ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Problemlere odaklanan. İstihdam. Değişim ajanı.İşletmenin adı. Değer yaratımı. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. Kolaya kaçan. Gelecekte yaşayan. Ayrıntıları listele.hukuki sorumlukları. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. ikna gücüne sahip olması. bağımsız düşünebilen.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Geçmişte yaşayan. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. yaratıcı ve yenilikçi olması. esnek. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. Teknisyen :İş yapan. Vizyon sahibi. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. patent. Schumpeter’ e göre girişimci. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. Ekonomik büyüme. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Güven arayandır. Kâr ve kişisel fayda. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu. yenilikçi ve dinamik.Açıklar. yaratıcı. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. takip edilen olmalıdır. tescil. Örgütsel ortam. Organizasyon yapan. kendine güvenen.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. Mevcutla yetinen. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. kullanma hakkı. Sorun çözen. Girişimci kişiler. Kaynakları bul. Girişimci :Hayalci. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. İş fikirleri.Takip eden değil. vergiler. iyi iletişim kurması. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama .

bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. geliştir. 2 )Tutum. kurallara kafa tutan. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. Girişimci :Kendisi fon yaratır. Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. risk kariyerini ilgilendirir.Yaratıcı olursa ödül. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. ileri görüşlü. olmazsa işten atılma gibi. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. Her alanda yapılamaz. ilgi.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. put kırıcı. pazar sorunları ile ilgilenir. Nasıl kullanılacağı bilinemez. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır.ürün ve servislerde değişiklik yapar. alışılmışa.4 2 .Dört kuralı vardır. zanaatçı. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. güçlendiricidir. 2 )Hata ve risk :Risk. geliştiricidir. kalıplara. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir. birleştir . İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. Çılgınlık. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. 3 )Kaynaklar :Finansman. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. sorun çözücü. şimşek çakması da denilmektedir. istek. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. uyar. girişimci. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. bilim adamları ve sanatçıların işidir. işletme sorunları ile ilgilenir. hayalcilik ve mantıksızlıktır. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. statükoya.. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. aydınlanma. risk işletmeyi ilgilendirir. nabız yoklayıcı. değiştir.

. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. yeniliktir. Yenilik kaynakları :Peter F.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. 3 . Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.Yeni düşünceler üretilir. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.Yenilik.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak.Beyin fırtınasından faydalanılır. M.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır.Küresel terör. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi.Endüstride. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.

Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre . Üçüncü aşama :İş planına dökülür.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. pazarlama. finans gibi. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. işleyişinde.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. performans karşılaştırmasında kullanılır.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. . ) ile sona erer. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir.Rekabet tabanını değiştirir. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre .Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. A tipi yenilik :En radikal olanıdır.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak. döküman oluşturur. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir.

ancak bunların yanında gatret. zeka ve bilgi gerektirdiğini. Denetleme Şirketlerin. sebat ve adanmışlık yoksa. Yalıtılmış değil. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak.girişimciliğin statü sembolü oluşu. Belirli bir kültürel özgürlük vardır.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır. Yenilik.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. Eşgüdüm. eğitim ve ailedir. marjinaldirler. yeniliğin yetenek.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir.küçük. Risk sermayesine isteklilik vardır.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Drucker. 4 . kenti geliştirmektedir. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur.İkinci olarak.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir.Birincisi. Patlama şeklinde büyüme görülebilir. din. Yenilik yönetimi : Peter F. * İç girişimci. Yönetme. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler .orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. siyaset. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi.kurulmuş işletmelerde yönetimde. Örgütlenme.

İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? . İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır.iç girişimci güçlendiricidir.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken.

Öncüleri Özendir : Bir çalışan. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler . Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır. 4.

makine. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü.Bu aşamada girişimci kira. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması.İşletme verilerinden yararlanarak. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. ekipman. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. yeniliklerin çoğaldığı. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. reklam. Bu finansal kaynaklar. stok.10 5 .satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. fiyat savaşlarının devam ettiği. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır.Başarısızlık ihtimali yüksektir. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir.Bu aşamada yeni tesis.. Bu finansal kaynaklar.Aktifler pasiften büyükse fon açığı. ücret. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. İşletme yöneticileri.fiyatların düşme eğilimine geçtiği. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. . makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır.

Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir.Kısa sürelidirler. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır.Binalar. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir.Kredi kârdan geri ödenir. nakit benzeri ve dönen varlıklardır. stok. . Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. makineler. alacak. maliyeti. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır.Çalışma sermayesi kalemleri nakit.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır. çalışma sermayesinin. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. kredi değerliliğini arttırması. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur.

Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. fizibilite çalışmaları yapılır. Bu unsurlar . 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. muhasebeciler. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir. 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır. pazar araştırmacılardan.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. . üniversitelerin araştırma birimlerinden. mühendislerden. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. 6 .GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. TOBB.Girişimci hukukçular. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. kâr sağlama potansiyeli yüksek.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır.

danışman ve üreticilerdir. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. 50 sayfayı geçmesin. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. Hareket. . İletişim. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. Sentezdir. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. 12 )Planı değerlendirin.Tutarlılık. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. avukatlar. 6 )Abartmalardan kaçının. etkinlik. müşteriler. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. 10 )Hedef pazarı belirleyin. 2 )Kısa tutun. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. bankacılar. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. yatırımcılar. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır.

finansal yapısı bulunmalıdır. endüstri koşulları. satış temsilcilerinin çalıştırılması. anahtar personel.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. finansal veriler. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. işleyişi. tedarikçiler. argenin maliyeti. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. . yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. ekonomideki belirsizlikler. mülkiyet yapısı.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. dağıtımcılarla anlaşmak. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. ne tür araştırma yapılacak. fuarlara katılmak. 1 )Giriş :İşletmenin adı.adım :Bilançonun incelenmesi 4. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. üretim malzemelerinin siparişi. yeni rakipler. işgücü olanakları. endüstrisinin yapısı. ismi. yönetim takımı. ilk satış ve teslimler.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. planlar. adresi. deneyim eksikliği.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. ulaşım imkanları.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. tedarik sorunları. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. personelin deneyimi. yer seçimini etkileyen faktörler. teknik destek alınması. telefon numarası.Diyagramlar. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. tanımı. tablolar. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. üretimle ilgili ihtiyaçlar. protip üretilmesi. gelecek potansiyeli. siparişlerin listelenmesi.

sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır. bankalar ve finans kuruluşları. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması.Bu mevzuatlar. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi.15 7 . Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir. tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak .Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. devlet. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir.

bina.Genelde tarım ülkeleridir. hızlandırılmış amortisman. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. .. malzeme yatırımları ) Arazi. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır.İ.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. sosyal. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı. demoğrafik.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir. siyasal özellikleri ele alınmalıdır.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan.İ ) kurmuştur. makineler. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. verim artışını. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. tesis. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması.16 Teknoparklar :Üniversiteler. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. ucuz elektrik. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. gelir artışını.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. reel faiz uygulaması. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. yapısal. dış ticaret politikaları. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur.

RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. .KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir. Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır.temel ilkeleri. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. 8 . a. emeği üretim sürecinde istihdam etme. klasik iktisatçılardır.insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler . liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme .yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : .SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır.17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır .kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir. Toprak. sermaye. Temel kaynalar . ADAM SMİTH dir. Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. işgücü. .İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır. .

Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler. finansal kaynaklar. .ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır .Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır.YENİ bir pazarın oluşturulması 4.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır . istihdam ve refah artışı yaratması Modeller.öğretim. rekabeti artırması.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3. 2 . devlet politikaları ve programları.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır. ARGE. 3 .çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir.YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri.18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:. ARGE transferleri. Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık. Büyümeyi hızlandırmaı.veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . Devlet. . verimliliği hızlandırması. kurumlar .girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir. eğitim. ticari ve hukuki altyapı. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen . yönetim(yetenekler) teknoloji. iç piyasanın açıklığı .çok sayıda alıcı ve satıcı vardır . Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. kültürel-sosyal.tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır .mallar ve hizmetler homojendir.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez . Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. 1 . . . işgücü piyasaları. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. 4 . yeni iş olanakları yaratması. Altyapı.YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2.

KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması . .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu . .Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar . • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli . .Sağlık .Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı . .Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .Fizbilite çalışmasının yetersizliği .İstikrarın sağlanması çok önemlidir.Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur. SAY DIR.Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .Finansman sorunu . .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli . . .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J. . .Girişimcilik etiği çok önemlidir.Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar.Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.Bilgilenme eksikliği .Etkin bir rekabet ortamı gereklidir.Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .B.İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir.Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Çevre kirliliği .Flora ve faunanın korunması . 9 .

Kendi kişisel ekonomik çıkarları . .Girişimci.Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir.aile bireylerinin çalıştığı.Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir. Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir. . .20 .İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma . . Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır .ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni.Gerçek girişimci. ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir.Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi .Gerçek girişimcilikte . başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler . sırtını devleye dayarak para kazanmaz . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır.Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem. • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir.Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni. daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni.

. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı.girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir. .çok küçük işletmeler.sorumluluk yatırımcıya aittir.borçlanma yeteneği.1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır. .küçük işletmeler.devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır. . .Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir. . ithal ikameci politika’dır. .bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür. .21 . .son bulması ile. .kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar. .ölçek ekonomisi.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir.Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır. . sağlık. çevre kirliliği.yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir. . .fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir.orta boy işletmeler. .1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır. . .finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi. .işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz. . . İçin geçerlidir.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir.esneklik. .piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt. .tam zamanında piyasaya çıkmak.Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir. .projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir.maliyetler.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır. flora ve faunanın korunması. .Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir.küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır.osmanlı imp.Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır . .Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur. .Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır.Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.1929 dünya ekonomik krizi ile . -girişimcilikte zamanlama önemlidir. .Türk girişimcilerini.

’’ der. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması.Girişimcilik ön plandadır. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. baba büyütür. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.Harcamaların kontrol altına alınması. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.Dışarıdan borç temin edebilir. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. torun sanat tarihi okur.22 10 .Burası kritik noktadır. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir.Kâr etmek zorundadır.Küçük işletmelerdebütçe. oğul korur.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik. ölçülmesi. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır. teknisyenlik önem kazanır.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir. teknisyen ve usta kökenlidir. . ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir.Risk sermayesi.Tek fon kaynağı otofinansman olup. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır.

Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. sosyal değerler ) gelmektedir.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. Pera Palas. hissi davranır. Ortak seçiminde akli değil. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır.ilk sırada bilgi ve deneyim. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. Kâr disiplini yoktur.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. Komili. Sosyal sorumluluğu daha yüksektir.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir. İşe bağlılık daha çok olup.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur. Hacı Şakir. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. Güllüoğlu. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa.Bilgi yönetimindeki gelişmeler . işgücü. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler . Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup. teknoloji. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. Tuzcuoğlu. Aile şirketleri egemendir.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. Ali Muhittin Gıda Sanayi.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . Konyalı Lokantası. İskender Kebapcısı. Daha hızlı karar alırlar. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. Girişimci.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler . Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. şirketler orta yaşlıdır.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri . yönetim daha yumuşaktır. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. toplumsal hareketlilik.

marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. Kaynaklara daha kolay ulaşılır. sosyoloji ve antropolojidir.İhracattaki gelişmeler . Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Doğrudan yabancı yatırımlar. Farklı hükümet sistemleri. Ekonomik faktörler. JV. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar. Siyasi avantajlar sağlar.2.Yabancı üretimdeki gelişmeler . Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Farklı kültür yapıları. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği . Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Maliyetler düşer.İçsel üretimdeki değişimler .24 Uluslar arası Girişimciliği . Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. finans. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. Belirli mallarla ilgili tarifeler. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Ticaretle ilgili kısıtlamalar. pazarlama.Avantajları şunlardır. . Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. tekniğini. üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful