ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

Kaynakları bul. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. iyi iletişim kurması. esnek. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. yenilikçi ve dinamik. Ekonomik büyüme. İstihdam. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir.Takip eden değil. ikna gücüne sahip olması. takip edilen olmalıdır. Değer yaratımı. Organizasyon yapan. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. Sorun çözen. patent.hukuki sorumlukları. yaratıcı ve yenilikçi olması.İşletmenin adı. vergiler. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Schumpeter’ e göre girişimci. tescil.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. Girişimci kişiler. kendine güvenen. Kolaya kaçan. Problemlere odaklanan. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. Örgütsel ortam. Vizyon sahibi. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Mevcutla yetinen. Geçmişte yaşayan. bağımsız düşünebilen. Güven arayandır.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Değişim ajanı. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. kullanma hakkı. Gelecekte yaşayan.Açıklar. Girişimci :Hayalci. Ayrıntıları listele. yaratıcı. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. İş fikirleri. Teknisyen :İş yapan. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Kâr ve kişisel fayda. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu.

İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma.Yaratıcı olursa ödül. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. kurallara kafa tutan. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. 3 )Kaynaklar :Finansman. 2 )Tutum.4 2 . statükoya. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır.Dört kuralı vardır.ürün ve servislerde değişiklik yapar. birleştir . 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. geliştiricidir. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. sorun çözücü. pazar sorunları ile ilgilenir. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. put kırıcı. değiştir. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. alışılmışa. kalıplara. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. 2 )Hata ve risk :Risk. Nasıl kullanılacağı bilinemez. ilgi. geliştir. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. risk işletmeyi ilgilendirir. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. hayalcilik ve mantıksızlıktır. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Girişimci :Kendisi fon yaratır. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. şimşek çakması da denilmektedir. risk kariyerini ilgilendirir. Çılgınlık. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. ileri görüşlü. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. Her alanda yapılamaz. zanaatçı.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. istek. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. aydınlanma. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. nabız yoklayıcı. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir. güçlendiricidir. bilim adamları ve sanatçıların işidir.. işletme sorunları ile ilgilenir. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. olmazsa işten atılma gibi. girişimci. uyar.

( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. yeniliktir. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.Endüstride.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır.Küresel terör.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır.Beyin fırtınasından faydalanılır. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta.Yeni düşünceler üretilir. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. Yenilik kaynakları :Peter F. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır. 3 . ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. . M. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir.Yenilik.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.

İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar.Rekabet tabanını değiştirir.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak. döküman oluşturur. Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR .GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. ) ile sona erer. finans gibi. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre .Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. performans karşılaştırmasında kullanılır. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. pazarlama. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. A tipi yenilik :En radikal olanıdır. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. .Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. işleyişinde. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir.

Risk sermayesine isteklilik vardır. Yalıtılmış değil. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. Denetleme Şirketlerin.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır.küçük.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler . zeka ve bilgi gerektirdiğini. siyaset. yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. yeniliğin yetenek. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. marjinaldirler. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi.Birincisi. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. Yenilik.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler.kurulmuş işletmelerde yönetimde. sebat ve adanmışlık yoksa. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir. * İç girişimci. Belirli bir kültürel özgürlük vardır.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . Patlama şeklinde büyüme görülebilir. Yenilik yönetimi : Peter F. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama. ancak bunların yanında gatret.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. kenti geliştirmektedir.İkinci olarak. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler.girişimciliğin statü sembolü oluşu. 4 . Drucker. Eşgüdüm. din. eğitim ve ailedir.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Yönetme.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. Örgütlenme.

iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.kendisi fon yaratmak zorunda kalır. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? .iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.iç girişimci güçlendiricidir.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.

hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır. 4.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır. Öncüleri Özendir : Bir çalışan.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler .

Aktifler pasiften büyükse fon açığı. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. fiyat savaşlarının devam ettiği. ekipman.Bu aşamada yeni tesis. makine. reklam.fiyatların düşme eğilimine geçtiği. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. stok.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. İşletme yöneticileri. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. yeniliklerin çoğaldığı. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar.Başarısızlık ihtimali yüksektir. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır.10 5 . Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır.İşletme verilerinden yararlanarak. ücret. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır.. Bu finansal kaynaklar.Bu aşamada girişimci kira. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. Bu finansal kaynaklar. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. . 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği.

2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.Çalışma sermayesi kalemleri nakit. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır.Kredi kârdan geri ödenir. kredi değerliliğini arttırması. . Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı. nakit benzeri ve dönen varlıklardır. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. alacak. stok.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. çalışma sermayesinin. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. makineler.Binalar. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. maliyeti. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması.Kısa sürelidirler.

fizibilite çalışmaları yapılır. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. TOBB. kâr sağlama potansiyeli yüksek. muhasebeciler.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir. üniversitelerin araştırma birimlerinden. mühendislerden. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. Bu unsurlar . 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir. 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. 6 . 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . pazar araştırmacılardan.Girişimci hukukçular. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir. 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. .İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A.

4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. bankacılar. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. 10 )Hedef pazarı belirleyin. . 50 sayfayı geçmesin. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar.Tutarlılık. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. yatırımcılar. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. İletişim. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. 6 )Abartmalardan kaçının. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. etkinlik. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. 2 )Kısa tutun. danışman ve üreticilerdir. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. müşteriler. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 12 )Planı değerlendirin. avukatlar. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. Hareket. Sentezdir. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın.

4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. ulaşım imkanları. ilk satış ve teslimler. telefon numarası. dağıtımcılarla anlaşmak. satış temsilcilerinin çalıştırılması. anahtar personel. adresi. protip üretilmesi. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır.adım :Bilançonun incelenmesi 4. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. siparişlerin listelenmesi. gelecek potansiyeli. ismi. ar-ge çalışmalarının tamamlanması.Diyagramlar.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. tablolar. endüstrisinin yapısı. yönetim takımı. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. teknik destek alınması. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. argenin maliyeti. işleyişi. endüstri koşulları. üretim malzemelerinin siparişi. üretimle ilgili ihtiyaçlar. planlar. 1 )Giriş :İşletmenin adı. .adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. tedarik sorunları.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. yer seçimini etkileyen faktörler. deneyim eksikliği. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. yeni rakipler. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. tanımı. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. ekonomideki belirsizlikler. mülkiyet yapısı. tedarikçiler. fuarlara katılmak. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. işgücü olanakları. finansal veriler.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. finansal yapısı bulunmalıdır. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. ne tür araştırma yapılacak. personelin deneyimi.

EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır. tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. bankalar ve finans kuruluşları.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür. devlet.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır.Bu mevzuatlar. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak .15 7 .Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi.

İ. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti. malzeme yatırımları ) Arazi. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K.16 Teknoparklar :Üniversiteler. reel faiz uygulaması. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. makineler. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. dış ticaret politikaları. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. ucuz elektrik. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. siyasal özellikleri ele alınmalıdır. bina.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir.Genelde tarım ülkeleridir. . ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. verim artışını. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. gelir artışını. demoğrafik. sosyal. tesis..Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. yapısal.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır.İ ) kurmuştur. hızlandırılmış amortisman.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır.

ADAM SMİTH dir.İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır. liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır .temel ilkeleri.Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. a. .RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. Temel kaynalar . .17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır. Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır.yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : . klasik iktisatçılardır.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. işgücü.kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir. sermaye. . Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. 8 . emeği üretim sürecinde istihdam etme. Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. Toprak. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır .insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler .SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır .Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir.mallar ve hizmetler homojendir. .öğretim.18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:. Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . iç piyasanın açıklığı . yönetim(yetenekler) teknoloji. Devlet. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur. Büyümeyi hızlandırmaı. kültürel-sosyal. . devlet politikaları ve programları. işgücü piyasaları.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3.tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez .birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir. eğitim.Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar. 2 . . Altyapı.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır .YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. 4 . verimliliği hızlandırması. Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık. finansal kaynaklar.YENİ bir pazarın oluşturulması 4. ARGE.YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. kurumlar .çok sayıda alıcı ve satıcı vardır . ticari ve hukuki altyapı.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır .veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. 1 .schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1. .çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır.Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5. yeni iş olanakları yaratması. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen . rekabeti artırması. ARGE transferleri. Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler. 3 .

Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur.Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için . .Etkin bir rekabet ortamı gereklidir. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J.Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir.Sağlık .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması . .Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı . • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.Bilgilenme eksikliği . .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar. .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu .Fizbilite çalışmasının yetersizliği .Girişimcilik etiği çok önemlidir.Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli .Finansman sorunu .Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması . .Flora ve faunanın korunması .Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı .İstikrarın sağlanması çok önemlidir.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli . 9 . . . .Çevre kirliliği .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi . .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli .B. SAY DIR.

20 . . .Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni. Kendi kişisel ekonomik çıkarları . başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir.İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma . ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir. İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir.Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem.ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni. .1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir. . o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler . Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir. .Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi . • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir. Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır .Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar.Girişimci.Gerçek girişimci. sırtını devleye dayarak para kazanmaz . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır.Gerçek girişimcilikte .aile bireylerinin çalıştığı.

. . .işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır. .girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır. .Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır. .kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar. . .Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir. .fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir.esneklik.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi.çok küçük işletmeler. .borçlanma yeteneği. .Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı. sağlık.Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt.21 .son bulması ile. .Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir. .Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır . .Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir.1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.küçük işletmeler.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir.Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür. flora ve faunanın korunması.1929 dünya ekonomik krizi ile .Türk girişimcilerini.ölçek ekonomisi.devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur. . .orta boy işletmeler. .sorumluluk yatırımcıya aittir.yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir. İçin geçerlidir. ithal ikameci politika’dır.bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır. . .küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır. . .Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür. .maliyetler. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz. . .Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır. .tam zamanında piyasaya çıkmak.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. . .osmanlı imp. çevre kirliliği.

İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir. oğul korur.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. . İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır. teknisyenlik önem kazanır. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.Tek fon kaynağı otofinansman olup.Girişimcilik ön plandadır.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. ölçülmesi. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci.’’ der.Harcamaların kontrol altına alınması.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Risk sermayesi.Kâr etmek zorundadır.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. teknisyen ve usta kökenlidir. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir. baba büyütür. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir.Küçük işletmelerdebütçe.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.22 10 . torun sanat tarihi okur.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.Burası kritik noktadır. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır.Dışarıdan borç temin edebilir. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir.

Tuzcuoğlu. teknoloji. Girişimci. Kâr disiplini yoktur. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. Konyalı Lokantası. Daha hızlı karar alırlar.ilk sırada bilgi ve deneyim. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup. Hacı Şakir.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. Ortak seçiminde akli değil. yönetim daha yumuşaktır. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Aile şirketleri egemendir. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri .Bilgi yönetimindeki gelişmeler . teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. Komili. Kuru Kahveci Mehmet Efendi.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. hissi davranır. sosyal değerler ) gelmektedir. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. Güllüoğlu.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler .Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . işgücü. toplumsal hareketlilik. Pera Palas. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler . İşe bağlılık daha çok olup.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur. Ali Muhittin Gıda Sanayi. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. şirketler orta yaşlıdır. İskender Kebapcısı.

JV. Ticaretle ilgili kısıtlamalar.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi.2. tekniğini. finans. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler .İçsel üretimdeki değişimler . Farklı hükümet sistemleri.Avantajları şunlardır.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. Farklı kültür yapıları. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir.24 Uluslar arası Girişimciliği . Belirli mallarla ilgili tarifeler.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. . Ekonomik faktörler. Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Maliyetler düşer. sosyoloji ve antropolojidir. Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır.Yabancı üretimdeki gelişmeler . Doğrudan yabancı yatırımlar. Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . pazarlama. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. Siyasi avantajlar sağlar. Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır.İhracattaki gelişmeler . Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği . Kaynaklara daha kolay ulaşılır.