P. 1
Esen 9. Sınıf Geometri Konu Anlatımlı Soru Bankası

Esen 9. Sınıf Geometri Konu Anlatımlı Soru Bankası

|Views: 29,988|Likes:
Yayınlayan: Egemen97

More info:

Published by: Egemen97 on Oct 16, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

9. sıNıF

GEoMETRı
KoNu ANLATIMIı

Maıla

Eğıtam Bakanlığı Ta|im ve Terbiye Kurulu Başkan|ığı'nın 11.09.2009 tarih ve

151 sayılı kararı ile kabu! edilen programa uygun olarak hazırlanmıştır.

Nevzat ASMA
www,neuzatasma.com

Halİt BıYıK
www.halitbİyilçcom

3EşEN ru

w

-$H-''

ü*$j"#,.İğffi

ffi

ffitrB

Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemİyle çoğaltıIması, yaylmlanması ve depolanması yasaktır.

Bu kltabın tüm hakları yazarlarlna Ve Esen Basın Yayın Dağıtım Limitet Şlrketi'ne aittir.

Genel Müdür
Teme! Ateş

Genel Koordinatör
Akın Ateş

Eğitim Koordİnatörü - Editör
Nevzat Asma

-

Halit Bıyık

Dizgİ, Grafik, Tasarım

Esen Dİzgl Servlsl

ffi
U

sE;SEN
87

isteme Adresi

ESEN BASıN YAY|N DAĞıTıM LTD. ŞTı. Bayındır 2 Sokak No.: 50/ 11 Kızılay / ANKARA
tlf.: (0312) 417

43 - 417 65

.

faks: (0312) 417 1578

ısBN

978-gU-777 -91 -9
Basım Tarihi
Ankara, Ekİm 2009

Baskı
AYDAN YAYlNcıLlK
Sanayİ Ticaret Limited Şirketi (0312) 385 00 42. lnfo@aydan-ltd.com.tr Ankara.- 2009

on soz
aa aa
Sevgili Öğrencİleı

Bu kitap, Milıi Eğitım Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığt'nca kabul edilen orta
Öğretim 9. Sınıf Geometri Dersi Öğretİm Programı'na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu program; lise türIerinin hepsinde de ortak olup, yeni sınav sistemine göre YGS ve LYS'de sorulan Geometri

sorularını kapsamaktadır. Ayrıca, ağır!ık|ı orta öğretim başarl puanınln etkisi ünlversiteye giriş puanının hesaplanmasında çok fazla olup bunun telafisi mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı;

r' r' J/

Bu kitap, 9. sınıf öğrencileri İçin okuldaki Geometri dersİne yardımcı ve YGS-LYS sınavlarına

yönelik hazı rlanmıştı

r.

9. sınıf Geometrİ dersinİn konuları içinde yer alan temel kavram ve bilgİler, gereksİz delay-

lardan uzak, açık, anlaşılır ve özlü bİr anlatım şekli İle verilmiştir. Bu kitap, 6 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde konu anlatımından sonra; konunun daha İyi anlaşılması içİn çok sayıda çözümlü örnekleı a!ıştırmalar,yazılıya hazırlık soruları, YGS-LYS'ye yönelİk testler ve konu ile ilgili üniversİteye giriş sınavlarında çıkmış sorular ve çözümleri bulunmaktadır.

Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirmenİz dileğiyle...

Bu kİtabın hazırlanmasında kontrol yaparak bİze katkıda bulunan Zeynep Tufan, Çağla Yüksel Kargacı ve Elmas Öcat'a teşekkür ederiz.

Gan,

.

Nevzat ASMA
www.nevzatasma.com

Halit BıYIK
www.halitbiyik.com

ıSTlKLAL MARŞı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hi6l! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celAl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra hel6l... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklill!

Bastığın yerleri 'Toprak!'' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedl? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedil! CAnı, cAnAnı, bütün Varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdil. Ruhumun Senden, iıahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nilmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstİjnde benim inlemeli.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanm. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın 6fAkını sarmşsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!'dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayAsızca akın. Doğacaktır Sana va'dettiği günler Hakk'ın... Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerfhamdan, iıehi, boşanıp kanlı yaştm, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'ştm; o zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hi6l! olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helAl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlill: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istikl1l! Mehmet Arıt

ensoy

ATATü RK'üııı GENçı-IĞ
ve müdafaa etmektir.

r H irngrsi
Bu temel, senin, en
kıymetli

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istikl1lini, Türk cumhunyetini, ilelebet. ınulıafaza
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegAne temeli budur.

hazinendir. istikbatde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici,

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklAl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkAn ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkAn ve şerait, çok nAmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. lstiklAl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine
girilmiş, bütün ordulan dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün

bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak uzere. memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dal1let ve hattA hıyanet içinde bulunabilirler. HattA bu ıktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleilfle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde

harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlAdı! lşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen" Türk istiklAl ve
cumhuriyetini kuı'tarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

ffi t
sş &

#5

ffi'.f- ##'ry

ğ'.

r

Teorem KoordinatSistemi. NoktaArasındaki Uzaklık Doğru Parçası Bir Doğru Parçasının orta Noktası . . lşın.. ..... Alıştırma|ar_1.. Uzay, Düzlem ikı Dogrunun Bİrbirİne Göre Durumları iı<ı Düzıemin Birbirine Göre Durumları Alıştırmalar_2.. Açı, Yönlü Açılar. Rçı Ölçu Birimleri Açıortay,Açı Çeşitleri... . Alıştırmalar_3.. Yöndeş, içTersve DışTersAçılar.... Kenarları ParalelAçılar Kenarları DikAçılar
Terim, Önerme, Aksiyom ve
iı<ı

. Botui,r

GEoMETRıK

]GVRAMLAR

....9
. . . 10

.....12
....16 ......18
.. ..

..10 ....11
. . 13

..15

. . 19 .

....23
..

.22

...30 ......31

......26 ....28 ......2g

.24 . . .25

Tesl

Yazılıya Hazırlık Soruları _ 1, 2

Alıştırmalar4.. - j.2,3. /. 5

.

2. BOtUlil
Analitik Düzlem
iı<ı

DoĞRUNUN ANALıTIx iruceLENMEsı

r.ıokta Arasındaki Uzaklık

OrtaNokta...
Bİr Doğru Parçasını Belli oranda Bölen Noktalar

Alıştırmalar_l . .
Bİr Doğrunun Eğİm Açısı ve Eğim|.
|kı

Noktası Verilen Doğrunun Eğİmİ

Doğrunun Denklemi

Özel Doğru Denklemleri. . . irı oogrunun Birbİrİne Göre Durum|arı
Alıştırmalar_2.
Bir Doğrunun
iı<ı

Grafiğİ
.

.

... . .

.

oogru ArasındakiAçı.

Bİr Noktanın Bir Doğruya olan Uzaklığı .

.

Paralel ixı ooğru Arasındaki Uzaklık
Simetrİ

Alıştırmalar-3.
-[est

.

-

1. 2, 3, 4, 5,

6,7. 8, 9,

10

Yazılıya Hazırlık Soruları

-

1, 2
.

Üniversiteye Giriş Sınav Sorutarı ve Çözümleri.

UçGENLER
Çokgen. ÜçgenÇeşitleri. Üçgende Yardımcı Elemanlar Üçgende Açı Bağıntıları.
Bİr Üçgende Açıortayların oluşturduğu

....

135

....136
...138
. . 139 . 140

Açılar
Bağıntılar....

....

.1u

:

A|ıştırmalar_1

..

...152

Üçgenlerin Kenarları ileAçılarıArasındakİ

.....157
..158

Eşİtslz|iği. Alıştırmalar_2.. DikÜçgen PisagorTeoremi Öı<ııt aagıntıları Alıştırmalar_3.. '/,8,9 i : ..i . t. :'i .l I r,. 6i. Yazlrya Hazırlık Soruları _1,2
Üçgen
Ünİversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri. .

...162
..164

...164

...174 ...176
. . . 181

.

......199 ..... .2o3

Kavramlar Çemberde Kirişin Özellikleri Çemberde Teğetin Özelliklerİ Teğetler Dörtgenİ çemuerin Birbirine Göre Konumları Alıştlrmalar_1 .. ÇemberdeAçılarveYaylar..... MerkezAçı, ÇevreAçı .. Teğet-KirişAçı .. DışAçı Kirişler Dörtgeni Çemberin Uzunluğu (Çevresi) Alıştırmalar_2.. -Iı;i.' i, ?-, ij, ,i, 5' 6 . . . Yazı|ıyaHazırlıkSoruları _1,2
Çemberde Temel
İı<ı

. iei.ııi,i}jiir$

çEMBER

..

.....227
..

.228

.. ..229
.. . ....

.232
.234

.234

...237 ....239

......239
..244

.....28
...251
.

.252
.257
-269

...253

Üniversiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümleri..

.

.273

.. Piramİt.........4o7 . İrı vettorunEşitliği...340 ... ... Analitİk Düzlemde Vektör.ffiffiffi 5..... .. DikdörtgenlerPrizmasl. ....".3.. Alıştırmalar_2......2 Ünİvorsiteye Giriş Sınav Soruları ve Çözümlerİ.309 ...j. Botutl Yön|ü Doğru Vektörler..2 ÇözümIeri... .rıı_ER.. Test.u2 . Küp.6 YazılıyaHazırlıkSoruları Küre. .. Parçası DüZLEMDE VEıfiöRLER .j. .. Alıştırmalar-€.. Silinclir Alıştırmalar-5.. ....301 Alıştırmalar-1.....393 394 396 398 .411 ...393 .. .2 Yazılıya .g87 . ...'... BotUm Prizma..391 .... Dİk Prlzmaların Alanı ve Hacmi .........!. 304 .305 .. . 6.326 . ... Test.397 ..... Alıştırmalar-3.363 . .32o ....395 ..1... 318 ..323 ..331 .2. .. ..5. .4..346 ÜniversİteyeGİrişSınavSoruları ve :.388 .........302 .317 . .. Düzgün Pİramİt Düzgün Piramidin Alanı Düzgün Dörtyüzlü Alıştırmalar4. ... Koni ..392 .:... -1..306 ..... DikPrizma KATı cİsiı..399 Hazırlıİ< Soruları - 1....315 .334 Alıştırmalar-7. iıı vertortın Toplamı ve Farkı Bİr Vektörün Bİr Reel Sayı lb Çarpımı ircveı<toron Paralelliğİve Dıkııği Biıim Vektör VektörlerinlineerBileşimİ .359 .1....... . . Alıştırmalar. : . ....U7 .. lrıvertortn Lineer Bağımlılığı ve Uneer Bağımsızlığı ..

Geometrik Kovromlor 'ilt ıl+ il+ lı+ ıl+ il+ rrr) Nokto. Düzlem lşın Doğru porçosl iki noklo orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru ile bir düzlemin durumlorı ikı duzlemin durumlorı rl+ ıır} Açı. Açının ölçüsü Açı çeşitleri . Doğru.

Koordinat sisteminde. Terimleri tanımlamak için. AKsiYoM VE TEoREM de gösterilir. İspatlanamayan.* Farklı iki noktadan bir doğru geçer.TERiM VE TANıMslz TERıM Bilim dallarınln tamamında konuşma dilinin dışında özel anlamları olan sözcükler vardır. İki nokta arasındaki AveB gösterilir. boyu ve yüksekliği yoktur.. Bir doğrunun herhangi bir denir NOKTA Nokta. A reel sayı x ise. ııö Bir doğru üzerinde en az iki nokta ve dışında en az bir nokta vardır. yine sezgisel bİr kavram o|up. 0 ve 4 olduğundan A(-3) rilir. Bu sözcüklere o bilim dalının terimi denir. noktalarından geçen doğru AB biçiminde uzaklığı ve bir doğru parçaslnın uzunluğunu bulurken mutlak değer ve mutlak değerin özelliklerinden yarar- Doğrularl. (. . AB . C noktası 1 doğrusu üzerinde değiIse C e ( biçimin- öNrnmı. / doğrusudur. A noktası / doğrusu üzerinde ise A e l biçiminde gösterilir. daha önce tanımlanmış te_ rimlerden yararlanmak gerekir. B(0) ve C(4) biçiminde göste_ B(0) noktası verilen sayı doğrusunun başlangıç ----> | noktasıdır. p Ve q önermeleri için bir teorem p ifade edilir. C noktalarına karşılık gelen reel sayılar sırasıyla -3. t. Yukarıdaki doğru. Önermeter. B. Bu terimlere tanımsız terim denir. q önermesi de teoremin hükmüdür. Doğru veya yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Nokta. p önermesi teoremin hipotezi. k. d AB gibi harflerle gösterebiliriz. Doğru.-'''t A namayan bazı terimler ortaya çıkar. DoĞRU Geometrideki tanımsız terimlerden biri de doğrudur. doğru ve düzlem geometrideki tanımsız terimlerdir. Doğruluğu ispatlanabilen önermeler teoremdir. Bir kalemin kağıt üzerinde oluşturduğu iz nokta ile ilgili fikir verebilir. = q biçiminde KooRDıNAT slsTEMı Her noktasına bir reel sayı eşlenen doğruya sayı doğrusu ya da koordinat sistemi denir. x sayıslna ve A(x) A noktasına karşı|ık gelen noktasının koordinatı biçimİnde gösteri|ir. Noktanın eni. geometrİdeki tanımsız terimlerden biri olup sezgisel bir kavramdır. ispatına gerek görülmeyen ve doğru kabul edilen önermeler aksiyomdur. . Şekildekisayı doğrusu üzerinde bulunan A. noktalar küme_ si olarak ifade edilebilir. Bu durumda tanımla_ ta C -a-- B . doğrusu Veya lanacağız. Dolayısıyla mutlak değer kavramını Ve özelliklerini hatırlayal ı m. aksiyomlar ve teoremler olmak üzere İkiye ayrlIırlar.

ı. Çözüm Aradığımız nokta B(x) o|sun. . x>0 [-x . A(-2) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık 5 br ise değerlerini bulunuz.Geometrİk Kavramlar .0*o) ve B(3) nokaları arasındaki uzaklık kaç Çözüm lxnl = lxln ı.D lx + yl < lxl + lyl rx I s. ..a ise ise Sayı doğrusu üzerinde' A(-2) noktasına 3 br uzaklıkta bulunan noktaları bulunuz.lyl A(2) ve B(5) olduğundan.bl olduğundan lABl = lBAl dır. r.br A -3-2-101234 A(-2) ve B(3) olduğundan ıı\Bl = ı3 B _ yr > rxr _ ryr ı} ıı} ö lxl lxl lxl =a+x=a V x=-o. b>a =1"-. üzere.. =3+lx_(_2)|=3 + lx+2l =3 =x+2=3 v x+2=-3 :lX=1 v X=-5 OlUf..yl = lxl.+ A=B<+lABl =0 .. l-Xl = lXl lx.. bu noktalar arasındaki uzaklık lABl biçİminde öırıx ı lABl [u-a. biçiminde tanımlanır. lABl =ı5-2ı =3br olur.UIUTIAK DECER x gerçel saylsının mutlak değeri öıılx ı A(2) ve B(5) noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? Çözüm lxl ={ I x.. x<o o|arak tanımlanır. sa=9-asxsa.irıınİ . (aeR+) (aeR+) 3 } x öımx ı >a+x>a V xS-8. . .al = la . D . dır.D önınx ^(_2') ı br dİr? Fl =İi .ı aclx! <b+a<x<b v {<x<-a (a. (aeR+) z s z iJl - (-2)ı = l3 + 2l =5 br olur. . A -1 0123456 3. b Çözüm lABl =5=+lx-(-2)l =5 e R+) +lx+21=5 İri Norrı ARASıNDAKı uzAKtlK İki nokta A(a) Sayı doğrusu üzerindekİ gösterİlip ve B(b) olmak +x+2=5 v x+2=-5 +x=3 v x=-7 olur.br B muTıAK oeĞıniN özrı.) lb ıABı .

Geometrik Kavramlar öııır g öııııx c Aşağıda bazı doğru parçalarlnln uç noktalarlnın koordinatları ile bu doğru parçalarının uzunlukları verilmiştir. Cöıüın C noktasının koordinatı lACl lACl = lx + = x o]sun. olacağından. x+2=2(x-7) v x+2=-2(x-7) x+2=2x-14 v x+2=-2x+14 x-16 v x=4 olur. B(2) + lABl 12 - (-3)l = 5 ^(+) A(a + B/q\ +lABl = \21 B(a _ 4) 5--3 -4 2 2 = 2).frr.fg _ (ı _ +lABl =13_ 'Et +lABl =13-11=2 "B_ı*frl öıxıx z DoGRu PARçASı Bir doğrunun A ve B nir Sayı doğrusu üzerinde A(_2) gibi iki noktası ile bu noktalar ve B(7) olmak üzere. 3 o halde. A(_3) noktasına olan uzaklığı. A ve B noktaları araslndaki uzaklığa AB doğru parçaSlnın uzunluğu denir ve lABl biçiminde gösterilir. lABl = lb _ al dır. B(1) + lABl = 11 = .4l =3 Aradığımız nokta C(x) olsun. (2-x>0) lACl = =la-4-a-21 +lABl =l{l =6 2lCBl =+ x+3 =2(2-x) 9 =x+3=4-2x =3x=1 ^(n _1). + lABl +lABl lACl = lx -(-3)l = lx + 3l ıa_ a _ @ + 2|| =X*3. (x+3>0) lCBl =12-xl=l-x . C(4) veya C(16) bulunur. lACl nuz.. . İnceleyiniz' Sayı doğrusu üzerinde.fu A(1_. B(3-/3) + lABl _ . B(n+Z) _ ('tr _ 1l| = ıABl = l'tr + 2 + lABl =|fr +Z. c/j ) tw \3/ . = 2lBCı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulu- arasındaki noktalar kümesine AB doğru parçası de- ve [AB] biçiminde gösterilir. B(2) noktasına olan uzaklığının 2 katı olan ve [AB] üzerinde bulunan nokta nedir? l ' b '|a A(4) . A(-3) . = 2l ve lBCl + lx -71 2lBCl + lx 2l = 2lx-71 A ve B olan [AB] çizilmiştir. O halde. Yukarıda uç noktaları Uç noktalarının koordinatları A(a) Ve B(b) olan AB doğru parÇaslnln uzunluğu.fZ+ 1l = 3 = lg ="=1olur.

Geometrik Kavramlar öııı:x g gin ooĞRU PARçAslNlN oRTA NoKTAsı A(a).6] biçiminde de Ve 8(6) öıxıx ıo gösterebiliriz. Eş D9ĞRU PARçAIARı doğru [AB] nın orta noktası C(x) ise Uzunlukları eşit olan iki doğru parçaslna eş parçaları denir. B(2) ve C(a _ ı) olmak üzere. Bu kümey a I_2. 3 1=_f + x +2=-3+x=x=5 _ bulunur. _2 < x < 6 koşuluna uyan noktalar kümesi. [AB] = [CD] <+ lABl = biçi= [CD] o ha]de. dır. a_1=a-?+2+Za_2=a c e3= 2 olur. A-{x: xe R ve lx-21<4} kümesine karşılık gelen noktalar kümesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. IAB] Ve tCD] eş doğru parçaları [AB] minde gösterilir. C(3) lCDl dir. B(b) ve [AB] nın orta noktası C(x) olsun. . ACB axb lACl lBCl lx - 2l < 4 = -4 < x- 2<4 + -2< x<6 =lx-al =X-? =lb-xl =b-x lACl =lBCl +x-a=b-x +2x=a+b+x=9P Z. c(5)' D(2x _ 3) olmak C ise x kaçtır? tAB] =tCD] ise x değerlerini İizere. öırır ı ı A(-3) . B(x) ve C(1) olmak 'tizere öıxıx e A(2)' B(x + tAB] nın orta noktası 1). oırr. Uç noktaları A(-1) ve B(7) olan [AB] nın orta nok- tasının koordinatını bulunuz. tAB] nln orta noktası C ise a kaçtır? A(a _ 8l x-1=Zx-B v x-1=-(2x-8) x=7 v X=3 bulunur.ı:x ız 2). yukarıda- ki şekilde çizildiği gibi uç noktaları A(-2) olan AB doğru parçasıdır. x _ _1+7 - 2 = 3 olur. bulunuz. =lx+1-21= lx-11 lCDl = l2x_3 _ 5l = l2x _ 8l lABl [AB] =[CD] olacağından =lABl =lCDl lx _ 1l = l2x _ öıı.

B ve C ol- mak üzere. A ile C A(_5)' B(2x _ 3) Ve C(3) olmak üzere. 1 ve . sında bulunup ' ]l:1 : ! lcBl 3 ı<oşuıunu sağlıyosa C nok- tasının koordinatını bulunuz. B(y) ve C(z) olmak üzere B noktası A ile C oRNEK ı 3 arasındadır..r.ı' ARADA OIMA oRı{EK l4 B(x _ 1) sıA ile C ^ (-.. 2 3 koşuluna uygun x tam sayılar 0. B noktası A ile C arasında- ORNEK I5 A(1) ve B(11) olmak üzere C noktası A ile B ara- ABC . lBCl =111 -xl =11 -x olur. o (_.) arasında ise -.Geo|nCtrik Ki]Vı i-l n] ia. A(x).2 ve 17 Z=). lABl + lBCl = lACl ise dır denir. A(_5) ve C(3) arasında ise lACl z x-1 lCBl 3 11-x 2 3 -5<2x-3<3=-2<2x<6 +-1 <x<3 olur. (.( x<y<z ise. (.f. B(x _ 1) noktası. arasında ise x B noktası C noktasının koordinatı x olsun.) ". .) ve . Bir l doğrusunun üzerindeki üç nokta A. lACl in alabileceği tam sayı de- =lx-11=X-1 ğerlerini bulunuz. 1.x-1< t. olacağından X z koşuluna uygun tam sayıları 3 tür. .) olmak üzere.r. +3x-3-22-2x eX=5 olur. B(2x _ 3) noktası. B nokta- arasında ise x in alabileceği tam sayı de- ğerlerini bulunuz. _1 < x < dir. xYz ' .

. halde bu küme [AD v IBC dir. İnceleyiniz.i.ceome]lf luul*l ışıN Bir doğru üzer|ndekl başlangıç noktası o noktası ile o noktasının aynı DABC 5 tarafında bulunan bütün noktaların kümesine. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü 9ıbı N kümesİ.ım =+ lx-21> 3 x +x>5 v xs-1 [5' -2> 3 v x-2 s-3 dir. o halde aradığımız küme 1*. (AB] (AB doğru parçasından A çıkarılmış) .. -1]v +-) kümesİdir.". ifade edilen [oA ile [oB aynı ışındır. biçiminde ifade edebiliriz. Bu ışın [oA bıçıminde gösterilir. IAB (AB ışını) (AB) (AB doğru parçaslnln iç noktaları) öıx:r ıc N = {x: x e R ve lx - 2l > 3} kümesine karşılık gelen noktalar kümesinİ bulup sayı ekseni üzerinde gösteriniz.". o Yukarıdaki şekilde başlangıç noktası o ve üzerindeki bİr noktası A olan ışın çizilmiştir. Bu durum [oA [oB biçiminde gösterilir. başlangıç noktası B(5) olan BC ışınlarının birleşimidir. doğru parçası Ve ışınlar verilmiştir. AB AB (AB doğrusu) (/ doğrusu) OAB -J Yukarıdaki şekilde. tAB) (AB doğru parçasından B çıkarılmış) . +. '. doğru parçası) ' -f AB CAB Yukarıdaki şekilde ifade edİlen [AB ve [AC ışınlarına zıt ışınlar denir. OA Başlangıç noktası A(-1) olan AD ışını ile. o olan ışın denir. OA ab Yukarıdaki ışını [a. = tAB] (AB . öıxıx ı z Aşağıdaki şekillerle bazı doğru.

) = TJJ a. 2. Aşağıdakitabloda uç noktaları verilen doğru parçalarının uzunluklarını bulunuz.(. c(2).ALışTıRilALAR _ 1.) noktasına olan uzaklığına eşİt olan noktayı bulunuz. Sayı doğrusu üzerinde uzaklığı doğrusu üzerinde gösteriniz. K={x:xe R ve lx-2ı>-1 } Sayı doğrusu üzerinde A(-1) noktasına uzak!ığı 3 birim olan noktaları bulunuz. A A(-3) A(1) B B(1) IABI 7. A(-1) Ve B(3) olmak tjzere lACl = 3lBcı eşitliğini sağlayan C noktalarını bulunuz. B(o) ' a(. N={x:xe R ve 4-lxl>2} z b. B(x-€) ^G) . lABl =IBCI =lCDl =2birimdir. . M-{x:xe R ve 11 -2xl s3) d. -4 veya 2 2x+1 x+3 A(2)' B(x + 1).) . .6) noktaıarını sayl 6. D(.) noktasına oIan . H={x:xe R ve l3x-21s2\ U) UJ A(-3) ve B(x + 1) olmak üzere lABl kaçtır? =6isex -10 veya 2 c. c(5) B(-2) B(0) A(-3) A(1-. A(-2) l A(_. Sayı doğrusu üzerinde. Buna göre A noktasının koordinatı kaçtır? iiiıiİI' ı0 ]i!ii:i. C(4) olmak üzere A ile B araslndaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığa eşit ise x kaçtır? Yukarıdaki şekilde./3) A(x+1) B(s-^/3) Aşağıdakİ kümelere karşılık gelen noktalar kü(f J z mesini bulup sayı doğrusu üzerinde gösterİniz. (.

B(3) olmak Üzere. [AB] nın f v [BC] = [ACt orta noktası C ise x kaçtır? _9 8 tr tr [ABn[BC=[BC [BAn[BC=[AC] 13. z J 11. B(-1) ve C(3) olmak üiere A noktası B ile C arasında ise x hangi aralıkta değerler alır? (-2.tAc [BAu[BC=AC [BA] 12. c(6) ve D(x) olmak üzere [AB] nın orta noktası K.n z.) B(x+4) I 15. A(-1). A A(2) B A ile B nin orta noktası gerçek|eyen C noktalarının koordinatlarını bulu- lBcl ı ko9ulunu = ffi 7 c(Ş1veya c1z.(.. verİlen nokta çift. Aşağıdakitabloda koordinatları lerinin orta noktalarını bulunuz.Geometrik Kavramlar 10. [KP] nin orta noktası T(2) ise x kaçtır? -1 z UJ a tU Yukarıdaki sayı doğrusu üzerİndeki noktalara göre aşağıdakİ ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D' yanlış olanlar için "Y' yaz. 2 I cr 16. l 14' A(-1) ve nuz. ^(-. 7 ı ı [AB ı-ı tBc -.(*)ve C(x + 1) olmak üzere. B(4).(. [CD] nın orta noktası P.)' .2) u tr [ABu[BC=[AB IABnIBCI=[BC] ':::İat' / _ ._ l / lİ!!i !!:ı: . M = {x: x e R ve 11 _2xl > 5} kümesine kaşı- lık gelen noktalar kümeslni bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. A(x + 1).) .iii!i. B(6) A(-1) B(s) ^(.) ^(-*) A(2-x) .

A a Düzlem Geometrldeki tanımsız terimlerden bİri düzlemdİr. K noktalan düzlemseldir. N.. M.ırr oLuşTuRftrA KoşuttARı 1. B. k A. F. :. Düzlem sınırsızdır. Doğrusal olmayan üç nokta.iilllıa ]ıiiii. M noktaları düz|emseldİr. E noktaları düzlemseldir.Geometrik Kavramlar |JZAY. B noktaları hem doğrusal hem düzlemseldir. cr k <--_-_------------ l z J a ı. A. c. Uzay Bütün noktaların kümesine uzay denir. F. P dİzlemi Paralel iki doğru bir düzlem belİrtir.K noktalan hem doğrusal hem düzlemse|dir.lJ IJJ z 3. Kalınlığı yoktur. K.: . L. P E. D. L. Bir dogru iIe dışındakİ bir nokta bir düzlem belirtİr. Kesİşen İki doğru bİr düzlem belİrtir. Yukarıdakİ şekilde. bir düzlem belirtİr. ğınıx ıı 4. Düzlemlerİ R Q' R gibİ harfIer|e gösterİr|z. Elİnİzdeki kitap sayfasının yüzü odanızdaki duvarın yüzü size düzlemle İlgili bir fikir verebİlİr. P 2. uzAYDA ooĞnu vE DÜztEtltER oüzı.

k = (.ii!Il' ıg ]|i!i. ise k ile / çakışık doğrulardır. cönı DuRuMtARı ıin ooĞRu ıtE gin oüztErvııN ıinginiNı . a LU z LIJ 7 P k ı P Aykırı Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunmayan Ve birbİrinikesmeyen iki doğruya aykırı doğrular denir. lıı. k. k ve / doğruları. Doğru düzleme paralel olabilir. z Çckışık Doğrulor Bir P düzleminİn iki doğrusu k ve / olmak üzere. Doğru düzlemin üzerinde olabilir.Geometrik Kavramlar İxİ ooĞnuNuN ıİnıiniNE GöRE DURurvltARı Porolel Doğrulor Aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır. ı. doğ_ ru ile düzlem çakışıktır biçiminde ifade ederiz. P Yukarıdaki şekilde belirtilen doğrulardır. k ı Kesisen Doğrulor Aynı düzlemde bulunan farklı İki doğrunun bir ortak noktası Varsa bu doğrular kesişen doğrulardır. Bu durumu.: . aykırı . 4 E J ıl. Bir doğru İle bir düzlem bir noktada kesişebİlir.

=o eX=5 bulunur. ABD ve BCD düzlemleri oluşur. zo ]iii. 4 nokta en İazla c(4' 3) kadar düzlem gösterir. bu düzlemi Enaz: n+1 En çok : bölgeye bcilgeye ayırır. +x2+x-30=0 +(x+6)(x-5)=0 c(4. öıııır ıı Bir düzlemdeki farklı 6 doğru düzlemi en az ve en çok kaç bcilgeye ayırır? Cözüm öııııx zo Doğrusal olmayan 4 nokta en çok kaç düz|em gösterir? Yukarıdaki açıklamaya göre 6 farklı doğru bir düz]emi Enaz:6+1=7 d ü. zı 4 nokta aynl Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok 16 bölgeye ayırdığına göre x kaçtır? düzlemde alınmazsa bu 4 noktanın herhangİ üçü bir AcD. 3) tane düzIem gösterir. En çok: '2 Ş A2 ıA ıD =22bölgeye aylrır. Çözüm ) z z Li-i U) ü :-. Herhangi üçü doğrusal olmayan n tane nokta C(n. . . öıxıx Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi düzlem göstereceğinden.. Çözüm Bİr düzlemdeki x doğru düzlemi en çok bölgeye ayıracağından l ff u2ıuıo 16+x2+x+2=32 Yukarıdaki açıklamaya göre. ABC.Geometrik Kavramlar öıııır Çözüm ıı Doğrusal olmayan 4 nokta en az kaç düzlem gösterir? Bir düzlem içindeki farklı n tane doğru.İiİİ.ft =#.3)= (. /A a c Yukarıdaki şeki|de de görüldüğü gibı 4 nokta aynı düzlemde alınırsa bu 4 nokta en az bir düzlem gösterir.

#^= 6 olur. C(n' 2) noktada kesişir.zl ' AI (4 - 2)t. = 2't CA.21 =&=6 olur.iiii. ADK. Bu düzlemlerABK. DBK ve ACK dır. D noktaları ile düzlemin dışındaki K noktasının oluşturduğu 6 düzlem vardır. Yo! cr J 4 z L]J (1) LIJ n tane doğru en fazla. DCK. B.2. c(4. BcK. öııııx Çözüm ır ll. Bir doğru ile dışındaki bir nokta düzlem oluştu- 4 doğru en tazla kaç noktada kesişir? racağından oIuşacak düzlem sayıSı Yukarıdaki açıklamaya göre 4 doğru en fazla c(4' noktada kesişir.Geometrik Kavramlar Herhangİ üçü doğrusa! olmayan n noktadan Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi P düzlemindeki A. C. İnceleyiniz. lnceleyinİz. l.: . C(n' 2) kadar doğru geçer. öırıx ıa Herhangi üçü doğrusal olmayan 4 noktadan kaç doğru geçer? Çözüm Yukarıdaki açıklamaya göre. Cözüm !.21 = 6 olur.iiii' z'ı -. Yo! P düzlemİndeki 4 nokta ile C(4. öıxır ıs Bir düzlemin içindeki 4 nokta ile düzlemin dışındaki nokta en fazla kaç düzlem oluşturur? 1 Aşağıdaki şekilde bu noktalar belirtilmiştir. c(4. 2) tane doğru oluşturulur.

'ı Bir ortak doğrusu olan iki düzleme kesişen düzlemler denir. ortak noktasl olmayan iki düzleme paralel düzlemler KONVEKS (dısbükey} ve KoNKAV (içbükey) KÜMELER Bir P noktalar kümesinin herhangi farkIı iki elemanı E ve F olsun. [EF] nin bütün noktaıarı P kümesinin içinde kalıyorsa bu kümeye konveks (dışbükey)' bazı noktaları P kümesinin dışında kalıyorsa da kon- kav (içbükey) küme denir.irı'i Kesiseıı Diiz İeiıiiı. ortak doğruya da ara kesit doğrusu denir. kü_ D Yukarıdaki şekilde kesişen P ve Q düzlemlerinin kesit doğrusu AB dir. D iizIt:nı i':'.Geometrik Kavram|:ır ıKı DUZLEMıN BıRB|RıNE GoRE DuRUMtARl Tüm noktaları ortak olan düzlemıere çakışık düzlemler denir. ABCD dörtgeninin dir. ABCD dörtgeninin iç bölgesi konveks (dış bükey) medir. / . iç bölgesi konkav (iç bükey) küme_ 22 . /1 ıJarcİcI denir.

paralel doğrulardır..1. Farklı üç düzlem uzap en çok kaç alt uzaya ayr rır? li:iiiil zg . Herhangi üçü doğrusal olmayan 8 noktadan kaç doğru geçer? 8. 5. . Cr tr tr tr ı / ile n k ile ( d ile ( k ile n k ile d aykırı doğrulardır. Doğrusal olmayan gösterir? 8 nokta en az kaç düzlem 4 farklı doğru bir A noktasından ve başka 3 farklı doğru bir B noktasından geçmektedir. tulara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnız. r r tr Paralel iki doğru bir düzlem belirtir. T T Doğrusal olmayan üç noktadan bir düzlem geçer. paralel doğrulardır. Bu doğrular en fazla kaç noktada kesişir? (A ve B dahil) 14 1 3. . . Uzay tanımsız terimdir. Doğrusal olmayan 7 nokta en çok kaç düzlem gösterir? 7. AtışTıRtlA]AR Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş ku_ . Farklı üç düzlem uzaY en az kaç alt uzaya ayr rır? 4. = a LU LLI z T 6. aykırı doğrulardır.i!iiii. z J aykırı doğrulardır. -2 L-] Bir doğru ile dışındaki bir noktadan bir düzlem geçer. Kesişen iki düzlemin arakesiti bir düzlem_ dir. 4 Kesişen iki doğru bİr düzlem belirtir.? 2.

inceleyiniz. . Aşağldaki şekillerin birincisinde başlangıç kenarından bitim kenarına saat yönünün tersi yönde (pozitif yön). --\ Bu açıyı. Bunlar ayrık kümeler olup birleşimleri IYX TYZ E düzlemidir. o\''.iii .Geometrik Kavramlar Aç| Yönlü Açılor Açıyı. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışınln birleşimi açıdır. Açıyı oluşturan ışınlar açının kenarları./ . Yukarıda [AB ve [AC ışınlarlnln oluşturduğu açı çizilmiştir. ikincisinde ise saat yönü ile aynı yönde (negatif yön) gidilmiştir./ . kenarlarının yazılış slrasına göre iki değişik biçimde gösteririz. z LU Ll AoB açısı nan [OB negatif yönlü bir açı olup ffi biçiminde bitim ke- gösterilir. bitim kenarı ve gösterilişi ifade edilmiştir. ILM ILK MLK Şekilde görüldüğü gibi BAC açıSı. :iiiii za . BAc Aşağıda bazı açıların yönü.A*6./ I OB . Bu açlnın başlangıç kenarı dir. A /"\\ veya [AB t-.7/ı'' Poziliİ yön Başlanglç kenarı BoA açısı CT pozitif yönlü bir açı olup 6-6A biçiminde gösterilir../ A// (\' ro' . Bu açının başlangıç kenarı [oB' bitim ke- 1 -i narı [oA dır. [oA. CAB . başlangıç kenarı.ı [AC biçimin- de gösteririz. ışınların ortak noktası da açının köşesidir. bu açının iç bölgesi ve dış bölgesi belirtilmiştlr.

.n" 1 saniye denir ve 1" bı. m(BoA) 1o biçiminde gösteririz. m(fi) * m(0 40" 45. 1" = 60' = 3600" dir. (W)'= eo' otur.60" = 720" 11" 12' 20" = 39600" +720" + 20" = 40340" bulunur.51" 16" 32'.. = 64o 58'25" bulunur. ) Bir derecenin * ına 1 dakika denir ve 1' bi- çiminde gösterilir. ıc AB yayı olup 1 dere- 7950" kaç derece. Bu durumda /." = lçı ölçü Bİrimlerİ ' (*)' obuğundan s4oo" = Geometride açı ölçü birimlerİnden dereceyi kuIIanırız. 43" olur..A. 51. ) Bir dakikanın $ . 20" kaç saniyedir? g4. kaç saniyedir? celik bir yaydır.m(0 = 1G" gz'43" bulunur. m(A) + m(B) m(A) ^. " = öıx:K 2a 54oo" kaç dakikadır? cı biçlminde gös- ' Çözüm '. 1' = 6o" olduğundan 12' = 12. m(n .60'=1920' a. kaç dakika. (34" den 5'1" çıkmaz 45'den 1' = 60" alıp 34" ye ekleyelim) Çözüm 1o = 3600" olduğundan 11 11" = . O halde.: a t 7950" = 2" 12' 30" bulunur. Şekildeki o merkezIi çember 360 eş parçaya bölünüp 360 eş yay elde edilirse bu yaylardan biri öıxıx Çözüm bir açı olur.94" 24" 12'.'J m(0 = 24" 12' 51" ise u a.Geometrik Kavramlar Bir Açının öıçıı'ıı Bir ABC aç|sınakarşı|ıkgelen cıe R+ sayısınaABC açısının ölçüsü denir Ve m(ABc) terilir. çiminde gösterilir.3600" = 39600" olur. Bu durumda. z LLl = öıxıx ıo m(ff) = 4oo 45'34" ve tI. 85" (85" = 60" + 25" = 1' 1' yi 57' ye ekleyelim + 25" olduğundan öııııx 11" 12' ız b. + 400 45'34" 24" 12'.ıiiiil zs ]iiıi: . b.m(B) /\' öıııx 32" zc ifadelerinin eşitini bulunuz. 24" 12. . 40" 44'. -.51" 64" 57' 32" 24' = 1920' + 24' = 1944' olur.Ğ- BoA açısı 1 derecelik = Bunu. 24' kaç dakikadır? olacağından Çözüm Çözüm 32o =32.

olçüsü 180' olan açıya doğru açı denir. Şekildeki açı Açı çEşıTIERı Dor Açı tam açıdır. Şekİldeki BPA açısı doğru açl o|up. açı ise 90o < cı < 180" dir. /\= n l BPC ise /ı CC [PB ışını APC n açıortayıd ı Doğru Açı r. 180'. öıçusu oo ile 90' a. a bir dar açı ise 0o < cı < 90" dir. m(^) = Geniş Açı Öıçusu 9oo ile 18o" arasında olan açıya geniş açı denir. 90o dir. Tümler açıların herbirine diğerinin tümleyeni denir. APB açısı dik açı ise m(APB) = açıları komşu açılardır.iiiii[ ze . denir.]!ii:r:: . m(BPA) = 180" dir. KoMşu AçıLAR Şekildeki APB Ve BPc Dik Açı Öıçusıı 90' olan açıya dik açı denir.^. AçIoRTAY APB aç!sı ..e A= 6 nıçırınde gösterilir. Bu iki açınln P köşeleri ile [PB kenarları ortaktır.Geometrik Kavramlar Eş AçIIAR Ölçuıeri eşit olan açılar eş açılardır. Şekildeki APB açısı geniş m(0 ise A ve B eş açılardır .. i. [KL] l I rPA -l_ Tom Acı \ lKMl [Pc ]+ J KL = KM olçüsü 360" olan açıya tam açı denir.y'1\. Açıortay üzerinde alınan bir nokta açının kollarına eşit uzaklıktadır.asında olan açıya dar açı Tümler Açılor Öıçtııerı toplamı 90' olan iki açıya' tümler açılar denir. z J t z ILJ U) uJ ..

. komşu bütünler iki açı olup a+p=180o dir.. m(APK) =m(KPC) =a m16FL1 =m1[FB1 -. m(APM) =m(MPB) =cı -4.x- 6o + 2x = 84 * 42' bulunur. m((Ft) *F = 90' bulunur.. olsun. [PK ve [PL bu açı|arın açlortaylarıdır. o halde. iı<i açı hem komşu hem p öır:x ıı Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 APc Ve cPB de bütünler ise bu iki açıya komşu bütünler açılar denir. Bu durumda diğerinin ölçüsü 90o _ x olacağından. 27O" - 2x = 190" = X = 40o bulunur. Aradığımız açlnln ölçüsü x olsun. Komşu tümler iki açının açıortayları arasındaki açının o halde. mt6ful =m1ffi1 =p alırsak 2o + 2p= 90o + m1ffiNı) = cı + P = 45' 90"-x+180o-x=190o olur. :iıı 27 ''iii'' . bütünler açılar komşu tümler açılar denir. 180' olan iki açlya. Bütünler iki açıdan birine diğerinin bütünleyeni Şekilde. Komşu bütün|er iki açının açıortaylarının birbirine dik olduğunu gösteriniz. APc i|e komşu tümler açılardır. cı+p=90o oldu- ğundan.Geometrik Kavramlar Büfüirler Acıİ<ıı' ixı açı hem tümler hem de komşu açı ise bu açılara cPB A Öıçuıerı toplamı denir. açılardan birinin ölçüsü 25" diğerinin ölçüsü 90' .X = 90o _ 25o = 65o olur.-\ + -. Şekilde görüldüğü gibi leri toplamı 190" ise bu açlnın ölçüsü kaç derecedir? €öıüişJ [PM ve [PN bu açıların açıortaylarıdır. - x = 2. önıııx sı 2a 2p= 180o + ü = 9 = 90o olur.x+ 15o öırıx ız Bir açının ölçüsü tümleyeninin ölçüsünden 6o eksik ise bu açı kaç derecedir? tözılrş Aradığımız açının ölçüsü yenİnin ölçüsü 90o X = 90o -x x Şekilde görüldüğü gibiAPC ve CPB açıları komşu bütünler açılar olup. bütün|eyeninin ölçüsü 180'_ x olur.'\ =p alınırsa + Cİ.. Şekildeki açıları katından 15'İazla ise bu açıların ölçülerini bulunuz. ölçüsü kaç derecedir? €dıüm önıııx gs Bir açının tümleyeninin ölçüsü ile bütünleyeninin ölçüA APB Ve BPc komşu tümler açllar olup. denir.. Bu açının tümleyeninin ölçüsü 90" _ x -4. "?özüm + 3x =75" e X = 25" olur. Cöıüııı Tümler ikİ açıdan birinin ölçüsü 90o x onııEK 3a olsun. Bu açının tümleX= olacağından.

Bu açıları bulunuz. Bütünler iki açının ölçülerinin toplamı farı<lnın katına eş|ttir. t 40'. tr tr tr tr 7800" =2" 12' D. 20".D.: .D. tr tr ı Doğru açın|n ölçüsü 180" dir.YD. olçüsü.i_i Tümler iki açıdan birinİn ö|çüsü diğerinin ölçüsü- ü a nün 3 katından 10' fazladır.D. Aşağıdakiifadelerden doğru olanlar için boş lara "D" yanlış olanlar için "Y'' yaAnz. L. tümleyeninin ölçüsünün 3 katından 10' eksik olan açının ölçüsü kaç derecedir? 65 7. L__l 2460" = 41' 20" 18'=7218" 7200" = 120' 30" = 108000" Tam açının ölçüsü 360" dir. kutu- 4.70" 6. Bütünleyeninin yarısı.AtısTıRftlALAR 1. Bu açıları bulunuz. I ı Bütünler iki açının ölçüleri toplamı 180" dir. 140' I 3. Aşağıdaki tabloyu Uygun şekilde doldurunuz. Tümler iki açının ölçüleritoplamı 180'dir. -3 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için boş kutulara "D'' yanlış olanlar için "Y'' yaAn'z. tümleyeninin olan açı kaç derecedir? 2 katına eşit 60 :lİii. 7 __. Komşu bütünler iki açının açıortayları diktir.YD.D Cr 2. za ]İiii.Y D.J .

Şekilde IBA / [CD qfil=45o -4. iç ters açllar olduğundan ölçü- m(ffi) =m1ffi. . iç ters açılar eştir. ise m(BCE) m(ABC) = 100o =x kaç derecedir? bilen cilee ailem dilef ıc ters acı|ar Çözüm ABC ile BCD açıları |eri eşittir.:."' 0llk ve ?=@ d bu iki doğruyu kesiyorsa. Şeki|deki' DKB ve AKC açıları ters açı|ardır. iç ters ve dış ters açı lar aşağıda belirtilmiştir.ı Paralel ikı doğruyu üçüncü bir doğru kest|ğinde Kenarları birbirinin ters ışını olup köşelerİ ortak olan açılara ters açılar denir.r-at ı| +. =100o=X+45o =iX=55o bulunur. Yöndeş açılar eştir. İç rrns VE Dış TERs AçııAR Aynı düzlemde bulunan üç doğrudan biri diğer ikis|ni kestiğinde yöndeş.. iç ters ve dış ters açl|ar oluşur.Geometrik Kavramlar TERS AçıIAR PARAIEI İrİ ooĞnuNuN ıİn YAPTıĞı AçııAR oluşan: rısrNı.ıiıl zg ]iii:i .. m(DKB) = m(AKC) dir. Ters açıların ölçüleri eşittir.^- vöNoış. .--_ ) z - n b=f lTl=? b=D C=lTl . ıc . /. Dış ters açılar eşt|r.--rk z üJ a t-! I I -I I 7d d=f d=Il öıııır sc Yukarıdaki şekilde oluşan yöndeş.ö l. /-- -.

+( / [ED ise ABC ve DEF kenarları [BC ters yönde paralel açılardır.iiiiİ. l. Şeki|de IBA ll [FK ' [FE ll IBD . Şekilde IBA / // IED oRİ{Eı( 38 IBC IEF ise ABC ve DEF açıları B kenarları aynı yönde paralel açılardır.Geometrik Kavramlar öıxıx ız lı. /^. mtffiı=m1ft. t-'p E- r a> İ (a B KBC ile BCD açıları iç ters açılar olur. J) llJ x =72o + 64o * mlAacy =m1ft1 m(Feo) X = 136" bulunur. Bu durumda Z- mtffil =m(mR) +m1ıG. lllcD| çizilirse EFB. Şekilde IBA // [EF t/ A. - m(ABD) r = 3x + 10" ve m(EFKl . =a l =m(fiD) =p l"*9=180" olur' Birer kenarları aynı yönde diğer kenarları ters yön_ KENARIARı PARAIEI AçıIAR de paraleI olan açılar bütünlerdir.l / Ar [ED ABK açıları yöndeş açılar IEF /t IBC ise ABC ve a.iiiIi /^- = 2x + 30o ise m(FCD) kaç derecedir? . =m1ffiF.! cıL = tr o. <--'+ c ol mtffiı =m1ft1 Şekilde |B^ll[DE. go . K Şekilde IBA . =m15G1 =m15EF1 =c m(ffi) = 64o. t pc (r . Kenar|arı aynı yönde paralel olan açıların ölçüleri eşİttir. m16oE1 =72o ise m(ABC) Çözüm = x kaç derecedir? Kenarları ters yönde paralel olan açıların ölçüleri eşittir. ^ü n -D a. FED açıları birer kenarları Kr D. =cı dır. i-lj aynı yönde dİğer kenarları ters yönde paralel olan açılardır. EDC ve BF ılı.- o.

Şekilde IB^/l[Ec m(FEC) = .[BA 3x - 12o ise x ' m(ABC) = 36o kaç derecedir? ABc ile DEc 4 E z_ J açı|arı. kenar|arı dar açı olduğunda dik açılar olup ikiside m(BAD) = m(BCD) + x /^- ua- + 5" ü+p=180o dir. diğeri geniş açı olduğundan. mtA6'Dı = 3x +'t0o = 3. m(BAD) = X + 50 =2x_25'ise x kaçderecedir? ıı. bu açıların çüleri eşıttir. önıı:x ıc Şekilde [Ec m(DEC) Çözüm = _l- [Bc .[cD . biri dar açı.20'= 180o *X=40" bulunur. ABD ve EFK kenar]arı ters yönde paraIel iki açı duğundan ölçüleri eşittir. kenarları dİk açılar olup. [CB m(BCD) .^- -^\ Şekilde IAB J. diğeri geniş açı ise bu açılar bütünlerdir.\\ m(ABD) = m(EFK) =ı 3x + 10o = 2x + 30o eX=20'bulunur. IAD J.2o" + 10o =7oo ABD ve FCD açıları yöndeş açılar olduğundan m(FCD) = m(ABD) =70" bulunur. biri dar açı. Kenarları birbirine dik Çözüın olan iki açıdan. Çözün ABD ve FEC açıları kenarlarının biri aynı yönde ğeri ters yönde paralel iki açı olduğundan. [ED J. birer dar açı ise. -. BAD ve BCD açıları. - /^- = 80o VE 3x _ 20' ise x kaç derecedir? - 12" = 180o + X= 52o bulunur. :iiiiıl31 ]ıiıİi . Kenarları birbirine dik oIan iki açı.z1- = 180" = 80'+ 3x . IEF /I[BD . g =2x-25" )( = 30o bulunur. ö|- m(BDF) = m(BAE) . m(ffi) m(ABC) +m(DEC) =180o 36o + 3x -. m(ABD) -^\ di- z uJ a tu oı}ıEx al + m(FEC) . KENARIARı DİK AçllAR l.Geometrik Kavramlar Çözüm öıxıx ıo olza.

KE çİzİlirse. m(ACD) = 180o + 2a+ 90' 2p = 180 olur.' . [AE] ve [CE| açıortaylar ise m(AEC) kaç derecedir? ':. / [AB m( BAE )=a (KEA )= mtfiBı=m1ffi1 olacağından =p m(KEC)=m(ECD)=p olur.iiil[ sz ]!iiii: .ll^l. m(AEC)=cı+F x=o+p bulunur. (/) tJJ IJJ [AB çizilirse 4 -'-. açılara göre ters yönlü olan açıların ölçİi|erİ topla_ mına eşİt çıktığına dikkat edinİz. +(ı+9=90o O halde m1ft1 = o + P= bulunur.Geometrik Kavramlar Çözüm m(BAE)=m(EAC)=a .Al- ise c+F=180o m1ffiEy=m1fi1=p olsun. m(BAC) + o+p=180o bulunur. a+p=x olduğunu gösterinİz. . bu D I^B ll cD . öıx:x lı t CE z J z J^Bll [CD İse Çözüm LK // .4. m(AEL)=m(BAE)=a m( LEC )= m(ECD)= p . öıı:x lı Yönleıi aynı olan açıların ölçüleri tçlamının..

I . VerilenIere göre x kaç dere- Şekilde [AB gösteriniz. -' ---. \' \*------./'\ il j| açıların ölçüleri ii lkl naralel doğru araslna çizİlmİş.^.rl i. :.iii!il ge llilii. -^. Çözüm / [DE ise a+b+C=360" olduğunu Çözüm paralel doğru arasına çizilen açılardan yönleri aynı olanların ölçüleri top|amı. Verllenlere göre x kaç derecedir? Çözüm IDcl tt[FE] ise 31ğ=(2-1).' .----=--:::-:---' ii D toplamı iili ii (açı sayısl .t -c = b + a+b+c= 360' olur.--------/ Şekilde [AB // [FK ' IDc| ll[FE] dır. . a l.180" =1 a+b+c=(3-1). m(CDE)=m(DEF)=cı 50o+cı+30o=Xi0t*X = 80o olur.1). + m(CDL)= m(ACD) --a + 180o öıtıf .. bu açı|ara göre ters yönlü ik| K 180'-a c0b D olan açıların ölçüleri toplamına eşit olacağından 42" + 45o + 30o = 80o + x + x = 37o olur. egittir.Geometrik Kavramlar öıxıx cı oRıaEK 46 Şekilde cedİr? IB^ ll [FK dır. aynı li li | .180' =360o 80o CDE ile DEF iç ters açılar olup öıçr: alınırsa.180' dir. I z t z lrJ J Şekilde görüldüğü gibi m(KAC) 180" t .

50o 50o olacağından p(FDM) 95o bulunur. -./ ü+ x = 180o + 40o * X = 180o + X = 140" dir. 4 [^K ll[DE çİzilİrse' ) z > t öıxır rc m(KAB)= -4. m(ADF)= m(ADM) X = 45o + /^. m(ABC) = 45o .^.^. m1fiB1 = 2Oo. -^. \ K -am(ABC) + m(CDK)= m(BCD) z-.[cF ' m( EDF )= 56o ise derecedir? Çözüm IEK il IBA çiziIirse m(CDK)= m(EDF)= 56' olur. m1ffi1 = 60o ise m(ADE)= x kaç derecedir? Çözüm -^m(ADM)= . m(ABC) --r (iç ters açılar) olur. - ğ - = 40" a UJ I. = 45o = + = m1ffi1= m1€R. IDM ll[EK çizersek m(ABC) -^. \ ll IEK. .'^. x kaç derecedİr? . -+----- .Geometrik Kavramlar oıııCf. a7 Çözüm Şekilde lBc II[DE . a + 20" = 60" =J -4. .JJ z m(KAD) + m(ADE) = 180o . Şekilde IB^ ll [DE iiırıır rı m(ABC)= x kaç ' [Bc] J. m( KEF )=50o x + 56o = 90o e X = 34o bulunur.

ABK ile BKL KE =72" + 36o = 108o bulunur.. Bu durumda. /^- DC Şekİlde [B^lt[cD] ---t. . Şekİlde AB m(KEB) +m(EBC) +m(BCD) =360o 180" m(FCE) = m(ECD) . m(EBF)= 36o ise m(DBK) kaç dereced|r? . m(ffi) - = 58o Çözüm m(ABD)= m( DBE )=a m(FBK) = 1n1 m(FED) = 120" ise m(CDE) = x kaç derecedir? KBC ) = p olsun. = 86" ise - x + 130" + 110o = 360o Ş X = 60o olur. llCD . / [cD] çizelim. Şekilde m(ABD) . =+ Cı Çözüm 2cı + 36o + 2p = 180o m( DBK )=a+p+36' +p = 72" o|ur. . . = -a.Geometrik Kavramlar öıxır şo i}ıırr ıı -. m(AEC) = x kaç derecedir? ::::!l' iiiııı.^.^. ^Jc . D Şekilde IEK ll[CD . . m(DBE) z'\. . m(AFC) .\. IEF - ttlBcl . = x olur. = 110o öıxır ıı ise m(FEK) Çözüm Şekilde = x kaç derecedir? görüldüğü gibi m(KEB) =180o-x m(FBC) = 130o dir. m(FBK) = m(KBC) ---.ıi:!ii 't:l!:. 4 m( FED)=120"+58o+X=1200 eX=62'bulunur.. m(BAE) = m(FAE) . ğ BKL ile FEL cc iç ters açılar.. m( ABF) = S0o. . öıııır ıı z J yöndeş açılar z U) tıJ = olacağından m( FEL) = 58o LU ve m(LED) .. m1ffiD.

dil ve matematik gibi aklın değişik disiplinleri birbirini hep olumlu yönde etkilemiş ve geliştirmiştir. yeni türettiği te-.. açıoıtay.^\ ' m(ABC) -. özel ve temelli nitelikleri içermektedir. . ATATÜRK ve GEOMETR| AB \_ CD m15IE1 =m1FIE) =cı m(FCE) =m(ECD) _/. yamuk. Tanınmış bilim tarihçisi ord.... üçgen. Atatürk'ün dehasında.-. yön- c Şekilde |BA ll [EF m(EDC) = 155o ise m(BCD) (. dışters açı.Geometrik Kavramlar ıı]r. artı.\ ikizkenar.. çap. açı.-\ -. 36 i. bunu. kırık.. birtakım Fransızca geometri kitaplarını okuduktan sonra hazırlamıştır. Her tanım. kesit. eksi. oran. . m(FED) +m(EDC) +m(DCL) =360o 145" + 155'+ m16el1 70o + x + 60" = 180o . yanal.. yaşamlnln önemli bir bölümünü tarihin en büyük sa- vaşlarından birinin içinde.öı üıyı . çember. Yapıt ilk kez 1937 yılında.. bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olarak Kültür Bakanlığı nca yayımlanmlştır. içters deş. ulusal Ve evrensel sorumluluk|ar yüklenerek geçirdikten yıllarca sonra. eğik. kesen.-\ olur.. ''Küçük fakat anıtsal bir yapıt.'\ =p olsun.\ -. Uçüncü Türk Dil Kurultayı'ndan (24-31Ağustos 1936) hemen sonra 19361937 yılı kış aylarında kendi e|iyle "Geometri'' ad|ı bir kitap yazmıştır".-\ --. x kaç derecedir? Atatürk. /.7 lı.-\ = 180o =+ _. para|elkenar. gerekçe gibi 1 = = 0" . Varsayl. m1fiğ+m16D1 =m1{fu.. beşgen. = 60' otur. dil ve matematik- C noktasından geçen KL l/ [B^ çizelim. I 50' terimin öz Türkçe karşılıklarını başarlyla türetmiştir. Atatürk'ün yaşamında olur. Yaplttaki tanımların tümünü Atatürk yazmlştlr. konum.\ = 70" çok belirgin bir örneğini izlediğimiz gibi.. ORNEK 5' BA <_ü--__Ş\ . Dr. türev. alan.-\ m(KCB) /. Aydın Sayılı. teğet. yalay. ashnda dil ile matematiksel kültür arasında sıkı bağıntı vardır. ''Fen terimleri o suretle yapılmalı ki anlamları ancak istenilen şeyi ifade edebilsin'' demiştir. orantl..^\ + m(KCB) --l...l^- teki üstün yeteneğini kanıtlamıştır.--> K rimlerle böylesine özlü bir yapıtı yazmakla. düzey.-. ''Atatürk ölümünden bir buçuk yıl kadar önce.. tam bir yetkiyle.. açı. uzay. Atatürk. dörtgen.. yüzey. çekül. Prof." diye nitelendirmiştir. ılgili kavramı tüm öğeleriyle eksiksiz ve açık biçimde anlatmakta. yay. köşegen. çarpı. eşkenar. 44 sayfalık bu yapıttaki boyut. Atatürk. çok sayıdaki osmanlıca 360o X= =+ m(5el) bulunur. toplam. yarlçap. taban.-\ cı+p-x+X=43o bulunur. eşit. m(ABC) . 2a + 2p= 86o + 0 + I = 43' m(BAE) +m(ECD) =m(AEC) /^\ ---. düşey.t45" 't5 711o' FE/ i l Atatürk.ll = -. bu Geometri kitabını. bölü. Ge-' ometri öğretenlerle. m(FED) = 145' terimler Atatürk taraf ı ndan türetilmiştir. düzenli bir mantık ve bilgi disiplini gerektiren matematik alanında.

iiiil sz ]iİii: .l 7 .. '.'-' ->' '>' / 100' / x. 110 x/ .1 . {r ı-ı .ALışTıRilIALAR . 130.) -.4 30" 130 100' x 70 ır t Z j ı') !l rL. 60" 5o"i' l.

Geometrik Kavramlar 3a a 20" .

A(-1) ve bİrimdir? B(2) noktaları arasındaki uzaklık kaç 5. lşın ll. Doğru Parçası lll. Aşağıdakilerden kaç tanesi tanımsız terimdir? l. A ve D noktalarının koordinatları sırasıyla x _ IAB| 1 ve 2x . B(x) İle 7.3b) noktaları için lABl kaç birimdir? 3.3 ise E noktasının koordinatı kaçtır? 2.1. a.) 12 B) 13 C) 14 D) ls E) 16 İle B(x 3 bİrim ise x . A(1) ve B(x) noktaları arasındaki uzaklık.:!iiiil ag llii:i: .be R ve a<b olmaküzere.1) noktaları arasındaki uzaklık in alabİleceğİ değerler toplamı kaç- -2 B) -1 C) 0 D) 1 Erz 4 E -J z t t! a L|l 7_ 6. Doğru V. Nokta !V. A) 1 Br2 c)3 D)4 E)5 Şekildeki sayı doğrusunda =lBCl =ıcDı =lDEl =2birimdir. Düzlem A)a D)b-a B)b E)a+b C)a-b A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 4. A(-2) noktasına 3 birim uzakl ı ktaki noktalardan biri ni C(3) noktaları arasındaki uzaklığın yarısına eşit ise x in tam sayı değeri kaçtır? n koord inatı aşağ daı kilerden hangisidir? A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 A)-2 B)-1 C)0 D) 1 E')2 . At ^(_2') tır? A'. Sayı doğrusu üzerİnde. A(2a_ 2b) ve B(3a .

Bu hareketli hangi yolu takip ederse en kısa yolu yürümüş olur? Y+X->K+Z C) Y+Z+X->K A) E) B)Y+X+K->Z D) 14. 5 noktadan entazla kaç düzlem geçer? Y+K+X+Z 2.D A)I 8. A(-3) . 4 (AB) veya lABl (AB| veya ]AB] ]BA 11. K noktalarına gidecektİr. |BC| toplamlnln en küçük değeri kaçtır? A)6 9.2x-3 tür.C 13. x+2.C 1.C B)e C)10 D)11 Er12 14. B(x) ve C(6) olmak uzere.< z uJ a LU . II ve III 12.: . Bl7 C)8 D)e E)10 A. en çok kaç noktada kesişir? A) 21 B) 23 C) 2s D)27 E) 2e AB Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) IveII D) II ve IV B) II ve III C) IveIV E) I..iiıİil 3C 4B 5D 7D 9.A +o .C . ifadesinin alabileceğİ en büyük değer #ffi 10.i.ı. |Ac| c noktaları doğrusal ve koordinatları sıra ile x-1. xe R+ ve = 7 İse B noktasının koordinatı kaçtır? /ı A)8 B)e C)10 D)11 E)12 J z . lıı.A 12.!liiii .D 10. Düzlemde verilen 7 tarkh doğru.C 11. ıV. ıı./ 13.Geometrik Kavramlar 8. A(-1)' B(x) ve C(7) |AB| + olmak üzere.A Y+ 2+K:X 6. z. kaçtır? A) 1 B)4 C) 6 D) e E)10 Şekibe eş karelerden oluşan zemin üzerindeki Y noktasında buIunan bir hareketIi x. B.

Sayı doğrusu üzerinde A(2) B(14) noktaları ve' riliyor. düzlemi en az kaç C)5 D) u-) Lll ayrık bölgeye ayırır? A)3 3.)l-2.2 Yukarıda bir d doğrusu ile dışında bir A noktahangisİ sı verilmiştir. A={x: B)4 6 E)7 x€ R ve lx-1l<3} kümesinekarşılık gelen noktalar kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [0. düzlemi en çok kaç ayrık bölgeye ayırır? A)10 B)e C)8 D)7 E)6 4. A o|an o]an bir tane doğru çizilebilir? d bir tane doğru çizilebilir? B(+) \3/ noktasına olan uzaklığının 3 katı A) I D) I ve olan noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A') III B) IveII C) IIveIII E) I. veya hangileri doğrudur? ı. Bir düzlemdeki 3 farklı doğru. A ile B arasında olup |Bc| = s|Ac| koşulunu sağlayan A(-1). Bir düzlemdeki 3 farklı doğru. Buna göre aşağıdakilerden ıı.1.(. 1. A Sayı doğrusu üzerinde A(1) noktasına uzaklığı. noktasından geçip. cı ]iiiij .2 R B)2 C) 2 D) 1 E)1 . A noktasından geçen Sonsuz tane doğru çizilebilir? noktasından geçip. B(a-1). 3] C) [-3. 4l B) [1. 1] 7. d doğrusuna paralel doğrusuna dik olan ııı. l! 26. parçasınln orta noktasının koordinatı kaçtır? A)s . II ve III I B) 1 c) . 2:l <. Uç noktalar' n(-3) * . D) 2 -ü2 E\ J tr 'J. [AB]= [CD] ise a nın alabileceği değerler C noktasının koordinatı kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 Ar2 B)3 C)4 D)5 E)6 :iiii.) 3 olan AB doğru 5. toplamı kaçtır? C(Za + 1) ve D(4) olmak tizere. 4] D'. 4] E) [-2.

D ir.)z D)3 E)4 A'tz B)3 C'. 8)6 Cl7 D)8 E)e A)4 B)5 C)6 D'.D .B a" .o E)8 i6. A = {x: x e R ve lx . c ve D noktala_ rından herhangi birİ olan ve A noktasını içeren kaç fark!ı ışın çizilebİlir? .iiiiİ[cz }İilil.c 1o. E) D) Herhangi üç noktadan bir düzlem geçer.t It. C) Her düzIemİn doğrusa! olmayan en az üç noktası vardır..z tr c) z t z ıJJ J [! 15. B noktası A İ!e C arasında ise x ln alabileceğİ tam sayı değerlerİnİn toplamı kaçtır? A)5 i.Geometri ramlar 13. c(2') ile D(y + 3) noktaları arasındaki uzaklığa eşit ise y aşağıdakilerden hangİsi olabilir? A)0 B)1 C'.8 t. A(3) 12.. B e [AC]o|mak üzere. diğer ikİsinİn arasındadır..C .1l >2I kümesİne karşı!ık gelen noktalar kümesinin sayı eksenİ üzerindekİ İfadesi aşağıdakİlerden hangisidir? 11.D B.7 i4. A(x)' B(-1) ve C(1) nokta_ ları içİn 2ıABl = lBCl eşit!İğini sağlayan x degerİ kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E'.c e. E) FarkIı ikİ noktadan ya|nız bir doğru geçer. B. Paralel 5 doğru.t4 D)5 E)6 14. B) Farklı ve doğrusal olan üç noktadan yalnız birİ. 16. Aşağıdakİ önermelerden hangisi yanlüşu? A) Kesişen iki düzlemİn arakesitİ bir doğrudur.A 11. bulundukları düzlemi kaç bölge_ ye ayırır? . B(2x-1) ve C(9) olmaküzere.aiD +. A(3-a) ve B(a+1) olan [AB] nın orta noktasının koordİnatı kaçtır? 10.e 6.1) ve B(x + 2) noktaları arasındaki uzaklık.A.p s. Uçnoktaları. A(x ABCD Şeki|de' başlangıç noktası.a_ .is.

Tümleyenİnin ölçüsünün yarısı ile bütünleyeninin ölçüsünün toplamı 74 B) 76 c) 80 D) 82 E) 84 165' olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) ss E) 60 7. 112" ve mt6Eı A) = 118o ise m156ö1 x kaç derecedir? so B) 45 C) 40 D) 35 E) 30 2. \tl Şekilde d2 X-Y=5o ise x kaç 4. m1ffi1 = = E' 23" 24'. derecedir? Bütünleyeninin ölçüsü ile tümıeyenenin ölçüleri toplamı 130" olan açının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 7s C) 70 D) 6s E) 60 A) 40 B) 45 c) s0 D) s5 E) 60 . Bütünleyeni tümleyeninin 6 katı olan açı kaç derecedİr? A) 36 B) 50 C) 60 D'172 E) 80 .25'.25" AB Şekilde.] . 25" D) cl 22' 24'. 5. |B^lt[DE.1. qı . 24'. Ar =x kaç derecedir? D 3.i. m(A) = 67' 16' 15" ise hangisine eşiüir? + aşağıdakilerden Al 22 25'25'. 23' 25'.lİ.J 6. B) 22" 24'. Şekilde IAB z Z 'Jl a mtftl / [DE =2Go m(ffiöı = 126o m1ft.:.

/ [FD x+y=72" m( F) = . -'\. m(FDC) = m(CDA). / ICD = 33o cr J z = ş z m(EAB) = 109o mtffiEl o|duğuna göre F m(AEc) kaç derecedir? ŞekiIde AB ttFE. Şekilde IAB .C A) 7C 110 9.4 E) 131 6.ö 1o.^. ^.4.^. Şekilde' IBA 13.4.E B) lls C) 120 11.u . qlt x Şekilde d2 11.4. Şekİlde olduğuna göre cAilDB IBPI r IOA m(DBO) kaç derecedir? . = = = --.Geometrik'Kavramlar 8. Şekİlde . m(ADE) = 140o İse m1ffi) =x kaçderecedir? m(ffi1 = m1fiB) A) 108 B) 107 C) 106 D) 105 E) 104 1 A) 135 B) 130 C) 12s D) 120 E) 115 10.^ 12'D i . tJJ U) r. m(OBP) 40o İse m1ft1 A) 30 B) 3s C) 40 m1ffi1 D) 4s x kaç E) 50 derecedir? A) s5 B) 60 C) 6s D) 70 E) 75 12.c D) 12s E) 130 ı3 8. I BilIEF m(BAC) = 40o 34o ise kaç ı i İ { mt6rl derecedİr? m(ffi) = 12oo ve m1ffi) = so" ise x kaç dere_ cedİr? D) 130 5.

= mt6Fl B) 120 130" ise m16G) kaç derecedir? A) 115 c) 125 D) 130 E) 135 A) 80 B) 75 C)70 D) 6s E) 60 liıii 45 . D) 40 = x kaç derecedir? A) 55 B) 50 c) 4s E) 35 A) 100 B) 10s c) 110 D) 115 E) 120 6.ii:. B.-/. o. 3. ise / [DE lBcl / [FG IBA Şekilde x kaç de- m(ABC) = 40" recedir? d2 mtffiDl = 110" ve [DF açıortay E ise m1ĞFİ. . // d.1. AoC ve AoE açı ları n ı cedir? n açıortaylarıdır. B doğrusaldır. Şekilde A. 2.\ [BE] = a m156Ey = o + a A) b = 150o ise cF Şekilde AE ll cF C) kaç derecedir? . lcBl . [oD' [oE ve [oF sırasıyla BoC. m(ffi) = 145o = 115 B) 120 125 D) 130 E) 13s [AB] ile [CB] açıortaylar ise m1ffi1 kaç derecedir? ' A) 70 B) 7s C) 80 D) 85 E) e0 5. ll l2 olduğuna göre x kaç derel Yandaki şekilde 1 Şekilde A. D doğrusal 4.t_ m(ABC) a .. Şekilde d.

. [AB] ll |cD| . = 13oo ise dere_ m(EoB) kaç cedir? m(ACD) 96o İse m( AFD) kaç derecedir? A) 32 B) 48 C) s2 D) 64 E) 68 A) İ 40 B) 2s c) 20 D) 15 E) 10 İ 9. m(ABC) m(BAD) = 15o. kaç derecedİr? Şekilde IBc ll[EF.!o =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 140 8. E = z = ş z tıJ a t. mt6Bl .A. İse m(GDT) ./\.. Şekilde [oA]. .D . o. Şekilde IKC - J [KB r.J. = x Şekİlde KE llTF . 10. C doğrusal . ABC ve CDE açıları üçer eş parçaya ayrılmıştır. I I 12. ffi( ADE ) kaç derecedir? = = 140' = 35o ise m(DEF) x A't 240 B) 200 C) 180 D) 1s0 E) 13s A) 160 B) 155 C) 1s0 D) 14s E) 140 Şekİlde [AB / [DE (r 11.u m(AOG) = m(COE) ..C D) 110 E) 100 9.\..Geometrik Kavramlar 7. m(ı(AB) = |!..'A. IKA.[oB D. Yandaki şekilde IDAI r_ IAB I I IDE // [AC I F ı I m(ADE) = 140o I İ ise m(68.D B) 130 C) 120 10.[KD m(AKB) + m(CKD) -...

m166E1 100" ise =x kaçderecedir? B) A) 10 B) 15 2s E) 30 A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 ::iiiiİ].: . qT 120 B) 125 c) 130 D) 135 E) 140 D) 2a-b E)2b-a ğ. X-Y=4oo IBA tt [DE ve z -J LIJ . IAB ll [DE . Şekilde CT m(DOB) .1. 90" a i]e b arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? E D Şekilde I^B ll[DE /^- ' m(ACD) = 108" ise /-r A)a+b=90o C) b-o=60o E)a+2b=180" B)b-?=90" D)a+b=150o m(BAC) /^r - m(CDE) kaç derecedir? B) A) 108 102 C) e4 D) 86 E)72 5. 3.. m(BAF) = m(CAF) = x kaç mtffiFı derecedir? mtftı C) 20 D) = m16D. Şekilde IBA / [DC m(ABE) = 150o m(CDE) = 160' ise m(BED) = Şekilde.. .^. Z a:. a LU mtffiBı a ise olduğuna göre z m(CoB) aşağıdakilerden hangisidir? x A) kaç derecedir? . qz ]iilii.. 2..^= Şekilde 4. AoD Şekı|de [oC açısının =b = açıortayıdır. lAc / [EF m(ADE) ..

-'\.i cg I|iiiı.Ğeometrik Kavramlar 7.[Ac = cı kaç derecedir? Şeki|de |AB .E 5.E l 9. = m(EAC) = 20o 120o İse r [EAt ve = m1ffi) C) m(KFE) c B) kaç derecedir? A) 110 115 120 D) 125 E) 130 8.ö ıi. m(EDF) = 40o ise m(cAE) 130 B) ' [AB J.t 57 1. 10.A 4.A io.l 42 C) 43 52 E'. verilenlere göre x kaç derecdir? Şekİlde q A) 100 B) e5 C) e0 D) 8s E) 80 Şekilde tFE] I^B ll IFK ll [cD .A B'. Yukarıdaki şekilde I^B ll[DF -'\. m(E) = 135" ıtJ o LıJ z Yukarıdaki şekilde verİlenlere göre cedir? = m(D) = x kaç derecedir? a kaç dere- 130 B) 13s C) 140 D) 145 E) 150 A) 120 B) 12s C) 130 D) 13s E) 140 9. il d2 oImak üzere. lld A) 12s C) 120 D) 115 m(A) =57o İse m(E) ' [Ac ' j = [ED . .C 33 e..8 iiiİİİf 2.D 3.A 6.4.i iı. c J z = Şekilde |AB llIEF ise m(C) A) ' m(A) = 35o . D) [EF J- d ve a kaçderecedir? E) 110 A) 7. 11.

c<b' ıADı +lCAl =lCDl ve lDBl + lADl = lABl İse a. K. Herhangİ üçü doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru geçer? 2. B(b) . d arasındaki sıralama nedir? D(d) noktaları İçin Bir doğru üzerinde bulunan A(a) . Bir düzlemin içindeki 6 nokta ve düzlemin dışın_ daki 1 nokta ile en fazla kaç düzlem oluşfurulabi_ lir? A={x: lx + 1l s 4. 4. C(c) ve 5. b.2a) olmak üzere. Sayı doğrusu üzerinde. F. Bu Z 8 noktanın en az ikisinden geçen en İazla kaç doğru vardır? U) tu 7 3. R noktaları / doğrusu üzerindedir. B. c. 6. [AB] nın orta noktası C ise a ka$ır? + 6) . A(a B(1) ve c(1 . = IJJ D. /i CC z -J Yukarıdakişekilde A. E. c noktaları k doğrusu. x € R} kümesİne karşılık gelen doğru parçaslnın uç noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? ::iiiill +g liiiiii .1.

Bir düzlemdeki 6 farklı doğru düzlemİ en çok kaç böIgeye ayırır? 10.9 3. Bir düzlemdekİ x farklı doğru düzlemi en çok 7 bcilgeye ayırdığına göre.3 so .]lİiiii. 15 5. -2 4. x kaçtır? 8. Bir doğru ve dışındakİ Kesişen iki doğru İ $ t CE'-İ/\Ş:J*/1 H 1. 15 l:iii!İl 8. ıı. Bir düzlemdekİ fark|ı 8 doğru düzlemİ en az kaç btilgeye ayırıı? 9. lV.c<a<d<b 7. z ıJJ uJ lıı. Çakışık ikİ doğru Doğrusal olmayan üç nokta Paralel iki doğru bir nokta U> 4 'ı İ ü { V.17 10. Aşağıdakilerden hangİsİ bir düzlem be|irtmez? z = G J l. ı 6.22 9. . -1 2.Geometrık Kavramlar {.

^. ü G J Şekilde. 5. = = 2Oo = 110o ise m(AGD) a kaç derecedir? 3.4. Şekilde kaç derecedir? I^B m(ABC) = m(CBD). [BA -4.l Şekilde [cD m(ABE) ü . mtfiğl /^. .ıiiil sı ]İjiilı .şekildeki verilenlere göre m(66i) nin x ve y cinsinden değeri nedir? Şekİlde verilenlere göre o.^. 6. göre x kaç derecedir? m(CEK) =7o" ise m(BDF) = x i:.ızere. m(DFK) = m(KFL) /^- verilenlere ll[DE olmak üzere. // IBE . // IFL . za. ise m(FBK) = x ' [BK ll[cD| ' m(CDE) = 60o = kaç derecedir? z (/) rJ. IBF llIDE --\. Şekilde. [Ec / [DF] -^. kaç derecedir? \ ll d2 olmak ı. 2.l E tJ.

j- . [CD ICE i...'e cinsinden değeri ise *" -t-ii c-..-\ /^ m(FBD) mt6Eöı = m1ffib..^ = m(EEF) m(66by y_x m(KBF) = ^ =y x E ise kaçderecedir? 8. Şekilde IAB *. .[CA] ve m(CAB) _/\ = x ise mtSGl nedir? nin x .Geometrik Kavramlar 7 ' Şekilde (1ll 9. b (2 AEnKC=tB) mtdgEl m(ABK) = 100' Şekilde tc c-a=40o ise b kaç derecedir? ... i.E i / 0.iD-b mte6Dl x kaç derecedir? . Şekilde IEA r IBA IED t_ IBD R.. m(ABF) = m(AFB) = 43o = B''.

r+ r+ r+ r+ lki noho orosındoki uzoklık Orto nokto Bir doğru porçoslnı belli orondo bölen noho Doğrunun eğimi Doğrunun denklemi Bir noktonın bir doğruyo olon uzok|ığı t* t+ r+ lÖ Porolel iki doğru orosındoki uzoklık Simetri .

Çözüm l Lltl'zı I : e b) sıralı ikilisine karşılık gelen noktayı A ile gösterirsek A noktası A(a' b) biçiminde yazılır.( 4 -2 0 5 -2 C{ 2 5lı v' Dik koordinat sistemini oluşturan sayı eksenlerinden. -2) nokta- Çözüm ^y J3 2 tv a o 12s4(apsis) ---. sq . Düşey olanı (yy') ordinatlar eksenidir.!iiii .ANALıT!K DUztEM 0 (sıfır) sayısına karşılık gelen ORNEK I o noktasında birbirlne dik olan biri yatay diğeri düşey ikİ sayı doğrusunun oluşturduğu sistem dik koordinat sistemi. b) sıralı ikilisine A noktasının koordinatları de- ö I I l) t) _J . C(-2. ı} Yatay olanı (xx') apsisler eksenidir. 0) . 2) . bu sayı doğrularının belirttiği düzlem de analitik düzlemdir. -5) ve D(5. İ t J ı} {. nir. larını analitik düzlemde gösterlniz. b ye A noktasının ordina- I (a. orijindir.()) İi I t I t I e ye A tı. y ekseni üzerindekinoktaların apsisleri sıfırdır. |'fı Apsis ve ordinat eksenlerinin oluşturduğu sistem önxıx z A(3. (a' tsü 5. 3) . |ı} Eksenlerin kesiştiği nokta de koordinat sistemidir.iiiii. noktasının apsisi. -4) noktalarını ana|itik düzlemde gösteriniz. +t (ordinaü A(3. B(-5. B(-4. 0) . c(0' 2) ve D(0. z Z trj LLI Koordinat sisteminde. x ekseni üzerindeki noktaların ordİnatları sıfırdır.

bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Ohalde -2<a<3 bulunur. nokta lll.bölgededir. a+2) noktası II. b) noktasının eksenlere olan uzaklıkları |a| + toplamı: |bl dır. öıııx ı y.Ohalde.::iit. analitik düzlemi dört bölgeye aylrlr. nokta lV.t::i. a+b<5 ise a+be (--.Doğrunun Analitik lncelenmesi A(a. A(2a4. 2+3=5 olur.o x>0 eöı-ee A(-3' 2) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamını bulunuz. Cözüm öıx:x c 5) Ve B(_2. y. e a nln tam sayı değerleri -1. Bunagöre. la-11=4+ a-1= 4 v a-1=-4 l?=5 v a=-3 2-b >0=b<2 dir. Koordinat sistemini oluşturan eksenler. 3) noktas|nın y eksenine olan uzaklığı 4 birim ise a nın alabileceği değerleri bulunuz. a+2) noktası analitik düzlemin ll. J A(2a{.bölgededir. A oA Çözüm >x 4 4 a-3<0+a<3 a<3 b <2 B nin apsisi negatif olduğundan. y) noktasının koordinatları için. i:i:i!ı :.5) bulunur. tür.bölgededir. bölgede ise 1.: .bölgededir. z a u-J LIJ Çözüm öıx:r 7 2a-6<0 ve a+2>0 a<3 ve a>-2 olur.2_b) noktaları analitik düzlemin aynı bölgesinde ise a + b hangi ara|ıkta değer alır? A(a_3. A nın ordinatı pozitif olduğundan. A(a-1. tür. nokta ll. x<0 BOLGE ıv.2 dir. Çözüm AY A(x. x>0 Ve y>0 ise x<0 Ve y>0 ise x<0 Ve y<0 ise x>0 Ve y<0 ise nokta l.o III. )2 I Şekilde görüldüğü gibi I öııııx cr ı A noktasının x eJtsenine olan uzaklığı l2l=2 ve y eksenine olan uzaklığı l-3l = 3 z . 0. _ _ rJrJ }:i::l .

3) c. bölgede ise a. Çöıüm {) noktası hangİ bölgededir? A(a. a + 1) noktası apsis ekseni üzerinde ise C(a. olup -1) noktası analitik düzlemin ııı. a2. a2. a+1=0 a-b= C(a. b) dır.Doğrunun Analitik inceIenmesi i- iri xorn ARAslNDAri uzırııx B(x2 y2) A(a.b. -2) gesindedir.0 olmalıdır. |Ac| = Xz_Xı Ve |Bcl = Yz-Yı olacağından lABı2=|Ac|2+|BC|2 t. lcDl . bulunur. lABı2 = (xe - x. c(-3. a.b. 1) noktası ordinat ekseni üzerinde ve B(-2. 1) noktası y ekseni üzerinde ise t.lti" a-b=0dır.')2 + (Y"_ Yrlz butunur. '. İnceleyiniz. a. bölgesindedir. A(4. -ö) noktası analitik düzlemin l.b. 1) |ABı .b) noktası analitik düzlemin lV. a2. B(-2.b > 0 ve a2. a+1=0+a=-1 0 = =/( 1) _fi=zn +-1 -b=0 + b=-1 C(-1. E(0. F(-2.3) Ohalde. D(1.t' S E.'.b>0 ve b<0+a<0 ise -a ve { pozitif olup B(-a.b) noktası lV. böı- b. a + 1) noktası Aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklıklar bulun- x ekseni üzerinde ise muştur.b. b) noktası hangi bölgededir? IU a [lJ z Çöıüm A(a - b.t i. BAc dık üçgeninde.b . =@=s . 2) lEFl = :İ!!![ss }İ!iii /( :tB .0+b<0 a ve b negatif dır. z E lABl = ffi A(a . bölgesinde ise B(-a. B(2.

= afr=afr=5+a =h -1 A(ABCD) O halde. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları A(2.Doğrunun Analitik lncelenmesi öırır A(a. a) dır.1) lABl =lBCl =g B 1+ (a -2)2 = 9 + (a+2)2 lACl = s'/8 |Ac| = Je*ı)2+(1_5)2 = 1+a2-4a+4=9+a2+4a+4 5-4a=4a+13 -8a=8 ? = . 5) olan ABCD karesinin alanı kaç Çözün nan y ekseni üzerindeki C noktası nedir? .s r -lnl = = s2 + br2 dır. nan x ekseni üzerindeki Çözüm 0) Ve B(-1. -1) _ı.6TT6 = 5 lACl bulunur. " = i 1 (:. lcAl = lcBl A(2.5) Çözüm C noktası y ekseni üzerinde ise C(0. (a-2lı2 =(a+ 1)2+1 /( = lcBl =f1 +1o_ı72 a2-4a+4=a2+2a+1+1 -4a+4=2a+2 -6a = -2 bulunur.l D C(-1. 1) lABl = 5 ıo öıxıx izere A(2' ıı noktalarına eşit uzaklıkta bulu- ve B(2. C(0. :ıiitll sz . dir. 0) dır. +(a-2f+9=25 +(a-2)2=16 lcAl +a-2=4 v a-2=-4 Ş?=6 V A=_2 bulunur. 4) olmak birim ise a nın a|abileceği değerleri buIunuz. CC öırır ı ı of oırı J z öıxır ı ı A(1.]l!ii: . 1) ve ve -2) noktalarına eşit uzaklıkta bulu- a uJ z LU c(-1. 2) t B(_3. 1) C noktasının apsisi nedlr? Çözüm lABl = s= f1 =s C noktası x ekseni üzerinde ise C(a.

-2) A(3. a+b =7 +3= 10 İiıffisg Xliiiii . D.. = 1) orur. B(2. Y9) ise B(-2.5) C(5. Çözüm A(4. ise C orta noktadır.. [AB] nın orta noktası- o[T. -2) a [lJ geninin rimdir? AB . . b) olmak üzere A.Y1) ve B(x2.t = Xz Xo +Xo=ff Benzer yöntemle. +=5+3+a=10+ a=7 ıf =4+5+b=8+b=3 bulunur. C noktaları doğrusal ve lAC| = |Bc| İse a + b ka$ır? .5) Şekilde görüldüğü gibİ A. Dolayısıyla.Doğrunun Analitik ince|enmesi oRTA NoıCA Uç noktaIarı. z l. Çözüm A(6. ^=ry*B=1 O=T+b=4 lCBl + lA'C'l bulunur. Bu durumda.Xl ve |G'B'| - x2 - xo oIduğundan E = lC'B'l e Xo - X.1) orta noktası Çöıüm B(a. ohalde. A(x.3) |Ac| = |Bc| C(a. C noktaları doğrusal ve. tİr. Ohalde.b) B(-2.4) ve c(2. 5) Ve B(a. B. a+b=1+4=5 lACl = = lG'B'l olur. 3) orta noktası C(xo. yo-- z J oıur. b) noktalarının c(5'4) ise a+b kaçtır? A(3.4') c(2.Y2) olan [AB] nın A(4.4) B(2.b) Şekilde görüldüğü gibi dır.#)+D(4. B. f4 = Z br bulunur.1) olmak Üzere ABC üç- kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç bi- ry bulunur. ıA'c'| lA'C'l = Xo .o=Y ve vo=Y dir.ıJ = A(6. 5) Ve c(a.

-1). C(-4.o=#. ise } oran.yı) B(xz'yz| C(xo'yo) IJJ a t! z t z J vo=HP=+b=+=12 1-. -4 tür. Yol: 2t orur.b) A(0 - 1 ) C'(? '|ı B(15 1^1 ) ]**i A ile B :.3) . b) olduğundan. ll. olur.12) bulunur. AB doğru parçaslnı. 12) bulunur. de 10 azalma varsa 3t de 6 azalma noktasının ordinatı -1 2t için 6 birim artma Yani C - 6= -7 C noktasının ordinatı.u10 1-2 4 t =-o .b) Yz xo i\ Io k oranında dıştan bö|en .noa dıştan bölen nokta A(xı.r=#. yo=iff ıı.Doğrunun Analitik lncelenmesi aölıN NoKTAIARıN A(xı.yı) C(xo. A ile B 8=0 C noktasının apsisi. ORNIK 17 A(0.'. 3t de 9 artış olur. A(2. b = 6 + 6 = 12 bulunur. noktalarının ordjnatlarını karşılaştırdığımız(3 ten 6 ya) da A ile B noktalarının ordİnatları için 5t t olur. B(x. io*i=| Çözüm ır. ise |AB| = 1 y6 lBc| = 2t alınabilir. . O halde. O halde.. noktalarının apsis|erini karşılaştırdığımızda (2 den 0 a) 5t de 10 azalma t için 2 birim azalma oImuş 4_ A ile B noktalarının apsis|eri içİn 5t de 15 artış varsa. G(9. B(0. l'\ X'ı B(0. B(15.yo) B(xz. C It noktasının koordinatlarını bulunuz. Y2) noktaları eşİt|İğini ve [AB] üzerİnde j#i = 9 Çözüm l..'. 6) ve B e [AC] olmak lızere. -11)ve C A(x1.yz) A(2.-l =k sağlayan ke R+ verildiğinde.ye) ise o. ı. nokta C(xo.yj AB doğru parçasınl C(a.o=ry+o='. k oranında i$en bölen nokta C(xo. Yol: eşitıiğini sağlayan C noktasını bulunuz' j". O halde. sg :İiiili ]iiii. -7) bulunur.6) Yı xz JI C(a. C(-4. 2t için 4 birim azalmaolur. e [AB] olrnak üzere . için 3 birim artma olmuş olur.3) |ı- B(0.Yo=ff0. Yani C noktasınınapsisi 0+9=9 olur.6) 4+l C(a.: .Y1) gİn ooĞRU PARçAsıNı vERıtEN gin oRANDA oRıaıı( l a A(2' 3) KooRDıNATIARI . AB doğru parçasını.

o) ve B(tsl. B(-3. a+3) noktası analitİk düzlemin l!. a2. 3) Aşağıda verilen A ve B noktaları için |AB| de_ ğerlerİni bu!unuz. _l A(a+b. a. 2| 5. F(1. bölgesinde İse B({. b) hangi btilgededİr? l bölgecıt. B(-2. A(1.2a4| noktası analitİk düzlemin !V. -a) noktası hangi bölgededir? lll bolgede 5 z E z uJ a UJ 7. B(-3. ı3 . F2) noktaları aynı bolgede ise G(a.0) . A(a+1 A(0. -1) A(3.5 c.2').5 d. -3) A(-2. a. (-1. A(1. 4) -4) B(3.4) . g) . -4' a.i:ı![oo Xıiii: .2) ve B(-4. A(a+l sİnde İse . {-2.b. E(0. bölgea nın değer aralığını bulunuz.5 b.A]ışTıRilALAR 1. 0. d. B(2.21 -2) G(-4.0) . D(0. Aşağıdaki noktaları analitik düzlemde gösterinİz. h)lge- sİnde ise B(a. bolgede 3. -3) A(a. 0) H(5. b. 4) noktaları ordinat ekseni üzerinde İse C(-a. 1} -ö) noktası analitik düzlemin lV. btilgesinde İse a nın alabileceği tam sayı değerlerİnİ bulunuz.b21 noktası analitİk düzlemin ll. A1a2. bölgede c.b. A(a-2. b) noktası kaçıncı bö|gededİr? ll. -1 . 0) C(-4.b) noktası hangi bölgededir? lll.

:i!i. 1) tr (r 3) c 11 -2\ / 12. 4. -3) B .. B c(4.. 8(6... / / /----- --+--- / /c1s.21 ğerlerini . A(2.-J 16.ri__*---* . A(a. 8(4. [CD] beşve [AB] yedi eşitparçayabö_ lünmüştür.4) ise a+b kaçtır? [AB] nın orta noktası 17.-ı1 13.a 14. -4). 11.10) ve lABl =l0birimise a de- _2. bulunuz. ol ^ 2 '!::i: -.liill' B noktasının koordi- .a1 5 Aio. c. A(4.'" D(-7. c(-5. A(-2.t.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9. -2) . 5) A(2.. Aşağıdaverilen orta noktasını bulunuz.2). 1) B(0. C e [ABJ koşu|unu sağlayan C noktasının d|natlarını bulunuz. A(2. g z i TU z . a) .4) B(4. a (. B(0.3) ğu kaç .-8) ve lBCl =4lACl dir.A(1._2) olmaküzere üçgeninde [AB] kenarlna ait kenarortay birimdir? ABC uzunlu5 Şekilde. dİnatIarını bulunuz.-2) ve e [AC] koşulunu sağlayan A noktasının koori-6 13) ]#i = | 0._1)' C(_1. B(2. B(b. 3) ve c(2. 0) 10. (-7'-6) '.. Verilenlere göre natlarını bulunuz.4) ve 4|AB| = 3lBCl dir. 4(6. -14' e [AC] koşutunu sağIayan B noktasının koor(-1 0) dinatlarını bulunuz.iıiai . b. A(5.. 0) A ve B noktaları için [AB] nın l - a. koor- (2.1. a) ve |AB| = 13 bİrim ise a de1c 15.. _2) ğerlerini bulunuz' . . I 7 . B(0. B(4.

[0".=Jffl =*=+ AN = 90o ve m(B) liiil. = cı ise oz .= lot! =4=fr lacl 1 cot6o.fr or Bu bö]ümde. Şekilde' cı Şimdi de 30o./l /1 oıonton A I cossoo= !o"! /'l -'fr lnal 2 =*=+ cos. 45" ve 60' |ik açıların trigonometrik oranlarını dik üçgenden yararlanarak bulalım.i' 2. t lACl l_ [Bc] lABl = A dl d. doğrusunun eğim aç]sının ölçüsü 9 dır. [0". l sin3o.l . 180'] arasındaki açıların trigonometrik oran|arı ile dik üçgende bir dar açlnın trigonometrik oranları biIinmelidir. m(c) . ffiı = tancı doğrusunun eğimi. d1 doğrusunun eğim açlsının ölçüsü d.= jffil =f=. 180'] aralığında bu]unur. (30"-60"-90'üçgeni) . doğrusunun eğimi.Doğrunun Analitik lncelenmesi gİn ooĞRuNuN rĞİıvı Açısı Bir doğrunun eğimidir.'301 ıi i 4 lAcl ..:iliii cot3o. vr rĞiııİ x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı SlhC[ = Karşı dik kenar uzunluğu Hipotenüs _ b doğrunun eğim açısı. bu açının tanjantı da doğrunun Komşu dik kenar uzunluğu Hipotenüs a c tancı Karşı dik kenar uzunluğu = b Komşu dik kenar uzunluğu a cotcı Komşu dik kenar uzunluğu = Karşı dik kenar uzunluğu a b Eğim açısı.7 I I l'/3 I . frz= tanp dır. Bu neden]e trigonometri konusuna ait bu bilgileri kısaca hatırlayalım.oo=l*Ef =* .= lfff =. Dİk Üçgüende Dor Acılonn Trigonometrik .t cl I I tb I I I tan3o"=lffl tan6o..re I ABC üçgeninde. Bir doğrunun eğimi genellikle m ile gösterilir. z _l t 2 61 z uJ a L! lBCl = 1 br = /') .

cosX=-cosy = .'l. tv r tan150'=-tan3Oo =-g 3 = B(0. A(1. . birbirini 180" ye tamamlayan iki açının sinüsleri eşit. Birim çember üzerinde ^ıg -1 _.Doğrunun Analitik lncelenmesi ABC ikizkenar dik üçgen Ayrıca. de etmek için birim çemberi kısaca inceleye|im. tang = ü 1 srn d Ve a"a" cotcı = cos sı'd d dır. . olur.coty 0o. lBCl =[ACl =1br |AB| = = 0o ise P noktası A(1. P(x. sin180"=0. olur. ordinatına da X= c aerçek açıslnın sinüsüdür.iliill'' ^^ rliilii .l. Ayrıca. cos180o=-1 ve tan180"=*=0 Bulduğumuz bu değerlerden de görüleceği gibi..JJ tanx sinx=siny..1) tan135" = -tan45o = -1 tan120" = -tan60" +X -ft olur. z a LIJ ı. birbirini 90" ye tamamlayan iki açıdan birinln si- nüsü diğerinin cosinüsüne.l!i:ii CoSC Ve y = sincı dır. Yani. cı = 180o ise P noktası c(-1./3 3 0 ml6Fı =o olmaküzere. sin60" = cos3Oo . 0) ile çakışacağından. tanjant.I 1200 135" 150" 180' Merkezi başlangıç noktası Ve yarıçapı 1 br olan çember birim çemberdir. 0) ile çakışacağından. tan60o = cot3Oo dir. cotanjant ve cosinüsleri ters işaretlidir.. fr ır sinOo=O. 90o ve 180o lik açıların trigonometrik oranlarını ifa- -İ Bu sonuca göre. y) noktasının apsisine cı gerçek sayısının cosi_ nüsü.0) Bir doğrunun eğimini bulurken kullanacağımız bu özel açıların tanjantını aşağıdaki tabloyla ifade edebiliriz. 1.iiiill. cos9Oo = 0 ve tan90' = + = tanımsız sin4So=CoS4So=E= tan4So=COt45"=-=1 1 1 1 olur.tany. cotx . birinin tanjantı diğerinin cotanjantına eşittir. cosOo=1 ve tan0o=+=0 cı=90o lse sin90" = P noktası B(0' 1) ileçakışacağından. oJ . D(0 -1) . li t x + y = 90o ise sinx = cosy ve tanx z -_J = coty .

=--_ ---+ x ffir=tan9Oo=tanımsız . . :i:iilll . ffiı=tancı=-tanp =-1 ffiO = lan61= - 2 I/ / C z . o+ lliiii: .+ x eksenine paraleldoğrulann (eğim açıları sıfır olan) eğimleri sıfırdır. i_ 0i i __ ı. mr=tanp=-tanc=-.Doğrunun Analitik ince]enmesi öırÇıı ıı Aşağıdaki şeki|lerin her birinde verilen doğruların eğimlari bulunmuştur. inceleyiniz.+ x eksenine dİk olan doğrulann (eglm açı|arı 9O"olan) eğİmlerİ tanımsızdır. + Eğim açıları geniş açı olan doğruların eğimle' ri negaffiİr.J a LU z LU 1v IIl*=1319=- 1 __.+ Eğim açısı dar açı olan doğruların eğ'imleripozitiftir.

m = !' t z UJ ıJJ J z lı.rr. eğimi. m= Ye-yı Bu doğru.Y1) doğrunun eğimİ ooĞıuııuıı 6. ve B(x.ffie = Budurumda. a| noktalarından geçen doğrunun / l- k olsun.i= t"r(ffg = Eoc l * tt = lrz bulunur' / doğrusunun eğimini bulalım: Yukarıdaki şekilde. ıĞİınİ ı. CE ABc dık üçgeninde tanc = !'_ oEuğundan Xz_X'ı / doğrusunun eğimi. 1) ve B(2. ffiı. . m tan45" = 1 1 olur. iiiliites ]iiiii .7.lTl. m( BAC )=m(BKL)=a ve /\.=-1 butunur. i a) noktalarından geçen doğru.Doğrunun Analİtik incelenmesi ixİ ııoı<rısı vERıtEN lki noktası A(xı. yaptığına göre. x ekseniyle pozitİf yön|ü 45" lak açı yaptığına göre a A(3. ve kaçtır? Çözüın A(3. X2-X1 x 1 = a-l z4 = |_a dır' ffiı=tano=]iŞ| ffik = ekseni ile pozitif yönlü 45o |ik açı = tancı = -tanO = -ffi o. 1) B(2. = m1ffiE1 'ı = cı dır.Y1) ve B(x.4. yr) olan 6 = J2_I1 Xz_\ı I noktası A(x. Para|el ikİ doğrunun eğimleri eşİttir. -. mı ikİ tan(ABE) = 12ng .. -a= +?=0 j**i t jffii] tffi.rr. Xz_X'ı 9. yr) olan ltk+ = tfiEEı .. bulunur.ı. Dık İkı doğrunun eğimleri çarpımı U) EI1 -1 dIr.

--: -I 1-a 2-g .Yı = m(x . dİk U) UJ I z ş z u. x in kat sayısının :iii!ffioe Sliii.ına dik İse eğİmlai çaıpmı -1 dir.2= -4(x . A(2.Doğrunun Analitik incelenmesi . 1) noktalarından geçen doğru C(-2. -23ı - Çöıün Verilenlerİ Y -1+a o = -'i . Eğimi m olan ve A(x'.I A(3. y yalnız bırakıldığında eğime eşit olduğuna dikkat ediniz. ABJ-cD +ffiıg. y . Burada.3) ve D(1.ı G Çöıüm AB doğrusu CD doğrus. öıııır ız a) ve B(3.xı) =ş y Y= denklemlnde yerİne +-1 +o=€ =)o=-5 bulunur.=- -2 =e?=-1 bulunur. DoĞRUNuN DENKIEmı !ğİmİ ve Bİr ııloktos veİİıen Doğrunıın Denıdemı 3) Ve B(0' 1) noktalarından geçen doğru 1) ve D(0' 2) noktalarından geçen doğruya a kaçtır? para|el İse Çöıüıı AB doğrusu. AB llCD + ffiAB = fficD - o. yazarsak.(-2) l-a -1 .2- 1-3 o-a 1 2-1 -z -a -1=1 ?-. .xı) dİr. 2) noktalarından geçen doğruya ise a kaçtır? A(1. CD doğrusuna paralel İse eğİmleri eşittİr. 'İ!'.ffico=-1 :-r . C(a. Y1) noktasından geçen doğrunun denklemi Y -Yl = m(x .3) - 2 = -4x + 12 Ş -4x. 2) noktasından geçen ve eğimi -4 olan doğru_ nun denklemini bulalım.g-l 1.+ 14 olur.

5 olan doğrunun eğim açısı geniş açı ise a hangi aralıkta değer alır? Cözüm Çözüııı Eğim açısı geniş açı ise eğim negatiftir. _1 olarak ifade edilebİleceğinden.'' Y1) Ve B(xz. \ denklemi. Y1) doğrunun Y=2 doğrusununeğimi . =tanımsızdır.Y2) _ . ffi=- dir. ITl = Y_Yı X_Xı -x + 1 doğrusunun eğimi .|* dir. I*I=ı ab ö. y Yz X_X1 = Xı_Xz denklemindeye- olur..IT'l=0 dır. -1) noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Verilendeğerleri 0 Y_Yı Yı_ y Eğim < + a_ 4< 0 + a < 4 olmalıdır. a ir Eksenleri Kestiği Noktolorı Bİlinen Doğrunun Denklemi Eksenleri..I Y_Yı X_X1 bu]unur.aH. Denklemi y = (a _ 4)x . ?X + by + C = 0 A(x. !i:ii o/ iI:ıl' ^! !!ilj. rine yazarsak.i:l . (y=0. denklemi 3= 0 doğrusunun eğimi .ıxır ıı öııır ıc A(3.x+2) X_Xı Xz-Xı= Yı_Yz= Xı_Xz ve B(x2. m = Ye-yı .* doğrularının eğİmi tanımsızdır. Doğrunun eğimi. A(a. ? e (--. Y_Yı _ Yz_Yı Yani. m = 2 dir. 0) ve B(0.t.ı}Y=mx+n doğrusununeğimi m .'.. Bu doğrunun üzerinde bir C(x' y) noktası alalım. 4) -2 -2 z1_ı1=3-0_. ITl = _3 I' Yı_Yz= Xı_Xz _ X1 dir.y2) Y noktalarından geçen doğ- denklemi düzenlenerek l=rununeğimi runun denklemi _ Yı durumuna getirildiğinde bu doğ- Yı_ Yz '_ '' = Xı_Xz dir.Doğrunun Analitik lncelenmesi Iki ııok1o11 Veri|en Do-ğrynu-n D_e1k!9m! . noktalarından geçen X 2x+6y-3=0 doğrusununeğimi iffi= _?u=_ 2x + j rrr. . dir.a Xz_Xı öıııır Y =2x+ Y= ır 5 doğrusunun eğimi m= . A(x.2) Ve B(0. x-3 x-3 .. o halde.. Y= X= a 8 doğrularının eğimi 0 (sıfır) dır. b) noktalarında kesen doğrunun dir.

z J Bu doğruya 2. y=1. _Yı= rn(x _ x. b) olsun. doğruları x eksenine paralel doğrulardır. ITl = u cc i2 Y=2 Y='l _1 ise y= -x doğrusu elde edilir. açıortay doğrusu Çözüın v A(-1.) + y - b = 0.. a z LIJ UJ I a" y=-2. önxıx zz A(-1' 3) noktasından geçen ve x ekseni ile ortak noktası olmayan doğrunun denklemini bulunuz. 1.. Y=]Tlx denkleminde m=1 ise y=x doğrusuelde edilir. 0) dan geçen ve eğimi Bu durumda doğrunun denklemi Y m olan doğrunun denklemi..x. Doğrunun üzerindeki bir nokta A(a. V = 0 doğrusu x ekseninİn denklemldir. Y = 3 doğrusu- :iiiiİIl ea ]Iiii: .) y _ 0 = m(x Y = )Y = mx tir. y= 0. y=-1 .. açıortay doğrusu denir. _Yı= m(X . o halde. y=2. Bu doğruya 1. Başlangıç noktası olan o(0.3) 3 Y=3 ------. dur. açıortay doğrusu 0 >x x eksenine paralelolmalıdır. açıortay doğrusu denir.Doğrunun Analitik lncelenmesi özııDoĞRU DENKIEMIERı x Eksenİne Pqrolel Doğrulorın DenkIemleri Boştoııgtç ı{olcıosındon Cıeçeıı Doğruhnn Deııklemi _-________>x x eksenine paralel doğruların eğimlerinin 0 (sıfır) olduğunu hatırlayalım.(x _ a) 0) *Y = b bulunur.-+x -1 2.

i:i!![ og }İiiı: .=i= kpr 3. oırr.. doğruları çakışık ise. I z CE Bu durumdi. X=1. lse. bu iki doğrunun eğimIeri birbirine eşİt olacağından y eksenine parale! doğruların eğimlerinin tanımsız ol- duğunu hatırlayalım. bu ikidoğru aynı doğ- ruyu göstereceğinden abc ..Doğrunun Analitik lncelenmesi y Eksenİne PorqIel Doğrulorın Denklemlerİ İri ooĞnuNUN ıinıİniııE GöRE DuRuMtARı d doğrusunun denklemi ax + by + c = 0 ve / doğrusunun denklemi kx + py + r = 0 olsun. ax+by+c=0 l . o|malıdır. 0 doğrusu y ekseninin denklemidir. d ve / doğrularının d n (. d ll ı.. U) z ul d = r. a) ffid=ffi/+-b =-F= 2.. ak ab -:kp bulunur.. = {A} dır. x-8 = 0 =l X = a bulunur. 1. Doğrunun üzerİndeki bir nokta A(a' Y b) olsun. Eğİmin tanımsız o|ması için payda sıfır olma|ıdır. olmalıdır. -Yı = m(X . kesim noktası A ise Yani.. X= X=-1 . =+_ k'p ab doğruları b|r noktada kesiş|yorsa.x') + y - b = m(x - v-b Şffi=l.l sisteminin çözüm kx+py*[=0 J kür"rı Anoktasıdır.rJ ll 0. d ve / doğruları y eksenane paralel doğrulardır. X=0. \=-2.. X=2.

10-a+2(-a) =4+?=2 'u.= o =a Paralel doğruların eğimleri eşit olduğundan doğrusunun denklemı. D(lo. e X= 1. dir. 0) otduğuna göreABCD kareşİnİn atanı kaç dir? 2l x+y-2=0 2x-2y +1 =0 bf 2x-2y +'l =0 2x+2y-4=O 3 4x-3=0 + . B(lo-a. Çöıüm Bu İki doğrunun kesim noktası x+y-2=0 2x-2y+1=0 l l l sisteminin çözüm kümesidir.zo Miii. y = olacağından' ?=-ze?=-1 -*= -2+b=+ butunur. bu doğru paraleldir.Doğrunun Analitİk incelenmesi 6x + ay + 1 = 0 ve 3x-y +2=0 doğrularının ortak 'a kaç olmalıdır? noktalarının bulunmaması için X-Y=5 ve x+Y=-3 dan geçen V€ doğrularının kesim noktasın- t = 3x + n doğrusuna paralel olan doğ- Çözüm Verilen ikİ doğrunun ortak noktaları yoksa. y =-4+A(1.o=İ+y- 2=O+ y= l butunur. Verilen doğruların kesim noktası (İ' . Zx-y +2 =0 Çözüm doğrusu ile ax + by- 1=0 doğruları çakışık ise a ve b değerlerini bulunuz . . ikİ runun denklemi nedir? Çözüm x-Y=5 6a 5=i+?=-2 olmalıdır. - 1 tr= + x + 2y= sağlar.. Bu durumda.= Z olur. i:iiiif.-4) ]Tl 2-1 2 .J öırıx ız 2x-2y +1=0 ve x+y_2=0 doğrularınınkesİm noktasınl bulunuz. . 0). x+y -2. z a l. Y- (-4) 3(x- 1) + Y = 3x -7 - =3 Y1 = m(x . -a) 4 o|up B noktası denklemi d doğrusunun denklemİ. ABCD karesİnin B köşesi d doğrusunun üzerındedir. Çöıüın ıABl = lADı = a+ A(lra. A(ABCD) = a2 = 22 -- 4 ıf aıı..ıJ TJ.x') ise. x+Y=-3 + 2x=2 olup d (r -J z x-Y=5 Verilen İki doğru çakışık ise.

0 - 12 = 0 + 9a = 12 =a= 5 bulunur.Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ıı oıılİK 35 Y= x+2y +5=0 ve 5x+3y+7=o doğrularınınkesim noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi nedir? 2x doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' -2) ile B(4' nuz.2=0 +3y={ tY=-2 olup x 2x+ay4=0 3ax-2Y-12=O eksenine olan uzaklığı 2 birimdir. :iiiilıl zı )Iİı:i . 1) noktalarından eşit uzaklıktaki noktayı bulu- Çözüııı y eksenine dik oIacaksa ortak çözümde x i yok etme- Çözüm Y liyiz.J 7 sayısı 0 olma- /.4a + 1 5a2+6a+5 =5a2-12a+17 y= 0 * -+ bulunur.[3.t! a IJ. a./ öııııx x 2x+ay gc Çözüııı x eksenine paralel olacaksa. = lcAl M=M a2 lcBl -5x-10y-25=0 5x+3y+7=g -7y -18 = -2a + 1 + 4a2+ ga + 4= d2-8a + 16 + 4a2 . *J or. 3a. 2x + 2x + ay- $ = 0 doğrusunda y = 0 İse 0) dır. c(a. + (a + 1)y + 3a = 0 +(2-2)x+(2+1)y+3. _6-0 ve 3ax-2y_12=o ekseni üzerinde kesiştiklerine göre a doğruları kaçtır? Çözüm a-2=0+a=2 (a-2lx dir.0 + x = 3 +A(3' A noktası 3ax - 2y _ 12 = 0 doğrusunun denklemini 4 de sağlayacağından. -Sl x+2y+5=0 5x+3Y+7=0 =2x doğrusu üzerindeki nokta C(a. ı 18a=12="= 1g=E 122 2 7/ o harde.6 .2a) olsun.2a)= . x in kat lıdır. o halde. (a + 1)y + 3a = t J z .rnu öıxıx gı ae R olmaküzere.o. +}/ x eksenini kestiği noktaları çakışıktır.3 - 2. x eksenine olan uzaklığı kaç bi- (a_2)x+ rimdir? ne paralel olanının z 0 doğrularından x ekseni.

. Aşağıda denklemlerİ verİtmiş otan doğruların eğimlerini bulunuz.4'. a' Y =-2x+ 1 b. J 9. 0 o. A(3. _z Ç. 1) A(2. tanlmsız c. . . a.3x+2y+1=0 c. -1) ^ _+ b. o) -1) 1) c. Aşağıda iki noktası verİlen doğruların eğimlerinİ bulunuz. b. . x-4 =O a. B(3. -5 e. B(2. B(-3. 1) A(0. d. B(-3.t. u..2.2) . tanlmslz .iiİi[zz }lİİil. ] 3. A(-1.

8. a.x=3 d. b. J z z UJ TJJ A(*/3.Y=3x c. -3) . A(2. -1) Y=-4 A(-1 . A(-1.Y=x+2 b. Aşağıda iki noktası verilmiş olan doğruların denklemlerini bulunuz. 1) .x=4 lii!!!ül zs ]Iliiii . a. -1) d. Aşağıda bir noktası ve eğim açıları verilmiş olan doğruların denklemlerini yazınız. ttt = 2 A(0. cı = 0o a.Y=-3 x-2Y +2=0 6. cı = 45o d. JTl = tanımsız 0 x-4y=4 A(-2. tı = 120o cı = 90" x+3y+6=0 @ c.0) A(3. A(4. d.2) . b. 1) . Aşağıda bir noktası ve eğimiverilmiş olan doğru_ ların denklemlerini yazırlz.y=-x+1 b.y=-r/3x+4 c. a. A(0' 2) .x=-4 d.2x+3y=1 c. b. ITI = a. A(0.Doğrunun Analitik incelenmesi 5. . rl = 3 c. a. -1) c. .2| A(2' 5) 4 t İ .21. B(3. A(-4. 1) B(2. Aşağıda grafikleri veriımış olan doğruların denk_ lemlerini bulunuz. B(2. d.y=3 d.3) -3 B(4.3) .Y=2x+4 b. . 2) .Y=5 x=3 7.

noktasından geçen ve 3x + y - U) ıJJ UJ b. 14. I zş z 11. A(2' E a. d 2x-my+2=0 ve 3x+6y+ paralel |se m ka$ır? 1= 0 doğruları 15. Aşağıdakidoğru çiftlerİnin kesim noktalarını bulunuz. x. 3x-2y-5=0 x+3y+2=0 a. doğruları n kaçtır? 2 ?=-4. 1= 17. x-3y=5 -11 b. sx _ zy =iı2 16.3)y+6=0 doğrusu y eksenine paralel ise a kaçtır? 3 noktasından geçen Ve x doğrularınınkesim eksenine dk olan doğrunun denklemİ nedir? iiiİİKz+ illliii.3x+ny. 2x+3yruları 0 doğrusu ile ax-by + 2 = 0 doğçakışık ise a ve b değerlerinİ bulunuz. Şekilde verilen d doğrusunun denklemini bulunuz. A(2.12=o Ve 2nx-y+6=0 y eksenİ üzerinde kesiştİklerine göre. .y+3=0 ve x+y+5-0 ae R olmaküzere.-y+1=0 '2x+y+5=0 1=Q -1) doğrusuna dİk olan doğrunun denklemini bulunuz. -l ) 12. 13. -3) noktasından geçen ve 3x -2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. (a+l)x+(a. x. (1.3x+2y+ 1=0 Ve ax+y-1=0 doğruları dik ise a ka$ır? 2 3 10.Doğrunun Analitik incelenmesi 9.b=6 18. (-2.

0) ve B(0. B(0. ğundan doğru o(0.1 = 2 olacağından doğrunun iki noktası o(0. olduğundan .6) ve B(-3. İiiiı:75 jliii:: . doğrusunun eksenleri kesen noktaları.q = i*t Çözüm ' doğrusunun grafiğlni çiziniz. X=0 lçin y ve y=0 İçin x değerlerini bu- x Y= b doğruları eksenine paralel fv I lup düzlemde işaretledikten sonra bu noktaları birleştirerek doğrunun grafiğinİ elde ederiz. doğrular olduğundan 2y+4=0+Y=-2 doğrusunun grafiği yandaki gibi çizilir. tür. 2) tür. 2x denkleminde oldu+Y I 3 doğruları y eksenine paralel doğrular olduğundan x .0) dır.0-y+6=0+Y=6 Y = 0 için 2. Çözüm Yani.4) ^y ömı ıı x - 1= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz. ***=.1 = 0 + x = 1 doğrusunun grafiği aşağıdakİ gibİ çizilir. l 2x -y + 6= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz.Doğrunun Analitİk incelenmesi ıin ooıöRuNuN cRArıĞı Denklemi verilen bir doğrunun grafiğini çİzmek için. Çöıüm 2x-y +6=0 denklemİnde X=0 için 2. Çözüm Y= X=0 için y=0 geçmektedir. 2y + 4= 0 doğrusunun grafiğini çiziniz. 0) A(3.x-0 +6 = 0 l X =-3 doğrunun eksenleri kestiğİ noktaları .. doğru üzerindeki farklı İki noktanın bilinmesi yeterlidİr. 0) ve A(1. doğrunun koordinat eksenlerini kestiği noktalar olarak alabiliriz. X= bir -------+ X 1 için y =2. ffiıııı Y= Çözüm X= 2x doğrusunun grafiğini çiziniz. 0) başlangıç noktasından Bu nedenle ikinci nokta alalım. Kolay bulunması açısından bu İki noktayı. A(a. ve b) olduğundan. A(0.

olduğundan bu doğrunun denklemi: 2x-ay+6=0 4**=1+ x+2y=4 42 lemini sağlayacağından olur.JJ |oA| =3. A(ABC) :. AI B(a' b) noktası bu doğrunun üzerinde ise doğru denk- x+2y=4=a+2b=4 l ve ll i (ll) denk|emlerinin ortak çözümünden I ) Bu değerler yardımıyla çizdiğimiz grafikten de görüldüğü gibi a+b=3 a+2b=4 A(OABC) = l =a=2 ve b=l =2cmz olur. 0) da keser.1 bulunur' zo . a z UJ 2x _ ay + 6 = I.0+18=0+x={ Eksenleri (0.0 -2y + 18 = 0 +y =9 Şekildeki Çözüm A oABc dikdörtgeninin çevresi 6 cm ise alanı kaç cm2 dır? A(BAo) = P99 = 6.İiİ!: =4=93 =4=a=z ]iiii!i I 9 ?. 4 cr B(a.ıx=0 + y=: x= eksenleri kesen noktaları (4' 0) ve (0' 2) + _3 tür. = 3.Doğrunun Analitik lncelenmesi önxıx ız 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu öıxıx l+ 3x _ 2y + 18 = bölgenin alanı kaç brz dir? Çözüm X=0 y=0+3x-2. loc| =b alırsak.J a>0 olmaküzere. = oluşturduğu bölgenin alanı 4 br2 ise a kaçtır? .9 2 = 27 brz dir. bulunur.b =2. 9) ve (-6.b) önıı:x ıg 0 doğrusunun koordinat eksenleriyle z .İ Çevre(oABC) 6 =+ 2(a + b) = 6 Çözüm +a+b=3 ( doğrusunun .(l) zx-ay +6=o\y=o tv I .

b) olsun.Doğrunun Analitik lncelenmesi öııı:x +s öııııx ız A(-3.!iii.E. Verilenlere göre taralı AED üçgeninin ve aIanı bulunuz. l:iii'rr'::l.ı(*. ( k Çözüın lABl =lBOl =a+B(-a. O halde. o) A(AoB) ''3 butunur.| . 6 Y=0=r=ö.. 2 |AH| değerini bulalım. r ı . AB nin denklemi y-1=-2(x-2)=y =-2x+5 X = 0 )Y = 5. = J of :iiil|.| ohalde. Çözüm ffiOC= 1-0 Z4:Z- 1 ffiAB=-2 dir' x+Y=l I l +x=-Z 3 -x+2Y =l .0) Çözüm lABl =a=@=^ +(-a+3)2 +16=a2 +a2-6a+9+'16=a2 =?=?=lOBl =?0r öıxıx ıc dr. ?=X A(AED) = bulunur. k doğrusunun denk]emi: l*I=1=x+y=l 22 B\ Dik koordinat sisteminde [OC] JA(AOB) kaç br2 dir? \ / doğrusunun denklemi: >x 4* I=ı =-x +2y=2 -2 1 olupbudoğruların AB ve C(2. rİ z -_J A(a.4) ise Şekilde loBl kaç br dir? doğrularının eksen]eri kesen nokta_ ları verilmiştir. = z t! a LLj Önce. k ve 1 doğru|arının kesim noktasının apsisi a dır. A(0.:- =ry =+=+of 5 oır.i.5) üPy4 12 2 =l3 t:r. 1) ise denklemlerini ortak çözersek kesim noktasının koor_ dinat|arlnı buluruz.4) >x Ana]itik düzlemde |AB| = ıBo| ve A(-3.

. o halde.2. 60=3x+6+X=18 Yani 18.. ji:]!ı!ı !A /ğ j!ii. lOBl = z'E br ise lABl = 4 br ve BAo üçgeni 30"-60o-90" üçgenidir. '!ı::ii . dakikada sıvının sıcaklığı 60oC olur. Satış I I Buna göre kaçıncı dakİkada sıVının sıcaklığı 60"c olur? Çözüm (0' 6) ve (10. Bu denklemde y = 60 alınırsa. bulunur.:. 4 ömro Yandaki doğrusal 3 I I sıcaklık ('C) v grafik bir sıvının ısı- tıldığında zamana göre slcaklığındaki oıııEK a9 yr l artışı vermektedir.1) elde edilir. B(O.=ffi=3 3(x-0) + noktalarından geçen doğrunun ve denklemi y-6 Şekildeki grafik bir malln alış ve satış fiyatları arasındaki bağıntıyı göstermektedir. = Zroo = 150 butunur. buıunur. Buna göre 100 liraya satılan bir maldan kaç lira kAr elde edilmiştir? . KAr =Satış-Alış =Y# tr J z t z IJJ X = 150 = - 100 50 lira bulunur.2y'3) I ABCD dikdörtgeninde A(-2.fg. ADH üçgeni de 30'-60o-90" üçgenİ lOAl = 2 5t a IJJ olup |AD| = 2 ise Bu durumda. 0). Çözüm rY o(0' 0) Ve A(2' denklemi 3) noktalarından geçen doğrunun y=92.36) eğimi .ii:!:!' = Y = 3x + 6 dır.Doğrunun Analitik incelenmesi önıııx ra 1Y Cöıüm ie(0.B) ve |AD| = 2 br ise D köşesinin koordinatlarını bulunuz. olduğundafl X=100 için . |DH| = 1 ve |HA| = .6 D(-2.

Bu değerler yardımıyla eğim açılarını bulamayacağımlzdan -Alış = 24 _ 18 = 6 TL olur.p = 60o _ 45" = 15" geniş açlnln ölçüsü : 180'.15o = 165' dir.12 öırıx Y = 24 TL (satış fiyatı) sa Y=2x_1 Ve y-3x+2 doğrularınınarasındaki açı+ ların tanjantlarını bulunuz. 12 kg mal satıldığında elde edilen açlsı. (Birbirini 180" ye ta- mamlayan açıların tanjantları zlt işaretlidir. 1 Soruyu 1.'t-@ 1+ mı. Y = 2x =) Y = 2. Y=X+4 /.ar" tano=-. Bu durumda verilen formülü kullanalım.= 1+2. P = 45" 9. larını bulmuş oluruz.mz 1* m1. Yukarıdaki grafikte. doğrusununeğimi. KAr = Satış Y = 18 TL (alış fiyatı) Y=2x_1 Y = 3x + 2 doğrusununeğimi frı=2 ve doğrusunun eğimi ffi2 = 3 tÜr. tanq.3 7 1+m1. J Y= 2x lir.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx ıı k (satış) İri ooĞnu ARAsıNDAKi Açı Kesişen iki doğru arasındaki açının ölçüsü 0 Ve doğruların eğimleri m1 Ve m2 olmak üzere. bu iki doğrunun arasındaki dar açının ölçÜsÜ : ü. dir. frx +2 ve Y=X+ 4 doğrularlnın arasındaki açı- ları bulunuz. 2) ve A(3.m2 Yani aradaki geniş açlnln tanjantı _} on. örnekteki gibi çözemeyiz. H= 3-0 =y=4 2 0lur' o-2 I-: 5'+ z t z UJ a ul cr J k ve / doğrularının denklemlerinde X = 12 alırsak I I o 12 kg mal satıldığında bu malın maliyet ve satış fiyat- halde. 2_3 ITlı _ [Tlc +tang= -:----=:--= OlUf. mı = cı = ile gösterilmiştir. Y=. I (maliyet) tano='t-" . 6) noktalarından geçtiğin- dendenkr"ri. bir malın miktarına bağlı olarak satış ve maliyet tutarları sırasıyla kAr kaç TL olur? k ve 1 doğruları Çözüm y = rftx + dan eğim eğim 2 doğrusunun eğimi. 6) noktalarından geçtiğinden denklemi: y = . fr2= 1 olduğundan Çözüm k doğrusu o(0' 0) ve A(3.X+2=Y==. Dar açının tanjantı ise : T olur.12+2 '33 Çöıüm ) Bu durumda. x = 12 için.3 / doğrusu (o' açısı.m2 ' öıx:r ız y= dir.) :iiiİ'ıil zg )!iii: . fr olduğun- 60" dir.

=nr=J$Il =+ . A(_1' 0) noktasının x _7 _ 0 doğrusuna olan bulunur. o = ıl9::]] eğim = ffi m. A(xı. ıı noktasından geçen BiR }|o|CANN BıR ooığnm ouN uzAKLKil . x+1 Y_Yı = X_X1 =Y_2 _ Yı_Yz Xı_Xz A noktasının bu doğru- = uzaklığı lAH| r':L_. 4-' 2x+y+3=0 -1) ve 2x+ y + 3= 0 doğ- d H ' ax+by+c=o Çözüm egim = frı =_2 A(x.n7 F. - l)x + 1 doğrusunun eğim açısı + 15" = - 15o = 30o veya 45" 60' 1 dir.. olan en kısa uzak]ığı d ise.2) taşıyıcısı olan doğrunun H c(3.1) denklemini bulup. y=(a-1)x+1 Ve Y=X+3 açınln ölçüsü dir? Çözüm 4(-1. z LU a uJ öıxıx ıı doğruları arasındaki i 15' ise a nln alabileceği değerler ne- A(-1. O halde. tan4so=|ş| -'=l#l 1 öııııx ıc A(3' #=1+ffi2=g _ 2) noktasının 4x + 3y - 8= 0 doğrusuna olan uzaklığını bulunuz. B(_1. # 1 = fr*o= 1 + fr 1= #=) o= . Bu durumda y = (a 45" B(-1. z J +d=lız+o_gl 10 =::2br 116+9 5 öıı:r sz OlUr.0) Şekildeki gibi çizdiğimiz üçgende de görüldüğü Çözüın Y=X+ 3 gibi [BC] kenarının dciğrusunun eğimi 1 olup eğim açısı 45'dir.Doğrunun Analitik lncelenmesi öıııır A(3. Y1) noktaslnın ax + by + C = 0 doğrusuna o. 1) olmak üzere. önce BC doğrusunun denklemini bulalım. so liiii . ya olan uzaklığını hesaplarsak ha yı elde ederız.ı. ABc üçgeninde [BC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz..r. a- 1 =tan30' + a- a-1 =tan60'+aolarak bulunur.0). Çözüm 6 o 2_ııu =-1 +ffi2=-T halde istenen doğruların denklem]eri / CC Y+ 1 =3(x-3) veya }+ 1= _}lr-rı olarak bulunur. + 4y ] o'".j :iiiii. yı) rusu ile 45'ıık açı yapan doğruların denk]emlerini bulunuz.2) Ve C(3..

= = oA * -2 on. B H C 3x{Y-5=0 Şekilde de görüldüğü gibıA noktasının BC doğrusuna uzaklığı h ye eşittir. =Q olan parale| doğrular arasındaki uzaklık d ise. 0) a en yakın olan A noktasıdır. 0) dan geçen ve eğimi lemi. ve |BC| = 6 br ise A(ABC) kaç -4y-$ = 0 doğrusu öııııx cı 6x-8y Çözüm Doğruların eğimleri ffi1 = + 2 =0 doğrusu ile 3x _ 4y - 4 = o doğru- Iarı arasındaki uzaklığı bulunuz. = 0 ve ax + by +c.-aX+by+Cr=O x_2y _4= 0 doğrusu üzerindeki noktalardan. 9 bf bulunur. = 48 y = _ğ bulunur. doğruIar araslndaki uzaklık kaç br dir? denk- !=:'".Doğrunun Analitik incelenmesi öıııır ıı PARAIEL irİ ooĞıu ARASıNDAKı UzAKtlK . Önce denklemini bulalım. ^ 6x- 8y + 2 =0 + 2(3x . -2 olan doğrunun y-Q=-2(x-0) +y=-2x olur. o halde.IJ =h-tB br dir.0 doğrusu üzerindeki noktalardan o(0. + by + c.. orijine en yakın olanını bulunuz. 3 4 VE ^" = 9o olduğun- dan bu iki doğru paraleldir.' r' öııı-x ıı 1) ABC üçgeninin [BC] kenarı 3x of aırı Çözüm üzerindedir. Çözüm __-ax*by*cr=O Denklemleri ax Şekilde ifade edildiğı gibi x_2y _ 4 . s Ve ^-4y-*-vJ 1 -J ortak çözümünden z a LIJ I. olur./9+ 5 ı0 =9=1 dir. iii. lc. d=#dir. Bu nokta ise x _2y _ 4 = 0 doğrusu ile oA doğrusunun kesim noktasıdır. _n} oenxıemlerlnin .ıliii . istenen A noitası o(.. - ls(_?)_+. A(_2.ı -s| /g'*(- 4r2 = + =3 b' = sx-ay-4=ol +d= A(ABc) = }ıraı. - lı_l_+ıl ._ 3) o.moA -1 =+ ffioA = / cC Denklemleri 2x-y +1=0 ve 2x-y-4=0olan o(0.ii: 81 ._.4y + 1) = 0 +3x-4y+ 1=0 3x-4y+1=01 olur.' crl oA /a2 +b2 doğrusunun (:x_2y _4= 0 l J- doğrusunun eğimi: m. öıxıx co olduğundan m/.n = *u.

a + - 3) noktalarının geometrik yerinin denk- 2x + y + 4 = Çözüm doğruları üzerinde bulunan karenin leml nedir? alanını bulalım.n [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup. . 5) (1 1) ve 8(6. Çözüm önxır cc A(-1. 1) olmak uzere [AB] nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? 2) ve B(1. öırıx cs A(-3. Çözüm ıAcl =tBC| +r@U$=@1İ *f 3= +x2 +2x+1 -4y +4=x2-2x+1 *f -2y +1 +2x-4y+5=-2x-2y+2 + 4x .(-3) = 7 birimdir. a LU lI. Alanını aradığımız kare şekilde görüldüğü gibi olacağından.2y + 0 olarak bulunur. 1) noktalarına eşit uzaklıktaki noktaları temsil eden C(x' y) alalım. 1) ve B(4. 6) olmak uzere [AB] nin x ekseni üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu kaç birimdir? Çözüm /a2 +b2 /z2+ı2 /5 __ 4 Karenin alanı : a2 kB)2= 5 br2 bulunur. karenİn bir kenar uzunluğu. lCDl =5-1=4birimdir. A(-1 . riiiii[ sz ]lliiii . . [ABl nin y ekseni üzerindeki dik iz düşümü [CD] olup. ) z A cr cr -3 a +X öıxıx oı A(-1' 2) Ve B(1' 1) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrık yerınin denklemini bulunuz. verilen doğrular arasındaki uzaklığa eşittir. lCDl = 4 .Doğrunun Analitik lncelenmesi öıxıx cı Karşılıklı iki kenarı 2x+y öııır 0 -1=0 ve A(2a or 1. Çözüm x=2a-1 -21 Y =?*3 x=2a-1 -2Y = -2a-6 x 2x+y-1=0 - 2y = -7 + x - 2y +7 =0 bulunur.

kuralda ifade ettiğimiz formüle göre. l!. 2(-5) C noktası y ekseni üzerinde ise apsisi -14) 0 dır.b) doğrusuna göre simetriği.---.5) olur. -5 -4) _ = (3' (2. + a A(2.11-O halde. -b) y eksenine göre simetriği. Bir A(a. (_4' -3) Y= x= Y= B(a. E(b.3) A(2. oe _1) noktasının B(a. (3' -4) y eksenine göre simetriği. Q. A(a. -1 e 3 azalmlş B(-1. 2+O C(o.a_3. +=-1 + 2+a=-2=a=-4 L(2m-a. (2. 6. 3) noktasına göre simetriği B(a -b) (2(-1)-2.5) 3 ü 2 artlrlrsak b) 1den3e2artmış orijine göre simetriği.3 . 4. --ll--. F(-b' -a) I ) z = r- lll. 5.---.3) -1 i 3 azaltırsak C(-a' (-4. Yol 2 den A(2. B(a.2 _ 3' 2. 3) noktasına göre simetriği y ekseni üzerinde bulunduğuna göre a kaçtır? x 4 doğrusuna göre simetriği.-1) . (3. b) noktasrntn. C(-4.o) a 3) noktasına göre sİmetri- bl Çözüm !. 7. 2n-b) +=3=1+b=6+b=5 O halde.1) -il -x k x= Y= doğrusuna göre simetriği.. (-3' -4) Y= öııııx A(2. 1.Doğrunun Analitik lncelenmesi sırvtETRı öııır cı ıY I A(2.1)= (4. G(2k_a. H(a' 2m-b) B noktası [AC] nin orta noktasıdır. 2. 4) doğrusuna göre simetriği.1) noktasının B(-1. 4) = (5. = (1' _2) i =?*. -a a _>x Yol 8. b) a u.1 4.. 1) noktasına göre simetriği.i LIJ z m doğrusuna göre simetriği. (-3' 4) orijine göre simetriği. x eksenine göre simetriği. 3. 1) noktasının B(-1' ğini bulalım.=l bulunur' ::iiii. öıxır cz A(3' 4) noktasının. n) noktasına göre simetriği. gg ]iiİi . Yo! A(2.2. D(-a' -b) Y= Y= x doğrusuna göre simetriği. 5) bulunur. K(m. 7 8.1) x eksenine göre simetriği. (4' 3) Çözüm _x doğrusuna göre simetriği. a) doğrusuna göre simetriği.

n+2) = A'(9-n. x eksenine göre simetriği B Ve göre simetriği C ise C nin koordieksenine y A'noktası x+2y -1=0 denklemini sağlayacağından.1 2. öıx:x zr A(n-1 . önırıx A(4. 2x + 5(-y) 5y _ 1 = 0 denk- -2 + (-3) = -5 tir.n + 2(n + 2) .Doğrunun Analitik lncelenmesi önx:x zo A(_2. c(-2.3) a 3' A(2 3) öıxıx zı 2x+5y -1=0 doğrusunun x ekseninegöresimet- -2 riğini bulunuz. 1) dir. = 4 r/2 br dir.@. 3) noktasının orijine göre simetriği B(2a' b+1) ise a+b kaçtır? Çözüm öııı:x zı lBcl A(1' 3) noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği B ve B nin Y = _x doğrusuna göre simetriği C dir. B(x.-3) ı-$ Cözüm A(x' y) noktasının x eksenine göre simetriği + C noktasının koordinatları toplamı. Cözüm Ohalde. x doğrusuna göre simetriği doğrusuna göre simetriği b+1=-3=b=-4 olduğundan a + b = 1 + (_4) = _3 bulunur. aa ]İı:i' . Buna göre. 9. :iiiıi. |Bc| = lı_ı_3)2+(_ g_D2 .3) noktasının orijine göre simetriği (2. u-l O) x+2y n kaçtır? -1=0 = 4 doğrusuna göre simet_ doğrusuüzerindeise Cözüm A noktasınlh X A'(2. B(3' 1) noktasınlfi } = _x C(-1' -3) tür. kaç br dir? A(_2. - 1=0 + 2x-5y- 1= 0 bulunur.2a=2*?=1 A(1' 3) noktasının Y = B(3.4 = 4 doğrusuna göre simetriği . n+2) dir. o halde.(n-l).4- 3. 1) olup 2x _ 3y * C = 0 doğrusunun üzerinde = ise denklemi sağlayacağından. n+2| noktasının x riği olannokta Z _.1 +c=0+8-3+c=0 z Lıl =c--5 öıx:x zz A(2. B(x' -y) dir.. zı = . _1) noktasının x eksenine göre simetriği A'(4. 3) noktasının B nin bulunur.1 = 0 + r = -12 dir./ToJ-16 = -1) noktasının x eksenine göre simetriği 2x_3y *C=0 doğrusuüzerindeise c kaçtır? Çözüm A(4. -3) tür. natları toplamı kaçtır? Çözüm ıf B(-2. _y) noktasını 2x leminde yerine yazarsak.

-2) olup x+3y+C=0 denklemini sağlar. istenen nokta C(6.2=o denkleminde yerine yazarsak..:. 3) olduğuna gö- runun denklemini sağlar.2-x.1-y) = C(4-x.3l noktasının Y = x doğrusuna göre simetriği A(3. 0 doğrusuçun A(2.(ıı) (_2. 1) noktasına göre C(2.2-y) noktasını 4x+3y. G(4-x.(ı) [Ac] l- / ise ffio. B(x. A(3' -2) y noktasının doğrusuna göre simetriği C(a. 3 + l ve ll eşitliklerinin ortak çözümünden. Şeki|de görüldüğü gıbı [ACl J|AB| = (r / ve lBC] olur. ş z J l. -2) noktasının x +y - 4= o doğrusuna göre simetriğini bulunuz...u tası iser[T.17 x + 3y + C = Y= 0 doğrusu üftrindeki bir noktanın IJJ (n z .(-1)=-1 +b+2=A-3 a-3' +b_i=-5 . z-Yl dir. 4(4-x)+3(2-y) -2=O 16-4x+6-3y-2=g 4x + G(a. jıiiİİfi as }İiıii: .2. o=6 ve b=1 3(-2) + c = t O halde.Doğrunun Analitlk incelenmesi öırıx 4x + 3y zo - 2= simetriğini bulunuz. 1) dir. bulunur.. O halde.T] / B noktası doğrusu üzerinde o|duğundan bu doğ- x doğrusuna göre simötriğİ (-2. Çözüm Çözüm simetrİği y) noktasının A(2. ffi. ] : = rt ilr. re c kaçtır? Çözüm 3+a b-2 ..4= 0 sun.lTlo = -1 olacağından.:-+ -4=0=3+a+b-2=8 22 +a+b=7 . 1) noktasına göre l A(3. b+2 - :.b) 3y = 20 bulunur.... B noktası [AC] nın orta noko. b) ol- ''e: İ1 ...

4. e.AıışTıRtA]AR r3 1. 3x . X=5 d' Y=3 b.4y + 12 = 0 doğrusunun koordinat eksenIeri ile oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dir? 3. X+Y=Q tr J z Y=-3x t ı! z UJ (!) 2. g. 2x-3Y=6 >x C. !-X=0 f. . b. Aşağıda denklemIeri verilmiş olan doğruların grafiklerini çiziniz. Şekildekİ üzerİnde oABc karesinin B köşesi d ise Çevre(oABc) kaç br dir? doğrusu 48 '5 :iiiİlflae 4 3 I!!::. a- t*t=. a.. d. Aşağıdaki grafiklerde verilen taraıı bölgelerin alanlarını bulunuz.

z . 9. a. c(_2. Y=2. y=-\r+2 y _ 2x + 1 = 0 doğrusu üzerindeki noktalardan orijine en yakın olanını bulunuz. A(3.fi 7. y=3x+1./5 c. a.75 veya a tu veya 135 z tU 105' b.J [? Is' _11 sJ c. ğerler toplamı kaçtır? _ ->x Zaman (saaı) 10. x+2y-3=0. x-3y+1=0.x+4=0.?. . 3y. x + y doğrusu üzerindekl noktalardan A(0' 2) noktasına en yakın olanını bulunuz. / cC 11.I bi c. =0 _1) noktasının 3x _ 4y + 10 = 0 doğrusuna b. Bu iki aracın başlangıçtan kaç saat sonra hızları eşit olur? : 18 5 6. = (1.45 . 3x+4y-4=0. 3) - 4 0 a.90' c._4) . A(_2. Y=X-5 b. 'p. c. B(2. y=-. 4x-2y-4=0 olan uzaklığını bulunuz. 3x+y-2=0 C. x+2y-3=0 a. Y=X+3. . Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki açıların ölçülerini bulunuz./ıo ijii!!ll ez liiiii . 3x+4y+1 8. 1) . Y=3X-2 b. 2x-y+3=0. Aşağıdaki doğru çiftleri arasındaki uzaklıkları bulunuz. 2x-6y+12=0 a. Şekilde A Ve B araçlarının hız-zaman grafiği ABC üçgeninde tBC] kenarına ait yüksekliğin uzunluğunu bulunuz. Aşağıda verilen doğru çiftlerinin arasındaki dar açıların tanjantlarını bulunuz. X*2y-1=0 11 . A(2.Doğrunun Analitik incelenFnesi 5. t 13.r6x+2. 23 5 ifade edilmiştir. 3) noktasının 5x + 1 2y _ k= 0 doğrusuna olan uzaklığı 1 birim ise k nın alabileceği deürt._1) olmak üzere.1 b. 12.

Y=_2 h. orijine doğrusuna d. Y=3 doğrusuna c. A(3. 2x + 3y + 4 = 0 doğrusunun. A(m+3. Y=x 15.3') noktasına göre simetriklerini bulunuz. x eksenİne eksenine b. A(2. 1) ve B(-1. üze- 18. orijine 2x 'Y =3 d. X=4 doğrusuna doğrusuna g. Y=x h. 19. Karşılıklı |ki kenarı doğruları x-y+2=0 ve 2x_2y_8=0 nu bulunuz. x eksenine b. rinde bulunan karenin bir köşegeninin uzunluğu- a. y g. y eksenine 15. Y=_x doğrusuna f. A(2. (1. m+4) olmak uzere. -2) noktaslnın. ve B(m+l.i .3) (2. _2) noktasına göre simetriklerini bulunuz. tAB] nın orta noktalarının geometrik yer denkle- c.3m-2) mini bulunuz. g z LU e' Y=-xdoğrusuna 6x_4y+5=0 tU o z İ 7 17. a. iiiiill es ]liii.3) noktaIarınaeşituzaklıktabulunan nokta|arın geometrik yerinin denklemini bu- doğrusuna # lunuz.Doğrunun Analitik incelenmesi 14. -1) noktasının x - y+1= 0 doğrusuna t:2. göre simetriğİni bulunuz. e.

B) (-7. bir doğrunun üzerinde 3) noktaları eğim açısı 45" olan ise a kaçtır? C) | C) ııı E) y ekseninde A'.J 7 3. B(5. 7) -6) 4. 1) ve B(2.1) A(-4.21 6.1. a< ise a kaçtır? ay _ 12 = nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin 0 olmak izere.-4) EAB üçgeninde lAC| = 3|CBl' IED| = |DC| ise /: D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 1 <rr A) 4 B) 3 c'ı2 D) 1 J A)4 B)s C)6 D)7 E) 8 E) 0 z UJ i-r. A(2. 3x-(n paralel 3lBCl eşitliğini sağlayan G noktası aşa- + 1)y + 4 =0 doğrusu X= ise n kaçtır? 5 doğrusuna ğıdakilerden hangisidir? A' (7. (n-2)x+(n+2)y+1 1 = 0 doğrusunun eğimi . -2) D) (-7. / / --\ \-E(3. de A) -ö) noktası analitik düzlemin l!. bölgesinise B(a{. -2) ve B e [AC] olmak üzere 2|AB| = 7. A(_a. A(a. b) noktası hangi bölgededir? B) ıı D) ıV 5.4). D) ise n kaçtlr? B) A){ B)-4 c)-3 -2 E) -1 A)2 5 A c) 1 D) 3 E). ii!İl ag ]!iii .-2 B)-1 0 D) 1 Erz 2. 6) A)-2 B)-1 C)o C) E) (7' -€) D)1 E)2 ({. 4x + 0 doğrusu_ alanı 6 bf 8. göre Şekİlde veriIenlere c noktasının apsisi kaçtır? B(-1.

)f D)1 E)g 11. x .8__ 19 9.9 1. 2) 1) C) (-2. . x *Y= 6 doğrusu üzerindekİ birnoktanın orİjine göre simetriğinİn koordinatları toplamı ka$ı r? A)x-2y+3=0 C)x-2y-1=0 E) x-2y-4=g B)x-2y+2=0 D)x-2y-2=Q 14. 2x+y seni A) *]l=0 ve x+my_p=0 doğrularıxeküzerinde dik kesİştİğine göre m + n kaçtır? B) 15.fl0 E) 3/5 x=2t*1'l . Doğrünun Ahditİk inceIenmesi 9. A){ B)-3 C)0 D)3 E)6 10.E 12...8 15. -1) noktasından geçen doğrunun denklemİ nedir? Q 13. A(-1.r. A(1.D 11. -1) noktasına göre simetriği D ise lBDı kaç birimdİr? -2 -3 C)':+ D) -5 E) { A) 5 B.} A) Parametrİk denklemlerİ İle verİlen 16. X-Y = 0 ve x + y+ 1 = 0 doğrularının arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) e0 E) 120 A(2' nın arasındakİ dar -1) noktasında kesişen k ve / doğrularıaçı 0 ise tana nedir? g eı3 z a U) ı. B')l c) 1 _5_c D)2 _ gg_ A) E')4 (1.ğ +1= doğrusuna paralel oıan ve A(2.E 10.2) D) (-1.-1') E) (-1. B) (2.ıJ B)3 . * ı .r. -2) 16. rm c) 6 D) 2.2) noktaslnln y ekseninegöresİmetrİğİ B' c(l.-2) noktaslnln x ekseninegöresimetriğİ B İse B noktasının X * } = Q doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? doğrunun eğİmİ ka$ır? .C __19 __la__gi_ 1.A 14.D ıiiiliKgo . X!!iii.A 13.

6) olmak üzere.i -J c z z riJ A)4 B)T qı D)f E)g ar) .ı 3 D) + :iiii!. A(3. ekseni üzerinde ise a A(2' a-3) noktası x ekseni. A(a. gı .1. a) ve B(-2. 0). B(a+l. 2) ve 6. 4x-my+2=0 E) -1 doğruları paralel doğrusuile nx+2y+ 1=0 ise m. D) -. 1) noktalarından geçen doğru ox*kseniyle pozitif yönde 45' ıık açı yapıyorsa a kaçtır? A(-2./ 3. 3) noktası y + b kaçtır? 5. Şekildeki oABc karesinin bir kenarı kaç bİrimdir? A) -1 B') -2 C) -3 D) -4 E) -s '{ t . ğ- x= 4 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar 8. 3) ve rusal ise a kaçtır? c(-1' a+2) noktaları doğ- A) -i B')-2 c) -. B(a.fs Er2 A)2 . A(1' ax + arasındaki uzakIık kaç br dir? -2) 4y + noktasından geçen Ve 3= ^'ı z-tr Dr denklemi 2x-by+4=0 ise a c) 3 0 doğrusuna paralel olan doğrunun kaçtır? E) 4 2n B) 4 cl z.n kaçtır? C) A) -18 B) -16 -12 D) -8 E) { 4. B(b+1.]iiiii: . lAB| = 13 br ise a nın alabi]eceği değerler top- ^'ı -2 B) -1 c) 0 D) 1 lamı kaçtır? E)2 A){ B)-2 C)2 D)6 E)12 2. E 7.

10._.-. -2) noktasının x eksenine göre sİmetrİğı B ve B nİn y eksenine göre simetrİğı sı nedir? c İse C nokta- Al 2x+11y=9 C)x+13y=9 E) 6x -17y =g B)2x-lly=9 D)x-13y=g A) (-3. Denklemİ ax+2y olan doğrular (a-b-4)x+ (2a+ b-5)y-6=0 a Ve 2x_by+2=0 çakışık İse a + b kaçtır? -4=0 eksenine paraleldİr. Şekildekİ.B A)2x+3y+4=0 C)3x-2y+2=O E)3x-2y+6=0 14.i. y y= = lTlX Vo .6+ı cl-.o C.A '10".^ _ia.a __ _9.B-1 B)3x+2y+6=0 D)3x-2y+4=0 D) -1 B)_. Bu doğrunun A(3' 0) noktasında kesmesiİçİn x doğrusu y eksenİni kaç olmalıdır? A)-3 B)-2 C)-1 D)1 E)3 = t 3 nıl! B)4 .. A(2' olan doğrunun denklemİ aşağıdakİlerden hangİsİdır? -4) noktasından geçen ve eğİmi tanımsız 16.\ : Doğrünun Analitik incetenmesi 13.19 A) y= E) doğrusunun A(3'-2) noktaslna göre simetrİğİ aşağdakİlerden hangİsİdİr? A)x-2=O B)x+2=O C)x-4=0 D)x+4=0 E)x=g i_E_ 1c -_-g. B) (-2.E y=4x-15 _1i. B)y=2x-17 D)y=4x-13 ia:ö'_ i4. A(3. 3) C) (2.A s. ise d' doğrusunun denklemi nedİr? ^'.13y = 2 doğrularının kesim noktasından Ve orijİnden geçen doğrunun denklemi nedir? 15.^ i6.D 4.Zx-y+ 1=0 2x-15 C)y=2x. 2) D) (-2.B .q-- -ir. -2) -3) 12.İiK gz }!:iii: .8 i.f3x doğruları arasındaki açının ölçüsü 60o İse m ka$ır? Analitİk düzlemde verilenlere göre d' J- d. 3) E) (3. 4x +7y = 4 ve 5x .i 6.)ş D)T E)5 fr 11.

2) noktası 3x + y + C = 0 doğrusunun üzerinde ise c kaçtır? -2 B) -l c)0 D)1 E)2 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 ıiiiiil gg .-'t) 0i B A(-2. _1) noktalarından geçen doğruya parale| ise a kaçtır? A(2.)-+ .3) sayı değerleri toplamı kaçtır? A) -8 B) -7 C) -6 D) -5 E) -4 A(-2. 3) 7.]iiiiij . ax+by+3=0 ve ax-2by +6=0 doğruları -1) noktasında kesiştiğine göre a. 3) ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç birİm karedir? 2. -1') ve C(4./ 3. 3) ve 18 B) 20 C) 24 D) c(l. A(_2. A) -14 B) -13 Cl-12 Düzlemde D) -11 Y=_frx Ve y=1 doğruları arasln- E) -10 daki dar açlnın ölçüsü kaç derecedir? A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) ls 4. D)-* E)-. A) x ekseni üzerindeki A noktası B(-2. x-y+3=0 ve mx_2y+6=0 doğruları 3x+y+5=0 doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? A) 8. Buna göre A noktasının apsisi nedir? nl-. Analitik düzlemde T(_1.1.b kaçtır? Z lLJ a r. 2) noktalarından geçen doğru.) A(1. C(1' 4) ve D(a. ( -6.)-. x+5) Ve B(x_3.u . . Ar4 B)2 C)-1 Dr-z E) -4 ve B(-1. . 1) noktaları koordinatdüz- leminde aynı bölgede ise x in alablleceği tam c(4. 30 E) 36 2) noktalarına eşit uzakhkta bulunmaktadır.

A(n-2. d.iii![ ga IIİiii. doğruA(4. a kaçtır? i.D ir. 1) noktasının x eksenİne uzaklığının 2 katı olabilir? doğrusunun A(2'1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir? ise n aşağıdakilerden hangisi A)x-2y-1=0 C)x-2y+2=0 E) x-ğ+4=0 B)x-2y=0 D) x-2y+3=0 A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 16. in eğİm açısı 120" dir. 5.B..B i.) -. 2) noktasından ge$iğine göre.3) B) (0. 120" ----->x ŞekiIdekİ 90" d.BC) D) 4s N-. 3rr2) E) (0.e ıs.B ıo. 3. x = 5 doğrusuna paralel olan ve A(-2.ı .e a. Verilenlere göre koordinatları toplamı kaçtır? c su x eksenini y eksenini hangi noktada keser? A)o B)-1 Ct-2 D)-3 E)+ A) (0.c .ö ı+.e i.A i. cı-2 e-. B(m.l ış.poğrunun Analitik incelenmesi 13.3) nok_ tasından geçen doğrunun denklemi nedİr? noktasının koordinatları toplamı kaçtır? s = ıLJ a tu A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 z C)x=O B)x=2 A)x=3 E)x=-3 D)x=-2 15. y = x doğrusunun A(-2. 6) noktasına en yakın E 10. 0) noktasında kestiğine göre Şekildeki d doğrusu ABCD karesinin B köşesin_ köşesinin den geçmektedir.o 11.4) D) (0. ax +y+4=0 doğrusunun 12. 6) noktasının y eksenine uzaklığı. B)-1 .8' c) (0. A) 15 B) 30 60 E) 75 _8. ve d2 doğrularının arasındaki açı olup d. Analitik düzlemde.r3) 14.ö 6. y = X * 3 ile y = r/-3x _ 2 doğru|arı arasındaki dar açının ölçüsü kaç derecedir? y=x doğrusunagöre simetriğİ A(-1.i.A il.x-ğ+ 1=0 11. 2.

5) A(a. Analitik düzlemde X = 3 Ve dır? y-_4 doğru]arlnın kesim noktasının orİjine olan uzaklığl kaç birim- den hangisidir? A) (-5. Eğimi 2 olan ve A(1' 0) noktasından geçen 8.Y=0 ve x=6 doğrularınınsınırladığı bölgenin alanı kaç brz d.re 1 C) o -1 El-.1) o ul 3. r N+ 1 qZ B) dn? D)2 E)3 7. 5) A)3 B)4 C)s D) 6 E)7 E) (3. doğrunun denklemi aşağıdaki|erden hangisidir? A) x+2y+2=0 B)x-2y-1=0 D) Y=X. Dik koordinat düzleminde A)-6 B)-4 C)-2 D)2 B(-4..B 4. I = B({. z t z L! -J A) 5 B)6 C) ş D) I T 17 A(a_2. sinde ise n -rn) noktası analitik düz]emin lll. -3) C) (-3.r? C)2x+y+2=0 E)2x-y-2=0 2x-y+2=0 A) 6 B) 12 C) 18 D)24 D) 36 iiiifi gs ]ltiiii . A(n_3.2a_1) noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre A noktasının orijine olan uzaklığı kaç br . bölgenin bulunacağı aralık aşağıdakiler- 5.4) B) (-5.1. 3) D) (-2. 1) ve B(2' 3) noktaları arasındaki uzaklık 2 fi ise a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 6. Eğim açısı 120' olan doğrunun denklemi frx*ay+4=0 ise a B) kaçtır? D) A). 1) E)4 lABl = lAOl ise A noktasının ordinatı kaçtır? 'ğ.

-1) E) -10 8. _1) noktasının 1.B 2.8 13. A(2.E 4.8) (-2. B(4.f6 s 16. 2) B) (1. 1) noktalarının doğru- A) 1 3 B). 11. açıortay doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının orijine göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? 13. 1) olmak üzere. c( J of aırz z D)36 E) A) e B) 16 C)25 il tJ-ı (ü) z ıJJ / 12.2t ise A noktasının ordinatı kaçtır? A) 10.B 14.frx=O [oB] ve B(4.C 3.8 11 . clz D) 2 5 E)3 15.D 15.E 5.8 go . -2) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8 ve C(a. x + 2y + 3 = 0 doğrusu üzerİnde bulunan noktanın apsisi nedir? Y= -2 ve y= 6 doğrularından eşİt uzaklıkta ve A) (-1.E 7. B'ı -7 C) ü D) -9 D) (2.m E) cr z. Köşeleri A(2. Yandaki grafikte [AB] r- A)Y+X=0 B)Y-X=0 C)Y+2x=0 D) Y-2x=O E) Y.4r. A(1. 6) E) (-4.8 16. Eğim açısınln ölçüsü 45'oIan ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? 14.8 :riiiiil 9B 10. ol .3) ve C(0. sal olması için a kaç olma|ıdır? B(1.8) A)3 B. 4) ise c köşesinin koordinatları nedir? A) (-1. -2) c) (-2. -1) E) (-2. -1).C 1.C 12. 6) D) B) (-2.6) ve B(2.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9. 6) C) (-3. A(2. 1) A) € liiiii.C 6. [AB] nin X=4 doğrusuna göre simetrİğı [cD] ise ABCD dörtgenİnin alanı kaç t.A 2.2) olanABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç birimdir? Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin [AD] kenarı Y = -x doğrusu üzerİnde ve B(0.

noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın apsisİ nedir? 3) doğrusu üzerinde bulunan ve A(_2. [AB] nın orta noktasının orijine o|an uzaklığı kaç birimdir? A) 0 q) A)e B). C: J A)x- C)2x-y=0 E) x+Y=0 2y=0 B)x+2y=O D)2x+y=0 Z . -6). t e R olmak X=t+2 Y= üzere. sİnde ise t kaç A(t-2. doğrusunun eksen|erle oluşturduğu kaç birimdir? A) ls B) 13 C) 12 D) 10 E)s {.l ii_.' 3. c)5 D)6 E)f c) 1 D) . doğrunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? -3) noktalarından geçen A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A) 30 45 C) 60 D) 120 E) 135 6.1 . Z a u.1. 3x _ 4y = 36 doğrusunun eksenleri kesen noktaları A ve B olmak üzere. ı 4. k) noktaslnln orijine olan uzak|ığı 5 birim ise k nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? A(4. bölgefarkh tam sayı değeri alır? 5. 2). A(5. A(2' 3) Ve B) B(_4. B(-1. 3t-14) noktası anaııtık düzlemin lV. E'ı 2 8. 1 7. 2) noktaları arasındaki uzaklık dık üçgenin hipotenüsüne ait kenarortayının denklemi aşağıdakilerden hangisidir? . A) 2l + 6 parametrık denklemi ile verilen doğru- nun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı kaç bf dn? -25 B) -16 c) -9 D) -4 E'ü _2 A)1 Bl2 C)3 D)4 E)5 riiiiil gz l:iiii . XV _ 7 =. Y= B(1.

D 15.ffiı.c 11. IJJ a ılJ s aşağ ıdakİlerden hangİsİdir? z A) C)x+2y+1=0 El 2x+y+2=0 x+ğ+3=0 B)x+2y+2=0 D)2x+y+1=0 Şekildeki k ve doğruları. 1) E) mg<D2. ise aşağıdakİ sıralamalardan han_ gİsİ doğrudur? A)3 B)4 C)s D)6 E'.E 9.5i A)y=3 B)y=l D) x=1 c)y=-g Elx'=7 1.C 5.4) B) (2. 1) D) (4.Doğrunun Analitik lncelenmesi 9. 1) noktasının y doğrusunun koordİnatları birbİrine riği 2 doğrusuna göre sİmet_ olan noktadan geçen Ve y eksenine dik olan = doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (1.C 2. 10 doğrularının eğimlerİ sırasıyla m1.A 14. m2 ve -3) ve B(2.2) C) (3.ı <ffie<ffi3 ffiı D)mz. drve d.8 7.ffi. ffi3 . C) mz.3) E) (s. 5) noktaları arasındakİ uzak!ık br ise a nın alabileceğideğerler toplamı kaç- tır? m.D 4. B(0.E 12. A(2.8 13. apsisi 2 olan A nok_ tasında kesİşmektedir.A ii!!![gs ]iliii .ı rı (n+2)x. orta dikmesİ o|an doğrunun denklemi z . 12. 3x eşit o|an noktası aşağıdakilerden hangİsİdir? -4 = 5 15.ny+5=0 doğrusuna rik İkİ nokta ise n ka$ır? ve B(-4.3) noktala- göre simet_ A)1 B)2 C)3 D)4 E) s (r 14. A(-3.C 10. Analİtik düzlemde A(2. ffi3.ffig 13. Şekildeki d. A(a. Buna göre doğrusunun x eksenini kestİği noktanın apsisi ka6ır? l l A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 11.8 6. 10. tABl nın -3) olmak İJzere. A) mı ffiz B) m.)7 . 1).

koordinat sistemine yerleştirildiğ|nde A(-1. -1) D) (2..-- i .-.1. 1) (2. 3) B) (1.. 2) C) (2. ve B(4. _b) noktası ll.-. 1) D) (4.3 P.... böl- gede ise B(a. tasının koordinatları nedir? gerçel sayı olmak üzere.b. 2l+1) doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? t A) (2.. . 3) D) (3. 4) T6.....2) c) (4. 1) A) x+2y=1 1) B)2x-y=3 D) C) x+2y=3 E)2x+y=4 2x+y=3 iiiii.2. z __J 2x + y - 15 = 0 doğrusu üzerinde olup apsisi or- 'z l-ii dinatının ikİ katı olan noktanın orijine olan uzaklığı kaç birimdir? ul 'J) A)3 D) 6 B)4 E) q 2'E 3.i}. gg .n q ..re C) 3 Düzlemde 2x + 3y = 15 doğrusu üzerinde olan ve eksenlere eşit uzaklıkta bulunan noktalardan birinin apsisi nedir? A)3 B)6 C)e D)12 E)15 Analitik düzlemde A(-2' 3) veriliyor. -2) c) E) (3.A : i A) | B) ıl c) ııl E) orİjinde "İ"-"'o""":" D) ıV Şekildeki birim karelere bö]ünmüş olan kağıt dik 2.2I E) (3.ı. -2) A) (2..l---. A(1-t. Dik koordİnat sisteminde A(a.F 3. 2) B) (2. nın orijine olan uzaklığı kaç br dir? A)2 D) 2f. 2) ise lAEl lCDl = lDEl ise D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hanglsidir? -1) B) (3.. E) (1. -4) noktalarının orta noktası7. A(1' -2) Ve B(3. 0) noktaları C e [AB] ve lACl = 2lBCl ise C nok- 8. a+b) noktası hangi bölgededir? --..}. Yandakişekilde [CE] nlABl = ={E} 2lEBl B noktasının koordinatlarl aşağıdakilerden hangisidir? A) (3.iilı.

D A)6 B)5 C)4 D)3 E)2 16. 2) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ordinatı kaçtır? 4 n -) z 14. Şekilde toA] l.D 13.8 15. y + (m _ 4)x +8 = açı olduğuna göre.0) olduğuna göre oA doğrusunun eğimi kaçtır? A) 1 B)n q. a) ve B(12.8 5. o B)5 C)6 D)ş q7 iJJ a LU z A)s B)4 c)3 Dr2 E)1 İ 15. m nin alabileceği kaç tane doğal sayı değerı vardır? 0 doğrusunun eğim açısı dar A).toB] A(4.Doğrunun Analitik incelenmesi 9.E D)2 q. D) 1 E)2 10. A(4n-2.D 11.E 12. 13.fr Şekilde verilenlere kaçtır? 1 göre d2 doğrusunun eğimi 2 1 B)5 c).3) ve B(3.iiİiiıoo]iiiiii. 12. c)4 D)5 E)6 8. 1) ve B(3n+2.E 7.8 10. 2x _ 3y = 1 doğrusuna dik olan ve x _ 2y ='| ile x + V = -5 doğrularının kesim nok11. 4) noktalarından geçen tasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? doğru x eksenine dik ise n kaçtır? A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 A)2x+3y+20=0 C) 3x +2y + E)3x-2y+13=0 20 = 0 B)2x+3y+13=0 D) 3x+2y+'t3=0 16. x = 2 -2) nokta- doğrusuna göre simetriği kendisi olan nokX= sına uzaklığı 5 br olanının ordinatı aşağıdakiler_ den hangisİ olabilir? tanın -3 B)3 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? A)2 1.E 4. A)6 ^.A 9. x = 2 doğrusu üzerinde olup.D .A 6.E 3.C 14. A(_1.C i. y ekseni üzerindeki noktalardan A(3..D 2.

3|Bc| = bölen A) (6. Analitik düzlemde A(-3. 3) Ve B(2. D)2 E)f (t) tli 3. -3) noktalarından geçen doğru- 5. Koordinat düzleminde A(3. c(_2' 8) noktaları için -s) D) (12. B(3. a<7 A) E'ı _2<a<7 0<a<6 D)-1 <a<6 B) .3).5) ve A) (3. 1) veriliyor. 2) C) (-3.a<5 C) 0. c) -1 D) -. -8) E) (-12. 2) D) (3. A(a+1. 1). Koordinatdüzleminde nun x eksenİyle yaptığı açı kaç derecedir? A(_2. C 2lAcl oranında [AB] yi dıştan noktasının koordinatIarı nedir? B) (-6. B(6. a4) ve 6. 8) -10) C) (6. B(k. A(2. B(2. 10) |AB| + |ACI toplamı kaç birimdir? A) 25 B) 20 C) 18 D) 15 El :iiliillı 12 oı ]iiiii . _4). ve B(0' -2) noktaları 8. Koordinat düzleminde birA noktasının x eksenine uzaklığı 2 birim ise A eksenine uzaklığı 3 birim noktası aşağıdakilerden hangisi dangz? B) (-3. 0). ve y I 7. -3) noktaları koordinat sis- teminin aynı bölgesinde olduğuna aşağıdakilerden hangisi doğrudur? göre a için 1. Köşelerinin koordinatları A(-2. -2) E) (2. Şekilde verilenlere göre taralı bölgenin a|anı kaç brz dir? <= { l-ir A) 1 B) 3 c). 3) -2) C(1' 8) olan ABC üçgeninin tAB] kenarına tr ait yüksek|iği taşlyan doğrunun eğimi kaçtır? A) -. 3) ve |ABl =6 birim ise k nın ala- A) e0 B) 75 C) 60 D) 45 cağı değerler toplamı nedİr? E) 30 A)-8 B){ C)-4 D)0 E)4 2. B) -.1. q-3 4.7 cr.

A(-1. ABc üçgeninin ke_ 2) nar orta noktaları D(-2. y eksenleri üzerindeki dik izdüşümlerinin uzun- Bu doğrunun y ekseninikestiği noktanın ordinatı lukları toplamı kaç birimdir? aşağıdakilerden hangisi oIabilir? A)3 B)4 C)6 D)8 A)3 E)12 B)4 C)s D)6 E')7 10.m B -1) lse noktasının koor_ dinatları top|amı E)4 kaçtır? A) F(1.l ıoz]iiiiii.C 5. 2.C ii. a) kendisi ise a ka$ır? noktasına göre A) 3 B'ı2 c) . .l io. D) 1 q. kesiştikleri noktanın x eksenine olan uzaklığı kaç br dir? 16.D i3. 7. [AB] nin x ve birimdir. E(3.2x-y=7 ve a(+y+7=0 doğru_ |arının bir noktada kesişmesİ İçin a kaç olmalı_ dır? 0 B)1 C)2 D)3 E'. ^'ı 2n D.C :iii!İ![ 6.3).Doğrunun Analitik |ncelenmesi 9.4) noktalarından geçen doğru x eksenİyle pozİtif yönlü 45' lık açı yapıyorsa a 15.ö il. y =)(-1 ve y=ırlX+3 doğrularıdikkesİştikle_ rine göre.3) ve B(2' 5) olmak ıızere.2| ve B(a.D A)5 9. ve F(1.A ıs.A 2.f3 B) 3 c'ü . A(1 . ka$ır? A) xIY=2. 4).ü -4 B) -3 -2 D)-1 E)0 11.-1) c c'.D 3.a 8)6 11. y = 2x + simetriğl 1 doğrusunun B(2.D C)7 D)8 E)e 1. Y= 2x- nln y i doğrusunun x eksenini kestlği nokta- eksenine uzaklığı 3 13.c ıo.)4 A)-2 B)-1 C)0 D)l E)2 12. Köşelerİnin koordinatları A(3' 0)' B(1. 2) ve c(5. olan ABC üçgenİnİn tBc] kenarına ait kenarortay uzunIuğu kaç birimdir? 14.E 4.

E Bl . A(a-2' toplamı 5 br ise a nln pozitif değeri kaçtır? -3) noktaslnın eksenIeri olan uzaklıkları A) 5 B) 4 c) 3 D'ı2 E) 1 B(*4.l.tr D) 2.x (su) Lr. A(2. -1) ve B(3. y eksenine para|el ise n kaç- 7. A köşesinin ordinatı kaçtır? 2.fr E) 4 lunan noktaların geometrik yer denklemi aşağı6.re (tuz) C) z. Düzlemde A(2-n' 3) Ve B(n+4. ıy dakilerden hangisidir? A) x+2y=5 C)2x+4y=1 E)2x+4y=$ B)x+2y=3 D) 2x+4y=3 / n .iiİilı og jiiiii .t A) 20 B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 3.1. 3x+y=$ 4. Buna göre 120 gr lık karışımda kaç gr tuz vardır? . z lJ Yukarıdaki grafikte bir karışımdaki tuz-su miktarı ifade edi]miştir. A(1. 1) noktalarına eşit uzaklıkta bu_ A' .l i.0) Şekilde ABo eşkenar üçgen olduğuna göre. A)-2 B)-1 C)0 D)1 Er2 riği x-3y -2) noktasının +m -4 = 0 x= 3 doğrusuna göre simetdoğrusu üzerinde ise m kaçtır? A)-8 B)-7 C)4 D)-5 E)4 8. lır? 5) noktaların- dan geçen doğru. doğrusukoordinateksenlerini y=2x+k-1 ve y=-x+2k+5 ekseni üzerinde kesiştiklerine göre k doğruları nedir? E) B noktalarında kesmektedir. ax _ 2y = 1 doğrusu tAB] nin orta noktasından geçtiğine göre a kaçtır? A ve _2 ^'ı B) -3 c) -4 D) -5 -€ A)3 B)4 c)5 D)6 E)7 .

f7 s z (r 14.B A) { -5 C) -4 Di-3 E' -2 1. x-y+6=0. x-2y+4=0 doğrusuİle x-2y-1=0 doğrusu arasındaki uzaklık kaç birimdİr? A') ^')2 .Doğrunun Analitik incelenmesi 9. 9.8 4.) . .C 7. 0) noktasına en yakın o|an noktanın apsisi kaçtır? . A(2' 1) A(ABC) raç A) 1 B). y= 2x doğrusu İle Y = €lx doğrusu arasındakidar açınln ölçüsü 45o ise a nın pozİtİf değeri ka$ır? 16. c'ı2 . TJJ z ıtJ a 11.8 2.E . Y=0 Ve x * larının oluşturduğu üçgenin en küçük açısının fiv-3=0 doğru- 13.). q* :. x * Y = 1 doğrusu üzerİnde bulunan ve A(4.F E) 3 q. ölçüsü kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 7s Şekİ|deklABcD karesinİn D köşesİ y = 3x doğrusu. 3) noktasınln x rİği o.D 6. 2x 3y = 6 doğrusunun eksen|erle oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı kaç o? avz - A)l B)2 C)3 D)4 E)6 12. ABc üçgeninİn [BCl kenarı doğrusu üzerindedİr.E 5.8 8.E 3.iiİ![ıoa}i:i:: o)+ x-y+k=0 B) 2 doğrusuna göre simetdoğrusuüzerindetse k ka$ır? = E). C köşesi Y = mx doğrusu üzerinde olduğuna göre m kagtır? 10.). c)l D)İ =r} 2 D'ı 2n Bl . A(-2. E) 3 4x+3y-1=0 ve lBCl = 12 br ise uf dİrz A)6 B)10 Cr12 D) 16 Er 24 15.

1) E) (3.'. kaçtır? E) 3 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2. 2) noktaslnın 6x _ 8y + 2 -- 0 doğrusuna 5. olan uzaklığı kaç br dir? x ekseni ile pozitif yönde 135' ıık açı yapıyorsa n -1) ve B(3' n) noktalarından geçen doğru A)1 B).i. c. cl2 D). 2) 7. A(-2.2| ve C(n' 3) olmak lızere. B(-1. c) (2. . z L! a LıJ Bir köşesi A(2' _1) olan karenin bir kenarı x + y + 5 = 0 doğrusu üzerindedir. E E) -4 z ^) (. Bu karenin alanı kaç ıf oırz A(2.[AC] ise n kaçtır? A) -1 B) -.1.) D) . 2) noktaları x doğrusu üzerinde + by ise a kaçtır? - 6=0 A)6 Br12 C)18 D)24 E)36 A)-2 B)-1 C)0 D)1 E)2 2x_y = 1 doğrusunun koordinatları birbirine eşit 4. A(-1 . ıos . A(2. E)g D)2x+Y=1 .iiii.. -2 D) -. c)2 D)..i!i. A(2. [AB] l. 1).1) ve B(a. _1) noktasından geçen ve y eksenini natı 3 olan bir noktada kesen doğrunun senini kestiği noktanın apsisi nedir? A) 1 x ordi_ olan noktasında bu doğruya dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ek- A)x+2y=1 C) x + 2y =3 E) 2x+Y=3 B) x + 2y =2 B) .

Doğrunun Ahalitik incelenmesi

9.

Şekİldekİ d doğrusu ABCD karesinin B köşesinden geçmektedir. Verilenlere göre C noktasının koordİnatları toplamı kaç-

13.

lıı?
A')

-2

,)+

c)-1

D',r

-*

E)0

Dİk koordinat sistemİnde B(8,

0)' A(a,

3)

ıoAı

=

5

br olduğuna göre |AB| kaç

br dir?

A)6
10. A(1,

B)4n D) 2,8

C)5
E) 4

-2) noktasından, B(2' 1) ve 'c(3, 2) noktalarına çizilen iki doğru arasındaki dar açının
tanjantı ka$ır?

14.

A)* B)+

.)*

,);

=);
E

z
J

=
I.IJ I.IJ

z

(/)

Şekildekİ ABCD ve BEFK karelerinin C ve F köşeleri d doğrusunun üzerindedir.

4.A(ABGD)

11.3x-4y+ 6=0 ve 6x-8y-4=0
arasındaki uzaklık kaç birimdİr?

=

9.A(BEFK) ise d doğrusunun eği-

doğruları

mi nedir?

A)

3 ş c)4
B)

q+

o)i
E)s
15. 2y

B)

; c)l

D)

;

E',2

-x+

6=

na göre simetrİği kendisi

0 doğrusunun y = lTlX + 3 doğrusu_ ise m kaçtır?

A) 12. y
=

-2

B)

-;

c) -1

rı-'

=)-*

x

doğrusu üzerİndekİ bİrA noktasının

4x

-

3y + 2

=0 doğrusuna uzaklığı

2 birim

iseA
16.

noktasının apsisi aşağıdakİ|erden hangİsi olabi_ lir?

A(-1,2) noktasının 3x-4y + 1 =0 doğrusuna göre simetriği B ise |AB! kaç birimdİr?
D)

A')2 B)3 C) 4 l.c 2.A 3.A 4.B 5.A a.e ı.c'-."--d.c g.A-_- ]oa- ıil 12.A 13.c '---B)
E',)12

A)8

9

C)10 D)11

5

a-

E)6
16.c

14.B 15.A

:iii!İilıoesiiii;,

1.

DüzIemde A(1,3+n) Ve B(5,2n-1) noktalarından geçen doğru x eksenine paralel ise n kaç-

5.

A(4,

3) noktası ile B(2, -1) noktasının x ekseni üzerindeki C noktasına uzaklık|arı eşit olduğuna

lır?

göre C noktasının apsisi kaçtır?

A)0 B)1 Cr2 D)3

E)4

A)3

B)5 C)7

D)8

E)10

2.

c doğrusalolmak uizere, A(-3, 3)' B(-1' 2) C e [AB] ve 3lAC| = 2|Bcl ise C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A, B, A)

6.

A(1,

ruIarının kesim noktasından geçen doğrunun
denklemi nedir?

-2)

noktasında]'l Ve X =

2 ile

y

=

-1

doğ-

-1

Bl

-2

C)

-3

D)

-4

E)

-5

Z
-7

A)y=-2x c) y=3x-5
E)

y=x-3

B)Y=-x-1 D) y = 2x-4

L!
O:,

LlJ

3.

Analitik düzlemde

^(2,4| Eksenler saatin dönme yönünde 90o döndürü-

noktası veriliyor.

lürse

A

noktasının yeni koordinatları ne olur?

7.

Eğimi2 olan doğrunun üzerinde olan bir noktanın
apsisi 4 artınca ordinatı kaç artar?

A) (-4,

-2) B't 9,2'l D) (-2,4)

C, (-2, -4) E) (-4,2)

A)2

B)

4

C)

6

D)

8

E) 10

ax+y=4 ve (a+l)x+2y=5 paraleI ıkı doğru ise bu doğrular
uzaklık kaç birimdir?

arasındaki

8.

A(_1, 2)

or+

qn

c(1, _2) Ve D(4, m) noktalarından geçen doğruya paralel

ve

B(0,

4) noktalarından geçen doğru,

c)
Er 3,r2

2n

ise m kaçtır?
C)

or+

A)

-4 B')-2

0

Ol

2

El 4
oz

;it,

ı

:iii

Doğrunun Analitik lncelenmesi

9.

Dik koordinat sisteminde

13.
D(-4,3)

ı y (kd0

A({, -2), B(2, -2) D(_4' 3) koordinatları
ile verilen ABCD dik

C
>x

yamuğunun alanı

A(-6,-2)

B(2,-2)

'

x (alış)

kaç br2 dir? A)

25

B)

30

C) 35

D) 40

E) 45

Yukarıdaki grafikte bir malın kAr ve alış fiyatı arasındaki bağıntı verilmiştir. Buna göre 12 lira kör edilen malın satış fiyatl kaç liradır?

A)

24

B)

36

C)

48

D)

60

E) 72

10. y

[ _ 1 doğrusu üzerinde bulunan ve A(1' 1) ile B(2, _1) noktalarına eşit uzaklıkta olan nokta
=

aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1,

o)
,)

B) (-1,

(!

-2)

f, c)

14.

2x+y_ 2= 0doğrusunun x ekseninegöresimetrİği aşağıdakilerden hangisidir?

[*,

+]

-2) [.,-5j

tr\/(0,-1) E)

) z
U)
LU
LIJ

CT

A)2x+y+2=0
C)

z

E)2x+2y-1=0

2x-y-2=0

B)2x-y+2=0 D) 2x+y-2=O

7
11.

y_2x+1=0 Ve 3x+y_2=0
A)

doğruları

arasındaki geniş açınln ölçüsü kaç derecedir?

100

B)

120

C)

135

D)

150

E) 160

15. A(1, 2) noktasının y = )( - 1 doğrusuna göre si_ metriği olan noktanın koordinatları toplamı kaç_ lır?

A)3

B)4 C)5

D)6

Er7

12. Karşılıklı iki kenarı 2x+y+1=0ve
2x + y

_

4

=0

doğruları üzerinde bulunan kare_

16. Koordinatları toplamı 3 olan A noktası x

nin çevresi kaç birimdir?

doğrusu üzerindedİr. Buna göre, A nın orüıne 9öre simetriği nedir?

-

y=5

A)

/5
D)

B) 4 /-s

c)
E) 8.,6
5.8 6.E

56
7D

6/5

A) (1,

-4)
D) (-4,

B) (4,

-l)
E) (-4,

C) (4,
1)

1)

-1)

1.E 2.8 3.E 4.A
li;iiill

8E

9C

10

c 11.C 12.8 13,C 14.C 15.A

16.E

ı oaiil;;,.

1.

A(a'

b)

noktası analitik düzlemİn lV. bölgesinde

4.

A(2_a, a-3)

ve

B(a+S,

a)

noktalarından geçen

ise B(_a' b) noktası hangi bölgededir?

doğru,

a

kaçtlr?

t * ',

= 1 doğrusuna dik olduğuna göre

2.

A(-3,

-4) Ve

B(0,

3)

nokta|arının orijine olan

uzaklıkları toplamı kaçtır?

7,
E,

5.

Köşelerinin koordinatları A(4, 0), B(1,
kenarortayının denklemi nedir?

c(2' 4) olan ABC üçgeninin tAc] kenarına

-2)

ve
ait

J

z z
a tJ.l
I,JJ

=

3.

6.

3) noktasından geçen ve oy eksenİni B, ox eksenini C noktasında kesen bir d doğrusu için |AB| = 2|Ac| ise d doğrusunun denklemi
A(2,

nedir? (B noktasının ordinatı pozitiftir.)

Şekildeki ABCD karesinin B köşesi x _ 2y
doğrusu üzerindedir. Buna göre, A(ABco) kaç

=

12

bf

oir?

iiilitı og]iiiiii

Doğrunun Analitik lnceleıımelsi

7.
40
10,

y

9. x_zy +3=0
,,,,
.u'''

Ve

3y+x_4=0

doğrularl ara_

(Satış)

Slndaki dar açının ölçüsü kaç derecedi?

o

20

x

(Alış)

Yukarıdaki doğrusal grafik bir malın alıŞ Ve Satlş|-

na aittir. Buna göre 40 lira kAr edilebilmesi için
alış fiyatı kaç lira olmalıdır?

8.

A(_3'0) noktaslnln 3x+4y_1-0
olan uzaklığı kaç

birimdir?

doğrusuna 10.A(1,_2)

noktaslnln

x_y+2=0
B ise

doğrusuna

göre simetriği olan nokta

|AB| kaç br dir?

A(5, m), B(3,

[AC] nin orta noktası

-1), C(n' 4) olmak üzere, B ise m + n ka$ır?

A(3, 1) noktasının x

uzaklığı

fi

ır İse k

-

2y + k=

0 doğrusuna olan

nın pozitif değeri ka$ır?

2.

x+y+4=0 ve

x-y-2=0
ve 2x-

doğrularınınke_
y
+

sim noktasından geçen

4

=o

doğru_

5. y-x+1=0

ve

y=fix

doğrularıarasındakİ

suna paralel olan doğrunun denklemi nedir?

dar açının ölçüsü kaç derecedİr?

E
-J z ş

1

a

3.

2x-y +3=0

doğrusunun A(1,3) noktasına

göre simetriği olan doğrunun denklemi nedir?

Şekilde ver|lenlere

göre

A

noktasının apsisi

ka$ır?

iiiliffi11xiiii

Doğrurıun Analitik lnı;elerırıesi

7.

A(2_a, 6_a) noktası analitik dÜzlemin ikinci bölgesinde ise a nın alabileceği tam sayı değerleri
toplamı kaçtır?

I

ile Y=A, X=2 Ve X=4 doğrularının x ekseni oluşturduğu bölgenin alanı 6 bf ise a nln pozitif değeri kaçtır?

8.

A(3, a+1) noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı 8 br ise a nln alabileceği değerler top_
lamı kaçtır?

10
d1

d2

eğimi Şekildeki verilere göre d2 doğrusunun

kaçtır?

1.

1966

- USS

6.
y=

1975

y =,,/-3x +

1 İle

1 doğruları kaç derecelik açı

- ÜSS

altında kesişirler?

A)o B)30 C)45 D)60

E)eo
B(1,-3)

Şekle göre A(2, 3), B(1, -3), c(3, 4)
1972

3x + 4y

10 = 0 doğrusuna A(1, uzaklığı ne kadardır?

- USS

-

3) noktasının

|BDı = 2|DAı ve |DE| = nın ordinatı ne olur?

ıEcı olursa E

noktası_

A)0

A)+

qh

c)

1

D')2

,r+
ğ.

B); .);

ott

E)3

1973 A(1,

ffi = 0 doğrusuna uzak!ığının 1 e eşit olması için m nin değeri aşa-

- USS 3) noktasının

3x

+

4y

-

s7. z
E

;
z
a
u.,l

- ÜSS ve b herhangi a
1976

iki reel sayı olduğuna göre

ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

l,J-l

dlk koordinatlar sistemİnde

,[#, *)

A)

5

B)

10

C)

15

D',)

22

E) 25

noktasnın

7

-.t

Y=

-x

doğrusuna göre simetriğinin

koordinatları nelerdir? B) (-(a + b), -(a

4.

-

b))

1974

A(-1, 4), B(3,
sidir?

- USS

göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi-

-2)

noktaları verilİyor. A nın B ye

D)(a+b,a-b)

A) (-5,

-8) D) (5,8)
1975

B) (7, -€)

c) (-7,8)

E) (8,5)

Koordİnatları (2,3) olanA noktasının y = x e göre simetriği B noktası ise B nin X = -3 e göre simetriği olan C noktasının koordİnatları ne olur?

-

USS

1977 - Üss (-2,7, noktasının

Y=

x

doğrusuna göre simet-

riği olan noktanın koordinatları nedir?

A) (-9,

2)
D)

(-4,3)

B) (9,

-2)

C)
E) (3,4)

(4, -3)

A) (2,

7)
D'

(7,2',)

B) (-2,

-7)

Cl (7,-21

E' (-7,21
iiiiltııg]İiiiİ:

ğİC dİr. C noktas| aşağıda- geçtiğine göre köşesinin apsisi kaçtır? A)e B)8 C)6 iiiii[ı ıq]iiiii: A) (4. 1983 X+y = ile meydana getirdiği üçgenin alanının 2 birimka_ $ doğrusu üzerinde bulunan ve A(3. Bu dikdörtgenin bir köşesi 1 U) ) a C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre kaçtlr? N(3..15.eksenine göre simetriği Q o|duğuna göre lPol A) kaç birimdir? A) (-3' -€) D) (-10.. D)s -3) D) B) (3. dır? A)0 4..ÖYs a>0 ve b>0 ax + by + 1 = 0 re olması olmakkoşuluyla.. B) (-4' 1) 8 Dl C) (-2' E) (4.OSS için a. Y=X+ B 1 doğrusu A köşesinden noktasına göre sİmetr. 0) doğrusu üzerinde olup alanı 8 bİrim karedİr.)+ D)4 E) 1 4 1985 11. 3) noktasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır? B)1 .. 1982 Simetri eksenleri b. Dr2 E) T 5 A)2 B... -3) E) (3. B(a.+ .OYS .M 10.. 1981 . -2) .Doğrunun Analitik lncelenmesi 9.ir X=0 Ve y=0 doğruları olan dört köşesinin r . E) 4 (4. -3) 1) 2) 12 B)2@ El 26 Cr.. doğrusunun koordinat eksenleri ' 14.ÖYS A(-3. 5) noktasında olduğuna göre z UJ ordinatları toplamı nedir? tJ-l A)-e B)-10 C)-11 D)-12 E)-13 A) 9 B't 12 C) 6 D) 0 E) 3 ? 16. 1986 12. 1982 A(3.. 19s1 . 5). _5) noktasının x-eksenine göre simetriği P .Öss A(-2' 3) noktasının Y = -x doğrusuna göre simetriği B ise B noktasının Y=_2 doğrusuna göre simetriği olan C noktaslnln koordinatları nedir? 13.OYS y..) . c(_8. 3).OSS ŞekildekiABC ikizkenar dik üçgeninin AB kenarı y= 2 Yukarıdaki şekilde A(0.. 1982 .OSS . kilerden hangisidir? 3) noktasının B(2. 4) noktaları veriliyor.b çarpımının değeri ne olmalı- . dikdörtgen vardır.... .4) -4) C) (3.

A. B. 4.] noktası bu doğru üzerinde olduğuna göre..Doğrunun Analitik lncelenmesi 17. [f. Bu bilgilere göre OABC dörtgeninin alanı kaç birim karedir? noktası nda kesmektedir.ÖYS o(o.0) ve D(0' 3) noktalarından geçmektedir.' .OYS malın maliyeti ile satış fiyatı arasındaki bağıntıyı göstermektedir.iiiİil. 5)' renin köşeleri olduğuna göre y kaçtır? 5) noktaları 6 bir ka- 2x+3y-4=0 Ve x_2y+ 6=0 olan doğrunun denklemi hangisidir? 1990 . 19.)+ D)+ 20. doğrusu C(2.Öss .)# o)# E)# 22. Yandaki doğrusal grafik bir Satış (TL) 9.o) A(6. Bu iki doğrunun K kesim noktasının koordinatları toplamı kaçtı r? t. 1989 . =)* .öSs Dik koordinatsisteminde y = ffiX * 1 doğrusunun y-cksenine göre simetriği x*ksenin.J Bunagöre y=IT'IX*1 denklemindeki m kaçtır? A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 A)-1 rı-+.OSS A(1 . B(x. C noktaları veri]miştir. 1990 . C( .J-l z t z J A) 1000 D) B) 3000 1500 c) 2000 E) 3600 U) d1 doğrusu A(3.OYS 5 '. 21. K noktasınln apsisi kaçtır? Yandaki şekilde grafiği . 1991 . 19s7 _ Öss A(3.0) B(5.l-l v 23. 18000 TL ye satılan bir maldan kaç TL kör elde edilir? l. 0) noktasında kestiğine göre.. 3ı Alış (TL) ^['. 1990 E)+ verilenY=f(x) doğrusu x-eksenini K(x.OSS doğrularının kesim noktasından geçen ve x+ksenine paralel A)0 B)1 C)3 D)4 5 E)5 Nv=+ 18. 1991 ^)z B)3 . Yukarıdaki şekilde dik koordinat sisteminde o. y)' C(5.)-+ r). 1). 5) noktasının Y uzaklığı kaç birimdir? D) doğrusuna olan = y=-1 'ıv=+ C)y=-2 E)y=0 3x + A)# B)+ . D(1 .4) 24.4) A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -s c(0. 1986 .11s ]İİii. 0) ve B(0' 2) noktalarından d.

1992 .5 E) 4 Denklemi y A(6. A(8' 0) ve B(8. 86 xy. 5 z LU LiJ 27. 1992 nin A Köşeleri o(0. öSS A(1. a kaçtır? B)y=-x D)Y=-x+1 Y=x-1 o) + B).B .OSS Şekilde y=1 Ve Y=ax-1 fonksiyonlarının graf|kleri Ve siyonu aşağıdakilerden hangisidir? U) x'fi c)Y=x+1 E) y-ekseniyle sınırlı tara|ı bölgenln alanı 1 A)y=x birim kare olduğuna göre. _ I B) D) XV c) -+a-'l 86 E) 6*4=1 XV l*I=ı 84 XV -*a=1 68 '994 Denklemi _12x + 16y Öss 3) noktasına en yakln olan noktasının - 11 = 0 olan doğrunun ordi- natı aşağıdakİlerden hangisidir? A)ü B)_7 c)2 D)4 E)6 iliİİlı ı o jiiii.E q. .Doğrunun Analitik lncelenmesi 25. ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? 26. _ A(1. [AB] üzerinde bir C(x' y) noktası alınıyor. B(4. 1992 . o olduğuna göre.OSS (r 30. 1991 _ 29. 3).OYS 31. 1991 Denklemi x_2y =0 ve x_zy +5=0 olandoğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir? - OYS A)s B)4 C) 3 D'. 0) noktaları veriliyor. 0).5 c) 3 D) 3. +x _2 ABOD karesinin 0) C = olan şekildeki d doğrusu köşesinden geçmektedir.6) olan üçgeköşesine ait kenarortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) ___ .OYS kaçtır? A'ı lcnl ffi = z 1 olduğuna göre C noktasının apsisi 2 B) 2. 1994 Yanda grafiği verilen y = f(x) doğrusal fonk- z .)z E) 1 A) 3 B) 4 c) 5 D'ı . c)l Drz E)3 28.

1996 . 2) D) (-1.[_*. B(3. 4) (2. (a. A t b) ikilisi aşağıdakilerden ü CE dan saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru B den de saatteki hızı 15 km olan bir bisikletli A ya doğru aynı anda yola çıkıyorlar.) geçmektedİr.OYS ŞekildekiAB doğrusu . B) (-2. . hangisi olabilir? . 1995 - OSS Denklemleri 2x+3y-8=0 ve 7x+2y +16=0 olan doğruların kesim noktasından ve koordinat başlangıcından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 11x+8y=Q C) x-6y=0 B)8x+11y=Q D) 6x-y=0 E)9x+5y=9 :iiiit. 1996 1995 .iiiıii .ı ı z. 1994 .Öss A(a' b) noktası koordinat düzleminde 3. 3) C) E) (0. 6). B noktasından AB A)-6 B)-4 C)0 D)2 E)8 doğrusuna çizilen dik doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 8y +2x. 1995 X= 4 doğrusu üzerinde bulunan ve A(-3.13 = 0 C) 3y+x-12=0 E)4V*X=0 B)4y+x-16=0 Dl2y+8x-9=0 37.OSS (_3' 0) Ve (8' 5) noktalarına eşit uzaklıkta olan ve y+kseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? |oB| = 4|oA| olduğuna göre. bölgede bulunduğuna göre.OSS A ve B kentleri arasındaki uzaklık 100 km dir.Doğrunun Analitik incelenmesi 32. z -J li. 4) noktalarına eşit uzaklıkta olan noktanın ÖSS ordinatı kaçtır? A) -15 B) -e C) 12 D) 1s E) 17 c) 6 5 4 3 2 1 35. hareketlerinden kaç saat sonra ve A dan kaç km uzakta karşılaşırlar? Problemin grafikle çözümünü aşağıdakilerden hangisi verir? -3) -1) a ul z LU il 34. Yaya ve bisiklet- A) (1. noktasından 36.

40. 0).3) noktasında.h '. 1998 Y .' doğrusu x--eksenini (3. [*. d.+J .. göre A(4. A) y=-7x+3 1 B) D) y=}x*ı y=2x+1 c) Y=-2x+3 # E)y=2x+5 44.J . 6) z J . 1998 B)4x-5y-13=0 D)5y-4x-5=0 n [+.'ı B)3y-x+9=0 D) 5y -4x- 15 = 0 A)3x-2y+6=0 B) 3x +2y-6=0 C) 2x-3y-6=0 D)2x-3y+6=0 E)2x+3y-6=0 ıaliiil..l_ / CT loHl [AB] A) B(0. doğrularının A kesim noktasının koordinatları (x.CD) -3 doğrusu ile y+kseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)2y-x+6=0 C) 5y-4x+15=0 E) 5y-4x=0 .OSS o[*.J . eJ nonasına = 2x_ 1 doğrusunun. simetriği aşağıdakilerden hangisidir? o.# 0 t. 1997 4x .. [+..OYS y+ksenini (0.OSS . 1) noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi aşğıdakilerden hangisidir? .. 1998 . 1997 .Doğrunun Analitik lncelenmesi 38. |oH| =a kaçbirimdir? o. d2 doğrusu ise x+ksenini (-2.# Yukarıdaki verilere göre. c noktasının ordinatı kaçtır? 39.iiıii.5y + 20 = 0 doğrusunun A(3. 1997 . 0). 1996 Şekildeki d. 9.OSS Yandaki verilere göre. ..0) lOHl = 3 t a L! LIJ 4s.ÖYS 4x_ 5y + 6 = Y=x doğrusuna paralel olan ve CD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? (AB J.)# 16 D) . . y) aşağıdakilerden hangisidir? A)4x-5y-34=0 C) 4x-5y-7 =0 E)5y-4x-3=0 42.OSS 41..OSS Şekildeki oABc kare olduğuna gö- Ie. y+ksenini (0.ş B) ' i9 .2) nok- tasında kesmektedir. ve d.# =.

2000 . haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki fark kaç cm olur? A) 18 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 46.OYS 3x + 2y . x=-7. Bu fidelerin boyu 50 cm olan haf- kilerden hangisidir? lada2 cm.OYS Bir bahçeye boyIarı 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç 49.+Y=1 Ve y-X=0 Ve y+X=0 D) x_ f.ÖsS a pozitif bir gerçel (reel) sayı olmak uzere denklemleri J z UJ a l. Cc z .=ı A)1 Bl2 C)3 D)4 E) x+ f =ı Ve y-X=0 iiiiiilı ı s ]iiii: . 2) . senlerinden eşit uzaklıkta olduğuna B). 2000 B)3 C)4 D)6 El7 den hangisinde verilen doğru çiftinin kesim noktasıdır? A) x+y=1 Ve y+X=0 . 2000 Y=-3x+a.oss OABC karesinin ED doğrusu üzerindeki B Yandaki şeki|de.Doğrunun Analitik lncelenmesi 45.5 = 0 doğrusunun y*ksenine göre simetriğİ olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Y= 2r*t 25 C) y=-ar-a 35 E)Y=-Tr*t 35 B)v= D)v= ?r*9 33 -?r*9 33 /. 1999 . 47. 1998 . a nln değeri kaçtır? köşesi aşağıdakiler- A)2 48.J-l . 50. k kaçE)5 tır? c) . [AB] doğru parçaslnın oıta noktası. OABC bir kare D(1. Buna göre 20.oss (x + 3)(y - 1) = x. 0). A(5' 3k) ve B(2k' 4) noktaları veriliyor. diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır.-Y=1 Ve y+X=0 x ve y ekgöre. E(0.oss > Düz|emde k 0 olmak üzere.Y bağıntısının grafiği aşağıda- fidesidikilmiştir. 1998 . olan doğruların oluş- X=-3 Ve Y=0 turdukları taralı bölgenin alanı 84 birimkaredir. Buna göre.

-1) noktasının y-eksenine göre simetriği B.oss A(1.ÖSs .oss ax-y=6 4x+(a+4)y=4 n v z 5.).oss nı+ yo|- . 2002 . üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır? K(m-4. o)+ -)* ve L araçlarının da geçen süreye göre depolarında kalan benzin miktarını göstermektedir.oss Dik koordinat düz|eminde. 2000 .oss x+4y=4.7- 2002 Şekildeki AD ve .r2 I. A(-5./ . 2001 8)6 C)7 D)8 E) e 2002 . _2 AocP dörtgeni- -1 c)0 D)1 E)2 nin alanı kaç birimkaredir? 54. mx*r=. polarında kalan benzin miktarları eşit olur? göre.oss Bc doğrularının denklemleriy|e verİlen doğrular paralel olduğuna kesim noktası P göre A'ı a kaçtır? B) olduğuna göre. . m yerine yazılabiIecek tam sayıların toplamı kaçtır? nı + B).). doğruları Y=x doğrusu almayan dört bölgeye ayrılmıştır.oss Yandaki şekilde analitik düzlem. ıoB| = |oA| ve c(2' 8) noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna gö- Al 4. 12| noktasının orijine göre simetriği A'(x. 2003 . |CB| uzun|uğu kaç birimdir? Şekilde. AoB dik üçgeninin alanı kaç 2 b? B) dn? A) 12 15 C) 18 D) 21 E) 24 ) 1 UJ 2001 . aynı A noktasının Y=x doğrusunagöresimetriği C olduğuna göre. eksenleri İçine 55. A)s 52. A ile A' B) y) noktası oIduğuna arasındaki uzaklık kaç birimdir? C) Al2 iiiillzollii:i. ').Doğrunun Analitik incelenmesi 51. cc B)3n D'ü qzn E) 1 re. bu araçların de58. Hareketlerinden kaç saat sonra. 2oo2 Yandaki grafik sabit hızla hareket eden K . 2m+2| noktası ll. ')-+ rı-. bolgede olduğuna gö(a.: B)3 cl4 D)5 E)6 A) 13 26 3s D) 45 E) s4 .

.Öss z J LU 4x + 3y = 12 doğrusu üzerİnde herhangİ bir P(a.Öss El 4 A(m.) . . taralı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? A)2 B)2.5 63. 2oo4 . nokta- doğrusunun K oB o) doğrusuy|a ED kesim noktasının apsisi kaçtır? ^l 2 B) 3 . C( 62.-4 doğrusu verilmişt|r. Yukarıdakİ şekilde.5 C) 10 D) 12 E) 13 t. 2003 . A)1 Br2 C)3 D)4 E)5 iiiiiil'ı zı ]iiiii: . 2004 OABC bir kare |ADı =lcE| =1birim |oA| = 4 bİrim . A(1. 0) ve B(-3. Z Buna göre 60.)* D).8 B) 9. 2oo5 .Öss 61.. 2) noktası 1) ve c(3' 4) bir doğrunun üç olduğuna göre m kaçtır? B(0.OSS larından geçen d1 doğrusu bu doğrunun y*ksenine göre s|metriği olan d. 2004 .oss ffi A) nİn alabileceğİ en küçük değer kaçtır? 3 B)4 . Yandaki şekİlde z a UJ . doğrusu ve y . _4) Yukarıdaki verilenlere göre.Doğrunun Analitik lncelenmesi 59.5 C)3 D) 3. E'ıI Buna göre taralı bölgenin toplam alanı kaç birim karedir? A) 7. b) noktası alınmıştı r.. =)f _D y=fx+3 x X=3 Yukarıdaki verilere göre.

y) olduğuna göre X + y toplamı kaçtır? 67. 0) noktasından çizilen teğetin değme noktası T(a.5 C)4 D) 4. E noktalarından biri orijin olacak biçimde bir dik koordinat sistemi 7 65.5 E) 5 A)-x+Y=3 B)x-Y=3 C)-x-Y=3 D) x+2y=1 E)2x+y=1 i:iii[ı zz]iiiıi:. 2006 . 68. a ul z tIJ Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A.Öss A)A B)B C)C D)D E)E K(0' 6) noktasından geçen l. L noktaları şekildekigibi işaretlenmiştir. 2006 - oss uzunluğu kaç birimdir? A(-3' 4) noktasının Y = -X doğrusuna göre sımetriği B ve B nin ox eksenine göre simetriği C ise lBCl A)9 '2 B)Z 2 c)8 D)6 E)5 Şekilde d1 doğrusuyla d2 doğrusunun kesim noktası A(x. E. hangisidir? K ve L noktalarının orijine uzak- lıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdakilerden . .oss 66. 2OO7 Dik koordinat düz]eminde denk]emi x + y olan doğrunun. 2005 . D. 2oo5 yerleştiriliyor. bölgedeki çeyrek çembere A(9. B.OSS oy - 3 eksenine göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 3 B) 3. D.oss A) e B) 10 C) 11 D)12 E) 13 K E D a G. c. Bu kareli kağıda A. a kaçlır? A) Dik koordinat düzleminde o(0' 0) merkezli.Doğrunun Analitik incelenmesi 64. B. C. b) olduğuna göre. J z B A L c . . K.

E 3s. c 53. D 70. E)y=ğ-ı D)y=ğ-ı A)8 B'ı7 c)6 D)5 E)4 2008 . c 39. 2008-OSS Y = X + 3 doğrusunun hangisidir? y= x doğrusuna göre si- metriği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden rak A1.. B 58. B 18. D 23. B 33. 0) ve C(k. c 41. D 47. D 20. D iiiiİKızg}İii. D s0. B 30. An noktaları İşaretleniyor. B A A E B 52. B(2. 68. B 21. Bu noktıaların üçü de aynı doğru üzerinde oldu_ ğuna göre.8 4.Doğrunun Analİtik lncelenmesi 69. A 64. D 62. E 63. D 49. B 55.8 7. B 14. c 28. D 40. E 16. D 34. c 32. A 22. c 29. . y koordİnatını 2 birim artıra- xoY dık 71.A 54. &. A c A 45. C 61. 57. 46. c 66. D 8. E 11. c 19. c 60.4) noktaları veriliyor.. n kaçtır? A) y=x-3 B)y=-x+3 C)y=. k ka$ır? S (r z A)4 8)6 C)8 D)10 E)12 uJ U) UJ z 2.. 37. E c A 13. D 12.. C 56. A C A 69. 71. E 44. A 17.8 5. -1). 24. D 31. E 27.4 6. 48.4 15. An noktası )/ = 3x doğrusu üzerİnde olduğuna göre.c 1. D 67. D 3. 43.c 10. 25. 2007-OSS koordinat sistemİyle verilen düzlemde \(-1' 2) noktasından başlayıp her seferinde x koordinatını 1 birim. 51.4 9. A 36. A 26. A 42. E 38. . E 65. B 59.oss Dik koordinat düzlemi üzerinde A(0.

-3) c(3.T_* l =l 1+ rq.4) B(3. 2) ve B nin Y = _2 ye göre simetrİği Doğru Seçenek B -8) dir. 2(_2'ü - 2) = c(-3.(*. Doğru Seçenek B 7.4) doğrusuna İ olan uzaklığı Adan 1 B ye. 3) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-3. .-2) (_2' 7) nin y = X e göre simetriği (7 Doğru Seçenek C ' _2) dir.01 | I oırp c(2(-3)-3.m2 I 1+ ls . A nın B A(-2.ı++. 3) ün y = X € göre simetriği B(3. A(1.--:r ffis { 4 I l. 2) ve B nin X = -3 e göre simetriği fr=o l= /3 = l.fr 5. |ıs_m| =.n.--:- 6 azalırsa 2 azalır 33 oıun 'l 3-2=1 E noktası J z A(1. #=3+ J4 2 d=7 = =-2+b -8 ye göre simetriği C(7. dır. tr = I 3n 1 azalırsa n . A(-1.azarr A15 .*) simetriği o. y=r€.. 3) noktasının 3x + 4y _ 10 = 0 B(1. 4 dn. c(-3. -6) dır.. Doğru Seçenek D 6. o halde.x+1ile y=1 ve 0 tanc a = doğrularınıneğımleri . Bu doğrular arasındaki dar açı a ise A(2. Doğru Seçenek C İ .iiii$tıza]iiiii: .o =[#.ffi=-5 Doğru Seçenek B (_*'_. Doğru Seçenek A .'.) .(*. 3n n ı f=ıbrdir.5-. Doğru Seçenek A 60o dir.#)==(. ]lT=.LJ z noktasl olduğundan olan uzaklığı 1 ise |s.f.::.ı. niny=-x doğrusuna göre dir.h) Doğru Seçenek A 4.s_m| 1 .1. ı) C ve D nin orta 3) noktasının 3x + 4y - ITl = 0 doğrusuna a uJ l. 2) =C(-9.

-3) bulunur. Doğru Seçenek E 12. o+a 2 =2sA=4 -e -c.oğru Seçenek E B noktasının apsisi.b=f AB nİn denklemi y-3 = l(x-3) + oı. - Gl: a _ A nlıın El lzAoaoi köşesinİnapsis| olup B Doğru Seçenek D 16. :l:='}-x+x=3+r=f. 3) sa|dır.5) ıPQı =üffi=/T36 ve Q(-3. b> 0 olmak lızere. Dikdörtgenin simetrİ merkezi orijindlr. Anoktasının ordinatı 2 ise Y=X+ 1 +2=X* 1 +x= 1 olupapsisİ 1 |AB| =|Acı =a.Bbr dir.(_*. z ffiAc = ffiAB + ordinatlar toplamı 5 + 5 + (-5) + (-5) = 0 U) dır. B(2. 14. . tJJ * I z 1s. A(-3. b) nin orta noktasıdır.r 4+a. 1+4=5 -=o-a=4 2 tir. . olup C(4. . o halde. I. 13. P(3.. a > 0. A(ABC) =8bf ise a'a dİr. Y= x olup . B(a' 5) ve C(-8' 4) = noktaları doğru- halde. -5) olup +=o+b=:3 Doğru Seçenek B =z. b) oImak üzere. Doğru Seçenek A :. \ eğim=1 !+ =2+*= 2 ' l_. o . o) oır.A(3 3) ax + by + 1 = 0 ın eksenleri kestiği noktalar o(o. _ *) * t. ---'*Y=g 9v'ı!'eğim-1 ! oluşan üçgenin alanı 2 bf ıse tur. Y=x t Doğru Seçenek C 11.Doğrunun Analİtik incelenmesi 10.0) noktası A(0' 3) ve C(a.JJ Doğru Seçenek D -l +-:=l o -g+g 3-4 3-5 -3-" 5 -3-a = -2 =+3+a=-10 -13 tür. C(a.iiİifiızs}ıİiii .

butunur. i-i=:=:' . 0) + 0 = x + 3 + x --3 Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C r 20.18ooo * ? = 15ooo Doğru Seçenek A z J kAr=satış-ahş = 18000 = 3000 TL - 15000 bulunur. 22bf bulunur. + 5x +5Y =12 2-0 =. K(x. ortak çözümde x yok edilmeli.. *I*!=z*+ **=.: . o=-r.) Doğru Seçenek B dan geçiyorsa. Alış 16 a Satış 5 18. l-3.3 = 1.y) 7y_16=0 *Y=f oır.Cıi.ir. Doğru Seçenek A X+1=1+5:+X=5 y+5=1+5+y=l bulunur.1) B(x. 21. f . 19. A(3' 5) in -3x +y _5 = 0 doğrusuna olan uzak- 18000 Doğru orantı lığı.8+1+r=$ Doğru Seçenek E :iiii|[ı zo]i!ii.3+5-51 e /(-slz +( /10 Di.Doğrunun Analitik lncelenmesi 17. İ-I=. * a.2 5-3 x-2 _ Y-5 x-2 _Y-5 2 +xr'Y= 12 s K nın koordinatları toplamı :+x_2=y_S ŞY=x+3 bulunur.4 2 (8' . + z LU Doğru Seçenek D LU a r*I=1 23 v y = f(x) in denklemi ö-. 2x+3y-4=0 x-2y +6=01-2 2x+3y-4=0 + -2x+4y-12=O A(1. ABCD kare ise karşılıklı köşelerin koordinatIarı toplamı eşittir. oABc dörtgeni bir yamuk olup A(oABC) _ = (loAl+ lcBl)' 2 locl Y = mx + 1 in y eksenine göre simetriği + y= m(-x) +1 +y=-lTx 1 olup (6+5). Doğru Seçenek B 22.

=]€=İ 28.2 . i İ Doğru Seçenek D Doğru Seçenek C 31.F =uf 5 /{.Doğrunun Analitik incelenmesi 25. dir. 0) ve C(6-a.t"br dir. Doğru Seçenek C ::ii!i[ı zz}iiii.rç4z =t. İ I Doğru Seçenek E t z t z J c A(ABC) =1= ff=1 ^2 z. .++I=1=+-x+!=1 -1 1 +Y=X+l 4 bulunur.y) B(4. ği.IBCI -ı .n=-3 AB nin denklemi y - 3= _ft. 9 Doğru Seçenek C B noktasının ordinatı 2 Y= 2 dır. ı A(1 3) -1 2x+1 6y-1 1 =0 "ği. 27.. = 3 artarsa k artar -a+6 -a-2=0+-2a+4=0 *A=2 3nk=3n+k=1olup X=1+1=2bulunur.3) G(x.0) 29.. olduğundan karenin alanı 22 = Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 4bf dir. nBl = lBCl A dan B ye apsis. 3n n a ise B(6-a. o halde.-a) olup C noktası y+x-2=o doğrusunun üzerindedir.. buIunur. IABI .ıı 3y-9 =-4x+4 4x+3y=13 A köşesine alt kenarortay doğrusunun denklemi + -12x+16y-11=0 4x+3Y=13 /3 25y _ 11 = 39 ö** =. . Y=ax-1 26-x-Zy=0 ve x_2y +5=0 arasındaki uzaklık n=E=+ . A(1. a [! TJJ ee=2 bulunur. 30.6.

. ortak ç<izümde sabit sayıyı yok etme|iyİz. B(3. üoçlı'ı.ffi)z=f( 5) noktalarına eşİt uzaklıkta ise 10a=80+o=8 bulunur..y +-x+Y=2. dir.i +2.(_ ğ ++=1 +-4x*Y=4n 4n *. 4n) 36. 6). ]oAı = n + ]oB| = 4n olup A(-n. Buna göre.ı Seçenek E 35.. ^=@=mbrclır. Affi. 7x+2y+16=0 2x+3y-8=0 l2 39.ohaldeseçenek- 38. y-4=-|ür-oı 4y-16=-x 4y+x-16=0 bulunur. A(a. AB n|n denklemİ. 4) ve ıCA| Y= z 5 /( ıCB| ise = 49 + a2 - /(4-sF+@4 a2-8a + 16 x+y-3 +x+ }=s*X= j oıuo 12a+ 36 = 1 + a2-12a+85= a2-8a+17 ^(. noktasından geçer. y ekseni üzerindeki (8' (0. -22 1 2Y=5 34. a) noKtasl (-3' 0) ve dİr. 4x+6y-16=0 *7x+2y+16=0 doğruya olan uzaklığı llx+8y=0 iiiii.. Doğru Secenek C -4a=48+s=17 bulunur.. Dooru Secenek B Doğru Seçenek A 33. bolgede ise a<0 ve b<0 o|malıdır. bölgededir.. bulunur..o İ**='ise 0) noktasının bu olup o(0. Dogrıı Seçenek D I*I= 1+x+y=3 . 0). B den hareket edenin saaüe- ise 100 - 15 = 85 olup (85.ii!j. bu problemin çözümü A seçeneğindeki grafiktedir. 1 ) nok- tasından geçer.) dİr. lerde verilen (-1. AB doğrusunun denklemi 3x+2y-12=g lg..d1 33 x .. -1) noktası 3... b) noktası koordinat düz|eminde 3. -4(- |).z) oenxıemi sağlayacağından 9+a2 =64+ a2-10a+25 . Doqru Secenek . . x = 4 doğrusu üzerindeki bir nokta C(4' a) ol= sun. t= 4n + n=1 = Dogru Secenek E bulunur. B(0.0-121 12 Doğru Seçenek D ıze . -n .d. 4) den geçen ve AB ye dİk olan doğrunun eğimi _| oıun 37' A dan hareket edenin saatteki hızı 5 km ise (5' ki hızı 15 km 1) denklemi.Doğrunun Analitik lncelenmesi 32.. ffiAB = = iffi + 4 ise B(o.

4x_5y+6=0 doğrusununeğimi aradığımız doğrunun eğimi oe Y=x 4.ffico 41. 42.3-x). a) ve X * y _ı=4*4-=1 5 _ 3 -'. Y 2x' = . OABC kare ise lOAl C(0.0=30cm ol r..2 43. 20 haftada 40 cm uzar. i 20 T y-0= 3.Doğrunun Analitik lncelenmesi 40.o mco = -. 4x-5y +2o =0= 4(2.|_.0) noktasından geçtiğinden.g-. $obuğundan 5YTv.g _ o(. 0 cm olan ha ada 1 cm uzarsa. o halde boyları arasındaki fark Boy 50 + 40 = 90 cm olur.5(2. da 20 cm Uzar.. 20 hafta- 90.5'3 -l 2 2 2a 2a + -=-_+_ = I 5 3 6a+10a . ffiRs. 46.Y =2-2x-1 Doğru Seçenek C tY=2x+5 bulunur' Doğru Seçenek E 44. Boyu 50 cm olan haftada 2 cm uzarsa. Doğru Seçenek B iiiiiil1 29 ]lııiii. 3x+2y-5-0=+3(-x) +2Y-5=0 *o=Ş orırnrr. X yerine z.4x y-(-3)=i-(x-0)+Y+3=L J c + 5y + 15 = 4x kestiği nokta . 16 -5 -2Y=3x+5 = -3x + 2y =0 35 )Y=i'*. 1) resİmetriğini bulmuşoluruz. (x'y) (_x'y) alınırsa y ekseninegöresimet- riği bu unur. +6-y=2(1 -x) -1 + 6.1 _y 2.1 -y) =0 . .5(2 _ y) + 20 = 0 ' =24 4x-10+5y 20=0 3 +4x-5y-34=0 tulunur.on' Dogru Seçenek A . yazarsak A(3. x yerine y yerıne 2. 3) noktasına göre simetriğini bulmuş oluruz. -3) olduğundan istenen doğrunun denklemİ. y yazarsa* y yerine 2. / noktasınagö+ - 2 3 C(3.r.]_')-' \ 2 I +5y-4x+ 15=0 dır. UJ Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A 45.3 doğrusunun y "xrenıiı (0. = Doğru Seçenek D lOCl = a iken B(a. B noktası d ğru ddnklemini sağlar.r-3) + 3y=2x_6 = zx- 3y - 6 = otur. . + 4(6 x) . Boy ı 40 + 20 = 60 cm olur.g_y =z(z. = -1 + =+ ffi. { tir.1 + z. Boyu . 15 -ı a) dır.

51.4) ün orta noktası 52. ax - 1) = x. B(_a. 0) ve c(2.. "(#.(ı) 2m + 2>0+ m >_1 . *=-i 9 / k>0 A(AoB) ise k=1 değerini alırız. K(m{. Doğru Seçenek A =ry=T=18bf Doğru Seçenek C 49.. (x + 3)(y x..2 84 ŞQ=6 dır. a). dan.a-2 bulunur.y-x + 3y-3 = X... 0) noktalarından geçeceğinden Doğru Seçenek A 53. D Doğru Seçenek 48. 2m+2) ll. noktasıdır' Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A ii!ii[ıgo)iiili: . bölgede ise m-4<0 ve 2m+2>0 olmalıdır.*f.! grafiği A seçeneğindedir. _| = 6 nın eğimi ffi1 = o 4x+(a 50. dır. Doğru Seçenek B =-3 x= -7 * * Y =-3(-3) + + Y = -3(-7) a+ Y a+ Y = = 9+a 21 + a ise = Taralı dik yamuğun aıanl 84 bf (21+a+-9+a)'4 2 = 84 +(30 + 2a).Doğrunun Analitik lncelenmesi 47. =ffi2=)o= a+4 -4 z - a+4 -4 OIUD doğru- +a2+4a=-4 =(a +2)2=g ==)?=-2 bUlUnUr. oB doğrusu Y= +4')y ={nıneğimi lTl^ = X ve ED doğrusu Ve olupBnoktası larının kesim .. olduğun_t ta ise. a UJ ) z z 5+2k=-3k-4 LıJ m _m _. (ıı) lve ll den -1 <m < 4 olup m yerine gelebilecek tam sayıların toplamı 0 + 1 + 2+ 3 = X 6 dır. A(5..ry) 5+2k _ 3k+4 olup eksenlerden eşit uzaklık- 5+2k=3k+4 k=1 22 5+2k Veya:=-z2 3k+4 ..?-0= 0-8 ffiAB = ffiBc + o+" -a-2 -8 =ı1= *8=6 . lOAl =lOBl ü t- A(0.8) doğrusal =a olsun..=ı y_X=0 i*I ffi1 =. m-4<0+m<4 . 1) Ve (-3.Y + -x + 3y-3 = 0 doğrusu (0..3k) ve B(2k.

. -1) iken = B(-1 .50 -10 ve denklemi 60 = -10(x - 0) + _10x + Y= 60 .5 55 --A- -12) ol- =1 llTl= 4 E lM'l IUr.94m s. 1) olup 10 _ 5 = 5 ]t İazlabenzin tüketir.ı gı -.+) ğından. LLJ LLI P noktası BoD üçgeninin ağırlık merkezidir. olur.(|ı) ve ll nin ortak çözümünden.. Yol K grafiği (0' 60) ve = (1. L aracı saatte 5 lt benzin tüketmektedir..iiiitl . 40) dan geçtiğinden = y-45 =-5(x-0) + Y =-5x l ffi = -5 ve denklemi + 57. A(BOD) =++6A=2 + 2A= an. 45) ve 45. = l_. K aracı L aracından saatte lcBl ffi=rq. Doğru Seçenek -10x 60 = -5x + 45 + X=3 BE z J z a 55. l. v B(0.. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C !lıii. oıun =4=r=f . 56. Dogru Seçenek D -'l) ve C(-1 . 12) nin orijine göre simetriği A'(5.. Jaf Doğru Seçenek B y=x Ve x+4y x+4x =4ÜnortakçözümÜnden.-+..40 (1.=2brdir. Yol K aracı saatte 10 lt.2) 45 .Doğrunun Analitik lncelenmesi 54.. ş = 3 saatte kalan benzin miktartarı eşit ll. 44 m. Başlangıçta 60 _ 45 __ 15 lt fazla benzin olduğun- dan. A noktası mX y= ğ o denklemini sağlayaca58.. duğundan.. Y=f bulunur. + 4 saat bulunur. + ^(*. A(1 .. o halde. A(-5.(ı) L grafiği (0' eğimi m . 50) den geçtiğinden ' eglml y- . 50. =@=26brdir.

0) noktasının 4x + 3y 0 doğrusuna 1i7.. 2'1 y eksenini (0.) Doğru Seçenek D *6'3 =1+9=1obr2 22 Doğru Seçenek C 4 r- G2. -1) de keser. 4) doğrusal 4-1 + 1-2 : g-o o-m olup. taralı bölgeIer toplamı oluşan dikdörtgenin alanının yar|sı- na eşittir. Doğru Seçenek C + j:i+ffi=1dir. Ahnt". 12 uzaklığı. o halde dir. ffiıq = Ağ 911 1+3 K noktası DE doğrusunun eksenleri kestiği (5. 63. Tara]ı üçgenlerin alanları toplamı.. B(0. |oPl = |+'o+g'o_ızl = s . .tf. -1 3 -m 3 Doğru Seçenek A :liiiliı gziliiijl .*sz Doğru Seçenek E Doğruların kesim noktaIarı bulunursa."t. O halde. LU (/) LU ) z I toP] 60. A(m' 2) . 1) =T=3bf ffiAB = ffiBc ve c(3. 0) ve (0' 5) noktalarının orta noktası olup dir. 61. =' olduğundan denklemi y-0=l(x-l)+y=X-l dir.Doğrunun Analitik incelenmesi 59. z . ^(. dir. o(0.l- [AB] ise tr# = loP| değeri en küçük _ 12 = değerİni alır.

9 Doğru Seçenek A *a=4 bulunur. A B Y=5.d2 E K D nin ortak çözümünden.(2. Doğru Seçenek E c L Taralı dik üçgende (3-4-5 üçgeni) |cK| = 5 br ve |CL| = 5 br olduğundan orijin C noktasıdır.. 3) ve B nin x eksenine göre simetriği lBcl + Ao(3. Doğru Seçenek C dı 65. 12) noktast y 3x doğrusu üzerinde oldu- n=5 tir. + A.Doğrunun Analitik lncelenmesi 60. ctr z . A(-3' 6) 8) 10) 12) = 4) noktasının Y = -x e göre simetriği B(-4.+++= 1+-x +2y=2 .2) + Ai(0. Doğru Seçenek C 69... + **4=1+x-y=g 3 -3 x-Y=3 -x+2Y=2 .. y) -+ (_x. 4) + Ar(1. X-5=3=lX=8 OlUp A(8. Ao(-1 . + Au(4..d1 67. y) allnırsa y eksenine göre simet- riği bulunur. (x. -3) olup =@=6brdir. dl ve d. 66.J o ul LIJ z r 68.ohalde..5) ise x*Y=8+5=13 bulunur. v oTA üçgen|nde oklit teoremine göre.. Doğru Seçenek D i:iiiİ'ı gg]ililli . X*V=3 doğrusunun y eksenine göre simetriği _x +Y = 3 doğrusudur.. Doğru Seçenek D As(4. 62=a. ğundan C(-4.

J z (/) L!- . y =X*3 doğrusunun =Y + y=x doğrusunagöresi- metriği x x=y+3+y=x-3 3 doğrusudur. Doğru Seçenek D 71. bulunur. A(0. Doğru Seçenek A r': CC z U.iiiii ıga]ii.i . 4) noktaları doğrusal ise ffiAB=ffiıc+#=# _ -t-1-5 1 + k= 10 bulunur. -1)' B(2' 0) ve C(k.Doğrunun Analitik lncelenmesi 70.

*=*+* Çokgenin lonımı Üçgen ve üçgen çeşitleri ıı* .ı} lı+ ı[+ Üçgenin yordımcı elemonlorı ıil+ Üçgende kenorlorlo oçılor orosındoki ilişkiler Üçgende oçılor Üçgen eşitsizliği Dik üçgen ve özellikleri .

. A2. . B.. üç kenarı olan çokgene "üçgen".. Örneğin. z t z J @ LIJ I... . Ikişer İkişer ayrık üç kümeye ayrr. döıt kenarı olan fr çokgene "dörtgen''.. * t kenar sayılarına göre adlandırınız. e. A2. öırıx ı Aşağıdaki şek||lerden çokgen olanlarını tespit edip... d. Bir çokgen değildir. [A2A3] . An noktalarına çok- A. Çokgenin dış bölgesidir.JJ Çokgenler kenar sayılarına göre ad|andırıtırlar. Bu kümeleıı: Bir çokgen olup... Bir çokgen olup..iiii![. ı. A3. . [AB] genin köşeleri. dörtgen denir. b. . c. A3. [AnAl] doğru parçaları- v [BC| u [cD] v [DA] kümesine de ABCD dörtgeni denir. A f. bu noktaları bir|eştiren [A1A2] ... beşgen denir.çoKoEN n G N+ Ve n> 3 olmak uzere. c. lıı.] .. A EE. beş kenarı olan çokgene "beş9eh''. . .- nın birleşim kümesine çokgen denir. [Ar*ıAn] .ı Çokgenin kendisi. d.... üçgen den|r. ıl. [AnAl] doğru parçiıar. Bir çokgen olup. Çözüm a. An noktalarında kesişen ve herhangi ardışık üç noktası doğrusal olmayan [A1A2] . n kenarı olan çokgene ise "n-gen" denir. ıs]l!iiil: . altıgen denir. Bir çokgen değildir.. D herhangi üçü doğrusal olmayan dört nokta olmak üzere. aynı düzlemdeki yalnız A1.. f. Bir çokgen olup... Çokgen|er İçİnde bulunduğu düzlemi. na da çokgenin kenarları denir.. Bu tanımdaki A1. [A2A. [An-ıAn] . Çokgenin iç bölgesi.

ve d. c. L\ \\ \-) \/ \-------1 /.\. B. Bu açılar R. Şekildeki ABC üçgeninde. c doğrusal olmayan üç nokta olmak üzere [AB] v[BC] u[AC] kümesine üçgen denir ve A^BC bİçiminde gösterilir.\ r' BAC . d.. çokgen denildiği zaman dışbükey çokgen kastedilecektir. |AC| uzunluklarıdır. bu uzantllar çokgeni kesmez. + ı} A. de kalıyorsa) bu çokgene. Dışbükey çokgen İ Dışbükey çokgenin kenarlarının uzantılarını aldığımızda. Bu açılar A.iiiii. ABC üçgeninin [AB] .\/. e.... a7 l( Şekildeki ABC üçgeninde.. .. Çözüm Yukarıdaki çokgenlerden a. ve [BC] doğru parçaları üçgenin ke- ı |BC| =3.. üçgene veya iç bölgesine ait olmayan noktalar kümesi üçgenin dış bölgesidir. Diğerleri ise içbükey çokgenlerdir. c noktaları üçgenin köşeleridir. . [Bc] ve [CA] kenarlarının sınırladığı noktalar kümesi üçgenin iç bölgesidir. dışbükey (konveks) çok- gen denir. Dışbükey olmayan çokgene ise. ABC ve ACB dır.< = z LTJ tl-J . hiçb|r zaman çokgenin kenarlarını kesmiyorsa (tamamen çokgenin iç bölgesİn- uçGEN A. İ. şekillerdeki çokgenler dışbükey çokgenlerdir.. C biçiminde de AnA açıları üçgenin iç açılarıgösterilir. B. U) 7 öıx:r z Aşağıdaki çokgenlerden hangileri dışbükey çokgendir? a. cr -j z [AB] ' [AC] narlarıdır. lç açılarla komşu bütünleyen olan açılar. =b ve |AB| =ç üçgeninkenar . a . içbükey çokgenin kenarlarının uzantıları ise çokgeni keser. B.Uçgenler Dışbükey (Konveks} ve İçbükey (Konkov) Çokgenler Çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasl.e e' dir. içbükey (konkav) çokgen denir. L) V b. üçgenin dış açılarıdır. iiiiİlı gz.. Bundan sonraki bölümlerde. Üçgen düzleminde.

büyük |se ABC . Eş kenarlar. üçgenin ikiz kenarları diğer kenar da üçgenin tabanı- dır. [BC] kenarı üçgenin tabanıdır. |ABl =|Bcı =|Ac| Bir açısı geniş açı olan üçgenlerdir. diğer kenar ise hipotenüs olarak adlandırılır.:ı_l ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. Şekildeki üçgen bir eşkenar üçgendir. m(o m(o [AB] ve [Ac] eş kenarlardır. m(A)=m(O=m(O=60" dir. |ABl = B = a c Bir açısı dik açı olan üçgenlerdir. B ve C açıları taban açıları. A açısı tepe açısıdır. lAcl .poıeo% D = B dik kenar C -ı -ı ı ı Buüçgende. [}ik Ü(şer. Çesitkena. AçttARlNA GöRE ÜçcıNı. m(O < 90' ve m101 < 9oo ise k lzkencı' ii<*.ı olan üçgenlerdir. Y (ı) (! C ı. . Herhangi lki kenarı eş oıan üçgenlerdir. Şeki|deki üçgen lABl = lACl olan bir ikizkenar üçgendir. Geııis Acılı Ucge:i EskenCIr üçg'r. Dik üçgende. ü':q"ı Kenar uzunıukıarı birbirinden farklı ri"üüEi"{L'Eı{. 1 38 :. l m(A < 9oo. ŞekildekiABC üçgeni bir dik üçgendir. yandaki üçgen bir çeşitkenar üçgendir. Üç kenarı da eş olan üçgen|erdir.Üçgenler UçGEN çEşlTtERl KENARLARı}lA çüı|I.. diğer açı ise üçgenin tepe açısıdır. A.rn t}ar At ılı Lı. dik açıyı oluşturan kenarlar dİk kenarlar. a*b * c ise BC Üç açısı da dar açı olan üçgenlerdir. ııe.*. B veya C açılarından birisinin ölçüsü 90o den üçgeni geniş açılı bir üçgendir. Eş kenarların karşısındaki açılar üçgenin taban açlları.i.

iiiilıgg jiiii: . Üçgenin bu Bu noktia. Şekilde ağırlık merkezi tir. üçgenin ağırlık merkezİdir. köşe ile köşenİn karşısındaki kenar arasında kalan Pargasına. z tJJ Bu nokta. üçgenin o köşeye ait açıortayı denir. tADl açıortayının uzunluğu. lADl = biçiminde gösterilir. iki köşesinden gizilen dış açıortayları aynı noktada kesişir.( Yükseklİk Bir üçgenin iç açıortay|arı aynı noktada kesişir. ctr z J B Bir üçgenin üç kenarortayı aynı noktada kesişirler. da sırasıy- r. Şekildekİ ABC üçgenirıde A köşesine no ait tADl açıortayı çİzİlmiştİr. bir köşesİni karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına o kenarına a|t kenarortayı denİr.nCı EtEfftANıAR Açıortoy Bir üçgenin herhangi bİr açısını ikİ eş parçaya ayıran Kenoroıtoy Bir üçgenin. U) [! G olan ABC üçgeni çizilmiş- . kenarına ait yüksekliğİ denİr. l. B ve C köşelerİne ait açıortay uzun|ukları la n. ışlnın. [AC] ve [AB] kenarlarına ait yükseklİklerin uzunlukları sırasıyla ho ve h" biçiminde gösterilİr. Şekildeki ABc üçgeninde [BC] kenarına aİt [AD] kenarortayı çizİlmiştir.Uçgenler uçoENDE YARDı. bir köşeden karşı kenara veya bu kenarln uzantısına çizilen dik doğru parçasına. ve nc bigiminde gösterilir. [AD] kenarortayının uzunluğu ıADı = V" bİçiminde gösterilir. üçgenin kenarların4 igten teğet olan çemberin merkezHir. Şeki|dekİ ABC üçgeninin [Bc] kenarına ait [AH! yüksekliği çizilmiştir. Bir üçgenİn bir köşeslnden çizilen iç açıortayı ile diğer ıAHı = h" bİçiminde gösterİlir. Bir üçgende.

-. --'.. ffiE iç irl. üçcrxoE Açl BAĞıNTıIARı = ii 6 iı. :i ii acılar olur. -'-::--'--". =m(A) +2y+x+y+2x=180" =+ m(A) + 3(x + y) = 180' + m(A) + 3. ABC üçgeninde verilenlere göre cedir? m(A kaç dere- Çözüm BCD üçgeninde."i orrr- ıiiİilıao]iiiiil .50" = 180" m(A) = 3oo bulunur.---r:---. Bn ii il ii i. 'i' öııııx l j -. |cH| = h" dir.--\ A . m(A) +m(O+m(O=180o ABC üçgeninde |AL| = ha.-- .-r:.. öırır s H B = c lAHl 1r.-:-.-:.l ii rr t.-. dir.-.'-.. -. ij v. Verilen|ere göre x ı... ABC ügçeninde. bulunur.. t \ '. ::':--:'-'---'-:-. ii ii : Şekilde tAB cedir? / [cD dir.i ^ ile ACD :i ii ii ı"-ı ji ıngı ii--lrllüçgeninde ED ii ABC t! çizilirse / / / \ // P . x + y + 130o = '180o =) x + Y = 50o olur..:--:----'-.--'---:'------:t-:'. ii'il ..--. lBKl = hb. Bu noktaya üçgenin dıklik merkezi denir...t6ı+ m(0)+ m(^) = 180o / .----..Üçgenler Herhangi bir üçgenin yükseklikleri aynı noktada i kesişirler... lCLl = h.

3x=x+20"+7O" X= 45" bulunur.. m(o +q+F=40" = 180" OlUr' _ 14o"= 40o ABC üçgeninde -. butunur.iii. c ABC üçgeninde |BDl |EC| ve a uJ z tli = |AD|' |AEl = = m(BAC) = 140o ise m(DAE) x kaç derecedir? oRılEK 6 lBDl = lADl ise m(ABD) =m(BAD) =cı /'-'\ = -.\ . Bu durumda.-."\ lECl ise m1ft1 = m1E6i. B.-.. +m(ffiE) m(O * m(A) = mlAG. . A ile ACD . bir dış açının ölçüsü. EKF üçgeninde.7. B D. DBA açısı bir dış açı olduğundan. D ( A '-\ \\.. öır:r s t J + 4 m(A) = m1ffi1 m(o+m(A) =m1{Ş.. . m15Iö1 = 140" + + p + x = 140' m(DBA) =m(A) +m(C) =40+X=140o eX=100'bulunur. lAEl m1ı5Iö1 = 140" = p olur..-\ iç ters açııar oıur. i:ıi.. 90o + 60o + x ='180o :l X= 30' bulunur... mtERFI = m(ARö) 90o olacağından ABC üçgeninde |cD ll[BA] çizilirse ./ m(BAK)+m(KCD)=m(AKC) 40o + 50" = L -/'-\ /^\ m(AKC) + m(AKC) = CE = 90o olur.Uçgenler Çözüm Bir üçgende. c noktaları doğrusaldır.-->.ı0ı./^\ -. Verilenlere göre x kaç derecedir? Çözüm = m(0 cİ. kendisine komşu olmayan iki iç açlnın ölçüleri toplamına eşittar. B ile DCE yöndeş..\. ABC üçgeninde + Şekilde D.

dış açıların ölçüleri toplamı 360' dir.J z öıx:r c / 1. ABC üçgeninin . . ^ U. .-'a eşitolacağından.^- üçgenınde + m(ECD) m(D) + m(CED) = 180o . Çözüm A + y + Z = 300o ise y kaç dere- ABc üçgeninin iç açıortaylarının kesim cedir? noktasıdır. m( BCF ) + 180' m(EAC) + m(ABD) = 360" bulunur. Buna göre z.4.Uçgenler öıx:r z A Bir üçgende.\ m(ACD) =m(A) +m(B) =X*75" olur.'. \ olmayan iki iç açının üçgenlerinde verilenlere göre x kaç toplamına <. m(BCF) =m(A) +m(B) -. \ AcD . m1erö) =m(o+m(o = m(A) + m10. x+z-Y=180' 2y = 120o x+y+Z=300o +y = 60o bulunur. x in kaç katıdır? Çözüm ABC üçgeninde dış açıların ölçüleri toplamı 360' olduğundan x + z+ 180o -y =360" =+ x+ z-l = 180" olur.J L! z/ B ABC üçgeninde x Şekilde E. . 1] BCD ABc ve ECD derecedir?' Cözüm /'' Bir dış açlnın ölçüsü goİ:-- kendisine komşu :. D ' ölçüleri ------ '''C _'\./\\..^. önxır ı z . bir dış açısı olduğundan.. ECD . /^r + mlA6'Dı x+75o+30o+40o=180o X= 35" bulunur.

._.i!i!tıeg}!i:ii . Çözüm Yukarıdaki kurala göre 110o= 70'-+x 2 120" = 30o + 70" + x:+ x =20" bulunur. + m(C) . .Uçgenler kenarını olsun. u\.:_-_' . + m(o (dış açı özelliği) il m(BEC) =X*y ii l1 olur. --.'. _--'.4. Jt=150" bulunur. z tLl J-l .=Z_Y lve ll eşitliklerinden y-x= z-y*y= # bulunur.. ir ii il ii ii Bc = il^ i il -^ii mtfeöl .+y+a.. ii m(BDC) = m(BEC) ii i\ + m(EcD) (dış açı özelliği) z U) t Y=cı.-..+x=cı=Y-X LAB üçgeninde. bulunur.. i -.' -.-. -^- f/ Z=ğ. m(A) . J ii oec üçgeninde. m(LBC) =m(BAL) +m(ALB) a-x+y+z .4. . -^\ E..4. t^. Şekildeki verilenlere göre + x kaç derecedir? m(A) . :--: . m(FAM) =m(MAC)=cı olsun.. öıııı ıo öırer ı ı BC Şekildeki Verııenıere göre x kaç derecedir? Çözüm m(BDC) = m(B) .

= go. ii. 1 I oıur. + +x-120'bulunur..30" 180o < 180' .30' > 9oo .ü) = 180' r il m(A) + 360'- 2cı = 180o = 90o 7 öıııx ı l - . E N___ / .... 180"-X=90o+x-10o 100" = 2x iX=50'bulunur. m(BEC) = 150" ise m(BAC) _-. -^m(A) =2x._\\ Çözüm m15ft1 mtffil rB = cı olsun. (ll) ü .. ..-\ m(BDC) . ABC üçgeninde [BE] ve [CE] açıortaylardır./ . x = 12Oo < 3x < 210o +40"<x<70" .-\ Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz.-\ = x kaç derecedir? 180'-X=90'* Çözüm .^. in en büyük tam sayı değeri 69" ii m(A) i.. =90o-ryouuğundan ^ mtSRl > 9oo = 3x . m(A) + 2(x + y) = 180" + L! UJ = = o halde... bir üçgenin açısı olduğunda EBc üçgeninde.. .."'.20".* ğ+y=180"+x+Y=180o-a l ABC üçgeninde. oıxıl( l ı ABC üçgeninde [BE] ve [CE] iç açıortaylar ise m(A) 2 B m1dfty =9oo+ dir.iillı aalliiii .DuĞu AçıIAR ' -a--.+cı ry '' n öııııx ıu B c ABC üçgeninde [BE] ve [CD| açıortaylardır.. 2(180'...Uçgenler BlR uçGENDE AçıoRTAYIAR|N otUşTuR./ -t' -- - -r- ->\ C t\ ABC üçgeninde [BE] ve [CEt açıortay|ardır. mlffiı 90o < 3x < 180" lve ll den + 3x . .___ _ + 180' _-2u. "-. m(BEC) = 3x _ 30" ise x in alabileceği en küçük m(ABE) =m(EBC) =x m(ACE)=m(ECB) =y /\/\- . /. m(EDC) = x ise x kaç derecedir? Çözüm m(A) ^ =90o*.t^ı li.. li .r5oo = 9oo + T 2x - 20' ry A + 150.30'< li m(A) + 2x + 2y = 180' . (l) -.\ BEc .

.. öıııır ı c m1EaD1 =m1DBö1 -4. --r -^.. \Jıı. m(BDC) 2F = 180' = BDC üçgenİnde. (|) > 0o =+ . in en büyük tam sayı değeri 54o ve bulunur. :ii:iilı qs]iiiii: en küçük tam sayı değeri . + 180" - 2a - Cözüm m16ft1 m1BoĞ1 m(A) + 180' -2(a+ F) m(A) + 180" 2(180" = 0 - x) = 0 m(A) + 18oo-goo' +2x=o ffi lve =90o-ryouuğundan < 9oo + 2x . I .20' ise n x in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz../ Çözüm /. x +10o<x<55o 11' olur. mfdftl =eoo-m(A) 2 r \+. 90" - m(A) 2 . D . 2x-2o" >o" .J -^. m(BDC) = 50o ise m(BAC) A = x kaç derecedir? A .\ .Üçgenler öıx:r A ı ı \ ABC üçgeninde [BD] ve [CDt dış açıortaylar ise m(BDC) = .{ 180o-x ABC üçgeninde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. bir üçgenin açısı olduğundan 2x=180o-m(A) m(BoÖ) bulunur. .J 50o=9oo-ğ = X=80" 2 bulunur. ABC üçgeninde.(ll) 110o X=9oo-ry A l! den 0o<2x -20" <90o +2Oo <2x< o halde.. . ABC üçgenİnde [BDl ve [CDl dış açıortaylardır. ..20" < 9oo . m(A) + 180o 2x . z U) Lrl u. x + cı + 9 = 180o +q + p = olur.. =a m(BCD) =m(DCF) =9 m(BDC) = x olsun. c( .

.ı.ıii!iİ[ı ce)iii.'I - : --: ---. m(ECD)= P -^- I >( / -^- öııır ı ı il ii BcE ' ir ri m(ECD) =m(CBE) +m(BEC) . . -ı.--r. m1ffi) =+Şf = # -x=35o olur.-.Aac üçgeninde ii Bir üçgende iki ll tBE] il ri iç açıortay dış açıortay ile bir iç açıortay i] tCE] dış açıortay aynı noktada kesişir.i 4 cr .. E Bu durumda.'---:':. mtı6öl =m(ffi1 CD ABC üçgeninde [BE] ıç açıortay.-:----:':-::::-1 ---:. ii m(A) = 2(p . . = m(EBD) za- = o ii .^ F=61+xJ|=p-cı ıec üçgeninde..cı) li li lve ll eşitliklerinden - 2P = 180" n a U +p-o=ry =ry ^ "'(ıı) ü oış açıortayla bir iç açıortay n aynı noktada bu]unur' '=ry+m15Eö) oRıaEK 17 kesişeceğinden l:\.=ş eX=40o bulunur.r-aa---..tffir=xorsun üçgeninde.. z z LU ABC üçgeninde [CD] iç açıortay' [AD] dış açıortay ve m(DBA) Çözüm iı<i --: = 50" ise m(ADC) = x kaç derecedir? i: m(A) ll ri 'i ^ ii ]i . ii _^_ ii m(ACE) = r m(ABE) z\. ..Uçgenler i' .:-a:-'-:-::..(|) /\.J B c ii m(A) + m(B) + m(C) = 180o + 2q' + 180" .. [CE] dış açıortay m(ABC) = 180o-m(KBA) /'-\ =50o -/_\... mtffiı mtffiı = 180o - 1oo'= 80o olur. l| li 1i .' -:-. ve m1ft Çöıüm ) = 70" ıse m(ft) = x kaç derecedır? =aP=..-::-.:--::-:::-:::::::::-::--:::-':---::-"1 [DB] dış açıortay olmak zorundadrr.: -:- ]l .

=m1ffi. X= dir.m(c)l 2 BHDC - m1fty BHDC = m(AeD) = a. [AD] açıortay ve olduğundan m(o m(O = m(0) + 30o ise m1}ifu) = x kaç derecedir? 30" m(BDC) olur. =x+y m(O=9oo-y ve m(m)=9oo-x ADC üçgeninde m(ADB) =m(DAC) +m(ACB) p + P + C = 180o + 2(a +p) = 180' /^\ - /^. m(A) +m(O+m101 =180o olur.m(0) 3o' = 15o olur. iiııııx ıe ABC üçgeninde verilenlere göre Çözüm x değerini bulunuz. 90' X = X * y + m1e1 + m(O = 90o -2x-y z J bulunur.. nn lm(B) . m1ffiy = 61ffiy =p ABC üçgeninde iç açılar toplamı 180'olduğundan. m(O-90'-y m(O = 9oo -2x-y N/\ Z LU a LlJ öııııx ıo m(O-m(O =2x+t= %@ bulunur. fdğ bir dış açı olduğundan.Uçgenler ABC üçgeninde [AH] yükseklik [AD] açıortay ise A ABC üçgeninde lBDl =lDcl =lADl ise m(BAC) dir.+m15ft1 +m1ffi.iiii: . m(BAC) = Cİ *9 = 90" bulunur. /^- /. = 90" . = BEC . _ lm(B)-m(c)l 22 = m1ffi. iiiİ ı0z-. Cı + m1ffiy =m1ft. = 90" Cözüm = m(O nn + 3oo = m(O . DBC üçgeninde lDEl =lBEl =lEcl ABC üçgeninde [AH] yüksek]ik. 90o = x + 35o + 20" * X = 35' bulunur. z'\. CE +0+9=90'olur.

|Dcı = |AC| İse m(EBC) x = 30" kaÇ dere- . birer ikizkenar üçgen olacağından. +x-22o ı . z\.m(B) - m(c) . |BKı = ıKD| olacak şekilde Bu durumda [AK| çizilirse' tr J z =+ DBE ikizkenar üçgendir. . m(EBC) = m(ECB) z uJ @ uJ m(BAK)=m(ABK) =x /^.4.4. +2x bulunur. m(A) | e m(B) nin en küçük tam .ıi:ii![ıaeJİliiiı: . ni en küçük tam sayı değeri ABC üçgeninde m(BCA) cedir? |DE| = = 110".4. T(A) 180" + m(C) =+ 5. m(ftı = m1ffirt1 .m(B) > 180" . |DBı = |BE| |BKı =ıKD| =|AK| =a olur. s.üffiftllı Bir ABC üçgenİnde . . mtffiğl = m16B1 =x olacağından m(EBC)=X*x=2x EBG ikİzkenar üçgeninde. |EAl. önxıx zl sayı değeri kaç derecedir? Çözüm s.4. m(BED) = 31' dir. =2x lir.m(B) > 180" m(B) > 30o ise m(B) .m(B) za. T ı ü m(A) + m(B) + m(C) = 180" = 114 + x + 2x = 180' bulunur. m(DAC) = 24o ve = x kaç derecedİr? 2|Acı ise m1[ft) a a!ırsak x kaç derecedir? Çözüm = 90" ıAcı ıBDı = = olduğundan 2a olur.^. ABK ve AKC . . =+ m(0 > 30" olur. - m(B) - m(6) =+ 6. ıBE| =ıAE| =|Ec| olur. . .m(B)-m(C)>m(A) 5. ABC üçgeninde = 50 =+ x--25 /^.Üçgenler öır:x ır ORNEK 23 Şekilde -^m(ACD) Çözüm m(ABC) [AB] J= [DCl' ıAEı 50" ise m(EDC) -/\- = ıEc| = = lDB| ve ABC üçgeninde m(BAD) ıBDı = = 90o.

/.. ABC üçgeninde |AD| = |BD| = |Dc|' ise m(ft) m(DCB) = 24o m(DBC) = m(DCB) _.4.. -/\ öıxıx ız ABC üçgeninde B m(A) +m(B) +m(C) =180o /\.) m(DBC) =p(DCB) =2x olur..^. ABC üçgeninde lBD| m(EBC) = 15" ise m(ABD) /--\ = |Dc|' |AB| = |AE| -.-\ /-\ -.^ lDCl /"'\ öııır ıı lDBl = ise .30o olur.-..-\ = x kaç derecedir? iiiıi.. --.ıqg .--\ -/\. (f) I m(A) +m(O+m(O=180o 30o + 4x + x = 180":+ x .-\ t\ \ DBC üçgeninde.-. (dış açı özelliği) /-\ Şekilde m(ABD) |DB| = _./-.'\ = z uJ i-L ABC üçgeninde..\m(DBC)' m(BcA) = = = m(ACD) kaç de- /-\ mlftl = m(ffi) + m1ffi1 50" = x + 300 |DC| ve m15Iö1 30" ise m(ffi) * X= 20' bulunur. . -. /\.UçgenIer Çözüm [AD] çizilirse DCA ve DAE ikizkenar üç9enlerİnde' m(ADC)=m(DAC) =35o m(EDA) --\ = m(EAD) = 15o olur. m(ffiy =m(ffi) =a m(DAC)=m(ACD)=b olsun.iii. . ..\ = 2x = 60o olacağından -z^- kaç derecedir? m(D) +m(DBC) +m(DCB) =180o Cözüm m(O + 60" + 60o = 180o + m(O = 60o bulunur. recedir? Cözüm ... ?*b = 66o bulunur... a+b+a+24"+b+24"=180" 2(a +b) = 180" -48" + a + b = 66o m(BAC) = olur.. DBC üçgeninde.

BCE üçgeninin bir dış açısı . . mt6Rl = aP 9 ş = 40o bu|unur. E . = m(ft) - 60o mtffiğı = 30o ise m(Eft) x kaç derecedir? ı so .^.'' . B . -''-r . m(BED) =m(EBC)+m(ECB) x+a=15o+a+15o x = 30o bulunur.' s" ____ . z'\- öıxıx go m(ADC) = 25" ise m(ABC) = x kaç derecedir? Çözüm ixı oış açıortay|a bir iç açıortay aynı noktada kesiştiğinden [AD] iç açıortaydır.iiiiı ./ '\ { \.!.^r.'A. Bu durumda..\ -_jCı-) ABC üçgeninde m(ffi)=+ +zso=+ +m(B) =x=50o :iiiii ABC üçgeninde bulunur. = 3 + 15o ABC üçgeninde [BEl ıç açıortay [CEl dış açıortay -^. ABC üçgeninde z'\. = 50o ve m(BAC) X= . |BDt = ıABı = |AE|./\ BDC . = a tlJ -! L m(KAE) = m(EAC) .^. z'\.ÜÇgenler Çözüm öıxır ıe = mtffiEl lABl = a olsun. [BD] ve [CD] dış açıortayıardlr. Bu durumda. 6il oıduğundan mtfiEl Cözüım = 50o ıse m15R) = x }ıaç derecedir? ixı oış açıortayla bir iç açıortay aynı noktada oııııK 2a T kesiştiğinden ) [AE] dış açlortaydır./ . = 80o olur. ise lAEl mtffiEı =m1ffi.=X*? lBDl =lDCl +m( DBC ) = m(DCB) olur.

^- Bu durumda. 180' bulunur. i alırsak [DC] çizilirse DBC üçgeni ikizkenar olur.. ADC üçgeninde. (dış açı özelliği) olur. Yani. ABD eşkenar üçgen ve ADE ikizkenar üçgen olur. -. IDEI. m(BDA) =m(BAD) =60o m( DAE) = 30" .. m(foi) + m(foE) + m1ft.JJ "'2 I ABC üçgeninde m(BAD) = m( ABE ) = m(EBC)' ıAFl = = ıAE| ABC üçgeninde lBDl m(ABC) = = lAcl. m(AEB) =m(ECB) +m(EBC) .Uçgenler Çözüm [AD] çİzilirse lkizkenar üçgende tepe açısına ait açıortay...[BC] ise lBHl = lHCl ve m(BAH) = m(HAC) = z'\.4. rTı( ADE ) m(AED) = = 75' olur. 60o+75o+X=180o+X=45o öııur ıı öıxıx gı 4 cr J z z U) UJ I.liiiiiılı s'ı ]fflii . EBC üçgeninde. lABl = lACl ve lAHl J. eX=60'bulunur. z'\. kenarortay ve yükseklik çakışıktır. = 50o + a (tDE] yükseklik ve kenarortay olduğundan) Bu durumda ADC üçgeninde |AC| = |DC| = a oi..l ldc 50" ise m(ACB) x kaç derecedir? 40" ise m(ACB) = x kaç derecedir? Çözüm Çözüm \ A. . lBEl = lEcl. = 50o+o=X*€ı m(A) + m(O + m(0) 180o+80o+80o+ x- 40o =180o eX=50'bulunur. ADC üçgeni de ikizkenardır.^./ lBDl =lACl m(ABE) = m( EBC ) = m(AFE) = m(AEF) =a olsun.

1 .AtışTıRtlALAR Aşağıdaki soruların her birinde nuz.. 1. 7. İ I I i i i ı I I I . . o I i' iiiiiİ|lı sz]Jliii:: ./ 8.rJ z t z c( J 7 i. _ı x değerlerini bulu- i6. i I i i I I i ı . J 75 İ I I i7. a ul r.

o O i5. !c) (cı Ç: o ğl o o J o . ı9JJ l*l ğl (.oq.

Üçgenler 30" 35" 28. a j Z_ Z 15o H İ 29. 35" ı:i:i|[ıs+]|!iiii: .

Uçgenler /.İ i:iiiill'ı ss]liiiii . z LlJ uJ 80" . I z CT t 38.

go' ' 43. J z 18' A .rt' :iiiilt ı se]liiii.Uçgenler 42. lü CE .. I 48. z LU UJ 'ü/ 49. 24 40' 50. .x- .. 47. .

< m(B) + c< z\ a<b <d .ınİııı rrNARt/AR ıtE AçILARı ARAsıNDıri glĞlNTıtAR Bir üçgende iki kenardan büyük olanın karşısındakİ açının ölçüsü.. Çözüm ADE üçgenİnde. (ı) ACD üçgenİnde.. m(C) <m(B)<m(A) şc<b<a I önrıx ır Şekİldeki verilenlere göre ölçüsü en büyük olan açıyı bulunuz.4. . ) z U) UJ cc z t! = ömx ıc ABC üçgenlnde .. 8 < 9 < 10 Bİr üçgenin açıları arasındaki sıralama...Uçgenler üçarıtı. . öıııır ıı m(c) . d. iii:i[.... ABC üçgeninde 4 <8< 10 olduğundan. c.(ıı) l ve |l den ölçüsü en büyük olan açı d o|ur. 40o < 60o < u\.. b<c< a+ m(B). .4... m(D) < m(C) < m(A) ü lve ll den c<a<b<e<d =+ b <e . 80' olduğundan dır.(l) ABc üçgeninde. küçük o|anının karşısındaki açı- ömx ıc nın ölçüsünden büyüktür...ısz]liiiiil .4. . mayı bulunuz.4. b. m(c) .. a>b>c olur.4.. +c<b<a.. (l) bulunur... e arasındakisırala- Çözüm ABC üçgenİnde. < m(A) dır' 5<6<7+lADı <|DEı <|AE| +e<a<d. < m(A) . + ıABı < |Acı < ıBcı arasında da vardır. ise A m(A)>m(B)>m(C) Şekİlde verilenlere göre a.

+2<a<10 O halde.. farkının mutlak oeğerinden büyüktür. 7. (ı) /\ m(B)<m(A)=+bca lb-cl < a < b+c .(ll) '-^' .. Çözüm Üçgen eşitsizliğİne göre lb-cl < a< b + c + ı6. lACl = 5 51 =g m(B) < m(A) .a< 6+4 olur.. m(K)<m(KBC)+a<c+b. |Ac| = 6 cm ise alabİleceği değerler kümesini bulunuz....^. - .. t I ae (2.i Üçgeı eşitsizliğine göre + 16. . . |AB| = 4 br.Uçgenler üçoııı ışirsizüĞİ Bir üçgende. i| öıx:x gz ll lb-cl <a<b+c aC ABC üçgeninde |ABı ıBcı = a nın = 4 cm. bir kenar uzunluğu. J z oRtıı( 38 K noktası alırsak |Kc| = b+ c olur. ABC üçgeninde i bca+c ve c<a+b bulunabilir.....8ve9 İ!ilısg]iiliii a nın alabİleceğİ tam sayı değerleri .. +6<a....(ıı) I ve ll den 2<a < 10 ı t 6<a 6<a<10 l+6<a<10 ıse dur.. i i Çözüm li lı ii .. (ı<(ı+p olacağından.10) bulunur. c < o+I + + m(K) < m(KBA) + m(ABC) m(K) < m(KBC) . L [CA üzerİnde |AK| = |AB| = c o|acak şekilde d.. b<a+c=tb-c<aı --l*lb-clca. mtftl =m1ffiR1 =c U) ıJJ [! z m(ABC) = p olsun. ise lBCl nın alabİleceği tam sayı i i değerlerinİ bulunuz. diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük..(ı) Benzer yöntemle dir.A.4l < a< 6 + 4 2<a< 10 .4l. bulunur..

...2) < I <2x x+5<9<3x+1olur... x ln alabileceği değerler kümesi: (4.. (ı) ABC üçgeninde. de_ ABC üçgeninin kenar uzunlukları birer tam sayıdır. +x+5<9 ve 9<3x+'l +x<4 ve rrS c ifadesinin en küçük tam sayı değerİ 11 cm dlr. ABC üçgeninde.. (lı) a LU 1<x<9ı l+4<x<8 bulunur.. .7) aralığıdır. ı5-4l . Bu durumda çevrenİn en küçük değeri *3. bulunur. 4<x<8J o halde x in alabileceği tam sayı değerleri öıxıx ıo I t İ İ I 5.. (ıl) <x <5+4+ + 1 <x<9 .lBcl <lACl +lABl + .. öıxıx ız I I a I ABC üçgeninde verİlenlere göre x in alabileceği ğerler kümesini bulunuz. J 16-2l < x < 6 I ve ll den 2+ 4 <x< 8 . x in alabileceği ŞekiIde lDc| = |AB| =4bı |AG| = =567 |BD| =661 2 br ise |Bc| x in alabi|eceği tam sayı de- Çözüm ğerlerini bulunuz. (ı) 15-2l < x < 5 +2+ 3 < x<7 I ve ll den BDC üçgeninde. z t z ır..önrı* ıc öıııg( rı ABC ve BDC üçgenlerinde |AB| = g 57 |AC| = 4 br |BD| = 5 61..Uçgenler ... x<4 Çevre(ABC) =b+c+10=11 +10=21 cm l--J olur.. 11 ::iiiİfu59}i!il. 4<x<12ı l+4<x<7 3<x<7 | bulunur. x+5<9<3x+ 1 3+ x- 2 Çözüm b+ 'l0<b+c olacağından. Çözüm 18-4l < x<8+4 + 4 <x < 12 . lDc| = 2 br ise |BC| = değerler kümesini bu|unuz. DBC üçgeninde.6ve7dir.l E. |Bc| = 10 cm ise üçgenin çevresinin en küçük değeri kaç cm dir? Çözüm llAcl -lABll 2x + 3 .(x ..

x in alabileceğitam sayı değerleri ıBDı =ıDc| buIunur. = 50" ise m(C) < ' . O halde lc-al +lb-al -la+c-bl =Ç-a-b+a-(a+c-b) 1 < 8+ 5 Çözüm ı8-5l <2x+ + 3 <2x+ 1 < 13 = c-a-b + a-a-c + b =-a bulunur. Bu durumda m(O + b a< c bulunur.5+1=11 br olur. |AD| = 2 br öıxıx ır |Dc| = 6 br ise |ABı x İn alabİleceğİ kaç İark|ı tam sayı değeri vardır? Çözün DBC üçgenİnde [DE] hem yükseklik hem de kenarortay olduğundan DBC ikizkenardır. x in en büyük tam sayı değeri öıxır rs 5 o|duğundan. = 60o ve m(B) . m(B) = 50o İse lb-al- la + c-b| iİadesinin eşitini bulunuz.UçgenIer öırır +ı Çöıüm m(A) . = 70' oluP m(0. ABD üçgeninde 6_2 <x < 6 + 2 + 4< x < 8 o halde. Dolayısıyla ABC üçgenirıde m(A) |c_al+ = 60o. m(4. .6ve7olup3tanedir. z J Ltl u-J ıBc| =2x+1=2. üçgenin çevresİnin en büyük degerİ (i) 5+8+11 =24brbulunur. o halde. a<c+c-a>0+lc-ol =c-a b< a + b-a< 0+ |b-al ={ + a Ayrıca. +2<2x<12 +1<x<6 X= olur. ABC üçgenİnde [DE] J= [Bc]. .ı. . |BEı = ıEc|. a+c>b ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere olduğundan > ıAB| = 5 br ise ABC ıBCı = (2x + 1) br' |AG| = 8 üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük değer kaç br dir? bı a + c-b 0 + la + c-bl = a + c-b olur.iiiii[ıoo)iiii:l . 5. üçgen eşitsİzliğine göre dır. =6br olur. I E Bu durumda.

'] +30-2x<2x =+30<4x 15 . i:::l' . öffi.r= so-2x ) ABOD dörtgenİnde verilenlere göre |AB| bileceğ| en büyük tam sayı değeri kaçtır? = x in ala- o halde.iiil||lı0ı }!iii:: . o halde. Bulunan bu aralıktaki değerlerden biri de ıDB| = ıDB| il cc 'ffiı+ı Çevresi 30 cm olan bir İkizkenar üçgenin eşİt kenar_ |arından birİsinİn uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? z J 3 tür. Çözüm DBC üçgeninde 5-4<lDBl <5+4 1<|DBı <9 olur.Üçgenler oRilEt( a6 Çöıüm DBC üçgeninde 7_5. en küçük tam sayı değeri .' 2x+y=30+y=30-2x x - x<Y<x .ıDBl <7+5 2<lDBl<12 olacağından lDBl . olur. ABD üçgenİnde. = 3 alınırsa. a+fDBl <4+12+ 4+lDBl <16 x<lADl +lDBl +x<a+lDBl ABGD dörtgeninde verilenlere göre ıAB| çük tam sayı değeri kaçtır? =x }+x<ıo in en kü- bulunur.JJ üçgenİnde.7.. ABD |ABı = a z UJ = I. x in en büyük tam sayı değerİ 15 tir. 4 Çöıüm x in en küçük tam sayı değerl 1 dir. 12 dir. x in alabileceği 8 cm dİr. 3-3<x<3+3+0<x<6 o halde.

. her birinde verilenlere göre en 5 /. 8.a e cc B z -J t z uJ a lu 3.iiii!:ı oz.]iiiiii .Aşağıdaki uzun kenarları 1. 4. f 7.

s. s} C_ 3. 8) {3.. - ..Q.:. /\. . 163 ' .\. 5./ '" \. 6) !+3 x7 (s. 22l. 1. ^ q. . 10) {5. .. 10) \ 2x-1 {4. 4 g x in a]abileceği tam sayı değerlerinin kümesini bulunuz./ x '.7. '/ t. (2.6. 3../ 1--- x in Aşağıdaki soruların her birinde 1..' 2x-2 10 {3. 6} (2.9} (2 7) {1.Uçgenler Aşağıdaki soruların her birinde verilenlere göre değer aralığını bulunuz. 4. .. 2. 4.8. .

[AH] J. Çöıüm A_BH A_HC .[Bc].5.ii!i![. öıxıx ıc c A Pİsogor Teoremİ dik kenar B ABC üçgeninde. I L tl tl .Uçgenler oİr ÜçcıN Bir açısının ölçüsü 90' olan üçgenlere dik üçgen denir.f5 cm dlr. de lAcl2 = ıAH|2 + |HCI2 + x2 = 82 + 152 +x2=64+225 I ti i !l !. . = ıAB|2 + |BCt2 ıDc| =5cm ıAcı2 83D + = x2 = 42 + 82 x2 = 16 + 64 =ax2=80 =) X = :. |AB| = 4 cm cm |se |Acı = x kaç cm dir? Çözüm ıADı2=|AB|2+]BD]2 ıADt2 =42 +32 lADl2 = e5 lADl =Scm ise dir. |ABı = 10 cm. sa]lliii .-' i . |Hc| = 15 cm ise |ACl +|AHı 8 = x kaç cm dir? i oıx xenar|arın uzunluklarının kareleri toplamına de ıAHl2 + 62 = 1o2 = cm dir.i öıxır ıo lr iü ılJ C) UJ z = ABC üçgeninde [AB] 1[BGl. |ADI = |Dc|. E J z +x2 =289 Ş X = 17 cm dir.ı 4. |BH| = 6 cm. -4. ıBD| = 3 rından bulunabilir.

5k kenar uzun|ukları. |DC. 812 16 Yukarıdakİ şekilde [AB] J. 7k. ıBD| lAC| = 17 = 6 cffi.J ı ^. = 9 ç6 5k.[Bc]. . liiiiİlı os]İiiil . 15k. t [} 13k 17k cm ise |AD| = x kaç cm dir? gk.Uçgenler önxır s ı Bu üçgenlere verİlen aşağıdakl örnekleri inceleyiniz.l oRıtEK 52 x2 = 105 1= . 3k.ü cm dir. de lAD|2 = |AB|2 + |BD|2 olduğundan. ABC üçgeninde [AB]l. x2 = 82 + 62 + x = 10 cm (6-8-10 üçgeni) dir.[ADl' ıAB| = 5 lBcl . ıAD| = 12 cm ise |cDı = ıBcı = x kaç cm dir? Çözüın I cc 24 z J z LU = a I. 4k.J. Çözüm -^- A-BC de ıABl2 + |BC|2 = |Ac|2 olduğundan.f.a.25k ıABl2 + 152 = 172 A_BD A. ffi oe lBDı2 = 52 + 122 + |BDı = 13 cm . 24k. l2k.t_ [cD] 8 cm ıse cm. i k e R+ o|mak üzere. + |AB| = 8 cm (8-15-17 üçgeni) i oıan üçgenler birer dik üçgendir.

ıDcı = 4 cm ise x İn alabileceğİ en küçük tam sayı değerİ kaç cm dir? Çözüm ABD ikİzkenar üçgen olduğundan.'=T9X=ffcm [Bc]' [Dc] -l- oır. i m(a) .. x in alabİleceği en ıoo. ıAD| = 17 cm olur. --.Uçgenler öırur ıg Çözün =ıDcı =y alınırsa. Ğhııır ır ABC üçgeninde |AB| ıAc| = = |ADı = 6 cm..4.. (8-15-17 üçgeni) İ. |Bcı = 15 cm ise kaç cm dir? A Çözüm BaC 3 ı c( J .. . o halde. |AD| 3 cm.rA.. [Bc]. ADc x2r42 +62+ ABC üçgeninde [AB]J. üçgeninde. ll = 6 cm. AoBc de x2 + (2y)2 = 82 o|duğundan..[Bc]' |BDı ıADı :iiiiiİ. m(^) < 9oo İse a2 <b2 + & z BCDE dİkdörtgenive [AD] çizildİkten uJ '6 öıııx ıı :'o_ ::: :l:b'2 + &_ de a [! = 82 z lADı2 = ıAE|z + ]ED|2 ıADr + 152 .iiii:. |Dc| = 5 cm. x2*f =36 +r x2+4v2=64 l4 -3x2= -144+64 Yukarıdakl şek|lde [AB] ıABı = l . < 6 + 4+2<x < 10 = .. > 90' dir. m(ABD) = m(ADB) .\ = 90o ise a2 =b2 + c2 E15o Yukarıdaki gibi sonra oluşan A-ED a. < 90o + m(ADC) .' . . R-ED oe x2 * y2 = 62 ve |BDl . = 16-41 <x l ve !I x2r52 . I = |Dcı... ıAcl = 8 cm lse lAB| x kaç cm d|r? eşitsizliklerine göre ıAc| küçük tam sayı değerİ 8 dir..4.

11 l ve ll eşitsizliklerinden dolayı 5 = < a< 7 ise ? 6 olup |BCl = ? ]ll]l alabileceği 1 tam sayı de- ğeri vardır. üçgen eşitsizlİğİne göre 8-6<x <8+6 +2<x< 14 I ve ll den ABC üçgeninde m(A) > 90o. o yük tam sayı değeri olur.. ..i . I m(A)>goo +a2>b2+c2 A +a2>32+42 +a2>25 +a>5. x in en küçük tam sayı değeri 3 ve en bü- 9 dur.... nın alabileceği kaç farklı halde. Çöıüm Üçgen eşİtsizliğinden.ı ABC üçgeninde... lc-bl . önıııx ız +h2=3x2+h=€x ri bulunur...Uçgenler oRIıtEK 56 Çözüm m(A<9oo +a2<b2+& +x2<82+62+x<10. ll |AB| = 4 cm ise ]BC| = tam sayı değerİ vardır? a ıAc| = 3 cm x<10 ı l+2<x<10 2<x<14 . ıAcl = 8 br ise |BC| = x İn aIabileceği en küçük Ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz... < a < c + b + ı4-3l < a < 4 + 3 + 1< a<7 ...4. '.. |AB| = 6 br.. ii iiii!|llıoz]|!iii.. li ABC ikizkenar dik üçgeninde ABC üçgeninde m(^) < 9oo.

6 cm olmalıdır. |AD| = 3 + Yani.a cm ve lAHl = 2'B cm dir. mtffiğı = 45o lBHl =lHCl -A =3cm =4cm ise A x kaç cm dir? ABH (30'-60o-90o üçgeni) olduğundan.[cDI' tBE] 1IAc] |ADl =3cm. m(BAC) = 60o ve m(ACD) = = 30o = 3.]iiiiil . lACl =x=lAHl +lHCl = 3. ikizkenar dik üçgen olup ABC üçgeninde ıABı mtffiı |Ac| = = 60o.F. "/ ABC üçgeninde [ABl J./3 cm dİr. ıBHl = Çözüm 3 cm ise |AH| = 3. ıAE| =4cm ıBD| =5cmise |EC| =x kaç cm dir? öıİffıt J9 Çözüm c ABE dık üçgeninde |AB| olduğundan m(A€E) = = 8 cm VE lAEı dir. AHc (45'-45o-90o üçgeni) olup. = 4 cm 30' ABC üçgeninde m(BAC) ıBc| ıiiiİ!] = = 30o.fr + 3 cm dir.Üçgenler öıııu. m(ACB) = 45o O halde.3 = 2cm dİr. 4 B2HZ^/3C tAH] J- öııııx oo t [BC] ise A:Bx (30'-60"-90" üçgeni) = 2 z J olup. ıAHl = ıHcl = a tU z = LIJ 2'B cm ise |Ac] =X = = z. lBHl . ıı 3rn tBHl J.[AC] ise Bft dir.n 2fr cm dir.E. cm ise |AC| x kaç cm dir? olup. Ohalde. x 4 =6 =+x cm ise lAc| = 2. ı oe.

i a) =X=2.trz = 15o = m(AoB) = 45o. 15o.. 3oo < m(0 < 45o = x in aIabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Gözüm m(0 = 3oo =+ =.l. |AD| = cm ise lAC| x kaç cm 2x ve lABl = x*/3 tUr.. m(0=45o+lABl ABC üçgeninde mtdEEl |AD| = = r=ft=4frcm [AB] .x2.[AC]. m(ACB) + lACl = 2lABl z l-J.1 Li. = = B] J- [BCl. . lBDl = lDCl = 2x + lDEl = 2x-B cm dir. m1fio) . m1[eB1 = 45" 3Oo<m(C).iiii: . ? _) O halde. lAEl = lABl + x+2x-6=xfr lADl = x + lBDl = +3x--xfr=6 =+x(3-fry 30o ve *X= Jv1 45o olup ise r'. lEcı = 6 cm ise x 4<x<4n = 16 .A ABc üçgeninde I dk? Cözüm m(ACB) m(BAD) lADl = dir. mtEftl = 15o.4.. .:i.Uçgenler öıxıx oı A Cözüm l I h_\ BDC I I BC ABD (30"-60o-90o üçgeni) olup' . öıxıx oı ABC üçgeninde |AC| = 8 [AB] J|AB| cm ise [Bcl. = 3-J3 6 (3 + 6 =A L ?_ frcm -A- g-3 'u31 lABl =lBDl =1cm jo"\ = 30o c =r X = 3 + fr cm bulunur. lABl'2 = = * = 4 cm dir.45o+ olduğundan |AB| ri vardır.92 5 olup 1 tane tam sayı değeı og kaç cm dir? =X = .l öııııx cı =x-2 cm dir.

tBc] 15o. = 30' dir.6 = 24 cm dir. . öır-r cr [AcI' tER l. 2h m(BAD) = 15o =ı m(ADC) A^DH .J-J z ABC üçgeninde [DE] [AB] l= . (1 5o-75o-90o üçgeni) olduğundan |Dcı . =2h+|BC| =41 |AD| =|BDı =|Dc| z J LU a I. ıAH| = = 2 cm ^ ABc ıKH| = |EF| = 4 cm ise ıAHl = 6 cm dir. m1ffi1 6 = 15o. |AHı =h+|AD| =2h dır. = 82 + 62 lBCl2 = lBDl2 + lDCl2 + x2 +x2=64+36 + x2 = 100 =r X = 10 cm bulunur.^.2=8cm dir.[Dc] tAH] J- = 8 cm ise lAKl = 2 cm dir.ohalde. öııı:x # olur.[AD]' [BD] l. ızo.ıAH| + |BC| = 4. [BDJ. CC cı (30'_60'_90' üçgen i) olup. efü Oe Pisagor teoreminden. . lDEl = / [Bc].4. m(ffiBı 8 cm lEF| = 4 cm ise lBCl kaç cm dir? Çözüm tAHl-L [BC] m(AED) = 15" A^DE (ı 5"-75o-9oo üçgeni) olup.iiii = cm ise ıBcı x kaç cm dir? |Bc| = 4.Uçgenler Çözüm A^BD (ı5o-75o-9oo üçgeni) olup |AH| = 2 cm ise ıBDı =4.:. lDEl Yukarıdakİ şekilde [AB] l.iiiii.

a z r. ffo ABC üçgeninde tABl |AB| = 1 (+s'-45o-9oo üçgeni) olup. m1G) = 15o cm ise |Ac| x kaç cm dir? + lADl = 1 cm ve lBDl ıBDı = |Dcl = ./ / / I B2D1 [AD] açıortay olduğundan.t y'Z m(DBC) . m1fcB ) = ıAB| = 1 cm ise ıACı = x kaç cm dir? 22. BC = m(ACB) =22.4. =m1ffiB. bulunur. lBDl = 2cm.l. [DH] . = r = [Ac].i!il.^.ıiilı cm zı .1nc1.. ABc üçgeninde tAB] J..J_l ıBDı =ıDcı =2cm olduğundan. |AB| = 1 cm =+ ıBD| = 2 cm ve |AD| = . Çözüm lACl =1*frcm dir.// . tt' .J LU ABD (30'-60o-90' üçgeni) olup.5" mtıi6Dl = 30o Ve m1ffi. .90o üçgenidir. mt6nD) = 1 = m1ft1 m(BDE) = 15o. ninde lEDl = fr = 45o olup EHD üçge.E cm dir. lABl = 1 cm .f3 cm dir. lDCl cm ise A öııııx cz .fz cm olduğundan. J- [Bc].fg +zcm dir.[AB] çızıılrse |DH| = |Dcı = 1 cm olup lBD| = 2 cm ise BHD üçgeni 30'_ 60o .=15o z . 7 ABC üçgeninde [Ac] |ED| kaç cm dir? Çözüm -:4 ıAc| = . öıxır cı 4 CC mtffil .5o /-.Uç9enler öıxır co Çözüm -.

lADl =9cm ise |DE| = x kaç cm dir? Çözüm |cF| ll[ED] çizilİrse' = ıBDı = ıDFı 3 cm ve ıAF| = 6 cm olur.|iiii:l . =ry= !=ıcm olur. ct = 180o - 30" = 150' dir. |AC| [Bcl' ıAD| = |DB| 10 cm ise |Dc| = x kaç cm dir? = |BF| =|FA| =ıFc| =6cm olduğundan. [EH] r_ öııııx zı IEHı = = lDEl m(HDE) = 30o dir. O halde. ABC üçgeninde |Bcı =6 [DC] l- cm. ıBEı lBDl = ıEc| =3cm. = 8 cm olup.[BH] ise lDc| ll [AH] ıBcı = dır.Üçgenler öıx:r oe Çözüm ABC üçgeninde |BE| [AB] J- [Ac]' lAc| = |DE| = |Ecl ise m1ffi) [AH] l. iliiiillı zz. lDEl =r=S =3=3cm butunur. = cı kaç derecedir? lAD| = |DB] Çöıüm ^ ACH de Pisagor teoreminden ıAHı |Dc| =+ ıcHı = 6 cm dir.[Bcl. öııı:x zo ABC üçgeninde [Acl J.

c6Ede 6r._ yl l. lDcl2 + 12 = y2 + |Dcı = 1ç coDB de lDBl2 = 4 cm.:\ c2 *y2 =b2 +x2 olur..t_ [BC] 'b l\ ) BD ABC üçgeninde m(ACB) |ADı = |Dc| = = 15o u-. (L c2-x2-b2+Y2=o cz *y2 =b2 + öııı:r zı x2 elde edilir. 2C lABl = .Uçgenler öıxıx ze A / ABC üçgeninde lAHl.O =s.fZ cm kaç derecedir? c l A . ı zs.iiili . .1 .ı. lABl lDc| = -- 5 cm =y alınırsa.1 I o/__-. . i. ise .. ___ AxB |AD| =|DE| Iv\. lr . ise m(BAC) B ı x HC i Y'. yukarıda verilen bağıntı 4 kez Pisagor teoremi uygulanarak elde edilebilmektedir..2+lBHl2 pz=1AH12+lHCl2 t t -1 -1 m(HAD) - - = 60" ve 1n(BAH) = 45o olup *Y'= ıDHl2 + |HC|2 m1ft1 = 45o + 60o + 15" = 12oo bulunur...[BC] ise ıAHl = 1 /^r D'--n cm dir../ . _\.[AB]' [DCI l. |Ac| = 6 cm ise |BD| = x kaç cm dir? Çöıüııı Yukarıdaki kurala göre. lABl lACl =5 |Dcı =y ise 2 cm..lilı. oRıaEK 7a Çözüm C '@:1r"'it". lABl2 + lDCl2 = lACl2 + lBDl2 ise DAB de lDBl' A^l d-yLıl'* x' + -- y' .E ' .\ _:\ ABC üçgeninde [AH] l. -:['jı.. x2=1DH.. |EB| = 2 ç. + 32 = x2 * y2 +x2=8 =x =zrEcm = y2- .AH12+lBHl2 B 'r H [AHl l. Çözüm ç2=. Görüldüğü gibi.'l I (fiyz 52+42 =62+ 1 + g = x2 + y2 dir.[BC].l z tlJ . 1 e) . /..[cBl |ADı = lDE]' ıcE| = 1 kaç cm dir? LU I |AB| = cm.\ B Yukarıdaki şekilde [DAl J. ]BD| =x.

cn aır.|BCl ncr .m . |ABl =C |Acl =b değerlerİnİ bulunuz.r. ıHcı =9cmlse |AHı =h. - b2 = 9. 4 cr J z diıııx zz t z a UJ öıxır LU zg * Yukarıdaki şekilde [AB] J. ıHc| 4 cm lAB| = c kaç cm dir? Çözüm lBHı2 = ıAH|'ıH. =4cm.9 r) lABı2 = |BH!.R cm + b = g. 174 . lEc| = 4 cm İse |BD| = x Çözüm ıAEl2 = |BE|.'. 1T:l ]:'==.' 1_ dir. a2=2h2+p2+k2. butunur..ıDAI } (*1.4 + lBEl = 1 cm = + l^lDEl = 12 = dir. [AB] l. ıAHt2 = lBH|.Uçgenler ötııa Boğınİılorı öııır ıc BC Dik üçgenlerde Pisagor teoremIeri a2 =b2 + c2 b2 =h2 +k2 c2 =h2 +p2 uygulayalım.k bulunur. *kz +Zpk=2h2 +p2 +k2 2pk = 2h2 + h2 = p.lcBl }iiii. [AH] r [BcI V€ + 22= |BE|.lHcl ıBEl2 = |DEı. fg=)X=t4 9X= f.recm dir. cm -i = j lBDı2 = |DEı. ]'. ABC üçgenlnde |BH| = 2 [AB] = r [Bc]' ise [BH] l.[BD] [AD] J- kaç cm dir? [Bc]' |AE| = 2 cm..lEcl ABC üçgeninde [ABl |BHı J- [Ac]..iiiiİ: - = h2= 4.[Ac]. g=p+k (p*k)2 =2h2+p2+k2 p2 lBAr = ıAH|'^.9 c2= 4.|AE' 'r=.[Ac] cm.13 2. Çözüm Ökııo bağıntılarına göre. 'i.13 + h = 6 cm C= +x2= 9 22 = ıcHı.

Uçgenler öırıt zı ABC üçgeninde. . tAH] . iiiillı zs :iiiiı..C =+ lBHl. [ABl1[AC] ve [AH].y x2=2.zy 5. dir.y + lBHl..y = 1 dir. |Ac| 4 cm ise h kaç cm dir? Çözüm lBc| = a o]mak ijzere. lBEl =1 cm ise lABl = .18H.(4+ 5) =+ x2 = 36 r X = 6 cm bulunur.[EDl lAHl i.tBC] |AH| = cm.l.[BC] oldu' ğundan.lDAl iIe / cr x2 = 4.[BC].[BD] olduğundan olarak bulunur.r.[Ac].l.h = b.l. y alınırsa.lBcl x2 = 1BH1..lBDl HD B^ED Pisagor bağıntısına göre. bulunur. Çözüm ABC üçgeninde |AB| = 3 [AB] l= A [Ac]. |BDı [Ac] . ABC üçgeninde |BD| = |Dcl = vv lBEl2 = lBHl. A^Bc de lABl2 = lBHl.[B l=5cm =4cmise =x kaç Çözüm [ABl .4 =+h=f . x2 = 2. tBE] J. ABC üçgeninde [AB] l. + 12 = de a2=32+42+?=5cm ?.1 Ş |= frcm bulunur. öııı:x ıo öıxıx zo a UJ u-J z t z J .h = 3. ABD üçgeninde Öxııo bağıntısı lBDl2 = lDHl. lBDl kaç cm dir? = lDCl.. ABc üçgeninde mgt6'01 = lHD| m( ABE )= m( m1ffi.

A 2...iiiıi ızo.eğer- 5._\ 6 6... t- z A BzH8C B24C 7 4. A . A g . i ^ l-- ____rX B12C i l.--_ --. B8D12C 2sJz LU a LU l. 5 "r.'"' Bxc /: //\ 20. i $. '// I \ B4H5C ...f'.İİ:i. .' A 8.

iiiiil 16 z/2 ı zz ]iiili . A x 14. A 60 13 . zrft z t J tiJ a LU 11. 12. z ğ 15. 5 T .Uçgenler 13. /: C.fr 10.

J ü 4 z L. 17.fr /i. /l 4--'- ..__- | i I _ i. BSDx 2/5 l.l I z.iii::178 iii:: .Uçgenler 17.. 4n 4.n 4/5 24.L LIJ ] -i 23- .i .. d BC --- t'-i\-x i.- 18. /l BXC A 22. L so. A >\ t\ t\\ 21.

___xD Cc z t z J u-l a LU 27. \ . P zo.r. /_.Uçgenler 25.. 29. /5 ı zg ]iiiii . 30. /\ /\ a./ ./3 28.ı:iii. A ./ . B L- 16 13 2 I + 4. 4.. B 1 H ı o-z \ i fr-t ./- B10c Ğ 11 \./ 31./2 +4 26. z\ A 32.

34.90' ise 6 . A 37. lABl =9cm 36. A 12 : 45" 'B5b4E_7ö BxC A iS. lABl cm lACl = 24 cm = 7 A 24 7 BXC ABC üçgeninde m(A . |AD| + |AE| + |ACI toplamı kaç br dir? 48 35. lBCl = 12 cm B12C g ABC üçgeninde m161 . so' ise |AC| = x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 11 . z/6 Yukarıda verilenlere göre. A 39. x x 60" 3y'5 45" 12 HC 38. |BC| = x in ala- bileceği en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? 26 40.Uçgenler 33.

|ADı =lBD| -4. tDEl l. m(BAC) kaç derecedİr? ise m1ffi1 A) = 61 A) 1s B) 20 c) 2s D) 30 E) 40 es B) 100 c) 105 D) 110 E) 115 2.(AG) = so" = ise m(BAD) A) x kaç derecedir? kaç derecedir? 30 B) 2s C) 20 D) 15 E) 10 A) 108 B) 116 C) 126 D) 132 E) 144 3. - -/\- = 70" [CD] dış açıortay -^. derecedir? = 80o m(DCB) = 2Oo. . ABG üçgeninde [BA] 1 [ACl [BD] ıç açıortay ABC üçgeninde m(AFD) m(ACB) m(ADF) = 10o ise m(ABC) kaç derecedir? /_\. ür _l 5. |AB| = |DC| = lEcı .l ABC üçgeninde |cA| |AE| lcBı . ABc üçgeninde [AE] açıortay m(ffi) m(EFC) U-\ =7Oo = 50o = = mtftl m(AcF) ABC üçgenİnde |AB| =lAcı m(DBC) = 25o /^. = a ise m(ffi) = x kaç derecedir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 20 B) 30 C) 40 D) 4s E) 50 '. ABC üçgeninde lADl = lAEl lBDl = lECl m(DAE) = 20" Llr Z . /.D .liil ı gı ]iiii:: .. 6.-r.-\ 80o ise x kaç .[ACl ise m(ffiE1 = çı = .4.

-4.) :. = 3oo tEDl/ tAcl m(EBC) z'\. ABD üçgeninde lABl =lAcl =lcDl 10. C) 140 1ü D) 150 1i .A .C 3. ise m(BAC) kaç derecedir? = = 40o ise m(ffiEı c) 4s D) x kaç A) 15 B) 30 50 derecedir? E) 60 A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 40 ' ise m(BEC) A) m(ffiRl=m1ffirt1 = B 120 D 135 E) c 150 _^ cr kaC derecedir? = o kaç B) fr LlJ . r.E rU 7€ 8C E ı az..iiiiii 2. ABc üçgeninde m(ABD) m16 m(C) = ex /^.iilı. . Şekilde m(A) = 3x 12. = = m(BCD) . =x mtffiı cedir? D) AO tL' 80o lse mldftl = 15oo lse x kaç derecedir? A) m(BDC) kaç dere- 15 B) 20 Cr 25 30 5.a İ açıortayIarise m(ğft) =x kaç derecedir? 10s 108 C) D) .^.t) E) 160 l. 1.Uçgenler 7. ABc üçgeninde lBDl =lDEl =lEcl m1ffi. E) 3s A) 100 B) 120 i.4.? A) 105 B) 115 c) 120 D) 135 E) 1s0 9.

i.1.iilıgg l!İii .-\ = m(DBE) /-- = = m(EBC) /.J : kaç derecedir? m(CFB) = 100" ise B E)5 c tlJ mt66El = x a LU kaç derecedjr? A) A)2s B)20 C)15 D)10 10 B) 15 C) 20 D) 2s E) 30 6. ABD üçgeninde lABl =lADl =lBcl m(CAD) -.-\ m(BAC) E) 72 = 60o ise m(ACF) X kaç derecedir? A) 24 B) 36 C) 48 D) 60 A) 120 B) 12s C) 130 D) 135 E) 140 . 4.... 3. ABc üçgeninde lAEl lEBl .^- = = lEFl lEKl = 24o ise B m(C) = 50" ise =x B K m(0 dtr? kaç derece- mlGF.4. c kaç derecedir? A) 50 B) 60 c) 70 D) 80 Al E) 100 44 B) 48 c) s4 D) 56 E) 66 4 = . Şekilde m1ffiy=m1601 lABl = lAcl Şekilde' m(ABD) D m(ADC) =72o ise m15ft1 kaç derecedir? /-.

ABC ve DCE birer üçgendir.-\ - x kaç 25o ise B derecedir? m( 56l kaç derecedir? B) A) 12 B) 18 C) 24 3. .D ıiiiiİ!] 2.Üç9enler 7.0 E) 40 12. ABC üçgen|nde |AB| = |Bcı İ t J 11. ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ABD) z-i 12.8 D) 35 11. m1ffiBy m(BAC) .8 D) 36 5.D C) 30 10.D .A..E ı aa l!iıi. ise m(ABC) kaç derecedir? z z LU </) IDCI m(BAC) = 32 lAEl =lEcl =lDBl LU A) 20 B) 2s c) 30 D) 3s ise m(E6ö) =x E) 40 "ü kaç derecedir? A) 20 B) 23 C) 26 D) 2e El32 9. ABC üçgeninde lABl = lACl lADl = lAEl m(BAD) 10. . 4A 7. ABC üçgeninde lADl = lDcl lDEl = lEcl m( DAE) = m( DBC) = B = m(DBC) -.C A) 20 8. = = ı08" ise . [AB] .t_ ıDc| = |Acl m(6ft1 = looo ./\.A 25 9.-\ m(EAC) /.C E) 48 6.^- = 40o =x ise m(ft1 BDU ABC üçgeninde m(BAC) C) 30 D) = 120" kaç derecedir? A) 40 B) 35 25 |AD| = |AC| = |DE| = |EB| ise m(ABC) kaç -/\- E) 20 derecedir? A) 10 B) 1s C) 20 D) 25 E) 30 8.D l.

5 42. ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(ABC) . [BKJ ve [CK] açıortaylar = x m(HAK) = 15o lAK| = -.1. ABD üçgeninde lAFl lcFI = /^- lFBl = = = 75" r_ [AB] mlffiBı m(CDE) -^\ 25o ise J z lDAl = lDEl m(BAE) = 15o ise x kaç derecedir? z iJ a L! m1frö.125 D) 30 E) 35 3. lse m(EDC) -. ABC üçgeninde m(BAC) 4. B) 40 A) 37. Şekilde [BC] ve [CD] lADl = lDcl m(HBD) = 15o açıortaylar m(BAD) = 40o ise m(fi1 =x kaç derecedir? mt6EDl = 120" ise m1ffi. ABC üçgenİnde lAHl t_ lABl = lAcl /^- [BC] = 50o m(ft1 =m1fi.A\ kaç derecedir? lKc| İse B H m(BAH) kaç derecedir? A) 45 B) s0 C) s5 D) 60 E) 6s A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E') 25 2.5 kaç derecedir? A) s0 B) 60 c) 70 D) 80 E) e0 ı gs ]İiii: iiİiİi .5 D) 45 c) E) 47. ABC üçgeninde IABI . = x kaç derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 4s E) s0 A) 15 B) 20 C'.t_ [BC] IACI lBHl t_ 6.4 CT 5.A.

ABC üçgeninde [BF] açıortay lAEl = lDEl = 48 = 60o =x I m(DFB) mt6ğl ( z __.J 11. ABC üçgeninde ıBD| = |AD| 10.C e6 C) 108 D) 116 5D Er 124 ED A) 42 8.A D) 60 11. 12.Üçgenler 7.E iiiiİİlıgo]l!iii:|' 12. ABc üçgeninde lDEl =lAEl =lEcl m(BAD) = 15" r ise m(AED) /^- . |AEl m(FBC) za- = lED| = |DF| = -^- lFBl = |Bcl m(ABC) -^- = = logo ise = 36o ise m(EDF) = x x kaç kaç derecedir? derecedir? A) 72 B) 2. |. [CD] dış açıortay = 40o ise m1ft1 kaç derecedir? m(DEC) -^- = 48o ise m1ft1 +m1ı5ft1 C) 110 D) A) 100 B) 105 115 kaç derecedir? E) 120 A) 126 B) 116 C) 112 D) 108 E) e6 8.8 .L] kaç derecedir? z m(ft) m(ABC) ul . ABC üçgeninde |AB| =|ADı =|Dc| m1fty ABC üçgeninde./ derecedir? A) 30 B) 3s C) 40 D) 45 E) s0 9. = = 13oo ise x kaÇ A) 60 B) s6 C) 48 Dt 42 E) 36 .E E) 66 l.^.E B) 48 C) s4 10. ABc üçgeninde [BD] ve [CE] m(DAE) lAEl = lEcl -^- iç açıortaylar.

ABC üçgeninde lABl =lADl =lAEl m(BCA) = 36o ADG birer üçgen m(BAC) -- 70" 2oo E t- mtffiEı = |ADı = ıAEl |BDı = 7 _.] J kaç derecedir? m(ADE) x kaç derecedir? A) s0 B) 60 A) 32 B) 34 C) 36 D) clTo 38 E) 40 D) 80 E) e0 6.J m15fuy=m1ft1 ise m(CDE) . 4.1.A. ABC üçgeninde B ve C açıları üçer eş parçaya ayrı|mıştır. ABC üçgeninde m(DBC) = m(ACD) m(BDC) = 100o m(ABC) = /^. ABC üçgeninde lABl = lAcl lBDl = lBcl m(BAC) = 24o .^.iiilıaz ]iiiii: . --\ m(BDC) = 100o ise m(BAC) kaç derecedir? A) mtğftl ise m(ABD) D) s0 -^. z.\- ABC üçgeninde [ADl ve [BE] açıortaylar m(AEB) = 70" B 55' ise m15fi1 = 8oo = x m(BAC) =x B ise m(AFB) A) . =72o =x 20 B) 30 C) 40 kaç derecedir? E) 60 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) 42 2. kaç derecedir? kaç derecedir? 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 1s0 A) 30 B) 3s C) 40 D) 4s E) 50 . 3. Şekilde ABE ve 5.^=x D ıEc| = |se Z l-t-..

ABC üçgeninde lDEl ıBDl r_ -_ 12. ıAB| 70" ise B m(ADE) = 100o m(mB) = . ABC üçgeninde IBE| = JEDı ıBcı = ıDcı ABC üçgeninde. -'\.D 1. 8.C B) 35 9..iiiiıflıga}!iI.C E) ss A) 30 B.4- m1ffi) lDCl ıAEı = 8 cm ise m(ACB) = |ECl ise = kaç derecedir? m(EDC) C) 45 3. ABc üçgenİnde = 50o =x = . 10.m(ACB) = ıAD| = 20" ise m(DBC) .A E) 50 12. z m(ADC) -4. [AD] ıç açıortay [CD] dış açıortay --\.: 2. m(ABC) .D .E 4E 10.y ise mtEfr) x kaç aşağıdakİlerden hangisi doğrudur? derecedir? A) x+y+z=180o C) E) x-y-Z=25o x-y+z=130o x-y-z=50o D) x+y-z-130" B) A) so B) ss c) 60 D) 65 E) 70 11. Şekİ|de m(BAC) m(AFD) . m(ABC) m(EDB) -4.E .8 C) 40 D) 45 11.^. = = 25o ise . ABc üçgenİnde tABl r_ [Bc] ıDc| [Bc] |ABı = 6 cm |BDı = 2 cm lAB| = lEcı = 6oo = x . . =x m(BAC) kaç derecedir? A) kaç derecedir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 9.UçgenIer 7.A D) x kaç derecedir? A) 30 B) 40 50 5... .-\.

22 B) 23 C'. ABC üçgeninde lABl = = 6 br 8 br za.ıiilı eg ]iiil: . en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? = 7o" .' ?_ -_ Şekilde lABl = tl 5 br B ABCüçge{dr'|AB| =6cm.ABC üçgeninde m(A) |Bcı Şekilde verilenlere göre. .J.124 D) 25 E) 26 6. ıAcl =bcm' lABl =ccm |a+b-cl +lb-cl +lc-a-bı _|a_b| aşağıdakİ|erden hangisine eşittir? ıse değeri A) tABl B) tBCl c) tcDl D) tADl E) tAcl A)a-b+c B) a+b-c C) a+2b-c Dl2a-b+c E)2a+b-c 2. |Ac| =8cm m(A) > m(B) ise |BC| = x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? lBCl lCDl ıADı =361 = 4 br =7br ise |Acl =x inalablleceği tam sayı değerlerinin toplamı kaç br dir? A)2 B)3 Cl4 D)s E)6 Al 3. a .5.L .lABl =8cm lBCl = 12 cm ise lBDl kaç farklı tam sayı değerİ alabilir? m(A) < m(B) ise lBCl = x in alabic) B leceğl kaç tam sayı değeri vardır? A) 3 B)4 C) 5 D) 6 E'ü7 A)6 B)5 4 D) 3 E'ü2 . ABC üçgeninde lADl = lDCl . B lAGl z\. m( B) = 50" =acm.l.

i- ii'.o D)3 iI.- ---6. ABc üçgeninde 9.4-_ _ i'd ii-.c - iii!ı[ıgo}!ii:l .= 6 10.Üçgenler 7. Şeki|de lABl = 4 br lADl.D ao B)5 C)4 ö.t 27 E'.)28 12. | 51 IBC! = 3 51 |Bcı = 12 cm ise |cDı ıBDı ceği en büyük tam =8br ise =x inalabİle- üçgenln çevresinİn B 25 D) 12 en küçük tam sayı değeri kaç cm dir? sayı değeri kaç br dİr? A) D) 23 B'.D ]. ABG üçgenİnde veri|enlere göre IEDIr_ [BC] ıBDl = |Dcı x in alabİleceği ıBEı ıEAl = toplamıkaçtır? B Al tam sayı değerlerİnin =3cmise B 8 cm 8 D) c E) 26 ]AC| = vardır? x D c in alabileceğİ kaç tam sayı değeri 22 B) 23 C) 24 25 A)6 7.4ö-:c..24 C) 26 E'l 27 A) 6 B'ı7 c) 8 e E) 10 11. ABc üçgeninde kenar uzun|ukları birer tam sayıdır. ABC üçgeninde x bir tam sayı olmak üzere lABl tACl = = 3 67 g 57 3x-1 1) 5 C E z ıBcı = (3x - br ise ABC üçgeninİn çevresikaç z uJ @ uJ = Şekildekİ verİlen|ere göre rİmdİr? ABC üçgeninİn çevre- sinİn alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç bi- br dir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E') 20 A'l 24 B) 25 C) 26 D'.

ABC üçgeninde verilenlere göre ABC üçgeninin çevresinİn en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? B BCD üçgeninin çevresinin alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A)8 Bl7 C)6 D) 5 El4 A)8 B)s C)10 D) 11 El 12 liiiıllıgı jiii. .y<z 3.z A)a C) 3 B)b C)c D)d E)e D)4 E)s ABCD dörtgenlnde verilenlere göre ıAB| (. Veri|enlere göre 6.l A)5 8)6 Cl7 D)8 E)e A) z.1. ABGD dörtgeninde verilenlere göre 4. Şekildeki verilenlere göre en uzun kenar ıBcl = x in en küçük aşağıdakilerden tam sayı değeri kaç birimdir? hangİsidir? B A) 1 B'.. ABc üçgeninde verilenlere göre =x inalabileceği Zrl aşağıdaki sıralamalardan hangİsi doğrudur? en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? A Z U' r. !1-l l. ABC üçgen|nİn iç bölgesindeki noktalardan bİri D dir.y<x B)zcx<y C)y< z<x D) x<z<y E)x. _-l 5.

c 1. b.E A)3 6.7 E) 6 12. |AB| = (r ıAc| ise |BC| nin en büyük tam sayı değeıİ kaç cm dir? 12 ^|ı B) 13 c) 14 D) 15 E) 16 a uJ ş z ı! 4 J A)10 B) e C)8 D'. c Kenar uzun|uklan birerüam sayı o|an ABG üçge_ ninin çevıesi32 cm dir. Şekıldeki verİlenlere göre x in alabileceöi kaç İarklı tam sayı değerİ vardır? 8.c ii.t7 B)8 C)9 D) D)10 E) 11 8 B) e C) 10 11 El12 11.c 9.C B)4 c)s D)6 El7 ız.l .D id. ABc aeşitkenar ABC üggenirıde veıilenlere göre |BC| nin alabiloceğı bir üçgerıdir.D C)10 D) 11 El12 5.A 8.A 4. Kenar uzunlukları a.8 7. üçgeninde a2 = b2 + 5 G tam sayıları olan ABC ise üçgenin çevresi en çok kaç blrim olabilir? B ABC üggeninin çevresi en r Y'cıç biıİmdir? A) A'.Üçgenler 7. x tıir tam sayı o|mak üzere ABC üçgeninde verİlenlere göre 10.A :iiiliillı gzs!İii: 3. ıABı = 4 cm |Bcı -Scm ise en büyük üam sayı değeıİ ka$ır? |Acı =xinkaç fartlı tam sayı değeri vardıı? A) 8 B)e 2. .

D) d E) e A) 1 B'ü2 C) 3 D)4 E)5 3. b.1. ŞekildekiABC üçgeninde a. c kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisidir? a 60" Cı J L tam sayı olmak üzere B A)a B)b C)c Z a !r.i L]J .m(C) olup a+b+c=24br ise a nın alabi|eceği m(A) >m(B) kaç farklı değer vardır? . . Şekilde verilen ölçülere göre en uzun kenar c 5. ABC çeşİtkenar . A 4. 3 61 5 61 2 br lACl =4br ve lBCl =xbr x bir tam sayı çimde çizilebilir? xC lBCl lABl ve lDCl olmak olmak uzere ABC üçgeni kaç değişik bi- birer tam sayı ise |AB| + |DC| nin en büyük değeri kaç br dir? A)1 Br2 C)3 D)4 E)s Al 12 B) 13 C) 14 D) 1s E) 16 iillı:lıgg ]iliiii . /\.. Şekilde lABl = A üç9eninde lACl lAcl lBCl = 13 cm ise Veri|enlere göre x lam sayısı kaç değer alabiIir? farklı B 7 lABl aşağıdakic lerden olabilir? hangisl B B)4 C)s ls D)6 El7 c Al2 B)3 C)4 D)5 E)6 A)3 2. Şekilde m(C) > m(A) lABl = 6. Şekilde lADl lBDl = = = 6 51 dir. |AB| dır. za.

. 10) BaD ABC üçgeninde verııenıere göre aşağıdaki sırala_ malardan hangisi doğrudur? 12.8 .4.5.C B)a. 10.bcccecd 2. .4. 12.4. . m(A) < m(C) .4. ..4.14.C 3.A 1.ii!!f.4'.8 A)5 8)6 C)7 10. /\.4.4. . E) (4.. ABG üçgöhinde m(B) < m(C) .E 5. Şekilde verilenlere göre ABC üçgeninin açıları arasındaki ıACı lABl = 5 cm ıBcl =9cm ise = sıra|ama aşağıdakilerden hangisidir? x in aIabileceği kaç tam sayı değerİ vardır? A)6 Bl7 A) m(A) .\. < m(B) < m(C) < m(B) < m(A) < m(A) < m(B) .ıge}i!iiii .a<c<d<b 4.C 6.a<ccb=d E)a.71 9. 10.Üçgenler 7. .A.6) C) (7.E E)e 12. D) m(B) < m(C) < m(A) E) m(B) 8..4. C)8 D)e E) 10 B) m(C) C) m(C) .-\' ABC üçgenİnde |AEl = ıEc| lADl = 6 cm lDBf = 2 cm ıBcı =4cm ise lDEl = x in E a|abİleceğİtam sayı değerlerinin toplamı B4C s z = ıtJ a uJ z kaç cm dir? 11.e<c<d<b D) e. lkizkenar bir üçgeninln çevresi 20 cm ise eşit ke- narlardan birinin uzunluğu aşağıdakİlerden han_ gisi olamaz? A) a<e<ccb=d C) e. . Aşağıdaki üçlülerden hangisi bir üçgenİn kenar A)3 B)6 C)8 D)e E) 10 uzunlukları olamaz? A) (5. 10.8 D)8 11.8) B) (7.8) D) (4. .

ABC üçgeninde tAcl r_ tBcl c [AB] l.[BC] ' z lADl = lDcl t = 30o ABC üçgeninde lADl dn? m(c) =8cm.l! qlI 3. ABC üçgeninde tABl r_ [BC] |ADl =|DC| |AB| = 6 B ç6 =5çp 6 c lECl =2cm ise |DE| = ABC üçgeninde m(B) = 45o .ı A) 1 q.fr q2 D) 3 ^. ABC üçgeninde IACI r tBCl = 30o m(ABC) B q'/5 c lBDl = lADl lABl = 4/5 cm ise ABC üçgeninde IABIJ-[AC] .. m(A) = 105o ve lABl = 4.8 cm ise lACl = x kaç cm dir? x kaç cm dir? B E2C A) 3 A)4 B)6 c) 8 D) 10 E) 12 q 2.re fr 2.4.F 3 B)fr E) c)2 z.8 Br.lBDl =7cm ise |Dc| =x kaçcm E)2/3 a üJ z !! ç1 lBDl =2cm |AB| = 3 ise |Bc| = x kaç cm dir? . I B 5. l-t qlI ..6 cm ise lAB| = x kaç cm dir? A) |DC| = x kaç cm dir? 3 q2/5 c)4 q3n A)1 D) :tr)2.iiiii .lBDl =lDCl =56p lBCl = 4.fr :İıiİlı gs.m E) cr .

! _-.lBGl = r [Acl [BC] lCHl =3cm lse |BH| = x kaç cm dir? B) s lBHl = slHcl lACl =4cm ise lABl kaç cm dir? Al 4 c)6 D)8 E) e A) 6 D)8 8r 4.-' -"o .ı - . ABC üçgeninde lABl r.[AC] lAHl t.l- 10.[BD] lABl = 10 cm lBcl t5 lBEl lDEl = [AD] ise lAcı lBCl = 2 cm B = 12 cm ise z = =1cm = x |BH| kaç cm dir? A): B)5 c)6 D)7 qE z a |.E __ 2 -- c) -j.fr E) 6n c) 5n 11.ıJ TJJ |Ecl kaç cm dir? A)10 B)8 C)6 D) 5 E)4 12.ı- -e{_ __lı---.' 2113 A) 10 12 C) 14 D) 16 E) 18 ii!i!İKıge}i!ilii -.fa D) 3 E'.ç .. ABC üçgeninde lABl lACl .[BC] m(ACB) = 15o lBNl = lNcl lBCl = 4. ABc üçgeninde ABC üçgeninde tAHl [AB] r_ [AC] r tBcl 8 cm CE lABl r. ABC üçgenİnde 9. ABc üçgeninde lABl lAHl r_ [AC] 6 cm lAHl t./3 cm ise ıHN] = za- IABI .Üçgenler 7.ı_-:-e-_--:9._ * -__ _ ş.t [AC] lBDl lAHl lADl lBHı |Ec| t_ [DE] r [BC] 8 cm 8 cm = = B 8 H 2E lHEl =2cm ise = x kaç cm dir? Br x kaç cm dİr? B) A) _._r.

fr 3/7 E\2fr q4rt A)6 B)7 qsn q 2.[Bc] m1ffi1 = 3oo lBDl = lDcl lADl ABC üçgeninde tAEl r.) fi tr J mtA6öl IBC = 45o IBA t_ [AD] t_ [DC] . ABC üçgeninde tABl a [AC] m(ABC) --\ = 15o BDC ABC üçgeninde [DA] J.rU D) x kaç cm dir? E 8r 3.n5 E) 8 jiiillı gz ]liiii: . - = 60o |AD| = 2 ç1n !) i_tl lBDl = 12 cm =gsrn = x ise lDCl = /2 cm ise i-LJ kaç cm dir? B) lBDl kaç cm dir? A) 2 D) 4 2n E) 6 2/3 D) 2/5 B) 4 E) z.[Ac]' |BD| |AD| = |Ac| = 2fr cm ise = =2çp ise lABl = x kaç cm dir? |AC| 2 cm lAB| = x kaç cm dir? A)2+/5 D) 8 B)a+/5 A) 4 q 2/6 Brsn E) 5 q2fi 92+2/5 9a+2.4.[Bc] lBDl = 5 cm =7cm ise lDCl = /5 cm lACl =4cm ise |AB| = lAB| kaç cm dir? A' 4.8 5. Yandaki şekilde 2.re q3fr ABC üçgeninde lAcl t. ABC üçgeninde lABl = lAcl m(ADB) lADl lDC| A'.

D 6.C 11.8 q B) 4 6112 q4n E) 4.D 3. ABc üçgeninde lABı lAEl |ADı = 10. [BD] l.C 4. ABc üçgenİnde = 30o lADl l_ [Acl |ABı = 3 cm 3.m 10. = loso 12.f6 B'. ABc üçgenİnde lABlr_ [Ac] E D J IBDI r_ IDFI z .f9 E'r cr 6.[AC] lECl = lACl . ABc üçgeninde IABI ıAc| = 6oo r [AC] 2 cm m1ffi1 = |ABı = |ADı 2.r3 E) 6.4.E 5.E 9.C 4.C 12.FSS cr.O 8..J z ıBFı ıBDı = ıFCı B ıAB| = 12 = kaç cm dİr? x kaç cm dir? D Al 2.6.8 1 İ A) 6 D'.8 cm ise x lABl = lBDl = 1 cm kaç cm dir? ıDcı =6cm lse ıAcı = x kaç cm dir? B) 6 BlD N l. 11.re 6n ı I I I ı ABC üçgeninde I İ ml6ful m(ABC) IACI = .cm ise = lBDl = =3cm m(ABC) a kaç lDCl =3cm ise ıAc| = x kaç cm dir? A) derecedir? 4 Dr A) 50 B) 60 C) 65 D) 75 E) 80 2'16 B) 3.Üçgenler 7.8 .8 6/3 A) 4 Dr 4n B)5 EI . lDEl = 2 cm lse lABl a uJ I.J.iİKıgaxl!!ii: . 4.C 2.[AD] =x lADl l_ [Bc] cm İse ABC üçgenlnde lBEl = [AB] l.:i.A 7.r2 D) c) 4.f2 q q 5 21tr 8.

'A. ABG üçgeninde [AD] ve [CE] açıortaylar m(ABG) . CC J = z ırJ U) l. [Ac] J. lBDl ıDc| = |DF| ise m16F) = = ıDE| ABGüçgeninde' lABl =Scm' lAcl =6cm lBcı = (2x _ 1) cm ise x in alabİleceğİ kaç farklı tam sayı değeri vardır? cı kaçderecedir? ABC üçgeninde |AB| = ıAD| ABOD dörtgeninde verilenlere göre lBDl = lDcl (BCD ) =32" en uzun kenarı bulunuz.. ise m(BAC) =x kaç derecedİr? I __) :::ii!l['ıgg]$!!iiii I .J ABC üçgeninde m(BAC) =70". = 70o ise m1fi1 =x kaç derecedir? ABC eşkenar üçgen.[Dc] .4.J. 5. ıAcl = |Dc| ise m16B) = a kaç derecedir? ü 2.

[BD] = ıAEı 4 cm ise fr cc z .i 7. 10 5.-'"--'--' ABC üçgeninde m(A) < 90o ıABı =3cm lACl =4cm ise ıBcı = x iD alabi- leceği tam sayı değerlerİnin toplamı kaç cm dir? ABC üçgeninde [AD] _l- [AB] l. . 55 9. [cD] :iiiiİfizoo}iii.Uçgenler l7. 5 6. : l : {-----. 30 2. ABC üçgeninde lABlr_ [AD] m(mB) ıAcı = 2fr x = 45o cm 6 lDc| =1cm İse ABC üçgeninde [ABl l.40 3.[Ac] |BD| =7cm. |cD| =13cm ise .J a 8.4 10. z t!l uJ .9 8.12/2 . [AB] l. ıBD| = kaç cm dir? ıABı = |Ac| |BC| =x kaçcm dlr? 1.[Ac] [Bc] |DEı = 1 cm kaç cm dir? |BC] ' .52 4. fl 10.

m(ABC) + m(AEC) kaç derecedir? .. .-l.75" ise m(^) kaç derecedir? Yukarıdaki şekilde [AD]J. #. . = . m(BCD) = m(DCE) lse . . z J = m(ADE) --. tam sayı degeri vardır? 3. 2./^.[cDl m(BAD) = m(DAE) -^.4.'l^. ABC üçgeninde lABl =lBDl =lDcl m(ABC) . ABC üçgeninde lBcl /^r = lcEl 2Oo m1ffi1 -'\. LU (/) LU z ise m(ACB) I 2 kaç derecedir? ABC üçgeninde |AB| |Dc| = 2 cm ise lAc| = = x lBDl |ADı = 4 cm in alabileceğİ kaç farklı . CC lAcl/ IDEI = 30o = 80o =x tFKl / [BCl .^. ABC üçgeninde 5.^.^. Şekilde lABl = lAcl lEDl = lDcl A 6..'^. /^. m(AFK) z'\.. m(BCA) = Goo = 40o ise m(ABE) = ise m(ft1 =x B c kaç derecedir? la-bl +lc-b| +]a-b-c| İfadesinineşiti nedir? iiiiiillzoı ]!i!iii .

3 8.b iiiİİ[zoz]l!!ii. 7. 180 2. U) ıJJ TJJ z 10.[Dcl r_ D l l=x =4cm İse ıBcı ıAE| = ıcEl ise kaçcmdir? ıAB| = 3 cm =1cm ıED| = x kaç cm dir? i I t__ 1.60 4. ABC üçgeninde lABl r_ [AD] r tBcl tBEl |AEı = |Ecı lAFl = 4 cm ABC üçgeninde [BD] ve [cD] ıç açıortaylardır. Yandaki şekilde = 45o = 3oo lABl mtffiBl |Ac| [Bc] tADl l.70 9.4 . ABC üçgeninde m(ABC) u'\. ıBDı = lFDl =1cm ise 6 cm ve |cDı = 8 cm ise |Bcı = a kaç |FE| = x kaç cm dir? farklı tam sayı değeri alabilir? z -J E = 8.2+2fr 10.50 3. 1 6.Üçgenler 9.3 5.

Her kesim noktasından ikidoğru geçmektedir. eşit kenarların uzunluğu kaç bi- - c) = 15 ölçüsü 60" ise EAD açısının ölçüsü kaç derecedir? A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 ZOS. 1981 . 3. (a + b + c) (a + b rİmdir? a. aynı harflerle gösterilen açılar birbirlerine eşittir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? . (/) Lil X-!=10" dn? B "D' c A) .AD 'fSS ACTBC ABC açısının olduğuna göre.OYS Yandaki 2. termektedir. lll.tr E) 11 c) 10 A) 7s B) 70 C) 65 D) 60 E) s5 6. Şekil dört doğrudan oluşmaktadır.4x+ 1 sayıları bir d|k üçgenin kenar uzunluklarını gös- x>0 ABC açısının ölçüsü 50' ve J şekilde 4 z [. 3x+ 1.OSS Yandaki şekilde lBCl = 2 cm |AC| = 6 çç1 Kesişen doğrulardan oluşan bir şekilde belirleyici üç özelik aşağıda verilmiştlr. 1982 1981 .ii!i . . 1981 . l. Üçgen. c tam sayıları bir ABc Yandaki şekilde AB J. b. 1981 . Buna göre şekİlde kaç kesim noktası vardır? ABC geniş açı olduğuna göre IABI uzunluğu Ar4 B)s C)6 D)7 kaç cm olabilir? E)8 A) I B)7 c) 6 5.1.m D) s olduğuna göre BCA açlsınln ölçüsü kaç derece_ 8r 2.OSS olmakkoşulu ile 2x+ 1. l!.i:. Her doğru diğer üçünü kesmektedir.OSS üçgeninin kenar uzunluklarıdır. eşit kenar]arından biri c o]an bir ikizkenar üçgendir.OSS 4. 1981 .

eşkenar üçgendir. lABl = 9 cm ise bu üçgenlerin çevrelerinin toplamı kaç cm dir? a A açısının derece cinsinden ölçüsü bir tam sayı olduğuna göre bu açı en çok kaç derece olabilir? A) 30 B) 5e C) 60 D) 44 A) E) 2e 27 B) 24 Cr 21 D) 18 E) ls 8.OSS dir. ise BAo ölçüsü kaç derecedir? r z t z J LU lABl lBCl = = lADl B a LIJ ABC açısının ölçüsü cı. .Uçgenler 7.iii!. lADı D) lBDl = lADl .. Şekildeki ikizkenar üçgende a<b Şekilcleki üçgenler birer eşkenar üçgendir. . 1985 . = lADl lBDl lBDl B) |BDl . ABD üçgeninin A Buna kenar uzunlukları içİn aşağıdaki göre lACl uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? bağıntılardan hangisi doğrudur? A) 22 B) 1e C) 17 D) 12 El7 A) lABl C) lABl E) lABl .ÖsS Şekilde verilen Yandaki şekilde ABCD dörtgeninin kenar uzunlukları verilmiştir. 11. 1982 _ ÖYs 10. olduğuna göre nedir? lCDl ve A) s0 B) 4s C) 40 D) 30 Pl E) 2s A) 90'+ o D) B) 90' - 180"-a T C) 90" + 2cı E) 180" - 2u 9. BAD açısının ölçüsü 90'dir.Uli. 1983 _ Öss 12.OSS 1982 .zot. 1983 .OYS Şekilde ABC lOBl = lOCl açısının Yandaki şekilde bir 4. 1984 .

b=7cm A açısının ölçüsü 95' Öss ıı. 1986 - Yandaki şekilde m(A) = 90o Öss m(0 |Bcı = 9oo Aşağıdaki şekilde Dc l. 1986 - oYs a=5cm.AC ıAcı 8 cm 5 z 10 FCA açısının ıBD| = ıDc| ise lDEl kaç cm dir? A) z UJ E)3 e ölçüsü 30" ise EBA açısının ölçüsü kaç derecedir? D a tıJ c) 1f.22" A) Yalnız ı D) lve ıı B) Yalnız ıı c) Yalnız lll c) 63'46'. 1986 - Öss Kenar uzunlukları 2 nin katı olan.Uçgenler 13. bir köşeslnden başlayaıak2m ara ile ağaç dİkİliyor. 2 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 15.12" E) ll ve lll iiıiiKzos}!iii: ..12" B) 63' 47'22" D) 63" 46'. EA EB J. 1986 - !. ıa.EA G = 10 cm = BA I.EA dır. Dikilen top|am ağaç saylsı 21 olduğuna göre.\' oYs 17. bahçenin ıABı = 5 cm lBCl = 4 cm ıcD| ıDA| = 8 cm ise =6cm + bir kenarı kaç m dir? lACl lDBl toplamı kaç cm olabilir? A) D) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 A) 25 B) 23 C') 21 19 E) 6 ı +.12" E) 62'47'. 1985 . kaç dakika ve kaç sanİyedir? Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir? A) 63" 47'. 1985 . b=3cm ha=4cm 229632 saniyelik bir açı kaç derece. a=6cm. eşkenar üçgen biçimindeki bİr bahçenin çevresine. h"=6cm C açısının ö|çüsü 90" ll!.OYS Yandaki dörtgende 16. a=4cffi. D') 11 B) 1f.

1987 .: r A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 25 A) a=3b B) a=2b C)a=fib D)a=rEb E) a=b+3 1987 . 1986 . 1986 . F noktaları bir dik üçgenin köşeleridir? .n . C) 3 q.OSS AD//BC lBcl = lDCl lABl = lAcl ABD açısının ölçüsü 30" BAD açısının ölçüsü 100" ise lBcl =lcDl =lDAl ABÇ açısının ölçüsü kaç derecedir? B BCD açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 80 B) 75 C)72 D) 60 E) 45 A) 80 B) 85 C) e0 D) e5 E) 100 23.m q.-\- lABl = 5 srn ıAcı AD = 13 cm lDcl = lAcl = 40o = 5oo lDCl = 12 cm r BC = m(ABC) lBDl x ise kaç cm dir? BxD mld6Ay A)/7 B)..OSS 20.OYS Yandaki ABC üçgeninde Aşağıdaki şekilde ABC ve ADC ikizkenar üçgenlerdir.OYS YandakiABC ikizkenar üç9eninde 22.Uçgenler 19.OYS Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgenlerdir. ABC üçgeninde 4 lDCl = lDAl ABD açısının ölçüsü 2x" BAD açısının ölçüsü x" A. B. B. 1986 . 1987 . C noktaları doğrusal ) z CC lABl = = 3 6 lBCl a UJ UJ z EAC açısının ölçüsü 110" Buna göre x kaçtır? a>b aBbC a ile b arasındaki hangi bağıntı İçin E.iiiillzoo]İİıi::.fr A) 11 B) e c)7 D)5 E)3 . Buna göre m(BAD) kaç derecedir? lABl = lBCl -.OYS 21.

k kenarları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? mtffiı < 60o olduğuna göre |ACI kaç birim olabilir? A)4 27. = =4birim = 90o = 6 birim m(AHB) BC Şekildeki ABC ikİzkenar üçgeninde A tepe açısı_ nın ö|çüsü kaç derecedir? mtffil Al 3-tr 9oo B I Yukarıdaki şekilde x = |BC| kaç birİmdir? B) 2. 1989 .Öys H.rg Cr Safg E) A) 15 B) 20 C) 2s D) 30 E) 35 D) 2.Öss AB = 3 bİrim ıBc| = 7 birim =2oo lADl = = = s 6 lAEl lDEl k E z J BD K E C 87C Yukarıda verilen ABC üçgeninde o ıU z uJ Yukarıdaki şekilde ABC bir eşkenar üçgendir. [Ac] D. [Bc]üzerinde m(BAD) = 10o m1fty 19ss . 1989 [BD]' B) 6 C'.7 D) 8 A)k.Üçgenler 28.tr 3. 1989 . [Ac] üzerİnde ABc açıslnın açıortayı üzerinde 6 A -'\m(BDA) = 120" lABl lAHl .::iiffizozli!ti: ..dce B)d<e<k C)e<k<d D)d. d. Buna göre ADE üçgeninin e. Bu üçgenin en küçük kenarı kaç birimdİr? c m(BEG) = m( GEF) =3o A) 16 B) ls C) 14 D) 13 E) 12 mtftl=m(ffi)=b" Yukarıdaki şekilde m(FGE) kaç derecedir? ^B llCD olduğuna göre ı) + D) 1989 - Öss B)2(a+b) c) 45 E) e0 60 D ve E. 38.l^..6 . 45 bİrimdir.OSS Bİr üçgenin kenar uzunluklarının ikişer ikişer top_ lamları 33.k<e E)k<e<d E)9 Öss 30.

1991 ..:. lADl lBDl /..OSS D e [AC] = lABl m(ABC) .İ!i. =100o A) 30 B) 35 C) 40 45 E) s0 A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 .--\ m(BAC) m(BAD) J_ lAHl = Yukarıda ver|lenlere göre ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? D) =m(DAH) .-. 1992 ..OSS göre cı açısı kaç G m(ABD) = 7' /\. zoe... [BC].iiiii. B. 1990 _ ÖYS D.-\ -.\ /. Şekildeki verilenlere mlffil = 35o ) z a ul derecedir? 100' YandakiABC ikizkenar üçgeninde BCA taban açısının ölçüsü kaç derecedir? z t! A) 74 B) 7s " C) 76 D) 77 A) E) 78 2s B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 36.Uçgenler 31. E doğrusal [AC] / [DE] D lANl = lNcl AN açıortay m(EBN) = 25" Yukarıda verilen]ere göre DBA açısının ölçüsü kaç derecedir? 21. 1992 . 1990 _ ÖYS |ABı = |ACl 35.: .. 1990 _ ÖYS 34.^\ lADl = 100o = cı BC Taban açıları 24" olan ikizkenar bir ABC Üçgenin- m16b1 Şekildeki ABC üçgeninde A de tepe açıslnl üç eş parçaya bölen ışınlar arasındaki açı kaç derecedir? açısının B cı türünden değeri A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E') 44 aşağıdakilerden hangisidir? A) 100'- 2a B) 100" -cı C)2u-10o D) 2cı _ 20" E) cı + 10" g2.ÖYS 33.

.i /^\ = cı = m1ft1 =q Yukarıdaki verilere göre cedir? Yukarıdaki verilere göre m(CBD) o kaç dere- m(fiöı . = 60o |Acı -4.x kaç birim- göre BAc açısının ölçüsü ür? A)3-l3 D) I 2 Br2-.cı kaç dere- A kentinden y yolu üzerindeki bir N noktasına uğrayarak B kentine giden en kısa lAN| + |NB| yolu kaç km dir? A) 138 B) 146 G) 148 D) 152 E) 1s4 A) 10 B) 12 C) 13 D) 5/5 El 7 .E noktaları düzlemseldir.OSS lAKl .iii:ii. 1992 [DA] ÖYs p 40. 1994 .OYS A.\ = 1o6o = ..B.cı D) kaç dere- r A) B) 1s2 B) 150 C) 148 D) 146 E't144 Al 7 I C) e 10 E) 11 42.r2 E)1 q3- n A) 1s0 B) 140 C) 130 D) 120 E) 110 41.liiii . 38.D.^. = |cE| 2 birim x birim m(EAD) = 20" ODxA 2 BEDC Yukarıdaki verilere kaç derecedİr? ABCD bir kare olduğuna göre |DA| .y = 39._Li Be Ce loA [OA [OD t_ lBLl = 6 km lKLl = 7 km lrkm-ıL m(BCD) = 124" /\. PC --m(CAE) = 118o m(CBD) cedir? AE TBD -)+ 7" z UJ a IJJ .. 1993 .zog. 1994 .OSS ABC bir üçgen P e [BC] I cr J lPHl r_ [BL] m1ft1 m(APH) /.tr ' . 1995 .C.OSS ABC bir üçgen |AB| = ıBD| ceq lOAl lDAl c m(DOC) = = .Uçgenler g7. =61 Yukarıdaki verilere göre m(ABC) . 1994 . [oD o m1ffi1 cedir? Şekildeki A ve B kentleri y yolunun aynı tarafinda bulunmaktadır.OSS [AK] IBLI r y 8 km A J.

Uçgenler 43. 1997 .. 47. m(AFD) = A) a + 10" Dl Z+ 40" B) a + 40" E) fr C) 2a+ 10" x B) kaç derecedir? 40o A) 30 35 C) 40 D) 45 E) s0 44. 1997 ..fg ^ göre.A- ı tr = 45" = 30o S z z.OYS = 50o+10o = 3cıo+10o =x -/\ = lBcl ABC bir üçgen m(BAC) = 120" /-r mlffil Yukarıdaki şekilde |ACl = |BC| oıduğuna göre.Ğ.Öss EBlMD lAcl m(EAC) .OSS m(ACD) m(BDC) 3' m1fty lABl lDBl = = = 12oo /^= =.fr E) 2n q .\ Yukarıdaki şekilde lAB| = |AC| oıduğuna göre. 1997 . m(ACB) EA 48.^. 1996 m(BAC) - . |Ac| lABl = 4 cm lBCl = ./.. ml6Bı _x kaçderecedir? Yukarıdaki verilere göre. 61n BJ61c = x kaç cm dir? A) 70 B) 60 C) 50 D) 40 E) 30 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e iıiiİilzıoJiii:::: .8 q3n q z. 1996 _ Öys ABC bir üçgen /^m(ABC) m(BCA) .6 cm lACl = . _ Öss = 46. |AB| A) x LU a uJ m(AFE) a kaç cm dir? .l Yandaki şekilde ABC bir eşkenar 3. m(AFE) = cı kaç derecedi? üçgen olduğuna c C) 100 D) A) 110 B) 10s e5 E) s0 45. x in a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki şekilde |AB| = lAC| olduğuna göre." = 40o lAcl lBEl = x lBcl lcDl m(AFD) .OYS lACl = 6 cm = lEcl = lcDl = c lABl = x Yukarıdaki verilere göre. 't997 .

m(BLC) = 90o = 90o = 90o |BDı = |DAı ıAL| =|LCı =8cm ıLBı = 6 cm lDcl lAcl = = f uırım 4. |Bcı or"nı kaçtır? = (a ffi Yukarıdaki verilere - 1) birim göre a ka$ır? eı+ B)t c)8 D) I E) I A)2 B)3 C) D)5 E)6 50.Övs m(DCA) . 1998 .^ = = = m(DCA) = 15o m(6ft) a -'\. LıJ lBDl 4 cm z |DAı = 16 cm lACl = 15 cm lBEl = x = . 1998 .Övs m(AHC) =^.r3 bx|m HB Yukarıdaki verİIere göre.Üçgenler 49. 1998 . 1997 .lJ ıAB| =|Bcı =|BDı =ıcD| =lDEl Yukarıdaki verilere göre.^. |DB| kaç cm dlr? A) 35 B) 40 c) 4s A)6 D) s0 B)e D' 9'f2 q6n El rc1r2 liii!ffizıı }!!i:: E) 55 . m(CED)=61 mtffi) = a kaç dereD) Yukarıdaki verilere göre lBE] x kaç cm dİr? cedir? A)ş B) € c)5 D)4 E) 3 A) e0 B) 60 C) 45 30 E) 20 51. m(cAB) ıDc| lABl = 90o = 90o Şekilde ıABı = |AC| ve ıBD| = ıBc| o|duğuna göre 3 cm 6 cm 9 cm lACl m(BDC) = ct kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. 1998 - mtftl .OSS 53. = Öss =9oo = 90o m(BED) d 5 z a l. 1998 - Öss = 54. 52.Öss m(BCA) u'\- --.

açıortayı. 2000 .OSS |ABı = 5 cm lACl = 12 cm BM - lLMl l_ BM m1ffi) = 3oo m(DBC) . [oE. |oE| = 4 cm ve ıEBı = 7 cm olduğuna göre. = cı kaç derecedİr? Yukarıdaki şeki|de |oC| = 3 cm. lABl = lACl m(ADB) z-\.OSS AL // 59.c>0 a+b>c a+c>b D)b+c>a B) Yukarıdaki verilere göre. AoD [oc. 1999 . aşağıdakilerden hangisi vanlıştır? 9 cm lABl =lACl =6cm A) C) b-c>a E)ar0. 2000 .ÖSS m1ffi1 m(ADB) /-- = 3oo = a A.Uçgenler ss. lCBl kaç cm dir? A) es B) 100 c) 10s D) 110 E) l1s .. IDB|. lBcl nin en küçük tam sayı değeri Yukarıdaki verilere göre.:iiiİ![zız]iİ!ii:: ^rl B)8 c)2 D)3 E)4 . o. B Yandaki şekilde ABC ve ABD birer ikizkenar üçgendir. ve B noktaları doğrusal. 1999 .OSS ADC bir üçgen lADl = aerçel sayıları bir üçgenin kenarlarının uzunlukları olduğuna göre. |LM| kaç cm dir? kaçtır? A)8 B)6 C)s Dl4 # E)3 A) 13 B) 14 C) 1s D) 16 E) 17 59.OYS a.IDC| çarpımlnın sayısal değeri kaçtır? A) 36 B) 3e C) 42 D) 45 E) 48 Se./\ = 30o lADl = 6 cm ıBD| = 2 cm lLMl = x =x E J z z IU c) LU Şekİldekİ ABC üçgenİnde m(6Aö) > 9oo olduğuna göre. 1999 . 1998 .b>0. c 58. ıAD| = |BD| olcuğuna göre.OSS 57. DoB açısının açısınln açıortayı. b.

oL ye göre .^. . m(DAC) = 25o Yukarıdaki taslak çizimde verİlenlere göre.|AB| = ficm = 4 cm.=m(f6R)=ıs" Yandaki şekilde A simetriği 64.\. ıoA| =Scm ' olduğuna göre.-. B. lDcı Yukarıdaki verilere göre A) 5 B) 2cm.Uçgenler 61.4. - = 25 = x |CB| kaç cm dİr? A)5 B)6 Cl7 D)e E) 12 Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 150 B) 13s C) 130 D) 120 E) 108 :i:ı$[zıg}ii!ii . bir üçgen . |ADl = x x kaç cm dir? 6 E) C)6-. 2006 - Öss ABC m(ACD) m(ABC) . 2001 - oss = 35o 63. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? mtftı=m1ffi1 |Bcı = A) ıAc| c) ıAc| > E) ıBDl .4. ıcD| =60o. |cP| = ıPo| m(BAC) m(RPQ) . = 50o . 2oo7 - Öss ABC bir üçgen noktasının oK ye göre |BPı = ıPR| simetriği C dir. lABı lADı lADı B) ıABı D) ıAc| > ıBD| .F 3+r/3 D2+tE E 5 z z = tıJ a UJ 2001 - Öss m1G. .

E 32. D 33. D 14.D 45. D 50. A 22.D c 15. .. D 97. C 56. C s5. D 51. co ve 4c . D 46. B 16. D 47. c 20. 5 z 66. B 40. B A i i iii!i[zıaXiliii . c 17. c 21.65. C 67.E 61. A 36. 62.8 5.^. 24.. B 27. B 41. 30. A 11.c 7. C 65. A 49. D 53.b < a olduğuna göre. 8. 2008 - osŞ.oss BirABC üçgeninin iç açılarının ölçüleriao . A 54.D 3. mtftı m1ffi1 -65" . bo .A 63. x kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre. D c 38. B 13. E 48. m(ADB) =70" m(ACB) m(ABF) .8 10. c s7. 2009 . A B D 29. = 50o = -ı - x Yukarıdakİverilere göre. E u. = ' |AF| = .D 9. sE. 39.c 6. E 12..8 4. E 34. E 26. C 66. 25. D B D B 60. - ABC bir iıçgen ıAEı m(BAD) .lJ a UJ z 25 B) 30 C) 36 Dr 42 E) 4s 2. 60" ABC blr 09gon AE ve CD açıortay' . a4. E 52. s9. E 31. B 28. B 18. 23. B 19. c A A 42. c en çok kaçtır? A) ı. x kag derecedİr? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 A) s0 B) 45 C) 40 D) 3s E) 30 i.A 1. E 43. D 35.

c (a+b+c) (a+b-c) (a + c + c) (a + c =15. ıı _ A7'...1 1=5 birimdir. = 120" dir. (b+c) ?=1+c=7 (a+2c). Doğru Seçenek C Doğru Seçenek B 2. Doğru Seçenek C ... + 60" ='t80o = m1fiö) . 8_2 m('B) < c < 8+2 = < =ş 6 < c< 10 > .. Doğru Seçenek B 6.1. şekil aşağıdaki gibi olmalıdır. |AB| = ç m(B) > 90' Uçgen eşitsizliğine göre. E -J (4x+ 112=12x+1)2 +(3x +1f 1 .a=15. 5.. 4. lı Buna göre şekilde 6 kesim noktası vardır.Y = 1oo + 50" --E^o Y=40' ıJX=50o. 90o 82 > c2 + 22 + 60 c2 . Soruda verilen belirleyici üç özelliğe göre. l ve ll den 6 c < *6o' ıse C=7cm olabilir. . m16B1 =30o. l:.. (a. a.0 ---^ / B^ED + 2x + z= 18oo ' + Z = 3oo AoBc+50"+ 2z+m(ğ=180o 50" + 60o + 4x+1=4. o halde hipotenüs uzunluğu + ..:iiİl zı s ]liiii:. ] ..ceZ) c) = 15 birimbulunur. m(0 m(0 = 180o Doğru Seçenek D = 7Oo bulunur.b. m1fiö1 =60o m1fiö. LıJ 16x2 + 8x + 1 = 4x2+ 4x + 1 + 9x2 + 6x + a LU z 2x+2y= 180o l X 3x2-2x-1 =o (3x+1Xx-1)=0rt=1dir.ceZ b = c olsun.+m16iö1=ı80o = Doğru Seçenek A m1ffi.

Üç9enler 7.4..v = 27 cm dir.^. eşkenar üçgenİnde tAH] aynı zamanda açıortaydır. = m161 = cı m(BCD) = m(B) + m(A) + m(D) . -eo v. Doğru Seçenek D BD bulunur. O halde. + 12-5. m(0 ..l_ [BC] + |BHı = |HC| dır. a+20=180o+0= 180'--a 2 cr DoAc .. z ılJ B ıAB| =9cm+a+b+C=9cm dir. ı + 2a < 180o +cı<60o olduğundan cı den 7.. 11. . 2x=60o*X=30'dİr. lACl 12 bulunur. ffi = ffc oıorğundan.. ıı lACı = < 16 bulunur. a<b=+C<0 dır. /\. O halde. ' =-(I*90o+cı = 90o + 2s olur. Doğru Seçenek A o halde. ABc [oHl. Doğru Seçenek D E S z = a UJ 8. lAcı <12+5 7 < |Ac| < ^ c<u+c< 180' 2 ABC+16-10<ıAc| <16+10 Ive lI 17 . olabilir' a açısı tam sayı olarak en çok 59' Doğru Seçenek B 10. Doğru Seçenek C iii!iı[zıe}İili:l .. 6 < ıAc| < 16 . o 9...4. 3a+3b+3c=3(a+b+c) Bu üçgenlerin çevreleri toplamı.

3 = 14 Doğru Seçenek D Bir kenarının uzunluğu ıse € m dir. ?=4 b=h"=6 m(c) .J lBDl < fr a iJJ t 10.g- s _ lEDl 6 dir. .4 + cm = de m(B) + 90o + 60o = 180" = ise m(B) 30o bulunur. Doğru Seçenek C lABl = 6 cm 17. b>a olduğundan m(B) >m(A) =95' Üçgende birden fazla .21 =42mdir. dik kenar uzunluğun- dan kısa olamayacaA 4 ğı için bu üçgen çizilemez. + 20 olup lACl lBDl = 19 cm üçgenin çevresi 2. Doğru Seçenek B iiiii[zız]Iii*:.lsol <8+41 6-5. dikileceğine göre. Doğru Seçenek C . AHc dik üçgeninde hipotenüs uzun|uğu.4.eA=]DCi=lEDl lncl lnal B . Üçgenin etrafına 2 m aralık]arla 21 tane ağaç l ve ll taraf tarafa toplanırsa. BDC ABD de m(A) lBDl geniş açı olamayacağı için yandaki şekil yanlıştır. mlAfuı BDF -^- = m16FB. ?=5 8_6. lADl = lABl . O halde lBDl . < m(B) = m(D) ise olur. 15.laol <6+ui*4 6 < lACl + lBDl < olabilir. . -Ğ.lncl <5+ ol*2<lACl 8-4. = 60o (ters açı) + lEDl. Doğru Seçenek B = 90o olan bir üçgen çizilebilir.4. < <e 11 ""'I ""' ll CC Doğru Seçenek B z .lıcl<8+6l 5-4. E 10 coED-f. 13. lADl dir.Uçgenler 12.

. = 2a a dır. Doğru Seçenek E 19. Doğru Seçenek A 22. 2296g2" 180 21. EBF üçgeninde a > b Ve m(EBF) m(EFB) = 60o ise o halde = 90o o]malıdır. |BFl = o m(ABC) 2x" +70" + m(BCA) = m(EAC) ise xo = 110o -4. . ADC+lADl =5srn .^zA\ =c = = = 61 ise -^\ 2cı /İ: 2o olur. . _ 496 480 163 120 432 420 BxD 12 12" 229632" = 63o 47' 12" bulunur. LIJ z m(ffiBl = 5oo lADl lt[BC] ise m(DBC) = 50" =+ dir. Doğru Seçenek A + 50o + m(ABC) =2ü. *X=lfrcm A = x2 + 25 dn.= 72o bulunur.xo m(DAC) -^.xo dir. lADl = lDCl + m(0 =7Oo .'İ. = lCDl mtffil = 50o olur. = 70" olur.ğ. 80o dİr. A-BD + 62 = x2 + 52 +36 . m1ft1 m(ACD) m(BDC) m(DBC) -. c CC z -J BC lAB| = |AC| ul DBC + 2a . m(C) = 180o m(^ = 20... Doğru Seçenek C 23..Uçgenler 18.a = m(ffi) + = m1[f.a.6. Doğru Seçenek B - x = 40o bulunur.^- ] !=]'. 2a* C[ = 180o + cı = 36o ş lCBl BCD + 50o -zs. Doğru Seçenek B :iiiiİ[zıeiiiiii .

4. 5o dir. b+c=45 a+b=33 + olsun. a+c=38. EGF+a+b+m( EGF) . .4. Doğru Seçenek D = DBC + a+2o-=120" +Cı=40o ABD + cı -6.ıil[21g]!!iiii:l .a+b=33.J rt 2a+b +c=71 +2a+45=71 =l o = 13 birim =+ b = 20 birim. -90" = m(EGF) 90o olur. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A ::i. m(O = 6oo + lACl2 = (+)'..190" = 180o 28.Uçgenler 24. m(A) = =ıao' 20' dir. |Acı k<dce < 80' olduğundan bulunur. 27. c = 25 birim 26. lAcl m(0 A < 60o + = ]AC| < < . Doğru Seçenek D 29. Dogru Seçenek z tU a O+C=38 E LI. (#f ıAcl2 = '44 +*9 alr. mlğftl = = 65o ıBAı = lBC| + m(BAD) + m( ftl m15&1 =7Oo =7oo + m15fD) + m1ffi) + 65' =7oo |AB| =|AC| .=2. + 120" + m(A) = 180' 40o+ 12oo+m1A1 25. BD ADE -+ 30o K 70" < E C -Ğ- o halde. +mlffiı =m1ffi.Eı fr7 ABC + 7 -3 4<|Acı <10 = lAcı <7 +3 6 birİm olabilir. lCAl = lCDl + mtftl = m1ffi. Doğru Seçenek B c 2a+2b A F 4 cr J z + a+b = 90' dir.

= 1g0o m(A = 32.4. 33. S E z BL 3u + 24" + 24o = u. . a + Doğru Seçenek C 40" + 100o = 180o 9 (r = 40o olur. =25o t'==# birimdir. 6z=4. ABC de oklit bağıntılarına göre. lBcr = ıcHı'|cA ilicltt[DE] + m1ffi81 |ANl = ]Nc| :- = ] m1ft1 =25" m15fu.4.4. = 76o otur."- = A^BD -+ 1OO. + m1ı(ft.l'5JJi. = Doğru Seçenek E ABC+m(ABC)=105o mtffil + 105" +2s = 180o + m1ffi) soo dir. = 35o + m(A) =28" m(B) + m(C) = 180o -28" = = 152' 2 lABl = lAct =r m(A m(0 = t1'' dir. Doğru Seçenek E = 31.. 2s. .J z U) ırJ l'o'* 0 = l1u.iii!: zo}liiii. Doğru Seçenek D 100" ABD + 7'+ m(A) . Doğru Seçenek D . -20" dlr.Üçgenler 30. -a + 100" -a + m1i.1ACl +lACl =9cm =+ lHCl = 5 cm dir. 34.

re birimdir.: . z. ABC + m(A) + m(B) + m(C) = 180o -. . . = 146" Doğru Seçenek B 100'+30o+m(0=180o m(0 = 5oo olur' Doğru Seçenek D 40. . c 30" dİr.fr -h)=. .fr+ı 2'E + 1\ = 2f. 38.frkfe _ 3_1 ı I Doğru Seçenek B Doğru Seçenek A 41.fr_ıl Ş|=3_. Doğru Seçenek A iııiıfizzı Iiiii. q B x cc z J . U) IIJ lACl =lCEl =+m1fiE1 =m1ffi. BPC 90o + a +7" = 106" $ ğ = 9' dir. 39.Üçgenler 36.za- . .4.=0+20o :-- J[= frı. 2 z uJ ıAB| =|BD| -4.[ı + x(. D lBDl =lDAl +m(ABD) =m(BAD) -aABH + m(ABH) = m(BAD) = m(DAH) _Ğ. +m(6ıÖ)=m1Aoa1 =ü+20o + x+ ft=z=. . 37. m(BCO) = = 56" * cr = 90o + 56" dir. Doğru Seçenek c cı = 90o + 62" Ş ğ = 152' dir.3 4 ı') I I AED + 20" +0 m(BAC) = ct 20' + ğ + 20o = 180" cı+0=120" * 0 + 20o = 120" + 2O" = 140o dir.

/-s ıAB'ı ı<m aır. lAB'l2 IAB'12 = |AT|2 + |TB'|2 m15fty =m1ffi1 =7Oo*X=4oo Doğru Seçenek D =142+72 = ı. o m(EAC) = 5..Uçgenler 42. 30' B3H tAH]r[BC] +ıAHı =Ş=e. = 20o ise ve |AN! + |NB| toplamı en kı- |AN| + |NBl = |AB'| olur. Doğru Seçenek E 46. Doğru Seçenek D |=. Doğru Seçenek E 47. lABl = lACl = --. m(CED) = m(EDC) Doğru Seçenek D AFE+60o+cı+30o=180o Cı = . = 60o ve lCEl = = lCDl ise + lABl cm dir. -'\. halde.20o + 10" = 110o o|duğundan olur. B doğrusal sadır = m(DCF) = Scro + 10o Scıo + 10" + 3oo + 10o = 180o + u.4.4.. m(ACB) ve m(A = = 120o ise 30o dir. = X = 3rf2 m(ACB) . Doğru Seçenek E iiiiİiKzzz}!iii: . N. ATB' üçgeninde. ABC de a 100o 20o + a= 2x 10o + -x + 100 -x + ? = 180o +m(ffiE) =m1ffi.Ğ. 45.J E . m(ABC) . s z z uJ Lı. u.=15o ADF + 12O" + 15" + x = 180o =+ x . 43. 30o olur. g a .45' ıBD| =|BE] dir. 90o bulunur. m(ACM) A.

Doğru Seçenek D 53.8 -s lxrl Doğru Seçenek D 50. AHC de [AH] l. . cİ. ) z a UJ t ao*. (6)2 + 2+x=7+X=5cm olur. /. lACl = 15 + lBCl = 25 cm dir. BxE25c m(DBC) =60o=m(DAB) =m(ADB) =30" /^.lBLl 22 z 10.[HC] ve lALl lHLl =lALl =lLCl nvv = lLCl ise =8cm tr = J-l dir. =a+3 tür. A-BC + lABl2 = lBCl2 + lACl2 (a+3)2=(a-112+F. 51. =9oo =l 0 = 45" dir. B^DE-BocA= *=* cm oır Doğru Seçenek A . mtffil =6oo+m1Eft) E^Dc Cİ. ohalde |AHl 48 =s lo'J = T _9 eıoeedilir.6 . - - lBCl. 52.İ oıur.4. er6f lDBl2+lDCl2=lBCl2 + lDCl2 = lDCl =7 cm Doğru Seçenek A lBD| =|BC| +m(frD) =cı lABl =lACl +m1ffi) =c+15o DBC + -4.Uçgenler 48. Doğru Seçenek E 49.+ cı + 15o * C[= 180o +o = 55o olur. + 90o = 180o Doğru Seçenek C Ş|= 16 u .iİ:i[223]iiiiiii + Cı. + -^\ /-- lABl = 29 .E)z a2+6a+9= a2-2a+1+48 ?=5birim bulunur.lAHl 22 _ 16.lAHl _ lACl. |AB| .

BM İse |DF| =1cm ıDEı =3cm olur.(y+2x| =ıf = 2ry Doğru Seçenek D 45 bulunur. AHC+hz+xz=36 A-DH+h2+(x +yl2=92 56. Doğru Seçenek D iiiİKzz+H!!iiıl . Doğru Seçenek B 55./2 cm o|ur' Doğru Seçenek D ABC + 0 +0 + 30" + 0 + 30o = 180o =a 0 = 40o ABD+0+0+o+=180" 40o + 40o + cı = 180o * (I = 100o bu|unur. lLMı =lEFl +x=4cıTl bulunur. D +zry +f =81 36 2xy+ttz=45 + ıDBı.A A U CM e [Efl ve [EFl J.ıJ z 58. +b-c<a -c il'il::Jil:r: a UJ |. la-cl <b<a+c+b<a+c C seçeneğinde verilen b z olur.ıDO| =y.Uçgenler 54. A. K3 A ffi-ıDBı2=ıDKız+tKBtz lDBı2 =92 +92 |ADı =tDB| ıAB| =|AC| A A +m15fu1 =m1ffi1 =e +m1ffi1 =m1ffiB1 =0+30" ıDBı = 9. 57.

lBCl > 13 CoB eşkenar üçgen olup cm bulunur. x=2F+24-180" x=2.l!iii:: . lADl =3+lAHl =rX=3+frcm Doğru Seçenek E 61. '1 ABD+lADl . 180"-2p 180'-2cı Doğru Seçenek C iiiiİilzzs . P. AoBc-ş25"+9+cı=180" B. BC m15ft1 > eoo + lBCl2. 64.[OC a Lül IBHI r_ [AD] + lECl = 5 cm dir.155'-180' X= seçeneğinde verilen Doğru Seçenek B lBD| ifadesi yanlıştır. lACl < lBCl olur.lOCl =lOAl =5cm |CB| = 5 o halde.Üçgenler 62. AHB üçgeninde lABl2 = lAHl2 + lBHl2 + kre)z= lAHl2 = + k6)z dir. Doğru Seçenek C + lAHl . lEBl =7cm+lCBl =7-5=2cm I olur. lCT z J z LU ALrğ IOE J. B |AB| > lABl . lBcl2 lABl2 + lACl2 lBCl2>52+122 > 169 lOBl =lOAl -a- =5cm. nin en küçük tam sayı değeri 14 Doğru Seçenek A Doğru Seçenek B 63. 80'-2p+x+1 80"-20 = 1 Aft --> o halde. c g+a=155" doğrusal olduğun80o BDC dan. lBcl tür.lABl <lBDl -^. 60. 130o bulunur.ft cm Ohalde.

^ m(AFB) = m1ffi1 -. Doğru Seçenek A m(Gb -. 67. X r. mtA6öl = 115o = * 115" = 90o . Doğru seçenek C /ı 66. Doğru Seçenek C a ul z LU Bu durumda c nin alabileceği en büyük değer 36' dir.Üçgenler 65.."\ + m1a-nD1 = 6oo + x =m(AEF) =60o+x + ADC üçgeninde m16iö1 50' = 70" =2oo m1ft1 AEF üçgeninde 20" + 60" + x + 60o + X = 180o x = 20o dir. I .iiiİllzzo ]liiii: . X=50'bulunur. 4c-b<a = 4c<a+b = 4c < 180'- t c z -J = 5c < 180' + c(36'olur.

rı tÖ r+ Çemberde temel kovromlor Teğet özellikleri Kiriş öze|likleri lki çemberin birbirine göre durum|orı ı+ r+ lt} Çemberde oçılor ve yoylor Çemberin uzunluğu .

:iiiillzzs. Bir çemberde en büyük kiriş çaptır. a LU LiJ J 7 Şekilde d doğrusu A noktasında çembere teğettir. çemberin kirişi denir. Kesen Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberİn bir keseni denir. r- . denir. Sabit nokta (o) çemberin merkezidir. o merkez ve o e [KL] ise [KL] çemberin Çop Merkezden geçen kirişe çap denir. Teğet Çember ile yalnız bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. Kİriş Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına. Eş Çemberler Yarıçap uzunlukları eşit olan çember|ere eş çemberler denir. değme noktasında dik olan doğruya çemberin o noktasındaki normali Şekildeki çemberde [AB] bir kiriştir. |oA| = r çemberin yarıçapıdır. gösterilir. o merkezli ve r yarıçaplı çembeı ç(o' 0 biçiminde I {.çEMBERDE Çember TErvıE t KAvRArvlLAR Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine çember denir. çemberİ farklı iki noktada kestikleri iç|n çemberin birer kesenidir. Normol Bir çemberin herhangi bir teğetine. Şekildeki d ve t doğrularl.!iii:: . bir çapıdlr.

r ise d doğrusu dir. |AH| = |HB| dır.1J Çnd={A. çemberi kesmez. Bu kümeler. ifade edilmiştir. '/ çEMBERDr rinişİN özıı. A noktası çemberin üzerinde ise |oA| =r |Ao| = lBo| = r olduğundan. üç ayrık küme oluşturur. Çnd =@ loH| =r ise d dir. Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler Çember bulunduğu düzlemde biri kendisi olmak üzere.İxı.J) '. kirişi ortalar. d doğ- t5 loHl . dış bölge lOHl J. oAB ikizkenar üç- c B noktası çemberin iç bölgesinde noktası çemberin ise loB| < r dış bölgesinde ise |oC| > r gendir.Çemberde Teğet ve Kiriş iiıım ı Şekildeki o merkezli çemberdebazı temel kavramlar Düzlemde Bir Doğru lle Bİr Çemberin Birbİrine Göre Konumlorı Aynı düzlemde bulunan Ç(o' r) çemberi ile rusu araslnda aşağıdaki üç durum vardır.r ise d doğrusu : : Çap z ş __J çemberi farklı iki noktada keser. doğrusu Çözüm / doğrusu d doğrusu k doğrusu : çembere teğettir.[AB] ise lAHl = lHBl dir..B} dir. ikızkenar üçgende tepe açısından indirilen dikme aynl zamanda kenarortay olduğundan. z LU .zzg iiii:i: .rnİ Bir çemberin merkezinden herhangi bir kirişine indirilen dikme. . inceleyiniz.ıii. s 15 R5 Çember Çemberin iç bölgesi Çemberin dış böIgesİdir. Teğet Normal Çnd={H} : : Kesen IABI IDEI IKLI : Çap Kiriş E ş loHl .

. Çözüm [oH] J. O merkez lABl = lCDl ise loH| = |oE| dır....iiii.. .[cDl = x kaç cm dir? Çözüm |BD| = |Dc| =+ [oD] . m1ffi.[AB] çizersek lAHl =lHBl |oH| =3cm olur. lOBl2 = lOHl2 + lHBl2 + f = 42 + g2 dir. eş kirişlerİn merkeze uzaklık|arı eşittir. =4cm olduğundan oHB üçgeninde Pisagor teoremine göre. loBl = locl =r mtfrB) . t z __J OHB=OEC+lOHl =lOEl =h _A- Z a Ltl LLJ c o |BD| =|Dc| \.4 ---------.l- [BC] dır.-___/ oıtır = {D} a merkezli çemberde [oA] =6cm' lADl =2cm n [Bc] iseçemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm o merkezli çemberde [oE] J.. lAEl : lODl =x+lOAl =lOBl =t=x*2 (x + 2)2 = x2 + 62 lEBl l I lcFl =lFDl [+lABl =lcDl BoD dık üçgeninde +x = 8 cıTl Inel = lcFl J ohalde.*--- = . I=X*2=8+2= 10cm dİr.Ğ.. bulunur.[AB] |AE| = lcFl ' |oE| = 4 cm ise |oF| ' [oFl l. |AB| = |CD| =+ loFı = loEl + X=4 cm dir. olduğundan. lI=5cm öııır e B /1 41 lAHl = lF{Bl = lcEl =lEDl . zıo ]iiil: .Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ı Bir çemberde 6 cm uzunluğundaki kirişin merkeze olan uzaklığı 4 cm ise bu çemberin yar]çap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde veya eş çemberlerde. \.

merkezden eşit uzaklıktaki kir|şlerin uzunlukları eşittir. Bir çemberde veya eş çemberlerde. ıAB| = (x + 1) cm ve |cDl = Qx- 3) cm ise x hangi aralıkta değer a|ır? O merkez I [AB] loFl r [cDI [oE] Çözüm 0<lABl <lCDl <2r ıoE| = |oF| ise lAB| = |CD| dır.[AB] .i!i![zgı Iiii:i .2-2=4cm oEB dık üçgeninde Pisagor bağıntısına göre lOBl2 = lEBl2 + lOEl2 + f = 32 + 42g r=5 cm dir.JJ z = öııaı c +x=2Cm lOEl =3x-2--3.Çemberde Teğet ve Kiriş ömıı ı o merkezli çemberde [oE] l. 0<x+1<2x-3<10 x+1<2x-3+4<x 2x-3< 10 +.l- [cD] |ABı =|cD| =6cm. Çapı 10 cm olan şekildeki [CD] kırİşi merkeze [AB] kirİşinden daha yakındır. ıoE| =(3x-2)cm cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |oF| = (x + 2) Çözüm z J t |AE| =|EB| =|CF| =|FD| =3ç1 ıoEı = |oF| + 3x-2=X*2 a uJ I. [oF] . < E 2 I ve ll den 4<x< z 13 l.

l- 1na çirersBeı.. çemberın lOAl > lOHl . merkezli çemberde [AB [CD] ise |AB| = 5 ç6 teğet. (l) olur.iiiii .. hipotenüsten kısa olacağından. öırıx z .1 öıxıx ı -/' Lrl '... O halde. toB] . pB.irrcnİ Çemberin herhangi bir teğeti. iiii!. d doğrusuna A noktasından geçen en kısa kiriş [BC] dir. A noktasından geçen en uzun kiriş [ED] çapıdır. [oH] nin değilde D [oA] nın yalım.. lCAl 8 = lADl = 4 cm olup lCDl = 8 cm dir.Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çember içindeki herhangi bir A noktasından geçen kirişler içinde en kısa olanı. A noktasından geçen Ve yarlçapa bu noktada dik olan kiriştir._. dik kenar.. dik olduğunu Varsa- oAH dik üçge- ninde. lOAl < lOHl H .. Ayrıca A noktası l ve lI sonuçları t _t lOHl = lOAl + birbiri ile çeliştiği için [OH] l- d olur. z Ll-. + (2r)2 = f + 62 +4r2=f+36+3f=36 * r = 2rft cm bulunur.--. Pisagor teoreminden lACl =4cm bulunur.-. (ll) olur.. E CEMBERDE TEĞETİN özrı. dışında olduğundan.. değme nokta- sındaki yarıçapa diktir. = ıoJ| = |CA| = r Yani A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu ABo dik üçgeninde lAOl2 = lOBl2 + lABl2 cm olur./) o merkezli çemberin yarıçapı 5 cm ve |oA| = 3 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Cözüm IOBI J- o dir... .. lACl = lcol ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? lCAl = lADl Cözüm ocA dik üçgeninde.zsz.' 4 tı noktası çemberin üzerinde.

ise lDEl kaç cm dir? Çözüm o merkezli çemberde E teğet değme noktası IADI .l. :iiiii:zgs liiiii: . |EC| =2ç. B ve E nokta|arında [AB] çaplı çembere teğettir.. I ğ' lABl =lDHl =x DHC dik üçgeninde lDH12+lHC12=lDc12 öııı:x c z .. [CB] ve [DC] sırasıyla A. lDEl 2= x= 1 cm =x+2=1+2=3cm dir... |AD| F. |AE| =3cm.ıı IDHI r ECI lcB| =|CE| =9ç1 I ve ll den lABl = lACl bulunur.. lADl = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? |EF| =|EC| =2ç1n Çözüm lDBl =lDFl =xcm A ABOD yamuğunda [OE] orta taban olup..[DC] |BC| = 2 ç1 . |AD| = 4 cm .Çemberde Teğet ve Kiriş Bir çembere dlşındaki bir noktadan çizilen teğet öıııx ıo parçalarının uzunlukları eşittir. + lABl = lACl + 4 Ohalde... J a Lil z x2+52=132 x = 12 LU cm olur.. öırıx ıı Şekilde B.. =4cm.ı lAc12 + |Co|2 = |Ao|2 + |AC|2 * r2 -_ lAol2. |cB| = 9 cm ise |AB| kaç cm dir? Çözüm lADl =lDEl =4cm |AB12 + |Bo|2 = lAo|2 -+ |AB|2 * f2 = lAol2. + x= 3 roEr =ry 6+2 I=Ş=4cm 2 olur. [BC] -l- [DC] . C teğet değme noktalarıdır. lABl = lAcl [DA].

l ABCD paralelkenar Ve lçten teğet çemberler ABED teğetler dörtgeni ol= |oM| = lı_|z mak üzere |AB| = 10 cm ' ıDEl 4 cm ise Birbirine dıştan veya içten teğet çemberlerden birine kesişme noktasında teğet olan doğru. Teğetler dörtgeninde karşı- Bütün kenarları bir çembere teğet olan dörtgene. Çevre(BEC) kaç cm dir? Çözüm D4E6C |AB| +|DEı =|AD| +|BE| +10+4=8+b = a + b = 14 cm loMlt_ d loAl 1d Çevre(BEC) = a + b + 6 = 14 + 6 = 20 cm bulunur. :iiiİİ.11+12 lABl +lDCl =x+y+z+t loMl lADl +lBCl =x+t+z+y . Kesişmeyen Çemberler lABl +lDCl =lADl +lBCl lOMl .zg+. yarıçaplarına Ve merkezler arasındaki uzaklığa bağlıdır.Çemberde Teğet ve Kiriş TEĞETIER oönıoıN ixi çrıvıgERİN gingİniNE GöRE KoNUMtARl Aynı düzlemde bulunan iki çemberin birbirine göre konumları. Birbirine dıştan Veya ıçten teğet çemberlerin merkez_ lerini birleştiren doğru. (ı_|z lABl +lDcl =lADl +lBCl bulunur. lıklı kenarların uzunlukları toplamı birbirine eşittir. diğer çembere de aynı noktada teğettir.iiil: . 4 öııııx ı z z J Dıştan teğet çemberler lOMl = 11+ 12 z UJ a I. teğetler dörtgeni denir.IJ . teğet değme noktasından 9eçer.

Çemberde Teğet ve Kiriş Kesişen Çemberler öııııx ır AoM lr. lBCl =6cm ise A. doğrusal 6 =5ç7p ise |oM| =5-r ocM dik üçgeninde Pisagor ıoMl2 = |oc|2 + |CM|2 2r.zgs "İi. + t2+ rg= 18 =r * [1 = 6 cm olur. . üçgeninde. Dİk Kesişen Çemberler Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberlere teğet çizllen yarıçaplar blrbirine dik lse bu çemberlere dik kesişiyor denir.. +6 = 18 teoremine göre. ar. üçgen eşitsizllğine göre. ise çemberler A ve B merkezli çembeı M merkezli çeyrek çembere K noktasında ve [MT] ile [ML] yarıçaplarına da şekilde- ki gibiteğettir. ikişer ikişer dıştan teğettir. o. M o merkezli çemberin yarıçapı 2 cm ise merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? Cözüm lONl =lOHl =2cm MHON kare olduğundan lMOl = 2. B.. ii:i. + 12 + l'r+Ia=8 = (5_ i2 =f 2r. c tasında ve [AB] ye C noktasında teğettir. merkezl| çem|Ac| = 4 cm Ve |CB| = 6 cm ise berin yarıçapı kaç cm dir? o A merkezli çemberin yarlçapl kaç cm dir? Cözüm 11 + 12 = Cözüm M merkez r_ [AB] locl 10 lDOl =lOCl =r D.4 cm bulunur. = + 2tE cm bulunur.8. <11 +12 -rrl . |DM| =|MB| Ir+Ia=8 lr+ lr= r1 + 12= 10 M dir. lABl =10cm. cm 2 lMKl =lMol +loKl lOMl2 = r? + 12. +25-10r*f=f+1 ) | = 2. lACl =8cm.lOMl o gibi iki fark]ı noktada kesişir. z -_l öırıx ıs z a UJ önxıx ı ı LU A4C o merkezliçember [AB] çaplı yarım çembere D nokmerkez|i çemberler.

[AB| ve [MF] |AEı =|EB| = -l- [BC] çizersek |BF| =|FC| = +=5 = ve A=a dır.iiiij . O halde.---\- .Çemberde Teğet ve Kiriş öııır ıc öııııı ı ı ---. lOMl lEFl bulunur. I B ve D noktaIarında kesişen lAOl =lOBl =lOEl =6cm lMEl =r+lMOl -6-r dir. o ve M merkezli yarım çemberlerde. berlerde lACl ll [OM] |BCl = 12 cm . [oEl l.i:iii zso. =5+6 = 11 cm . o ve M merkezli = 10 MoD çem- dik üçgeninde Pisagor teoremine göre. ise loMl kaç lABl cm ve lMD12=lMOl2+lODl2 cm dir? (r+3)2=(6-r)2+32 Cözüm r2+6r+9=36-12r+12+9 'l8r=36 + r=2cm bulunur. o teğet değme noktası ve |CM| = 1 cm ise |Aol = r kaç cm dir? Çözüm A "---. f2 = 12 + 12 = r= ncm oIur.. Çözüm /.. cm ise M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? CMo üçgeninde. { A3C303D38 U) LU z tu C ve D merkez olmak üzere.-J çaplı yarım çemberler ile zi' o merkezli [Ao] ve toB] |AB| = 12 M merkezli çember birbirine şekildeki gibi teğettir.: öıxıx ı z -J z .

ltu r. ) 7- a LU LI.iiii:zsz liiiii . yarıçapları bulunuz. o I I \ I I b. o 3 A ec 5 B zla :. Aşağıdaki o merkezli çemberlerde verilenlere göre. 4 E.1. d.J z c.

E ve B de teğettir. ABED dikdörtgendir. x o merkezli çemberlerde verilenlere D 6 değerlerini bu]unuz.C 2 I A tl o ABCD teğetler dörtgeni. lBCl = 10 cm ise A4 lDCl kaç cm dir? D . lCEl =6cm. lADl = 6 cm. 2 D AOB ABCD dörtgeni çembere A.Çemberde Teğet ve Kiriş Aşağıdaki göre.lBEl =8cm ise |DC| kaç cm dir? . |AD| |BC| = 7 = 4 cm cm ise Çevre(ABCD) kaç cm dir? A B ABCD teğetler dörtgeni.

... çEMBERDE AçıLAR yayı. AB yayı ise merkez a Lü z LU .-\ r ise AoB -.20" = 80o e X= 50' olur. m1i6Ö1 = 2x olur. m16Ib1 =m(A6ö) =X allnlrsa.Çemberde Açılar ve Yaylar çEMBERDE YAYIAR Çemberin herhangi iki noktası arasında kalan parçasına yay denir./1 lAol = |oC| =r olduğundan AoC ikizkenar üç- gendir... aynı yay| gören merkez açlnln ölçüsünün yarlslna eşittir. Merkez Açı Başlangıç noktası. B Yukarıdaki çember üzerinde alınan rı çemberi iki yaya ayırmıştır. merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.-\ -.'\ ikizkenar Üçgendir. A ve B noktala- Şekildeki çemberde BAC açısı bir çevre açldır. :iiiiil-zgg]iiıiii .. (Dış açı özelliği) i Bir çemberde.. m(m) Çöıüm 80o ise x kaç derecedir? Merkez açlnln ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğundan m(AOB) --\ = m(AB) = 2x. o merkezli çemberde = m1ffi ) = 2x _ 20" Çevre açlnln ölçüsü gördüğü yayln ölçüsünün yarısına eşittir. Büyük yayı ifade etmek için C gibi üçüncü bir nokta alırız ve ACB yayı olarak okur ffi biçiminde gösteririz. . Çevre Açı Köşesi çember üzerinde olan ve kenarları çemberi kesen açlya çevre açı denir. çemberin merkezi olan iki lşlnln oluşturduğu açlya merkez açı denir._r\ _-. bu yaylardan küçük olanını ifade eder ve ' Bir çevre aç|nln ölçüsü. oRııEx 19 2y olur' (Dış açı özeltiği) Bu durumda m(COB) =m(COD) +m(DOB) _.. =y alınırsa. /.'\ m1cG1 m16fBy = 2x + 2y = 2(x+ Y) = zm1öIB1 = jmli6B) butunur. açınln gördüğü yaydır. AB m biçiminde gösterilir.( -J z Şekildeki AoB açısı t B bir merkez açıdır.. |Ao| = |oB| = m(DAB) =m(ABo) m156B1 = _.

=$. -. m1ffiE. IABI tt[CD] + m(re) = m(ffi) ..2 olur.=ry=x-60'bulunur. Çevre Açı ile iı9ııı sonuçlor o merkezliçemberde mtAGı =7Oo .. oBC üçgeninde |oB| =|oC| =r olduğundan mt6Bl = = m166ö1 = 30" ve öıxır zı /ü mtftl m1fiö1 t . Paralel iki kirişin arasında kalan Bu durumda. m1fiö.i!İlzlo.Çemberde Açılar ve Yaylar öırıx zo öıxıx zz o merkezli çemberde. = ::li.....J =aP 12oo olur.. = o merkezli çemberde m(BoC) = = 130' ise mt66öl Çözüm 30o ise m15Iö1 = x kaç derecedir? m(BAC) Çözüm x kaç derecedir? m15ft1 = jm1ffi) +x=g=65o bulunur. olacağından..\ m(AOB) = m(AB) olduğundan Çapı gören çevre açlnln ölçüsü m(m) = 7oo m1ffiE1 =ry 24"... z z L! a LU .iil. =70" + 48o = 118" yayların ölçüleri eşittir.ono -vv m(ft) m(m) = : 48" olıJr. c 90' dir.\ m(BDE) = 24" ? ş Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. m(ABC) ise m1ffi) Çözüm /^- = x kaç derecedir? -.\ = m(CDA) . 'nt$' eX= ry=Seo burunur.. = m(ffi) + m1*. 180' 2 olduğundan ..

. z J = uJ U) LI.J 45o olacağından. [AB] nin uzunluğu çemberin yarıçaplna eşit olduğuna öıxıx ıı göre. liiiiil. . Çözüm ABCD karesinin mt6Bl [AC] =m(F).Çemberde Açılar ve Yaylar t}ııııx ıı Çözüm mrffit=ry = olduğundan m(m) 6oo olur. köşegenini çizelİm.Ayrıca. X= = x kaç derecedir? m(mB) = I 4 S = 3o' bulunur. Bu durumda. m(BCA) Çözüm O merkez ise -4../ ABC üçgeninin köşeleri çember üzerindedir.*X=ry eX=105'bulunur. z =45+x+20o=45 *X=25'bulunur. m(BOA) Şekildeki çemberde |ABl = |CB| = 60o ise = /'\ise m(CDB) ve mtffiı = 30" m(BA) = m(BOA) 60o olur. Eş kiriş|erin çemberden ayırdıkları yaylar eş' olacağından lABl =lCBl +m(m) =m1ffi) = ABOD karesinin köşeleri çember üzerindedir.zqı ]iiiii . Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağından m(ACE) =m(ADE) m(ACD) = m(ACB) m(ACB) a t öıxıx ıı =x = olur. m( ECB ') = Bu durumda 20" ise m1ffiğ) = x kaç derecedir? m(m) = m1ffi1 @H = 15oo dir. = x kaç derecedir? lOBl =lOAl =lABl =r olduğundan ABo eşkenar üçgendir. .

30'= 60o olacağından m(re) = 360o = . + m(ffi)] = 120" bulunur.iiiiiiilzrzliiiii:: = x kaç derecedir? m(AOB) = m(ACB) + x . mtffiBl =ryeX= ry=140o bulunur. merkezIi yarım çemberde m(AeÖ) = 130o -4. ise m1ft. .- - . z-. m(ffi) +m1ffi) =360' 200" + m(ACB) = 360o + m(ACB) = 160" o olacağından.rt m(BD) = 2m(BCDI =2. =30o.Çemberde Açılar ve Yaylar öıx:x ıc m(AED) = 130" ise m(ffi) Bu = 26oo otur.160' bulunur. m1601 =20" m(ABC) = x kaç derecedir? = 100o + 180o = 280o olur.20" = 40o m(DC) = 2m(DAC) = 2. o merkezIi çemberde = m1ffi) = 100' ıse 360" [140" + 40" + 60'l m(AoB) Çözüm x kaç derecedir? mtffi) =ry * X= ry=6oo mtA?ğı = ''P' D öıxıx ez oIduğundan.tmtffiı - + m1ffi.70o . m(m) ise = 2oo" olur.J o . =2. m(ffi) =m1ffi1 +m(ffi) Şekildeki çemberde m(BDA) =. A durumda = 100o m(ffi) =360"-260' olacağından. ise m(DCB) Çözüm .70" = 14oo z LU LI. Çöıüm 4 L öııııx ıı z J m(m) = 2m(ffi) u'\.

loAl lKBl r_ J_ AB AB öıx:x ıo olduğundan.. x kaç liıi:z+e lliii .180' olduğunu gösteriniz. /^\ --\ +m1ft1 =x t z UJ LI. o ve K merkezli çemberler C noktasında teğettir. C.\\ m(AC) =) ğ = m(AC) m(CKB) =m(CB) olacağından.+X+p= 180: bulunur. B. B noktalarında birbirine teğet ise m(m) +m(ft) +m(fi) =180o 70o +40o + 2x = 180o = X= 35o bulunur. m(m) niz. A.J z -J -/-- =m(fi) =p olur. OABK dörtgeninde ü + p + 90o + 90o = 360o = + Cİ. m(BEC) /\. /. =40o =X*m(BC)=2x olacağından. AB.!ı Birbirine teğet iki çemberin merkezlerini birleştiren doğru değme noktasından öırıx ıı I t =c geçeceğinden oKL üçgeni oluşturulduğunda m(LOK) = m(AB) = m(AB) m(OLK) = m(AC) m(OKL) = m(BC) Dolayısıyla. + 9= 'l80' olur. + m1ft) + m1ft) = 180" olduğunu gösteri- sözüm . m(AOB) =70". K.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc Çözüm m1[oBy = 70" =+ m1ffi. o./\\ = + m1G1 = cr + P = bulunur. L merkezli çemberler A.. m(ADC) =20" ise m(BEC) derecedir? =P=m(CB) 180' /^\ /\\ m(m) /.\\ m(AoC) -. m(m) +m1ft1 +m1fu1 =(x. C noktalarında birbirine teğettir. çemberlere A ve B noktalarında teğet ise m(m) Çözüm + m1G1 . = 70" mtAftı =2Oo+m1ft.

Aynı yayı göien teğet_kiriş açı ile çevre açlnın mtfiğı=m1ffiB1 . =1ooo olur' tr mt6Bl =m(G)+m(G) =x z J tıJ CJ) UJ 4 ı Teğeİ' Kİriş Açı Köşesiçember üzerinde bulunan ve kenarlarından bi_ teğeti.Çemberde Açılar ve Yaylar öıııır gı o ve_x merkezti çemberler. C noktasında teğettir' AB. i I I ı t açı ı İ I Teğet-kiriş açının ötçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısınaeşittir. r=9 Şekildeki çemberde CAB açısı bir teget-kiriş açıdır.2 ='(F) . diğeri de kirİşiolan açıya teget_kiriş ri çemberin denir. çembere A ve B noktalarında tegettir' mtffiı Çözüm ='50o ise m16B1 = x kaç derecedir? mtftl=rP+m1ffi1 m(re) +m(G)=180o 100o+x=180o x = 80o bulunur. Bu açının gördüğü yay AB yayıdır.i:ıi!f.z+a]iİ!iii .

teğet-kiriş açı olduğundan.^\ = m(ADC) = 60o + x . de birbirine D noktasında teğettir...\ A ve C noktalarında.r' olur.--\ m(BAC) yayl (AC) gördüğünden . cı + Cı..Çemberde Açılar ve Yaylar öıııt ıı Çözüm ADC üçgeninde m(ADC) +80o+40o=180o mtAftı = 60" olur. /-^\ .'-\\ = 40o ise 2(a + F) 0 + P = 1'10" x kaç derecedir? J[=110'bulunur.. iki çember ^ m(ABC) = 140o ise m(ADC) Çözüm _-. P (aynı yayı gören teğet kiriş açılar) ABOD dörtgeninde iç açılar toplamı 360" t\ olacağından.iiıi: .'-. = x kaç derecedir? D oRlaİr 8a noktasından geçen DK ortak teğeti çizilirse m(BAD)= m(ADK)= a .z+s..60' bulunur.\ m(BCD) = 40o ise m(ABC) = x kaç derecedir? I j -.--\ .--\ mtıi6bl= m((6ö)= olur... AB. m166ö1 = = - 100' 140' 'Y]7-B .. [CD] çap olduğundan m(G) +m1fi1 =180o=m1Gy +8oo=18b" = m1G1 A6ö.. çembere m(DAC) m(BAC) /"'\ A . + F + p + 140" = 360o = 22O" =) = = 80" m(ACD) . Çözüm mrrSdDl = olduğundan lIP öıx:x ıs m(m) = 80o olur.. o merkezli çembere B noktasınd! teğettir.iiıi. .. noktasında teğettir. [BA ve [BC çembere 9 =9 X = # = 50' bulunur.. ADC çevre açısı ile BAC teğet-kiriş açısi aynı AB.

oEuğundan Çözüm m1ffiy dir. C doğrusal gösterinlz. + m(m) mıffiEı \r22 = 200' =. m1ffi) = 80o ise m1ffiE1 = x B noktasında teğettir. = m1ffi. B. = aP + m(ffi) = 160o otur. ise m(ffi) = m(ffi) obuğunu Şekildeki iki çember C.n(F) =* X = ry = 100o bulunur. E doğrusaı A noktasında teğettir. B. iiiiiilz+o liiiii. = m(m) =m(fu) dan Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşit olacağınm(BEC) =m(ADB) /^-. = m1ffi. . B noktasında teğettir. 160' + 1 dir. m1ffiE. = m(ffi) + m(m) = 36oo + m1ffi) 6o' 36oo otur. x ğ r z J m(ffi) = m1ffi) m1G. B. c. Bu /^- /^- durumda bulunur. Şekildeki iki çember A.Çemberde Açılar ve Yaylar öırır ıc öırıx gı Şeki|deki iki çember A. bulunur.A- Bu durumda. = kaç derecedir? C doğrusal mtffiEı = 100o ise Çözüm m(BEC) x kaç derecedir? mtft) = m1ffiE. ise m(ffi1 = m(ffi) oEuğunu Çözüm Çözüm B noktasından geçen ED ortak teğeti çizilirse m(ABD) = m(EBC) olur. A noktasında teğettir. öııııx ac öııııx ez a LU LLI z r Şekildeki iki çember A. A doğrusal gösteriniz. *X=100" bulunur.

bulunur.''{m). mtA6Dı =7Oo. m(AB) = 120" olur.. Birbirine eş olan AEB ve CED iç açılarının gördüğü yaylar AB ve CD yaylarıdır. BED. bir iç açlnln ölçüsü.ı. =atrğ@j|=ry )( = m(ACB) m (AB) = öııı:r fr.-. m1E6ö.. m(m) = 4oo \. ıı 2 0. c Şekildeki çemberde [AC] BFD bir iç açı olduğundan [BD] = {K} = n m1ffi1 mtA6Bl = 60o .. gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarıslna eşittir. bir iç açı olduğundan \nxa rntAhı Çemberde. çembere B noktasında teğettir.ım.. = 30o x kaç derecedir? öıx-x ro -/----\ /\ Çözüm ABD bir teğet-kiriş açı EDC bir çevre açı olduğundan mtA6Dı = m1E6ö1 = In(F) 2 + m15D1 = 14oo m1Ec-) = 'n(F) = 2 60" olur. \^ 1 =9 J 80' bulunur...\ tJ z AEB açısı. .oa Ş X= kaç derecedir? ' 100" bulunur..-\ [DE] = = {F}.'.Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde iç Açı Çemberin içindeki bir noktada kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine çemberin iç açısı denir.''{C) r)(="5. m166ö1 = 20o ise m1Afrğ1 .(ffi) m(m) AB. EBC üçgeninin bir dış açısı m(AEB) =m(ACB) +m(DBC) . DEC ve CEA açılarının her biri bİr iç açıdır. Çözüm ADB ve DBC çevre açıları için Şekilde [AD] ve ki [BC] rişlerinin oluşturduğu mr66öı = olduğundan \ '(ffi) 2 AEB.. olduğundan.\ = \ olduğundan B 22 * + a LLI z ul mr{EBı m(AEB) m(m) m(m) ... [BC] n ise m(BFD) -. m1ffi1 =$ .

.. Bu açının gördüğü yay- lar AB ve CD yaylarıdır. bulunur. gördüğü yaylardan büyük olanı ile küçük olanının farkınln yarıslna eşittir. Cz J z (f) u.. = 7oo orur. Bu açının gördüğü yay- ( CL öıxır lı lar AB ve ACB yaylarıdır. mlffil m(m) =m1ıGB. . =)X= 70 -40" = J | 15' bulunur.n(F) 22 +m1fi81 bulunur.=7 ŞX=20. AKB açısı bir dış açıdır.Çemberde Açılar ve Yaylar Çemberde Dış Açı Köşesi çemberin dış bölgesinde.. m(AKC) 1 m(re) - mtfiBl ...-\ = 35" ise m(AKC) ..l LIJ [KA.(AAR) = o. AKC bir dış açı olduğundan = ..-^\ m(o) =70".m(6) : m(ffi) 2 iiiiiilzae liiii. kenarları çembere teğet Veya çemberin keseni olan açıya çemberin dış öıxıx rı açısı denir... n. m(m) = 40o ıse = x kaç derecedir? AKC açısı bir dış açıdır. Şekildeki çemberde m(CKD) Çözüm .. +m16G1 = 180o + m(ft) m(m) = 11oo dir. bir dış açlnln ö|çüsü. Bu açının gördüğü yay- CKD blr dış açı olduğundan = m(CKD) m(m) -m(m) lar AB ve AC yaylarıdır.P=. m(ACK) Çözüm ? Çemberde. mr66Dı = \r2 '(P) [BC] çap olduğundan. m(m) +m1ft1 =180" 70" + CBD açısı KBC üçgeninin b|r dış açısı olduğundan. CKD açısı bir dış açıdır.-'\ = x kaç derecedir? ACK bir çevre açı olduğundan CBD ve KCB çevre açıları için mtı6Bl =9 .(F) 2 =+ m1ffi. 10'-70' .. o merkezli yarım çembere A noktasında teğettir.

mtffiB) =9eX= = m1ffi. m(ffi) m(ffi) m(CE) m(BD) = = + m(ft) = 360" ise oıur.m1ft.. =180"-m(re) m(AKC) + m(AC) = 180" bulunur.^- x kaç derecedir? Çöıüm dir. .x-20' -. L E 2 m(ftı =H geo'_m(&)_m(ft) 2 +3oo. 112" olur.4O" = = . = 30o ise m1ffi) = x kaç derecedir? Çözüm . 68" ise m(ACB) _.. A ve C noktalarında teğet - + m(AC) = 180' olduğunu gösterİniz.m(ft) + 2oo.Çemberde Açılar ve Yaylar oııalK 4a oRx:x a6 Şekildeki çemberde. #=50" iiiİ[. m(COA) . m1fiE.zag.]iiiii. = 360o . m(DKB) = 20" ise m(6G) = x kaç derecedir? Çözün lOBl =lKCl |oCl = ' loBl = lKC| =r ise r olduğundan KoC ikizkenarüçgendir. bulunur. m16E1 = 40o [KA ve [KC çembere ise m(AKC) Çözüm /._\ 80" 2x olur.\ -/'\ m(DOB) =m(DB) +m(DB) =x m(COK) = m(AC -A /'\\ = m(DKB) .^\ A o r B [KA ve [KB çembere A ve m(AKB) = 20" /. ^ 2m(CDE) 2m(BED) /^\ AKC bir dış açı olduğundan = 2. -^\ ^ .80":2x *X=1oo z J mtftı - . a L! z LU m1Axö.^_ = B = noktalarında teğettir. olur. + m(AC) = 20' m(AKB) + m(AB) = 180" + 68" -^\ A + m(AB) = 180" = m16h1 - m(ffi) .v = z 2 =x-60" bulunur. öıxıx rz o merkezli çemberde.

.Çemberde Açı|ar ve Yaylar oıİıEı( aa öıxıx ıo [KA ve IKB çembere A ve m(ACB) = 130" --^\.. +m(A?R) =45o_cı 2x tir.^_ noktasında teğettir. o: 4 7 UJ a tJ-l __) öıxır sı öıııır ıc [KA' -.\\ ise m(AKB) çevre açı B noktalarında teğettir. = m(A) + m(EF) = 180o + +x-60o 2x = 180o bulunur.- = 36oo + m1ffi) olduğundan bulunur. . l!il.l^- o merkezli çembere --^- A -..^\ /-\ /^- 180' ise + m(A ^ = 90o ise m(AB) 7 = 90o - 2o dir.zso]!iıiiı .180' = 180o = x .80' . noktalarında teğet olduğundan m(ffi) m1ffi1 = m(AKD) +m(AD) =180o m(AKB) + m(ACB) x + 100" /^\ + m1ffi. .fi 2a + 2p= 180" = ü./. [KA' o merkezli çembere + A noktasında teğet ise = x m(AKC) -/^\ m(AB) = 90o olduğunu gösteriniz. m1ffiB1 = 55o ise m(FDE) = x kaç derecedir? Çözüın m(A) + m(B) + m(C) = m(AKD) =m(DKC) =cı olsun. m(ffiR) ='(F) + m(A?R 2\'. mtffiöı = 65o . D ve E nokta- ]arında teğettir. --\ m(ADK) DKC üçgeninin =m(DKC) C[ + -/\-/-\ +m(ACK) açısı A6R olduğundan X= 45"-0 + X = 450 bUlUnUr. = m(AKD) = m(DKC) ise m(ADK) x kaç derecedir? Çörüın ABc üçgeninin kenarları çembere F. m(i) * 65o + 55o = 180" mtFGr zL =9+x-9 + m1F1 = 60" 60' olur. = 100' olur. m(AKC) + m(AB) = KBoC . + 9 = 90" bu|unur.2 bir dış = eo"-2a oıur. kaç derecedir? Çöıüm [KA ve [KD çembere Çözüm ACB A ve D olduğundan mtAGı =9 26oo olur.

karşılıklı açılar bütünlerdir. *X=80o m(0 + B c Şeki|de m15Iö1 m(FCA) = = 50o m(A = 18Oo =i x + 20" +y = 180o +80o+20o+t=1800 =tY=80o bulunur. bulunur. . m1ffiD. . ACDF dörtgeninde m(AFD) kaç derecedir? -^- = /^. + p = 180' ..1 ABEF kirişler dörtgeninde.]İiiİ. Kirişler dörtgeninde. oRI{Eı( 33 Şekildeki ABCD dörtgeni bir kirişler dörtgenidir. oııa:x 5a ABOD Cözüm m(A) + m(C) = 180o kir|şler dörtgeninde verilenlere göre y kaç de- recedİr? .^.Çemberde Açılar ve Yaylar Kirisler Dör?geni Köşeleri aynı çemberin üzerinde olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. m1ft1 +m1E6ö1 =180o +70" +X=180o Ş X= 110" bulunur. m1ffiy ABEF ve BCDE dörtgenleri birer otur. m( AFE )+m( ABE ) = 180" m(ABE. CT iB =+ =9+m(m) + =2p kiriş|er dörtgeni olur. 70" ise m(FDC) =x Çöıüm E ile B B birleştirildiğinde m(ft)=9+m(m)=2u. = 110o ve J) m(EBC) = 180o - 110'= 70o olur. E ve B noktalarında kesişmiştir. iki çember. = 30o rse x kaç derecedir? l. + 100o + x = 180o olur. öıx:x sı BcDE kirişler dörtgeninde. r! ri-. . m(ffi) 2a + m1ffi1 = 360o = 360o olduğundan 2p+ + 0.i:iil'zsı .

. yarıçapı r olan bir çemberde. '. o ha|de' a' uzunluğu./^\ göre ı "ıl. = znr. 120 3 i.s. bulunur.ı i . --- --'.s$ = 2ı cm olur. ' lffil'| 2n7. * c = n olacağlndan Yarıçapı 3 cm olan o merkezli çemberde.ffi1. Çevresi Ç. = 130o olacağından . çap uzunluğuna bölersek yaklaşık olarak 3.ft.d ' = 360" 6ç.4. Ayrıca a' ]ik bir merkez açlnln gördüğü AB yayının uzunluğu ıGı biçiminde gösterilir. ml6ğı Cöıüm = 120" ise ıffiı kaç cm dir? öıxıx ss Yarıçapı 2 cm olan bir çemberin uzunluğu (çevresi) kaç cm dir? liGl = znr.14 e eşit olan r yarıçaplı bir ( \ .. = zn.) o 3 I ! Bu sayı pi sayısıdır Ve ır sembolü ile gösterilir.^\ . çemberin uzunluğu (çevresi).9 + 360' 2ıı = 2n. öııı:r sı Çözüm r=2 ve Ç=2nr olduğundan Ç =2n'2 + Ç = 4ncm bulunur.a+ lml'!= ' X= 50' 2nr.r'' bir sayı buluruz.B \ . 360" -!. . Ç = 2nr bulunur. Ş ğ = 90' olur. /-'\. . A t o B --\ 360" lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 2nr rse cı'lik merkez açınln gördüğü yayın uzunluğu |6BI Irlıqı-'_ dir. öıxır sc Çevresi (uzunluğu) 8ıı cm olan bir çemberin.Çemberde Açılar ve Yaylar Çözüm Bir İenrber Yoyının Uzunluğu bir kirişler AFED dörtgeni o|duğundan . \ öıxıx sz A/ . m(ABD) + m(A) + m(ACF) = m(BEC) kuralına 30o + 50o + x = 130o mtftl = m1€D. lik merkez açlnın gördüğü' AB yayının çEMBERıN UzuNtuĞU (çEvREsı) çemberin uzunıuğunu. yarlçapı kaç cm dir? Yarıçapı 4 cm olan o merkezli çemberde..iiii1ii^zsz}iıı:.. -.aoo' = 2nr./-\ m(A) +m(FED) =180o 50o+m(FED) =180o m(FED) = 130o olur. lffil ıffil = 2n cm ise cı kaç derecedir? Çözüm Ç = Cozüm 2nr =r 8ıı = 2nr =9 I = 4 cm bulunur..*360' otur.

z J a LU r.AIışTıRilALAR . 120" I cc İg.lJ z 40" 4 İ I 9.2 Aşağıdakİ o lenlere göre x merkezli çemberlerin her birinde verideğerlerini bulunuz. :ilil[zsg}İiiii .

7. 2.J . z LIJ a u. iiiiiitzs+]iiıiii ./ / # 4. .Çemberde Açılar ve Yaylar veriAşağıdaki o merkezli çemberlerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz' 6. /:1 t ) 4 3. 5. 10.

6. 7.Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdaki o merkezli çemberIerin her birinde lenlere göre x değerlerini bulunuz. veri. 4. 2A' 2.. 60" ğ C( 8. LU a z ş z .J LU 90" r 9. 1. 36 5. 65' ııi![zss]!!ili: . 3.

Bir çemberin 100" lik merkez açlsınln gördüğÜ yayın uzunluğu kaç cm dir? 70 Y "^ ise çemberin yarıçapı . 1. 120"lik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç cm dir? 4n 5. 7.iiiii[zss]!iiıl . Yarıçapı 6cm oIanbirçemberde. 6. 3. 9. Yarıçapı 3 cm olan bir çemberin uzunIuğu (çevresi) kaç cm dir? 86 I 8. Çevresi 10ıı cm olan bir çemberin yarıçapı kaç cm dir? 4. 2. 10.Çemberde Açılar ve Yaylar Aşağıdakİ soruların her blrinde verilenlere göre değerlerini bulunuz.

tr /S. o merkezli lABl lDCl lDBl t_ = = çemberde [oc] 2 cm 6 cm = x ise lODl kaç cm dir? [AB] ve [AC] çaplı yarlm çemberlerde D teğet değme noktasıdır.1.2r E) c') .tABl lAHl =x+2cm lHBl lOHl = [AB] kiriş lACl lCBl = 2x cm ise = 10 cm =3cm B) lOCl =5cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? D) s çemberin yarıçapı kaç cm dir? A).r13 z.re 4 C)z. lAEl = (x lcDl - 2) cm . 3.l_ [AB] [OE] tcDI r_ toFI lOEl = lOFl = 2cm o merkezli yarım çemberde. o merkezli çemberde . lCDl =4cm ise |oD| kaç cm dir? lCDl = (x + 1)cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? A) 1 q2n B)fz E) 3 c'ü 2 A) 3 D) 4 B'. 4.fr q 2/7 A) 5 D) B) 2/7 E)7 c)6 3/5 6. |Bc| = 2|Ac|' |BD| = 20 cm ise |DE| = x kaç cm dir? A)5 8)6 Cl7 D)8 E) e A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 i:iiilzszliliii: .l_ [AB] lDBl =2cm. o merkezli çemberde o merkezli çemberde 2 cm toHl t.

. uJ S çemberde CDEF kare lFEl =2cm İse |AB| kaç cm dir? A z A)e B) 10 (r) uJ C) 11 D) 12 E) 13 A)4 D) Br 2115 E't cr 2.ıiıi!ffizsg}iiiii.i.re s 2/7 9. [AB] 9pıı yarım |AB| kaç cm dir? z . A = 10 cm İse [oMl/[AD] . c.D E) g A) 16 B) 18 C)20 D') 22 E'.. OveMmerkezli çemberler T nok- 12.C 9.1 ÇemberdeXçılar ve Yaylar 7.) 24 -.f - -- 4. değme noktalarıdır. |TM| =3cm ve ıADl = 15 cm İse |Bcl kaç cm dir? Çevre(ABE) kaç cm dir? A)1 .t 28 D) 30 El32 AB gap!ı çemberde tcDl / [AB] ıAcı ıAD| = 6 cm İse =8cm 2 tr 11. [EF! ıle [EK| dİr? 20 Bl24 C'.D . D.O [ABl kirişı çember!erde C noktasında küçük çembere teğettİr.A 10.e c')2 D). Yandakİ şekİlde C. ıoTı =5cm. ıAcI F teğet tasında dıştan teğeüir. |AB| = 15 cm ise Çevre(EFK) kaç cm A) Şekilde AB ve CD ortak dış teğet. ..). .. Çemberlerin yarıçapları 8 cm ve 10 cm olduğuna göre |AB| kaç cm dir? A)8 B)e C)10 D) 11 E) 12 ise N ve T noktalarında teğettir.

|oTl = 4 cm. o merkezli çemberde 2 cm ise [AB] çap lACl |Co| = =3ç6 C den geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Şekildeki gibi birblrlerine teğet olan A.i.fr A)7 8)6 C)s D)4 E) 3 5. E l I 3. E).tAc] [EK] J.1.i:ili. o merkezli çemberde 4. |MT| = 3 cm ise |AB| = x J x kaç cm dir? B) A) e 10 C) 11 D)12 E) 13 kaç cm dir? D')2 A)i B)i .re D) 4 c) z. 6.). |DF| = 6 cm ve |EK| = 4 çp ise [oT ve [MT sırasıyla M ve o merkezli çemberlere teğettir. [DE] ortak dış teğet. tDF] l. 2 cm Ve 3 cm ise Çevre(ABC) kaç cm dir? C) A)s 8)6 C)7 D)8 E) e A) 13 B)14 15 D)16 E)17 . tocl loDl |AB| r O merkez [AB] tABl nIOCI ={D} lDcl =6ç7n ise = rftr =rGl lODl -lDCl =2cm lABl = 16 cm çemberin yarıçapl kaç cm dir? lDcl B)3 E) 2"r5 kaç cm dir? A). zsg lii.[AC] lDE| = J . c merkezli çemberlerin yarıçapları 8 cm. B. . 1 v) [AB] ve [BC] çaplı yarım çemberler dıştan teğet- tir. 2.

o merkezli çember 9. lADl = 16 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? N merkezli çemberin yarıçapl lABl = 12 cm kaç cm dir? ise A) e B)10 C) 11 D) 12 E) 13 A) 1 B)9 . M merkezli çeyrek çembere T noktasında ve [ML] ile [MK] yarıçaplarına da şekildeki gibi teğettir.Çemberde Açılar ve Yaylar 7. lDAl |BC| [AB] çaplı çembere çember ile B E E 7: J B ve ve ise [DC] merkezli çeyrek çember K nokta- noktaları nda teğettir. [CB] ve sırasıyla A.C zoo.8 B)fr+ı 10.D 4. M merkezli ABC üçgeninde.n 9.fr E)z.!!iii: . lADl = 10 cm ve lAEl |FBl = x kaç cm dir-? = =2cm =6ç1 B) 4 cm ise |AB| kaç cm dir? B A) 10 e a E) 6 z rlJ Lr-l C) 8 D)7 A)5 8)6 C)7 D)8 E)e 12.ü 5i:. €)L} B. ABCD dikdörtgen o|mak üzere [AD] çaplı yarım 8. sında birbirine dıştan teğettir.re 11. Çevre(ABC)=24 cm ise merkezli çemberin yarıçapl |DC| kaç cm dir? A) 6 B)5 c)4 D)3 Elz 30 A) fr_ı Dlfr-.8 c')2-. MveNmerkezli çemberler şekildeki gibi O merkezli yarlm çembere ve birbirine teğettir.C i:iiİ! 2. lDAl. lBDl =x+1cm lCEl = yarlçapl 1 cm ise kaç cm dir? çemberin M o L x+2cm..2 cl2 D) .ft-. R E) 3 11.D 12.A 1. 10. ABGD karesi çembere E noktasında teğettir. lAFl =xcm.

E') 4 A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 o Farklı iki noktada kesişen ikiçemberin merkezleri arasındaki uzaklık 6 cm ve çemberlerden birinin yarıçapı 4 cm ise. Çapı 20 cm olan bir çemberin merkezinin bir doğruya olan uzaklığı 6 cm ise bu doğrunun çemberİ kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç cm A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 du? E) 13 A) 12 B) 13 c) 14 D) ls E) 16 5. S) 10) A') 7 q 2/5 q 2/To E) /T6 :iiiİ.iil:'l .i Z l_l r) o merkezli çemberin yarlçapı 13 cm ve = |oAl 5 cm ise A noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? A) 6 B) . 11) zoı . . 2.1. diğer çemberin yarıçapl hangi aralıkta değer alabilir? merkezli çeyrek çemberin yarlçapı 10 cm ise ABCD karesinin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) (2. B) (2. keze uzahlığı 9 cm ise bu çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm dir? Bir çemberde 24 cm uzunluğundaki kirişin mer- 4. 10) D) (3.Z --] o [oC] n[AB] ={D}. r. c) s D) . c) 6 E) (3. |AD| =|DB| =3gın |Dcı = 1 cm ise çemberin yarlçapı kaç cm dir? merkezli çemberde. 9) C) (3.

merkezli çember şekildeki gibi birbirine çember ile ABCO karesinde ıADı lABl =8cm ise M merkezlİ çemberİn yarıçapı kaç cm dİr? E) 5. ^merkezli [AB] çaplı yarım çember çeyrek çembeı ve M o merkezli yarım teğettİr.J.F 6.8 2.C :.A .ı Çemberde Açılar ve Yaylar 7.A 10.iiii[:ez]i!iiı. j 10. doğise |AG| = x |AB| = 8 cm .D .C 3. D)3 11. C. '. çemberin yarıçapı kaç cm dir? Drz 4.8 7. |DE| Çevre(BEC) kaç cm dir? = I.C nı. merkezli çemberde [AB teğet. 12. [AB] çaplı çemberde E teğet değme noktası [AD] J. A.D Eı.C =1ficm ise A)1 B)n q.JJ x 5 cm ise 7 A)5 8)6 C) 7 D)8 E)e A) 19 B) 20 C) 21 D') 22 E) 23 12.) . [AB] çaplı yarım çember ve ABCD dİkdörtgeninde x 12 E J ıABl ıADı = 20 cm ve cm ise kaç cm dİr? A n |EFı = 12 = @ ABOD paralelkenar Ve ABED teğetler dörtgenİ olmak üzere lABı = 11 cm.JJ 11. ü z z I.F l.E . qz 9.[DC] . |ocı = 6 cm o kaç cm dir? A) 9 10 C) 11 D't 12 E) 13 A)4 B)5 C)6 Dl7 E)8 8. lADl = 16 cm o |Bc| = 6 cm ise çemberin yarıçapı kaç cm dir? B) rusal. [BCl .[DC] .

I.:: 'l::lil . [BA çembere A nokta- m1ffiy . m1ffi. o merkezli çembere 1s... o merkezli çemberde m(ACO) = 24" /^- 4.1. =4x-1oo CKA yayının za- ö|çüsü m(ABC) = 50o = = 6x + 20" olduğuna m(ffiB) m(KML) 30o İse göre m(ABC) kaç derecedir? x kaç derecedir? A) 60 B) 6s C)70 D) 75 E) 80 A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s . -_J mtffil 70 kaç derec edir? Z a UJ L. üçgeninin Yandaki çemberde iç teğet çemberi çizİ|miştir.::::31'^^^ ::::!ıl zoJ-ıli!. m(BAC) kaç derecedir? = 4oo ise sında teğettir. m16t1 lABl = = 45o lALl = ise m(AKL) A) x kaç derecedir? s2 B) 58 C) 60 D) 62 E) 64 A) 75 B) 80 C) 85 D) e0 E) e5 2. m1feD1 = 35o ise A) B) 75 C) 80 AKD açısının ölçüsü kaç derecedlr? D) 85 E) e0 A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) e0 ABC 3. z-- m(ABC) = 40o ise z . . t B noktasında teğettir. AB.J Şekilde m(fip) =25o.. Şekilde.

= = 70o ise m1ffi) x kaç derecedir? [BA.D 10.J -J A) 38 B) 42 C't 44 D) 46 E) 48 a UJ tU / A) 132 B) 130 C) 128 D) 120 E) 118 9.D 7. Şekildek| çemberler E noktasında teğettir. = 30" ise m(BDA) x kaç derecedir? m(CEA) = 120o ise mtffiBı =x kagderecedir? D) 40 . m16ıD. [AB ve [AC m(BAC) z-- teğettir. A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 m(ABC) = 28" ise m(KAC) kaç derecedir? E) s5 /^- . o merkez|i çemberde m(CAB) Şekildeki çemberde [AB teğet.C 5D 6. Şekildeki çemberde 10.Çemberde Açılar ve Yaylar 7. = 18o m(DBC) =70" ise m(BDA) t .E 8.^\ A) 75 B) 60 C) 45 4D E) 30 A) 50 B) 5s 9.. - = 42" ise A mtftı=x kaç derecedİr? -'\- /^- = x kaç derecedir? z z .C . m15fr.A E) 70 1.8 C) 60 D) 65 11. A) 5e B) 58 C) 56 D) 54 E) s3 8.A 12.^. o merkezli çembere A noktasında teğettir. 12. [CD] ve [AB] [PA' çembere A noktasında m(m) = teğettir. em1ft) . = bu çemberlerin ortak teğetid|r. 11.E :iii!!lzoali!ili: 2.C 3.

\ o merkez|i çemberde. Şekildeki /. tasında m(BDC) Şekilde m(BPD) = 20o.1.^\ m(ğ-nÖ) = 80o m(fi1 = 28o ise Z UJ 01 ise A Lll mlffiÖl = x kaç mt66öl kaç derecedir? derecedir? A) A) 104 B) 106 C) 108 D) 110 e0 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 E) 112 3. [AB. /^r /^. B nokteğettir. 6./'\ = x kaç derecedir? A) el B) 8e C)87 D) 86 E) 84 A) 30 Bl 28 C) 26 D) 24 E) 22 . m(cED) = 100o ise -^. |Pcl = |oBl' . 4. lAcl m(ABD) /-\- = lcDl = = 36" ise m(ffiı x kaç Şekildeki derecedir? m(DPB) = 20" ise m(DKB) /"\ o merkezli çemberde.. = = A 55o ise m16B1 x kaç mtffil =x A) derecedir? kaçderecedir? 45 B) 50 C) 55 D) 60 A' 12 E) 65 B) 16 C) 18 D) 20 E')24 2. O merkezli çembere.:i*. Şekildeki çemberde m(ABO) = 24" z_ [AB ve [AC teğet . t J 5.ii:ii . [BA' çembere A noktasında teğettir.. zos ..

. o merkezIi çemberde m(ABE) = 24o m(ECD) = = T noktasında teğet. O merkezli çemberde = 38o ise m(DAC) x / C noktasında dıştan teğet olan çemberlerde.E 12. 3oo ise m(AoD) x kaç x kaç derecedir? derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 A) E) 50 e2 B) e4 C) e6 D) e8 E) 100 8. m(APT) -^- = 50o = = 26o ise m(6fr) m(PAT) .. 11 . m(ADC) = 40" ise m(ABC) .^.O 35o ise m(dAD) B) x kaç derecedir? A) 80 1.İii.^.. 75 C) 70 4D D) 65 E) 60 20 C) 25 D) 30 E) 3s 2A 3E 5.E 11.8 .. J m(ffi) B - = z LU kaç derecedir? a UJ 35 B) 40 C) 4s D) 50 r E) 5s A) 38 B) 40 C) 44 D) 48 E) s2 9. çemberle A ve B C noktalarında AOD /. [PT çembere 10. K merkezli çembe1 diğer 12. B) x o kaç derecedir? merkezli yarım çemberde = m1ffi1 = = 15o mtdftl A) 1s 7E B.Çemberde Açılar ve Yaylar 7.E 6A 9C 10... AB ortak dış teğet doğrusu ve m1ft) = 80o se m(ADC) kaç derecedir? A) ü.zso]ii:i.^...8 . = kesişmiştir..

AB. [BA ve IBD ..^. -J Şekildeki çemberde m(CDA) = z kaç derecedir? 50" Z L! s) mtffiğı -4. m1ffi1 20" ise ise m(EAB) = x x B) kaç derecedir? kaç derecedir? D) A) 80 70 C) 60 s5 E) s0 A' 22 B) 23 C)24 D) 2s E) 26 :i. 4.267 :: . ise m(ACB) -5.1. m(coD) . m(AED) = 70o .4. = 70" =x A) 25 B) 30 C) 3s ul D) 40 E) 45 ise m(DAB) kaç derecedir? A) 60 B) s5 C) 50 D) 45 E) 40 3. ABCD karesinin çevrel çemberi çizilmiştir. ise m(ABC) =x ise m(OCA) - m15ft1 = 70" =x kaç derecedir? kaç derecedir? A) 4s B) 40 C) 3s D) 30 E) 25 A) 40 B) 3s C) 30 D) 2s E) 20 2. = 50o --. merkezli çembere A ve D nok- m(CDE) = 23" = m1fry m(ABD) = 3oo = . 6. O merkezli çembere A da teğettir. O merkezli çemberde lABl = lBcl m1ft1 = Boo =x -'\. o talarında teğettir. O merkezli çemberde 4.

m1fiE) = 24o = m(BEC) .. O merkezli çemberde -'\.ı _ 1s 20 D 25 D) 30 E) 35 12.^--. C) = x kaç derecedir? ılJ a ılJ z = x kaç derecedir? A) 65 66 67 D) 70 E) 75 A) 40 B) 4s C) s0 D) ss E) 60 9. 12._l 10.-.o m1ffi) [Ac merkezli çembere teğettir.8 |Co| İse B) e q6ful = x C) kaç derecedİr? A) 25 30 C) 35 D) 40 E) 45 A) 1.D e.C . .4:ü s. = ise m(5&1 40o ıse B) m(ffi. O merkezli .c 11.^.Çemberde Açılar ve Yaylar 10.iiiiliffizoe]!i!ii: a. = 80o . m(DCB) = 130o dtt? ise m(ABD) =.^. 11. 16 ise m(Eft) kaç derecedir? = 40o ise m(AEB) B) x kaç derecedir? A) 1s C) 14 D) 13 E) 12 A) 100 B) 105 c) 110 D) l1s E) 120 8. m(DOG) = 7Oo ADOE o merkezli yarım çemberde m(m)=m(ffi) . çemberde m(OAB) E z J m(AOC) = 100o .4.\. kaç derece- -^- [AB .o = merkezıı çembere B de tegettir.A .e _8..^. |Acı B) 2. o merkezli yarım çemberde .

E teğet değme noktax F noktasında teğettir. [DC] B _l- [AB] o merkezli yarım çemberde. = 4 cm ve lACl = 10 |EC| = x cm ise kaç cm dir? z z ui a r. 5. lBCl m(BAC) -. lACl lcB| =4cm. D. m(ffi1 = 18o kaç derecedir? ise m1ft. =x iii!i!lzog]İİiiı: .U çevrel çemberinin yarıçapı kaç cm dir? v 3. larıdır. 6. ABCD karesinde [DE] [AB] çaplı yarlm çembere 4.1. lFEı =1cm ise ıDFı = x kaç cm dir? ıABl = 3 cm lDCl =1cm ise ıAD| = x kaç cm dir? 2.45" olmak üzere ABC üçgeninin /^. [AD] çap|ı yarlm çemberde DlC A. o merkezli çeyrek çemberde lADl = oABc dikdörtgen 2 cm A# E J 2. Cx [AB| çaplı yarım çemberde.lDCl =2cm = x kaç cm dir? ise lODl = lECl .

ii':' \ 2. 126 . Çember 9. tABl / [oc] = = z ü a iLJ T ve D nokta]arı nda teğettir.iıii'.99 3.2 10. -^m(DAB) kaç dere- cedir? Şekildeki iki çember E ve F noktalarında kesişmlştir.45 8.2r'3 9. 50 . m(OAB) 80o ise m(TAB) = 15o m(BCo) x kaç mtffiiı m(EBD) =75o derecedir? olduğuna göre = x kaç derecedir? !'+ 1. Şekilde o merkezli yarım çemberle B merkezli çeyrek çember çizilmiştir.zıo'. Şekilde [AT ııe [BD çembere çemberde.4 7.4 6.Çemberde Açılar ve Yaylar 7. 1 4. 30 5' 2. mt6ful = 81o |se m1ffi) = x kaç derecedir? ç 8. o merkezlİ t z J 10.

5.1. ise |Fc| = x kaç cm dir? Şekildeki çemberde..lODl =26. m( ABE) = 72" m(ffibl dir? = 1oo" ise m(BEA) =x kaçderece- :i:1. o merkezli yarım çemberde CDEF dikdörtgen lACl =1cm. J x kaç cm dir? ul a LU z [AB] çaplı yarım çemberde' m(CBD) = 30o |cD| = 6 cm ise lABl kaç cm dir? 3. lAol lACl |oDl r_ = [Bo] 4 cm ğ lCBl =1cm ise = z .271 . F çemberde ABCD dikdörtgen lABl lADl = 3 cm ise lBEl = x =4cm kaç cm dir? ABCD dikdörtgeninde A ve C merkezli çeyrek çemberler F noktasında dıştan teğettİr. A merkezli çeyrek 4.l|i .ii. o merkezli çember oAB üçgenine C noktasında teğettir. |AD| = 2 cm ise |DE| = x kaç cm dir? 2. 6.

. 10.Çemberde Açılar ve Yaylar Çember 9... AOB \ o noktası küçük çemberin merkezi olup. . IPA..x o kaç derecedir? /.Şekilde. o merkezli .\ çemberde m(ABC) = 112" . o merkezli yarım çemberde m(BED) ='110o ise m(BAD) ^ /. E merkezli./ ise m(A6ö1 = x .^ mlAEbı = 121" = x kaç derecedir? . IPC çembere dıştan teğettir..\ = x kaç derecedir? ise m(DCB) . P 7. iki çember ve m(ABC) ---\ = 140" ise m(APC) kaçderecedir? ^ de F merkezli B de teğet 8.

5 E)4 o çemberin merkezi [AB| çap C. D çember üzerinde m(CAO) .OSS Yukarıdaki şekilde veriIen kaç derecedİr? coD açıslnın ölçüsü uzaklığı 10 cm ve büyük çemberin çapı 22 cm dlr. 1989 _ ÖYS z J çembere çizilen iki teğet arasındaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 4s C) 60 D) 7s U) LU z LU E) e0 ABCD yamuk. = 50o = 3oo B m1ffi81 1990 . 1989 - ÖsS bİr 4.OSS A)6 B)5.1. Bu bilgilere göre dir? r kaç cm 3.]İilii ' . Buna göre küçük çemberin çapı kaç cm dir? Birbirine içten teğet iki çemberin merkezler arası A) 40 B) 50 C) 60 Dl70 E) 80 Al2 B)3 C)4 D)s E)6 ':. |AB| = 39 cm ıBcl = 13 cm ' |cDl = 18 cm ' lDAı = 20 cm Şekildeki r yarlçaplı eş çemberler birbirine ve üçer kenara teğeüir.ÖSS Şekİldekİ o merkezli çemberlerin yarıçap|arı R ve 2R dir. dıkdört- genin üçer kenarına içten ve birbirine dıştan teğet eş çember çizilebi|İyor.4. Çemberlerin yarıçapları kaçar cm dir? köşelerden uzaklıkları A)e B)8 C)6 D)4 E)3 1 er cm olan 6 nokta aIınıyor. 1989 . 1989 . Bu noktalardan geçen çemberin yarıçapl kaç cm dlr? ^)n D'ı Bl .F El2 c) l+ 1989 .OYS Bir kenarı 4 cm olan bir eşkenar üçgenin kenar|arı üzerinde A|anı 72 cm2 olan İkİ dikdörtgenin içine. Dıştaki çember üzerin_ deki bir noktadan içteki 4 t 5.5 C)5 D)4.:ii!ilzzg.

1991 .6 E) 1.5 D) 2 E) 1.OSS 9.u çapı kaç birimdir? r a |AD| = |AE| olduğuna göre b oranl kaçtır? A) A) 3.J .F . 1992 .8 1990 - ÖYs CATAB DBTAB lABl = 7 birim lAEl = 2 birim 11. ffi y" de teğettir. 1991 - OYS r CC Kenar uzunlukları a ve b olan ABCD dikdörtgeninde bir Yandaki şekilde A merkezlİ ve 2 birim yarıçaplı çembere. ^l . .5 3 Cl2. q+ Şekilde o merkezli çember [AB] ye T de.E qn q+ |BT| = 6 cm ise lpgl oeöeri nedir? ffi D).OSS Yandaki şekilde [AB] çaplı çemberin bir T noktasından 10. 1991 - ÖsS m(DAO) m(CBO) = 55o = 80o ABOD bir kirişler dörtgeni m(BCD) = 130o --\ mt6Dl lOBl = 5 bi1m lCDl = x birim AOSB = 1oo Yukarıdaki veri|ere göre m(BAC) kaç derecedir? /^- =x Şekİlde o merkezli ve tAB] çaplı yarıçember üzerinde C ve D noktaları alınmıştır. AB doğrusuVe BD doğrusuna teğet olan çemberin B) a tU l. Buna göre |CD| = C) 30 D) x kaç birimdir? A) 20 B) 25 3s E) 40 A)3 qsn B)4 E) C)5 5. m(B) = lTBl = 2 birim ATB 3t2-a 69'. na z .0 B) 1. 1990 .Çemberde Açılar ve Yaylar 7.2 C) 1. Buna göre bu çemberin yarıçapl kaç birimdir? S A) 1. [AC] ye E de teğettir.5 D) 1.OYS [AB] çapıı yarlm çember lATl = 3 birim çizilen teğet doğrusu AB yi P de kesiyor. Bz yarı- çember [BC] ye B de.5 l B) + c) I D') n E)fi 12.liiiiiilzza]lİİi:i.

ABD doğrusunu C de kesiyor.''l.Çemberde Açılar ve Yaylar 13. o merkezli çember üç kenara teğet. 1992 . 1992 . 1993 . 1992 .8 E) 3 . o merkezli çember lABl lACl 4 birim 3 birim ABC dik üçgeninin yan kenarlarına E ve F de teğettir. rıçaplı çember yayı çizilmiştir. Şekilde A noktasından çizilen teğet doğru o merkezliçem= z :liJ Buna göre dörtgenin Z ABC açısının kaç derecedir? ölçüsü bere T noktaslnda değiyor.2 C) 4 D) 2.OYS Oe BC = = kesişen [AB] ve tcD] kirişlerinin oluşturduğu dört yayrn derece türünden ölçüleri verildiğine göre o c Şekilde. 1 birim ya- Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasındaki teğeti. L! $ oran.3 B) 4. 1992 . |AD| na göre lAT| olduğu_ tJ'. . mtoCil = 12Oo olduğuna göre m1ffğ) = cı kaç C nin bu yay üzerinde kendisine en yakın nokta i|e arasındaki uzaklık kaç birimdir? olan derecedir? A)5 B)10 C)15 D)20 E)25 A) 4.OSS Şekildeki kirişler o B a lABl lADl =2 = b b dörtgeninde.OSS ABCD bir dikdörtgen T 17.OSS Şekildeki çemberde 16. işaretli Aa n dört açının ölçüleri verilmiştir.OSS 18. açısı kaç derecedir? A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45 A)+ Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? B) İ c) 8 14. kaçtır? A) e0 B) 80 C)75 D) 70 E) 60 A)8 B)8 c)2 qn q[3 15.275'ı1i'.OSS Kenar uzunIukları 4 birim ve 3 birim olan bir dikdörtgende şekildeki gibi A merkezli. 1993 .

büyük çemberin [oA] ya dik bir yarıçapıdır. küçük çembere D de dıştan teğet olan üçüncü çemberin r yarıçapl kaç birimdir? Büyük çembere C Ioc] J. m(oCB. şekildeki gibi.\ m(AOB) --.OYS O merkezli [AB] o çaplı yarım çember Ge ffi De ffi .\ [OB = 30o = 60" =abirim o lABl = 12 birim Yukarıdaki verilere göre çemberın yarıçapı kaç birimdir? Şekilde A dan geçen ve merkezı [oA] üzerinde Çemberin yar]çaplnın |oAl çembeı oB ye C de teğettir.OYS - ABc bir üçgen m(BAC) = 50o m(FDE) /. A noktasında çembere teğet merkezli çember Ce lOAl olan m(LAB) -.ii!i.l. 1993 . . = a D) türünden değeri A) 6 D 4/5 q6n E) q 2.OSS 22.. Buna göre m1ffrğ) = 70 B) 65 C) 60 D) 55 E) 50 cı kaç derecedir? 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 21.. [AC]. 24. o s A ve [CD] A) ile birbirine eşit [BC] kirişleri çizilmiştir. de içten teğet..r2 aşağıdakilerden hangisidir? o)ft B)ft qft 3 ee 20..ÖSs ğ BDC ı( lcBl = lcDl = a m(BCD) = 100o m(ABC) merkezli Şekilde çemberin [AB] çapı z . 1994 . [BC] ye D de. 1993 . merkezi A.n 3.Çemberde Açılar ve Yaylar 19. yarıçapı 3 birim olan küçük çember. yarıçapl 5 birim olan büyük çembere. IAB] z.J Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi.^ 23. UJ ye F de. 1993 .. m1ÖnB) = 2o" A)l B)2 c)3 i. A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 zzo ]!iİ. a ul -'--X Buna göre m(FDE) = a kaç derecedir? A) . = = g Yukarıdaki verilere göre m(66B) cedir? cı kaç dereE) 50 D)8 E) . 1994 .[AD] .OYS Merkezi B.OYS o LA. [AC] ye E de teğettir. O noktasında teğettir..-\ = . 1993 .

1996 .-\- kezli.Çemberde Açılar ve Yaylar 25. d doğrusu çemberi o merkezli AveBde x kaç cm A) es B) 100 c) 105 D) 106 kesmektedir./g br Yukarıdaki verilere göre lDCl kaç birimdir? 2<|AB| <8 olmaküzere.OYS O e [CH] oranr g '7 lcHl i_ d olarak veriliyor. D. A noktasından 3birim. o merkezli çemberin çapı.tr-2 Br2n-2 D q2n-1 A) s0 B) 60 c) 65 D) 70 E) 75 /5_ı E) /2_ı 26. B noktasından 5 birim uzaklıkta bulunan noktalarln geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) ıki nokta C) Bir doğru parçasl E) Bir çember B) ıki çember yayı D) Bir doğru A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 .. r yarıçaplı m1{ft. .OSS Yeryüzündeki denizlerin alanları toplamının. 1996 . B noktasında çembere teğet.iı. karaların alanları toplamlna cr _J L 29. A. lCBl = 14. 1995 .OYS [AD].[oA] olduğuna göre |DM| dir? A1 = Şekildeki [TE ışını o merkezli çembere A noktasında teğettir.OYS Şekilde merkezi o. çember [oC] ye D de. = x" r kaç birim- |^c| ll [oB] olduğuna göre m(ATC) -. z a LU LU lOCl =r=10cm lOHl = x cm Yandaki şeki|de. E) 108 2lHB| = |cH| olduğuna göre |oH| = dir? A)4 27. yarıçapı 2 birim olan dörtte bir çember içine çizilen M mer- 28.OSS B)s C)6 D)7 E)8 30. C T. m15IB1 = 30o . 1996 .-/\ = x kaç derecedir? 2. C doğrusal [CB. 1994 .. 1995 . [OA] ya E de ve [oc] J. C.izzz ]İiii.OSS B. Buna göre yeryüzünün toplam alanında denizler- le karaların pay|nı gösteren bir dairesel grafikte karaların alanı kaç derecelik merkez açı ile gösterilir. B çember üzerinde doğrusal m(AOB) = 130o -.

çemberin merkezi m(DAB) = 120o Yandaki şekilde lOAl = /. 36.i!i . 1998 . r için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a LL' z Lj-i s 6n1 |ABl = 2a cm olduğuna A)1<r<3 B)3<r<5 C)3<r<6 D)6<r<7 E)7<r<8 gore m(ffiB) kaç derecedir? A) 120 B) 110 C) 100 D) e0 E) 80 33. çember üzerinde = a * = + oEuğuna göre.Çemberde Açılar ve Yaylar 31. derecedir? o merkezliçembere C nok- =ı1 tasında teğet olduğuna göre m(ffiğ) = cı kaç A) cı B) 2cı D) cı+90 C) a+45 A) 11s B) 116 C)117 D)118 E)119 E)2a+45 35.OSS 32. 1997 . A) 12 qs. 1998 .^- = 32" = 6ı m(m) m(BOC) --\ = Zo. çemberin merkezi çember..Ğ- 8rl3 cm 1 A olduğuna göre çemberin yarlçapl kaç cm dir? yannoktasından yuvarlanmaya başlayan çaplı bir çember 5 tam dönme yaparak şekildeki gibi l A' noktasında durmuştur. Şekildeki [AC ışını.OYS Merkezleri arasındakiuzaklık 15birim olan. r Ve R yarıçaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada kesişmektedir.OSS O merkezli [AB] çaplı yarlm 34. 1997 .\ .OYS ABCD bir teğetler dörtgeni. O merkezli. C m(DCB) lADl = -/\. D. C çember üzerinde m(cAD) m(ACB) .OYS o.o = 90o Yukarıdaki verilere göre m(DEc) = x derece türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir? m1ffi.OSS o. 1997 . [AB] çaplı çember CT z J D. 1997 .E B) 13 q7/5 c) 14 |AA'l = 240 kaç cm dir? ı olduğuna göre çemberin yarıçapı A) 30 B) 26 C)24 D) 20 E) 18 iiii!:zzs.

r2 El 6n c) 3f. A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 39.:ıiiiilzzg ]iiiıii . B çember üzerinde m(KTA) -/. 1998 . çemberi D de kesmektedir. 1999 .OYS m(ABC) = 45o IOR. 1999 .2 41. Bc doğrusunu şekildeki gibi A noktasında kesmektedir. kaç cm dir? Yukarıdaki çembere m(LTB) T =x şekilde KL doğrusu o merkezli LIJ (ü) z uJ Buna göre |CD| = x noktasında teğet olduğuna göre kaç derecedir? A) 18 B) 16 C) 1s D) 14 E)12 . teğetine m(ABO) = 20o m(LTB) /.Çemberde Açılar ve Yaylar 37. Şekildeki ABC üçgeninin çevreı çemberınin merkezi Bu akrebin ucu 1 saatte kaç cm yol alır? O dur.\ = 20 cm |BD| = 9 ç1 lCDl = x -/\Şekildeki [AC] çaplı = 40o 4 a- çemberin. 1999 .ÖSs Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluğu 72 cm dir.\\ = x z .OSS 42. = 6 cm .. 1998 . Buna göre çemberin yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? m(A6F) A) kaç derecedir? 51 B) 54 C) 57 D) 60 A) E) 63 2/5 D) 5 q 2n E)2 c)6 .^i 40.OSS |DC| = 9 ç1 |BC| = 3 ç1n Kenarları 9 cm ve 8 cm ABoc o merkezlı [Bc] çaplı yarım çemberin PD keseni.J tasını C A daki ait B nokye birleş- A tiren doğru. |AD| = olan ABCD dikdörtgeninin A köşesinden geçen o mer- |Bo| ve m1FIö1 =a = 18o olduğuna göre kezli çember bu dikdörtgenin tBC] Ve tDc] kenarlarına şekildeki gibi teğettir.OYS A.Öss lACl 38. 1999 . A) 12n B) 10ır C) 8ı D) 6ır E) 4n o noktaslnın ye uzaklığı kaç cm dir? [AC] Buna göre A) /6 q5n B) ..

c ve D bir düzlemin dört noktası olmak üzere.OSS 46.OSS [CD çap a. 1999 . D = mlöiBy = noktaları |AB| = 1 çember üzerİnde m(BAC) m(ACD) .E_ı B). yarıçapları 3 cm ve 5 cm olan iki çember verilmiştir. B. [AC lşını da noktasında teğettir. şekildeki gibi bir iple sıkıca çevrelenmiştir. merkezleribu noktalar olan 3 cm yarıçaplı dört -lü köşesi dıştaki çemberin üzerinde. ABCD dörtgenininçevresi 47ncm olduğuna göre ipin uzunluğu kaç cm dir? A) 6/3 D) 10 Br En c) e E) 12 A) 50ır B) 51ır C) 53ır D) 56ır E) 60ıı 47. o Şekildeki M ve = cp AB doğrusu çembere göre A') B merkezli çemberler noktasında dıştan teğet a ul z B noktasında teğet. B. 12oo =x C = noktasında. o merkezli ve [BC] çaplı çem- Şekilde [Bo] çaplı m(BMD) = 124" m1fiBy ) I D LU bere B noktasında her iki içten teğettir. .-\ 30" Şekildeki [AB ışını o merkezli çembere B ç. ?. 2001 - oss c.zeo]İ:ıı.Ğ- 48. Yukarıdaki verilere göre m(ffiD) cedir? x kaç dere- noktasının çembere uzaklığı (en kısa) kaç cm dir? Buna göre A A) B) z-.' çember. q+ q1_+ ii. = o kaç derecedir? D) A) 33 B) 30 C) 28 26 Er21 . ABC ikiz- kenar üçgeninin A A. ffi or"nı kaçtır? B) + ql D)e Et? 45.Çemberde Açılar ve Yaylar 43.Öss A. |AB| = lACI olduğuna göre lBcl kaç cm dir? --- makara.fs A) 40 s0 c) 60 D)70 E) 80 D. 2000 - oss Şekilde. kenarları da içteki çembere teğettir. 2ooo . içteki çembere D Ac doğrusu da noktasında teğet olduğuna Buna göre m(oAB) --\ ve [AoJ ll IcD| dir. o merkezli. m(feDl =m1ffi1 =m16ö.iii. 2000 - oss 1999 .

Buna göre çembere T noktasında. .E'+1 E)4 Q. 2003 .\ = 3cı = m(DBA) /. Ox ve Oy eksenlerine de sırasıyla A ve B x kaç derecedir? noktaları nda teğettir..OSS Şekildeki çember ABCD karesinin kenarlarına teğettir.OSS 51.\\ = 40o m15il. 2003 . O merkezli çemberin çapı [TB teğet' [TA teğet m(BDA) . ABC eşkenar üçgeninin 24 cm olduğuna göre uzunluğu kaç cm dir? B çevresinin uzunluğu o Lil LL] alınan bir P noktasının [AB] ve [AD] kenarlarına uzaklıkları sırasıyla 2 cm ve 1 cm olduğuna göre çemberin yarlçapınln alabileceğl değerler toplamı kaç cm dir? C AKL üçgeninin çevresinin A)4 B)6 C)8 D)10 Er12 A)7 8)6 C)5 D)4 E)3 54. A) 55 B) 60 C) 65 Buna göre M merkezliçemberin yarIçapl kaç cm D) 70 E) 75 dn? A'ı n Dl2 B).. 2001 - Şekildeki o merkezli çember ABC eşkenar beri üçgeninin iç teğet çemve [KL] bu çem- oss 4 J 53.OSS [AC].arının kesim noktasıdır..Çemberde Açılar ve Yaylar 49.trz+z 50. Çember üzerinde bere T noktasında + teğettir.OSS 52.. a rnldfBy = göre cı kaç cedir? ŞekiIdeki verilere dere- m(ODB) T /^\ 2so = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) 32 A) 45 B) 36 C) 34 E) 30 A) 25 B) 22 Cr 20 D) 18 E) 1s İıİll. o merkezli ve 1 cm yarıçaplı çeyrek A ve B merkezıı Şekildeki E noktası |AB| yarıçaplı çember yayl. 2002 . 2002 .OSS ABCD bir kare m(ECB) /^\ =x Şekildeki M merkezli çember. 2001 ..zgı ]liii.

8 B). d|key kesiti dikdörtgen biçiminde olacak şekilde oyulmuş bir altlığa şekildeki gibi tam oturtularak sergilenmektedir. 2oo5 .3+ı A) 75 B) 72. B. B. Buna göre R nin r türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? teğetler büyük çemberi kesiyor.tr B) 4r E) r(2 C) 6r + 1) A) 4.fz+z Erg- n C)f.OSS Aşağıdaki şekilde merkezleri 2R cm çapı loTl olan o lOTl = r cm Yandaki şekilde yarımer- o noktasında bulunan. çapı [AC] olan yarlm çembere ve T noktasında [AB] doğru parçasına teğettir.5 E) 65 . derinliğİ 40 cm. +. 2006 57. 2oo5 - oss noktaları I 59.Öss lACl = 58.. D doğrusal m(CBD) = Yukarıdaki verilere göre 70" x A) kaç derecedir? m1ft1 A) =x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? D) I e5 B) 100 C) 105 D) 110 E) 11s 10 B) 15 C) 20 25 E) 30 60.rnı kaçtır? Alfr+ı D).fr iliiİ|lzez]i!i. 2005 . c o CT m(BDC) merkezli çemberin üzerinde mtA6'öı m1ffiö1 .Öss oss ABCD bir kare. Bu çeyrek çembere. 2004 . 2006 - oss = 30o = 45o =x A. o noktası [AB] doğru parças| uzerindedir. boyu 120 cm. Büyük çember üzerinde alınan herhangi bir A noktasından içteki çembere iki farklı teğet çiziliyor. Buna göre luğu kaç cm dir? ABC B Ve c noktalarında üçgeninin çevre uzun- A) 2r D r.:.r3 1) 56.Çemberde Açılar ve Yaylar 55.5 C) 70 D) 67. Şekildeki karenin toB] yarıçaplı tAC] köşegeni o merkezli 120 yarlm çem- Dikey kesİti çember biçiminde olan bir iş makine- bere E noktasında teğet ise si lastiği.J z z LU a LTJ A. yarı- çap uzunlukları da 1 cm ve 2 cm olan iki çember verilmiş- kezli çember. Buna göre lastiğin dikey kesitinin yarıçapı kaç cm dİr? ]€l loal o.8 D 2kf3 + ıl B) 6/3 E) 3(/3 + Cr 8. yarlçapl lABl olan A merkezli tir.

I- RB 4 cm 2 cm o. ve M merkezli çemberler birbirlerine PR . Buna göre 01 x merkezli yarım çember.fg ğ3+zrt 1+ı/3 C)2+2lE E|3+3'E ^):n D) qZn q 3. lPAl lAOl = = r kaçtır? B) lTRl = x Yukarıdaki verilere göre x kaç cm dir? ^l .Çemberde Açılar ve Yaylar 61. [BC] doğru parçasına da T noktasında teğettlr. 2006 - oss 63. merkezli çemberlerin yarıçapları o. D ve B noktaıarı o kaç derecedir? rek çemberin üzerindedir. o O9AxB mer- Şekildeki E. 2007 - oss BC J_ J_ OC oA oc = x oADc lOCl lOAf = bir dikdörtgen -'\.J z LIJ LU / 62. 20a6 - oss 64. Buna dir? göre X kaç cm E)6 merkezli çey- A) ls B) 20 C) 30 D) 4s E) 60 A)10 B)e C)8 D)7 z . 02. o. m(AOB) = 12 cm 9 qn o lABl =x Şekildeki kezli çeyrek çembere A noktasında. ve r cm. duğuna göre şekildeki gİbi teğettir.fr c) 92fr */3 ]:iii[zeg ]İiiıiı . M merkezlİ çemberin yarıçapı da 1 cm ol- o. 2007 - oss PR doğrusu O merkezli çembere T noktasında teğet 01.

lABl = 12 cm bağıntı aşağıdakllerden hangisidir? Şekildeki P noktası çember üzerinde değişmektedir. a ile b arasındaki A . o ve M merkezli çemberler T noktasında teğet ve M merkezli çember o dan geçmektedir. Buna göre |AP| uzunluğunun en büyük değeri kaç cm dir? A') A) a=b D) B)a= 22 B) 20 C) 19 D) 18 E' 17 .oss A. '''. 67. 2007 - oss AB doğrusu o merkezli çembere B noktasında teğet |oP| = 5 ç. 2008 . büyük çemberi A da.4. tAC] kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK doğrusu. t?.BveCnoktaları o merkezli çember üzerinde m(EDC) = 15o m(DMB) = 110o m(DKC) =x mt6Eöı =m16ö1 =a Yukarıdaki verilere göre. Şekilde. oluşan AT ve BT yaylarının uzunlukları sırasıyla a cm ve b cm olduğuna göre. 2007 - oss M merkezli bir çemberin [AB] çaplnln ayırdığı farklı yaylar üzerinde C ve D noktaları alınıyor.iiiillzaaJiıii:: . çemberi E noktasında kesiyor.=+ + E) c) "=+ "=+ .Çemberde Açılar ve Yaylar 65. o dan geçen bir doğru. 'v z tU 68' 2008 - oss 66. küçük çemberi ise B de kesmektedir. a kaç derecedir? A) 105 B) 110 C) 115 D) 120 E) 135 Yukarıdaki verilere göre A) x kaç derecedir? B) 130 125 C) 120 D) 115 E) 105 e z .

AT've BC /^- o O merkezli çembere teğet m(BOC) m1ft. C 38. D 20. x kaç derecedir? A) /^\ z^- = 70" Yukarıdakİ verilere göre. A 15. C 14. D 23. B 26. C 37. B 48.C 5. C 32. B.oss AD doğru parçası O merkezli çemberin çapı B ve C çember üzerinde I C. B 46. m(CAT) =x Yukarıdaki verilere göre. D 63. C 62. E 35. A D D 71. A 69. C 60. C 51. A 19. B 11. E 70. A 31. B 53. E 28. 2009 . E 61. A 41. çembere T noktasında teğet A. 68. E 12. E 55. E 27. E 57.OSS 71. B 52. E 47. x kaç derecedir? A) 25 B) 30 C) 3s D) 40 E) 4s 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 70. E C 30. dir? -/-- =2ç6 a L! z LU = 30" I lAcl uzunluğu kaç cm A)ş B)+ '2 3 C)5 D) 6 Er7 1.Öss AT.8 9. 67. B 59.D 4.A 7. E 50. A 18. D 65.C 16. C 45. 2009 .E 10. A 29. C 22. D 13. B 24. B 54.C 3. E 2. C A 58. B 25. A 49. E 8.A 6. z __J H noktası AC ve BD nin kesim noktası |BH| =|HD| m(BAH) Yukarldaki verilere göre. D C 44. E 40.A 17. B 43.=x o noktası çemberin merkezi. B 21. A 66.Af. B 33_ A 34. B 39. C doğrusa| m(ABT) =100". 2oo9 . C . 64. A 56.Çemberde Açılar ve Yaylar 69. 42. o. 36.

= 80o 202 . 3oo ise Doğru Seçenek C 3. I ri ir .el - x)2 = 132 80o+m(COD)+30o=180o ise m(60) iiii!!|lzge}İiii:. 5. lI m(ft) dtr. O halde.Aı 39 18 LX B .j. 2. CLB de 2r Doğru Seçenek D .6. I 'i I 4.Q1 -x)2 -x2 + = 12 C-LB+ (2112=132-x2 |oAı = |oc| = r=ı . Doğru Seçenek C /" cr z J . = O merkez ooHD # + 12 " de f = (+)' +..1.^.3cm ise lOHl dir. = 4 cm ıse =lI=3Cm Doğru Seçenek E ıAH| =h=2f.. |Ao| = 2R ise 30o dir.r I 4r A(ABCD) =72+4r.. m(CAB) = = m1fi81 60o dir./-.Ğ. + = 7o' . = a UJ -7 z uJ m1ft. f -.2r=72 +f=9 Eşkenar üçgende A dir.. = l-+cm dir. ABo de ıoBı m(OAB) = = R. .-. K39 A z1-x K D-KA -+ (2r)2 =202 .

Doğru Seçenek E 7.60o - [! a ıJ z 90' üçgenidir. =Z-. B lAKl = 8. 9. G J z loTI J TP oTB eşkenar üçgen oTP üçgeni 30" . + |osı =|oTı =r+|Ko| oKT dık üçgeninde A .. 7--t H rB 7 ııfir + !oT|2 = ıKoı2 * (*r P =(8_'r dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 6. AHo de Pİsagor teoreminden (7 -++P=+-5r+f cm dir.. r+10=11+r=1 +2r =2cm m(6'ö) =20o dir. Doğru Seçenek A m(fiBı+m1ffiB1 =180o 10o + x + 130o = 180o :9 X = 40' dİr.2br Doğru Seçenek B Doğru Seçenek B iiiiıKzgzI|iiiii .4.. iHl = #=#--+ burunur Doğru Seçenek E A 1 *i. + m1ft) = 1oo ABOD kİrişler dörtgeni olduğundan. ı-3---+2-l 8. lKTl = *. -ıl2 * f = ( + 2|2* I=3 =a5r=6+r=1.

Çemberde Açılar ve Yaylar 11. . m(AT) = 180o m(ACT) 60o = - 2cı a u-. an. b2 + a2 = (2b'f + b2 a2=3b2+o= frı= fr=ı/3 lABl =a+b *l="=$=" =fr =* on. Çemberin çevresi 360' olduğundan.^.J m(TB) = 2ü. 16. Doğru Seçenek D 180'-2a-2q + o( = 15' Doğru Seçenek C 13. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A 12.ı _-J 7_ [Col |Doı =ıocl =5cm+|DCı =x=5ıf2cm bulunduğundan. olarak elde edilİr.mfB) 2 dir. 3x + x + 2x +4x = 360o =+ X = 36o BFo_BAC+ffi=ldAI 4-r t 4 -3 . =rr= ffO. Doğru Seçenek A . lBFl lorl . Doğru Seçenek C riiiiilzeellifii. 15.i m(m) . z Li. T b q 2 o a L q 2 AbKqB ıADı =ıAEı =b : --' ıBc| =|cEl =o lBCl + a2 =b+lBLl =lLCl =lBKl =* ADc dak üçgeninde lADl =lATl +lATl =lAKl =6 = 4b2 olur. ıAoD ve BoC [Do] J- 5 üçgenleri ikizkenar üçgenlerdir.=ILp =o=ğ Şcı=x+Oı=36o dir. -. 14.^.

E. (r z J z ıJJ U) LJ-. = m(FE) = 2cı m(FAE) + m(FE) = 180" + 50o . +32 ıAc|2 dir. . + 180" ıAo| =|Boı =r+|ABl =rfr + 12 = r.120" üçgeni) olduğundan. Doğru Seçeııek B 18.18'= 90o * l = +. c doğrusal ise ]CE| = en kısa oıur.E ır aır. 19. IAC! = 5 cm lAE]2+tABtz=ıBEr (5-02 +22=(3*r)2 Doğru Seçenek C |cE| =|ACı -|AEı =5-1=4cm 25-10r*f*4=9+6r+f ise r=f.ur bulunur. A. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D 20.6. Ş + 2Cı = 180" ğ = 65'dİr.f3 = = 5. ı-Fc + lABl2 42 + lBC]2 = |Act2 EAB dik üçgeninde. AoB (30'- 30" . Doğru Seçenek E iillKzaglliiii: .Çemberde Açılar ve Yaylar 17. mtffiı m(ABC) + m1ffi1 5c = 180" + 5a + 5cı +0=18o dir.^.

lMFl =r =2+rrfz+f=2 +4n+11=2 =i Doğru Seçenek D '= =2 1/2+1 dir. =r.36o = 108" dir. =er=2n-2cm 23.+gO. c?o ıBc| Doğru Seçenek B oe (3o" . ooMc de (30'_ 60o .90'üçgeni) "s loMl ıoF| |Mcı =r+|oM| =2r ıoAı =a+3r=a Şİ=fr oıur.+2a"=70" =A. 14+ ıDc| = =29 = |oD| = ıoB| = 28-14 14cm dİr. Doğru Seçenek A liiiİIKzgoIiliii . Doğru Seçenek E 24. 3o = 3. karalar.= 360o Doğru Seçenek B e c = 36' O halde. Doğru Seçenek B g z m1ffi1 + m(fu) =20" |Dcı =|cBl +m(m)=m1G) =80o = 2ooo 26. AOB |ocı =]oBt +m1ffi. Karalar 7 3 a Karalar = 3cı dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 22.loC. 27.r3+]Bol =14. dir. a ıtJ = ş z tıJ __ m(ffi) 4n_ u-2-q-2 Denizler 20. =+c=50" 7u + 3s.60" _ 90" üçgeni) m(AOC) =2s.ft.. =o =+c=35" dir. 25.

m( TAC )=40o x bir iç açı olup. '=#=iX=cı+45'd|r' Doğru Seçenek C . Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A l:.rB cm dir.[-A ise m(re) = 8oo .=60o lAOl = \rE cm + tAHl = 4rB + lOHl = cm = 12 4rf!. 31. Doğru Seçenek E 29. B ve B çember şekildeki C ve D rıçap|ı çember 2 < |AB| < 8 olmak üzere. lR-rl <R+r+l4r-rl <15<4r+r +r<5 ve 3<r +3<r<5 bulunur. merkezll.-80. m(m) x bir dış açı olup. o/ /: o .l \ /. = 18oo m(F) = 5oo. / Cf Z z i-u i-. 3 br yamerkezli 5 br yarıçaplı gibi iki nokta belirtir. c 30.: . =m16İ. .. A m1fr. * =*=R=4r <lOMl Çemberler iki noktada kesişiyorsa.iıi:zgı ]i!i.Çemberde Açılar ve Yaylar 28. E lOAll.i-l lOMl =15br._ - m(ffi) -m(ft) _ 2go.2 * (s * ' ğ)'= 102 =) t 6 cm dir.' Doğru Seçenek B =ş3r<15<5r lCHl = 10+x. J3T 2 =75o dir' 32.oğru Seçenek C 33. 2lHBl = lCHl +2lHBl = 10+x +|HB| =s+ğ = o?s oe loHl2 + lHBl2 = loBl2 .

ii. 4 38. m1G._ 51)'t180'=120" m(ffi) dİr. ) z z LrJ -tJ t ADo eşkenar üçgendir.2nrrr=24cm iiiii. = 14oo = 2x.i. = 36o mtftl -^. u=T. =#=29" mtffiBı = AoC ikizkenar dik üçgendir. = 36o. 240n=5. tOCl r[AC+m(AOC) =58" ise mt6ğl =m1ffi. = 18o + 36o = 54' dir.63' dir. 0 o noktasının loHl = = 90" + 29" =119" dir.zgz PoC de cı+ Cı + 54o = 180o + 0 . m(DOP) =r+lDOl =lPOl =lOCl =r . 140" m1ffi. lADl =lBOl m(PDO) |AA'| = 5. m(ffi) = 80o. Dogru Seçenek E . dir. [AC] ye uzaklığı. Doğru Seçenek C .^.Çevre(Çember) /\. Doğru Seçenek E E=h=Bfrcm Dogru Seçenek C 35. 37.. + go" + 2x = 140" =lX=30" Dogru Seçenek A Dogru Seçenek B 39 36. dir. mt6ğ) dir.Çemberde Açılar ve Yaylar 34.

A U) z [J ABc ıAcı2 [cAl J- [ADl J. 41. Yanİ. ipin uzunluğu ABCD dört- geninin çevresi ile makaralardan birinin çevresinin toplamına eşiüİr.=56o pHt2 + P =(9 - r)2 + (8 dir.J ıcB':1:" . m(m)=g. = 12ıc Doğru Seçenek A o halde.ız cm o!ur. Doğru Seçenek C gg}şii: =er=5Cm Doğru Seçenek D i!ıı! .: .zn. ipin makaralar üzerindeki uzunlukları toplamı bir makaranın çeVresİne eşittİr. $ğ=28'dir.? Doğru Seçenek B 42. ıAoı2 = ıAHı2 + m16E1 = _ r)2 2a. Doğru Seçenek C I z (r .-=30. Çevre(ABCD) + Znr = 47n + 2n. IJ. 3f8. x + y + z + t = 360o olduğundan. ABCD dörtgenİnde. o oAH dık üçgeninde Pİsagor teoreminden.Çemberde Açılar ve Yay|ar 43. = |cD| AB.ent = s.3 = 53ıı cm dir. + m1ffiB1 = 2a (yöndeş açı) 2a+124"=180'ş20.[BC] üçgeninde Örııo bağıntısına göre.

İiii] .Çemberde Açılar ve Yaylar 45. -v 47. -L-ı=-J- = 24 cm ise ıcEı = ıAD| = |DBı = |BF| = |Fcı = ıEAı =4cm lıcl lıel lBMl |ııııc| Çevre(AKL) =lAKl +|KL| +|ALI - lnel |ıc| =#= j tu.iiiİ: zgq.60" _ 9oo üçgeni) = +m1ffi. Çevre(ABC) m(BAM) = m(MAC) olduğundan. oe (3o" . lAcı2 = lADl2 + [DC[2 a !U lAB| =ıAE| =|BEı =ıBc| BCE |kizkenar üçgendir.a. x + x + 30" = 180" Ş| Doğru Seçenek E =75" dir. ıAo| = + x + 30o * X = 180' lAKl = lAOl - lKOl + lAKl 2. =r ise + (x + 4|2 = 82 * x2 * o halde. 48. ABC de x . 46. =x Doğru Seçenek B |AB| = 1 cm ise lBo| fr cm. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek C . m(fcD) =Xem1ffi. =+x=6Cm lBCl = 2x = 12 cm dir. =zx ı6 + x = 50o dir.. cm Doğru Seçenek A 49. dir. Doğru Seçenek E 50..6 =2 cm olur. =4-y+y+x+4-x = 8 cm olur. 4 CT z -J B x LIJ ADC üçgeninde Pisagor teoreminden.

(r-5)(r-1)=0 r=5 veya r=1 5+1=6 dır. Doğru Seçenek c Doğru Seçenek B .a m(6)=4oo+m(ffi) =8oo + m(ffi) x + 40o + 25" = 80o A. 180'. 55. =(R+r)2 -(2R-rl2 ' Doğru Seçenek A s3.Çemberde Açılar ve Yaylar 51. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek E 52.4. (R-r)2 Doğru Seçenek B ise R -f 2r = bulunur. OHP de A (r-1)2*(r-2)2=f ?-zr+1+f-+r+4=f f-Ar+5=0 m(ABC) = 110o oıup . e = 80o X= 15.tJ e z = + ıoLı2 + (R . dir. + 6cı = 360o cı = 36o olur. c + m(ffi) = 18oo + m(ffi) gs = 180o = 180'.:ıı![zgsIliiiii .c o ha|de. =+ ^ m(AEG) = 220o + 180o + 2x = 220o =lx=20'dir. lLAl |KLı =r =R-r =R+r lKOl lAOl = 2R-r R-r L K ıoMı =rfr+1+r=rfr + 1= +1--rçn-1l eI= rfr-r I z a uJ l. 54.r)2 = (R + r)2 o_LA+ıoll2 +?=QR-r|2 ooı(L A *=n+1cm dir.

Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C . ı-_-9 .) |AE| =r-40cm ofi-ıoHı2+|HA|2=|oAI2 lOHl lffil rfr+r = =ıEol =r+|Ao] =rfr (r--4012+602=P loBl - r(rfz-+ı') . |Bo| _ = 2r Bco üçgeni 30" 60" 90" üçgenİdir. - m(BAC) = 30o ıAo1l = lo1o| = loC] _ = r. mtffil=30o*x=30'dir. r.İ!! 96x!!ii: .Çemberde Açılar ve Yaylar 57. ABc üçgeni eşkenar üç9endir..E'+1o|ur. I z .6.:.45" ./2 r 120 B AEo (45'.90'üçgenidir. m(foĞ) =30o+m(fi) =60o /^.J tı. ABE+x+30"+45o=180o x = 105" bulunur. Çevre(AB''::fiulunur. 60.J E z Doğru Seçenek B 59. a u. Doğru Seçenek A f-gOr+1600+3600=f 5200=80rer=65cm Doğru Seçenek E 58. =. . 61.

/-g rB (r z -J ı! D1 a UJ z İ 65. o1o2o3 bir eşkenar üçgen ve M üç- 64.Ğ. O |oBı = r 9 X = 15 AxB + X=6 m(Ö-ıtıi) =70" + m1ffi1 =7o" Ofr+ f =92+122:lr=15cm +9* cm dir. DKC + . - m(ACD) - .i -92=+*X= ıo1o2l = (r + 1)r/-3 Doğru Seçenek A tn". _+ lPTr + [o|2 + |PT| = 4./-2 cm rortı[BR] ıPo| _ |PTı +İ=ir. . 63.Çemberde Açılar ve Yaylar 62. Doğru Seçenek E Doğru Seçenek A :iiiiİfizgz}|iii:: .- = 35o 15o + 35o + x = 180" I X= 130' dir.2+?--. an.=>. genin ağırlık kezidİr. mer- [oT] l_ [PR] ise ıoT| A = = ıoAı ıPo|2 = 2 cm dİr.E r r = fit'?:f' =lI=2.' . p-İo .f3+g Doğru Seçenek .. + 2r = F + 1116 +2r=rfr+tB +r(2_ fgı= .

. 80o + m(ft) = 160o olur. olur. +a=120o Doğru seçenek D 22 1 \ 9 X= 160o-20o bulunur.13=5 36C d.160' = 20" mtffiı = ADGB kirİşler dörtgeninde m(B)+m(D)=180" . P doğrusal seçİlm9lidir. J [OB] ıoMı =|MT| =r olsuh. o. ıAoı2 = ıABı2 + IoBl2 + m1ffi1 = C aıırsak m1ffi) = 2a olur.1ı Dq E 9C = dİr. b olur. . 69.Çemberde Açılar ve Yaylar 66. |Ao| = 13 cm ıAPı = |Ao| + ıoP| = 13 + 5 = 18 cm bulunur. J z ı.m(fi) ^*Z=180o . a=b ş z Doğru seçenek A 67. lAç) mridı. m(ADC) = = t oıur.\N olacağından m( bulunur. Bu durumda m(G) = 180" .fJı 9ü lBTl = ? olur.2r#=" d.ıJ o UJ ohalde. Doğru Seçenek D frı = a+2ıc. eX=70o ooğru Seçenek E .l. ıAPl IAB nin en büyük olması için A.^.iii:! ga}İiiii. 68. =ğş!1.

71. . Doğru Sdçenek D Çapı gören çevre açı 90" olduğundan m1ffi) m(BHA) = m(CHD) olacağından .iiı!lzgg.iİiii .^.' .Çemberde Açılar ve Yaylar 70. = 30o ABH üçgeninde ıAHI 2ıBH| = 2.^. [Bo] ve [Co] açıortay olduğundan 70o =rO" - x = 40" bulunur.l. = = 90o dİr. = m1ffi1 . 60o ve m(CDB) = . ıAcı =|AH| +ıHc| =4+1=5cm Doğru Seçenek C ü E J z .2 = 4 HCDüçgeninde ıHcı =ry = |Hcı =1 bulunur. U) IJJ IJJ z 1 .

Çemberde Açılar ve Yaylar t z J z tU a Lll .

'. Prizmo Ve dık prızmo Dikdörtgenler prizmosı Küp Piromit Düzgün döfiüzlü Silindir Koni .wrlft.

Bcc'B' . [CK] ve [DL] yanal ayrıtlardır.iii 302 . B D A B Yukarıda. Aşağ ıdaki şeki lde bazı prizmalar çizi mişti l r. ' [BB'] ' tcc'] ve [DD'] [A'B'] yan ayrıtlar [Bc] ABB?' . Dik prizmada yanal ayrıt uzunluğu prizmanın yüksekliğidir.. . . } [AA] [AB] ridir. Düzgün Prİzmo Tabanı düzgün çokgen olan dik prizmaya düzgün prizma denir. Uçgen dik prlzma Düzgün beşgen pnzma Bir prizmatik yüzey paralel iki düzlemle kesildiğinde bu düz]emler arasında kalan kapalı cisme prizma denir. ö '. [B'c] . [AE] ABFE.PRızMA Dİk Prizmo Yan ayrıtları taban düzlemine dik olan prizmaya dik prizma denir. ADD'A' yan yüzle- ' . BCKF' DCKL ve DAEL yan yüzleri birer dikdörtgendir. Bu düzlem parçaları prizmanın tabanlarıdır.. ... ' [BF] . . Bu prizmada. D DlK PRıZMA Yan yüzeyleri taban düz]emine dik olan prizmalara dik prizmalar denir. tabanlarlABCD ve A'B'C'D'olan bir prizma çizilmiştir. taban ayrıtları Yukarıdaki şekil bir dik prizmadır. Prizmalar tabanlarını oluşturan çokgenlere Ve yan ayrıtlarının taban düzlemi ile konumlarına göre adlandırılırlar.. |AE| =|BF| =|cK| =|DL| =h tır. cDD'c' .

lesl. = Tüm alan = YanalAlan + 2. .2 2 Yanal alan Taban alanı = 3o br.l Şekilde görüldüğü gibitabandaki şekil ne olursa olsun yanal yüzey bir dikdörtgendir ve bu dİkdörtgenin bir kenarı prizmanın yüksekliği kadar.Taban alanı = 60 + 2. :iiiİiileoe]lİiii.h = .Katı Cisimler DlK PRızttAtARıN AIANı ve HAcMl öıxıx ı Şekildekİ dik prizmanın taban ayrıtalrı ile yüksekliği Yukarıdaki dik prizmanın inceleyiniz. Çözüm Yanal Alan = Taban çevresi . (-I I tr iinxır z I hz a J I L z UJ a l.Ll .lncl . Dik prizmanın hacmi ( V ) taban alanı ile yüksek_ liğin çarpımı kadardır. h = (2 +4 + 3 + 5). verilmiştir. = ABC dik üçgeninde (3-4-5 üçgeni) lBCl =5br dir.4 =6 br2 olacağından V = Taban alanı x Yükseklik Tüm alan = Yanal alan + 2. .5 'e.Taban Alanı ) ü Prizmanın hacmi Taban Alanı.5 = 3.h = (3 + 4 + 5).5 = 60 bf . diğeri ise taban çevresi kadardır. Yanal alan Taban Çevresi x Yükseklik Şekildeki üçgen dik prizmanın alanını ve hacmini bu- lunuz. Dolayısıyla. Bu prizmanın yana| alanını bulunuz.6 = 84bC bulunur. Çözüm .6 =72bf olur.4. 3. = Taban çevresi.

h ui 80 br2 bulunur. .60 br2 90 = 18. u_ = Cözüın Taban alanı = 25 + a2 = 25 ?.h ! A 3.Taban alan öırııx s = 18 + 2.4 = 5 br olur. z.' i-r-.ii!ii.5 -./5 = 18 + 2.Yükseklik 9.fr 4 = .3). yüksekliği 3 br ise alanını ve hacmini bulunuz.' Yanal alan = (Taban çevresi).Yükseklik Yanal alan = (Taban çevresi). u. . |AB| ise prizmanın alanını ve hacmini bulunuz.Yükseklik = .2. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? V = Taban alanı.B br2 i2 i Yanal alan Tüm = Taban Çevresi. = öırır ı _) 4. V = Taban alanı. Çözüm Taban alanı = A(ABC) 4 _ az/g _ *. Şekildeki kare dik prizmada lKC| = 5 br.9 = 78 br2 bulunur.Katı Cisimler oıİaıK 3 Eşkenar üçgen dik prizmanın taban ayrı|ı 2 br. Cözüm Prizmanın hacmi = = Taban alanı.5).h = (4. = 3 51 öıxır c Çözüm Taban alanı = Taban alanı 18 bf olan bir dik prizmanln hacmi 90 bf A(ABCD) = 32 = 9 br2 olup tür.5 = 45 br3 olur.goq ]:lij.Taban alanı = 60 + 2.8 br2 Taban alanı 25 br2 ve yüksekliği 4 br olan kare dik prizmanın yanal alanını bulunuz.3 = 18 br2 = alan = Yanal alan + 2. ) = (4. Tüm alan = Yanal alan + 2..ES = grE br3 bulunur.h 5=h olacağından prizmanın yüksekliği 5 br bulunur.

AtışTıRilAı. Verilenlere göre bu prizmanın yanal alanını bulunuz. Bu prizmanın tüm alanı 6 + kaç bf . l /.6 2 tur? 3. Bu prizmanın yüksekliği kaç br dir? 6 :iiİ!!l.: \: 4./-e ıP ise hacmi . 4 Şeki|deki düzgün altıgen dik prizmanın yan yüzleri karedir.: Tabanı düzgün sekizgen olan bir dik prizmanın taban çevresi 16 cm dir. /. Şekildeki dik prizmanın tabanı düzgün beşgendir.sos ]iiii. Verilenlere göre bu prizmanın yanal 7.] . Bir eşkenar üçgen dik prizmanın yüksekliği ile taban ayrıtı aynı uzunluktadır. alanını bulunuz. Taban alanı 30 180 bf bf olan bir dik prizmanın hacmi tur. 56 ? 6.AR _ 1. Verllen|ere göre bu prizmanın tüm alanını bulunuz. Verilere göre şekildeki eşkenar üçgen dik prizmanln hacmi kaç bf tür? go6 5. Bu prizmanın yanal alanı 64 cm2 ıse yüksekliğl kaç cm dir? t- Lti (/) u.J t z z J Şekildeki dik prizmanın tabanı karedir. 2.

d.E +b2 +c2 tLB] frr+*+gz = r-3€br öıııx ı Ayrıtları 2.a. Şekildeki prizmanın cisim köşegenlerinden dir.c a t! dir. b.c = 2k. a.b. LDB dık üçgeninde lLBl2 = lLDl2 + = 2(ab+ ac = 2. biri ? d' ' e.b.c Çözüm z İ .4k = 24k3 = 24.4k + 3k.c + 2.b.Taban alanı = 2(a + b).3 = 42bf = a.3 = 30 br3 Cisim köşegen uzunluğu = = . c.8 = 192 bf :ii!lilgos. ( v^n^ıalan = = Taban çevresi.(2k./ Bütün alan = Yanal alan + 2. b.Taban alanı + Yana| alan = 2j0 + 42 = 62br2 Hacim = = a.3k. c.4k) = 208 + a2 6k2 + 8k2 + 12k2 = 104 olur.2 = 1o br Ve bf Yanal alan = Taban çevresi. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında verilenlere göre.h Hacim = V = Taban alanı. e.3k = + bc) = 208 lDBl2 = c2 +b2 + 2k.b cr = 2(ab + ac + bc) z J a. c ise a=2k. O halde V =26R2=1O4şk=Zbr = a. C=3br Bu dikdörtgenler prizmasında a = 5 bI. Taban alanını Yanal alanını Tüm alanını Hacmini Cisim köşegen uzunluğunu bulalım.Yükseklik z LlJ = = I2(2 + 5)1. Dikdörtgenler prizmasının en uzak iki noktaslnı birleştiren doğru parçaslna cisim köşegeni denir. Tüm alan = 2. lLBl = trW bulunur.b = 5.h Z(a + b).Iiiii: .2.3 ve 4 ile orantılı olan dikdörtgenler piiz- masınln aIanı 208 br2 ise hacm| kaç br3 tür? Çözüm ABD dık üçgeninde lDBl2 = lADl2 + lABl2 =b2 + a2 Prizmanın ayrıtları a. b=3k V9 C=4k A= 208 alınabilir. oi PRızrYıAtAR önrıx z roönrGENtER PRızrüıAsI Tabanı dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir. b = 2 olduğundan Taban alanı = o.c 5. b. Şekilde görüldüğü gibi yan yüzJeri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı tane dikdörtgenden oluşmuştur.Katı Cisimler özıı.

b.c2 = 6. i:iiiilıoz ]iiiİ: .ısı olan ise hacmi kaç tr nf bf öıxıx ız turz Çözüm -J--J-3 z J a 'b 1112ac+ab+bc2 . lDBl2 = |DAl2 + |AB|2 lDBl2 =22+42=20 + a.b.1 2+ (a. -L*l*1=i a 'b c 3 o"g. |LK| = 5 br ise A(LMK) kaç bf dir? Çözüm KBc dık üçgeninde lKBl2=lBC12+lKCl2 lKBl2=22+42 =20 lKBl = Zf.b. lADl = 2br .b2.144 = = ABD dık üçgeninde. abc +bc) 3 c 3 z Lı. 8 bf ve 12bf olduğuna göre hacmini bulunuz. oilı:r l l Şekildeki dikdörtgenler prizmasında.n. lABl ise lBMl kaç birimdir? A(LMK)=ry=ry = 4 br =ry-sfibf otur.c + a.8.Katı Cisimler öıx:x c Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları 6 bf . c ise a. lMBl2 = |MD|2 + tDB|2 lMBl2 = 12 + 20 + |MB| = öıx:x ıo Ayrıtları araslnda dikdörtgenler prizmasının alan ı 24 'E ır bulunur. |BC| = 2 br |Kc| = 4br .c 2.c)z = 4. MDB dık üçgeninde. Çözüm Çözüm Prizmanın ayrıtları a.c = 12 a2.j -abc3 ----244 {---abc-3 + abc Z(ac+ ab 4 Lll v +V = 18 = 18 brs olur.C=8 x b.S Or Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lMLl = lMDl = 1 br.b.b=6 8.12 24 bf bulunur.

.3. 2 br ve 3 br olan dlkdörtgenler prizması elde ediliyor.9 = 12br3 bulunur. Bu prizmanın hacmi kaç br3 tür? . 232 Şekilde görüldüğü gibi ayrıtlan 2 br. . |KM| =|CM| =261 = lAKl = /aa ır olmak üzere. 12x=48=x=4brolur. Bu prizmayı BCKF yüzeyi üzerine yatırırsak yandaki gibİ olur. lABl lAKl2=lAC12+lKC12 lAı(l2 = 82 + 22 =8br..4.- L . Prizmanın A köşesinde bulunan bir hareketli yüzeyde ilerleyerek K noktasına varacaktır. |Bc| =3br. ve kırmızı yüzeylerden harekettir.. lAKl2=ıAB|2+|BK|2 ıAKl2 = 52 + 52 V=3. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında bir miktar su vardır. A ile K arasındaki en kısa yol ffi : s /2 or aır. önr:r ıı __J t L E U) LLI z Lu | A .F: K t' Çözüm A59 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2 br.2 = 48 br3 tür.]liii:..Katı Cisimler öıxır ı ı Kenarları ORNEK 15 br ve 7 br olan dikdörtgen biçimindeki bir 6 sacln 4 köşesinden kenarları 2 şer br olan kare]er kesiliyor. O halde.b. ). D AcK dik üçgeninde.iiiİil. Bu prizmanın hacmi. ./----E1-. = |AK| = "60 br olur.c +V = 2._-/ . Bu durumda prizmanın dolu kısmının hacmi ABK dik üçgeninde. Kalan kısım katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. V = Hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Cöığm Hareketlinin A dan K ya ulaşabileceği durumlardan biri maviVe sarl yüzeylerden hareket.goe.x=12x olacağından. ikincisi ise mavi a.g 8. prizma BCKF yüzeyi üzerine yatırılırsa içindeki Suyun yüksekliği kaç br o|ur? ı=-[ I Çözüm Prizmanın su dolu kısmının hacmi V = EF 2 ir . Bu iki durumda alınan yollardan kısa olanı aradığımız uzunluktur.2. 3 br ve 5 br dir.

c = 10 . Yükseklİğitaban ayrıtının 3 katına eşit olan kare prizmanın alanı 56 bf ıse hacmi kaç bf tur? 24 Ayrıtları 1.A]ışTıRilA1AR . 2 ve 3 ile orantılı olan dİkdörtgenler prizmasının hacmi 162 cm3 ise alanı kaç cm2 dir? 198 6. e. 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prİzmasının alanı kaç cm2 dir? 108 5. b. b.gog}İiiij .C = 20 ise prizmanın hacmi 40 İ bf tür? İ t ı İ 7.b = 8 . kaç c olan dikdörtgenler prizmasında. A. Ayrıtları 3 cm.fz bf tur? or 36 göre Şekİ|deki dikdörtgenler prizmasında verilenlere x kaç br dir? 18 iii![. a. 5 br.2 1. ctr z J Yukarıdakİ dikdörtgenler prizmasında x kaç br 2 a UJ UJ z dir? Ayrıtları a. Yüzey köşegen uzunlukları 5 olan dik prizmanın hacmİ kaç br.

a. b. 12 b. Fzg :iiliiİ[gıoJıİfii: . Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının her birinde verilenlere göre x değerlerinibulunuz. Aşağıdaki dikdöngenler pıizmalarının her biriıı de verilenlere göre taralı alanları bulunuz.x A noktası bulunduğu yüzeyİn ağırlık merkezidir. c. 9.Katı Cisİmler 8. tr z _J z t! a tıJ * t afr c.

z J Dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi küp biçiminde bir parça çıkartılınca oluşan cismin alanı 32 bf artıyor. 13. V=70 11. Küpün bir ayrıtı kaç br dir? 4 a IJJ z uJ A dan B ye yüzeyden hareketle gidecek olan bir 7 cismin alabileceği en kısa yol kaç br dir? sfr 12. I CC 14. A7 Şekildeki dikdörtgenler prizmasında veri]enlere göre x kaç derecedir? 60 |AK| + |KC| nin en küçük değeri kaç birimdir? iiliiılsı't ]iiii: . A=108. 15. Şekildeki dikdörtgen prizmasının bir kısmı su Dikdörtgenler prizması biçlmindeki tahta bloktan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça çıkarılmıştır. Kalan cİsmİn alanını ve hacmini bulune yatırılırsa suyun yüksekliği kaç br olur? i]e doludur. Bu prizma en küçük alanlı tabanı üzeri- T 24 nuz.Katı Cisimler 10.

afr = 4fr olur.}!iii.nf 'E buıunur. '* Bu durumda üçgendir. yüzey köşegenini ve cisim köşegeninİ bulunuz.a+V=a3 A[dn=6. ıLBı2 = ıLDı2 + tDBt2 + |LB|2 = a2 + = 1afr)2 olur. = = afr = 3lE br br afr = 3lB Şekildeki küpte |APı = 2br ise JLP| = x kaç br dir? . |PB| = 1 . LDB dık üçgeninde.32=54bf Yüzey köşegeni Cisim köşegeni :iiliillgı z. önııx ız AaB Hacim = Şekildekiküpün bir ayrıtı 4 br ise A(DBK) kaç uf oir? Taban alanı x Yükseklik Çözüm Y=a2. .a2+ A=6a2 Yüzey köşegeni = LıK arf2 dir. hacmini./. Çözüm \rE bf öıxıx ıı V=a3+V=gs=Zlbf A=6a2=+A=6.. ) z CC . t! a + lLBl a./3 z [DB] ' [KB] ve [DK| yüzey köşegenleri olup UJ |DB| = ıKB| = |DK| = öıxır ıc Bir ayrıtı 3 br olan küpün alanını. DBK bir kenarı afr ır = = olan eşkenar A(DBK) = + g. Gisim köşegenlerinden biri ILB| dır.Katı Cisimler rÜp Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan prizmaya küp denir.

lLFl = afr = 6. c Şekildeki küpte |FM| = |MB| kaç br dir? = K A(EML)=ry =#=4fibf = x 3 br ise lLMl öııııx ıı Çözüm [LF] yüzey köşegeni olduğundan. 'İ + M 3 2. = |LD|2 + lDPı2 + x2= Çözüm 32 + 13 L =x2=9+13 Ş X = .F =+ lETl = 2fi lETl2 - 22 + 42 olacağından olur. lLMı2 = ıLFl2 + |FM]2 eX=9br Şekildeki küpün bir ayrıtının uzunluğu 2 br ise A(BCLE) kaç bf dirz . olur.Katı Cisimler Çözüm öıııır ıo 2 P 1 B DAP dak üçgeninde. LFM dık üçgeninde CK + x2 = 16. lETl2 = fATl2 + lAEl2 |MH| = |ETı = cm olur.:ıı!İ[gı a]iİii: .8. lABl = 4 cm ise A(EML) kaç cm2 dır? üçgeninde. z r J öııııx ıı Z a x 3 z LU UJ çtL| ll[AD] çizersek' |AT| = |TB| = 2 ATE dik üçgeninde.E' br olur. lDPr LPD ıLPlz = ıAD|z + |AP|2 =ı |DP|2 = 32 + 22 =ı |DP|2 = 13 dak Şekildeki küpte M noktası ABCD karesinin ağırlık merkezidir.ft12 + 32 olur.

iİtııa. Çözüm P noktası EFKL yüzeyinin ağırlık merkezine getirilirse [PH] en küçük olur.62 = 216 bf olur. kesilmeden önceki küpün alanına eşittir. olur.E ıf Bu alan = 6a2 = 6.1. . Buna göre A(APC) nin en büyük Ve en küçük değerini bulunuz. Bir ayrıtı 6 br olan küpün hacmi : 63 = 216 bf Bir ayrıtı 2br olan küpün hacmi :23 = 8 bf lPHl =lFBl =4br q. Ka|an parçanln alanını ve hacmini bulunuz. /. olur. . A(APC) =ry = Çıkarılan parçadan dolayı kaybolan 3 yüzeyin yerİne bunlara eş olan 3 yeni yuzey oluşmuştur. P noktası. Bu durumda PAC eşkenar üçgen olacağından A(APO) nin en büyük değerı öırıx ız A(APC) .J Şekildeki küpün bir ayrıtı 4 br dir. EFKL üzerinde herhangi bir noktadır.]iii.lELl= 2. A(APC) nin en küçük değeri. Bu nedenle kalan parçanın alanı. t z LIJ a LU Çözüm . Bu durumda.2 = 4fr bf P noktası L noktası ile çakıştırıldığında [PH] en büyük bulunur.ıqf'?t'fr = 8r/5 bf bulunur. ka]an parçanIn hacmi br olacağından 216-8=208bf bulunur.tr |AC| = olduğundan.8 br lELl = 2 br olduğundan CK A(BCLE) = lEBl.Katı Cisimler Çözüın BCLE dikdörtgeninde lEBl = 2. 4'4_f 2 = 8.' iııııx ıı r z ..i..8. Bir ayrıtı 6 br olan küpün köşesinden bir ayrıtı 2 br olan küp biçiminde bir parça kes|lip atılmıştır.

Bir ayrıtının uzunluğu raç uf oir? fr ır olan küpün alanı 't8 6. .!l Lii c. 4. LK K. 'ii. Aşağıdakiküplerin herbirİnde verilenlere göre taralı bölgelerin alanlarını bulunuz.N noktaIarı alz d.M.l---Aztj |KP| kaç birimdir? bulundukları --J yüzeyin ağırlık merkezidir.L. 64rh A|anı 24 bP ohn küpün yüzey köşegeni kaç birimdir? z/d ı_: -l + <:- ıa/d '.::!t!' ^r :i. Yüzey köşegenİ afr ır olan küpün cisim köşeq/s genİ kaç birimdir? 5. 2. a. 2 -re P noktası DAEL yüzeyinİn ağırlık merkezİdir. Hacmi 27 rimdir? bf ohn küpün clsim köşegeni kaç bİ- s/3 b.l!ilJlc_rüii:: F !!!il:: .ArışrıRilALAR _ 3 1.

Kalan kısmın aıanını ve hacmİnibu_ lunuz. 4B A ile K arasındaki yüzeyden alınan en kısa yol .ı Şekildeki küpte m(AFL) = x }€Ç derecedir? d. A=150. Bir ayrıtı 5 br olan küp biçimindeki bir tahta bloktan bir ayrıtı 2 br olan küp biçimindek| bir parça çıkarılmıştır.re kaç br dir? q. 8. afr E s= z UJ = a u. V=117 :iii!ffgıeI|!İ!i: .fs b. 7.Katı Cisimler Aşağıdaki küplerin hebirinde verilenlere göre x değerlerini bulunuz. 9.

. Düzgün altıgen piramit Düzgün piramitlerde PDA. [PA]' [PB]' [PC]' [PD] doğru parçaları piramidin yan ayrıtlarıdır. Yı zc Kare piramit Eşkenar üçgen piramit R A Piramitler tabanlarındaki çokgenin türüne göre adlandırılırlar. Piramidin hacmi A]anı x Yükseklik V= 5. .Taban I Bir çokgen ile bu çokgenin düzlemi dışında bir nokta oüzaüıt pimmİr Tabanı düzgün çokgen olan ve yükseklik ayağı taban merkezinde bulunan piramide düzgün piramit denir. bir dörtgen piramittir. taban alanı ile yan yüz alanlarının toplamına eşittir. P. PBc. ( 'ıü ıl* Yan yüz yükseklikleri eşittir. Yan yüzler birbirine eş ikizkenar üçgenlerdir.Katı Cisimler PıRAMlT Pİrqmidin Alqnı ve Hqcmi Piramidin alanı. |PH| =h) [PR] piramidin yan yüz yüksekliğidir." \. ABCD piramidin tabanıdır. I \ Drj [_ .iiiillsız]l!iiiii . piramidin tepe noktasıdır. verildiğinde. Yukarıdaki piramit.ı+ Yan ayrıt uzunlukları eşittir. Aşağıdaki piramitler düzgün piramide birer örnektir. çokgenin bütün noktalarını dışındaki noktaya birleştirerek elde edilen cisme piramit denir. PAB. Tepe noktaslnln taban düzlemine olan uzak|ığı piramidin yüksekliğidir. PDC üçgensel bölgeleri piramidin yan yüzleridir.

eı g ]iiii. Bir düzgün plramidin alanı yanal alanı İle taban alanının toplamına eşittir.10 65 bf dir.+ L 4a. Piramidin yuzey alanı: A=4.Taban 1 Alanı x Yüksekllk . ö 2 Taban çevresi x Yan yüz yüksekliği lPKl br t A(PBC) A L- ilPKl. 4 CT -) z t a LIJ z AlOB Şekilde düzgün kare piramİdin yüksekliği 12 br |AB| = 10 br ise piramidinyüzey alanı kaç of oırı ul i Şekilde de görüIdüğü gıbı Yanal alanı = Çözüm [PH] piramidin yüksekliği olmak üzere PHK üçgenlnde 4. yüksekliği 5 cm olan piramidin hacmi kaç cm3 tür? Çözüm Hacim = = = 1 a. iliii..A(PBC) +A(ABCD) = = 4.Katı Cisimler Düzgün Piromidin Alonı Bir düzgün piramidin yanal a]anı. . ORXEK 25 Şekildeki kare piramidin açılımı aşağıdaki gibidir.21. ORNEK 24 Taban a]anı 21 cm2.lBCl I = = i13.h1 lPHl = 12br lHKl =5br = 13 = ise olur.65 + 102 360 bf buıunur. taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin çarpımının yarlsına eşittir..s 35 cm3 olur.

Katı Cisimler önııx ıc öıx:x zz Bir düzgün kare piramidin yan yizeyi taban düzlemi ile 45'lik açı yapmaktadır. PHK dik üçgeninde' lHKl 3 br olup bulunur.l öıxıx zı bf olan düzgün kare piramidin taban br dir? Yanal alanı 60 lTKl 5 br olur. = 1 o2o .lscl _. taban ayrıtının uzunluğu 8 br ise piramidin hacmi kaç br3 tür? m(PKH) = m(HPK)=45" olduğundan za.iiiifigıg]|!iii .Taban Alanı.F41 br. / C.lTHl A(PBC) 2-rs = 15 ise lpxl. lTKlz = lTHl2 + lHKl2 + 52 = lTHlz + 42 + lTHl Piramidin hacmi.. ayrıtı 6 br ise yüksekliği kaç Çözüm Yanal alanı 60 br2 ise THK dik üçgeninde. /^- =9 2 lPHl = Çözüm T lHKl = . z J = uJ TKc dık üçgeninde. V=36 =*^'Z=36=*=u' Ş?=6br =a3=63 bulunur. = 3 br olur.^on.3't '' = ry=15=lPKl =5br = otur.Yükseklik 3 1 j. 64 br3 bulunur. Piramidin hacmi 36 bf ise taban ayrıtı kaç birimdir? Çözüm lHKl =lBKl =lKcl PHK dık üçgeninde Şekildeki düzgün kare piramidin yan ayrıt uzunluğu . lPKl2 = lPHl2 + lHKl2 + 52 =h2 +32 +h=4br . lTCl2 = lTKl2 + lKCl2 a ul z + 41 =+ = lTKl2 + 16 = . V = !..A(ABCD). A(PBC) = 60 4 = 15 br2 dir.

Şekildeki kare piramitte |EF| |ABı = 6 = 8 br. cBD. Bu düzgün dörğüzlünün ABC. ıAFı2 = ıAKız + |KF|2 + ]AF|2 = = Fn')z br + çmf ^ + a2 = a2 frof oır. Piramidİn yükseklik ayağı (H) bandakİ DBC üçgeninİn ağırlık merkezidir. Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün alanı A= fr ıf arr. KcF dık üçgeninde. irei lFcl=m=iiüKi =6-z ıKcl ıKCI 4 1 oıur' ıAH| = ıHc| = 3rE' olduğundan = |Kcı = fr ve ıAKı 5. ACD ve ABD yüzeylerİ birer eşkenar üçgendir. + lAFl 8 bulunur. lFCl = 4 51 br İse !AF| kaç br dir? Şekildeki piramit bir düzgün dörtyüzlüdür. iiii!il'gzo liiliii .Katı Cisimler öırır ıı oüzcüıı oönwüzı. ta_ Çözüm t. E J z ABOD karesİnde. Bu durumda bir kenarı a olan 4 eşkenar üçgenin oluşturduğu bölgenİn alanı AKF dİk üçgeninde. lABl 6 = + |^cl = 6E' a LIJ z Düzgün Dörtyüzlünün Alonı Bir kenar uzunluğu LIJ a olan düzgün döğüzlünün açı- EHC üçgeninde IFK| ü![EH] olduğundan v lımı aşağıdaki gibidir.ü Dört yüzü de eşkenar üçgen olan piramite düzgün döoüzlü denir.E' br olur. ıFcr = ıFKı2 + |KC|2 + =+ 42= ıFKız + (nf lFKl = tm.

fg br2 olan düzgün dörtyüzlünün bir ayrıtının sı B|r ayrıtının uzunluğu 6 br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? Çözüm uzunluğunu bulunuz. olan düzgün dörtyüzlünün hacmi geninin yüksek|iği olduğundan. -J z on.ranan alanı x Yükseklik v=+ #+=# brorur ABCD düzgün dörtyüzlüsünde lDEl = lECl = 4 br ise A(ABE) raç bf dir? :iiiillszı ]iiiii: . . [f]' . +h= +br öırıx ır Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği h=+ v = br dir.=#+V=# =+V= ABH dık üçgeninde. 3 oIduğundan A= a2 tE +A = 32 bf bulunur.Katı Cisimler öııır ıo Bir ayrıtının uzunluğu 3 br olan düzgün dörtyüzlünün Bir ayrıtının uzunluğu a br olan düzgün dörtyüzlü- alanını bulunuz. + a2= . UJ H noktası BCD üçgeninin a tlJ z n=+=fr=+ *?=3br olur. Çözüm o= . lBKl = ^f.r. Çözüm ağırlık merkezi olduğundan |BHl =fıaxı =|BH| =t'. h=+=+h= +=z.=# rE = A= 9fr nün hacmi of tur.fr Çözüm A = a2 . = 16/3 = ^' .. Düzgün dörtyüzlü bir piramit olup hacmi ]. n' dir.rebr öıxıx ıg Yüksekliği kaç br3 tür? CC olur. tABt2 = tBHt2 + lAHl2 *oe butunur. öıırır önxır gı Alanı 16./3 bulunur. =a2-16+a=4br [BK]' BCD eşkenar Düzgün Dörtyüzlünün Yüksek|iğİ ve Hocmi üçA fr ı.

|BK| = |Kc| ise |KE| = x en kısa uzaklık yanda görüldüğü gibi BCD ve ACD yüzeylerİnin oluşturduğu eşkenar dörtgenin [AB] köşegenidir. AKE dık üçgeninde. kaç br dir? .F)z=x2+42 4" x = 4.Ebf oıillr ı5 Bir ayrıtının uzunluğu 5 br olan düzgün dörtyüz]ünün yüzeyinden hareketle B den A ya gidecek olan bir karıncanln alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm B ile A arasındaki c ABOD düzgün dörtyüzlüsünün bir ayrıtının uzunluğu 8 br.Katı Cisimler Çözüm Cözüm [AE] ve [BE] sırasıyla ADC ve DBC eşkenar üçgenlerinin yükseklikler|dir. . |AE| = |EDl . n Yukarıda aynca çizdiğimiz ABE üçgeni için z .iiii:illgzz. A(ABE) = l*y*1 bulunur. lAKl2=lKEl2+lAEl2 g.. lAKl =lDKl = +=4frbr olur.iiiii:i lBCl = lCAl = 5 =+ lABl = 5. :i =+=$./6 br bulunur. Bu durumda [AK] ve [DK] sırasıyla ABC ve DBC yüzeylerinin yük- sekliği olduğundan lAEl = lBEl = + -- q.8 br bulunur. .fsbr dir.6:ı2 -- - +2 a UJ z öıxır ıc UJ afr o.J AKE dık üçgeninde lKEl2 = lAEl2 - lAKl2 = + lKEl lKEl2 = 1+.

Yanal alanı 48 bf. . İ.AılşTıRrnAıAR .4 1. 6.. . 6 6 ' ı'/3 Şekildeki düzgün kare pİramİdin yanal alanı kaç brz dır? bulunuz. . taban çevresi 24 brolan düzgün kare piramidin yan ayrıtı kaç br dir? 10 Şekİldeki düzgün kare pİramidin tüm alanını bu_ lunuz. Şekİldeki eşkenar üçgen dİk piramidin hacmİni ıa /3 3.ji 323 :iİj . B . 5 A JTc.34C 7 ' Yüksekliği 8 b1 yan ayrıtl 10 br olan düzgün kare pİramİdin hacmi kaç br3 tür? 192 . /': E 4. Şekitdekİ düzgün kare pİramidin hacmini bulu192 2. D X /'i././tt\ /ı I ıll' '10 A3F3 Şekildeki düzgün kare piramidin yüksekliği 4 cm ise ıEFı = x kaç cm dir? nuz.

Verilenlere göre taralı pİramidin hacmi kaç tür? bf 288 . 9./ piramidin hacminin dikdörtgenler prizmasının hacmine oranI kaçtır? Şekilde.iiiİ|lsza]iliii|. 10. |DNl = |Nc| dir. . 13. INL| = |NDI dir. A 128 Şekildeki kare piramidin yan yüzleri eşkenar üçgendİr. 8. c tt Şekildeki dik kare piramitte A(ABCD) = 64 br2 A(EBC) = 20 bf ise piramidin yüksekliği kaç br dir? 3 a tlJ LU z t z J . Şekildeki dik kare piramidin yan yüz yüksekliği 10 br ise hacmi kaç of tur? 512 Şekildeki dikdörtgenler prizması içindeki tara|ı piramidin hacmi ı<aç bf tur? 12. Verilenlere göre taralı i.Katı Cisimler 11. Buna göre m(fi) kaç derecedir? Şekildeki küpte.

s 3 15.JJ Yukarıdaki düzgün dörtyüzlünün ABC tabanını ku]lanmadan şekildeki gibi B den A ya gidecek olan bir hareketlinin a|abileceği en kısa yol kaç br dir? 3. 16. zfr t E.re br olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği kaç br dir? 4 z I. |AF| + |FG| nin en küçük değeri kaç br Şek|ldeki kare piramidin yan yüzlerİ eşkenar üç- dt? 18. Bir ayrıtının uzunluğu gfz br olan düzgün dörtyüzlünün hacmi kaç bf tur? 9 A28 gendir. afi 1 I I I İ 19. Hacmi kaç bf firr2 bf dir? olan düzgün dörtyüzlünün alanı Sertr ABCD düzgün döğüzlüsünde ıAEı = |Ecı = 6 br ise A(EDB) kaç bf dır? gafr :.i!:lfigzs]iiii . 17.Katı Cisİmler 14. Bir ayrıtının uzunluğu z.

eğriye dayanarak hareket eden ve / doğrusuna para|el olan doğruların oluşturduğu yüzeye silindirik yüzey. . : Taban alanı ıtf + olduğundan silindirin tüm alanı (A) 2. i I I r'.h + 2. |BG| = 6 61 ise silindirin alanı kaç bf .Taban alanı =+ A ı doğru = Yanal alan A = 2nr. Tabanlar arasındaki uzaklığa silindirin yüksekliği denir.3(6 + 3) = A= 2nr(h + r) - 5anbf buIunur. Biz bu bölümde sadece dairesel silindiri inceleyeceğimizden silindirden söz ettiğimizde dairesel silindir olduğu anlaşılmalıdı r. D } ıı} il} Paralel düzlemlerin silindirik yüzey içinde kalan parçalarına silindirin tabanları. o Ay halde silindirin yanal alanı (Ar) = Taban çevresi x Yükseklik Ay = 2nr.ıı . Silindirin yan yüzeyi bir dikdörtgen olup bu dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu taban çevresine diğeri ise yüksekliğe eşittir.nr2 A = Zıır(h + r) butunur. dayanak eğrisi .Kaİı Cisiırıicr siı-iı. A Yukarıdaki dik silindirde o taban merkezidİr. br. |oB| = 3 br dn? Çü *ıiıt: r=3 .4 Bir dik silindirin açık biçimi şekilde ifade edilmiştir.l E '/. hareket eden doğruya ana doğru denir..h bulunur. Tabanların çevrelerini birleştiren eğri yüzeyine silindirin yanal yüzeyi.ı aı-ır.ııö Silindirler tabanlarına göre adlandırılırlar. h=6 br olduğundan 2ıı. önrıx ız Dayanak eğrisi kapalı bir eğri olan silindirik bir yüzeyin ana doğrularını kesen ve birbirine paralel olan iki düzlemle. - '-1 ln i I Uzayda bir eğri ile bu eğrinin düzlemine paralel olmayan bir / doğrusu verildiğinde. silindirik yüzey arasında kalan cisme silindir denir.ı pi niı.ıoiıı si ı-i ı.

f) V=ııf.h = 8 + 2. öıııx ıe Dairesel silindiı taban ayrıtlarının saylsı sonsuza yaklaşan bir prizma olarak düşünülebileceğİnden Hacmi = Taban alanı x Yükseklik Y = ıcf . A1' = ı(R2 n142 .r. Borunun alanını bulunuz. = 14n + 80ır + 60ı = 154n bf buıunur.h + 15ıı = 2nr.h =+f.32.h + 20n = 4n.2. öııııx ro CC Çözüm Borunun üst ve alt yüzeyleri aşağıdaki şekilde görülen bir daire halkası olduğundan z . 2An + A..liiiii. \ 1 Halkanın alanı z L1J LU Çözüm '. An=7nof Alt ve üst tabanların alanı 2Ah = 2.h+ h=5 br bulunur.h= 8 + br bulunur.h =16 + r.r'^ Az= 2nr'h = = 2n. -_ 2nr.Katı Cisimler önxıx ıı 2On SıLıNDıRıN HACMı Yanal alanı Çözüm bf ohn dik silindirin taban yarıçapı 2 br ise yüksekliği kaç birimdir? Ay=2nr.J Taban yarıçapı 3 cm. hacmi 16ır bf olan dik silindirin Yana] alanı yüksekliği kaç br dir? Çözüm Yanal alan : A.4.5 .7ıc = 14nbf olur.10 60ır 80ıı f. dış çapı 8 br dir. yüksekIiği 5 cm olan silindirin hacmini bulunuz. iç ve dış yuzeyler aşağıdaki silindirler olduğundan öııııx ıı 16nbf .h olur.h=ır.h=8 Hacim:V=ırf'h-JT.i An= - s2) oır. + I h=4 A. .3. r.h+20ıt=2n. / - 45n bf buıunur. :iiiillszz.10 = = 2n.h = 16 şJ + r= 2br istenen alan. Şekildeki demir borunun iç çapı 6 br.

24n +r3=8 r r'= 2 br bulunur.r?.h 2nxr. bf !: olur? 7 --.:.. oluşan cismin hacmi kaç of tur? Cözüm öıııx ıı DC ABcD dikdörtgeninin AKLD parçası / doğrusu etrafında 180' döndürüldüğünde aşağıdaki yarlm silindir elde edilir.h Yarıçapı xr olan silindirin yanal alanı 2nxr.n = }n. Yani.r?. 3 Aradığımız hacim bulunur. Bu silindirin hacmi V=ıı. Y.f 122 . ABCD dikdörtgeni / doğrusu etrafında 180" döndürülüyor.ı".h = 1n.h = 24n + n. .i .4?. ! 6rı bulunur.h X= Buyarımsilindirde r=1br ve h=3br olduğundan hacmi : vr= }nlz.h =n.h = 3. silindirin yarıçapı 3 katına çıkarı|malıdır. o l--r LJ-J Buyarımsilindirde hacmi. V=Vı *Y2=24n+ 3ıı 2 szs . ABCD dikdörtgeninin KBCL parçası 1 doğrusu etrafında 180'döndürülürse aşağıdaki yarım silindir elde edilir. öırır ıl Bir dik silindirin yanal alanını 3 katına çıkarmak için taban yarlçaplnl kaç katına çıkarmak gerekir? Çözüm Yarıçapı r olan silİndirin yanal alanı Znr.4 = 16ır bf bu]unur.. = !n.P.Katı Cisimler öıx:x cı öıx-r ls Yüksekliği taban yarlçaplnln 3 katı olan dik silindirin hacmi 24nbr3 ise taban yarlçapl kaç br dir? Çözüm Y = 24n + n.gr .'= T bf tür.3 = 24nbr3 tür.22.2nr.iiiii . A49 ABCD dikdörtgenı [AB] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç Çözüm Şekilde görüldüğü gibi r = 2br yarıçaplı h = 4 br yüksek|iğine 4 '7. r=4br ve h=3br olduğundan sahip bir silindir elde edilmiştir.ii.

A dan D ye silindirin yüzeyinden bir kez do|anarak gidecek olan bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir? Çözüm A ile D arasrndaki en kısa yol silindirin yan yüzü olan dik+ Şekilde görüldüğü gibi aradığımız hacim..h = n.3 = 48ı br3 = tU (f. oluşan silindirin hacimleri farkıdır. + .22. öıxıx lz Bir ayrıtı 4 br olan küpün içine oRıaİı( a9 en büyük hacimli bir siIindir yerleştirilmiştir.2 = 2ı br3 tür.f .Katı Cisimler öıxır ıo öıııx re D ABCDEF çokgeni [BC] etrafında 360' döndürülüyor.h = 2br olup hacmi. br olur. Çözüm Şekilde görüldüğü gibi karenin bir kenar uzun- luğu silindirin çapına eşittir. Silindirin hacmini bu lunuz.1 I oluşan silindirlerden dıştakinin yarıçapı yüksekliği h = 3 br olup hacmi. gidecek olan bir hareketlİnin alabileceği en kısa yol kaç br dir? ibr e ve yüksekliği 8ır br olan silindirde Y= nr2. 2r=4 h= *I=2 ve 4 olduğundan Taban yarlçapl Silindirin hacmi: A dan D ye silindirin yüzeyinden iki kez dolanarak br3 bulunur. t-lr/ D' . AA'D'dik üçgeninde IAD'12 = IAA'12 + lA'D'12 = n.f . Y r= 4 br dörtgenin köşegenidir.12.3=6n içteki si|indirin yarlçapl r = 1 br olacağından A6ıA' yüksekliği h Yz= n.42.. oluşan cismin hacmi kaç Cözüm br3 tür? Taban yarlçapı 3 br ve yüksekliği 8n br olan silindirde. l8n z J ı = n.4 = 1 6n .z=16n]ı2+(8ıı)2 x = 10ı Aradığımız cismin hacmi V = Vı _Y2= 48n _ 2n = 46nbr3 bulunur.h = n. L IAA'I = 2nr=2n.

sgo.22. 16ıc olacağından öııııx Dökülen kısım N = ry= 8n br3 tür.Katı Cisimler Çözüm En kısa yol yandakı şekilde görüldüğü gibi lAKl + ILD'I = Çözüm Su yüzeyi.f.iiiiİ. taban düzlemine paraleldir.h = = n.22.f . Cözüm öıxır sı x B lçtekl silindirin hacmi Vı Taban çapı 4 br olan soldaki silindir su ile doIudur. AA'K dik üçgeninde |AK| =5ıı+x=5ı so Y = ıc.x = 4nx X=3 Vı = Vz + 12n = 4ııx* br olur. |AA'l = 2nl =zn. Şekilde görüldüğü gibi dökülen kısım taban çapı 2x tir. Buna göre x z J B kaç bİrimdir? Çözüm ikı durumda da su miktarı aynı olacağından z a UJ u-t Şekilde taban merkezleri aynı olan iki silindirden içteki su ile doludur. yükseklİği 4 br olan silindirin yarısıdır.4 2x = 10ıı bulunur. içteki silindirin tabanına yakın K noktasında bir delik açılırsa silindirin içindeki su seviyesi kaç br olur? lADl +lBcl =lALl +lBKl 7 +7 = 2 +x + x = 12br bulunur. taban yarıçapı 2 br yüksekliği x br olan si]indirin hacmi kadardır.12.. eğilerek sağdaki duruma getirilirse içindeki suyun ne kadarı dökülür? . öıx:x sz 12 CT Soldaki silindir eğilerek sağdaki duruma getirilmiştir.f .}=ın olacağından 4 br.]iiiiil .12 = 12n olup bu miktaı suyun hacmldir. Yz= rc.h = ır. Bu silindir taban düzlemi ile 45" lik açı yapacak şekilde = n. K noktasındak| delikten akan su yukarıdaki biçimi oluşturacağından büyük silindirin içindeki su.h = n.

Yanal alanı ZOn br2 olan silindirin taban yarıçapl 5 2 br ise yüksekliği kaç br dir? 6. 6 Taban çevresi 6ıt bı yüksekliği 4 br olan silindirin hacmi kaç br3 tür? 36ı ABCD dikdörtgeni [BC] etrafında 360" döndürülüyor.AtışrıRillALAR _ 5 br. Taban yarıçapl 2 cm. yüksekliği Taban yarıçapı 'f2 yanal alanı kaç bf dir? silindirin 2'E br olan 5. Bir ayrıtı 2 br olan küpün içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli silindirin hacmi kaç br3 tür? 2n Hacmi 80r bf olan silindirin yüksekliği 5 br ise taban yarıçapı kaç birimdir? = Z: t -iü ifl I . yÜksekliği 10 cm olan bir dik silindirin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kare dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? Yüksekliğitaban yarıçaplnın 4 katı olan silindirin hacmi 32nbf ise taban alanı kaç ıf oırı 1n 8. oluşan cismin hacmini bulunuz. .

Buna göre x kaç br dir? . oluşan cismİn alanı kaç ıf aırz 240+12n 14. taban ya- rt l. şekildeki hale getirilmiştir. oluşan cismin hacminl bulunuz. 12. til _ __. şekİldeki silindir düzeltilerek ll. . oluşan cismin hacmini bulunuz.__. 11. t CC J z z U) rJ-l = tJJ Kare prizma biçimindeki bir tahtadan._ __ fn Yukarıdakiçokgen [CB] etrafında 360" döndürülüyor. Şekİldekl yarım silindirin alanı kaç ıf oırz bir parça çıkarılarak elde edilen cismin hacmİ kaç Küpün bir köşesinden çeyrek silindir biçiminde bf tur? 64-4n iilii!]ggz ]İiiij . rıçapl 1 br olan silindİr biçiminde bir parça çıkarılmıştır. i 13. AB ABCD dikdörtgeni [EF] etrafında 360' döndürülüyor.Katı Cisimler 9.

Bu silindir ll. J z z Yarıçapları 2 cm olan iki eş silindİr şekildeki gibi gergin bir telle çevrilmiştir. r=2br h=6ıbr Taban merkezleri pı 3 cm. Telin uzunluğu en az kaç cm dir? 8+4n IJJ f=. taban yarıçapı 2 cm olan bir dik silindirden bir parça koparılarak yukarıdaki cisim elde edilmiştir. fr o. Silindirin taban yarıça4 cm ise [MT| kaç cm dir? 5 A ile B arasına silindirin etrafında 2 kez dolanan bir ip sarılmıştır./ CT 19. şekildeki gibi 30" lik açı ile eğilirse içindeki suyun kaç bf ü dökülür? |. ipin uzunluğu en az kaç br dir? 10n ::iiii:sss iiiii.DI z h = 12nbr tr U) UJ it A ile B arasına gergin bir ip sarılmıştır. olan 9ı /İ /.Katı Cisimler ı 18. Bu cismin hacm| kaç cm3 tür? 20n Taban yarıçapı şekildeki silİndir su i]e doludur. . ıcB| = o ve M olan silindir tabanı üzerindeki bir nokta T dir. Yüksekliği 6 cm. ipin uzunluğu en az kaç br dir? 20.

|. it l r. konik yüzeyin ana doğrusu denir' lPEl lPHl = h' = h ise . ül. tepe noktası Bir dairesel koninin tabanına paralel bir dÜzlemle kesiti yine bir dairedir.l} lJzaydakapalı bir E eğrisi ile sabit bir P noktası verilsin.Katı Cisimler KONi Yükseklik ayağı taban merkezinde olan koniye. f' IE ' .1. -_- ..__ i t I f.'_h' rh Konik yüzeyin tüm ana doğrularını kesen bir düzlemle tepe noktasl araslnda kalan cisme koni denir. |fi} P noktasına. simetri eksenidir.. I+ \B IAb€ın e9rlSl İ h 3:ı4 ..ıı Dik dairesel konide. dik koni.' . P noktası ile E eğrisinin her noktasından geçen doğruların oluşturduğu yüzeye konik yÜzey denir' /ı P Ana doğruların uzunlukları eşittir.at ^(- H t Yukarıdaki bir konik yüzey olup. ------+ Ana doğru i-Yükseklik gl H r. . '. E eğrisine taban eğrisi veya dayanak eğrisi ııö P noktasından geçen ve konik yÜzeyi oluşturan doğrulara.tabanı daire olan dik koniye dik dairesel koni denir' P h' AoB |-:ıi'. Simetri ekseninden geçen düzlemlerle koninin arakesitleri eş ikizkenar Üç9ensel bölgelerdir' C r.ı'I lr. Yükseklik.

Koninin taban alanı nf \..6. .L j 1ffi1 360" /: CT A=rE.62 olacağından bu eşitlikte gerekli sadeleştirmeler yapılarak.=r. olduğundan tüm atanı A A= n. yükseklığı 8 br olan dik dairese! koninin tüm alanını bulunuz.(.l di.t. .(.E cm ise yarıçapı kaç cm dir? Çözüm P ı.F.( = ır. Ş[=4br :iiiii.( = 2.(2.Katı Cisimler DıK DAıRESEL KoNINıN ALANı P öıııx ır Yarıçapı 6 br. lPBl = 10 br dir. . lABl =2n.r..İ.f bulunur.r.5 = 15ır bf Çöıüm = (2r|2 = 1ırE72 + olur. f/ öıx:x sı P merkezli ( yarıçaplı daire dilimi olduğundan Yanal alanı taban alanının 2 katı o]an dik koninin yük- AY=n.10 + ır.t.L r 360" O halde.( bulunur. n.r.( *n. LıJ Koninin açılımında oluşan yanal alan.3. Ay = =n. * n. = 7[.n. önrıx ıe Yarıçapı 3 br.r2 PoB dik üçgeninde lPBl2 = |Po|2 + |oB|2 Av = 1l. 1 -_. f bulunur. ise =zır fv ll=2nr_2n.f bulunur. ana doğrusunun uzunluğu 5 br olan dik dairesel koninin yanal alanını bulunuz. !- q = ı 360o ve koninin yanal alanının Şekilde görüldüğü gibi PoB dik üçgeninde Ay = n.B ise ( = 2r olur. sekliği 4.t.( olduğunu gösterelim. Cözüm Yukarıdaki şekilde bir koni ile bu koninin açılımı ve- rilmiştir. d =n. O halde r=6br ve (=10 br q. sss lliii.(.gOO.J = 96ı br2 r= d / 360" Z LU bulunur.

( = n. oluşan cismin alanlnl bu]unuz. f . Çözüm Döndürme sonucunda PoB dık üçgeninde (5-12-13 üçgeni) yandaki koni oluşur. / 360" 6 360" öııı:r ız Ana doğrusu taban çapına eşit olan dİk koni açılırsa yan yüzeyinin oluşturduğu daire di]iminin merkez açısı kaç derece olur? Çözüm Verilen koni yandaki gibidir. Bu dik konide r ıPol v = = = 3 12br olacağından !n.2.s2.. Koninin taban yarıçapl kaç br dir? DAIRESET KONININ HACMI P Çözüın Dairesel koni taban kenar sayısl sonsuza yaklaşan bir piramit olarak düşünülebilir. ana doğrusunun uzunluğu 13 br olan dik koninin hacmini bulunuz.n butunur.r2 + 2--u A n..Katı Cisimler öıx:r şc Yarıçapı 6 br ve merkez açlsınln ölçüsü 120' o]an daire dilimi kıvralarak bir dik koni elde ediliyor. LU a ut z öırıx sc Taban yarlçapı 5 br.3 = 10n br2 bulunur.h !n.iiiir.. öııı:x ıa Çözüm ABc dik üçgeni [AB] etrafında 360" döndürülüyor.12 3 ( =2br =3br olduğundan..r. = 100ır br3 bulunur. -J z d r= d -' / 360" 2r= 360" +d=180o bulunur. OE Bu durumda V =.r2.iii:-sso. .ü +l_120' *I=2brbulunur. .rz.22 + n. = n.Taban alanı x Yükseklik olacağından 1 v = jrr.

Katı Cisimler

öııııx co

öıı:x cz

Şekildeki
Çözüm

P

merkezli yarım daire kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacmini bulunuz.

t d, r 180" _ =--_ ıı 360 6 =_af

360"

=

J

olııL
P

Taban merkezi O olan dik konide lPBl = 3 51

loB| = 1 br dir. Koninin ön yüzünden hareket ederek A dan B ye gidecek o|an bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dlr?

Daire dilimi kıvrıldığında

yandaki koni oluşur.

PoB dık üçgeninde
B

4
= 32 + hL

Çözüm Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açls| a olsun.

lPBl2 = lOBl2 + lPOl2 = 62

t ) z
(h

rd,1ü, _=--_--_ı' 360 3

360
olur.

+h=3./5

olur.

z L!

ec=120"

v

=

)n.f 33

.n =
=

)n.gz.grT

tıJ

Bu durumda yan yüz açılımı aşağıdaki gibi olur.

9frn brs

bulunur.

önıııx oı
Taban yarlçapı 2 br, yüksekliği 6 br olan koni su i|e doludur. Bu su taban yarıçapı 4 br olan yeterı kadar yüksek bir silindirin içine boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br o|ur?

Bu açılımda B noktasının AA' yayının orta noktası
oIacağı açıktır. Dolayısıyla,

Cözünı
Koninin içindeki su miktarı v^ =

m(m)
8ır

jı.f

.h =

tn.22.6

=

bf

=

m(fr) + m1ffiğ)
bulunur.

=

m1ffi')

= 60o

olur.

olup ABP üçgenl eşkenardır.

Silindire boşaltılan su x br yüksekliğe sahipse

lABl

=3br

8n=n.rZ.x=8ı

=ıc.42.x

+x-]o,

orırnrr.

ii::i

ggz

liii;r

Katı Cisimler

öıx:x oı

Cözüm
Koninin açılımında oluşacak daire diliminin merkez açısı ğ olsun.

d 'z =,! =-1 = 360 -cı=90o 360 4

olur.

dir. A dan harekete

Şekildeki dik koninin taban yarıçapı 2br ' |AP| = 5 51 başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

Şekilde görüldüğü gibiAPR dik üçgeninde lARl2 = lAPl2 + lPRl2

Çözüm
Koninin açıIımında oluşacak daire dilim]nin merkez

= lARl2 = 42 + 22 + lARl = 2rE br bulunur.

açısl 0 olsun.

r=d -2= z 360 6

360

d *(r=12o"olur.

öıxır oı
4
CC

z
J

A'Z ^LU

a

UJ

ğudur. APA' üçgeninde |AP|
m1e1 =

Şekilde de görüIdüğü gıbi en kısa

yol lAA'| = |PA'| = 6 ve
=

uzunIu-

t'/

ABCD dik yamuğu [AB] etrafında 360'döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç bf tur? Çözüm

120' olduğundan lAA'l

or/5 or bulunur.

D3C

önxıx

Şekilde görüldüğü gibi döndürme sonucunda bir dik koni ile bir dik silindir elde edllmiştir.
Silindirin hacmi

Vs
Taban merkezi O olan dik konide lOBl = 1 br

=

ır.f.h

= n.42.3

=

48nbf
= 16ır br3

Koninin hacmi
v^ =

|ARl = |RP| = 2 51 dir. A dan harekete başlayan bir hareketli yüzeyden dolanarak R ye geliyor. Hareketlinin aldığı en kısa yol kaç br dir?

jı.f

.n

=

tn.a2.3

oluşan cismin hacmi
V
=

Vs * Vx

-

48n + 16ır = 64r br3 olur.

:iiii!İl.geg.]!iii;;

:

Katı Cisimler

öıııır cc
Aşağıda taralı alanların / doğrusu etrafında döndürülmesi ile o|uşmuş cİsimler yanlarına çizilmiştir. inceleyiniz.
a.

oRİ{E( 67

ABCD dlk yamuğu [AD] etrafında 360o döndürü|üyor. oluşan cismin hacminİ bu|unuz. Çözüm
Döndürme sonucu aşağıdaki şekilde taranan cİsim
oluşur.
b.

4
t
J z

a

z
UJ LU

Döndürme 360"

'f

PoB üçgeninde [AC]
|Ac|

orta taban olacağından

=ry= }=ı
=2
olur.

lPAl =lAOl

Büyük koninin hacmi

v= fn.P.h
Döndürme 180'

=

!n.22.ı =

1T af

Küçük koninin hacmi

v,
d.

=

jır.f.n

=

jıı.ı2.z=!ıf

olacağından, kesik koninin hacmi

Vx=v-V1=
=

Y-+
+
bf
buıunur.

Döndürme 360'
iiiii,ggg
]İiiii,

ALışİıRilAı.AR - 6 1.
Yandakİ dİk koninln
taban merkezi O dur.

5.

Yanal alanı 15ır

bf,

yüksekıığı 4 br olan dik ko_
5

ninin ana doğrusunun uzunluğu kaç br dir?

lABl

=

6 51

|BCl = 5 51 ise konİ_ nin yana! alanını bu_
!unuz.

Yarıçapı 2 cm, hacmİ 8ıı cm3 o|an dik koninİn ana doğrusunun uzunluğunu bulunuz.
z,rıo

Yandakİ dik koninin
taban merkeziO dur.

lOBl

=

4 cm

|cBı = 6 cm ise koni' nin alanını bulunuz.

7.

Şekİldeki

o

merkezlİ daire dilİmi kıvrılarak koni
zr/2

oluşturulursa yüksekliği kaç br olur?

Yandakİ dİk konide

ABC kesitİ eşkenar
üçgendir. Konİnİn hacmİ

ise |Act kaç cm
dlr?

'f n.r'
8.

Taban yançapı 8 br, yanal atanı 136'E
dik koninİn yükseklİği kaç br dir?

bf

ohn
15

Şekildekİ

o

merkezli daire dilimİ kıvrılarak koni

oluşturuluyor. Koninin hacminİ bulunuz.

iii!i[slo]iİİiij

Katı Cisimler Şekildeki konilerin yan yüzeyleri açılarak daire dilimleri elde edilmiştir. Verilenlere göre istenenleri bulunuz.
11.

Aşağıdaki taralı bölgeler / doğrusu etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cisimlerin hacimlerini
bulunuz.

20n
3

I

1?.0"

\.

ro.
:

j

4

\

5 z
CT
1

80'

12. loAl = lABl olmak uzere
koninin hacmi silindirin hacminin

a UJ
u.J

z

'/,

kaç katıdır?

10.

Aşağıdaki taralı bölgeler 1 doğrusu etrafında

360' döndürülüyor. oluşan cisimlerin alanlarını
bulunuz.

13.

c

b.

Şek|ldeki dik konide A dan harekete başlayıp koni yüzeyi üzerinden bir kez dönerek A ya gelen
bir hareketlinin alabileceği en kısa yol kaç br dir?

srt

:;il;ilg+ı j!:i,

Katı Cisimler

KURE
Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine küre yuzeyi, küre yüzeyi ile sınırlanan cisme ise küre denir. Sabit nokta kürenin merkezi, sabit uzaklık kürenin yarıçapıdır. Şekildeki kürede

öırıx oı
Yarıçapı 5 br olan bir küre merkezden 3 br uzak|ıkta bir düztem ile kesiliyor. oluşan kesitin alanı kaç bf
dir?

Çözüm
Şekilde görüIdüğü gibi oluşan kesit [KB] yarıçaplı bir dairedir.

O merkez,
[AB] çap olup

kürenin yarıçapı

lOBl

= r

dir.

oKB dik üçgeninde,
loBl2 = |oKl2 + |KB|2
=+

Bir Küre İte gı, Düzlemİn Durumlorı

52 = 32 + ıKBı2

r 1.

yarıçaplı bir küre ile bu kürenin merkezİne
d>

dbr

Kesit Alanı =

nf

+lKBl =4br
= n.42 = 16ır

bf

buıunur.

uzaklıkta bir E düzlemi verilsin.

r

ise düzlem küreyi kesmez.
ğ,

önıııx oş

t

z
J

lri

a LıJ

z

'fr

2.

d=

r

ise düzlem küreye teğettir.

Küre ile düzlemin arakesiti bİr noktadır. (Değme
noktası)

o

merkezli kürenin A merkezli kesitinin alanı 12ıı dir.

[PA] J- [Bc]

,

|PA| = 2

br

İse kürenin yarıçapını bulu-

nuz.

Çözüm

ıAoı
lOCl
d<

=

x

a|ınırsa
=

=

lOPl

x+2
İse

Kesitİn
3.

alanı 12ır
12
olur.

r

ise düzlem küreyi keser.

ıı.|AC|2 = 12n

Küre ile düzlemin arakesiti bir dairedir.

n0l2

=

Aoc dık üçgeninde, pcı2 = lAo|2 + |AC]2 +
Kürenin yarıçapı;

(x + 2l2 = x2 + 12

+x=2bI
lOCl
;iiii!İlgez-]i!i!ij

=

x+2=2+2=

4br

bulunur.

Katı Cisimler

öııııx zo
Yarıçapı 10 cm olan bir kürenin merkezinden 8 cm
uzaklıktaki kesitinitaban kabul eden en büyük koninin hacmi kaç cm3 tür?

i

KuRENıN AIANı
Yarıçapının uzunluğu

Çözüm
Şekildeki görüldüğü 9ibi

i lOBl = r br olan , kürenin alanı ':..A=4n.r2 dir.

en büyük hacimli koninin taban yarıçapl 6 cm,

yüksekliği 18 cm olacağından hacmi

öııııx
bulunur.

zg

Yarıçapı 3 br olan kürenin alanı kaç

of

aırz

v

=

!"f

.n =

jı.o2.18 = 216ıccm3

r=3br
A=

Çözüm
o|duğundan;
4n.r2 = 4n.32
=

öııııx zı
Bir küpün içine çizilebi|ecek en büyük hacim|i kürenin

36n

bf

olur.

yarlçapl 3 br ise küpün cisim köşegeni kaç br dir?

Çözüm

CC

J

Şekilde görüldüğü gibi
kürenin çapl, küpün bir kenar uzunluğuna eşittir.

Z

öıxır zı
Alanı 144n Çözüm
br2 olan kürenin

z UJ

çapı kaç br dir?

U)
LIJ

O halde,

o=6

.P

A=144rc+4ıır2=144n

olupküpün
bulunur.

cisim köşegeni

+r2=36 * l'= 6 br
Kürenin çapı; 2r = 2.6 = 12

olur.

afr = 6.fr or
oRılCK 72
Çapı

br

bulunur.

arE

br olan kürenin içine çizilebilecek en büyük

öıx:x zs

hacimli küpün hacmini bulunuz.

Çözüm
]\9 vlvl Yv]\lıvv Şekilde görüldüğü gibi küvvı g.vglr9

şegenidir.
Bu

renin çapl küpün cisim

durumda hacmi,
+V

kö- ,r'(._l' ,,|.\'İı--.]

/-

''

afr=af,g=a=4brolur.
Küpün

i i i l,.
\ \l '\

\tL__j -\=

i \'.i

'*.. \.

i

-'l

'*l

l

V

= o3

= 43 =

64br3 bulunur.

Şekildeki o merkezli kürenin alanı 16ır bf dir. Tepesi P olan koninin hacmi kaç br3 tür?
:iiiii,

gas

]İiiii

Katı Cisimler

Çözüm

xünrNiıı HAcMı

Kürenin

alanı 16ıt

bf

ise

Tabanı küre yüzeyinde, ucu kürenin merkezinde olacak şekilde koni biçiminde demir cisimler kürenin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde çakılmıştır. Bu konilerden bir tanesinin taban a]anı A olsun. Koninin yüksekliği kürenin yarıçapına (r) eşit olduğundan Kürenin hacmi;

A=16ı+4nf=16n

*

r'

=

2 br olur.

Bu durumda, koninin taban yarıçapı 2 br ve yüksekliği 2 br oIacağından koninin hacmi

v

lnf .h = !n.22.2 = 33
=

y
buıunur.

= ]r.ı<onilerin taban

3

alanları toplamı
bulunur.

9n br3
3

4 Y = Lr.4nr2 =Y = !n" '33
t

öıx:x zc

z
J

;
Z LU a UJ

İ

öıııx zz
Yarıçapı 6 br olan kürenin hacmi kaç br3 tür? Çözüm

o merkezlı |oB| = 3 br yarıçaplı yarım daire [AB] etrafında 360' döndürülüyor. oluşan cismin alanını
bulunuz.

3 olduğundan v = lnr} = !n.6s
r=

33

= ZSBnbr3 bulunur.

Çözüm

öıııır zı
Hacmi

36ı

br3 olan kürenin alanı kaç br2 dır?
A

Çözüm
V
Döndürme sonucunda r = 3 cağından kürenin alanı ; A = 4nr2 = 4n.32 = 36ıı
=

36ır

br yarıçaplı küre oluşa-

eI=3br
A=4nr2

= *nr'= 36ıı J
olur.

+A=

4n.32

=36ıcbr2 bulunur.

bf

bu]unur.

,iiti sc+;iil!,,

Konİnin hacmini bulunuz.2=4br bulunur. Koninin hacmi 2 bulunur. Y Çözüm ıf Şekildeki yarım kürenin hacmi 18ır br3 ise alanı kaç aız Çözüm Yarım kürenin hacmi 18ı br3 ise }'t"'= dan t --2 *'! 18ır * I=3 br olur' Yarım kürenin alanı küre yüzeyinin alanının yarısı ile tabandaki dairenin alanları toplamına eşit olacağın- Şekilde görüldüğü gibi kürenin yarıçapı ile silindirin taban yarıçapları eşit olup silindirin yükseklİği h = 2r dir.ıs ! --- ) R r =2 olur. o4..z4 = 1152 bf bulunur.32 = 27n br2 bulunur. Çözüm Büyük kürenin yarlçapl R. Şekilde görüldüğü gibi oCB dik üçgeninde. z t z J h=2r=2. c' '_-r- ./- K /---\ V.' 1 br.=8Vr+fıın3 =a. alanı A. = lOCl = 9 br ise lCBl '12 =I= br olur. elde edilen 8 kürenin alanları toplamına oranl kaçtır? UJ 7 . ol- . Çözüm A. alanı sun. Başlangıçtaki kürenin alanının. U) LIJ öıx:ı ıo Metal bir küre erİtilip 8 eş küre oluşturuluyor. 2 +nr2=3nf = 3n.f.a iİnıx ız Yarıçapı 15 br olan kürenin içine yüksekliği 24br olan en büyük hacim]i koni yerleştiriliyor.h 33 1ır..4nr2 *(f)': *. çük hacimli silindİrİn yüksekliğini buIunuz. iiiilils+s]İ!!ii: .Katı Cisimler öırıx zc öır:x Hacmi ıı oe olan bir küreyi içine alabilecek en kü-..1 22.tnrg +R3=8f = 8Az /ıs oi l \o \ \= ". hacmi kürelerden blrisinin yarıçapı r. v=Y*I"r=Y 4 E =lI=2 Silindirin yüksekliği Olur. V. v = !n.. küçük hacmi V. lOBl = 15 Ar_ an* : 8.

ALışİıRilA]AR ' 7
1.
Yarıçapı 13 br olan bir küre merkezinden 5 br uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. oluşan kesitin
alanını bulunuz.
144ıı

o

merkezli kürenin, B merkezli kesitİnin alanı 7ıcb?, |AB! = 1 br ise kürenin yarıçapı kagbr
dir?

2.

cm oIan küre içine çizilebİlecek olan en Çapı büyük hacimli küpün hacmi kaç cm3 tür? z,fz

fi

b.
(E

z ;
ıU

J

o IJJ

z

Şekildeki koninin tabanı, yarım kürenin tabanıdır. Koninin hacmİ 9ır cm3 ise yarım kürenin hacmi kaç cm3 tür?
18ı

3.

Çapı 13 ctn olan'bİr kürenin içine yüksekliği 5 cm olan en büyük hacimli dik silindİr yerleştiriliyor. Silİndirin hacmi kaç cm3 tür?
180ıt

7.

4.

Yarıçapı 10 br olan küre merkezinden 6 br uzaklıkta bir düzlemle kesilİyor. Kesit alanının, küre_
nin alanına oranı ka$ır?
4 25

Şekİldekİ İç içe çizİlmiş o ve K merkezli yarım kürelerin hacimleri oranı ka$ır?

zfz

iiii!ilgıo}!iiii

1.

AyrıtIarı ardışık üç çİtt sayı olan dikdörtgenler prizmasının cisİm köşegen uzunluğu br ise
prİzmanın hacmi kaç
A',l

bf

LR

4.

Şekilde

j

u su doıu

tur?
D)

dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 3

42

B)

46

C)

48

52

E) 58

5 br ve 6 br

dir. Prizma alanı en büyük

olan yüzeyi üzerİne yatırı-

lırsa içindeki suyun yüksekliğl kaç br olur?

A)

1

B);

c)2

D);

E)g

2.

Şekildeki küpte ıLMı = |MD|

5.

ıBPı

=

|Pcı

|MFı = 3 cm

Ise

|FP| kaç

cm dir?
A

A',F

B'2

C),tr

D' /7
Şekildeki dik üçgen prizmada [AF] l- [AB] lABl = 4 br , |CB| = 5 61 ve prizmanın hacmi 30 bf ıse |FB| = x kaç cm dir?

A)s
3.

8)6 C)7

D)8

E)e

6.

Şekildeki küpte
B

lELl

=

A(AGE) taç uf dır?

Şekildeki küpün bir kenar uzunluğu

4 br
6/3

ise

lALl = SlLBl ise

fr

cm

lBcl

kaç cm dir?

A'

4,F
Dl

B)

7,F

5.6
E)

C)

8,8

A)

3

qzz

c)4

D)

;

E)5
aqz

:;iiii,

}iı;;i

Katı Cisimler

7.

Ayrıtları a, b,

c
=

olan bir dikdörtgenler prizmasın-

10.

Taban kenarı 2 br, bütün alanı 56

bf

olan bir ka-

o, ]+J+] abc

s

ise prizmanın alanının sayısal

re prizmanın yüksekliği kaç br dir?

değeri, hacminin sayısal değerinin kaç katıdır?

A)5

B)6

C)8

D)e

A)4

B)5 C)6

D)7

E)8

E)10

11. 8.

Yüksekliği 24nbr olan silindirin

A

köşesinden

l. şekildeki gibi eğik tutulan silindir biçimindeki
bir kapta bir miktar su vardır. lBC| = 2 br olmak üzere, kap ll. şekideki duruma getirilirse |AL| = x kaç br olur?
|AB| = 6 br

hareket eden bir cisim yuzeyde 2kez dönerek D

ye ulaşacaktır. Cismin alabileceği en kısa yol
26nbr ise silindirin taban çapı kaç br dir?

,

A)9 ,2

B)2

c)

;

D)3

E)ı

A)2

B)4 C)5

D)6

El7

12.
9.

ril
l. şekildeki bir kenarı 12 br o]an kare biçimindeki karton katlanarak ll. şekildeki gibi alt ve üst ka-

pakları bulunmayan kare prizma elde ediliyor.
Bu kare prizmanın hacmi kaç br3 olur?

Şekildeki silindir su ile dolu iken taban düzlemi ile 45' lik açı yapacak şekiIde eğilince 64ı cm3 su dökülmüştür. Sİllndirin taban yarıçapı kaç cm
dn?

A) 108 B) 104 C)

e2

D) 88

E) 72

A) 3

B)4

c)5
it)
C;

D)

6

E)7
12.8

t'

İ.!

l-

1.

4.

Bir kenarının uzunluğu

gfr

cm olan kare, köşe_

genlerinden biri etrafında 360" döndürülüyor. oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 tür?

A)

18

B)

20 Cr24

D)

30

E) 36

|EB| = lABl = 4br, lBcı prizmanın hacmi kaç br3 tür?

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında

sfrır,

=

3 br ise
5.

A)

60 B)72

C)

80

D) 84

E) e0

Şekİldeki küpün bir ayrıtı 4 cm ise A(FBCE) kaç cmz dır?

At

12112

2.

Hacmi 60 br3 olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzeyinin a]anları 12 bf , 15 bf Ve
x br2

Dt

$n

B'

B,N
E)rc,n

c,

An

ise x kaçtır?
B)

A)

16

18

C)

20

D)

22

El 24
6.

Taban yançapı 3 br olan silindirde A dan hareke-

Hacmi 25On br3 olan silindirin yüksekliği taban yarıçapınln 2 katına eşittir. Bu silindirin taban
alanı kaç

te başlayan bir cisim yüzeyi bir kez dolanarak D ye varıyor. Cismin alabileceği en kısa yol 10ıı br olduğuna göre yüksekliği kaç br dir?

ıP
B)

alrz

A)

20ı

22n

C|

25n

D)

28ır

E) 30ır

A)

6ıı

B)

7n

C)

8ır

D)

9ır

E) 10ıı
gag-;ii;;i;

;ıiıi.

Katı Cisimler

7.

Taban alanı, yanal a|anına eşit olan dİk silindirin

10. Taban çevresi 4n
dirin hacm| kaç

hacmi 32ıcbf ise yüksekliği kaç br dk?

ı

cm, yüksekllği 5 cm olan silincm3 tür?

A)1 B'n

c',ü

'B D)2

E),B

A)

16

B)

18

C)

20 D)24

E) 30

11.

8.

D

/
Şekildeki küpte A(FKB)
br dİr?

=gfr'af ise
D)5

lKBl

ı€ç
.J

CC

Şekildeki dikdörtgenler prizmasında |AB| = 5 çrn ıBc| =3cm, lKc| =6cm dir. A ile K arasında yüzeyden hareket edecek bir cismin alab|leceği en kısa yol kaç cm dir? B) 10 ,rıoe q3/7 q,B

A)2

B)3 C)4

E)6

(/) LU

I.JJ

= z

A)

?

c)

,E

12.
9.

Yandaki şekil özdeş iki küpün üst üste konması
ile elde edilmiştir. Buna göre,

ji:i

kaçtır?
A B

A

B = x

Şekildeki küpte m(EAK)

kaç derecedir?
D)

A)

fz

Bl

,E

c)z
4.A

D) ,f5
5.E

E)3
6C
l.lJ

A)

30 B.E

B) 45
9.A

c) 60
10.c

7s
B

E) e0
12.C

1.A
iiı:İi

2.C

3.C

11

gso]liiii;

1.

Hacmi

+bf

olan düzgün dörtyüzlünün bir ay-

rıtı kaç br dir?

A)

1

q,n C)f,3 D)2

E)3

Şekilde bir ayrıtı 2 br olan küpün içine, küpün tüm yüzeylerine teğet olan küre çizilmiştir. Küpün herhangi bir köşesinin, kürenin yüzeyine
en kısa uzaklığı kaç br dir?

2.

cl/1-ı ^),B Bl ,tr-ı D)fr+ı 9,E+1

Şekildeki daire diliminden A ile B noktaları çakışacak şekilde bir koni elde edİliyor.

{,,

m(6Bı

=

N+

hacmi kaç

ı

120o

|oA| = 3 6rn ise koninin cm3 tür?

ve

J

::7
L,..i

qn

f5.
-;

Şekildeki dik kare
piramitte

crt

Lll

q2n

lABl

=

6 51
= 15

A(BCE)

bf
tur?

ise piramidin
hacmi kaç

bf

AB
A) 20
B)

24

C)

28

D)

32

E) 48

3.

Şekildeki küpün
bir kenarı 4

br ise
br2

A(LMF) kaç

dir?

Taban alanı
B

4,E bf
B)

olan düzgün dörtyüzlünün

tüm alanı kaç br2 dir?

^)

6n

B)7n

q8n
E) 10,f2

A)

12fr
q

q I'n

ft,f3

14,f3
E)

c) 16./5

20fr
iiiiİil.gsı
]!iiiii

Katı Cisimler

7.

Kenar uzun|ukları 2 cm ve 4 cm olan dikdörtgen

uzun kenarı etrafında 360" döndürüldüğünde
oluşan cismin hacmi kaç cm3 olur?

10. Yüzey köşegen uzunlukları x bı 6 br ve ır 'Fzg olan dikdörtgenler prizmasının cisim köşegen uzunluğu 3,B br ise x kaçtır?

A) 16ır B) 15ır C| 14ıc

D)

13ır

E| 12ıı

A)

,fg Br,r7

C)

3

D)

4

E) 5

8.

11.

Şekildeki dik kare
piramidin yükseklİği
12

br ve
= 10

lABl

br ise

36
Taban ayrıtı 3

I
6

piramidin yanal

alanı kaç

ıf

arz

A

B

t

yüksekliği 8 br olan dik kare

prizma su ile doludur. Bu su bir kenar uzunluğu

6 br olan küp şeklindeki kaba boşaltılırsa suyun yüksekliği kaç br olur?

a

LU LU

z t z
J

A)

320

B)

300

C) 280

D)

260

E')

240

A)

1

B)2

.);

D)3

E,ı

7

12.

9.

Şekildeki dik kare
piramİtte yan yüzeyler

taban düzlemİ İle

45'lik

açı yapmaktadır.
Piramİdin hacmi 288 cm3 İse

Şek|ldeki daire dİlimi B ile C çakışacak şekilde

kıvrılarak koni elde ediIiyor. lABı = 9
tür?

m1ft1

= 12o"
ıt cm3

cm ise oluşan koninin hacmi kaç

ıABl kaç cm dir?

A)8
1.D
liii!İlgsz,]liiiijll

B)e C)10
2.A 3.C

D)12
5.E

A) 30.6
E) 13
6,C

B) 32"6
D)

q
E) 39,fr
11

34,rs

36/5
10.E

4.C

8.B

9.D

D

12.O

1.

Üç farklı ayrıtlnın uzunlukları toplamı 12br, cisim

4.

köşegeni

5'E

or olan dikdörtgenler prizmasının

Ayrıtları 1, 3 ve 9 birim olan dikdörtgenler prizması ile aynı hacimli olan küpün alanı kaç bf
dir?

bütün alanı kaç brz

di?
C)

A)

e4

B)

e2

e0

D)

80

E)72

A)

60

B)

54 Cr52

D)

50

E) 48

5. 2.

o merkezli çeyrek çemberin yarıçapı 3 cm dir.

ABC dik üçgeninde

ç6 lBCl =6cm dir. Üçgen tBc] etrafında
|AC| = 3

Taralı bölge [Ao] etrafında 360' döndürülürse oluşan cismin hacmi kaç ıı cm3 olur?

360" döndürüldüğünde

oluşan cismin hacmi
kaç ır cm3 olur?

A)6
D) 18

B)7 C)8

D)e

E) 10

A)

15

B)

16

C) 17

E) 1e

6.

Şekildeki koninin içine yerleştirilen küre

3.

Şekildeki

o

merkezli

koninin yan yüzlerine ve tabanına teğettir.

kürenin çapl tarall koninin de çapıdır.

Koninin

hacmi
turz
B)

m(BAC)
B

= 60o

12ır cm3 ise

kürenin hacmi
8ır cm3 ise koninin

kürenin hacmi kaç ır

bf

hacmi kaç

ı

cm3 tür?

A'

24

28

C)

32

D) 40

E) 48

A)6

B)8

C)12

D) 1s

E) 18
iiiii.ass;iiili!

Şekildeki dik koninin taban merkezi O dur.Katı Cislmler 7.C 10.F E) 4 AB A) 5 B) 6 C'. Silİndirin hacminin kürenin hacmine oranı kaçtır? A) 80 B) eo C) 100 D) 120 E) 1s0 6.D 3. Dörtyüzlünün B A noktasından hareket eden bir cisim E z J .8 5.). Bir kenarı 4 cm olan eşkenar Üçgen bir kenarı et- rafında 360' döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi kaç ır cm3 olur? 10. Şekildeki küpün içine (M.fs B) /6 c) 3 D) 2.r? A)6 Bl7 C)8 E) 10 Şekildeki düzgün dörtyüzlünün bir kenarı /3 cm dir. Cismin alabileceği en kısa yol kaç cm dir? z ıll ct) lDMl = 2lLMl ise uJ küpün hacmi piramidin hacminin kaç katıdır? A) .C A) U. 2.A 7.D 8. yüzeyden hareketle A ya uIaşacaktır.C :iiiiİ[ss+Iİİİiii: .E cm E)12 m(DCO) = 60o ise koninin yanal alanı kaç ıı cmz d. ABD) piramidi çizilmiştir. Koninin yüksek- A)18 Bl17 C)16 D)15 liğ. 11.A 2. silindirİn yüzeylerine teğet alanı 16ır cm2 ise kürenin alanı kaç n cm? dir? olacak şekilde bir küre çiziliyor.)7 D)8 E)e Bİr kürenin merkezinden 3 cm uzaklıktakİ kesitinİn 12. Bir dik silİndirin içİne.E 4. D)3 9. B)z .C 11.A 1.E Ert 12.

M. yüzeyi ile ABCD yüzeyi arasındaki (P. Taban yarıçapı x br olan şekildeki dik konide lACl = 3x br dir. hareketli yüzeyden dolanarak yine A ya gelecektir.jl 4 B)5 c) 6 Dl7 E) 8 3. R.. NRMT) piramidinin hacmi 4 cm3 ise dikdörtgenler priz. R C( Piramidin hacmi maslnln hacmi kaç cm3 tür? z D) 23 36.fr brs ise lBCl kaç A) br dir? A B A) 20 B) 21 C) 22 E) 24 Lr-i Z l.A açı 60'dir.fr A)3 B)4 C)5 D) 6 El7 .. Şekibeki dikdörtgen E prizmanın ABCD yü- zeyinin kenar orta noktaları N. .::iiless liii. Taban çevresi 8n cm ve yüksekliği 3 cm olan dik koninin yanal alanı kaç n cmz dir? A) 80 B) 72 C) 70 D) 60 E't 52 A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) 1e 2. Şekildeki dik kare piramitle BCE EFKL yüzeyinin ağırlık merkezi P dir. T ' 'lF 5.1. A dan yola çıkan bir 6. Hareketli- Şekildeki küpte nin alabileceği en lFPl =lPBl =2br ise lLPl kaç br dir? A kısa yol kaç br dir? A) zxr6 D) 6x B) 3x"6 E) 8x Cl ax. Yarıçapı 3 br olan kürenin içine çizilen en bÜyÜk küpün alanı kaç cm2 dir? 4.

C . Şekildeki küpün A noktasından harekete başlayan bir 10. o|uşan koninin hacml kaç ır br3 olur? A) 10 B) 11 C) 12 4. Bir ayrıtı 6 br olan küp biçimindeki bir mermer bloktan kare prlzma 8.fr 11. alanı 80 br2 ise hacmi kaç bf z z ı! a ııJ ttır? Kalan cismin hacmi 192 br3 ise alanı kaç A) 80 B) 81 C) 82 D) 83 E) 84 oP aırz A' 232 Bl 234 C) 236 D) 238 E) 240 9.h E) ct 3/1 4. Bu koni küpün hareketlinin alabi- leceği en kısa yol kaç birimdir? A)l c) 8 E) e içinde eritilirse yüksekliği kaç ır br olur? B)+ A) s. Şekildeki 4 br yarıçaplı daire dillmiA ve B nok- A(ABC) hacmi 300ır br3 ise |AC| kaç br dir? = 60 bf ve silindirin taları çakışacak şekilde kıvrılıyor./5 4.fr D) B) 4.n 11. Şekilde bir ayrıtı 6 br olan küp ve içine yerleştirilebilecek en bü- cisim yüzeyden hareketle K noktasına gidecektir.h D') "): D) 1 q3 B) 3. Taban atanı 16 br2 olan kare dik prizmanın yanal E 5 biçiminde bir parça kesilip atllıyor.O A) D) 13 E) 14 z. lABl yük hacimli madeni bir koni yerleştirilmiş- =3br ise tir.Katı Cisimler 7. Şekildeki silindirde o ve C taban merkezleridir.fr 6.A 12. 12.

E) 6 3. lçİ su do|u olan dikdörtgenler prizmasının farklı 4.1. [AB] etrafında 180" döndürüldüğÜnde oluşan cismin hacmi kaç n cm3 olur? =5cm.fr A) 60 B) 70 C) 75 D) 105 E) 150 ::iiilllsszlilii:i . Kaptan dökülen suyun hacmi kaç ır br3 tür? Şekildeki dik yamukta. 6. lDCl =2cm. Bu prizmanın içindeki su bir ayrıtı 4 br olan küpü tam doldurduğuna göre prizmanln diğer ayrıtı kaç br dir? Tabanının bir kenarı 8 br olan düzgün kare piramidin hacmi 64 br3 ise yanal alanı kaç br2 dir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 2. A) 18. lADl Yamuk.fr q B) 21 /3 27.fr q c) 24/3 28. ayrıtlarından ikisi 2 br ve 4 br dir.lBCl =13cm dir. Taban yarıçapı 3 br ana doğrusu 5 br o|an dik koni içine 4 br s/5 or ıse m(6B) = cı kaç |Kc| = lBCl = 3 67 yerleştirilebilecek en büyük hacim|i /* kürenin hacmi kaç ır br3 tür? derecedir? at a $ = A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) e0 z tlJ a . o c) 5 D) . Şekildeki dikdörtgenler prizmasında lABl = 5. Yarıçapı 3 br olan içi su dolu silindir biçimindeki kap şekilde görüldüğü gibi 30" açı ile eğiliyor._1i A) 4 B).

köşeIeri küreye değecek şekilde bir küp yerleştiriliyor.A LA iiiiiİ[asg. .+ Bir kare dik prizmanın içine en büyük hacimli ko- 13.E E)1 '. |BM| = |MCl ise taralı piramidin hacmi kaç bf tur? ıAF| = 4br z J Şekildeki dikdörtgenler prİzmasında. Bir ayrıtı 2 br olan 3 tane küp üst üste konarak elde edilen kare dik prizmanın alanı kaç of aırz A) . Bu silİndlrin yükseklığİ kaç cm dlr? a A) 12 'fi B)19 '1ı c)9 D)g '. |AL| = 6 61 z c) LU 12.8 8. Kürenin hacmi küpün hacminin kaç ır katıdır? 10. Katı Cisimler 7. Bu silİndir taban düzlemi İ|e 45" lik açı ya_ ni yerIeştirilİyor.lt 4. Bir kürenin içine.F cmz mi kaç cm3 tür? oIan düzgün döğüzlünün hac_ A' 8.+. Alanı 36. 141tr Dl20.E 2. Bir ayrıtının uzunluğu 2br olan düzgün rJ-i dörtyüz_ r : : /4 A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 Er 12 A)+ lünün yüksekliği kaç br dir? q+ E) i üE .C 5.rz u '// t .2 tr 3 "'.C A)e 7B B)8 C)7 10.D D)6 E)s 1.|i:iill: .f2 B) 161tr E) 22tf2 q fi. Taban yarıçapı 2 cm olan bİr dik silindir su ile do_ ludur. lFK| = 8 br.lı '.lI 6. Prizmanın hacminİn hacmine oranı kaçtır? koninin pacak bİçimde eğildiğinde içindek| suyun "/"25 boşalıyor. ql A) 24 B) 32 C) 48 D) 56 E) 60 11.E q+ q+ q.

Küpün alanı 48 bf ıse kürenin yarı_ -5. Tepesi kü- renin merkezi. i . |Ec| = 5 o|uşan cismin alanı kaç oııı Şekildeki c|sim bir dik silindirle d|k koniden oluş_ + ıse lBC| dir? nıf br ise i I ! t .fg cmz dir? otan bir düzgün dörtyüzlünün yüzeylerİnden herhangi bİrİnin yükseklİği kaç cm çapı kaç br dir? a t z J-t = 3. z J tJJ Alanı 36. |AB| = ıBc| = 6 br. tabanı kesit alanı olan konİnin hacmi kaç ır of turz .l j I I ic. { A T A(DGC) =# kaç cm : muştur. Şekildeki düzgün dörtyüzlüde ABC ! tabanının ağır!ık merkezi G dir. b. ). DAC) piramidinin hacmi kaç bf Şekildeki 6 br yarıçaplı yarım küre merkezinden 3 br uzak|ıkta bir düzlem|e kesilmiştir. Şekildekl küpün hacmi 72 bf ise tür? (L. : : i I i I 2 B|r kürenin içine çizilen küpün köşelerİ kürenİn üzerindedir.

8 10. IABJ taban çevresİ olacak şekllde kıvrılarak sİlindir biçimine getirilİyor.iiı!!|lgeo]|iiiıi] ı. Bu konİnin hacmi kaç bf türz 8.12 8. 20 4.128 5.3. 36 6. /T5 . 60 z.27 . |AB| = 4ır br ve |BC| = 5 ise silİndirİn hacmi kaç ır bf turı z t z J a LU t J-l I ş 1.9 9.Katı Cisimler 7- Yarıçapı 4 br olan çeyrek daire dilimi kıvrılarak bir dik konİ oluşturulursa bu koninİn yükseklİği kaç br olur? i 9. Taban alanı 64ır ır bf ohn dik koninİn ana doğrusunun uzunluğu 10 br dir. /6 3. ğ tr 10' Taban yarıçapı 3 br olan bir dik silindirin bütün alanı 42ıı bf ıse hacmi kaç ır uf tıırz o-Şekildeki ABCD dikdörtgeni.

küre. Silindirin hacmi 8 bf z Li-. P ise FGDE ka- resinin içİnde herhangi bir noktadır. Yandaki O merkezli yarım kürenİn hacmi 144ıc cm3 ise alanı kaç ır cmz dır? . Şekildeki küpün içine taralı pİramit yerIeştirilmiştir. Taban yarıçapı 3 br ve yüksekliği 8 br olan bir si_ lİndirin içine yerIeştirilebilecek en büyük hacimli 4.1 ise kürenin hacmi kaç (i) ! of tıırz 3.1. kürenin yarıçapı kaç br dir? K ait oldukları ke- narların orta noktaları. M. N. Şekildeki o merkezli /s. içine çizildiği silindirİn tabanlarına ve Alanının saylsal değerl hacminin sayısaI değerine eşit olan küpün cisim köşegeni kaç br dir? yan yüzüne teğeüir. Yüksekliği hacmi kaç bf zfi or tıır? olan düzgün dörtyüzlünün 6. L. Küpün hacmi 5+ tür? bf ise pİramidin hacmi kaç bf 2. ) 3C 7-.

! 3. göre yanal alanı xaç 6 br olan eşkenar üç_ gendir. U) Bu konİnin hacmi kaç ır l.f z.R 10. oluşan küpün alanı xaç of oırz .216 5.ıJ = of dir? . küpün alanının kaç katıdır? Şekİldeki ayrıtları Zbr . Prİzmanın yüksekıığİ 5 br olduğuna. 108 iiiiiİi[gsz]iiiil. z. kenar uzunluğu E l z IrJ 10. rek küp bİçimine getiriliyor.9 9. Bİr üçgen dik prİzmanın taban ayrıtıarı 6 bı 8 br.90 s. 4. bf tür? 1.F . Kare prizmanın alanı. manln hacmi.Katı Cisimler Taban ayrıtının uzunluğu x br olan dik kare priz9. Şekildeki konİnin ABC kesİti. ve 4 br dir.3 6.9 br ve 12brolan dik-: dörtgen prizma biçimİndeki kurşun levha eritile_.6. bir ayrıtının uzunluğu x br olan küpün hacminİn 2 katıdır.9 8. 8.

1.

1967

-

US*e

5.

ı

ij7c 'ıjSli

Hacimleri eşit iki silindirin yan a|anları arasındaki oran aşağıdakilerden hangisidir?

Bir silindirin yanal alanı 20n ve yüksekliği 10 birim

olduğuna göre hacmi kaç birim küptür?

o)+ B)İ

",h

=rh

A)

2n

B)

20n

C)

10ır

D)

40n

E) 200n

6. t9;;'2.
1968

lJ:;S

Çapı d olan kürenin hacmi çap cinsinden yazılırsa aşağldakilerden hangisi elde edilir?

- USS

Bir kürenin merkezinden 4 cm uzaklıktaki kesitinin alanı 6n cm2 olduğuna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dir?

A)
7.

5

B),8

C)

6 D),8

E) 8

A) v

= =

fno'
*no'

B) v =
D)

3"ot *no'

c) v

v

=

Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3, 5, 7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm2 olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?

ıi ,''l: _ -'.i:

E) V =

)"ot

A)
8.
r

440
..ı

B)
i'

540

C)

840 D)740

E) 640

3.

i i;{:.-;

:>

969 -- USli

Tabanının bir kenarı 8 cm, yüksekliği 3 cm olan düzgün kare piramidin bütün alanı kaç cm2 dir?

A)

224

B)

144

C)

112

D)

80

E) 64

4.

1974

- USS

Ayrıtlarından biri

s uzunluğunda olan bir

küpün

içine teğet bir küre çiziliyor. Küpün bir köşesinin kürenin yüzüne olan uzaklığı aşağıdakilerden
hangisidir?

Şekildeki ABCD dörtyüzlüsünün ABC yüzü bir kenarının uzunluğu a olan bir eşkenar üçgen, BDC yüzü ise D açısı dik olan bir üçgendir. AD

ayrıtı BDC düzlemine dik olduğuna göre,
dörtyüzlünün hacmi ne kadardır?

bu

A)

*
oı .'r/o '24

,)#
353

Katı Cisimler

9.

1981

- OYS

12. 1982

- OYS

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 1, 3, 5 sa-

yıları ile orantılıdır. Bu dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni fio cm olduğuna göre hacmi kaç
cm3 tür?

Yarıçapı R olan bir küre, merkezind"" kaç ıR2 olur?

*

uzaklık-

ta bir düzlemde kesiliyor. Elde edilen kesitin alanı

A)

120

B)

e2
E) 1s,/6

C)

sO

th

A)9 ,9

B)2

cı* ,);

E)3

D) 15

13. 19s2 _ ÖYS

10. 1981

- ÖYs

Bir küpün alanı b cm2 dir. ikinci bir küpün hacmi

bu küpün hacminin c katıdır. lkinci küpün alanı kaç cm2 dir?

A)b3,8
q

,6il

a)cW

c)

b2c

q,Fo
6
_)

Yukarıdaki l. şekil taban çapı 4 cm, yüksekliği
10 cm olan bir silindir, bu si]indirdeki suyun yük-

z
!

sekliği h dır. Bu kap 45' ıik açı yapacak biçimde eğildiğinde su düzeyi şekildeki gibi kabın ağzına
dayanmaktadır. Buna göre h kaç cm dir?

UJ

z

U)
l_.1 I

ıı.

1981

- oss

A)e
14. 1983

B)8

cr7

D)6

E)5

- OSS

Taban

çapı 2R

=

20

cm olan silindir biçimindeki
iç içe girmiş ve yükseklikleri eşit, dik silindir biçimindeki iki kaptan dıştakinin çapı içtekinin çapının iki katıdır. içteki kap ağzına kadar su ile dolu iken tabanına çok yakın bir detik açılırsa, ikisi arasındaki boşlukta su hangi yüksekliğe çıkar? (içteki kabın kalınlığı önemsenmeyecektir.)

bir kapta, başlangıçta20On cm3 su vardır. Bu ka-

ba yeniden su konmakta ve kaptaki SUyUn h yüksekliği, t zamanına göre

h=at+b
bağıntısı ile değişmektedir. Bu kaba su konmaya başlandıktan 2 sn Sonra Suyun yüksekliği 8 cm olduğuna göre 3 sn daha Sonra (beşinci saniye sonunda) Suyun yüksekliği kaç cm olur?

A)

32

B) 23

c)

1e

D)

17

E) 14

A)l

B)1 .)+ o)+

E)+

iiiiii[sel,İiiiii

Katı Cisimler 15. 1983

- OYS

18. 1986

- Öss

Yukarıdaki şekilde küre içine yerleştirilmiş silindirin yüksekliği 8 cm ve hacmi 72ıc cm3 olduğuna
göre kürenin yarıçapı kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde kare tabanlı dik piramidin içine yerleştirilmiş küp görülmektedir. Küpün alt yüzü

A)7

8)6

C)5

D)4

E)3

piramidin tabanı iIe aynı düzlemde olup üst köşe-

leri ayrıtları üzerindedir. Ustte ka]an küçük piramidin yüksekliği 3 cm, hacmi 9 cm3 olduğuna gö-

re büyük piramidin taban kenarlarından biri kaç
cm dir?

E

A)e

B)8 C)7

D)6

E)5

ıe.

1984

- Öss

5
=
UJ

10 cm boyunda 1 cm çapında silindir biçimindeki 10 kalem beşerli iki sıra halinde, cİikdörtgenler

t
z
UJ

U)

prizması şeklindeki bir kutuya konulacaktır. Bu
kutunun hacmi en az kaç cm3 olmalıdır?

4
I
a

A)

300

B)

200

C)

150

D)

100

E) 50

19. 1987

- OYS

ı

z.

1985

- oYs

Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları x, x, h cm dir. Bu prizmanın hacmi 75 cm3 olduğuna göre

yüzlerinin toplam a]anının
aşağıdakilerden hangisidir?

x

cinsinden ifadesi

Taban kenarı 10 cm olan bir düzgün kare piramidin bütün alanı 360 cm2 dir. Buna göre piramidin

Al 2x2 * 3oo ,x

*

B) x2 +

4x
++

c) xz +75
300x

yüksekliği kaç cm dir?

Ç +x

A)

11

B)

12

C) 13

D)

14

E) 15

=)

l;:iiitgss jıiiil

Katı CisimIer

20. 1987 -

övs

23. 1989-OYS

AB
Yukarıdaki şekilde verilen küpün bir ayrıtının uzunluğu 1 cm dir. Buna göre D?B' üçgeninİn alanı kaç cm2 d,r? Küp biçimindeki tahta bir bloktan küçük bİr küp
alınmıştır. Kalan tahtanın hacmi 208 cm3 olduğuna göre |BC| kaç cm dİr?

A) 3/e

q

2,/ğ

c),F

D'r+

q+

A)e

B)8 C)7

D)6

E)s

E

5
21. 1987

z
- OSS
Yüksektİğİ 60 cm ve taban kenar uzunluğu a cm

lABl

=
=

4 birim
x birim

z ı!

?

lFcı

o UJ

olan kare prizma su ile doludur. Yarıçapı a cm
olan bir silindirİn prizmadaki suyun tamamını a!abilmesi İçin yüksekliği en azY'aç cm olmalıdır?

AB
eşittir. |AB| = 4 birim olduğuna göre lFC| kaç bİrimdir?
A't


A:l

=

3 alınız.) B)

ŞekildekiABCD ve ADEF karelerİ birbirine dik ve
=

x

22

20

C)

18

D)

16

E) 15

2,F

Dl4,tr

B',4r/,
E)

c)

9.6

2,tr

22. 1988 _ Övs
Boyu eninin iki katı uzunluğunda olan dikdörtgen

şeklindeki bir kartonun tümü kullanılarak 16 cm3 hacmİnde, kare prizma şeklinde kapaksız bir ku_ tu yapıyor|ar. Kare prizmanın taban kenarı, verilen kartonun enine eşit olduğuna göre kullanılan kartonun atanı kaç cm2 dir?

25. 1995 - Öss Taban yarıçap 8 cm, yanal yüzeyİnin alanı 96ır
cm2 olan bir dönel koninin yüksekliğinin bir ana doğrusuna oranı kaçtır?

A)

128

B)

e6

C)

64

D)

32

E) 16

N+

,)+

.); ,)A q+

,;iiiliilgse]liİ!i;;,

Katı Cisimler

26. 1995 - OSS Kenarları 3 cm , 6 cm Ve 12 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmlne eşit hacimde
olan küpün bir kenarı kaç cm dir?

30. 1996 - OYS

A)2

B)3 C)4

D)5

E)6

27. 1995

Kenarları 60 cm Ve 80 cm olan dikdörtgen biçimlndeki karton bükülerek dik silindir biçiminde bir boru haline getirilecektir. Bükme işlemi uzun

- ÖSs

Şekildeki kare dik piramidin bir yan yüzü taban düzlemi ile 60" lik açı yapmaktadır. Piramidin

hacmi 288rE cm3 olduğuna göre tabanın bir kenarı kaç cm dir?

kenar ve kısa kenar üzerine yapıldığında elde
edilecek iki fark]ı boru si]indirin yan alanları oranl kaçtır?

A)
/z

10

B)

12

C)

13

D)

14

E) 16

A)

1

B); .) 3 D);
- OYS

1997

*

(r

z
J

Tabanının boyutları 6 cm ve 8 cm o]an dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta bir miktar su
vardır. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan kapalı bir küp, tabanı kabın tabanına değecek biçimde su-

- OSS

.<

z ı]J
LIJ

o
28. 1995
Bir düzgün dörtyüzlünün tüm alanı 256,fr birimkaredir. Bu dörtyüzlünün yanal yüksekliği kaç birimdir?

ya batırılınca su seviyesi küpün yarısına kadar
yükseliyor. Buna göre suyun ilk yüksekliği kaç cm dir?

7

A) 115 '96
D)

A)

6/5

e/5

B't

7,6
E) 1016

c) B,E

D)

1#

B) '94

113

.)
E)

1}1

1#

32. 199s

- ÖYs Kare tabanlı kapalı bir dik prizmanın hacmi
re prizmanın tüm alanını Veren Y = f(x) fonksiyo-

30 cm3 tür. Karenin bir kenarı x cm olduğuna gö-

29. 1996 3,

Bir dikdörtgenler prizmasınıD X, Y,

- OSS

4

z

boyutlan 2,
cm2

nu aşağıdakilerden hangisidir?

sayıları ile doğru orantılıdır. Bu prizmanın

hacmi 3000 cm3 olduğuna göre alanı kaç
dir?

2x+60 A) y=
x2

B) y=
D) y=

x2+30
x

x2+60
x2

A)

B) 1200 C) 1300 1100 E) 1s00 D) 1400

:iiiliilsezlliii;

Katı cısimıer

33. 1998 - OSS

ge. 1999

- OSS

Yanal alanı 135ıı cm2 olan bir dİk koninin taban yançapı 9 cm dir. Bu koninin hacmi kaç cm3 tür?
A') 282rc
D)

B) 292ıc

C) 302ır
E) 324ıc

312ı

gı.

1998 _

Öys
A

noktası ve taban çemberİ o merkezli kürenin yüzeyindedir. Dik koninin hacmİ 216ıccm3 olduğuna göre kürenin yarıçapı kaç cm dİr?

Şekilde taban yarıçapı 6 cm olan dik koninln tepe

A)e
Yukarıdaki şekil ana doğrusunun uzunluğu a cm olan bir dik koninin açılımıdır. Dik koninin hacmi
96ır cm3

B)10 C)12 D)13 E)ls

ve m((6B1
=

ıoAı

=

ıoBı

a

= 216" olduğuna göre, kaç cm dir?

cr
J z

A)6 B)8 C)e D)10
35. 1998 - OSS

Er12

uJ

a ı.ıJ

z
gı.
20oo

- Öss

Yarıçapı 5 cm, yüksekliğİ 24ıc olan dik silindir bi-

ABCD kare taban!ı ABCDA'B'O'D' dİkdörtgen|er prizmasında D'noktası, Ave B ile D noktası da B
İle birleştİrilirse,

hacmı 3oo cm3 o|an (D', ABD)

piramidi elde ediliyor. ABCDA'B' c'D' prİzmasının

çimindekİ bir kutunun alt tabanı üzerindekiA noktası İle üst tabanı üzerİndeki B noktası aynı düşey doğru üzerindedir. Şekildeki gibi A dan hareket edip kutunun yalnızca yanal yüzeyinde tek bir do_

yüksekliği 15 cm olduğuna göre tabanının bir ke_ narı kaç cm dİr?

lanım yaparak en kısa yoldan B ye gİden bir ka_ rıncanın a|dığı yo| kaç cm dir?

A)

2'/15 c) 3'R5 /_ıs cız6d E) s/30
B')

Al 26n

B) 25n C')2418 D')2s18 E) 2siE.

Iii!ffissslii!i;

Katı Cisimler q0. 2002

- oss

T dık koninin tepesi
|AB| koni tabanının

bir çapı

lAOl =lOBl =1km
ıTB| = 3 km

Yukarıda ABCDEF üçgen tabanlı dik prizması ile

Yukarıdaki şekil dik koni biçiminde idealleştirilmiş bir dağı, A ve B noktaları ise bu dağ eteğindeki iki köyü temsil etmektedir. Bu iki köyü birleştiren dağ yüzeyi üzerindeki en kısa yol kaç km dir?

köşeleri bu prizmanın ayrıtları üzerinde olan
MLEK piramidi verilmiştir. tML] / tDFl

ffi

=

+' jffi

=

j

oıduouna göre'

Nt
4
c.

"+

Cln Dr.fr

E) 3

Hacim(MLEK) Hacim(ABCDEF)

kaçtır?

o)

*B) *.) *r) .b51*
oss

z ;
J u.l

a LU

z
2003

,l cı.
39. 2002 -

- oSS

ABODEFGH küp AKLMTSRN küp
|AB| = 3

ç6

lAKl =

3

..
Şekildeki gibi koni biçiminde bir kapak ile koni biçiminde bir gövdeden oluşan kapaklı bir cisim yapılacaktır. Kapak koninin yanal ayrıtı 3 cm, yanal

Bir kenarı a cm olan içi dolu tahta bir küpün köşesinden, bir kenarı

çıkartılıyor. Geriye kalan büyük küp parçasının a]anının küçük küpün alanına oranı kaçtır?

., 3

olan bir küp kesilerek

alanı 24 cm2 dir. Gövde koninin yanal ayrılı 12
cm olduğuna göre yanal alanı kaç cm2 d,r?

A)

e

B)

12

C)

18 D)27

E) 36

A)

96

B)

108

C)

116

D)

1s0

E) 384

,:ii:!il

gog.]i!İj

Katı Cisimler 42. 2003

- oss

44. 2005

Yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki bir su bardağı tümüyle su İle doludur. Suyun 25 cm3 ü boşaltıldığında su yüksekliği 2 cm azalmaktadır.

- OSS

Buna göre tümüyle dolu bardakta kaç cm3 su bulunur?

Şekildeki gibi 6 bölümü ve tabanı kare olan kapaklı bir karton kutu yapı|acaktır. Bu kutunun yük-

A)

12s

B)

135

C)

150 D't225

E) 250

sekliği 5 cm, tabanının bir kenarının uzunluğu
20 cm olacağına göre kaç cm2 karton gereklidir?

A)

1000
D)

B)

1400

1100
E) 1500

c) 1200

İ

,
43.2004-oss
lABl
= = =

İ

cE

J z

,

;
IJJ ct)

z

5 61 3 61 5 br

UJ

lBCl lAFl

45. 2005

- oss
kumaşla kap|anacaktlr.

lHXl =lHZl =1br lHYl
=

2 51

Kenar uzunlukları 1 er birim olan 6 küple oluşturulan aşağıdaki kürsünün tabanı hariç tüm ytızeyi
bİr madalya töreni lçin

Yukarıdaki gibi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun A köşesinden harekete başlayan üç
karıncadan birincisi X, ikincisiY, üçüncüsü Z noktasına sırasıyla x, y Ve z birim yol alarak ulaşmıştı r.

Kutunun ABOD tabanından geçemeyen bu karın-

calar X, Y ve Z noktalarına kutu yüzeyinde kalarak en kısa yol|ardan ulaştıklarına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Bu kaplama işi için kaç birim kare kumaş gereklidir?

A)

x. y <z B) x. z<y D) y. z<x E)2.

C)

y. x<z

A)

18

B)

20

C)

21

D)

2s

E) s2

y<x

liiiiııfgzo]i!!ii.

yüksekliği 2 metre olan dik koni biçimindeki bir su deposuna bir musluktan sabit hızla su akıtılıyor. 2007 .ı+ =)+ Bu silindirin hacmi kaç cm3 tür? A) + D) Btsn cl3.Öss ŞekiIdeki gibi taban yarıçapı 1 metre. Bu prizmanın hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)210 c)240 D)260 E)280 Bir kenar uzunluğu 16 cm olan kare şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 3 cm olan birer kare kesilerek çıkartılıyor ve kalan karton parçası kıvrılarak şekildeki gibi üstü açık bir kutu yapılıyor. Depoda bi_ riken suyun derinliği x metre olduğunda depoda biriken suyun hacmi x türünden kaç m3 olur? A) # .OSS 35 30 42 Şekildeki dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzünün alanları cm2 türünden üzerlerine yazılmıştır.Fn El9n iıiliİ[gzı ]iiiiii q.)+ D.Öss 49.f2n . Bu kutunun hacmi kaç cm3 tür? A) 200 B)240 C) 250 D) 300 E E) 360 J z = ş z a tu TJJ 47. 2006 . .)+ .Katı Cisimler 46. 2oo8 Yarıçapı 3 cm olan o merkez|i küre içine ekseni küre merkezinden geçen 1 cm yarıçaplı dik daire_ sel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.2006-OSS 48.

E 33. E 46.A 42.A 40.C 8.D 12. C 16. C 44. C 10. taban yarlçapı 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan kesik koni bİçimİndeki A parçası ile taban yarıçapı 3 cm olan yeterince yüksek silindir biçimindeki B parçasının şekildeki gİbi birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.A 13.8 25.D 19. 2009 Aşağıda verilen kahve yapma makinesi.A 4.8 2.D 24. D 51. D 50. B 9. Bu koninin taban alanı kaç cm2 dir? A) 6ı B| 7ıc C) 8ıt D) grt E) 10rl Kahve makinesi boşken B nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B kısmında oş E su kaç cm yükselir? q+ c)ş + D) E) T S = z ııJ U) tıJ 1.D 17. 2oo9 . D 21.8 14. noktaları şekildeki gibi çakışacak biçimde bükülerek tepesi o noktası olan bir dik koni bluşturuluyor.D B 20.8 31. ve A.E 37.E 41. E 27.D 36.D 35. . C 43. 49.oss Yarıçap uzunluğu 6 cm olan yarım daire biçimindeki kAğıt parçası' A.8 22.D 23. A 45.8 .A 5.C 3.C 29.Öss sI.A 18. A 32. B 26.A 48.A 28.A 11. A 39.Katı Cisimler 50.C 6.C 30.D 47. B 15. A 38.8 :iiiiifigzz]!!ii 7. E 34.

h Bütün alan = Yanal alan + 2. = n'r. V = ırr2.. _ı!|!i..12.64 = 224 cm2 olur. Silindirin yana| alanı.hl .L.J / \r j:::lı'^_^ ı:i:::. oıacaöından. z J u=+'(*)'-u=+'* +Vi*n. Y.ü f2 . .loPl = v = 2R=d+R=$ $ırn3 tur.r. Vı = Vz = n|. 5. 4. 8 Taban alanı = 82 = 64 Yanal alan = Taban çevresi. Yanal alanlar A.3 = 96 96 + 2. =2R=R=i 2 = Kürenin hacmi.g Kürenin çapı 2R olmak üzere.h1 2xr2.8.:.Yükseklik = 4.h. olsun. n ıABl =s+|EB| _-"f. g =ğ h2t oırr.n. A_= A2 =Iı.10 olur. ve A.A = 2nr.? = [EBl küpün cisim köşegeni olmak üzere aradığımız uzaklık |EP| dir.h2 t2 h2 2nrl.' i:ıi:llı.10 +V = 10ır br3 buıunur.Taban alanı = :lI=1br = = 2On = 2n.Ot bulunur.1. z t Doğru Seçenek A @ [! J-l . Doğru Seçenek B 13 brırnrr. I (r lEPl lEol . Doğru Seçenek A Doğru Seçenek C . s lABl 2.4 Doğru Seçenek C 3.h +V n.

8=3k.lADt = ı . b= 3k=91Q. A merkezli kesitin alanı 6ıt ise nf =6ıı+f =6 AoB olur.b.fu cm O=3k=3.^r. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C a.10. + |AD| = f. ? = k.(15k2 +21k2 + 35k2) genl 569= 2.2 = 14 = Bu durumda V a.b. cm3 buıunur. dİk üçgeninde loBı2 = ıAo|2 + |AB|2 + R2 = 42 + ? +R2=22+R=. b. c ise = 5k olacağından cisim köşe- 568 = 2. 6.fu /ffi=tm 70+k=. c=7k 4=2(ab+ac+bc) olacağından c olsun.cm Doğru Seçenek B ABD ve AcD dık üçgenlerinin hipotenüsleri eşit (ıABı =|AC| =31 [AD] kenarları ortak olduğundan bu ikİ üçgen eştir. c= 5k=sfr. {ffi=. b=5k.Katı Cisimler 8. lABı2 = |BD|2 + ]AD|2 =|df+ Dörğüzlünün hacmi. .2=10 C 35k2= =7k =7. iiiii[sza]liilii!: . 3 1 'ft=# b= bubnur' olsun. Doğru Seçenek B Dikdörtgenler prizmasının ayrıtları a. Dikdörtgen|er prİzmasının ayrıtları a. Bu durumda.gfz.. b. ıBD| =|cDı = E-ıBD| + a2 = ıcill=ft |AD|2 ABD üçgenİnde. .2=6 b=5k=5.14 +V = 840 cm3 bulunur. oıur' v = jntaDc). c -. |golJocl.ft.71lrt2+1P.E.2k2 Bu durumda =568+k= 2 olur. olur.c = fr.Sfr =3o'/. a=k V = = fZ. 3k.c +V = 6.

Katı Cİsimler 10.. Başlangıçta h=2 ise h=?t+b t=0 içİn h=2 olacaktır. o halde. Alanı = Az= Hacmi 6f ŞekİIde görüldüğü gibİ =Y2=f olur.. h=it+b=a2=O. Şekilde görüldüğü gibİ boş kısmının hacmi 2V dolu kısmının hacmİ 8V dir. .0+b+b=2 h=ot+b+h=ot+2 bağıntısında Su konmaya başladıktan 2 sn sonra suyun yüksekliğİ 8 cm oluyorsa. cm ise R = 10 cm olup silindirde o uJ ş z ılJ cm3 su bulunuyorsa.3G bulunur.h =2O0n + ıı. saniye sonundaki suyun yüksekliğİ =+40-4h=h bulunur.'G8 = A= nP+ A = . Doğru Seçenek D Doğru Seçenek B . Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A G 5 z 11.* -f =+ Kesİtin alanı. b.s = $ıın2 olur.2+2 + ?= 3 h tür. \=6f=.102. Aı=b+6x2=b+r=fr Ve=C.ii!: 75xıııi.h = 20oıc +h=2 olur. ıoBı2 = ıocı2 + |cB|2 =+ R2 = *Y=tfr'' ey= rfrF6 (5[ . 12.Vı +y3=C. h=?t+b+8=a. küpün bir ayrıtı y a!ınırsa. V=200ır+ırR2.x3 CoB dik üçgeninde. küpün blr ayrıtı x alınırsa. 10-h 2v 10-h =---=h8vh4 +h=8cm 1 5. 1. 2R = 20 zooıc.(%ö =. - 3t + 2 +h = 3. Alanı =A1 =6x2 Hacmi =Vl=x3 2.5 + 2 = 17 cm bulunur..

2 = 100 cm3 bulunur. E) ıoBl2=|oc|2+tCB|2 R2 = 42+ 32 f] 3@ x burunur. Şekİlde ifade ediıdiğı gİbi kalemlar kutuya beşerli İkİ sıra ha|inde koyulursa kutunun ay- rıtları 10 cm. Prizmanın ayrıtları 3=x.h + Şl=3cm ocB dik üçgeninde. 15.h +h= Silindirin hacmi 72ı cm3 ise nf .5. = z(* *75 \ x * xl = 2x2 * Doğru Seçenek C Doğru Seçenek A :İiiilgzeNİİii. Delik açılmadan önce içteki sİlindİrin içinde bulunan su miktarı Doğru Seçenek D Vı = ııf. f x oıur.Katı Cisimler 14. 72n = Prizmanın alanı.(Zrl2. V = a.8 o|ur. +R = 5 cm bulunur.x olur. . A=2(ab+ac+bc) = e[r. Y z = n.C hacmi 75cmg ise +75 = X. 5 cm ve 2 cm olacağından hacmi. Delik açıldıktan sonra büyük silindirİn içindekİ su x kadar yükselmişse.b..x h *x=7 bulunur. V = ırf.x + Y z = 4nf . V = 10.h=4nf.h kadardır..#. b=x ve c=h. Vı =Vz +nf.X. 17. *r. Doğru Seçenek B 5 z g cr a LıJ UJ z 15.

. Dogru Seçenek D 20.E' şer cm dir.ıl LlJ :7 a LU Şekilde görüldüğü gibi D'AB' üçgeninİn kenarı küpün yüzey köşegenleri olup uzunlukları . 19.s oıur.h2 + 52 + h = 12 cm bulunur. Doğru Seçenek D . +lOKl =3cm lABl =2lOKl =2.3 +9 = jtzrı'.3=6cm bulunur. 4 = 65 cm2 dir. Doğru Seçenek B PoK üçgeninde / [oK] olduğundan.iıilszz]İıiii . Üstte kalan küçük piramidin yüksek|iği 3 cm hacmi g cm3 ise dan.i.AB. lMLl ll2 =. yanal alanı 360 = 100 cm2 olduğun100 = 260 cm2 olur.) = + _ ry = +cm2 buıunur. Küpün bir ayrıtı 2x cm alınırsa |ML| = x cm olur. 3 lırıı-l. Bu durumda D'AB' eşkenar üçgeninin alanı A(D.6 Z -=-loxl lpol -= loxl lpır. A(EBC) 65 = ilEFl. -J z lMo| = zx=z.}=3 [ML] = 132 . = *X=} Bu durumda.Katı Cisim|er 18. = 9 çc oEF dık üçgeninde.10 =+ 1 = 65 lEFl = 13 cm olur. lEFl2 = lEOl2 + lOFl2 tür. Bu durumda yan yüzlerden herhangi birinin alanı Piramidin taban alanı 1O2 2Eo v = ]etoEFN).

1 2a2 12a2 + Doğru Seçenek D * CE a J-l t J z t z t. (a+4)3-o3=208 a3 + Doğru Seçenek B +48a + 64. Vı = a2'6o tır' Yarıçapı a cm olan silindirin hacmi Yz= ıı'a2'h SiIindirin prizmadaki suyun tamamını alabilmesi için hacimler eşit olmalıdır. bulunur. 23. Bu durumda kullanılan kartonun alanı 2a.a3 = 208 48a.h +60=3.9=16 i?=4Cm 4 ABCD ve DAFE kareleri birbirine eş ve dik o|duOlur. 1.İiii![gzg]liiiii: lFcl = afr+x=4rE birim bulunur.42 = 32 cmz bulunur.144 = O a2+4a-12=O (a+6Xa-2)=0=+a=2cm lBCl = a + 4 = 2 +4 = 6 cm bulunur. Doğru Seçenek D .60 = ııa2. Prizmanın hacmi 16 cm3 ise V=16=ıa2.Katı Cisimler 21. şe- kildeki kare prizma biçiminde kapaksız kutu elde edilmiştir.u 1 22aJ4 al4 al4 al4 a 24. Vı = Vz =+ a2. Doğru Seçenek D . eni a br uzunlukta dİkdörtgen istenenlere uygun olarak parçalara ayrılıp 2.h + h = 20 cm Büyük küpün hacmi ile küçük küpün hacimleri farkı 208 cm3 olacağından.a = 2a2 = 2. şekilde boyu 2a.h + 60 = 7r. ğundan verilen şekil yukarıda görüldüğü gıbi küpe tamamlanırsa |FC| bu küpün cİsİm köşegeni olur. Yüksekliği 60 cm Ve taban kenar uzunluğu a cm olan kare prizmanın hacmi.

3k.5=10 Y=3k=3.. 29.12 = 216 cm3 olacağından prizmanın hacmİne eşİt hacİmdeki küpün bİr kenarı a ise a3 = 216 =) !t = 6 cm bulunur.-. Dogru Seçerıek B 28. z=4k dir.5 = 20 olacağından =+k=S Doğru Seçenek C i.5=15 z = 4k = 4..y.3. Yanal yüzey alanı 96z cm2 İse Y = nJ'( * Katı Cisimler 27..4 İle orantılı x=2k. Y=3k.-.". ". 6 cm ve 12cm olan d|kdörtgenler prizmasının hacmi A = 1300 cmz butunur.iii:37e ..'ilii . x.--J-. + |oB|2 = |ABl2 =ş h2 + 82 nor h Doğru Seçenek A = 12z =qrE ı123 =fi =şh2-80 =+h=4ficm bulunur... A = a2fr + 256.-. =Tİ'J^ A ".--- Prizmanın hacmİ 3ooo cms İse = 3000 + x. Prizmanln alanı A = z(xy + xz + yz) =2(150 + 2OO+ 300) x=2k=2.. Doğru Seçenek E Kenarlan 3 cm. + + İse 12 a 2k._-.6.-.25. V . Doğru Seçenek C 26.fr = a2fr=+ a 16 Yan yüzler bİrer eşkenar üçgen olduğundan yan yüz yükseklİğİ h= +=ı h= y = ''Ebİrİm bulunur. I 60 Taban gevresi: g0 Her ikİ durumda da Yanal alanlar = 60.z= 3000 z ayrıtları 2...80 4800 cm2 o|acağından = Yan alanlar orant 1 olur.. AoB dak üçgenİnde. y.4k = 3000 24ks = 3000 V = 3.-.

n=jı. - 92 olur.sz.6 = 12 cm bulunur.I +I=15cm 152 Aoc nol2 dık üçgenİnde. ıEoı Piramitin hacmi 288.r.9$ v = jüraoan alanı).ız = 324ıcar' brırnra Doğru'Seçenek E . Doğru Seçenek A h = 12 cm v=jııf.u.iiiitssoxliiii: .fg cm3 İse = x/5 V=x2. ._ our.8. + |oC|2 = .E = . Doğru Seçenek B I = E z ııJ a uj 31.l 115 _ı. Suyun hacmİ = i.9. |Bc| = 2x alınırsa |oL| = x . 3ıı. t' A= 2x2 + 4..h+30=x2. + Bu durumda. Küp batırıldıktan sonraki suyun yüksekliği olacağından..ı 115 =İ*X=T*.Katı Cisİmler 30.h+n=$ olur. |Acı2 + h2 = iık durumda suyuk yüksekliği x olsun..h = t' = zr'* zBBtE 2BB= t+r'.xh = 2x2 * +x.r. Bu durumda bulunur.*+ızo x Doğru Seçenek E lBCl = 2x = 2.. - Rç3 Yanal alanı = ıc. *X=6cm 120 x . R . + 135ır = rc.*.. 11r 6. 32.

tAA] kenarının uzunluğu tabanın çevresİne eşit 300 AA'B'dik üçgeninde. lAB'r ıAB'ı2 = (1otr)2 + (24ıc|2 . ABD) pİramidinin hacmi 300 cm3 ise 300 V = = jııaD). = nA'r + p'B'|2 (10-24_26 üçgenİ) Ş il = 2.ıs 32 +a2=120 = = 300 olduğundan.e2. = r=3k. 5 z 3 ıJJ ctt z ııJ 37. .ıDD'| = J. lAA'l = 2n. ?=5k alınabilir. = 26ı cm bulunur.R)2 + 62 = R2 +324-36R+R2+36=R2 + R = 10 cm bulunur. * i = jüeı<)2. Bu durumda oML dİk üçgeninde ıoMı =4k+h=4k olur.4k = 1^ oKB dık üçgeninde. |oK| olur. (D'.2 = 10 cm bulunur. 36. V=96ır=jo.5 = 10ır cm dir. Koninin hacmi 216ncm3 ıse V=216ıı+ jı. Doğru Seçenek B Doğru Seçenek D E. ıoBr + (18 .n =216n +h=18 Bu durumda. .ii: ıXiiii. 96 pKr +k= 2 5k = 5.B cm ıAB'ı bulunur.b + = :# =* = $ oıacaöından.f.=96ır =lTı(-|To| =18-R + |KB|2 = olur. Doğru Seçenek A Doğru Seçenek D . 35.9.r.Katı CisimIer 34. l .

z a LıJ Doğru Seçenek LU A i 41.!. .3 = 24 +ır.r.tr= 6a2 \l fi. şekilde görüldüğü gibi en kısa yol siyah çİzgi ile ifade edilmiş olan AB yoludur.f. Bir kenarı a cm olan küpün nan mez.3 -'-''' |KB| =2h alınabilir.(. r A(MEL) A (MEL) A (EDF) = =1= .r = 8 olur.Katr Cisimler 38. Hacim (MLEK) Hacim (ABCDEF) Doğru Seçenek E z J . 39. s=€=9 A2 9 ıı.iiili.r.sez liliii. Bu durumda.)'=+ 24 + n.1 2 = 8..360 3 360 Q +d=120'olur. olacağından ABT üçgeni eşkenar üçgendir. bulunur. + A(EDF) = Bu durumda m1ffi'1 = 120o dir. =[jHr =oöD=(+). S olsun. bir ke- fr cm olan küp çıkarıldığında alanı değiş- Bİr kenarı a olan küpün alanı Aı = 6a2 Bir kenarı fr oıan küpün alanı Kapak koninin yanal alanı 24 cm2 ise n. CT = m1ffi'1 \12 ='T = 60o |=*| lgal =!+lEKl =h.=u(. = o. Gövde koninin yanal alanı.. . 2. ı .I.12 = 96 cm2 bulunur. bİr köşesinden. = |AT| = |BTl = 3 km bulunur.. 9s Ayrıca m(A?Bı Dolayısıyla |AB| /. 8' Doğru Seçenek A Doğru Seçenek A .

olmak üzere toplam 21 yuzey Vardır. 44. |AY|2 = lABl2 + |BY|2 10 yüzey Y2=62+62 Y2 =72 = ACZ üçgeninde.Katı Cisimler 42. Kutunun alt tabanı i|e kapağı için 2. Doğru Seçenek C Doğru Seçenek C :iiilifigesSiliii . Her bir yüzeye 1bf kumaş ku|lanı]acağından toplam 21 be kumaş gerekir.25 = 125 cm3 su alır. y<xcz bulunur. |Azr lAcl2 + |CZ|z Şekil dikkatle incelendiğinde 1. sırada (sarı boyalı) 7 yüzey 2.5 = 100 cm2 oduğundan 2 cm yüksekliğindeki r yarıçaplı silindir 25 cm3 su alabiliyorsa aynl yarıçaplı 10 cm yüksekIlğindeki silindir 5. sırada (mavi boyalı) 10 yüzey 3. Bu durumda kutunun tamamı için gerekli karton 800 + 7OO = 1500 cmz bulunur. sırada (kırmızı boyalı) 4 yüzey z2 =92 + 42 z2=97 Ohalde. lAXl2 = |AE|2 + |EX|2 x2 =82 +52 x2=89 ABY üçgeninde. 45. AEX üçgeninde. Doğru Seçenek A 7 tanesinin alanı 700 cm2 olur. oIan { Doğru Seçenek E ü z t z uJ a IJJ ı E J 43.202 = g00 cm2 Kutunun yan kenarları ile iç kısmındaki 7 dikdörtgen eş olup her bir|nin alanı 2o. Dikdörtgenler prizmaslnın yan ve üst yüzeyleri açılırsa.

C = 42 b.5.b = 35 2.7.262"2 = 42.h = h=4[2 olur.c = 30 a.4rf2 v=jı.r.30. Doğru Seçenek D (abc)2 = 6.f.52 V = obc = 6.7 (abc)2 = 62. AoB üçgenİnde İcD| ll[oB] olacağından lAol2+]AB|2=ıoBı2 |ıcl lcol x 2 lıol -= loel f 1 !.r=e+ V=ı. +r=I 2 Silindirin hacmi =n. 35 30 10 10 42 a 3 3 Şekilde açıkça görüldüğü gibi oluşan kutu bir kare prİzma olup taban ayrıtı 10 cm.5 = 210 cm3 bulunur.12.6. Bu durumda kutunun hacmi A.iiiiilgga}i!ı:i . 3. = 4. Doğru Seçenek D 7 nx3 bulunur. Doğru Seçenek A .fn=*'(.72.7.5. Doğru Seçenek B t t// cc 47. 3 48. yüksekliği 3 cm dir.f2n cm3 bulunur. TJJ z t z J 49.Katı Cisim]er 46. 4 AoB dık üçgeninde.3 = 3oo cm3 bulunur.35 V = 102.

12n=ır. A kısımdaki kesik koninin hacmi 7V iken.h' 3 + h'= 99 cm bulunur. rq.9. av=o'2''8 + 3 V =12ncms 14.h' 14V= n. Dogru Seçenek E :.gz.Katı Cisimler ı 360 r 180 -=-360 6 r=3cm Taban alanı = bulunur.sss liilii: . Doğru Seçenek D 51. nf = 9ır cm2 dir. B deki koninin hacmi V ve B deki toplam hacim 14V olur.iii.

Katı cisimler 5 z t z UJ E a ı! 'i!ii![gs6Xiİiii .

It [] ıl} r+ lı} Yönlü doğru porçosı Vektör Yer (Konuml veklörü Vektörün uzunluğu Bir vektörün loplomı ve forkınln bileşenleri iki vehörün porolelliği lllı lılt} Birim vektör iki vektörün lineer boğımlılığı iki vektörün lineer boğımsızlığı lıü lıl} .

başlangıç. + AB şeklinde BA de B başlangıç. taşıyıcısının bilinmesİ gerekir. (doğrultusunun) . + ABdeA + BCdeB + ACdeA başlanglç. uJ 3. --) AB yön|ü doğru parçasının üzerinde bulunduğu doğ_> ru. DC + + C doğrusal üç nokta olmak üzere. Taşıyıcı doğru (doğrultu) Başlangıç noktası doğru parçası A ve bitim noktası gösterilir. CA de C başlanglç. + 5 z E . A: B: d: Başlangıç noktası Bitim noktası B bitim noktasıdır. uç noktaları A. C bitim noktasıdır. A bitim noktasıdır. AB --) Dolayısı ile AB yön|ü doğru parçasının için gerekli olan üç koşul da bilinmektedlr.:iiii!rc88]!İ!ii. -)+ AB nin uzunluğu |AB| dır. DoIayısı + ile Dc yönlü doğru parçasınln belli olması için gerekli olan üç koşul da bilinmektedir. C olan yönlü doğru parçalarınl yazlnz. J-+ DC nin uzunluğu |DCl dir. AB nin taşıyıcısıdır.YoNLu DoGRu PARçASı Uç noktalardan biri başlangıç noktası. yönlü doğru parçaslnln yönü ve ta- öırıx ı i lAAl =6 öırır ı ABC DC nin yönü D den C ye doğrudur. U> öıxır ı A z uJ AB nin yönü A dan B ye doğrudur. A. . C bitim noktasıdlr. B olan yönlü ABC __ş --n AB yönlü doğru parçasınln A ve B noktaları arasın+ dakİ uzaklığı AB yönlü doğru parçasının uzunluğudur ve |AB| şeklinde gösterilir. fi şlylClSl belirsizdir.: nin taşıyıcısı k doğrusudur. diğeri de bitim Çöıüın noktası olarak seçilen doğru parçası yönlü doğru parçasıdır. B. + nin taşıyıcısı d doğrusudur. CB de C başlangıç. başlangıç. B bİtim noktasıdır. A bitim noktasıdır. Taşıyıcının düzlemdeki konu-+ mu ise AB nin doğruItusudur. B. .) aynı A noktası olan l I l bellİ olması Başlangıç ve bitim noktaları yönlü doğru parçasl fi ile gösterillr ve uzunluğu ıfil = 0 dır.

Aynı şekilde C6 EF olur. AB ve DC zıt yönlü --ş + A d//k ise AB --) ve DC zıt yönlü + doğru parçalarıdır.Bed. lBCl ise BA = -BC ---> + dir. ters (zıt) yönlü doğru parçalarıdır. Doğrultuları ve yönleri aynı. olduğundan 4 cc ıfil = ıcBı ise doğrultuları ve yönleri de aynı oldu= ğundan AB cB oıı. uzunlukları eşit olan yön|ü doğru parçaları.Dek Ve d llk + --) llCD dir. ıııiİillgagJl!!iii: . ABC lBAl = A d ---) ---) BC doğru parçalarıdır. B. fi . -) AB llCD --) A. noktaları doğrusal olduğundan AB A.Düzlemde Vektörler Taşıyıcılarl aynı veya birbİrine paralel olan yönlü doğru parçaları.. C. d // k ve lABl = lDCl ise AB ---> = -DC dir. J a Lu ıi 'z = tJ.l lABl = |EF| ve d AB = llk = ise yönleri de aynı olduğundan EF dir. eş yönlü doğru parçalarıdır." cö AB: CD ++ "ş yönlü doğru parçaları şeklinde gösterilir. c ve D dir. paralel yönlü doğru parçalarıdır. '/ Taşıyıcılarl aynl Veya paralel ve yön]eri ters olan yönlü doğru parçaıarı.

t |FM| = |cE olmasına karşılık. Çözüm Paralelkenarın karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. +++-) aynı yönlü doğru par- fi . . Köşegenleri ise birbirini ortalar. nın yönleri zıt olduğundan --\ -s ve AB : CD şeklinde gösterilir. FK ile LT FK ++ AB nin doğrultuları aynl. ++ lö FK ve CE nin yönleri aynı ve taşıyıcıları para- AC C noktasından AB doğrusuna. + = -LT --) + Cözüm dir. uzunlukları eşit + öıııx c yönlü doğru parçaslna dışındaki bir C noktasın- dan.i-. bir eş yönlü doğru parçası çiziniz.- --.) ]ukları eşit olduğundan eş yönlü doğru parçaları- +-+++ . FK # CE AC doğrusuna birer paralel dir. : A: i :B .------!+.} AB llCD ve AB * lAB| = lCD| dır..r." :r Eö nın doğrultuları ve yönleri aynı. lel (doğrultuları aynı) fakat uzunlukları farklı oldu- ğundan. uzun- fi = Eö oı'. olmasına karşın yönleri zıt olduğundan. ı} 16 -\ Çözüm |ADl = |BC| oıduğundan AD = ııe BC )-J-++ I nin yönleri aynı AÖ --. i_! ++ Fakat n? ııe cö dir. CD _\ -\ LT yönlü doğru parçası.\ llBÖ -\ ve BC dir. yönler ve doğrul- tuları farklı olduğundrn ffi+G oır..+ AB ile CD ve FK ile CE çaıarıdlr. + fi dır ıı" cB ) LIJ (r. B noktasından --> + : CD olur. çizİp kesiştikleri noktaya D denirse.Düzlemde Vektörler öıxır ı öııııx s H :D : F Yukarıdakı ABCD paraIelkenarında birbirine eş olan yönlü doğru parça|arınl yaAnlz. . AB . FK ve CE yönlü doğru parçaları ile ters (zıt) yönlü doğru parçasıdır. Buna göre. uzun- lukları da eşit olduğundan nin yönleri ve doğrultuları aynı. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerine çizilmiş olan yönlü doğru parçalarını karşılaştırınız.

simetri ve geçişme özelllkleri varsa. vektör|er denir. liıiifisgı ]lliiiii . Her denklik sınıfı bİr temsilci eleman ile gösterilebilir. fi ve c-ö yönlü doğru parçası AB=CD=EF +++ r++-+ l. Simetri özeIliği Düzlemin ner için.. Denklik sınlfının temsilcisi ? CC vektörüdür. = b' ile gösterilir. ||fi|l veya |AB| ııe gösterilir... Bu denklik sınıflarının herbirine bir vektör adı verilir. cB . yönleriters olan vektörlere zıt (ters) 1 Bundan sonraki bölümlerimi parçasını vektör anlamında ycınıtı doğru parçalarına I Eş da eşit vektörler vektörler denir.= (AB. ıı* Yansıma özelliği -)+ AB : AB + ii:liiiii Her yönlü doğru parçası kendisine eştir. yönlü doğru parçaIarı arasındak| eşlik (:) bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. -J z a Bir vektör. yönü. Başlangıç ve bitim noktaları aynı olan vektörlere sıfır vektörü denir v AB:CD ve CD=EF+AB:EF _\. rına aylrır. kümeyi denklik sınıflarına ayw. +++-+ dir. gibi sembollerle gösterilir. il = B_b: . doğrultusu ve uzunluğu değişmemek koşulu ile yer değiştirilebilir. fi Ve eşit zıt vektörIer oıup.. Dolayısıyıa Çözüm Yansıma.. CD. dİr. a. 'i vektörleri. fi yönlü doğru parçasına denk olan yönlü doğru parçaIarının +-)+ c a . doğrultuIarl aynı' uzunlukları fi = -Bi biçiminde gösterilİr.. b.. yönlü doğru parçalarını denklİk sınıf|a- öıx:x z Yönlü doğru parçaları kümesİnde eşlİk bağıntısının.. . Böyle vektörIere eşit z LU IJJ A?.Düzlemde Vektörler vEKTöR Eşlİk bağıntısı. fi J vektörünün uzunluğu (normu). r." E? yönıü doğru pardir. Bu denklik sınıflarının her birine bir vektör adı verildiğini de biliyoruz._\ Dolayısı ile yönlü doğru parçaIarl kümesinde eşlik bağıntısı. Normu (uzunluğu) 1 birim olan vektöre. l Doğrultuları aynı. sınıfı fi veya . kümeyi denklik sınıflarına ayırdığını gösteriniz. EF) AB:CD+CD=AB ilö Geçişme özelliği Düzlemin her çaları için. birim vektör denir.

AB nin yer vektörünün uzun|uğunu hesaplayn. Y2) noktaları jin olan oP vektörü.Y2) ve P(a.2.iıı:. vektörlerini bulunuz.ffi br butunur. B(Xe. g LU vektörü yerine P vektörü de yazılabilir. AB + = + . a Ve ikİnci bileşeni öıxır c A(4.xı . -r z UJ . . . .8) olmak üzere.Y2) olmak üzere. ++ = = oP + P (xz - xı .2-4') _2) = (_3.5) Ve B(5. olarak bulunur.(2 (-1'ü' 4 _ 2't = - = (Z + 1. B(x". b) şeklinde gösterilir.21 I = (3. AB (İ Burada.Düzlemde Vektörler ANAIıTiK DÜztEftrDE vEKTöRIER Analitik düzlemde A(x.: 4 5 Ita H >x >x lıoplı veya pF| ib gösterilir.. ly b:.BA olduğuna dikkat ediniz.z.) olduğundan.iiıiilegz . Çözüm A(x'' konum) vektörüdür. =. b) olur. AB ++ loPl = OP = (5 -4. b) olmak Üzere. 4) noktaları ile tanımlan"n AB . P vektörünün.) ve B(2. Y1) veriIsin.. ry fi = ol = (xz . AB --) vektörüne eşit ve başlangıç noktası ori- + vektörünün yer (veya + BA vektörlerinİn yer (konum) Y.. 2) b o fi=O?r=(-1 . b + Çözüm ay Bir Vektörün Uzunluğu (Normu) oP I + = (a. z -J o? -> oP -) = 1a. b) uzunluğu vektörünün (normu). Y2_Y.Fsz = . 8 - 5) = (1. Y1). 3) oHP dik üçgeninden p?ı = 1Ç6z bulunur. -++ AB oP' . önıııx A(-1. 2) g AB -+ Ve B(x2. Y2- Y1) = (a. A(x. birinci bileşeni reel sayısıdır.

-1 -2) = (-3. +a+b=4 ve a-b=6 /.\z. -)-)J-) A-B=A+(-B) Fxr.Y2) olmak üzere.-1 _ -) = (-a' P +2) -) {) vektörüne J-) = (9. A+ dır.l + = (Xı yr) dir.(-1) = -5 bulunur.Y2) a+b=4 ry cr J a-b=6 2a=10+a=5. P = (?..lii:ggg. ü = (4. b=-1 a.b kaçtır? -\ tJ Çözüm ü = 7+ (a+b. Y1) ve ü= (r.Düzlemde Vektörler İkı vekıarün Eşiılİğİ ikı vektarün Toplomt Ye Forkı yer vektörleri aynı olacaktır.(xı + \z.. -3) olur. o ve BA +-)-) B olduğuna A_ = dikkat ediniz. b) vektörünün tersi denir. = ise öıııır -) A = (3. o halde. .=y.ızere. AB --) = (4.. Y2) olmak ı. =x2 Ve Y.b = 5.b kaçtır? AB fg) = (4. 3) 7 B(5.iiiiir . ln. tr\*çJ ı) C(xr+x. nı olan ve i ü = (r. A-B=(3-6. a{) -\= V ise a. a.) ü=7€X1 B(x".. y. yr+y. ı z -) ve B = (6. b) olmak üzere. + A+ B -)_) .b =1. -1) ise a. yrl j = 1a+b. a-b) öıxır ıo i= olmak ılzere. -)-)-) A.2=2 A+B=(3+6. bulunuz. 6) = (4. dir.. -Yr) bulunur. olduğundan. (r.-) vektörlerini B B ve Çözüm -)J -1) 2) olmak üzere..Yı = (X1. 1) olur. olup = UJ a ul z öıxır ı ı A(a.. -1) 5-a=4 ve b-3=-1 b=2 o=1 Çözüm + (Fa. 6) . .Y1) ve d= (rz.Yı .

noktaları ve d = 1-ı. 3) - (-2. =(-1 +(-2'). AB -+ a. 0) dır. a tu z lrJ -3) bulunur.(2.-2-2'l -4) C -)+ = (-1." a -) Ve b reel sayılarını butunuz. d = -)-+ C-AB. Bir YeIıtörün Bİr R. 4) 1-ı .3) =(2+(-1). 2) -) -) + b. örrgı ıı i= İse c. 4) vektör|eri verİliyor.2.4) gi- Çözüm ed = 3. 0) 4b) = (0. 4) ve fi = (2.ggı}!İ!i.0) bulunur. (-3.eel Soyı İIe ço'p.a+(-a)) (-3.d= o'ı.Düz]emde Vektör]er ğmıg(. 6) b.i* b. + BA = _4') = (_2.2 i= 1e. 0) + (3b.4-41 + -BA olduğundan. (-a..mı -2) ve B(3. ".(-1). AB +-) + (2.(2.2) 4) vektö- --> -) a. AB+C b.4) + (-1. gi-zd vektörünü (2.n? = d* Bi oıduğuna dİkkat edİnİz.(-1. + d. s1 ise - 1. 4) + (-2.ıı A(1.=(-1 = 1_ı.1) - 2.(3. -3.A+b.4l C = bulunuz.3-6) = (8.2al (-a + 4b) = (0. bulunur.B=0 a.2a -a+3b=0 t[ +a=0 ve b=0 2a+4b=0 J - :iiiiiİf. s) 2. rüne göre aşağıdakileri bulunuz. 3. 3b. -) --+ C-AB j ltuları üıııır (-2'l) 't--' -) B ll +-)-) a. 4) = (0. C+BA I I c. -2.2| ve d= (3. tr = (6. = Çözüm Burada. .4+4) = (1.1). AB=B-A = (3 = çöıüı ır ı1 ve ğ= 1-ı.0) bulunur. 8) = (3. --\ -ı -ı BA=A-g =(1 z J =(6-(-2).(-1.

-) B Ar -) +x1.Yz= bulunur. . 2) noktaları ııe d = (a. rrl) . ı' d ıse n kaçtır? A(2. iiı!İllggs]liiii . 1) vektörü verilİyor.l-d+OAl-OB r. t ' kaçtır? 'tö ve g = (3. AB +-) B(-1.3) vd<İorleridıkıse a lraçtr? 4 I Çözüm -) -) A-l-B+moA.) YıYz X1 x2 + x1.*=T +n-1=-5 fi = -4 bulunur._2\ ve ğ= (a+1.2.i= (x. d = (x".Düzlemde Vektörler itı vetıtırün Porqlellİği -l-lJ-ı itı vercarün Dİklİğİ İ'*d. yl) .-ga- 56 .Yz= 0 dır.___t .kYl) kYı=Yz = kı = X2 Vo +k= E-=E X1 Yı oıur. R= 1x.(-2).ffic=-1 = + (-1 _\ . y2) için -)-) Y1) ve B = (Xz.x2+Yı. + moA._l +3a=30+o=10 bulunur. n) noktaları ile rü veriliyor.1 a+1 +-6=-o-1 *?=6-1+o=5 --I -23 bulunur. İrdo" X1=b-k Yı d= d= r. 1) vektörleri paralel ise 4r! J z = -)J |i= (a+4._ -3a 30 .t1 İııd+g=_ 'a+4 +a+4=6ro=2 2 bulunur. -s -\ A.Y2l= (kxı.moB=-1 Çözüm rr.moB = 4 -1 0 (Eğimler çarpımı -1 dir.2) z UJ U) -) A= ğıilııİ ıİ (1 -) .5) n6rC+mor. = (5. 6) vektö_l- C ise a kaçtır? d= (-1. -3) ve A(-2. A = (xı. ffiııı ıc öııtrf.2. İ5* 0 ve kıt0 olmak İizere. rı-1) Çözüm AB ABrd. 1) ve B(3.(-3)) = (-3.x2 + Yı. Y2) olmak üzere.. A?ıl Çözüm A6 = (3 .io d rİ ouuğundan.

4 = ('..ı 6r I '= teriniz. Çöıüm A'r =mTS 125 t- = TT6T 25 -'l = t6 zs 1 olduğundan -) A vektörü birim vektördür. f) oıaraı bu|unur.Düzlemde Vektörler Bİrİm Yekltİr -) A = (3.A ı4 şeklinde bulunan z uJ tıJ g A -) = (-5. Uzunluğu 1 birim olan vektöre. J -) j ile gösterilir.(-5. 1) birim Çözüm vektörlerine.üs. AnaIitikdüztemde törler denir. lunuz.ffi=rE=5 olup A ııeaynı ?=l.i ıAl = = J f.0) ve 4 = (o. 12) vektörünün birim vektör olduğunu gös- =(*. lİiilKggelliiii:. = -t-.3) vektörüdür.) vektörü ile aynı doğrultu ve yöndeki 5 z E birim vektöı -)1-ı I=+. A= -) (x.ffi = 13 oıup A -) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön!ü olan birim vektöı ?=-l. i ile e2 düşey birim vektörü.ı. Çözüm ? vektörüdür._. 12) ile aynı doğrultulu fakat zıt yön|ü bİrim a vektörü buIunuz. -) |Aı = 1 br 4) ile aynı doğrultu ve yönlü birim vektörü bu- -) ise A vektörü birim vektördür. Y. birim vektör denir. +) (3.) (+. _. lİı= /t_ sf +ı* -_ . . J -) yatay e1 birim vektörü. standart (temel veya baz) birim vek- doğru|tu ve yön!ü birim vektöı l^|=Jt+{z=.

-) olmak üzere. d = (-2. 4 ı a O halde.4) -) -)+J x. = -)-) t I -x) + (y. y1) = (X1. x. 2) vektörlerinin li- neer bileşim kümesini yazınız. yr) = -x + 2y) olur. _1) (1. 1) + y.(1. y € R olmak üzere (x. öırır zı -) Düzlemde her A = Çözüm X. uJ /g'+(_qz : . dir.A + y.B=C x. 3) = (8. öıxır zc _)_\_\-)J-J-)-) -) B = (-1.dı J-) + (0.B = x. 3) vektörlerinin lineer bileşimi şeklinde yazı- A = 2a'ı _ a'z ve B _ e'1 3 e.y€ R} kümesı (3x + y.Düzlemde Vektörler VEKTöRIERıN ı.A+y.(1. d vektörlerinin lineer bi- leşimi ı ı ı ! İ vektörlerin lineer biIeşimi olarak yazılabileceğini gösteriniz. -)-)Yı. 2) = (3x.yG R olmakuzere J+-) x. C -)J-) = = 3A-2B öırıx ız Düzlemde A -)-J = (3.€'. -1+(-3)) = (3. törlerinin lineer bileşim kümesidir. ve 4.ışiıvıİ öıııİı( 2l A= (_2. -2.. -3) ' =g l x+3y=-3 J =x=3.(-1.(2. 0) + (0.3e'r= -3) olup ise dir.. l-\ -) A vektörünün lineer biIeşenleri _2. Y1) vektörünün standart birim i u.-2) eA şeklinde nur. I I { _1) ve B = (1. di. X + 3y) = (8.2leA X=1 ve y-1+(4.e1 + = x. Çözüm A tr --)ll = 2a'ı _ €'z= (2.) |+ Yı- X=0 ve y=1+(1 . 2xy I z ul U) -)-) = (2 + 1. Çözüm A= (_2. A kümesinde sonsuz çoklukta vektör bulu- .(0.e'. i .B=C ise C -) vektörüne. A = (2.'. ise |A + B| kaç birim- dir? Çözüm x.(3.e'. ll -3) z J ' (2x- y. 1) 4.e1. j bulunur. 0) + yı(0' 1) = X1.2y) ı Çözüm -) A = (x. bulunur. 1) ve -)-) -3) C = (8._X +2y):x. nız.(1.E = 5 br v=-2 olur.4) vektörünün lineer biIeşenlerini yaınız. A={(3x+y.ixren ıiı.az J.0) _2.A+y. 0) + 4. ive dveı<- Xı. :liilliİlggz]liiii.1)eA x=2 ve y-0+(6. 4) + vektörlerinin tineer = = bileşimi denir. -1) + y. -4) A+B ır* dı = . önııır ıa vektörünü.

B=0 kr. -k1 + 4R2) = (0.A+kr.A+kr. 4) Ve B = (8.4) vektörlerinin A = (1. 0) = k.(1. -1) + k2. (kı'0) + (0. ('. 3k. 0) olduğunu gösteriniz. + kr.. Ustelik . 4 = (o.4kr) = (0.2) vektörlerinin lineer bağımlı öıııır 4 = go olduğunu gösteriniz.X. 0) . 3) + kr.A -)-)J + kr. -) B=*A J t) olduğundan -) -) AllB dir.(6. Bulunan bu sonuç vektörlerin lineer bağım!ı olduğunu gösterir. = 0 ve kz = 0 bulunur.(2. k.. o halde. + 2k2. 0) (3k. -)-) A= (3.4) = (0. k2) = (0. lineer ba- (doğrusal) bağımlı vektörler denir." d = vektörleri veril- sin. -I ve -ıd2 vektörleri lineer bağımsızdır. A = (6.e. v ktör lineer bağımsız -)+J=) A ve B vektörleri lineer bağımlı ise A llB olur.. 1) vektörlerinln lineer bağımsız -)-)-) kr.(3.A + kr. 0) ve Cozüm -)+-) k'. + I . B' k' ve Ç eşitlİğini sağlayan yalnız k. 0) 4kr=g l _I 3k. iki ise paralel değildir. 6) vektörleri lineer bağımlı ise a kaçtır? oRılEK 3l lineerbağımsız -)-) ORNEK 29 olduğunu gösteriniz.=i=4a=6 e +o=ğ 398 : bulunur. + 2k"=g l 6k. + 4k2.e'r= kl. ğımsız vektörler denir. 0) =+ X. 0) * ı:'ğ "ı t .B = 0 eşitliğini sağlayan en az biri sıfırdan farklı reel sayılarI Varsa' i . Cöıu ı:ı -)-)-)-) A ve B lineer O halde." d Ç = 0 vektörlerine.B = 0 ikı vektarün Lineer Boğımsızlığı vektörleri veril- i u" d Düzlemde sıfırdan farklı i ..ı O (6k. i . = -f. 0) (3k1.B=0 k1. vektörlerine. e. 0) şeklinde sonsuz çözüm vardır. + + kr. 2) = (0. Zkr=g *ı * 4kr=g l =*''k2 0 bulunur' o halde.3k1 + 2k2l = (0. -) -) -) k. d vektörleri lineer bağımsızdır. k2) = (0..Dü1ıemd3 v3ı<t3rı1r ikı vektarün Lineer Boğımlılığı Düzlemde sıfırdan farklı .)JJ sin.(O... kr. lineer değerleri Varsa i ... -1) ve B = (2. 1A Cözüm bağımlı ise A // B olma|ıdır.(4. -)-) öııııx zı 3) Ve B = (4. -)J Dolayısı ile A ve B vektörleri lineer bağımlıdır. +1) + (2kr. (k1. 1) = (0.

-1) ve B = (1.4) = (a. -2) noktalarına -1). z z I. _\ D(1.JJ A? = (-1." d = (2.-1) ve B(0. c(1.AtışTıRmAtAR -)+-) 1. 1).3). (-2.:iiiiİlggg jiiiii. A + B vektörünü bulunuz. B(4. 0) noktaları için aşağı- D = (-3. 3) Ve B(n+2. A= (-1. Analitik düzlemde verilen A(2. A(n-l. b) nokta. -4) a. + --) b.*' 1) ve B = (6'a) olmak üzere' göre n? = şa ise a + b kaçtır? 2A= B ise a. C(a.2) ve göre fi. 3) b. 5) ve -)-) 11. 5) ve c(1. C(n. (-22. -2). 0). (-1. 4) veriliyor. A(2.2) ve vektörlerini analitik düzlemde gös- 7. b. A(2.'"-. -)-) 8. 3).3BC a. B(-3. C = (0.b kaçtlr? --o v 5. _5) .tJ 4. . 2AB .4). -)-) a. B(3. -) B = (-1.1ı ıse i vektörü nedir? a l. terınız. -s A6+BC -4) b. 17) 2. A(3. larına r -1). -2) ve D(-1. 46 vektörünü buIunuz. 3) . a (a. A= (2.A-B=(-3. dakileri bulunuz. 5) 3. AB +--\' 2| noktalarından geçen (3 1) J bulunuz. 4ğ = DC ise n kaçtır? A(n+4.3) i]e B ı a -)-) 2.2) noktalarınagöre A? vektörünü ve yer (konum) vektörünü analitik düzlemde gösterıniz. b) vektörleri için ise a+b kaçtır? 6.4|. B(3. A = (3. fi ve BĞ vex- törlerini analitik dÜzlemde çiziniz' / E 9.10' r o. vektörünün yer vektörü nedir? =ı J =ı (_14.

1) 20.4). d = 12. kaç br dir? 5 I İ ı lE'-Rl [ı z) 18. ın?ı =5 ise a kaçolabilir? -3 veya 5 E J z = 16.Düzlemde Vektörler 13. J rr1) birlm vektör ise n nİn pozitif değeri kaçtır? 1 (o. 2. A= (n. x eksenİ İle pozitif yönde 45" ıık a9ı yapan birİm vektör nedir? ıdı değerlerini butunuz.3) noktalarınoan geçen R? terİniz._3) 15. ıiı * E'= (5. vektörühün normu kaçtır? 5 ^(2.0) ve i* d= (6.n+2) I vektörleri İçİn d. i= (€. a.*) c.. fi= 1-ı. d-d= riİ nedir? 1-a. d = çz.ııd ise n ka$ır? 3 (1 .-1| ve B(-1.-12} ise ıi* dı ve 23.4) r" i= a UJ ıl.1) ve İ.J z 21. 1) ıse |d| kaçtır? 1 I I ! 17. i= (n+1. Aşağıdakİ vektörlerin birim vektör olduğunu gös_ 14. o1 b d=(+. fi =(2.3) ıse R vektö- 19. aynı doğrultu_ lu birim vektörü bulunuz. Lh' lzl [ı ıl . rr1). i= (2. A= (1' -) -2) vektörü ile aynı yön!ü. B(-2. 1) olmak üzere. rFl). A(1' a).fr' n Iiiiffoooli!i. d=(3.ü ı I _ 22.

A-B d._3) B b. B törlerin lineer bileşİmi olarak yazln|z." d vektörlerini bulunuz. rim vektörü bulunuz. C-3ez i:iiii{o''' ]İıı. d. lAl =2al-€z -) -) -)-)-) 3e.fi o. -) -) -)= 01 * 3e. 3A-B -) -) b. 4e. 27. + -) -) 3e. ^= (l3. Aşağıdaki vektörlerin bileşenlerini bulunuz. -3"r. AB = --) -) . A+B -) -) c." d = (1.. A=(2. 2e. -) 32. A=(1. 2er-e.1) B=(1. c. - 25.frs -1) noktasından geçen .fr o. -2) vek_ törüne dik olan doğrunun denklemi nedir? x-2y-5=0 -)-)+-) 31. A= (3. + b.Düzlemde Vektör|er -)F 24. Aşağıdaki vektörleri standart (taban) birim vek- 28.4+B=2er+3e. A(3. ıse -) -) -)-3e2 -) A-28=-el i . -1) vektörüne zıt yönde paraleı olan bi_ 29. -) -) A=Zer-€2-) ve ri bulunuz. e. -) = (0. aynı doğrultu_ da ve uzunluğu 4 birim olan vektörü bulunuz.' . nedİr? a -))e.2) c. 2A. lABl + d.0) -) -) a..) aı-2e2 -)J-) ve A=€ıf€z İse -) vektörü B 2e. 30. -) = (4. lA+ Bl -)-) ^.38 J-) c c. -) -) a. ". ise aşağıdakile- -) a.3) A--2e. A -) -) a. -) lBı ise aşağıdakile- 112 \s'- 16\ 5/ ri bulunuz. B = 9ı + b.fro 26. 8=4e1 . J -4) vektörü ile aynı yönde.

-1't ve C = (5. 4) olmak vektörlerİ lineer bağımlı ise tızere.B = C ise n ve m değerlerini bulunuz.-fg'ı vektörü orijin etrafında saat yönünde 60' döndürülürse oluşan yeni vektörü bulu(1 37.. m=-2 F1. A= (2. B = -) -) (-2. ı? ve Cö ka$ır? -5 17 .d= o' ı'.0 41. 2).J t z = U) TU x ekseni ile pozİtif yönde 30" lik açı yapan ve uzunluğu 2 birim o|an vektör nedir? ırt.. nuz. D(-2. A = (3.ıı d= (a.J -l n. 3).-1) ve B = (3. n=3.3) vektörleri verİliyor.Düzlemde Vektörler J A= .A+ m. n. C(n+l. u. 9) vektörlerinin B lineer ba- ğımlı olduğunu gösteriniz.i*. -) 1).6.-2) vektörlerinin lineer -)-) ğımsız oIduğunu gösterıniz. i= -\ 13. ise a ka6ır? vektörlerİ |ineer bağımlı 36. . B(2. i= 4 * fiJ" vektörünün x ekseni i|e yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecüir? E J 39.3) ve ü= 1e.iiİKeoznİİil. 4). n ve m değer|erini bulunuz. 0. -2). 5) olmak üzere. d= (2. . 6) ve -) = ({.-fr) A = -) ({. A(1.

3) ve B = (8. -)J+ A=[3.y kaçtır? A)4 B)6 C)8 D)10 E)12 A = (-4._2) ise AB vektörü doğrultusundaki birim vektörlerden birisİ aşağıdakilerden hangisidir? 8.B=[-1. D) (-4.-1t veriliyor.j -) -J3 e1 + e2 J vektörünün x ekseni ile yaptı- ğı pozitif yönlü açlnln ölçüsü kaç derecedir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 150 E) 210 i. -e) A) (-5.2) +-) 6. -1) B) (-5. -1) q -sn c) 0 s"fg 5. a-1) olmak üzere. AB .1] -+ -) -) ve C=[3. 9) C) D) (2. -) -) ++ V. B' (-2. -11) E) (3. 3) -2) C) (-1.-\ e7 B' vektörü aşağıdakilerden hangisidir? (2.r2 q E) (2.c vektörü aşağıdakilerden A(2. A=2e'r+3e'.1. x+y) ve Yr= (2. 4. = (x-y. 9) t z t z .3) noktaları ile C = (4.ii. 5. .!iii. 11) 2. a) vektörünün uzunluğu 10 alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) -) ise a nın gisidir? -sl5 B' A) (-3. C vektörü A ve B nin ]ineer bileşimi o|arak yazıl- dığında A ve B nin kat sayıları toplamı kaç olur? 3. a03 . A)s B)4 C)3 D)2 E)1 Vı = Vz ise x. -1) E) (3.-21 .6) o|mak üzere.! LLi 7.. vektörünün yer vektörü aşağıdakilerden han- A = (5. -3) D) (3. A(3. a+1) AB J ve B(1. hangisidir? + si- z A) (-2. 5) vek++ törüne göre. J B = 4 --\ ei. -1) ve B(1. 1) 1) C) (-4. A= . 11) B) (-2.

vektör|erİnin taşıyıcılarından eşit uzaklıktaki bir i=(fi.)3 q+ E')? 16. B=(n.A 7.D 10.A 8.C 4.D 5. I= 1ı.C :iiiİiKool}iiiı .E 12. 1) vektörünün pozitı'İ yönde 120" döİıdürülmesiyle elde edilen birim vgktör aşağıdakiler_ den hangisidir? -) -) 13.y'3) 15.8 11.Düzlemde Vektörler 9.A 14. d= F2. A = (3. rE o.eşİtliğinde k nın değeri ka$ır? /7 3 Cl . B=(1. 2) vektörünün yönündeki birim vektör 16. Aşağıdakilerden hangisl bİrim vektör değildir? A=(n +2.E 1.C 6.8 2. nokta c(1.A 3.). B = (-1 .m-1)ve C=(3. B)A .l). al vektörlerinin doğrusal bağımlı olması için a kaç olma!ıdır? A) { B) -4 C'.8 1s. 3) .C 13. A = (0. 6) vektörleri kaçtır? C olduğunagöre n+m vektörlerİ arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir? A)s B)6 cl7 D) I E) e A) 75 B) 60 C) 45 D) 30 E) 15 + 12.fr D)4 E'. n) ıse i r" d İçin nA+mB= +++ -2).41.) -2 Dl2 E) 4 14. E)s CE z t z tıJ a uJ _\J 5 11. -)-)+ üzere AC= -++ B ise m+n ka$ır? A)3 qı q4 . AB =zCD ff'+) A' ise x e R+ kaçtır? B) I + -> l+AB=kAC BC=5CD.2) ve C = (1..6)olmak 10. A = (X.C 9.

rü aşağıdakilerden hangisidir? ise L vektö- 2. B) BA = (-3. -)= (1. A vektörü B ve C vektörlerinİn doğrusal g. a) ve b'= (b. 2 ve U vektörünün taşıyıcıslnın eğim açı+ sı 60" ise U vektörü aşağıdakilerden hangisine IU | = +-> J+-)+++ A) A=B-2C C)A=28-C -)->+ E) A=-28+3C J-)-)-)->-) eşittir? B)A=28-3C D)A=28+3C A) -\ * e. -1) c) (1. -1) ^)_2 B)-3 c)-4 D)4 E)ü 6. C) 6e. -2".iiiı . 1) vektörleri ve+->-) riliyor. -3). ve =2Q1+ 5e. ->-) D) 2e. 3e. +-) + + 2e. birleşimi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? +-)-) A = (2.a U. -5) 4. -6". B) 6e. + 6e.b kaçtır? 1) D) (-1. 1). 2) olduğuna göre aşağıdaki- 3€ı - 4". vektörünün uzunluğu kaç birim- lerden hangisi yan-!ştr? dir? A)3 B)4 C)s D)6 E)7 --) 5) -)+->+ C) A+ B= (7. .1.0) E) (1.3) ve -) B=(-1. 2) ve C = (0. -3) vektörleri paralel olduğuna göre a. A) 6e.\ lJ-l 3. B = (5. _i T -.-4) E) A- B = (-3. +-) E) 2e./g +4 -\ 'frez + e'z -) --t B) ei . -) İse 2a + vektörü aşağıdakİ|erden hangisİdİr? iİ 5.m) -) -) isen+m kaçtır? A= B A)1 Br2 C)3 vektörleri veriliyor.-5) --) D)2A. -2) Ve -)= (-4. D)4 E)s / it.-1) ++ A) AB = (3. e'1 ::ii. ? = (2.. -r-)+ V = 7. C) 2?1 -J E) .+os.. -) A=(o. -)->-)-ı_)_)_)KL K = 4@ı _3". _ıl + 2e.0) B) (0. B = (1. 6) a b A) (0.J3e'z J D) e. A= (2.B= (-1.

2).C 10.L'.3) bağımlı İse Ve İr=(n. kaçtır? A) B = (k-1.] .- +r) c) (1.n) . A(-1 ? 11.8 2.2) ve B(2. vektörünün x ekseni ile yaptığı dar /+ açının ölçüsü kaç derecedir? CC A) 1s B) 30 C) 4s D) 60 z J E') 75 U) LU ul z 15.A c) x-2 1 1 D)y=2x-4 13. A = (1' 1) vektörü ile aynı yön!ü.ı . A(-2.E 15. V = €ı + e. A(3. A ++++ = (k+1.h) D) (0.C ..C 14. A) z.-1ı vektö_ rüne dik olan doğrunun denkleml aşğıdakiler- 12.8 3. 16.1 ) . = (n+2. c) 1 oıZ A) Y=3xY= 8 B)y= q2 8.C 4.. x- 4y = 5 denklem sistemi bİr vek- 13.r[_'. 3) ve A ll B ise D) k -1 B'.3) noktasından geçen ve'V = (1.1I=[.D 6.B A) Y=x+5 B) y= D) C)y= İ*o tr*. 1)noktasından geçen r" 7= (2.) -2 C) -3 -4 E) -s 10.[JJ-. V.] E) (n.4 7.D 1..] :[.O .A ı-i.]!iiii.B D)5 B) 4 E)6 cl z.[ 1l-. 1) kaçtır? vektörleri lineer den hangisİdİr? n A)o 14Iz iiiiiiıoe.r. törel denklem halinde yazılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 2x + 3y = 4.-2') otmak üzere 1ı?1 ııaçtırz .[?J. Y=2x+5 E) Y=2x+7 16.2.E E)Y=2x-5 9.'J =[i] 14.] = [İ ] =ı.Düzlerpde Vektörler 9.) vektö_ rüne paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakİlerden hangisidir? . (-Ln. o) B)'[3]. aynl doğrultulu birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? A) xy[_I=[3J n (#.[_.8 5.E 12.

ise B vektörünün x eksen|yle yaptığı dar açının ölçü- sü kaç derecedir? iiiiit. ü = (3.coz]i!iı. kaçtır? 3A. i= (3. -1) İse d vektörü nedir? i= . 4) ve B = (3. 0) İse 6.t? ) z a uJ = . -3) vektörlerl doğru_ sal bağımlı olduğuna göre a kaçtır? -)+ A (2a z ut = I 3.gü vektörü ne_ 4 '5. . A+ B = 3e. ü= (1. E d.B=(-1.2r.2y) x+ y 2^- +-) B = (3.28 + ++rr+rr = 4e.d içİn k 3 a vektörünün birim vektör olması nın pozitif değeri kaç olmalıdır? 2. + 2e.1. 2) ve ei= 1ı..1. + ef. o) ise 2ü. A=(-x. -1).

V.- x 3x+4y--12 lAC| = |CB| olmak üzere.3) ve V. Ve Ei=2e'r+ -) -. 1 ) vektörleri arasındaki 10 A '| açlnın ölçüsü kaç derecedi? ''t-- o B--r.[)(ızlerıltJe Vei<tö.= çre. yukarıda verilenlere gö- re loB -+ l+ |oC -) l kaç birimdir? . AB = (2. Ieı' ı İ= e'r+3j.4) ise AC vektörü s -.3) nedir? Ve CB = (-1. lA_ B Ikaçtır?^ _)-+J-)+-)J_)-) e. = (0. olmaküzere 9.

D. a ul IJJ z . -) 3).(-2. al ve C = (b.A= (3. 1) a vektörleri birbirİne pa- kaçtır? t . ++ f. i= AB i 12. A= (2. + 3) o|mak üzere. i= 14.A t. AB nedir? = (4. vektörü ile aynı yön|ü b|rim vektör nedir? 4 z J {. d= (2. $ ralel olduğuna göre = (a+6. 6 İse a+b kaçtır? A = (2.B = C eşitliğini sağlayan k Ve reel sayllannın toplamı kaçtır? i i i ı 2. 4) ve C -)-)J + = (-13.= (a-1. +-)-) t -2). 14) 4. -)+ oA=BC -4) olmak üzeıe.-2).' v : g. 2) vektörünün x eksenİ İle yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? liii!l[+og]lliii:: .2). 3) olduğuna göra B vektörü olmak üzere k. -1) ve d= 15. B .

-+ -> -> Y =2Eı_ az vektörünün bileşenlerini bulunuz. 1o.:.i5 i:ı. oı o '.Düzlemde Vektörler A(n' 1)' B(2' 4)' C(-1' 3)' D(0' 2) olmak uzere' -A 7. . .= /3 aı _ az VektörÜ orijin etrafında pozitif 9' yönde 60" dönd-ürülürse oluşan yeni vektör ne_ ni ue Cö vektorle i lineer bağımlı ise n kaçtır? dtr? 8. -'i 6.. V = kr5.-2) vektörÜ ile aynı doğruItulu fakat zıt yönlü olan birim vektör nedir? !.

y de- ğerleri aşağıdakilerden hangisidir? A'.l 1. ü. 2] ü] E) [-3. olduğuna göre.2y = 5 . aşağıdakilorden hangisidir? A) 2 JJJ. -2 D) 2.JJ. -1 2.2+ ı) ver veı<- töründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğrinin denklemi nedir? c) E) A) xy=1 D) B) y=x2. A)5 B)4 C)3 Dl2 E)l [4. 1972 3x 16] D) [ü. vektörünün boyu kaç birimdir? -)+ A = f2.CYS Dik koordinat sisteminoe ü= (i. 4l . 8] vektör]eri veriliyor.4| 5. ABCD paralelkenarının [ACl köşegeninin uzunluğu nedir? A)18 B)1s C)12 D)e x.USS 1989 .t3 i A) J E)6 1972 e) . E) 30 -) V' i 988 .iiii: .USS i . Aşağıdakilerden hangisi kombinasyonu değildir? ü' .1 E) c) 2. Yz= [6.USS -) + j vektörünün x ekseni ile yaptığı açı kaç derecedir? 120 B) e0 C) 60 D) 4s io 7.1 B) 1.OYS -) = [3. 12] c) [1. 4|. 'i* yğ'= 1974 . nin doğrusal A) [12... B) [9. -2 i'+ j' c) -3 i'+ 2i' 1981 .USS 3x + 2y - 1= 0 doğrusunun doğrultman vektörü 6. -)-)J V=3 1970 .OYS 3i'- 2i Bir ABCD paralelkenarının içinde olacak biçimde |AP| =3 P ve Q A? = fi = a-ö noktaları alınıyor.J ı-+ 3 j-l_ıJl B) 3 ı'+ 2 3 j' E't D. 4x + 6y = 13 denklem sistemi bir vektöre| denklem halinde yazılırsa aşağıdakiler_ den hangİsi elde edilir? A) B) D) .USS B = [8. {] vektör|eri veriliyor. -4] .1.1 C) y=x2+1 v=*-1 x' E)y=4*ı x' iiiil 411 .2 1971 . -2l eşİtlİğinİ sağtayan x.

A 2. 6 -q 7 E) l1 3 10. 7 -./5. _2) ve d = (.8 . = 12. -+ V.C 6.Düzlemde Vektörler 9. ı ) vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? İ A) e0 B) 7s c) 60 D) 45 E) 30 1.D 7C 8. V2 -+ = (_3..E LD 10. 2). 7) Vektörleri doğrusal ba- ğlmlı olduğuna göre a kaçtır? D) . A\ -Z B) -9 c\ -Z "t 3 -.D 3E 4D 5. = (a.

ı1 vektörünün eğimı a .A + Y. -21 [2x.[3. gi = e2.fr ekseni ile Doğru Seçenek E 7. Ohalde lACl =3+3+3=9 dur.4x] + [-2y. .[3. 3x-2y =$ 4x+6y=13 (x + 2y).y=-1 -4x-6y=-2 l xl2.iiliiKaıs]liiiii. +) il-9a16 = = / sz +(- 4f - 5 br Doğru Seçenek A 2x+8Y=y' l=. -)+-) V=3 1V1 i'.3.4] = 4.1. seçeneklerindeki vektörler bulunur. 13] x + 2y yerİne sırayla 4. 2] vektöru binasyonu değildir. Doğru Seçenek c 3x + 2y ffi = _} . fr x .4xl + [8y.0 doğrusunun eğımı oıun doğrultman Vektörünün eğiml de _} _2i + olmalıdır. x.+Y. doğrunun doğrultman vektörüdür. _2.4i'= IaA (3. E eR _1 yazarak A.3) vektörünün eğimİ ğ oıup b. -21 -) -) bulunur.V. -21 x. = Doğru Seçenek D olup m=tan3Oo=a olduğundan 30" lik açl yapar.( I /t i i QC ise AC köşegendir. {yl = 14. 131 4l=V. ( ve Ç nın doğrusal kom- Doğru Seçenek D Doğru Seçenek c .4l + y[8. 8] = -)-)-) ü x. J 7 x + 2y x[3.l=[. 6y] = [5. 4] + 2y[3. = [3x. {] = [4. =z. 4] + yI-2. D. Doğru Seçenek D l c( a LU z t z tu .1l sı i|e [1.B = 14.Vz=V x.1. B.[3. 4] + y[6.6] = [5. Dolayı- {ıl-.[.J -ş++ AP = PQ -J x'= r) + /5 T* i= (fr.

-) -) V1//V2dir. .t2+ı) x=f l*t=l I y= t2+1J ' v= (|)'*ı bulunur.7| lineer bağımlı ise O hade. 2| ve Yr= (_ . Doğru Secenek B . -) = (a. ü= (+. v=}+ı Dogru Seçenek E 9.İ -J >- Doğru Seçenek D a z LU UJ 10.Düzlemde Vektörler 8. A ve B -)-) vektörlerinin arasındak| açl 30o + 45o = 75" dir. 3=++7a= =)o= _Ş / on. V.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->