P. 1
Zemin fiziksel parametreleri ile zemin yatak katsayıları arasındaki bağlantı ve zemin yapı etkileşiminde uygulama

Zemin fiziksel parametreleri ile zemin yatak katsayıları arasındaki bağlantı ve zemin yapı etkileşiminde uygulama

|Views: 661|Likes:
Yayınlayan: executioner66

More info:

Published by: executioner66 on Oct 19, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Zemin fiziksel parametreleri ile zemin yatak katsayıları arasındaki bağlantı ve zemin yapı etkileşiminde uygulama

Relation between soil physical parameters and modulus of subgrade reaction and application in soil structure interaction
Zeki Karaca, Azer A. Kasımzade, Mehtap Ak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye

ÖZET: Temeller, üst yapıdan gelen yükü ve kendi ağırlığını, altında bulunan sağlam zemine aktaran mühendislik yapılarıdır. Zemin ortamı yüklendiği zaman, zemin kütlesinde gerilmeler oluşur. Zeminin kayma direnci, dayanabileceği en büyük kayma gerilmesi olarak tanımlanır. Kayma direncinin hesabı, zemine ait kayma direnci parametrelerinin (c,Φ) bilinmesini gerektirir. Bu ise, çeşitli laboratuvar ve arazi deneyleri ile mümkündür. Bu çalışmada öncelikle, zeminin kayma direnci parametreleri ve taşıma gücü bilgileri verildikten sonra, sürekli temellerin ve yatay yüklü kazıkların projelendirilmesinde kullanılan ve ilk olarak Winkler tarafından öne sürülen, yatak katsayısı kavramı incelenmiştir. Yatak katsayısı hesabı yapan bir bilgisayar programı hazırlanmış ve kayma direnci parametreleri ve taşıma gücü bağıntıları kullanılarak yatak katsayısı değeri bulunmuştur. Sürekli temellerin elastik zemine oturan kiriş olarak çözümüne dair yöntemler verilmiş, ele alınan bir örnek analitik ve sonlu elemanlar metodu ile sayısal olarak çözülmüştür. Bildiride bu iki yöntem ile bulunan moment (M), kesme kuvveti (Q) ve yerdeğiştirme (y) diyagramları karşılaştırmalı olarak sunulmakta ve bazı sonuçlara varılmaktadır. Anahtar kelimeler: Yatak katsayısı, taşıma gücü, kayma direnci, elastik zemin

ABSTRACT: Foundations are engineering structures, which transfer its own weight and the load from superstructure to the underlying soil. Loading causes stress increases in soil mass. Shear strength of the soil depends on the shear strength parameters (c,Φ) of soil and these two parameters can be obtained with various laboratory and in situ tests. In this study, shear strength parameters and bearing capacity of soil are briefly described and modulus of subgrade reaction concept, which is used in design of continuous foundations and laterally loaded piles and proposed by Winkler, is discussed. Following this, shear strength parameters and bearing capacity formulae are used to calculate subgrade reaction modulus by a computer program, which is developed in this study. Methods to solve continuous foundations as a beam resting on elastic soil are also given and an example is presented in which solutions are obtained by both analytical and finite element methods. This paper compares the moment (M), shear force (Q) and displacement (y) diagrams obtained from these two methods and some conclusions are drawn. Keywords: Subgrade reaction modulus, bearing capacity, shear strength, elastic soil

1 GİRİŞ Bilindiği gibi; zeminin kayma direnci, onun dayanabileceği maksimum kayma gerilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kayma direncinin hesabı, zemine ait kayma direnci parametrelerinin (c “kohezyon”, Φ “içsel sürtünme açısı”) bilinmesini gerektirmekte, bu ise, çeşitli laboratuvar (kesme kutusu deneyi, serbest basınç deneyi, üç eksenli basınç deneyi, vane deneyi, düzlem deformasyon deneyi, hücrede içi boş silindir kesme deneyi) ve arazi deneyleri (arazi vane

deneyi, sondaj kuyusu kesme aleti, konik penetrometreler) ile mümkün olmaktadır. (Aytekin, 2000). Ayrıca, temel zemininde, göçme olayına karşı belli bir güvenliğin olması istenmektedir. Emin taşıma gücü, zeminde kırılma meydana gelmeden ve yapıya zarar verebilecek oturmalar oluşmadan, temel zemininin güvenli olarak taşıyabileceği gerilme değeri olup, taşıma gücünü belirlenmesi için bir çok taşıma gücü teorisi bulunmaktadır (Prandtl, Terzaghi, Meyerhof, Hansen vb.) (Uzuner, 2001).
213

0254m. vb. zeminin herhangi bir noktasındaki basınç (q) ile. (Bowles. aynı noktanın oturması (∆H) arasındaki oran olarak tanımlanır (Şekil 1) (Uzuner. ks = 40 qsınır = 40 (Gs) qa kN/m3 (2) Bu eşitlikte qa ifadesi. Bs tan-1 Z D (7) 214 . ks = As + Bs Zn (3) Şekil 1. 40 katsayısı 0.5 γ BNγsγ As = C ( cNcs c + 0. bir emniyet sayısına (Gs) bölünmesi ile elde edilen izin verilebilir taşıma gücüdür. yatak katsayısı belirli bir değere kadar artmakta bu değerden sonra ise değişmemektedir. Çeşitli zeminler için yatak katsayısı değerleri (Bowles. 0 olabilir. olarak değişir. düşey ve yatay yatak katsayısının hesabı için daha genel olarak (3) eşitliğini önermiştir. zeminin elastik olduğu ve birbirine bitişik sonsuz sayıda bağımsız yaydan oluştuğu kabulüne dayanmaktadır. 83. 1981). Yatak katsayısı. Yatak katsayısı değeri genellikle arazide yükleme deneyleri ile belirlenmekte olup. 2000. Wölfer ve Sherif bu konudaki ayrıntılı çalışmalarını yayınlamışlardır. Bunun yanı sıra Bowles temel yapısının. Bu orantı Winkler tarafından doğrusal olarak tarif edilmiş ve zeminin elastik davranış biçimi gösterdiği yükleme sınırları içerisinde Hooke kanunlarına uygun olarak değiştiği çeşitli araştırmacılar tarafından yapılmış yükleme deneyleri ile gösterilmiştir. Bu teorinin temel noktası. Burada dikkat edilmesi gereken nokta (5) ve (6) eşitliklerinde emniyet katsayısı Gs’nin bulunmayışıdır. homojen ve izotrop bir zemin içerisinde yatay olarak sabit olabileceği gibi değişik değerlerde alabilmektedir. Vlasov ve Leontiev. Bu eşitliklerde belirtilen C. zeminde 0. yatak katsayısı değerinin (2) eşitliği kullanılarak zeminin sınır taşıma gücüne göre saptanmasının çok yanıltıcı bir sonuç vermeyeceğini ve yaklaşık bir hesap için kullanılabileceğini ifade etmiştir. Hetenyi. Bu son noktanın da dikkate alınması ile (6) nolu eşitliğin sol tarafı (7) ifadesi gibi olur. Nc. Temeller ve radyeler için (genelde plaklar) As > 0 ve Bs ≅ 0 ’dır. (2) ifadesindeki 0. Bowles tarafından verilmiş olan Tablo 1 çeşitli zemin cinsleri için yatak katsayısının alabileceği değer aralıklarını göstermektedir. Bowles. Bu eşitlikte As veya Bs. Ayrıca (6) ifadesi yatak katsayısının derinlikle artışını belirtmektedir. As : düşey veya yatay yatak katsayısı için sabit değeri Bs : derinlikle değişim katsayısı. (Scott. ∆H=12 mm. Nq ve Nγ taşıma gücü katsayıları olup. Yatak katsayısı. Z : derinlik. Düşey doğrultuda ise yatak katsayısı özellikle derinlikle değişim göstermekte ve belirli bir sınır değere kadar derinliğin artışına paralel olarak artabilmektedir. γ zeminin birim hacim ağırlığını göstermektedir. q sınır = cNcs c + γ ZNq sq + 0. Fakat yatak katsayısı üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki. B temel genişliğini (kısa kenar veya çap). Yatak katsayısı ks = q ∆H (1) Bir çok araştırmacı. Düşey ks için zemin seviyesinde As=0 fakat herhangi küçüklükteki bir derinlik için As > 0 ’dır. zeminden 10 kat ve hatta daha fazla rijit olması sebebi ile. zemin kohezyonunu.0254m. 1996). oturma değeri için verilmiştir. Tablo 1. c ise .5 γ BNγsγ ) Bs Z1 = C (γ Nq sq )Z1 (4) (5) (6) Bowles.2 ZEMİN YATAK KATSAYISI Yatak katsayısı kavramı ilk önce Winkler (1867) tarafından öne sürülmüştür.0254m. 50. 20 mm vb. n : mevcut yükleme deneyi sonuçları veya başka bilgilerle verilmiş olan yatak katsayısı değerlerine uygunluğu sağlayan bir değeri göstermektedir. oturma değerleri içinse 40 katsayısı. laboratuvar deneyleri veya aynı bölgede daha önce yapılmış deneylere ait tablolar kullanılarak da elde edilebilmektedir. elastik zeminlere oturan kiriş ve plak problemleri üzerinde geniş araştırmalar yapmış ve özellikle Hayashi. Kanıt. Terzaghi ve Hansen tarafından verilmiş olan (4) taşıma gücü bağıntısını (3) eşitliğinde yerine koyarak (5) ve (6) nolu eşitliklere ulaşmıştır. 2003). ks. oturma değeri için verilmiş olan 40 katsayısını göstermektedir. 1996) Zemin Cinsi Ks(kN/m3) Gevşek kum 4800-16000 Orta sıkılıkta kum 9600-80000 Sıkı kum 64000-128000 Killi orta sıkılıkta kum 32000-80000 Siltli orta sıkılıkta kum 24000-48000 Killi zeminler : qa≤200 kPa 12000-24000 200< qa≤800 kPa 24000-48000 qa >800 kPa >48000 Bu ifadede. derinliğinde bir oturmaya yol açacak sınır taşıma gücünün qsınır .

Sonlu kiriş tesir çizgileri ile çözüm sonuçları Nokta no Kesme Kuvveti (Q) (kN) Eğilme Momenti (M) (kNm) Çökme (y) (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 209.724 -800. Çıktı ekranında görülen Nc. ks = 19614 kN /m3 olarak dikkate alınmıştır.0083054 0.004858 0.836 -884.1 Zemin Yatak Katsayısının Bulunmasına Ait Oluşturulan Program Yatak katsayısının pratik şekilde elde edilmesi amacına yönelik Excel’ de oluşturulan programa ait görünüm Şekil 2’ de verilmektedir. Hesaplanmak istenen yatak katsayısı seçeneğinin bulunduğu butona basıldığında program çalıştırılmakta ve gerekli bilgilerin girilmesini sağlayan "Formül Hesap" penceresi ekrana gelmektedir.4 arasında değişen sabitlerdir (Bowles. Q (kesme kuvveti) ve y (çökme) kesit tesirlerinin karşılaştırılması yapılmış ve bazı sonuçlara varılmıştır. elde edilen çözüm sonuçları Tablo 2’ de.3009 57. Daha sonra. eğilme momenti diyagramı Şekil 5’ de ve çökme değerleri Şekil 6’ da verilmektedir.40 m 1. Sonlu kiriş tesir çizgileri yöntemi yardımıyla kiriş 10 eşit parçaya bölünmüş. Sonlu uzunlukta sürekli bir temel kirişi Son bağıntıda görülen s1 = 1.0047508 215 . 1996). 1998) yer alan (A). standart penetrasyon deneyi darbe sayısı.267 -154. 2002) programında çözülerek elde edilen M (eğilme momenti).1191 / -115.0067623 0. 3 SAYISAL UYGULAMA Bu başlık altında.3-1. 1976) analitik çözümü yapılmış ve aynı örnek.0061 0. Df. z.0-4.21 kNm 1m 8m 1m B=1. 882.154 -655. Nγ taşıma gücü katsayıları olup. Burada c. s2 = 2. kare kesitli kazık için enine yatak katsayısı (kh) ve daire kesitli kazık için enine yatak katsayısı (khd)olmak üzere üç hesap seçeneği bulunmakta olup bu hesap seçenekleri sırasıyla aşağıda verilen (8). zemin birim hacim ağırlığı. s1 ve s2 .63 kN 588.633 -141. beton sınıfı C20. Yatak katsayısı hesabı (Ak. 2004) ˝Menü˝ sayfasında.615 -357.As + s2. kesme kuvveti diyagramı Şekil 4’ de.298 / 400. Elastisite Modülü E = 28500000 kN/m2.011 0.42 kN Şekil 2. kazık boyu.508 -481.745 -569.231 -309. (9) ve (10) nolu bağıntılar kullanılarak hazırlanmıştır.004804 0.105 356. zeminin taşıma gücü bağıntılarından yararlanılarak.Nc + γ.58 -832. SPT-N.BsZn (8) (9) (10) 294.005205 0.914 -175. Nq. kohezyon.20 m Şekil 3.0075206 0.92 106. boyuna yatak katsayısı programında (Df + 3B) Sayısal çözümlemelerde. Bilgiler girildikten sonra "çalıştır" butonu tıklandığında program hesaplamaları yaparak. Tablo 2. temel genişliği (kısa kenar veya çap). qu.7. Nq + ½. B. buna göre yatak katsayısı hesabı yapılmaktadır. serbest basınç direnci.Nγ ] kh = [80 c Nc +40 γ B Nγ ] + [80 γ z Nq ] khd = s1. (B). SAP2000 (SAP2000. Şekil 3’ de görülen elastik zemine oturan bir kirişin sonlu kiriş tesir çizgileri yöntemiyle (Keskinel vd. bulunan bu katsayı kullanılarak. boyuna yatak katsayısı (ks). B. ks = 40[ c.012 115. sabitler ve zemin grubu (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelikte (TDY. L. formül hesap penceresinde girilen Φ değerine bağlı olarak. γ. temel derinliği. hesap sonuçlarını "Çıktı Ekranı" nda vermektedir.640 0 0 0.2. derinliğine kadar. zemin yatak katsayısı (boyuna yatak katsayısı. γ. (C) ve (D) zemin gruplarını ifade etmektedir) olmak üzere kullanıcı tarafından girilmesi istenen bilgiler yer almaktadır.71 / -672.004975 0. kare ve daire kesitli kazık için enine yatak katsayısı programında ise kazık boyunca her bir metrede alınarak. Φ. kare kesitli kazık için enine yatak katsayısı ve daire kesitli kazık için enine yatak katsayısı) hesabı yapan ve özellikleri yukarıda verilen bilgisayar programı yardımıyla sayısal uygulama için gerekli yatak katsayısı elde edilmiştir. z değeri ise derinlik olup. içsel sürtünme açısı.005575 0.673 238. kitaplıkta yer alan tablo sayfasından program tarafından okunarak elde edilmektedir.465 473.

00 9.3 104. Eğilme momenti. Eğilme momenti.40 52.56 -699.00 7. Çökme.00 -153.005395 -0.00 7.72 nokta no -29.00 0 118.00 300.00 0.89 0.00 -900. Tablo 3.00 2.00 1.62 109.00 7.00 4.005262 700.858E-34.23 4.00 -800.00 238.00 11.00 -200.91 -672.0061 5.011 2.00 5.87 -267.18 400. eğilme momenti diyagramı Şekil 8’de ve çökme değerleri Şekil 9’da verilmektedir.00 1.58 -426.00 10.00 Şekil 8.67 -376.87 / 648.1 -300.00 100.87 -500.00 6.29 -909.00 -400.00 4.3 -309.64 0 nokta no 400.00 0 nokta no 1. y (Sonlu kiriş tesir çizgileri ile çözüm) 216 .00 -200.33 8.010425 -0.00 11.00 0.00 -800.00 0 106.00 10.kN 800.00 9.88 -100.009467 -0.00 3.00 6.00 nokta no -909.00 5.804E-3 -699.00 200.00 -231.58 52.00 10.00 100.00 -154.00 648.00 -1100.00 3.00 Şekil 4.28 -900.07 0.804E-34.00 300.00 -200.00 6.01 -832.63 -884.5206E-3 6.00 6.00 400.00 8. Kesme kuvveti.007556 -0.87 / 104.96 -482.00 445.00 5.00 -1000.43 0 -0.00 5.4 -426. 2004) SAP 2000 yöntemi yardımıyla elde edilen çözüm sonuçları Tablo 3’ de.3 57.99 -1001.43 -231.205E-34.72 -141.00 -700.00 -800.43 0 nokta no 0.68 -376.00 -700.00 473.006785 -0.00 -1.00 2.00 -400.00552 -0.00847 -0.00 4.27 -655.00 -300.3 10.28 -962.00 0.46 265.84 5.30 -29.61 209.00 0.96 500. M (Sonlu kiriş tesir çizgileri ile çözüm) m kNm 200.00 500.56 -962.00 -115.3054E-3 7.00 4.00 9.00 10.00 Şekil 7.00 8.58 356.15 115.7623E-3 0.00 1. Kesme kuvveti. kesme kuvveti diyagramı Şekil 7’de.00 3.00 0.00 6.89 0.96 445.43 -357. Q (Sonlu kiriş tesir çizgileri ile çözüm) kNm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kN -1. SAP 2000 ile çözüm sonuçları Nokta no 0 400.005773 -0.33 -267.00 7.00 200.00 11.99 -1001.07 -778.00 3. Q (SAP 2000 çözümü) Şekil 5.00 -377.96 -482.26 -377.00 3.92 -800.72 0 118.00 7.7508E-3 4.975E-3 -500.00 109.575E-3 5. M (SAP 2000 çözümü) Şekil 6.26 -778.68 -569.00 2.00 9.00 -481.00 -400.00 2.00 100.18 265.00 -300.00 8.00 1.00 -600.00 4.005339 -0.00 8.00 -175.74 -400.00 -600.62 -100.51 600.01 8.00 9.12 Sonlu Elemanlar Yöntemini esas alan (Kasımzade.00 11.02 -100.00 -500.71 Kesme Kuvveti (Q) (kN) Eğilme Momenti (M) (kNm) Çökme (y) (m) 0.88 -153.00 11.006189 -0.

01 m Şekil 9.00 10.00 3. 217 .. 2002. Samsun.00 5. Englewood Cliffs. Çökme. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:25. Kasımzade. A. 2003. y (SAP 2000 çözümü) 4 SONUÇLAR Bu çalışmada. USA. N. A. İstanbul.. -0. yüklü alanın boyutlarına ve temel zemininin cinsine göre çok çeşitli değerler alabilmekte olup. 2004. Trabzon. TDY. Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği : Teknik Yayınevi. zemin yatak katsayısı değeri birçok etkene.00 nokta no -5.785E-3 -7. Sonlu Kiriş Tesir Çizgileri ileÇçözüm: İstanbul. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Temel zemini. 2000. sonlu uzunlukta bir sürekli temel kirişine uygulanarak. hesapların yeterli doğrulukta olmasına kâfi gelecektir. zeminin kayma direnci parametrelerinin (c ve Φ) bulunması. kare kesitli kazık için enine yatak katsayısı ve daire kesitli kazık için enine yatak katsayısı) yapan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir.00552 9.00847 2. REFERANSLAR Ak.00 1. Ancak oturmaların da önemli olduğu çok önemli binalarda. ellerinde deney sonuçları olmadığı taktirde.56 oranında azaldığı. tablolaştırılmış yatak katsayısı değerlerini kullanması. Foundation Analysis: Prentice-Hall Inc.. Keskinel. 2000.395E-3 7. SAP 2000. ve Kumbasar. Akademi Yayınevi. 1996.189E-3 -6. California. Scott. taşıma gücü hesabının yeterli doğrulukta olmasına özen gösterilmelidir. Birsen Yayınevi. özellikle zeminin elastik özelliklerine. F.. M. Berkeley. gerçektekinden daha büyük alınan taşıma gücü. Tasarım mühendislerinin. M. NJ 07632. Integrated Finite Element Analysis And Design Structure Computers and Structures : Inc.00 11. 2004. çalışmada değinilen durumların dikkate alınarak. Muhafazakâr tarafta. bu da güvenli olmaya ters düşer. Inc.. maksimum çökme miktarının ise %5. R. J.00 -0.01 -0. 1981. mutlaka deney sonuçlarına göre bulunacak veya o bölgede yapılmış olan eski deney sonuçlarına göre elde edilen yatak katsayısı değerinin kullanılarak hesap yapılması daha doğru sonuçlar verecektir. Ankara. Uzuner. İzmir. Uzuner. Sonlu ElemanlarMetodu: 2. zemin taşıma gücünün belirlenmesinde. Foundation Analysis and Design: McGraw-Hill Companies. yatak katsayısı hesabı (boyuna yatak katsayısı.00 6. Bu yüzden. E. kesme kuvveti (Q) ve çökme (y) değerleri birbirine yakın olup.0425E-2 -0. Güvensiz tarafta. 1998. zemin taşıma gücünün hesabı ve yatak katsayısı kavramı incelenmiş. 2001..262E-3 -5. yapı yüklerini doğrudan veya temeller vasıtasıyla taşıyan zemin ortamdır ve temel zeminin taşıma gücünün doğru belirlenmesi bu sebeple önemlidir.339E-3 -5. R.773E-3 -6. elastik zemine oturan sürekli bir temelin sonlu kiriş tesir çizgileri ile analitik çözümü ve SAP 2000 ile statik analizi yapılmıştır. Aytekin.01 -1. Temel İnşaatı : Gazi Kitabevi. Baskı. Zemin Fiziksel Parametreleri ile Zemin Yatak Katsayıları Arasındaki Bağlantı ve Zemin Yapı Etkileşiminde Uygulama: Yüksek Lisans Tezi. Ankara. bu katsayı ancak deneylerle belirlenebilmektedir.00 -0.00 -5. B. ekonomik olma koşuluna ters düşer. SAP 2000 ile statik analiz çözümünde yaklaşık %13..23 oranında azaldığı görülmektedir. Ayrıca. bu da...467E-3 çok önemli olmayan bina temelleri için mesleki tecrübesine de dayanarak. temellerin küçük boyutlu olmasına yol açar ki.556E-3 -0.01 -0.00 8. Temel Mühendisliğine Giriş: Derya Kitabevi. Sürekli Temeller ve Dönel Kabuklar. gerçektekinden daha küçük alınan taşıma gücü. sonlu kiriş tesir çizgileri ile analitik çözümde bulunan maksimum eğilme momenti değerinin. New York.01 -0. düşey ve yatay yatak katsayısı bağıntısı kullanılarak.A. Bowles. sürekli bir temelin taşıma gücü bağıntılarından elde edilen.27 oranında artış gösterdiği. Orta sıkılıkta kum zemin için bulunan yatak katsayısı değeri. USA. 1976. Baskı.01 -9. maksimum kesme kuvvetinin %3.. Elde edilen eğilme momenti (M). temellerin büyük boyutlu olmasına yol açar ki. B. Deneysel Zemin Mekaniği: 1.00 4.-0. F. yani. Kanıt. A.

218 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->