P. 1
11238[1]

11238[1]

|Views: 228|Likes:
Yayınlayan: Murat Engüzel

More info:

Published by: Murat Engüzel on Oct 06, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

KİMYASAL MADDELER, RİSKLERİ, KULLANIMI, TAŞINMASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE TÜRKİYE UYGULAMALARI

Zuhal YAZICI TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Gelişen bilim ve teknoloji toplum için yararlarının yanında taşıdığı risklerle de toplumun can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Teknoloji sağladığı konfora karşı insan ve çevre sağlığı ilişkilerini olumsuz olarak etkilemekte toplumun sürekli kontrollü ve hazırlıklı gerektirmektedir. Sağlıklı çalışma hakkı ekonomik ve siyasal yaşamın doğal yasalarla düzenlendiği sanayi devrimi koşulların günümüze kadar kavramsal ve kuramsal dayanaklarla geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Sağlıklı yaşama hakkıyla bütünleşen bu hakkın korunması ve geliştirilmesi politika ve eylem programlarıyla, girişim teknikleri ve yöntemleriyle geliştirilmiştir. Her ülke daha sağlıklı ve güvenli üretim arayışındadır. Sağlıklı çalışma hakkı ve kavramsal gelişim aşamaları ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde ve ilgili yayınlarla belgelenmiştir. İş sağlığı ve iş güvenliği multidisipliner (çok disiplinli) bir bilim dalıdır. Bir mühendis veya doktor kendi dalında ne kadar iyi yetişmiş olursa olsun iş güvenliği konusunda uzman sayılamaz. İş güvenliği konusunda mühendislik formasyonu üzerine eklenmesi gereken multidisipliner (tıp, ergonomi, iş psikolojisi, iş hukuku) bilgilerin edinilmesi ile uzman sayılabilir. Aynı durum işyeri hekimleri için de söz konusudur. Bu nedenle iş güvenliği konusunda çalışan meslek elemanlarına gerek öğrenim sürecinde, gerekse çalışma yaşamına girdikten sonra, kendine özgü bir uzmanlık dalı olan ve pek çok disiplinin buluştuğu noktada bilgilere gereksinim verilmelidir. İnsan aktivitesinin bulunduğu her yerde risk mevcuttur. Riski önlemenin birinci işyerinizde veya çevrenizde mevcut bulunan risklerin tammlanmasıdır. İşyerinizde ve çevrenizde mevcut bulunan risklerin tanımlanmasıyla başlayan ve adım adım ilerleyerek yapılan risk analizleri sonucunda işletmede var olabilecek olan işletmedeki tehlike ve işletim sorunları tespit edilerek ve bu sorunlarla mücadele etme yöntemleri geliştirilebilir. Dünyada yaygın olarak kullanılan ve ülkemizde de değişik işletmeler bazında uygulandığını gözlemlediğimiz Endüstride Tehlike ve İşletilir Olma Analizi (HAZOP)nden söz etmek yerinde olacaktır. Hazop proses sanayinde çeşitli tehlike (risk) değerlendirme yöntemlerden biridir. Risk gösteren bu konuda eğitim olmasını

9

değerlendirmesinin temeli işletmenin tarihçesi, yöneticileri bilgi, deneyim, öngörüleri ve analitik metodlardan oluşmaktadır. Dünyada sigorta şirketlerinin sorumluları sigorta yapacakları proses Ülkemizde sanayi kuruluşlarından özellikle Hazop yöntemi ile yapılmış güncel bir tehlike değerlendirmesini istemekte ve bu değerlendirmeye göre sigorta için daha düşük fiyat vermektedirler. sigortacılık sistemi ne yazık ki bu düzeye gelmemiştir. Hazop işletmede çalışan kişilere tehlike ve iletişim sorunlarına yol açabilecek bütün yolları düşündürmeye sağlayan bir tekniktir. Hazop olası problemleri azaltmak için uzmanların proses üzerinde bilgi ve deneyimlerinden sistematik olarak yararlanan bir tekniktir. En önemli adımı ise farklı branşlarda bir çok uzmanın bir arada ekip çalışması yapmasını sağlayarak etap etap sistematik bir tarama ile tehlike ve iletişim sorunları tespit edilir. Diğer bir özelliği ise bu ekibin beyin fırtınası yapmasma yardımcı olur. 1996 yılında Gümrük Birliğine girmemiz ile birlikte ülkemizde Avrupa ile yarışabilmesi için önemli değişim atakları başlatılmıştır. ISO 9000 Kalite Standartları ve Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde şirketlerin düşünce ve iş anlayışının değişimi görüldü. Brezilya'daki RİO Çevre Konferansı sonrasında benimsenen "Sürdürülebilir Kalkınma"

ilkesi ile çevre değerlerini ön plana çıkaran Çevre Yönetim Sistemleri yaşamımıza girdi. ISO 14000 kuruluş ve kuruluşla ilişkide bulunan müteahhit, taşeron vb. kuruluşların çevre yönetim sistemine etkin katılımını öngörmektedir. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kuruluşlar açısmdan verimliliği arttırdığı, rekabet gücünü yükselttiği ve karlık sağladığı için tercih edilmelidir. Kuruluş için yaşamsal nitelik taşıyan bu tür bir yaklaşımın gönüllü olarak firmalarca benimsenmesi doğaldır. Ancak ÇYS bir kuruluşa bu denli açık yararlar sağlama özelliğini ilk bakışta göstermemektedir. Çevreye yönelik yasal yaptırımları sadece standartlara uyarak da gerçekleştirebilir. AB çevreye yönelik politikaları çeyrek asırlık bir süreç içinde yavaş yavaş değişmiş ve 1990'dan sonra belirgin bir farklılık göstermiştir. 1987 yılı Temmuz'unda yürürlüğe giren Tek Avrupa Yasası (Single European Act-SEA), tüm birlik ülkelerinin çevre politikalarının uyum içinde olmasını zorunlu kılmaktadır. 1993'te gündeme gelen 5 çevresel hareket planı sürdürülebilir. Ekonomik gelişme çevreye zarar vermediği durumlarda kabul edilebilir düşüncesini getirmiştir. 1- Program (1973-76): Bu program çevresel prensipleri belirtirken ilk olarak "kirleten öderrpoüuter pays" prensibini gündeme getirmiştir. Üye ülkelerin alması gereken önlemler belirlenmiştir. 2- Program (1977-81): Birinci programın devamı niteliğindeki bu program temel kirliliği önleme yerine kontrol etmeye ağırlık vermektedir. 3- Program (1982-86): Bu programın en büyük özelliği çevre ile ilgili politikaların diğer temel politikalar ile entegrasyonunu sağlamak olmuştur.

10

4- Program (1987-92): Bu program SEA ile aynı zamanda ortaya çıktığı için aralarında önemli bir takım benzerlikler vardır. Değişik çevresel elemanlar için (hava, su, gürültü kirliliği gibi) önlemler öneriyor olmasıdır. Ozon tabakasının incelmesi, iklim değişikliği gibi global sorunlar nedeniyle çevre politikalarının uluslar arası boyutu daha önemle vurgulanmıştır. 5- Hareket Programı (1993-2000): Çevre konularında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Bu program ilk kez "sürdürülebilirlik=sustainability" kavramını gündeme getirmiştir. Ekonomik 5 temel sektör gelişme, sosyal aktiviteler ve çevre konusunda toplumun tüm kesimlerini ve kitle örgütlerinin aktif katılımını, politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında esas almaktadır. belirlenmektedir. İmalat Enerji Ulaşım Tarım Turizm

Bu 5 temel sektörde için konulan temel standartlar şunlardır: • Yayılma (emisyon) standartları: Belirli maddelerin aşılması gereken sınırlarını belirlemektedir. Kullanıcıya yeni belli teknolojiler sunulmakta ve kirletici maddelerin kaynakta kontrol edilmesine çalışılmaktadır. • Çevre-kalite standartları: Çevresel ortamda (hava, su ve toprak)bulunmasına izin verilen maksimum konsantrasyonları ifade eder. Sanayinin tüm zararlı kompenetlerinin seyrelterek ortama verilmesini sağladığından teknolojik ucuz çözümleri içerir. • Ürün standartları: Bu standart ürünün yapısından bulunmaması gereken malzemeleri belirler. Bu tür ürünlere pazarlama engeli yaratabileceği için ticari önem arz eder. • Süreç standartları: Üretim sürecinde çıkabilecek maddeleri kontrol etmeye ve iş çevresine zararlı maddelerin yayılmasını önleyerek çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlar. • Biyolojik standartlar: Yaşayan organizmalardaki bazı maddelerin standardı olduğundan ölçülmesi ve kontrolü zor olmaktadır. Uygulaması zordur. Bu planların hazırlanmasındaki temel amaç çevre konusunda etkili tarafların belirlenmesi ve kamu bilincinin oluşmasını sağlamaktır. Temel taraflar ise şöyle tanımlanmaktadır. Kamu yönetimi (yerel ve merkezi hükümetler) kitleleri eğiterek, yasaları uygulayarak ve temel planlama kararlarını alarak önemli bir görev üstlenmektedir. Tüketiciler ve atık yaratan özel-kamu kuruluşları çevre konusunda sorumlu olmaya zorlanmaktadırlar.

11

ÇYS genelde çevre başarısına yönelik bir çerçeve çizmektedir. Böyle bir raporlama sistemi sadece çalışanların güvenliğini değil bölge insanının da sağlık ve güvenliğini korumakta yararlı olmaktadır.Kamuoyu geleceğin çevre kalitesi üzerinde etkili olmaya çağrılmıştır. -Kontrol süreç ve yöntemlerinin belirlenmesi -Atık ve enerji yöntemi -İş güvenliği ve meslek sağlığını koruyucu önlemlerin alınması -Bilgilendirme iletişim ve eğitimin sağlanması Bu kapsamda TKY ve ÇYS arasında önemli benzerlikler gözlenmektedir. bir kuruluş yönlendirmelidir. program ve çevre yönetim sistemine ait gerçek veriler bulunması kaçınılmazdır. Tehlikeli maddelerin artan üretimi depolanması ve kullanımı nedeniyle dünyada yaşanan büyük endüstriyel kazalar sonrasında. Zorunluluk taşımayan şu an isteğe bağlı bırakılan ISO 14000 temel felsefesi 12 . Bu programda sanayi ve çevreye zarar veren önemli bir taraf olarak düşünülmüş ve temiz teknoloji kullanmaya ve çevre bilinci geliştirmeye duyarlı olmaya çağrılmış ve teşvik edilmiştir. -Çevre yönetim sisteminin oluşturularak sürekli gelişimin sağlanması -Çevresel etki değerlendirmesi (faaliyet. Burada APELL (Awareness and Preparedness of Emergenceis of Local Level)-Yerel Düzeyde Acil Durumlarda Hazırlılık ve Bilinçlilikten) söz etmek yerindedir. 1974'de İngiltere'deki siklohegzan patlaması 1984'de Mexicocity'deki propan patlaması aşağıda belirtilen ana başlıklar altında faaliyetlerini ISO 14000 devreye girmiştir. ISO 14000 kapsamında. Çevre konusunda başarı çevresel kural ve yaptırımlarla sağlanabilecektir. Çevreye yönelik girişimlerin katılımcı bir şekilde yürütülmesini öngörmektedir. Her iki sistemde öncelikli inşam ele almakta ve bireyin fiziksel sağlığına ek olarak zihinsel gelişimini dikkate almaktadır. AB haricindeki diğer üyeler çevreye yönelik olarak kendi standartlarını hazırlarken şudur: ISO 14000 felsefesi çevreye gerçekçi bir yaklaşım sergilemekte ve tüm kuruluşa bir çevre bilinci vermeye çalışmaktadır. EMAS her denetim aşamasından sonra "kurum dışına" bilgi verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda çevre standartlarına uyum ve denetim işlemlerinin belgelenmesi ağırlık kazanmış ve EcoManagement and Audit Scheme (EMAS) gündeme girmiştir. ürün ve hizmetin çevreye doğrudan ve dolayı etkileri) . Bu raporlarda kurum politika.

bölgesel düzeyde acil durumlar için hazırlıklı olma (Apeli) el kitabını hazırladılar. UNEP endüstri ve çevre ofisi (IEO) endüstri ile müştereken. APELL'i kazaların önlenmesi önlenmesi ve acil durum hazırlığı için bölgesel işbirliği prosesi veya güvenlik ve kayıp önleme teknolojisi artı toplumun bilgilendirilmesi ve acil durum planlanmasında toplum ve endüstri katılımını içeren bir yönetim sistemi olarak tarif edebiliriz. APELL YÖNTEMİ NEDİR? Apeli iki temel görüşe yer verir. gene de böyle bir kazanın olması halinde karşılık verme planları yapabilecek kadar gerçekçi olunmalıdır. Sanayi. yerel makamlar ve toplum liderleri arasında içten bir diyalog bu tutumların üstesinden gelebilir. CCPA. WHO. Bu hazırlık bölgesel tehlikelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve böylece koruyucu önlemler oluşturulacaktır. depolanması ve kullanılmasında oluşabilecek tehlikeler ile yerel makamlar ve endüstri tarafından toplumu korumak üzere alınan önlemler için toplum bilinci yaratılması ve artırılması 2) Bu bilinç ışığında bölgesel bir işbirliği sağlanarak bütün toplumu kapsayan acil durum planlarının hazırlanması APELL İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUR a) TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ (Commanity Awareness-Toplumsal haberdar olma) 13 . UNİDO ve diğer benzer kuruluşlarla tam işbirliği ile hazırlanmıştır. 1) Tehlikeli maddelerin üretilmesi. CMA. El kitabının amacı tehlikeli tesislerin bulunduğu bölgelerde toplum bilincini geliştirmek ve acil durum planlan yapmak üzere karar organlarına ve teknik personele yardımcı olmaktır. taşınması. APELL'in başarısını engelleyebilecek başlıca nedenler ise 1) Aşırı Güven (Zaten bir plan var) 2) Kayıtsızlık (Burada bir şey olmaz) 3) Maliyet (Bizim gücümüz yetmez) dir. 1986 yıllarının sonlarında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) özellikle gelişmekte olan ülkelerin hükümetlerine kimyasal kazalar ve acil durumların oluşumu ve zararlı etkilerini en aza indirmede yardımcı olmak üzere bir dizi önlem önermiştir. Ren nehri kirliliği NEDEN APELL Gerekli tedbirler alınarak büyük endüstriyel kazaların önlenebileceğine inanılsa dahi. Bu kitap CEFIC.1984'de Hindistan/Bhopal'deki metilizosiyonad sızıntısı 1986'da İsviçre/BasePdeki patlama ve yangın.

toplum alt yapısı acil durumlara karşı koyma gelenek ve kaynakları. • İlgili il/ilçe/köy yönetim birimleri • Belediye ve Sanayi Odalarının ilgili üniteleri • Facia/afet/mücadele örgütleri • Kızılay v 14 . yayılma ve tehlikeli madde kaçağı potansiyeli olabilecek bütün ticari faaliyetleri kapsar. Bir endüstriyel kazanın insan sağlığına ve çevreye etkisinin boyutları. Bununla beraber merkezi yönetimler "Bakanlıklar" ve aynı yörede olmayan şirket genel müdürlükleri bu yöresel çabalara destek olmalıdırlar. APELL ESNEK BİR YÖNTEMDİR Ülkelerin kültürleri. patlama. BÖLGESEL BİR TOPLUMU ETKİLEYECEK ENDÜSTRİYEL BİR KAZA İLE BAŞA ÇIKABİLME YETENEĞİ Apeli yöntemi amaç ve prensipleri belirler. 1. Sanayi (Kamu ve özel sektöre ait fabrika yöneticileri fabrikalarındaki güvenlik ve kazaların önlenmesinden sorumludurlar. değer yargıları. Uygulama ise yöresel şartlara uyarlanarak yapılabilir. Yönetim (Merkezi/Yerel) Bunlar seçimler veya tayinle göreve gelen toplum güvenliğini ve sağlığı ile çevrenin korunmasından sorumlu yöneticilerdir. Fabrika içinde spesifik acil durum planları hazırlarlar.) • Sahibi • Yöneticileri (İşveren temsilcisi yetkisine haiz) • Çalışanlar • Sanayi Odaları • Müteahhit-Taşeron (Nakliyeciler dahil) • Alt sanayi (Malzeme üreticileri gibi) 2. APELL ÇALIŞMALARINDA ORTAKLAR Başarılı bir Apeli yönetiminin yerel olarak 3 önemli ortağı vardır. yasa ve düzen gerekleri farklıdır. Bu ülke endüstrilerinin de tehlike ve risk potansiyelleri farklıdır.b) TOPLUMA KORUYUCU PLANLARIN FORMÜLE EDİLMESİ (Emergencency responce-Acil duruma karşı koyma) Apeli yöntemi. yangın. Dolayısıyla Apeli yönteminde ağırlık ve önem yöresel katılım ve işbirliğindedir. böyle bir durumda yöresel karşı koymanın hızı ve kapsamına bağlıdır. sızma.

Bu liderlerin sanayi ve yerel hükümet arasında bir köprü kurmaları gereklidir. Bu köprü ve koordinasyon grubu Apell'in çıkış noktasıdır. Özetle. Sanayi kuruluşları acil durum planlarının çeşitli bölümleri yerel makamların ve toplumun uyarılmasını ayrıca iletilişi kurmayı içerir. Böyle bir plan için anahtar. koordinasyon grubunun rolü sanayi ve yerel yönetim arasında toplum liderlerinin katılımı ile bir köprü kurmak.• Sağlık Kuruluşları • Kolluk kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetler • PTT/TRT • İlgili Ulusal Yönetim Birimleri • İlgili Uluslararası Yönetim Birimleri 3. • Gayri Resmi Destek Grupları • Basın-Yayın (Medya) • Eğitim Kuruluşları • Gönüllü Kurum/Kuruluş/DernekA^akıflar • Meslek Odaları • Sendikalar (İşçi-İşveren) • Siyasal Partiler • Sanatçılar APELL NASIL BAŞLATILIR? Bütün sanayi kuruluşlarının bir acil durum planı yapma ve uygulama sorumluluğu vardır. Koordinasyon grubunun fiili bir 15 . Tesis acil durum planının yanı sıra. kuruluşun operasyonlarının güvenlik açısından incelenmesidir. Apeli yöntemi varolan tüm acil durum planlarından yararlanılarak ilk karşılık vermenin çok kritik ve önemli olduğu yerel düzeyde etkin bir biçimde işleyecek koordineli tek bir plan oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Yerel Toplum ve İlgi Grupları • Yöre Halkı: Örneğin bir gaz kaçağında birinci derecede etki alanında yaşayanların tehlikeyi bilmeleri onların vatandaşlık hakkıdır. ulusal hükümetinde acil durum planlan olabilir. Yerel makamların ve toplum liderlerinin bilinçlenme ve acil durumlara hazırlıklı olma konularında etkin olabilmeleri için yörelerindeki sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle yakın ve doğrudan ilişkileri olmalıdır. topluma uyumlu birleşik bir acil durum planlamasını ve iletişim sağlamaktır.

acil durumunda aoğrudan müdahale görev ve rolü olmayıp ancak böyle bir durumlar için görevlilerin hazır olmasını sağlamaktır. BİR SANAYİ KURULUŞU ACİL DURUMA MÜDAHALE PLANININ TİPİK BİLEŞKELERİ • Tesis Acil Durum Organizasyonu • Tesis Risk Değerlendirmesi • Alan Risk • Uyarı Sistemleri ve İletişim Sistemleri • Acil Durum Malzeme ve Olanakları • Normal İşlemlere Dönmek İçin Süreç • Eğitim ve Uygulamalar • Acil Durum Organizasyon/İşlemlerinin Düzenli Testleri • Acil Duruma Müdahale Prosedürleri • Ayrıntılı İşlem Talimatları (Her işlem birimi ve yardımcı sistemler için) KOORDİNASYON GRUBU KÖPRÜ İŞLEVLERİ • İletişim Sağlamak • Bilgi Paylaşımı • Acil Durum Plan ve Yöntemlerini Koordine Etmek • Diğer Acil Durum Kuruluşlarıyla Etkileşimde Bulunmak • Ortak Eğitim ve Öğretim • Karşılıklı Yardımlaşma YEREL HÜKÜMET SORUMLULUĞU • Güvenli bir toplum oluşturmak • Toplumdaki tüm yerleşik ve gelip geçenlerin güvenlik refahını sağlamak • Toplum güvenlik programları oluşturmak • Can ve mal varlığını (özel ve kamu) korumak • Bir acil durum sırasında toplumun oluşturduğu acil durum kuvvetlerini koordine etmek • Acil durumlara karşı plan ve yöntemler geliştirmek • Toplu yerleşim yerlerinde yada eyalette diğer kuruluşlarla eğitimi tatbikat ve alıştırmaları yönetmek • Ulusal hükümetlerle iletişim kanalları oluşturmak 16 .

Toluen Yangını FeCİ3 üretim tesisi Cl gazı kaçağı (Alikahya) Polisan-Patlama Yangını Hundayı Fabrikası Boyahane Yangını Bu kadar riski bir arada yaşayan Kocaeli'nde tehlikeyi azaltmak için başlatılan APELL (Bölgesel Düzeyde ) "Acil Durumlar İçin Hazırlıklı Olma"gereken yapı taşları ve boyutları görüşüldü. Gönüllülük esası ile • Açıklık (risk ve işbirliği) • Eğitim (Bilgi ve deneyim paylaşımı) • Bilinçlendirme • Kendi içinde yaptırım uygulama • Uluslararası ilişki ve iletişim konularında sürekli işbirliği benimsenmiştir. Acil Müdahale Planı için Apeli sürecine 10 adım yaklaşımı: • • • • • Acil müdahaleye katılacak olanların rollerinin. kaynaklarının ve ilgililerin belirlenmesi Acil durumda ortaya çıkabilecek risklerin ve zararların değerlendirilmesi Katılımcıların ortak müdahaleye yeterlilik açısından kendi acil planlarını gözden geçirmeleri Mevcut planlarda yer almayan fakat gerekli müdahalelerin belirlenmesi Belirlenen katılımcıların kaynaklarının görevlerle örtüşmesinin sağlanması 17 . 1986 1991 1993 1994 1996 1997 Klor gazı kaçağı Petkim Kauçuk Fabrikası Yangım Transkim. Apell'e gereksinim duyulması ise gelişmiş ülkelerde bile ölümlere neden olan büyük endüstriyel kazların yerleşimle iç içe olan sanayi şehri Kocaeli'nde ne tür felaketler yaratacağı endişesinden doğmuştur.SANAYİNİN SORUMLULUKLARI • Güvenlikli iş uygulamalarını sağlamak • Çalışanların ve ziyaretçilerin kişisel güvenliğini sağlamak • Güvenlik programı oluşturmak • Bölgede can ve mal korunmasını sağlamak • Bir acil durum sırasında tüm tesis personelini koordine etmek • Acil durumlara karşılık vermek için plan ve yöntem geliştirmek • Kimyasal tehlikelere karşı güvenlik malzemesi. Kocaeli'nde bugüne kadar yaşanan endüstriyel kazalar ise. eğitim ve bilgi sağlamalı Ülkemizde Apeli uygulamaları Kocaeli sanayi Odası önderliğine 1992 yılında başlatılmıştır.

Çoğu ülkelerdeki kimyasal maddeler çevreye atılmakta: Bu durum çevrede yaşayanlar ve çevre. ekoloji üzerinde ciddi sonuçlar ve karşılaştırmalı riskleri konusunda geniş açıklamalar 18 . yararlanan taraf olarak ürünlerinin hem de çok en yüksek güvenlik standartlarına uyup yada uymaması sorumluluğunu taşımalıdır. gereken durumlarda toplumu bilgilendirmeli. Kimyasal madde üreten ve kullanan sanayiler hem bu risklerin kaynağı. SONUÇ: Sanayi kuruluşlarının acil duruma müdahale planları deneme uygulamaları ile gözden geçirmeleri. Çevre Yönetim Sisteminin felsefesi ile Apeli programının öngördüğü hedeflerle uyum içinde olduğu görülür. Sanayinin kendisinin daha fazla teknoloji geliştirme. Teknolojik riskler ya yeterli ve etkin önlemler alınmadan yapılan üretimler nedeniyle yada doğal afetler sonrasında çıkmaktadır. Katılan grupların. üretim süreçleri yapmalıdır. kullananlara. Bu maddelerin insanlara ve çevreye en az zararlı etkiyi sahip olmasına çalışmalı. bütünsel plana entegre olabilmesi için gerekli değişikliklerin yapılması Yerel yönetimle işbirliği yaparak yerel düzeydeki plana uyum sağlanması. bunları işleyen işçilere. yetkililere ve üretim bölgesi sakinlerine kimyasal maddenin nitelikleri. ilk yardım/temizleme/imha yöntemleri. Sanayi kazaları ve sonuçları önceden bilinemez. Bunlara karşı en iyi korunma yöntemi kullandığımız kimyasal maddeler hakkında en fazla bilgiyi edinmektir. Gelişmiş ülkelerde kimyasal maddeler ile çalışanlar ve kullananlar güvenlik önlemleri altında çalışmakta ve düzenli sağlık kontrolllerinden geçirilmektedirler. Sanayi kuruluşları kendi aralarında ve yetkililerle bilgi köprüsü kurarak patlama/yangın/zehirleme riski taşıyan kimyasalları bildirmeli. Toplum geleneğine sahip çıkma kararlılığını göstermelidir. Ülkemizde önde gelen kuruluşları ISO 14001 (Belgelendirme) almış durumdadır. Sanayi ile içice yerleşim nedeniyle yakın çevreyi hatta coğrafik etkiler nedeniyle uzak çevreyi bile etkilemektedir.• • • • • Mevcut planların. Kimyasal madde üreten ve kullananlar için potansiyel risktir. entegre plan ve acil müdahale rol alanlarının eğitimi Planın periyodik kontrolünün gözden geçirilmesinin ve güncelleştirilmesinin sağlanması Yerel topluluğun ve halkın entegre planı hakkında bilgilendirilmesidir. taşıma ve kaldırmaya ilişkin kurallar gibi genel önlemleri belirtmelidir. paniği önleyecek bilinçlenmeyi yaratmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmalıdırlar. Bütün bu çalışmalarda sivil toplum örgütleri ile medyaya çok büyük görevler düşmektedir. bunların koruyucuları olumsuz etkileri. risk değerlendirme metodları geliştirmeleri ve bu değerlendirmelerle ilgili veri bankaları kurmaları ve bu bilgileri bütün ülkenin kullanacağı şekilde düzenlemeleri gerekmektedir.

MAK. Bilgi-öğrenme hakkına göre her üretici kimyasala ait fiziksel ve sağlık tehlikelerini belirten en son bilgileri sağlamakla yükümlüdür. STELL değerleri. çalışma ve kullanma yöntemlerini saptamak amacı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde kimyasallarla ilgili standartlar oluşturulur. • Kimyasal maddenin tanımı. Bilgi-öğrenme hakkı (Right toknow) deyimi iki ana fikirden oluşur. koku. Ülkemizde bu konu ile ilgili veri bankalarının kurulması (Çevre. Her ülke çalışanlarına toprağı. En önemli sorun ise kullandığımız kimyasallarla ilgili yeterli bilgileri elde etmektir. Sağlık. yönetmelik vs. bu kimyasallarla ilişkide bulunan herkesin (İşçi-İşveren-Toplum vd) bu bilgileri birbirlerine ulaştıracaklarını açıklamak. tüzük. kaynama noktası gibi) Sağlık üzerine bilinen etkileri ve korunma yolları. • Kimyasal maddeyi taşıyanların. 1 Fiziksel özellikler (görünüş. MSDS hazırlayan kişi ve kuruluşun ismi. Etkilenme düzeyleri. • Her ne şekilde olursa olsun. Acil durum ve ilkyardım bilgileri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ve isteyenlere iletilmesi çok önemlidir. doğayı tahrip etmemek. Değişik förmatlarda hazırlanan MSDS'ler aşağıdaki bilgileri içermek zorundadırlar. Çalıştığımız işyerinde ve yaşadığımız çevrede kimyasalların tehlikelerini bilmek Anayasal bir haktır. Çevreye bilinçsizce atılan kimyasal maddelerin türüne göre bu maddelerin ciddi sağlık sorunları ile tehlikelerini bilmeyen çalışanlar ve çevrede yaşayan insanlar için karşılâşabilmekte ve çevrede kalıcı bir kirlilik gözlenmektedir. Tüketiciyi ve kullanıcıyı korumak.doğurmaktadır. Ancak bu düzenlemelerin etkili ve yararlı olabilmesi için endüstri-devlet-kullanıcı arasında çok iyi bir koordinasyona. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak tüm eğitimlerimizde bu olguyu anlatarak ülke genelinde yaygınlaştırmaya çalışmaktayız. Tehlike Bilgi Formları-Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. kullananların ve üretiminde çalışanların bu kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda değerlendirme yapmalarım sağlamak. suyu. 19 . • • • • • • • Bir karışım ise bileşenleri. birçok dokümanlar hazırlar ve yaymlar. TLV. Kanser yapma olasılığı. depolayanların. işbirliğine ve iletişime gerek duyulur. havayı kısacası insanlarını ve çevreyi korumak için çeşitli kanun.

kimyasalların nasıl sınırlandırıldığının ve kimyasalların yasaklandığının veya kullanımının kısıtlandırılan kimyasallarla ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin Yayını olarak "Tüketimi ve/veya satışı yasaklanmış.Endüstriyel Kimyasallarla İlgili Bilgi Edinmek ve Kullanmak Çalıştığınız işyerinizde ve yaşadığınız çevredeki kimyasalların tehlikelerini bilmek anayasal bir haktır. B) İMALATÇI/SATICI İşveren veya işveren vekili size gerekli bilgileri sağlamadığı taktirde sorumlu müdür veya işyerinizde varsa sendika temsilcisi ile birlikte doğrudan doğruya kimyasal madde imalatçısına yazarak bu bilgileri kendiniz isteyebilirsiniz. Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Tedbirler Hakkında Tüzük. 20 . İmalatçı firmaların çoğuna bu bilgileri vermesinin yasal bir prosedür olduğunu anlatmak gerekmektedir. Yurtdışında kimyasal maddelerle ilgili sağlık ve güvenlik bilgileri herkese açıktır. Tekrar yanıt alamazsanız bu kimyasal maddenin kullanımını durdurabilirsiniz ve bu hususu hatırlatma yazısında belirtiniz. Yönetmelik.d. yönetmelikler kapsamında bu bilgiyi elde etmek olasıdır. Ülkemizde ise T. Sizin işyerinizde kullandığınız belirli kimyasalların son derece tehlikeli kimyasallar listesinde yer alıp almadığını. En önemli sorunlardan birisi ise kullanılan kimyasallar ile ilgili yeterli bilgileri elde etmektir. Eğer mektubunuza makul bir süre içerisinde onlardan yanıt alamazsanız bir kez daha hatırlatma yazısı göndermeyi deneyiniz.Anayasasınm Çalışma Hayatı ile ilgili maddeleri. kanserojen kabul edildiği. Kendi işyerinizin durumuna göre değişiklik yaparak kimyasal madde imalatçısından veya satıcısından bilgi istemek için yazabileceğiniz bir mektup örneği verilmektedir. Bu yasalar. işyerinde kullanılan bütün kimyasal maddelerle ilgili eksiksiz bilgi verilmesini zorunlu kılmaktadır. kullanılan "bütün kimyasal maddelerle ilgili olarak mümkün olduğunca fazla bilgi ve eğitim sağlama konusunda işverenlere yasal sorumluluk yüklemektedir. ÇED Yönetmeliği. sendika. Depolanması Hk. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği temsilcisi veya sorumlu müdür işverenin kimyasal madde imalatçısından veya satıcısından bilgileri alıp işçilere verilmesi konusunda ön ayak olmalıdır. önemli ölçüde kısıtlanmış veya hükümetlerce onaylanmayan ürünler listesi" United Nations Sales Section. v. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. 1475 sayılı İş Kanunu. Parlayıcı.C. piyasadan çekilmiş. Dolayısıyla bu bilgileri bilmeniz doğal hakkınızdır. Bilgi kaynaklarını daha ayrıntılı incelersek. Zararlı Kimyasalların Taşınması. Söz konusu kimyasal maddeye alternatif olabilecek daha güvenli hangi kimyasal maddelerin hangi maddeler aramak gerekebilir. Bazı işçi sendikalarının işverenle imzaladıkları toplu sözleşmelerde. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkındaki Tüzük. A) YÖNETİM Dünyada pek çok ülkede tehlike bilgisi yada bilme hakkı konusunda mevzuat bulunmaktadır.

kimyasalın yapısı hakkında bilgi verilmelidir. Bir karışım ise bileşenleri.Maddenin Tanımı Bu bölümde ürünün kimyasal adı veya ticari adı yer alır. Kanser yapma olasılığı. Switzerland. depolayanların. I Bölüm. telefon 21 . Birinci bölümde imalatçının veya satıcının adı. koku. kullananların ve üretimde çalışanların bu kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamak: • Her ne şekilde olursa olsun. kaynama noktası gibi). STELL değerleri. Ticari sır olsa bile.9 ve dokümanın en son baskısını isteyebilirsiniz. ISBN 92-1-130145.) bu bilgileri birbirlerine nasıl ulaştıracaklarını açıklamak Bilme hakkına göre her üretici o kimyasala ait fiziksel ve sağlık tehlikelerini belirten en son bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Amerika Birleşik Devletleri. MAK. Ticari bir sır değilse. • Kimyasal maddeyi taşıyanların. İşçi Sağlığı. İşte bu aşamada Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS ) devreye girmektedir. Yayının standart kitap numarası C. • • • • • • • ® Kimyasal maddenin tanımı. İşverenlerde bu bilgileri standarda uygun olarak çalışanlara aktarmakla yükümlüdürler. işveren. Bu sistemin Amerika Birleşik Devletlerindeki resmi adı "Tehlike İletişim Standardıdır" Daha yaygın kullanım adı "Bilme-Öğrenme Hakkıdır" Bilme Öğrenme Hakkı (Right to Know) deyimi iki ana fikirden oluşmaktadır. bu kimyasallarla ilişkide olan herkesin (işçi. adresi.TEHLİKE BİLGİ FORMLARI (MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI) Tehlike bilgi formları-Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. toplum vd. Değişik formatlarda hazırlanabilen MSDS'1er aşağıdaki bilgileri içermek zorundadırlar. sağlık riskleri ile ilgili ayrıntılı bilginin MSDS'de mutlaka yer almalıdır. İş Güvenliği kuruluşu olan OSHA (Occupational Safety Healt Associations). Fiziksel özellikler (görünüş. Acil durum ve ilk yardım bilgileri.Newyork United States Of Amerika veya Geneva. MSDS'i hazırlayan kişi veya kuruluşun ismi. MSDS'lerin sekiz bölümde hazırlanmasını önerir. Etkilenme düzeyleri TLV. Sağlık üzerinde bilinen etkileri ve koruma yolları.

c) Buhar yoğunluğu.Bölümde maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri yer almalıdır. j) Patlama noktası. TLV ise her zaman için PEL'den daha koruyucu olan önermedir. Kimyasal için verilmesi gereken özellikler şunlar olmalıdır. OSHA'nın izin verilebilir etkilenme düzeyi (PEL) değerleri ile Amerika Resmi ve Özel Sektör Endüstri Hijyenistleri Birliği'nin belirlediği Eşik Sınır Değeri (TLV-ESD). h) Buharlaşma oranı. i) Kaynama noktası. izin verilen maksimum konsantrasyon değeri (MAK) kapsayabilmelidir. g) Hacme göre uçucu yüzdesi. Ürünün içindeki tehlikeli maddeler kimyasal isimleriyle listelenmelidir. b) Buhar basıncı. Bu özellikleri "yangın tehlikesi yaratabilecek sıcak bir ortamda buharlaşmayı" solunum koruyucu gerektirebilecek buhara dönüştürmeyi verebilirsiniz. Kanserojen maddeler istisnadır ve karışımın yüzde birinin onda birini (%0. Bu bölümde sağlığa zararlı bileşenlerin adları (herkesçe bileşiğin tümü içindeki oranları belirtilmelidir. ABD'de PEL'in verilmesi yasal zorunluluk. Listedeki maddelerin her biri için ek etkilenme düzeyleri belirtilmelidir. Karışım olan ürünlerde tehlikeli kimyasallar listesine olan ve ürünün yüzde birini (%1) veya daha fazlasmı oluşturan maddelerin yazılması gereklidir. m-Bölüm: Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri III.numarası. a) Normal görünüş ve kokusu. f) Özgül ağırlığı.İçindeki Tehlikeli Maddelerin Bileşimi Bu bölümde kimyasal maddenin/bileşenin sağlığa zararlı yapısıyla ilgili bilgiler yer alır. II Bölüm . MSDS'in hazırlandığı tarih ve iş saatleri dışmda acil aramalar için bir telefon numarası yer almalıdır. d) Suda çözünürlüğü e) Erime noktası. v bilinen ve kimyasal adları) ve mümkünse 22 .l) oluşturuyorsa listede belirtilmelidir. Acil durumla karşılaşmadan önce bilgi almak için imalatçının satıcının aranması daha uygundur. Ek bilgi olarak Kısa Süreli Etkilenme Düzeyleri (STELL) ve Yaşamı ve Sağlığı Anında Etkileyecek Tehlikeli Düzeyi (IDLH) bilgileri yer alabilir.

parlama noktasında belirlemede kullanılan iki yöntemi (kapalı veya açık kap) söz edilmesi yararlıdır. Alevlenme düzeyleri ile havadaki en düşük ve en yüksek gaz veya buhar konsantrasyonları kastedilmektedir. kullanma önlemleri ve kaza ile ortama karışması halinde uygulanacak önlemler detaylı bir şekilde yer almalıdır. bir sıvının. Bu yan ürünlerinin uygun biçimde saklanması ve kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır. çalışma uygulamalar ve kişisel koruyucu teçhizat donanımlar ile ilgili bilgiler yer almalıdır. UEL) alevlenme düzeylerini.rV-Bölüm: Yangın ve Patlama Bilgileri IV Bölüm. Solunum koruyucuları (respirator). havayla karıştığı zaman tutuşacak bir karışım oluşturacak kadar buhar çıkaracağı en düşük sıcaklıktır. olağandışı yangın ve patlama tehlikeleri açısından yaklaşılır. Vin-Bölüm: Kontrol Önlemleri Bu bölümde havalandırma. En yüksek düzey. maruziyet işaretleri ve belirtileri. yangın söndürmede kullanılacak araçlar. deri absorbsiyonu. Kanser Araştırmaları ile ilgili Uluslar arası Ajans veya OSHA'dan mı geldiği belirtilmelidir) maruziyet durumunda daha da kötüleşen sağlık sorunları ve önerilen ilkyardım/acil durum prosedürlerinin tamamı bu bölümde yer almalıdır. Vn-Bölüm: Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler Acil durumlarda ne yapılacağına ilişkin planlar geliştirmek için gereken bilgileri dökülmeler sonrasında temizleme işlemleri. onun üzerinde yangının yayılmayacağı düzey anlamına gelmektedir. Eğer tepkimeye giriyorsa sonuç ürünleri ile ilgili tehlikelerini gösterir. parlama. ürüne en dayanıklı koruyucu giysi ve eldiven materyali belirtilmelidir. güvenli bir şekilde depolama. Bununla beraber imalatçılar bu bilgileri "buharını solumayın" veya "cilde temas etmemeli" gibi basit ve yetersiz cümlelerle ifade etmektedirler. ağız-oral) sağlık üzerinde yarattığı akut ve kronik etkiler. Ancak yine bu bilgilerde eksik yer almaktadır. köpük türünü veya kimyasal söndürme istemleri kastedilmektedir. Yangını söndürmede kullanılacak araçlarla doğal olarak bir yangın durumunda kullanacağımız suyu. sindirim. Buna ek olarak. Ancak MSDS'lerde çoğu zaman eksik ve yetersiz hazırlanan bölümdür. Bir kimyasal maddenin parlama noktası. 23 . En alt düzey de onun altında yangının yayılmayacağı düzeydir. Parlama noktası ne kadar düşükse. VI-Bölüm: Sağlık İçin Yarattığı Tehlike Bilgileri Kimyasal maddenin vücuda giriş yolları (solunum. ürünün kanserojen olup olmadığı (bu bilgilerin Uluslar arası Toksikoloji Programmdan mı. V-Bölüm: Reaksiyona (Tepkime) Girme Bilgileri Bu bölümde maddenin diğer maddelerle etkileşmeye girip girmediği belirtilir. bu malzeme o kadar uçucu demektir. yangınla özel mücadele yöntemleri. yanma veya alt ve üst patlama sınırlarını (LEL.

Etiketler her zaman kaplara tutturulmalıdır ve etikette belirtilen kimyasal madde kabın içindeki kimyasal madde aynı olmalıdır MSDS'lerde olduğu gibi etiketlerinde yetersizlikleri vardır. Üretici ve ithalatçı firmalar hazırlanan bu MSDS'leri her numune veya mal ile birlikte kullanıcı kuruluş ve kişilere vermelidir. Kısa süreli (short term) ve uzun süreli (long term) yapılan toksikolojik testlerden elde edilen bilimsel sonuçlarda her yıl gözden geçirilerek MSDS'lerde gerekli düzenlemeleri yapılmalıdır.Doğru MSDS'ler elde etmenin ilk adımı. Etiketlerdeki bilgiler eksik olabilir veya kimyasal maddenin üretildiği ülkeye bağlı olarak etiket bilmediğiniz bir dilde yazılmış olabilir. Ancak bunlar hem sayı yönünden hem de içerik yönünden yeterli değildir. Bu nedenle MSDS hazırlanırken tehlikesi bilinmeyen bir veya birkaç kimyasal söz konusu olduğundan çalışanları korumak ve uyarmak için gerekli koruyucu önlemlerin gerekir. bilgiye sahip olmadıkları gözönüne alınarak verilen bilgilerin kolay anlaşılabilir ve sade olmasına özen gösterilmelidir. Unutulmamalıdır ki. kullanıldığını incelemektir. Halen çok az firma tarafından bu tür dokümanlar alıcının talebi halinde verilmektedir. MSDS'leri hazırlayanlar tüketiciye doğru ve güvenilir bilgiler vermek zorundadırlar. eğer yanlış bilgiler varsa düzeltilmesi istemiyle üretici firmaya geri gönderilmelidir. Ayrıca. üretici firmalardan sipariş öncesi MSDS'leri istemeli. MSDS'lerin faydalı olabilmesi için kullanıcının bu formlarla yazılı bilgilerin doğruluğundan emin olması gereklidir. yönlendirerek kullandıkları kimyasal maddelere ait MSDS'lerin hazırlanmasını istemeleri gerekmektedir. Herhangi bir kimyasal madde ile çalışan veya çalışılacak olan kişi ve kuruluşlar. Bu amaçla pictogram kullanımı yararlı bir yoldur. bunları gözden geçirmeli. gerekli önlemler alınmadığı taktirde zararsız hiçbir kimyasal madde forma alınması yoktur. D-ETİKETLER Kimyasal madde kaplarının veya bidonlarının »üzerindeki etiketlerde önemli bir bilgi ile kaynağıdır. Ülkemizde tüketicilerin üretici firmaları uyararak. ısmarlamadan önce kimyasalların nasıl değiştirmeyi Mevcut kontrollerin yeterli ve olası tehlikelerin düşündüğümüz kimyasal maddeninkinden daha büyük olmadığından emin olmak gerekir. Ayrıca ülkemizde birkaç büyük kuruluş dışında kullanımı olmayan "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ" (MSDS) yaygın olarak kullanımı ve endüstrimize kazandırılması ile Türkiye'de sayıları onbinlerle ifade edilen iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük oranda önüne geçilebileceği gibi iş veriminde de artışlar sağlanacak ve çevre koruma çalışmalarına da katkıda bulunacaktır. 24 . tüketicilerin büyük bölümünün yeterli teknik.

Doktor çağırın. Kimyasal ismi ve ticari ismi. Solumaktan (toz. Michigan 06660 Sorumlu Kuruluş Chlorothane YU 1. (Örneğin. Hasta nefes alamıyorsa suni solunum yapın.1. Endüstriyel kimyasalların çoğunun iki ismi olduğu bilinmelidir. yeni bir kimyasal pestisitin reklam kampanyası başarılı gitmiyorsa yada bir başka ülkedeki raporlar bu kimyasal maddenin işçilerin sağlığına zarar verdiğini gösteriyorsa. sis. Etkileri : Aşırı maruziyet halinde Merkezi Sinir Sistemi üzerinde başağrısı. Kapalı alanlarda kullanmaktan kaçının. buhar. Cildi ve gözleri tahriş eder. Doktor çağırın.1.-trikloroetan) belirtildiğine ve tehlikelerin yol açabileceği tahribatlar açısından yazıldığına dikkat edilmelidir. ölüm gibi etkilere yol açabilir. Hasta nefes alamıyorsa suni solunum (ağızdan ağıza tercih edilir)yapın. İlk Yardım : Solunması halinde temiz havaya çıkarın. Daha fazla bilgi için : Solve Chemicals ile temas kurun l. Karaciğeri böbrekleri ve kalbi etkileyebilir. baş dönmesi. ancak kimyasal isim daha önemlidir. Chemtown. Rock Road. Tehlike Uyarısı Tehlike : Solunduğunda toksiktir.) Daha İyi Etiket Ürün Adı 25 . Solve X Chemicals Chemtown.Slime. 1. gaz) kaçmın Kapalı tutun Havalandırmanın yeterli olduğu yerde kullanın İlk Yardım : Solunması halinde temiz havaya çıkartın. mide bulantısı. Kullanım : Yalnızca uygun şekilde havalandırılan yerlerde kullanın. Cilde temas etmeyin. Nefes almada zorluk çekiyorsa oksijen verin.Aşağıda iki örnek verilmektedir. imalatçı ticari ismi değiştirebilir ama kimyasal isim aynı kalır. maddenin içindekiler değişmediği sürece kimyasal isim değişmez. bilinç kaybı. Yetersiz Etiket Ürün Adı Tehlike Uyarısı Chlorothane YU Tehlike : Solunduğunda toksiktir. 1 -trikloroetan (%100) içerir. Michigan 06660 Telefon (313) 888-7277 Yeterli yetersiz bir etiket ve daha iyi bir etiket örneği Bu etikette. Sorumlu Kuruluş Acil durumlarda arayın. Her iki ismi de almaya çalışın. ancak ticari isim her zaman değişebilir. ürünün içindeki gerçek kimyasal maddenin (1.

Örneğin hastalık sayısındaki artış ve çalışanlarda değişik belirtiler ortaya çıkabilir vb. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının ve kimyasal maddelerin üzerindeki diğer tehlike bilgilerinin nasıl yorumlanacağı. Tehlikeleri (riskleri) belirlemenin bir diğer yolu. makinaların. • • • • • Söz konusu kimyasallar ile nasıl güvenli biçimde nasıl çalışacağı konusunda bilgiler. Kimyasal maddeler ile çalışıyorsanız. işyerinizde hangi kimyasal maddeler kullanılmakta. 1. havalandırmanın (pencereler vb.) depolama alanlarının vb. Gerekli olan koruyucu malzemenin kullanımı ve bakımı Kontrol önlemlerinin etkili bir biçimde işleyip işlemediğinin nasıl anlaşılacağı.) NOT: Ortam ölçümleri düzenli yapılsa bile siz işyeri teftişi yapmalısınız. 2. • Belirli kimyasalların olası. Eğitim şunları içermelidir. Acil durum ve ilk yardım önlemleri. bulundukları konumu not ederek şemasını yapmak kolaylık sağlayabilirsiniz. ancak hem ölçüm cihazlarını hem de yetişmiş personeli sağlamak çok zor olabilir. çünkü hava ölçümünün sağlamadığı bilgileri işyeri teftişi ile sağlayabilirsiniz. Her yeni eleman için eğitim gereklidir ve çalışanlar içinde düzenlemelidir.İŞYERİ TEFTİŞİ İşyerinizdeki kimyasal riskleri belirleyen diğer bir yol ise çalışanlardan gelen şikayetlerle ilgili kayıt tutmaktır. kimyasal tehlikelerle ilgili bilgi edinmenin önemli araçlarından biridir.Çoğu işyerinde kullanılan kimyasal maddeler genellikle farklı kimyasalların karışımıdır veya toksik olabilecek diğer kimyasal maddeler eser miktarda kirlenmiş olabilir. Etiketlerin.Çeşitli iş süreçleri ve bakım işi de dahil olmak üzere. (İşyerinizin basit bir belirli aralıklarla eğitim ve sağlık üzerindeki etkiler konusunda 26 . E. kap veya bidon etiketlerinden ve MSDS'lerden bilgi edinmeye çalışın. Bu göstergeler işyerindeki belirli kimyasal tehlikelerin teşhis edilmesine ve araştırılmasına gereksinim olduğunu göstermektedir. kullanılan bütün kimyasal maddeleri ve işçilerin. Hava (ortam) ölçümleri işyerindeki kimyasalların hangi düzeyde olduğunu gösterebilir. F. Teftiş sırasında aşağıdaki sorulan cevaplamaya çalışın.EĞİTİM Etkili bir eğitim. Bu durumda MSDS'ler yeterli olamaz. yada bilinen tehlikeleri bilgiler. işvereniniz size kendi kullandığınız kimyasallarla ilgili eğitim sağlamalıdır.Kimyasal maddelerin tam isimleri nedir? işyerinizi teftiş etmektir.

Kimyasal madde ne için kullanılıyor. • İşe alınmadan önce çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması ve "hassas kişilerin belirlenmesine dikkat edilmelidir. temizleme mi. • Etkili bir tıbbi gözetim programı. Bu kişilerin sağlık açısından riskli olmayacak işlerde çalıştırılmasına yardımcı olacaktır. baş ağrısı yapıyor mu? Vd. keresteden talaşa?) 8. • Sağlık muayenelerini (işe alınmadan önce periyodik) kimyasal maddelere maruz kalmanın biyolojik göstergelerini ve kimyasal madde işlerim saptayabilmek için kan ve idrar testlerini içeren biyolojik gözetime yer verilmelidir. kimyasal madde imalatçısı ve satıcısı dışında.Kimyasal madde katı mı. gaz mı? Kullanım sırasında biçim değiştiriyor mu (örneğin. H. çalıştığınız maddelerle ilişkili olabilecek sağlık etkilerinin erken işaretlerini teşhis edilmelidir.Duyularınız ne diyor-kimyasal maddeyi görebiliyor. 4. püskürtme mi vd.Kimyasal maddeyi kaç kişi ve ne kadar süreyle maruz kalmaktalar. kokusunu alabiliyor veya hissedebiliyor musunuz? Gözlerinizi rahatsız ediyor mu. giderlerini şirketin karşıladığı bir tıbbi gözetim programı kapsamında olmanızı sağlamalıdır. işvereniniz. • Periyodik sağlık muayenelerini meslek hastalıklarının erken belirtilerini teşhis etmeye yardımcı olacaktır. Örneğin geçmişte akciğer hastalığı olan kişilerin tozlu yerlerde çalıştırılmaması gerekir.Kimyasal madde nerede kullanılıyor ve nasıl depolanıyor? 6. belirli kimyasal maddeler ile bilgi edinmenize yardımcı olacak başka bilgi kaynaklarını da bulunmaktadır.Bu kimyasal maddelerin işyerinizde ne zamandan beri ve hangi sıklıkta kullanılmakta olduğunu tespit edin.TIBBİ GÖZETİM Kimyasal maddelerle çalışıyorsanız.Kimyasal maddeye maruziyeti önlemek için hangi önlemler alınmış? F. 9.a) Ticari isimlerini b) Kimyasal isimlerini bulmaya çalışın 3.? 7.DİĞER BİLGİ KAYNAKLARI İşvereniniz. • • • • İşçi sendikanız Bölge çalışma müdürlükleri Çalışma Bakanlığı Uluslararası iş Kolu Federasyonları (ITS'1er) 27 . 5.

İş güvenliği bu bilgileri kullanarak öncelikleri belirleyebilir. elinizdeki bilgilerde eksiklik bulunuyor mu. 28 . New York. Van Nostrand. çalışanları koruyabilme ve tehlikeleri ortadan kaldırma şansınız daha yüksek olacaktır. eksik bilgileri nasıl tamamlayacağınızı düşünün? • • • Elinizdeki bilgileri kullanarak çalışanları eğitin. Uygun kontrol önlemlerinin alınmasını. 1. Bilgili bir işveren ile çalışıyorsanız. 2 cilt 2) N. İSÇİ SAĞLIĞI VE İS GÜVENLİĞİ TEMSİLCİSİNİN ROLÜ İşyerinizde tehlikeli kimyasal maddeler var ise çalışanların bunlara maruz kalmasını önlemeye yardımcı olmak için proaktif biçimde çalışmanız (yani sağlık sorunları yada kazalar olmadan önce harekete geçmeniz) özellikle önem taşımaktadır. bunları azaltmak yada tümüyle ortadan kaldırmaktır. dolayısıyla gerçekleri araştırmak hakkınızdır. 1) ILO encyclopaedia of occupational health and safety (ILO'nun işçi sağlığı iş güvenliği ansiklopedisi). BLO 1993. çalışanların kimyasal maddelerle güvenli bir şekilde nasıl çalışacakları konusunda bilgilendirilmesini. • Denetim sonuçlarınızı sizin dışınızda görevli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği komitesi ve çalışanlarla tartışın. Sistematik bir düzen var mı.• • • Uluslararası Çalışma Örgütü (ELO) Yerel kütüphane Üniversiteler ve yüksek okullar Sizlere yararlı olabilecek bazı kaynaklar aşağıdadır. eğitilmesini ve kimyasal risklerin azaltılmasını veya bütünüyle ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmalıdır.I Sax: Dangerous properties of industrial materials (Endstriyel materyallerin tehlikeli özellikleri) New York. 4. Basım. 7. Dolayısıyla işyerinizdeki kimyasal tehlikeler konusunda daha fazla bilgi sahibi oldukça. 2. Kimyasal maddelerle ilgili sağlık ve güvenlik bilgileri herkese açıktır.M.M Stellman ve S. Topladığınız bilgileri kullanarak bu amaç doğrultusunda çalışmanın birkaç yolu vardır. Kimyasal risklerle ilgili bilgileri toplu pazarlık taleplerinizin dayanağı olarak kullanabilirsiniz. 1998 3) J. Basım Cenevre. iş arkadaşlarınızın yanında işvereninizi de eğitmeniz gerekebilir. Random House 1973 I-BİLGİLERİN KULLANILMASI İşyerinizdeki kimyasal riskleri belirledikten sonraki adım. Dawn: Work is dangerous to your health (Çalışmak Sağlığınız İçin Tehlikelidir).

işçi arkadaşlarınızla konuşarak onların kimyasal madde kullanımı ile bağlantılı olabilecek sağlık şikayetlerinin olup olmadığını araştırabilirsiniz vb. İşyerinizde özellikle tehlikeli olan işleri yapan çalışanlara "tehlikeli iş" parası veriliyor mu? Paranın sağlığın yerini tutmayacağını bilmek gereklidir.B. İşyerinizde çalışan işçilerin iş giysilerini evde yıkamalarının önüne geçmek için çamaşır yıkama olanaklarının sağlanması için çaba gösterin Çalışanların iş giysilerini ailelerinin diğer çamaşırları ile birlikte değil.S.F) tutulması ve ayrıca muhtemel kirleticiler veya kimyasal yan ürünlerle ilgili M. çalışma bakanlığından yardım alabilirsiniz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği temsilcilerinin. Bir kimyasal madde üreticisine ürettikleri maddeler konusunda bilgi isteyen bir yazı gönderip makul süre içerisinde yanıt almadıysanız. bu kimyasalın kullanımının durdurulabilmesi için işverene tavsiyede bulunabilirsiniz. çalışanların eğitim programlarının geliştirilmesinde ve içeriğinin planlanmasında işveren ile birlikte çalışmayı deneyin. İşyeri atmosferindeki tehlikeli kimyasal maddelerin hangi yoğunlukta olduğunun düzenli biçimde izlenmesini sağlamak amacı ile sendika ve işverenle birlikte çalışın. Giderlerini şirketin karşıladığı. Toksik maddeler çok farklı 29 . 9. 8. etiketlere ve MSDS'lere bakabilirsiniz. Çeşitli kaynaklara danışabilirsiniz.S (T. Varsa işçi sendikanız ile eğitim programlarını birlikte yapmayı deneyin Böyle çalışma yöntemi size işyerinizdeki sorunların çözümüne uzun vadede yararlı olacaktır. söz konusu kimyasal maddeye daha güvenli alternatifler arayabilirsiniz.D.D. 7. 6. Özellikle tehlikeli işlere ya tümüyle son verilmeli veya mühendislik kontrolleri yoluyla daha güvenli hale getirilmelidir. İşverenin yada sendikanın ortam ölçümlerini yapacak eğitilmiş personeli yoksa. kimyasal maddeler günümüzde hemen her meslekte kullanılmaktadır. ortam ölçümü yapılmasını isteyebilirsiniz. İşyeri teftişleri düzenleyebilirsiniz. İncelemeleriniz sonuçlarına dayanan değişiklikler yapmak için işveren ve varsa sendika ile birlikte çalışın. 4. Bu noktada. Bu çalışmaların sonuçlarını isteyin. SONUÇ OLARAK • İnsanlara ve çevreye verebileceği zararlar konusunda çok az şey bilinmesine karşın. işyerinde kullanılan kimyasal maddelerin her biri için M. Ayrıca biyolojik ve tıbbi gözetim sonuçlarını isteyebilirsiniz.S'ler veya diğer bilgileri sağlaması tavsiye edilmelidir.3. 5. Bazı sendikalar işyerindeki eğitim programlarının içeriği ve kullanılan öğrenme yöntemleri konusunda sendika onayının alınmasını sözleşmelerine koydurmayı başarabilmiştir.S. Çalışanların kimyasal maddelere tehlikeli düzeylerde maruz kalıp kalmadığını belirlemenin birkaç yolu vardır. ayrı yıkanmasının önemi konusunda eğitin. 10.

Bazı ülkelerde ise insanları ve çevreyi korumak amacıyla kimyasal maddelerin ne şekilde atılacağına ilişkin katı yasal düzenlemelere yer verilmektedir. 30 . bütün çalışanların tehlikeli maddelere karşı iyi korunmaları gerekmektedir. günümüzde hemen hemen bütün çalışanlar bu kimyasalların risklerine maruz kalmaktadırlar. Dünyada her yıl en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmektedir.biçimlerdedir ve deride kızarıklardan kansere kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. kronik ve sistemik nitelikte çeşitli zararlı etkilere yol açabilir. En iyi korunma yöntemleri kullanılıyor olsa bile. sindirim veya deri absorbsiyonu yoluyla girebilir. çalışanların potansiyel toksik maddelerle çalışması istenmektedir. AKILDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR • Kimyasallar herkesin yaşamımn bir parçasıdır. giriş yolu ve o kimyasal maddeye kişinin tepkisi bu faktörlerden bazılarıdır. Kimyasallarla çalışmak tehlikeli olabileceğinden. bu durum insanlar ve çevre üzerinde genellikle ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Kimyasal maddenin biçimi. • İşyerinizdeki mevcut sendika ile iletişimde bulunun. uygun kontrol önlemlerinin alındığından emin olmanız ve haklarınızı bilmeniz önemlidir. Toksik kimyasallar vücudun farklı kısımlarında akut. Bu bilgileri işvereninizden veya kimyasal madde üreticisi/satıcısından sağlanmalıdır. • Çoğu ülkede kimyasallar çevreye atılmakta. • Endüstriyel kimyasallar konusunda bilgiler hayati önem taşımaktadırlar. • • Kimyasal maddeler vücuda solunum. • İşyerinde toksik maddelere maruz kalınması daha yüksek iş -kazası oranlarına da neden olabilir. KİMYASALLARIN GİRİŞ YOLLARI/SAĞLIK ÜZERİNDE ETKİLERİ KONUSUNDA AKILDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR • Endüstriyel kimyasallar çalışanlar üzerindeki etkileri veya kimyasal maddenin fiziksel biçimi açısından tanımlanabilir. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı yaratmaya çalışması gereklidir. • Kimyasal maddeler her tür endüstride kullanılmakta olduğundan. Dolayısıyla çalıştığınız kimyasallar hakkında bilgi edinmeniz önem taşımaktadır. tehlikeli maddelerin işyerinde kullanılmalarının en aza indirgenmesidir. • Çalıştığınız maddeler hakkında bilgi edinmeniz. • Kullanılan ve geliştirilen kimyasal maddelerin çoğunun kısa yada uzun dönemde sağlık üzerindeki olası etkileri konusunda hiçbir bilgi olmamasma rağmen. • • Çalışanlar endüstriyel kimyasallara farklı fizyolojik tepkiler gösterebilirler. • Kimyasal bir maddenin toksik etkisinin türü çeşitli faktörlerce belirlenir.

Yanıklar veya sıçradığında gözde tahribata da yol açabilir.Kimyasal zehirlenmeye yol açma olasılığı. 3. 8. bazı gazlar anında tahriş ederken. Bazı gazların rengi veya keskin kokusu varken. gazların potansiyel olarak zararlı etkilerine karşı etkili kontrol önlemleriyle korunmalıdır. Buharlar solunum yoluyla vücuda girebilir ve kimyasal maddenin türüne bağlı olarak.Bazı sıvı kimyasallar solunabilen ve kimyasal maddenin türüne bağlı olarak çok toksik olabilen buharlar çıkarır. bu maddenin vücudumuza nasıl girdiğine ve bir ölçüde de yaptığı tahribatı etkileyebilir.İŞYERİNDE BULUNAN KİMYASAL MADDE TÜRLERİ KONUSUNDA AKILDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR 1.Kimyasal maddenin fiziksel biçimi. buhar ve gaz biçimindedir. (ve bunlar çok toksik olabilir) Gazlar solunabilir. Bazı buharlar gözleri ve deriyi tahriş eder. Kimyasal tehlikeler konusunda işverenlerde eğitilmeye muhtaçtır. 6. 5. Katılar kimyasal maddelerden bazıları solunabilen toksik tozlar veya buhar çıkartabilir. Ancak katı kimyasal maddelerden bazıları yutulduğunda zehirlenmeye neden olabilir.Normal olarak toz biçiminde olan materyaller veya toz çıkaran iş süreçleri nedeniyle mesleki toza maruz kalabilirsiniz. Absorbe olduğunda deriye zarar verebilir ve /veya iç (sistemik) sağlık sorunlarına neden olabilir. diğer gazların etkileri ancak sağlığınız ciddi biçimde zarar gördükten sonra fark edilir. Mesleki tozların "güvenli" düzeyde tutulması için etkili kontrol önlemleri uygulanmalıdır. toz. Bununla birlikte sıva veya katı biçimdeki bazı kimyasallar ısıtıldığında gazlara dönüşür. 4. 2. İşçilerin sıvı.Buharları havada asılı kalan çok küçük sıvı damlacıklardır. Zararlı tozlarda esas tehlike bunların solunmasıdır. Sıvı kimyasallar cildinizden absorbe olabilir. İşçiler. en düşük olan kimyasal maddeler katı olanlardır. Bu maddeler için ve özelliklede bunları daha tehlikeli biçimlere dönüştürebilen iş süreçleri sırasında etkili kontrol önlemleri uygulanmalıdır. Buharlar parlayıcı veya patlayıcıdırlar. Katı biçimdeki kimyasal maddelerin yutulmasını önlemek için kişisel hijyen önemlidir. 31 . Bazı koşullar altında patlayabilirler. çok toksik olabilir. katı veya diğer biçimlerdeki kimyasal maddelerden çıkan buharlara maruz kalmasını önleyecek kontrol önlemleri uygulanmalıdır.İşverenlerin çoğu toksik kimyasallarla bağlantılı tehlikelerin bilincinde değildir ve kimyasal atıkların güvenli bir şekilde nasıl kurtulacağını bilmemektedir.Toksik kimyasal maddeler esas olarak katı. sıvı. Gazlar parlayıcı veya patlayıcı olabilir.Bazı kimyasal maddeler normal ısıda gaz biçimindedir. bazı gazlar kokusuz ve renksizdi. Solunum ve deri maruziyeti olasılığını bertaraf etmek veya azaltmak için sıvı kimyasallarla yapılan çalışmalarda etkili kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 7. Vücudunuza giren tozlar çok çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

9. asla ailenin çamaşırları ile birlikte değil ayrı olarak yıkayın. 32 .İşyerindeki kimyasal maddeleri evinizde ailenize bulaştırmamak için işyerini terk etmeden önce yıkanın/duş alın ve gerekiyorsa giysilerinizi değiştirin.Uygun olmayan biçimde atılan kimyasallar sonuçta içme suyunuza ve yiyeceklerinize karışabilir. 10. Kirli giysilerinizi işyerinde bırakın. Eğer bunları evde yıkamak zorundaysanız.İşverenler kimyasal atıkları çoğu zaman çevreye "boşaltmaktadır". Kimyasal atıklar yalnızca onaylanmış ve bakımlı atık boşaltma alanlarına boşaltılmalıdır.

Saygılarımla. her bir maddenin kimyasal formülü nedir ve karışım içinde kabaca hangi oranlarda mevcuttur? Tehlikeli olduğu bilinen kirleticiler veya yan ürünler var mı? 2. 1. (Kimyasalın Adı) ile yada bu maddenin yakınında çalışırken hangi önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir? 5. (Kimyasalın Adı) hangi maddelerden oluşmaktadır. Bana aşağıdaki bilgileri göndermenizi rica ediyorum. bilgileri en kısa zamanda almayı umuyorum. Depolama. Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin gözlendiği olaylarda konsantrasyon düzeyi ve maruziyet süresi neydi? 4. (Kimyasalın adı) maddesine maruz kalan işçiler için hangi ilk yardım önlemleri tavsiye edilmektedir. Bu konuda yardımlarınız ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkür eder. Ad Soyad Unvanınız 33 . (Kimyasalın Adı) insanlar üzerinde bilinen veya kuşku duyulan hangi zararlı etkilere neden olmaktadır? Kısa süreli veya uzun süreli maruziyette ortaya çıkan etkiler konusunda raporlar varsa bunları lütfen gönderir misiniz? 3.Kimyasal madde imalatçısından tehlike bilgi formu (MSDS) ve diğer teknik bilgiler isteyen mektup örneği Tarih Teknik Müdürler Kimyasal madde imalatçısının adı ve adresi Sayın Bay veya Bayan Aşağıda belirtilen ürününüzün sağlık üzerinde olası zararları konusunda bilgi istemek için yazıyorum. elleçleme ve taşıma için hangi önlemlerin alınması tavsiye edilmektedir? 6. Ticari Adı Kimyasal Adı : : (çalıştığınız şirketin adı ve adresi) işyerinde çalışıyorum ve yapmakta olduğum işin gereği olarak bu maddeyi kullanıyorum.

yerin/yerleri yanına yazın. Bu alıştırma iaa aşağıda belirtilen modellerden birini seçebilirsiniz. • • Çalışırken kimyasal maddelerin vücudunuza nasıl girdiğini tartışmak.Eğer herkes aynı işyerinde ise. Kimyasal tehlikelere maruz kalınmasını önlemek için işçilerin ve sendikaların eylem stratejilerini tartışmak. Çalışanları aşağıdaki sorunların cevaplarını şema üzerine yazmalarını veya çizmelerini isteyin: 1.İşyerinizdeki kimyasal risklerin semasının hazırlanması ve yapılacak girişimin planlanması İşyerinizin bir şemasını hazırlayın Eğiticiye not • • İşyerinizde işçilerin kimyasal maddelere maruz kalabileceği yerleri belirlemek.Farklı iş süreçlerinde hangi kimyasalların kullanıldığını biliyorsanız.Eğer herkes farklı işyerlerindense. 2.Çalışma sırasında bu kimyasallar vücudunuza hangi yollardan girebilir? 34 .Belirli çalışmalar sırasında kimyasallar nasıl kullanılıyor? 4. • Bir eylem planı hazırlamak. Belirli çalışmalar sırasında kimyasal maddelerin nasıl kullanıldığını ve hangi kontrol önlemlerinin alınmış olduğunu veya alınması gerektiğini tartışmak. 3. bunları şema üzerinde kullanıldıkları.İşçiler hangi noktada kimyasal maddelere maruz kalıyor? 2. yada kendiniz bir model hazırlayabilirsiniz: 1. 3. kursiyerlerden her biri kendi şemasını hazırlayabilir veya küçük gruplar halinde çalışarak işyerlerindeki kimyasallar riskler için grup şemaları çıkartılabilir ve eylem planı hazırlayabilir.Aynı işyerinden işçiler tek bir şema üzerinde çalışabilir.Hangi kontrol önlemleri alınmalıdır? 6. Talimatlar Çalışanların kendi çalıştıkları yerde başlıca iş süreçlerini ve kimyasal tehlikelerin olabileceği yerleri gösteren bir şema (kat planı) çizmelerini isteyin. kursiyerler 3 ila 5 kişilik gruplar halinde çalışarak aynı işyeri için birkaç şema hazırlayabilir.Hangi kontrol önlemleri alınmış durumda? 5.

Bunun ardından çalışanlar ile birlikte bir eylem planı geliştirme çalışmasına başlayın. En tehlikeli alanlar belirlendiğinden.Bu alanları daha güvenli hale getirebilmek için sizin ve sendikanızın yapılacağı girişimler nelerdir? Çalışanlar şemalarını tamamladıklarında gönüllü olanların şemalarını duvara asmalarını isteyin ve tehlikeli olabilecek alanlarını sınıfa gösterin. 8. Sendikanın diğer üyelerini olaya katmak yada sendika yönetimini size yardımcı olmaya ikna etmek için neler yapabilirsiniz? 1. Size kim yardımcı olabilir? (a) Hangi bilgilere ulaşabiliyorsunuz? (b) İşçilerle ve sendikayla haberleşmeniz için bir iletişim ağı var mı? (c) Basan şansınız nedir? 4. kursiyerler öncelikle üzerinde durmak istedikleri bir sorunu seçmelidirler. bir eylem planı hazırlamalıdır. Amaçlarınıza ulaşmak için planladığınız ilk birkaç adım nelerdir? 35 .7. Birinci adım sorunu incelemek ve aşağıdaki soruları cevaplamaktır. Bu alıştırma için her kursiyere yada kursiyer grubuna aşağıdaki soruların bir kopyasını vermelisiniz. Eylem planınızı geliştirmede size kolaylık sağlaması için aşağıdaki soruları cevaplayın: Hemen ulaşmak istediğiniz amaçlar nelerdir? 2. İşyeri yönetimi ile çalışırken hangi engellerle karşılaşabilirsiniz? 5. Sizi kim destekleyecektir? 3. En tehlikeli alanların iyileştirilmesi için izlenebilecek stratejileri sınıfta tartışın. YAPACAĞINIZ GİRİŞİMDE İZLENECEK STRATEJİNİN PLANLANMASI Talimatlar Her kursiyer yada az sayıda kursiyerden oluşan grupların her biri. Durumu iyileştirmeye çalışırken hangi engellerle karşılaşabilirsiniz? 2. Kursiyerlerin alman veya alınması gereken kontrol önlemlerini açıklamalarını isteyin.Sizce en tehlikeli alanlar hangileridir? 9. Uzun Vadeli amaçlarauz nelerdir? 3.Siz veya işçi arkadaşlarınızdan herhangi biri kimyasallarla ilişkili olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı? Soruna neden olduğu düşündüğünüz iş sürecinin yanına sağlık sorununun belirtilerini yazınız. 1.

hemen uygulamaya konabilecek çözüm yollarından hiçbirini uygulamaya yanaşmıyorsa. işçiler tehlikeli işi yapmayı reddetme haklarmı kullanmalı mıdır? (Eğer işçiler hiçbir koruma önlemi olmaksızın söz konusu kimyasal maddeyle çalışmaya devam ederlerse rahatsızlıkları sürecektir. Kimyasal ismi 3. Herkes tehlike bilgi formunu tamamladığında. 36 . Sorular 1. bunlardan bazılarını sınıfta tartışın. etiketler vb. bir kopyasını almaya çalışın. Kimyasal maddenin ticari ismi 2.)yararlanarak ve mümkün olduğunca fazla sayıda soruyu cevaplayarak.) Listeye başka çözüm önerileri ekleyebilir misiniz? Alıştırma 1: Tehlike bilgi formu hazırlanması Eğiticiye not Bu alıştırma için soruların bir kopyasını kursiyerlere vermeniz gerekecektir. mevcut her tür başvuru kaynağından (kitaplar. İmalatçı (adresi) 4.Tartışma konuları İşveren. Bazı kursiyerlerin. çalışırken kullandıkları herhangi bir kimyasal madde için tehlike bilgi formu hazırlamalıdır. Satıcı yada imalatçı. Talimatlar Kursiyerler. kimyasal maddenin kullanımı konusunda bilgi verdi mi? Eğer verdiyse. Kursiyerler bu alıştırmayı bireysel olarak yada gruplar halinde yapabilirler. sorulardan bazılarının cevaplan hakkında işçi arkadaşlarıyla ve hatta işyeri yöntemiyle görüşmesi gerekebilir ve bu kursiyerler sınıfa daha sonra rapor verebilirler.

Kimyasal maddenin ne şekilde kullanıldığını kısaca tarif edin. vb. elleçleme yada güvenli depolama konusunda hangi önlemlerin alınmasını tavsiye ediliyor? 12. Madde toksik mi? (Ayrıntılı bilgi verin) 13.5. Bu maddeyi kullanmanın tehlikeleri ve almaları gereken önlemler konusunda bütün işçiler bilgilendirildi mi? 18. Kimyasal maddenin güvenli kullanımı için herhangi bir tavsiye var mı? (Ayrıntılı bilgi verin) 11.) nedir? 7. Ne zamandan beri kullanılmaktadır? 8. Tavsiye edilen kontrol önlemleri nelerdir? 17. Vücuda muhtemel giriş yolları nelerdir? 15. sıvı. Madde parlayıcı mı? (Ayrıntılı bilgi verin) 14. Taşıma. Gerekli ilk yardım prosedürleri nelerdir? 37 . Kimyasal maddenin biçimi (toz. Kimyasal maddenin bilinen yada şüphelenilen akut ve kronik etkileri nelerdir? 16. Hiç şikayet eden oldu mu? Olduysa kaç kişi? 10. Kaç işçi maruz kalmaktadır? 9. 6.

19. Tavsiye edilen atık tahliye yöntemleri nelerdir? Kimyasal maddeler kontrol listesi Eğiticiye not Her kursiyere kontrol listesinin ve talimatların bir kopyasını verin Talimatlar 1.Bütün kimyasal maddeler ve kimyasalın adını ve orjinini. gerekirse işçi arkadaşlarınıza (ve ustabaşına) soru sorun. Kontrol listesini tamamladıktan sonra "HAYIR" kutusunu işaretlediğiniz maddelere bakın.Kimyasal madde kapları üzerindeki etiketler ve kullanma talimatları işçilerin anlayabileceği bir dilde mi? • 4. 2. 3. Kontrol listesindeki her bir soruyu okuyun. İşyerinizle ilgili değerlendirmeyi aşağıdaki noktalara göre yapın: •i EVET Prosedürlerin 1 . Kontrol listesini okuyun ve kontrole başlamadan önce işyerini tanımak için zaman ayırın. satıcının Uygulamaların adını . Hemen ilgilenilmesi gereken maddeler için "ÖNCELİKLİ" kutusunu işaretleyin. Eğer işyeriniz küçük bir işletmeyse.tehlike bilgilerini ve kimyasal Güvenli Olması maddenin güvenli kullanımı konusundaki tavsiyeleri içeren etiketlerle görünür şekilde etiketlenmiş mi ? • 2. üretim alanının tamamı kontrol edilebilir. o zaman ayrı ayrı denetleyebileceğiniz çalışma alanları belirlenebilir.maddeler daha küçük kaplara aktarıldıysa bunlar yeniden etiketlenmiş mi ? • 3. bu kontrol listesinin kopyalarını çıkartabilirsiniz. Ayrı çalışma alanlarını denetleyecekseniz. Öncelik alanlarını sendikanızla ve eğer varsa işçi sağlığı ve iş güvenliği komitenizle görüşün. Denetleyeceğiniz çalışma alanlarına karar verin. Eğer daha büyük bir işletmeyse.Kimyasal . 4. Yüksek öncelikli sorun alanlarının iyileştirilmesi için stratejiler planlamaya çalışın.Bütün kimyasal maddeler uygun ve güvenli kaplarda mı saklanıyor ? • 5. Listeyi doldururken.Kimyasal madde depolama alanları iyi havalanıyor mu ve ateş kaynaklarından uzakta mı? • HAYIR ÖNCELİKLİ • • • • • • • • • • 38 .

İşyeri yönetimi . kimyasal atıklar işçiler yada çevre için risk oluşturmayacak uygun bir şekilde atılıyor mu? 10. Geçitler açıkça işaretlenmiş mi ve rahatça kullanılabilir durumda mı? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 .Parlayabilen kimyasallar .parlayıcı yada patlayıcı karışımların oluşmasmı önleyecek şekilde depolanıyor mu? 19.Doğal havalandırma yeterli hava değişimi sağlıyor mu? 17.Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını ve aktarılmasını sağlayacak uygun araçlar kullanılıyor mu? • • • Kontrol Yöntemleri Tehlikeyi belirleme 7.Parlayabilen kimyasalların kullanıldığı .Çalışan lokal havalandırma sistemleri var mı? 15.Toz.Bunlar çalışma alanındaki kirleticileri azaltıyor mu ? 16.buhar ya da sis çıkartan işlemlerin çevresi kapatılmış mı? 14.Zemin .Boşalmış kimyasal madde kapları da dahil. kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde depolanması .çalışma tezgahları ve makine yüzeyleri temiz ve yağ atıklarından ve tozlardan arındırılmış mı? 21.Genel havalandırmayı artırmak için çalışan fanlar ve / veya mekanik aygıtlar var mı? 18. buhar ya da sis çıkaran işlemler tecrit edilmiş mi? 13.Alanın çalışmaya devam etmek için güvenli olduğundan emin olabilmek için denetim yapılıyor mu? * 9.Toksik kimyasalların yerine daha az toksik olanlar kullanılabilir mi ? 12.Toz.nakliyesi ve atılması için uygun prosedürler konusunda işçilere bilgi veriyor mu? ll.taşındığı yada depolandığı yerin yakınında açık alevler ver mı? 2O.ô.Dökülenler ( az da olsa ) hemen temizleniyor mu? 8.

güvenli çalışma yetiştirme pratikleri ve acil durum prosedürleri konusunda yeterli eğitim veriliyor mu? 30. acil durum duşları) iyi çalışır durumda önlemleri mı? 33. İşçiler. KKT. Her vardiyada küçük kimyasal yangınların söndürülmesi konusunda eğitilmiş bir ekip var mı? 36. İşçilerin maruziy etini düzenli Maruzîyet aralıklarla izlemekle görevli bir kişi var izleme mı? 27. KKT. Kimyasal yangınlar için uygun yangın söndürme cihazlarının sayısı yeterli mi? 35. kullandıkları kimyasal maddelerin tehlikeli. Hammaddeler ve bitmiş ürünler için çalışma yerlerinin çevresinde depolama rafları sağlanmış mı? 23. işe başlama öncesinde sağlık muayenesi isteniyor mu? 28. ancak işçilerin kimyasal Kişisel maddelere maruz kalma riskinin diğer koruyucu teçhizat (KKT) kontrol yöntemleriyle bertaraf edilemediği durumlarda mı verilmektedir? 24. Kimyasal madde sıçrama ihtimali olduğu durumlarda işçilerin gözlerini ve cildini koruyacak uygun önlemler alınıyor mu? 26. iyi korunuyor ve düzenli olarak teftiş ediliyor mu? 25. Acil durum teçhizatı (göz banyoları. bakımı ve saklanması konusunda eğitilmiş mi? Acil durum 32. Mevcut işçilere düzenli aralıklarla bilgi tazeleme eğitimi veriliyor mu? 31. Kimyasal tehlikelerin olduğu Tıbbi gözetim alanlarda görevlendirilen işçiler için. Bunlar stratejik noktalara yerleştirilmiş'mi? 34. kişisel koruyucu teçhizatın kullanımı. Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışılan işçiler düzenli olarak sağlık muayenesinden geçiriliyor mu? Eğitim ve 29. Yeni işçilere. Bütün işçiler yangında işyerini boşaltma prosedürleri konusunda eğitilmiş mi ve düzenli olarak alarm tatbikatı yapılıyor mu? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 .22.

İlk yardım çantaları ve diğer ilk yardım teçhizatı iyi teçhiz edilmiş mi.Kimyasal maddelerin idaresi 37. depolanması bertarafı sırasında uyulması gereken kuralların uygulanması toplum çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından önem arz etmektedir. taşınması. Kimyasal güvenlikle ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmekle görevlendirilmiş bir kişi yada komite var mı? ' • 40. Bilinen en önemli kanserojenler *Arsenik bileşikleri * *Benzen *Benzidin *Beta-naftalinamin *Kromoksit *Krom tozu *Kurşun arsenat *Sodyum arsenat Asbest * *Kadmiyum Karbon Olası Kanserojenler *Akrilonitril bileşikleri tetraklorür *Kloroform * Etilenoksit * Nikel tozu *0-Toluidin *Vinil Klorür 41 . Bu bağlamda çalıştığınız kimyasallar ile ilgili tüm bilgileri bilmemiz gerekmektedir. Kimyasal maddelerin üretimi.Her vardiyada ilk yardım konusunda eğitilmiş bir kişi var mı? • 38. Kimyasal Maddelerin Güvenli Depolama Kuralları A) Kanserojenler Çalışanlarda veya çevrede kanserli hücrelerin büyümesine yol açan her türlü madde. Kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde idare edilmesiyle ilgili sağlık ve güvenlik faaliyetlerine işçiler ve sendika katılıyor mu? • • • • • • • • • • • KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER Kimyasal maddeler hakkında bilgi eksikliğimizin mevcut olduğunu ve bunların insan sağlığına ve çevreye yaptığı zararları bilmemiz anayasal bir hakkımızdır. İşyerinde kullanılan bütün kimyasal maddeler için işverenin elinde tehlike bilgi formları var mı? • 41. kolayca görünecek şekilde işaretlenmiş mi ve yeterli sayıda mı? • 39.

Benzoikasit *Karbolik asit *Klor içeren asitler (Perklorik asit) *Kromik asit *Halojen asitler(hiroklorik asit. toksik.hidroiyonik asit) •Hidrosiyanik asit •Metakrilik asit •Parosotik asit •Pikrik asit Depolama Önlemleri *Nikrik asit (HNO3) •Sülfürikasit (H2SO4) *Fosforikasit 1.Özellikle sodyum siyanit. aktif maddelerden ayrı saklayınız. Önemli Bazlar •Amonyum hidroksit •Sodyum hidroksit •Potasyum hidroksit 42 .Oksitleyici maddeleri. 4.Asit şişelerini taşımak için özel şişe taşıyıcılar kullanın. yanıcı. 3. sodyum vb. Olası Riskler : Asitler korozif (aşındırıcı). (Reaksiyona girdiklerinde toksik gaz çıkarır. 6. demir sülfür vb.Asit sızıntısı ve dökülmesi halinde asit kontrol emicileri ve absorbantları veya nötralizerleri kullanın. 2.Depolama Önlemleri 1) Konteynerlerin tümünü (Kansere yol açılabilir madde) etiketi ile etiketleyiniz.Alçak raflarda veya asit kabinlerinde. potasyum. geniş asit şişelerini saklayınız. organik asitlerden ve yanıcı maddelerden ayrı olarak saklayınız.) 5. C) Bazlar OH" iyonları içeren ve kimyasal yönden aktif olan bileşiklerdir. suyla tepkimeye giren ve kararsız kimyasallardır. B) Asitler Bir veya daha fazla sayıda H1" iyonları bileşiklerdir. paslandırıcı. yakıcı.Asitleri özellikle bazlardan ve magnezyum. Organik Asitler İnorganik AsitIer(Kuvvetli asitler. Bromik asit. kimyasal maddenin risk içeriğine uygun olarak saklayınız.maddelerle asitleri ayrı saklayınız.Suyla epkimeye Giren) içeren ve kimyasal yönden oldukça aktif olan •Asetik asit *Akrilikasit. 2) Gerektiğinde uygun güvenlik önlemlerini alarak.

sıcaklık ve kıvılcım gibi tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.Bazları asitlerden ayrı saklayınız.Alev. 43 .Yüksek oranda uçucu yanıcı maddeleri özel olarak donatılmış bir soğutucu saklayın. D) Piroforik Maddeler Havada kendiliğinden tepkimeye giren maddelerdir. potasyum bikarbonat) *Karbonat tuzları (potasyum karbonat. 2. KOH) için sızıntı kontrol emicileri veya kostik nötralizerlerini kullanınız. 7. sodyum karbonat) Depolama Önlemleri 1.Olası döküntüleri temizlemek için gerekli malzemeyi hazırda bulundurun. 3.Kostik (NaOH.*Bikarbonat tuzları (sodyum bikarbonat.Yangın söndürme cihazlarını her zaman kullanıma hazır bulundurun. 2.Uygun güvenlik kaplarında veya kabinlerde saklayınız. trimetilaluminyum vb) •Sezyum *Lityum •Potasyum *Tetraetilkurşun (TEL) •Rubidyum •Fosfor •Sodyum •Dimetilarsin •Nikel karbonil Depolama Önlemleri 1. D) Yanıcı Maddeler Depolama Önlemleri 1.İnorganik oksitlerin çözeltilerini polietilen kaplarda saklayınız.Yanıcı sıvı içeren güvenlik kapları veya kabinlerini kullanırken topraklayınız ve bağlayınız.Serin ve kuru yerde saklayınız. 6. 4.) 5.Oksitleyici asitler ve oksidizerlerden uzak ve ayrı tutunuz. (statik elektriklenmeye karşı. 3. Önemli piroforik maddeler *Alkilaluminyumlar (trietilaluminyum.

alkinler. Gazlar Kolaylıkla tutuşabilen ve hızla yanan gazlar * Asetilen *Bütan *Propan *Doğalgaz *Metan *Hidrojensülfit (kükürtlü hidrojen) *Etilenoksit *Hidrojen *Hidrojensiyanür *Formaldehir F. metil.7°C'nın altında bir parlama noktasına sahip sıvılardır. neft. *Alkoller (etil. aromatik. * Amonyum nitrat Sıvılar 37. metil etil keton. etil.alkenler.Su ile Tepkimeye Giren Kimyasallar Su ile temas ettiğinde bazı hallerde tepkimeye giren maddelerdir. isopropil) *Esterler isopropil *Selüloz (oksijenler kombine) *Fosfor *Pikrik asit *Sodyum sülfit *Organik madde *Berilyum *Hidrokarbonlar(alkanlar.Önemli Yanıcılar Katılar Patlayıcı maddeler dışında sürtünme yoluyla imalat veya işlem sonrasında kalan ısı ile temas ederek yangına yol açabilen ve kolaylıkla tutuşabilen ve tutuştuğunda ciddi bir tehlike tehlike yaratacak kadar şiddetle devamlı yanan maddelerdir. propional aldehit) *Aminler(batil. metil. metil iso butil keton) dietil. akrolein. etil. 44 . solventler) ^Ketonlar (aseton. isopropil) * Aldehitler (asetaldehit.

Oksidizerler Klorat. Önemli Oksidizerler *Kloratlar *Kloritler *Hidrojen peroksit *Nitratlar *Nitritler *Oksijen *Perkloratlar *Sodyum permanganat *Sodyum peroksit Depolama Önlemleri 1.) Uyarı : Kimyasal maddeler. magnezyum nitrit vb.Çinko. berilyum.Önemli-Su İie Tepkimeye Giren Kimyasallar *Alkali Toprak Metallaeri (sezyum. permanganat. alkali metaller ve formik asit gibi indirgeyici ajanlardan uzakta tutunuz.Kağıt ve tahta vb. inorganik peroksit veya nitrat gibi kolayca oksijen yapan maddelerdir. yanıcı ve zehirli gazlar veya diğer tehlikeli durumlar yürütecek şekilde su ile tepkimeye girerler. sodyumhidrit vb.) *İnorganik kloritler (alüminyum klorit.) *Nitritler (lityum nitrit.Toksik Bileşikler İnsan vücudunda veya vücuda yakın bir yerde uygun koşullara sahip bir bölgeye ulaştığında yaralanmalara yol açıcı nitelikteki kimyasal bileşiklerdir. bor klorit vb. rub. potasyum. sodyum peroksit) *Fosfitler (alüminyum fosfit. 3.idyum sodyum). magnezyum. * Alkali Toprak Metalleri (baryum. H. radyum. a-Tahriş Ediciler Vücuttaki mukoza zarına zarar veren korozif maddelerdir. gibi yanıcı ve tutuşturucu maddelerden uzak tutunuz.Serin ve kuru bir yerde saklayınız.) *Peroksitler (lityum peroksit. 45 . kalsiyum fosfit vb.kerosen (gazyağı) altında saklanmalıdır. lityum. Bunlar organik maddelerin yanmasını hızlandırırlar. kalsiyum. potasyum peroksit. 2. stransyum) *Hidritler (lityumhidrit. G.

) •Trikloroetilen (TCE) b-Boğucular Özellikle gazlar olmak üzere. ksenon. propan) c-Solunumu Felç Edenler Vücuda girdikleri zaman solunum.*Halojen asit gazları (hidrojen bromit. argon. kripton) *Doymuş hidrokarbon (bütan. metan. sinir sisteminin işlev kaybına yol açacak olan maddelerdir. doğalgaz. azotdioksit vb. kana oksijen girmesini engelleyen ajanlardır. hidrojen florit. neon. •Arsenik •Benzen •Kadmiyum •Karbondisülfür •Halojenli hidrokarbonlar •Kurşun •Civa •Metilalkol •Naftalin 46 . hidrojen iodit. *Aseton •Asetilen *Karbondisülfür •Dietileter •Etilalkol •Etilen •Hidrojensülfür d-Sistemik Zehirler Hayati vücut işlemlerini engelleyen maddelerdir. •Anilin •Karbonmonoksit (CO) •Hidrojen *Hidrojen siyanür •Nitrobenzen *Azot •Asal gazlar (helyum. hidrojen kiorit. kükürtdioksit) *Azotoksitler (azotmonoksit.

civaiyodit.Telefonun yanına acil yardım ile ilgili numara mutlaka yazılır. 2. Uyarı: Bu kimyasal maddeler solunduğunda. patlayıcı peroksitler oluşturan bakterilerdir. I-Peroksit Yapan Kimyasallar Uygun koşullar sağlandığında darbe ve ısı karşısında tutuşabilme özelliğine sahip. kimyasal maddenin tehlikeli özelliğine göre saklanır.*Organik fosfatlar *Toluen *Ksilen Depolama Önlemleri 1. I-Işığa Duyarlı Kimyasallar Işığa maruz kaldıklarında tepkimeye giren maddelerdir. Önemliler *Brom *Etil eter *Ferrik amonyum sitrat *Hidrobromik asit *Civa tuzları (civaklorit.Işığa maruz kalmasını önleyiniz. cilt teması sonucu vücuda girdiğinde insan sağlığı ve yaşamı için tehlikeli veya çok tehlikelidir. Patlamaya yol açmamak için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.vb. 2.) *Oleikasit *Civanitrat *Potasyum ferro siyanat *Gümüş tuzları Depolama Önlemleri 1.Serin ve kuru yerlerde amber şişelerde saklayınız.Gerektiğinde uygun güvenlik önlemleri alarak. yutulduğunda. Önemliler *Aset aldehit *Akril aldehir *Krotonol aldehir *Siklohekzan *Etileter 47 .

Sağlık ve İlkyardım Eğitimleri. Kimyasal maddeler üretim sırasında ana hammadde. Uluslararası Sürücüler Derneği 4 yıldan beri Alman Dekra Akademisi ve Alman SanayiTicaret Odası ile ilişkili olarak sürdürülmektedir. 2. kazaların taşınmaları sırasında çevrenin sağlıklı kalması en aza indirgenmesi gibi konuları belirli politikalar hedeflenmiştir. Bu nedenle üretim sonrasında meydana gelen atıkların da tehlikeli olduğunun unutulmaması gerekmektedir. bilgileri ve hükümleri sürekli kontrol edip sınıflandırılması. havayolu.Peroksitlerin varlığını düzenli olarak takip ediniz. Bu kimyasal maddelerin depolanmalarına gösterilmesi gereken özeni taşınmaları sırasındada gösterilmesi gerekmektedir. verilmesinden başlayarak yükü adrese teslim edilip. deniz veya nehir yoluyla trafiğin emniyeti amacıyla içermektedir. açma ve kullanım tarihlerini belirten etiketleri kaplara mutlaka yapıştırınız. Ülkemizde ise Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan 19.Teslim alma. 3.*İsopropileter *Potasyum *Kükürtdioksan *Tetrahidrofuran Depolama Önlemleri 1. etiketleri tanımlamaları. 9.11. donanımı ve kontrolü üzerinde duran AT ülkeleri "tehlikeli madde taşımacılığı"nda ürünün siparişinin alınmasında. son ürün ve atık olarak karşımıza çıkmaktadır.Hava geçirmez kaplarda. Avrupa Topluluğu Özellikle tehlikeli ülkeleri maddelerin gelişen bilim ve teknoloji tehlike ile birlikte ile kimyasal maddelerin karayolu. 4. karanlık. taşıma yapan araçların ve tankerlerin yapısı. ara ürün.1996/21 ve mecburi kılınmıştır. serin ve kuru yerlerde saklayınız.9. Bu bağlamda. Yangın ve Güvenlik Eğitimi.Yerel düzenlemelere göre peroksit oluşturucu kimyasalları ilk peroksit oluşumunun beklendiği tarihten önce elden çıkarılması. Psikoteknik Özel test Programını da kapsamaktadır. yükün boşaltılmasına kadar süreçte yer alan tüm personelin eğitime tabi tutulmasını da şart koşmaktadırlar. Türkiye'de ilk defa tanker eğitimine de başlanmış ve eğitimde fırmalardaki işçi-yöneticilere yönelik Tehlikeli Madde Özel Güvenlik Eğitimini. Bu hedefin asıl amacı olabildiğince azaltılması ve kazaya neden olan öğelerin tehlikeli(zararlı) kimyasal maddelerle ilgili olarak geliştirmektedirler. Dünyada artan trafik nedeniyle demiryolu.1997/12 sayılı genelgeleri ile tehlikeli madde ve atıkların taşımalarında istihdam edilen sürücüler için eğitim 48 .

ADR kuralları çerçevesinde zorunlu olan kuralların ülkemizde de yaygınlaştırılması ve kimyasal madde-atık taşıyan araç sürücülerin eğitimli olmasına özen gösterilmesi ülkemizde karayollarında yaşanan riskleri bertarafında yararlı olacaktır. ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) Üçlü Sorumluluk Nedir? İnsan hayatının, çevrenin ve doğal kaynaklarım korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutan bir prensiptir. Üçlü sorumluluk, kimya sanayii tesislerinin çevreye, insan sağlığına ve güvenliğe, faaliyetlerinin her aşamasında azami ilgi gösterip sorumluluk duyacakları ve performanslarını devamlı yükseltecekleri konusunda verdikleri bir söz, imzaladıkları ciddi bir taahhüttür. Üçlü sorumluluk, teknolojik zorluklar ve ekonomik kısıtlamalar nedeniyle devamlı çaba ve gelişme isteyen kısa, orta ve uzun vadeli bir programdır. Üçlü Sorumluluk Temel Kuralları 1- Çevre, insan sağlığı ve güvenlik konularında kuruluşun en üst düzeyinde "üçlü sorumluluk politikası" oluşturmak, uygulanması için yöntem ve talimatlar geliştirmek. Bu politika hakkında tüm personeli bilgilendirmek, eğitmek, uygulatmak ve uygulamaları denetlemek. 2- Üçlü sorumluluğun uygulamalarına yönelik şirketin performansım sürekli geliştirmek. 3- İşletmede kullanılan ham ve yardımcı maddelerin, proses şartlarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önceden saptayıp en aza indirmek için yöntemler geliştirmek. 4- Tüm çalışanları, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin tehlikeli ve zararları, taşıma ve depolama şartları konusunda bilgilendirmek; üretim koşullarının yaratabileceği olası güvenlik ve kirlilik risklerine karşı eğitmek ve sorumluluk duygularını geliştirmek. 5- Yeni teknoloji ve prosesler kullanmak suretiyle istenmeyen atıklar oluşmasını minimuma indirmek. 6- Üretim atıklarının çevreye ye insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için tüm arıtma tekniklerinden yararlanarak atıkları kaynağında temizlemek; bazı atıkların değişik üretim kollarında ham veya yardımcı madde olarak kullanılma olasılıklarını araştırıp değerlendirmek. 7- Hammadde ve enerji kaynaklarını ziyan etmeden en verimli şekilde kullanan teknikler

geliştirmek, çevreyi kirletmeyen uygun enerji kullanmaya özen göstermek. 8- Yeni yatırım ve üretim teknolojilerinin transfer etmeden önce karşı tarafa "üçlü sorumluluk temel kuralları"na uyma şartını koymak ve çevreye zarar vermeyen teknolojileri seçmek. 9- Tüketicilere, kuruluşunuzun ürünleri, bunların kullanımı ve kullanım sonrası ambalaj ve atıklarının çevreye zarar vermeden yok edilmeleri konusunda bilgi vermek.

49

10-Kuruluşunuzla iş yapan taşaron ve yan sanayi kuruluşlarını da üçlü sorumluluk konularında bilgilendirmek ve talimatlara uymalarım sağlamak. 11-Çevreyi kirletmeyen, çevre dostu yöntem ve ürünlerin geliştirilmesine teşvik etmek ve desteklemek. 12-Meydana gelebilecek iş kazaları ve yangınlara karşı önceden alınması gerekli önlemler için komşu kuruluşlar ve yerel yönetimler ile işbirliği ve dayanışma içinde olmak. 13-Kamuoyunun, kuruluşunuz hakkında yanlış bilgi ve yargı sahibi olmaması bakımından zaman kuruluşunuzun faaliyetleri; çevre, insan sağlığı ve güvenliğe yönelik çalışmaları konusunda aydınlatmak ve kaygılarını giderici bilgiler vermek. ÜÇLÜ SORUMLULÜK-RESPONSİBLE CARE TEMEL KAVRAM VE İLKELER • • • İnsan Sağlığının Korunması Çevre Koruma Teknik Emniyet yönelik araştırmaları

NEDEN GEREKLİ? • • • • Yasal Zorunluluk Teknik Zorunluluk Bilinç, Duyarlılık Parasal Zorunluluk • • ,

Yatırımın Korunması Cezaların Azaltılması

YASAL STANDARTLAR-GÖNÜLLÜ TAAHHÜTLER
• Yasal denetim ve yaptırım düzeni'(devlet) İnsan Sağlığı, Çevre Koruma ve Teknik Emniyet konularında YÖNETMELİKLER hazırlar ve uygulatır. • Küreselleşen ticari ve endüstriyel ilişkiler, özellikle kalite ve çevre koruma konularında belirli düzeylerde STANDARTLAŞMA gerektirmektedir. •
s

Standartların henüz ulaşmadığı ortamlarda GÖNÜLLÜ TAAHHÜTLER en etkili yaklaşımlar olmaktadır.

GÖNÜLLÜ TAAHHÜT-RESPONSIBLE CARE • Responsible-Care uygulamasında tesislerde ulaşılması gerekli hedeflerin sınırları, standartlarda olduğu gibi sabit değildir. Önceden saptanan hedeflere ulaşıldığında, hedefler daha da ileriye (daha iyiye doğru) çekilir.

50

Responsible Care uygulaması içinde kuruluşların, UNECP Cude of Ethich on the International Trade in Chemicals (1994)'deki gereksinimleri yeterince sağlamış oldukları kabul edilmektedir.

RESPONSIBLE CARE (ÜÇLÜ SORUMLULUK) TAAHHÜT BİLEŞENLER TAAHHÜT KONUSU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Temel ilkeler Uygulama Kuralları Danışma Kurulu Üyelerin Kendilerini Değerlendirilmeleri Performans Ölçümü Yürütücü Dernek Değerlendirilmesi Ust Düzey Yönetici Kurulu Şirketler Arası Destek ve Yardım Çalışma Ortaklığı Üyelerin Yükümlülükleri

ÜÇLÜ SORUMLULUK (Responsible Care) kimya sanayii tarafından belirlenmiş temel ilkelerin altı adet YÖNETİM KURULLARI (Codes) ile yürütülmesini öngörür: • • • • • • Toplum Bilinçlendirilmesi ve Acil Durum Müdahale Proses Güvenliği Ürün Dağıtım İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Ürün Sorumluluğu »

51

devlet kuruluşları ve çevrede yaşayan toplumla paylaşmak. düzenli bir takvime bağlanmış. endişe ve sorularına cevap veren. görevlerini tam yapabilmeleri için beceri ve bilgiye erişmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için eğitmek ve yetiştirmek. • Acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde karşılık verebilmek için bir uygulama programı geliştirerek çalışanları ve çevrede yaşayan toplumu korumaya yardımcı olmak. insan sağlığı ve çevre konularındaki merak. emisyonların azaltılması.ÜÇLÜ SORUMLULUK YÖNETİM KURALLARI Toplum Bilinçlendirilmesi ve Acil Durum Müdahale Kuralı • Tesisin bulunduğu yerde yaşayan toplumun teknik emniyet. • En az yılda iki kez olmak üzere. tam ve eksiksiz güvenlik incelemeleri yapmak • Tesisin her bakımdan sağlıklı bir yapıda olmasını güvence altına alan işletme bakım programlarını uygulamak ve bu çalışmaları belgelendirmek. konuyla ilgili ve yararlı bilgileri açık bir şekilde iletmek amacıyla bir toplumla yakınlaşma ve iletişim programını başlatmak ve sürdürmek. koruyucu önlem kademeleri 52 . • Tesisin acil durumlara müdahale planlarına çevrede yaşayan toplumla gerekli halkla ilişkiler konularını da katmak. • Tüm yeni ve tevsi edilen tesislerin. sistem denetlemeleri ve gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konmasını içeren sürekli bir proses güvenliği programının uygulanması. • Atıkların en aza indirilmesi. • Tüm tesis çalışmalarına emniyetli çalışma alışkanlığı vermek. mevcut planları denemek ve geliştirmek. tasarımları sırasında ve işletmeye almadan önce. saha tatbikatları yapmak. • Tesiste benzeri olayların ortaya çıkmasını önlemek için yaşanmış olaylardan alınan dersleri ve ilgili güvenlik bilgilerini diğer sanayi. • Tek bir hatanın bir felakete dönüşmesini önlemek için yeterli sayıda geliştirmek ve bunları uygulamaya koymak. kimyasal maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ve kimyasal maddelerin emniyetli bir şekilde nakliyelerini güvence altına alan çalışmalar hakkında bilgi vermek. Proses Güvenliği Kuralı • Performans ölçümü.

• Başkaları tarafından üretilen atık ve emisyon azaltma çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek. araştırma çalışmalarına ve mevcut planlanan tesis. değerlendirmek. • Ürünü alanlarında. İşçi sağlığını korumak ve iyileştirmek. Atık ve emisyon önleme amaçlarını. ÜÇLÜ SORUMLULUK Yönetim Kuralları Ürün Dağıtım Kuralı • Kimyasal maddelerin tüketicilere ulaşım sürecinde olası riskleri saptamak ve bu riskleri azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerin değerlendirmesi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yönetici ve çalışanlarla karşılıklı iletişimi geliştirmek. toplum ve çevre üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesi. 53 . 1. Kimyasal madde sağlayıcı firmalar. • Kimyasal maddelerin dağıtımı ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve bu konudaki sanayi standartlarına uymak ve hatta bu yasal gereksinimlerin daha iyisini sağlamak. • • Atıklar ve emisyonların kaynakta azaltılması. Üçlü Sorumluluğu Kuralı • • Risklerin AR-GE aşamasında tahmin edilmesi ve hesaba katılması. kullanma sırasında ve sonrasına benzer Üçlü Sorumluluk uygulamalarını benimsemelerinin teşvik edilmesi. dağıtıcılar ve müşterilerden oluşan üçüncü şahıslarında bu kimyasalları sorumlu bir şekilde depolama. fason üreticiler.ÜÇLÜ SORUMLULUK Yönetim Kuralları Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Kuralı • • Ortaya çıkan atıkların ve alıcı ortama verilen kimyasalların cins ve miktar envanterinin yapılması. • Kimyasal madde dağıtımı sırasında ortaya çıkan bir acil durumda ve o mahalde bulunan kişilere acil durum bilgi ve önerileri vermek. Atık azaltma planlarının geliştirilmesinde ve uygulamalarında tesis çalışanları ve çevredeki toplumun görüşlerinin alınması. • Kimyasal madde dağıtımındaki emniyeti arttırmak için yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirmek. Alıcı ortama verilen atıkların tesis çalışanları. proses ve ürünlerin tasarımına atık ve emisyon kontrol ilkelerinin dahil edilmesi. taşıma ve kullanmalarının teşvik edilmesi. mümkünse acil yardım çalışmalarına katkıda bulunmak. İşçi Sağlığı ve Is Güvenliği Kuralı • • • • İşyerinde olası tehlikeleri belirlemek. Çalışma ortamındaki işyeri güvenliğini arttırmak.

) Bu konuda gelişme için bir uygulama planı hazırlanmaktadır. Uygulama planındaki gereksinimler yerine getirilmektedir. uygulama konusundaki hedefler daha da ileriye götürülerek. belirli sayısal ölçümlerle takip edilmesi. Bu düzeye erişildiğinde. ÖLÇÜTLER • • • • Üretim/ürün dağıtımında kaza istatistikleri Atık. UYGULAMA DÜZEYLERİ IIIIIIIVVVIBu konuda bir çalışma ve işlem yok. bu konuda daha fazla gelişme yapılması planlanmalıdır. Bu konuda şirketin halihazırda uygulamaları henüz değerlendirme safhasındadır. Hazırlanmış olan uygulama planı yürütülmektedir. gaz emisyon miktarları Enerji hammadde kullanımı Personel eğitimi. • Bu değerlendirme şirketin iç kalite kontrol sistemine yardım edeceği gibi şirketin dış ilişkiler için gerekli raporların hazırlanmasın da yararlıdır. (Herhangi bir karar mevcut değil.ÜYELERİN KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ • Uygulamanın tesislerde hangi düzeyde bir başarıyla yürütüldüğünün bilinmesi şirket yöneticileri için gereklidir. Uygulama konusunda planlanan gereksinimlerin de ötesinde çalışmalar yapılmakta veya hedeflenen amaca ulaşılmıştır. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ AMAÇ: Üçlü Sorumluluk uygulaması sürecinde elde edilen gelişmelerin. • Değerlendirmede verilecek uygulama düzeyi notunun şirket içinde yazılı dokümanlarla desteklenmesi gerekir. atıksu. halkla ilişkiler * • Çevre koruma yatırım ve işletme masraf tutarları • Kaza sonucu yatırım zararları İZLEME DÜZEYLERİ • Tesis bazında • Şirket bazında (şirkete ait tesisler) • Ülke bazında 54 .

ANA KONULAR îş GÜVENLIĞI SAĞLIĞI

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ AÇIKLAMALAR iş Kaybına Neden Olan Tüm Kazalardan Ortaya Çıkan TOPLAM ÎŞ ZAMANI Kaybı: VE • • Kayıp iş günü/lOO.OOOgün TOPLAM Kaza Oranı (Yıllık) • Kayıp iş saati/1.000.000 saat • iş Kaybına Yol Açan, Ölüm ve Kalıcı Sakatlıklar, Sonuçlanmayan Kaza Oranı(yıllık) Ölüm ve Kalıcı Sakatlıkla Sonuçlanmayan Kazalardan Ortaya Çıkan ÎŞ ZAMANI Kaybı: \ ' ; • Kayıp îş Gücü/l OO.OOOgün ; • Kayıp iş Saati/1 OOO.OOOsaat Ölüm Sayısı/100.000 gün Ölüm Sayısı/l .000.000 saat

Ölümle Sonuçlanan Kaza Oram • (Yıllık) •

ÇEVRE KORUMA

ATIKYÖNETÎMÎ • Bertaraf Edilen Tehlikesiz Atık Miktarı • Bertaraf Edilen tehlikeli Atık Miktarı *

Ton/yıl Ton/yıl ,

IİAVA EMİSYONLARI
• Sülfürdioksit • Azotoksitleri (NO+NO2) > Uçucu Organik Bileşikler 1ARITILMIŞ ATKSU DEŞARJLARI > Fosfor Bileşenleri > Azot Bileşenleri > Kimyasal Oksijen lMyacı(KOı) > Ağır Metal Bileşenleri DOĞAL KAYNAK VE ENERJİ KULLANIMI • Toplam Enerji Tüketimi • Toplam Su Tüketimi Ton/yıl Ton/yıl Ton/yıl
;

•':,

Ton/Yıl (Top.fosfor olarak) Ton/yıl (Top.fosfor olarak) Ton/yıl (Top.oksijen olarak) Ton/yıl (Top.metal olarak) GJ/yıl M^/yıl

'

55

UYGULAMA KONULARI

ULAŞILMAK SORULARI

ÎSTENEN HEDEF UYGULAMA DÜZEYİ

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Yetkili Kişi

Hedef Tarihi

i ıı ııı rv v
1-1-Tesisinizdeki çalışanların tesisler ilgili merak ve endişe ettikleri konular yetkililer tarafmdan biliniyor mu? Tesis yetkilileri gerekli sözü ve yazılı açıklamalarla bu merak ve endişelere cevap veriyor mu? İşçiler, teknik elemanlar idari kadrolarda çalışanlar ve de yöneticilere anket düzenlenmesi ve şirket içi PR planı hazırlanması; anket sonuçlarına göre bilgilendirme kampanyası Bu konuda gerekli bilgi ve iletişimin nasıl yapılacağının yöneticiler düzeyinde saptanması, sözcü görevlendirilmesi MURAT KARA 1 EYLÜL 1998

1-1 Çalışanların tesisle ilgili merak, endişe ve sorunlarının yöneticilerce cevaplandırılması

1-2-Tesis ve şirket 1-2-Tesisin sözcükleri sürekli olarak (sadece herhangi bir acil duruma yetkililerine karşılık olarak değil) kendi iletişim eğitimi girişimleri ile toplumla ve çalışanlarla sürekli iletişim halinde midirler? 1-3 Çalışanların l-3-*Tesisinizdeki çalışanlar için güvenlik, insan sağlığı ve çevre eğitimi konularında bir eğitim programı var mı? ""Çalışanların teknik emniyet, insan sağlığı ve çevre konularında geliştirme girişimleri ödüllendiriliyor ve/veya taktir ediliyor mu? *Tüm çalışanlar çevreye duyarlı mı? ""Çalışanlar kendilerini tesisin tümünden sorumlu hissediyorlar mı?

EGE PEKERGİN

10CAK 1998

>

Mevcut Eğitim Planının ZUHAL tekrar gözden geçirilerek YAZICI daha düzenli olarak uygulanması. Ödül programlarının değerlendirilmesi ve teşviki.

İOCAK 1998

1

2

3

4

5

7

56

KİMYASAL MADDELERİN KULLANIMI ILE BLGILI ULUSLAR ARASI DİREKTİFLER VE KONVANSİYONLAR

SEVEJO DİREKTİFLERİ Avrupa Birliği'nde endüstriyel kazaların önlenmesi için tedbir alınması çalışmaları sonucunda ilk teklif komisyon tarafından 19 Temmuz 1979'da Konseye sunulan bir taslaktır. Bu taslak 24 Ağustos 1979'da Topluluğun Resmi Gazetesi kabul edilen yayın organında yayımlanmıştır. Taslaktaki amaç; işyerinde çalışanların ve çevrenin korunmasını ana prensip olarak ele alınmıştır. Daha sonra 21 Temmuz 1980 tarihinde yayımlanmıştır. Konseyin bu görüşü ve daha sonraki çalışmalar neticesinde 24 Temmuz 1982 tarihli 82/501/EEC no.lu direktif yayımlanmıştır. Bu tür çalışmaların başlatılmasına neden olan 1976 yılında İtalya'da SEVEJO'da 30 yaralı 220.000 kişinin göçüne neden olan DİOKSİN/TCDD kaçağıdır. Bu nedenle SEVEJO DİREKTİFİ diye anılır. 1982 yılında yayımlanan bu direktif daha sonra teknik gelişmeler ve bazı diğer direktiflerin yayımlanması nedeniyle ekler yapılmıştır. 19 Mart 1987'de "Direktifin Anex F'nde değişiklik yapılmış ve 24 Kasım 1988'de yine Anex Fde değişiklik uğramış, 88/379/EEC direktifiyle tehlike seviyeleri açıklanan ürünler bu direktife dahil edilmiştir. En önemli olay ise 1984 yılında Hindistan BhopaFde Metilizosiyanat kaçağı sonrasında 4.000 kişi ölü, 2.000.000 kişi yaralanmıştır. Bu olayı gözönüne alan konsey 4 Mart 1994 tarihinde toplanarak iki yıl çalışmadan sonra 9/12/1996 tarihinde 96/82/EEC numarayla yayımlandı. Direktif kapsama giren işletmelerin tehlikelilik önlemler iç ve dış acil durum planlarını kapsamaktadır. Ülkemizde buna benzer bir uygulama 29 Temmuz 1996 tarihinde Valiliklere göndermiş olduğu yazı ve ekindeki uygulama yöntemiyle başlatılmıştır. Bölgelerde belli valiliklerin koordinasyonuna verilmiştir. Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güneydoğu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Marmara Bölgesi Trabzon Valiliği Adana Valiliği Diyarbakır Valiliği Erzurum Valiliği Kırıkkale Valiliği Kocaeli Valiliği derecelerine göre (Anex I, Part I, Part 2),

Notification veya Safety Report (Tehlike Raporu) hazırlamalarını istemektedir. Bu raporlarda alman

Kocaeli Valiliğinde 1996 yılında çalışmalar başlatılmıştır.

57

Bu sistem gönüllü olarak yürütülürken Sağlık Bakanlığı. maddelerinde yer olan çok tehlikeli kimyasallar ve pestisitler hakkında yasaklama yada kısıtlama mekanizması belirlenmiştir. c) Madde 13 paragraf 4'te sözleşme kapsamındaki maddelerin. Bu konvansiyon önemli görülen noktalar şunlardır: a) Sözleşmenin 5. tarım ilacı ve kimyasallarm uluslar arası ticarette önceden izin alınarak sınırlar ötesi dolaşmasıdır. AB 13/10/1998 tarihinde 2247/98 sayılı Commission Regülation'ı yayınlayıp daha önce yayınladığı 2455/92 sayılı Regulation'da değişiklik yaparak anlaşmayı adapte etmiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra yurtdışı taleplerine etkin cevap verebilmek için koordinasyonu sağlayacak.PRIOR INFORMED CONSENT (ÖNCEDEN) BİLGİLENDİRİP İZİN ALMA KONVANSİYONU Uluslararası ticari. Avrupa Birliğinde olduğu gibi "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği"ne ek olarak bir an önce çıkarılması gerekmektedir. Ülkemizin taraf olduğu temel amacı insan ve çevre sağlığına zararlı oldukları tesbit edilmiş. ve 6. f) Her ülkenin bir odak noktası olacaktır. ortak bir sekreterya oluşturulmalı veya odak noktası bire indirilmelidir. uluslar arası standartlar da "Güvenlik Bilgi Formu-Material Data Sheet-MSDS" ile beraber gönderilmesi istenmektedir. d) Sözleşmenin özellikle 14. kısıtlanması hakkında bir bakıma "Taraflar ülkemiz bu komitede yeterli Konferansını" yönlendireceğinden çok önemli bir organ olup yasal yapılanma ve teknik alt yapı gereksinimi ortaya 58 . ve 15. Kimyasalın özellikleri hakkındaki bilgileri kapsayacak olan MSDS hakkında bir yönetmeliğin. henüz ülkemizde bu konuda standart yoktur. insan sağlığı.maddeleri gerek bilgi değişimi ve gerekse uygulanması ile ilgili açıklamalar getirmektedir. insan sağlığı ve çevre koruması açısından düzenleyen anlaşmalardan biri "Prior Informed Consent" konvansiyonu 11 Eylül 1998 tarihinde Rotterdam'da imzalanmıştır. Önemli bir çıkmaktadır. çevre ve tarım konusunda etkili olabilecek maddeler bu yolla kontrol altına alınmış olacaktır. Tanm ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı odak noktaları olarak gösterilmiştir. Her ne kadar sanayiciler gönüllü olarak bu uygulamayı yerine getiriyorlarsa da. Bu bakımdan yürütülmekte olan "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği"ndeki güncelleştirme çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır. e) Madde 18 paragraf 6 (a)'da söz konusu olan "Chemical Rewiew Committee" teknik açıdan bir kimyasalın veya bir pestisitin yasaklanması seviyedeki uzmanlarca temsil edilmelidir. b) Madde 13'ün paragraf 2'de sözleşme kapsamındaki maddelerin gerek ihracat ve gerekse ithalatta. Dolayısıyla. uluslararası sınıflandırma ve etiketleme standartlarına uygun olarak gönderilmesi gereği ortaya konmuştur.

Bu yasada işyerinin iş güvenliği konusunda örgütlenmesine ve kuralların oluşturulmasına. Bu bağlamda ülkemizin imza koyduğu bu anlaşmalar ve direktiflere uygun olarak yeniden yapılanması gerekmektedir.nci maddeleri uyarınca. Anılan yönetmeliğin 3.maddesi kapsamında çıkarılan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. Yukarıda açıklanmaya çalışılan yasal çerçeveden iş sağlığı ve iş güvenliği açısından yerel ve merkezi yönetim ilişkilerinin iç içe hatta karmaşık yapıda olduğu bir gerçektir. zaman zaman uygulanarak kuralların tesbitinde konunun uzmanları bile güçlükle karşılaşmaktadır.sınıf gayri sıhhi müesseseler ile merkez ilçe sınırları içinde bulunan III.. Ülkemizde yürürlüğe konulmasını önerebileceğimiz yasa her şeyden önce güçlü bir iş güvenliği kuruluşu ve etkili bir denetimin uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamalıdır. Parlayıcı. III. Il. çevre ve toplum sağlığının koruması açısından gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi için. Patlayıcı İşyerleri ve İşlerde Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük. ci maddesinde yer alan uygulamalar insan ve çevre sağlığı öne sürülerek kısıtlamalar devreye girmekte diğer bir deyimle de tarife dışı engeller ortaya çıkmaktadır. PIC uygulaması gibi anlaşmalar ileri sürülerek de yapılmaktadır.maddesi II. Global rekabete açılan ülkemizin ihracatını engelleyebilecek bu yaklaşımlar.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca açılma izni veya ruhsat verileceği hükme bağlanmıştır. uluslararası sözleşme ve tüzüklerde yer almakta. Diğer bir karmaşa ise 3572 sayılı kanunun 3. Değişik iş hukuku metinlerinde yer alan kurallar yerine bir tek bağımsız "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası" ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.Uluslararası ticarette klasik tarife engelleri ortadan kalktıkça GATT'in 21.sınıf gayri sıhhi müesseselerde Sağlık Bakanlığı'nca. ruhsatlandırılması ve denetlenmesi esaslarını belirlemek üzere Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği çıkarılmıştır.. gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü vd. iş sağlığı ve iş güvenliği konularıyla ilişkileri 1580 sayılı Belediye Kanunu. YASAL DURUM Ülkemizde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasal düzenlemelere bakıldığında çok büyük bir dağınıklık gözlenmektedir. ve III. kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili olmaktadır. 1475 sayılı İş Kanununun 74. Bir çok ülkede genel eğilime uygun olarak ülkemizde sistematik ve tüm ilgililerin kolayca hak ve hükümlülük ve sorumluluklarını öğrenebilecekleri bir düzene kavuşturulması zorunluluğu vardır.maddesi "I. Aynı konu değişik yasa. sınıf gayri sıhhi müesseseler Valilikçe. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 268-275.. sınıf gayri sıhhi müesseseler Kaymakamlıkça ruhsat ve açılma izni verilecektir" denilmektedir. Yerel ve merkezi yönetimlerin. iş hekimliği ve iş güvenliği mühendisi 59 .

Diğer ülkelerde olduğu gibi bağımsız. işveren ve devlet tarafından oluşturulmalı ve genel kurul delegelerinin ilgili kuruluş temsilcilerinin tümünü kapsaması gerekmektedir. Bu kurum veya enstitü özerk bir yapıya sahip olmalı ve yönetim kurulunda işçi(çalışan). işverenlere. İş güvenliği mühendisi ve teknik elemanları terimini kullanmamızın nedeni de bu konuda mühendis ve teknik elemanların çalıştırılması gereğine dikkat çekmektedir. Bu sorunların çözümünde mali bakımdan güçlü bir iş güvenliği kurumunun yaratılması önem taşır. Mali bakımdan güçlü bir iş kurumu büyük kaynağa gereksinim gösteren modern araştırma merkezlerini oluşturabilir. .) ilgili bakanlıklar (Çalışma ve Sosyal Güvenlik. TTB.MPM ve TSE temsilcileri yer almalıdır.. TESK.vd. En eksiksiz ve kusursuz mevzuatın hazırlanması bile yalnız başına iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için yeterli değildir. Yurtdışında bir çok ülkede işyeri hekimleri ve iş güvenliği mühendislerinin durumu ayrı bir yasayla düzenlenmiştir. yerel yönetimlere. İçişleri. Bir çok ülkede olduğu gibi iş güvenliği kurumu tarafından sürekli iş güvenliği standartlarının hazırlanması sistemine geçilmelidir. yeterli sayı ve nitelikte iş güvenliği müfettişi çalıştırabilir. Ülkemizde de işyerinin 60 . İş standartlarını sürekli üretebilir. çalışanlara. Bu enstitüde işçi ve işveren konfederasyonlarını^ ilgili meslek odaları (TMMOB. Eğitim sorununa gerekli kaynağı ayırabilir. Gelişen teknoloji gözönüne alınarak. hukuk açısından daha kolay değiştirilebilecek tüzük ve yönetmelikler. tarafsız çalışma. İşyeri hekimleri gibi iş güvenliği mühendisinden de söz etmek yerinde olacaktır. Ülkemizde formel iş güvenliğinde uzmanlık eğitimi veren yüksek okul veya üniversite bulunmamasından dolayı bu konularda işyerinde görev yüklenen iş güvenliği önlemlerinin alınmasına katkıda bulunan mühendislerdir. Teknik ve ayrıntılı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin katı bir şekilde bu yasada yer almasının uygun olmayacağı görüşünü taşıyoruz. Bu kuralları ihlal edenlere uygulanacak idari. sendikalara ve diğer ilgili kuruluşlara (meslek odaları) düşen görevler genel olarak bu yasada düzenlenmelidir. Sağlık. Böylece bağımsız bir yasanın öngörülmesi ve iyi tanıtılması toplumda tam anlamıyla oluşmamış iş güvenliği bilincinin oluşumuna yardımcı olacaktır.. Bu konuda ilgili olarak devletin iyi planlanmış ve tüm güvenliği güvenliği sorumluların eşgüdümü ve etkili katılımlarını sağlayan bir politikasının olması gereklidir. Mali bakımdan güçlü ve idari bakımdan özerk olmalıdır. yönergeler düzenlenmesi daha doğru olacaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü olmak üzere tüm teknik iş güvenliği mevzuatı süratle günün gereksinimlerini karşılar duruma getirilmelidir. iş güvenliğinin sağlanması konusunda devlete. İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorunu her şeyden önce parasal kaynak sorunudur.ve diğer teknik sorumluların istihdamına ilişkin esaslar düzenlenebilir. Çevre) DPT. Teknik iş güvenliği önlemleri dışında. diğer yabancı ülkelerde olduğu gibi küçük işletmelerde iş güvenliği önlemlerini alabilmeleri için uzun vadeli krediler verebilir. TOB. hukuki ve cezai yaptırımlarda bu yasada yer almalıdır. özerklik anlayışına uygun bir "İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurumu veya Enstitüsünün" oluşturulması gereklidir. Sanayi ve Ticaret.

normları. geliştirilmesi veya yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.maddesi ve 7303 sayılı Yasa 66 ve 85 sayılı KHK değişik 6235 sayılı yasayla kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup da. Kısa vadede küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek işyeri ortak sağlık güvenlik birimleri kurabilirler. Ülkemizde üretimin büyük çoğunluğunu oluşturan aile için işletmecilik bağlamında gelişen küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş sağlığı ve iş güvenliği problemlerinin çözümüdür. Ülkemizde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu kapsamında işçi sayısı 3'tür. Bu bağlamda ülkemizde bu yükümlülüklerin doğru anlatılması gereklidir. b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak.G. TMMOB Anayasasının 135. İş güvenliği mühendislerinin eğitimleri işyeri hekimleri eğitimini ve sertifikasını veren TTB gibi ilgili meslek odasından veya TMMOB tarafından verilebilir.büyüklüğüne göre iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu getirilmeli ve bunların çalışma koşulları ayrı bir yönetmelikle düzenlenmelidir. ülkenin sanatsal ve yurdun doğal üretimin sanayi teknik kalkınmasında gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde 61 . meslek ve çalışma konuları yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için odalar kurmak. meslekle ilgili bütün mevzuatı. tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi. Uzun vadede ise en iyi çözüm ise yurtdışında olduğu bölgelerinin kurulması olabilir. mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak. mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak. a) Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere. resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak. tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. bulunmasında. korunmasında ve işletilmesinde tarımsal ve arttırılmasında. yüksek mimar.) Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü kapsamındaki işyerlerinde işçi sayısına bakılmaksızın 1475 sayılı İş Kanunu koruması ve yükümlülüğü altındadır.12. Parlayıcı. mühendis ve mimarları örgütü içinde toplayan. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük (24. mesleki etkinlikte bulunan yüksek mühendis. c) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde. Kamu kurumu niteliğine meslek kuruluşu olan Birliğin ve bağlı odaların amaçları şunlardır. meslek disiplinini ve ahlakını korumak. 14752 sayılı R. kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında kaynaklarının bulunmak. bilimsel şartnameler.1973 tarih. mesleki aynı yada birbirine gibi sektöre dayalı organize sanayi etkinliklerini kolaylaştırmak. Bu konuda KOSGEB ve TMMOB bünyesinde danışmanlık yapabilecek teknik bir uzman kadrosu oluşturulabilir. meslek mensuplarının birbirleriyle ve halka olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere. Patlayıcı.

Kanunun ö. 6269 sayılı Kimyagerlik Kİmya Mühendisliği Unvanlarının Kullanımı Hk. • Sanayide olası riskleri (yangın. 560 sayılı "Gıdaların Üretimi. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik" kimyager ve kimya mühendislerine sorumlu yönetici yetkisini vermektedir.maddesi "6269 sayılı' Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hk. yetki ve 62 .06. sağlıklı ortam.1998 tarih ve 23367 sayılı R. 12327 sayılı R.Kanunun ö. ile yayımlanan 9. hem de kamu yararına üretilen hizmetin denetimi olmalıdır.1966 tarih. tüzük. yönetmelikler çerçevesinde sorumlu müdürlük müessesinde çalışan sorumlulukları öğretmek. TMMOB Kimya Mühendisleri Odasının bu konudaki çalışmalarını biraz aktarmak istiyorum.G.TMMOB Odaları Anayasanın ve kendi tüzüğünün verdiği yetkilerle kamu yararına mesleki denetim hizmetini tüm engellemelere karşın yapmak zorundadır ve yapacaktır.maddesinin uygulanması ile ilgili yönetmelik (20. • • • Gelişen teknolojiler ile ulusal ve uluslar arası teknolojileri aktarmak. meslek hastalığı) en aza indirgemek için çözüm yollarını birlikte üretmek ve geliştirmek. İnsan.maddelerine göre çıkartılan "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" Gayri Sıhhi Müesseselerden olup işlerin bir uzman gözetiminde yürütülmesi gereken müesseselerde işin gerektirdiği nitelikte bir yetkilinin "sorumlu müdür" olarak bulundurulması zorunluluğunu getirmiştir. Üniversite ve sanayi uzmanlarından bilgi alışverişini sağlamak. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ülkemizde yürürlükte bulunan yasa. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 268-275. değişiklik yapılan (bir maddesi) "Gıdaların Üretimi. iş kazası." Denilmektedir.1999 tarih 23720 R.G.G. Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 9. Mesleki denetimin amacı hem hizmeti üreten meslekdaşın etik olarak denetimi.6.6. Ülkemizde merkezi yönetim içindeki çelişkiler nedeniyle meslek odaları istenilen düzeyde çalışmalarını ortaya koyamamaktadır. sorumlu müdür (yöneticilerin) hak.) sorumlu müdürlüğün tanımı ve görevlerini.maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte kimyager ve kimya mühendisinin bulundurulacağı belirtilen işyerlerinden gayri işyerleri fenni ehliyete haiz kişilere teknik gözetim ve sorumluluğu altında bulundurulacaktır. sağlıklı üretim (kaliteli) sağlıklı çevre ve güvenlik konularında yapılan çalışmalara katkı koymak. Yurtdışında meslek odalarının misyonları çok fazladır. yetki ve sorumluluklarını ve sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu olan işyerlerini açıklamıştır. PAR-PAT 252.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bu çabamıza destek verdiği için teşekkür etmek istiyoruz. işveren ve işçi konfederasyonlarının koordineli çalışmalarını gerektirmektedir. Çünkü yukarıda söz ettiğimiz gibi bu konuda yetkili olan tüm bakanlıkların. Ülkemizde çevre boyutunda yasal düzenlemelere bakıldığında da karmaşıklık ortaya çıkmaktadır. bildirimde çevredeki büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi istenmemesidir. Bu tüzük taslağındaki en büyük yanlışlık ise. Sorumlu müdürlük müessesesinin gerçek anlamda sorumluluk gerektirdiği bu işte çalışanların gerçek anlamda donanımlı olmaları gerektiği ve diploma ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla bu program düzenlenmektedir. Su Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. acil durum planları yapmak konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmayı organize etmek sayılmıştır. İşletmede kalite. Bu bağlamda. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmelikleri mevcuttur. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. devletin yararına olacak sertifikalı kimyager ve kimya mühendislerinin istihdamlarına çok önem vermekteyiz. Çevre Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkında 443 sayılı KHK ile gerekli durumlarda çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak.• Sektörel bazlı tartışmaların. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Acil durum planı hazırlanması konusunda sadece işletme içi acil durum planlarının hazırlanması zorunluluğu getirilmiş oysaki çevredeki diğer kuruluşlarının risk altında olduğu ve/veya riski arttırdığı gözönünde bulundurularak "İşletme Dışı Acil Durum Planı" hazırlanması yükümlülüğü getirilmelidir. yapılabilecekleri tüm etkilerinin için alınacak önlemlerin seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin 63 . Bölgesel işbirliği ve güvenlik ile ilgili bölgesel risk komisyonu oluşturulmasının sorunun çözümünde gerekli olduğu bir gerçektir. meslek odalarının. deneyimlerinden yararlanarak ortak çözümler üretmek amacıyla konu ile ilgili uzmanlardan oluşan geniş ve yetkin bir kadro ile 1996 yılından beri ülke genelinde standart "Sorumlu Müdür Sertifika Eğitim Programı"nı düzenlemektedir. kamunun. verimlilik ve güvenliğini arttıracak ve işverenin.maddesine dayanılarak hazırlanan "Büyük Endüstriyel Kazalarm Önlenmesine İlişkin Tüzük Tasarı" ülkemizde yaşanan çelişkiye parmak basmaktadır. 1993 yılında yürürlüğe giren ve sürekli gelen her siyasi iktidar sonrasında değişikliğe uğratılan "Çevresel Etki Değerlendirmesi-ÇED Yönetmeliği" bazı riskleri bertaraf etmek amacıyla bu yönetmelik kapsamına giren faaliyetler için henüz planlama aşamasında iken çevre üzerine önlenmesi veya en aza indirilmesi değerlendirilmesini kapsamaktadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 1475 sayılı İş Kanununun 74.

ELO 1993.. KAYNAKÇA [I] ILO. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi BLO Bürosu.I Sax: Dangerous properties of industrial materials (Endstriyel materyallerin tehlikeli özellikleri) New York. 1988 [II] EPA Standartları. Supervisors Safety Manuel 6 th. 7. 1971. 2 cilt [13] N. [10] Kırk-Othmer. [7] Patty's Industrial Hygiene and Toxicology. Concise Encylopaedia of Chemical Technology USA. Uygulama Kodu.M. 1988. 1991.. 1992. Güvenli bir çevre için devlet-sanayici-tüketici üçgeninin işbirliğini ve koordineli çalışmayı sağlamak gerekmektedir. Vol I Geneva. Meslek odaları olarak biz bu çalışmanın önünü açacak her türlü organizasyonda yer almayı kamu yararına görev bilmekteyiz. 4. Dünya ve AB uygulamalarını ve uyumu sağlamamız gerekmektedir. 1998 [14] J. John Wiley and Sons. [12] BLO encyclopaedia of occupational health and safety (ILO'nun işçi sağlığı iş güvenliği ansiklopedisi). Basım Cenevre.M Stellman ve S.Bu çahşma alanında özellikle Çevre Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla koordineli çalışma anlayışı yerleştirmek çok doğru olacaktır. [8] Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials USA. Random House 1973 64 . New York. 1982. Accident Prevention Manuel for Indsutrial Operations USA. 1991. [9] ILO. Industrial Pollution Control Hand Book-Mc Graw-Hill. Dawn: Work is dangerous to your health (Çalışmak Sağlığınız İçin Tehlikelidir). Basım. 1988. Chicago 1985. ANK. Flammable and Combustible Liquids Code Hand Book USA. Van Nostrand. 1991. [4] NSC. [2] NFPA. [5] Casarattas and Doulls. [3] NSC. Toxicology Me Graw-Hill USA. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. [6] Land Herbert F.

önemine ilişkin bakış açılan. Kobe Depremi diye bilinen bu deprem 1 Eylül 1923' te meydana gelen ve 142. genel olarak bir deprem ülkesi olarak bilinen Japonya'nın bu konuya gösterdiği hassasiyetin sonucu olarak Türkiye'ye yönelik ilgi ve destek faaliyetlerini arttırmıştır. Bu inceleme sunuşunda Türkiye ve Japonya arasında ortak kader gibi duran deprem olgusu ve ortak olmayan güvenlik anlayışı ve özel olarak gaz dedektörlerinin kullanım yaygınlığı.2 büyüklüğünde meydana gelen ve 20 saniye süren depremde bölgede 5. 1. Şti. Depremin Kobe Bölgesi'ndeki etkileri : Depremin kurbanları • 5. Aşağıda KOBE depremi ile ilgili çok genel bilgiler verilmekle beraber.470 kişi hayatını kaybetmiş ve 33. 2. 17 Ağustos 1999'da Marmara bölgesinde meydana gelen deprem.46 da Japonya'nın Awaji Adası'nm kuzey kesiminde yerin 16 km altında Richter ölçeğine göre 7.000 Yaralı • Ölenlerin % 58 i 60 yaş ve üzeridir • Birçok insan deprem sonrası çıkan yangınlar veya çöken evler yüzünden meydana gelmiştir.740 Ölü • 33. teknolojisini kullanıcı firmalarla birlikte üreten bir firmanın tecrübeleri açısından konuya bakılacaktır. yada depremden hemen sonra ortaya çıkan yangınlardan kaynaklanmıştır.000 kişi yaralanmıştır. Japonya'nın 1923' te 142 bin kişinin hayatım kaybettiği depremden sonraki en büyük deprem felaketidir. KOBE depremi ve deprem sonrasında yaşanan tecrübeler ve gaz tesisatlarının devreye alınışı konu edilmiştir. özellikle gaz sektörüne çeşitli uyarı ve izleme sistemleri temin eden. Giriş 1995 yılında meydana gelen KOBE depremi. Türkiye'nin de genel olarak dünyadaki diğer depremlerden ve özel olarak Japonya'daki depremlere ilgisini arttırmasını ve gereken ders ve bilgi birikimleri aktarmasını diliyor ve bekliyoruz.JAPONYA'DA KOBE DEPREMİ SONRASINDA GAZ TESİSATLARININ YENİDEN DEVREYE ALINMASINDA GAZ DEDEKTÖRLERİNİN KULLANIMININ ÖNEMİ VE COSMOS GAZ DEDEKTÖRLERİ Aysun Kanat Kimya Mühendisi / NOVEL Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Kobe Depremi'nde ölümlerin çoğu bina çökmesi.) 65 . (%73 ü havasızlıktan yada ezilerek ölmüştür.807 kişinin ölümüyle sonuçlanan Great Konto Depremi'nden sonraki en büyük felakettir. Kobe Depremi ve Etkileri 17 Ocak 1995 tarihinde sabah 5.

çiftlikler ve tarımsal faliyetler zarar görmüştür. 1. : % 25 hizmet verilememiştir. Liman bölgesindeki ana yollar kapanmıştır. 3. 4. Pazarlar ve mağaza zincirleri : Kobe'nin alışveriş alanlarının 1/3 ü ve pazarların yarıya yakını büyük oranda zarar görmüştür. özellikle çocuklar başta olmak üzere sakat ve yaşlı insanlar psikolojik olarak ciddi boyutlarda zarar görmüşlerdir. Yukarıda belirtilen etkiler yanında. Çöken binalar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler : Fabrikalarm % 80 i hasar görmüştür. 66 .Deprem sonrası çıkan yangınların binalar üzerindeki etkileri • 6.965 bina tamamen • 80 bina yarıyarıya • 270 bina kısmen yanmıştır. Büyük ölçekli işletmeler : Kobe'deki birçok fabrika ve üretim zinciri zarar görmüştür. Okullardaki eğitim saati azalmış. şehir halkı ayrıca büyük ölçüde dolaylı etkilere maruz kalmıştır. : Hemen hemen şehir genelinde verilememiştir. Kobe Depremi'nin endüstriye olan etkileri. (54 yangın depremden hemen sonra aynı anda başlamıştır) Trafikte ortaya çıkan sorunlar. Enerji Telefon Su Gaz : Şehir genelinde kesilmiştir. Ve 5. 2. • • • • • Hanshin Otoyolu' nun 3. Uzun süreli olarak barınaklarda yaşamak zorunda kalan. çatlaklar ve yer kaymaları yüzünden trafik durmuştur. Kobe limanları ticarete kapanmıştır. İnsanların yaşamları aksayan hizmetler ve elverişsiz trafik koşulları yüzünden zorlaşmış.108 m2 dir. • 71 binada da küçük yangınlar çıkmıştır. 5. Toplam çıkan yangın sayısı : 175 tir. Demir yolları büyük oranda hasar görmüştür. işsizlik oranı depremden sonra şiddetle artmıştır. Turizm sektörü olumsuz yönde etkilenmiştir. Diğer Etkiler. Toplam yanan alan : 819. Birçok gemi yükünü Kobe Limanı'ndaki hasar sebebiyle diğer limanlara boşaltmıştır. : % 80 kesilmiştir. Yerel endüstri olarak. okullar geçici barınma yeri olarak kullanılmıştır. bölgedeki birçok firmanın operasyonlarını diğer bölgelere kaydırmaları ve üretim miktarlarını bu bölgede önemli oranda azaltmaları sebebiyle azalmıştır. Verilen hizmetlerde ortaya çıkan aksaklıklar. Otoyolda meydana gelen hasar sadece Kobe'nin değil aym zamanda tüm Japonya'nın ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Kısmı alttaki yolun üzerine çökmüştür. Tarım ve balıkçılık : Balıkçı teknelerinin iskeleleri. Kobe'nin üretimi.

Doğru kullanıldığında bu gazlar güvenlidir.. İşte bu talihsiz felaketin ardından bütün Japon gaz şirketleri gibi. Japonya'da 1960'da kendi geliştirdiği teknoloji ile gaz sensörü üretimine başlamıştır ve 30 milyon adetten fazla satarak şu anda Japonya'nın en büyük gaz dedektör ve alarm cihazı üreticisidir. • 4. ölümlerin yarısından fazlasının deprem sonucu meydana gelen gaz kaçaklarının oluşturduğu yangın ve patlamalardan kaynaklandığı görülmüştür. ISO 9001 belgesini de alarak teknolojisini belirli standartlara oturtmuştur. New COSMOS (Japon) Firması ve Japon Gaz Endüstrisindeki Yeri Çeşitli gazların. Osaka Metropolitan Gas Company (OMG) şirketi de birçok tecrübeler kazanmıştır. kullanıcıları gaz kaçaklarının tehlikelerinden korumak için dizayn edilmiştir. onlarca teknik literatür COSMOS araştırma merkezinden dünya teknik literatürüne sunulmuştur. Japon Standartları. vb) elinde bulundurmaktadır. Raporlara göre Hyogo Bölgesi'nde yarısı depremden sonra 24 saat içinde başlamak suretiyle 164 ayrı yangın çıkmıştır. aksi taktirde kullanıcılar için potansiyel tehlike haline gelir. zehirleme. Ayrıca şehre gaz verme işlemleri sırasında benzer sorunlar yaşanmaması için çok yoğun çalışmalara girmişlerdir. Otuzdan fazla teknik organizasyona üyedir. Aşağıda OMG' nin deprem sonrasında 67 .5 i COSMOS tarafından sağlanmıştır.. halen 500 civarında ticari ruhsatı (patent. Meydana gelen yangınlar büyük ölçüde elektrik kısa devrelerinin kıvılcıma sebep olduğu gaz kaçaklarına bağlıdır. Gaz Dedektör ve Alarm Sistemleri Japonya'da oldukça geniş bir kullanıma sahiptir. Gaz Dedektörleri ve Alarm Sistemleri. bu ihmalin insammıza ve sanayimize bedelinin ağır olmamasını dileriz. Depremde can kaybı büyük oranda ortaya çıkan yangınlar sonucunda ortaya çıkmıştır. Gaz kaçakları meydana geldiğinde. 3. Yaklaşık 400 çalışanı ve bunun % 30'unun AR-GE için çalışması ile aşağıdaki konularda uzman konumdadır : • • • Endüstriyel kullanım için Gaz Dedektör/Alarm Cihazları Elde Taşınabilir Gaz Dedektörleri Ev tipi Gaz Alarm Cihazları Bağımsız bir teknolojik yayının yaptığı tespitlere göre Japonya'da en büyük 10 gaz şirketine satılan cihazların yaklaşık %94. Enkaz kaldırma işlemleri sırasında yapılan çalışmalarda. Kobe Depremi ve COSMOS Gaz Dedektörleri 1995 yılında Kobe ve Osaka şehirlerini etkileyen büyük deprem neticesinde 5000 den fazla insan hayatını kaybetmiştir.Büyük hacimlerdeki enkaz çok çeşitli çevre sorunlarına yol açmıştır. Sonuç olarak bu olgu COSMOS Cihazlarındaki bir temel prensibi vurgulamaktadır : Güvenilirlik ve kullanım kolaylığı. Ülkemizde ise 'olmazsa olmaz' yerlerde dahi çok kısıtlı kullanılmaktadır ki. bu gazların birikimi. ticari marka. Bu gazlar ekonomikliği ve kullanım kolaylığı sayesinde her geçen gün hayatımızın bir parçası olmaktadır. örneğin doğal gaz ve LPG'nin kullanımı günümüzde oldukça yaygındır. ( Bakınız Ek I) Bu sonuç şaşırtıcı değildir çünkü bu cihazların çoğunluğu talebi yapan büyük gaz şirketleri ile beraber geliştirilmiştir. COSMOS. Gaz Dedektör ve Alarm Sistemlerinin kullanımını zorunlu kılmaktadır. COSMOS. yanma ve patlama tehlikesi oluşturur. COSMOS.

(Sabun köpüğü testi ile tespit edilen minimum debi 1. yine gaz firmalarının kullanıldığı değişik modeller de bulunmaktadır. Bunların yanında. OMG deprem sırasında gaz gönderme işlemini anında kesmiştir ve tekrar gaz verme işlemine 2 ay sonra başlamıştır. Üçüncü model ise (XP .304II XP-702S XP-707 Deprem öncesi 1. İşletme maliyetleri sadece kalem pil ve bir yıldan uzun sürelerde değişen sensörleridir. bu rakamları değerlendirirken aşağıdaki hususları da not etmeliyiz . Cihazlarda kullanılan sensör teknolojisinin detaylarına bu bildiri çerçevesinde girilmemiştir. İkinci model.200 100 Toplam 1. deprem öncesi ve hemen sonrası OMG' nin sahip olduğu miktarları verilmiştir. Yukarıda Ek F de 1994 yılında Japonya'nın en büyük 10 gaz şirketinin 1994 yılı itibariyle gaz cihazları envanteri görülmektedir.) Bu sonuç COSMOS'un sensör teknolojisine yaptığı yatırımın ve gaz dağıtım firmaları ile oluşturduğu verimli işbirliğinin meyvesidir. Esas olarak ikinci ve üçüncü modeller. hem gaz çeşitleri hem de hizmet çeşitleri açısından ülkemizdeki şirketler yanında 68 .3x10"5 atmcmVsn debilerdeki çok küçük kaçaklar dahi tespit edilebilmektedir.000 250 Deprem sonrası sipariş 50 1.şehre gaz verme işlemleri sırasında yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili birkaç önemli nokta bilgilerinize sunulmuştur. Bu işlemin sağlıklı yapılabilmesi için güvenilir ve kolay kullanımı özelliğine sahip cihazların kullanılmasının gerekliliği aşikardır. yeraltı gazından mı yoksa boru tesisatından oluşan bir kaçaktan mı geldiğinin ayrımı yapılabilmektedir.XP-707 ve XP-304 JJ modellerinin. güvenilir çalışma prensipleri yanında. 5 ayrı ülkede patent almış bir modeldir ve esas olarak dahili tesisatlarının gaz kaçaklarına test edilmesi sırasında hem tesisat hem de kaçağın yerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıdaki listede COSMOS Gaz Dedektörlerinden XP-702S. fakat yukarıdaki modeller özellikle deprem sonrası çalışmalarda yoğun olarak kullanılmıştır. alev iyonizasyon yöntemi (FDD) prensibi ile çalışan. bu süre içersinde 5 milyon binanın tesisatları gözden geçirilmiştir.000 2. Türkiye'deki gaz şirketlerinin ellerindeki cihaz sayılarını kabaca bilen bizler. yüksek işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri ile çeşitli işletme zorlukları olan cihazların alternatifleri olarak geliştirilmiştir. Bu gaz şirketlerinin çoğu dünya ölçeğinde dev gaz dağıtım şirketleridir ve operasyon alanları. Kullanımı oldukça basit olan bu hafif cihaz (yaklaşık 700 g) sayesinde.707 A).3x10 ~l cmVsn iken bu cihaz ile 3. OMG'de bu sebeplerden dolayı diğer Japon gaz şirketleri gibi bu konuda da COSMOS Gaz Dedektörlerini kullanmışlardır. gaz verilen bir tesisatın güvenilirliği sabun köpüğü testinden daha kolay ve güvenli olarak tesbit edilebilmektedir. 1.050 3. Model XP. yine gaz firmalarından gelen talep ile birlikte gelişen bir modeldir ve toprakaltı borularından gaz kaçaklarının tespiti amacıyla geliştirilmiştir.200 350 Bu modellerden birincisi ile tespit edilen metanm.

Günümüzde CO dedektörünün de Japonya'da evlerde kullanımı zorunlu hale gelmiştir ki bu durum toplum bilincindeki ivmenin sonucudur. kendileri tarafından da kabul edileceği gibi. Oluşturulmuş ve oluşturulacak standarlarının. İşyerlerinde bu riskin bir yere kadar izlenebildiğini düşünmek istiyoruz. bu envanterin. 2. genel olarak deprem sonrası gaz tesisatlarının devreye alınması veya deprem sonrası gaz kaçaklarının süratle tespit edilerek olası felaket risklerinin ortadan kaldırılması yönündeki tedbirlerle ilgilidir. Ülkemizdeki durumu tartışmadan önce. bununla beraber bu riski konjrol etmek ve izlemek mümkündür. Bu şirketler. Öte yandan. Yukarıda bahsedilenler. Ek W de görüldüğü gibi Japonya'daki evlerde kullanılan LPG dedektörlerinin sayısı arttıkça meydana gelen kazalar ters orantılı olarak azalmıştır ve halen evlerin % 99. işyerlerinde ve evlerde kullanılan yanıcı gazlar her zaman potansiyel bir risk taşımaktadır.oldukça büyüktür. Gaz dağıtım şirketlerinin hem çalışma detayları. Örneğin. evlerde. Deprem şehri Kobe'nin gaz şirketi OSAKAGAS halen 5. gaz dedektörü denilince bir 'yalancı çoban' hatırlanmaktadır ve sigara dumanından dahi alarm veren cihazların pazarda yer alması ile bu bilinç ters yönlendirilmiş durumdadır.1 'inde gaz dedektörü bulunmaktadır. Yakın zamanda. Halbuki. Yazıktır ki. bu şartların da göz önünde tutularak oluştumlmasmdaki gereklilik ve acillik ortaya çıkmaktadır. Deprem gibi bir felaket sonrasındaki şartlar düşünüldüğünde ise. Son deprem felaketinin yoğun gaz dağıtımının yapıldığı bölgeleri ciddi olarak etkilememiş olması bir şanstır. cihazın hedef gaz seçim karakterine de (selektivite) atıfta bulunması gerekmektedir. sonuç olarak. 3. halen doğal gaz kullanılan evlerin yaklaşık % 40'ında dedektör vardır ki bunun nedeni. 69 . kuruluş yıllarının eskiliği ve edindikleri tecrübeler açısından da ülkemizdeki gaz dağıtım şirketlerine göreceli üstünlüklere sahiptir. evlerde bulunan gaz kullanan cihazların ve tesisatların periyodik kontrolleri zorunludur. gelişmiş toplumlarda bu bilincin etkisini gösteren bir örnektir. bahsedilen cetvelde kullanılan cihaz envanterlerine de yansımaktadır. Öte yandan benzer ters ilişki doğal gaz içinde mevcuttur. varolan şartlarda dahi. evlerde gaz dedektörlerinin kullanımına yönelik bilinç maalesef yeterli değildir ve yasalar açısından bir zorunluluk da henüz yoktur. başlangıçta gaz dedektörü kullanmadan düşünülen bir takım tedbirlerin netice vermemesi ve sonuç olarak bu uygulamalarda gaz dedektörü kullanımına geç başlanmış olmasıdır. yine Japonya'da yaşanan nükleer kazanın ardından yapılan onca detaylı araştırmaya rağmen. hem de güvenliğe yönelik standartları Japonya'da çok sıkı olarak kurallara ve yönetmeliklere bağlanmıştır. örneğimiz olan Japonya'dan bazı tecrübeleri incelemek. konuya daha somut bakılmasını sağlayacaktır. Ülkemizde ise. fakat bu şansın her zaman toplumumuzla beraber olamayacağım düşünmek zorundayız. genel olarak bakıldığında bu hususun umut verici olmadığını biliyoruz. gaz dağıtım şirketlerimizin ellerindeki cihazlar maalesef yeterli değildir. güvenlik/emniyet tedbirlerine verilen önemin ve bu bilincin toplum katında yaygın olarak yerleşmesi ile. Kısaca. yapılanların yetersiz kaldığına dair toplumdan gelen tepkinin varlığı. Yukarıdaki temel farklar.9 milyon aboneye hizmet vermektedir.

insan hayatı ve genel olarak tüm güvenlik kavramlarına verilen büyük önem ve hassasiyete rağmen. Kaynaklar [1] [2] Introduction to COSMOS Gas Sensors. 1981 Japan The Great Hanshin . Deprem riskini sürekli yaşayan bir ülke olarak Japonya da. toplum bilincimizde olumluya giden bazı oluşumları bekliyoruz.Awaki Earthquake Statistics. 1999 Version. Ltd. yaşanma ihtimali olan diğer felaketler için daha hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerektirdiğini ve Japonların bu felaketi izlerken edindikleri amacm bizlerin de diğer ülkelerin yaşadıkları tecrübelerden faydalanmayı hatırlatmasını umut ediyoruz. fakat her felaketten ders çıkarmayı bilerek. zaman zaman benzer acıları yaşamakta. Sonuç Son yaşadığımız Marmara Depremi'nin yaşattığı acıların bir bedeli olarak. JETRO 70 .August' 1. Benzeri yaklaşımı ülkemizde de görmek istiyoruz. Japonya ile uzun yıllar ticari işbirliği halinde olan bir firma olarak eminiz ki. Japonya'da ilgili kurumlar çoktan Marmara Depremi ile ilgili detaylı incelemeyi başlatmışlar ve bu tecrübeyi de akıl/tedbir dağarcıklarına katmışlardır. Bu inceleme yazısının esas konusu olan deprem sonrası gaz tesisatlarının devreye alınmasındaki tecrübelerin. aynı hataları tekrarlamamak basiretini göstermektedir. New COSMOS Electric Co.4.

Uzunca bir süredir ki yaklaşık 12 sene bir fiil tünel kalıpla yapılan konut işlerinde sorumlu. kaderciliğinden ve dikkatsizliğinden.gerek kısıtlayıcı mimarisi ve gerekse yapım sırasındaki risklerinin fazlalığı nedeni ile batıda yavaş yavaş bu sistemi bırakma yoluna gidilmekte idi. Tüm bu zorlamalar seksenli yıllar da ülkemize hızlı yapım teknolojilerinden olan TÜNEL KALIP sisteminin gelmesine neden olmuştur. Biraz sonra bahsedeceğim bazı kaza olayları da bu konunun« ne kadar önemli olduğunu göstereceği kanaatindeyim.şantiye ve kısım şeflikleri. sadece en düşük teklifi vermekle değil. büyük ölçüde kalitesi yüksek birim maliyeti düşük alternatif tekliflere dayanmaktadır. Bu konuda Çalışma Bakanlığınca başlatılan çalışmaları taktirle karşılamakla beraber sivil toplum kuruluşlarıyla kopuk gerçekleştirilmeye çalışılan bu çalışmaların pek verimli olacağı kanaatinde de değilim. Bu yıllarda gerek zorluğu . gittikçe zorlaşmakta. Bu hızda sektördeki riskleri de beraberinde getirmektedir. bence bir kazanın özellikle ölümlü bir kazanın kendilerine neye mal olduğunun henüz bilincine varmayışlarından kaynaklanmakta. işçilik kalitesini düşüremeyeceğiniz" için büyük ölçüde işin hızma bağlı kalmaktadır.güvenlik şefliği gibi çeşitli kademelerde çalışırken bir çok olayla karşılaştım veya sektörde diğer şantiyelerde olan olaylardan bilgi sahibi oldum. Bu keskin rekabet ortamında para kazanabilmek de "malzemelerde kısıntı yapamayacağınız. Cafer TAŞTAN Alsim ALARKO Ataşehir Müessesesi Kalite ve İş Güvenlik Şefi Ülkemizde 70'li yılların sonu. yapılarda taşıyıcı duvar ve döşemelerin bütün halinde ve tek işlemle yerinde dökümünü sağlayan bir yapım yöntemidir. Seksenli yılların başında ülkemize gelen bu sistemin teknolojisine adaptasyon oldukça güç olmuştur.TÜNEL KALIP SİSTEMİ İLE KONUT YAPIMI SIRASINDA OLUŞAN KAZALAR VE ÖNLEMLERİ İnş. % 40 iş sahiplerinin güvenlik işlerine ve önlemlerine yeterince önem vermeyişinden ki. Tünel kalıp sistemi. Tünel kalıp sistemindeki kaza oranının fazlalığı ve özellikle ölümlü kazaların fazlalığı bu sektördeki güvenlik önlemleri ve bunun için verilecek eğitimlerin önemini oldukça artırmaktadır. Birazdan bahsedeceğim bu olaylar son derece düşündürücü aynı zamanda bu konudaki yetersizliği ve eğitimsizliğin getirdiği tehlikeleri göstermesi açısmdan ilginç bulacağınızı düşünmekteyim. Fakat ne yazıktır ki teknoloji öğretilirken gerekli güvenlik önlemleri eğitimi ihmal edilmiştir. belli bir eğitimden geçirilmemiş insan gücü tarafından oluşturulması bu zorluğa neden olmuştur. Bu konudaki tüzüklerin ve yasaların yetersizliği günümüzde her konuşmada gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır.Müh. Devletimizin bu konudaki yaptırım gücü hepimiz tarafından da bilindiği gibi. 80'li yılların başında iyice artan konut açığı ve oluşan pazardan daha fazla pay alma isteği rekabet ortamını iyice zorlaştırmıştı. Bu rekabete dayalı iş dayalı iş aleminde bu günde hala aynı olan koşullar. yetersiz kalmış. Yapmış olduğum gözlemlerde bu kazalardaki nedenlerin % 50 sinin çalışanların eğitimsizliğinden. koşulları belli olan sektörde iş alabilmek. 71 . aynı zamanda günümüz şartlarına ve teknolojik gelişmelere de ayak uyduramamıştır. Genel problem olan ve çoğunlukla inşaat sektöründeki iş gücünü oluşturan kesimin kırsal kesimden gelen.

825 x 300 x 8 =311 şantiyemizde 863 x 10. Bir diğer olayda dış cephe perdesinde bulunan üstteki tayrot deliği yerini emniyet kemersiz. bir şey batması şeklinde olmuştur. Elbette ki yukarıdaki veriler Türkiye geneli için bir veri teşkil etmemektedir sadece bir fikir vermektedir.825) İşçi çalışmış ve (13.zaten dengesiz olan bu kalıptan diğerine geçmek isterken « oysaki aşağı inip öyle geçmesi gerek » bu sırada devrilen kalıp altında kalarak yaşamını yitirmiştir.% 10 da özellikle tünel kalıp uygulama projeleri oluşturulurken iş güvenliği açısından yeterince irdelenip o şekilde proje yapılmayışından kaynaklanmakta. aşağıda bahsedeceğim olaylar sadece sizlere örnek için seçilmiş 3-4 şantiyedeki olaylardan bazıları. 72 .000. Bu şantiyemizde ise 28 x 100 = % 5. SSK verilerine göre ülkemizde 1997 yılında (518. bu mahalde ki iskele aralarının da bağlantısız olması nedeni ile aşağıya düşerek yaşamını yitirmiştir. 500 Ve bu şantiyede bir yıl içinde bu kazaların şantiyeye maliyeti (ölümlü olay hariç ) yaklaşık 700 milyon mertebelerinde olmuştur.000 =7191 500 x 300 x 8 Türkiye geneline göre oranların yüksekliği dikkatinizi çekmiştir umarım. Bir başka şantiyede çalışan tünel kalıp elemanlarından birisi perde aim elemanını yerleştirip yan vidalarını sıkarken anahtarın kurtulması sonucu dengesini yitirmiş.6 olmuştur. dış cephe tünel kalıbında bulunan beton iskelesini temizlemek için üzerine çıkıyor. 500 kişinin pik noktada çalıştığı bu şantiyede kazaların çoğunluğu yüksekten düşme ( % 14 ) malzeme düşmesi ( % 11 ) ve diğerleri çarpma. Bu yıl içerisinde 1 ölümlü kaza olmuştur.423 x 10. Güvenlik önlemleri alınmayan şantiyelerde bu oranlar katları şeklinde artmaktadır. görme bozuklukları .9919) kaza olmuştur. Ayrıca 1 ölümlü vakamız ile fatalite oranına bakarsak : Fatalite oranı : 1x100 = % 20 Bu oran Türkiye genelinde ise % 008 dir.000. Şantiye şefi olarak bulunduğum bir şantiyemde ki. bir eliyle kendini. diğer eliyle makası tutarak hasır çeliği kesmeye çalışan bir arkadaşımız dengesini yitirince dış cephe iskele korkuluğunun da olmayışı nedeni ile 5 kat aşağıya temel demirleri üzerine düştü.000 (inşaatiş kolu ) 518. Bu bilgileri 500 destekleyen kaza ağırlık oranlarına bakarsak: Türkiye = 388. mucize eseri yaşama döndü fakat çalışamaz durumda. Bunları dinleyince sanırım sizlerde benim gibi olayın nedenli çitti ve ihmale getirilemeyeceğini ve biran önce gerekli önlemlerin alınması gerektiği fikrini paylaşacaksınız. Şöyle ki. o tarihlerde güvenlik önlemlerine yönelik yöneticiler olarak hiçbir eğitim almadığımız gibi çok kısıtlı bilgilere sahiptik. Fakat uzun süredir şantiyelerde ve tünel kalıpta çalışan birisi olarak bu oranların daha yüksek olduğunu söyleye bilirim. bizler bu durumdayken çalışan işçinin' bilgi düzeyini sizler tahmin edersiniz sanıyorum. İnşaat iş kolu iş kazası oranı: 13991 x 100 518825 = % 2 dir. Tünel kalıpla imalat yapan ve henüz istenen düzeye erişmemekle beraber güvenlik önlemlerini almak için çaba gösteren bir şantiye de bir yıl içinde yapılan gözlemde 28 iş kazası olduğu gözlenmiş. Tünel kalıp elemanlarından yerde temizlik ve kalıp yağlama işlerini yapan bir arkadaş.

Bu uygulama sırasında sıkça karşılaşılan olay çalışanların bu mahallere girerek ısınmaya çalışmalarıdır. Bir montaj sırasında bacaların birbirine geçirilmesinde problem olunca oturmayan bacayı yukarı çektirirken bir arkadaş diğer bacanın üzerine çıkmak sureti ile bileziği oturmaya çahşmış tam bu sır. Yine bir şantiyede gece çalışması sırasında bu işi yapan 5 eleman ısınmak için içeriye girmişler yorgunluğun ve sıcağın etkisi ile uykuya dalan elemanlar zehirlenmişlerdir. hafif ve hatta ölümlü vakalardan bahsetmek mümkün. İlginç ve kişisel koruyucuların önemini gösteren bir diğer olay. bağlantı yerinden kurtulan diğer baca üzerine düşmüş ve arkadaşın ölümüne neden olmuştur. gözü kaynak alması nedeni ile göz bozuklukları v.b olaylar her gün yaşanmaktadır. özellikle gece çalışmalarında yetersiz aydınlatmanın yaratığı kazalar nedeni ile oluşan ağır. Ayrıca kalıptan ve katlar arasından inişi sağlayan merdivenlerin usulüne uygun olmayışının yaratığı kazalardan.Bir başka olayda dış kalıp iskelesine aşın ağırlık konulmuş bu durumda iken ayrıca dışarıya bakmaya çıkan elemanlardan 5'ide aynı iskeleye çıkmışlar tabi bu ağırlığa dayanamayan iskelenin kırılması nedeni ile hepsi aşağıya düşmüş bu olayda bir elemanın ölümü. Diğer olay binada çöp bacası montajı sırasında yaşanmıştır. Fazla rüzgarlı bir havada kalıp sökümü sırasında tam kalıp kaldırılırken rüzgarın etkisiyle dönmeye başlamış bu sırada tutmaya çalışan vinci de beraberinde sürükleyerek söküm yapılan bina üzerine vinçle birlikte düşmüş ve bir işçinin ölümü birkaç işçinin ağır yaralanmasına neden olmuştur. çeşitli yaralanmalar . Bir diğer olayda kalıptan normal iniş merdiveni yerine alın elemanından inmeye çalışan bir eleman tutmuş olduğu kancanın yerinden çıkması nedeni ile aşağıya düşmüş ve uzunca bir süre çalışamaz hale gelmiştir. kaldırma aparatını tünel kalıba bağlamışlar sonra aynı iskele üzerinde dururken vince talimat verilmiş kaldırılmaya çalışılmıştır. Tüm bu olayların yanı sıra kalıptaki kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması nedeni ile oluşan baş çarpmaları. Bu tür örnekleri istemesek de artırmak mümkün. Örneğin bir başka şantiyede tünel kalıbı çıkartmaya çalışan elemanlar. Tam bu sırada kaldırma elemanının mili kopmuş kalıp. Rüzgarlı havalarda kalıp işçiliğinin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir diğer olay. Eğitimsizlik ve dikkatsizliğin neye mal olduğunu gösteren anlatacağım iki örnek olaydan ilki şöyle olmuştur. kırılan iskele üstündeki elemanlar ve kalıpla birlikte aşağıya düşmüşlerdir. Bacalar genellikle 5 mt lik aspest boru ile ve özel olarak bırakılan yerlerine yukarıdan aşağıya indirmek sureti ile yapılmaktadır. Kalıp çıkarma sırasında tünel kalıp rüzgarın etkisiyle dönmeye başlamış perde alnına çarpan kalıp buranın kopmasına neden olmuş kopan beton parçası iskele çarpınca sıçramış ve iki kat aşağıda bulunan temizlik elemanın kafasına çarparak hayatını yitirmesine neden olmuştur. Kış aylarında betonun gerekli mukavemete ulaşması için kür uygulaması yapılmaktadır. Oysaki bir baret belki de bir hayat kurtaracaktı. işçilerinde bulunduğu iskeleye çarpmış . Bu uygulama kalıp ön yüzünün branda ile kapatılarak içeride LPG tüplerle çalışan özel ocakların yakılması sureti ile yapılmaktadır. Bu olayda bilgisizlik ve dikkatsizliğin neye mal olacağını açıkça görmekteyiz. 73 .bir elemanın maluliyeti ve diğerlerinin ağır yaralanmasına neden olmuştur. Bu olayda da bir çok işçinin ağır yaralanmasına neden olmuştur.

İskele kattaki yerine alınmadan önce iyice kontrol edilmeli gergi bağlantı kelebekleri. 2. Tünel kalıp uygulama projesi aşamasında dikkat edilecek hususlar : • Genellikle tünel kalıp imalatçı firmaları tarafından hazırlanır. Bu aşamada en çok dikkatten kaçan husus iskelelerde köşe geçişleri. Tünel kalıptan iniş ve çıkışlarda. Aksi takdirde kalaslarla veya buna benzer malzemelerle yapılan iskeleler arası geçişler ölümle neticelenen kazalara neden olmaktadır. Tünel kalıp yerine alınırken ve söküm sırasında kullanılan aparat vmutlaka 1000x500 ebatlarında büyük kaldırma üçgeni olmalıdır. krikoları tam anlamı ile yan perdelere basacak şekilde sıkılmalı. Bu aşamadan sonra mutlaka bir işaretçi nezaretinde tünel kalıp kaldırılmalı. İskeleler mutlaka birbirine geçişe olanak verecek şekilde oluşturulmalıdır. girintiler ve iskele aralıklarıdır. En önemli hususlardan biriside iskele platformları yağlardan arındırılmış olmalı. Kaldırma aparatı tünele bağlanırken kelebek somunun iyice sıkıldığından emin olunmalı. İskeleler yerine konulurken alt yastık noktasını oluşturan yerdeki ters ( u) nun içerisine 10x10 dan en az 1 mt uzunlukta ahşap konulmalı ve bu ahşabın döşeme üzerine iyice oturması sağlanmalı. Bu aşamada mutlak surette güvenlik elemanlarının proje departmanı ile ortak çalışma yürütüp bu tür kritik noktaların çözümlerinin üretilmesini sağlamalıdır. İskele yanlarında bulunan sıkıştırma. Montaj aşamasında dikkat edilecek hususlar: • • Tünel kalıpta mutlaka uzman ekipler çalıştırılmalı başka hiç kimse kalıba çıkartılmamalıdır. İskeleler arası boşluklar ayak kırılmalarına neden olmaktadır. Özellikle tünel kalıbı hızlı bir vaziyette çevirecek kadar etkili olan rüzgarlı havalarda çalışma derhal kesilmelidir. ön korkuluklar ve yan krikolar iyice kontrol edilmeli. Kaldırılırken altında görevliden başka hiç kimse bulunmamalı. Ön kor'aıluk ağları yeterince sağlam ve gergin olmalı. Kaldırılırken terazisinde ve yan bağlantı kulaklarından kaldırılmalı. Burada sizlere tünel kalıp sisteminde proje çalışması aşamasından başlayarak kurumuna ve sökme aşamasına kadar ki safhalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından nelerin yapılması gerektiğini yapılmadığı takdirde ne gibi kazalara neden olacağını anlatmaya çalışacağım. Dış iskelelerde mutlaka sırt korkulukları takılı olmalıdır. ayrıca üzerinde malzeme olmamasına dikkat edilmeli. Tünel kalıp sisteminde alınması gerekli güvenlik önlemlerinin ve mutlaka çalışan personelin eğitiminin gerekliliğini ortaya koyduğunu sanıyorum.Tüm yukarıda bahsetmiş olduğum vakalar. Etraf kontrol edilip hiç kimsenin olmadığından emin olunduktan sonra kaldırılmalı. • • • • • • • • • • • • • • • 74 . En önemli hususlardan birisi kurum sırasında bu korkuluklar dik konuma getirilmelidir. Kesinlikle boşluk bırakılmamalı. dış cephe iskelelerine iniş ve çıkışlarda özel olarak yapılan kalıp üzerine montajlı merdivenler kullanılmalıdır. 1. Ayrıca üzerinde kaldırılma sırasında düşebilecek eşyalar bulunmamalıdır. İki iskele arasında en çok 20 cm olmalıdır. Kaldırma aparatı sürekli kontrol edilmeli en küçük bir çatlama görüldüğünde veya 250 kullanımdan ( yaklaşık 3 ay ) sonra mutlaka değiştirilmeli. En son iskelelerin dış kenarında mutlaka seyyar korkuluklar olmalıdır.

Pilot musluklar mutlaka kullanılmalıdır. Bu durumda birçok zehirlenme olayına neden olmaktadır. Tüpler dik konumda tutulmalı ve istiflenmelidir. yapılmalı ve mutlaka vinççi ile irtibatı sağlayan işaretçi bulundurulmalı. Konulduğu yerde dikmelerin yere tam oturduğundan ve kalıbın dik konumda bulduğundan emin olunmalıdır. Tünel kalıp ısıtma işlemi sırasında dikkat edilecek hususlar: • • • • • • • • • Isıtma ocakları tüp bağlantıları mutlaka mekanik ve kimyasal etkilere yüksek dayanımlı kırmızı renkli hortumlarla yapılmalı. Yakmak için gerekli kontroller ( yukarıdaki hususlar ) yapılmalı ve tüpler tünel dışında kalacak şekilde yerleştirilip yakma işlemi yapılmalıdır. Tünel kalıp temizliği ve yağlaması sırasında kesinlikle üzerine çıkılmamalıdır • • • 4. ağların üzerinde hiçbir malzeme olmamalıdır. Söküm öncesi en az 1 saat önceden perdeler açılarak havalandırma yapılmalı. Kalıp yeterince öne sürüldükten sonra ( kaldırma aparatı montajına el verecek miktarda dışarı çıkartılır ) aparat kontrollü takılmalı ve içinde.• Gece çalışmalarında mutlaka boşluklar ve tam olarak kalıp üzeri görülecek şekilde aydınlatma sağlanmalıdır. Isıtma sırasında en çok yapılan yanlışların başında ocaklar içeride yanarken ve tünel perdeleri kapalı iken bir çok işçi tarafından içeriye girerek ısınmaya çalışılmakta. Kalıp sökümleri yetkilinin kontrolünde. Kalıp ayarlı dikmelerin tamamı mutlaka açılmalı ve tekerleklerin zemin ile irtibatı sağlanmalı Kalıp sürümünden önce iskeleler kontrol edilerek üzerlerindeki malzemelerden arındırılmalı. • • • • • • • • • Tüm yukarıda söz konusu edilen hususlar bu güne kadar yapılan tünel kalıp çalışmaları sırasında gözlenen ve yapılmamaları nedeni ile bir çoğunda ölümle neticelenen kazaların oluşması neticesi çıkan sonuçlardır. 75 . Tünel Kalıp söküm sırasında alınacak önlemler : Öncelikli olarak tünel kalıpların konulacağı alanın mutlaka düzgün ve zeminin sağlam olması sağlanmalı. üstünde ve altında hiç kimsenin bulunmadığından emin olunduktan sonra işaretçinin komutuyla alınmalıdır. Gaz alevleri açık renkte olmalı enjektör üzerindeki hava ayar yüklüğü ile ayar yapılmalıdır. Hortum tüp bağlantısı öncesi mutlaka alev geri dönüş ventili bulundurulmalı. 3. Ön korkuluklar yatay konuma getirilmeli. Dişli bağlantılarında teflon bant kullanılmalıdır. Birçok ölümlü kaza engebeli ve sağlam olmayan mahalde yapılan kalıp stokları sırasmda olmuştur. Gaz kaçakları testleri sabunlu su veya köpükle yapılmalıdır. Tünel kalıp kaldırılması ve kattan alınması sırasında üzerinde hiç kimse bulunmamalıdır. Tüp ve ocak bağlantılarında mutlaka kelepçe kullanılmalıdır. Isıtma süresince bir görevli tarafından sürekli ocaklar kontrol edilmeli ve sönen ocakların derhal gazı kesilmeli.

76 .

Bovis Europe Safety Manager "İnşaat İş kazaları maliyet analizi" konulu konferans notu 4. Örneğin. sadece iş elbisesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde:27'y3 göre "Vizite Kağıdı". iş kazaları arasındaki ilişkiler. Bu kazaların maliyeti. sakatlanmaların ve ölümlerin azaltılmasında çok önemli bir katkı olacağı" belirtilmiştir. ortasını oluşturan ölümcül olmayan ancak ağır veya hafif yaralanmak kazalar. Nitekim. Bu durumda. üretim kaybına veya bakım maliyetinin artmasına ve hatta tazminat davalarına varan sonuçlara neden olabilmektedir. Öyle ki. Kazalar dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü. ve tabanını oluşturan işyerindeki tesislere ve ekipmanlarda meydana gelen hasarlar veya kıl payı kurtarılan yaralanmasız kazalar arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. sağlık sorunlarına veya malzeme ve ekipmanlann hasarına dolayısıyla. işletmelerdeki risk değerlendirme ve üst yönetimin kontrol sistemlerinin uygulanmasındaki başarısızlığı sonucu meydana gelen kazada yaralanmalara. 1475 sayılı İş Kanunu'nun Madde:73'e göre "Kaza Bildirimi formu" 2 Toone B. Kuşkusuz. özellikle İngiltere'de bu görüşü savunan endüstri kuruluşlarındaki yöneticilerin sayıları gittikçe artmaktadır. diğer işlemler de tamamlanır. iş kazalarının ve çalışırken oluşabilecek hastalıklarını azaltabilmek için bu konuda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının yanı sıra. İşte bu tür işlemler ve bunlara benzer işler. Bu piramidin tavanmı oluşturan ölümcül kazalar. günlük yönetim akışı içerisinde iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile bütünleşeceğinden önem kazanmaktadır. kaza küçük bir yaralanma veya sakatlanma ile sonuçlansa bile bu olayın.İŞ KAZALARININ MALİYETİ Oktay TAN * MESKA Vakfı Başkanı Meydana gelen iş kazaları sonucu yaralanmaların. işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği için bütçelerinde bu konuda ayıracakları para. kazanın maliyeti içerinde yer almaktadır. işletmeler bu bilince sahip olmadan kazaları azaltmak veya kazaların önüne geçmek mümkün değildir. işyerindeki yöneticinin tehlikeleri ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememesi halinde tamamen şansa kalmıştır. 2 O halde. "Şirket bazında.1999 1 77 . İş Sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan Robens Komisyonu'nda yaptığı bir açıklamada. Sanayileşmiş ülkelerde iş kayıplarının kontrolü teorisinde. indirekt maliyetleri de dahil bilinebilseydi o işletmede iş güvenliği ile ilgili önlem ve kurallar tereddütsüz uygulanırdı. genellikle kaza piramitleri ile gösterilir. kaza olayında yaralanma veya sakatlanma varsa genellikle tedaviyi gerektirir tıbbi müdehale mevcuttur. * Ayrıca. iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğurduğu maliyetleri derhal ve basit bir şekilde ölçebilecek bir formülü geliştirebilmiş olması halinde iş kazalarının ve bunun sonucunda meydana gelen yaralanmaların. işçinin çalıştığı yerde bulunan diğer işçilerinin de iş güçlerinde verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Bundan dolayı.5. bir iş makinasının bakımsızlık veya ani arıza nedeniyle sızan ve biriken oradan geçmekte olan işçinin yağa basması nedeniyle kayarak düşmesi sonucunda. mevcut yasalar gereği formların doldurulması gerekir. Bu gün. 25 sene önce İngiltere Endüstri Konfederasyonu'nun (CBI). sakatlanmaların veya ölümlerin işletmelerin verimliliğini ters yönde etkilediği bu gün gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarla artık kanıtlanmıştır. yaptırıma sahip bir birim olan İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (HSE) yıllarca iş sağlığı ve güvenliği ile karlılık arasında bir bağlantı olduğunu savunmuştur. Sonra.

Daha sonra.kirlenebileceği gibi başını sivri ve sert bir yere çarpmasıyla yaralanabilir ya da ölebilir.Health and Safety Executive) önlenebilir iş kazaları nedeniyle oluşan kayıpların maliyetini belirlemek ve firmaların karşılaşacakları kayıpların nedenlerini kontrol edebilmelerini amaçlayan "Maliyet Metodolojisi" geliştirmiştir. • Mandıra işlerini yapan bir firmanın isletme maliyetinin % 1. bu araştırmaya katılan firmaların hiç birinde araştırma süresince büyük boyutlarda kaza meydana gelmemekle birlikte. projenin tüm süresi üzerine uyarlandığında.568 Sterlin olduğu. yukarıda da belirtildiği gibi beş ayrı iş kolunda faaliyet gösteren 4 firmalarda yapılan etüdlerden elde edilen bulguları tanımlamaktadır. kazaları azaltmanın en etkin yolu. • Petrol arama işini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14. HSE daha sonra kaza maliyetlerinin gerçek maliyetlerini belirleyebilmek amacıyla çeşitli endüstri alanlarındaki firmalarda meydana gelmiş iş kazaları üzerinde çalışmalara başlamış.507 İngiliz Sterlin'i ve bu kazalarda üretim durması nedeniyle oluşan iş kaybının 157. Çalışmalar sonucunda elde edilen kaza maliyetleri. (HSE . tesise. Beş ayrı iş kolunda yapılan sözü edilen bu araştırma yaklaşık 18 hafta içinde 3626 kaza incelenerek tamamlanmış. Bu ölçekteki kayıplar.4'ünü. bir başka deyişle nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Neil V. ekipmanlara veya malzemelere yahut çevreye zarar vermesiyle ilgili kayıplar veya iş kaybı ile sonuçlanan herhangi bir planlanmamış olayların tümü. herhangi bir nedenle alev alıp küçük veya büyük boyutta yangının çıkmasına neden olabilir. İngiltere 3 4 The Cost of Accidents at Work. yukarıda belirtilen kaza tanımına uygun olarak kayıplar belirlenen eşiğe göre kaydedilmiştir.3 Bu amacı gerçekleştirmek için bu metodoloji "İş Kazası" tanımım çok geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. sakatlanması. binaya.075 Sterlin'e yükseldiği tespit edilmiştir. yağın sızmamasını ve birikmemesini dolayısıyla herhangi bir kazaya neden olmamasını sağlayacaktır. kazalara neden olan hususları kontrol etmek. ölmesi veya kişinin işini yaparken hastalanması. • Nakliyat işini yapan bir firmanın karının % 37'sini. Yukarıda sözü edilen İngiltere'deki kuruluş. Bu bulgular. hep iş kazası olarak değerlendirilmiştir. Yahut sızan ve biriken yağ. Örneği verilen iş makinasımn periyodik bakım ve kontrollarınm yaptırılması. 87. • Bu işletmelerin toplam fınansal kaybının. • İnşaat yapan bir firmanın proie bedelininin % 8'ini. published HSE books (ISBN 07176 134379) İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İngiltere Ekonomisine Maliyetleri. toplam kaybın 245. bunun yanı sıra iş kaybını artıracak ölçüde sakatlanmalara. davalara ve özel tazminatlara maruz kalınmıştır.1 'sini. Bu nedenle. HSE'nin bu araştırması. her kazanın maliyeti hesaplanmış ve kazaların nedenlerine göre kazayı önleme önlemleri ile kaza maliyeti arasında bağlantı olup olmadığı araştırılmıştır. aylarca süren ve beş ayrı iş kolundaki işletmelerde yapılan çalışmalarda üzerinde çalışılan olayların tümü. İş Kazası sonucu yaralanması. • Sağlık hizmeti veren bir hastanenin yıllık işletme maliyetinin % 5'ini oluşturmaktadır. Davies ve Paul Teasdale (ISBN 071 76 0666X) (1994) 78 .

10'una denk gelmektedir. işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği programlarının faydalarına inanıp bu programların uygulamasında kolaylık sağlamak üzere yönetimde yer alan en alttaki usta başı veya formenden proje yöneticisine kadar herkesin bu konuda eğitim aldıkları. 1) de 1996 yılı ile karşılaştırılmalı olarak gösterilmiştir.6İ9. $ olan bir iş kazasının karşılığında işveren.7 5.494.024.4 8. TABLO 1.8 Diğer giderler 209.6 929.834.6 Cenaze Giderleri 567.613. bazılarının hastalıkları ilerlediklerinden işten ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu da.7 227. 1990 yılında 750 bin işçi meslek hastalıklarından dolayı sağlık kuruluşlarına baş vurmuş. Ayrıca.434.570.6 Ödeneği Ölüm Hak. 120 metre kare beton dökebileceğim veya 20 mikser hazır beton satın alabileceğini. 506 sayılı Kanuna göre.Endüstri Sektörünü temsil ettiğinden İngiltere açısından çarpıcı olduğu gibi. Utah iş sağlığı ve iş güvenliği Dairesi Müdürü Jay W. aynı yazıda.454.961..450.473 ölüm meydana gelmiş.318 iş kazası.055 meslek hastalığı.000.834.459.879.3 Yönetim Giderleri Hissesi 698.512. İngiltere'de her yıl ortalama olarak yaklaşık 1.6 2.7 1. bu eyaletteki iş yerlerinde 1993 yılında meydana gelen iş kazalarının A.9 5.9 19.881.712.5 1. 1994/95 ve 1995/96 yıllarında yapılan işgücü araştırmalarına göre.D.233. A.570. kazalar nedeniyle harcanan paraların firmaların karlılığını etkilediğinden. iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlananlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin hak sahiplerine bağlanan gelirler için yapılan giderler aşağıda (TABLO.B.476 iş günü kaybolmuştur. işverenlere maliyeti ise 4 bin Sterlin ile 9 bin Sterlin arasında mal olmuştur. Sayfa 25 79 . işletmenin ticari brüt karının % 5 .931.000.D.'sıdır. 4. nedenlerinin başında.722. bu tutarın içinde hastalıklarla ve sakatlıklarla ilgili harcamaların yer almadığı.B.6 1. örneğin.5 Geçici İşgöremezlik 592. maliyeti toplam 500 US. 1997 yılında toplam 98.365.799.1 milyon çalışanın iş kazasına uğramaktadır.199. geçen dört yıl içerisinde meydana gelen iş kazalarında % 25 azalma görüldüğü.604. ülkemiz açısından da ilginç olduğu için burada söz etme ihtiyacı duyulmuştur.997.8 Ödeneği Sürekli işgöremezlik 3.5 Yol ve Zorun giderler 1.869.240. Tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yaklaşık 30 milyonun üzerinde iş günü kaybı meydana gelmiş ve dolayısıyla İngiltere endüstrisine yıllık maliyeti yaklaşık 750 milyon Sterlin'e.549.992.7 Sigorta Gideri Toplamı 11. sonuç olarak böyle durumda daha az kaza olacağı dolayısıyla yapılan işin verimliliğinin artacağı ifade edilmektedir.$dan fazlaya mal olduğu . 1. toplamı 19.TL.8 Sosyal Yardım Zammı 1.622. iş kazaları ve meslek hastalığı nedeniyle 1.1996 ve 1997 Yıllan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Toplam Giderleri GİDERLER 1996 Yılı (Milyon TL) 1997 Yıh (Milyon TL) Tedavi Giderleri 456. Ülkemizde. yapılan olumlu çalışmalar sonucu. 1993/94.Sahipleri Aylığı 4.930.374 sürekli iş göremezlik ve 1. yahut 36 metre uzunluğunda iki şeritli asfalt yol yapabileceğini altını çizerek vurgulanmaktadır. Bagley'in İnterrnet'te yayınlanan bir yazısında.0 Kaynak: SSK 1997 Yılı Faaliyet Raporu. ekonomisine 110 milyar US.314.

343 137.111.02 $'dır.524.652.000 1.000 22.513 168. hava meydanı hangar ve dış terminal iskele inşaatı. Bunun U.250 işçi 5 arasında iş kazası geçiren işçiye Sorgulama Formu ile bilgi toplanarak bir araştırma yapılmıştır. henüz davaları sonuçlanmayan iki ölümlü iş kazası bulunmaktadır. meydana gelen iş kazalarına göre doldurulan raporlar ile işyeri sağlık biriminde tutulan protokol defteri kayıtlarında 3. 80 .214.25 31.627.000 1.261.447 92531.087.S.561. 5 Bunlann arasında Türkiye'nin tek Kalite Belgeli inşaat firması da bulunmaktadır.00 37.sı.566.796 2.910.000 1.700.23 Meydana gelen iş kazalarının toplam direkt maliyeti 22. diğer üçüncü firmanın şantiyesinde 400 işçi. Bu inşaat firmasının beş şantiyesinde topllam 3.sıdır.196.00 2.000. Diğer firmanın bir büyük şantiyesinde 1.612.174 588.991.850. kongre ve sergi sarayı inşaatı.00 516.200.833.000 71.865 5.460.800 işçi çalışmaktadır.434.060. Bu inşaat firmalarında toplu knut inşaatı.977 5. (Tablo 22' ye bakınız) Bu maliyetin içinde olması gereken ancak.000 43.229 3. Tersanede de 400 gross ton'luk kuru yük gemisi yapılmaktadır.700 607. TABLO 2.325.183.489. Dolar karşılığı 330.600 işçi.111.000 71.118.133 TL. her bir kazanın maliyeti ise.) Bu araştırmada.213.184.00 377. iş kazası geçirenler için düzenlenen 422 adet iş kazası raporu ele alınmıştır.30 11. İzmit ve Bursa) konut ve gemi yapımı projelerinde yukarıda da belirtildiği gibi çalışan toplam 8. dördüncü firmanın bir şantiyesinde ise 1. Bu 422 rapor.747.015.14 867.750 işçi çalışmaktadır. kooperatif evleri inşaatı yapılmaktadır.00 Ortalama TOPLAM MALİYET 16.250 işçi arasından derlenmiştir.964.974.Sadece kayıtlarını yasal mevzuata uygun tuttuğunu tespit ettiğimiz bir gemi yapım tersanesinde ve dört büyük konut yapım şirketinin 8 adet şantiyesinde çalışan toplam 8.4 milyar TL. (Bu araştırma 1997 . üç ayrı il' deki (İstanbul.710.202.789 228.000'nin üzerinde kayıtlar gözden geçirilmiş. İş kazalarının işyerine direkt maliyeti Direkt maliyetin Türleri Revirde ve hastanede yapılan ilk yardım ve tedavi ile ilgili işçinin uğradığı iş kaybının maliyeti Revirde yapılan diğer giderler Revirde İlk yardım için kullanılan tıbbi malzeme gideri İşverece ödenen taşıt gideri İşverence ypılan özel tedavi giderleri SSK'ca yapılan giderler İşçinin kendisinin yaptığı gider İşçinin ödediği ulaşım gideri İşverence ödenen özel hastane giderleri TOPLAM DİREKT MALİYET 1.460.133 256.500.98 yıllarında yapılmıştır.700 184.490.54 190. 71.000 Standart sapma 54.660.

713. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda iş kazalardan doğan maliyetlerin iki ana grupta toplandığı görülmektedir. P.750. HEINRICH kazaların indirekt maliyetlerinin. direkt maliyetin en az dört en çok altı katı olduğu şeklindeki iddiasına yer verilmekte ve bir çok araştırmacının da bu iddiayı kabul ettikleri görülmektedir6.8 milyon TL.S. (135.375 20. direkt maliyet deyimi yerine sigortalanmış maliyet terimi. ülkemizde uluslararası ölçütlerin aksine ülkemiz koşullarına göre indirektler.500 1.546 $).B.225.670.581. işverene 34. direkt maliyetlerin 1 ila 20 katı olduğu iddia edilmektedir.'de yapılan hesaplamalarda indirekt maliyetler.500.D.500.000. İngiltere'de yapılan hesaplamalarda ise.395. Bazı incelemelerde.946 538.40.509 2. indirekt maliyet deyimi yerine sigortalanmamış maliyet terimi kullanılmaktadır.000 1.000 19. onarılması ve yenilenmesi ile ilgili giderler Zarar gören malzemenin ortalama maliyeti TOPLAM INDIREKT MALİYET 39.286.577.521 44.273 60.000 151. Bunun U. toplam maliyetlerin 1/11 'sine karşı geldiği belirlenmiştir.152 336. (1991) 81 . 73(4).338 723.733 5.TABLO 3.180.144.395.931 12.000 141. özellikle inşaat iş kolunda taşeronlarla ve üçüncü kişilerin neden olduğu kazalarla ilgili tüm riskleri de dahil sigortalanmış (direkt) maliyetlerin. Dolar karşılığı ise 181.606 43.543 TOPLAM Standart sapma MALİYET 306.370 377. direkt maliyetlerin yarısı olduğu görülmektedir. olduğu tespit edilmiştir.247.295.719 1. Yukarıdaki her iki tablo incelendiğinde. The Hidden costs of jobsite accidents. her bir iş kazasının maliyeti ise 110. meydana gelen iş kazalarının toplam maliyeti. A.41 Chaney. bu konularda ilk araştırmayı yapan dünyaca ünlü araştırmacı Amerikalı uzman W. Conctructor.325. Bunlardan birisi direkt (dolaysız) maliyet diğeri indirekt (dolaylı) maliyet olarak ifade edilmektedir. Uluslararası kabullenen ölçüt ise.000. (512 $) mal olmuştur.150 11. (Tablo 3'e bakınız) Görüldüğü üzere.152 TL.93 $'dır.361.995.7 milyar TL. İş kazalarının işyerine indirekt maliyeti indirekt maliyetin Türleri Diğer çalışanların iş kaybının toplam maliyeti Formen ve mühendislerin iş kazası nedeni ile iş kaybı maliyeti Hasarlanan malzeme ve ekipmanın üretim kaybı maliyeti Hasarlanan ekipmanın maliyeti Hasarlanan malzeme ve ekipmanın taşınması.500 Araştırmamızda yer alan 314 iş kazasından her bir kazanın toplam indirekt maliyetinin 39.000 Ortalama 35.

82 . harcamaları.) Suyun yüzünde kalan kısmı yani görünen kısmı direkt maliyeti. (giydirilmiş ücrete göre) kaza sonucu ölen veya sakatlanan işçi için ödenen tazminatlar. gecikme cezaları. suyun altında kalan yani görünmeyen ve buz dağının 2/3 'nü oluşturan büyük kısmı indirekt maliyeti ifade ettiği belirtmişlerdir. meydana gelecek iş kazalarında meydana gelecek maliyetlerinin ne olabileceğinin bilinebilmesidir. ülkemizde çalışanların üçte ikisinin hiçbir sosyal güvenliği bulunmamaktadır) SSK ödeneklerinden de yoksun kalacaktır. iş bulmada güçlük çekecek. giderler olarak sıralayabiliriz. kazalanan işçinin o işyerinde neden olduğu diğer işçilere ait iş kaybı. sakat kalabilir hatta yaşamını yitirebilir. indirekt maliyetler. kaza sonrası acı duyabilir. çalışanları yeniden eğitme bedeli. O halde. açılan davalar nedeniyle harcanan giderler. Ekonomik faaliyetler insan gücü olmadan yapılamaz. iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin programlarının uygulanmasının işveren için yararı. ömür boyu sakat kalan kişi. (en azından düğmeye basma gibi) yi^e de insan emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak. indirekt maliyetleri ise. ödenen açılan davalar nedeniyle avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri. (Şekil 1. neleri kapsadığı aşağıda gösterilmiştir Direkt maliyetleri. Çalışan . Üretim bilgisayar veya robotla bile yapılsa. uzun zaman içerisinde oluşan maliyetlerdir Direkt ve indirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğu. Gerçek anlamda eski durumuna dönmesinin olanağı kalmamıştır. Mal yeya hizmet üretiminde emek.b. SSK'na ödenen iş kazaları ve meslek hastalıkları primleri. Kaza. yasal ödemeler. «Ayrıca. genellikle iş kazası sonucunda hemen ve önceden hesaplanamayan. indirekt maliyetlerin nelerden ibaret olduğunu ve nasıl belirlenebileceğini kesin olarak bilmek ise oldukça zordur. iş kazalarının maliyetini buzdağına (iceberg) benzetmişlerdir. bu durum ne kaybolan uzvunu getirecek ne de ruhsal durumunun bozulmasını veya aile yapısının etkilenmesini önleyebilecektir. Tedavi ilk iki günlük ücret. İşletmelerde meydana gelen iş kazalarında işveren. kontrol eden ve pazarlayan hep İnsan emeğidir.ekonomik kayba uğramaktadır. sakatlık ile sonuçlanmışsa öncelikle maddi ve manevi açıdan büyük acı ve kayba uğramıştır. önemli bir unsurdur. Sigortasız ise (ki. ödenen tazminatlar v. Üretimi planlayan. İş kazaları çalişanı çalışmaktan alıkoymakta dolayısıyla. olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı ödenen mali mesuliyet sigorta pirimleri. (ilk yardım için revirde veya hastanede harcadıkları süreler. Bu üzüntüsü aslında kendisinin işveren olmasından değil insan olmasından kaynaklanmaktadır. öncelikle çalıştırdığı birinin kazaya uğradığı görmenin büyük üzüntüsünü duyar. Her ne kadar sakatlığı için iş göremezlik tazminatını almış ve aylık bağlanmış ise de. yönlendiren. idari para cezalan. sadece yasal zorunlulukların yerine getirilmesi değil. Bu nedenle. iş kazası sonucu hasar gören malzeme. İş Kazalarının insan hayatına verdiği gayri maddi zararlarının yanında hem çalışanlara hem de işletmelere ve dolayısyla ulusal ekonomiye (topluma) da önemli ölçüde maddi (ekonomik) bir zarar ve yük getirmektedir. tesis ve ekipmanın onarım veya yenileme bedeli için harcanan giderler olarak sıralayabiliriz. iş bulsa da alabileceği ücret düşük olacaktır. yetkili personellerin ve yanında çalışan iş arkadaşlarının zaman kaybı) malzeme hasar bedelleri..Bazı araştırmacı yazarlar.

Bunlardan başka. Özellikle. ihtiyaç duyulan kalifiye eleman bulunamadığı için doldurulamadığı ülkemizde. kazadan sonra işin yeniden düzene girmesi için geçen süre içerisinde üretim durur ya da aksar. 83 . iş kazası ve meslek hastalıkları primini işçinin katkısı olmadan tümünü kendisi ödediği halde. iş kazası olduğunda kusur işveren de ise SSK tarafından rücu yoluyla yapılan giderler ile bağlanan aylıkların peşin değerlerinin parasal karşılığını tazminat olarak ödemekte. İnsan unsurunun ülke ekonomisindeki önemi göz önüne alınırsa. bunun yanı sura diğer bir yükümlülük olarak kazaya uğrayan işçinin veya yakınlarının Borçlar Kanunu hükümlerine göre talep ettikleri tazminatlara da muhatap olmaktadır. üretim ve verimlilik kaybına neden olur. Kaza sonucu işyerindeki hammadde. SSK istatistikleri. çok önem taşımaktadır. Ülkemizde işveren. iş kazaları nedeniyle kayıp iş gününü ve işgücü sayısımn yüksekliğini ortaya koymaktadır. Kısacası. malzeme ve ekipmanlar zarar görür. iş kazası nedeniyle kalifiye işgücü kaybı daha da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla. bir çok açık işin. o işyerinin sigorta priminin de yükselmesi sonucunu doğurur ki bu durum maliyetlere ve dolaysıyla rekabet olanaklarına büyük etki yapacağından işverenlerce de istenilmemesi gerekir. kaybedilen her bir iş gününün ve işgücünün ekonomi üzerinde yarattığı kayıplar kolaylıkla anlaşılacaktır. meydana gelen iş kazası işin akışını durdurarak üretim temposunu yavaşlatır. Diğer çalışanların da değişen oranlarda iş gücü kaybına neden olur. Ayrıca. Ülke ekonomisi yönünden de iş kazalarının maliyeti.Bunun yanı sıra. Sosyal Sigortalar Kanunu açısından bir işyerindeki kazaların sıklığı.

Ünv.) BİR İŞ KAZASİ MALİYETİNİN GÖRÜNÜMÜ DIREKT MALIYET BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YUZU • • Tedavi harcamaları.(Şekil 1. BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ INDIREKT MALİYET Kaza geçiren işçi yerine alman işçinin öğrenme süresinin maliyeti • Kazaya uğrayan işçinin yapmakta olduğu işindeki verim kaybı. tesis ve ekipmanın onarım veya yenileme bedeli. Çalışma Bakanlığı Emekli İşçi Sağlığı Gn. iş başı yaptıktan sonra verimlerinin düşmesi ile ilgili ücretlerinin maliyeti Meydana gelen iş kazasının zorunlu kıldığı "fazla mesainin" maliyeti • Kazada hasara uğrayan tesis.Md. malzeme ve ekipmanın onarım ve bakımına yönelik maliyet ® Kazanın gerektirdiği düzenlemeleri yapan yöneticilerin harcadığı zamanın ücretlerine yansıyan maliyeti • İş Kazasına uğrayan işçinin yeniden işbaşı yaptıktan sonra çalışmasının veriminin düşmesinden dolayı ücretine etki eden maliyet • Sigortlanmamış tedavi giderlerinin maliyet • Devlet'in soruşturma görevlilerinin ya da tazminat davaları nedeniyle yapılan soruşturmalara gelen hakim veya savcının veyahut bilirkişiler nedeniyle işyerindeki üst düzey yöneticilerine kaybettirdikleri iş sürelerinin maliyeti * İş güvenliği Danışmam. birlikte çalıştığı ekibin diğer işçilerin çalışamadıkları iş süreleri için ödenen ücretlerin maliyeti • Kazaya uğramış işçi ve birlikte çalıştıkları işçilerin. Görevlisi 84 . Hasar gören malzeme. Ödenen ilk iki günlük ücret. MESKA VAKFI Başkanı. Ank. • Olası iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı ödenen mali mesuliyet sigorta pirimleri. .çılan davalar nedeniyle avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri. KMYO İş güvenliği dersi Eski Öğr. • SSK'na ödenen iş kazaları ve meslek hastalıkları primleri. (giydirilmiş ücrete göre) Kaza sonucu ölen veya sakatlanan işçi için ödenen tazminatlar.

® Çevresel Şartlar ® Ortam sıcaklığı ( 85 . Vibrasyon yönü ve büyüklüğü olan bir vektör niceliğindedir. tepe) • Frekans (spektrum. Hareket eden objenin hızı genellikle zaman boyunca değişir. belirli bir zamandaki titreşim durumundaki pozisyonu arasındaki mesafedir (birimi inç . İvme ise hızdaki değişikliğin zamana oranı olup birimi m/s2 dır. dönerek vurgulu) ® Maruziyet Koşulları • Süre( Günlük. Mesleksel çevrede genellikle birden fazla vibrasyon frekansı aynı anda meydana gelmektedir ve bu da vibrasyon spektrurnu olarak açıkianabilmektedir. İvme belirli kısımlardaki ölçüm kolaylığı nedeni ile. Dalı İş Sağlığı Bilim Dalı MESKA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İnsan sağlığına etki eden fiziksel etkenler arasında vibrasyon önemli bir yer tutmaktadır. dönen. VE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. İnsanın maruz kaldığı 2 tip vibrasyon vardır. 1 . yıllık maruziyetler) • Maruziyet şekli ( Sürekli. El Kol Vibrasyonu El kol vibrasyonuna maruziyet esnasında hasar ile ilişkili değişkenler: « Vibrasyonun Karakteristikleri • Büyüklük ( r. sabit) • Araç tipi ( vurgulu.VİBRASYON. dominant frekanslar) • Yön( x. mm ).feet.z eksenleri ) » Araçlar veya İşlemler • Araç dizaynları( taşınabilir.El Kol Vibrasyonu İnsan vücudu üzerinde vibrasyonların etkilerini daha iyi anlamak için bazı terimlerim bilinmesi gereklidir. vibrasyon yoğunluğu ve büyüklüğünün ölçümünde sıklıkla kullanılmaktadır ve bu parametreden vibrasyonun hızı ve yer değiştirmesi hesaplanır.y. kesikli. yer değiştirmenin zamana oranıdır (m/sn). cm. dinlenme periyotları) • Toplam maruziyet süresi. Rezonans : Optimum şartlarda titreşen kaynakta vibrasyon enerjisinin maksimum transferi. Yer değiştirme : normal dinlenme pozisyonundaki bir objenin. Frekans : Hertz olarak açıklanır.m. vücut tarafından gelen gerçek yükseltme ile vücudun gelen vibrasyonla ilişkili davranması ve vibrasyonun vücut üzerindeki etkilerinin artmasıdır. Hız : Hareket eden bir objenin hızı.s.Halim İŞSEVER İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.Tüm Vücut Vibrasyonu 2 .

ziraat tarım ve ormancılıkta kullanılan zincir testereler. frekansı ve yönü ile açıklanan değişiklikler gösterir. diğer dönen cihazlar. El . kaya delgi aletleri. kaslar ve eklemlerde rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. kan damarlarında. El kol sisteminin bir özdirenci.• • • • • Hava akım hızı Nemlilik Gürültü Parmak el. uyarılma ekseni konusunda el kol sisteminin yönelimi. vücut pozisyonu) • Sağlık • Eğitim • Beceriler • Eldiven kullanımı • Hasara karşı kişisel hassasiyet Güçlendirilmiş aletler veya işlemlerden meydana gelen mekanik vibrasyon. El . güçlendirilmiş aletlerin üretimde kullanımı. Üst ekstremite eklemlerin çeşitli kısımlarının yapısal farklılıkları nedeniyle özdirençte de farklılıklar görülmektedir. kömür madenciliğinde taş çekiçleri.kol vibrasyonuna aşırı maruziyetler. (Vurgulu metal çalışmaları. Vibrasyonun geçişi hem vibrasyonun fiziksel karakterine hem de elin dinamik cevabına bağlıdır.kol vibrasyon sendromu ile ilgili olan başlıca semptomlar : Dolaşım rahatsızlıkları. itme kuvveti. Güçlendirilmiş aletleri kullanarak çalışan operatörler birkaç endüstride yaygındır. El . uygulanan kuvvetler. Elle geçen vibrasyonun diğer bir ismi de el-kol vibrasyonudur. vibrasyonun amplitüdü. sinirler. El . Motora binme veya evde titreşen aletleri kullanma nedeniyle el kol vibrasyonuna maruz kalınabilir^ fakat yüksek amplitüd ve uzun süreli maruziyetler sağlık problemlerine sebebiyet verebilir. Kas rahatsızlıkları ve diğer rahatsızlıklardır. insan üst ekstremite eklemlerinin mekanik direncinin kompleks olduğunu göstermiştir. Periferal nörolojik rahatsızlılar Kemik ve eklem rahatsızlıkları. elle tutulan öğütücü makineler) örnek olarak verilebilir. ellerin palmar yüzeyinden veya parmaklardan vücuda giren ve elle geçen vibrasyon olarak isimlendirilir.kol vibrasyonuna mesleksel maruziyetler ve sağlık problemleri arsındaki ilişki çok basit değildir.kol vibrasyonuna mesleksel maruziyetlere. el-kol postürü. 86 .kol sisteminin dinamik cevabı ve vibrasyonun iletilebilirliği Absorbe edilen enerji ® Kişisel Karakteristikler • Çalışma metotları ( kavrama kuvveti. İîetüebilirlik ve Özdirenç Yapılan deneysel çalışmalar. öğütücü makineler.

Sübjektif konforsuzluk. Çeşitli çalışmalarda el kol parmak sistemi için rezonans bölgesi 80 ile 300 hz arasında olduğu belirtilmiştir. el kol sistemine vibrasyon geçişi o kadar büyür. vibrasyon tarafından meydana getirilen taktil depresyonu alevlendirir. Enerji absorbsiyonu vibrasyon kaynağına el kol sistemi birleştirilmesini etkileyen faktörlere bağlıdır. el ve kola geçişen enerji miktarına bağlıdır. Onlar iki kategori içinde sınıflandırılır. vibrasyona daha önceki maruziyetler. 50 hz üzerinde vibrasyon frekanslarında. Akut Etkiler Vibrasyon çeşitli deri mekano reseptörleri tarafından hissedilir. frekansların artması ile hem konfor hem de vibrasyon seviyelerindeki rahatsızlığın arttığını ve vibrasyona insan hassasiyetinin azaldığını göstermiştir. frekansın artması ile vibrasyon geçişi progresif olarak azalır. Örneğin kavrama enerji absorbsiyonu üzerinde dikkate değer bir etkiye sahiptir. kişinin yaşı olduğu kadar. Genel olarak el kavrama kuvveti ne kadar artarsa. frekans. temperatür de verilebilir. statik kuvvet. üst ekstremite bağlantı noktalarında dağıtılan enerji ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. El dirseğinde zayıflatma kolun postürüne bağlıdır. Soğuğa maruziyet. 8 ile 400 hz frekans aralığında titreşim hassasiyetinden sorumludurlar ve uyaranlardaki hızlı değişikliklere cevap verirler. El. Bunlara örnek olarak uyaran karakteristikleri. İnsan kolu boyunca vibrasyon geçişi ölçümleri.Genel olarak yüksek vibrasyon seviyelerinde sıkı el kavramaları olduğu zaman daha büyük öz direnç ile sonuçlanabilmektedir. vibrasyonun spektral kompozisyonu ile ve titreşen elin kavrama kuvvetinin bir bileşkesi olarak bulunabilir. Çünkü düşük sıcaklık parmak dolaşımında vazokonstrikjtif etkilere sahiptir ve parmak deri temperatürünü azaltır. Geçici eşik değişmelerinin büyüklüğü zaman içinde geri kazamlabilir ve birkaç değişken tarafından etkilenir. amplitüd. vibrotaktil eşikte geçici bir artışa neden olur. 87 . Dikey yönde vibrasyonlar diğer yönde olanlardan daha rahatsız edici bir özelliğe sahiptir. vibrasyonun yüksek frekans bölgesi el ve parmakların yumuşak yapılarındaki hasardan sorumlu olabilmektedir. Bu reseptörler ellerin ve parmak derisi yüzeyinde yüzeyin subkutan dokularında ve epidermde mevcuttur. Geçişebilirlik ölçümlerinden şu sonuç çıkartılabilir: Yüksek amplitüd düşük frekans vibrasyonlar (vurgulu araçlar) el bileği el dirseği ve omuzlardan sorumlu olabiliyorken. Kavrama kuvvetinde değişiklikler. 150-200 hz üzerinde geçişlerde büyük çoğunluk el ve parmak dokularında dağılır. 50 hz vibrasyon frekansında kol ve önkol boyunca küçük bir zayıflama ile geçiştiğini göstermiştir. süre. El Kol Dinamiklerini Etkileyen Faktörler Vibrasyon maruziyetinden meydana gelen yan etkiler.kol vibrasyonuna akut maruziyetler. Hızlı adapte olan üniteler ise. Deneysel çalışmalar. Bununla birlikte özdirençlerdeki değişim hem kişiler arasında hem de kişinin kendisinde değişebildiği gibi vibrasyon uyaranlarının yönü ve frekansına büyük ölçüde bağlı olduğu bulunmuştur. Bunlar yavaş ve hızlı adaptasyona ve reseptörlerin özelliklerine göredir ve bu üniteler statik basınca ve basınçtaki yavaş değişikliklere cevap verirler. Dirsek ekleminde fleksiyon açısının artması ile vibrasyon geçişi azalmaya eğilim göstermektedir. parmak cevabındaki dinamik cevap modifikasyonu.

dirseklerdeki. duyusal algılamada kalıcı azalmaya yol açabilir ve bu durum akut kazalanma riskini arttırarak iş aktivitesini kısıtlayabilir. Diğer yönden bazı araştırıcılar ise. diğer nörpopatilerden ayırmak için dikkatli ayrımsal teşhis gereklidir. periferal nörolojik rahatsızlıkların prevalansınm ve çok geniş araç tiplerini kullananların duyusal kayıplarının etkilenmesinin %1 ile %80 oranında değiştiğini göstermiştir. Bunlara ilave olarak zincir testere ve öğütme makinelerinden kaynaklanan yüksek frekanslı vibrasyonlara maruz olan çalışanların üst ekstremitelerinde eklem rahatsızlıkları ve dejeneratif kemik rahatsızlıkları prevalansında artış da gözlenmektedir. Vibrasyona maruz işçiler kol ve ellerde ağrı kas zayıflığından şikayetler daha fazla görülmektedir. Sürekli olarak vibrasyona maruziyetler. elin palmar dokusunun fasial 88 . Titreşen cihazları tutarak çalışan işçilerde. Vibrasyona maruz işçilerde epidemiyolojik çalışmalar. el bileğinde . Vibrasyondan meydana gelen kemik ve eklem hasarları tartışmalı bir olaydır. Lokal ağrı. güçlü kavrama kuvveti) Karpal Tünel Sendromunun gelişmesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. manipulatif beceride azalmaya. sadece deri reseptörlerinin eksitasyonunun baskılamaz. tenosinovit. Karpal Tünel Sendromu(KTS). ağır el işleri nedeniyle yaşlanma proseslerinin olaya katkıda bulunduğunu açıklamışlardır. Çeşitli araştırıcılar elle tutulan titreşen aletleri kullananlarda görülen kemik ve eklem rahatsızlıklarının spesifik olmadığım. kaya delgi operatörlerinde ve orman işçilerinde daha fazla görülmektedir. Eğer vibrasyon maruziyeti devam ederse bu semptomlar kötüleşme eğilimi gösterir ve iş kapasitesini ve günlük aktiviteyi de etkileyebilir. El kol vibrasyonun nörolojik komponentleri için klinik muayene sonuçları ve objektif testler ve semptomlara göre üç evreden oluşan bir skala Stockholm Workshop 86 da önerilmiştir. Duyusal ve motor sinir liflerinde elektromyografik ölçümler diğer nörolojik hastalıklardan KTS'u ayırmakta faydalı olabilir. Kömür ve yol yapım ve metal ile çalışan işçilerde yüksek amplitüd düşük frekans vibrasyonlara maruziyetlerde el bileğinde ve dirsekte osteoartroz bulgularında aşırı artışlar gözlenmektedir. el bileği ve el üzerindeki ergonomik stresörlerin (tekrarlanan hareketler. şişme ve eklem sertlikleri ve deformiteleri kemik ve eklem dejenerasyonu radyolojik bulguları ile ilişkili olabilmektedir. Vibrasyon nöropatilerini. taktil hassasiyetin akut bozukluğuna. değişikliklerin karakteristik olduğunu uzun süre elle geçişen vibrasyona maruziyet nedeni ile olduğunu açıklamışlardır. Direk mekanik hasar veya periferal sinir hasarı kas semptomları için mümkün etiyolojik faktörler olarak öne sürülmektedir. vurucu aletlerle çalışan işçilerde bulunan iskeletsel hasarların yüksek oranda görülmesine deden olmaktadır. Vibrasyona maruz işçilerin klinik muayenelerinde vibrator taktil ve termal eşiklerde bir artış gözlenmektedir. Ağır fiziksel efor. güçlü kavrama ve diğer biomekanik faktörler. aynı zamanda ödem ve fibrozisi takip eden ve sinir lif kayıpları gibi parmak sinirlerinde patolojik değişikliklere de sebep olabilir. Üst ekstremitelerde tendinit. El kavrama kuvvetinde azalma motor testere çalışanlarında gözlenmiştir. Titreşen cihazları ile çalışan işçiler eller ve parmaklarda uyuşukluk ve sızlama ile deneyimlidirler. titreşen cihazları kullanan işçilerde. ellerde. Bazı kişilerde kas yorgunluğu yetersizliğe sebep olabilir.Soğuk çevrede çalışan işçilerde vibrasyona sürekli maruziyetler.

Parmak uçlarındaki deri değişiklikleri ile çoğu parmakların kemiklerini etkileyen sık ataklar. Bu hastalıkların ağır manuel işlerden ve elle geçen vibrasyondan meydana geldiği tartışmasızdır.yüzeyinin hastalıkları gibi iş ile ilgili hasarlar vibrasyona maruz işçilerde görülmektedir. Karıncalanma veya karıncalanma olmaksızın arasıra uyuşma Aralıklı veya sürekli uyuşma azalan duyusal algılama Aralıklı veya sürekli uyuşma. parmak arterlerinin kasılması ile meydana gelen soluk beyaz parmak belirtileri ile karakterizedir. Sadece bir parmak veya daha fazla parmağın ucunu ( etkileyen ataklar. bazı araştırıcılar merkezi vazokonstriktif refleksin alevlenmesinin neden olduğunu. VBP' i objektif olarak teşhis etmek için birkaç laboratuar testi mevcuttur. Derece 0 1 2 3 4 Evre Hafif Orta Ciddi Çok Ciddi Semptomlar Atak yok. travmatik vazospastik hastalıklar veya daha güncel olarak vibrasyondan oluşan beyaz parmak ismi (VBP) ile vibrasyondan oluşan vasküler hastalıklar tanımlanmaktadır. Çoğu parmakların tüm kemiklerini etkileyen ataklar. Literatürde çeşitli isimlerle. kas duvarı kalınlaşması) yol açtığı şeklinde açıklamışlardır. Nadir olarak ilerlemiş vakalarda tekrarlanan ve ciddi parmak vazospastik ataklar. Raynoud Fenomeni Soğuğa karşı parmakta vazospartik cevaba benzeyen gözlemler 1862' de Maurice Raynaud tarafından yapıldı. Bu testlerin çoğu parmakların ve elin soğutma öncesi ve soğutma sonrası basınç ve veya parmak kan akımı veya parmak deri sıcaklığı ölçümüne ve soğuk provokasyonuna dayanmaktadır. bazı araştırıcılar ise vibrasyonun parmak damarlarında meydana getirdiği lokal değişikliklere (fonksiyonel reseptör değişiklikleri. parmak uçları ve derilerinde tropik değişikliklerde yol açabilir. Yine aynı belirtilere benzer gözlemler 1918 de A. Düzelme fazında yaygın olarak ılık veya lokal masaj ile hareketlenir. endotelial hasar. Derece 0 1 2 3 Belirti ve semptomlar Vibrasyona maruziyet var fakat semptom yok. ölü veya beyaz parmak Mesleksel orijinli Raynoud Fenomeni. Bir veya daha fazla parmağın ortasını veya distal kısmını etkileyen ataklar. Bu atak esnasında taktil duyuda tamamen bir kayıp gözlenebilir. Bu ataklar genellikle 5 ile 3040 dakika arasında süren soğuk ile harekete geçer.D de Alice Hamilton ve daha sonra çeşitli araştırıcılar tarafından yapıldı. Tablo 1 : El kol vibrasyon sendromu için Stockholm sınıflandırılması. 89 . damarlarda kan akışı artışının bir sonucu olarak etkilenen parmaklarda kırmızılık görülmeye başlar.B. Klinik olarak VBP. taktil ayrımın azalması veya manupilatif beceride azalma Tablo 2 : El kol vibrasyon sendromunda soğuk ile meydana gelen Raynaud fenomeninin evrelenmesi için Stokcholm Workshop skalası. Vibrasyona maruz işçilerde soğuğun oluşturduğu Raynoud Fenomeni' ne.

Epidemiyolojik çalışmalar VPB prevalansının %1 ile %100 arasında değişen çok geniş bir aralıkta olduğunu göstermiştir. Diğer Rahatsızlıklar Çeşitli çalışmalar VBP ile etkilenen işçilerde işitme kayıplarının, titreşen cihazları kullanan işçilerde gürültü maruziyetleri ve yaşlanmanın temelinde beklenen den daha fazla olduğunu göstermiştir Bu olay, VBP olan kişilerde iç kulak içinde vibrasyonun meydana getirdiği kan damarlarında refleks sempatik vazokonstrüksiyon nedeni ile işitme bozukluğuna ilave bir risk olarak açıklanmıştır. Vibrasyona maruz işçilerde periferal hastalıklara ilave olarak , merkezi sinir sistemi ve endokrin sistemin tutulumunu etkileyen diğer sağlık riskleri, vibrasyon hastalığı olarak isimlendirilen klinik tablo, (sürekli yorgunluk baş ağrısı, uyku bozuklukları, cinsel güçsüzlük ve EEG de anormal bulgular gibi şikayetler de görülebilmektedir. Kişilerde bulunan bu bulguların elle geçişen vibrasyon maruziyeti ve merkezi sinir sistemi hastalıkları arasındaki hipotezlerin açıklanması, dikkatli ve itinalı bir şekilde dizayn edilmiş epidemiyolojik ve klinik araştırmalar yapılmalı ve yorumlanmalıdır. Standartlar El - kol vibrasyonun ISO 5349 'e göre ölçümü, vibrasyon uyaranına elin frekansa bağlı hassasiyetinin yaklaşık değerinin veren frekans ağırlıklı eğrinin kullanımı tavsiye eder. ISO 5349 'a vibrasyona günlük maruziyet (ah,w)eq(4) m/s2 r.m.s olarak belirtilen 4 saatlik bir periyot için enerji frekans ağırlıklı ivme ifadesi ile açıklanabilir. (ah,w)eq(4) =(T/4) m (ah,w)eqCr) (ah,w)eq(D~ Günlük maruziyet zamanı T için, frekans ağırlıklı ivme eşdeğeri (ah,w)eq(T) nin hesaplanması için rehber bir standardı sağlar. Eğer günlük çalışma, büyüklük ve süre olarak farklı maruziyetlerle karakterize ise ISO' ye ilave edilen ekte doz ile etki arasındaki ilişki daha gelişmiş formüller yardımı ile hesaplanabilmektedir. Yönergede açıklanan vibrasyon maruziyetleri ve ölçüm metotlarının değerlendirilmesi temel olarak BS (British Standart) den türetilmiştir. BS sadece maruziyet limitlerini tavsiye etmez, fakat aynı zamanda elle geçen vibrasyon için doz etki ilişkisi bilgisinin bulunduğu ek bir bilgiyi de sağlar. BS ye göre vibrasyona maruz işçilerin %10 unda VBP meydana getiren muhtemel frekans ağırlıklı ivmenin büyüklüğünün tahmini değerleri tablo 4 de verilmiştir. Tablo 3 : El-kol vibrasyonları için Eşik Limit Değerler. Toplam Günlük Maruziyet (Saat) 4-8 2-4 1-2 1 Dominant yönde aşılmaması gereken frekans ağırlıklı r.m.s İvme değerleri m/s2 g (lg=9.81 m/s2) 4 0.40 6 0.61 8 0.81 12 1.22

90

Tablo 4: Maruz olan kişilerin %10 unda parmak beyazlaşması meydana getiren frekans ağırlıklı ivme büyüklükleri. Günlük Maruziyet(Saat) 0.25 0.5 1 2 4 8 0.5 256.0 179.0 128.0 89.6 64.0 44.8 1 128.0 89.6 64.0 44.8 32.0 22.4 Yaşam boyu maruziyet (Yıl) 2 64.0 44.8 32.0 22.4 16.0 11.2 4 32.0 22.4 16.0 11.2 8.0 5.6 8 16.0 11.2 8.0 5.6 4.0 2.8 16 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4

Ölçümler, Maruziyetm Belirlenmesi ve Korunma • • El-kol vibrasyonun sebep olduğu hastalıkların veya zararlarının önlenmesi için teknik ve tıbbı yöntemlerin bilinmesi ve yerine getirilmesi gerekir. Üreticilere ve kullanıcılara uygun tavsiyelerin yapılması gereklidir. Yönetimle ilgili ölçümler, titreşen cihazları kullanan operatörlerde makineye güvenli adaptasyon ve doğru iş pratiklerini ve yeterli bilgi ve eğitimi de kapsamalıdır. Çünkü vibrasyona sürekli maruziyetlerin vibrasyondan oluşan zararları artırdığı bilinmektedir. Çalışma programları dinlenme periyotlarını da içerecek şekilde düzenlenmelidir. Cihazların bakımları ve periyodik vibrasyon ölçümleri dikkatli bir şekilde sürdürülmelidir. Vibrasyona maruz işçilerde işe giriş muayeneleri ve belirli aralıklarla periyodik muayeneler düzenli olarak yapılmalıdır. Vibrasyona maruz işçilerde, vibrasyon maruziyeti ile oluşan sağlık risklerinin bilgilendirilmesi ve vibrasyonun meydana getirdiği hastalıkların erken dönemde teşhisi ve sağlık durumlarının değerlendirilmesi çok önemlidir. Vibrasyon nedeni ile artmış olan şikayetlere gerekli özen gösterilmelidir ve izlenmelidir. Etkilenen işçiler için vibrasyon maruziyetinden kaçmılması ve azaltılmasına, hem semptomların ciddiyetinin hem de tüm çalışma işlemlerinin karakteristikleri dikkatlice ele alındıktan sonra karar verilmelidir. İşçilerin vücudunu ılık tutmak için uygun giysiler giydirilmeli, periferik dolaşımı etkileyen bazı ilaçların kullanımı, sigara, alkol, tütün tüketiminden kaçınılması tavsiye edilmelidir. . Eldivenler elleri ılık tutmak için ve çeşitli travmalardan korumak için faydalı olabilmektedir. Anti vibrasyon eldivenleri olarak isimlendirilen eldivenler, bazı cihazlardan meydana gelen yüksek frekansların isolasyonunu sağlayabilir.

• •

Tüm Vücut Vibrasyonu
Tüm vücut vibrasyonu desteklenen yüzey boyunca tüm vücuda geçer (ayaklar, kalçalar veya sırt). Bir aracı süren bir kişi, eğer arkası tarafından destekleniyor ise , arkasından olduğu kadar, kalçaları boyunca da tüm vücut vibrasyonuna maruz kalır.

91

Tüm vücut vibrasyonuna mesleksel maruziyetler, temel olarak nakliye işletmesinde ve bazı endüstriyel işlemlerde olabilir. Kara deniz ve hava taşımacılığında, zarara sebep olan ve aktiviteyi kısıtlayan, konforsuzluğa sebep olan vibrasyonlar meydana gelir. Tüm mekanik yapılar gibi, insan vücudu da, vücudun maksimum bir mekanik cevabın gösterdiği yerde rezonans frekansa sahiptir. İnsanın vibrasyona cevabı yalnızca rezonans frekansı terimi ile açıklanamaz. Vücutta birçok rezonanslar vardır ve rezonans frekansları posture ve kişisel cevaba göre değişebilir. Vücudun hareketine sebep olan vibrasyonun tarzını açıklamakta sık olarak kullanılan vücudun 2 mekanik cevabı vardır. İletilebiliriik ve Özdirenç İletilebilirlik, oturma yerinden başa transfer edilen vibrasyonun bir kısmını gösterir. Vücudun iletilebilirliği, büyük ölçüde vibrasyonun frekansına , vibrasyon eksenine ve vücut postürüne bağlıdır. Oturur durumda iken dikey vibrasyon baş kısmında birkaç eksende titreşime sebep olur. Vücudun mekanik özdirenci her bir frekansta vücudun hareket etmesi için gerekli olan gücü gösterir. Her ne kadar bu özdirenç vücudun kütlesine bağlı olmasına rağmen vücudun dikey özdirenci yaklaşık olarak 5hz de rezonans gösterir. Vücudun mekanik özdirenci, bu rezonans da dahil olmak üzere, oturma yerinden iletilen vibrasyonun özelliğine göre büyük etkiye sahiptir. Vibrasyon, maruziyet süresi, vücudun değme noktası, vibrasyonun yönü, vibrasyon frekansı ve ivmesi nedeniyle konforsuzluğa sebep olabilir. Oturan bir kişi için dikey vibrasyonlar, vibrasyonun büyüklüğü oranında artan herhangi bir frekans nedeni ile konforsuzluğa sebep olabilir. Vibrasyonun yarıya indirilmesi vibrasyondan oluşan konforsuzlukları da yarıya indirecektir. Vibrasyon tarafından meydana getirilen konforsuzluk uygun ağırlıklı frekans kullanılması ile tahmin edilebilir ve meydana gelen konforsuzluk şematik bir skala ile açıklanabilir. Vibrasyon konforsuzluğu için faydalı bir limit yoktur. Kabul edilebilen konforsuzluk bir çevreden diğerine değişir. Binalardaki vibrasyonun kabul edilebilir büyüklüğü vibrasyon algılama eşiklerine yakındır. Vibrasyonun yönü, süresi ve frekansı da dahil olmak üzere yapının kullanımına bağlı olduğu kabul edilmektedir. Binalardaki vibrasyonun değerlendirilmesi için çeşitli kuruluşlar tarafından standartlar verilmiştir. Vibrasyon giriş (gözler tarafından elde edilen) veya çıkışla ilgili (kompleks merkezi prosesleri, el ve ayak hareketleri) olan bilgileri bozabilir.(öğrenme karar verme). Tüm vücut vibrasyonunun en büyük etkileri giriş işlemleri üzerine (görme) ve çıkış işlemleri (kontrol) üzerinedir. Tüm vücut vibrasyonunun etkisi temel olarak görme ve kontrol üzerinedir. Vibrasyonun görme ve manuel kontrol üzerine etkileri, vücudun etkilenen kısımlarının hareketlenmesine sebep olmaktadır. Bu etkiler el veya göze vibrasyon iletilmesinin indirgenmesi ile azaltılabilir, rahatsızlığın daha az hissedilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Gerekli olan düzenlemeler ile görme ve manuel kontrol üzerindeki etkileri önemli ölçüde azaltılabilir. Basit kavrama ile ilgili görevler, heyecan veren değişiklikler, motivasyon veya giriş - çıkış ile ilgili direk etkilerden etkilenmez gibi görünmektedir.

92

vibrasyonun çeşidi. 93 . Tüm vücut vibrasyonu. Bunun sebebi ise vibrasyondan daha ziyade arzu edilmeyen postürel bir duruşun sebep olduğu düşünülmektedir. intervertébral disk hastalıkları nedeniyle uzun süreli hastalık izinleri ve malulen emeklilikteki artış vinç ve traktör sürücüleri arasında gözlenmektedir. impulsiv dikey ve yatay vibrasyonlar beyin potansiyellerini uyarmaktadır. insan vücudunun pasif suni bir hareketine sebep olur. kişilerin alışık olmadığı tüm vücut vibrasyonuna maruziyet söz konusu olduğu zaman meydana gelir. Tüm vücut vibrasyonu sebebi ile vestibüler fonksiyonlardaki değişikliklerin. Epidemiyolojik çalışmalardaki maruziyet şartları üzerinde eksik veya tamamlanmamış dataların olması. kesin maruziyet ilişkisi henüz elde edilememiştir. Çalışma şartlan altındaki fizyolojik fonksiyonlardaki değişiklikler. uyaranlara doğru dikkatin derecesi ve uyarılma gibi). vertebra ve disklerde primer dejeneratif değişiklikler sonucu meydana gelmektedir. Mevcut olan datalar ise omurga rahatsızlıklarının önlenmesinde güvenilir olabilen yan etki seviyelerinin gerçekleştirilmesine müsaade etmemektedir. Buna ilave olarak geçici eşik değişmelerinin tüm vücut vibrasyonunun yüksek dozları ile ilişkili olarak arttığı görülmektedir. Çeşitli araştırıcılar tüm vücut vibrasyonuna yoğun şeklide maruziyetin bel ağrısındaki artışa ve omurgadaki olumsuz etkilere sebep olduğu konusunda hemfikirdir. kişilerin ruhsal durumu. Bu durum vibrasyonun meydana getirdiği gidip gelme hareketinden temel olarak farklıdır. İnsan merkezi sinir sistemindeki değişiklikler. Servikal bölgedeki rahatsızlıklar ise birçok araştırıcı tarafından bulunmuştur. sıklıkla direk olarak vibrasyonla ilişkili olmayabilir. Çünkü vibrasyon diğer faktörlerle birlikte (yüksek mental gayret. Vertebral kolonun lumbar kısmı sıklıkla etkilenen bölge olduğu bulunmuştur. Bel ağrısındaki artış. Bazı çalışmalar. Epidemiyolojik çalışmalar tüm vücut vibrasyonuna yoğun şekilde maruz olan işçilerin omurgaları için artan bir sağlık riskini' göstermektedir. Birçok kesitsel çalışmada helikopter pilotlarında ve sürücülerde daha fazla bel ağrısı gözlenmiştir. Bu etkiler gürültü gibi diğer çevresel faktörler tarafından etkilenebilmektedir (görev zorluğu. vibrasyonun ekseni. lumbar disklerin dislokasyonunda yüksek riski göstermiştir. kişisel özellikler.Fizyolojik fonksiyonlardaki değişiklikleri laboratuar ortamı çevresinde. Eğilim olarak yüksek yoğunlukta 4 ve 5 hz arasında tüm vücut vibrasyonu geçici eşik değişmeleri ile ilişkilidir. Vestibüler fonksiyonlardaki değişliklerin tüm vücut rezonansı yakınında veya çok düşük frekanslara sahip maruziyetler için anlamlı şekilde arttığı görülmektedir. işitsel uyarılmış beyin potansiyelleri kullanılarak teşhis edilebilmektedir. vibrasyonun tüm karakteristiklerine bağlıdır. postür düzenlenmesinin etkilenmesinde temel teşkil ettiği iddia edilmektedir. İkinci olarak bahsedilen durum. Gürültüye ve tüm vücut vibrasyonuna süreli ve sürekli maruziyetlerde yapılan araştırmalarda. Bunu torasik bölge izlemektedir. Bu hipotez için tartışma götüren bir delil olmasına rağm'en. Helikopter pilotları ve profesyonel araç sürücülerinde sırt rahatsızlıkları önemli bir faktördür. sadece birkaç çalışmada kaslara ait bir yetersizlik bulunmuş ve sırt kaslarının fonksiyonlarına dikkat çekilmiştir. gürültü ve toksik maddeler) daha etkili olabilir. ivmenin büyüklüğü verilebilir. Tipik değişiklikler bir ürkme cevabı gibidir (artan kalp atım hızı) maruziyetin devam etmesi ile hızlı bir şeklide normale döner. Fakat diğer reaksiyonlar hem ilerler hem de gelişir. Bunlara örnek olarak. işitme üzerinde küçük etkiye sahip olan şeyin vibrasyon olduğu öne sürülmüştür.

40 hz den daha yüksek frekanslarda tüm vücût vibrasyonuna maruziyet merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Bazı çalışmalarda ise sadece baş ağrısı ve non spesifik şikayetlerin arttığı belirtilmiştir. Dolaşım ve Sindirim Sistemi Tüm vücut vibrasyonuna maruz olan işçiler arasında dolaşım sistemi rahatsızlıkları 4 ana grupta toplanabilir. 1) Bacak venlerinde varikosel 2) Periferal hastalıklar 3) İskemik kalp hastalıkları ve hipertansiyon 4) Nörovasküler değişiklikler. 40-50 hz arasmda tüm vücut vibrasyonu ayaklar boyunca ayakta duran bir kişiye uygulandığı zaman ayak kemiklerinde dejeneratif değişiklikler gözlenmiştir. 20 hz altındaki maruziyetlerde ise yapılan araştırmaların sonuçları çelişkili olarak verilmektedir. mesleksel etijolojinin baskın olduğunu göstermektedir.Güncel ISO 2631 standartlarının maruziyet limitlerine yakın değerlerde uzun yıllar süren maruziyetler risksiz değildir. Epidemiyolojik çalışmalar tüm vücût vibrasyonunun. yüksek tepe ivmelerini ihtiva eden tüm vücut vibrasyonlarına maruziyetler için şüphelidir. yüksek mental gerginlik ve vardiyalı çalışma sağlık ile ilgili hastalıklarla ilişkili faktörlere örmek olarak verilebilir. ISO 2631 standardı olarak bir vibrasyon dozu hesaplamaya yarayan metot. Teorik yaklaşımlar maruziyet esnasında yüksek geçişme ile omurga üzerindeki zararlı etkileri açıklamışlardır. Tüm vücut vibrasyonu bunlar için bir sebeptir. Kişisel hassasiyet. fakat en önemli bir faktör değildir. Her ne kadar çalışmaların çoğunluğunda bir ilişki tespit etmenin zorluğuna rağmen bazı bulgular artan maruziyet süresi ile artan sağlık risklerini göstermektedir. diğer sağlık risklerine katkıda bulunan etkenler içinde bulunan bir faktör olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte tüm vücut vibrasyonu ve merkezi sinir sistemi veya vestibüler sistemler arasındaki sebepsel bağlantı olup olmadığı konusu halen şüpheli kalmaktadır. Vibrasyon frekansına bağlı olan tüm vücut vibrasyonu uzun süreli farklı etkileri henüz epidemiyolojik çalışmalar ile açıklanamamıştır. Bazı çalışmalarda ise vestibüler şikayetlerin. maruz olmayan grupta daha az gözlenmesi. Artan düşük riskleri menstürel rahatsızlıklar duruş anomalileri tüm vücut vibrasyonuna uzun süre maruziyetin etkisi olarak düşünülmektedir. Mevcut literatürde bazı hayvan deneyleri ile tüm vücut vibrasyonunun hayvan fetüsünde zararlı etkileri olduğu bildirilmesine rağmen. Bu yüksek sağlık risklerinden korunmak için güvenli bir maruziyet limiti literatürden çıkartılamamaktadır. Çünkü yorgunluk etkileri ilişkileri tespit edilmiştir. Dejeneratif spinal rahatsızlıkların pevalansının vibrasyona maruz olan işçilerde daha yüksek oluşu. Diğer vücut ile ilgili sistemlerin hastalıkları üzerindeki araştırmaların sonuçları çoğunlukla çelişkilidir veya vibrasyonun büyüklüğü üzerindeki patolojilerin prevalansına bağlı olarak bir çelişki göstermektedir (Düşük yoğunluktaki maruziyetlerde yan etkilerdeki yüksek prevalans gibi). Maruz olan işçilerde sindirim sistemimin çeşitli hastalıklarının yüksek oranlarda gözlenmesi konusunda tüm araştırıcılar tüm vücut vibrasyonu konusunda hemfikirdir. baş dönmesi şikayetlerinin fazla olduğu bulunmuştur. insan fetüsü üzerinde tüm vücut vibrasyonunun 94 . Gürültü. ve bu hassasiyetin geçici değişiklikleri bu etkileri tayin etmede yardımcı olmaktadır.

günlük ve ömür boyu maruziyet sürelerinin belirtilmesi tavsiye edilir. Kaynakta azaltma işlemi seyahat aralarında hızın azaltılması veya özel bir dizayn ile titreşimlerin 95 . maruz olan kişilerin uyumu ilk olarak düşünülmesi ve yeterli güvenlik önlemlerinin dizaynı gerekir. Vibrasyon doz değeri bu semptomlara sebep olabilen vibrasyon maruziyetinin şiddetini gösterir. Üç kriterde RMS ivme değeri ile ölçülen titreşimin frekansı ile izin verilen maruz kalma süresi arasındaki ilişkiyi kurar Yüksek vibrasyon dozları ciddi konforsuzluğa ağrıya ve hasara sebep olur. Sürekli maruz olan kişilerin düzenli periyodik muayeneleri göz önünde bulundurulmalıdır. Her nerede olursa olsun vibrasyonun kaynağında azaltılması tercih edilmelidir. Bazı çalışmalarda yüksek prostatit insidansi gözlenmiştir. Maruziyet Değerlendirilmesi ve Korunma Tüm vücut vibrasyonu. Bu üç kritere göre tavsiye edilen maruz kalma limitleri yatay eşdeğer ivme değeri (ax ve ay) ve dikey eşdeğer ivme değeri az için tanımlanmıştır. frekans spektrumu. Standartlar Tüm vücut vibrasyonunun meydana getirdiği hastalıkları önlemek için tam bir limit verilmemektedir. Bu faktörler : • • • • Vibrasyonun çeşitli frekanslarında oluşan eşdeğer ivme değeri vibrasyonun etkileme yönü maruziyet süresi vibrasyonun frekansı dır. Bununla birlikte vibrasyon doz değerleri ve hasar riski arasında tam bir ilişkiyi düşündüren bir konsensüs yoktur. maruziyetin diğer karakteristikleri ve farklı eksenlerdeki büyüklükler.zararlı bir etkisi henüz açıklanmamıştır. Tüm vücut vibrasyonu için ISO 2631 standardı değişik durumlarda titreşimin değerlendirilmesi için kullanılmak üzere üç ana insan kriteri ayırmıştır. Fakat vibrasyon şiddeti ve miktarını belirlemek için faydalı bir metot ISO 2631 de maruziyet limiti olarak tanımlamıştır. vibrasyon kaynağı ve vücut arasında ölçülmelidir. İnsanın tüm vücut vibrasyonuna maruz kalmasının ISO değerlendirmesi. Bu kriterler: 1) İş veriminin korunması 2) Sağlık veya güvenliğin korunması için maruziyet limitleri 3) Konforun korunması için azalan konfor sınırları'dır. Vibrasyon bazen oturma yerinin arkasında sırt ile arkalık arasında ve el ile ayaklar arasında da ölçülebilir. İnsan vücudu üzerinde vibrasyonel çevrenin etkisinin değerlendirilmesinde düşünülmesi gereken 4 önemli fiziksel faktör vardır. Ölçümler. Erkek üreme sistemi hastalıkları oluşmasında çelişkili sonuçlar açıklanmıştır. Bu çok önemli bir konudur ve uygun şekilde ölçülmesi gereklidir. Yüksek vibrasyon doz değerlerinde. Buna ilave olarak güncel standartlara göre ölçülen vibrasyonun değerlendirilmesi. Diğer çevresel yan etkileri varlığı özellikle oturma postürü göz önünde bulundurulmalıdır. Kişinin ortalama maruziyetiriden daha ziyade toplam maruziyeti kabul edilir.

Çoğu oturma yerleri düşük frekanslarda bir rezonans gösterir ve buda yerdekinden daha fazla bir vibrasyonun oturma yerinde dikey vibrasyon ile sonuçlanmasına neden olur. Operatörlere vibrasyon geçişini azaltan diğer metotlar vibrasyon çevresinin karakteristiklerini anlamaya vücuda vibrasyon geçişinin yönünün bilinmesini gerektirir. Çalışanların tüm vücut vibrasyonuna maruz olduğu zaman düşünülmesi gereken koruyucu önlemler ve yapılması gereken faaliyetler. Çalışma Grupları Yönetim • Tıbbi ve teknik yardım arama • Maruz kalan kişilerin uyarılması • Maruz kalan kişilerin eğitimi • Maruziyet sürelerinin yeniden gözden geçirilmesi • Maruziyetten uzaklaştırma ile ilgili politikalara sahip olma çabaları Makine Üreticileri • Vibrasyon ölçümü • Tüm vücut vibrasyonunu mimimize etmek için dizaynlar • Optimum süspansiyon dizaynları • Optimum oturma dinamikleri • İyi bir postür sağlamak için dizaynların kullanımı • Makine bakımları için rehber • Oturma yerlerinin bakımları için rehber • Tehlikeli vibrasyonların uyarılmasının sağlanması İşyerindeki Teknisyen ve Mühendisler • Vibrasyon maruziyetleri ölçümü • Uygun makinelerin sağlanması • İyi bir sönümlemeyi sağlayan uygun koltukların seçimi « Makine bakımları ® Yönetimin bilgilendirilmesi İşyeri Hekimleri • İşe giriş muayeneleri • Periyodik muayeneler 96 . fakat yüksek frekansların geçişmesine neden olur.azaltılmasını gerektirir. Oturma yerinin yastıkla desteklenmesi sönümlemeyi arttırır ve rezonansın amplifıkasyonunu azaltır. Ayrı bir süspansiyon mekanizması ile koltukları oturma yerlerinin altında sağlanmalıdır. En düşük rezonans frekansına sahip. Titreşen bir yüzey üzerinde gerekli olan süreden daha uzun süre kalınmaması ve eğer mümkünse makine kontrolünün titreşen yüzeye kısa mesafe uzaktan yapılması gereklidir. yaklaşık olarak 3 hz civarında vibrasyon frekansını zayıflatabilecek şekilde dizayn edilmeleri gereklidir. Oturma yerleri vibrasyonu azaltacak yönde dizayn edilmelidir. Bu koltuklar bazı yol araçlarında kullanılmaktadır. %100 den az değer gösteren koltuk bazı faydalı zayıflamalar sağlamıştır. Oturma yerlerinde yaygın olan frekans bölgesi 4 hz lik frekans bölgesindedir. Oturma yerinde vibrasyon. %100 den fazla bir değeri gösteriyorsa kötü bir izolasyonu göstermektedir.

İşsever H.1998.Med. Vol 45:426-430(1988) 9. Scan. Occup Ther. Sabuncu H. R. Sabuncu H.: El Kol Vibrasyonlarına mesleksel maruziyetlerde Vücut üzerindeki etkilerinin araştırılması.1999.Ind.Sayı:2. Am..: Hand arm vibration syndrome :a new clinical classification and British standard guide for hand transmitted vibration. Vol 45:415-419(1988). 2. 13:310-304(1987). 8. Kaynaklar 1.J.H.• • • Tüm belirti ve şikayetlerin kayıtları Belirli eğilimleri olan işçileri uyarılması Maruziyet sonuçlan ile ilgili tavsiyelerin yönetime verilmesi Çalışan Kişiler • Uygun makinelerin kullanımı • Gereksiz vibrasyon maruziyetindan kaçma • Oturma koltuklarının uygun ayarlanıp ayarlanmadığının kontrolü • Uygun oturma pozisyonuna adaptasyon • Makine koşullarının kontrol edilmesi • Vibrasyon problemleri için yetkili kişileri bilgi verilmesi • Belirtiler görüldüğü zaman uygun tıbbi yardım aranması • Konu ile ilgili hastalıklar ile işverenin bilgilendirilmesi.J. Br J.9:4083-40861996. Klinik Gelişim.Cit 13.Vol 48:411-420(1993). Saito.Ind. M. İşsever H..Medicine.N.:Vibration white finger and digital systolic pressure during cooling.N. 3. Ekenval.L ... PierryJ. Karan A. Vol. Taylor.:Prevention of hand-arm vibration syndrome.:Vibration elicited vasoconstrictor reflex inRaynoud's Phenomena.Occupational cumulative Trauma Disorders of upper Extremity. Vol..0. (1988) updated Br.. Olsen..:Kompresör kullanan İşçilerde vibrasyonun el üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi. 4.L. Lindblad. İşsever H. 7. 01sen.J.A. 5. K.Scan J Work Environ Health.. Work Environ Health. Taylor.Ind. Sabuncu H.J.Petring.Vol 12:428-432(1986).: Assessing the severity of the neurocigal component of the hand-arm vibration syndrome. Willams.U.J. 43 : 280-283 (1986) 6.Vol:45:281-282 97 . diagnostic tests in Raynaud's Phenomena in workers exposed to vibration: a comparative study.Ind Med. İstanbul Medical Bulletin Sayı :2. J.. Br..W.Med.. Br. Brammer. Dokuztuğ F. Westmorland.W. Aksoy C.H. Zülfıkar B. 10. investigation of Vibration Effects on the Body. Göztepe Tıp Dergisi.H.

(1996) 18 .. Anderson R: The back pain of bus drivers.Korhonen .V.Ind. Matsumoto T.S. Pyykkö.Med.J. Yasutaka N. Gustavsson : Temperature and vibration thresholds in vibration syndrome..Spine 17(12):1481-1488:(1992). Futatsuka .: Comparative study of vibration disease among operators of vibrating tool by factor analysis. Br.Vol:42:260266:(1996) 14.M.. Starck..J.M. Farkkila ..Ind.ILO . : The Stockholm Workshop scale for the classification of cold-induced Raynoud's phenomenon in the hand -arm vibration syndrome 16.Vol:45:188-192:(1988) 13. Br.Vol:44:476-478 . Ekenvall L.A follow up study . Br.Ind.Sakurai T.Aatola. 98 .J.İ Janttı.Vol:43:825-829 . Nilsson B.Med.Encylopedia of Occupaitonal Health and Safety Geneva 1998. Carlson .J. Pyykkö I.Ind.A: Vibration White finger . Pelmear P. EkenvalJL. Gemne G.J.L.11. Taylor W... Br.. 15.0: Forestry workers exposed to vibration: a neurological study.Med.(1987) 12.Med. Prevalence in an urban area California .

son yıllarda yaptığımız çalışmalardan. deprem . "Kolera ve Veba gibi hastalıklarla olduğu gibi. Endüstriyel açıdan çok önemli bir sağlık riski oluşturan gürültü. aralıklarla yaptığımız uzun süreli ölçmelerde bütün değerlerin "Gürültü Yönetmeliği" nde müsaade edilen değerleri geçtiği görülmektedir. erkek sesleri daha düşük frekanslarda (250 . bu türdeki seslere "işitme sesi" denir. İnsan sesleri yaklaşık olarak 250 . genel halk sağlığı açısından da önemli bir sağlık sorunudur.1000 . Özellikle İstanbul'un değişik semtlerinde.bu nedenle. 1. Yüzyılımızın baş derdi olan gürültü için yıllar önce Robert Koch' un söylediği sözlere hak vermemek mümkün değildir.S. Meslek hastalığı istatistikleri konusunda tek kaynak olan S. son derecede yüksektir.2000 Hz'lik frekanslarda yer almaktadır. don .H. fakat insanlık.500 . 250 000' i aştığı rahatlıkla görülebilmektedir.Dr.İstanbul Tıp Fakültesi. SES FİZYOLOJİSİ İnsan kulağı titreşimi 20 Hz ile 20 000 Hz arasında olan sesleri işitebilmektedir. son zamanlarda hastalıkların tanı ve tedavisinde çok fazla kullanılan. kadın sesleri ise daha yüksek frekanslarda (1000 .Ü.500 Hz) . Deniz dalgaları. rüzgar sesleri gibi kulağımızın algılayamadığı 20 Hz'in altındaki seslere "sesaltı" (infrases) . gürültü ile mücadele edeceğimiz yıllar yakındır" İşte bu günler gelmiş ve geçmektedir. bu bela ile yeteri kadar mücadele etmemektedir.2000 Hz) yer almaktadır(Şekil 2). en sık rastlanan meslek hastalığı. İnsanların en çok sessizliğe ihtiyacı olduğu hastanelerimizin yoğun bakım ünitelerinde bile ölçtüğümüz değerler. İş Sağlığı Bilim Dalı Başkanı ÖZET : Ülkemiz endüstrisinde. çok fazla rastlanmayan endüstriyel işitme kaybına sahip insan sayısının. gürültü ile oluşan işitme kayıplarıdır. Çeşitli seslerin frekansları 99 . İstatistik yıllıklarında. INFRASON Deniz Dalgalan Kuvvetli Rüzgar Don Deprem İŞİTME SESİ Çağlayan Sesi Şarkı Soprano Bas Müzik Aletleri ULTRASON Quartz Titreşimleri Kıvılcımdan Doğan Sesler 20000 2000000Hz 1/1000 20 Şekil 1. 20 000 Hz'in üzerindeki seslere de "sesüstü" (ultrases) denir (Şekil 1).ENDÜSTRİ'DE GÜRÜLTÜ ile OLUŞAN İŞİTME KAYIPLARI ve ALINACAK ÖNLEMLER Prof.Hilmi Sabuncu İ.K.

0d02 mikroBar'lık ses basıncı düzeyi temel kabul edilerek skalalandırılmıştır. şiddetinin belli bir düzeye erişmesi gerekmektedir. Io işitilen minimum fiziksel ses şiddetini. Bu değerlendirmeye göre. Üstelik insan kulağı her frekanstaki ses'e aynı duyarlılığı göstermemektedir. herhangibir andaki ses basıncı seviyesini. İnsan seslerinin frekans spektrumu Ses'in işitilebilnıesi için . İşte bu frekans uluslararası anlaşmalara göre 1000 Hz'dir ve işitme şiddeti. O halde işitme şiddetini de ifade eden şiddet skalası için belli bir frekans referans frekans olarak seçilmeli ve skalalandırılmalıdır. Yani insan kulağı farklı frekanslarda. bu frekanstaki minimum işitme eşiği olan 0. işitme şiddeti aritmetik olarak artmaktadır. I (1) NdB = 10 Log Io veya (2) N Db = 20 Log Po P Yukarıdaki formüllerde görülen I herhangi bir andaki fiziksel ses şiddetini. P. sesin fiziksel şiddetine ve ses basıncı düzeyine logaritmik olarak bağlı bir birimdir. fiziksel ses şiddeti üstel arttığı halde. farklı şiddette işitme eşiklerine sahiptir (Şekil 3). Po ise işitilen 100 . Yani işitilen ses şiddetini belirleyen dB (desibel) birimi.Şekil 2.

yani kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceğini. bir şahıs. Tablo 1. niteliği ve niceliği bozulmuş. üç frekanstaki seslerin (500. bu üç işitme düzeyinin ortalaması olan 20 dB'dir. 92 dB'lik bir kayıpta % 100'e ulaşmaktadır. işitme üzerine etkisidir. arzu edilmeyen seslerdir. gürültü'nün sübjektifliğini. işitme kayıplarına göre sağırlık yüzdeleri 2. Tanımdan da anlaşılacağı gibi. 26 dB'e kadar kayıpları normal kabul etmekte. Şekil 4. genellikle yapay olarak ortaya çıkan. 1000 Hz'de 20 dB'lik bir sesi. yüzde olarak kişinin işitme kayıplarına göre belirlenen sağırlık skalası bu değerden başlayarak. Uluslararası standartlara göre bir kişinin işitme düzeyi. Ses basıncı oranı ile işitme şiddeti arasındaki ilişki P/Po 10 100 1000 10000 NdB 20 40 60 80 Tablo 1 'den de görüldüğü gibi. şahsın işitme düzeyi. 2 numaralı formüle göre P/Po oranının farklı değerlerinde. Yani yapılan odyometrik muayenede. Gürültünün anlamlı bir biçimde kişiden kişiye farklılık göstermeyen en önemli etkisi . 2000 Hz) işitilme eşiklerine göre saptanır. 101 . 500 Hz'de 10 dB'lik bir sesi. arzu edilmeme kavramı. İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN GÜRÜLTÜNÜN TANIMI Gürültü . ses basıncı şiddeti oranı üstel arttığı halde işitme şiddeti aritmetik olarak artmaktadır.minimum ses basıncı seviyesini ifade etmektedir. 1000. Bu durum da göstermektedir ki. dolayısıyla özellikle psikolojik ve nörovegetatif sistem üzerine etkilerinin de insanlarda farklı farklı olabileceğini göstermektedir. 2000 Hz'de 30 dB'lik bir sesi minimum olarak işitmiş ise. duyu organlarımız fiziksel şiddet aşırı bir biçimde artsa bile sahip oldukları bu özellik nedeniyle kendilerini koruyacaklardır. işitme şiddetinin dB olarak nasıl değiştiği Tablo l'de gösterilmiştir. Şekil 4 'de görüldüğü gibi uluslararası standartlar.

Fakat yine önemle belirtilmelidir ki bu tür etkiler kişiden kişiye farklılıklar gösteren etkilerdir. Sürekli işitme kayıplan Geçici işitme kayıpları. Örneğin . örneğin 90 dB(A)'nın üzerindeki seslere maruz kalan kişilerde iki türde işitme kaybı meydana gelir. uzun süre gürültüye maruziyet sonucunda ortaya çıkan ve belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilen işitme kayıplarıdır. 3. 1. rahatsızlık sınırlan. ENDÜSTRİYEL İŞİTME KAYIPLARI . Şekil 5 : Değişik gürültü düzeylerine maruz kalmada oluşan geçici işitme kayıpları ve iyileşme süreleri Gürültülü ortamlarda çalışan insanlann yukarda bahsi geçen iyileşme sürelerine sahip olması özellikle Endüstride mümkün değildir. Gürültü'nün daha teknik bir tanımında " Gürültü anarşik ses dalgalarının süperpozisyonudur" denmektedir. oluşan işitme kaybının arttığı ve iyileşme süresinin ise daha fazla arttığı aynı şekil'den rahatlıkla görülmektedir. Diğer bir deyişle gürültü'nün frekans spektrumuna bakıldığında bir çok frekansta seslerin yer aldığı bilinmektedir. yığmalı bir biçimde oluşarak sürekli işitme kayıplarını oluştururlar. Ses'in niceliğinin bozulması ise. Psikolojik ve nörovegetatif sistem etkileri daha düşük şiddetteki seslerde dahi başlayabilir. klasik Türk müziği hayranı olan ve klasik batı müziğini sevmeyen veya tam tersi bir özelliğe sahip bir kişi için. yani sinirsel iyileşemez tipte işitme kayıplarına neden olurlar. Örneğin hoşumuza giden çok güzel bir müziğin ses şiddetinin 90 dB(A) düzeyini geçmesi işitme kayıplarına neden olacaktır. Çok uzun süre işitme reseptörleri üzerine gelen bu fiziksel enerji. frekansları farklı bir çok ses dalgasının üst üste gelmesidir.ENDÜSTRİYEL SAĞIRLIK Uzun süre şiddetli gürültüye. 90 dB(A)' lık bir gürültüye 100 dakika maruz kalma sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 18-20 dB'lik bir işitme kaybının ortadan kalkabilmesi için gerekli olan iyileşme süresi yine yaklaşık olarak 1000 dakikadır. maruz kalma süresinin 10 katı kadar bir iyileşme süresine ihtiyaç olduğu ortadadır.Ses'in niteliğinin bozulması. Bu nedenle aşırı gürültüye maruz kalma 102 . farklı müzik için farklı olacaktır. bu reseptörlerin bozulmasına. İşitme fizyolojisi bölümünde görüldüğü gibi kulağımızın en hassas işitmeye sahip olduğu frekans bölgesi 4000 Hz'lik frekans bölgesidir. Gürültü düzeyi arttıkça. Tabii ki gürültü'nün bu etkisi sonuçları en kolay biçimde görülen etkisidir. ses ne kadar nitelikli ve hoşa gider şekilde olursa olsun şiddetinin insan vücuduna zararlı bir değere ulaşmasıdır. 8 saatlik bir maruz kalma sonucunda en fazla 16 saatlik bir dinlenme süresine sahip çalışanlarda bu işitme kayıplan. yani ortaya çıkan işitme kaybının iyileşebilmesi için. Geçici işitme kayıpları 2. Bu kayıplara ilişkin iyileşme süreleri Şekil 5 ' de rahatlıkla görülebilmektedir.

en önce 4000 Hz'lik frekans bölgesinde oluşur ve diğer komşu frekanslara doğru maruziyet süresi arttıkça devam eder. Yukardaki bilgilerin ışığı altında gürültü ile oluşan işitme kayıplarının . Dolayısıyle gürültünün oluşturduğu işitme kayıplarında. farklı sürelerde maruz kalan işçilerde oluşan sürekli işitme kayıpları Şekil 6'deki çizgilerin hangi grupları gösterdiği aşağıda bildirilmiştir. 4. Bu özellik bizlere konuşma frekansları etkilenmeden önce. ( ( ) 31 kişilik. 95. Şekil 6 : Farklı gürültü düzeylerine.Endüstriyel sağırlığın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: • Şiddeti 90 dB(A)' nın üzerindeki seslerde oluşurlar. işitme düzeyinin saptandığı konuşma frekansları diye isimlendirilen işitme frekansları. daha sonra etkilenmektedir. ) 20 kişilik.66 dB(A)'lık gürültüye.85 ay maruz kalmış. Daha sonra konuşma frekanslarını etkilemeye başlar. 24. işitme kaybı genellikle çift taraflıdır. Yani 4000 Hz'lik frekans bölgesinden sonra ilk etkilenen işitme frekansları 3000 ve 2000 Hz' 1er ile 6000 ve 8000 Hz'lerdir.56 dB(A)'lık gürültüye.05 ay maruz kalmış. 85. 95. rezervasyon veya santral çalışanları gibi) dışında.71 ay maruz kalmış kişilerin işitme kayıplarını farklı frekanslarda göstermektedir.sonucu ortaya çıkan işitme kaybı. (-x-x-x) 21 kişilik. (Şekil 6). 80.56 dB(A)'lık gürültüye. Bu nedenle gürültüden korunma son derecede önemlidir. 95. • İlk işitme kaybı. ana başlık altında 103 . 20. • Oluşan işitme kaybı sinirsel tipte bir kayıp olduğundan. GURULTU'DEN KORUNMA YÖNTEMLERİ Gürültünün etkilerinden korunmada kullanılacak yöntemleri iki toplayabiliriz. kesinlikle iyileşemez. 166. gürültü ile oluşan işitme kayıplarının erken tanısında ve korunmada önemli bir olanak sağlamaktadır. • Çok özel işler (Tek taraflı kulaklık kullanan. kulağımızın 4000 Hz' lik frekansı işiten bölgesinde oluşur. Yani her iki kulakta da aynı düzeydedir.96 ay maruz kalmış.56 dB(A)'lık gürültüye. (*****) 14 kişilik.

Şekil 7 'de her iki koruyucu cihazın kullanım şekli ile gürültünün azaltılması konusunda sağladıktan avantajı gösterir eğri görülmektedir. Kulaklıklar ise. gürültüye bağlı işitme kayıplannın oluşmasında avantaj sağlamaktadır. sonradan gelebilecek sağlık zararlarının. endüstride. Yaptığımız araştırmalarda. kulakta hava yolunu kapatan farklı özelliklerde olmak üzere yaklaşık 1 0 . kulak arkası kemiğini (Mastoid'i) kapatan bir yapıya sahip olduklanndan özellikle kemik yolu ile iç kulağa iletilen seslerin izolasyonunda daha başarılı . İşe giriş muayenesi sırasında kişide rastlanacak kısmi veya tam sağırlık hali.1.2. Bu tür bir muayenede amaç.(örneğin hipervetilasyonlu bir kişinin tozlu ortamda çalışmasının önlenmesi gibi) kişinin o riskten daha çok etkilenmesinin önlenmesi şeklinde olmayıp. kulak tıkaçlarına göre daha az sayıda kullanılmaktadırlar. Şekil 7 : Kişisel işitme koruyucuları ve frekanslara göre gürültü azaltma miktarları 4. b) Kişisel Koruyucu önlemler : Bu tip koruyucu önlemler gürültüde çalışan insanların gürültüden korunabilmesi için geliştirilen kulak tıkaçlarını ve kulaklıkları kapsamaktadır. Tıbbi koruyucu önlemler. makina başı izolasyon önlemleri veya çevrede alınabilecek izolasyon önlemleridir. bir kulağında ileti tipi bir kayba sahip bir kişinin sağır olan kulağının gürültüden etkilenmediğini. Kulak tıkaçları.2 0 dB'lik bir avantaj sağlayan. 20 . a) İşe giriş muayeneleri: Gürültü riski taşıyan işlerde çalışacak kişilerin işitmeleri tam bir odyometrik muayeneden geçirilmeli ve sağlık dosyasına konulmalıdır. Kullanımı kolay olan 110 dB'lik bir gürültüyü işitme kayıpları için limit değer kabul edilen 90 dB(A) 'nın altına düşürebilen bu cihazlar endüstride yaygın biçimde kullanılmaktadır.olmaktadır. sağlam olan kulağının etkilendiğini görmekteyiz.40 dB'lik gürültü azaltması avantajına sahip olan bu kulaklıklar. kişinin işe girerken ki durumu ile mukayesesini sağlamaktır.Bu 104 . bu tür gürültülü işlerde. ağır olmaları ve baş hareketlerini kısıtladıkları için. Teknik koruyucu önlemler : Teknik koruyucu önlemleri de iki başlık altında toplayabiliriz: a) Kaynakta ve Çevrede alınabilecek teknik koruyucu önlemler : Bu önlemlerin en başında gürültünün ölçülmesi. Tıbbi koruyucu önlemleri de yine iki bölümde inceleyebiliriz.4. piyasadan rahatlıkla temin edilebilen malzemelerdir. daha pahalı olmaları. diğer risklerde olduğu gibi .

() Dokuma Fabrikası. farklı yasalardan örnekler verilerek yasalanmızdaki eksiklikler ve yanlışlıklar vurgulanacaktır.ÇALIŞMA SÜRESİ 20. düşük frekansları kapsamadığından bir odyometrik oda gerektirmemekte sessiz sayılabilecek bir odada rahatlıkla yapılabilmekte ve son derecede kısa bir zaman diliminde şüpheli vak'alar ayırdedilebilmektedir. 4000 Hz ve 8000 Hz'lik işitme frekanslarında yapılan bu odyometrik muayene. ( ) Kereste Fabrikası.25 yıl 11. en önemlisi ise konuşma frekanslarının gürültüden ilk etkilenen frekansı olan 2000 Hz'de işitme düzeyinin ne durumda olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. (-x-x-x-x-) Cam Eşya Fabrikası Bu tarama odyometresi ile saptanan ve gürültüden etkilendikleri anlaşılan kişiler kesin teşhis için tam bir odyolojik muayeneye alınarak. Tablo 2 ve Şekil 8.07 31. Saptanan işitme düzeylerinden 4000 Hz'de. yaşlanma ile oluşan işitme kaybının ne düzeyde olduğu. b) Periyodik muayeneler: Bu tür muayenelerde tam bir odyometrik muayene yerine yaptığımız çok fazla sayıda araştırmada kullandığımız ve tarama odyometrisi diye isimlendirdiğimiz bir yöntemi kullanmak.96 ay 14. 5. bir çok bakımdan yerinde olacaktır. 105 . gürültü ile oluşan işitme kayıpları. 8000 Hz'de. GÜRÜLTÜ VE OLUŞTURDUĞU İŞİTME KAYIPLARI İLE İLGİLİ YASAL DURUM VE YASALARIN YORUMLANMASI Bu bölümde. özürlü kabul edilmeyip.70 100. ÜLKEMİZDE.66 96. gürültüden oluşan ilk kaybın ne düzeyde olduğu.'de Tarama odyometrisine örnekler görülmektedir.31 yıl Şekil 8. Çeşitli işletmelerde incelenen grupların özellikleri ŞLETMELER Dokuma fabrikası Kereste fabrikası Cam eşya fabrikası GÜRÜLTÜ dB(A) 85. Çeşitli işletmelerde çalışan kişilerde.50 ÖRNEK SAYISI 31 27 32 ORTALAMA.nedenle gürültülü işyerleri için sağır vatandaşların. özellikle aranması gereken çalışanlar olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Tablo 2. 2000 Hz .31 ORT..06 35. YAŞ (YIL) 24. haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır.

periyodik olarak.Gürültünün zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır. 5. titreşimi ve sesi azaltacak malzeme ve sistemle yapılacaktır. kulaklık ve kulak gereçler verilecektir. bu durumda işçilere başlık. süreleri 3 Ay 106 . Propülsörle çalışmada 30 gün maruz bulunmak ve gürültünün de 85 desibel'in üstünde olması şartıyla). Duyma durumunda azalma ve herhangibir bozukluk görülenler ve kulak ve sinirhastalığı bulunanlar ve hipertansiyonlu olanlar. kontrol vetedavi altına alınacaklardır. Duvarlar ses geçirmeyen malzeme ile yapılacaktır. İyi işiten kulakta üç konuşma frekensı (500. Daha çok gürültülü derecesi en çok 95 desibel olabilir. median frekans üzerinden iki misline uyması gerekir). sesin yansımasını önleyecek malzeme ile kaplanacak ve bu binalar. 4) Gürültülü işlerde çalışacak işçilerin. Pitonlu motörler. çift pencereli. Dokuma tezgahlarında çalışmalar. 1) İşyerlerinde gürültü çıkaran makinaların monte edilmeleri sırasında.2000) ortalaması en az 35 desibel'lik bir işitme kaybı bulunmalıdır. kulak ve sinir sistemi hastalığı olanlar ile bu sistemde arızası bulunanlar ve hipertansiyonlular. Tablo 3. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Maluliyet derecelerinin (Meslekte kazanma gücü azalma oranlarının) hesaplandığı bu tüzükte gürültü ile ilgili bilgiler Tablo 3.Ağır ve tehlikeli geçmeyecektir. Pistonlu motor. Reaktör.'de verilmektedir. inşa edilecektir. Yükümlülük Hastalığa sebep olacak başlıca işler Madenlerin çekiçlenme dövülme ve vurulması. periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılacak. çift kapılı. özellikle duyma durumu ve derecesi ölçülecek. bu tüzüğün 22'inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak doğuştan sağır ve dilsiz olanlar. işyeri tabanı. işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde 22. Reaktörler ve benzeri fazla gürültü verici cihazların bulunduğu işyerlerinde çalışmalar (Gürültülü işte en az iki yıl. 3) Gürültünün azaltılamadığı hallerde.1000. 2) Gürültülü işyerlerinin duvarları.2. tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve işlerin yapılmadığı yerlerde. Bu odiometrik muayene tonal ve vokal olarak yapılmalıdır. gürültü derecesi 80 dB1 i çalışmayı gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde. bu işlere alınabileceklerdir. genel sağlık muayeneleri yapılacaktır. gürültü Ancak. Madde 78. bu ortalamanın hesaplanmasında. 5) Gürültülü işlerde çalışan işçilerin. Gürültüden Meydana Gelen Arızalar Hastalık ve belirtileri İki taraflı koklear lezyon neticesi reversible olmayan ve gürültülü işten ayrıldıktan sonra ağırlaşma göstermeyen odiometrik azalma (Teşhis gürültülü iş alanından uzaklatıktan sonra 6-12 ay arasında yeni bir odyometrik kontrol muayenesi ile teyit edimelidir.1.5. çalıştıkları işlerden ayrılacaklar. bu işlere alınmayacaklardır.

3) İşyerlerinde tavsiye edilen gürültü seviyelerinin aşıldığı. Gürültü Kontrol Yönetmeliği Madde 11. Gürültünün Psikolojik ve Nörovejetatif etkileri.'de ise bu değerler tamamen farklılaşmaktadır. 5. monte edilen şekline. SSK Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde 85 dB' e değişmekte. Bu gereği yerine getimeyen imalathane ve işyerlerinin faaliyetleri kısmen veya tamamen.3. Tablo 4. yapılan işe. maalesef yukarda görüldüğü gibi bir tutarsızlık. Gürültü düzeylerine göre. çağımızda mültifaktöryel bir etkilenme ile de ortaya çıktığından.5 80 4 90 2 95 1 100 0. maruz kalma süreleri Gürültüye Maruz Max. bir tarafa bırakılırsa.25 110 1/8 115 Darbe gürültülerinin üst seviyesi 140 dBA'yı aşamaz 2) Bu yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen yetkililer tarafindan yapılan kontrollerde Ek-1 ve 11'inci maddedeki sınırları aşan bir çalışma düzeni uygulandığı tesbit edilen işyeri sahipleri ve kamuya ait işyeri yöneticilerine mahallin en büyük mülki amiri tarafindan bir aylık süre verilerek durumu düzeltmeleri istenir. Endüstriyel makina araç gerecin gövdeleri ve eksozlanyla yayılan hava kaynaklı seslerin. gürültü zararlılık limit değerlerinde. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü1 nde 80 dB ve 95 dB olarak verilen limit değerler . 107 .5 105 0. operasyon tekniğine. Yasaların yorumlanması : Ülkemiz yasalarında. 1) İşitme sağlığı açısından kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri için Tablo 4'de verilen değerler esas alınır.Gürültü Seviyesi (dBA) Kalman Süre (Saat / Gün^ 7. işitme kayıpları için bütün dünyanın kabul ettiği 90 dBA'lık limit tek standart değer olarak kabul edilmelidir.5. çevredeki ses yansıtıcı diğer yüzeylere ve yapı elemanı aracılığıyla yayılan darbe seslerinin ve mekanik vibrasyonların ise aracın yapısına. kaynağın yapı içindeki konumuna ve oturduğu yere ve bağlantılarına. gürültü ve vibrasyonların kaynağında azaltılmaı için teknik imkanların yetersiz olduğu durumlarda. süreli veya süresiz olarak durdurulur. İş yerleri ile ilgili olarak . bir çeşitlilik görülmektedir. bakımına ve kullanılan araç adedine bağlı olduğu gözönünde tutularak gürültü kontrolü yapılır. Gürültü yönetmeliği Tablo 4. işveren işçilere 1475 sayılı iş kanununda belirtilen koruyucu giysiler ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür. aracın yapısal özelliğine.4.

108 .

109 . iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin. Şenay ÖZDEMIR Ph. arkadaşlarının ve işverenin çektiği acıları tam olarak görmemizi sağlayamazlar. etik nedenler ve işin verimini artırıcı nedenler doğrultusunda. işletme yönetimine entegre edilmesi gerektiği ve genel yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği düşünülerek hazırlanmıştır. sigorta dahilindeki maliyetten 8 ile 36 kat daha fazla olduğu gösterilmiştir. yaratmayı Bu standart. iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin bilimsel ve sistematik biçimde uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. işe bağlı hastalıkları ve meslek hastalıklarını bildirmekte ve haberdar olmamızı sağlamaktadırlar. işverene maliyeti. Bu nedenle adaptasyon ve uygulama aşamasında bu farklılıkları göz önüne almak gerekmektedir. • • • Çalışanların ve diğerlerinin maruz kaldıkları riskleri minimize etmek.şti. diğer yönetim sistemleri ile bağlantıları kurmaktadır. İdeal İş sağlığı Ltd. Bunu sağlamak üzere. Bununla birlikte kazalıya ya da hastaya maliyeti. Toplumların kültürel ve diğer insani farklılıkları bu rehberin uygulanmasını olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilir. BS 8800. Dr. Halen yürürlükte olan yasal çerçeveye uygun olarak. iş sağlığı ve güvenliği yönetimini geliştirmekle beraber. iş kazalarını ve hastalıkları en aza indirmek ve hatta önlemek için iş sağlığı ve iş güvenliği aktivitelerini yönetimin ve organizasyonun bir parçası olarak ele almak amaçlanmaktadır. sorumlu bir imaj amaçlamaktadır. bir iş kazası sonucu ortaya çıkan.D. Bu standart . sigorta kapsamı dışındaki maliyetin. İngiltere'de yapılan bir çalışma sonucunda.BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Bunu sağlamak üzere oluşturulan rehber standart. İşin performansını arttırmak. Bu rehber etkin bir İSİG Yönetim Sistemi için temel olan başlıkları kapsamaktadır. iş kazalarını. Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı. topluma maliyeti gibi önemli unsurlarda da çoğu kez yol gösterici olmaktan çok uzaktırlar. HS(G)65 "Başarılı Sağlık ve Güvenlik Yönetimi" standartlarındaki yönetim sistemleri ile aynı prensipleri paylaşmaktadır. Gösterilen ekonomik nedenlerle beraber. Bilindiği gibi işyerlerinde tutulan istatistikler. BS 8800 bir rehber standarttır ve işletme yönetimine rehberlik edecek önerileri içermektedir.D. BS EN ISO 14000 / BS 7750 "Çevre Yönetimi" ve BS EN IŞO 9000 "Kalite Yönetimi". Handan TOPÇUOĞLU Ph. Oysa bu kazaların ve hastalıkların arkasında yatan kazaya ya da hastalığa maruz kalanın. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL ALAN) Bu Standart.

İşletmeler uygulamaya başlamadan mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim düzenlemelerini gözden geçirmeli ve "neredeyiz"? sorusunun cevabını aramalıdırlar. Bu değerlendirmede mevcut düzenlemelerin. a İlgili yasalar uyarınca mevcut İSİG yönetim prosedürlerinde yapılması gerekenler. Diğer yönetim sistemleri ile bağlantı kurma. a İşletme içindeki İSİG yönetim rehberi olup olmama durumu.a a İSİG Yönetim Sistemi Geliştirme. konularında rehberlik etmektedir. İle karşılaştırması yapılmalıdır. 110 . a Diğer benzer işletme ve sektörlerdeki iyi uygulamalar.

ve yerleştirilmesini sağlamak. 111 . Yasaların gerektirdiği düzenlemeleri kapsamak. Çalışanların Politikaya uymak ve uygulanmasını sağlamak konusunda işbirliğini sağlamak. İSİG yönetimine birinci derecede öncelik vermek. planlama aşamasında kullanılmalıdır. İSİG Politikasını belirli aralıklarla gözden geçirmek. Yüksek bir İSİG performansına ulaşmak. Politikayı uygulamaya yönelik uygun ve yeterli kaynakları sağlamak. • • • • • • • • • • • İSİG iş performansının entegre bir parçası olarak tanımlanmak. Sürekli maliyet-yarar bir performans gelişimini sağlamak. İSİG Politikasının amaçlarını hazırlamak ve işletme içi herkesin bilgilenmesine yönelik yayınlamak. Her seviyede çalışanların İSİG politikasın uyarınca sorumluluklarını yerine getirebilmeye yönelik uygun eğitimleri aldıklarından emin olmak. uygulanmasını. İSİG Politikasının işletmede tüm seviyelerde anlaşılmasını.Bu değerlendirmeden elde edilen bilgiler uygun bir başlangıç noktası yakalamak yönünden önemli olup.

için büyüklüğü veya yapısı ne olursa olsun. Uzmanlardan öneri ve hizmet almaya yönelik organizasyon yapılması. İSİG yönetim sistemiyle ilgili bütün sorumluluğu alarak. tamamı ile entegre olması son derece önemlidir.Sorumluluklar : İSİG sorumlulukları bütünüyle üst yönetimle ilgilidir. Organizasyon yasal veya ihtiyaçtan doğan. Yeterli İSİG bilgisine ulaşılması. işletmede uygulama ve organizasyonu sağlamasıdır. . kanuni yaptırımlar çerçevesinde güvenli aktiviteler yapılması için beceri ve kabiliyet. Fakat unutulmamalıdır ki. kayıt sistemini oluşturmalıdırlar. Üst düzey Yöneticiler. bu gerekliliği gösterebildikleri. dokümantasyon en önemli unsurlardan biridir. Organizasyon yapısına ve büyüklüğüne uygun gerekli kaynakların sağlanması. 112 . . Yönetimsel Düzenlemeler : İSİG nin organizasyon ve onun tüm aktivitelerine. En güzel uygulama. İSİG performansının daha da artması için aktif olarak kendi katılımlarını göstermelidirler. İSİG bilgisinin etkin şekilde ve uygun yerde paylaşılmasına. verimlilik ve etkinlik azaltılmamalıdır. Birimlerinde çalışan bütün insanların sağlığından ve güvenliğinden sorumlu olmalı. Çalışanların katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar yapılması. Ayrıca işletmedeki bütün birimlerde çalışan yetkililer. iletişim sağlanmasına yönelik organizasyon yapılması. sağlık ve güvenlik yönünden etkilenenlerin sorumluluğunun da kendilerine ait olacağını bilmeli. Alacakları kararların İSİG Yönetim sistemi performansını etkileyecek düzeyde olduğunun bilincinde olmalıdırlar. üst yönetimden ( büyük kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olabilir) birisinin. Organizasyonun tüm seviyelerinde ihtiyaçların tanımlanması ve gerekli eğitimlerin organize edilmesi. • Birimlerindeki ortamlardan. İSİG Yönetim Sistemi Dokümantasyonu : Etkin ve başarılı bir İSİG Yönetim Sistemi için. Yönetim yapısı içinde sorumlulukların dağılımının tanımlanması ve gerçekleştirilmesi Kişilerin sorumluluklarını yerine getirebilmeye yönelik gerekli yetki ile donatılması. dokümantasyon mümkün olan en az sayıda tutulmalı. Politikanın uygulanması ve etkin bir İSİG yönetimi için bir organizasyon şunlara sahip olmalıdır .

PLANLAMA VE UYGULAMA : Performans Ölçümü Bu planlanan aktivitenin başarı veya başarısızlığım açık bir şekilde görebilmek için önem taşımaktadır. IV. tehlikelerin saptanmasını da kapsayacak şekilde risk analizi yapmalıdır. Tanımlanan riskleri kontrol ve tanımlanan ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygulama düzenlemeleri ve genel planlama yapılmalıdır. « Performans ölçümü.Bu kayıt sistemi İSİG planlarını tam anlamı ile uygulamaya geçirmeye uygun olmalı ve ihtiyaçların bir parçası olmalıdır. • Acil durumlara yönelik planlamalar yapılmalıdır. kanuni gereksinimleri belirlemeli ve diğer gereksinimlerle birlikte İSİG Yönetimini uygulamalıdır. İşletme. İSİG konusunda gereksinimleri tanımlamak. Bu planlama. Kanuni ve Diğer Gereksinimler : İşletme. İSİG Yönetim Düzenlemeleri : Organizasyon aşağıdaki başlıkları da kapsayan düzenlemeleri yapmalıdır . 113 . kaynaklar da dahil ) hazırlanmalıdır . gelecekte karşılaşılabilecek acil durumları önceden sezinleyip gerekli önlemleri almalı ve oluşabilecek etkilerini hafifletmelidir. denetleme ve durum değerlendirmesi için planlama yapılmalıdır. Ne Zaman yapılacak ? ve Beklenen çıktı ne olacak ? sorularının cevapları yer almalıdır. • Gerekli görülen düzeltme aktiviteleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. belirgin performans kriterleri belirlemek aşamalarını kapsamalı ve Ne yapılacak ?. Kim sorumlu olacak ?. dokümanların yenilikleri izleyen şekilde yeni tarihli olmasma dikkat etmeli ve uygun görüldükleri amaca hizmet için kullanılmalarını sağlamalıdır. İşletmeler. risk analizinin yanısıra. Risk Analizi : İşletme. • Politikayı uygulamaya yönelik genel plan ve amaçlar ( personel.

İSİG Yönetim Sisteminin verimini göstermek için anahtar bir yoldur. diğer sağlık ve güvenlik performans olaylarının takibi gibi. Proaktif Performans Ölçümü: surveyans ve gözlemler ile. İSİG Yönetim Sisteminin tüm elementlerini daha derin ve daha eleştirel bakışla irdeleyen periyodik bir denetlemeye gerek vardır. çalışma izinleri gibi. Yetersizlikler görüldüğü zaman. İki yolla yapılabilir. organizasyon dışından. Reaktif Performans Ölçümü : Kazaları. Denetleme yöntemleri organizasyonların büyüklüğü ve mevcut tehlikelerin yapısına göre değişik olabilir. Gerekli olduğu takdirde hem nitelik hem de nicelik ölçümleri yapılmalıdır.Performans Ölçümü. Bu denetleme. hastalık-sağlık. hangi politika ve amaçların gerçekleştirilebildiğini gösterir. DENETLEME : İSİG nin rutin izlenmesine ek olarak. VI. bağımsız ve profesyonel kişi veya kişilerce yapılmalıdır. Organizasyonun genel İSİG Yönetim Sistemi tanımlanan İSÎG performans standartlarına ulaşma kapasitesine sahip mi? » İSİG Yönetim Sisteminin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir ? « Organizasyon gerçekten hedeflediklerini yapıyor ve ulaşabiliyor mu ? 114 . sebepleri kökten tespit edilmeli ve düzeltilmesi için gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Denetleme şu soruları içermelidir. Performans ölçümü "izleme" anlamındadır. kazaya ramak kaldı durumlarını. örneğin yapılacak işin güvenlik sistemleri.

1996. değişen kanunlar. Politika Organizasyon ihtiyaçlara yönelik İSİG Yönetim Sisteminin periyodik gözden geçirilme sıklığını tanımlamalıdır. KAYNAK: BS 8800 Guide to Occupational Health & Safety Management Systems. « . yeni teknoloji sunumu gibi Ve herhangi bir yetersizliği ortadan kaldırmak için hangi aktivıtelerin gerekli olduğunu tanımlayabilmelidir. İSİG Yönetim Sisteminin genel performansını. İç ve dış faktörleri. Denetleme bulgularını. 115 . örneğin değişen organizasyonel yapı. Denetim sonuçları ve alınması gerekli düzeltici önlemler ilgili tüm kişilerle paylaşılmalı.Denetleme çok geniş olabilir veya seçilmiş bir alan veya konulara yönelik olabilir. . Bu gözden geçirme şunları göz önünde tutmalıdır . . hu kişiler bilgilendirilmelidir. Sistemin elementlerinin performansını.

116 .

Erkekler. 9. Yılda yaklaşık 66. Üretim yapan küçük bir işletmede çalışırken meydana gelen kaza sonucu ölüm olasılığı. 4.2 milyon kişi meslek hastalığına ya da işe bağlı hastalığa yakalanıyor. 3. Şenay ÖZDEMIR Ph. 13. 117 . Yaralanmaların en sık nedenini kayma ve düşmeler oluşturuyor.şti. 1976-1998 yılları arasında. 5. 15. Kanserden ölüm nedenlerinin yüzde dördünü işe bağlı kanserler oluşturuyor. Handan TOPÇUOĞLU Ph. Her yıl yaklaşık 70 kişi işyerinde araçların neden olduğu kazalarla yaşamım kaybediyor. 12. Bu konuya belkide gereken önemi en fazla gösteren ülkelerden biri olan İngiltere'de çalışanların sağlık ve iş güvenliği göstergelerinden yapılan bir derleme aşağıda yer almaktadır. kadın işçilere göre 3 kat daha fazla kazalanma ve 10 kat daha fazla ölüm riskine maruz kalıyorlar. 6. 7. 10. Yıllık iş kazalarının ve işe bağlı hastalıklar nedeniyle meydana gelen kaybın ekonomik boyutu.000 kişi titreşime bağlı el-kol damarlarını tutan hastalıklara yakalanıyorlar. Uzun yıllardan beri.2000 YILMA GERERKEN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ GERÇEK YÜZÜ Dr. 2. 16. Her yıl yaklaşık 1500 kişi işe bağlı astım hastalığı nedeniyle yeni vaka olarak karşımıza çıkıyor. 220 çocuğun tarımda kullanılan araçların neden olduğu kaza sebebi ile yaşamlarını kaybettikleri bildiriliyor. Dr. İdeal İş sağlığı Ltd. 11. 14. bir kişi hayatını işini yaparken kaybediyor. İngiltere'de her iş günü. 1.D. Asbestosa bağlı ölümler İngiltere'de tek başına en büyük ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. 8. büyük işletmede meydana gelen kazaya göre iki katı daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl 2.000 kişi işe bağlı deri hastalıklarına yakalanıyor. Her yıl yaklaşık 36. çalışma yaşamının insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmekte ve bu konuda yapılan çalışmaların önemi her fırsatta dile getirilmektedir. Yılda 13 milyon işgünü işe bağlı hastalık nedeniyle kaybediliyor. İşyerindeki ölümlerin en sık görülen nedenini yüksekten düşmeler oluşturmaktadır. İngiltere'de. 4 milyar pound ile 9 milyar pound arasında seyrediyor. Endüstride en sık karşılaşılan meslek hastalığını gürültüye bağlı işitme kayıpları olarak görülüyor.D.

665 ölümcül olmayan büyük yaralanma. diğer Avrupa Birliği ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletlerinden daha düşüktür. 1997/1998 yıllarında inşaat sektöründe 93 ölümlü kaza meydana gelmiş bulunmaktadır. 1996/1997 yılları arasında. 19. işe ve işin yürütüm koşullarına bağlı ölüm. Health&Safety Newsletter. araçların veya kapakların üzerinde bulunmak. Karbon monoksid maruziyetine bağlı her yıl yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetmektedir. 20. yaralanma ve hastalık halinin yeterince kontrol edilemiyor ve. işe bağlı hastalıklar arasında en sık görülen hastalık olarak yer alıyor. 21. 23. HSE. 22. riskleri kontrol altına almak üzere sistematik. kaza oranının yok denecek kadar az olduğu bir ülkenin verilerini göstermektedir. düşen veya dönen parçaların.17.büyük ölçüde önlenemiyor olması düşündürücüdür. Bu nedenle. Page 3. sıkışmak tespit edilmiştir. araştırma ve laboratuvar olanaklarının bir hayli gelişmiş ve yaygın olduğu bir ülkede bile elde edilen bu sonuçlar. Yukarıda yer alan veriler ve değerlendirmeler. KAYNAK: Health & Safety Facts. çalışma hayatındaki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen koşulların kontrol edilmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. sürekliliği sağlanmış bir yönetim programı uygulaması gerekmektedir. fiziksel şiddete maruz kalma sonucu meydana gelmiştir. Kas iskelet sistemi hastalıkları. İngiltere'de başta öğretmenler ve hemşireler olmak üzere. İngiltere'de meydana gelen ölümlü iş kazalarının oranı. 1996/1997 yılları arasında meydana gelen ölümle sonuçlanan yüksekten düşme kazalarının en sık görülen sebepleri arasında hareket eden. halen yarım milyon çalışan işe bağlı stres. kayıtların iyi tutulduğu ve kayıt dışı hastalık. eğitim. 2000'li yıllara girerken. 118 . depresyon ve bunalım yaşamaktadırlar. 18. İş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının. 25 October 1999. tüm yöneticileri» çalışanlarını ve işini etkileyen sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek.

İş Sağlığı B. Elektromanyetik radyasyonun genellikle görünmez olması.Hilmi Sabuncu*. dalga özellikli . GENEL BİLGİLER Radyasyonları. İnsanoğlu. maruz kalanın. bizzat bu ışınların şiddetlerini ölçüp. bu ışınların sahip olduğu fiziksel enerjileri dolayısıyla vücuda verdiği zararlar . partiküler radyasyonlar ise. Dr.H. Çalışanların maruz kaldıklarını düşündükleri ve büyük rahatsızlık duydukları. Gamma ışınları. GİRİŞ ve AMAÇ İş sağlığı açısından.ELEKTROMANYETİK RADYASYON ZARARLARI TELEVİZYON ve BİLGİSAYARLARDA EKRAN RADYASYONU Prof. motivasyonu bozulur. dalga özellikli ışınlan. X ışınları (Röntgen Işınlan). 119 . Nötron ışınları. önemle elektromanyetik radyasyonun sağlığa etkileri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.7 Mikron dalga boyuna sahip olan "görünür ışınlar" ve "Lazer ışınları" dışındaki ışınlar. çalışma ortamında yaşadığı olumsuzluklardır. O halde bu ışınların zararlarını iki şekilde nitelemek yerinde olur: 1. ekran radyasyonları konusunda ölçümler yaparak. Tip zararları ise. çalışanların. Alfa ışınları ve Beta ışınları ise partiküler özellikli ışınlan oluştururlar. motivasyonlarım bozar.Halim İşsever*.4 . iş performansı düşer. ama zararlı olduğunu bildiği bu düşmanlarla. çalışma ortamlarında bulunan radyasyon kaynaklan ve verdiği zararlar. Bu durumda. İnsan sağlığının en büyük düşmanlarından olan bu ışınları. Ata Türer** (*) LÜ. Elektromanyetik radyasyonlar ve Partiküler radyasyonlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. çalışma ortamında birlikte olduğunda. bu ışınlar konusundaki bilinçsizliği nedeniyle. standartlarla karşılaştırarak. performanslarım etkiler. iş sağlığı uzmanlarına düşen en önemli görev. Radyo dalgaları. Tip zararlar. İşte. Elektromanyetik radyasyonlar. bu konuda bilinçsiz olan çalışanları rahatsız eder. bu ışınlar konusunda bilinçlenmesini sağlamak. (**) Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi (ÇNAEM) Ö Z E T : Endüstride çalışanın sağlığını etkileyen en önemli fiziksel etkenlerden biri de elektromanyetik radyasyonlardır. çalışanın. "görünmeyen düşmanlar" diye nitelemek doğru olur kanısındayız. Görünür ışınlar. bu çalışmamızın amacı. 1. sonuçlan standartlarla karşılaştırarak. Bu insan. son derecede fazla rahatsızlık hisseder. bilinçli olmadığı. zararlı sınırlarda olmadığını çalışana anlatmak ve inandırmaktır. hatta işten kaçar. partiküler bir yapıya sahip radyasyonlardır.D. Ultraviyole ışınlan. çalışmak istemez. infrared ışınlan. onların bilinçlenmelerini sağlamaktır.İstanbul Tıp Fakültesi.0. 2. Bu nedenle. 0. 2. çalışma ortamlarında. çok büyük önem taşımaktadır.Dr. isminden de anlaşılacağı gibi. iş kazalarına dahi neden olabilir. Mikro dalgalar. bahsi geçen etkenler ile çalışmaya zorlanırsa. Bu ışınlar arasında. gözle görülemeyen ışınlardır.

Körlüğün süresi. etkileme süresine bağlı olarak değişir. görünür ışınlar. kornea tarafından tamamen tutulduğu halde. Fakat genel olarak göz kapağının refleks olarak kapanması. kişisel hassasiyete ve diğer etyolojik faktörlere de bağlı olarak deri kanserine kadar varan tablolar görülebilir.X ve Y ışınları. İyonize eden elektromanyetik radyasyonların. Şekil 2. 280 . Daha sonraki dönemlerde ödem. Ultraviole ışınlarının hedef organları gözler ve deridir. Hz). frekans birimi (hertz. Enerji düzeyleri 107 eV civarındaki bu ışınların etkileri. nanometre) veya enerji birimi (elektron volt . Gözlerdeki maruziyet sonucunda fotokeratit oluşabilir. bu birim cinsinden ifadesi. 280 nm'den küçük dalga boylular ise basınçlı civa buharlı lambalardan yayınlanır. mikro metre. Radyasyonun Biyolojik etkinliği (RBE) denilen bir birim ile ifade edilir. Deride eritem oluşturur. ışık ışınlarının şiddetine. etkilenme süresini azalttığından ve nispeten sabit tuttuğundan. 120 . fluoresant lambalardan veya siyah ışıklı lambalardan.320 nm olanları. Elektromanyetik spektrumu tanımlayan birimler. Görünür ışınlar sadece göz üzerine etki edeler. : Elektromanyetik spektrumun fiziksel karakteristikleri Ultraviyole ışınlarının dalga boyu 320 . güneş ışığından. bir birimdir. X ışınlan. Şekil 2. UV ışınları. geçici körlük süresi daha çok ışık ışınlarının şiddetine bağlıdır. Bu ışınların dokuda girginliği fazla.400 nm olanları. Çok uzun süreli maruz kalmalarda. yani 1 RBE 'lik bir etkiye sahiptir. mesleki maruziyet bakımından hekimlerin çok maruz kaldıkları bir radyasyon tipidir. dalga boyu birimi (cm. korneayı geçerek retinaya ulaşırlar. frekansı ve enerjisi yüksek ışınlardır. Çok şiddetli ışık ışınlarına maruz kalan gözün ağ tabakasındaki görme reseptörleri etkilenerek geçici körlüğe neden olurlar. de görüldüğü gibi dalga boyu en düşük.eV) ' dir. rastladığı molekülleri iyonlaştırma kapasiteleri oldukça yüksektir. vezikülasyon ve pigmentasyon oluşur.

89 uR/Saat 121 . Retinaya ulaşabilen İR ışınları. mesleki maruz kalmalarda.4 W/KG. deriyi ve göz okülerini geçebilirler ve su. bilgisayar fuarında COMPEX (COMPuter Exhibition) gerçekleştirilmiştir. katot ışınlı tüplerden. 3 kHz'den 300 GHz'e kadar frekansa sahip radyasyonlardır. Nötronlar ise. 7. yaklaşık 1000 m2'lik bir alana yayılmış 23 değişik firmanın pazarladığı veya demostrasyon için kullandığı bilgisayar ve televizyon ekranları üzerinde yapılmıştır. iyonize eden Alfa (Helyum atomu çekirdekleri).4 nm'den daha küçük olan İR ışınlan. Özellikle 500 cm'nin üzerindeki dalga boyuna sahip olan radyo dalgalan için vücut tam bir saydamdır. Alfa ışınlan girginliği düşük. Yani kanıtlanmış bir sağlık zararı saptanmamıştır. 1 0 . Yıllık SAR değerinin en üst Ümitleri. 0. 3. 6 tanesi renksiz (mono). 100 mW/cm2'lik bir maruz kalmada ise katarakt ve retinal yanıklar görülebilir. absorbe olarak termal etki oluştururlar. 2 tanesi "ekran filitreli" renkli. iyonizasyonlan düşüktür. her türlü kaynak bilgisine ölçmeler tamamlandıktan sonra başvurulmuştur.1 cm'lik girginliğe sahiptir ve 3cm'den küçük dalga boylular ise dış deride tutulurlar. Aynı dalga boylu dalgalarla hayvan deneylerinde katarakt oluşturulmuştur. 1. O halde bu türden maraz kalmalarda doz ölçmeleri yapılmalıdır. 10-20 cm'lik dalga boylu mikro dalgalar. Sintilatörlerin göstergeleri mikro prosesörlü digital ekranlıdır ve cihazın ölçü alanı 1 Mikro Röntgen / saat' den. Her cins ekran için genel ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış ve aralarındaki farklar test edilmiştir. Ölçüm yapılacak ekranlar belirledikten sonra uzmanlarımız farklı yönlere hareket ederek birbirinden bağımsız. Ölçmelerin etkilenmemesi için. mikro dalga pişiricilerden. Nötronların etkisi ise 20 RBE'dir. kalibrasyonlan ÇNAEM tarafından yapılmış iki adet EBERLINE marka FB-6 Model dedektörlü plastik sintilasyon sayıcısı kullanılmıştır. İnsan vücudundaki girginliği. genel halk sağlığı açısından ise 1/2 saatin üzerindeki maruz kalmalar için 0. beta ışınlan (Elektronlar) ile sekonder radyasyonlar meydana getiren Nötronlar (Çekirdek tanecikleri) şeklinde tanımlanır. Alfaların etkisi 10 RBE. dalga boyuna bağlıdır. vücut için en önemli riski oluştururlar. her ekran için tek bir değer elde edilmiştir. bu ışınlar için iyi bir geçirgendir. 1-100 cm dalga boylu dalgalardır ve iletişim sektöründe radarlardan. girginliği en yüksek ve sekonder radyasyonlar oluşturduğu için en tehlikeli ışınlardır (1). birbirini etkilemeden ölçmelerini yapmışlardır. Ölçmeler iki uzman tarafından fuarın bir noktasından başlayarak her ekranda iki add ölçü yapacak şekilde organize edilmiştir. 2 . 4. iyonizasyonu şiddetli: Beta ışınlarının girginlikleri orta. Radyo dalgaları. Fuar. Partiküler yapıdaki radyasyonlar. Elde edilen radyasyon değerleri arasında en yüksek olan ekran. Ekran radyasyonunu ölçmek üzere. Fakat daha kısa dalga boyluların (mikro dalga özelliği gösterenlerin) etkileri fazladır ve bu etkiler SAR (Spesifik Absorption Rate) denilen bir birim ile ifade edilir.08 W/KG olarak belirlenmiştir.3 0 mW/cm2'lik İR ışınlarına kronik maruziyeti sonucunda kornea bozulmaları meydana gelmektedir.2). Ölçme yapılmadan önce ekran radyasyonları ve arka fon (Back ground) radyasyonu konusunda hiçbir araştırma yapılmadan ölçmeler yapılmıştır. Her ekranda yapılan iki ölçmenin ortalaması alınarak. elektroterapi cihazlarından yayılırlar. 3 -10 cm'lik dalga boylular. Beta ışınlan da X ve y ışınlan gibi Etkileri 1 RBE ile tanımlanır. mikro dalgaları da kapsayan (Şekil 1.4 nm'den büyük dalga boylu İR ışınları su tarafından absorbe edildiğinden girginlikleri fazla değildir. Ölçü yapılan ekranlardan 60 tanesi renkli. 2. 7 tanesi "Alçak Radyasyon" özellikli renkli. 2 tanesi televizyon renkli'dir. ( Mikro dalgalar. değerlendirme için. Gözün. lmm .5 Röntgen / saat'e kadardır. BULGULAR Yapılan ölçmeler sonucunda farklı tipteki ekranlann ölçüm değerleri Tablo l'de gösterilmiştir.1 saatin üzerindeki maruz kalmalar için 0.2 0 cm'lik dalga boylular en derin girginliğe. endüksiyon firınlanndan. Toplam olarak ölçü yapılan ekran sayısı belirtilen özelliklerde 77 adet'dir. bu yöntem tercih edilmiş.Dalga boyu 1. GEREÇ ve YÖNTEM Araştırmamız.

İstanbul için arka fon (Back round) radyasyonu kaynaklardan elde edildiğinde. TAE. yani değerler arasındaki farklar anlamlı bulunmayınca. "İş yeri hekimliği ders notları" .5 . Bunun yanında. Ülkemizde. Sonuç olarak.Basım. Daha doğrusu. "Alçak Radyasyonlu ekran" ile normal renkli ekran arasındaki fiyat farkına değecek bir ölçüm değeri farkı. 02. "radyasyon soğurma" değerleri beyan eden raporlar alabilmektedir. Yani biz. fakat halk sağlığı açısından hiç bir anlam ifade etmeyen. . çok daha etkin olduğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki. Türk Tabipleri Birliği Yayını. Durum böyle olunca. gelişmiş ülkelerde bu sorun mutlaka dava konusu olurdu. 1. Gittikleri yerlerde bu raporları göstererek. ekran radyasyonunun. Doğal olarak böyle bir sorun olsa idi. Örneğin "alçak radyasyonlu" ekran ile normal renkli ekran arasında kayda değer farklılıklar yoktur. arka çevre (Back round) radyasyonunu aşmaması nedeniyle. Bilgisayar ve televizyon ekranlarında sağlığımızı etkileyecek düzeyde bir ekran radyasyonunun söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir. ANKARA. 1996. aralarında anlamlı farklar bulunmamıştır.00. laboratuar koşullarında yapılan ölçmeler sonucu elde edilen. 31/05/1994 Tarih ve B. analiz eden kurumlara. her tür radyasyon tipini kolayca tespit eden cihazlar ve özel kurumlar olmalıdır. elde edilememiştir. etkeni üretenleri derhal dava etmektedirler. herhangi bir ekran radyasyonu sorunu olmadığı halde. "acaba biz başka bir değer mi ölçmüştük" sorusu akla gelmektedir.8. 5. çok kolay şekilde ulaşabilmeli ve öncelikle sağlığını etkileyen bütün etkenler konusunda bilinçlendirilmelidir. KAYNAKLAR 1. zarar gördüklerini sandıkları bütün etkenleri. TARTIŞMA ve SONUÇ Herhangi bir standartla karşılaştırmadan. ülkemizde en yetkili radyasyon ölçen kurumlara başvurup. 2. etken zarar verici boyutta ise. Aynı biçimde ekran önüne takılan filtrenin de radyasyon önlemesi açısından anlamlı bir yaran görülmemektedir.R/Saat olduğu da göz önünde bulundurulursa. bilgisayar kullanan firmalara "ekran filtrelerinin radyasyonu engellediğini" belirterek satış yapabilmektedirler (2). Araştırmamızın kapsamı içerisinde bulunan. Atom Enerji Komisyonu'nun ISO standartlarına göre verdiği zararlılık sınırları incelendiğinde ekranın 5 cm önünde insan sağlığı için olumsuz olarak verilen radyasyon değerinin 574 u. tüm ölçmelerimizde sadece ve sadece arka çevre (Back round) radyasyonunu ölçmüştük. 09 . 1. 122 . resmi veya özel bu tür kurumlar vasıtasıyla ölçtürebilmekte. ölçme değerlerimizin ne kadar masum değerler olduğu ve bu değerlerinde arka çevre (Back round) radyasyonu olduğu ortaya çıkmaktadır. bu değerin 7.5. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Bu ülkelerde insanlar. ekran filtrelerini üreten kurumlar . İnsanlarımız. sağlığını etkileyen bütün etkenleri ölçen.0 (iR/Saat olduğu ve şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu anladık. elde edilen değerler incelendiğinde. zararlı etkenlerin insan sağlığına zarar verip vermediğini kontrol eden kurumların. 045-653-94 Sayılı Rapor. ÇNAEM.

• İş kazalarının % kaynaklanmaktadrr. 95'inden fazlası kişilerin hatalı davranışlarından • Kazaların meydana gelme sıklığı. • En önemli yatırım çalışana yapılan yatırımdır. analiz etmek. kişilerin hatalı hareketlerine bağlıchr. kaza tekrarlarının önlenmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesi açısından son derece önemlidir. yol açan nedenleri araştırmak ve değerlendirme sonrasmda gerekli ders ve önlemleri almak. Turgay BİNYILDIRIM / The Shell Co. Bu nedenle. Çalışana yapılacak olan en değerli yatınm da kuşkusuz eğitimdir. tesadüfi olarak veya nedensiz meydana gelmez. Of Turkey Ltd. oluşan küçük ya da büyük tüm kazaları dikkatlice incelemek. • "İş Emniyeti Performansını" yükseltmek için "Emniyetsiz Durumların" gözlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir ! • Herkes emniyetli çalışmakla yükümlüdür ! Haraket ve 123 . İstatistiki bilgiler ve yapılan araştırmalar göstermektedir ki .İŞ KAZALARININ OLUŞUMU VE İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI (BÖLÜM -1) MakMüh. Hiç bir kaza durup dururken.

•• Tüm iş kazaları.1 Ucuz Atlatılan Kazalar (Near Miss) Herhangi bir yaralanma veya malzeme kaybına veya hasarına -kıl payı farkla. Bu zincirin bozulmasıyla nihai sonuç önlenecek veya değişecektir. İster büyük ister küçük olsun.2 İŞ KAZALARININ SINIFLANDIRILMASI Yaralanma veya hastalanma ve/veya mala.2.000 USD veya daha fazla hasara neden olan kazalardır. araçlarında. 1.2.2 Maddi Kayıplara Yol Açan îş Kazaları (Without Injury) Büyük maddi kayıplar Herhangi bir yaralanmanın yer almadığı. Küçük maddi kayıplar 10. emniyetsiz hareket ve durumların oluşmasıyla meydana gelmektedir.3 Yaralanma ile Sonuçlanan İş Kazaları Bir iş yerinde tanımlanmış olan bir görevin yerine getirilmesi sırasında tek bir olaydan -veya kısa bir süre içinde birden fazla olaydan. malmda veya cihazlarında (herhangi bir sigorta ödemesi öncesinde) 10.2. 124 . 1.yol açmayan kazalardır. 1.000 USD altında hasamı veya ürün kaybının meydana geldiği kazalardır. maddi kayıplara yol açan kazalar İş Emniyeti Performansı'm sıfırlamazlar. ancak şirket tesisinde. zincir halkaları gibi birbirine bağlı hataların. çevreye veya üçüncü şahıslara zarar gelmesiyle sonuçlanan olaylardır. ancak olumsuz etkilerler. Ancak gerçek bir kaza olarak kabul edilmeli ve buna yol açan çalışma koşulları araştırılmalıdır. • Tüm iş kazaları önlenebilir ! 1.kaynaklanan yaralanma veya rahatsızlanma (veya hastalanma) durumudur.

"İş Emniyeti Performansı"mn sıfırlanmasına neden olur! 125 . vb. Örnek : Basit sıyrıklar. Bu tip kazalarda maddi hasar da meydana gelebilir. Bu tip kazalar sonucunda Emniyeti Performansı sıfırlanır. Tam sakatlık (Permanent total disability) Kişinin çalışmasını tamamen engelleyen ve vücudun fiziki fonksiyonlarım kalıcı olarak ortadan kaldıran son derece ciddi kazalardır.İş Kazası olarak nitelendirilmelidir. Yaralanma ile ölüm arasında geçen süre dikkate alınmaz.LIT) Kazaya uğrayan şahsın. iş yerinde doğal nedenler sonucunda meydana gelen ölüm veya hastalıklar / rahatsızlıklar (ve ilintili olarak yaralanmalar) İş Kazası olarak kabul edilmezler. 1. İş Emniyeti Perförmansı'nı sıfırlamaz. Çalışma günü kaybı ile sonuçlandığından İş Emniyeti Perförmansı'nı sıfırlar. Ölümcül iş kazaları. parmak sıkışmaları.2.Ekipman veya yönetim araçlarındaki kusurlar nedeniyle meydana gelen kazalar mesai dışında dahi olsa. İş Emniyeti Performansım sıfırlar. sakatlığı veya onarılamayacak şekilde kopması. en azından kazanın meydana geldiği günü takip eden takvim günü boyunca -ancak geçici bir süre için. Ancak. Kalıcı kısmi sakatlık (Permanent partial disability) Meydana gelen bir kaza sonucunda vücudun herhangi bir parçasının veya bir organının kalıcı olarak fonksiyonunu kaybetmesi. önemsiz ve derin olmayan kesikler. Birden fazla kişinin ölümü söz konusu olabilir. Geçici iş görememezlik / sakatlık hali (Temporary total disability .çalışmasının kısıtlanmasına yol açan kazalardır. ciddi olmayan local yanıklar. Basit yaralanma ile sonuçlanan kazalar (First-aid accidents) Basit müdahaleler gerektiren ve gün kaybı ile sonuçlanmayan kazalardır.4 Ölümcül İş Kazaları Ölümle sonuçlanan iş kazalarıdır. ancak dolaylı yoldan olumsuz etkiler.

beklenmeyen ilave masraflar ve harcamalar Geçici veya kalıcı iş görememezlik Aynı iş-görev için yetersizlik.4 KAZALARIN ETKİLERİ VE OLUŞAN KAYIPLAR . düşmeler.Firma Açısından « Yaralanan şahıs nedeniyle kaybedilen çalışma gücü ve zamanı 126 .Sorumlu Şahıslar Açısından • • • • • • • Endişe ve stres Suçlanma ve pişmanlık İlave iş yükü (Rapor hazırlama. patlamalar. fakat iş ile bağlantılı koşullara maruz kalarak insan vücudunda meydana gelen rahatsızlık durumları veya fonksiyon bozukluklarıdır. cisim.Kazaya Uğrayan Açısından • • • • • Ağrı.3 İŞ HASTALIKLARI (Occupational Illness) İş kazası kapsamı dışmda. Kaza (yaralanma) ile iş hastalığı arasındaki temel fark "tek olay veya ani oluşum" dur. 1. güvensizlik Arkadaşları ve çevresi üzerinde etkiler . acı ve sıkıntı Gelir kaybı. zamana bağlı olarak veya ortamdaki tehlikeye bir çok kez maruz kalarak şiddetini arttıran bir gelişim şeklinde kendini gösterir ise bu bir "hastalık" durumudur. 1.Örnek: Zehirli gaz kaçakları. üzüntü. sıkışma . endişe Düşük moral Üretim veriminin düşmesi . tekrar eğitimleri) Kariyer zedelenmesi Çalışanlar Açısından Şok. Ancak zarar görme.ezilme veya çarpma (elektrik. Kazalar ve dolayısıyla yaralanmalar aniden oluşur. araç) sonucu meydana gelen ölümler.

II 2. vb Sigorta prim. Ayrıca. kaza sonuçlarının boyutu ile kazalara neden olan "Emniyetsiz Hareketlerin" arasındaki bağlantıyı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. yerel makamlar ve sivil örgütler tarafından oluşturulan baskı Kalite.• • • • • • • • Diğer çalışanlarm merak. Böyle bir yaklaşım sonucunda hazırlanmış olan "Kaza Piramidi". iş emniyeti performansım ölçmenin bir yöntemidir.0 KAZA P İ R A M İ D İ Yaralanmaya veya gün kaybına yol açan kazaların frekansı. endişe ve tartışmaları neticesinde harcanan zaman Amirler tarafından kazanın soruşturulması sırasında kaybedilen zaman Malzeme ve makinalarm zarar görmesi durumu İşin durması. kaza nedenlerinin ortaya konması ve iş emniyeti performansının yükseltilebilmesi için hassas ve sağlıklı göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. masraflarında artışlar Firma adının zedelenmesi Medya. 127 . üretim verimi ve pazar payı üzerindeki etkiler . tekrar eğitimleri * Tamirat masrafları. Bundan dolayı.Toplum ve Ülke Açısından • • • • Olumsuz sosyal ve ekonomik etkiler Her yıl kaybedilen iş gücü ve üretim kayıpları Hastane ve sağlık kuruluşlarına gelen yükler. bir üretim tesisinde çalışan sayısının az olması nedeniyle kazaların nadiren meydana gelmesi de yanıltıcı sonuçlara götürebilir. bir daha kaza olmayacağını gösteremez. hizmet aksamaları Trilyonları aşan tazminat ödemeleri BOLUM . Gün kaybı ile sonuçlanan kazaların durulması. yavaşlaması ile kaybedilen zaman ve para * Yeniden planlama.

piramidin tabanında yer alan "emniyetsiz hareket ve durumlar" üzerinde yoğunlaşmak. analiz etmek kazaların önlenmesinde ve iş emniyeti performansını yükseltmede kullanılacak en etkili yöntemdir. « Mevcut prosedür veya talimatların iptal edilmesi veya yenileriyle değiştirilmesi. Bu çözümler.Hiçbir emniyetsiz hareket ve ucuz atlatılan kaza kaydı olmadan ölümcül veya ciddi yaralanma ile sonuçlanan bir kazanın meydana gelmesi. kanıtlar dikkatle incelenmeli ve tüm sonuçlar tarafsız olarak raporlanmalıdır. Tüm bu çalışmalar tamamlandığmda. kaza sonucundan başlangıç noktasına doğru ters yönde adım adım ilerleyerek meydana gelen zincirleme olaylan belirlemede ve "Tripod veya Kök Analizi" ise görülemeyen hataların açığa çıkarılmasında kuUamlan son derece önemli ve etkili metodlardır. mevcut sistem ve istatistiki bilgilerin yetersizliğini kanıtlamaktadır. ® Yeni kontrol ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması 128 .1 KAZA ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÇÖZÜMLER Tüm kazalar. Bu nedenle. bu konuda deneyimli kişiler tarafından titizlikle soraşturulmalı. tespit edilebilen kaza nedeni veya nedenleri uygun çözümlerle ortadan kaldırılmalıdır. raporlamak. "Kaza Ağacı" çalışması. 2.

2 2. 129 .2. 2 veya 3 yıl boyunca takip edilen aylık veya üç-aylık ortalamalar.000 çalışan üzerinden belli bir Daha kolay hesaplanan kaza oranında dönemdeki kaza sayısı ele alınmaktadır.. Komşu tesis veya departmanlarla işbirliği imkanlannm araştırılması ve geliştirilmesi. cihaz ve kişisel koruyucu malzemenin kullanılması Ürün veya kullanılan teknolojinin değiştirilmesi.2. kazaların meydana geldiği alanlar ile oluşumundaki zaafları ortaya çıkarmada ve emniyet performansının değerlendirilmesinde oldukça yararlıdır. bir çeyrek yıl veya bir yıl olabilir. haftada 40 saat üzerinden 50 çalışma yılma sahip bir kişiyi (örnek olarak 100. kaza tiplerine göre ele alınarak bu formül yardımıyla geniş bir yelpazede incelenmesi. Söz konusu "dönem" bir hafta.000 adam-saat'lik çalışma gerçekleştiren bir firmada 9 kayda değer kaza meydana gelmesi halinde.. Kaza Frekansı = ( 9 x 100.• • • • • • Gerekli eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması Acil planların hazırlanması veya yenilenmesi.000 çalışma saati ile belli bir dönem / zaman diliminde çalışılmış olan toplam adam-saat) gözönüne alınmaktadır.000 Dönem içinde çalışılan toplam adam-saat Örnek : 150.000 = 6 olarak hesaplanır. . Metod veya proses değişikliği. Gerekli emniyet teçhizat.2 Kaza Oranı 1. Ve unutmamak gerekir ki bütün kazalar önlenebilir! 2. 2. Kaza Frekansı Kaza sayısı x 100. bir ay. şıklarından bir ya da birkaçını içerebilir. şirketin kaza frekansı gidişatını göstermekte oldukça yararlıdır. Kaza sayısının .000) / 150.1 EMNİYET PERFORMANSI VE ÖLÇÜMÜ Kaza Frekansı Frekans formülünde.

Kaza Oram = ( 9 x 1. „_. . Zaman kaybı ile sonuçlanan kaza sayısı 130 . T. „ Ort. Kaza oram ve kaza frekansında farklı faktörler ele alındığından. ^-r-1 .3 Ortalama Kaybedilen Çalışma Zamanı Her firmanın.. Aynı şekilde. kendi aralarında direkt mukayese yapılması doğru olmayacaktır. Çalışanlarının çoğunluğu sahada / imalatta olan bir firma ile ofiste bulunan bir diğer firmanm mukayesesinin doğru sonuç vermeyeceği gibi.Kaza Oranı = Kaza sayısı x 1. firmalar arasında kaza frekansı veya kaza oram mukayesesi yapmak yararlıysa da eşit / benzer koşulların dikkate almması oldukça önemlidir.000 Toplam çalışan sayısı Örnek : Toplam 200 çalışanı olan bir firmada 9 kaza meydana gelmesi halinde.000)/200 = 45 olarak bulunur. 2.. . Kaybedilen Zaman = Kaybedilen toplam adam-saat çalışma zamam % :—*—r. kaza basma kaybettiği ortalama zamam aşağıdaki formül yardımıyla hesaplaması mümkündür.2.

• Acil planların yazılması ve güncelliğinin kontrol edilmesi. periyodik sağlık kontrol ve taramaları. etkin mücadele için gerekli eğitim ve tatbikatların düzenlenmesi. • Risk analizlerinin yapılmasına katkıda bulunması. Emniyet personeli. emniyeti ve çevre korunması konularında değişen koşullar. yürütülen faaliyet ve operasyonlar hakkında bilgi sahibi olmalı. stres yönetimi. Emniyetin sağlanmasında sorumluluk ilk olarak her bir bireyin kendisinde. tedbirler). Duruma göre her üretim tesisinde ayrıca bir emniyet mühendisi veya uzmanı bulunabilir. Emniyet Personeli Kim'dir ve Ne Yapar ? Emniyet Personelinin sadece yol gösterici ve gelişimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaları gerektiği temel prensip olarak açıkça anlaşılmalıdır. alkol / sigara / uyuşturucu vb politikalarının hazırlanması. hedef saptama. • Emniyet Performansı hedeflerinin saptanması. iş emniyeti ve yangınla mücadele konularında gerekli eğitimleri alarak ve tecrübeler kazanarak uzmanlaşmış olmalıdır. ergonomi. gerçekleştirilmesi ve bir plan dahilinde tekrarlanması. çözümler konusunda tavsiyelerde bulunmak.İSEÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KURULMASINDA ANA ADIMLAR MafcMüh. gürültü kontrolü ve işitme sağlığı. sickness absenteeism reporting and administration procedure (hastalık nedeniyle oluşan iş kayıplarının raporlanması ve yönetimi -tespit. Birden fazla üretim tesisi bulunan büyük firmalarda bir Emniyet Danışmanı (Safety Adviser veya Expert) aksi gerekmedikçe. Turgay BİNYILDIRIM The Shell Co.. yeni hazırlanan yönetmelikler ve firma yükümlülükleri konusunda yönetimi bilgilendirmek. daha sonra da bizzat yönetim kademesindedir. 131 . atıkların kontrolü ve azaltılmasına yönelik çalışmalar. • * Çevre yönetim sisteminin hazırlanması ve bu kapsamda çevresel etki değerlendirmesinin yapılması. Emniyeti ve Çevre koruması) faaliyet planlarının hazırlanması. Of Turkey Ltd. şirket merkez ofisinde bulunmalıdır. • * "Atık su deşarj" ve "emisyon" izinlerinin alınmasına yönelik müracaat ve çalışmalar. • Kaza ve önemli olayların incelenebilmesi ve buna bağlı olarak gerekli derslerin çıkarılabilmesi ve tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınabilmesi için etkin bir "kaza inceleme ve raporlama" sisteminin hazırlanması. • * İSEÇ (İş Sağlığı. • * İş sağlığı programının oluşturulması ve bu kapsamda gıda hijyeni (restoran/yemek servisi var ise). a) Başlıca görevleri arasında. • * Atık yönetim sisteminin hazırlanması. analiz. • îş sağlığı.

Tüm sorumluluğun belirli sayıdaki emniyet personeline yüklendiği ve tüm önlemlerin bu personel tarafından alınabileceği beklentisindeki firmalar. cihaz. « * İSEÇ konularında çevre kuruluşlarla "iş birliği" imkanlarının yaratılması.) ® Firma eğitim politikasının hazırlanmasına katkıda bulunmak. ilgili departmanlar ile sıkı haberleşme / ilişki içinde bulunmak. düzenlenmesi. çalışanları kazalardan koruyucu etkin yöntemlerin sisteme kazandırılması veya işler halde tutulması mümkün olamaz. * İhtiyaç duyulan her türlü emniyet. gerçekleştirilmesi ve belirli zaman aralıkları ile yenilenmesi (bu konuda direkt sorumluluk departman direktörlerinde ve insan kaynakları veya personel departmanlarındadır. Bu doğrultuda her kademedeki firma çalışanlarına yönelik ilk yardım kursları dahil "İSEÇ eğitim ihtiyaçlarının" belirlenmesi. İşçisinden en üst yöneticisine kadar tüm çalışanların desteği ve katılımı olmadan emniyetli / sağlıklı bir iş ortamının yaratılması. yangınla mücadele ve benzeri ekipman / cihaz / malzeme / teçhizat standardının belirlenmesi. b) Destek verdiği görevlen arasında. basınçlı kap ve benzeri donanımınperiyodik kontrolü. Emniyet personeli. yangınla mücadele ve benzeri ekipman / cihaz / malzeme / teçhizatın temini. normal görevinin yanı sıra iş sağlığı. kişisel koruyucu. ® Yönetim tarafından belirlenecek "firma İSEÇ politikalarının" hazırlanması. • * İSEÇ konularında firmayı temsil etmesi. gerçekte son derece ciddi tehlikelerle karşı karşıyadırlar. emniyet sübabı. güvenlik ve çevre konularının yürütülmesinde de görev alabilir. işe veya göreve yeni başlayan personelin « Departman ve ünitelerin (kalite çemberleri gibi) yürüttükleri / oluşturdukları İSEÇ konularını da kapsayan çalışmaların desteklenmesi. * Nispeten küçük firmalarda emniyet personeli. "çalışma izni" prosedürünün bu departmanlarca gereği gibi uygulanmasına * Tesis içindeki çapraz kontrollar. Bu doğrultuda. 132 . bu malzeme ihtiyacının nitelik ve nicelik olarak saptanması. * Arıtma sistemlerinin ıslahı ve kontrolü. makina. testleri ve bakımı konusunda mühendislik / bakım-onarım faaliyetlerinin emniyetle yürütülebilmesi için yardımcı olmak. can kurtaran sandalı veya umut taciri değildir. stajyerlerin. ® Aylık emniyet komitesi toplantılarının düzenlenmesi.• Her türlü emniyet. • Çalışma talimat ve prosedürlerinin hazırlanmasına katkıda bulunması. müteahhit personeli / işçilerinin. ® Yönetim ve departman direktörleri tarafından yürütülen emniyet bilincinin ve emniyet performansının yükseltilmesine yönelik faaliyet ve kampanyaların desteklenmesi. kişisel koruyucu. Ne Değildir ? Emniyet personeli kazalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. geçici işçilerin. • Tüm ekipman.

emniyet performansının yükseltilmesinden herkes sorumludur. Kimya Mühendisleri 3. zaruri emniyet malzeme ve ekipmanının temini konusunda gerekli desteğin sağlanması. Kısa bir süre sonra emekli olacaklar veya kariyerinde yükselme umudu taşımayanlar. Dolayısıyla. inisiyatif kullanma becerilerine sahip • Yerel makamlar ve resmi daireler ile etkin ilişkiye girebilecek yapıda • İSEÇ konularında firmayı temsil edebilecek bilgi ve yetenekte • Liderlik vasıflarına sahip olduğuna. sır tutabilecek • Kendisini ve etrafindakileri motive edebilecek • Mücadeleci fakat kinci olmayan • Öğretme yeteneği olan ve öğretmeyi. kesinlikle bu göreve getirilmemelidir. yönetmelik ve tüzükler konusunda bilgi sahibi • Müzakere becerisine sahip Hangi meslekler daha uy^ımdur ? Yukardan aşağıya önem sırasına göre. Makina Mühendisleri 2. insanları bilgilendirmeyi seven • Girişken • Yapıcı • İnsanların katılımını sağlayabilecek ve gelen öneri / fikirleri dinleyebilecek • Üretken • Karar verme. Elektrik Mühendisleri 133 . İnşaat Mühendisleri 5.Unutulmamalıdır ki. Emniyet bilincinin gelişmesi. "Emniyet Danışmanlığı" görevi. asla kişilerin kariyer planlamasında son nokta olmamalıdır. Ne gibi Vasıflara sahip olmalıdır ? • İnsan üşkileri canlı. firma İSEÇ politikalarının ve hedeflerinin saptanması yönetimin başlıca görevleri arasındadır. Maden Mühendisleri 4. gerekli eğitimlerin düzenlenmesi. bir iş yerinde herkes emniyetli çalışmakla ve emniyet kurallarına uymakla yükümlüdür. 1. ancak takım çalışmasının da yararına inanan • İlgili kanun.

parlayıcı. zehirleyici kimyevi maddeler ve petrol ürünleri • Etkili sunuş becerileri • Temel trafik kuralları 134 . atık kontrolü (özellikle tehlikeli atıklar) ' ® Başlıca yanıcı.Bilmesi ve eğitim almış olması gereken konular: • Ürün yönetimi • Ergonomi • Stres yönetimi • İletişim becerileri • Müzakere becerileri • Yangınla mücadele teknikleri • İlk yardım ® PC kullanım bilgisi (Word. Excel. Power Point) • Emniyetsiz hareketlerin gözlenmesi. raporianması ve analizi • Kaza ağacı ve Kök analizleri • Atık türleri.

2. 2.1.0. Yanma ve alev türleri Kontrollü yanma ve patlama Homojen ve heterojen yanma Oksijen ya da hava ile yanma Ön karışımlı alev ve difuzyon alevi 135 .Can güvenliğinin azami oranda sağlanması ve sürdürülmesi .YANGIN VE ENDÜSTRİDE YANGIN GÜVENLİĞİ Serkan KÜÇÜK Kimya Mühendisi / NAVA Mühendislik Ltd. Bu maksatla bazı açıklayıcı kavramlara kısaca göz atmakta fayda vardır.Gaz karışımına ilave edilen maddeler 2. TEMEL YANMA VE YANGIN BİLGİLERİ 2.Sıcaklık . bir binanın tasarım aşamasından itibaren disiplinler arası eşgüdümün kaçınılmazlığını göstermektedir.3. 1.1. Şti.Hidrokarbon yapısı . Yanma hızını etkileyen parametreler . Yanma ve yangın Yamçı maddenin oksijen ile ısı altında ve belirli oranlarda birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyona yanma denir.1. YANGIN GÜVENLİĞİ VE YAKLAŞIM MANTIĞI Yangın güvenliği ve yangınla mücadele konularında sahip olunması gereken temel mantık şu kriterlere dayanmalıdır: . Bu eşgüdümde kimya mühendisi başta olmak üzere. mimar-inşaat mühendisi.Mal varlığı kayıplarının en aza indirilmesi Bu temel mantık bize.elektrik mühendisi.petrol mühendisi. 2. Yangın güvenliğini sağlayacak ve yangınla mücadele edecek bu disiplinlerin öncelikle temel yanma bilgilerine ve yanma kimyasına yabancı olmamaları gerekmektedir. yangın teknikeri-itfaiyeci gibi meslek insanları yer almalıdır.Basınç . makina mühendisi.Yangının çıkma olasılığının en aza indirilmesi ve yangının çıktığı noktada tutulması .0. Kontrol dışı yanma olayına da yangın adı verilir.

vibrasyon. darbe.5. Tutuşma sıcaklığı Stokiometrik hava-yakıt karışımlarında.2.3. 2. Patlamada alev iletimi şok dalgalarıyla olur ve aynı zamanda gaz karışımı kimyasal bir reaksiyon ile yanar. 2.6.7. ısı ve ışık etkisi altında stabil olmayan katı.8 atm'in altında olan sıvılardır. Bu sınırların altında ya da üstünde yanma/patlama meydana gelmez.8 . 2.2.2. aniden genleşme ve sıcaklık artışı meydana getirmelerine patlama denir.7.60 C arasında 136 . Kendi aralarında üçe ayrılırlar.1.8 C ve buhar basıncı 2. Ali : Parlama noktası 37. BI 3. Tutuşma-patlama limitleri Hava ya da oksijen ile karışım meydana getiren sıvı buharı ya da gazların yanabilmeleri/patlayabilmeleri için bulunmalan gereken aralıktır.8 C'nin üstünde veya eşit : Parlama noktası 22. 2.7. kanşımın patlaması ya da yanması için gereken minimum sıcaklıktır.8 C üstünde veya eşit. Al 3.8 C ve kaynama noktası 37.8.8. Parlayıcı sıvı Parlama noktası 37.8 C'nin altında 2. Tehlikeli (yanıcı) sıvılar Parlama noktası 37.8 C'nin üstünde olan sıvılardır. kaynama noktası 37. 2. Yanma noktası Yanıcı hava-yakıt karışım buhar ya da gazlanmn alevle temas etmeksizin kendiliğinden yandıkları sıcaklık derecesidir. Patlama Sürtme.8 C ve kaynama noktası 37.7.1.4. Parlama noktası Parlayıcı sıvıların hava ile yanıcı bir karışım meydana getiren buhar çıkardıktan en düşük sıcaklık derecesidir.8 C'nin altında : Parlama noktası 22. 3. 2. sıvı ve gaz maddelerin fiziksel genleşme veya kimyasal reaksiyon sonucu.3 CI : Parlama noktası 22.

Endüstride yangına sebep olan faktörler 3. Sigara Sigara ucundaki kor parçasının sahip olduğu 730-800 C sıcaklık sonucu yangın riskini arttıran önemli bir faktördür. montaj.2. 137 . AIII 2.4 C veya üstünde 3. Parlayıcı. Elektrik Yangın riski elektrik enerjisinin kullanımına ve elektrikli cihazların niteliğine bağlı olarak artış gösterebilir. Havalandırma. bakım gibi işler mutlaka bir izin belgesine bağlanmalıdır.93. 3.2.3. tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük" başta olmak üzere uluslararası standartlar dahil bu sektörlerde titizlikle uygulanmalıdır. yarı mamul ve ürünlerin kimyasal yapısı. patlayıcı. ikmal alanları gibi yerlerde sigara içilmesi kesin olarak yasaklanmalı ve kontrol altında tutulabilecek sigara içme alanları belirlenmelidir. Üretim birimleri içinde elektrik ile ilgili tamirat. Statik elektrik Özellikle kimya sektörü için en önemli yangın riskini oluşturan unsurların başında statik elektrik gelir.8. 3. kesme gibi ateşli işler özel bölümlerde yapılmalı. Üretimin bir çok noktasında elektrikli cihaz. motor. Koruma ve işletme topraklaması çok sağlıklı tesis edilmelidir. patlayıcı ve tehlikeli kimyasal yoğunluğu Üretim ve labaratuvar alanlarında bulunan hammadde.0.5. Can ve mal güvenliğinin azami oranda sağlanmasına yönelik olarak.2. depolama. Ayrıca topraklama konusuna özel bir önem verilmelidir. Elektrik enerjisi kesinlikle sağlıklı bir projeye göre tesis edilmeli ve kullanılmalıdır. 14752 sayılı " Parlayıcı. aksi durumlarda tüm ateşli işlerin gerçekleştirilmesi özel kurallara bağlanmalıdır.8. Üretim. Yangın ve patlama tehlikesinin yoğun olarak bulunduğu ortamlarda çalışanlar anti statik ayakkabılar başta olmak üzere uygun koruyucu ekipmanla donatılmalıdır. 3. Statik elektriğin yol açacağı tehlikelerden korunmak için çok sağlıklı ve yaygın bir koruma ve işletme topraklamasının yanı sıra bilinçli bir seyyar topraklama yapılmalıdır.1. nemlendirme ve seyyar topraklama uygulamaları sürekli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Fabrikadaki değişiklikler ve gelişmeler de bu projeye uygunluk göstermelidir. armatür vb.3. Ateşli İş İzin Belgeleri düzenlerimeli ve uygulaması titizlikle sürdürülmelidir. Kıvılcım ya da ark oluşması tehlikesi varsa elektrik iş iznine ek olarak. yağunluğu ve çeşitliliğinden ötürü bazı sektörlerin potansiyel olarak yangın riski yüksektir.4 C arasında : Parlama noktası 93. nakliye.4. unsurlar kesinlikle ex-proof (patlama güvenlikli/alev geçirmez) olmalıdır. ateşli iş izin belgesi düzenlenmelidir. Bill : Parlama noktası 60 . Ateşli işler Kaynak. 3.

yardımcı işletmeler. İnsan kaynaklı hatalar İnsanlann bilinçsiz ve özensiz davranışlarından ötürü bir çok yangın çıkmaktadır. muhtelif dökülme sızmalar tehlike yaratmadan ortadan kaldınlmalıdır.7. Bu araçlar fabrika girişinden itibaren bir kontrol listesi ile gözlem altına alınmalı ve ikmal sistemlerinin sızdırmazlık başta olmak üzere durumu kontrol edilmelidir. parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların depolandığı tankiann bulunduğu alanlar da yangın riski yüksek olan bölgelerdir. Tehlikeli madde ikmali Üretim için gerekli olan yanıcı. atıklar.11. 3. 3.3. İkmal yapacak araçlar ve personel her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bakım onarım dönemleri Fabrikaların üretime ara verip bakım onarıma girdikleri dönemlerde irili ufaklı bir çok yangın çıkmaktadır. Bunun önüne geçmenin en etkili yolu da insan gücünün doğru yöntemlerle eğitilmesidir. Bu depolama tankları fabrikanın üretim. Temizlik ve düzenli çalışma eksikliği İş yeri ortamı sürekli olarak temiz tutulmalı. Tüm işçiler düzenli çalışma alışkanlığını yerleştirecek bilince eriştirilmeli ve sonrasında bu uygulama gerekli kontrol listeleri ile denetlenmelidir.8. 3. Yıldırım Yanıcı madde tankları ve binalar yıldırım düşme riskini her zaman taşırlar. Böyle durumlarda iş güvenliği/yangın güvenliği mühendisleri ya da ateşli işler nezaretçileri muhakkak fabrikada bulunmak ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar.6. doğalgaz ve motorin gibi yakıtların depolandığı ve kullanıldığı bu alanlar yangın güvenliği açısından sürekli izlenmeli ve bu alanlar ilgili standartlara göre tesis edilmelidir. Ciddi bir yangın ve patlama riski oluşturan yıldırıma karşı başta paratoner olmak üzere tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. 3.9. 3. idari ve sosyal alanlarından ayrı ve güvenlikli bir bölgede konumlandırılmalıdır. 138 .10. Kazan daireleri ve yakıtlar LPG.

yangın güvenliği bir çok meslek disiplinini ilgilendiren bir konudur.1. Yangın hattını besleyen kaynak veya kaynaklar su akışı varken en kritik noktada statik 139 . can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerden bağımsız düşünemez.0. 4. Bir mimar tasarladığı yapıyı kullanım amacından.Koruyucu malzemeler ve sınıflandırılmaları .Havalandırma .Duman tahliye sistemleri . ahşap malzeme Bu başlıkları genellemek gerekirse mimar tasarladığı yapıda yangının yayılmasını engelleyecek bir tasarım yapmak ve uygulama aşamasında da buna uygun malzeme kullanmak durumundadır. can ve mal güvenliğine yönelik şu kriterleri de çok iyi değerlendirmesi gerekir: Yapının konumu .Çatı ve tavan . Su kaynakları Tesisler büyüklüklerine bağlı olarak değişen miktarlarda yeterli su kaynağına sahip olmak zorundadır. kaplamalar.Kapılar.Yapının şekli ve düzenlenmesi Bölümler ve kompartımanlar ile bunların duvarları . YANGIN GÜVENLİĞİ VE YANGINLA MÜCADELE UNSURLARI 4. Bu konuya yaklaşımın ilk başlaması gereken yer de proje masasıdır. Bina tasarımı aşamasında yangın güvenliği Başta da belirttiğimiz gibi.Kaçış genişliği .Duman ve alev engelleyici kapılar Merdiven boşlukları Mekanik ve elektirik tesisatına ilişkin şaftlar .Güvenlik ve boşluklar . Bu amaçla endüstriyel üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi olması gereken mimarın.2.Yangın araçlarının yaklaşım durumu .Özel tehlike alanları .Gizli bölmeler .Çatı ışıklandırması .4.Çıkışlar Koridorlar ve merdivenler .Yapının korunması . Kaçış tahliye ve kurtarmaya uygun tasarlanmış bir yapı yangın esnasında büyük avantajlar taşıyacaktır.

Tüm otomatik ve manuel sistemler seyyar söndürme cihazları ile de desteklenmelidir. yekpare gövdeli. Su basmçlandırma sistemleri Yangını söndürme ve yayılmasını önleme aşamasında en önemli unsur. Yangınlarda bir çok insan duman yoğunluğu yüzünden hayatını kaybetmektedir.3. genel enerji kaynaklarından bağımsız olarak çalışabilen ve her hortumun ucunda en az 6 bar basınç sağlayabilecek kapasitede bir pompa grubunun varlığıdır. tetik mekanizmalı. solvent/alkol tank sahaları. Elektrikli.insan gücüne dayanan manuel sistem ve cihazlarla desteklenmelidir. ancak sistem seçiminde çok hassas davranılmalıdır. Uzun mesafelere su ve köpük atışı yapabilen su topları/monitörler de boya sektöründe yangın güvenliğimn önemli ekipmanlarındandır ve her fabrikada yeter sayıda bulundurulmak zorundadır. Kuru boru sistemleri dışında bütün yangın boru sistemlerinde kullanılabilecek en az bir güvenilir su kaynağı bulunmalıdır. Fiktif depo. Bu pompa grubundaki tüm pompaların yangınla mücadele için üretilmiş yangın pompaları olmaları ve bu konudaki uluslararası standartlara uygun olmaları gerekmektedir. Ancak otomatik sistemler bütünsel bir yaklaşım içinde. Zamanı verimli kullanmak. 4. Bu amaçla dumanı bina ya 140 . Bu kaynaklardan en az birisi diğerleri devreye girene kadar yeterli suyu sağlamalıdır. Ayrıca bina içlerinde kesinlikle yuvarlak makaralı hortumlar kullanılmalı varsa yassı hortumlar değiştirilmelidir.5" ile yangın hortumlarına çıkış alınmalıdır. beraberinde yükseldiği ısı. TSE belgeli cihazlar güvenilir ve servis/bakım desteği güçlü olan bir firmadan alınmalıdır. yanıcı yanma ürünleri ve diğer partiküller ile yangının yayılmasını kolaylaştırmasının yanı sıra insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve görüş mesafesini daraltarak insan ve mal tahliyesini engelleyen yapısı nedeniyle özel önlem alınması gereken bir faktördür. içten basınçlı ve test edilebilir manometreli.5" yangın suyu hattı bulunmalı ve buradan 1-1. mamul depo. etkin bir söndürme sağlamak ve insan faktöründen kaynaklanan eksiklikleri aşmak için otomatik söndürme sistemleri yaygınlaştırılmalı.4. Köpüklü otomatik söndürme sistemleri kritik sektörlerde daha etkili bir mücadele unsuru olarak değerlendirilmelidir. Bu cihazların da seçiminde çok hassas davranılmalı.basıncı en az 6 bar'ı sağlayacak ve dakikada 500 İt debiyi 30 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmalıdır. Duman tahliye sistemleri Duman. hammadde depoları. yangının etkisiz hale getirilmesinde çok önemli bir işleve sahiptir. kullanım kolaylığı olanlar (6 kg) tercih edilmeli. Ancak çoğu sektörde kaynak sayısının birden fazla olması güvenlik açısından önemli bir avantaj teşkil eder. Ayrıca yoğun duman beraberinde alevi taşımasa dahi insanlar üzerinde büyük bir panik yaratmakta ve her açıdan etkin bir mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bina içlerinde en az 2. nakliye platformları otomatik köpüklü söndürme sistemi ile korunması gereken noktalar olarak öne çıkmaktadır. Fabrika sahasında ihtiyaca uygun noktalara en az 4" hidrant hattı kurulmalıdır. Yangın söndürme sistem ve cihazları Yangın çıktıktan sonra asıl mücadelenin yapılacağı tüm sistem ve cihazlar bu başlık altında kısaca genellenmiştir. dizel ve jokey pompalardan oluşan böyle bir set. 4.5. 4.

konveksiyon ve radyasyon adı verilen üç değişik ısı iletimi ile yayılır. kendiliğinden ışık yayan akülü tip acil aydınlatma armatürleri ve aynı mantıkla üretilen yönlendirme üniteleri etkili ve vazgeçilmez güvenlik önlemlerindendir. 4. demir. Bina içinde bölümler arasında yayılmayı önleyecek düşey yangın bölmeleri. yangın 141 . pencereler gibi risk oranı yüksek yerler gerekli önlemler alınmadan kullanılmaktadır. servis. asansör. Yangın kondüksiyon. tavandan sarkan yangın bölmeleri de gereklidir. atrium ve çatılara yerleştirilecek duman tahliye bacaları. Depolar ya da üretim alanları gibi büyük hacimlerde dumanın yayılmasını önlemek için. yangına geç müdahale edildiğinde tehlike çoğunlukla önemli boyutlara ulaşmaktadır. Jeneratörün de devre dışı kaldığı ya da hem yangın södürme hem de aydınlatmaya yetecek güçte yedeklenmediği durumlarda. Bu konuda en büyük riski oluşturan bina içi şaftların yatay ve dikey olarak çok iyi yalıtılması gerekmektedir. Zaman iyi değerlendirilmeyip. 4. Ayrıca tüm fabrika sahasına hitabeden ve insanların uyarılıp. aydınlık boşlukları.6. 4. Yalıtım ve yayılma Bir yangının büyümesinin ve verdiği zararın artmasını engellemenin en etkili yolu sağlıklı bir yalıtım uygulamasından geçer. Bölümlerin özelliğine göre duman. Buralardan yayılan duman ve ısı yangının kısa sürede tüm bölümlere sıçramasını kolaylaştırmaktadır. çıkış kapılarında. ticari güvenilirlilik de deneyim gibi kriterleri ön plana çıkarmaktadır. elektirik tesisatlarına uygulanacak yangına dayanıklı kablo kanalları.da bir hacim içine yayılmadan dışarı atan duman bacaları/duman tahliye sistemleri kullanılmalıdır. Genellikle de merdiven. çelik. havalandırma ve klima kanalları.7. Ateşin bir yerden diğer bölüme atlamasını kolaylaştıran bu özelliklerinin mimari tasarım aşamasından itibaren göz önünde tutulup önlem alınması kaçınılmazdır. ihbar ve anons sistemleri Konumuz ile ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterlerden biri zamandır. Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri Bir yangın esnasında meydana gelen panik. ısı ya da aleve duyarlı erken algılama sistemleri tesis edilirken özellikle analog adreslenebilir tipte entegre bir sistem seçilmesine dikkat edilmelidir. Özellikle kaçış yollarında. Endüstride etkili bir güvenlik önlemi olan duman tahliye sistemleri otomatik ya da manuel olarak çalışabilmekte ve binanın özellikleri/boyutları dikkate alınarak üretilebilmektedir. Piyasada bu işi yapan bir çok firma olması ve marka çeşitliliği. yangın perdeleri. sistem seçiminde teknik destek.8. Algılama. çatı araları. yönlendirilmesinde çok önemli bir işlevi olan genel anons sistemleri de fabrikalar için gerekli bir unsurdur. enerjinin kesilmesi ile daha da büyümekte ve aslında gereksiz bir çok yaralanma ve ölüme sebep olmaktadır. kanallara yerleştirilecek yangın damperleri. Bu amaçla yangını erken algılamak ve bu algılamayı gerekli biçimde ihbar etmek son derece önemlidir. ahşap gibi taşıyıcı konstürüksiyonların yangına dayanıklı malzeme ile korunmaya alınması yangın yayılımına karşı alınması gereken temel önlemlerin başında gelmektedir. tavana.

Fabrika bünyesindeki tek katlı yapılarda alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişmekle birlikte. Ancak özellikle riskin fazla olduğu bölümlerde yangın istasyonu adını verdiğimiz birimler kurulmalıdır. kazan dairelerinin bulunduğu alanlarda bulunması gereken bu üniteler. duman birikimine veya buzlanmaya karşı alınmış önlemleri. Bu alanlara kaçışı engelleyici hiç bir şey konulmamalı. yangın güvenliği açısından da değerlendirilmeli ve boya fabrikalarında kritik olan insan olmadığı zamanlarda kamera ile de izlenmelidir. bağımsız akülü acil aydınlatmaları. yangın battaniyesinden seyyar söndürücülere kadar ilgili malzemeler bulunmalıdır. yangın güvenliği ve yangınla mücadelenin bir bütünsellik taşıması gerektiğini belirttiğimiz yukarıdaki satırları destekleyen başka yönlendirme üniteleri de bir çok gelişmiş ülkede zorunlu olarak uygulanmaktadır. duman yayılımını engelleyecek sistemlerin ya da duman bacalarının olmasına özel önem verilmelidir. 4. alınacak en ufak kişisel koruyucu ekipmana kadar malzeme şartnameleri bir danışman nezdinde oluşturulmalıdır.11. yangın riski yüksek bölgelerde de değerlendirilmelidir.Balta . Bina içinde ve dışında konumlandırılan yangın merdivenlerinin kendilerine ait bir alanları. tungsten ya da gün ışığım absorblayan bu sistemdeki plakalar elektirik enerjisi kesildiğinde kendiliğinden ışıma yapmaya başlamakta ve güvenli bir yönlendirme yapmaktadır. Floresan. kaçış yönüne açılan kapıları olmalıdır. 4. toplanma alanlarında. Ayrıca bekçi tur sistemleri gibi güvenlik personelinin çalışma yöntemlerini belirleyen sistemler. Koruyucu malzeme/ekipman ve yangın istasyonları Yangınla mücadelede insan faktörünün.Kanca 142 . daha etkin olarak kullanılması amacıyla kaliteli ve işlevsel malzeme ile donatılması gerekmektedir. Genel olarak bakıldığında fabrikanın gerekli tüm birimlerinde hortumdan lansa. günümüzde işlevselliğinin yanı sıra estetiği bozmayacak biçimde de tasarlanmaktadır. Bir yangın istasyonunda kabaca şu malzemeler bulunmalıdır: . 4. Ayrıca. yangına dayanıklı duvarları. Bu malzeme ve ekipmanlar alınırken fiyat kesinlikle önemli bir kriter olamaz. yangına en az 30 dakika dayanıklı ve alev kesici.merdivenlerinde. panik barlı ve kaçış yönüne doğru açılır şekilde monte edilmelidir. yangın esnasında meydana gelen yoğun dumanın görüş alanını kısıtlayıp acil aydınlatmaları etkisiz hale getireceği ve acil aydınlatma uygulanamayan yerlere ulaşmak olarak kurulmuştur.9 Kaçış yolları ve yangın merdivenleri Kaçış yolu tanımından bir binanın her hangi bir noktasından yer seviyesindeki güvenlikli alana kadar devamlı ve engellenmemiş alanlar anlaşılmalıdır. Bu sistemdeki temel mantık. Kaçış yollarının aydınlatma ve yönlendirmesi de yukarıda açıklanan özelliklere sahip olmalıdır. yangın pompalarının. Fabrika binaları tek kattan yüksek olduğu durumlarda kaçış yollarını tamamlayan en önemli unsur yangın merdivenleridir. Kaçış yolu üzerindeki kapılar yandan menteşeli. Bu merdivenlerin dönel tipte yapılmasından özellikle kaçınılmalıdır.10. Bunun için kurulacak sistemlerden. biri korunmamış da olsa en az iki farklı kaçış yolu düzenlenmelidir. Görüntülü güvenlik ve genel güvenlik uygulamaları Daha ziyade fiziki güvenlik amacıyla kullanılan görüntülü güvenlik sistemleri.

yaygın olarak yapıla geldiği gibi bir tavada yakıt söndürmenin çok ötesinde. Eğitimlerin temel hedeflerinden biri SOĞUKKANLILIK SAĞLAMA ve BİLİNÇ KAZANDIRMAKTIR. 5. 5. Yangın eğitimi de.1.0. Teorik eğitim Yaşanmış olayların hatırlanması ve katılımın gerçekleştirilmesi Kişinin psikolojik olarak eğitim almaya hazır hale getirilmesi Sosyal ve kişisel yaşamdaki yangın riskleri Güvenlik kavramının bilince yerleştirilmesi Temel yangın kimyası ve bilgisi - 143 .- - - Kazma Kürek Kova Tornavida El feneri Yedek pil Yangın battaniyesi Yangına dayanıklı kıyafet İtfaiyeci çizmesi İtfaiyeci bareti İtfaiyeci eldiveni Yeterli sayıda yassı hortum Kumandalı jet/sprey atı yapabilen lans Yedek rakor Adaptör Rakor anahtarı Solunum cihazı Minimum 25 kg köpük Köpük oranlayıcısı Köpük lansı İlk yardım seti Portatif sedye Reflektör Güvenlik bandı Acil ışık çubuktan Megafon Halat 50 m arabalı hortum (İstasyon yanında) . YANGIN EĞİTİMİ Yangın ve iş güvenliğinde sistemlere ve malzemelere ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın insan faktörü eğitilmediği sürece tüm çabalar eksik kalacaktır. Bu amaçla teorik ve pratik eğitim birlikte düşünülür. Eğitim programının özet başlıkları aşağıda yer almaktadır. bilimsel ve teknik yönü ile birlikte psikolojik boyutu ağırlık kazanan çok önemli bir alandır.

olaylara yönelik hareket edecek ve sağlıklı biçimde müdahale. yardımcı işletmeler.- Ateşli işlerde dikkat edilmesi gereken kuralllar Parlama. Temel yangın kimyası.1. mekanik. güvenlik. Eğitim alacak gruplar Bir iş yerinde yangın. Aktif kadro : Çekirdek kadronun emri altında çalışan ustabaşı.Yangın güvenlik sistem ve seyyar cihazların kullanılması İşyerinin risk analizinin gerçekleştirilmesi Değerlendirme ve anket 5.3. Bunun dışındaki grup genel bir bilgilendirme ve soğukkanlılık / bilinç kazandırma eğitiminden geçirilir. kurtarma ve tahliye yapabilecek 2 grup saptanır. Bu kadro bilimsel. patlama vb. 5. işletme koşullarında olası kazalara yönelik senaryolar eşliğinde organizasyonun sağlanmasına ağırlık verilen bir tatbikattan geçirilir. tahliye yöntemleri. iş yerlerindeki riskler ve önlemler ile organizasyona yönelik 8 saatlik teorik eğitimden geçirilir. teknik ve psikolojik yönü daha ağır basan 8 saatlik teorik eğitimden geçirildikten sonra. sabotaj. 144 .) Malzemelerin tanıtılması Motivasyon arttırıcı yarışma ve oyunlar .3. sel.3. yadımcı işletmelerde çalışan kazancı.2. patlama bilgileri ve kuruluşa özel risklerin açıklanması Gazlar ve tehlikeli kimyasallar ile ilgili bilgilendirme Elektrik ve yangın ilişkisinin açıklanması Yangın Güvenliği ve iş güvenliğine yönelik yaklaşım Önlem ve sistemler Organizasyonun önemi ve organizasyon yöntemleri İlkyardım ve müdahale 5. olağanüstü durumlarda davranış psikolojisi. Çekirdek kadro : Üretim. Bu grup 4-6 ay sonra 8 saatlik ileri teorik ve pratik bir eğitimden daha geçirilir ve işletmenin acil durum eylem planlarının geliştirilmesine hazır hale getirilir. Personel kadrosu : Yukarıdaki 2 grup dışında kalan mavi ve beyaz yakalı tüm personeli kapsar.3. 5. deprem.Kontrollü yangın çıkarılması ve söndürülmesi .3. insan kaynakları gibi alanlarda yönetici ve sorumlu olarak çalışan personelden oluşur. 5. Bu eğitim yılda 1 defa tekrarlanır. Çekirdek kadro ile benzer ancak tatbiki yanı daha ağır basan bir eğitimden geçirildikten sonra 4 ayda bir tabiki periyodik eğitimden geçirilir. enerji. Pratik eğitim Sınıf içi modellemeli organizasyon problemleri Açık alanda tatbikat öncesi spor . formen.2. pompacı vb işçiler ile üretimde çalışan işçilerin bir kısmını kapsar.

sel vb olaylar karşısında müdahale.Acil Durumlara yönelik örnek senaryoların oluşturulması Acil Durum tahliye ve müdahale tatbikatlarının yöntem ve zamanlarının belirlenmesi 7. ACİL DURUM EYLEM PLANLARI Bu planların amacı yangın. yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi .Koordineli çalışılması gereken kurumların tespit edilmesi . savaş ve büyük doğal afetlerde hareket şekli Gelişen teknoloji ve üretim şekline göre yönetmeliğin yenilenmesi 145 .En yakın itfaiye kuruluşuyla koordinasyonun ve teknik yardım koşullarının belirlenmesi .Lojistik destek çalışmalarının belirlenmesi Olay sonrası personel takip ve hasar tespit raporlama yöntemlerinin ve sorumluların belirlenmesi Basın ile ilişkilerin organize edilmesi Acil Durumun geçirdiği safhaların açıklanması . haberleşme. Yönetmelik Yangın Güvenliği alanında yapılan çalışmaların son noktasıdır ve kısaca şu başlıklardan oluşur. koruma.0.Temel Yangın bilgisi .İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili faaliyet ve yasal zorunluluklar Sivil savunma.Teorik ve pratik eğitim programlarının tanımı ve uygulama yöntemleri. . periyodik kontrollü işleri tanımlar taşeronların uymaları gereken kuralları tanımlar ve taahhüt altına alır. deprem. kurtarma ve ilgili kurumlarla organizasyon faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kuruluşu olağanüstü durumlara hazırlamaktır. Acil Durum Eylem Planları özetle aşağıdaki başlıklardan oluşur: .Acil Durumun tanımlanması . ÖZEL YANGIN YÖNETMELİĞİ Bu yönetmelik yangın ve yangına sebep olan.Acil Durum haberleşme organizasyonunun oluşturulması Kaçış ve tahliye yollarının belirlenmesi Toplanma bölgelerinin belirlenmesi .Yangına sebep olan faktörler Vaziyet planları ve yangın güvenlik sistemlerinin bu planlara işlenmesi Çekirdek kadronun oluşturulması Periyodik bakım onarım formlarının hazırlanması Ateşli iş izin belgelerinin hazırlanması .0.Acil Durum müdahale organizasyonunun gerçekleştirilmesi Müdahale grupları ve sorumlularının tespit edilmesi.6. faktörler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.Dışarıdan gelen yardım unsurlarının organizasyonu .Acil Durum Masasının oluşturulması .Acil Durum Masası görev. yangın ve iş güvenliği açısından gerekli formları düzenler.Çevre kuruluşlarla yangınla mücadele planlarının hazırlanmasına yönelik organizasyon . . görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi .

." KMO İşçi sağlığı ve iş güvenliği okulu-II . :" Yangın ve patlamalarla ilgili genel bilgiter" KMO Yangın okulu ders notlan . endüstride yangın güvenliği ve yangınla mücadele konularının önemini ortaya koymakta ve kimya mühendisliği disiplininin konuyla yakın ilgisini göstermektedir.1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmelikleri 24.Kadırgan Neşet. Prof. patlayıcı. Boya sektörü bu konularda serbest çalışan ve danışmanlık yapan kimya mühendislerinin birikiminden yaralanmalı ve güvenli üretim koşullarını bütünsel bir mantık içerisinde gerçekleştirmelidir...0.. Prof.1997 . . :"Yanıcı ve patlayıcı gazların isçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yarattığı sorunlar. Dr. Kaynaklar: . .12.1973 / 14752 sayılı "Parlayıcı. tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük" Küçük Serkan : "Çok boyutlu bir sorun:Yangın" Arredamento Mimarlık Dergisi Sayı 109/1998 Küçük Serkan : "Otelcilerin korkulu rüyası: Yangın" Gastronomi Dergisi Sayı 27/1999-10-23 NFPA 30. SONUÇ Sonuç olarak ortaya çıkan durum. Dr.8. " Flammable and combustible liquids" 146 .Kadırgan Neşet._ .

kendilerine uygun bir sağlık hizmeti geliştirip uygulamaya çalışır. kaybedince değerini anladığımız en önemli niteliğimizdir (2). işyeri hekimlik Mzmetinin işvereni ve çalışanları memnun ettiği. sanayileşme süreci içinde. İlk çağlardan günümüze dek yaşadıkları zaman diliminin sağladığı olanaklar doğrultusunda çalışan insanlar. "Endüstri Devrimi"ni izleyerek. işyeri hekimlik hizmeti alan ve almayan 164 işletmedeki işyeri sorumluları ve bu işletmelerden tabakalı rasgele örnekleme metodu ile seçilen 314 çalışanla işyeri hekimlik hizmetleri değerlendirilmiştir. Çalışma süresi günlük yaşam içinde uzun bir zaman kaplamaktadır. teknolojik gelişmeye paralel olarak özellikle işyerlerinde sağlık ve güvenlikleriyle ilgili sorunlarla karşılaşmışlardır (2). kimya. Çalışmamızda. Sanayi sitelerinin içinde. Üye olmayan 55 işletmeden 31' i İOSB' den kendi istekleri doğrultusunda ücret karşılığı sadece özel sağlık hizmeti almaktadır. İş sağlığı konusu. Sağlık. Bunu gören toplumlar daha hızlı gelişmek ve güçlenmek için. "İş Sağlığı "alanında gelişmeler başlamıştır (2). üzerinde duyarlılıkla durulması. işverenlerin maddi katılımları ile faaliyet gösteren İşyeri Ortak Sağlık Birimleri kurulmaya başlanmıştır. hizmetin niteliğinin arttığı oranda memnuniyet düzeyinin yükseldiği saptanmıştır. İOSB' lerinin çalışmalarını destekleyici ve denetleyici rol üstlenecek.KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE İŞYERİ HEKİMLİK HİZMETLERİ Dr. ancak halen kıymetini henüz tam olarak bilmediğimiz. İşyeri hekimlik hizmeti almayanlar beklentileri doğrultusunda tedavi ve ilkyardım hizmetleri almaktadır. bozulmasının önlenmesi gereken. işletmelerin % 48. Son yıllarda küçük ölçekli işletmeler daha çok küçük ve organize sanayi sitelerinde örgütlenmektedir. Sağlığını kaybedenler ve sağlık sorunlarını çözememiş toplumlar sağlıksız olmanın olumsuz koşullarını yaşamak zorunda kalırlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da ele alınmıştır. Ancak nitelikli. özellikle organize sanayi sitelerinde örgütlenen. sağlığı olumsuz etkileyen faktörler olarak önem kazandığında. Çalışma. 164 işletmenin birinde İşyeri Sağlık Birimi kururmuştur. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin düzeyi düşük bulunmuştur. görev ve yetkileri ile yapısı mevcut yasal düzenlemelerden farklı olmayan İşyeri Ortak İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu' nun (İOİSİGK) oluşturulması yasalarla zorunlu kılınmalıdır.yy'dan itibaren.8' i metal işkolunda faaliyet göstermektedir. kısıtlı ekonomik kaynaklan olan küçük işletmeler için en uygun işyeri hekimlik hizmet modelidir. Araştırmaya katılan işletmeler tekstil. 18. İOSB. koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir. Başlangıçta göz ardı edilen çalışma hayatının getirdiği bu sorunlar. insanın bir sonuç elde etmek için gösterdiği çabadır. Yeşim Altmtepe İÜ. 48 işletme İOSB' ne üyedir. Küme örnekleme yöntemi ile seçilen Doğu Sanayi Sitesi' de faal 195 işletmeden araştırmaya katılan. ilkyardım ve periyodik muayene hizmeti almıştır. Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ülkemizde kendi işini kurma eğiliminin artması ile küçük ölçekli işyerlerinin sayısı giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) kurdukları ortak çalışma grupları 147 . işveren ve işçi temsilcilerinin aktif görev yapacakları. Bunların bazılarında. geliştirilmesi. İşyeri hekimlik hizmeti alan işletmeler İOSB ve İşyeri Sağlık Birimi' nden öncelikle tedavi. metal ve diğer işkolu başlığı altında toplanmış olup. İşletmelerin işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu olmadığı gözlenmiştir. daha üstün bir düzeye getirilmesi için çareler aranan.

hızlı ve gelişmiş makinelerin kullanıma girmesiyle yaygınlaşan iş kazalarını önlemek amacı ile iş güvenliği kavramı hızla önem kazanmıştır. asgari yorgunlukla optimal verim elde etmek. sağlıktır (16). bilinen sağlık risklerinin denetlendiği iş ortamlarında çalışma hakkını da içerir (5). "Mesleki faaliyetlerde bedeni yönden zarar veren ve maddi değerleri yıpratan olayların önlenmesi" olarak tanımlanan iş güvenliği. Yurdumuzda iş sağlığı konusunda en önemli kanun 1930 tarihli Umumi Hıfsısıhha Kanunu' dur. Ülkelerin ekonomik. halletmiş diğer ülkelere oranla daha yavaş olmaktadır. Tüm bu çalışmaların ışığında. iş hekimliği hizmetlerine ilişkin 180. iş sağlığının amaçlarını şöyle tanımlamışlardır: (2) 1. politik ve kültürel farklılıkları gelişim sürecinin farklılığında önemli rol oynamaktadır. İş sağlığını ilgilendiren en önemli hükmü. DSÖ' nün de anayasasında yer alan. geliştirilmesi ve sürdürülmesi için yapılan ve yapılması planlanan. çağdaş sağlık anlayışı içinde "2000 Yılında Herkese Sağlık" ilkesi. Bu kavram. çalışanların sağlığını da kapsamaktadır. 2. İş güvenliği multidisipliner bir konudur. Sağlık güvencesi.ile iş sağlığı alanındaki sorunlara çözüm yolları belirlemişlerdir. 3. kararsız politikaların hüküm sürdüğü bölgelerde iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi. Ana disiplini mühendislik dallarıdır. Yapılan iş ile işçi arasında uyum sağlayarak. Ekonominin zayıf olduğu. sağlık güvencesinin başarılması için yaşamsal öneme sahiptir. 4. Ele alınan. Zira korunması gereken iş değil. "Sağlık Hakkı" tüm insan haklarının merkezindedir ve bunun tanınması. 2 örgüt kurdukları karma komisyon ile. Ancak işyeri hekiminin iş güvenliği ile ilişkisi de kaçınılmazdır (20). herkesin olası en yüksek fiziksel ve mental sağlık düzeyine erişebilmesini öngörür. çalışanların sağlıklılıklarının devamı için işyerlerinde alınması öngörülen bir dizi güvenlik önlemlerini içerir (20). Bu maddenin uygulanması işletmelerin küçük ve büyük oluşuna göre değişik nitelikte olmuştur (2). iş sağlığının gelişimi tüm dünya ülkelerinde aynı paralelliği göstermemiştir. Çalışanların sağlık kapasitelerini en yüksek düzeye çıkarmak. sorunlarını 148 . genel sağlık hizmetlerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.Çalışmanın olumsuz koşulları nedeni ile sağlığın bozulmasını önlemek.Her işçiyi fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlerde çalıştırmak. iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının. maddesidir. Bilim ve tekniğin hızla ilerlemesi. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan çalışanların sağlıklarının korunması.

maddesinde "Çalışma Bakanlığı' nca lüzum görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu kurulacağı" hükme bağlanmıştır. özellikle büyük işletme sahipleri için iş sağlığı hizmetlerini kurmak ve kullanmak yasalarca zorunlu kılınmıştır. İş sağlığı hizmetlerinde görevlendirilecek personelin özellikleri ve eğitimi tanımlanmıştır. özellikleri önceden belirlenmiş bu kişisel koruyuculardan amaca uygun olanlarını seçerek çalışanlarına sağlamak. Ülkemizde İş Kanunu' nun 76. onları iş güvenliği hizmetlerinin kontrollü bir şekilde işletmeye yerleştirilmesini olanaksızlaştırmaktadır. 12). işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek amacıyla hekim kullanımıdır. her işveren bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür (23). maddesine göre de. Dünya deneyimine bakıldığında. bunları kullandırmaya özendirmek. Böyle bir kurul ve programın olması işyeri hekimlerinin isteklerini yaptırabilmesi için bir fırsattır (24). İş Kanunu' nun 6. Kısaca "işyeri hekimi" diye adlandırılan bu görevliler. Gerçekten de koruma çok daha önemli ve kolaydır. "üretkenlikte azalmaya yol açarlar. Oysa işverenlerin günü birlik üretim hesapları. 149 . Bu maddeye uygun olarak çıkarılmış bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğü' n 2. üretkenlik ve verimlilikte düşüşü engellediği gibi. devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde. Çoğu ülkede işverenler bu hizmetlere doğrudan kendileri bu kurumları oluşturarak veya dolaylı olarak bu hizmeti veren kurumlara ödeme yapmak yolu ile kaynak sağlamak durumundadır. İş sağlığı hizmetleri çoğu Avrupa ülkesinde işverenler. yaklaşık 160 yıldır ayakta durmayı başarabilen uygulamalardan biri de. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarında her iki meslek grubu da (işyeri hekimi ve iş güvenliği mühendisi) yer almaktadır. Ama uzun yıllar işverenlerin önemli bölümünce olaya bu gözle bakılmamıştır. hastalığı oluşturmadan işyeri ortamında yok edilmeye çalışılır. "üretimde kesintilere". Hükümet yardımları bazı kuzey ülkelerinde ve İtalya' da yerel sağlık merkezleriyle sınırlıdır. dar görüşlü üretim zorlamaları. doğru ve etkin kullanımı öğreterek denetlemekle yükümlüdürler (20).İş güvenliğinin en önemli konusu kişisel koruyucular ve uygulamalarıdır. maddesi uyarınca sanayiden sayılan. Kamuoyunun ilgisinin işçilerin sağlığının korunması üzerinde yoğunlaşması. çalışanlarını işin zararlı etkilerinden koruyan. sanılanın tersine uzun erimde. işyerlerinde oluşturulan iş sağlığı hizmet zincirinin başını çekmektedir (2. işverenler üzerinde tepki yaratmıştır. Üretimde kesintilerin önlenmesi. Gelişmiş ülkelerde çalışma ortamının getirdiği risk. İşverenler. firmaların dış pazarlardaki rekabet gücünü ve giderek ülke düzeyindeki istihdam hacmini göreceli olarak olumlu yönde etkilemektedir. Ancak bu yükümlülüğün küçük işletmeleri kapsamaması.

araç-gereç ve ekipmanı işverence yeter sayıda sağlanmış olarak kurulur (6). DSÖ'nün incelemesi sonucunda Avrupa'da işyeri hekimlik hizmeti veren çok sayıda birbirinden farklı model ve örnekleri bulunduğu görülmüştür. Kuzey İtalya'da görülen bu modelin. Bu birimde. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı Fransa. 50' den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işveren İSB kurmakla yükümlüdür. kolay ulaşılabilir. Bugün ülkemizde ise.Bir işverenin böyle bir hizmet birimini kurma zorunluluğu. çalışacak personelin özellikleri ve işyerinde bulunma süreleri ile ilgili maddeler ülkeden ülkeye değişmekle birlikte işletmenin büyüklüğüne. İOSB'leri birbirinden farklı iş kollarında daha yaygındır. Halk Sağlığı Merkezleri Hizmetleri. iyi aydınlatılmış. 50-200 işçi çalıştıran işyerlerinde ayrıca bir sağlık memuru >yada hemşire. 150 . İşyeri Sağlık Birimleri (İSB). yada sosyal güvence enstitüleri tarafından sağlanmış birimlerdir (28). işyerinde çalışan sayısı 50' yi aştığında kanunun belirttiği sürelerde işyeri hekimi. Danimarka ve Hollanda'daki eğilimlerin İSB'lerinin azalması yönünde olduğu görülmektedir (28). Kuzey Ayrupa'da daha fazla gelişmiştir. mesleki ve çevresel hijyen. mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili bilgisi bulunan personelin sayıca daha fazla olduğu ve önceliklerin koruyucu aktivitelere ve tehlikeleri değerlendirmeye verildiği hizmetlerin sunulduğu birimlerdir. 1000' den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde tam süreli hekim bulunur ve sağlık biriminde bir sekreter görevlendirilir. akar suyu sağlanarak kolay temizlenir bir mekanda. 1000' den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde her 1000 İşçi için 1 hemşire eklenir. yeterli ısıtılmış. Bu birleşik model. Avrupa'da bu hizmetler tek tiptir. işkoluna ve hatta olası risk faktörlerine bağlıdır (28). AB'ne bağlı ülkelerde konu ile ilgili olarak İşyeri Sağlık Birimleri. risklerin değerlendirilmesi ve düzenleyici faaliyetten oluşmaktadır. 2001000 çalışanı olan işyerlerinde 2 sağlık memuru veya hemşire görevlendirilir. Birimin temizlik işleri için hademe görevlendirilir (2. ulusal sağlık hizmetleri reformundan itibaren oluşturulan. bölgesel sağlık birimleri tarafından desteklenen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleridir. içinde sağlık hizmetlerini de barındırdığı ve ülke içinde yaygmlaşmadığı gözlenmektedir (28). 6). İşyeri Ortak Sağlık Birimleri (İOSB). tıbbi gözetim. personelin daha çok tam gün çalıştığı. iyi havalandırılmış. Yunanistan Portekiz ve İspanya'da ÎOSB'lerine hiç rastlanmamaktadır (28). İşyeri Ortak Sağlık Birimleri ve Halk Sağlığı Merkezleri Hizmetleri görülmektedir (28). İSB. DSÖ tarafından da tanımlandığı gibi belli sayıda işletme tarafından ortaklaşa örgütlenen.

13). 1987 yılında Türk Tabipleri Birliği' nin başlattığı sertifika programı sonrasında işyeri hekimlerinin atanmasında kurs programının sertifikası ve/veya sürekli katılım belgeleri istenmektedir (10. İşyeri hekininin hekimlik hizmet alanı. Bu gibi hallerde kurma ve işletme masrafları kişi başına düşen masraf üzerinden ortaklaşa karşılanır (2. İşyeri hekimi mesleksel statüsü olan bir işçidir ve iş yasası hükümlerine göre çahşır (10). 6. işçilerin sağlık durumlarının denetlenmesi. İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik ) (2.maddesi ile koruyucu hekimlik hizmetleri olarak belirlenmiştir. 10). 10. 10).H.İşyeri hekiminin tıbbı görevleri 2. Son yıllarda. ilkyardım ve acil tedavi hizmetleri ile diğer koruyucu hekimlik hizmetleri yer alır (10). Özellikle 1000' den az çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimlik hizmetleri hekimlerin haftada belirli bir süre işyerini ziyaret ettiği ek görev olarak sunulmaktadır. Sürekli olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerlerinde işverenin işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır (U. Bu hizmetler içinde SSK'nın sağladığı tedavi hizmetleri dışında kalan. 23). maddesi. 7. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 9l. İşyeri hekiminin çalışma süresi işçi basma ayda 15 dakika olarak hesaplanır. 6.180. 6. işyeri dışı kuruluşlarla ilgili görevler 1) İşyeri hekiminin tıbbi görevleri 10 alt başlıkta toplanır: . işyeri hekimlik hizmetleri veren özel şirketler kurulmaya başlanmıştır. 6.maddesi.madde/ c bendi) (2. Sürekli olarak 1000 yada daha fazla işçi çalıştıran işyerleri. özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin kümelendiği sanayi sitelerinde işverenler ortak olarak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 91. Çalışma Bakanlığı'nın 4. 1980 yılında çıkartmış olduğu ve 17037 sayılı resmi gazetede yayınlanmış "İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik" ile işyeri hekiminin görevleri 4 ana başlıkta toplanmıştır(2. Sosyal Sigortalar Kanunu 114. 10): 1.K. Bu gereksinimle.İnceleme-araştırma.İşyeri hekiminin tıbbi-teknik görevleri 3. bir işyeri hekimiyle anlaşmaktadırlar. maddesi. işyeri hekimlik hizmetleri için tamgün süreli bir hekim çalıştırmak zorundadırlar (İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik) (2.50' den az işçi çalıştıran işyerleri ise mevzuata göre işyeri hekimi bulundurmaya zorunlu olmasalar da. gereksinim duydukları sağlık hizmetlerini işyeri ortamında sağlamak amacıyla. 23). biraraya gelerek bir işyeri ortak sağlık birimi kurabilirler (İşyeri Hekiminin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 3.Kayıt ve istatistik görevleri 4.

-Çalışanların giriş muayenelerinin yapılması: İşe giriş muayeneleri, İş Yasası' nın 79. maddesi ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü' nün 3. maddesinde belirtildiği üzere işyeri hekimi, İşçi Sağlığı Dispanseri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla; en yakın SSK sağlık tesisleri-hekimleri, sağlık ocakları, hükümet veya belediye doktorları tarafından yapılarak, raporlandırılır. -Periyodik muayenelerinin yapılması: Burada amaç, çalışma ortamının tanımlanmış risklerinin çalışan üzerindeki zararlı etkilerinin, etkene ve çalışma koşullarına özel kanun ve tüzüklerle belirlenmiş, belirli zaman aralıklarında izlenerek muhtemel hastalıkların erken tanısının sağlanmasıdır. -Özelliği olan işçilere, bu arada ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara, gebe ve emzikli kadınlara, 18 yaşından aşağı gençlere, 2 yaşından küçük çocuğu olan annelere, malul ve arızalılara, alkoliklere, birden fazla iş kazası geçirmiş işçilere Özel bir ilgi ve ihtimam sağlanması. -Meslek hastalığı dışı, 3 haftadan uzun süren işten uzaklaşmalarla bütün meslek hastalıkları, iş kazaları ve sık tekrarlanan işten uzaklaşmalar halinde işe dönüş muayenelerinin yapılması. -Gereğinde ek ve tamamlayıcı muayenelerin yapılması. -İşveren tarafından ihtiyaç gösterilen işçilerin muayenelerinin yapılması. -Gerekli hallerde radyolojik muayenelerin yapılması. -Kaza halleri için işyerinde ilkyardım organizasyonu, acil tedavinin yapılması. -Koruyucu aşıların yapılması ve izlenmesi. -Kadın denetlenmesi 2) İşyeri hekiminin tıbbi-teknik görevleri 3 bölüm halinde ele alınır: -İşyeri hijyeni ve güvenliği konularında inceleme ve araştırma yapmak. -İş ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak. -Sağlık eğitimi vermek. 3) İşyeri hekiminin kayıt ve istatistik görevleri; işçilere sağlık dosyası düzenlenmesini, gereğinde iş kazası ve meslek hastalığı formlarının doldurulmasını, İSB' nde yapılan işlem ve hasta bakımlarının kaydını, yıllık çalışma raporlarının hazırlanmasını içerir. 4) İşyeri hekiminin inceleme-araştırma ve işyeri dışı kuruluşlarla ilgili görevlerini; uzmanlar ve üniversitelerle işbirliği oluşturur. işçilerin çalıştırıldığı işyerlerinde oluşturulan kreş ve çocuk bakım

ünitelerindeki çocukların sağlık kontrollerinin yapılması ve bu ünitelerin çalışmalarının

152

İş güvenliği esaslarına yeterli ve etkin bir biçimde uyulmadığında kaçınılmaz sonuç, iş kazaları, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklardır (1,2,14). Tarihin her döneminde, insanlar gerek kendileri gerekse aile fertlerini kaza, hastalık, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi sosyal risklere karşı koruma ihtiyacı duymuşlar ve bu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı belirli güvenceler aramışlardır (22). Ülkemizdeki iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sosyal düzenlemeler içinde devlet; kanun, tüzük ve onayladığı kanun gücünde uluslararası sözleşmelerle iş güvenliği konusunu düzenlemektedir (23). Ülkemizde gerek yasal uygulamalar, gerek istatistikler toplumumuz çalışanlarının sadece SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu)' ca sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan işçileri kapsamaktadır (22). 1996 yılında Türkiye' de 759.342 işyerinde, 4.624.330 sigortalı çalışan bildirilmiştir (22). 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı kanunla, iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve analık sigortaları (1946) ile başlayan sosyal sigorta hükümlerinin dağınık mevzuatı 1965 yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile birleştirildi (22). 1949 yılında kurulan Emekli Sandığı ile kamu görevlilerinin sosyal güvencesi sağlanmış oldu. 1971 yılında kurulan Bağ-Kur ise esnaf ve sanatkar vb. bağımsız çalışanları sosyal sigorta kapsamına aldı. Türkiye' de bu üç kurumdan başka bazı banka ve sigorta şirketlerinin sosyal sigorta sandıkları ile Ereğli Kömür İşletmesi' nde çalışanlar tarafından kurulmuş amele birliği, sosyal sigorta kurumlarının tümünü oluşturur (19). Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), 1996 yılında 499 sağlık tesisi ve bu tesislerde çalışan 54.762 personel ile sigorta ve sağlık hizmeti vermiştir. SSK hastane ve dispanserleri ile kurumun anlaşmalı olarak çalıştığı hekimler, çalışanlara tedavi edici sağlık hizmeti vermektedir (21). hastalıkları tanı ve tedavisi de bu kurumun hizmet konusudur. Avrupa Birliği' ne üye bütün ülkelerde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik birtakım sosyal düzenlemeler vardır. AB ülkeleri ortak bir meslek hastalıkları listesi kabul eder ve yasal işlemlerini bu listeye bağımlı olarak yürütürler. Ülkelerin çoğunda resmi kaza ve meslek hastalığı sigortası oluşturulmuş, konuyla ilgili özel bir sigorta sistemi bulunmayan Hollanda, Yunanistan ve İrlanda'da güvence veren kurum hastalık sigortası olmuştur. İş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı sigorta sistemi İngiltere'de sadece kamu yönetiminin sorumluluğundadır. Danimarka ve Portekiz' de özel sigorta sistemi de devreye girmektedir (9). İş kazası ve meslek

153

Üye bütün ülkelerde meslek hastalıkları da kaza sigortası kapsamındadır. Meslek hastalığının etkeni olarak kabul edilmiş bir etkenle işyerinde maruziyet sonucu hastalanan bir sigortalının yetkili uzman kişi ve kuruluşlarca yapılan teknik ve sağlık incelemeleri sonucu alacağı rapor doğrultusunda meslek hastalığı kabul edilir (9).

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER (KOBİ): Sanayide faaliyet gösteren işletmeler, çeşitli konularda farklı sınıflamalara

sokulmaktadır. Sayısal ve sayısal olmayan çeşitli kriterler, işletmelerin küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler başlıkları altında toplanmasını sağlar. Küçük ve orta ölçekli işletme tanımında ülkeler arasında bir birlik yoktur (25). Türkiye' de resmi bir tanım olmadığından çeşitli kuruluşların tanımlarında ana kriter olarak işletmelerde istihdam edilen personel sayışma rastlanmaktadır (3, 17). Bu kuram ve kuruluşların tanımları arasında tam bir birlik bulunamamktadır. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler hakkında birçok çalışması olan T. Müftüoğlu' nun düzenlemesi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler Tablo- 1' de şöyle sınırlanmıştır (17). Tablo- 1: Müftüoğlu' na göre Küçük ve orta ölçekli işletmeler sınıflaması İşletmelerin Ölçek Büyüklüğü İşyerleri Çok Küçük Sanayi İşletmeleri Küçük Sanayi İşletmeleri Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Büyük Sanayi İşletmeleri Çalışan Personel Sayısı
Sadece işletme sahibi ve aile ' bireyleri

Makine Parkı Değeri 500000-2 milyon dolara kadar 5 milyon-10 milyon dolara kadar 5 milyon- 10 milyon dolara kadar

1-9
10-49 50-199 200' den çok

Küçük işletmeler kendi faaliyet alanlarında bir üstünlük kuracak büyüklükleri olmaksızın işletilen, bütün faaliyetleri ve çalışanların kontrollerinin aynı zamanda işletme yöneticisi olan işveren tarafından yapıldığı işletmelerdir (15). İstihdam yaratma özelliği ile işsizliği azaltmada ve bölgeler arası gelişmeye, büyümeye önemli katkıda bulunduğu, rekabet şartlarına kolayca uyum sağlama ve gelir yelpazesi içinde denge unsura olması, uyumlu işveren-çalışan ilişkileri yaratarak sosyal denge ve dayanışmayı sağlaması, büyük işletmelerin tamamlayıcısı ve yan sanayi olarak nedeniyle KOBİ' 1er ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır (7). faaliyet göstermesi, az sermayeye gereksinim duyması, büyük işletmelere nitelikli eleman yetiştirmesi

154

İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatımız daha çok büyük işyerleri ile ağır ve tehlikeli işlere yönelik hazırlanmıştır (6. İşyerindeki tek otorite olarak. işverenlerin maddi katılımları ile faaliyet gösteren İşyeri Ortak Sağlık Birimleri kurulmaya başlanmıştır. Ancak ülkemizde küçük işletmelerin daha az yatırım yapıldığı. Bunlardan: 155 . Bir yandan kısıtlı bütçe ile çalışmak zorunda olmaları. KOBİ' LER VE İŞ SAĞLIĞI UYGULAMALARI: İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uygulamaları önleyen en önemli faktör. üretime ve istihdama smırlı katkısı ile ihracatta çok az bir yer tuttuğu. çalışanlarının sayısı 50' yi aşınca 50' den az çalışanı olan birden fazla işletmeye bölünerek işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğundan kaçmaktadır (23). üretim sistemimize hakim olan küçük işletme yapısıdır (24). işyerlerinde verilecek sağlık hizmetlerinin oluşturulmasında insiyatifi işverenlere bırakması. Ülkemizde küçük işletmelerin oranı yüksektir (23). işletmelerin sağlık hizmetlerine olan gereksinimleri sonucu kurularak. Bu birimler. Dünyada ve ülkemizde farklı İOSB modelleri görülmektedir. işyerlerinin yakınında işletmelere işyeri hekimliği hizmeti vermektedir. SSK' nm Ocak 1996 verilerine göre ülkemizde işyerlerinin %98.Bütün dünyada olduğu gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler. Küçük işletmeler son yıllarda ekonomik politikaların gereği olarak Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Sitelerinde örgütlenmektedir. Küçük ölçekli işletmelere yönelik olan yasal çalışmaların yetersizliği bilinmektedir.17). İsteğe bağlı olması nedeni ile bazı işverenler birleşerek ortak bir işyeri hekimi tutarken. mevcut sağlığı koruma amacı ile sunulan ek bir iş sağlığı hizmetini kabul etmez yada bu hizmetin maliyetini kaldıramazlar (15). ülkemizde de toplam işletmelerin çok büyük bir bölümünü oluşturur.23). devlet tarafından çok az desteklendiği görülmektedir (8). işverenin sağlık konusundaki tutumunu ortaya koymaktadır.5'i 1-49 işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmelerdir (22. Türkiye' deki sigortalıların %57. bir yandan kanunlarımızdaki esneklik ile çoğu işveren sağlıksızlığın daha sonraları kendisine ne kadar pahalıya mal olacağını görmezden gelir. Yasal yükümlülüğü olan orta ölçekli işletmelerin küçük işletmelere değişmiş olduğu Doğu Sanayi Sitesi' nde yürüttüğümüz çalışmamızda da saptanmıştır. bazı işverenler. Bunların bazılarında. Mevcut yönetmeliğin bağlayıcı olmaması. Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kendi işini kurma eğiliminin artması ile küçük ölçekli işyerlerinin sayısı giderek artmaktadır.7'si küçük ölçekli işyerlerinde çalışmaktadır (22).

Bu işyeri gezilerine işveren ve işçi temsilcileri mutlaka katılır (25). akciğer fonksiyon testleri. Merkeze bağlı işyerleri en fazla 10 km. toz. küçük işyeri sahipleri ve İş Sağlığı Enstitüsü' nce kontrol edilir (18). iş güvenliği teknisyeni ve hijyenistlerinden ve merkezde bir tıbbi sekreter ve sosyal çalışmacıdan meydana gelir.1-Borghorst Modeli İşyeri Ortak Sağlık Birimi. EKG. küçük ve orta ölçekli işletmelerin işyeri hekimi sayısı azlığı karşısında işyeri hekimi ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere 1966' da Kuzey Ren-Westfallen eyaletinde 4 merkezde kurulan bir sistemdir. Az sayıda çalışan personele karşılık. işçi başına yıllık 50 DM. Bu merkezin belirlenen görevi. tutarındaki dernek aidatlarınca karşılanmaktadır. 156 . Multidisipliner OHSC kadrosu işyeri hekimi ve işyeri hemşiresinden oluşan klinisyenlerden. İşletmeler 3 hafta ara ile düzenli ziyaret edilir. 2-Givat Shaul Occupational Health And Safety Center (OHSC). İşyeri hekiminin görevi. Her merkez 2000-4000 arasında çalışan topluluğunu kapsamaktadır.lik uzaklıkta bir alana dağılmış olmalıdır. bir merkeze bağlanacak işletmelerin aynı veya birbirine yakın iş kollarından seçilmesinin çalışmaları kolaylaştırdığı görülmüştür. İş güvenliği teknisyenlerinin görevi işyeri denetimlerini yapmaktır (18). Bölgede 5000 işçi çalıştıran 300 endüstriyel işletme mevcuttur (18). 3400 kişiyi kapsayan Borghorst İşyeri Ortak Sağlık Merkezi' nde 1 işyeri hekimi. Dernek işyeri sağlık merkezinin her şeyinden sorumludur (25). kimyasal atık ve diğer zararlı etkenlerin düzeyini ölçer. Almanya' da. aktiviteleri. İOSB' nin her türlü masrafı derneğe üye işverenlerden alınan. Kudüs' ün Givat Shaul endüstri bölgesinde bir proje kapsamında kurulmuş olan. periyodik ve işe dönüş muayenelerini. halk ve akademik enstitülerle ilişkileri Kupat Holim Klalit (İş Sağlığı Merkezi' nin başı). yalnız çevrede çalışanlara ve özellikle küçük ölçekli işletmelere mesleki sağlık hizmeti veren iş sağlığı ve iş güvenliği merkezidir. İOSB' nin bulunduğu yere işçiler kolayca ulaşabilmektedir. Merkezin politikası. tedavi edici hekimlik hizmetleri yerine. kapsamlı laboratuar olanakları dikkat çekecek niteliktedir (27). sanayici yardımcıları. işe giriş. idareci uzman hekime yardımcı olacak 1 asistan hekim ve sekreterlik görevi yapan bir kişi çalışmaktadır (27). laboratuar tetkiklerini. Pratikte. odiometri. 40 yaşından yaşlılara göz muayenesi yapmak ve gereğinde çalışanları uzman hekime sevk etmektir. İşyeri hijyenistleri gürültü. koruyucu hekimlik hizmetlerini sunmaktır (27).

1 laboratuar teknisyeni. kimya. 15. 1 personel ve bir iş güvenliği uzmanı çalışan erişkin ve çocuklara hizmet vermektedir (11). 1992 tarihinde Gürhan Fişek tarafından özel limited şirket olarak Ankara OSTİM ve Sincan' da. abone olmayan işletmelerden gelen hastaların da ücret karşılığı muayene olabildiği bir sağlık birimidir. 48 işletmenin üye olduğu bir İşyeri Ortak Sağlık Birimi (İOSB) saptanmıştır. 1 sekreter. koruyucu hekimlik hizmetlerini esas alan ve personel yapısının 1 doktor. Böylece büyük işletmelerin yanında. tüm geliri abone olan işletmelerin aylık aidatlarından oluşan. metal ve diğer işkolu başlığı altında toplanmış olup. Sabancı Holding' e bağlı ve İzmit Kentsa arazisi içinde bulunan şirketlerin 1997' de biraraya gelerek kurduğu bir İOSB' idir. işyeri içinde kurulmuş bir İşyeri Sağlık Birimi (İSB). vardiyalı çalışan bir hemşire. sağlık hizmeti alma gereksinimini arttırmakta ve bu işletmeler. daha yüksek düzeyde İOSB' ne üye olmaktadır. Araştırmaya katılan işletmeler tekstil. 4-Sa-Ortak Sağlık Birimi.8' i metal işkolunda faaliyet göstermektedir. 1 hemşire. 1994' de İLO' nun Uluslararası Çocuk Emeğinin Sonlandırılması Proje (IPEC) kapsamında Doğu Sanayi Site' inde kurulan sağlık merkezi' nde 3 hekim. Ankara' nın Çubuk ilçesinin değişik büyüklükte çok sayıda işyeri bulunduran Yenice bölgesinde. İzmir ve Denizli' de kurulan. 2 ambulans şoförü ve hizmetli görev yapmaktadır (26). part-time çalışan KBB uzmanı ile devamlı gündüz çalışan bir yüksek hemşire. 1 sağlık memuru. 3 sağlık memuru. küçük ölçekli taşeron firmaların da SA-Ortak Sağlık Birimi' nin sunduğu iş sağlığı hizmetinden yararlanmaları sağlanmıştır (26). 157 . İşletmeye gelen ek maliyet yüzünden İOSB üyelik düzeyi genelde düşük bulunmuştur. İstanbul. Çubuk Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı olarak kurulmuş olan. 4-Fişek Sağlık Enstitüsü. bir part-time çalışan işyeri hekimi (dahiliye uzmanı).1979 tarihinde. 1 şoför ve 1 hizmetliden oluştuğu bir sistemdir (4). Nisan 1997. SA-Ortak Sağlık Birimi' nin işyerleri ile olan bağı her işyerinin İnsan Kaynakları Müdürleri ile İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve Çevre Uzmanları ile işyeri hekiminin oluşturduğu SA-Ortak Sağlık Birimi üst kurulunca sağlanmaktadır (26).10. 1 sağlık memuru.Nisan 1998 tarihleri arasında İstanbul ili içinde Yenibosna' da yer alan küme örnekleme metodu ile seçtiğimiz Doğu Sanayi Sitesi' nde yürüttüğümüz çalışmada araştırma bölgemizde bulunan 195 işletmeden araştırmaya katılan 164 işletmenin birinde. Enstitü' nün ana hizmet amacı koruyucu hekimlik hizmetleri vermektir.3-Yenice İş Sağlığı Merkezi (Yisme). işletmelerin % 48. SA-Ortak Sağlık Birimi' nde bir tam gün çalışan işyeri hekimi (sorumlu yönetici). Metal iş kolunda iş kazalarının sıkça rastlanması.

çalışanlara kişisel koruyucu kullanımının özendirilmesi gibi koruycu hekimlik hizmetleri açısından İOSB' nin önemli bir fonksiyona sahip olduğu görülmektedir.12) İOSB' den hizmet aldıklarını söylemiştir.87. en sık başvuru nedenlerinin de ilkyardım. işe giriş muayeneleri ve periyodik muayenelerin yapılması. Tüm olumsuzluklara karşın. ilkyardım (%91. Üyelerden 135'i (%97. 283 sigortalı çalışandan 251' i (%88. Üye olmayan işletmelerden 31' inin İOSB den kendi istekleri doğrultusunda.0) kişiden 31'i (%9.1 düzeyinde bulunmuştur.9). İş kazası sonucunda.4) İOSB' ne üyedir. 24). Yolsal(29) da saptadığı bulgularla çalışmamızı desteklemektedir.82).1) çalışan mevcuttur. koruyucu hekimlik hizmetleri alanmda yetersiz kaldığını göstermektedir. ücret karşılığı hizmet aldıkları. Üye olmayan işletmelerin yöneticilerinin sağlık hizmeti beklentilerini. Çalışanların başvurdukları farklı sağlık birimlerinden aldıkları sağlık hizmetlerjnden memnuniyet düzeylerinin dağılımları arasında çok ileri derecede anlamlı farklar bulunmuştur (p<0. İOSB' i ve özel sağlık hizmetleri kişileri beklenenden yüksek düzeyde memnun etmiştir. İOSB' nin toplumun genel yapısına uygun olarak işletmeciler ve çalışanların beklentileri doğrultusunda kullanıldığını göstermektedir. aldıkları kadarı ile işyeri hekimlik hizmetlerinden memnun olmaktadır. Bu hizmeti alanlar. Sonuçlar. Araştırma bulgularımız işyeri hekimlik hizmetlerinin sınandığı çalışmalarda belirtilen yüksek düzeydeki poliklinik ve periyodik muayene hizmetleri açısından paralellik göstermektedir (4. Bu hizmetin kapasitesinin arttığı oranda memnuniyet yükselmektedir. 207 (%65. Araştırma kapsamındaki 314 çalışandan üye olmayıp İOSB' den hizmet alan kişi sayısı 12' dir (%3.001). Araştırmamızda iş kazası sıklığı %15. düşük aşılama düzeyi.92) kişi özel sağlık hizmetlerini en az bir kere olmak üzere kullanmış olduklarını ifade etmektedir. İOSB ve İSB' nden öncelikle tedavi (%95.8) ve periyodik muayene hizmeti (%93. İSB' nden hizmet alan sadece 16 (%5.9) sigortasız çalışmaktadır. Araştırma kapsamında çalışan 314 (%100. SSK Sağlık Tesisleri' nden memnuniyetin oldukça düşük olduğu saptanmıştır.9) almaktadır. İşe dönüş muayeneleri ve rehabilitasyon hizmetlerinin işyeri hekimlik hizmeti içinde verilmediğinin görülmesi. site yakınındaki özel sağlık birimlerinde acil müdahale yapılmakta ve iş kazası burada tedavi 158 .Üye olan işletmeler. böyle bir merkezden gereğinde alınan acil müdahale ve tedavi hizmetleri oluşturmaktadır. hastalık muayene ve tedavisi olduğu saptanmıştır. Verilen işyeri hekimlik hizmeti çalışanları memnun etmektedir. Araştırmaya katılan çalışanlardan 139'u (%49. İSB' den hizmet alan çalışanların hizmetten orta derecede memnun oldukları gözlenmiştir.697) SSK sağlık tesislerinden sağlık hizmeti aldığını belirtmiştir. çok sınırlı bir düzeyde kalan sağlık eğitimi "tedavi edici hizmet" konumunda olmaması gereken işyeri hekimlik hizmetlerinin.

nitelikli koruyucu hizmetlerin sunulduğu. kanun ve tüzüklerde yapılacak değişiklikler ile çalışanlarının sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerini kapsamalıdır. İşyeri hekimlik hizmetlerinin multidisipliner bir ekip çalışması olduğu unutulmamalıdır. ücretsiz hizmet alabilecekleri. Böylece SSK verileri ile arada çok yüksek bir fark oluşmuştur (21). uğradıkları zararlara ilişkin uzman hekimlerin çalıştığı. Sigortalılar ile sigortasızlar arasında iş kazası oluşumu açısından da anlamlı bir fark bulunmuştur. sekreter. 159 . ÎOSB personelinin iş sağlığı konusunda sürekli eğitimi sağlanmalıdır. sosyolog. ÖNERİLER İş sağlığı ve iş güvenliği konusu çalışanların sağlığı olarak ele alınmalı. proje aşamasmda. işletme içinde bağımsız bir İSB kurulmasını imkansız hale getirmektedir. işyerlerine yakın bir İOSB kurulmasını planlamaya zorunlu tutulmalıdır. İOSB' nin bütçesi site yönetimince finanse edilmelidir. kapsamlı bir İşyeri Sağlık Birimi istedikleri saptanmıştır. yapılacak yasal düzenlemelerle sanayi siteleri. denetimlerin yapıldığı. Araştırmamızda da. Kanun ve tüzükler farklı iş kolları için tekrar düzenlenmelidir. Küçük işletmelerin sahip olduğu kısıtlı ekonomik kaynaklar. İSB ve İOSB arasındaki farklı düzenleme ve hizmetin boyutu bu gerekliliği ortaya koymaktadır. ÎOSB' nin temel hedefi primer sağlık hizmetleri olmalıdır. Devlet tarafından uygulanacak teşvik politikalarının belirlenmesinde. psikolog.edilebilecek durumda ise. iş güvenliği uzmanı. yardımcı personel ve şoför bulunmalıdır. Özellikle İOSB' nde çalışan ekip içerisinde işyeri hekimi. Bu işletmeler için işyeri hekimlik hizmeti uygulamaları açısından işverene daha düşük bir maliyet getireceğiden İOSB' lerinin kurulması en uygun çözümdür. site sınırları içinde. İşyeri hekimlik hizmetleri hakkında işveren ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi sağlanmalı. bu hizmetler içinde aktif rol oynamaları için gereken düzenleme yapılmalıdır. İş kazası sıklığı metal işkolunda yüksek olduğundan çalışanların yüksek düzeyde sigortalandıkları saptanmıştır. iş sağlığı hemşiresi. Küçük ölçekli işletmeler mutlaka organize sanayi sitelerinde toplanmalı. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çalışmalar ve destekler ekonomik ağırlıklı olmanın ötesine geçmelidir. Çalışanların kolay ulaşabilecekleri. işletmelerin işyeri hekimlik hizmeti organizasyonları da dikkate alınmalıdır. işyerinde alınan sağlık güvenlik önlemlerinin düzeyi. işyeri ortam koşulları. iş kazası tedavi edilerek SSK' ya bildirilmemektedir.

Murat Civaner.. Gelişen Ülkelerde ve Türkiye' de Bir İstihdam Politikası Olarak Küçük Ölçekli İşyerlerinin Teşviki. Yüksek Öğrenim Kurulu Matbaası. Ekin. s. Ankara. Fırat.. İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları. s. Akbulut. Civaner. Bu suretle gerek enstitüler gerekse üniversiteler kanalı ile yapılan eğitim ve araştırmalarla "İş Sağlığı" bilincinin oluşmasında gerekli olumlu katkı sağlanmış olacaktır. îşle İlgili Hastalıklarjşyeri Hekimliği Ders Notlan. görev ve yetkileri ile yapısı mevcut yasal düzenlemelerden farklı olmayan İşyeri Ortak İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurulu' nun (İOİSİGK) oluşturulması yasalarla zorunlu kılınmalıdır. AB' ne Üye Ülkelerin Sosyal Güvenlik Sistemleri İçinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Hizmetleri. N.. Sayı: 28. Aydemir. "İş Sağlığı" dersleri konmalı. mühendislik bilimlerinde.1996.7-47. T. 1994. İşyeri Hekimliği Ders Notlan. İstanbul.) T. 9-10. s. profesyonel eğiticilerce oluşturulmalı. İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Genel Bilgiler. . 10. 6.. KAYNAKLAR: 1. M. İşyeri Hekimliği. 11. O. TTB Yayını. M. Ankara. M.Çalışanların sağlık eğitimleri profesyonel bir düşünce ile verilmeye başlanmalıdır. K. Cilt: XII. bs. 2. 160 . 8. Erdoğan. 2. Demiröğen. Fırat. hemşirelik okullarında ve endüstri ile ilgili her türlü meslek eğitiminde lisans düzeyinde.381-398. işveren ve işçi temsilcilerinin aktif görev yapacakları. Akbulut. Tisamat Matbaacılık. 1992. 3 3-37. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. Bilir. 1998. 3. Tıp fakültelerinde..59-68.yy. M. 4.. 15 Yaş Altı Çalışan Çocuklar İle Aynı Yaş Grubundaki Okuyan Çocukların Sağlık ve Sosyal Yönden Karşılaştınlması. Yenice İş Sağlığı Merkezi 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Eylül 1995. 9.. Çev.. 1996. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yayın No : 1996-1. 9-10. N.1997. Ankara.. N. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: XII-KOBÎ' 1er. T. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Yayın No:86/38. Yayın No: 1993-34. TTB Yayım. Ankara. s. Sayı: 81. İstanbul. Eren. (ed. Toplum ve Hekim Dergisi. Tisamat Matbaacılık. Doktora Tezi. 1986. 2. TÜGİAD Yayım. İstanbul. Şubatl998. S. Simge Ofis Matbaacılık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı.. lisans üstü eğitime başlanmalıdır.: Dr. Yayın no:30. Ankara. İstanbul. 1993. hekim ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte ekip halinde sunulmalıdır.. 57-62. bs. İşyerinde sağlık risklerini araştırarak saptayan ve bu risklere göre alınacak önlemleri işkollarına göre ortaya koyan İş Sağlığı Enstitüleri' nin kurulması gerekmektedir. s. Programlar. Can Matbaası. Yayın No: 017. 1998. İOSB' lerinin çalışmalarını destekleyici ve denetleyici rol üstlenecek. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (Problemleri ve Çözüm Önerileri). 7. Herkes İçin Sağlık' ta Yenilenmiş Strateji: 21. Çalışma Ortamı Dergisi. Sistem Yayıncılık. İçin Taslak Politika. 5.. Akbulut.

Tisamat Matbaacılık. E. int. s. s. s. SSK Genel Müdürlüğü. İÜ. 1. 18. K.7-16... 1998. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi içinde. İşler H. EGS Bank Yayınlan No.. Sayı: 12. Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. 1997. 25. Tabuk. Sayı: 28(8-9). Preventive Services in Occupational Health and Safety in Europe: Developments and Trends in the 1990s. Ankara. Gentner Verlag.10509. Pines. Ersoy. Müftüoğru. SSK 1996 İstatistik Yıllığı. 14. E.1343. m.659-666. Maya Matbaacılık..493-496. Süzek.. 19. Walters. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilim Uzmanlığı Tezi. Maya Matbaacılık. Ankara Siteler Sanayi Bölgesinde Küçük ve Orta Ölçekli İş Yerlerine Yönelik Ortak Sağlık Birimi Oluşturulması İçin İşveren Yaklaşımı. 1986.the Givat Shaul project. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Kitabı içinde. 7-8. İş Hekimliği ve Meslek Hastalıkları Konularında Finlandiya. TTB Yayım.12. İş Hekimliği Ders Nottan içinde. Fişek. İşyeri Hekimliği ve Kocaeli Bölgesinde İşyeri Hekimliği Uygulamalan. Isr J. H. İnterpress Basın ve Yayıncılık. 13. N. Beşer. 5-6 1998. bs. TTB Yayım. 23. 20. Ankara.. İşyeri Hekimlik Uygulamalan. Kentner. 380-383. S. Toplum ve Hekim Dergisi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile Büyük Ölçekli Kuruluşlan Kapsayan İşyeri Ortak Sağlık Birimi.371-380. Ankara... Sigorta. M... 22. J. 16. Cilt: XXVII. 1993.247-271.. 161 . İtalya' daM İncelemelerin Raporlan ve İş Hekimliği Esaslarına Göre İş Sağlığı Merkezleri' ni Geliştirme Tasansı. Dr.. 3. S. 2. bs. İşyeri Hekimliği Ders Nottan içinde.. 17. 15.7-10. 27. İkiz Ofset. TTB Yayını 3. 21. bs. Yayın no:594... S. 1974. 1996. Yolsal.Ü. Ankara. TTB Yayını. Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Uygulamalanjş Hekimliği Ders Nottan. İş Güvenliği ve İşyerinde Tıbbi Hizmetler. Ankara. Halk Sağlığı Doktora Tezi. 24.20-36. Sayı: 3. Gesuntheits. CiltXX. s. Ş. s. s. Yayın no:593. 185-189. 3.. G. Sorunlar ve Öneriler. Veli Yayınlan. 1997. B. 1993. Güner. İkiz Ofset. s. Sayı: 2. Karataş. 28. İstanbul. Taşyürek.682-687. Almanya. 26. Karadağ. 1993. Meslek Hastalıklarının Tespit Edilememesinin Nedenleri ve Doğurduğu Sonuçlar. T. s. Ankara..İstaribul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı. 1997.315-328. Cilt: XIII.21-51. M. Health Services. 1996. îşçi Sağlığı ve Boyuttan. s. Med Sei. Stuttgart. Toplum ve Hekim Dergisi.1997. İstanbul.. A pilot occupational health service for small enterprises: first year experience. 29. 1997. s.. A. SSK Genel Müdürlüğü Yayın No: 218.. Tonguç.und Arbeitsschutz in kleineren und mittleren Unternehmen.. Sayı: 80. 1. s. Sanayileşme Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. Akkurt. Hukuki Yönden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği. Yetki Analiz ve Öneriler. 1998. Maya Matbaacılık. s.. Sirer. 1997. O. SSK 1996 Yıllık Faaliyet Raporu. Arbeitsmedizin-Sozialmedizin-Umweltmedizin. Şeref. 1991. Ankara. H. Cilt: XII. et al. SSK Genel Müdürlüğü. S. bs. 1992. İş Hekimliği Ders Nottan içinde. Ankara.

162 .

Gerçeği tam olarak yansıtmayan bu rakamlara göre dahi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) istatistiklerinden istifade ile. konunun Ülkemiz'in öncelikli sorunlarından biri oklarak kabul edilerek. Bu çalışmada. bu işletmeler için "işyeri ortak sağlık birimleri'nin" kurulması zorunlu hale getirilmelidir. üzerine ciddiyetle gidilmesiyle. Sanayileşme aşamasında gelişmeler kaydeden Ülkemiz'de. Ekonomik anlamda yalnızca SSK'ya maliyeti 14 trilyonun üzerinde olan iş kazalarının. Bu çalışmada. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne girmesi ve "toplam kalite yönetiminin" teşviki İSİG bakımından yerindedir. iş kazalarının azalacağı bir gerçektir. Bu itibarla. Türkiye Tel: 0212 2931300-70/2471 Fax: 0212 2450795 Özet Ülkemiz'de iş kazalarının sebepleri çok yönlü ve çok çeşitlidir. İSÎG konusunda tek istatistikî çalışma yapan kurum olan SSK'nın yayınladığı "istatistik yıllıkları" incelenerek. Giriş Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) İstatistiklerine göre. dünya'da ise üçüncü sırada yer almaktayız. aşağıdaki neticelere ulaşılmıştır [3-6]: 163 . İSİG ile illgili tedbirlerin uygulanmasında önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır. hatta konu ile ilgili bu günki düzenlemelerin yeterince uygulanmasıyle dahi olumlu yönde değişecektir. iş kazalarında Avrupa ülkeleri arasında birinci. Bunlar iyileştirildikleri ölçüde. kamu sektöründekilere nazaran daha az olduğundan özelleştirmeye hız verilmesi İSİG açısından olumludur. çok daha büyük olduğu açıktır [2]. İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) nin çalışma yaşamındaki gelişmelerle ve Ülkemiz'in sosyo-ekonomik durumu ile yakından ilişkili olduğu açıktır.TÜRKİYE'DEKİ İŞ KAZALARINA GENEL BİR BAKIŞ Talat TEVRÜZ Makina Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi. her yıl karşımıza çıkan bu ürkütücü tablo. 3000' den fazla kişi sakat kalmakta ve her yıl ortalama 2 milyon kadar iş günü yitirilmektedir [1]. tüm ülke ekonomisine olan maliyetinin ise. İstanbul. Ülke'nin sosyo-ekonomik politikasından başlayarak. Türkiye'deki iş kazalan smıflandmlarak kısaca analiz edilmiş ve alınabilecek ilgili önlemler sunulmuştur. 1. Özel sektör kuruluşlannda iş kazaları. İmalat işkolunda daha fazla kaza olduğundan. Türkiye'deki iş kazaları sınıflandırılarak kısaca analiz edilmiş ve alınabilecek önlemler sunulmuştur. Türkiye'de her yıl iş kazalarında 1500 kişi yaşamını yitirirken. Küçük işletmelerde. SSK istatistiklerinden istifade ile. İş Kazalarına Genel Bakış Ve Analiz Ülkemizde. Genç ve tecrübesiz işçilere işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) çalışmalarında ağırlık verilmelidir. çalışan işçinin ruh ve beden sağlığına kadar bir çok nedenler sözkonusudur. bu işkolunda İSİG çalışmalan yoğunlaştmlmalıdır. 2.

İş kazalarının. Diğer taraftan. Bu durumu 1996 yılı için incelersek. Görülmektedir ki. Çünkü. Son saatlerdeki kazaların sebepleri de. Halbuki. özelleştirme ile beraber işletmelerde işçi sayısı azalmakta. 6]. bu isteye bağlıdır. Diğer çalışma saatlerinde kazaların sayısında büyük bir azalma vardır. 50 veya daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerinin işyeri sağlık birimleri kurmalarını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca. Nitekim. kaza tarihinde işyerinde çalışan işçi sayısına göre dağılımına bakıldığında (Çizelge 1). Bu oranlar 1992'de %61. > İş. saatlerdir. 1993'te %72. yorgunluk.30'a düşmesi. otomasyona geçilmekte ve en önemlisi yüksek teknoloji kullanılmaktadır. İlk saatlerde kazanın bu kadar yüksek olmasının en önemli sebepleri.34. dikkat kaybı. Bu işyerlerinin toplam kazalar içindeki paylan.01.49. saatlerin payı % 15. işçilerin konularında uzman ve eğitimli olmalarından.7. işe hemen adapte olamama. 50'den az işçi çalıştıran işyerlerinde ki kazaların toplam kazalar içindeki payı. 1987'de %57. vücudun ve beynin normal çalışma temposuna ulaşmasının uzun sürmesidir. 1994'te%73.65 olmaktadır. işyeri küçüldükçe İSİG sorunlarının artmakta olduğu SSK istatistik yıllıklarındaki verilerden anlaşılmaktadır [3. 164 . Ayrıca. yapılan işten sıkılma olarak açıklanabilir. 1986'dan 1996'ya kadar sürekli artarak %72.7'dir.4. İş Kanunu'nun 6. Ülkemiz'de küçük işletmeler üretim sistemimize hakimdirler. ekonomik bakımdan güçsüz oldukları için malî külfetinden dolayı İSİG'in gerektirdiği tedbirleri almak istememeleri. iş kazası oranlarının bu kadar yüksek olmasının en önemli sebepleri.52 iken 1996'da %27. diğer saatlerin payı ise %9.17'dir. Maddesi. son senelerde büyük ilgi gören "toplam kalite yönetimi de" yukarda sayılan hususları gerçekleştirmede zorlayıcı bir unsurdur. 7. Kazaların en çok olduğu ikinci saat dilimi ise 7. ilk 4 saatin kazalar içindeki payı %75. İlk adım organize sanayi sitelerinde atılabilir. işletmelerde batili anlamda İSİG kuralları oluşumu ve tatbiki fikrini yaygınlaştırmıştır. kazaların toplam kazalar içindeki payının 1986'da %41. batılı anlamda iş güvenliğini de işletmelerine yerleştirmek durumunda kalmaktadırlar. Bu işletmeler. ve 8. öncelikle küçük işyerleri için işyeri ortak sağlık birimleri zorunlu hale getirilmelidir. imalat işkolunda faaliyet gösteren dört büyük işletmede yapılan bir mini ankette [7]. ve 8. özelleştirmenin de İSİG konusunda etkili olduğunu düşünülebilir. Bu itibarla. Daha az sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde ise. 1986'de %58.7 gibi çok yüksek bir değere ulaşmıştır. 1995'te %73. toplam kalite yönetiminin İSİG çalışmalarında etkili olduğunu beyan etmişlerdir. dolayısıyla kurallara dikkat etmelerinden ve İSİG konusunda ulaşılan bilinçlenmeden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan. 1988-89-90'da %56. bu işletmelerin. Büyük ve nispeten büyük işletmelerde (50'den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde). kazalar en çok ilk 4 bilhassa ilk 1 saat içinde olmaktadır.9. bilgi ve tecrübe eksikliği olarak belirtilebilir. çalışan işçilerin iş konusunda eğitimsizlikleri. yüksek teknoloji kullanılmasından. düşük kaza sayıları ve sıfır ölümle karşılaşılmıştır. Az miktarda işçi çalıştıran işyerlerinde. dikkat azlığı. Avrupa Birliği (AB) gümrük birliğine girilmesi de. büyük kurumların çoğu yabancı ortaklarla çalıştıkları için.4 ve 1996'da %72.48. kazaların 1 ile 50 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde daha fazla olduğu görülmektedir. kazalarının meydana geldiği iş saatlerine göre dağılıma bakıldığında (Çizelge 2).

882 7.345 8.057 12.118 3.ŞAAT 2.829 7.007 44.259 4.44.886 6.814 4.235 14. 1 gün ile 1 ay arasının payı %16.804 17.640 2.807 (Çizelge 3). 3 ay ile 1 yıl arasındaki kazaların payı %24.551 5.SAAT 7.100 7.660 12.399 4.56.741 72 0 1996 8.587 6.121 7.129 9.073 6.328 7.SAAT 6.030 1993 15.483 2.686 11.47'dir.087 87.858 14.960 86.146 5.807 Çizelge 2.464 109.588 8.676 33 0 92.339 10.006 9. 1990'daki durum ise.618 11.545 9.059 4.İş kazalanmn sigortalının hizmet süresine göre dağılımı incelendiğinde görülmektedir ki Çizelge 1.961 7.237 11.881 0 7.581 9.575 37.404 12.302 139.037 11.563 87.928 6.396 0 1992 1993 1994 1995 1996 139.927 6.011 5. lyıl ile 5 yıl arasındaki kazaların payı %29.014 10.542 0 8.222 65. 1 gün ile 1 ay arasındaki hizmet süresi için kazaların toplam kazalar içindeki payı %16.130 5.563 92.511 2.210 4.508 11.960 86.435 7.794 9.398 6. 1986'da.594 2.SAAT 8.219 4. 1 165 .433 2.166 9.521 14.09.SAAT 3.SAAT 9.111 9. Meydana geldiği iş saatlerine göre iş kazaları İŞ SAATLERİ 1.818 6.530 13.SAAT 5.608 9.726 2.623 0 35.601 37.034 18. İşyerinde çalışan sigortalı sayısına göre iş kazaları SİGORTALI SAYISI 1-3 4-9 10-20 21-50 51-100 101-200 210-500 501-1000 1001+ BİLİNMEYEN TOPLAM 40.087 1995 10.411 9.878 11.300 5.066 44 0 1994 34.SAAT 4.493 7.559 35.071 3.264 12.726 6.624 35.758 188 7. 5 yıl ve daha fazla hizmet sürelerinde ise kaza payı %29.980 12.467 6.205 17 0 40.53.468 16.011 10.067 '35.464 109. 3 ay ile 1 yıl arasının payı ise %25.SAAT+ BİLİNMEYEN TOPLAM 1992 20.073 4.

705 17.072 gün.089 10. 1986'da hastanede geçen kısmı 117.4'tür. 1996'da kaza geçiren bir işçi ortalama olarak 10 hafta işten uzak kalmaktadır.488.248. Kişilerin çalıştıkları işlerde hizmet süreleri artıkça kazaların azalması gerektiği halde. bu oran pek azalmamakta. Bu.5. Sigortalının hizmet süresine göre iş kazaları SİGORTALI HİZMET SÜRESİ İGÜN 2-7 GÜN 8-30 GÜN 1-3 AY 3 AY-1 YIL 1-2 YIL 2-5 YEL 5-10 YIL 10+YIL BİLİNMEYEN TOPLAM 673 3.774 9.039 15. İş kazalarının arızanın mahiyetine ve vücuttaki yerine göre dağılımına göz atıldığında. Bu.563 yıldan sonrasının payı da %24. 4-15 gün arasının payı %53. Toplam iş göremezlik süresi 1986 yılında 2.579 5.251 4.980 10.647 0 0 0 92.47.03. Hastanede geçen sürelerin azalması.952 20.440 22. 1 yıl ile 5 yılın payı %29. 1990 yılında. 4-15 gün arasının payı %61. yırtıklar ve yaralar meydana getiren kazalar 50.937 gün.86. 5 yıldan sonrasının payı da %27.509'dur.630 16.575 30.057 gündür.645 17. düşük bir artış hızıyla 1990'da 2. 1996 yılında ise 63. 1986 yılında 2.026 11.318 4.981 488 1.087 87.304 10. Kazalarda en yüksek oran 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlarda görülmektedir. aşağı yukarı aynı kalmaktadır.30'dur. 91-365 gün arasının payı ise %3.960 86.064 11. 1 gün ile 1 ay arasının payı %8.208 14.606 10. Ayakta geçen süre ise. 0-3 gün arası geçici iş göremezliğin toplam kazalar içindeki payı 1990 yılında %17.668 21. deri sathını bozmayan kontuzyon ve çürükler meydana getiren kazalar 166 . Toplam iş göremezlik süresinin.yıl ile 5 yılın payı %31.413 11.793 0 576 1.828 9.886 14.611. artan bir seyir izleyerek 1990'da 2.285 gün olmuştur.316 gün olmuştur.255 5. 1996'daki durum ise.355 19.258 9.712. en çok anzalar olarak.9.3'tür.019 8. 1996 yılına kadar ise azalarak 1.674 23.07. 3 ay ile 1 yıl arasının payı ise %26.488 26.888 745 850 1. 5 Çizelge 3.264 11. İş kazalarının geçici iş göremezlik sürelerine göre dağılımına baktığımızda (Çizelge 4). 1996 yılında 0-3 gün geçici iş göremezliğin payı %15.921 23. işçilerin kaza olsa bile dikkatli davrandıklarının. 1996 yılında ise 1. 16-90 gün arasının payı %19.150 13.640 16.194 adet.775.81. Çeşitli dalgalanmalar göstererek 1990 yılına gelindiğinde hastanede geçen süre 122.031 gün olmuştur.807 139.373 12.464 109. sathî travmatizma.44'tür.359 1992 1993 1994 1995 1996 19. Bu sonuçlara göre.366.355 694 1.009 gün.57.457 11.548 gündür. 16-90 gün arasının payı %27. 91-365 gün arasının payı ise %2. sanayide daha az tehlikeli teknoloji kullanıldığının ve iş eğitiminin arttığının belirtisi olabilir.61.

02 ve 1996 yılında %42.116 9. 45-55 yaşlan arasında ki dağılım.978 22.461. kazalann başlıca nedenleri.031 2.527.749. 5.890.285 7. 1995'te %%0. düşmeler %7.960 6.684 13. İstatistikler aynntıh olmadığı için kazalann asıl nedenleri anlaşılamamaktadır. İzmir 12. 167 .39. 1994'te kazalann %0.030 9. Kocaeli 5. 3.573 25.905 1. yanıklar meydana getiren kazalar 9. bir menfeze giren yabancı cisim tesiri de 5.152 2. İstanbul 14. 1995 yılında %4. vücutta meydana Çizelge 4.322 858 251 109. yanmalar %0.431.692 88. 25-35 yaşları arasında ki dağdım. motorlu taşıtlar %1.716 23.45'tir. eklemlerde bitişik adalelerin burkulması ve neticelerinde 9.874 31. 14 yaşın altında.654 2.087 8.301 12.820 181.914. Görüldüğü gibi.316 getirdikleri arazlardan belli olmaktadır.017.98. 4.040 24.374 26.6.017 63.22. 1994 yılında %29.858 2. 1995 yılında %45.352 2.807 1992 1993 1994 1995 1996 2.15.374 1.280 1.036.347 13.825.061 11. 1995 yılında %24.854. 3545 yaşlan arasında ki dağılım ise.18. Kazalann daha çok. Geçici iş göremezlik sürelerine göre iş kazaları GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ (GÜN) 0 1-3 4-7 8-15 16-30 31-90 91-180 191-364 365+ TOPLAM İŞ GÖREMEZLİK SÜRELERİ TOPLAMI HASTANEDE AYAKTA 82.292 9.031.Manisa 4.239 30. 1996 yılında %3.464 7.015 22.2'si meydana gelmiştir. bu yaş gurubunda meydana gelen kazalarrda önemli bir artış olmuştur.562 39.398 74. biraz dikkat gösterilmesi sonucu olmayabilecek kazalar olduğu.685 1.712.110 842 273 86.96. 1994 yılında %45.554 15. makinelerden ileri gelenler %7.132. 1995 yılında %25.318 1.459 adettir. 1990 yılında. 1994 yılında %16.060 854 257 87.16. 1996 yılında %22. Bursa 5. 1994 yılında %6.775.75'tir.958 2. 1996'da ise kazalann %1.464.079 340 139.203 1.178 6.220 1.59'u. 2.710 7. 1996 yılında kazalann en çok olduğu ilk beş şehir ise şunlardır: 1.540 14.167 14.286 18.467 2.15'i.26'dır.563 6.368 8.252 10. 1996 yılında ise %29.083 1.545.675.11'dir.05.63.9'dur.364 936 333 92.312. 15-25 yaşlan arasmda ki dağılım yıllara göre incelenirse. İş kazalan ile "meslek hastahldannm" sigortalılann yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında (Çizelge 5).513 41.

807 iş kazası olmuştur ki. 1996 yılında büyük bir artış olmuştur.75'e yükselmiştir.258 14. 1993'ten 1996'ya kadar imalat işkolundaki kazalar incelendiğinde.004 olup. kaza ağırlik oranında 1995 yılma kadar bir düşüş yaşanmakla birlikte.566 13.765 18. bütün kazaların %62'sini oluşturur (Çizelge 6). Çizelge 6'dan görüldüğü gibi. maalesef kaza ağırlık oranında önemli bir düşüş olmamıştır.3'ünü oluşturmaktadır (Çizelge 8). kazaya uğrayan işçilerin yaş ortalamasında seneler itibariyle bir düşüş vardır. kazaların %10.196 12. Bu rakamlar.783 6.231 16.335 19. bu.498 1. Nitekim.722 4. gençlerimizi iş güvenliği konusunda gerektiği gibi bilirıçlendiremediğimizi göstermektedir.776 iş kazası olmuştur.257 521 7.Çizelge 5'ten görüldüğü gibi.772 10. inşaat işkolunda 11.780 1. kaza sıklık ve genel kazalanma oranlannda önemli bir düşüş görülmesine rağmen.831 20. 1994 yılında ortalama yaş 32 iken.065 7.400 19.6'sı dır (Çizelge 7).6'dan 1996'da %29. 1996 yılında imalat işkolunda 53. Çizelge 7'den görüldüğü gibi. kaza sayısı 9.139 349 306 30 93.774 1.558 18. Çizelge 5.822 20. Bu durum gene de olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir.707 2. Aynı yıl.661 2. kaza sıklık ve genel kazalanma oranlarında düşme olmasına rağmen.922 29 1994 1995 1996 11.367 88.816 21. ülkemizde inşaat işkolunda 1993'ten 1996'ya kadar meydana gelen kazalar incelendiğinde. Bu. Sigortalıların yaş guruplarına göre iş kazaları ve "meslek hastalıkları" YAŞ GURUPLAR I -14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ TOPLAM ORTALAM AYAŞ Kazaların işkollarına göre dağılımı Çizelge 6-8 de verilmiştir. bütün kazaların %13v. Buna rağmen genel bir iyileşmenin 143 4. 15-25 yaş arasında kaza geçiren işçilerin oranı ise 1994'te %16.935 168 .171 866 276 181 87. Maden işkolunda ise.742 746 987 32 7. 1996 yılında 29'a düşmüştür.

0079 0.527 0.7 53. Çeşitli işkolları için genel bir değerlendirme yapılacak olursa.776 52 1. bu işkolunun özelliğinden kaynaklanabilir.07 0. kaza sıklık oranında sürekli bir artma.845 50.029.3 5.36 0.933 1.0063 11. Ülkemiz'de inşaat işkolunda meydana gelen iş kazaları 1993 ÖLÜMLER İŞÇİ SAYISI KAYIP İŞGÜNÜ KAZA SAYISI ORTALAMA ÇALIŞMA SAATİ KAZA ADIRLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI 12.776.991 49.2 576.8 12.582 324.648. neticede az da olsa bir düşme görülmektedir.789 0.059 949.061 48.854 65.00842 12.75 0.18 464 421 1994 1995 348 1996 555 14 0. maden işkolunda 1993'ten 1996'ya kadar olan kazalar incelendiğinde.95 GENEL KAZALANMA 0.kaza sayısında bir azalma görülmektedir.869 1.36 2.5 49.0141 ORANI Çizelge 7.819. Bu durum. ciddi neticeler doğuran kazalarda ise -çalışılan saat başına.560 46. Çizelge 8'den görüldüğü gibi.535 47. bu işkolunda -çalışılan saat başına.138 388. maden işkolu hariç.692 852.95 0.243 338.613 829.7 13. Ülkemiz'de imalat işkolunda meydana gelen iş kazaları 1993 ÖLÜMLER İŞÇİ SAYISI KAYIP İŞGÜNÜ KAZA SAYISI ORTALAMA ÇALIŞMA SAATİ KAZA ADIRLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI 17.85 1.807.75 ORANI 7.153 1. kaza ağırlık oranında ise bir dalgalanma olmakla birlikte.5 169 .361 411.008 5. kaza Çizelge 6.2 55.106 17.82 1.0135 2.0125 GENEL KAZALANMA 0.6018 0.068. 50.689 1.517 769.kaza sayısında bir artma.803 1.413 53.822 11.580.mevcudiyeti görülmektedir.701 242 1994 185 1995 187 1996 312 976. Bu durumda.0359 0. Ülkemiz'de. diğer işkollarındaki nin aksine.

1996'da 1993'te kine nazaran bir düşüş gözlenmektedir.11 9. Bu noktada.721. ülkemizin 1994'te içine düşmüş olduğu ekonomik krizden sonra 39. Çizelge 9 bir fikir verici mahiyettedir1. Çünkü.076.300 78.460 Mukayese için çalışılan saat başına değerler kullanılmalıdır. Çizelge 8. 1996 yılında özel kuruluş sayısı 734.08 0. 1996 yılında ise.sıklık oranında 1993'ten 1996'ya kadar sürekli bir düşme.5356 0.9 142.77 10.614'e yükselmiştir. işletmelerinde daha yüksek teknoloji kullanmaya başlamış ve bu meyanda Batılı anlamda İSİG'i işletmelerine yerleştirme durumunda kalmışlardır.5056 0.2 1994 239 9. Çeşitli işkollarındaki.843 158.723 211.68 471 11.611 41. kaza sıklık oranının azalması özelleştirmeye ve ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında özel kuruluşların oranının artmasına bağlanabilir.7 1996 179 9. 170 .bu düşme memnuniyet verici bir gelişmedir.3 6.3612 0. özel sektöre ait işyeri ve işçi sayısında önemli bir artış olmuştur.473 kamu kuruluşunda 1. Bu konuda bir çalışma kaynak [8] de sunulmuştur. 1995'e nispetle 1996'da kaza ağırlık oranlarındaki artış ve kaza sıklık oranlarındaki düşmenin az oluşu. işçi sayısı ise 3. Ülkemiz'de maden işkolunda meydana gelen iş kazaları 1993 ÖLÜMLER SİGORTALI SAYISI İŞ KAZASI KAYIP İŞGÜNÜ ORTALAMA ÇALIŞMA SAATİ KAZA ADIRLIK ORANI KAZA SIKLIK ORANI GENEL KAZALANMA ORANI Görüldüğü gibi.773'e.352 62.9 1995 99 8.6 52 59.515 46. 1993 yılında SSK'ya kayıtlı 25. Bu durum.569'a.115 64.716'ya gerilemiştir.361 143.480 işçi çalışırken. kamu işyeri sayısı ve çalışanında bir azalma olurken. kaza ağırlık oranında ise. bir süreksizlik gözlenmekle birlikte. maalesef ölümlerde oldukça yüksek bir artış gözlenmiştir.555 46. işçi sayısı 902. 1996 yılında kazalarda 1995 yılındakine göre bir azalma olmuşsa da.5622 12.12 58. 1993 yılında SSK'ya kayıtlı 584. Kaza sıklık ve ağırlık oranlarındaki -az da olsa.004 47. ülkemizde gümrük birliği ile beraber özel teşebbüs. Batı'nın istediği kalite seviyesini yakalamak için.722 işçi çalışmaktaydı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle ucuz ve vasıfsız işçi çalıştırmaktan kaynaklanabilir.552 100. Çizelgeden görüldüğü gibi.656 özel kuruluşta 2.899. kamu kuruluşu sayısı 24.

650 1985 148. yukarda izah edildiği üzere.973 1.104 1.Küçük işletmelerde daha fazla kaza olduğu için. yollarla işçilerin gevşemeleri önlenebilir.990 3.954 2.057 2.631 1.115 2. İSİG'in çalışma yaşamındaki gelişmelerle ve Ülkemiz'in sosyoekonomik durumu ile yakından ilişkili olduğu da unutulmamalıdır.573 2.278 1992 139.366.225 1.209 2.788.220 1.288 2.563 1994 1995 1996 92.292.Kazalar en çok mesainin ilk saatlerinde ve sonlarında meydana geldiğine göre. 1995'te yavaş yavaş 1996'da ise iyice hızlanması ile bağlantılı olabileceği gibi.224 3.097 1075 1321 1.769 1989 159. 3. İlk adım organize sanayi sitelerinde atılabilir.318. Bu saatlerde müzik yayını vb.623. İSİG çalışmalarında bu işletmelere ağırlık verilmelidir.240 Küçük işyerleri için "işyeri ortak sağlık birimleri" zorunlu hale getirilmelidir.669 3. .565 1.278 2. İSİG konusunda etkili tedbirler alınması halinde iş kazalarının azaltılabileceği gerçeğini ortaya koymuştur.463 1990 155.690 KAZAS HASTALIKLAR GÖREMEZLİ I K I 1984 152.625 2. Zira.545. Çizelge 9.475 1.695 2.027 1986 150.149 1.748 2.642.191 919 1. tüm dünya'da yaşanan deneyler.857 1991 130.615 2.296.158 1.075 1.821 1987 158.492 TOPLAM İŞ GÖRMEZLİ K SÜRESİ 2.464 1993 109. Ülkemiz'de yıllara göre iş kazaları ve "meslek hastalıkları" YIL iş MESLEK SÜREKLİ İŞ ÖLÜ M 1.453 3.202 1.807 599 653 542 736 695 862 1.219 2.634 3.714.732 2. . ucuz ve vasıfsız işçi çalıştırmaktan da kaynaklanabilir. iş kazalarının azaltılabilmesi için aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.516 1.459 1.087 89.387 2. bu saatlerde işçiler uyarılmalıdırlar.433.455 2.776 1.943 3.749. Yukarda sunulan istatistik! verilerin ışığında. Bu işletmelerde sürekli ve ciddî kontroller yapılmalı ve takip edimelidir. Sonuç Ülkemiz'in İSİG ile ilgili durumu bizi karamsarlığa sevk etmemelidir.052.836 1988 171. 171 .960 86.280 975 1.714 2.575.iş hayatının.

Bununla birlikte. "İşçi sağlığı-iş güvenliği ve çözüm önerileri". Sayı 472. küçükte olsa bir azalma mevcuttur. [7] Bozdoğan. [6] SSK 1996 İstatistik Yıllığı. Mühendis Ve Makina. Ens. 03/05/1999. T. Yük. . 1 998. son senelerde kaza ağırlık bilhassa kaza sıklık oranlarındaki düşme memnuniyet verici bir gelişme olarak telakki edilebilir. genç özellikle 14 yaşın altındaki işçilere İSİG çalışmalarında ağırlık verilmelidir. Yayın No 553.. kazalar daha çok imalat işkolunda olmaktadır. İstanbul. [8] Tevrüz. s.Kamu işyerlerinde özel sektöre ait işyerlerindekinden daha fazla kaza olmaktadır. Bilhassa son senelerde.AB'a giriş İSİG açısından son derece olumlu gelişmeler sağlayacaktır.Ülkemiz'de. Cilt 40 (1999). 172 . Tek. Kaynakça [1] Hürriyet. A.Toplam kalite yönetimi teşvik edilmelidir. Tezi. 16-22. bu işkolunda. Üniv. kaza formları daha teferruatlı düzenlenmelidir. Cilt 40(1999). İst.Kazalara daha çok 1-5 yıl hizmet süresine sahip işçiler muhatap olduklarından. s. "Türkiye'de iş güvenliği". "Türkiye'de İş Güvenliğinin Mukayeseli İncelenmesi". [2] Çakar. Yayın No 586. Bu itibarla İSİG çalışmalarında bu işkoluna ağırlık verilmelidir. . [4] SSK 1994 İstatistik Yıllığı. İnşaat işkolunda genel bir iyileşmenin olduğu kabul edilebilir.. özelleştirmenin hız kazanması İSİG açısından uygun olacaktır. İSİG çalışmalarında bu işçilere ağırlık verilmelidir.. .İş kazası türünün gerçekçi tespiti için. Bu bakımdan. . Maden işkolunda kaza sayısında artma. Lis. Y. Mühendis Ve Makina. 29-30. Yayın No 593. M. Sayı 472. [5] SSK 1995 İstatistik Yıllığı. maruz kaldıkları kazalardaki büyük artış nedeniyle.. Bu tesbite uygun tedbirler düşünülmelidir. Fen Bil. ciddî neticeler doğuran kazalarda ise. Yayın No 572. [3] SSK 1993 İstatistik Yıllığı. ..

Ruhi Öktem Attila Doğan İnş. Depremlerin güncelliğini koruduğu ülkemizde kaza senaryolarmm ve risk analizlerinin depremi de içerecek şekilde yapılmasının gerekliliği açıktır. A. ÖZET Doğalgaz güvenliği ile ilgili olarak risk analizi . çap ve basıncın fonksiyonu) Komşu yapıların sayısı Odunluk -depo yalıtmışız borular gibi komşu yapıların niteliği s Komşu toprakta açık yer miktarı (Atmosfere gaz çıkışı kolaylığı) « Yeraltı kanalizasyon kanallan gibi. gazın kolayca seyahat edebileceği kanalların varlığı Patlama ve yaralanma olasılığı Gazın binaya giriş hızı/havalandırma hızı 173 . ve Tes. en kötühal senaryosu ve önlenebilir trafik kazaları yaklaşımllannın yer aldığı yazıda yurt dışı doğalgaz kazalarından da birkaç örnek verilerek eğitimin önemine değinildi. Giriş Doğalgazın patlaması riskinin tanımlaması ile konuya girmek gerektiği düşüncesindeyim. Risk = Toprağa gaz kacaaı X Kaçağın binava girişi x Binada ateşleme kaynağını bulma olasılıkları çarpımıdır Toprağa gaz kaçağı olasılığı yapı malzemesi Boru çapı ve et kalınlığı yer hareketlerinden etkilenme derecesi bölgedeki diğer operasyonlarla borunun rahatsız edilmesi (çarpma ) « Toprağın korosivitesi Trafik yükünün artması Kaçağın binava giriş olasılığı Çıkan gaz miktarı (Çeperdeki toprak direnci.Ş.DOĞALGAZ G Ü V E N L İ Ğ İ İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Md.

174 .0 0-5 5-10 10-15 15-20 20+ kişi kalıyorsa kişi kalıyorsa kişi kalıyorsa kişi kalıyorsa kişinin üzeri kalıyorsa Yukarıda anlatılanlardan anlaşılacağı gibi.2 0.• • • • • Bina dizaynı (havalandırılmayan boşluklar. den fazla olan boru uzunluğu c yapıya uzaklığı çok fazla olan boru uzunluğu B: Yapının kullanılış şekli ile ilgili bir faktör B= 1 2 4 10 3 odalı bir ev kafeterya boşlukları olan bir otel PTT telefon kulübesi vb. servis kanalları vb. elektrikle çalışan bir yer C: Yapıda bulunan insan sayısı oranı C = 0.) Binanın kullanım amacı . Özellikle dizayn aşamasında bunlar göz önüne alınmaktadır. risk değerlendirme metodu kullanarak formülle gösterir isek. A: Doğalgaz borusunun yapılara olan uzaklığına bağlı bir faktör (metre) A = a+b/4+c/20 a yapıya uzaklığı 2m.4 0.evsel. endüstriyel Gazın erken anlaşılması veya patlamadan etkilenecek insan/komşu sayısı Tutuşturma kaynaklarının varlığı ve sayısı Patlamanın ciddiyeti/şiddeti Yukanda söylenenleri bir. riskin nelerle ilgili olabileceği aşağı yukarı bellidir.6 0.ticari. den az olan boru uzunluğu b yapıya uzaklığı 2m.8 1.

175 . bir olayın olma olasılığı ile. FTA Fault Tree Analysis (Hata Ağacı Analizi ) metodu ile patlamaya yol açan olaylar zinciri. Deprem sonrası çıkabilecek bir doğalgaz yangınının söndürülmesi gerektiğinde Düzce depreminde olduğu gibi itfaiyenin de yıkıntı altında kalabileceği veya Gölcük depreminde olduğu gibi yolların kapanabileceği de hesaplar içine dahil edilmeli örneğin ulaşımın helikopterle yapılması veya başka kaynaklardan de yararlanma olasılığı araştırlmalıdır. o anda en şiddetli rüzgarın ters yönde esmesi ve nihayet bölgedeki nüfusun en çok olduğu ana tesadüf etmesi düşünülür ve buna göre hesap yapılır. Böyle olduğunda. (1 ) En Kötü Hal Senaryosu (Worst Case Scenario) Risk. o halde asıl amaç kaçağa meydan vermemek olmalıdır. o olayın sonucunun çarpımı (ya da çarpımları toplamı ) olarak da tanımlanabilir. enerji aktarımı yönünden en emin sistem gaz boru hatlarıdır. (3) Sadece patlama düşünüldüğünde. sırası ile. zaman kayıplı kazalar ve hastalıklar ve nihayet sık sık olan küçük yaralanmalar ele alınarak incelenir. Bu da bize daha geniş bir senaryo yapmanın gerekliliğini ortaya koyması bakımından öğreticidir. boru/kal. km. Bu hesap ve önlemi. halka haber verilememesi. sonra patlayıcı gaz salıverilmesi. bu arada alarm cihazının çalışmaması. Amerikan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütü (OSHA) nün Proses Güvenliği Yönetimi Kavramında yer almaktadır. büyük patlamaları takiben yangın ve ölümlü yaralanmalar. Örneğin. en kötü halin sonucu en kötü olacağına göre. güvenlik ile ilgili tüm önlemlerin sıfır olduğu varsayılır. APELL uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştrırlarak uygulanması elzemdir. 17 Ağustos depremi sonrası TÜPRAŞ taki yangında bu tür senaryonun var olmasına rağmen Donanmamızın yardıma gelememesi planları uygulanamaz hale getirdiği kanısındayım. VE / VEYA kapıları ile aşağıdaki şekilde gösterilebilir. ciddi yaralanma ve sakatlanmalar.Ancak burada haksızlık yapmamak için şunu da belirtmek gerekir ki. En kötü hal durumunda. (Bakınız şekil 1) Madem ki kıvılcım kaynaklan bu kadar çoktur ve kaçınılması oldukça zordur. olma olasılığını en aza çekmek en akıllıca davranış yoludur. bir operatörün hatasının ardından alet ve ekipmanların hasar görmesi. (2) Hem işçilerin ve hemde halkın güvenliğinin aynı anda düşünülmesini sağlayan ve ilk mücadele adımının atılmasını sağlayan bu metod ile başlanan analizde.

Ve ayrı bir istatistik tutuluyor. Katiyyen saldın yok. o halde sollamayın.Ş. kurallara uymadığınız taktirde aracınız da kontrolden çıkarak sizi istediği yere sürükler. İşte bu kurallara rağmen olan kazalar önlenemez diye niteleniyor. Ama bilgili ve ilgili iseniz hem doğalgaz ve hem de aracınız size itaat edecektir. yaklaşık 200 000 aboneye doğalgaz vermeyi amaçlayan ve Attila Doğan İnşaat ve Tesisat A. Önden yada arkadan bir araca çarpmayın.Önlenebilir Kazalar: (Doğal gaz ve trafik kazaları benzeşimi) Doğalgaz kullanmak araba kullanmaya benzer. Haksız dahi olsa kavşağa girene yol verin. Sollamak için sizi zorlayan yok. sinirlilik. İlk çıkış müsait değilse. Geçiş önceliği diye bir kural yoktur. hatta size araç çarpmasına engel olun . Aracınızı öyle park edin ki. Dalgınlık. başka araç size çarpmasın. Aşama Projesinde müşavirlik yapan BC Gas Firmasının Kanada da uyguladığı önlenebilir trafik kazaları kavramı . nin taahhüdü altında bulunan Doğalgaz Yaygınlaştırma II. Dikkat edilirse savunmada kalan bir anlayış hakim. yol iyice serbest olana dek bekleyin. Ankara'nın tüm semtlerine birden. Bakımını zamanında yaptırmadığınız. Kazaların önlenmesinde bu yöntem sürücüye herşeyi çok iyi kontrol etmesini öneriyor. Fren mesafesini iyi ayarlayın.Trafik kazaları için ülkemize yeni bir anlayış getirdiği gibi. Ya siz onu yönetirsiniz. hatalı sollama gibi kavramlar tanımında dahi yok. Karşıdan üzerinize gelen araç varsa iyice kenara çekilin. ya da o sizi. 176 . doğalgaz kazalarını önlemede de oldukça yararlı bir yaklaşım olarak gözükmektedir.

konu ile ilgili eğitici yazılara yer vermektense. Nezle olmayanlarca hissedilir. yine pek çok kaza hiç meydana gelmeyecektir. sansasyonel haberleri tercih eden basınımıza içerliyorum. bünyesinde uyguladığımızı ve Kanadalı müşavirlerimizle hemen hemen aynı kaza sıklığı ve şiddeti oranlan elde ettiğimizi vurgulamakta yarar görüyorum. Hata Ağacı Analazi Doğalgaza gelince. Uygulayıcılar gerekli önlemleri eksiksiz alıp. bana önlenebilir olarak gözüküyor.Şekil 1. yukarıda sözü edilen kavramları Attila Doğan A. İnsaflar zehirlendi" yanlış haberini basınımızın ısrarla yazması. Ölümlerin %90 dan fazlası karbon monoksit oluşumu ile ilgilidir. ya da doğalgaz sızdı.Ş. Araştırma gereği duymayan. Ülkemizde yaşanan pek çok kaza. Gerek trafik kazalan ve gerekse doğalgaz kazalarının önlenmesinde. kaçak ihtimalini en aza indirgeseler pek çok kaza azalacak ve yine kullanıcılar tam olarak bilgilendirilse. ikisi de sonradan kokulandınlmıştır. 177 . Halen yapılagelen bir yanlışımız da. Sızan tüpgaz veya doğalgaz çok daha geç sürede ölüme neden olur ki. "tüpgaz.

ya da içeride yeterli havanın kalmaması ile ilgili. Güvercinler de insanlar gibi zehirli gazdan etkilendiklerinde. gazın yanmasından sonra bacaya "sağlıklı bir bacaya" verilememesi. bacaya düşerek tıkamaktadırlar.Kombilerden zehirlenmelere bir bakıyoruz. Bu defada o bacayı kullanan insanlar aynı akibete uğramaktadır Yurt Dışı Kazalarından Birkaç Örnek TABLO 1 : İNGİLTERE DEKİ GAZ KAZALARININ NEDENLERİ 1 178 . çoğu.

kurstan önce 66 ve kurstan sonra 92 olduğu görüldü. (4) EGO da (Ankara) doğalgaz ateşçilik kursu gören 123 kapıcı üzerinde uygulanan 38 soruluk doğalgaz güvenliği bilgileri 100 üzerinden puanlanarak. ilerde süpermarkettte yangın olmuş Bekocu üstteki canlı boruyu alttaki cansız boru zannetmiş Beko kepçe haritada olmayan bir hattı koparmış 5 7 Beaumont Kentucky 5 3 21 Şubat 1986 Virginia 19 17Ekim 1983 lllionis 1 13 Mart 1986 ForthWorth Texas 22 12 Mart 1986 Sonuç Doğalgaz kazalarının önlerimi 40 İL60 »i 80 h 100 sğitimin önemini vurgulayan master tezinde sorunlar ve önlemler irdelenmiştir. 10 m. Artış ortalama olarak 26 puan oldu ve istatistiksel olarak test edilerek anlamlı bulundu. Burada kısaca özetlemekte yarar görüyorum.TABLO 3: ABD DEKİ BAZI DOĞALGAZ KAZALARI Yer adı Phoenix Arizona Olü Yaralı Tarih 25 Eylül 1984 Sebep ABS plastik boru stresle çatlamış 2 apartman sonra patlamış (Finn pilot alevinden) korozyana uğrayan segment 'parçalanmadan önce değiştirilmemiş 100 000 Dolar tazminat ödemiş Gaz havaya kaçıyor diye toprak içine kaçıp kaçmadığını kontrol etmemişler. 179 .

Öktem R.August 1994. James N. EGO.. 1996 180 . AkovaN. Tez Danışmanı: Doç." 2. Tezin en önemli sonucu. s. "Doğalgaz güvenliği konusunda 1995 yılı Eylül . 1995. Ankara. MÜHENDİS ODALARI. Haaynes. Hydrocarbon Processing.p.. eğitim düzeyi ile. Unutmayalım ki konu doğalgaz ise. mesleksel deneyim ile önemli oranda değişmediği görüldü. TRT. sonra kazan yakılmasına izin verilmesinin (bu yeni ortaya çıkan durum gereği olarak da valiliklerin ve il hıfzıssıha kurullarının daha hassas olmalarının) gerektiğidir. BOTAŞ.. TSE. "İş güvenliğini nasıl sağlamalıyız?"."Pipeline Conditions are Major Benchmark in Replacement. "Where is the Risk in Your Process ?". eğitimin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması ve mutlaka tüm kapıcıların önce eğitim alıp.Ancak bilginin yaş ile. YARARLANILAN KAYNAKLAR 1. Yangın ve Güvenlik Dergisi. Pipeline and Gas Journal.. Hem yetkilileri hem halkımızı ve hem de eğitim kurumlarımızı ilgilendiren böyle yaşamsal bir konuda halkın ve uygulayıcıların eğitimi için yapılacak çabalarda işbirliği yapmanın Ülkemiz açısından son derece yararlı olacağı açıktır.D. Oct. Gürhan Fişek. BAKANLIKLAR.Ekim aylarında EGO Doğalgaz Ateşçilik Kursuna katılan kapıcıların eğitiminin etkinlik düzeyi" Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. va o bizi yönetecektir ya da biz onu. FİRMALAR gibi konu ile ilgili pek çok kişi ve kurumun biraraya gelerek ortak bir eğitim ve denetim planı yapmaları ve bunun derhal uygulanması elzemdir. Sayı . 77 3. Dr. ÜNİVERSİTELER. Ülkemizde yaşanan hatalar göz önüne alındığında.46-50 4. Unwin S.

Bu çalışmanın konusu ise IDEF (Integrated Definition Language) yöntemiyle yukarıda sözü geçen bileşenlerin bütünlüklü ve çözüme yönelik olarak grafiksel modellenmesidir. seviyelendirme ve kesişme özelliklerine göre başlıklar halinde ve kısa açıklamalarla sıralanmıştır. gündelik başlıklarımızın ötesinde. Çalışmanın ana gövdesinde ise İSİG sorununun bileşenleri ayrıştırma. İlgili çalışmada İSİG sorununun bileşenleri ayrıştırma. Tüm bileşenler bir üst başlığın ayrıştırılmış hallerine denk gelmektedir. Erdem Tuç (Mühendis ve Makina -Mayıs 1998) 181 . Üstbaşlık ve bileşen ilişkisi mutlaka kurulmalıdır (Dikey hiyerarşi) IDEF modelleme yöntemi sistemsel yaklaşımın bu iki ana ilkesini desteklediğinden dolayı bu çalışmada araç olarak kullanılmıştır. somut hedefler için mücadele etmenin gerekliliğinin yanında. Bu çerçeveyi genel bir bakış açısıyla çizip. o somut hedeflerin radikal değişim sürecinin herhangi bir noktasında yer alıp almadığı gözönünde bulundurulmalıdır. akıntıya fazla dayanamayacak. Diğer bir ifadeyle. daha üst seviyeden bakmanın sorunun çözümde atılacak ilk adım olduğu tespit edilmiştir. Giriş Bu çalışma "Türkiye'de ki İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Sorununun Bileşenleri" adlı çalışmayı1 tamamlayıcı niteliktedir. IDEF Modelleme Yöntemi IDEF modelleme yönteminde. olana bitene daha yukarıdan. pazar ekonomisinden planlı ekonomiye yani kapitalizmden sosyalizme geçiş İSİG sorununun kökten çözümü için eldeki tek gerçekçi uğraş konusudur. çabucak yozlaşacak ve gündelik bir çözüm olarak kalacaktır. Bu çalışmanın konusu ise IDEF (Integrated Definition Language) yöntemiyle yukarıda sözü geçen bileşenlerin bütünlüklü ve çözüme yönelik olarak grafiksel modellenmesidir. Radikal bir değişime hizmet etmeyecek tüm somut çözüm önerileri. 1. Dolayısıyla her bir bileşen ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkileriyle beraber ifade edilmelidir (Yatay hiyerarşi) 2. somut hedeflerin bu bakış açısından oturduğu yer gözetilmelidir.TÜRKİYE'DEKİ İŞÇİ SAĞLIĞIve İŞ GÜVENLİĞİ(İSİG) SORUNUNUN GENİŞ ÖLÇEKTEKİ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK GRAFİKSEL MODEL Erdem TUÇ -Endüstri Mühendisi İSDER (İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Dayanışma Derneği) Özet Bu çalışma Türkiye'de ki işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun bileşenleri adlı çalışmayı tamamlayıcı niteliktedir. Aynı seviyede tanımlanan alt öğelerin birbiriyle ilişkileri model üzerine yerleştirilebilmektedir. Dolayısıyla tüm başlıklardaki çözüm önerilerinde sistemsel bakış açısı asla kaçırılmamalı. İSİG sorununun çözümü ancak sorunun her bir bileşeninin çözümüyle mümkündür. Açıkçası. sistemin bütününü dikkate almadığı için. Sistemsel yaklaşımda model iki nedenden dolayı vazgeçilemezdir. Daha sonra tekil olayların somutluğuna takılmadan yapılacak bir soyutlamanın İSİG sorununun doğru çerçevesini oluşturacağı vurgulanmıştır. ele alman ve en üst düzeyde bulunan öge (bu çalışmada ÎSİG sorunudur) kendisini tanımlayan alt öğelere parçalanarak tanımlanmaktadır. Adı geçen çalışmada öncelikle Türkiye'de bir İSİG sorununun varlığı çeşitli alan örnekleriyle nesnel olarak tespit edilmiştir. İSİG sorununu oluşturan bileşenler için ayrı ayrı üretilecek çözümler ancak bütün bu bileşenlerin kaynağı olan genel sosyo ekonomik yapının radikal olarak değişimine işaret ettiği oranda anlamlıdır. seviyelendirme ve kesişme özelliklerine göre başlıklar halinde ve kısa açıklamalarla sıralanmıştır. 1 Türkiye'deki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorununun Bileşenleri.

182 . Örnek: Aşağıdaki grarafikte İSİG sorununu oluşturan iki ana öge yer almaktadır.Daha sonra parçalanarak ortaya çıkarılan her bir öge tekrar ele alınıp onu oluşturan alt parçalar ele alınır. ÎSİG sorunu genel olarak "Toplumsal İSİG Sorunu" ve "Kişisel İSİG Sorunu" olarak ayrıştırılabilir.

CO CO .

oo .

oo Ol .

.

.

.

.

190 .

özel bir yara olarak çıkarılmış olan iş yasasının. İş Kanunu Madde 5'de "gemiden karaya. yönetmeliklerle desteklenmelidir. sağlık güvenlik mevzuatından yararlanmaları mümkün değildir. hukuki olarak daha kolaydır. Örneklemek gerekirse. sporcular İş Yasası'ndan yararlanmamaktadır. yükleme bindirme işi yapılmayan gemilerdeki çalışmalar İş Kananu kapsamı dışındadır. insanların sosyal özlem ve de çelişkilerinde de değişime neden olmaktadır. karadan gemiye yükleme bindirme işleri dışındaki işlyer" kapsam dışıdır. Yönetmeliği. tüçzüğe genel nitelikli preslerde sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır ve bununla ilgili detaylar çıkarılacak pres yönetmeliğinde belirtilir ibaresi konulmalıdır. 191 . genel bir yasa haline dönüştürülmesini zorunlu kılmaktadır. O halde. Oysa İşçi Sağlığı ve İş Güvenlii ile ilgili genel bir tüzük çıkarılmalı ve de yönetmeliklerle desteklenmelidir. Sporcu da. beyni ve bedeni ile efor sarfında bulunmakta emek vermektedir. Farklı bir deyişle. onların ortaya çıkaracağı riskleri bertaraf etmeyi de getirmektedir. Bilgi toplumunda fiziksel emek. İş Yasası' nın 74. Bugün. Yine anılan istisnalar hükmüne göre. Artık bilgisayar kontrollü dokuma tezgahları üzerinde kullanılırken. tüzük genel ibarelerle düzenlenip. Ya İş Yasası değiştirilip Tüm Çalışanlar Yasası'na dönüştürülmeli ya da bilgi toplumuna ters düşen hususları ayıklanmalıdır. teknolojik değişime. artık yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bir olgudur. Bilgi işçiliği de. limana demirleyip. Maddesi gereği çıkarılmış olan işaçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teknik düzenlemeler veya tüzükler (İSİGT gibi) de. Presle ilgili detaylı düzenlemenin tüzükte olması yerine. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu kişilerin de sağlığını ve güvneliğini koruyucu düzenlemeler yapılmalı veya Tüm Çalışanlar Yasası onları da mutlaka kapsamalıdır. Eğer anılan istisnalar daraltılır veya tamamen kaldırılırsa.MEVZUAT Namık Kemal ÖZDEMIR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanı Bilindiği üzere teknolojik süreç veya teknolojideki değişim. bilgi toplumuyla gelinen nokta. günümüz gelişmi teknolojisen yanıt verememektedir. zamanında derhal uyum sağlamak. Bu nedenlerle. farklı bir ifadeyle. bu zamanı kapsamamaktadır. güncelleştirmek. iş yasasındaki istisnalar kavramı artırk. tüm çalışanlar gerek beden emeği gerekse beyinsel emek sunanlar İş Yasasının getirdiği sağlık ve güvenlik normlarından yararlanabilir. halen mekik koruyucusundan bahseden düzenleme geçerliliğini sürdürmektedir. teknik mevzuatın detayı yönetmeliklerle açıklanmalı. Yeni açık denizdeki yük ve yolucu taşıma işi yapan gemi adamlarının iş yasası gereği çıkarılan teknik tüzüklerden. sosyal özlem ve çelişkileri de göğüslemeyi. yerini zihinsel emeğe veya bilgi işçiliğine terk etmektedir.

192 .

76. Bu hafta etkinliklerine haberleri olsa da işverenler katılmazlar. 193 .74. 61. 50. konunun içinde olan herkes tarafından bilinir ve söylenir. 54. 49. Her yıl 4-10 Mayıs günlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği haftası düzenlenir. Başka bir anlatımla iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunmasıdır. Bu hafta etkinlikleri sırasında yayınlanan istatistiklere ve araştırmalara baktığımızda iş kazalarında Avrupa birinciliği.İŞ GÜVENLİĞİNDE ODA POLİTİKALARI Yıldırım ÇAKAR Makina Mühendisleri Odası İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması. ® İşçi Sağlığı ve ve İş Güvenliği Tüzüğü « Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ® Parlayıcı. 53. 51. işyeri hekimleri. herkesin. daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıdır. Bu hafta çerçevesinde paneller ve konferanslar düzenler. Bu istatistikler de genellikle SSK kaynaklıdır ve resmi rakamlıdır. Çalışma yaşamındaki bu kötü durumun kaynağı nedir? Konu ile ilgili mevzuatınız ve uygulamalar nasıldır? Bu kötü durumun kaynağı mevzuatımız ve uygulamalar mıdır? Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine teorik anlamda genellikle iyi bir yaklaşım görülmektedir. 62 ve 173. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamıyacağını. 55. 78. 52. işgücü ve işgünü kayıpları da azalacaktır. 56. 79. Ülkemize baktığımızda rahat ve güvenli bir çalışma ortamı acaba ne kadar sağlanabiliyor. Madde. hiç kimsenin. Maddeleri işgüvenliği ile ilgili hususları içermektedir. Katılanlar bazı sendika temsilcileri. bazı mühendisler ve ilgi duyan diğer kişiler. sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 50. Tüm Anayasalarımızda olduğu gibi halen yürürlükte olan Anayasamızın 18. bu yayınlanan rakamların çok üzerinde olduğu. 60. 77. 80. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük. Maddesi gereğince çıkarılan tüzüklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Gerçek rakamların. « Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7. Maddeleri çalışma hayatının düzenlenmesi ile ilgili hususları içermektedir. 56. yaşına. Ancak ülkede çalışan işçilerin çok büyük bir bölümü kendilerine yönelik düzenlenen bu haftadan ve etkinliklerden habersizdir. Dünya ikinciliği ya da üçüncülüğü yıllar boyu sürmektedir. Patlayıcı. 75. 2869 Sayılı yasa ile değiştirilen 1475 sayılı İş Yasası'nm 73. rt İş yasasını 74. en iyi işyeri ve en iyi işçi ödülleri dağıtılır.5 saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük ® Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlemlerine ilişkin Tüzük. Madde. Bunun sağlandığı çalışma ortamında meslek hastalıkları ve iş kazaları azalacak. 81 ve 82.

bulunan kurullarda ise bu görevi. çıkarılan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği KuruMarı Hakkında Tüzük" hükümleri gereğince. Uygulamalara bakarsak. Bu çalışmalar. maden) dallarından oluşan İş Müfettişleri (Teknik).1974. mevzuatta. İş güvenliği mevzuatına baktığımızda sağlık hizmetleri dışında tüm huluslar mühendislik dallarını ilgilendirmektedir. İş Yasası ve yukarıda saydığımız tüzüklerle birlikte İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine yönelik. Bu kurulun yaptırım gücü bulunmamakta yalnızca önemli kararları alabilmektedir. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde doktor bulundurma zorunluluğu varken iş güvenliği mühendisi. asıl görevi başka işler olan bir personel yürütmektedir. her işveren bir "İşçi Sağlığı ve ş Güvenliği Kurulu" kurmakla yükümlüdür. teknolojik gelişmeye paralel düzenlemeler yapılması. 15 Yasa. danışmanı bulundurma konusunda yasal hiçbir dayanak yoktur. Bu denetimler yeterümidir? Var olan müfettiş kadroları ile (ki müfettiş sayısı 300'dür) ülkemizdeki tüm işyerlerinin her yıl ancak % 3-4 'ü denetlenebilmektedir. işyeri güvenlik şefi. İş Yasası hükümleri gereği çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 11. sekreterlik görevini yapan üye. paneller olarak sayılabilir. Maddesinde belirtilen sanayiden sayılan ve devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran^ altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde. eğitim seminerleri. Yani mevzuatın denetim ve uygulayıcıları ağırlıklı olarak mühendislerdir. kimya. Birçok işyerinde bu kurul bulunmamakta. inşaat. Aradan geçen 25 yıl boyunca teknolojide çok büyük değişiklikler olmasına karşın bu tüzüklerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.01. Bir kamu kuruluşu niteliğinde olan Makina Mühendisleri Odası 18 Şubesinde iş güvenliği komisyonları ile çok kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. değişik mühendislik (Makina. 19 Tüzük. 194 . Bu konu tamamen işverenin duyarlılığı ve işgüvenliğine verdiği değere bağlıdır.Anayasa. Maddesi gereğince. yoksa işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında görevli teknik bir kişidir. Sayısal yetersizliğin yanısıra teknik donanımlarla ' desteklenmeyen denetimler nitelik olarak da yetersiz kalmaktadır. Bu kadar kaynak bolluğunun getirdiği bir karmaşadan söz edilebilir. 20 Yönetmelik ve uluslar arası sözleşmeler bulunmaktadır.1974 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İş müfettişleri (teknik) de mühendislerden oluşmaktadır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 12. İş Yasası'nın 6.09. elektrik. basınçlı kaplar. grup olarak gitmedikleri denetimlerde zaman zaman kendi uzmanlık alanları dışında yetersiz kalabilmektedirler. kompresörler. İşyeri işgüvenliği örgütlenmesinin temelini oluşturan bu kurulda. Ülkemizde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran kaç işyerinde bu nitelikte bir eleman bulunmaktadır. İş Yasası 76. kazanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrolları. uzmanı. Tıp doktorları dışmda. Çoğu zamanda toplantılar yapılmamakta kağıt üzerinde kararlar alınarak üyelere imzalatılmaktadır. işyerlerinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısmdan denetimi hepimizin bildiği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Müfettişleri (Teknik) tarafından yapılmaktadır.

Odamız. İşyerleri seçilirken çevre ve diğer koşullar gözönünde tutulmalıdır. zehirli ve zararlı maddelerin ülkeye sokulması önlenmelidir. son deprem felaketinde ortaya çıktığı üzere. En fazla iş kazalarının meydana geldiği inşaat işkolunda ve sanayide bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. patates tarlasında otomobil üretimi gibi. İhale makamlarının ihalelerde en az teklif fiyatı kadar işgüvenliğine ayrılan bütçe ve işgüvenliği programları ile de karar vermeleri yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. Çevreci kuruluşlarla işçi-işveren kuruluşlarının ilişkileri kurulmalı. İşverenlerimiz de işgüvenliği konusunda eğitilmeli ve iş kazalarını önlemenin ödemekten daha ucuz ve insancıl olduğu bilinci yerleştirilmelidir. Örneğin. 195 . Gelişmiş ülkelerle geri bırakılmış ülkeler arasındaki iş ilişkilerinde. Kaynaktaki bolluğa rağmen denetimler aktif değildir. ' 5. Asbest. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu çalışmalarda tüzüklerin. Kişisel koruyucuların zorunlu standartları oluşturulmalı. 10. Aktif örgütlenme oluşturuhnalıdır. üretim. çimento fabrikaları vb. kalkınmış ülkelerin zararlı maddeleri ucuz ve cazip koşullarla ülkemize aktarmaları önlenmelidir. İş Güvenliğinin sağlanması amacıyla sendikalara ve iş yeri temsilciliklerine sorumluluk verilmesi. 9. (Örn. Bildirimin içinde sözünü ettiğim İş Güvenliği Mühendisliği kavramı içinde işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alınması ve eğitimin verilmesi yer almaktadır. Başta söylediğimiz kaynak bolluğu nedeniyle oluşan karmaşaya son vermek amacıyla tek bir kaynak oluşturulması ya da olabildiğince sadeleştirilmesi. 7. Sonuç olarak İş Güvenliğinin istenilen düzeye gelmesi ve iş kazalarının azaltılmasına yönelik önerilerimiz: 1. 2. günümüz teknolojik gelişmelere ve üretim koşullarına yönelik değişiklik önerileri yanı sıra "İş Güvenliği Mühendisliği"nin de yaşama geçirilmesine çalışmaktadır. 11. Kaza nedenleri iyi belirlenerek bunlara yönelik politikalar oluşturulmalıdır. İş çevrelerinin uygun seçilmeleri. 6. 3.) 4. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından hazırlanan ancak yürürlüğe sokulamıyan "Mesleki ve Sağlık Güvenlik Yasası" Bakanlık yetkililerince bu karmaşayı giderecek nitelikte bir yasa olduğu söyleniyor. 8. satış ve kullanım sırasında standartlar açısından denetimler yaptlmalıeır.Bu saydığımız periyodik kontrolların Odamız tarafindaıı eğitilecek ve sertifikalandırılacak makina mühendisleri tarafından yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol düzenlenmesi görüşmeleri yapılmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği için zararlı olan ortamlarda işçiye burada çalışmayı reddetme hakkı verilmelidir. Ülkemizde henüz uygulamada kabul görmemiş bu kavram gelişmiş ülkelerde iş kazalarının azaltılmasında büyük bk rol oynamaktadır.

196 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->