ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. ikna gücüne sahip olması.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle.hukuki sorumlukları. kendine güvenen. yaratıcı ve yenilikçi olması. Teknisyen :İş yapan. Kâr ve kişisel fayda. Girişimci kişiler. Geçmişte yaşayan. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Organizasyon yapan.Takip eden değil. Değer yaratımı. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Örgütsel ortam. iyi iletişim kurması.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Ekonomik büyüme. vergiler. Problemlere odaklanan. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. patent. kullanma hakkı. Ayrıntıları listele.Açıklar. Schumpeter’ e göre girişimci. yenilikçi ve dinamik. esnek. Sorun çözen. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Değişim ajanı. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. Vizyon sahibi. Kaynakları bul. Girişimci :Hayalci. bağımsız düşünebilen. yaratıcı. Gelecekte yaşayan. İstihdam.İşletmenin adı. rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. Güven arayandır. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . tescil. takip edilen olmalıdır. Kolaya kaçan. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Mevcutla yetinen. İş fikirleri. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir.

sorun çözücü. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. ilgi. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. pazar sorunları ile ilgilenir. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. hayalcilik ve mantıksızlıktır.. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. uyar. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. istek. nabız yoklayıcı. girişimci. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır. birleştir . geliştir. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma. güçlendiricidir. ileri görüşlü. 2 )Hata ve risk :Risk. kalıplara. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. Nasıl kullanılacağı bilinemez. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. 3 )Kaynaklar :Finansman. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. bilim adamları ve sanatçıların işidir. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. şimşek çakması da denilmektedir. risk işletmeyi ilgilendirir. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. Girişimci :Kendisi fon yaratır. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir.ürün ve servislerde değişiklik yapar.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir.4 2 . Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. zanaatçı. alışılmışa. aydınlanma. kurallara kafa tutan. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. risk kariyerini ilgilendirir.Yaratıcı olursa ödül. Çılgınlık. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. put kırıcı.Dört kuralı vardır. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. olmazsa işten atılma gibi. statükoya. 2 )Tutum. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. Her alanda yapılamaz. değiştir. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. geliştiricidir. Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. işletme sorunları ile ilgilenir.

Dikey düşünme mantıksal düşünmedir. 3 . tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. .Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. M.Beyin fırtınasından faydalanılır. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir.Endüstride. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir.Küresel terör.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. yeniliktir.Yeni düşünceler üretilir. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır. Yenilik kaynakları :Peter F.Yenilik. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır.

Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR .GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. ) ile sona erer. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. finans gibi. pazarlama. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre . Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . . C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak. işleyişinde. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. A tipi yenilik :En radikal olanıdır. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. döküman oluşturur.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir.Rekabet tabanını değiştirir. performans karşılaştırmasında kullanılır. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. Üçüncü aşama :İş planına dökülür.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. Yenilik kültürü :Yenilik kültürü. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda.

Drucker. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. sebat ve adanmışlık yoksa. Yönetme. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler. Patlama şeklinde büyüme görülebilir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. kenti geliştirmektedir. 4 . * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir. Belirli bir kültürel özgürlük vardır. yeniliğin yetenek. Risk sermayesine isteklilik vardır.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü.küçük. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır.kurulmuş işletmelerde yönetimde. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama. din. * İç girişimci.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. zeka ve bilgi gerektirdiğini. Eşgüdüm. Yalıtılmış değil. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. Denetleme Şirketlerin. marjinaldirler.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. Örgütlenme.İkinci olarak. eğitim ve ailedir. Yenilik yönetimi : Peter F.girişimciliğin statü sembolü oluşu. ancak bunların yanında gatret. siyaset.ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler .Birincisi. Yenilik.

hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken.iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken.8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.iç girişimci güçlendiricidir.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? .

Öncüleri Özendir : Bir çalışan. 4. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler .Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur. Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir. İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı.

Bu finansal kaynaklar.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. fiyat savaşlarının devam ettiği. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. . 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği. satışların ve kârların azaldığı aşamadır. makine.10 5 .Başarısızlık ihtimali yüksektir.Bu aşamada girişimci kira.Bu aşamada yeni tesis. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. ekipman. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. ücret. reklam. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması.. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır. yeniliklerin çoğaldığı. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü.fiyatların düşme eğilimine geçtiği.İşletme verilerinden yararlanarak. İşletme yöneticileri. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. Bu finansal kaynaklar. stok.Aktifler pasiften büyükse fon açığı.

yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. alacak. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. . Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. çalışma sermayesinin. maliyeti.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. stok. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. makineler. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır.Kredi kârdan geri ödenir. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir. olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir.Kısa sürelidirler. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır.Çalışma sermayesi kalemleri nakit. Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı.Binalar. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. kredi değerliliğini arttırması. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. nakit benzeri ve dönen varlıklardır.

6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. fizibilite çalışmaları yapılır. üniversitelerin araştırma birimlerinden.GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. muhasebeciler. 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir.Girişimci hukukçular. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. 6 . .12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. kâr sağlama potansiyeli yüksek. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir. KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir. pazar araştırmacılardan. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. TOBB. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A. Bu unsurlar .Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. mühendislerden. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir.

4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. 12 )Planı değerlendirin. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. 2 )Kısa tutun. 6 )Abartmalardan kaçının. . bankacılar. İletişim. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. avukatlar. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. 10 )Hedef pazarı belirleyin. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. etkinlik.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz.Tutarlılık. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir. Hareket. 50 sayfayı geçmesin. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir. yatırımcılar. Sentezdir. danışman ve üreticilerdir. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. müşteriler. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir.

ne tür araştırma yapılacak. üretimle ilgili ihtiyaçlar. yönetim takımı.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar. ekonomideki belirsizlikler. tedarikçiler. endüstri koşulları. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu. fuarlara katılmak. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. satış temsilcilerinin çalıştırılması.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. adresi. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. gelecek potansiyeli. ilk satış ve teslimler. yeni rakipler. deneyim eksikliği. anahtar personel. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. personelin deneyimi. protip üretilmesi. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. mülkiyet yapısı. siparişlerin listelenmesi.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. işgücü olanakları. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. endüstrisinin yapısı.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. tablolar. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. . tedarik sorunları.adım :Bilançonun incelenmesi 4. üretim malzemelerinin siparişi.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir. işleyişi. ismi. telefon numarası. 1 )Giriş :İşletmenin adı. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması. teknik destek alınması. yer seçimini etkileyen faktörler. ulaşım imkanları. finansal veriler.Diyagramlar. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. tanımı. dağıtımcılarla anlaşmak. planlar. finansal yapısı bulunmalıdır. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. argenin maliyeti.

ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür.15 7 . bankalar ve finans kuruluşları. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak . tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi. ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri.Bu mevzuatlar. devlet. EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21.

düşük fiyatlı alt yapı hizmeti.İ ) kurmuştur.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. reel faiz uygulaması. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir. ucuz elektrik. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. yapısal. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek. tesis. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. hızlandırılmış amortisman. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. malzeme yatırımları ) Arazi. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir.Genelde tarım ülkeleridir. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. makineler. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması.. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. gelir artışını. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. verim artışını. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K.16 Teknoparklar :Üniversiteler. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. dış ticaret politikaları. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. sosyal. bina. . birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. demoğrafik. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır.İ. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. siyasal özellikleri ele alınmalıdır.

mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. .temel ilkeleri. 8 . Temel kaynalar .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler.SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır . . Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır. Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir.yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : .insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri. Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir.17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme . işgücü.RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . . Toprak. ADAM SMİTH dir. klasik iktisatçılardır.kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir. sermaye. Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . emeği üretim sürecinde istihdam etme. kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır.İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır. a. Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır.

18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır. 3 . iç piyasanın açıklığı .YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. . . eğitim.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3. kültürel-sosyal. verimliliği hızlandırması. devlet politikaları ve programları. ticari ve hukuki altyapı.Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5.YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1. rekabeti artırması. 2 . Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır.veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . Büyümeyi hızlandırmaı.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır . Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık. 1 .schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde. Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. işgücü piyasaları. kurumlar .tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez .Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar.öğretim. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler. Devlet.fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır .YENİ bir pazarın oluşturulması 4. istihdam ve refah artışı yaratması Modeller. fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen .ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . . Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. ARGE transferleri. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir.tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır. Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır . Altyapı. yeni iş olanakları yaratması.çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir. finansal kaynaklar. . ARGE. yönetim(yetenekler) teknoloji. 4 .mallar ve hizmetler homojendir.birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.

Fizbilite çalışmasının yetersizliği .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için .Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli . 9 . .Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı .Bilgilenme eksikliği .Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması . SAY DIR.Finansman sorunu .Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur.İstikrarın sağlanması çok önemlidir.Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi . .Girişimcilik etiği çok önemlidir. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J. .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu . .Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı .B.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli .Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.Çevre kirliliği .Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar.Flora ve faunanın korunması .Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli . . .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir. . .Sağlık .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir.Etkin bir rekabet ortamı gereklidir. . • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .

Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi . Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir.Gerçek girişimcilikte .aile bireylerinin çalıştığı.ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni.1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni.Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir. . . .20 .Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem.İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma .Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir. o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır. o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler .Gerçek girişimci. • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . sırtını devleye dayarak para kazanmaz .Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni. Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır . başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır . ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir. .Girişimci.Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir. . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir. Kendi kişisel ekonomik çıkarları . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır.

.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt.1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası. . .Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir. .Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz.işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır.kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar.Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır.osmanlı imp.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır. .tam zamanında piyasaya çıkmak.Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır.girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.1929 dünya ekonomik krizi ile . .Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır .girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir.Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır.yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir.Türk girişimcilerini.Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir. . . . Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı.fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür. .Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. . .Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir. . .devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur.fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır. . flora ve faunanın korunması.son bulması ile. ithal ikameci politika’dır. .işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır.orta boy işletmeler.1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen.bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi.esneklik. . İçin geçerlidir.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür.küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır.sorumluluk yatırımcıya aittir. . .Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır. sağlık.maliyetler.ölçek ekonomisi.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir. . . . . .Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir.21 . . Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.borçlanma yeteneği.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri. çevre kirliliği.küçük işletmeler.çok küçük işletmeler. . .

Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar. baba büyütür. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.Risk sermayesi.Küçük işletmelerdebütçe. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır.Tek fon kaynağı otofinansman olup.22 10 . İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır. . ölçülmesi. teknisyen ve usta kökenlidir. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir.’’ der. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar.Dışarıdan borç temin edebilir. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci.Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır. torun sanat tarihi okur.Girişimcilik ön plandadır. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. oğul korur. çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur. Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler. teknisyenlik önem kazanır.Harcamaların kontrol altına alınması. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir.Kâr etmek zorundadır.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar.Burası kritik noktadır.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır.

Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler .Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. İskender Kebapcısı. Girişimci. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez. Pera Palas. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta.Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler .Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. sosyal değerler ) gelmektedir. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. Kuru Kahveci Mehmet Efendi.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı. İşe bağlılık daha çok olup.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası. Kâr disiplini yoktur. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. toplumsal hareketlilik. Güllüoğlu. Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Nesille düşünce yapısı değişmemektedir.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri . Konyalı Lokantası. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. yönetim daha yumuşaktır. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. şirketler orta yaşlıdır. Hacı Şakir.ilk sırada bilgi ve deneyim. Komili.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler .Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. hissi davranır. Aile şirketleri egemendir. Ortak seçiminde akli değil. teknoloji.Bilgi yönetimindeki gelişmeler . bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. işgücü.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. Ali Muhittin Gıda Sanayi. Daha hızlı karar alırlar. Tuzcuoğlu.

Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. Ekonomik faktörler.İhracattaki gelişmeler . üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir. Maliyetler düşer.Avantajları şunlardır.2. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Siyasi avantajlar sağlar.Yabancı üretimdeki gelişmeler . Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler . finans. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi. tekniğini.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. sosyoloji ve antropolojidir.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler. Ticaretle ilgili kısıtlamalar. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur.24 Uluslar arası Girişimciliği . Doğrudan yabancı yatırımlar. Belirli mallarla ilgili tarifeler. Farklı hükümet sistemleri. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. JV. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini . Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur.Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği .İçsel üretimdeki değişimler . . Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. Farklı kültür yapıları. pazarlama. Kaynaklara daha kolay ulaşılır. Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful