ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu.İşletmenin adı. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Teknisyen :İş yapan. Değer yaratımı. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Problemlere odaklanan. iyi iletişim kurması. kullanma hakkı. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . Sorun çözen. Değişim ajanı. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. takip edilen olmalıdır. yaratıcı ve yenilikçi olması. Mevcutla yetinen. Vizyon sahibi. Örgütsel ortam. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Kâr ve kişisel fayda. vergiler.Açıklar. Kaynakları bul. Geçmişte yaşayan. bağımsız düşünebilen. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. tescil. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. Ayrıntıları listele. esnek. Girişimci kişiler. Kolaya kaçan. Güven arayandır. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. ikna gücüne sahip olması. yenilikçi ve dinamik. Girişimci :Hayalci.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. Ekonomik büyüme.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. yaratıcı. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. Organizasyon yapan.Takip eden değil. İş fikirleri. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. İstihdam. Schumpeter’ e göre girişimci. patent. Gelecekte yaşayan. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. kendine güvenen. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.hukuki sorumlukları.

ileri görüşlü. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. güçlendiricidir. risk kariyerini ilgilendirir. 2 )Hata ve risk :Risk. uyar. şimşek çakması da denilmektedir. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. İç girişimci :Var olan fonları kullanır.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır.Yaratıcı olursa ödül.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır. pazar sorunları ile ilgilenir. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. geliştir. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. 3 )Kaynaklar :Finansman. ilgi. zanaatçı. sorun çözücü.ürün ve servislerde değişiklik yapar. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. hayalcilik ve mantıksızlıktır. bilim adamları ve sanatçıların işidir.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar.. statükoya. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. kalıplara. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. girişimci. Her alanda yapılamaz.4 2 . işletme sorunları ile ilgilenir. alışılmışa. aydınlanma. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. Çılgınlık. birleştir . Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. nabız yoklayıcı. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. olmazsa işten atılma gibi. değiştir. put kırıcı. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. 2 )Tutum. risk işletmeyi ilgilendirir. kurallara kafa tutan. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir.Dört kuralı vardır. Nasıl kullanılacağı bilinemez. istek. Girişimci :Kendisi fon yaratır. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. geliştiricidir. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir.

Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır.Yenilik. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır. 3 .Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır.Endüstride. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir. .Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır.Beyin fırtınasından faydalanılır.Küresel terör. M. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır. Yenilik kaynakları :Peter F.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.Yeni düşünceler üretilir.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir. yeniliktir.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır.

işleyişinde.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür.Rekabet tabanını değiştirir. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. pazarlama. ) ile sona erer. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. A tipi yenilik :En radikal olanıdır.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. . Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre . Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. finans gibi. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. performans karşılaştırmasında kullanılır. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. döküman oluşturur. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir.

Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Risk sermayesine isteklilik vardır. Patlama şeklinde büyüme görülebilir.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. yeniliğin yetenek. eğitim ve ailedir.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir. Drucker.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır. Eşgüdüm. Yönetme. Örgütlenme. Yalıtılmış değil.kurulmuş işletmelerde yönetimde. Yenilik.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. zeka ve bilgi gerektirdiğini. sebat ve adanmışlık yoksa. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler . siyaset. kenti geliştirmektedir.İkinci olarak.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak.küçük. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü. Belirli bir kültürel özgürlük vardır. * İç girişimci.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. Denetleme Şirketlerin. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler. marjinaldirler.girişimciliğin statü sembolü oluşu.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. din. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler. Yenilik yönetimi : Peter F. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır.Birincisi. ancak bunların yanında gatret. 4 .

geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? .iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.iç girişimci güçlendiricidir.

Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. 4. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler . Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1. Öncüleri Özendir : Bir çalışan.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.

kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır.Aktifler pasiften büyükse fon açığı. Bu finansal kaynaklar. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği..Bu aşamada girişimci kira. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. ekipman. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. Bu finansal kaynaklar.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır.Başarısızlık ihtimali yüksektir. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları. fiyat savaşlarının devam ettiği. İşletme yöneticileri. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. reklam. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. ücret. stok.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır.fiyatların düşme eğilimine geçtiği.10 5 . .İşletme verilerinden yararlanarak. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. yeniliklerin çoğaldığı. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir.Bu aşamada yeni tesis.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. makine. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır.

makineler. . üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi.Kredi kârdan geri ödenir. çalışma sermayesinin.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. alacak. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar.Çalışma sermayesi kalemleri nakit. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. stok.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. kredi değerliliğini arttırması. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. maliyeti. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur.Kısa sürelidirler. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı.Binalar. nakit benzeri ve dönen varlıklardır.

TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. kâr sağlama potansiyeli yüksek. 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. muhasebeciler. 6 . 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. fizibilite çalışmaları yapılır. pazar araştırmacılardan.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. Bu unsurlar . 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir. TOBB. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir.Girişimci hukukçular. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . üniversitelerin araştırma birimlerinden.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. mühendislerden. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. . 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir.

10 )Hedef pazarı belirleyin. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. 12 )Planı değerlendirin. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. 2 )Kısa tutun. 6 )Abartmalardan kaçının. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. Sentezdir. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. avukatlar. danışman ve üreticilerdir. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. müşteriler. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. etkinlik. 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. . yatırımcılar. bankacılar. 50 sayfayı geçmesin. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu .Tutarlılık. Hareket. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. İletişim. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın.

üretimle ilgili ihtiyaçlar. teknik destek alınması. üretim malzemelerinin siparişi. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. yeni rakipler. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. endüstrisinin yapısı. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. fuarlara katılmak. yönetim takımı.adım :Bilançonun incelenmesi 4. 1 )Giriş :İşletmenin adı. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. adresi.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. ismi. dağıtımcılarla anlaşmak. ekonomideki belirsizlikler. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. ne tür araştırma yapılacak. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. . tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. ilk satış ve teslimler.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. tedarikçiler.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. planlar. telefon numarası. endüstri koşulları. tedarik sorunları. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. deneyim eksikliği. tablolar. tanımı. işleyişi.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. ulaşım imkanları. finansal veriler. argenin maliyeti. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. işgücü olanakları. protip üretilmesi. siparişlerin listelenmesi. mülkiyet yapısı. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar. yer seçimini etkileyen faktörler. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. finansal yapısı bulunmalıdır.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1.Diyagramlar. anahtar personel. satış temsilcilerinin çalıştırılması. personelin deneyimi. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. gelecek potansiyeli.

devlet. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri. tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir.15 7 .Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak .İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. bankalar ve finans kuruluşları. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir.Bu mevzuatlar.

bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. . Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. siyasal özellikleri ele alınmalıdır.İ. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. sosyal. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. tesis. malzeme yatırımları ) Arazi. ucuz elektrik. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. reel faiz uygulaması.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. yapısal. bina. gelir artışını. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti. verim artışını.İ ) kurmuştur. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin.16 Teknoparklar :Üniversiteler. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. makineler. demoğrafik. hızlandırılmış amortisman. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır.Genelde tarım ülkeleridir. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. dış ticaret politikaları.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır.. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik.

İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır. işgücü.RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. .temel ilkeleri. 8 . . Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. ADAM SMİTH dir.yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : .insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler .17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme . Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır. a. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır. Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır. sermaye. klasik iktisatçılardır.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir. emeği üretim sürecinde istihdam etme.Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler.kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir.SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır . mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. Temel kaynalar . liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . Toprak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır.YENİ bir pazarın oluşturulması 4.YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri. . Altyapı. Devlet. . 1 .Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5. 2 .Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar. 4 . ARGE transferleri.18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . kültürel-sosyal.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez .veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . verimliliği hızlandırması. iç piyasanın açıklığı . Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. yeni iş olanakları yaratması.öğretim. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir. yönetim(yetenekler) teknoloji. işgücü piyasaları. finansal kaynaklar.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. rekabeti artırması. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen . ARGE. ticari ve hukuki altyapı.çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. 3 . kurumlar . Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır .mallar ve hizmetler homojendir.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır. Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir. devlet politikaları ve programları. Büyümeyi hızlandırmaı.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır .fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır .YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. eğitim. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller. .tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur. . Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1.

Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.Fizbilite çalışmasının yetersizliği .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR. .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması . .Girişimcilik etiği çok önemlidir.Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .İstikrarın sağlanması çok önemlidir. .Sağlık . .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir. .Çevre kirliliği .Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .Finansman sorunu . .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı .Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı . • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli .Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli .B.Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .Flora ve faunanın korunması .Bilgilenme eksikliği . 9 .Etkin bir rekabet ortamı gereklidir.Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur.Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar. .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu . SAY DIR.Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu. . .Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi . KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J.Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .

.1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni. Kendi kişisel ekonomik çıkarları .ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni.Gerçek girişimcilikte . . sırtını devleye dayarak para kazanmaz . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır. ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir.Gerçek girişimci. o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır.Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni.Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir.Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi .Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir.20 .Girişimci.aile bireylerinin çalıştığı.Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir. Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır .İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma . İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir. o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler . . Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir.Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem. . .

-girişimcilikte zamanlama önemlidir. .Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır. . . .bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi.Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir.borçlanma yeteneği.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür.1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt. .küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir. .1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası. .işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır.fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir. sağlık. İçin geçerlidir.tam zamanında piyasaya çıkmak.1929 dünya ekonomik krizi ile . . . . . .Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. . .kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar.çok küçük işletmeler. .Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır . .Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir. ithal ikameci politika’dır.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir.Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır. . . .küçük işletmeler.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.Türk girişimcilerini.yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı. flora ve faunanın korunması. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.esneklik. .maliyetler.devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur.Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir. .24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır.ölçek ekonomisi.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür.son bulması ile.osmanlı imp. .girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır. . .orta boy işletmeler. çevre kirliliği.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır. . .Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır. Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir. .sorumluluk yatırımcıya aittir.21 .Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.

verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik.Burası kritik noktadır. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. torun sanat tarihi okur. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. ölçülmesi. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir.Girişimcilik ön plandadır. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Kâr etmek zorundadır. oğul korur. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir.Risk sermayesi. baba büyütür. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci. . piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.Tek fon kaynağı otofinansman olup.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır.Harcamaların kontrol altına alınması. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır.Dışarıdan borç temin edebilir.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. risk kapitali girişimcilere fon sağlar. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.22 10 . teknisyenlik önem kazanır.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır.Küçük işletmelerdebütçe. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis. teknisyen ve usta kökenlidir. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir.’’ der. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir.

Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup. İşe bağlılık daha çok olup. Daha hızlı karar alırlar. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir. Komili. Ali Muhittin Gıda Sanayi. Aile şirketleri egemendir. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. Hacı Şakir. Pera Palas. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. Tuzcuoğlu.ilk sırada bilgi ve deneyim. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. toplumsal hareketlilik. yönetim daha yumuşaktır. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler .23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . şirketler orta yaşlıdır. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa. Ortak seçiminde akli değil. İskender Kebapcısı. Girişimci. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır.Bilgi yönetimindeki gelişmeler . hissi davranır.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler . Sosyal sorumluluğu daha yüksektir.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri . teknoloji. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. sosyal değerler ) gelmektedir. işgücü. Güllüoğlu. Kâr disiplini yoktur. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler . Konyalı Lokantası. Kuru Kahveci Mehmet Efendi.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması .

Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. pazarlama.24 Uluslar arası Girişimciliği . tekniğini. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler .Avantajları şunlardır. üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir. Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler.Yabancı üretimdeki gelişmeler . Doğrudan yabancı yatırımlar. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir. Farklı hükümet sistemleri. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar.İhracattaki gelişmeler . Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır. JV.İçsel üretimdeki değişimler . Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Farklı kültür yapıları. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi. . Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur. finans. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Ekonomik faktörler. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği .2. Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Belirli mallarla ilgili tarifeler. Siyasi avantajlar sağlar.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. Maliyetler düşer.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . Ticaretle ilgili kısıtlamalar. sosyoloji ve antropolojidir. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. Kaynaklara daha kolay ulaşılır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful