ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Girişimcilik
Ders Notları
ÜNİTELER 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri 2 - Girişimcilikte Yaratıcılık 3 - Girişimcilikte Yenilik 4 - İç Girişimcilik 5 - Girişim Finansmanı 6 - İş Planı 7 - Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik 8 - Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme 9 - Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi 10 - Türk Girişimciliğinin Genel Profili 11 - Uluslararası Girişimcilik

Daha fazla bilgi için ; mintshare.blogspot.com

2 1 - Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır.1982-1992 yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir. 1 )Başlatma / Bulma / Yaratma 2 )Yeni işletme 3 )Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4 )Fırsatların peşinde koşma 5 )Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6 )Kâr arzusu / Kişisel fayda 7 )Üretim yolları ve kaynaklar 8 )Yönetim 9 )Değer yaratma 10 )Büyüme arzusu 11 )Girişim 12 )Değişim yaratma 13 )Sahiplik 14 )Sorumluluk / Yetki 15 )Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur. A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır.Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır. Girişimcilikte dört temel unsur vardır. 1 )Yaratım süreci 2 )Çaba harcanması 3 )Risk 4 )Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri :Dört ana bileşeni vardır. 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma 2 )Risk alma 3 )Öncü olma 4 )Rekabetçi düşünme

Gelecekte yaşayan. yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. ikna gücüne sahip olması. 3 )Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Schumpeter’ e göre girişimci. kullanma hakkı. Uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim. bağımsız düşünebilen. iyi iletişim kurması. Kolaya kaçan. Mevcutla yetinen. patent.Açıklar. mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. yenilikçi ve dinamik. yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. İstihdam. Kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle. Bugünü yaşayan 1 )Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. Değer yaratımı. Değişim ajanı.Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar. Sorun çözen. kendine güvenen. sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir. Ekonomik büyüme. Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri : Girdiler :Çevresel fırsatlar. yaratıcı. esnek. Vizyon sahibi. tescil. 2 )Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. Örgütsel ortam. Başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a )Üretim organize etme ve sağlama b)Ürün çeşitliliği sağlama c )Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d )Sermaye birikimi sağlama . rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Girişimci kişiler. Ayrıntıları listele.Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik. Kaynakları bul.Takip eden değil. Fırsatları gören Yönetici :Planlayan. Organizasyon yapan. takip edilen olmalıdır. 4 )Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. yaratıcı ve yenilikçi olması.3 1 )Yenilikçi ve yaratıcı olma :Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı.İşletmenin adı. Teknisyen :İş yapan. Bu baskılar : Teknolojik gelişmeler Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar Performans kriterleri Planlama dönemleri 2 )Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil. Problemlere odaklanan. İş fikirleri. vergiler. 3 )Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. Girişimci :Hayalci. dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Güven arayandır. Girişimcilik süreci :Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu.Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi. Geçmişte yaşayan.hukuki sorumlukları. Kâr ve kişisel fayda.

Mantıklı olup olmadığına bağlıdır. Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar : 1 )Meydan okuma :İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. bilim adamları ve sanatçıların işidir. 6 )Örgütsel destek :Örgütün tüm varlığı ile örgütün tümüne yaptığı destekten sonra yaratıcılığın daha çok artmasıdır. şimşek çakması da denilmektedir. 1 )Hazırlık :Konunun ya da sorunun tanımlanması. Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar : 1 )Farklılık :Yaratıcılık farklılıktan doğar. Çılgınlık. pazar sorunları ile ilgilenir.Dört kuralı vardır. alışılmışa. Raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar. uyar. Nasıl kullanılacağı bilinemez. Her alanda yapılamaz. 4 )Sıcak takımlar :Sekiz kişilik bir sıcak grup. zaman ve mekan gibi alanlardaki kararlar yöneticiler tarafından doğru olarak verilmelidir.Yaratıcı olursa ödül. Olağan dışı koşulların değişikliklerin biraraya gelmesi ile oluşur. 5 )Teşvik :İç motivasyonun artırılabilmesi için yöneticilerin başarıyı takdir etmesi gerekir. davranışlar ve ortam :Yaratıcı tutumlara sahip insanlar. kalıplara. Yaratıcılık teknikleri : 1 )Beyin fırtınası :Alex Osborn tarafından ortaya atılmıştır.bu konudaki yeteneğini uyaran her şeye denir. işletme sorunları ile ilgilenir. 2 )Tutum. istek. 4 )Kavram oluşturmak :Kavram. Dışsal motivasyon :Dış etkilerden oluşur. değiştir. aydınlanma. İç girişimcilik :Kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilmesi veya kullanılmakta olan kavramlarda değişiklikler yapılmasıdır. risk işletmeyi ilgilendirir. geliştiricidir. yaratıcılık tutkusu ve çözümün verdiği hazdır. ileri görüşlü. olmazsa işten atılma gibi. sorun çözücü. 3 )Kaynaklar :Finansman. statükoya. bir amacı ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur. 4 )Yaratıcı sonuçların kabul edilmesi :Bu aşamaya onaylama ve doğrulama aşaması da denir. zanaatçı. meydan okuyabilen ve sorgulayabilendir.Girişimcilikte Yaratıcılık Yaratıcılık hakkında yaygın düşünceler : Dahiler.ürün ve servislerde değişiklik yapar. hayalcilik ve mantıksızlıktır. geliştir. 7 )Odaklaşma :Yaratıcı güce elle tutulabilir hedefler gösterdiği için başarıyı arttıracaktır. kurallara kafa tutan. a )Eleştiri yapma b )Serbest atış c )Olabildiğince çok düşünce d )Fikirleri çağrıştır. 2 )Hata ve risk :Risk. birleştir . güçlendiricidir. İç girişimci :Var olan fonları kullanır. 3 )Yaratıcılıkların ortaya çıkması :Bu aşamaya. risk kariyerini ilgilendirir. Yaratıcılığın geliştirilmesini etkileyen faktörler : 1 )Motivasyon :İnsanı yaratıcılık konusuna heyecanlandıran ona esin veren. Yaratıcılığın aşamaları : Graham Wallas açıklamıştır. girişimci. ilgi.. 2 )Kuluçkaya yatırma :Yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresidir. nabız yoklayıcı. çapraz geçişci gibi özelliklerden oluşabilir. boyut ve özelliklerinin belirlenmesi aşamasıdır.4 2 . Girişimci :Kendisi fon yaratır.Bu davranışları bireysel ve örgütsel diye ikiye ayırırız. İçsel motivasyon :Problemin çözümü konusunda meydan okuma. put kırıcı. alınacak bir karar ve eylem sonucunda zarar görme olasılığıdır.İçsel motivasyon yaratıcılıkta dışsal motivasyondan daha etkilidir. 2 )Özgürlük :Onların sahiplenme güdülerini ve içsel güdülerini arttırarak yaratıcılıklarını harekete geçirecektir. 3 )Düşünce :Düşünceler yaratıcılığın başlangıcıdır.

Yenilik kaynakları :Peter F. 6 )Varsayımları sorgulama :Varsayımlar bozularak. 9 )Odak grup görüşmeleri tekniği :Bu yöntem konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. yeniliktir.Düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır. 3 . .Yenilik. sonuçların ek çalışma ile analiz edilebildiği bir yöntemdir. 7 )Matris yöntemi ( Tablolama ):Ürün ile ilgili özellikler bir tabloya iki boyutlu olarak yerleştirilir. a )Birinci grup :Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır.Girişimcilikte Yenilik Yenilik :Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. ( BUSS ) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır. 3 )Düşünce haritası :Bu teknikte değişim ve uyarılma esastır. Algılama değişiklikleri :Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. Süreç değişimleri :Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. 5 )Gordon yöntemi :Beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.Yeni düşünceler üretilir.Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. Uyumsuzluklar :Olması gerekenle olan arasındaki farktır. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır.Fikirler küçük dairelere yazılır ve ana daire ile ilişkilendirilir. ( DAY ) Demografik yapıdaki değişiklikler :Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir.5 2 )Ters beyin fırtınası :Düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılır.Yapılabilecek hatalar ve engeller aranır. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır.Yatay düşünme farklı düşünceler bulmaktır. güvenlik sektöründeki yenilikler gibi.Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. b )İkinci grup :Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur. kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır.Dikey düşünme mantıksal düşünmedir.Beyin fırtınasından faydalanılır.Küresel terör. 4 )Kontrol listesi :Yaratıcı kişi veya takımlara daha önceden hazırlanmış sorularla soru sorulması yöntemidir.Endüstride. girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. tersine çevrilerek yaratıcı düşünce teşvik edilebilir.Bir daire veya kutu içerisine sorun yazılır.Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta. 8 )Yatay düşünme tekniği :Edward De Bono tarafından atılmıştır. Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar : Aracı kurumlar Üniversite araştırma merkezleri Elektronik bilgi erişim imkanları Finansman desteğidir.Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri a )Ürün kalitesini yükseltebilme b )Ürüne ek özellikler kazandırma c )Üretimde verimliliği yükseltebilme d )Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik :Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır. M.Pazara bağımlılığı en yüksek olandır. pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir.

Depolanmış bilgi İnsanlar arası enformasyon Yaratıcılık Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre . 3 M Firmasının yenilik hunisi :Yenilik. soru sormak ve dinlemek 3 )Belirli.6 Yenilikçilik ilkeleri : 1 )Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2 )Algılamak.yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir. işleyişinde.GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. Dördüncü aşama :Tüm testleri ( üretim. Düzenlenebilir finans sistemi Yeni bilgi ve yetkinlik İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk Başarılı iletişimdir. çalışmanın ürünü olması 6 )Kapsamlı ve açık iletişim 7 )Ödül ve takdir Etkileşimli bir yenilik ( İnovasyon ) süreci modeli : Birinci aşama :Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir.Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.tasarımla devam eder ve yönlendirme ( en kolay aşamadır. B tipi yenilik :Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. Basit ve odaklanmışlık 4 )Küçük başlangıçlar 5 )Dehanın değil. performans karşılaştırmasında kullanılır. 3 )Örgütsel yenilik :Örgütsel yapıda. bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. strateji geliştirme konusunda yardımcı olur. İkinci aşama :Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. döküman oluşturur.İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar. pazarlama. karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar. Üçüncü aşama :İş planına dökülür. A tipi yenilik :En radikal olanıdır. Devletin yenilikçiye müdahalesi ( desteği ) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. 2 )Teknolojik süreç yenilikleri :Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç. C tipi yenilik :Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir. )yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir.Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar.Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir. Yenilikçi toplum kültürü : Gunnar – Törnvist göre . Yenilik kültürü :Yenilik kültürü.Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. Yenilik türleri : 1 )Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir. Beşinci aşama :Yenilik ticarileşir. . Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi : İlk AR . toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir.Rekabet tabanını değiştirir. ) ile sona erer. finans gibi.

Belirli bir kültürel özgürlük vardır.orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir.destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir.satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü.İç Girişimcilik Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir . sebat ve adanmışlık yoksa. Eşgüdüm. siyaset. din.özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak. iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO 1400 çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır. eğitim ve ailedir. Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. zeka ve bilgi gerektirdiğini. Yönetme. Drucker. kenti geliştirmektedir. Örgütlenme.İkinci olarak. Yenilik yönetimi : Peter F. Patlama şeklinde büyüme görülebilir. Risk sermayesine isteklilik vardır. Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”. 4 . Denetleme Şirketlerin.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir.kurulmuş işletmelerde yönetimde. Yönetimin olmazsa olmazları :Planlama.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir. yeniliğin yetenek. Yalıtılmış değil. ancak bunların yanında gatret.girişimciliğin statü sembolü oluşu. * İç girişimci. Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri * Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır * Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar * Her ikiside risk alırlar * Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler .ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır. İç Girişimcinin Özellikleri * İş girişimciler. yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler :Ekonomi. Yenilik. marjinaldirler. * Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir. Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır.küçük.7 Endüstri yörelerinin özellikleri : Liman ya da ticaret merkezidir. İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri * sayısı hızla artan rakipler * Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması * Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi * Artan uluslararası rekabet * Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur.Birincisi.

8 Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır * Girişimci geliştirici iken.iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır * Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken.geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır. Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme.hatalara karşı cesaretlendirilmelidir * İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır * Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir * Ödüllendirme sistemi olmalıdır * Sponsor desteğinin olması gerekir * Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir * Sorumluluk ve yetki verilmesi * İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır * Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler * Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere.iç girişimci güçlendiricidir.vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler * Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır * Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler * Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır. * Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken. İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri * Çevreyi anlar * Risk Alabilir * Geleceğe dönük ve esnektir * Yönetim seçenekleri yaratır * Ekip çalışmasını cesaretlendirir * Açık tartışmaları destekler * Destekleyici koalisyon oluşturur * İnatçı ve ısrarcıdır * Lider ve özel olma isteği vardır * Başarma isteği yüksektir * Kontrol yeteneği vardır * Araştırma ve sorgulama yapar * Yenilikçidir İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır * İşletme teknolojide öncü olabilmelidir: * Yeni fikirler desteklenmeli. İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır * Amaçların açıkça belirlenmesi * Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması * Bireysel sorumluluğun vurgulanması * Sonuca dayalı ödüller İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır * İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu? * İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu? * İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı * İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı? * Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu? * İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu? * İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır? .iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir * Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken.iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır * Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır.iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.kendisi fon yaratmak zorunda kalır.

Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar.yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir.Yeniliklerin Özendirilmesi : İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır. Öncüleri Özendir : Bir çalışan.günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir * Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur * Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla * Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır * Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi * İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi * Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması * Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi * İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları 1. Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.9 Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır * Çalışmayı. Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.Vizyonun Geliştirilmesi Amaçlar Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması 2. Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır. * İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler . İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.hareketi özendir * Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle * Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir * Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol * Yenilik için yenilikleri ödüllendir * Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur * Sadece çalışma zamanında değil. 4. 3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.Takımların Oluşturulması 5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar * İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır * İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır * İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler * İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.pazarlamacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir. Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir. Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.

Kişisel kaynaklar Melek yatırımcılar Arkadaşlar ve akrabalar Kısa vadeli banka kredileri Satıcılardır. uzun dönemli finansman ihtiyacı tahmininde proforma tablolardan.Müşteri sayısı az ve finansman kaynakları sınırlıdır. İşletme yöneticileri. en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılır. Sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönelik stratejiler : Borçlanmadaki vadeyi uzatmak Sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak Borçların yenilenmeme riskini en aza indirmek Döviz kuru riskinden korunmak Girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürürken : Pazarı araştırmak Hedef kitleyi belirlemek Rakipleri incelemek Teşvik imkanları Yatırım kârlılığını araştırmak zorundadır. makine ve arge çalışmaları için finansal kaynaklara ihtiyaç duyarlar. ekipman.Aktifler pasiften büyükse fon açığı. makine. 3 )Olgunluk aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu. pasifler aktiften büyükse fon fazlası var demektir. yeniliklerin çoğaldığı. 2 )Büyüme aşaması :Pazarın genişlediği.Bu aşamada girişimci kira. Proforma bilanço :Tahmini bilanço demektir. 4 )Gerileme dönemi :Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü. lisans ve kuruluş harcamalarını yapmak zorundadır. Girişimci : Kendi özkaynaklarından daha çok farklı kaynaklara ulaşan ve sağladığı bu kaynaklarla değer yaratan kişidir. rekabetin ortaya çıktığı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır. fiyat savaşlarının devam ettiği. Bu finansal kaynaklar.satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeni ile kârların azaldığı aşamadır.Bu aşamada yeni tesis. Finansal kontrol :Periyodik olarak tahmini değerlerle fiili olarak oluşan değerler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir.Girişim Finansmanı Girişimcinin finansman ihtiyacı :Finansman ihtiyacının karşılanmasında özkaynağa karşılık borcun kullanılması önemlidir. stok. Bu finansal kaynaklar. nakit giriş ve çıkışlarının zamanlaması.. Satıcılar Ticari bankalar KOBİ finansal destekleri Risk sermayedarları Yatırım bankaları Yatırımcılardır. ücret. kısa dönemli finansman ihtiyacı tahmininde nakit bütçelerinden yararlanır.İşletme verilerinden yararlanarak. satışların ve kârların azaldığı aşamadır.fiyatların düşme eğilimine geçtiği.10 5 . . Finansal planlama :İşletmenin belirlenen bir dönem için ihtiyaç duyacağı fonları.Başarısızlık ihtimali yüksektir. reklam. İşletmelerin gelişim aşamaları : 1 )Başlangıç aşaması :En zor aşamadır. dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmektir.

Girişimcilerin fon kaynakları : 1 )Kişisel fonlar :Melek yatırımcılar. Kısa dönemli borçlar ( bir yıldan az ) ………. 2 )Aile ve arkadaşlar :Sağlanması kolaydır. Sakıncaları : Yönetime karışma Kârdan pay alma Sahiplenme Çalışanlara karışma Faaliyetleri yönlendirmedir. yönetim üzerindeki kontrol etkisidir. 3 )Ticari bankalar :Her türlü kredilerdir. kredi değerliliğini arttırması. yükümlülüklerini karşılayamama riskini azaltması. alacak. arazi gibi bazı duran varlıklar teminat olarak gösterilir. a )Borç finansmanı :Faiz ve anapara ödemesini gerektiren araçlar ile yapılır. ticari bankalar ve risk sermayedarlarının fonları için güvence oluşturur.Varlık temelli finansman olarak adlandırılır. Proforma gelir tablosu :Tahmini gelir tablosudur. . olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini kârlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir. Uzun dönemli borçlar ( bir yıldan uzun )…… duran varlıkların finansmanında kullanılır.11 Nakit bütçesi :Belirli bir süre için hazırlanan ve hazırlandığı dönem içerisinde işletmenin olası nakit girişleri ile çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir. makineler. Çalışma sermayesi :Firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi. stok.Bunlar borçla finansman ve özkaynak yoluyla finansmandır. çalışma sermayesinin.Çalışma sermayesi kalemleri nakit. nakit benzeri ve dönen varlıklardır. 4 )Finansal kiralama ( Leasing ) :Yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak kira karşılında kullanımının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda belirlenen değerle mülkiyetin kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Çalışma sermayesini etkileyen faktörler : a )İşletmenin faaliyet konusu b )İşletmenin büyüklüğü c )Satışlarda artış oranı d )Satışlardaki düzenlilik Girişimcinin kaynakları :İki türlü borçlanma yolu vardır.Binalar. maliyeti.Kısa sürelidirler.İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı gelirler ile katlandığı giderlerin bütçelendiği finansal tablodur.Kredi kârdan geri ödenir. Özsermaye yoluyla finansman :İşletme sahip ya da ortaklarının koymuş olduğu paraya özsermaye denir. Borçlanmanın hangi yola yapılacağını belirleyen faktörler : Varlıkların yapısı Varlıkların dağılımı Faiz oranları İşletmenin büyüklüğü İçeriden yaratılan borçlar : Elde edilen kârlar Varlık satışları Çalışma sermayesinin azaltılması Alacak veya stoklara daha az fon bağlanması Ödeme dönemlerini uzatma Vade yapısını değiştirme Dışarıdan sağlanan kaynakların değerlendirilmesi :Kullanılacak fonların vade yapısı. üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi iş hacminin genişletilebilmesi.

Unsurları : Teknolojik yenilik Sermayeye katılım Yönetime katılım Küçük işletme Hızlı büyüme Uzun vadeli yatırımdır. 3 )Halk Yatırım Menkul Değerler A. İş planının başarılı bir girişimci tarafından hazırlanması gerekir. 4 )Değerlendirme :Sonuçlarının olumlu çıkması halinde risk sermayesi projeye katılım koşullarını belirler.12 5 )Melek yatırımcılar :Parası olan kişi veya grupların. katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olmasıdır. 2 )Kredi garanti fonu ( KGF ) :1991 yılında TESK.Bu planda işletmenin tüm unsurlarının tanımlanması gerekir. pazar araştırmacılardan. .GE Destekleri 6 )EUREKA – Türkiye :1985’ te Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa ülkesi ve AB’ nin kurduğu uluslararası bir kurumdur. Bu unsurlar . KOBİ geliştirme başkanlığından yardım alabilir.Girişimci hukukçular. muhasebeciler.KGF 250 işçiye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak kabul etmekte onlardan gelen garanti ve kefalet taleplerini karşılamaktadır. 7 )Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV ) :1991 yılında kurulmuştur. 6 . 2 )İlk değerlendirme :İş planı hazırlanmış olan proje başvuruları incelenir. TOSYÖV ve MEKSA tarafından kurulmuştur. Girişimcilerin başvurabileceği kurumlar : 1 )Türkiye Halk Bankası :Bir çok türde kredi vermektedir. gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli yatırım modelidir.İşletmelerinin geliştirme projelerine Dünya Bankası kaynağından destek sağlamayı sürdürmektedir. 6 )Risk sermayesi :Ellerindeki büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların. 3 )Birlikte çalışma :Projenin teknik ve mali yönü incelenir. kâr sağlama potansiyeli yüksek. fizibilite çalışmaları yapılır. mühendislerden.İş Planı İş planı : Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye iş planı denir. Proje Üretim Pazarlama Yönetim Ar – ge Finansman İş planı girişimcinin başarılı bir girişim için kullanacağı ve işletmenin işleyişini tanımlayacak yol gösterici bir rehberdir. 5 )Yatırım sözleşmesi :Koşulların iki tarafça benimsenmesi durumunda yatırım sözleşmesi imzalanır.Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB ve Halk Bankası’ da katılmıştır. üniversitelerin araştırma birimlerinden.Ş 4 )KOSGEB AR-GE Destekleri 5 )TÜBİTAK – TİDEB AR . TOBB. Risk sermayesi finansman modeli yatırımları için : 1 )İş planının hazırlanması :Mali yapı gibi bilgileri içeren iş planını risk sermayesi şirketine gönderir.

etkinlik. bankacılar. Muhasebe / Vergi Planlama Tahmin Pazar araştırması Satışlar İnsan kaynakları Üretim / Tasarım Organizasyon Yasal konulardır. 3 )Dışarıdaki değerlendiriciler için sonuç üretir.13 Girişimcinin hangi yetenekler konusunda ihtiyacı olup olmadığının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri kullanır. 5 )Planı gelecekle uyumlaştırın. 50 sayfayı geçmesin. 4 )Tahminlerin ve gerçek sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. 2 )Kısa tutun. 2 )Borç senedi ve özsermaye bileşimini verir. İş planının değerlendirilmesi : İş planını okuyanlar sermayedarlar. 8 )Ekibin etkinliğini vurgulayın. . 4 )Düzgün bir şekilde organize edin ve bütün haline getirin. Sentezdir. İş planının girişimciye sağladığı faydalar : 1 )İşletmeyi eleştirisel ve objektif görmesini sağlar 2 )Rekabet. İş planın hazırlanırken anlanması gereken üç konu . 9 )Aşırı çeşitlendirmeye gitmeyin. Niçin iş planının yazıldığı Pazarlama konusudur. 5 )Yatırımcıların yatırımdan beklediği özsermaye getirisini gösterir. İş planının kullanım amaçları : Üç amaç için kullanılır. yatırımcılar. 11 )Planın yazımında üçüncü şahıs kullanın. İletişim. Hareket. 7 )Önemli riskleri aydınlatın. 12 )Planı değerlendirin. a )İletişim aracı olarak b )Yönetim aracı olarak c )Planlama aracı olarak İş planlarının faydaları ve üstlenmiş olduğu roller : Analiz. İş planının hazırlanmasında rehber ilkeler : 1 )iş planını kendiniz yazın. İş planının fon sağlayıcı ve yatırımcılara sağladığı faydalar : 1 )Pazar potansiyeli hakkında bilgi verir. Girişimci işletmenin teknolojisi ve yaratıcılığı konusunda en geniş bilgiye sahip kişidir. danışman ve üreticilerdir. müşteriler. 3 )Olası başarılar için olası senaryoları ve (eğer / ne) analizleri üretir. anlatım açıklığı ve sunum gibi konuları gözden geçirin. avukatlar.Tutarlılık. 3 )Anahtar noktaların taslağını hazırlayın. ekonomik ve finansal varsayımları görmesini sağlar. 6 )Abartmalardan kaçının. 10 )Hedef pazarı belirleyin. 5 )İşletme içinde çalışma rehberi görevi yapar. 4 )Finansal değerlendirme konusunda bilgiler verir.

ekonomideki belirsizlikler. anahtar personel. yönetim takımı. işletmeye yapılacak ilk ödeme 9 )Ekler :Ana bölümlerde verilmesi uygun olmayan ek belgeler bu bölümde verilir. yer seçimini etkileyen faktörler. fuarlara katılmak.adım :Bütün plana genel olarak göz gezdirilmesi İş planının hazırlanmasında kaçınılması gereken hatalar : Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması Kararlılık ya da taahhüt eksikliği Olası engellerin tahmin edilememesi Tecrübe eksikliği Pazar bölümlendirilmesinin olmaması Planın günceli yansıtmaması İş planının öğeleri : İdeal bir iş planı 10 bölümden oluşması gerekir.adım :Sermaye yapısının belirlenmesi 3. planlar. tablolar. anahtar personel kaybı 8 )Zaman tablosu bölümü :İşletmenin kurumsallaşması.adım :İşletmenin içinde bulunduğu endüstrinin özellikleri 2. yeni rakipler. siparişlerin listelenmesi. protip üretilmesi. finansal veriler. fonksiyonel sınıflandırmalar ve tanımlar bulunmalıdır. finansal planda ar-ge bütçesi var mı 7 )Önemli riskler bölümü :İstenilmeyen gelişmeler. yönetimde meydana gelebilecek aksaklıklar. personelin deneyimi. tahminin üzerinde gelişen üretim maliyetleri. işgücü olanakları. ismi.adım :Girişimcilerin kalitesinin belirlenmesi 5. endüstri koşulları. mal ve hizmet alımında karşılaşılan güçlükler. 1 )Giriş :İşletmenin adı. deneyim eksikliği. üretimle ilgili ihtiyaçlar. argenin maliyeti. endüstrisinin yapısı. ar-ge çalışmalarının tamamlanması. ilk satış ve teslimler. yönetim ve danışmanların yapısı 5 )Üretim planı :Kuruluş yeri. yönetim takımının özgeçmişi ve kaynaklar bulunur. . teknik destek alınması. adresi. dağıtımcılarla anlaşmak. işleyişi. tedarik sorunları. 3 )Pazarlama planı :Pazarın ve çevrenin durumu.14 Risk sermayedarlarının kullandığı iş planı okuma süreci : 1. tedarikçiler. pazarlanabilirlik derecesini saptama işlemidir. İş planının dosya haline getirilmesi : Görünüş Kapak ve başlık sayfası İçindekiler tablosu Uzunluk İş planı özü şeklinde sıralanabilir. 4 )Yönetim planı :Yönetimin yapısı. finansal yapısı bulunmalıdır. satış temsilcilerinin çalıştırılması. tanımı.adım :Girişimcinin kendine özgü özelliklerinin saptanması 6. gelecek potansiyeli.adım :Bilançonun incelenmesi 4. mülkiyet yapısı. üretim malzemelerinin siparişi.Diyagramlar. tahmini üretim maliyeti 6 )Araştırma ve geliştirme :Tasarım ve geliştirme. telefon numarası. 2 )İşletmenin tanımı :İşletmenin ismi. ulaşım imkanları. ne tür araştırma yapılacak.

tehlikelere en açık oldukları kuruluş aşamasında hayatta kalabilmeleri için yardım aldıkları oluşumlardır. bankalar ve finans kuruluşları. Batı Avrupa’nın ekonomik gücünün giderek artması.15 7 . EUROTECH sermayesi ise yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk sermayesini hedeflemekte olup. devlet.Bununda sebebi 60’ lı yıllardan sonra büyük şirket kurma eğiliminin. ticarette küresel birleşmelerin yaygınlaşması da yeni fırsatlar ve risklerin oluşmasına yol açmıştır. Yeni şirket kurulması ile ilgili düzenlemeler Şirketlerin işleyişiyle ilgili düzenlemeler Rekabet yasaları Şirketlerin işçi alımları ve işçi çıkarmaları Çalışma yasaları Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerdir.Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa’da kominizmin çökmesi.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Girişimcilik faktörü. yüzyılın başlangıcında çok derin bir ekonomik değişim geçirmektedir. sınır ötesi yüksek teknolojili projeler geliştiren Avrupa risk sermayesi tarafından yatırım yapılmasının özendirilmesini amaçlamaktadır.ABD dünyada girişimcilik eğitiminde lider ülke olarak değerlendirilir. patent ve telif haklarının başarılı şekilde uygulanmasıdır.İkinci dünya savaşından sonra Japonya’da başlayan hızlı ekonomik kalkınma hareketinin motor gücünü KOBİ’ ler oluşturmuştur. Eğitim : Araştırmalar bir işe nasıl başlanacağını bilmenin girişimci olma ihtimalini arttırdığına işaret etmektedir. Ticari ve hukuki altyapı :Genel olarak şirketlere yönelik mevzuatlarda ve çalışma yasalarında yapılan düzenlemelerle sağlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkışını ve gelişmesini yaratan en önemli koşullardan biri bu ülkelerin piyasa ekonomisi olgusunu benimsemeleri ve girişimcilik ruhunun temel iticisi risk alma istekliliğini arttıran başarısız olabilme özgürlüğüdür. Fiziksel altyapıda erişim : İnkübatörler :Yeni işletmelerin beslendikleri.1970’ li yıllardaki kriz sonrasında yapılan çalışmalarda ABD’ nin krizden en az düzeyde etkilenen ülke olduğu görülmüştür.Bu mevzuatlar. Gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar : Genel ulusal koşullar :Gelişmiş ülkeler 21. sermaye piyasaları ve iş ilişkisinde beraber çalışılan işletmelerdir.ge faaliyetlerini ticarileştirmek Ekonomiyi canlandırmak Vergi yaratmak Rekabet ortamını iyileştirmek Güvenli iş ortamı sağlamak . ABD’de finansal destek sağlamada en önemli kuruluş Küçük İşletmeler İdaresi olarak görülmektedir. küçük işletmelerin sayılarındaki artışla yer değiştirmesidir. Fikri mülkiyet haklarının girişimciliği teşvik etmesinin en önemli unsurları. gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde etkili olmuştur. Girişimciliği etkileyen koşullar : Finansal koşullar Ticari ve hukuki altyapı Eğitim Fiziksel altyapıya erişim Devlet politikaları ve programları Finansal koşullar : Girişimcinin kaynakları aile bireyleri. Asya’da güçlü ekonomilerin ortaya çıkması. ABD’de inkübatörlerin amacı : İş ve istihdam yaratmak Başarılı işletmeler kurmak Yerel ve bölgesel gelişmeyi ilerletmek Yerel kaynakları yeni veya değişik girişimlere yöneltmek Girişimciliği özendirmek Ar.

hızlandırılmış amortisman. eğitim ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesini. tesis.İ.Bu stratejide temel amaç ihracatın dolayısıyla döviz gelirlerinin arttırılması için çaba harcanmaktadır.. makineler. reel faiz uygulaması. İlk teknopark ABD’de Stanford Üniversity öncülüğünde kurulmuştur. Piyasa Ekonomisine Dayalı Gelişme Stratejisi : Piyasa ekonomisi içinde ekonomik sürecin gelişimi. özel ekonomik insiyatif ve dinamizm yoluyla olur. düşük fiyatlı alt yapı hizmeti.Bu ülkelerde daha çok emek – yoğun ürünler üretilmektedir. birbirleri arasında teknoloji transferine imkan tanıyan yerlerdir. malzeme yatırımları ) Arazi. verim artışını. Ekonomik modelin sağlığını belirleyen faktörler : Kaynak dağılım mekanizmasının niteliği Ekonominin dışa açık olup olmaması Pazarın hacmi Mülkiyet hakları Ekonomik özgürlüklerin derecesi Girişimcilerin durumu İçe Dönük Geliştirme Stratejileri ( İthal ikameci sanayileşme ):Uluslar arası piyasalarda rekabet edilebilir bir düzeye gelinceye kadar yurtiçi üretimin. yapısal. kamunun ürettiği mal ve hizmetlerde reel fiyat uygulaması. çeşitli parasal ve mali araçlarla korunmasını öngörmektedir. teknolojik gelişmeyi ve benzer bir çok faktörü kapsayan bir kavramdır. ucuz elektrik. patent ve bilgi giderleri ) Dolaylı destekler (Danışmanlık hizmetleri. demoğrafik. bina.Rekabete dayanmayan işletme yapısı temel özelliklerindendir. bilginin yaygınlaştırılması ) Gelişmekte olan ülkeleri belirleyen makro ekonomik özellikler : Kişi başına düşük gelir Dengesiz gelir dağılımı Gıda ve zorunlu ihtiyaç mallarının çok tüketilmesi Düşük tasarruf oranı Düşük yatırım oranı İşgücü başına düşük sermaye donanımıdır. Gelişmekte olan ülkelerin temel özelliklerini incelerken : Ekonomik. İktisadi kalknma :Sadece sayısal sayısal ölçütlere dayandırılmayan.Temel amaç ithal edilen ürünlerin ülke içinde üretilip döviz tasarrufu sağlanmasıdır.Schumpeter modelindeki yenilikçi girişimlerin gelişmekte olan ülkelerde arttırılmasıyla aşağıda sıralanan şartların sağlanacağı kabul edilir.Gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktör ekonomik örgütlenmenin sağlamlığıdır. . Dışa Dönük Gelişme Stratejileri ( İhracata dayalı sanayileşme ) :Ülkenin serbest dış ticaret koşullarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretim yapması öngörülmekte ve girişimciler teşvik edilmektedir. sosyal. dış ticaret politikaları. araştırma laboratuvarları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içinde bilim teknoloji ve arge çalışmalarını geliştirdikleri. AB’de devlet yardımları için uygun bulunan maliyetler : Doğrudan yatırım (Sabit. Başlıca politikaları : Gerçekçi kur. ihracat kolaylıkları ve ihracat teşvikleridir. siyasal özellikleri ele alınmalıdır. Avrupa’daki inkübatörlerin kuruluş fonunun kaynakları : Avrupa Birliği fonları Ulusal fonlar Özel kuruluş ve bankalardan sağlanan kaynaklar Üniversite ve ar-ge kuruluşlarından sağlanan kaynaklar Devlet politikaları ve programları :ABD’de küçük işletme kurmak veya yönetmek isteyen bireylere profesyonel ve mali yardım sağlamak amacıyla 1953’de küçük işletmeler yönetimini (K. dış rekabet koşulları ile ilgili bilgi aktarımı. Sağlanan destekler : İhracata dönük sanayi malı üretmeye özendirmek. gelir artışını.Genelde tarım ülkeleridir. Dolaylı yatırımlar (Teknoloji transferi.İ ) kurmuştur.16 Teknoparklar :Üniversiteler.

SMİTH e göre insanların zenginlik peşinde koşması bu temele dayanır .İYİYİ TAKLİT ETME GÜDÜSÜ : girişimcilin temel unsurları olan risk alma ve yenilikçilik unsurlarının gelişmesini sağlamaktadır.KAPİTALİZM : özel mülkiyetin karakteriz ettiği ve mülkiyet sahiplerinin kendileri için kar yarattıkları sisteme denir.insanlar iyiyi taklit etme güdüsüyle haraket ederler .RİCHARD CANTİLLON : İşadamının. Toprak.kendi çıkarlarını gözetirken toplumun refahını artıran bireylerin olması önemlidir.temel ilkeleri. Temel kaynalar . Ulusların zenginliği adlı eserinde ortaya koymuştır. Girişimciliğin risk alma vasfını öne çıkarmıştır.17 Uzmanlaşmanın ilerlemesi ve verimliliğin yükselmesi Teknik bilgi düzeyinin yükselmesi Yönetim ve organizasyon becerisinin artması Ürün kalitesinin iyileşmesi Ürün çeşitlenmesi Optimal kapasiteli üretim Maliyetlerin düşmesi Fiyatların düşmesi Toplum refahının yükselmesi Kaynakların etkin kullanımı Tüketici faydasının artması Gelir dağılımının iyileşmesi Özgürlükçü ve katılıcı bir ekonomik düzenin kurulması Gelişmekte olan ülkelere girişimcilerin katkıları : Geleneksel ekonomiden modern ekonomiye dönüşüm Sermaye birikiminin hızlandırılması İstihdam yaratılması Yeniliklerin yaratılmasıdır. klasik iktisatçılardır. a. mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirebilmiştir. Sadece üretim faktörlerini bir araya getirme fonksiyonu ve bireyin geleceğin risklerine karşı korunma motifi ile sınırlı kaldığı iktisat geleneği neoklasik teoridir. emeği üretim sürecinde istihdam etme. liberalizm ve görünmeyen el karvramlarıdır . Girişimciliğin ilk tanımlarından biri olan BELLİ BİR FİYAT ÜZERİNDEN MALLAR SATIN ALIP BELİRSİZ FİYATTAN SATMAK tanımını yapmıştır . kapitalizm kavramını ilk kez teori halinde İlk olarak ADAM SMİTH ortaya çıkarmıştır. . sermaye. işgücü. 8 .Girişimci ile kapitalist özdeşleştirenler. ADAM SMİTH dir. . Walras ve Marshall neoklasik iktisatçılardır.Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Girişimcilik ve ekonomik gelişme . Neoklasik teoride girişimciliğin temelleri.yükselen piyasa idoolojisi sonucu dünyada girişimcilik konusuna yöneltilen ilginin artmasının nedenleri Devletlerin küçülerek ekonomik alanlardan çekilmesi Devletlerin küçülerek sosyal alanlardan çekilmesi Kar amaçlı olmayan (sivil toplum) örgütlerin desteklenmesi Kar amaçlı firmaların desketlenmesi Klasik teoride girşimciliğin temelleri : . .

birleştirilmiş ekonomik gelişme modelinde büyük ölçekli işletmeler birincil ekonomidir.tek bir alıcı ve satıcı piyasa fiyatını etkileyemez .YENİ bir pazarın oluşturulması 4. Altyapı. ticari ve hukuki altyapı.YENİ BİR MALIN yada hizmetin yeni bir tipinin veya kelitesinin sürülmesi 2. Genel ulusal altyapı koşulları • Dışa açıklık.schumpeter e göre5 temel girişimci davranışları1.çok sayıda alıcı ve satıcı vardır . fiziksel altyapıya erişim normları Girişimcilik fırsatları • Fırsatların varlığı • Fırsatların sezilmesi İşletme dinamikleri : Genel ulusal alt yapı koşulları ve girişimciliği etkileyen alt yapı koşulları tarafından etkilenen . verimliliği hızlandırması. Devlet.Üretime YENİ BİR tekniğin uygulanması 3. Ulusal ekonomik gelişmeyi işletme dinamikleri belirler. rekabeti artırması.Girişimciliği etkileyen altyapı koşulları • Finansal koşullar. ARGE.öğretim. Birincil ekonomi büyük ölçekli işletmeler.tüm alıcı ve satıcılar piyasadaki işlemlerden haberdardır.mallar ve hizmetler homojendir.girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modeli : girişimcilik faaliyetlerinin girişimciliği etkileyen altyapı koşullarından ve genel ulusal altyapı koşullarından etkilendiğini gösteren modeldir.ekonomik gelişmede girişimciliğin ana unsur oldugu modelde.fiyatlar piyasaının işleyişi ile oluşmaktadır .Endüstrinin yeniden yapılandırılması 5. yeni iş olanakları yaratması. Girişimciliğin yeri ikincil ekonomi olarak adlandırılan küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.schumpeter yenilik modelinde kapitalist sistemin dinamiği gereği ekonomik bunalımla karşılaşacağı yerde devamlı gelişeceğini savunmuştur. 3 . Küçük ve orta ölçekli işletmelerin görevi büyük ölçekli işletmelere mal ve hizmet sağlamaktır.Geleneksel ekonomik gelişme modeli ekonomik gelişmenin GERÇEK LOKOMOTİFİ (büyük ölçekli işetmeler) olarak varsayılmaktadır.veri koşullarının dönüştürülmesini ihmal etmektedir . ARGE transferleri. iç piyasanın açıklığı . kültürel-sosyal. . 2 .çağdaş toplumlarda piyasanın aksaması teknoloji ve yenilik politikası için geçerli değildir. Girşimciliğin rolü ikincil ekonomi olarak kabul edilir. . Neoklasik yaklaşıma yönelen eleştiriler. eğitim. .18 Genel olarak tam rekabet piyasasının özellikleri:. işgücü piyasaları. yönetim(yetenekler) teknoloji.tam rekabetçi piyasalar yenilik sürecinin incelenemesinde yetersiz kalmaktadır . 4 .YENİ BİR HAMMADE veya yarı mamul kaynağının bulunması Girişimciliğin ekonomil gelişme üzerindeki etkileri. 1 . istihdam ve refah artışı yaratması Modeller. Büyümeyi hızlandırmaı. . finansal kaynaklar.ABD dahil hemen hemen hiçbir ülke de bu kavram uygulanmamaktadır . kurumlar . devlet politikaları ve programları.

Fizbilite raporlarının sağlıklı yapılmaması .Piyasa araştırmasına gereken önemin verilememesi .Yenilikler konusunda üretken bir ortam yaratılmalı . . . .Yatırım zamanlaması konusunda yapılan hatalar .Parası olmayan gerçek girişimcilere gerekli parasal kaynakların sağlanması gerekmektedir.kriz durumunda yenilikler bir kenara bırakılmamalı daha çok önem verilmeli . • İşletme kuruluşları • İşletme genişlemeleri • İşletme ölümleri • Anlaşmalar Girişimcilik kapasitesi • Yetenekler • Motivasyon Ulusal ekonomik gelişme • GSMH • İstihdam Merkantilistlere göre bir ulusun zenginliği sahip oldukları altın miktarına bağlıdır.Yenilikler konusunda işletmenin yenilikler yaratıcı gücünün artıralabilmesi için gözöününde bulundurulması gereken hususlar.Sağlık .İstikrarın sağlanması çok önemlidir.Etkin bir rekabet ortamı gereklidir.Flora ve faunanın korunması . .Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi .Finansman sorunu . .Türkiye de girişimciliğin dar boğazları.Katma degeri yüksek ürünlerin üretilememesi .Devletci politikalar yerine ram rekabet piyasası koşulları uygulanmalıdır .Personel yenilikler konusunda cesaretlendirilmeli .Devlet projelere teşvik sağlayıp sağlamacağına kara vermek için . KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TEMEL ROLÜ BÜYÜK ölçekli işletmelere MAL VE HİZMET sağlayan DESTEKLEYİCİ faaliyetleri yürütmektir Kapitalist ile işletmecilik denetim gibi idarecilik işlevlerini birbirinden ayıran J.Türkiyede girşimciliğin geliştirilmesi konusu.B.Yatırımın ihracata yönelik olup olmadığı . 9 .Fizbilite çalışmasının yetersizliği .Bilgilenme eksikliği .yenilikler işletmenin sürekliliğini sağlamanın ve büyümenin gerekli şartı olarak algılanmalı . .KOBİ’lere ayrılan kredi oranının düşük olması .Yenilikler konusunda yaratıcılık sorunu .Projenin fizbilite çalışmasını yaparak projenin uygulanması konusunda karar veren ve sorumluluk taşıyan yatırım sahibidir.19 İŞLETME DİNAMİKLERİDİR.Çevre kirliliği . SAY DIR.Personel yenilikler konusunda maddi ve manevi açıdan ödüllendirilmeli .Girişimcilik etiği çok önemlidir. .Ortaklık kavramının yeterince iyi algılanamaması . .İşletmeler arası işbirliğinin yeterince sağlanamaması .Türkiyenin iş gucu eksikliği sorunu yoktur. .

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi ödemek hususunda karşısına çıkan zorluklar. • Hemşehriliğin ekonomik çıkarların üstünde tutulması • Sahipsizlik • Rasyonel yönetim olmaması • Yeterli girişimcilik niteliğine sahip olmayan insanlardan oluşması . . bilgilenmeye karşı olan ürkekliktir. başkasının parasını değerlendirebilen kişi olmalıdır .Gerçek girişimci. İşletmeler müşteri ile doğrudan ilişki kuramamaktadır Savunma sanayiye yan sanayi olma potansiyeli yüksek deildir. sırtını devleye dayarak para kazanmaz .Girişimciliği geliştirecek bir vergi sisteminin özellikleri o Adil ve etkin olması o Bütçeye katkı sağlması o Rekabeti geliştirmesi o Bağımsız iş kurmayı özendirmesi .Ülkemizdeki girişimcilerin bağımsızlık tutkusu ortakların başarısız olmalarının nedenidir.aile bireylerinin çalıştığı. Bu özellik orta ölçekli işletmelere aittir. o Mali külfet o Vergi çeşitlerinin fazlalığı o Zamanın israfı o Bürokratik formaliteler .Gerçek girişimcilikte . . o Bilgilenme o Yaratıcılık o Cesaret o Doğru zamanlama olmalıdır. . .20 . Kooperatifleşme konusunda büyük bir potansiyeli vardır Aracı olan tüccarlar işyerlerine göre daha avantajlıdır .Türk girişimcilerin bilgilenme düzeyinin düşük olmasının nedeni.Devletin vergi gelirlerinin artırılması içinen doğru yöntem.1960 ve 1970’li yıllardaki işci şirketleri deneyimin başarısız olma nedeni.İşletmeler arası işbirliğinin faydaları:• Atıl kapasitenin azaltılması • Büyük siparişlerin alınabilmesi • KOBİ’lerin mali yapısının düzelmesi • Nakit darboğazından kurtulma . daha geniş vergi mükelleflerine ulaşılması ve ekonominin canlandırılmasıdır. .ortakların ortak bir girişimde bulunmasının ana nedeni.Başarılı bir ortaklık için ortaklar birbirinin eksiğini tamamlayıcı olmaları gerekir. Kendi kişisel ekonomik çıkarları . ücretli işçinin istihdam edilmediği işletmelerin özellikleri İşletemin esnekliği çok yüksektir.Girişimci.

. flora ve faunanın korunması.Türkiyede yatırım yapılırken en çok satılan ve kartlı görülen ürün tercih edilir.1980 önecesi dönemde türkiyede girişimcili?in gelişmesini engeleyen en önemli unsur bazı dönemlerde gevşetilen. İşletme büyüklükleri şunlardır: aile işyerleri.küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesini sağlayan en önemli katkıları "adil ve etkili bir vergi sisteminin kurulmasıdır. .ölçek ekonomisi. .Türkiyedeki tipik yatırım sorunu yeni yatırımların olgunluk döneminde yapılmasıdır. . sağlık.özellikle ihraata yönelik girişimciliği destekleme politikaları devreye sokulmuştur.işletmeler arası işbirliği (kooperasyon) diye de adlandırılır. .21 . çevre kirliliği.Aile bireylerinin istihdam edildiği işyerlerinin esnekliği çok yüksektir.Küçük işletmelerin pazarda başarılı olabilmesi için büyük finans gücüne sahip olması gerekmez. .devletin girişimci faaliyetlere amaç ve ölçütlerine uygun olduğu takdirde vermiş olduğu finansal destek "sübvansiyon"dur.24 ocak 1980 karararı türkiye'nin girişimcilik konusunda ithal ikamesine yönelik kalkınma stratejisini terk etmiştir ve serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik kalkınma stratejilerine geçmeye karar vermiştir. .kişinin yatırım yapmadan önce önünü görmesini sağlar.işletmelerin milli gelire katkısı ve toplumun refah seviyesisinin artması katma değeri yüksek ürünler üretilmesine bağlıdır. .girişimciliğin tarihsel gelişiminde ise selçuklular dönemi. .çok küçük işletmeler.finansal güç büyük işletmelerin sahip olduğu bir üstünlüktür.1929 dünya ekonomik krizi ile .Türkiye de finansal ihtiyaçlara sorunlar listesinin başında yer verilmesinin nedeni büyük ölçüde işletmelerimizin "devletten sübvansiyon" sağlama iste?inden kaynaklanmaktadır .1961 den 1980’e kadar resmi kalkınma politikası. . .Türkiyede Kobi’lere dağıtılan banka kredisi oranı: %5-6 dır. .esneklik. . .fizibilite çalışmasının en önemli bölümü piyasa araştırmasıdır.bazı dönemlerde ise sıkı şekilde uygulanan "ithal ikamesi politikası"nın çok uzun sürmesi. .maliyetler.girişimcilerin birinci sorunu finansmandır.Devlet projelere teşvik sağlarken projenin karlılığına bakmaz.Türk girişimcilerini.Projenin uygulanması konusunda karar verme yetkisi yatırım sahibine aittir. -girişimcilikte zamanlama önemlidir. Yatırım ihracata yönelik olup olmadığı. Çok dikkatle gözlem ve analizlere dayanan bir faaliyettir.girişimci katma değeri yüksek ürünleri üretmelidir. . . .borçlanma yeteneği.osmanlı imp. ithal ikameci politika’dır. .sorumluluk yatırımcıya aittir.Yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki girişimcilerin birinci sorunu Finansman olarak görülmektedir.Kooperatifleşme işyerlerinin özelliğidir. .yatırımların uygulanabilirliği ve karlılığın değerlendirilmesi devletin sorumluluğunda değildir.projeye teşvik sağlanıp sağlanmadığını buna göre verir.fizibilite raporunun onaylanmasında devletin gözönüne bulundurdu?u kriter projenin devletin belirlediği amaçlara ve ölçütlere uygun olup olmadığı gibi kriterler üzerinden de?erlendirir. . . .son bulması ile.piyasa boşluğunu mevcut ve potansiyel rakiplerden önce doldurmaktı bu konu büyük işletmeler karşısından zayıf olan küçük ve orta ölçekli işlt. .Ortaklık kurmanın ana nedeni kişisel ekonomik çıkarlar olmalıdır. .tam zamanında piyasaya çıkmak.küçük işletmelerin büyük işletmelere karşı sahip oldu? En büyük üstünlüktür. .orta boy işletmeler.Türkiye'deki girişimciliğin güçlü ve zayıf yönleri dört ölçek büyüklü?ü esas alınarak açıklanabilir. .Türkiyede girişimciliğin geliştirimesi konusunda tam rekabet koşulları uygulanmalıdır.Devlet müdahalesini savunan iktisatçı Keynes dir.küçük işletmeler. İçin geçerlidir.

Büyüme rizikoyu azaltır ve dış etkilere karşı dirençli yapar. İşletme sahibi kendini ve sınırlarını iyi tanımalıdır. yönetimin kontrolü ağırlık kazanır.Dışarıdan borç temin edebilir. Büyümenin ilk aşamasında küçük işletmelerde ürün farklılaştırmasına gitmek gerekir. c )Büyüme evresi :Finansman ihtiyacı artar. verimlilik ve büyüme imkanları önem kazanır. oğul korur.Orta büyüklüğün ömrü 30 senedir. Aile bireyleri işletmede ileride yönetimi devralacakları umuduyla yetiştirilirler.yönetim raporları ve muhasebe sistemi ihtiyacı doğar. b )Tutunma evresi :İşletme ayakları üzerinde durabilmektedir. e )Olgunluk evresi :Kabuk değiştirme evresidir.Kâr etmek zorundadır. Kurumsallaşma :Üst yönetimdeki bazı yetkilerin profesyonel yöneticiye bırakılmasına kurumsallaşma denir.22 10 .Girişimcilikten çok yöneticilik önem kazanır.Ürün farklılaştırması ağırlık kazanır. 2 )İşletme sahipliği ve girişimci : Bir kişinin girişimci olabilmesi için. Büyümenin finansmanı borçla sağlanıyorsa ileride likidite sorunu çıkabilir.Tek fon kaynağı otofinansman olup. baba büyütür. ayarlanması ve gerçekçi olmak gerekir. risk kapitali girişimcilere fon sağlar.İngiliz iktisatçı Alfred Marshall ‘’ Bir işletmeyi dede kurar.İşletme sahibi aktif yönetimden ayrılır. 4 )Türk girişimcisinde büyüme hırsı ve cesareti : Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyüme sürecinde tuzaklara düşmemeleri için Olayın tartılması. İşletme ile işletme sahipliği bütünleşmiştir.Harcamaların kontrol altına alınması. 3 )İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması Genelde girişimciler mühendis. İşletme sahibi fiilen çalışır veya doğrudan katkıda bulunur.Büyüme hazırlık ve hamlesi bu dönemde yapılır.Girişimcilik ön plandadır.Bu güne kadar ürüne yoğunlaşılmıştır. yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi : Tüm özelliklerin aynı kişide toplanması girişimciliğin darboğazıdır.Kurumsallaşma ihtiyacı burada belirginleşir. teknisyen ve usta kökenlidir.Nitelik ve yapısal değişime ihtiyaç vardır. d )Genişleme evresi :Profesyonel yöneticiye ihtiyaçvardır.Burası kritik noktadır.Türk Girişimciliğinin Genel Profili 1 )Girişimcilik. Büyüme ile kurumsallaşma ve profesyonel yönetici ihtiyacı artar. Risk ve sorumluluk üstlenebilmesi Dinamik bir kişilik Yeniliklere açık olma Büyüme tutkusu KOBİ’ ler de İşletme sahibine yönelik özellikler Küçük işletmelerde girişimci. piyasaya yönelik olarak düşünme ve değerlendirme konusunda başarılı olamamaktadırlar. işletme sahibi ve yönetici kimliğine teknisyen kimliği de eklenmektedir. torun sanat tarihi okur.Risk sermayesi.Küçük işletmelerdebütçe.İşletmeler küçük sanayi olarak kurulur. teknisyenlik önem kazanır. ölçülmesi. İşletme büyüme kararlarını alırken Yeni girilecek pazarların özellikleri Hedef müşteri grubundaki değişiklikler Yeni pazarlarda rekabet şartları Finansman Tedarik ve işgücü imkanları Farklı büyüme evrelerinde tipik girişimci davranışları a )Başlangıç evresi : Büyüme tutkusunun en fazla ve tuzağının en etkili olduğu dönemdir.Etkin bir sermaye piyasası ve bankacılık çok önemlidir. Personelle aradaki ilişki doğrudan ve kişiseldir.’’ der.İşin üretimi konusunda başarılı olmalarına rağmen. . çeşitli sorunları aşar orta büyüklüğe ulaşır.

Konyalı Lokantası. Çukurova GıdaSanayi 100 yılını aşanlar : Abdullah Efendi Lokantası.Ülkeler arasındaki işbirliği ve tamamlayıcı stratejiler . Nesille düşünce yapısı değişmemektedir. Pera Palas.Kesikli ve orta küçük işletme yapısı yaygındır 11 . şirketler orta yaşlıdır. 1947 yılında Erdoğan Soral’ ın araştırmasında girişimcinin görevleri İş alanındaki fırsat ve olanakları belirlemek İş akışını planlamak Örgütlenmeyi sağlamak Teknolji seçimi İş bölümünü sağlamak Üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek Girişimi yönetmek Milli Prodüktivite Merkezinin araştırmasına göre Anadolu girişimcisinin özellikleri Dinamik girişimci sayısı azdır. Vefa Bozacısı Aile şirketlerinin üstünlükleri Uzun vadeli düşünür ve daha kârlı anlaşmalar yapabilirler. Uluslar arası Girişimciliğin gündeme gelmesindeki etkili faktörler .Bilgi yönetimindeki gelişmeler . Tuzcuoğlu. Ali Muhittin Gıda Sanayi.Uluslararası Girişimcilik Günümüz ekonomisinde meydana gelen değişimler :Küreselleşme. Aile şirketleri egemendir. Yöneticiler idareciliği ile değil aile ihtiyaçlarını karşılaması ile ölçülür. Kuru Kahveci Mehmet Efendi. bilgiye duyulan ihtiyaç artmakta ve tüketiciler mal ve hizmetleri bir çok ülke ve kültürden seçme imkanına sahiptir. daha sonra çevre koşulları ( Piyasa.Ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması . Güllüoğlu.Kurumsallaşamama en büyük sorunlardandır. yatırımcı ve yönetici özelliğini birlikte taşırlar. Yönetim ile hissedarlar daha kolay bütünleşirler. Girişimci.ilk sırada bilgi ve deneyim. toplumsal hareketlilik.23 200 yılını tamamlayanlar : Cağaloğlu Hamamı. İskender Kebapcısı. Daha hızlı karar alırlar. işgücü.% 97 si gerekli sermayeyi kendisi temin ettiğini söylemiştir.Küçük ve orta boy işletmelerin dışa açılma faaliyetleri .Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler . Komili.Küçük ve orta işletmelerde yöneticilik ve sahiplik aynı kişide olması en büyük darboğazı oluşturur.Olumsuz özelliği ise planlamayı sevmemesidir. teknoloji. İşe bağlılık daha çok olup. Sosyal sorumluluğu daha yüksektir. Piyasa değişimine uyumda zorlandığından eski ürünler terk edilemez. Eğitim düzeyleri başarıda ölçü değildir. yönetim daha yumuşaktır. Hacı Şakir. hissi davranır. Kâr disiplini yoktur. Aile şirketlerinin dezavantajları Şirket ile aile menfaati çatışır. teknolojinin hızlı değişimi ile ürün ve hizmetlerin nitelikleri artmakta. Tüm araştırmalardan çıkan sonuç türk girişimcisinin en olumlu yanı risk alabilmesidir. Şehrin yerlisi evli erkekler ağırlıkta olup. Girişimcilik konusunda yapılan araştırmalar 1961 yılında yapılan ilk araştırmada ( Arif Payaslıoğlu ) alınan sonuçlara göre işletme sahibini girişimci olmaya motive eden faktörler saptanmaya çalışılmıştır. sosyal değerler ) gelmektedir. Ortak seçiminde akli değil.

Rakiplere teknolojik üstünlük sağlanır. Vergi avantajından yararlanmak Düşük işgücü ücretlerinden yararlanmak Pazarda hakimiyeti sağlamak Ev sahibi ülkede prestij elde etmek Lisans anlaşmaları :Lisans veren bir üretim sürecini .Firmaların kurumsal yapısındaki gelişmeler . Farklı kültür yapıları. Doğrudan yabancı yatırımlar. Uluslararası girişimciliğin davranışını ve rekabeti etkileyen faktörler politik faktörler. Maliyetler düşer. Siyasi avantajlar sağlar. JV. Yeni pazarlara giriş kolaylaşır. Teknoloji ve bilginin kolay aktarımı Piyasaya aktif olarak girememek Anlaşma şeklinin zorluğudur.Avantajları şunlardır. Lisans anlaşmaları İhracat :En basit ve kolay yoludur. Belirli mallarla ilgili yasaklamalar. Kaynaklara daha kolay ulaşılır. Ticaretle ilgili kısıtlamalar.Uluslararası faaliyetler kolaylaşmıştır. . Ekonomik faktörler. Yerli işletmenin ülke ile ilgili bilgilerini paylaşır. Dezavantajları Anlaşma bitiminde lisans alan rakip haline gelir. Farklı hükümet sistemleri. Belirli mallarla ilgili tarifeler. Uluslararası girişimcilik faaliyetleri a )İş yapısının belirlenmesi b )Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi c )Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması d )Başka girişimlerle işbirliği .24 Uluslar arası Girişimciliği . Uluslararası işletmecilik : Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri konulularına ağırlık verir. pazarlama.İhracattaki gelişmeler . üretken ve risk taşıyan faaliyetlerdir.2. Doğrudan yabancı yatırım doğrudan yatırım yapmaya iten sebepler şunlardır. Pazarda rekabetçi üstünlük sağlanır. Uluslararası girişimcilik : Ulusal sınırları aşan ve kurumlara değer katan yenilikçi.Mevcut sınırlarını ve piyasa potansiyellerini kaldırıp firmaya daha geniş bir alanda hareket imkanı sağlar.Girişimci şirket yöneticilerinin yeni firmalarla bağlantılı çalışma isteği Uluslararası girişimciliğin bağlı olduğu disiplinler :Ekonomi. finans.İçsel üretimdeki değişimler .Yabancı üretimdeki gelişmeler . tekniğini. sosyoloji ve antropolojidir. marka ve patentlerini belirli bir bedel karşılığında lisans alana satmaktır. Farklı diller Uluslararası girişimciliğin faaliyetlerini etkileyen faktörler Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları makro ekonomik şartları para politikaları ithalat düzenlemeleri vergi yapıları sosyal ve kültürel yapıları alt yapı şartları Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri :İhracat. Joint Venture :İki veya daha fazla işletmenin kaynaklarını birleştirerek üretken bir ekonomik faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir birlik oluşturmalarına denir. Dünya savaşı sonrası üretim sürecindeki değişimler .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful