P. 1
Katyonlar[1]..

Katyonlar[1]..

|Views: 1,002|Likes:
Yayınlayan: Ece Şenay

More info:

Published by: Ece Şenay on Oct 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK – MĠMARLIK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI
DENEY FÖYÜ

KĠM 230

Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Eren PÜTÜN Föyü Hazırlayan Araştırma Görevlileri E. Zafer HOŞGÜN Murat KILIÇ

Laboratuvar Koordinatörü Araş. Gör. Murat KILIÇ

KĠM 230 ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI DENEY ÇĠZELGESĠ
Hafta Deneyin Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tanışma ve Laboratuvar Tanıtımı 1. Grup Katyonların Tayini 2. Grup Katyonların Tayini 3. Grup Katyonların Tayini 4. Grup Katyonların Tayini 5. Grup Katyonların Tayini Gravimetrik Sülfat İyonu Tayini Gravimetrik Demir Tayini Asit-Baz Titrasyonları EDTA ile Titrimetrik Su Sertliği Tayini MOHR Yöntemi ile Klorür Tayini Telafi Haftası A-B Grubu Quiz Tarihi * 25.09.2008 09.10.2008 16.10.2008 23.10.2008 30.10.2008 13.11.2008 20.11.2008 27.11.2008 04.12.2008 25.12.2008 A Grubu Deney Tarihi * 26.09.2008 10.10.2008 17.10.2008 24.10.2008 31.10.2008 14.11.2008 21.11.2008 28.11.2008 05.12.2008 26.12.2008 05.01.2009 B Grubu Deney Tarihi * 26.09.2008 10.10.2008 17.10.2008 24.10.2008 31.10.2008 14.11.2008 21.11.2008 28.11.2008 05.12.2008 26.12.2008 05.01.2009

-

*Tanışma ve Laboratuvar tanıtımı A grubu öğrencileri için 19.09.2008, B grubu öğrencileri için 20.09.2008 tarihinde ders saatinde Analitik Kimya Laboratuvarında gerçekleştirilecektir. *Quizler belirtilen tarihlerde saat 17.00‟da yapılacaktır. *Her iki grup öğrencileri aynı gün ve saatte quize gireceklerdir. * A grubu öğrencileri K4 dersliğinde, B grubu öğrencileri K5 dersliğinde quize gireceklerdir.

ĠÇĠNDEKĠLER

Sayfa No A. ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI HAKKINDA B. LABORATUVAR KURALLARI C. LABORATUVAR DEFTERĠ i ii iv

Katyonların Sistematik Analizi 1. Grup Katyonların Nitel Analizi 2. Grup Katyonların Nitel Analizi 3. Grup Katyonların Nitel Analizi 4. Grup Katyonların Nitel Analizi 5. Grup Katyonların Nitel Analizi Gravimetrik Sülfat İyonu Tayini Gravimetrik Demir Tayini Asit-Baz Titrasyonları EDTA ile Titrimetrik Su Sertliği Tayini MOHR Yöntemi ile Klorür Tayini Kaynaklar

1 3 8 20 31 37 40 44 47 52 56 59

1

i .A. Kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) çöktürme ve belirlemelerdeki kurallar. analiz verilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacına yöneliktir. devamında öğretim üye ve yardımcılarının verdiği örneklerin analizi şeklinde gerçekleştirilmektedir. volumetrik ve gravimetrik kurallar ile kantitatif (nicel) analizde öğrenciye karar verebilme yeteneğini kazandırma. 2. metal iyonlarının diğer iyonlardan ayrılması kuralları. 3. Analitik Kimya dersinde görülen kuramsal bilgilerin laboratuar uygulamalarının yapılması. Öğrencinin. Öğretim yöntemi. Kazanılan bilgiler. Dersin amacı. kaynak kitaplardan ve deney föyünden çalışarak ilgili deney için algoritma hazırlaması ve laboratuarda uygulaması. ANALĠTĠK KĠMYA LABORATUVARI HAKKINDA 1.

KESĠNLĠKLE AĞIZ ĠLE ÇÖZÜCÜ ÇEKĠLMEYECEKTĠR.  Laboratuvarda yanıcı ve toksik maddelerle çalışırken mutlaka çeker ocak kullanınız. pipet puarı kullanılacaktır.  Laboratuvarda.. açık ayakkabı giyilmemelidir.  Laboratuvara yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. koklamayınız ve tatmayınız.  Giyeceğiniz ayakkabı rahat ve düz olmalı. laboratuvar grubuna dâhil olmayan kimse bulunmayacaktır. Bir laboratuvarda doğabilecek kazaların pek çoğundan basit önlemler alarak korunmak mümkündür.  Laboratuarda bulunan hiçbir kimyasal maddeye dokunmayınız.  Laboratuvarda giyeceğiniz kıyafetler rahat çalışabilmenizi sağlayacak ve sizi olası kazalardan koruyacak şekilde olmasına özen gösteriniz.  Pipet kullanılırken. bunun için eşarp v.  Laboratuvara girmeden önce uzun beyaz önlük giyilmesi ve laboratuvar boyunca önünün ilikli tutulması zorunludur. Aşağıda verilen laboratuvar kurallarına uymak suretiyle hem kendinizi hem de laboratuvarda bulunan diğer arkadaşlarınızın karşılaşılabilecek problemlerden korumuş olacağınız düşüncesi her zaman aklınızda bulunması gereken konulardan birisidir.b. ii .  Saçları uzun olanların saçlarını uygun bir şekilde toplaması. aksesuarların kullanılmaması gerekmektedir. LABORATUVAR KURALLARI Laboratuvarda güvenliğiniz en önemli konudur.  Bayan öğrenciler laboratuvarda etek ve kısa pantolon giymekten kaçınmalıdır.B.  Laboratuvardan çıkarken mutlaka elerinizi sabunlayarak yıkayınız. Bu nedenle aşağıda verilen kurallara uymak zorunludur.

deney föyü. Mutlaka sorumlu kişiye haber veriniz. Kırılan cam malzemeyi veya dökülen kimyasal maddeyi kendiniz temizlemeyiniz.  Laboratuvarı terk ederken. Ancak her öğrenci laboratuara gelirken yanında laboratuar defteri. çalışma ortamınızı size nasıl teslim edildi ise öyle bırakın.  Laboratuarda sosyal kurallara uyarak deneyinizin dışında başka işlerle uğraşmayınız. orta kalınlıkta) ve banko temizleme bezi bulunduracaktır. iii .  Laboratuvar başlamadan önce kullanılacak cam malzemenin bir kısmı tarafınızdan karşılanacaktır. arkadaşlarınıza sorumlu görevlilere karşı nazik olunuz. yüksek sesle konuşmayınız. Bu nedenle duyuruları dikkatle takip ediniz ve gerekirse sorumlularla görüşünüz.  Laboratuar sorumluların yönlendirmelerinin aksine harekette bulunmayınız ve uyarılarını kesinlikle dikkate alınız. cam kalemi (water proof.

Her deney sonunda notların belirlenmesi amacıyla defterler laboratuar sorumlusu Araştırma Görevlisine teslim edilecektir. hacim vb. alınan tüm verileri. iv . Algoritma hazırlamayan öğrenciler deneye alınmayacaklardır. sert kapaklı ve yaklaşık 40-60 sayfa olmalıdır. tartım. Defterden sayfa koparılmamalıdır. Notların belirlenmesinden sonra öğrenciler deney gününden önce defterlerini laboratuar görevlisinden geri alacaklardır.C. Deneyin adı ve başlama tarihi deftere yazılmalıdır. verileri defterlerine TÜKENMEZ KALEM ĠLE GERÇEK DEĞERLERĠNĠ YAZMALIDIRLAR. Laboratuar saati sonunda tüm veriler sorumlular tarafından görülecek ve imzalanacaktır. Laboratuvar saati dışında alınan veriler için o günün tarihi atılmalıdır. Her deneyden önce deftere hazırlanan algoritması kontrol edilecektir. Herhangi bir yazım hatasında ise üzeri tek bir çizgi ile çizilerek hata belirtilmelidir. Laboratuvara başlamadan önce defterin bütün sayfaları numaralandırılmalı ve laboratuar sorumlusuna kontrol ettirilmelidir. LABORATUVAR DEFTERĠ Laboratuvarda kullanılacak defter A4 büyüklüğünde. Öğrenciler defterlerini deney süresince yanlarında bulundurmalı ve deneyde yapılan işlemleri.

Uygulanan yöntemde katyonlar önce uygun tepkenlerle klorür. e. b. Gerek nitel (kalitatif) gerekse de nicel (kantitatif) analitik kimyada “teşhis” ve “ tayin” bilinen bir madde ile karşılaştırma şeklinde yapılır. sülfür. Reaksiyon tek yönde oluşmalıdır. Reaksiyon tekrarlanabilir olmalıdır. 1 . Bazı değişiklikler ile bu bölümde uygulanan Fresenius‟un 23 katyon içeren sistematik analiz yöntemi ilk kez 1840 yılında yayınlanmış ve günümüze dek güncelliğini korumuştur.KATYONLARIN SĠSTEMATĠK NĠTEL ANALĠZĠ Giriş Bir maddenin bileşimi nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) olarak belirlemek amacıyla kullanılan yöntemlerin kurumsal ve deneysel yönlerini inceleyen bilim dalına analitik kimya denir. hidroksit. karbonat ve fosfat tuzlarına dönüştürülerek. karbonat ve fosfat tuzlarının çözünürlüklerinin farklı olması temeline dayanır. Reaksiyonun bitimi kolay saptanabilmeli. a. 4‟ü grup tepkenleri ile çöken 1‟i çözünmüş halde olan 5 ana grupta toplandıktan sonra her bir gruptaki katyonlar ayırt edici özellikler ile birbirlerinden ayrılarak tek tek tanımlanır. hidroksit. Nitel analiz organik ya da inorganik özellikte olan bir maddenin bileşenlerini. nicel analiz ise bu bileşenlerin miktarlarını belirler. Katyonların gruplandırılması klorür. Reaksiyon hızlı olmalıdır. Çizelge 1‟de katyon gruplarının çöktürücü tepkenleri ve çöktürme ortamları ile oluşan çökeleklerin kimyasal formülleri ve renkleri topluca görülmektedir. c. Katyonların sistematik nitel analizinde NH4+ katyonu içeren tepkenler kullanıldığından tüm diğer katyonların analizinden önce özgün örnekte bu katyonun belirlenmesi gerekir. d. Reaksiyon belirli ve tek olmalıdır. Pozitif yüklü iyonlar olan katyonların gruplandırılarak tanınmasına katyonların sistematik nitel analizi denir. sülfür. Nitel (kantitatif) analitik kimya kullanılan yönteme bağlı olarak genel olarak üç bölümde incelenir: Gravimetrik analiz Volimetrik analiz Aletli (Enstrümental ) Analiz Nitel (Kalitatif) ve nicel (kantitatif) analizde kullanılacak yöntemin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

Sn+4 Al+3 NH4Cl‟lü ortamda seyreltik NH3 çözeltisi ile hidroksitleri ve NH4Cl ve seyreltik NH3‟li ortamda H2S ile sülfürleri çöker. Sb+5 Sn+3. Katyonların gruplandırılması Grup Çöktürme özellikleri Seyreltik HCl ile 1 klorürleri çöker. Sr+2 Ca+2 Mg+2 Ba+2 Sr +2 MgCO3(NH4)2\CO3. As+5 Sb+3. As+3. (ya da) Kuvvetli NH3‟li ortamda (NH4)2HPO4 çözeltisi ile fosfatları çöker.Çizelge 1.4H2O (beyaz) (beyaz) (beyaz) (beyaz) (beyaz) Ca+2 Mg+2 NH4+ Na+ K+ MgNH4PO4. 2 . Cr+3 Fe +3 Al(OH)3 Cr(OH)3 Fe(OH)3 Fe2S3 MnS NiS CoS ZnS BaCO3 SrCO3 CaCO3 Ba3(PO4)2 Sr3(PO4)2 Ca3(PO4)2 3 Fe+3 Mn+2 Ni+2 Co+2 Zn+2 Ba+2 4 NH3 ve NH4Cl‟lü ortamda (NH4)2CO3 çözeltisi ile karbonatları çöker. Katyonların formülü Ag+ Pb+2 Hg2+2 Hg+2 Cu+2 Bi +3 Oluşan çökeleklerin formülü ve rengi AgCl (beyaz) PbCl2 (beyaz) Hg2Cl2 (beyaz) HgS (siyah) CuS Bi2S3 PbS CdS As2S3 As2S5 Sb2S3 Sb2S5 SnS SnS2 (siyah) (kahverengi-siyah) (siyah) (sarı) (sarı) (sarı) (turuncu-kırmızı) (turuncu) (kahverengi) (sarı) (beyaz) (yeşil) (kahverengi) (siyah) (açık pembe) (siyah) (siyah) (beyaz) (beyaz) (beyaz) (beyaz) Pb+2 Cd+2 2 Seyreltik HCl‟li ortamda H2S ile sülfürleri çöker.6H2O ---------------------- 5 Belirli bir çöktürücü yoktur.

GRUP KATYONLARININ NĠTEL ANALĠZĠ Deneyin Amacı Verilen örnek çözelti içerisindeki 1. Örneğin. tek tek tanınabilmesi için bazı özelliklerinin bilinmesi gerekir. siyah) ile civa 2 amino klorürü (HgNH2Cl. PbCl2. Çöktürücü anyonun fazlalığı durumunda. çözünür Ag(NH3)+ kompleks iyonunu oluşturması ile ayrılabilir.Grup katyonları.1.Grup katyonlarının klorürlerinin Kçç ve Ç değerleri: Tuz AgCl Hg2Cl2 PbCl2 Kçç 1. Hg2+2 ve Pb+2 katyonlarını içerir (gümüş grubu).Grup katyonları klorürleri olarak diğer gruplardan ayırdıktan sonra. Çizelge1.0*10–2 Çizelge 1‟deki değerlerden de görüldüğü gibi. bu çözünürlüklerinin ortak iyon etkisi nedeniyle daha da azalacağı açıktır. Deneyin Kuramı 1. PbCl2‟ün 0ºC ve 100ºC sıcaklıklarında sudaki çözünürlükleri sırasıyla 0. AgCl ise Hg2Cl2‟den amonyakta çözünerek. grup katyonlarının ayrılması ve tanınması. klorürleri soğuk seyreltik asitlerde çözünmeyen Ag+.0*10–18 1.673 g/100 mL ve 3. 1. NH3 aynı zamanda Hg2Cl2 ile her ikisi de suda çözünmeyen metalik civa (Hg. Hg2Cl2‟den ise yaklaşık yüz bin kat daha fazladır. PbCl2 ün çözünürlüğü AgCl‟nin çözünürlüğünden yaklaşık bin kat. beyaz) oluşturarak Hg2+2 katyonunun çözeltideki siyahlaşma ile tanınmasını da sağlar. 1. AgCl ve Hg2Cl2‟den sıcak suda daha çok çözünmesi ile ayrılabilir. Bu da AgCl ve Hg2Cl2‟ün çöktürme ortamında hemen hemen tamamen çökeceğini.6*10–10 2.9*10–7 3.3*10–5 7.34 g/100 mL olup 100ºC deki çözünürlük değeri 5 kat daha büyüktür. Gümüş grubu klorürlerin çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri ve çözünürlükleri (Ç) Çizelge 1‟de verilmiştir. 3 . PbCl2‟ün ise çoğu zaman tam olarak çökmeyeceğini ve düşük derişimlerde olduğunda ise hiç çökmeyebileceğini gösterir.0*10–4 Ç(M) 1. Fakat yine de bir miktar PbCl2 çözünmeden AgCl ve Hg2Cl2 ile birlikte kalabilir ve bu nedenle Ag+ve Hg2+2 katyonlarının tanınmasını zorlaştırabilir.

bir damla daha 3M HCl çözeltisi damlatılır.Grup katyonlarının çöktürülmesi: 1. ortak iyom etkisi nedeniyle 1. AgCl ve Hg2Cl2 olabilir. iyice karıştırılır ve santrifüjlenir (HCl in az miktarda fazlası.iyonunun fazla miktarda eklenmesi ise çözünür AgCl3–2 ve PbCl4–2 komplekslerinin aşağıdaki tepkimeler sonucu oluşmasını sağlar.Deneyin Yapılışı 1.) Pb+2 + 2ClAg+ + ClHg2+2 + 2ClPbCl2 (k) beyaz AgCl (k) beyaz Hg2Cl2 (k) beyaz Çökelek 1: Elde edilen beyaz çökelek. Analizi yapılacak çözeltiden 10 damla alınarak üzerine. 3M HCl çözeltisinden 3–4 damla eklenir. Bu çökelek 2. Çökmenin tam olup olmadığını anlamak için üstteki çözeltiye. HCl ya da Cl. Ortak iyon etkisi PbCl2 „ün çözünürlüğünü azaltacağından yıkama suyuna HCl eklenir.) AgCl(k) + 2ClPbCl2(k) + 2ClAgCl3–2 PbCl42 2. Yeniden çökelek olursa çözelti bir kez daha santrifüjlenir ve çökelek ile çözelti ayırılır. 3.işlemde Pb+2 katyonunun ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. (PbCl2 yıkama sırasında önemli ölçüde çözünebilir. Tüpte kalan çökelek. 4 . PbCl2.grup klorürlerinin daha iyi çökmesini sağlar. grup katyonlarını içerebileceğinden bu grupların analizi için saklanacaktır. Çözelti 1: 2–5. 1 damla 3M HCl içeren 10 damla soğuk su ile yıkayıp yeniden santrifüjlenir ve yıkama suyunu atılır.

Pb2+ katyonun ayrılması ve tanınması: 4. bu nedenledir). kaynar su banyosunda 4–5 dakika karıştırarak ısıtılır. Çökelek 2: AgCl ve Hg2Cl2 içerebilir ve 3. 5. Karışım sıcakken derhal santrüfüjlenerek. 10 damla 3M NH3 çözeltisi eklenerek iyice karıştırılır 12. Çökelek oluşmazsa. Hg2Cl2 (k) + 2 NH3 AgCl (k) + 2 NH3 Hg22+ katyonu varlığını gösterir. 6. çözelti soğuduğunda çöker. Çözeltinin diğer kısmına ise. Çökelek 2 üzerine. 1 M K2CrO4 çözeltisi damlatılır. Hg (s) ile HgNH2Cl (k) karışımıdır ve 5 . çökelekte PbCl2 yok demektir. Pb2+ katyonun tanınması: 9. Çözelti 2‟nin bir kısmına. çökelek iki kez daha sıcak suyla yıkanır.iyonlarını içerebilir ve 4. 6–7 damla damıtık su eklenerek. Çözelti 3: Ag(NH3)2+ ve Cl. Santrifüjlenerek çökelek ile çözelti ayrılır. 4 damla 1 M K2CrO4 çözeltisi eklenir. Hg (s)+ HgNH2Cl (k) + NH4+ + Clsiyah beyaz Ag(NH3)2+ +Cl- Çökelek 3: Oluşan SİYAH ya da GRİ ÇÖKELEK. çökelek oluşmayana dek yıkama işlemini sürdürülür. Pb+2 + CrO4–2 Pb+2 + SO4–2 PbCrO4 (k) sarı PbSO4 (k) beyaz Ag+ ile Hg22+ katyonlarının ayrılması ve Hg22+katyonunun tanınması: 11. Yıkama suyundan alınan 1 damla çözeltiye. Pb+2 iyonu için deneyin çoğu kez yanlış çıkması. çözelti hemen dikkatle ayırılmalıdır. birkaç damla 3 M H2SO4 çözeltisi eklendiğinde oluşan BEYAZ ÇÖKELEK Pb+2 katyonun varlığının diğer bir kanıtıdır. 8. Çökelek 1‟in üzerine. 7. Çökelekte PbCl2 kalmaması için. Çözelti 2: PbCl2 içerebilir ve Pb+2 katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. işlemde Ag+ katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. işlemde Ag+ ile Hg2+2 katyonlarının ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. (PbCl2 sıcak suda oldukça iyi çözünmesine karşın. 10. Çökelek oluşursa. Oluşan SARI ÇÖKELEK Pb+2 katyonun varlığını gösterir.

Ag(NH3)2+ + Cl.grup var Pb+2 olabilir Pb+2 var Hg2+2 var Ag+ olabilir Ag+ var 6 . 3 M HNO3 çözeltisi ile asitlendirilir.+ 2H3O AgCl (k) + 2NH4+ + 2H2O beyaz * Bilinmeyen örnek ile aynı işlemleri yineleyin. Bu çizelgeyi tüm katyon ve anyon analizlerinin veriler ve sonuçlar bölümlerinde kullanın. Sistematik analizde verilerin sunulmasında kullanılacak örnek çizelge Madde Bilinen örnek Çökelek 1 Çözelti 2 Çökelek 2 Çözelti 3 Bilinmeyen örnek Tepken 3 M HCl Sıcak su 1 M K2CrO4 3 M NH3 3 M HNO3 Gözlem Beyaz çökelek Kısmen çözülme Sarı çökelek Çökelekte siyahlaşma Kısmen çözülme Beyaz çökelek Sonuç 1.Ag+ katyonunun tanınması: 13. Oluşan BEYAZ ÇÖKELEK Ag+ katyonu varlığını gösterir. Deney Verileri: Bilinen ve bilinmeyen örneklerin her ikisi için de bulgularınızı aşağıdaki örnek çizelgede verildiği gibi yazın (Çizelge 2). Çizelge 2. Çözelti 3‟ün bir kısmı. (Çözeltinin asidik olup olmadığı turnusol kâğıdı ile denetlenmelidir. Ag(NH3)2+ nin AgCl e dönüşmesi için çözelti asidik olmalıdır. Çözelti asidik değilse çözeltide Ag+ iyonları bulunmasına karşın çökelek gözlenemez).

U çözeltisinin bir kısmına aynı işlemler uygulandığında ise CrO4-2 iyonunu içeren renkli bir çözelti gözlenir.Grup katyonların çöktürme özelliğini yazınız? 2-1.1. Çök1 çökeleğine sıcak su eklendiğinde. Bu örnekte 1. K2CrO4 ve asetik asit ile muamele edildiğinde çökelek gözlenmez.Aşağıda verilen KÇÇ değerlerini kullanarak belirtilen sıcaklıkta gümüş(I) klorürün sudaki molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Çöz çözeltisi. hangileri bulunmaz ve bulunma ihtimali olanlar hangileridir? 5.3x10-9 b) 100ºC‟da Kçç= 2x10-8 7 . bir çözelti (Çöz) ve beyaz çökelek (Çök2) gözlenir.Renksiz bir bilinmeyen örneğe (U). Çök2 çökeleğine amonyak eklendiğinde tamamen çözündüğü görülmüştür.Grupta çöktürülen katyonlar hangileridir ve çöken tuzların formülleri ve isimlerini yazınız? 3.Kurşun katyonunun tanınması deneyinde çökeleğin sıcak su ile yıkanmasının nedeni nedir? 4. HCl ilave edildiğinde beyaz bir çökelek (Çök1) oluşmaktadır. a) 50ºC‟da Kçç= 1.Gruptan hangi iyonlar bulunur.Sorular 1.

ve 3.6x10–29 2A Grubu Sülfür As2S3 Sb2S3 SnS Kçç 4. Ni+2 ve Mn+2) sülfürleri olarak çöktürülebilir. Hg+2. Bu sülfürlerin çözünürlükleri ve dolayısıyla da çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri. Co+2. ve 3. grup katyonlarının sülfürlerinin Kçç değerleri 2A Grubu Sülfür HgS CuS Bi2S3 PbS CdS Kçç 3.6x10–72 3. H2S gazı suda çözünen zayıf bir asittir ve iki basamaklı ayrışma tepkimesi verir.4x10–28 3. 3. Cd+2. As+3.0x10–23 1. 2. Bi+3. Grup Kçç 1. grup katyonlarının sülfürlerinden ayırabilmek için her iki grubun da çöktürücü anyonu olan S2. H2S 2H+ + S–2 Ka = = 1. geniş bir aralıkta değişmektedir. grup (Zn+2.iyonları H2S‟ün ayrışmasıyla sağlanır. Grup katyonlarının sülfürlerini. Sb+2 ve Sn+2) geriye kalan 5‟i ise 3. Pb+2.4x10–24 3.0x10–53 8. Deneyin Kuramı Fresenius‟un sistematik analizinde ağır metallerin 13 katyonu sülfürleri olarak çökmektedir. grup katyonlarının ayrılması ve tanınması.1x10–8 HS- H+ + S–2 Ka2 = = 1. Çizelge 1. grup katyonlarının sülfürlerinin Kçç değerleri görülmektedir.4x10–27 1x10–30 1.4x10–15 2.iyonu derişimi dikkatle ayarlanmalıdır. GRUP KATYONLARININ NĠTEL ANALĠZĠ Deneyin Amacı Verilen örnek çözelti içerisindeki 2. grup (Cu+2. Çizelge 1‟de 2. Fe+2.1x10–22 8 . Kçç değerlerindeki bu geniş aralıktan yararlanılarak bu 13 katyondan 8‟i 2.7x10–19 1.2.5x10–45 1.2x10–23 7. Sülfürleri çöktürmek için gerekli olan S2.8x10–28 Sülfür ZnS CoS NiS FeS MnS 3. H2S H+ + HSKa1 = = 9.2x10–15 2 tepkime toplanarak.

PbS. H+ iyonu derişimi yaklaşık olarak 0.elde edilir. Bu değer kullanılarak çöktürme için gerekli olan S–2 iyonu derişimi. ZnS. Bu nedenle. CuS. PbS.3 M olduğunda S–2 iyonu derişimi. grup katyonlarının sülfürleri çöktürülmeden önce. 1. CdS. grup katyonlarını çöktürebilecek fakat 3. İki değerli bir iyonun sülfürünün. As2S3. Sb2S3 ve SnS2‟dür. Sb2S3 ve SnS2 çözünecek HgS.3 2 23 1. Bunun yanı sıra. Çözelti çok bazik olduğunda ise 3.2x10–24 değerinden daha küçük olması gerekmektedir. CdS ise 9 . grupta tam olarak çöktürülmeyerek 3. grup katyonlarının 8 sülfürü. grup katyonlarının bazılarının sülfürleri de birlikte çökebilir. CoS ve NiS de normal olarak büyük miktarda 3. Bi2S3. Bu değer tüm 2. PbS.01 M ya da daha azdır. Bunlardan ilk 5‟i bazik diğer 3‟ü ise asidik karakterdedir. grupta da çökebilirler. Bu nedenle 2. grup çökeleğine KOH çözeltisi eklendiğinde As2S3. 2.2x10–22=1. grup katyonlarını çöktürmeyecek bir aralıktır. 2. grupta çökmelerine karşın 2. ortamın pH‟ının ayarlanması çok önemlidir. S 2 1. grupta da ortaya çıkabilirler. Bi2S3. 2. HgS. Kçç değerlerinin birbirlerine çok yakın olması ve çöktürmenin S2.2x10–24 olarak hesaplanan 1. yalnızca ortamın pH‟ına bağlı olarak hesaplanabilir.1 10 0. [M+2][S–2]=(Kçç)MS 0. H2S‟in doygun sulu çözelti derişimi 0.2 10 22 M olarak hesaplanır ve bu değer oldukça küçük bir değerdir. grup katyonlarının sülfürlerinin hepsi çökmeyebilir. As2S3. Sb2S3 ve SnS2 bileşikleri. iki katyonun Kçç değerlerinden biri diğerinin yaklaşık olarak 106 katı olmalıdır. Analiz sırasında çözeltide çökelmeden önceki katyon derişimleri yaklaşık 0. CdS.1 M‟dır.iyonu derişimine olduğu kadar katyonun derişime de bağlı olması nedeniyle. [S–2]= eşitliği yardımıyla.2x10–22 M‟lık S–2 iyonu derişimi ile çökebilmesi için bu sülfürün Kçç değeri. S–2 iyonu derişimi ayarlanarak tam bir ayırma yapılabilmesi için. Çözelti çok asidik olursa 2. CuS.01x1.

Sn+2 iyonlarının Sn+4 iyonlarına yükseltgenme tepkimesi. 3 Sn+2 + 2 NO3. Çökelek ile çözelti ayrılır.+ NH4+ + H2S CH3COOH + H2O CH3CSNH2 + 2H2O çözelti asidik olduğunda.+ 8 H3O+ + 18 Cl3SnCl6–2 + 2NO + 12 H2O şeklindedir ve işlem klorür iyonları varlığında çözeltinin nitrik asit ile ısıtılmasıyla yapılır. hacmi 1mL oluncaya dek buharlaştırdıktan sonra. 4. Böylece 2. Çözeltiye. işlemden ayrılan Çözelti 1) 1ml‟si bir deney tüpüne alınır ve üzerine 2 damla 3 M HNO3 çözeltisi ekledikten sonra. 3. grup katyonlarının nitel analizinde 1. grup sülfürlerini çöktürmek için kullanılan H2S tiyoasetamidin hidrolizinden aşağıdaki tepkimede görüldüğü gibi elde edilir. 2 damla derişik HCl eklenir. Deneyin Yapılışı 2. su banyosunda 3 dakika ısıtılır.5–1 mL damıtık su ve 2–3 damla daha tiyoasetamid çözeltisi eklenip. Grup Katyonlarının Çöktürülmesi: 1. 2. grup katyonlarının 2A ve 2B alt gruplarına ayrılması sırasında. 5 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenerek su banyosunda 5 dakika ısıtılır. Elde edilen bu çözelti yaklaşık 0.çözünmeden kalacaktır. CH3COO.) 5. Analizi yapılacak çözeltinin (grupların analizi sürüyorsa 1. Çözelti. CH3COO. 6. Çözelti üzerine.) 2.+ H3O + tepkimesi de oluşur. Çözeltiye. (Arseniğin H2S ile çökmesi için ortam sıcak ve asidik olmalıdır. su banyosunda 5 dakika daha ısıtıldıktan sonra santrifüjlenir. 0. daha sonra yine tam kırmızı renge dönüştüğü ana dek 3M HCl çözeltisinden eklenir. kalay kaybedilebilir.3 M HCl derişimindedir. (Asidik karakteri nedeniyle SnS2 nin KOH deki çözünürlüğü bazik karakterdeki SnS‟e oranla çok daha fazladır. önce kırmızı turnusolun rengi maviye dönüşene dek 3M NH3 çözeltisinden. grup katyonları KOH‟ de çözünmeyen 2A grubu katyonları ve KOH‟de çözünen 2B grubu katyonları olarak iki alt gruba ayrılmış olur ve bu ayırma nitel analiz için büyük kolaylık sağlar. Bu işlem yapılmazsa KOH ile 2. 10 . ve 3. Bu nedenle Sn+2 iyonlarını Sn+4 iyonlarına yükseltgemek gerekir.

grup katyonlardan başka katyon grubu yoksa ya da 3.2HgS(k) + 4H3O+ + 4Clbeyaz 3HgS(k) + 2H3O+ + 2Clsiyah CuS(k) + 2H3O+ siyah Bi2S3(k) + 6H3O+ kahverengi-siyah PbS(k) + 2H3O+ siyah CdS(k) + 2H3O+ sarı As2S3 (k) + 6H2O sarı As2S5 (k) + 10 H2O sarı Sb2S3 (k) + 6H3O+ + 8Clturuncu-kırmızı Sb2S5 (k) + 10 H3O+ + 12Clturuncu SnS (k) + 2H3O+ kahverengi SnS2 (k)+ 4H30+ + 6Clsarı Çökelek 1: HgS. ( Çözeltideki H2S ün uçurulmadığı durumda.) 11 . As2S5. As2S3.+ 5H2S + 10H2O Sn+2 + H2S + 2H2O SnCl6 + 2H2S + 4H2O klorostannat iyonu –2 +2 HgCl2. Sb2S5. Çözelti 1: 3–5.2HgS + H2S + 2H2O Cu+2 + H2S + 2H2O 2Bi+3 + 3H2S + 6H2O Pb+2 + H2S + 2H2O Cd + H2S + 2H2O 2H3AsO3 + 3H2S 2H2AsO4. Bi2S3. PbS. grup katyonlarının nitel analizine hemen devam edilecekse S –2 iyonlarının SO4–2 iyonlarına yükseltgenmesi oldukça yavaş yürüdüğünden bu işleme gerek yoktur. grup katyonlarının. SnS ve SnS2 olabilir. grup katyonlarını içerebilir.3HgCl2 + 2H2S + 4H2O HgCl2. Çözeltide 2. CdS. Sb2S3. açık havanın etkisiyle S–2 iyonları SO4–2 iyonlarına yükseltgenerek 4. işlemde 2A ve 2B katyon gruplarının ayrılmasında kullanılacaktır.+ 5H2S + 2H3O+ arsenat iyonu 2SbCl4 + 3H2S + 6H2O 2SbCl6. Bu çökelek 2. özellikle de BaSO4‟ün çökmesine neden olur. H2S ün uzaklaştırılması için çözeltiyi kaynatın ve diğer grupların aranması için saklayın. CuS.

cam çubuk yardımıyla alıp atılır. 12. 2. Çökelek üzerine. 13. 8 damla 3 M KOH çözeltisi ekleyip su banyosunda 3 dakika karıştırarak ısıttıktan sonra santrifüjleyin ve 9. Eğer çok miktarda çökelek kalmışsa aynı işlem tekrar edilir ve çözeltiler birleştirilir. işlemde 2B grubu katyonlarının ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. CuS. işlemde elde edilen Çökelek 2‟yi. Bi2S3. Civa sülfür HNO3 çözeltisinde çözünmez. Sülfür çökeleklerini içeren Çökelek 1‟i.+ 2H2O Sb(OH)4.2A ve 2B gruplarının ayrılması: 7. bizmut. 1 damla tiyoasetamid ve 1 damla doymuş NH4Cl çözeltileri içeren 10 damla damıtık su ile yıkayıp yıkama suyunu atın. kurşun ve kadmiyum sülfürleri. Çözelti 2: 2B grubu katyonları olan arsenik. Çökeleğe yeniden 8 damla 3 M KOH çözeltisi ekleyip santrifüjleyin ve her iki çözeltiyi birleştirin. işlemde 2A grubu katyonlarının ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. antimon.) 8. 10 damla 3M HNO3 çözeltisi eklenerek su banyosunda 3 dakika karıştırarak ısıttıktan sonra santrifüjlenir. 2As2S3 (k) + 4OH3Sb2S3 (k) + 4OH3SnS2 (k) +6OHHgS (k) + S–2 AsO2. (Bakır. 14. kalayın ve az miktarda da civanın çözünür kompleks iyonlarını içerir ve 6. (Yıkama suyundaki H2S sülfür çökeleklerinin sülfatlara yüseltgenmesini geciktirmek için. Çözelti üzerine çıkan serbest kükürt. Çözeltiyi temiz bir deney tüpüne aktarın.+ 3AsS2.) 12 . NH4Cl ise çökeleğin asıltısal olarak dağılmasını önlemek için eklenir. 2A grubu katyonlarından Hg2+ katyonunun ayrılması ve tanınması: 11. sülfür iyonunun HNO3 çözeltisinde serbest kükürte yükseltgenmesi ile çözünürler. 10.+ 3SbS2Sn(OH)6–2 + 3SnS3–2 HgS2–2 Çökelek 2: 2A grubu katyonlarının sülfürleri olan HgS. Çökeleğe. PbS ve CdS ile az miktarda S içerebilir ve 3. ortamdaki fazla KOH‟ı uzaklaştırmak için 10 damla damıtık su ile yıkayıp yıkama suyunu atılır.

3CuS (k) + 2NO–3 + 8H3O+ Bi2S3 (k) + 2NO–3 + 8H3O+ 3PbS (k) + 2NO–3 + 8H3O+ 3CdS (k) + 2NO–3 + 8H3O+ 3Cu+2 +2NO + 3S + 12H2O 2Bi+2 + 2NO + 3S + 12H2O 3Pb+2 + 2NO + 3S + 12H2O 3Cd+2 + 2NO + 3S + 12H2O Çökelek 3: HgS (siyah) ya da Hg(NO3)2. Çözelti soğuduktan sonra. (HgS.2HgS (beyaz) ve S olabilir ve Hg2+ katyonunun tanınmasında kullanılacaktır.iyonunu oluşturarak HgS ü çözer. 2 damla SnCl2 çözeltisi ekleyin.2HgS çökeleğini verir.) Çözelti 3: Pb2+. 16. Çözünmeden kalan kısım ise serbest kükürttür.) 3HgS (k) + 2NO3. 4. Hg+2 katyonunun tanınması: 15. Cu2+ ve Cd2+ iyonlarını içerebilir. BEYAZ (Hg2Cl2) ya da GRİ (Hg ve Hg2Cl2) ÇÖKELEK Hg2+ katyonu varlığını kanıtlar.+ 8H3O+ + 12Cl2HgCl4–2 + SnCl4–2 Hg2Cl2 + SnCl4–2 3HgCl4–2 + 2NO + 3S + 12 H2O Hg2Cl2 (k) + SnCl6–2 +4Clbeyaz 2Hg (s) + SnCl6–2 siyah 3S + 2NO + 12 H2O +3Hg+2 3HgCl4–2 13 . HNO3 ile beyaz Hg(NO3)2. Bi3+. işlemde bu iyonlardan Pb2+ nin ayrılmasında kullanılacaktır. Çökelek 3 üzerine. (Kral suyu (i) HNO3 in yükseltgeme gücü ile HgS deki sülfür iyonunu serbest kükürte yükseltgeyerek ve (ii) HCl deki klorür iyonunun kararlı kompleksler oluşturma eğilimi ile kararlı HgCl42. 3 damla derişik HNO3 ile 9 damla derişik HCl (kral suyu) ekledikten sonra 10 damla da damıtık su ekleyip su banyosunda 2-3 dakika çökelek çözünene dek kaynatın.+ 8H3O+ 3Hg+2 + 12Cl+ 3HgS (k) + 2NO3.

(Pb+2 iyonu PbSO4 şeklinde çöker.) PbSO4 (k) + 2CH3COO Pb(CH3COO)2 + CrO4–2 Pb(CH3COO)2 + SO4–2 PbCrO4 (k) + 2CH3COOsarı 14 . Çökelek 4. Cu+2. Cd+2 iyonlarını içerebilir ve 5. Cu2+ ve Cd2+ katyonlarından ayrılması ve tanınması: 17. üzerine dikkatle 1mL damıtık su eklenir ve cam çubukla karıştırılır. Kapsülü iyice soğuttuktan sonra.Pb2+ katyonunun Bi3+. Santrifüj tüpüne aktararak santrifüjlenir. SARI ÇÖKELEK Pb+2 katyonunun varlığını kanıtlar. Beyaz SO3 dumanlarını görülmesi HNO3‟in çözeltiden uzaklaştırıldığını gösterir). Pb2+ katyonunun tanınması: 20. kromat olarak çökebilir. PbCrO4 şeklinde çöktürmeden önce çözelti asetik asit ile asitlendirilmelidir. 19. Çözelti 3. Çözeltiye. Pb+2 + SO4–2 H2SO4 ısı PbSO4 (k) beyaz SO3 (g) + H2O (g) Çökelek 4: PbSO4 olabilir ve Pb+2 katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. (Kurşunu. bir kapsüle alınarak üzerine 3 damla derişik H2SO4 eklenir ve koyu beyaz dumanlar görünene dek çeker ocakta ısıtılır. 18. Bu çökelek HNO3‟li ortamda Pb(HSO4)2 oluşumuyla çözünür. Çözelti 4: Bi+3. Bu işleme. Bu yapılmadığı durumda ortamda bulunabilecek olan bizmut. Bu işlem sonunda çözelti duru değilse santrifüjlenir ve oluşan çökelek atılır. 1 damla derişik asetik asit ve 2 damla 1 M K2CrO4 çözeltisi eklenir. 22. Daha sonra üzerine 10 damla doymuş amonyum asetat (NH4CH3COO) çözeltisi eklenir ve su banyosunda 3 dakika karıştırarak ısıtılır. 4 damla damıtık su ile yıkanır ve yıkama suyunu atılır. kapsülde 2–3 damla madde kalana dek devam edilir. 21. işlemde bu iyonlardan Bi+3‟ün ayrılmasında kullanılacaktır.

Çözelti 5: Cu(NH3)4+2 ve Cd(NH3)4+2 komplekslerini içerebilir ve Cu+2 ve Cd+2 katyonlarının tanınmasında kullanılacaktır. Bi+3 + 3NH3 + 3H2O Bi(H2O)6+3 + 3NH3 Cu+2 + 4NH3 Cd+2+ 4NH3 Bi(OH)3 (k) + 3NH4+ Bi(H2O)3(OH)3 (k) + 3NH4+ Cu(NH3)4+2 mavi Cd(NH3)4+2 renksiz Çökelek 5: Bi(OH)3 olabilir ve Bi+3 katyonun tanınmasında kullanılacaktır.Bi3+ katyonunun Cu2+ ve Cd2+ katyonlarından ayrılması ve tanınması: 23. Daha sonra 3 damla daha eklenir ve santrifüjlenir.) Sn+2 + 2OHSn(H2O)4+2 + 2OHSn(OH)2 + OHSn(H2O)2(OH)2 (k) + (OH)3 2Bi(OH)3 + 3Sn(OH)3. Bi+3 katyonunun tanınması : 24. Çözelti 4‟ün üzerine. damla damla. sürekli karıştırarak. Çökelek 5.+ 3OH2Bi(H2O)3(OH)3 + 3Sn(H2O)(OH)3Sn(OH)2 Sn(H2O)2(OH)2 (k) + 2H2O Sn(OH)3 Sn(H2O)2(OH)2 + H2O 2Bi (k) + 3Sn(OH)6–2 2Bi (k) + 3Sn(H2O)(OH)5.+ 6H2O siyah 15 . 10–12 damla yeni hazırlanmış potasyum stannit çözeltisi eklenir. 5 damla damıtık su ile yıkanarak yıkama suyunu atılır. Daha sonra çökelek üzerine. 25. derişik NH3 çözeltisi eklenir. bazik oluncaya kadar. (Potasyum stannit çözeltisi hazırlamak için 2 damla SnCl2 çözeltisi üzerine damla damla 3 M KOH çözeltisi eklenir ve oluşan jelatimsi bir çökelek olan Sn(OH)2 çözünene dek KOH çözeltisi eklenmesi sürdürülür. ÇÖKELEKTEKİ ANİ SİYAHLAŞMA Bi+3 katyonunun varlığını gösterir.

Cu+2 yoksa çözelti renksiz olacağından KCN eklemeye gerek yoktur). Oluşan SARI ÇÖKELEK Cd+2 iyonu varlığını kanıtlar. H2S uzaklaştırılamazsa antimon ve kalay HCl çözeltisi seyreltildiğinde yeniden çöker. Cu+2 katyonu varlığının bir kanıtıdır. Çözelti 5 mavi renkli ise. Çökeleğe.+ 2OHCd(NH3)4+2 + 2CNCd(CN)2 (k) + 2CNCd(CN)4–2 + H2S 2Cu(CN)3–2 + 8NH3 + CNO.05 M K4Fe(CN)6 çözeltisi eklendiğinde oluşan KIRMIZI ÇÖKELEK Cu+2 katyonu varlığının diğer bir kanıtıdır. 32. Çökelek ile işlemlere devam edilir. 33.) Cu2[Fe(CN)6] (k) koyu kırmızı 16 . rengini gidermek için 1 M KCN çözeltisinden renk kaybolana dek.+ H2O Cd(CN)2 (k) + 4NH3 beyaz Cd(CN)4–2 (k) CdS (k) + 2HCN + 2CNSarı 2B grubu katyonlarından arseniğin ayrılması ve tanınması : 31. elde edilen çözelti atılır. 29. (Eklenen KCN ile Cu(NH3)4+2 kompleksinden Cu(CN)3. Çözelti temiz bir deney tüpüne aktararak saklanır. 34. asidik olana dek 3 M HCl çözeltisi eklenir ve santrifüjlenerek. 10 damla derişik HCl çözeltisi eklenerek. Çökelek sarı olana dek ısıtılmalıdır. Çözelti 2‟ye. 27. su banyosunda 4–5 dakika karıştırarak ısıtılır ve santrifüjlenir. Çökelek üzerine. 8 damla su ve 4 damla derişik HCl çözeltisi eklenerek yıkanır. 2Cu+2 + Fe(N)6–4 Cd2+ katyonunun tanınması : 28. damla damla eklenir.kompleksi oluşur.Cu2+ katyonunun tanınması : 26. 30. 2Cu(NH3)4+2 + 7CN. Çözelti 5‟in RENGİ MAVİ ise. 1 damla 6 M asetik asit ve 1 damla 0. santrifüjlenir ve çözeltiyi bir önceki saklanan çözelti ile birleştirilir. Daha sonra 3 damla da fazladan 1 M KCN ve 2–3 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenerek su banyosunda 5 dakika ısıtılır. (Çözeltideki H2S ü ortamdan uzaklaştırmak için karışım ısıtılır. Bu çözeltiden alınan 1 damla üzerine.

AsO2- + 3AsS2- + 4H3O+ Sb(OH)4- + 3SbS2- + H2O Sn(OH)4- + 3SbS2- + 6H3O+

2 As2S3 (k) + 6H2O sarı 2Sb2S3 (k) + 8H2O turuncu-kırmızı 3SnS2 (k) + 12H2O sarı

Çökeleğe derişik HCl eklenmesiyle aşağıdaki tepkimeler oluşur. Sb2S3 + 6H3O+ + 12ClSnS2 + 4H3O+ + 6ClAs2S3 + Derişik HCl 2SbCl6–3 + 3H2S + 6H2O SnCl6–2 + 2H2S + 4H2O Tepkime vermez

Çökelek 6: As2S3, As2S5, ve S içerebilir. 2A grubundan kalan küçük bir miktar HgS de burada ortaya çıkabilir. Bu çökelek arsenik katyonunun tanınmasdında kullanılacaktır. Çözelti 6: Sn+4 ve Sb+3 iyonları içerebilir ve bu iyonların tanınmasında kullanılacaktır. Arsenik iyonunun tanınması : 35. Çökelek 6, sıcak su ile 3 kez yıkanır ve yıkama suları atılır. (Yıkama işlemi Cl iyonlarını ortamdan uzaklaştırmak için yapılır. Bu işlem yapılmadığında arsenik iyonu gözlenemez.) 36. Çökelek üzerine, 4 damla derişik HNO3 çözeltisi eklenerek, 5 dakika su banyosunda ısıtılır. 37. Oluşan çözeltinin üzerine, 5 damla 0,5M AgNO3 çözeltisi eklenir ve karıştırılır. (Eğer çökme olursa santrifüjlenip çökelek atılmalıdır. Oluşan çökelek ortamdan uzaklaştırılamayan Cl- ile Ag+ nın AgCl oluşturmasından olabilir). 38. Duru çözeltiye, 15 damla 2,5M sodyum asetat çözeltisi eklenir. Oluşan KIRMIZIMSI-KAHVERENGİ ÇÖKELEK Ag3AsO4 olup arsenik iyonunun varlığını gösterir. As2S3 (k) + 10NO3- + 8H3O+ 2CH3COO- + H3O+ H2AsO4- + 2 OHAsO4–3 + 3Ag+ 2H2AsO4- + 3S + 10NO2 + 10H2O 2CH3COOH + OHAsO4–3 + 2H2O Ag3AsO4 (k) Kırmızımsı-kahverengi

17

Antimon iyonunun tanınması: Çözelti 6‟yı biri az biri çok olacak şekilde iki kısıma ayırın ve az olan çözelti ile antimon için aşağıdaki iki deneyi yapın. 39. İki ayrı saat camına çok az miktarda NaNO2 kristallerinden koyup üzerine 3‟er damla 3M HCl çözeltisi eklenerek, NO2 gazı giderilene dek karıştırılır. 40. Daha sonra her ikisinin üstün de, 2 damla rodamin-B çözeltisi ekledikten sonra birine 1 damla damıtık su diğerine ise 1 damla Çözelti 6‟dan damlatılır ve renklerini karşılaştırılır. 41. Rodamin-B‟nin KIRMIZI RENGİNİN LEYLAK-MOR RENGİNE doğru dönmesi antimon iyonunun varlığını gösterir.(Sodyum nitrit Sb3+‟ü Sb5+‟e yükseltger. Sb5+ ise rodamin-B‟yi yükseltgeyip renk değişimini sağlar. Çok miktarda NaNO2 kullanıldığında da aynı renk değişimi gözleneceğinden NaNO2 miktarına dikkat edilmelidir.) 42. Çözelti 6 dan 1–2 damla alıp üzerine, 1 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenir ve ısıtılır. Bu işlemler sonucunda oluşan TURUNCU ÇÖKELEK antimon iyonunun varlığını gösterir. 2SbCl6–3 + 5H2S + 10 H2O Kalay iyonunun tanınması: 43. Çözelti 6‟dan ayrılan miktarca çok olan çözeltiye, kendi hacmi kadar 3 M HCl çözeltisi ve bir parça Mg şerit eklenerek, Mg şerit tamamen çözünene dek karıştırılır. 44. Bu çözeltiye 4 damla doymuş HgCl2 çözeltisi eklenir. Oluşan BEYAZ ya da GRİ ÇÖKELEK kalay iyonunun varlığını gösterir.(Metalik Mg,Sb3+ yı metalik antimona ve Sn4+ yı,Sn2+ ya indirger. Çözeltideki küçük siyah taneciklerin oluşumu antimon varlığının kanıtıdır.) 2SbCl6–3 +3Mg SnCl6 +Mg SnCl4–2 + 2HgCl2 Hg2Cl2 + SnCl4–2
–2

Sb2S5 (k) + 10H3O+ + 12Clturuncu

2Sb (k) + 3Mg+2 + 12Clsiyah SnCl4–2 + Mg+2 + 2ClHg2Cl2 (k) + SnCl6–2 beyaz 2Hg(s) + SnCl6–2 siyah

* Bilinmeyen örnek ile aynı işlemleri yineleyin.

18

Deney Verileri Madde Tepken Gözlem Sonuç

Sorular 1- 2. grup katyonları nelerdir? İsimleri, formülleri ve değerlikleri ile yazınız. 2- 2. grupta bulunan metal katyonlarının tiyoasetamit ile çöktürülen tuzlarının formüllerini ve çökelek renklerini yazınız. 3- 2A ve 2B gruplarının birbirlerinden ayrılması için deneyde kullanılan kimyasallar ve uygulanan işlemler nelerdir, kısaca açıklayınız. 4- 2. Grup katyonları çöktürülmeden önce ortamın pH‟ının ayarlanması neden çok önemlidir? 5- 2. grup katyonların tanınması deneyleri sonucunda bu katyonların oluşturdukları çökelekleri ve bu çökeleklerin renklerini yazınız.

19

Bunun sağlanabilmesi için çözeltinin daha az asidik veya daha fazla bazik olması gerekmektedir.grup sülfürlerinin Kçç değerleri 2. Tampon çözeltilerinin pH‟ı. NH3 ve NH4Cl çözeltileri ile pH‟ı yaklaşık olarak 9‟a ayarlanmış H2S‟li bir ortamda. S2. Deneyin Kuramı Fresenius‟un sistematik analizine göre 3. GRUP KATYONLARIN NĠTEL ANALĠZĠ Deneyin Amacı 3.grup sülfürleri benzer koşullarda 2. Ortamın pH değerini sabit tutabilmek amacıyla tampon çözeltiler kullanılan çözeltiler tampon çözeltilerdir.iyonu derişimini 3. Zn+2. [S–2] = verilen eşitliğe göre [H+] 0. grupta yer alan katyonların nitel analiz yöntemleriyle gözlemlenmesi ve tanımlanması. 3.grup sülfürlerinden daha çok çözünürler.grup sülfürleri için gerekenden daha büyük bir S–2 iyonu derişimi gerekmektedir. hidroksitlerinin sülfürlerinden daha az çözünür olması nedeniyle hidroksitleri olarak.grupta. Bu nedenle 3. Fe+3 katyonları yer almaktadır. grup katyonlarının sülfürlerinin çökebileceği bir derişime dek arttıracak. Cr+3.3. Bu durumda ortamdaki OH iyonları. Bu da pH‟ın yaklaşık olarak 9 değerinde tutulması ile sağlanabilir.grup sülfürlerinin değerlerinden daha büyük olması nedeniyle 3. Al+3 ve Cr+3 katyonları.iyonu derişimi çok yüksek olursa 4.1 x 10 –11 - Mg(OH)2 ) olarak çökebilir. diğerleri ise 2. 20 . Al+3. çözeltiye asit veya bazın küçük miktarlarının eklenmesinden etkilenmez. OH. Ni+2. Al(OH)3 ve Cr(OH)3‟ün çökmesine yeterli olacak aynı zamanda Mg(OH)2‟yi çöktürmeyecek bir değerde olmalıdır. Co+2. derişimi. NH3‟ün ayrışması için ile oluşan OH. Tampon çözeltilerinin kullanılan iki yaygın türü vardır. Çözeltinin H2S gazı ile doygun hale getirilmesi durumunda çöktürme için gerekli olan S–2 iyonu derişiminin daha büyük olabilmesi için.grup katyonlar gibi sülfürleri olarak çökerler.iyonları ortamın pH‟ını arttırırken Al+3 ve Cr+3 katyonlarının da hidroksitleri olarak çökmesini sağlar. Mn+2 ve Fe+2. grup katyonlarından Mg2+ (Kçç=1. Baziklik ortama NH3 çözeltisi eklenerek sağlanabilir.3 M olması gerekir.grup sülfürlerinin çöktürülebilmesi için 2.

NH4+ iyonları derişiminin arttırılmasıyla OH. renksiz jelatinimsi çökelek ise Al3+ iyonunun varlığını gösterir.Bir zayıf baz ile bu zayıf bazın asidik tuzundan oluşan (NH3.) Al+3 + 3NH3 + 3H2O Fe+3 + 3NH3 + 3H2O Cr+3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3(k) + 3NH4+ Fe(OH)3 (k) + 3NH4+ Cr(OH)3 (k) + 3NH4+ 21 . KOH fazlası eklendiğinde hidroksitleri çözünen alüminyum. bir başka deyişle tamponlayacaktır. Bu ayırma nitel analizde büyük kolaylık sağlamaktadır. grup katyonları kuvvetli bir bazın fazlası ile etkileştirilerek iki alt gruba ayrılır. Analizlerde pH‟ı yaklaşık 9 değerinde tutabilmek için NH3 ve NH4Cl tampon çözeltisi kullanılacaktır. 3. Deneyin Yapılışı 3.1. işlemden ayrılan Çözelti 1) 1 ml‟si bir deney tüpüne alınır ve üzerine 4 damla doymuş NH4Cl çözeltisi ve çözelti iyice bazik oluncaya kadar damla damla derişik NH3 çözeltisi eklenir. mangan ve demir ise 3B katyon grubunu oluştururlar.Bir zayıf asit ile bu zayıf asitin bazik tuzundan oluşan (CH3COOH ve NaCH3COO gibi) tampon çözeltiler.iyonları derişiminin azalacağı NH3‟ün ayrışma dengesiyle ispatlanabilir. krom ve çinko 3A katyon grubunu. NH3 + H2O veya Kb = NH4+ + OH[OH]= x Kb Ortama NH4Cl çözeltisi eklenmesi OH. 2.iyonu derişimini yukarıdaki koşulları sağlayabilecek bir değerde tutacak. Grup Katyonlarının Çöktürülmesi 1. (Eğer çözelti. gruptan kalan ve H2S‟i uçurulduktan sonra saklanan çözelti ise NH3 eklendiğinde oluşan ve aşırı NH3‟de çözünmeyen kırmızı kahverengi çökelek Fe3+ iyonunun. nikel. 2. NH4Cl gibi) tampon çözeltiler. Analizi yapılacak örneğin (grupların analizi sürüyorsa 2. grup katyonlarının nitel analizinde 1. hidroksitleri çözünmeyen kobalt.

Bu iyonların sulu (hidrate) şekilleri kullanıldığında tepkimeler aşağıda verildiği gibi değişmektedir. kobalt ve nikel iyonlarının ise bulunmadığını gösterir. Çökmenin tam olarak gerçekleştiğini denetlemek için üstteki duru çözeltiye 1 damla daha tiyoasetamid çözeltisi eklenir ve 5 dakika daha ısıtılıp santrifüjlenir. 2. (NH4)2 S‟den etkilenmez. Mn2+ + S2Ni(NH3)62+ + S2Co(NH3)6 2+ Fe2S3 (k) + 6NH3 + 6H2O siyah MnS (k) pembe NiS (k) +6NH3 siyah CoS (k) +6NH3 siyah ZnS (k) + 4NH3 beyaz +S 2- Zn (NH3)4 2+ + S2- 22 . Ardından 5 dakika su banyosunda ısıtılır ve santrifüjlenir. (Beyaz bir çökelek oluşumu çözeltide çinko iyonlarının bulunduğunu. demir. Al(H2O)6+3 + 3NH3 Fe(H2O)6+3 + 3NH3 Cr (H2O)6+3 + 3NH3 Ni+2 + 6NH3 Co+2 + 6NH3 Zn+2 + 4NH3 Mn+2 + NH3 Al(H2O)3(OH)3 (k) + 3NH4+ renksiz-jelatinimsi Fe(H2O)3(OH)3 (k) + 3NH4+ kahverengi-jelatinimsi Cr (H2O)3(OH)3 (k) + 3NH4+ grimsi-yeşil-jelatinimsi Ni(NH3)6+2 Co(NH3)6+2 Zn (NH3)4 +2 Tepkime vermez. Çökelek ile çözeltiyi ayırılır.) 2Fe(OH)3 + 3S–2 + 6NH4+ Al(OH)3 ve Cr(OH)3. Çözelti üzerine 10 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenir.

Çökelek 10 damla su ile yıkanır ve yıkama suyu çözelti ile birleştirilir (Fazla miktarda Na2O2 eklenmesi sakıncalıdır.grup katyonlarını içerebilir.Çökelek1: Al(OH)3. NiS (k) + 2NO3. 3A ve 3B gruplarının ayrılması 3. MnS. grup katyonlarından bazılarının sülfatları olarak çökmelerine ve ortamdan ayrılmalarına neden olurlar). Çözelti 3M HCL çözeltisi ile asitlendirildikten sonra hacmi yarıya inene kadar su banyosunda ısıtılır. Çözelti su banyosunda 3 dakika ısıtılır ve santrifüjlenir.+ 4H3O+ CoS (k) + 2NO3. Fazla miktarda eklenen Na2O2 23 . Fe2S3. Ni+2 ya da Co+2 ya da her ikisinin birlikte bulunduğunu gösterir). Bu katyonlar HCl‟de oldukça yavaş çözünürler. atmosferdeki oksijenin etkisiyle SO42. Al+3 + 6H2O Al(H2O)6+3 + 3H2O Cr+3 + 6H2O Cr(H2O)6+3 + 3H2O 2Fe+3 +3H2S + 6H2O Mn+2 + H2S + 2H2O Zn+2 + H2S + 2H2O HCl eklenmiş çözelti üzerime 3 damla derişik HNO3 çözeltisi eklenir ve su banyosunda tam çözelti oluşuncaya kadar ısıtılır.+ 4H3O+ Ni+2 + 2NO2 + S + 6H2O Co+2 + 2NO2 + S + 6H2O 5. 3A ve 3B gruplarının ayrılmasında kullanılacaktır. Duru ve renksiz çözelti 4. Cr(OH)3. Çözelti 3 M KOH çözeltisi ile bazikleştiriltikten sonra yaklaşık 0. Çökelek oluşursa çözelti santrifüjlenir ve çökelek uzaklaştırılır. Çökelek 1 üzerine 5 damla derişik HCl çözeltisi eklenir ve karıştırılır (Çökeleğin tümüyle çözünmesi Ni+2 ve Co+2 iyonlarının bulunmadığını gösterir. Çözelti 1: 4–5. CoS ve ZnS içerebilir. Bundan dolayı bu aşamada elde edilen ve yalnızca karışıma HNO3 eklendiğinde çözünen siyah çökelek.iyonlarına yükseltgenerek 4. grup katyonların analizi için saklanır (S2iyonları asitlendirme ve kaynatma ile ortamdan uzaklaştırılmazsa.2 g Na2O2 i dikkatle ve karıştırılarak çözeltiye eklenir. Al(OH)3(k) + 3H3O+ Al(H2O)3(OH)3(k) + 3H3O+ Cr (OH)3(k) + 3H3O+ Cr (H2O)3(OH)3(k) + 3H3O+ Fe2S3(k) + 6H3O+ MnS (k) + 2H3O+ ZnS (k) + 2H3O+ 4. NiS.

Demirin en kararlı hali Fe+3 olması nedeniyle tüm 3. Fe+3 + 3OHFe(H2O)6+3 +3OHCo+2 + 2OHCo(H2O)6+2 +2OH2Co(OH)2(k) + O2 + 2H2O 2Co(H2O)4(OH)2 + O2–2 Ni+2 + 2OHNi(H2O)6+2 +2OH–2 MnO(OH)2(k) +3H2O Fe(OH)3(k) Fe(H2O)3(OH)3(k) + 3H2O Kahverengi-jelatinimsi Co(OH)2(k) Co(H2O)4(OH)2 + 2H2O Pembe Co(OH)3(k) + 2OH2Co(H2O)3(OH)3 + 2OHKahverengi Ni(OH)2(k) Ni(H2O)4(OH)2 + 2H2O Yeşil-jelatinimsi 24 . Mn+2 + 2OHMn(OH)2(k) + O2 + H2O Mn(H2O)4+2 +2OH–2 Çökeleği tepkimeler Mn(OH)2(k) MnO(OH)2(k) + 2OHMn(H2O)4(OH)2(k) + 2H2O beyaz Mn(H2O)4(OH)2(k) + O2-2 MnO(OH)2(k) + 2OH-+ 2H2O kahverengi Son iki tepkimenin toplanması ile elde edilen tepkime.iyonuna. Mn(H2O)4+2+ O2-2 (bazik çözelti) şeklinde gerçekleşir. gerçekleşmektedir. Bu nedenle Çözeltiden 1 dakika süreyle hava kabarcıkları çıkacak kadar Na2O2 eklenmesi yeterli olacaktır. kobalt ve nikel hidroksitleri kuvvetli bazik bir çözeltide dağılabilir ve alüminyum ve çinko iyonlarının bulunması güçleştirirler.Na2O2 eklenmesinin nedeni Cr3+ iyonunu CrO42.nedeniyle demir. Fe(OH)2 ve Co(OH)2‟yi Fe(OH)3 ve Co(OH)3‟e oluşturan ve ayrıca Mn(OH)2‟yi aşağıda MnO(OH)2‟ye verildiği gibi yükseltmektir). grup analizi süresinde demir yüksek olasılıkla Fe+3 olarak bulunur.

+ 2H2O) Çözünür Al(H2O)3(OH)3(k) + 3H2O Beyaz-jelatinimsi Al(H2O)2(OH)4.+ 2H2O) Çözünür Zn(H2O)2(OH)2(k) + 2H2O Beyaz-jelatinimsi Zn(H2O)(OH)3. işlemde 3A grubu katyonlarının ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır.+ H2O Çözünür 2CrO4–2+ 4OH. Fe(OH)3. Co(OH)3 ve Ni(OH)2 içerebilir ve 5.işlemde 3B grubu katyonlarının ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır Çözelti 2: Alüminat (AlO2-). 25 . Al+3 + 3OHAl(OH)3(k) + OHAl(H2O)6 +3OH Al(H2O)3(OH)3(k) + OH+3 - Al(OH)3(k) Al(OH)4.(veya HZnO2.+ 2H2O Çözünür Cr(H2O)3(OH)3(k) + 3H2O Grimsi-yeşil-jelatinimsi Cr(H2O)2(OH)4.+ H2O Çözünür Zn+2 + 2OHZn(OH)2(k) + OHZn(H2O)4+2 +2OHZn(H2O)2(OH)2(k) + OHCr+3 + 3OHCr(OH)3(k) + OH2Cr(OH)4-(k) + 3O2Cr(H2O)6 +3OH +3 - Zn(OH)2(k) Zn(OH)3. kromat (CrO4–2) ve çinkat (HZnO2-) iyonlarını içerebilir ve 3.+3O2Çökelek 2: MnO(OH)2 (hidrate mangan (4) dioksit MnO2H2O).+ 6H2O Çözünür Cr(H2O)3(OH)3(k) + OHCr(H2O)2(OH)4.Çözeltiyi oluşturan tepkimeler aşağıdaki gibidir.+ H2O Çözünür Cr(OH)3(k) Cr(OH)4Çözünür 2CrO4–2+ 4OH.(veya AlO2.

Ardından çözelti 3 M NH3 çözeltisi ile hafif bazik duruma getirilir ve 2 dakika bekletilip ve santrifüjlenir. 9.+ CH3COOH Al(H2O)2(OH)4.3A grubu katyonlarından Al+3 katyonunun ayrılması ve tanınması 6.+ 4CH3COOH Al+3 + 3NH3 + 3H2O Al(H2O)6+3 + 3NH3 +3 Al+3 + CH3COO. Al katyonunun tanınması için kullanılacaktır. Krom ve çinko iyonlarının birbirlerinden ayrılıp tanınmasında kullanılacaktır (SARI RENKLİ çözelti krom iyonu varlığını gösterir). Oluşan KIRMIZI ÇÖKELEK Al+3 katyonunun varlığını gösterir. Al+3 katyonunun tanınması 8. Çökelek çözünene kadar üzerine 3 M HCl çözeltisinden damla damla eklenir. Oluşan çözelti üzerine 3 damla doymuş NH4CH3COO çözeltisi ile 3 damla alimünon eklenir. Al(OH)4. Çökelek 3. 7. Bu çözeltide çinko. Çözelti 3: CrO42.+ 4H2O Al(H2O)6+3 + 4CH3COOAl(OH)3(k) + 3NH4+ Al(H2O)3(OH)3(k) + 3NH4+ Renksiz-jelatimsi Çökelek 3: Al(OH)3 olabilir. Al(OH)3(k) + 3H3O+ Al(H2O)3(OH)3(k) + 3H3O+ Al+3 + 3NH3 + 3H2O Al(H2O)6+3 (k) + 3NH3 Al(H2O)3(OH)3(k) + Aliminon adsorpsiyonu Al+3 + 6H2O Al(H2O)6+3 (k)+ 3H2O Al(OH)3(k) + 3NH4+ Al(H2O)3(OH)3(k) + 3NH4+ Renksiz-jelatimsi KIRMIZI ÇÖKELEK 26 . 10 damla damıtık su ile yıkanır ve yıkama suyu atılır. Ardından çözelti hafifçe bazik olana kadar 3 M NH3 çözeltisinden damla damla eklenir ve santrifüjlenir. hidroksiti olarak çökmeyip Zn(NH3)42+ kompleksi olarak çözeltide kalır). Çözelti 2 üzerine 10 damla doymuş NH4CH3COO ve çözelti tam asidik olana kadar 3 M CH3COO çözeltisi eklenir.ve Zn(NH3)42+ iyonlarını içerebilir. Santrifüj işleminin ardından çökelek ve çözelti ayrılır (NH3 ve NH4CH3COO ile tamponlanmış bir çözeltide Al(OH)3 tümüyle çöktürülebilir.

Çinko katyonunun kullanılmasında kullanılacaktır. Çökelek üzerine 10 damla 3 M HCl çözeltisi eklenir BaSO4 ise çözünmeyecektir). Santrifüj işleminin ardından çökelek ile çözeltiyi ayrılır. BaCrO4 (k) + H3O+ HCrO4. Kromun tanınmasında kullanılacaktır (Çözeltideki S–2 iyonları Na2O2 etkisiyle SO4–2 iyonlarına yükseltgenir ve SO4–2 iyonları Ba2+ iyonları ile BaSO4 olarak çöker). 13.+ 2H2O2 + H3O+ 4CrO5 +12H3O Zn+2 katyonunun tanınması 14.Krom ve çinko iyonlarının ayrılması ve tanınması 10. Çökelek 4. 3M CH3COOH çözeltisi ile hafiçe asitleştirildikten sonra 5 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenir ve kaynayan su banyosunda 5 dakika bekletilir. Kromun CrO4–2 iyonu olarak tanınması 12.4. Az miktarda Fe+2 + ve su banyosunda 1 dakika ısıtıldıktan sonra oluşan beyaz çökelek alınır (BaCrO4 HCl de çözünecek.içeren asidik bir çözeltiye H2O2 çözeltisi. SARI RENKLİ ise CrO4–2 iyonlarının varlığını gösterir. Bu bileşik kararsız olup oksijen gazı çıkartarak hemen bozunur ve bu nedenle renk kaybolur). Çökelek 4: BaCrO4 veya BaSO4 olabilir. Ba+2 + HCrO4. Çözelti 3 üzerine çökme tamamlanıncaya kadar 2 M Ba(CH3COO)2 çözeltisi eklenir ve çözelti santrifüjlenir. (CrO42.+ H2O CrO5 + 4H2O Mavi 4Cr+2 + 7O2 + 18H2O 27 . CrO5 (perkromat) oluşumu nedeniyle mavi renk oluşturur. Bir parça süzgeç kâğıdı üzerine çözeltiden 2 damla damlatıp üzerine 2 damla H2O2 çözeltisi damlatılır. Oluşan BEYAZ ÇÖKELEK Zn+2 kayonu varlığını gösterir (Süt görünümümdeki beyaz çökelek Zn2+ varlığını gösterir. Çözelti 4. Ba+2 + CrO4–2 Ba+2 + SO4–2 BaCrO4(k) Sarı BaSO4(k) Beyaz Çözelti 4: Zn(NH3)4+2 iyonlarını içerebilir. 11. Hızla kaybolan MAVİ RENK krom varlığının bir kanıtıdır.

05 g Na2O2 ve 20 damla 3M KOH çözeltisi eklenip 1 dakika kaynatıldıktan sonra çökelek oluşumu varsa santrifüjlenerek çökelek atılır. CoS ve PbS olarak çökmeleri çökeleği siyahlaştırabilir. hacmi yaklaşık 2 ml olana kadar damıtık su eklenir. Çözelti 3M NH3 çözeltisi ile hafifçe bazikleştirilip ardından 3M CH3COOH çözeltisi ile asitlendirilir ve üzerine 2–3 damla tiyoasetamid çözeltisi eklenir. Böyle bir çökeleğe 3M HCl çözeltisi eklendiğinde ZnS. KIRMIZIMSI-MOR bir çözelti rengi permanganat (MnO4-) iyonunun varlığını gösterir. grupta kalabilen Pb+2 iyonlarının FeS.+ 14H3O+ 2MnO4.+ 5Bi+3 + 21 H2O Kırmızımsı-mor (Asidik çözeltiye NaBiO3 yerine PbO2 eklendiğinde Mn+2 iyonu mor renkli permanganat iyonuna yükseltgenir.5 M H2SO4 çözeltisi ile asitlendirilir. Çözeltinin birinci kısmına yaklaşık 0.) 28 .2 gram katı sodyum bizmutat (NaBiO3) eklenip iyice karıştırıldıktan sonra santrifüjlenir. Çözelti 1. Çökelek 2. Oluşan çözelti dört eşit kısma bölünür.ve Co+2 iyonlarının ya da 2. Santrifüjlenerek alınan duru çözeltiye 0. Zn(NH3)4+2 + 4CH3COOH Zn+2 + H2S + 2H2O Zn+2 + 4NH4+ + 4CH3COOZnS(k) + 2H3O+ Beyaz 3B grubu katyonlarının ayrılması ve tanınması 15. FeS ve PbS çözünür. Ni(OH)2(k) + 2H3O+ Fe(OH)3(k) + 2H3O+ 2Co(OH)3(k) + 6H3O+ + 2ClMnO(OH)2(k) + 4H3O+ + 2ClManganın MnO4. CoS ise çözünmeden kalır. Tekrar çökelek oluşumu varsa santrifüjlenerek çökelek atılır.iyonu olarak tanınması Ni+2 + 4H2O Fe+2 + 6H2O 2Co+2 + Cl2 + 12H2O Mn+2 + Cl2 + 7H2O 16. Çökelek 2-3 damla derişik HCl çözeltisi ile çözülür ve çözeltiye. Oluşan beyaz çökelek ZnS olup Zn+2 kayonu varlığını gösterir). 10 damla damıtık su ile yıkanır ve yıkama suyu atılır. 2Mn+2 + 5BiO3.

10 damla alkollü NH4SCN çözeltisi. Çözeltinin üçüncü kısmına çözünmeyen katı kalana kadar parça parça katı NaF eklenir (Fe+3 iyonunun varlığı Co+3 ve Ni+2 iyonlarını kapatır. Çözeltinin dördüncü kısmına çözünmeyen katı kalana kadar parça parça katı NaF eklenir. Oluşan KIRMIZI ÇÖKELEK Ni+2 katyonunun varlığını gösterir (Çözeltide Co+2 iyonunun varlığı. dimetilglioksim ile koyu renkli bir kompleks oluşturarak Ni+2 iyonunu kapatabilir.Fe+3 katyonunun tanınması 17. Fe+3 iyonunu renksiz ve kararlı ferriflorür kompleks iyonu oluşturarak tutar. Co+2 ve Ni+2 iyonlarını içeren bir çözeltiye eklenen F. Bunu önlemek için 1–2 damla fazla dimetilglioksim eklenerek kırmızı renkli nikel dimetilglioksimin çökmesi sağlanması gerekmektedir). Kullanılan malzeme ve maddelerden gelebilecek eser miktardaki Fe+3 iyonu açık kırmızı renk verir).iyonu. KOYU KIRMIZI bir çözelti rengi Fe3+ katyonunun varlığını gösterir (Çözeltinin rengi koyu kırmızımsı kahverengi olmalıdır. bir spatül ucu NH4SCN eklendikten sonra. Ni+2 + 2NH3 + 2C4H8O2N2 (C4H7O2N2)2Ni (k) + 2NH4+ Co(SCN)4-2 Mavi-yeşil 29 . 3M NH3 çözeltisi ile çözelti bazikleştirilip üzerine 4 damla dimetilglioksim eklenir. İki sıvının yüzeyinde oluşan MAVİ-YEŞİL renk Co+2 katyonunun varlığını gösterir. 19. Fe+3 + 6SCNFe(SCN)6-3 Koyu kırmızımsı-kahverengi Ca+ iyonunun tanınması 18. Çözeltinin ikinci kısmına 2 damla 3M NH4SCN çözeltisi eklenir. tüpü hafifçe eğerek kenarından ve içindeki sıvıya karıştırmadan yavaşça eklenir. Co+2 + 4 SCNNi+2 katyonunun tanınması 20. Fe+3. Çözeltiye. Fe+3 + 6FFeF6–3 FeF6–3 iyonu Co+3 ve Ni+3 katyonlarının tanınmasında kullanılan tepkenlerin hiç biri ile tepkime vermez).

3. işlemler tekrarlanır. Deney Verileri Madde Tepken Gözlem Sonuç Bilinmeyen örnek ile aynı Sorular 1.Kırmızı 21. Üçüncü grup katyonların nitel analizinde ortam pH‟ını yaklaşık 9 da tutmanın nedenini açıklayınız. NH3 ve NH4Cl tampon çözeltilerinin kullanılmasının nedenini açıklayınız. 4. 5. Üçüncü grup katyonların oluşturdukları çökeleklerin yapısı ve rengi nasıldır? 30 . Tampon çözeltisini tanımlayarak en yaygın olarak kullanılan iki türünü yazınız. Üçüncü grup katyonları nelerdir? 2.

grup katyonları denir. grup katyonlarının grup çöktürücüsü olarak fosfat. 4. bu katyon ayrılmasında ve tanınmasında çöktürme yöntemi tek başına yeterli 31 . CO3–2 ve NH4+ iyonlarının her ikisi de hidrolizleri nedeniyle pH değerini etkilerler. 4. grup katyonları karbonatları olarak çöktürülürken yalnızca CO3–2 iyonları kullanıldığında. stronsiyum ve baryumun değişik anyonlarla oluşturdukları tuzların çözünürlük çarpımı değerleri birbirlerine çok yakın olduğundan. karbonat veya her ikisinin karışımı kullanılabilinir.+ OH- Hidroliz tepkimelerinde gorüldüğü gibi CO3–2 iyonlarının varlığı pH değerini artıracak.+ H2O NH3 + H3O+ HCO3.4. karbonatları halinde çöktürülerek belirlenmesi Deneyin Kuramı Ba +2 . Bu nedenle. Sr +2. Kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazdan oluşan asit katyonlu bir tuzun (NH4CI gibi) hidrolizinde H30+ iyonu ile bu tuzu oluşturan zayıf baz. GRUP KATYONLARIN NĠTEL ANALĠZĠ Deneyin Amacı Bilinmeyen bir örnekte. Bu hidroliz tepkimeleri aşağıdaki gibidir.iyonları da eklenerek pH değerinin yükselmesi engellenmelidir.iyonu ile bu tuzu oluşturan zayıf asit oluşur. NH4+ iyonlarının varlığı ise pH değerini düşürecektir. 4. Tuz iyonlarının su ile verdikleri tepkimelere hidroliz tepkimeleri denir. kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitten oluşan baz anyonlu bir tuzun (Na2CO3 gibi) hidrolizinde ise OH. NH4+ + H2O CO32. grup katyonlarının. özellikle kalsiyum. grup katyonlarının yalnızca karbonatlarının çökeceği en uygun pH değeri sağlanmış olur. Ca +2 ve Mg+2 gibi toprak alkali metal katyonlarından oluşan gruba 4. Böylece 4. ortamın pH değeri Mg+2 iyonlarının Mg(OH)2 olarak çökebileceği bir değere yükselebileceğinden çözeltiye CO3–2 iyonları ile birlikte NH4+1. Grup katyonları periyodik cetvelin aynı grubunda yer aldıklarından kimyasal özellikleri birbirlerine benzer. 4.

katyonların uçucu klorürlerine dönüştürülmesi amacıyla kullanılır. Bir alev deneyinde ısı enerjisi nedeniyle oluşan temel olaylar gösteren tepkimeler şöyle sıralanabilir. Grup katyonlarının çöktürülmesi 1. Alev denemesinde HCl. stronsiyumu sülfatı ve kalsiyumu okzalati olarak ayrı ayrı çöktürmek ve daha sonra bu çökelekleri çözerek alev deneyin uygulamaktır. Kullanılan en yaygın yöntem öncelikle baryumu kromatı. Ca+2 ve Sr+2 katyonlarının alev deneyleri de birbirine çok benzediğinden bilinen örnekler ile on deneme yapılması gereklidir.(sulu) M+Cl. ısı enerjisiyle uyarılan atomların temel enerji düzeyine dönerken ışıma yapmaları ilkesine dayanır. M. M+Cl. +1 değerli herhangi bir metal ve isi enerjisi göstermektedir. grup katyonlarının nitel analizinde 1.(k) MCl (g) M (g) M (g) Δ Δ Δ Δ M+Cl-(k) M+Cl-(g) M (g) + ½ Cl2(g) M (g) (uyarılmış atom) M (g) + ışıma (Alev renklenmesi) Deneyin Yapılışı 4. Alev denemesinde derişik HCl ile etkileşmeyen ve alevden etkilenmeyen platin tel kullanılır. Yayımlanan bu ışınların enerjisi ya da dalga boyu elektromagnetik spektrumda görünür bölgeye düşüyorsa bu elementlerin alev deneyi yapılabilir. işlemden ayrılan çözelti1) 1 mL alınıp üzerine hafif bazik olana dek damla damla derişik NH3 çözeltisi eklenir 2. Alev deneyi. Analizi yapılacak çözeltiden (grupların analizi sürüyorsa 3. Çözelti üzerine 10–12 damla 2M (NH4)2CO3 çözeltisi ile tüpteki çözelti hacmi kadar etil alkol eklenir daha sonra bir cam çubukla iyice karıştırarak soğuk suda 10–12 dakika bekletilir ve santrifüjleyerek.değildir ve destekleyici olarak daha özgün olan alev deneyi ile birlikte uygulanmalıdır. çökelek ile çözeltiyi ayrılır Ba+2 + CO3-2 BaCO3 (k) 32 .

(Kuvvetli asidik ortamda BaCrO4 çökemeyeceğinden zayıf bir asit olan CH3COOH kullanılır).+ 2C02 + 2 NH4+ + 6H20 Ba+2 + CrO4BaCrO4 (k) (sarı) 33 . Duru çözeltiye 10–12 damla 2 M NH4CH3COO ve 2 damla 0. Çözelti 1: 5.beyaz Sr+2 + CO3-2 SrCO3 (k) beyaz Ca+2 + CO3-2 CaCO3 (k) beyaz Mg+2 + 2CO3–2 + 2NH4+ + 4H2O MgCO3(NH4)2CO34H2O beyaz Çökelek 1: BaCO3. CaCO3 ve MgCO3(NH4)2CO34H2O içerebilir ve 2.+ CO2 + H2O Ca+2 + 2 CH3COO.+ CO2 + H2O Sr+2 + 2 CH3COO.5 M K2CrO4 çözeltilerinden eklenir su banyosunda 2 dakika karıştırarak ısıtıldıktan sonra çözelti santrifujlenir. SrCO3. grup analizi için saklanacaktır. Çökelek ile çözeltiyi ayrılır Çözelti üzerine 1 damla daha 0. işlemde Baryum katyonunun ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. 4. Ba+2 katyonunun ayrılması ve tanınması 3. grup katyonlarını içerebileceğinden 5.+ CO2 + H2O Mg+2 + 4 CH3COO.5 M K2CrO4 çözeltisi eklenir ve çökmenin tam olup olmadığını denetlenir BaC03 (k) + 2 CH3COOH SrCO3 (k) + 2 CH3COOH CaCO3 (k) + 2 CH3COOH MgCO3 (NH4)2CO34H2O (k) + 4 CH3COOH Ba+2 + 2 CH3COO. Çökelek 1 üzerine 5–6 damla 6 M CH3COOH çözeltisi eklenir ve su banyosunda 2 dakika karıştırarak ısıtılır Çökelek çözünmezse 2 damla daha 6 M CH3COOH çözeltisi eklenir 2 dakika daha ısıtılır.

İşlem renkten emin olana dek yinelenir. Kapsülü soğuttuktan sonra 5 damla damıtık su eklenir ve bu çözelti ile alev deneyi aşağıda anlatıldığı gibi uygulanılır. HCl ile ısıtıldığında kromat iyonu. Mg+2 ve CrO4–2 iyonlarını içerebilir ve 3. 2BaCrO4(k) + 16 H3O+ + 6Cl2Ba+2 +2Cr+3 +3C12 +24 H2O (Ba+2 iyonunun alev deneyi fazla miktarda HCI‟li ortamda daha iyi bir sonuç verir). Alev renklenirse aynı işlem yinelenir ve bu işlem alevde bir renklenme gözlenmeyinceye dek sürdürülür. Ca+2. Temizlenen tel alev deneyinin uygulanacağı çözeltiye batırılarak bek alevinin yükseltgen bölgesine tutulur ve alevdeki renklenme gözlenir. Daha sonra tel temiz derişik HCI çözeltisine batırılır ve tel akkor hale gelene dek kızdırılır. Çökelek 2. 10 damla damıtık su ile yıkanır yıkama suyunu atılır. Alevdeki SARI-YEŞİL renk Ba katyonunun varlığını gösterir.Çökelek 2: BaCrO4 olabilir ve Ba+2 katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. Ba+2 katyonunun tanınması 5. su banyosunda 3 dakika ısıtılır ve sıcak iken üzerine 12 damla 1M (NH4)2SO4 çözeltisi eklenerek 2 dakika daha ısıtılır. Çökelek üzerine 10 damla 12 M HC1 çözeltisi eklenir.iyonu Cl2 gazına yükseltgenir. Tüp çeşme suyunda soğutulurken bir taraftan da içindeki çözelti karıştırılır. su banyosunda ısıtarak çözünmesini sağlanır ve daha sonra bu çözelti bir kapsülde kuruyuncaya dek ısıtılır 6. Derişik çözeltilerinde CaSO4. Cr+3 iyonuna indirgenir ve CI. Telin uzunluğu yeterli ise ucunda küçük bir halka oluşturulur. işlemde Sr+ katyonunun ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. Alev Deneyi: Bir platin (ya da nikel-krom) tel parçası bir cam çubuğun ucuna bek alevi ile cam çubuğu yumuşatarak sabitleştirilir. UÇUCU bir şekle dönüştürülmelidir. Sr +2 katyonunun aynlması ve tanınması 8. 7. Çözelti 2. Daha sonra çözeltiyi santrifujlenir ve çökelek ile çözeltiyi ayrılır Sr+2 + SO4–2 SrSO4(k) (beyaz) Çökelek 3: SrSO4 olabilir ve Sr+2 katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. (Sr+2 iyonu SrSO4 halinde çöktürülerek Ca+2 iyonundan tümüyle ayrılamaz. SrSO4‟ün çözünürlük çarpımının büyük olması nedeniyle tüm 34 . (BaCrO4 alev deneyinde kullanılacak kadar uçucu bir madde olmadığından. Çözelti 2: Sr+2. SrSO4 ile birlikte çökebildiği gibi.

