22 selahhattin bayram:Layout 1

11/9/10

3:33 PM

Page 277

®

ÇÖZÜM

MOBBİNG’E MARUZ KALAN İŞÇİNİN YASAL HAKLARI
Selahattin BAYRAM*

I- GİRİŞ Mobbing unsurları itibariyle çalışma yaşamında sıklıkla karşılaştığımız kavramlardan biridir. Mobbing adı altında olmasa bile unsurlarından bazılarını doğrudan bazılarını ise dolaylı olarak düzenleyen yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Makale de Mobbing’e maruz kalan işçinin yasal hakları konusu açıklanacaktır. II- MOBBİNG’E MARUZ KALAN İŞÇİNİN YASAL HAKLARI: Mob sözcüğü, İngilizce kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete anlamına gelmektedir ve Latince “kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden türemiştir. (Tutar, Hasan, İş Yerinde Psikolojik Şiddet, s.9.) Genel kabul gören tanımıyla Mobbing, bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladığı ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlarıdır. İşyerinde, ruhsal taciz, zorbalık, sindirme, mağdurun benliğini öldürme ve psikolojik şiddet de bu kapsama girmektedir. Mobbing kavramının, çalışanın yüzüne bağırılması, yüksek sesle azarlanması, yaptığı işin sürekli eleştirilmesi, sözlü olarak tehdit edilmesi, diğer çalışanlardan soyutlayıcı iş verilmesi, gülünç duruma düşürülmeye çalışılması; dini, siyasi görüşü ve özel yaşamı ile alay edilmesi, sahip olduğundan daha az yetenek gerektiren işlerin verilmesi, çalışanın işinin sürekli değiştirilmesi, öz güvenini olumsuz etkileyecek işler verilmesi, fiziksel olarak ağır işler yapma*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi

Te m m u z - A ğ u s t o s 2 0 1 0 277

cinsiyet. Mobbing’in ortadan kaldırılması öncelikle. Mobbing. • Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağı. üretim azalmakta. yasal hükümlere uyulması. işyerini ve işyerinin diğer çalışanlarını da olumsuz etkileyen eylem ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. • İşverenin. Te m m u z . bu da şirketin maliyetlerinin artmasına ve rekabet gücünün azalmasına yol açmaktadır. bazı unsurları ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı yasal düzenlemeler mevcut olup. kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı. * “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5’inci maddesinde. bir işçiye. iş sözleşmesinin yapılmasında. iş ilişkisinin taraflarından olan işverenlere ve daha sonra çalışanlara düşmektedir. telefonsuz bir odada çalışmaya zorlanması. biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça. kişi hak ve hürriyetlerine saygı gösterilmesi ve karşılıklı iyi niyet ilişkileri içerisinde sorunun çözülmesi büyük önem taşımaktadır. iş arkadaşları ile arasındaki güven ve saygı azalmakta. uygulanmasında ve sona erdirilmesinde. doğrudan cinsel tacize maruz bırakılması ve benzeri şekillerde çalışma yaşamında ortaya çıktığı öğreti tarafından kabul edilmektedir. din. 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu. mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı. siyasal düşünce. dolayısıyla iş verimi düşmekte. yetki ve sorumlulukların daraltılması. şartlarının oluşturulmasında. Burada. felsefi inanç. sadece mağdurları etkileyen değil.A ğ u s t o s 2 0 1 0 278 . • İş ilişkisinde dil. ırk. kimsenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı ve 18’inci maddesinde de hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu hususları öngörülmektedir. Ancak. cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağı. Bu anlamda çalışanların iş tatmini azalmakta. Türk hukuk sisteminde konuyla ilgili olarak başlı başına tüm unsurlarını içerir ayrı bir düzenleme söz konusu değildir. aşağıdaki gibi sıralanabilir: 2709 sayılı Anayasamızın 17’nci maddesinde.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 278 ® ÇÖZÜM ya zorlanması.

siyasi görüş ve benzerlerinin iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep olmayacağı. işçinin bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren durumu ortaya koyması halinde. • 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesih eden işverenin fesih sebebini. hususlarını. * “Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” başlıklı 21’inci maddesinde. renk. hamilelik. • Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceği. * “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 22‘nci maddesinde. 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceği. din. cinsiyet. • 20’nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçinin ispat etmekle yükümlü olduğu.A ğ u s t o s 2 0 1 0 279 . doğum. bu şekle uygun Te m m u z . durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabileceği. • İş ilişkisinde ya da bu ilişkinin sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçinin. medeni hal. hususlarını. • İşverenliğin işçinin çalışma koşullarındaki esaslı bir değişikliği ancak. ancak. aile yükümlülükleri. bu tazminat miktarının yargı mercilerince belirleneceği. işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 279 ® ÇÖZÜM • İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanmasının daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağı. • İşçinin iş sözleşmesinin işverence geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu. en az 4 aylık ve en çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminatı işçiye ödemekle yükümlü olacağı. işverenin böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olduğu. * “Feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18’inci maddesinde. • Irk. • Başvurusu üzerine işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatmaması halinde. işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayandırmak zorunda olduğu. hususlarını.

A ğ u s t o s 2 0 1 0 280 . gibi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerinde. Te m m u z . işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi. • İşçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı. sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin fesih edebileceği. işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişikliklerin işçiyi bağlamayacağı. süresi belirli olsun veya olmasın işçinin iş sözleşmesini. • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması. işçinin 17’nci ve 21’inci madde hükümlerine göre dava açabileceği. davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması. işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağı hususunu. 2010 yılında geçerli olan idari para cezası miktarı her işçi için 100 (yüz) TL’dir. * “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24’üncü maddesinde. ağır isnad veya ithamlarda bulunması. işverenliğin Kanunun 5’inci maddesindeki eşit davranma ilkesi yükümlülüklerine aykırı davranması halinde. kışkırtması veya sürüklemesi. * “Derhal fesih hakkını kullanma süresi” başlıklı 26’ncı maddesinde. • İşverenin. • İşçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı işverenin sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi yahut işçi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi. öngörmektedir. • Yine de işverenliğin işçinin iş sözleşmesini fesih yoluna gitmesi halinde.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 280 ® ÇÖZÜM olarak yapılmayan. öğrendiği günden başlayarak altı işgünü içinde ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde kullanması gerektiği hususunu. • “Genel hükümlere aykırılık” başlıklı 99’uncu maddesinde. İşveren veya vekilinin Kanunun 5’inci maddesindeki eşit davranma ilkesi yükümlülüklerine aykırı davranması halinde. hususlarını. hususlarını. asılsız. • İşçinin sayılan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hal ve benzerlerinden dolayı tanınmış olan iş sözleşmesini fesih yetkisini.

Aynı Kanunun 117’nci maddesinde. işverenin. iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 281 ® ÇÖZÜM 7/5/1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31’inci maddesinde. İş Kanununun 18. yukarıdaki fıkraya göre verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı. 20. ve 21’inci madde hükümlerinin uygulanacağı. mağdurun şikâyeti üzerine. mağdurun şikâyeti halinde. işçinin ücret. sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise. İş Kanununun 21’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenecek tazminatın işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olamayacağı hususları öngörülmektedir. sendikaya üye olmaları veya olmamaları. iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde. işin sevk ve dağıtımında. bu fiil nedeniyle mağdur. okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise. işi bırakmak. 19. 12/10/2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde. bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında. sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamayacağı. söz konusu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde. cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla. bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında. ikramiye ve primlerinde. ancak. çaresizliğini. işçilerin. altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verileceği. hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde. bu fiillerin hiyerarşi. kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle Te m m u z .A ğ u s t o s 2 0 1 0 281 . işçi sendika veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamayacağı veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamayacağı. işverenin. işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedileceği. işçinin mesleki ilerlemesinde. hizmet akdinin feshi dışında. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunacağı. verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağı hususları.

insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verileceği. Yargıtay 9.1. işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına. 9. HD.A ğ u s t o s 2 0 1 0 282 . söz konusu eylem ve davranış nedeniyle işçi yukarıda izah edilen yasal haklarını arayabilecektir. …” hususu öngörülmüştür. Mer-i 4857 sayılı İş Kanunu’nda cinsel taciz eylemi hem işçiye (4857/24) hem işverene (4857/25) haklı nedenle derhal fesih hakkı vermektedir. iş değişikliği sebebiyle davacının çalışma şartları ağırlaştığından davacının feshinin 1475 sayılı Yasanın 16/II.2002 tarih. davacının yeni verildiği bu işyerinde işbaşı yapmayarak hizmet akdini sona erdirdiği. Mobbing kavramı unsurları itibariyle değerlendirildiği zaman. E. sona ermesine veya durmanın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verileceği hususları.) İşyerinde işçiye Mobbing uygulanıyorsa.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 282 ® ÇÖZÜM kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi. (Yrg. cebir veya tehdit kullanarak.2001/16224 ve K. “ … Davacının davalı işyerinde muhasebe elemanı olarak çalıştığı sırada temizlik işlerine verildiği. ispatı işçiye ait olan eylem ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 24. Anayasanın madde 17/III hükmü ile Medeni Kanunu’nun kişiliği koruyan genel hükümleri iç hukukumuzda şeref ve haysiyeti koruyan genel düzenlemelerdir. öngörülmektedir. Buna göre işverenin işçiye cinsel tacizde bulunması ya da işçinin diğer bir işçi ya da işyerine gelen üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması hallerinde Te m m u z . Maddesine uygun düştüğünden kıdem tazminatının kabulü doğru ise de feshi gerçekleştirdiği anlaşılan davacı lehine ihbar tazminatına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Örneğin işçinin cinsel tacize uğraması durumunu ele alalım: Öncelikle belirtmek gerekir ki işçinin cinsel tacize uğraması şeref ve haysiyeti ile ilgili olup kişilik hakkına bir saldırıdır. Hukuk Dairesi’nin kararında.2002/724 sayılı kararı.

İşverenin İş Kanunu anlamında işçiye Kıdem Tazminatını ödemesi yeter- Te m m u z . Davacı işçi.2004/13286 ve K.486.” şeklinde karar vermiştir. E. (Yrg. maddesinin II. Hukuk Dairesi cinsel tacizle ilgili örnek bir olayında. davacının işyerinde haiz olduğu yönetici konumu nedeniyle baskı oluşturarak bu eylemlere girişmesi ve son dönemlerde bayan işçinin karşı çıkmaları üzerine işten çıkartmakla tehdit etmesi ve en nihayetinde bayan işçinin baskılar sonucu istifa etmesi biçiminde gelişen olaylar iş düzenini bozacak nitelikte olduğu gibi doğruluk ve bağlılığa da aykırı eylemler niteliğindedir. bendinin b ve d fıkraları uyarınca haklı nedenle derhal feshedebilecektir.) Bu düzenlemelerle İş Kanunu’nda işçiye yönelik cinsel taciz açıkça Kanun metninde yer almıştır. ayrıca.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 283 ® ÇÖZÜM işçi süresi belirli olsun veya olmasın iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. bendinin c fıkrası uyarınca “ İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması ” halinde işveren cinsel tacizde bulunan işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle tazminatsız olarak feshedebilir.2005 tarih. daha sonra bayan işçinin rızasıyla bu tür eylemlerine devam etmişse de. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. Bu halde davacının ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir. Keza. 9. maddesinin II. tacizci işçi ile aynı işyerinde çalışması şart değildir. “Davacının sekreter olarak çalışan bayan işçiye karşı işyerindeki konumunu da kullanarak baskı oluşturmak suretiyle duygusal ilişkiye zorladığı anlaşılmaktadır. aynı Kanunun 25. Ancak.2005/7706 sayılı kararı.3. işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması haklı neden için yeterli olup. Hamdi.) İşverenin bayan işçisine cinsel tacizde bulunması durumunda işçi iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedecek ve Kıdem Tazminatının tarafına ödenmesini isteyecek.A ğ u s t o s 2 0 1 0 283 . İşçinin. tacize uğrayan işçinin. İş Hukuku. s. ( MOLLAMAHMUTOĞLU. Cinsel tacizde kanıt yükümlülüğü iddia sahibine ait olduğu düşünüldüğünde ast olan işçinin konumu itibarıyla kendini savunabilmesi güç bir hal almaktadır. 8. HD. Yargıtay 9. maddesi uyarınca işveren hakkında adli makamlara şikayette bulunabilecektir.

A ğ u s t o s 2 0 1 0 284 . ırk. üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Bu kurala aykırı davranış sendikal nedene dayanıyorsa ayrımcılık tazminatı yerine Sendikalar Kanunu’nda öngörülen sendikal tazminatı isteyebilecektir. siyasal düşünce. mağdurun şikayeti üzerine. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ise hapis cezası öngörülmüştür.09.2004 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu’nun 105. Mer-i İş Kanunu’nun mezkûr maddesinde hüküm altına alınan eşit davranma ilkesine işverenliğin aykırı davranması durumunda işçi dört aya kadar ücreti tutarındaki ayrımcılık tazminatını isteyebilecektir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5’nci maddesinde düzenlenen eşit davranma ilkesine muhalefet durumunun ortaya çıkması halinde. bu fiilin bir de adli makamlar boyutu vardır.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 284 ® ÇÖZÜM li olacaktır. mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı açıkça yasaklanmasına rağmen. Yine. hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği taktirde. işçinin siyasal düşüncesi ile sürekli alay edilmesi durumunda da Mobbing söz konusudur.” şeklinde açıkça düzenlenmiştir. cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında. İş ilişkisinde. İşçinin Mobbing’e maruz kalması halinde yasal hakları söz konusu Te m m u z . iş ilişkisinde dil. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terketmek mecburiyetinde kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5’nci maddesinde. maddesi “ Cinsel Tacizi ” düzenlemektedir. yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel taciz başlı başına bir suçtur. hukuki müeyyide olarak ayrımcılık tazminatı ve cezai müeyyide olarak da İş Kanunu’nda idari para cezası. Hele hele işçi bu fiile maruz kalması nedeniyle işi terketmek mecburiyetinde kalırsa verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan az olmayacaktır. bu fiilin iş ilişkisi sırasında işlenmesi durumunda yaptırımı yarı oranında artırılmaktadır. felsefi inanç. Bu madde de cinsel taciz “ (1) Bir kimseyi. Öngörülen bu tazminatlar dışında koşulları varsa işçi. cinsiyet. Ancak. genel hükümlere göre işverene karşı manevi tazminat ve hatta maddi tazminat talebinde bulunması da mümkündür. din. (2) Bu fiiller. 26. Ancak.

A ğ u s t o s 2 0 1 0 285 . Dolayısıyla işçi de Mobbing’e giren eylem ve davranışlardan bir ya da bir kaçına maruz kaldığını iddia ediyorsa ve akabinde bundan doğan yasal haklarını istiyorsa. İş Kanununda hüküm bulunmayan durumlarda genel hüküm niteliğinde olan Borçlar Kanunu hükümlerine uyulması nedeniyle. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 ve 25’nci maddelerinde öngörülen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ya da işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisinin. somut belgeler olabileceği gibi tanıklarda olabilecektir.”hükmü gereği İş Kanununda sayılan tazminatlarda 10 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir. işyerinde cinsel tacize maruz kalıyorsa ve bunun neticesinde de iş sözleşmesini feshedecekse fesihte haklı olabilmesi ve diğer şartlara da haizse kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öngörülen bu hak düşürücü süreye riayet etmesi gerekmektedir. öncelikle maruz kaldığı eylem ve davranışı ispatlamalıdır. gerek eşit davranma ilkesine aykırılık nedeniyle genel kabul gören kullanımıyla işçinin dört aya kadar ücreti tutarındaki ayrımcılık tazminatını gerekse kıdem tazminatını ve diğer tazminatları zamanaşımı süresi olan 10 yıl içerisinde tarafına ödenmesini istemelidir. işçi.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 285 ® ÇÖZÜM olmakla birlikte söz konusu yasal haklarını kanunlarda öngörülen hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri içerisinde kullanması gerekmektedir. tazminatlarda uygulanacak zamanaşımı süresinde de Borçlar Kanunu’nun 125’nci maddesi “ Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26’ncı maddesinde. tazminatlar konusunda İş Kanununda zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Dolayısıyla. Söz konusu ispat aracı. iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı işgünü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamayacağının açıkça öngörülmesi nedeniyle işçi. Yine. Hukukun genel kuralı gereği her müddei iddiasını ispatla yükümlüdür. her dava on senelik müruru zamana tabidir. Te m m u z .

öz güvenini olumsuz etkileyecek işler verilmesi. 4857 sayılı İş Kanunu’nda. siyasi görüşü ve özel yaşamı ile alay edilmesi. Çalışma yaşamında Mobbing’e örnek olarak. kasız söz ve davranışları olarak karşımıza çıkmaktadır. dini. yüksek sesle azarlanması. Anayasamızda. bir kişi ya da grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladığı ısrarlı. Aksi taktirde. hakir görücü. yaptığı işin sürekli eleştirilmesi. yetki ve sorumlulukların daraltılması. şekillerdeki eylem ve davranışları verebiliriz. telefonsuz bir odada çalışmaya zorlanması. gülünç duruma düşürülmeye çalışılması. fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanması. Te m m u z . aşağılayıcı. Mevzuatımızda Mobbing’i tüm unsurları ile düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Mobbing olarak adlandırılan eylem ve davranışlar mağdurları olduğu kadar işyerlerini de olumsuz etkilemektedir. sözlü olarak tehdit edilmesi.A ğ u s t o s 2 0 1 0 286 . hukuken haklı konuma gelmeleri zor bir olasılıktır. bu mümkün değilse tanık beyanlarıyla ispat etmelidirler. çalışanın işinin sürekli değiştirilmesi. Mobbing’e maruz kalma kadar onun ispatlanması da büyük öneme haizdir. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Mobbing’e giren eylem ve davranışlarda bulunma durumunda hak ve yükümlülük düzenlemelerinin mevcut olduğu bilinmelidir. doğrudan cinsel tacize maruz bırakılması vb. İddia etmek yeterli değildir. mağduriyetlerini mümkünse somut belgelerle. çalışanın yüzüne bağırılması. çalışma barışının sağlanması açısından işverenin işçi ya da işçilerinin Mobbing olarak adlandırılan eylem ve davranışlara maruz kalmaması için gerekli dikkat ve özeni göstermesi yerinde olacaktır. bazı unsurları ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı yasal düzenlemeler söz konusudur. Mobbing olarak adlandırılan eylem ve davranışlara maruz kalan işçi ya da işçiler yasal anlamda haklı konuma gelmek istiyorlarsa.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 286 ® ÇÖZÜM III. Dolayısıyla. Ancak.SONUÇ: Mobbing İngilizce bir kelime olup. sahip olduğundan daha az yetenek gerektiren işlerin verilmesi. yıldırıcı. sistematik. diğer çalışanlardan soyutlayıcı iş verilmesi.

tr Yargıtay kararları. Yasalar (12. Ankara : [yayly. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı) T. Ankara : [yayly.] T.1983). Mollamahmutoğlu. Hamdi(2004). 2821 sayılı Sendikalar Kanunu. Hasan(2004).C.2003).C. KAYNAKÇA http://www.2004). İş Hukuku.] Tutar. İşyerinde Psikolojik Şiddet.C. Yasalar (07. 2709 sayılı T. Anayasa (09.A ğ u s t o s 2 0 1 0 287 .yargitay. Ankara : Resmi Gazete (25611 sayılı) Te m m u z .11.10.06. 4857 sayılı İş kanunu. Yasalar (10.05. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.C. Anayasası.gov. Ankara : Resmi Gazete (18040 sayılı) T.22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 287 ® ÇÖZÜM Mobbing’e maruz kalan işçinin yasal haklarını kanunlarda öngörülen hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerine riayet etmek suretiyle talep etmeleri de önemli bir husustur.C.1982). Ankara : Resmi Gazete (17863 Mükerrer sayılı) T.

22 selahhattin bayram:Layout 1 11/9/10 3:33 PM Page 288 288 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful