P. 1
Bilgisayar AglariKitabi

Bilgisayar AglariKitabi

|Views: 693|Likes:
Yayınlayan: Kürşad Güneş

More info:

Published by: Kürşad Güneş on Oct 11, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

ĠÇĠNDEKĠLER
BÖLÜM I ..................................................................................................... 18 1. 1.1. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ............................................................... 18 Analog Büyüklük, Analog ĠĢaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem ............. 18 Sayısal ve Analog Tekniklerin KarĢılaĢtırılması .............................................. 21 Zayıflama ........................................................................................................ 22 Gecikme .......................................................................................................... 23 Gürültü ............................................................................................................ 23 ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER ................................................................. 18

1.1.1. 1.1.2. 1.2.

SĠNYAL ĠLETĠMĠNĠ KISITLAYICI FAKTÖRLER .............................................. 22

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.4.

BANTGENĠġLĠĞĠ VE TEMELBANT GENĠġBANT KAVRAMLARI ................. 23 KANAL ÇOKLAMA(Multiplexing) ...................................................................... 24 Multiplexing .................................................................................................... 24 1.4.1.1. Frekans Bölmeli Çoklama (Sıklık Bölmeli Çoklayıcı, Frequency Division Multiplexing, Fdm) .................................................................................................... 24 1.4.1.2. Zaman Bölmeli Çoklama (Time Division Multiplexing, Tdm) .................. 25 PARALEL VE SERĠ ĠLETĠġĠM ............................................................................. 26 Asenkron ve Senkron ĠletiĢim .......................................................................... 26 Asenkron iletiĢim ..................................................................................... 26 Senkron iletiĢim ....................................................................................... 27

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.6.

HABERLEġME KANALLARININ ÇALIġMA MODLARI ..................................28 Half Duplex.....................................................................................................28 Full Duplex .....................................................................................................28 Simplex ........................................................................................................... 28

1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.7.

BĠLGĠSAYAR AĞ BĠLEġENLERĠ ........................................................................ 29 Kablo Tipleri ...................................................................................................29

1.7.1.

Fiber Optik Kablo (Fiber Optic Cable) ....................................................................... 30 1.7.1.1. 1.7.1.2. 1.7.1.3. 1.7.2. Koaksiyel kablo........................................................................................ 30 Kaplamalı DolanmıĢ Çift (Shielded Twisted Pair-STP) ............................ 32 Fiber Optik Kablo .................................................................................... 35 RJ45 Konnektörü ..................................................................................... 37

Konektörler .....................................................................................................37 Çapraz Ara Kablo Bağlantısı ........................................................................... 38

1.7.2.1. 1.7.3.

1

1.7.4. 1.8.

BNC Koaksiyel Konektörler ............................................................................ 38

BĠLGĠSAYAR AĞLARI ........................................................................................ 39 LAN (Local Area Networks) ........................................................................... 39 LAN ĠletiĢim Metodları ............................................................................ 39 LAN Karakteristikleri............................................................................... 40

1.8.1.

1.8.1.1. 1.8.1.2. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4.

MAN (Metropol Area Network) ...................................................................... 40 Wide Area Network......................................................................................... 41 Kablosuz Yerel Ağ (Wireless Local Area Network) ........................................ 41 Kablosuz Yerel Ağlar Nasıl ÇalıĢır? ......................................................... 42 Diğer Ağ Kavramları ....................................................................................... 43 Intranet .....................................................................................................43

1.8.4.1. 1.8.5.

1.8.5.1. 1.9.

AĞ TEKNOLOJĠLERĠ ........................................................................................... 43 Ethernet Teknolojisi ........................................................................................ 43 Ethernet‟in Temelleri ............................................................................... 44 BĠLGĠSAYAR AĞLARININ AMACI NEDĠR? ................................................. 48

1.9.1.

1.9.1.1. 1.10.

1.11. AĞ DONANIM CĠHAZLARI .................................................................................. 49 1.11.1. Ağ Kartları ......................................................................................................... 50 1.11.1.1. Ethernet Kart .............................................................................................. 50 1.11.1.2. Token Ring(TR) Kart ................................................................................... 51 1.11.1.3. FDDI Kart ...................................................................................................51 1.11.1.4. ATM Kart ...................................................................................................51 1.11.2. Tekrarlayıcılar (Repeaters) ................................................................................ 51 1.11.3. Köprüler (Bridges) ............................................................................................. 52 1.11.3.1. Köprüleme Teknolojisi ................................................................................ 53 1.11.3.2. Köprü ÇeĢitleri ............................................................................................ 53 1.11.4. Anahtar(Switch) ................................................................................................. 55 1.11.5. Yönlendiriciler(Routers) .................................................................................... 56 1.11.5.1. Yönlendirmenin Temelleri ........................................................................... 57 1.11.5.2. Yönlendirme Parçaları ................................................................................. 57 1.11.5.3. Yönlendirme Algoritmaları .......................................................................... 59 1.11.5.4. Yönlendirme ÇeĢitleri.................................................................................. 60 1.11.5.5. Metrikler .....................................................................................................62 1.11.6. Geçit Yolları (Gateways) ................................................................................... 63

2

1.11.6.1. Geçit Yollarının ÇalıĢması........................................................................... 64 1.11.7. Ortam DönüĢtürücü(Transceiver, Media Adapter) .............................................. 64 1.11.8. Modem .............................................................................................................. 64 1.12. BĠLGĠSAYAR AĞLARINA GENEL BAKIġ ..................................................... 65 1.12.1. Kullanıcılar Tarafından Günlük Kullanılan Ağlar ............................................ 66 1.12.2. Ağa Bağlanan Cihazlar .................................................................................... 67 1.12.3. Bilgisayar Ağlarına Neden Gereksinim Duyulur .............................................. 68 1.12.4. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı ...................................................................... 70 1.12.5. Bilgisayar Ağının Avantajları .......................................................................... 70 1.12.6. Bilgisayar Ağının Dezavantajları .....................................................................71 1.12.7. Bilgisayar Ağlarının Yarları ............................................................................ 72 1.13. AĞ TÜRLERĠ .................................................................................................... 73 1.13.1. Peer-to-Peer Network (EĢler Arası Ağ) ............................................................ 74 1.13.2. Server-Based (Client / Server) Network........................................................... 75 1.14. AĞ PROTOKOLLERĠ ........................................................................................ 76 1.14.1. Yazılım Protokolleri ........................................................................................ 76 1.14.2. Ağ Protokolleri................................................................................................ 76 1.14.2.1. 1.14.2.2. 1.15. Ethernet Protokolü ................................................................................... 77 ĠletiĢim Protokolleri.................................................................................. 77

TOPOLOJĠLER ..................................................................................................78

1.15.1. Topoloji Tipleri................................................................................................. 79 1.15.1.1. 1.15.1.2. 1.15.1.3. 1.15.1.4. 1.15.1.5. 1.15.1.6. Bus Topoloji ............................................................................................ 79 Halka(Ring) Topoloji ............................................................................... 80 Yıldız(Star) Topoloji ................................................................................ 81 Mesh(ağ) Topoloji .................................................................................... 82 Melez(Hybrid) Topolojiler ....................................................................... 82 Ağaç (Tree) Topoloji ................................................................................ 85

BÖLÜM II .................................................................................................... 87 2. OSI VE KATMANLARI .......................................................................... 87 2.1. Fiziksel Katman ......................................................................................................... 89 2.2. Veri bağlantı Katmanı ................................................................................................ 89 2.3. Network Katmanı ....................................................................................................... 90 2.4. Transport (taĢıma) Katmanı ........................................................................................ 90

3

2.4.1. TaĢıma Katmanı Nedir? ....................................................................................... 90 Taşıma Katmanı Nasıl Çalışır? ......................................................................................... 90 2.4.2. TaĢıma Katmanında Kullanılan Protokoller .......................................................... 92 2.5. Session (Oturum) Katmanı ......................................................................................... 92 2.6. Presentation (Sunum) Katmanı ................................................................................... 92 2.7. Application (Uygulama) Katmanı ............................................................................... 93 2.7.1. Msn Örneği .......................................................................................................... 93 2.7.2. Ethernet standartları ............................................................................................. 98 BÖLÜM III................................................................................................... 99 3. VERĠ BAĞLANTI KATMANI ................................................................. 99 3.1. ORTAM ERĠġĠM DENETĠMĠ (MEDIA ACCESS CONTROL - MAC) .................... 99 3.2. LLC (LOGICAL LINK CONTROL) .......................................................................... 99 3.3. HATA TESPĠTĠ VE DÜZELTĠLMESĠ ...................................................................... 99 3.3.1. EĢitlik Denetimi (Parity Check ) ........................................................................ 101 3.3.2. Ġki Boyutlu EĢitlik Denetimi (2-Dimensional Parity) .......................................... 101 3.3.3. Toplama Denetimi (Checksum) ......................................................................... 102 3.3.4. Hamming Hata Giderme Algoritması ................................................................. 102 3.3.5. CRC (Cyclic Redundancy Check) ...................................................................... 103 3.3.6. Hata Düzeltme Teknikleri .................................................................................. 104 3.3.7. Hamming Kodlaması ......................................................................................... 106 3.3.8. ARQ – Otomatik Tekrar Ġsteği (Automatic Repeat ReQuest) ............................. 108 3.3.8.1. Dur ve Bekle Protokolü (Stop and Wait)...................................................... 108 3.3.8.2. N Çerçeve Gerile Protokolü (Go-Back N)................................................... 109 3.3.8.3. Seçici Yineleme Protokolü (Selective Repeat) ............................................. 110 3.4. ÇOKLU ERĠġĠM PROTOKOLLERĠ ....................................................................... 111 3.4.1. ALOHA ............................................................................................................. 111 3.4.1.1. Saf Aloha .................................................................................................... 112 3.4.1.2. DilimlenmiĢ Aloha ...................................................................................... 112 3.4.1.3. TaĢıyıcı Sezim Çoklu EriĢim Protokolleri (CSMA) ..................................... 112 3.4.1.4 Israrcı ve Israrcı olmayan CSMA ................................................................. 112 3.5. ÇARPIġMASIZ PROTOKOLLER .......................................................................... 114 3.5.1.Jetonlu Halka ...................................................................................................... 114 3.6. KABLOSUZ AĞLAR .............................................................................................. 114

4

.......................2....................................... 123 4...............1.......................................3..................1............. Dinamik ve Statik Adresler ............................2.2...................................Internet Yönetim MesajlaĢması Protokolü) ...........................2........................2............................ IP(INTERNET PROTOCOL)...............................4.........1......................................1.. 121 4...... YÖNLENDĠRME BĠLGĠ PROTOKOLÜ ( Routing Information Protocol ) ..... C Sınıfı Adresler ...............3.......................... 122 4... 115 3............................ve Durum-Raporlama Prosedürleri ....................................... 116 3.. OTONOM SĠSTEM ( AUTONOMOUS SYSTEM ) ...........6.............................................................. 118 3.... LAN Bağlantı Standartları . 119 BÖLÜM IV ....................................... 118 3................................................1.......................2.. ICMP (Internet Control Message Protocol ....... IEEE'nin Amaçları: ......................... Bnc‟nin Dezavantajları ..................................3.......2............. IEEE ........................ 116 3......................... 120 4............ 126 4.1....................... Peer-to-peer ( Makinadan makinaya) Model ............................................................. Kablosuz Ağ Türleri ..2........................... 118 3............... 117 3.. Mesafe Vektörü Yönlendirme ( Distance Vector Routing ) ...........................6............1.2........................ 122 4........... 123 4............6......... BGP ( BORDER GATEWAY PROTOCOL ) ............................ RIP Nasıl CalıĢır? ..............................................6........... Kablosuz Yerel Ağların Yaygın Kullanım Alanları ...6...........2 Client/Server ( Ġstemci/Sunucu) Modeli ..................... 126 4......................2..............3....... …………………………………………119 4....6.5..................... 115 3.........................2............3................................... A Sınıfı Adresler .................................................2...................................1..............................6...............................1.................................1........................ IP Adresi Sınıfları ..................................... ICMP Niçin Kullanılır? .....4................... OTONOM SĠSTEM ĠÇĠ YÖNLENDĠRME ....... 118 3...........................6.........7..................2..... 130 4...... 121 4....................................... 117 3......................................................5.. 118 3.....5.....................3.. Kablosuz Yerel Ağ (Wireless Local Area Network) ...........1...........5...................................... 121 4....... 130 5 ....... Bnc Alt Yapısı ...................................6................ Bnc‟nin Avantajları .......... Rıpv1 ve Rıpv2 arasındaki farklar ...... 125 4.......6................... 128 4...6............................................. ICMP Paketinin Yapısı ve Formatı..................6...........1. 119 4......... OSI BaĢvuru Modelinde ICMP ‟nin Yeri .........7.............. 114 3.........................................................6........................... 124 4...................6....... 127 4........................1...................................1....................1..........119 4..........2..................... OSĠ AĞ KATMANI................ Niçin Kablosuz? ............3................. ICMP Hata.....1.....2......4..................4.......................... Kablosuz Yerel Ağların ÇalıĢması ......................6................................2....................... 120 4....................... B Sınıfı Adresler ........

..............7...........................5........... 152 4.......8...................................................................... 153 4.........2........................6........8......................................................................................6................................. 157 6 .............................................7.............7.................................... 154 2... Aynı Ağda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi .............................7..4....4.......5............................................. Farklı Ağlarda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi ....7...3.............. 134 4................................................. 153 4..................................... TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) ..................................1...... RIP Yapılandırması..........................6...............................7..........157 5......1.....7.......... 135 4............3..................... 151 4.........................157 5................................... Arp Tablosuna El Ġle Yeni Veri Eklenmesi ............6............. 133 4.....1...2........ TAġIMA KATMANI................... Gizlilik (Confidentiality) .........1..... 157 5............. ESP (Encapsulating Security Payload -Kapsüllenen Güvenlik Yükü) .... IPSec Nedir? ............ 136 4......... ADRES ÇÖZÜMLEME PROTOKOLÜ (ARP) ................. IPSec Protokolleri ..5.................. Arp Ġsteği Paketi ...... Tcp / Ip Modeli .....................................................................7.......................................................................................... 145 4...5..7........... AS (Autonomous System) ................. 145 4............5. 147 4....8....1....1...................................................3 Arp Paket Formatı .....................................6............. 132 4.......................... 133 4......... 152 4.............................. IPSec Ġletim Modları ....................... RIP‟ in Amaçları Nelerdir? ......6............................................................................ 148 4.. 140 4.7............. BGP „nin Temel Mantığı Nedir? ...8.........................................................................................................4..............................6...6.......... AH ( Authentication Header-Kimlik Doğrulama BaĢlığı )..6........................ BGP ÇeĢitleri Nelerdir? .....................................5........ 138 4.......... Kimlik doğrulama (Authentication) ..........3...................... RARP (Reverse Address Resolution Protocol – Ters Adres Çözümleme Protokolü) ........6.............2... 146 4............................6................2....... 152 4.................. 155 BÖLÜM V...5....... BGP „nin ÇalıĢma Mekanizması Nedir? ..................6.................2................................6...................................... IPSEC (IP SECURITY) ... 145 4...................................6.......................................7..............1............... 138 4............................... 148 4.....................4........4..................................................................................................................... 150 4................ BGP (Border Gateway Protokol) Nedir? ......................... 132 4................ Fiziksel Adresler (Mac Adresleri) Nedir? .. ARP (Adres Çözümleme Protokolü) Nedir? .................................6..................3.. Bütünlük (integrity) .................... Arp Tablosuna Otomatik Yeni Veri Eklenmesi ..... SINIR GEÇĠTLERĠ PROTOKOLÜ (BGP) ................. 131 4............. 146 4..........1. 135 4.............................................................6..................7....8........................... RIP„ in Sorunları . Arp Tablosu .....................

.............1................ 7.............4.. 162 5............... TCP (Tranmission Control Protocol) Fonksiyonları .... 168 Kullanıcı Arayüzü .................. 174 7................... 7..................1........... 172 RTP (Real-Time Transport Protocol.....1.............................3.............1................................ 159 5...................1..........................................1................................1................................8.. Ağ Katmanı ................................... Tıkanıklıktan Kaçınma (Congestıon Avoidance).........................................................................1................................... 172 TELNET ........2................................. 169 IP Arayüzü ... 161 5......................................................1..........1....................... 174 7 ............................... 167 7....... TCP/IP Modelinin OSI Modeliyle karĢılaĢtırılması ..................... 166 BÖLÜM VI ..................... Ġnternet Katmanı.8............ 164 5........ 7........................... 169 UDP (USĠNG DATAGRAM PROTOKOL) ............... Pencereleme (Windowing) ............5..........................................167 6....... NNTP(Network News Transfer Protocol-Ağ Haber Aktarım Protokolü) .. 158 5...2........................ 164 5....... 171 SIP‟in Yetenekleri ......................................9........... 158 5. TCP Ġnternet Ortamındaki ĠĢlevleri ...3..1............................ Ara Bellekleme (Buffering) ...... TaĢıma Katmanı ..................1....1............. 162 5.................4...................3.............................................................4.......................................... 7................................................ Telnet'i Windows'ta Nasıl Kullanırım? ..................................... AkıĢ Kontrolü (Flow Control) . 159 5........3............1.....3..................5...........1........................... Uygulama Katmanı..............8......4...2............................2........5........................8... 165 5............. Transport Katmanı Port Numaraları .................................1.......7.................... 7................................ 7..............1.................. 164 5...........1........... AĞ KATMANI ............ 158 5................5............................................................................... 173 Telnet nedir? ......10...1. 171 SIP (Session Initiation Protocol ............................................Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü) ............2........5................................................. 173 Telnet'i nasıl yüklerim? ...............1..............1.4............4.........4....... 168 UDP BaĢlığı Alanları...................1......5......6........................................................1............ Bağlantı Kurulumu ..................................................................1......................................................................... 6...............................1........................................................ TCP‟nin BaĢlıca Özellikleri ............... 161 5..................... 7..1...............8........................Oturum BaĢlatma Protokolü) .....167 UDP BaĢlığı ..................................................... 163 5..3.........1...............8.................... Bağlantının Sona Erdirilmesi ...... 159 5....1................ 7................................................. TCP‟ nin Katmanları .4........1............. Güvenlilik (Reliability).................3.............. TCP Segment Yapısı ................. 7...1.......... 160 5............................................. 7....2... 158 5.5.................

..........................................3...................1.................... 7..........1.............................................. SSH IN ÇalıĢma Mantığı ... 185 KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLĠK ................................... 182 7............16...............................................2............. 192 Malware (Kötücül Yazılım) ..................................16.. 191 Spam Mailler. TaĢıma Katmanı Güvenliği) ..........3..................................8...................................3...........10.......... 7...3. 192 Packet Sniffers ..1....................... 193 7......................................................................15.................................................Basit Ağ Yönetimi Protokolü): 180 7.... IPv4 ............. Güvenlik Politikaları Nasıl Hazırlanır? ................................15..................... 175 NFS Faydaları? ...........16.........3.............16..........4.. 7...... 189 Güvenlik Politikasının Uygulanması ...............15............. FTP Yapmak Ġçin Nelere Ġhtiyaç Var? ... 175 NFS Komutları? ...............16.............7.............................. Worms Ve Trojanlar ........................... 188 Güvenlik Politikasının Yazılması .....6...................................2....1..16................ 7........ 7..........12..2...................................................................3................16....................3........5......... 187 7................. 191 7............................ IP çoklama ............................................................................................................1.......3.....................................................4..... TELNET Komutları ..................... Ağ Saldırı Türleri .2....... 178 FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL) ...5............. 178 TLS( Transport Layer Security........................................... DEMULTIPLEXING .................. 181 IP ÇOKLAMA .. 183 7.................................................................16..14........................ 175 NFS Nedir? ... 7.2.. IP Adresleme ........... 7...................... 182 7...................15..........................................Ağ Zaman Protokolü) .....13.................................................1...... 7.. 181 7...................16.........1.....................................3......1... 7................................................................ 7. 7.....................9......................................... 187 7..........................2............ SNMP‟yi OluĢturan BileĢenler ..................................3.6................ 183 7....................................... 185 IPV6 ................................................. 179 SNMP (Simple Network Managment Protocol............. 7................6.. 7......... Ağ Güvenliği....16.... 191 Virüs............ 180 7................3............................ PCT (Private communication technology) ................... 7.............................................13..............................................Ağ Dosya Sistemi) ...3. 187 7... 174 7........ 176 6............................................2... 7...... NFS (Network File System................................ 7.....6...........................................12...............................2........ 8 ............... 177 7.......................................... NAT ........................................ 192 Phishing .16. 176 SSH(Secure Shell) .............. Güvenlik Politikaları ...................................................... NTP (Network Time Protocol...6.............................. 176 7.................8........1........15.......................................16.......................15.2.......

.......................................................17...7.............................16..6.......... 7.............. 200 Uygulama Ağ Geçidi/Vekil Sunucular.......................... 195 7. 8......2.....................6............. ġifreleme...........................16............................................. Remote Access VPN .....16..............................3......... 7........................... 204 Parmak Ġzi Tanıma ........16............ 7................... Kablosuz Ağ Güvenlik Önlemleri .....6.16....................... 8.....4........3... 7...................17.......... 194 E-posta Güvenliği.... 197 7....................................................3.................... 8.................1.........4............................................ 206 Avantajları ......................16........................................................ 8......1................... BaĢlangıç Ayarlarını DeğiĢtirmek ............. 196 SSID Ġsmini DeğiĢtirmek.................................................. 7..3...6..........7..... 199 7.......................16......18................. 8...6..... 7............ 196 7...........................2............ 9 ....2....6.3.............16.............16......... 194 Son Kullanıcı Güvenliği ( Kimlik Doğrulama................................... 205 Özellikleri ..........4..6.. 196 Firmware Güncellemek ................................. 199 Dinamik (Stateful) Paket Ġzleme ............. 198 7...................1................................................ 209 8..............................3......................................... 7......................16.. 201 BĠYOMETRĠNĠN TARĠHĠ.........16................................................. GÜVENLĠK DUVARI(FIREWALL) .. Ağı Koruma Yöntemleri .............................201 8.............................................1............................................ 7..4...............1.......................................5.............................................................17.................... 197 Kimlik Doğrulama Ekleme .......................... 7...1............. 197 Yayın Gücünü Azaltmak . 193 7...............................1. 7....4........5.............. Güvenlik Duvarı ( Firewall) .........16.... Paket Filtreleme .................. 196 Yayınlanmasını Engelleme .... Site To Site VPN ........ 7..........16.........................................18...4.. 196 MAC Adres Filtreleme ..................6........................ 197 VPN ( Virtual Private Network) ................. 193 Sanal Özel Ağ EriĢimi (VPN) ............. 198 7.........8.............. 7.............6........... 200 BÖLÜM VII .......5......6..16...3..................................3........................... Anti-X) ........ 199 7.......1.................. 7..1.......................... 197 ġifreleme ................................................16... 8.... 7..........18.......................................................... BĠYOMETRĠK TEKNOLOJĠLER ................................................................... Kablosuz Ağlarda Güvenlik..201 BĠYOMETRĠ NEDIR? ........ 193 Atak Tespit ve Önleme ( IDS / IPS )......16................. 205 Tarihçe ................................ Firewall Türleri ...............4................................... 195 7.........2..........................................2..................................18......18........ 203 BAġLICA BĠYOMETRĠK YÖNTEMLER VE ÇALIġMA PRENSIPLERI ..............1....................................4...1....3..............................2..................1................1.........1........................

..... 217 Biyometrinin Geleceği.. 219 Biyometri‟nin Kullanım Alanları ..................................4...............2..............................7.. Retina Tanıma ..... 214 Avantajları .............................3.. 217 DNA Tanıma Teknolojisi .................. 8...1... 9............................. 216 El Yazısı Tanıma ........... 9...................... 9...............................................................3.........................2..... 214 8......................... 216 Yüz Tanıma ...3.....4............................5............................................................ 224 9.. 8............................................................................................................................................................6........................... 216 Damar Tanıma... 9.............. 215 Dezavantajları ......................................................................................................................................... 213 Tarihçe ....... 223 C Bandı Yayınları ...........3............... 8.........2......... Ġris Tanıma ......6...4.........................3..........................10............................. 9...............................3.........................6........................... UYDU SĠSTEMLERĠ .....6...................................... 8.....................................................4................................................................... 8...7..........5.....................1......... 8......1..5.............4........................8................. Biyometrik Teknolojiler Standart mıdır? .............3..................................................2........................3............................ 8............................................................................................................................3.11.. 224 10 ....3.2..................3........................................ 209 8.................. 219 8.......... 221 BÖLÜM VIII .......6...3........................................................... 9........ 8......................................3.......................... Birey Ayırt Etme Kaynakları KarĢılaĢtırma Tablosu ................. 224 Ka Bandı Yayınları............................ 223 Televizyon Yayını ve Uydu Frekansları .....9............2........ 222 UYDULARIN ÖMRÜ ...................... 9.......3....... 8................. 8.. 8.... 8...........3.... 9.....3.............................................................................3.......3.................................................4........ 213 Dezavantajları ........2........................ 210 Avantajları ..........3..6............................................................................................................... 223 X Bandı Yayınları ......................... 9.................. 221 UYDULARIN YÖRÜNGESĠ ....3... 8.... 221 UYDULARIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ........................221 9........................3.....................2.221 UYDU NEDĠR? .............................3............ 214 Özellikleri ......3.............................................. Dezavantajları ...... 222 UYDU ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ .1........................ 9............................................ 222 UYDULARIN ENERJĠ KAYNAKLARI.............................................. 9............... 209 Özellikleri ....3................ UYDU ÇEġĠTLERĠ ....3..............................................................................6........2.............. 220 8......................... 8...8................................................... 224 Ku Bandı Yayınları .... 209 Tarihçe .................................1....3.............................................................................3...........3...............

230 Pozisyon Belirleme ve Sabitleme Üniteleri ........... Uydular Nasıl HaberleĢir? ....7.. 232 Kutup Yörüngeli Uydular ......................................... 226 9............. UYDULARIN YÖRÜNGELERĠ .... Verici Yer Ġstasyonu (Uplink) ........... 9............. 227 Uydu HaberleĢme Sistemleri ........8........................................................................................... 9...... UYDULARIN YAPISI.........7............... Yer Ġstasyonlarının Anten Sistemi .......7............................1......................................................................................................2.....8........7..8.......................... 231 Uydunun Akü ve GüneĢ Panelleri .....8............... 240 11 ...... 9............................. 9...............1............................................ 9... YÖRÜNGESĠ VE ENERJĠSĠ ..................... 224 Orta Yörünge Uyduları (Medium Earth Orbit-MEO) .................4..........................1. 9......................... 224 Alçak Yörünge Uyduları(Low Earth Orbit-LEO)........7...........2.........................................................................9.............................. 239 9................... TaĢınabilir Yer Ġstasyonu ............ Uyduyu OluĢturan BileĢenler ..................4...............2...........10................8.... 9...............4........................ 235 UYDU HABERLEġME SĠSTEMLERĠ ......................... 9.......... 240 9.... 227 Yön Bulma Uyduları .3..........................8... 9.................9...................................... 230 Bilgisayar ve Veri Toplama Sistemleri: ... 227 Meteoroloji Uyduları ..3. 9..................................................7............9.7.. 235 9............................... 9...................1........ 230 9.... 9..........8..........4...........................3.........................................................4......3................................................3..................2........... 9..........2.... 9.......11........................................................3...1...... 233 Ekvatoral Uydular ......7.... 9..................... 9................... 238 9........................2... 9...... 232 9..4.7...1....................................4....................3... 230 Güç Kaynakları ...11.2...2............ 9................ 9..........4......1.... 225 Yerdurağan Yörünge Uyduları(GeostationaryEarth Orbit-GEO)...........1........3....2................2.. 225 Yüksek Yörünge Uyduları (High Eliptical Orbit-HEO) ......................................................... Yeryüzünden olan yüksekliklerine göre uydular ....... Kullanım Amaçlarına Göre Uydular ....... 9......... 228 Yer Ġstasyonları .......... 9........................ 228 Uyduların Yapısı ...................... 225 Askeri Amaçlı Uydular...... 227 9.................................................1......................8...............2.......2. 9.................... 234 Eliptik Yörüngeli Uydular ...................................... 229 HaberleĢme Sistemleri ...........8....... Alıcı Yer Ġstasyonu (Downlink) ...........1...............................8................... 236 9.1.......................11......8.....3......................11..........10...................7............................................3................... 231 Antenler ..... 9......1....... 231 Uydu Transponderleri..11..................9.....................3....................... 226 HaberleĢme Uyduları ....8.....9................. 235 YER ĠSTASYONLARI ....................1........................

.........12.................................................. 240 UYDU ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠNDE ÇOKLAYICI YÖNTEMLER ..........11.... UYDU ÜRETĠMĠ ...............4.......12.... 246 KAYNAKLAR ...........12......... Kod PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ ................... 242 9........................................1............................ 243 9.........2............ 9......12..................................................................................... 244 9................. 242 9...............9... Frekans PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ ........................ Cassegrain Anten Sistemi ..............3.............1................248 12 .................................. Zaman PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ.................13............

......................................................................................................................................................... 29 Resim 7: Koaksiyel Kablonun Ġç Görünümü .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 67 Resim 24: TED Bursa Koleji Öğrencileri Laboratuar Ortamında Bilgisayar Kullanırken ............... 72 Resim 29: Peer-to-Peer (EĢler Arası Ağ) ...................................... 36 Resim 19: RJ 45 Konnektörü ...................... 74 Resim 30: Server-Based (Sunucu Tabanlı) Network ................................................................................................. 37 Resim 20: BNC Portları .............RESĠMLER TABLOSU Resim 1: Analog iĢaret..................................................................................................................................... 30 Resim 8: RG – 58 Kablo ...................................... 27 Resim 5: Bilgisayar Ağ BileĢenlerinin Genel Yapısı ......................................................................... 33 Resim 12: Kategori 5‟e uygun UTP Kablo Örneği ............................................................. 34 Resim 13: CAT5 Genel Görünümü ................................................................................................... 23 Resim 3........................................................................................................................................................................ 36 Resim 18: Fiber Optik Kablo .................................................................................................................................................................................................. 75 13 .......................................................................................... 34 Resim 15: CAT7 Kablo ... 35 Resim 16: CAT5 Kablo .......... 66 Resim 23: Ağdaki ĠletiĢimin Örneklerle Açıklanması .......................................................................................................................... 33 Resim 11: Kaplamasız DolanmıĢ Çift (UTP) ................................. 34 Resim 14: CAT6 Kablo ........................................ analog sistem ve analog gösterge ....................................... 29 Resim 6: Ağ bağlantılarında kullanılan Koaksiyel Kablo ................................................................................ 70 Resim 27: Güvenli Ağ Yapısı ................................................................... 69 Resim 26:Bilgisayar ve Bilgisayar DıĢındaki Cihazların Bağlantı Yapısı ................. 19 Resim 2: Bant GeniĢliği Betimlemesi ............................ Ethernet Kartı ............. 38 Resim 21: Network‟un Yapısı ................................................................... 24 Resim 4: Senkrol ĠletiĢimin Gösterimi ............................................................................. 32 Resim 10: STP Kablo ........................................... 71 Resim 28: Güvenli Olmayan Ağ Yapısı .................... 65 Resim 22: Ağ Yapılarının Varlığı ................................ 69 Resim 25: Çankırı-ÇerkeĢ 19 Mayıs Çok Programlı Lisesi öğrencileri laboratuarda ders iĢlerken ............................................................................................................................................................................. 35 Resim 17: Fiber Optik Kablo Yapısı ................................................ 31 Resim 9: Kaplamalı DolanmıĢ Çift .....................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Resim 31: Bus Topoloji ................. 144 Resim 57: Güvenlilik ....................................................... 101 Resim 49: Manchester Kodlaması ................................................................... 81 Resim 34: Mesh(ağ) topoloji.................................................................................................................... 84 Resim 37: Ethernet Hub‟ın Ġç Yapısı ........................................................ 181 14 ..................................................... 162 Resim 58: Güvenlilik ..................................................................................................................................................................................................................... 93 Resim 43: ĠletiĢim Kuran Bilgisayarlar ...................................................................................................................................................................................................................... 130 Resim 56: Hash Algoritması Yapısı ................... 177 Resim 64: Demultiplexing özelliğine sahip devre ............................................................................ 125 Resim 54: Otonom Sistem ............................ 177 Resim 63: SSH ..................................................... 94 Resim 44: Uygulama Katmanı ......................................................... 116 Resim 53: ULAKNET ........................... 163 Resim 59: AkıĢ Kontrolü ............................................................ 79 Resim 32: Halka(Ring) Topoloji ..................................................................................................................B....... 101 Resim 48: Denklik Gösterimi ..........................................................................................................................R3 Router‟ları Arasındaki Bağlantı ......................................... 88 Resim 41: Alt Ağlar.......................................................................................................... 80 Resim 33: Yıldız(Star) Topoloji .............. 83 Resim 36: Yıldız Topolojide Hub‟a Giden Kabloların Gösterimi ....................................................................................................... 167 Resim 62: SSH‟ın ÇalıĢma Mantığı ..................... 165 Resim 61: OSI BaĢvuru Modeli ............................................................................................................................. 114 Resim 51: Peer – to – peer Gösterimi .............. 115 Resim 52: Client/Server ( Ġstemci/Sunucu) Modeli ...................................................................... 91 Resim 42: Msn Sohbet Ekranı ....................................................... 126 Resim 55: A........................................................................................................................................................ 100 Resim 47: Hata Giderme.................................................................. 94 Resim 45: Görsel Sohbet Ortamı ..................................................................................................................R2.......................... 85 Resim 39: HiyerarĢik Yapıdaki Ağlar .............. 113 Resim 50: Jetonlu Halka ...C Ağları ile R1...... 96 Resim 46: Sıralı Veri Ġletimi ........................................................................................ 82 Resim 35: Melez(Hybrid) Topoloji ....................................................... 84 Resim 38: Ağaç (Tree) Topoloji ........................................................................................................................................................... 85 Resim 40: OSI HaberleĢmesi .................................................................... 164 Resim 60: Pencereleme..................................................................

.................................................................................................................................... 218 Resim 76: Biyometrik Alanlar ........... 238 Resim 87: Uplink Mekanizması ........................................................ 210 Resim 70: SVM ...................................................................................................................................................................................................... 215 Resim 74: El ve Damar Tanıma Teknolojisi....... 220 Resim 77: Yer Ġstasyonları bağlantısı ................... 237 Resim 85: Yer Ġstasyonları............................................................................................. 232 Resim 80: Kutupsal Yörünge .....................Resim 65: Komut ĠĢletim Sisteminde NAT Kullanımı .......................... 234 Resim 81: Ekvatoral Yörünge ............................................................................................ 213 Resim 71: Ġris Bölgesi ........................... 234 Resim 82: Eliptik Yörünge .................................................................................................................................................................................. 238 Resim 86: Downlink mekanizması...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 186 Resim 66: Remote Access VPN ................................................................ 199 Resim 69: Eigface Örnekleri ............................................................................................................................. 217 Resim 75: DNA AraĢtırma Metodu............................................. 229 Resim 79: Uydunun GüneĢ Panellerini Gösteren Bir Fotoğraf..... 235 Resim 83: Uyduların HaberleĢme Sistemi ...................................................................... 228 Resim 78: Türksat‟ ın Yapısı . 198 Resim 67: Site To Site VPN ..................................................................... 239 15 .......................................................... 236 Resim 84: Yer Ġstasyonlarının Genel Blok Yapısı ..........................................................................................................................................................................................

................... 138 ġekil 9: ESP‟ nin Yapısı ................ 182 16 ...................................................................... 154 ġekil 16: Bgp Örneği I ......................................................................................................................................................................................................................................... 30 ġekil 5: RJ45 Kullanımı ve Kablo Genel Yapısı................................................. 146 ġekil 13: Farklı Arp Çözümü .......... 38 ġekil 7: IPSec Mimarisi ............................................................. 136 ġekil 8: AH Kimlik Doğrulama Yapısı ............. 153 ġekil 15: BGP ÇalıĢma Mekanizması ................................................................ 155 ġekil 17: Bgp Örneği II..................................................... 25 ġekil 4: Koaksiyel Kablonun Yapısı ............................................................................... 156 ġekil 19: TCP‟ de Tıkanıklık .............................ġEKĠLLER TABLOSU ġekil 1: Pozitif ve negatif lojik iĢaretler ..................................... 20 ġekil 2: Frekans Bölmeli Çoklamanın Koordinat Üzerinde Gösterimi .............................. 147 ġekil 14: BGP KomĢuluğu ............................................................................... 38 ġekil 6: Çarpraz Ara Kablosu Kullanımı .......... 145 ġekil 11: Fiziksel Adres Çözümü ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ġekil 3: Zaman Bölmeli Çoklamanın Koordinat Düzleminde Gösterimi......................................................... 156 ġekil 18: Bgp Örneği III ................................................... 141 ġekil 10: Arp Ġsteği Gönderimi ................................................................................................... 179 ġekil 20: IP Adresleme Örneği .......................................... 146 ġekil 12: Arp Çözümlenmesi .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 56 Tablo 4: Topolojilerin KarĢılaĢtırılması .............................. ......................... 167 Tablo 8: UDP BaĢlık Alanları ............ 88 Tablo 6: ARP Paket Biçimi............................................................................. 151 Tablo 7: Transport Katmanı Port Numaraları ............................. 168 Tablo 9: Yalancı BaĢlığın Alanı ................................................................................................................TABLOLAR Tablo 1: ‟0′ ve ‟1′ değerlerinin ifade edebileceği fiziksel anlamlar.......................................... 221 17 ............................... 20 Tablo 2: Ethernet Kart Türleri................ 86 Tablo 5: Open Systems Interconnect (OSI) Referans Modeli ............................................................... 170 Tablo 10: Birey Ayırt Etme Kaynakları KarĢılaĢtırma Tablosu ....................................................................... 51 Tablo 3: Anahtar üzerinde MAC adreslerinin tutulması .........................................

ölçülebilme. kaydedilebilme. Gerek fiziksel büyüklükleri dönüĢtürme iĢleminde. „analog büyüklük‟ olarak isimlendirilir.BÖLÜM I 1. örneğin bir gerilim veya akım Ģekline dönüĢtürülmeleri gerekebilir. analog ve sayısal olarak isimlendirilen iki yöntem kullanılır. ticaret ve benzeri bir çok alan büyüklükler ile ilgilenmektedir. özelliklere sahiptir.1. Bu alanların ilgilendiği büyüklükler. Analog Gösterge ve Analog Sistem Sahip oldukları değerler belirli sınırlar içerisinde devamlı olarak değiĢen büyüklük. analog büyüklük olarak tanımlanır. gösterge ve sistem terimleri ortaya çıkmaktadır. taĢınabilir fiziksel büyüklüklere. sonsuz sayıda ara değer alabilen büyüklük. vb. Ġfade edilen büyüklüklerin. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ Veri iletimi. Fiziksel bir büyüklük bilgi Ģekline 18 . görüntülenebilme. Veri. teknoloji. 1. veri iletim ortamı saniyede iletilen maksimum bit miktarını belirler. elektrik sinyalleri biçiminde kablolarda veya elektromanyetik dalgalar biçiminde uzayda taĢınır. aritmetik olarak hesaplanabilme. Büyüklüklerin sayısal değerlerini ifade etmede. Analog ĠĢaret. Diğer bir deyiĢle. Analog ve sayısal iĢaretler özelliklerine uygun devrelerde (sistemlerde) iĢlemlere tabi tutulduktan sonra.1. Bu bağlantılar taĢıyabildikleri veri miktarı ve taĢıma hızlarına göre nitelendirilirler. Bu durumda karĢımıza analog ve sayısal kavramları ve her bir kavram ile birlikte büyüklük. Veri iletim ortamları kablolu ve kablosuz olmak üzere ikiye ayrılır. Ġletim ortamı olarak kablo (bakır veya optik) ya da atmosfer kullanılabilir. gerekse de bilginin iĢlenmesi / iletilmesinde temel olarak analog ve sayısal (dijital) iĢaretlerden faydalanılır. gönderici tarafından iletim ortamına aktarılan bilginin alıcıya ulaĢması olarak tanımlanabilir. ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER Bilim. Büyüklükler ile iĢlem yapıldığı zaman onların sahip oldukları değerleri etkin ve güvenli olarak ifade etmek büyük bir önem taĢır.1. 1. Analog Büyüklük. iĢaret. çıkıĢ birimi olarak isimlendirilen göstergeler yardımıyla insanlar için anlamlı hale getirilir. ĠletiĢim ortamının tipi önemlidir çünkü.

Sayısal Sistem ve Sayısal Gösterge Yalnızca iki değer alabilen (var-yok.a). konuĢma ile oluĢan ses basıncıyla orantılı olarak bir çıkıĢ gerilimi üretilir. Sürekli (continuous) iĢaretler olarak da isimlendirilen analog iĢaretler bilhassa ölçü ve ayar tekniğinde kullanılır.c).1.b). Analog bilgilerin gösterilmesi genelde gösterge içerisinde skala ve ibre ile yapılır. analog göstergelerde anlamlı hale getirilir.1. Analog iĢaretleri giriĢ bilgisi olarak kullanan analog sistemin çıkıĢından elde edilen bilgiler. Resim 1: Analog iĢaret. Sayısal büyüklüğü göstermek için kullanılan ve ‟0′. „analog (lineer-doğrusal) devre‟ veya „analog sistem‟ denir (Resim 1. Büyüklükleri. Otomobildeki hız göstergesi. Bu göstergelerde.1. Üretilen çıkıĢ geriliminin değeri. „sayısal büyüklük‟ olarak isimlendirilir. „analog gösterge‟ denir. Mikrofonlarda. otomobildeki hız göstergesinin 0 ile 180 km-saat. Sayısal iĢarette 0′dan 1′e ani değiĢim pozitif yönde ise „pozitif lojik‟. Yaygın olarak kullanılan analog sistemlere örnek olarak. giriĢteki ses basıncına bağlıdır.2. vb. Sayisal ĠĢaret. iĢaret Ģekline dönüĢtürülürken yalnızca iki değere sahip iĢaret Ģeklinde gösterilir. manyetik kasetler ve termostatlar verilebilir. „sayısal iĢaret‟ olarak adlandırılır (Resim 1.1). Ġki değerlikli büyüklük.) büyüklük.dönüĢtürülürken. ‟1′ gibi iki değer alabilen iĢaret. analog ölçü aletindeki skalanın 0 ile 1000V arasında olması gibi. telefon sistemleri. odadaki termostat analog göstergelerdir. Sayısal iĢaretin aldığı değerler zıplayarak (adım adım) değiĢir. 19 . ani değiĢim negatif yönde ise „negatif lojik‟ denir (ġekil 1. Analog sisteme en iyi örnek mikrofonlardır. analog sistem ve analog gösterge GiriĢ ve çıkıĢ iĢaretleri Ģekil olarak benzeyen elektronik devreye / sisteme. iki sınır değeri bulunur (Resim 1. bilgiyi temsil eden iĢaret doğrudan doğruya fiziksel büyüklüğün benzeri ise oluĢan iĢaret „analog iĢaret‟ olarak adlandırılır (Resim 1. iki sınır değer arasında çok sayıda ara değerler Ģeklinde ifade eden göstergelere. Sayısal Büyüklük. açık-kapalı.a).

frekans sayıcılar. Sembollerin ifade ettiği anlamlardan birkaçı Tablo 1. L-H (Low-High) sembolleri kullanılır. sayısal gösterge ve sayısal sistem Sayısal iĢaretlerin aldıkları değerleri göstermek için 0-1. manyetik veya pnömatik olabilir. genelde elektronik devreler olmakla birlikte. trafik ıĢık kontrol sistemleri. sayısal voltmetreler. 20 . Sayısal sistemlere örnek olarak.Resim 2: Sayısal iĢaret.2. hesap makineleri. sayısal saatler ve elektronik daktilolar gösterilebilir.1′de sıralanmaktadır. genel amaçlı sayısal bilgisayarlar. ġekil 1: Pozitif ve negatif lojik iĢaretler Fiziksel büyüklükleri veya bilgileri sayısal iĢaretlerle (yalnızca 0 ve 1 değerleriyle) ifade ederek iĢleyen devrelere / sistemlere. sayısal telefon santralleri.b). „sayısal sistemler‟ veya „sayısal devreler‟ (dijital devreler) denir (ġekil 1. mekanik. Sayısal teknikte kullanılan bu sembollerin çeĢitli fiziksel anlamları olabilir. Sayısal sistemleri oluĢturan devreler. Tablo 1: ‟0′ ve ‟1′ değerlerinin ifade edebileceği fiziksel anlamlar.

3. kaydırıcılar. sıvı-kristal göstergeler (LCD) v. 2. 5. Çünkü gerilim ve akım değerleri doğrudan elektronik elemanlara bağımlıdır. sayıcılar.Doğruluk (accuracy) ve birbirine bağlanabilecek devrelerin sayısı daha yüksektir: Analog devreler üç-dört basamaklı olabilirken. Önemli olan ‟1′ ve ‟0′ 21 . Analog teknikten.BileĢik (Combinational) Sayısal Sistemler : Devrenin çıkıĢı. 2. 1. Örneğin. Sayısal gösterge olarak.1. olarak isimlendirilen elemanlardan faydalanılır (ġekil 1. Sayısal sistemlerin çıkıĢından elde edilen bilgileri anlaĢılabilir biçime dönüĢtürmek için sayısal göstergelerden faydalanılır.c).Bellek (Storage) Sistemleri : ArdıĢıl lojiğin belirli bir durumunun saklandığı lojik devrelerdir.ArdıĢıl (Sequential) Sayısal Sistemler : Sistemin daha önceden sahip olduğu konum ve hali hazırdaki giriĢ değiĢkenlerinin durumlarına bağlı olduğu sistemlerdir. Sayısal sistemlerin tasarımı daha kolaydır: Anahtarlama montajı kullanıldığından. 3. 7 parçalı gösterge. onun alınması ve gerektiği kadar elde tutulması mümkündür.Sayısal sistemler yaptıkları iĢlemlere göre 3 genel grup altında incelenebilir: 1. Analog sistemler de programlanabilir ancak programlanabilecek iĢlemlerin esnekliği ve kompleksliği oldukça sınırlıdır. Sayısal ve Analog Tekniklerin KarĢılaĢtırılması Elektronikte daha önce analog teknik kullanılarak yapılan uygulamalar günümüzde sayısal teknikler kullanılarak yapılmaktadır. sistemdeki iĢlemler saklanabilen komutlar (program) tarafından kontrol edildiğinden kolaydır.Sayısal sistemlerde bilgi saklaması kolaydır: Sayısal sistemlerde kullanılan yöntemlerle bilgilerin bir yere konması. 4. Çünkü sayısal sinyallerin değerleri 1 ve 0 olarak kabul edilen gerilim sınırlarını zorlamadığı sürece önemli değildir. Temel lojik kapılarla yapılan tasarımlar ve toplayıcı / çıkarıcı devreleri örnek olarak gösterilebilir. sayısal devrelerde daha çok sayıda devrenin birbiriyle irtibatı mümkündür. sayısal teknik kullanmaya doğru olan bu talebin nedenleri Ģöyle özetlenebilir: 1değerleridir.2. akım ve gerilimin kesin değerleri önemli değildir. Bu elemanların özellikleri ilgili bölümlerde incelenecektir.2.Sayısal devrelerde iĢlemler programlanabilir: Sayısal sistemleri tasarlamak.Sayısal devreler gürültüden daha az etkilenir: Sinyallerin gürültüden etkilenmesi analog sistemlerdeki kadar kritik değildir. giriĢlerin o anki durumu ile doğrudan ilgili olan lojik devrelerdir.b.

belirli elemanların entegre içerisine yerleĢtirilmesi (yüksek değerli kondansatörler. Analog ve sayısal sistemleri açıklayıp. ancak uzun mesafelerde tamamıyla engellemek mümkün olmaz. Zira güçlendiriciler. 3=3V. 1. bobinler. transformatörler vb. on seviyeli sistem yerine iki seviyeli sistemin kullanılması ile çözüldü ve bu çözüm hala geçerliliğini koruyor.9=9V gibi). Bu problem.2. günlük hayatımızda kullandığımız büyüklüklerin büyük bir kısmının analog olmasıdır.) ekonomik değildir. Sinyalin bozulma oranı.gecikme (delay distortion)ve zayıflamalardan ötürü bozulurlar. Zayıflama Sinyalin genliğinin düĢmesi olarak tanımlanır. 1. iki sistemi karĢılaĢtırdıktan sonra. Bu da sayısal elemanların entegre içerisine yerleĢtirilmesini avantajlı duruma getirmektedir. frekans ve genlik değerleriyle yakından iliĢkilidir. Bu durum. sayısal sistemlerin tarihini inceleyerek verilebilir.1. 2=2V. Sinyalin zayıflamasına. aklımıza „sayısal sistemlerde iki seviyeli sistemin kullanılma sebebi ve tüm bilgileri / verileri iki seviyeli olarak ifade etmemizin amacı nedir?‟ diye bir soru gelebilir. SĠNYAL ĠLETĠMĠNĠ KISITLAYICI FAKTÖRLER Sinyaller iletim ortamında taĢınırken gürülü (noise). Sinyaldeki bozulmayı çeĢitli önlemlerle minimuma indirmek mümkündür. Saye sinyaldeki bozulma müsaade edilebilir bir aralık içerindeyse problem oluĢturmaz. 1=1V.1950′lerde geliĢtirilen ilk sayısal sistemler.Sayısal sistemlerde bir entegre içerisine daha fazla sayıda sayısal devre elemanı yerleĢtirilebilir: Her ne kadar analog elemanlarda entegre devre içerisine yerleĢtirilse de. Bu sorunun en iyi cevabı. Bütün bu avantajların yanında sayısal sistemlerin dezavantajı.6. Zayıflamadan kaynaklanan problemi çözmek için alıı ile gönderici arasında belli aralıklarla sinyal güçlendirici (amplifier)ya da yineleyici gibi donanımlar yerleĢtirilebilir ancak bu donanımlar birden fazla noktada kullanıldığında alıcıya gelen birçok bitin hatalı olmasına sebebiyet verebilir. …. ancak alıcıya ulaĢan bazı sinyaller anlaĢılmayacak ya da yanlıĢ yorumlanacak kadar bozulmuĢ olabilir. onlu sayı sistemini ifade etmek için 10 farklı seviye yani 10 farklı gerilim kullanılıyordu (0=0V. çok karmaĢık devrelerin oluĢmasına ve seviyelerin karıĢma olasılığının yüksek olmasına neden oluyordu. iletim ortamının direnci neden olur. Bu mantıkla oluĢturulan sayısal devreler 10 farklı gerilim seviyesini ayırt etmek ve ayırt ettiği değerlere göre iĢlem yapmak zorunda idi. Gerçek sinyalin 22 .2.

3. 23 . Gürültü Hava ġartlarından. Gürültü faktörün minimuma indirebilmek için iletim ortamının enerji nakil hatlarından uzak tutulmasına dikkat edilmelidir. iletim ortamındaki ısınmadan.genliğini yükseltirken kaçınılmaz olarak hattaki gürültünün genliğinizde kaçınılmaz olarak hattaki gürültünün genliğinde yükseltecektir. KarĢıtı „broadband‟dir. Resim 2: Bant GeniĢliği Betimlemesi Temelbant(Baseband): Tek taĢıyıcı frekansın kullanıldığı klasik bir ağ teknolojisi. bir iletim ortamından aktarılabilecek maksimum bit oranını kısıtlayan en büyük etkendir. kablo çiftlerinin birbirlerini etkilemesinden veya yakınlardaki enerji iletim hatlarından kaynaklanabilir. Ethernet buna iyi bir örnektir. Bu. 1. BANTGENĠġLĠĞĠ VE TEMELBANT GENĠġBANT KAVRAMLARI BantgeniĢliği(Bandwidth): Bant geniĢliği. Bir ağ kablosunun taĢıyabileceği maksimum veri miktarı.2. Gecikme Sinyalin farı frekans birleĢenlerinin alıcıya farklı zamanlarda ulaĢması olarak tanımlanır.2. zayıflama ve gürültünün aksine anlaĢılması oldukça karmaĢık bir konudur. Buna „Narrowband‟ da denir. Farklı frekans bileĢenlerinin gecikmesinden kaynaklanan bozulma. 1.3.2. 1. bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

Frekans Bölmeli Çoklama (Sıklık Bölmeli Çoklayıcı. Hattın kullanımı farklı frekanslardan alıĢ veriĢ ile 4 farklı kiĢiye bölünerek her frekans aralığında farklı kiĢinin kullanması ile sağlanır. Multiplexing Elektronik. Gönderilen bu sinyaller alıcı makina tarafindan demultiplex edilip orijinal hallerine geri dönüĢtürülür.4. Komunikasyonda.1. Multiplexing düĢük seviyeli (low-level) komunikasyon kanallarının kapasitesini sanal (virtual-channels) bölmelere ayırıp yüksek seviyeli (higher-level) mantiksal (Logical) kanallar yaratır ve bu kanallar üzerinde sadece tek bir sinyal (örnegin 1 telefon gorusmesi) gönderilebilir. KANAL ÇOKLAMA(Multiplexing) 1. Frequency Division Multiplexing. Buna göre hattı birden fazla kiĢi kullanmak için farklı frekans aralıklarını kullanırlar. 1. 24 . multiplex edilmiĢ sinyal komunikasyon kanalları (Communication Channels) üzerinden gönderilir (Transmission). 1. Örnegin elektronik cihazlarda multiplexing birden fazla analog sinyallerinin digital sinyale dönderilip (analog-to-digital ADC ) iĢlenmesini (process) sağlanır veya telekominikasyonda birden fazla telefon göruĢmesinin aynı fiziki kablo üzerinden aktarılması sinyallerin multiplex edilmesiyle gerçekleĢir.4.Resim 3.1. Fdm) Tek hat üzerinden birden fazla kiĢinin iletiĢimine izin veren devre anahtarlamalı ağ tipidir.4. telekomunikasyon veya bilgisayar ağlarinda birden fazla analog sinyallerinin veya dijital bilgi aktarımlarının (Digital Data Streams) birleĢtirilip tek bir sinyal haline getirlimesidir. Ethernet Kartı GeniĢbant(Broadband) : Tek bir iletiĢim ortamında birden fazla veri kanalı sağlayan iletiĢimi gösterir.1. Örneğin bir hattı 4 farklı kiĢi kullanmak istiyorlar.

Buna göre hattı birden fazla kiĢi kullanmak için farklı zaman aralıklarını kullanırlar.2. Hattın kullanımı birim zamanı 4 farklı kiĢiye bölünerek her birim zamanda farklı kiĢinin kullanması ile sağlanır. Aynı hattan 4 farklı kiĢinin yollayabilmesi için farklı frekans aralıklarını kullanmaları gerekir. Bu yöntemde diğer devre anahtarlamalı 25 .1. Tek hat üzerinden birden fazla kiĢinin iletiĢimine izin veren devre anahtarlamalı ağ tipidir. Örneğin bir hattı 4 farklı kiĢi kullanmak istiyorlar. Tdm) 1.ġekil 2: Frekans Bölmeli Çoklamanın Koordinat Üzerinde Gösterimi Yukarıdaki Ģekilde birim zamanda aynı hat üzerinden 4 farklı kiĢinin iletiĢim Ģekli gösterilmiĢtir.4.kiĢi (kırmızı renkle veri transferi yapan kiĢi) diğer 3 kiĢi verisinin yolladıktan sonra hattan verisini yollayabilmektedir. Bu yöntemde diğer devre anahtarlamalı yöntemlerde olduğu gibi herhangi bir kiĢi veri yollamasa bile ona ayrılan frekans dilimini baĢka kimse kullanamaz ve hattın bu kısmı boĢ kalır.Buna göre 1. Zaman Bölmeli Çoklama (Time Division Multiplexing.kiĢi (kırmızı renkle veri transferi yapan kiĢi) diğer 3 kiĢi verisinin yolladıkları hattan verisini yollayabilmektedir.Buna göre 1. ġekil 3: Zaman Bölmeli Çoklamanın Koordinat Düzleminde Gösterimi Yukarıdaki Ģekilde birim zamanda aynı hat üzerinden 4 farklı kiĢinin iletiĢim Ģekli gösterilmiĢtir.

Asenkron iletiĢim Ġletim bir karakterin herhangi bir anda iletilebilmesi demektir. Bilgisayarın merkezi iĢlem birimi ile belleği arasında veri iletimi paralel yollardan olur.5. Bunun için üç Ģey gereklidir. Bilgisayarlarda ise veri haberleĢmesi söz konusudur. Seri iletimde veriler bit bit tek bir tel üzerinden sırayla iletilir. Bu kodlama 1 ve 0 lardan oluĢur ve iletim elektrik sinyalleri Ģeklinde gerçekleĢir.s. Mesela 26 .yöntemlerde olduğu gibi herhangi bir kiĢi veri yollamasa bile ona ayrılan zaman dilimini baĢka kimse kullanamaz ve hat boĢ kalır. Bu tür iletim genellikle iletim hızının saniyede 28800 bit veya daha az olduğu durumlarda kullanılır. Bu bağlantı Ģekli ikiye ayrılır: EĢ zamanlı (zaman uyumlu) zaman bölmeli çoklama (sycnhronous TDM): Buna göre gönderen ve alan taraflar tam olarak hangi zamanda göndereceklerini ve alacaklarını bilmektedirler.5.Bu sistemin tam çalıĢabilmesi için alıcı ve verici sistemlerin eĢ zamanlı olmaları ve bribirlerinden haberdar olmaları gerekir.) arasındaki veri iletimi seri olarak gerçekleĢir. Bu zaman aralıklarında iletiĢimi yaparlar. Paralel iletimde ise her bit ayrı bir telden aynı zamanda iletilir. 1. alan ve gönderten ortamdır. Bu sistemde her zaman biriminde gönderilen bilgi ilave olarak kimden geldiği ve kime gittiği gibi kimlik bilgilerini tutmaktadır. modem. 1. PARALEL VE SERĠ ĠLETĠġĠM HaberleĢme bilgi alıĢveriĢi olarak düĢünülebilir.1. Burada veri haberleĢmesi aletler arasında.1. Asenkron ve Senkron ĠletiĢim 1. Bu yüzden paralel iletim daha hızlıdır. Veri iletimi seri ve paralel olmak üzere iki Ģekilde gerçekleĢir. Zaman uyumsuz zaman bölmeli çoklama (asynchronous TDM): Bu yapıya göre gönderen ve alan tarafların birbiri ile uyumlu olması gerekmemektedir. Bilgiyi gönderen. v.1. Mesela iki insanın konuĢmasında biri konuĢarak bilgiyi gönderir diğeri dinleyerek alır sesler ise hava ortamında iletilir. Fakat veri iletim hızının bu derece kritik olmadığı bilgisayar ile diğer aletler (klavye.5. Bu sayede alıcı ve vericiler arasında iletiĢim yapılabilmektedir. Az ve basit elektrik devre ihtiyacı gerektirmesi ve ucuz olması dolayısıyla tercih edilir. kodlanmıĢ bilginin transferidir. Seri iletim de kendi içinde asenkron ve senkron olmak üzere ikiye ayrılır.

5. veri bitleri. Veri bitleri kullanılan karakter koduna göre 7 veya 8 bittir. Asenkron iletimle gönderilen her karakter dört bölümden oluĢur. Bu sayede alıcı makina kendini ayarlar.bilgisayar baĢındaki kullanıcı klavye kullanarak yazı yazarken her tuĢa farklı zaman aralıklarıyla basar ve basılan tuĢ hakkındaki bilgi yani o karakter bilgisayara belli bir düzende değil. Çünkü her gönderilen karakterin baĢında ve sonunda ilave bitlerin kullanılmasını gerektirir. farklı zaman aralıklarıyla gönderilir.1.2. Fakat burada önemli olan verileri alan makinanın iletilen blokları ve blokların içindeki karakterleri ayırt edebilmesi ve anlayabilmesidir. Senkron iletiĢim 1. Bunun için karakter senkranizasyonu ve bit senkranizasyonu olmak üzere iki yöntem kullanılır. BaĢlangıç biti. Karakter senkronizasyonu ise bloktan önce SYNC denilen 2 sembol kullanır. Parity biti her zaman kullanılmaz. Bunlardan sonra alan makina veri bloklarının baĢlayacağını anlar. Bit senkronizasyonunda bloğun önünde ve sonunda bayrak olarak isimlendirilen 8 bitlik bölümler vardır. Paralel ve Seri İletişim Çevrim İçi (Online) Web Destekli Öğrenme Çevrim Dışı (Offline) • Sanal Sınıf Videokonferans • Web Portalı • Web Günlüğü (Blog) • Wiki • Sohbet • Anlık Mesaj • Tartışma Grupları Yüz Yüze Eğitim Podcast/ webcast • CD-ROM / DVD • Video yayını Basılı Yayın Anlık Eşzamanlı (Senkron) İstendiğinde Eşzamansız (Asenkron)/ Resim 4: Senkrol ĠletiĢimin Gösterimi 27 . Mesela ASCII karakterlerden oluĢan bir dosya bu yolla iletilebilir. Büyük bloklar halindeki veri bir defada iletilebilir. Senkron iletimde her karakterin baĢında ve sonunda ilave bitler gerekmez. parity biti ve sonlandırma bitleri. Asenkron iletimin kullanımı kolaydır fakat verimli bir iletim yolu değildir.

Half Duplex Half Duplex iĢaretlerin iki yönlü ancak ayni anda bir yöne doğru iletilebilmesi anlamına gelir. Full Duplex çalıĢma sekli alınan iĢaretin gönderilen iĢaretin yansımasından ayrılabilmesi yeteneğini gerektirir.6. Bu çalıĢma seklinde data iletimi yalnızca bir yönde gerçekleĢir. 1. Full Duplex modemler half Duplex kanallarda çalıĢmazlar. lokal gönderici aktif iken iptal edilirler. Bir modem iki telli bir hatta bağlandığında. veya asimetrik modem olarak adlandırılırlar. 28 . Half-Duplex modemler full-Duplex modada da çalıĢabilirler. Yankı yakalayıcılar yavaĢ yavaĢ teorik olarak full-Duplex cihazlar olan yankı dengeleyiciler. Bu ye gönderiĢ ve alıĢ iĢaretlerinin farklı frekans bandlarinda yer aldığı ve filtreleme ile birbirinden ayrıldığı FDM (frequency division multiplexing) ile veya yankı dengeleme. echo-suppressor.6. split-speed. Simplex Simplex iĢaretin yalnızca bir yönde gedebilmesi demektir.3. echo cancelers. bu yüzden iletilen iĢaretin bir kısmi (Genellikle kötü olarak değiĢerek) her zaman geri yansır.6. Bu kanalı half-Duplex‟ e çevirir.2. çıkıĢ empedansı hattın giriĢ empedansı ile tam olarak eĢit olmaz. Full-Duplex teriminin anlamı modemin tam hız ile iki yönlü iletim yapması anlamına gelir.6. Bu yüzden half-Duplex alıcılar. DüĢük hızlı ters kanal iletimi sağlayan modemler dagitik hızlı. içerir. Echo Canceling (EC) ile yapılır. ile değiĢtirilmektedirler. 1. HABERLEġME KANALLARININ ÇALIġMA MODLARI 1. Full Duplex Full Duplex iĢaretlerin ayni anda iki yönlü iletilebilmesi anlamına gelir.1. Bir telefon kanalı sıklıkla iletimin yalnızca tek bir yönde yapılmasına izin veren bir yankı yakalayıcı.1.

Kablo Tipleri Kablosuz çözümlerin artan popülaritesine rağmen bilgisayar ağlarının çok büyük bir bölümü bağlantı için hala bir çeĢit kablo kullanmaktadır.7.1. Günümüz networklerinde kullanılan kabloların yapısına göz atacağız.1. Resim 6: Ağ bağlantılarında kullanılan Koaksiyel Kablo 29 . BĠLGĠSAYAR AĞ BĠLEġENLERĠ Resim 5: Bilgisayar Ağ BileĢenlerinin Genel Yapısı 1.7.

7. ġekil 4: Koaksiyel Kablonun Yapısı 30 . elektriksel parazitten korunma açısından bakır kablolar içerisinde tercih edilen bir kablo türüdür. Koaksiyel kablo. uygulamada bir çok alanda yüksek frekanslı elektriksel iĢaretin aktarılmasında kullanılır. Koaksiyel kablo Koaksiyel kablo bir tür bakır kablo çeĢididir. kablo içindeki parçaları dıĢ fiziksel etkilerden korumak amacıyla bir kılıf bulunur.1.Koaksiyel Kablo (Coaxial Cable) – – – • RG-8 RG-6 (Ağlarda kullanılmasa da bilmemiz gerekiyor.1. aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi.) RG-58 Bilgisayar ağlarında kullanılan kablo tipleri şunlardır: DolanmıĢ Çift Kablo (Twisted Pair Cable) – – Kaplamalı DolanmıĢ Çift (Shielded Twisted Pair-STP) Kaplamasız DolanmıĢ Çift (Unshielded Twisted Pair-UTP) Fiber Optik Kablo (Fiber Optic Cable) 1. üzeri yalıtkanla kaplanmıĢ ve onunda üzerinde kafes yapısında bir koruyucu iletken tabaka vardır. Veri iletim kablolamasında tipik olarak 10 Mbps için birkaç yüz metre mesafelere kadar gidilmektedir. ortada çok damarlı tel yumağından oluĢmuĢ bir iletken. En dıĢta ise. Resim 7: Koaksiyel Kablonun Ġç Görünümü Koaksiyel kablolar.

döĢenmesinin zor. RG-58 Günümüzde karĢılaĢabileceğiniz tek koaksiyel ağ kablosu RG-58'dir. Günümüzde bu kabloyu kullanan bir ağ bulmak gerçekten zordur. UTP yaygınlaĢıncaya kadar yerel ağlarda geniĢ uygulama alanı bulmuĢtur.Koaksiyel Kablo Yapısı Network ağlarında. uygulaması kolay bir kablodur. RG-8 RG-8 veya genellikle söylendiği gibi Thicknet (kalın net) kablo ethernetin ilk kullandığı kablo tipidir. Empedans değeri "50 " veya "75 " Ģeklinde omega karakteriyle yazılır. RG-6 RG-6 75 değerindedir ve bilgisayar ağlarında hiçbir zaman kullanılmamıĢtır. Aynı RG-8 gibi 50 olan bu kablo RG-8'e göre ucuz. diğer tür bakır kablolara göre pahalı olması ve buna karĢılık çok yüksek hızlara çıkılamaması koaksiyel kablolara olan yönelimi daha ucuzu olan büklümlü çift kablolara yöneltmiĢtir. Televizyonlara giren anten kablosu RG-6'dır. Kalın ve mukavemetli bir kabloydu. Resim 8: RG – 58 Kablo 31 . Bu değer kablonun belirli bir uzunlukta elektrik akımına karĢı gösterdiği dirençtir. Ancak günlük hayatta çok sık karĢımıza çıkar. ancak kabloya daha yakından bakınca üzerinde RG kodunu ve empedansını görebilirsiniz. Diğer isimleri Thinnet(ince net) ve Cheapernet(ucuz net)'dir. Koaksiyel kablo tipleri kendi RG kodlarına sahiptir. Koaksiyel kablolar dıĢtan bakıldığında birbirlerine çok benzerler.

Kaplamalı DolanmıĢ Çift (Shielded Twisted Pair-STP) 1. kıvrılmaz ve pahalıdır.1. Elektromanyetik gürültülere duyarlıdır.2. Elektromanyetik gürültülere dolanmıĢ çift (TP) kablodan daha dayanıklıdır. Teknolojisi ve standartları yerleĢmiĢtir. UTP‟ye göre daha yüksek bant geniĢliğini desteklemektedir. Kıvrılmalara karĢı direnç göstermekte ve çabuk bozulmamaktadır. UTP kablodan pahalıdır. Bazı koaksiyel kablolar ağır. Bu tip kabloda dolanmıĢ tel çiftleri koaksiyel kabloda olduğu gibi metal bir zırh ile Resim 9: Kaplamalı DolanmıĢ Çift STP kablonun avantajları • • Teknolojisi ve standartları oturmuĢ ve durağandır.Birçok firma tarafından üretilen kablolar birbiriyle uyumlu ve beraber çalıĢabilmektedir. Dezavantajları • • • Koaksiyel kablolar Elektromanyetik gürültülere duyarlıdır. Günümüzde en yaygın biçimde kullanılan ağ kablosudur 32 .7. kaplıdır. Çok hızlı veri iletiĢimi için uygun değildir.Koaksiyel kablonun avantajları • • • • Kurulumu kolaydır. Dezavantajları • • • UTP ve koaksiyel kablodan daha pahalıdır ve kurulumu zordur.

6 Kategori 7 Desteklediği maksimum veri aktarım miktarı Telefon hatları-veri aktarımında kullanılmaz 4 Mbit/Saniye 16 Mbit/Saniye 20 Mbit/Saniye 20 Mbit/Saniye 1.Resim 10: STP Kablo Kaplamasız DolanmıĢ Çift (Unshielded Twisted Pair-UTP) • UTP birbirine dolanmıĢ çiftler halinde ve en dıĢta da plastik bir koruma olmak üzere üretilir. • Sinyal bozulmalarının önüne geçmek için kablolar birbirine dolanmıĢtır.1 Kategori.000 Mbit/saniye 33 . Kategori Kategori.5/5e Kategori .4 Kategori.2 Kategori. Resim 11: Kaplamasız DolanmıĢ Çift (UTP) Kategoriler Kaplamasız DolanmıĢ Çift( UTP )kablo aktarabileceği veri miktarına göre kategorilere sahiptir.000 Mbit/Saniye 10.3 Kategori. Kablonun içinde kablonun dayanıklılığını arttırmak ve dıĢtaki plastik kılıfı kolayca sıyırmak için naylon bir ip bulunur.

Bilgisayar ağlarında kullanılmıĢtır. yani Gigabit ethernet için en uygun kablodur. 1000 Mhz hızı için. 100 Mbit ethernetin geliĢtirilmesiyle CAT5 kablolar üretilmeye baĢlanmıĢ ve Resim 12: Kategori 5‟e uygun UTP Kablo Örneği CAT5 ile 100 Mbit hızında veri aktarımı yapılabilir. Bir sonraki standart CAT5‟e (geliĢmiĢ CAT5) standardıdır. Resim 14: CAT6 Kablo 34 . 10 Mbit ethernet döneminde CAT3 kablo yoğun olarak kullanılmıĢ. Gördüğünüz gibi görüntüde bir fark yok. Resim 13: CAT5 Genel Görünümü CAT6'da da aynı durum söz konusu CAT5e'den de daha yüksek değerlere eriĢebilir. CAT5‟e ile gigabit hızına ulaĢılabilir.

hepsi birden diğer bir folyo ile kaplıdır. UTP için bazı hızlı ağ standartları yenidir ve oturmuĢ değildir. Dezavantajları • • Elektromanyetik gürültülere karĢı duyarlıdır.7.CAT7 Diğerlerinin aksine farklı bir yapısı vardır.3. 1. Ancak maliyeti yüksek. UTP kablonun avantajları • • • Ses iletimi için teknoloji ve standartlar belirli ve sabittir.1. TP kablo kullanan telefon sistemleri vardır. Kurması kolay ve ucuzdur. Fiber Optik Kablo Fiber optik kablo (FO) veri ve ses iletimi için en ideal kablo türüdür. Her tel çifti metal folyo ile kaplı. Bunlar uygun kategoride ise bilgisayar ağları için de kullanılabilir. CAT7 RJ-45'ten tamamen farklı bir jak kullanılmaktadır. Resim 15: CAT7 Kablo Resim 16: CAT5 Kablo Günümüzde yeni kurulan bir ağda mutlaka CAT5 veya üstü bir kablo tercih edilmelidir. döĢenmesi zor olmakta ve kolayca kırılabilmektedir. Genel olarak yüksek band 35 . Birçok binada.

Aktif ağ cihazlarının yüksek hızlarda birbirine bağlanmasında uzak mesafelerdeki cihazların birbirine bağlanmasında ve omurga kurulmasın da kullanılır. ġekilde de görüleceği gibi üç temel parçadan oluĢur . Fiber Optik kablonun avantajları • • DıĢ etkenlere karĢı oldukça korumalıdır. bu yüzden güvenilir bir iletiĢim ortamıdır. Resim 18: Fiber Optik Kablo Fiber Optik kablo üzerinden veri aktarımı ince fiber cam üzerinden ıĢık dalgası Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Bant geniĢliği yüksektir (622 Mbps). 36 . FO kabloya aradan bağlantı yapılıp uç çıkarmak zor olduğu için noktadan noktaya güvenli bir Ģekilde iletim yapılır. Basit bir Fiber Optik kablo Ģekli yukarıda gösterilmektedir.geniĢliği gerektiren veya uzak mesafelere gidilmesi gereken uygulamalarda kullanılır. Resim 17: Fiber Optik Kablo Yapısı Elektriksel gürültü ıĢık demetini etkilemeyeceği için aktarım sorunsuzca gerçekleĢtirilir. FO kablonun kullanım yerine bağlı (bina içi veya bina dıĢı gibi) olarak baĢka parçalarda içerebilir. uygulamada fiziksel mukavemetin sağlanması açısından.

Konfigürasyonu ve kurulumu oldukça karmaĢıktır. Bağlantıların uzman kiĢilerce yapılması gerekmektedir. Ethernet ve Jetonlu Halka ağ cihazların üzerinde bulunan portlar için kullanılan bir fiziksel ara bağlaĢım konnektörüdür. Ethernet 10Base-T'de 4 uç kullanılırken.2. 1. Büklümlü çift kabloda (UTP. Örneğin birinci çiftin ilk teli beyaz zeminde üzerinde yeĢil olarak kodlanmıĢ olup kısaca By olarak anılır. Örneğin.2. 100Base-T4'de sekiz uç kullanılır.1. RJ45 konnektör üzerinde 8 tane uç vardır. 37 .Dezavantajları • • • Maliyeti yüksektir.7. Konektörler 1.7. Resim 19: RJ 45 Konnektörü Ethernet ve Jetonlu Halka uygulamasında kullanılan RJ45 konnektör sonlandırılması aĢağıda anlatılmıĢtır. Bu uçların bir kısmı veya tamamı. kullanılan kablolama alt yapı standardına göre kullanılır. STP) 4 çift tel vardır ve her biri farklı renklerle kodlanmıĢtır. eĢleniği olan ikinci tel yeĢil zemin üzerine beyaz olarak kodlanmıĢtır ve kısaca Yb ile gösterilir. RJ45 Konnektörü RJ45.

7.4.RJ45 Konnektörü Standart Bağlantı ÇeĢitleri ġekil 5: RJ45 Kullanımı ve Kablo Genel Yapısı 1. MIC. BNC Koaksiyel Konektörler BNC kablo bağlantısı bilgisayarınız ile ağ arasındaki durumu LED‟ler yardımıyla izleminize olanak vermez.3. Tabloda ise hem 4 çift hem de 2 çift için çapraz bağlantı uç değerleri görülmektedir. Çapraz Ara Kablo Bağlantısı Ġki çiftin kullanıldığı çapraz bağlantı uç değerleri aĢağıda. ġekil 6: Çarpraz Ara Kablosu Kullanımı 1.7. Resim 20: BNC Portları Fiber optik kabloların sonlandırılması ve cihazlarla bağlantıların yapılması için. aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ST. verilmiĢtir. SC. 38 . Kablonun açık uçları 50 Ohm luk direnç ile sonlandırılır. SMA906 ve Bionic olarak adlandırılan çeĢitli konnektör türleri vardır.

1.Cihaz üzerindeki FO yuva hangi türde konnektöre sahip ise. tek bir kaynaktan tek bir hedef adrese gönderilmesiyle yapılan iletiĢime Unicast ĠletiĢim denir. 1.8. 3 ana kategori vardır. Bu ağda kullanıcı PC „ler yazıcılar ve ortak PC'ler arasında bilgi alıĢveriĢi veri iletimi elektronik posta alımı ve gönderimi gibi çok sayıda fonksiyon gerçekleĢtirilmiĢ olur.8. LAN (Local Area Networks) Yerel Ağ yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip server PC printer gibi birimlerden oluĢan bir ağ türüdür. 39 . dosya ve veri alıĢ veriĢi yapabilmesi için birbirine bağlanarak oluĢturduğu yapıya “Network” denir. Yerel ağ bağlantısı içinde yeralan birimler ağ içerisinde IP adı verien bir kimlik ile aktif olabilir ve sistemin bir parçası olma özelliğini kazanırlar.1.8.[2] AĢağıda basit bir yerel ağ yapısını oluĢturan birimler tanıtılmıĢtır. LAN. Server: Ağı yöneten ve izleyen birimdir. BĠLGĠSAYAR AĞLARI Bir veya birden fazla bilgisayarın. Yine bu ağlar server adı verilen yönetici bilgisayarlarla yönetilir ve izlenirler.1.1. Açık Komut:1 Kapalı Komut:0 LAN ĠletiĢim Metodları Unicast ĠletiĢim Multicast ĠletiĢim Broadcast ĠletiĢim Unicast ĠletiĢim Tek bir data paketinin.[1] Network topolojisi 3 baĢlık altında incelenirler. WAN ve MAN olmak üzere yapılarına göre standartları vardır. PC: Kullanıcılar tarafından üzerinde iĢlem yapılan birimdir. Printer: Kullanıcı PC'leri tarafından yönetilen birimdir. kablo da ona uygun sonlandırılmıĢ olmalıdır.[1] 1.

kopyalanarak ağda bulunan bütün bilgisayarlara gönderiliyorsa. maliyet uzaklıktan daha önde tutulur.Multicast ĠletiĢim Tek bir data paketi. Genellikle WAN (Wide Area Network)'dan daha ucuzdur. ağda kopyalanarak birkaç özel hedef adrese gönderilmiĢse.8. Durum öyle olunca maliyet artmakta. Kablolama birincil iletiĢim ortamını oluĢturur. Bilgi sinyallerinin sönmesinden dolayı LAN kurulurken uzaklık göz önünde tutulur. Bilgi sinyallerini ilk gönderildiği gibi tutabilmek için tekrarlayıcı (repeater) denilen cihazlar kullanılır. bilgi sinyalleri sönene kadar gider. 1. Bir firmayı 40 . Birçok kablolama tekniğinde bilgi sinyalleri belli mesafeye kadar bilgiyi iletir. Bunun sebebi transfer edilecek bilgiye ve kablolama tekniğine bağlıdır. bu Ģekilde olan iletiĢime Multicast ĠletiĢim denir. Bu bilgi. Yerel servislere devamlı olarak ulaĢabilme olanağı vardır. LAN dizayn ederken iki durum göz önünde tutulur.1. Broadcast ĠletiĢim Tek bir data paketi.2.8. Örnek verecek olursak. MAN (Metropol Area Network) Metropolitan ağlar diye adlandırdığımız ağların tanımı ise birkaç local ağların birleĢimini metropolitan network olarak tanımlayabiliriz. bu tür iletiĢime Broadcast ĠletiĢim denir.2. Kesin ulaĢması gereken bilgiler için uzaklık tanımlamasının olmaması gerekir. Yüksek transfer hızı vardır. ama iletiĢim olmaktadır. 1. Uzaklık Maliyet Uzaklık LAN uzaklığa göre sınırlandırılmıĢtır. Maliyet LAN dizaynında bazı noktalarda. LAN Karakteristikleri Coğrafi olarak limitli operasyon alanı vardır.

Frame Relay ve X. Kablosuz yerel ağlar sağlık kurumları. Bu endüstriler (el terminalleri. fabrikalar. Genelde düĢük bant geniĢliğinde veri transferi için kullanılır. Kablosuz Yerel Ağ (Wireless Local Area Network) Kablosuz yerel ağ. akademik kurumlar ve ambarlar gibi birçok alanda yaygın hale gelmiĢtir. kablolu iletiĢime alternatif olarak uygulanabilecek esnek bir iletiĢim sistemidir.8. bu firmanin birkaç Ģehirde Ģubeleri var ise bu Ģubelerdeki yerel ağları da birbiri ile bağlantılı hale getirildiğinde metropolitan ağı elde etmiĢ oluruz. Cisco değiĢik Wan teknolojilerini destekler. hipermarketler. 41 .8. Firmanın merkez binasındaki kurulan ağ yerel.3. Günümüzde kablosuz yerel ağlar birçok iĢ sahasında genel amaçlı bağlantı alternatifi olarak kabul edilmektedir. Bağlantı sağlandıktan sonra veri aktarımı sağlanır. Packet-switching bağlantılar ise bant geniĢliğinin paylaĢılmasını sağlar. dizüstü bilgisayarlar gibi) gerçek zamanlı veri transferi yapabilen cihazların getirdiği üretkenlik artıĢından kazanç sağlamıĢlardır. 1. Dial-up bağlantılar ve ISDN bağlantılar kullanılır. Radyo frekans(RF) ) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alıĢveriĢi yapar böylece kablolu bağlantı miktarını azaltır.ele alırsak. Wide Area Network Özellikle networkleri uzak yerleĢimler arasında bağlamak gerektiğinde değiĢik uzak bağlantı tekniklerini kullanan WAN teknolojileri kullanılır. Circuit switching bağlantılar aynı bir telefon görüĢmesi gibi sağlanır.4. WAN Bağlantı Türleri LAN'larını bağlamak için kullanılan değiĢik WAN türleri vardır: Dedicated(AdanmıĢ) Circuit-switched(Çevre Dönmeli) Packet-switched(Paket Dönmeli) Dedicated ya da point-to-point olarak adlandırılan bağlantılarda kiralık hatlar (leased line) kullanılır. 1.25 en yaygın paket anahtarlamalı bağlantı yöntemidir. üretim kuruluĢları.

Tipik bir kablosuz yerel ağ yapılandırmasında.Niçin Kablosuz ? Kablosuz yerel ağ yardımıyla kullanıcılar kolayca kaynaklara ulaĢabilecek. Bilgiyi almak için alıcının belli bir frekansa ayarlaması yeterli olacaktır zira alıcı diğer frekansları reddedecektir.8. GeniĢletilebilirlik: Yapılar kolaylıkla değiĢtirilebilir ve az miktarda kullanıcının oluĢturacağı “peer to peer” ağ yapısından. Kurulum Hızı ve Basitliği: Kablosuz yerel ağ sistemleri kurulumu hızlı ve kolaydır. Maliyet Kazancı: Kablosuz ağ kurabilmek için ilk olarak harcanması gereken miktar kablolu bir ağdan daha fazla olmakla birlikte hayat evresi sarfiyatı çok azdır.1.4. ağ yöneticileri ise kablo döĢemeden ya da yer değiĢtirmeden ağ kurabilecek veya mevcut ağda değiĢiklik yapabileceklerdir. Radyo dalgaları uzaktaki bir alıcıya enerji verdiği için alıcı tarafından kusursuz bir Ģekilde alınır. EriĢim 42 . binlerce kullanıcıya geniĢ bir yelpazeyi kapsar. Bu metoda modulasyon da denir. Uzun vadeli kazançları. Çünkü module edilecek bilgi de taĢıyıcının üzerine binecektir. hareket halinde dahi gerçek zamanlı bilgi eriĢimi sağlar. Kurulum Esnekliği: Kablosuz ağ teknolojisi kablolu ağın eriĢemeyeceği yerlere ulaĢımı sağlar. kablolu ağa bağlanır. Kablosuz Yerel Ağlar Nasıl ÇalıĢır? 1. Kablosuz yerel ağlar havadan yayılan elektromanyetik dalgalarla ( radyo ya da infrared ) bir noktadan baĢka bir noktaya fiziksel bağlantı olmaksızın bilgi iletiĢimini sağlar. çok yer değiĢtirme gerektiren dinamik ortamlarda kendini belli eder. Kablosuz yerel ağların. Veri taĢıyıcı üzerine birkez bindirildikten sonra radyo sinyali bir frekanstan daha fazla frekans iĢgal edecektir. ayrıca duvar ve tavanlardan kablo çekme zorunluluğu da ortadan kaldırır. geleneksel yerel ağlara karĢı üstünlükleri Ģunlardır: Mobilite: Kablosuz yerel ağlar ağ kullanıcılarına Ģirketlerinin hangi noktasında olursa olsunlar. Böylece birden fazla taĢıyıcı frekans giriĢim olmaksızın aynı uzayda bulunabilecktir. eriĢim noktası denilen hem alıcı hem verici konumundaki ( transceiver ) cihaz standart kablolamayla.

Ethernet Teknolojisi 1960‟lı yıllarda Hawaii Üniversitesinde CSMA/CD eriĢim yöntemi geliĢtirilerek bir LAN oluĢturulmuĢtur. Günümüzde. Ġntranet‟ler üzerinden HTTP. "Firewall" sistemleri üzerinden (bazı emniyet tedbirleri ile). Ġntranet‟ler gateway'ler ile diğer networklara bağlanabilir. Internet'in daha özel bir hali. sadece belirli bir kuruluĢ içindeki bilgisayarları. Temel oluĢturulma amaçları. Ethernet orijinal olarak 1 Mbps hızındadır ve eriĢim yöntemi olarak da CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) tekniğini kullanır.noktası ( access point ) kablolu ağ omurgası ve kablosuz ağ arasında veri alıĢveriĢi ve tamponlamasını üstlenir.1. Bu temelin üzerine 1975 yılında OSI Fiziksel ve Veri Bağlama katmanı uyumlu ve IEEE‟nin 802.9.5. Network‟u dinledikten sonra eğer “temizse” iletiĢime geçerler. 1. çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır.8. Rasgele bir süre sonra (genellikle birkaç milisaniye) bütün bilgisayarlar tekrar veri yollamak için network‟a çıkarlar. Ġntranet‟ler. AĞ TEKNOLOJĠLERĠ 1. Bazı Ģirketlerdeki intranet'lerden. 43 . Diğer Ağ Kavramları 1.3 spesifikasyonu temelinde ilk Ethernet ürünü geliĢtirilmiĢtir.9. Collision‟u ilk fark eden bilgisayarın gönderimi durdurulur. Intranet Ġntranet. Bu sayede. Yani. Web eriĢimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır. kuruluĢ bünyesinde bilgileri ve bilgi iĢlem kapasitesini paylaĢmaktır.1. küçük Internet!. Ġntranet‟ler içinde. 1. yerel ağları (LAN) ve geniĢ alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan. her iki yönde de ileti trafiği kontrol edilebilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır. FTP vb gibi pek çok protokol uygulamaları çalıĢtırılabilir. Ġki bilgisayar network üzerinde sinyal göndermeye çalıĢtığı anda collision oluĢur.5. Internet çıkıĢı da yapılmaktadır.8. Ģirket(ler) içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kiĢilerin bir araya gelebildiği iĢ gruplarının oluĢturulmasında da kullanılırlar.

1. Zira verilerin her bilgisayara teker teker sıra ile gönderiliyor olması. 8. Ethernet’in Temelleri Özellik Değeri YerleĢim biçimi Bus (Doğrusal yol) ve Star bus Mimari tipi baseband (ana bant) -EriĢim yöntemi CSMA/CD Spesifikasyon IEEE 802. network‟de sanki bir veri paketinin bir zincir etrafından dolaĢıyormuĢçasına döndüğü izlenimini verir.9. MSAU (MultiStation Access Unit) adı verilmektedir. Token-Ring Teknolojisi Token ring teknolojisi.1. 7. ona bağlı bilgisayarlara teker teker gönderilir. yatar. Zira star topolojilerde. 3. Merkezde bir hub yada switch gibi bir cihaz olmasına rağmen bu yapı bir star topoloji gibi çalıĢmaz. 6. 2. Oldukça önemli verilerin taĢınması için düĢünülmüĢ bir teknolojidir. Bu network‟ta veriler bir paket halinde her bilgisayara sıra ile merkezi birim tarafından gönderilirler.1. 5. veriler merkezi birim tarafından. 44 . Token ring seklindeki bir yapının kullanılması sebebi altında. 4. Ve veri merkezi birimden gereksiz yere birden fazla kez geçmis olur. bir ring topolojisi içinde uygulanmaktadır.3 Transfer hızı 10 Mbps – 100 Mbps Kablo tipi Thicknet. bir bilgisayardan bir baĢka bilgisayara gidecek olan veri en kısa biçimde merkezdeki cihaz üzerinden geçip aktarılır. Örneğin sağlık uygulamaları ya da eski internet alt yapısı için düĢünülmüĢ olsa da yavaĢlığı nedeniyle çok az uygulama alanı bulmuĢtur. Bu sırada her makine paketin kendisine ait olup olmadığını kontrol eder. Bir veri her bilgisayara teker teker gönderilir. verilerin çok az sekilde kayba uğraması. Aslında. veriler sanki kapalı bir zincir üzerinde dolaĢıyormuĢ gibi hareket eder. fiziksel olarak kullanılan topoloji bir star topoloji olmasına rağmen. merkezdeki cihazın yapısı nedeniyle. Bu sebeple merkezde yer alan hub ya da switch benzeri cihaza. Token ring teknolojisinde ise. thinnet ve UTP Ethernet teknolojisinin temel özellikleri Ģunlardır: 1.

Özellikleri ATM ile yüksek veri iĢleme/iletme hızları elde edilebilir. Bu tür veri alıĢ veriĢi sırasında anahtarlama/yöneltme yapan ağ donımlarına ATM anahtarı adı verilir. packet switching) evrimleĢmiĢ bir hali olarak düĢünülebilir. günümüzde daha çok iletiĢim ve bilgisayar ağları arasında hızlı omurga (Ġngilizce. verileri byte büyüklüğünde hücrelere (cell) ayırır ve aynı anda 53 hücrelik paketler halinde iletir. Bağlantıya 45 . En çok kullanılan standart hızlar. taraflaradan biri veri iletiĢimini baĢlatmak için önce bir bağlantı kurulum paketi gönderir. ATM ağlarının üstün hız performansı yöneltmenin donanım tabanlı gerçekleĢmesinden. ATM. Teknik olarak paket anahtarlamanın (Ġngilizce. ATM. switching) değiĢken büyüklükteki paketleri yazılım ile yöneltmekten çok daha hızlıdır (mesela IP paketleri). paketlerin de sabit büyüklükte ve küçük olmasından kaynaklanmaktadır.Dolasan bu veri paketine Token ismi ve bu paketin tüm network‟de dolaĢarak veriyi dağıtma isine de Token Passing ismi verilmektedir. Beklenilenin aksine yerel ağlarda kullanımı kısıtlı kalmıĢ. 155 Mbps (HDTV için) ve 622 Mbps dir ve. Kurulum paketi geçtiği ATM anahtarlarına bağlantının varlığı ve ihtiyaç duyduğu kaynaklar hakkında bilginin kaydolmasını sağlar. Asynchronous Transfer Mode (ATM) Teknolojisi ATM (Asynchronous transfer Mode). daha çok donanım tabanlıdır ve yüksek veri iĢleme/iletme hızları elde edilebilir. 10 Gbps hızlara kadar da çıkılabilmiĢtir (1996 sonu itibariyle). 155 Mbps ve 622 Mbps'dir. ÇalıĢma ġekli ATM ağları bağlantı kaynaklı olduklarından. Token ring teknolojisi 4 ile 16 Mbps‟lik bir veri aktarım hızına ulaĢabilmektedir. Ayrıca paketler küçük olmaları sebebiyle bant geniĢliğini uzun süre iĢgal etmezler. bir paket anahtarlama teknolojisidir. BISDN protokolünün de en temel elemanıdır. GeliĢimi ATM. backbone) yapıları oluĢturmak için kullanılır olmuĢtur. broadband ISDN'nin 1970'li ve 1980'li yıllarda geliĢiminde yer almıĢ bir teknolojidir. B-ISDN protokolünün temel öğelerindendir. ATM. 10 Gbps hızlara kadar da çıkılmıĢtır (1996 sonu itibarıyla). En çok kullanılan standart hızlar. Bu bağlatıya sanal devre yol bilgisine de sanal yol adı verilir. ATM. Sabit büyüklükteki kısa paketleri donanım ile anahtarlamak (Ġngilizce.

Bunlar Fiziksel Katman. 100 Mbps‟nin üzerindeki hızlarda veri aktarmak için. Her bağlantının sadece kendine ait bir kimlik bilgisi vardır. Günümüze kadar güncellenen standartlar sayesinde. bilgiler devamlı olarak anahtarlama tablolarında saklı tutulur. Leased Line'a göre daha ucuz olduğu için daha çok tercih edilen bir haberleĢme 46 . Veriler 5 byte baĢlık ve 48 byte bilgi olmak üzere 53 bytelık hücrelere dönüĢtürülürler. ATM anahtarları gelen hücreleri ne tarafa iletmeleri gerektiğini bilirler. Frame Relay Teknolojisi Frame Relay tüm dünyada yaygın olarak kullanılan paket anahtarlamalı bir teknolojidir. FDDI. 155 ile 622 Mbps arasında tanımlanabilir hale geldi. Bu tür devamlı bağlatılara kalıcı sanal devre denir. Bağlantı kurulduğunda her iki taraftan biri veri göndermeye baĢlayabilir. veri transfer hızı.duyulan ihtiyaç geçici değilse. ogünlerde var olan 10 Mpbs‟lik Ethernet ve 4 Mbps‟lik Token Ring teknolojilerine bir alternatif olarak sunulmuĢtur. FDDI. prensip olarak iki kapalı zincir üzerinde ters yönde hareket eden veri trafiğine göre yapılandırılmıĢtır. 1986 yılında ilk bulunduğunda yüksek kapasiteli bilgisayarlar için. Bu yüzden bütün hücreler aynı yolu takip ederler. Veri taĢıyan zincirde bir problem olduğunda ikinci zincir devreye girer ve veriyi ters yönde taĢımaya baslar. hücrelerin hedefe varıp varmadığı genelde kontrol edilmez. FDDI‟da da Token ring teknolojisinde olduğu gibi Token isimli veri paketleri kullanılır. FDDI. FDDI. bağlantı kimliğini de içerdiğinden. Zira ATM telefon hatları ya da TV sinyalleri gibi verileri de taĢıyabilmektedir. ATM katmanı ve ATM Uyum Katmanı olarak adlandırılırlar. Her ne kadar hücreler belli bır sırayı takip etseler de. daha çok donanım tabanlı olmasına rağmen OSI Modelinin 1. ATM. fiber optik kabloların kullanıldığı bir yapıyı oluĢturmaktadır. 2. son derece yüksek bir güvenilirliğe ve veri aktarım hızına sahiptir. Fiber Distributed Data Interface (FDDI) Teknolojisi 1986 yılından ANSI X3T9. ve 3. ATM kadar esnek bir yapıya sahip değildir. Bu kapalı hat yada zincir tabir edilen yapılardan biri bos olarak hazırda tutulur. Paket yapıları birbirinden farklı olsa da veri bir zincir etrafında dolaĢtırılarak taĢınır ve tıpkı Token ring‟deki gibi her bilgisayardan bir kez geçer. Bu sebeple veri taĢımak için ATM ile birlikte son derece büyük bir öneme sahiptir. katmanları ile karĢılaĢtırılabilir tanımlamalar içerir.5 komitesi tarafından tanıtılmıĢ bir teknolojidir. BaĢlık.

Ġkisi arasındaki dark CIRkullanılırken Frame Relay ağda tıkanıklık olsa bile alınan hızdan hiç bir kayıp olmazama EIR'da tıkanıklık. SVC de ise veri gönderileceği zaman hat açılır ve kullanılan bandwith ile doğru orantılı ücretlendirme yapılır ve Türkiye de PVC kullanılmaktadır. Bunlardan biri SVC (Switched Virtual Circuit. Burada seçilecek LMI tipini 1) Cisco: Bu cisco bir router üzerinde default olarak tanımlanan LMI çeĢididir. Bu paketler gönderilecek olan adresi. EIR'dan daha pahallıdır. 2) Ansi: Amerika normudur. ISDN (Integrated Services Digital Network) ISDN mevcut analog telefon Ģebekesinin sayısal alternatifidir. CIR. Bunlardan biri Commited Interface Rate (CIR-Taahhüt Arayüz Oranı) ve diğeri Extended Interface Rate (EIRGenişletilmiş Arayüz Oranı) dir. PVC' de iki çeĢit hız vardır. Telekom'dan frame relay hat satın alırken bu hız seçeneğini belirtmekte faydavardır. hem de analog hatlara ulaĢım sağlanabilir. Virtual Circuit: Ġki noktayı birbirine frame relay ile bağlandığında oluĢtuğu düĢünülen devredir.teknolojisidir. Access Line (ERĠġĠM HATTI): Bu modem ile frame relay omurgasına bağlanırken kullanılan hatta verilen isimdir. sıkıĢma olduğunda data'lar bekletilir öncelik her zaman CIR'dadır. Access line da ise PVC mantıksal kanallarının durumunu kontrol etmek amacıyla Local Management Interface (LMI-Yerel Yönetim Oranı) protokol‟ ü kullanılır. Burada konuyu toplamak gerekirse CIR garantiedilen hızdır. 47 . EIR ise bize telekom tarafından garanti edilemeyen hızdır yani o an içinyoğunlukla doğru orantılı olarak hat hızımız ortaya çıkar.Sanal Anahtarlamalı Çember) ve diğeri PVC (Permanent Virtual Circuit)dır. Virtual circuitler karĢıya veriyi nasıl göndereceğimizi belirleyen standarttır. Bu durumda PVC kullanılıyorsa bu hat sürekli açıktır bu nedenle PVC kullanıldığında hat ücretlendirmesi sabit bir kiradan ibarettir. AnahtarlanmıĢ paket teknolojisine dayanan Frame Relay veriyi küçük paketlere bölerek gönderir. gönderenin adresini ve orijinal mesajın bir parçasını içerir. Frame Relay bağlantısı için en yakın Türk Telekom Frame Relay Switch'ine yüksek bant geniĢliğine sahip modem ve Router ile bağlanmanız gerekmektedir. Normal bir telefon hattı gibi bir telefon numarası çevirip hem sayısal. Türkiye de bu standartlardan PVC kullanılmaktadır. Bu kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Bu protokol Keep Alive mesajları atarak PVC'yi kontrol eder. 3) Q933a: Avrupa normudur.

Her iki seviyede de. veri vb taĢırlar.10. her türlü ses. PA. PC haberleĢmesi. Bunlardan birisi ISDN abonesine iki ayrı 64kbps'lik kanal sağlayan ISDN BA/BRI veya diğer bir adıyla 2B+1D dir. "Primary Access" ve PRI. Ġki farklı ISDN bağlantı tipi vardır. BĠLGĠSAYAR AĞLARININ AMACI NEDĠR? Bilgisayar ağlarını anlamanın ilk adımı en basit bir ağın bile çok kompleks bir yapıya sahip olduğunun kavranmasıdır. görüntü. 1. Binlerce terminali olan bir mainframe düĢünün. LAN bağlantıları. Bilgisayar ağlarının amacı paylaĢımdır. Integrated Services Digital Network sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢmuĢtur ve TümleĢik Hizmetler Sayısal ġebekesi olarak TürkçeleĢtirilmiĢtir. aynı anda veri (data) iletiĢimine de izin verebilmesidir. "Basic Rate Interface"(Temel Arayüz Oranı)in kısaltmalarıdır ve ISDN BA ile ISDN BRI aynı fonksiyonun iki ayrı ismidir. Hangi durumlarda hangi ISDN tipi uygundur? Dosya transferi. Ses. 48 .ISDN teknolojisini alıĢılmıĢ analog hatlardan ayıran en önemli özellik tamamen sayısal temiz bir ses kanalı sağlamasının yanında. Dolayısı ile buna ağ diyemeyiz. B kanalları. D kanalı ise iletiĢimde kullanılacak kontrol ve yönlendirme bilgilerini taĢır. BA. Internet servis sağlayıcıları ve büyük Ģirketler için ISDN PA aboneliği. veri gibi her türlü bilginin sayısal bir ortamda birleĢtirilip aynı hat üzerinden iletilmesinin sağlandığı bir haberleĢme ağıdır. Bir diğer bağlantı Ģekli ise daha büyük uygulamalarda kullanılan ve 30B+1D sağlayan PA/PRI bağlantı türüdür. daha küçük ve Orta ölçekli Ģirketler ve ev aboneleri için ISDN BA aboneliği uygundur. Çünkü bir bilgisayar ağı en az iki bilgisayardan oluĢur. ISDN BA/BRI=2B+1D=2x64Kbps=128Kbps ISDN PA/PRI=30B+1D=2 x 64 Kbps = 2 Mbps ISDN'de iki temel seviye hızı vardır : (1) Basic Rate (2) Primary Rate. iki farklı tip kanal bulunur : B (bearer) kanalları (sayıları birden çok olabilir) ve D (delta) kanalı (1 tane). tüm bu terminaller mainframe'e ve üzerindeki dataya eriĢiyorlar. "Primary Rate Interface"in kısaltmalarıdır ve ISDN PA ile ISDN PRI aynı fonksiyonun iki ayrı ismidir. ancak veri hala tek bir bilgisayarın üstünde tutuluyor. görüntü haberleĢmesi. "Basic Access” (Temel EriĢim) ve BRI.

Media Adapter) Modem En basitinden bir ağ cihazı doğrudan bilgisayarın içine takılan Ağ Arayüz Kartı(Network Interface Card. ftp (dosya transferi).Kaynak paylaĢımı : Donanım. yazılım. Bilgi 1. eğlence gibi birçok ortama internet aracılığıyla ulaĢılabilmesi ve bilgi toplanmasının sağlanmasıdır. video konferans. AĞ DONANIM CĠHAZLARI Ağ donanım cihazları. bu cihazlar aracılığıyla birbirleriyle haberleĢebilirler. Bu bölümde.NIC) ve bilgisayarları paylaĢılan bir ortamdan birbiriyle 49 . veri paylaĢımı Yüksek Güvenilirlik : Önemli dosyaların birkaç makinada yedeklenmesi ve PC' lerin her geçen gün daha cazip hale gelen fiyat/performans oranı Ölçeklenebilirlik ĠletiĢim : Daha fazla iĢlemci eklenerek sistem performansının artması : ÇalıĢanların kendi aralarında ve dünya ile kurdukları bir iletiĢim ortamı olması : Gazetelerden tartıĢma gruplarına. Ağda bulunan bilgisayarlar ve benzeri sistemler. www. ağ cihazları ayrıntılı olarak aĢağıdaki baĢlıklar altında ele alınmıĢtır: Ağ Kartları (NIC) Tekrarlayıcılar (Repeaters) Köprüler(Bridges) Anahtar(Switch) Yönlendiriciler(Routers) Geçit Yolları(Gateways) Ortam DönüĢtürücü(Transceiver.11. bilgisayar ağını oluĢturmak için kullanılan pasif ya da aktif sistemlerdir. e-postadan elektronik ticarete.

CAT 3.görüĢtüren Dağıtıcı(HUB) cihazıdır. gibi her LAN teknolojisi(tipi) için farklı ağ kartı vardır. Yalnızca birkaç kart ve HUB ile küçük bir ofisin bilgisayar ağı kurulabilir. Bu kablo boyunun en uzun ve en kısa ne kadar olabileceği standartlar dahilinde belirlenmiĢtir.1. Aksi takdirde ağdan beklenen performans alınamayabilir. Token Ring. 50 . aktarım hızı(bant geniĢliği) ve fiziksel port türüne bağlı olarak Tablo 3. Çok modlu FO kablo ile 550 metreye kadar. Ancak komple bir ağın oluĢturulmasında bu iki cihaza ek olarak kullanılan anahtar.4. yönlendirici.11. Ethernet Kart Ethernet kartlar.1. Bu standartların dıĢına çıkmamamız bizim yararımıza olacaktır. Çok modlu FO kablo ile 2 km‟ye kadar.1‟de görüleceği üzere çok çeĢitli türlerde üretilir.5 UTP kablo ile 100 metreye kadar. ortam dönüĢtürücü gibi birçok ağ cihazı daha vardır. yerel alan ağı(LAN)içinde bulunan uç sistemlerin ağa bağlanması için kullanılır. temel olarak ait olduğu teknolojinin fiziksel katmanına ait fonksiyonları yerine getirir.1. Ağ kartları. LAN uygulamalarında Ethernet teknolojisinin yoğun olarak kullanılmasından dolayı en popüler kart çeĢitidir. Bugün için kullanılan tüm ağ kartlarının %80-90‟nın Ethernet kart olduğu söylenebilir. CAT 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar. üzerinde ağ eriĢim portu olmayan standart özellikte bilgisayar veya benzeri sistemlere takılan kart Ģeklinde sistemlerdir. ATM ve FDDI vs. 1. Çünkü maliyeti düĢük ve kullanıcı gereksinimini yeterince karĢılayabilen bir seçenektir. Dolayısıyla Ethernet. Kabaca bu uzunluklar Ģöyledir: 10Base-T için 10Base-F için 100Base-TX için 100Base-T4 için 01000Base-T için 1000Base-LX için CAT 3. Genel olarak.11.[2] Diğer tüm Ağ cihazlarında olduğu gibi Ethernet kart da karĢı taraftaki porta kablo ile bağlanır.5 UTP kablo ile 100 metreye kadar.[1] 1.4. Ethernet kartları. CAT 5 UTP kablo ile 100 metreye kadar. Ağ Kartları Ağ kartları.

ATM.1.11.Kart Türü 10Base-T 10Base-F 100Base-TX 100Base-T4 100Base-FX 1000Base-SX 1000Base-T Hızı(Mbps) 10 10 100 100 100 1000 ( 1 G ) 1000 ( 1 G ) Kablo Türü UTP. Token Ring(Jetonlu Halka) teknolojisine sahip portları olan ağ cihazlarına uç sistemleri bağlamak için kullanılırlar.STP Fiber Optik Fiber Optik UTP Port Konnektörü RJ45 ST veya SC RJ45 RJ45 ST veya SC ST veya SC RJ45 Tablo 2: Ethernet Kart Türleri 1. FDDI‟ın var olan iki halkasına da bağlantı sağlarken. genelde 155 Mbps‟lik üretilmektedir.[3] 1. kapasite ve endüktans gibi etkenlerin yüzünden bozulmuĢ ya da dıĢ etkenlerden dolayı üzerine gürültü eklenmiĢ olan elektriksel iĢareti. DAS.11. SAS yalnızca aktif halkaya bağlantı sağlar. iletilirken direnç.11. Tekrarlayıcılar (Repeaters) Tekrarlayıcılar. FDDI Kart FDDI ağa bir uç sistem bağlamak için iki tür kart vardır. eğer ağda birden fazla LAN varsa tek bir kart ile hepsine üye olabilir. bakır(CAT 5 UTP) ve fiber optik kablo seçenekleri vardır. Genel olarak bir TR kart hem 4 Mbps hem de 16 Mbps‟lik bağlantıyı destekler. uçtan uca hizmet kalitesini garanti eden bir teknolojidir ve doğrudan ağa bağlı uç sistemler.2. kart ile bütünleĢik gelen emülasyon yazılımı aracılığıyla.3. Fiziksel bağlantının yapıldığı konnektör çeĢitleri RJ45 ve DB-9‟dur. tekrar üreterek yenilenmiĢ ve yükseltilmiĢ olarak iletim ortamının diğer tarafına gönderir. Biri çift bağlantılı arayüz(DAS).2. 1.STP UTP.4. 51 .1. ATM kartlar. ATM Kart ATM omurgaya bir bilgisayar bağlanması için ATM ağ kartı kullanılır. 1. diğeri tek bağlantılı arayüz(SAS) ile bağlanılmasını sağlar.STP Fiber Optik UTP. Token Ring(TR) Kart TR kartlar.1.11.

katmanı olan fiziksel katmanda çalıĢır.11. fazla trafik yoğunluğu olmayan uygulamalarda optimum sonuç verir. Çevirici köprüler değiĢik tiplerdeki ağları birbirine bağlarken iki farklı tipteki paket biçimini bir taraftan diğerine geçirirken ağa uygun paket yapısına çevirerek iletir. Ġlk tanımlandıkları zamanlarda homojen ağlar arasında paket iletimini sağlayarak bu ağları birbirine bağlamıĢlardır. 52 . Ethernetin baĢlangıç felsefesi olan paylaĢılan aktarım ortamı(paylaĢılan yol)sunar. gönderen bilgisayar rasgele bir süre bekleyip veriyi yeniden göndermeye çalıĢır. iletiĢim gerçekleĢmez.3. Ancak çalıĢma ilkesi benzer olsa da iĢlevsel farklılık gösterir. Diğer bir örnek olarak da jeton halkası tipi ağlarda kullanılan kaynaktanyol atamalı köprülerdir. Eğer çarpıĢma olursa. Son zamanlarda ise farklı ağlar arasında da köprü bağlantıları tanımlanmıĢ ve standartlaĢtırılmıĢtır. Köprüler (Bridges) Köprüler 1980‟lerden itibaren ticari olarak piyasaya girmiĢtir. Örneğin Ethernet ağlarında kullanılan Ģeffaf köprüler bu tekniklere örnek olarak gösterilebilir. Ġki farklı tipteki LAN arasına tekrarlayıcı konarak bağlanırsa. Tanımlanmalarından bu yana birkaç değiĢik tipte köprüleme tekniği ön plana çıkmıĢtır. ağlar arası iletiĢim meydana gelmez. 1.Tekrarlayıcılar. Yani HUB‟a bağlı bir bilgisayar. veri göndermek istediğinde veri paketini yola çıkartır. Ancak resim ve görüntü bilgilerinin aktarıldığı uygulamalarda yoğun bir trafik olacağından HUB kullanımı iyi sonuç vermeyebilir. çeĢitli yerlere dağılmıĢ uç bilgisayarların bir noktada birleĢtirilmesi imkânını sağlar. Kendisine bağlı tüm bilgisayarlara. Kaynaktan yol atamalı Ģeffaf köprüler ise farklı ağ yapılarında bağlantı kurulması için kullanılır. tekrarlayıcı kullanıldığında ağın her iki tarafındaki trafik çok fazla artmayacaksa ve ucuz bir çözüm getirilmesi isteniyorsa ağ iki parçaya ayrılıp bir tekrarlayıcı yardımı ile bağlanabilir. HUB. OSI baĢvuru modelinin 1. Kurulu bir ağın fiziksel boyutlarının ağın sınırlamaları dıĢında geniĢletilmesi gereksinimi varsa. çünkü tekrarlayıcılar herhangi bir paket dönüĢtürme iĢlemi yapmaz. eğer bir çarpıĢma olmazsa paketler alıcısı tarafından düzgün bir Ģekilde alınır.[4] HUB. iki tipin özelliklerini de taĢır.(ġekil 7) HUB cihazı çok portlu tekrarlayıcıya benzer.

ağa daha önce bağlı olmayan uzak istasyonların bağlanmasını sağlayacak LAN‟ın etkin uzunluğunu artırır.2. Köprüler bu iĢlevleri özel kontrol akıĢı. çerçevedeki bilgiye göre çerçeveyi ilerletir ve çerçeveyi kaynaktan hedefe iletir. bir LAN‟a kabul edilebilecek sayıdan daha fazla birim bağlanmasını sağlar.11. Örneğin bir köprü belli bir ağdan gelen bir paketi ilerletmemek üzere programlanabilir. köprülerin veriyi herhangi bir ağ katmanı trafiğini incelemeksizin ilerletebileceğidir. Bazı durumlarda (örneğin kaynaktan yol atamalı köprüleme) her çerçevede hedefin tam adresi bulunur. köprülemenin avantajıdır. Yaygın olarak kullanılan veri bağı katmanı protokolleri Ethernet. bağlı olan tüm birimlerdeki cihazların trafiği azalır. Köprüler çok karmaĢık cihazlar değildir. çeĢitli ürün karakteristiklerini temel alarak kategorilere ayrılabilir. fiziksel veya mantıksal adresleme sağlayan ve fiziksel katman bağlantısını yöneten veri bağı katmanında gerçekleĢtirilir. yerel (local) ve uzaktan kontrollü (remote) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sınıflandırmaya göre köprüler.3. katman alanına göre süzme iĢlemi yapabilirler. jeton halkası ve FDDI olarak gösterilebilir. köprülerin LAN‟ları nasıl bağladıklarına dayalı olarak yapılır. Köprüleme Teknolojisi Köprüleme iĢlemi veri akıĢını kontrol eden. Dördüncüsü.[5] Üst katman protokol Ģeffaflığı. ağ trafiğinin sadece belli bir kısmı ilerletildiğinden. Köprüler veri bağı katmanında çalıĢtıkları için kendi üstündeki katmanlardaki bilgileri kontrol etme zorunluluğu yoktur.1. Yaygın olarak kullanılan bir sınıflandırma. Veri bağı katmanı bilgisi genellikle. Yerel köprüler. Diğer durumlarda da (örneğin Ģeffaf köprüleme) çerçeveler aĢama aĢama ağ parçalarından hedefe doğru taĢınır. hata iĢleme. Kendilerine ulaĢan çerçeveleri incelerler. Üçüncüsü. kendisinin üstünde olan protokollere baĢvurular içerdiğinden köprüler bu parametrelere dayalı olarak süzme iĢlemi yapabilirler. Köprüler. Köprü ÇeĢitleri Köprüler. Öncelikle. GeniĢ bir ağ daha küçük birimlere bölündüğünde köprüler birçok avantaj sağlar. iletim hatalarını iĢleyen.1. aynı alan içinde birçok LAN birimi arasında doğrudan 53 . Köprüler çerçevelerin 2. Ġkinci olarak. 1. Bunun anlamı.3. adresleme ve ortama eriĢim algoritmaları gibi farklı veri bağı katmanı protokollerini kullanarak gerçekleĢtirir.11. gereksiz yayma ve çoklu yayma (multicast) paketlerini süzmede de yardımcı olabilirler. hasar verici ağ hatalarında bir yangın duvarı (firewall) gibi engel görevi görür.

Diğer tipteki köprüler ise.[6] ġekil 8‟de A bilgisayarı IEEE 802. Bunlardan biri LAN ile WAN‟ın hız farkıyla iliĢkilidir. jeton çevrimi gibi iĢlemleri yönetirken mantıksal bağ kontrolü alt katmanı. dolayısıyla B bilgisayarı A bilgisayarından doğrudan iĢlenmeden gelen herhangi bir paketteki veriyi anlayamaz. LLC alt katmanında paket 802.3 standardına uygun olarak paketler. WAN üzerinden yapılan gecikme duyarlı LAN uygulamalarının çalıĢmasını engeller. A bilgisayarı. Bu tip köprüler sadece homojen ağları birbirine bağlayabilir. Hattan en iyi Ģekilde yararlanma da. köprünün tamponlama yeteneğini aĢmayacak Ģekilde kısa patlamalarla gerçekleĢtirilebilir. Birbirinden farklı LAN ve WAN hızları. genellikle iletiĢim hatları üzerinden bağlantı kurar. Ortama eriĢim kontrolü alt katmanı. MAC alt katmanı da 802.bağlantı kurar. Bu iĢlem ancak gelen verinin bir tamponda tutulup seri hattın kaldırabileceği en iyi Ģekilde gönderilirse yapılabilir. 54 .5 paket baĢlığını ekleyerek fiziksel katmana paketi iletir. farklı bağ katmanı protokolleri arasında çevirim yapabilirler. MAC alt katmanında 802. IEEE. Günümüzde coğrafi olarak birbirinden kopuk ağların birleĢtirilmesinde hızlı WAN teknolojileri bulunsa da LAN‟ın hızları WAN‟a göre çok daha yüksektir. akıĢ kontrolü. B bilgisayarı da IEEE 802. fakat tamponlama yeteneğiyle gecikme duyarlı LAN uygulamalarının çalıĢmasını sağlar. hata kontrolü ve MAC alt katmanı adreslemesi ile ilgilenir.uzaktaki baĢka bir LAN ile iletiĢim kurmak istediğinde yerel bir köprü paketleri 3 Mbps hızında ilerletir dolayısıyla 64 kbps hızındaki seri bir bağlantıyı idare edecek yeteneğe sahip değildir.5 paketi haline gelir ve MAC alt katmanına geçirilir. Uzaktan kontrollü köprüleme WAN hızını artırmaz.3 paket baĢlığı atılır ve diğer iĢlemler için LLC alt katmanına geçirilir. katman olan veri bağı katmanını iki ayrı parçaya bölmüĢtür.5 paketi haline getirecek olan bölüme iletir. Bu parçalar Ortama EriĢim Kontrolü (Media Access Control – MAC) alt katmanı ve Mantıksal Bağ Kontrolü (Logical Link Control – LLC) alt katmanıdır. Uzaktan kontrollü köprüler ise farklı alanlardaki birçok LAN birimi arasında. Uzaktan kontrollü köprüleme birtakım özellikler taĢır. ağa gönderdiği verileri IEEE 802.3 standardında çalıĢan bir bilgisayar.Bazı köprüler MAC katmanı köprüleridir. Böylece farklı standartlarda çalıĢan A ve B bilgisayarları arasında iletiĢim kurulmuĢ olur. LLC görevli olduğu iĢlemleri gerçekleĢtirdikten sonra paketi bir 802. Fiziksel katman da paketi 802.5 standardında çalıĢan bir bilgisayardır.5 ortamına iletir. Örneğin 3 Mbps hızındaki bir LAN. Bu sebeple iki bilgisayar arasına bir köprü konarak iki bilgisayar arasında kendi standartlarını bozmadan iletiĢim kurmaları sağlanabilir. OSI baĢvuru modelindeki 2.

veri 3. HUB‟a benzer.Bir köprünün değiĢik ağ tipleri için yaptığı paket çevrimleri hiçbir zaman için mükemmel değildir. Genel olarak veri bağı katmanında çalıĢır. ikisinin bağlı olduğu portlar anahtar üzerinden birbirine bağlanır(anahtarlama iĢlemi). karĢı düğümün MAC adresi. Eğer bir çerçevenin alıcı kısmındaki adres. Bir LAN içerisindeki iletiĢimde MAC adresleri kullanıldığı için. anahtar atanmıĢ bir yol sunar. çerçeve içerisindeki alıcı MAC adresini öğrendikten sonra. tüm portları birbirinden yalıtılmıĢ durumda beklemektedir. diğer portlar arasında da ikiĢer ikiĢer bağlantı kurulabilir. Anahtarlar.[8] Anahtarın üzerinde hiçbir trafik yok iken. aynı anda birden fazla sistem haberleĢebilir. Ancak bir sistem diğeriyle iletiĢimde bulunmak isterse. Anahtarlar. ĠĢlevi. Dolayısıyla anahtara bağlı tüm sistemler arasında bağlantı kopuktur denebilir. Bu iki sistem. ağ uygulamasında yoğun olarak kullanılan cihaz türlerinden birisidir. ĠletiĢimde bulunacak sistemlerin ayrı ayrı portlara bağlı olması durumunda. kendisine gelen veri trafiğini portları arasında anahtarlamaktır. 1. Bu nedenle anahtarlar üzerinde MAC adreslerinin tutulduğu bir tablo(MAC tablosu) bulunur. katman protokol adresleri(örneğin IP.11.IPX). Anahtarlarda ağ içerisindeki sistemlere ait MAC adreslerinin tutulduğu birer tablo bulunur. ancak öncekilerden biri tablodan çıktığında eklenebilir(Tablo-3. çerçeveler içerisinde ise MAC adresleri vardır. o anki tabloda yoksa.4. Tabloda hangi MAC adreslerinin hangi portlarda olduğu tutulur. 2. Tablonun tutacağı MAC adres sayısı sınırlıdır. onlar arasında anahtarlama yöntemiyle bağlantı kurulmasını sağlar. ancak HUB kendisine bağlı sistemlere paylaĢılan bir ortam sunarken. Paketler içerisinde 3. Bir sistem karĢı sisteme veri göndermek istediğinde. Bunun sebebi bir ağ paketinin içerdiği alan ve protokoller diğer ağ tipinin desteklemediği veya kullanmadığı alanlar veya protokoller olabilmesidir. Anahtar. ilgili çerçeve tüm portlara yayın yapılarak aktarılır. bu tablonun boyu oldukça önemlidir. ancak ağ katmanı iĢlevlerine sahip anahtarlar da vardır.2). 55 . MAC tablosuna bakarak iki port arasında bağlantı kurar. çerçeve içerisinde alıcı adres olarak bulunur. iletim bittikten sonra yeniden çözülerek baĢka sistemlerle iletiĢim için serbest bırakılır. katmanda çerçeveler haline getirilir. Tablo dolarsa yeni MAC adresleri. Böylece bir porttan gelen çerçevelerin hangi porta anahtarlanacağına karar verilir. anahtarlama iĢlemi için uç sistemlerin MAC adreslerini(fiziksel adres) kullanır. kurulan bağlantı üzerinden birbirlerine çerçeve gönderirken. Anahtarlama iĢlemi bu tabloya dayanılarak gerçekleĢtirilir. Anahtar(Switch) Birden çok uç sistemi bir noktada toplayıp. katmanda paketlenir.

Örneğin..port 8. bir yönlendirici bir Ethernet paketini.port 8.port . Ethernet paketindeki adresleri okur ve bağlı olduğu LAN bölümüne iletir. zarfı alan yönlendirici X. Bağlı Olduğu Port 1.katman iĢlevlerine sahip anahtarlar da üretilmektedir. anahtarlara sanal ağ desteği sağlamak ve sanal ağ oluĢturulması durumunda konfigürasyon esnekliği sağlamak içindir. 20 veya daha fazla düğüme sahip LAN bölümlerine veya TCP/IP gibi karmaĢık protokol takımlarına sahip olmadan önce yönlendiricilerin karmaĢıklıklarıyla uğraĢmak istenilmez. X..25 paket anahtarlamalı ağ aracılığıyla iletiĢim için gereken yönlendirme ve iletiĢim bilgilerini içeren bir veri zarfınına yerleĢtirilebilir. Veri zarfı X.Alıcı MAC Adresi 08-00-02-1a-3c-b2 00-a0-24-1a-3c-b2 08-00-21-a4-c8-92 08-00-02-1a-3c-33 08-00-24-1a-3c-b2 00-00-02-1a-3c-b2 00-00-25-1a-3c-ae . Anahtarlara 3. özellikle karmaĢıklıklarından dolayı yönlendiriciler verileri köprülerden daha yavaĢ taĢırlar. onları birer router(yönlendirici) haline dönüĢtürmek değil de. Bununla birlikte. Yönlendiriciler.port 2.port 7. 56 . 1. Paket veya hücrelerdeki karmaĢık adres bilgilerini okurlar ve paketlere daha fazla bilgi ekleyebilirler. Tabloda 8. Ancak 3.port 4..11. köprüler kadar saydam değildirler.25 verisini açar..port 5. Yönlendiriciler. Tipik olarak.5. Yönlendiriciler(Routers) ĠĢlevsellik açısından köprülerden ve tekrarlayıcılardan üstün ağ birimleridir. Birçok ayar ve yönetime gereksinim duyarlar. karmaĢık ağ elemanları arasında çok akıllı iç bağlantılar gerçekleĢtirirler.[9] Yönlendiriciler.katman iĢlevlerini eklemekteki amaç. LAN bölümleri arasındaki birçok güzergah arasından seçim yapabilirler ve tamamen farklı veri paketleme ve kablo eriĢim düzenleri kullanarak LAN bölümlerini bağlayabilirler.25 ağının diğer ucuna geldiğinde. köprüler gibi OSI baĢvuru modelinin ilk iki katman protokollerine sahiptir.port Ġçin 2 tane MAC adresi Var! Tablo 3: Anahtar üzerinde MAC adreslerinin tutulması Anahtarlar.

Her zaman için en kısa yolu tercih eden bir yönlendirici.11. bağlı LAN bölümü üzerindeki her paketi veya çerçeveyi okumazlar. bilgisayar biliminde 20 yıldır bulunmaktadır. Her paketi veya çerçeveyi geçirmediklerinden veya ele almadıklarından. Bu fark. basit ve homojen olmasıdır. tamamen aynı iĢi yapıyormuĢ gibi görünen köprüleme ile karıĢtırılır. Köprüler gibi. LAN bölümleri arasında bir paket yayınladığında yönlendirici.5. yönlendirmenin OSI katmanlarından ağ katmanında. Genelde yönlendirici yazılımı.1. Yönlendirme Parçaları Yönlendirme iki basit iĢten oluĢur. Bunun sonucu olarak köprüleme ve yönlendirme iĢlerini farklı yollardan hallederler. Bilgi paketlerinin bir ağ üzerinden iletilmesi anahtarlama adını alır. Yönlendirme. köprülemenin ise veri bağı katmanında gerçekleĢmesidir. bilgiyi ağlar üzerinden. Yönlendirme olması için yol boyunca en az bir ara düğüm geçilmelidir. Bunu sağlamak için yüksek güvenlikli kiralık devreler Ģebekesi gibi çok farklı topolojiler kullanılabilir. Popülerlik kazanmasının uzun sürmesinin sebebi 1970‟lerdeki ağların günümüze göre çok küçük.5. Yönlendiriciler sadece gönderme yapan istasyonlardan veya diğer yönlendiricilerden gelen. 1. yöneticilerin ağı alt ağlara bölmelerine izin verir. Yönlendirme bazen. Yönlendirmenin Temelleri Yönlendirme.[10] 57 .Yönlendiriciler tarafından kullanılan adresleme düzeni. en az düğüm sayısına sahip güzergahı seçer. yönlendiriciler arasından geçemez. Hatalı veri paketleri. bilginin kaynaktan hedefe taĢınması iĢleminde köprüleme ile yönlendirmenin farklı bilgileri kullanması gereğini ortaya çıkarır. Bunlar en iyi yönlendirme yolunun seçilmesi ve bilgi gruplarını (paketlerini) bir ağ üzerinden iletilmesidir.11. GeniĢ ölçekli ağ yapıları ancak son yıllarda popülerlik kazanmıĢtır. fakat ticari popülaritesini 80‟li yılların ortasında arttırmıĢtır. Anahtarlama. Aslında birkaç değiĢik tipte köprüleme ve yönlendirme vardır. kaynaktan hedefe götürmektir. yönlendiriciler ağ bölümleri arasında güvenlik duvarı gibi davranırlar. bir programcı tarafından belirli bir ağ için oluĢturulmuĢ yönlendirme tablosunu kullanır. 1. göreli olarak rutin ve fazla karmaĢık değilken yol seçimi çok karmaĢık olabilir. ağlar arası bölümlerin arasındaki düğüm sayısını tespit ederek veri paketinin izleyeceği yola karar verir. özel olarak adreslenmiĢ paketleri veya çerçeveleri alırlar. Ġkisinin arasındaki en önemli fark.2.

kötülüğü gibi bilgileri de içerebilir. Yönlendirme yenileme mesajı. yönlendiriciler arasında gönderilen mesajlara bir baĢka örnektir. iyi yolu seçmek için yol uzunluklarını karĢılaĢtırır. yönlendirme tablolarını çeĢitli bilgilerle doldurur. paketi bir sonraki noktaya iletip iletemeyeceğine karar verir. yol seçimi iĢlemine yardımcı olmak için yönlendirme bilgilerini içeren yönlendirme tablolarını oluĢtururlar. gelen bir paketi aldığında hedef adresini kontrol eder ve bir sonraki noktayla bu adresi birleĢtirmeye çalıĢır. belli bir hedefe en iyi Ģekilde ulaĢmak için paketi. Eğer bir yönlendiriciyse aynı iĢlemler hedef noktaya ulaĢana kadar devam eder. Eğer iletemezse paketi yoldan atar. Paket ağ üzerinde ilerledikçe fiziksel adresi değiĢirken protokol adresi sabit kalır. Bir sonraki nokta bir yönlendirici de olabilir hedef nokta da olabilir. 58 . Yönlendirme algoritmaları. Birçok durumda bir bilgisayar diğerine paket göndermeye karar verir ve herhangi bir yoldan bir yönlendiricinin adresini öğrenen kaynak bilgisayar. Bütün bu yönlendirme iĢlemleri yönlendirici noktalardaki yönlendirme tabloları yardımıyla yapılır[11]. birbirleriyle çeĢitli mesajların iletimi yoluyla iletiĢim kurarlar ve birbirlerinin yönlendirme tablolarını düzeltirler. Anahtarlama Anahtarlama algoritmaları basittir ve temelde tüm yönlendirme protokolleri için aynıdır. Yönlendirme algoritmaları.Yol Seçimi Metrikler. Yönlendirme yenilemeleri genellikle. Bağlantı durumu ilanı. yönlendirme tablosunun tümü veya bir kısmından oluĢur. Yönlendirici. göndericinin bağlantıları hakkında diğer yönlendiricilere bilgi verir. Yönlendirme tabloları aynı zamanda yolun iyiliği. Bağlantı bilgisi. Ağ topolojisi anlaĢıldığında yönlendiriciler. tüm yönlendiricilerden gelen yönlendirme yenileme mesajlarını inceleyerek ağ topolojisinin detaylı bir Ģemasını oluĢturabilir. ağda varıĢ noktalarına giden en iyi yolu kolayca bulabilir. Paketin varıĢ protokol adresini kontrol eden yönlendirici. ağ topolojisinin tam bir Ģemasının çıkarılmasında kullanılabilir. Bir yönlendirici. Yönlendiriciler. yönlendiricinin fiziksel adresine yönlendirilmiĢ bir paketi hedef bilgisayarın protokol adresiyle gönderir. Bağlantı durumu ilan mesajları. böyle bir mesaja örnektir. son hedefe giden belli bir yönlendiriciye göndermesini söyler. Yol uzunlukları. Ġletebileceğine karar verirse fiziksel adresini değiĢtirip bir sonraki varıĢ noktasının adresini yazar. Yönlendiriciler. bir hedefe ulaĢmada en iyi yolun seçimi için belirlenen yönlendirme algoritmaları tarafından kullanılan bir ölçme standardıdır. kullanılan yönlendirme algoritmasının tasarımına bağlı olarak değiĢir. Hedef nokta birleĢimleri yönlendiriciye.

yönlendirme algoritmaları en iyi yolun hesaplanmasını etkileyen çeĢitli metrikler kullanırlar.ġekil 9‟da kaynak ve hedef son sistemler arasında anahtarlamayı tanımlar. Yönlendirme Algoritmaları Yönlendirme algoritmaları bazı önemli karakteristikler temel alınarak sınıflara ayrılabilir. Yani yönlendirme algoritmaları etkinliklerini en az yazılım ve kaynak kullanımıyla sunmalıdır.ES) denirken bu iĢi yapabilen cihazlara da ara sistemler (intermediate systems . fazla yükleme ve yanlıĢ gösterim gibi beklenmeyen veya önceden kestirilemeyen durumlarda doğru olarak çalıĢmaya devam etmelidir. Bir yönlendirme bölgesi. Sonuncusu. Yönlendirme algoritmaları içeren yazılımlar fiziksel olarak sınırlı olan bilgisayarlarda çalıĢtığında etkinlik daha fazla önem kazanmaktadır. 2-) Kolaylık ve ucuzluk: Yönlendirme algoritmaları aynı zamanda tasarlanabilecek en basit Ģekilde tasarlanmalıdır. Tasarım hedefleri Yönlendirme algoritmaları genellikle Ģu tasarım hedeflerinden bir ya da birkaçını dikkate alır: 1-) En iyi yolu seçme: Yol uzunluğuna ve hesaplamada kullanılan bileĢen ağırlığına bağlıdır. fakat bölge içi yönlendirme protokolleri alanlar içinde ve arasında anahtarlama için geçerli kalır. Belli protokollerle yönlendirme bölgeleri yönlendirme alanlarına bölünebilir. Örneğin bir yönlendirme algoritması ara düğüm sayısı ve gecikmeyi kullanırken gecikme süresi bileĢeninin etkinlik çarpanını daha yüksek tutabilir.5.IS) denir.3. 3-) Sağlamlık ve kararlılık: Yönlendirme algoritmaları sağlam olmalıdır. ISO bu iĢlemi tanımlamakta faydalı. Yönlendirme bölgeleri aynı zamanda otonom sistemler olarak da adlandırılır. Ara sistemler sadece yönlendirme bölgesi içinde iletiĢim kurabilen bölge içi ara sistemler (intradomain IS) ve yönlendirme bölgeleri içinde ve arasında iletiĢim kurabilen bölgeler arası ara sistemler (interdomain IS) olarak ikiye ayrılır. birçok tipte yönlendirme algoritmaları vardır ve her bir algoritma ağ ve yönlendirici kaynakları üzerinde farklı etkilere sahiptir. Ġkincisi. kullanılan yönlendirme protokolünün iĢlemlerini etkiler. Bu terminolojiye göre alt ağlar arasında paketleri ilerletemeyen ağ cihazlarına son sistemler (end systems .11. genel bir yönetimin altında olan ve belli yönetim kurallarıyla yönetilen ağın bir parçasıdır. Yani donanım hataları. 1. 59 . hiyerarĢik bir terminoloji geliĢtirmiĢtir. algoritma tasarlayıcısının hedefleri. Hata yaptıklarında önemli problemlere yol açabilirler. Birincisi. çünkü yönlendiriciler ağlarda kavĢak noktalarına yerleĢtirilmiĢlerdir.

Bu algoritmalar ağ tasarımı basit ve trafiği önceden kestirilebilen ortamlarda iyi çalıĢırlar. Bu mesajlar.11. değiĢmeye açık ağlar için uygun değildir. Dinamik yönlendirme algoritmaları. Yani çok çeĢitli ağ olaylarına adapte olabilmelidir. Yönlendirme algoritmaları ağ bant geniĢliği. Birçok yönlendirme algoritması bu problemin farkına vararak en kısa sürede bu bölmeyi kullanmayan en iyi yolu seçer.4-) Çabuk birleĢim (rapid convergence) : Yönlendirme algoritmaları çok çabuk birleĢmelidir. gelen yenileme mesajlarını inceleyerek yapar. 60 . bir son çare yönlendiricisi (router of last resort) (yönlendirilemeyen paketlerin hepsinin gönderildiği yönlendirici) tasarlanabilir. değiĢen ağ durumlarına aynı anda cevap verir. yönlendirici. ağda yayılarak yönlendiricinin algoritmalarını yeniden çalıĢtırıp yönlendirme tablolarını bu mesajlara uygun olarak değiĢtirmelerini sağlar. yolları yeniden hesaplar ve yeni yenileme mesajlarını gönderir. herhangi bir yolun kullanım dıĢı kalması veya kullanıma açılması gibi durumlara yol açtığında yönlendiriciler yenileme mesajları dağıtır. 90‟lardan itibaren yönlendirme algoritmalarının çoğu dinamiktir. 1. ağ gecikmesi ve diğer değiĢkenlerdeki değiĢmelere adapte olabilecek Ģekilde programlanabilir.4. Yenileme mesajları ağlara yayılarak en iyi yolların yeniden hesaplanmasını ve tüm yönlendiricilerin bu yollar üzerinde anlaĢmasını sağlar. Yönlendirme ÇeĢitleri Yönlendirme algoritmaları Ģu çeĢitler olarak sınıflandırılabilir: 1-) Statik veya Dinamik: Statik yönlendirme algoritmaları tam anlamıyla birer algoritma sayılmaz. Mesaj. Statik yolları kullanan algoritmaların tasarımı kolaydır. uygun olduğu zaman statik Bu yollarla desteklenebilir. ağda bir değiĢiklik meydana geldiğini gösteriyorsa yönlendirme yazılımı. Statik yönlendirme tablosu haritaları. 5-) Esneklik: Yönlendirme algoritmaları aynı zamanda esnek olmalıdır. Örneğin bir ağ bölmesinin kullanım dıĢı kaldığını düĢünelim. yönlendirici kuyruk uzunluğu. Örneğin.5. YavaĢ birleĢen yönlendirme algoritmaları yönlendirme döngülerine ve ağ gecikmelerine sebep olur[12]. Ağda herhangi bir olay. bütün yönlendiricilerin en iyi yol üzerinde anlaĢmaları iĢlemidir. Bunu. BirleĢme. çünkü statik yönlendirme sistemleri ağdaki değiĢmelere tepki vermezler ve bugünkü geniĢ. yönlendirme tablosu haritaları yönlendirme baĢlamadan önce ağ yöneticisi tarafından yapılır ve ağ yöneticisi değiĢtirmediği sürece aynen kalır. Dinamik yönlendirme algoritmaları.

HiyerarĢik yönlendirme sistemlerinde bazı yönlendiriciler yönlendirme omurgalarını düzenlerler. Hedefin genel alanına eriĢinceye kadar omurga üzerinden gönderilir. Kaynak yönlendirmeli sistemlerde yönlendiriciler. çoklu yollardan trafik çoğullamasına izin verir. HiyerarĢik sistemlerde bir bölgedeki bazı yönlendiriciler. HiyerarĢik yönlendirmenin en önemli avantajı birçok. bu yüzden yönlendirme algoritmaları kolaylaĢtırılabilir. trafik yapılarını da çok iyi Ģekilde kontrol edebilir. Birçok ağ iletiĢimi küçük Ģirket gruplarında gerçekleĢir.yönlendirilemeyen tüm paketlerden sorumlu olarak. Bu yüzden hiyerarĢik yönlendirme. Bu çok yollu algoritmalar. 2-) Tek Yollu veya Çok Yollu: Bazı karmaĢık yönlendirme protokolleri aynı hedefe birden fazla yoldan eriĢimi destekleyebilir. 4-) Bilgisayar veya Yönlendirici Yönelimlilik: Bazı yönlendirme algoritmaları. sadece sakla ve ilerlet cihazları olarak davranırlar. Yönlendirme sistemleri genellikle bölge. Buna genellikle kaynak yönlendirmesi denir. otonom sistemler veya alanlar olarak adlandırılan mantıksal gruplar oluĢtururlar. diğer bölgelerdeki yönlendiricilerle iletiĢim kurabilirken diğerleri. Kullanılan yönlendirme algoritmalarına bağlı olarak yenileme trafiği hafifletilebilir. Çok yollu algoritmaların avantajlarını çok daha yüksek performans ve yüksek güvenilirlik olarak sayabiliriz. kaynağın yönler hakkında hiçbir Ģey bilmediğini varsayar. kaynak düğümün bütün yola karar vereceğini varsayarlar. Diğer algoritmalar. Bu noktada bir ya da daha fazla omurgasız yönlendirici yoluyla son omurga yönlendiriciden son hedefe giderler. bir Ģekilde bütün mesajların en azından bir kere ele alındığını garanti eder. paketi bir sonraki noktaya yollamayı düĢünmeden. Bu algoritmalarda 61 . Düz yönlendirme sistemlerinde tüm yönlendiriciler biribiriyle eĢdeğerdir. Ģirketin organizasyon yapısını taklit edebilmesidir. Omurgasız yönlendiricilerden gelen paketler omurga yönlendiricilerine giderler. 3-) Düz veya HiyerarĢik: Bazı yönlendirme algoritmaları düz alanda iĢlem yaparken diğerleri yönlendirme hiyerarĢilerini kullanır. Alan içi yönlendiriciler sadece kendi bölgelerindeki yönlendiricileri bilmeye ihtiyaç duyarlar. fakat buna tek yollu algoritmalar izin vermez. En yüksek hiyerarĢik seviyede bulunan yönlendiriciler yönlendirme omurgasını düzenlerler. sadece kendi bölgelerindeki yönlendiricilerle iletiĢim kurabilirler. Çok geniĢ ağlarda ek hiyerarĢik seviyeler bulunabilir.

Kullanılan metrikler Ģunlardır: 62 .yönlendiriciler.5.5. Metrikler Yönlendirme tabloları. Birinci sistemde kaynak bilgisayarlar yönlendirme bilgisine sahipken ikincisinde bu bilgiye yönlendiriciler sahiptir. KarmaĢık yönlendirme algoritmaları birçok metriği bir (hibrit) metrik üzerine temellendirebilir. Kaynak yönelimli sistemler genellikle yolları daha iyi seçerler. Bu yüzden bağlantı durumu algoritmasının uygulaması ve desteklenmesi daha pahalıdır. Yönlendirme algoritmaları en iyi yolun hangisi olduğuna karar vermek için çok değiĢik metrik kullanmaktadır. Bu algoritmaların seçimi ihtiyaca bağlıdır. Bundan sonra en iyi olarak tanımlanan yolu seçerler. 6-) Bağlantı Durumu veya Uzaklık Vektörü: Bağlantı durumu algoritması (aynı zamanda en önce en kısa yol (shortest path first) algoritması olarak da bilinir) yönlendirme bilgisini ağ üzerindeki tüm düğümlere yayar. uzaklık vektörü algoritması daha büyük yenileme mesajlarını sadece komĢu yönlendiricilere gönderir.11. fakat her yönlendirici yönlendirme tablosunun kendi bağlantılarının durumunu tanımlayan kısmını gönderir. 1. en iyi alanlar arası yönlendirme algoritması olmak zorunda değildir. Bağlantı durumu algoritması uzaklık vektörü algoritmasına göre yönlendirme döngülerine daha az eğilimlidir. Kısaca bağlantı durumu algoritması daha küçük yenileme mesajlarını her yere gönderirken. bu yüzden en iyi bölge içi yönlendirme algoritması. Diğer bir yanda ise bağlantı durumu algoritması uzaklık vektörü algoritmasına göre daha çok CPU gücüne ve belleğe ihtiyaç duyar. Uzaklık vektörü algoritması (Bellman-Ford algoritması) her yönlendiricinin yönlendirme tablolarının tümünü veya bir kısmını sadece komĢularına göndermesini söyler. Bütün yollara bakmak çok büyük bir trafik araĢtırması gerektirdiği gibi farkedilebilir bir zaman harcamasına da yol açar. Bütün bu farklılıklarına rağmen iki algoritmanın da birçok durumda performansı iyidir. anahtarlama yazılımının en iyi yolu seçmesi için kullanılan bilgileri içerir. kendi hesaplamalarına göre yolu belirlerler. 5-) Bölge Ġçi veya Bölgeler Arası: Bazı yönlendirme algoritmaları sadece bölge içinde çalıĢırken diğerleri bölgeler içinde ve arasında çalıĢırlar. çünkü paket gönderilmeden önce hedefe giden tüm yolları inceleyebilirler.

Diğer yönlendirme protokolleri. CPU kullanımına ve her saniye iĢlenen paketlerin sayısına göre hesaplanır. geçilen noktaların toplamını yol uzunluğu olarak alır. Her güvenlilik faktörü belirlenen güvenlilik oranına göre hesaba katılır.400 paketi halinde iletir. 4-) Bant GeniĢliği: Bant geniĢliği. Örneğin X. gerekli çevirme iĢlemini yapar ve karĢı tarafa X. 3-) Gecikme: Yönlendirme gecikmesi. Paketin yapısını. tüm ara ağların trafik durumu ve fiziksel uzaklık gibi çeĢitli etmenlere bağlıdır. paketin gideceği ortamın anlayabileceği hale getirir. Gecikme. Bu oranlar genellikle keyfi sayısal değerlerdir. yol boyunca her yönlendiricideki port kuyruğu. hattaki diğer tüm Ģartlar eĢit olmak koĢuluyla 64 kbps kiralık hatta tercih edilir. Örneğin daha hızlı bir hat çok daha fazla meĢguldür. Bant geniĢliği. fakat çok daha ucuzdur. Bazı ağ protokolleri. bir hattın trafik kapasitesini belirler. dolayısıyla hızlı hatlar üzerinden bir paket gönderilmesi için gereken zaman daha fazla olabilir. geçilen her bağlantıya atanan değerlerin kaynaktan hedefe kadar toplamıdır. yol uzunluğudur. her ağ bağlantısının güvenli olmasıdır. 63 . daha iyi bağlantı sağlamazlar.400 gibi elektronik posta geçit yolları paketi alır. yaygın ve yararlı bir metriktir. 1. Geçit yolları. Güvenlilik oranı genellikle ağ yöneticileri tarafından belirlenir. Burada da geçilen ağ elemanlarının sayısı önemlidir.6. 10 Mbps Ethernet bağlantısı.11. ağ bağlantılarının bant geniĢliği. bir paketin kaynaktan hedefe ağ üzerinden ulaĢması için geçen zamandır. Yükleme. Bazı ağ bağlantıları diğerlerine göre daha yüksek göçme riski taĢır. 2-) Güvenlilik: Güvenlilik. Örneğin genel hatlar kiralık özel hatlara göre daha yavaĢtır. 6-) ĠletiĢim Masrafı: Bazı Ģirketler. 5-) Yükleme: Yükleme bir ağ biriminin meĢguliyet derecesini belirler.1-) Yol Uzunluğu: En yaygın olarak kullanılan metrik. bir hattaki maksimum taĢıma oranı olmasına rağmen daha büyük bant geniĢliğine sahip hatlar. Bazı bağlantılar da diğerlerine göre daha kolay ve daha hızlı onarılabilir. Geçit Yolları (Gateways) Geçit yolları farklı mimari ve ortamlardaki düğümlerin aralarında iletiĢim kurabilmelerini sağlar. Gecikme. gönderilen paketin biçimini de karĢı taraftaki uygulamanın veriyi iĢleyebilmesi için değiĢtirebilir. ağ yöneticilerinin her ağ bağlantısına bir değer atanmasına izin verir. maliyetler kadar performansa önem vermezler. Bunun sonucunda yol uzunluğu.

7. Media Adapter) Ortam dönüĢtürücüler. Geçit Yollarının ÇalıĢması Geçit yolları iĢ yönelimlidir. Sıkça kullanılan bir diğer uygulama alanı ise. fakat ağ haberleĢme devreleri üzerine bindirdikleri yük fazla değildir.11. MII. 1. telefon Ģirketinin sağladığı bir ortam üzerinden yapılabilmesi için modemlere gereksinim vardır. biri fiber kablo için olan. Ethernet arayüzlere esnek bir fiziksel bağlantı sunulması amacıyla geliĢtirilen AUI. Bu sebeple eğer bir geçit yolu ayrı bir sunucu üzerinde kurulmayacaksa sunucunun bellek ve MIB gereksinimi artacaktır. çünkü sunucu üzerinde protokol çevrimi gibi kaynakları çokça kullanan iĢler yapmadıklarından belli bir bant geniĢliğini kullanırlar. çünkü tüm iĢlem gönderici ve alıcı tarafta yapılmaktadır. farklı fiziksel arayüze sahip uçların birbirine bağlanması için kullanılırlar. protokol kümesi yapısını açar ve alıcıdaki protokol kümesinin anlayacağı bir yapı içine sokar.11. birbirine uzak olan iki bağımsız ağın bağlantısında da. ancak bazı geçit yolları OSI baĢvuru modelinin diğer katmanlarını da kullanabilir. yani sadece bir tipteki veri transferi için kullanılır ve yaptıkları iĢlere göre isimlendirilirler. Modemler. Bu amaçla değiĢik hız ve frekanslarda çalıĢan çeĢitli modemler üretilmektedir. GMII portlara gereksinim duyulan bakır veya fiber bağlantı portu sağlanmasıdır. 64 . 10Base-T ve 10Base-F özellikteki uçların birbirine bağlanması için ortam dönüĢtürücü gerekir.1.11. Modem Modemler günümüzde ağ ve ağlar arası bağlantılarında bolca kullanılmaktadır. Geçit yolları OSI baĢvuru modelinin 7.8. Örneğin biri bakır. Katmanı olan uygulama katmanında çalıĢır.Bir geçit yolu aĢağıda belirtilen yapıları aynı olmayan iki sistemi birleĢtirir: ● ĠletiĢim protokolleri ● Veri biçimleme yapıları ● Dilleri ● Mimarileri 1. bir ağın bir düğümünün ya da bir diliminin bağlantısında da kullanılmaktadırlar. Ortam DönüĢtürücü(Transceiver. Geçit yollarına genellikle bir ağ üzerinde ayrı bir sunucu ayrılır.6. Tasarımda bunun mutlaka göz önünde tutulması gerekir. 1. Uzak bağlantıların. Geçit yolu bir ortamdan verileri alır.

Resim 21: Network‟un Yapısı 65 . BĠLGĠSAYAR AĞLARINA GENEL BAKIġ Bilgisayar ağı.000 bps‟dir. Analog modemler için bant geniĢlikleri 28. Örneğin telefon hattı. Bu ağlar sayesinde insanlar arasında iletiĢim daha kolay ve kullanılabilir hale gelmiĢtir. Bunun için. bağlarla oluĢturulan sistemlerdir.800 bps. sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluĢturduğu yapıdır.”[13] Aynı ev içerisinde veya arkadaĢlarımız arasında kullandığımız ağlar kiĢisel ağlar olarak nitelendirilebilir. aktarmadan önce modüle eder(modulation). arkadaĢlarımızda veya çevremizde sık sık rastlanmaktadır.Modemler. Bu ağlara evimizde. genel olarak sayısal verinin analog iletiĢim ortamından aktarılması görevini yerine getirirler. Bir modemde gözönüne alınması gereken nokta bant geniĢliğidir. Bu yapılar sayesinde bilgisayarlar arasında iletiĢim ağı oluĢmaktadır. KiĢilerin birbirlerinin sayfalarına bağ oluĢturmalarına izin veren web sitelerine sosyal ağ siteleri denir. ses. 1. bu ve benzeri analog ortamlardan sayısal veri aktarmak için hattın her iki ucuna modem koyulmalıdır.12. Alıcı kısımda tersi iĢlem yapılarak(demodulation) modüle edilmiĢ iĢaretten gerçek veri elde edilir.300 bps. “Ağlar. kendisine gelen sayısal veriyi. Bununla ilgili fikirlerin bütününe kavramsal ağ denilir. birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin. Analog kiralık hatların her iki ucuna konulan temel bant(baseband) modemler ise 64 Kbps‟den baĢlayıp 2 Mbps‟e kadar çıkmaktadır. 56. konuĢmanın analog olarak iletildiği ortamdır. 33.

bilgi akıĢını kontrol cihazlara bağlı yüzlerce bilgisayar kadar karmaĢık da olabilir. ağ içinde seyahat eden iletiler gibidir. fax. bir baĢlangıç noktası (kaynak) ve bitiĢ noktası 66 . veri ağına benzer. tarayıcı. PC'ler (KiĢisel Bilgisayar) ve sunucular gibi genel amaçlı bilgisayarların yanı sıra yazıcı. Arabalar. değiĢikliğe uğramadan doğru hedefe ulaĢması için bazen farklı yollar kullanılarak bir yerden diğer yere bilgiler ulaĢtırılır. ses veri ağları. Ağ. Tüm veri ağları.1.12. TümleĢik veri ağları. Her sürücü. Toplu taĢıma sistemi. televizyon ve oyun konsolları gibi belirli iĢlevlere sahip cihazları da içerebilir[13]. sadece iki bilgisayarın birbirine bağlanması kadar basit olabildiği gibi. telefon. bilgi paylaĢır ve bu bilgi akıĢını yönlendirmek için çeĢitli yöntemler kullanır[13]. video ağları ve tümleĢik ağlar. veri ve kaynak paylaĢmak için ağ sistemlerinde birbirine bağlanabilir.1. kamyonlar ve diğer araçlar. Kullanıcılar Tarafından Günlük Kullanılan Ağlar Posta Dağıtım Sistemleri Telefon Bağlantı Sistemleri Toplu TaĢıma Sistemi Kurumsal Bilgisayar Ağları Ġnternet Resim 22: Ağ Yapılarının Varlığı Bilgisayarlar. Ağdaki bilgilerin.

Network insanların bireysel değil. modem gibi birçok haberleĢme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Ģirketlerde.KiĢisel Sayısal Yardımcı) Akıllı Telefonlar (Smartphone) Dosya/yazıcı sunucuları [13] Ağ (Network) birbirine kablolarla bağlanmıĢ server.12. Resim 23: Ağdaki ĠletiĢimin Örneklerle Açıklanması Bilgisayar ağları dünya genelinde. 1.(hedef) belirler. okullarda ve devlet dairelerinde kullanılır. Ağların çoğu internet üzerinden birbirine bağlanır. kaynak ile hedef arasındaki akıĢı denetleyen dur iĢaretleri ve trafik ıĢıkları gibi kurallar vardır. Bu sistem içinde. Ağa Bağlanan Cihazlar Masaüstü bilgisayarlar Dizüstü bilgisayarlar Yazıcılar Tarayıcılar PDA'lar (Personal Digital Assistant . pc. ortak çalıĢmalarını sağlar[14].2. printer. evlerde. 67 .

gibi donanım veya dosyalar.” [15] E-posta gönderimi o kadar çok yaygınlaĢmıĢtır ki tüm kamu kurum ve kuruluĢların yanında tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketlerin halkı bilinçlendirmesi amacıyla 09/10/2003 tarih ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çıkarılmıĢtır. 68 . Veri paylaĢmak sabit disklerde yer alan klasörlerin ve dosyaları birçok kiĢi ya da istenilen diğer kiĢiler tarafından kullanılması anlamındadır. Ekonomik olmasıdır. ĠletiĢim ise kullanıcıların bir birine elektronik-posta göndermesi anlamındadır. Bilgisayar Ağlarına Neden Gereksinim Duyulur Bilgisayar ağı kurulmasının temel iki nedeni aĢağıdaki gibidir. disk ünitesi vb.ġekil 11: Ağ Yapısının Gösterimi 1.12. tüm dünya ile haberleĢmesi gerekir. uygulama programları gerekmez. modem. BaĢarı için iĢletmenin sadece ofis içinde değil. “Bilgisayar ağlarına duyulan gereksinimin temel nedenlerinden biri de kaynaklarını paylaĢmak ve iletiĢim kurmaktır. Zamandan tasarruf. donanım ve yazılım tüm personel tarafından kullanılabilir. her birey için yazıcı. Bu durum da bir bakıma bilgisayar ağlarına ne kadar gereksinim duyulduğunu ortaya koymuĢtur. PaylaĢım söz konusu olduğunda.3. Bu kanunun uygulamaya geçmesi ile en yaygın bilgi edinme baĢvuru Ģekli e-posta ile baĢvuru Ģekli olmuĢtur.

Ticaret Meslek Lisesi ve Çok Programlı Liselerde Ağ Teknolojileri ders olarak okutulmaktadır.Resim 24: TED Bursa Koleji Öğrencileri Laboratuar Ortamında Bilgisayar Kullanırken Bilgisayar ağlarını eğitim açısından düĢündüğümüzde aklımıza ilk gelen laboratuvar ortamıdır. ġu an il ve ilçe merkezlerinde bulunan okulların çoğunda. belde ve köylerde bulunan okulların ise bir kısmında BiliĢim Teknolojileri Laboratuvarı adı altında kurulan laboratuvarlarda biliĢim teknolojileri konularında dersler verilmektedir. Diğer bir ağ kullanımı da uygulamaların paylaĢımıdır. Resim 25: Çankırı-ÇerkeĢ 19 Mayıs Çok Programlı Lisesi öğrencileri laboratuarda ders iĢlerken Bilgisayar ağlarının bir diğer kullanım alanı da yazıcılar ve diğer çevre birimlerinin paylaĢımıdır. Bir bilgisayarda yüklü bir programın diğer bilgisayarlar tarafından kullanılması. 69 . Hatta Endüstri Meslek Lisesi. örnek olarak verilebilir.

1.12.4. Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı AraĢtırma sonuçlarına göre 16-74 yaĢ grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde %53,4 ve %51,8, kadınlarda %33,2 ve %31,7‟dir. Bu oranlar önceki yılın aynı dönemi için sırasıyla erkeklerde %50,5 ve %48,6, kadınlarda %30,0 ve %28,0‟dir[16]. Türkiye istatistik kurumunun bu verileri göz önüne alındığında ve Ģu an evlerde (Özellikle Apartman daireleri) illegal olarak kullanılan internet bağlantılarını düĢündüğümüzde, belki bilerek belki de farkında olmadan, ağ bağlantısına gereksinim duymaktayız. Etrafımıza baktığımızda biz kullanmıyorsak bile komĢumuzda, akrabamızda veya arkadaĢlarımız arasında mutlaka bu illegal ağ bağlantıları ile karĢılaĢmaktayız. Bu gereksinim tabi ki sadece evler için düĢünülmemelidir. Kurumlara, Ģirketlere ve iĢ yerlerine baktığımızda ağ yapısı kendi içerisinde oluĢturduğu görülebilmektedir.

Resim 26:Bilgisayar ve Bilgisayar DıĢındaki Cihazların Bağlantı Yapısı

ġu an birçok elektronik eĢya üreten firmalar elektrikli ev aletlerinin de bilgisayar kontrolünde olabilmesi için gerekli çalıĢmaları yürütmektedirler. Bu bağlı olarak Microsoft firması Windows Vista ve üzeri iĢletim sistemlerinde IP bloğunu 6 haneye çıkarmıĢtır. Bu IP alanının geniĢlemesi, yakın zamanda elektrikli ev aletlerinin bilgisayar kontrolüne geçebileceğinin sinyalini vermektedir. 1.12.5. Bilgisayar Ağının Avantajları Yazılım ve donanım paylaĢımı sağlar. Program kurulumlarında zaman kısalır. Veritabanı (database) oluĢturulması kolaylaĢır. Tüm bilgisayarlar tek bir bilgisayara veri giriĢi yapabilir.

70

Ana verinin yedeklenmesi kolay ve kısa sürede yapılabilir. ĠletiĢim maliyetini minimize eder. ĠletiĢim olanaklarını geliĢtirir. Birden çok bilgisayarın aynı anda kontrol edilmesini sağlar. Bilgi paylaĢımını kolaylaĢtırır. Zaman açısından büyük tasarruf sağlar. Kurum içi faaliyetlerde verimliliği arttırır. AR-GE Faaliyetlerinin düzenli, hızlı ve verimli olmasını sağlar.

Resim 27: Güvenli Ağ Yapısı

1.12.6. Bilgisayar Ağının Dezavantajları Bilgisayar ağlarının avantajları inkâr edilemeyecek kadar fazla olsa da dezavantajlarının da olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bunlar; Bilgisayar ağının bir parçası olan ana bilgisayarın (sunucu, server) kapasitesi yüksek ve hızlı olmalıdır. Donanım ihtiyacı fazladır. Ağ iĢletim sistemi yazılımı genelde pahalıdır. Virüs bulaĢma ve yayılma riski yüksektir[14]. Fiziksel olarak yüksek koruma tedbirleri gerektirir. Ağ sisteminin kontrolü için iyi yetiĢmiĢ bir Network uzmanına ihtiyaç vardır. Büyük ağ sistemlerinin güvenlik maliyeti oldukça yüksektir.

71

Resim 28: Güvenli Olmayan Ağ Yapısı

Resimde de görüldüğü gibi ağ yapısında her hangi bir güvenlik tedbiri alınmamıĢtır. Güvenli ağ yapılarında Firewall (AteĢ Duvarı), Web Filtreleme vb. güvenlik tedbirlerinin alınmasının gerektiği göz ardı edilmemelidir. AĢağıda ise güvenli bir ağ yapısının Ģekli görülmektedir. 1.12.7. Bilgisayar Ağlarının Yarları Network, veri, yazılım ve donanım paylaĢım sistemlerinden oluĢmaktadır. Küçük bir ağ iki bilgisayardan oluĢabileceği gibi, büyük bir ağ binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, yazıcı ve bunun gibi donanımlardan oluĢabilir.[14] OluĢan bu ağlarla gerek okullarda, gerek iĢ yerlerinde gerekse tüm kamu kurum ve kuruluĢlarda bu tip donanım bağlantılarına rastlanmaktadır. Bir Ģirket ortamında bilgilerin bölümler, Ģubeler arasında paylaĢımı o Ģirket için çok önemlidir. Bunun dıĢında elektronik posta göndermek, belgeleri birlikte oluĢturmak gibi olanaklar kullanıcılara büyük faydalar sağlar. Bilgisayarlar arasında ağ kurulması ayrıca yönetim ve destek görevlerinin de kolayca yapılmasını sağlar. Ağ yöneticisi tek bir yerden ağ üzerindeki diğer bilgisayarları yönetebilir. Örneğin bir programı yüklemek ya da kullanıcının bir sorunu gidermek için kullanıcının bilgisayarına gitmeye gerek kalmadan ağ üzerinden (uzaktan) müdahale edilebilir[15]. Bilgisayarları bir ağ oluĢturmak üzere birbirine bağlanması temel olarak Ģu yararları sağlar: Bilgilerin paylaĢımı. Merkezi yönetim ve desteği. Kurumsal çalıĢma ve güvenlik, [17] ĠĢbirliğine dayalı çalıĢma

72

Grup çalıĢmalarında verimlilik Kaynakların ortak kullanımı Zamanın verimli kullanılması ĠĢ yaĢamında koordinasyon Performansın korunması Güvenirliliğin artması Eklenebilir kaynaklar ĠĢlem gücünün arttırılabilmesi

1.13. AĞ TÜRLERĠ
Ağ üzerinde bilgisayarların nasıl yapılandırıldığına ve bilgilere nasıl eriĢildiğine göre ağlar (kullanılan mimariye göre) ikiye ayrılır: Peer-to-peer Network (eĢler arası) Server-Based (Client/Server) Network Network tipinin belirlenmesi Ģu kriterlere bağlıdır: • • • • • • • • • Firmanın (organizasyonun) büyüklüğü Güvenlik gereksinimi ĠĢletmenin tipi Sistem yönetimi ve desteğinin durumu Network trafiğinin miktarı Network kullanıcılarının gereksinimleri Sistem görünümünün geleceği Yeni teknolojiler Network için ayrılan bütçe [18]

Network tiplerinin belirlenmesinde maliyet önemli faktördür. EĢler arası networkler kurmak daha az maliyetlidir. Çünkü özel bir sunucu bilgisayarına ihtiyaç yoktur. Sunucu bilgisayarı genellikle daha güçlü ve maliyetli bir bilgisayardır.

73

1.13.1. Peer-to-Peer Network (EĢler Arası Ağ) EĢler arası (peer-to-peer) ağlarda genellikle sınırlı sayıda bilgisayar birbirine bağlıdır. Bu bilgisayarlar düzey olarak aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak kullanılması söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığıyla isteyen kullanıcılar birbirleriyle iletiĢim kurar ya da dosya alıĢveriĢi yapabilirler. EĢler arası ağda cihazlar, aralarında herhangi bir ek ağ cihazı olmadan doğrudan birbirine bağlanır. Böyle bir ağda her cihaz, birbiriyle eĢit yeteneklere ve sorumluluklara sahip olur. Her bir kullanıcı kendi kaynaklarından sorumlu olur, hangi verileri ve aygıtları paylaĢacağına kendi karar verebilir. Her bir kullanıcı kendi bilgisayarındaki kaynaklardan sorumlu olduğundan, ağda merkezi bir denetim veya yönetim noktası bulunmaz. EĢler arası ağlar, on veya daha az bilgisayarın bulunduğu ortamlarda en iyi Ģekilde çalıĢır. Her bir kullanıcı kendi bilgisayarının denetimini sağladığından, belirli bir ağ yöneticisi görevlendirmeye gerek kalmaz.

Resim 29: Peer-to-Peer (EĢler Arası Ağ)

EĢler arası ağların birkaç dezavantajı vardır: Merkezi bir ağ yönetimi yoktur ve ağdaki kaynakların kim tarafından denetleneceğini belirlemek zordur. Merkezi bir güvenlik yoktur. Her bilgisayar, veri koruması için kendi güvenlik önlemini almalıdır. Ağdaki bilgisayar sayısı arttıkça ağ daha karmaĢık ve yönetilmesi zor bir hal alır. Merkezi bir veri depolama ortamı bulunmayabilir. Veri yedeklemeleri ayrı ayrı gerçekleĢtirilir. Bu sorumluluk her kullanıcının kendisine ait olur. Günümüzde eĢler arası ağlar hala büyük ağların içindeki yerlerini korur. Büyük bir istemci ağında bile kullanıcılar, diğer kullanıcılarla ağ sunucusu kullanmadan doğrudan kaynak paylaĢabilir. Evinizde birden fazla bilgisayarınız varsa, bir eĢler arası ağ

74

Server-Based (Client / Server) Network Server-based (client/server) ağlarda bir ana bilgisayar vardır. Diğer bilgisayarlarla dosya paylaĢabilir. genellikle istemci makinelerine yönelik belirli iĢlemleri (örneğin. yalnızca istemcinin istediği kayıtları sağlayabilmek için veri tabanını düzenleme) gerçekleĢtirir. bilgisayarlar arasında ileti gönderebilir ve paylaĢılan bir yazıcıdan belge yazdırabilirsiniz. ağ kaynaklarına yönelik kullanıcı eriĢimini de denetler. istenilen e-postayı istemciye göndererek yanıt verir.2. Veri yedekleri ve güvenlik önlemleri ağ yöneticisi tarafından alınır. ÇalıĢanların bilgisayarındaki e-posta istemcisi. Ağdaki paylaĢılan yazıcılar. Sunucu.13. istemci/sunucu ağına örnek gösterilebilir. almak ve saklamak için Ģirketin e-posta sunucusunu kullandıkları kurumsal bir ortam. Sunucu. okunmamıĢ herhangi bir e-posta için e-posta sunucusuna istek gönderir. Ġstemci/sunucu ağında istemci. Buna ana makine (dedicated server) denir. Ağdaki verilerin tümü merkezi bir dosya sunucusuna depolanır. Ana makine üzerinde ağ yönetimi yapılır. 1. Ayrıca ağa girecek (login) ya da bağlanacak herkes bu ana makine üzerinde yer alan kullanıcı hesaplarına göre kontrol edilerek bağlantı gerçekleĢtirilir. sunucudan bilgi veya hizmet ister. Bunun dıĢında kullanıcının giriĢinde kimlik bilgilerinin kontrolü (authentication) iĢlemi yapılmıĢ olur. Resim 30: Server-Based (Sunucu Tabanlı) Network Bir istemci/sunucu modelinde sunucuların bakımını ağ yöneticileri üstlenir. istenen bilgi veya hizmeti istemciye sağlar. Böylece kullanıcı ve dosya temelinde güvenlik sağlanmıĢ olur. Kullanıcıların e-posta göndermek. merkezi bir yazıcı sunucusu tarafından 75 . Ağ yöneticisi ayrıca.kurabilirsiniz. Ġstemci/sunucu ağındaki sunucular.

1. Veri koruması amacıyla yönetici. network üzerinde veri alıĢveriĢi yapılabilmesini sağlamak üzere belirlenen iĢlemler ve yönergeler topluluğudur.2. NOT: Windows ortamında eĢler arası ağlar Workgroup olarak. Network protokolleri. Her kullanıcı. 1.14. Ağ protokolleri ağ üzerindeki bilgisayar sistemlerinin birbirleri 76 . Bir bilgisayar çökerse veya veriler kaybolursa. 1. Server temelli olan ağlar ise Domain olarak bilinir. Ağ Protokolleri Ġki farklı network arasında iletiĢim kurabilen protokollerdir. verilere ve paylaĢılan yazıcılara eriĢebilir. yönetici en son alınan yedekleri kullanarak kolaylıkla verileri kurtarabilir. Bilgisayarın bir ağ tarafından tanınması ve ağ ile veri alıĢveriĢi yapabilmesi için. Yazılım Protokolleri Bir network üzerinde bulunan iki bilgisayar arasındaki iletiĢimi sağlayan protokollerdir. Sistemde her görev için bir Admin tanımlanabilirken her Ģeye yetkisi olan bir Forest Admin de tanımlanabilir [19]. Uygun izinlere sahip olan ağ kullanıcıları.14. yazılım protokolünün ilgili bilgisayar üzerinde tanımlanmıĢ olması gerekmektedir. AĞ PROTOKOLLERĠ Protokol. Yazılım protokollerine örnek olarak TCP/IP ve NETBEUI verilebilir. bir kurallar dizisidir. yazılım protokollerini de kapsarlar. Ağ protokolleri.14. kullanım iznine sahip olduğu ağ kaynaklarına eriĢim sağlamak için yetkili bir kullanıcı adı ve parola sağlamalıdır. 1.yönetilir. düzenli aralıklarla sunucudaki tüm dosyaların yedeklerini alır. Bu protokoller ağ protokollerinin üzerinde çalıĢırlar. Protokollerin ana iĢlevleri Ģunlardır: Hata tanımlama Veri sıkıĢtırma Verilerin nasıl gönderileceğine karar verme Veri adresleme Gönderilen ve alınan verilerin nasıl bildirileceğine karar verme Yazılım protokolleri ve ağ protokolleri olmak üzere iki ana grupta incelenirler.

2. Yani verinin ağdan nasıl paketleneceğini.1. 1. nasıl hazırlanacağını. gönderileceğini. alt düzeyde kablo üzerinde sinyal alıĢveriĢi tanımlanır. Bu kurallar bir mesajın. uygulamaların nasıl iletiĢim kurduklarını tanımlarken. iletiĢim kanalının nasıl düzenleneceğini ve yöneltileceğini 77 . OSI (Open System Interconnection) adı verilen bir referans modeli baz alınarak geliĢtirilmiĢtir. bilgileri taĢırlar. Ethernet iletiĢimi üç katmandan oluĢur. ĠletiĢim Protokolleri ĠletiĢim protokolleri ağ içinde bilgisayarların birbiriyle iletiĢimini düzenlemek için kullanılır.14. Ethernet Protokolü EĢ eksenli ( coaxial ) bir kablo ve buna bağlı ağ arabirim kartları ve bir yazılım temelinde iĢ istasyonlarını birbirine bağlayan iletiĢim sistemidir. ġekil 11: Ethernet Protokolü 1.2. En alt katmana fiziksel katman denir. Ağ iletiĢimin tümü protokollere dayanır. Bu iletiler bilgiyi gönderenin ve alacak olanın adreslerini. Ethernet.2. NOT: Tüm bu protokollerin çalıĢma düzenleri. ĠletiĢim kablo üzerinden gönderilen iletilerle sağlanır.arasındaki iletiĢimin kurallarını tanımlar. iletilen verinin aslıyla aynı olup olmadığını ve hatalarını denetleyen kurallar bütünüdür. nasıl kullanılacağını ve ağdan iletileceğini. Protokoller farklı iletiĢim düzeylerini tanımlarlar. ĠletiĢim protokolleri de diplomatik protokoller gibi her bir tarafın kendi kurallarına uyması esastır.14. Daha sonra bilgi birleĢtirme katmanı ve en üste de kullanıcı katmanı yer alır [20]. Yüksek düzeyde. LAN‟ lar için günümüzde yaygın olarak kullanılan bir protokoldür [4]. bağlantı numarasını vb.

Mantıksal Topoloji Fiziksel topoloji. Xenix standardına uyması gibi. 5. Uygulama Sunum Oturum UlaĢım . Yani kablo bilgisayarlar arasında nasıl dolaĢıyor. Aradaki bu yol çoğu zaman bir çeĢit kablodur. Topolojiyi anlamanın en kolay yolu iki farklı ve bağımsız bölüme ayırarak incelemektir: 1. Topoloji değiĢik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalıĢma Ģekillerini anlamada baĢlangıç noktasıdır.tanımlar. Fiziksel Topoloji 2. Bu kurallar iletiĢimde bulunacak iki taraf içinde geçerlidir. bilgisayarlar birbirlerine nasıl 78 . OSI standartları ağ iĢletimini belli aĢamalarla tasarlanmıĢtır. Topoloji. Örneğin Netware.TaĢıma (Segment) Ağ (Packet) Veri Bağı (Frame) Fiziksel (Bits) 1. 7. Belli bir sayının üstünde sistem barındıran ağlarda alt yapı hala kablo Ģeklindedir.15. OSI standardı bu iletiĢimi yedi düzeye ( katmana ) ayırmıĢtır: 1. Ancak kablosuz çözümler henüz kabloya her noktada rakip olmaktan uzaktır. 2. Mesajı gönderecek olan mesajı paketler ve kablo aracılığıyla gönderir. bilgisayarların birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl iletiĢim kurduklarını tanımlar. TOPOLOJĠLER Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Ancak bu konuda ISO (International Organization for Standardization) standartlarına uygun OSI (Open System Interconnectıon) protokoller genellikle kabul görmüĢtür. 3. aralarında ağ kurulu bir grup bilgisayara baktığımızda gördüğümüz Ģeydir. Bununla beraber kablosuz çözümler gittikçe yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Alıcı olan mesajı çözer ve alır. Protokol standartları genellikle belli kurumlar ve komiteler tarafından yayınlanırlar. 4. Aslında bir iĢletim protokolünün olması ve bütün bilgisayarların onu kullanarak iletiĢimde bulunması gerekir. 6.

Mantıksal bus ise.bağlanmıĢlar gibi gözle görülen kısmı fiziksel topolojiyi belirler. Kurulumu kolaydır.15. Mantıksal topoloji ise kabloların bağlantı Ģeklinden bağımsız olarak bilgisayar ağlarının veriyi nasıl ilettiklerini açıklar. Bus Topoloji Resim 31: Bus Topoloji Fiziksel bus tüm bilgisayarların aynı kabloya bağlı oldukları sistemdir. Bu teknolojiler Ethernet. Bu topoloji hem mantıksal hem de fiziksel olarak varlığını sürdürmektedir. Token Ring veya FDDI gibi isimlere sahiptir. gönderilen bir verinin tüm sistemlere de ulaĢması demektir. En büyük dezavantajı kablonun bir noktasında oluĢan kopukluğun tüm sistemi çökertmesidir. maksimum uzunluk. Örneğin kullanılan kablonun tipi. Topoloji Tipleri 1. bant geniĢliği gibi konulara da açıklık getirir. maksimum uzunluğu. 1. 79 . kullanılacak kablo tipi. Kablonun her iki ucuna sonlandırıcı adı verilen dirençler takılır.1. Basit network geniĢlemesi sağlar. En ucuz ağ teknolojilerinden biridir.1. Hub veya benzeri merkezi ağ ekipmanıgerektirmez. Ancak zaman içinde piyasa Ģartlarının da etkisi ile standartlar oluĢmuĢtur.1.15. Bus Yapının Avantajları Güvenilir kablo kullanır (koaksiyel kablo). Her ağ teknolojisi kullandığı topolojiyle beraber. DeğiĢik topolojileri kullanan değiĢik ağ sistemleri vardır. Topoloji aslında tek baĢına ağ ile ilgili birçok konuyu açıklık getirmez. bilgisayarların kablonun kullanımda olup olmadığını nasıl tespit edecekleri gibi konular sadece topoloji ile açıklanmaz.

Bus Yapı Dezavantajları Standartları 30 node‟tan fazlasına izin vermiyor. Ancak sistemde veriaktarımını sağlayan bir sinyal sürekli olarak sırayla tüm sistemleri dolaĢmaktadır. Token-Ring'debilgisayarlar kablolarla ortadaki merkez bir kutuya bağlıdır(fiziksel yıldız). Mantıksal Ring topoloji ise Token-Ring adı verilen ilk baĢta IBM'in geliĢtirdiği. sonraları IEEE ve ISO tarafından geliĢtirilmeye devam eden ağ sisteminin kullandığı sistemdir. Kaynaklarda bununla ilgili bir bilgiye ulaĢılamadı.15. Token adı verilen bu sinyal tek tek tüm sistemlere uğradığı için Ring/Halka terimi buradan gelmektedir. Arıza tespiti zordur.1. 80 . Ağın toplam uzunluğu 185 m‟yi geçemez. Herhangi bir node‟un bağlantısının kesilmesi tüm ağı etkiler.2. 1. Halka(Ring) Topoloji Resim 32: Halka(Ring) Topoloji Fiziksel olarak böyle bir bağlantı hiç kullanılmıĢmıdır bilinmiyor.

Arızalı cihazların tespiti bu yapıda daha kolay olmaktadır. tüm ağı etkilemez.3. Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Telefon ağları da bu topolojiyle kurulmuĢlardır. Mantıksal yıldız topoloji söz konusu değildir. 81 . Avantajları Ekonomik kablolama Hızlı kurulum Kolay geniĢletilebilirlik Switch veya bridge ile geniĢletilmesi network performansını arttırır. Her bilgisayardan çıkan bir kablo merkezdeki bir kutuya (hub) girer. "Hub" veya "switch" denilen kutulardaki yanan ıĢıklara bakarak hangi makinenin bağlantı sorunu olduğu daha kolay anlaĢılabilir. Yıldız(Star) Topoloji Resim 33: Yıldız(Star) Topoloji En yaygın kullanılan fiziksel topolojidir. Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir. En büyük avantajı bir kabloda oluĢan problemin sadece o kabloya bağlı bilgisayarı etkilemesidir.1. Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.15. Ağı kurmak kolaydır Dezavantajları Hub ile hub arasındaki bağlantıyı sağlayan kablonun uzunluğu 100m yi geçemez. Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalıĢmaz hale gelir.1. Bağlantıda meydana gelebilecek kopukluk.

Böylece veriyi alan tüm sistemlerden 82 . Bir diğersisteme veri yolladıklarında. Ancak aradaki kablo sayısı terminal sayısı arttıkça katlanarak arttığı için gerçek hayatta sadece çok özel durumlarda ve az sayıda bilgisayar arasında kullanılır. Token Ring bir ağ görme ihtimaliniz de çok çok az olduğu için onu bir kenara bırakırsak.15. 1. Teorik olarak ideal bağlantı tipidir.. Tümbilgisayarlardan sadece "doğru" olanı bu veriyi alır ve iĢler.1.1. daha doğrusu her ağ kartı(bu noktada ethernet kartı diyebiliriz iĢte. Token Ring ve Ethernet bu teknolojilerden sözünü etmeye değer ikisidir. Veri kablo üzerine yerleĢtirilirken(tüm sistemlere ulaĢacağı için "gönderilirken" demek istemiyorum) veri üzerine alıcı ve gönderenin MAC adresleri yazılır.15. Melez(Hybrid) Topolojiler Bu topolojileri baĢlangıç noktası olarak alıp geliĢtirilen değiĢik ağ teknolojileri olduğundan bahsetmiĢtik. elimizde sadece Ethernet kalır. Koaksiyel bir kablo sırayla tüm bilgisayarları dolaĢıyordu.. Ġsterseniz bizde Ethernet'in kullandığı topolojileri açıklayalım.1. Mesh(ağ) Topoloji Resim 34: Mesh(ağ) topoloji Bu topolojide tüm bilgisayarlar diğer bilgisayarlara ayrı bir kablo ile bağlıdır.5. veri aslında aynı kabloya bağlı tüm sistemlere ulaĢır. Ethernet ağında her bilgisayar. Bugün "ağ kuruyorum" ya da "ağ kurduk süper oldu" diyen birisi %101 Ethernet'ten bahsediyordur.) farklı bir adrese sahiptir(MAC adresi). Ethernet ağında bilgisayarlar bu tek kabloya bağlı olduklarını düĢünürler.4. Ethernet ilk baĢta bus topoloji olarak tasarlandı.

hem de fiziksel olarak bus yapıda çalıĢtığı anlaĢılıyor. Sonuç itibariyle fiziksel bus topolojinin ihtiyaçları karĢılamaktan uzak olduğu anlaĢılınca yeni bir sistem arayıĢına gidildi. Çünkü bus yapı ağacın dalları gibi merkezden binanın katlarına oradan da odalara dallanan bir yapıya izin vermez. Yapısal kablolama dediğimiz. çok fazla sayıda bilgisayarın kullanıldığı binalarda veya kampusler de gerçekleĢtirilen kablolama ve kurulumlarda fiziksel bus yapı kullanmak mümkün değildir. fiziksel topolojiyi. 83 . diğerleri kendilerine gelmeyen veriyi göz ardı eder. Resim 35: Melez(Hybrid) Topoloji Ağa yeni bir makine eklemek. Zaman içinde fiziksel bus yapı ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiĢtir. Bu noktada ilk ethernetin hem mantıksal.sadece "doğru" olanı veriyi alır ve iĢleme koyar. Elbette ethernet kullanılacak kablo tipi. Ağ'da arıza olduğu zaman tüm sistemleri dolaĢan tek bir kablonun herhangi bir yerindeki arızayı bulmak çok zahmetlidir. Yıldız topolojide her bilgisayardan ayrı bir kablo merkezi bir kutuya(hub) gider. Fiziksel bus yapıda. yani kablolama yapısını yıldız topoloji ile değiĢtirmekti. Çözüm ethernetin mantıksal topolojisini muhafaza edip. kablonun bir bölümüne ek yapmak demektir bu iĢlem sırasında ağ çalıĢamaz vaziyettedir. maksimum uzunluk ve diğer değerleri detanımlamıĢtır. yani tüm bilgisayarların aynı kabloya bağlandıkları sistemde kablonun bir noktasında oluĢan kopukluk veya kısa devre tüm ağı çökertir. Kablolardan birinde oluĢan arıza sadece o bilgisayarı etkiler.

Böylece yıldız'a geçmeden önce kurulmuĢ binlerce ethernet ağı devre dıĢı kalmamıĢ olur. Fiziksel yıldız topolojide kullanılan hub içinde mantıksal bir bus yapı vardır. Kullanılan kablo da koaksiyelden UTP'ye dönüĢmüĢtür. 84 .Resim 36: Yıldız Topolojide Hub‟a Giden Kabloların Gösterimi Ethernet için yeni fiziksel topoloji yıldız topolojidir. Böylece fiziksel yıldıza geçiĢ ethernet için çok kolay olmuĢ. Hub'a bağlı bilgisayarlar yıldız topoloji kullanmalarına rağmen. Bilgisayarlardan birisinin yolladığı veri paketi hub'a ulaĢınca. Ancak mantıksal olarak ethernet hala bus topoloji kullanır. hub içinde aynı bus gibi tek bir hat olduğunu düĢünebiliriz. Resim 37: Ethernet Hub‟ın Ġç Yapısı Bunu daha iyi anlamak için bir ethernet hub'ı yukarıdaki gibi temsili olarak gösterebiliriz. Böylece koaksiyel kablolu fiziksel bus ethernet ve utp kablolu fiziksel yıldız ethernet bir arada rahatça kullanılabilir. Zaten hemen hemen tüm ethernet hub'larda bir tane de koaksiyel kablo giriĢi vardır. Çünkü çalıĢma mantıkları yani mantıksal topolojileri aynıdır. hub bu paketin kopyalarını oluĢturup tüm portlarına yollar. Yani bus yapıda olduğu gibi veri paketi diğer tüm bilgisayarlara eriĢir ve sadece alması gereken bu paketi alır ve iĢler diğerleri ise siler.

15. Ağaç (Tree) Topoloji Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. ağacın gövdesi ile de bunlar birbirine bağlanabilir. Resim 38: Ağaç (Tree) Topoloji HiyerarĢik yapıdaki ağlar için kullanılır. Resim 39: HiyerarĢik Yapıdaki Ağlar 85 . Her terminalden ayrı bir kablo ethernet'teki hub'ın benzeri bir kutuya girer. fiziksel yıldızın tartıĢmasız avantajını da elde edince. Ethernetin kullandığı bu melez topoloji bazen star-bus topoloji olarak anılır. 1. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder. Bu sistemde de dıĢarıdan bakıldığında aynı ethernetin star-bus'ı gibi kablolama yıldız Ģeklindedir.6. Böylece ağlar büyütülebilir. ancak zamanında geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢ olan Token Ring ağ teknolojisi de starring melez topolojisini kullanır. günümüzde en yaygın ağ teknolojisi haline gelmiĢtir.zaten en büyük pazar payına sahip Ethernet ürünleri. Tek melez topoloji star-bus değildir. Ancak bu kutunun içinde Token Ring ağlarının kullandığı mantıksal bir halka(ring) yapısı mevcuttur. IBM'in geliĢtirdiği ve günümüzde popülerliğini kaybeden.1.

Ağdaki sorunları tespit etmek kolaydır. Veri aktarımında problem Tek bir kablo. Hub veya Switch bozulduğunda tüm ağ çalıĢmaz hale gelir.Avantajları: Ağı kurmak kolaydır Bir bilgisayara bağlı kablo bozulduğunda ağın çalıĢması etkilenmez. Doğrusal Çok kolay Kısmen zor Zor kabloda problem veri aktarımını etkiler Halkadaki Halka Kısmen Kolay Kısmen zor Kolay bozukluk veri Aktarımını etkiler Yıldız Kolay. ancak Zaman alıcı Kolay Kolay Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler Ağaç KarmaĢık Zor Zor Zor Zor Kolay Kolay Oldukça az KarmaĢık Oldukça az Topoloji Kurulum Düzenleme Sorun Çözme Tablo 4: Topolojilerin KarĢılaĢtırılması 86 . Dezavantajları: Hub kullanıldığında ağ trafiği artar. Doğrusala göre daha fazla uzunlukta kablo gerektirir. Hub ve Switch gibi cihazlar nedeniyle doğrusala göre kurulumu daha pahalıdır.

KATMANLAR GÖREVĠ Uygulama programı ile ĠĢletim Sistemi arasında arabirimdir. sistemlerin bakımını ve güncelleĢtirilmesini kolaylaĢtırmak ve farklı sistemlerin birbirleri ile iletiĢim kurabilmesi için bir zemin oluĢturmak amacıyla bilgisayar ağ yapılarındaki iĢleyiĢin ortak bir katmansal yapıda tanımlanması düĢünülmüĢtür.Açık Sistem Bağlantıları) referans modeli ortaya çıkmıĢtır. anlaĢılır yapılar oluĢturmak. 1980 yılında ISO (International Standarts Organization – Uluslararası Standartlar Organizasyonu) bu konuda çalıĢmalara bağlamıĢ ve 1984 yılında OSI (Open Systems Interconnection. Ģifreleme gerçekleĢtirir. OSI VE KATMANLARI Kompleks sistem parçalarının birbirleriyle iliĢkilerinin tanımlanması. OSI modeli 7 katmana ayrılır ve görevler normalde bilgisayarlar arası veri alıĢ veriĢtir. 7 katmanın her biri için bir görev grubu tanımlanmıĢtır. mimari diğer katmanları etkilemeden. ISO standardı yed katmana (alt göreve) ayrılmıĢtır. Uygulama (Application) Sunum (Presentation) Oturum (Session) UlaĢım (Transport) 87 . Veri dönüĢümünü. Kullanıcı uygulamalarına servis sağlar.BÖLÜM II 2. Veri sunumu. Bu görevler arasında alt ve üst katmanlar arasındaki diyalog modu da bulunur. ISO standartları network üzerindeki iletiĢimi sağlarken karmaĢık bir yol izler. Sistemler arasındaki iletiĢimi sağlar. Bağlantını kurulması ve yönetilmesi Verinin bölümlere ayrılarak karĢı tarafa ulaĢımının kontrol edilmesi ve uçtan uca haberleĢme kontrolünü sağlar. OSI Modeli herhangi bir donanım ya da network tipine özel değildir. süreçler ve iletiĢim sistemlerindeki (bilgisayar ve Ģebeke düğümleri) katmanların fonksiyonlarının geliĢtirilmesine ve gerçekleĢtirilmesine izin verir. Böylelikle. OSI'nin amacı network mimarilerinin ve protokollerinin bir network ürünü bileĢeni gibi kullanılmasını sağlamaktır.

Ağ (Network) Veri Bağı (Data Link) Fiziksel (Physical) Network bağlantısını düzenlemek. konnektör. devam ettirmek ve sonlandırmaktan sorumludur. Kablo. Veri çerçevelerini düzenler. Data Link katmanında network katmanından alınan veriler çerçevelere (frame) bölünerek bir alt katman olan fiziksel katmana iletilir. Oturum katmanında iki bilgisayar arasında veri alıĢ veriĢi baĢlar Transport katmanında üst katmanlardan gelen veriyi ağ paketlerine bölünür. Fiziksel bağlantı sağlar. Network katmanında oluĢturulan paket eğer baĢka bir ağa bir router tarafından gönderilecekse pakete eklenir. Hub Tablo 5: Open Systems Interconnect (OSI) Referans Modeli Ağ protokolleri bir merdivene benzer. Verilerin elektrik sinyalleri olarak iletimini sağlar. Aynı Ģekilde karĢılanır ve alınır. Fiziksel 88 . Bilgini bu transferinde aĢağıdaki adımlar kullanılır: Resim 40: OSI HaberleĢmesi Uygulama katmanında kullanıcı uygulamasını diğer bilgisayar gönderir. Bilgi kablolar aracılığıyla merdivenden aĢağıya gönderilir. Sunum katmanında karĢı tarafın farklı yapısına göre sunuĢ yapılır.

alıcı tarafta 1. ıĢık veya radyo sinyallerine çevrileceğini ve aktarılacağını tanımlar. Alıcı tarafta da bu iĢlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir. Diğer katmanlar 1 ve sıfır değerleriyle çalıĢırken. Veriyi gönderenden elektrik sinyalleri aracılığıyla çıkarır ve alıcı tarafındaki fiziksel katmanda bu veriyi alarak tekrar 1 ve 0′lara dönüĢtürür [42]. LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı(3. Üreticiler(örneğin ağ kartı üreticileri) bu problemleri göz önüne alarak aynı değerleri kullanan ağ kartları üretirler. katman veya fiziksel katman verinin kablo üzerinde alacağı fiziksel yapıyı tanımlar. katman kablodan okuduğu bu sinyalleri tekrar bir ve sıfır haline getirir. katman 1 ve sıfırların nasıl elektrik. Örneğin bir taraf sayısal 1 manasına gelen elektrik sinyalini +5 volt ve 2 milisaniye süren bir elektrik sinyali olarak yolluyor. Veri bağlantısı katmanı iki alt bölüme ayrılır: Media Access Control(MAC) ve Logical Link Control(LLC). Verinin karĢı tarafa fiziksel olarak gönderimiyle ilgilenir.katman ise son katmandır.2. 1. Veri bağlantı Katmanı Veri bağlantısı katmanı fiziksel katmana eriĢmek ve kullanmak ile ilgili kuralları belirler. Fiziksel Katman 1. katman) için geçiĢ görevi görür. katman bir ve sıfırları elektrik sinyallerine çevirip kabloya yerleĢtirirken.1. Veri bağlantısı katmanı ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama. Fiziksel katman veri bitlerinin karĢı tarafa. Protokole özel mantıksal portlar oluĢturur (Service Access Points. Gönderen tarafta 1. alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır. MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu(CRC). Böylece kaynak makinede ve hedef makinede aynı protokoller iletiĢime geçebilir(örneğin TCP/IP<->TCP/IP). SAPs). ama alıcı +7 volt ve 5 milisaniyelik bir sinyali kabloda gördüğünde bunu 1 olarak anlıyorsa veri iletimi gerçekleĢmez. 2. 2. kullanılan medya(kablo. kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespiti ve fiziksel katmandan gelen verinin hatalara karĢı kontrolü görevini yerine getirir. Ġki tarafta aynı kurallar üzerinde anlaĢmamıĢsa veri iletimi mümkün değildir. Veri bağlantısı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde gerçekleĢir. LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin(veya karĢı taraf için alınanların) 89 . Böylece farklı üreticilerin ağ kartları birbirleriyle sorunsuz çalıĢır. fiber optik. radyo sinyalleri) üzerinden nasıl gönderileceğini tanımlar. Fiziksel katman bu tip çözülmesi gereken problemleri tanımlamıĢtır.

Transport (taĢıma) Katmanı TaĢıma katmanı üst katmanlardan gelen veriyi ağ paketi boyutunda parçalara böler. NetBEUI. Aktarım katmanı olarak da bilinir. Network Katmanı Ağ katmanı veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. bir Ģekilde ulaĢtığına emin olmaktır. 2. oturum katmanından veriyi alıp. TaĢıma Katmanı Nedir? TaĢıma Katmanı ağın karmaĢıklığını üst katman iĢlevlerinden gizlemek için tasarlanmıĢtır. Alt katmanlar verinin ne olduğuna bakmandan karĢı tarafa yollama iĢini yaparken üst katmanlarda kullanılan donanım ile ilgilenmeden verinin kendisi ile uğraĢabilirler. [44] Ġletim katmanının temel iĢlevi. Flow Control yani alıcının iĢleye bileğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir.1. [45] Taşıma Katmanı Nasıl Çalışır?   TaĢıma(transport-iletim) katmanı karĢı tarafa gönderilen verinin yerine ulaĢıp KarĢı tarafa gönderilen segmentlerin karĢı tarafta gönderenin gönderdiği sırayla ihtiyaç duyulduğunda küçük bileĢenlere ayırıp ağ katmanına geçirerek diğer uca bu parçaların doğru ulaĢmadığını kontrol eder.tekrar gönderilmesinden sorumludur. Örneğin IP protokolü bu katmanda görev yapar. 2. TCP ve SPX gibi protokoller bu katmanda çalıĢır. Bunlar son alıcıya sırası bozulmuĢ olarak gelirse. TaĢıma katmanının oluĢturduğu bilgi bloklarına bölüm (segment) denir. Bunun için bölümler numaralanır. Bu protokoller hata kontrolü gibi görevlerde yerine getirir. TaĢıma katmanı alt katmanlar (Transport Set) ve üst katmanlar (Application Set) arasında geçit görevini görür. Bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmıĢ olarak elde edilmesini sağlar.4. 2. birleĢtirilmesi iĢinden de bu katman sorumludur[44]. Yüksek düzey mesajları segmentlere ayırır ve segmentleri güvenilir biçimde oturum katmanına ya da daha üst katmanlara iletir. düzgün olarak sıralanmalıdır. 90 .3.4.

böylece ağdan daha verimli bir Ģekilde yararlanmak Aynı ağ üzerinde kullanılamayan teknolojilerin kullanımını sağlamak Daha kolay yönetim ve denetleme [46] Yönetimin kolaylaĢtırılması DıĢ ağda herhangi bir değiĢiklik yapmadan iç ağ yapısının değiĢtirilebilmesi Güvenliğin artırılması [46] Alt ağların oluĢturulmasının faydalarını Ģöyle özetleyebiliriz: TaĢıma katmanı alt katmanlar (Transport Set) ve üst katmanlar (Application Set) arasında geçit görevini görür. Bu. hata denetimi. 91 .Normal Ģartlar altında iletim katmanı oturum katmanı tarafından ihtiyaç duyulan her iletim bağlantısı için bir sanal ağ bağlantısı oluĢturur. bir bilgisayar üzerinde kiminle konuĢtuğunu tarif edecek bir tür isimlendirme mekanizması gerekliliğini doğurur. [45] Resim 41: Alt Ağlar DeğiĢik mesajları bir kanal içinde birleĢtirmenin yanında. Eğer iletim bağlantısı yüksek bir kapasite isterse iletim katmanı birçok ağ bağlantısı oluĢturup kapasiteyi artırmak için veriyi bu bağlantılara paylaĢtırır. taĢıma katmanı ağ boyunca bağlantıların kurulması ve kaldırılmasını da takip etmelidir. [45] Elimizdeki bütün bir ağı parçalamak (alt ağlara ayırmak) için gerekli nedenler Ģunlardır:       Ağ trafiğini azaltmak. [45]  TaĢıma katmanı diğer katmanlara veri akıĢ kontrolü. belirtilen hataların giderilmesi ve çoklama (multiplexing) gibi hizmetler sunar. Alt katmanlar verinin ne olduğuna bakmandan veriyi karĢı tarafa yollama iĢini yaparken üst katmanlar da kullanılan donanım ile ilgilenmeden verinin kendisi ile uğraĢabilirler.

Örneğin eğer siz iki tarafta da gif formatını açabilen bir resim gösterici kullanıyorsanız. B hem A ile olan. Presentation (Sunum) Katmanı Sunum katmanının en önemli görevi yollanan verinin karĢı bilgisayar tarafından anlaĢılabilir halde olmasını sağlamaktır. 2.4. Sunum katmanı bu gibi farklılıkları ortadan kaldırır. Session (Oturum) Katmanı Oturum katmanı bir bilgisayar birden fazla bilgisayarla aynı anda iletiĢim içinde olduğunda.2. programlarla ilgili hale gelmiĢtir. gerektiğinde doğru bilgisayarla konuĢabilmesini sağlar. TaĢıma Katmanında Kullanılan Protokoller Bu katman üzerinde çalıĢan protokoller Ģunlardır:       TCP ( Transmission Control Protocol – Ġletim Denetimi Protokolü ) UDP ( User Datagram Protocol – Kullanıcı veri Bloğu ĠletiĢim Protokolü ) SPE ( Sequence Packet Exchange – Sıralı Paket DeğiĢimi ) ATP ( Apple Talk Transaction Protocol – Apple Akıcı KonuĢma Protokolü ) NETBEU ( NetBIOS Extended User Interface – NetBIOS GeniĢletilmiĢ SMB ( Server Message Block – Sunucu Mesaj Bloğu ) Kullanıcı Arabirimi ) 2. Örneğin A bilgisayarı B üzerideki yazıcıya yazdırırken. Aynı fiziksel bağlantıyı paylaĢan birden fazla iletim bağlantısı oluĢması multiplexing olarak adlandırılır. C bilgisayarı B üzerindeki diske eriĢiyorsa. hem de C ile olan iletiĢimini aynı anda sürdürmek zorundadır. Böylece faklı programların birbirlerinin verisini kullanabilmesi mümkün olur. NT tabanlı iĢletim sistemleri 16 bit Unicode'u kullanır (A harfi için 0000000001000001). Bu katmanda çalıĢan NetBIOS ve Sockets gibi protokoller farklı bilgisayarlarla aynı anda olan bağlantıları yönetme imkânı sağlarlar. bir makinenin diğeri üzerindeki bir GIF dosyayı açması esnasında sunum 92 . Sunum katmanı günümüzde çoğunlukla ağ ile ilgili değil.6. 2.5. Ancak kullanıcı tabii ki sadece A harfiyle ilgilenir. Dos ve Windows 9x metin tipli veriyi 8 bit ASCII olarak kaydederken (örneğin A harfini 01000001 olarak).

7. Microsoft API'leri uygulama katmanında çalıĢır.7. Bu API'leri kullanarak program yazan bir programcı. HTTP çalıĢtırılan bir program değil bir protokoldür. 2. daha doğrusu sunum katmanı olarak kastedilen Ģey. girdiğimiz bir yazıyı karĢı tarafa nasıl gönderdiğini. 2. örneğin bir ağ sürücüsüne eriĢmek gerektiğinde API içindeki hazır aracı alıp kendi programında kullanır. aynı dosyayı okuyabilen programları kullanmaktır. Application (Uygulama) Katmanı Uygulama katmanı programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Msn Örneği Bir bilgisayardaki sohbet programının. aynı protokolü kullanan bir Web sunucuya eriĢir. Uygulama katmanı için bir diğer örnek HHTP'dir.1. Alt katmanlarda gerçekleĢen onlarca farklı iĢlemin hiçbirisiyle uğraĢmak zorunda kalmaz. Bu dizeye gören çalıĢan bir Browser(IE mesela). Yani bir kurallar dizesidir. [49] Resim 42: Msn Sohbet Ekranı 93 . kabloya aktarılana kadar hangi eklentilere maruz kaldığını inceleyelim. girdiğimiz yazının katmanlar arasından.katmanına bir iĢ düĢmez. örneğin MSN Messenger‟ın.

katmana yani sunum katmanına teslim edilir. veriye programa özel datalar yazılır. seviyede (Uygulama katmanı) veriye ftp header bilgisi yazılacaktı[50].eklenir.1.Resim 43: ĠletiĢim Kuran Bilgisayarlar  B Bilgisayarı: MSN Kullanıcısı ismi: Ahmet Ethernet Adresi: xyz IP Adresi: 10. Burada veri‟ye karĢı bilgisayara gitmek üzere kullanacağı 7. seviye protokol bilgileri de –gerekiyorsa.1. sıradaki katman olan 6. burada kendisine gerekli eklentileri edindikten sonra. Resim 44: Uygulama Katmanı 94 .1. 7. Örneğin biz MSN Messenger değil de ftp protokolünü kullanıyor olsaydık. Uygulama katmanında.1.2  A Bilgisayarı: MSN Kullanıcısı ismi: Ali Ethernet Adresi: abc IP Adresi: 10.1 Ġlk olarak Ali‟nin “Merhaba” yazısı uygulama katmanına (Katman 7) teslim edilir.

seviye protokol uyarında gerekli bilgiler eklenir. Katman olan oturum katmanında. ġekil 13: Oturum Katmanı 4. Oturum değiĢkenleri MSN Messenger‟ın oturum değiĢkenleri olacak ve bu değiĢkenler. üst katmandan alınan veriye text ibaresi eklenecek[50]. sunum katmanında. üst katmandan gelen paket alınır ve bu pakete. Biz örneğimizde veri tipi olarak. internet bağlantılarımızda çoğunlukla TCP protokolünü kullanırız. Bu katmanda TCP protokolünden baĢka protokoller de kullanılabilir. bu pakete bilgisayar üzerinde çalıĢan 4. eklenen bilgi “oturum değiĢkenleri”ni içerecek. veriyi alan bilgisayar veriyi aldığına dair geri bildirimde bulunur. (Transmission Control Protocol) [6] TCP protokolü ile iletilen paketler.seviye iletim (taĢıma-transport) katmanında. Bu sefer. ġekil 12: Sunum Katmanı 5. Bu sayede karĢılıklı çalıĢan MSN Messenger programları. içerisinde taĢıdığı verinin tipi bilgisi eklenir. Geri bildirimin gerekmediği ortamlar 95 . kendilerine gelen verinin hangi kullanıcıdan geldiğini anlayabilecekler[50]. hedefe gönderdiği bilginin gerçekten yerine ulaĢtığından emin olur. MSN Takma isimleri. bir üst katmandan gelen bilgiler alınarak. hedef noktaya vardıklarında.Sunum katmanında. Yerel veya uzak mesafe bağlantılarımızda. Bu geri bildirim (acknowledgement) mekanizması sayesinde kaynak bilgisayar. üst katmandan gelen paket tümüyle alınacak ve ona yine bir baĢlık bilgisi eklenecek. karĢı bilgisayara “text” gönderdiğimiz için.

Senaryomuza göre.için UDP (User Datagram Protokol) kullanılır. ġekil 14: Ġletim Katmanı TCP paketi üzerine hedef port numarası yazıldıktan sonra elde edilen paket. üst katmandan gelen pakete eklenecektir. bir alt katman olan network katmanına iletilir. 96 . geri bildirimin gerekmediği Video ve Ses yayını. IP protokolü ile ses taĢınması uygulamaları için uygundur[50]. 115. hedef bilgisayardaki MSN Messenger uygulamasının 115. portu dinlediğini gösterir[50]. Bu protokol. Bu. B bilgisayarındaki MSN Messenger programı. Network katmanının ürettiği IP paketi bir alt katman olan Data-Link katmanına gönderilir[50]. portu kullanıyor olsun. TCP protokolü bilgileri kaynak ve hedef port numaralarıdır. Resim 45: Görsel Sohbet Ortamı TaĢıma(iletim) katmanında TCP protokolü bilgileri.

ġekil 17: Fiziksel Katman 97 . seviyeden teslim alınan IP Paketi. ortamda hangi taĢıyıcı protokol kullanılıyor ise o protokol tarafından yüklenilir. Yerel ortamlarda çoğunlukla kullanılan taĢıyıcı protokol “Ethernet”tir[50]. ġekil 16: Data-Link Katmanı Fiziksel katmana teslim edilen Ethernet Frame‟i elektrik sinyallerine çevrilerek kablo üzerinden aktarılır. 3.ġekil 15: Network Katmanı Data-Link katmanında.

  802.7. topoloji ve ortam eriĢim denetimi tekniklerinden bağımsızdır.  802. Bu nedenle ayrı bir standart olarak ele alınmıĢtır. 802.3: Bu gün en yaygın kullanılan yol topolojisi ağlar için ortam eriĢim denetimi protokolüdür. 2.4: veri yolu topolojilerinde andaç geçiĢli ağlarla ilgili standart. 802. LLC iletiĢim ortamı. HDLC (üst düzey veri bağı denetimi) bu protokol.2.3 standardı. 98 . Birden fazla fiziksel katman olanağı sağlamaktadır.2: LAN ortamları için mantıksal bağ denetimi protokolüdür. CSMA/CD kısaltmasıyla bilinir. Ethernet standartları  802. alıcılarını bellek kapasitelerinden daha fazla çerçeve almalarını önler. Ethernet deyince akla gelen standarttır. Bu standart iletiĢim ortamına bağlı bilgisayarların adreslenmesi ve bilgisayarlar arasındaki veri değiĢiminin denetimini tanımlar.ġekil 18: OSI Katmanları B bilgisayarı da iç içe paketler halinde gelen verileri açarak üst katmanlara iletecektir. bu gün için en yaygın yerel alan ağı standartıdır.5: Çok az sayıda IBM ağında kullanılan simgeli halka (Token Ring) ağları için ortam eriĢim denetimi protokolü.

Protokole özel mantıksal portlar oluĢturur (Service Access Points. SAP). (FCS Frame Check Seguence). Her Ethernet kartıayrıbir MAC adresine sahiptir.MAC) Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame)halinde fiziksel katmana iletme iĢinden sorumludur. 3. Bu iki değer eĢit değilse iletim esnasında bazıbit 99 . 3.> TCP/IP). fiziksel katmandan aldığıveriyi bir üst katmana iletirken verinin doğruluğunu kontrolünü gerçekleĢtirir. VERĠ BAĞLANTI KATMANI 3.1.3.BÖLÜM III 3. Ġletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlıĢmıiletildiğini kontrol eder.FCS alanına kaydeder. Alıcıtarafta da bu iĢlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısıiçindeki ikinci alt katman olan LLC‟ ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir. Böylece kaynak makinede ve hedef makinede aynıprotokoller iletiĢime geçebilir (örneğin TCP/IP< -. ORTAM ERĠġĠM DENETĠMĠ (MEDIA ACCESS CONTROL . Akıcıcihaz aynımatematiksel iĢlemler yapar ve sonucu çerçeve içerisinde FCS alanına kaydeder. HATA TESPĠTĠ VE DÜZELTĠLMESĠ Veri bağlantıkatmanı. Alıcıcihaz aynımatematiksel iĢlemleri tamamladığında elde ettiği değeri aldığıçerçeve üzerindeki FCS alanıile karĢılaĢtırır. Bunun neticesinde 2^48 adet farklıEthernet kartıbulunabilir[54]. eğer çerçeve hatalıiletilmiĢse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar. alıcıve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır. Flow Control yani alıcının iĢleyebileceğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC' nin görevidir[54]. LLC (LOGICAL LINK CONTROL) LLC alt katmanıbir üst katman olan ağkatmanı(3. Bunu her çerçeve sonuna bir kontrol dizisi ekleyerek sağlar. MAC alt katmanıveriyi hata kontrol kodu (CRC). katman) için geçiĢgörevi görür. MAC adresi 48 bittir. LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karĢıtaraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur.2.

FEC çoğunlukla donanımda uygulanır. ARQ ise hata denetimi ile birlikte bozulan verinin tekrar iletilmesini sağlar. Hata giderme ise. paket isteği gittiğinde ilk 3 paketin doğru bir Ģekilde iletildiğini gösterir. Bu iĢlem belirli bir paket alındıktan sonra alıcıtaraf paket isteğinde bulunur. Alıcıtaraf her paket için FCS kontrolü yapar. BCH kodlar. Reed – Solomon Kodlar. 100 .hatalarıoluĢtuğu tespit edilir. Bunlar FEC (Forward Error Correction-ileri yönlü hata denetimi) ve ARQ (Automatic Rebeat Request – otomatik tekrar isteği). FEC yalnızca hata denetimi yapar. Hamming Kodlar. Hata olduğu anlaĢıldığında gelen paket iĢlenmez. Modül toplamıdır. Seri eĢitlik. Blok eĢitlik. Bu Ģekildeki gibi 4. Katmalıkodlar. Ve bir diğer paketi alır. Paketlerin numaralandırılmasıbazıprotokollerde 0 olan baĢlar bazılarında gönderici makine tarafından belirlenir. Veri alındıktan sonra alıcıhata tespit ederse hatalıolan veri paketini bu numara ile yeniden ister. Resim 46: Sıralı Veri Ġletimi Gönderici paketleri sıralıbir Ģekilde gönderir. FEC için kullanılan algoritmalar. Gönderici hataların tespiti ve düzeltilebilmesi için takviye bitler gönderir. En çok kullanılan iki hata denetimi vardır. Ġletilen veri etkilenir ya da numaralandırılır. FEC yeniden iletimin çok zor veya imkânsız olduğu durumlarda kullanılır. pakete verilirken bazıprotokollerde gönderilen byte büyüklüğünü verir. Bu ARQ‟dan çok daha fazladır. ARQ için. protokolün veri kaybıolduğunda harekete geçerek verinin yeniden istenmesini sağladığıanlamına gelir. Birçok protokol hata giderme mekanizmalarısunarlar. CRC kodları. Bazıprotokollerde numara çerçeveye.

EĢitliğin (parity ) hesaplanmasıiletilen verinin içerisinde ki birlerin bulunmasıyla yapılır. Bazılarında ise hatalıolan veriden sonraki veriler de tekrar gönderilir[58].1. Bazıprotokollerde hata düzeltme iĢlemi sadece hatalıveriyi içerir. Her veri için bir eĢlik bitinin haricinde ayrıca eĢlik verisinin gönderilmesi gerekmektedir.3. 101 . dört bitlik veri 0110 ise çift denklik kullanılmıĢsa denklik biti 0 olur. Çift eĢitlik kullanılıyorsa birlerin sayısıeĢlik biti ile beraber çift olur. Tek eĢitlik kullanılıyorsa birlerin sayısıeĢlik biti ile beraber tek olur. EĢitlik Denetimi (Parity Check ) En sık kullanılan hata saptama yöntemidir.2.Resim 47: Hata Giderme Hata giderme iĢlemi göndericiden gelen veriler alıcıtarafında FCS kontrolünden geçer ve hata tespit edildiğinde hatalıolan veri tekrar istenir. Resim 48: Denklik Gösterimi 3. Tek denklik kullanılmıĢsa denklik biti 1 olur[54].3. Alıcının hatalıistediği veri baĢarılıveri iletiĢimin olduğu son veridir. Örneğin. Ġki Boyutlu EĢitlik Denetimi (2-Dimensional Parity) Ġki boyutlu eĢlik sınamasında verilerin her birinin EĢlik bitlerinin haricinde bit sırasına göre de eĢlik biti oluĢturulur. 3. Bu yöntemde hata tespit edilebildiği gibi hangi bitin hatalıolduğu da bulunabilir.

Bu iĢlem birden fazla eĢlik bitinin kullanılmasıyla sağlanır.3. 102 . Gereken eĢlik veya hata kontrolü gönderilecek bitlerin bir fonsiyonu olan hamming kuralıile belirlenir.3.3. Veri bitlerine eklenen hesaplanmıĢeĢlik bitlerine hamming kodu mesajıdenir. Toplama iĢlemi genellikle son byte‟ın toplama sınamasınumarasınıifade ettiği byte paketleri üzerinde gerçekleĢtirilir. BirleĢtirilmiĢveri kod sözcük (Codeword) olarak adlandırılır. veri ve hata saptama kodlarıbirleĢtirerek gerçekleĢtirilir. n=m+r bit kod sözcük m bit veri ile r bit hata saptama kodunun birleĢmesinden oluĢur. genel olarak tek bit hataların düzeltilmesi veya veri içerisinde iki bitlik hataların tespitini sağlar. Veri iletimi. Toplama Denetimi (Checksum) Veri dizelerini modül toplamlarının kullanıldığıhata denetleme yöntemidir. Ġki kod sözcüğü farklılaĢtığıen düĢük bit konumu sayısıkodun hamming uzaklığıtanımlanır. Paket içindeki tüm sayılarıtopladığınızda mod 256 üzerinden toplam sıfır olmalıdır. Hamming Hata Giderme Algoritması Hamming kodlaması. 3. Temel olarak eĢlik kontrolü yapar.4. Hamming kodu uygulamada tek veya çift bit hataların tespiti veya yalnızca tek bit hataların düzeltilmesi için kullanılır.ġekil 19: Dimensional Parity 3. Eğer değilse hata oluĢtuğu tespit edilir. Hamming uzaklığıbulmak için önce iki kod sözcüğüne XOR iĢlemi gerçekleĢtirilir ve iĢlem sonucunda elde edilen birlerin sayısı toplanır.

CRC tekniği veri çerçevelerinin korumasıiçin kullanılır. CRC (dönüĢümlü fazlalık sınaması) veri iletiminde kullanılan en yaygın hata denetimi yöntemidir.Burada hesaplama yapıldığında hamming uzaklığın 2 olduğu görülüyor. Elde edilen kod mesaj vektörü olarak adlandırılır. Gönderici her çerçeveye n bitlik FCS (Frame Check Squence) dizi ekler. Ġki sonuç uymuyorsa bu hata olduğunu gösterir. Hamming kod mesajıveri bitlerinin G üreteç matrisi ile veri bitinin mantıksal iĢlemlerle çarpımısonucu elde edilir. Veriler. Tek bit hata oluĢursa geçersiz kod sözcüğü ortaya çıkacağından bunu saptayabilir. Hamming uzaklığıüç olan bir kod sözcük tek bit hatalarıdüzeltebilir. Amaç FCS‟yi Q/P sıfır olacak Ģekilde elde etmektir. Alıcıtaraf veri üzerinde aynıdenetim iĢlemlerini gerçekleĢtirerek aldığıveride hata olupolmadığınıkontrol eder.5. Bu asıl veri bitleri ve hesaplanan eĢlik bitlerinden oluĢur[58]. Az bir ekbilgi ile daha fazla hata tespiti sağlar. CRC (Cyclic Redundancy Check) Uygulamasıkolay ve güvenliği güçlü bir tekniktir. 3. CRC veri bitlerini polinom kodlar olarak ele alır. iki bit hatalarıbulabilir.3. 103 . Çünkü geçerli her kod sözcüğü en az iki bitte farklıdır. gönderici tarafından çerçeveniniçeriğine göre her çerçevenin sonuna eklenecek bir denetim seti ( check digits ) hesaplanarakgönderilir. n hatayısaptaya bilmek için n+1 koda n hatayıdüzeltmek içinse 2n+1 koda gerek duyulur. Bu da bize bu Ģemanın 2 bit hatayısaptayamayacağınıgösterir. N bitlik FCS için n+1 bit birP polinomu kullanılır.

Hata düzeltme kodlamalarıyla ilgili ilk çalıĢmalar. Eğer sıfırdan farklıise hata oluĢmuĢtur[54]. Bu durumda yolda bozulabilecek bit sayısının üst sınırının bilindiği varsayılır. iletim kanalında gürültüden kaynaklanan bozulmalardır. Son maddede bahsedilen ise. ĠletiĢim süresince kanalda gürültü sebebiyle oluĢan hataların tespit edilebilmesi ve düzeltilebilmesi. R. Ġkili blok kodlar. vericinin gönderdiği veriyi belirli bir bozulma ölçüsüne kadar düzeltebilir.3. Sayısal verinin etkili ve verimli bir Ģekilde iletilmesi. üçüncü adımda kalanın FCS olarak iletilmesidir. Göndericinin. verinin bozulması durumunda tekrar göndermesinin güç olduğu bazı uygulamalarda. Yani verinin tekrar gönderilmesi istenmeden hata düzeltilebilir. Ġkinci adımda P üreteç polinomu ile bölünmesi. kullanıĢlı ve etkili bir kodlama için gerekenleri özetlemek gerekirse. kodlama ile. Hata Düzeltme Teknikleri Hata düzeltme kodlamasının ortaya çıkmasının sebebi. Burada örneklerde kullanacağımız kodlar “ikili blok kodlar” olarak bilinmektedir. 1994). karıĢma ve gürültünün etkilerinin üstesinden gelebilmek için yapılan çalıĢmalar. Kalan sıfır ise veri doğru olarak alınmıĢtır. Üçüncü adımda kalan kontrol edilir. Öncelikle. Gönderici ve alıcıdaki kodlama ve kod çözme iĢlemlerinin olabildiğince az karmaĢık ve kolay olması gerekir.CRC oluĢturulmasıilk olarak veri içeriği iki üzeri n ile çarpılır. alıcı. Hata düzeltme kodlamalarına geçmeden önce bazı kavramların ele alınması faydalı olacaktır.W. Bu verinin sonuna n adet 0 ekleme demektir. Hata düzeltme (error correction) kodlaması kullanılırsa. donanımın da fazla karıĢık bir hale getirilmesine gerek kalmadan her bir bitin düzeltilmesi için daha kolay ve anlaĢılır bir kodlama yapmaktır. uygun kodlama ile hatanın alıcıda düzeltilmesine çalıĢılır. Veri iletimi sistemlerinde karĢılaĢılan. Hamming tarafından Bell Laboratuvarlarında yapılmıĢtır (Young. Etkili ve kullanıĢlı bir kodlayıcı. 3. CRC kontrolü ise ilk olarak veri çerçevesi alınır. Gereksiz veri iletimi ile zaman kaybetmemek de önemli bir hedeftir. ortam ne kadar gürültülü olursa olsun. bu kodların ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Ġkinci adımda P üreteç polinomuna bölünür. Hata düzeltme kodlarının genel olarak yapısı. mesajların ikilik düzende ifade edileceği ve kodların n adet 0 ve 1‟lerden 104 .6. Ġkinci maddede de belirtildiği gibi verimli bir iletim sağlanması da önemlidir. oluĢan hataları düzeltebilecek kapasiteye sahip olmalıdır. mesaj kelimelerine kontrol bitlerinin eklenmesi ve alıcıda eĢitlik kontrolü yapılarak mesajın tekrar elde edilmesinin sağlanmasıdır.

ikilik simetrik kanal davranıĢını gösterir. 105 . sonra da tekrar ikilik düzenden “kod çözme” iĢlemi gerçekleĢtirilir. Son maddede.oluĢan “kelimelerle” (ikilik düzende ifadelerle) gösterileceği anlamına gelmektedir. Hata düzeltme kodlamalarında bazı kabuller yapılmaktadır. Bir bitte oluĢacak olan hata diğer bitleri etkilemeyecektir. Alıcıda da alınan sinyal ikilik düzende öncelikle hata düzeltmesine tabi tutulur. iletimde hatanın oluĢmama ihtimali olup. gönderilen karakterden bağımsızdır demektir. Mesajın iletildiği ortam. bütün bitler için hatanın oluĢma olasılığı eĢit kabul edilmektedir. Bu Ģekilde bilgi . kanaldaki hataların anlık darbelerle oluĢtuğu düĢünülürse çok da gerçekçi değildir. Ayrıca sıfır hafızalı bir kanaldır. 1 olarak alınması ihtimali ise (1-p) dir. göndericide yine 0 ve 1‟lerden oluĢan n uzunluğundaki kelime olarak alınacaktır. gönderilen mesajdaki 0‟ın alıcıda 0 olarak alınması ihtimali p. “Simetrik kanal”. kanalın simetrik olduğu kabul edilmektedir. ikilik düzende olmadığı için öncelikle “gönderici” de bu bilgilerin sayısallaĢtırılıp “kodlanması” gerekir. p. Alıcıya iletilecek olan bilgi. Ġkilik simetrik kanal. kanal boyunca herhangi bir bitin kaybolmadığıdır. Yani her bir bitte hata oluĢması birbirinden bağımsız olarak gerçekleĢir. Buna göre. hatanın oluĢma ihtimali. Yani bir bitin kanal boyunca kaybolma ihtimali sıfır kabul edilmektedir. hata oluĢma olasılığı. önceki bitte hata oluĢup oluĢmadığına bağlı değildir. Ġkinci maddede. gösterilmektedir. “ikilik simetrik kanalın güvenilirliği” olarak tanımlanır. Ġlk kabulde bahsedilen. Kanal aracılığıyla göndericiden alıcıya gönderilen 0 ve 1‟lerden oluĢan n uzunluğundaki her kelime. Aslında bu kabul. alıcı tarafına iletilmiĢ olur.

Gösterimi ise. kelime içindeki sıfır olmayan bit sayısıdır. Eğer alıcıda alınan kelime. Hamming (7. Bu iki kelimenin uzaklığı dolayısıyla. d (1001. Kod Sözcüğü : I I I I C C C 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 3 C = I I I ‟e iliĢkin çift eĢlik biti C = I I I ‟e iliĢkin çift eĢlik biti C = I I I ‟e iliĢkin çift eĢlik biti Bu kod. mevcut kodlamalardan değilse. 106 . alıcıya ulaĢan ve belirli bir simgeye karĢılık düĢen ikilik kod. Gösterimi ise. Hamming uzaklığı en az olan kod ile değiĢtirilir. Örneğin. Bu kodlamada.3. 1‟dir.4) kodunda. Hamming Kodlaması Hata düzeltmek için en yaygın kullanılan yöntem Hamming kodlamasıdır. kod kümesi (000. Bir kelimenin (ikilik düzendeki ifade) “Hamming Ağırlığı” (weight).3. Her bir kod sözcüğünün yolda en çok j bitinin bozulması durumunda hatayı düzeltmenin mümkün olduğu koda j bit hata bağıĢıklığı olan kod denir. Kodlanan karakter kümesi (A. dört adet bilgi biti ve üç adet sınama biti kullanarak 7 bitlik kod sözcükleri elde edilir. bir bitlik hata düzeltebilir veya iki bitlik hata sezebilir. n=3 uzunluğundaki (101) kelimesinin Hamming Ağırlığı 2‟dir.7. (KuĢ. iki kelimenin aynı ağırlıktaki bitlerindeki farklı olan rakamların sayısı olarak tanımlanır. 111) seçilmiĢse. alıcıda alınan mesaj ile mevcut kod kelimeleri karĢılaĢtırılmasında kullanılır.1000) =1 “Hamming Uzaklığı” kavramı. 1001 ve 1000 kelimeleri sadece son bit‟te farklılık göstermektedir. 1 bitlik hata bağıĢıklığı olan veya 2 bitlik hataların sezilebileceği bir kod elde edilir. Yani kelimedeki 1‟lerin sayısına “Hamming Ağırlığı” denir.B). yolda bir ölçüde bozulmuĢ bile olsa alıcıda asıl gönderilen kod elde edilebilmektedir. Bu kodun her sözcüğünün 1 veri biti ve 2 sınama biti vardır. wt (101) =2 Ġki kelime arasındaki “Hamming Uzaklığı” (distance) ise. 2002) Bir örnek verirsek.

bu 4 kod kelimesinden oluĢan kodlama. ġekil 21‟de kod kelimeleri iki tanedir: 000. 100).111. Dolayısıyla. Eğer 000 mesajı iletilmiĢ ve 1 hata oluĢmuĢ ise 100. mesajın kodlandığı kod kelimeleridir. 010. ancak. ancak. Bu kodlama düzeninde. ġekil 21: Kod kelimelerinin üç boyutta yerleĢimi 107 .111. Birden fazla bitte hata olma olasılığı. hatanın yeri ve gerçek mesaj kelimesi hakkında bir bilgi mevcut değildir. tek bitte hata olma olasılığından daha küçük olacağı için. 010. bir hatanın oluĢtuğu kesin olarak bilinmese de asıl mesajın büyük olasılıkla 000 olacağı tahmin edilebilir. hatasız mesajın 000 olduğu tahmin edilebilir. (001. KöĢelerdeki siyah küpler. 001 kodları alıcıdan alınır. alıcı tarafında 000 mesajı alındığında hata oluĢtuğu anlaĢılır. hata tespit edebilme yeteneğine sahip. Bu kodların hepsi de 000 noktasına komĢu olup. hata düzeltme yeteneğine sahip olmayan bir kodlamadır. birim küpün köĢelerinde gösterilmiĢtir.ġekil 20: Kod Kelimelerinin Üç Boyutta YerleĢimi ġekil 20‟de n = 3 uzunluğundaki kod kelimeleri.

3. Bu örnekler ıĢığında. eğer kod kelimelerinden herhangi ikisi arasındaki minimum uzaklık t+1 ise kanalda oluĢan t adet hata tespit edilebilir. Çünkü alıcı ACK‟ı gönderdiğini varsayarak bir sonraki veri paketini bekler ve bu durumda çevrim içinde kalır.111) =2 d(010. • Dur ve Bekle Protokolü (Stop and Wait) • N Çerçeve Gerile Protokolü (Go-Back N) • Seçici Yineleme Protokolü (Selective Repeat) 3. d(000. 108 . kod kelimelerinden herhangi ikisi arasındaki minimum uzaklık 2t+1 ise. Gönderici veri paketlerini modül 2‟ye göre numaralandırır.100) =2 d(111.111) = 3‟ tür. kanalda oluĢan t adet hata.101) =2 ġekil 21‟deki kod kelimelerinin Hamming uzaklığı ise.8. Otomatik tekrarlama isteği uygulamasında kullanılan birkaç yöntem vardır. her bir veri paketi gönderilmesinden sonra karĢı taraftan alındı mesajı beklenir. 2 olduğunu gözleriz. Dur ve Bekle Protokolü (Stop and Wait) Bu protokolde. Alındı mesajından sonra bir sonraki veri paketi gönderilir. ilgili veri bloklarının göndericiden istenmesini tanımlayan ARQ protokolleri. Vericide ACK gelmediği için bekleme durumundadır. hatalı veriyi göndericinin tekrar göndermesini sağlayarak hatayı düzeltebilir.010) =2 d(100. Bu durumu çözmek için gönderici tarafında bir saat devresi kullanılır.1.8. d(001.ġekil 20‟deki kod kelimelerinin ikiĢer ikiĢer aralarındaki uzaklığa bakarsak. ARQ – Otomatik Tekrar Ġsteği (Automatic Repeat ReQuest) Alıcı tarafta hata algılandığında.3. 3. Eğer ACK mesajı yolda kaybolursa alıcı ve verici arasında kilitlenme oluĢabilir. NAK ise olumsuz yanıtı temsil etmektedir.100) =2 d(111. dördüncü veri paketininki 1 olur. ACK olumlu yanıtı temsil etmektedir. alıcı tarafında düzeltilebilir.001) =2 d(001. Böylece üçüncü veri paketinin numarası yine 0.

Veri paketinden baĢlayarak eskiden gönderdiği veri paketlerini tekrar gönderir. Bu protokolde ACK onayının yitirilmesi göndericinin veri paketini tekrar göndermesini gerektirmez. Genel olarak i numaralı NAK yanıtı alınınca i. tüm gönderdiklerini tekrar göndermesinden 109 .paket gerile terimi. yarı çift yönlü (half-duplex) bir protokoldür. 3. Çünkü gönderilen her veri paketinden sonra gönderici. Bu protokolde ACK onayının taĢıdığı numara. N Çerçeve Gerile Protokolü (Go-Back N) Bu protokolde gönderici peĢ peĢe veri paketleri gönderirken. Dur ve bekle protokolü. gönderme sırasını alıcıya vererek ondan yanıt beklemeye baĢlar.3. N. bir taraftan da daha önce göndermiĢ olduğu veri paketlerinin yanıtlarını alabilir.8. Bu protokolde gönderici olumsuz yanıt içeren 0 numaralı NAK yanıtını alınca alıcının bir veya birkaç hatalı veri paketi aldığını aslında 0 numaralı veri paketinin beklendiğini anlar. göndericinin hata durumunda ilk hatalı veri paketinden baĢlayarak. bu protokol bunu kullanmaz.2. alıcının almayı beklediği bir sonraki veri paketinin numarasıdır. Bu durumda alt katmanlar çift yönlü iletime izin verse bile. Alıcının aldığı her bir veri paketi için yanıt gönderme zorunluluğunun olmadığı kabul edilir.ġekil 22: Dur ve Bekle Prokolü Veri Gönderme Ve Onay Alma Mekanizması Gönderici veri paketini gönderdikten sonra t süresi içinde alındı mesajı gelmez ise ACK‟in kaybolduğu varsayılır ve veri paketi yeniden gönderilir.

Bu tekrar gönderilenlerden bir kaçı alıcı tarafından doğru alınmıĢ olsa bile. karĢı uçtan yanıt almadan bir dizi veri paketi göndermesine izin veren protokollere genel olarak kayan pencere (sliding window) protokolleri denilmektedir. 3.8. Pencere boyutu (window size) göndericinin alındı onayı gelmeden gönderebileceği veri paketlerinin sayısını belirtmektedir.dolayı kullanılmaktadır. Seçici Yineleme Protokolü (Selective Repeat) Bu protokolde sırasız gelen veri paketleri saklanır ve bu nedenle göndericiden yalnızca bozulan veri paketlerinin tekrar gönderilmesi istenir. 110 . ACK onayının parametresi olan numara alındığı belirtilen veri paketinin numarasıdır. alıcı tarafından iptal edildiğinden hepsinin tekrar gönderimi yapılır. Bu yöntemde. En önemli sakıncası alıcı tarafın iĢ yükünü arttıran bir yöntem olmasıdır. her bir veri paketi için ayrı ayrı alındı onayı gönderilir. bir veri paketi eksikliğinde sadece eksik olan değil bu eksik paketten sonra gönderilen tüm paketlerin doğru ya da yanlıĢ alındığına bakılmaksızın tekrar gönderilmesidir.3. Göndericinin.3. Bu yöntemin birçok türevi bulunmaktadır. ġekil 23: Çerçeve Gerile Prokolü Veri Gönderme Ve Onay Alma Mekanizması Bu protokolün en önemli eksikliği.

1.ġekil 25: Seçici Yineleme Prokolü Veri Gönderme Ve Onay Alma Mekanizması 3. Ġki türü bulunmaktadır. 3. DQDB gibi. Dinamik olarak paylaĢtırılan ortamda çoklu eriĢim için bir çok algoritma kullanılmaktadır. Saf Aloha ve DilimlenmiĢ Aloha. ÇOKLU ERĠġĠM PROTOKOLLERĠ ĠletiĢim ortamı bazı durumlarda statik olarak yapılandırılırken bazı durumlarda da dinamik olarak yapılandırılır. Bunun amacı iletiĢim ortamının daha verimli olarak kullanılmasıdır. Aslen telsiz kanal için geliĢtirilmiĢ olmakla birlikte her türlü kanala uygulanabilecek bir yöntemdir. ALOHA 1970‟lerde Hawaii Üniversitesi‟nin değiĢik kampüslerini telsizlerde bir-birine bağlamayı amaçlayan bir genele yayın sistemidir. jetonlu halka. 111 . CSMA. ÇarpıĢmasız protokoller ise FDDI. Aloha. Bunlar genel olarak çarpıĢma tabanlı ve çarpıĢmasız protokoller olarak bilinir. CSMA/CD çarpıĢma tabanlı protokollerdir. Aralarındaki fark zamanın dilimlenmesidir.4. Saf Aloha senkronizasyona ihtiyaç duymazken DilimlenmiĢ Aloha‟da bu gereklidir.4.

2. Bu gecikme nedeniyle farklı kullanıcılar kanalı boĢ zannederek aynı anda çerçeve gönderip çarpıĢmaya neden olabilirler.4. Dolayısıyla aynı dilimde baĢka trafik üretilmeme olasılığı e-G‟ye çıkmaktadır. 112 . 3. Burada açık Ģekilde yasaklı bölge bir çerçeve zamanına inmektedir. ÇarpıĢma durumunda çerçevenin tekrar gönderilmesi için rastgele bir süre beklenir. Burada bir kullanıcı göndereceği paketi olması durumunda öncelikle ortamı dinler. Aksi takdirde her iki terminalde tekrar aynı anda göndermeye çalıĢacak ve tekrar çarpıĢmaya neden olacaktır.4. Çok sayıda kullanıcının aynı kanalın eriĢimini elde etmek için uğraĢtığı sistemlere çekiĢme sistemi ismi de verilir. Ortamdaki iletiĢim gecikmesi önemli bir parametredir.1. bir alındı mekanizmasına ihtiyaç duyulur. 3. Dolayısıyla çerçevelerin çarpıĢmaları olasıdır. Eğer kullanıcı aynı anda gönderip dinleyemiyorsa.1.1.3.3. Fakat bir kullanıcı çerçevesinin çarpıĢtığını her kullanıcı gibi kanalı dinleyerek baĢarabilir.4 Israrcı ve Israrcı olmayan CSMA Ġlk incelenecek protokol 1-persistent CSMA‟dir. Gecikme arttıkça bu etki de artar. Saf Aloha Temel fikir kullanıcılar göndermek için bir çerçeve hazırladıklarında doğrudan gönderirler. Ortamın meĢgul olması durumunda ortam boĢalana kadar bekler. kullanıcıların diğerlerinin yaptıklarından bağımsız istedikleri zaman iletiĢim yapmaları nedeniyle performans düĢüktür. Eğer bir çarpıĢmayı algılarsa rastgele bir süre bekler ve bu iĢleme baĢtan baĢlar. Ġstasyonların ortamdaki taĢıyıcıyı (iletiĢimi) dinleyip gerektiği gibi davrandıkları protokollere taĢıyıcı sezim protokolleri ismi verilir.4. TaĢıyıcı Sezim Çoklu EriĢim Protokolleri (CSMA) Aloha‟da. Protokolün 1persistent ismini almasının nedeni ortamı boĢ bulduğunda 1 olasılıkla (kesinlikle) çerçevesini göndermesidir.1. Ortamın boĢaldığını sezdiğinde çerçevesini gönderir.4. DilimlenmiĢ Aloha DilimlenmiĢ Aloha‟da kullanıcılar istedikleri zaman değil belirlenmiĢ zaman dilimlerinde iletiĢim yapabilirler. 3. Bu örneğin bir saatin her dilim baĢını tüm bilgisayarlara bildirmesiyle gerçekleĢtirilebilir.1. Oysa LAN‟larda bilgisayarlar diğerlerinin faaliyetlerini sezip duruma göre iletiĢim yapabilirler.

Örneğin bir kare vurum Ģeklinde 0 bitini 0 V ifade ediyorsa ve çarpıĢmaya sebep olan kullanıcılar peĢ peĢe 0 biti gönderiyorsa. Ġkinci durumda asıl kullanıcı çarpıĢma olmuĢ gibi davranır ve rastgele bir süre bekleyerek yukarıdaki algoritmayı baĢtan baĢlatır. Eğer istasyon baĢlangıçta kanalı dolu bulursa bir sonraki zaman dilimini bekler ve yukarıdaki algoritmayı çalıĢtırır. Örneğin kullanıcı hattı dinler ve boĢ olduğunu görürse çerçevesini yollar. Bu özel hat kodlama yöntemi Manchester kodlamadır. ÇarpıĢma sezme iĢlemi fiziksel katmanda elektriksel olarak mümkün olan bir iĢlemdir. Bu algoritma ya çerçeve gönderilene ya da baĢka bir istasyon iletiĢime geçene kadar tekrar eder.Bu sorunu gidermek için kullanıcıların ısrarcılıkları azaltılabilir. Resim 49: Manchester Kodlaması Bu Ģekilde de görüldüğü gibi Manchester kodlamasıyla ne iletilirse iletilsin hat üzerinde her zaman bir titreĢim olur ve bu titreĢim sayesinde herhangi bir düğüm hattın meĢgul ya da boĢ olduğu kolayca ayırt edilebilir. Bu durumda bir çarpıĢma oluĢur. BaĢka bir protokol de p-persistent CSMA‟dir. Bu protokol (nonpersistent-CSMA) 1-persistent CSMA‟den daha iyi baĢarım sağlar.Gecikme sıfır olsa bile çarpıĢmalar muhtemeldir. Sonraki dilimde yine p olasılıkla gönderir veya q olasılıkla bekler. Eğer hat meĢgul ise ısrarla hattın boĢalmasını ve kendi çerçevesini göndermeyi beklemez. Rastgele bir süre bekler ve yukarıdaki algoritmayı tekrarlar. Kullanıcı gönderecek çerçevesi varsa ve kanal boĢsa p-olasılıkla çerçeveyi gönderir veya q=1-p olasılıkla iletiĢim için bir sonraki dilimi bekler. Ġki kullanıcı bir üçüncünün taĢıyıcısını dinleyerek bittiği anda çerçevelerini gönderebilirler. Dolayısıyla bu iĢ için özel tasarlanmıĢ vurum Ģekilleri kullanılmalıdır. 113 . çarpıĢmanın sezilmesi mümkün olmaz.

kablolu ağların yerini alan hatta bu ağlara göre daha fazla fonksiyonlarıbulunan yeni haberleĢme Ģeklidir.5.1. KABLOSUZ AĞLAR 3. Böylelikle iletiĢim ortamının her an bir bilgisayarın kullanımı garanti altına alınır. 3. kablolu iletiĢime alternatif olarak uygulanabilecek esnek bir iletiĢim sistemidir.6. Radyo frekans (RF) teknolojisini kullanan WLAN ile veri iletimi/alımıhavadan. Kablosuz yerel alan ağı(Wireless Local Area Netowrk) . ÇARPIġMASIZ PROTOKOLLER ĠletiĢim ortamını her an sadece bir bilgisayarın kullanımını garanti eden protokollerdir.1.Jetonlu Halka ĠletiĢim hattını kontrol için bir jeton kullanılır. Bu jeton sırasıyla oluĢturulan halkada bilgisayarları dolaĢır. Jeton kimde ise o bilgisayar çerçeve iletimini gerçekleĢtirir. Gönderme iĢlemi tamamlandığında jetonu tekrar halkaya bir baĢka bilgisayarın kullanımına sunar. Radyo frekans (RF) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alıĢveriĢi yapar böylece kablolu bağlantı miktarını azaltır. 3.5. Resim 50: Jetonlu Halka ĠletiĢim ortamındaki tüm bilgisayarlar bir mantıksal halka oluĢturarak birbirine bağlanır.6. duvarlar arasından geçerek 114 . Çerçeve göndermek isteyen bilgisayar jetonu alır ve çerçevesini gönderir. ÇarpıĢmaların önüne geçilmiĢ olur. Kablosuz Yerel Ağ (Wireless Local Area Network) Kablosuz yerel ağ. Bu halkada iletiĢimi kontrol etmek için bir jeton oluĢturulur.3. ĠletiĢimini tamamlayan bilgisayar jetonu ortama bırakarak baĢka bilgisayarların kullanmasını sağlar.

Standart kablosuz ağlar Ģu 2 moddan biri ile çalıĢırlar. Kablosuz ağadaptörleri sunucudaki ağiĢletim sistemi ile manyetik dalgalar arasında bir anten yardımıyla köprü oluĢtururlar. kablolu ağa bağlanır.1. masaüstü bilgisayarlarda ise ISA kartlarla eriĢirler. Eğer bir kullanıcıbu tanımlanmıĢmesafeden dıĢarıya çıkarak iletiĢim kurmak isterse. Uç noktalar ise kablosuz ağa. Bu mod. arada bir kullanıcıağgeçidi ve yönlendirici olarak görev yapmak zorundadır. dizüstü bilgisayarda PCMCIA kartlarla. 3. Resim 51: Peer – to – peer Gösterimi 115 . 3. geleneksek LAN iletiĢim teknolojilerinin tüm özelliklerini kapsamakta hatta daha da fazla özellik içerebilmektedir.6.2. eriĢim noktasıdenilen hem alıcıhem verici konumundaki cihaz standart kablolamayla. EriĢim noktasıkablolu ağomurgası ve kablosuz ağarasında veri alıĢveriĢini üstlenir. Peer-to-peer ( Makinadan makinaya) Model Bu moda. Bazıhız kısıtlamalarıdıĢında WLAN iletiĢimi. EriĢim noktasıgenelde yüksek bir noktaya konur fakat istenilen kapsama alanısağlandıkça her noktaya konulabilir. birbirleri ile iletiĢim mesafesinde olan kullanıcılar için tasarlanmıĢtır. kablosuz ağadaptörleriyle.sınır tanımayan bir iletiĢim kablosuz olarak sunulmaktadır.2. her kullanıcıağdaki bir diğeri ile direkt iletiĢim kurar.6. Kablosuz Yerel Ağların ÇalıĢması Kablosuz yerel ağlar havadan yayılan elektromanyetik dalgalarla bir noktadan baĢka bir noktaya fiziksel bağlantıolmaksızın bilgi iletiĢimini sağlar. Tipik bir kablosuz yerel ağuygulamasında.

3.Mantıksal BağlantıKontrolleri (LLC .11 ilk olarak 1999 da yayınlanmıĢtır ve 2.1 .4 Ghz de 2Mbps (DSL bağlantıgibi) hızında veri iletiĢimi için tasarlanmıĢtır 802.2.3. pahalıve hızlıolana doğru sıralanırsa: BlueTooth IrDA HomeRF WECA (Wi-Fi) 116 . IEEE 802.6.6. Acces Point adlıcihazlar ile kablosuz ağ ortamıkablolu ağortamıyla bağlantısıyapılırken veri iletiĢimi daha geniĢalanlara aktarılır. Kablosuz Ağ Türleri Bugünlerde 4 tip kablosuz ağvardır. Burada tüm bilgisayarlar eriĢim noktası(acces point) adlıürünle mevcut olan kablolu ağa bağlanmıĢtır.15 -WPAN'lar için standartlar üretmek (Kablosuz kiĢisel ağlar) Resim 52: Client/Server ( Ġstemci/Sunucu) Modeli 3.2 Client/Server ( Ġstemci/Sunucu) Modeli Bu modelde bir ağın alt yapısımevcuttur.Logical Link Control) 802.Güvenlik ve diğer konular 802.11 dir.2 . Bunlar ucuz ve yavaĢolandan.11 -WLAN'lar için standartlar üretmek (Kablosuz lokal ağlar) 802. Kablosuz ağlar kurmak için Ģu anda kullanılan ana standart IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers )802.

Kablosuz yerel ağların.5. hesap denetleme gruplarıhızlıağkurulumu ile üretkenliklerini arttırabilir. Küçük danıĢmanlık ya da muhasebe. Niçin Kablosuz? Kablosuz yerel ağyardımıyla kullanıcılar kolayca kaynaklara ulaĢabilecek. Ağ yöneticileri dinamik ortamlarda yer değiĢtirme. Ġleriye Yönelik Maliyet Kazancı: Kablosuz ağkurabilmek için ilk olarak harcanması gereken miktar kablolu bir ağdan daha fazla olmakla birlikte hayat evresi sarfiyatıçok azdır. Ağ yöneticileri eski ve tarihi binalarda kablosuz yerel ağ yardımıyla bilgisayar ağı kurulumunu düĢük maliyetle gerçekleĢtirebilmektedirler. binlerce kullanıcıya geniĢbir yelpazeyi kapsar. ağyöneticileri ise kablo döĢemeden ya da yer değiĢtirmeden ağkurabilecek veya mevcut ağda değiĢiklik yapabileceklerdir. çok yer değiĢtirme gerektiren dinamik ortamlarda kendini belli eder. geniĢleme ve diğer değiĢikliklerden dolayı ortaya çıkacak genel masraflarıkablosuz ağ kullanımı ile azaltabilirler. 3. 117 . GeniĢletilebilirlik: Yapılar kolaylıkla değiĢtirilebilir ve az miktarda kullanıcının oluĢturacağı peer to peer ağyapısından. hareket halinde dahi gerçek zamanlıbilgi eriĢimi sağlar.3.6. Kablosuz Yerel Ağların Yaygın Kullanım Alanları Hastanelerdeki doktorlar ve hemĢireler hasta bilgilerini anında ekranlarında görebilecekleri dizüstü bilgisayarlar ya da el terminalleri ile daha üretken olurlar.6. Kampüs bahçesindeki herhangi bir öğrenci aynıanda Internet‟e eriĢerek kendine gereken kaynakları araĢtırabilir. Uzun vadeli kazançları. Büyük iĢletmelerdeki eğitim gruplarının ve üniversitedeki öğrencilerin bilgiye eriĢimini. bilgi paylaĢımını ve öğrenmelerini kolaylaĢtırır. ayrıca duvar ve tavanlardan kablo çekme zorunluluğu da ortadan kaldırır.4. Kurulum Hızı ve Basitliği: Kablosuz yerel ağsistemleri kurulumu hızlıve kolaydır. Ambarlarda ve depolarda çalıĢan iĢçiler merkezi veritabanlarıile kablosuz ağüzerinden veri alıĢveriĢini yaparak üretkenliklerini arttırabilirler. geleneksel yerel ağlara karĢıüstünlükleri Ģunlardır: Mobilite: Kablosuz yerel ağlar ağkullanıcılarına Ģirketlerinin hangi noktasında olursa olsunlar. Kurulum Esnekliği: Kablosuz ağteknolojisi kablolu ağın eriĢemeyeceği yerlere ulaĢımı sağlar.

LAN Bağlantı Standartları Local Area Network Bağlantıları.6.6.6.1963 (1884‟te kurulmuĢ Amerikan Mühendisleri Enstitüsü) ve IRE (1912‟de kurulmuĢ olan Radyo Mühendisleri Enstitüsü) ‟ nin birleĢmesiyle oluĢturulmuĢtur. Ayrıca altyapının Sağlamlığınıtest etmek zahmet gerektirmez. Bilgisayar.3. Bundan dolayıYILAN‟A benzetilir. günümüzde ise UTP standardında yaygın olarak kullanılmaktadır.6. 3. kullanılan network (Ethernet) kartının ve kablo altyapısının hızına bağlıolarak önceleri BNC standardında. 118 . son bilgisayara kadar uzanır. Bu iki soket arasındaki toplam direnç 52 OHM olmalıdır. Yani kablo 1 numaralıbilgisayardanbaĢlar.6.7. 3. kar amacı gütmeyen. IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers‟ ın kısalmasındır. Kopuk nokta hemen tespit edilir. Her bilgisayarın olduğu yerde kabloya BNC soket takılır. dünyanın en büyük teknik organizasyonudur. 3. 10Mbitlik hız bile tam olarak sağlanamaz. tüm ağda tek bir kablo kullanma Ģeklindedir. Bnc’nin Avantajları Tek bir kablo kullanıldığıiçin malzeme sarfiyatıminimum noktadadır. Elektrik. Elektronik.2. Yani birmakine ağıgörmüyorsa hiçbiri görmez. Kablonun en baĢına ve en sonuna da sonlandırıcısoketler takılır.6. 3. telekomünikasyon yılında AIEE ve diğer birçok olan alanda mühendislik Elektrik uygulamalarının geliĢimi için çalıĢan.6. 3. Yüksek performans isteyen ağuygulamalarında sorun çıkarabilir. Bnc Alt Yapısı BNC altyapısı. Bnc’nin Dezavantajları Hız oldukça düĢüktür.6.1. Ayrıca eğer kabloda kopma olursa bütün ağkilitlenir.Ağyöneticileri kablolu ağlar üzerinde çalıĢan kritik uygulamalarıbu ağda herhangi bir hata olması durumuna karĢın kablosuz ağlarla yedeklemektedirler. Önümüzdeki yıllarda standart haline gelecek olan fiber optik altyapıise fiyatından dolayıhenüz çok ciddi altyapılarda kullanılmaktadır.

Ġnternet'e bağlanan her bilgisayara bir IP adresi atanır. Mesleki ve teknik standartları belirler. Elektronik. 300‟den fazla Ģubesi ve 1400‟den fazla öğrenci kolu vardır. Ayrıca ANSI. internete ya da diğer herhangi bir ağa bağlı cihazların. Elektrik. 119 . Yayın yapar. IEEE'nin Amaçları: Teknolojik geliĢmeyi teĢvik etmek. BÖLÜM IV 4. IEEE bu amaçlarını gerçekleĢtirmek için.150‟den fazla ülkede 365. bilgisayar ve iliĢkili bütün konularda yapılan bilimsel yayının %30'undan fazlası IEEE yayınlarına dahildir. 3. ve Bilgisayar alanındaki belli baĢlı bütün standartlar birer IEEE standardıdır. Dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği. IP(INTERNET PROTOCOL) IP adresi (Internet Protocol Address). Fakat öğrencilerden bölümlerinin mühendislik alanında olması istenmektedir[61]. Bu kuruluĢun Türkiye‟de de çalıĢmaları vardır ve öğrenci kollarını bünyelerinde barındırmaktadır.7. IP adresi birbirleri ile iletiĢim imkânı sağlar. OSĠ AĞ KATMANI 4.000‟i aĢkın üyesi.1. Gerek üyelerine yollanan yayınlar. Dünya çapında toplumun ilerlemesini sağlamak.1. ISO gibi diğer standart kuruluĢlarının standartları da genelde iliĢkili IEEE standardı üzerine kurulmaktadır. gerek üyelerin katılabileceği çeĢitli eğitim programları ile üyelerinin uzmanlık alanları içinde ve dıĢında teknolojik geliĢmeleri takip etmelerini sağlar[63]. Üyelerin kiĢisel geliĢimine katkıda bulunmak olarak belirtilmektedir[62]. Yani iki farklı cihaz aynı yerel ağda olmasa dahi. IEEE her yıl 400'den fazla uluslararası konferans ve 4500 civarı toplantı düzenlemektedir. Üyelerini eğitir. ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları adres. diğer bilgisayarlar bu bilgisayara bu adres ile ulaĢırlar. tüm dünyaya yayılmıĢ 10 alt bölgesi. Konferanslar ve toplantılar düzenler.

101‟dir. Ġnternet Servis Sağlayıcılarında bulunan Alan Adı Sunucularından (DNS Domain Name System) oluĢan bir ağ.ccc / 127.1.5 Bir internet sayfası sunucusuna.IP adresleri Ģu anda yaygın kullanımda olan IPv4 için 32 bit boyunda olup.aaa. 4.2. Peki. Ġkinci kısım ise Host ID olarak adlandırılır ve IP ağındaki cihazın adresini belirtir. noktalarla ayrılmıĢ 4 adet 8 bitlik sayıyla gösterilirler. Yani istenildiği zaman değiĢtirilebilir. ağ tarayıcısı IP adresi yazarak da bağlanılabilir. Bu yüzden her bağlantıda IP adresinin belli kısımları değiĢebilir. hangi alan adının hangi IP adresine karĢılık geldiği bilgisini eĢler ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. ancak bu rakamları yazmak pratik olmadığından IP adresine karĢılık gelen bir alan adı sistemi kullanılmaktadır.1.1.168. Örneğin: 192. Statik IP adresleri olan bilgisayarların adresleri değiĢmez. IP Adresi Sınıfları Kullanım alanlarına göre IP Adresleri sınıflandırılır.[4] 4.10. IP adresi ile subnet mask değerini lojik AND iĢlemine tabii tutarak kendi Network ID‟ sini bulur.167. Ġnternet'te trafik BaĢlıca IP adreslerince sağlanmaktadır.ccc 120 . Her bir cihaz için IP adresi tüm ağda tek olmalıdır. Sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilir[64]. Dinamik ve Statik Adresler Telefon ile (ADSL veya çevirmeli bağdaĢtırıcı) internete bağlanan kullanıcının IP adresi çoğu zaman dinamiktir. yani servis sağlayıcıda o an boĢ bulunan bir IP adresi atanır.. Bu sayılar 0 ile 255 arasında bir değer olabilir.bbb. IP adresi sayısal bir değer olup IP ağlardaki her bir cihazın sahip olması gerekir. IP adresleri iki kısımdan oluĢur. Her bir IP adres sınıfı için bu subnet mask değeri farklıdır. IP adresleri 32 bit uzunluğundadır ve birbirinden nokta ile ayrılmıĢ dört oktetden oluĢur.aaa. Networks‟teki cihaz hangi ağa sahip olduğunu nasıl anlar? Bunu anlamak için subnet mask (alt ağ maskesi) denilen değeri kullanır. Örneğin. Birinci kısım Network ID olarak bilinir ve cihazın ait olduğu ağı belirtir. A Sınıfı IP Adresleri 1.10. Örnek bir IP adresi 192.bbb. IP adresleri MAC adreslerinin tersine donanımsal bir adres değil sadece yazılımsal bir değerdir.

ccc aralığındadır.56 ise bu IP adresine sahip host‟un host ID‟ sini gösterir[65]. Bu da demektir ki bu tür bir IP adresinde ilk iki oklet Network ID‟ sini. A sınıfı IP adresine sahip bir ağda tanımlanabilecek host sayısı ise Ģu formülle hesaplanır. C sınıfı IP adreslerinin 83 kullanılabileceği ağ sayısı 2. Bu bitler ya 0 ya da 1 olmak zorunda.777. Örnek bir B sınıfı IP adresi 160. Örneğin 192.2. A Sınıfı Adresler IP adresindeki ilk oktet 0 ile 127 arasındadır ve varsayılan subnet mask ise 255.aaa.1.ccc C Sınıfı IP Adresleri 193. Bu sayıdan 2 çıkarmamızın nedeni ise bu 24 bit‟in hepsinin 0 veya 1 olmasının özel bir anlamı olduğu ve herhangi bir host‟a IP adresi olarak verilemediği içindir. B Sınıfı Adresler IP adresindeki ilk oktet 128 ile 191 arasındadır ve kullanılan subnet mask ise 255.bbb.0 „dır.bbb.19. C Sınıfı Adresler IP adresindeki ilk oktet‟in değeri 192 ile 223 arasında olabilir ve varsayılan subnet mask değeri ise 255.1. Burada ilk oktet‟in 0 ve 127 olma durumları özel durumlardır ve network‟ta kullanılmazlar.olarak verilebilir[66].75.10‟dur.255.156 olarak verilebilir. Yani toplam 24 bit‟i host tanımlamak için kullanabiliyoruz.168.10. Bu yüzden birbirinden farklı kaç kombinasyon olacağını 224 ile bulabiliriz.0.1. A sınıfı IP adreslerinde ilk oktet network ID‟ yi diğer üç oktet ise host ID‟ yi gösterir.1. B sınıfı IP adresinin kullanılabileceği ağ sayısı 16.255. 4.bbb.110. Bunu ilk oktetin değerine bakarak anladık. 4.255. Bu IP adresine sahip cihazın host numarası ise 101‟dir.214 adet host olabilir. burada kullandığımız 24 nereden geldi? A sınıfı adreste host‟u tanımlamak için son üç oktet (sekizli) kullanılıyordu.101 IP adresini inceleyelim.aaa.2.255. Bu IP adresinin ait olduğu ağın ID‟si ise 192.2.aaa.152 ve bu ağların her birinde tanımlanabilecek host sayısı ise 254‟dür. diğer iki oklet ise Host ID‟yi gösterir.0.22.168. Yani bu tür bir IP adresinde ilk üç oktet Network ID‟yi son oktet ise Host ID‟yi belirtir. Burada 49 bu IP adresinin ait olduğu ağın ID‟ sini 19.3.22.ccc / 192.534‟dür.255. Bu IP adresi C sınıfı bir IP adresidir.384 ve her bir ağda kullanılabilecek host sayısı ise 65. 224 – 2. Bu iĢlemin sonucu olaraktan 16.2. Subnet Mask Olarak 255.0. 121 .ccc .0 4.B Sınıfı IP Adresleri 128. Örnek bir A sınıfı IP adresi 49.10.255. Peki.097.0 „dır.aaa.bbb.0 „dır.

2. Bununla beraber UDP‟ ye göre daha basit bir yapıdadır. düzeltilir ve tekrar gönderilir. fragmented data gramların toplanmasında karıĢıklık olmaması. Böylece o hata tipi belirlenerek. ICMP TCP/IP ' nin iĢlemesine yardımcı olan bir protokoldür. ICMP‟ de iki tane encapsulation olur: IP data grama ekleme ve network frame ekleme. IP‟nin tamamlayıcı bir parçası gibidir. 4. ICMP yapı olarak UDP‟ ye benzer bir protokoldür. Mesaj türüne göre data gram parçası değiĢse de. Bu komut yardımı ile Internet kullanıcıları ulaĢmak istedikleri herhangi bir bilgisayarın açık olup olmadığını.Internet Yönetim MesajlaĢması Protokolü) ICMP. 4. D sınıfı IP adresleri multicast yayınlar için kullanılır. OSI BaĢvuru Modelinde ICMP ’nin Yeri Internet protokolü (IP) hata-raporlama veya hata-düzeltme mekanizmalarına sahip değildir. ICMP ağ hakkında bazı bilgileri toplamak amacı ile de kullanılır. Hata durumunda host tarafından geri bilgilendirmeyi sağlar. hata mesajları ve TCP/IP yazılımının bir takim kendi mesaj trafiği amaçları için kullanılır. rota yolunun kaybolması. Alıcı makineye mesajların gönderilmesi esnasında çoğu zaman problemlerle karĢılaĢılınabilir. Her hostta mutlaka ICMP protokolü çalıĢır.2. ICMP de mesajlarını sadece bir data gram içine koyar. ICMP (Internet Control Message Protocol . hatlardaki sorunları anında test etmek imkânına sahiptirler. Hata mesajları gönderen makineye gider. ICMP mesajının nereye gideceği ile ilgili bir port numarasına gerek yoktur. E sınıfı adresler ise bilimsel çalıĢmalar için saklı tutulmuĢtur[66]. 122 . ICMP „yi kullanan en popüler Internet uygulaması PING komutudur. Örneğin. Mesela bir bilgisayara bağlanmak istediğinizde sisteminiz size “host unreachable” ICMP mesajı ile geri dönebilir.1. ġu ana kadar gördüğümüz katmanları ve bilgi akıĢının nasıl olduğunu aĢağıdaki Ģekilde daha açık izleyebiliriz. olası problemi gönderen makineye bildiren ve rota iĢlemlerindeki hataları kontrol eden protokol devreye girer. TTL 'nin zamanının geçmesi. Bütün ICMP mesajları ağ yazılımının kendisince yorumlanır. header yapısı aynıdır[64]. BaĢlık bilgisinde port numarası bulundurmaz.Bu üç IP sınıfının haricinde D ve E sınıfı IP adresleri de mevcuttur. Burada.

3.2. 4.2. Bu komutları kullanmak için bir dos penceresi açmanız gerekmektedir[64]. ICMP Niçin Kullanılır? ICMP Ģu amaçlarla kullanılır.2. ICMP Paketinin Yapısı ve Formatı ICMP mesaj formatı ġekil 8-1‟de görülmektedir. Tüm ICMP mesajları üç alandan oluĢur. ICMP mesajları IP data gramının kullanıcı verisi alanında taĢınır. Ancak buradan ICMP ‟nin IP‟yi güvenilir bir protokol haline dönüĢtürme amacı ile geliĢtirildiği yargısı çıkarılmamalıdır. ICMP hata raporlama mesajları aynı zamanda internet baĢlığı ve kullanıcı veri alanının ilk 64 bitini taĢırlar. IP paketinin veri bölümünde taĢınır. • Toplamsal-hata (checksum) alanı: ICMP mesajının 16-bitlik 1‟e tümleyenini hesaplar. Bu bitler problem giderme ve problem analizi için faydalıdır[1]. TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapmak Herhangi bir durumda yok edilen paket hakkında geribildirim sağlamak Parçalanmasın komutu verilmiĢ paket parçalandığında geribildirim sağlamak Hata oluĢumlarında geribildirim sağlamak Paket baĢka bir yoldan gideceği zaman geribildirim sağlamak[64]. Bu yüzden ICMP paketlerinin dağıtım güvenilirliği. IP baĢlığındaki protokol alanı 1‟e set edilerek ICMP ‟nin kullanıldığı gösterilir. haberleĢen birimlere bildirerek bir hata bildirim mekanizması oluĢtururlar. Buradan ICMP paketlerinin güvenilir iletilemeyeceği ve hedefe vardığının garanti edilemeyeceği sonuçları çıkarılabilir.ICMP paketleri ortamda bir geri besleme sağlarlar. 4. • Kod alanı: hata veya durum bilgisi tipini tanımlar. • Tip alanı: mesajın tipini tanımlar. 123 . ICMP kullanan komutlara örnek olarak ping ve traceroute verilebilir. ICMP mesajı. IP paketlerinin dağıtım güvenilirliği ile sınırlı kalmaktadır. Bu yolla ciddi sorunları.

bir yönlendirici veya host tarafından diğer bir yönlendirici veya hosta gönderilen mesajlardır. Bu mesaj alınınca gönderim hızı azaltılmalıdır. tepki mesaj olarak hedeften kaynağa Echo Reply (Echo Cevabı) mesajı döner.Addres Maskesi istemi(Address Mask Request) 18 .Yönlendirici istemi 11 .Parametre Problemi(Parameter Problem) 13 . ICMP Hata.Bilgi Yanıtı(Information Reply) 17 .Timestamp Ġstemi(Timestamp Request) 14 . Redirect: Daha iyi bir rota mevcut olduğu durumlarda gatewaye gönderilir.Zaman aĢımı (Time to Live Exceeded)-traceroute kullanır 12 .Yeniden Yönlendirme(Redirection Required) 8 .4.Yönlendirici tanıtımı 10.2. Yukarıdaki mesaj tiplerine göre değiĢen mesaj örnekleri. Source Quench: datagramların geçiĢ oranını kontrol eder. Echo mesajı ile hedef hostun çalıĢıp çalıĢmadığı ve iletiĢim kurmak için gerekli yolun sağlanıp sağlanamayacağının testi yapılır.Addres Maskesi yanıtı(Address Mask Reply) Code field: Alıcı makine için daha çok bilgi içerir.Timestamp Yanıtı(Timestamp Reply) 15 .Hedefe EriĢilemedi(Destnation Not Reachable) 4 . 0 -Eko yanıt (Echo Reply)-ping yanıtı 3 .Eko yanıt (Echo Request)-(ping isteği) 9 . 124 . Bu mesaj gönderilince code fieldde oluĢan oluĢan numara routing durumlarını belirler.Kaynak Kapatmak(Source Quench) 5 . Checksum: Ip headerdaki gibidir.4. TCP / IP protokol grubu yüklü olan hostlar üzerinde çalıĢtırılan PING komutu bu iĢlevi yerine getirir. Echo: Echo mesajları. Destination Unreachable Fragment gerektiğinde DF'nin değeri 1 ise bu mesaj oluĢur.ve Durum-Raporlama Prosedürleri Mesaj tipinin alabileceği değerler. Echo mesajı kaynaktan hedefe yönelen bir mesaj olup.Bilgi Ġstemi(Information Request) 16 .

ĠĢte birden fazla yönlendiriciden oluĢan bir grup tek bir yöneticinin idaresindeyse bu gruba otonom sistem adı verilmektedir. Bu yönlendiricilerin nasıl bir protokol kullanacağından nasıl çalıĢacağına kadar her türlü kararı bu yönetici verebilir. Echo Request veya Reply: Debugging için kullanılır. Timestamp Request Ve Reply: Networkten geçen mesajın süresinin gözlenmesini sağlar. APNIC ( Asia Pacific Network Information ) gibi kuruluĢlardan alınabilir[68]. Address Mask Request ve Reply: Özel network veya subnetworkün denenmesi için[65]. OS numaraları 16 bittir. AĢağıda Türkiye Ġnternet Haritası‟ndan Üniversiteler Arası Akademik Ağ (ULAKNET) kısmına bakarsak görüldüğü gibi ĠTÜ 9095 OS numarasına sahiptir. Resim 53: ULAKNET AĢağıdaki Ģekilde 3 farklı otonom sistem verilmiĢtir ve her sistemin yönetimi bağımsız bir yönetici eliyle yapılmaktadır. Otonom sistem (OS). Genelde optionslarda kullanılan hatalıargümanlar buna sebep olur. Dikkat edilirse aĢağıdaki Ģekilden de anlaĢılacağı 125 . 4.Parameter Problem: semantic veya synatatic hata oluĢtuğunda açığa çıkar. OS numaraları ARIN( Amerıcan Regıstry For Internet Numbers) . Ġnformation Request ve Reply. OTONOM SĠSTEM ( AUTONOMOUS SYSTEM ) Ġnternet üzerinde aslında her yönlendiricinin bir yöneticisi veya sahibi bulunmaktadır. tek bir yönetim altında bulunan belirli bir IP adres aralığına sahip bir networkü ifade eder.3.

bağlı bulunduğu OS numaralarını söyleyerek çalıĢmaktadır. Resim 54: Otonom Sistem 4. Otonom sistemler arası yönlendirme iĢlemi BGP protokolü ile yapılmaktadır. birbirine bağlı OS yapıları ve numaraları olarak bildiğini söyleyebiliriz[71].3.1. OTONOM SĠSTEM ĠÇĠ YÖNLENDĠRME Küçük yavaĢ değiĢen ağlarda yollar elle girilebilir. Bu yolda problem olması durumunda diğer yol kullanılır[70]. ġekilde bu bağlantı. Bu iĢlemlerin otomasyonu için otonom sistemler içerisindeki yönlendiriciler birbirleriyle haberleĢirler ve eriĢilebilirlik ya da yönlendirme bilgilerini iletirler. gerekli yönlendirmeyi yapabilmek için kendisi ile ortak çalıĢan BGP yönlendiricilerine (kendi komĢularına). Otonom sistem içerisindeki eriĢilebilirlik bilgisi tam olarak tespit edildikten sonra BGP protokolüyle diğer otonom sistemlere bildirilebilir. Bu gibi sistemlerde hızlı değiĢimlere hızlı cevap vermek için otomatik bir sisteme ihtiyaç var.4. 4. çok büyük kurumsal ağlar ve özellikle de büyük yerleĢke ( kampüs ) ağlarının birbirleri ile 126 .üzere problem otonom sistemler arası bağlantıların nasıl sağlanacağıdır. Internet‟teki BGP kullanan yönlendiricilerin. otonom sistemler dıĢındaki omurga üzerinden yapılmıĢtır[69]. Küçük ağlarda birden çok yol bulunuyorsa bunlardan bir tanesi asıl yol olarak seçilir. Her BGP yönlendiricisi bu numaraları birbiri ile değiĢ tokuĢ ettiğinden. Bunun dezavantajı hızlı büyüme ya da hızlı değiĢme olduğu zaman elle yapılandırma yeterli olmaz. tüm internetin yapısını. BGP ( BORDER GATEWAY PROTOCOL ) BGP ( Border Gateway Protocol ) ise dünya genelinde servis sağlayıcılar. BGP.

Mesafe vektörü ile her bir yönlendirici kendi yönlendirme tablosunu dakikada bir kere güncelleyecektir. Yandaki Ģekilde ise R1 “ 1 ” nolu otonom sistemden bilgi toplar ve bu bilgiyi R2 „ye aktarır. hangi ağlara ulaĢabilecekleri bilgisini iletmesi üzerine kuruludur. Her bir yönlendirici için hop değerine bir eklerler.1. R2 de “ 2” nolu otonom sistemden bilgi toplar ve R1 e bildirir [72].bağlantılarında kullanılmaktadır. Yönlendiricilerin internet üzerindeki paket iletimini sağlayabilmesi ortak bir protokol üzerinde bilgi paylaĢımı yapmaları ile mümkün olur. Bu yöntemde her bir yönlendirici diğer ağlara ulaĢmak için hop sayma bilgisini yakınındaki yönlendiricilerden alacaktır[73]. Ġnternet üzerinde on binlerce ayrı ağ bulunmaktadır.4. bağlı oldukları yönlendiricilere bakarak dinamik Ģekilde oluĢtururlar. 127 . Mesafe Vektörü Yönlendirme ( Distance Vector Routing ) Bu tip yönlendiriciler kendi yönlendirme tablolarını. BGP‟ nin temel mantığı her yönlendiricinin komĢusu olan diğer yönlendiricilere. ġekil 26: BGP Protokol ġekil 27: BGP ‟ nin Ġki Otonom Sistem Arasındaki Yönlendirme ĠĢlemi 4.

Mesafe için adım sayısı kullanılır. önce kendi tablosunu günceller ( Aynı varıĢ adresli daha kötü yol varsa tablodan siler. KomĢu yönlendiriciler de. Ġçerisinde yönlendiricinin o anki yönlendirme veritabanında bulunan bilgiler olur. Eğer 180 saniye içinde o yolla ilgili baĢka mesaj gelmezse o yol geçersiz sayılır[76]. Hem aktif hem pasif RIP katılımcıları mesajları dinlerler ve tablolarını güncellerler[75]. yeni durumu göz önüne alarak kendi tablolarını güncelleyip kendi komĢularına haber verirler. Katılımcıları aktif ve pasif makineler olarak ikiye ayırır. Aktif katılımcılar kendi yönlendirme bilgilerini diğerlerine gönderirler. Ağ topolojisindeki herhangi bir değiĢiklik. dünyadaki binlerce ağda kullanılmakta olan bir mesafe yönlendirme vektörü protokolüdür. Aynı yolu ilan eden baĢka bir mesaj alındığında zamanlayıcı yeniden baĢlatılır. Basit oluĢundan dolayı.) ve daha sonra komĢularına yansıtır.4. Ancak 128 . oraya bağlı olan yönlendirici tarafından sezilir ve yönlendirici hemen yeni durum için değerlendirme yapar. daha geliĢmiĢ gönderim protokollerinin özelliklerinden ve gücünden yoksundur.5. istenmeyen yönlendirme davranıĢlarına yol açabilir. RIP protokolü DV yönlendirme mantığıyla çalıĢır. Eğer daha iyi bir yol olduğunu öğrenirse. Pasif katılımcıları sadece gelen yönlendirme bilgilerini alırlar ve yönlendirme tablolarını düzenlerler. Aktif moda çalıĢan bir yönlendirici her 30 saniyede bir yönlendirme güncelleme mesajı yayınlar. YÖNLENDĠRME BĠLGĠ PROTOKOLÜ ( Routing Information Protocol ) Yönlendirme Bilgi Protokolü ( Routing Information Protocol ) . Her yönlendirici tabloya bir yol koyduğunda bir zamanlayıcı baĢlatır. Seçimi için geçilecek yönlendirici sayısını baz alarak kullanmak. ağ konusunda kendini geliĢtirmek isteyen kimseler için iyi bir baĢlangıç protokolüdür [74]. Ancak adım sayısı o yolun en kısa yol olduğunu göstermez. Açık standartlara dayalı olması ve uygulanabilirliğinin çok basit olması yönüyle bazı ağ yöneticilerince çekici bulunmasına karĢın RIP. Performansı artırmak için RIP birkaç kural koymuĢtur: Eğer yeni alınan yol mevcut yolla aynı mesafedeyse yol değiĢtirilmez. Sadece yönlendiriciler aktif modda çalıĢabilir. uçlar pasif modda çalıĢmak zorundadır.

Kendisi RFC1058'de tanımlı olup VLSM (Variable Length Subnet Masks) desteği yoktur. RIPv1‟ den RIPv2‟ ye kadar sürekli geliĢtirilmiĢtir. RIP v2‟ nin artıları Ģunlardır: Ġlave yönlendirme paketi bilgisi taĢıyabilme. 129 . Bir RIP paketi. RFC 1721-1722-2453‟de tanımlıdır. O ağa kaç adımda ulaĢılabildiği [76]. Yönlendirme bilgi protokolü (RIP) yıllardır. VLSM (Variable Length Subnet Masks ) ve kimlik denetimi desteği vardır. DeğiĢik uzunlukta alt maskeleme desteği [76]. Adresleme türünü broadcast yapar. Adresleme türünü multicast yapar. En önemli güvenlik açıklarından biri de bu versiyonda kimlik denetimi desteği yoktur. RIPv2: Versiyon 1' göre karĢılaĢtırma yapacak olursak.değiĢikliği ilk yansıtan yönlendiriciye tekrar gönderilmelidir. Bu versiyonda da 15 geçit sayısı sınırı devam etmektedir. Tablo güncellemelerinin güvenliği için yetkilendirme mekanizması. iki önemli bilgi içerir: Hangi ağa ulaĢılabildiği. Aksi durumda kısır döngü oluĢur. ġekil 28: Routing Information Protocol ( RIP ) RIP protokolünün iki versiyonu vardır: RIPv1: Bu versiyonda güncelleĢtirmeler subnet (alt ağ bilgisi) bilgisi içermezler.

2.4.R2.C Ağları ile R1. • Ġçerisinde yönlendiricinin o anki yönlendirme veritabanında bulunan bilgiler olur. • Hem aktif hem pasif RIP katılımcıları mesajları dinlerler ve tablolarını güncellerler. • Aktif modda çalıĢan bir yönlendirici her 30 saniyede bir yönlendirme güncelleme mesajı yayınlar. • Katılımcıları aktif ve pasif makineler olarak ikiye ayırır. RIP Nasıl CalıĢır? RIP protokolü DV ( mesafe vektörü ) yönlendirme mantığıyla çalıĢır. • Ancak adım sayısı o yolun en kısa yol olduğunu göstermez. Resim 55: A.R3 Router‟ları Arasındaki Bağlantı 130 .1.5. • Aktif katılımcılar kendi yönlendirme bilgilerini diğerlerine gönderirler.B. Rıpv1 ve Rıpv2 arasındaki farklar ġekil 29: Rıpv1 ve Rıpv2 arasındaki farklar 4. • Mesafe için adım sayısı kullanılır.5. • Pasif katılımcılar sadece gelen yönlendirme bilgilerini alırlar ve yönlendirme tablolarını düzenlerler.

• Ġlk baĢta. Bu durumda: 1. B router' ı A ve C ağlarına ilgili router' ları kullanarak tek adımda ulaĢabileceğini öğrenir. Show ip protocols komutu. • A. Bunların en yaygın olanlarından ikisi show ip route komutu ve show ip protocols komutlarıdır.Örneğin. yukarıdaki ağı alırsak. Öte yandan. 3.3. RIP Yapılandırması RIP‟ in düzgün yapılandırılmıĢ olup olmadığını doğrulamak için kullanılan değiĢik komutlar vardır. Show ip route komutu. C router'ı A ağına B router'ını kullanarak iki adımda ulaĢabileceğini öğrenir. 4. Ardından. Arouter'ı B ağına B router' ını kullanarak tek adımda ulaĢabileceğini öğrenir 2. router üzerinde IP trafiğini hangi gönderim protokollerinin taĢıdığını gösterir.5. Bu durumda: A router'ı C ağına B router'ını kullanarak iki adımda ulaĢabileceğini öğrenir. B ve C ağları ve R1. RIP servisi aktif olduğu için her router tüm ağlara "ben bir router' ım ve Ģu ağa ulaĢabiliyorum" mesajı yollar. C router'ı B ağına B router' ını kullanarak tek adımda ulaĢabileceğini öğrenir. R3 ve R4 ise router'ları temsil etmektedir. ağ muhtelif değiĢimlere otomatik olarak uyum sağlayabilir [76]. RIP konfigürasyonunu kontrol etmek için ilave komutlar Ģunlardır: Show interface <arabirim> Show ip interface <arabirim> Show running-config 131 . hiçbir router yollar hakkında bilgi sahibi değildir. RIP mesajları sık sık gönderildiğinden ve 3 RIP mesajı süresince haber alınamayan bir ağ "ölü" olarak sayıldığından. yönlendirme tablosunda yer alan komĢu RIP‟ lerce alınan yolları doğrulamak için kullanılır [76]. B router'ı yeni bir Ģey öğrenmez. her router öğrendiği bilgileri paylaĢır. R2.

3. kaynaktan alıcı adresine giden yolda izin verilen atlama sayılarındaki sınırın dolmasıyla sürekli devam eden gönderim döngüsünü engeller. yol üzerinde bir atlama olarak kendi hesabına 1 artırılır.5. TT net'in omurgasına bağlıdır.B.RIP. RIP ve baĢka protokoller router'ların birbirlerini otomatik olarak görmesi için gerekli hizmetleri sunarlar [77].R3 ve R4 Router‟ları Arasındaki Bağlantı Az önceki örnekte B ile C ağları arasındaki R3 yolunu kestiğimizi varsayalım. " der." der.5.4. tablosunu günceller ve B' ye " Ben C' ye dört adımda ulaĢabiliyorum .R2. birçok ağın birbirine bağlantısı ile oluĢur. B router 'ı C' ye doğru olan bağlantısını aklından siler. " der.C Ağları ile R1. B router' ı bunu listesine ekler ve A router' ına " Ben c‟ ye üç adımda ulaĢabiliyorum. 4. RIP’ in Amaçları Nelerdir? Ġnternet denen ağ. • Dolayısıyla. Buna ek olarak. yeni veya değiĢmiĢ bir giriĢ içeren gönderim güncellemesi aldığında metrik değer. RIP‘ in Sorunları ġekil 30: A. 2. 132 . daha karmaĢık olan OSPF protokolü bu sorunu çözmektedir [77].5. değiĢimlere (örneğin TT net'in su altı kablosunun kopması) karĢı dayanıksız olacaktır. A router' ı B router'ına " Ben C 'ye iki adımda ulaĢabiliyorum. Bir router. metriğin 15 üzerinde artırılmasına yol açıyorsa bu durumda sonsuzluk gibi düĢünülür ve ağ adresi ulaĢılamaz olarak kabul edilir [77]. Örneğin: Türkiye'deki çoğu internet servis sağlayıcısı. Bu sorunun çözümü için RIP 15 adımdan daha fazla adımda ulaĢılan ağları “ulaĢılamıyor ” kapsamına alır. • Belki de binlerce satır yönlendirme bilgisi girecek adam sayısı azdır. • Ağ. Eger bu. 4. Bu durumda: 1. Normalde C' ye B üzerinden ulaĢtığını bilen A router'ı. 4.

IPSec Nedir? TCP/IP Protokol kümesi 1969 yılında DARPA tarafından (Department of Defense Advanced Research Projects Agency) kendi iç networklerinde kullanılmak üzere geliĢtirilmiĢtir ve geliĢtirilirken güvenlik kısmen göz ardı edilmiĢtir. kimlik doğrulaması (authentication) ve verinin network üzerinde güvenli iletimini (Secure transmission) sağlayan bir endüstri standardıdır[78].) TCP/IP yığını içerisinde standart gelen bir özelliktir. Devamındaki sürümler de kullanıma devam etmiĢtir. yanlıĢ yerlere yönlendirilmesi. gibi özetlenebilir. IPSec standart olarak belirlenen bir Ģifreleme kullanır ve windows 2000 ile beraber gelmiĢtir. yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı Ajansıdır. (IPsec mimarisi RFC2401 belgesinde tanımlanmıĢtır. ordu tarafından kullanılmak üzere. çünkü TCP/IP protokol kümesinin bu denli yoğun ve hatta standart olarak kabul edilip kullanılacağı düĢünülmemiĢti. Bu uygulamalar iletiĢim kurallarında hiçbir değiĢikliğe neden olmadığı için. yerel ağ bilgisayarları. Uçtan uca güvenlik ile özel ağ ve Internet saldırılarına karĢı etkili koruma sağlar. 133 . bütünlüğünü sağlayan (integrity) . IPSec RFC (Requests for Comments) 2401-2411'de belirlenmiĢtir. normal ağlarda da kullanıma müsaittir. Genel ve özel ağlarda Ģifreleme ve filtreleme hizmetlerinin bir arada bulunduğu internet Protocol Security (IPSec) iletiĢim kuralı aracılığıyla bilgilerin güvenliği sağlanır. IPSec sayesinde datalarımızın network üzerinde güvenli bir Ģekilde hedefine ulaĢmasını sağlarız[78]. dolayısı ile birçok tehlikeye maruz kalabilirler.4. The Defense Advanced Research Projects Agency (ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı). Datalarımız network üzerinde savunmasız olarak yol alırlar. bu tehlikeler datalarımızın editlenmesi. güvenli ağ kavramının uzun vadeli hedefidir. IPSec veriyi.1. etki alanı istemcileri ve sunucuları. IPSec ağ ortamında bulunan her bilgisayar için kimlik denetimi yapmaktadır[79]. IPSEC (IP SECURITY) 4.. kriptolayan (encryption). ĠletiĢimde IPSec korumasını bilmesi gerekenler yalnızca gönderen ve alan bilgisayarlardır.. IPSec. DARPA (Daha önce ARPA olarak bilinmekteydi) bugünkü internetin geliĢtirilmesinden sorumluydu ve Berkeley Unix ve TCP/IP'yi de içeren birçok geliĢtirme projesini finanse etti[77].6. çalıĢma grupları. Windows XP ve Windows Server 2003 ailesinde IPSec.6.

6. gönderen ve alan bilgisayarlardır. kimlik doğrulama iĢlemiyle bu kimlik denetlenir. IPSec. Bu model IPSec'in Ģu kuruluĢ senaryoları için baĢarılı biçimde dağıtılmasına olanak sağlar[80]. 3. extranet'ler ve geçici istemciler arasındaki iletiĢimi koruma yeteneği sağlar[80]. 4. mesajı alan bilgisayarın hesapladığı mesaj özeti (message digest) değeri ile mesajı gönderinin ilettiği mesaj özeti değerleri karĢılaĢtırılır. kaynak IP'den hedef IP adresine güven ve güvenlik oluĢturan uçtan uca bir güvenlik modelini temel alır. Ġki bilgisayar arasında güvenlik duvarı türünde paket süzme veya ağ adresi çevirme iĢlemi yapılmıyorsa. Yerel ağ (LAN): istemci/sunucu ve eĢler arası GeniĢ ağ (WAN): yönlendiriciden yönlendiriciye ve ağ geçidinden ağ geçidine Uzaktan eriĢim: çevirmeli istemciler ve özel ağdan Internet eriĢimi[80]. iletiĢimin gerçekleĢtirildiği ortamın güvenli olmadığı varsayılarak. Veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır [84]. Bütünlük (Integrity) Kimlik doğrulama (Authentication) Gizlilik (Confidentiality)[81]. Ağ üzerinden gönderilen mesajın gerçekten gönderilen mesaj olup olmadığını anlamak için.2. Her iki bilgisayar da.  MD5. IPsec güvenlik mimarisini oluĢturan 3 temel öğe vardır: 1. Sonuç farklıysa iletilen mesaja iletim sırasında müdahale edildiği anlaĢılır. Mesajları özetlemek için MD5 ve SHA-1 algoritmaları kullanılır. Bir yere gönderilecek veri 128 bitlik özetler halinde Ģifrelenir. Güvenliği sağlanan trafiği bilmesi gereken bilgisayarlar yalnızca. bunun yerine IP adresinin ardında yer alan sistemin bir kimliği olup.Ģube ofisleri (fiziksel olarak uzakta bulunabilir). kaynaktan gelen verileri yalnızca hedefe yönlendiren bilgisayarların IPSec'i desteklemesi gerekmez. Tek yönlü (açık anahtarlı) Ģifreleme tekniğidir. 2. (Message-Digest Algorithm5) veri bütünlüğü veya özet fonksiyon olarak da bilinir. IP adresinin kimlik olarak dikkate alınması zorunlu değildir. güveni kendi tarafında sağlar. 134 . Bütünlük (integrity) Hedefe ulaĢan verinin kaynaktan gelen veri ile aynı olup olmadığı kontrol edilir.

56 bit uzunluğunda anahtar kullanır. Bu durumda.6. Verileri 160 bit uzunluğunda özetler. Kaynakta anahtarla kilitlenen sandık. ĠletiĢimde bulunan bilgisayarların birbirlerinin kimliklerini doğrulamaları için aynı kimlik doğrulama metodunu kullanması gerekir. (Secure Hash Algorithm) özetleme algoritmasıdır. Blok Ģifreleme algoritmasını kullanır. Birbirinin kopyası iki anahtarı olsun. IPSec protokolünü kullanarak iletiĢim kuracak bilgisayarlar.4. 4. Veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.(Data Encryption Standart) simetrik Ģifreleme tekniğidir. Örneğin. kimlik doğrulama iĢlemi için çeĢitli yöntemler kullanabilirler[84]. Kimlik doğrulama (Authentication) ĠletiĢimde bulunan her iki tarafın da birbirlerinin kimliklerinin doğrulanması için kullanılır. (trible DES) DES‟teki açıkları kapatabilmek için DES‟te kullanılan algoritmanın üç kez uygulanmasıyla anahtar uzunluğunu artıran yöntemdir. Tek yönlü Ģifreleme tekniğidir. ġifreleme iĢleminde en çok kullanılan yöntemler DES ve 3DES yöntemleridir. Gizlilik (Confidentiality) Gönderilen verinin ağ üzerinden ĢifrelenmiĢ bir Ģekilde iletilmesini belirtmek için kullanılır. hedefe gittiğinde yine aynı anahtarla açılacaktır. ağdaki paketler bir izleyici (sniffer) aracılığıyla yakalansalar bile içerikleri ĢifrelenmiĢ olduğu için taĢınan verilerin üçüncü Ģahıslar tarafından okunması engellenmiĢ olur. SHA-1. Anahtarlardan biri kaynakta diğeri ise hedeftedir.) 135 . (Bitler önce bloklanır sonra Ģifrelenir. Web alanında geniĢ kulanım alanı vardır [84].(Anahtar uzunluğu ne kadar artarsa güvenlik de o kadar artar.3. 4. Anahtar uzunluğu 112 bite çıkarılmıĢtır.  3DES.  DES. tek kilidi olan bir sandık düĢünün.) Hem Ģifrelemek için hem de Ģifre çözmek için aynı anahtar veri kullanılır.6.

gerçek IP adresinde değiĢiklik meydana gelmez. TaĢıma modu. Paketin yük bölümü üzerinden koruma gerçekleĢirken. TaĢıma modu kullanıldığında. TaĢıma modu IP paketinin AH veya ESP ile korunmasını sağlar. IPSec Ġletim Modları TaĢıma Modu: IPSec için varsayılan moddur. Tünel Modu: IPSec tünel modu. aynı LAN (Local Area Network) içerisinde bulunan iki bilgisayar arasında kullanılabilir [78].ġekil 7: IPSec Mimarisi 4.5. Aynı yerel ağ içerisinde bulunan cihazlar tarafından kullanılabilir [82]. datalarımız bizim kontrolümüzün dıĢında olan bir ağdan geçeceği zaman kullanılır. örneğin iki ayrı yerleĢim biriminde Ģubesi olan Ģirketin Ģubeleri arasındaki bağlantı (Network-to-Network). Bu modda güvenlik sadece OSI katmanlarından Transport katmanı ve üzerinde sağlanan bir özelliktir. uçtan uca iletiĢim için kullanılır (örneğin bir istemci ve sunucu arasındaki istemciler için).6. TaĢıma modu IP datasının AH veya ESP ile korunmasını sağlar. IPSec tünel modda kullanıldığında Ģubelerin iç ağlarında IPSec kullanmaya gerek yoktur. IPSec yalnızca IP datalarını Ģifreler. çünkü sistemlerin gönderdikleri IP paketleri karĢı ağa ulaĢtırılmak üzere kendi GateWaylerine IPSec uygulanmadan gelir ve Encryption/Decyrption iĢlemi bu 136 .

DıĢ IP üstbilgisinin IP adresleri tünel sonu noktalarıdır ve saklanan IP üstbilgisinin IP adresleri en son kaynak ve hedef adresleridir[83]. paketler istenilen hedefe ulaĢtığı an saklama üst verisi iptal olur ve paketin hedefe yönlendirilmesi için asıl paket verisi kullanılır[79]. aktarım modu ise yalnızca IP verilerini Ģifreler. Gerçek IP paketi Ģifrelenir ve baĢka bir IP paketi yardımıyla kapsülleme yapılır. içinden saklı paketlerin geçtiği mantıksal veri yoludur[83]. Bu modda güvenlik bütün IP paketi üzerinden gerçekleĢtirilir. Ağdaki trafiği dinleyenlere gösterilmez. Tünel oluĢturma gizlilikle birleĢtirildiği zaman. Ağ herhangi bir iç ağ olabilir: özel bir intranet veya Internet. Saklama. Bu yeni paketin. Tünel modunu aĢağıdaki yapılandırmalarda kullanabilirsiniz: Ağ geçitleri arasında Sunucu ve ağ geçidi arasında Sunucular arasında[1] 137 . Saklı alınan paketler hedeflerine ulaĢtığında.. Ġç ağlarda IPSec kullanmaya gerek yoktur[82]. ağlar arasında dolaĢmasını sağlayan yeni adresleme ve yönlendirme bilgileri olabilir. IPSec IP üstbilgisini ve verilerini Ģifreler. IPSec tünel modu. Tünel modunda. yönlendirme ve yeniden saklama iĢlemlerinin tümüne tünel oluĢturma adı verilir. IPSec tünel modu kullanıldığında. güvenilmeyen bir ağdan geçmesi gerektiğinde. Tünel modunda Ģifreleme iĢlemi veriler ağdan çıkıĢ yaparken ağ geçidi (gateway) üzerinde yapılır. Tünel oluĢturma.GateWay‟lerde yapılır ve IP Paketi Ģifrelenerek hedef sisteme teslim edilmek üzere karĢı GateWay‟e teslim edilir [82]. özgün paket verisi mesela özgün kaynak ve hedef gibi. IP paketinin tümü bir AH veya ESP üstbilgisi ve ek bir IP üstbilgisi ile saklanır. trafiğin ara. farklı ağlar arasındaki trafiği korumak için kullanıĢlıdır. Tünel iĢleminde paketler bir çerçeve içerisine alınarak saklanır. Genel olarak tünel modu veriler farklı bir ağdan geçiĢ yapacağı zaman kullanılır. saklama üstbilgisi kaldırılır ve paketi son hedefe yönlendirmek için özgün paket üstbilgisi kullanılır.. Tünel modu. IP paketini AH veya ESP yükü olarak kabul ederek tüm paketin korunmasını sağlar. özgün paketi yeni bir paket içine gizler veya saklar. Tünelin kendisi.

4. Payload Length: Kimlik doğrulama baĢlığının uzunluğudur. çünkü bu modda paket tüm Ģekilde imzalanır. AH ( Authentication Header-Kimlik Doğrulama BaĢlığı ) AH. Replay saldırılarını engellemek ve IP paketinin bütünlüğünü korumak için çeĢitli algoritmalar kullanarak IP Paketine sıra numarası verir. Bu koruma yöntemi ile replay saldırıları önlenmiĢ olur. IP paketi hedefine ulaĢtığında aynı algoritma kullanılarak sıra numarası tespit edilir.6. Örneğin ağ içerisinde kullanılmayan bir makinenin yerine geçen hacker bu yöntemi kullanarak verileri değiĢtiremez[79]. bu protokolleri inceleyecek olursak[78]. Standart IP paketlerine. bu durumda AH tek baĢına bize güvenlik sağlamada yeterli olmaz. paketteki kullanıcı verisi ve IP baĢlığındaki IP adresi gibi değiĢmeyen bölümleri temel alınır. AH söz konusu sıra numarasını IP paketinin Header (baĢlık) kısmında bazı alanları değistirerek yazar.1. AH protokolü IP datagramının bütünlüğünü korur. AH‟da kaynak ve hedef bilgilerinde değiĢtirilme yapılamaz. Bu bilgi daha sonra paketin AH baĢlığına eklenir. Bunu yapabilmek için datagramın HMAC'ini hesaplar. eğer IP paketi yolda bir Ģekilde değiĢtirildiyse (bir tek karakter bile değiĢse) sıra numarası farklı olacağından IP Paketi kabul edilmez.6. ġekil 8: AH Kimlik Doğrulama Yapısı   Next Header: Takip eden alanın protokolünü belirler. 4. 138 .6. HMAC hesaplanırken gizli anahtar. Authentication Header (AH) ve Encapsulated Security Payload (ESP) ekleyerek network iletiĢimini güvenli hale getirir. Ancak IP paketini Ģifrelemez.6. beraberinde Ģifrelemeye de ihtiyacımız var ve bunu ESP sağlar[78]. iletim esnasındaki olası değiĢiklerin önüne geçmek. IPSec Protokolleri IPsec protokol ailesi iki bağımsız IP protokolünden oluĢur. IPSec.

Ġlk byte Next Header alanıdır. yeni paket geri çevrilir. ancak değiĢikliğe karĢı korumalıdır. Örneğin. B Bilgisayarı‟ndaki Emre‟ye veri göndermektedir. Daha sonra bu HMAC IPsec protokol baĢlığına eklenir ve paketin alıcısı eğer gizli anahtara eriĢimi varsa bu HMAC'i kontrol edebilir.ĠletiĢim için doğru güvenlik iliĢkisini tanımlamak üzere hedef adres ve güvenlik iletiĢim kuralı (AH veya ESP) ile birlikte kullanılır. bu da verileri Ģifrelemediği anlamına gelir. Bu. Bu alanı iki adet ayırılmıĢ byte takip eder. kapsüllenmiĢ paketin açılmasında kullanılacak güvenlik anlaĢmasını belirler. Bir TCP datagramı taĢıma modunda kapsüllendiğinde kullanılan sayı ise 6'dır. Bu alan takip eden baĢlığın protokolünü belirtir. IPsec protokolleri IP datagramlarının bütünlüğünü korumak için hash mesaj doğrulama kodlarını (HMAC) kullanır. Güvenlik Parametreleri Dizini (SPI). AH protokolü IP datagramının IP baĢlığındaki IP adresi gibi değiĢmeyen parçalarını da korur [86]. SPI. bu numaraya sahip bir güvenlik iliĢkisinin daha önce alınmadığını doğrulamak için bu alanı denetler. IP üstbilgisi. ÇeĢitli hash algoritmaları kullanarak IP datagramı ve bir gizli anahtarı temel alan HMAC'i çıkartırlar. Kimlik Doğrulama Üstbilgisi (AH). Alıcı. Hızlı mod güvenlik iliĢkisinin ömrü açısından sıra numarası yinelenemez. Sıra Numarası (Sequence Number): Replay koruması için AH datagram`ının seri numarasıdır [84]. tüm paket (hem IP üstbilgisi. 32 bit uzunluğundaki Ardışıklık Numarası cevaplama ataklarına karĢı koruma sağlar. 139 . paketin tanımlandığı güvenlik iliĢkisini belirlemek için bu değeri kullanır. A Bilgisayarı‟ndaki Gamze. Alıcı. Tünel modunda bütün IP datagramı kapsüllendiğinden bu alanın değeri 4'tür. AH baĢlığı 24 byte uzunluğundadır. Sıra numarası. Sıradaki 32 bit uzunluğundaki alanda Güvenlik Parametre Dizini (SPI) bulunur. AH üstbilgisi ve veriler bütünlük içinde korunur. Son alan olan HMAC ise 96 bitlik alan kaplar. hem de pakette taĢınan veri yükü) için kimlik doğrulama ve bütünlük sağlar ve yeniden yürütmeyi önler. Sonraki byte yükün uzunluğunu gösterir. Emre‟nin.SPI): Paketin açılmasında kullanılacak güvenlik anlaĢmasını belirler.  Güvenlik Parametre Ġndeksi (Security Parameter Index . Gizlilik sağlamaz. Sadece gizli anahtarı bilen eĢler HMAC yaratıp onu kontrol edebildiklerinden HMAC alanı paketin bütünlüğünü korur. iletiĢimde güvenlik iliĢkisi üzerinden gönderilen paket sayısını gösteren ve 1'den baĢlayarak artırılan 32 bitlik bir sayıdır. Daha önce bu numarayı taĢıyan bir paket alınmıĢsa. Paket için yeniden yürütmeye karĢı koruma sağlar. Veriler okunabilir.

ismini de oradan alır [78]. AH protokolü iki yönlü kimlik tanılama sunar. Bunu IP paketlerini kapsülleyerek yapar.6. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi. 140 . tüm paket Ģifrelenir ve yeni bir ESP ve IP header yaratılır.6. IPSec`in kullandığı anahtarlanmıĢ hash paketin gönderildikten sonra içeriğinin değiĢtirilmediğine emin olunmasını sağlar. baĢkalarının paketi tekrar gönderebilmesini engelleyerek replay saldırılarına karĢı koruma sağlar. daha sonrası için kaydetmesi ve sonra tekrar yollaması. IP üstbilgisi ile IP yükü arasına AH üstbilgisi yerleĢtirilmesiyle bütünlük ve kimlik doğrulama sağlanır [81]. istemci ve sunucunun her ikisinin de bir diğerinin kimliğinden emin olmasını sağlar [86].2.  DeğiĢiklik. kötü amaçlı bir kiĢinin bazı paketleri yakalaması. ESP (Encapsulating Security Payload -Kapsüllenen Güvenlik Yükü) ESP‟nin birincil görevi AH tarafından sıra numarası verilmiĢ IP paketlerini belirlediğimiz algoritmalar yardımıyla Ģifrelemek ve hedefte aynı algoritma yardımıyla Ģifresini çözmektir. ESP protokolü hem HMAC kullanarak paketin bütünlüğünü hem de Ģifreleme kullanarak paketin gizliğini garanti eder. AH pakete anahtarlanmıĢ bir 'hash' ekleyerek. 4.  Spoof. Paketin Ģifrelendikten sonra HMAC hesaplanır ve ESP baĢlığı oluĢturulur ve pakete eklenir [84]. Ģifreleme bilgisi olarak pakete ilave bir kuyruk eklenir [7]. ESP kuyruğu ve MAC adresi paketin sonuna eklenir. Bu tip saldırılar saldırganın artık ağda bulunmayan bir makinenin yerine geçebilmesini sağlar. ESP tünel metodunda ise.veri gönderen kiĢinin gerçekten Gamze olduğundan ve verilerin değiĢtirilmediğinden emin olmasını sağlar. ESP iletim metodunda. ESP bilgisi IP header ve payload‟u arasında yerleĢtirilir. AH bir ağı 3 tip saldırıdan korur:  Replay Saldırıları.

 Pad uzunluğu: Takviye alanının byte olarak uzunluğu. 0 ile 255 byte arasında. IP baĢlığı 141 .  Ekleme/Takviye (Padding): Kullanılan blok Ģifrelemenin blok ölçüsüne uyacak Ģekilde verinin uzunluğunu değiĢtirir. Bu alan alıcı tarafından takviye alanını atmada kullanılır. ESP‟yi takip eden her Ģey (üst katman protokolü. Alıcı bu değeri kullanarak bununla hangi güvenlik iliĢkisinin kullanılacağını belirler. Alıcı bu numaraya ait güvenlik iliĢkisinin sıra numarasını kontrol ederek daha önce alınıp alınmadığını belirler. ESP IP baĢlığından sonra TCP gibi üst katman protokolden önce ya da zaten yerleĢtirilmiĢ olan IPSec baĢlıklarından önce yerleĢtirilir. 32 bit`tir.ġekil 9: ESP‟ nin Yapısı  Güvenlik Parametre Ġndeksi (SPI): Hedef adres ve güvenlik protokolü (AH veya ESP) ile birlikte kullanıldığında haberleĢme için doğru güvenlik iliĢkisini (SA) tanımlar.  Sıra Numarası: SA için anti-replay koruması sağlar. Sıra numarasının tekrarlanmasına izin verilmez.  Sonraki BaĢlığı (Next header): Orijinal IP baĢlığının protokol numarasıdır. Eğer daha önce alınmıĢ ise paket kabul edilmez. Yükü tanımlamak için kullanılır. veri ve ESP trailer) imzalanır. 1 den baĢlayarak arttırılarak haberleĢmede güvenlik iliĢkisi üzerinde gönderilen paket sayısını belirler.

142 . Üsta katmak protokolü bilgisi. Bu protokol öncelikli olarak AH tarafından sıra numarası verilmiĢ IP paketlerini belirlenmiĢ algoritmalardan faydalanarak Ģifrelemek ve hedefe ulaĢtığında aynı algoritmaları kullanarak çözümlemektir. IV sayesinde iki eĢit yüke karĢılık iki farklı ĢifrelenmiĢ yük oluĢturduğundan emin olunabilir [82]. veri ve ESP trailer kopyalanır [86]. Böylece AH tarafından oluĢabilecek güvenlik açığı engellenmiĢ olur [82]. Üçüncü bölümde ise Ģifreleme iĢleminde kullanılan İlklendirme Vektörü (IV) bulunur. ġifreleme iĢlemlerini gerçekleĢtirdikten sonra Ģifreli metni alıcıya gönderirken Ģifreli metinle birlikte gizli anahtarı da alıcıya güvenli bir Ģekilde göndermesi gerekmektedir. ġifreleme Algoritmaları Kriptografi bilimi anahtar kullanım özelliklerine bağlı olarak iki farklı algoritma sistemi ortaya koymuĢtur: Simetrik Ģifreleme algoritmaları Asimetrik Ģifreleme algoritmaları Simetrik ġifreleme Algoritmaları: Simetrik Ģifreleme algoritmaları Ģifreleme ve deĢifreleme iĢlemleri için tek bir gizli anahtar kullanmaktadır. SPI kapsüllenmiĢ ESP paketinin açılmasında kullanılacak SA'yı belirtir.imzalanmaz ve bu sebeple değiĢikliklerden korunmaz. ESP baĢlığındaki ilk bölüm Güvenlik Parametre Dizini (SPI)'dir. Simetrik Ģifreleme algoritmaları eğer IV kullanılmazsa frekans saldırılarına karĢı zayıftırlar. Ġkinci bölüm Ardışıklık Numarasıdır. Simetrik Ģifreleme algoritmaları çok hızlı Ģifreleme ve deĢifreleme iĢlemleri gerçekleĢtirebildiğinden dolayı günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır [87]. ESP protokolü gizlilik ve kimlik denetimini beraber sağlayabilir. Bu numara cevaplama ataklarına karĢı koruma sağlar.

143 . Yani sizin Ģifreniz 1234 ise. Hash için kısaca ĢifrelenmiĢ Ģifre diyebiliriz. sabit uzunlukta bir çıkıĢ sağlar. güvenli olmayan bir kanal vasıtasıyla (güvenli bir Ģekilde) ortak bir Ģifrede karar kılmalarına yarayan bir protokoldür. iĢte bu forma hash diyoruz. Hash Algoritması: Önce hash‟in ne olduğunu açıklayalım. bunlar veriyi tek yönlü olarak Ģifreler. Hash algoritması için "hash fonksiyonları" denilen fonksiyonlar kullanılır. Ġki iĢtirakçinin öncesinde herhangi bir anlaĢmaya gerek duymadan. Diffie Hellman Algoritması: Algoritmanın amacı. Algoritma anahtar değiĢimi ile sınırlıdır [87]. Birçok ticari uygulama bu anahtar değiĢimini kullandı. Ġnsanlığa ilk duyurulan açık anahtar algoritması. Bu sistemde Ģifreleme iĢlemi herkes tarafından bilinen açık anahtarla yapılır. ġifreleme ve çözme iĢlemi birbirinin simetriği olmayan (yani aynısı olmayan) algoritmalarla gerçekleĢtirildiğinden dolayı da asimetrik Ģifreleme sistemi olarak bilinir [87]. iki kullanıcının bir anahtarı güvenli Ģekilde birbirlerine iletmeleri ve daha sonrasında da bu anahtar yardımı ile Ģifreli mesajları birbirlerine gönderebilmelerini sağlamaktır. Hash fonksiyonları çok önemli.Asimetrik ġifreleme Algoritmaları: Simetrik Ģifreleme tekniğinde bulunan anahtar dağıtım problemini çözmek için Ģifreleme ve çözme iĢlemlerinin her birisi için ayrı ayrı anahtar kullanma prensibine dayanan bir Ģifreleme sistemi geliĢtirilmiĢtir. bu Ģifre hash algoritmasından geçtiğinde A2ecD13Fdeac12e gibi bir forma dönüĢür. Verilen herhangi bir uzunlukta giriĢ için. çünkü günümüzde kullanılan çoğu Ģifreleme yönteme hash algoritmasına dayanır. Diffie ve Hellman`ın açık anahtarlı kriptografi olarak tanımladıkları 1976 yılında yayımlanmıĢ "New Directions in Cryptography" isimli makalelerinde yer aldı ve bu algoritma kriptografik sisteme örnek olarak DiffieHellman Anahtar değiĢimi idi. DiffieHellman ortak gizli anahtar oluĢturma sistemi ayrık algoritma problemini üzerine kurulmuĢ ve güvenirliği çok büyük asal sayıları seçmeye dayanmaktadır [88]. Bunun anlamı Ģu: Eğer hash algoritmalarıyla çalıĢan bir program ya da iĢletim sistemi kullanıyorsanız istediğiniz uzunlukta kendinize Ģifre belirleyebilirsiniz [89].

VPN kısaca. ġekilde Hash fonksiyonunun nasıl çalıĢtığı görülüyor. Değerli bilgileri açık ağ olan internet üzerinden geçerken yetkisiz eriĢimlerden korur. IPSec (Internet Protocol Security) en çok kullanılan güvenlik protokolüdür. Tünelleme teknolojileri. VPN herkese açık ağda oluĢturulan tünelleme tekniğidir [91]. veri paketleri bu yeni ve güvenli protokol baĢlığı bilgisini kullanır. 144 . Ģifreleme ve kimlik doğrulama için kullanılan standart bir güvenlik protokolüdür. Bunlar tek taraflı fonksiyonlardır.Resim 56: Hash Algoritması Yapısı IPSec‟te kullanılan diğer bir algoritma çeĢidi ise Hash algoritmasıdır. Veri iletiĢimi baĢladığında. Amacı verinin kriptolanmasını sağlamak değil ama verinin yolda değiĢtirilmesini önleyerek verinin doğruluğundan alıcı tarafın emin olmasını sağlamaktır. Yani tersi alınamaz. (IPSec ile birlikte kullanılırlarsa) kompleks Ģifreleme prosedürleri ve kimlik doğrulama protokollerini içerir. Protokol baĢlığı ve VPN bağlantısı için kullanılacak protokolün baĢlık bilgisine eklenir. Tünelleme Teknolojisi interneti kullanarak bir lokasyondan diğerine veri paketlerinin koruyucu bir Ģifreleme algoritmasıyla iletilmesi yöntemidir. ġekilde veri Hash fonksiyonundan geçirilerek bir Hash sonucu bulunuyor ve veri ile birlikte karĢıya Hash sonucu da gönderiliyor. Alıcı taraf veriyi aynı Hash fonksiyonundan geçirerek aynı sonucu bulursa verinin içeriğinin değiĢmediğinden emin oluyor. IPSec internet üzerinden veri taĢınması iĢleminde tünelleme. herkese açık bir ağ olan internet üzerinden verilerin güvenli bir Ģekilde geçirilmesi olarak tanımlanabilir.

1. [94] ġekil 10: Arp Ġsteği Gönderimi 4. yani IP si bilinen cihazın fiziksel adresinin öğrenilmesi protokolüne Adres Çözümleme Protokolü (Address Resolution Protocol) denir. Ethernet ara yüzüne sahip olan ağ kartları ile yerel ağlara kolayca bağlanılmaktadır. Yerel ağda haberleĢmek için veri alıĢ-veriĢi yapılacak cihazın fiziksel adresi bilinmelidir. ADRES ÇÖZÜMLEME PROTOKOLÜ (ARP) 4. Token Ring.7. TCP/IP protokolü ise veri gönderip almak için 32 bitlik IP adreslerini kullanır.7. ARP (Adres Çözümleme Protokolü) Nedir? Yerel ağlarda kullanılan en yaygın ara yüz Ethernet‟tir. Bu adresler 16'lık tabanda olup toplam 12 haneden oluĢur (Örnek. 0015-60-4F-E1-D8). Fiziksel Adresler (Mac Adresleri) Nedir? Yerel ağlarda kullanılmak için üretilmiĢ cihazlara (Ethernet. Bu ara yüzler birbirlerine paket göndermek için kendilerine üretim aĢamasında verilmiĢ 48 bitlik fiziksel adresleri (mac adresi) kullanırlar.2. Lan) üretim aĢamasında benzersiz bir adres verilir.4. Bu iĢlem için kullanılan protokole.7. IEEE tarafından belirlenen kurallara göre ilk 6 hane üreticinin kimliğini belirtir ve aynı üreticinin bütün cihazlarında aynıdır. Son 6 hane ise cihazın benzersiz adresini belirler. Bu adres 48 bitten oluĢur ve cihazın salt okunur belleğine yazılmıĢtır. [94] 145 .

ġekil 11: Fiziksel Adres Çözümü 4.7. Belirtilen IP‟nin dıĢındaki hiçbir IP den cevap gelmez ve gelen cevap cihazın kendi fiziksel adresini içerir. gönderenin fiziksel adresi ve alıcının IP adresi vardır. Alıcının fiziksel adresi bilinmediğinden tüm ağa yayın yapan (broadcast) bir paket yollanır ve isteğin bütün ağa ulaĢması sağlanır. Arp Ġsteği Paketi IP si bilinen fakat fiziksel adresi bilinmeyen bir cihaz varsa bütün ağa arp isteği(arp request) gönderilir.7. Aynı Ağda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi ġekil 12: Arp Çözümlenmesi 146 .3. Bu pakette gönderenin IP adresi. [94] 4. Ayrıca isteği yollayan ve isteği yanıtlayan 2 cihazda diğerinin fiziksel adresini ve IP adresini daha sonra kullanmak üzere belleğine kaydeder.4.

5. Alıcı fiziksel adresi paketin bütün ağa gidebilmesi için FF:FF:FF:FF:FF:FF dir. 2.Örneğin. 3. A bilgisayarının IP si 192. Farklı Ağlarda Arp Fiziksel Adreslerinin Çözümlenmesi Genel olarak yukarıda anlatılanlar gibi olup birkaç temel fark vardır. 5. 4.3 olsun. Çözümleme de. Eğer arp tablosunda o girdiyi bulamazsa bütün ağa broadcast bir arp istek paketi yollar. Eğer eĢleĢme olmazsa cevap dönmez ve arp paketini atar. Bu yerel ağdaki bütün bilgisayarlar arp paketini alır.7.[94] ġekil 13: Farklı Arp Çözümü Örneğin yukarıdaki gibi bir ağda A bilgisayarı ile D bilgisayarı arasındaki haberleĢmede paket önce Y1 e. Bu pakette kendi IP adresi. A bilgisayarı B bilgisayarı ile iletiĢime geçmek istiyor.1.1. fiziksel adresi ve alıcının IP adresi vardır. B bilgisayarı arp paketindeki IP ile kendi IP adresinin eĢleĢtiğini görür ve A bilgisayarı için IP adresi-fiziksel adres eĢleĢtirmesini kendi arp tablosuna ekler. 147 . Y2 nin adresini çözümler. B bilgisayarı kendi fiziksel adresini içeren bir arp yanıt paketini A bilgisayarına yollar.168.168.2 ve B bilgisayarının IP si 192. Y1. A bilgisayarı 192. A bilgisayarı gelen arp yanıt paketindeki fiziksel adresi.3 IP adresine sahip olan cihazın fiziksel adresine kendi arp tablosundan bakar. Y2 de D nin adresini çözümler. öğrenmek istediği IP adresiyle eĢleĢtirip arp tablosuna ekler.1. Kendi IP adresi ile karĢılaĢtırır. A düğümü Y1 in adresini çözümler. 4. 1. sonra Y2 ye gönderilir.168.

6.7.6. 1. Otomatik girdiler silinip tekrar yazılabilirler ama el ile girilenler bilgisayar yeniden baĢlatılana kadar arp tablosundan silinmez. AĢağıdaki ekranda arp –a ile bilgisayardaki arp tablosu görüntülenmiĢtir. Arp Tablosuna Otomatik Yeni Veri Eklenmesi Yerel ağdaki herhangi bir bilgisayarla iletiĢime geçildiğinde bu bilgisayarın IP ve fiziksel adresleri arp tablosuna eklenir[94]. [94] 4. Eğer 2 dakika içinde tekrar kullanılırsa tabloda 2 dakika daha kalır ama en fazla 10 dakika sonra silinir. öğrenilen fiziksel adres-IP adresi bilgilerini ileride kullanabilmek için bu bilgiler arp tablosunda tutulur.7. 148 . Tabloya eklendikten sonra 2 dakika içinde tekrar kullanılmayan girdiler silinir.4. Arp Tablosu Arp iĢlemini tekrar tekrar yapmamak. Her arp girdisi en fazla 10 dakikalık bir ömre sahiptir. Arp tablosu otomatik olarak dolabileceği gibi el ile de doldurulabilir.1.

3.2. ĠletiĢime geçilen 192.3 IP adresine sahip bilgisayar ile ping komutu yardımıyla iletiĢime geçilmiĢtir.168. 149 .1.168.3 IP adresine sahip olan bilgisayarın IP ve fiziksel adresleri öğrenilmiĢ ve arp tablosuna eklenmiĢtir.1. Daha sonra yerel ağdaki 192.

4. Önce arp -a komutu ile arp tablosu görüntülenmiĢtir[94]. Daha sonra arp -s komutu ile arp tablosuna eklenmek istenilen cihazın IP adresi ve fiziksel adresi girilmiĢtir.6. 150 . 2.7.2. Arp Tablosuna El Ġle Yeni Veri Eklenmesi 1.

6. Bir arp paket biçimi aĢağıdaki gibidir. IP 0x0800 151 .3 Arp Paket Formatı Gerekli durumlardaki mesajlaĢmalarda kolaylık sağlaması için bir ARP mesaj yapısı oluĢturulmuĢtur. 4. Örneğin. [94] Tablo 6: ARP Paket Biçimi Donanım Adres Tipi Her bir veri hattı katman protokolüne bu alanda kullanması için verilen numaradır.3. Örneğin Ethernet 1 Protokol Adres Tipi Her bir protokole bu alanda kullanılması için verilen numaradır. Bu mesaj yapısı herhangi bir protokol için fiziksel/donanım adres çözümlemesi amaçlasa da genelde IP ağlarında fiziksel adrese ulaĢmak için kullanılır. Tekrar arp -a komutu çalıĢtırıldığında listede son eklenen adres de vardır ve yanında “statik” yazar.7.

Bu nedenle Ġnternet dağıtık bir yapıda kuruldu.8. Operasyon Gönderici belirli operasyonları sergiler: istek için 1.1. Fakat BOOTP de IP-fiziksel adres eĢleĢtirmesinin elle yapılması gerekir. cevap için 2.122. Bu sorunu çözmek için baĢka bir baĢlangıç protokolü (bootstrap) önerilmiĢtir: BOOTP.255. RARP sunucuları bu isteğe cevap verir. Bu alanda istekler önemsenmez. Yeni çalıĢtırılmıĢ bilgisayarlar fiziksel adreslerini ağa duyurup IP adresi ister. (FF:FF:FF:FF:FF:FF) Hedef Protokol Adresi Alıcıya yönelik protokol adresidir. RARP (Reverse Address Resolution Protocol – Ters Adres Çözümleme Protokolü) Arp iĢleminin tam tersi olarak bilinir. SINIR GEÇĠTLERĠ PROTOKOLÜ (BGP) 4.0 – 144. tek noktaya.0. tek sisteme ya da kuruluĢa bağlı olmadan çalıĢabilmesi ve bu Ģekilde sürekliliğin garanti edilmesi idi. ODTÜ‟ye bu Ģekilde 144. [94] 4.Donanım Adres Uzunluğu Donanım adresinin byte cinsinden uzunluğunu gösterir. Gönderen Donanım Adresi Donanım adres göndericisi Gönderen Protokol Adresi Protokol adres göndericisi Hedef Donanım Adresi Alıcıya yönelik donanım adresidir. Bu istek yerel ağın dıĢına çıkamayacağı için yerel ağda bir RARP sunucusu olması gereklidir. Ethernet adresi 6 byte uzunluğundadır. RARP isteği için 3 ve RARP cevap için 4.7.255 arası IP adreslerini kullanım 152 . Protokol Adres Uzunluğu IP adresinin byte cinsinden uzunluğudur.Bir istek mesaji gönderilirken VarıĢ Donanım Adresi‟nin tamamı F yapılır. Kurumlar ve birimlere ihtiyaçları oranında IP adresi barındıran bloklar tahsis edildi. UDP ile haberleĢtiğinden yerel ağın dıĢına çıkabilir.8.122. 4. BGP (Border Gateway Protokol) Nedir? Ġnternet‟in ilk çıkıĢ noktasındaki önemli kriterlerden biri.7. IPv4 adresi 4 byte uzunluğundadır.

Bu dağıtık yapının kaçınılmaz sonucu ise farklı IP adres bloklarının farklı bölgelerde olması idi. OSPF (Open Shortest Path First) daha çok servis sağlayıcıların kendi iç ağlarında kullandığı bir protokol olmakla beraber kurumsal ağlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylece dünya üzerindeki herhangi bir yönlendirici cihaz.8. Bu bilgiyi alan diğer kenar yönlendiriciler de aynı Ģekilde bu bilgiyi bağlı olduğu diğer kenar yönlendiricilere aktarır.2. BGP ‘nin Temel Mantığı Nedir? Ġnternet üzerinde onbinlerce ayrı ağ bulunmaktadır.hakkı verildi. Bunu sağlamak için ağ geçidi (gateway) protokolleri geliĢtirilmiĢtir. [97] 153 . çok büyük kurumsal ağlar ve özellikle de büyük yerleĢke (kampüs) ağlarının birbirleri ile bağlantılarında kullanılmaktadır[97]. çevresindeki diğer kenar yönlendiricilere duyurur.3. ġekil 14: BGP KomĢuluğu 4. [97] 4. hangi ağlara ulaĢabilecekleri bilgisini iletmesi üzerine kuruludur. BGP‟nin temel mantığı her yönlendiricinin komĢusu olan diğer yönlendiricilere. Kenar yönlendiricilerin Ġnternet üzerindeki paket iletimini sağlayabilmesi ortak bir protokol üzerinde bilgi paylaĢımı yapmaları ile mümkün olur. BGP ÇeĢitleri Nelerdir? Ağ geçidi (gateway) protokollerinin en çok kullanılan ikisi ospf ve bgp dir.8. yani Ġnternet‟e bağlanmasını sağladığı ağı. hangi IP bloğunun nerede olduğunu merkezi bir yere sormadan öğrenebilecek hale gelmiĢtir. BGP sisteminde her kenar yönlendirici öncelikle kendi ağını. BGP (Border Gateway Protokol) ise dünya genelinde servis sağlayıcılar. Sonuçta dünya üzerindeki her kenar yönlendirici bir IP bloğuna ulaĢmak için bir veya birden fazla yol biliyor olacaktır. Merkezi yapıda olmayan ve dağıtık IP bloklarının bulunduğu böyle bir ağ yapısının çalıĢmasının yolu ise ağların dıĢ bağlantılarını sağlayan yönlendirici cihazların (routerlar) birbirleri ile haberleĢerek hangi ağlara ulaĢım sağladıkları bilgisini paylaĢmalarıdır.

BGP de aynı bu mantıkla çalıĢır. Bu değeri ilk trafik ıĢığı için “0″ dersek. Bunu alan diğer ıĢıklar da sayıyı “1″ artırarak diğerlerine “2″ Ģeklinde iletir. bağlı olduğu komĢularına “ben ayaktayım. Bu bilgi de 3… 4… 5… Ģeklinde artarak diğer tüm trafik ıĢıklarına aktarılır. görevimin baĢındayım” bilgisi 154 . Her BGP yönlendirici cihazı. bu bilgiyi alan yakınındaki trafik ıĢığı değeri “1″ artırarak yakınındaki diğer trafik ıĢıklarına iletir. BGP ‘nin ÇalıĢma Mekanizması Nedir? BGP‟nin çalıĢma mekanizması. Bir ıĢıktan “4″ gelirken diğerinden “5″ geldiğini düĢünelim. Burada önemli bir nokta. Bu durumda “4″ diyen trafik ıĢığının olduğu yönü seçmek “5″ bilgisi gelen yönden daha kısa olacaktır. DeğiĢik kaynaklardan gelen. Buradaki her trafik ıĢığını bir yönlendirici cihaz olarak düĢünürsek.8. Ģehir içinde bir noktadan diğer noktaya gitmek için farklı güzergâhlardaki trafik ıĢıklarını saymaya ve az sayıda trafik ıĢığı olan güzergâhı seçmeye benzer. bir trafik ıĢığına birden fazla yoldan bilgi gelecektir. hedefe en yakın trafik ıĢığı. Peki en kısa diye bildiği yönde bir kopukluk varsa. oradan ulaĢılamıyorsa ne olacak? BGP‟de bunu anlamak için duyuru (anouncement) denen bir mekanizma kullanılır.4. [97] ġekil 15: BGP ÇalıĢma Mekanizması Örneğin. yakınındaki diğer tüm trafik ıĢıklarına hedef adrese kendisi üzerinden ulaĢmak için kaç trafik ıĢığı geçmesi gerektiğini bildirir. hedef IP bloğuna hangi yönden kaç atlama (hop) noktasıyla ulaĢılır bilgilerini yorumlayarak paketi o yöne yönlendirir.4.

Bu iĢlem paket hedefine ulaĢana kadar devam eder. vs. ilgili yönlendirici cihazdan gelmiĢ olan bilgileri siler ve yönlendirme hesaplamalarını tekrar gözden geçirir. bir IP bloğuna gidiĢ için belli bir hattın kullanılması Sağlana bilir.5. Bu örnekte görüldüğü gibi ĠTÜ 9095 AS numarasına sahip. ġekil 16: Bgp Örneği I BGP sisteminde değiĢik ayarlar yapmak mümkündür.gönderir. AS numaraları rip‟ e. Basitçe. belli IP blokları için filtreler yazılabilir vs. AĢağıda Türkiye Ġnternet Haritasından yalnızda Üniversiteler Arası Akademik Ağ (ULAKNET) kısmını aldım. O görevini tamamlamıĢtır. AS (Autonomous System) Autonomous system (AS). AS numaralı 16 bittir. Yani 0 ile 65535 arasında değerler alabilir. tuttuğu tabloda dünya üzerindeki herhangi bir IP Bloğuna hangi komĢu yönlendirici cihaz üzerinden gidilmesinin daha yakın veya tercih edilen olduğu bilgisine sahiptir. arin gibi kuruluĢlardan alınabilir. Eğer kurumun birden fazla ana ağ bağlantısı varsa. Eğer bir komĢu cihaz. [1] 155 . bu bilgiyi belli bir süre alamazsa. [97] 2. bu cihaz yine kendi tablosuna bakarak benzer iĢlemi tekrarlar ve paketi ilgili diğer komĢu cihaza aktarır. yönetim altında bulunan belirli bir IP adres aralığına sahip bir networkü ifade eder. Bu Ģekilde BGP yönlendirme protokolü çalıĢtıran her bir ana yönlendirici cihaz. bunlardan bir tanesine kendisini daha uzakmıĢ gibi gösterip diğer hattının kullanılması sağlanabilir veya ayarlamalarla hatlar arası yük paylaĢımı yapılabilir. ilgili trafiği yerel tablosundaki kayıtlara bakarak hedefe daha yakın görünen veya tercih edilen komĢu cihaza aktarır. tek bir GP ile ilgili olan As hakkında bilgi vermek istedim. Paketi komĢu yönlendiricisine ileten ağ cihazı artık paketin hedefe ulaĢıp ulaĢmadığıyla ilgilenmez.

ġekil 17: Bgp Örneği II ġekil 18: Bgp Örneği III 156 .

TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5. e adı verilen beĢ sınıfa ayrılmıĢtır. Bir örnek vermek gerekirse siz ISS‟a telefon hattı ile bağlandığınızda ISS‟nin ağına dahil oluyorsunuz.2 Ģeklindedir. Bunlardan en önemlileri TCP (Transmission Control Protokol) ve IP (Internet Protokol) olduğu için bu ismi almıĢtır.2 ise. d. Ġnternette bulunan her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır ve sadece ona aittir. C sınıfı ise ilk 3 okteti kullanır ve ilk okteti 192 ile 223 arasındadır. TCP/IP„de bu Ģekilde oluĢan yüzden fazla bilgi iletiĢim protokolünün toplandığı bir protokoller ailesidir. c.1. Veriler gönderilirken mutlaka gönderenin IP adresini taĢırlar.BÖLÜM V 5. Yani ilk 3 oktet 157 .0 A sınıfı bir IP‟dir.15.62. Daha evvel alınmıĢ olan IP adresi havuzundan size bir IP adres veriliyor. Aynı Ģekilde B ilk iki oktetle belirlenir ve ilk okteti 129 ile 191 arasındadır.0. Bir bilgisayar ağında kullanılan protokol ne olursa olsun aslında bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletiĢimde bulunurlar. GörünüĢü 194. ĠletiĢimin gerçekleĢmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiĢ ve uyguluyor olması gerekir. TAġIMA KATMANI 5. Mesela IP adresiniz 194. Alıcının adresi de adresteki domain adrese göre çözümlenir ve gönderilir. Birincisi bilgisayarın bağlı olduğu özel bir ağın numarası ikincisi ise bilgisayarın özel numarasıdır. A sınıfı adresleri ilk “ oktet” ile belirlenir ve 2 ile 126 arasında olmalıdır. Bu protokoller birbirleriyle iletiĢim içinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluĢur. Örneğin 124. IP adres yapısının 2 bölümü vardır. Bu fiziksel adres ağ kartı veya ağa bağlanmayı sağlayan herhangi bir donanım içinde hiçbir Ģekilde değiĢtirilmesi mümkün olmayan 48 bit olan bir numaradır. IP adresleri a.0.1. Veriler dolaĢım sırasında router denilen yönlendiricilerden geçerken sadece bu özel ağın numarasına bakılır.62. b. Internet üzerinde veri alıĢ veriĢi yapan alıcı ve göndericiyi tanımlamaktadırlar. IP adresleri 32 bitlik düzendedirler ama kolay okunabilmeleri için 8 bitlik 4 gruba ayrılmıĢlardır. TCP/IP protokolünde diğer bilgisayarlardan farklı olarak her bilgisayar bir IP numarası alır. ISS izin aldığı IP adresinin sınıfı C dir.1. Tcp / Ip Modeli Bir iletiĢim sürecinde bağlantıyı sağlayan noktalar arasındaki gidip gelen mesajlaĢmayı düzenleyen kurallar dizisidir.15. D ve E sınıfı IP„ler ise kullanılmazlar zira sadece test amaçlıdırlar.

4. OSI modelindeki uygulama katmanından farkı budur [100]. TCP’ nin Katmanları 5. sunum (presentation) ve oturum (session) katmanları uygulama katmanı içine alınmıĢtır.1. sonda bulunan oktet de sizin bilgisayarınızın o andaki adresini temsil eder [99]. güvenilir ve sanal devre üzerinden çalıĢan bir protokoldür.4. TCP’nin BaĢlıca Özellikleri Bir bağlantının kurulması ve sonlandırılması Güvenilir veri dağıtımının sağlanması AkıĢ kontrolu olanağı ile portlarda veri taĢmasının önlenmesi BozulmuĢ yada ikilenmiĢ verinin düzeltilmesi Alıcı host içerisinden birçok uygulama arasında demultiplexing yapılması [103] 5.1. 158 . Uygulama Katmanı TCP/IP modeli tasarlanırken uygulamaya dayalı tüm önemli noktaların tek bir katmanda toplanması uygun görülmüĢ.1.içinde bulunduğunuz ağı. [103] 5.1. TCP. Aynı ağ üzerinde ya da farklı ağlar üzerinde iki hostun birbirleriyle güvenilir bir Ģekilde haberleĢmesini sağlar.3.1. TCP Ġnternet Ortamındaki ĠĢlevleri Temel veri aktarımı(Basic Data Transfer) Güvenilirlik(Reliability) Uçtan uca akıĢ Kontrolü(End to end flow control) Çoğullama(Multiplexing) Bağlantılar(connections) Tam çift yönlü iĢlem(full dublex process) [103] 5.2.

Ağ katmanında bulunan fonksiyonlar: 159 . Bağlantılı demek. TCP bağlantılı (connection-oriented) bir protokoldür. Böylece bir paket gönderilmeden önce hedefe ulaĢacağından emin olmak istenir.1.4. 5. kaynak ve hedef arasında direk fiziksel bir bağlantı (circuit) olması demek değildir.4. Uygulama katmanından gelen bilgiyi segment adı verilen birimlere bölerken kaynak ve hedef arasında bir diyalog kurulur.4. Bağlantısız (connectionless) protokollerde ise bu amaçlı diyaloglar kurulmadan paketler gönderilir. ATM… [100] 5. Hedefe doğru en iyi yolun seçilmesi ve paketlerin bu yolu izlemesinin sağlanması bu katman tarafından yapılır[100]. hata kontrolü.3. Ağ Katmanı Ağ katmanı (Network Layer). Örneğin IP. veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Ayrıca kaynak ve hedef arasında fiziksel bağlantının kurulduğu duruma devreanahtarlama (circuit-switching) adı verilir.1. Örneğin telefon sistemi gibi… Paket-anahtarlama (circuit-switching) iki uç arasında fiziksel bir bağlantı kurulmaz. sunucular arası yönlendirme dahil olmak üzere kaynaktan hedefe paketin iletilmesinden sorumludur.25. Ġnternet Katmanı Bu katmanın görevi herhangi bir networkten gelen kaynak paketlerini göndermek ve paketlerin izlediği yol yada taĢındığı networklerden bağımsız olarak hedefe eriĢimini sağlamaktır.2. X. Ve kurulan bu bağlantının ayakta olup olmadığı her iki host arasında gidip gelen segmentlerle kontrol edilir. hâlbuki veri bağlantı katmanı aynı bağlantı üzerindeki çerçevenin iletilmesinden sorumludur. TaĢıma Katmanı TaĢıma katmanı güvenlik. Örneğin IP iletiĢim kuralı bu katmanda görev yapar. Ağ katmanı.4. Ancak paketlerin hedefe vardığından emin olunamaz. Yani mantıksal bağlantıda kurulmaz.1. Bağlantılı protokolde kaynak ve hedef arasında mantıksal bir bağlantı kurulur. Buna örnek olarak UDP (User Datagram Protocol) verilebilir. veri akıĢı gibi servis kalitesinin sağlanmasından sorumludur. IP (Internet Protocol) bu katmanı yöneten özel bir protokoldür. Bu katmanın protokollerinden biri olan TCP (Transmission Control Protocol) bu kaliteyi sağlamak için çok iyi ve esnek yollara sahiptir.5.

Fırat Üniversitesi.1. TaĢıma katmanından gelen hizmet isteklerine cevap vermek ve bu hizmetleri Veri bağlantı katmanına iletmektir [101]. TCP/IP internet katmanı sadece bağlantısız Ġnternet protokolünü (IP) destekler. Bu ayrıca mobil uygulamaların da ilgisini çekti. Elazığ. Normalde bu adres hiyerarĢik bir sistem tarafından atanır. Elazığ” ve Dünya'nın herhangi bir yerindeki kiĢi için “Burcu Özbey. Osi ağ katmanı protokolü hem bağlantı yönelimli hem de bağlantısız olabilir.Bağlantı modeli: Bağlantı Yönelimli ve Bağlantısız ĠletiĢim Örneğin. normal posta (mektup) bağlantısızdır. Elazığ'dakiler için “Burcu Özbey. Ġnternette. Türkiye” adresiniz olabilir. adresler Ġnternet Protokol adresleri (IP) olarak bilinir. Yani evinizdeki kiĢiler için “Burcu Özbey” sizin eĢsiz adresiniz olabilirken. Merkez. ġöyle ki. buna rağmen taĢınabilirlik (hareketlilik) eklentisi mevcut. modelin daha yüksek katmanlarında mevcuttur. IPv6 ise çözüm için daha iyi bir dizayna sahiptir. Fırat Üniversitesi. TCP/IP Modelinin OSI Modeliyle karĢılaĢtırılması Benzerlikler: Her ikisi de katmanlı yapıdadır. Merkez” veya Türkiye'deki kiĢiler için “Burcu Özbey. fakat bağlantı yönelimli protokol. 5. IPv4 bu özellik ile dizayn edilmedi. Ģöyle ki bir mektup gönderildiğinde alıcının bir Ģey yapmasını gerek yoktur. 160 . Her ikisi de içerik bakımından farklı olsa da uygulama katmanına sahiptir. Merkez. bunun için ağlar özelleĢtirilmiĢ hostlar kullanır ve bunlara ağ geçitleri (gateways) veya yönlendirici (routers) denir ve adı geçen cihazlar paketleri ağlar arasında yönlendirir. Buna karĢın. Sunucu Adresleme: Ağdaki her sunucunun nerde olduğunun belirlenmesi için eĢsiz bir adrese ihtiyacı vardır. Mesaj Yönlendirme: GeniĢ alan iletiĢimleri için birçok ağın alt ağlara bölünmesi ve birbirlerine bağlanmasında gerekir. bir kullanıcı bir yerden baĢka bir yere gittiğinde bu cihazlar kullanıcıyı izleyecek Ģekilde mesajlarını yönlendirmeli. Diğer taraftan. Fırat Üniversitesi. telefon sistemi bağlantı yönelimlidir çünkü bağlantı kurulmadan önce karĢı tarafın telefonu açması gerekir. OSI ağ mimarisindeki Ağ Katmanının görevi.5.

diğer bilgisayar da kapatma teyidini yollar ve bağlantı kapatılmıĢ olur. OSI‟deki fiziksel ve data-bağlantı katmanlarını tek katman içine almıĢtır. Diğer bilgisayar. B bilgisayarı A bilgisayarına bağlantı sonlandırma isteğini aldığına dair TCP ACK mesajı yollar. Ancak OSI modeline göre kurulmuĢ bir protokol yoktur. Internet TCP/IP modeli kurulmuĢtur. Bağlantı Kurulumu A bilgisayarı B bilgisayarına TCP yoluyla bağlanmak istediğinde Ģu yol izlenir: A bilgisayarı B bilgisayarına TCP SYNchronize (senkronize) mesajı yollar. 5. Farklar: TCP/IP sunum ve oturum katmanlarını uygulama katmanı içine almıĢtır.Her ikisi de devre-anahtarlamalı teknolojiyi benimsemiĢtir. Bu iĢlemin adımları tam olarak Ģöyledir: A bilgisayarı B bilgisayarına bağlantıyı sonlandırmak istediğine dair TCP FIN mesajı yollar.6.1.7. 161 . 5. B bilgisayarı A bilgisayarına bağlantıyı sonlandırmak istediğine dair TCP FIN mesajı yollar. Bağlantının Sona Erdirilmesi Veri iletiĢimi bitince bilgisayarlardan herhangi biri diğerine TCP kapatma mesajı yollar.1. Ancak hemen hemen hepsi OSI modelinden ilham almaktadır [100]. TCP/IP. Son olarak. kapatmayı teyit etme paketi ve kapatma isteği yollar. TCP/IP daha az katmana sahip olduğu için daha basit görünmektedir. Her ikisinde de karĢılaĢtırılabilir taĢıma ve ağ katmanları vardır. Dolayısıyla denenmiĢ ve övgü almıĢ bir modeldir. Üç zamanlı el sıkıĢma adlı verilen bu yöntem sonucunda TCP bağlantısı açılmıĢ olur[104]. B bilgisayarı bir ACK "TCP connection is ESTABLISHED (TCP bağlantısı kuruldu)" mesajı alır. B bilgisayarı A bilgisayarının isteğini aldığına dair bir TCP SYN+ ACK knowledgement (teĢekkür) mesajı yollar. A bilgisayarı B bilgisayarına TCP ACK mesajı yollar.

güvenilir ve sanal devre üzerinden çalıĢan bir protokoldür.A bilgisayarı B bilgisayarına bağlantı sonlandırma isteğini aldığına dair TCP ACK mesajı yollar. bozulmuĢ verinin doğru olarak elde edilmesinden sorumludur. Örneğin A bilgisayarı B bilgisayarına 3 data paketi göndermiĢ ve bu dataların alındığını onaylamak istemektedir. Bu iĢlemlerin sonunda TCP bağlantısı sonlandırılmıĢ olur.1.8. zarara uğramıĢ. Bunun nedeni.1.8. Resim 57: Güvenlilik 162 .      Güvenlilik (Reliability) AkıĢ Kontrolü (Flow control) Ara Bellekleme (Buffering) Tıkanıklıktan kaçınma Pencereleme (Windowing) (Congestion Avoidance) 5. Aynı ağ üzerinde ya da farklı ağlar üzerinde iki hostun birbirleriyle güvenilir bir Ģekilde haberleĢmesini sağlar.1. Buna 4 zamanlı el sıkıĢma denir. 5. Güvenlilik (Reliability) TCP. Görüldüğü üzere. TCP (Tranmission Control Protocol) Fonksiyonları TCP. Bunun için tek tarafın bağlantı kapama adımlarını gerçekleĢtirmesi gerekir [104]. istenildiğinde bağlantının tek yönlü olarak açık tutulabilmesini sağlamaktır. Bu güvenilirliği sağlamak için Ġlettiği her veri paketine bir sıra numarası verir. bağlantının kurulmasından farklı olarak bağlantı her cihaz için ayrıca kapatılmaktadır.

senin sıra numaran Y‟dir.B SYN. benim sıra numaram Y‟dir. Ġkinci ve üçüncü adımlar tek bir mesaj içinde birleĢtirilebilir. 2. bu A bilgisayarına bildirilir.8. A <---. A bilgisayarı da ya sadece 2 nolu paketi ya da 2‟den sonraki bütün paketleri tekrar gönderir Resim 58: Güvenlilik Gönderen taraftaki TCP ilettiği her pakete bir de hata kontrol bilgisi ekler. Eğer A bilgisayarının gönderdiği data paketlerinden paket B bilgisayarı tarafından alınmamıĢsa. Her bağlantı için bir gönderici sıra numarası bir de alıcı sıra numarası vardır. Buna da “Üç Yollu El 163 . Her ACK ile birlikte baĢarılı bir Ģekilde gelen son paketten sonra kabul edebileceği paket numaralarını 1.B bilgisayarı da gönderilen dataları aldığını ve bir sonraki data paketlerini beklediğini belirten bir onay mesajı gönderir.2.1. A ----> B ACK. A <---. Paketlerdeki sıra numarası ve ACK kullanımı ile iletim güvenilir bir Ģekilde yapılır. 4. AkıĢ Kontrolü (Flow Control) Alıcı taraftaki TCP. Bu mesaja gönderim onayı (forward acknowledgement) denir.     SıkıĢma” denir. Alıcı TCP gelen paketlerden hata gördüklerini eler. alıcı sıra numarası ise alıcı TCP bağlantı kurulma aĢamasında gönderici tarafından gönderilen numaralardan öğrenir. 3. kendisine gelen veri akıĢ miktarını kontrol edebilir. 5.B ACK. A ----> B SYN. senin sıra numaran X‟dir. Gönderici numarası verigönderen TCP tarafından seçilir. benim sıra numaram X‟dir.

164 . Ara Bellekleme (Buffering) Data akıĢ hızına müdahale etmeden alınan data.1. 5.1.5. Bu takibin daha etkili bir Ģekilde yapılması için gönderen bilgisayarın onay almadan gönderebileceği maksimum miktarda data paketi belirlenir. Bu iĢleme pencereleme (windowing) denir. bilgisayarın yükü azaldığı zaman hemen iĢleme sokulmaktadır.8. Böylece belli bir süre ara bellekte tutulan data.4. Pencereleme (Windowing) Data iletiĢimi sırasında gönderilen datanın güvenli bir Ģekilde gidip gitmediğinin öğrenilmesi ve oluĢacak data kayıplarının telafi edilmesi çok önemlidir.1.8. Bu pencere baĢka paket gönderme izni almadan önce alınmasına izin verilen paketleri gösterir. Bu Ģekilde sistem çalıĢmaya devam eder.3. Resim 59: AkıĢ Kontrolü 5. Böylece alınmıĢ olan data paketlerini iĢlemek üzere belli bir süre kazanmaktadır. Eğer bozulmuĢ paket varsa bu paket tekrar gönderilir ve tekrar baĢka bir 3 data paketi gönderilir.gösteren bir liste penceresi gönderici taraftaki TCP‟ye ileterek alabileceği veri miktarını sınırlar. bilgisayarın kapasitesini aĢtığı durumlarda bilgisayarın ara belleğinde yer açma iĢlemidir.8. Tıkanıklıktan Kaçınma (Congestıon Avoidance) Data paketlerini alan bilgisayarın ara belleği dolduğu durumlarda data paketlerini gönderen bilgisayara ya gönderme iĢlemini durdur ya da yavaĢlat Ģeklinde mesajlar göndermektedir. 5. Pencere sayısı 3 olan bir iletiĢimde ilk üç data paketi gönderilir ve sonrasında bu paketlerin güvenli bir Ģekilde gidip gitmediğine dair onay beklenir.

Resim 60: Pencereleme

5.1.9. TCP Segment Yapısı Tcp daha önce belirtilen görevleri yerine getirmek için ulaĢım katmanında parçalara ayırdığı verinin önüne baĢlık bilgisini ekler.BaĢlık bilgisiyle birlikte veriye "TCP segmenti" denir. TCP segmentinin genel yapısı ;  portu.   Alıcı Port (Destiniation port) : Alıcı bilgisayarın TCP portu. Sıra Numarası (Sequence number) :Ulaşan datanın doğru sıralı olduğunun Gönderen port (source port):Veriyi gönderen bilgisayarın kullandığı TCP

gösteren numara TCP üst katmandan aldığı veriyi segmentlere böler. Her bir segmente TCP bir numara verir. Amaç ağlar üzerinde dolaĢan bu segmentlerin hedefe varıĢ sıralarının karıĢması durumunda hedef hostta çalıĢan TCP protokolünün bunları tekrar sıraya koyup üst katmana aktarmasıdır. (segment boyları sabit değildir)TCP, karĢı TCP ile bağlantıyı ilk kurduğunda, ilk gönderdiği segmente bir numara verir ve daha sonraki segment numaraları sıralı olarak artan Ģekilde devam ettirir. Sıra numarası 0 – 231 arasında olabilmektedir.     Onay Numarası (Acknowledgement number) : Bir sonraki sefere alınması umulan TCP okteti. BaĢlık Uzunluğu (Header lenght):TCP baĢlığının uzunluğunu gösterir. Rezerve EdilmiĢ (Reserved):Ġleride kullanılmak üzere saklı tutulmuĢ. Kod Bitleri yada Bayraklar (Code Bits or Flags) : Segmentlerle ilgili kontrol

bilgilerini taĢır.

165

Pencere (Window):16 bitlik bu alan onay (acknowledgment) alanından,

alıcının alması beklenen alana kadar iletilecek veri baytlarının sayısını verir. Bu alan TCP‟nin kayan pencere mekanizmasında akıĢ denetimini sağlar. Bayraklar: 6 bitten oluĢurlar (soldan – sağa):   gösterir.      PSH (PUSH) : Gönderen TCP‟nin veriyi hemen göndermesini bildirir. RST (RESET) : Sorunlu veya kopmak üzere olan bağlantıları baĢlangıç (SYNCHRONIZE) : Gönderilen ilk paket ise gönderici ve alıcı TCP‟ninkendi öncelik sırası vardır. PuSH bayrağı bu önceliği değiĢtirir. durumuna getirmekte kullanılır. SYN tarafındankurulur. Gönderici ve alıcının sanal bağlantı isteğinde bulundukları anlamına gelir. FIN (FINISH) : Son segmentin gönderildiğini bildirir ve bağlantı koparılabilir. Hata Kontrolü (Checksum): 16 bitlik bu alan veri transferinde baĢlığın URG (URGent) :“1” olması Acil Göstergesi bölgesinin kullanıldığını belirtir. ACK (ACKnowledgment) : “1” olması onay alanının geçerli olduğunu

bozulup bozulmadığını kontrol eder. Alıcının bu alanı kontrol ederek hatalı olduğunu tespit ettiği paketleri atar ve aynı paketin yeniden gönderilmesi ister.  Acil Göstergesi (Urgent Pointer) :16 bittir. Bu alan veri içinde acil bilginin nerede bulunacağını belirtir.Üst katman protokolü için önemli olan verilere acil veri denir. TCP bu veri üzerinde herhangi bir iĢlem yapmaz. Bu alan URG bayrağı “1” ise dikkate alınır.  Seçenekler (Options) :Bu alan değiĢken değerlidir. Eğer varsa, acil gösterge alanından sonra gelir. En çok kullanılan seçenek olan “en uzun segment boyu” seçeneğidir. Ġlk bağlantı kurma sırasında SYN bayrağı “1” olduğu zaman bu seçenek kullanılarak gönderilecek en uzun segment boyu verilmelidir. Aksi halde alıcı, küçük yada büyük hiçbir boyuttaki segmenti kabul etmez. 5.1.10. Transport Katmanı Port Numaraları Portlar bilgisayarların diğer bilgisayarlarla iletiĢim kurdukları bağlantı noktalarıdır. Her ne kadar bu bağlantı noktalarını TCP bağımsız olarak seçse de dünya genelinde bir standart oluĢturmak amacıyla bazı uygulamalar için ortak kullanılan portlar atanmıĢtır.Bu port numaralarının bir standart oluĢturması için tek bir merkezden belirlenip üreticilere bildirilmesi gerekir. Bilgisayarınızda bulunan yaklaĢık 65.536 bağlantı noktasından 0 – 1023 arasındaki portlar Ġnternet AtanmıĢ Numaralar Yetkilisi (IANA –Internet Assigned Numbers Authority) belirlemiĢtir. Tüm dünyada ortak kullanılır.

166

UYGULAMA FTP KATMANI PORT NO 21

TELNET

DNS

SMTP

SNMP

TFTP

23

53

25

161

69

Tablo 7: Transport Katmanı Port Numaraları

BÖLÜM VI 6. AĞ KATMANI
UDP (USĠNG DATAGRAM PROTOKOL)
UDP, TCP / IP protokol grubunun iki aktarım katmanı protokolünden birisidir. UDP bağlantı kurulum iĢlemlerini,akıĢ kontrolü ve tekrar iletim iĢlemlerini yapmayarak veri iletim süresini en aza indirir. UDP güvenilir olmayan bir aktarım protokolüdür. UDP protokolü ağ üzerinden paketi gönderir ve gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaĢıp ulaĢmayacağına onay verme yetkisi yoktur. UDP protokolü basit bir protokol olduğu için hızlı iletiĢim kurmamız gereken yerlerde kullanmamız yararımıza olacaktır. Buradaki basitlikten kasıt TCP protokolü gibi verinin gönderilmesi gibi kontrolleri içermediği içindir [104].

7.1.

Resim 61: OSI BaĢvuru Modeli

167

7.1.1.

UDP BaĢlığı

UDP de TCP gibi verileri paketlere bölerek iletim yapar. Bu paketlere TCP de segment UDP de datagram denir. TCP‟deki katmanlar; Kaynak Portu ( Source Port ): Gönderen bilgisayarın kullandığı TCP portu. Hedef Portu ( Dectination Port ): Alıcı bilgisayarın TCP portu. Sıra Numarası ( Sequence Number): Segmentlere verilen numara. Onay Numarası ( Acknowledgement Number) Veri Uzunluğu ( Data Length): TCP segmentinin uzunluğu. Rezerve (Reserve): Gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiĢ alan. Bayraklar ( Flags): Segmentin içeriğine iliĢkin belge. Pencere ( Window ): TCP de bir seferde gönderilecek seğmen sayısını verir. Kontrol Toplamı ( Checksum): BaĢlık kısmının bozulup bozulmadığını gösterir. Acil Veri Göstergesi ( Urgent Pointer ): Bayrak kısmında belirtilen acil bir verinin iletilmek istediğini belirtir. UDP bu kontrolleri yapmaz. Kullanıcıyı bu kontrol yükünden kurtarır ve datagramları hızlı bir Ģekilde iletir. UDP nin baĢlık kısmı TCP ye göre daha sadedir. Kaynak Portu Hedef Portu Mesaj Uzunluğu Kontrol Toplamı[108]. Gönderim yaparken UDP uygulama katmanından gelen verileri alır, iletime rehberlik etmek için port numaralarını ekler, alıcı tarafta kullanılmak üzere hata kontrol alanına koyacağı bilgiyi hesaplar ve bunların hepsini birleĢtirip IP katmanına gönderir. Alım yaparken de bu iĢlemin tersini yapar. UDP BaĢlığı Alanları
Kaynak Port Hedef Port

7.1.1.1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Uzunluk Hata Kontrolü

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 123456789 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Veri Tablo 8: UDP BaĢlık Alanları

168

Kaynak Port: Bilgi kaybı durumunda ya da baĢka bir bilgi iletileceği durumda mesaj iletilecek adresin neresi olduğunu, yani göndericinin port numarasını belirtir. Eğer gönderici portu belirtmezse bu alan sıfırlarla doldurulur. Hedef Port: Bilgi paketlerinin iletileceği hedef adresi belirtir. Mesaj Uzunluğu: BaĢlık ve veri alanları dahil UDP paketinin tamamının uzunluğunu verir. Bu durumda veri olmasa bile baĢlık alanları nedeniyle paketin uzunluğu en az 8 byte olacaktır [108]. Kontrol Toplamı: BaĢlık kısmının bozulup bozulmadığını gösterir [109]. Hata kontrolünü yapar. IP baĢlığı ile mantıksal baĢlığın toplamı 16 bittir. Bu alanda UDP baĢlığı (gerekli ise) iki bayta tamamlamak için sıfır ile doldurularak karĢı tarafa gönderilir. 7.1.2. Kullanıcı Arayüzü Bir UDP kullanıcı arayüzü, Yeni alım portları oluĢturmaya Alım portlarında, geri dönen veri baytları ile kaynak port ve adres iĢareti alım iĢlemlerine Bir datagramın gönderimine, veri tanımlamasına, gönderilecek hedef ve kaynak port ve adres iĢlemlerine izin veren bir uygulamaya olanak sağlamalıdır [108]. 7.1.3. IP Arayüzü Bir UDP modülü, Ġnternet baĢlığındaki kaynak ve hedef internet adreslerini veprotokol alanını saptayabilmelidir. Muhtemel bir UDP/IP arayüzü alım iĢleminde verilendönütlerin internet baĢlıklarının hepsi dahil bütün internet datagramını iĢler.Bir arayüz aynı zamanda UDP‟nin internet datagramının tamamını baĢlığı ile birliktegönderilmesi için IP‟ye teslim etmesine olanak tanır. IP tutarlılığı sağlamak ve Internet BaĢlığındahata kontrol alanını hesaplamak için datagram baĢlıklarındaki belirli alanları kontrol eder [108].

169

Yani bu alan heksadesimal kodda 0x0011' dir. UDP‟ deki hata kontrolü sadece hatasız taĢımanın bir ölçüsüdür. UDP‟in karakteristikleri ise Ģöyle özetlenebilir [108]. UDP Length 16 bit Tablo 9: Yalancı BaĢlığın Alanı IP sadece kendi baĢlığı üzerinde hata kontrol iĢlemi yapar. kısa mesajlar için ideal bir taĢıma protokolüdür. Güvenilir değildir Mesajların kendisini iletir Mesajın dağıtılıp dağıtılmadığına iliĢkin yazılımsal bir doğrulama yoktur (Güvenilmez) Gelen mesajları bir araya toparlayarak yeniden mesajı oluĢturmaz Mesaj alındısı kullanmaz (No-Acknowledgement) AkıĢ kontrolü yoktur (No-Windowing) 170 . Kısaca UDP uç sistemler arasında veriyi güvenilir olmayan bir Ģekilde iletir. BaĢlığı içeren bayt sayısıdır. UDP datagramları. istekler. IP çoklu yayın veya genel yayın adreslerine doğru yapılan çoklu yöne gönderilen veriler için de çok az iç kontrol mekanizması kullanmasından dolayı yaygın olarak kullanılır. Bağlantısızdır. UDP için değer 17' dir. Yeniden gönderim veya güvenilirlik sağlamaz [108]. cevaplar. UDP verisi üzerinde hata kontrolüyapmaz.Alan Source Address Uzunluk 32 bit Açıklama Göndericinin standart IP adresi Destination Address 32 bit Bit alıcının standart IP adresi Protocol Code 16 bit UDP' nin oluĢturduğu datagramı gösteren standart IP kodu. Buna ek olarak. defalarca tekrarlanan duyurular.

mesajları okuması ve mesaj atabilmesini sağlayan bir protokoldür. Eğer baĢka gruplara katılmak isterseniz NNTP protokolünüzü baĢka bir Usenet Servis sağlayıcısına ayarlamanız gerekecektir.3. posta vb. 7. NNTP (Network News Transfer Protocol) protokolü. Bir kiĢinin gönderdiği mail. dünya üzerindeki milyonlarca internet kullanıcısının çok değiĢik konularda haberler. 171 .Oturum BaĢlatma Protokolü) iki ya da daha fazla katılımcı arasında bağlantı kuran. SIP (Session Initiation Protocol .Oturum BaĢlatma Protokolü) SIP (Session Initiation Protocol . değiĢik konularda yazı vb) Ġnternet için. NNTP(Network News Transfer Protocol-Ağ Haber Aktarım Protokolü) Usenet. istemcilerin bu kaynaklar üstünde sorgulama yapması.Örnek UDP paketi ġekil 31: UDP paket Görüntüsü 7. yazılar gönderdiği bir tartıĢma platformudur. hiyerarĢik bir yapıda dağıtılır ve internet eriĢimi olan kiĢiler tarafından bir Usenet Servis sağlayıcısı aracılığı ile okunur. Usenet iletileri internet hatlarının yanında. BITNET gibi hatlar üzerinden de iletilebilir. NNTP protokolünün çalıĢması SMTP protokolüne benzer. oturum baĢlatan ve gerçek zamanlı protokoller aracılığıyla veri taĢınmasını sağlayan bir ağ protokolüdür. Kullanıcıların gönderdiği postalar (haber. UUCP. SIP. Yalnızca Usenet Servis Sağlayıcılarının size yolladığı haber gruplarına üye olabilir ve o gruplara mesajlarınızı iletebilirsiniz. Internet üzerinde haber mesajlarının merkezi olarak sunucular üzerinde tutulup.2. NNTP (Network News Transfer Protocol) isimli bir internet protokolü kullanılarak iletilir. ağ üzerinden telefon görüĢmeleri baĢta olmak üzere ses ve görüntü gibi çoklu ortam aktarımında oturum baĢlatmak için yaygın olarak kullanılır.

Veri aktarımı ise RTP (Real Time Protokol - Gerçek Zamanlı Protokol) aracılığıyla sağlanır. SIP'in genel olarak; Bağlantı kurulmak istenen katılımcının adresini saptar ve adres çözümlemesi yapar. Bağlantı kurulmak istenen katılımcının uygun olup olmadığını belirler ve katılımcılar arasında oturum baĢlatır. Bağlantı kurulan katılımcıların desteklediği çoğul ortam türlerini belirler ve katılımcılara göre optimal olan çoğul ortamı seçer. Örneğin; ikiden çok katılımcı arasında kurulan bağlantılarda veri, SIP'in belirlediği ve tüm istemciler tarafından ortak olarak desteklenen çoklu ortam türünde aktarılır. Katılımcılar arasında oturum baĢladıktan sonra, yeni katılımcının bağlanması ya da var olan katılımcının ayrılması gibi iĢlemleri yönetir. Oturumların sonlandırılmasını sağlar. 7.3.1. SIP’in Yetenekleri İsim dönüşümü ve kullanıcı konumu; Birbirlerinin cihaz adreslerinin veya fiziksel konumlarının ayrıntılarını bilmeden kiĢilerin birbirlerini bulmasına olanak sağlar. Ortam görüşmesi; Bir oturumdaki tüm katılımcıların ortak medya ve ilgili teknoloji ayrıntıları üzerinde anlaĢmasını sağlayan görüĢmeleri yürütür.( Ses, video, iĢitsel, anında mesajlaĢma, uygulama veri alıĢveriĢi ya da bunlardan herhangi birinin birleĢimi). Oturum katılımcı yönetimi; Katılımcıların eklenmesini, çıkartılmasını ya da aktarılmasını yönetir. Oturum özellik değişiklikleri; Oturum yürümekte iken, oturumda kullanılan ortamın değiĢimine izin verir.

7.4.

RTP (Real-Time Transport Protocol- Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü)
Real-Time Transport Protocol(RTP)- Gerçek Zamanlı Ġletim Protokolü, unicast ve

multicast servisleri üzerinden gerçek zamanlı iletimi yönetmek için kullanılan Ġnternet Protokolüdür. Daha çok Ġnternet telefon uyulamalarında kullanılmakla birlikte radyo, televizyon, video konferans vb uygulamalarda da kullanılmaktadır.

172

Gerçek zamanlı medya iletiĢimi network üzerine çok miktarda yük getiren uygulamalardan oluĢur. Gerçek zamanlı iletimlerde gecikmeler mümkün olduğunca minimize edilmelidir. RTP gerçek zamanlı end- to-end çoklu ortam uygulama transferleri için dizayn edilmiĢtir. Veri iletiminde sıra bozukluğu tesbiti, jitter(seğirme) kompanzasyonu gibi kolaylıklar sağlayan RTP protokolü; IP ağlarında audio/video iletiminde öncelikli standart olarak kabul görmektedir. RTP end-to-end çalıĢması, demultiplexing sağlaması vb özellikleri nedeniyle bir transport protokolü gibi gözükmesine karĢın tam olarak bir transport protokolü değildir. RTP baĢka bir 4. katman protokolü ile birlikte çalıĢır. RTP amacına yönelik olarak genelde UDP protokolünün üstünde çalıĢırken UDP'nin haricindeki protokollerle de çalıĢabilmektedir(TCP,SIP,H.323 gibi). RTP bir alt protokolü olan RTCP(Real-Time Transfer Control Protocol) ile birlikte çalıĢmaktadır. RTP gerçek zamanlı veri iletimi ile ilgilenirken; RTCP veri iletimini monitör eder. RTCP sayesinde veri alıcısı herhangi bir paket kaybının olup olmadığını tesbit eder, ya da jitter gecikmelerini gidermeye çalıĢır. Bu iki protokolde Transport ve Network katmanlarından ayrı olarak çalıĢır. Veri iletimi esnasında iki uç arası bir RTP oturumu kurulur. Bu oturum IP adresleri ve RTP ve RTCP ye ait portlardan oluĢur. Bu oturum içerisindeki cihazlar veri alıp gönderebilirler. Her bir medya türü için cihazlar arası ayrı bir oturum oluĢturulur. Böylelikle oturum içerisindeki kiĢilerin hangi medya tipinden veri almak istemelerine imkan sağlanmıĢ olur. Örneğin bir kullanıcı yayınlanan bir filmin sadece sesini almak isteyebilir. Bu durumda alıcının video yayınını engellemesi yeterli olacaktır. Burada bir önemli husus ta eğer UDP ile birlikte çalıĢıyorsa RTP protokol tanımlamasında RTP portunun bir çift sayıya denk gelmesi gerektiğidir. RTCP portu ise o oturuma ait RTP portundan sonraki elveriĢli olan ilk tek port numarasıdır. RTP ve RTCP genellikle 1024-65535 arası portları kullanır.

7.5.

TELNET

7.5.1. Telnet nedir? Telnet; Internet'i kullanarak baĢka bir bilgisayara bağlanmanızı sağlayan metin tabanlı basit bir programdır. Size bilgisayarın sahibi ve yöneticisi tarafından söz konusu bilgisayara bağlanma hakkı verildiyse, Telnet, uzak bilgisayarın karĢısında oturuyormuĢsunuz gibi bu bilgisayardaki programlara ve hizmetlere eriĢim komutlarını girmenize olanak tanır.

173

Telnet e-postalara, veritabanlarına veya dosyalara eriĢim dahil olmak üzere pek çok amaçla kullanılabilir. 7.5.2. Telnet'i nasıl yüklerim? Varsayılan olarak Telnet, Windows ile beraber yüklenmez, ancak Telnet'i aĢağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz. Telnet Ġstemcisi'ni yüklemek için; 1. BaĢlat düğmesini tıklatın, Denetim Masası'nı, Programlar‟ı ve sonra Windows özelliklerini aç veya kapat'ı tıklatın. Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin. 2. Windows Özellikleri iletiĢim kutusunda Telnet Ġstemcisi onay kutusunu iĢaretleyin. 3. Tamam'ı tıklatın. Yükleme birkaç dakika sürebilir. 6.5.3. Telnet'i Windows'ta Nasıl Kullanırım? Telnet'i kullanmadan önce yukarıdaki adımları izleyerek bilgisayarınıza Telnet Ġstemcisi'ni yüklemelisiniz. Telnet Ġstemcisi'ni yükledikten sonra, aĢağıdaki adımları izleyerek açın. Telnet Ġstemcisi'ni açmak için: BaĢlat düğmesini tıklatın, Arama kutusuna Telnet yazıp, ardından Tamam‟ı tıklatarak Telnet'i açın. 6.5.4. TELNET Komutları • Open(o): Ana bilgisayarla veya uzak sunucuyla Telnet bağlantısı kurmak için kullanılan komuttur. Open tam komutunu kullanabilir veya bu komutu o olarak kısaltabilirsiniz. Örneğin, o Mehmet 66 komutu, bilgisayarınızı 66 numaralı bağlantı noktasını kullanarak Mehmet adlı bilgisayara bağlar. • Close(c): Var olan bir Telnet bağlantısını kapatmak için kullanılan komuttur. Örneğin, c Mehmet 66,66 numaralı bağlantı noktasındaki Mehmet adlı uzak sunucuyla olan bağlantıyı keser. • komuttur. • Quit(q): Telnet den çıkamaya yarayan komuttur. Display: Telnet Ġstemcisi'ne ait geçerli ayarları görüntülemeye yrayan

174

• • • • • •

set : Bağlantının terminal türünü belirler, yerel yankıyı açar, kimlik unset: Oturum açma veya parola istemi için yerel yankıyı veya kimlik Status: Telnet Ġstemcisi'nin bağlanıp bağlanmadığını belirler. CTRL+]: Bağlı bir oturumdan Telnet komut istemine geçmeyi sağlar. Enter: Bağlı oturuma (varsa) geçmeye yarar. ?/help: Yardım bilgilerini görüntülemeye yarar

doğrulamasını NTLM olarak ayarlar, çıkıĢ karakterini belirler ve günlüğü kurar. doğrulaması belirlemeyi kapatır.

7.6.

NFS (Network File System- Ağ Dosya Sistemi)

7.6.1. NFS Nedir? Kısaca PaylaĢımdır (Network File System). NFS Server ve Client, Server ve Client terimleri bilgisayarların dosya paylaĢımında aldıkları rolleri tanımlar. Bir dosya sistemi ilgili bir bilgisayarda mevcut olduğunda ve bu dosya sistemini network üzerinden diğer bilgisayarlara kullanmaları için paylaĢtırabiliyorsa, bu bilgisayar bir NFS serverdır. Ġlgili dosya sistemine eriĢen bilgisayarlar da birer NFS Client‟dır. NFS servisi hem server hem de client olarak aynı bilgisayarda çalıĢtırılabilir. Disksiz bilgisayarlara hizmet verebilir. Bir NFS Server, lokal diski olmayan bilgisayarlara hizmet verebilir. Disksiz bilgisayar tamamıyla, dosyalarını barındıran NFS Server‟a bağımlıdır. Disksiz bir bilgisayar sadece client görevi yürütebilir. Hiçbir zaman bir dosya sunucusu olamaz. Client bilgisayar, Server üzerindeki paylaĢtırılan dosyaları yükleyerek (mounting) ayağa kalkabilir. PaylaĢtırılan dosya sisteminin bir kopyasını kendi üzerinde oluĢturmaz. NFS bağlantıları, NFS Servisi 2049. portta udp ve tcp üzerinden çalıĢır. 7.6.2. NFS Faydaları? 1. Aynı dosyaları birçok bilgisayar kullanabilir. Böylece ağ üzerindeki herkes aynı veriye ulaĢır. 2. Veri depolamada ucuzluk sağlar. Her bir uygulama için yerel diske kurulum yapma yerine, uygulamaların paylaĢtırılması sağlanır. 3. Veri tutarlılığı ve esnekliği sağlar çünkü tüm kullanıcılar aynı dosya kümelerini kullanacaklardır. 4. Kullanıcılardan bağımsız, Ģeffaf bir dosya eriĢimi sunar. 5. Heterojen bir ortam sağlar.

175

6. Sistem yönetimindeki zorlukları azaltır. 7.6.3. NFS Komutları? • • • • • • • • • • • clear_locks: Client tarafından yaratılan kilitleri çözer. Mount:Bir paylaĢımı yüklemek için kullanılır. Mountall: Tüm yükleme iĢlemlerini yapar. Setmnt: /etc/mnttab dosyasını yaratır. Share: PaylaĢım yaratır. Shareall: Tüm paylaĢımları açar. Showmount: PaylaĢım yapılan makinelerin listesini verir. Umount: Yüklemeleri iptal eder. Umountall: Tüm yüklemeleri iptal eder. Unshare: PaylaĢımı kapatır. Unshareall: Tüm paylaĢımları kapatır.

7.7.

NTP (Network Time Protocol- Ağ Zaman Protokolü)
Cihazların zaman ve tarih bilgileri baĢka bir kaynaktan alabilmeleri sağlayan

Protocol NTP (Network Time Protocol) dır. Kurumsal network içinde bütün cihazların (Router, Switch, Firewall, Server) zaman ayarlarının doğru olması gerekir. Zaman ayarlı doğru olmazsa cihazların kontrolü, ne zaman yeniden baĢladığı, oluĢan hatanın en zaman olduğunu anlayamayız.

7.8.

SSH(Secure Shell)
SSH iki network cihazı arasında güvenlik kanalıyla veri değiĢimine izin veren bir

network protokolüdür. Birincil olarak Linux ve Unix tabanlı sistemlerin kabuk hesaplarına ulaĢmak için kullanılmıĢtır. SSH protokolü Telnet gibi güvenlik yetenekleri olmayan network protokollerinin yerini almak için dizayn edilmiĢtir. Telnet gibi sistemlerde veri içinde bağlantı parolası da görülebilecek Ģekilde Ģifrelenmeden gönderilmektedir. SSH protokolünde ise gönderilen tüm veriler Ģifrelenerek güvenlik sağlanmıĢ olur[113].

176

SSH IN ÇalıĢma Mantığı 1. Uzak kullanıcıda tek bir komut çalıĢtırılabilir. Host key: Doğru sunucuya (istenilen) bağlanmak için kullanılır. 2. Resim 63: SSH SSH birçok uygulamayla beraber kullanılan bir protokoldür. 177 . Sunucu Ġstemci‟ ye 1024 bitlik açık makine anahtarını (host key) ve 768 bitlik açık RSA sunucu anahtarını (server key) gönderir. Bu onay mesajının alınması istemciye sunucunun oturum anahtarını elde ettiği bilgisini verir. 5.8. Eğer istemci makine anahtarını kabul ederse oturum anahtarı olarak kullanılmak üzere 256 bitlik rastgele bir sayı üretir ve bu sayıyı açık makine ve sunucu anahtarlarıyla 2 defa Ģifreleyerek sunucuya gönderir. Örneğin SSH protokolü kullanılarak VPN oluĢturmak ancak OpenSSH server ve client uygulamaları kullanarak mümkündür[3].1. Sunucu bu mesajı açar ve oturum anahtarını elde eder. 3. Lokal bilgisayardan uzak bilgisayara dosya kopyalanabilir. Server key: Host key ele geçse bile mesajın açılmasını önlemek amacıyla kullanılır.Resim 62: SSH‟ın ÇalıĢma Mantığı 6. Sunucu istemciye Ģifreli olarak bir onay mesajı gönderir. 4.    Uzak kullanıcı üzerinden kabuğa bağlanmak mümkündür. AĢağıda bahsedilen bazı uygulamalar sadece özel SSH server veya SSH client programları ile çalıĢır.Ġstemci sunucuya asıllama isteğinde bulunur.

SSH 2. Tüm bunların yanında geriye uyumu sağlamak amacıyla TLS 1.0. kiĢisel iletiĢim teknolojisi) Microsoft tarafından 1995 yılında Netscape‟e karĢılık vermek amacıyla çıkarılmıĢ. TaĢıma Katmanı Güvenliği) IETF tarafından SSL 2. TLS( Transport Layer Security. Kerberos asıllamasının ve parola asıllamasının taslağa eklenmesi önerilmiĢtir[116]. ağın performansını etkileyen en önemli unsurdur.0‟dan farkı olmayan bir iletiĢim kuralıdır. 7. Ağın etkinliğinin azalması.9. SSL 3. TCP DE TIKANIKLIK KONTROLÜ Bilgisayar ağlarında tıkanıklık. Bir bilgisayar ağında fazla yükten dolayı paketlerin bekleme süreleri artarsa. Otomatik olarak uzaktan server kontrolü ve yönetimi sağlanabilir[113]. 7. PCT (Private communication technology) PCT (Private communication technology. kaybolan paketlerin yeniden gönderilmesini gerektirmekte ve ağa fazladan trafik yükü getirmektedir[114]. 7.0 ile çalıĢabilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. daha sonra üzerinde değiĢiklikler yapılmıĢtır. SSL‟de bulunan yayınlanmamıĢ teknolojiler taslaktan çıkarılmıĢtır. Ġlk taslağı SSL 3. Diğer bir tıkanıklık tanımı ise Ģu Ģekildedir: 178 . PCT kayıt iletiĢim kuralı üzerinde çalıĢan PCT tokalaĢma iletiĢim kuralından oluĢan iki katlı bir yapısı vardır[116].    SSH dosya gönderim protokolüyle FTP ile dosya transferine güvenli bir Port yönlendirme için kullanılabilir. OpenSSH server ve client kullanılarak ĢifrelenmiĢ bir VPN oluĢturulabilir.0 ve PCT 1. TLS kayıt ve tokalaĢma iletiĢim kuralları ayrılarak geliĢtirilmiĢ ve belgeleri hazırlanmıĢtır. Dört ileti ile bağ kurulur.10. alternatif olabilir.11.0 taslağı kopyalanarak oluĢturulmuĢ.0 SSL 3. temelinde SSL 2. paket kayıpları yaĢanırsa ve ağın etkinliği azalırsa bu ağ tıkanmıĢ demektir.0 temel alınarak geliĢtirilmiĢtir. Öncelikle HMAC yapısı geliĢtirilmiĢ ve IPSec TLS‟de kullanılır Ģekle getirilmiĢtir.0.

  Routerların iĢlemci (CPU) hızlarıdır. SFTP veya FTPS (Secure FTP).Ağdaki aĢırı yüklenme sonucunda kuyrukta bekleyen paketlerin sayısının anormal Ģekilde artması. yeni gönderilen paketlerin iĢleme alınamaması ve iĢleme alınamayan paketlerin yeniden gönderilmesi sonucunda kuyruk uzunluğunun sürekli olarak artmasıdır[114]. CPU hızının yavaĢ olması routerlarda Hatların band geniĢliğidir.  oluĢur. FTP protokolü ile bir bilgisayardan baĢka bir bilgisayara dosya aktarımı yapılırken. dosya adı değiĢtirme veya "dosya yolluyorum" komutları) için kullanılan port numarası 21'dir. FTP. 179 . klasör değiĢtirme. Routerlardaki yetersiz hafıza olmasıdır. ġekil 19: TCP‟ de Tıkanıklık Ağlardaki Tıkanıklığın Nedenleri Bilgisayar ağındaki tıkanıklığa birkaç sebep sayılabilir. o bilgisayar ile aynı anda bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komutlar yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya alma/gönderme iĢlemleri yapılır. Veri paketi trafiğinin fazla olduğu hatların band kuyruk (queue) oluĢmasına ve iletimin de yavaĢlamasına sebep olur. FTP ( FILE TRANSFER PROTOCOL) Ġnternete bağlı bir bilgisayardan diğerine dosya aktarımı yapmak için geliĢtirilen bir internet protokolüdür. geniĢlikleri tıkanıklığı etkileyen faktörlerden biridir[115].12. Hafızanın yetersizliğinden dolayı router gelen veri paketlerinin artması durumunda veri trafiğini karĢılayamaz ve tıkanıklık 7. komut transferi (yani sisteme giriĢ.FTP'nin Ģifreleme ile güçlendirilmiĢ halidir.

bu bilgisayarların ne kadar veri transferi yaptığını takip edebiliriz. 180 . Ġnternet yaygınlaĢtıkça geniĢlemekte ve küçük ağlar birleĢerek internetin bir parçası olmaktalar. hangi bilgisayarların ağa bağlandığını.12. bu iĢlemlerin de uzaktan yapılması önem kazandı. hangi bilgisayarların ağa ya da internete bağlanacaklarının kontrolünü yapabiliriz. Ağlar büyüdükçe bu ağlar üzerindeki birimleri denetlemek amacıyla tasarlanmıĢtır. Veri: sunucudan veya sunucuya dosya verileri 7. ayarlarının yapılması.1. Ġnternet eriĢimi olan. varsa Ģifresi. Bu uygulamalar sayesinde aygıtlar kontrol altında tutulabilir ve takip edilebilirler. Ftp kullanıcısı ftp sunucusunu port 21 üzerinden aktarım protokolü olarak TCP‟yi belirleyerek temasa geçer. FTP protokol komutlarını yorumlayacak çalıĢır durumda bir FTP servis programı yani FTP sitesi gereklidir[114]. köprüler (bridge) gibi önem kazanan ağ elemanlarının ağları nasıl birleĢtireceklerinin belirlenmesi. Bu iĢlemleri yapabilmek için ağ üzerinde çalıĢan aygıtlarda bu aygıtların yönetilebilmesini sağlayan gerekli uygulamalar bulunur.13. DHCP‟nin kaç bilgisayara IP adresi dağıttığını.Basit Ağ Yönetimi Protokolü): Ağ yöneticilerinin ağ performansını arttırması.üzerinde FTP yazılımı bulunan bilgisayar Bağlanacağımız bilgisayarda. SNMP ile bu cihazları kontrol edebilir. ağ problemlerini bulup çözmesi ve ağlardaki geniĢleme için planlama yapabilmesine olanak sağlar.7. Bununla birlikte SNMP ile bütün bir ağı yönetebilir ve kontrol edebiliriz. Bu ağların birleĢmesini sağlayan yönlendiriciler (router). SNMP (Simple Network Managment Protocol. bu cihazın bağlantıya izin vereceği portları. cevaplar değiĢtirilir. Bağlanacağımız bilgisayarda dosyalara ulaĢmak istediğimiz hesapla ilgili kullanıcı numarası. sağlıklı çalıĢıp çalıĢmadıklarının izlenmesi. Ġki paralel TCP bağlantısı açılır: Kontrol: kullanıcı ve sunucu arasında komutlar. FTP Yapmak Ġçin Nelere Ġhtiyaç Var?         Bağlanacağımız bilgisayarın internet adresi.

14. Demultiplexing Multiplexing`in karĢıtıdır.1. SNMP’yi OluĢturan BileĢenler Ajan uygulama: SNMP hizmetini cihaz üzerinde çalıĢtırıp gerekli bilgileri kayıtlı tutarak yönetici birime aktaran veya yönetici birimden gelen değiĢikliği cihaza uygulayan uygulamaya verilen isim. Ağ Yönetim Sistemi (NMS): Yönetici birimde çalıĢan ve bir ağa bağlı tüm cihazların izlenmesini ve yönetimini sağlayan uygulamaya verilen isimdir[115]. Resim 64: Demultiplexing özelliğine sahip devre 1.13. DEMULTIPLEXING Demultiplexing. orijinal haline getirilmesidir. 7. Yönetici uygulama: Ajan uygulamadan ihtiyaç duyulan bilgileri alıp kullanıcıya gösteren ve kullanıcının değiĢtirmek istediği değerleri cihaza gönderen uygulama.7. daha önceden multiplex edilmiĢ sinyalin birden fazla kanallara ayrılmasıdır.2 Multiplexing düĢük seviyeli kanalların kapasitesini sanal bölmelere ayırıp yüksek seviyeli mantıksal kanallar yaratır ve bu kanallar üzerinde sadece tek bir sinyal 181 . Multiplex edilmiĢ sinyaller demultiplex edilmeden kullanılamazlar.

15. 182 .(Çölkesen 2001) ġekil 20: IP Adresleme Örneği Toplam 32 bitlik adres yapısı ile teorik olarak toplam 2   tane IP adresi vardır.1. IP adresleri her makine için tek olmalıdır.” ile ayrılır.gönderilebilir. IP ÇOKLAMA 7. Network ID ve Host ID. Her IP adresi iki kısımdan oluĢur. Network ID değeri bilgisayarın bulunduğu network (segment) numarasını. Gönderilen bu sinyaller alıcı makine tarafından demultiplex edilip orijinal hallerine geri dönüĢtürülür. Host ID ise bilgisayarın ya da diğer aygıtın numarasını gösterir. 1997) IP adresler 32 bitlik birer sayıdır .15. IP Adresleme Ġnternetteki herhangi bir makineyi tanımlamak için TCP/IP‟nin kullandığı bir “sokak” adresidir.(Russel&Craoford. Her bir parça 0 ile 255 (2-1=255) arasında bir sayı olabilir ve parçalar birbirinden noktalar “. 8 bitlik dört parçaya bölünmüĢtür. ġekil 33: Multiplexing Gösterimi 7.

IPv6 trilyonlara varan IP adresi kullanmamıza olanak sağlayacak. UDP.15. 7. IP çoklama IPH çoklama ile kast edilen tek bir IP üzerinden birden fazla bilgisayarın bağlanmasıdır. ağ adres tablosu) sayesinde yapılır. bazı 183 . Bu iĢlem NAT (ağ adres tablosu) sayesinde yapılır.15.2. Bu yapıda.296 IP adresiniz olabilir. Tabi dünyada 6 milyara yakın insan olduğunu ve her geçen gün insanların ve internete girenlerin sayısını arttığını düĢünürsek IP adresleri yetmeyecektir. Bu biraz uzun sürecek çünkü tüm internet altyapısının değiĢmesi gerekecek. Bu kuralların da nereye gideceklerini bilmeleri için bir adrese ihtiyaçları olacaktır. Ġnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir adresi olması gerekir.967. bir alt ağda (subnet) bulunan bilgisayarlar ortak bir kapıdan (gateway) internete bağlanmaktadır ve her çıkan bilgisayar için NAT üzerinde farklı bir kayıt tutulur. Bu iĢlem NAT (network address table. Ġnternette TCP/IP iletiĢim kuralları topluluğunu kullanarak haberleĢiriz. ICMP.IP adresi (Yani Ġnternet Protokol adresi). Yani her bilgisayar için NAT üzerinde farklı bir port numarası atanmakta ve bu kapıya gelen her paket hangi port numarasına geldiyse o port numarasının arkasındaki bilgisayara iletilmektedir. birbirleriyle iletiĢim kurmak ve veri alıĢveriĢinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. Yani her bilgisayar için NAT üzerindefarklı bir port numarası atanmakta ve bu kapıya gelen her paket hangi port numarasına geldiyse o portnumarasının arkasındaki bilgisayara iletilmektedir. Bu adres ya da numara. IPv4 ile 4. Ama IP adreslerinin sınıflara (class) ayrılmıĢ olması. Buna da IP adresi diyoruz. Topluluk diyorum çünkü içinde birçok iletiĢim kuralını barındırır (TCP. iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini. Biz hali hazırda IP sürüm 4 kullanıyoruz. NAT yapısı port numaralarından faydalanmaktadır. NAT Ġnternette kullandığımız IP adreslerini internet servis sağlayıcılar ICANN adlı firmadan satın alırlar.3. 90'lı yıllarda bunu görenler zaten Ģuan IP sürüm 6'yı geliĢtirmekle uğraĢıyorlar. 7. TCP/IP (Ġletim Kontrol Protokolü/Ġnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak. NAT yapısı port numaralarından faydalanmaktadır. ya da verinin doğru adresten alınmasını sağlar. bir alt ağda bulunan bilgisayarlar ortak birkapıdan (gateway) internete bağlanmaktadır ve her çıkan bilgisayar için NAT üzerinde farklı bir kayıttutulur. IP vs). Bu yapıda. IP adresi diyince burada NAT'ı ilgilendiren bölüme geliyoruz.294.

Eğer NAT olmasaydı ne olurdu? ġirketimizde 100 tane bilgisayar var diyelim. Internet tarafına siz bağlantı kurduğunuzda servis sağlayıcı tarafından. Ethernet (yerel) ve geridöngü (Loopback) arayüzleri. bazılarının da test amaçlı kullanılmasından dolayı bu sayı 3. Bunları ADSL kullanıcılarına sabit (statik) veya değiĢken (dinamik) olarak dağıtmakta.0. Öncelikle oyuncularımıza rollerini vermekte yarar var. Böylece IP adresi sıkıntısı bir nebze de olsa önlenmiĢ oluyor. Birde biz varız. Kendi verdiğimiz adresler içeride kendileri ile haberleĢirler. NAT ne yapıyor? ADSL yönlendiricimizin 3 tane arayüzü (interface) var. Bizde kendi ADSL yönlendiricimize. Buraya DıĢ taraf (Outside) diyoruz. Siz bilgisayarınızdan bir istek gönderdiğinizde bu istek ADSL yönlendiricinizin Ethernet (eth0) arayüzüne gelir ve NAT bunu çevirip diğer arayüze yönlendirir ve o bağlantı için NAT tablosunda bir kayıt tutulur.Classless Inter Domain Routing . ĠĢte burada NAT insanlara bir IP adresi kullanarak yüzlerce bilgisayarı internet ortamında haberleĢmesini sağlıyor. Özel adresleri ve NAT ı kullanarak bunun önüne geçilmiĢ ve IP yetersizliği önlenmiĢ oldu. bilgisayarımıza veya ağ üzerinden haberleĢen baĢka bir cihazımıza özel IP veririz. Servis sağlayıcımıza (Türk Telekom) ait belli IP aralıkları var. Ama iĢ internete çıkmaya gelince burada NAT devreye giriyor. IPv4'ün sayısının muhtemel yetersizliğini engellemek içinde kurumlar. Geridöngü (Loopback) varsayılan olarak 127. servis sağlayıcılar ve yönlendirmede kullananlar içinde CIDR gibi teknolojiler geliĢtirilmiĢtir (CIDR yönlendirmede kullanılan bir teknolojidir . Peki. nasıl çalıĢıyor ve bu NAT bize nasıl bir kolaylık getirdi? Kafamızda NAT mantığı oluĢması açısından evde kullandığımız ADSL yönlendiricilerimizi ele alalım. ev kullanıcıları vs için NAT. yerel tarafa ise biz IP atarız. O adreste tabi ki servis sağlayıcının size verdiği adrestir.1 alır (burası ile pek iĢimiz yok).adreslerin çoklu gönderim (Multicasting) için.0. Yerel ağ tarafında isterse yüz bilgisayar olsun internete çıktıklarında bir tane IP adresi ile kullanacaklardır (genelde ADSL yönlendiriciler böyle çalıĢtığı için bu örneği veriyorum.2 milyara kadara düĢmektedir.2 veya 192. ADSL yönlendiricimiz bize ilk geldiğinde onun ethernet arayüzüne bağlanmak için 10. Tabi elbet bir gün yetmeyecek ama IPv6 ile bu sorun ortadan kalkacaktır. Bunu sonradan değiĢtirip baĢka bir özel IP vermek bizim elimizde.Sınıfsız Alanlararası Yönlendirme). Buraya da iç taraf (Inside) diyoruz.1.1 gibi adresleri kullanırız. Her birini internete çıkarmak için 100 tane IP ye ihtiyacımız olacaktı. çeĢitlerini biraz sonra göreceğiz).168. Her 3 arayüzüne de IP adresleri atanır. Sürüm 5 ise deneysel amaçlarla hazırlanmıĢ fakat kullanılmamıĢtır.0. Bunlar PPPoE veya PPPoA (internet). Örnek olarak aĢağıda bir ADSL modemin arayüzlerini görebilirsiniz. 184 .0.

0 ila 255. Bu biraz uzun sürecek çünkü tüm internet altyapısının değiĢmesi gerekecek.0.6 Bugün halen kullanılmakta ve test edilmekte olan iki tür Ġnternet Protokolü bulunmaktadır: IPv4 ve IPv6: 7. IPv6 trilyonlara varan IP adresi kullanmamıza olanak sağlayacak. 0 ila 255 arasında değiĢir. baĢka bir ifadeyle sekiz bitlik 4 rakamdan oluĢur.294.5 Çoğullamanın uygulamaya bağlı olarak kullanılan birçok türü vardır. IP adresi diyince burada NAT'ı ilgilendiren bölüme geliyoruz.2.3. Ama IP adreslerinin sınıflara (class) ayrılmıĢ olması. 90'lı yıllarda bunu görenler zaten Ģuan IP sürüm 6'yı geliĢtirmekle uğraĢıyorlar. bazı 185 . ICMP. Topluluk diyorum çünkü içinde birçok iletiĢim kuralını barındırır (TCP.255 arasında herhangi bir numara olabilir.15. IPv4'ten farklı olarak IPv6. IPv4 ile 4. Ġnternette TCP/IP iletiĢim kuralları topluluğunu kullanarak haberleĢiriz.Kod BölüĢümlü Çoğullama (CDM) 2. IPv4 Bu.296 IP adresiniz olabilir. bu da 2128 adet.967. birçok IP adres aralığı kullanılamamaktadır. Nedir bu NAT. sorusuna gelmeden önce NAT'ın nasıl çalıĢtığını anlamakta fayda var. 7. IPv4 protokolündeki bir adres 1. Buna da IP adresi diyoruz. bu nedenle artan ağ kullanıcısı sayısına bağlı olarak.255. Bu rakamlar. Biz hali hazırda IP sürüm 4 kullanıyoruz. 128 bit geniĢliğindedir.2. baĢka bir ifadeyle 3 x 1038 adet benzersiz adres demektir.3. IP adreslerinin bloklar halinde tahsis edilmesi nedeniyle. Tabi dünyada 6 milyara yakın insan olduğunu ve her geçen gün insanların ve internete girenlerin sayısını arttığını düĢünürsek IP adresleri yetmeyecektir. halen kullanılmakta olan standart Ġnternet protokolüdür ve 32 bitten.Zaman BölüĢümlü Çoğullama (TDM) 3. Bu kuralların da nereye gideceklerini bilmeleri için bir adrese ihtiyaçları olacaktır.255. IP vs). daha büyük bir IP adresine ihtiyaç duyulmaktadır. UDP.Dalga Boyu BölüĢümlü Çoğullama (WDM) 4. Bu protokol kullanılarak 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.15. IPV6 Ancak.Frekans BölüĢümlü Çoğullama (FDM) 2. BaĢlıca çoğullama türleriniĢöyle sıralayabiliriz: 1.1.0. IPv6 bu ihtiyaçtan doğmuĢtur. Ġnternette kullandığımız IP adreslerini internet servis sağlayıcılar ICANN adlı firmadan satın alırlar. Zaten ondan sonra ne olduğunu anlayacağız.

0. Buraya da iç taraf (Inside) diyoruz.1.Classless Inter Domain Routing . Peki. ev kullanıcıları vs için NAT. yerel tarafa ise biz IP atarız. NAT ne yapıyor? ADSL yönlendiricimizin 3 tane arayüzü (interface) var. Sürüm 5 ise deneysel amaçlarla hazırlanmıĢ fakat kullanılmamıĢtır. Bunlar PPPoE veya PPPoA (internet).2 veya 192. O adreste tabi ki servis sağlayıcının size verdiği adrestir. Internet tarafına siz bağlantı kurduğunuzda servis sağlayıcı tarafından.168. Her 3 arayüzüne de IP adresleri atanır. Ethernet (yerel) ve geridöngü (Loopback) arayüzleri. Geridöngü (Loopback) varsayılan olarak 127. IPv4'ün sayısının muhtemel yetersizliğini engellemek içinde kurumlar.1 gibi adresleri kullanırız. Bunları ADSL kullanıcılarına sabit (statik) veya değiĢken (dinamik) olarak dağıtmakta. Birde biz varız. Bizde kendi ADSL yönlendiricimize.0. ADSL yönlendiricimiz bize ilk geldiğinde onun ethernet arayüzüne bağlanmak için 10. Bunu sonradan değiĢtirip baĢka bir özel IP vermek bizim elimizde. Öncelikle oyuncularımıza rollerini vermekte yarar var. Buraya DıĢ taraf (Outside) diyoruz.Sınıfsız Alanlararası Yönlendirme). nasıl çalıĢıyor ve bu NAT bize nasıl bir kolaylık getirdi? Kafamızda NAT mantığı oluĢması açısından evde kullandığımız ADSL yönlendiricilerimizi ele alalım.0. Yerel ağ tarafında isterse yüz bilgisayar olsun internete çıktıklarında bir tane IP adresi ile kullanacaklardır (genelde ADSL yönlendiriciler böyle çalıĢtığı için bu örneği veriyorum. Böylece IP adresi sıkıntısı bir nebze de 186 . servis sağlayıcılar ve yönlendirmede kullananlar içinde CIDR gibi teknolojiler geliĢtirilmiĢtir (CIDR yönlendirmede kullanılan bir teknolojidir . çeĢitlerini biraz sonra göreceğiz). Resim 65: Komut ĠĢletim Sisteminde NAT Kullanımı Siz bilgisayarınızdan bir istek gönderdiğinizde bu istek ADSL yönlendiricinizin Ethernet (eth0) arayüzüne gelir ve NAT bunu çevirip diğer arayüze yönlendirir ve o bağlantı için NAT tablosunda bir kayıt tutulur. Kendi verdiğimiz adresler içeride kendileri ile haberleĢirler. Ama iĢ internete çıkmaya gelince burada NAT devreye giriyor. bazılarının da test amaçlı kullanılmasından dolayı bu sayı 3.1 alır (burası ile pek iĢimiz yok). bilgisayarımıza veya ağ üzerinden haberleĢen baĢka bir cihazımıza özel IP veririz.0. Örnek olarak aĢağıda bir ADSL modemin arayüzlerini görebilirsiniz. ĠĢte burada NAT insanlara bir IP adresi kullanarak yüzlerce bilgisayarı internet ortamında haberleĢmesini sağlıyor. Servis sağlayıcımıza (Türk Telekom) ait belli IP aralıkları var.adreslerin çoklu gönderim (Multicasting) için.2 milyara kadara düĢmektedir.

7. bu ihtiyacı karĢılamak üzere ortaya çıkmıĢtır. Yine bu araĢtırmaya göre en büyük tehlikeler.olsa önlenmiĢ oluyor. bilgi iĢlem sistemlerinde meydana gelebilecek açıklarda. ağ güvenliğinde ilk akla gelen baĢlık olmasına rağmen. Bu nedenle de güvenlik yalnızca dıĢarıya karĢı koruma Ģeklinde algılanmamalı.1.16. Ağ güvenliği kullanmazsanız. gizli iĢ bilgilerinin kötüye kullanılmasına. bütünleĢik bir bakıĢ açısıyla değerlendirmelidir. Computer Security Institute tarafından 1996'dan beri yapılmakta olan kurumsal güvenlik araĢtırmaları. Internet'ten kaynaklanan virüs ve solucanların kötü amaçlı saldırılarına karĢı korur. bu rakam 2000 yılında %70'lere çıkmıĢtır[117]. Her birini internete çıkarmak için 100 tane IP ye ihtiyacımız olacaktı. hizmet kesintisi. 1998 yılında araĢtırmaya katılan kuruluĢların %64'ü bilgi iĢlem açıkları ve tehditleri ile karĢı karĢıya olduğunu belirtmekteyken. bilgi iĢlem sistemlerinin güvenliğini kontrol altına alabilmek için yaptığı tüm çalıĢmaların belgelenmesi. Kurumun. Ayrıca güvenlik politikaları. Güvenlik politikaları. maliyet-fayda ve yatırımın geri dönüĢü (ROI) analizleri yapılmasını ve kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır. ağın kapanması. Güvenlik Politikaları Güvenlik politikaları. kurum dıĢından değil. kurumun yasal yükümlülüklerini asgariye indirebilmektedir. kurum içinden kaynaklanmaktadır[3]. bilgi iĢlem sistemlerinin karĢı karĢıya olduğu risklerin boyutlarını net Ģekilde göstermektedir. Özel adresleri ve NAT ı kullanarak bunun önüne geçilmiĢ ve IP yetersizliği önlenmiĢ oldu. KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLĠK 7. Ağ Güvenliği Ağ güvenliği teknolojileri. yasal açıdan kurumu tehlikelerden koruyabilecek bir kalkan olarak ortaya çıkmaktadır. Kurumsal dâhili ağın (intranet) dıĢarıdan gelebilecek ataklara karĢı korunması.16. Tabi elbet bir gün yetmeyecek ama IPv6 ile bu sorun ortadan kalkacaktır. ağınızı hırsızlığa.2. 7. yetkisiz sızma. kurumsal bilgi iĢlem sistemlerini.16. Eğer NAT olmasaydı ne olurdu? ġirketimizde 100 tane bilgisayar var diyelim. yönetmeliklerle uyumsuzluk ve hatta yasal iĢlem riskleriyle karĢı karĢıya kalabilirsiniz[116]. Çünkü güvenlik 187 . araĢtırmalar sonucunda görülmüĢtür ki yerel ağ üzerinden gelen ataklar daha fazla sayıda ve daha tehlikeli olabilmektedir.

finans. yetki ve rollere dayalı  Gerçekçi  Ġyi tanımlanmıĢ  Düzenli yenilenen 7. EriĢim Ġhtiyaçlarının belirlenmesi Yukarıda belirtilen sınıflandırma sonucu neyi korumak ve güvenlik tutmak istediğimizi belirlendikten sonra. Güvenlik Politikaları Nasıl Hazırlanır? Güvenlik politikaları hazırlanırken. insan kaynakları ile ilgili bilgilere sınırlı Ģekilde eriĢmesi gerekebilir. Bu haklar ve ihtiyaçlar dokümanter edilerek her bölüm için öncelik sıralamaları oluĢturulur. riskler ve tehlikeler arasında optimum dengenin bulunabilmesini sağlamasıdır[118]. Örneğin muhasebe bölümünün üretimle ilgili. kullanıcılar ve yöneticiler belirlenir ve öncelik sıralamaları oluĢturulur Varlıkların Belirlenmesi Güvenlik politikası çalıĢmalarında öncelikli olarak bilgi değeri olan varlıklar sınıflandırılır. Bu sınıflandırma coğrafi esaslara göre olabileceği gibi (binalar. vs gibi) de olabilir. farklı Ģehirlerdeki tesisler gibi). pazarlama gibi) ya da teknoloji türlerine göre (Windows 2000. UNIX. var olan bütçeyle.politikalarının en önemli özelliklerinden biri. kurumsal bilgi iĢlem kaynakları sınıflandırılır.2. fonksiyonel alanlara göre (üretim. 188 . kullanıcıların hangi bilgiye ne zaman ve ne Ģekilde ulaĢmaları gerektiği belirlenir. üç ana aĢamadan geçilir: a-) Ġhtiyaçların belirlenmesi b-) Güvenlik politikasının yazılması c-) Güvenlik politikasının uygulanması Ġhtiyaçların Belirlenmesi Bu aĢamada. Etkili Bilgi ĠĢlem Güvenlik Politikalarının özellikleri.16. üretim bölümünün. fabrikalar.  Uzun vadeli bakıĢ açısı  Kısa ve net değerlendirmeler  Sorumluluk.1.

denial of service gibi çalıĢmalar yer almaktadır. kimler tarafından kullanılacağı ve kullanımının kimler tarafından izleneceği açık ve net Ģekilde belirtilmelidir. ĠĢ Risklerinin Belirlenmesi Bilgi iĢlem sistemlerine yönelik (ve yukarıda belirtilen aĢama ile ortaya çıkartılan) tehditlerin yaratabileceği iĢ zararlarının boyutları incelenir.000 USD.16. Bu. Yetki ve Sorumluluklar Yukarıdaki Amaç bölümünde belirtilen kullanıcı ve yöneticilerin. senaryo analizi sonucunda ortaya çıkartılır. potansiyel bir problem durumunda. Yeni ĠĢ Olasılıklarının Belirlenmesi SSL benzeri güvenli yöntemler kullanılarak elektronik ortamda pazarlama ve satıĢ tekniklerinden hangilerinin kullanılabileceği. güvenlik politikasında yer alması gereken noktalar ortaya çıkmıĢtır. Güvenlik politikası çerçevesindeki yetki ve sorumlulukları belirtilir. Bu tehditlerden hangilerinin kurum için en büyük tehlikeyi içerdiği incelenir. GiriĢ mektubu Genellikle Genel Müdür veya Ģirket yönetiminden yetkili bir kiĢinin imzasını taĢıyan böyle bir mektup.Güvenlik Tehditlerinin Belirlenmesi Bilgi iĢlem sistemlerine yönelik tehdit örnekleri arasında sosyal mühendislik. 2. Ģifre kırma. bu durumlarda potansiyel getirilerin ve maliyetlerin ne olacağı hesaplanabilir. en iyi olasılıkla 10. network izleme. Güvenlik Politikasının Yazılması Güvenlik ihtiyaçları belirlendikten sonra. Güvenlik Politikasına verilen yönetim desteğini göstermek için önemlidir.2.000 USD. kullanıcı ve yöneticilerin yetki 189 .000 USD kaybedileceği hesaplanabilir. Örneğin. Güvenlik politikalarında genellikle aĢağıdaki bölümler yer alır: 1. ortalama olasılıkla 50.2. 3. 7. Bu risklerin boyutları. en kötü olasılıkla 100. Amaç Bu noktada güvenlik politikasının hangi amaçla hazırlandığı.

E-posta Bu bölümde. örneğin Internet'e hangi kullanıcıların gireceği. VPN benzeri teknolojileri kullanarak Ģubeler arası bilgi paylaĢımı. Bilgisayar ve Internet kullanımı Bu bölüm. hesap yönetimi. 8. 7. Ģifrelerin belirlenme ve kullanılma kuralları. 4. kurumun bilgisayarlarının ve bilgi iĢlem sistemlerinin kullanımı hakkında genel kullanım kuralları içerir. Internet'ten hangi tür dosyaların indirilmesine izin verilebileceği. PDA ve Benzeri mobil cihazların kullanımı Laptop ve PDA gibi mobil cihazlar. kimlik belirleme. 6.ve sorumluklularını belirtmenin yanı sıra. 190 . kullanıcıların hangi durumlarda ne gibi sorumlulukları olduğu belirtilir. onaylama. 9. modem kullanımı gibi konular bu bölümde yer alır. Internet'ten HTTP veya FTP protokolleri ile hangi dosya tiplerinin Internet'ten indirilebileceği gibi noktalar belirtilir. kuralları. Ayrıca kurum elemanlarının VPN gibi bir teknoloji ile Internet üzerinden kurum sistemlerine nasıl ulaĢacağı. Ģirket bilgilerini Ģirket sınırları dıĢında taĢıdıklarından. Laptop. yetkili kiĢilerin veya yetkili pozisyonların da açık tarifini yapmalıdır. Firewall gibi ağ güvenliği ürünlerinin kullanımı. e-postaların Ģifrelenmesi. Internet üzerinden. bilgi iĢlem sistemleri için önemli açıklar içerebilmektedir. belirli durumlarda e-postaların izlenebilmesi. 5. Bu bölümde. Internet Güvenliği Bu alanda Internet kullanım saatleri. Bu nedenle mobil cihazlarda hangi koruma ve güvenlik yöntemlerinin kullanılacağı bu bölümde belirlenmelidir. EriĢim kontrolü Bu bölümde. mesajların arĢivlenmesi gibi e-posta kullanım kuralları belirlenir. Ģifreleme yöntemleri irdelenir. Ağ Güvenliği Router. Ģirket dıĢı personel tarafından (örneğin bayiler) Ģirket kaynaklarına ulaĢım hakları gibi alanlar düzenlenir.

10. Fiziksel Güvenlik Binaya, sunucu odalarına eriĢimin nasıl olacağı, kullanıcıların iĢ istasyonlarının zimmet kuralları, ağ altyapısı gibi konular bu bölümde yer alır.

7.16.2.3. Güvenlik Politikasının Uygulanması Yazılı bir güvenlik politikasına sahip olan kurumların önündeki en önemli görev, bu güvenlik politikasının düzenli olarak kullanımının sağlanmasıdır. Pek çok kurum, yazılı prosedürleri günlük hayatın parçası haline getirmekte zorlanmaktadır. Burada en önemli ihtiyaç, kullanıcıların eğitimidir. Bu eğitim, bilgi iĢlem güvenliğinin neden son derece önemli olduğunu, kullanıcıların günlük hayattaki çalıĢma prensiplerinin neden bilgi iĢlem güvenliği için potansiyel bir tehdit teĢkil edebileceğini açıklamalıdır. Ayrıca güvenlik politikaları düzenli olarak gözden geçirilmeli, yeni geliĢmeler, ihtiyaçlar ve tehditlerin ıĢığında gerekirse yenilenmelidir. Bu, Güvenlik Politikalarının yaĢayan sistemler haline gelmesini ve uygulamanın da kurumun günlük hayatının bir parçası haline gelmesini sağlamak için son derece önemlidir. 7.16.3. Ağ Saldırı Türleri

7.16.3.1. Virüs, Worms Ve Trojanlar Worms (Solucanlar):Kendilerini kopyalama özelliğine sahiptirler. Ġnternet ya da yerel ağ üzerinde bilgisayardan bilgisayara yayılırlar. Bazıları zararsızdır ancak sistemde yer kaplar ve bilgisayarı yavaĢlatırlar. Bazıları ise zararlıdır ve bilgisayara zarar verir. Trojan Virüsleri: Bu virüsler bulaĢtıkları sistemde yayılmazlar, çoğalmazlar. Trojanı hazırlayan kiĢi tarafından yönetilirler. Hazırlayan kiĢi isterse bilgisayarı kontrol edebilir ve bilgileri çalabilir. Makro Virüsleri: Word Excel gibi makro kullanımına olanak sağlayan programların dosyalarına bulaĢan virüslerdir. Bunlar Word ya da Excel kullanarak hazırladığınız belgeye yerleĢir ve bu belgeye her giriĢte aktif hale geçer. Bazı özellikleri etkisiz hale getirir ya da yazıları gereksiz yere sağa sola kaydırır ya da boĢluk bıraktırır. Boot Virüsleri: Disketlerin „boot sector‟ veya sabit disklerin „master boot sector‟ diye isimlendirilen ilk sektörlerine sıçrarlar ve çoğalarak diğer bilgisayarlara flash bellekler, e-mail gibi yöntemlerle bulaĢır ve yayılırlar. Bulunması ve temizlenmesi en kolay virüslerdir çünkü yerleri bellidir.

191

Dosya Virüsleri: .Exe gibi çalıĢabilir dosyalara bulaĢırlar ve bu dosyalardan diğer dosyalara sıçrarlar. Ne kadar dosyaya sıçradıklarına bağlı olarak dosyanın boyutunu arttırırlar. Dosyaya bulaĢan virüs yazılımı dosyanın sonunda bazen de ortasında olabilir. Bu virüsler hafızada kalabilme özelliğine sahiptirler. Polimorfik Virüsler: Sürekli olarak kendini değiĢtiren virüslerdir. Bulunması ve temizlenmesi farklı teknoloji gerektiren bir virüs türüdür. Akıllı bir virüs çeĢidi olarak tanımlanabilir. Hoaxlar: Hoaxlar virüs olduğu söylenen fakat aslında virüs olmayan aldatmacalardır. Bunlar sadece kullanıcılarda panik yaratmak için hazırlanmıĢ olabileceği gibi daha sonradan yazılacak bir virüsün etkisini artırmak amacıyla da hazırlanmıĢ olabilmektedir[120].

7.16.3.2. Spam Mailler SPAM mailin en basit tanımı sizin isteğiniz olmadan size gönderilen reklam içerikli maillerdir. Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamıĢ kiĢilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi de genelde SPAM olarak adlandırılır. SPAM çoğunlukla ticari reklam niteliğinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir[121].

7.16.3.3. Phishing Yemleme, sözcüğü Ġngilizce “Password” ve “Fishing” sözcüklerinin birleĢmesiyle oluĢturulmuĢ phishing sözcüğünün Türkçe karĢılığıdır. YasadıĢı yollarla kiĢinin Ģifresini ve ya kredi kartı ayrıntılarını öğrenme iĢidir. Kurbana ulaĢtıktan sonra sanki bir resmi kurummuĢ gibi onlardan hesapları, özel bilgileri, Ģifrelerini isteme mantığında çalıĢır[122].

7.16.3.4. Packet Sniffers Ġki bilgisayar arasında yapılan bilgi alıĢ-veriĢ ini yakalamaya "sniffing" denilir. Bir kaç bilgisayarın, bir ağ üzerinde birbirleriyle paylaĢıma açık olarak bağlanılmasında kullanılan en popüler yol "Ethernet" dir. Ethernet protokolü bir bilgi paketini aynı devreler üzerindeki tüm bilgisayarlara yollayarak çalıĢır. Gönderilen paketin baĢlığında, paketin gideceği bilgisayarın adresi yazar. Sadece bu paketteki adres ile adresi tutan makine bu bilgileri alabilir. Her paketi kabul eden bir makine, paket baĢlığındaki adrese aldırmayan makine, çok karıĢık bir hal alacaktır. Böylece sniffing iĢlemi yapan kiĢi makineye istediği dosyayı yollayabilecek hale gelecektir.

192

7.16.3.5. Malware (Kötücül Yazılım) Bilgisayar teknolojilerinin geliĢmesi ile son zamanlarda bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda en ciddi tehditlerin baĢında kötücül yazılımlar gelmektedir. BulaĢtığı bir bilgisayar sisteminde veya ağ üzerindeki diğer makinelerde zarara yol açmak veya çalıĢmalarını aksatmak amacıyla hazırlanmıĢ yazılımların genel adıdır[123]. En genel kötücül yazılım türleri Ģunlardır:[124] Bilgisayar virüsü Bilgisayar solucanı (worm) Truva atı (bilgisayar) (Trojan horse) Arka kapı (backdoor) Mesaj sağnağı (spam) (Yığın ileti) Kök kullanıcı takımı (rootkit) Telefon çevirici (dialer) Korunmasızlık sömürücü (exploit) Klavye dinleme sistemi (keylogger) Tarayıcı ele geçirme (browser hijacking)Casus yazılım (spyware) 7.16.4. Ağı Koruma Yöntemleri

7.16.4.1. Güvenlik Duvarı ( Firewall) Ġnternet bağlantısı yapılan ve özellikle sunucu servisleri barındıran her network bir güvenlik duvarına ihtiyaç duyar. Güvenlik duvarları sayesinde, yerel ağınıza dıĢarıdan gelebilecek bağlantılara izin verebilir ya da engelleyebilirsiniz. Güvenlik Duvarları sadece dıĢarıdan gelen ataklara karĢı koruyacak Ģekilde değil, aynı zamanda iç ağdan gelmesi muhtemel bilinçli veya bilinçsiz saldırılara karĢı koruma sağlayacak Ģekilde düĢünülmelidir. Güvenlik duvarları bilgisayar ağımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra, Sanal Özel Ağ teknolojisini kullanarak uzaktan eriĢimleri de güvenli hale getirmekte ve ekstra güvenlik sağlamaktadır. 7.16.4.2. Atak Tespit ve Önleme ( IDS / IPS ) Güvenlik Duvarları, verilen servislerin (Web, Mail, FTP vb.) ilgili TCP/UDP portlarının dıĢ dünyaya açılmasına ya da kapatılmasına imkân verir. Günümüzde kullanılan

193

birçok Güvenlik Duvarı bunun da ötesinde, kullanılan TCP/UDP portların üzerinde akan uygulama trafiğinin network standartlarına uygunluğunun kontrolünü yaparak atakları tespit ve önlemede bir adım öne geçebilir. Ancak, geleneksel Güvenlik Duvarlarının bu özellikleri daha sınırlı olmakla beraber performans kısıtları da olabilmektedir. Çok daha geliĢmiĢ özellikler ve yüksek performans gibi imkânları sunan Atak Tespit ve Önleme sistemleriyle, Güvenlik Duvarına ek olarak birbirini tamamlayan güvenlik yapısı oluĢturulması önem arz etmektedir. Atak Tespit ve Önleme Sistemleri, bir bilgisayar ağının önüne konumlandırılır, internetten veya iç ağdan gelen ve Güvenlik Duvarından geçmiĢ paketleri inceler ve saldırı Ģablonlarına uyan, zararlı olabilecek paketlerin geçmesini engeller. Bu sistemler, atakları paket içerisindeki belirli imzalara göre tespit edebildiği gibi, paketlerin davranıĢsal analizini yaparak da algılayabilmektedir. 7.16.4.3. Sanal Özel Ağ EriĢimi (VPN) Kurum çalıĢanları, sürekli hareket halinde olsalar dahi, kurumsal kaynaklara her zaman her yerden eriĢmek durumundadır. Mobil olmanın zorunluluklarından biri haline gelen bu gereksinimi karĢılayabilmek için temel bileĢen, internet eriĢiminin her zaman sağlanabiliyor olmasıdır. Günümüz Ģartlarında, sabit ve mobil internet eriĢimi imkânı (ADSL, Kablosuz, 3G Ģebekeleri gibi) çok yaygın olarak sağlanabilmekte olduğundan bu temel bileĢen konusunda çok sıkıntı bulunmamaktadır. Bir diğer önemli konu ise, sadece kurum çalıĢanlarına sunulan dâhili kaynakların internet ortamında da güvenli olarak çalıĢanlara sunulmasıdır. Böyle bir durumda, çalıĢanların kullanacağı kaynakların internet üzerinde güvenli olarak eriĢilebilmesinin yolu sanal özel ağ (VPN) eriĢiminin sağlanmasıdır. VPN altyapısında üst seviye koruma sağlayan AES standardı 256 bit Ģifreleme algoritmaları kullanılabilmektedir. Bu çözümler, kullanıcı terminal cihazına bir client yazılımının yüklenmesi gereken IPSec VPN çözümleri olabileceği gibi, kullanıcı bilgisayarında özel bir client yazılımı gerektirmeyen SSL VPN çözümleri de olabilmektedir. 7.16.4.4. E-posta Güvenliği Günümüzde e-mail trafiğinin mobil kullanıcılara kadar yaygınlaĢmasıyla kullanım alanı artarken getirdiği riskler de artmıĢtır. Bununla birlikte son kullanıcı tarafında gereksiz, istenmeyen e-posta sayısında ciddi artıĢlar gözlenmekte, bu da kullanıcının zaman kaybına sebep olmaktadır. Anti-x çözümleri ile e-posta servisleri güvenilir hale getirilmekte, gereksiz e-postalardan arındırılmaktadır. E-mail trafiği için Anti-virüs, Anti-spam, Anti-trojan, Antiworm, Anti-phishing gibi güvenlik önlemleri sunulmaktadır.

194

7.16.4.5. Son Kullanıcı Güvenliği ( Kimlik Doğrulama, ġifreleme, Anti-X) Bilgi güvenliği raporlarına bakıldığında, yerel ağ kaynaklı istemsiz ataklar internet üzerinden gelen ataklara göre daha fazla zarar vermektedir. Bu sebeple güvenlik politikalarının içeriden gelebilecek riskleri de içermesi ve bunlara karĢı önlem alması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan ağ tabanlı güvenlik sistemlerine ilaveten kiĢisel Anti-X çözümleri de yer almaktadır. Anti-X çözümü ile virüs, trojan, spy, worm gibi sorunlar halledilebildiği gibi sıfırıncı gün atakları da etkisiz hale getirilebilmektedir. Kurumlar, ağdaki kullanıcıların dıĢarıdan ve birbirlerinden olumsuz etkilenmemeleri için çözüm arayıĢına gitmektedir. Ayrıca, kurum içinde ağ kullanımının olumsuz amaçlar için kullanılmadığını takip etmelidir.

7.16.5. Kablosuz Ağlarda Güvenlik Son yıllarda evlerimize giren kablosuz (wireless) networklar, hayatımızı kolaylaĢtırmakla birlikte birtakım güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. Çünkü veri OSI fiziksel katmanı Ethernet üzerinden değil yeni bir fiziksel katman olan Wi-Fi ile omnidirectional (360 derece küre şeklinde) olarak havaya yayılıyor. Bu da tıpkı telsiz görüĢmeleri gibi, bilginin, kötü niyetli insanlar tarafından yakalanıp görülebilmesini mümkün kılıyor. Kablolu networklarda sniffing ancak o network‟a bir bilgisayar ile ağa dâhil olmak suretiyle mümkün olurken, kablosuz eriĢimde kendi evinden otururken sniffing yapmak mümkün oluyor. Bu da gönderdiğiniz bir e-mail‟in ya da MSN görüĢmelerinizin, daha da kötüsü Ģifrelerinizin ve e-ticaret iĢlemlerinizin kötü amaçlı insanlar tarafından yakalanarak okunabilmesi anlamına geliyor[125]. Güvenlik uzmanlarının söylediği gibi mükemmel koruma yoktur. Ġyi bir güvenlik planı neyin korunacağının önemi ne göre değiĢir, korumanın uygulanma biçimi ve potansiyel riskler iyi belirlenmelidir. BaĢka bir değiĢle, tüm savunmaya dayalı tedbirler bilinmeli ve daha ihtiyatlı ve mali olarak mantıklı bir Ģekilde planlanmalıdır. Örneğin, kablosuz ağınız Ģehrin kalabalık bir yerinde ve tehlikeye açık olabilir. Yakınlara park edilen kimin olduğu bilinmeyen araçlara dahi dikkat etmek gerekir. Neden bu kadar Ģüpheci olmalıyız? Bazılarımız “biz sadece web de geziniyoruz önemli hiçbir iĢlem yapmıyoruz ne olabilir ki?” diyebilir. Bu soruya birkaç farklı cevap verebiliriz.

195

Yayınlanmasını Engelleme Bu iĢlem SSID ( Servise Set Identifier ) kablosuz ağlar kısmında gözükmemesini sağlayacaktır. 196 . Kablosuz Ağ Güvenlik Önlemleri 7. zombie clientlar gibi zararlı programları kurabilirler. 7. Firmware Güncellemek Bu iĢlemde cihazın içinde bulunan programı güncelleyerek sistem açıkları vs.1. 7. BaĢlangıç Ayarlarını DeğiĢtirmek Bu iĢlem bize gelen fabrika ayarlarını değiĢtirme esasına dayanmaktadır.6. Tüm ağ trafiğiniz kaydedilip incelenebilir. Çünkü günümüzde internette bütün marka ve modellerin varsayılan Ģifre ve kullanıcı adları bulunmaktadır. Böylece bizim ağımıza sadece ağın ismini bilen kiĢilerce eriĢim sağlanacaktır. değiĢikliğe uğrar.16.16. bazı kanunsuz iĢler için ağınızı - 7.16. daha kötüsü logger programları trojanlar. Bu yüzden kiĢiler bunları kullanarak modem ara yüzümüzden istediği Ģekilde değiĢiklik yapabilirler. 7. Kablosuz ağınızı dıĢarıdan kullananlar.16. Ağdaki kullanıcıların yapabilecekleri her Ģeyi yapabilecektir.6.Ağınız bilinmeyen kiĢilerin eylemlerine maruz kalabilir.16. SSID Ġsmini DeğiĢtirmek Bu iĢlem ile SSID miz varsayılan değerler ile değil kendimize özgü ĢifrelenmiĢ bir isim ile konularak ağa bağlanacak kiĢilere zorluk düzeyini yükseltecektir. Bilgisayarlardaki dosyaları dizinleri kopyalayabilir. girdiğiniz web siteleri belirlenir Ģifreleriniz ele geçirilebilir.6. Birisi kablosuz olarak sizin ağınıza bağlanabilir bu bağlantı sizin ağınızdaki switchinize bağlı olmanızla aynı Ģeydir. kullanılabilirler.6. Sonuçları ise sizi bağlar[126].2.3.4. - Doğru araçlarla.6. Internet bağlantınız illegal iĢler için kullanılabilir.

ağa fiziksel olarak bağlıymıĢ gibi görünür[127]. Daha güçlü bir algoritma kullanır ve kırılması güçtür[121]. (Wifi Protected Access. komĢu ağlar arasında gizli ve özel bir bilgi akıĢını sağlamaya yönelik kurulur.17. WEP Ģifreleme :(Wired Equivalency Privacy – Kabloluya eĢdeğer gizlilik) 64 bit ve 128 bit WEP Ģifreleme vardır. ġifreleme Bu kısımda kablosuz ağımıza eriĢim sağlanırken kullanıcıdan ağımızı kullanabilmesi için gereken Ģifre ve Ģifre yapma teknikleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.16. tünelleme ve kullanılan güvenlik yazılımları sayesinde ağ dinlense bile ĢifrelenmiĢ paketlere saldıran kiĢiye elde ettiği bilgiler hiçbir anlam ifade etmeyecektir[128]. Çok etkili olmasa da WEP Ģifreleme Ģifrelemesi olmayan bir kablosuz ağdan daha güvenlidir.6. Bu filtrede bulunmayan MAC adresleri ağımızda herhangi bir iĢlemde bulunamayacaklardır. VPN ( Virtual Private Network) Virtual Private Network(Sanal Özel Ağ) kısaltması olup. Sanal bir ağ uzantısı yarattığından uzaktan bağlanan makine konuk gibi değil.8. 197 . Ağınızda sadece web Ģifrelemeyi destekleyen cihazlar (pda. Çünkü bu iĢlem ile ağımızda iĢlem yapacak kiĢilerin ve bilgisayarların MAC adreslerine izin vermek sureti ile yapılmaktadır. Yayın Gücünü Azaltmak 7.5. WPA Ģifrelemede WEP Ģifrelemedeki gibi karakter sınırlaması yoktur. geliĢmiĢ satellite receiver vb. Kimlik Doğrulama Ekleme 7.16. ağlara güvenli bir Ģekilde uzaktan eriĢimde kullanılan bir teknolojidir.) bulunabilir bu durumda zorunlu olarak web Ģifreleme kullanılır. WEP Ģifrelemede kullanabileceğiniz Ģifre karakterleri 0-9 arası rakam ve A-F arası harf olabilir ve sık sık değiĢtirmekte yarar vardır. 7. 7.7.6.Wifi korumalı eriĢim). dvr. WPA Ģifreleme.6.6.16. WPA Windows Sp2 ile beraber desteklenen bir Ģifrelemedir. Sanal özel ağ (VPN).6.16. MAC Adres Filtreleme Bu iĢlem belki de en güvenli iĢlemimizdir.7. Paketler internet üzerinden gitse dahi.

Site To Site VPN Bu tip VPN genellikle farklı firmaların birbirleri ile VPN aracılığı ile güvenli iletiĢim kurmaları için düĢünülmüĢtür.2. Aynı zamanda firmanın farklı bölgelerdeki Ģubelerinin merkeze bağlanmasını da sağlar.1. Resim 66: Remote Access VPN 7.Temelde 2 tür VPN Vardır   Remote Access VPN Site To Site VPN 7. Remote Acces VPN‟den temel farkı VPN iĢlemini gören iki uçta VPN sunucu olmasıdır. Remote Access VPN Bu VPN türü firmaların gezgin çalıĢanlarının firma ağına her yerden güvenli bir Ģekilde iletiĢimlerini sağlamak için kullanılır.17. 198 .17.

En yaygın kullanımı yönlendirici veya dual-homed ağ geçitlerindedir. Firewall Türleri 7.1. Paket filtreleme iĢlemi Ģu Ģekilde yapılmaktadır. 7.18. Güvenlik duvarı (firewall) birçok farklı filtreleme özelliği ile bilgisayar ve ağın gelen ve giden paketler olmak üzere internet trafiğini kontrol altında tutar[129].18.1.Resim 67: Site To Site VPN 7. Ev kullanıcıları için kullanılan güvenlik duvarları genellikle yazılımdan ibaretken. GÜVENLĠK DUVARI(FIREWALL) Güvenlik duvarı. internet üzerinden sizin bilginiz ve isteğiniz dıĢında bilgisayarınıza eriĢilmesini engellemek üzere kullanılan bir yazılım ya da donanım olabilir.18. Her bir paket ateĢ duvarından geçtiği esnada paket baĢlığı bilgisi önceden tanımlı kurallar veya filtreler doğrultusunda incelenir. Paket filtreleme ateĢ duvarı tam olarak isminin çağrıĢtırdığı iĢi yapar yani paketleri filtreler. – IP filtreleme – Port filtreleme – Web filtreleme – Ġçerik filtreleme bunlardan birkaçıdır. Kabul etme 199 . Paket Filtreleme Paket filtreleme ( dosya filtreleme diyelim biz dostlar ) en basit paket izleme metodudur. büyük kurumlar ve ağlar donanım temelli güvenlik duvarları da kullanarak. güvenlik için bir katman daha oluĢturmaktadırlar.1.

Her bir paket diğer paketlerden bağımsız bir Ģekilde incelenir. Her uç nokta birbirleriyle ağ geçidi/vekil sunucu aracılığı ile görüĢebilir.3.1.1. 7. Bu tip ateĢ duvarının iki ağ ara yüzü olan güvenli host sistemlerinde konfigüre edilmesi düĢünülebilir. Ağ geçidi/vekil sunucu iki ağ arasındaki bağlantıyı sağladığından gerekli güvenliği ve güvenilirliliği sağlamak amacı ile çok dikkatli bir Ģekilde tasarlanmalıdır. Paket izlemenin diğer bir güçlü tarafı da host sistemindeki arayüzün paketleri yönlendirmemesidir. dolayısıyla yeni durum iki bağlantıya ihtiyaç duyar: bir bağlantı kaynaktan ağ geçidi/vekil sunucuya ve diğeri ağ geçidi/vekil sunucudan hedefedir.18. Kaynak ve hedef uç noktalarının birbirleriyle iletiĢim kurabilmesi için her bir uygulama protokolünde vekil sunucunun yapılandırılması yapılmalıdır.18. Uygulama Ağ Geçidi/Vekil Sunucular Uygulama ağ geçitleri/vekil sunucular en karmaĢık paket izleme metodu olarak düĢünülebilir. Dinamik (Stateful) Paket Ġzleme Dinamik paket izleme paket filtrelemenin yaptığı bazı temel paket gözleme yöntemlerini kullanır. Bu tip ateĢ duvarı OSI modelinin uygulama katmanında çalıĢır.veya reddetme kararı bu karĢılaĢtırmanın sonuçları doğrultusunda verilir.2. Uygulama ağ geçitleri/vekil sunucular iki uç nokta arasında bir aracı olarak düĢünülebilir. ağ katmanından uygulama katmanına kadar paket baĢlık bilgisini inceleyerek paketin yasal bir bağlantıdan gelip gelmediğini ve protokollerin beklendiği gibi davranıp davranmadığını gözlemler. Buna ek olarak. 7. Bu paket izleme metodu istemci/sunucu modelini kırar. Bu doğrultuda vekil sunucu yazılımı da olabildiği kadar katı ve güvenli olmalıdır. 200 .

Ġnsanların bunu yapması için ek olarak bir kart. Birden fazla yöntemi bir arada kullanmak sonuçları kesinleĢtirmek için gerekli olabilir. BĠYOMETRĠ NEDIR? Biyometri insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel özelliklerini ve sergiledikleri davranıĢları inceleyen bilim dalıdır. kimlik taĢımamaları ve Ģifre gibi ezbere dayalı bilgileri kafalarında tutmamaları ise bu biyometrik tanımanın önemli avantajlarındandır. her yöntemin kendine ait girdi cihazıyla alınan verilerin analiz edilip daha önceden girilmiĢ değerlerle karĢılarĢıtırılıp eĢleĢtirilmesine dayanmaktadır. BĠYOMETRĠK TEKNOLOJĠLER 8.1. Biyometrik tanıma sistemleri bir bireyin gerçekten „kim‟ olduğunu kanıtlamasına olanak sağlar. Ġnsanları birbirinden ayırt edebilme Ģansını bize sunduğundan dolayı biyometri bir kimlik doğrulama sistemi olarakta kullanılmaktadır. bundan dolayı kullanım alanına göre yüksek baĢarı sağlayanlar seçilmelidir. Gereksinimlere göre bu yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir. ehliyet gibi kartların yerini tamamen alacak bir sistem geliĢtirilebilir. pasaport. Gerçek zamanlı (real-time) tespit yapmak gerektiğinde yöntem seçimine çok daha fazla dikkat edilmelidir. Hem daha güvenli hemde aĢılması zor sistemler gün geçtikçe orataya çıkacaktır. Saniyeler içinde yüzbinlerce veriyi karĢılaĢtırıp doğru sonuçları veren sistemler günümüzde çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu sayede kimlik. Bilgisayarların birim zamanda yaptığı iĢlem sayısının sürekli artması göz önüne alındığında eldeki veriler ile anlık olarak alınan örneğin karĢılaĢtırılma hızı da gittikçe artmaktadır. Bu sayede yetki verilen kiĢi baĢka araçla da giriĢ yapabildiği gibi.BÖLÜM VII 8. yetkisiz bir kiĢi herhangi bir kartla giriĢ yapamayacaktır. Unutulması veya baĢkası tarafından kullanılması söz konusu olmayan bir kimlik onaylama yoludur. Genel olarak bu sistemlerin çalıĢma prensibi. Örneğin üniversitemizin giriĢ kapısında bulunan kapılarda manyetik kartlar yerine araç sürücüsünü tanıyarak giriĢne izin veren bir sistemin kullanılması çok daha güvenli ve mantıklı olacaktır.Biyometrik tanımada kullanılacak birden fazla yöntem vardır. 201 . BaĢarı oranının yanı sıra tanıma iĢleminin gerçekleĢmesi için gereken sürede yöntemlerin seçilmesinde dikkate alınmalıdır. cihaz. Bu yöntemler her zaman doğru sonuçları vermeyebilir.

veritabanında bulunan tüm kayıtlarla tek tek karĢılaĢtırma yapılarak kullanıcının sistemde tanımlı bir kullanıcı olup olmadığı araĢtırılır. Kullanıcıların hem kimlik bilgileri hem de biyometri bilgileri uygun bir formatta veritabanına kaydedilir. biyometri teknikleri kullanılarak oluĢturulan e-imzalar tanıtılmıĢtır. konuĢma esnasındaki dudak hareketleri. sistem kullanıcılarının sisteme tanıtıldığı moddur. el geometrisi. fiziksel (pasif) ve davranıĢsal (aktif) biyometrik sistemler olmak üzere temelde 2 gruba ayrılır. unutulma. kullanıcı adı gibi) birlikte gelir. giriĢ çıkıĢlarda kimlik kontrolünün gerektiği otomatik personel devam kontrol sistemleri gibi sistemlerde mükemmel bir çözüm olmakta ve sosyal hayattaki uygulamalarda oldukça sık karĢılaĢılan çok hızlı geliĢen ve benimsenen güvenilir bir teknoloji olarak karĢımıza çıkmaktadır [134]. ve imza tanıma gibi teknikleri kapsayan bir bilim dalıdır. sistemde tanımlı olan ve kendisini temsil eden bir belirteçle (kimlik numarası. kullanıcı. Fiziksel biyometrik sistemler. Sistem tanıma modunda çalıĢırken sisteme girmek isteyen kullanıcının biyometri bilgisi alınır. tanıma ve doğrulama modu olmak üzere üç modda çalıĢır. DNA. ses. parmak izi. Biyometrik sistemler. Biyometri. parmak izi. yüz. Tanımlama modu. yüz. paylaĢılma riskini neredeyse yok eden bir teknolojidir. yazı dinamiği. Biyometrik sistemler Ģifre yaklaĢımının aksine kiĢinin bildiği bir bilgi veya taĢıdığı bir objeyle değil kiĢinin kendisinde var olan ve kiĢiye fiziksel olarak sıkı sıkıya bağlı olan bir özellikle kimliklendirilmesine olanak sağlar. tahmin veya taklit edilebilme.Biyometrik temelli imzalar ve sayısal imzalar günümüzde en çok bilinen. çalınma. yürüyüĢ Ģekli tanıma gibi belli bir zamanda belli amaçlar içi gerçekleĢtirilmiĢ davranıĢlar üzerine kurulmuĢtur. Kullanıcıya ait biyometrinin o anki özellikleri ile aynı kullanıcıya ait daha önce alınmıĢ ve veritabanına kaydedilmiĢ özellikler karĢılaĢtırılarak kiĢiye verilen hak gereğince sistem cevabı üretilir [134]. Biyometri. Genel olarak bir biyometrik sistem. DavranıĢsal biyometrik sistemler ise. iris ve retina gibi kiĢide bulunan sabit fiziksel özellikler üzerine kurulmuĢtur. diğer kullanıcılarla ortak kullanılma. el geometrisi. yüksek seviyede güvenlik gerektiren alanlarda. retina ve iris. Bu çalıĢmada. kullanılan ve tartıĢılan elektronik imza çeĢitleridir. Sistem doğrulama modunda çalıĢırken. ses. imza. Diğer yaklaĢımlarda olan kaybedilme. 202 . tanımlama.

Tek yumurta ikizleri haricinde (tek yumurta ikizlerinin parmak izleri birbirinden farklıdır) bir 203 .Beynimiz tarafından otomatik olarak yaptığımız bu tanımanın yanı sıra sistematik olarak yapılan tanımanın ilk örnekleri insanoğlunun tarihi kadar eski değildir. BĠYOMETRĠNĠN TARĠHĠ Ġnsanoğlu biyometrik tanımayı doğduğu andan itibaren yapmaya baĢlar. Bu öğrenme iĢlemini veritabanına ilk bilgilerin girilmesi olarak düĢünebiliriz. Beynimiz bu tanıma iĢlemlerini otomatik olarak yapmaya baĢlar ve genellikle mükemmele yakın baĢarı sağlar. Örneğin annesini sesinden ve kokusundan rahatlıkla tanıyabilir. Binlerce yıl önce yaĢamıĢ insanların birbirlerini göz rengi. boy gibi kolaylıkla ölçülen özelliklerle kesin olarak ayırt ettikleri konuyla ilgili kaynaklarda belirtilmektedir.2. Biyometrik tanıma birçoğumuzun filmlerden aĢina olduğu parmak izinden suçluyu tespit etme gibi yöntemlerle hala kullanılmaktadır. Hızla geliĢen teknoloji sayesinde parmak izinin yanı sıra günümüzde bir çok yöntem ile bu tip suçlu tespiti yapılmaktadır. Yeni doğan bebekeler gerek annesini gerek çevresindeki diğer kiĢi ve cisimleri sıfırdan baĢlayarak öğrenir. ten rengi. Birçok yeni teknolojinin geliĢtirilmesinde olduğu gibi biyometrinin de geliĢiminde güvenlik unsuru öncülük etmiĢtir. Yeni doğan bebekler örneğine dönersek bu bebekler daha sonradan gördüğü. Bunların en bilindik olanlarından biriyse DNA testidir. duyduğu yani duyu organlarıyla algıladığı her Ģeyi önceki veriler ile karĢılaĢtırıp belirli sonuçlar elde ederek tanıma iĢlemini yapar.ġekil 33: Biyometrinin Dalları 8. Ġnsanların DNA‟larının birbirinden farklı olduğu dıĢ görünüĢümüne de yansıdığı gibi belirgin bir Ģekilde ortadadır.

Örneğin bir kiĢiyi tanımak için sadece boyunu parametre olarak alırsak aynı boyda iki insanı ayırt edemeyiz. Yukarıda geçen birinci adımında gerekli olan algoritmalar yöntemler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Hangi yöntemde olursa olsun analogdan dijitale çevirilen veri içinden belirli özellikler seçilir. Bunun yanı sıra eğer kiĢilerin kilolarını da parametre alırsak baĢarı oranımız artar. Bu özellik seçimi sonucunda ortaya çıkan veriler bizim karĢılaĢtırma ve kayıt fonksiyonlarına vereceğimiz parametrelerdir. BAġLICA BĠYOMETRĠK YÖNTEMLER VE ÇALIġMA PRENSIPLERI Biyometrik yöntemlerin genel çalıĢma prensibi iki adımdan oluĢmaktadır. Bu parametrelerin sayısı arttıkça tanıma iĢleminin doğruluğu artar. 8. Bu adımda sisteme aynı araçlar vasıtasyıla girilen bilgiler genellikle kayıt sisteminde uygulanan aynı algoritmayla analiz edilip veritabanındaki bilgilerle karĢılaĢtırılıp eĢleĢtirmelere bakılıyor. Eğer eĢleĢme varsa kiĢinin kimliği onaylanmıĢtır aksi halde sistemde bir sorun yoksa kiĢi iddia ettiği kimliğe sahip değildir. Biyometrik tanıma iĢlemindeki bu iki adıma dört ayrı katman olarak bakabiliriz: Yönteme ait cihazlar ile analog ortamdan dijital ortama veri aktarımı Dijital ortamda aktarılan verilerden gerekli parametrelerin çıkarılması Bu parametrelerin önceki verilerle karĢılaĢtırılması KarĢılaĢtırma iĢleminin yapılması için gerekli olan verileri tutacak veritabanı 204 . Ancak sisteme alınan bilgilerin iĢleniĢi çoğunda ortaktır.3.insanın baĢka bir insanla aynı DNA‟ya sahip olmadığından dolayı günümüzde bu testlerde geçerliliğini korumaktadır. Belirli bir limitten sonra parametre sayısının arttırılması sadece sisteme ek yük getirecektir ve tanıımanın doğruluğu üzerinde bir etki etmeyecektir. Ġkinci adım ise kiĢinin kimlik doğrulama isteğidir. Ancak doğru orantılı bir artıĢ söz konusu değildir. Örneğin ses ve parmak izi tanıma arasında bilgiyi dijital ortama aktaran araçlardan bu bilginin analizinde kullanılan algoritmaya kadar çoğu araç ve yazılım farklıdır. Birinci adımda tanınacak kiĢinin ilgili yönteme ait bilgiler gerekli araçlar vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bu bilgiler yine yönteme özel algoritmalar sayesinde analiz ediliyor ve kiĢiyi tanımlayacak parametreler bu bilgiler içinden seçilerek veritabanına kayıt ediliyor. KiĢinin vücudundaki bütün ölçüleri almanın bir anlamının olmayacağı ortadadır.

Kimlik doğrulama için aynı kiĢi tekrar mikrofona konuĢtuğunda ise çevredeki seslerin (gürültülerin) aynı olamaz. False Reject Rate (FRR) : Sistemin veritabanında varolan kiĢileri sonraki bir tarama sonucunda bulamamasının oranıdır. Bu iki orana bakılarak tanıma yöntemleri birbirleriyle kıyaslanabilir. ÇalıĢmalarının devamında insanların parmak izleri arasındaki farkı sınıflandırıp ayırt edecek yöntemler ortaya çıkarmıĢtır.1.Günümzüde kullanılan yöntemlerin temeli olarak kullanılan parmak izi tanıma sistemlerinin temeli ise Henry Faulds ve Wiliam James Herschel adında iki Ġngilizin bilimadamının çalıĢmalarıyla baĢlamıĢtır. E.1. Bu sayede iki örüntü (pattern) arasında karĢılaĢtırma yapacak bir yöntem elde etmiĢtir. Bu iki bilimadamı kiĢilerin parmak izlerini alma yöntemleri üzerine çalıĢmıĢlar ve temel olarak mürekkep kullanımının üzerine gitmiĢlerdir. Galton parmak izinin 205 . Parmak Ġzi Tanıma Tarihçe 8. Bu tip yanlıĢ algılama olasılıklarının olduğu biyometrik tanıma yöntemlerinin kıyaslanması için aĢağıdaki terimler ileri sürülmüĢtür: False Accept Rate (FAR) : Sistemin veritabanında bulunmayan bir kiĢiye ait bilgileri yanlıĢ analiz etmesinden ve veritabanında bulunan biriyle eĢleĢtirmesinden kaynaklanan yanlıĢ tespitlerin oranıdır. Purkinje (1823) adlı bilimadamları parmak izlerinin birtakım özellikler barındırdığına dikkat çekmiĢ olmalarına rağmen bu özelliklerin kiĢi tespitinde kullanacak kadar benzersiz olduğunu ortaya sürecek herhangi bir çalıĢma yapmamıĢlardır. Nehemiah Grew (1684). Sir Francis Galton (1822-1911) istatistik üzerine yaptığı çalıĢmalar soncunda iki bağımsız değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkinin yönünün ve kuvvetini belirten korelasyon (correlation) yöntemini ileri sürmüĢtür. Örneğin bir ses tanıma sisteminde kayıt esnasında kiĢi mikrofona konuĢtuğu zaman çevredeki seslerde kayıt altına alınacaktır.Analog ortamdan dijital ortama veri aktarımı sırasında kayıt esnasındaki ortamın tamamen aynısını oluĢturmak çok zordur. Parmak izinin oldukça eski bir tarihi vardır. Marcello Malpighi (1686) ve J. Bundan dolayı tanıma iĢleminde kullanılacak parametreler özenle seçilmelidir.1.3. 8. Bundan dolayı çıkarılacak parametrelerin çevre koĢullarının değiĢimine karĢı sabit kalması veya sonucu etkilemeyecek kadar az değiĢmesine dikkat edilmelidir.3.

Farklı sınıflandırmala olsa bile Galnton ve Henry‟nin yaptığı çalıĢmaların ürünü olan sınıflandırma sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır.Ülkemizde parmak izinin incelenilmesi ve biyometrik tanıma olarak kullanılması 1910 yılında Macar asıllı Yusuf Cemil tarafından baĢlatılmıĢtır.kalıtımsal olmadığını ve her insanın parmak izinin birbirinden farklı olacağını çalıĢmalarıyla ortaya çıkarmıĢtır.3. Özellikleri Galton ve Henry‟nin çalıĢmaları sonucunda ortaya çıkan sınıflar çizgilerin Ģekline göre ayrılmaktadır ve bu sınıflar aĢağıdaki gibidir: Yay (arch) Döngü (loop) Helezon (whorl) Görüntünün alınması Parmak izi görüntüsünün alınması ile baĢlar. 206 .Galton‟un çalıĢmalarını takiben Dr Henry Faulds (1983-1930) parmak izinin sınıflandırılmasına tam olarak açıklık getirmiĢtir. Tek parmaktan alınan bilgi ile de aynı iĢlem yapılabilir olmasına rağmen güvenlik ve stabil çalıĢma açısından en az iki parmak izi alınmaktadır. AĢağıda görüldüğü gibi farklı sensör tiplerinden alınan görüntü kalitesi ve görünümü birbirlerinden farklıdır [136]. 25 Haziran 2007‟de ABD‟de sınır kapılarında bundan sonra iki değil on parmak izinin birden alınacağı bir sisteme geçileceğini açıklamıĢtır. ġekil 35: Parmak Ġzi Alma Modeli 8.1. Daha sonra ise polis teĢkilatı tarafından kullanılmıĢtır. Günümüzdeki sistemlerde bu sınıflandırma genelde iki parmaktan alınan örnekler üzerinde gerçekleĢtirilmektedir.2.

ġekil 36: Sensör ÇıkıĢları Görüntünün ĠĢlenmesi Optik sensörlerden alınan görüntü üzerinde parmak izi çizgi sırtları belirginleĢtirilerek farklı noktalardan alınan noktalar özellik çıkarma algoritmasından geçirilerek değiĢme imkanı en az olan en belirgin noktalardan resim olmayan kiĢiye özel bir ID kod oluĢturulur [137]. 207 . ġekil 37: Görüntünün ĠĢlenmesi Doğrulama ĠĢlemi AĢağıda görüleceği gibi doğrulama iĢlemi için kullanılan anahtar noktalar her parmak izinde diğerlerinden farklıdır [136].

Paralel giden iki çizgiyi birleĢtiren kısa çizgilere de köprü (bridge) adı verilir. Korelasyon iĢleminin doğru sonuç verebilmesi yön bilgisine de bağlı 208 . Noktalardan daha uzun olan ve değiĢken boyutlu çizgilerde vardır ve ada (island) olarak adlandırılır. Eni boyuna neredeyse eĢit olan çizgiler nokta (ridge dots) olarak alandırılır. Bir çizginin bölünüp birden çok çizgiye ayrılıdığı noktalar çatal (bifurcation) olarak adlandırılır.Bu sınıflandırmaların yanı sıra parmak izlerine çizgi bazında bakıldığında belirli özelliklere sahip noktalar ortaya çıkmaktadır. Parmak izi tanıma iĢlemi korelasyon yöntemiyle yapıldığı gibi yukarıda belirtilen özel noktaların yer ve sırasına göre de yapılabilir.ġekil 38: Doğrulama ĠĢlemi Daha detaylı iĢlemler için bu sınıflarda alt sınılara bölünmektedir. Ġkinci iĢlem için graf yapısı oluĢturulmalıdır. Birden fazla çizginin kesiĢtiği noktalarda özel olarak ele alınır Bir çizginin çatallaĢıp kısa bir mesafe sonra tekrar birleĢmesi sonucunda oluĢan kapalı yapıya göl (lake) adı verilir. Bunlar. KarĢılıklı çatal (opposed bifurcation) Ġkili Çatal (double bifurcation) Üçlü Çatal (trifurcation) Çizgilerin bitiĢ noktalarıda özel olarak ele alınır.

2. Yüz Tanıma Tarihçe 8.3. 8.3. Parmak izinin değiĢtirilip bir baĢka parmak izine benzetilmesi zordur Belirli özelliklerinin çıkarılıp sadece bu özelliklerin saklanması sayesinde hızlı arama yapılabilir.2.1.3. Bunlardan ilki sayılabilecek yöntem „eigenfaces‟ Matthew Turk ve Alex Pentland 1987 yılında ortaya atılmıĢtır. Parmak izinin kalıbının kendisi yerine kullanılma ihtimali vardır. Median. gradient.4.Özellik çıkarma iĢlemi için kenar algılama sonucunda elde edilen görüntüde inceltme algoritmaları uygulanıp çizgiler özellik çıkarma için uygun hale getirilir.Kenar algılama filtreleri olarak sobel. mean ve gaussian gibi filtreler bunlardan bazılarıdır.1. Daha sonra çizgilerin bitiĢ ve çatal noktaları elde edilir. prewitt gibi filtreler kullanılır. KiĢinin kilo alması gibi fiziksel değiĢimlerden parmağında etkilenmesi ve parmak izinin eskisiyle örtüĢmeyecek hale gelmesi mümkündür. Görüntünün gürültülerden arındırılması Kenar algılama Özelliklerin çıkarılması Parmak izinin gürültülerden arındırılması iĢleminde belirli filtreler kullanılır. Yüzümüzün içerdiği özelliklerin fazlalığı bu özellikleri kullanacak yöntemlerin sayısını da arttırmıĢtır. Avantajları Parmak izinin kolaylıkla alınabilmesi.3.olduğundan örnek alınırken buna dikkat edilmelidir. DeğiĢik özellikleri kullanan değiĢik yöntemler ortaya çıkmıĢtır. Parmak izinden gerekli özellikleri çıkarmak için belli baĢlı görüntü iĢleme tekniklerini uygulanmaktadır.3. Yüz tanımada kullanılan baĢlıca yöntemler aĢağıdaki gibidir: 209 . Ġkizlerde bile farklılık gösterir. Dezavantajları Örnek alınan parmağın yıpranması sonucu aynı izin tekrar elde edilemeyebilir. Ġnsan yüzü parmakta olduğu gibi özelliklerinin kolay çıkarılabileceği bir yapıya sahip olmadığınadan yüz tanımanın geliĢimi ve kullanımı parmak izinde olduğu kadar eskiye dayanmamaktadır.1. 8. 8.

Özellikleri 8. Kamera tarafından alınan görüntüde tamamen yüze ait bölge 210 . Sıradan bir kamera ile çevreden birçok yüz görüntüsü alınabilir.3.2.PCA ICA LDA EP EBGM Kernel Methods Trace Transform AAM 3-D Morphable Model 3-D Face Recognition Bayesian Framework SVM HMM Boosting & Ensemble Resim 68: Eigface Örnekleri Yüz tanıma yöntemi kullanılarak 2000 yılında Meksika‟da yapılan seçimlerde birden fazla oy kullanılmasını engelleyecek bir sistem oluĢturulmuĢtur. Ancak burada baĢka bir sorun ortaya çıkmaktadır. kimlik gibi belgelerde bir kiĢinin farklı adlarla kayıt yaptırmaması amacıyla yüz tanıma sistemi kullanılmaktadır.2. ABD‟de verilen ehliyet. Yüz tanıma yönteminde kiĢilerden örnek almak diğer yöntemlere göre çok daha zordur. Ayrıca 2001 yılında ABD‟de yapılan NFL (National Football League) finalinde 19 suçlu yakalanmıĢtır.

Graftaki düğümler burun. Bu yöntemlerin çalıĢma Ģekilleri aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır. boyutlandırma gibi transformasyonların ektileri ortadan kaldırılır. Trace Transform Radon dönüĢümünün genelleĢtirilmiĢ halidir. PCA tekniği temel olarak çok boyutlu veri kümelerini analiz edilebilmesi için daha az boyutlu kümelere dönüĢtürür. Bazı yöntemler yüzde bulunan oranları karĢılaĢtırıken bazılar YSA ile öğreterek tanıma yapmaktadır. LDA (Linear Discriminant Analysis) elde varolan sınıfların özelliklerini ölçerek yeni gelen örneklerin sınıflandırılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu katsayılara „jet‟ denilmektedir. göz gibi belirgin noktalardan oluĢur. AAM (Active Appearance Model) nesnelerin Ģekillerini istatistiksel bir modelidir ve iki resmin eĢleĢtirilmesi için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Algoritma gri seviye 211 . Bu adımdan sonra değiĢik yollar izlenerek yüz tanıma iĢlemi yapılabilir. KarĢılaĢtırılacak örnek sayısı (durum uzayı) çok büyük olduğu zaman genetik algoritmalara baĢvurmak hızlı bir çözüm elde etmemize yardımcı olmaktadır. Sınıflar arasında farklılıklar arttırılmaya çalıĢılırken sınıf içindeki örneklerin arasındaki farklar azaltılmaya çalıĢılır. noktalar arasındaki 2boyutlu uzaklıklar ile ağırlıklandırılır. ICA (Independent component analysis) yöntemi çok değiĢkenli iĢaretleri alt parçalara bölerek iĢlem yapmaya dayalı bir hesaplama metodudur.bulunmalıdır. Bunun için „Face Detection‟ yani yüz bulma algoritmaları kullanılmaktadır. Yüz bölgesi bulunduktan sonra iĢlemeler burada devam etmektedir. PCA yönteminde tanıma iĢleminin yapılabilmesi için alınan örneklerin veritabanında bulunanlar ile aynı boyutta olması gereklidir. LDA sadece sınıflandırma yapmaya yarayan bir yöntemdir. Bu sayede farklı açılardan görüntüsü alınan cisimlerde tanınabilir. Radon dönüĢümü iki boyutlu uzayda düz çizgilere uygulanan intergral dönüĢümüdür. Her düğümde farklı faz ve genlikte oluĢturulmuĢ 40 adet Gabor wavelet katsayısı bulunur. Veri tipi hakkında herhangi bir bilgi vermez. EBGM (Elestic Bunch Graph Matching) yönteminde insan yüzünü graf olarak ifade eder. Ters radon dönüĢümü ile görüntülerin tekrar oluĢturulması sağlanabilir. Bu yöntemde yapılan iĢlem Karhunen-Loève transformu olarak da bilinmektedir. PCA yönteminde veritabanında saklanan görüntüler küçültülmüĢ ve sıkıĢtırılmıĢ olarak saklanmaktadır. Tanıma iĢlemi jet‟ler ve ağırlıklandırılmıĢ kenarlar ile yapılır. Kenarlar. Bu sayede vertabanın yükü azaltılmıĢ ayrıca arama hızı arttırılmıĢtır. EP (Evolutionary Pursuit) genetik algorimtaları kullanarak sınıflandırma yapan bir yöntemdir. Trace transform sayesinde cisimleri tanırken rotasyon.

PCA yöntemiyle özellik çıkarımı yapıldıktan sonra SVM yöntemiyle görüntü ikilieri arasındaki farklar araĢtırılır. Verilen resimden 3boyutlu görüntüyü çıkarması ve transformasyonlardan bağımsız olması bu yöntemi güçlü kılmakla beraber uygulanmasını da bir o kadar zorlaĢtırmaktadır. Bu iĢlemin ardından yüzün 3boyutlu gösterimi elde edilir. 212 . Örnek olarak alınan resmin çekildiği ortam ile veri tabanındakini karĢılaĢtırırken çevre koĢullarının değiĢimini 3 boyutlu görüntüye uyarlayarak elde ettiği sonuç ile karĢılaĢtırma yapabilir. Bu elde edilen görüntü tanıma iĢlemi için kullanılmaktadır. Yani veri tabanındaki görüntülere ait vektörler ile alınan örnek vektörleri karĢılaĢtırılır. SVM (Support Vector Machine) yöntemi verilen noktaları destek vektörleri ile ifade eder ve aynı sınıfa ait noktaları bir bölümde tutacak bir hiperbol çizmeye çalıĢır. Bu yönteme göre iki çeĢit yüz görüntüsü varyasyonu vardır: intrapersonal (kiĢinin içinde geliĢen) ve extrapersonal (kiĢinin dıĢında geliĢen). SVM yöntemiyle resimde iĢaretlenen belirli noktaların takibi de yapılabilir.resimler üstünde tahmin edilen nokta ile hedef nokta arasındaki farkların hesaplanmasıyla (least squares) çalıĢır. vs) atılır. Öncelikle yüz bölgesi ve dokusu belirlenir. Daha sonra bu bölge içinden gereksiz ve tanımayı zorlaĢtıracak bölümler (saç. Bayesian Framework Bayes teoremine dayanan ve olasılıksal benzerlikleri ölçen bir yöntemdir. Yüzler arasındaki benzerlik Bayesian kuralına göre ölçülmektedir. Bu yöntemi açıkayacan örnek programın videosunu izleyebilirsiniz. 3-D Morphable Model yukarıda kullanılan tekniklere göre daha değiĢik bir yaklaĢım ile yüz resimlerini 3 boyutlu olarak inceler. 3-D Face Recognition bu yöntemin getirdiği en büyük yenilik yüz görüntüsünde kiĢinin doğal ifadeleriden bağımsız olarak tanıma yapabilmesidir.

Avantajları Ġnsan yüzlerinin tek yumurta ikizleri haricinde birbirnden tamamen farklıdır. 213 . HMM yöntemi Bayesian ağı yönteminin basit bir hali olarakta nitelendirilebilir.4. 8. Yüzde oluĢacak bir yara ve hasarın tanımayı olumsuz etkilemesi söz konusudur.3. 8. Örnek alma iĢleminin sadece bir kamera ile kolaylıkla yapılabilinir. Çevre koĢullarından çok fazla etkilenmesi.2. KiĢilerin yüzündeki ufak mimiklerden bile tanımanın yanlıĢ sonuçlar verebilme ihtimali vardır. HMM iĢlemi bilinmeyen parametreleri gözlenebilir parametreler ile elde etmeye yardımcı olur.3. Bundan dolayı taklit edilmesi oldukça zor bir tanıma yöntemidir. Parmak izindeki kadar kolay taklit edilemeyecek özellikleri barındırırır.2. Ortaya çıkarılan model parametreler „doku eĢleĢtirme‟ – „pattern matching‟ için kullanılır. Dezavantajları Uygulanması diğer yöntemlere göre oldukça zordur.Resim 69: SVM HMM (Hidden Markov Models) bir istatsitiksel model olup bir iĢareti karakterize etmek için kullanılır.3.

Daugman‟a bu dalda bir patent kazandırmıĢtır. Tarihçe 1936 yılında Frank Burch isimli göz doktoru bir bireyi tanımak için iris desenlerinin kullanılabileceği fikrini öne sürdü. Ayrıca sobel kenar algılama algoritması ile kenarlar bulunup „circle detection‟ algoritmalarıyla da göz bebeği ve iris bulunabilir. Dr.3. Dr. 1993 yılında ABD‟de Defense Nuclear Agecny bu iĢlemi yapacak bir prototip üstünde çalıĢmalara baĢlamıĢtır.3. 1985 yılında Dr. Özellikleri 8. Aran Safir tüm irislerin eĢsiz olduğunu ispatlayarak 1987 iris tanıma ile ilgili patentlerini aldılar. 1995 yılında otomatik iris tanıma yapabilen cihazlar piyasaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Ġris üzerinden göz bebeğine bitiĢik yerlerden belirli sayıda parça alınarak bu karĢılaĢtırma yapılabilir.Bu yöntemlerden biri göz bebeğinin etrafından alınan parçalar üzerinde iĢlem yapmaktır. Ġris tanımada ilk adım göz resminden iris bölgesinin bulunmasıdır.3.3. John Daugman‟dan iris tanımayı otomatik hale getirecek bir algoritma geliĢtirmesini istemiĢtir. 1995 yılında tamamlanan sistem Dr. Ġris bölgesi seçildikten sonra bu bölge üzerinden dokuya dayalı olarak özellik çıkarma iĢlemleri yapılır. Daha çok „pattern recognition‟ olarak bilinen doku arama yöntemiyle yapılır.1. Bunun için iris Ģeklinden yararlanılabilineceği gibi göz bebeğinin siyah renginden de yararlanılıp histogramdan da bu bölge çıkarılabilir.3. 214 . Ġris Tanıma 8.3. Bu özellik çıkarma ve karĢılaĢtırma iĢlemininde birden fazla yolu bulunmaktadır. Tüm iris üzerinde iĢlem yapılmamasının bir diğer sebebi ise göz kapağının yarı kapalı olması ve kirpiklerin irisi örtmesidir. Göz kapağının tamamen açık olmadığı durumlarla da karĢılaĢılabileceği için önce göz bebeği ardından irisin bulunması daha iyi sonuçlar vercektir. Flom.8.2. Leonard Flom ve Dr. Ġris tanıma sistemleri yüz ve parmak tanımada olduğu gibi özel noktaların çıkarılmasıyla yapılamamaktadır.

Yönü belirten açı değeri 0. j = I (x+a.Belli bir yönde „d‟. 215 . belli bir mesafede „a‟ belirlenen gri seviye değerleriyle iki pikselin resim üzerinde hangi sıklıkta bulunduğunu belirten matrise co-occurance matris denir.j) değeri bir arttırılır.y) => p (i. Bu matris oluĢturulduktan sonra yapay sinir ağlarını eğitmekte kullanılır. Yani iris dokusu tamamen kiĢiye özel bir yapıdadır. Daha sonra alınan örnekler üzerinde de aynı iĢlem yapıldıktan sonra YSA ile sınıflandırma yapılarak eĢleĢtirme sonucu elde edilir. Doğumdan sonra oluĢan iris dokusu dıĢardan bir etki gelmediği sürece ölene kadar değiĢmez. Bu iĢlem resmin tamamına uygulanır ve sonuçta co-occurance matris oluĢturulmuĢ olur.3. Ġris örneği alınırken ~10cm mesafeden bir resim çekilmesi yeterlidir. co-occurance matris de p ile simgelensin.y) .3. gri seviyeye sahip resmimizde mesafeyi „a‟ olarak alırsak .3. Tek yumurta ikizlerinde bile iris yapıları farklıdır. Parmak izi gibi yöntemlerde örnek alınırken fiziksel olarak temas olduğundan dolayı örnek alma sırasında yanlıĢ veriler alınabilir. I. i = I (x. bu değerlerin seçimi bir kurala tabi değildir. Bu parçaların büyüklüğünün her zaman eĢit olduğuğunu garanti altına almak için örnek olarak alınan görüntülerin boyutları sabit olmalıdır. ĠĢleme baĢlamadan önce resmi tekrar boyutlandırmak gerekebilir. 8. Avantajları Ġris parmak veya yüz gibi vücud dıĢında olan bir organ olmadığından dolayı zarar görme olasılığı daha düĢüktür. Herhangi d ve a değerleri kullanılabilir.Resim 70: Ġris Bölgesi Yukarıdaki Ģekilde olduğu gibi göz bebeğinin sağından solundan ve altından belirli sabit büyüklükte parçalar alınır. Görüntüden örnek olarak alınan bu üç parça birleĢtirilerek bu üçlü parçaya ait co-occurance matrisi oluĢturulur.

3. 8. Ortaya çıkan son görüntü üzerinde özellik çıkarma iĢlemleri yapılır. insanın ölümünden sonra en kısa sürede değiĢime uğrayan organlardan biridir. 8. Dezavantajları Tanımanın yapılabilmesi için çekilen resmin çözünürlüğünün ve kalitesinin çok iyi olması gerekir. Retina Tanıma Retina tanıma iĢlemi insanın göz bebeği arkasındaki damar tabakanın tanınmasıdır. 8. Ancak bu yöntemde örnekler göz arkasında bulunan damarlar yerine el üzerinde ki damarlardır. Buradan sonraki iĢlemler parmak izindeki yöntemlere benzemektedir. Damar Tanıma Damar tanıma retina tanıma ile aynı algoritma ile çalıĢır.4.3. 216 .5. Bu eĢikleme iĢlemi için gerekli olan değer dinamik olarak (genellikle otsu algoritmasıyla) elde edilir. Yüksek çözünürlüklü iris resimleri ve üzerine iris deseni basılmıĢ lensler ile varolan sistemleri aĢmak mümkün olabilir. Bu yöntemde de el resmi çekildikten sonra damar yapısı ortaya çıkarılır ve tanıma iĢlemi retina yönteminde olduğu gibi yapılır.4. Ayrıca retina yönteminin aksine elden örnek resim alması daha kolay olmaktadır. Elde bulundan damarlarda kiĢiye özgü olduğundan dolayı geçerliliği olan bir yöntemdir.Göz.3. Ayrıca örnek alma sırasında kiĢinin belirli bir noktaya bakması da bu iĢlemi zorlaĢtırmakta ve yöntemin az tercih edilmesine yol açmıĢtır. Aksi halde beklenen sonuçlar elde edilmeyebilir. Daha iyi sonuç almak için eĢikleme iĢlemi ardıĢıl olarak yapılır ve birden çok eĢik değeri alınarak adım adım damar görüntüsü elde edilir. Bu bölgedeki damarlar kiĢiden kiĢiye değiĢmesine rağmen damar ve göz hastalıklarından (ör:diabet) damarların etkilenmesi söz konusu olduğundan pek yaygınlaĢmıĢ bir yöntem değildir. Buna rağmen fiziksel olarak değiĢime ve deformasyona açık olan bir bölge olan el üstünde yara vs gibi değiĢimler olduğu zaman tanıma iĢlemi olumsuz sonuç vermektedir.Retina resmi çekildikten sonra elde edilen görüntüde eĢikleme yapılarak damar görüntüsü elde edilir.3.

noktaları ve çizgileri çizme sırası da dikkate alınabilecek bir takım özelliklerdendir. Bunlar: Adenin (A). DNA tanıma günümüzde en güvenilir kimlik doğrulama yaklaĢımlarından biridir ve en çok babalık testleri ve adli iĢlemlerde kullanılmaktadır. Bu yapılar Ģeker molekülleri ve fosfat grupları ile birlikte pozisyon ve 217 .6.7. Guanin (G). Bundan dolayı yazı yazılırken yapılan tespit hem daha doğru sonuçlar verir hemde güvenliği artırır. Her bir DNA molekülü 4 kimyasal birim içerir. Sitozin (C) ve Timin (T) olarak sıralanabilir.Resim 71: El ve Damar Tanıma Teknolojisi 8.3. kan ve diğer biyolojik materyaller incelenmektedir. DNA tanımada saç. DNA Tanıma Teknolojisi DNA yapısının kiĢiye özgü bir karakteristik olduğu ilk olarak 1985 yılında keĢfedilmiĢtir. El Yazısı Tanıma El yazısı tanıma iĢlemi ilk bakıĢta kesin bir sonuç vermeyeceği düĢüncesi uyandırmasına rağmen tanıma iĢlemini baĢarıyla gerçekleĢtirmektedir. Bundan dolayı maliyeti diğer yöntemlerde kullanılan cihazlara göre daha fazla olabilir. 8. Yöntemde hücre nukleuslarındaki kromozomlarda saklanan DNA molekülleri kullanılmaktadır. KiĢilerin el yazısında kullandıları harflerin biçimleri birbirinden farklılık göstermesinin yanı sıra bu harfleri oluĢturma biçimleri de dikkate alınır ve yöntemin baĢarı oranı arttırılır.Diğer tanıma yöntemlerinde örneğin alındığı cihazın (ör:kamera) sadece o iĢ için üretilmemiĢ olması yani baĢka amaçlarda da kullanılmasının yanı sıra el yazsını tanımak için kullanılan cihazlar bu amaca özel hizmet eden cihazlardır. Harfleri oluĢturma sırası.3. Varolan bir yazıdan tanıma yapılırsa birçok özellik kaybolabilir ve taklidi muhtemel bir hale gelir.

Tek yumurta ikizleri buna istisnadır. Parçaların ayrılması. Son yıllarda gündeme gelen DNA çipler ve mikrodiziler ile bu yöntemin elveriĢsiz özellileri ortadan kaldırılacaktır [132].C. 6.G. DNA örneğinin alınması.T yapılarının aynı ardıĢık diziliĢlerinin oluĢturduğu tekrar yapısı.diziliĢ açısından genetik bilginin kodlandığı çatıyı oluĢtururlar. Ayrıca iĢlem süresinin 24 saat gibi bir zaman gerektirmesi de bu yöntemi gerçek zamanlı kimlik kontrolünün gerektiği durumlarda elveriĢsiz hale getirmektedir. Tandem tekrarlaması olarak bilinen A. DNA tanımada gerçekleĢtirilen iĢlemler aĢağıda verildiği Ģekilde sıralanabilir: 1. tekrar sayısı ve miktarının değiĢimi kiĢiye özgüdür. 3. Tekrar yapılarının vs bulunması. DNA analizi diğer biyometrik teknikler ile karĢılaĢtırıldığında maliyeti yüksektir. 218 . Elde edilen sonuçların analiz edilmesi. Örneklerin karıĢması. 5. 4. kirletilmesi. 2. Resim 72: DNA AraĢtırma Metodu Doğruluğu çok yüksek bir yöntem olmasına rağmen diğer biyokimyasal ve kimyasal analizlerde olduğu gibi DNA analizinde de yöntemin doğruluğu örnek kalitesine bağlıdır. Polimeraz zincir tepkimesi (PCR) kullanılarak enzimatik sınırlama ve yükseltmenin gerçekleĢtirilmesi. kemik iliği nakli gibi durumlarda yöntemin baĢarısı düĢmektedir. DNA‟nın izole edilmesi.

8.9. Ģifrelerden.retina vs. Örneğin kredi kartı kullanılmaya baĢladıktan sonra insanlar nakit para taĢımak yerine bu kartları taĢımaya baĢladılar. veli kontrolü Elektronik ödeme. kiĢisel bilgisayar ve taĢınabilir bilgisayar güvenliği. Yeterince yaygın kullanıma eriĢtiği zaman suç oranında etkisi hissedilir Ģekilde düĢüĢler yaĢanacağı kesindir.8.3. Biyometrinin Geleceği Yakın gelecekte biyometrik kimliklerimiz bizleri yanımızda taĢıdığımız kimliklerden. 8. Eğer biyometrik tanıma yöntemleri bu alanda kullanılırsa alıĢveriĢ sonrası kasada sadece parmağımızı yada bakıĢımızı (iris. kartlardan tamamen kurtaracaktır. SSO Kiralık kasalara eriĢim güvenliği SatıĢ noktası terminallerinde (POS) kullanıcı tanımlama Çek onaylama iĢlemlerinde kullanıcı güvenliği Kombine bilet uygulamaları Ulusal kimlik uygulamaları. loyalty iĢlemleri Yüksek güvenlik bölgelerine eriĢim kontrolü Personel devam ve takip uygulamaları ATM'lerde kullanıcı tanımlama Çağrı merkezlerinde kimlik saptama Havalimanlarında check-in ve boarding iĢlemleri Sınır kontrolü ve sınır kapılarından giriĢlerin kontrolü Ġnternet bankacılığında kullanıcı tanımlama Kurumsal ağ.3. Biyometri’nin Kullanım Alanları Biyometrik sistemlerin kullanım alanları hayal gücünüz ile sınırlı olmakla beraber yaygın olarak.) kullanarak paramızı ödeyebileceğiz. Günlük hayatta birçok iĢlemimizi bu yöntemlerle yapabileceğiz. sürücü ehliyeti ve pasaportlarda kimlik tespiti 219 . Daha sonraları ise kartların çalınmasıyla gerek bankalar gerek kullanıcılar birçok sorunla karĢılaĢtılar.Bu tip sistemler insanların tamamen kayıt altına aldığı için bu tip verilerin saklandığı veritabanlarının güvenliği en üst düzeyde olmalıdır. Hastanelerde yeni doğan ünitelerine eriĢim kontrolü Okullarda öğrenci devam takip ve eriĢim kontrol. Ayırca sahte kimlik veya kredi kartı gibi olayların da önüne geçilmesi için mükemmele yakın bir çözüm üretmektedir.

iris-retina tabakası. 8.Hastane ve sigorta kuruluĢlarında hasta takibi ve kimlik saptama Kamu hizmetlerine yönelik kayıt takibi (SSK. Resim 73: Biyometrik Alanlar Biyometri teknikleri. 220 . parmak izi. Biyometrik Teknolojiler Standart mıdır? Biyometrik güvenlik sistemleri konusunda uluslararası bir standart söz konusudur. International Committee for Information Technology Standards (INCITS) (Uluslararası Bilgi Teknolojileri Standartları Komitesi) tarafından. Türkiye'de bir banka hesabı ve parmak izi tanıma sistemi bulunan bankamatiklerden kredi kartı kullanmadan sadece parmak izini göstererek para çekebilen. biyometri teknolojisi yaygın ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi için bu standart gereklidir [134]. Bu sebeple. irisretina tanımlaması iĢlemleri elektronik ticaret. bugün Ģimdilik sadece dizüstü bilgisayarları açmak. ses tanımı gibi biyometrik tanımlama sistemlerinde kullanılacak iĢlemlere uluslararası bir standart getirme çabası sonucunda. web güvenliği gibi alanlarda da etkili olacak. örneğin. parmak izi. tesislere ve ofislere eriĢim güvenliği Elektronik bilet satıĢı CRM uygulamaları sayılabilir [131]. bankacılık iĢlemlerine ulaĢabilen bir kullanıcının dünyanın baĢka bir ülkesindeki bir bankanın da bankamatik cihazından. vergi. sabit diskleri kullanabilmek gibi nispeten küçük uygulamalar için kullanılsa da. iĢlem yapmasını mümkün kılmak için gerekli olan standartlar belirlenmektedir.10. Türkiye'deki mevduat veya kredi hesabına ulaĢarak. trafik) Binalara.3. dizüstü veya masaüstü sistemde bulunan tanımlama cihazına basılan parmak izi ile web üzerinden ulaĢılan banka hesabında kayıtlı parmak izini karĢılaĢtırmak için iki sistemin de okuduğu biyometri verilerinde mutlaka bir standart oluĢması gerekiyor ki.

SSCB‟nin 1957 yılında ilk insan yapımı uyduyu uzaya göndermesiyle baĢlayan uzay yarıĢında.3. UYDU NEDĠR? Herhangi bir bölgeden gönderilen sinyalleri. soğuk savaĢ 221 .1. almiĢ olduğu sinyali istenilen bölgelere değiĢik frekanslarda gönderen ileri teknoloji cihazlardır[141]. Birey Ayırt Etme Kaynakları KarĢılaĢtırma Tablosu Tablo 10: Birey Ayırt Etme Kaynakları KarĢılaĢtırma Tablosu BÖLÜM VIII 9.8. Uydular yeryüzüne gönderdikleri sinyalleri değiĢen oranlardaki sinyal seviyeleri ile gönderirler. üzerinde bulunan elektronik devrelerden geçirerek. UYDU SĠSTEMLERĠ 9. 9. Buna uyduların ayak izi denir[141].2. UYDULARIN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ĠletiĢim ağlarının en önemli kavramından biri olan uydular.11.

UYDULARIN ENERJĠ KAYNAKLARI Uyduların gücü kısa süreli iĢleyebilen bataryalar veya uzun süreli kullanılabilen güneĢ panoları vasıtasıyla güneĢten elde edilir. uydu güç olarak bataryaları kullanır[143]. UYDULARIN YÖRÜNGESĠ Uydular çevresinde döndüğü gezegen tarafından yörüngesinde tutulur. UYDULARIN ÖMRÜ YaklaĢık olarak bir uydunun ömrü 12–15 yıl kadardır. 222 . 9. Clarke kuĢağı diye adlandırılan yörüngeye 1965 yılında ABD tarafından yerleĢtirildi. Bunlara örnek verecek olursak Televizyon ve Radyo gibi amaçlara yönelik olan haberleĢme uyduları Clarke Belt adi verilen ve yeryüzüne uzaklığı yaklaĢık olarak 36000 km olan bir kuĢak üzerinde bulunurlar.taraflarının çok büyük ölçüde kamusal kaynak aktarmasıyla ortaya çıkan büyük bir teknolojik alanın ürünüdür[142]. Gezegen uyduyu yerçekimi etkisi ile kendisine çeker.5.3. 9. Bu kuĢak jeosenkron (yeryüzü ile es zamanlı) bir yörüngedir[143]. Dünyadaki bütün uydular ayni yörünge üzerinde durmazlar. 9. Aksi bir durum ortaya çıkmadığı sürece bir uydunun ömrü üzerindeki denge roketlerinin yakıtı ile direkt olarak ilgilidir. Gezegenler ve uydular milyonlarca yıl süreyle dönerler. Early Bird. BaĢka bir deyiĢle kullanılması düĢünülen uydunun amacına yönelik olarak yörüngesi değiĢecektir.4. 1969 yılında ise Intelsat III izledi[142]. Uydu üzerine dünyanın gölgesi düĢtüğünde. Yeryüzünden bakıldığında hep aynı noktada kalan uyduların ilki. Bunun sebebi uzayda sürtünme ya da yavaĢlatıcı etkinin çok az olmasıdır[143]. Bunu 1967‟de Intelsat II. BaĢka bir anlatımla uyduyu dengede tutmaya yarayan roketlerin yakıtı bittiğinde uydu ömrünü tamamlamıĢ olur[142]. Uydu yörüngeleri genel olarak dünyaya olan uzaklıklarına kullanım amaçlarına ve yörünge düzlemlerine göre isim alırlar.

Uyduya haberi göndermek ve almak için yeryüzünde yer istasyonları kurulmuĢtur.2. Uydu yer istasyonu vericisinde temel bandda bulunan iĢaret bir taĢıyıcı ile modüle edilip. X Bandı Yayınları Frekansları 6-11 GHz'in arasında olan ve genellikle askeri haberleĢme amaçları için kullanılan bir yayın türüdür.925–6.6. yüksek güçlü kuvvetlendiricisi ile kuvvetlendirilerek. Resim 77: Uydu ve Yer Ġstasyonu 9.7–4.6. Bir yukarı-link için en kullanıĢlı frekans bandı 5. Bu bantlar Ģunlardır: 9.1. AĢağı link için frekans bandı 3.425 GHz dir. tele haberleĢme sinyallerinin ve diğer askeri sistemlerin kullanıldığı frekans bandıdır[144].6. Bir yer istasyonunda uyduya ıĢınlanan iĢaretin yoluna yukarı-link adı verilmektedir. sonra bu modüle edilmiĢ iĢaret yüksek kazançlı ve dar ıĢın demetli bir anten ile ıĢınlanmaktadır[1]. Bazı uydulardan bu band içinde TV yayınları da verilmektedir. gemi yer ve yön tayin sinyallerinin. Televizyon Yayını ve Uydu Frekansları Uydulardan alınan TV yayınları frekans bantları ile tanımlanır. UYDU ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠ Yer yüzeyinin etrafında 120o aralıklara yerleĢtirilmiĢ ve jeosenkron yörüngeli uydularla dünyanın her tarafıyla haberleĢme gerçekleĢtirilmektedir[1]. Uydu haberleĢme yer istasyonları ile sağlanmaktadır[1]. Uydu bu iĢaretleri kuvvetlendirip. Bu uyduların asıl kullanım amacı.9. 223 .2 GHz dir[1]. Yer istasyon vericileri birbirinden bağımsız 24 televizyon resim ve ses iĢaretleri çoğullanarak yukarı-link taĢıyıcısına bindirilip jeosenkron uyduya gönderilmektedir. taĢıyıcı frekanslarını değiĢtirerek tekrar yer istasyonuna aĢağı link üzerinden iletilmektedir.

Multimedya uygulamaları ve sayısal TV yayınları bu banddan yapılır[144]. Uydular.6. Ka Bandı Yayınları Bu band 20-30 GHz arası frekans badlarını kapsar. Yörüngesel hareketi sırasında bir kutup bölgesi üzerinde dünyaya çok yaklaĢırken diğer bir kutup bölgesinde ise dünyadan çok uzak bir noktadan geçer. Birkaç 10 GHz değerinin üstündeki frekans değerleri de yağmur gibi etkenler sebebi ile Atmosfer tabakasını aĢamaz[137].7.1.6. 9. UYDU ÇEġĠTLERĠ Uydu iletiĢim sistemleri için kullanılan frekans değerleri belli bir frekans aralığını kapsamaktadır.7. 9.1. Birkaç yüz MHz değerinin altındaki frekans değerleri Ġyonosfer tabakasını aĢamaz. Bu tip uydular. Televizyon yayınlarının büyük bölümü bu banddan yapılır[144].5. C Bandı Yayınları 4-6 GHz frekansında kullanılan yayın Ģekline verilen isimdir.3. ağırlıklarına.6. sağladıkları hizmetlere ve benzeri pek çok kritere göre sınıflandırılabilir. diğer uyduların 224 . dünyaya uzaklıkları en fazla değiĢen uydulardır. Yaygın olarak kullanılan bir sınıflandırma türü ise yeryüzünden olan yüksekliklerine göredir[137]. Bu bandda kullanılan alıcı antenleri genellikle elek Ģeklinde yapılır[144].1.9. Alçak Yörünge Uyduları(Low Earth Orbit-LEO) Yüksek Yörünge Uyduları (HEO). 9.4. Ku Bandı Yayınları Bu band 12–14 GHz arası frekans bandlarını kapsar. Yeryüzünden olan yüksekliklerine göre uydular     Alçak Yörünge Uyduları (Low Earth Orbit – LEO) Orta Yörünge Uyduları (Medium Earth Orbit.MEO) Yerdurağan Yörünge Uyduları (Geostationary Earth Orbit-GEO) Yüksek Yörünge Uyduları (High Eliptical Orbit-HEO) 9. yörüngelerinin Ģekillerine. 9.7.

Yeryüzünden yaklaĢık 36000 km yükseklikte Ekvator düzleminde olan uydulardır.eriĢemediği kutup bölgelerinde etkilidir.1. Kutup bölgeleri GEO uydular tarafından kapsanmaz. ĠletiĢim amacıyla kullanılan uyduları çok yüksek alıcı-verici anten kulelerine benzetebiliriz. Orta Yörünge Uyduları 5000–13000 km yükseklikte bulunan uydulardır. gecikmeye duyarlı uygulamalar için GEO uyduları elveriĢsiz kılar[1]. sinyaller yüksek gecikme ve yol kaybına uğrarlar. Kapsama alanları neredeyse tüm dünyanın %40‟ı olmak üzere oldukça geniĢtir. Orta Yörünge Uyduları (Medium Earth Orbit-MEO) 9.1. Yüksek Yörünge Uyduları (High Eliptical Orbit-HEO) 9.7. Dönme periyotları Dünya‟nın dönüĢ periyoduna eĢittir ve dolayısı ile yeryüzündeki bir gözlemciye göre durağan görünmektedirler. dünyaya uzaklıkları en fazla değiĢen uydulardır. Ancak 36000 km gibi bir yükseklik söz konusu olduğundan.7. Alçak Yörünge Uyduları (LEO) ile Yerdurağan Yörünge Uyduları (GEO) arasında bulunan yörüngede hareketlerini sürdürürler. sadece 3 GEO uydu ile dünyanın büyük çoğunluğu kapsanabilmektedir.2. ancak bu kısımda nüfusun yok denecek kadar az olduğu düĢünüldüğünde çok da büyük bir dezavantaj değildir. diğer uyduların eriĢemediği kutup bölgelerinde etkilidir.3. Bu yörüngede bulunan uydular GPS hizmetleri gibi yerkonum belirleme için kullanılırlar[142]. Yere göre sabit olmaları nedeni ile çeĢitli hizmetler için oldukça elveriĢlidir. Bu tip uydular.7.1.4. ĠletiĢim amaçlı uyduların hemen hepsi Jeosenkron Ekvatoral yörünge üzerinde bulunan uydulardır[1]. Ayrıca. Yüksek gecikme değerleri. 225 . Daha çok bilimsel çalıĢmalar ve bölgede bulunan iĢ istasyonlarının iletiĢimi için kullanılırlar[1]. Daha çok bilimsel çalıĢmalar ve bölgede bulunan iĢ istasyonlarının iletiĢimi için kullanılırlar[142]. Yüksek Yörünge Uyduları (HEO). Yörüngesel hareketi sırasında bir kutup bölgesi üzerinde dünyaya çok yaklaĢırken diğer bir kutup bölgesinde ise dünyadan çok uzak bir noktadan geçer. Yerdurağan Yörünge Uyduları(GeostationaryEarth Orbit-GEO) 9.

Casus uyduları: Bu uyduyu da fotoğraf ve elektronik uyduları.7.1.9. yarı senkron ve alçak yörüngeli olabilir. Askeri amaçlı uydular belirlenen noktaların fotoğrafını çekmekte. haber alma uyduları. Erken Uyarı Uyduları: Erken uyarı uyduları karĢı tarafın nükleer saldırıya geçip geçmediğini belirlemekte kullanılmaktadır. saptamakta ve konumlandırmada kullanılmaktadır[1]. Genel olarak yörüngeler 150-400 km arasındadır[139].2.7. hem de jeosenkron yörüngelerdeki uydular radyo ve radar iletiĢimi ile izleyebilmektedir[1].2. 226 . Fotoğraf Uyduları: Fotoğraf uyduları askeri hedefleri tanımakta. Askeri amaçlı uydular: Casus uyduları. Hem alçak yörüngelerde. okyanus gözlem uyduları. Silahlı Kuvvetlerin kendi içinde bilgi alıĢ-veriĢine olanak sağlamaktadır. konumlandırma uyduları. Kullanım Amaçlarına Göre Uydular Yörüngelerin dünyadan uzaklığı. erken uyarı uyduları olarak sınıflandırılabilir[1]. meteoroloji ve jeodezi Ģeklinde gruplandırılabilinir[140]. Yörüngeler jeosenkron (yere eĢ zamanlı). Elektronik Uydular: Bu uydular karĢı tarafın askeri hareketlerini elektromagnetik dalgalar ile izlemekte kullanılmaktadır. Bu uydular. Çok genel olarak uyduların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılması:      Askeri amaçlı uydular HaberleĢme uyduları Televizyon yayın uyduları Yön bulma uyduları Meteoroloji uyduları Askeri Amaçlı Uydular 9. uyduların kullanım amaçlarına göre değiĢir. değiĢik amaçlar doğrultusunda sınıflandırılırken yörüngeleri de amaçlarına uygun bir Ģekilde değiĢmektedir. denizcilik ve havacılık için kesin konum sağlamakta. Okyanus Gözlem Uyduları: Gemilerin izlenmesinde ve deniz koĢullarının saptanmasında kullanılmaktadır[1].

alınacak olan verinin tipini ve verileri gönderen uydunun yörünge karakteristiğini dikkate almak gerekir. 4 adet uydudan gelen konum bilgileri ile hedefin yeri tespit edilmektedir.5'lik yıllık aktif çalıĢma oranıyla. Yakın kutupsal yörüngeli uydular(650-1500km) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır[142].2. Böylece savaĢ alanlarının füzelerle daha isabetli vurulması sağlanır[1]. yaptığımız bilgi alıĢveriĢlerinin. Kutupsal yörüngeli uyduların yüksekliğinin (650km-1500km) geniĢ bir aralıkla değiĢebilir olmasına karĢılık. HaberleĢme Uyduları Global haberleĢme amaçlı uydular. Bu nedenle meteorolji uyduları.7.8.7.3. bu amaçla kullanılmaktadır[142]. YÖRÜNGESĠ VE ENERJĠSĠ Günümüzde Uydu HaberleĢme Sistemleri artık hayatımızın bir parçası olmuĢtur. 9. evimize gelen televizyon sinyallerinin. Bölgesel Meteoroloji verileri daha kesin elde edilebilmesi için çoğunlukla yakın kutupsal yörüngeler. Meteoroloji Uyduları 9. Her uydu kendi konumu ve zamanını kullanıcıya bildirmektedir. Yön Bulma Uyduları 9. Konumlandırma uyduları hem dost hemde düĢman kuvvetlerinin yerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır. gerçekleĢtirdiğimiz telefon konuĢmalarının çoğunda farkında 227 . yere göre sabit noktada bulunmaları ve döngüsünü 24 saatte yapmaları zorunluluğu nedeniyle.4. UYDULARIN YAPISI.   Yeryüzüne göre sabit konumlardaki jeosenkron uydular.2.7. Tercih edilen istasyon düzenlemeleri yapılırken.2. Bu sistem 6 ayrı yörüngede 18 uydudan oluĢmuĢtur.2. ABD‟ de hedefin konumlarını vuruĢta 5m sapma sağlayan Navstar konumlandırma sistemini geliĢtirmiĢtir. 36000km deki yere eĢ zamanlı yörüngeye yerleĢtirilmektedirler[142]. Ortalama %99.9. 20 bin km yükseklikte ki yarı senkron yörüngedeki bu uydular 24 saatte yerkürenin çevresinde 2 kez dolanmaktadırlar[1]. sabit uydular ekvator düzlemindeki jeosenkron yörüngeye yerleĢtirilmiĢtir[142].

1. uyundun yörüngesi. Böylece olağandıĢı durumlarda sistemdeki aksaklıklar monitör edilip. Yer Ġstasyonları Yer istasyonları anten modülü.8. anten modülüne bağlı uydudan sinyalleri algılayan arama modülü.2.8. Uydu HaberleĢme Sistemleri Uydu iletiĢim sistemleri. uzaydaki konumunu ve çalıĢmasını denetleyen bir yeryüzü istasyonundan ve uydu üzerindeki transponder (alma frekansını. uydunun yörüngesini. Resim 74: Yer Ġstasyonları bağlantısı 228 . gönderme frekansına çevirici) aracığıyla gerçekleĢtirilen ve iletiĢim trafiğinin gönderilmesini (çıkarma hattı. Ayrıca karasal haberleĢme Ģebekesiyle bağlantıyı sağlayan altyapı ve sistem monitörleme modülleri de bulunmaktadır[148]. gerekli önlemlerin alınması sağlanmıĢ olur. yer terminalleri parametreleri. downlink) sağlayan yer terminalleri ağından oluĢmaktadır[145]. gün geçtikçe daha fazla kanal kapasiteli ve daha hızlı haberleĢme sistemlerinin kurulmasına neden olmaktadır. Artan iletiĢim trafiği. Uydu haberleĢme sistemleri saydığımız bu ihtiyaçları karĢılayabilecek özelliklere sahip teknolojisiyle gelecekte çok daha yaygın ve spesifik olarak kullanılacaktır. uplink) ve alınmasını (indirme hattı. vb) monitör ve 190 kontrol edilebilir. 9. bir uydudan. 9.olmasak da altyapı olarak uydu sistemleri kullanılmaktadır. Yer istasyonu sayesinde uydu haberleĢme sistemindeki tüm parametreler (güç. alma ve gönderme modüllerinden oluĢur.

8. dünyanın etrafında dünya ile aynı hızda dönen GEO tipi uydular ve dünya etrafındaki dönüĢünü bir günden daha uzun sürede tamamlayan HEO tipi uydulardır. Bunlar sırasıyla dünya etrafında bir günde bir turdan fazla yol alan uydular olan LEO tipi uydular. GüneĢ ıĢınları yansıtılarak uydunun ısınması engellenmiĢ olur[147]. kutup ıĢımasına neden olurlar. dünya üzerinde bulundukları yörüngelere göre üç grupta sınıflandırılır. Uyduların Yapısı Günümüzde kullanılan uydu tipleri. güneĢ gibi) eliptik veya dairesel yörüngeye girmek üzere imal edilmiĢ araçlardır. Ġkinci neden ise özellikle altının iyi bir iletken olmasıdır. Bu parçacıkların oluĢturdukları elektrik alan uydudaki elektronik aletlerin çalıĢmasını engeller.9. Ġçlerinde ve dıĢlarında yapacakları iĢe göre uygun aletlerle donatılmıĢtır. Bu kuĢaklar güneĢten ya da yıldızlar arası ortamdan gelen yüklü parçacıkları hapsederek. Uydu bir merkezi cisim etrafında (yer. Özellikle haberleĢme uydularının anten bağlantıları bile altın barak ile kaplanmıĢtır. Kabaca bir uydunun yapısı incelenirse.3. Bu tabakanın en belirgin özelliği yansıtıcı olmasıdır. Üçüncü bir neden ise mikron büyüklüğündeki asteroidlerin uydunun iç kısımlarına zarar vermesini engellemek içindir. Altın barak oluĢan elektriği toplamaya yarar. 229 . iç gezegenlere gönderilen uydular ve ay modülleri). gezegen. Yer yörüngeli uyduların büyük bir kısmı Van Allen manyetik kuĢakları içersinde bulunurlar. Ģu kısımlardan oluĢtuğu görülür: Resim 75: Türksat‟ ın Yapısı Uydunun dıĢ kısımları gümüĢ veya altın bir baraka ile kaplanmıĢtır (özellikle tüm haberleĢme uyduları.

güneĢi ya da derin uzayı inceliyor demektir. Güç Kaynakları 9. Uydular güneĢ ıĢınlarından korunmak için kendi eksenleri etrafında dönerler. Belli bir yıldıza kilitlenme için uydunun pozisyonu çok önemlidir.8. Bu tür elde edilen enerji elektronik aksam için gereklidir. Bu enerji ya imalat sırasında kendisine yüklenmiĢ piller (doldurulmuĢ pil veya atom pilleri) vasıtasıyla karĢılanır. hareketlerini düzenleyen. bilgisayarlar vb. Ona göre de gerekli yörünge düzeltmeleri yapılır. radyo antenleri. Bilgisayar ve Veri Toplama Sistemleri: Dedektörler. HaberleĢme Sistemleri Eğer uydu ölçüm yapıyorsa.8. Bu tür enerji ile 191 genellikle imalat sırasında uyduya yüklenir (yanıcı ve yakıcı sıvı yakıtlar) ya da uzay mekikleri vasıtasıyla yörüngede yakıt nakli yapılır. Üçüncü bölüm ise güneĢ levhaları ve tüm antenlerin bulunduğu dıĢ kısımdır[147]. Uydudaki bilgi yerdeki belli istasyonlara belirli zamanlarda aktarılır. Birinci bölüm hizmet bölümü denilen ve uyduyu yörüngede tutan. hızı tespit edilir.3. enerji durumu. TV yayını vs. Pozisyon Belirleme ve Sabitleme Üniteleri 9.).8.4.3. HaberleĢme uyduları ise yeryüzünün belli bir bölgesinden gelen sinyalleri diğer tarafa aktarırlar (devletler ve kıtalar arası telefon konuĢması.3. kameralar. Ya da uydu enerjisini dıĢ ortamdan tedarik eder. örneğin astronomik amaçlı ise yıldızları. yakıtı ve aküleri barındıran bölümdür. Ayrıntılı olarak uyduları yapı bakımından üç bölüme ayırabiliriz. Uydu üzerindeki elektronik ve mekanik donanımı çalıĢtırmak için enerjiye ihtiyaç vardır.3.3. gezegenleri. Bu sistemler yardımı ile uydunun yeri.2. dengeleyen kimyasal ve elektriksel tepki motorlarını. tüm haberleĢme donanımı yer almaktadır. teleskoplar. Bu dönme düzgün olmak zorundadır ve daima kontrol edilir. Bunun dıĢında uydu ile bizzat haberleĢmeyi sağlayan sistemler vardır.8. Bunun dıĢında uyduların yörünge düzeltmelerinde belli bir eksoz hızı elde etmek için itme kuvvetine ihtiyaçları vardır. 230 .1. Ayrıca astroid veya yörüngedeki bir uydu artığı ile çarpıĢma uydunun kontrolden çıkmasına neden olabilir. Ġkinci bölümde uydunun ana görevini yerine getiren transponderler. 9. hareket sistemini. DıĢ ortamdan (GüneĢ‟ten) enerji güneĢ panelleri ya da güneĢ pilleri yardımıyla sağlanır. Ölçümleri radyo sinyalleri ile yeryüzüne ulaĢtırıyordur. Güç kaynağı bir uydunun en önemli kısmıdır. Bu tür uydulara yansıtıcı uydular denir.9.

Uydunun bu Ģekilde kararlı tutulmasına "Çift Dönme" yöntemi denir. güneĢ enerjisi gibi dıĢ etkenler yanında uydunun dengelenmemiĢ iç hareketleri gibi birçok değiĢik kuvvetin etkisindedir. Uydu Transponderleri Uydu transponderleri. Anten hüzmesi dıĢındaki alanlara minimum güç yaymak. Uydu. alıcı antenine gelen yer terminali sinyalini filtreledikten ve yükselttikten sonra sinyali ulaĢması gereken yer terminaline istenen frekansta iletmekle yükümlüdür. Bu kuvvetlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve dolayısıyla uyduyu kararlı bir durumda tutmak için.Uydunun tasarımı. uyduyu kendi ekseni etrafında döndürmek gerekmektedir. dünya üzerinde istenen bir noktaya yönlendirilebilmesi için antenlerin her zaman dünyaya dönük olması gerekmektedir. Günümüzde ise yeni kararlı tutma yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. Bu etkenler uydunun istenen yörüngede kalmasını önlemektedir. Aksi halde iletiĢimin sürekliliği sağlanamayacaktır. Mümkün olduğunca az istenmeyen sinyal toplamak. dünyanın manyetik alanı.8. Böylece uydunun. tekrarlayıcı (röle) mantığıyla çalıĢır. Dünya üzerinde bir yörüngede bulunan uydunun alıcı ve verici antenlerinin.1.8. Bunlardan en önemlisi "Üç eksenli kararlı tutma" yöntemidir.4. 9. haberleĢmenin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Güç yükseltecinin doyum noktasına ulaĢması durumunda (birden fazla taĢıyıcı sinyalin aktarımı durumu vb. Ġstenen frekans ve polarizasyondaki radyo frekans dalgalarını iletmek. 9.4. Uyduyu OluĢturan BileĢenler 9. ancak dönme yönünün tersinde dönen düĢük ataletli bir platform üzerine oturtulmuĢtur.4. yörüngede iken yerçekimi farklılığı. 231 . Temel olarak.) bu doğrulayıcı sistemler devreye girer. yüksek açısal momentumu bulunan bir denge çarkı gibi davranması sağlanmaktadır.8.2. Antenler Kurulduğu bölgedeki istenen frekans ve polarizasyondaki radyo frekans Uydu antenlerinin temel görevleri aĢağıdaki gibi sıralanabilir: dalgalarını toplamak. Antenlerin her zaman dünyaya dönük tutulması için antenler ve 192 tüm haberleĢme donanımı uydunun dönme hızıyla aynı hızda.

Uydunun Akü ve GüneĢ Panelleri Uydunun enerji ihtiyacını karĢılamak için kaynaklar güneĢ hücreleri nükleer reaktörler. 232 . Ni-Cd aküler -5[oC] ile +10[oC] arasında çalıĢtırılabilmektedir. Bu yeni enerji kaynağının solar enerjiye göre en önemli üstünlüğü dıĢardan bir kaynağı. Ancak nükleer enerjinin kullanılması sırasında uyduda bulunan haberleĢme donanımının radyasyon etkisine karĢı son derece iyi bir Ģekilde korunması gerekmektedir.9. elips. UYDULARIN YÖRÜNGELERĠ Kepler yasasına göre dünyanın etrafında dönen bir cisim dünyanın uydusu olur. Bu koĢullar altında parçacık radyasyonu.3. hiperbol. Bu uydunun yörünge sayısı sonsuzdur. termo-elektrik ve termo iyonik hücrelerdir. parabol gibi bir konik Ģeklinde olabilmektedir. mikro-meteorlar ve tutulma dönemlerindeki ısı değiĢimleri en önemlileridir. 9. uydunun çalıĢmasını devam ettirebilmesi için akü bulundurulmaktadır[4]. Aküler genellikle Ni-Cd türdendir ve ağırlıkları solar hücrelere göre oldukça fazladır. hücresel yakıtlar. Genel olarak bozucu ek etkenler bulunmadığı sürece uzaydaki tüm yörüngeler daire. Tutulma süresinde uydu dünyanın gölgesinden geçerken güneĢ panoları enerji üretmeyeceklerinden.Resim 76: Uydunun GüneĢ Panellerini Gösteren Bir Fotoğraf 9. Uydularda bugün kullanılan solar enerji sisteminin yakın bir gelecekte yerini nükleer enerji sistemine bırakması beklenmektedir. mor ötesi radyasyon. GüneĢ panolarının verimi çevre koĢulları yüzünden devamlı olarak düĢmektedir.4. güneĢi gerektirmemesidir.8.

193 Bu yörünge ekvator düzlemi üzerinde dairesel ve üzerindeki uydu hızının dünyanın kendi ekseni çevresindeki açısal hızına eĢit olduğu özel ve tek bir yörüngedir. yer küresine ait bilgi toplama iĢleri bu tür yörüngeli uydular vasıtasıyla yapılırlar. uydunun dünyaya olan yüksekliği azaldıkça artar. Bu yörüngeye dünya ile eĢzamanlı yörünge denir. Yerçekimi kuvveti merkezkaç kuvvetine eĢit olduğunda. merkezkaç kuvveti ise uydunun ağırlığı ve hızına bağlıdır. yerçekimi ve merkez kaç kuvvetleri arasındaki denge bozulmadığı sürece yörüngesi de değiĢmektedir. uydu doğu-batı yönünde sürekli kayar. uydu yörüngesi tam olarak ekvator düzlemi üzerinde olmazsa kuzey-güney yönünde günde bir kaç kez doğu-batı yönünde günde iki kez olmak üzere gökte 8 rakamının Ģekline benzer bir salınım yapar.1. 233 . Yerçekimi kuvveti.9. Yerçekimi kuvveti dünyanın ve uydunun ağırlığına. Alçak yörünge uydularıdır ve dolanma periyotları kısadır. 9. FırlatıĢta yerle eĢ zamanlı yörüngeye tam olarak oturtmak gerçekleĢtirilirse bile uydu çeĢitli bozucu etkenler yüzünden bu yörüngeyi uzun süre koruyamaz. kutup bölgeleri. merkezkaç kuvveti ise dünyadan uzaklaĢmaktadır. Genelde Yer‟in iyonosfer tabakası. yörüngesinde sabit tutan hız. Bazı meteoroloji uyduları da kutup yörüngeli olarak atılabilmektedir. Bu etkenleri yenebilmek için uydunun tepki roketlerinin bulunması ve bunlar ve bunlar için gerekli yakıtla donatılmıĢ olması gerekmektedir. Yerçekimi kuvveti merkezkaç kuvvetinden büyük ise uydu dünyaya düĢer. yeryüzündeki herhangi bir noktaya göre üzerindeki uydu konumu sürekli olarak sabit kaldığı için çok büyük önem taĢımaktadır. okyanuslardaki akıntılar. uyduyu dünyaya doğru çekmekte. Uydu yörüngesinin dünya yüzeyine olan yüksekliği uydunun hızından belirlenir. Uydu fırlatıldığında amaçlanan yörüngeye oturtmak tam olarak sağlanamayabilir. yörüngesine oturtulduktan sonra. Yörüngede bulunan uydular yerçekimi ve merkezkaç kuvvetleri etkisi altında bulunmaktadır. uydunun sabit konumunu bozmaktadır. Kutup Yörüngeli Uydular Bu tür uydular. Uyduyu. tarımsal ürünlerin tespiti. yeryüzünün boylam çizgilerine paralel olarak dolanırlar. Merkezkaç kuvveti yerçekimi kuvvetinden büyük ise. yeryüzünün fotoğrafının çekilmesi. Yörünge yarıçapı farklı olursa. askeri bölgelerdeki hareketlilik. maden ve petrol yataklarının tespiti gibi. uydu yörüngeden çıkar ve uzaya gider.Uyduların sonsuz sayıdaki yörüngelerinden ancak bir tanesi. uydu yörüngede sabit kalır. Yer küresi döndüğü için devamlı olarak yeryüzünün farklı bölgelerini gözlerler. erozyon. Yerçekimi kuvvetinde bir değiĢiklik. Bir uydu.

Yörüngelerinin en öte noktası yaklaĢık olarak 36000 km. Uydu dünya ile aynı yönde dönmeli Ekvator enleminde bulunmalı Uydu 23. Bu nedenle yeryüzünden bakıldıklarında sabit görünürler ve ampul uydu diye adlandırılırlar. Bu koĢullar yerine getirildiğinde uydu. Resim 78: Ekvatoral Yörünge 234 . Ekvatoral Uydular Yer‟in ekvator düzlemine paralel ve o düzlem içinde dolanan uydulardır.Resim 77: Kutupsal Yörünge 9.9.2. Böylece bir yörüngede dünyaya göre sabit kalması için. YaĢam süreleri daha uzundur[148]. erken uyarı askeri uyduları. Uydular dünya ile eĢ zamanlı yörüngelere yerleĢtirilmektedir. Göz ile bakıldığında yıldız sanılabilirler. periyodları da 24 saat civarındadır. meteoroloji uyduları bu tür uydulardır. HaberleĢme amacıyla atılan uydular. dünyaya göre sabit bir konumda kalır.94 saatte tam bir dönme yapmalı KoĢullarını sağlamalıdır.

1. Elipsin büyüklüğü. Uydular Nasıl HaberleĢir? Önceden okyanus aĢırı gibi uzak mesafe haberleĢmesi. Yüksek enlemli ülkelerde eliptik türü yörünge kullanılarak büyük yükseklik açısına ulaĢılabilir. BaĢka bir haberleĢme türü ise denizaltı kablosu idi. Uydu dünyanın ekvator dairesi üzerinde yaklaĢık 36. Resim 79: Eliptik Yörünge 9.000 km uzaklıktadır. haberleĢme band geniĢliğinin az olması nedeniyle ihtiyacı karĢılamıyordu. Oysa yeryüzünden belirli bir yükseklikte bir tekrarlayıcı istasyon. Ancak aradaki mesafe çok büyük olduğundan alıcıya ulaĢan dalgalar atmosfer olaylarından etkileniyordu. 235 . aktarıcı kullanılırsa dünyanın yarısına yakın bir bölümüyle haberleĢme sağlanabilir.10. uydu periyodu 12 saat olacak Ģekilde seçilmiĢtir[147]. Yani yeryüzündeki bir gözlemciye göre uydu daima aynı yerdedir.3. UYDU HABERLEġME SĠSTEMLERĠ 9.10. Bu denizaltı kablosu oldukça güvenilir bir haberleĢme sağladığına karĢın. Bu eĢ zamanlı uydulardan doğrudan televizyon yayını ekvator yakınındaki ülkeler için faydalıdır.9. elektromanyetik dalgaların iyonesferden yansımasından yararlanılarak yapılıyordu.9. Eliptik Yörüngeli Uydular Ekvator düzlemine yerleĢtirilmiĢ dairesel yörüngeli uydulardır. Dünyanın her tarafını görebilmek için en az 3 uydu yörüngesinin yeryüzü ile eĢ zamanlı (jeosenkron) olması gerekir.

236 . Uydu haberleĢme sisteminde haberleĢme yer istasyonları ile sağlanır. 9. Ancak bu yayınların çoğu Türkiye‟ ye yönelik yapılmadığından Türkiye‟deki ayak izleri zayıftır. YER ĠSTASYONLARI Uydular aracılığı ile yapılan haberleĢmenin en önemli elemanlarından biri de yer istasyonlarıdır. uydudaki aktarıcılarla(transporder) dünyaya bir açı altında gönderilir. Uydu yayınları. Bu yüzden. abonelerden alınan bilgileri. oradaki gücü içten dıĢa doğru aĢağıdaki Ģekildeki gibi eğriler Ģeklinde zayıflar.Resim 80: Uyduların HaberleĢme Sistemi Yer yüzeyinin etrafına 120‟Ģer derece aralıklarla ve yer yüzeyi ile eĢzamanlı dönen uydular vasıtasıyla dünyanın her tarafıyla haberleĢme sağlanmaktadır. Yer istasyonlarının görevi. Uyduya haberi göndermek ve almak için yeryüzünde yer istasyonları kurulmuĢtur. ĠĢaret yer yüzeyinde hangi bölgeye veriliyorsa. Uydu iĢaretlerinin yeryüzüne ulaĢabildiği aynı Ģiddette alan çizgilerine “uydunun ayak izi” denir. Uydulardan yapılan yayınların bir kısmı Türkiye‟yi de kapsamaktadır. Bu yüzden uygun nitelikte resim ve ses elde edebilmek için zorunlu olarak büyük çaplı çanak antenler kullanılmaktadır. uyduya göndermek ve uydudan gönderilen bilgileri alarak bunları yer istasyonlarını aboneye bağlayan sistemlere aktarmak üzere iĢlemektir [150]. uydu iĢaretlerinin yer yüzeyinin her bölgesine aynı güçte ulaĢması mümkün değildir.11. uydu haberleĢme sistemine uygun bir duruma getirerek. tunel diyotlu kuvvetlendirici veya düĢük gürültülü transistorlü kuvvetlendiricilerdir. Bu uydulardaki kuvvetlendiriciler parametrik kuvvetlendirici.

237 . Bugün bir taĢıyıcı ile en çok 1092 kanal.425 GHz bandından bir veya birkaç taĢıyıcı ayrılmaktadır. Alıcı Yer Ġstasyonu (Downlink) ve Verici Yer Ġstasyonu (Uplink) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ancak uydunun en verimli Ģekilde kullanılmasını sağlamak ve yer istasyonu sahibi ülkelerin ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla. uyundun yörüngesi. yer terminalleri parametreleri) monitör ve kontrol edilebilir. Ayrıca karasal haberleĢme Ģebekesiyle bağlantıyı sağlayan altyapı ve sistem görüntüleme modülleri de bulunmaktadır. Bu nedenle INTELSAT 132 kanallık trafiği olan bir yer istasyonuna bir taĢıyıcı verebildiği gibi. gerekli önlemlerin alınması sağlanmıĢ olur.925-6. Bu yöntemde. alma ve gönderme modülleri bulunur. anten modülüne bağlı uydudan sinyalleri algılayan arama modülü. Yer istasyonlarında anten modülü. taĢıyıcı frekansların yer istasyonlarına dağıtımı INTELSAT tarafından yapılmaktadır. INTELSAT sisteminde kullanılan bu taĢıyıcıların daha birçok özellikleri INTELSAT tarafından belirlenir. Böylece olağandıĢı durumlarda sistemdeki aksaklıklar görüntülenerek.Resim 81: Yer Ġstasyonlarının Genel Blok Yapısı INTELSAT sisteminde en yaygın olarak frekans modülasyonlu frekans paylaĢımlı çoklayıcı kullanım yöntemi uygulanmaktadır. uydudaki transponderlerin (RF kanalı devresi)durumuna göre aynı sayıda trafiği olan bir baĢka ülke yer istasyonuna biri 60 diğeri 72 kanallı olmak üzere iki taĢıyıcı ayırabilmektedir. sistemdeki yer istasyonlarının her birine 5. en az 12 kanal göndermek mümkündür. Yer istasyonu sayesinde uydu haberleĢme sistemindeki tüm parametreler (güç.

dönüĢtürücü ve demodülatör kartlarından oluĢur [151]. band dağıtım ünitesi yardımıyla kronportör sistemine ve sonra aboneye ulaĢır [1]. Bu frekanslar ara frekans olan 70 MHz frekansına düĢürülür ve demodülatör bölümüne uygulanır.1. Böylece kanal alıcı bölümünde istenilen ülkelerin kanalları seçilmiĢ olur.5-1 GHz düĢürülür. Ģirketlerde.Resim 82: Yer Ġstasyonları Bilgisayar ağları dünya genelinde.2 GHz frekans bandında bulunan iĢaret anten tarafından alınır. 4 GHz frekans bandındaki bu iĢaret frekans düĢürücü 8 ( Down converter ) bölümünde 0. Bu taban band.7 –4. Çok düĢük düzeydeki bu iĢaret düĢük gürültülü kuvvetlendiricilerde (low noise amplifier ) kuvvetlendirilerek gürültüden arındırılır. 9. Alıcı Yer Ġstasyonu (Downlink) Uyduya gönderilen bir mikrodalga sinyalinin yer istasyonu tarafından alınması iĢlemine "downlink" denir. Downlink uydudan gelen 3. evlerde. Resim 83: Downlink mekanizması 238 .11. okullarda ve devlet dairelerinde kullanılır. Demodülatör çıkıĢında taban band elde edilir. anten. Ağların çoğu internet üzerinden birbirine bağlanır. Bir yer istasyonu alıcı sistemi.

Bir yer istasyonunun verici sistemi anten. data. dönüĢtürücü biriminde modülasyon iĢleminin frekansı Uplink frekansına kaydırılır. görüntü) içeren Baseband sinyalini elde etmeyi sağlar. Verici Yer Ġstasyonu (Uplink) Yer istasyonundan uyduya eriĢim iĢlemine temel olarak “uplink” denir. Daha sonra bu taĢıyıcılar antene verilerek uyduya gönderilir [152]. 239 . Resim 84: Uplink Mekanizması GiriĢ kısmında. Ve bu taĢıyıcılar antene verilerek uyduya gönderilir. Bu taban banda modülatör bölümünde ağırlık verme yapılarak. YGK birimi ise çıkıĢı uzaydaki kayıpları yenebilecek güce getirir. DönüĢtürücü birimi RF sinyalini düĢük frekanslı IF sinyaline dönüĢtürür.2. 9. Bu iĢaret 6 GHz bandındaki taĢıyıcı frekansına frekans yükseltici(UP-converter) bölümünde yükseltilir. Demodülatör birimiyse bu sinyalden asıl bilgiyi (ses. Modülatör kısmındaysa elde edilen Baseband frekans modülasyonu iĢlemine tabi tutulur. giriĢ iĢaretleri birleĢtirilerek Baseband elde edilir. Modülasyon iĢleminden sonra.Antenden gelen RF sinyali düĢük gürültülü kuvvetlendirici (DGK) ya da blok çeviriciden geçerek gürültü bileĢenleri bastırılır. Bu iĢaretin hangi yüksek güçlü kuvvetlendiriciye uygulanacağı kollandırma ünitesinde yapılır. modülatör. dönüĢtürücü elemanlarından oluĢmaktadır.11. ara frekans olan 70 MHz‟de frekans modülasyonu yapılır. Santralden gelen haber demetleri yer istasyonundaki çoğaltıcı(kronportör) sisteminde grup ve süper gruplar oluĢturularak taban band elde edilir.

frekans yükselticili ve frekans düĢürücü.45 W‟lık soğutmasız düĢük gürültülü kuvvetlendiricili. 60 kanallık telefon haberleĢmesini aynı zamanda uydudan alabilir ve verebilir. uydudan gönderilen ve düzeyi çok düĢük iĢaretler alabilmek için antenlerin kazançları çok yüksek. Antenin kurulması için 5 tonluk bir vinç gerekmektedir. Çin Kuzey Kutbu`nda yer uydu istasyonu kuracak. Büyük mikrodalga sistemleri ve standart yer istasyonları gelecekte yerlerini milletler arasında beklemeksizin haberleĢmeyi sağlayacak basit. HaberleĢme cihazları yüksek güçlü kuvvetlendiricinin. Ġlk küp uydu uzayda.9. fakat standart olmayan taĢınabilir yer istasyonu birkaç önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. alüminyum alaĢımlı levhalardan meydana gelmiĢtir. 3kW‟lık hava soğutmalı yüksek güçlü kuvvetlendiricili. TaĢınabilir Yer Ġstasyonu Kurulu olan yer istasyonları sistemini tamamlayan. felaket alanlarını. kurtarma iĢlemlerini ve daha birçok önemli olayları taĢınabilir yer istasyonları bütün dünyaya duyurabilmektedir. çaplı anten. Ayrıca kontrol panosu bulunur.11. Bu istasyon televizyon ve sesini. Örneğin spor müsabakalarını. Yer istasyonlarında.11. Sistemin en önemli parçası antendir. Yer istasyonlarıyla ilgili güncel geliĢmelere ise örnek olarak. kronportör sisteminin. Yer Ġstasyonlarının Anten Sistemi 9. taĢınabilir yer istasyonlarına bırakacaktır.11.1. TaĢınabilir uydu yer istasyonunun veriĢ ve alıĢtaki basitleĢmiĢ prensip Ģeması. Ağırlığı yaklaĢık 20 ton olan istasyonun ana parçaları 5-10 m. kronportör ve jeneratör‟dür. Yeni uydu kontrol merkezi Konya‟da yapılacak. lokal osilatör. Cassegrain Anten Sistemi Yer istasyonlarında kullanılan antenlerin yapıları diğer sistemlerde kullanılan antenlerden oldukça farklıdır.4.4. modülatör ve demodülatör cihazlarının.3. Antenin taĢınabilmesi için paketlenmesi gerekir. Anten Cassegrain tipinde olup. Buna karĢılık gürültü sıcaklıklarının 240 . 9. sabit uydu yer istasyonunkine benzer Ģekildedir. jeneratör‟ün içinde bulunduğu dört bölüme yerleĢtirilmiĢtir. IBS (Ġntelsat Business Servis) uydu sistemi projesi ÇalıĢmalarını verebiliriz [152].

ikisi düzlemsel dört yansıtıcıdan oluĢan sisteme gönderilmektedir. dört ıĢın dalga kılavuzlu Cassegrain anten olup. dört ıĢın dalga kılavuzunun yansıtıcılarından ikisi düzlemsel ve diğer ikisi de elipsoidadır. Ancak dört yansıtıcılı Cassegrain antenlerde bu sorun yoktur. hem uydudan alıĢ hem de veriĢ yapmaktadır. Bu nedenle bir yer istasyonunun anteninin maliyeti yaklaĢık yer istasyonu toplam maliyetinin 1/3 ü kadardır. Kullanılan kutuplama ise sağ el ve sol el dairesel polarizasyonludur. Burada düĢük görüntülü alıcılar ve besleme sistemi diğer donanımın bulunduğu konabilir. Bu iki koĢulu sağlayabilmek ise karmaĢık bir tasarım gerektirmektedir. Ayrıca reflektörün profilini biçimlendirmek suretiyle ıĢıma diyagramını kontrol etmek mümkün olabilmektedir [153]. Odaktan beslemeli paraboloidal reflektör antene nazaran avantajı besleme anten sisteminin ana reflektörün arkasına konabilmesi ve dolayısıyla besleme sisteminde meydana gelebilecek. Bu tür yerleĢimde düĢük görüntülü alıcılar.çok düĢük olması gerekmektedir. Normal Cassegrain antende besleme sistemi antenin hemen giriĢine yerleĢtirilmiĢtir. Cassegrain Anten Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları Avantajları. Böylece antenden alınan ıĢın demeti çok küçük bir kayıpla ulaĢabilmektedir. Burada konulan Cassegrain anten. Intelsat sisteminde çalıĢan bir anten. Yüksek kazanç DüĢük gürültü Kullanılan alt reflektörün profilini biçimlendirmek suretiyle ıĢıma diyagramını kontrol edebilmek Beslemenin ve radyo frekans ön kuvvetlendiricinin yerleĢtirebilme imkânı Besleme anteni tasarımında serbestlik Ġki ve dört ıĢın dalga kılavuzlu Cassegrain antenle düĢük gürültülü ve yüksek kazanç elde etme imkânı 241 . Netice olarak. Uydu yer istasyonun anteni. Bugün uydu yer istasyonlarında çok yaygın olarak kullanılan bu antenlerde uydudan gönderilen iĢaretler ana paraboloidal reflektör tarafından alınarak alt reflektör aracılığıyla ikisi elipsoidal. antenden alınan düĢük düzeyli iĢaretlerin dahada zayıflamasını önlemek amacıyla antenin hemen yanına konmaları bu hallerde zorunlu olmaktadır. Cassegrain anten sistemi ile yüksek kazanç elde etmek mümkündür. besleme sistemi antenin hemen giriĢine konan farklı Cassegrain antendir. gürültü veya yansımaların önlenmesidir.

Dezavantajları. Ġki tür band seçimi vardır: 242 . Sayısal modülasyonlu taĢıyıcıyı gönderen verici yer istasyonu ile bu taĢıyıcıyı almak isteyen alıcı yer istasyonu arasında senkronizasyon kurulması gerekmektedir. Cassegrain Antenin Özellikleri Besleme devresi de dahil olmak üzere bir yer istasyonu antenin kazancı 9. Ġkincil yansıtıcı antenin en hassas bölgesine monte edilmesi ve bu parçayı tutan kollarla birlikte ana yansıtıcıya gelen ıĢınları keserek gölgelenmelere sebep olması söylenebilir.12. analog veya sayısal olarak modüle edilmektedir.1. Alıcıda. bu iĢareti bir taĢıyıcı iĢareti ile nakletmek tekniğine çoğullama denir Çoğullama zaman veya frekans domeninde olabilir.12. Her taĢıyıcı birbirinden bağımsız. ÇoğullanmıĢ iĢaret bir taĢıyıcı ile modüle edilip nakledilebilir. aĢağı link frekansı elde edilmektedir.. Bu yöntem en basit çoklayıcı yöntemidir. UYDU ĠLETĠġĠM SĠSTEMLERĠNDE ÇOKLAYICI YÖNTEMLER 9. Frekans PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ Ġki veya daha çok giriĢ iĢaretini tek bir birleĢik iĢaret haline getirerek. demodülasyon iĢlemi sonucu çoğullanmıĢ iĢaret daha sonra bu iĢaretten de haber iĢaretleri elde edilir. Uydu transponderinde yukarı-link frekansı değiĢtirilerek. Her yukarı-link taĢıyıcısı ayrı yer istasyonundan kaynaklanmakta veya birkaç taĢıyıcı belirli bir istasyondan da gönderilebilmektedir.

bu yöntemle aynı tranponderbirçok istasyonu tarafından kullanılıyor olsa bile. Çoğullanabilecek iĢaret sayısı. Diğeri hattın band geniĢliği etkin olarak kullanılabilinir. iç modülasyon olayının meydana gelmemesidir. 24 analog ses iĢareti toplanıp bu sisteme uygulanır. . Çoğullama Tekniğinin Avantajları: 1. Bu yöntemde kanal kapasitesini kısıtlayıcı etkenler. bu Ģekilde devam edilir.12. 2. Tek bir taĢıyıcı iĢareti ile. yer istasyonlarına ait darbeler arasındaki boĢluklar ve zaman dilimleri arasındaki emniyet boĢluklarıdır. çoklayıcı tekrar 1‟inci kanaldan örnek alınır ve sırası ile devam edilir. Zaman PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ Analog iĢaretleri önce sayısal iĢarete dönüĢtürülerek sistemin giriĢine uygulanmaktadır. Örneğin 12 telefon konuĢması iĢaretleri çoğullanarak tek bir iĢaret elde edilebilir. yukarı-linkte belirli bir frekans bandı ayrılır ve bu ayrılmıĢ frekans bandı yukarı-linkteki diğer taĢıyıcılar tarafından kullanılamaz. 24 kanalın hepsi örneklendikten sonra. Bu yöntemin en önemli noktalarından biri de yer istasyonlarından gönderilen darbelerin 243 . Her taĢıyıcıya. Bu çeĢitte taĢıyıcı sayısı artırılmakta ve yer istasyon iletiĢim donanımı geniĢlemektedir. frekans paylaĢmalı çoklayıcı yöntem yerine zaman paylaĢmalı çoklayıcı yöntem taĢıyıcılar da kullanılabilir. Bu çerçeve içinde her giriĢ iĢaretin konumu belirlenir. Aynı frekans band‟ ları birkaç taĢıyıcı tarafından paylaĢılabilir. Çoklayıcı birinci kanaldan örnek alıp. Sonra ikinci kanaldan örnek alınır ve aynı iĢlem yapılır. Birçok taĢıyıcının aynı anda uydudan aktarılabilmesi için.2. tek bir hat üzerinden binlerce telefon konuĢması nakledilebilir. 9.1. Bu yöntemin frekans paylaĢımlı çoklu kullanıma üstün bir yanı.Çoğullanacak iĢaretlerin band geniĢliğinden . 2.Her iĢaretinin band geniĢliği 3 (kHz) olarak alınabilir.0 değeri sayısallaĢtırılıp ve 8-bitlik sayısal iĢarete dönüĢtürülür.TaĢıyıcı iĢaretin band geniĢliğinden ve . Zaman paylaĢmalı çoklayıcı sistemlerde bir zaman çerçevesi oluĢmaktadır.Kullanılan modülasyon türünden belirlenebilir. Bu yöntem sisteminde giriĢ iĢaretleri seri olarak nakledilmektedir.

. birbirinden ayırt edebilmek için özel bir kod ile frekans veya faz modülasyonu uygulanır. en alttaki satiri ok ile "Diseqc A" yap "Ayarları kaydet" de.Kumandadan "Sol ok" butonuna bas 6. sonra tekrar LNB ayarı de üst satırı "2" yap altındaki satırda "Hotbird« ü bul.LNB Ayarı burada en üstte "1" altında "Türksat" yazar. Bu sistemde gönderilen iĢaretler giriĢimden etkilenmemektedir..3. verici istasyonların belirli adres kodları vardır. Verici istasyonlarının taĢıyıcı frekansları aynıdır. Kod paylaĢmalı uydu sistemlerinde.Kanal Ekle a) Burada en ustu "Hotbırd" Yap b) "Kırmızı buton" a basarak tüm uyduyu tarayacaksın tarama bitince c) sol tarafta kanal listesine geleceksin. (en fazla 200 kanal seçebilirsin) (sarı butona basmazsan kanallar eklenmeyecektir. en alt satırı "Dıseqc B" yap Ayarları kaydet (yeĢil buton) 5. istemediklerini "OK" butonuna basarak "CHECK" iĢaretini kaldır.belirlenen sırada dizilmelerini sağlanabilmesidir. d) ĠĢlem bittikten sonra "Sarı butona" basarak listeye ekle. Örnek: D-Smart„ a 2. TaĢıyıcıları ayırt edebilmek için her taĢıyıcının belirli bir kodu mevcuttur. Tüm verici istasyonları uydunun band geniĢliğini kullanmaktadır. Kanalların eklendiğine dair uyarı mesajını göreceksin.Ayarlar 3. Bu sistemde frekansı veya zamanı paylaĢmak gerekmemektedir. 9. Kod PaylaĢmalı Çoklayıcı GeçiĢ Bu yöntemde kullanılan taĢıyıcıların tümü aynı merkez frekansında olmalarına rağmen bunların her biri. Bu ise her bir yer istasyonunda uygun bir eĢ zamanlama ve düzenleyici aygıt gerektirmektedir.Sistem Ayarları 4.Uydu Nasıl Kurulur? 1. Ancak bu yöntem uydu sistemlerinde yaygın olarak kullanılmamaktadır.12. Bu nedenle gönderilen iĢarete göre taĢıyıcılar her zaman çok daha geniĢ bantlıdır. eklenmesi istediğin kanalın karsısında "CHECK" sembolü olacak.Menu 2. tekrar taratmak zorundasın) 244 .

Kanallar 600 ila 799 arasına kaydedilmiĢ olacaktır[1].2012'de fırlatılacak) Türksat 4B (42.3° Doğu) Türksat 2A (Eurasiasat 1) (42. 1296 MHz Platform Teknik Özellikleri 6112 Watt Nominal Fırlatma Ağırlığı 3070 Kg.2014'te fırlatılacak) [156].1 Türksat 2A nın Özellikleri[157] Üretici Firma Fırlatılma Tarihi Stabilizasyon Tipi Yörünge Lokasyonu KuBand Faydalı Yük (Payload) Ağırlığı Kullanılan Güç Hizmet Süresi Harcayacağı Maksimum Güç (EOL) Alcatel Alenia Space Industries 10 Ocak 2001 3 Eksen Kontrol 42 Doğu Boylamı 32 Ku Bandı Transponderi 3400 KG 2800 Watt 15 Yıl 9000 watt Türksat 3A nın Özellikleri Stabilizasyon Tipi Hizmete girdiği tarih Kanat açıklığı Yörünge lokasyonu KuBand Faydalı Yük (Payload) Genel Özellikleri 3 Eksen Kontrol 2008 30m 42 Doğu Boylamı ÇıkıĢ Kapsama Alanları Türkiye H/V. 2.0° Doğu .7.2012'de fırlatılacak) Türksat 5A (TUSAT 1) (42.0° Doğu .3° Doğu) Türksat 1C (31.ġ Türksat 1B (31.Harcayacağı Maksimum Güç 245 . TÜRKSAT A. 2.0° Doğu .Geri tuĢuna birkaç kere basarak TV ekranına dön.0° Doğu) Türksat 3A (42. Doğu V ve Batı H/VĠniĢ Kapsama Alanları Batı H/V ve Doğu H/VTransponder Sayısı 24 Toplam Bant geniĢliği.0° Doğu) Türksat 4A (42.

13. mevcut sinyal gücünü muhafaza etmesini ve ilave bant konulmasını istedik. ''Haziran ayı içinde teklifini uygun bulduğumuz firma ile uyduların imalatı için sözleĢme imzalamayı hedefliyoruz. sinyal gücü. kapsama alanı. UYDU ÜRETĠMĠ TÜRKSAT'tan yeni uydu hazırlığı TÜRKSAT Uydu HaberleĢme Kablo TV ve ĠĢletme Aġ Genel Müdürü Özkan Dalbay.    Daha geniĢ Batı ve Doğu kapsama alanları. geçen yıl sonunda TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydularının yapım ihalesi için potansiyel 6 üretici firmaya ''nasıl bir uydu'' istediklerine iliĢkin Ģartname gönderdiklerini söyledi.3A nın Getirdği Yenilikler   çıkıĢ olanağı. Kapsama alanları arasında yüksek anahtarlanabilme olanağı Toplamda daha fazla bant geniĢliği. 4A ve 4B uydularını. 246 . 4A ve 4B uydularının 20 yıl ömrü olmasını. Daha yüksek yükseltici gücü. Afrika kıtasını kapsama alanına alacak 4A uydusu için ekvator bölgesindeki bulut yoğunluğunda daha iyi çalıĢacak 'C Bant' özelliği istedik. ġartnamede. AA muhabirine yaptığı açıklamada. 2012'nin son çeyreğinde 4A ve 4B'yi uzaya fırlatmayı amaçlıyoruz'' dedi. Dalbay. Ģunları söyledi: ''Biz. Uyduların yapım süresini 26 ay olarak planlıyoruz. Türkiye alıĢ kapsama alanı özelliği ile daha küçük antenlerden Türkiye‟den Hizmet Alanları         Türksat Uydularının Kontrolü ve ĠĢletmesi Uydu Üzerinden Verilen Hizmetleri Kırsal ve Uluslararası Telefon HaberleĢmesi VSAT (Very Small Aperture Terminal) Radyo-TV Yayın Uzaktan Algılama Kablo TV Hizmetleri E-Devlet Kapısı [158] 9. frekans geniĢliği olarak tanımladıklarını anlatan Dalbay. TÜRKSAT 4A ve 4B uydularının yapımı için Ģartname gönderdikleri 6 firmadan 3'ünün teklif verdiğini belirterek. bant aralığı.

Uyduların uzaya fırlatılması için Temmuz ayında ihaleye çıkmayı öngördüklerini dile getiren Dalbay. Dalbay. Fırlatma konusunda baĢarılı firmaları çağırıp. Bu nedenle 2 yeni yörünge kullanma hakkı alma hedefimiz var. kamu kurumlarının internet üzerinden hizmetleri ve haberleĢme sisteminin yedekliliği için kullanacağız. Türkiye'nin Ģu anda 42. Firmaların tekliflerinde nasıl bir uydu yapacaklarının yanı sıra mali teklifleri de bulunuyor'' dedi. ''Bu firmalardan biri Asya'dan. canlı yayın geçiĢleri. Haziran ayı içinde teklifini uygun bulduğumuz firma ile TÜRKSAT 4A ve 4B uydularının imalatı için sözleĢmeyi imzalamayı hedefliyoruz.5 ay süreceğini ifade eden Dalbay. Bu mühendislerimiz daha sonra milli uydularımızı üretecek''dedi. 31 ve 50 derecedeki yörüngeleri kullanma hakkı olduğunu belirterek. tekliflerini isteyeceğiz.'' ġartname gönderdikleri 6 firmadan 3'ününün tekliflerini TÜRKSAT'a ulaĢtırdığını belirten Dalbay. biri ise Avrupa'dan. Bu yörüngenin biri 65-75 dereceler arasında olacak.Asya bölgesini kapsama altına alacak 4B uydusu için de 'KA Bant' istedik. SözleĢmenin imzalanmasının ardından uydunun tasarımına baĢlanacak. KKTC. Kasım-Aralık ayları içinde fırlatma ihalesini tamamlamıĢ olmayı planlıyoruz'' dedi. biri Amerika'dan. Dalbay. TÜRKSAT 4A ve 4B uydularının Ģartnamesinde ''Doğrudan Katılım Programı'' Ģartı olduğunu ifade etti. 4A uydusunu 42 derecedeki yörüngede televizyon yayınları için kullanacağız. ''Fırlatma ihalesi için Ģartnamelerimiz hazır. Bu frekans bantı Türkiye. 50 derecedeki yörüngeye yerleĢtireceğimiz 4B uydusunu ise televizyon yayınları dıĢında kalan internet. data transferi. TÜRKSAT 4A ve 4B uydularının tasarımlarının kesinleĢmesinin ardından uyduların ağırlıklarının da kesinleĢeceğini anlattı. Bu yörünge ile Avustralya'nın bir kısımı ile 247 . Ģöyle devam etti: ''2019'da 7 uydu ile dünya nüfusunun yüzde 91'ini kapsamayı hedefliyoruz. Temmuz ayında uyduların tasarımlarını onaylamamızın ardından uyduların yapımına baĢlanacak. daha sonra teklifleri ayrı bir değerlendirme için ''yabancı bir danıĢman firmaya'' göndereceklerini söyledi. ''TÜRKSAT 4A ve 4B uydularının yapımında yaklaĢık 30 mühendisimiz yer alacak. uydu eğitim tesislerinde konunun uzmanları tarafından eğitim verildiğine dikkati çeken Dalbay. Son kararın her iki değerlendirmenin yapılmasının ardından verileceğine dikkati çeken Dalbay. Firmaların tekliflerinin değerlendirilmesinin yaklaĢık 1. ''Teklifini uygun bulduğumuz firma ile pazarlık yapacağız. TÜRKSAT 3A'nın yapım sürecinde ''Teknoloji Transferi ve Eğitim Programı'' çerçevesinde 22 Türk mühendise. Dalbay. Azerbaycan ve Afganistan gibi ülkelerdeki son kullanıcılara uydu üzerinden ucuz internet götürmeyi sağlayacak. Irak.

17.Asya'nın doğusunu kapsama alanına alacağız.tr/reviews/network/asusaam6010evadsl_routers.09. 6.henster. üretime baĢladığımızda uydunun yüzde 30'u yerli üretim olacak. 0-8 dereceler arasında olmasını hedeflediğimiz yörüngeyle ise Güney Amerika'nın tamamını ve Kuzey Amerika'nın bir kısımını kapsamayı amaçlıyoruz. http://www.09.23.nexeye.tr/v2bilgi-kosesi360-router-nedir.09. 8. KAYNAKLAR 1.pclabs.09. Bu yörüngelere milli uydularımızı yerleĢtirmek istiyoruz.com/watch?v=7TC4JEdSe_k&feature=related. Savunma Sanayi MüsteĢarlığı bünyesinde kurulacak ''Milli Uydu Üretim Merkezi''nin temeli Temmuzda… ''Milli Uydu Üretim Merkezi''nin 5 tonluk uyduları üretecek büyüklükte olmasının amaçlandığını dile getiren Dalbay. Bilgisayar Ağları Ders Notu. ''Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.com/watch?v=H760U3QZocs. BaĢlangıçta.2010 9. 7.hacettepe.18.bitliselektrik.09. Prof. 21. 4. Komuta kontrol yazılımının donanımı da yüzde 100 yerli olacak [159]. Milli uydumuzun komuta kontrol yazılımı yüzde 100 yerli olacak.09.jpg.tr/~b0343623/baglantilar/bilgisayar_aglari.27.ġ.jpg.09.2010 10. 17.2010 http://www. Asaf VAROL.21. Zamanla yerli sanayimiz.tr/1setuptopology3. TÜRKSAT 4A ve 4B'nin Türkiye'nin dıĢarıya yaptırdığı son uydular olacağına dikkati çeken Dalbay.edu.09.youtube. (TUSAġ) içinde. yan sanayimiz artacak.org/repeater-nedir-nerelere-kurulur.2010 248 . http://www.telekom.com.09.2010 http://www. tesiste haberleĢme uydularının yanı sıra gözlem uydularının da üretileceğini söyledi. Fırat Üniversitesi.2010 http://www.youtube.pckoloji. http://ogrenci. 3.2010 http://www.com.gen. Teknik Eğitim Fakültesi. Yeni yörüngelerin tahsisi için Dünya Telekomünikasyon Birliği ile görüĢüyoruz. Dr.htm. Bazı savunma sanayi kuruluĢları uydu parçalarına yönelik çalıĢmalara baĢladı.jpg.html.jpg.22. 5.2010 http://www.23.2010 http://www. Dalbay.com/attachmentsag-urunleri/2857d1206129695-tenda-teh500s-5- port-fast-ethernet-switch-tenda6.com/network. 2009 2. ''Milli Uydu üretim Merkezi''nin 2012'de tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını “'Tesisin hizmete girmesi ile milli uydu imalatına baĢlayacağız.

10%29. 14. Yrd.net/Madde/21264/Network%20%C4%B0%C5%9Fletim%20S istemleri 27.com/cc779515. 13.com/bilgisayaraglari.25.bilgisayardershanesi.gif.02.2010 14. http://glossary. http://www.com/forum/showthread.2010 31. http://www. 2010 19.php/network. Ġdari ve Ġktisadi Bilimler Fakültesi.10.2010 12.php?tid=17 02. Adil AKYÜZ Ders Notları 2010 16.gif.com/bo.2010 26. http://i.com/goster. Öğretim Materyali.com/2119/hub-switch-router-access-point-nedir-aralarindaki-farklarnelerdir/ .tr/v2/bilgi-kosesi/360-router-nedir . Sütçü Ġmam Üniversitesi Enformatik Bölümü.com/images/c/c/n/ccna/mesh_topoloji.blogcu.html 27.gif.08.2010 25.webhatti. http://www.10.jpg. Doç. Türkiye Ġstatistik Kurumu Ġstatistikleri. 11. http://www.11. Anadolu Üniversitesi. http://www.com/Dershane/lan-network/broadcast_topology.10.php?mediaId=97 06.yunuscomputer.gif.2010 249 . BiliĢim Teknolojilerinin Temelleri Kursu. Gör.09. 2010 15.com.03.gif.10.itusozluk.gif.09.2010 30.com/computer-network.asp?prg=14.com/images/Imagerepeaterani.10.microsoft.09.jpg.2010 27.09.westnetlearning.bilgininadresi.net-seal.2010 21.technet.geekonwheels. http://www.html 03.com/yerelalanaglari/Yerel_Alan_Aglari_img_1.turkcenet.htm.f70d2dcc-932c-40b8-bdb1-c08f0d55028c%28trtr.23.2010 33. http://www. http://www.26.09. http://www. http://www. 11.10. (2010) 17.WS. http://www.10.bilisimruzgari. 23.jpg.09.com/network-ve-internet/570986-iletisim-protokolleri. http://img2.com/mediadetail.2010 23.28.10. Cisco Ağ Akademisi. Dr.10.10.2010 29. Duygu COġKUN Ders Notları.com.2010 13. http://img2. http://www.net/animations.2010 32.2010 28.com/ymyo/dokuman/network/network3_dosyalar/image001. 11.datanetbilisim.2010 18. ArĢ.domaindlx.2010 34. http://ikubilisim.sensible-computer-help. http://pdfdergi.php?aid=41 02.mtuncel.2010 22.26.org/yerel_res/4_1_2.2010 24.09. http://k.blogcu. http://www.2010 20.telekom.09. 18.10.com/images/c/c/n/ccna/star_topoloji.tr/image032.

01.php?id=4.bote. http://www.N.10.cengaver. http://www.jpg? .10. 15.cyber-security. 21. http://www.gif.meb. http://www. 14.html.2010 38.2010 42. 12. www. Hadel.Tarık KıĢla 58.rakipsizforum.10.org/temel-aclgileri-mainmenu-5/temel-bilgiler-mainmenu-9/7-7katmanli-modeli.netdepobolum7.com/rs/ic/gi_2500_0.net/network-topolojileri-fiziksel-ve-mantiksal-topolojiler38.com/rs/ic/gi_2500_1.2010 36.10.bilgisayar.10.dijitalders. Huber Atm Bilgisayar Ağlarına GiriĢ 57. http://www.0.turkcenet. 21.2010 39.bilgisayar.gov.2010 43.2010 55. 18.2010 52.2010 45.gazi. http://www.10. 20. Newyork R. 21.jpg?41.tr/personel/yayinlar/fua_721/721_24429.htm.2010 250 .dijitalders. http://perweb.datanetbilisim.10. Iso:Iso 8802-3-1990 Carries Sense Multiple Access Method And Physical Layer Specifications American National Standarts Associations .al/f/protokoller/osi-katmanlari-t1019.10.gif. http://www.html.ppt.2010 47. M. http://www.osmancakir.html.35.org/resource/vfiles/tagem/dms_file/2847/bil472notlar4-9.imageshack.10.10.html. http://www. http://www.com/yerel_htm/topolojiler. http://www. 05.10.2010 41.10. http://www.com/2009/01/05/osi-modeli-ve-standardizasyon/. Rifat Çölkesen 56. 05.edu.steinkuehler.10.htm .bilgisayardershanesi.2010 49. 21.org/temel-aclgileri-mainmenu-5/temel-bilgiler-mainmenu-9/8topolojiler.10. http://www. http://cygm.org/temel-aclgileri-mainmenu-5/temel-bilgiler-mainmenu-9/7-7katmanli-modeli.html.2010 40. http://oguzhaneren.2010 48. http://www.freewebsites. http://pckur. 08.tr/bto306/dokumanlar/Topoloji. http://img339. 21.10.10.turkcenet.11.com/Dershane/lan-network/tokenpassing_topology.2010 50.10. http://www.tr/lan_02.10.2010 53.gen.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bilisim/moduller/altaglar.pdf.jpg. 09.us/img339/9281/topoloji1. 10. Emre Sezgin .html.nl/modules/articles/article.firat.2010 46. Bilgisayar Ağları Ve ĠletiĢim ġirin Karadeniz.pdf.de/belllabs_UTP_STP.org.pdf.com. 21.10.2010 37. 11.2010 51. 08. 15.turkcenet. Bilgisayar Ağları ve Ġnternet Mühendisliği Dr.edu.10.pdf . 09.cizgitagem.2010 54.2010 44.com/agnetwork-teknolojileri-t3316.

html.2010 79. 03. org/wiki/Media_Access_Control.11.html.edu.2010 83.wikipedia.2010 81. Nazife Baykal 61.com.1010 62. Cisco Systems 70...2010 74.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://en.itu.ciscotr.wardom.10.google.cozumpark. http://ieee.com/tr-tr/library/cc757786(WS. http://technet. http://translate.11.11. Cisco Systems Technical Web Site.2010 64.net/?p=13. CCIE No:1624.11.11.edu. yerel geniĢ ağlar.2010 78.html.html.bilgisayarkavramlari.2010 77.html.omerkaradeniz. 01.net/icmp-internet-control-message-protocol-nedir-129.metu.html.2010 71. http://www. 08.aspx.org/aglarda-ip-sec-ip-saklama--t87795.cisco.com/tech.11.tr/sistem-uzmanlarina-ozel/380-ipsec-nedir.10. 01. http://www.org. http://www.edu.sakarya.2010 76. www. 01.11. CCNA Self-Study CCNA ICND ExamCertification Guide.html.22 Ekim 2010 67.11. (http://www.2010 60.2010 65.tr/ab06/bildiri/102.aspx.com/ansiklopedi/414137-ieee.2010 63. 01. Doç.gen. www.html. Cisco Systems Web Site.59. http://docs. http://web.2010 75.tr/?d=943.cisco.2010 84. http://www.2010 251 .internet teknolojileri.tr/intro. www.tekplatform.htm 21.com/bilgisayar-bilgileri/613930-icmp-icmp-nedir-icmphakkinda. 02. http://www.11.gantep.com/?arananterim=IP%20security.tr/tr/biz-kimiz/ieee-2/ieee-turkiye/. http://www. 03.pdf.11. http://ieeesb. Bilgisayar ağları –veri iletiĢimi . 08. 05. http://www. 05.microsoft.11. http://www. 2004.11.comu. http://www.2010 73. WendellOdom.pcdoctor.tr/howto/ipsec-howto-theory. 01..10).com/forum/network-genel/271-udp-icmp-nedir-transmission-controlprotocol-user-datagram-protocol. http://ab. 05.11.20 Ekim 2010 66.edu./internet-protocol-security-ipsec-ipsecurity/.com/2008/01/13/otonom-sistem-autonomous-system/). www.11.com.cep-x.tr/channels/1.2010 82.bilgiportal.net/belgeler/ipsec/ipsec-nedir-ne-degildir-178279.2010 80.Dr. 05.asp?id=208.com/.osmancakir. http://www. 08. 03.tr/~ozcelik/EthernetMakale.penta. 05.11.22 Ekim 2010 68.olympos. http://www.11.pdf.html 23. http://erenkahraman.2010 72.com.11.11.. 01.com/.bilisimterimleri.com/v1/idx/18/1593/internetBiliimSzl/makale/Tcp--Ip-Nedir.bidb.20 Ekim 2010 69.edu./_3101_psec-_3101_p-security-bolum-2.

http://www. 15.2010 103.24.com/indir/ipSEC.gov.com/guvenlik-ve-guvenlik-aciklari/7069-sifreleme-yontemleri. http://tr.11.2010 87. 05.2010 92.ciscotr.com/search?q=cache:q8sDcXmzHWEJ:www. http://www.omnisecu.uzerine.org/wiki/DARPA.2010 95.itu.11. 14. 13.11.com/tcp-ip-protokolu-nedir.bilgisayarnedir.2010 91.06. http://www.org/wiki/Diffie-Hellman.2010 106.pdf.11.com/networks/applications/secure/inst. 10. 15.izafet.2010 98. 15.11.cigicigi .2009 97.11.11.2010 104.edu.wikipedia.com/search?q=cache:VWDcxuuIAUJ:www.googleusercontent.01.11.enderunix.meb.rad. http://tr.com/tcp-ip-protoklu-nedir.wikipedia.com/free/t_IPSecEncapsulatingSecurityPayloadESP.ppt.htm.asafvarol. 12.aspx.11. http://webcache. http://www.2010 89.com 88.pdf.googleusercontent.cozumpark.gov.2010 101. 20.html?start=2.bidb.html.gen. 20.11.htm.2010 107.11. http://www3.com/.11.11.bilgisayarnedir.html. http://argeturk.11. http://www.85.com/routing-border-gateway-protocol-bgp-konfigurasyonu-bgpneighbor-bgp-komsulugu.tcpipguide. 20.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bilisim/moduller/TCP_iP_ tasima_ve_uygulama_katmani.htm.15.11.2010 100. http://cygm.meb.kirbas.07. http://www. http://www.net/makaleler/34-yazilim/45-internet-iletisim-kurallaritcpip.11. 11.2010 96. http://webcache. 13.org/wiki/TCP.html. http://hepgittik.2010 99.org/wiki/A%C4%9F_katman%C4%B1.11.2010 93.tr/%3Fd%3D940+adres+%C3%A7%C3%B6z%C3%BCmleme+pr otokol%C3%BC&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr. http://mux.org/docs/tcpip/arp/arp.htm.2010 252 .2010 105.com/forums/thread/156961.wikipedia.11. 13.05. http://megep. http://tr. 16.com/tcp-ip-referans-modeli/787927.2010 94.05.org/danlar-mainmenu-55/i-makaleler-mainmenu-56/256-tcp--ipprotokol-grubu-tarihi-. 16.tr/genel-guvenlik/32602-internet-trafigi-nasil-yonlendirilir-bgpprotokolu.2010 102.tr/mte_program_modul/modul_pdf/481BB0064.html+bgp+nedir+nerelerde+kullan%C4%B1l%C4%B1r%3F&cd=3&hl=tr&ct=cln k&gl=tr&client=firefox-a.2010 90. http://www.blogcu.html. 11. 13. http://www. www.2010 86. 13. http://www.html.wikipedia.com/security/ipsec/ipsec-transport-mode. http://tr.turkcenet.

com) /Kablosuz Ağlarda Güvenlik.2010 118.org/wiki/POP3.12.10. Sekom Çözüm Ortağı (www.turkeyforum.2010 124. Fen Bilimleri Enstitüsü.gocsi.cisco. http://mux.edu.html.net/forum/avrupa-rehberim-494/860394-biyometri-nedir.2010 112. cygm.ozbilen.11. ISBN 975-6355-26-3 123. www.09.html.html. Cisco System (www.108.12. Vikipedia (tr.org)/ AteĢ Duvarı.11. Vikipedia (tr. http://www.02.yuztanima.12.com/satforum/archive/index. Canbek.2010 131.com)/Güvenlik Politikaları.2010 128. 08.07. Computer Security Instute (www.edu. http://www.05.2010 116.12. 09.12.(12.cyber-warrior.redbilisim.2010 119.02.2010 132.org)/ Virtual Private Network.2010 125. Bilgisayar Destek (www.2010 126.12. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Web Sitesi (ogrenci.11.meb.php/t-202.rehberim.10.netdokumanlarSSH. 02. 21.11.2010 111. Klavye Dinleme ve Önleme Sistemleri Analiz.22.12.sekom.html.tr) / Spam ve Spam Mailler. Grafiker Yayıncılık. ġeref Sağıroğlu. G. Opereysin (www.org) / Yemleme(phishing) .com.2010 115. Vikipedia (tr.wikipedia.12. http://www.11.uzerine. 09.tr) / Virüsler.02.com) / Corporate Security Investigations. Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri. http://www.com)/ Ağ Güvenliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler.com/genel/biyometrik-tanima-sistemleri/.org/Forum/backbone-cozumleri_284065.jsp?objid=607.2010 117.2010 130. http://www.2010 127.opereysin.11.11.. Huzeyfe ÖNAL /Open Vpn ile Vpn Uygulamaları.2010 253 .11.2010 113. http://www. http://tr.12.bilgisayar-destek.2010 120. Red BiliĢim (www.12.05.forumeks.2010 109.com)/ Kablosuz Ağ Güvenliği Nasıl Sağlanır?.com/index.frmtr.wikipedia. http://www. Eylül 2005 122.com/office-programlari/136-ssh-nedir-ilgili-dokuman-bundaniyisi-yok-resimlerle-anlatim.cwx.wikipedia. Gazi Üniversitesi.2010 114.11.08.10.12.12.hacettepe.wikipedia. Gürol Canbek.com/bilgisayar-bilgileri/769735-file-transfer-protokol-ftp.12.tr) / Ağ Çözümleri.net/. 08. Dokuz Eylül Üniversitesi (deu.gov.2010 121.0.12. 23.tr/modulerprogramlar/kur.ahmetkakici. 09.12.2010 110. Aralık 2006.12. Yüksek Lisans Tezi.2010 129. Tasarım ve GeliĢtirme.

17.com)/ Türkiye‟de Üretilen Ġlk Uydu Fırlatıldı.wikipedia.tripod. Ansiklopedi sitesi.uzay.tr.12. http://www.2010 149. http://www.16.14.14.org)/ Yörüngeler Listesi.infomet.com/ (uydu nedir).2010 152.2010 140. http://www.uydular.12. Turksat. http://xmlci.htm.php.tr)/2aozellıkler.03.(www.frmtr.wikipedia.2010 151.tubitak.com.uzaysitesi.18.elektrotekno. Dr Engin AVCI.03.2010 160. Yar.europeonline. http://www.com.2010 150.17. http://www. Dsmart sitesi.12. http://www.com/TELE-satellite-0709/tur/feature.2008 254 .pdf.com)/uydu üretimi. Uydu ve HaberleĢme Ders Notları. http://www.(www.itu.2010 147.17.2010 144.2010 146.pdf.12.edu. http://www.2010 156.12.caginpolisi.2010 154.com)/ Türkiye‟nin ilk yer gözlem uydusu.cscrs.nasilcalisirlar.17. http://www.12.19.html.12. Doç.org/2006/pdf/poster/78.15 Kasım 2010 134.12.12.com/about50722.net/tr/dokumanlar/katman-katman-katmerli-osimodeli. http://www.15.com/id4.org/uydu-nedir/.12. TUBĠTAK (www.fizik.12.11.2009 142. http://www.11.2010 148.Dsmart. 12.2010 153.html.name. http://www.tr/76/69-70-71. http://www.com. Astronomi ve Uzay Bilimleri (www.133.15 Kasım 2010 137.nasa.14. http://www.html.14.2008 161.tele-satellite-tr.antennas/an13.com)/D-smart kurulum. NASA (www.artguvenlik.vizyotek.com/bilim-ve-teknoloji/262875-uydu-haberlesme-sistemi1.com)/ Sıkça Sorulan Sorular.(www.2010 145.com)/turksat/tarihçe.12.html.eu/06.html. Turksat.com/?a=2166465.12.12.com.2010 158.11.12.03. http://www.14.17.15 Kasım 2010 135.2009 139.17.org/wiki/Earth_station.2010 155. http://en.com.tr/content/uyduhaberlesmesi.2010 141.17.2010 138.turksat.12.tr)/3aozellıkler.tumgazeteler.com/uydu-haberlesme-sist/.com/2008/03/osi-nedir-osi-katmanlar-nelerdirosi.turksat.iscturkey.com.12.17. Europe Online (www.18.gov)/ NASA Multimedia.wikipedia. Fizik kuralları.18. Wikipedia (www.03.2010 143.15. http://harunurganci.radartutorial.15 Kasım 2010 136.elektrotekno.16.23.2010 157.12.11.(www.01.blogspot.beyaz.2010 159.html/.(www.

edu.11.hacettepe.09.15.09. http://www.edu.linuxbilgi.2010 172.metalcil.net/ag-sistemleri/8-ag-haberleri/155.ppt 07.09.11.bidb.microsoft.03.html.2010 171.osi-katmanlari.10.php/2007/osi-modeli/. http://www.11.2008 167.php/Usenet. http://www.10. http://www.edu.htm.2010 255 . http://www.09. http://www.21.09.11. http://windows.turkcenet.com/ftp-nedir-nasil-kullanilir. http://www.10.com/cisco-genel-makaleleri/network-time-protocol-ntp-vecisco-routerlar-uzerinde-zaman-bazli-acl-uygulamasi. 15.org/FORUM/bgp-nedir-ve-bgp-komsuluguresimli_314774. http://www.cigicigi.net/index.2006 163. http://bote.11.com/forum/cisco-router/2628-border-gateway-protocol-bgpkomsulugu-bgp-neighbor.bilginipaylas.23.2007 164.09.net/index.2010 176.2010 169.com/agustos04/konu10.cwx&get=last.agciyiz.net/Madde/45360/TCP/IP-PROTOKOL%C3%9C.org/temel-aclgileri-mainmenu-5/temel-bilgiler-mainmenu-9/7-7katmanli-modeli.tr/wiki/index.com/tr-TR/windows-vista/Telnet-commands.gen.html. http://bote.07.itu.21.tr/genel-guvenlik/32602-internet-trafigi-nasil-yonlendirilirbgp-protokolu.cyber-warrior.com/linux/ppt/NFS_ve_NIS%5B1%5D.telepati.19.11.com/index.html.ciscotr. http://www.html. http://www.agciyiz.2010 178.11.2010 173.03.23. http://www.2010 170.11.php/category/routing/.10.2010 177.162. http://www.08.2010 168.2010 179. http://www.com/genel-pc-konulari/telnet-nedir-225450.19.php/voice-qos/rtp-nedir/.hacettepe.ozmena.html.1.php/NNTP.11.11.24.html?pagenumber=.2007 166.2010 175. http://sayarbilgi. http://www.tr/wiki/index.html.bilgininadresi.anilerduran.2010 174.tr/?d=1083.09.11.2008 165.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->