Çökme yavaş ve çökelek taneli olmalıdır.5 M Na2CO3 çözeltisi eklenir ve su banyosunda 5 dakika ısıtılır. çözelti santrifujlenerek ayrılır ve üzerine 8–10 damla 3 M HCI çözeltisi eklenip karıştırılır. Ca+2 + C2O4–2 CaC2O4(k) (beyaz) Çökelek 4: CaC204 olabilir ve Ca katyonunun tanınmasında kullanılacaktır. Sr+2 katyonunun tanınması 9. Çözünmeyen kısım santrifujlenerek atılır. Çözelti 3: Ca+2 Mg+2 ve CrO4–2 iyonlarını içerebilir ve 4. 35 . Çözelti 3‟e. Oluşan CaCO3 çökeleğini C2O4–2 iyonundan kurtarmak için çökelek yeniden 10 damla 1. Çökelek 4 üzerine. 7 damla 0. Oluşan SrCO4 çökeleği. Hemen çöken kum görünümündeki beyaz çökelek SrC2O4 olabilir). Çözeltiye alev deneyi 7.25 M (NH4)2C2O4 çözeltisi eklenir ve su banyosunda 5 dakika karıştırılarak ısıtılıp üzerine 20 damla etil alkol eklenir. Alevdeki KARMEN KIRMIZISI renk Sr katyonunun varlığını gösterir. SrSO4 olarak çökmeyip bir sonraki deneyde SrC2O4 olarak CaC2O4 ile birlikte de çökebilir). işlemde anlatıldığı gibi uygulanılır. 10–15 damla 1. Bu nedenle çözelti ısıtılıp bir cam çubukla karıştırılmalı ve bekletilmelidir. (CaC2O4‟ün çözünürlüğü az olmasına karşı aşırı doymuş çözelti oluşturma eğilimindedir. Ca+2 katyonunun ayrılması ve tanınması 10.5 M Na2CO3 çözeltisi ile yıkanır ve yıkama suyu atılır.5 M Na2CO3 çözeltisi eklenir ve su banyosunda 5 dakika karıştırılarak ısıtılır. Alevdeki TUGLA KIRMIZISI renk Ca+2 katyonunun varlığını gösterir. Tüp çeşme suyunda soğutulduktan sonra çözelti santrifujlenir. Çökelek ile çözelti ayrılır. Çökelek üzerine 10–12 damla 3 M HCI çözeltisi eklenir ve çözeltinin çözünmesi sağlanır. Ca+2 katyonunun tanınması 11. işlemde Ca+2 katyonunun ayrılması ve tanınmasında kullanılacaktır. Beyaz renkli Çökelek 3 üzerine 10 damla 1. Duru çözelti ile alev deneyi işlem 7 de anlatıldığı gibi yapılır.Sr+2. Çözelti 4: Mg+2 ve CrO4–2 i içerebilir ve Mg+2 katyonunun tanınmasında kullanılacaktır.

Çözelti 4. Çözeltiye bazik oluncaya dek derişik NH3 ve 6 damla da 0. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımı ifadelerini açıklayınız. içindeki NH4+ iyonunu uzaklaştırmak için ısıtılır ve damıtık su ile yarı yarıya seyreltilir. 2. Sr+2 ve Mg+2 içeren bir çözeltiye damla damla CO3-2 ilavesiyle önce hangi çökelek oluşur? Neden? 36 .5 M (NH4)2HPO4 çözeltisi eklenir.6H2O (k) (beyaz) Sorular 1. Çözelti sürekli karıştırılarak 10 dakika bekletilir. 5. 4. Oluşan kristal yapıdaki ufak taneli BEYAZ ÇÖKELEK Mg +2 katyonunun varlığını gösterir.Mg+2 katyonunun tanınması 12. 4. Alev deneyi nasıl yapılır? Kısaca açıklayınız. Mg+2 + HPO4–2 + NH3 + 6H2O Deney Verileri Madde Tepken Gözlem Sonuç MgNH4PO4. Grup Katyonların çöktürülmesi için yapılan işlemler nelerdir? Açıklayınız 3.Grup katyonların analizinde alev deneyi uygulamasının nedenlerini yazınız. 4.

yarı mikro analizlerde bu tepkenlerin kullanılması pek önerilmez. bilinen örneğin alev rengi ile karşılaştırılmalıdır. Potasyum iyonlarının çöktürülmesinde NH4+ iyonu da benzer bir çökelek verdiğinden bu iyon potasyum deneyinden önce ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 37 . grup katyonlarının belirlenmesi Deneyin Kuramı İlk 4 grupta çöktürülemeyen NH4+. Ortamda sodyum ve potasyum iyonları olmasa da. Katyonların sistematik nitel analizinde NH4+ katyonu içeren tepkenler kullanıldığından NH4+ katyonu tüm diğer katyonların analizinden önce özgün örnekte belirlenmelidir. katyon analizi için verilen örnek) 5 damla damlatılıp üzerine 5 damla da damıtık su eklenir ve 3 M KOH çözeltisi ile bazikleştirilir. 5. Sodyum ve potasyum iyonlarından birini diğerinin varlığında tanımlayabilmek için kullanılan en yaygın çöktürme tepkenleri sodyum için çinko uranil asetat. Ortak bir çöktürücüleri olmaması nedeniyle bu gruba çözünür grup da denir. Na+ ve K+ iyonları 5. potasyum için ise sodyum kobalt 3 hekzanitrit. gruba kaçabilen diğer grupların katyonlarının çok az miktarları bile bu çöktürücü tepkenler ile çökelek verebildiğinden. Bir deney tüpüne özgün örnekten (1–5. Deneyin Yapılışı NH4+ katyonunun tanınması 1. Düşük derişimlerdeki sodyum ve potasyum iyonları için en güvenilir ve belirleyici deney bu iyonlara özgün olan alev deneyleridir. 5. grup katyonlarını oluşturur.5. Sodyum iyonları sarı renkli sodyum çinko uranil asetat olarak. GRUP KATYONLARIN NĠTEL ANALĠZĠ Deneyin Amacı Bilinmeyen bir örnekte. potasyum iyonları ise yine sarı renkli potasyum-sodyum kobalt 3 hekzanitrit olarak çökerler. Alev deneyleri ile sodyum ve potasyum iyonlarının var olup olmadığını daha kolay saptayabilmek için bilinen örneklerle on deneme yapılmalı ve bilinmeyen örneğin alev rengi.

Hazırlanan çözeltiden bir saat camına 1 damla konup üzerine 7–8 damla doymuş çinko uranil asetat çözeltisi eklenir.2. Bir deney tüpüne özgün örnekten 1–2 damla damlatılır üzerine 2–3 mL damıtık su ve 2–3 damla derişik NaOH çözeltisi eklenir. Kapsül iyice soğuduktan sonra 5–6 damla damıtık su eklenir ve geride kalan katı kısım çözündürülür. (Doymuş çinko uranil asetat çözeltisi sodyum aranırken fazla bekletildiğinde saat camının kenarında iğne seklinde kristalleşebilir. çökelek üzerine 4–5 damla damıtık su eklenip 38 . işlemden ayrılan çözelti 1) bir kapsüle alınır ve iyice kuruyuncaya dek ısıtılır. Na+ katyonunun tanınması 5. Oluşan çözeltiyi Na+ ve K+ katyonlarını tanıma deneyleri için saklanacaktır. Ayrıca NH3 kokusu da hissedilebilir. Analizi yapılacak çözelti (grupların analizi sürüyorsa 4. Sodyum çinko uranil asetat ise saydam olmayan kum görünümünde bir çökelektir. Turnusol kâğıdının renginin MAVİ‟ye dönmesi NH4+ katyonunun varlığını gösterir. 2HgI42. NH4++OH NH3(g) + H2O NH4+ katyonunun varlığını destektekleyici deneme 3.+ NH3 NH2Hg2I3 (k) + H2O + 51Kahverengi Na+ ve K+ katvonlarının NH4+ katyonundan ayrılması ve tanınması 4. Kapsül soğutulduktan sonra üzerine yeni hazırlanmış kral suyundan 15 damla eklenir. Oluşan SARI ÇÖKELEK Na+ katyonunun varlığını gösterir. Çökeleğin görünümünden kesin sonuç çıkarılamazsa. grup katyonlarının nitel analizinde 1. (Nessler tepkeni ile ağır metal iyonları da çöktüğünden yalnızca yardımcı bir denemedir).+ OH. çözelti karıştırılır ve 5 dakika beklenir. Isıtma işlemi kapsülden beyaz duman çıkışı bitene dek sürdürülür. Tüpün ağzı ıslak turnusol kâğıdı ile kapatılır ve çözelti su banyosunda kaynamayacak şekilde 1 dakika ısıtılır. Oluşan KAHVERENGI ÇÖKELEK NH4+ katyonunun varlığını destekler. Kapsül yeniden kızıl renk olana dek alttan ve yan taraflardan ısıtılır. Bu çözeltiden süzgeç kâğıdına 1 damla damlatılır ve üzerine 1 damla da Nessler çözeltisi damlatılır.

Bu nedenle alev deneyi de mutlaka yapılmalıdır). baryum. magnezyum. grup katyonlarının nitel analizinde anlatıldığı şekilde alev deneyini uygulanır. amonyum.karıştırılır. Alevde 2 saniye kalan AÇIK EFLATUN renk K+ katyonunun varlığını gösterir. Alüminyum. Deney Verileri Madde Tepken Gözlem Sonuç 39 . Alevde 5 saniye kalan PARLAK SARI renk Na+ katyonunun varlığını gösterir. Hazırlanan çözeltiden 1–2 damla alınıp 1–2 damla damıtık su ile seyreltilir ve 1–2 damla derişik HCI çözeltisi ile asitlendirdikten sonra 4. nikel. K+ katyonunun tanınması 7a. kalsiyum. Daha sonra alev deneyi uygulanır. potasyum. Oluşan AÇIK SARI ÇÖKELEK K+ katyonunun varlığını destekler. stronsiyum ve çinko iyonlan da benzer çökelek oluşturabilir. 2 K+ + Na+ + Co(NO2)6–3 NaK2Co(NO2)6(k) Açık sarı 7b. kobalt. Biraz beklendikten sonra oluşan AÇIK SARI ÇÖKELEK K+ katyonunun varlığını gösterir. mangan. bakir. Bu durumda çinko uranil asetatın çözündüğü gözlenir. Hazırlanan çözeltiden bir saat camına 1 damla konur ve üzerine 1 damla yeni hazırlanmış sodyum kobalt 3 hekza nitrit çözeltisi eklenir. Hazırlanan çözeltiden 1–2 damla alınır 1–2 damla damıtık su ile seyreltilir ve üzerine 1–2 damla derişik HCl çözeltisi eklenir. Na+ + Zn+2 + 3UO2+2 + 9CH3COONaZn(UO2)3(CH3COO)9(k) (sarı) 6. Çökelek su banyosunda ısıtarak çözüldükten sonra soğutulur ve yeniden sodyum kobalt 3 hekza nitrit çözeltisi eklenir. kadmiyum. civa.

ağzı saat camı ile kapatılır ve su banyosunda kaynama noktasına kadar ısıtılır. SO4-2 + BaCl2 BaSO4 + 2ClÇöktürme zayıf asidik ortamda yapıldığı zaman Ba+2 ile beraber PO3-3. 4. 3. Beherin ağzı saat camı ile kapatılıp su banyosunda bekletilir. Deneyin Yapılışı 1.0 gram civarında tartılır ve 400ml‟lik beher içinde 150-200 ml suda çözülür. 40 . sülfat iyonunun zayıf asitli ortamda baryum klorür çözeltisi ile baryum sülfat olarak çöktürülmesi ve tartılması esasına dayanır.Sorular 1. NH4+ katyonunun analizinin özgün örnekten yapılmasının sebebi nedir? 3. 7. 2. Amonyum bir iyon olduğu halde buharı nasıl turnusol kâğıdını maviye çevirir? 4. Hazırlanan %10‟luk BaCl2. Deneyin Kuramı Gravimetrik yöntemle sülfat tayini. Çökme tam ise 1-2ml baryum klorür çözeltisinin aşırısı eklenir.5–1. 5. Asitlik çok fazla olursa BaSO4‟ün çözünürlüğü artacağından tam olarak çökme olmaz ve alınan sonuçlarda hata oranı büyür. Çökelek üzerindeki berrak sıvıya 1-2 damla baryum klorür çözeltisi daha eklenip kontrol denemesi yapılır. Çözelti üzerine 6N HCl‟den 1ml eklenir. grup katyonların ortak çöktürücülerinin olmamasının nedeni nedir? 2. Sıcak baryum klorür çözeltisinden 10ml alınır ve sıcak örnek çözeltisi üzerine damla damla karıştırılarak tamamı eklenir. Çökme tam değil ise 5ml daha baryum klorür çözeltisi eklenip karıştırılır. 6. Soğutulan örnekten 0. Sodyum katyonunun tanınmasında alev deneyi neden uygulanmak zorundadır? GRAVĠMETRĠK YÖNTEMLE SÜLFAT ĠYONU TAYĠNĠ Deneyin Amacı Nicel analitik kimyada kullanılan gravimetrik analiz yöntemiyle sülfat iyonunun tayinini gerçekleştirmek. 5. Örnek etüvde 105–110°C‟de 1 saat kurutulur ardından desikatörde soğutulur.2H2O kaynama noktasına kadar ısıtılır. CO3-2 ve OHiyonlarının çökmesi ile önlenir. Kral suyu hazırlanışını anlatınız 5.

12. 10. Deney Verileri Örnek No Örnek tartım (g) Kroze boş tartım (g) Kroze dolu tartım (g) Çökelek tartım (g) 1 2 3 Deney Hesaplaması %SO4= x x 100 Deney Notları Baryum sülfat oda sıcaklığında 100 gram suda 0. Çözünürlük mineral asitlerle önemli artar. Ardından soğutulur ve tartılır. ardından sıcak su ile çökelek yıkanır.4 mg dolayında çözünür. Kızdırma ve soğutma işlemine kroze sabit tartıma gelinceye kadar devam edilir. 14. Kroze kil üçgene yerleştirilir ve önce düşük alevde kurutulup. 11. 9.8.3–0. Çökelek su banyosunda 1 saat bekletilir (tam çökme olması için bir gece bekletmek uygundur). Tüm deneyler iki kez tekrarlanır ve ortalaması alınarak örnekteki sülfat miktarı bulunur. Çöktürmenin asitli ortamda yapılması 41 . Bunun için önce üstteki berrak sıvı aktarılır. Süzgeç kâğıdı dikkatle katlanır ve önceden sabit tartıma getirilmiş olan porselen krozeye yerleştirilir. daha sonra alev yükseltilerek yakılır. Kroze bir alev fırınına alınır ve 800°C‟de yarım saat kızdırılır. 13. Çökelek mavi bant süzgeç kâğıdında süzülür.

Böyle bir indirgenme olduğunda çökelek H2SO4 ile nemlendirilip tekrar kızdırılarak hata giderilir. Zayıf asitli ortamda çöktürmenin yapılması ile iri taneli çökeleğin elde edilmesi sağlanmış olur. CO3-2 veya OH. o Yabancı iyonlardan örneğin. BaSO4 Ba+2 + SO4-2 dengesi sürdüğünden küçük BaSO4 tanecikleri çözünerek çözeltiye geçerken. klorür. çözeltideki iyonlar yeni tanecikler oluşturma yerine önceden oluşmuş taneler üzerinde toplanarak. nitrat ve klorat. Baryum klorürün çözeltiye çok yavaş karıştırılarak eklenmesiyle klorürün baryum sülfat ile birlikte çökmesi BaO + SO3 42 . iri taneli kolay süzülebilir çökeleğin oluşmasını sağlar. Çöktürme ortamına eklenen baryum klorürün biraz aşırısı. Sıcaklığın çok yüksek olması halinde. Dinlendirme sırasında. Baryum sülfat yüksek sıcaklıkta süzgeç kâğıdının karbonu ile kolaylıkla indirgenir BaSO4 + 4C BaS + 4CO Bu indirgenme süzgeç kâğıdının düşük sıcaklıkta yakılmasıyla giderilir. Baryum sülfatın ortamda bulunan yabancı iyonları beraberinde sürükleme eğilimi yüksek olduğundan saf bir çökeleğin elde edilmesi pratik olarak mümkün değildir.iyonları ile çökelti verir. Çünkü baryum sülfata adsorplanmış olan su molekülleri ancak bu sıcaklıkta uzaklaştırılabilir. Küçük BaSO4 taneciklerinin çözünmesi sırasında hapsedilmiş olan yabancı iyonlar da çözeltiye geçeceğinden çökeleğin saflığının artmasına katkıda bulunur.gerekir.6‟lık bir hataya neden olunur. Çünkü Ba+2 iyonları nötral veya bazik ortamda PO4-3. Bunun neden olduğu hata birlikte sürüklenen iyonların türüne göre değişir ve bu yöntemle sülfat tayini artı veya eksi yönde mutlaka hata olasılığı taşır. ortak iyon etkisi nedeniyle çözünürlüğü önemli ölçüde azaltır. BaSO4 gereğince BaSO4 bozunabilir. baryum tuzları olarak baryum sülfat ile birlikte çöker.05N derişimde yapılması ve asitin aşırısının eklenmemesi gerekir. Bu durum gerçek değerden daha yüksek bir sonucun bulunmasına neden olur. Kızdırma 500°C‟nin altında yapılırsa %0. Bu nedenle çöktürmenin zayıf asitli ortamda. Kızdırmanın 800°C civarında yapılması gerekmektedir. yaklaşık 0.

sülfat tuzları halinde birlikte çöker. Çünkü baryumun eşdeğer ağırlığı diğer birçok katyonun eşdeğer ağırlığından daha büyüktür. Kızdırma işleminin 800°C‟de yapılmasının nedenini açıklayınız. 43 .önlenebilir. 4. Yabancı katyonlarda örneğin alkali metaller. nitrat ve kloratın birlikte çökmesi ise önlenemez. kalsiyum ve demir (III). Bu nedenle bu iyonların o ortamda bulunmaması veya varsa HCl ile kaynatılarak uzaklaştırılması gerekir. Yabancı iyonların sülfat tayinine etkisini açıklayınız. Sorular 1. Ancak bu katyonların çözünürlükleri daha fazla olduğundan çöktürme ve yıkama sırasında bir takım önlemlerin alınması gerekir. Gravimetrik yöntemle sülfat iyonu tayini hangi prensibe dayanılarak yapıldığını açıklayınız. (NH4)2SO4 Fe2(SO4)3 NH3 + SO3 + H2O Fe2O3 + 3SO3 Bu yöntemle sülfat ve baryum tayinlerinin dışında sülfat ile zor çözünen ve bileşik veren kurşun ve stronyum tayinleri de yapılabilir. 5. Yabancı katyonların sülfat tayinine etkisini açıklayınız. Çöktürme işleminin zayıf asidik ortamda yapılmasının nedenini açıklayınız. Öte yandan yabancı sülfatlar kızdırma sırasında bir değişikliğe uğrasalar bile aynı şekilde gerçek değerden daha az bir sonucun çıkmasına neden olurlar. 2. Eğer bunlar kızdırma sırasında bir değişikliğe uğramazlarsa sonucun gerçek değerden daha az bulunmasına neden olurlar. 3. Örneğin amonyum veya demir sülfat kızdırma sırasında.

5.5–1. Örneklerden biri alınır ve içine 1 ml derişik HNO 3 eklenip ısıtılır. 2.0 gram civarında duyarlı olarak üç tartım alınır ve 400 ml‟lik behere konur. Çökelek yarım saat su banyosunda dinlendirilir. 3Fe+2 + NO3. demir (III) „e yükseltgenmesi sağlanır. Bunun için çökelek üzerindeki berrak sıvı önce bir baget yardımı ile aktarılır. Deney Kuramı Gravimetrik yöntemle demir tayini. Çözünür demir tuzundan 0. Kahverengi çökelek oluşmaya başladığında amonyak çözeltisi daha dikkatlice bütün demir çöktürülünceye kadar devam edilir.+ 4H+ 3Fe+3 +NO + 2H2O 3. Daha sonra 100 ml saf suda çözülür. Çözelti kaynama noktasına kadar su banyosunda ısıtılır. Fe+3 + 3NH4OH Fe(OH)3 + 3NH4+ 4. çözeltideki bütün demir iyonlarının demir (Ill)'e yükseltgenmesinden sonra amonyak çözeltisi ile demir (III) hidroksit halinde çöktürülüp Fe2O3 halinde tartılması temeline dayanır.GRAVĠMETRĠK DEMĠR TAYĠNĠ Deneyin Amacı Demir iyonu miktarının gravimetrik yöntem yardımıyla belirlenmesi. Daha sonra 6N NH 3 çözeltisinden karıştırılarak damla damla eklenir. Sıcakken siyah bant süzgeç kâğıdından süzülür. Deneyin Yapılısı: 1. Daha sonra çökelek 25 ml yıkama 44 . Çözeltinin amonyak kokması çökmenin tam olduğunu gösterir. Böylece demir(II)‟nin.

8. Kroze bir kil üçgene yerleştirilir ve önce düşük alevde yakılır. Süzgeç kâğıdı dikkatle katlanır ve önceden sabit tartıma getirilen porselen krozeye alınır. Çökelek sabit tartıma gelinceye kadar kızdırma ve tartma işlemine devam edilir. Kroze bir alev fırınına alınır ve 800°C‟de bir saat kızdırılır. 6. en uygunu amonyak çözeltisidir. Alkali bazlarda. Amonyum tuzları ise kızdırma sırasında bozunduğundan kolaylıkla uzaklaştırılırlar. Fe(OH)3‟ün Fe2O3‟e dönüşmesi sağlanır. Bunlar yıkama veya kızdırma sırasında kolaylıkla uzaklaştırılamazlar. 10.çözeltisi (%1‟lik NH4NO3 çözeltisi) ile yıkanır. Tartım miktarı yardımıyla demir miktarı hesaplanır. Böylece. 45 . Tüm deneyler iki kez tekrarlanır ve ortalaması alınarak örnekteki sülfat miktarı bulunur. katyonlar çökelek tarafından kuvvetle adsorplandığından birlikte çökerler. Kızdırma tamamlandıktan sonra desikatörde soğutulur ve tartılır. Deney Verileri Örnek No 1 2 3 Örnek tartım Kroze boş tartım Kroze dolu tartım (g) (g) (g) Çökelek tartım (g) Deney Hesaplaması %Fe = x 100 Deney Notları  Demirin çöktürülmesi için başka bir baz kullanılabilse de. 7. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O 9. Bu işlem 3–4 kez tekrarlanır. Daha sonra çökelek süzgeç kâğıdına alınır.

tartarat (C4H4O6–2) ve sitrat (C6H5O7–3) gibi anyonlar ise demir ile sağlam kompleksler vererek amonyak ile demirin çökmesini önleyebileceklerinden ortamda bulunmamaları gerekir. Dolayısı ile bunların da ortamda bulunmaması gerekir. Cr2O3. çökeleği çözer. Mangan ise brom. Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO Bu indirgeme süzgeç kâğıdının düşük sıcaklıkta yakılmasıyla önlenebilir. Cr ve Ti gibi birçok metaller hidroksitleri halinde çöktürülür. arsenat AsO4–3. Kızdırma çok yüksek sıcaklıkta (1200°C civarında) yapılırsa. Bunlar da amonyum hidroksit ile hidroksitleri halinde çökelek verir. Bu nedenle çöktürme işleminden önce bunların uzaklaştırılması ve kullanılacak bazda çözünmüş olarak bulunmamaları gerekir. Çünkü kızdırma sırasında FeCl3 oluşabilir ki.  Çöktürme ortamında Al+3. Co+3 gibi üç değerlilikli katyonların bulunmaması gerekir. bu da uçucudur. Çökeleğin çözünürlüğü yeterince az olduğundan baz çözeltisine de gerek yoktur. Bu nedenle kızdırıldığında buharlaşabilen nötral bir tuz çözeltisi. Ti+3. Ortamdaki suyun çökelek ile birlikte sürüklenmiş olması nedeniyle çökelek. TiO2 ve Mn3O4 şekline dönüştürülüp tartılırlar. Çökelekler kızdırılıp Al2O3. Burada asit çözeltisi uygun değildir. çoğunlukla amonyum nitrat kullanılır. vanadat VO4–3 gibi anyonlar demir ile birlikte çöktüklerinden.  Silis (SiO2) ve silikat (SiO3–2) iyonu demir (III) hidroksit tarafından soğurulabilir veya tutulabilir. Bu yöntemle demirden başka. Ni+2 gibi bazı katyonlar da yalnız bulunduklarında çökelek vermezken.  46 . Amonyum klorür çözeltisi ise tecih edilmez. Cr+3. peroksit veya persülfat ile amonyaklı ortamda mangandioksit çökeleğini verir.  Saf su ile yıkama kolloidleşmeye neden olduğundan çökelek bir elektrolit çözeltisi ile yıkanır. Kızdırmanın bek alevinde yapılması yeterlidir. demir ile birlikte çökerler. Zn+2. Fe2O3 + 6NH4C1 2FeCl3 + 6NH3 + 3H2O  Amonyum nitrat yüksek sıcaklıkta aşağıdaki tepkime gereğince bozunup uzaklaşır NH4NO3 NH3 + NO2 + H2O   Kızdırma sırasında süzgeç kâğıdının karbonu demiri indirgeyebilir.  Katyonlar gibi PO4–3. Al. peltemsi görünümdedir. manyetik demir okside (Fe3O4) dönüşme olabilir. Bu nedenle çökeleği Fe(OH)3 şeklinde değil Fe2O3xH2O şeklinde göstermek daha uygundur.

Bu amaçla kullanılacak asit ve bazlarda aranan başlıca özellikler şunlardır: 1.Ortamda bulunan tuzların suda çözünmeleri gerekir.Sorular 1.Seyreltik çözeltilerinde uçucu olmamalıdırlar. 4.Oluşan çökelek peltemsi görünümdedir.Demirin çöktürülmesi için kullanılan çözelti ve özelliği nedir? 3. belli tepkimeden sonra oluşturulabilir.Seyreltik çözeltilerinin hava ve ışıktan kolaylıkla etkilenmemeleri gerekir. Ayarlama işlemi sırasında kullanılan saf katı maddeye birincil (primer) 47 .Seyreltik çözeltilerinin kuvvetli yükseltgen veya indirgen olmamaları gerekir.O:16g/mol).Gravimetrik yöntem nedir? Gravimetrik demir iyonu tayini hangi temele dayanır? 2. 2. 4. ASĠT BAZ TĠTRASYONLARI Deneyin Amacı Asit çözeltisinin ayarlanması ve bu ayarlı çözeltiye dayanarak bilinmeyen bir örnekteki baz miktarının titrimetrik olarak hesaplamasıdır. Ancak aranan madde titrasyon ortamımda önceden asit veya baz halinde bulunmayabilir. Her asit veya baz nötralleşmede kullanılmaz. Deneyin Kuramı Sulu ortamda bir asit ile bir baz arasında meydana gelen H3O+ + OH2 H2O Reaksiyonuna nötralleşme reaksiyonu denir. H=1 g/mol. Asit-baz titrasyonları ayarlı bir asit çözeltisi ile baz tayini ve ayarlı bir baz çözeltisi ile asit tayini olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bir çözeltideki baz miktarını tayin edilmesi için ayarlı bir asit çözeltisinin hazırlanması gerekir. 5. Asit-baz titrasyonlarında analiz çözeltisi veya ayarlı çözeltinin biri asit diğeri ise bazdır.Sulu ortamda önemli ölçüde iyonlarına ayrılmalıdırlar.Kroze sabit tartıma geldiğinde içinde 1gram çökelek (Fe2O3) oluşması için % 75 demir içeren demir tuzu örneğinden kaç gram almak gerekir? (Fe= 56 g/mol. nedenini açıklayınız.Oluşan çökelek neden amonyum nitrat çözeltisi ile yıkanır? 5. 3.

(100/36)x3.1= 3. 1. Ayarlı Na2CO3 çözeltisini hazırlamak için.18 g/ml. bu nedenle pek kullanılmaz. Az miktarda saf suda çözüldükten sonra litreye tamamlanır. %36 lık).18)=8. Tayini yapılacak bazın özelliğine göre uygun bir indikator seçilir. Mezür 2–3 kez saf su ile çalkalanır ve balonjojedeki çözeltinin üzerine eklenir. zayıf asitler pek kullanılmaz. 2) Derişik HCl den (yoğunluğu 1.65= 10. İşlem 1) Litrelik ölçü balonu önce kromik asit çözeltisi ile temizlenir.5 x 0. Daha sonra sırasıyla çeşme suyu ve saf su ile yıkanır. Genellikle ayarlı bir çözelti olarak NaOH. litrelik bir ölçü balonuna aktarılır. 48 .6 ml ölçülür ve yukarda hazırlanan balonjojeye aktarılır. ayarlı çözeltiye ise ikincil (sekonder) standart denir. Nitrik asit kuvvetli bir asit ise de azot oksitlerini safsızlık olarak bulundurur ve asidin ayarı zamanla bozulur. Buradan yaklaşık 5 gram civarında duyarlı olarak. 10 ml‟lik bir mezür yardımıyla 8.1 N HC1 çözeltisini hazırlamak için 36.14/1. Not: Bir litre 0. 0. Ayarlanması Yaklaşık derişimde hazırlanan HC1 çözeltisi ya ayarlı bir baz çözeltisi ile veya birincil standart bir maddeye karsı ayarlanır.65 g HC1. Ölçü çizgisine kadar saf su eklenerek balonun ağzı kapatılır ve ayarlanmak üzere saklanır. birincil standart madde olarak da Na2CO3 kullanılır. Deneyin Yapılışı 0. Daha sonra balonun yarısına kadar saf su eklenip çalkalanır.14 g %36‟lık asit veya (10.1 N HC1 çözeltisinin saf Na2CO3 ile ayarlanması Asit çözeltisinin Na2CO3 ile ayarlanması ya ayarlı Na2CO3 çözeltisi ile veya belli miktardaki kati Na2CO3 ile yapılır. saf Na2CO3 etüvde 100°C de kurutularak sabit tartıma getirilir.59 ml %36‟lık asit gereklidir.1 N HC1 Çözeltisinin hazırlanması ve ayarlanması Hazırlanması Asit-baz titrasyonlarında ayarlı çözelti olarak genellikle HCl veya H2SO4 çözeltileri kullanılır. Tartılan Na2CO3 yardımıyla hazırlanan çözeltinin normalitesi hesaplanır.standart.

Kızdırma sırasında sıcaklığın 300°C‟yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Toplam harcanan HC1 miktarı büretten okunur. Düşük bek alevinde ısıtılır. İndikatörün rengi koyu kırmızı oluncaya kadar titrasyon sürdürülür. N (HCl) = İşlem en az iki örnekte daha tekrarlanır. Hazırlanan bu ayarlı Tartılan Na2C03 çözeltisinden bir pipet yardımıyla 10–20 ml aralığında alınır. HC1 çözeltisinin normalitesi hesaplanır.N (Na2CO3) = x 100 N (Na2CO3) = x100 2. Deney Notları Saf Na2CO3 bulunmadığı veya saflığından endişe edildiği durumlarda NaHCO3‟ın 270–300°C de kızdırılmasıyla saf Na2CO3 elde edilebilir. soğutulur ve tartılır. Yaklaşık 270–300°C‟de bir saat kadar daha kızdırılır. Soğutulur ve tekrar kırmızı renk oluncaya kadar büretten HCl eklenir. Titrasyon sonuçlarının ortalaması alınarak asit çözeltisinin normalitesi bulunur. Örnek içine daldırılan termometre ile sıcaklık kontrol edilir. 2NaHCO3 Na2CO3 Na2CO3 + H2O + CO2 Na2O + CO2 Bir saatlik kızdırmadan sonra desikatörde soğutulur ve tartılır. İçine metil oranj indikatöründen 2 damla eklenir. Bu işleme sabit tartıma gelinceye kadar devam 49 . Bu amaçla yaklaşık 10 gram kadar Tartılan Na2CO3 porselen bir kapsüle alınır. Tekrar yarım saat süre ile kızdırılır. Çözelti 10 dk süre ile kaynatılır. Aksi halde Na2CO3 bozunabilir.

1 N HC1 çözeltisi ile NaOH miktarı Tayini yapılacak baz çözeltisi 250 mL lik bir erlene alınır ve 50 ml' ye seyreltilir.3–0. 50 . Bu şekilde hazırlanan Na2CO3 ağzı kapalı bir örnek kabında desikatörde saklanır. Ayarlı asit çözeltisi ile baz miktarı Ayarlı 0. İçine 1–2 damla metiloranj indikatöründen damlatılır. Harcanan asit miktarı büretten okunur ve baz miktarı tayin edilir. Çözelti 2 dk kaynatılır ve tekrar titre edilir. NaHCO3 etüvde 110°C‟de kurutulduktan sonra 0. Renk portakal sarıya dönünceye kadar HCl çözeltisi ile titre edilir. NaOH (g) = N (HC1) x V (HC1) x 10–3 x 40 % NaOH = Genel olarak herhangi bir bazın miktarı bilinmek istenirse. Harcanan asit miktarı büretten okunur ve baz miktarı hesaplanır. 100 ml‟ye seyreltilir. Bir erlende 50 ml suda çözülür. İçine fenolftaleyin indikatöründen 2 damla ilave edilir. Bir büretteki ayarlı asit çözeltisi ile indikatör kırmızıdan renksize dönünceye kadar titre edilir. Asit çözeltisi.4 g civarında hassas olarak tartılır. x100 Baz (g) = N (HC1) x V (HC1) x 10–3 x (bazın eşdeğer ağırlığı) Ayarlı 0.1 N HCl çözeltisi ile yemek sodasında toplam baz tayini Yemek sodası. veya HgO gibi başka maddelerle de ayarlanabilir.edilir. ayarlı baz veya Na2CO3 in yanı sıra CaCO3.

Primer standart ve sekonder standart terimlerini açıklayınız. 2. % NaHCO3 = x100 Sorular 1. Ayarlama işlemi neden önemlidir? 3. Titrasyon işleminde indikatör neden kullanılır? 4. Asit çözeltisi hazırlarken hangi hususlara dikkat edilmelidir? 51 .Toplam % baz (OH-) = x100 Veya NaHCO3 miktarı için. Nötralleşmede kullanılacak olan asit veya baz çözeltilerinin özellikleri nasıl olmalıdır? 5.

Titrasyonlarda EDTA‟nın suda çözünür sodyum tuzu olan Na2H2Y. Birincil standart olarak da kullanılan EDTA. CH2-COOH CH2-COOH 52 . uzun formülü yerine H4Y şeklinde gösterilir. molekül ağırlığı olan 372.2H2O tuzu etüvde 80°C‟de 2 saat kurutulur. 0.EDTA ÇÖZELTĠSĠ ĠLE TĠTRĠMETRĠK SU SERTLĠĞĠ TAYĠNĠ Deneyin Amacı Su kalitesinin bir ölçüsünü veren su sertliğinin EDTA çözeltisi yardımıyla tayin edilmesi. Bir başka deyişle EDTA‟nın eşdeğer ağırlığı.5‟den daha saf olarak bulunur. EDTA‟nın yapısal formülü Şekil 1‟de verilmiştir. ticari olarak Tripleks III. Yapısında dört değerlikli bir ayıraç bulunan EDTA.01M EDTA çözeltisi hazırlamak için Na2H2Y.2H2O kullanılır.242g/mol‟ün yarısıdır. Deneyin Yapılışı 1. EDTA iki değerlikli katyonlarla kompleks verir ve bir mol EDTA bir mol metan katyonu ile tepkimeye girer. Trilon B ve Komplekson gibi değişik adlar altında %99. EDTA‟nın yapısal formülü. Deneyin Kuramı EDTA (Etilendiamintetraasetikasit) kompleksleştirme titrasyonlarında kullanılan en önemli kompleksleştiricilerden birisidir ve pek çok metal katyonunun tayininde kullanılır. HOOC-CH2 :N-CH2-CH2-N: HOOC-CH2 Şekil 1.

İndikatör çözeltisi 0. İlk olarak az bir miktar saf suda çözülür ve ardında balonjoje bir litreye tamamlanır. 3.1 gram Eriokromsiyahı T indikatörü eklenir ve öğütme işlemi karışım toz haline gelinceye kadar devam edilir. 5. Hazırlanan indikatör çözeltisi 1 ay kullanılabilir. İçine eklenen az miktardaki sodyum borat veya benzeri bir koruyucu (%2‟lik NH4Cl veya %2‟lik NH4OH çözeltisi vb) daha uzun süre saklanabilmesini sağlar.121‟e bölünmesi ile normalitesi hesaplanır. Eriokromsiyahı T indikatörü katı halde veya çözelti halinde kullanılabilir. eşdeğer ağırlığı olan 186. Hazırlanan toz karışım numune şişesinde saklanır. Titrasyon için karışımdan 30-40 mg yeterlidir. Titrasyon ortamının pH‟ının yaklaşık 10 civarında olması için 58 ml derişik amonyak çözeltisi içerisine 6. Tartımın EDTA‟nın molekül ağırlığı olan 372.242g/mol‟e bölünmesi ile çözeltinin molaritesi. 6. Tüm deneyler iki kez tekrarlanır ve ortalaması alınarak örnekteki toplam sertlik ppm CaCO3 olarak hesaplanır. Sertlik tayini yapılacak su örneğinden 50 ml alınır ve 250 ml‟lik erlene konulur. EDTA ile gök mavi oluşuncaya kadar titre edilir. Üzerine 25 mg toz indikatör ve 1 ml tampon çözeltisi eklenir.7224 gram tartmak mümkün olmazsa bu değere yakın bir tartım alınır.7224 gram tartılarak litrelik bolonjojeye konulur. Kurutma işleminin ardından çözelti soğutulur ve duyarlı olarak 3. Bir havanda homojen bir şekilde öğütülen 20 gram NaCl‟ye 0.75 gram NH4Cl katılır ve karışım 100 ml‟ye tamamlanarak tampon çözeltisi hazırlanır. 4.5 gram Eriokromsiyahı T indikatörü‟nün 100 ml etil alkolde çözülmesiyle hazırlanır.2. Deney Verileri Örnek No Harcanan EDTA miktarı (ml) 1 2 3 Deney Hesaplaması Toplam sertlik (ppm CaCO3) = x 100 Sertlik (ppm CaCO3) 53 . Eğer tam olarak 3.

25ml‟nin üstünde olursa su örneği 10ml. 54 . Mg+2 + H2Y-2 MgY-2 + 2H+ komplekslerini oluşturur. 10 ml‟nin altında olursa 100 ml alınıp titrasyon tekrarlanır. Magnezyum Eriokromsiyahı T indikatörü ile renkli bir kompleks vermesi nedeniyle MgY-2‟den daha az kararlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle EDTA ile kalsiyum tayininde ortamda mutlaka magnezyum iyonları bulunmalıdır. CaY-2 + 2H+ o Magnezyum iyonları ile MgY-2. EDTA‟nın fazlasıyla Mg+2 çöker. Birincil standart madde olarak 110°C‟da kurutulmuş analitik saflıktaki CaCO3 veya metalik çinko kullanılır. o Ca+2 + H2Y-2 Kalsiyum iyonları ile CaY-2. Daha kararlı olması nedeniyle ilk olarak Ca+2 iyonu tamamen çöker. MgY-2 + Ca+2 CaY-2 + Mg+2 tepkimesi gereğince Mg+2 iyonları açığa çıkar. Bu iyonlar indikatör ile. indikatör ve magnezyum iyonları bulunan çözeltiye EDTA eklendirse ilk olarak.Deney Notları Hazırlanan EDTA çözeltisinin ayarından emin olunmazsa çözeltinin birincil standart bir maddeye ayarlanması gerekir.+ H2Y-2 Şarap Kırmızısı MgY-2 + HIn-2 + H+ Mavi renk değişimi yukarıdaki dönüşüm tam olarak sağlandığında görülür. MgIn. Titrasyonda dönüm noktası Mg+2 iyonlarının tamamen çöktüğü noktadır. Eğer kalsiyum örneği önceden magnezyum iyonlarını içermiyorsa hazırlanan EDTA çözeltisine veya tampon çözeltisine litrede 1–2 gram olacak şekilde MgCl2 eklenmelidir. İçinde kalsiyum. EDTA eklendiğinde. Sert suyun titrasyonu sırasında EDTA sarfiyatı. EDTA.

Mg+2 + HIn-2 MgIn. Çözeltide bulunan Cu+2. Zn+2.+ H+ tepkimesi gereğince tepkimeye girer ve renk değişimi bütün kalsiyum iyonları komplekse alındıktan sonra görülür. çözeltiye %1. Bakır ve çinko. 55 . Su sertliğini nedir? Açıklayınız 2. Su sertliği tayininde magnezyum iyonlarının bulunmasının nedenini açıklayınız.0‟lik eklenen Na2S çözeltisinden çöken sülfürlerin süzülmesiyle. 4. Su Sertliği tayini deneyinde Eriokromblack T indikatörü kullanılmasının nedenini açıklayınız. mangan ise çözeltiye %1‟lik hidraksilamin hidroklorürün az miktarda eklenmesiyle önlenebilir. Su Sertliği tayini deneyinde EDTA çözeltisi kullanılmasının nedenini açıklayınız. Suyun sertliği için kullanılan ppm birimini açıklayınız. 5. Mn+2 iyonları bu yöntemle sertlik tayininde zararlıdır.5–2. 3. Sorular 1.

100ml çözeltide 0. klorür ve siyanür miktarları. pH‟ın düşmesi. 56 . Titrasyon işlemi pH‟a büyük ölçüde bağlıdır. gümüş kromatın çözünürlüğünü arttırdığından. yine az çözünen renkli bir tuzdur. Bu nedenle.MOHR YÖNTEMĠ ĠLE KLORÜR TAYĠNĠ Deneyin Amacı Tuz kimyasal olarak sodyum klorür (NaCl) formunda bulunur. Deneyin Yapılışı Klorür içeren çözelti. sarı renkli kromat iyonunun konsantrasyonu büyük olursa. ayarlı AgNO3CrO4 indikatörlüğü altında titre edilir.5-10 arasında çalışmak en uygundur. çözeltinin sarı rengi. belirli miktardaki NaCl‟nin. kırmızı renkli Ag2CrO4‟ın meydana gelmesinden anlaşılabilir.05 gramdan fazla potasyum kromat bulunmamalıdır. Çünkü. Deneyin Teorisi Mohr yöntemi ile. kromat indikatörü kullanılarak ve gümüş nitratla titrasyon edilerek tayin edilebilirler. Bu deneyde amaç. Bu reaksiyonda indikatör vazifesini gören madde. dönüm noktasını gösterecek olan kırmızı çökeleğin rengini maskeler. bromür. Bu nedenle pH 6. normalitesi belli olan AgNO3 çözeltisi ile titre edilerek. Titrasyon işleminde dönüm noktası. yükselmesi de gümüşü oksit halinde çöktürdüğünden zararlıdır. Kromat indikatörünün ortamda oldukça sınırlı oranlar içerisinde bulunması gerekir. yapısındaki klorür miktarının saptanmasıdır.

Çözünür klorür tuzu örneği etüvde 110°C de bir saat süre ile kurutulur. Harcanan AgNO3 miktarı büretten okunur.5 gram AgNO3 tartılır ve renkli bir şişede 500 ml saf suda çözülür. iyice çalkalanır.3 gram dolayında dikkatle üç tartım alınır. İçine 0. Her üç titrasyonun sonuçlarının ortalaması alınarak AgNO3 çözeltisinin normalitesi bulunur. Örnekteki klorür miktarı hesaplanır. Çünkü bazik ortamda 57 .1. = İşlem öteki iki örnek ile tekrarlanır. Etüvde 110°C‟de bir saat süre ile kurutulur. 3. Deney Notları Bu tayinde kullanılan saf suyun klorür içerip içermediği kontrol edilmelidir.1 M K2CrO4 çözeltisinden 2 ml eklenir. Bir büretteki ayarlanacak AgNO3 çözeltisi ile kırmızı portakal renk oluşuncaya kadar titre edilir. Bu örnekten duyarlı olarak 5.2 – 0. 4. Analitik saflıktaki NaCl‟den bir numune kabına yaklaşık 5 gram alınır. Analiz çözeltisi nötral olmalıdır. 2. Daha sonra ilk olarak örneklerden biri büretteki ayarlı AgNO3 ile kırmızı . Gümüş nitratın normalitesi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır. Örneklerden biri alınır ve 50 ml saf suda çözülür. % Cl = x100 İşlem öteki iki örnekle tekrarlanır.25 gram dolayında üç tartım alınır ve 250 ml‟lik erlenlere aktarılır. 250 ml‟lik erlenlere aktarılır ve her biri 50 ml saf suda çözülerek üzerlerine 0.1 M K2CrO4 çözeltisinden 2 mI (veya % 5‟lik K2CrO4 çözeltisinden 1 ml) eklenir. Büretten harcanan AgNO3 miktarı okunur. Yaklaşık 8. Her üç titrasyonun sonuçlarının ortalaması alınarak örnekteki klorür yüzdesi bulunur.portakal renk oluşuncaya kadar titre edilir. Bu örnekten 0.

2. Bu da dönüm noktasının görülmesini güçleştirir.2 M HNO3 ten damla damla indikatörün kırmızı rengi kayboluncaya kadar eklenir. Deneyde kullanılacak olan analiz çözeltisi hangi nedenlerden dolayı nötral olmalıdır? 3.2Ag+ + 2OH. Bunun için gümüş örneğine belli miktarda. Sorular 1. Ortamı nötral yapmak için çözeltiye 1–2 damla fenolftaleyn damlatılır. Bu yöntemle klorür tayini şu ortamlarda yapılamaz. Daha sonra 0. perklorat gibi) kullanılmaz. Hg+2 gibi) e) Dönüm noktasının görülmesini engelleyici renkli katyonlar bulunduğunda (Cu+2-Ni+2 gibi) f) Nötral ortamda bazik klorürleri halinde çökelek veren katyonlar bulunduğunda (Bi+3. I-. AsO2S-2. Ba+2 gibi) d) Klorürle kararlı kompleks veren katyonlar bulunduğunda (Cd+2. Klorürün aşırısı ayarlı AgNO3 ile geri titre edilir. Sn+2 gibi) Yöntem klorun. klorür dışında öteki şekilleri için (klorat. Yöntem gümüş tayini için de kullanılabilir. gerekenden biraz fazla ayarlı NaCl çözeltisi eklenir.→ 2AgOH 2AgOH Ag2O + H2O gereğince gümüş oksit çöker. PO4-3 gibi) b) Gümüşü indirgeyecek indirgenler bulunduğundan (Fe+2 gibi) c) Kromatla çökelek veren katyonlar bulunduğunda (Pb+2. Asidik ortamda ise 2CrO4-2 + 2H+ 2HCrO42HCrO-4 CrO4–2 + H2O gereğince indikatör olarak eklenen kromatın bir kısmı bikromata dönüşerek derişimi azalır. Kırmızı renk oluşmazsa (ortam bazik değilse) 1 M NaOH‟ten damla damla eklenerek kırmızı renk oluşturulur. Bunlar bazı işlemlerden sonra klorüre dönüştürüldükten sonra tayin edilebilir. Klorür tayini hangi ortamlarda yapılmaya uygun değildir? 58 . Mohr yöntemi kısaca açıklayınız. a) Nötral ortamda gümüşle çökelti veren anyonlar bulunduğunda (Br-.

.. TÜRKER. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:34. Bilge Yayıncılık. ŞANSAL.C. A.. “Kalitatif analiz”. Bu yöntem ile gümüş tayini nasıl yapılır? 5. WEST.1N AgNO3 çözeltisinin toplam sarfiyatı 20 ml olarak belirlenmiştir. (1990). KARACAN. HARRIS. %Cl‟yi hesaplayınız. İstanbul. Bilim Yayıncılık. Ankara. TUNÇELİ.Ü.S. ŞENDİL.2 g çözünür klorür tuzu örneği içeren çözelti içerisine 0.1M K2CrO4 çözeltisinden 2 mL eklenmiş ve 0. E.. Ş. HASDEMİR. D. (1995).. (1997). A. DEMİRCİ..4. “Kalitatif analizde deneysel işlemler”. 0. O. [1] [2] [3] [4] [5] [6] 59 . G. Ş. T.A. KAYNAKLAR SOMER. “Kantitatif analiz laboratuvar kitabı”.F.S. İstanbul. (1988). “Analitik kimya temelleri”. ÖZKAN. Ankara. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı...F. H. “Analitik kimya”. D. “Analitik kimya temel kavramlar”. SKOOG.R. GILREATH. Ü. Gazi Büro Kitapevi.. M. (1996). E. Ankara... A.. D. (1994). Ankara. ARSLAN. G. GÜNDÜZ.M.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->