Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı

KORUMA ve KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜöÜ
2/2 NUMARALI
AMATÖR (SPORTøF)
AMAÇLI
SU ÜRÜNLERø AVCILIöINI
DÜZENLEYEN TEBLøö
Resmi Gazete Tarih Sayı Tebli÷
No
ølk Yayımlanma 21 A÷ustos 2008 26974 2008/49
De÷iúiklik 05 Kasım 2008 27045 2008/ 61


Baskı:
Pozitif Matbaa
Ankara - 0 312 397 00 31
øÇøNDEKøLER
BøRøNCø BÖLÜM
Amaç ve kapsam......................................................................................1
Dayanak....................................................................................................1
Tanımlar....................................................................................................2
øKøNCø BÖLÜM
Türk vatandaúlarının amatör balıkçılık yapmaları ...............................11
Türkiye’de yabancı uyruklu kiúilerin amatör balıkçılık yapmaları.....13
Amatör balıkçılık turizm izni ................................................................14
Avlanma pulu.........................................................................................15
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
øçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar ............17
øçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar ..................................18
Yemlik balıklar.......................................................................................19
Avlanması yasak olan türler ..................................................................20
øçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar ..........................................22
Denizlerde avlanabilecek türler ............................................................25
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel hususlar ........................................................................................27
øçsularda amatör avcılık .......................................................................28
Orman içi sularda avcılık.......................................................................31
Denizlerde amatör avcılık......................................................................32
BEùøNCø BÖLÜM
Koruma ve kontrolle görevli olanlar.....................................................36
Cezalar ....................................................................................................36
Yasak kararları........................................................................................36
ALTINCI BÖLÜM
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar..................................................37
øçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar ..............................................38
YEDøNCø BÖLÜM
Yürürlük..................................................................................................38
Yürütme..................................................................................................38
Ek – 1 Avlanmanın Tamamen Yasaklandı÷ı øç Sular .........................39
Ek – 2 Avlanmanın Kısmen Yasaklandı÷ı øç Sular.............................45
Amatör Balık Avcılı÷ı øle ølgili Bilgilendirmeler.................................55
Su Kaynaklarımıza øliúkin Bilgiler........................................................95
Türkiye’nin Uç Noktaları.......................................................................96
Türkiye’nin Kıyı Uzunlukları................................................................96
Do÷al Göllerin Yüzölçümü Ve Denizden Yüksekli÷i.........................97
Baraj Gölleri ...........................................................................................99
Akarsular.............................................................................................. 106
1
2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTøF)
AMAÇLI SU ÜRÜNLERø AVCILIöINI
DÜZENLEYEN TEBLøö
BøRøNCø BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebli÷; denizlerimizde
ve içsularımızdaki do÷al yaúam alanlarının
korunması, buralarda bulunan su ürünleri kay-
naklarımızdan amatörce yararlanılması, sorum-
lu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçı-
lı÷ın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını
sa÷lamak amacıyla hazırlanmıútır.
(2) Bu Tebli÷; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri
arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri
avcılı÷ında uygulanacak yasak, sınırlama ve
yükümlülükleri düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebli÷; 22/3/1971
tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve
10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gaze-
2
te’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeli÷ine
dayanılarak hazırlanmıútır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkin-
li÷inde bulunan gerçek kiúiyi,
b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon,
spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve
ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün
satılmadı÷ı balıkçılık etkinli÷ini,
c) Amatör balık avı yarıúması: Amatör
balıkçılar arasında, amatör balıkçılı÷ı özendir-
mek ve geliútirmek amacıyla düzenlenen ve bu
Tebli÷de anılan kurallara uygun olarak ödüllü
ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama ya-
rıúmasını,
ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve
yabancı amatör balıkçıların tebli÷de belirlenen
kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör
balıkçılık amaçlı turizm etkinli÷ini,
d) Amatör sualtı avcısı: Gün do÷umundan
gün batımına kadarki sürede tebli÷ce ve güven-
lik nedeni ile yasaklanmamıú karasularımızda,
3
kendi nefesi dıúında ek bir hava kayna÷ı kul-
lanmadan dalarak su altı tüfe÷i ve yardımcı
ekipmanla su ürünleri avcılı÷ı yapan kiúiyi,
e) Bakanlık: Tarım ve Köyiúleri Bakanlı-
÷ı’nı,
f) Balık boyu (Toplam boy): A÷zı kapalı
iken balı÷ın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk
yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun me-
safeyi,
g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini
devam ettirebilmeleri için bir balı÷ın en az 1
kere yavru vermiú olarak kabul edildi÷i en
küçük yasal avlanma boyunu,
4
÷) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden
her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak
beraberinde götürebilece÷i en fazla balık mikta-
rını,
h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluúları:
Amatör balıkçılık yapan kiúilerin bu etkinlikle-
rini sürdürmek ve geliútirmek üzere kurdukları
tüzel kiúilikleri,
ı) østihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiútiril-
di÷i veya do÷al olarak üredi÷i, avlanma, üretim,
yetiútirme ve istihsal yapılmak üzere içinde
veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının
veya tesisinin kurulabildi÷i, kullanılabildi÷i su
sahalarını,
i) øl Müdürlü÷ü: Tarım ve Köyiúleri Ba-
kanlı÷ı øl Müdürlü÷ünü,
j) ølçe Müdürlü÷ü: Tarım ve Köyiúleri
Bakanlı÷ı øl ve ølçe Müdürlü÷ünü,
k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831
sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde
tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle
iúletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere,
tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktir-
me amacı ile tesis edilen göletleri,
5
l) Sportif balıkçılık: Tebli÷e uygun, spor
amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütme-
yen, sportif balık avcılı÷ı federasyonlarının
bulundu÷u ülkelerde bu federasyonlarca konu-
lan belli kurallara dayalı, yakalanan balı÷a zarar
vermeme, sa÷lıklı ve canlı olarak suya iade
edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel
balık avcılı÷ı etkinli÷ini,
m) Sportif balık avı yarıúması: Sportif balık
avcılı÷ı federasyonlarının bulundu÷u ülkelerde
tebli÷ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca
konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balı÷a
zarar vermeme, sa÷lıklı ve canlı olarak suya iade
edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya
da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı
ödüllü balık avcılı÷ı etkinli÷ini,
n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni
olarak yapılmıú havuz, baraj, depolama, gölet,
dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni
olarak istihsal edilen, yetiútirilen su bitkileri,
balıklar, süngerler, yumuúakçalar, memeliler,
sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlar-
dan imal edilen ürünleri,
o) Zaman yasa÷ı: øki tarih aralı÷ı úeklinde
verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler,
6
yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemeler-
de belirtilen aylar, tebli÷in geçerli oldu÷u yıllara
ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli oldu-
÷u dönemi,
ifade eder.
(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.
a) Balık a÷ı: Balık avında kullanılan de÷iúik
a÷ gözü açıklı÷ına sahip her türlü a÷ı,
b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanı-
lan her türlü canlı veya cansız, do÷al veya ya-
pay yemleri,
c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir
fırdöndü vasıtası ile ba÷lanan ve kalınlı÷ı olta-
nın kalınlı÷ına eúit ya da daha az olan olta ipi
parçasını,
ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler
ucunda i÷ne ve i÷neye ba÷lanmıú kanatlı hay-
vanların kuyruk, kanat veya gö÷üs tüylerinden
veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça
ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya
da yemli olarak kullanılan çok i÷neli takımı,
d) Do÷al yem: Do÷adan elde edildi÷i úek-
liyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon iúle-
7
minden geçirilmemiú ya da fabrikasyon olarak
iúlenmemiú canlı veya cansız organik yemleri,
e) Köstek: Bedene i÷nenin ba÷lanmasını
sa÷layan, kalınlı÷ı beden kalınlı÷ından daha az
olan, bir ucu bedene, di÷er ucu olta i÷nesine
ba÷lı olta ipi parçasını,
f) Küspeli olta: Ayçiçe÷i, mısır gibi bitkile-
rin posalarının preslenip kurutulması sonucu
elde edilen küspenin çok sayıda i÷ne ile dona-
tılması ile elde edilen av aracını,
g) Mamul do÷al yem: Fabrikasyon,
rafinasyon gibi yöntemlerle iúlenip balık avı
için kullanıma hazır halde sunulan cansız orga-
nik yemleri,
÷) Olta: Mantara, kasna÷a veya makaraya
sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek
baúına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
ı) Olta ipi: Sentetik, do÷al veya metal, tek
ya da çok lifli, veya çeúitli tekniklerle örülerek
imal edilmiú, bir ucu mantara, kasna÷a veya olta
makinesine (makaraya) sarılı di÷er ucu bedene
ba÷lı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasın-
8
da kullanılan tek baúına avlama kabiliyeti olma-
yan materyali,
i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve
i÷neyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti
olan vasıtayı,
j) Parakete (paragat, barigat, barikat):
Suyun içinde asılı veya dibe uzanmıú, serili
olarak duracak úekilde düzenlenmiú, bir beden
üzerinde çok sayıda köste÷e ba÷lı i÷ne taúıyan
balık avcılı÷ı aracını,
k) Pinter: Balık ve di÷er su ürünlerinin
avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan
kasnak ve a÷lardan yapılmıú tuzakları,
l) Sualtı tüfe÷i: Su altında balık avında
kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya
hava basınçlı tüfekleri,
m) Tırıvırı-Paraúüt: Bir olta ipi ucuna
ba÷lı olarak kullanılan, çeúitli ebattaki misina a÷
parçalarından imal edilmiú ve misinadan yapıl-
mıú olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca
suda kalabilen, bu özelli÷i nedeniyle do÷al
yaúama büyük tehdit oluúturdu÷u için kullanıl-
ması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her
türlü a÷ parçasının genel adını,
9
n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan
sinekler, bir veya daha çok uçlu i÷ne ile dona-
tılmıú yumuúak plastik yemler, muhtelif kaúık-
lar, döner kanatlı yemler gibi çeúitli úekillerde
ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üze-
rindeki tüm donanımlarıyla 1 olta i÷nesi eúde÷e-
ri olarak de÷erlendirilir)
o) Yemlik uzatma a÷ı: Uzunlu÷u en fazla 3
metre, yüksekli÷i en fazla 1 metre, göz açıklı÷ı
en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem
yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız u-
zatma a÷ını,
ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleútirilmiú,
bir veya birden fazla sivri uca ve balı÷ın kur-
tulmasını engelleyen damaklı düzene÷e sahip,
yakalanan büyük balıkların son mukavemetini
kırma ve sandala alma iúlerinde de kullanılan
balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Türler ile ilgili tanımlar.
a) øçsularımızdaki ekolojik açıdan potan-
siyel sakıncalı balık: øçsularımızda ekolojik
ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar
verebilme potansiyeline sahip balıkları,
10
b) øçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı
balık: øçsularımızda ekolojik ortama ve eko-
nomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebi-
len balıkları,
c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik
balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu
amaçla kullanılabilecek balıkları, (De÷iúiklik,
5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
ifade eder.
11
øKøNCø BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
Türk vatandaúlarının amatör balıkçılık
yapmaları
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti
vatandaúı gerçek kiúiler, bu Tebli÷ ile getirilen
yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak
úartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kiúile-
re müracaatları halinde, veriliú tarihinden itiba-
ren dört yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe mü-
dürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu
belgenin alınması veya avcılık sırasında bulun-
durulması zorunlu de÷ildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluúları,
üyelerinin belge alma iúlemini topluca yaptıra-
bilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi aúa÷ıdaki forma
uygun olarak düzenlenir.
12
ùekil 1- Amatör balıkçı belgesi
13
Türkiye’de yabancı uyruklu kiúilerin amatör
balıkçılık yapmaları
MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak
ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak
görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir
Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu
kiúilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150
YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile
geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı
Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
aúa÷ıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
ùekil–2 Misafir amatör balıkçı belgesi
14
(2) a) øçsularımızda veya denizlerimizde tekne
ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar,
amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar
vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle
avlanabilirler.
b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi
bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın;
amatör balık avcılı÷ı derneklerinin sportif balık
avcılı÷ı yarıúmaları kapsamında ya da denizle-
rimizde sadece karadan olmak ve Tebli÷de
geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi
faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi
gerçek ve tüzel kiúilere, alındı÷ı tarihten itibaren
2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince
Amatör Balıkçılık Turizm øzni verilir. Bu belge
sahibi gerçek ya da tüzel kiúiler, avlandırdıkları
amatör balık avcılarının Tebli÷de belirtilen kural-
lara uygun olarak avlanmasından sorumludur.
Tebli÷ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık
avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri
almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2
(iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.
15
(2) Amatör Balıkçılık Turizm øzni aúa÷ıda
belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
ùekil-3 Amatör balıkçılık turizm izni belgesi
Avlanma pulu
MADDE 7 – (1) Amatör balıkçılık turizm
iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerin-
den, her balık avı partisine katılacak her bir
yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karúı-
lı÷ında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildi÷i günden itibaren
3 gün için geçerlidir.
16
(3) Avlanma pulu aúa÷ıdaki forma uygun
olarak düzenlenir:
ùekil-4 Avlanma pulu
17
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere øliúkin Yasak ve Sınırlamalar
øçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel
sakıncalı balıklar
MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan
içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel
sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak
canlı nakledilmesi ve baúka kaynaklara bırakıl-
ması yasaktır. (Bakınız Levha 1)
Çizelge 1 – øçsularımızdaki Ekolojik Açıdan
Potansiyel Sakıncalı Balıklar
Adı Latince
adı
Gerekçesi
G
ö
k
k
u
ú
a
÷
ı
a
l
a
b
a
l
ı
÷
ı
O
n
c
o
r
n
h
y
c
h
u
s

m
y
k
i
s
s
Ülkemiz iç sularının do÷al türü de÷ildir. Kültürü
yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Do÷al balık
türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara
karúı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan
do÷al alabalık türlerine hastalık bulaútırma riski taúır ve
do÷al türlere karúı yem rekabetini lehine geliútirir.
T
u
r
n
a

E
s
o
x
l
u
c
i
u
s
Bu tür tatlı su yaúam zincirinin en üst halkasındadır. Her
türlü kirlilik ve yaúam úartına kolay adapte olabilir.
Ülkemizin do÷al türü olmakla birlikte, bırakıldı÷ı bir su
havzasından temizlenmesi mümkün de÷ildir.
T
a
t
l
ı
s
u


l
e
v
r
e
÷
i
P
e
r
c
a


f
l
u
v
i
a
t
i
l
i
s
Aúırı etçil bir türdür. Di÷er balık türleri üzerinde baskı
oluúturur. Bu tür ülkemizin do÷al türü olmakla birlikte,
bırakıldı÷ı bir su havzasından temizlenmesi mümkün
de÷ildir.
18
øçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı
balıklar
MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan
içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel
zararlı balıkların görüldü÷ü sular derhal Bakan-
lı÷ın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildi-
rilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı
limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır.
Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir
yerden baúka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.
(Bakınız Levha 2)
Çizelge–2 øçsularımızdaki ekolojik açıdan
zararlı balıklar
Adı Latince
adı
Gerekçesi
Güneú
levre÷i
L
e
p
o
m
i
s

g
i
b
b
o
s
u
s

Ülkemiz iç sularının do÷al türü olmayan etçil bir
balıktır. Ekonomik de÷eri olmayıp yerli türlerimize
ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar vere-
bilmektedir.
Tilapya
azmanı
T
i
l
a
p
i
a

s
p
.

Ülkemiz iç sularının do÷al türü de÷ildir. Ekonomik
de÷eri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık
türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz
balıkları
C
a
r
a
s
s
i
u
s


s
p
.

Sazan balı÷ı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleúti-
÷inde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile
sazan ırkını yok edici özellik taúımaktadır. Hızla
ço÷alarak ortama hakim olur.
19
Gambusia
G
h
a
m
b
u
s
s
i
a


s
p
.

Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve
zararsız oldu÷u düúünülen bu balık türü, bırakıldı÷ı
sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek,
zararlı olabilmektedir. Yerleúti÷i habitattan
temizlenmesi çok zordur.
Çizgili
sazan*
P
s
e
u
d
o
r
a
s
b
o
r
a


p
a
r
v
a

Ekonomik de÷eri yoktur. Küçük böcekler, balık
yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlü÷e
ulaúınca di÷er balıkların yumurtlama alanlarına ciddi
zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık de÷iúimlerinden
etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluútu-
rur. Do÷al balık faunasına, öldürücü patojen enfeksi-
yonlar bulaútırması ile de zarar vermektedir
*Çizgili sazan denilmekle birlikte, henüz yaygın kabul
görmüú bir Türkçe isimlendirmesi yoktur.
Yemlik balıklar
MADDE 10 - (1) Çizelge-3’de yer alan ye-
meklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık
a÷ı ile avlanmaları serbesttir. (Bakınız Levha 3)
Çizelge–3 Yemlik balıklar
Türkçe
Adı
Latince
adı
Türkçe
Adı
Latince
adı
Çaça Sprattus sprattus Noktalı inci balı÷ı Alburnus bipunctatus
Horozbina Blennius sp. Ot balı÷ı Phoxinus phoxinus
ønci balı÷ı Alburnus alburnus Tirsi Alosa fallax nilotica
østavrit Trachurus
trachurus
Sardalya Sardinella sp. Sardine
sp.
øzmarit Maena smaris Tatlısu kaya
balı÷ı
Proterorhinus
marmoratus
Gümüú Atherina boyeri Tatlısu gümüúü Chalcalburnus
mossulensis
20
(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem
kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en
fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.
(3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel
zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanıla-
maz.
(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen
türün avcılı÷ının serbest oldu÷u dönemde avla-
nabilirler.
(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup,
bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında
de÷erlendirilir.
(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilinde-
ki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kulla-
nılabilir.
(7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli ya-
saktır.
Avlanması yasak olan türler
MADDE 11 – (1) Çizelge-4’ de yer alan
türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları,
tamamen yasaktır. (Bakınız Levha 4)
21
Çizelge-4 Avlanması tamamen yasak olan
türler
Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası Salmo trutta labrax Kancalı
ahtapot
Elodone cirrhosa
Misk ahtapotu Elodone moschata
Kırmızı
mercan
Corallium rubrum
Büyük camgöz
(Kum) köpek
balı÷ı
Carcharhinus
plumbeus
Siyah mercan Gerardia savaglia
Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Minare Cerithium vulgatum
Güneúlenen
köpek
balı÷ı
Cetorhimus
maximus
ùeytan
minaresi
Gourmya yulgata
Mersin
balıkları
Acipencer spp. Deniz kula÷ı Haliotis lamellosa
Pervane/Ay
balı÷ı
Mola mola Triton Charonia lampas
Caretta caretta, Pina Pinna nobilis
Chelonia mydas Mühreler Lamellaridae
Dermachelys
coricea
Maya Maia squinado
Deniz
kaplumba÷aları
Trionyx triunguis Fok Monachus monachus
Ot sazanı Ctenopharyngodon
idella
Deniz atı Hippocampus
hippocampus
Posidonia
oceanica
Spongia officinalis Deniz çayırları
Zostera nolti Spongia agaricina
Ticari deniz
süngerleri
Hippospongia
communis
Gümüú sazanı Hypophthalmichtys
molitriks
Yunus Delphinidae
Ya÷lı balık Garra rufa Beni balı÷ı Cyprinion
macrostamus
22
øçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 12 – (1) Çizelge-5’de avlanabilir
asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar
bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçükle-
rinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanma-
ları yasaktır. (Bakınız Levha 5)
Çizelge-5 øçsu balıkları
T
ü
r
l
e
r
L
a
t
i
n
c
e

a
d
ı
B
o
y

L
i
m
i
t
i

(
e
n

a
z
)

(
1
)
M
i
k
t
a
r

L
i
m
i
t
i

(
e
n

f
a
z
l
a
)

(
2
)
Do÷al alabalık (Bütün türler) 20 cm. 3 adet
Gökkuúa÷ı alabalı÷ı O. mykiss Yok 10 adet
Sazan C. carpio 40 cm. 10 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak S. lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu levre÷i P. fluviatilis 18 cm. kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
ùiraz Capoeta.sp 20 cm. kg
Turna Esox lucius 40 cm. 10 adet
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Di÷er türler ----- Yok kg
23
(1)
% 5 küçük boylara izin verilir.
(2)
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere
bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür
tek veya karıúık olsun 5 kg’ı geçemez. Adet miktarı her türün
ayrı ayrı avlanabilece÷i miktar olmayıp, gün içinde avlana-
bilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden
fazla türün avlandı÷ı durumda, avlanılan balıklar tek tür
gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti
10’u geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karıúık
olarak avlandı÷ı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi
türün avlanabilece÷i adetten az olması halinde, avlanılan
tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
(2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen
bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlan-
maları yasaktır. (Bakınız Harita-1)
Çizelge-6 øçsularda zaman yasakları
Türler Bölgeler/øller Yasak
Dönem
Adana, Antalya, Aydın,
Denizli, Gaziantep, Hatay,
øzmir, Manisa, Mersin,
Mu÷la, Osmaniye
1 Mart
1 Haziran
Sazan ( C. Carpio)
Kadife ( Tinca tinca)
ùiraz ( Capoeta.sp)
Yayın ( Silurus glanis)
Tatlısu kefali
(Leuciscus cephalus)
(Orman içi sular ve
akarsular dıúındaki iç
sular)
Di÷er türler
Afyon, Aksaray, Amasya,
Ankara, Balıkesir, Bartın,
Bilecik, Bolu, Burdur,
Bursa, Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Düzce, Edirne,
Eskiúehir, Isparta, østanbul,
15 Mart
15 Haziran
24
Karabük, Karaman,
Kastamonu, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırúehir,
Kocaeli, Konya, Kütahya,
Nevúehir, Ni÷de, Sakarya,
Tekirda÷, Uúak, Yalova,
Zonguldak
Adıyaman, Artvin, Batman,
Bingöl, Diyarbakır, Elazı÷,
Erzincan, Giresun, Gümüú-
hane, Kahramanmaraú,
Kayseri, Kilis, Malatya,
Mardin, Ordu, Rize,
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas,
ùanlıurfa, ùırnak, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Yozgat
1 Nisan
1 Temmuz
A÷rı, Ardahan, Bayburt,
Bitlis, Erzurum, Hakkari,
I÷dır, Kars, Muú, Van
15 Mayıs
15 A÷ustos
Do÷al alabalık
(Bütün türler)
Tüm Bölgeler 01 Ekim-31
Mart
Gökkuúa÷ı alabalı÷ı
(O. Mykiss)
Orman içi sularda do÷al
türlerle aynı kapalı sezon
uygulanır.
Yok
( Orman içi
sular hariç)
Sudak (S. Lucioperca) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30
Nisan
Tatlısu levre÷i
(P. fluviatilis )
Tüm Bölgeler 15 Mart - 30
Nisan
Turna
(Esox lucius)
Tüm Bölgeler 15 Aralık-31
Mart
Tatlısu kefali
(Leuciscus cephalus)
Akarsular Yok
25
Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balık-
çılar tarafından avlanabilecek bazı türlere iliúkin
bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.
Çizelge-7 Denizlerde avlanabilecek türler
Türler Latince adı Boy
limiti
(cm)
(en
az)
(1)
Miktar
limiti
(en
fazla)
(2)
Akya Lichia amia 30 3 adet
Barbunya -Tekir Mullus sp. 13 Kg
Çipura Sparus aurata 15 Kg
Deniz turnası Scomberesox saurus 60 1 adet
Gobene (Tombik) Auxis sp. 40 3 adet
østavrit Trachurus trachurus 13 Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 40 2 adet
Karagöz Diplodus vulgaris 21 Kg
Kefal Mugil sp. 20 Kg
Kolyoz Scomber japonicus 18 Kg
Lagos, Orfoz, Hani (De÷i-
úiklik, 5.11.2008 ta-
rih/27045 sayılı RG)
Epinephelus sp. 30 3 adet
Levrek Dicentrarchus labrax 18 Kg
Lüfer Pomatomus saltatrix 14 Kg
Mercan Pagellus erythrinus 15 Kg
Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 1 adet
Palamut -Torik Sarda sarda 25 Kg
Pisi Pleuronectes limanda 20 Kg
26
Sinagrit Dentex dentex 20 Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 Kg
Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 1 adet
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 2 adet
Di÷er türler ----- Yok kg
1)
% 5 küçük boylara izin verilir.
(2)
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere
bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür
tek veya karıúık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırla-
ma getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu
birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her
türün ayrı ayrı avlanabilece÷i miktar olmayıp, gün içinde
avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi
birden fazla türün avlandı÷ı durumda, avlanılan balıklar tek
tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık
adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin
karıúık olarak avlandı÷ı durumunda ise, adet sınırlamasına
tabi türün avlanabilece÷i adetten az olması halinde, avlanı-
lan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
27
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
Genel hususlar
MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla av-
lanmıú olan her türlü su ürününün satıúı, canlı
olarak nakledilmesi ve baúka kaynaklara bıra-
kılması yasaktır.
(2) Bu Tebli÷de belirtilen avlanması yasak
olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerleri-
nin tahnit edilmiú örneklerinin alımı, satımı,
pazarlarda ve iú yerlerinde alım satım amacıyla
bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her
türlü amatör balıkçılık yarıúmaları Bakanlı÷ın
iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alan-
larda yarıúma süresince yarıúmacılar dıúındaki-
lerin avcılık yapması yasaktır.
(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin av-
lanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edile-
rek ilgili kurum ve kuruluúlara bildirilen voli
yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
28
(6) Su ürünleri yetiútiricili÷i yapılan kafesle-
re 100 metreden daha yakın mesafede avcılık
yapılması yasaktır.
(7) Tırıvırı-paraúüt olarak adlandırılan av
aracının üretimi, satıúı, istihsal yerleri civarında
bulundurulması ve su ürünleri avcılı÷ında kul-
lanılması yasaktır.
(8) Elektrik akımı, elektroúok, tüp gaz ve
hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs.
araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli
Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve di÷er
dalıú görevlilerine, yapacakları antrenman ça-
lıúmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın,
Bakanlı÷ın belirledi÷i esaslar dahilinde dalarak
su ürünleri avcılı÷ı için izin verilebilir.
øçsularda amatör avcılık
MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlan-
manın yasaklandı÷ı içsular ile ek-2’de yer alan
avlanmanın kısmen yasaklandı÷ı içsularda
dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
29
(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfe÷i,
zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanıl-
ması yasaktır. Boyutları belirlenerek ilan edil-
miú olan yemlik uzatma a÷ı dıúında her türlü
a÷ın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme,
serpme vb.) avlakta bulundurulması ve kulla-
nımı yasaktır. (De÷iúiklik, 5.11.2008 ta-
rih/27045 sayılı RG)
(3) Bayıltıcı, uyuúturucu, öldürücü kimyasal
maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit,
sönmemiú kireç, balık otu vs.’nin amatör avcı-
lıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahal-
linde bulundurulması yasaktır.
(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı
ile avlanabilir. Olta baúına i÷ne sayısı 3 adedi
geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takı-
mından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve
her olta takımında iki i÷ne bulunabilir.
(5) Akarsularda her türlü do÷al yem kullanı-
larak alabalık avcılı÷ı yasaktır. Sadece yapay
yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde
yapılacak alabalık avcılı÷ında ise kan kurdu,
kemik kurdu, leú kurdu, sinek larvaları, canlı ya
da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü
30
yapay, do÷al ve mamul do÷al yem kullanılabilir.
(De÷iúiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)
(6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem
olarak kullanılması yasaktır.
(7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle
amatör balık avcılı÷ı yapılması yasaktır.
(8) 1 km
2
den daha küçük göl ve göletlerde
motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla
avlanmak yasaktır.
(9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatak-
ları de÷iútirilerek bir kısmının kurutulması veya
bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya
ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(10) øçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt
ile çalıúan kayık, motor ve benzeri araçların
kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden
daha yakın yerlerde su ürünleri avcılı÷ı yasaktır.
(11) Özel avlanma izni gereken yerler hari-
cinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSø
tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlan-
mak tehlikeli ve yasaktır.
31
(13) a) Kiraya verilen istihsal sahalarında
amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il
müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istih-
sal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılı÷a ayrı-
lacak alan için DSø Genel Müdürlü÷ü mahalli
kuruluúundan da görüú alınır.
b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı
tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve
amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir
bilgilendirme levhaları konulur.
c) Projeli olarak kiraya verilmiú göletlerde
amatör avcılık yapılması yasaktır.
d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılı-
÷ın serbest oldu÷u dönemlerde, resmi tatil gün-
lerinde kiúi baúına en fazla 3 i÷neli bir olta
takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.
Orman içi sularda avcılık
MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör
avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlı÷ı mahalli
birimlerinden "Orman øçi Sularda Dönem Boyu
Avlanma øzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma
Fiúi" alınması zorunludur.
32
(2) Günlük Avlanma Fiúi verme yetkisi,
Çevre ve Orman Bakanlı÷ınca belirlenecek esas
ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile
sınırlı olmak üzere, köy tüzel kiúiliklerine dev-
redilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuúa÷ı alabalı-
÷ının bulunması durumunda, bu tür için zaman
yasa÷ı uygulanmaz.
(3) Gökkuúa÷ı alabalı÷ı avcılı÷ında do÷al
alabalıklara uygulanan zaman yasa÷ı geçerlidir.
(4) Tatlısu kefali avcılı÷ında Çizelge-6’daki,
orman içi suyun bulundu÷u ilin yer aldı÷ı böl-
geye ait zaman yasa÷ı uygulanır.
(5) Çevre ve Orman Bakanlı÷ınca, özel
avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün
içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama
getirilebilir.
Denizlerde amatör avcılık
MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcı-
lık, zaman yasa÷ına tabi de÷ildir. Denizlerde
özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde
gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete ,
pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere;
33
her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma a÷ı
ve sualtı tüfe÷i ile yapılabilir.
b) Bu Tebli÷de özellikleri belirtilerek izin
verilenler dıúındaki her türlü a÷, tuzak ve patla-
yıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuúturucu, uyutucu,
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiú kireç, balık
otu v.b ile su ürünleri avcılı÷ı yapılması, bu
maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bu-
lundurulması yasaktır.
c) Kullanılacak serpme a÷ının, kapalı iken
yerden yüksekli÷i 3 metreyi geçemez, göz
açıklı÷ı 28 mm.’den küçük olamaz.
(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı
kullanabilir. Olta takımındaki i÷ne sayısı, çapari
hariç 6 adedi geçemez.
(4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfe÷i
ile avcılık yapılamaz.
b) Sualtı tüfe÷i ile yapılacak avcılıkta ıúık
kayna÷ı, únorkel hariç yapay hava kayna÷ı, tüp,
nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava
kayna÷ı kullanılamaz. Ancak amatör su altı
avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V
(volt) gücünde fener bulundurulabilir.
34
c) Sualtı tüfe÷i ile orfoz ve lagos avcılı÷ı
yapılamaz.
ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki
dönemde úamandıralarla sınırları belirlenmiú
yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı
tüfe÷i ile su ürünleri avcılı÷ı yapmak yasaktır.
(5) Avlanması tamamen yasak olan türler
dıúındaki su ürünlerinin avcılı÷ında her türlü
do÷al yem, mamul do÷al yem ve yapay yemle-
rin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kulla-
nılması serbesttir. (De÷iúiklik, 5.11.2008 ta-
rih/27045 sayılı RG)
35
BEùøNCø BÖLÜM
Yasal øúlemler ve Yasak Kararları
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyiúleri Ba-
kanlı÷ı teúkilatında ve Bakanlı÷a ba÷lı su ürün-
leri ile ilgili teúekküllerde su ürünlerinin, deniz
ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendi-
rilen personel ile emniyet, jandarma, sahil gü-
venlik, gümrük ve orman muhafaza teúkilatları
mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupla-
rı, kamu tüzel kiúilerine ba÷lı muhafız, bekçi ve
korucular ile emniyet ve jandarma teúkilatının
bulunmadı÷ı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar
heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.
(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su
Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler
hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan
istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el
koymak, Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari
para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
36
Cezalar
MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle
görevli olanlar tarafından aykırılı÷ın niteli÷inin
ticari veya amatör olup olmadı÷ı; öncelikle
avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlan-
ma aracı ve karar vermeye etkili di÷er hususlar
göz önüne alınarak tespit edilir.
(2) Aykırılı÷ın amatör avcılık kapsamında
oldu÷u tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun
36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt ben-
dindeki idari para cezası verilir.
(3) Aykırılı÷ın ticari avcılık kapsamında
oldu÷u tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun
36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi
halinde di÷er bendlerindeki idari yaptırım karar-
ları verilir.
Yasak kararları
MADDE 20 – (1) Bu Tebli÷de belirtilen
yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye
ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idare-
ler, di÷er bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluúları,
özel ve tüzel kiúiler bu tebli÷de belirtilen yasakla-
rı, do÷al afetler (kuraklık, sel, yangın, sa÷lık vb.)
haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya
yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
37
ALTINCI BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile
Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı
Deniz Parkı" oluúturulan (40° 14’ 362” N - 25°
54’ 331” E ile 40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686”
E) koordinatlarında, 200 m. geniúli÷inde 1 deniz
mili uzunlu÷undaki alanda her türlü istihsal
vasıtası ile avcılık yasaktır.
(2) Fokların yaúadıkları ma÷aralarda ıúık
kullanmak, her türlü vasıta ile dalıú ve su ürün-
leri avcılı÷ı yapmak yasaktır.
(3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36°
06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 05’ 17’’ N -
33° 05’ 31’’ E), (36° 06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’
E), (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E) koordi-
natlarında su ürünleri avcılı÷ı yasaktır.
(4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde
kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metre-
lik alan içerisinde su ürünleri avcılı÷ı yasaktır.
38
(5) øzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile
Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen
hattın do÷usunda kalan saha içerisinde su ürün-
leri avcılı÷ı yasaktır.
(6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak
amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve
24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan
edilen bölgelerde aletli dalıú (SCUBA) yapmak
yasaktır.
øçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar
MADDE 22 – (1) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen
alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.
YEDøNCø BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebli÷, geçerlili÷i
31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008
tarihinde yürürlü÷e girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebli÷ hükümlerini
Tarım ve Köyiúleri Bakanı yürütür.
39
Ek – 1 AVLANMANIN TAMAMEN
YASAKLANDIöI øÇ SULAR
øLø øLÇESø KAYNAK ADI
ADANA Akyatan, Tuzla gölleri
ADIYAMAN Gölbaúı Azaplı, Gölbaúı ve ønekli gölleri
AFYON Eber, Karakuyu gölleri
AöRI Balık Gölü
AMASYA Borabay, Ziyaret göletleri, Bayırlı
Barajı
Beypazarı E÷riova Göleti, Dikenli Dere,
Çubuk Karagöl Göleti
Çamlıdere Çamkoru Göleti
ANKARA
Güdül Sorgun Göleti, Süvari Çayı
Gazipaúa Bıçkıcı, Çı÷lık ve Delice çayları
Elmalı Avlan Gölü
ANTALYA
Alanya Alara Çayı, Üzümdere
Merkez Hatila Deresi
Borçka Karagöl, Kokolet ve U÷ur dereleri
Ardanuç Meúeköy Deresi
ARTVøN
ùavúat Bilbilan gölleri, Meúeli Karagöl
øvrindi Altıeylül, Çaparlı, Patlak (Yeúilköy),
Çarkacı göletleri.
BALIKESøR
Edremit Fındık Çayı ve yan kolları,
Karakütük deresi ve yan kolları,
Kızılkeçeli deresi ve yan kolları,
Köprüdere ve yan kolları,
ùahin Deresi ve yan koları, Zeytinli
deresi ve yan kolları
BøNGÖL Merkez Gayt ve Göynük çayları
BøTLøS Nemrut Gölü
40
Merkez øncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl,
Sazlıgöl, Seringöl, Sülük Gölü,
Karadere, Gölcük Göleti ( Özel
Avlanma izni hariç)
Yedigöller Büyükgöl (Özel Avlanma øzni
hariç)
Deringöl (Özel Avlanma øzni
hariç)
Ayıkaya, Karadere, Etlen dereleri,
Çalderesi ve kolları
Mengen ùirinyazı Göleti, Geyik Gölü,
Hızardere
Kıbrıscık Karagöl
Göynük Sünnet Gölü
BOLU
Mudurnu Abant Gölü (Özel Avlanma øzni
hariç)
Gölbaúı (Kuúkonmaz) Göleti BURSA
Osmangazi Arasdere
ÇANAKKALE Bayramiç Handeresi, Ayazma Deresi
Çerkeú A÷ılı Deresi ve kolları, Beúir Deresi
ve kolları
ÇANKIRI
Ilgaz Kırkpınar Göleti
Merkez Evciyenikıúla, Göcenovacı÷ı,
Seydim1-2 göletleri
Sungurlu ønegazili Göleti, Kaledere Göleti
Mecitözü Sö÷ütyolu Göleti
ÇORUM
Osmancık Obruk Barajı
DENøZLø Gökpınar Deresi, Adıgüzel Barajı
Merkez Erzincan Barajı (Göyne)
Çayırlı Büyükyayla Çayı
ERZøNCAN
Refahiye Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere
ESKøùEHøR Kuzfındık Barajı, Musaözü Barajı,
Özdenk Göleti
Kanlıpınar Göleti,
41
Dereli Çamlıgöl, Karagöl, Sa÷rak Gölü
Eynesil Dizgine Deresi
GøRESUN
Bulancak Aygır Gölü
Merkez Edire Deresi, Yenice Göleti
Torul Torul Barajı
ùiran Temle Göleti
Kelkit Balahor Deresi, Ernek Deresi
GÜMÜùHANE
Kürtün Gelivera Deresi, Y. Kürtün Deresi
ve kolları.
E÷irdir Kovada Gölü
Sütçüler Yazılı Dere
ù.karaa÷aç Hizardere, Pınargözü Deresi
ISPARTA
Gönen Ba÷arası Göleti
Çamlıyayla Kadıncık Deresi
Anamur Sultansuyu Çayı
MERSøN
Tarsus Cehennemdere ve Cocak Deresi
Çatalca Motordere, Ormanlıdere Çilingöz
Deresi, Danamandıra Göleti
øSTANBUL
Eyüp Büyükbent, Kirazlıbent,
Topuzlubent, Valide Sultan 2 Bendi,
II.Mahmut Bendi, Kömürcübent,
Ayvat Deresi,
Odaiçi Deresi, Göktürk Göletleri,
Selçuk Barbun Gölü, Gebekirse Gölü,
Menderes Tahtalı Barajı
øZMøR
Ödemiú Beyda÷ Barajı
KARS Sarıkamıú Keklikderesi, Kızılçubuk Deresi
Merkez Taúlık Göleti
Küre Andaz, Küre dereleri
Tosya Kösençayırı Göleti, Kös Çayı ve
Kas Göleti
ønebolu Ezine, øliúi, Zerva çayları
Araç Tuzaklı Göleti
KASTAMONU
Taúköprü Karadere Barajı
42
KAYSERø Akköy ve Karakuyu göletleri
Merkez Ahmet Bey Göleti, Dokuzhöyük
Göleti.
Vize Kazandere
KIRKLARELø
Demirköy Akgöl, Kazandere, Pabuçdere,
Velikadere
KOCAELø øzmit - Gebze Arendere, Ayvalıkdere,
Ballıkayadere, Çakıllıdere,
Çeúmedere, Delidere, Dikenlidere,
Gürgendere, Kavantaú Deresi,
Kayadere, Kılıçdere, Olukludere,
Serindere, Sıcakdere, Sö÷ütdere,
Tarladere
KÜTAHYA Altıntaú Altıntaú-Çalköy Göleti.
MALATYA Do÷anúehir Karanlıkdere, Sürgü Çayı
K.MARAù Ça÷layancerit Göksu Çayı
Merkez Aydınpınar, Merkez ve Köprücük
göletleri,Da÷dap ve Çobanda÷
gölleri,
MUù
Bulanık Haçlı ( Kazan) Gölü
Acıgöl Tatların Barajı NEVùEHøR
Avanos Ayhanlar Barajı
ORDU Ulubey Ulugöl
Fındıklı Sümer Deresi, Arılı Deresi
Ardeúen Durak Deresi
Çamlıhemúin Elevit, Kavron, Palovit ve
Yukarıúimúirli dereleri
RøZE
økizdere Anzer ve Cimil dereleri, Yedigöller
Hendek Aksu, Göksu, Gölcea÷aç,
Kiliselik, Kocakoyak,
Kurtköy, Sakao÷lu, ve
Uludere dereleri.
Gölyayla Gölü, Kurtköy Barajı
SAKARYA
Geyve Akçay, Gümüúdere
43
Erfelek Erfelek ùelalesi ve kolları, Dilbar
Deresi, Himmeto÷lu Çayları
Ayancık Yemiúli Çayı, Akgöl Gölü
SøNOP
Merkez Keçideresi, Gümüúsuyu Göleti,
Sarıkum Gölü
Merkez Üçtepe Göleti, Eylül Barajı,
Gazibey Barajı
Altınyayla Kurucagöl Göleti
Gürün Gökpınar Gölü
Ulaú Karacalar Barajı
SøVAS
Zara Tödürge Gölü
Saray Sultanbahçe Deresi ve Sultanbahçe
Barajı
Çukuryurt, Edirköy ve Çayla
Göletleri
TEKøRDAö
Hayrabolu Temrezli Göleti
TOKAT Aúa÷ı Güçlü Deresi, Bebek Deresi,
Akbelen, Boldacı, Büget, Çamaltı,
Güzelbeyli, Hampınarı, Karacaören
Göletleri, Zinav Gölü, Ataköy Barajı
Çaykara Balastal Deresi ve Haldizen Deresi,
Balıklıgöl, Binömer Gölü ve
Uzungöl Gölü
Arsin Yanbolu Deresi
Hayrat Maki Deresi
Sürmene Manahoz Deresi
Maçka Meryamana Deresi ve kolları
TRABZON
Çaykara-Of Solaklı Deresi
TUNCELø Munzur Çayı
Gümeli, Kaymak, Kızıla÷aç,
Kocaman, Köpek ve Manzut
dereleri, Dokuzsudere ve kolları,
Gülüç ve Ulutan göletleri
ZONGULDAK
Akçasu, Buldan, Davulga dereleri
44
KIRIKKALE Ahıllı, Beyobası, Cinali göletleri.
Merkez Çobano÷lu Göleti BARTIN
Ulus Derbent Dere (Yemiúen Çayı)
Posof Kazankaya Deresi, Vahla Deresi,
ùuvaskal Deresi, Alabalık Gölü
Hanak Kımılık Çayı, Kasrit Deresi,
Çengelek Suyu
ARDAHAN
Merkez Rum Deresi, Toros Deresi
(Torodere)
YALOVA Termal Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri
Yenice Karakaya Deresi, Kızılkaya Deresi,
Karataú Deresi, øncedere
Safranbolu Aksu, Elmalı, Kirpe ve Sırçalı
dereleri
KARABÜK
Eflani Eflani Baraj Göleti (Özel avlanma
izni hariç)
Merkez Efteni Gölü (Özel avlanma izni
hariç)
Akçakoca Karadere, Deredibi Deresi
Yı÷ılca Sarıdere, Iúıyan Deresi
DÜZCE
Gölkaya Hızar, Bıçkı, Tez, Yılankaya,
Derebalık, Melik ve Ilıcayayla
dereleri
45
Ek – 2 AVLANMANIN KISMEN
YASAKLANDIöI øÇSULAR
øLø øLÇESø
AKARSU
ADI
YASAK
SINIRLARI
ADANA
Pozantı Çakıt Suyu Kaltaro÷lu deresinin Çakıt suyuna
birleúti÷i yerden- Kulma÷ara
mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.
øbradı Üzümlü
Deresi
Suyun çıktı÷ı noktadan akıú istika-
metine Oymapınar baraj gölüne
döküldü÷ü yere kadar.
Dim Çayı Dimalacami köyünden baúlayıp,
akıú istikametinde Kuzyaka Köyü
alt kısmından Yemiúli Tepeden inen
sırt ile Kızılcaúehir Köyü Karaburun
Tepeden inen sırtın birleúti÷i
noktaya kadar.
Kargı Çayı Suyun gözünden baúlayarak Cinali
Mahallesi Köprüsüne kadar
Sapadere
Çayı
Suyun gözünden baúlayarak
Çakallıca Tepeden inen sırtın kesti÷i
noktaya kadar
ANTALYA
Alanya
Boyalıçay,
Kırgeçit
deresi,
Kocadere,
Akçay
deresi,
Gökçesu
Köprülü Kanyon Milli Parkının
De÷irmenözü Köyü Bo÷azkavak
Mah.deki økizpınarı deresinin
Köprüçayına birleúti÷i noktadan
itibaren Köprüçayını besleyen
Boyalıçay, Kırgeçit deresi,
Kocadere, Akçay deresi,
Gökçesu, kayna÷ı dahil olmak üzere
Karabük Köyü köprüsüne kadar
olan kısım
46
Balcı
Deresi
Balcı Yaylasından Kaynarca
Deresin ile birleúti÷i yere kadar.
Borçka
Atano÷lu
Deresi
Karagöl tabiat parkı sınırları
içerisinde kalan kısım ARTVøN
Yusufeli Barhal
Deresi
Altıparmak Köyü Kıúla
Mahallesinden kayna÷ına
kadar olan kısım
BøTLøS
Merkez Bitlis Çayı Bitlis-Bölükyazı yol ayrımını
köprüsünden baúlayıp
ùekerim Deresi ile birleúti÷i
yere kadar
BURDUR
Tefenni Bezirgan
Deresi-Ecel
Deresi
Ormaniçi piknik alanından
Ecel Deresi ve ùarlak Pınarını
takiben Belkaya Barajına
kadar olan 4 km’lik kısım
BURSA
Osman-
gazi
Aras Deresi Zirvetepeden baúlayarak
Nilüfer Barajına kadar
11 km’lik kısım
Elmalı Köyü Cevizlik Mahallesi
köprüsü ile
Kirazlıyayla Köyü Kanlıçay
Mahallesi alanlar Mevkii
arasında kalan 7 km.lik kısım. DENøZLø
Çameli Kanlıçay
Deresi
Sarıkavak Köyü Kuyubükü
Mevkii Eskiköprü ile
ø÷delitarla Mevkii arasında
kalan 6 km.lik kısım.
Baltama
Deresi
Osmaniye Beldesinden
kayna÷ına kadar
Merkez
Yavúan
Deresi
Aksu Deresi ile birleúti÷i yerden
Erimeze kadar
Pazarsuyu
Deresi
Bostanlı Köyünden Odadüzü
Köyüne kadar
GøRESUN
Bulancak
Pazarsuyu
Deresi
Kovanlık Beldesinden Aydındereye
kadar
47
Aksu
Deresi
økisu Mevkiinden Aksu Köyüne
kadar
Aksu
Deresi
Kümbet Sapa÷ından E÷ribele kadar
Bodar
Deresi
Yavuzkemal Beldesinden kayna÷ına
kadar
Dereli
Büyükdere Yavuzkemal Beldesinden kayna÷ına
kadar
Ya÷lıdere Ya÷lıdere Sınır Köyünden Çakrak’a kadar
Çanakçı
Deresi
Karabörk Beldesinden kayna÷ına
kadar
Çömlekçi
Deresi
Kayna÷ından Aydınlar Köyüne
kadar
Görele
Zıva
(Koyun
Hazma)
deresi
Kayna÷ından Koyun Hazma
Köyüne kadar
Karaovacık
deresi
Kayna÷ından Boncuk Çukuru
Köyüne kadar
Tirebolu
Gökahmet
deresi
Kayna÷ından Ericek Köyüne kadar
Karamustaf
a Deresi
Hasköyöyünden Edire Deresi
birleúimine kadar olan kısım
Merkez
Yeúilyurt
Deresi
Hayeske Köyünden, Mescitli
Köyüne kadar
ùiran Mertekli
Meresi
Karaúeyh Köyünden Mertekli
Köyüne kadar
økisu Deresi Ya÷lıdere Köyünden økisu Mevkiine
kadar
Musalla
Deresi
Hasköy den Kocadal Köyüne kadar
Torul
Çit Deresi Gümüútu÷ Köyünden Hurúit
Köyüne kadar
GÜMÜù-
HANE
Kelkit Çambaúı
Deresi
Kirazlıdere birleúiminden
Sö÷ütlüdere birleúimine kadar
48
MERSøN
Bozyazı Bozyazı
Çayı
Kayna÷ından Karaisalı Köyü
merkezine kadar
Karanlık
dere
Kayna÷ından Bostan
Köyüne kadar 8 km.lik kısım
KASTA-
MONU
Merkez
Karasu
Çayı
Kayna÷ından Terzi
Köyüne kadar 10 km.lik
kısım
KAYSERø
Pınarbaúı Zamantı
Irma÷ı
Uzunyayla alabalık
çiftli÷i ile ùerefiye
köyü arası.
Kofçaz De÷irmen-
dere
De÷irmendere-Kocadere arası 21
km.lik kısmı
KIRKLA-
RELø
Demir-
köy
Yavuzdere Semersırtı mevkii çıkıú noktasından
Topukdere ile Yavuzdere’nin
birleúti÷i yere kadar olan 13 km.lik
kısım.
Körkuyu
Pazar alanı
deresi
Kayna÷ı olan Bozkulak yayla sırtı
mevkiinden baúlayıp, Körkuyu
Deresi ve daha sonra Pazar alanı
deresi olarak Pınarlık sırtı bitiminde
Bıçkı deresi ile birleúti÷i yere kadar
6.5 km. kısım.
KÜTAH-
YA
Domaniç
Karıncalısu
deresi
Kayna÷ı olan Üçtepe ile Tuzla
mevkiinden Karıncalısu dere ve
daha sonra Karıncalı dere adıyla
devam edip Muhacieahmet deresiyle
birleúti÷i yere kadar 4.5 km. kısım.
Arapgir Sö÷ütlü
dere
Seyito÷ulları Çiftli÷inden Karakaya
göl sahasına kadar olan kısım
Hırın çayı Aksütlü köyü ile Boztepe barajı
arasında kalan kısım
MALAT-
YA
Hekimhan
Kuruçay Yazıhan Sarsap østasyonundan
itibaren Çiftlik Mahallesine kadar
olan kısım
49
Do÷an-
úehir
Kapıdere Küçüklü köyünden K.Maraú il
sınırına kadar
Akçada÷ Sultansuyu ùıhlar köyünden Karapınar köyüne
kadar olan kısım
Merkez Beyler
deresi
Kayna÷ından itibaren Kindirli’ye
kadar olan kısım
Karasu Karasunun çıktı÷ı noktadan ça÷ ça÷
suyu ile birleúti÷i yere kadar 6 km.
kısım
MARDøN
Midyat
Ça÷ça÷
suyu
Çıkıú noktasından baúlayarak
akarsuyun Taúlıburçun batı ekseni
ile kesiúti÷i yere kadar 1,5 km. kısım
MUöLA
Köyce÷iz Dalyan
Kanalı
Köyce÷iz gölünün kanal giriúi olan
bo÷az a÷zı mevkii ile Dıúbük
dalyanı arasındaki kanal sahasında
Tek-
ke/baldıran
deresi
Baldıran deresi takiben tekke deresi
Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar
sınırındaki Tekke köprüsüne kadar
olan 10 km.lik kısmı.
Handere ve
So÷ukpınar
dereleri
Aydo÷an tepeden Handere’yi
takiben So÷ukpınar deresi ile
Bayırköy köprüsüne (Melet ırma÷ı
birleúme yerine) kadar
ùıhdere Kürt Mehmet bo÷azından Melet
ırma÷ına kadar 9 km.lik kısım.
Mesudiye
Muzadere Baúlangıcından Melet ırma÷ına kadar.
Akkuú Gökçebayır
ve Tifi
dereleri
Akkuú Höcek Karaca Üretme
østasyonundan, Karaçal Sapa÷ından
Gökçebayır deresi ve takiple Tifi
deresi birleúme yerini takiple 5
km.lik kısım.
Kabadüz Maden
deresi
Giresun il sınırına kadar olan 3
km’lik kısmı.
ORDU
Ulubey Karadereye
akan dereler
Karadere deresine akan kollarının 10
km. lik kısmı.
50
Fındıklı Ça÷layan
Deresi
Ça÷layan Köyden-membaına kadar
olan kısmı ve kolları
Çamlı-
hemúin
Fırtına
Deresi
ùenyuva köyünden Çat Köye Kadar
olan kısmında
Çayeli øncesu
Deresi
øncesu deresinin Çatal Dere ile
birleúti÷i yerden E÷naçor yaylasına
kadar
RøZE
økizdere økizdere økizderenin Cimil Deresi ile
birleúti÷i yerden Ovit Da÷ı’na kadar.
Eruh Zarova
çayı
Kuúdalı köyü içinden Sa÷larca köyü
Botan çayı ile birleúti÷i yere kadar
olan kısım
Pervari Uluçay
(Botan)
çayı
Belenoluk köyü içinden Sa÷larsa
köyü Dicle nehri ile birleúti÷i yere
kadar olan kısım
ùirvan Pınarca
(Kezer)
çayı
Bayındır köyü içinden Uluçay
(Botan) çayı ile birleúti÷i yere kadar
olan kısım
Baykan Baúur çayı Demirıúık köyü içinden Pınarca
(Kezer) çayı ile birleúti÷i yere kadar
olan kısım
SøøRT
Kurtalan Dicle nehri Çeltikbaúı köyü içinden Kayıklı
köyü içine kadar olan kısım
Kepez çayı Yenicealtı-øbrahimo÷lu yaylası arası
20 km. kısım SøNOP
Ayancık
Gö÷ez çayı øki havuz-Dört havuz arası
Koyul-
hisar
Tekke
deresi
Membaından itibaren 10 km’lik
kısım
Suúehri Gemin
deresi
Membaından itibaren 10 km’lik
kısım
Gürün Hurman
çayı
Membaından itibaren 10 km’lik
kısım
SøVAS
Do÷anúar Dipsizgöl
deresi
Dipsizgöl deresinden
membaa÷ından Dipsizgölün
suyunun karıútı÷ı yere kadarki kısım
51
TEKøR-
DAö
Saray Elmalı
deresi
Yarımda÷ ile
Bahçeda÷ arasında
kalan kısım
Balkodu
deresi
Uzuntarla köyü Zuyamlı mah.den
Göknar köyü Voyvorim mah.ne
kadar. 8 km. kısım
Sa÷dere
Deresi
Küçük Yayla mevkiinden baúlayıp
Demirkapı Deresi ile birleúti÷i
noktaya kadar
Demirkapı
Deresi
Büyük Yayla mevkiinden baúlayıp
Sa÷dere Deresi ile birleúti÷i noktaya
kadar
Arpaözü
Deresi
Arpaözü Yaylasından baúlayıp
Haldizen Deresine birleúti÷i noktaya
kadar
Multat
Deresi
Multat Yaylasından baúlayıp
Haldizen Deresi ile birleúti÷i
Çatmakapı mevkiine kadar
Çaykara
Baca
Deresi
Yaylaönü mevkiinden Haldizen
Deresine kadar
Of Yeniköy
deresi
Karayemiú mezrası (Ancumah) úehir
mahallesinden Karadeniz’e kadar 30
km’lik kısım.
Araklı Karaderesi
ve kolları
(Pazarlık ve
Ya÷mur
deresi)
Bahçecik köyünden geçen
Karaderesini oluúturan kollardan
Pazarcık deresinin Gürgenlik mevkii
Kurt sırtından baúlayarak Çatak
mevkiine kadar 6 km. ve Ya÷mur
deresinin yapaklı mevkii Suiçmez
sırtından baúlayarak Taúbaúı
mahallesine kadar 5 km.lik kısmı.
TRABZON
Maçka Kalyon
deresi
ùimúirli köyü Kale mah.den -
Maçka çayına kadar 11 km’ lik
kısım.
52
Ormancı-
Ohan deresi
Sevinç köyü bo÷azından baúlayıp,
Kalaycı deresi ile birleúti÷i noktaya
kadar
Kalaycı
deresi
Mavna obasından baúlayıp Cevizlik
deresi ile birleúti÷i Kasabın De÷ir-
meni mevkiine kadar
Akçaabat
Cevizlik
deresi
Uçarsu úelalesinden baúlayıp
Kalaycı deresi ile birleúti÷i Kasabın
De÷irmeni mevkiine kadar
TUNCELø
Ovacık Mercan
Çayı
ùahverdi Köyünden Munzur Çayına
ile birleúti÷i yere kadar 16 km lik
kısım
VAN
Bahçe-
saray
Bahçesaray
(Müküs)
Deresi
Sündüz Deresi ve Handere’nin
birleúti÷i noktadan itibaren, Bahçe-
saray ølçe sınırına kadar olan kısım.
Aydıncık Kazankaya
Kanyonu
0-10 km.lik kısım
Çekerek Çekerek
ırma÷ı
0-20 km.lik kısım
YOZGAT
ùefaatli Delice
ırma÷ı
0-20 km.lik kısım
ZON-
GULDAK
Devrek Bolu çayı Bolu çayının Karadere
mahallesinden
Tohumlar mahallesi
alt kısmına kadar
5 km’ lik kısım
Dicle nehri ile Garzan çayının
birleúti÷i alanda øncirli, Danacı ve
Kaúüstü köyleri arasında kalan
bölüm BATMAN
Hasan-
keyf
Dicle Nehri
Dicle nehrinin, Kumluca köyü ile
Çayüstü Köyü arasında kalan
bölümü
ùIRNAK Cizre Kızılsu çayı Kızılsu Köyü Cemituti tepesinden
53
Dicle nehrine kadar 20 km’ lik
kısım.
Günyüzü
deresi
Günyüzü deresinin Harúihan
tepesinden Habur çayına birleúti÷i
yere kadar 14 km’ lik kısım.
Uludere
Hezil çayı Hezil çayının ùenoba Beldesinde
Meryemsuyu deresi ile birleúti÷i
yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27
km’ lik kısım.
ødil Cehennem
deresi
ødil ilçe sınırları içinde kalan ksım
Güçlü-
konak
Dicle Nehri Güçlükonak ilçe sınırları içinde
kalan kısım
Merkez Arıt-
Karadere
Baúlangıcından Çöpbey köyü
merkezine kadar olan kısım
Kapısuyu
deresi
Baúlangıcından ølyasageçidi köyüne
kadar Kapısuyu deresi
Kuruca-
úile
Tekkeönü
deresi
Baúlangıcından Tekkeönü Köprüsü-
ne kadar olan kısım
Kumluca-
Aksu deresi
Baúlangıcından Ba÷datlı köyü Can
Alabalık tesisine kadar
Uluçay Baúlangıcından kolları dahil
Ulukaya köyüne kadar olan kısım
BARTIN
Ulus
Katırova
deresi
Tepecik tepesinden baúlayıp Uluköy
Köyüne kadar olan 10km.lik kısım
Çatalsuyu Cingar Da÷ı ete÷inden, eski
Ardahan yaylasını takiben De÷ir-
menliden ùavúat Köprüsüne
birleúti÷i yere kadar 12 km' lik
kısım.
Zengin-
yurdu
Deresi
Bülbülen yaylası, çataldere etekle-
rinden Günorta, Köprülü, Kuzu
Pınarından Yalnızçam Kura nehrine
birleúti÷i yere kadar 8 km. kısım
ARDA-
HAN
Merkez
Alabalık Gürcübeyden baúlayıp Ardahan
54
dere Köprüsünü takiben Kura nehrine
birleúti÷i yere kadar 10 km. kısım.
Damal Ba÷ırsak
Deresi
Seyitören yaylası ile Da÷köprü ve
Sivri tepeden baúlayıp Seyitören,
Y.Gündeú, Tepeköy, Dereköy,
Burmadereden geçerek Çimliden
Kura nehrine birleúti÷i yere kadar 21
km. kısım
De÷irmen-
dere
Menbaından ùenköy mezarlı÷ına
kadar olan kısım
YALOVA
Çınarcık
Karpuzdere Kayna÷ından Armutdere mevkiine
kadar.
DÜZCE
Merkez Samandere ùelalenin baúlangıcından kaynak
istikametinde 5 km.lik kısım
55
AMATÖR BALIK
AVCILIöI øLE øLGøLø
BøLGøLENDøRMELER
Bu kısmın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı
(RASTGELE-DER) Rastgelebalıkçı Amatör Olta
Balıkçıları Derne÷ine teúekkür ederiz.
56
57
Amatör Balık Avcılı÷ı
Do÷al kaynaklardan faydalanmaya yönelik
her tür etkinlik, ister istemez bu kaynaklarda az
veya çok olumsuz bir etki yaratmakta, yararla-
nılan kaynakların zarar görmesi, yıpratılması
gibi sakıncaları beraberinde getirmektedir.
Do÷al kaynaklardan yararlanılmasında temel
ilke, bu yararlanmanın sürdürülebilir yo÷unluk-
ta ve etkide olmasıdır. Bu amaçla ulusal veya
uluslararası düzeyde çeúitli örgütler faaliyet
göstermekte, kaynakların sürdürülebilirli÷ine
iliúkin ilke ve kurallar getirilmektedir. Do÷al
kaynakların sürdürülebilirli÷i alanında en etkin
ve yaygın çalıúma yapan kuruluú, Birleúmiú
Milletler bünyesinde kurulmuú olan, FAO kı-
saltması ile bilinen Dünya Gıda ve Tarım Örgü-
tüdür.
FAO’nun en temel stratejisi, SÜRDÜRÜ-
LEBøLøR YAùAM adıyla bilinen felsefesini,
tüm dünyada uygulanabilir hale getirmektir.
FAO’nun balıkçılık alanındaki düzenlemelerini
yapan “Balıkçılık Bölümü”, bu felsefeyi “En
Az Bir Kere Yavru Verdikten Sonra Balık-
ları Avlamak “ úeklinde açıklamakta ve Su
58
Ürünleri Avcılı÷ının Sürdürülebilirli÷i olarak
adlandırmaktadır.
Bu temel felsefenin ıúı÷ında 24 Eylül 1949
da Roma’da imzalanan antlaúma ile Akdeniz
Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) kurul-
muú ve her ülkenin kendi kurallarını oluúturma-
sı istenmiútir. Bu kapsamda Tarım ve Köyiúleri
Bakanlı÷ı, ülkemiz için geçerli olan balık avcı-
lı÷ı ile ilgili kuralları, Su Ürünleri Kanunu’nun
verdi÷i yetki ve sorumluluk çerçevesinde, sür-
dürülebilir avcılı÷ı sa÷lamak için TEBLøö adı
altında, ticari ve amatör balıkçılık için ayrı ayrı
hazırlamaktadır.
Balık avcılı÷ı kuralları, FAO’nun da öneri-
siyle tüm dünyada hedef kitle temsilcilikleriyle
iú birli÷i içinde hazırlanmaktadır. Tarım ve
Köyiúleri Bakanlı÷ı da bu do÷rultuda tebli÷
hazırlama yetkisini, ilgili kamu kuruluúları,
bilimsel kuruluúlar ve balıkçı örgütlerinden
oluúan kurul vasıtası ile kullanmaktadır.
Amatör avcılı÷a iliúkin kuralların belirlen-
di÷i tebli÷ ise konuyla ilgili kamu kuruluúları ve
sivil toplum örgütlerini içeren kurul tarafından
hazırlanmaktadır.
Amatör tebli÷in uygulanabilir, sürdürülebi-
lir, yaúayan bir tebli÷ olmasına çalıúılmakta;
59
sadece kuralların belirlenmesi de÷il, bir ölçüde
de amatör balıkçıların bilgilenmesi ve bilinç-
lenmesi amaçlanmaktadır. Elinizdeki kitapçı÷ın
bu bölümü bu amaçla soru-cevap úeklinde
hazırlanmıútır.
60
Denizlerde Ve øçsularda Amatör (Sportif)
Amaçlı Su Ürünleri Avcılı÷ını Düzenleyen
2/2 Numaralı Tebli÷
øle ølgili Açıklayıcı Soru, Yorum ve Bilgiler
Tebli÷e neden gerek var?
Denizlerimizde ve iç sularımızdaki do÷al
yaúam alanlarının korunması, buralarda bulunan
su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararla-
nılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için,
amatör balıkçılı÷ın belirli kurallar çerçevesinde
yapılması zorunludur. Tebli÷ ile bu kurallar
belirlenmekte ve duyurulmaktadır.
Bu tebli÷ kimler için çıkarılmıútır?
Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla
avcılık faaliyetinde bulunan, avlanırken maddî
ve ticarî kazanç gayesi gütmeyen, ülkemiz kara
ve karasuları sınırları içinde amatör balık avcılı-
÷ı faaliyetinde bulunanlar için çıkartılmıútır.
Amatör balık avcılı÷ı yapan herkesin bu kural-
lara uyması zorunludur.
Amatör Balık Avcıları Amatör Amaçlı Su
Ürünleri Avcılı÷ını Düzenleyen Tebli÷ kitap-
61
çı÷ı veya tebli÷in bir kopyasını av mahallinde
yanlarında bulundurmalı mıdır?
Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılı÷ını Dü-
zenleyen Tebli÷ Kitapçı÷ı veya tebli÷in bir
kopyasının av sırasında avcının yanında bulun-
durulması kurallar gere÷i zorunlu olmamakla
birlikte, yürürlükte olan kuralları içeren tebli÷in
avcının yanında bulunması avlanma sırasında
baúvuru kayna÷ı olacak, avlaklarda yaúanması
muhtemel anlaúmazlıkları çözmek için dayanak
oluúturacaktır. Bu nedenle amatör avcının ya-
nında bulunmasında fayda vardır.
Tebli÷ Hazırlayan Kurulu Kimlerden Oluú-
maktadır?
Tebli÷i hazırlanması ile ilgili görev yapan
kurulun yapısı incelendi÷inde, konuyla ilgili
kamu kuruluúları, bilimsel kuruluúlar ve balıkçı
örgütleri olmak üzere üçlü bir yapı oldu÷u göze
çarpmaktadır.
Kamu Kuruluúları; Tarım ve Köyiúleri
Bakanlı÷ı (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü-
÷ü, Tarımsal Üretim ve Geliútirme Genel Mü-
dürlü÷ü, Teúkilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlü÷ü, Tarımsal Araútırmalar Genel Mü-
dürlü÷ü), Delet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü,
Do÷a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü-
62
÷ü, Devlet Planlama Teúkilatı, Sahil Güvenlik
Komutanlı÷ı, Ziraat Bankası Genel Müdürlü÷ü
Bilimsel Kuruluúlar; TÜBøTAK, OMÜ
Sinop Su Ürünleri Fakültesi, ø.Ü. Su Ürünleri
Fakültesi, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Ç.Ü. Su
Ürünleri Fakültesi, F.Ü. Su Ürünleri Fakültesi,
K.T.Ü. Deniz Bilimleri Fakültesi, A.Ü. Ziraat
Fakültesi, A.Ü. Veteriner Fakültesi, H.Ü. Fen
Fakültesi.
Balıkçı Örgütleri; Su Ürünleri Kooperatif-
leri Merkez Birli÷i, østanbul, Marmara, øzmir,
Do÷u Karadeniz, Mersin, Balıkesir, Çanakkale,
Antalya, Mu÷la, Samsun, Sinop, Adana, Hatay,
Tekirda÷ Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri
Birli÷i. Amatör Balık Avcılı÷ı Dernekleri.
Balık avcılı÷ı spor mudur?
Do÷ada dinlenme, huzur bulma amacıyla
yapılan balık avcılı÷ına “REKREASYONEL
BALIK AVCILIöI ” denir. Rekreasyonel
avcılık, Amatör Balık Avcılı÷ı ve Sportif Balık
Avcılı÷ı olarak ikiye ayrılır.
Amatör balık avcılı÷ında esas, elde edilen su
ürünlerini satarak ticari menfaat elde etmemek,
ihtiyaç oldu÷u kadar ve belirlenmiú kurallara
göre avlanmaktır. Sportif avcılıkta ise belirleyici
63
olan avcının sporcu lisansıdır. Sportif avcılık
mutlaka hakem kontrolünde ve bir yarıúma sıra-
sında yapılır. Sportif avcılıkta balıklar yenmek
için alıkonulmaz, ölçümleri yapıldıktan sonra
mutlaka uygun bir úekilde suya geri iade edilir.
Ülkemizde balık avcılı÷ı federasyonu ve ku-
lüpleri olmadı÷ı için, sportif avcılık henüz yok-
tur. Bu nedenle ülkemizde balık avcılı÷ı sporu
yoktur. Ancak sportif avcılık adı ile yapılanlar,
sportif ruh ile yapılan amatör avcılıklardır.
Yakaladı÷ımız balık çok büyük. Dünya ya da
Türkiye rekoru olabilir mi?
Yakalanan balı÷ın dünya ya da Türkiye re-
koru olarak geçerli olabilmesi için, Uluslararası
Balık Avcılı÷ı Federasyonunca konulan kural-
larla yapılan bir sportif balık avı yarıúmasında
yakalanması gerekir. Ancak yakalanan balık,
sportif anlamda olmayan Guiness rekorları
içine, e÷er kategorisi uygunsa girebilir.
Balık Boyu (Toplam Boy) Ölçümü neden
gereklidir?
Sürdürülebilir avcılık için balıkların en az
bir kere döl vermiú olması ana kuralını uygula-
yabilmek için, balıkların ortalama ilk üreme
boylarının bilinmesi gerekir. Balı÷ın yaúını
64
anlamak Amatör Balık Avcısı için zor oldu÷un-
dan, bu konudaki bilimsel çalıúmalardan yarar-
lanılmıú ve balıkların hangi yaúta, hangi boyda
oldukları tablolar halinde yayınlanmıútır. Bun-
dan yararlanılarak pratik bir yöntem olan balık
yaúını boydan tahmin etmek için sınırlamalar,
balık boyuna göre yapılmaktadır. Boy limitinin
altında kalan balıklar sürdürülebilirli÷in sa÷-
lanması için mümkün oldu÷unca incitmeden
suya iade edilmelidir.
Suya iade nasıl yapılmalıdır?
Yakalanan balıklar mümkünse sudan kepçe
ile alınmalı ve alındıkları suya yakın bir yerde
boyları ölçülmelidir. E÷er limit altındaki bir
boyda ise balı÷ın a÷zına takılan i÷ne balık örse-
65
lenmeden çıkarılmalıdır. Bu esnada balı÷ın
örselenmemesi ve pullarının dökülmemesi ya
da derisi dıúındaki sümüksü tabakanın zarar
görmemesi için balık ıslak bir bezle tutulmalı
veya bu beze yatırılmalıdır. ø÷ne çıkarıldıktan
sonra balık karın ve kuyruk altı bölgesinden
tutularak suya yavaúça konulmalı, asla fırlatıp
atılmamalıdır. Su içerisinde iki elle desteklenen
balık, solungaçlarının düzgün çalıútı÷ı görülün-
ce salıverilmelidir. E÷er balı÷ın a÷zından i÷ne
çıkarılamıyorsa, ba÷lı oldu÷u olta ipi mümkün
oldu÷unca i÷neye en yakın yerden kesilerek
balık suya salınmalıdır. Salınacak boydaki
balı÷ın a÷zından i÷neyi çıkarmak için balı÷ın
dokularına zarar verilmemelidir.
Sayı limiti nedir, neden konur?
Her amatör balıkçının yasal yöntemlerle av-
lanarak beraberinde götürebilece÷i en fazla
balık sayısıdır. Aúırı avcılı÷a engel olmak, balık
stokunu korumak, balık avcılı÷ını ticari lisans
ile yaparak bu yolla geçimini temin edenlere
karúı haksız rekabete engel olmak için sayı
limiti konulmaktadır.
Zaman Yasa÷ı nedir, neden gereklidir?
Zaman yasa÷ı, su ürünleri avcılı÷ının yasak
oldu÷u tarihleri gösterir. Balık türlerinin üreme
66
zamanları ve bunu etkileyen bölgesel iklim
özelliklerine göre, balık avının yasak oldu÷u
zaman aralıkları belirlenmektedir.
Zaman yasaklarına uyulması sürdürülebilir
yaúam ve buna ba÷lı sürdürülebilir balık avcılı÷ı
için mutlaka gerekli bir unsurdur. Zaman yasak-
larının baúlangıç ve bitimini gösteren günler,
getirilen düzenlemeye dâhildir.
67
ARAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM
TANIMLARI
Amatör avcı a÷ kullanabilir mi?
Amatör avcı iç sular ve denizlerde; sadece
uzunlu÷u en fazla 3 metre, yüksekli÷i en fazla 1
metre, göz açıklı÷ı en fazla 28 milimetre olan
ve sadece canlı yem yakalanması amacı ile
kullanılan, fanyasız bir uzatma a÷ı türü olan,
Yemlik Uzatma A÷ını kullanabilir. Bunun
haricinde a÷ kullanılamaz.
Denizlerde ise yemlik uzatma a÷ı ile birlik-
te; kapalı konumdayken yerden yüksekli÷i 3
metreyi geçmeyen ve göz açıklı÷ı 28 mm. den
büyük olmayan serpme a÷ da zaman, boy ve
adet/a÷ırlık limitlerine uyulması úartı ile kulla-
nılabilir.
Tırıvırı nedir, neden yasaktır?
Tırıvırı, Paraúüt ya da katil tor adıyla da bi-
linmektedir. Bir olta ipi ucuna ba÷lı olarak
kullanılan, çeúitli ebattaki misina a÷ parçalarına
bir kurúun a÷ırlık takılarak imal edilmektedir.
ønce misinadan imal edilmiú olması nedeniyle
bir iliúkene takılınca kolayca kopabilmekte,
kopan parçalar yıllarca suda kalıp, do÷al yaúa-
68
ma karúı büyük tehdit oluúturmaktadır. Bu
haliyle tam bir do÷a katili olup, aynı zamanda
Amatör Balık Avcılı÷ı ruhunu da yok etmekte-
dir.
Tırıvırı sadece balıklara de÷il, özellikle a-
karsularda sular çekildi÷inde, daralan su yatak-
larında veya taúkınlarla kıyıya çıkan dal parça-
ları üzerinde bu a÷a daha önce takılan balıkları
yemeye gelen di÷er her türden hayvana da zarar
vermektedir. Canlıların hiçbir iúe yaramaksızın,
fark, zaman ve türlerini gözetmeksizin ölümüne
neden olmasının yanı sıra, ince misinanın kes-
me/yaralama özelli÷i ile birço÷unun sakat kal-
malarına yol açmaktadır. Bu nedenlerle kesin-
likle kullanılmaması gerekir.
Sadece bu a÷ parçasının de÷il, tüm sentetik
ve do÷ada yok olması uzun yıllar alacak ürünle-
rin veya atıkların avlaklara atılmaması, bırakıl-
maması, hatta görüldü÷ü yerden alınarak imha
edilmesi gerekir. Do÷aya bırakılan iki karıúlık
bir misina parçası bile hayvanların ayaklarına
dolanarak sabit bir yere takılması sonucu ölüm-
lerine veya sakat kalmalarına yol açar.
(Buna iliúkin resimler için bakınız Levha-7)
69
Tırıvırının üretimi, satıúı, istihsal yerleri
civarında bulundurulması ve su ürünleri
avcılı÷ında kullanılması durumunda uygu-
lanması gereken kanuni yaptırımlar neler-
dir?
TIRIVIRI, PARAùÜT veya KATøL TOR
adı verilen araca iliúkin üretiminden satıúına,
bulundurulmasından kullanımına kadar konulan
yasaklamaya uyulmaması durumunda gerçek-
leútirilecek yaptırımlar aúa÷ıdadır.
Su Ürünleri Kanunu’nun Genel Yasaklar,
Tahdit ve Mükellefiyetler baúlıklı 23. maddesi-
nin (a) bendinde” Su ürünleri istihsalinde kulla-
nılan istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken
asgari vasıf ve úartlar ile bunların kullanma usul
ve esaslarının yönetmelik ile belirlenece÷i
hükmü yer almaktadır. Su Ürünleri Yönetmeli-
÷inin Genel Yasak, Sınırlama ve Yükümlülük-
ler baúlıklı 16. maddesinin son fıkrasında ise;
Su ürünleri avcılı÷ını düzenlemek üzere, sa÷lık,
memleket ekonomisi, seyrüsefer, su kirlili÷i,
istihsal yerler, mevsimler, zamanlar, istihsal
vasıtaları, avlanma yöntemleri, su ürünlerinin
cinsleri, a÷ırlıkları ve büyüklükleri yönünden
yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça
70
belirlenerek tebli÷ úeklinde Resmi Gazetede
ilan edilece÷i yer almaktadır.
Yönetmelikteki bu düzenlemeye uygun ola-
rak 05.11.2008 tarih ve 27045 Sayılı Resmi
Gazete’de ilan edilen 2/1 Numaralı Ticari A-
maçlı Su Ürünleri Avcılı÷ını Düzenleyen Teb-
li÷ Di÷er Genel Hükümler baúlıklı 42. maddesi-
nin 7. fıkrası ve 2/2 Numaralı Amatör (Sportif)
Amaçlı Su Ürünleri Avcılı÷ını Düzenleyen
Tebli÷in Genel Hususlar baúlıklı 14. maddesi-
nin 7. fıkrası gere÷ince “
Tırıvırı – paraúüt olarak adlandırılan av
aracının üretimi, satıúı, istihsal yerleri civa-
rında bulundurulması ve su ürünleri avcılı-
÷ında kullanılması yasaklanmıútır.”
Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler hak-
kında; Su Ürünleri Kanunun’nun Cezalar baú-
lıklı 36. maddesinin (h) bendinin birinci fıkra-
sında “ 23. maddenin (a) bendi ile (b) bendinin
birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hü-
kümlerine aykırı hareket edenlere, beúyüz mil-
yon lira (500 YTL) idari para cezası verilece÷i”
hükmü bulunmaktadır.
Söz konusu idari para cezası, Maliye Bakan-
lı÷ınca ilan edilen Yeniden De÷erleme oranına
göre 2009 yılı 708 YTL olarak uygulanacaktır.
71
Ayrıca tırıvırının üretimi, satıúı, istihsal yer-
leri civarında bulundurulmasının ve su ürünleri
avcılı÷ında kullanılmasının yasaklanmıú olması,
bu aracın mevsimler ve zamanlar bakımından
tamamen yasaklandı÷ı anlamına geldi÷inden,
aynı maddenin “Aykırılı÷ın bu Kanun’a isti-
naden bölgeler, mevsimler ve zamanlar ba-
kımından konulacak düzenlemelere uyulma-
yarak iúlenmesi halinde, gemiler haricindeki
istihsal vasıtaları da zarp ve mahkemece
müsadere edilece÷i” ni düzenleyen 2. fıkrasın-
daki hükmün yerine getirilmesi gerekmektedir.
TÜRLER øLE øLGøLø TANIMLAR
øçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel
Sakıncalı Balıklar sınıfında yer alan Turna,
Levrek ya da Gökkuúa÷ı alabalı÷ı ne úekilde
potansiyel bir sakınca oluúturmaktadır?
Bu grup içinde yer alan balıklardan Turna
ve Levrek aslında ülkemiz do÷al türlerinden
olmalarına ra÷men, içerisinde daha önce bu
türler olmayan akarsu ve göllere yetkisiz kiúi-
lerce, bilinçsizce bırakılmaktadır. Bu türler
baskın türler olduklarından, bırakılan ekolojik
72
ortama da hakim olup, ekonomik de÷er taúıyan
balık stoklarımıza zarar vermekte, hatta tama-
men yok edebilmektedir. Bir gölün ya da akar-
suyun balıklandırılması bilimsel verilerle ve
devletin yetkili kurumları eliyle yapılmalıdır.
Bu nedenle, bu türlerin kontrolsüz ve izinsiz
olarak iç sulara bırakılması yasaktır.
Gökkuúa÷ı alabalı÷ı ise ülkemiz co÷rafyası-
na ait balık de÷ildir. Aslen kültür balı÷ı olup,
havuz ve kafes balıkçılı÷ına uygun olarak geliú-
tirilmiútir. Bu balı÷ın do÷al úartlarda yumurtla-
ması, karın kasları iyi geliúmedi÷inden yok
gibidir. Üremesi insanlar tarafından sa÷ılarak,
yetiútiricili÷i yapılan iúletmelerde gerçekleúti-
rilmektedir. Hastalıklara karúı son derece daya-
nıklı olarak geliútirilmiú bir türdür. Pek çok
balık hastalı÷ı mikrobunu taúımalarına ra÷men,
dayanıklı bir tür olmaları nedeniyle havuz dıúı-
na, göl ve akarsulara bırakıldıklarında di÷er
balıklar ve özellikle ülkemiz iç sularındaki milli
servetimiz olan do÷al alabalık türleri için hasta-
lık kayna÷ıdır. Do÷al türlerimiz ise Gökkuúa÷ı
alabalıkların taúıdıkları hastalıklara karúı çok
hassastır. Ayrıca Gökkuúa÷ı alabalı÷ı do÷al
türlerin yemlerine ortak oldu÷u gibi onların
yumurta, larva ve yavrularını da tüketmektedir-
73
ler. Bu nedenle bu türler potansiyel sakınca arz
ederler.
(Buna iliúkin resimler için bakınız Levha-1)
øç sularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı
Balıklar, nasıl bir zarar vermektedir?
Bu grup içinde yer alan balıklar dünyada
IUCN (Do÷ayı Koruma Uluslararası Birli÷i)
tarafından oluúturulan en tehlikeli türler liste-
sindedir. Özellikle Ülkemizde tehlikeli olarak
belirtilen türlerden Tilapya, Güneú Levre÷i,
Gambusia, Havuz balı÷ı türleri ve çizgili sazan
da denilen Pseudorasbora parva adlı balık türü
yayılmaya baúlamıútır. Bu balıklar so÷uk savaú
balı÷ı ya da casus balık gibi adlarla da anılmak-
tadır. Havuz balı÷ı olarak adlandırılan tür, Sa-
zan ırkı baúta olmak üzere yıkıcı özelliklerini
hemen hemen tüm türler üzerinde gösterir.
Zararlı balıklar olarak tanımlanan bu türler 10–
15 yıl içinde bırakıldı÷ı alana hâkim tür olma
özelli÷i taúımaktadır. Bu balıklar ekolojik orta-
ma ve ekonomik balık stoklarımıza yumurta,
larva ve yavrularını aúırı tüketerek ciddi zararlar
vermektedir. Bu balıkların görüldü÷ü sular
derhal Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ının en
yakın øl veya ølçe Müdürlüklerine bildirilmeli-
dir.
74
Balık avcılı÷ında ileri gitmiú ülkelerde bu
balıkların damak zevki oluúturmaması için
yakalandı÷ında mutlaka gömülerek imhası
istenmektedir. Tebli÷de yer alan Çizelge–2 de
adı geçen bu balıklar için boy ve sayı limiti
konulmamıú olup, avı için kapalı sezon bulun-
mamaktadır. Bu grup balıklar ülkemiz co÷raf-
yasına ait balıklar de÷ildir. Ülkemiz co÷rafyası-
nın do÷al türü olmayan zararlı balık türleri
bulundukları alanda mutlaka do÷al dengeyi
bozacaklardır. Bu balıkların canlı yem olarak
kullanılması, bir yerden baúka bir yere her hangi
bir amaçla nakli kesinlikle yasaktır.
(Buna iliúkin resimler için bakınız Levha-2)
Yemlik Balık neden sadece avlanması hedef-
lenen türün avcılı÷ının serbest oldu÷u dö-
nemde avlanabilir?
Yemlik balıklar, yırtıcı balıklara yem olarak
kullanılacak balıklar oldu÷undan, sadece bu
balıkların avlanma zamanlarında avlanabilirler.
Yem olarak kullanılacakları balıkların av yasa÷ı
döneminde avlanmaları yasaktır.
(Buna iliúkin resimler için bakınız Levha-3)
75
øKøNCø BÖLÜM
AMATÖR BALIKÇILIK YAPILMASI
Amatör Balıkçı Belgesi gerekli bir belge
midir?
Amatör balıkçı belgesi amatör balıkçılık
yapmak için kanunen gerekli bir belge de÷ildir.
Verildi÷i kiúiye bir ayrıcalık tanımaz.
Ancak özellikle denizlerde ve tekne ile yapı-
lan avcılıkta, amatör ve ticari avcılıkta istenilen
belgeler farklı oldu÷undan kolluk kuvvetlerince
denizde yapılacak denetimlerde “Amatör Balık-
çı” oldu÷unuzu göstermesi açısından bir yararı
olabilir. Pek çok ülkede amatör ve ticari balık-
çılık lisans ile yapılmaktadır. Bu ülkelerde
lisans verilirken balık avcılı÷ı yönetmelik ve
tebli÷lerini lisansı alan her kiúi mutlaka okumak
ve uyaca÷ını bayan etmek zorundadır. Özellikle
iç sularda balık stoklarının durumu sadece
lisanslı avcılardan toplanan verilerle hesaplan-
maktadır. Avrupa Birli÷ine uyum sürecinde
lisans ile avcılıkta zorunlu olacaktır.
76
Yabancı turistler ülkemizde nasıl balık avla-
yabilir?
Yabancı turist amatör balık avcıları deniz-
lerde ve iç sularda Amatör Balıkçılık Turizmi
izni olanlar vasıtası ile tebli÷de belirtilen av-
lanma bedelini (Avlanma pulu alarak) ödeyerek
avlanabilirler. Avlanma pullarını onların adına,
Amatör Balıkçılık Turizm øzni olanlar alabil-
mektedir.
Ancak yabancılar denizlerimizde sahilden,
yani karadan tebli÷ hükümlerine uymaları úar-
tıyla, bedelsiz olarak, izin ve herhangi bir belge
almaksızın sadece olta ile avlanabilirler.
77
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRLERE øLøùKøN YASAK VE
SINIRLAMALAR
øç sularda avlanabilecek türler için neden
farklı zaman yasakları var?
Balıkların üreme zamanları balık türlerine
ve iklim özelliklerine göre de÷iúmektedir. Bu
nedenle 2/2 Tebli÷de Çizelge-6 ile Türkiye 4
ayrı bölgeye ayrılmıú, bu bölgeler içindeki iller
için aynı zaman yasakları belirlenmiútir. (Bakı-
nız Harita-1)
Orman içi sularda gökkuúa÷ı alabalı÷ı avcı-
lı÷ında neden do÷al alabalıklara uygulanan
zaman yasa÷ı geçerlidir?
Bir kısım dereler ve göllere do÷al alabalık
türlerinin yanı sıra gökkuúa÷ı alabalı÷ı da bıra-
kılmıútır. Kendi baúına üreme kabiliyeti olma-
yan gökkuúa÷ı alabalı÷ının genel olarak her
zaman avlanmasında sakınca bulunmamakla
birlikte, olabilecek suiistimallerin önlenmesi ve
do÷al alabalıkların korunması amacıyla, do÷al
alabalık avının yasak oldu÷u dönemde orman
içi sularda avlanmasına yasak getirilmiútir.
78
øç sularda su altı tüfe÷i, her türlü zıpkın,
yaba, balyoz v.s. araçlar ile avcılık neden
yasaklanmıútır?
øç sularda balıklar dar alanlara rahatça sıkıú-
tırılarak avlanmakta olup, o bölgedeki balıklar
tamamen yok edilebilmektedir. Ayrıca iç su
balıkları denizlerde yaúayan türlere kıyasla daha
kolay hedef oluúturmakta ve çok kolay avlana-
bilmektedir. Bu nedenle iç sularda su altı tüfe÷i,
her türlü zıpkın, yaba, balyoz v.s. araçlar ile
avcılık yasaktır.
Küspeli olta ile avlanmak neden yasaklan-
mıútır?
Küspeli olta üzerine donatılan i÷nelerle bir-
likte suya atılırken veya atıldıktan sonra dipteki
iliúkenlere takılması nedeniyle kopmakta ve
koptu÷u yerde kalmaktadır. Bu olay ço÷u kez
kıyıya oldukça yakın bir mesafede gerçekleú-
mektedir. Aúırı ısınma, sulama ve di÷er amaçlı
su alımlarının etkisi ile göllerimizdeki su çekil-
meleri sonucu kopan i÷ne ile donatılmıú olan
küspeli takımlar ortaya çıktı÷ında küspe koku-
suna gelen büyük baú hayvanlar tarafından
yenmektedir. Bir çok büyük baú hayvanın telef
oldu÷u úikayetlerinin KKGM tarafından de÷er-
lendirilmesi sonucu küspeli olta takımı ile avcı-
79
lık yasaklanmıú olup, avlanılacak balı÷ı yemle-
mek maksadı ile presli küspe veya küspe tozu-
nun olta i÷nesi ile iliúkilendirmeden kullanı-
mında bir sakınca ve yasaklama yoktur.
øç sularda ve denizlerde özel avlanma izni
gerekmeyen yerler haricinde, gün içinde
neden av saati sınırı yoktur?
Amatör balık avcılı÷ı etkinli÷i, do÷ayı her
anlamda yaúamak ve dinlence amacı ile yapıl-
maktadır. Kamp hayatı ile birlikte yapılan ama-
tör balık avcılı÷ı tüm dünyada özel avlanma izni
gerekmeyen yerler haricinde, av saati sınırı
olmaksızın yapılmaktadır. Ayrıca geleneksel ve
en verimli olarak iç sularda yayın, denizlerde
lüfer avı gece yapılmaktadır.
Akarsularda her türlü do÷al yem kullanıla-
rak alabalık avcılı÷ı yapılması neden yasak-
tır?
Do÷al alabalıklarımızın ço÷unlu÷u bilindi÷i
gibi oldukça dar akarsularımızda bulunmakta-
dır. Tüm dünya ülkelerinde de oldu÷u gibi bu
türün sadece yapay yem ile avlanılması suları
azalmıú kaynaklardan alabalıkların kolayca
avlanmasının önüne geçecek bir uygulamadır.
Ayrıca, do÷al yem ile avlanan alabalıkların boy
limitlerinin altında olması durumunda geri
80
salınması halinde, ço÷u kez yemi ve yemin
içindeki olta i÷nesini yutmuú olduklarından
hayati yaralar almakta ve tekrar yaúama dönme
úansları olmamaktadır. Bu nedenlerle akarsula-
rımızdaki alabalık avcılı÷ında sadece yapay
yeme izin verilmiú olup, do÷al yem ile avlan-
mak yasaklanmıútır.
Alabalık avcılı÷ında kan kurdu, kemik kur-
du, leú kurdu, sinek larvaları, canlı ya da
cansız iç su ve deniz balıkları neden kullanı-
lamaz?
Özellikle do÷al alabalık türleri hastalıklara
karúı çok hassastır. Ülkemizde çok sa÷lıksız
ortamlarda üretilerek elde edilen kurt ve larvala-
rın kullanımı, do÷al alabalık türlerine hastalık
bulaútırması riski nedeniyle yasaklanmıútır.
Ayrıca yemlik balık olarak avlaklara götürülen
iç su ve deniz balıkların bu kaynaklarda yaúam
imkânı bularak üremeleri ile bölgenin ekolojik
dengesinin bozulması söz konusu olmaktadır.
Gece denizlerde neden su altı tüfe÷i veya
zıpkın ile balık avcılı÷ı yasaktır?
Gece zıpkınla balık avcılı÷ı balı÷ı gafil av-
layan, ava hiçbir úekilde kaçma úansı tanıma-
yan, tamamen avcıya üstünlük imkânı veren,
81
sportmenlik dıúı bir davranıú biçimi olması
nedeniyle yasaktır.
Denizlerde gündüz su altı tüfe÷i ile yapılacak
avcılıkta neden únorkel hariç, yapay hava
kayna÷ı, tüp, nargile, her türlü soluma ciha-
zı, yedek hava kayna÷ı ve ıúık kayna÷ı kulla-
nımı yasaktır?
Denizlerde gündüz su altı tüfe÷i ile yapıla-
cak avcılıkta únorkel hariç yapay hava kayna÷ı,
tüp, nargile, her türlü soluma cihazı, yedek hava
kayna÷ı ve ıúık kayna÷ı ile balık avı, balı÷ı gafil
avlayan, ava hiçbir úekilde kaçma úansı tanıma-
yan, tamamen avcıya üstünlük imkânı veren,
sportmenlik dıúı bir davranıú biçimi olması
nedeniyle yasaktır.
Denizlerde su altı tüfe÷i ile neden orfoz ve
lagos avcılı÷ı yapılması yasaktır?
Lagos ve Orfoz balıkları ekonomik de÷eri
yüksek, belli bölgelerden ayrılmaksızın yaúa-
yan, nesli aúırı av baskısı altında olan balıklar-
dır. Bu balıklar, di÷er balıklara nazaran, insan-
lardan pek kaçmazlar, kolay hedef olurlar. Bu
nedenlerle tamamen avcıya üstünlük imkânı
veren su altı tüfe÷i ile nedeniyle orfoz ve lagos
avcılı÷ı yapılması yasaktır.
82
Amatör balıkçılıkla avlanmıú olan her türlü
su ürününün satıúı neden yasaktır?
Amatör Balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor
veya dinlence amacıyla yapılan, maddî ve ticarî
kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün
satılmadı÷ı balıkçılık etkinli÷idir.
Amatör Balıkçı: Amatör balıkçılık etkinli-
÷inde bulunan gerçek kiúidir.
Halen geçerli yasalara göre Amatör Balıkçı
ve Balıkçılık yukarıdaki gibi tanımlanmıútır.
Buna göre; bir amatör balıkçının avladı÷ı su
ürünlerini satması mümkün de÷ildir. Bunun için
Profesyonel Balıkçı úartlarına uygun belge ve
donanımlara sahip olması ve kanunların göster-
di÷i yer ve úekilde satması gerekir. Bunun sebe-
bi ise geçimini bu yolla ya÷layan ticari balık
avcıları ile haksız rekabet yapılmasını engelle-
mektir. Daha önemlisi amatör ruha aykırı olma-
sı nedeniyle amatör balık avcılı÷ı ticari gaye
gütmemeli, Amatör avcı izin verilen miktarlar-
dan fazla balık avlamamalıdır.
Denizlerde ve içsularda avlanabilecek türler
için kg ya da sayı úeklinde iki farklı limit var?
Denizlerde ve içsularda amatör balıkçılar ta-
rafından avlanabilecek türlere iliúkin limitler
83
Tebli÷de yer alan Çizelge-5 ve Çizelge-7 de
verilmiútir. Bu limitler uluslararası kriterlere
uygun olarak gerek iç sularda gerekse denizler-
de bir amatör balıkçı ailesinin 1 haftalık sa÷lıklı
protein ihtiyacını karúılayacak düzeyde (5 kg)
olacak úekilde konulmuútur. Ancak stoklarında
azalma görülen türler ile orfoz, lagos, orkinos
gibi her biri 5 kg. mı geçecek büyüklükteki
balıklar için buna uygun sayı limitleri konul-
muútur.
%5’lik küçük boylara neden müsaade edil-
mektedir?
Balıkların avlanabilir en küçük boy uzunlu-
÷u, balıkların eúeysel olgunlu÷a ulaútıkları
yaútaki ortalama uzunlukları dikkate alınarak
getirilen bir düzenlemedir. Belirlenen boy uzun-
lu÷u ortalama bir uzunluk oldu÷u için, %5
oranında küçük balıkların da eúeysel olgunlu÷a
eriúmiú olması söz konusudur. Uygulamada,
amatör avcıların ihmal edilebilir ve istatistiki
olarak önem taúımayan bu tür küçük limitler
yüzünden sorun yaúamaması için, bu tür bir
istisna tanınmıútır.
Hangi türler, neden koruma altındadırlar?
Korunma altındaki türler tebli÷de yer alan
Çizelge - 4 de verilmiútir. Bu türler ya biyolojik
84
mücadelede kullanılmakta, ya da nesli yok olma
tehlikesiyle karúı karúıya bulunmaktadır. Bu
türlerin ço÷u, aynı zamanda uluslar arası ant-
laúmalarla korunmaktadır.
Bir amatörün avlayabilece÷i balık sayısı
sınırlandırılmıúken neden olta ve i÷ne sayıla-
rı gibi ilave yöntem yasakları getirilmiútir?
Bir amatör içsular ve denizlerimizde en faz-
la 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta baúına i÷ne
sayısı içsularda 3 adedi, denizlerde ise (Çapari
hariç) 6 adedi geçemez. Ancak do÷al alabalık
avında bu türün daha iyi korunabilmesi için her
birinde iki i÷ne olan iki olta takımından daha
fazla olta takımı kullanılamaz.
Bir amatörün avlayabilece÷i balık sayısı sı-
nırlanmıú olsa da, amatörün metrelerce alanı
onlarca olta ile kaplaması di÷er amatör avcıların
avlanma alanını daraltaca÷ından fırsat eúitli÷ine
aykırıdır. Bu nedenle olta ve i÷ne sayısı sınır-
landırılmıútır.
Serpme a÷ı ile avcılık iç sularda yasakken
denizlerde neden serbesttir?
Denizlerde amatör balıkçılıkta amatörün
stoka etkisi yok denecek kadar azdır. Denizler-
de serpmenin hedefledi÷i tür özellikle kefal ve
85
istavrit türleridir ve bu türler üzerinde av baskısı
yoktur. øç sularda ise serpme ile yaygın av
hedefi do÷al alabalık türleridir. Serpme ile balık
avcılı÷ının do÷al alabalık türleri üzerinde çok
büyük bir av baskısı oluúturması, denizlere
kıyasla akarsuların serpme atılabilecek derinlik-
lerinin avlanılan bölgenin çok büyük bir kısmını
kapsaması ile bunun do÷al alabalıkların yanı
sıra tüm içsu balıklarının üzerinde aúırı baskı
oluúturması nedeniyle iç sularda serpme kulla-
nımı yasaktır.
Tebli÷deki kuralların denetimini yapmaya
kimler yetkilidir?
1- Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı teúkilatında ve
Bakanlı÷a ba÷lı su ürünleri ile ilgili teúek-
küllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların
koruma ve kontrolü ile görevlendirilen per-
sonel,
2- Emniyet,
3- Jandarma,
4- Sahil Güvenlik,
5- Gümrük ve orman muhafaza teúkilatları
mensupları,
6- Belediye zabıtası amir ve mensupları,
7- Kamu tüzel kiúilerine ba÷lı muhafız, bekçi
ve korucular
86
8- Emniyet ve jandarma teúkilatının bulunma-
dı÷ı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti
üyeleri
Denetim yapan görevlilerin yetkisi nelerdir?
Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden
konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsa-
mına giren suçlar hakkında;
1- Zabıt varakası tutmak,
2- Suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde
edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları
adlî mercilere teslim etmek;
3- ødarî para cezası kesmek.
ødari para cezası kesme yetkisi mülki amir-
ler (Vali ve Kaymakam) ile denizlerde Sahil
Güvenlik Bot Komutanlarına verilmiútir. Mülki
amirler bu yetkilerini denetim yapmaya yetkili
olan kurumlara devredebilmektedir.
Bu tebli÷ içeri÷i ile ilgili suçlar için úikâyetler
nereye, nasıl bildirilebilir?
Bunun için birkaç yöntem vardır.
1- Bulundu÷unuz yerin øl ya da ølçe Tarım
Müdürlü÷üne,
2- Orman içi sularda Orman Bakanlı÷ı øl veya
ølçe Müdürlü÷üne,
87
3- Jandarma’ya ya da Jandarma’ya ait Alo 156
ihbar telefonuna arayarak
4- Denizlere iliúkin úikayetler Sahil Güvenlik’e
veya Alo 158 ihbar telefonuna arayarak
5- KKGM ihbar adresine (ihbar@kkgm.gov.tr)
veya posta adresine (Akay Caddesi No:3
Bakanlıklar-ANKARA)
6- Belediye Zabıta amirliklerine,
Bildirilebilir.
NOT: Jandarma (156) ve Sahil Güvenlik
(158) ihbar telefonları, bulundu÷unuz bölgedeki
en yakın birime yönlendirilmiú olup, ücretsizdir.
øhbarı yapan kiúinin, bilgiyi alan görevliden
verilen ihbarın iúlem kodunu - numarasını al-
ması yapılan ihbarların sonucunun daha sonra
takip edilebilmesine imkan sa÷lar.
Muhtarlar, jandarma karakolları gibi yerel
kamu görevlileri yasak koyabilir veya kaldı-
rabilir mi?
Bu tebli÷de belirtilen yasak, sınırlama ve
yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı yetkilidir. Mülki
idareler, di÷er Bakanlıklar ve ilgili kamu kuru-
luúları, özel ve tüzel kiúiler bu tebli÷de belirtilen
yasakları, do÷al afetler (kuraklık, sel, yangın,
88
sa÷lık v.b.) haricinde kaldıramazlar, bu yasakla-
ra aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar,
ilan edemezler. E÷er böyle bir durumla söz
konusu ise, yasal olarak tanınan hakkın kulla-
nılmasının engellenmesi nedeni ile Cumhuriyet
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilir
veya Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı øl ve ølçe
Müdürlükleri ile KKGM konudan haberdar
edilerek, yanlıú uygulamanın kaldırılması talep
edilebilir
Kontrol görevlilerinin Ek madde 3'te yer
alan hükümler çerçevesinde idarî para ceza-
larını kesmekle vazifeli ve yetkili olması ne
demektir?
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda de÷iúik-
lik yapan 4950 sayılı Kanun ile a÷ır para ve
hapis cezaları idari para cezasına dönüútürül-
müútür. ødari para cezalarını kesme görevi,
mahallin en büyük mülki amiri (Vali, Kayma-
kam) ile denizlerde Sahil Güvenlik bot komu-
tanlarına verilmiútir. Mülki amirler bu yetkileri-
ni, Kanunun 33’üncü maddesinde sayılan, teb-
li÷deki kuralların denetimini yapmaya yetkili
olan devredebilmektedirler.
89
Daha önce sirküler adı ile yapılan düzenle-
meler, niçin Tebli÷ adı ile yapılmaya baú-
lanmıútır?
17.2.2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeli÷in, Tasla÷ın adı
baúlıklı 11’inci Maddesinin dördüncü fıkrası ile
“Uygulamada birli÷i sa÷lamak amacıyla; kanun
ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan
özel hükümler saklı kalmak üzere, Resmî Gaze-
tede yayımlanacak tüzük ve yönetmelik dıúın-
daki düzenleyici iúlemler sadece karar, tebli÷ ve
genelge olarak isimlendirilir” hükmü getirilmiú-
tir. Bu hükme uygun olarak sirküler úeklinde
hazırlanan düzenlemelerin adının de÷iútirilmesi
zorunlulu÷u ortaya çıkmıútır.
90
Yıllara Göre Su Ürünleri Üretimi (Ton)
øçsu
Ürünleri
Deniz
Ürünleri
Yetiútiricilik Toplam
Yıllar Miktar % Miktar % Miktar % Miktar
1970 13.249 7 166.080 93 - 0. 179.329
1980 33.220 8 397.321 92 - 0. 430.541
1990 37.315 10 342.017 89 5.782 1 385.114
2000 42.824 7 460.521 79 79.031 14 582.376
2001 43.323 75 484.410 81 67.244 12 594.977
2002 43.938 7 522.744 83 61.165 10 627.847
2003 56.692 10 463.074 77 79.943 13 599.709
2004 45.585 7 504.937 78 94.010 15 644.522
2005 46.115 8 380.381 70 118.277 22 544.773
2006 44.082 7 488.966 74 128.943 19 661.991
2007 43.321 5,6 589. 129 76,3 139.873 18,1 772.323
Kaynak; TUøK Su Ürünleri østatistikleri
91
Seçilmiú Bazı Türlere Ait Üretim De÷erleri (ton)
Balık türü 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bakalorya 10,500 7,500 4,380 4,100 3460 3,337
Barbunya 2,395 1,400 1,848 2,825 2617 2,091
Çaça 2,050 6,025 5,411 5,500 7311 11,921
Hamsi 373,000 295,000 340,000 138,569 270000 385,000
østavrit* 26482 28000 27405 27518 25927 32021
øzmarit 1,105 1,200 1,020 1,869 1321 1,044
Kalkan 459 300 376 649 807 769
Kefal 12,000 11,000 12,424 10,560 8915 8,291
Kılıç 370 350 386 425 410 423
Kırlangıç 271 230 241 313 560 339
Kolyoz 1,500 1,480 1,402 2,001 2760 2,263
Köpek 686 400 458 734 668 496
Kupez 1,126 1,540 1,463 3,062 3601 3,851
Levrek 713 700 628 581 490 421
Lüfer 25,000 22,200 19,901 18,357 8399 6,858
Mercan 403 550 551 541 1021 689
Mezgit 8,808 8,000 8,205 8,309 9112 12,940
Orkinoz 2,300 3,300 1,075 990 806 918
Yazılı Orkinos 0 0 568 507 1 230 785
Palamut-Torik 6,286 6,000 5,701 70,797 29690 5,965
Sardalya 8,684 12,000 12,883 20,656 15586 20,941
Tekir 1,450 1,050 961 1,207 1256 1,732
Tirsi 862 1,100 1,172 2,176 1738 2,252
Tombik(Gobene) 0 0 284 1,020 1031 993
Uskumru 486 350 568 781 783 1,076
Vatoz 369 540 532 763 813 974
Zargana 482 450 491 577 375 400
Ahtapot 1,502 750 1 185 876 1,114 664
Deniz salyangozu 6,241 5,500 14,034 12,600 11,613 13791
Kalamerya 330 450 506 711 972 844
Karides* 4,000 6,000 5,279 6,339 3,856 3917
Midye* 15000 27800 22633 23209 58844 50115
Mürekkepbalı÷ı 909 785 1,570 1,221 1,199 1288
Pavurya 11 10 11 21 36 4
* Türlere ait de÷erler birleútirilmiútir.
Kaynak; TUøK Su Ürünleri østatistikleri
92
Ruhsatlı Balıkçı Gemilerinin Boy Uzunluklarına Göre Da÷ılımı-
2007 (metre)
Boy 5>
>5-
8>
>8-
10>
>10-
12>
>12-
15>
>15-
20>
>20-
30>
>30-
50> >50
Top-
lam
Adana 1 138 69 13 14 1 236
Antalya 3 370 255 36 8 6 4 2 684
Artvin 48 132 15 4 2 1 1 203
Aydın 195 33 6 10 2 6 252
Balıkesir 13 569 210 104 71 83 122 37 1209
Bartın 6 215 33 6 8 12 3 283
Bursa 7 98 13 16 7 8 6 5 160
Ç.kale 4 660 235 71 14 8 10 5 1007
Edirne 5 155 20 8 2 1 191
Giresun 68 445 61 35 11 5 8 3 636
Hatay 21 418 49 8 26 36 26 2 586
østanbul 13 1054 340 131 90 90 109 77 4 1908
øzmir 47 2029 263 82 92 51 44 7 2615
Kastamonu 22 164 50 5 6 4 2 253
Kırklareli 0 79 71 13 34 3 2 202
Kocaeli 28 421 57 21 25 23 8 1 584
Mersin 1 321 145 29 62 43 41 2 644
Mu÷la 7 930 486 76 50 26 8 1583
Ordu 31 449 83 24 18 6 8 3 622
Rize 358 509 35 2 13 4 9 13 943
Sakarya 1 70 32 11 20 7 5 146
Samsun 2 287 75 30 33 30 64 6 2 529
Sinop 16 361 84 25 11 8 12 5 522
Tekirda÷ 90 75 42 21 4 8 240
Trabzon 151 735 135 19 18 13 42 19 1132
Yalova 6 155 37 33 14 4 10 9 268
Zonguldak 72 528 60 12 6 15 9 2 704
Toplam 932
1181
1 2866 844 633 497 561 195 10 18342
Kaynak; Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı, Koruma ve Kontrol G.M.
93
Su Ürünleri Kanununda Yer Alan ødari Para Cezalarının
Güncellenmiú Miktarları
2006 2007 2008 2009 Yıllara Göre
Yeniden
De÷erleme Oranı % 9,8 % 7,8 % 7,2 % 12
Kanunda Yer
Alan Para
Cezası (YTL)
Güncelleúti-
rilmiú Miktar
(YTL)
Güncelleúti-
rilmiú Miktar
(YTL)
Güncelleúti-
rilmiú Miktar
(YTL)
Güncelleúti-
rilmiú Miktar
(YTL)
150 164 176 188 210
200 219 236 252 282
250 274 295 316 353
500 549 591 633 708
750 823 887 950 1.064
1.000 1.098 1.183 1.268 1.420
2.000 2.196 2.367 2.537 2.841
3.000 3.294 3.550 3.805 4.261
5.000 5.490 5.918 6.344 7.105
10.000 10.980 11.836 12.688 14.210
Not: 5326 sayılı Kanunun 17/7 maddesinde yer alan hüküm gere÷i
idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate
alınmamaktadır.
94
AB ve Türkiye Balıkçılık Filosu
Ülkeler
Gemi
Sayısı
Tonaj
Motor
Gücü
Tonaj/
Gemi
Güç/
gemi
ALMANYA 2,131 64,117 159,780 30.1 75
BELÇøKA 121 22,694 65,643 187.6 543
BULGARøSTAN 1,261 5,806
DANøMARKA 3,281 92,826 327,737 28.3 100
ESTONYA 1,044 24,254 62,001 23.2 59
FøNLANDøYA 3,291 17,009 172,244 5.2 52
FRANSA 7,853 215,706 1,069,396 27.5 136
HOLLANDA 840 174,439 414,258 207.7 493
øNGøLTERE 6,875 219,448 886,331 31.9 129
øRLANDA 1,400 90,112 222,222 64.4 159
øSPANYA 13,717 488,304 1,127,497 35.6 82
øSVEÇ 1,634 44,795 221,274 27.4 135
øTALYA 14,504 213,260 1,228,196 14.7 85
KIBRIS 889 9,174 47,635 10.3 54
LETONYA 928 38,580 66,290 41.6 71
LøTVANYA 270 64,390 70,572 238.5 261
MALTA 1,426 18,966 102,264 13.3 72
POLONYA 983 30,613 106,602 31.1 108
PORTEKøZ 9,998 110,696 387,597 11.1 39
ROMANYA 436 2,491
SLOVENYA 150 865 8,768 5.8 58
YUNANøSTAN 18,334 93,141 540,997 5.1 30
25 Ülke 87,980 2,034,389 7,287,224 23.1 83
TÜRKøYE 18,836 180,825 913,358 9.6 48
Ortak Balıkçılık Politikası’na øliúkin Veri ve Grafikler, 2006, Eurostat
95
SU KAYNAKLARIMIZA
øLøùKøN BøLGøLER
Bu kısım içinde yer alan bilgilerden do÷al göl ve barajlara ait olanlar
DSø Genel Müdürlü÷üne aittir. Di÷er bilgiler ise TUøK tarafından
hazırlanan Türkiye østatistik Yıllı÷ı 2001 ve 2005’den alınmıútır.
96
TÜRKøYE’NøN UÇ NOKTALARI
Do÷u Sınırı
(39
0
37' N-44
0
48' E)
Küçük A÷rı Da÷ının 34 Km
do÷usundaki Türkiye-øran-
Azerbeycan (Nahcivan)
sınırlarının kavúak noktası)
Batı Sınırı
(40
0
07' N-25
0
40' E)
Gökçeada ønce Burun
Kuzey Sınırı
(42
0
06' N-34
0
58' E)
Sinop ønceburun
Güney Sınırı
(35
0
51' N-36
0
06' E)
Hatay Yaylada÷ Topraktutan
(Beysun) Köyünün güneyi
Türkiye’nin Kıyı Uzunlukları
KIYI KM
Anadolu Kıyısı 6.480
Trakya Kıyısı 786
Adar Kıyısı 1.067
Toplam 8.333
KARADENøZ KIYISI
Bulgaristan sınırı-
Rumeli Feneri
177
Anadolu Feneri-
Gürcistan sınırı
1.518
Toplam 1.695
øSTANBUL BOöAZI
Kızkulesi-Anadolu
Feneri
35
Sarayburnu-Rumeli
Feneri
55
Toplam 90
MARMARA KIYISI
Çardak Feneri-
Kızkulesi
663
Çankaya Burnu
(Gelibolu)-Sarayburnu
264
Toplam 927
ÇANAKKALE BOöAZI
Kumkale Burnu-
Çardak Feneri
94
Kale Burnu
(Seddülbahir)-
Çankaya Burnu
78
Toplam 172
EGE KIYISI
Dalaman Nehri-
Kumkale Burnu
2.593
Kale Burnu-
Yunanistan sınırı
212
Toplam 3.805
AKDENøZ KIYISI
Dalaman Nehri-
Suriye sınırı
1.577
ADALAR KIYILARI
Marmara adaları kıyısı 252
Karadeniz adaları
kıyısı
6
Ege adaları kıyısı 679
Akdeniz adaları kıyısı 130
Toplam 1.067
97
Do÷al Göllerin Yüzölçümü ve Denizden Yüksekli÷i
(Yüzölçümü 5 Km
2 ‘
den Fazla Olanlar)
Göl Adı Yüzölçümü
(Km
2
)
Denizden
Yüksekli÷i (m)
Bulundu÷u
øl
Van 3713 1646 Bitlis-Van
Tuz 1500 925 Konya-Aksaray
Beyúehir 656 1121 Isparta-Konya
E÷irdir 468 916 Isparta
Akúehir 353 958 Afyon -Konya
øznik 298 85 Bursa
Burdur 200 854 Burdur
Kuú (Manyas) 166 15 Balıkesir
Acıgöl 153 836 Afyon-Denizli
Uluabat 134 5 Bursa
Eber 126 967 Afyonkarahisar
Çıldır 115 1959 Ardahan
Erçek 98 1803 Van
Hazar 86 1248 Elazı÷
Çamiçi (Bafa) 60 2 Aydın-Mu÷la
Köyce÷iz 52 8 Mu÷la
Iúıklı 49 816 Denizli
Nazik 48 1816 Bitlis
Sapanca 47 40 Kocaeli
Salda 45 1139 Burdur
Yay 37 1071 Kayseri
Akyatan (Batı) 35 4 Adana
Balk 34 2250 A÷rı
Marmara 34 71 Manisa
Çölgölü 32 1072 Kayseri
Kestel 25 779 Burdur
Terkos 25 5 østanbul
Dil (karine) 24 - øzmir
Tuzla 23 1138 Kayseri
Haçlı 16 1583 Muú
Küçük-çekmece 16 3 østanbul
Yarıúlı 16 950 Burdur
98
Akyatan (Do÷u) 15 - Adana
Seyfe 15 1110 Kırúehir
Aktaú (Hazapin) 14 1794 Kars
Arin 13 1658 Bitlis
Balık-Uzun 12 - Samsun
Nemrut 12 2247 Bitlis
Akdo÷an 11 2153 Erzurum
Boluk(Acıtuz) 11 940 Konya
Büyükçekmece 11 - østanbul
Çavuúlu 9 1019 Konya
Avlan 8 1024 Antalya
Düdengölü 8 961 Konya
Gala 8 10 Edirne
Karataú 6 1043 Burdur
Mogan 6 972 Ankara
99
Baraj Gölleri
øli Baraj Adı Yapım
Yılı
Adana BERKE 1999
Adana ÇATALAN 1997
Adana KESøKSUYU 1971
Adana KOZAN 1972
Adana NERGøZLøK 1995
Adana SEYHAN 1956
Adıyaman ÇAMGAZø 1999
Adıyaman GÖZEBAùI 1991
Adıyaman HASANCIK 1994
Adıyaman øNCESU 1995
Adıyaman KARAHÖYÜK 1984
Adıyaman KINIK 1992
Afyon AKDEöøRMEN 2003
Afyon BAYAT 1991
Afyon ERKMEN 1991
Afyon KARACAÖREN 1999
Afyon KAYABELEN 1996
Afyon KIRKA 1989
Afyon ÖRENLER 1993
Afyon PINARLI 1980
Afyon SELEVøR 1964
Afyon SERBAN 1991
Afyon SEYøTLER 1964
Afyon TAùOLUK 1977
Afyon TINAZTEPE 1994
Afyon YEùøLÇAT 1998
A÷rı BAùKÖY 2003
A÷rı PATNOS 1992
A÷rı YAZICI 2001
Aksaray BALCI 1975
Aksaray BOZKIR 1980
Aksaray ÇøFTEVø 1994
Aksaray EùMEKAYA 2001
Aksaray GÜZELYURT 1995
Aksaray HELVADERE 1993
Aksaray MAMASIN 1962
Aksaray SARIYAHùø 1989
Amasya AYVALI 1991
Amasya BAYIRLI 1993
Amasya ÇøTLø 1991
Amasya DESTEK 2000
Amasya DOöANTEPE 1986
Amasya GEDøKSARAY 1994
Amasya øBECøK 1977
Amasya øMøRLER 1976
Amasya ORTAKÖY 1976
Amasya PAùA 1989
Amasya SARAYÖZÜ 1989
Amasya SARIBUöDAY 1972
Amasya ULUKÖY 1983
Amasya YAKACIK 1994
Amasya YEDøKIR 1985
Amasya YENøKÖY 1997
Ankara A.KARAÖREN 1977
Ankara AKYAR 2001
Ankara ASARTEPE 1980
Ankara BAYINDIR 1965
Ankara BUCUK 1987
Ankara CANILLI 1993
Ankara ÇAMALAN 1995
Ankara ÇAMLIDERE 1985
Ankara ÇEùTEPE 1985
Ankara ÇUBUK I 1936
Ankara ÇUBUK II 1964
Ankara EöREKKAYA 1992
Ankara EVREN
(KÖPRÜDERE)
1999
Ankara ILICA 1994
Ankara øöDøR 1988
Ankara KARAAHMET 1992
Ankara KARAGÜNEY 1992
Ankara KESøKKÖPRÜ 1966
Ankara KIRKÖY 1985
Ankara KÖSRELøK 1986
Ankara KURTBOöAZI 1967
Ankara ÖRENCøK 1989
100
Ankara SARIYAR 1956
Ankara SUSUZ 1992
Ankara ÜÇBAù 1997
Antalya ALAKIR 1971
Antalya CEVøZLø 1979
Antalya ÇAYBOöAZI 2000
Antalya DøKENLø 1989
Antalya DøM 2004
Antalya EKùøLø 1991
Antalya KORKUTELø 1976
Antalya KOZAöACI 1988
Antalya MANAVGAT 1987
Antalya OYMAPINAR 1984
Antalya YELTEN 1993
Artvin BORÇKA 2005
Artvin DERøNER 2004
Artvin MURATLI 2005
Aydın AKÇAOVA 1997
Aydın ÇATAK 1997
Aydın HIDIRBEYLø 1987
Aydın KEMER 1958
Aydın TOPÇAM 1984
Aydın YAYLAKAVAK 1996
Balıkesir ALøDEMøRCø 1989
Balıkesir ÇAMKÖY 1991
Balıkesir ÇAYGÖREN 1968
Balıkesir DEöøRMENLø 1991
Balıkesir GÖNEN 1997
Balıkesir HALKAPINAR 1979
Balıkesir HAVRAN 2002
Balıkesir øBøRLER 2000
Balıkesir øKøZCETEPELER 1991
Balıkesir KARACAÖREN 2000
Balıkesir KARAKOL 1997
Balıkesir KAVAKLI 1984
Balıkesir KOCAAVùAR 1999
Balıkesir KOCABEY 1994
Balıkesir MADRA 1998
Balıkesir MANYAS 2001
Balıkesir OVACIK 1995
Balıkesir SARIBEYLER 1985
Balıkesir SOöUKSU 1983
Balıkesir SÖVE 1997
Balıkesir ùAHøNBURGAZ 1979
Balıkesir ùAMLI 1990
Bartın KøRAZLIKÖPRÜ 2002
Batman BATMAN 1999
Batman CEFFAN 1995
Batman KIRKAT 1997
Bayburt DEMøRÖZÜ 2003
Bilecik BORÇAK 1997
Bilecik DODURGA 1977
Bilecik GÜNYURDU 2001
Bilecik KIZILDAMLAR 2000
Bingöl GAYT 1998
Bingöl GÜLBAHAR 2003
Bingöl KIöI 2003
Bingöl ÖZLÜCE 2000
Bolu ÇAYKÖY
(GÖNLÜK)
1997
Bolu GÖLKÖY 1970
Burdur BADEMLø 1997
Burdur BELENLø 1991
Burdur BELKAYA 2003
Burdur ÇAVDIR 1996
Burdur DEREKÖY 1981
Burdur GÖLYERø 1997
Burdur KARACAÖREN I 1990
Burdur KARACAÖREN II 1993
Burdur KARAÇAL 2002
Burdur KARAMANLI 1973
Burdur KOZAöACI 1985
Burdur ONAÇ I 1967
Burdur ONAÇ II 2001
Burdur SÖöÜT 1994
Burdur TEFENNø 1998
Burdur YAPRAKLI 1991
Bursa AKALAN 1988
Bursa BABASTAN 2002
Bursa BOöAZKÖY 2005
Bursa BURCUN 1981
Bursa BÜYÜKORHAN 1992
101
Bursa ÇINARCIK 2002
Bursa DEMøRTAù 1983
Bursa DOöANCI I 1983
Bursa DOöANCI II
(Nilüfer)
2001
Bursa EYMøR 1990
Bursa GÖLBASI 1938
Bursa GÖLCÜK 1995
Bursa HALHALCA 1994
Bursa HASANAöA 1985
Bursa KAYAPA 1991
Bursa KOZLUÖREN 1999
Bursa UùAKPINAR 1980
Bursa YENøCE 1994
Çanakkale ALPAGUT 1990
Çanakkale ATøKHøSAR 1966
Çanakkale AYVACIK 2002
Çanakkale BAKACAK 1999
Çanakkale BAYRAMDERE 2002
Çanakkale BAYRAMøÇ 1997
Çanakkale ÇOKAL 2002
Çanakkale FINDIKLI 1990
Çanakkale GÖKÇEADA 1983
Çanakkale KOYUNYERø 1995
Çanakkale KOZÇEùME 1992
Çanakkale TAùOLUK 2001
Çanakkale TAYFUR 1985
Çanakkale ULUKÖY 1998
Çanakkale UMURBEY 2003
Çankırı AKHASAN 2001
Çankırı DEMøRCøÖREN 1979
Çankırı DUMANLI 1977
Çankırı GÜLDÜRCEK 1988
Çankırı GÜRGENLøK
(YAPRAKLI)
1981
Çankırı KARADERE 1988
Çankırı KARAÖREN 1971
Çankırı MART 1999
Çankırı MARUF 1993
Çankırı SARAYKÖY 1976
Çankırı SEYDø 1995
Çankırı ùABANÖZÜ 1960
Çorum AKSU 1988
Çorum ALACA 1984
Çorum BOZDOöAN 1982
Çorum ÇORUM 1977
Çorum EVCø
YENøKIùLA
1971
Çorum GEVEN 1978
Çorum GEYKOCA 1981
Çorum GÖKÇEDOöAN 1994
Çorum HATAP 2001
Çorum HIDIRLIK 1997
Çorum HÖYÜK 1991
Çorum øNEGAZøLø 1994
Çorum KOÇHøSAR 2002
Çorum OBRUK 2002
Çorum PINARLI 1994
Çorum SEYDøM I 1996
Çorum SEYDøM II 1973
Çorum SøNCAN 1979
Çorum YENøHAYAT 1998
Denizli ADIGÜZEL 1989
Denizli GÖKPINAR 2002
Denizli TAVAS 1998
Diyarbakır DEVEGEÇøDø 1972
Diyarbakır DøCLE 1997
Diyarbakır GÖKSU 1991
Diyarbakır HALøLAN 1998
Diyarbakır KARAKAYA 1987
Diyarbakır KRALKIZI 1997
Düzce HASANLAR 1972
Edirne ALTINYAZI 1970
Edirne BAùAöIL 1977
Edirne BEYKONAK 1985
Edirne BOZTEPE 1988
Edirne BÜLBÜLDERE 1983
Edirne ÇAVUùKÖY 1987
Edirne DEöøRMENCø 1979
Edirne DOKUZDERE 1976
Edirne ESKøKADIN 1979
Edirne HAMZADERE 2003
102
Edirne K.DOöANCA 1996
Edirne KADIKÖY 1975
Edirne KADIKÖY
(Derbent)
1973
Edirne KARASATI 1982
Edirne KAVAKAYAZMA 1996
Edirne KAVAKDERE 1997
Edirne KERAMETTøN 1993
Edirne KOCADERE 1989
Edirne KORUKLU 1990
Edirne KUMDERE 1987
Edirne KURTBEY 1990
Edirne KÜPDERE 1985
Edirne MECøDøYE 1986
Edirne MERCAN 1983
Edirne MERøÇ
MERKEZ
1987
Edirne MUZALIDERE 1981
Edirne OSMANLI 1988
Edirne STANKÖY 1996
Edirne SÜLOöLU 1981
Edirne UZGAÇ 1999
Edirne Y.MUHACøR 1995
Edirne YAöMURCA 1967
Elazı÷ CøP 1965
Elazı÷ IùIKTEPE 1999
Elazı÷ K.KALECøK 1974
Elazı÷ KEBAN 1975
Elazı÷ TADIM 1983
Erzincan ERZøNCAN 1997
Erzincan TERCAN 1988
Erzurum DEMøRDÖVEN 1996
Erzurum KAPIKAYA 1978
Erzurum KÖYCEöøZ 1968
Erzurum KUZGUN 1996
Erzurum OLUR 1999
Erzurum PALANDÖKEN
(Gedikçay)
1997
Erzurum PALANDÖKEN
(Lezgi)
2001
Erzurum PAZARYOLU 2002
Erzurum PORSUK 1994
Eskiúehir ASLANBEYLø 1988
Eskiúehir AYVALI I 1994
Eskiúehir BEYLøK 1985
Eskiúehir BEYLøKOVA 2002
Eskiúehir ÇATMAPINAR 1994
Eskiúehir ÇATÖREN 1987
Eskiúehir DEREYALAK 1991
Eskiúehir ERENKÖY I 1994
Eskiúehir GÖKÇEKAYA 1972
Eskiúehir HANKÖY 1983
Eskiúehir KANLIPINAR 1982
Eskiúehir KARAÖREN 2000
Eskiúehir KAYI III 1998
Eskiúehir KAYMAZ 1977
Eskiúehir KELKAYA 1995
Eskiúehir KESKIN 1988
Eskiúehir KOÇAù 1981
Eskiúehir KUNDUZLAR 1983
Eskiúehir KUZFINDIK 2000
Eskiúehir MUSAÖZÜ 1969
Eskiúehir ÖMERKÖY 1993
Eskiúehir PORSUK 1972
Eskiúehir YAPILDAK 1994
Eskiúehir YENøCE 1999
Eskiúehir YUKARIKARTAL 1997
Eskiúehir YUKARISÖöÜT 1971
Gaziantep HANCAöIZ 1989
Gaziantep KAYACIK 2002
Gaziantep ZÜLFøKAR 1991
Giresun øNGÖLÜ 1977
Giresun TOPLUKONAK 1991
Gümüúhane KIZLARKALESø 1994
Gümüúhane KORULUK 2001
Gümüúhane KÖSE 2003
Gümüúhane KÜRTÜN 2002
Hakkari DøLøMLø 2003
Hatay KARAMANLI 1985
Hatay TAHTAKÖPRÜ 1975
Hatay YARSELø 1989
Hatay YAYLADAö 1988
103
Isparta ATABEY 1993
Isparta BAöARASI 1991
Isparta BARLA 2000
Isparta DEDEÇAM 1994
Isparta HøSARARDI 1997
Isparta øLEYDAöI 1986
Isparta KÖRKÜLER 1972
Isparta ÖRENKÖY 1995
Isparta SORGUN 2000
Isparta ùEHøTLER 1997
Isparta ULUBORLU 1985
Isparta YALVAÇ 1973
Mersin BERDAN 1984
Mersin GEZENDE 1990
østanbul ALIBEY 1983
østanbul BÜYÜKÇEKMECE 1988
østanbul DARLIK 1988
østanbul ELMALI II 1955
østanbul ÖMERLø 1973
østanbul SAZLIDERE 1996
øzmir ALAÇATI 1997
øzmir BALÇOVA 1980
øzmir BEYDAö 2001
øzmir ÇALTIKORU 2002
øzmir GÜZELHøSAR 1981
øzmir KAVAKDERE 2002
øzmir KESTEL 1988
øzmir SEFERøHøSAR 1993
øzmir TAHTALI 1999
øzmir ÜRKMEZ 1989
øzmir YORTANLI 2001
øzmit BAYRAKTAR 1985
øzmit BIÇKIDERE 1978
øzmit KøRAZDERE 1999
øzmit KURTDERE 1974
øzmit ùAHøNLER 1994
øzmit ùEYTANDERE 1994
K.maraú ADATEPE 2002
K.maraú AYVALI 2005
K.maraú øNCECøK 1983
K.maraú KARKAMIù 2000
K.maraú KARTALKAYA 1972
K.maraú KILAVUZLU 2001
K.maraú KIZILøNøù 2000
K.maraú MENZELET 1989
K.maraú SIR 1991
Karabük BOSTANCILAR 1984
Karabük KADIKÖY 1994
Karabük ORTAKÇILAR 1994
Karaman AYRANCI 1958
Karaman DELøÇAY 2002
Karaman DOKUZYOL 1993
Karaman GÖDET 1988
Karaman øBRALA 2004
Kars ARPAÇAY 1983
Kars BAYBURT 2003
Kastamonu BEYLER 1994
Kastamonu BEZøRGAN 2002
Kastamonu ÇøöDEM 1981
Kastamonu GERMEÇTEPE 1984
Kastamonu KABALAR 1991
Kastamonu KARAÇOMAK 1973
Kastamonu KARADERE 2003
Kastamonu KÖSENÇAYIRI 1998
Kastamonu KULAKSIZLAR 2001
Kastamonu SAKIZ 1984
Kastamonu TAùÇILAR 1984
Kastamonu YUMURTACI 1988
Kayseri AöCAùAR 1987
Kayseri AKKÖY 1967
Kayseri BAHÇELøK 2002
Kayseri KOVALI 1987
Kayseri SARIMSAKLI 1968
Kayseri SARIOöLAN 2002
Kayseri ùEYHLø 1973
Kayseri TEKøR 1991
Kayseri ZøNCøDERE 1976
Kırıkkale AHILÇøPø 1980
Kırıkkale DANACI 1983
Kırıkkale KAPULUKAYA 1989
Kırklareli AHMETBEY 2000
Kırklareli ARMAöAN 1998
104
Kırklareli KAYALIKÖY 1986
Kırklareli KIRKLARELø 1998
Kırklareli SARICAALø 1991
Kırklareli SOFUHALøL 1991
Kırklareli ÜSKÜP 1972
Kırúehir ÇOöUN 1975
Kırúehir HøRFANLI 1959
Kırúehir KARAOVA 1998
Kırúehir KÜLTEPE 1984
Kırúehir SIDDIKLI 2000
Kilis BALIKLI 1997
Kilis SEVE 2002
Konya AKÖREN 1993
Konya ALTINAPA 1967
Konya APA 1962
Konya AYDOöMUù 1988
Konya BULCUK 1995
Konya CøHANBEYLø 1989
Konya ÇAYHAN 1999
Konya ÇUKURÇøMEN 1982
Konya DEREBUCAK 2001
Konya DEùTøöøN 1999
Konya DOöANHøSAR 1995
Konya EVLøYATEKKE 1997
Konya øVRøZ 1984
Konya LADøK 1987
Konya MAY 1960
Konya MAY (Peynirli) 1991
Konya MECøDøYE 1987
Konya OSMANCIK 1979
Konya SøLLE 1960
Kütahya BEùKARIù 2002
Kütahya ÇAVDARHøSAR 1990
Kütahya ÇERTE 1997
Kütahya ENNE 1972
Kütahya GÜMELEKÖY 1994
Kütahya KAYABOöAZI 1987
Kütahya KUREYùLER 2001
Kütahya KURUÇAY 1977
Kütahya YENøCEKÖY I 1995
Malatya BOZTEPE 2002
Malatya ÇAT 1996
Malatya GÜZELYURT 1996
Malatya KAPIKAYA 2004
Malatya MEDøK 1975
Malatya POLAT 1990
Malatya STANSUYU 1992
Malatya SÜRGÜ 1969
Malatya YONCALI 2002
Manisa AFùAR 1977
Manisa BULDAN 1967
Manisa DEMøRKÖPRÜ 1960
Manisa GÖRDES 2004
Manisa SEVøùLER 1981
Mardin DUMLUCA 1991
Mardin ùERøFBABA 1998
Mu÷la GEYøK 1988
Mu÷la KAZAN 1995
Mu÷la MUMCULAR 1989
Muú ALPASLAN I 2002
Nevúehir AYHANLAR 2000
Nevúehir DAMSA 1971
Nevúehir DOYDUK 2003
Nevúehir KUMTEPE 1987
Nevúehir TATLARøN 1989
Nevúehir YALINTAù 2000
Ni÷de AKKAYA 1967
Ni÷de ALTINHøSAR 1988
Ni÷de GEBERE 1941
Ni÷de GÜMÜùLER 1967
Ni÷de KOYUNLU 1986
Ni÷de MURTAZA 1993
Ni÷de YEùøLBURÇ 2004
Ordu PERùEMBE
YAYLASI
1993
Ordu TOPÇAM 2004
Osmaniye ARIKLIKAù 1998
Osmaniye ASLANTAù 1984
Osmaniye KALECøK 1985
Samsun ALTINKAYA 1988
Samsun ÇAKMAK 1988
Samsun DERBENT 1990
105
Samsun DEREKÖY 2000
Samsun DERøNÖZ 2000
Samsun DøVANBAùI 1988
Samsun GÜLDERE 1993
Samsun GÜVEN 1983
Samsun HACIDEDE 2000
Samsun HASAN
UöURLU
1981
Samsun KARABÜK 1997
Samsun KOZANSIKI 1989
Samsun ONDOKUZMAYIS 2001
Samsun SUAT UöURLU 1982
Samsun UNøVERSøTE I 1993
Samsun VEZøRKÖPRÜ 2001
Sinop CEMALETTøN 1987
Sinop DODURGA 2000
Sinop DURAöAN 1999
Sinop EDøL 1993
Sinop ERFELEK 2004
Sinop ESPøYELø 1975
Sinop KARACA 1999
Sinop MARUF 1999
Sinop NøSø 1984
Sinop SARAYDÜZÜ 2001
Sinop TAùMANLI 1978
Sivas AVCIPINAR 1981
Sivas BOöAZDERE 1979
Sivas ÇAMLIGÖZE 1998
Sivas DELøCE 1993
Sivas DELøøLYAS 1993
Sivas DÖRT EYLÜL 2002
Sivas GAZøBEY 1992
Sivas GÖLOVA 1990
Sivas GÜZELOöLAN 1979
Sivas HARMANCIK 1985
Sivas øMRANLI 2002
Sivas KARACALAR 2001
Sivas KEMERøZ 1986
Sivas KILDIR 1997
Sivas KILIÇKAYA 1990
Sivas KÖMEVøRAN 1994
Sivas KURUCAGÖL 1980
Sivas KÜÇÜKHÖYÜK 1997
Sivas MAKSUTLU 1977
Sivas MURSAL 1992
Sivas ÖZEN 2002
Sivas SAHLø 1985
Sivas SARIÇAL 1991
Sivas ÜÇTEPE 1992
Sivas YAPIALTIN 1977
Sivas YILDIZ 1986
ùanlıurfa ATATÜRK 1992
ùanlıurfa BøRECøK 2000
ùanlıurfa HACIHIDIR 1989
ùırnak DøRSEKLø 1967
Tekirda÷ BAYRAMùAH 1978
Tekirda÷ BIYIKALø 1987
Tekirda÷ øNANLI 1998
Tekirda÷ KARAøDEMøR 1983
Tekirda÷ ùARKÖY 1975
Tekirda÷ TEMREZLø 1992
Tekirda÷ TÜRKMENLø 1994
Tokat AKBELEN 1995
Tokat ALMUS 1966
Tokat ALPU 2002
Tokat ARTOVA 1986
Tokat ATAKÖY 1977
Tokat BEDøRKALE 1995
Tokat BELPINAR 1984
Tokat BOZTEPE 1983
Tokat BÜYÜKAKÖZ 1993
Tokat DUTLUCA 1991
Tokat GÜZELCE 2001
Tokat KIZIK (Akyurt) 1982
Tokat KIZIK (Tokat) 1970
Tokat ULUÖZ 1993
Trabzon ATASU 2002
Tunceli UZUNÇAYIR 2003
Uúak AHMETLER 1999
Uúak ALTINTAù
(MESUDøYE)
1997
Uúak GÜNEYKÖY 1997
106
Uúak KARAAöAÇ 1980
Uúak KARAAHMETLø 1980
Uúak KÜÇÜKLER 2001
Uúak TAKMAK 1993
Uúak ÜÇPINAR 1969
Van EMEK 1989
Van KOÇKÖPRÜ 1992
Van MORGEDøK 2002
Van SARIMEHMET 1991
Van SIHKE 1977
Van ZERNEK 1988
Yalova ARMUTLU 1999
Yalova GÖKÇE 1989
Yozgat FEHøMLø 1986
Yozgat GELøNGÜLLÜ 1994
Yozgat KANLIDERE 1984
Yozgat SÜREYYABEY 2004
Yozgat UZUNLU 1989
Yozgat YAHYASARAY 1990
Zonguldak DEREKÖY 1988
Zonguldak GÜLÜÇ 1966
Zonguldak KIZILCAPINAR 1994
Zonguldak KOZLU 1986
AKARSULAR
Akarsu Adı Ölçüm Noktaları Uzunluk
(Km)
Afrin Çayı Gaziantep Kırgızkayatepe -Suriye sınırı 97
Suriye sınırı-Türkiye sınırı 70
Akçay Gölgelida÷ - Büyük Menderes 291.km. 157
Aksu Çayı E÷irdir Gölü - Akdeniz 162
Alada÷ Çayı Semen Da÷ı – Sakarya 420 km. 139
Alaúehir Çayı Çalda÷ı – Gediz 192 km. 115
Ankara Çayı Elmada÷ı – Sakarya 356. km. 186
Araç Çayı Ilgazda÷ı – Filyos Çayı 119
Araç - Karadeniz 103
Tüm yatak 222
Aras Nehri Bingöl Da÷ı – Eski SSCB
Cumhuriyetleri sınırı
548
Tüm yatak 1 059
Arpa Çayı Çıldır Gölü – Aras 300 km. 174
Asi Nehri Türkiye güney sınırı - Akdeniz 97
Tüm yatak 380
Bakır Çayı Ömer Da÷ı – Ege Denizi 129
Banaz Çayı Murat Da÷ı – Sa÷ Menderes 165. km. 170
Batman Çayı Mirismail ve Akçakara Da÷ı – Dicle 224.
km.
170
Uluçay (Botan) Hakkari kuzeyi – Dicle 338.km. 268
B.Menderes Büyük Menderes 307
Tüm yatak 584
107
Sa÷ Menderes Akda÷ – Büyük Menderes 185
Ceyhan Nurhak Da÷ı - Akdeniz 509
Çaltı Suyu Yılanlı Da÷ı– Fırat 375. km. 143
Çekerek Çayı Tokat Da÷ları - Yeúilırmak 331
Çine Çayı Karagedik Da÷ı – B.Menderes 359 km 99
Mescit Da÷ı – Karadeniz 466 Çoruh
Mescit Da÷ı – eski SSCB sınırı 442
Çorum Suyu Köse da÷ı – Çekerek Çayı 260. km. 121
Çubuk Çayı Aydos Da÷ı – Ankara Çayı 84
Dalaman Yeúilgöl Da÷ı – Ege Denizi 229
Devrez Çayı Kumkaynar tepe – Kızılırmak 946. km. 186
Gölcük Gölü – Irak sınırı 523 Dicle
Tüm yatak 1900
Delice Irma÷ı Hasan Da÷ı – Kızılırmak 805. km. 426
Ergene Saray – Meriç 18. km. 281
Filyos Çayı Alpagot Tepe – Karadeniz 228
Tüm yatak 2 800
Dumlu Da÷ı – Suriye sınırı 971
Fırat
Murat kayna÷ı – Suriye sınırı 1 263
Garzan Çayı Malato Da÷ı – Dicle 312. km. 122
Gediz Murat Da÷ı – Ege Denizi 401
Gerede Çayı Boztepe Da÷ı – Filyos 156. km. 260
Gördes Çayı Türkmen Da÷ı – Gediz 252. km. 152
Gökırmak E÷riceova Da÷ı – Kızılırmak 1 026. km. 221
Göksu Yirce Da÷ı – Sakarya 640. km. 118
Göksu Nehri Kartal Da÷ı – Akdeniz – Kartal
Mountain
308
Göksu Çayı Gedevi Köyü – Göksu Nehri 140. km. 178
Göksu Gövdeli Da÷ı - Seyhan 201
Göksu Binbo÷a - Ceyhan 82. km. 138
Göksu Çayı Göksunun gözeleri – Fırat 837. km. 174
Gönen Çayı Gürgen Da÷ı – Marmara Denizi 134
Hamam Çayı Kumalar Da÷ı – Sa÷ Menderes 90. km. 82
Do÷ankent Çayı
(Harúit Çayı)
Balaban taúı - Karadeniz 160
Hınıs Çayı Bingöl Da÷ı – Murat 212. km. 129
Kahta Çayı Beyda÷ı – Fırat 771. km. 114
Karasu øran sınırı – Van Gölü 148
Kelkit Çayı Sipikör Da÷ı – Yeúilırmak 320. km. 373
Kızılırmak Kızıl ve Dumanlı Da÷lar - Karadeniz 1355
Kocabaúçayı Kirazlı Da÷ – Marmara Denizi - Kirazlı 108
108
Koca Çay Kızılcada÷ - Akdeniz 146
Koca Çay Madra Da÷ı – Manyas Gölü 240. km. 152
Kocaırmak (Bartın) Göktepe - Karadeniz 107
Köprü Irma÷ı Sarıidris Da÷ı - Akdeniz 184
K. Menderes Çayı Öldüren Da÷ı - Çanakkale Bo÷azı 124
K. Menderes Bozda÷ı - Ege Denizi 175
Manavgat Akda÷ – Akdeniz 93
Melen Çayı Bacaklıyayla Tepesi - Karadeniz 149
Melet Çayı Karagöl mevkii - Karadeniz 165
Türkiye – Yunanistan sınır boy 211 Meriç
Tüm yatak 490
Munzur suyu Munzur kayna÷ı – Murat 542. km. 144
M. Kemalpaúa Çayı Yirce Da÷ı -Apolyont Gölü – Simav
Çayı 244. km.
271
Murat Nehri Alada÷ – Fırat 460. km. 722
Nülifer Çayı Uluda÷ – Simavçayı 250. km. 172
Oltu Çayı Kargapazarı Da÷ı – Çoruh 256. km. 151
Ova Çayı Yıldırım Da÷ı – Ankara Çayı 60. km. 104
Piri Suyu ùakúak Da÷ı – Munzur Suyu 128. km. 280
Porsuk Çayı Murat Da÷ı – Sakarya 326. km. 488
Riva Deresi ùile güneyi - Karadeniz 71
Sakarya Sakaryabaúı Pınarı - Karadeniz 824
Seyhan Dezmir Da÷ı - Akdeniz 560
Sol Menderes Elmada÷ – Büyük Menderes 88
Susurluk
(Simav) Çayı
Kalaycıkırı Tepesi – Marmara Denizi 321
Tahma Çayı Kormaç ve Gölgeli Da÷ı - Fırat 541. km. 255
Tarsus Çayı Toros Da÷ları Akdeniz 142
Tunca Bulgaristan sınırı – Meriç 18. km. 61
Yeúilırmak Köse Da÷ı – Karadeniz 519
Zamantı Suyu Dezmir Da÷ı - Seyhan 308
Zap Suyu Miremir Da÷ı – Irak sınırı 189
109
*ÐNNXíDðÜ$ODEDOÜðÜ (01cu|1|jc|vs 1j||ss}
7XUQD (|su\ |vc|vs}
7DWOÜVX/HYUHðL (|e|c1 ||v||1||||s}
110
*ÖQHí/HYUHðL (|euu1|s ]|||usvs} 7LODS\D$]PDQÜ (|||1u|1 su.}
*ÖPÖí+DYX]%DOÜðÜ
(C1|1ss|vs 4v|1|vs ]||e||u}
.ÜUPÜ]Ü+DYX]%DOÜðÜ
(C1|1ss|vs c1|1ss|vs}
*DPEXVLD (û11|vs|1 1|||1|s}
Çizgili sazan
111
ñ
112
Deniz Alası
Büyük Camgöz
Mersin Balıßı
Güneğlenen Köpekbalıßı
113
Yeğil Kaplumbaßa
Deniz Kaplumbaßası
Oz Sazanı
Gümüğ Sazanı
Yaßlı Balık
Kancalı Ahtapot
Deniz Çayırı
114
Misk Ahtapotu
Minare Ğeytan
Minaresi
Kırmızı
Mercan
Minare
Kırmızı Yıldız
Pina
Triton Deniz Kulaßı
115
Mühreler
Maya
Fok
Deniz Atı Beni Balıßı
Yunuslar
Sünger
116
$ODEDOÜN
(S1|1u ||v||1 11c|us||]11}
.DGLIH7LQFD7LQFD
6XGDN(S||¯us|e1|u1 |vc|uue|c1}
*ÐNNXíDðÜ$ODEDOÜðÜ
(01cu|1|jc|vs 1j||ss}
$\QDOÜ6D]ÜQ
&\SULQXVFDUSLR
117
7DWOÜVX/HYUHðL(|e|c1 ||v||1||||s}
7DWOÜ6X.HIDOL/HXFLVFXVFHSKDOXV
,./$5,
<D\ÜQ(S||v|vs ]|11|s}
7XUQD(|su\ |vc|vs}
118
$N\D (||c||1 11|1}
%DUEXQ (|v||vs |1||1|vs}
7HNLU(|v||vs sv|1e|v|vs}
¡LSXUD (Su1|vs 1v|1|1}
'HQL]7XUQDVÜ
(Scu1|e|esu\ s1v|vs}
*REHQH4v\|s ||1¯1|1}
ñVWDYULW(||1c|v|vs ||1c|v|vs}
.DONDQ(Scuu|||1|1vs 11\|1vs}
119
.HIDO(|v]|| ceu|1|vs}
.HIDO(|v]|| 4v|1|vs}
.ÜOÜÁ(X|u||1s ]|11|vs}
.RO\RV (Scu1|e| |1uu1|cvs}
/DJRV|u|1eu|e|vs 1e1evs}
.DUDJÐ] (||u|u1vs |v
/HYUHN'LFHQWDUFKXVODEUD[
120
/ÖIHU(|u11|u1vs s1||1|||\} 0HUFDQ(|1]e||vs e|j||||1vs}
2UIR](|u|1eu|e|vs ]|]
2UNLQRV(||v11vs ||j11vs}
3DODPXWS1|11 s11|1
3LVL(||ev|u1ec|es ||11111}
6LQDJULW(|e1|e\ 1e1|e\}
121
8VNXPUX (Scu1|e| scu1||vs}
8]XQ.DQDW2UNLQRV (||v11vs 1|1|v1]1}
<D]ÜOÜ2UNLQRV (|v||j1vs 1||e|e|1|vs}
122
Pakette
suda
Açìk
Tahribatì
123
124