ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. iyi iletişim kurması. Sorun çözen. kendine güvenen.Açıklar. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. Vizyon sahibi.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar.Takip eden değil. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. esnek. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. İstihdam. Değer yaratımı. vergiler. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Organizasyon yapan. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. tescil. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan.İşletmenin adı. patent. Ayrıntıları listele. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Girişimci kişiler. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Güven arayandır. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. Schumpeter’ e göre girişimci.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. ikna gücüne sahip olması. Mevcutla yetinen. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. bağımsız düşünebilen. İş fikirleri. Gelecekte yaşayan. Girişimci :Hayalci. yenilikçi ve dinamik. Geçmişte yaşayan. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. Teknisyen :İş yapan. Örgütsel ortam. takip edilen olmalıdır. Kolaya kaçan. Kâr ve kişisel fayda. Problemlere odaklanan. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . yaratıcı ve yenilikçi olması. Kaynakları bul. yaratıcı. Değişim ajanı. Ekonomik büyüme.hukuki sorumlukları. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. kullanma hakkı. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu.

girişimci. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma.Yaratıcı olursa ödül. Çılgınlık. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır. uyar. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir. pazar sorunları ile ilgilenir. işletme sorunları ile ilgilenir. zanaatçı. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Her alanda yapılamaz. hayalcilik ve mantıksızlıktır. geliştir. şimşek çakması da denilmektedir.Dört kuralı vardır. Nasıl kullanılacağı bilinemez.4 2 .İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. Girişimci :Kendisi fon yaratır. 2 )Hata ve risk :Risk. kurallara kafa tutan. risk kariyerini ilgilendirir. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. birleştir . Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. ilgi. olmazsa işten atılma gibi. nabız yoklayıcı. geliştiricidir.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. değiştir. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. kalıplara. alışılmışa. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. ileri görüşlü. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. istek. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. sorun çözücü. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir. risk işletmeyi ilgilendirir. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır.ürün ve servislerde değişiklik yapar. güçlendiricidir. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. put kırıcı. 2 )Tutum. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. statükoya.. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. 3 )Kaynaklar :Finansman. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. bilim adamları ve sanatçıların işidir. aydınlanma.

Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur.Endüstride. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır. yeniliktir.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri. Yenilik kaynakları :Peter F.Yenilik. . Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır. 3 .Beyin fırtınasından faydalanılır. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır.Yeni düşünceler üretilir. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.Küresel terör.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. M. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır.

Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre .Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. finans gibi. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. A tipi yenilik :En radikal olanıdır.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur.Rekabet tabanını değiştirir. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre .6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. döküman oluşturur. performans karşılaştırmasında kullanılır.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir. işleyişinde.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. . çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. ) ile sona erer. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. pazarlama.

iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür.İkinci olarak. marjinaldirler.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır. kenti geliştirmektedir. zeka ve bilgi gerektirdiğini. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. Eşgüdüm.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. Drucker.Birincisi. siyaset.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler .Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir. Yenilik yönetimi : Peter F. Yönetme. ancak bunların yanında gatret. Denetleme Şirketlerin. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir. * İç girişimci.girişimciliğin statü sembolü oluşu.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Risk sermayesine isteklilik vardır. eğitim ve ailedir. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler.küçük. sebat ve adanmışlık yoksa. din. Örgütlenme. Yalıtılmış değil. Belirli bir kültürel özgürlük vardır.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . yeniliğin yetenek.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir.kurulmuş işletmelerde yönetimde. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. Yenilik. 4 .satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir. Patlama şeklinde büyüme görülebilir. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama.

İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? . Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken.iç girişimci güçlendiricidir.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.

Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar. 4.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir. Öncüleri Özendir : Bir çalışan. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler .günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.

satışların ve kârların azaldığı aşamadır. reklam. Bu finansal kaynaklar.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır.fiyatların düşme eğilimine geçtiği. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. ekipman. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. Bu finansal kaynaklar. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması. ücret. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir.Bu aşamada yeni tesis.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir.İşletme verilerinden yararlanarak. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği. makine. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir.Bu aşamada girişimci kira.Başarısızlık ihtimali yüksektir. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. stok.Aktifler pasiften büyükse fon açığı.. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. . İşletme yöneticileri. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. fiyat savaşlarının devam ettiği. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. yeniliklerin çoğaldığı. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü.10 5 .

Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ……….Kısa sürelidirler. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. alacak. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır.Kredi kârdan geri ödenir. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. . olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. stok. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi. kredi değerliliğini arttırması. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. maliyeti. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. makineler. nakit benzeri ve dönen varlıklardır.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı.Çalışma sermayesi kalemleri nakit.Binalar.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. çalışma sermayesinin.

kâr sağlama potansiyeli yüksek. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. .İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir. Bu unsurlar . fizibilite çalışmaları yapılır. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir. pazar araştırmacılardan. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır. TOBB.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir. 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. muhasebeciler.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir. 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. mühendislerden. 6 . 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir.Girişimci hukukçular. üniversitelerin araştırma birimlerinden. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir.

Hareket. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. yatırımcılar. 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. avukatlar. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. danışman ve üreticilerdir. etkinlik. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. İletişim. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. 12 )Planı değerlendirin. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. . a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. Sentezdir. 50 sayfayı geçmesin. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. müşteriler. 6 )Abartmalardan kaçının. 2 )Kısa tutun. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. 10 )Hedef pazarı belirleyin. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar.Tutarlılık. bankacılar. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın.

personelin deneyimi. ismi.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. protip üretilmesi. tanımı. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. tablolar.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. ulaşım imkanları. mülkiyet yapısı. adresi. endüstrisinin yapısı. telefon numarası. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. teknik destek alınması. üretimle ilgili ihtiyaçlar. yönetim takımı. fuarlara katılmak. . yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar. siparişlerin listelenmesi. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. anahtar personel. yeni rakipler. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. planlar. tedarikçiler. finansal yapısı bulunmalıdır. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. gelecek potansiyeli.Diyagramlar. üretim malzemelerinin siparişi.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. satış temsilcilerinin çalıştırılması. yer seçimini etkileyen faktörler.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. tedarik sorunları. dağıtımcılarla anlaşmak. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. işgücü olanakları. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. ne tür araştırma yapılacak. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. 1 )Giriş :İşletmenin adı. finansal veriler. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. işleyişi. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. argenin maliyeti.adım :Bilançonun incelenmesi 4. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. ilk satış ve teslimler. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. ekonomideki belirsizlikler. deneyim eksikliği. endüstri koşulları.

sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması. devlet. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak .Bu mevzuatlar. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür.15 7 . Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. bankalar ve finans kuruluşları. tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi.

Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi.Genelde tarım ülkeleridir. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir. malzeme yatırımları ) Arazi. verim artışını. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir.16 Teknoparklar :Üniversiteler. tesis. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek.İ. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti. yapısal. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. siyasal özellikleri ele alınmalıdır. bina. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. reel faiz uygulaması. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. . kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır. makineler. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. gelir artışını. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. demoğrafik. dış ticaret politikaları.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır.. hızlandırılmış amortisman.İ ) kurmuştur.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. sosyal. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. ucuz elektrik.

KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir.17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır. liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır. Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir.kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir. emeği üretim sürecinde istihdam etme. a. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. ADAM SMİTH dir.insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler . Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . sermaye. 8 .yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : . Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır. Toprak. . işgücü.temel ilkeleri.İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır.RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. .SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. . Temel kaynalar . klasik iktisatçılardır.

Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3. ARGE. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır. Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler. devlet politikaları ve programları. yeni iş olanakları yaratması.YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.öğretim. 3 .fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır . ARGE transferleri. .veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen .ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. Devlet.çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır. kurumlar .tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır. Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur. kültürel-sosyal.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır .YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri.ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . eğitim. . Büyümeyi hızlandırmaı. 4 . 1 . finansal kaynaklar. ticari ve hukuki altyapı.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır . işgücü piyasaları. verimliliği hızlandırması. . iç piyasanın açıklığı .18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:.YENİ bir pazarın oluşturulması 4. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar. rekabeti artırması.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez .mallar ve hizmetler homojendir. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir. 2 . Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1. yönetim(yetenekler) teknoloji. Altyapı.Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5. .

Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli .İstikrarın sağlanması çok önemlidir. . .Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması . .Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli .Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır . .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Sağlık .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir. 9 .Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.B.Fizbilite çalışmasının yetersizliği .Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı .Çevre kirliliği .Bilgilenme eksikliği . SAY DIR.Flora ve faunanın korunması . . . .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar. .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur.Girişimcilik etiği çok önemlidir.Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu .Etkin bir rekabet ortamı gereklidir.Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı .Finansman sorunu .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları. • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J. .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .

20 . .Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir. .Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir. ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir. Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır .Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem. bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir.Gerçek girişimcilikte . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.aile bireylerinin çalıştığı. .1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni.Girişimci.Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni. . İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir.ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni. Kendi kişisel ekonomik çıkarları .İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma .Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi . başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler . . • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır.Gerçek girişimci. sırtını devleye dayarak para kazanmaz .

sorumluluk yatırımcıya aittir. . .Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır.Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir.yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir.Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir.ölçek ekonomisi. .devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur.kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır. .orta boy işletmeler. .piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt.Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. .borçlanma yeteneği.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi.Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir. . .1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.tam zamanında piyasaya çıkmak. flora ve faunanın korunması.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir. İçin geçerlidir.esneklik.Türk girişimcilerini. .Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır.küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır. . . ithal ikameci politika’dır. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı. . sağlık. .özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir.çok küçük işletmeler.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır. . .son bulması ile. .maliyetler. .Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir. . .küçük işletmeler.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir. çevre kirliliği.Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır. . .küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür. .fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir.Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır . . .işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır. .osmanlı imp.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz. .bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir.21 . .1929 dünya ekonomik krizi ile . İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır. Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.

Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci. .Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır. oğul korur.Risk sermayesi. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir.Küçük işletmelerdebütçe. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler. torun sanat tarihi okur. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir.’’ der. ölçülmesi. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için.Dışarıdan borç temin edebilir.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir.Harcamaların kontrol altına alınması. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır. baba büyütür. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.Girişimcilik ön plandadır. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.Burası kritik noktadır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir.Tek fon kaynağı otofinansman olup. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. teknisyenlik önem kazanır.Kâr etmek zorundadır.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir.22 10 . 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. teknisyen ve usta kökenlidir.

23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Pera Palas.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. toplumsal hareketlilik. yönetim daha yumuşaktır. Hacı Şakir. Aile şirketleri egemendir. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. Kâr disiplini yoktur. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. hissi davranır. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. Komili.Bilgi yönetimindeki gelişmeler . sosyal değerler ) gelmektedir. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. Girişimci. şirketler orta yaşlıdır.ilk sırada bilgi ve deneyim. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler . Daha hızlı karar alırlar. Konyalı Lokantası.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. işgücü. teknoloji. Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler .Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. Ali Muhittin Gıda Sanayi. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. Güllüoğlu. Ortak seçiminde akli değil. İskender Kebapcısı. İşe bağlılık daha çok olup.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri .% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir. Tuzcuoğlu.

Doğrudan yabancı yatırımlar.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır.Avantajları şunlardır. Farklı hükümet sistemleri. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Kaynaklara daha kolay ulaşılır. Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir. finans.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi.24 Uluslar arası Girişimciliği . Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler .İhracattaki gelişmeler . JV. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur. Siyasi avantajlar sağlar. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. pazarlama.İçsel üretimdeki değişimler .2. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. Ticaretle ilgili kısıtlamalar. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği . Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi.Yabancı üretimdeki gelişmeler . Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. . Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler. Farklı kültür yapıları. Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. tekniğini. sosyoloji ve antropolojidir. Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. Maliyetler düşer. üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir. Ekonomik faktörler. Belirli mallarla ilgili tarifeler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful