandırılmıştır. 2’den alan kanuni borç ilişkisinden bağımsız asli edim yükümlülüğü engeline takılacaktır. KAYNAKÇA AKIN. 901–927. Murat.

42 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. GERNİ. İbrahim. Edward G. EREN. Vesaik Karşılığı Tahsilâtlar ve Siber Ödemeler. Bası. EKŞİ. GÜRSOY. Yaser.V. Dış Ticaret Hukuku İhracat Sözleşmeleri ve Tatbikatı. Ali. İGEME. Cevat. Vahit. Bursa 2008. Haziran 2009. İstanbul 2002. Vahit. Ankara 2005. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 8. Bası. Y. Ankara 1996. ERÜRETEN. İstanbul 1987.Şengül AL KILIÇ DOĞAN. 2. 4. Dış Ticaret Yönetimi. EKŞİ. İstanbul 1991. Berk). KAYA. KARAYALÇIN. 2010. C. C. GERNİ. Ankara 2005. GÜRSOY. Nuray. İstanbul 2008. İstanbul 2003. No: 8–1989. Ankara 1997. DURUKANOĞLU. Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. Kambiyo Mevzuatında İthalat ve İhracat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmamasına İlişkin Suçlar (Kambiyo Mevzuatı). XIV. Milletlerarası Ticaret Hukuku. Akreditifler. ERYÜREK. Nihayet. Bası. 2. Ankara 2003. 3. 100 Soruda Dış Ticaret. Bası. Bası. İstanbul 2010. Uluslararası Bankacılık Uygulamaları. Eğitim Bölümü Yayınları No: 19. Bahir Mazhar. Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Ödeme Yöntemleri). İstanbul 1999. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ve Vesaik. Salih. Dış Ticaretin Finansmanı. Yaşar. Yaser. Mevzuat Işığında Dış Ticaret İşlemleri ve Piyasa Uygulamaları. Bası. 2. Uluslararası Ödemeler. Ankara 1990. DOĞAN. DÖLEK. Banka Teminat Mektupları. Araştırma Merkezi. Bursa 2009. İGEME. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi. Cevat. Banka Sözleşmeleri Hukuku. Dış Ticaret Araştırma Dizisi. Bası. Bası. Dış Ticaret Dünyası. Sa. HINKELMAN. Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olarak Akreditif. (Çev: KAPLANER. 3. Şenay. KAPLAN. İstanbul 2005. Fikret. I. Nuray. INTERBANK-Uluslararası Ticarette Bankalar Arası Ödeme Yöntemleri. 5. 2 .

3. TAŞPINAR. Genel ve Bankalar Uygulaması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TİRYAKİOĞLU. S. İstanbul 2009. İstanbul 1989. Akreditif ve Hukuki Niteliği.I). Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak Hukuk. 50. 17. Mehmet/KENDİGELEN. Kıymetli Evrak Hukuku. SEYİDOĞLU. s. Abdurrahman. Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları. 38. İstanbul 2009. ŞAHİN. Ünal. 2. İsmail. Murat. OĞUZ. “Dış Ticarette Vesaik Mukabili Ödemeli Satışların CMR Kapsamındaki Taşıma Sözleşmelerine Etkisi”. İstanbul 2001. ÜLGEN. Ankara 2006. XIV.63. AÜHFD. NOMER. Nuray. SEVEN. S. Y. TEKİNALP. Eylül 1990. ÖZEL. SOMUNCUOĞLU. 2 43 . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 3. Ankara 2001. 447-460. Uluslararası Ticaret Hukuku. Arzu. Bası. C. Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri. “Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria)-Unidroit İlkeleri’nin Lex Mercatoria Niteliği”. 11–53. İstanbul 1991. Ünal. Şubat 2006. S. Legal Hukuk Dergisi. ÖZALP. Abuzer/ KAYA. Ankara 2006. Hüseyin/HELVACI. Devletler Hususi Hukuku. “Vesaik Mukabili İhracatta Mal Bedelinden Doğan Sorumluluklar”. Uluslararası Finans. 190– 203. İGEME. İhracatta Ödeme Şekilleri. 5. ŞANLI. Ünal. İstanbul 1988. 1. Ergin. Cemal/ EKŞİ. Sibel. Banka Hukukunun Esasları (C. C. Bası. Arif. İstanbul 2004. Vural. s. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi KAYAR. Bası. İGEME. İBD. Bası. Haziran 1996. Arif. İstanbul 2006. Halil.4–5–6. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme. s. TÜRKSEVER. Uluslararası Ticarette Kullanılan Teslim ve Ödeme Şekilleri. 2010. Bilgin. C. Sa. TEKİNALP. Ankara 1996.

Edip. Gümrük Dünyası Dergisi. İBD.gumrukkontrolor. S. Mustafa Cem. ÜNAY. 2 .tr/Yayinlar/Dergiler/55/8. İGEME (İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi). Kıymetli Evrak Hukuku. İhracatta Pratik Bilgiler-İhracatta Peşin Ödeme.html). XIV. Oğuz Kürşat. “Uluslararası Ticarette Akreditif ve Belge Karşılığı Ödeme”. İstanbul 2006. 55 (http://www. Y. Vecdi. 4.org. Baskı. YENİARAS. “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri”. Bankalarca Dış Ticaretin Finanse Edilme Usulleri. Sa. 3. Ağustos 1999. İstanbul 2006. İstanbul 1989. ÜNAL. C. Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti. 80. YETİK. Bası. 44 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.Şengül AL KILIÇ Arslan. YÜCEL. S. Hayrettin. 2006/1. Ankara 2006. 2010. 107-137. s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful