P. 1
Esen 9. Sınıf Geometri Konu Anlatımlı Soru Bankası

Esen 9. Sınıf Geometri Konu Anlatımlı Soru Bankası

|Views: 29,959|Likes:
Yayınlayan: Egemen97

More info:

Published by: Egemen97 on Oct 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

9. sıNıF

GEoMETRı
KoNu ANLATIMIı

Maıla

Eğıtam Bakanlığı Ta|im ve Terbiye Kurulu Başkan|ığı'nın 11.09.2009 tarih ve

151 sayılı kararı ile kabu! edilen programa uygun olarak hazırlanmıştır.

Nevzat ASMA
www,neuzatasma.com

Halİt BıYıK
www.halitbİyilçcom

3EşEN ru

w

-$H-''

ü*$j"#,.İğffi

ffi

ffitrB

Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemİyle çoğaltıIması, yaylmlanması ve depolanması yasaktır.

Bu kltabın tüm hakları yazarlarlna Ve Esen Basın Yayın Dağıtım Limitet Şlrketi'ne aittir.

Genel Müdür
Teme! Ateş

Genel Koordinatör
Akın Ateş

Eğitim Koordİnatörü - Editör
Nevzat Asma

-

Halit Bıyık

Dizgİ, Grafik, Tasarım

Esen Dİzgl Servlsl

ffi
U

sE;SEN
87

isteme Adresi

ESEN BASıN YAY|N DAĞıTıM LTD. ŞTı. Bayındır 2 Sokak No.: 50/ 11 Kızılay / ANKARA
tlf.: (0312) 417

43 - 417 65

.

faks: (0312) 417 1578

ısBN

978-gU-777 -91 -9
Basım Tarihi
Ankara, Ekİm 2009

Baskı
AYDAN YAYlNcıLlK
Sanayİ Ticaret Limited Şirketi (0312) 385 00 42. lnfo@aydan-ltd.com.tr Ankara.- 2009

on soz
aa aa
Sevgili Öğrencİleı

Bu kitap, Milıi Eğitım Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığt'nca kabul edilen orta
Öğretim 9. Sınıf Geometri Dersi Öğretİm Programı'na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu program; lise türIerinin hepsinde de ortak olup, yeni sınav sistemine göre YGS ve LYS'de sorulan Geometri

sorularını kapsamaktadır. Ayrıca, ağır!ık|ı orta öğretim başarl puanınln etkisi ünlversiteye giriş puanının hesaplanmasında çok fazla olup bunun telafisi mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı;

r' r' J/

Bu kitap, 9. sınıf öğrencileri İçin okuldaki Geometri dersİne yardımcı ve YGS-LYS sınavlarına

yönelik hazı rlanmıştı

r.

9. sınıf Geometrİ dersinİn konuları içinde yer alan temel kavram ve bilgİler, gereksİz delay-

lardan uzak, açık, anlaşılır ve özlü bİr anlatım şekli İle verilmiştir. Bu kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde konu anlatımından sonra; konunun daha İyi anlaşılması içİn çok sayıda çözümlü örnekleı a!ıştırmalar,yazılıya hazırlık soruları, YGS-LYS'ye yönelİk testler ve konu ile ilgili üniversİteye giriş sınavlarında çıkmış sorular ve çözümleri bulunmaktadır.

Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirmenİz dileğiyle...

Bu kİtabın hazırlanmasında kontrol yaparak bİze katkıda bulunan Zeynep Tufan, Çağla Yüksel Kargacı ve Elmas Öcat'a teşekkür ederiz.

Gan,

.

Nevzat ASMA
www.nevzatasma.com

Halit BıYIK
www.halitbiyik.com

ıSTlKLAL MARŞı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hi6l! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celAl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hel6l... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklill!

Bastığın yerleri 'Toprak!'' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedl? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedil! CAnı, cAnAnı, bütün Varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdil. Ruhumun Senden, iıahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nilmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstİjnde benim inlemeli.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanm. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın 6fAkını sarmşsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!'dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayAsızca akın. Doğacaktır Sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerfhamdan, iıehi, boşanıp kanlı yaştm, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'ştm; o zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hi6l! olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helAl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlill: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istikl1l! Mehmet Arıt

ensoy

ATATü RK'üııı GENçı-IĞ
ve müdafaa etmektir.

r H irngrsi
Bu temel, senin, en
kıymetli

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istikl1lini, Türk cumhunyetini, ilelebet. ınulıafaza
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegAne temeli budur.

hazinendir. istikbatde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklAl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkAn ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkAn ve şerait, çok nAmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. lstiklAl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün ordulan dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün

bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak uzere. memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dal1let ve hattA hıyanet içinde bulunabilirler. HattA bu ıktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleilfle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde

harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlAdı! lşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen" Türk istiklAl ve
cumhuriyetini kuı'tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

ffi t
sş &

#5

ffi'.f- ##'ry

ğ'.

r

Teorem KoordinatSistemi. NoktaArasındaki Uzaklık Doğru Parçası Bir Doğru Parçasının orta Noktası . . lşın.. ..... Alıştırma|ar_1.. Uzay, Düzlem ikı Dogrunun Bİrbirİne Göre Durumları iı<ı Düzıemin Birbirine Göre Durumları Alıştırmalar_2.. Açı, Yönlü Açılar. Rçı Ölçu Birimleri Açıortay,Açı Çeşitleri... . Alıştırmalar_3.. Yöndeş, içTersve DışTersAçılar.... Kenarları ParalelAçılar Kenarları DikAçılar
Terim, Önerme, Aksiyom ve
iı<ı

. Botui,r

GEoMETRıK

]GVRAMLAR

....9
. . . 10

.....12
....16 ......18
.. ..

..10 ....11
. . 13

..15

. . 19 .

....23
..

.22

...30 ......31

......26 ....28 ......2g

.24 . . .25

Tesl

Yazılıya Hazırlık Soruları _ 1, 2

Alıştırmalar4.. - j.2,3. /. 5

.

2. BOtUlil
Analitik Düzlem
iı<ı

DoĞRUNUN ANALıTIx iruceLENMEsı

r.ıokta Arasındaki Uzaklık

OrtaNokta...
Bİr Doğru Parçasını Belli oranda Bölen Noktalar

Alıştırmalar_l . .
Bİr Doğrunun Eğİm Açısı ve Eğim|.
|kı

Noktası Verilen Doğrunun Eğİmİ

Doğrunun Denklemi

Özel Doğru Denklemleri. . . irı oogrunun Birbİrİne Göre Durum|arı
Alıştırmalar_2.
Bir Doğrunun
iı<ı

Grafiğİ
.

.

... . .

.

oogru ArasındakiAçı.

Bİr Noktanın Bir Doğruya olan Uzaklığı .

.

Paralel ixı ooğru Arasındaki Uzaklık
Simetrİ

Alıştırmalar-3.
-[est

.

-

1. 2, 3, 4, 5,

6,7. 8, 9,

10

Yazılıya Hazırlık Soruları

-

1, 2
.

Üniversiteye Giriş Sınav Sorutarı ve Çözümleri.

UçGENLER
Çokgen. ÜçgenÇeşitleri. Üçgende Yardımcı Elemanlar Üçgende Açı Bağıntıları.
Bİr Üçgende Açıortayların oluşturduğu

....

135

....136
...138
. . 139 . 140

Açılar
Bağıntılar....

....

.1u

:

A|ıştırmalar_1

..

...152

Üçgenlerin Kenarları ileAçılarıArasındakİ

.....157
..158

Eşİtslz|iği. Alıştırmalar_2.. DikÜçgen PisagorTeoremi Öı<ııt aagıntıları Alıştırmalar_3.. '/,8,9 i : ..i . t. :'i .l I r,. 6i. Yazlrya Hazırlık Soruları _1,2
Üçgen
Ünİversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri. .

...162
..164

...164

...174 ...176
. . . 181

.

......199 ..... .2o3

Kavramlar Çemberde Kirişin Özellikleri Çemberde Teğetin Özelliklerİ Teğetler Dörtgenİ çemuerin Birbirine Göre Konumları Alıştlrmalar_1 .. ÇemberdeAçılarveYaylar..... MerkezAçı, ÇevreAçı .. Teğet-KirişAçı .. DışAçı Kirişler Dörtgeni Çemberin Uzunluğu (Çevresi) Alıştırmalar_2.. -Iı;i.' i, ?-, ij, ,i, 5' 6 . . . Yazı|ıyaHazırlıkSoruları _1,2
Çemberde Temel
İı<ı

. iei.ııi,i}jiir$

çEMBER

..

.....227
..

.228

.. ..229
.. . ....

.232
.234

.234

...237 ....239

......239
..244

.....28
...251
.

.252
.257
-269

...253

Üniversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri..

.

.273

.... .395 .. ..'.. BotUm Prizma.....2... .346 ÜniversİteyeGİrişSınavSoruları ve :...305 .j... İrı vettorunEşitliği...... .. .1....j.. Alıştırmalar...ffiffiffi 5... Piramİt..... Alıştırmalar_2.2 Yazılıya ...". Test. 318 ....359 ... 6... Küp..6 YazılıyaHazırlıkSoruları Küre.. ..363 . .. . ..391 . Silinclir Alıştırmalar-5.4o7 .......... . .397 ... -1. Dİk Prlzmaların Alanı ve Hacmi . ....301 Alıştırmalar-1....393 394 396 398 ......317 ....:. Analitİk Düzlemde Vektör... Düzgün Pİramİt Düzgün Piramidin Alanı Düzgün Dörtyüzlü Alıştırmalar4.. Alıştırmalar-€..302 . ..392 . Alıştırmalar-3.. Botutl Yön|ü Doğru Vektörler.. Koni .. iıı vertortın Toplamı ve Farkı Bİr Vektörün Bİr Reel Sayı lb Çarpımı ircveı<toron Paralelliğİve Dıkııği Biıim Vektör VektörlerinlineerBileşimİ . Parçası DüZLEMDE VEıfiöRLER .326 .g87 .334 Alıştırmalar-7.388 .!.32o . .....5.340 . . : .3...309 .315 .........U7 .u2 ....411 .2 Ünİvorsiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümlerİ.. ...1.2 ÇözümIeri........ DikPrizma KATı cİsiı.306 .... DikdörtgenlerPrizmasl. lrıvertortn Lineer Bağımlılığı ve Uneer Bağımsızlığı .393 ...399 Hazırlıİ< Soruları - 1..323 .. ... .4.rıı_ER. 304 . Test..331 . .

Doğru.Geometrik Kovromlor 'ilt ıl+ il+ lı+ ıl+ il+ rrr) Nokto. Düzlem lşın Doğru porçosl iki noklo orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru ile bir düzlemin durumlorı ikı duzlemin durumlorı rl+ ıır} Açı. Açının ölçüsü Açı çeşitleri .

. p Ve q önermeleri için bir teorem p ifade edilir. Bu durumda tanımla_ ta C -a-- B . = q biçiminde KooRDıNAT slsTEMı Her noktasına bir reel sayı eşlenen doğruya sayı doğrusu ya da koordinat sistemi denir. Yukarıdaki doğru. Bu sözcüklere o bilim dalının terimi denir. noktalarından geçen doğru AB biçiminde uzaklığı ve bir doğru parçaslnın uzunluğunu bulurken mutlak değer ve mutlak değerin özelliklerinden yarar- Doğrularl. q önermesi de teoremin hükmüdür.TERiM VE TANıMslz TERıM Bilim dallarınln tamamında konuşma dilinin dışında özel anlamları olan sözcükler vardır. Doğru veya yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. noktalar küme_ si olarak ifade edilebilir. doğru ve düzlem geometrideki tanımsız terimlerdir. AKsiYoM VE TEoREM de gösterilir. p önermesi teoremin hipotezi. A reel sayı x ise.* Farklı iki noktadan bir doğru geçer. İspatlanamayan. k. 0 ve 4 olduğundan A(-3) rilir. AB . doğrusu Veya lanacağız. daha önce tanımlanmış te_ rimlerden yararlanmak gerekir.-'''t A namayan bazı terimler ortaya çıkar. A noktası / doğrusu üzerinde ise A e l biçiminde gösterilir. B. Dolayısıyla mutlak değer kavramını Ve özelliklerini hatırlayal ı m. Doğruluğu ispatlanabilen önermeler teoremdir. Doğru. t. ııö Bir doğru üzerinde en az iki nokta ve dışında en az bir nokta vardır. C noktası 1 doğrusu üzerinde değiIse C e ( biçimin- öNrnmı. Önermeter. (. . Bu terimlere tanımsız terim denir. yine sezgisel bİr kavram o|up. İki nokta arasındaki AveB gösterilir. geometrİdeki tanımsız terimlerden biri olup sezgisel bir kavramdır. x sayıslna ve A(x) A noktasına karşı|ık gelen noktasının koordinatı biçimİnde gösteri|ir. Nokta. boyu ve yüksekliği yoktur. . Noktanın eni. DoĞRU Geometrideki tanımsız terimlerden biri de doğrudur. Terimleri tanımlamak için. C noktalarına karşılık gelen reel sayılar sırasıyla -3. Şekildekisayı doğrusu üzerinde bulunan A. / doğrusudur. B(0) ve C(4) biçiminde göste_ B(0) noktası verilen sayı doğrusunun başlangıç ----> | noktasıdır. aksiyomlar ve teoremler olmak üzere İkiye ayrlIırlar. ispatına gerek görülmeyen ve doğru kabul edilen önermeler aksiyomdur. Koordinat sisteminde. Bir doğrunun herhangi bir denir NOKTA Nokta. Bir kalemin kağıt üzerinde oluşturduğu iz nokta ile ilgili fikir verebilir. d AB gibi harflerle gösterebiliriz.

l-Xl = lXl lx.al = la . . . bu noktalar arasındaki uzaklık lABl biçİminde öırıx ı lABl [u-a.. biçiminde tanımlanır.D önınx ^(_2') ı br dİr? Fl =İi . sa=9-asxsa.br B muTıAK oeĞıniN özrı. üzere.) lb ıABı .D lx + yl < lxl + lyl rx I s.br A -3-2-101234 A(-2) ve B(3) olduğundan ıı\Bl = ı3 B _ yr > rxr _ ryr ı} ıı} ö lxl lxl lxl =a+x=a V x=-o.Geometrİk Kavramlar .bl olduğundan lABl = lBAl dır. =3+lx_(_2)|=3 + lx+2l =3 =x+2=3 v x+2=-3 :lX=1 v X=-5 OlUf. (aeR+) z s z iJl - (-2)ı = l3 + 2l =5 br olur. b>a =1"-..irıınİ .ı. ..lyl A(2) ve B(5) olduğundan. dır. b Çözüm lABl =5=+lx-(-2)l =5 e R+) +lx+21=5 İri Norrı ARASıNDAKı uzAKtlK İki nokta A(a) Sayı doğrusu üzerindekİ gösterİlip ve B(b) olmak +x+2=5 v x+2=-5 +x=3 v x=-7 olur.UIUTIAK DECER x gerçel saylsının mutlak değeri öıılx ı A(2) ve B(5) noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? Çözüm lxl ={ I x.ı aclx! <b+a<x<b v {<x<-a (a..+ A=B<+lABl =0 .a ise ise Sayı doğrusu üzerinde' A(-2) noktasına 3 br uzaklıkta bulunan noktaları bulunuz.. x>0 [-x . r.. A(-2) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık 5 br ise değerlerini bulunuz. . A -1 0123456 3. . lABl =ı5-2ı =3br olur. D . x<o o|arak tanımlanır.yl = lxl. Çözüm Aradığımız nokta B(x) o|sun.0*o) ve B(3) nokaları arasındaki uzaklık kaç Çözüm lxnl = lxln ı. (aeR+) (aeR+) 3 } x öımx ı >a+x>a V xS-8.

lABl = lb _ al dır. C(4) veya C(16) bulunur. A(_3) noktasına olan uzaklığı. B(1) + lABl = 11 = . Yukarıda uç noktaları Uç noktalarının koordinatları A(a) Ve B(b) olan AB doğru parÇaslnln uzunluğu. + lABl +lABl lACl = lx -(-3)l = lx + 3l ıa_ a _ @ + 2|| =X*3. B(2) + lABl 12 - (-3)l = 5 ^(+) A(a + B/q\ +lABl = \21 B(a _ 4) 5--3 -4 2 2 = 2). (2-x>0) lACl = =la-4-a-21 +lABl =l{l =6 2lCBl =+ x+3 =2(2-x) 9 =x+3=4-2x =3x=1 ^(n _1). O halde.Geometrik Kavramlar öııır g öııııx c Aşağıda bazı doğru parçalarlnln uç noktalarlnın koordinatları ile bu doğru parçalarının uzunlukları verilmiştir. . c/j ) tw \3/ . B(n+Z) _ ('tr _ 1l| = ıABl = l'tr + 2 + lABl =|fr +Z. lACl nuz.. (x+3>0) lCBl =12-xl=l-x . olacağından.fg _ (ı _ +lABl =13_ 'Et +lABl =13-11=2 "B_ı*frl öıxıx z DoGRu PARçASı Bir doğrunun A ve B nir Sayı doğrusu üzerinde A(_2) gibi iki noktası ile bu noktalar ve B(7) olmak üzere. A ve B noktaları araslndaki uzaklığa AB doğru parçaSlnın uzunluğu denir ve lABl biçiminde gösterilir. = 2l ve lBCl + lx -71 2lBCl + lx 2l = 2lx-71 A ve B olan [AB] çizilmiştir. İnceleyiniz' Sayı doğrusu üzerinde.fZ+ 1l = 3 = lg ="=1olur.4l =3 Aradığımız nokta C(x) olsun.fu A(1_. A(-3) .frr. B(3-/3) + lABl _ . Cöıüın C noktasının koordinatı lACl lACl = lx + = x o]sun. x+2=2(x-7) v x+2=-2(x-7) x+2=2x-14 v x+2=-2x+14 x-16 v x=4 olur. = 2lBCı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulu- arasındaki noktalar kümesine AB doğru parçası de- ve [AB] biçiminde gösterilir. B(2) noktasına olan uzaklığının 2 katı olan ve [AB] üzerinde bulunan nokta nedir? l ' b '|a A(4) . 3 o halde.

. Bu kümey a I_2.ı:x ız 2).Geometrik Kavramlar öııı:x g gin ooĞRU PARçAslNlN oRTA NoKTAsı A(a). C(3) lCDl dir. ACB axb lACl lBCl lx - 2l < 4 = -4 < x- 2<4 + -2< x<6 =lx-al =X-? =lb-xl =b-x lACl =lBCl +x-a=b-x +2x=a+b+x=9P Z.6] biçiminde de Ve 8(6) öıxıx ıo gösterebiliriz. 3 1=_f + x +2=-3+x=x=5 _ bulunur. x _ _1+7 - 2 = 3 olur. A-{x: xe R ve lx-21<4} kümesine karşılık gelen noktalar kümesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. dır. [AB] = [CD] <+ lABl = biçi= [CD] o ha]de. Eş D9ĞRU PARçAIARı doğru [AB] nın orta noktası C(x) ise Uzunlukları eşit olan iki doğru parçaslna eş parçaları denir. öırır ı ı A(-3) . tAB] nln orta noktası C ise a kaçtır? A(a _ 8l x-1=Zx-B v x-1=-(2x-8) x=7 v X=3 bulunur. Uç noktaları A(-1) ve B(7) olan [AB] nın orta nok- tasının koordinatını bulunuz. yukarıda- ki şekilde çizildiği gibi uç noktaları A(-2) olan AB doğru parçasıdır. bulunuz. IAB] Ve tCD] eş doğru parçaları [AB] minde gösterilir. c(5)' D(2x _ 3) olmak C ise x kaçtır? tAB] =tCD] ise x değerlerini İizere. =lx+1-21= lx-11 lCDl = l2x_3 _ 5l = l2x _ 8l lABl [AB] =[CD] olacağından =lABl =lCDl lx _ 1l = l2x _ öıı. B(b) ve [AB] nın orta noktası C(x) olsun. B(x) ve C(1) olmak 'tizere öıxıx e A(2)' B(x + tAB] nın orta noktası 1). oırr. a_1=a-?+2+Za_2=a c e3= 2 olur. _2 < x < 6 koşuluna uyan noktalar kümesi. B(2) ve C(a _ ı) olmak üzere.

ı' ARADA OIMA oRı{EK l4 B(x _ 1) sıA ile C ^ (-. sında bulunup ' ]l:1 : ! lcBl 3 ı<oşuıunu sağlıyosa C nok- tasının koordinatını bulunuz. (. (.) ".( x<y<z ise. B nokta- arasında ise x in alabileceği tam sayı de- ğerlerini bulunuz.r. lABl + lBCl = lACl ise dır denir.f. B ve C ol- mak üzere. A(_5) ve C(3) arasında ise lACl z x-1 lCBl 3 11-x 2 3 -5<2x-3<3=-2<2x<6 +-1 <x<3 olur. B(y) ve C(z) olmak üzere B noktası A ile C oRNEK ı 3 arasındadır. _1 < x < dir..2 ve 17 Z=). B(2x _ 3) noktası. 1.x-1< t. o (_. +3x-3-22-2x eX=5 olur. B noktası A ile C arasında- ORNEK I5 A(1) ve B(11) olmak üzere C noktası A ile B ara- ABC . A(x). 1 ve .) arasında ise -. lACl in alabileceği tam sayı de- =lx-11=X-1 ğerlerini bulunuz. Bir l doğrusunun üzerindeki üç nokta A. arasında ise x B noktası C noktasının koordinatı x olsun.Geo|nCtrik Ki]Vı i-l n] ia. .) olmak üzere. .. B(x _ 1) noktası. lBCl =111 -xl =11 -x olur. 2 3 koşuluna uygun x tam sayılar 0. olacağından X z koşuluna uygun tam sayıları 3 tür.) ve .r. xYz ' . A ile C A(_5)' B(2x _ 3) Ve C(3) olmak üzere.

öıxıx ı z Aşağıdaki şekillerle bazı doğru.". OA ab Yukarıdaki ışını [a. -1]v +-) kümesİdir.i. İnceleyiniz. doğru parçası) ' -f AB CAB Yukarıdaki şekilde ifade edİlen [AB ve [AC ışınlarına zıt ışınlar denir.ceome]lf luul*l ışıN Bir doğru üzer|ndekl başlangıç noktası o noktası ile o noktasının aynı DABC 5 tarafında bulunan bütün noktaların kümesine. biçiminde ifade edebiliriz. IAB (AB ışını) (AB) (AB doğru parçaslnln iç noktaları) öıx:r ıc N = {x: x e R ve lx - 2l > 3} kümesine karşılık gelen noktalar kümesinİ bulup sayı ekseni üzerinde gösteriniz. Bu durum [oA [oB biçiminde gösterilir.ım =+ lx-21> 3 x +x>5 v xs-1 [5' -2> 3 v x-2 s-3 dir. o halde aradığımız küme 1*. '.. = tAB] (AB . tAB) (AB doğru parçasından B çıkarılmış) . o olan ışın denir. AB AB (AB doğrusu) (/ doğrusu) OAB -J Yukarıdaki şekilde. (AB] (AB doğru parçasından A çıkarılmış) . OA Başlangıç noktası A(-1) olan AD ışını ile. halde bu küme [AD v IBC dir. ifade edilen [oA ile [oB aynı ışındır. +.". Yukarıdaki şekilde de görüldüğü 9ıbı N kümesİ. o Yukarıdaki şekilde başlangıç noktası o ve üzerindeki bİr noktası A olan ışın çizilmiştir.. doğru parçası Ve ışınlar verilmiştir. Bu ışın [oA bıçıminde gösterilir. başlangıç noktası B(5) olan BC ışınlarının birleşimidir.

A(-2) l A(_. (. M-{x:xe R ve 11 -2xl s3) d. B(o) ' a(. Sayı doğrusu üzerinde. A(-1) Ve B(3) olmak tjzere lACl = 3lBcı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulunuz.ALışTıRilALAR _ 1./3) A(x+1) B(s-^/3) Aşağıdakİ kümelere karşılık gelen noktalar kü(f J z mesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösterİniz. H={x:xe R ve l3x-21s2\ U) UJ A(-3) ve B(x + 1) olmak üzere lABl kaçtır? =6isex -10 veya 2 c.) noktasına oIan .) = TJJ a. D(.(. c(2). N={x:xe R ve 4-lxl>2} z b.) noktasına olan uzaklığına eşİt olan noktayı bulunuz. K={x:xe R ve lx-2ı>-1 } Sayı doğrusu üzerinde A(-1) noktasına uzak!ığı 3 birim olan noktaları bulunuz. Sayı doğrusu üzerinde uzaklığı doğrusu üzerinde gösteriniz. -4 veya 2 2x+1 x+3 A(2)' B(x + 1).6) noktaıarını sayl 6.) . . Aşağıdakitabloda uç noktaları verilen doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz. A A(-3) A(1) B B(1) IABI 7. 2. . C(4) olmak üzere A ile B araslndaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığa eşit ise x kaçtır? Yukarıdaki şekilde. Buna göre A noktasının koordinatı kaçtır? iiiıiİI' ı0 ]i!ii:i. lABl =IBCI =lCDl =2birimdir. c(5) B(-2) B(0) A(-3) A(1-. B(x-€) ^G) .

z J 11. B(-1) ve C(3) olmak üiere A noktası B ile C arasında ise x hangi aralıkta değerler alır? (-2. B(4). 7 ı ı [AB ı-ı tBc -._ l / lİ!!i !!:ı: .. [CD] nın orta noktası P. M = {x: x e R ve 11 _2xl > 5} kümesine kaşı- lık gelen noktalar kümeslni bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. ^(-.Geometrik Kavramlar 10. A A(2) B A ile B nin orta noktası gerçek|eyen C noktalarının koordinatlarını bulu- lBcl ı ko9ulunu = ffi 7 c(Ş1veya c1z.) ^(-*) A(2-x) .) . [KP] nin orta noktası T(2) ise x kaçtır? -1 z UJ a tU Yukarıdaki sayı doğrusu üzerİndeki noktalara göre aşağıdakİ ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D' yanlış olanlar için "Y' yaz.)' .2) u tr [ABu[BC=[AB IABnIBCI=[BC] ':::İat' / _ .n z.) B(x+4) I 15.(.(*)ve C(x + 1) olmak üzere. 2 I cr 16.(. [AB] nın f v [BC] = [ACt orta noktası C ise x kaçtır? _9 8 tr tr [ABn[BC=[BC [BAn[BC=[AC] 13. Aşağıdakitabloda koordinatları lerinin orta noktalarını bulunuz. A(-1). B(6) A(-1) B(s) ^(. B(3) olmak Üzere.iii!i. verİlen nokta çift. l 14' A(-1) ve nuz. A(x + 1).tAc [BAu[BC=AC [BA] 12. c(6) ve D(x) olmak üzere [AB] nın orta noktası K.

: . E noktaları düzlemseldir. F. F. P 2. K. Düzlem sınırsızdır. Uzay Bütün noktaların kümesine uzay denir. k A. L. Elİnİzdeki kitap sayfasının yüzü odanızdaki duvarın yüzü size düzlemle İlgili bir fikir verebİlİr. Yukarıdakİ şekilde. Bir dogru iIe dışındakİ bir nokta bir düzlem belirtİr. P E. ğınıx ıı 4.. Düzlemlerİ R Q' R gibİ harfIer|e gösterİr|z.Geometrik Kavramlar |JZAY. A a Düzlem Geometrldeki tanımsız terimlerden bİri düzlemdİr. cr k <--_-_------------ l z J a ı. uzAYDA ooĞnu vE DÜztEtltER oüzı. B noktaları hem doğrusal hem düzlemseldir.iilllıa ]ıiiii. B. N. Kesİşen İki doğru bİr düzlem belİrtir. :. A. K noktalan düzlemseldir.lJ IJJ z 3. bir düzlem belirtİr. c. Kalınlığı yoktur. P dİzlemi Paralel iki doğru bir düzlem belİrtir. L.ırr oLuşTuRftrA KoşuttARı 1. M. Doğrusal olmayan üç nokta. M noktaları düz|emseldİr.K noktalan hem doğrusal hem düzlemse|dir. D.

Bir doğru İle bir düzlem bir noktada kesişebİlir. k = (. 4 E J ıl.Geometrik Kavramlar İxİ ooĞnuNuN ıİnıiniNE GöRE DURurvltARı Porolel Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır. z Çckışık Doğrulor Bir P düzleminİn iki doğrusu k ve / olmak üzere. k ı Kesisen Doğrulor Aynı düzlemde bulunan farklı İki doğrunun bir ortak noktası Varsa bu doğrular kesişen doğrulardır. ı. ise k ile / çakışık doğrulardır.ii!Il' ıg ]|i!i. Doğru düzleme paralel olabilir. aykırı . Doğru düzlemin üzerinde olabilir. a LU z LIJ 7 P k ı P Aykırı Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunmayan Ve birbİrinikesmeyen iki doğruya aykırı doğrular denir. Bu durumu. k. cönı DuRuMtARı ıin ooĞRu ıtE gin oüztErvııN ıinginiNı . P Yukarıdaki şekilde belirtilen doğrulardır. lıı.: . k ve / doğruları. doğ_ ru ile düzlem çakışıktır biçiminde ifade ederiz.

+x2+x-30=0 +(x+6)(x-5)=0 c(4. ABD ve BCD düzlemleri oluşur. zı 4 nokta aynl Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok 16 bölgeye ayırdığına göre x kaçtır? düzlemde alınmazsa bu 4 noktanın herhangİ üçü bir AcD. Herhangi üçü doğrusal olmayan n tane nokta C(n.3)= (.Geometrik Kavramlar öıııır Çözüm ıı Doğrusal olmayan 4 nokta en az kaç düzlem gösterir? Bir düzlem içindeki farklı n tane doğru. zo ]iii. ABC. /A a c Yukarıdaki şeki|de de görüldüğü gibı 4 nokta aynı düzlemde alınırsa bu 4 nokta en az bir düzlem gösterir. 4 nokta en İazla c(4' 3) kadar düzlem gösterir. öıxıx Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi düzlem göstereceğinden..=o eX=5 bulunur. öıııır ıı Bir düzlemdeki farklı 6 doğru düzlemi en az ve en çok kaç bcilgeye ayırır? Cözüm öııııx zo Doğrusal olmayan 4 nokta en çok kaç düz|em gösterir? Yukarıdaki açıklamaya göre 6 farklı doğru bir düz]emi Enaz:6+1=7 d ü. bu düzlemi Enaz: n+1 En çok : bölgeye bcilgeye ayırır. En çok: '2 Ş A2 ıA ıD =22bölgeye aylrır. Çözüm ) z z Li-i U) ü :-. Çözüm Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok bölgeye ayıracağından l ff u2ıuıo 16+x2+x+2=32 Yukarıdaki açıklamaya göre. . .İiİİ. 3) tane düzIem gösterir.ft =#.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi P düzlemindeki A. Yo! cr J 4 z L]J (1) LIJ n tane doğru en fazla. ADK. BcK. D noktaları ile düzlemin dışındaki K noktasının oluşturduğu 6 düzlem vardır. öırıx ıa Herhangi üçü doğrusal olmayan 4 noktadan kaç doğru geçer? Çözüm Yukarıdaki açıklamaya göre. C(n' 2) noktada kesişir. lnceleyinİz. c(4. C. Bir doğru ile dışındaki bir nokta düzlem oluştu- 4 doğru en tazla kaç noktada kesişir? racağından oIuşacak düzlem sayıSı Yukarıdaki açıklamaya göre 4 doğru en fazla c(4' noktada kesişir.iiii' z'ı -. Cözüm !.2.zl ' AI (4 - 2)t. = 2't CA. #^= 6 olur.iiii.21 = 6 olur. C(n' 2) kadar doğru geçer. DCK. l. Bu düzlemlerABK. öıxır ıs Bir düzlemin içindeki 4 nokta ile düzlemin dışındaki nokta en fazla kaç düzlem oluşturur? 1 Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. B.: . DBK ve ACK dır. Yo! P düzlemİndeki 4 nokta ile C(4.Geometrik Kavramlar Herhangİ üçü doğrusa! olmayan n noktadan Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. c(4. İnceleyiniz. öııııx Çözüm ır ll.21 =&=6 olur. 2) tane doğru oluşturulur.

ortak doğruya da ara kesit doğrusu denir.irı'i Kesiseıı Diiz İeiıiiı. D iizIt:nı i':'. ortak noktasl olmayan iki düzleme paralel düzlemler KONVEKS (dısbükey} ve KoNKAV (içbükey) KÜMELER Bir P noktalar kümesinin herhangi farkIı iki elemanı E ve F olsun.'ı Bir ortak doğrusu olan iki düzleme kesişen düzlemler denir. iç bölgesi konkav (iç bükey) küme_ 22 .Geometrik Kavram|:ır ıKı DUZLEMıN BıRB|RıNE GoRE DuRUMtARl Tüm noktaları ortak olan düzlemıere çakışık düzlemler denir. ABCD dörtgeninin dir. /1 ıJarcİcI denir. / . [EF] nin bütün noktaıarı P kümesinin içinde kalıyorsa bu kümeye konveks (dışbükey)' bazı noktaları P kümesinin dışında kalıyorsa da kon- kav (içbükey) küme denir. kü_ D Yukarıdaki şekilde kesişen P ve Q düzlemlerinin kesit doğrusu AB dir. ABCD dörtgeninin iç bölgesi konveks (dış bükey) medir.

= a LU LLI z T 6. Uzay tanımsız terimdir. Cr tr tr tr ı / ile n k ile ( d ile ( k ile n k ile d aykırı doğrulardır. . 5. Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan kaç doğru geçer? 8. Farklı üç düzlem uzaY en az kaç alt uzaya ayr rır? 4..1. 4 Kesişen iki doğru bİr düzlem belirtir. tulara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnız.? 2. -2 L-] Bir doğru ile dışındaki bir noktadan bir düzlem geçer. paralel doğrulardır.i!iiii. Bu doğrular en fazla kaç noktada kesişir? (A ve B dahil) 14 1 3. AtışTıRtlA]AR Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş ku_ . aykırı doğrulardır. T T Doğrusal olmayan üç noktadan bir düzlem geçer. Farklı üç düzlem uzap en çok kaç alt uzaya ayr rır? li:iiiil zg . Doğrusal olmayan 7 nokta en çok kaç düzlem gösterir? 7. Kesişen iki düzlemin arakesiti bir düzlem_ dir. r r tr Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. . z J aykırı doğrulardır. . paralel doğrulardır. Doğrusal olmayan gösterir? 8 nokta en az kaç düzlem 4 farklı doğru bir A noktasından ve başka 3 farklı doğru bir B noktasından geçmektedir.

A /"\\ veya [AB t-. --\ Bu açıyı./ A// (\' ro' .Geometrik Kavramlar Aç| Yönlü Açılor Açıyı.. kenarlarının yazılış slrasına göre iki değişik biçimde gösteririz. Aşağldaki şekillerin birincisinde başlangıç kenarından bitim kenarına saat yönünün tersi yönde (pozitif yön). Bu açının başlangıç kenarı [oB' bitim ke- 1 -i narı [oA dır.7/ı'' Poziliİ yön Başlanglç kenarı BoA açısı CT pozitif yönlü bir açı olup 6-6A biçiminde gösterilir.iii . Yukarıda [AB ve [AC ışınlarlnln oluşturduğu açı çizilmiştir. [oA. BAc Aşağıda bazı açıların yönü. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışınln birleşimi açıdır. bitim kenarı ve gösterilişi ifade edilmiştir./ ./ I OB . ışınların ortak noktası da açının köşesidir. ikincisinde ise saat yönü ile aynı yönde (negatif yön) gidilmiştir.ı [AC biçimin- de gösteririz.A*6. CAB . inceleyiniz. Bu açlnın başlangıç kenarı dir. . o\''. ILM ILK MLK Şekilde görüldüğü gibi BAC açıSı. z LU Ll AoB açısı nan [OB negatif yönlü bir açı olup ffi biçiminde bitim ke- gösterilir. başlangıç kenarı./ . :iiiii za . bu açının iç bölgesi ve dış bölgesi belirtilmiştlr. Açıyı oluşturan ışınlar açının kenarları. Bunlar ayrık kümeler olup birleşimleri IYX TYZ E düzlemidir.

Şekildeki o merkezIi çember 360 eş parçaya bölünüp 360 eş yay elde edilirse bu yaylardan biri öıxıx Çözüm bir açı olur. z LLl = öıxıx ıo m(ff) = 4oo 45'34" ve tI.Ğ- BoA açısı 1 derecelik = Bunu. .m(0 = 1G" gz'43" bulunur.ıiiiil zs ]iiıi: . b. 85" (85" = 60" + 25" = 1' 1' yi 57' ye ekleyelim + 25" olduğundan öııııx 11" 12' ız b. m(A) + m(B) m(A) ^. O halde." = lçı ölçü Bİrimlerİ ' (*)' obuğundan s4oo" = Geometride açı ölçü birimlerİnden dereceyi kuIIanırız. ıc AB yayı olup 1 dere- 7950" kaç derece. m(fi) * m(0 40" 45. 43" olur. -.A. 51. Bu durumda /. ) Bir dakikanın $ .60" = 720" 11" 12' 20" = 39600" +720" + 20" = 40340" bulunur. 1" = 60' = 3600" dir. kaç dakika.94" 24" 12'. 20" kaç saniyedir? g4.. .60'=1920' a. 1' = 6o" olduğundan 12' = 12. = 64o 58'25" bulunur.. m(n .Geometrik Kavramlar Bir Açının öıçıı'ıı Bir ABC aç|sınakarşı|ıkgelen cıe R+ sayısınaABC açısının ölçüsü denir Ve m(ABc) terilir. (34" den 5'1" çıkmaz 45'den 1' = 60" alıp 34" ye ekleyelim) Çözüm 1o = 3600" olduğundan 11 11" = .51" 64" 57' 32" 24' = 1920' + 24' = 1944' olur.3600" = 39600" olur. + 400 45'34" 24" 12'.m(B) /\' öıııx 32" zc ifadelerinin eşitini bulunuz. çiminde gösterilir. 40" 44'.51" 16" 32'. kaç saniyedir? celik bir yaydır. 24" 12.: a t 7950" = 2" 12' 30" bulunur.n" 1 saniye denir ve 1" bı. m(BoA) 1o biçiminde gösteririz. Bu durumda. ) Bir derecenin * ına 1 dakika denir ve 1' bi- çiminde gösterilir.'J m(0 = 24" 12' 51" ise u a. 24' kaç dakikadır? olacağından Çözüm Çözüm 32o =32. " = öıx:K 2a 54oo" kaç dakikadır? cı biçlminde gös- ' Çözüm '. (W)'= eo' otur.

Şekildeki açı Açı çEşıTIERı Dor Açı tam açıdır. olçüsü 180' olan açıya doğru açı denir..iiiii[ ze .]!ii:r:: . APB açısı dik açı ise m(APB) = açıları komşu açılardır.y'1\.e A= 6 nıçırınde gösterilir.^. m(^) = Geniş Açı Öıçusu 9oo ile 18o" arasında olan açıya geniş açı denir. Şekİldeki BPA açısı doğru açl o|up. z J t z ILJ U) uJ . 90o dir.. AçIoRTAY APB aç!sı . /\= n l BPC ise /ı CC [PB ışını APC n açıortayıd ı Doğru Açı r. Şekildeki APB açısı geniş m(0 ise A ve B eş açılardır . Tümler açıların herbirine diğerinin tümleyeni denir.asında olan açıya dar açı Tümler Açılor Öıçtııerı toplamı 90' olan iki açıya' tümler açılar denir. denir. [KL] l I rPA -l_ Tom Acı \ lKMl [Pc ]+ J KL = KM olçüsü 360" olan açıya tam açı denir. Bu iki açınln P köşeleri ile [PB kenarları ortaktır. i. KoMşu AçıLAR Şekildeki APB Ve BPc Dik Açı Öıçusıı 90' olan açıya dik açı denir. açı ise 90o < cı < 180" dir. Açıortay üzerinde alınan bir nokta açının kollarına eşit uzaklıktadır. öıçusu oo ile 90' a. a bir dar açı ise 0o < cı < 90" dir. m(BPA) = 180" dir. 180'..Geometrik Kavramlar Eş AçIIAR Ölçuıeri eşit olan açılar eş açılardır.

-\ + -. m(APM) =m(MPB) =cı -4. m((Ft) *F = 90' bulunur. açılardan birinin ölçüsü 25" diğerinin ölçüsü 90' . 180' olan iki açlya. Bütünler iki açıdan birine diğerinin bütünleyeni Şekilde. APc i|e komşu tümler açılardır. olsun. Cöıüııı Tümler ikİ açıdan birinin ölçüsü 90o x onııEK 3a olsun..'\ =p alınırsa + Cİ.x+ 15o öırıx ız Bir açının ölçüsü tümleyeninin ölçüsünden 6o eksik ise bu açı kaç derecedir? tözılrş Aradığımız açının ölçüsü yenİnin ölçüsü 90o X = 90o -x x Şekilde görüldüğü gibiAPC ve CPB açıları komşu bütünler açılar olup.. Bu durumda diğerinin ölçüsü 90o _ x olacağından. . :iıı 27 ''iii'' .Geometrik Kavramlar Büfüirler Acıİ<ıı' ixı açı hem tümler hem de komşu açı ise bu açılara cPB A Öıçuıerı toplamı denir. 27O" - 2x = 190" = X = 40o bulunur. önıııx sı 2a 2p= 180o + ü = 9 = 90o olur. Aradığımız açlnln ölçüsü x olsun.. bütün|eyeninin ölçüsü 180'_ x olur. Komşu tümler iki açının açıortayları arasındaki açının o halde. Şekilde görüldüğü gibi leri toplamı 190" ise bu açlnın ölçüsü kaç derecedir? €öıüişJ [PM ve [PN bu açıların açıortaylarıdır. komşu bütünler iki açı olup a+p=180o dir. ölçüsü kaç derecedir? €dıüm önıııx gs Bir açının tümleyeninin ölçüsü ile bütünleyeninin ölçüA APB Ve BPc komşu tümler açllar olup. o halde. mt6ful =m1ffi1 =p alırsak 2o + 2p= 90o + m1ffiNı) = cı + P = 45' 90"-x+180o-x=190o olur. cı+p=90o oldu- ğundan.X = 90o _ 25o = 65o olur. Komşu bütün|er iki açının açıortaylarının birbirine dik olduğunu gösteriniz. Şekildeki açıları katından 15'İazla ise bu açıların ölçülerini bulunuz. - x = 2. Bu açının tümleyeninin ölçüsü 90" _ x -4. denir. Bu açının tümleX= olacağından. "?özüm + 3x =75" e X = 25" olur.. bütünler açılar komşu tümler açılar denir. m(APK) =m(KPC) =a m16FL1 =m1[FB1 -. iı<i açı hem komşu hem p öır:x ıı Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 APc Ve cPB de bütünler ise bu iki açıya komşu bütünler açılar denir.x- 6o + 2x = 84 * 42' bulunur. [PK ve [PL bu açı|arın açlortaylarıdır.

za ]İiii. Bu açıları bulunuz. Bu açıları bulunuz. Tümler iki açının ölçüleritoplamı 180'dir. L. I ı Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180" dir.AtısTıRftlALAR 1. 140' I 3.: . tümleyeninin olan açı kaç derecedir? 2 katına eşit 60 :lİii. Bütünleyeninin yarısı. Komşu bütünler iki açının açıortayları diktir. tümleyeninin ölçüsünün 3 katından 10' eksik olan açının ölçüsü kaç derecedir? 65 7.D Cr 2.YD.D.D. tr tr ı Doğru açın|n ölçüsü 180" dir.YD.70" 6.i_i Tümler iki açıdan birinİn ö|çüsü diğerinin ölçüsü- ü a nün 3 katından 10' fazladır. L__l 2460" = 41' 20" 18'=7218" 7200" = 120' 30" = 108000" Tam açının ölçüsü 360" dir. 7 __. t 40'. 20". tr tr tr tr 7800" =2" 12' D.Y D.D. Aşağıdaki tabloyu Uygun şekilde doldurunuz. olçüsü.J . Bütünler iki açının ölçülerinin toplamı farı<lnın katına eş|ttir. -3 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D'' yanlış olanlar için "Y'' yaAn'z. kutu- 4. Aşağıdakiifadelerden doğru olanlar için boş lara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnz.

--_ ) z - n b=f lTl=? b=D C=lTl . .^- vöNoış. .Geometrik Kavramlar TERS AçıIAR PARAIEI İrİ ooĞnuNuN ıİn YAPTıĞı AçııAR oluşan: rısrNı."' 0llk ve ?=@ d bu iki doğruyu kesiyorsa. m(DKB) = m(AKC) dir. iç ters açılar eştir. ıc . Şekilde IBA / [CD qfil=45o -4.ıiıl zg ]iii:i . Dış ters açılar eşt|r. Şeki|deki' DKB ve AKC açıları ters açı|ardır. /-- -.. iç ters ve dış ters açı lar aşağıda belirtilmiştir.--rk z üJ a t-! I I -I I 7d d=f d=Il öıııır sc Yukarıdaki şekilde oluşan yöndeş. iç ters açllar olduğundan ölçü- m(ffi) =m1ffi. /.ı Paralel ikı doğruyu üçüncü bir doğru kest|ğinde Kenarları birbirinin ters ışını olup köşelerİ ortak olan açılara ters açılar denir.ö l. =100o=X+45o =iX=55o bulunur.r-at ı| +. Yöndeş açılar eştir. Ters açıların ölçüleri eşittir. iç ters ve dış ters açl|ar oluşur..:. İç rrns VE Dış TERs AçııAR Aynı düzlemde bulunan üç doğrudan biri diğer ikis|ni kestiğinde yöndeş. ise m(BCE) m(ABC) = 100o =x kaç derecedir? bilen cilee ailem dilef ıc ters acı|ar Çözüm ABC ile BCD açıları |eri eşittir.

! cıL = tr o. K Şekilde IBA . +( / [ED ise ABC ve DEF kenarları [BC ters yönde paralel açılardır. l.Geometrik Kavramlar öıxıx ız lı. t pc (r . ^ü n -D a. Şekilde IBA / // IED oRİ{Eı( 38 IBC IEF ise ABC ve DEF açıları B kenarları aynı yönde paralel açılardır. Kenar|arı aynı yönde paralel olan açıların ölçüleri eşİttir. m16oE1 =72o ise m(ABC) Çözüm = x kaç derecedir? Kenarları ters yönde paralel olan açıların ölçüleri eşittir. Şekilde IBA // [EF t/ A. EDC ve BF ılı. =m15G1 =m15EF1 =c m(ffi) = 64o. =cı dır. =m1ffiF. go . FED açıları birer kenarları Kr D.l / Ar [ED ABK açıları yöndeş açılar IEF /t IBC ise ABC ve a. t-'p E- r a> İ (a B KBC ile BCD açıları iç ters açılar olur.- o. Şeki|de IBA ll [FK ' [FE ll IBD . /^.iiiiİ.iiiIi /^- = 2x + 30o ise m(FCD) kaç derecedir? . i-lj aynı yönde dİğer kenarları ters yönde paralel olan açılardır. J) llJ x =72o + 64o * mlAacy =m1ft1 m(Feo) X = 136" bulunur. lllcD| çizilirse EFB. <--'+ c ol mtffiı =m1ft1 Şekilde |B^ll[DE. =a l =m(fiD) =p l"*9=180" olur' Birer kenarları aynı yönde diğer kenarları ters yön_ KENARIARı PARAIEI AçıIAR de paraleI olan açılar bütünlerdir. Bu durumda Z- mtffil =m(mR) +m1ıG. - m(ABD) r = 3x + 10" ve m(EFKl . mtffiı=m1ft.

- /^- = 80o VE 3x _ 20' ise x kaç derecedir? - 12" = 180o + X= 52o bulunur. diğeri geniş açı ise bu açılar bütünlerdir. biri dar açı. mtA6'Dı = 3x +'t0o = 3. [ED J. g =2x-25" )( = 30o bulunur.Geometrik Kavramlar Çözüm öıxıx ıo olza. ABD ve EFK kenar]arı ters yönde paraIel iki açı duğundan ölçüleri eşittir. :iiiiıl31 ]ıiıİi . Şekilde IB^/l[Ec m(FEC) = .2o" + 10o =7oo ABD ve FCD açıları yöndeş açılar olduğundan m(FCD) = m(ABD) =70" bulunur. IAD J. bu açıların çüleri eşıttir. ö|- m(BDF) = m(BAE) .z1- = 180" = 80'+ 3x . -.[BA 3x - 12o ise x ' m(ABC) = 36o kaç derecedir? ABc ile DEc 4 E z_ J açı|arı. Çözün ABD ve FEC açıları kenarlarının biri aynı yönde ğeri ters yönde paralel iki açı olduğundan. biri dar açı.^- -^\ Şekilde IAB J. önıı:x ıc Şekilde [Ec m(DEC) Çözüm = _l- [Bc . Kenarları birbirine dik oIan iki açı. [CB m(BCD) . m(ABD) -^\ di- z uJ a tu oı}ıEx al + m(FEC) . kenarları dİk açılar olup. kenar|arı dar açı olduğunda dik açılar olup ikiside m(BAD) = m(BCD) + x /^- ua- + 5" ü+p=180o dir.\\ m(ABD) = m(EFK) =ı 3x + 10o = 2x + 30o eX=20'bulunur. birer dar açı ise. Kenarları birbirine dik Çözüın olan iki açıdan.[cD . IEF /I[BD . m(ffi) m(ABC) +m(DEC) =180o 36o + 3x -. m(BAD) = X + 50 =2x_25'ise x kaçderecedir? ıı.20'= 180o *X=40" bulunur. BAD ve BCD açıları. diğeri geniş açı olduğundan. KENARIARı DİK AçllAR l.

KE çİzİlirse. +(ı+9=90o O halde m1ft1 = o + P= bulunur. bu D I^B ll cD .Al- ise c+F=180o m1ffiEy=m1fi1=p olsun. m(AEL)=m(BAE)=a m( LEC )= m(ECD)= p . öıx:x lı t CE z J z J^Bll [CD İse Çözüm LK // . m(BAC) + o+p=180o bulunur.. m(AEC)=cı+F x=o+p bulunur. a+p=x olduğunu gösterinİz.ll^l. [AE] ve [CE| açıortaylar ise m(AEC) kaç derecedir? ':.iiil[ sz ]!iiii: . öıı:x lı Yönleıi aynı olan açıların ölçüleri tçlamının. .' .Geometrik Kavramlar Çözüm m(BAE)=m(EAC)=a . açılara göre ters yönlü olan açıların ölçİi|erİ topla_ mına eşİt çıktığına dikkat edinİz. m(ACD) = 180o + 2a+ 90' 2p = 180 olur. (/) tJJ IJJ [AB çizilirse 4 -'-.4. / [AB m( BAE )=a (KEA )= mtfiBı=m1ffi1 olacağından =p m(KEC)=m(ECD)=p olur.

. Verllenlere göre x kaç derecedir? Çözüm IDcl tt[FE] ise 31ğ=(2-1).Geometrik Kavramlar öıxıx cı oRıaEK 46 Şekilde cedİr? IB^ ll [FK dır. -^. Çözüm / [DE ise a+b+C=360" olduğunu Çözüm paralel doğru arasına çizilen açılardan yönleri aynı olanların ölçüleri top|amı.180" =1 a+b+c=(3-1).t -c = b + a+b+c= 360' olur. + m(CDL)= m(ACD) --a + 180o öıtıf . bu açı|ara göre ters yönlü ik| K 180'-a c0b D olan açıların ölçüleri toplamına eşit olacağından 42" + 45o + 30o = 80o + x + x = 37o olur. aynı li li | . VerilenIere göre x kaç dere- Şekilde [AB gösteriniz. a l./'\ il j| açıların ölçüleri ii lkl naralel doğru araslna çizİlmİş. m(CDE)=m(DEF)=cı 50o+cı+30o=Xi0t*X = 80o olur. -' ---. I .rl i. :. I z t z lrJ J Şekilde görüldüğü gibi m(KAC) 180" t .----=--:::-:---' ii D toplamı iili ii (açı sayısl . \' \*------.180' =360o 80o CDE ile DEF iç ters açılar olup öıçr: alınırsa.^.--------/ Şekilde [AB // [FK ' IDc| ll[FE] dır.1).iii!il ge llilii. egittir..' .180' dir.

-^. m1fiB1 = 2Oo. \ ll IEK. = 45o = + = m1ffi1= m1€R.^.JJ z m(KAD) + m(ADE) = 180o . 4 [^K ll[DE çİzilİrse' ) z > t öıxır rc m(KAB)= -4. m(ABC) = 45o . m( KEF )=50o x + 56o = 90o e X = 34o bulunur. .[cF ' m( EDF )= 56o ise derecedir? Çözüm IEK il IBA çiziIirse m(CDK)= m(EDF)= 56' olur. . x kaç derecedİr? . \ K -am(ABC) + m(CDK)= m(BCD) z-. - ğ - = 40" a UJ I. Şekilde IB^ ll [DE iiırıır rı m(ABC)= x kaç ' [Bc] J.^. 50o 50o olacağından p(FDM) 95o bulunur. a7 Çözüm Şekilde lBc II[DE . IDM ll[EK çizersek m(ABC) -^. m(ABC) --r (iç ters açılar) olur.Geometrik Kavramlar oıııCf. -+----- . m(ADF)= m(ADM) X = 45o + /^.'^. -. a + 20" = 60" =J -4./ ü+ x = 180o + 40o * X = 180o + X = 140" dir. m1ffi1 = 60o ise m(ADE)= x kaç derecedir? Çözüm -^m(ADM)= .

/ [cD] çizelim. . .. m(ffi) - = 58o Çözüm m(ABD)= m( DBE )=a m(FBK) = 1n1 m(FED) = 120" ise m(CDE) = x kaç derecedir? KBC ) = p olsun. 4 m( FED)=120"+58o+X=1200 eX=62'bulunur. = x olur.ıi:!ii 't:l!:. m(DBE) z'\. Şekilde m(ABD) . m(FBK) = m(KBC) ---. = -a. ABK ile BKL KE =72" + 36o = 108o bulunur. m(AEC) = x kaç derecedir? ::::!l' iiiııı..Geometrik Kavramlar öıxır şo i}ıırr ıı -. m( ABF) = S0o. öıııır ıı z J yöndeş açılar z U) tıJ = olacağından m( FEL) = 58o LU ve m(LED) . ğ BKL ile FEL cc iç ters açılar. =+ Cı Çözüm 2cı + 36o + 2p = 180o m( DBK )=a+p+36' +p = 72" o|ur.^. /^- DC Şekİlde [B^lt[cD] ---t. IEF - ttlBcl . = 86" ise - x + 130" + 110o = 360o Ş X = 60o olur.. = 110o öıxır ıı ise m(FEK) Çözüm Şekilde = x kaç derecedir? görüldüğü gibi m(KEB) =180o-x m(FBC) = 130o dir. llCD . m1ffiD. D Şekilde IEK ll[CD . .\. .^.. m(AFC) . Bu durumda. ^Jc . . m(BAE) = m(FAE) . m(EBF)= 36o ise m(DBK) kaç dereced|r? . . Şekİlde AB m(KEB) +m(EBC) +m(BCD) =360o 180" m(FCE) = m(ECD) .

''Küçük fakat anıtsal bir yapıt...l^- teki üstün yeteneğini kanıtlamıştır. Atatürk'ün dehasında. Yapıt ilk kez 1937 yılında.-. konum.^\ + m(KCB) --l. ulusal Ve evrensel sorumluluk|ar yüklenerek geçirdikten yıllarca sonra. yalay.--> K rimlerle böylesine özlü bir yapıtı yazmakla.-\ = 180o =+ _. eşkenar. Atatürk'ün yaşamında olur. = 60' otur. yay. 36 i. gerekçe gibi 1 = = 0" . Aydın Sayılı.\ = 70" çok belirgin bir örneğini izlediğimiz gibi. teğet. düzey." diye nitelendirmiştir... artı. taban. dışters açı. çap. yüzey. yanal. beşgen.öı üıyı . para|elkenar.. dil ve matematik- C noktasından geçen KL l/ [B^ çizelim. açı.t45" 't5 711o' FE/ i l Atatürk. m1fiğ+m16D1 =m1{fu.ll = -. orantl. yön- c Şekilde |BA ll [EF m(EDC) = 155o ise m(BCD) (.\ -. uzay.Geometrik Kavramlar ıı]r. /. Tanınmış bilim tarihçisi ord.7 lı. içters deş. eşit. x kaç derecedir? Atatürk. ashnda dil ile matematiksel kültür arasında sıkı bağıntı vardır..-\ --. özel ve temelli nitelikleri içermektedir. ''Atatürk ölümünden bir buçuk yıl kadar önce.. kesen. Ge-' ometri öğretenlerle.-\ cı+p-x+X=43o bulunur.. köşegen.-\ m(KCB) /. açı. Yaplttaki tanımların tümünü Atatürk yazmlştlr. düşey. eğik.'\ =p olsun. m(FED) +m(EDC) +m(DCL) =360o 145" + 155'+ m16el1 70o + x + 60" = 180o . yeni türettiği te-. yamuk.\ ikizkenar. çember. çekül. üçgen. düzenli bir mantık ve bilgi disiplini gerektiren matematik alanında. eksi. ılgili kavramı tüm öğeleriyle eksiksiz ve açık biçimde anlatmakta. alan. m(ABC) . . yarlçap. ''Fen terimleri o suretle yapılmalı ki anlamları ancak istenilen şeyi ifade edebilsin'' demiştir. birtakım Fransızca geometri kitaplarını okuduktan sonra hazırlamıştır. Prof. toplam. Atatürk. Atatürk.^\ ' m(ABC) -. kırık.. tam bir yetkiyle. . ORNEK 5' BA <_ü--__Ş\ . çok sayıdaki osmanlıca 360o X= =+ m(5el) bulunur. oran. dörtgen.. çarpı.-\ olur. ATATÜRK ve GEOMETR| AB \_ CD m15IE1 =m1FIE) =cı m(FCE) =m(ECD) _/. bunu. 2a + 2p= 86o + 0 + I = 43' m(BAE) +m(ECD) =m(AEC) /^\ ---... Uçüncü Türk Dil Kurultayı'ndan (24-31Ağustos 1936) hemen sonra 19361937 yılı kış aylarında kendi e|iyle "Geometri'' ad|ı bir kitap yazmıştır". Varsayl. yaşamlnln önemli bir bölümünü tarihin en büyük sa- vaşlarından birinin içinde. bu Geometri kitabını.. I 50' terimin öz Türkçe karşılıklarını başarlyla türetmiştir. Her tanım. türev..-. açıoıtay. Dr. dil ve matematik gibi aklın değişik disiplinleri birbirini hep olumlu yönde etkilemiş ve geliştirmiştir.-\ -. kesit.. 44 sayfalık bu yapıttaki boyut. bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı nca yayımlanmlştır... m(FED) = 145' terimler Atatürk taraf ı ndan türetilmiştir. bölü.

1 .'-' ->' '>' / 100' / x. {r ı-ı .iiiil sz ]iİii: .ALışTıRilIALAR .. 110 x/ .l 7 . 60" 5o"i' l. '. 130.) -.4 30" 130 100' x 70 ır t Z j ı') !l rL.

Geometrik Kavramlar 3a a 20" .

3b) noktaları için lABl kaç birimdir? 3.) 12 B) 13 C) 14 D) ls E) 16 İle B(x 3 bİrim ise x .:!iiiil ag llii:i: . A(1) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık.1.1) noktaları arasındaki uzaklık in alabİleceğİ değerler toplamı kaç- -2 B) -1 C) 0 D) 1 Erz 4 E -J z t t! a L|l 7_ 6. Doğru Parçası lll. B(x) İle 7. A) 1 Br2 c)3 D)4 E)5 Şekildeki sayı doğrusunda =lBCl =ıcDı =lDEl =2birimdir. A ve D noktalarının koordinatları sırasıyla x _ IAB| 1 ve 2x . lşın ll. a. Düzlem A)a D)b-a B)b E)a+b C)a-b A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 4. A(-1) ve bİrimdir? B(2) noktaları arasındaki uzaklık kaç 5. Sayı doğrusu üzerİnde. A(-2) noktasına 3 birim uzakl ı ktaki noktalardan biri ni C(3) noktaları arasındaki uzaklığın yarısına eşit ise x in tam sayı değeri kaçtır? n koord inatı aşağ daı kilerden hangisidir? A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 A)-2 B)-1 C)0 D) 1 E')2 . Nokta !V.3 ise E noktasının koordinatı kaçtır? 2. Aşağıdakilerden kaç tanesi tanımsız terimdir? l. Doğru V. A(2a_ 2b) ve B(3a .be R ve a<b olmaküzere. At ^(_2') tır? A'.

kaçtır? A) 1 B)4 C) 6 D) e E)10 Şekibe eş karelerden oluşan zemin üzerindeki Y noktasında buIunan bir hareketIi x. z.ı. II ve III 12. x+2.D A)I 8.C B)e C)10 D)11 Er12 14.A Y+ 2+K:X 6.A +o . K noktalarına gidecektİr. ıV. en çok kaç noktada kesişir? A) 21 B) 23 C) 2s D)27 E) 2e AB Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) IveII D) II ve IV B) II ve III C) IveIV E) I. |Ac| c noktaları doğrusal ve koordinatları sıra ile x-1.Geometrik Kavramlar 8. Düzlemde verilen 7 tarkh doğru. ifadesinin alabileceğİ en büyük değer #ffi 10.C . B(x) ve C(6) olmak uzere.D 10.C 11. 4 (AB) veya lABl (AB| veya ]AB] ]BA 11. ıı. A(-1)' B(x) ve C(7) |AB| + olmak üzere..2x-3 tür.iiıİil 3C 4B 5D 7D 9. 5 noktadan entazla kaç düzlem geçer? Y+K+X+Z 2. xe R+ ve = 7 İse B noktasının koordinatı kaçtır? /ı A)8 B)e C)10 D)11 E)12 J z . B. A(-3) .< z uJ a LU . Bu hareketli hangi yolu takip ederse en kısa yolu yürümüş olur? Y+X->K+Z C) Y+Z+X->K A) E) B)Y+X+K->Z D) 14. lıı.!liiii .C 1.A 12./ 13.i.C 13.: . Bl7 C)8 D)e E)10 A. |BC| toplamlnln en küçük değeri kaçtır? A)6 9.

noktasından geçip.)l-2. parçasınln orta noktasının koordinatı kaçtır? A)s . Bir düzlemdeki 3 farklı doğru. toplamı kaçtır? C(Za + 1) ve D(4) olmak tizere. A Sayı doğrusu üzerinde A(1) noktasına uzaklığı. veya hangileri doğrudur? ı. A={x: B)4 6 E)7 x€ R ve lx-1l<3} kümesinekarşılık gelen noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0. B(a-1). 3] C) [-3. Buna göre aşağıdakilerden ıı. l! 26. d doğrusuna paralel doğrusuna dik olan ııı.) 3 olan AB doğru 5. 1. A ile B arasında olup |Bc| = s|Ac| koşulunu sağlayan A(-1). Sayı doğrusu üzerinde A(2) B(14) noktaları ve' riliyor.2 Yukarıda bir d doğrusu ile dışında bir A noktahangisİ sı verilmiştir. cı ]iiiij . D) 2 -ü2 E\ J tr 'J. 1] 7. 4l B) [1. A o|an o]an bir tane doğru çizilebilir? d bir tane doğru çizilebilir? B(+) \3/ noktasına olan uzaklığının 3 katı A) I D) I ve olan noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A') III B) IveII C) IIveIII E) I. 4] D'. [AB]= [CD] ise a nın alabileceği değerler C noktasının koordinatı kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 Ar2 B)3 C)4 D)5 E)6 :iiii. 4] E) [-2. Uç noktalar' n(-3) * . 2:l <. A noktasından geçen Sonsuz tane doğru çizilebilir? noktasından geçip.(. düzlemi en az kaç C)5 D) u-) Lll ayrık bölgeye ayırır? A)3 3. II ve III I B) 1 c) . Bir düzlemdeki 3 farklı doğru.2 R B)2 C) 2 D) 1 E)1 . düzlemi en çok kaç ayrık bölgeye ayırır? A)10 B)e C)8 D)7 E)6 4.1.

. diğer ikİsinİn arasındadır. B e [AC]o|mak üzere.C . 16.D B.1l >2I kümesİne karşı!ık gelen noktalar kümesinin sayı eksenİ üzerindekİ İfadesi aşağıdakİlerden hangisidir? 11.B a" .Geometri ramlar 13. E) FarkIı ikİ noktadan ya|nız bir doğru geçer. E) D) Herhangi üç noktadan bir düzlem geçer. 8)6 Cl7 D)8 E)e A)4 B)5 C)6 D'. Uçnoktaları.7 i4.1) ve B(x + 2) noktaları arasındaki uzaklık.t4 D)5 E)6 14. B.z tr c) z t z ıJJ J [! 15.o E)8 i6. Paralel 5 doğru. C) Her düzIemİn doğrusa! olmayan en az üç noktası vardır. A(3-a) ve B(a+1) olan [AB] nın orta noktasının koordİnatı kaçtır? 10.A 11. A(x)' B(-1) ve C(1) nokta_ ları içİn 2ıABl = lBCl eşit!İğini sağlayan x degerİ kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E'. bulundukları düzlemi kaç bölge_ ye ayırır? .t It. Aşağıdakİ önermelerden hangisi yanlüşu? A) Kesişen iki düzlemİn arakesitİ bir doğrudur. B noktası A İ!e C arasında ise x ln alabileceğİ tam sayı değerlerİnİn toplamı kaçtır? A)5 i. B) Farklı ve doğrusal olan üç noktadan yalnız birİ.8 t. c ve D noktala_ rından herhangi birİ olan ve A noktasını içeren kaç fark!ı ışın çizilebİlir? .)z D)3 E)4 A'tz B)3 C'.D ir.A..e 6. A(3) 12. A(x ABCD Şeki|de' başlangıç noktası.D .iiiiİ[cz }İilil.p s. A = {x: x e R ve lx . B(2x-1) ve C(9) olmaküzere..a_ .is.c e. c(2') ile D(y + 3) noktaları arasındaki uzaklığa eşit ise y aşağıdakilerden hangİsi olabilir? A)0 B)1 C'.c 1o.aiD +.

derecedir? Bütünleyeninin ölçüsü ile tümıeyenenin ölçüleri toplamı 130" olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 7s C) 70 D) 6s E) 60 A) 40 B) 45 c) s0 D) s5 E) 60 . Tümleyenİnin ölçüsünün yarısı ile bütünleyeninin ölçüsünün toplamı 74 B) 76 c) 80 D) 82 E) 84 165' olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) ss E) 60 7. 5. qı . B) 22" 24'. Şekilde IAB z Z 'Jl a mtftl / [DE =2Go m(ffiöı = 126o m1ft. 24'. 112" ve mt6Eı A) = 118o ise m156ö1 x kaç derecedir? so B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 2. \tl Şekilde d2 X-Y=5o ise x kaç 4.i.25'. Ar =x kaç derecedir? D 3. m(A) = 67' 16' 15" ise hangisine eşiüir? + aşağıdakilerden Al 22 25'25'.25" AB Şekilde. 23' 25'.:. m1ffi1 = = E' 23" 24'.1. Bütünleyeni tümleyeninin 6 katı olan açı kaç derecedİr? A) 36 B) 50 C) 60 D'172 E) 80 .] .J 6.lİ. |B^lt[DE. 25" D) cl 22' 24'.

4.c D) 12s E) 130 ı3 8. Şekilde IAB .E B) lls C) 120 11. / [FD x+y=72" m( F) = . m(OBP) 40o İse m1ft1 A) 30 B) 3s C) 40 m1ffi1 D) 4s x kaç E) 50 derecedir? A) s5 B) 60 C) 6s D) 70 E) 75 12. Şekİlde .C A) 7C 110 9.^. qlt x Şekilde d2 11. = = = --. Şekİlde olduğuna göre cAilDB IBPI r IOA m(DBO) kaç derecedir? . Şekilde' IBA 13. m(ADE) = 140o İse m1ffi) =x kaçderecedir? m(ffi1 = m1fiB) A) 108 B) 107 C) 106 D) 105 E) 104 1 A) 135 B) 130 C) 12s D) 120 E) 115 10.Geometrik'Kavramlar 8.4.ö 1o.4 E) 131 6. tJJ U) r. m(FDC) = m(CDA). / ICD = 33o cr J z = ş z m(EAB) = 109o mtffiEl o|duğuna göre F m(AEc) kaç derecedir? ŞekiIde AB ttFE.^.^ 12'D i . ^.4. I BilIEF m(BAC) = 40o 34o ise kaç ı i İ { mt6rl derecedİr? m(ffi) = 12oo ve m1ffi) = so" ise x kaç dere_ cedİr? D) 130 5. -'\.u .

t_ m(ABC) a . ll l2 olduğuna göre x kaç derel Yandaki şekilde 1 Şekilde A. 3. AoC ve AoE açı ları n ı cedir? n açıortaylarıdır.ii:.-/. B. ise / [DE lBcl / [FG IBA Şekilde x kaç de- m(ABC) = 40" recedir? d2 mtffiDl = 110" ve [DF açıortay E ise m1ĞFİ. D doğrusal 4.\ [BE] = a m156Ey = o + a A) b = 150o ise cF Şekilde AE ll cF C) kaç derecedir? . . B doğrusaldır. Şekilde d. 2. Şekilde A. D) 40 = x kaç derecedir? A) 55 B) 50 c) 4s E) 35 A) 100 B) 10s c) 110 D) 115 E) 120 6. m(ffi) = 145o = 115 B) 120 125 D) 130 E) 13s [AB] ile [CB] açıortaylar ise m1ffi1 kaç derecedir? ' A) 70 B) 7s C) 80 D) 85 E) e0 5. o. // d.1. lcBl . = mt6Fl B) 120 130" ise m16G) kaç derecedir? A) 115 c) 125 D) 130 E) 135 A) 80 B) 75 C)70 D) 6s E) 60 liıii 45 . [oD' [oE ve [oF sırasıyla BoC..

\. 10..[KD m(AKB) + m(CKD) -.'A.. Yandaki şekilde IDAI r_ IAB I I IDE // [AC I F ı I m(ADE) = 140o I İ ise m(68.J.u m(AOG) = m(COE) .A. Şekilde [oA]. mt6Bl . .. kaç derecedİr? Şekilde IBc ll[EF.[oB D. E = z = ş z tıJ a t..!o =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 140 8.. = 13oo ise dere_ m(EoB) kaç cedir? m(ACD) 96o İse m( AFD) kaç derecedir? A) 32 B) 48 C) s2 D) 64 E) 68 A) İ 40 B) 2s c) 20 D) 15 E) 10 İ 9.D B) 130 C) 120 10. [AB] ll |cD| .C D) 110 E) 100 9..Geometrik Kavramlar 7. o. m(ABC) m(BAD) = 15o. İse m(GDT) . ABC ve CDE açıları üçer eş parçaya ayrılmıştır. = x Şekİlde KE llTF ./\. C doğrusal . m(ı(AB) = |!. IKA..D . ffi( ADE ) kaç derecedir? = = 140' = 35o ise m(DEF) x A't 240 B) 200 C) 180 D) 1s0 E) 13s A) 160 B) 155 C) 1s0 D) 14s E) 140 Şekİlde [AB / [DE (r 11. Şekilde IKC - J [KB r. I I 12.

. IAB ll [DE . . Şekilde CT m(DOB) . Z a:.. qT 120 B) 125 c) 130 D) 135 E) 140 D) 2a-b E)2b-a ğ. X-Y=4oo IBA tt [DE ve z -J LIJ .. a LU mtffiBı a ise olduğuna göre z m(CoB) aşağıdakilerden hangisidir? x A) kaç derecedir? . m166E1 100" ise =x kaçderecedir? B) A) 10 B) 15 2s E) 30 A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 ::iiiiİ].1..^= Şekilde 4. m(BAF) = m(CAF) = x kaç mtffiFı derecedir? mtftı C) 20 D) = m16D. AoD Şekı|de [oC açısının =b = açıortayıdır. lAc / [EF m(ADE) . 90" a i]e b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? E D Şekilde I^B ll[DE /^- ' m(ACD) = 108" ise /-r A)a+b=90o C) b-o=60o E)a+2b=180" B)b-?=90" D)a+b=150o m(BAC) /^r - m(CDE) kaç derecedir? B) A) 108 102 C) e4 D) 86 E)72 5. 3. qz ]iilii. 2. Şekilde IBA / [DC m(ABE) = 150o m(CDE) = 160' ise m(BED) = Şekilde.^..: .

Ğeometrik Kavramlar 7.C 33 e.A B'.[Ac = cı kaç derecedir? Şeki|de |AB . 11. = m(EAC) = 20o 120o İse r [EAt ve = m1ffi) C) m(KFE) c B) kaç derecedir? A) 110 115 120 D) 125 E) 130 8. verilenlere göre x kaç derecdir? Şekİlde q A) 100 B) e5 C) e0 D) 8s E) 80 Şekilde tFE] I^B ll IFK ll [cD . .E l 9.t 57 1.A 6.i cg I|iiiı.ö ıi. m(E) = 135" ıtJ o LıJ z Yukarıdaki şekilde verİlenlere göre cedir? = m(D) = x kaç derecedir? a kaç dere- 130 B) 13s C) 140 D) 145 E) 150 A) 120 B) 12s C) 130 D) 13s E) 140 9. il d2 oImak üzere. D) [EF J- d ve a kaçderecedir? E) 110 A) 7..8 iiiİİİf 2.D 3.E 5. Yukarıdaki şekilde I^B ll[DF -'\. -'\.A io.A 4.4.i iı. m(EDF) = 40o ise m(cAE) 130 B) ' [AB J. lld A) 12s C) 120 D) 115 m(A) =57o İse m(E) ' [Ac ' j = [ED . c J z = Şekilde |AB llIEF ise m(C) A) ' m(A) = 35o . 10.l 42 C) 43 52 E'.

1. = IJJ D. K. Bu Z 8 noktanın en az ikisinden geçen en İazla kaç doğru vardır? U) tu 7 3. 4. x € R} kümesİne karşılık gelen doğru parçaslnın uç noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? ::iiiill +g liiiiii . F. b. A(a B(1) ve c(1 .2a) olmak üzere. Herhangİ üçü doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru geçer? 2. /i CC z -J Yukarıdakişekilde A. [AB] nın orta noktası C ise a ka$ır? + 6) . d arasındaki sıralama nedir? D(d) noktaları İçin Bir doğru üzerinde bulunan A(a) . C(c) ve 5. B. R noktaları / doğrusu üzerindedir. c noktaları k doğrusu. Bir düzlemin içindeki 6 nokta ve düzlemin dışın_ daki 1 nokta ile en fazla kaç düzlem oluşfurulabi_ lir? A={x: lx + 1l s 4. B(b) . c<b' ıADı +lCAl =lCDl ve lDBl + lADl = lABl İse a. 6. Sayı doğrusu üzerinde. E. c.

-1 2. Aşağıdakilerden hangİsİ bir düzlem be|irtmez? z = G J l. 15 l:iii!İl 8. ıı. -2 4. Çakışık ikİ doğru Doğrusal olmayan üç nokta Paralel iki doğru bir nokta U> 4 'ı İ ü { V. . Bir düzlemdekİ x farklı doğru düzlemi en çok 7 bcilgeye ayırdığına göre. Bir düzlemdeki 6 farklı doğru düzlemİ en çok kaç böIgeye ayırır? 10.Geometrık Kavramlar {. Bir doğru ve dışındakİ Kesişen iki doğru İ $ t CE'-İ/\Ş:J*/1 H 1.3 so .c<a<d<b 7.9 3. z ıJJ uJ lıı. Bir düzlemdekİ fark|ı 8 doğru düzlemİ en az kaç btilgeye ayırıı? 9. lV. x kaçtır? 8. 15 5. ı 6.]lİiiii.17 10.22 9.

^. Şekilde. Şekilde kaç derecedir? I^B m(ABC) = m(CBD). mtfiğl /^.4. za. = = 2Oo = 110o ise m(AGD) a kaç derecedir? 3. ise m(FBK) = x ' [BK ll[cD| ' m(CDE) = 60o = kaç derecedir? z (/) rJ. [BA -4. ü G J Şekilde. [Ec / [DF] -^. // IFL .şekildeki verilenlere göre m(66i) nin x ve y cinsinden değeri nedir? Şekİlde verilenlere göre o. IBF llIDE --\.l Şekilde [cD m(ABE) ü . m(DFK) = m(KFL) /^- verilenlere ll[DE olmak üzere.l E tJ. kaç derecedir? \ ll d2 olmak ı. // IBE . 6.ızere.^. . 5. göre x kaç derecedir? m(CEK) =7o" ise m(BDF) = x i:. 2.ıiiil sı ]İjiilı .

[CD ICE i.. ..[CA] ve m(CAB) _/\ = x ise mtSGl nedir? nin x .'e cinsinden değeri ise *" -t-ii c-.. i. Şekilde IAB *. b (2 AEnKC=tB) mtdgEl m(ABK) = 100' Şekilde tc c-a=40o ise b kaç derecedir? .j- ....E i / 0.Geometrik Kavramlar 7 ' Şekilde (1ll 9. m(ABF) = m(AFB) = 43o = B''.-\ /^ m(FBD) mt6Eöı = m1ffib.^ = m(EEF) m(66by y_x m(KBF) = ^ =y x E ise kaçderecedir? 8. Şekilde IEA r IBA IED t_ IBD R..iD-b mte6Dl x kaç derecedir? .

r+ r+ r+ r+ lki noho orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru porçoslnı belli orondo bölen noho Doğrunun eğimi Doğrunun denklemi Bir noktonın bir doğruyo olon uzok|ığı t* t+ r+ lÖ Porolel iki doğru orosındoki uzoklık Simetri .

(a' tsü 5. 0) . y ekseni üzerindekinoktaların apsisleri sıfırdır. bu sayı doğrularının belirttiği düzlem de analitik düzlemdir.ANALıT!K DUztEM 0 (sıfır) sayısına karşılık gelen ORNEK I o noktasında birbirlne dik olan biri yatay diğeri düşey ikİ sayı doğrusunun oluşturduğu sistem dik koordinat sistemi. B(-4. 3) .iiiii.()) İi I t I t I e ye A tı. Çözüm l Lltl'zı I : e b) sıralı ikilisine karşılık gelen noktayı A ile gösterirsek A noktası A(a' b) biçiminde yazılır. C(-2. noktasının apsisi. z Z trj LLI Koordinat sisteminde. nir. B(-5. |ı} Eksenlerin kesiştiği nokta de koordinat sistemidir. ı} Yatay olanı (xx') apsisler eksenidir. -4) noktalarını ana|itik düzlemde gösteriniz. 2) . orijindir.( 4 -2 0 5 -2 C{ 2 5lı v' Dik koordinat sistemini oluşturan sayı eksenlerinden.!iiii . 0) . İ t J ı} {. c(0' 2) ve D(0. -2) nokta- Çözüm ^y J3 2 tv a o 12s4(apsis) ---. |'fı Apsis ve ordinat eksenlerinin oluşturduğu sistem önxıx z A(3. -5) ve D(5. sq . b) sıralı ikilisine A noktasının koordinatları de- ö I I l) t) _J . larını analitik düzlemde gösterlniz. Düşey olanı (yy') ordinatlar eksenidir. x ekseni üzerindeki noktaların ordİnatları sıfırdır. b ye A noktasının ordina- I (a. +t (ordinaü A(3.

analitik düzlemi dört bölgeye aylrlr. tür. a+2) noktası analitik düzlemin ll. bölgede ise 1. A oA Çözüm >x 4 4 a-3<0+a<3 a<3 b <2 B nin apsisi negatif olduğundan. Cözüm öıx:x c 5) Ve B(_2. J A(2a{. nokta ll.o x>0 eöı-ee A(-3' 2) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamını bulunuz. z a u-J LIJ Çözüm öıx:r 7 2a-6<0 ve a+2>0 a<3 ve a>-2 olur. a+b<5 ise a+be (--. A(a-1. y) noktasının koordinatları için. la-11=4+ a-1= 4 v a-1=-4 l?=5 v a=-3 2-b >0=b<2 dir. nokta lll. A nın ordinatı pozitif olduğundan. 0. nokta lV. x>0 Ve y>0 ise x<0 Ve y>0 ise x<0 Ve y<0 ise x>0 Ve y<0 ise nokta l. a+2) noktası II.2 dir. tür.bölgededir. Ohalde -2<a<3 bulunur.t::i. _ _ rJrJ }:i::l . bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. y. öıııx ı y. e a nln tam sayı değerleri -1.bölgededir. Bunagöre.::iit.o III.bölgededir.: . x<0 BOLGE ıv. b) noktasının eksenlere olan uzaklıkları |a| + toplamı: |bl dır.bölgededir. i:i:i!ı :.Ohalde.Doğrunun Analitik lncelenmesi A(a. A(2a4. 2+3=5 olur. Çözüm AY A(x. 3) noktas|nın y eksenine olan uzaklığı 4 birim ise a nın alabileceği değerleri bulunuz. )2 I Şekilde görüldüğü gibi I öııııx cr ı A noktasının x eJtsenine olan uzaklığı l2l=2 ve y eksenine olan uzaklığı l-3l = 3 z .5) bulunur.2_b) noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde ise a + b hangi ara|ıkta değer alır? A(a_3. Koordinat sistemini oluşturan eksenler.

c(-3. z E lABl = ffi A(a . böı- b. 3) c.b.Doğrunun Analitik inceIenmesi i- iri xorn ARAslNDAri uzırııx B(x2 y2) A(a. E(0. =@=s . olup -1) noktası analitik düzlemin ııı.lti" a-b=0dır.'.t i. F(-2. 2) lEFl = :İ!!![ss }İ!iii /( :tB . 1) noktası ordinat ekseni üzerinde ve B(-2. 1) |ABı .b. bulunur. -2) gesindedir. BAc dık üçgeninde. a2. a + 1) noktası Aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıklar bulun- x ekseni üzerinde ise muştur. B(2.0 olmalıdır. İnceleyiniz. lABı2 = (xe - x. D(1. a2. bölgesinde ise B(-a. a.b>0 ve b<0+a<0 ise -a ve { pozitif olup B(-a. bölgesindedir.0+b<0 a ve b negatif dır. '. lcDl . 1) noktası y ekseni üzerinde ise t. a2.3) Ohalde. a.t' S E. a+1=0+a=-1 0 = =/( 1) _fi=zn +-1 -b=0 + b=-1 C(-1. a + 1) noktası apsis ekseni üzerinde ise C(a. bölgede ise a. a+1=0 a-b= C(a. Çöıüm {) noktası hangİ bölgededir? A(a.b) noktası analitik düzlemin lV.b. b) noktası hangi bölgededir? IU a [lJ z Çöıüm A(a - b.b) noktası lV. B(-2. b) dır.b > 0 ve a2. -ö) noktası analitik düzlemin l.b .b.')2 + (Y"_ Yrlz butunur. |Ac| = Xz_Xı Ve |Bcl = Yz-Yı olacağından lABı2=|Ac|2+|BC|2 t. A(4.

2) t B(_3. -1) _ı. " = i 1 (:.Doğrunun Analitik lncelenmesi öırır A(a. = afr=afr=5+a =h -1 A(ABCD) O halde.6TT6 = 5 lACl bulunur. :ıiitll sz . 1) lABl = 5 ıo öıxıx izere A(2' ıı noktalarına eşit uzaklıkta bulu- ve B(2.]l!ii: . 1) ve ve -2) noktalarına eşit uzaklıkta bulu- a uJ z LU c(-1. dir. CC öırır ı ı of oırı J z öıxır ı ı A(1. 5) olan ABCD karesinin alanı kaç Çözün nan y ekseni üzerindeki C noktası nedir? .l D C(-1. 1) C noktasının apsisi nedlr? Çözüm lABl = s= f1 =s C noktası x ekseni üzerinde ise C(a.s r -lnl = = s2 + br2 dır. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları A(2. a) dır.1) lABl =lBCl =g B 1+ (a -2)2 = 9 + (a+2)2 lACl = s'/8 |Ac| = Je*ı)2+(1_5)2 = 1+a2-4a+4=9+a2+4a+4 5-4a=4a+13 -8a=8 ? = . nan x ekseni üzerindeki Çözüm 0) Ve B(-1. 0) dır.5) Çözüm C noktası y ekseni üzerinde ise C(0. (a-2lı2 =(a+ 1)2+1 /( = lcBl =f1 +1o_ı72 a2-4a+4=a2+2a+1+1 -4a+4=2a+2 -6a = -2 bulunur. lcAl = lcBl A(2. +(a-2f+9=25 +(a-2)2=16 lcAl +a-2=4 v a-2=-4 Ş?=6 V A=_2 bulunur. C(0. 4) olmak birim ise a nın a|abileceği değerleri buIunuz.

b) noktalarının c(5'4) ise a+b kaçtır? A(3.4) B(2. 3) orta noktası C(xo.Xl ve |G'B'| - x2 - xo oIduğundan E = lC'B'l e Xo - X. Çözüm A(6. ohalde. ıA'c'| lA'C'l = Xo .3) |Ac| = |Bc| C(a. -2) a [lJ geninin rimdir? AB ..t = Xz Xo +Xo=ff Benzer yöntemle. B(2. a+b=1+4=5 lACl = = lG'B'l olur. ^=ry*B=1 O=T+b=4 lCBl + lA'C'l bulunur. Çözüm A(4.1) orta noktası Çöıüm B(a. = 1) orur.b) Şekilde görüldüğü gibi dır.Y1) ve B(x2. D. b) olmak üzere A.o=Y ve vo=Y dir. Ohalde.Y2) olan [AB] nın A(4. Y9) ise B(-2.ıJ = A(6. B. [AB] nın orta noktası- o[T.5) C(5. 5) Ve B(a. C noktaları doğrusal ve lAC| = |Bc| İse a + b ka$ır? . 5) Ve c(a.1) olmak Üzere ABC üç- kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç bi- ry bulunur.#)+D(4. . Bu durumda. A(x. B. +=5+3+a=10+ a=7 ıf =4+5+b=8+b=3 bulunur.-2) A(3. yo-- z J oıur. Dolayısıyla. C noktaları doğrusal ve..4') c(2.b) B(-2. tİr.5) Şekilde görüldüğü gibİ A.Doğrunun Analitik ince|enmesi oRTA NoıCA Uç noktaIarı. f4 = Z br bulunur. ise C orta noktadır. a+b =7 +3= 10 İiıffisg Xliiiii .4) ve c(2. z l.

b) Yz xo i\ Io k oranında dıştan bö|en . nokta C(xo. ORNIK 17 A(0. k oranında i$en bölen nokta C(xo. ise |AB| = 1 y6 lBc| = 2t alınabilir. C It noktasının koordinatlarını bulunuz. ll. 6) ve B e [AC] olmak lızere.3) |ı- B(0.12) bulunur.b) A(0 - 1 ) C'(? '|ı B(15 1^1 ) ]**i A ile B :. Yol: 2t orur. de 10 azalma varsa 3t de 6 azalma noktasının ordinatı -1 2t için 6 birim artma Yani C - 6= -7 C noktasının ordinatı.'.Doğrunun Analitik lncelenmesi aölıN NoKTAIARıN A(xı.yı) B(xz'yz| C(xo'yo) IJJ a t! z t z J vo=HP=+b=+=12 1-.yz) A(2. -1). B(15. Y2) noktaları eşİt|İğini ve [AB] üzerİnde j#i = 9 Çözüm l.: .noa dıştan bölen nokta A(xı. AB doğru parçaslnı.. A ile B 8=0 C noktasının apsisi. O halde.yo) B(xz. C(-4. yo=iff ıı. l'\ X'ı B(0.. AB doğru parçasını. 3t de 9 artış olur. sg :İiiili ]iiii. C(-4.Yo=ff0.u10 1-2 4 t =-o . -7) bulunur. G(9. olur.o=#. -11)ve C A(x1. ı.yj AB doğru parçasınl C(a. ise } oran.6) 4+l C(a. 12) bulunur. b) olduğundan.6) Yı xz JI C(a.Y1) gİn ooĞRU PARçAsıNı vERıtEN gin oRANDA oRıaıı( l a A(2' 3) KooRDıNATIARI . O halde. O halde.o=ry+o='. b = 6 + 6 = 12 bulunur. 2t için 4 birim azalmaolur. io*i=| Çözüm ır. e [AB] olrnak üzere .3) .ye) ise o. Yani C noktasınınapsisi 0+9=9 olur. noktalarının ordjnatlarını karşılaştırdığımız(3 ten 6 ya) da A ile B noktalarının ordİnatları için 5t t olur.'. -4 tür.yı) C(xo. B(0. B(x. .r=#. Yol: eşitıiğini sağlayan C noktasını bulunuz' j". A(2.-l =k sağlayan ke R+ verildiğinde. için 3 birim artma olmuş olur. noktalarının apsis|erini karşılaştırdığımızda (2 den 0 a) 5t de 10 azalma t için 2 birim azalma oImuş 4_ A ile B noktalarının apsis|eri içİn 5t de 15 artış varsa.

-4' a. (-1.A]ışTıRilALAR 1.5 b. _l A(a+b. -3) A(a.0) . 0) C(-4. A(a+l sİnde İse . B(2.2').b) noktası hangi bölgededir? lll. bölgede c.21 -2) G(-4. {-2. -1) A(3. A1a2.2) ve B(-4. 0.b. b) noktası kaçıncı bö|gededİr? ll.2a4| noktası analitİk düzlemin !V. E(0. 1} -ö) noktası analitik düzlemin lV. g) . a+3) noktası analitİk düzlemin l!. 4) noktaları ordinat ekseni üzerinde İse C(-a. b. A(1.4) . 4) -4) B(3. A(1. bölgesinde İse B({. -1 . A(a-2. Aşağıdaki noktaları analitik düzlemde gösterinİz.b21 noktası analitİk düzlemin ll. ı3 . B(-3.b. -a) noktası hangi bölgededir? lll bolgede 5 z E z uJ a UJ 7.i:ı![oo Xıiii: .0) . F(1. F2) noktaları aynı bolgede ise G(a. a2. -3) A(-2. bölgea nın değer aralığını bulunuz. 3) Aşağıda verilen A ve B noktaları için |AB| de_ ğerlerİni bu!unuz. A(a+1 A(0. b) hangi btilgededİr? l bölgecıt. btilgesinde İse a nın alabileceği tam sayı değerlerİnİ bulunuz. a. bolgede 3. B(-2.5 c. d. B(-3. 0) H(5.5 d. h)lge- sİnde ise B(a. o) ve B(tsl. a. D(0. 2| 5.

a) .-ı1 13. 3) ve c(2.iıiai .-J 16._1)' C(_1.-8) ve lBCl =4lACl dir. 0) A ve B noktaları için [AB] nın l - a.10) ve lABl =l0birimise a de- _2. c(-5.. -4). -3) B .ri__*---* . B(4. 1) tr (r 3) c 11 -2\ / 12. a) ve |AB| = 13 bİrim ise a de1c 15. 11. 8(4.4) ve 4|AB| = 3lBCl dir. A(4. B c(4. A(-2.t. 5) A(2. [CD] beşve [AB] yedi eşitparçayabö_ lünmüştür.A(1.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.. c.3) ğu kaç .a1 5 Aio.4) B(4. C e [ABJ koşu|unu sağlayan C noktasının d|natlarını bulunuz. 8(6. I 7 . a (. bulunuz. koor- (2.liill' B noktasının koordi- ..21 ğerlerini .. (-7'-6) '. A(2.:i!i. A(a. B(b. _2) ğerlerini bulunuz' . 4(6. Aşağıdaverilen orta noktasını bulunuz.. -2) . 1) B(0.'" D(-7. A(5. A(2. B(0.a 14.2). 0) 10. Verilenlere göre natlarını bulunuz.-2) ve e [AC] koşulunu sağlayan A noktasının koori-6 13) ]#i = | 0. -14' e [AC] koşutunu sağIayan B noktasının koor(-1 0) dinatlarını bulunuz._2) olmaküzere üçgeninde [AB] kenarlna ait kenarortay birimdir? ABC uzunlu5 Şekilde. g z i TU z . ol ^ 2 '!::i: -..1.4) ise a+b kaçtır? [AB] nın orta noktası 17.. 4. / / /----- --+--- / /c1s. . dİnatIarını bulunuz. b. B(2.. B(0.

t lACl l_ [Bc] lABl = A dl d. [0". 180'] aralığında bu]unur. Bu neden]e trigonometri konusuna ait bu bilgileri kısaca hatırlayalım./l /1 oıonton A I cossoo= !o"! /'l -'fr lnal 2 =*=+ cos.= lfff =. Şekilde' cı Şimdi de 30o.. 180'] arasındaki açıların trigonometrik oran|arı ile dik üçgende bir dar açlnın trigonometrik oranları biIinmelidir. vr rĞiııİ x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı SlhC[ = Karşı dik kenar uzunluğu Hipotenüs _ b doğrunun eğim açısı.7 I I l'/3 I .t cl I I tb I I I tan3o"=lffl tan6o.= lot! =4=fr lacl 1 cot6o.'301 ıi i 4 lAcl .Doğrunun Analitik lncelenmesi gİn ooĞRuNuN rĞİıvı Açısı Bir doğrunun eğimidir. ffiı = tancı doğrusunun eğimi. Bir doğrunun eğimi genellikle m ile gösterilir. doğrusunun eğimi. [0".:iliii cot3o.. z _l t 2 61 z uJ a L! lBCl = 1 br = /') .i' 2. doğrusunun eğim aç]sının ölçüsü 9 dır.l .fr or Bu bö]ümde.=Jffl =*=+ AN = 90o ve m(B) liiil. 45" ve 60' |ik açıların trigonometrik oranlarını dik üçgenden yararlanarak bulalım. d1 doğrusunun eğim açlsının ölçüsü d. = cı ise oz .oo=l*Ef =* . frz= tanp dır. bu açının tanjantı da doğrunun Komşu dik kenar uzunluğu Hipotenüs a c tancı Karşı dik kenar uzunluğu = b Komşu dik kenar uzunluğu a cotcı Komşu dik kenar uzunluğu = Karşı dik kenar uzunluğu a b Eğim açısı. Dİk Üçgüende Dor Acılonn Trigonometrik . m(c) . (30"-60"-90'üçgeni) .= jffil =f=. l sin3o.re I ABC üçgeninde.

lBCl =[ACl =1br |AB| = = 0o ise P noktası A(1.iiiill.JJ tanx sinx=siny. de etmek için birim çemberi kısaca inceleye|im.. z a LIJ ı.l. olur.l!i:ii CoSC Ve y = sincı dır. 0) ile çakışacağından. oJ . birbirini 180" ye tamamlayan iki açının sinüsleri eşit.coty 0o. 1..I 1200 135" 150" 180' Merkezi başlangıç noktası Ve yarıçapı 1 br olan çember birim çemberdir.tany. A(1. cı = 180o ise P noktası c(-1. tang = ü 1 srn d Ve a"a" cotcı = cos sı'd d dır. li t x + y = 90o ise sinx = cosy ve tanx z -_J = coty . Ayrıca.'l.. cotx . y) noktasının apsisine cı gerçek sayısının cosi_ nüsü. birbirini 90" ye tamamlayan iki açıdan birinln si- nüsü diğerinin cosinüsüne. birinin tanjantı diğerinin cotanjantına eşittir. Yani. fr ır sinOo=O.Doğrunun Analitik lncelenmesi ABC ikizkenar dik üçgen Ayrıca. D(0 -1) . P(x. cotanjant ve cosinüsleri ters işaretlidir. . tanjant. cosX=-cosy = . olur. ordinatına da X= c aerçek açıslnın sinüsüdür. cos180o=-1 ve tan180"=*=0 Bulduğumuz bu değerlerden de görüleceği gibi. sin60" = cos3Oo .1) tan135" = -tan45o = -1 tan120" = -tan60" +X -ft olur. cos9Oo = 0 ve tan90' = + = tanımsız sin4So=CoS4So=E= tan4So=COt45"=-=1 1 1 1 olur. tv r tan150'=-tan3Oo =-g 3 = B(0. .iliill'' ^^ rliilii . Birim çember üzerinde ^ıg -1 _. cosOo=1 ve tan0o=+=0 cı=90o lse sin90" = P noktası B(0' 1) ileçakışacağından. tan60o = cot3Oo dir./3 3 0 ml6Fı =o olmaküzere.0) Bir doğrunun eğimini bulurken kullanacağımız bu özel açıların tanjantını aşağıdaki tabloyla ifade edebiliriz. 0) ile çakışacağından. sin180"=0. 90o ve 180o lik açıların trigonometrik oranlarını ifa- -İ Bu sonuca göre.

+ Eğim açısı dar açı olan doğruların eğ'imleripozitiftir. :i:iilll . mr=tanp=-tanc=-. o+ lliiii: . . inceleyiniz.=--_ ---+ x ffir=tan9Oo=tanımsız . ffiı=tancı=-tanp =-1 ffiO = lan61= - 2 I/ / C z . + Eğim açıları geniş açı olan doğruların eğimle' ri negaffiİr.J a LU z LU 1v IIl*=1319=- 1 __.Doğrunun Analitik ince]enmesi öırÇıı ıı Aşağıdaki şeki|lerin her birinde verilen doğruların eğimlari bulunmuştur.+ x eksenine dİk olan doğrulann (eglm açı|arı 9O"olan) eğİmlerİ tanımsızdır. i_ 0i i __ ı.+ x eksenine paraleldoğrulann (eğim açıları sıfır olan) eğimleri sıfırdır.

m = !' t z UJ ıJJ J z lı. -a= +?=0 j**i t jffii] tffi. m( BAC )=m(BKL)=a ve /\. X2-X1 x 1 = a-l z4 = |_a dır' ffiı=tano=]iŞ| ffik = ekseni ile pozitif yönlü 45o |ik açı = tancı = -tanO = -ffi o. bulunur.lTl.Y1) doğrunun eğimİ ooĞıuııuıı 6. mı ikİ tan(ABE) = 12ng . Xz_X'ı 9. yr) olan ltk+ = tfiEEı ..Y1) ve B(x.=-1 butunur. m= Ye-yı Bu doğru..Doğrunun Analİtik incelenmesi ixİ ııoı<rısı vERıtEN lki noktası A(xı. 1) B(2. x ekseniyle pozitİf yön|ü 45" lak açı yaptığına göre a A(3. eğimi.4. Dık İkı doğrunun eğimleri çarpımı U) EI1 -1 dIr. ve kaçtır? Çözüın A(3. i a) noktalarından geçen doğru.ffie = Budurumda. = m1ffiE1 'ı = cı dır.ı.rr. a| noktalarından geçen doğrunun / l- k olsun. ıĞİınİ ı.rr. m tan45" = 1 1 olur. . 1) ve B(2. yr) olan 6 = J2_I1 Xz_\ı I noktası A(x. yaptığına göre. ve B(x. iiiliites ]iiiii . ffiı.7. CE ABc dık üçgeninde tanc = !'_ oEuğundan Xz_X'ı / doğrusunun eğimi. -. Para|el ikİ doğrunun eğimleri eşİttir.i= t"r(ffg = Eoc l * tt = lrz bulunur' / doğrusunun eğimini bulalım: Yukarıdaki şekilde.

yazarsak.(-2) l-a -1 . DoĞRUNuN DENKIEmı !ğİmİ ve Bİr ııloktos veİİıen Doğrunıın Denıdemı 3) Ve B(0' 1) noktalarından geçen doğru 1) ve D(0' 2) noktalarından geçen doğruya a kaçtır? para|el İse Çöıüıı AB doğrusu.Doğrunun Analitik incelenmesi .xı) =ş y Y= denklemlnde yerİne +-1 +o=€ =)o=-5 bulunur.+ 14 olur.2- 1-3 o-a 1 2-1 -z -a -1=1 ?-. CD doğrusuna paralel İse eğİmleri eşittİr. -23ı - Çöıün Verilenlerİ Y -1+a o = -'i .ffico=-1 :-r . x in kat sayısının :iii!ffioe Sliii.g-l 1. A(2.2= -4(x .I A(3.3) ve D(1. --: -I 1-a 2-g . 'İ!'.xı) dİr. AB llCD + ffiAB = fficD - o.Yı = m(x . Y1) noktasından geçen doğrunun denklemi Y -Yl = m(x . Eğimi m olan ve A(x'.ına dik İse eğİmlai çaıpmı -1 dir.3) - 2 = -4x + 12 Ş -4x. y . y yalnız bırakıldığında eğime eşit olduğuna dikkat ediniz.ı G Çöıüm AB doğrusu CD doğrus. 2) noktasından geçen ve eğimi -4 olan doğru_ nun denklemini bulalım. ABJ-cD +ffiıg. . öıııır ız a) ve B(3. 1) noktalarından geçen doğru C(-2. Burada. 2) noktalarından geçen doğruya ise a kaçtır? A(1. dİk U) UJ I z ş z u.=- -2 =e?=-1 bulunur. C(a.

m = Ye-yı .|* dir. m = 2 dir. Verilendeğerleri 0 Y_Yı Yı_ y Eğim < + a_ 4< 0 + a < 4 olmalıdır. Y_Yı _ Yz_Yı Yani. ITl = Y_Yı X_Xı -x + 1 doğrusunun eğimi . !i:ii o/ iI:ıl' ^! !!ilj. ? e (--. y Yz X_X1 = Xı_Xz denklemindeye- olur. ITl = _3 I' Yı_Yz= Xı_Xz _ X1 dir. b) noktalarında kesen doğrunun dir. Y1) doğrunun Y=2 doğrusununeğimi . A(x. Y= X= a 8 doğrularının eğimi 0 (sıfır) dır.ıxır ıı öııır ıc A(3.Y2) _ . dir.'' Y1) Ve B(xz. 0) ve B(0. noktalarından geçen X 2x+6y-3=0 doğrusununeğimi iffi= _?u=_ 2x + j rrr.'..2) Ve B(0. x-3 x-3 . =tanımsızdır. Denklemi y = (a _ 4)x .t.. I*I=ı ab ö.. Doğrunun eğimi.I Y_Yı X_X1 bu]unur.a Xz_Xı öıııır Y =2x+ Y= ır 5 doğrusunun eğimi m= . \ denklemi. _1 olarak ifade edilebİleceğinden..5 olan doğrunun eğim açısı geniş açı ise a hangi aralıkta değer alır? Cözüm Çözüııı Eğim açısı geniş açı ise eğim negatiftir. Bu doğrunun üzerinde bir C(x' y) noktası alalım. denklemi 3= 0 doğrusunun eğimi . o halde. -1) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. (y=0. A(a. .y2) Y noktalarından geçen doğ- denklemi düzenlenerek l=rununeğimi runun denklemi _ Yı durumuna getirildiğinde bu doğ- Yı_ Yz '_ '' = Xı_Xz dir.Doğrunun Analitik lncelenmesi Iki ııok1o11 Veri|en Do-ğrynu-n D_e1k!9m! .IT'l=0 dır.. 4) -2 -2 z1_ı1=3-0_.* doğrularının eğİmi tanımsızdır. a ir Eksenleri Kestiği Noktolorı Bİlinen Doğrunun Denklemi Eksenleri. ffi=- dir.ı}Y=mx+n doğrusununeğimi m .x+2) X_Xı Xz-Xı= Yı_Yz= Xı_Xz ve B(x2.aH.i:l . ?X + by + C = 0 A(x. rine yazarsak.

. y=-1 . Başlangıç noktası olan o(0. doğruları x eksenine paralel doğrulardır. b) olsun.x.) + y - b = 0.Doğrunun Analitik lncelenmesi özııDoĞRU DENKIEMIERı x Eksenİne Pqrolel Doğrulorın DenkIemleri Boştoııgtç ı{olcıosındon Cıeçeıı Doğruhnn Deııklemi _-________>x x eksenine paralel doğruların eğimlerinin 0 (sıfır) olduğunu hatırlayalım. y=2. ITl = u cc i2 Y=2 Y='l _1 ise y= -x doğrusu elde edilir. V = 0 doğrusu x ekseninİn denklemldir. a z LIJ UJ I a" y=-2. Y = 3 doğrusu- :iiiiİIl ea ]Iiii: . açıortay doğrusu Çözüın v A(-1. önxıx zz A(-1' 3) noktasından geçen ve x ekseni ile ortak noktası olmayan doğrunun denklemini bulunuz. açıortay doğrusu 0 >x x eksenine paralelolmalıdır. Bu doğruya 1.. dur. Doğrunun üzerindeki bir nokta A(a..(x _ a) 0) *Y = b bulunur. _Yı= rn(x _ x. açıortay doğrusu denir. z J Bu doğruya 2.3) 3 Y=3 ------. açıortay doğrusu denir. 1. o halde.-+x -1 2. _Yı= m(X . y=1. y= 0. 0) dan geçen ve eğimi Bu durumda doğrunun denklemi Y m olan doğrunun denklemi..) y _ 0 = m(x Y = )Y = mx tir. Y=]Tlx denkleminde m=1 ise y=x doğrusuelde edilir.

0 doğrusu y ekseninin denklemidir.. d ve / doğruları y eksenane paralel doğrulardır. i:i!![ og }İiiı: . ax+by+c=0 l . olmalıdır. lse. \=-2. I z CE Bu durumdi. oırr. doğruları çakışık ise.=i= kpr 3. X=2. X=0. kesim noktası A ise Yani..Doğrunun Analitik lncelenmesi y Eksenİne PorqIel Doğrulorın Denklemlerİ İri ooĞnuNUN ıinıİniııE GöRE DuRuMtARı d doğrusunun denklemi ax + by + c = 0 ve / doğrusunun denklemi kx + py + r = 0 olsun. a) ffid=ffi/+-b =-F= 2.x') + y - b = m(x - v-b Şffi=l.... Eğİmin tanımsız o|ması için payda sıfır olma|ıdır. X= X=-1 . ak ab -:kp bulunur. bu ikidoğru aynı doğ- ruyu göstereceğinden abc .. =+_ k'p ab doğruları b|r noktada kesiş|yorsa. d ve / doğrularının d n (. bu iki doğrunun eğimIeri birbirine eşİt olacağından y eksenine parale! doğruların eğimlerinin tanımsız ol- duğunu hatırlayalım. X=1. -Yı = m(X . x-8 = 0 =l X = a bulunur. U) z ul d = r. 1.rJ ll 0..l sisteminin çözüm kx+py*[=0 J kür"rı Anoktasıdır. Doğrunun üzerİndeki bir nokta A(a' Y b) olsun. o|malıdır. d ll ı. = {A} dır.

x') ise. y =-4+A(1. -a) 4 o|up B noktası denklemi d doğrusunun denklemİ.= Z olur. 0).Doğrunun Analitİk incelenmesi 6x + ay + 1 = 0 ve 3x-y +2=0 doğrularının ortak 'a kaç olmalıdır? noktalarının bulunmaması için X-Y=5 ve x+Y=-3 dan geçen V€ doğrularının kesim noktasın- t = 3x + n doğrusuna paralel olan doğ- Çözüm Verilen ikİ doğrunun ortak noktaları yoksa. Çöıüın ıABl = lADı = a+ A(lra. Y- (-4) 3(x- 1) + Y = 3x -7 - =3 Y1 = m(x .J öırıx ız 2x-2y +1=0 ve x+y_2=0 doğrularınınkesİm noktasınl bulunuz. 10-a+2(-a) =4+?=2 'u. 0) otduğuna göreABCD kareşİnİn atanı kaç dir? 2l x+y-2=0 2x-2y +1 =0 bf 2x-2y +'l =0 2x+2y-4=O 3 4x-3=0 + . - 1 tr= + x + 2y= sağlar. A(ABCD) = a2 = 22 -- 4 ıf aıı. Verilen doğruların kesim noktası (İ' . ikİ runun denklemi nedir? Çözüm x-Y=5 6a 5=i+?=-2 olmalıdır. z a l.. ABCD karesİnin B köşesi d doğrusunun üzerındedir. Çöıüm Bu İki doğrunun kesim noktası x+y-2=0 2x-2y+1=0 l l l sisteminin çözüm kümesidir.-4) ]Tl 2-1 2 .zo Miii. . e X= 1.ıJ TJ.. bu doğru paraleldir.o=İ+y- 2=O+ y= l butunur. Zx-y +2 =0 Çözüm doğrusu ile ax + by- 1=0 doğruları çakışık ise a ve b değerlerini bulunuz . . D(lo.= o =a Paralel doğruların eğimleri eşit olduğundan doğrusunun denklemı. y = olacağından' ?=-ze?=-1 -*= -2+b=+ butunur. B(lo-a. Bu durumda. x+y -2. x+Y=-3 + 2x=2 olup d (r -J z x-Y=5 Verilen İki doğru çakışık ise. i:iiiif. dir.

6 . 1) noktalarından eşit uzaklıktaki noktayı bulu- Çözüııı y eksenine dik oIacaksa ortak çözümde x i yok etme- Çözüm Y liyiz. +}/ x eksenini kestiği noktaları çakışıktır. + (a + 1)y + 3a = 0 +(2-2)x+(2+1)y+3.4a + 1 5a2+6a+5 =5a2-12a+17 y= 0 * -+ bulunur. ı 18a=12="= 1g=E 122 2 7/ o harde.o.3 - 2.[3. 3a.2a) olsun.0 - 12 = 0 + 9a = 12 =a= 5 bulunur. 2x + 2x + ay- $ = 0 doğrusunda y = 0 İse 0) dır. _6-0 ve 3ax-2y_12=o ekseni üzerinde kesiştiklerine göre a doğruları kaçtır? Çözüm a-2=0+a=2 (a-2lx dir./ öııııx x 2x+ay gc Çözüııı x eksenine paralel olacaksa. = lcAl M=M a2 lcBl -5x-10y-25=0 5x+3y+7=g -7y -18 = -2a + 1 + 4a2+ ga + 4= d2-8a + 16 + 4a2 .0 + x = 3 +A(3' A noktası 3ax - 2y _ 12 = 0 doğrusunun denklemini 4 de sağlayacağından. c(a. -Sl x+2y+5=0 5x+3Y+7=0 =2x doğrusu üzerindeki nokta C(a. o halde.t! a IJ.2=0 +3y={ tY=-2 olup x 2x+ay4=0 3ax-2Y-12=O eksenine olan uzaklığı 2 birimdir.Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ıı oıılİK 35 Y= x+2y +5=0 ve 5x+3y+7=o doğrularınınkesim noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi nedir? 2x doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' -2) ile B(4' nuz.2a)= .rnu öıxıx gı ae R olmaküzere. x eksenine olan uzaklığı kaç bi- (a_2)x+ rimdir? ne paralel olanının z 0 doğrularından x ekseni.J 7 sayısı 0 olma- /. *J or. a. (a + 1)y + 3a = t J z . x in kat lıdır. :iiiilıl zı )Iİı:i .

.2. B(2. B(3. b. u. o) -1) 1) c. -1) ^ _+ b. d. . J 9.4'.iiİi[zz }lİİil. x-4 =O a.2) . 1) A(2. 0 o. ] 3. Aşağıda denklemlerİ verİtmiş otan doğruların eğimlerini bulunuz. . A(3. B(-3. Aşağıda iki noktası verİlen doğruların eğimlerinİ bulunuz. a' Y =-2x+ 1 b. _z Ç. B(-3. -5 e. .. tanlmsız c.t. A(-1. tanlmslz .3x+2y+1=0 c. a. 1) A(0.

ttt = 2 A(0. cı = 0o a. A(0' 2) . 1) B(2. a.3) -3 B(4. 1) .Y=2x+4 b. tı = 120o cı = 90" x+3y+6=0 @ c.2) . .y=-x+1 b. . A(4.0) A(3.Y=x+2 b. a. 1) .21.Y=3x c. Aşağıda bir noktası ve eğimiverilmiş olan doğru_ ların denklemlerini yazırlz.x=4 lii!!!ül zs ]Iliiii .y=-r/3x+4 c. rl = 3 c. A(-4. a. ITI = a. b. A(-1. 8.3) . J z z UJ TJJ A(*/3. B(2. JTl = tanımsız 0 x-4y=4 A(-2. Aşağıda bir noktası ve eğim açıları verilmiş olan doğruların denklemlerini yazınız. -1) d.x=3 d.Y=-3 x-2Y +2=0 6.Y=5 x=3 7.x=-4 d. B(3. Aşağıda grafikleri veriımış olan doğruların denk_ lemlerini bulunuz. -1) Y=-4 A(-1 . -1) c. 2) . cı = 45o d.y=3 d. d. A(2. a. b.2| A(2' 5) 4 t İ . Aşağıda iki noktası verilmiş olan doğruların denklemlerini bulunuz. -3) . b. d.2x+3y=1 c. . A(0.Doğrunun Analitik incelenmesi 5.

sx _ zy =iı2 16. 3x-2y-5=0 x+3y+2=0 a.Doğrunun Analitik incelenmesi 9. x-3y=5 -11 b.12=o Ve 2nx-y+6=0 y eksenİ üzerinde kesiştİklerine göre. d 2x-my+2=0 ve 3x+6y+ paralel |se m ka$ır? 1= 0 doğruları 15.3x+ny. I zş z 11. (-2. (1. noktasından geçen ve 3x + y - U) ıJJ UJ b.3x+2y+ 1=0 Ve ax+y-1=0 doğruları dik ise a ka$ır? 2 3 10.-y+1=0 '2x+y+5=0 1=Q -1) doğrusuna dİk olan doğrunun denklemini bulunuz. (a+l)x+(a.b=6 18. Aşağıdakidoğru çiftlerİnin kesim noktalarını bulunuz. 14. x. 2x+3yruları 0 doğrusu ile ax-by + 2 = 0 doğçakışık ise a ve b değerlerinİ bulunuz.3)y+6=0 doğrusu y eksenine paralel ise a kaçtır? 3 noktasından geçen Ve x doğrularınınkesim eksenine dk olan doğrunun denklemİ nedir? iiiİİKz+ illliii. A(2' E a. 13. -l ) 12. x. -3) noktasından geçen ve 3x -2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. Şekilde verilen d doğrusunun denklemini bulunuz. 1= 17. .y+3=0 ve x+y+5-0 ae R olmaküzere. doğruları n kaçtır? 2 ?=-4. A(2.

Kolay bulunması açısından bu İki noktayı. 2x denkleminde oldu+Y I 3 doğruları y eksenine paralel doğrular olduğundan x . ğundan doğru o(0. olduğundan . doğru üzerindeki farklı İki noktanın bilinmesi yeterlidİr.0-y+6=0+Y=6 Y = 0 için 2. İiiiı:75 jliii:: . 0) başlangıç noktasından Bu nedenle ikinci nokta alalım. 2) tür. X=0 lçin y ve y=0 İçin x değerlerini bu- x Y= b doğruları eksenine paralel fv I lup düzlemde işaretledikten sonra bu noktaları birleştirerek doğrunun grafiğinİ elde ederiz.0) dır. A(a. ***=. A(0. X= bir -------+ X 1 için y =2. B(0..Doğrunun Analitİk incelenmesi ıin ooıöRuNuN cRArıĞı Denklemi verilen bir doğrunun grafiğini çİzmek için. 0) A(3. Çözüm Y= X=0 için y=0 geçmektedir. Çözüm Yani. doğrusunun eksenleri kesen noktaları. ve b) olduğundan. l 2x -y + 6= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz. doğrular olduğundan 2y+4=0+Y=-2 doğrusunun grafiği yandaki gibi çizilir.x-0 +6 = 0 l X =-3 doğrunun eksenleri kestiğİ noktaları . ffiıııı Y= Çözüm X= 2x doğrusunun grafiğini çiziniz. Çöıüm 2x-y +6=0 denklemİnde X=0 için 2. tür. 0) ve A(1. 0) ve B(0. doğrunun koordinat eksenlerini kestiği noktalar olarak alabiliriz.1 = 0 + x = 1 doğrusunun grafiği aşağıdakİ gibİ çizilir.4) ^y ömı ıı x - 1= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz.q = i*t Çözüm ' doğrusunun grafiğlni çiziniz. 2y + 4= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz.6) ve B(-3.1 = 2 olacağından doğrunun iki noktası o(0.

1 bulunur' zo . olduğundan bu doğrunun denklemi: 2x-ay+6=0 4**=1+ x+2y=4 42 lemini sağlayacağından olur. a z UJ 2x _ ay + 6 = I.ıx=0 + y=: x= eksenleri kesen noktaları (4' 0) ve (0' 2) + _3 tür.b) önıı:x ıg 0 doğrusunun koordinat eksenleriyle z .İ Çevre(oABC) 6 =+ 2(a + b) = 6 Çözüm +a+b=3 ( doğrusunun .İiİ!: =4=93 =4=a=z ]iiii!i I 9 ?.9 2 = 27 brz dir. A(ABC) :. loc| =b alırsak. AI B(a' b) noktası bu doğrunun üzerinde ise doğru denk- x+2y=4=a+2b=4 l ve ll i (ll) denk|emlerinin ortak çözümünden I ) Bu değerler yardımıyla çizdiğimiz grafikten de görüldüğü gibi a+b=3 a+2b=4 A(OABC) = l =a=2 ve b=l =2cmz olur. 9) ve (-6.b =2.0+18=0+x={ Eksenleri (0. 4 cr B(a.Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ız 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu öıxıx l+ 3x _ 2y + 18 = bölgenin alanı kaç brz dir? Çözüm X=0 y=0+3x-2. 0) da keser. bulunur. = oluşturduğu bölgenin alanı 4 br2 ise a kaçtır? .0 -2y + 18 = 0 +y =9 Şekildeki Çözüm A oABc dikdörtgeninin çevresi 6 cm ise alanı kaç cm2 dır? A(BAo) = P99 = 6.(l) zx-ay +6=o\y=o tv I .J a>0 olmaküzere. = 3.JJ |oA| =3.

4) ise Şekilde loBl kaç br dir? doğrularının eksen]eri kesen nokta_ ları verilmiştir. o) A(AoB) ''3 butunur. l:iii'rr'::l. r ı . b) olsun.E. Verilenlere göre taralı AED üçgeninin ve aIanı bulunuz.Doğrunun Analitik lncelenmesi öııı:x +s öııııx ız A(-3. k doğrusunun denk]emi: l*I=1=x+y=l 22 B\ Dik koordinat sisteminde [OC] JA(AOB) kaç br2 dir? \ / doğrusunun denklemi: >x 4* I=ı =-x +2y=2 -2 1 olupbudoğruların AB ve C(2. = J of :iiil|.| ohalde.5) üPy4 12 2 =l3 t:r.ı(*.| .:- =ry =+=+of 5 oır..0) Çözüm lABl =a=@=^ +(-a+3)2 +16=a2 +a2-6a+9+'16=a2 =?=?=lOBl =?0r öıxıx ıc dr.4) >x Ana]itik düzlemde |AB| = ıBo| ve A(-3. 6 Y=0=r=ö.!iii. AB nin denklemi y-1=-2(x-2)=y =-2x+5 X = 0 )Y = 5. ( k Çözüın lABl =lBOl =a+B(-a. ?=X A(AED) = bulunur. 2 |AH| değerini bulalım. Çözüm ffiOC= 1-0 Z4:Z- 1 ffiAB=-2 dir' x+Y=l I l +x=-Z 3 -x+2Y =l . rİ z -_J A(a. A(0. O halde.i. 1) ise denklemlerini ortak çözersek kesim noktasının koor_ dinat|arlnı buluruz. k ve 1 doğru|arının kesim noktasının apsisi a dır. = z t! a LLj Önce.

2y'3) I ABCD dikdörtgeninde A(-2.. = Zroo = 150 butunur.. KAr =Satış-Alış =Y# tr J z t z IJJ X = 150 = - 100 50 lira bulunur. 4 ömro Yandaki doğrusal 3 I I sıcaklık ('C) v grafik bir sıvının ısı- tıldığında zamana göre slcaklığındaki oıııEK a9 yr l artışı vermektedir. Buna göre 100 liraya satılan bir maldan kaç lira kAr elde edilmiştir? . o halde.1) elde edilir. dakikada sıvının sıcaklığı 60oC olur.B) ve |AD| = 2 br ise D köşesinin koordinatlarını bulunuz. '!ı::ii . Satış I I Buna göre kaçıncı dakİkada sıVının sıcaklığı 60"c olur? Çözüm (0' 6) ve (10.Doğrunun Analitik incelenmesi önıııx ra 1Y Cöıüm ie(0. |DH| = 1 ve |HA| = . Bu denklemde y = 60 alınırsa. buıunur. lOBl = z'E br ise lABl = 4 br ve BAo üçgeni 30"-60o-90" üçgenidir. 60=3x+6+X=18 Yani 18.36) eğimi .:. B(O. ji:]!ı!ı !A /ğ j!ii. olduğundafl X=100 için .=ffi=3 3(x-0) + noktalarından geçen doğrunun ve denklemi y-6 Şekildeki grafik bir malln alış ve satış fiyatları arasındaki bağıntıyı göstermektedir. 0).6 D(-2.ii:!:!' = Y = 3x + 6 dır.2. ADH üçgeni de 30'-60o-90" üçgenİ lOAl = 2 5t a IJJ olup |AD| = 2 ise Bu durumda. bulunur. Çözüm rY o(0' 0) Ve A(2' denklemi 3) noktalarından geçen doğrunun y=92.fg.

x = 12 için. örnekteki gibi çözemeyiz. Bu değerler yardımıyla eğim açılarını bulamayacağımlzdan -Alış = 24 _ 18 = 6 TL olur. 6) noktalarından geçtiğin- dendenkr"ri.X+2=Y==.12 öırıx Y = 24 TL (satış fiyatı) sa Y=2x_1 Ve y-3x+2 doğrularınınarasındaki açı+ ların tanjantlarını bulunuz.) :iiiİ'ıil zg )!iii: .3 / doğrusu (o' açısı. Y=. P = 45" 9. larını bulmuş oluruz. Y = 2x =) Y = 2. tanq.m2 Yani aradaki geniş açlnln tanjantı _} on. frx +2 ve Y=X+ 4 doğrularlnın arasındaki açı- ları bulunuz.p = 60o _ 45" = 15" geniş açlnln ölçüsü : 180'. 12 kg mal satıldığında elde edilen açlsı.mz 1* m1. H= 3-0 =y=4 2 0lur' o-2 I-: 5'+ z t z UJ a ul cr J k ve / doğrularının denklemlerinde X = 12 alırsak I I o 12 kg mal satıldığında bu malın maliyet ve satış fiyat- halde.12+2 '33 Çöıüm ) Bu durumda. Dar açının tanjantı ise : T olur. doğrusununeğimi.= 1+2. fr2= 1 olduğundan Çözüm k doğrusu o(0' 0) ve A(3. KAr = Satış Y = 18 TL (alış fiyatı) Y=2x_1 Y = 3x + 2 doğrusununeğimi frı=2 ve doğrusunun eğimi ffi2 = 3 tÜr.m2 ' öıx:r ız y= dir.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx ıı k (satış) İri ooĞnu ARAsıNDAKi Açı Kesişen iki doğru arasındaki açının ölçüsü 0 Ve doğruların eğimleri m1 Ve m2 olmak üzere. 6) noktalarından geçtiğinden denklemi: y = . Bu durumda verilen formülü kullanalım. Yukarıdaki grafikte.'t-@ 1+ mı. fr olduğun- 60" dir. (Birbirini 180" ye ta- mamlayan açıların tanjantları zlt işaretlidir.3 7 1+m1. Y=X+4 /. 1 Soruyu 1.15o = 165' dir. bu iki doğrunun arasındaki dar açının ölçÜsÜ : ü. 2_3 ITlı _ [Tlc +tang= -:----=:--= OlUf. bir malın miktarına bağlı olarak satış ve maliyet tutarları sırasıyla kAr kaç TL olur? k ve 1 doğruları Çözüm y = rftx + dan eğim eğim 2 doğrusunun eğimi. J Y= 2x lir. I (maliyet) tano='t-" . dir. mı = cı = ile gösterilmiştir. 2) ve A(3.ar" tano=-.

Çözüm 6 o 2_ııu =-1 +ffi2=-T halde istenen doğruların denklem]eri / CC Y+ 1 =3(x-3) veya }+ 1= _}lr-rı olarak bulunur. # 1 = fr*o= 1 + fr 1= #=) o= . 4-' 2x+y+3=0 -1) ve 2x+ y + 3= 0 doğ- d H ' ax+by+c=o Çözüm egim = frı =_2 A(x. x+1 Y_Yı = X_X1 =Y_2 _ Yı_Yz Xı_Xz A noktasının bu doğru- = uzaklığı lAH| r':L_. a- 1 =tan30' + a- a-1 =tan60'+aolarak bulunur.0) Şekildeki gibi çizdiğimiz üçgende de görüldüğü Çözüın Y=X+ 3 gibi [BC] kenarının dciğrusunun eğimi 1 olup eğim açısı 45'dir. yı) rusu ile 45'ıık açı yapan doğruların denk]emlerini bulunuz.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıııır A(3. y=(a-1)x+1 Ve Y=X+3 açınln ölçüsü dir? Çözüm 4(-1. ıı noktasından geçen BiR }|o|CANN BıR ooığnm ouN uzAKLKil . Bu durumda y = (a 45" B(-1. Y1) noktaslnın ax + by + C = 0 doğrusuna o. z J +d=lız+o_gl 10 =::2br 116+9 5 öıı:r sz OlUr.0).2) taşıyıcısı olan doğrunun H c(3. - l)x + 1 doğrusunun eğim açısı + 15" = - 15o = 30o veya 45" 60' 1 dir.n7 F. z LU a uJ öıxıx ıı doğruları arasındaki i 15' ise a nln alabileceği değerler ne- A(-1. o = ıl9::]] eğim = ffi m. tan4so=|ş| -'=l#l 1 öııııx ıc A(3' #=1+ffi2=g _ 2) noktasının 4x + 3y - 8= 0 doğrusuna olan uzaklığını bulunuz.1) denklemini bulup. B(_1.2) Ve C(3.ı. ya olan uzaklığını hesaplarsak ha yı elde ederız. O halde. A(xı. + 4y ] o'". A(_1' 0) noktasının x _7 _ 0 doğrusuna olan bulunur. so liiii .. ABc üçgeninde [BC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz.j :iiiii. önce BC doğrusunun denklemini bulalım.r... =nr=J$Il =+ . 1) olmak üzere. olan en kısa uzak]ığı d ise.

_n} oenxıemlerlnin . iii./9+ 5 ı0 =9=1 dir. = 0 ve ax + by +c. istenen A noitası o(. d=#dir. o halde. + by + c.' crl oA /a2 +b2 doğrusunun (:x_2y _4= 0 l J- doğrusunun eğimi: m.. = = oA * -2 on. orijine en yakın olanını bulunuz.ı -s| /g'*(- 4r2 = + =3 b' = sx-ay-4=ol +d= A(ABc) = }ıraı.. A(_2. 3 4 VE ^" = 9o olduğun- dan bu iki doğru paraleldir. - ls(_?)_+.0 doğrusu üzerindeki noktalardan o(0.' r' öııı-x ıı 1) ABC üçgeninin [BC] kenarı 3x of aırı Çözüm üzerindedir.ıliii . ^ 6x- 8y + 2 =0 + 2(3x . = 48 y = _ğ bulunur.Doğrunun Analitik incelenmesi öıııır ıı PARAIEL irİ ooĞıu ARASıNDAKı UzAKtlK . -2 olan doğrunun y-Q=-2(x-0) +y=-2x olur. 9 bf bulunur. ve |BC| = 6 br ise A(ABC) kaç -4y-$ = 0 doğrusu öııııx cı 6x-8y Çözüm Doğruların eğimleri ffi1 = + 2 =0 doğrusu ile 3x _ 4y - 4 = o doğru- Iarı arasındaki uzaklığı bulunuz. lc. olur. B H C 3x{Y-5=0 Şekilde de görüldüğü gibıA noktasının BC doğrusuna uzaklığı h ye eşittir._.IJ =h-tB br dir.n = *u. 0) dan geçen ve eğimi lemi.-aX+by+Cr=O x_2y _4= 0 doğrusu üzerindeki noktalardan. s Ve ^-4y-*-vJ 1 -J ortak çözümünden z a LIJ I.4y + 1) = 0 +3x-4y+ 1=0 3x-4y+1=01 olur. Bu nokta ise x _2y _ 4 = 0 doğrusu ile oA doğrusunun kesim noktasıdır.ii: 81 . Çözüm __-ax*by*cr=O Denklemleri ax Şekilde ifade edildiğı gibi x_2y _ 4 . Önce denklemini bulalım._ 3) o. - lı_l_+ıl .moA -1 =+ ffioA = / cC Denklemleri 2x-y +1=0 ve 2x-y-4=0olan o(0. öıxıx co olduğundan m/. 0) a en yakın olan A noktasıdır. =Q olan parale| doğrular arasındaki uzaklık d ise. doğruIar araslndaki uzaklık kaç br dir? denk- !=:'".

Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx cı Karşılıklı iki kenarı 2x+y öııır 0 -1=0 ve A(2a or 1. a + - 3) noktalarının geometrik yerinin denk- 2x + y + 4 = Çözüm doğruları üzerinde bulunan karenin leml nedir? alanını bulalım. verilen doğrular arasındaki uzaklığa eşittir. karenİn bir kenar uzunluğu. 1) ve B(4. riiiii[ sz ]lliiii . Çözüm önxır cc A(-1. [ABl nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup. ) z A cr cr -3 a +X öıxıx oı A(-1' 2) Ve B(1' 1) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrık yerınin denklemini bulunuz.(-3) = 7 birimdir. 1) olmak uzere [AB] nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? 2) ve B(1. a LU lI. öırıx cs A(-3.2y + 0 olarak bulunur. 1) noktalarına eşit uzaklıktaki noktaları temsil eden C(x' y) alalım. Alanını aradığımız kare şekilde görüldüğü gibi olacağından. lCDl = 4 . . Çözüm x=2a-1 -21 Y =?*3 x=2a-1 -2Y = -2a-6 x 2x+y-1=0 - 2y = -7 + x - 2y +7 =0 bulunur.n [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup. 5) (1 1) ve 8(6. 6) olmak uzere [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? Çözüm /a2 +b2 /z2+ı2 /5 __ 4 Karenin alanı : a2 kB)2= 5 br2 bulunur. lCDl =5-1=4birimdir. . Çözüm ıAcl =tBC| +r@U$=@1İ *f 3= +x2 +2x+1 -4y +4=x2-2x+1 *f -2y +1 +2x-4y+5=-2x-2y+2 + 4x . A(-1 .

a_3. gg ]iiİi . x eksenine göre simetriği. -1 e 3 azalmlş B(-1..1) -il -x k x= Y= doğrusuna göre simetriği.=l bulunur' ::iiii.3 . 4) doğrusuna göre simetriği. 2. G(2k_a. K(m. (-3' -4) Y= öııııx A(2. 3. 7. (3' -4) y eksenine göre simetriği. 1. +=-1 + 2+a=-2=a=-4 L(2m-a. 2n-b) +=3=1+b=6+b=5 O halde. 1) noktasına göre simetriği. l!. 4) = (5.1) x eksenine göre simetriği. 2(-5) C noktası y ekseni üzerinde ise apsisi -14) 0 dır. Q. a) doğrusuna göre simetriği. 2+O C(o. b) noktasrntn. F(-b' -a) I ) z = r- lll. (-3' 4) orijine göre simetriği. -a a _>x Yol 8. Yo! A(2. B(a.5) olur.Doğrunun Analitik lncelenmesi sırvtETRı öııır cı ıY I A(2. Yol 2 den A(2. D(-a' -b) Y= Y= x doğrusuna göre simetriği. -5 -4) _ = (3' (2. A(a. (4' 3) Çözüm _x doğrusuna göre simetriği. (3.i LIJ z m doğrusuna göre simetriği.3) -1 i 3 azaltırsak C(-a' (-4. 5) bulunur.2.2 _ 3' 2.3) A(2.11-O halde. Bir A(a. (_4' -3) Y= x= Y= B(a. 6.1) noktasının B(-1.o) a 3) noktasına göre sİmetri- bl Çözüm !.-1) . H(a' 2m-b) B noktası [AC] nin orta noktasıdır. n) noktasına göre simetriği. öıxır cz A(3' 4) noktasının.---.1 4. C(-4.5) 3 ü 2 artlrlrsak b) 1den3e2artmış orijine göre simetriği.---. 4. kuralda ifade ettiğimiz formüle göre. oe _1) noktasının B(a. E(b.. 3) noktasına göre simetriği y ekseni üzerinde bulunduğuna göre a kaçtır? x 4 doğrusuna göre simetriği. -b) y eksenine göre simetriği. + a A(2. (2.1)= (4. = (1' _2) i =?*. 1) noktasının B(-1' ğini bulalım.b) doğrusuna göre simetriği. --ll--. 7 8. b) a u. 5. 3) noktasına göre simetriği B(a -b) (2(-1)-2.

3) noktasının orijine göre simetriği (2. o halde. Cözüm Ohalde.4- 3. -3) tür. B(3' 1) noktasınlfi } = _x C(-1' -3) tür. 3) noktasının B nin bulunur.4 = 4 doğrusuna göre simetriği .Doğrunun Analitik lncelenmesi önx:x zo A(_2. u-l O) x+2y n kaçtır? -1=0 = 4 doğrusuna göre simet_ doğrusuüzerindeise Cözüm A noktasınlh X A'(2. |Bc| = lı_ı_3)2+(_ g_D2 . _y) noktasını 2x leminde yerine yazarsak. 1) olup 2x _ 3y * C = 0 doğrusunun üzerinde = ise denklemi sağlayacağından.(n-l).1 2. c(-2. x doğrusuna göre simetriği doğrusuna göre simetriği b+1=-3=b=-4 olduğundan a + b = 1 + (_4) = _3 bulunur. kaç br dir? A(_2. n+2) dir. _1) noktasının x eksenine göre simetriği A'(4./ToJ-16 = -1) noktasının x eksenine göre simetriği 2x_3y *C=0 doğrusuüzerindeise c kaçtır? Çözüm A(4.2a=2*?=1 A(1' 3) noktasının Y = B(3. n+2) = A'(9-n.@. aa ]İı:i' . B(x. Buna göre. zı = .n + 2(n + 2) .-3) ı-$ Cözüm A(x' y) noktasının x eksenine göre simetriği + C noktasının koordinatları toplamı..1 +c=0+8-3+c=0 z Lıl =c--5 öıx:x zz A(2. - 1=0 + 2x-5y- 1= 0 bulunur. 1) dir. 9. B(x' -y) dir. n+2| noktasının x riği olannokta Z _. öıx:x zr A(n-1 . = 4 r/2 br dir. :iiiıi.1 = 0 + r = -12 dir. önırıx A(4. 3) noktasının orijine göre simetriği B(2a' b+1) ise a+b kaçtır? Çözüm öııı:x zı lBcl A(1' 3) noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği B ve B nin Y = _x doğrusuna göre simetriği C dir.3) a 3' A(2 3) öıxıx zı 2x+5y -1=0 doğrusunun x ekseninegöresimet- -2 riğini bulunuz. 2x + 5(-y) 5y _ 1 = 0 denk- -2 + (-3) = -5 tir. natları toplamı kaçtır? Çözüm ıf B(-2. x eksenine göre simetriği B Ve göre simetriği C ise C nin koordieksenine y A'noktası x+2y -1=0 denklemini sağlayacağından.

z-Yl dir.T] / B noktası doğrusu üzerinde o|duğundan bu doğ- x doğrusuna göre simötriğİ (-2. G(4-x.2-y) noktasını 4x+3y.. b+2 - :.2-x.4= 0 sun.(-1)=-1 +b+2=A-3 a-3' +b_i=-5 . 4(4-x)+3(2-y) -2=O 16-4x+6-3y-2=g 4x + G(a.1-y) = C(4-x..u tası iser[T. -2) noktasının x +y - 4= o doğrusuna göre simetriğini bulunuz. o=6 ve b=1 3(-2) + c = t O halde. jıiiİİfi as }İiıii: ..:-+ -4=0=3+a+b-2=8 22 +a+b=7 .2.b) 3y = 20 bulunur. 3 + l ve ll eşitliklerinin ortak çözümünden.Doğrunun Analitlk incelenmesi öırıx 4x + 3y zo - 2= simetriğini bulunuz. istenen nokta C(6.17 x + 3y + C = Y= 0 doğrusu üftrindeki bir noktanın IJJ (n z ... 0 doğrusuçun A(2. re c kaçtır? Çözüm 3+a b-2 . B(x. 1) noktasına göre C(2. B noktası [AC] nın orta noko. 3) olduğuna gö- runun denklemini sağlar.. b) ol- ''e: İ1 ..:. ş z J l. bulunur. A(3' -2) y noktasının doğrusuna göre simetriği C(a. Şeki|de görüldüğü gıbı [ACl J|AB| = (r / ve lBC] olur..2=o denkleminde yerine yazarsak.lTlo = -1 olacağından. 1) noktasına göre l A(3. ffi.3l noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği A(3.. O halde.-2) olup x+3y+C=0 denklemini sağlar.. 1) dir.(ı) [Ac] l- / ise ffio. ] : = rt ilr. Çözüm Çözüm simetrİği y) noktasının A(2.(ıı) (_2.

3x . a. a- t*t=. d. 4. X=5 d' Y=3 b. . 2x-3Y=6 >x C.4y + 12 = 0 doğrusunun koordinat eksenIeri ile oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dir? 3. g. b. !-X=0 f.. Şekildekİ üzerİnde oABc karesinin B köşesi d ise Çevre(oABc) kaç br dir? doğrusu 48 '5 :iiiİlflae 4 3 I!!::. e. Aşağıdaki grafiklerde verilen taraıı bölgelerin alanlarını bulunuz.AıışTıRtA]AR r3 1. Aşağıda denklemIeri verilmiş olan doğruların grafiklerini çiziniz. X+Y=Q tr J z Y=-3x t ı! z UJ (!) 2.

3x+y-2=0 C. / cC 11. Y=X-5 b. z .x+4=0.Doğrunun Analitik incelenFnesi 5. Bu iki aracın başlangıçtan kaç saat sonra hızları eşit olur? : 18 5 6./ıo ijii!!ll ez liiiii . A(2. 'p. B(2. 12.r6x+2. 2x-y+3=0.1 b. 1) . 2x-6y+12=0 a. x + y doğrusu üzerindekl noktalardan A(0' 2) noktasına en yakın olanını bulunuz. . a. Aşağıdaki doğru çiftleri arasındaki uzaklıkları bulunuz.fi 7. X*2y-1=0 11 . Y=2.90' c. y=-\r+2 y _ 2x + 1 = 0 doğrusu üzerindeki noktalardan orijine en yakın olanını bulunuz. Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki açıların ölçülerini bulunuz. = (1. x+2y-3=0. 23 5 ifade edilmiştir. Şekilde A Ve B araçlarının hız-zaman grafiği ABC üçgeninde tBC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz. Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki dar açıların tanjantlarını bulunuz. . c.?. ğerler toplamı kaçtır? _ ->x Zaman (saaı) 10. Y=3X-2 b. A(_2. 4x-2y-4=0 olan uzaklığını bulunuz. =0 _1) noktasının 3x _ 4y + 10 = 0 doğrusuna b.45 . A(3. y=-. 3x+4y-4=0.I bi c. 3x+4y+1 8._4) . x+2y-3=0 a. c(_2. Y=X+3. a.75 veya a tu veya 135 z tU 105' b. 3) - 4 0 a. t 13._1) olmak üzere. y=3x+1. 3) noktasının 5x + 1 2y _ k= 0 doğrusuna olan uzaklığı 1 birim ise k nın alabileceği deürt./5 c. 9.J [? Is' _11 sJ c. 3y. x-3y+1=0.

i .3) noktaIarınaeşituzaklıktabulunan nokta|arın geometrik yerinin denklemini bu- doğrusuna # lunuz. Karşılıklı |ki kenarı doğruları x-y+2=0 ve 2x_2y_8=0 nu bulunuz.3) (2. 1) ve B(-1.Doğrunun Analitik incelenmesi 14. a. orijine doğrusuna d. ve B(m+l. y eksenine 15. -2) noktaslnın. m+4) olmak uzere. x eksenİne eksenine b. -1) noktasının x - y+1= 0 doğrusuna t:2.3') noktasına göre simetriklerini bulunuz. tAB] nın orta noktalarının geometrik yer denkle- c. _2) noktasına göre simetriklerini bulunuz. Y=x h. A(2. g z LU e' Y=-xdoğrusuna 6x_4y+5=0 tU o z İ 7 17. 2x + 3y + 4 = 0 doğrusunun. iiiiill es ]liii. Y=_2 h. (1. x eksenine b. rinde bulunan karenin bir köşegeninin uzunluğu- a. göre simetriğİni bulunuz. Y=3 doğrusuna c. y g. 19.3m-2) mini bulunuz. üze- 18. Y=_x doğrusuna f. Y=x 15. orijine 2x 'Y =3 d. X=4 doğrusuna doğrusuna g. A(2. A(m+3. e. A(3.

B) (-7. A(2. -2) ve B e [AC] olmak üzere 2|AB| = 7. bir doğrunun üzerinde 3) noktaları eğim açısı 45" olan ise a kaçtır? C) | C) ııı E) y ekseninde A'. 7) -6) 4. 3x-(n paralel 3lBCl eşitliğini sağlayan G noktası aşa- + 1)y + 4 =0 doğrusu X= ise n kaçtır? 5 doğrusuna ğıdakilerden hangisidir? A' (7.1) A(-4.1. D) ise n kaçtlr? B) A){ B)-4 c)-3 -2 E) -1 A)2 5 A c) 1 D) 3 E). -2) D) (-7.21 6. a< ise a kaçtır? ay _ 12 = nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin 0 olmak izere.J 7 3. A(a. 1) ve B(2. ii!İl ag ]!iii .-4) EAB üçgeninde lAC| = 3|CBl' IED| = |DC| ise /: D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 1 <rr A) 4 B) 3 c'ı2 D) 1 J A)4 B)s C)6 D)7 E) 8 E) 0 z UJ i-r. B(5. b) noktası hangi bölgededir? B) ıı D) ıV 5. göre Şekİlde veriIenlere c noktasının apsisi kaçtır? B(-1. de A) -ö) noktası analitik düzlemin l!. (n-2)x+(n+2)y+1 1 = 0 doğrusunun eğimi .-2 B)-1 0 D) 1 Erz 2.4). 4x + 0 doğrusu_ alanı 6 bf 8. bölgesinise B(a{. 6) A)-2 B)-1 C)o C) E) (7' -€) D)1 E)2 ({. / / --\ \-E(3. A(_a.

8 15.r.C __19 __la__gi_ 1.A 13. A(-1. A(1.ğ +1= doğrusuna paralel oıan ve A(2.. -1) noktasına göre simetriği D ise lBDı kaç birimdİr? -2 -3 C)':+ D) -5 E) { A) 5 B.2) noktaslnln y ekseninegöresİmetrİğİ B' c(l.-1') E) (-1. rm c) 6 D) 2. x .fl0 E) 3/5 x=2t*1'l .} A) Parametrİk denklemlerİ İle verİlen 16. 2) 1) C) (-2. Doğrünun Ahditİk inceIenmesi 9.r.-2) noktaslnln x ekseninegöresimetriğİ B İse B noktasının X * } = Q doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? doğrunun eğİmİ ka$ır? ..A 14. x *Y= 6 doğrusu üzerindekİ birnoktanın orİjine göre simetriğinİn koordinatları toplamı ka$ı r? A)x-2y+3=0 C)x-2y-1=0 E) x-2y-4=g B)x-2y+2=0 D)x-2y-2=Q 14. * ı .9 1.2) D) (-1. -2) 16.8__ 19 9.ıJ B)3 . X!!iii.D ıiiiliKgo . 2x+y seni A) *]l=0 ve x+my_p=0 doğrularıxeküzerinde dik kesİştİğine göre m + n kaçtır? B) 15.E 10.)f D)1 E)g 11. -1) noktasından geçen doğrunun denklemİ nedir? Q 13. B) (2. .D 11. X-Y = 0 ve x + y+ 1 = 0 doğrularının arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) e0 E) 120 A(2' nın arasındakİ dar -1) noktasında kesişen k ve / doğrularıaçı 0 ise tana nedir? g eı3 z a U) ı.E 12. A){ B)-3 C)0 D)3 E)6 10. B')l c) 1 _5_c D)2 _ gg_ A) E')4 (1.

B(a. B(b+1.n kaçtır? C) A) -18 B) -16 -12 D) -8 E) { 4. A(3. D) -./ 3. ekseni üzerinde ise a A(2' a-3) noktası x ekseni.i -J c z z riJ A)4 B)T qı D)f E)g ar) . E 7.ı 3 D) + :iiii!. 1) noktalarından geçen doğru ox*kseniyle pozitif yönde 45' ıık açı yapıyorsa a kaçtır? A(-2. ğ- x= 4 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar 8. 3) noktası y + b kaçtır? 5.]iiiii: . 3) ve rusal ise a kaçtır? c(-1' a+2) noktaları doğ- A) -i B')-2 c) -. B(a+l. a) ve B(-2.1.fs Er2 A)2 . A(1' ax + arasındaki uzakIık kaç br dir? -2) 4y + noktasından geçen Ve 3= ^'ı z-tr Dr denklemi 2x-by+4=0 ise a c) 3 0 doğrusuna paralel olan doğrunun kaçtır? E) 4 2n B) 4 cl z. lAB| = 13 br ise a nın alabi]eceği değerler top- ^'ı -2 B) -1 c) 0 D) 1 lamı kaçtır? E)2 A){ B)-2 C)2 D)6 E)12 2. Şekildeki oABc karesinin bir kenarı kaç bİrimdir? A) -1 B') -2 C) -3 D) -4 E) -s '{ t . 6) olmak üzere. gı . 4x-my+2=0 E) -1 doğruları paralel doğrusuile nx+2y+ 1=0 ise m. 2) ve 6. 0). A(a.

A(2' olan doğrunun denklemİ aşağıdakİlerden hangİsİdır? -4) noktasından geçen ve eğİmi tanımsız 16. B) (-2.B-1 B)3x+2y+6=0 D)3x-2y+4=0 D) -1 B)_.-. 4x +7y = 4 ve 5x ..i.^ _ia.B .13y = 2 doğrularının kesim noktasından Ve orijİnden geçen doğrunun denklemi nedir? 15. y y= = lTlX Vo .^ i6. Şekildekİ.E y=4x-15 _1i._. -2) noktasının x eksenine göre sİmetrİğı B ve B nİn y eksenine göre simetrİğı sı nedir? c İse C nokta- Al 2x+11y=9 C)x+13y=9 E) 6x -17y =g B)2x-lly=9 D)x-13y=g A) (-3. 3) C) (2.a __ _9.B A)2x+3y+4=0 C)3x-2y+2=O E)3x-2y+6=0 14. Denklemİ ax+2y olan doğrular (a-b-4)x+ (2a+ b-5)y-6=0 a Ve 2x_by+2=0 çakışık İse a + b kaçtır? -4=0 eksenine paraleldİr.8 i.Zx-y+ 1=0 2x-15 C)y=2x.q-- -ir.19 A) y= E) doğrusunun A(3'-2) noktaslna göre simetrİğİ aşağdakİlerden hangİsİdİr? A)x-2=O B)x+2=O C)x-4=0 D)x+4=0 E)x=g i_E_ 1c -_-g. -2) -3) 12. 10.D 4. Bu doğrunun A(3' 0) noktasında kesmesiİçİn x doğrusu y eksenİni kaç olmalıdır? A)-3 B)-2 C)-1 D)1 E)3 = t 3 nıl! B)4 .)ş D)T E)5 fr 11.f3x doğruları arasındaki açının ölçüsü 60o İse m ka$ır? Analitİk düzlemde verilenlere göre d' J- d. ise d' doğrusunun denklemi nedİr? ^'.\ : Doğrünun Analitik incetenmesi 13.İiK gz }!:iii: .6+ı cl-. 3) E) (3.A '10".A s. B)y=2x-17 D)y=4x-13 ia:ö'_ i4.o C. 2) D) (-2.i 6. A(3.

2) noktalarından geçen doğru. Buna göre A noktasının apsisi nedir? nl-. 30 E) 36 2) noktalarına eşit uzakhkta bulunmaktadır. 3) 7. C(1' 4) ve D(a. . x-y+3=0 ve mx_2y+6=0 doğruları 3x+y+5=0 doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? A) 8. D)-* E)-.b kaçtır? Z lLJ a r. . A) x ekseni üzerindeki A noktası B(-2. ax+by+3=0 ve ax-2by +6=0 doğruları -1) noktasında kesiştiğine göre a. 2) noktası 3x + y + C = 0 doğrusunun üzerinde ise c kaçtır? -2 B) -l c)0 D)1 E)2 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 ıiiiiil gg .)-. Ar4 B)2 C)-1 Dr-z E) -4 ve B(-1. 3) ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birİm karedir? 2.1.u .]iiiiij . A(_2. ( -6. Analitik düzlemde T(_1.3) sayı değerleri toplamı kaçtır? A) -8 B) -7 C) -6 D) -5 E) -4 A(-2./ 3. 1) noktaları koordinatdüz- leminde aynı bölgede ise x in alablleceği tam c(4. 3) ve 18 B) 20 C) 24 D) c(l. x+5) Ve B(x_3.) A(1.-'t) 0i B A(-2. _1) noktalarından geçen doğruya parale| ise a kaçtır? A(2. A) -14 B) -13 Cl-12 Düzlemde D) -11 Y=_frx Ve y=1 doğruları arasln- E) -10 daki dar açlnın ölçüsü kaç derecedir? A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) ls 4.)-+ . -1') ve C(4.

B ıo.e ıs. ax +y+4=0 doğrusunun 12.D ir.A i. cı-2 e-.) -. 6) noktasının y eksenine uzaklığı. 0) noktasında kestiğine göre Şekildeki d doğrusu ABCD karesinin B köşesin_ köşesinin den geçmektedir. x = 5 doğrusuna paralel olan ve A(-2.4) D) (0. Analitik düzlemde.8' c) (0.3) nok_ tasından geçen doğrunun denklemi nedİr? noktasının koordinatları toplamı kaçtır? s = ıLJ a tu A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 z C)x=O B)x=2 A)x=3 E)x=-3 D)x=-2 15.iii![ ga IIİiii. 2.A il. 1) noktasının x eksenİne uzaklığının 2 katı olabilir? doğrusunun A(2'1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir? ise n aşağıdakilerden hangisi A)x-2y-1=0 C)x-2y+2=0 E) x-ğ+4=0 B)x-2y=0 D) x-2y+3=0 A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 16. 5. doğruA(4.e i. 3. 6) noktasına en yakın E 10. 120" ----->x ŞekiIdekİ 90" d. B(m.i. y = X * 3 ile y = r/-3x _ 2 doğru|arı arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? y=x doğrusunagöre simetriğİ A(-1. in eğİm açısı 120" dir.ö ı+.r3) 14. 2) noktasından ge$iğine göre. ve d2 doğrularının arasındaki açı olup d.c . a kaçtır? i.o 11.B i.e a.l ış.poğrunun Analitik incelenmesi 13.ı . B)-1 .ö 6.3) B) (0. y = x doğrusunun A(-2. 3rr2) E) (0. A) 15 B) 30 60 E) 75 _8. A(n-2.B.. d. Verilenlere göre koordinatları toplamı kaçtır? c su x eksenini y eksenini hangi noktada keser? A)o B)-1 Ct-2 D)-3 E)+ A) (0.BC) D) 4s N-.x-ğ+ 1=0 11.

. doğrunun denklemi aşağıdaki|erden hangisidir? A) x+2y+2=0 B)x-2y-1=0 D) Y=X. Analitik düzlemde X = 3 Ve dır? y-_4 doğru]arlnın kesim noktasının orİjine olan uzaklığl kaç birim- den hangisidir? A) (-5. bölgenin bulunacağı aralık aşağıdakiler- 5.Y=0 ve x=6 doğrularınınsınırladığı bölgenin alanı kaç brz d. -3) C) (-3. 3) D) (-2. Eğimi 2 olan ve A(1' 0) noktasından geçen 8. z t z L! -J A) 5 B)6 C) ş D) I T 17 A(a_2.re 1 C) o -1 El-. sinde ise n -rn) noktası analitik düz]emin lll. 1) ve B(2' 3) noktaları arasındaki uzaklık 2 fi ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 6. 5) A)3 B)4 C)s D) 6 E)7 E) (3. 1) E)4 lABl = lAOl ise A noktasının ordinatı kaçtır? 'ğ.r? C)2x+y+2=0 E)2x-y-2=0 2x-y+2=0 A) 6 B) 12 C) 18 D)24 D) 36 iiiifi gs ]ltiiii .2a_1) noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre A noktasının orijine olan uzaklığı kaç br . Eğim açısı 120' olan doğrunun denklemi frx*ay+4=0 ise a B) kaçtır? D) A). 5) A(a. A(n_3. r N+ 1 qZ B) dn? D)2 E)3 7.4) B) (-5. I = B({.B 4.1. Dik koordinat düzleminde A)-6 B)-4 C)-2 D)2 B(-4.1) o ul 3.

Köşeleri A(2.A 2.8 13. sal olması için a kaç olma|ıdır? B(1. x + 2y + 3 = 0 doğrusu üzerİnde bulunan noktanın apsisi nedir? Y= -2 ve y= 6 doğrularından eşİt uzaklıkta ve A) (-1. 1) A) € liiiii. clz D) 2 5 E)3 15. -2) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 ve C(a.E 5. Yandaki grafikte [AB] r- A)Y+X=0 B)Y-X=0 C)Y+2x=0 D) Y-2x=O E) Y.E 7. Eğim açısınln ölçüsü 45'oIan ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? 14.m E) cr z.f6 s 16. -1) E) -10 8. -2) c) (-2.4r.3) ve C(0.C 1.B 2. 11. [AB] nin X=4 doğrusuna göre simetrİğı [cD] ise ABCD dörtgenİnin alanı kaç t. B(4.2t ise A noktasının ordinatı kaçtır? A) 10.D 15.8 16.2) olanABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç birimdir? Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin [AD] kenarı Y = -x doğrusu üzerİnde ve B(0.8 11 .C 3. A(1. c( J of aırz z D)36 E) A) e B) 16 C)25 il tJ-ı (ü) z ıJJ / 12.8) (-2.B 14. 2) B) (1. 6) C) (-3. A(2.frx=O [oB] ve B(4. 1) olmak üzere. 4) ise c köşesinin koordinatları nedir? A) (-1. B'ı -7 C) ü D) -9 D) (2.6) ve B(2. A(2. -1) E) (-2. 6) D) B) (-2. açıortay doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının orijine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 13. 6) E) (-4.C 12.8 go . -1).8 :riiiiil 9B 10. 1) noktalarının doğru- A) 1 3 B). _1) noktasının 1.8) A)3 B.C 6.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.E 4. ol .

Z a u. c)5 D)6 E)f c) 1 D) . 1 7.1. bölgefarkh tam sayı değeri alır? 5. 2).1 . A(2' 3) Ve B) B(_4. 3x _ 4y = 36 doğrusunun eksenleri kesen noktaları A ve B olmak üzere.l ii_. doğrusunun eksen|erle oluşturduğu kaç birimdir? A) ls B) 13 C) 12 D) 10 E)s {. [AB] nın orta noktasının orijine o|an uzaklığı kaç birimdir? A) 0 q) A)e B). C: J A)x- C)2x-y=0 E) x+Y=0 2y=0 B)x+2y=O D)2x+y=0 Z . 3t-14) noktası anaııtık düzlemin lV. XV _ 7 =. doğrunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? -3) noktalarından geçen A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A) 30 45 C) 60 D) 120 E) 135 6. Y= B(1. k) noktaslnln orijine olan uzak|ığı 5 birim ise k nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? A(4. E'ı 2 8. ı 4. sİnde ise t kaç A(t-2. A) 2l + 6 parametrık denklemi ile verilen doğru- nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dn? -25 B) -16 c) -9 D) -4 E'ü _2 A)1 Bl2 C)3 D)4 E)5 riiiiil gz l:iiii . t e R olmak X=t+2 Y= üzere. 2) noktaları arasındaki uzaklık dık üçgenin hipotenüsüne ait kenarortayının denklemi aşağıdakilerden hangisidir? . B(-1. noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın apsisİ nedir? 3) doğrusu üzerinde bulunan ve A(_2.' 3. A(5. -6).

m2 ve -3) ve B(2. 12. ise aşağıdakİ sıralamalardan han_ gİsİ doğrudur? A)3 B)4 C)s D)6 E'.c 11.E 12.5i A)y=3 B)y=l D) x=1 c)y=-g Elx'=7 1. 3x eşit o|an noktası aşağıdakilerden hangİsİdir? -4 = 5 15. 5) noktaları arasındakİ uzak!ık br ise a nın alabileceğideğerler toplamı kaç- tır? m. A) mı ffiz B) m. orta dikmesİ o|an doğrunun denklemi z .D 4. ffi3 .)7 . 10.8 7. B(0. apsisi 2 olan A nok_ tasında kesİşmektedir.4) B) (2.A 14. A(a. Buna göre doğrusunun x eksenini kestİği noktanın apsisi ka6ır? l l A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 11. 1) E) mg<D2.D 15. 10 doğrularının eğimlerİ sırasıyla m1.ı rı (n+2)x. 1) noktasının y doğrusunun koordİnatları birbİrine riği 2 doğrusuna göre sİmet_ olan noktadan geçen Ve y eksenine dik olan = doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (1.E 9.ı <ffie<ffi3 ffiı D)mz. A(-3.ffi. A(2.8 6.3) E) (s.A ii!!![gs ]iliii . Analİtik düzlemde A(2.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.8 13. 1) D) (4. drve d.ny+5=0 doğrusuna rik İkİ nokta ise n ka$ır? ve B(-4.ffig 13. 1).C 5.ffiı. Şekildeki d. tABl nın -3) olmak İJzere.3) noktala- göre simet_ A)1 B)2 C)3 D)4 E) s (r 14.C 10. C) mz.2) C) (3.C 2. ffi3. IJJ a ılJ s aşağ ıdakİlerden hangİsİdir? z A) C)x+2y+1=0 El 2x+y+2=0 x+ğ+3=0 B)x+2y+2=0 D)2x+y+1=0 Şekildeki k ve doğruları.

b. -2) A) (2... Dik koordİnat sisteminde A(a.}.-.. -1) D) (2. -2) c) E) (3.. gg .3 P.. A(1-t. 0) noktaları C e [AB] ve lACl = 2lBCl ise C nok- 8...re C) 3 Düzlemde 2x + 3y = 15 doğrusu üzerinde olan ve eksenlere eşit uzaklıkta bulunan noktalardan birinin apsisi nedir? A)3 B)6 C)e D)12 E)15 Analitik düzlemde A(-2' 3) veriliyor. 2) ise lAEl lCDl = lDEl ise D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hanglsidir? -1) B) (3. a+b) noktası hangi bölgededir? --. 3) B) (1. 1) D) (4. .1...i}.n q . ve B(4. 2l+1) doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? t A) (2... tasının koordinatları nedir? gerçel sayı olmak üzere.ı. nın orijine olan uzaklığı kaç br dir? A)2 D) 2f. 1) A) x+2y=1 1) B)2x-y=3 D) C) x+2y=3 E)2x+y=4 2x+y=3 iiiii.-.2) c) (4. 2) B) (2.F 3. -4) noktalarının orta noktası7.A : i A) | B) ıl c) ııl E) orİjinde "İ"-"'o""":" D) ıV Şekildeki birim karelere bö]ünmüş olan kağıt dik 2. 1) (2. _b) noktası ll..l---. z __J 2x + y - 15 = 0 doğrusu üzerinde olup apsisi or- 'z l-ii dinatının ikİ katı olan noktanın orijine olan uzaklığı kaç birimdir? ul 'J) A)3 D) 6 B)4 E) q 2'E 3. A(1' -2) Ve B(3.-- i . böl- gede ise B(a. 3) D) (3...2I E) (3. 4) T6.iilı. Yandakişekilde [CE] nlABl = ={E} 2lEBl B noktasının koordinatlarl aşağıdakilerden hangisidir? A) (3. E) (1. koordinat sistemine yerleştirildiğ|nde A(-1. 2) C) (2.2.

D 13.. A(4n-2.toB] A(4.E 3. A)6 ^.0) olduğuna göre oA doğrusunun eğimi kaçtır? A) 1 B)n q. o B)5 C)6 D)ş q7 iJJ a LU z A)s B)4 c)3 Dr2 E)1 İ 15. m nin alabileceği kaç tane doğal sayı değerı vardır? 0 doğrusunun eğim açısı dar A).E 12. y + (m _ 4)x +8 = açı olduğuna göre.8 10. 2x _ 3y = 1 doğrusuna dik olan ve x _ 2y ='| ile x + V = -5 doğrularının kesim nok11.D . A(_1.Doğrunun Analitik incelenmesi 9.3) ve B(3. 1) ve B(3n+2.8 15. Şekilde toA] l. x = 2 doğrusu üzerinde olup. D) 1 E)2 10.D 2.A 9.fr Şekilde verilenlere kaçtır? 1 göre d2 doğrusunun eğimi 2 1 B)5 c). x = 2 -2) nokta- doğrusuna göre simetriği kendisi olan nokX= sına uzaklığı 5 br olanının ordinatı aşağıdakiler_ den hangisİ olabilir? tanın -3 B)3 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? A)2 1. a) ve B(12.E D)2 q.C 14.E 4.D 11. y ekseni üzerindeki noktalardan A(3.E 7.D A)6 B)5 C)4 D)3 E)2 16. 2) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı kaçtır? 4 n -) z 14. 12.A 6.C i. 4) noktalarından geçen tasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? doğru x eksenine dik ise n kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A)2x+3y+20=0 C) 3x +2y + E)3x-2y+13=0 20 = 0 B)2x+3y+13=0 D) 3x+2y+'t3=0 16. 13.iiİiiıoo]iiiiii.8 5. c)4 D)5 E)6 8.

q-3 4. B(6. C 2lAcl oranında [AB] yi dıştan noktasının koordinatIarı nedir? B) (-6. _4).7 cr. 1). B(k. a<7 A) E'ı _2<a<7 0<a<6 D)-1 <a<6 B) . 2) C) (-3. Koordinat düzleminde A(3. 3|Bc| = bölen A) (6. 3) -2) C(1' 8) olan ABC üçgeninin tAB] kenarına tr ait yüksek|iği taşlyan doğrunun eğimi kaçtır? A) -. -8) E) (-12.3). ve y I 7. Köşelerinin koordinatları A(-2. 1) veriliyor. 0).5) ve A) (3. 3) Ve B(2. Şekilde verilenlere göre taralı bölgenin a|anı kaç brz dir? <= { l-ir A) 1 B) 3 c). c(_2' 8) noktaları için -s) D) (12. 2) D) (3. c) -1 D) -. A(a+1. 10) |AB| + |ACI toplamı kaç birimdir? A) 25 B) 20 C) 18 D) 15 El :iiliillı 12 oı ]iiiii . ve B(0' -2) noktaları 8. -3) noktalarından geçen doğru- 5. Koordinat düzleminde birA noktasının x eksenine uzaklığı 2 birim ise A eksenine uzaklığı 3 birim noktası aşağıdakilerden hangisi dangz? B) (-3. -2) E) (2. Analitik düzlemde A(-3.1. -3) noktaları koordinat sis- teminin aynı bölgesinde olduğuna aşağıdakilerden hangisi doğrudur? göre a için 1.a<5 C) 0. Koordinatdüzleminde nun x eksenİyle yaptığı açı kaç derecedir? A(_2. D)2 E)f (t) tli 3. B) -. 8) -10) C) (6. a4) ve 6. B(2. 3) ve |ABl =6 birim ise k nın ala- A) e0 B) 75 C) 60 D) 45 cağı değerler toplamı nedİr? E) 30 A)-8 B){ C)-4 D)0 E)4 2. A(2. B(3.

D) 1 q.C :iii!İ![ 6. a) kendisi ise a ka$ır? noktasına göre A) 3 B'ı2 c) .2x-y=7 ve a(+y+7=0 doğru_ |arının bir noktada kesişmesİ İçin a kaç olmalı_ dır? 0 B)1 C)2 D)3 E'.m B -1) lse noktasının koor_ dinatları top|amı E)4 kaçtır? A) F(1. ve F(1. ABc üçgeninin ke_ 2) nar orta noktaları D(-2. olan ABC üçgenİnİn tBc] kenarına ait kenarortay uzunIuğu kaç birimdir? 14. kesiştikleri noktanın x eksenine olan uzaklığı kaç br dir? 16.f3 B) 3 c'ü . ^'ı 2n D.D i3. A(-1. 4).D A)5 9.c ıo.A ıs.)4 A)-2 B)-1 C)0 D)l E)2 12. 7. .a 8)6 11.Doğrunun Analitik |ncelenmesi 9. y =)(-1 ve y=ırlX+3 doğrularıdikkesİştikle_ rine göre. [AB] nin x ve birimdir. y = 2x + simetriğl 1 doğrusunun B(2. A(1 .ü -4 B) -3 -2 D)-1 E)0 11. E(3. Köşelerİnin koordinatları A(3' 0)' B(1.D C)7 D)8 E)e 1.-1) c c'. ka$ır? A) xIY=2.l io.C 5. Y= 2x- nln y i doğrusunun x eksenini kestlği nokta- eksenine uzaklığı 3 13. y eksenleri üzerindeki dik izdüşümlerinin uzun- Bu doğrunun y ekseninikestiği noktanın ordinatı lukları toplamı kaç birimdir? aşağıdakilerden hangisi oIabilir? A)3 B)4 C)6 D)8 A)3 E)12 B)4 C)s D)6 E')7 10.ö il.A 2.3) ve B(2' 5) olmak ıızere.4) noktalarından geçen doğru x eksenİyle pozİtif yönlü 45' lık açı yapıyorsa a 15. 2.D 3.l ıoz]iiiiii.C ii.E 4.2| ve B(a. 2) ve c(5.3).

0) Şekilde ABo eşkenar üçgen olduğuna göre. y eksenine para|el ise n kaç- 7.l. A(2. z lJ Yukarıdaki grafikte bir karışımdaki tuz-su miktarı ifade edi]miştir. A)-2 B)-1 C)0 D)1 Er2 riği x-3y -2) noktasının +m -4 = 0 x= 3 doğrusuna göre simetdoğrusu üzerinde ise m kaçtır? A)-8 B)-7 C)4 D)-5 E)4 8.fr E) 4 lunan noktaların geometrik yer denklemi aşağı6. doğrusukoordinateksenlerini y=2x+k-1 ve y=-x+2k+5 ekseni üzerinde kesiştiklerine göre k doğruları nedir? E) B noktalarında kesmektedir. ıy dakilerden hangisidir? A) x+2y=5 C)2x+4y=1 E)2x+4y=$ B)x+2y=3 D) 2x+4y=3 / n . A(a-2' toplamı 5 br ise a nln pozitif değeri kaçtır? -3) noktaslnın eksenIeri olan uzaklıkları A) 5 B) 4 c) 3 D'ı2 E) 1 B(*4. ax _ 2y = 1 doğrusu tAB] nin orta noktasından geçtiğine göre a kaçtır? A ve _2 ^'ı B) -3 c) -4 D) -5 -€ A)3 B)4 c)5 D)6 E)7 .1. -1) ve B(3.tr D) 2.re (tuz) C) z.E Bl .x (su) Lr. Düzlemde A(2-n' 3) Ve B(n+4. 3x+y=$ 4. 1) noktalarına eşit uzaklıkta bu_ A' . Buna göre 120 gr lık karışımda kaç gr tuz vardır? .iiİilı og jiiiii .t A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 3.l i. A köşesinin ordinatı kaçtır? 2. lır? 5) noktaların- dan geçen doğru. A(1.

Y=0 Ve x * larının oluşturduğu üçgenin en küçük açısının fiv-3=0 doğru- 13. ölçüsü kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 7s Şekİ|deklABcD karesinİn D köşesİ y = 3x doğrusu. 2x 3y = 6 doğrusunun eksen|erle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç o? avz - A)l B)2 C)3 D)4 E)6 12.F E) 3 q. c'ı2 .f7 s z (r 14.D 6.E 3. q* :. A(-2.).C 7. .).E 5. ABc üçgeninİn [BCl kenarı doğrusu üzerindedİr. 3) noktasınln x rİği o.iiİ![ıoa}i:i:: o)+ x-y+k=0 B) 2 doğrusuna göre simetdoğrusuüzerindetse k ka$ır? = E).Doğrunun Analitik incelenmesi 9.) . A(2' 1) A(ABC) raç A) 1 B).B A) { -5 C) -4 Di-3 E' -2 1. TJJ z ıtJ a 11.E .8 4.8 2. 0) noktasına en yakın o|an noktanın apsisi kaçtır? . x-y+6=0. 9. c)l D)İ =r} 2 D'ı 2n Bl . E) 3 4x+3y-1=0 ve lBCl = 12 br ise uf dİrz A)6 B)10 Cr12 D) 16 Er 24 15. C köşesi Y = mx doğrusu üzerinde olduğuna göre m kagtır? 10.8 8. x-2y+4=0 doğrusuİle x-2y-1=0 doğrusu arasındaki uzaklık kaç birimdİr? A') ^')2 . x * Y = 1 doğrusu üzerİnde bulunan ve A(4. y= 2x doğrusu İle Y = €lx doğrusu arasındakidar açınln ölçüsü 45o ise a nın pozİtİf değeri ka$ır? 16.

1). cl2 D).1) ve B(a. B(-1. Bu karenin alanı kaç ıf oırz A(2. c.. ıos . E E) -4 z ^) (. A(2.2| ve C(n' 3) olmak lızere. -2 D) -. _1) noktasından geçen ve y eksenini natı 3 olan bir noktada kesen doğrunun senini kestiği noktanın apsisi nedir? A) 1 x ordi_ olan noktasında bu doğruya dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ek- A)x+2y=1 C) x + 2y =3 E) 2x+Y=3 B) x + 2y =2 B) .i!i. kaçtır? E) 3 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2. E)g D)2x+Y=1 . 1) E) (3.iiii.[AC] ise n kaçtır? A) -1 B) -. . z L! a LıJ Bir köşesi A(2' _1) olan karenin bir kenarı x + y + 5 = 0 doğrusu üzerindedir. A(-2.. A(-1 . A(2. [AB] l. c) (2. 2) 7. olan uzaklığı kaç br dir? x ekseni ile pozitif yönde 135' ıık açı yapıyorsa n -1) ve B(3' n) noktalarından geçen doğru A)1 B). c)2 D). 2) noktaları x doğrusu üzerinde + by ise a kaçtır? - 6=0 A)6 Br12 C)18 D)24 E)36 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2x_y = 1 doğrusunun koordinatları birbirine eşit 4.'.1.) D) .i. 2) noktaslnın 6x _ 8y + 2 -- 0 doğrusuna 5.

Doğrunun Ahalitik incelenmesi

9.

Şekİldekİ d doğrusu ABCD karesinin B köşesinden geçmektedir. Verilenlere göre C noktasının koordİnatları toplamı kaç-

13.

lıı?
A')

-2

,)+

c)-1

D',r

-*

E)0

Dİk koordinat sistemİnde B(8,

0)' A(a,

3)

ıoAı

=

5

br olduğuna göre |AB| kaç

br dir?

A)6
10. A(1,

B)4n D) 2,8

C)5
E) 4

-2) noktasından, B(2' 1) ve 'c(3, 2) noktalarına çizilen iki doğru arasındaki dar açının
tanjantı ka$ır?

14.

A)* B)+

.)*

,);

=);
E

z
J

=
I.IJ I.IJ

z

(/)

Şekildekİ ABCD ve BEFK karelerinin C ve F köşeleri d doğrusunun üzerindedir.

4.A(ABGD)

11.3x-4y+ 6=0 ve 6x-8y-4=0
arasındaki uzaklık kaç birimdİr?

=

9.A(BEFK) ise d doğrusunun eği-

doğruları

mi nedir?

A)

3 ş c)4
B)

q+

o)i
E)s
15. 2y

B)

; c)l

D)

;

E',2

-x+

6=

na göre simetrİği kendisi

0 doğrusunun y = lTlX + 3 doğrusu_ ise m kaçtır?

A) 12. y
=

-2

B)

-;

c) -1

rı-'

=)-*

x

doğrusu üzerİndekİ bİrA noktasının

4x

-

3y + 2

=0 doğrusuna uzaklığı

2 birim

iseA
16.

noktasının apsisi aşağıdakİ|erden hangİsi olabi_ lir?

A(-1,2) noktasının 3x-4y + 1 =0 doğrusuna göre simetriği B ise |AB! kaç birimdİr?
D)

A')2 B)3 C) 4 l.c 2.A 3.A 4.B 5.A a.e ı.c'-."--d.c g.A-_- ]oa- ıil 12.A 13.c '---B)
E',)12

A)8

9

C)10 D)11

5

a-

E)6
16.c

14.B 15.A

:iii!İilıoesiiii;,

1.

DüzIemde A(1,3+n) Ve B(5,2n-1) noktalarından geçen doğru x eksenine paralel ise n kaç-

5.

A(4,

3) noktası ile B(2, -1) noktasının x ekseni üzerindeki C noktasına uzaklık|arı eşit olduğuna

lır?

göre C noktasının apsisi kaçtır?

A)0 B)1 Cr2 D)3

E)4

A)3

B)5 C)7

D)8

E)10

2.

c doğrusalolmak uizere, A(-3, 3)' B(-1' 2) C e [AB] ve 3lAC| = 2|Bcl ise C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A, B, A)

6.

A(1,

ruIarının kesim noktasından geçen doğrunun
denklemi nedir?

-2)

noktasında]'l Ve X =

2 ile

y

=

-1

doğ-

-1

Bl

-2

C)

-3

D)

-4

E)

-5

Z
-7

A)y=-2x c) y=3x-5
E)

y=x-3

B)Y=-x-1 D) y = 2x-4

L!
O:,

LlJ

3.

Analitik düzlemde

^(2,4| Eksenler saatin dönme yönünde 90o döndürü-

noktası veriliyor.

lürse

A

noktasının yeni koordinatları ne olur?

7.

Eğimi2 olan doğrunun üzerinde olan bir noktanın
apsisi 4 artınca ordinatı kaç artar?

A) (-4,

-2) B't 9,2'l D) (-2,4)

C, (-2, -4) E) (-4,2)

A)2

B)

4

C)

6

D)

8

E) 10

ax+y=4 ve (a+l)x+2y=5 paraleI ıkı doğru ise bu doğrular
uzaklık kaç birimdir?

arasındaki

8.

A(_1, 2)

or+

qn

c(1, _2) Ve D(4, m) noktalarından geçen doğruya paralel

ve

B(0,

4) noktalarından geçen doğru,

c)
Er 3,r2

2n

ise m kaçtır?
C)

or+

A)

-4 B')-2

0

Ol

2

El 4
oz

;it,

ı

:iii

Doğrunun Analitik lncelenmesi

9.

Dik koordinat sisteminde

13.
D(-4,3)

ı y (kd0

A({, -2), B(2, -2) D(_4' 3) koordinatları
ile verilen ABCD dik

C
>x

yamuğunun alanı

A(-6,-2)

B(2,-2)

'

x (alış)

kaç br2 dir? A)

25

B)

30

C) 35

D) 40

E) 45

Yukarıdaki grafikte bir malın kAr ve alış fiyatı arasındaki bağıntı verilmiştir. Buna göre 12 lira kör edilen malın satış fiyatl kaç liradır?

A)

24

B)

36

C)

48

D)

60

E) 72

10. y

[ _ 1 doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' 1) ile B(2, _1) noktalarına eşit uzaklıkta olan nokta
=

aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1,

o)
,)

B) (-1,

(!

-2)

f, c)

14.

2x+y_ 2= 0doğrusunun x ekseninegöresimetrİği aşağıdakilerden hangisidir?

[*,

+]

-2) [.,-5j

tr\/(0,-1) E)

) z
U)
LU
LIJ

CT

A)2x+y+2=0
C)

z

E)2x+2y-1=0

2x-y-2=0

B)2x-y+2=0 D) 2x+y-2=O

7
11.

y_2x+1=0 Ve 3x+y_2=0
A)

doğruları

arasındaki geniş açınln ölçüsü kaç derecedir?

100

B)

120

C)

135

D)

150

E) 160

15. A(1, 2) noktasının y = )( - 1 doğrusuna göre si_ metriği olan noktanın koordinatları toplamı kaç_ lır?

A)3

B)4 C)5

D)6

Er7

12. Karşılıklı iki kenarı 2x+y+1=0ve
2x + y

_

4

=0

doğruları üzerinde bulunan kare_

16. Koordinatları toplamı 3 olan A noktası x

nin çevresi kaç birimdir?

doğrusu üzerindedİr. Buna göre, A nın orüıne 9öre simetriği nedir?

-

y=5

A)

/5
D)

B) 4 /-s

c)
E) 8.,6
5.8 6.E

56
7D

6/5

A) (1,

-4)
D) (-4,

B) (4,

-l)
E) (-4,

C) (4,
1)

1)

-1)

1.E 2.8 3.E 4.A
li;iiill

8E

9C

10

c 11.C 12.8 13,C 14.C 15.A

16.E

ı oaiil;;,.

1.

A(a'

b)

noktası analitik düzlemİn lV. bölgesinde

4.

A(2_a, a-3)

ve

B(a+S,

a)

noktalarından geçen

ise B(_a' b) noktası hangi bölgededir?

doğru,

a

kaçtlr?

t * ',

= 1 doğrusuna dik olduğuna göre

2.

A(-3,

-4) Ve

B(0,

3)

nokta|arının orijine olan

uzaklıkları toplamı kaçtır?

7,
E,

5.

Köşelerinin koordinatları A(4, 0), B(1,
kenarortayının denklemi nedir?

c(2' 4) olan ABC üçgeninin tAc] kenarına

-2)

ve
ait

J

z z
a tJ.l
I,JJ

=

3.

6.

3) noktasından geçen ve oy eksenİni B, ox eksenini C noktasında kesen bir d doğrusu için |AB| = 2|Ac| ise d doğrusunun denklemi
A(2,

nedir? (B noktasının ordinatı pozitiftir.)

Şekildeki ABCD karesinin B köşesi x _ 2y
doğrusu üzerindedir. Buna göre, A(ABco) kaç

=

12

bf

oir?

iiilitı og]iiiiii

Doğrunun Analitik lnceleıımelsi

7.
40
10,

y

9. x_zy +3=0
,,,,
.u'''

Ve

3y+x_4=0

doğrularl ara_

(Satış)

Slndaki dar açının ölçüsü kaç derecedi?

o

20

x

(Alış)

Yukarıdaki doğrusal grafik bir malın alıŞ Ve Satlş|-

na aittir. Buna göre 40 lira kAr edilebilmesi için
alış fiyatı kaç lira olmalıdır?

8.

A(_3'0) noktaslnln 3x+4y_1-0
olan uzaklığı kaç

birimdir?

doğrusuna 10.A(1,_2)

noktaslnln

x_y+2=0
B ise

doğrusuna

göre simetriği olan nokta

|AB| kaç br dir?

A(5, m), B(3,

[AC] nin orta noktası

-1), C(n' 4) olmak üzere, B ise m + n ka$ır?

A(3, 1) noktasının x

uzaklığı

fi

ır İse k

-

2y + k=

0 doğrusuna olan

nın pozitif değeri ka$ır?

2.

x+y+4=0 ve

x-y-2=0
ve 2x-

doğrularınınke_
y
+

sim noktasından geçen

4

=o

doğru_

5. y-x+1=0

ve

y=fix

doğrularıarasındakİ

suna paralel olan doğrunun denklemi nedir?

dar açının ölçüsü kaç derecedİr?

E
-J z ş

1

a

3.

2x-y +3=0

doğrusunun A(1,3) noktasına

göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

Şekilde ver|lenlere

göre

A

noktasının apsisi

ka$ır?

iiiliffi11xiiii

Doğrurıun Analitik lnı;elerırıesi

7.

A(2_a, 6_a) noktası analitik dÜzlemin ikinci bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerleri
toplamı kaçtır?

I

ile Y=A, X=2 Ve X=4 doğrularının x ekseni oluşturduğu bölgenin alanı 6 bf ise a nln pozitif değeri kaçtır?

8.

A(3, a+1) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 8 br ise a nln alabileceği değerler top_
lamı kaçtır?

10
d1

d2

eğimi Şekildeki verilere göre d2 doğrusunun

kaçtır?

1.

1966

- USS

6.
y=

1975

y =,,/-3x +

1 İle

1 doğruları kaç derecelik açı

- ÜSS

altında kesişirler?

A)o B)30 C)45 D)60

E)eo
B(1,-3)

Şekle göre A(2, 3), B(1, -3), c(3, 4)
1972

3x + 4y

10 = 0 doğrusuna A(1, uzaklığı ne kadardır?

- USS

-

3) noktasının

|BDı = 2|DAı ve |DE| = nın ordinatı ne olur?

ıEcı olursa E

noktası_

A)0

A)+

qh

c)

1

D')2

,r+
ğ.

B); .);

ott

E)3

1973 A(1,

ffi = 0 doğrusuna uzak!ığının 1 e eşit olması için m nin değeri aşa-

- USS 3) noktasının

3x

+

4y

-

s7. z
E

;
z
a
u.,l

- ÜSS ve b herhangi a
1976

iki reel sayı olduğuna göre

ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

l,J-l

dlk koordinatlar sistemİnde

,[#, *)

A)

5

B)

10

C)

15

D',)

22

E) 25

noktasnın

7

-.t

Y=

-x

doğrusuna göre simetriğinin

koordinatları nelerdir? B) (-(a + b), -(a

4.

-

b))

1974

A(-1, 4), B(3,
sidir?

- USS

göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi-

-2)

noktaları verilİyor. A nın B ye

D)(a+b,a-b)

A) (-5,

-8) D) (5,8)
1975

B) (7, -€)

c) (-7,8)

E) (8,5)

Koordİnatları (2,3) olanA noktasının y = x e göre simetriği B noktası ise B nin X = -3 e göre simetriği olan C noktasının koordİnatları ne olur?

-

USS

1977 - Üss (-2,7, noktasının

Y=

x

doğrusuna göre simet-

riği olan noktanın koordinatları nedir?

A) (-9,

2)
D)

(-4,3)

B) (9,

-2)

C)
E) (3,4)

(4, -3)

A) (2,

7)
D'

(7,2',)

B) (-2,

-7)

Cl (7,-21

E' (-7,21
iiiiltııg]İiiiİ:

E) 4 (4.)+ D)4 E) 1 4 1985 11.M 10. Dr2 E) T 5 A)2 B. 1982 . c(_8.ÖYs a>0 ve b>0 ax + by + 1 = 0 re olması olmakkoşuluyla.+ .. C noktas| aşağıda- geçtiğine göre köşesinin apsisi kaçtır? A)e B)8 C)6 iiiii[ı ıq]iiiii: A) (4.ir X=0 Ve y=0 doğruları olan dört köşesinin r . doğrusunun koordinat eksenleri ' 14..OYS . 5) noktasında olduğuna göre z UJ ordinatları toplamı nedir? tJ-l A)-e B)-10 C)-11 D)-12 E)-13 A) 9 B't 12 C) 6 D) 0 E) 3 ? 16.b çarpımının değeri ne olmalı- .. 3) noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır? B)1 . -2) . B) (-4' 1) 8 Dl C) (-2' E) (4. Y=X+ B 1 doğrusu A köşesinden noktasına göre sİmetr.15.. 19s1 .4) -4) C) (3.. kilerden hangisidir? 3) noktasının B(2.OSS ŞekildekiABC ikizkenar dik üçgeninin AB kenarı y= 2 Yukarıdaki şekilde A(0... -3) E) (3. dikdörtgen vardır..eksenine göre simetriği Q o|duğuna göre lPol A) kaç birimdir? A) (-3' -€) D) (-10. 1983 X+y = ile meydana getirdiği üçgenin alanının 2 birimka_ $ doğrusu üzerinde bulunan ve A(3.. 0) doğrusu üzerinde olup alanı 8 bİrim karedİr.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.OSS . 5).ğİC dİr.OSS için a. -3) 1) 2) 12 B)2@ El 26 Cr. B(a. 1981 . Bu dikdörtgenin bir köşesi 1 U) ) a C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre kaçtlr? N(3..OYS y.... 4) noktaları veriliyor. D)s -3) D) B) (3. 1982 Simetri eksenleri b. dır? A)0 4... 1986 12. _5) noktasının x-eksenine göre simetriği P .) .Öss A(-2' 3) noktasının Y = -x doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının Y=_2 doğrusuna göre simetriği olan C noktaslnln koordinatları nedir? 13. 3). 1982 A(3. .ÖYS A(-3.

Öss .Doğrunun Analitik lncelenmesi 17.. [f. 18000 TL ye satılan bir maldan kaç TL kör elde edilir? l.iiiİil.)-+ r). 1986 . Yandaki doğrusal grafik bir Satış (TL) 9. 0) ve B(0' 2) noktalarından d.OSS doğrularının kesim noktasından geçen ve x+ksenine paralel A)0 B)1 C)3 D)4 5 E)5 Nv=+ 18.J-l z t z J A) 1000 D) B) 3000 1500 c) 2000 E) 3600 U) d1 doğrusu A(3.4) 24. y)' C(5. 0) noktasında kestiğine göre. 19. 5) noktasının Y uzaklığı kaç birimdir? D) doğrusuna olan = y=-1 'ıv=+ C)y=-2 E)y=0 3x + A)# B)+ . C( . Bu iki doğrunun K kesim noktasının koordinatları toplamı kaçtı r? t. 1990 E)+ verilenY=f(x) doğrusu x-eksenini K(x.. 19s7 _ Öss A(3. Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde o. 1991 .] noktası bu doğru üzerinde olduğuna göre.ÖYS o(o. C noktaları veri]miştir. K noktasınln apsisi kaçtır? Yandaki şekilde grafiği .J Bunagöre y=IT'IX*1 denklemindeki m kaçtır? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 A)-1 rı-+.)+ D)+ 20.4) A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -s c(0.11s ]İİii. D(1 . 5)' renin köşeleri olduğuna göre y kaçtır? 5) noktaları 6 bir ka- 2x+3y-4=0 Ve x_2y+ 6=0 olan doğrunun denklemi hangisidir? 1990 .l-l v 23.0) B(5.OSS A(1 .OYS malın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki bağıntıyı göstermektedir. B(x.)# o)# E)# 22. 4. doğrusu C(2. B.o) A(6. A.' . 1989 . Bu bilgilere göre OABC dörtgeninin alanı kaç birim karedir? noktası nda kesmektedir. 1991 ^)z B)3 . 3ı Alış (TL) ^['. 1990 .öSs Dik koordinatsisteminde y = ffiX * 1 doğrusunun y-cksenine göre simetriği x*ksenin.0) ve D(0' 3) noktalarından geçmektedir. 1).OYS 5 '. 21. =)* .

.OSS (r 30. ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? 26. A(8' 0) ve B(8. 1991 Denklemi x_2y =0 ve x_zy +5=0 olandoğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? - OYS A)s B)4 C) 3 D'.5 c) 3 D) 3. _ A(1.OSS Şekilde y=1 Ve Y=ax-1 fonksiyonlarının graf|kleri Ve siyonu aşağıdakilerden hangisidir? U) x'fi c)Y=x+1 E) y-ekseniyle sınırlı tara|ı bölgenln alanı 1 A)y=x birim kare olduğuna göre. 1992 . 1991 _ 29. _ I B) D) XV c) -+a-'l 86 E) 6*4=1 XV l*I=ı 84 XV -*a=1 68 '994 Denklemi _12x + 16y Öss 3) noktasına en yakln olan noktasının - 11 = 0 olan doğrunun ordi- natı aşağıdakİlerden hangisidir? A)ü B)_7 c)2 D)4 E)6 iliİİlı ı o jiiii.5 E) 4 Denklemi y A(6. 1992 nin A Köşeleri o(0.OYS kaçtır? A'ı lcnl ffi = z 1 olduğuna göre C noktasının apsisi 2 B) 2.B .)z E) 1 A) 3 B) 4 c) 5 D'ı . +x _2 ABOD karesinin 0) C = olan şekildeki d doğrusu köşesinden geçmektedir. 1992 . 5 z LU LiJ 27. 1994 Yanda grafiği verilen y = f(x) doğrusal fonk- z . 0) noktaları veriliyor. 0). 3).E q. o olduğuna göre. öSS A(1. [AB] üzerinde bir C(x' y) noktası alınıyor.6) olan üçgeköşesine ait kenarortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) ___ . B(4. 86 xy.OYS 31.Doğrunun Analitik lncelenmesi 25. c)l Drz E)3 28. a kaçtır? B)y=-x D)Y=-x+1 Y=x-1 o) + B).

3) C) E) (0. hareketlerinden kaç saat sonra ve A dan kaç km uzakta karşılaşırlar? Problemin grafikle çözümünü aşağıdakilerden hangisi verir? -3) -1) a ul z LU il 34.) geçmektedİr.ı ı z. B(3. (a.[_*.OSS A ve B kentleri arasındaki uzaklık 100 km dir. 1996 1995 . 4) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ÖSS ordinatı kaçtır? A) -15 B) -e C) 12 D) 1s E) 17 c) 6 5 4 3 2 1 35. z -J li. . B) (-2.iiiıii . 1996 . 1995 - OSS Denklemleri 2x+3y-8=0 ve 7x+2y +16=0 olan doğruların kesim noktasından ve koordinat başlangıcından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 11x+8y=Q C) x-6y=0 B)8x+11y=Q D) 6x-y=0 E)9x+5y=9 :iiiit. B noktasından AB A)-6 B)-4 C)0 D)2 E)8 doğrusuna çizilen dik doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 8y +2x.Öss A(a' b) noktası koordinat düzleminde 3. noktasından 36. 2) D) (-1. Yaya ve bisiklet- A) (1. 1994 .OYS ŞekildekiAB doğrusu . 1995 X= 4 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-3.Doğrunun Analitik incelenmesi 32.13 = 0 C) 3y+x-12=0 E)4V*X=0 B)4y+x-16=0 Dl2y+8x-9=0 37. 4) (2. A t b) ikilisi aşağıdakilerden ü CE dan saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru B den de saatteki hızı 15 km olan bir bisikletli A ya doğru aynı anda yola çıkıyorlar. bölgede bulunduğuna göre. 6). hangisi olabilir? .OSS (_3' 0) Ve (8' 5) noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y+kseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? |oB| = 4|oA| olduğuna göre.

OSS Şekildeki oABc kare olduğuna gö- Ie.h '. 1998 .CD) -3 doğrusu ile y+kseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)2y-x+6=0 C) 5y-4x+15=0 E) 5y-4x=0 . 1996 Şekildeki d. 1998 B)4x-5y-13=0 D)5y-4x-5=0 n [+.l_ / CT loHl [AB] A) B(0.)# 16 D) .OSS . [+. . . 1997 .'ı B)3y-x+9=0 D) 5y -4x- 15 = 0 A)3x-2y+6=0 B) 3x +2y-6=0 C) 2x-3y-6=0 D)2x-3y+6=0 E)2x+3y-6=0 ıaliiil. A) y=-7x+3 1 B) D) y=}x*ı y=2x+1 c) Y=-2x+3 # E)y=2x+5 44.J . eJ nonasına = 2x_ 1 doğrusunun.# 0 t.OSS Yandaki verilere göre. simetriği aşağıdakilerden hangisidir? o. 6) z J .3) noktasında. 1997 4x .. 0).# =. 0).+J .# Yukarıdaki verilere göre. c noktasının ordinatı kaçtır? 39.Doğrunun Analitik lncelenmesi 38. 1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi aşğıdakilerden hangisidir? . 40.ş B) ' i9 . [*. 9..OSS 41. göre A(4..iiıii. d...5y + 20 = 0 doğrusunun A(3. y+ksenini (0.2) nok- tasında kesmektedir. |oH| =a kaçbirimdir? o. doğrularının A kesim noktasının koordinatları (x.0) lOHl = 3 t a L! LIJ 4s.J .ÖYS 4x_ 5y + 6 = Y=x doğrusuna paralel olan ve CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? (AB J. y) aşağıdakilerden hangisidir? A)4x-5y-34=0 C) 4x-5y-7 =0 E)5y-4x-3=0 42.. d2 doğrusu ise x+ksenini (-2.' doğrusu x--eksenini (3.OSS o[*. ve d. 1997 . 1998 Y .OYS y+ksenini (0..

0). x=-7. 1998 . haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki fark kaç cm olur? A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 46. a nln değeri kaçtır? köşesi aşağıdakiler- A)2 48. diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır.Doğrunun Analitik lncelenmesi 45.=ı A)1 Bl2 C)3 D)4 E) x+ f =ı Ve y-X=0 iiiiiilı ı s ]iiii: . 2000 B)3 C)4 D)6 El7 den hangisinde verilen doğru çiftinin kesim noktasıdır? A) x+y=1 Ve y+X=0 .Y bağıntısının grafiği aşağıda- fidesidikilmiştir.ÖsS a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak uzere denklemleri J z UJ a l. senlerinden eşit uzaklıkta olduğuna B). 1999 . A(5' 3k) ve B(2k' 4) noktaları veriliyor.-Y=1 Ve y+X=0 x ve y ekgöre. 47. 1998 . k kaçE)5 tır? c) .OYS Bir bahçeye boyIarı 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç 49. Bu fidelerin boyu 50 cm olan haf- kilerden hangisidir? lada2 cm. Buna göre.oss OABC karesinin ED doğrusu üzerindeki B Yandaki şeki|de. 2000 . E(0.5 = 0 doğrusunun y*ksenine göre simetriğİ olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Y= 2r*t 25 C) y=-ar-a 35 E)Y=-Tr*t 35 B)v= D)v= ?r*9 33 -?r*9 33 /. 2) . 2000 Y=-3x+a. OABC bir kare D(1.J-l . olan doğruların oluş- X=-3 Ve Y=0 turdukları taralı bölgenin alanı 84 birimkaredir.oss > Düz|emde k 0 olmak üzere.+Y=1 Ve y-X=0 Ve y+X=0 D) x_ f. 50. Cc z .OYS 3x + 2y . Buna göre 20.oss (x + 3)(y - 1) = x. [AB] doğru parçaslnın oıta noktası.

oss Dik koordinat düz|eminde. . A)s 52.oss A(1. AoB dik üçgeninin alanı kaç 2 b? B) dn? A) 12 15 C) 18 D) 21 E) 24 ) 1 UJ 2001 . m yerine yazılabiIecek tam sayıların toplamı kaçtır? nı + B).oss nı+ yo|- .oss ax-y=6 4x+(a+4)y=4 n v z 5. ').Doğrunun Analitik incelenmesi 51. 2oo2 Yandaki grafik sabit hızla hareket eden K . 2001 8)6 C)7 D)8 E) e 2002 . polarında kalan benzin miktarları eşit olur? göre. o)+ -)* ve L araçlarının da geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir. üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? K(m-4. 2002 .). A ile A' B) y) noktası oIduğuna arasındaki uzaklık kaç birimdir? C) Al2 iiiillzollii:i. ıoB| = |oA| ve c(2' 8) noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna gö- Al 4. -1) noktasının y-eksenine göre simetriği B. 12| noktasının orijine göre simetriği A'(x.). ')-+ rı-. _2 AocP dörtgeni- -1 c)0 D)1 E)2 nin alanı kaç birimkaredir? 54. cc B)3n D'ü qzn E) 1 re. doğruları Y=x doğrusu almayan dört bölgeye ayrılmıştır./ .7- 2002 Şekildeki AD ve .oss Bc doğrularının denklemleriy|e verİlen doğrular paralel olduğuna kesim noktası P göre A'ı a kaçtır? B) olduğuna göre.oss x+4y=4. bu araçların de58.r2 I. aynı A noktasının Y=x doğrusunagöresimetriği C olduğuna göre. A(-5.: B)3 cl4 D)5 E)6 A) 13 26 3s D) 45 E) s4 . |CB| uzun|uğu kaç birimdir? Şekilde. mx*r=.ÖSs .oss Yandaki şekilde analitik düzlem. 2000 . 2m+2| noktası ll. Hareketlerinden kaç saat sonra. bolgede olduğuna gö(a. eksenleri İçine 55. 2003 .

. 2004 . 2oo4 .5 C) 10 D) 12 E) 13 t. Yukarıdakİ şekilde. E'ıI Buna göre taralı bölgenin toplam alanı kaç birim karedir? A) 7.. nokta- doğrusunun K oB o) doğrusuy|a ED kesim noktasının apsisi kaçtır? ^l 2 B) 3 .OSS larından geçen d1 doğrusu bu doğrunun y*ksenine göre s|metriği olan d. =)f _D y=fx+3 x X=3 Yukarıdaki verilere göre.Öss 61. 2004 OABC bir kare |ADı =lcE| =1birim |oA| = 4 bİrim . .)* D).-4 doğrusu verilmişt|r. 0) ve B(-3. 2oo5 .oss ffi A) nİn alabileceğİ en küçük değer kaçtır? 3 B)4 . Z Buna göre 60. A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 iiiiiil'ı zı ]iiiii: .Doğrunun Analitik lncelenmesi 59.8 B) 9. 2) noktası 1) ve c(3' 4) bir doğrunun üç olduğuna göre m kaçtır? B(0. taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? A)2 B)2.) . 2003 .Öss El 4 A(m.5 63.. b) noktası alınmıştı r. A(1.Öss z J LU 4x + 3y = 12 doğrusu üzerİnde herhangİ bir P(a. _4) Yukarıdaki verilenlere göre. doğrusu ve y . C( 62. Yandaki şekİlde z a UJ .5 C)3 D) 3.

oss 66. B. hangisidir? K ve L noktalarının orijine uzak- lıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdakilerden .OSS oy - 3 eksenine göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 3 B) 3. bölgedeki çeyrek çembere A(9. b) olduğuna göre.5 C)4 D) 4. 2006 - oss uzunluğu kaç birimdir? A(-3' 4) noktasının Y = -X doğrusuna göre sımetriği B ve B nin ox eksenine göre simetriği C ise lBCl A)9 '2 B)Z 2 c)8 D)6 E)5 Şekilde d1 doğrusuyla d2 doğrusunun kesim noktası A(x. a ul z tIJ Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A. L noktaları şekildekigibi işaretlenmiştir.5 E) 5 A)-x+Y=3 B)x-Y=3 C)-x-Y=3 D) x+2y=1 E)2x+y=1 i:iii[ı zz]iiiıi:. 2OO7 Dik koordinat düz]eminde denk]emi x + y olan doğrunun. 68. . 0) noktasından çizilen teğetin değme noktası T(a.Öss A)A B)B C)C D)D E)E K(0' 6) noktasından geçen l. y) olduğuna göre X + y toplamı kaçtır? 67. a kaçlır? A) Dik koordinat düzleminde o(0' 0) merkezli. C. B. . D. E. D. K. J z B A L c . E noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi 7 65. 2006 . 2oo5 yerleştiriliyor. Bu kareli kağıda A. c.Doğrunun Analitik incelenmesi 64. 2005 .oss A) e B) 10 C) 11 D)12 E) 13 K E D a G.

E 3s. D 12. k ka$ır? S (r z A)4 8)6 C)8 D)10 E)12 uJ U) UJ z 2. 24. E 16.c 10. A 22. D 8. D s0. 51. A 26.8 4.A 54. B 18. c 32. A c A 45. -1).8 7.. 25.Doğrunun Analİtik lncelenmesi 69. B 59.4 9. D 67. 2007-OSS koordinat sistemİyle verilen düzlemde \(-1' 2) noktasından başlayıp her seferinde x koordinatını 1 birim.4) noktaları veriliyor. B(2. B 58. D 40. &. D 34. c 66. B 33. D 3. E 65. c 29. A C A 69. E 38. An noktaları İşaretleniyor. . E 11. D 20. 46. 71. n kaçtır? A) y=x-3 B)y=-x+3 C)y=. D 23. y koordİnatını 2 birim artıra- xoY dık 71. D 49. B 55. E 27. 0) ve C(k. 68. c 19. C 56. 57. D 62. E 44. 2008-OSS Y = X + 3 doğrusunun hangisidir? y= x doğrusuna göre si- metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden rak A1. B 14. . B 21. C 61.c 1. B A A E B 52. D 70. D iiiiİKızg}İii..oss Dik koordinat düzlemi üzerinde A(0. A 36. B 30.. c 53. 43. A 17. D 47. c 41.4 6. An noktası )/ = 3x doğrusu üzerİnde olduğuna göre. E)y=ğ-ı D)y=ğ-ı A)8 B'ı7 c)6 D)5 E)4 2008 . A 42. 48.4 15.8 5. 37. c 39. A 64. Bu noktıaların üçü de aynı doğru üzerinde oldu_ ğuna göre. D 31.. c 60. E c A 13. E 63. c 28.

Doğru Seçenek A 60o dir.--:- 6 azalırsa 2 azalır 33 oıun 'l 3-2=1 E noktası J z A(1. tr = I 3n 1 azalırsa n . .-2) (_2' 7) nin y = X e göre simetriği (7 Doğru Seçenek C ' _2) dir. Doğru Seçenek D 6.4) B(3.LJ z noktasl olduğundan olan uzaklığı 1 ise |s.f. A(-1.iiii$tıza]iiiii: .4) doğrusuna İ olan uzaklığı Adan 1 B ye. 3) noktasının 3x + 4y _ 10 = 0 B(1.(*.(*. #=3+ J4 2 d=7 = =-2+b -8 ye göre simetriği C(7.ı.#)==(.*) simetriği o. Bu doğrular arasındaki dar açı a ise A(2.. Doğru Seçenek C İ . 2) ve B nin Y = _2 ye göre simetrİği Doğru Seçenek B -8) dir. ı) C ve D nin orta 3) noktasının 3x + 4y - ITl = 0 doğrusuna a uJ l..m2 I 1+ ls . ]lT=.azarr A15 .-3) c(3.ı++. A(1.5-. 2) ve B nin X = -3 e göre simetriği fr=o l= /3 = l.1. Doğru Seçenek B 7. c(-3.n. 3n n ı f=ıbrdir. dır.::. |ıs_m| =.--:r ffis { 4 I l.x+1ile y=1 ve 0 tanc a = doğrularınıneğımleri .h) Doğru Seçenek A 4.'. -6) dır. y=r€. 2(_2'ü - 2) = c(-3. 4 dn.ffi=-5 Doğru Seçenek B (_*'_. A nın B A(-2. 3) ün y = X € göre simetriği B(3.T_* l =l 1+ rq. niny=-x doğrusuna göre dir.) .fr 5. 3) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-3. 2) =C(-9. o halde.01 | I oırp c(2(-3)-3. Doğru Seçenek A .s_m| 1 .o =[#.

Anoktasının ordinatı 2 ise Y=X+ 1 +2=X* 1 +x= 1 olupapsisİ 1 |AB| =|Acı =a. b> 0 olmak lızere. o+a 2 =2sA=4 -e -c. olup C(4. B(a' 5) ve C(-8' 4) = noktaları doğru- halde. Doğru Seçenek E 12. Y=x t Doğru Seçenek C 11.Bbr dir. -5) olup +=o+b=:3 Doğru Seçenek B =z. o .b=f AB nİn denklemi y-3 = l(x-3) + oı. - Gl: a _ A nlıın El lzAoaoi köşesinİnapsis| olup B Doğru Seçenek D 16. _ *) * t. 3) sa|dır.r 4+a. . B(2. I. a > 0.oğru Seçenek E B noktasının apsisi.JJ Doğru Seçenek D -l +-:=l o -g+g 3-4 3-5 -3-" 5 -3-a = -2 =+3+a=-10 -13 tür. .(_*. 13. ---'*Y=g 9v'ı!'eğim-1 ! oluşan üçgenin alanı 2 bf ıse tur.Doğrunun Analİtik incelenmesi 10. C(a. :l:='}-x+x=3+r=f. tJJ * I z 1s. A(ABC) =8bf ise a'a dİr. o halde. b) nin orta noktasıdır. P(3. 14. z ffiAc = ffiAB + ordinatlar toplamı 5 + 5 + (-5) + (-5) = 0 U) dır. \ eğim=1 !+ =2+*= 2 ' l_. Dikdörtgenin simetrİ merkezi orijindlr. b) oImak üzere.0) noktası A(0' 3) ve C(a.iiİifiızs}ıİiii .A(3 3) ax + by + 1 = 0 ın eksenleri kestiği noktalar o(o. 1+4=5 -=o-a=4 2 tir. Doğru Seçenek A :. Y= x olup .5) ıPQı =üffi=/T36 ve Q(-3. . o) oır. A(-3.. -3) bulunur.

Alış 16 a Satış 5 18. Doğru Seçenek B 22.3 = 1. ABCD kare ise karşılıklı köşelerin koordinatIarı toplamı eşittir.y) 7y_16=0 *Y=f oır. ortak çözümde x yok edilmeli.: .4 2 (8' .ir. 19.Cıi. l-3.. K(x. o=-r. + 5x +5Y =12 2-0 =.) Doğru Seçenek B dan geçiyorsa.8+1+r=$ Doğru Seçenek E :iiii|[ı zo]i!ii. *I*!=z*+ **=. 0) + 0 = x + 3 + x --3 Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C r 20. f . 22bf bulunur. A(3' 5) in -3x +y _5 = 0 doğrusuna olan uzak- 18000 Doğru orantı lığı. oABc dörtgeni bir yamuk olup A(oABC) _ = (loAl+ lcBl)' 2 locl Y = mx + 1 in y eksenine göre simetriği + y= m(-x) +1 +y=-lTx 1 olup (6+5). 2x+3y-4=0 x-2y +6=01-2 2x+3y-4=0 + -2x+4y-12=O A(1.2 5-3 x-2 _ Y-5 x-2 _Y-5 2 +xr'Y= 12 s K nın koordinatları toplamı :+x_2=y_S ŞY=x+3 bulunur. i-i=:=:' .Doğrunun Analitik lncelenmesi 17. + z LU Doğru Seçenek D LU a r*I=1 23 v y = f(x) in denklemi ö-. * a. Doğru Seçenek A X+1=1+5:+X=5 y+5=1+5+y=l bulunur.1) B(x.3+5-51 e /(-slz +( /10 Di. 21. İ-I=.18ooo * ? = 15ooo Doğru Seçenek A z J kAr=satış-ahş = 18000 = 3000 TL - 15000 bulunur. butunur.

dir.. i İ Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C 31..ıı 3y-9 =-4x+4 4x+3y=13 A köşesine alt kenarortay doğrusunun denklemi + -12x+16y-11=0 4x+3Y=13 /3 25y _ 11 = 39 ö** =. .=]€=İ 28.. 9 Doğru Seçenek C B noktasının ordinatı 2 Y= 2 dır.t"br dir. ı A(1 3) -1 2x+1 6y-1 1 =0 "ği. 30.++I=1=+-x+!=1 -1 1 +Y=X+l 4 bulunur. ği.n=-3 AB nin denklemi y - 3= _ft.rç4z =t. = 3 artarsa k artar -a+6 -a-2=0+-2a+4=0 *A=2 3nk=3n+k=1olup X=1+1=2bulunur. 0) ve C(6-a. o halde. Y=ax-1 26-x-Zy=0 ve x_2y +5=0 arasındaki uzaklık n=E=+ .F =uf 5 /{. nBl = lBCl A dan B ye apsis.y) B(4. buIunur.IBCI -ı .2 .Doğrunun Analitik incelenmesi 25. Doğru Seçenek C ::ii!i[ı zz}iiii. İ I Doğru Seçenek E t z t z J c A(ABC) =1= ff=1 ^2 z. A(1. 27. 3n n a ise B(6-a.6.3) G(x. a [! TJJ ee=2 bulunur. . IABI .-a) olup C noktası y+x-2=o doğrusunun üzerindedir. olduğundan karenin alanı 22 = Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 4bf dir.0) 29.

. 4) den geçen ve AB ye dİk olan doğrunun eğimi _| oıun 37' A dan hareket edenin saatteki hızı 5 km ise (5' ki hızı 15 km 1) denklemi.. t= 4n + n=1 = Dogru Secenek E bulunur. ortak ç<izümde sabit sayıyı yok etme|iyİz. .ffi)z=f( 5) noktalarına eşİt uzaklıkta ise 10a=80+o=8 bulunur.. 0).. AB n|n denklemİ. x = 4 doğrusu üzerindeki bir nokta C(4' a) ol= sun. B den hareket edenin saaüe- ise 100 - 15 = 85 olup (85.ii!j... -1) noktası 3..(_ ğ ++=1 +-4x*Y=4n 4n *.y +-x+Y=2. ^=@=mbrclır. dir.o İ**='ise 0) noktasının bu olup o(0.d1 33 x . -22 1 2Y=5 34.d. ]oAı = n + ]oB| = 4n olup A(-n. y-4=-|ür-oı 4y-16=-x 4y+x-16=0 bulunur. B(3.z) oenxıemi sağlayacağından 9+a2 =64+ a2-10a+25 .. AB doğrusunun denklemi 3x+2y-12=g lg.0-121 12 Doğru Seçenek D ıze . Doğru Secenek C -4a=48+s=17 bulunur. 4x+6y-16=0 *7x+2y+16=0 doğruya olan uzaklığı llx+8y=0 iiiii. B(0.Doğrunun Analitik lncelenmesi 32. 6). bu problemin çözümü A seçeneğindeki grafiktedir.i +2.. Dooru Secenek B Doğru Seçenek A 33. bulunur. y ekseni üzerindeki (8' (0. 1 ) nok- tasından geçer. üoçlı'ı.. b) noktası koordinat düz|eminde 3. 4) ve ıCA| Y= z 5 /( ıCB| ise = 49 + a2 - /(4-sF+@4 a2-8a + 16 x+y-3 +x+ }=s*X= j oıuo 12a+ 36 = 1 + a2-12a+85= a2-8a+17 ^(. -4(- |).. lerde verilen (-1. Doqru Secenek . 7x+2y+16=0 2x+3y-8=0 l2 39. noktasından geçer.ı Seçenek E 35. Buna göre. Dogrıı Seçenek D I*I= 1+x+y=3 . bolgede ise a<0 ve b<0 o|malıdır.. a) noKtasl (-3' 0) ve dİr. bölgededir. A(a. ffiAB = = iffi + 4 ise B(o. Affi.ohaldeseçenek- 38. 4n) 36.) dİr. -n .

i 20 T y-0= 3. Boy ı 40 + 20 = 60 cm olur.g-.r-3) + 3y=2x_6 = zx- 3y - 6 = otur. da 20 cm Uzar.5(2 _ y) + 20 = 0 ' =24 4x-10+5y 20=0 3 +4x-5y-34=0 tulunur.0=30cm ol r. . 42.5'3 -l 2 2 2a 2a + -=-_+_ = I 5 3 6a+10a . $obuğundan 5YTv.ffico 41.1 -y) =0 . 15 -ı a) dır. y yazarsa* y yerine 2.. X yerine z. = -1 + =+ ffi. x yerine y yerıne 2.r.Doğrunun Analitik lncelenmesi 40.3-x). 0 cm olan ha ada 1 cm uzarsa.3 doğrusunun y "xrenıiı (0.|_. 4x_5y+6=0 doğrusununeğimi aradığımız doğrunun eğimi oe Y=x 4.0) noktasından geçtiğinden.Y =2-2x-1 Doğru Seçenek C tY=2x+5 bulunur' Doğru Seçenek E 44. = Doğru Seçenek D lOCl = a iken B(a. o halde boyları arasındaki fark Boy 50 + 40 = 90 cm olur. -3) olduğundan istenen doğrunun denklemİ. +6-y=2(1 -x) -1 + 6.g _ o(.o mco = -.g_y =z(z. yazarsak A(3. (x'y) (_x'y) alınırsa y ekseninegöresimet- riği bu unur. a) ve X * y _ı=4*4-=1 5 _ 3 -'. 46. 4x-5y +2o =0= 4(2. Boyu .. 1) resİmetriğini bulmuşoluruz.4x y-(-3)=i-(x-0)+Y+3=L J c + 5y + 15 = 4x kestiği nokta .1 + z. 3x+2y-5-0=+3(-x) +2Y-5=0 *o=Ş orırnrr. Y 2x' = . 3) noktasına göre simetriğini bulmuş oluruz. Doğru Seçenek B iiiiiil1 29 ]lııiii. / noktasınagö+ - 2 3 C(3.on' Dogru Seçenek A .2 43. 20 haftada 40 cm uzar. ffiRs. { tir. .1 _y 2. 20 hafta- 90.]_')-' \ 2 I +5y-4x+ 15=0 dır.5(2. OABC kare ise lOAl C(0. + 4(6 x) . Boyu 50 cm olan haftada 2 cm uzarsa. UJ Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A 45. 16 -5 -2Y=3x+5 = -3x + 2y =0 35 )Y=i'*. B noktası d ğru ddnklemini sağlar.

=ffi2=)o= a+4 -4 z - a+4 -4 OIUD doğru- +a2+4a=-4 =(a +2)2=g ==)?=-2 bUlUnUr.y-x + 3y-3 = X... bölgede ise m-4<0 ve 2m+2>0 olmalıdır.2 84 ŞQ=6 dır.=ı y_X=0 i*I ffi1 =.*f. Doğru Seçenek B =-3 x= -7 * * Y =-3(-3) + + Y = -3(-7) a+ Y a+ Y = = 9+a 21 + a ise = Taralı dik yamuğun aıanl 84 bf (21+a+-9+a)'4 2 = 84 +(30 + 2a).. "(#. a). a UJ ) z z 5+2k=-3k-4 LıJ m _m _. 51. _| = 6 nın eğimi ffi1 = o 4x+(a 50. B(_a. ax - 1) = x. noktasıdır' Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A ii!ii[ıgo)iiili: .. olduğun_t ta ise.ry) 5+2k _ 3k+4 olup eksenlerden eşit uzaklık- 5+2k=3k+4 k=1 22 5+2k Veya:=-z2 3k+4 . dan.Y + -x + 3y-3 = 0 doğrusu (0.?-0= 0-8 ffiAB = ffiBc + o+" -a-2 -8 =ı1= *8=6 . 0) ve c(2..4) ün orta noktası 52. dır. (ıı) lve ll den -1 <m < 4 olup m yerine gelebilecek tam sayıların toplamı 0 + 1 + 2+ 3 = X 6 dır.a-2 bulunur. 0) noktalarından geçeceğinden Doğru Seçenek A 53. 1) Ve (-3.Doğrunun Analitik lncelenmesi 47.. lOAl =lOBl ü t- A(0. 2m+2) ll.... A(5.! grafiği A seçeneğindedir.3k) ve B(2k. K(m{. m-4<0+m<4 . Doğru Seçenek A =ry=T=18bf Doğru Seçenek C 49.(ı) 2m + 2>0+ m >_1 .8) doğrusal =a olsun.. (x + 3)(y x. oB doğrusu Y= +4')y ={nıneğimi lTl^ = X ve ED doğrusu Ve olupBnoktası larının kesim . D Doğru Seçenek 48. *=-i 9 / k>0 A(AoB) ise k=1 değerini alırız.

Dogru Seçenek D -'l) ve C(-1 .. Y=f bulunur. ş = 3 saatte kalan benzin miktartarı eşit ll.40 (1. + 4 saat bulunur. A(BOD) =++6A=2 + 2A= an..2) 45 .50 -10 ve denklemi 60 = -10(x - 0) + _10x + Y= 60 . 45) ve 45. =@=26brdir.. 40) dan geçtiğinden = y-45 =-5(x-0) + Y =-5x l ffi = -5 ve denklemi + 57. olur. LLJ LLI P noktası BoD üçgeninin ağırlık merkezidir.94m s. duğundan. oıun =4=r=f . 1) olup 10 _ 5 = 5 ]t İazlabenzin tüketir.. 56. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C !lıii. o halde.... Yol K grafiği (0' 60) ve = (1. 50.-+.. 44 m.5 55 --A- -12) ol- =1 llTl= 4 E lM'l IUr. 12) nin orijine göre simetriği A'(5.(ı) L grafiği (0' eğimi m ..(|ı) ve ll nin ortak çözümünden. l. + ^(*.Doğrunun Analitik lncelenmesi 54. L aracı saatte 5 lt benzin tüketmektedir.=2brdir. A(-5. Doğru Seçenek -10x 60 = -5x + 45 + X=3 BE z J z a 55. v B(0. Jaf Doğru Seçenek B y=x Ve x+4y x+4x =4ÜnortakçözümÜnden. A(1 .ı gı -. = l_. A noktası mX y= ğ o denklemini sağlayaca58. Başlangıçta 60 _ 45 __ 15 lt fazla benzin olduğun- dan. 50) den geçtiğinden ' eglml y- .. -1) iken = B(-1 . Yol K aracı saatte 10 lt.iiiitl . K aracı L aracından saatte lcBl ffi=rq.+) ğından.

l- [AB] ise tr# = loP| değeri en küçük _ 12 = değerİni alır. o(0. dir. 0) ve (0' 5) noktalarının orta noktası olup dir. 4) doğrusal 4-1 + 1-2 : g-o o-m olup. 2'1 y eksenini (0.. 12 uzaklığı. Doğru Seçenek C + j:i+ffi=1dir. A(m' 2) . 0) noktasının 4x + 3y 0 doğrusuna 1i7. =' olduğundan denklemi y-0=l(x-l)+y=X-l dir."t.tf. 1) =T=3bf ffiAB = ffiBc ve c(3. Ahnt". z .*sz Doğru Seçenek E Doğruların kesim noktaIarı bulunursa. -1) de keser. o halde dir. ffiıq = Ağ 911 1+3 K noktası DE doğrusunun eksenleri kestiği (5. . ^(.Doğrunun Analitik incelenmesi 59. -1 3 -m 3 Doğru Seçenek A :liiiliı gziliiijl .) Doğru Seçenek D *6'3 =1+9=1obr2 22 Doğru Seçenek C 4 r- G2. Tara]ı üçgenlerin alanları toplamı. B(0. LU (/) LU ) z I toP] 60.. O halde. 63. 61. |oPl = |+'o+g'o_ızl = s . taralı bölgeIer toplamı oluşan dikdörtgenin alanının yar|sı- na eşittir.

4) + Ar(1.. 3) ve B nin x eksenine göre simetriği lBcl + Ao(3.9 Doğru Seçenek A *a=4 bulunur. + **4=1+x-y=g 3 -3 x-Y=3 -x+2Y=2 .2) + Ai(0.(2. (x. dl ve d. + A. + Au(4.. Doğru Seçenek E c L Taralı dik üçgende (3-4-5 üçgeni) |cK| = 5 br ve |CL| = 5 br olduğundan orijin C noktasıdır. 66.. A B Y=5.. ctr z . y) -+ (_x. X-5=3=lX=8 OlUp A(8.5) ise x*Y=8+5=13 bulunur. Doğru Seçenek D As(4. A(-3' 6) 8) 10) 12) = 4) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-4. v oTA üçgen|nde oklit teoremine göre.. y) allnırsa y eksenine göre simet- riği bulunur.ohalde.J o ul LIJ z r 68..d2 E K D nin ortak çözümünden. ğundan C(-4. 12) noktast y 3x doğrusu üzerinde oldu- n=5 tir.+++= 1+-x +2y=2 . -3) olup =@=6brdir.Doğrunun Analitik lncelenmesi 60. 62=a.. Doğru Seçenek C dı 65..d1 67. Doğru Seçenek D i:iiiİ'ı gg]ililli . X*V=3 doğrusunun y eksenine göre simetriği _x +Y = 3 doğrusudur. Ao(-1 . Doğru Seçenek C 69.

A(0. Doğru Seçenek D 71. Doğru Seçenek A r': CC z U.i . bulunur.Doğrunun Analitik lncelenmesi 70. 4) noktaları doğrusal ise ffiAB=ffiıc+#=# _ -t-1-5 1 + k= 10 bulunur. -1)' B(2' 0) ve C(k. y =X*3 doğrusunun =Y + y=x doğrusunagöresi- metriği x x=y+3+y=x-3 3 doğrusudur.J z (/) L!- .iiiii ıga]ii.

ı} lı+ ı[+ Üçgenin yordımcı elemonlorı ıil+ Üçgende kenorlorlo oçılor orosındoki ilişkiler Üçgende oçılor Üçgen eşitsizliği Dik üçgen ve özellikleri .*=*+* Çokgenin lonımı Üçgen ve üçgen çeşitleri ıı* .

c. lıı. ıs]l!iiil: .iiii![. Örneğin. Çokgen|er İçİnde bulunduğu düzlemi. [AnAl] doğru parçaları- v [BC| u [cD] v [DA] kümesine de ABCD dörtgeni denir. e. b.- nın birleşim kümesine çokgen denir. z t z J @ LIJ I. ıl. . . Çokgenin iç bölgesi.. An noktalarında kesişen ve herhangi ardışık üç noktası doğrusal olmayan [A1A2] . B.] . Çokgenin dış bölgesidir. A2. [A2A. Bu kümeleıı: Bir çokgen olup. bu noktaları bir|eştiren [A1A2] . Bu tanımdaki A1... dörtgen denir... [Ar*ıAn] . D herhangi üçü doğrusal olmayan dört nokta olmak üzere.. . . d. beşgen denir. n kenarı olan çokgene ise "n-gen" denir. . [A2A3] . f... Bir çokgen olup.. d. A3.. Bir çokgen olup.ı Çokgenin kendisi.. Bir çokgen değildir.. A EE. Bir çokgen değildir. A2. altıgen denir. A3... Ikişer İkişer ayrık üç kümeye ayrr..JJ Çokgenler kenar sayılarına göre ad|andırıtırlar. * t kenar sayılarına göre adlandırınız.çoKoEN n G N+ Ve n> 3 olmak uzere. ı. üçgen den|r... na da çokgenin kenarları denir. aynı düzlemdeki yalnız A1. Bir çokgen olup... c. [An-ıAn] . [AnAl] doğru parçiıar.. beş kenarı olan çokgene "beş9eh''. [AB] genin köşeleri. öırıx ı Aşağıdaki şek||lerden çokgen olanlarını tespit edip. Çözüm a... üç kenarı olan çokgene "üçgen". döıt kenarı olan fr çokgene "dörtgen''. A f. . An noktalarına çok- A.

cr -j z [AB] ' [AC] narlarıdır. c noktaları üçgenin köşeleridir. |AC| uzunluklarıdır. Üçgen düzleminde.< = z LTJ tl-J .\/.. L) V b. U) 7 öıx:r z Aşağıdaki çokgenlerden hangileri dışbükey çokgendir? a. İ. Bundan sonraki bölümlerde. [Bc] ve [CA] kenarlarının sınırladığı noktalar kümesi üçgenin iç bölgesidir. Dışbükey olmayan çokgene ise. Bu açılar R. iiiiİlı gz.\ r' BAC . . + ı} A. B.. =b ve |AB| =ç üçgeninkenar . ABC üçgeninin [AB] . e. Bu açılar A. Çözüm Yukarıdaki çokgenlerden a. c doğrusal olmayan üç nokta olmak üzere [AB] v[BC] u[AC] kümesine üçgen denir ve A^BC bİçiminde gösterilir. Dışbükey çokgen İ Dışbükey çokgenin kenarlarının uzantılarını aldığımızda. üçgene veya iç bölgesine ait olmayan noktalar kümesi üçgenin dış bölgesidir..\. ABC ve ACB dır. Diğerleri ise içbükey çokgenlerdir. Şekildeki ABC üçgeninde. içbükey (konkav) çokgen denir. . şekillerdeki çokgenler dışbükey çokgenlerdir... üçgenin dış açılarıdır. B.Uçgenler Dışbükey (Konveks} ve İçbükey (Konkov) Çokgenler Çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasl. hiçb|r zaman çokgenin kenarlarını kesmiyorsa (tamamen çokgenin iç bölgesİn- uçGEN A. a . lç açılarla komşu bütünleyen olan açılar.iiiii.. ve d. dışbükey (konveks) çok- gen denir. B. çokgen denildiği zaman dışbükey çokgen kastedilecektir. bu uzantllar çokgeni kesmez. c.e e' dir. ve [BC] doğru parçaları üçgenin ke- ı |BC| =3. a7 l( Şekildeki ABC üçgeninde.. d. C biçiminde de AnA açıları üçgenin iç açılarıgösterilir. içbükey çokgenin kenarlarının uzantıları ise çokgeni keser. L\ \\ \-) \/ \-------1 /... de kalıyorsa) bu çokgene.

ü':q"ı Kenar uzunıukıarı birbirinden farklı ri"üüEi"{L'Eı{. m(o m(o [AB] ve [Ac] eş kenarlardır. ŞekildekiABC üçgeni bir dik üçgendir. |ABl = B = a c Bir açısı dik açı olan üçgenlerdir. Eş kenarların karşısındaki açılar üçgenin taban açlları.rn t}ar At ılı Lı. m(O < 90' ve m101 < 9oo ise k lzkencı' ii<*. Çesitkena. Dik üçgende. Şekildeki üçgen bir eşkenar üçgendir.:ı_l ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. 1 38 :. Eş kenarlar.i. üçgenin ikiz kenarları diğer kenar da üçgenin tabanı- dır. Herhangi lki kenarı eş oıan üçgenlerdir. [}ik Ü(şer.Üçgenler UçGEN çEşlTtERl KENARLARı}lA çüı|I. diğer kenar ise hipotenüs olarak adlandırılır.poıeo% D = B dik kenar C -ı -ı ı ı Buüçgende. büyük |se ABC . m(A)=m(O=m(O=60" dir. a*b * c ise BC Üç açısı da dar açı olan üçgenlerdir. Y (ı) (! C ı. l m(A < 9oo. yandaki üçgen bir çeşitkenar üçgendir. .. A. diğer açı ise üçgenin tepe açısıdır. |ABl =|Bcı =|Ac| Bir açısı geniş açı olan üçgenlerdir. B ve C açıları taban açıları. A açısı tepe açısıdır. Geııis Acılı Ucge:i EskenCIr üçg'r. ııe. Üç kenarı da eş olan üçgen|erdir. [BC] kenarı üçgenin tabanıdır. Şeki|deki üçgen lABl = lACl olan bir ikizkenar üçgendir.ı olan üçgenlerdir. lAcl .*. dik açıyı oluşturan kenarlar dİk kenarlar. B veya C açılarından birisinin ölçüsü 90o den üçgeni geniş açılı bir üçgendir. AçttARlNA GöRE ÜçcıNı.

bir köşesİni karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenarına a|t kenarortayı denİr. Bir üçgenİn bir köşeslnden çizilen iç açıortayı ile diğer ıAHı = h" bİçiminde gösterİlir. lADl = biçiminde gösterilir. ctr z J B Bir üçgenin üç kenarortayı aynı noktada kesişirler. kenarına ait yüksekliğİ denİr. [AD] kenarortayının uzunluğu ıADı = V" bİçiminde gösterilir. Şekildekİ ABC üçgenirıde A köşesine no ait tADl açıortayı çİzİlmiştİr. B ve C köşelerİne ait açıortay uzun|ukları la n. tADl açıortayının uzunluğu. Şekildeki ABc üçgeninde [BC] kenarına aİt [AD] kenarortayı çizİlmiştir. l.( Yükseklİk Bir üçgenin iç açıortay|arı aynı noktada kesişir. Şeki|dekİ ABC üçgeninin [Bc] kenarına ait [AH! yüksekliği çizilmiştir. köşe ile köşenİn karşısındaki kenar arasında kalan Pargasına. ve nc bigiminde gösterilir. üçgenin kenarların4 igten teğet olan çemberin merkezHir. ışlnın. Şekilde ağırlık merkezi tir. iki köşesinden gizilen dış açıortayları aynı noktada kesişir. bir köşeden karşı kenara veya bu kenarln uzantısına çizilen dik doğru parçasına.Uçgenler uçoENDE YARDı. üçgenin ağırlık merkezİdir.iiiilıgg jiiii: .nCı EtEfftANıAR Açıortoy Bir üçgenin herhangi bİr açısını ikİ eş parçaya ayıran Kenoroıtoy Bir üçgenin. [AC] ve [AB] kenarlarına ait yükseklİklerin uzunlukları sırasıyla ho ve h" biçiminde gösterilİr. U) [! G olan ABC üçgeni çizilmiş- . üçgenin o köşeye ait açıortayı denir. z tJJ Bu nokta. Bir üçgende. Üçgenin bu Bu noktia. da sırasıy- r.

. =m(A) +2y+x+y+2x=180" =+ m(A) + 3(x + y) = 180' + m(A) + 3. Bu noktaya üçgenin dıklik merkezi denir. ::':--:'-'---'-:-... t \ '. Verilen|ere göre x ı. ii'il .. 'i' öııııx l j -. lCLl = h.-- . m(A) +m(O+m(O=180o ABC üçgeninde |AL| = ha.. -.-. ABC üçgeninde verilenlere göre cedir? m(A kaç dere- Çözüm BCD üçgeninde. -'-::--'--".-:.. ffiE iç irl.i ^ ile ACD :i ii ii ı"-ı ji ıngı ii--lrllüçgeninde ED ii ABC t! çizilirse / / / \ // P .'-.Üçgenler Herhangi bir üçgenin yükseklikleri aynı noktada i kesişirler...50" = 180" m(A) = 3oo bulunur.-r:. Bn ii il ii i.t6ı+ m(0)+ m(^) = 180o / .. üçcrxoE Açl BAĞıNTıIARı = ii 6 iı. lBKl = hb.. --'.--.-:-..---r:---. ABC ügçeninde.. ij v.-. x + y + 130o = '180o =) x + Y = 50o olur. :i ii acılar olur."i orrr- ıiiİilıao]iiiiil . ii ii : Şekilde tAB cedir? / [cD dir. bulunur.. dir.--'---:'------:t-:'.:--:----'-.l ii rr t.-. |cH| = h" dir. öırır s H B = c lAHl 1r.--\ A .----.

\ .-->.-. öır:r s t J + 4 m(A) = m1ffi1 m(o+m(A) =m1{Ş. .. D ( A '-\ \\. bir dış açının ölçüsü.-.. A ile ACD . lAEl m1ı5Iö1 = 140" = p olur. B D./^\ -.. 90o + 60o + x ='180o :l X= 30' bulunur. B. m15Iö1 = 140" + + p + x = 140' m(DBA) =m(A) +m(C) =40+X=140o eX=100'bulunur. ABC üçgeninde + Şekilde D./ m(BAK)+m(KCD)=m(AKC) 40o + 50" = L -/'-\ /^\ m(AKC) + m(AKC) = CE = 90o olur."\ lECl ise m1ft1 = m1E6i.7. c ABC üçgeninde |BDl |EC| ve a uJ z tli = |AD|' |AEl = = m(BAC) = 140o ise m(DAE) x kaç derecedir? oRılEK 6 lBDl = lADl ise m(ABD) =m(BAD) =cı /'-'\ = -. Verilenlere göre x kaç derecedir? Çözüm = m(0 cİ. EKF üçgeninde...-\ iç ters açııar oıur.Uçgenler Çözüm Bir üçgende.. 3x=x+20"+7O" X= 45" bulunur.iii. kendisine komşu olmayan iki iç açlnın ölçüleri toplamına eşittar. Bu durumda. i:ıi. m(o +q+F=40" = 180" OlUr' _ 14o"= 40o ABC üçgeninde -. DBA açısı bir dış açı olduğundan.ı0ı. mtERFI = m(ARö) 90o olacağından ABC üçgeninde |cD ll[BA] çizilirse .. . B ile DCE yöndeş.\. butunur.. +m(ffiE) m(O * m(A) = mlAG. c noktaları doğrusaldır..

^. x in kaç katıdır? Çözüm ABC üçgeninde dış açıların ölçüleri toplamı 360' olduğundan x + z+ 180o -y =360" =+ x+ z-l = 180" olur.. m1erö) =m(o+m(o = m(A) + m10. .'. ABC üçgeninin . . /^r + mlA6'Dı x+75o+30o+40o=180o X= 35" bulunur.. bir dış açısı olduğundan. x+z-Y=180' 2y = 120o x+y+Z=300o +y = 60o bulunur. \ olmayan iki iç açının üçgenlerinde verilenlere göre x kaç toplamına <.J z öıx:r c / 1. önxır ı z .4. ECD . 1] BCD ABc ve ECD derecedir?' Cözüm /'' Bir dış açlnın ölçüsü goİ:-- kendisine komşu :./\\.^- üçgenınde + m(ECD) m(D) + m(CED) = 180o . m(BCF) =m(A) +m(B) -.Uçgenler öıx:r z A Bir üçgende.J L! z/ B ABC üçgeninde x Şekilde E. . ^ U. Çözüm A + y + Z = 300o ise y kaç dere- ABc üçgeninin iç açıortaylarının kesim cedir? noktasıdır.-'a eşitolacağından. \ AcD .\ m(ACD) =m(A) +m(B) =X*75" olur. m( BCF ) + 180' m(EAC) + m(ABD) = 360" bulunur. dış açıların ölçüleri toplamı 360' dir. Buna göre z. D ' ölçüleri ------ '''C _'\.

m(LBC) =m(BAL) +m(ALB) a-x+y+z .4. m(A) . bulunur. z tLl J-l .+y+a.-._.=Z_Y lve ll eşitliklerinden y-x= z-y*y= # bulunur. --. + m(o (dış açı özelliği) il m(BEC) =X*y ii l1 olur..:_-_' . t^. öıııı ıo öırer ı ı BC Şekildeki Verııenıere göre x kaç derecedir? Çözüm m(BDC) = m(B) .+x=cı=Y-X LAB üçgeninde... m(FAM) =m(MAC)=cı olsun.' -.4. :--: .. i -. ir ii il ii ii Bc = il^ i il -^ii mtfeöl . . -^\ E. . .. ii m(BDC) = m(BEC) ii i\ + m(EcD) (dış açı özelliği) z U) t Y=cı. Jt=150" bulunur.-. u\. Çözüm Yukarıdaki kurala göre 110o= 70'-+x 2 120" = 30o + 70" + x:+ x =20" bulunur.Uçgenler kenarını olsun.4.'. -^- f/ Z=ğ. _--'. J ii oec üçgeninde.i!i!tıeg}!i:ii . + m(C) . Şekildeki verilenlere göre + x kaç derecedir? m(A) ..

30" 180o < 180' .. 2(180'. (l) -.___ _ + 180' _-2u....Uçgenler BlR uçGENDE AçıoRTAYIAR|N otUşTuR.r5oo = 9oo + T 2x - 20' ry A + 150. ABC üçgeninde [BE] ve [CE] açıortaylardır."'. -^m(A) =2x.\ BEc . . + +x-120'bulunur. /. bir üçgenin açısı olduğunda EBc üçgeninde. x = 12Oo < 3x < 210o +40"<x<70" .t^ı li. m(A) + 2(x + y) = 180" + L! UJ = = o halde.. . m(BEC) = 3x _ 30" ise x in alabileceği en küçük m(ABE) =m(EBC) =x m(ACE)=m(ECB) =y /\/\- ./ . mlffiı 90o < 3x < 180" lve ll den + 3x .+cı ry '' n öııııx ıu B c ABC üçgeninde [BE] ve [CD| açıortaylardır. 180"-X=90o+x-10o 100" = 2x iX=50'bulunur.iillı aalliiii .-\ m(BDC) ./ -t' -- - -r- ->\ C t\ ABC üçgeninde [BE] ve [CEt açıortay|ardır.. ii. "-... 1 I oıur. in en büyük tam sayı değeri 69" ii m(A) i.. m(BEC) = 150" ise m(BAC) _-.-\ Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.20".._\\ Çözüm m15ft1 mtffil rB = cı olsun. = go.^.30'< li m(A) + 2x + 2y = 180' .. li . oıxıl( l ı ABC üçgeninde [BE] ve [CE] iç açıortaylar ise m(A) 2 B m1dfty =9oo+ dir. =90o-ryouuğundan ^ mtSRl > 9oo = 3x ....ü) = 180' r il m(A) + 360'- 2cı = 180o = 90o 7 öıııx ı l - . E N___ / . (ll) ü . m(EDC) = x ise x kaç derecedir? Çözüm m(A) ^ =90o*.* ğ+y=180"+x+Y=180o-a l ABC üçgeninde.DuĞu AçıIAR ' -a--.30' > 9oo .. .-\ = x kaç derecedir? 180'-X=90'* Çözüm .

. I . c( .. m(BDC) = 50o ise m(BAC) A = x kaç derecedir? A . x +10o<x<55o 11' olur.(ll) 110o X=9oo-ry A l! den 0o<2x -20" <90o +2Oo <2x< o halde.20" < 9oo . 2x-2o" >o" .J 50o=9oo-ğ = X=80" 2 bulunur. x + cı + 9 = 180o +q + p = olur. :ii:iilı qs]iiiii: en küçük tam sayı değeri . 90" - m(A) 2 .Üçgenler öıx:r A ı ı \ ABC üçgeninde [BD] ve [CDt dış açıortaylar ise m(BDC) = . ABC üçgenİnde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. =a m(BCD) =m(DCF) =9 m(BDC) = x olsun. . mfdftl =eoo-m(A) 2 r \+. (|) > 0o =+ .. --r -^. m(A) + 180o 2x .\ . bir üçgenin açısı olduğundan 2x=180o-m(A) m(BoÖ) bulunur. .J -^. in en büyük tam sayı değeri 54o ve bulunur.{ 180o-x ABC üçgeninde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. + 180" - 2a - Cözüm m16ft1 m1BoĞ1 m(A) + 180' -2(a+ F) m(A) + 180" 2(180" = 0 - x) = 0 m(A) + 18oo-goo' +2x=o ffi lve =90o-ryouuğundan < 9oo + 2x . öıııır ı c m1EaD1 =m1DBö1 -4. m(BDC) 2F = 180' = BDC üçgenİnde.. z U) Lrl u.. \Jıı. . D ./ Çözüm /.20' ise n x in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.. ABC üçgeninde..

. = m(EBD) za- = o ii .. z z LU ABC üçgeninde [CD] iç açıortay' [AD] dış açıortay ve m(DBA) Çözüm iı<i --: = 50" ise m(ADC) = x kaç derecedir? i: m(A) ll ri 'i ^ ii ]i . .-.'---:':. l| li 1i . ve m1ft Çöıüm ) = 70" ıse m(ft) = x kaç derecedır? =aP=.ıii!iİ[ı ce)iii.ı..Uçgenler i' ..Aac üçgeninde ii Bir üçgende iki ll tBE] il ri iç açıortay dış açıortay ile bir iç açıortay i] tCE] dış açıortay aynı noktada kesişir...' -:-.-::-.--r.'I - : --: ---.tffir=xorsun üçgeninde.-:----:':-::::-1 ---:. [CE] dış açıortay m(ABC) = 180o-m(KBA) /'-\ =50o -/_\.i 4 cr . ii m(A) = 2(p .:--::-:::-:::::::::-::--:::-':---::-"1 [DB] dış açıortay olmak zorundadrr.:-a:-'-:-::. m1ffi) =+Şf = # -x=35o olur.. -ı.. ii _^_ ii m(ACE) = r m(ABE) z\.. m(ECD)= P -^- I >( / -^- öııır ı ı il ii BcE ' ir ri m(ECD) =m(CBE) +m(BEC) .r-aa---...=ş eX=40o bulunur. .(|) /\.: -:- ]l .cı) li li lve ll eşitliklerinden - 2P = 180" n a U +p-o=ry =ry ^ "'(ıı) ü oış açıortayla bir iç açıortay n aynı noktada bu]unur' '=ry+m15Eö) oRıaEK 17 kesişeceğinden l:\.J B c ii m(A) + m(B) + m(C) = 180o + 2q' + 180" . E Bu durumda.^ F=61+xJ|=p-cı ıec üçgeninde. mtı6öl =m(ffi1 CD ABC üçgeninde [BE] ıç açıortay. mtffiı mtffiı = 180o - 1oo'= 80o olur..

z'\. =x+y m(O=9oo-y ve m(m)=9oo-x ADC üçgeninde m(ADB) =m(DAC) +m(ACB) p + P + C = 180o + 2(a +p) = 180' /^\ - /^. = 90" . iiiİ ı0z-. 90o = x + 35o + 20" * X = 35' bulunur. m(BAC) = Cİ *9 = 90" bulunur.. X= dir. Cı + m1ffiy =m1ft.+m15ft1 +m1ffi. _ lm(B)-m(c)l 22 = m1ffi.Uçgenler ABC üçgeninde [AH] yükseklik [AD] açıortay ise A ABC üçgeninde lBDl =lDcl =lADl ise m(BAC) dir. DBC üçgeninde lDEl =lBEl =lEcl ABC üçgeninde [AH] yüksek]ik. = 90" Cözüm = m(O nn + 3oo = m(O . 90' X = X * y + m1e1 + m(O = 90o -2x-y z J bulunur. m(A) +m(O+m101 =180o olur. =m1ffi.m(0) 3o' = 15o olur. = BEC . m(O-90'-y m(O = 9oo -2x-y N/\ Z LU a LlJ öııııx ıo m(O-m(O =2x+t= %@ bulunur.m(c)l 2 BHDC - m1fty BHDC = m(AeD) = a. fdğ bir dış açı olduğundan. [AD] açıortay ve olduğundan m(o m(O = m(0) + 30o ise m1}ifu) = x kaç derecedir? 30" m(BDC) olur. /^- /. nn lm(B) . iiııııx ıe ABC üçgeninde verilenlere göre Çözüm x değerini bulunuz.iiii: . CE +0+9=90'olur. m1ffiy = 61ffiy =p ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180'olduğundan.

|BKı = ıKD| olacak şekilde Bu durumda [AK| çizilirse' tr J z =+ DBE ikizkenar üçgendir. . .m(B)-m(C)>m(A) 5.4. - m(B) - m(6) =+ 6. ni en küçük tam sayı değeri ABC üçgeninde m(BCA) cedir? |DE| = = 110". m(ftı = m1ffirt1 . m(EBC) = m(ECB) z uJ @ uJ m(BAK)=m(ABK) =x /^. . . +2x bulunur. s. T ı ü m(A) + m(B) + m(C) = 180" = 114 + x + 2x = 180' bulunur. z\. ABC üçgeninde = 50 =+ x--25 /^.m(B) za. ABK ve AKC .m(B) - m(c) . =+ m(0 > 30" olur. önxıx zl sayı değeri kaç derecedir? Çözüm s.4. mtffiğl = m16B1 =x olacağından m(EBC)=X*x=2x EBG ikİzkenar üçgeninde. m(A) | e m(B) nin en küçük tam .m(B) > 180" .^.Üçgenler öır:x ır ORNEK 23 Şekilde -^m(ACD) Çözüm m(ABC) [AB] J= [DCl' ıAEı 50" ise m(EDC) -/\- = ıEc| = = lDB| ve ABC üçgeninde m(BAD) ıBDı = = 90o. birer ikizkenar üçgen olacağından. |DBı = |BE| |BKı =ıKD| =|AK| =a olur. . =2x lir. |EAl.üffiftllı Bir ABC üçgenİnde . ıBE| =ıAE| =|Ec| olur. T(A) 180" + m(C) =+ 5. +x-22o ı .m(B) > 180" m(B) > 30o ise m(B) . m(DAC) = 24o ve = x kaç derecedİr? 2|Acı ise m1[ft) a a!ırsak x kaç derecedir? Çözüm = 90" ıAcı ıBDı = = olduğundan 2a olur. |Dcı = |AC| İse m(EBC) x = 30" kaÇ dere- .ıi:ii![ıaeJİliiiı: .4.4. m(BED) = 31' dir.

./-.4.-\ /-\ -..'\ = z uJ i-L ABC üçgeninde. /.. ABC üçgeninde lBD| m(EBC) = 15" ise m(ABD) /--\ = |Dc|' |AB| = |AE| -. ABC üçgeninde |AD| = |BD| = |Dc|' ise m(ft) m(DCB) = 24o m(DBC) = m(DCB) _.UçgenIer Çözüm [AD] çizilirse DCA ve DAE ikizkenar üç9enlerİnde' m(ADC)=m(DAC) =35o m(EDA) --\ = m(EAD) = 15o olur. -.-\ t\ \ DBC üçgeninde. ?*b = 66o bulunur.. (dış açı özelliği) /-\ Şekilde m(ABD) |DB| = _. --.\ = 2x = 60o olacağından -z^- kaç derecedir? m(D) +m(DBC) +m(DCB) =180o Cözüm m(O + 60" + 60o = 180o + m(O = 60o bulunur.-\ = x kaç derecedir? iiiıi.. a+b+a+24"+b+24"=180" 2(a +b) = 180" -48" + a + b = 66o m(BAC) = olur. m(ffiy =m(ffi) =a m(DAC)=m(ACD)=b olsun.^ lDCl /"'\ öııır ıı lDBl = ise . -/\ öıxıx ız ABC üçgeninde B m(A) +m(B) +m(C) =180o /\.30o olur.-. DBC üçgeninde. . .) m(DBC) =p(DCB) =2x olur.. recedir? Cözüm .--\ -/\.\m(DBC)' m(BcA) = = = m(ACD) kaç de- /-\ mlftl = m(ffi) + m1ffi1 50" = x + 300 |DC| ve m15Iö1 30" ise m(ffi) * X= 20' bulunur.iii. (f) I m(A) +m(O+m(O=180o 30o + 4x + x = 180":+ x ....-.ıqg .^... /\. ..

= a tlJ -! L m(KAE) = m(EAC) ./\ BDC . .iiiiı .' s" ____ . z'\. [BD] ve [CD] dış açıortayıardlr. BCE üçgeninin bir dış açısı . |BDt = ıABı = |AE|. = 3 + 15o ABC üçgeninde [BEl ıç açıortay [CEl dış açıortay -^. B . m(BED) =m(EBC)+m(ECB) x+a=15o+a+15o x = 30o bulunur. ABC üçgeninde z'\. Bu durumda.!.'A. Bu durumda.\ -_jCı-) ABC üçgeninde m(ffi)=+ +zso=+ +m(B) =x=50o :iiiii ABC üçgeninde bulunur. 6il oıduğundan mtfiEl Cözüım = 50o ıse m15R) = x }ıaç derecedir? ixı oış açıortayla bir iç açıortay aynı noktada oııııK 2a T kesiştiğinden ) [AE] dış açlortaydır.^./ '\ { \. z'\- öıxıx go m(ADC) = 25" ise m(ABC) = x kaç derecedir? Çözüm ixı oış açıortay|a bir iç açıortay aynı noktada kesiştiğinden [AD] iç açıortaydır. -''-r . = m(ft) - 60o mtffiğı = 30o ise m(Eft) x kaç derecedir? ı so .ÜÇgenler Çözüm öıxır ıe = mtffiEl lABl = a olsun.^r. E ..^.=X*? lBDl =lDCl +m( DBC ) = m(DCB) olur./ . = 80o olur. ise lAEl mtffiEı =m1ffi. mt6Rl = aP 9 ş = 40o bu|unur.'' . = 50o ve m(BAC) X= .

rTı( ADE ) m(AED) = = 75' olur. IDEI. 180' bulunur.. eX=60'bulunur.4. ABD eşkenar üçgen ve ADE ikizkenar üçgen olur. EBC üçgeninde.l ldc 50" ise m(ACB) x kaç derecedir? 40" ise m(ACB) = x kaç derecedir? Çözüm Çözüm \ A. Yani.. lABl = lACl ve lAHl J. m(AEB) =m(ECB) +m(EBC) .JJ "'2 I ABC üçgeninde m(BAD) = m( ABE ) = m(EBC)' ıAFl = = ıAE| ABC üçgeninde lBDl m(ABC) = = lAcl.Uçgenler Çözüm [AD] çİzilirse lkizkenar üçgende tepe açısına ait açıortay.^.. i alırsak [DC] çizilirse DBC üçgeni ikizkenar olur..liiiiiılı s'ı ]fflii . m(foi) + m(foE) + m1ft.. ADC üçgeninde. (dış açı özelliği) olur. kenarortay ve yükseklik çakışıktır. = 50o+o=X*€ı m(A) + m(O + m(0) 180o+80o+80o+ x- 40o =180o eX=50'bulunur. = 50o + a (tDE] yükseklik ve kenarortay olduğundan) Bu durumda ADC üçgeninde |AC| = |DC| = a oi. ADC üçgeni de ikizkenardır. m(BDA) =m(BAD) =60o m( DAE) = 30" . -. 60o+75o+X=180o+X=45o öııur ıı öıxıx gı 4 cr J z z U) UJ I. .[BC] ise lBHl = lHCl ve m(BAH) = m(HAC) = z'\. z'\./ lBDl =lACl m(ABE) = m( EBC ) = m(AFE) = m(AEF) =a olsun. lBEl = lEcl.^- Bu durumda.

7.AtışTıRtlALAR Aşağıdaki soruların her birinde nuz. _ı x değerlerini bulu- i6. J 75 İ I I i7.. i I i i I I i ı ./ 8.1 . o I i' iiiiiİ|lı sz]Jliii:: . a ul r.rJ z t z c( J 7 i. 1. İ I I i i i ı I I I . .

ı9JJ l*l ğl (. !c) (cı Ç: o ğl o o J o .oq.o O i5.

Üçgenler 30" 35" 28. a j Z_ Z 15o H İ 29. 35" ı:i:i|[ıs+]|!iiii: .

I z CT t 38. z LlJ uJ 80" .İ i:iiiill'ı ss]liiiii .Uçgenler /.

47.rt' :iiiilt ı se]liiii. z LU UJ 'ü/ 49. 24 40' 50..Uçgenler 42.x- . go' ' 43.. lü CE . . . I 48. J z 18' A .

4. . iii:i[. (ı) ACD üçgenİnde. + ıABı < |Acı < ıBcı arasında da vardır. Çözüm ADE üçgenİnde. e arasındakisırala- Çözüm ABC üçgenİnde. < m(A) .. küçük o|anının karşısındaki açı- ömx ıc nın ölçüsünden büyüktür.. +c<b<a.. ) z U) UJ cc z t! = ömx ıc ABC üçgenlnde ..(l) ABc üçgeninde. ise A m(A)>m(B)>m(C) Şekİlde verilenlere göre a. 40o < 60o < u\. .. m(c) .ınİııı rrNARt/AR ıtE AçILARı ARAsıNDıri glĞlNTıtAR Bir üçgende iki kenardan büyük olanın karşısındakİ açının ölçüsü. d..Uçgenler üçarıtı. a>b>c olur..... 80' olduğundan dır.4... .ısz]liiiiil .4. (l) bulunur. öıııır ıı m(c) . m(D) < m(C) < m(A) ü lve ll den c<a<b<e<d =+ b <e . < m(A) dır' 5<6<7+lADı <|DEı <|AE| +e<a<d.. m(C) <m(B)<m(A) şc<b<a I önrıx ır Şekİldeki verilenlere göre ölçüsü en büyük olan açıyı bulunuz.. mayı bulunuz. b. ABC üçgeninde 4 <8< 10 olduğundan..4. < m(B) + c< z\ a<b <d . 8 < 9 < 10 Bİr üçgenin açıları arasındaki sıralama.. . b<c< a+ m(B)..4. c.(ıı) l ve |l den ölçüsü en büyük olan açı d o|ur..

8ve9 İ!ilısg]iiliii a nın alabİleceğİ tam sayı değerleri . J z oRtıı( 38 K noktası alırsak |Kc| = b+ c olur. Çözüm Üçgen eşitsizliğİne göre lb-cl < a< b + c + ı6.. mtftl =m1ffiR1 =c U) ıJJ [! z m(ABC) = p olsun. i i Çözüm li lı ii ..a< 6+4 olur.. bir kenar uzunluğu. +2<a<10 O halde. ise lBCl nın alabİleceği tam sayı i i değerlerinİ bulunuz. lACl = 5 51 =g m(B) < m(A) ..4l < a< 6 + 4 2<a< 10 .. m(K)<m(KBC)+a<c+b. .. i| öıx:x gz ll lb-cl <a<b+c aC ABC üçgeninde |ABı ıBcı = a nın = 4 cm.. c < o+I + + m(K) < m(KBA) + m(ABC) m(K) < m(KBC) ..A.(ı) Benzer yöntemle dir. L [CA üzerİnde |AK| = |AB| = c o|acak şekilde d.Uçgenler üçoııı ışirsizüĞİ Bir üçgende. |AB| = 4 br......10) bulunur.i Üçgeı eşitsizliğine göre + 16. diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük. (ı) /\ m(B)<m(A)=+bca lb-cl < a < b+c ..^. farkının mutlak oeğerinden büyüktür.(ll) '-^' . - .. (ı<(ı+p olacağından.4l. b<a+c=tb-c<aı --l*lb-clca. ABC üçgeninde i bca+c ve c<a+b bulunabilir. t I ae (2...(ıı) I ve ll den 2<a < 10 ı t 6<a 6<a<10 l+6<a<10 ıse dur.. .. 7. +6<a. bulunur.. |Ac| = 6 cm ise alabİleceği değerler kümesini bulunuz.

Bu durumda çevrenİn en küçük değeri *3.Uçgenler . (lı) a LU 1<x<9ı l+4<x<8 bulunur.6ve7dir.. 11 ::iiiİfu59}i!il. .. x ln alabileceği değerler kümesi: (4... ABC üçgeninde.. +x+5<9 ve 9<3x+'l +x<4 ve rrS c ifadesinin en küçük tam sayı değerİ 11 cm dlr.önrı* ıc öıııg( rı ABC ve BDC üçgenlerinde |AB| = g 57 |AC| = 4 br |BD| = 5 61. x in alabileceği ŞekiIde lDc| = |AB| =4bı |AG| = =567 |BD| =661 2 br ise |Bc| x in alabi|eceği tam sayı de- Çözüm ğerlerini bulunuz.. z t z ır. DBC üçgeninde...7) aralığıdır..lBcl <lACl +lABl + ... x<4 Çevre(ABC) =b+c+10=11 +10=21 cm l--J olur. öıxıx ız I I a I ABC üçgeninde verİlenlere göre x in alabileceği ğerler kümesini bulunuz.. |Bc| = 10 cm ise üçgenin çevresinin en küçük değeri kaç cm dir? Çözüm llAcl -lABll 2x + 3 . 4<x<12ı l+4<x<7 3<x<7 | bulunur..l E. Çözüm 18-4l < x<8+4 + 4 <x < 12 . J 16-2l < x < 6 I ve ll den 2+ 4 <x< 8 . de_ ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. (ı) ABC üçgeninde.. lDc| = 2 br ise |BC| = değerler kümesini bu|unuz... 4<x<8J o halde x in alabileceği tam sayı değerleri öıxıx ıo I t İ İ I 5. ı5-4l . (ıl) <x <5+4+ + 1 <x<9 . bulunur. x+5<9<3x+ 1 3+ x- 2 Çözüm b+ 'l0<b+c olacağından.2) < I <2x x+5<9<3x+1olur. (ı) 15-2l < x < 5 +2+ 3 < x<7 I ve ll den BDC üçgeninde.(x .

m(4. a+c>b ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere olduğundan > ıAB| = 5 br ise ABC ıBCı = (2x + 1) br' |AG| = 8 üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük değer kaç br dir? bı a + c-b 0 + la + c-bl = a + c-b olur.5+1=11 br olur. x in en büyük tam sayı değeri öıxır rs 5 o|duğundan. Bu durumda m(O + b a< c bulunur. x in alabileceğitam sayı değerleri ıBDı =ıDc| buIunur. O halde lc-al +lb-al -la+c-bl =Ç-a-b+a-(a+c-b) 1 < 8+ 5 Çözüm ı8-5l <2x+ + 3 <2x+ 1 < 13 = c-a-b + a-a-c + b =-a bulunur. |AD| = 2 br öıxıx ır |Dc| = 6 br ise |ABı x İn alabİleceğİ kaç İark|ı tam sayı değeri vardır? Çözün DBC üçgenİnde [DE] hem yükseklik hem de kenarortay olduğundan DBC ikizkenardır. ABD üçgeninde 6_2 <x < 6 + 2 + 4< x < 8 o halde. |BEı = ıEc|. 5. z J Ltl u-J ıBc| =2x+1=2. m(B) = 50o İse lb-al- la + c-b| iİadesinin eşitini bulunuz. a<c+c-a>0+lc-ol =c-a b< a + b-a< 0+ |b-al ={ + a Ayrıca. . üçgenin çevresİnin en büyük degerİ (i) 5+8+11 =24brbulunur.UçgenIer öırır +ı Çöıüm m(A) .ı.iiiii[ıoo)iiii:l . ABC üçgenİnde [DE] J= [Bc]. +2<2x<12 +1<x<6 X= olur. . = 50" ise m(C) < ' . üçgen eşitsİzliğine göre dır. I E Bu durumda. =6br olur.6ve7olup3tanedir. = 60o ve m(B) . = 70' oluP m(0. . Dolayısıyla ABC üçgenirıde m(A) |c_al+ = 60o. o halde.

= 3 alınırsa.' 2x+y=30+y=30-2x x - x<Y<x .Üçgenler oRilEt( a6 Çöıüm DBC üçgeninde 7_5. ABD üçgenİnde.iiil||lı0ı }!iii:: .r= so-2x ) ABOD dörtgenİnde verilenlere göre |AB| bileceğ| en büyük tam sayı değeri kaçtır? = x in ala- o halde. 4 Çöıüm x in en küçük tam sayı değerl 1 dir. olur.7. Çözüm DBC üçgeninde 5-4<lDBl <5+4 1<|DBı <9 olur.. 3-3<x<3+3+0<x<6 o halde. i:::l' . o halde.JJ üçgenİnde. en küçük tam sayı değeri . öffi. x in alabileceği 8 cm dİr.ıDBl <7+5 2<lDBl<12 olacağından lDBl . a+fDBl <4+12+ 4+lDBl <16 x<lADl +lDBl +x<a+lDBl ABGD dörtgeninde verilenlere göre ıAB| çük tam sayı değeri kaçtır? =x }+x<ıo in en kü- bulunur. x in en büyük tam sayı değerİ 15 tir. Bulunan bu aralıktaki değerlerden biri de ıDB| = ıDB| il cc 'ffiı+ı Çevresi 30 cm olan bir İkizkenar üçgenin eşİt kenar_ |arından birİsinİn uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? z J 3 tür. ABD |ABı = a z UJ = I. 12 dir.'] +30-2x<2x =+30<4x 15 .

8. .iiii!:ı oz.Aşağıdaki uzun kenarları 1.a e cc B z -J t z uJ a lu 3. 4. her birinde verilenlere göre en 5 /.]iiiiii . f 7.

6} (2. ^ q. 2. 10) {5. 22l..7. /\. 4 g x in a]abileceği tam sayı değerlerinin kümesini bulunuz../ 1--- x in Aşağıdaki soruların her birinde 1.8. . . . - . s} C_ 3. 8) {3.. 6) !+3 x7 (s. 1../ x '. 4. (2.\. 163 ' .Q.:. s. .6.. 3. ./ '" \..9} (2 7) {1. 4.' 2x-2 10 {3. 5.Uçgenler Aşağıdaki soruların her birinde verilenlere göre değer aralığını bulunuz. '/ t. 10) \ 2x-1 {4.

ıBD| = 3 rından bulunabilir. E J z +x2 =289 Ş X = 17 cm dir.[Bc]. . de lAcl2 = ıAH|2 + |HCI2 + x2 = 82 + 152 +x2=64+225 I ti i !l !.ii!i![. Çöıüm A_BH A_HC .f5 cm dlr. |AB| = 4 cm cm |se |Acı = x kaç cm dir? Çözüm ıADı2=|AB|2+]BD]2 ıADt2 =42 +32 lADl2 = e5 lADl =Scm ise dir. = ıAB|2 + |BCt2 ıDc| =5cm ıAcı2 83D + = x2 = 42 + 82 x2 = 16 + 64 =ax2=80 =) X = :. öıxıx ıc c A Pİsogor Teoremİ dik kenar B ABC üçgeninde. |ABı = 10 cm.5. |ADI = |Dc|.ı 4.i öıxır ıo lr iü ılJ C) UJ z = ABC üçgeninde [AB] 1[BGl. |BH| = 6 cm.-' i . [AH] J.Uçgenler oİr ÜçcıN Bir açısının ölçüsü 90' olan üçgenlere dik üçgen denir. sa]lliii . I L tl tl . |Hc| = 15 cm ise |ACl +|AHı 8 = x kaç cm dir? i oıx xenar|arın uzunluklarının kareleri toplamına de ıAHl2 + 62 = 1o2 = cm dir. -4.

ıBD| lAC| = 17 = 6 cffi.a. . 15k. t [} 13k 17k cm ise |AD| = x kaç cm dir? gk. i k e R+ o|mak üzere. Çözüm -^- A-BC de ıABl2 + |BC|2 = |Ac|2 olduğundan.t_ [cD] 8 cm ıse cm. ffi oe lBDı2 = 52 + 122 + |BDı = 13 cm . 7k.[Bc].[ADl' ıAB| = 5 lBcl . 24k. |DC. liiiiİlı os]İiiil . + |AB| = 8 cm (8-15-17 üçgeni) i oıan üçgenler birer dik üçgendir. ABC üçgeninde [AB]l. 812 16 Yukarıdakİ şekilde [AB] J.f. = 9 ç6 5k. 3k.J ı ^. de lAD|2 = |AB|2 + |BD|2 olduğundan. ıAD| = 12 cm ise |cDı = ıBcı = x kaç cm dir? Çözüın I cc 24 z J z LU = a I.J.25k ıABl2 + 152 = 172 A_BD A.Uçgenler önxır s ı Bu üçgenlere verİlen aşağıdakl örnekleri inceleyiniz. l2k.ü cm dir.5k kenar uzun|ukları. x2 = 82 + 62 + x = 10 cm (6-8-10 üçgeni) dir. 4k.l oRıtEK 52 x2 = 105 1= .

ıAD| = 17 cm olur.iiii:. ıAcl = 8 cm lse lAB| x kaç cm d|r? eşitsizliklerine göre ıAc| küçük tam sayı değerİ 8 dir..Uçgenler öırur ıg Çözün =ıDcı =y alınırsa. üçgeninde.... |Bcı = 15 cm ise kaç cm dir? A Çözüm BaC 3 ı c( J .. o halde. Ğhııır ır ABC üçgeninde |AB| ıAc| = = |ADı = 6 cm. .' . ADc x2r42 +62+ ABC üçgeninde [AB]J. m(^) < 9oo İse a2 <b2 + & z BCDE dİkdörtgenive [AD] çizildİkten uJ '6 öıııx ıı :'o_ ::: :l:b'2 + &_ de a [! = 82 z lADı2 = ıAE|z + ]ED|2 ıADr + 152 . [Bc]. < 90o + m(ADC) . < 6 + 4+2<x < 10 = .[Bc]' |BDı ıADı :iiiiiİ. --. x2*f =36 +r x2+4v2=64 l4 -3x2= -144+64 Yukarıdakl şek|lde [AB] ıABı = l . |Dc| = 5 cm.. (8-15-17 üçgeni) İ.\ = 90o ise a2 =b2 + c2 E15o Yukarıdaki gibi sonra oluşan A-ED a. .. = 16-41 <x l ve !I x2r52 . ıDcı = 4 cm ise x İn alabileceğİ en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? Çözüm ABD ikİzkenar üçgen olduğundan..rA. i m(a) .4.. |AD| 3 cm.. R-ED oe x2 * y2 = 62 ve |BDl . > 90' dir. I = |Dcı. AoBc de x2 + (2y)2 = 82 o|duğundan. m(ABD) = m(ADB) . x in alabİleceği en ıoo.'=T9X=ffcm [Bc]' [Dc] -l- oır.4. ll = 6 cm.

..i . ii iiii!|llıoz]|!iii. lc-bl . .... üçgen eşitsizlİğİne göre 8-6<x <8+6 +2<x< 14 I ve ll den ABC üçgeninde m(A) > 90o.Uçgenler oRIıtEK 56 Çözüm m(A<9oo +a2<b2+& +x2<82+62+x<10. nın alabileceği kaç farklı halde.4... li ABC ikizkenar dik üçgeninde ABC üçgeninde m(^) < 9oo. önıııx ız +h2=3x2+h=€x ri bulunur. I m(A)>goo +a2>b2+c2 A +a2>32+42 +a2>25 +a>5.. < a < c + b + ı4-3l < a < 4 + 3 + 1< a<7 . o yük tam sayı değeri olur. Çöıüm Üçgen eşİtsizliğinden.11 l ve ll eşitsizliklerinden dolayı 5 = < a< 7 ise ? 6 olup |BCl = ? ]ll]l alabileceği 1 tam sayı de- ğeri vardır. x in en küçük tam sayı değeri 3 ve en bü- 9 dur. '....ı ABC üçgeninde.. ıAcl = 8 br ise |BC| = x İn aIabileceği en küçük Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.. ll |AB| = 4 cm ise ]BC| = tam sayı değerİ vardır? a ıAc| = 3 cm x<10 ı l+2<x<10 2<x<14 .. |AB| = 6 br...

lBHl . m(ACB) = 45o O halde. Ohalde. ıı 3rn tBHl J.a cm ve lAHl = 2'B cm dir. m(BAC) = 60o ve m(ACD) = = 30o = 3. ıAHl = ıHcl = a tU z = LIJ 2'B cm ise |Ac] =X = = z. x 4 =6 =+x cm ise lAc| = 2. 4 B2HZ^/3C tAH] J- öııııx oo t [BC] ise A:Bx (30'-60"-90" üçgeni) = 2 z J olup.F. ıAE| =4cm ıBD| =5cmise |EC| =x kaç cm dir? öıİffıt J9 Çözüm c ABE dık üçgeninde |AB| olduğundan m(A€E) = = 8 cm VE lAEı dir.]iiiiil ./3 cm dİr. = 4 cm 30' ABC üçgeninde m(BAC) ıBc| ıiiiİ!] = = 30o. cm ise |AC| x kaç cm dir? olup.E. ikizkenar dik üçgen olup ABC üçgeninde ıABı mtffiı |Ac| = = 60o.n 2fr cm dir. 6 cm olmalıdır. lACl =x=lAHl +lHCl = 3. ıBHl = Çözüm 3 cm ise |AH| = 3.fr + 3 cm dir. AHc (45'-45o-90o üçgeni) olup.[AC] ise Bft dir.3 = 2cm dİr. "/ ABC üçgeninde [ABl J. ı oe.Üçgenler öıııu.[cDI' tBE] 1IAc] |ADl =3cm. mtffiğı = 45o lBHl =lHCl -A =3cm =4cm ise A x kaç cm dir? ABH (30'-60o-90o üçgeni) olduğundan. |AD| = 3 + Yani.

1 Li.. lEcı = 6 cm ise x 4<x<4n = 16 . = 3-J3 6 (3 + 6 =A L ?_ frcm -A- g-3 'u31 lABl =lBDl =1cm jo"\ = 30o c =r X = 3 + fr cm bulunur. = = B] J- [BCl.4.:i. m1[eB1 = 45" 3Oo<m(C). ? _) O halde. 15o.l. m(0=45o+lABl ABC üçgeninde mtdEEl |AD| = = r=ft=4frcm [AB] .iiii: . mtEftl = 15o.45o+ olduğundan |AB| ri vardır. lBDl = lDCl = 2x + lDEl = 2x-B cm dir. 3oo < m(0 < 45o = x in aIabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gözüm m(0 = 3oo =+ =. lABl'2 = = * = 4 cm dir.. m(ACB) + lACl = 2lABl z l-J.A ABc üçgeninde I dk? Cözüm m(ACB) m(BAD) lADl = dir..[AC].i a) =X=2. lAEl = lABl + x+2x-6=xfr lADl = x + lBDl = +3x--xfr=6 =+x(3-fry 30o ve *X= Jv1 45o olup ise r'. .trz = 15o = m(AoB) = 45o.92 5 olup 1 tane tam sayı değeı og kaç cm dir? =X = . .l öııııx cı =x-2 cm dir.Uçgenler öıxıx oı A Cözüm l I h_\ BDC I I BC ABD (30"-60o-90o üçgeni) olup' . |AD| = cm ise lAC| x kaç cm 2x ve lABl = x*/3 tUr. m1fio) . öıxıx oı ABC üçgeninde |AC| = 8 [AB] J|AB| cm ise [Bcl.x2.

CC cı (30'_60'_90' üçgen i) olup. 2h m(BAD) = 15o =ı m(ADC) A^DH . öııı:x # olur. ıAH| = = 2 cm ^ ABc ıKH| = |EF| = 4 cm ise ıAHl = 6 cm dir.J-J z ABC üçgeninde [DE] [AB] l= . ızo. . öır-r cr [AcI' tER l.tBc] 15o. m(ffiBı 8 cm lEF| = 4 cm ise lBCl kaç cm dir? Çözüm tAHl-L [BC] m(AED) = 15" A^DE (ı 5"-75o-9oo üçgeni) olup. [BDJ.[Dc] tAH] J- = 8 cm ise lAKl = 2 cm dir.4. m1ffi1 6 = 15o.6 = 24 cm dir. = 30' dir. |AHı =h+|AD| =2h dır. lDEl Yukarıdakİ şekilde [AB] l.^. efü Oe Pisagor teoreminden.iiii = cm ise ıBcı x kaç cm dir? |Bc| = 4. .[AD]' [BD] l. = 82 + 62 lBCl2 = lBDl2 + lDCl2 + x2 +x2=64+36 + x2 = 100 =r X = 10 cm bulunur.ıAH| + |BC| = 4. =2h+|BC| =41 |AD| =|BDı =|Dc| z J LU a I.Uçgenler Çözüm A^BD (ı5o-75o-9oo üçgeni) olup |AH| = 2 cm ise ıBDı =4.ohalde. (1 5o-75o-90o üçgeni) olduğundan |Dcı . lDEl = / [Bc].2=8cm dir.iiiii.:.

// .J LU ABD (30'-60o-90' üçgeni) olup.J_l ıBDı =ıDcı =2cm olduğundan.t y'Z m(DBC) .=15o z . .ıiilı cm zı . |AB| = 1 cm =+ ıBD| = 2 cm ve |AD| = . m1fcB ) = ıAB| = 1 cm ise ıACı = x kaç cm dir? 22.5" mtıi6Dl = 30o Ve m1ffi. lABl = 1 cm . = r = [Ac]. J- [Bc].f3 cm dir.[AB] çızıılrse |DH| = |Dcı = 1 cm olup lBD| = 2 cm ise BHD üçgeni 30'_ 60o .^. BC = m(ACB) =22.Uç9enler öıxır co Çözüm -.E cm dir.i!il.fg +zcm dir. ABc üçgeninde tAB] J. öıxır cı 4 CC mtffil .. lDCl cm ise A öııııx cz . Çözüm lACl =1*frcm dir. lBDl = 2cm. mt6nD) = 1 = m1ft1 m(BDE) = 15o.l. 7 ABC üçgeninde [Ac] |ED| kaç cm dir? Çözüm -:4 ıAc| = . =m1ffiB. [DH] . ffo ABC üçgeninde tABl |AB| = 1 (+s'-45o-9oo üçgeni) olup.5o /-./ / / I B2D1 [AD] açıortay olduğundan. m1G) = 15o cm ise |Ac| x kaç cm dir? + lADl = 1 cm ve lBDl ıBDı = |Dcl = .90o üçgenidir. ninde lEDl = fr = 45o olup EHD üçge.1nc1.fz cm olduğundan. bulunur.. tt' .4. a z r.

|iiii:l .Üçgenler öıx:r oe Çözüm ABC üçgeninde |BE| [AB] J- [Ac]' lAc| = |DE| = |Ecl ise m1ffi) [AH] l. lADl =9cm ise |DE| = x kaç cm dir? Çözüm |cF| ll[ED] çizilİrse' = ıBDı = ıDFı 3 cm ve ıAF| = 6 cm olur. O halde. ABC üçgeninde |Bcı =6 [DC] l- cm. ct = 180o - 30" = 150' dir. = 8 cm olup. [EH] r_ öııııx zı IEHı = = lDEl m(HDE) = 30o dir. = cı kaç derecedir? lAD| = |DB] Çöıüm ^ ACH de Pisagor teoreminden ıAHı |Dc| =+ ıcHı = 6 cm dir. ıBEı lBDl = ıEc| =3cm.[BH] ise lDc| ll [AH] ıBcı = dır. öııı:x zo ABC üçgeninde [Acl J.[Bcl. iliiiillı zz. lDEl =r=S =3=3cm butunur. |AC| [Bcl' ıAD| = |DB| 10 cm ise |Dc| = x kaç cm dir? = |BF| =|FA| =ıFc| =6cm olduğundan. =ry= !=ıcm olur.

[BC] ise ıAHl = 1 /^r D'--n cm dir.. ı zs.iiili . |EB| = 2 ç.AH12+lBHl2 B 'r H [AHl l. oRıaEK 7a Çözüm C '@:1r"'it". lDcl2 + 12 = y2 + |Dcı = 1ç coDB de lDBl2 = 4 cm. i. + 32 = x2 * y2 +x2=8 =x =zrEcm = y2- . .. -:['jı.:\ c2 *y2 =b2 +x2 olur.[AB]' [DCI l. yukarıda verilen bağıntı 4 kez Pisagor teoremi uygulanarak elde edilebilmektedir.. .l z tlJ .\ B Yukarıdaki şekilde [DAl J.Uçgenler öıxıx ze A / ABC üçgeninde lAHl. (L c2-x2-b2+Y2=o cz *y2 =b2 + öııı:r zı x2 elde edilir.1 I o/__-. Görüldüğü gibi.ı. lABl lACl =5 |Dcı =y ise 2 cm.[BC].. lABl lDc| = -- 5 cm =y alınırsa. /.. 2C lABl = ..'l I (fiyz 52+42 =62+ 1 + g = x2 + y2 dir.fZ cm kaç derecedir? c l A . x2=1DH.. c6Ede 6r.t_ [BC] 'b l\ ) BD ABC üçgeninde m(ACB) |ADı = |Dc| = = 15o u-.. _\.O =s.1 . lABl2 + lDCl2 = lACl2 + lBDl2 ise DAB de lDBl' A^l d-yLıl'* x' + -- y' . Çözüm ç2=./ .. lr ._ yl l.lilı. ___ AxB |AD| =|DE| Iv\.\ _:\ ABC üçgeninde [AH] l.E ' . ise m(BAC) B ı x HC i Y'. ]BD| =x. 1 e) ..[cBl |ADı = lDE]' ıcE| = 1 kaç cm dir? LU I |AB| = cm. |Ac| = 6 cm ise |BD| = x kaç cm dir? Çöıüııı Yukarıdaki kurala göre. ise .2+lBHl2 pz=1AH12+lHCl2 t t -1 -1 m(HAD) - - = 60" ve 1n(BAH) = 45o olup *Y'= ıDHl2 + |HC|2 m1ft1 = 45o + 60o + 15" = 12oo bulunur.

R cm + b = g.[BD] [AD] J- kaç cm dir? [Bc]' |AE| = 2 cm.k bulunur.lHcl ıBEl2 = |DEı. ıHcı =9cmlse |AHı =h. a2=2h2+p2+k2. g=p+k (p*k)2 =2h2+p2+k2 p2 lBAr = ıAH|'^.cn aır.'.[Ac] cm. |ABl =C |Acl =b değerlerİnİ bulunuz. 4 cr J z diıııx zz t z a UJ öıxır LU zg * Yukarıdaki şekilde [AB] J.9 c2= 4. ıHc| 4 cm lAB| = c kaç cm dir? Çözüm lBHı2 = ıAH|'ıH. ıAHt2 = lBH|.4 + lBEl = 1 cm = + l^lDEl = 12 = dir. lEc| = 4 cm İse |BD| = x Çözüm ıAEl2 = |BE|. butunur.13 2..lcBl }iiii. [AB] l.recm dir. cm -i = j lBDı2 = |DEı.ıDAI } (*1. Çözüm Ökııo bağıntılarına göre. *kz +Zpk=2h2 +p2 +k2 2pk = 2h2 + h2 = p. [AH] r [BcI V€ + 22= |BE|. ]'.Uçgenler ötııa Boğınİılorı öııır ıc BC Dik üçgenlerde Pisagor teoremIeri a2 =b2 + c2 b2 =h2 +k2 c2 =h2 +p2 uygulayalım.[Ac]. 'i..13 + h = 6 cm C= +x2= 9 22 = ıcHı..m . - b2 = 9.9 r) lABı2 = |BH!. =4cm.|AE' 'r=.r. 174 . 1T:l ]:'==. fg=)X=t4 9X= f.|BCl ncr .' 1_ dir. ABC üçgenlnde |BH| = 2 [AB] = r [Bc]' ise [BH] l.lEcl ABC üçgeninde [ABl |BHı J- [Ac].iiiiİ: - = h2= 4.

lBDl kaç cm dir? = lDCl. dir.y x2=2.l. ABD üçgeninde Öxııo bağıntısı lBDl2 = lDHl.zy 5.C =+ lBHl.y + lBHl.lBDl HD B^ED Pisagor bağıntısına göre. bulunur.4 =+h=f .lDAl iIe / cr x2 = 4.l. [ABl1[AC] ve [AH]. öııı:x ıo öıxıx zo a UJ u-J z t z J .[B l=5cm =4cmise =x kaç Çözüm [ABl . + 12 = de a2=32+42+?=5cm ?.18H. y alınırsa. Çözüm ABC üçgeninde |AB| = 3 [AB] l= A [Ac].r.(4+ 5) =+ x2 = 36 r X = 6 cm bulunur...[Ac]. |BDı [Ac] . lBEl =1 cm ise lABl = .. .lBcl x2 = 1BH1. tAH] .y = 1 dir.[BC].tBC] |AH| = cm.1 Ş |= frcm bulunur. ABC üçgeninde |BD| = |Dcl = vv lBEl2 = lBHl. tBE] J. |Ac| 4 cm ise h kaç cm dir? Çözüm lBc| = a o]mak ijzere..h = 3. ABc üçgeninde mgt6'01 = lHD| m( ABE )= m( m1ffi. ABC üçgeninde [AB] l.[BD] olduğundan olarak bulunur. iiiillı zs :iiiiı.h = b.[BC] oldu' ğundan.l. x2 = 2.[EDl lAHl i. A^Bc de lABl2 = lBHl.Uçgenler öırıt zı ABC üçgeninde.

.' A 8. 5 "r. .A 2.İİ:i. A .eğer- 5.. t- z A BzH8C B24C 7 4.--_ --...f'.. i ^ l-- ____rX B12C i l. i $._\ 6 6.iiiıi ızo. A g . B8D12C 2sJz LU a LU l.'"' Bxc /: //\ 20. '// I \ B4H5C ..

zrft z t J tiJ a LU 11. 5 T . z ğ 15.Uçgenler 13.fr 10. /: C. A x 14.iiiiil 16 z/2 ı zz ]iiili . A 60 13 . 12.

l I z. A >\ t\ t\\ 21. 4n 4. L so.- 18.Uçgenler 17.__- | i I _ i.iii::178 iii:: . /l BXC A 22.. d BC --- t'-i\-x i. /l 4--'- ... J ü 4 z L. 17. BSDx 2/5 l.fr /i.n 4/5 24.L LIJ ] -i 23- .i .

B 1 H ı o-z \ i fr-t .r. z\ A 32..Uçgenler 25./ . 4. 30. B L- 16 13 2 I + 4. /\ /\ a. \ ./ . A .___xD Cc z t z J u-l a LU 27. /5 ı zg ]iiiii ./ 31.. /_. 29. P zo./3 28./- B10c Ğ 11 \./2 +4 26.ı:iii.

lBCl = 12 cm B12C g ABC üçgeninde m161 . so' ise |AC| = x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 11 . A 37. A 39.Uçgenler 33. lABl cm lACl = 24 cm = 7 A 24 7 BXC ABC üçgeninde m(A . |BC| = x in ala- bileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? 26 40. z/6 Yukarıda verilenlere göre. |AD| + |AE| + |ACI toplamı kaç br dir? 48 35. x x 60" 3y'5 45" 12 HC 38. A 12 : 45" 'B5b4E_7ö BxC A iS. 34.90' ise 6 . lABl =9cm 36.

D . /. ür _l 5.l ABC üçgeninde |cA| |AE| lcBı .(AG) = so" = ise m(BAD) A) x kaç derecedir? kaç derecedir? 30 B) 2s C) 20 D) 15 E) 10 A) 108 B) 116 C) 126 D) 132 E) 144 3. |AB| = |DC| = lEcı .[ACl ise m(ffiE1 = çı = . ABC üçgeninde lADl = lAEl lBDl = lECl m(DAE) = 20" Llr Z . 6. m(BAC) kaç derecedİr? ise m1ffi1 A) = 61 A) 1s B) 20 c) 2s D) 30 E) 40 es B) 100 c) 105 D) 110 E) 115 2. derecedir? = 80o m(DCB) = 2Oo.-r. ABG üçgeninde [BA] 1 [ACl [BD] ıç açıortay ABC üçgeninde m(AFD) m(ACB) m(ADF) = 10o ise m(ABC) kaç derecedir? /_\.. = a ise m(ffi) = x kaç derecedir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 20 B) 30 C) 40 D) 4s E) 50 '.-\ 80o ise x kaç . ABc üçgeninde [AE] açıortay m(ffi) m(EFC) U-\ =7Oo = 50o = = mtftl m(AcF) ABC üçgenİnde |AB| =lAcı m(DBC) = 25o /^. |ADı =lBD| -4.4. . - -/\- = 70" [CD] dış açıortay -^.liil ı gı ]iiii:: . tDEl l.

ise m(BAC) kaç derecedir? = = 40o ise m(ffiEı c) 4s D) x kaç A) 15 B) 30 50 derecedir? E) 60 A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 40 ' ise m(BEC) A) m(ffiRl=m1ffirt1 = B 120 D 135 E) c 150 _^ cr kaC derecedir? = o kaç B) fr LlJ . ABc üçgeninde m(ABD) m16 m(C) = ex /^.iilı.. =x mtffiı cedir? D) AO tL' 80o lse mldftl = 15oo lse x kaç derecedir? A) m(BDC) kaç dere- 15 B) 20 Cr 25 30 5. Şekilde m(A) = 3x 12. = = m(BCD) .4. ABc üçgeninde lBDl =lDEl =lEcl m1ffi.C 3. = 3oo tEDl/ tAcl m(EBC) z'\. E) 3s A) 100 B) 120 i.) :. -4. r.? A) 105 B) 115 c) 120 D) 135 E) 1s0 9.iiiiii 2.^.E rU 7€ 8C E ı az. 1.Uçgenler 7.A .a İ açıortayIarise m(ğft) =x kaç derecedir? 10s 108 C) D) . C) 140 1ü D) 150 1i . .t) E) 160 l. ABD üçgeninde lABl =lAcl =lcDl 10.

3..i.-\ = m(DBE) /-- = = m(EBC) /.. Şekilde m1ffiy=m1601 lABl = lAcl Şekilde' m(ABD) D m(ADC) =72o ise m15ft1 kaç derecedir? /-.iilıgg l!İii .J : kaç derecedir? m(CFB) = 100" ise B E)5 c tlJ mt66El = x a LU kaç derecedjr? A) A)2s B)20 C)15 D)10 10 B) 15 C) 20 D) 2s E) 30 6.4. ABD üçgeninde lABl =lADl =lBcl m(CAD) -. ABc üçgeninde lAEl lEBl .1.-\ m(BAC) E) 72 = 60o ise m(ACF) X kaç derecedir? A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 A) 120 B) 12s C) 130 D) 135 E) 140 . 4.. c kaç derecedir? A) 50 B) 60 c) 70 D) 80 Al E) 100 44 B) 48 c) s4 D) 56 E) 66 4 = .^- = = lEFl lEKl = 24o ise B m(C) = 50" ise =x B K m(0 dtr? kaç derece- mlGF.

A 25 9. [AB] .D .t_ ıDc| = |Acl m(6ft1 = looo .C E) 48 6. ABC üçgeninde lADl = lDcl lDEl = lEcl m( DAE) = m( DBC) = B = m(DBC) -. ABC üçgen|nde |AB| = |Bcı İ t J 11.D ıiiiiİ!] 2.C A) 20 8. m1ffiBy m(BAC) .A.. ABC ve DCE birer üçgendir.-\ - x kaç 25o ise B derecedir? m( 56l kaç derecedir? B) A) 12 B) 18 C) 24 3.E ı aa l!iıi. . = = ı08" ise .D C) 30 10.D l. ise m(ABC) kaç derecedir? z z LU </) IDCI m(BAC) = 32 lAEl =lEcl =lDBl LU A) 20 B) 2s c) 30 D) 3s ise m(E6ö) =x E) 40 "ü kaç derecedir? A) 20 B) 23 C) 26 D) 2e El32 9.Üç9enler 7./\.0 E) 40 12.8 D) 35 11. ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ABD) z-i 12. . 4A 7. ABC üçgeninde lABl = lACl lADl = lAEl m(BAD) 10.8 D) 36 5.-\ m(EAC) /.^- = 40o =x ise m(ft1 BDU ABC üçgeninde m(BAC) C) 30 D) = 120" kaç derecedir? A) 40 B) 35 25 |AD| = |AC| = |DE| = |EB| ise m(ABC) kaç -/\- E) 20 derecedir? A) 10 B) 1s C) 20 D) 25 E) 30 8.

5 42. = x kaç derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 4s E) s0 A) 15 B) 20 C'.A\ kaç derecedir? lKc| İse B H m(BAH) kaç derecedir? A) 45 B) s0 C) s5 D) 60 E) 6s A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E') 25 2. [BKJ ve [CK] açıortaylar = x m(HAK) = 15o lAK| = -. ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(ABC) .125 D) 30 E) 35 3.5 kaç derecedir? A) s0 B) 60 c) 70 D) 80 E) e0 ı gs ]İiii: iiİiİi .4 CT 5. ABD üçgeninde lAFl lcFI = /^- lFBl = = = 75" r_ [AB] mlffiBı m(CDE) -^\ 25o ise J z lDAl = lDEl m(BAE) = 15o ise x kaç derecedir? z iJ a L! m1frö. ABC üçgeninde IABI .t_ [BC] IACI lBHl t_ 6.5 D) 45 c) E) 47. B) 40 A) 37. lse m(EDC) -. Şekilde [BC] ve [CD] lADl = lDcl m(HBD) = 15o açıortaylar m(BAD) = 40o ise m(fi1 =x kaç derecedir? mt6EDl = 120" ise m1ffi. ABC üçgeninde m(BAC) 4.A.1. ABC üçgenİnde lAHl t_ lABl = lAcl /^- [BC] = 50o m(ft1 =m1fi.

/ derecedir? A) 30 B) 3s C) 40 D) 45 E) s0 9. 12. ABc üçgeninde [BD] ve [CE] m(DAE) lAEl = lEcl -^- iç açıortaylar.J 11. ABC üçgeninde [BF] açıortay lAEl = lDEl = 48 = 60o =x I m(DFB) mt6ğl ( z __.^. ABC üçgeninde ıBD| = |AD| 10. = = 13oo ise x kaÇ A) 60 B) s6 C) 48 Dt 42 E) 36 .E iiiiİİlıgo]l!iii:|' 12.A D) 60 11. |. ABC üçgeninde |AB| =|ADı =|Dc| m1fty ABC üçgeninde. ABc üçgeninde lDEl =lAEl =lEcl m(BAD) = 15" r ise m(AED) /^- .E E) 66 l.C e6 C) 108 D) 116 5D Er 124 ED A) 42 8.L] kaç derecedir? z m(ft) m(ABC) ul . [CD] dış açıortay = 40o ise m1ft1 kaç derecedir? m(DEC) -^- = 48o ise m1ft1 +m1ı5ft1 C) 110 D) A) 100 B) 105 115 kaç derecedir? E) 120 A) 126 B) 116 C) 112 D) 108 E) e6 8. |AEl m(FBC) za- = lED| = |DF| = -^- lFBl = |Bcl m(ABC) -^- = = logo ise = 36o ise m(EDF) = x x kaç kaç derecedir? derecedir? A) 72 B) 2.8 .Üçgenler 7.E B) 48 C) s4 10.

=72o =x 20 B) 30 C) 40 kaç derecedir? E) 60 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 2.1. z. Şekilde ABE ve 5. --\ m(BDC) = 100o ise m(BAC) kaç derecedir? A) mtğftl ise m(ABD) D) s0 -^.\- ABC üçgeninde [ADl ve [BE] açıortaylar m(AEB) = 70" B 55' ise m15fi1 = 8oo = x m(BAC) =x B ise m(AFB) A) . ABC üçgeninde m(DBC) = m(ACD) m(BDC) = 100o m(ABC) = /^. 4.^=x D ıEc| = |se Z l-t-.^.] J kaç derecedir? m(ADE) x kaç derecedir? A) s0 B) 60 A) 32 B) 34 C) 36 D) clTo 38 E) 40 D) 80 E) e0 6. ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(BCA) = 36o ADG birer üçgen m(BAC) -- 70" 2oo E t- mtffiEı = |ADı = ıAEl |BDı = 7 _. ABC üçgeninde lABl = lAcl lBDl = lBcl m(BAC) = 24o . kaç derecedir? kaç derecedir? 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 1s0 A) 30 B) 3s C) 40 D) 4s E) 50 . 3..J m15fuy=m1ft1 ise m(CDE) .iiilıaz ]iiiii: .A. ABC üçgeninde B ve C açıları üçer eş parçaya ayrı|mıştır.

m(ABC) m(EDB) -4.iiiiıflıga}!iI.-\.A E) 50 12.C E) ss A) 30 B..D 1. ıAB| 70" ise B m(ADE) = 100o m(mB) = ..^. 8. = = 25o ise . m(ABC) . z m(ADC) -4. .. ABC üçgeninde IBE| = JEDı ıBcı = ıDcı ABC üçgeninde. =x m(BAC) kaç derecedir? A) kaç derecedir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 9.E 4E 10. 10. ABc üçgenİnde = 50o =x = .y ise mtEfr) x kaç aşağıdakİlerden hangisi doğrudur? derecedir? A) x+y+z=180o C) E) x-y-Z=25o x-y+z=130o x-y-z=50o D) x+y-z-130" B) A) so B) ss c) 60 D) 65 E) 70 11. [AD] ıç açıortay [CD] dış açıortay --\.4- m1ffi) lDCl ıAEı = 8 cm ise m(ACB) = |ECl ise = kaç derecedir? m(EDC) C) 45 3.: 2. ABC üçgeninde lDEl ıBDl r_ -_ 12.E .UçgenIer 7. ABc üçgenİnde tABl r_ [Bc] ıDc| [Bc] |ABı = 6 cm |BDı = 2 cm lAB| = lEcı = 6oo = x . .A D) x kaç derecedir? A) 30 B) 40 50 5.8 C) 40 D) 45 11. -'\.m(ACB) = ıAD| = 20" ise m(DBC) .C B) 35 9.D . Şekİ|de m(BAC) m(AFD) .

ıAcl =bcm' lABl =ccm |a+b-cl +lb-cl +lc-a-bı _|a_b| aşağıdakİ|erden hangisine eşittir? ıse değeri A) tABl B) tBCl c) tcDl D) tADl E) tAcl A)a-b+c B) a+b-c C) a+2b-c Dl2a-b+c E)2a+b-c 2. en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? = 7o" .124 D) 25 E) 26 6.ıiilı eg ]iiil: .lABl =8cm lBCl = 12 cm ise lBDl kaç farklı tam sayı değerİ alabilir? m(A) < m(B) ise lBCl = x in alabic) B leceğl kaç tam sayı değeri vardır? A) 3 B)4 C) 5 D) 6 E'ü7 A)6 B)5 4 D) 3 E'ü2 .5. |Ac| =8cm m(A) > m(B) ise |BC| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? lBCl lCDl ıADı =361 = 4 br =7br ise |Acl =x inalablleceği tam sayı değerlerinin toplamı kaç br dir? A)2 B)3 Cl4 D)s E)6 Al 3. ABC üçgeninde lADl = lDCl . a .ABC üçgeninde m(A) |Bcı Şekilde verilenlere göre.J.' ?_ -_ Şekilde lABl = tl 5 br B ABCüçge{dr'|AB| =6cm.L . .l. 22 B) 23 C'. m( B) = 50" =acm. ABC üçgeninde lABl = = 6 br 8 br za. B lAGl z\.

4-_ _ i'd ii-.Üçgenler 7. ABc üçgeninde kenar uzun|ukları birer tam sayıdır. ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere lABl tACl = = 3 67 g 57 3x-1 1) 5 C E z ıBcı = (3x - br ise ABC üçgeninİn çevresikaç z uJ @ uJ = Şekildekİ verİlen|ere göre rİmdİr? ABC üçgeninİn çevre- sinİn alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç bi- br dir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E') 20 A'l 24 B) 25 C) 26 D'. Şeki|de lABl = 4 br lADl.= 6 10.D ao B)5 C)4 ö.)28 12..c - iii!ı[ıgo}!ii:l . ABG üçgenİnde veri|enlere göre IEDIr_ [BC] ıBDl = |Dcı x in alabİleceği ıBEı ıEAl = toplamıkaçtır? B Al tam sayı değerlerİnin =3cmise B 8 cm 8 D) c E) 26 ]AC| = vardır? x D c in alabileceğİ kaç tam sayı değeri 22 B) 23 C) 24 25 A)6 7.24 C) 26 E'l 27 A) 6 B'ı7 c) 8 e E) 10 11. ABc üçgeninde 9.o D)3 iI.4ö-:c.t 27 E'.i- ii'.- ---6.D ]. | 51 IBC! = 3 51 |Bcı = 12 cm ise |cDı ıBDı ceği en büyük tam =8br ise =x inalabİle- üçgenln çevresinİn B 25 D) 12 en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? sayı değeri kaç br dİr? A) D) 23 B'.

ABC üçgen|nİn iç bölgesindeki noktalardan bİri D dir. Veri|enlere göre 6. . ABC üçgeninde verilenlere göre ABC üçgeninin çevresinİn en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? B BCD üçgeninin çevresinin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A)8 Bl7 C)6 D) 5 El4 A)8 B)s C)10 D) 11 El 12 liiiıllıgı jiii. ABc üçgeninde verilenlere göre =x inalabileceği Zrl aşağıdaki sıralamalardan hangİsi doğrudur? en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? A Z U' r.. ABGD dörtgeninde verilenlere göre 4. _-l 5.z A)a C) 3 B)b C)c D)d E)e D)4 E)s ABCD dörtgenlnde verilenlere göre ıAB| (.y<z 3.y<x B)zcx<y C)y< z<x D) x<z<y E)x. Şekildeki verilenlere göre en uzun kenar ıBcl = x in en küçük aşağıdakilerden tam sayı değeri kaç birimdir? hangİsidir? B A) 1 B'.l A)5 8)6 Cl7 D)8 E)e A) z.1. !1-l l.

t7 B)8 C)9 D) D)10 E) 11 8 B) e C) 10 11 El12 11. .E A)3 6. c Kenar uzun|uklan birerüam sayı o|an ABG üçge_ ninin çevıesi32 cm dir.l .Üçgenler 7.A 4.C B)4 c)s D)6 El7 ız.c 9. üçgeninde a2 = b2 + 5 G tam sayıları olan ABC ise üçgenin çevresi en çok kaç blrim olabilir? B ABC üggeninin çevresi en r Y'cıç biıİmdir? A) A'.c ii. Kenar uzunlukları a. ABc aeşitkenar ABC üggenirıde veıilenlere göre |BC| nin alabiloceğı bir üçgerıdir. b.7 E) 6 12.A 8. ıABı = 4 cm |Bcı -Scm ise en büyük üam sayı değeıİ ka$ır? |Acı =xinkaç fartlı tam sayı değeri vardıı? A) 8 B)e 2.D C)10 D) 11 El12 5. |AB| = (r ıAc| ise |BC| nin en büyük tam sayı değeıİ kaç cm dir? 12 ^|ı B) 13 c) 14 D) 15 E) 16 a uJ ş z ı! 4 J A)10 B) e C)8 D'.A :iiiliillı gzs!İii: 3.8 7. Şekıldeki verİlenlere göre x in alabileceöi kaç İarklı tam sayı değerİ vardır? 8.c 1. x tıir tam sayı o|mak üzere ABC üçgeninde verİlenlere göre 10.D id.

. Şekilde lADl lBDl = = = 6 51 dir. D) d E) e A) 1 B'ü2 C) 3 D)4 E)5 3. b.m(C) olup a+b+c=24br ise a nın alabi|eceği m(A) >m(B) kaç farklı değer vardır? . c kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisidir? a 60" Cı J L tam sayı olmak üzere B A)a B)b C)c Z a !r. 3 61 5 61 2 br lACl =4br ve lBCl =xbr x bir tam sayı çimde çizilebilir? xC lBCl lABl ve lDCl olmak olmak uzere ABC üçgeni kaç değişik bi- birer tam sayı ise |AB| + |DC| nin en büyük değeri kaç br dir? A)1 Br2 C)3 D)4 E)s Al 12 B) 13 C) 14 D) 1s E) 16 iillı:lıgg ]iliiii .i L]J . A 4.1. |AB| dır. Şekilde lABl = A üç9eninde lACl lAcl lBCl = 13 cm ise Veri|enlere göre x lam sayısı kaç değer alabiIir? farklı B 7 lABl aşağıdakic lerden olabilir? hangisl B B)4 C)s ls D)6 El7 c Al2 B)3 C)4 D)5 E)6 A)3 2. za. Şekilde m(C) > m(A) lABl = 6. . ŞekildekiABC üçgeninde a. /\. ABC çeşİtkenar . Şekilde verilen ölçülere göre en uzun kenar c 5.

.14.4.Üçgenler 7. lkizkenar bir üçgeninln çevresi 20 cm ise eşit ke- narlardan birinin uzunluğu aşağıdakİlerden han_ gisi olamaz? A) a<e<ccb=d C) e.4..8 D)8 11. .8 .e<c<d<b D) e.\. E) (4.A 1. Aşağıdaki üçlülerden hangisi bir üçgenİn kenar A)3 B)6 C)8 D)e E) 10 uzunlukları olamaz? A) (5. Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin açıları arasındaki ıACı lABl = 5 cm ıBcl =9cm ise = sıra|ama aşağıdakilerden hangisidir? x in aIabileceği kaç tam sayı değerİ vardır? A)6 Bl7 A) m(A) .-\' ABC üçgenİnde |AEl = ıEc| lADl = 6 cm lDBf = 2 cm ıBcı =4cm ise lDEl = x in E a|abİleceğİtam sayı değerlerinin toplamı B4C s z = ıtJ a uJ z kaç cm dir? 11.4. .8 A)5 8)6 C)7 10.C 3.C 6. . .4'. 10.ii!!f.8) B) (7.a<c<d<b 4. C)8 D)e E) 10 B) m(C) C) m(C) .a<ccb=d E)a..71 9. 10) BaD ABC üçgeninde verııenıere göre aşağıdaki sırala_ malardan hangisi doğrudur? 12.bcccecd 2.ıge}i!iiii .E 5.. .5.4..4.4.4.E E)e 12.8) D) (4. m(A) < m(C) .6) C) (7. ABG üçgöhinde m(B) < m(C) . 12.C B)a. < m(B) < m(C) < m(B) < m(A) < m(A) < m(B) . D) m(B) < m(C) < m(A) E) m(B) 8. /\.A. 10.4. 10. .

ABC üçgeninde tABl r_ [BC] |ADl =|DC| |AB| = 6 B ç6 =5çp 6 c lECl =2cm ise |DE| = ABC üçgeninde m(B) = 45o .4. ABC üçgeninde tAcl r_ tBcl c [AB] l.. l-t qlI .re fr 2.iiiii .8 Br.fr q2 D) 3 ^.ı A) 1 q.l! qlI 3.lBDl =lDCl =56p lBCl = 4.[BC] ' z lADl = lDcl t = 30o ABC üçgeninde lADl dn? m(c) =8cm.F 3 B)fr E) c)2 z. m(A) = 105o ve lABl = 4.. ABC üçgeninde IACI r tBCl = 30o m(ABC) B q'/5 c lBDl = lADl lABl = 4/5 cm ise ABC üçgeninde IABIJ-[AC] .fr :İıiİlı gs.lBDl =7cm ise |Dc| =x kaçcm E)2/3 a üJ z !! ç1 lBDl =2cm |AB| = 3 ise |Bc| = x kaç cm dir? . I B 5.6 cm ise lAB| = x kaç cm dir? A) |DC| = x kaç cm dir? 3 q2/5 c)4 q3n A)1 D) :tr)2.m E) cr .8 cm ise lACl = x kaç cm dir? x kaç cm dir? B E2C A) 3 A)4 B)6 c) 8 D) 10 E) 12 q 2.

ıJ TJJ |Ecl kaç cm dir? A)10 B)8 C)6 D) 5 E)4 12.E __ 2 -- c) -j.fa D) 3 E'.Üçgenler 7.! _-./3 cm ise ıHN] = za- IABI .ı_-:-e-_--:9.fr E) 6n c) 5n 11.[BC] m(ACB) = 15o lBNl = lNcl lBCl = 4.ı- -e{_ __lı---. ABc üçgeninde lABl lAHl r_ [AC] 6 cm lAHl t.[AC] lAHl t.ç .[BD] lABl = 10 cm lBcl t5 lBEl lDEl = [AD] ise lAcı lBCl = 2 cm B = 12 cm ise z = =1cm = x |BH| kaç cm dir? A): B)5 c)6 D)7 qE z a |.-' -"o . ABc üçgeninde ABC üçgeninde tAHl [AB] r_ [AC] r tBcl 8 cm CE lABl r._r._ * -__ _ ş.ı - . ABC üçgeninde lABl r. ABC üçgenİnde 9.' 2113 A) 10 12 C) 14 D) 16 E) 18 ii!i!İKıge}i!ilii -.lBGl = r [Acl [BC] lCHl =3cm lse |BH| = x kaç cm dir? B) s lBHl = slHcl lACl =4cm ise lABl kaç cm dir? Al 4 c)6 D)8 E) e A) 6 D)8 8r 4.t [AC] lBDl lAHl lADl lBHı |Ec| t_ [DE] r [BC] 8 cm 8 cm = = B 8 H 2E lHEl =2cm ise = x kaç cm dir? Br x kaç cm dİr? B) A) _..l- 10. ABC üçgeninde lABl lACl .

rU D) x kaç cm dir? E 8r 3.fr 3/7 E\2fr q4rt A)6 B)7 qsn q 2.re q3fr ABC üçgeninde lAcl t.[Bc] lBDl = 5 cm =7cm ise lDCl = /5 cm lACl =4cm ise |AB| = lAB| kaç cm dir? A' 4.[Bc] m1ffi1 = 3oo lBDl = lDcl lADl ABC üçgeninde tAEl r. - = 60o |AD| = 2 ç1n !) i_tl lBDl = 12 cm =gsrn = x ise lDCl = /2 cm ise i-LJ kaç cm dir? B) lBDl kaç cm dir? A) 2 D) 4 2n E) 6 2/3 D) 2/5 B) 4 E) z. Yandaki şekilde 2.n5 E) 8 jiiillı gz ]liiii: . ABC üçgeninde tABl a [AC] m(ABC) --\ = 15o BDC ABC üçgeninde [DA] J.8 5.[Ac]' |BD| |AD| = |Ac| = 2fr cm ise = =2çp ise lABl = x kaç cm dir? |AC| 2 cm lAB| = x kaç cm dir? A)2+/5 D) 8 B)a+/5 A) 4 q 2/6 Brsn E) 5 q2fi 92+2/5 9a+2.) fi tr J mtA6öl IBC = 45o IBA t_ [AD] t_ [DC] .4. ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ADB) lADl lDC| A'.

E 9.iİKıgaxl!!ii: .:i.6.C 4.cm ise = lBDl = =3cm m(ABC) a kaç lDCl =3cm ise ıAc| = x kaç cm dir? A) derecedir? 4 Dr A) 50 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80 2'16 B) 3. lDEl = 2 cm lse lABl a uJ I.Üçgenler 7. ABc üçgenİnde = 30o lADl l_ [Acl |ABı = 3 cm 3.J z ıBFı ıBDı = ıFCı B ıAB| = 12 = kaç cm dİr? x kaç cm dir? D Al 2.8 cm ise x lABl = lBDl = 1 cm kaç cm dir? ıDcı =6cm lse ıAcı = x kaç cm dir? B) 6 BlD N l.FSS cr.r3 E) 6. 4. [BD] l.m 10.8 q B) 4 6112 q4n E) 4.E 5.f9 E'r cr 6.O 8. ABc üçgeninde lABı lAEl |ADı = 10.8 1 İ A) 6 D'.f2 q q 5 21tr 8.C 12.8 .. ABc üçgeninde IABI ıAc| = 6oo r [AC] 2 cm m1ffi1 = |ABı = |ADı 2.C 11.8 6/3 A) 4 Dr 4n B)5 EI .J.D 6.r2 D) c) 4.C 4. ABc üçgenİnde lABlr_ [Ac] E D J IBDI r_ IDFI z .[AC] lECl = lACl . = loso 12.re 6n ı I I I ı ABC üçgeninde I İ ml6ful m(ABC) IACI = .C 2.D 3.A 7. 11.4.f6 B'.[AD] =x lADl l_ [Bc] cm İse ABC üçgenlnde lBEl = [AB] l.

.4. = 70o ise m1fi1 =x kaç derecedir? ABC eşkenar üçgen. CC J = z ırJ U) l. [Ac] J.[Dc] . ise m(BAC) =x kaç derecedİr? I __) :::ii!l['ıgg]$!!iiii I .'A.J. 5.J ABC üçgeninde m(BAC) =70". ıAcl = |Dc| ise m16B) = a kaç derecedir? ü 2. lBDl ıDc| = |DF| ise m16F) = = ıDE| ABGüçgeninde' lABl =Scm' lAcl =6cm lBcı = (2x _ 1) cm ise x in alabİleceğİ kaç farklı tam sayı değeri vardır? cı kaçderecedir? ABC üçgeninde |AB| = ıAD| ABOD dörtgeninde verilenlere göre lBDl = lDcl (BCD ) =32" en uzun kenarı bulunuz. ABG üçgeninde [AD] ve [CE] açıortaylar m(ABG) .

J a 8. ABC üçgeninde lABlr_ [AD] m(mB) ıAcı = 2fr x = 45o cm 6 lDc| =1cm İse ABC üçgeninde [ABl l. ıBD| = kaç cm dir? ıABı = |Ac| |BC| =x kaçcm dlr? 1.i 7.-'"--'--' ABC üçgeninde m(A) < 90o ıABı =3cm lACl =4cm ise ıBcı = x iD alabi- leceği tam sayı değerlerİnin toplamı kaç cm dir? ABC üçgeninde [AD] _l- [AB] l.12/2 .9 8. .52 4. z t!l uJ .40 3. [cD] :iiiiİfizoo}iii. fl 10.[Ac] [Bc] |DEı = 1 cm kaç cm dir? |BC] ' . 55 9.Uçgenler l7. : l : {-----.4 10. |cD| =13cm ise . 30 2. 5 6.[BD] = ıAEı 4 cm ise fr cc z .[Ac] |BD| =7cm. [AB] l. 10 5.

Şekilde lABl = lAcl lEDl = lDcl A 6.'l^./^. z J = m(ADE) --.^. ABC üçgeninde lBcl /^r = lcEl 2Oo m1ffi1 -'\.. ABC üçgeninde 5. . m(BCD) = m(DCE) lse . m(ABC) + m(AEC) kaç derecedir? .-l. 2. tam sayı degeri vardır? 3. ABC üçgeninde lABl =lBDl =lDcl m(ABC) .. /^. = .75" ise m(^) kaç derecedir? Yukarıdaki şekilde [AD]J.^. . LU (/) LU z ise m(ACB) I 2 kaç derecedir? ABC üçgeninde |AB| |Dc| = 2 cm ise lAc| = = x lBDl |ADı = 4 cm in alabileceğİ kaç farklı . CC lAcl/ IDEI = 30o = 80o =x tFKl / [BCl . .'^.^.[cDl m(BAD) = m(DAE) -^.. m(BCA) = Goo = 40o ise m(ABE) = ise m(ft1 =x B c kaç derecedir? la-bl +lc-b| +]a-b-c| İfadesinineşiti nedir? iiiiiillzoı ]!i!iii .4. #. m(AFK) z'\.

Üçgenler 9. ıBDı = lFDl =1cm ise 6 cm ve |cDı = 8 cm ise |Bcı = a kaç |FE| = x kaç cm dir? farklı tam sayı değeri alabilir? z -J E = 8.4 . U) ıJJ TJJ z 10.60 4. ABC üçgeninde m(ABC) u'\.3 8. 180 2. Yandaki şekilde = 45o = 3oo lABl mtffiBl |Ac| [Bc] tADl l. ABC üçgeninde lABl r_ [AD] r tBcl tBEl |AEı = |Ecı lAFl = 4 cm ABC üçgeninde [BD] ve [cD] ıç açıortaylardır.2+2fr 10. 7.50 3. 1 6.3 5.b iiiİİ[zoz]l!!ii.70 9.[Dcl r_ D l l=x =4cm İse ıBcı ıAE| = ıcEl ise kaçcmdir? ıAB| = 3 cm =1cm ıED| = x kaç cm dir? i I t__ 1.

OSS olmakkoşulu ile 2x+ 1.OYS Yandaki 2. 3x+ 1. l. .AD 'fSS ACTBC ABC açısının olduğuna göre. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? .ii!i . (a + b + c) (a + b rİmdir? a. (/) Lil X-!=10" dn? B "D' c A) . 1982 1981 . termektedir. 3. 1981 . eşit kenar]arından biri c o]an bir ikizkenar üçgendir. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır. Üçgen. Her doğru diğer üçünü kesmektedir. c tam sayıları bir ABc Yandaki şekilde AB J. 1981 .1.4x+ 1 sayıları bir d|k üçgenin kenar uzunluklarını gös- x>0 ABC açısının ölçüsü 50' ve J şekilde 4 z [.OSS üçgeninin kenar uzunluklarıdır. Her kesim noktasından ikidoğru geçmektedir. Buna göre şekİlde kaç kesim noktası vardır? ABC geniş açı olduğuna göre IABI uzunluğu Ar4 B)s C)6 D)7 kaç cm olabilir? E)8 A) I B)7 c) 6 5.OSS 4. b. eşit kenarların uzunluğu kaç bi- - c) = 15 ölçüsü 60" ise EAD açısının ölçüsü kaç derecedir? A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 ZOS. l!. lll. 1981 .tr E) 11 c) 10 A) 7s B) 70 C) 65 D) 60 E) s5 6.OSS Yandaki şekilde lBCl = 2 cm |AC| = 6 çç1 Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç özelik aşağıda verilmiştlr. 1981 .m D) s olduğuna göre BCA açlsınln ölçüsü kaç derece_ 8r 2. aynı harflerle gösterilen açılar birbirlerine eşittir.i:.

OYS Şekilde ABC lOBl = lOCl açısının Yandaki şekilde bir 4.ÖsS Şekilde verilen Yandaki şekilde ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. 1983 ..zot. 1983 _ Öss 12. 11. 1982 _ ÖYs 10.Uli. lABl = 9 cm ise bu üçgenlerin çevrelerinin toplamı kaç cm dir? a A açısının derece cinsinden ölçüsü bir tam sayı olduğuna göre bu açı en çok kaç derece olabilir? A) 30 B) 5e C) 60 D) 44 A) E) 2e 27 B) 24 Cr 21 D) 18 E) ls 8. eşkenar üçgendir.iii!. olduğuna göre nedir? lCDl ve A) s0 B) 4s C) 40 D) 30 Pl E) 2s A) 90'+ o D) B) 90' - 180"-a T C) 90" + 2cı E) 180" - 2u 9. 1985 . lADı D) lBDl = lADl .OSS dir.Uçgenler 7. ise BAo ölçüsü kaç derecedir? r z t z J LU lABl lBCl = = lADl B a LIJ ABC açısının ölçüsü cı.OSS 1982 . . Şekildeki ikizkenar üçgende a<b Şekilcleki üçgenler birer eşkenar üçgendir. = lADl lBDl lBDl B) |BDl . ABD üçgeninin A Buna kenar uzunlukları içİn aşağıdaki göre lACl uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? bağıntılardan hangisi doğrudur? A) 22 B) 1e C) 17 D) 12 El7 A) lABl C) lABl E) lABl . . 1984 . BAD açısının ölçüsü 90'dir.

12" B) 63' 47'22" D) 63" 46'. ıa. Dikilen top|am ağaç saylsı 21 olduğuna göre. eşkenar üçgen biçimindeki bİr bahçenin çevresine.EA G = 10 cm = BA I.AC ıAcı 8 cm 5 z 10 FCA açısının ıBD| = ıDc| ise lDEl kaç cm dir? A) z UJ E)3 e ölçüsü 30" ise EBA açısının ölçüsü kaç derecedir? D a tıJ c) 1f.12" E) 62'47'. a=4cffi. 1986 - !. kaç dakika ve kaç sanİyedir? Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir? A) 63" 47'.. 1986 - oYs a=5cm. 1985 .Uçgenler 13. bir köşeslnden başlayaıak2m ara ile ağaç dİkİliyor. a=6cm. 1986 - Yandaki şekilde m(A) = 90o Öss m(0 |Bcı = 9oo Aşağıdaki şekilde Dc l.12" E) ll ve lll iiıiiKzos}!iii: .\' oYs 17. 2 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 15.EA dır. bahçenin ıABı = 5 cm lBCl = 4 cm ıcD| ıDA| = 8 cm ise =6cm + bir kenarı kaç m dir? lACl lDBl toplamı kaç cm olabilir? A) D) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 A) 25 B) 23 C') 21 19 E) 6 ı +. b=7cm A açısının ölçüsü 95' Öss ıı. 1986 - Öss Kenar uzunlukları 2 nin katı olan. EA EB J.OYS Yandaki dörtgende 16. D') 11 B) 1f. 1985 . b=3cm ha=4cm 229632 saniyelik bir açı kaç derece.22" A) Yalnız ı D) lve ıı B) Yalnız ıı c) Yalnız lll c) 63'46'. h"=6cm C açısının ö|çüsü 90" ll!.

OYS 21.OSS AD//BC lBcl = lDCl lABl = lAcl ABD açısının ölçüsü 30" BAD açısının ölçüsü 100" ise lBcl =lcDl =lDAl ABÇ açısının ölçüsü kaç derecedir? B BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 75 C)72 D) 60 E) 45 A) 80 B) 85 C) e0 D) e5 E) 100 23. C) 3 q. 1987 . 1987 . F noktaları bir dik üçgenin köşeleridir? .fr A) 11 B) e c)7 D)5 E)3 .: r A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 A) a=3b B) a=2b C)a=fib D)a=rEb E) a=b+3 1987 .n .-\- lABl = 5 srn ıAcı AD = 13 cm lDcl = lAcl = 40o = 5oo lDCl = 12 cm r BC = m(ABC) lBDl x ise kaç cm dir? BxD mld6Ay A)/7 B).iiiillzoo]İİıi::.OSS 20.m q. 1986 . Buna göre m(BAD) kaç derecedir? lABl = lBCl -. 1986 .OYS Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgenlerdir. ABC üçgeninde 4 lDCl = lDAl ABD açısının ölçüsü 2x" BAD açısının ölçüsü x" A. C noktaları doğrusal ) z CC lABl = = 3 6 lBCl a UJ UJ z EAC açısının ölçüsü 110" Buna göre x kaçtır? a>b aBbC a ile b arasındaki hangi bağıntı İçin E.OYS YandakiABC ikizkenar üç9eninde 22.OYS Yandaki ABC üçgeninde Aşağıdaki şekilde ABC ve ADC ikizkenar üçgenlerdir. 1986 . B. B..Uçgenler 19.

1989 ..rg Cr Safg E) A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 35 D) 2. 1989 .6 . = =4birim = 90o = 6 birim m(AHB) BC Şekildeki ABC ikİzkenar üçgeninde A tepe açısı_ nın ö|çüsü kaç derecedir? mtffil Al 3-tr 9oo B I Yukarıdaki şekilde x = |BC| kaç birİmdir? B) 2.l^. Buna göre ADE üçgeninin e. [Bc]üzerinde m(BAD) = 10o m1fty 19ss . [Ac] D.tr 3.7 D) 8 A)k. 45 bİrimdir. 38.Öss AB = 3 bİrim ıBc| = 7 birim =2oo lADl = = = s 6 lAEl lDEl k E z J BD K E C 87C Yukarıda verilen ABC üçgeninde o ıU z uJ Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgendir. k kenarları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? mtffiı < 60o olduğuna göre |ACI kaç birim olabilir? A)4 27.Öys H. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdİr? c m(BEG) = m( GEF) =3o A) 16 B) ls C) 14 D) 13 E) 12 mtftl=m(ffi)=b" Yukarıdaki şekilde m(FGE) kaç derecedir? ^B llCD olduğuna göre ı) + D) 1989 - Öss B)2(a+b) c) 45 E) e0 60 D ve E. [Ac] üzerİnde ABc açıslnın açıortayı üzerinde 6 A -'\m(BDA) = 120" lABl lAHl .dce B)d<e<k C)e<k<d D)d. 1989 [BD]' B) 6 C'.::iiffizozli!ti: .. d.OSS Bİr üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer top_ lamları 33.k<e E)k<e<d E)9 Öss 30.Üçgenler 28.

=100o A) 30 B) 35 C) 40 45 E) s0 A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 . B... 1990 _ ÖYS D. 1990 _ ÖYS |ABı = |ACl 35. zoe.İ!i.iiiii.--\ m(BAC) m(BAD) J_ lAHl = Yukarıda ver|lenlere göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? D) =m(DAH) .^\ lADl = 100o = cı BC Taban açıları 24" olan ikizkenar bir ABC Üçgenin- m16b1 Şekildeki ABC üçgeninde A de tepe açıslnl üç eş parçaya bölen ışınlar arasındaki açı kaç derecedir? açısının B cı türünden değeri A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E') 44 aşağıdakilerden hangisidir? A) 100'- 2a B) 100" -cı C)2u-10o D) 2cı _ 20" E) cı + 10" g2. Şekildeki verilenlere mlffil = 35o ) z a ul derecedir? 100' YandakiABC ikizkenar üçgeninde BCA taban açısının ölçüsü kaç derecedir? z t! A) 74 B) 7s " C) 76 D) 77 A) E) 78 2s B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 36.Uçgenler 31..-\ -.OSS D e [AC] = lABl m(ABC) . E doğrusal [AC] / [DE] D lANl = lNcl AN açıortay m(EBN) = 25" Yukarıda verilen]ere göre DBA açısının ölçüsü kaç derecedir? 21.\ /. [BC].. 1990 _ ÖYS 34.:..ÖYS 33. 1992 .: ..-. lADl lBDl /.OSS göre cı açısı kaç G m(ABD) = 7' /\. 1991 . 1992 .

iii:ii. 1993 . = |cE| 2 birim x birim m(EAD) = 20" ODxA 2 BEDC Yukarıdaki verilere kaç derecedİr? ABCD bir kare olduğuna göre |DA| .cı D) kaç dere- r A) B) 1s2 B) 150 C) 148 D) 146 E't144 Al 7 I C) e 10 E) 11 42.\ = 1o6o = . =61 Yukarıdaki verilere göre m(ABC) .D.Uçgenler g7.OYS A.^.OSS [AK] IBLI r y 8 km A J.tr ' . 1995 . 1994 .liiii . [oD o m1ffi1 cedir? Şekildeki A ve B kentleri y yolunun aynı tarafinda bulunmaktadır.y = 39.OSS ABC bir üçgen |AB| = ıBD| ceq lOAl lDAl c m(DOC) = = .r2 E)1 q3- n A) 1s0 B) 140 C) 130 D) 120 E) 110 41. 1994 . PC --m(CAE) = 118o m(CBD) cedir? AE TBD -)+ 7" z UJ a IJJ .OSS ABC bir üçgen P e [BC] I cr J lPHl r_ [BL] m1ft1 m(APH) /.._Li Be Ce loA [OA [OD t_ lBLl = 6 km lKLl = 7 km lrkm-ıL m(BCD) = 124" /\..i /^\ = cı = m1ft1 =q Yukarıdaki verilere göre cedir? Yukarıdaki verilere göre m(CBD) o kaç dere- m(fiöı . 1994 ..OSS lAKl .E noktaları düzlemseldir.x kaç birim- göre BAc açısının ölçüsü ür? A)3-l3 D) I 2 Br2-.C.zog.B. = 60o |Acı -4. 38. 1992 [DA] ÖYs p 40.cı kaç dere- A kentinden y yolu üzerindeki bir N noktasına uğrayarak B kentine giden en kısa lAN| + |NB| yolu kaç km dir? A) 138 B) 146 G) 148 D) 152 E) 1s4 A) 10 B) 12 C) 13 D) 5/5 El 7 .

1997 .OYS = 50o+10o = 3cıo+10o =x -/\ = lBcl ABC bir üçgen m(BAC) = 120" /-r mlffil Yukarıdaki şekilde |ACl = |BC| oıduğuna göre.OSS m(ACD) m(BDC) 3' m1fty lABl lDBl = = = 12oo /^= =. _ Öss = 46. ml6Bı _x kaçderecedir? Yukarıdaki verilere göre. 61n BJ61c = x kaç cm dir? A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e iıiiİilzıoJiii:::: .A- ı tr = 45" = 30o S z z..8 q3n q z." = 40o lAcl lBEl = x lBcl lcDl m(AFD) . 1997 . m(AFD) = A) a + 10" Dl Z+ 40" B) a + 40" E) fr C) 2a+ 10" x B) kaç derecedir? 40o A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 44.OYS lACl = 6 cm = lEcl = lcDl = c lABl = x Yukarıdaki verilere göre. |AB| A) x LU a uJ m(AFE) a kaç cm dir? . 1996 m(BAC) - . 't997 . m(AFE) = cı kaç derecedi? üçgen olduğuna c C) 100 D) A) 110 B) 10s e5 E) s0 45. 47..\ Yukarıdaki şekilde lAB| = |AC| oıduğuna göre. m(ACB) EA 48.l Yandaki şekilde ABC bir eşkenar 3.fg ^ göre. 1996 _ Öys ABC bir üçgen /^m(ABC) m(BCA) ../. x in a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki şekilde |AB| = lAC| olduğuna göre.Uçgenler 43.fr E) 2n q .6 cm lACl = .Ğ. 1997 . |Ac| lABl = 4 cm lBCl = .^.Öss EBlMD lAcl m(EAC) .

1997 .r3 bx|m HB Yukarıdaki verİIere göre. m(CED)=61 mtffi) = a kaç dereD) Yukarıdaki verilere göre lBE] x kaç cm dİr? cedir? A)ş B) € c)5 D)4 E) 3 A) e0 B) 60 C) 45 30 E) 20 51.OSS 53.^ = = = m(DCA) = 15o m(6ft) a -'\. 52.lJ ıAB| =|Bcı =|BDı =ıcD| =lDEl Yukarıdaki verilere göre.^. m(BLC) = 90o = 90o = 90o |BDı = |DAı ıAL| =|LCı =8cm ıLBı = 6 cm lDcl lAcl = = f uırım 4. 1998 . m(cAB) ıDc| lABl = 90o = 90o Şekilde ıABı = |AC| ve ıBD| = ıBc| o|duğuna göre 3 cm 6 cm 9 cm lACl m(BDC) = ct kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. 1998 - Öss = 54. 1998 - mtftl . 1998 . |DB| kaç cm dlr? A) 35 B) 40 c) 4s A)6 D) s0 B)e D' 9'f2 q6n El rc1r2 liii!ffizıı }!!i:: E) 55 .Üçgenler 49. LıJ lBDl 4 cm z |DAı = 16 cm lACl = 15 cm lBEl = x = .Öss m(BCA) u'\- --.Övs m(DCA) . = Öss =9oo = 90o m(BED) d 5 z a l.Övs m(AHC) =^. |Bcı or"nı kaçtır? = (a ffi Yukarıdaki verilere - 1) birim göre a ka$ır? eı+ B)t c)8 D) I E) I A)2 B)3 C) D)5 E)6 50. 1998 .

c 58. 1998 . 1999 . |oE| = 4 cm ve ıEBı = 7 cm olduğuna göre. 1999 .. lCBl kaç cm dir? A) es B) 100 c) 10s D) 110 E) l1s . lABl = lACl m(ADB) z-\. 2000 .ÖSS m1ffi1 m(ADB) /-- = 3oo = a A.OSS |ABı = 5 cm lACl = 12 cm BM - lLMl l_ BM m1ffi) = 3oo m(DBC) .IDC| çarpımlnın sayısal değeri kaçtır? A) 36 B) 3e C) 42 D) 45 E) 48 Se. AoD [oc.OSS 57. lBcl nin en küçük tam sayı değeri Yukarıdaki verilere göre. |LM| kaç cm dir? kaçtır? A)8 B)6 C)s Dl4 # E)3 A) 13 B) 14 C) 1s D) 16 E) 17 59. [oE.OYS a.Uçgenler ss. o. DoB açısının açısınln açıortayı. = cı kaç derecedİr? Yukarıdaki şeki|de |oC| = 3 cm.OSS AL // 59.c>0 a+b>c a+c>b D)b+c>a B) Yukarıdaki verilere göre. IDB|. 1999 . 2000 .:iiiİ![zız]iİ!ii:: ^rl B)8 c)2 D)3 E)4 . ve B noktaları doğrusal. açıortayı.OSS ADC bir üçgen lADl = aerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının uzunlukları olduğuna göre. ıAD| = |BD| olcuğuna göre./\ = 30o lADl = 6 cm ıBD| = 2 cm lLMl = x =x E J z z IU c) LU Şekİldekİ ABC üçgenİnde m(6Aö) > 9oo olduğuna göre. aşağıdakilerden hangisi vanlıştır? 9 cm lABl =lACl =6cm A) C) b-c>a E)ar0.b>0. B Yandaki şekilde ABC ve ABD birer ikizkenar üçgendir. b.

lDcı Yukarıdaki verilere göre A) 5 B) 2cm. . 2006 - Öss ABC m(ACD) m(ABC) . aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? mtftı=m1ffi1 |Bcı = A) ıAc| c) ıAc| > E) ıBDl . ıcD| =60o. 2001 - oss = 35o 63.F 3+r/3 D2+tE E 5 z z = tıJ a UJ 2001 - Öss m1G. |ADl = x x kaç cm dir? 6 E) C)6-.=m(f6R)=ıs" Yandaki şekilde A simetriği 64. bir üçgen . |cP| = ıPo| m(BAC) m(RPQ) . = 50o .Uçgenler 61. lABı lADı lADı B) ıABı D) ıAc| > ıBD| .4.^. m(DAC) = 25o Yukarıdaki taslak çizimde verİlenlere göre. oL ye göre . ıoA| =Scm ' olduğuna göre. . B.4. - = 25 = x |CB| kaç cm dİr? A)5 B)6 Cl7 D)e E) 12 Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 150 B) 13s C) 130 D) 120 E) 108 :i:ı$[zıg}ii!ii . 2oo7 - Öss ABC bir üçgen noktasının oK ye göre |BPı = ıPR| simetriği C dir.\.|AB| = ficm = 4 cm.-.

8 5. B 19.b < a olduğuna göre. c 17. E 32..A 1. c 20.D 9. . E u. D 53. c s7.D 3. 2008 - osŞ. B 16. B 27.oss BirABC üçgeninin iç açılarının ölçüleriao . 30. E 31. 2009 .65.E 61.^. A 11.c 7. D c 38. 25. A 49. E 12. - ABC bir iıçgen ıAEı m(BAD) . C s5. D 50. B A i i iii!i[zıaXiliii .D c 15. = 50o = -ı - x Yukarıdakİverilere göre. D 51. bo . D 14. B 13. 5 z 66.A 63. sE. 62. = ' |AF| = . B 18.8 10. E 26. E 48. D 33. D 47. B 41.. c 21. 39. x kag derecedİr? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) s0 B) 45 C) 40 D) 3s E) 30 i.c 6. C 65. E 43. D 97. 24. c A A 42. B 40. x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. B 28. E 52. s9. E 34. A 36.8 4. 8. D 35..D 45. 23. D 46. D B D B 60. A 54. C 56. a4.lJ a UJ z 25 B) 30 C) 36 Dr 42 E) 4s 2. C 67. m(ADB) =70" m(ACB) m(ABF) . 60" ABC blr 09gon AE ve CD açıortay' . mtftı m1ffi1 -65" . A B D 29. c en çok kaçtır? A) ı. co ve 4c . A 22. C 66.

.a=15. lı Buna göre şekilde 6 kesim noktası vardır. m16B1 =30o. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek B 2.0 ---^ / B^ED + 2x + z= 18oo ' + Z = 3oo AoBc+50"+ 2z+m(ğ=180o 50" + 60o + 4x+1=4.b.+m16iö1=ı80o = Doğru Seçenek A m1ffi... 90o 82 > c2 + 22 + 60 c2 .Y = 1oo + 50" --E^o Y=40' ıJX=50o.. 4.1..ceZ b = c olsun. c (a+b+c) (a+b-c) (a + c + c) (a + c =15. = 120" dir. şekil aşağıdaki gibi olmalıdır. a. . m(0 m(0 = 180o Doğru Seçenek D = 7Oo bulunur. LıJ 16x2 + 8x + 1 = 4x2+ 4x + 1 + 9x2 + 6x + a LU z 2x+2y= 180o l X 3x2-2x-1 =o (3x+1Xx-1)=0rt=1dir. ] . Soruda verilen belirleyici üç özelliğe göre. E -J (4x+ 112=12x+1)2 +(3x +1f 1 . + 60" ='t80o = m1fiö) .ceZ) c) = 15 birimbulunur.1 1=5 birimdir. l:. o halde hipotenüs uzunluğu + . (b+c) ?=1+c=7 (a+2c). 5.. m1fiö1 =60o m1fiö. ıı _ A7'. Doğru Seçenek B 6. 8_2 m('B) < c < 8+2 = < =ş 6 < c< 10 > . (a. |AB| = ç m(B) > 90' Uçgen eşitsizliğine göre. l ve ll den 6 c < *6o' ıse C=7cm olabilir....:iiİl zı s ]liiii:. Doğru Seçenek C .

4. Doğru Seçenek C iii!iı[zıe}İili:l ... eşkenar üçgenİnde tAH] aynı zamanda açıortaydır. + 12-5. 2x=60o*X=30'dİr. lAcı <12+5 7 < |Ac| < ^ c<u+c< 180' 2 ABC+16-10<ıAc| <16+10 Ive lI 17 . m(0 . -eo v. o 9.v = 27 cm dir. ABc [oHl.. O halde. Doğru Seçenek A o halde. O halde. olabilir' a açısı tam sayı olarak en çok 59' Doğru Seçenek B 10..Üç9enler 7. Doğru Seçenek D BD bulunur.. 6 < ıAc| < 16 . ' =-(I*90o+cı = 90o + 2s olur. = m161 = cı m(BCD) = m(B) + m(A) + m(D) . /\. a+20=180o+0= 180'--a 2 cr DoAc . 11.4. 3a+3b+3c=3(a+b+c) Bu üçgenlerin çevreleri toplamı. a<b=+C<0 dır..l_ [BC] + |BHı = |HC| dır. ffi = ffc oıorğundan.^.. ı + 2a < 180o +cı<60o olduğundan cı den 7.. z ılJ B ıAB| =9cm+a+b+C=9cm dir. ıı lACı = < 16 bulunur. lACl 12 bulunur. . Doğru Seçenek D E S z = a UJ 8.

lıcl<8+6l 5-4. 3 = 14 Doğru Seçenek D Bir kenarının uzunluğu ıse € m dir. = 60o (ters açı) + lEDl.J lBDl < fr a iJJ t 10. -Ğ.4.Uçgenler 12.4 + cm = de m(B) + 90o + 60o = 180" = ise m(B) 30o bulunur. < <e 11 ""'I ""' ll CC Doğru Seçenek B z . + 20 olup lACl lBDl = 19 cm üçgenin çevresi 2. E 10 coED-f.laol <6+ui*4 6 < lACl + lBDl < olabilir. lADl dir. Doğru Seçenek C lABl = 6 cm 17. Üçgenin etrafına 2 m aralık]arla 21 tane ağaç l ve ll taraf tarafa toplanırsa.4. . dik kenar uzunluğun- dan kısa olamayacaA 4 ğı için bu üçgen çizilemez. < m(B) = m(D) ise olur. mlAfuı BDF -^- = m16FB. .21 =42mdir. ?=4 b=h"=6 m(c) .eA=]DCi=lEDl lncl lnal B . 15. 13. b>a olduğundan m(B) >m(A) =95' Üçgende birden fazla .lncl <5+ ol*2<lACl 8-4.lsol <8+41 6-5. ?=5 8_6. O halde lBDl . dikileceğine göre. Doğru Seçenek B iiiii[zız]Iii*:.g- s _ lEDl 6 dir. BDC ABD de m(A) lBDl geniş açı olamayacağı için yandaki şekil yanlıştır. AHc dik üçgeninde hipotenüs uzun|uğu. Doğru Seçenek B = 90o olan bir üçgen çizilebilir. Doğru Seçenek C . lADl = lABl .

xo dir.xo m(DAC) -^. 2296g2" 180 21. = 2a a dır. Doğru Seçenek B :iiiiİ[zıeiiiiii . Doğru Seçenek A 22. . _ 496 480 163 120 432 420 BxD 12 12" 229632" = 63o 47' 12" bulunur. m1ft1 m(ACD) m(BDC) m(DBC) -.^zA\ =c = = = 61 ise -^\ 2cı /İ: 2o olur.. 80o dİr.. ADC+lADl =5srn .ğ. Doğru Seçenek B - x = 40o bulunur.. lADl = lDCl + m(0 =7Oo .^- ] !=]'. 2a* C[ = 180o + cı = 36o ş lCBl BCD + 50o -zs. *X=lfrcm A = x2 + 25 dn. Doğru Seçenek A + 50o + m(ABC) =2ü. Doğru Seçenek E 19.a = m(ffi) + = m1[f. |BFl = o m(ABC) 2x" +70" + m(BCA) = m(EAC) ise xo = 110o -4.Uçgenler 18. = lCDl mtffil = 50o olur. Doğru Seçenek C 23.= 72o bulunur.6. A-BD + 62 = x2 + 52 +36 .. = 70" olur. m(C) = 180o m(^ = 20.'İ. . LIJ z m(ffiBl = 5oo lADl lt[BC] ise m(DBC) = 50" =+ dir. EBF üçgeninde a > b Ve m(EBF) m(EFB) = 60o ise o halde = 90o o]malıdır.a. c CC z -J BC lAB| = |AC| ul DBC + 2a .

Doğru Seçenek D = DBC + a+2o-=120" +Cı=40o ABD + cı -6.Eı fr7 ABC + 7 -3 4<|Acı <10 = lAcı <7 +3 6 birİm olabilir. . m(O = 6oo + lACl2 = (+)'. 27. EGF+a+b+m( EGF) .=2. lAcl m(0 A < 60o + = ]AC| < < . Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A ::i. -90" = m(EGF) 90o olur.ıil[21g]!!iiii:l .4. + 120" + m(A) = 180' 40o+ 12oo+m1A1 25. b+c=45 a+b=33 + olsun.J rt 2a+b +c=71 +2a+45=71 =l o = 13 birim =+ b = 20 birim.190" = 180o 28. 5o dir. (#f ıAcl2 = '44 +*9 alr. mlğftl = = 65o ıBAı = lBC| + m(BAD) + m( ftl m15&1 =7Oo =7oo + m15fD) + m1ffi) + 65' =7oo |AB| =|AC| . Doğru Seçenek D 29. lCAl = lCDl + mtftl = m1ffi. c = 25 birim 26. +mlffiı =m1ffi.. BD ADE -+ 30o K 70" < E C -Ğ- o halde. Doğru Seçenek B c 2a+2b A F 4 cr J z + a+b = 90' dir.a+b=33. a+c=38.Uçgenler 24. |Acı k<dce < 80' olduğundan bulunur. m(A) = =ıao' 20' dir. Dogru Seçenek z tU a O+C=38 E LI.4.

= 35o + m(A) =28" m(B) + m(C) = 180o -28" = = 152' 2 lABl = lAct =r m(A m(0 = t1'' dir. -a + 100" -a + m1i. Doğru Seçenek E = 31.4.Üçgenler 30. = 1g0o m(A = 32. lBcr = ıcHı'|cA ilicltt[DE] + m1ffi81 |ANl = ]Nc| :- = ] m1ft1 =25" m15fu.iii!: zo}liiii. Doğru Seçenek D . 6z=4. 2s. . 34.4. ABC de oklit bağıntılarına göre. . 33. Doğru Seçenek D 100" ABD + 7'+ m(A) . + m1ı(ft. = 76o otur. a + Doğru Seçenek C 40" + 100o = 180o 9 (r = 40o olur.1ACl +lACl =9cm =+ lHCl = 5 cm dir. = Doğru Seçenek E ABC+m(ABC)=105o mtffil + 105" +2s = 180o + m1ffi) soo dir.J z U) ırJ l'o'* 0 = l1u.l'5JJi. S E z BL 3u + 24" + 24o = u. =25o t'==# birimdir. -20" dlr.4."- = A^BD -+ 1OO..

.Üçgenler 36. = 146" Doğru Seçenek B 100'+30o+m(0=180o m(0 = 5oo olur' Doğru Seçenek D 40. .fr+ı 2'E + 1\ = 2f. m(BCO) = = 56" * cr = 90o + 56" dir.4.re birimdir.=0+20o :-- J[= frı. . . 2 z uJ ıAB| =|BD| -4. q B x cc z J .[ı + x(. U) IIJ lACl =lCEl =+m1fiE1 =m1ffi. 38. .fr -h)=. 37. D lBDl =lDAl +m(ABD) =m(BAD) -aABH + m(ABH) = m(BAD) = m(DAH) _Ğ. +m(6ıÖ)=m1Aoa1 =ü+20o + x+ ft=z=. BPC 90o + a +7" = 106" $ ğ = 9' dir. Doğru Seçenek A iııiıfizzı Iiiii. .za- . 39. c 30" dİr. Doğru Seçenek c cı = 90o + 62" Ş ğ = 152' dir.frkfe _ 3_1 ı I Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A 41. z.3 4 ı') I I AED + 20" +0 m(BAC) = ct 20' + ğ + 20o = 180" cı+0=120" * 0 + 20o = 120" + 2O" = 140o dir.fr_ıl Ş|=3_. ABC + m(A) + m(B) + m(C) = 180o -.: .

Ğ. lABl = lACl = --. B doğrusal sadır = m(DCF) = Scro + 10o Scıo + 10" + 3oo + 10o = 180o + u. -'\. ATB' üçgeninde. m(ACM) A.Uçgenler 42.45' ıBD| =|BE] dir. s z z uJ Lı. 90o bulunur. g a . u.4. 43. Doğru Seçenek E 47.. N. Doğru Seçenek E iiiiİiKzzz}!iii: . m(CED) = m(EDC) Doğru Seçenek D AFE+60o+cı+30o=180o Cı = . ABC de a 100o 20o + a= 2x 10o + -x + 100 -x + ? = 180o +m(ffiE) =m1ffi. 45. = 20o ise ve |AN! + |NB| toplamı en kı- |AN| + |NBl = |AB'| olur. Doğru Seçenek D |=. Doğru Seçenek E 46.4.J E . m(ACB) ve m(A = = 120o ise 30o dir. o m(EAC) = 5. = 60o ve lCEl = = lCDl ise + lABl cm dir. = X = 3rf2 m(ACB) . lAB'l2 IAB'12 = |AT|2 + |TB'|2 m15fty =m1ffi1 =7Oo*X=4oo Doğru Seçenek D =142+72 = ı.. 30o olur. halde./-s ıAB'ı ı<m aır. m(ABC) . 30' B3H tAH]r[BC] +ıAHı =Ş=e.20o + 10" = 110o o|duğundan olur.=15o ADF + 12O" + 15" + x = 180o =+ x .

[HC] ve lALl lHLl =lALl =lLCl nvv = lLCl ise =8cm tr = J-l dir. 51. Doğru Seçenek D 53. mtffil =6oo+m1Eft) E^Dc Cİ.E)z a2+6a+9= a2-2a+1+48 ?=5birim bulunur.Uçgenler 48. 52.lBLl 22 z 10. ohalde |AHl 48 =s lo'J = T _9 eıoeedilir. cİ.İ oıur. AHC de [AH] l. =9oo =l 0 = 45" dir.+ cı + 15o * C[= 180o +o = 55o olur. Doğru Seçenek E 49.lAHl _ lACl. er6f lDBl2+lDCl2=lBCl2 + lDCl2 = lDCl =7 cm Doğru Seçenek A lBD| =|BC| +m(frD) =cı lABl =lACl +m1ffi) =c+15o DBC + -4. + 90o = 180o Doğru Seçenek C Ş|= 16 u .lAHl 22 _ 16. + -^\ /-- lABl = 29 . /.iİ:i[223]iiiiiii + Cı. BxE25c m(DBC) =60o=m(DAB) =m(ADB) =30" /^. lACl = 15 + lBCl = 25 cm dir. . B^DE-BocA= *=* cm oır Doğru Seçenek A . |AB| .6 . (6)2 + 2+x=7+X=5cm olur.8 -s lxrl Doğru Seçenek D 50. =a+3 tür. A-BC + lABl2 = lBCl2 + lACl2 (a+3)2=(a-112+F. ) z a UJ t ao*. - - lBCl.4.

ıJ z 58. D +zry +f =81 36 2xy+ttz=45 + ıDBı.A A U CM e [Efl ve [EFl J. A.Uçgenler 54./2 cm o|ur' Doğru Seçenek D ABC + 0 +0 + 30" + 0 + 30o = 180o =a 0 = 40o ABD+0+0+o+=180" 40o + 40o + cı = 180o * (I = 100o bu|unur.BM İse |DF| =1cm ıDEı =3cm olur. Doğru Seçenek D iiiİKzz+H!!iiıl . 57. +b-c<a -c il'il::Jil:r: a UJ |.ıDO| =y. Doğru Seçenek B 55. AHC+hz+xz=36 A-DH+h2+(x +yl2=92 56. lLMı =lEFl +x=4cıTl bulunur. K3 A ffi-ıDBı2=ıDKız+tKBtz lDBı2 =92 +92 |ADı =tDB| ıAB| =|AC| A A +m15fu1 =m1ffi1 =e +m1ffi1 =m1ffiB1 =0+30" ıDBı = 9. la-cl <b<a+c+b<a+c C seçeneğinde verilen b z olur.(y+2x| =ıf = 2ry Doğru Seçenek D 45 bulunur.

'1 ABD+lADl . P. AoBc-ş25"+9+cı=180" B.Üçgenler 62. BC m15ft1 > eoo + lBCl2.l!iii:: . lBCl > 13 CoB eşkenar üçgen olup cm bulunur. lBcl2 lABl2 + lACl2 lBCl2>52+122 > 169 lOBl =lOAl -a- =5cm. 80'-2p+x+1 80"-20 = 1 Aft --> o halde. c g+a=155" doğrusal olduğun80o BDC dan. AHB üçgeninde lABl2 = lAHl2 + lBHl2 + kre)z= lAHl2 = + k6)z dir. lEBl =7cm+lCBl =7-5=2cm I olur. lACl < lBCl olur. x=2F+24-180" x=2. B |AB| > lABl .[OC a Lül IBHI r_ [AD] + lECl = 5 cm dir. lBcl tür. lADl =3+lAHl =rX=3+frcm Doğru Seçenek E 61.lOCl =lOAl =5cm |CB| = 5 o halde. 64. lCT z J z LU ALrğ IOE J.lABl <lBDl -^. nin en küçük tam sayı değeri 14 Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 63. 180"-2p 180'-2cı Doğru Seçenek C iiiiİilzzs . Doğru Seçenek C + lAHl .155'-180' X= seçeneğinde verilen Doğru Seçenek B lBD| ifadesi yanlıştır.ft cm Ohalde. 60. 130o bulunur.

^ m(AFB) = m1ffi1 -. I .Üçgenler 65. 67. X r. 4c-b<a = 4c<a+b = 4c < 180'- t c z -J = 5c < 180' + c(36'olur. Doğru Seçenek C a ul z LU Bu durumda c nin alabileceği en büyük değer 36' dir. Doğru Seçenek A m(Gb -.."\ + m1a-nD1 = 6oo + x =m(AEF) =60o+x + ADC üçgeninde m16iö1 50' = 70" =2oo m1ft1 AEF üçgeninde 20" + 60" + x + 60o + X = 180o x = 20o dir.iiiİllzzo ]liiii: . mtA6öl = 115o = * 115" = 90o . X=50'bulunur. Doğru seçenek C /ı 66.

rı tÖ r+ Çemberde temel kovromlor Teğet özellikleri Kiriş öze|likleri lki çemberin birbirine göre durum|orı ı+ r+ lt} Çemberde oçılor ve yoylor Çemberin uzunluğu .

r- . Sabit nokta (o) çemberin merkezidir. o merkezli ve r yarıçaplı çembeı ç(o' 0 biçiminde I {. gösterilir. :iiiillzzs. çemberİ farklı iki noktada kestikleri iç|n çemberin birer kesenidir. değme noktasında dik olan doğruya çemberin o noktasındaki normali Şekildeki çemberde [AB] bir kiriştir. çemberin kirişi denir. Bir çemberde en büyük kiriş çaptır.!iii:: . o merkez ve o e [KL] ise [KL] çemberin Çop Merkezden geçen kirişe çap denir. Kesen Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberİn bir keseni denir. a LU LiJ J 7 Şekilde d doğrusu A noktasında çembere teğettir. Normol Bir çemberin herhangi bir teğetine. Şekildeki d ve t doğrularl. Kİriş Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına. bir çapıdlr. Eş Çemberler Yarıçap uzunlukları eşit olan çember|ere eş çemberler denir. |oA| = r çemberin yarıçapıdır.çEMBERDE Çember TErvıE t KAvRArvlLAR Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. denir. Teğet Çember ile yalnız bir ortak noktası olan doğruya teğet denir.

dış bölge lOHl J.r ise d doğrusu : : Çap z ş __J çemberi farklı iki noktada keser. .ıii.[AB] ise lAHl = lHBl dir. üç ayrık küme oluşturur. Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler Çember bulunduğu düzlemde biri kendisi olmak üzere. Çnd =@ loH| =r ise d dir.B} dir. Bu kümeler. çemberi kesmez. s 15 R5 Çember Çemberin iç bölgesi Çemberin dış böIgesİdir. d doğ- t5 loHl .zzg iiii:i: . ikızkenar üçgende tepe açısından indirilen dikme aynl zamanda kenarortay olduğundan.1J Çnd={A.Çemberde Teğet ve Kiriş iiıım ı Şekildeki o merkezli çemberdebazı temel kavramlar Düzlemde Bir Doğru lle Bİr Çemberin Birbİrine Göre Konumlorı Aynı düzlemde bulunan Ç(o' r) çemberi ile rusu araslnda aşağıdaki üç durum vardır. A noktası çemberin üzerinde ise |oA| =r |Ao| = lBo| = r olduğundan. ifade edilmiştir. |AH| = |HB| dır. Teğet Normal Çnd={H} : : Kesen IABI IDEI IKLI : Çap Kiriş E ş loHl ..İxı.rnİ Bir çemberin merkezinden herhangi bir kirişine indirilen dikme.r ise d doğrusu dir.J) '. '/ çEMBERDr rinişİN özıı. doğrusu Çözüm / doğrusu d doğrusu k doğrusu : çembere teğettir. inceleyiniz. z LU . oAB ikizkenar üç- c B noktası çemberin iç bölgesinde noktası çemberin ise loB| < r dış bölgesinde ise |oC| > r gendir. kirişi ortalar.

iiii.-___/ oıtır = {D} a merkezli çemberde [oA] =6cm' lADl =2cm n [Bc] iseçemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm o merkezli çemberde [oE] J.4 ---------. |AB| = |CD| =+ loFı = loEl + X=4 cm dir. I=X*2=8+2= 10cm dİr.. bulunur. =4cm olduğundan oHB üçgeninde Pisagor teoremine göre.. \. Çözüm [oH] J. .[cDl = x kaç cm dir? Çözüm |BD| = |Dc| =+ [oD] . O merkez lABl = lCDl ise loH| = |oE| dır.. m1ffi. lAEl : lODl =x+lOAl =lOBl =t=x*2 (x + 2)2 = x2 + 62 lEBl l I lcFl =lFDl [+lABl =lcDl BoD dık üçgeninde +x = 8 cıTl Inel = lcFl J ohalde. zıo ]iiil: . eş kirişlerİn merkeze uzaklık|arı eşittir..[AB] çizersek lAHl =lHBl |oH| =3cm olur.. olduğundan. loBl = locl =r mtfrB) . t z __J OHB=OEC+lOHl =lOEl =h _A- Z a Ltl LLJ c o |BD| =|Dc| \.Ğ. lI=5cm öııır e B /1 41 lAHl = lF{Bl = lcEl =lEDl .*--- = .[AB] |AE| = lcFl ' |oE| = 4 cm ise |oF| ' [oFl l. lOBl2 = lOHl2 + lHBl2 + f = 42 + g2 dir..l- [BC] dır..Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ı Bir çemberde 6 cm uzunluğundaki kirişin merkeze olan uzaklığı 4 cm ise bu çemberin yar]çap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde veya eş çemberlerde.

< E 2 I ve ll den 4<x< z 13 l. [oF] .i!i![zgı Iiii:i . ıoE| =(3x-2)cm cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |oF| = (x + 2) Çözüm z J t |AE| =|EB| =|CF| =|FD| =3ç1 ıoEı = |oF| + 3x-2=X*2 a uJ I. Çapı 10 cm olan şekildeki [CD] kırİşi merkeze [AB] kirİşinden daha yakındır.2-2=4cm oEB dık üçgeninde Pisagor bağıntısına göre lOBl2 = lEBl2 + lOEl2 + f = 32 + 42g r=5 cm dir.JJ z = öııaı c +x=2Cm lOEl =3x-2--3. 0<x+1<2x-3<10 x+1<2x-3+4<x 2x-3< 10 +.l- [cD] |ABı =|cD| =6cm.[AB] . ıAB| = (x + 1) cm ve |cDl = Qx- 3) cm ise x hangi aralıkta değer a|ır? O merkez I [AB] loFl r [cDI [oE] Çözüm 0<lABl <lCDl <2r ıoE| = |oF| ise lAB| = |CD| dır. Bir çemberde veya eş çemberlerde. merkezden eşit uzaklıktaki kir|şlerin uzunlukları eşittir.Çemberde Teğet ve Kiriş ömıı ı o merkezli çemberde [oE] l.

değme nokta- sındaki yarıçapa diktir.. dik kenar...Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çember içindeki herhangi bir A noktasından geçen kirişler içinde en kısa olanı. iiii!.l- 1na çirersBeı.-.--. (l) olur. öırıx z .. = ıoJ| = |CA| = r Yani A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu ABo dik üçgeninde lAOl2 = lOBl2 + lABl2 cm olur. çemberın lOAl > lOHl . A noktasından geçen en uzun kiriş [ED] çapıdır.. merkezli çemberde [AB [CD] ise |AB| = 5 ç6 teğet.. Pisagor teoreminden lACl =4cm bulunur. lCAl 8 = lADl = 4 cm olup lCDl = 8 cm dir. lACl = lcol ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? lCAl = lADl Cözüm ocA dik üçgeninde. A noktasından geçen Ve yarlçapa bu noktada dik olan kiriştir./) o merkezli çemberin yarıçapı 5 cm ve |oA| = 3 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Cözüm IOBI J- o dir. [oH] nin değilde D [oA] nın yalım.' 4 tı noktası çemberin üzerinde.iiiii ... (ll) olur... E CEMBERDE TEĞETİN özrı. + (2r)2 = f + 62 +4r2=f+36+3f=36 * r = 2rft cm bulunur.. dışında olduğundan.1 öıxıx ı -/' Lrl '. O halde.zsz.irrcnİ Çemberin herhangi bir teğeti.. Ayrıca A noktası l ve lI sonuçları t _t lOHl = lOAl + birbiri ile çeliştiği için [OH] l- d olur._. toB] . . dik olduğunu Varsa- oAH dik üçge- ninde. z Ll-. d doğrusuna A noktasından geçen en kısa kiriş [BC] dir. hipotenüsten kısa olacağından. pB. lOAl < lOHl H .

lABl = lAcl [DA].ıı IDHI r ECI lcB| =|CE| =9ç1 I ve ll den lABl = lACl bulunur... |AD| F. :iiiii:zgs liiiii: . I ğ' lABl =lDHl =x DHC dik üçgeninde lDH12+lHC12=lDc12 öııı:x c z .. lADl = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |EF| =|EC| =2ç1n Çözüm lDBl =lDFl =xcm A ABOD yamuğunda [OE] orta taban olup... =4cm.. J a Lil z x2+52=132 x = 12 LU cm olur. |AD| = 4 cm . ise lDEl kaç cm dir? Çözüm o merkezli çemberde E teğet değme noktası IADI . lDEl 2= x= 1 cm =x+2=1+2=3cm dir.. + lABl = lACl + 4 Ohalde.. C teğet değme noktalarıdır.ı lAc12 + |Co|2 = |Ao|2 + |AC|2 * r2 -_ lAol2.[DC] |BC| = 2 ç1 .. |AE| =3cm.l.Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çembere dlşındaki bir noktadan çizilen teğet öıııx ıo parçalarının uzunlukları eşittir. öırıx ıı Şekilde B. B ve E nokta|arında [AB] çaplı çembere teğettir. [CB] ve [DC] sırasıyla A. |EC| =2ç. + x= 3 roEr =ry 6+2 I=Ş=4cm 2 olur. [BC] -l- [DC] . |cB| = 9 cm ise |AB| kaç cm dir? Çözüm lADl =lDEl =4cm |AB12 + |Bo|2 = lAo|2 -+ |AB|2 * f2 = lAol2..

IJ .iiil: .11+12 lABl +lDCl =x+y+z+t loMl lADl +lBCl =x+t+z+y . diğer çembere de aynı noktada teğettir. yarıçaplarına Ve merkezler arasındaki uzaklığa bağlıdır.l ABCD paralelkenar Ve lçten teğet çemberler ABED teğetler dörtgeni ol= |oM| = lı_|z mak üzere |AB| = 10 cm ' ıDEl 4 cm ise Birbirine dıştan veya içten teğet çemberlerden birine kesişme noktasında teğet olan doğru. Çevre(BEC) kaç cm dir? Çözüm D4E6C |AB| +|DEı =|AD| +|BE| +10+4=8+b = a + b = 14 cm loMlt_ d loAl 1d Çevre(BEC) = a + b + 6 = 14 + 6 = 20 cm bulunur. Teğetler dörtgeninde karşı- Bütün kenarları bir çembere teğet olan dörtgene.zg+.Çemberde Teğet ve Kiriş TEĞETIER oönıoıN ixi çrıvıgERİN gingİniNE GöRE KoNUMtARl Aynı düzlemde bulunan iki çemberin birbirine göre konumları. (ı_|z lABl +lDcl =lADl +lBCl bulunur. teğet değme noktasından 9eçer. lıklı kenarların uzunlukları toplamı birbirine eşittir. 4 öııııx ı z z J Dıştan teğet çemberler lOMl = 11+ 12 z UJ a I. teğetler dörtgeni denir. :iiiİİ. Kesişmeyen Çemberler lABl +lDCl =lADl +lBCl lOMl . Birbirine dıştan Veya ıçten teğet çemberlerin merkez_ lerini birleştiren doğru.

ise çemberler A ve B merkezli çembeı M merkezli çeyrek çembere K noktasında ve [MT] ile [ML] yarıçaplarına da şekilde- ki gibiteğettir. +6 = 18 teoremine göre. üçgen eşitsizllğine göre. |DM| =|MB| Ir+Ia=8 lr+ lr= r1 + 12= 10 M dir. doğrusal 6 =5ç7p ise |oM| =5-r ocM dik üçgeninde Pisagor ıoMl2 = |oc|2 + |CM|2 2r... M o merkezli çemberin yarıçapı 2 cm ise merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm lONl =lOHl =2cm MHON kare olduğundan lMOl = 2. <11 +12 -rrl . . merkezl| çem|Ac| = 4 cm Ve |CB| = 6 cm ise berin yarıçapı kaç cm dir? o A merkezli çemberin yarlçapl kaç cm dir? Cözüm 11 + 12 = Cözüm M merkez r_ [AB] locl 10 lDOl =lOCl =r D. = + 2tE cm bulunur. + 12 + l'r+Ia=8 = (5_ i2 =f 2r.Çemberde Teğet ve Kiriş Kesişen Çemberler öııııx ır AoM lr. cm 2 lMKl =lMol +loKl lOMl2 = r? + 12. ar.8. Dİk Kesişen Çemberler Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberlere teğet çizllen yarıçaplar blrbirine dik lse bu çemberlere dik kesişiyor denir.zgs "İi. z -_l öırıx ıs z a UJ önxıx ı ı LU A4C o merkezliçember [AB] çaplı yarım çembere D nokmerkez|i çemberler.4 cm bulunur. +25-10r*f=f+1 ) | = 2. ii:i. lABl =10cm.lOMl o gibi iki fark]ı noktada kesişir. c tasında ve [AB] ye C noktasında teğettir. lACl =8cm. B. lBCl =6cm ise A. ikişer ikişer dıştan teğettir. üçgeninde. + t2+ rg= 18 =r * [1 = 6 cm olur. o.

[AB| ve [MF] |AEı =|EB| = -l- [BC] çizersek |BF| =|FC| = +=5 = ve A=a dır. f2 = 12 + 12 = r= ncm oIur.---\- . cm ise M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? CMo üçgeninde.iiiij . Çözüm /.: öıxıx ı z -J z . lOMl lEFl bulunur. { A3C303D38 U) LU z tu C ve D merkez olmak üzere..-J çaplı yarım çemberler ile zi' o merkezli [Ao] ve toB] |AB| = 12 M merkezli çember birbirine şekildeki gibi teğettir. O halde.i:iii zso. berlerde lACl ll [OM] |BCl = 12 cm . o teğet değme noktası ve |CM| = 1 cm ise |Aol = r kaç cm dir? Çözüm A "---.. =5+6 = 11 cm . [oEl l. o ve M merkezli = 10 MoD çem- dik üçgeninde Pisagor teoremine göre. ise loMl kaç lABl cm ve lMD12=lMOl2+lODl2 cm dir? (r+3)2=(6-r)2+32 Cözüm r2+6r+9=36-12r+12+9 'l8r=36 + r=2cm bulunur.Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ıc öııııı ı ı ---. o ve M merkezli yarım çemberlerde. I B ve D noktaIarında kesişen lAOl =lOBl =lOEl =6cm lMEl =r+lMOl -6-r dir.

o I I \ I I b. yarıçapları bulunuz.iiii:zsz liiiii . d. ltu r.1. o 3 A ec 5 B zla :. 4 E. Aşağıdaki o merkezli çemberlerde verilenlere göre. ) 7- a LU LI.J z c.

C 2 I A tl o ABCD teğetler dörtgeni. lCEl =6cm. 2 D AOB ABCD dörtgeni çembere A. lADl = 6 cm. lBCl = 10 cm ise A4 lDCl kaç cm dir? D . E ve B de teğettir.Çemberde Teğet ve Kiriş Aşağıdaki göre.lBEl =8cm ise |DC| kaç cm dir? . x o merkezli çemberlerde verilenlere D 6 değerlerini bu]unuz. ABED dikdörtgendir. |AD| |BC| = 7 = 4 cm cm ise Çevre(ABCD) kaç cm dir? A B ABCD teğetler dörtgeni.

çEMBERDE AçıLAR yayı. AB m biçiminde gösterilir.. oRııEx 19 2y olur' (Dış açı özeltiği) Bu durumda m(COB) =m(COD) +m(DOB) _.-\ r ise AoB -.( -J z Şekildeki AoB açısı t B bir merkez açıdır. m1i6Ö1 = 2x olur. =y alınırsa. aynı yay| gören merkez açlnln ölçüsünün yarlslna eşittir. Büyük yayı ifade etmek için C gibi üçüncü bir nokta alırız ve ACB yayı olarak okur ffi biçiminde gösteririz. Merkez Açı Başlangıç noktası..20" = 80o e X= 50' olur... B Yukarıdaki çember üzerinde alınan rı çemberi iki yaya ayırmıştır. bu yaylardan küçük olanını ifade eder ve ' Bir çevre aç|nln ölçüsü. m16Ib1 =m(A6ö) =X allnlrsa. çemberin merkezi olan iki lşlnln oluşturduğu açlya merkez açı denir. AB yayı ise merkez a Lü z LU ._r\ _-. merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.. Çevre Açı Köşesi çember üzerinde olan ve kenarları çemberi kesen açlya çevre açı denir.'\ ikizkenar Üçgendir.'\ m1cG1 m16fBy = 2x + 2y = 2(x+ Y) = zm1öIB1 = jmli6B) butunur. açınln gördüğü yaydır.. o merkezli çemberde = m1ffi ) = 2x _ 20" Çevre açlnln ölçüsü gördüğü yayln ölçüsünün yarısına eşittir. |Ao| = |oB| = m(DAB) =m(ABo) m156B1 = _./1 lAol = |oC| =r olduğundan AoC ikizkenar üç- gendir. m(m) Çöıüm 80o ise x kaç derecedir? Merkez açlnln ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan m(AOB) --\ = m(AB) = 2x. :iiiiil-zgg]iiıiii . (Dış açı özelliği) i Bir çemberde. /.-\ -.Çemberde Açılar ve Yaylar çEMBERDE YAYIAR Çemberin herhangi iki noktası arasında kalan parçasına yay denir.. A ve B noktala- Şekildeki çemberde BAC açısı bir çevre açldır. ...

iil. m1ffiE. Çevre Açı ile iı9ııı sonuçlor o merkezliçemberde mtAGı =7Oo .i!İlzlo. m1fiö.Çemberde Açılar ve Yaylar öırıx zo öıxıx zz o merkezli çemberde.... z z L! a LU .. oBC üçgeninde |oB| =|oC| =r olduğundan mt6Bl = = m166ö1 = 30" ve öıxır zı /ü mtftl m1fiö1 t . olacağından. m(ABC) ise m1ffi) Çözüm /^- = x kaç derecedir? -.. 'nt$' eX= ry=Seo burunur..\ m(BDE) = 24" ? ş Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.J =aP 12oo olur.\ m(AOB) = m(AB) olduğundan Çapı gören çevre açlnln ölçüsü m(m) = 7oo m1ffiE1 =ry 24".ono -vv m(ft) m(m) = : 48" olıJr. 180' 2 olduğundan . Paralel iki kirişin arasında kalan Bu durumda. =$. c 90' dir..\ = m(CDA) .... = ::li. = m(ffi) + m1*.. = o merkezli çemberde m(BoC) = = 130' ise mt66öl Çözüm 30o ise m15Iö1 = x kaç derecedir? m(BAC) Çözüm x kaç derecedir? m15ft1 = jm1ffi) +x=g=65o bulunur..2 olur.=ry=x-60'bulunur. -. =70" + 48o = 118" yayların ölçüleri eşittir. IABI tt[CD] + m(re) = m(ffi) .

Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağından m(ACE) =m(ADE) m(ACD) = m(ACB) m(ACB) a t öıxıx ıı =x = olur. Bu durumda. . Çözüm ABCD karesinin mt6Bl [AC] =m(F).*X=ry eX=105'bulunur. . m(BOA) Şekildeki çemberde |ABl = |CB| = 60o ise = /'\ise m(CDB) ve mtffiı = 30" m(BA) = m(BOA) 60o olur. m(BCA) Çözüm O merkez ise -4. z J = uJ U) LI. liiiiil. z =45+x+20o=45 *X=25'bulunur. [AB] nin uzunluğu çemberin yarıçaplna eşit olduğuna öıxıx ıı göre..zqı ]iiiii . m( ECB ') = Bu durumda 20" ise m1ffiğ) = x kaç derecedir? m(m) = m1ffi1 @H = 15oo dir. = x kaç derecedir? lOBl =lOAl =lABl =r olduğundan ABo eşkenar üçgendir.. X= = x kaç derecedir? m(mB) = I 4 S = 3o' bulunur.Çemberde Açılar ve Yaylar t}ııııx ıı Çözüm mrffit=ry = olduğundan m(m) 6oo olur. köşegenini çizelİm./ ABC üçgeninin köşeleri çember üzerindedir. Eş kiriş|erin çemberden ayırdıkları yaylar eş' olacağından lABl =lCBl +m(m) =m1ffi) = ABOD karesinin köşeleri çember üzerindedir.Ayrıca.J 45o olacağından.

20" = 40o m(DC) = 2m(DAC) = 2. m(ffi) =m1ffi1 +m(ffi) Şekildeki çemberde m(BDA) =. Çöıüm 4 L öııııx ıı z J m(m) = 2m(ffi) u'\.30'= 60o olacağından m(re) = 360o = .Çemberde Açılar ve Yaylar öıx:x ıc m(AED) = 130" ise m(ffi) Bu = 26oo otur.160' bulunur.- - .70o . ise m1ft. merkezIi yarım çemberde m(AeÖ) = 130o -4. =30o. =2.rt m(BD) = 2m(BCDI =2.70" = 14oo z LU LI. m(ffi) +m1ffi) =360' 200" + m(ACB) = 360o + m(ACB) = 160" o olacağından. . m1601 =20" m(ABC) = x kaç derecedir? = 100o + 180o = 280o olur.J o . + m(ffi)] = 120" bulunur. m(m) ise = 2oo" olur. A durumda = 100o m(ffi) =360"-260' olacağından. ise m(DCB) Çözüm .tmtffiı - + m1ffi. o merkezIi çemberde = m1ffi) = 100' ıse 360" [140" + 40" + 60'l m(AoB) Çözüm x kaç derecedir? mtffi) =ry * X= ry=6oo mtA?ğı = ''P' D öıxıx ez oIduğundan. mtffiBl =ryeX= ry=140o bulunur. z-.iiiiiiilzrzliiiii:: = x kaç derecedir? m(AOB) = m(ACB) + x .

OABK dörtgeninde ü + p + 90o + 90o = 360o = + Cİ. o. m(m) niz. x kaç liıi:z+e lliii . = 70" mtAftı =2Oo+m1ft. AB. =40o =X*m(BC)=2x olacağından. C. m(BEC) /\.. + m1ft) + m1ft) = 180" olduğunu gösteri- sözüm . B noktalarında birbirine teğet ise m(m) +m(ft) +m(fi) =180o 70o +40o + 2x = 180o = X= 35o bulunur.\\ m(AoC) -. çemberlere A ve B noktalarında teğet ise m(m) Çözüm + m1G1 . C noktalarında birbirine teğettir. A.J z -J -/-- =m(fi) =p olur. m(AOB) =70". /^\ --\ +m1ft1 =x t z UJ LI. K./\\ = + m1G1 = cr + P = bulunur.!ı Birbirine teğet iki çemberin merkezlerini birleştiren doğru değme noktasından öırıx ıı I t =c geçeceğinden oKL üçgeni oluşturulduğunda m(LOK) = m(AB) = m(AB) m(OLK) = m(AC) m(OKL) = m(BC) Dolayısıyla. B.\\ m(AC) =) ğ = m(AC) m(CKB) =m(CB) olacağından. o ve K merkezli çemberler C noktasında teğettir.+X+p= 180: bulunur. + 9= 'l80' olur.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc Çözüm m1[oBy = 70" =+ m1ffi. m(ADC) =20" ise m(BEC) derecedir? =P=m(CB) 180' /^\ /\\ m(m) /. L merkezli çemberler A. loAl lKBl r_ J_ AB AB öıx:x ıo olduğundan. /.180' olduğunu gösteriniz. m(m) +m1ft1 +m1fu1 =(x..

Bu açının gördüğü yay AB yayıdır. diğeri de kirİşiolan açıya teget_kiriş ri çemberin denir.z+a]iİ!iii . C noktasında teğettir' AB.2 ='(F) . =1ooo olur' tr mt6Bl =m(G)+m(G) =x z J tıJ CJ) UJ 4 ı Teğeİ' Kİriş Açı Köşesiçember üzerinde bulunan ve kenarlarından bi_ teğeti. Aynı yayı göien teğet_kiriş açı ile çevre açlnın mtfiğı=m1ffiB1 . çembere A ve B noktalarında tegettir' mtffiı Çözüm ='50o ise m16B1 = x kaç derecedir? mtftl=rP+m1ffi1 m(re) +m(G)=180o 100o+x=180o x = 80o bulunur.i:ıi!f. r=9 Şekildeki çemberde CAB açısı bir teget-kiriş açıdır. i I I ı t açı ı İ I Teğet-kiriş açının ötçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısınaeşittir.Çemberde Açılar ve Yaylar öıııır gı o ve_x merkezti çemberler.

P (aynı yayı gören teğet kiriş açılar) ABOD dörtgeninde iç açılar toplamı 360" t\ olacağından.. teğet-kiriş açı olduğundan.iiıi.....60' bulunur... ADC çevre açısı ile BAC teğet-kiriş açısi aynı AB.'-\\ = 40o ise 2(a + F) 0 + P = 1'10" x kaç derecedir? J[=110'bulunur.r' olur.z+s.iiıi: .--\ mtıi6bl= m((6ö)= olur.^\ = m(ADC) = 60o + x .--\ . Çözüm mrrSdDl = olduğundan lIP öıx:x ıs m(m) = 80o olur.\ A ve C noktalarında. /-^\ . cı + Cı. m166ö1 = = - 100' 140' 'Y]7-B . çembere m(DAC) m(BAC) /"'\ A . . de birbirine D noktasında teğettir. [CD] çap olduğundan m(G) +m1fi1 =180o=m1Gy +8oo=18b" = m1G1 A6ö. o merkezli çembere B noktasınd! teğettir. [BA ve [BC çembere 9 =9 X = # = 50' bulunur..\ m(BCD) = 40o ise m(ABC) = x kaç derecedir? I j -. AB..--\ m(BAC) yayl (AC) gördüğünden . iki çember ^ m(ABC) = 140o ise m(ADC) Çözüm _-..Çemberde Açılar ve Yaylar öıııt ıı Çözüm ADC üçgeninde m(ADC) +80o+40o=180o mtAftı = 60" olur.'-. noktasında teğettir.. + F + p + 140" = 360o = 22O" =) = = 80" m(ACD) .. = x kaç derecedir? D oRlaİr 8a noktasından geçen DK ortak teğeti çizilirse m(BAD)= m(ADK)= a .

x ğ r z J m(ffi) = m1ffi) m1G. bulunur. ise m(ffi) = m(ffi) obuğunu Şekildeki iki çember C. B noktasında teğettir. A doğrusal gösteriniz. = m(m) =m(fu) dan Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağınm(BEC) =m(ADB) /^-. + m(m) mıffiEı \r22 = 200' =. = m1ffi. B. A noktasında teğettir. *X=100" bulunur. c. ise m(ffi1 = m(ffi) oEuğunu Çözüm Çözüm B noktasından geçen ED ortak teğeti çizilirse m(ABD) = m(EBC) olur. m1ffiE. Şekildeki iki çember A. = kaç derecedir? C doğrusal mtffiEı = 100o ise Çözüm m(BEC) x kaç derecedir? mtft) = m1ffiE. C doğrusal gösterinlz. = aP + m(ffi) = 160o otur. B. = m(ffi) + m(m) = 36oo + m1ffi) 6o' 36oo otur.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc öırıx gı Şeki|deki iki çember A. B. = m1ffi. iiiiiilz+o liiiii. E doğrusaı A noktasında teğettir. .n(F) =* X = ry = 100o bulunur. oEuğundan Çözüm m1ffiy dir.A- Bu durumda. 160' + 1 dir. öııııx ac öııııx ez a LU LLI z r Şekildeki iki çember A. m1ffi) = 80o ise m1ffiE1 = x B noktasında teğettir. Bu /^- /^- durumda bulunur.

\ = \ olduğundan B 22 * + a LLI z ul mr{EBı m(AEB) m(m) m(m) .oa Ş X= kaç derecedir? ' 100" bulunur. m(m) = 4oo \. bulunur... m1ffi1 =$ . =atrğ@j|=ry )( = m(ACB) m (AB) = öııı:r fr.Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde iç Açı Çemberin içindeki bir noktada kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine çemberin iç açısı denir.. çembere B noktasında teğettir. bir iç açı olduğundan \nxa rntAhı Çemberde. c Şekildeki çemberde [AC] BFD bir iç açı olduğundan [BD] = {K} = n m1ffi1 mtA6Bl = 60o .''{C) r)(="5. ıı 2 0.. BED.-. \^ 1 =9 J 80' bulunur. Birbirine eş olan AEB ve CED iç açılarının gördüğü yaylar AB ve CD yaylarıdır. m1E6ö. gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarıslna eşittir.ı. = 30o x kaç derecedir? öıx-x ro -/----\ /\ Çözüm ABD bir teğet-kiriş açı EDC bir çevre açı olduğundan mtA6Dı = m1E6ö1 = In(F) 2 + m15D1 = 14oo m1Ec-) = 'n(F) = 2 60" olur. [BC] n ise m(BFD) -.. olduğundan. m(AB) = 120" olur. EBC üçgeninin bir dış açısı m(AEB) =m(ACB) +m(DBC) ..ım..''{m)....'. . mtA6Dı =7Oo.\ tJ z AEB açısı. DEC ve CEA açılarının her biri bİr iç açıdır. Çözüm ADB ve DBC çevre açıları için Şekilde [AD] ve ki [BC] rişlerinin oluşturduğu mr66öı = olduğundan \ '(ffi) 2 AEB. m166ö1 = 20o ise m1Afrğ1 .(ffi) m(m) AB.-\ [DE] = = {F}. bir iç açlnln ölçüsü.

n. m(m) +m1ft1 =180" 70" + CBD açısı KBC üçgeninin b|r dış açısı olduğundan. m(m) = 40o ıse = x kaç derecedir? AKC açısı bir dış açıdır. . Şekildeki çemberde m(CKD) Çözüm . gördüğü yaylardan büyük olanı ile küçük olanının farkınln yarıslna eşittir.-^\ m(o) =70". = 7oo orur. mr66Dı = \r2 '(P) [BC] çap olduğundan...(AAR) = o. =)X= 70 -40" = J | 15' bulunur.-\ = 35" ise m(AKC) . m(ACK) Çözüm ? Çemberde.n(F) 22 +m1fi81 bulunur. bulunur. Bu açının gördüğü yay- lar AB ve CD yaylarıdır..=7 ŞX=20. kenarları çembere teğet Veya çemberin keseni olan açıya çemberin dış öıxıx rı açısı denir. Bu açının gördüğü yay- CKD blr dış açı olduğundan = m(CKD) m(m) -m(m) lar AB ve AC yaylarıdır. Bu açının gördüğü yay- ( CL öıxır lı lar AB ve ACB yaylarıdır.. +m16G1 = 180o + m(ft) m(m) = 11oo dir.. 10'-70' .m(6) : m(ffi) 2 iiiiiilzae liiii.l LIJ [KA. . AKC bir dış açı olduğundan = . Cz J z (f) u.. AKB açısı bir dış açıdır... CKD açısı bir dış açıdır.-'\ = x kaç derecedir? ACK bir çevre açı olduğundan CBD ve KCB çevre açıları için mtı6Bl =9 .(F) 2 =+ m1ffi.P=.. mlffil m(m) =m1ıGB..Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde Dış Açı Köşesi çemberin dış bölgesinde. o merkezli yarım çembere A noktasında teğettir.. m(AKC) 1 m(re) - mtfiBl . bir dış açlnln ö|çüsü.

80":2x *X=1oo z J mtftı - . a L! z LU m1Axö. 68" ise m(ACB) _.]iiiii.Çemberde Açılar ve Yaylar oııalK 4a oRx:x a6 Şekildeki çemberde. m(DKB) = 20" ise m(6G) = x kaç derecedir? Çözün lOBl =lKCl |oCl = ' loBl = lKC| =r ise r olduğundan KoC ikizkenarüçgendir. bulunur. = 30o ise m1ffi) = x kaç derecedir? Çözüm ._\ 80" 2x olur.\ -/'\ m(DOB) =m(DB) +m(DB) =x m(COK) = m(AC -A /'\\ = m(DKB) . ^ 2m(CDE) 2m(BED) /^\ AKC bir dış açı olduğundan = 2. #=50" iiiİ[. m(COA) .^\ A o r B [KA ve [KB çembere A ve m(AKB) = 20" /.^_ = B = noktalarında teğettir. mtffiB) =9eX= = m1ffi. öıxıx rz o merkezli çemberde. L E 2 m(ftı =H geo'_m(&)_m(ft) 2 +3oo. = 360o .v = z 2 =x-60" bulunur. 112" olur.x-20' -. olur.m1ft. A ve C noktalarında teğet - + m(AC) = 180' olduğunu gösterİniz.. m(ffi) m(ffi) m(CE) m(BD) = = + m(ft) = 360" ise oıur. -^\ ^ .4O" = = .m(ft) + 2oo..^- x kaç derecedir? Çöıüm dir. + m(AC) = 20' m(AKB) + m(AB) = 180" + 68" -^\ A + m(AB) = 180" = m16h1 - m(ffi) . m1fiE. m16E1 = 40o [KA ve [KC çembere ise m(AKC) Çözüm /. . =180"-m(re) m(AKC) + m(AC) = 180" bulunur.zag.

+ 9 = 90" bu|unur. = m(AKD) = m(DKC) ise m(ADK) x kaç derecedir? Çörüın ABc üçgeninin kenarları çembere F.180' = 180o = x .- = 36oo + m1ffi) olduğundan bulunur.fi 2a + 2p= 180" = ü.\\ ise m(AKB) çevre açı B noktalarında teğettir. kaç derecedir? Çöıüm [KA ve [KD çembere Çözüm ACB A ve D olduğundan mtAGı =9 26oo olur.2 bir dış = eo"-2a oıur. o: 4 7 UJ a tJ-l __) öıxır sı öıııır ıc [KA' -. m1ffiB1 = 55o ise m(FDE) = x kaç derecedir? Çözüın m(A) + m(B) + m(C) = m(AKD) =m(DKC) =cı olsun. [KA' o merkezli çembere + A noktasında teğet ise = x m(AKC) -/^\ m(AB) = 90o olduğunu gösteriniz. l!il. = m(A) + m(EF) = 180o + +x-60o 2x = 180o bulunur.^_ noktasında teğettir. = 100' olur. noktalarında teğet olduğundan m(ffi) m1ffi1 = m(AKD) +m(AD) =180o m(AKB) + m(ACB) x + 100" /^\ + m1ffi. +m(A?R) =45o_cı 2x tir. D ve E nokta- ]arında teğettir.. .^\ /-\ /^- 180' ise + m(A ^ = 90o ise m(AB) 7 = 90o - 2o dir.zso]!iıiiı . .. m(ffiR) ='(F) + m(A?R 2\'.Çemberde Açı|ar ve Yaylar oıİıEı( aa öıxıx ıo [KA ve IKB çembere A ve m(ACB) = 130" --^\.l^- o merkezli çembere --^- A -. m(i) * 65o + 55o = 180" mtFGr zL =9+x-9 + m1F1 = 60" 60' olur. m(AKC) + m(AB) = KBoC ./. --\ m(ADK) DKC üçgeninin =m(DKC) C[ + -/\-/-\ +m(ACK) açısı A6R olduğundan X= 45"-0 + X = 450 bUlUnUr. mtffiöı = 65o .80' ..

iki çember. 70" ise m(FDC) =x Çöıüm E ile B B birleştirildiğinde m(ft)=9+m(m)=2u. bulunur. *X=80o m(0 + B c Şeki|de m15Iö1 m(FCA) = = 50o m(A = 18Oo =i x + 20" +y = 180o +80o+20o+t=1800 =tY=80o bulunur. m1ffiy ABEF ve BCDE dörtgenleri birer otur. m1ft1 +m1E6ö1 =180o +70" +X=180o Ş X= 110" bulunur. oııa:x 5a ABOD Cözüm m(A) + m(C) = 180o kir|şler dörtgeninde verilenlere göre y kaç de- recedİr? . . r! ri-. Kirişler dörtgeninde.. oRI{Eı( 33 Şekildeki ABCD dörtgeni bir kirişler dörtgenidir. = 110o ve J) m(EBC) = 180o - 110'= 70o olur. CT iB =+ =9+m(m) + =2p kiriş|er dörtgeni olur. = 30o rse x kaç derecedir? l.i:iil'zsı . öıx:x sı BcDE kirişler dörtgeninde. . ACDF dörtgeninde m(AFD) kaç derecedir? -^- = /^. m1ffiD. E ve B noktalarında kesişmiştir. m( AFE )+m( ABE ) = 180" m(ABE.1 ABEF kirişler dörtgeninde.^. + 100o + x = 180o olur.Çemberde Açılar ve Yaylar Kirisler Dör?geni Köşeleri aynı çemberin üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. .]İiiİ. karşılıklı açılar bütünlerdir. + p = 180' . m(ffi) 2a + m1ffi1 = 360o = 360o olduğundan 2p+ + 0.

' lffil'| 2n7. = znr.Çemberde Açılar ve Yaylar Çözüm Bir İenrber Yoyının Uzunluğu bir kirişler AFED dörtgeni o|duğundan .s$ = 2ı cm olur. -.4./^\ göre ı "ıl.d ' = 360" 6ç. çap uzunluğuna bölersek yaklaşık olarak 3.14 e eşit olan r yarıçaplı bir ( \ .s.^\ . .aoo' = 2nr. Ş ğ = 90' olur. 120 3 i. bulunur.. /-'\. '.iiii1ii^zsz}iıı:. Çevresi Ç. = 130o olacağından .. . ml6ğı Cöıüm = 120" ise ıffiı kaç cm dir? öıxıx ss Yarıçapı 2 cm olan bir çemberin uzunluğu (çevresi) kaç cm dir? liGl = znr. * c = n olacağlndan Yarıçapı 3 cm olan o merkezli çemberde. m(ABD) + m(A) + m(ACF) = m(BEC) kuralına 30o + 50o + x = 130o mtftl = m1€D. lik merkez açlnın gördüğü' AB yayının çEMBERıN UzuNtuĞU (çEvREsı) çemberin uzunıuğunu. \ öıxıx sz A/ .ft. öıxır sc Çevresi (uzunluğu) 8ıı cm olan bir çemberin.B \ . lffil ıffil = 2n cm ise cı kaç derecedir? Çözüm Ç = Cozüm 2nr =r 8ıı = 2nr =9 I = 4 cm bulunur. yarlçapı kaç cm dir? Yarıçapı 4 cm olan o merkezli çemberde./-\ m(A) +m(FED) =180o 50o+m(FED) =180o m(FED) = 130o olur.ı i . yarıçapı r olan bir çemberde.ffi1. .*360' otur. A t o B --\ 360" lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 2nr rse cı'lik merkez açınln gördüğü yayın uzunluğu |6BI Irlıqı-'_ dir. çemberin uzunluğu (çevresi).a+ lml'!= ' X= 50' 2nr. Ç = 2nr bulunur. öııı:r sı Çözüm r=2 ve Ç=2nr olduğundan Ç =2n'2 + Ç = 4ncm bulunur..9 + 360' 2ıı = 2n. o ha|de' a' uzunluğu. Ayrıca a' ]ik bir merkez açlnln gördüğü AB yayının uzunluğu ıGı biçiminde gösterilir. --- --'.. 360" -!. = zn.r'' bir sayı buluruz.) o 3 I ! Bu sayı pi sayısıdır Ve ır sembolü ile gösterilir.

z J a LU r.2 Aşağıdakİ o lenlere göre x merkezli çemberlerin her birinde verideğerlerini bulunuz.AIışTıRilALAR .lJ z 40" 4 İ I 9. :ilil[zsg}İiiii . 120" I cc İg.

iiiiiitzs+]iiıiii . /:1 t ) 4 3. 2. z LIJ a u. 10. 7. . 5.J ./ / # 4.Çemberde Açılar ve Yaylar veriAşağıdaki o merkezli çemberlerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz' 6.

65' ııi![zss]!!ili: . 4. 1. 36 5.Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdaki o merkezli çemberIerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz. 3. 60" ğ C( 8..J LU 90" r 9. veri. 7. 6. 2A' 2. LU a z ş z .

7. 6. 9. Yarıçapı 3 cm olan bir çemberin uzunIuğu (çevresi) kaç cm dir? 86 I 8. Çevresi 10ıı cm olan bir çemberin yarıçapı kaç cm dir? 4. 120"lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç cm dir? 4n 5. 10. 1. Yarıçapı 6cm oIanbirçemberde. 2. Bir çemberin 100" lik merkez açlsınln gördüğÜ yayın uzunluğu kaç cm dir? 70 Y "^ ise çemberin yarıçapı .Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdakİ soruların her blrinde verilenlere göre değerlerini bulunuz.iiiii[zss]!iiıl . 3.

r13 z. 4. o merkezli lABl lDCl lDBl t_ = = çemberde [oc] 2 cm 6 cm = x ise lODl kaç cm dir? [AB] ve [AC] çaplı yarlm çemberlerde D teğet değme noktasıdır.fr q 2/7 A) 5 D) B) 2/7 E)7 c)6 3/5 6. 3.tr /S. o merkezli çemberde o merkezli çemberde 2 cm toHl t. o merkezli çemberde . lCDl =4cm ise |oD| kaç cm dir? lCDl = (x + 1)cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? A) 1 q2n B)fz E) 3 c'ü 2 A) 3 D) 4 B'. |Bc| = 2|Ac|' |BD| = 20 cm ise |DE| = x kaç cm dir? A)5 8)6 Cl7 D)8 E) e A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 i:iiilzszliliii: .1.l_ [AB] [OE] tcDI r_ toFI lOEl = lOFl = 2cm o merkezli yarım çemberde.l_ [AB] lDBl =2cm.2r E) c') .re 4 C)z.tABl lAHl =x+2cm lHBl lOHl = [AB] kiriş lACl lCBl = 2x cm ise = 10 cm =3cm B) lOCl =5cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? D) s çemberin yarıçapı kaç cm dir? A). lAEl = (x lcDl - 2) cm .

uJ S çemberde CDEF kare lFEl =2cm İse |AB| kaç cm dir? A z A)e B) 10 (r) uJ C) 11 D) 12 E) 13 A)4 D) Br 2115 E't cr 2. A = 10 cm İse [oMl/[AD] . OveMmerkezli çemberler T nok- 12.1 ÇemberdeXçılar ve Yaylar 7. Çemberlerin yarıçapları 8 cm ve 10 cm olduğuna göre |AB| kaç cm dir? A)8 B)e C)10 D) 11 E) 12 ise N ve T noktalarında teğettir..) 24 -. c.O [ABl kirişı çember!erde C noktasında küçük çembere teğettİr.D . |TM| =3cm ve ıADl = 15 cm İse |Bcl kaç cm dir? Çevre(ABE) kaç cm dir? A)1 . ıAcI F teğet tasında dıştan teğeüir. |AB| = 15 cm ise Çevre(EFK) kaç cm A) Şekilde AB ve CD ortak dış teğet.C 9.re s 2/7 9.ıiıi!ffizsg}iiiii.e c')2 D)... değme noktalarıdır.i. ..t 28 D) 30 El32 AB gap!ı çemberde tcDl / [AB] ıAcı ıAD| = 6 cm İse =8cm 2 tr 11.f - -- 4. D. [AB] 9pıı yarım |AB| kaç cm dir? z . [EF! ıle [EK| dİr? 20 Bl24 C'. ıoTı =5cm.).A 10. . Yandakİ şekİlde C.D E) g A) 16 B) 18 C)20 D') 22 E'.

E l I 3. 2.i:ili.i.re D) 4 c) z. |oTl = 4 cm. 1 v) [AB] ve [BC] çaplı yarım çemberler dıştan teğet- tir. |MT| = 3 cm ise |AB| = x J x kaç cm dir? B) A) e 10 C) 11 D)12 E) 13 kaç cm dir? D')2 A)i B)i . zsg lii. tocl loDl |AB| r O merkez [AB] tABl nIOCI ={D} lDcl =6ç7n ise = rftr =rGl lODl -lDCl =2cm lABl = 16 cm çemberin yarıçapl kaç cm dir? lDcl B)3 E) 2"r5 kaç cm dir? A). . o merkezli çemberde 4. c merkezli çemberlerin yarıçapları 8 cm. tDF] l. B. E). 6.tAc] [EK] J. [DE] ortak dış teğet.fr A)7 8)6 C)s D)4 E) 3 5. o merkezli çemberde 2 cm ise [AB] çap lACl |Co| = =3ç6 C den geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Şekildeki gibi birblrlerine teğet olan A. |DF| = 6 cm ve |EK| = 4 çp ise [oT ve [MT sırasıyla M ve o merkezli çemberlere teğettir. 2 cm Ve 3 cm ise Çevre(ABC) kaç cm dir? C) A)s 8)6 C)7 D)8 E) e A) 13 B)14 15 D)16 E)17 .[AC] lDE| = J .1.).

Çevre(ABC)=24 cm ise merkezli çemberin yarıçapl |DC| kaç cm dir? A) 6 B)5 c)4 D)3 Elz 30 A) fr_ı Dlfr-. sında birbirine dıştan teğettir. lAFl =xcm. M merkezli çeyrek çembere T noktasında ve [ML] ile [MK] yarıçaplarına da şekildeki gibi teğettir.n 9. lADl = 16 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? N merkezli çemberin yarıçapl lABl = 12 cm kaç cm dir? ise A) e B)10 C) 11 D) 12 E) 13 A) 1 B)9 .ü 5i:.2 cl2 D) .D 4.8 B)fr+ı 10. lDAl. ABGD karesi çembere E noktasında teğettir. 10. o merkezli çember 9.!!iii: . ABCD dikdörtgen o|mak üzere [AD] çaplı yarım 8.C zoo. lDAl |BC| [AB] çaplı çembere çember ile B E E 7: J B ve ve ise [DC] merkezli çeyrek çember K nokta- noktaları nda teğettir. [CB] ve sırasıyla A. lBDl =x+1cm lCEl = yarlçapl 1 cm ise kaç cm dir? çemberin M o L x+2cm. MveNmerkezli çemberler şekildeki gibi O merkezli yarlm çembere ve birbirine teğettir.C i:iiİ! 2.8 c')2-. lADl = 10 cm ve lAEl |FBl = x kaç cm dir-? = =2cm =6ç1 B) 4 cm ise |AB| kaç cm dir? B A) 10 e a E) 6 z rlJ Lr-l C) 8 D)7 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e 12. €)L} B..ft-. R E) 3 11. M merkezli ABC üçgeninde.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.A 1.D 12.re 11.fr E)z.

iil:'l . diğer çemberin yarıçapl hangi aralıkta değer alabilir? merkezli çeyrek çemberin yarlçapı 10 cm ise ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) (2. Çapı 20 cm olan bir çemberin merkezinin bir doğruya olan uzaklığı 6 cm ise bu doğrunun çemberİ kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç cm A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 du? E) 13 A) 12 B) 13 c) 14 D) ls E) 16 5.Z --] o [oC] n[AB] ={D}.1. c) s D) . 11) zoı . S) 10) A') 7 q 2/5 q 2/To E) /T6 :iiiİ. . 2. c) 6 E) (3. r. keze uzahlığı 9 cm ise bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde 24 cm uzunluğundaki kirişin mer- 4. 9) C) (3. E') 4 A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 o Farklı iki noktada kesişen ikiçemberin merkezleri arasındaki uzaklık 6 cm ve çemberlerden birinin yarıçapı 4 cm ise.i Z l_l r) o merkezli çemberin yarlçapı 13 cm ve = |oAl 5 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? A) 6 B) . B) (2. |AD| =|DB| =3gın |Dcı = 1 cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? merkezli çemberde. 10) D) (3.

8 2.J. merkezli çemberde [AB teğet.[DC] . |DE| Çevre(BEC) kaç cm dir? = I.F l. 12.C 3.) . ü z z I.C =1ficm ise A)1 B)n q.C :. çemberin yarıçapı kaç cm dir? Drz 4. C.8 7.C nı.A . lADl = 16 cm o |Bc| = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? B) rusal. [BCl .ı Çemberde Açılar ve Yaylar 7. A. '.D . doğise |AG| = x |AB| = 8 cm . |ocı = 6 cm o kaç cm dir? A) 9 10 C) 11 D't 12 E) 13 A)4 B)5 C)6 Dl7 E)8 8. ^merkezli [AB] çaplı yarım çember çeyrek çembeı ve M o merkezli yarım teğettİr. [AB] çaplı çemberde E teğet değme noktası [AD] J.A 10. qz 9.E .JJ 11. j 10.[DC] . [AB] çaplı yarım çember ve ABCD dİkdörtgeninde x 12 E J ıABl ıADı = 20 cm ve cm ise kaç cm dİr? A n |EFı = 12 = @ ABOD paralelkenar Ve ABED teğetler dörtgenİ olmak üzere lABı = 11 cm.JJ x 5 cm ise 7 A)5 8)6 C) 7 D)8 E)e A) 19 B) 20 C) 21 D') 22 E) 23 12.D Eı.F 6.iiii[:ez]i!iiı. merkezli çember şekildeki gibi birbirine çember ile ABCO karesinde ıADı lABl =8cm ise M merkezlİ çemberİn yarıçapı kaç cm dİr? E) 5. D)3 11.

m(BAC) kaç derecedir? = 4oo ise sında teğettir. o merkezli çemberde m(ACO) = 24" /^- 4. z-- m(ABC) = 40o ise z . -_J mtffil 70 kaç derec edir? Z a UJ L.:: 'l::lil . o merkezli çembere 1s. AB.I.J Şekilde m(fip) =25o.. =4x-1oo CKA yayının za- ö|çüsü m(ABC) = 50o = = 6x + 20" olduğuna m(ffiB) m(KML) 30o İse göre m(ABC) kaç derecedir? x kaç derecedir? A) 60 B) 6s C)70 D) 75 E) 80 A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s ... Şekilde. m1ffi. t B noktasında teğettir. m1feD1 = 35o ise A) B) 75 C) 80 AKD açısının ölçüsü kaç derecedlr? D) 85 E) e0 A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) e0 ABC 3. [BA çembere A nokta- m1ffiy . .1.::::31'^^^ ::::!ıl zoJ-ıli!. m16t1 lABl = = 45o lALl = ise m(AKL) A) x kaç derecedir? s2 B) 58 C) 60 D) 62 E) 64 A) 75 B) 80 C) 85 D) e0 E) e5 2. üçgeninin Yandaki çemberde iç teğet çemberi çizİ|miştir.

A) 5e B) 58 C) 56 D) 54 E) s3 8.^\ A) 75 B) 60 C) 45 4D E) 30 A) 50 B) 5s 9. A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 m(ABC) = 28" ise m(KAC) kaç derecedir? E) s5 /^- . = 18o m(DBC) =70" ise m(BDA) t . = bu çemberlerin ortak teğetid|r. 11. Şekildek| çemberler E noktasında teğettir.C 3. [CD] ve [AB] [PA' çembere A noktasında m(m) = teğettir.C .^. o merkezli çembere A noktasında teğettir.E :iii!!lzoali!ili: 2.E 8. Şekildeki çemberde 10.. m16ıD.D 7. m15fr. = = 70o ise m1ffi) x kaç derecedir? [BA.C 5D 6.D 10.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.J -J A) 38 B) 42 C't 44 D) 46 E) 48 a UJ tU / A) 132 B) 130 C) 128 D) 120 E) 118 9.A 12. 12. em1ft) .A E) 70 1. - = 42" ise A mtftı=x kaç derecedİr? -'\- /^- = x kaç derecedir? z z . [AB ve [AC m(BAC) z-- teğettir.8 C) 60 D) 65 11. = 30" ise m(BDA) x kaç derecedir? m(CEA) = 120o ise mtffiBı =x kagderecedir? D) 40 . o merkez|i çemberde m(CAB) Şekildeki çemberde [AB teğet.

. O merkezli çembere. 6. /^r /^. [AB./'\ = x kaç derecedir? A) el B) 8e C)87 D) 86 E) 84 A) 30 Bl 28 C) 26 D) 24 E) 22 . zos .ii:ii .^\ m(ğ-nÖ) = 80o m(fi1 = 28o ise Z UJ 01 ise A Lll mlffiÖl = x kaç mt66öl kaç derecedir? derecedir? A) A) 104 B) 106 C) 108 D) 110 e0 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 E) 112 3.:i*.1. Şekildeki çemberde m(ABO) = 24" z_ [AB ve [AC teğet .. t J 5. m(cED) = 100o ise -^. B nokteğettir. |Pcl = |oBl' . tasında m(BDC) Şekilde m(BPD) = 20o. = = A 55o ise m16B1 x kaç mtffil =x A) derecedir? kaçderecedir? 45 B) 50 C) 55 D) 60 A' 12 E) 65 B) 16 C) 18 D) 20 E')24 2. 4.. lAcl m(ABD) /-\- = lcDl = = 36" ise m(ffiı x kaç Şekildeki derecedir? m(DPB) = 20" ise m(DKB) /"\ o merkezli çemberde. [BA' çembere A noktasında teğettir.\ o merkez|i çemberde. Şekildeki /.

^..İii. 3oo ise m(AoD) x kaç x kaç derecedir? derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 A) E) 50 e2 B) e4 C) e6 D) e8 E) 100 8.... = kesişmiştir.zso]ii:i.O 35o ise m(dAD) B) x kaç derecedir? A) 80 1..^. B) x o kaç derecedir? merkezli yarım çemberde = m1ffi1 = = 15o mtdftl A) 1s 7E B. AB ortak dış teğet doğrusu ve m1ft) = 80o se m(ADC) kaç derecedir? A) ü.E 11. m(APT) -^- = 50o = = 26o ise m(6fr) m(PAT) ..E 12. O merkezli çemberde = 38o ise m(DAC) x / C noktasında dıştan teğet olan çemberlerde. J m(ffi) B - = z LU kaç derecedir? a UJ 35 B) 40 C) 4s D) 50 r E) 5s A) 38 B) 40 C) 44 D) 48 E) s2 9. 75 C) 70 4D D) 65 E) 60 20 C) 25 D) 30 E) 3s 2A 3E 5.8 . 11 .Çemberde Açılar ve Yaylar 7. m(ADC) = 40" ise m(ABC) . çemberle A ve B C noktalarında AOD /. o merkezIi çemberde m(ABE) = 24o m(ECD) = = T noktasında teğet. [PT çembere 10....E 6A 9C 10. K merkezli çembe1 diğer 12.^.8 .

6. merkezli çembere A ve D nok- m(CDE) = 23" = m1fry m(ABD) = 3oo = . ise m(ABC) =x ise m(OCA) - m15ft1 = 70" =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 4s B) 40 C) 3s D) 30 E) 25 A) 40 B) 3s C) 30 D) 2s E) 20 2.4. m(AED) = 70o .^.267 :: . m(coD) .1. O merkezli çemberde 4. ise m(ACB) -5. O merkezli çembere A da teğettir. 4. O merkezli çemberde lABl = lBcl m1ft1 = Boo =x -'\. m1ffi1 20" ise ise m(EAB) = x x B) kaç derecedir? kaç derecedir? D) A) 80 70 C) 60 s5 E) s0 A' 22 B) 23 C)24 D) 2s E) 26 :i. o talarında teğettir.. ABCD karesinin çevrel çemberi çizilmiştir. AB. [BA ve IBD . -J Şekildeki çemberde m(CDA) = z kaç derecedir? 50" Z L! s) mtffiğı -4. = 70" =x A) 25 B) 30 C) 3s ul D) 40 E) 45 ise m(DAB) kaç derecedir? A) 60 B) s5 C) 50 D) 45 E) 40 3. = 50o --.

4.^. . o merkezli yarım çemberde ..A . 11..-.^. C) = x kaç derecedir? ılJ a ılJ z = x kaç derecedir? A) 65 66 67 D) 70 E) 75 A) 40 B) 4s C) s0 D) ss E) 60 9.iiiiliffizoe]!i!ii: a.^. m(DOG) = 7Oo ADOE o merkezli yarım çemberde m(m)=m(ffi) .8 |Co| İse B) e q6ful = x C) kaç derecedİr? A) 25 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) 1._l 10.Çemberde Açılar ve Yaylar 10.o = merkezıı çembere B de tegettir. |Acı B) 2. m(DCB) = 130o dtt? ise m(ABD) =.D e.^--.e _8.C . 16 ise m(Eft) kaç derecedir? = 40o ise m(AEB) B) x kaç derecedir? A) 1s C) 14 D) 13 E) 12 A) 100 B) 105 c) 110 D) l1s E) 120 8. çemberde m(OAB) E z J m(AOC) = 100o . = 80o . 12.c 11.\. O merkezli . O merkezli çemberde -'\.4:ü s. kaç derece- -^- [AB .o m1ffi) [Ac merkezli çembere teğettir.ı _ 1s 20 D 25 D) 30 E) 35 12. = ise m(5&1 40o ıse B) m(ffi. m1fiE) = 24o = m(BEC) .

lDCl =2cm = x kaç cm dir? ise lODl = lECl . = 4 cm ve lACl = 10 |EC| = x cm ise kaç cm dir? z z ui a r. E teğet değme noktax F noktasında teğettir. lACl lcB| =4cm. =x iii!i!lzog]İİiiı: . [AD] çap|ı yarlm çemberde DlC A. Cx [AB| çaplı yarım çemberde. lBCl m(BAC) -.1. D.U çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? v 3. o merkezli çeyrek çemberde lADl = oABc dikdörtgen 2 cm A# E J 2. [DC] B _l- [AB] o merkezli yarım çemberde. 5. lFEı =1cm ise ıDFı = x kaç cm dir? ıABl = 3 cm lDCl =1cm ise ıAD| = x kaç cm dir? 2. 6. ABCD karesinde [DE] [AB] çaplı yarlm çembere 4. larıdır. m(ffi1 = 18o kaç derecedir? ise m1ft.45" olmak üzere ABC üçgeninin /^.

zıo'. tABl / [oc] = = z ü a iLJ T ve D nokta]arı nda teğettir.99 3. m(OAB) 80o ise m(TAB) = 15o m(BCo) x kaç mtffiiı m(EBD) =75o derecedir? olduğuna göre = x kaç derecedir? !'+ 1. 1 4.2r'3 9. Şekilde [AT ııe [BD çembere çemberde. mt6ful = 81o |se m1ffi) = x kaç derecedir? ç 8. 50 .2 10.iıii'. -^m(DAB) kaç dere- cedir? Şekildeki iki çember E ve F noktalarında kesişmlştir.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.4 6. 30 5' 2. Çember 9.45 8.4 7. Şekilde o merkezli yarım çemberle B merkezli çeyrek çember çizilmiştir.ii':' \ 2. 126 . o merkezlİ t z J 10.

ise |Fc| = x kaç cm dir? Şekildeki çemberde.. F çemberde ABCD dikdörtgen lABl lADl = 3 cm ise lBEl = x =4cm kaç cm dir? ABCD dikdörtgeninde A ve C merkezli çeyrek çemberler F noktasında dıştan teğettİr.271 .l|i . 6.ii. A merkezli çeyrek 4. o merkezli çember oAB üçgenine C noktasında teğettir. |AD| = 2 cm ise |DE| = x kaç cm dir? 2. m( ABE) = 72" m(ffibl dir? = 1oo" ise m(BEA) =x kaçderece- :i:1. J x kaç cm dir? ul a LU z [AB] çaplı yarım çemberde' m(CBD) = 30o |cD| = 6 cm ise lABl kaç cm dir? 3. o merkezli yarım çemberde CDEF dikdörtgen lACl =1cm.lODl =26. 5.1. lAol lACl |oDl r_ = [Bo] 4 cm ğ lCBl =1cm ise = z .

o merkezli yarım çemberde m(BED) ='110o ise m(BAD) ^ /. IPA.x o kaç derecedir? /. 10.. P 7.. ./ ise m(A6ö1 = x . E merkezli.. IPC çembere dıştan teğettir.Şekilde.\ çemberde m(ABC) = 112" .Çemberde Açılar ve Yaylar Çember 9..\ = x kaç derecedir? ise m(DCB) .^ mlAEbı = 121" = x kaç derecedir? .. AOB \ o noktası küçük çemberin merkezi olup. iki çember ve m(ABC) ---\ = 140" ise m(APC) kaçderecedir? ^ de F merkezli B de teğet 8. o merkezli .

OSS Yukarıdaki şekilde veriIen kaç derecedİr? coD açıslnın ölçüsü uzaklığı 10 cm ve büyük çemberin çapı 22 cm dlr. 1989 - ÖsS bİr 4.]İilii ' .1. |AB| = 39 cm ıBcl = 13 cm ' |cDl = 18 cm ' lDAı = 20 cm Şekildeki r yarlçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara teğeüir.5 E)4 o çemberin merkezi [AB| çap C. Çemberlerin yarıçapları kaçar cm dir? köşelerden uzaklıkları A)e B)8 C)6 D)4 E)3 1 er cm olan 6 nokta aIınıyor. Buna göre küçük çemberin çapı kaç cm dir? Birbirine içten teğet iki çemberin merkezler arası A) 40 B) 50 C) 60 Dl70 E) 80 Al2 B)3 C)4 D)s E)6 ':.4. 1989 _ ÖYS z J çembere çizilen iki teğet arasındaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) 7s U) LU z LU E) e0 ABCD yamuk. = 50o = 3oo B m1ffi81 1990 . 1989 . Bu bilgilere göre dir? r kaç cm 3. 1989 . Dıştaki çember üzerin_ deki bir noktadan içteki 4 t 5. D çember üzerinde m(CAO) .OYS Bir kenarı 4 cm olan bir eşkenar üçgenin kenar|arı üzerinde A|anı 72 cm2 olan İkİ dikdörtgenin içine.:ii!ilzzg. dıkdört- genin üçer kenarına içten ve birbirine dıştan teğet eş çember çizilebi|İyor. Bu noktalardan geçen çemberin yarıçapl kaç cm dlr? ^)n D'ı Bl .F El2 c) l+ 1989 .OSS A)6 B)5.5 C)5 D)4.ÖSS Şekİldekİ o merkezli çemberlerin yarıçap|arı R ve 2R dir.

u çapı kaç birimdir? r a |AD| = |AE| olduğuna göre b oranl kaçtır? A) A) 3. q+ Şekilde o merkezli çember [AB] ye T de. 1991 . 1991 - OYS r CC Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde bir Yandaki şekilde A merkezlİ ve 2 birim yarıçaplı çembere.J .OSS Yandaki şekilde [AB] çaplı çemberin bir T noktasından 10. 1991 - ÖsS m(DAO) m(CBO) = 55o = 80o ABOD bir kirişler dörtgeni m(BCD) = 130o --\ mt6Dl lOBl = 5 bi1m lCDl = x birim AOSB = 1oo Yukarıdaki veri|ere göre m(BAC) kaç derecedir? /^- =x Şekİlde o merkezli ve tAB] çaplı yarıçember üzerinde C ve D noktaları alınmıştır.F .2 C) 1. m(B) = lTBl = 2 birim ATB 3t2-a 69'.5 D) 1. Buna göre bu çemberin yarıçapl kaç birimdir? S A) 1. na z .OSS 9.6 E) 1. [AC] ye E de teğettir. ^l .OYS [AB] çapıı yarlm çember lATl = 3 birim çizilen teğet doğrusu AB yi P de kesiyor. ffi y" de teğettir.E qn q+ |BT| = 6 cm ise lpgl oeöeri nedir? ffi D).5 D) 2 E) 1. Buna göre |CD| = C) 30 D) x kaç birimdir? A) 20 B) 25 3s E) 40 A)3 qsn B)4 E) C)5 5.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.liiiiiilzza]lİİi:i. AB doğrusuVe BD doğrusuna teğet olan çemberin B) a tU l.8 1990 - ÖYs CATAB DBTAB lABl = 7 birim lAEl = 2 birim 11. .5 l B) + c) I D') n E)fi 12. 1992 . Bz yarı- çember [BC] ye B de. 1990 .0 B) 1.5 3 Cl2.

OSS ABCD bir dikdörtgen T 17.275'ı1i'. mtoCil = 12Oo olduğuna göre m1ffğ) = cı kaç C nin bu yay üzerinde kendisine en yakın nokta i|e arasındaki uzaklık kaç birimdir? olan derecedir? A)5 B)10 C)15 D)20 E)25 A) 4. 1992 . açısı kaç derecedir? A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45 A)+ Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? B) İ c) 8 14. Şekilde A noktasından çizilen teğet doğru o merkezliçem= z :liJ Buna göre dörtgenin Z ABC açısının kaç derecedir? ölçüsü bere T noktaslnda değiyor. o merkezli çember üç kenara teğet. 1993 . ABD doğrusunu C de kesiyor. 1993 .OSS Şekildeki çemberde 16.Çemberde Açılar ve Yaylar 13. 1992 . 1992 . |AD| na göre lAT| olduğu_ tJ'.3 B) 4. o merkezli çember lABl lACl 4 birim 3 birim ABC dik üçgeninin yan kenarlarına E ve F de teğettir. L! $ oran.2 C) 4 D) 2. 1992 . rıçaplı çember yayı çizilmiştir. işaretli Aa n dört açının ölçüleri verilmiştir.''l. . 1 birim ya- Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasındaki teğeti.8 E) 3 .OSS Şekildeki kirişler o B a lABl lADl =2 = b b dörtgeninde. kaçtır? A) e0 B) 80 C)75 D) 70 E) 60 A)8 B)8 c)2 qn q[3 15.OYS Oe BC = = kesişen [AB] ve tcD] kirişlerinin oluşturduğu dört yayrn derece türünden ölçüleri verildiğine göre o c Şekilde.OSS 18.OSS Kenar uzunIukları 4 birim ve 3 birim olan bir dikdörtgende şekildeki gibi A merkezli.

OSS 22. 1994 . [AC] ye E de teğettir. o s A ve [CD] A) ile birbirine eşit [BC] kirişleri çizilmiştir. A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 zzo ]!iİ. 1993 ..ÖSs ğ BDC ı( lcBl = lcDl = a m(BCD) = 100o m(ABC) merkezli Şekilde çemberin [AB] çapı z . O noktasında teğettir. büyük çemberin [oA] ya dik bir yarıçapıdır.n 3.. 24. [AC]. m1ÖnB) = 2o" A)l B)2 c)3 i. = a D) türünden değeri A) 6 D 4/5 q6n E) q 2.ii!i. yarıçapı 3 birim olan küçük çember.Çemberde Açılar ve Yaylar 19. yarıçapl 5 birim olan büyük çembere. a ul -'--X Buna göre m(FDE) = a kaç derecedir? A) . = = g Yukarıdaki verilere göre m(66B) cedir? cı kaç dereE) 50 D)8 E) .OYS o LA..OYS O merkezli [AB] o çaplı yarım çember Ge ffi De ffi .OYS - ABc bir üçgen m(BAC) = 50o m(FDE) /. [BC] ye D de. Buna göre m1ffrğ) = 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 cı kaç derecedir? 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 21. 1993 . 1993 . A noktasında çembere teğet merkezli çember Ce lOAl olan m(LAB) -.l. . 1994 . de içten teğet.J Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi. küçük çembere D de dıştan teğet olan üçüncü çemberin r yarıçapl kaç birimdir? Büyük çembere C Ioc] J.^ 23..\ m(AOB) --.[AD] . UJ ye F de..r2 aşağıdakilerden hangisidir? o)ft B)ft qft 3 ee 20. şekildeki gibi.OYS Merkezi B.. IAB] z.-\ = . m(oCB. 1993 .\ [OB = 30o = 60" =abirim o lABl = 12 birim Yukarıdaki verilere göre çemberın yarıçapı kaç birimdir? Şekilde A dan geçen ve merkezı [oA] üzerinde Çemberin yar]çaplnın |oAl çembeı oB ye C de teğettir. merkezi A.

A noktasından 3birim. 1995 .OYS O e [CH] oranr g '7 lcHl i_ d olarak veriliyor. B çember üzerinde doğrusal m(AOB) = 130o -. r yarıçaplı m1{ft. yarıçapı 2 birim olan dörtte bir çember içine çizilen M mer- 28.[oA] olduğuna göre |DM| dir? A1 = Şekildeki [TE ışını o merkezli çembere A noktasında teğettir. lCBl = 14.. d doğrusu çemberi o merkezli AveBde x kaç cm A) es B) 100 c) 105 D) 106 kesmektedir. o merkezli çemberin çapı.OSS B)s C)6 D)7 E)8 30../g br Yukarıdaki verilere göre lDCl kaç birimdir? 2<|AB| <8 olmaküzere.-/\ = x kaç derecedir? 2. 1996 .OSS Yeryüzündeki denizlerin alanları toplamının.OSS B. çember [oC] ye D de. E) 108 2lHB| = |cH| olduğuna göre |oH| = dir? A)4 27. 1995 .iı. C T.tr-2 Br2n-2 D q2n-1 A) s0 B) 60 c) 65 D) 70 E) 75 /5_ı E) /2_ı 26. karaların alanları toplamlna cr _J L 29. 1996 . B noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktalarln geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) ıki nokta C) Bir doğru parçasl E) Bir çember B) ıki çember yayı D) Bir doğru A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 . m15IB1 = 30o . z a LU LU lOCl =r=10cm lOHl = x cm Yandaki şeki|de. B noktasında çembere teğet. A. [OA] ya E de ve [oc] J. = x" r kaç birim- |^c| ll [oB] olduğuna göre m(ATC) -. D. Buna göre yeryüzünün toplam alanında denizler- le karaların pay|nı gösteren bir dairesel grafikte karaların alanı kaç derecelik merkez açı ile gösterilir.OYS [AD]. 1994 . 1996 .Çemberde Açılar ve Yaylar 25. C.OYS Şekilde merkezi o.izzz ]İiii. .-\- kezli. C doğrusal [CB.

1998 . C m(DCB) lADl = -/\. 1997 . çemberin merkezi m(DAB) = 120o Yandaki şekilde lOAl = /.\ .OYS o. C çember üzerinde m(cAD) m(ACB) .OSS 32. 1997 .OSS O merkezli [AB] çaplı yarlm 34. r Ve R yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada kesişmektedir. O merkezli. derecedir? o merkezliçembere C nok- =ı1 tasında teğet olduğuna göre m(ffiğ) = cı kaç A) cı B) 2cı D) cı+90 C) a+45 A) 11s B) 116 C)117 D)118 E)119 E)2a+45 35. [AB] çaplı çember CT z J D. çember üzerinde = a * = + oEuğuna göre. 1998 . A) 12 qs. Şekildeki [AC ışını. 36..Çemberde Açılar ve Yaylar 31.OYS Merkezleri arasındakiuzaklık 15birim olan.i!i .o = 90o Yukarıdaki verilere göre m(DEc) = x derece türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir? m1ffi.OYS ABCD bir teğetler dörtgeni.^- = 32" = 6ı m(m) m(BOC) --\ = Zo.OSS o. 1997 .Ğ- 8rl3 cm 1 A olduğuna göre çemberin yarlçapl kaç cm dir? yannoktasından yuvarlanmaya başlayan çaplı bir çember 5 tam dönme yaparak şekildeki gibi l A' noktasında durmuştur. çemberin merkezi çember.E B) 13 q7/5 c) 14 |AA'l = 240 kaç cm dir? ı olduğuna göre çemberin yarıçapı A) 30 B) 26 C)24 D) 20 E) 18 iiii!:zzs. 1997 . r için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a LL' z Lj-i s 6n1 |ABl = 2a cm olduğuna A)1<r<3 B)3<r<5 C)3<r<6 D)6<r<7 E)7<r<8 gore m(ffiB) kaç derecedir? A) 120 B) 110 C) 100 D) e0 E) 80 33. D.

\\ = x z . |AD| = olan ABCD dikdörtgeninin A köşesinden geçen o mer- |Bo| ve m1FIö1 =a = 18o olduğuna göre kezli çember bu dikdörtgenin tBC] Ve tDc] kenarlarına şekildeki gibi teğettir. 1998 .. 1999 . Şekildeki ABC üçgeninin çevreı çemberınin merkezi Bu akrebin ucu 1 saatte kaç cm yol alır? O dur.Öss lACl 38.:ıiiiilzzg ]iiiıii .Çemberde Açılar ve Yaylar 37.OSS |DC| = 9 ç1 |BC| = 3 ç1n Kenarları 9 cm ve 8 cm ABoc o merkezlı [Bc] çaplı yarım çemberin PD keseni. 1999 .OSS 42.^i 40. çemberi D de kesmektedir.OYS A. B çember üzerinde m(KTA) -/. 1999 . kaç cm dir? Yukarıdaki çembere m(LTB) T =x şekilde KL doğrusu o merkezli LIJ (ü) z uJ Buna göre |CD| = x noktasında teğet olduğuna göre kaç derecedir? A) 18 B) 16 C) 1s D) 14 E)12 . A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 39.2 41. 1998 .ÖSs Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluğu 72 cm dir.. Buna göre çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? m(A6F) A) kaç derecedir? 51 B) 54 C) 57 D) 60 A) E) 63 2/5 D) 5 q 2n E)2 c)6 . 1999 .J tasını C A daki ait B nokye birleş- A tiren doğru.\ = 20 cm |BD| = 9 ç1 lCDl = x -/\Şekildeki [AC] çaplı = 40o 4 a- çemberin. teğetine m(ABO) = 20o m(LTB) /.r2 El 6n c) 3f. A) 12n B) 10ır C) 8ı D) 6ır E) 4n o noktaslnın ye uzaklığı kaç cm dir? [AC] Buna göre A) /6 q5n B) . = 6 cm . Bc doğrusunu şekildeki gibi A noktasında kesmektedir.OYS m(ABC) = 45o IOR.

OSS 46. 2000 - oss Şekilde. 2001 - oss c. ffi or"nı kaçtır? B) + ql D)e Et? 45. m(feDl =m1ffi1 =m16ö.-\ 30" Şekildeki [AB ışını o merkezli çembere B ç.Ğ- 48.E_ı B). şekildeki gibi bir iple sıkıca çevrelenmiştir. c ve D bir düzlemin dört noktası olmak üzere.fs A) 40 s0 c) 60 D)70 E) 80 D. B. ?. Yukarıdaki verilere göre m(ffiD) cedir? x kaç dere- noktasının çembere uzaklığı (en kısa) kaç cm dir? Buna göre A A) B) z-. 2ooo . yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki çember verilmiştir.Öss A. B. o merkezli. 1999 . o Şekildeki M ve = cp AB doğrusu çembere göre A') B merkezli çemberler noktasında dıştan teğet a ul z B noktasında teğet.iii. 12oo =x C = noktasında.zeo]İ:ıı.' çember. . |AB| = lACI olduğuna göre lBcl kaç cm dir? --- makara.Çemberde Açılar ve Yaylar 43. D = mlöiBy = noktaları |AB| = 1 çember üzerİnde m(BAC) m(ACD) . içteki çembere D Ac doğrusu da noktasında teğet olduğuna Buna göre m(oAB) --\ ve [AoJ ll IcD| dir. ABC ikiz- kenar üçgeninin A A. merkezleribu noktalar olan 3 cm yarıçaplı dört -lü köşesi dıştaki çemberin üzerinde. ABCD dörtgenininçevresi 47ncm olduğuna göre ipin uzunluğu kaç cm dir? A) 6/3 D) 10 Br En c) e E) 12 A) 50ır B) 51ır C) 53ır D) 56ır E) 60ıı 47. o merkezli ve [BC] çaplı çem- Şekilde [Bo] çaplı m(BMD) = 124" m1fiBy ) I D LU bere B noktasında her iki içten teğettir. 2000 - oss 1999 .OSS [CD çap a. [AC lşını da noktasında teğettir. q+ q1_+ ii. = o kaç derecedir? D) A) 33 B) 30 C) 28 26 Er21 . kenarları da içteki çembere teğettir.

zgı ]liii. A) 55 B) 60 C) 65 Buna göre M merkezliçemberin yarIçapl kaç cm D) 70 E) 75 dn? A'ı n Dl2 B).arının kesim noktasıdır. 2001 - Şekildeki o merkezli çember ABC eşkenar beri üçgeninin iç teğet çemve [KL] bu çem- oss 4 J 53. .OSS ABCD bir kare m(ECB) /^\ =x Şekildeki M merkezli çember.OSS Şekildeki çember ABCD karesinin kenarlarına teğettir.Çemberde Açılar ve Yaylar 49. a rnldfBy = göre cı kaç cedir? ŞekiIdeki verilere dere- m(ODB) T /^\ 2so = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) 32 A) 45 B) 36 C) 34 E) 30 A) 25 B) 22 Cr 20 D) 18 E) 1s İıİll. ABC eşkenar üçgeninin 24 cm olduğuna göre uzunluğu kaç cm dir? B çevresinin uzunluğu o Lil LL] alınan bir P noktasının [AB] ve [AD] kenarlarına uzaklıkları sırasıyla 2 cm ve 1 cm olduğuna göre çemberin yarlçapınln alabileceğl değerler toplamı kaç cm dir? C AKL üçgeninin çevresinin A)4 B)6 C)8 D)10 Er12 A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 54. 2002 .\ = 3cı = m(DBA) /. O merkezli çemberin çapı [TB teğet' [TA teğet m(BDA) . Buna göre çembere T noktasında. Ox ve Oy eksenlerine de sırasıyla A ve B x kaç derecedir? noktaları nda teğettir. 2003 . Çember üzerinde bere T noktasında + teğettir.trz+z 50.OSS [AC]. 2002 .\\ = 40o m15il.OSS 51.E'+1 E)4 Q.OSS 52.. 2003 .. 2001 .. o merkezli ve 1 cm yarıçaplı çeyrek A ve B merkezıı Şekildeki E noktası |AB| yarıçaplı çember yayl...

OSS Aşağıdaki şekilde merkezleri 2R cm çapı loTl olan o lOTl = r cm Yandaki şekilde yarımer- o noktasında bulunan. Bu çeyrek çembere. yarlçapl lABl olan A merkezli tir. d|key kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde oyulmuş bir altlığa şekildeki gibi tam oturtularak sergilenmektedir.fr iliiİ|lzez]i!i.Çemberde Açılar ve Yaylar 55.Öss lACl = 58.fz+z Erg- n C)f.8 B).tr B) 4r E) r(2 C) 6r + 1) A) 4. 2oo5 . 2005 . D doğrusal m(CBD) = Yukarıdaki verilere göre 70" x A) kaç derecedir? m1ft1 A) =x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) I e5 B) 100 C) 105 D) 110 E) 11s 10 B) 15 C) 20 25 E) 30 60.:. derinliğİ 40 cm.5 E) 65 . c o CT m(BDC) merkezli çemberin üzerinde mtA6'öı m1ffiö1 . boyu 120 cm. Büyük çember üzerinde alınan herhangi bir A noktasından içteki çembere iki farklı teğet çiziliyor. Buna göre R nin r türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? teğetler büyük çemberi kesiyor.J z z LU a LTJ A. çapı [AC] olan yarlm çembere ve T noktasında [AB] doğru parçasına teğettir. Şekildeki karenin toB] yarıçaplı tAC] köşegeni o merkezli 120 yarlm çem- Dikey kesİti çember biçiminde olan bir iş makine- bere E noktasında teğet ise si lastiği. Buna göre lastiğin dikey kesitinin yarıçapı kaç cm dİr? ]€l loal o. yarı- çap uzunlukları da 1 cm ve 2 cm olan iki çember verilmiş- kezli çember. 2006 57. o noktası [AB] doğru parças| uzerindedir.Öss oss ABCD bir kare.8 D 2kf3 + ıl B) 6/3 E) 3(/3 + Cr 8.5 C) 70 D) 67. 2006 - oss = 30o = 45o =x A. Buna göre luğu kaç cm dir? ABC B Ve c noktalarında üçgeninin çevre uzun- A) 2r D r. B. 2004 ..3+ı A) 75 B) 72.r3 1) 56. 2oo5 - oss noktaları I 59. +.rnı kaçtır? Alfr+ı D). B.

duğuna göre şekildeki gİbi teğettir. Buna göre 01 x merkezli yarım çember. lPAl lAOl = = r kaçtır? B) lTRl = x Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir? ^l .fg ğ3+zrt 1+ı/3 C)2+2lE E|3+3'E ^):n D) qZn q 3. o. ve r cm. [BC] doğru parçasına da T noktasında teğettlr.I- RB 4 cm 2 cm o. 2007 - oss BC J_ J_ OC oA oc = x oADc lOCl lOAf = bir dikdörtgen -'\. m(AOB) = 12 cm 9 qn o lABl =x Şekildeki kezli çeyrek çembere A noktasında. o O9AxB mer- Şekildeki E. ve M merkezli çemberler birbirlerine PR . M merkezlİ çemberin yarıçapı da 1 cm ol- o.J z LIJ LU / 62.fr c) 92fr */3 ]:iii[zeg ]İiiıiı . Buna dir? göre X kaç cm E)6 merkezli çey- A) ls B) 20 C) 30 D) 4s E) 60 A)10 B)e C)8 D)7 z . 20a6 - oss 64. 02. 2007 - oss PR doğrusu O merkezli çembere T noktasında teğet 01. D ve B noktaıarı o kaç derecedir? rek çemberin üzerindedir. merkezli çemberlerin yarıçapları o. 2006 - oss 63.Çemberde Açılar ve Yaylar 61.

=+ + E) c) "=+ "=+ . o ve M merkezli çemberler T noktasında teğet ve M merkezli çember o dan geçmektedir. a ile b arasındaki A .iiiillzaaJiıii:: . lABl = 12 cm bağıntı aşağıdakllerden hangisidir? Şekildeki P noktası çember üzerinde değişmektedir. '''. tAC] kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK doğrusu. oluşan AT ve BT yaylarının uzunlukları sırasıyla a cm ve b cm olduğuna göre. küçük çemberi ise B de kesmektedir. 67. o dan geçen bir doğru. 2007 - oss M merkezli bir çemberin [AB] çaplnln ayırdığı farklı yaylar üzerinde C ve D noktaları alınıyor. Buna göre |AP| uzunluğunun en büyük değeri kaç cm dir? A') A) a=b D) B)a= 22 B) 20 C) 19 D) 18 E' 17 . 'v z tU 68' 2008 - oss 66.BveCnoktaları o merkezli çember üzerinde m(EDC) = 15o m(DMB) = 110o m(DKC) =x mt6Eöı =m16ö1 =a Yukarıdaki verilere göre.Çemberde Açılar ve Yaylar 65.4. a kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135 Yukarıdaki verilere göre A) x kaç derecedir? B) 130 125 C) 120 D) 115 E) 105 e z . 2007 - oss AB doğrusu o merkezli çembere B noktasında teğet |oP| = 5 ç.oss A. büyük çemberi A da. t?. 2008 . Şekilde. çemberi E noktasında kesiyor.

B 25. D 65. C 62. E 47. E 57. dir? -/-- =2ç6 a L! z LU = 30" I lAcl uzunluğu kaç cm A)ş B)+ '2 3 C)5 D) 6 Er7 1. E 35. C 45. E 28.oss AD doğru parçası O merkezli çemberin çapı B ve C çember üzerinde I C. 2oo9 . D 13. E C 30. A 69. D C 44. E 2. B.C 3. B 46.A 17. B 21. A 41. D 20. B 59.Çemberde Açılar ve Yaylar 69. E 27. C doğrusa| m(ABT) =100". çembere T noktasında teğet A. A 15. C 14. 67. 36.Öss AT. C . 42. B 52. A 56. A D D 71. o. 2009 . m(CAT) =x Yukarıdaki verilere göre. E 50. A 31.A 7. C 32.=x o noktası çemberin merkezi. 64. A 66. E 61.E 10. E 70. C 38. x kaç derecedir? A) /^\ z^- = 70" Yukarıdakİ verilere göre. AT've BC /^- o O merkezli çembere teğet m(BOC) m1ft. D 63.8 9. B 33_ A 34. C 37. C A 58. B 43. B 11. A 18.Af.A 6. E 8. B 24.C 5. D 23. A 29. B 26.D 4. E 55. x kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 70. A 19. C 51. E 40. C 60. B 48. A 49. 68.C 16. B 54. 2009 . B 39.OSS 71. E 12. B 53. C 22. z __J H noktası AC ve BD nin kesim noktası |BH| =|HD| m(BAH) Yukarldaki verilere göre.

= l-+cm dir.1. |Ao| = 2R ise 30o dir. = 4 cm ıse =lI=3Cm Doğru Seçenek E ıAH| =h=2f. 5. = a UJ -7 z uJ m1ft.2r=72 +f=9 Eşkenar üçgende A dir.^. 3oo ise Doğru Seçenek C 3. f -.j. K39 A z1-x K D-KA -+ (2r)2 =202 .. Doğru Seçenek C /" cr z J . 2..Q1 -x)2 -x2 + = 12 C-LB+ (2112=132-x2 |oAı = |oc| = r=ı . ABo de ıoBı m(OAB) = = R.Aı 39 18 LX B . + = 7o' .. I 'i I 4.el - x)2 = 132 80o+m(COD)+30o=180o ise m(60) iiii!!|lzge}İiii:. O halde.6.Ğ. . = 80o 202 . I ri ir .r I 4r A(ABCD) =72+4r. CLB de 2r Doğru Seçenek D . m(CAB) = = m1fi81 60o dir. lI m(ft) dtr.3cm ise lOHl dir. = O merkez ooHD # + 12 " de f = (+)' +./-..-.

. Doğru Seçenek E 7.2br Doğru Seçenek B Doğru Seçenek B iiiiıKzgzI|iiiii . ı-3---+2-l 8.4. 9.. Doğru Seçenek A m(fiBı+m1ffiB1 =180o 10o + x + 130o = 180o :9 X = 40' dİr. G J z loTI J TP oTB eşkenar üçgen oTP üçgeni 30" . lKTl = *. B lAKl = 8. =Z-. iHl = #=#--+ burunur Doğru Seçenek E A 1 *i. + m1ft) = 1oo ABOD kİrişler dörtgeni olduğundan. r+10=11+r=1 +2r =2cm m(6'ö) =20o dir. 7--t H rB 7 ııfir + !oT|2 = ıKoı2 * (*r P =(8_'r dir. AHo de Pİsagor teoreminden (7 -++P=+-5r+f cm dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 6. -ıl2 * f = ( + 2|2* I=3 =a5r=6+r=1. + |osı =|oTı =r+|Ko| oKT dık üçgeninde A .60o - [! a ıJ z 90' üçgenidir..

^.^. 15. Çemberin çevresi 360' olduğundan. 14. z Li. Doğru Seçenek D 180'-2a-2q + o( = 15' Doğru Seçenek C 13. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A 12. Doğru Seçenek A . . ıAoD ve BoC [Do] J- 5 üçgenleri ikizkenar üçgenlerdir. olarak elde edilİr. T b q 2 o a L q 2 AbKqB ıADı =ıAEı =b : --' ıBc| =|cEl =o lBCl + a2 =b+lBLl =lLCl =lBKl =* ADc dak üçgeninde lADl =lATl +lATl =lAKl =6 = 4b2 olur.=ILp =o=ğ Şcı=x+Oı=36o dir. -. an. lBFl lorl . =rr= ffO.i m(m) .ı _-J 7_ [Col |Doı =ıocl =5cm+|DCı =x=5ıf2cm bulunduğundan.mfB) 2 dir. b2 + a2 = (2b'f + b2 a2=3b2+o= frı= fr=ı/3 lABl =a+b *l="=$=" =fr =* on.J m(TB) = 2ü.Çemberde Açılar ve Yaylar 11. 3x + x + 2x +4x = 360o =+ X = 36o BFo_BAC+ffi=ldAI 4-r t 4 -3 . m(AT) = 180o m(ACT) 60o = - 2cı a u-. Doğru Seçenek C riiiiilzeellifii. 16.

19. +32 ıAc|2 dir. mtffiı m(ABC) + m1ffi1 5c = 180" + 5a + 5cı +0=18o dir. = m(FE) = 2cı m(FAE) + m(FE) = 180" + 50o .18'= 90o * l = +. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D 20.f3 = = 5. IAC! = 5 cm lAE]2+tABtz=ıBEr (5-02 +22=(3*r)2 Doğru Seçenek C |cE| =|ACı -|AEı =5-1=4cm 25-10r*f*4=9+6r+f ise r=f. A. Ş + 2Cı = 180" ğ = 65'dİr.Çemberde Açılar ve Yaylar 17. ı-Fc + lABl2 42 + lBC]2 = |Act2 EAB dik üçgeninde.120" üçgeni) olduğundan.E ır aır. AoB (30'- 30" . (r z J z ıJJ U) LJ-. + 180" ıAo| =|Boı =r+|ABl =rfr + 12 = r. c doğrusal ise ]CE| = en kısa oıur.^. E.6. .ur bulunur. Doğru Seçenek E iillKzaglliiii: . Doğru Seçeııek B 18.

lMFl =r =2+rrfz+f=2 +4n+11=2 =i Doğru Seçenek D '= =2 1/2+1 dir. Doğru Seçenek E 24. AOB |ocı =]oBt +m1ffi. a ıtJ = ş z tıJ __ m(ffi) 4n_ u-2-q-2 Denizler 20.+2a"=70" =A.= 360o Doğru Seçenek B e c = 36' O halde.. 14+ ıDc| = =29 = |oD| = ıoB| = 28-14 14cm dİr.r3+]Bol =14. karalar.36o = 108" dir. ooMc de (30'_ 60o . =o =+c=35" dir. dir.60" _ 90" üçgeni) m(AOC) =2s.Çemberde Açılar ve Yaylar 22. Doğru Seçenek A liiiİIKzgoIiliii .90'üçgeni) "s loMl ıoF| |Mcı =r+|oM| =2r ıoAı =a+3r=a Şİ=fr oıur. 27. Doğru Seçenek B g z m1ffi1 + m(fu) =20" |Dcı =|cBl +m(m)=m1G) =80o = 2ooo 26. 3o = 3.+gO. 25. =r. c?o ıBc| Doğru Seçenek B oe (3o" .ft. =+c=50" 7u + 3s. =er=2n-2cm 23.loC. Karalar 7 3 a Karalar = 3cı dir.

* =*=R=4r <lOMl Çemberler iki noktada kesişiyorsa.[-A ise m(re) = 8oo . 31. = 18oo m(F) = 5oo. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A l:.-80. c 30. m(m) x bir dış açı olup. o/ /: o . B ve B çember şekildeki C ve D rıçap|ı çember 2 < |AB| < 8 olmak üzere. J3T 2 =75o dir' 32.i-l lOMl =15br.: . lR-rl <R+r+l4r-rl <15<4r+r +r<5 ve 3<r +3<r<5 bulunur.=60o lAOl = \rE cm + tAHl = 4rB + lOHl = cm = 12 4rf!. / Cf Z z i-u i-. merkezll. m( TAC )=40o x bir iç açı olup.l \ /.oğru Seçenek C 33. E lOAll. A m1fr. Doğru Seçenek E 29.Çemberde Açılar ve Yaylar 28.iıi:zgı ]i!i. =m16İ. 2lHBl = lCHl +2lHBl = 10+x +|HB| =s+ğ = o?s oe loHl2 + lHBl2 = loBl2 .rB cm dir. . 3 br yamerkezli 5 br yarıçaplı gibi iki nokta belirtir..' Doğru Seçenek B =ş3r<15<5r lCHl = 10+x.2 * (s * ' ğ)'= 102 =) t 6 cm dir._ - m(ffi) -m(ft) _ 2go. '=#=iX=cı+45'd|r' Doğru Seçenek C .

[AC] ye uzaklığı. Dogru Seçenek E . = 36o. tOCl r[AC+m(AOC) =58" ise mt6ğl =m1ffi. dir. 4 38. 0 o noktasının loHl = = 90" + 29" =119" dir. dir. 240n=5.zgz PoC de cı+ Cı + 54o = 180o + 0 .i. =#=29" mtffiBı = AoC ikizkenar dik üçgendir. Doğru Seçenek E E=h=Bfrcm Dogru Seçenek C 35. ) z z LrJ -tJ t ADo eşkenar üçgendir. m1G. Doğru Seçenek C . m(DOP) =r+lDOl =lPOl =lOCl =r . = 36o mtftl -^.^.Çevre(Çember) /\. + go" + 2x = 140" =lX=30" Dogru Seçenek A Dogru Seçenek B 39 36. m(ffi) = 80o. 140" m1ffi. u=T.63' dir.. 37._ 51)'t180'=120" m(ffi) dİr. lADl =lBOl m(PDO) |AA'| = 5.ii. mt6ğ) dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 34.2nrrr=24cm iiiii. = 14oo = 2x. = 18o + 36o = 54' dir.

+ m1ffiB1 = 2a (yöndeş açı) 2a+124"=180'ş20. = |cD| AB. ıAoı2 = ıAHı2 + m16E1 = _ r)2 2a. ipin makaralar üzerindeki uzunlukları toplamı bir makaranın çeVresİne eşittİr. x + y + z + t = 360o olduğundan.-=30. A U) z [J ABc ıAcı2 [cAl J- [ADl J. $ğ=28'dir. Çevre(ABCD) + Znr = 47n + 2n.ent = s. Doğru Seçenek C I z (r . = 12ıc Doğru Seçenek A o halde.: . m(m)=g. Yanİ. o oAH dık üçgeninde Pİsagor teoreminden.Çemberde Açılar ve Yay|ar 43.J ıcB':1:" . ABCD dörtgenİnde.[BC] üçgeninde Örııo bağıntısına göre.=56o pHt2 + P =(9 - r)2 + (8 dir. 3f8.? Doğru Seçenek B 42.3 = 53ıı cm dir. IJ.ız cm o!ur. Doğru Seçenek C gg}şii: =er=5Cm Doğru Seçenek D i!ıı! . 41.zn. ipin uzunluğu ABCD dört- geninin çevresi ile makaralardan birinin çevresinin toplamına eşiüİr.

6 =2 cm olur. =r ise + (x + 4|2 = 82 * x2 * o halde.iiiİ: zgq. =+x=6Cm lBCl = 2x = 12 cm dir. lAcı2 = lADl2 + [DC[2 a !U lAB| =ıAE| =|BEı =ıBc| BCE |kizkenar üçgendir. =zx ı6 + x = 50o dir.60" _ 9oo üçgeni) = +m1ffi. ABC de x . 46. oe (3o" . Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C . =4-y+y+x+4-x = 8 cm olur.İiii] .. Çevre(ABC) m(BAM) = m(MAC) olduğundan. 4 CT z -J B x LIJ ADC üçgeninde Pisagor teoreminden. dir.. ıAo| = + x + 30o * X = 180' lAKl = lAOl - lKOl + lAKl 2.Çemberde Açılar ve Yaylar 45.a. 48. m(fcD) =Xem1ffi. -v 47. -L-ı=-J- = 24 cm ise ıcEı = ıAD| = |DBı = |BF| = |Fcı = ıEAı =4cm lıcl lıel lBMl |ııııc| Çevre(AKL) =lAKl +|KL| +|ALI - lnel |ıc| =#= j tu. Doğru Seçenek E 50. =x Doğru Seçenek B |AB| = 1 cm ise lBo| fr cm. cm Doğru Seçenek A 49. x + x + 30" = 180" Ş| Doğru Seçenek E =75" dir.

e = 80o X= 15.Çemberde Açılar ve Yaylar 51. dir. Doğru Seçenek c Doğru Seçenek B . 54. 55.c o ha|de.:ıı![zgsIliiiii . (r-5)(r-1)=0 r=5 veya r=1 5+1=6 dır. + 6cı = 360o cı = 36o olur. OHP de A (r-1)2*(r-2)2=f ?-zr+1+f-+r+4=f f-Ar+5=0 m(ABC) = 110o oıup . c + m(ffi) = 18oo + m(ffi) gs = 180o = 180'. lLAl |KLı =r =R-r =R+r lKOl lAOl = 2R-r R-r L K ıoMı =rfr+1+r=rfr + 1= +1--rçn-1l eI= rfr-r I z a uJ l. (R-r)2 Doğru Seçenek B ise R -f 2r = bulunur. 180'.4. =+ ^ m(AEG) = 220o + 180o + 2x = 220o =lx=20'dir.r)2 = (R + r)2 o_LA+ıoll2 +?=QR-r|2 ooı(L A *=n+1cm dir.a m(6)=4oo+m(ffi) =8oo + m(ffi) x + 40o + 25" = 80o A.tJ e z = + ıoLı2 + (R . =(R+r)2 -(2R-rl2 ' Doğru Seçenek A s3. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek E 52.

) |AE| =r-40cm ofi-ıoHı2+|HA|2=|oAI2 lOHl lffil rfr+r = =ıEol =r+|Ao] =rfr (r--4012+602=P loBl - r(rfz-+ı') . m(foĞ) =30o+m(fi) =60o /^.:. - m(BAC) = 30o ıAo1l = lo1o| = loC] _ = r.E'+1o|ur.J tı. |Bo| _ = 2r Bco üçgeni 30" 60" 90" üçgenİdir. a u. r. Doğru Seçenek A f-gOr+1600+3600=f 5200=80rer=65cm Doğru Seçenek E 58. Çevre(AB''::fiulunur./2 r 120 B AEo (45'. . 61. I z .6. mtffil=30o*x=30'dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 57.. ABc üçgeni eşkenar üç9endir.90'üçgenidir. ABE+x+30"+45o=180o x = 105" bulunur. =.İ!! 96x!!ii: . Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C . 60. ı-_-9 .J E z Doğru Seçenek B 59.45" .

E r r = fit'?:f' =lI=2.2+?--. o1o2o3 bir eşkenar üçgen ve M üç- 64. - m(ACD) - ../-2 cm rortı[BR] ıPo| _ |PTı +İ=ir.- = 35o 15o + 35o + x = 180" I X= 130' dir. an. DKC + .' .=>. _+ lPTr + [o|2 + |PT| = 4. 63. genin ağırlık kezidİr.Ğ. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A :iiiiİfizgz}|iii:: .f3+g Doğru Seçenek . p-İo . .i -92=+*X= ıo1o2l = (r + 1)r/-3 Doğru Seçenek A tn". mer- [oT] l_ [PR] ise ıoT| A = = ıoAı ıPo|2 = 2 cm dİr. + 2r = F + 1116 +2r=rfr+tB +r(2_ fgı= .Çemberde Açılar ve Yaylar 62./-g rB (r z -J ı! D1 a UJ z İ 65. O |oBı = r 9 X = 15 AxB + X=6 m(Ö-ıtıi) =70" + m1ffi1 =7o" Ofr+ f =92+122:lr=15cm +9* cm dir.

Doğru Seçenek D frı = a+2ıc. o. Bu durumda m(G) = 180" .ıJ o UJ ohalde. lAç) mridı.fJı 9ü lBTl = ? olur. eX=70o ooğru Seçenek E .Çemberde Açılar ve Yaylar 66. a=b ş z Doğru seçenek A 67. .\N olacağından m( bulunur. 69.1ı Dq E 9C = dİr.m(fi) ^*Z=180o . ıAoı2 = ıABı2 + IoBl2 + m1ffi1 = C aıırsak m1ffi) = 2a olur.^. J z ı. =ğş!1.. b olur. |Ao| = 13 cm ıAPı = |Ao| + ıoP| = 13 + 5 = 18 cm bulunur.iii:! ga}İiiii. J [OB] ıoMı =|MT| =r olsuh. olur. +a=120o Doğru seçenek D 22 1 \ 9 X= 160o-20o bulunur. 68.l. ıAPl IAB nin en büyük olması için A. 80o + m(ft) = 160o olur.2r#=" d. P doğrusal seçİlm9lidir. m(ADC) = = t oıur.160' = 20" mtffiı = ADGB kirİşler dörtgeninde m(B)+m(D)=180" .13=5 36C d.

= m1ffi1 .^. . 60o ve m(CDB) = . 71.2 = 4 HCDüçgeninde ıHcı =ry = |Hcı =1 bulunur.iİiii . = = 90o dİr. Doğru Sdçenek D Çapı gören çevre açı 90" olduğundan m1ffi) m(BHA) = m(CHD) olacağından .iiı!lzgg.^. ıAcı =|AH| +ıHc| =4+1=5cm Doğru Seçenek C ü E J z . [Bo] ve [Co] açıortay olduğundan 70o =rO" - x = 40" bulunur.Çemberde Açılar ve Yaylar 70. = 30o ABH üçgeninde ıAHI 2ıBH| = 2. U) IJJ IJJ z 1 .l.' .

Çemberde Açılar ve Yaylar t z J z tU a Lll .

wrlft.'. Prizmo Ve dık prızmo Dikdörtgenler prizmosı Küp Piromit Düzgün döfiüzlü Silindir Koni .

tabanlarlABCD ve A'B'C'D'olan bir prizma çizilmiştir. Bcc'B' . ' [BF] . D DlK PRıZMA Yan yüzeyleri taban düz]emine dik olan prizmalara dik prizmalar denir. taban ayrıtları Yukarıdaki şekil bir dik prizmadır. BCKF' DCKL ve DAEL yan yüzleri birer dikdörtgendir. .PRızMA Dİk Prizmo Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. B D A B Yukarıda.. [CK] ve [DL] yanal ayrıtlardır. |AE| =|BF| =|cK| =|DL| =h tır. Aşağ ıdaki şeki lde bazı prizmalar çizi mişti l r. } [AA] [AB] ridir. Düzgün Prİzmo Tabanı düzgün çokgen olan dik prizmaya düzgün prizma denir.. [AE] ABFE... Bu prizmada.. Dik prizmada yanal ayrıt uzunluğu prizmanın yüksekliğidir. Uçgen dik prlzma Düzgün beşgen pnzma Bir prizmatik yüzey paralel iki düzlemle kesildiğinde bu düz]emler arasında kalan kapalı cisme prizma denir. . . Prizmalar tabanlarını oluşturan çokgenlere Ve yan ayrıtlarının taban düzlemi ile konumlarına göre adlandırılırlar.iii 302 . [B'c] . ' [BB'] ' tcc'] ve [DD'] [A'B'] yan ayrıtlar [Bc] ABB?' . Bu düzlem parçaları prizmanın tabanlarıdır. cDD'c' . ö '. . ADD'A' yan yüzle- ' .

5 = 60 bf . Dolayısıyla.Ll .l Şekilde görüldüğü gibitabandaki şekil ne olursa olsun yanal yüzey bir dikdörtgendir ve bu dİkdörtgenin bir kenarı prizmanın yüksekliği kadar. Çözüm . (-I I tr iinxır z I hz a J I L z UJ a l. Bu prizmanın yana| alanını bulunuz. = Taban çevresi. diğeri ise taban çevresi kadardır.h = .lesl.6 = 84bC bulunur. Çözüm Yanal Alan = Taban çevresi . h = (2 +4 + 3 + 5). Dik prizmanın hacmi ( V ) taban alanı ile yüksek_ liğin çarpımı kadardır.4 =6 br2 olacağından V = Taban alanı x Yükseklik Tüm alan = Yanal alan + 2. Yanal alan Taban Çevresi x Yükseklik Şekildeki üçgen dik prizmanın alanını ve hacmini bu- lunuz. :iiiİiileoe]lİiii. .5 = 3. = ABC dik üçgeninde (3-4-5 üçgeni) lBCl =5br dir.lncl .Taban alanı = 60 + 2. . = Tüm alan = YanalAlan + 2. verilmiştir.6 =72bf olur. 3.4.2 2 Yanal alan Taban alanı = 3o br.5 'e.h = (3 + 4 + 5).Katı Cisimler DlK PRızttAtARıN AIANı ve HAcMl öıxıx ı Şekildekİ dik prizmanın taban ayrıtalrı ile yüksekliği Yukarıdaki dik prizmanın inceleyiniz.Taban Alanı ) ü Prizmanın hacmi Taban Alanı.

yüksekliği 3 br ise alanını ve hacmini bulunuz. |AB| ise prizmanın alanını ve hacmini bulunuz./5 = 18 + 2. u_ = Cözüın Taban alanı = 25 + a2 = 25 ?.Taban alanı = 60 + 2.3 = 18 br2 = alan = Yanal alan + 2.' Yanal alan = (Taban çevresi).3).h 5=h olacağından prizmanın yüksekliği 5 br bulunur.Katı Cisimler oıİaıK 3 Eşkenar üçgen dik prizmanın taban ayrı|ı 2 br.9 = 78 br2 bulunur. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? V = Taban alanı.5 = 45 br3 olur.h ui 80 br2 bulunur.goq ]:lij. Cözüm Prizmanın hacmi = = Taban alanı. ) = (4.Yükseklik 9.Yükseklik Yanal alan = (Taban çevresi).' i-r-. Şekildeki kare dik prizmada lKC| = 5 br. = 3 51 öıxır c Çözüm Taban alanı = Taban alanı 18 bf olan bir dik prizmanln hacmi 90 bf A(ABCD) = 32 = 9 br2 olup tür.Yükseklik = .2.h ! A 3. Tüm alan = Yanal alan + 2.Taban alan öırııx s = 18 + 2.8 br2 Taban alanı 25 br2 ve yüksekliği 4 br olan kare dik prizmanın yanal alanını bulunuz. Çözüm Taban alanı = A(ABC) 4 _ az/g _ *.B br2 i2 i Yanal alan Tüm = Taban Çevresi. z.fr 4 = . .4 = 5 br olur. u.5).5 -..h = (4.ES = grE br3 bulunur. . = öırır ı _) 4. V = Taban alanı.ii!ii.60 br2 90 = 18.

Taban alanı 30 180 bf bf olan bir dik prizmanın hacmi tur. Bir eşkenar üçgen dik prizmanın yüksekliği ile taban ayrıtı aynı uzunluktadır. Verilere göre şekildeki eşkenar üçgen dik prizmanln hacmi kaç bf tür? go6 5.6 2 tur? 3. 4 Şeki|deki düzgün altıgen dik prizmanın yan yüzleri karedir. Verilenlere göre bu prizmanın yanal alanını bulunuz. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? 6 :iiİ!!l./-e ıP ise hacmi . Bu prizmanın tüm alanı 6 + kaç bf . alanını bulunuz. /.AR _ 1.sos ]iiii.AtışTıRilAı. Verllen|ere göre bu prizmanın tüm alanını bulunuz.J t z z J Şekildeki dik prizmanın tabanı karedir. 56 ? 6.] .: Tabanı düzgün sekizgen olan bir dik prizmanın taban çevresi 16 cm dir. Şekildeki dik prizmanın tabanı düzgün beşgendir. Verilenlere göre bu prizmanın yanal 7. l /.: \: 4. 2. Bu prizmanın yanal alanı 64 cm2 ıse yüksekliğl kaç cm dir? t- Lti (/) u.

3 = 30 br3 Cisim köşegen uzunluğu = = . e.3k.2. b=3k V9 C=4k A= 208 alınabilir. d.b = 5.3k = + bc) = 208 lDBl2 = c2 +b2 + 2k.c 5.c a t! dir. b. lLBl = trW bulunur.2 = 1o br Ve bf Yanal alan = Taban çevresi. b. C=3br Bu dikdörtgenler prizmasında a = 5 bI. Şekilde görüldüğü gibi yan yüzJeri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı tane dikdörtgenden oluşmuştur.Katı Cisimler özıı.b. b. c ise a=2k.4k) = 208 + a2 6k2 + 8k2 + 12k2 = 104 olur.8 = 192 bf :ii!lilgos.4k = 24k3 = 24.b cr = 2(ab + ac + bc) z J a.b. Taban alanını Yanal alanını Tüm alanını Hacmini Cisim köşegen uzunluğunu bulalım.h Z(a + b). LDB dık üçgeninde lLBl2 = lLDl2 + = 2(ab+ ac = 2.Yükseklik z LlJ = = I2(2 + 5)1.h Hacim = V = Taban alanı./ Bütün alan = Yanal alan + 2.b.c + 2.c = 2k. Tüm alan = 2. c. c.Taban alanı + Yana| alan = 2j0 + 42 = 62br2 Hacim = = a. ( v^n^ıalan = = Taban çevresi.E +b2 +c2 tLB] frr+*+gz = r-3€br öıııx ı Ayrıtları 2.a.(2k. b = 2 olduğundan Taban alanı = o.Taban alanı = 2(a + b).c Çözüm z İ . Şekildeki prizmanın cisim köşegenlerinden dir. a.3 = 42bf = a. Dikdörtgenler prizmasının en uzak iki noktaslnı birleştiren doğru parçaslna cisim köşegeni denir.Iiiii: .3 ve 4 ile orantılı olan dikdörtgenler piiz- masınln aIanı 208 br2 ise hacm| kaç br3 tür? Çözüm ABD dık üçgeninde lDBl2 = lADl2 + lABl2 =b2 + a2 Prizmanın ayrıtları a.4k + 3k. oi PRızrYıAtAR önrıx z roönrGENtER PRızrüıAsI Tabanı dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. biri ? d' ' e. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında verilenlere göre. O halde V =26R2=1O4şk=Zbr = a.

|LK| = 5 br ise A(LMK) kaç bf dir? Çözüm KBc dık üçgeninde lKBl2=lBC12+lKCl2 lKBl2=22+42 =20 lKBl = Zf.c = 12 a2.b.c)z = 4.j -abc3 ----244 {---abc-3 + abc Z(ac+ ab 4 Lll v +V = 18 = 18 brs olur. -L*l*1=i a 'b c 3 o"g.144 = = ABD dık üçgeninde.b2.S Or Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lMLl = lMDl = 1 br. Çözüm Çözüm Prizmanın ayrıtları a.c + a.C=8 x b. oilı:r l l Şekildeki dikdörtgenler prizmasında.b.8. i:iiiilıoz ]iiiİ: .1 2+ (a. lDBl2 = |DAl2 + |AB|2 lDBl2 =22+42=20 + a.n. abc +bc) 3 c 3 z Lı. b.c 2.b. MDB dık üçgeninde.c2 = 6. lABl ise lBMl kaç birimdir? A(LMK)=ry=ry = 4 br =ry-sfibf otur. lADl = 2br .Katı Cisimler öıx:x c Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları 6 bf .12 24 bf bulunur.ısı olan ise hacmi kaç tr nf bf öıxıx ız turz Çözüm -J--J-3 z J a 'b 1112ac+ab+bc2 . 8 bf ve 12bf olduğuna göre hacmini bulunuz. c ise a. |BC| = 2 br |Kc| = 4br . lMBl2 = |MD|2 + tDB|2 lMBl2 = 12 + 20 + |MB| = öıx:x ıo Ayrıtları araslnda dikdörtgenler prizmasının alan ı 24 'E ır bulunur.b=6 8.

3.c +V = 2._-/ . lAKl2=ıAB|2+|BK|2 ıAKl2 = 52 + 52 V=3. |KM| =|CM| =261 = lAKl = /aa ır olmak üzere. V = Hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Cöığm Hareketlinin A dan K ya ulaşabileceği durumlardan biri maviVe sarl yüzeylerden hareket.x=12x olacağından. ikincisi ise mavi a. Prizmanın A köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek K noktasına varacaktır.iiiİil./----E1-.goe.9 = 12br3 bulunur. D AcK dik üçgeninde. 3 br ve 5 br dir. Kalan kısım katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Bu prizmanın hacmi kaç br3 tür? . prizma BCKF yüzeyi üzerine yatırılırsa içindeki Suyun yüksekliği kaç br o|ur? ı=-[ I Çözüm Prizmanın su dolu kısmının hacmi V = EF 2 ir . lABl lAKl2=lAC12+lKC12 lAı(l2 = 82 + 22 =8br. 232 Şekilde görüldüğü gibi ayrıtlan 2 br.. = |AK| = "60 br olur. 2 br ve 3 br olan dlkdörtgenler prizması elde ediliyor. Bu iki durumda alınan yollardan kısa olanı aradığımız uzunluktur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında bir miktar su vardır. ve kırmızı yüzeylerden harekettir.. .- L .g 8.b. Bu prizmanın hacmi. O halde. önr:r ıı __J t L E U) LLI z Lu | A . |Bc| =3br. 12x=48=x=4brolur..]liii:. A ile K arasındaki en kısa yol ffi : s /2 or aır.2.2 = 48 br3 tür. Bu prizmayı BCKF yüzeyi üzerine yatırırsak yandaki gibİ olur. ).Katı Cisimler öıxır ı ı Kenarları ORNEK 15 br ve 7 br olan dikdörtgen biçimindeki bir 6 sacln 4 köşesinden kenarları 2 şer br olan kare]er kesiliyor.4. .. Bu durumda prizmanın dolu kısmının hacmi ABK dik üçgeninde.F: K t' Çözüm A59 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2 br.

A. e. 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prİzmasının alanı kaç cm2 dir? 108 5.c = 10 . 2 ve 3 ile orantılı olan dİkdörtgenler prizmasının hacmi 162 cm3 ise alanı kaç cm2 dir? 198 6. Ayrıtları 3 cm. kaç c olan dikdörtgenler prizmasında. b.gog}İiiij .b = 8 .fz bf tur? or 36 göre Şekİ|deki dikdörtgenler prizmasında verilenlere x kaç br dir? 18 iii![.A]ışTıRilA1AR .C = 20 ise prizmanın hacmi 40 İ bf tür? İ t ı İ 7. b.2 1. Yükseklİğitaban ayrıtının 3 katına eşit olan kare prizmanın alanı 56 bf ıse hacmi kaç bf tur? 24 Ayrıtları 1. ctr z J Yukarıdakİ dikdörtgenler prizmasında x kaç br 2 a UJ UJ z dir? Ayrıtları a. 5 br. Yüzey köşegen uzunlukları 5 olan dik prizmanın hacmİ kaç br. a.

Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının her birinde verilenlere göre x değerlerinibulunuz. 9. Fzg :iiliiİ[gıoJıİfii: .x A noktası bulunduğu yüzeyİn ağırlık merkezidir. 12 b. tr z _J z t! a tıJ * t afr c. c. Aşağıdaki dikdöngenler pıizmalarının her biriıı de verilenlere göre taralı alanları bulunuz. a.Katı Cisİmler 8. b.

13. I CC 14.Katı Cisimler 10. V=70 11. Küpün bir ayrıtı kaç br dir? 4 a IJJ z uJ A dan B ye yüzeyden hareketle gidecek olan bir 7 cismin alabileceği en kısa yol kaç br dir? sfr 12. A7 Şekildeki dikdörtgenler prizmasında veri]enlere göre x kaç derecedir? 60 |AK| + |KC| nin en küçük değeri kaç birimdir? iiliiılsı't ]iiii: . 15. z J Dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi küp biçiminde bir parça çıkartılınca oluşan cismin alanı 32 bf artıyor. A=108. Bu prizma en küçük alanlı tabanı üzeri- T 24 nuz. Şekildeki dikdörtgen prizmasının bir kısmı su Dikdörtgenler prizması biçlmindeki tahta bloktan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça çıkarılmıştır. Kalan cİsmİn alanını ve hacmini bulune yatırılırsa suyun yüksekliği kaç br olur? i]e doludur.

32=54bf Yüzey köşegeni Cisim köşegeni :iiliillgı z.a+V=a3 A[dn=6. LDB dık üçgeninde. . |PB| = 1 .. Gisim köşegenlerinden biri ILB| dır. hacmini./. yüzey köşegenini ve cisim köşegeninİ bulunuz. önııx ız AaB Hacim = Şekildekiküpün bir ayrıtı 4 br ise A(DBK) kaç uf oir? Taban alanı x Yükseklik Çözüm Y=a2. t! a + lLBl a.}!iii. '* Bu durumda üçgendir.a2+ A=6a2 Yüzey köşegeni = LıK arf2 dir. = = afr = 3lE br br afr = 3lB Şekildeki küpte |APı = 2br ise JLP| = x kaç br dir? ./3 z [DB] ' [KB] ve [DK| yüzey köşegenleri olup UJ |DB| = ıKB| = |DK| = öıxır ıc Bir ayrıtı 3 br olan küpün alanını. ıLBı2 = ıLDı2 + tDBt2 + |LB|2 = a2 + = 1afr)2 olur.Katı Cisimler rÜp Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan prizmaya küp denir. ) z CC . DBK bir kenarı afr ır = = olan eşkenar A(DBK) = + g. Çözüm \rE bf öıxıx ıı V=a3+V=gs=Zlbf A=6a2=+A=6. afr = 4fr olur.nf 'E buıunur.

F =+ lETl = 2fi lETl2 - 22 + 42 olacağından olur. lETl2 = fATl2 + lAEl2 |MH| = |ETı = cm olur.E' br olur. lLMı2 = ıLFl2 + |FM]2 eX=9br Şekildeki küpün bir ayrıtının uzunluğu 2 br ise A(BCLE) kaç bf dirz . 'İ + M 3 2. lABl = 4 cm ise A(EML) kaç cm2 dır? üçgeninde.Katı Cisimler Çözüm öıııır ıo 2 P 1 B DAP dak üçgeninde. lLFl = afr = 6.:ıı!İ[gı a]iİii: . z r J öııııx ıı Z a x 3 z LU UJ çtL| ll[AD] çizersek' |AT| = |TB| = 2 ATE dik üçgeninde. = |LD|2 + lDPı2 + x2= Çözüm 32 + 13 L =x2=9+13 Ş X = .8. LFM dık üçgeninde CK + x2 = 16.ft12 + 32 olur. c Şekildeki küpte |FM| = |MB| kaç br dir? = K A(EML)=ry =#=4fibf = x 3 br ise lLMl öııııx ıı Çözüm [LF] yüzey köşegeni olduğundan. olur. lDPr LPD ıLPlz = ıAD|z + |AP|2 =ı |DP|2 = 32 + 22 =ı |DP|2 = 13 dak Şekildeki küpte M noktası ABCD karesinin ağırlık merkezidir.

Bir ayrıtı 6 br olan küpün hacmi : 63 = 216 bf Bir ayrıtı 2br olan küpün hacmi :23 = 8 bf lPHl =lFBl =4br q. ka]an parçanIn hacmi br olacağından 216-8=208bf bulunur. .. A(APC) =ry = Çıkarılan parçadan dolayı kaybolan 3 yüzeyin yerİne bunlara eş olan 3 yeni yuzey oluşmuştur.' iııııx ıı r z .lELl= 2. Bu nedenle kalan parçanın alanı.iİtııa.8. P noktası. t z LIJ a LU Çözüm .62 = 216 bf olur.2 = 4fr bf P noktası L noktası ile çakıştırıldığında [PH] en büyük bulunur. Çözüm P noktası EFKL yüzeyinin ağırlık merkezine getirilirse [PH] en küçük olur.Katı Cisimler Çözüın BCLE dikdörtgeninde lEBl = 2. Ka|an parçanln alanını ve hacmini bulunuz. .1. Bir ayrıtı 6 br olan küpün köşesinden bir ayrıtı 2 br olan küp biçiminde bir parça kes|lip atılmıştır.tr |AC| = olduğundan.E ıf Bu alan = 6a2 = 6. Bu durumda. olur.. Buna göre A(APC) nin en büyük Ve en küçük değerini bulunuz.J Şekildeki küpün bir ayrıtı 4 br dir. A(APC) nin en küçük değeri.ıqf'?t'fr = 8r/5 bf bulunur. 4'4_f 2 = 8. Bu durumda PAC eşkenar üçgen olacağından A(APO) nin en büyük değerı öırıx ız A(APC) . EFKL üzerinde herhangi bir noktadır.]iii.i.8 br lELl = 2 br olduğundan CK A(BCLE) = lEBl. olur. kesilmeden önceki küpün alanına eşittir. /.

2 -re P noktası DAEL yüzeyinİn ağırlık merkezİdir. Hacmi 27 rimdir? bf ohn küpün clsim köşegeni kaç bİ- s/3 b.L.!l Lii c. LK K. 2.l!ilJlc_rüii:: F !!!il:: . Yüzey köşegenİ afr ır olan küpün cisim köşeq/s genİ kaç birimdir? 5.M. . Aşağıdakiküplerin herbirİnde verilenlere göre taralı bölgelerin alanlarını bulunuz. 64rh A|anı 24 bP ohn küpün yüzey köşegeni kaç birimdir? z/d ı_: -l + <:- ıa/d '. Bir ayrıtının uzunluğu raç uf oir? fr ır olan küpün alanı 't8 6.ArışrıRilALAR _ 3 1. 4. 'ii.N noktaIarı alz d.::!t!' ^r :i. a.l---Aztj |KP| kaç birimdir? bulundukları --J yüzeyin ağırlık merkezidir.

8. A=150. Kalan kısmın aıanını ve hacmİnibu_ lunuz.Katı Cisimler Aşağıdaki küplerin hebirinde verilenlere göre x değerlerini bulunuz. 4B A ile K arasındaki yüzeyden alınan en kısa yol . 7. afr E s= z UJ = a u. Bir ayrıtı 5 br olan küp biçimindeki bir tahta bloktan bir ayrıtı 2 br olan küp biçimindek| bir parça çıkarılmıştır. V=117 :iii!ffgıeI|!İ!i: .fs b.ı Şekildeki küpte m(AFL) = x }€Ç derecedir? d. 9.re kaç br dir? q.

Aşağıdaki piramitler düzgün piramide birer örnektir. [PA]' [PB]' [PC]' [PD] doğru parçaları piramidin yan ayrıtlarıdır. PDC üçgensel bölgeleri piramidin yan yüzleridir. ( 'ıü ıl* Yan yüz yükseklikleri eşittir. taban alanı ile yan yüz alanlarının toplamına eşittir. PBc. . Yı zc Kare piramit Eşkenar üçgen piramit R A Piramitler tabanlarındaki çokgenin türüne göre adlandırılırlar.ı+ Yan ayrıt uzunlukları eşittir." \. Düzgün altıgen piramit Düzgün piramitlerde PDA. . bir dörtgen piramittir.Taban I Bir çokgen ile bu çokgenin düzlemi dışında bir nokta oüzaüıt pimmİr Tabanı düzgün çokgen olan ve yükseklik ayağı taban merkezinde bulunan piramide düzgün piramit denir. ABCD piramidin tabanıdır. PAB. Yan yüzler birbirine eş ikizkenar üçgenlerdir. Yukarıdaki piramit. verildiğinde. I \ Drj [_ . Tepe noktaslnln taban düzlemine olan uzak|ığı piramidin yüksekliğidir. Piramidin hacmi A]anı x Yükseklik V= 5.Katı Cisimler PıRAMlT Pİrqmidin Alqnı ve Hqcmi Piramidin alanı. P.iiiillsız]l!iiiii . piramidin tepe noktasıdır. |PH| =h) [PR] piramidin yan yüz yüksekliğidir. çokgenin bütün noktalarını dışındaki noktaya birleştirerek elde edilen cisme piramit denir.

taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin çarpımının yarlsına eşittir.10 65 bf dir. .21.h1 lPHl = 12br lHKl =5br = 13 = ise olur. ORNEK 24 Taban a]anı 21 cm2. Piramidin yuzey alanı: A=4.s 35 cm3 olur.65 + 102 360 bf buıunur.Katı Cisimler Düzgün Piromidin Alonı Bir düzgün piramidin yanal a]anı. iliii.. ö 2 Taban çevresi x Yan yüz yüksekliği lPKl br t A(PBC) A L- ilPKl..lBCl I = = i13.A(PBC) +A(ABCD) = = 4. Bir düzgün plramidin alanı yanal alanı İle taban alanının toplamına eşittir. 4 CT -) z t a LIJ z AlOB Şekilde düzgün kare piramİdin yüksekliği 12 br |AB| = 10 br ise piramidinyüzey alanı kaç of oırı ul i Şekilde de görüIdüğü gıbı Yanal alanı = Çözüm [PH] piramidin yüksekliği olmak üzere PHK üçgenlnde 4.Taban 1 Alanı x Yüksekllk . ORXEK 25 Şekildeki kare piramidin açılımı aşağıdaki gibidir. yüksekliği 5 cm olan piramidin hacmi kaç cm3 tür? Çözüm Hacim = = = 1 a.+ L 4a.eı g ]iiii.

64 br3 bulunur. Piramidin hacmi 36 bf ise taban ayrıtı kaç birimdir? Çözüm lHKl =lBKl =lKcl PHK dık üçgeninde Şekildeki düzgün kare piramidin yan ayrıt uzunluğu .Taban Alanı. = 3 br olur. A(PBC) = 60 4 = 15 br2 dir. lTCl2 = lTKl2 + lKCl2 a ul z + 41 =+ = lTKl2 + 16 = .l öıxıx zı bf olan düzgün kare piramidin taban br dir? Yanal alanı 60 lTKl 5 br olur.Katı Cisimler önııx ıc öıx:x zz Bir düzgün kare piramidin yan yizeyi taban düzlemi ile 45'lik açı yapmaktadır. lPKl2 = lPHl2 + lHKl2 + 52 =h2 +32 +h=4br .A(ABCD).iiiifigıg]|!iii . PHK dik üçgeninde' lHKl 3 br olup bulunur. z J = uJ TKc dık üçgeninde. = 1 o2o .. V=36 =*^'Z=36=*=u' Ş?=6br =a3=63 bulunur.F41 br.^on. /^- =9 2 lPHl = Çözüm T lHKl = .lTHl A(PBC) 2-rs = 15 ise lpxl. V = !.. / C.3't '' = ry=15=lPKl =5br = otur.lscl _. ayrıtı 6 br ise yüksekliği kaç Çözüm Yanal alanı 60 br2 ise THK dik üçgeninde. taban ayrıtının uzunluğu 8 br ise piramidin hacmi kaç br3 tür? m(PKH) = m(HPK)=45" olduğundan za.Yükseklik 3 1 j. lTKlz = lTHl2 + lHKl2 + 52 = lTHlz + 42 + lTHl Piramidin hacmi.

Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün alanı A= fr ıf arr. Bu durumda bir kenarı a olan 4 eşkenar üçgenin oluşturduğu bölgenİn alanı AKF dİk üçgeninde. lABl 6 = + |^cl = 6E' a LIJ z Düzgün Dörtyüzlünün Alonı Bir kenar uzunluğu LIJ a olan düzgün döğüzlünün açı- EHC üçgeninde IFK| ü![EH] olduğundan v lımı aşağıdaki gibidir. irei lFcl=m=iiüKi =6-z ıKcl ıKCI 4 1 oıur' ıAH| = ıHc| = 3rE' olduğundan = |Kcı = fr ve ıAKı 5.ü Dört yüzü de eşkenar üçgen olan piramite düzgün döoüzlü denir. + lAFl 8 bulunur. cBD. Piramidİn yükseklik ayağı (H) bandakİ DBC üçgeninİn ağırlık merkezidir.E' br olur. ıAFı2 = ıAKız + |KF|2 + ]AF|2 = = Fn')z br + çmf ^ + a2 = a2 frof oır. iiii!il'gzo liiliii . KcF dık üçgeninde. ıFcr = ıFKı2 + |KC|2 + =+ 42= ıFKız + (nf lFKl = tm. lFCl = 4 51 br İse !AF| kaç br dir? Şekildeki piramit bir düzgün dörtyüzlüdür. Bu düzgün dörğüzlünün ABC. ta_ Çözüm t. E J z ABOD karesİnde.Katı Cisimler öırır ıı oüzcüıı oönwüzı. ACD ve ABD yüzeylerİ birer eşkenar üçgendir. Şekildeki kare piramitte |EF| |ABı = 6 = 8 br.

=#+V=# =+V= ABH dık üçgeninde. [f]' . + a2= . =a2-16+a=4br [BK]' BCD eşkenar Düzgün Dörtyüzlünün Yüksek|iğİ ve Hocmi üçA fr ı. .r. Düzgün dörtyüzlü bir piramit olup hacmi ]. 3 oIduğundan A= a2 tE +A = 32 bf bulunur.Katı Cisimler öııır ıo Bir ayrıtının uzunluğu 3 br olan düzgün dörtyüzlünün Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlü- alanını bulunuz. h=+=+h= +=z. Çözüm ağırlık merkezi olduğundan |BHl =fıaxı =|BH| =t'.ranan alanı x Yükseklik v=+ #+=# brorur ABCD düzgün dörtyüzlüsünde lDEl = lECl = 4 br ise A(ABE) raç bf dir? :iiiillszı ]iiiii: . lBKl = ^f. n' dir./3 bulunur.fr Çözüm A = a2 . -J z on. +h= +br öırıx ır Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği h=+ v = br dir.=# rE = A= 9fr nün hacmi of tur. tABt2 = tBHt2 + lAHl2 *oe butunur..fg br2 olan düzgün dörtyüzlünün bir ayrıtının sı B|r ayrıtının uzunluğu 6 br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? Çözüm uzunluğunu bulunuz. olan düzgün dörtyüzlünün hacmi geninin yüksek|iği olduğundan. Çözüm o= . UJ H noktası BCD üçgeninin a tlJ z n=+=fr=+ *?=3br olur. öıırır önxır gı Alanı 16.rebr öıxıx ıg Yüksekliği kaç br3 tür? CC olur. = 16/3 = ^' .

Ebf oıillr ı5 Bir ayrıtının uzunluğu 5 br olan düzgün dörtyüz]ünün yüzeyinden hareketle B den A ya gidecek olan bir karıncanln alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm B ile A arasındaki c ABOD düzgün dörtyüzlüsünün bir ayrıtının uzunluğu 8 br.iiii:illgzz.F)z=x2+42 4" x = 4.fsbr dir.J AKE dık üçgeninde lKEl2 = lAEl2 - lAKl2 = + lKEl lKEl2 = 1+. AKE dık üçgeninde. lAKl =lDKl = +=4frbr olur.8 br bulunur. . Bu durumda [AK] ve [DK] sırasıyla ABC ve DBC yüzeylerinin yük- sekliği olduğundan lAEl = lBEl = + -- q. A(ABE) = l*y*1 bulunur. .iiiii:i lBCl = lCAl = 5 =+ lABl = 5. |BK| = |Kc| ise |KE| = x en kısa uzaklık yanda görüldüğü gibi BCD ve ACD yüzeylerİnin oluşturduğu eşkenar dörtgenin [AB] köşegenidir. n Yukarıda aynca çizdiğimiz ABE üçgeni için z . :i =+=$. |AE| = |EDl .6:ı2 -- - +2 a UJ z öıxır ıc UJ afr o. kaç br dir? ./6 br bulunur.Katı Cisimler Çözüm Cözüm [AE] ve [BE] sırasıyla ADC ve DBC eşkenar üçgenlerinin yükseklikler|dir. lAKl2=lKEl2+lAEl2 g..

6. Yanal alanı 48 bf.4 1. . Şekİldeki eşkenar üçgen dİk piramidin hacmİni ıa /3 3. D X /'i. 5 A JTc.34C 7 ' Yüksekliği 8 b1 yan ayrıtl 10 br olan düzgün kare pİramİdin hacmi kaç br3 tür? 192 .AılşTıRrnAıAR .ji 323 :iİj ./tt\ /ı I ıll' '10 A3F3 Şekildeki düzgün kare piramidin yüksekliği 4 cm ise ıEFı = x kaç cm dir? nuz. 6 6 ' ı'/3 Şekildeki düzgün kare pİramİdin yanal alanı kaç brz dır? bulunuz. ./. . taban çevresi 24 brolan düzgün kare piramidin yan ayrıtı kaç br dir? 10 Şekİldeki düzgün kare pİramidin tüm alanını bu_ lunuz. B . /': E 4. Şekitdekİ düzgün kare pİramidin hacmini bulu192 2.. İ.

Verilenlere göre taralı i. Buna göre m(fi) kaç derecedir? Şekildeki küpte. |DNl = |Nc| dir. 9. . c tt Şekildeki dik kare piramitte A(ABCD) = 64 br2 A(EBC) = 20 bf ise piramidin yüksekliği kaç br dir? 3 a tlJ LU z t z J . INL| = |NDI dir.Katı Cisimler 11. 8. Şekildeki dik kare piramidin yan yüz yüksekliği 10 br ise hacmi kaç of tur? 512 Şekildeki dikdörtgenler prizması içindeki tara|ı piramidin hacmi ı<aç bf tur? 12. 10./ piramidin hacminin dikdörtgenler prizmasının hacmine oranI kaçtır? Şekilde.iiiİ|lsza]iliii|. Verilenlere göre taralı pİramidin hacmi kaç tür? bf 288 . A 128 Şekildeki kare piramidin yan yüzleri eşkenar üçgendİr. 13.

zfr t E. |AF| + |FG| nin en küçük değeri kaç br Şek|ldeki kare piramidin yan yüzlerİ eşkenar üç- dt? 18.i!:lfigzs]iiii .JJ Yukarıdaki düzgün dörtyüzlünün ABC tabanını ku]lanmadan şekildeki gibi B den A ya gidecek olan bir hareketlinin a|abileceği en kısa yol kaç br dir? 3. 16. 17. s 3 15. Bir ayrıtının uzunluğu gfz br olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç bf tur? 9 A28 gendir.Katı Cisİmler 14.re br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? 4 z I. Bir ayrıtının uzunluğu z. Hacmi kaç bf firr2 bf dir? olan düzgün dörtyüzlünün alanı Sertr ABCD düzgün döğüzlüsünde ıAEı = |Ecı = 6 br ise A(EDB) kaç bf dır? gafr :. afi 1 I I I İ 19.

ı aı-ır.Kaİı Cisiırıicr siı-iı.ııö Silindirler tabanlarına göre adlandırılırlar. D } ıı} il} Paralel düzlemlerin silindirik yüzey içinde kalan parçalarına silindirin tabanları. Biz bu bölümde sadece dairesel silindiri inceleyeceğimizden silindirden söz ettiğimizde dairesel silindir olduğu anlaşılmalıdı r.ıoiıı si ı-i ı. Tabanlar arasındaki uzaklığa silindirin yüksekliği denir. eğriye dayanarak hareket eden ve / doğrusuna para|el olan doğruların oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey.nr2 A = Zıır(h + r) butunur..4 Bir dik silindirin açık biçimi şekilde ifade edilmiştir. Silindirin yan yüzeyi bir dikdörtgen olup bu dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu taban çevresine diğeri ise yüksekliğe eşittir. h=6 br olduğundan 2ıı. önrıx ız Dayanak eğrisi kapalı bir eğri olan silindirik bir yüzeyin ana doğrularını kesen ve birbirine paralel olan iki düzlemle.3(6 + 3) = A= 2nr(h + r) - 5anbf buIunur.l E '/. dayanak eğrisi . |BG| = 6 61 ise silindirin alanı kaç bf . silindirik yüzey arasında kalan cisme silindir denir. Tabanların çevrelerini birleştiren eğri yüzeyine silindirin yanal yüzeyi. A Yukarıdaki dik silindirde o taban merkezidİr. i I I r'.ı pi niı. hareket eden doğruya ana doğru denir. o Ay halde silindirin yanal alanı (Ar) = Taban çevresi x Yükseklik Ay = 2nr. - '-1 ln i I Uzayda bir eğri ile bu eğrinin düzlemine paralel olmayan bir / doğrusu verildiğinde.h + 2. : Taban alanı ıtf + olduğundan silindirin tüm alanı (A) 2. .h bulunur.Taban alanı =+ A ı doğru = Yanal alan A = 2nr. |oB| = 3 br dn? Çü *ıiıt: r=3 . br.ıı .

32. hacmi 16ır bf olan dik silindirin Yana] alanı yüksekliği kaç br dir? Çözüm Yanal alan : A.i An= - s2) oır.h=ır. iç ve dış yuzeyler aşağıdaki silindirler olduğundan öııııx ıı 16nbf .Katı Cisimler önxıx ıı 2On SıLıNDıRıN HACMı Yanal alanı Çözüm bf ohn dik silindirin taban yarıçapı 2 br ise yüksekliği kaç birimdir? Ay=2nr. + I h=4 A. \ 1 Halkanın alanı z L1J LU Çözüm '. / - 45n bf buıunur.h+ h=5 br bulunur. Şekildeki demir borunun iç çapı 6 br.r. = 14n + 80ır + 60ı = 154n bf buıunur.10 = = 2n.h=8 Hacim:V=ırf'h-JT. A1' = ı(R2 n142 . öııııx ro CC Çözüm Borunun üst ve alt yüzeyleri aşağıdaki şekilde görülen bir daire halkası olduğundan z .h olur.h + 20n = 4n.h = 8 + 2.h+20ıt=2n.10 60ır 80ıı f. 2An + A.r'^ Az= 2nr'h = = 2n. öıııx ıe Dairesel silindiı taban ayrıtlarının saylsı sonsuza yaklaşan bir prizma olarak düşünülebileceğİnden Hacmi = Taban alanı x Yükseklik Y = ıcf . . dış çapı 8 br dir.5 . r.h= 8 + br bulunur. -_ 2nr..7ıc = 14nbf olur. :iiiillszz. An=7nof Alt ve üst tabanların alanı 2Ah = 2. yüksekIiği 5 cm olan silindirin hacmini bulunuz.liiiii. Borunun alanını bulunuz.2.h =+f.h + 15ıı = 2nr.f) V=ııf.4.h = 16 şJ + r= 2br istenen alan.3.h =16 + r.J Taban yarıçapı 3 cm.

f 122 .iiiii .h = 3. A49 ABCD dikdörtgenı [AB] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç Çözüm Şekilde görüldüğü gibi r = 2br yarıçaplı h = 4 br yüksek|iğine 4 '7.4 = 16ır bf bu]unur.3 = 24nbr3 tür. 3 Aradığımız hacim bulunur.P.h =n. silindirin yarıçapı 3 katına çıkarı|malıdır.4?.h X= Buyarımsilindirde r=1br ve h=3br olduğundan hacmi : vr= }nlz. ! 6rı bulunur.2nr.i .ı". r=4br ve h=3br olduğundan sahip bir silindir elde edilmiştir.'= T bf tür. Bu silindirin hacmi V=ıı.22. V=Vı *Y2=24n+ 3ıı 2 szs .Katı Cisimler öıx:x cı öıx-r ls Yüksekliği taban yarlçaplnln 3 katı olan dik silindirin hacmi 24nbr3 ise taban yarlçapl kaç br dir? Çözüm Y = 24n + n.:..h 2nxr. ABCD dikdörtgeninin KBCL parçası 1 doğrusu etrafında 180'döndürülürse aşağıdaki yarım silindir elde edilir. ..n = }n.r?.r?.h = 1n. = !n. oluşan cismin hacmi kaç of tur? Cözüm öıııx ıı DC ABcD dikdörtgeninin AKLD parçası / doğrusu etrafında 180' döndürüldüğünde aşağıdaki yarlm silindir elde edilir. öırır ıl Bir dik silindirin yanal alanını 3 katına çıkarmak için taban yarlçaplnl kaç katına çıkarmak gerekir? Çözüm Yarıçapı r olan silİndirin yanal alanı Znr.gr .h Yarıçapı xr olan silindirin yanal alanı 2nxr. bf !: olur? 7 --.24n +r3=8 r r'= 2 br bulunur. o l--r LJ-J Buyarımsilindirde hacmi.h = 24n + n. Y. ABCD dikdörtgeni / doğrusu etrafında 180" döndürülüyor. Yani.ii.

Katı Cisimler öıxır ıo öıııx re D ABCDEF çokgeni [BC] etrafında 360' döndürülüyor.1 I oluşan silindirlerden dıştakinin yarıçapı yüksekliği h = 3 br olup hacmi.22. l8n z J ı = n. Y r= 4 br dörtgenin köşegenidir. oluşan silindirin hacimleri farkıdır. 2r=4 h= *I=2 ve 4 olduğundan Taban yarlçapl Silindirin hacmi: A dan D ye silindirin yüzeyinden iki kez dolanarak br3 bulunur.h = n.42.. br olur.h = 2br olup hacmi.f .z=16n]ı2+(8ıı)2 x = 10ı Aradığımız cismin hacmi V = Vı _Y2= 48n _ 2n = 46nbr3 bulunur. oluşan cismin hacmi kaç Cözüm br3 tür? Taban yarlçapı 3 br ve yüksekliği 8n br olan silindirde.3 = 48ı br3 = tU (f.3=6n içteki si|indirin yarlçapl r = 1 br olacağından A6ıA' yüksekliği h Yz= n. öıxıx lz Bir ayrıtı 4 br olan küpün içine oRıaİı( a9 en büyük hacimli bir siIindir yerleştirilmiştir.12. gidecek olan bir hareketlİnin alabileceği en kısa yol kaç br dir? ibr e ve yüksekliği 8ır br olan silindirde Y= nr2. L IAA'I = 2nr=2n. Silindirin hacmini bu lunuz.f . A dan D ye silindirin yüzeyinden bir kez do|anarak gidecek olan bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm A ile D arasrndaki en kısa yol silindirin yan yüzü olan dik+ Şekilde görüldüğü gibi aradığımız hacim.. Çözüm Şekilde görüldüğü gibi karenin bir kenar uzun- luğu silindirin çapına eşittir. + .2 = 2ı br3 tür.4 = 1 6n .h = n. AA'D'dik üçgeninde IAD'12 = IAA'12 + lA'D'12 = n. t-lr/ D' .

]iiiiil .Katı Cisimler Çözüm En kısa yol yandakı şekilde görüldüğü gibi lAKl + ILD'I = Çözüm Su yüzeyi.12 = 12n olup bu miktaı suyun hacmldir.f . taban düzlemine paraleldir. yükseklİği 4 br olan silindirin yarısıdır.22. Yz= rc.4 2x = 10ıı bulunur. 16ıc olacağından öııııx Dökülen kısım N = ry= 8n br3 tür.}=ın olacağından 4 br.f. Cözüm öıxır sı x B lçtekl silindirin hacmi Vı Taban çapı 4 br olan soldaki silindir su ile doIudur.h = = n. eğilerek sağdaki duruma getirilirse içindeki suyun ne kadarı dökülür? . içteki silindirin tabanına yakın K noktasında bir delik açılırsa silindirin içindeki su seviyesi kaç br olur? lADl +lBcl =lALl +lBKl 7 +7 = 2 +x + x = 12br bulunur. AA'K dik üçgeninde |AK| =5ıı+x=5ı so Y = ıc. Buna göre x z J B kaç bİrimdir? Çözüm ikı durumda da su miktarı aynı olacağından z a UJ u-t Şekilde taban merkezleri aynı olan iki silindirden içteki su ile doludur.x = 4nx X=3 Vı = Vz + 12n = 4ııx* br olur. K noktasındak| delikten akan su yukarıdaki biçimi oluşturacağından büyük silindirin içindeki su.h = ır. Şekilde görüldüğü gibi dökülen kısım taban çapı 2x tir.. sgo. taban yarıçapı 2 br yüksekliği x br olan si]indirin hacmi kadardır.12.h = n.22. Bu silindir taban düzlemi ile 45" lik açı yapacak şekilde = n. |AA'l = 2nl =zn.f .iiiiİ. öıx:x sz 12 CT Soldaki silindir eğilerek sağdaki duruma getirilmiştir.

AtışrıRillALAR _ 5 br. . 6 Taban çevresi 6ıt bı yüksekliği 4 br olan silindirin hacmi kaç br3 tür? 36ı ABCD dikdörtgeni [BC] etrafında 360" döndürülüyor. yÜksekliği 10 cm olan bir dik silindirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kare dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Yüksekliğitaban yarıçaplnın 4 katı olan silindirin hacmi 32nbf ise taban alanı kaç ıf oırı 1n 8. oluşan cismin hacmini bulunuz. Bir ayrıtı 2 br olan küpün içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin hacmi kaç br3 tür? 2n Hacmi 80r bf olan silindirin yüksekliği 5 br ise taban yarıçapı kaç birimdir? = Z: t -iü ifl I . yüksekliği Taban yarıçapı 'f2 yanal alanı kaç bf dir? silindirin 2'E br olan 5. Taban yarıçapl 2 cm. Yanal alanı ZOn br2 olan silindirin taban yarıçapl 5 2 br ise yüksekliği kaç br dir? 6.

i 13. oluşan cismin hacmini bulunuz. AB ABCD dikdörtgeni [EF] etrafında 360' döndürülüyor. .__. 11. Buna göre x kaç br dir? .Katı Cisimler 9. rıçapl 1 br olan silindİr biçiminde bir parça çıkarılmıştır. t CC J z z U) rJ-l = tJJ Kare prizma biçimindeki bir tahtadan. oluşan cismİn alanı kaç ıf aırz 240+12n 14. 12. şekildeki hale getirilmiştir. şekİldeki silindir düzeltilerek ll. til _ __._ __ fn Yukarıdakiçokgen [CB] etrafında 360" döndürülüyor. Şekİldekl yarım silindirin alanı kaç ıf oırz bir parça çıkarılarak elde edilen cismin hacmİ kaç Küpün bir köşesinden çeyrek silindir biçiminde bf tur? 64-4n iilii!]ggz ]İiiij . oluşan cismin hacminl bulunuz. taban ya- rt l.

olan 9ı /İ /.DI z h = 12nbr tr U) UJ it A ile B arasına gergin bir ip sarılmıştır. . Telin uzunluğu en az kaç cm dir? 8+4n IJJ f=. r=2br h=6ıbr Taban merkezleri pı 3 cm. Bu cismin hacm| kaç cm3 tür? 20n Taban yarıçapı şekildeki silİndir su i]e doludur./ CT 19. fr o.Katı Cisimler ı 18. Silindirin taban yarıça4 cm ise [MT| kaç cm dir? 5 A ile B arasına silindirin etrafında 2 kez dolanan bir ip sarılmıştır. ipin uzunluğu en az kaç br dir? 20. şekildeki gibi 30" lik açı ile eğilirse içindeki suyun kaç bf ü dökülür? |. J z z Yarıçapları 2 cm olan iki eş silindİr şekildeki gibi gergin bir telle çevrilmiştir. ipin uzunluğu en az kaç br dir? 10n ::iiii:sss iiiii. taban yarıçapı 2 cm olan bir dik silindirden bir parça koparılarak yukarıdaki cisim elde edilmiştir. Yüksekliği 6 cm. ıcB| = o ve M olan silindir tabanı üzerindeki bir nokta T dir. Bu silindir ll.

P noktası ile E eğrisinin her noktasından geçen doğruların oluşturduğu yüzeye konik yÜzey denir' /ı P Ana doğruların uzunlukları eşittir.__ i t I f.. -_- . it l r.tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir' P h' AoB |-:ıi'. |fi} P noktasına.l} lJzaydakapalı bir E eğrisi ile sabit bir P noktası verilsin. tepe noktası Bir dairesel koninin tabanına paralel bir dÜzlemle kesiti yine bir dairedir.. simetri eksenidir. ül. dik koni. Yükseklik.' . . |.ıı Dik dairesel konide. I+ \B IAb€ın e9rlSl İ h 3:ı4 .ı'I lr. ------+ Ana doğru i-Yükseklik gl H r. '. konik yüzeyin ana doğrusu denir' lPEl lPHl = h' = h ise .Katı Cisimler KONi Yükseklik ayağı taban merkezinde olan koniye..at ^(- H t Yukarıdaki bir konik yüzey olup. f' IE ' . E eğrisine taban eğrisi veya dayanak eğrisi ııö P noktasından geçen ve konik yÜzeyi oluşturan doğrulara.1.'_h' rh Konik yüzeyin tüm ana doğrularını kesen bir düzlemle tepe noktasl araslnda kalan cisme koni denir. Simetri ekseninden geçen düzlemlerle koninin arakesitleri eş ikizkenar Üç9ensel bölgelerdir' C r.

O halde r=6br ve (=10 br q.(.( = ır.t.(2.(. LıJ Koninin açılımında oluşan yanal alan.f bulunur. !- q = ı 360o ve koninin yanal alanının Şekilde görüldüğü gibi PoB dik üçgeninde Ay = n. n.10 + ır.l di.F. f/ öıx:x sı P merkezli ( yarıçaplı daire dilimi olduğundan Yanal alanı taban alanının 2 katı o]an dik koninin yük- AY=n..( bulunur. Koninin taban alanı nf \.( olduğunu gösterelim.Katı Cisimler DıK DAıRESEL KoNINıN ALANı P öıııx ır Yarıçapı 6 br. sss lliii.B ise ( = 2r olur. * n.6.( = 2.gOO..n.r2 PoB dik üçgeninde lPBl2 = |Po|2 + |oB|2 Av = 1l.(.L r 360" O halde.3.t. d =n.L j 1ffi1 360" /: CT A=rE. yükseklığı 8 br olan dik dairese! koninin tüm alanını bulunuz.=r.r. Cözüm Yukarıdaki şekilde bir koni ile bu koninin açılımı ve- rilmiştir. lABl =2n.r. Ş[=4br :iiiii.f bulunur.5 = 15ır bf Çöıüm = (2r|2 = 1ırE72 + olur.r. f bulunur.( *n. = 7[. ise =zır fv ll=2nr_2n. önrıx ıe Yarıçapı 3 br. lPBl = 10 br dir. olduğundan tüm atanı A A= n.İ. sekliği 4. . ana doğrusunun uzunluğu 5 br olan dik dairesel koninin yanal alanını bulunuz. 1 -_. .E cm ise yarıçapı kaç cm dir? Çözüm P ı.t.J = 96ı br2 r= d / 360" Z LU bulunur.62 olacağından bu eşitlikte gerekli sadeleştirmeler yapılarak. Ay = =n. .

( = n.22 + n.. Çözüm Döndürme sonucunda PoB dık üçgeninde (5-12-13 üçgeni) yandaki koni oluşur.h !n. öııı:x ıa Çözüm ABc dik üçgeni [AB] etrafında 360" döndürülüyor. -J z d r= d -' / 360" 2r= 360" +d=180o bulunur.Taban alanı x Yükseklik olacağından 1 v = jrr. Koninin taban yarıçapl kaç br dir? DAIRESET KONININ HACMI P Çözüın Dairesel koni taban kenar sayısl sonsuza yaklaşan bir piramit olarak düşünülebilir.n butunur.iiiir.3 = 10n br2 bulunur.2.. oluşan cismin alanlnl bu]unuz.ü +l_120' *I=2brbulunur.. = 100ır br3 bulunur. .s2.Katı Cisimler öıx:r şc Yarıçapı 6 br ve merkez açlsınln ölçüsü 120' o]an daire dilimi kıvralarak bir dik koni elde ediliyor. OE Bu durumda V =.12 3 ( =2br =3br olduğundan. Bu dik konide r ıPol v = = = 3 12br olacağından !n.r.iii:-sso.r2. / 360" 6 360" öııı:r ız Ana doğrusu taban çapına eşit olan dİk koni açılırsa yan yüzeyinin oluşturduğu daire di]iminin merkez açısı kaç derece olur? Çözüm Verilen koni yandaki gibidir. . f . = n. ana doğrusunun uzunluğu 13 br olan dik koninin hacmini bulunuz. LU a ut z öırıx sc Taban yarlçapı 5 br..rz.r2 + 2--u A n.

Katı Cisimler

öııııx co

öıı:x cz

Şekildeki
Çözüm

P

merkezli yarım daire kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacmini bulunuz.

t d, r 180" _ =--_ ıı 360 6 =_af

360"

=

J

olııL
P

Taban merkezi O olan dik konide lPBl = 3 51

loB| = 1 br dir. Koninin ön yüzünden hareket ederek A dan B ye gidecek o|an bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dlr?

Daire dilimi kıvrıldığında

yandaki koni oluşur.

PoB dık üçgeninde
B

4
= 32 + hL

Çözüm Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açls| a olsun.

lPBl2 = lOBl2 + lPOl2 = 62

t ) z
(h

rd,1ü, _=--_--_ı' 360 3

360
olur.

+h=3./5

olur.

z L!

ec=120"

v

=

)n.f 33

.n =
=

)n.gz.grT

tıJ

Bu durumda yan yüz açılımı aşağıdaki gibi olur.

9frn brs

bulunur.

önıııx oı
Taban yarlçapı 2 br, yüksekliği 6 br olan koni su i|e doludur. Bu su taban yarıçapı 4 br olan yeterı kadar yüksek bir silindirin içine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br o|ur?

Bu açılımda B noktasının AA' yayının orta noktası
oIacağı açıktır. Dolayısıyla,

Cözünı
Koninin içindeki su miktarı v^ =

m(m)
8ır

jı.f

.h =

tn.22.6

=

bf

=

m(fr) + m1ffiğ)
bulunur.

=

m1ffi')

= 60o

olur.

olup ABP üçgenl eşkenardır.

Silindire boşaltılan su x br yüksekliğe sahipse

lABl

=3br

8n=n.rZ.x=8ı

=ıc.42.x

+x-]o,

orırnrr.

ii::i

ggz

liii;r

Katı Cisimler

öıx:x oı

Cözüm
Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açısı ğ olsun.

d 'z =,! =-1 = 360 -cı=90o 360 4

olur.

dir. A dan harekete

Şekildeki dik koninin taban yarıçapı 2br ' |AP| = 5 51 başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

Şekilde görüldüğü gibiAPR dik üçgeninde lARl2 = lAPl2 + lPRl2

Çözüm
Koninin açıIımında oluşacak daire dilim]nin merkez

= lARl2 = 42 + 22 + lARl = 2rE br bulunur.

açısl 0 olsun.

r=d -2= z 360 6

360

d *(r=12o"olur.

öıxır oı
4
CC

z
J

A'Z ^LU

a

UJ

ğudur. APA' üçgeninde |AP|
m1e1 =

Şekilde de görüIdüğü gıbi en kısa

yol lAA'| = |PA'| = 6 ve
=

uzunIu-

t'/

ABCD dik yamuğu [AB] etrafında 360'döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç bf tur? Çözüm

120' olduğundan lAA'l

or/5 or bulunur.

D3C

önxıx

Şekilde görüldüğü gibi döndürme sonucunda bir dik koni ile bir dik silindir elde edllmiştir.
Silindirin hacmi

Vs
Taban merkezi O olan dik konide lOBl = 1 br

=

ır.f.h

= n.42.3

=

48nbf
= 16ır br3

Koninin hacmi
v^ =

|ARl = |RP| = 2 51 dir. A dan harekete başlayan bir hareketli yüzeyden dolanarak R ye geliyor. Hareketlinin aldığı en kısa yol kaç br dir?

jı.f

.n

=

tn.a2.3

oluşan cismin hacmi
V
=

Vs * Vx

-

48n + 16ır = 64r br3 olur.

:iiii!İl.geg.]!iii;;

:

Katı Cisimler

öıııır cc
Aşağıda taralı alanların / doğrusu etrafında döndürülmesi ile o|uşmuş cİsimler yanlarına çizilmiştir. inceleyiniz.
a.

oRİ{E( 67

ABCD dlk yamuğu [AD] etrafında 360o döndürü|üyor. oluşan cismin hacminİ bu|unuz. Çözüm
Döndürme sonucu aşağıdaki şekilde taranan cİsim
oluşur.
b.

4
t
J z

a

z
UJ LU

Döndürme 360"

'f

PoB üçgeninde [AC]
|Ac|

orta taban olacağından

=ry= }=ı
=2
olur.

lPAl =lAOl

Büyük koninin hacmi

v= fn.P.h
Döndürme 180'

=

!n.22.ı =

1T af

Küçük koninin hacmi

v,
d.

=

jır.f.n

=

jıı.ı2.z=!ıf

olacağından, kesik koninin hacmi

Vx=v-V1=
=

Y-+
+
bf
buıunur.

Döndürme 360'
iiiii,ggg
]İiiii,

ALışİıRilAı.AR - 6 1.
Yandakİ dİk koninln
taban merkezi O dur.

5.

Yanal alanı 15ır

bf,

yüksekıığı 4 br olan dik ko_
5

ninin ana doğrusunun uzunluğu kaç br dir?

lABl

=

6 51

|BCl = 5 51 ise konİ_ nin yana! alanını bu_
!unuz.

Yarıçapı 2 cm, hacmİ 8ıı cm3 o|an dik koninİn ana doğrusunun uzunluğunu bulunuz.
z,rıo

Yandakİ dik koninin
taban merkeziO dur.

lOBl

=

4 cm

|cBı = 6 cm ise koni' nin alanını bulunuz.

7.

Şekİldeki

o

merkezlİ daire dilİmi kıvrılarak koni
zr/2

oluşturulursa yüksekliği kaç br olur?

Yandakİ dİk konide

ABC kesitİ eşkenar
üçgendir. Konİnİn hacmİ

ise |Act kaç cm
dlr?

'f n.r'
8.

Taban yançapı 8 br, yanal atanı 136'E
dik koninİn yükseklİği kaç br dir?

bf

ohn
15

Şekildekİ

o

merkezli daire dilimİ kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacminİ bulunuz.

iii!i[slo]iİİiij

Katı Cisimler Şekildeki konilerin yan yüzeyleri açılarak daire dilimleri elde edilmiştir. Verilenlere göre istenenleri bulunuz.
11.

Aşağıdaki taralı bölgeler / doğrusu etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cisimlerin hacimlerini
bulunuz.

20n
3

I

1?.0"

\.

ro.
:

j

4

\

5 z
CT
1

80'

12. loAl = lABl olmak uzere
koninin hacmi silindirin hacminin

a UJ
u.J

z

'/,

kaç katıdır?

10.

Aşağıdaki taralı bölgeler 1 doğrusu etrafında

360' döndürülüyor. oluşan cisimlerin alanlarını
bulunuz.

13.

c

b.

Şek|ldeki dik konide A dan harekete başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen
bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

srt

:;il;ilg+ı j!:i,

Katı Cisimler

KURE
Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine küre yuzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme ise küre denir. Sabit nokta kürenin merkezi, sabit uzaklık kürenin yarıçapıdır. Şekildeki kürede

öırıx oı
Yarıçapı 5 br olan bir küre merkezden 3 br uzak|ıkta bir düztem ile kesiliyor. oluşan kesitin alanı kaç bf
dir?

Çözüm
Şekilde görüIdüğü gibi oluşan kesit [KB] yarıçaplı bir dairedir.

O merkez,
[AB] çap olup

kürenin yarıçapı

lOBl

= r

dir.

oKB dik üçgeninde,
loBl2 = |oKl2 + |KB|2
=+

Bir Küre İte gı, Düzlemİn Durumlorı

52 = 32 + ıKBı2

r 1.

yarıçaplı bir küre ile bu kürenin merkezİne
d>

dbr

Kesit Alanı =

nf

+lKBl =4br
= n.42 = 16ır

bf

buıunur.

uzaklıkta bir E düzlemi verilsin.

r

ise düzlem küreyi kesmez.
ğ,

önıııx oş

t

z
J

lri

a LıJ

z

'fr

2.

d=

r

ise düzlem küreye teğettir.

Küre ile düzlemin arakesiti bİr noktadır. (Değme
noktası)

o

merkezli kürenin A merkezli kesitinin alanı 12ıı dir.

[PA] J- [Bc]

,

|PA| = 2

br

İse kürenin yarıçapını bulu-

nuz.

Çözüm

ıAoı
lOCl
d<

=

x

a|ınırsa
=

=

lOPl

x+2
İse

Kesitİn
3.

alanı 12ır
12
olur.

r

ise düzlem küreyi keser.

ıı.|AC|2 = 12n

Küre ile düzlemin arakesiti bir dairedir.

n0l2

=

Aoc dık üçgeninde, pcı2 = lAo|2 + |AC]2 +
Kürenin yarıçapı;

(x + 2l2 = x2 + 12

+x=2bI
lOCl
;iiii!İlgez-]i!i!ij

=

x+2=2+2=

4br

bulunur.

Katı Cisimler

öııııx zo
Yarıçapı 10 cm olan bir kürenin merkezinden 8 cm
uzaklıktaki kesitinitaban kabul eden en büyük koninin hacmi kaç cm3 tür?

i

KuRENıN AIANı
Yarıçapının uzunluğu

Çözüm
Şekildeki görüldüğü 9ibi

i lOBl = r br olan , kürenin alanı ':..A=4n.r2 dir.

en büyük hacimli koninin taban yarıçapl 6 cm,

yüksekliği 18 cm olacağından hacmi

öııııx
bulunur.

zg

Yarıçapı 3 br olan kürenin alanı kaç

of

aırz

v

=

!"f

.n =

jı.o2.18 = 216ıccm3

r=3br
A=

Çözüm
o|duğundan;
4n.r2 = 4n.32
=

öııııx zı
Bir küpün içine çizilebi|ecek en büyük hacim|i kürenin

36n

bf

olur.

yarlçapl 3 br ise küpün cisim köşegeni kaç br dir?

Çözüm

CC

J

Şekilde görüldüğü gibi
kürenin çapl, küpün bir kenar uzunluğuna eşittir.

Z

öıxır zı
Alanı 144n Çözüm
br2 olan kürenin

z UJ

çapı kaç br dir?

U)
LIJ

O halde,

o=6

.P

A=144rc+4ıır2=144n

olupküpün
bulunur.

cisim köşegeni

+r2=36 * l'= 6 br
Kürenin çapı; 2r = 2.6 = 12

olur.

afr = 6.fr or
oRılCK 72
Çapı

br

bulunur.

arE

br olan kürenin içine çizilebilecek en büyük

öıx:x zs

hacimli küpün hacmini bulunuz.

Çözüm
]\9 vlvl Yv]\lıvv Şekilde görüldüğü gibi küvvı g.vglr9

şegenidir.
Bu

renin çapl küpün cisim

durumda hacmi,
+V

kö- ,r'(._l' ,,|.\'İı--.]

/-

''

afr=af,g=a=4brolur.
Küpün

i i i l,.
\ \l '\

\tL__j -\=

i \'.i

'*.. \.

i

-'l

'*l

l

V

= o3

= 43 =

64br3 bulunur.

Şekildeki o merkezli kürenin alanı 16ır bf dir. Tepesi P olan koninin hacmi kaç br3 tür?
:iiiii,

gas

]İiiii

Katı Cisimler

Çözüm

xünrNiıı HAcMı

Kürenin

alanı 16ıt

bf

ise

Tabanı küre yüzeyinde, ucu kürenin merkezinde olacak şekilde koni biçiminde demir cisimler kürenin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde çakılmıştır. Bu konilerden bir tanesinin taban a]anı A olsun. Koninin yüksekliği kürenin yarıçapına (r) eşit olduğundan Kürenin hacmi;

A=16ı+4nf=16n

*

r'

=

2 br olur.

Bu durumda, koninin taban yarıçapı 2 br ve yüksekliği 2 br oIacağından koninin hacmi

v

lnf .h = !n.22.2 = 33
=

y
buıunur.

= ]r.ı<onilerin taban

3

alanları toplamı
bulunur.

9n br3
3

4 Y = Lr.4nr2 =Y = !n" '33
t

öıx:x zc

z
J

;
Z LU a UJ

İ

öıııx zz
Yarıçapı 6 br olan kürenin hacmi kaç br3 tür? Çözüm

o merkezlı |oB| = 3 br yarıçaplı yarım daire [AB] etrafında 360' döndürülüyor. oluşan cismin alanını
bulunuz.

3 olduğundan v = lnr} = !n.6s
r=

33

= ZSBnbr3 bulunur.

Çözüm

öıııır zı
Hacmi

36ı

br3 olan kürenin alanı kaç br2 dır?
A

Çözüm
V
Döndürme sonucunda r = 3 cağından kürenin alanı ; A = 4nr2 = 4n.32 = 36ıı
=

36ır

br yarıçaplı küre oluşa-

eI=3br
A=4nr2

= *nr'= 36ıı J
olur.

+A=

4n.32

=36ıcbr2 bulunur.

bf

bu]unur.

,iiti sc+;iil!,,

. hacmi kürelerden blrisinin yarıçapı r. Konİnin hacmini bulunuz. v=Y*I"r=Y 4 E =lI=2 Silindirin yüksekliği Olur. alanı sun.ıs ! --- ) R r =2 olur. c' '_-r- . Koninin hacmi 2 bulunur. elde edilen 8 kürenin alanları toplamına oranl kaçtır? UJ 7 .f. U) LIJ öıx:ı ıo Metal bir küre erİtilip 8 eş küre oluşturuluyor.4nr2 *(f)': *.2=4br bulunur.. iiiilils+s]İ!!ii: . Y Çözüm ıf Şekildeki yarım kürenin hacmi 18ır br3 ise alanı kaç aız Çözüm Yarım kürenin hacmi 18ı br3 ise }'t"'= dan t --2 *'! 18ır * I=3 br olur' Yarım kürenin alanı küre yüzeyinin alanının yarısı ile tabandaki dairenin alanları toplamına eşit olacağın- Şekilde görüldüğü gibi kürenin yarıçapı ile silindirin taban yarıçapları eşit olup silindirin yükseklİği h = 2r dir. alanı A.' 1 br. çük hacimli silindİrİn yüksekliğini buIunuz. Çözüm A. = lOCl = 9 br ise lCBl '12 =I= br olur. ol- .Katı Cisimler öırıx zc öır:x Hacmi ıı oe olan bir küreyi içine alabilecek en kü-.. V.1 22../- K /---\ V. Başlangıçtaki kürenin alanının.tnrg +R3=8f = 8Az /ıs oi l \o \ \= ". Çözüm Büyük kürenin yarlçapl R.a iİnıx ız Yarıçapı 15 br olan kürenin içine yüksekliği 24br olan en büyük hacim]i koni yerleştiriliyor. lOBl = 15 Ar_ an* : 8. z t z J h=2r=2.=8Vr+fıın3 =a. 2 +nr2=3nf = 3n. küçük hacmi V. Şekilde görüldüğü gibi oCB dik üçgeninde.32 = 27n br2 bulunur. v = !n. o4.z4 = 1152 bf bulunur.h 33 1ır.

ALışİıRilA]AR ' 7
1.
Yarıçapı 13 br olan bir küre merkezinden 5 br uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. oluşan kesitin
alanını bulunuz.
144ıı

o

merkezli kürenin, B merkezli kesitİnin alanı 7ıcb?, |AB! = 1 br ise kürenin yarıçapı kagbr
dir?

2.

cm oIan küre içine çizilebİlecek olan en Çapı büyük hacimli küpün hacmi kaç cm3 tür? z,fz

fi

b.
(E

z ;
ıU

J

o IJJ

z

Şekildeki koninin tabanı, yarım kürenin tabanıdır. Koninin hacmİ 9ır cm3 ise yarım kürenin hacmi kaç cm3 tür?
18ı

3.

Çapı 13 ctn olan'bİr kürenin içine yüksekliği 5 cm olan en büyük hacimli dik silindİr yerleştiriliyor. Silİndirin hacmi kaç cm3 tür?
180ıt

7.

4.

Yarıçapı 10 br olan küre merkezinden 6 br uzaklıkta bir düzlemle kesilİyor. Kesit alanının, küre_
nin alanına oranı ka$ır?
4 25

Şekİldekİ İç içe çizİlmiş o ve K merkezli yarım kürelerin hacimleri oranı ka$ır?

zfz

iiii!ilgıo}!iiii

1.

AyrıtIarı ardışık üç çİtt sayı olan dikdörtgenler prizmasının cisİm köşegen uzunluğu br ise
prİzmanın hacmi kaç
A',l

bf

LR

4.

Şekilde

j

u su doıu

tur?
D)

dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 3

42

B)

46

C)

48

52

E) 58

5 br ve 6 br

dir. Prizma alanı en büyük

olan yüzeyi üzerİne yatırı-

lırsa içindeki suyun yüksekliğl kaç br olur?

A)

1

B);

c)2

D);

E)g

2.

Şekildeki küpte ıLMı = |MD|

5.

ıBPı

=

|Pcı

|MFı = 3 cm

Ise

|FP| kaç

cm dir?
A

A',F

B'2

C),tr

D' /7
Şekildeki dik üçgen prizmada [AF] l- [AB] lABl = 4 br , |CB| = 5 61 ve prizmanın hacmi 30 bf ıse |FB| = x kaç cm dir?

A)s
3.

8)6 C)7

D)8

E)e

6.

Şekildeki küpte
B

lELl

=

A(AGE) taç uf dır?

Şekildeki küpün bir kenar uzunluğu

4 br
6/3

ise

lALl = SlLBl ise

fr

cm

lBcl

kaç cm dir?

A'

4,F
Dl

B)

7,F

5.6
E)

C)

8,8

A)

3

qzz

c)4

D)

;

E)5
aqz

:;iiii,

}iı;;i

Katı Cisimler

7.

Ayrıtları a, b,

c
=

olan bir dikdörtgenler prizmasın-

10.

Taban kenarı 2 br, bütün alanı 56

bf

olan bir ka-

o, ]+J+] abc

s

ise prizmanın alanının sayısal

re prizmanın yüksekliği kaç br dir?

değeri, hacminin sayısal değerinin kaç katıdır?

A)5

B)6

C)8

D)e

A)4

B)5 C)6

D)7

E)8

E)10

11. 8.

Yüksekliği 24nbr olan silindirin

A

köşesinden

l. şekildeki gibi eğik tutulan silindir biçimindeki
bir kapta bir miktar su vardır. lBC| = 2 br olmak üzere, kap ll. şekideki duruma getirilirse |AL| = x kaç br olur?
|AB| = 6 br

hareket eden bir cisim yuzeyde 2kez dönerek D

ye ulaşacaktır. Cismin alabileceği en kısa yol
26nbr ise silindirin taban çapı kaç br dir?

,

A)9 ,2

B)2

c)

;

D)3

E)ı

A)2

B)4 C)5

D)6

El7

12.
9.

ril
l. şekildeki bir kenarı 12 br o]an kare biçimindeki karton katlanarak ll. şekildeki gibi alt ve üst ka-

pakları bulunmayan kare prizma elde ediliyor.
Bu kare prizmanın hacmi kaç br3 olur?

Şekildeki silindir su ile dolu iken taban düzlemi ile 45' lik açı yapacak şekiIde eğilince 64ı cm3 su dökülmüştür. Sİllndirin taban yarıçapı kaç cm
dn?

A) 108 B) 104 C)

e2

D) 88

E) 72

A) 3

B)4

c)5
it)
C;

D)

6

E)7
12.8

t'

İ.!

l-

1.

4.

Bir kenarının uzunluğu

gfr

cm olan kare, köşe_

genlerinden biri etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 tür?

A)

18

B)

20 Cr24

D)

30

E) 36

|EB| = lABl = 4br, lBcı prizmanın hacmi kaç br3 tür?

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında

sfrır,

=

3 br ise
5.

A)

60 B)72

C)

80

D) 84

E) e0

Şekİldeki küpün bir ayrıtı 4 cm ise A(FBCE) kaç cmz dır?

At

12112

2.

Hacmi 60 br3 olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzeyinin a]anları 12 bf , 15 bf Ve
x br2

Dt

$n

B'

B,N
E)rc,n

c,

An

ise x kaçtır?
B)

A)

16

18

C)

20

D)

22

El 24
6.

Taban yançapı 3 br olan silindirde A dan hareke-

Hacmi 25On br3 olan silindirin yüksekliği taban yarıçapınln 2 katına eşittir. Bu silindirin taban
alanı kaç

te başlayan bir cisim yüzeyi bir kez dolanarak D ye varıyor. Cismin alabileceği en kısa yol 10ıı br olduğuna göre yüksekliği kaç br dir?

ıP
B)

alrz

A)

20ı

22n

C|

25n

D)

28ır

E) 30ır

A)

6ıı

B)

7n

C)

8ır

D)

9ır

E) 10ıı
gag-;ii;;i;

;ıiıi.

Katı Cisimler

7.

Taban alanı, yanal a|anına eşit olan dİk silindirin

10. Taban çevresi 4n
dirin hacm| kaç

hacmi 32ıcbf ise yüksekliği kaç br dk?

ı

cm, yüksekllği 5 cm olan silincm3 tür?

A)1 B'n

c',ü

'B D)2

E),B

A)

16

B)

18

C)

20 D)24

E) 30

11.

8.

D

/
Şekildeki küpte A(FKB)
br dİr?

=gfr'af ise
D)5

lKBl

ı€ç
.J

CC

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında |AB| = 5 çrn ıBc| =3cm, lKc| =6cm dir. A ile K arasında yüzeyden hareket edecek bir cismin alab|leceği en kısa yol kaç cm dir? B) 10 ,rıoe q3/7 q,B

A)2

B)3 C)4

E)6

(/) LU

I.JJ

= z

A)

?

c)

,E

12.
9.

Yandaki şekil özdeş iki küpün üst üste konması
ile elde edilmiştir. Buna göre,

ji:i

kaçtır?
A B

A

B = x

Şekildeki küpte m(EAK)

kaç derecedir?
D)

A)

fz

Bl

,E

c)z
4.A

D) ,f5
5.E

E)3
6C
l.lJ

A)

30 B.E

B) 45
9.A

c) 60
10.c

7s
B

E) e0
12.C

1.A
iiı:İi

2.C

3.C

11

gso]liiii;

1.

Hacmi

+bf

olan düzgün dörtyüzlünün bir ay-

rıtı kaç br dir?

A)

1

q,n C)f,3 D)2

E)3

Şekilde bir ayrıtı 2 br olan küpün içine, küpün tüm yüzeylerine teğet olan küre çizilmiştir. Küpün herhangi bir köşesinin, kürenin yüzeyine
en kısa uzaklığı kaç br dir?

2.

cl/1-ı ^),B Bl ,tr-ı D)fr+ı 9,E+1

Şekildeki daire diliminden A ile B noktaları çakışacak şekilde bir koni elde edİliyor.

{,,

m(6Bı

=

N+

hacmi kaç

ı

120o

|oA| = 3 6rn ise koninin cm3 tür?

ve

J

::7
L,..i

qn

f5.
-;

Şekildeki dik kare
piramitte

crt

Lll

q2n

lABl

=

6 51
= 15

A(BCE)

bf
tur?

ise piramidin
hacmi kaç

bf

AB
A) 20
B)

24

C)

28

D)

32

E) 48

3.

Şekildeki küpün
bir kenarı 4

br ise
br2

A(LMF) kaç

dir?

Taban alanı
B

4,E bf
B)

olan düzgün dörtyüzlünün

tüm alanı kaç br2 dir?

^)

6n

B)7n

q8n
E) 10,f2

A)

12fr
q

q I'n

ft,f3

14,f3
E)

c) 16./5

20fr
iiiiİil.gsı
]!iiiii

Katı Cisimler

7.

Kenar uzun|ukları 2 cm ve 4 cm olan dikdörtgen

uzun kenarı etrafında 360" döndürüldüğünde
oluşan cismin hacmi kaç cm3 olur?

10. Yüzey köşegen uzunlukları x bı 6 br ve ır 'Fzg olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegen uzunluğu 3,B br ise x kaçtır?

A) 16ır B) 15ır C| 14ıc

D)

13ır

E| 12ıı

A)

,fg Br,r7

C)

3

D)

4

E) 5

8.

11.

Şekildeki dik kare
piramidin yükseklİği
12

br ve
= 10

lABl

br ise

36
Taban ayrıtı 3

I
6

piramidin yanal

alanı kaç

ıf

arz

A

B

t

yüksekliği 8 br olan dik kare

prizma su ile doludur. Bu su bir kenar uzunluğu

6 br olan küp şeklindeki kaba boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br olur?

a

LU LU

z t z
J

A)

320

B)

300

C) 280

D)

260

E')

240

A)

1

B)2

.);

D)3

E,ı

7

12.

9.

Şekildeki dik kare
piramİtte yan yüzeyler

taban düzlemİ İle

45'lik

açı yapmaktadır.
Piramİdin hacmi 288 cm3 İse

Şek|ldeki daire dİlimi B ile C çakışacak şekilde

kıvrılarak koni elde ediIiyor. lABı = 9
tür?

m1ft1

= 12o"
ıt cm3

cm ise oluşan koninin hacmi kaç

ıABl kaç cm dir?

A)8
1.D
liii!İlgsz,]liiiijll

B)e C)10
2.A 3.C

D)12
5.E

A) 30.6
E) 13
6,C

B) 32"6
D)

q
E) 39,fr
11

34,rs

36/5
10.E

4.C

8.B

9.D

D

12.O

1.

Üç farklı ayrıtlnın uzunlukları toplamı 12br, cisim

4.

köşegeni

5'E

or olan dikdörtgenler prizmasının

Ayrıtları 1, 3 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması ile aynı hacimli olan küpün alanı kaç bf
dir?

bütün alanı kaç brz

di?
C)

A)

e4

B)

e2

e0

D)

80

E)72

A)

60

B)

54 Cr52

D)

50

E) 48

5. 2.

o merkezli çeyrek çemberin yarıçapı 3 cm dir.

ABC dik üçgeninde

ç6 lBCl =6cm dir. Üçgen tBc] etrafında
|AC| = 3

Taralı bölge [Ao] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç ıı cm3 olur?

360" döndürüldüğünde

oluşan cismin hacmi
kaç ır cm3 olur?

A)6
D) 18

B)7 C)8

D)e

E) 10

A)

15

B)

16

C) 17

E) 1e

6.

Şekildeki koninin içine yerleştirilen küre

3.

Şekildeki

o

merkezli

koninin yan yüzlerine ve tabanına teğettir.

kürenin çapl tarall koninin de çapıdır.

Koninin

hacmi
turz
B)

m(BAC)
B

= 60o

12ır cm3 ise

kürenin hacmi
8ır cm3 ise koninin

kürenin hacmi kaç ır

bf

hacmi kaç

ı

cm3 tür?

A'

24

28

C)

32

D) 40

E) 48

A)6

B)8

C)12

D) 1s

E) 18
iiiii.ass;iiili!

C :iiiiİ[ss+Iİİİiii: . Cismin alabileceği en kısa yol kaç cm dir? z ıll ct) lDMl = 2lLMl ise uJ küpün hacmi piramidin hacminin kaç katıdır? A) .A 7.A 1.8 5.fs B) /6 c) 3 D) 2. silindirİn yüzeylerine teğet alanı 16ır cm2 ise kürenin alanı kaç n cm? dir? olacak şekilde bir küre çiziliyor.C 11. D)3 9. Bir dik silİndirin içİne. Silİndirin hacminin kürenin hacmine oranı kaçtır? A) 80 B) eo C) 100 D) 120 E) 1s0 6.r? A)6 Bl7 C)8 E) 10 Şekildeki düzgün dörtyüzlünün bir kenarı /3 cm dir. Şekildeki dik koninin taban merkezi O dur. Dörtyüzlünün B A noktasından hareket eden bir cisim E z J .C 10.)7 D)8 E)e Bİr kürenin merkezinden 3 cm uzaklıktakİ kesitinİn 12. 11.E Ert 12. yüzeyden hareketle A ya uIaşacaktır. 2.E 4.).D 3. Şekildeki küpün içine (M.Katı Cislmler 7. Bir kenarı 4 cm olan eşkenar Üçgen bir kenarı et- rafında 360' döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 olur? 10.A 2.F E) 4 AB A) 5 B) 6 C'.E cm E)12 m(DCO) = 60o ise koninin yanal alanı kaç ıı cmz d. B)z .D 8. Koninin yüksek- A)18 Bl17 C)16 D)15 liğ. ABD) piramidi çizilmiştir.C A) U.

Hareketli- Şekildeki küpte nin alabileceği en lFPl =lPBl =2br ise lLPl kaç br dir? A kısa yol kaç br dir? A) zxr6 D) 6x B) 3x"6 E) 8x Cl ax.::iiless liii. M. R. Taban yarıçapı x br olan şekildeki dik konide lACl = 3x br dir. T ' 'lF 5.fr brs ise lBCl kaç A) br dir? A B A) 20 B) 21 C) 22 E) 24 Lr-i Z l. hareketli yüzeyden dolanarak yine A ya gelecektir. Taban çevresi 8n cm ve yüksekliği 3 cm olan dik koninin yanal alanı kaç n cmz dir? A) 80 B) 72 C) 70 D) 60 E't 52 A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) 1e 2. A dan yola çıkan bir 6. Şekildeki dik kare piramitle BCE EFKL yüzeyinin ağırlık merkezi P dir. yüzeyi ile ABCD yüzeyi arasındaki (P. NRMT) piramidinin hacmi 4 cm3 ise dikdörtgenler priz..A açı 60'dir. Yarıçapı 3 br olan kürenin içine çizilen en bÜyÜk küpün alanı kaç cm2 dir? 4. R C( Piramidin hacmi maslnln hacmi kaç cm3 tür? z D) 23 36.1..fr A)3 B)4 C)5 D) 6 El7 . Şekibeki dikdörtgen E prizmanın ABCD yü- zeyinin kenar orta noktaları N.jl 4 B)5 c) 6 Dl7 E) 8 3. .

Taban atanı 16 br2 olan kare dik prizmanın yanal E 5 biçiminde bir parça kesilip atllıyor. Bir ayrıtı 6 br olan küp biçimindeki bir mermer bloktan kare prlzma 8. o|uşan koninin hacml kaç ır br3 olur? A) 10 B) 11 C) 12 4.fr 11.fr 6. lABl yük hacimli madeni bir koni yerleştirilmiş- =3br ise tir./5 4. alanı 80 br2 ise hacmi kaç bf z z ı! a ııJ ttır? Kalan cismin hacmi 192 br3 ise alanı kaç A) 80 B) 81 C) 82 D) 83 E) 84 oP aırz A' 232 Bl 234 C) 236 D) 238 E) 240 9.fr D) B) 4. Şekildeki küpün A noktasından harekete başlayan bir 10. Şekilde bir ayrıtı 6 br olan küp ve içine yerleştirilebilecek en bü- cisim yüzeyden hareketle K noktasına gidecektir.h E) ct 3/1 4.h D') "): D) 1 q3 B) 3. Şekildeki 4 br yarıçaplı daire dillmiA ve B nok- A(ABC) hacmi 300ır br3 ise |AC| kaç br dir? = 60 bf ve silindirin taları çakışacak şekilde kıvrılıyor.n 11.C . 12.O A) D) 13 E) 14 z. Bu koni küpün hareketlinin alabi- leceği en kısa yol kaç birimdir? A)l c) 8 E) e içinde eritilirse yüksekliği kaç ır br olur? B)+ A) s.A 12.Katı Cisimler 7. Şekildeki silindirde o ve C taban merkezleridir.

fr A) 60 B) 70 C) 75 D) 105 E) 150 ::iiilllsszlilii:i . Taban yarıçapı 3 br ana doğrusu 5 br o|an dik koni içine 4 br s/5 or ıse m(6B) = cı kaç |Kc| = lBCl = 3 67 yerleştirilebilecek en büyük hacim|i /* kürenin hacmi kaç ır br3 tür? derecedir? at a $ = A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) e0 z tlJ a . 6. A) 18.fr q B) 21 /3 27. lADl Yamuk.1. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lABl = 5. ayrıtlarından ikisi 2 br ve 4 br dir. lçİ su do|u olan dikdörtgenler prizmasının farklı 4.fr q c) 24/3 28. Kaptan dökülen suyun hacmi kaç ır br3 tür? Şekildeki dik yamukta._1i A) 4 B). lDCl =2cm. Bu prizmanın içindeki su bir ayrıtı 4 br olan küpü tam doldurduğuna göre prizmanln diğer ayrıtı kaç br dir? Tabanının bir kenarı 8 br olan düzgün kare piramidin hacmi 64 br3 ise yanal alanı kaç br2 dir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 2. [AB] etrafında 180" döndürüldüğÜnde oluşan cismin hacmi kaç n cm3 olur? =5cm.lBCl =13cm dir. Yarıçapı 3 br olan içi su dolu silindir biçimindeki kap şekilde görüldüğü gibi 30" açı ile eğiliyor. o c) 5 D) . E) 6 3.

E E)1 '. Bir ayrıtı 2 br olan 3 tane küp üst üste konarak elde edilen kare dik prizmanın alanı kaç of aırz A) .E q+ q+ q.C 5.f2 B) 161tr E) 22tf2 q fi.lt 4. ql A) 24 B) 32 C) 48 D) 56 E) 60 11. Kürenin hacmi küpün hacminin kaç ır katıdır? 10.+ Bir kare dik prizmanın içine en büyük hacimli ko- 13. lFK| = 8 br. Bir kürenin içine. 141tr Dl20. Alanı 36. Bu silİndlrin yükseklığİ kaç cm dlr? a A) 12 'fi B)19 '1ı c)9 D)g '. Bir ayrıtının uzunluğu 2br olan düzgün rJ-i dörtyüz_ r : : /4 A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 Er 12 A)+ lünün yüksekliği kaç br dir? q+ E) i üE .|i:iill: .C A)e 7B B)8 C)7 10.lI 6.8 8. Katı Cisimler 7.rz u '// t . köşeIeri küreye değecek şekilde bir küp yerleştiriliyor.A LA iiiiiİ[asg.D D)6 E)s 1.F cmz mi kaç cm3 tür? oIan düzgün döğüzlünün hac_ A' 8.+.E 2. |BM| = |MCl ise taralı piramidin hacmi kaç bf tur? ıAF| = 4br z J Şekildeki dikdörtgenler prİzmasında. |AL| = 6 61 z c) LU 12.2 tr 3 "'. Taban yarıçapı 2 cm olan bİr dik silindir su ile do_ ludur. Prizmanın hacminİn hacmine oranı kaçtır? koninin pacak bİçimde eğildiğinde içindek| suyun "/"25 boşalıyor. . Bu silİndir taban düzlemi İ|e 45" lik açı ya_ ni yerIeştirilİyor.lı '.

l j I I ic. Küpün alanı 48 bf ıse kürenin yarı_ -5. |Ec| = 5 o|uşan cismin alanı kaç oııı Şekildeki c|sim bir dik silindirle d|k koniden oluş_ + ıse lBC| dir? nıf br ise i I ! t . z J tJJ Alanı 36. tabanı kesit alanı olan konİnin hacmi kaç ır of turz . i . { A T A(DGC) =# kaç cm : muştur. ).fg cmz dir? otan bir düzgün dörtyüzlünün yüzeylerİnden herhangi bİrİnin yükseklİği kaç cm çapı kaç br dir? a t z J-t = 3. Şekildekl küpün hacmi 72 bf ise tür? (L. DAC) piramidinin hacmi kaç bf Şekildeki 6 br yarıçaplı yarım küre merkezinden 3 br uzak|ıkta bir düzlem|e kesilmiştir. Tepesi kü- renin merkezi. Şekildeki düzgün dörtyüzlüde ABC ! tabanının ağır!ık merkezi G dir. : : i I i I 2 B|r kürenin içine çizilen küpün köşelerİ kürenİn üzerindedir. |AB| = ıBc| = 6 br. b.

/6 3. |AB| = 4ır br ve |BC| = 5 ise silİndirİn hacmi kaç ır bf turı z t z J a LU t J-l I ş 1. Taban alanı 64ır ır bf ohn dik koninİn ana doğrusunun uzunluğu 10 br dir. 20 4.Katı Cisimler 7- Yarıçapı 4 br olan çeyrek daire dilimi kıvrılarak bir dik konİ oluşturulursa bu koninİn yükseklİği kaç br olur? i 9.8 10. 36 6.3. IABJ taban çevresİ olacak şekllde kıvrılarak sİlindir biçimine getirilİyor. Bu konİnin hacmi kaç bf türz 8.9 9. ğ tr 10' Taban yarıçapı 3 br olan bir dik silindirin bütün alanı 42ıı bf ıse hacmi kaç ır uf tıırz o-Şekildeki ABCD dikdörtgeni.27 .iiı!!|lgeo]|iiiıi] ı. /T5 . 60 z.128 5.12 8.

Küpün hacmi 5+ tür? bf ise pİramidin hacmi kaç bf 2. Taban yarıçapı 3 br ve yüksekliği 8 br olan bir si_ lİndirin içine yerIeştirilebilecek en büyük hacimli 4. Şekildeki küpün içine taralı pİramit yerIeştirilmiştir. Silindirin hacmi 8 bf z Li-. Yandaki O merkezli yarım kürenİn hacmi 144ıc cm3 ise alanı kaç ır cmz dır? . içine çizildiği silindirİn tabanlarına ve Alanının saylsal değerl hacminin sayısaI değerine eşit olan küpün cisim köşegeni kaç br dir? yan yüzüne teğeüir. ) 3C 7-. M. kürenin yarıçapı kaç br dir? K ait oldukları ke- narların orta noktaları. Şekildeki o merkezli /s. P ise FGDE ka- resinin içİnde herhangi bir noktadır.1. küre. Yüksekliği hacmi kaç bf zfi or tıır? olan düzgün dörtyüzlünün 6.1 ise kürenin hacmi kaç (i) ! of tıırz 3. N. L.

kenar uzunluğu E l z IrJ 10. Prİzmanın yüksekıığİ 5 br olduğuna. oluşan küpün alanı xaç of oırz . Bİr üçgen dik prİzmanın taban ayrıtıarı 6 bı 8 br. U) Bu konİnin hacmi kaç ır l. manln hacmi. küpün alanının kaç katıdır? Şekİldeki ayrıtları Zbr .! 3. ve 4 br dir. rek küp bİçimine getiriliyor. 108 iiiiiİi[gsz]iiiil.3 6. bir ayrıtının uzunluğu x br olan küpün hacminİn 2 katıdır.f z.9 9.Katı Cisimler Taban ayrıtının uzunluğu x br olan dik kare priz9. bf tür? 1.F . Şekildeki konİnin ABC kesİti.9 8. 8.216 5. z.R 10.6.9 br ve 12brolan dik-: dörtgen prizma biçimİndeki kurşun levha eritile_. 4.90 s. Kare prizmanın alanı.ıJ = of dir? . göre yanal alanı xaç 6 br olan eşkenar üç_ gendir.

1.

1967

-

US*e

5.

ı

ij7c 'ıjSli

Hacimleri eşit iki silindirin yan a|anları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?

Bir silindirin yanal alanı 20n ve yüksekliği 10 birim

olduğuna göre hacmi kaç birim küptür?

o)+ B)İ

",h

=rh

A)

2n

B)

20n

C)

10ır

D)

40n

E) 200n

6. t9;;'2.
1968

lJ:;S

Çapı d olan kürenin hacmi çap cinsinden yazılırsa aşağldakilerden hangisi elde edilir?

- USS

Bir kürenin merkezinden 4 cm uzaklıktaki kesitinin alanı 6n cm2 olduğuna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dir?

A)
7.

5

B),8

C)

6 D),8

E) 8

A) v

= =

fno'
*no'

B) v =
D)

3"ot *no'

c) v

v

=

Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3, 5, 7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm2 olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?

ıi ,''l: _ -'.i:

E) V =

)"ot

A)
8.
r

440
..ı

B)
i'

540

C)

840 D)740

E) 640

3.

i i;{:.-;

:>

969 -- USli

Tabanının bir kenarı 8 cm, yüksekliği 3 cm olan düzgün kare piramidin bütün alanı kaç cm2 dir?

A)

224

B)

144

C)

112

D)

80

E) 64

4.

1974

- USS

Ayrıtlarından biri

s uzunluğunda olan bir

küpün

içine teğet bir küre çiziliyor. Küpün bir köşesinin kürenin yüzüne olan uzaklığı aşağıdakilerden
hangisidir?

Şekildeki ABCD dörtyüzlüsünün ABC yüzü bir kenarının uzunluğu a olan bir eşkenar üçgen, BDC yüzü ise D açısı dik olan bir üçgendir. AD

ayrıtı BDC düzlemine dik olduğuna göre,
dörtyüzlünün hacmi ne kadardır?

bu

A)

*
oı .'r/o '24

,)#
353

Katı Cisimler

9.

1981

- OYS

12. 1982

- OYS

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 1, 3, 5 sa-

yıları ile orantılıdır. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni fio cm olduğuna göre hacmi kaç
cm3 tür?

Yarıçapı R olan bir küre, merkezind"" kaç ıR2 olur?

*

uzaklık-

ta bir düzlemde kesiliyor. Elde edilen kesitin alanı

A)

120

B)

e2
E) 1s,/6

C)

sO

th

A)9 ,9

B)2

cı* ,);

E)3

D) 15

13. 19s2 _ ÖYS

10. 1981

- ÖYs

Bir küpün alanı b cm2 dir. ikinci bir küpün hacmi

bu küpün hacminin c katıdır. lkinci küpün alanı kaç cm2 dir?

A)b3,8
q

,6il

a)cW

c)

b2c

q,Fo
6
_)

Yukarıdaki l. şekil taban çapı 4 cm, yüksekliği
10 cm olan bir silindir, bu si]indirdeki suyun yük-

z
!

sekliği h dır. Bu kap 45' ıik açı yapacak biçimde eğildiğinde su düzeyi şekildeki gibi kabın ağzına
dayanmaktadır. Buna göre h kaç cm dir?

UJ

z

U)
l_.1 I

ıı.

1981

- oss

A)e
14. 1983

B)8

cr7

D)6

E)5

- OSS

Taban

çapı 2R

=

20

cm olan silindir biçimindeki
iç içe girmiş ve yükseklikleri eşit, dik silindir biçimindeki iki kaptan dıştakinin çapı içtekinin çapının iki katıdır. içteki kap ağzına kadar su ile dolu iken tabanına çok yakın bir detik açılırsa, ikisi arasındaki boşlukta su hangi yüksekliğe çıkar? (içteki kabın kalınlığı önemsenmeyecektir.)

bir kapta, başlangıçta20On cm3 su vardır. Bu ka-

ba yeniden su konmakta ve kaptaki SUyUn h yüksekliği, t zamanına göre

h=at+b
bağıntısı ile değişmektedir. Bu kaba su konmaya başlandıktan 2 sn Sonra Suyun yüksekliği 8 cm olduğuna göre 3 sn daha Sonra (beşinci saniye sonunda) Suyun yüksekliği kaç cm olur?

A)

32

B) 23

c)

1e

D)

17

E) 14

A)l

B)1 .)+ o)+

E)+

iiiiii[sel,İiiiii

Katı Cisimler 15. 1983

- OYS

18. 1986

- Öss

Yukarıdaki şekilde küre içine yerleştirilmiş silindirin yüksekliği 8 cm ve hacmi 72ıc cm3 olduğuna
göre kürenin yarıçapı kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde kare tabanlı dik piramidin içine yerleştirilmiş küp görülmektedir. Küpün alt yüzü

A)7

8)6

C)5

D)4

E)3

piramidin tabanı iIe aynı düzlemde olup üst köşe-

leri ayrıtları üzerindedir. Ustte ka]an küçük piramidin yüksekliği 3 cm, hacmi 9 cm3 olduğuna gö-

re büyük piramidin taban kenarlarından biri kaç
cm dir?

E

A)e

B)8 C)7

D)6

E)5

ıe.

1984

- Öss

5
=
UJ

10 cm boyunda 1 cm çapında silindir biçimindeki 10 kalem beşerli iki sıra halinde, cİikdörtgenler

t
z
UJ

U)

prizması şeklindeki bir kutuya konulacaktır. Bu
kutunun hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?

4
I
a

A)

300

B)

200

C)

150

D)

100

E) 50

19. 1987

- OYS

ı

z.

1985

- oYs

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları x, x, h cm dir. Bu prizmanın hacmi 75 cm3 olduğuna göre

yüzlerinin toplam a]anının
aşağıdakilerden hangisidir?

x

cinsinden ifadesi

Taban kenarı 10 cm olan bir düzgün kare piramidin bütün alanı 360 cm2 dir. Buna göre piramidin

Al 2x2 * 3oo ,x

*

B) x2 +

4x
++

c) xz +75
300x

yüksekliği kaç cm dir?

Ç +x

A)

11

B)

12

C) 13

D)

14

E) 15

=)

l;:iiitgss jıiiil

Katı CisimIer

20. 1987 -

övs

23. 1989-OYS

AB
Yukarıdaki şekilde verilen küpün bir ayrıtının uzunluğu 1 cm dir. Buna göre D?B' üçgeninİn alanı kaç cm2 d,r? Küp biçimindeki tahta bir bloktan küçük bİr küp
alınmıştır. Kalan tahtanın hacmi 208 cm3 olduğuna göre |BC| kaç cm dİr?

A) 3/e

q

2,/ğ

c),F

D'r+

q+

A)e

B)8 C)7

D)6

E)s

E

5
21. 1987

z
- OSS
Yüksektİğİ 60 cm ve taban kenar uzunluğu a cm

lABl

=
=

4 birim
x birim

z ı!

?

lFcı

o UJ

olan kare prizma su ile doludur. Yarıçapı a cm
olan bir silindirİn prizmadaki suyun tamamını a!abilmesi İçin yüksekliği en azY'aç cm olmalıdır?

AB
eşittir. |AB| = 4 birim olduğuna göre lFC| kaç bİrimdir?
A't


A:l

=

3 alınız.) B)

ŞekildekiABCD ve ADEF karelerİ birbirine dik ve
=

x

22

20

C)

18

D)

16

E) 15

2,F

Dl4,tr

B',4r/,
E)

c)

9.6

2,tr

22. 1988 _ Övs
Boyu eninin iki katı uzunluğunda olan dikdörtgen

şeklindeki bir kartonun tümü kullanılarak 16 cm3 hacmİnde, kare prizma şeklinde kapaksız bir ku_ tu yapıyor|ar. Kare prizmanın taban kenarı, verilen kartonun enine eşit olduğuna göre kullanılan kartonun atanı kaç cm2 dir?

25. 1995 - Öss Taban yarıçap 8 cm, yanal yüzeyİnin alanı 96ır
cm2 olan bir dönel koninin yüksekliğinin bir ana doğrusuna oranı kaçtır?

A)

128

B)

e6

C)

64

D)

32

E) 16

N+

,)+

.); ,)A q+

,;iiiliilgse]liİ!i;;,

Katı Cisimler

26. 1995 - OSS Kenarları 3 cm , 6 cm Ve 12 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmlne eşit hacimde
olan küpün bir kenarı kaç cm dir?

30. 1996 - OYS

A)2

B)3 C)4

D)5

E)6

27. 1995

Kenarları 60 cm Ve 80 cm olan dikdörtgen biçimlndeki karton bükülerek dik silindir biçiminde bir boru haline getirilecektir. Bükme işlemi uzun

- ÖSs

Şekildeki kare dik piramidin bir yan yüzü taban düzlemi ile 60" lik açı yapmaktadır. Piramidin

hacmi 288rE cm3 olduğuna göre tabanın bir kenarı kaç cm dir?

kenar ve kısa kenar üzerine yapıldığında elde
edilecek iki fark]ı boru si]indirin yan alanları oranl kaçtır?

A)
/z

10

B)

12

C)

13

D)

14

E) 16

A)

1

B); .) 3 D);
- OYS

1997

*

(r

z
J

Tabanının boyutları 6 cm ve 8 cm o]an dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su
vardır. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan kapalı bir küp, tabanı kabın tabanına değecek biçimde su-

- OSS

.<

z ı]J
LIJ

o
28. 1995
Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256,fr birimkaredir. Bu dörtyüzlünün yanal yüksekliği kaç birimdir?

ya batırılınca su seviyesi küpün yarısına kadar
yükseliyor. Buna göre suyun ilk yüksekliği kaç cm dir?

7

A) 115 '96
D)

A)

6/5

e/5

B't

7,6
E) 1016

c) B,E

D)

1#

B) '94

113

.)
E)

1}1

1#

32. 199s

- ÖYs Kare tabanlı kapalı bir dik prizmanın hacmi
re prizmanın tüm alanını Veren Y = f(x) fonksiyo-

30 cm3 tür. Karenin bir kenarı x cm olduğuna gö-

29. 1996 3,

Bir dikdörtgenler prizmasınıD X, Y,

- OSS

4

z

boyutlan 2,
cm2

nu aşağıdakilerden hangisidir?

sayıları ile doğru orantılıdır. Bu prizmanın

hacmi 3000 cm3 olduğuna göre alanı kaç
dir?

2x+60 A) y=
x2

B) y=
D) y=

x2+30
x

x2+60
x2

A)

B) 1200 C) 1300 1100 E) 1s00 D) 1400

:iiiliilsezlliii;

Katı cısimıer

33. 1998 - OSS

ge. 1999

- OSS

Yanal alanı 135ıı cm2 olan bir dİk koninin taban yançapı 9 cm dir. Bu koninin hacmi kaç cm3 tür?
A') 282rc
D)

B) 292ıc

C) 302ır
E) 324ıc

312ı

gı.

1998 _

Öys
A

noktası ve taban çemberİ o merkezli kürenin yüzeyindedir. Dik koninin hacmİ 216ıccm3 olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç cm dİr?

Şekilde taban yarıçapı 6 cm olan dik koninln tepe

A)e
Yukarıdaki şekil ana doğrusunun uzunluğu a cm olan bir dik koninin açılımıdır. Dik koninin hacmi
96ır cm3

B)10 C)12 D)13 E)ls

ve m((6B1
=

ıoAı

=

ıoBı

a

= 216" olduğuna göre, kaç cm dir?

cr
J z

A)6 B)8 C)e D)10
35. 1998 - OSS

Er12

uJ

a ı.ıJ

z
gı.
20oo

- Öss

Yarıçapı 5 cm, yüksekliğİ 24ıc olan dik silindir bi-

ABCD kare taban!ı ABCDA'B'O'D' dİkdörtgen|er prizmasında D'noktası, Ave B ile D noktası da B
İle birleştİrilirse,

hacmı 3oo cm3 o|an (D', ABD)

piramidi elde ediliyor. ABCDA'B' c'D' prİzmasının

çimindekİ bir kutunun alt tabanı üzerindekiA noktası İle üst tabanı üzerİndeki B noktası aynı düşey doğru üzerindedir. Şekildeki gibi A dan hareket edip kutunun yalnızca yanal yüzeyinde tek bir do_

yüksekliği 15 cm olduğuna göre tabanının bir ke_ narı kaç cm dİr?

lanım yaparak en kısa yoldan B ye gİden bir ka_ rıncanın a|dığı yo| kaç cm dir?

A)

2'/15 c) 3'R5 /_ıs cız6d E) s/30
B')

Al 26n

B) 25n C')2418 D')2s18 E) 2siE.

Iii!ffissslii!i;

Katı Cisimler q0. 2002

- oss

T dık koninin tepesi
|AB| koni tabanının

bir çapı

lAOl =lOBl =1km
ıTB| = 3 km

Yukarıda ABCDEF üçgen tabanlı dik prizması ile

Yukarıdaki şekil dik koni biçiminde idealleştirilmiş bir dağı, A ve B noktaları ise bu dağ eteğindeki iki köyü temsil etmektedir. Bu iki köyü birleştiren dağ yüzeyi üzerindeki en kısa yol kaç km dir?

köşeleri bu prizmanın ayrıtları üzerinde olan
MLEK piramidi verilmiştir. tML] / tDFl

ffi

=

+' jffi

=

j

oıduouna göre'

Nt
4
c.

"+

Cln Dr.fr

E) 3

Hacim(MLEK) Hacim(ABCDEF)

kaçtır?

o)

*B) *.) *r) .b51*
oss

z ;
J u.l

a LU

z
2003

,l cı.
39. 2002 -

- oSS

ABODEFGH küp AKLMTSRN küp
|AB| = 3

ç6

lAKl =

3

..
Şekildeki gibi koni biçiminde bir kapak ile koni biçiminde bir gövdeden oluşan kapaklı bir cisim yapılacaktır. Kapak koninin yanal ayrıtı 3 cm, yanal

Bir kenarı a cm olan içi dolu tahta bir küpün köşesinden, bir kenarı

çıkartılıyor. Geriye kalan büyük küp parçasının a]anının küçük küpün alanına oranı kaçtır?

., 3

olan bir küp kesilerek

alanı 24 cm2 dir. Gövde koninin yanal ayrılı 12
cm olduğuna göre yanal alanı kaç cm2 d,r?

A)

e

B)

12

C)

18 D)27

E) 36

A)

96

B)

108

C)

116

D)

1s0

E) 384

,:ii:!il

gog.]i!İj

Katı Cisimler 42. 2003

- oss

44. 2005

Yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki bir su bardağı tümüyle su İle doludur. Suyun 25 cm3 ü boşaltıldığında su yüksekliği 2 cm azalmaktadır.

- OSS

Buna göre tümüyle dolu bardakta kaç cm3 su bulunur?

Şekildeki gibi 6 bölümü ve tabanı kare olan kapaklı bir karton kutu yapı|acaktır. Bu kutunun yük-

A)

12s

B)

135

C)

150 D't225

E) 250

sekliği 5 cm, tabanının bir kenarının uzunluğu
20 cm olacağına göre kaç cm2 karton gereklidir?

A)

1000
D)

B)

1400

1100
E) 1500

c) 1200

İ

,
43.2004-oss
lABl
= = =

İ

cE

J z

,

;
IJJ ct)

z

5 61 3 61 5 br

UJ

lBCl lAFl

45. 2005

- oss
kumaşla kap|anacaktlr.

lHXl =lHZl =1br lHYl
=

2 51

Kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 küple oluşturulan aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm ytızeyi
bİr madalya töreni lçin

Yukarıdaki gibi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun A köşesinden harekete başlayan üç
karıncadan birincisi X, ikincisiY, üçüncüsü Z noktasına sırasıyla x, y Ve z birim yol alarak ulaşmıştı r.

Kutunun ABOD tabanından geçemeyen bu karın-

calar X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyinde kalarak en kısa yol|ardan ulaştıklarına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş gereklidir?

A)

x. y <z B) x. z<y D) y. z<x E)2.

C)

y. x<z

A)

18

B)

20

C)

21

D)

2s

E) s2

y<x

liiiiııfgzo]i!!ii.

2006 .OSS 35 30 42 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları cm2 türünden üzerlerine yazılmıştır. Bu kutunun hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)240 C) 250 D) 300 E E) 360 J z = ş z a tu TJJ 47. 2oo8 Yarıçapı 3 cm olan o merkez|i küre içine ekseni küre merkezinden geçen 1 cm yarıçaplı dik daire_ sel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. yüksekliği 2 metre olan dik koni biçimindeki bir su deposuna bir musluktan sabit hızla su akıtılıyor. Depoda bi_ riken suyun derinliği x metre olduğunda depoda biriken suyun hacmi x türünden kaç m3 olur? A) # . Bu prizmanın hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)210 c)240 D)260 E)280 Bir kenar uzunluğu 16 cm olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 3 cm olan birer kare kesilerek çıkartılıyor ve kalan karton parçası kıvrılarak şekildeki gibi üstü açık bir kutu yapılıyor.Fn El9n iıiliİ[gzı ]iiiiii q. .ı+ =)+ Bu silindirin hacmi kaç cm3 tür? A) + D) Btsn cl3.)+ D.)+ .Öss ŞekiIdeki gibi taban yarıçapı 1 metre.Katı Cisimler 46.2006-OSS 48.f2n .Öss 49. 2007 .

2oo9 .A 4.A 13.8 2.D 47.Katı Cisimler 50.A 18. D 51.8 25.E 41.C 30.D 36.A 40. A 39.D B 20.C 3.E 33.8 22. C 16. B 26.D 24.A 28.oss Yarıçap uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimindeki kAğıt parçası' A.D 17.D 19. noktaları şekildeki gibi çakışacak biçimde bükülerek tepesi o noktası olan bir dik koni bluşturuluyor.D 23.A 11. taban yarlçapı 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan kesik koni bİçimİndeki A parçası ile taban yarıçapı 3 cm olan yeterince yüksek silindir biçimindeki B parçasının şekildeki gİbi birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. A 38. D 21.D 35. ve A.Öss sI.A 42. B 15. E 34.A 5.8 :iiiiifigzz]!!ii 7.C 8. E 46.E 37. 2009 Aşağıda verilen kahve yapma makinesi. 49. A 32.C 6. E 27. B 9.8 . C 10.D 12.C 29.A 48. C 43.8 14.8 31. D 50. C 44. A 45. . Bu koninin taban alanı kaç cm2 dir? A) 6ı B| 7ıc C) 8ıt D) grt E) 10rl Kahve makinesi boşken B nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B kısmında oş E su kaç cm yükselir? q+ c)ş + D) E) T S = z ııJ U) tıJ 1.

10 olur. z J u=+'(*)'-u=+'* +Vi*n.Yükseklik = 4.4 Doğru Seçenek C 3.10 +V = 10ır br3 buıunur.' i:ıi:llı.A = 2nr.h +V n. 5. 8 Taban alanı = 82 = 64 Yanal alan = Taban çevresi.12. Silindirin yana| alanı.ü f2 .3 = 96 96 + 2. _ı!|!i.h Bütün alan = Yanal alan + 2. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek C . = n'r. n ıABl =s+|EB| _-"f.1. I (r lEPl lEol . =2R=R=i 2 = Kürenin hacmi..h1 2xr2. g =ğ h2t oırr.loPl = v = 2R=d+R=$ $ırn3 tur.:. . Doğru Seçenek B 13 brırnrr.hl . 4. s lABl 2. Vı = Vz = n|. V = ırr2.? = [EBl küpün cisim köşegeni olmak üzere aradığımız uzaklık |EP| dir.g Kürenin çapı 2R olmak üzere.r.L.J / \r j:::lı'^_^ ı:i:::.Ot bulunur.. ve A.Taban alanı = :lI=1br = = 2On = 2n.64 = 224 cm2 olur. olsun. Y. A_= A2 =Iı. oıacaöından.h2 t2 h2 2nrl. z t Doğru Seçenek A @ [! J-l .n. Yanal alanlar A.8.h.

? = k. b.Sfr =3o'/. . b. A merkezli kesitin alanı 6ıt ise nf =6ıı+f =6 AoB olur. Bu durumda.b.2 = 14 = Bu durumda V a. 3 1 'ft=# b= bubnur' olsun. 8=3k. 6.. b=5k. oıur' v = jntaDc).2k2 Bu durumda =568+k= 2 olur.ft.c +V = 6. ıBD| =|cDı = E-ıBD| + a2 = ıcill=ft |AD|2 ABD üçgenİnde.b. lABı2 = |BD|2 + ]AD|2 =|df+ Dörğüzlünün hacmi. {ffi=.2=10 C 35k2= =7k =7. |golJocl.Katı Cisimler 8.71lrt2+1P. c=7k 4=2(ab+ac+bc) olacağından c olsun. iiiii[sza]liilii!: .gfz. + |AD| = f. 3k. Doğru Seçenek B Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a. c ise = 5k olacağından cisim köşe- 568 = 2.2=6 b=5k=5.fu cm O=3k=3.10. dİk üçgeninde loBı2 = ıAo|2 + |AB|2 + R2 = 42 + ? +R2=22+R=.14 +V = 840 cm3 bulunur. Dikdörtgen|er prİzmasının ayrıtları a.fu /ffi=tm 70+k=. cm3 buıunur.cm Doğru Seçenek B ABD ve AcD dık üçgenlerinin hipotenüsleri eşit (ıABı =|AC| =31 [AD] kenarları ortak olduğundan bu ikİ üçgen eştir.lADt = ı . Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C a. c -. b= 3k=91Q. a=k V = = fZ. . olur. c= 5k=sfr.^r.c = fr.(15k2 +21k2 + 35k2) genl 569= 2.E.

Başlangıçta h=2 ise h=?t+b t=0 içİn h=2 olacaktır.. Alanı = Az= Hacmi 6f ŞekİIde görüldüğü gibİ =Y2=f olur. 2R = 20 zooıc. V=200ır+ırR2..x3 CoB dik üçgeninde. Alanı =A1 =6x2 Hacmi =Vl=x3 2. Şekilde görüldüğü gibİ boş kısmının hacmi 2V dolu kısmının hacmİ 8V dir. . h=?t+b+8=a. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A G 5 z 11.3G bulunur.ii!: 75xıııi. b. saniye sonundaki suyun yüksekliğİ =+40-4h=h bulunur.2+2 + ?= 3 h tür.h = 20oıc +h=2 olur. küpün bir ayrıtı y a!ınırsa. ıoBı2 = ıocı2 + |cB|2 =+ R2 = *Y=tfr'' ey= rfrF6 (5[ . cm ise R = 10 cm olup silindirde o uJ ş z ılJ cm3 su bulunuyorsa.(%ö =. 12.* -f =+ Kesİtin alanı.'G8 = A= nP+ A = .Katı Cİsimler 10. o halde. 10-h 2v 10-h =---=h8vh4 +h=8cm 1 5.5 + 2 = 17 cm bulunur.102.. 1.Vı +y3=C. \=6f=. - 3t + 2 +h = 3. Doğru Seçenek D Doğru Seçenek B .s = $ıın2 olur. Aı=b+6x2=b+r=fr Ve=C. küpün blr ayrıtı x alınırsa. h=it+b=a2=O.h =2O0n + ıı.0+b+b=2 h=ot+b+h=ot+2 bağıntısında Su konmaya başladıktan 2 sn sonra suyun yüksekliğİ 8 cm oluyorsa.

(Zrl2. Y z = n. A=2(ab+ac+bc) = e[r. Delik açıldıktan sonra büyük silindirİn içindekİ su x kadar yükselmişse.h kadardır. 15.. +R = 5 cm bulunur.8 o|ur. 17.x + Y z = 4nf . Vı =Vz +nf..2 = 100 cm3 bulunur.#. Delik açılmadan önce içteki sİlindİrin içinde bulunan su miktarı Doğru Seçenek D Vı = ııf. 5 cm ve 2 cm olacağından hacmi. Şekİlde ifade ediıdiğı gİbi kalemlar kutuya beşerli İkİ sıra ha|inde koyulursa kutunun ay- rıtları 10 cm. V = a.h + Şl=3cm ocB dik üçgeninde.x olur. Prizmanın ayrıtları 3=x.x h *x=7 bulunur.X.C hacmi 75cmg ise +75 = X. b=x ve c=h.b. V = 10. f x oıur. . 72n = Prizmanın alanı. Doğru Seçenek B 5 z g cr a LıJ UJ z 15.5.Katı Cisimler 14.h +h= Silindirin hacmi 72ı cm3 ise nf . *r. = z(* *75 \ x * xl = 2x2 * Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A :İiiilgzeNİİii. E) ıoBl2=|oc|2+tCB|2 R2 = 42+ 32 f] 3@ x burunur. V = ırf.h=4nf.

yanal alanı 360 = 100 cm2 olduğun100 = 260 cm2 olur. Bu durumda D'AB' eşkenar üçgeninin alanı A(D.h2 + 52 + h = 12 cm bulunur.10 =+ 1 = 65 lEFl = 13 cm olur.}=3 [ML] = 132 .) = + _ ry = +cm2 buıunur. lEFl2 = lEOl2 + lOFl2 tür. = 9 çc oEF dık üçgeninde.E' şer cm dir.. = *X=} Bu durumda. 19. Doğru Seçenek D . lMLl ll2 =. +lOKl =3cm lABl =2lOKl =2. Dogru Seçenek D 20. Üstte kalan küçük piramidin yüksek|iği 3 cm hacmi g cm3 ise dan.6 Z -=-loxl lpol -= loxl lpır.s oıur.3=6cm bulunur.Katı Cisim|er 18. 3 lırıı-l. -J z lMo| = zx=z. A(EBC) 65 = ilEFl.ıl LlJ :7 a LU Şekilde görüldüğü gibi D'AB' üçgeninİn kenarı küpün yüzey köşegenleri olup uzunlukları . Bu durumda yan yüzlerden herhangi birinin alanı Piramidin taban alanı 1O2 2Eo v = ]etoEFN).iıilszz]İıiii .i.AB.3 +9 = jtzrı'. 4 = 65 cm2 dir. Doğru Seçenek B PoK üçgeninde / [oK] olduğundan. Küpün bir ayrıtı 2x cm alınırsa |ML| = x cm olur.

60 = ııa2.144 = O a2+4a-12=O (a+6Xa-2)=0=+a=2cm lBCl = a + 4 = 2 +4 = 6 cm bulunur.a3 = 208 48a. Yüksekliği 60 cm Ve taban kenar uzunluğu a cm olan kare prizmanın hacmi. (a+4)3-o3=208 a3 + Doğru Seçenek B +48a + 64.9=16 i?=4Cm 4 ABCD ve DAFE kareleri birbirine eş ve dik o|duOlur. Prizmanın hacmi 16 cm3 ise V=16=ıa2. ğundan verilen şekil yukarıda görüldüğü gıbi küpe tamamlanırsa |FC| bu küpün cİsİm köşegeni olur. 1 2a2 12a2 + Doğru Seçenek D * CE a J-l t J z t z t. 23. 1. şekilde boyu 2a.h + h = 20 cm Büyük küpün hacmi ile küçük küpün hacimleri farkı 208 cm3 olacağından. Doğru Seçenek D . eni a br uzunlukta dİkdörtgen istenenlere uygun olarak parçalara ayrılıp 2. Vı = Vz =+ a2. Bu durumda kullanılan kartonun alanı 2a.Katı Cisimler 21.İiii![gzg]liiiii: lFcl = afr+x=4rE birim bulunur.a = 2a2 = 2.h + 60 = 7r.h +60=3. Doğru Seçenek D .u 1 22aJ4 al4 al4 al4 a 24.42 = 32 cmz bulunur. Vı = a2'6o tır' Yarıçapı a cm olan silindirin hacmi Yz= ıı'a2'h SiIindirin prizmadaki suyun tamamını alabilmesi için hacimler eşit olmalıdır. bulunur. şe- kildeki kare prizma biçiminde kapaksız kutu elde edilmiştir.

I 60 Taban gevresi: g0 Her ikİ durumda da Yanal alanlar = 60. =Tİ'J^ A "... x. Prizmanln alanı A = z(xy + xz + yz) =2(150 + 2OO+ 300) x=2k=2. 6 cm ve 12cm olan d|kdörtgenler prizmasının hacmi A = 1300 cmz butunur.. y.25. + |oB|2 = |ABl2 =ş h2 + 82 nor h Doğru Seçenek A = 12z =qrE ı123 =fi =şh2-80 =+h=4ficm bulunur.. Doğru Seçenek C 26. 29..-. A = a2fr + 256.80 4800 cm2 o|acağından = Yan alanlar orant 1 olur.y. V .--- Prizmanın hacmİ 3ooo cms İse = 3000 + x.".5 = 20 olacağından =+k=S Doğru Seçenek C i.z= 3000 z ayrıtları 2.iii:37e .12 = 216 cm3 olacağından prizmanın hacmİne eşİt hacİmdeki küpün bİr kenarı a ise a3 = 216 =) !t = 6 cm bulunur.fr = a2fr=+ a 16 Yan yüzler bİrer eşkenar üçgen olduğundan yan yüz yükseklİğİ h= +=ı h= y = ''Ebİrİm bulunur.--J-.3k.4 İle orantılı x=2k. ". z=4k dir.'ilii ... Dogru Seçerıek B 28.5=15 z = 4k = 4.5=10 Y=3k=3. Doğru Seçenek E Kenarlan 3 cm.-.6.-._-.-. + + İse 12 a 2k. Yanal yüzey alanı 96z cm2 İse Y = nJ'( * Katı Cisimler 27. AoB dak üçgenİnde.4k = 3000 24ks = 3000 V = 3.-. Y=3k..3...

._ our.fg cm3 İse = x/5 V=x2. *X=6cm 120 x . Doğru Seçenek B I = E z ııJ a uj 31. 11r 6.xh = 2x2 * +x.. . 3ıı.E = . Doğru Seçenek A h = 12 cm v=jııf.*..r.9$ v = jüraoan alanı). + |oC|2 = . + Bu durumda. R .iiiitssoxliiii: .6 = 12 cm bulunur.9.l 115 _ı. |Bc| = 2x alınırsa |oL| = x .sz. t' A= 2x2 + 4.r.h+n=$ olur.. + 135ır = rc.I +I=15cm 152 Aoc nol2 dık üçgenİnde. - 92 olur.ız = 324ıcar' brırnra Doğru'Seçenek E . - Rç3 Yanal alanı = ıc.h+30=x2.ı 115 =İ*X=T*.n=jı. 32.*+ızo x Doğru Seçenek E lBCl = 2x = 2. ıEoı Piramitin hacmi 288. Suyun hacmİ = i. Küp batırıldıktan sonraki suyun yüksekliği olacağından. Bu durumda bulunur.u.h = t' = zr'* zBBtE 2BB= t+r'..8.Katı Cisİmler 30. |Acı2 + h2 = iık durumda suyuk yüksekliği x olsun.

. lAB'r ıAB'ı2 = (1otr)2 + (24ıc|2 . tAA] kenarının uzunluğu tabanın çevresİne eşit 300 AA'B'dik üçgeninde. ıoBr + (18 .5 = 10ır cm dir. 5 z 3 ıJJ ctt z ııJ 37.4k = 1^ oKB dık üçgeninde. 96 pKr +k= 2 5k = 5.e2.n =216n +h=18 Bu durumda.ıs 32 +a2=120 = = 300 olduğundan.b + = :# =* = $ oıacaöından. Bu durumda oML dİk üçgeninde ıoMı =4k+h=4k olur. = r=3k.B cm ıAB'ı bulunur.f. l .ii: ıXiiii.2 = 10 cm bulunur.Katı CisimIer 34. * i = jüeı<)2. 36.ıDD'| = J. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D . = nA'r + p'B'|2 (10-24_26 üçgenİ) Ş il = 2.r. ABD) pİramidinin hacmi 300 cm3 ise 300 V = = jııaD). = 26ı cm bulunur. Koninin hacmi 216ncm3 ıse V=216ıı+ jı. V=96ır=jo.R)2 + 62 = R2 +324-36R+R2+36=R2 + R = 10 cm bulunur. . lAA'l = 2n. 35. |oK| olur.9. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek D E.=96ır =lTı(-|To| =18-R + |KB|2 = olur. (D'. ?=5k alınabilir.

Hacim (MLEK) Hacim (ABCDEF) Doğru Seçenek E z J .12 = 96 cm2 bulunur.iiili. bulunur. Bu durumda.r = 8 olur.!. 8' Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A . olacağından ABT üçgeni eşkenar üçgendir. bir ke- fr cm olan küp çıkarıldığında alanı değiş- Bİr kenarı a olan küpün alanı Aı = 6a2 Bir kenarı fr oıan küpün alanı Kapak koninin yanal alanı 24 cm2 ise n. 39.=u(.1 2 = 8.. bİr köşesinden.(. Bir kenarı a cm olan küpün nan mez. z a LıJ Doğru Seçenek LU A i 41.sez liliii. = o.3 -'-''' |KB| =2h alınabilir. şekilde görüldüğü gibi en kısa yol siyah çİzgi ile ifade edilmiş olan AB yoludur. ı . =[jHr =oöD=(+). . 9s Ayrıca m(A?Bı Dolayısıyla |AB| /.3 = 24 +ır. s=€=9 A2 9 ıı.f.Katr Cisimler 38. Gövde koninin yanal alanı.)'=+ 24 + n. + A(EDF) = Bu durumda m1ffi'1 = 120o dir.360 3 360 Q +d=120'olur.. CT = m1ffi'1 \12 ='T = 60o |=*| lgal =!+lEKl =h..r. .tr= 6a2 \l fi. 2.I.r. S olsun. r A(MEL) A (MEL) A (EDF) = =1= . = |AT| = |BTl = 3 km bulunur.

AEX üçgeninde.202 = g00 cm2 Kutunun yan kenarları ile iç kısmındaki 7 dikdörtgen eş olup her bir|nin alanı 2o.Katı Cisimler 42. y<xcz bulunur.25 = 125 cm3 su alır. oIan { Doğru Seçenek E ü z t z uJ a IJJ ı E J 43. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C :iiilifigesSiliii . Dikdörtgenler prizmaslnın yan ve üst yüzeyleri açılırsa.5 = 100 cm2 oduğundan 2 cm yüksekliğindeki r yarıçaplı silindir 25 cm3 su alabiliyorsa aynl yarıçaplı 10 cm yüksekIlğindeki silindir 5. |AY|2 = lABl2 + |BY|2 10 yüzey Y2=62+62 Y2 =72 = ACZ üçgeninde. Doğru Seçenek A 7 tanesinin alanı 700 cm2 olur. sırada (kırmızı boyalı) 4 yüzey z2 =92 + 42 z2=97 Ohalde. olmak üzere toplam 21 yuzey Vardır. lAXl2 = |AE|2 + |EX|2 x2 =82 +52 x2=89 ABY üçgeninde. |Azr lAcl2 + |CZ|z Şekil dikkatle incelendiğinde 1. sırada (sarı boyalı) 7 yüzey 2. Bu durumda kutunun tamamı için gerekli karton 800 + 7OO = 1500 cmz bulunur. sırada (mavi boyalı) 10 yüzey 3. Her bir yüzeye 1bf kumaş ku|lanı]acağından toplam 21 be kumaş gerekir. 45. 44. Kutunun alt tabanı i|e kapağı için 2.

yüksekliği 3 cm dir.7.f2n cm3 bulunur.iiiiilgga}i!ı:i .Katı Cisim]er 46.3 = 3oo cm3 bulunur.35 V = 102.262"2 = 42. TJJ z t z J 49.7 (abc)2 = 62.fn=*'(.r.72. Bu durumda kutunun hacmi A.30. 3 48. +r=I 2 Silindirin hacmi =n.12. 3. 35 30 10 10 42 a 3 3 Şekilde açıkça görüldüğü gibi oluşan kutu bir kare prİzma olup taban ayrıtı 10 cm.h = h=4[2 olur.5.7.f.4rf2 v=jı. AoB üçgenİnde İcD| ll[oB] olacağından lAol2+]AB|2=ıoBı2 |ıcl lcol x 2 lıol -= loel f 1 !. = 4. Doğru Seçenek D 7 nx3 bulunur.b = 35 2.r=e+ V=ı.6. Doğru Seçenek A . 4 AoB dık üçgeninde.5 = 210 cm3 bulunur.52 V = obc = 6.c = 30 a. Doğru Seçenek B t t// cc 47.5. Doğru Seçenek D (abc)2 = 6.C = 42 b.

Katı Cisimler ı 360 r 180 -=-360 6 r=3cm Taban alanı = bulunur. av=o'2''8 + 3 V =12ncms 14.h' 14V= n. rq.12n=ır. A kısımdaki kesik koninin hacmi 7V iken.h' 3 + h'= 99 cm bulunur.gz. nf = 9ır cm2 dir. Doğru Seçenek D 51.9. Dogru Seçenek E :.iii. B deki koninin hacmi V ve B deki toplam hacim 14V olur.sss liilii: .

Katı cisimler 5 z t z UJ E a ı! 'i!ii![gs6Xiİiii .

It [] ıl} r+ lı} Yönlü doğru porçosı Vektör Yer (Konuml veklörü Vektörün uzunluğu Bir vektörün loplomı ve forkınln bileşenleri iki vehörün porolelliği lllı lılt} Birim vektör iki vektörün lineer boğımlılığı iki vektörün lineer boğımsızlığı lıü lıl} .

A bitim noktasıdır. A. CA de C başlanglç. DC + + C doğrusal üç nokta olmak üzere. U> öıxır ı A z uJ AB nin yönü A dan B ye doğrudur. -)+ AB nin uzunluğu |AB| dır.YoNLu DoGRu PARçASı Uç noktalardan biri başlangıç noktası. Taşıyıcı doğru (doğrultu) Başlangıç noktası doğru parçası A ve bitim noktası gösterilir. yönlü doğru parçaslnln yönü ve ta- öırıx ı i lAAl =6 öırır ı ABC DC nin yönü D den C ye doğrudur. . A: B: d: Başlangıç noktası Bitim noktası B bitim noktasıdır. diğeri de bitim Çöıüın noktası olarak seçilen doğru parçası yönlü doğru parçasıdır. B.: nin taşıyıcısı k doğrusudur. başlangıç. J-+ DC nin uzunluğu |DCl dir. (doğrultusunun) . + AB şeklinde BA de B başlangıç. B olan yönlü ABC __ş --n AB yönlü doğru parçasınln A ve B noktaları arasın+ dakİ uzaklığı AB yönlü doğru parçasının uzunluğudur ve |AB| şeklinde gösterilir. AB --) Dolayısı ile AB yön|ü doğru parçasının için gerekli olan üç koşul da bilinmektedlr. C bitim noktasıdlr. B bİtim noktasıdır. --) AB yön|ü doğru parçasının üzerinde bulunduğu doğ_> ru. AB nin taşıyıcısıdır. uç noktaları A. + ABdeA + BCdeB + ACdeA başlanglç. . başlangıç. DoIayısı + ile Dc yönlü doğru parçasınln belli olması için gerekli olan üç koşul da bilinmektedir. B. + nin taşıyıcısı d doğrusudur. uJ 3. C olan yönlü doğru parçalarınl yazlnz. CB de C başlangıç.) aynı A noktası olan l I l bellİ olması Başlangıç ve bitim noktaları yönlü doğru parçasl fi ile gösterillr ve uzunluğu ıfil = 0 dır. Taşıyıcının düzlemdeki konu-+ mu ise AB nin doğruItusudur. fi şlylClSl belirsizdir.:iiii!rc88]!İ!ii. C bitim noktasıdır. + 5 z E . A bitim noktasıdır. taşıyıcısının bilinmesİ gerekir.

Dek Ve d llk + --) llCD dir. AB ve DC zıt yönlü --ş + A d//k ise AB --) ve DC zıt yönlü + doğru parçalarıdır. olduğundan 4 cc ıfil = ıcBı ise doğrultuları ve yönleri de aynı oldu= ğundan AB cB oıı. fi ." cö AB: CD ++ "ş yönlü doğru parçaları şeklinde gösterilir. Aynı şekilde C6 EF olur. noktaları doğrusal olduğundan AB A. ıııiİillgagJl!!iii: . d // k ve lABl = lDCl ise AB ---> = -DC dir.l lABl = |EF| ve d AB = llk = ise yönleri de aynı olduğundan EF dir. paralel yönlü doğru parçalarıdır. Doğrultuları ve yönleri aynı. J a Lu ıi 'z = tJ. '/ Taşıyıcılarl aynl Veya paralel ve yön]eri ters olan yönlü doğru parçaıarı. ABC lBAl = A d ---) ---) BC doğru parçalarıdır. lBCl ise BA = -BC ---> + dir. B. uzunlukları eşit olan yön|ü doğru parçaları.Düzlemde Vektörler Taşıyıcılarl aynı veya birbİrine paralel olan yönlü doğru parçaları.Bed. ters (zıt) yönlü doğru parçalarıdır. c ve D dir. eş yönlü doğru parçalarıdır. C. -) AB llCD --) A..

FK ile LT FK ++ AB nin doğrultuları aynl. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerine çizilmiş olan yönlü doğru parçalarını karşılaştırınız. +++-) aynı yönlü doğru par- fi . AB .i-. nın yönleri zıt olduğundan --\ -s ve AB : CD şeklinde gösterilir. çizİp kesiştikleri noktaya D denirse.) ]ukları eşit olduğundan eş yönlü doğru parçaları- +-+++ . B noktasından --> + : CD olur.. ı} 16 -\ Çözüm |ADl = |BC| oıduğundan AD = ııe BC )-J-++ I nin yönleri aynı AÖ --. i_! ++ Fakat n? ııe cö dir.Düzlemde Vektörler öıxır ı öııııx s H :D : F Yukarıdakı ABCD paraIelkenarında birbirine eş olan yönlü doğru parça|arınl yaAnlz. uzun- lukları da eşit olduğundan nin yönleri ve doğrultuları aynı. lel (doğrultuları aynı) fakat uzunlukları farklı oldu- ğundan. bir eş yönlü doğru parçası çiziniz.} AB llCD ve AB * lAB| = lCD| dır.- --. CD _\ -\ LT yönlü doğru parçası. . ++ lö FK ve CE nin yönleri aynı ve taşıyıcıları para- AC C noktasından AB doğrusuna. uzun- fi = Eö oı'. + = -LT --) + Cözüm dir." :r Eö nın doğrultuları ve yönleri aynı. + fi dır ıı" cB ) LIJ (r. FK # CE AC doğrusuna birer paralel dir. yönler ve doğrul- tuları farklı olduğundrn ffi+G oır. : A: i :B . Buna göre. Çözüm Paralelkenarın karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. uzunlukları eşit + öıııx c yönlü doğru parçaslna dışındaki bir C noktasın- dan.\ llBÖ -\ ve BC dir.------!+. Köşegenleri ise birbirini ortalar. . t |FM| = |cE olmasına karşılık..+ AB ile CD ve FK ile CE çaıarıdlr. olmasına karşın yönleri zıt olduğundan.r. FK ve CE yönlü doğru parçaları ile ters (zıt) yönlü doğru parçasıdır.

doğrultuIarl aynı' uzunlukları fi = -Bi biçiminde gösterilİr. kümeyi denklik sınıflarına ayw. a.Düzlemde Vektörler vEKTöR Eşlİk bağıntısı. fi ve c-ö yönlü doğru parçası AB=CD=EF +++ r++-+ l.. r. yönü. Bu denklik sınıflarının herbirine bir vektör adı verilir. yönlü doğru parçaIarı arasındak| eşlik (:) bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. yönlü doğru parçalarını denklİk sınıf|a- öıx:x z Yönlü doğru parçaları kümesİnde eşlİk bağıntısının.. ||fi|l veya |AB| ııe gösterilir. Bu denklik sınıflarının her birine bir vektör adı verildiğini de biliyoruz.. Böyle vektörIere eşit z LU IJJ A?. Başlangıç ve bitim noktaları aynı olan vektörlere sıfır vektörü denir v AB:CD ve CD=EF+AB:EF _\. il = B_b: . = b' ile gösterilir.= (AB.. rına aylrır. ıı* Yansıma özelliği -)+ AB : AB + ii:liiiii Her yönlü doğru parçası kendisine eştir. Dolayısıyıa Çözüm Yansıma. fi Ve eşit zıt vektörIer oıup. kümeyi denklik sınıflarına ayırdığını gösteriniz. sınıfı fi veya .. CD. cB . EF) AB:CD+CD=AB ilö Geçişme özelliği Düzlemin her çaları için.. vektör|er denir._\ Dolayısı ile yönlü doğru parçaIarl kümesinde eşlik bağıntısı. fi yönlü doğru parçasına denk olan yönlü doğru parçaIarının +-)+ c a . birim vektör denir. simetri ve geçişme özelllkleri varsa. +++-+ dir.. yönleriters olan vektörlere zıt (ters) 1 Bundan sonraki bölümlerimi parçasını vektör anlamında ycınıtı doğru parçalarına I Eş da eşit vektörler vektörler denir. gibi sembollerle gösterilir. . Normu (uzunluğu) 1 birim olan vektöre. b. Her denklik sınıfı bİr temsilci eleman ile gösterilebilir. -J z a Bir vektör. doğrultusu ve uzunluğu değişmemek koşulu ile yer değiştirilebilir. liıiifisgı ]lliiiii . l Doğrultuları aynı. dİr.. 'i vektörleri. fi J vektörünün uzunluğu (normu). Denklik sınlfının temsilcisi ? CC vektörüdür." E? yönıü doğru pardir. Simetri özeIliği Düzlemin ner için.

g LU vektörü yerine P vektörü de yazılabilir.. P vektörünün.xı . 8 - 5) = (1. Y2_Y. Çözüm A(x'' konum) vektörüdür. AB + = + . z -J o? -> oP -) = 1a. b + Çözüm ay Bir Vektörün Uzunluğu (Normu) oP I + = (a. =. ++ = = oP + P (xz - xı .) olduğundan.5) Ve B(5. B(x".21 I = (3.2. Y2) noktaları jin olan oP vektörü.Y2) olmak üzere.iıı:. AB (İ Burada.BA olduğuna dikkat ediniz.) ve B(2.iiıiilegz .2-4') _2) = (_3. 3) oHP dik üçgeninden p?ı = 1Ç6z bulunur. Y1) veriIsin. b) şeklinde gösterilir. -r z UJ . vektörlerini bulunuz. . b) olmak Üzere. .Y2) ve P(a.8) olmak üzere. -++ AB oP' . b) olur. AB --) vektörüne eşit ve başlangıç noktası ori- + vektörünün yer (veya + BA vektörlerinİn yer (konum) Y. 4) noktaları ile tanımlan"n AB . B(Xe.. 2) b o fi=O?r=(-1 . a Ve ikİnci bileşeni öıxır c A(4. .Fsz = . önıııx A(-1.. A(x. 2) g AB -+ Ve B(x2. ly b:.Düzlemde Vektörler ANAIıTiK DÜztEftrDE vEKTöRIER Analitik düzlemde A(x. Y1).ffi br butunur. b) uzunluğu vektörünün (normu). Y2- Y1) = (a.(2 (-1'ü' 4 _ 2't = - = (Z + 1. AB nin yer vektörünün uzun|uğunu hesaplayn. birinci bileşeni reel sayısıdır.z. AB ++ loPl = OP = (5 -4.: 4 5 Ita H >x >x lıoplı veya pF| ib gösterilir. ry fi = ol = (xz . olarak bulunur.

yrl j = 1a+b. a-b) öıxır ıo i= olmak ılzere.. olduğundan.Düzlemde Vektörler İkı vekıarün Eşiılİğİ ikı vektarün Toplomt Ye Forkı yer vektörleri aynı olacaktır.(xı + \z. -3) olur. + A+ B -)_) . 3) 7 B(5..-) vektörlerini B B ve Çözüm -)J -1) 2) olmak üzere. -)-)-) A. dir. 6) .lii:ggg.. o ve BA +-)-) B olduğuna A_ = dikkat ediniz.Yı .b =1. olup = UJ a ul z öıxır ı ı A(a.Yı = (X1. =x2 Ve Y.) ü=7€X1 B(x". -)-)J-) A-B=A+(-B) Fxr. .2=2 A+B=(3+6. tr\*çJ ı) C(xr+x.. 6) = (4. P = (?. . Y2) olmak ı. Y1) ve ü= (r.-1 _ -) = (-a' P +2) -) {) vektörüne J-) = (9. -1) ise a. b) olmak üzere.-1 -2) = (-3. -Yr) bulunur. = ise öıııır -) A = (3. a{) -\= V ise a. ü = (4. 1) olur.l + = (Xı yr) dir. a. o halde.ızere.\z. b) vektörünün tersi denir.iiiiir . y. (r. bulunuz.b kaçtır? AB fg) = (4.(-1) = -5 bulunur. ı z -) ve B = (6. A-B=(3-6. nı olan ve i ü = (r.. yr+y. -1) 5-a=4 ve b-3=-1 b=2 o=1 Çözüm + (Fa..=y. AB --) = (4. ln.Y1) ve d= (rz. b=-1 a.b = 5.b kaçtır? -\ tJ Çözüm ü = 7+ (a+b.Y2) a+b=4 ry cr J a-b=6 2a=10+a=5. A+ dır.. +a+b=4 ve a-b=6 /.Y2) olmak üzere.

(-a.0) bulunur.B=0 a. 4) ve fi = (2. -2. d = -)-+ C-AB.A+b. s) 2. 3) - (-2. a tu z lrJ -3) bulunur. s1 ise - 1.0) bulunur.ıı A(1.2.ggı}!İ!i. AB+C b. 3b..4) + (-1.(2. 8) = (3. gi-zd vektörünü (2.Düz]emde Vektör]er ğmıg(. --\ -ı -ı BA=A-g =(1 z J =(6-(-2).(-1. noktaları ve d = 1-ı. 0) dır.(-1.i* b.2) 4) vektö- --> -) a. (-3.eel Soyı İIe ço'p.3-6) = (8.=(-1 = 1_ı. -) --+ C-AB j ltuları üıııır (-2'l) 't--' -) B ll +-)-) a." a -) Ve b reel sayılarını butunuz.-2-2'l -4) C -)+ = (-1.4+4) = (1. .n? = d* Bi oıduğuna dİkkat edİnİz. ".4l C = bulunuz.2 i= 1e. = Çözüm Burada.2a -a+3b=0 t[ +a=0 ve b=0 2a+4b=0 J - :iiiiiİf.4-41 + -BA olduğundan.3) =(2+(-1). AB +-) + (2. 4) = (0. rüne göre aşağıdakileri bulunuz. 2) -) -) + b. örrgı ıı i= İse c.mı -2) ve B(3. + BA = _4') = (_2. 4) 1-ı .(-1).4) gi- Çözüm ed = 3. 3. 4) vektör|eri verİliyor.(2. + d.2| ve d= (3.1) - 2.a+(-a)) (-3. AB -+ a.1).(3. AB=B-A = (3 = çöıüı ır ı1 ve ğ= 1-ı. 4) + (-2. C+BA I I c. =(-1 +(-2'). 0) + (3b. tr = (6. 0) 4b) = (0.d= o'ı. bulunur. Bir YeIıtörün Bİr R.2al (-a + 4b) = (0. 6) b. -3.

rı-1) Çözüm AB ABrd._2\ ve ğ= (a+1.l-d+OAl-OB r. 1) vektörü verilİyor.kYl) kYı=Yz = kı = X2 Vo +k= E-=E X1 Yı oıur.3) vd<İorleridıkıse a lraçtr? 4 I Çözüm -) -) A-l-B+moA._ -3a 30 . iiı!İllggs]liiii . = (5. n) noktaları ile rü veriliyor.io d rİ ouuğundan. Y2) olmak üzere. İrdo" X1=b-k Yı d= d= r. + moA. -3) ve A(-2. -s -\ A.ffic=-1 = + (-1 _\ .Y2l= (kxı.*=T +n-1=-5 fi = -4 bulunur. rrl) ._l +3a=30+o=10 bulunur.Yz= bulunur.moB = 4 -1 0 (Eğimler çarpımı -1 dir.2.) YıYz X1 x2 + x1. İ5* 0 ve kıt0 olmak İizere. A?ıl Çözüm A6 = (3 . A = (xı. t ' kaçtır? 'tö ve g = (3. -) B Ar -) +x1.x2 + Yı.t1 İııd+g=_ 'a+4 +a+4=6ro=2 2 bulunur. 1) vektörleri paralel ise 4r! J z = -)J |i= (a+4.1 a+1 +-6=-o-1 *?=6-1+o=5 --I -23 bulunur.Düzlemde Vektörler itı vetıtırün Porqlellİği -l-lJ-ı itı vercarün Dİklİğİ İ'*d. ı' d ıse n kaçtır? A(2. 6) vektö_l- C ise a kaçtır? d= (-1. ffiııı ıc öııtrf.i= (x.2.2) z UJ U) -) A= ğıilııİ ıİ (1 -) .Yz= 0 dır. yl) . AB +-) B(-1. y2) için -)-) Y1) ve B = (Xz.x2+Yı.(-3)) = (-3.moB=-1 Çözüm rr. .. 2) noktaları ııe d = (a. R= 1x.___t .-ga- 56 . d = (x". 1) ve B(3.(-2).5) n6rC+mor.

J -) yatay e1 birim vektörü. 12) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön|ü bİrim a vektörü buIunuz. Uzunluğu 1 birim olan vektöre. 12) vektörünün birim vektör olduğunu gös- =(*.3) vektörüdür. J -) j ile gösterilir. lİiilKggelliiii:.A ı4 şeklinde bulunan z uJ tıJ g A -) = (-5. A= -) (x.ffi=rE=5 olup A ııeaynı ?=l.0) ve 4 = (o. lİı= /t_ sf +ı* -_ .Düzlemde Vektörler Bİrİm Yekltİr -) A = (3. i ile e2 düşey birim vektörü.. = -t-. 4 = ('. 1) birim Çözüm vektörlerine.ffi = 13 oıup A -) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön!ü olan birim vektöı ?=-l.i ıAl = = J f.) vektörü ile aynı doğrultu ve yöndeki 5 z E birim vektöı -)1-ı I=+. birim vektör denir. Çözüm ? vektörüdür.ı. Çöıüm A'r =mTS 125 t- = TT6T 25 -'l = t6 zs 1 olduğundan -) A vektörü birim vektördür.ı 6r I '= teriniz. f) oıaraı bu|unur.üs.(-5. AnaIitikdüztemde törler denir._. standart (temel veya baz) birim vek- doğru|tu ve yön!ü birim vektöı l^|=Jt+{z=. +) (3. .) (+. -) |Aı = 1 br 4) ile aynı doğrultu ve yönlü birim vektörü bu- -) ise A vektörü birim vektördür. Y. lunuz. _.

3e'r= -3) olup ise dir. önııır ıa vektörünü.az J. -1) + y.A+y. yr) = -x + 2y) olur. A = (2.(0..B=C x. -3) ' =g l x+3y=-3 J =x=3.ışiıvıİ öıııİı( 2l A= (_2. 1) + y. uJ /g'+(_qz : . öırır zı -) Düzlemde her A = Çözüm X. x. ive dveı<- Xı. -)-)Yı. y1) = (X1. -) olmak üzere. 1) ve -)-) -3) C = (8. :liilliİlggz]liiii._X +2y):x.e'.(3. j bulunur.e1. 0) + 4.y€ R} kümesı (3x + y.0) _2. X + 3y) = (8.(-1. 3) vektörlerinin lineer bileşimi şeklinde yazı- A = 2a'ı _ a'z ve B _ e'1 3 e. A kümesinde sonsuz çoklukta vektör bulu- . dir. -2.e1 + = x. ll -3) z J ' (2x- y.Düzlemde Vektörler VEKTöRIERıN ı. i .yG R olmakuzere J+-) x.-2) eA şeklinde nur. 1) 4.e'.2leA X=1 ve y-1+(4.ixren ıiı.4) vektörünün lineer biIeşenlerini yaınız. 4) + vektörlerinin tineer = = bileşimi denir.A+y. bulunur..(1. _1) (1. d vektörlerinin lineer bi- leşimi ı ı ı ! İ vektörlerin lineer biIeşimi olarak yazılabileceğini gösteriniz. ve 4. -1+(-3)) = (3. A={(3x+y.B=C ise C -) vektörüne. 2xy I z ul U) -)-) = (2 + 1. = -)-) t I -x) + (y. y € R olmak üzere (x.(2. Çözüm A= (_2.€'.'. öıxır zc _)_\_\-)J-J-)-) -) B = (-1. törlerinin lineer bileşim kümesidir. di.dı J-) + (0. l-\ -) A vektörünün lineer biIeşenleri _2. 2) vektörlerinin li- neer bileşim kümesini yazınız.4) -) -)+J x. 0) + yı(0' 1) = X1.) |+ Yı- X=0 ve y=1+(1 .B = x. d = (-2.E = 5 br v=-2 olur.(1.A + y. 2) = (3x.2y) ı Çözüm -) A = (x.(1. 0) + (0. Y1) vektörünün standart birim i u. ise |A + B| kaç birim- dir? Çözüm x. I I { _1) ve B = (1. 4 ı a O halde. -4) A+B ır* dı = . Çözüm A tr --)ll = 2a'ı _ €'z= (2.1)eA x=2 ve y-0+(6. nız. 3) = (8. C -)J-) = = 3A-2B öırıx ız Düzlemde A -)-J = (3.

0) = k.(2. 6) vektörleri lineer bağımlı ise a kaçtır? oRılEK 3l lineerbağımsız -)-) ORNEK 29 olduğunu gösteriniz.)JJ sin.. = 0 ve kz = 0 bulunur. = -f. iki ise paralel değildir. d vektörleri lineer bağımsızdır. 0) * ı:'ğ "ı t . 1) = (0. (k1. 3k. Bulunan bu sonuç vektörlerin lineer bağım!ı olduğunu gösterir." d = vektörleri veril- sin. Cöıu ı:ı -)-)-)-) A ve B lineer O halde. o halde. e. i . 0) =+ X.4kr) = (0. -1) ve B = (2. +1) + (2kr.3k1 + 2k2l = (0. lineer ba- (doğrusal) bağımlı vektörler denir. 1A Cözüm bağımlı ise A // B olma|ıdır.X. -1) + k2. Zkr=g *ı * 4kr=g l =*''k2 0 bulunur' o halde.e'r= kl.(4. Ustelik . (kı'0) + (0. -)-) öııııx zı 3) Ve B = (4. vektörlerine.4) vektörlerinin A = (1. + 4k2. 0) şeklinde sonsuz çözüm vardır. k2) = (0. A = (6. lineer değerleri Varsa i . + 2k"=g l 6k... ğımsız vektörler denir. + I . k.B=0 k1. -)J Dolayısı ile A ve B vektörleri lineer bağımlıdır.ı O (6k. 0) olduğunu gösteriniz. 1) vektörlerinln lineer bağımsız -)-)-) kr. ('. + kr.A -)-)J + kr." d Ç = 0 vektörlerine.(3. 2) = (0. -k1 + 4R2) = (0. 0) . + 2k2. -) B=*A J t) olduğundan -) -) AllB dir. 0) 4kr=g l _I 3k. k2) = (0.(1.=i=4a=6 e +o=ğ 398 : bulunur. 4 = (o.Dü1ıemd3 v3ı<t3rı1r ikı vektarün Lineer Boğımlılığı Düzlemde sıfırdan farklı ... -) -) -) k.B=0 kr. -I ve -ıd2 vektörleri lineer bağımsızdır. kr.4) = (0. + + kr. 0) (3k1..(O.A+kr.e.B = 0 eşitliğini sağlayan en az biri sıfırdan farklı reel sayılarI Varsa' i .A + kr. 0) ve Cozüm -)+-) k'.B = 0 ikı vektarün Lineer Boğımsızlığı vektörleri veril- i u" d Düzlemde sıfırdan farklı i .A+kr..(6. 0) (3k. 3) + kr. 4) Ve B = (8... v ktör lineer bağımsız -)+J=) A ve B vektörleri lineer bağımlı ise A llB olur. B' k' ve Ç eşitlİğini sağlayan yalnız k. -)-) A= (3.2) vektörlerinin lineer bağımlı öıııır 4 = go olduğunu gösteriniz.

4) = (a.3) i]e B ı a -)-) 2. z z I. 0). 46 vektörünü buIunuz. b.3BC a." d = (2.-1) ve B(0. A= (2. B(3. 4) veriliyor. 5) ve c(1. B(3. 3) b. 3) Ve B(n+2. (-2.*' 1) ve B = (6'a) olmak üzere' göre n? = şa ise a + b kaçtır? 2A= B ise a.:iiiiİlggg jiiiii.2) ve göre fi. 3). AB +--\' 2| noktalarından geçen (3 1) J bulunuz. A(2. terınız. A = (3. + --) b. vektörünün yer vektörü nedir? =ı J =ı (_14. fi ve BĞ vex- törlerini analitik dÜzlemde çiziniz' / E 9. 2AB . A(n-l.3). larına r -1). c(1. A= (-1.2) noktalarınagöre A? vektörünü ve yer (konum) vektörünü analitik düzlemde gösterıniz.AtışTıRmAtAR -)+-) 1. Analitik düzlemde verilen A(2. -2).4|. -) B = (-1. b) nokta. C(a. -2) ve D(-1. B(4. C = (0.1ı ıse i vektörü nedir? a l. 17) 2. -4) a. B(-3. (-1. (-22. 5) 3. -s A6+BC -4) b.JJ A? = (-1.2) ve vektörlerini analitik düzlemde gös- 7. .10' r o. 4ğ = DC ise n kaçtır? A(n+4. 3) . 5) ve -)-) 11. 0) noktaları için aşağı- D = (-3. A(3.'"-. b) vektörleri için ise a+b kaçtır? 6. -)-) a. dakileri bulunuz.4).tJ 4.b kaçtlr? --o v 5. -1) ve B = (1. 1). A + B vektörünü bulunuz. _\ D(1. C(n. -)-) 8. a (a.A-B=(-3. _5) . A(2. -2) noktalarına -1).

J z 21. rr1). i= (n+1.Düzlemde Vektörler 13. d = 12..0) ve i* d= (6.3) ıse R vektö- 19. B(-2. Aşağıdakİ vektörlerin birim vektör olduğunu gös_ 14.ııd ise n ka$ır? 3 (1 . o1 b d=(+.fr' n Iiiiffoooli!i. fi =(2. ıiı * E'= (5. aynı doğrultu_ lu birim vektörü bulunuz.-1| ve B(-1. ın?ı =5 ise a kaçolabilir? -3 veya 5 E J z = 16. 1) olmak üzere. J rr1) birlm vektör ise n nİn pozitif değeri kaçtır? 1 (o. A(1' a).ü ı I _ 22. x eksenİ İle pozitif yönde 45" ıık a9ı yapan birİm vektör nedir? ıdı değerlerini butunuz.4) r" i= a UJ ıl. fi= 1-ı.1) ve İ. A= (n. 2. i= (€. d=(3.n+2) I vektörleri İçİn d. A= (1' -) -2) vektörü ile aynı yön!ü.3) noktalarınoan geçen R? terİniz._3) 15. kaç br dir? 5 I İ ı lE'-Rl [ı z) 18. i= (2. rFl). Lh' lzl [ı ıl .*) c. d-d= riİ nedir? 1-a. vektörühün normu kaçtır? 5 ^(2. d = çz. 1) ıse |d| kaçtır? 1 I I ! 17. 1) 20. a.4).-12} ise ıi* dı ve 23.

". -) lBı ise aşağıdakile- 112 \s'- 16\ 5/ ri bulunuz.0) -) -) a. aynı doğrultu_ da ve uzunluğu 4 birim olan vektörü bulunuz. AB = --) -) . A(3. nedİr? a -))e. c. 3A-B -) -) b.fi o.fro 26.. -) -) A=Zer-€2-) ve ri bulunuz. B = 9ı + b.4+B=2er+3e. A=(2. A+B -) -) c._3) B b.fr o.3) A--2e. ^= (l3." d = (1. 4e. -) 32." d vektörlerini bulunuz. 2A. 30. ıse -) -) -)-3e2 -) A-28=-el i ..1) B=(1. -) = (4. B törlerin lineer bileşİmi olarak yazln|z. A= (3.' .2) c. + b. -) = (0. 2er-e. A -) -) a. lAl =2al-€z -) -) -)-)-) 3e.Düzlemde Vektör|er -)F 24. A-B d. J -4) vektörü ile aynı yönde. e. C-3ez i:iiii{o''' ]İıı. d. - 25. -) -) -)= 01 * 3e. + -) -) 3e. 27. -2) vek_ törüne dik olan doğrunun denklemi nedir? x-2y-5=0 -)-)+-) 31. rim vektörü bulunuz. Aşağıdaki vektörleri standart (taban) birim vek- 28.38 J-) c c. ise aşağıdakile- -) a. -) -) a. lABl + d. -1) vektörüne zıt yönde paraleı olan bi_ 29. Aşağıdaki vektörlerin bileşenlerini bulunuz.frs -1) noktasından geçen . lA+ Bl -)-) ^.) aı-2e2 -)J-) ve A=€ıf€z İse -) vektörü B 2e. -3"r. A=(1. 8=4e1 . 2e.

.-fr) A = -) ({. n=3. A = (3.. d= (2. n ve m değer|erini bulunuz. -2).-1) ve B = (3. A= (2. D(-2.-1't ve C = (5. 6) ve -) = ({. 5) olmak üzere. B = -) -) (-2.. u.i*. m=-2 F1. C(n+l.3) ve ü= 1e. . 2).-fg'ı vektörü orijin etrafında saat yönünde 60' döndürülürse oluşan yeni vektörü bulu(1 37.A+ m.-2) vektörlerinin lineer -)-) ğımsız oIduğunu gösterıniz.ıı d= (a.0 41. 4). 3).3) vektörleri verİliyor. ı? ve Cö ka$ır? -5 17 .J -l n. -) 1). nuz.iiİKeoznİİil. 9) vektörlerinin B lineer ba- ğımlı olduğunu gösteriniz.J t z = U) TU x ekseni ile pozİtif yönde 30" lik açı yapan ve uzunluğu 2 birim o|an vektör nedir? ırt. i= -\ 13. 4) olmak vektörlerİ lineer bağımlı ise tızere. n.Düzlemde Vektörler J A= . 0. B(2.6. A(1. i= 4 * fiJ" vektörünün x ekseni i|e yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecüir? E J 39. ise a ka6ır? vektörlerİ |ineer bağımlı 36.d= o' ı'.B = C ise n ve m değerlerini bulunuz.

3) noktaları ile C = (4.j -) -J3 e1 + e2 J vektörünün x ekseni ile yaptı- ğı pozitif yönlü açlnln ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 150 E) 210 i. x+y) ve Yr= (2.c vektörü aşağıdakilerden A(2. -1) E) (3. 1) 1) C) (-4. -) -) ++ V. 3) -2) C) (-1.r2 q E) (2. 11) 2. hangisidir? + si- z A) (-2.!iii. a-1) olmak üzere. = (x-y.-21 .2) +-) 6. a03 .1] -+ -) -) ve C=[3.B=[-1.6) o|mak üzere.y kaçtır? A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 A = (-4. a+1) AB J ve B(1. -e) A) (-5. A=2e'r+3e'._2) ise AB vektörü doğrultusundaki birim vektörlerden birisİ aşağıdakilerden hangisidir? 8. C vektörü A ve B nin ]ineer bileşimi o|arak yazıl- dığında A ve B nin kat sayıları toplamı kaç olur? 3. 5. A)s B)4 C)3 D)2 E)1 Vı = Vz ise x. B' (-2.-\ e7 B' vektörü aşağıdakilerden hangisidir? (2. D) (-4. a) vektörünün uzunluğu 10 alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) -) ise a nın gisidir? -sl5 B' A) (-3. -1) B) (-5. AB . -1) ve B(1.ii. -3) D) (3. 5) vek++ törüne göre. A(3. 9) t z t z . A= .. 11) B) (-2. vektörünün yer vektörü aşağıdakilerden han- A = (5.! LLi 7. 4. 3) ve B = (8. 9) C) D) (2. -)J+ A=[3.-1t veriliyor. . -11) E) (3.1. -1) q -sn c) 0 s"fg 5. J B = 4 --\ ei.

C 13. rE o. -)-)+ üzere AC= -++ B ise m+n ka$ır? A)3 qı q4 .C 6. B=(1.C :iiiİiKool}iiiı .) -2 Dl2 E) 4 14.E 1.6)olmak 10.A 8.A 3.C 4. A = (3. I= 1ı.D 10.eşİtliğinde k nın değeri ka$ır? /7 3 Cl .D 5. A = (X.fr D)4 E'. 1) vektörünün pozitı'İ yönde 120" döİıdürülmesiyle elde edilen birim vgktör aşağıdakiler_ den hangisidir? -) -) 13. n) ıse i r" d İçin nA+mB= +++ -2).A 14. B)A . d= F2.y'3) 15.).8 2. vektör|erİnin taşıyıcılarından eşit uzaklıktaki bir i=(fi. 6) vektörleri kaçtır? C olduğunagöre n+m vektörlerİ arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A)s B)6 cl7 D) I E) e A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15 + 12.m-1)ve C=(3.l).C 9. A = (0. B=(n. B = (-1 . Aşağıdakilerden hangisl bİrim vektör değildir? A=(n +2.41. AB =zCD ff'+) A' ise x e R+ kaçtır? B) I + -> l+AB=kAC BC=5CD. al vektörlerinin doğrusal bağımlı olması için a kaç olma!ıdır? A) { B) -4 C'.E 12.)3 q+ E')? 16..Düzlemde Vektörler 9.2) ve C = (1.8 11. nokta c(1. E)s CE z t z tıJ a uJ _\J 5 11.A 7. 2) vektörünün yönündeki birim vektör 16. 3) .8 1s.

-)= (1./g +4 -\ 'frez + e'z -) --t B) ei . e'1 ::ii. + 6e.-5) --) D)2A. D)4 E)s / it. ve =2Q1+ 5e. A) 6e. -6". a) ve b'= (b. B) 6e. C) 2?1 -J E) . -3).0) E) (1. ->-) D) 2e.\ lJ-l 3.J3e'z J D) e. 3e. -) A=(o. ..a U. -1) ^)_2 B)-3 c)-4 D)4 E)ü 6. -2) Ve -)= (-4. -)->-)-ı_)_)_)KL K = 4@ı _3".+os. 2) olduğuna göre aşağıdaki- 3€ı - 4".1.m) -) -) isen+m kaçtır? A= B A)1 Br2 C)3 vektörleri veriliyor. +-) + + 2e. -1) c) (1. -5) 4.. A= (2.b kaçtır? 1) D) (-1. 1). A vektörü B ve C vektörlerinİn doğrusal g. _ıl + 2e. -3) vektörleri paralel olduğuna göre a. -2". _i T -. ? = (2. rü aşağıdakilerden hangisidir? ise L vektö- 2.3) ve -) B=(-1. B) BA = (-3.-4) E) A- B = (-3.iiiı . 2) ve C = (0. C) 6e. 1) vektörleri ve+->-) riliyor. -r-)+ V = 7. B = (5. vektörünün uzunluğu kaç birim- lerden hangisi yan-!ştr? dir? A)3 B)4 C)s D)6 E)7 --) 5) -)+->+ C) A+ B= (7. B = (1. -) İse 2a + vektörü aşağıdakİ|erden hangisİdİr? iİ 5.0) B) (0. birleşimi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? +-)-) A = (2. 6) a b A) (0. 2 ve U vektörünün taşıyıcıslnın eğim açı+ sı 60" ise U vektörü aşağıdakilerden hangisine IU | = +-> J+-)+++ A) A=B-2C C)A=28-C -)->+ E) A=-28+3C J-)-)-)->-) eşittir? B)A=28-3C D)A=28+3C A) -\ * e. +-) E) 2e.-1) ++ A) AB = (3.B= (-1.

A = (1' 1) vektörü ile aynı yön!ü. 1)noktasından geçen r" 7= (2. A) z.A ı-i.] :[.[_.ı .8 2.L'.B D)5 B) 4 E)6 cl z.) -2 C) -3 -4 E) -s 10.D 1. o) B)'[3]. 1) kaçtır? vektörleri lineer den hangisİdİr? n A)o 14Iz iiiiiiıoe. 2). 3) ve A ll B ise D) k -1 B'.r[_'.8 3.r. x- 4y = 5 denklem sistemi bİr vek- 13. 16.- +r) c) (1.'J =[i] 14.E E)Y=2x-5 9. (-Ln.4 7.3) bağımlı İse Ve İr=(n. A(-2. törel denklem halinde yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 2x + 3y = 4.1 ) .2. = (n+2. V = €ı + e.] E) (n. kaçtır? A) B = (k-1.D 6. vektörünün x ekseni ile yaptığı dar /+ açının ölçüsü kaç derecedir? CC A) 1s B) 30 C) 4s D) 60 z J E') 75 U) LU ul z 15.1I=[..E 15.E 12.] = [İ ] =ı.]!iiii.] .[?J.8 5.3) noktasından geçen ve'V = (1.B A) Y=x+5 B) y= D) C)y= İ*o tr*.2) ve B(2.-1ı vektö_ rüne dik olan doğrunun denkleml aşğıdakiler- 12. A(-1 ? 11.C 4. Y=2x+5 E) Y=2x+7 16.C .C 14. V.A c) x-2 1 1 D)y=2x-4 13.Düzlerpde Vektörler 9.) vektö_ rüne paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakİlerden hangisidir? . A ++++ = (k+1..C 10. c) 1 oıZ A) Y=3xY= 8 B)y= q2 8.. aynl doğrultulu birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) xy[_I=[3J n (#.-2') otmak üzere 1ı?1 ııaçtırz .n) .h) D) (0.O .[ 1l-. A(3.[JJ-.

1. -1).2r. 4) ve B = (3.gü vektörü ne_ 4 '5.28 + ++rr+rr = 4e. 2) ve ei= 1ı.d içİn k 3 a vektörünün birim vektör olması nın pozitif değeri kaç olmalıdır? 2.1. -3) vektörlerl doğru_ sal bağımlı olduğuna göre a kaçtır? -)+ A (2a z ut = I 3. + ef.t? ) z a uJ = . + 2e.B=(-1. ü = (3.. -1) İse d vektörü nedir? i= . ü= (1.2y) x+ y 2^- +-) B = (3. . i= (3. 0) İse 6. kaçtır? 3A. E d. ise B vektörünün x eksen|yle yaptığı dar açının ölçü- sü kaç derecedir? iiiiit.coz]i!iı. A+ B = 3e. A=(-x. o) ise 2ü.

lA_ B Ikaçtır?^ _)-+J-)+-)J_)-) e.3) ve V. Ve Ei=2e'r+ -) -. AB = (2.4) ise AC vektörü s -. olmaküzere 9. 1 ) vektörleri arasındaki 10 A '| açlnın ölçüsü kaç derecedi? ''t-- o B--r.3) nedir? Ve CB = (-1. V.= çre. yukarıda verilenlere gö- re loB -+ l+ |oC -) l kaç birimdir? .- x 3x+4y--12 lAC| = |CB| olmak üzere. = (0.[)(ızlerıltJe Vei<tö. Ieı' ı İ= e'r+3j.

+ 3) o|mak üzere. $ ralel olduğuna göre = (a+6.B = C eşitliğini sağlayan k Ve reel sayllannın toplamı kaçtır? i i i ı 2. B .A= (3. vektörü ile aynı yön|ü b|rim vektör nedir? 4 z J {.' v : g. a ul IJJ z . 4) ve C -)-)J + = (-13. 14) 4.2). -)+ oA=BC -4) olmak üzeıe. +-)-) t -2). -) 3).A t. -1) ve d= 15. 1) a vektörleri birbirİne pa- kaçtır? t . 3) olduğuna göra B vektörü olmak üzere k.= (a-1. i= AB i 12. 2) vektörünün x eksenİ İle yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? liii!l[+og]lliii:: . A= (2. d= (2.(-2. i= 14. al ve C = (b.-2). 6 İse a+b kaçtır? A = (2. ++ f.D. AB nedir? = (4.

-2) vektörÜ ile aynı doğruItulu fakat zıt yönlü olan birim vektör nedir? !. 1o.Düzlemde Vektörler A(n' 1)' B(2' 4)' C(-1' 3)' D(0' 2) olmak uzere' -A 7. V = kr5..= /3 aı _ az VektörÜ orijin etrafında pozitif 9' yönde 60" dönd-ürülürse oluşan yeni vektör ne_ ni ue Cö vektorle i lineer bağımlı ise n kaçtır? dtr? 8.i5 i:ı. -'i 6. . oı o '.:. . -+ -> -> Y =2Eı_ az vektörünün bileşenlerini bulunuz.

4l .USS 1989 .JJ. -1 2. E) 30 -) V' i 988 . vektörünün boyu kaç birimdir? -)+ A = f2.t3 i A) J E)6 1972 e) . nin doğrusal A) [12..1.l 1.4| 5.1 E) c) 2. -2l eşİtlİğinİ sağtayan x.USS B = [8. y de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? A'. 1972 3x 16] D) [ü. aşağıdakilorden hangisidir? A) 2 JJJ. A)5 B)4 C)3 Dl2 E)l [4. 'i* yğ'= 1974 ..OYS 3i'- 2i Bir ABCD paralelkenarının içinde olacak biçimde |AP| =3 P ve Q A? = fi = a-ö noktaları alınıyor. 8] vektör]eri veriliyor.USS -) + j vektörünün x ekseni ile yaptığı açı kaç derecedir? 120 B) e0 C) 60 D) 4s io 7.USS 3x + 2y - 1= 0 doğrusunun doğrultman vektörü 6.USS i .2y = 5 .2+ ı) ver veı<- töründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğrinin denklemi nedir? c) E) A) xy=1 D) B) y=x2. Aşağıdakilerden hangisi kombinasyonu değildir? ü' . Yz= [6. B) [9. 2] ü] E) [-3. 4|. 12] c) [1.OYS -) = [3. ABCD paralelkenarının [ACl köşegeninin uzunluğu nedir? A)18 B)1s C)12 D)e x.2 1971 .1 C) y=x2+1 v=*-1 x' E)y=4*ı x' iiiil 411 . {] vektör|eri veriliyor.iiii: . ü.1 B) 1. 4x + 6y = 13 denklem sistemi bir vektöre| denklem halinde yazılırsa aşağıdakiler_ den hangİsi elde edilir? A) B) D) .CYS Dik koordinat sisteminoe ü= (i. -2 i'+ j' c) -3 i'+ 2i' 1981 . -)-)J V=3 1970 . -4] . -2 D) 2.J ı-+ 3 j-l_ıJl B) 3 ı'+ 2 3 j' E't D. olduğuna göre.

D 3E 4D 5. A\ -Z B) -9 c\ -Z "t 3 -. 6 -q 7 E) l1 3 10.D 7C 8. = (a.E LD 10. ı ) vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? İ A) e0 B) 7s c) 60 D) 45 E) 30 1. V2 -+ = (_3.Düzlemde Vektörler 9.8 .C 6. 7) Vektörleri doğrusal ba- ğlmlı olduğuna göre a kaçtır? D) .A 2. 2). -+ V../5. = 12. 7 -. _2) ve d = (.

. {] = [4.1l sı i|e [1.0 doğrusunun eğımı oıun doğrultman Vektörünün eğiml de _} _2i + olmalıdır. =z. 3x-2y =$ 4x+6y=13 (x + 2y). x.V. 4] + y[6. 4] + yI-2. seçeneklerindeki vektörler bulunur.l=[.[3.A + Y.[. D. -)+-) V=3 1V1 i'.4l + y[8.iiliiKaıs]liiiii. Doğru Seçenek D l c( a LU z t z tu . 131 4l=V.6] = [5.1. ( ve Ç nın doğrusal kom- Doğru Seçenek D Doğru Seçenek c . 4] + 2y[3. fr x .[3. 8] = -)-)-) ü x.[3. Dolayı- {ıl-. gi = e2.J -ş++ AP = PQ -J x'= r) + /5 T* i= (fr.1. -21 [2x.( I /t i i QC ise AC köşegendir. {yl = 14. = Doğru Seçenek D olup m=tan3Oo=a olduğundan 30" lik açl yapar. _2. -21 x. Doğru Seçenek c 3x + 2y ffi = _} . 13] x + 2y yerİne sırayla 4. J 7 x + 2y x[3.3) vektörünün eğimİ ğ oıup b.fr ekseni ile Doğru Seçenek E 7.B = 14. ı1 vektörünün eğimı a . +) il-9a16 = = / sz +(- 4f - 5 br Doğru Seçenek A 2x+8Y=y' l=.4i'= IaA (3. doğrunun doğrultman vektörüdür.+Y.4xl + [8y. E eR _1 yazarak A. -21 -) -) bulunur. B.4x] + [-2y.3. = [3x. 2] vektöru binasyonu değildir.y=-1 -4x-6y=-2 l xl2. Ohalde lACl =3+3+3=9 dur. 6y] = [5.Vz=V x.4] = 4.

. A ve B -)-) vektörlerinin arasındak| açl 30o + 45o = 75" dir. 2| ve Yr= (_ .Düzlemde Vektörler 8.İ -J >- Doğru Seçenek D a z LU UJ 10. ü= (+. v=}+ı Dogru Seçenek E 9. 3=++7a= =)o= _Ş / on. -) -) V1//V2dir. Doğru Secenek B . V.t2+ı) x=f l*t=l I y= t2+1J ' v= (|)'*ı bulunur. -) = (a.7| lineer bağımlı ise O hade.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->