]

TE

. IT ' 'I
-I·tlli."!. h,if Y(Ibl ... U.-

'~fJIYo, 1)0 (A.Jf.)

,.., ,Ievlel luni>!ll;~uu cw~rlld.: ;,,·(JfIUHiI I,i,. ~'" P. luttm Il~ r.~f~ iie I.·i~i.l·i ra'.:a'llnu.~ttl". .

IIIUZ.

antill'UJ.Zdu

B
(Z

--

.

IZ

ADANA'DA
" Ye i fU]}lwil. alarr ...
JIIIZ

B. GOBELS DiYOR Ki:

· deo,.
SDZU baa. gelerek y,apdan loll b~rle~~k sozler ~o.galmca ileli'i sOz.y bunla~'m lba~1Tl!da b,r iinek
j leri

Yeni Kar~lhklar KdavllZu, ti.irk~ ~el1in tiirlu soz yarCLtma ,oUarlU,a, ba'§ YUr'dll.Eldeki502Jer~e kolayCia !kar,'JIianamaz samlan bit' laJlum yabancl dil siri,zleri, rHHmbin ~imdiye kadar iU klll.lI8.nllml~ soz y&3 rilb~ erkleriyie pek guzd liirk~e~ Ie tirilebildi. Bu yollardan biri d.e dilimizde ijnek k'Unam~ma:u ve bunl.,da - hele lerimler i~in - ~ollc:.degerli yeni 'iT zengmHk kaza.ndmasuhr. vrupaJltIll biT hi,"la kendinil bem:iUikten lKurtarannyti.'fl &i g-f.fl. . bu onelder i~iDde - biri olekini tutmaz ., i1ki gali"ii~,ort&)'a
eeeeee

iein e Ii1.·11 11al,.:II

ya )Jan uk .istet-im. "
Tarsus. 30 (Ozel aytal"l m 1 ... dan) - Ba b:akalumlz [smet 1no,. saar 011 be~te Yeniee'ye gelJ\

·· dI
B. Gobels ulusal sosyalizmin Almanyaya neler ka zandrrdtgrru anlatryor. Partiden olrnryanlarm terikid hakkr yak
8erl~n, 30 (A.A.)
liievresi
UIUSBJ .,

degeri a'm~§ olur,

Onsoz. onek ..,. gibi

SDzlerde

0111: Ba~kumandan, ba~peMi\l'anj ..•• gibi soder de ba~, SDIlI50Z, on· giln. sonek . •. gib. sch:lerde son kelimelerj de - bpkl i~eri gibi " birer olilek ob.ra.k. ku.l1afulagelmekItedir.

nu

ve Mersin

ll~ebay. Mersil1 ve Tarsus sarbayb,n, C. H. P. i.le11baYE,

ri gelenleri

ta.~afl-T1dan to~e~le

kar-

~

8er~~n

~r1and~.
8a~bakan, kend~h!liini gorme ge gdenleri Adana'ya .ka.dar ranlarmil kabu1 etmi§lerdir. Tarim BankasInlD ~if~i bOIr!itla· nm bolii. lie lrnasl hakkulda olan kanun ;~iD ;ift;i adm Ba§hakal1l~ mlza. te,ekkur edil cli.. Ba,bakan, cevab D 3. k,· u kanuau ~ok sever'l::k t;lkarlttgnu bUdird1, ve ~jy:eni fa.brikalar ic;in .50.000 baly@ pa· riluk isler-ill'll{ dedi. Sulama i!t1etine ilgUelilerek bU i~ iizerinde 50rular !ora.o Ba.~ba'karnmlZ, bu hil1ll her yd iki 'mUyol1l yerilmek suretiyle, Dolii ile ba,a. 1I'.lmast imkin'll oiup elmadlgu sonLu. Yeni bir mujde olarak cia boJgemi!:de pet'l"o1 bulundugulllun anla~~ldl[gmr bi~dircli, Hava tehlikesi hakkmda IIILzun Ibahi:slel"yap.!dr. !smet Inihdi, Adana'da.n imdiye kadar tophuUlU 70.000 BraYI egil. "TO.OOD tane hava. ~eh'ike ini hilen iiye ,a'll' masuu ann eUigini soylediJ ve ~I'I ,!fs;n'le T,fJrsul"-a bu. yo d va· fH l... . h~fI!I_.. ."dikkatle sozdl!n

atlDJ~b ~ .

Gorf.ii!.iyor ki da';m~21de ~oz bwrlestirrae H le YiilJnlan 50zlerin bir taktmmda balll gelen :sijz tikesi ()k~ kuliandarak omek degerini a i r, Kl]avuz, bir takmi

Turk diJli V'e onun bag'h o!dugu Ural - Altay dil ardasl, yalmz IODeklerle sii:z yaratlr, onek!.eri yokmr. Avrupa. dillerinin bag~andl:illndo - Oropeen dil ardasil onek zel1lsinliii lie, bu dillerin U!ll~ tune !;Jkar. 2(Jrneilder. iizullde birlefik siizle dir. Hir 50?., ba~ka hil"~ok liozlerlD ba.~tna kat.larak onlll.rda bir Bnlam degi,ikligi yapar. Bu yolda kUiUanr!i ~ogaJlLInca. once gelen !lOZ y~pranarak tek sozUigunii kaybeder' 'Ie bir onek Dlur. Dugun dUfunen bir kafa, bu iki avr'l..pali giirufu yanyana koyunc.II, bunlarm biribirini lutmad~gull kolayca gOriil'. Neden mi? SoralDD lu a,vrupah bHlinler~: - OnekleT S9.Z birJe,melerinin dogLlrdogu bir dil ze.:il i.n1i ~. .
ct' '?

1

La..r~

ka.r~llarken bu onek sistemini bi .. a.z d "fila. geni~lelt i, Avr u pao kti 1turuniin yaraUfgll kar§'[hkh ka,yrllm .. I;n~, 0 diUer gibi, one\de anlatmak
YQIURU

sosyalist. birlikle; .:i tot'eqi ogleden sonra. on be~ bin ki,inin lop~andl:gl .spor NI'riilymda. ba~IBRI'[~,l1r. J~ cepi1esi ~efl Le}" VII! Berlin nazi kuvvetlel" iefi F ..._ JagovuD yerdiic.leri silylevlerden sonra. R. Giibds soz alnu~tlt. Yapmlan h.:'I· kidlere "ari!'1 ILl lusal ; sos.ya.liz "

gec;:it resmi yapml~lardlr. MflllII.ev 1'01yeri. gilDllah: h8!!-; ta.;.ljan yu.zlt:rce bavrakla ~Uslenmi,t;'

B. Gobels. bu.rada da bt.. 10,. •
icy vere re'k Herli n :uyaaas miD rafJ-o hgr tanslktan ba.h-etmi, ¥e demit-

mi savga.ya.n B.
Gihe~ s, prog r....min ba~atllnll=l par~alannda.n

a~b:.

Kdavuzda kuUandan yeni ,or nelderin ha~hca~aflu Ilila.rdn':

t. -

Yat:

Fr,an!lolcada (im,

Lnl

il, iF) g.bi kd~klar alan onek. ay. nllk, ya.ba.ncllrk~ yal~Jk anlatn". ~;;" mil!.nllcada. aralb~adan "\Ullma lOb, -

If'3.k kullanlhm

h::,a,y-ri)

YEl

(adel .. I

soz[erini bill,a koyarak bu (miami giistfl'riyorduk. Turkil,l;ede ),abancr, baika., .yrl demek ola.n (ya.t) 50zu de bu oneklerilll yerini tutabilir. BUlin dahi (yad,el) gibi bh ku.IIIlIUh~1I vardu. Boylelikle rranJu',:cilda yukarda ytlan iineklerin
-y

B. Cjbei. nti~yona indi,.dik. onn~dl~uu:la oJ •. lusal kf""ediyi yerine getirdik. Ger <;; ayll'l ayc. herkesin hayahnl k~. tarmak i~i~ C;ahflyOTUZ. F akat bu. gun tint 'l.ryasa mesel leri her qun·
millyond,an iki kiiJ dertlerimizi unutbnuJ,ot. H'j ki.ime i korum"k idn bir orrlll1 • dana getirlll1ek ttlu AI . 'to.yaliz . min plI"al!:ik aland 4;al,~m;iJ,sl[ demektir .., Bund,:an sonya l'empelhDf n.:'

bahsederek de mi,tir ki: •• Olke i~il1_ de birUkyaphk I§siz sayf~ml 8

t;1I" ki ~ ,,_ BerJin'i a rllulUlalh' tan e ar&lulusaJ ~abudilmkten kurt nbk. AJman hukiimet merkezin" Gnu zeo hir1eyen kald.clm ~i~ekler;nL~ a kurta. ..dJlk. UIU~BJ. sOIYl.lizm, pattOll'lliarm 'k.llsalarro't koruyac.a.kt.r. 1,~inin hayatllU diizellmek is liyoruz, Runun i~jn 5!ilgl'lk prtl;_._.na uygun o,lmlyan eV'leri yIktlra ... cak .e yerlel'ine yenilerini )l'llplil racaglz.

_.I~'t-

~llli';u~n

paIP6s1aruidan colc dah dine hatIrYIZ. Ciinkii !u.suzlan. su verdiltt i1'llarl doyurdulr:, .. Berl;n. 30 (A.A.) Ulu»1 IJsyalist part.ain;n Berlin bilgeli lP·oU ,~~8 ... u'idil " .. fopagal1cia Bollil fl. CQbeh pa.rtu:len o]ml'2Ii1darUl

Ahncul uh.1!!u, bizi dituizlik1e hjzmet~i kadlJllar gibi her mesele u7il:,erinde kavga eden bill papas'lau a~lamaz. Biz. alma.
s,ulfhyaH,

- Eyet! ~. 50z bil'le!!meleri yalt .. ! Indo-. Oro,peen dediginiz dil ardasltun
ma'l!

Turk di i soneklerle IDz yaratbglJ girbi. au birh.~,tif'lDeleriyle de soz yaratm.az m[? - Evetf ~ Oyle ~&e.lurk diline ne ijstiin.. lugupuz kall'r?
~ I. II

-

mldu'? Hayu~

Goriiliyor ki. oDeiderin bala. getirilmii, ,iiz klno.hlarl oldulliu ka.bul edllinut buplann ,.ahuz bir dile, yahulI: bir dil ardasloR o:z:el oMugu J"olunda. 'boburle'Dl'Illelerf! yo) kalmI.Y0I". OJea aha. III kahyor ki tLirk~e~ ooek zengloligiain ve'rdiii geni,,,, Uk ve kolayhk i!r-iRde lO'l: birle,tir" meleri dab.a all. kullaDm.ft 01du gundaJl. ,imdiye ka.dar bu.dan do i D onek,istemine de a.z onem vermi"lil', denilebilil'. t,te kllavuz limdiye kadar yan a\:lk ola.n bu impryl birraz: daha ~mlltrr. "~imdl,ye kadar yalr[ a~Iku dedim. §unun i~iD ki, diililkii
l.MII......

iltiz erin Kar~lhgulI kolayca 'kura.hiliyoruz. Nelekim (gayri mini) sozune kar~t ()"iltu.lusal) t (gayriahl§.ki! immoral) kar Ihgln da (ya1tahliksaU denilebilmektedir. 2'. ---- Yanb:: (yat) ile anlatdan ya.banclhktam daha Ueri olarllk tenlik gosl:eren oil' onektir'. T~rk leh9EIler;nde bu SOZI bu anlama olarak bu.lu.nmn~.tur. Bununla fran .. Ilzca (anti) oneki ._ aniatbCJI dii1unce kar"lanabilmektedir. Os· manlu:ada 'blilnu anCB.k 'ba tarafa (miiz.add 'Dzii getirerek ya.pdan b,ir bir]etl.irm.e He soyliyebiliycnduk. Ancak bu da yalun: hntizlld~ t~affi.in) g,tbi h,ir iki 'erimde yer' buluyordu.. Fr'8.l'IIs'IIzcada (Antimiliterisme, an'ti:semiti'sme) gibi sozleri anc.a.k anJ,atma yoliyle ditimize: ~YLebiliyorduk.
(Yantl) oneki bunlarm yerini

ge~irdi.

"..~

B~lbakan Ad,ana. lstasY0i'lulRil vardlgl 'zarna'R or-ada toplanan Ibi:n· ~erce halklo «(yala~» se~ler~}'1e s.e·

limlalllln. asker, ja.ndarDlIa. ve polis tarafmdan kendisine nYCI
f

neyra yerinde nazi birUMel'ine bail. yiiz yirmi 'bin ki~i buyiik b;r

tenk id I,errde bll.llu n ilm IJ'lI.clllldarnu \I'~ ~rman ~usunLln ahliJdi egiti .. mh,i ,absilillda oruntayan putinin
dey. etten ,de iisti.in o1dugunu lOy .. lem.i,tlr.

Adana duraillfllda saylavlar, C .. H. P'. uyeleri Q'e lhi.Hltumet ilerj gelellllui tarafllOdan 'ka.rM~anm'[§t[r.

Uireni yap.lml ,hr.

B .. ~bak.mTI\'1IZ

DUNKO

SPOR GONU

Diirl Ani aradalu m a~lal:' tatslz oldu
)'onlll

Fran IZ parlameDto,~ sunda. }relli I)i)'"grup

dilim' zde bile - 1telki frk[D ya.... lzm - onekli lozlel'kullanmr-

¥ .r deiildik. Ornek olaro.k "d 'SD21' lere baklnlz: Ilerisitmek: t'bu i!te ileri gidi-ll .u • yOI" uz" d er.lllem" bunll n ge.-.u• Din bl'~ltr alan ··ileri ye dogru " yiiriiniildugu anlat1hna'Z. 0 !,le deierimdeo, ,ahut, gerejill1il1en arbL: davl"anddlil aRIa.t1ilr. Bu, demektir ki ileriye eitmek ve .•.• clem il.eri gitmek anlam.larm,dan Dafka olarak - 'birle~ik IOZ kdlgU'lda • hif ilerigitmek a.nhUDlI: vardrr. lIerigel'enler:: "bu yurdun i'le,. :rigelenlelri,. demek,. herhangi b;r y,arl Ia ilk gelen ada.mlar demek degildir. 0 yurduD en gibe ~J" .. pan~ m :50'ZU ge~en ad&mlan de~ mekti r. Oem ek ki biiyhse gene ba.t[!;nda u.leri,t sozii bulunan hi .. hirle,ik IOZ y;uatdmll!b,.

tutabilecek gori.iniirr. Ntiekim (yanhsuel) !OZU dogrudan dogruya (a,ntimilitaire) klU'~llrgl, olur. 3. - Dlt= Franll:E dilinde (a) oneki 'ite aI11a.~dap bit degi~im CIa. lila vardu. Netekim (immoral> 110Zy (gayriahliki: aldika uymaz) d,emek iken1 (amoral) !lOZU (Iaahliki: aMik ile bil' ili~iii yok) an· l!ilm ma rei ir. I,te bu (II) 'Y II kart!. tiiirk:t;ede (df!) onekiJ kunamlabi~ Ur. Nitekhu (dlllj'ablaksan s,ozil (amoral) ye (dJlIRomal) 8MU (BnQr~ m i) kar,§thg! olabihnektedir. .4. -- Artl: Franr.lzc,a (inter) o:n~ldyie ve olmanl'fca terimlerde arab~a 60zleriq b.il.~lDa (beYlIIeO getirilmek yoliyle anla,1n~an ortak:hk dii~i.ince:sini gOlteri!'. B'II 9,(;2 turk~ (ar,EiSI) Dm lun.lmltnln·. Nitekim (beYDelmilel: intern lioftal) anlaml (,arluulual) diye lUrk.;e loylenebilmelrte:dir. Bunla.r ve bunlall'a henzer on eklerle dillmizin aldlgl kolByhk ve zengipljk, en ~ok terlmlet tize .. rinde ~ab'll(rken kendi1li. gOlte" recektir.

dun yap.lmi'lll lizLm gelen ,ihl ::na· P'ari!i, 30 (A.A.) - Parla1D~".~I :Ieri bml.kllmll~'trrr. ~dman 'Cem~ toda lB. Franklen Buron.·uo ba, kanl.gI 1I1ttnda yeni bir grup !~' ..1. y,etler~ b~rl;ginin kUiragl yanllind.a..... • ki ekzer.sis a.la!ll,mda Ankara Gil mu~tur. Bu grupun efgesi. ayr~§ eu He Cankay8.~,nln A, B ve i.i~iJI. partilere a iii !!o8yla.vlan bit ar.:. .I .l eli tainm1arl doat~a bi.rer Rla~ yap toplamak "'I£: Iya ai, ekonomik !lie ml§]arthr. o,!;ltindi tak.mlllrr mili[;sosya.1 kalkmma it;in elbirliii i1e lal"lnl Anlcara GueD kazanml§ v~ ~all!~malar~nlJl elde etrnek1i:.,'. B. talumla"l berahere kalml§lar Yeni grtlp bun dan 'ba~k8 10 ya· sa da A tak.mlarr arasmda yilpm list - Komiinisl cephe.sinin prop;)' Ian maIY. A~kllra Cucii eksik taln ~1!'J.m.daLar. ;!e siIlya.~lIDak i5teg'!ndt! •
dir . Tarim bakam B. Katal,a lie I'~. diknl - ,sosyalist partaerden ~az[ .saylavlal· yeni grupa yazllnuflar .
mUl~

Gelect!k hafitB Selinik ~amplAris takrlllile ,elhrimizde fa .. Pillaeak ma~ do~aYlai,ylil! futbol .d",n~ dijzeltilmekle oldujundol.l AI . tinordQ iie Demir:por ar8s1ml ..

lun durumda
fl§mlll.SII

ga ve bu 'kavgaya h.lkJft da k&.
yi.iziinden
ya.1'1I111

iken ~lkB.n bir iraV' ka.lm'Ihr.

Idm,an Cemiyelleri birliii br-flDdan ter~i. edilmem;'t, ,di.siplin hU5L1s1alrl saglanmamJf" h,a.':cm::fI ,apJ.i:al,( bl:fmda. V'@' ceketi I rtll'!.1a. iken yoneU; gi we b6y~e ,a~"1I: b~1E' ala.nda Yllpllan R1a~lardan _bun dan da.ha iyi bi'r :!IDnUf; DeklenUE!·k de dogru olmazch. I§ ciddiye almmadlk~a V'esr-r kurallar:rna uygun hareket ed:~:nedik~e yafl~lac.ak bu gibi kar,.~~~ .
hi~ bir vd;l olma.·~ ~f meyda.ndadlr. (SOI1,U 5. ,inci.Je) malardan
r"

rai;men,

hill' DY~ farkhrle

" '\

dn".

Polonya deniz kuvvetini

arttnnak istiyor
Var,ovlI,

30 (A.A.)' ~

Biitin
O _

4._

Polonya'da kutlanan J"llhk den ayranlI dola,uiyle Oumur Bat~~;1.· OJ radyo.da 50ylediii bil' dLye\ deniz InYJ:1I1 eld'e bulundul"man'llR Pohmya ;~in olan btiyiik ,one-mini aoml, 'Ie p olon ya l11arI Ulu~"n nizdreki kunet;lI"IIlI aftlf:'mak ~~in Yl!rdnna ~ag~rm~~ttr.

..'"

\
)oyle tI~llk J)ul~IJal"l
t
II ~

HUGu
2 inci ' aYIfamlzda

Iii rahl
, t,IJ~

·UOI7.J

a
1-

okuyu1l'luz:

Pro[c i- SomblUeUI hiE kitab~

yeoi

I. Neellni DILMF.N

hlik ..s" ( :.) I bir-ork urdda~! "Bn i· IDUZ ka mJ .. racaklU-. · •• se ba~aracaksm'l'
r;.... 11

a \'3

e.

SAyrFA 2.

"

Profe:SOl" Somba tm ,yeni b
Blllgtini.il1 ~iil'i.i.k alml11 bu
011D.1Dhu'·

II

ki

~ lnden pro!..:

or Sfll9.,rt

,rl

!I-

e ru ( lman w.yalizmi oLlAli ut) . mf t.a,lym

- Dt'u\"he

,eoi bi ncr
-01, a1-

Adln

blhr

a

d-n

I.f,

,.kJR.

4IIn Bra I:m hnc.oI, iC'ni;i biT caniytt HaG j) rr idi r. S Ollj'.:l 1izmi. ItI'!!OIIOI1lliil:bi,r hit' o~a'lT',d£ d~gil, yu ve P'I k n ka:rld~anndan aYrIl halk l'IiI},atm1n en indamn rna ili;.ecek libr IId1d ij... ren Somb rt e ce:rinin on y 1 inu 181"11.. , clae gl gibi OUlZ Yll IOnra d.a fa 1il e gjni lliUyliyo:r. Bu yiUden g!Jn. dnlcll. i,leriyllP iliilii yn!nur, Ara,. _ Ira onlaroiil dokunduysa bile', me Ie yal1'uz dokurumkur. Yoku. a:yt;tmak dt~ildir. Bu Iw;t:tle proiciSr, e c:rinin
j

Ikildc :alm<m HosyaUzmia husk tJ '~iI], ~nliiiy ,~r kalde t.konom·"ti mun kanomik ylpmliil liI]!;UltlnD almasJ gereolftir. Pref sir kjta'bmtn btl kllunnlda ,bir u:ru gihi, Alm.anya.nrn o~s:ij,-ilnU 1I!IJor: A~ya.nm hi'r £l£iedi, bit ru'hu. ~ir de

o

1.

liHdi'lIa var·chr. Alman tii!lira:f~.sl 'blli ee:s.edi gO!U:l'i,yor. Alman b~]k bHgl'l.1

bll ee din r uhu(1\1 anlauyeeAlma., it il!JVgisi. HI'jIYiilll. k~yhi ve ~'1"11rek bir 8'. ha.lktlf. Dtrin dU§unl.ir. Wagncr"llJl man olmak, bJ'r ~ryi ge.ne OIlIlD dijt!g.iIUI g6re y,3pmak dcmeltr:ir: Deutsch se'iq b..eisNt, pine Sa,clll!' nun ibre« S>8lbst wil.

r

Alman.y· a InO-:1tel"e fS,LI. ile deniz oniirde9.'"J Iigm_ ,.... giri~miyecek
vii

,_-

....

SOVYETLER B1KUCI'NDE:.

--Sovyet aglr endustrisinin
¢l§m,alan
endU!!tri,si Uk: alh 0'1)" tl§inde )'Ilhk pla. nm yi.izde 49_5 .ni baianra 11 mHy,u '(61 milVon rub],elik IUre'tim yapml~tn. 'BIl miktall'd;!l 1934 y,UtnUl ayni dev:resl· !'Ie nl'SbdJe yii:zde 25.3 £u]ilIhk vardtl'. 'Font i.iTC'timu, ti miloyn ,5 l::1il'l ton l~e 9:34 yrlmm ilk. fi1t~ a.y~~3 ni,sbnlc Vllzd~ Zl.b>, dcm;r' 12 mUyon '43 \lin ten He yii:z:d 3S. ~el~II' S mi1yon S5[]1 bin ton il~ yibdt 31Mii,lomiJr mi1yon Hi!; bin ~on i1 yijzd~ ;'Ui artmlbtJT. Fa lahk bakrrCIa yuzcle 169,alU.rn'inyomda yUz.de 7.8 a· ,idlilUWlr'ik ytiza~ 31.'. komib<tne maki .. nll'lcrde ytizd.e '2S2. yu\< vago'l'l.llIflnda yu.zde 131, k1limyo'l1da yUzdp ~O v! t'l'ak"

POLO

'DA:

Danai gin ekonomik du -

rumu ve Polonya
Var;ova, .to (A.A..) - Oa.z.et:l:Pols~ Ita Danz:i ~in i'iflatllw fi'yasa1!li'i tn ke.ndi
.ill

r"'l n bak-m]mdan

da ~ok kDti.i oldu·

J~n un) £1

dl!'digi

gibi, §-eyci.dir"

dcril'l
§e-

dLl~iimmeklc

ber.abc::r

bayal kur:mu.

B(!1iIU. F

.at bu Iioevgisi ~eH levmek-

Cem'berlayn, vcrdii:i 'hir 'IOyle,,·. de ,unla.r:J: l!Ioylemi' liT: U_ K:a).ser'in. ;n,m7. den;zci" liginin istjj hilU" - meyd'an OJt.u
malt il'illl gemi
y phrmaktiilki

Landra, 30 (A.A. - Bay N@~

gunu y ;!:a.rak diyor lQlIyanm

ki;

uy,mdJlI"acagl
8J

huhangi
DnUilC

bir

s~l d dikodunun

dir.
5 r, osy.aJizmin alrrsan I 311· annd n t~m~nerini arlyor. So yaH m,

uonomik 'bir
mllyon

~ilgu1 y3VI'1.I

ddar.

m ayu·I!:.1 vasil

~udW':
II

untQ

Bu ~a.
d'e: 180
Ir as!f

nufiJ!l1IJ elan

Avrup3,

nra 210 II'I'IILlYOh daha

ttT. II

iJ

d~-

ten dC'~ildir, ~f~n ortaya aUJgE fil!:rin 'V~ k.m.agabn U.ygUR olm.asmdandu". Sombart giizl!Z'] v b yecanh bir Hsan ill.' alrnan I.IIlu unLin bu Traianm anllatr. yot ve hepsini. iiC; kelime altmda topllll. )'01': Dertn dihlunm kJ ,.:yocil elmak, keudine gU ...erunel>!, Bu Ir::l]<tra day,;U'lan prQhBOr, a~man so:;;yali>!ltIilllin i~~~ ~'S. yltlimti. d~Ci]. h Ik 'li'f: ki5J1di:r sosya1izmi ctduWul"Iu izaha ~hyor: A1man SO!:yaJizmi sos}'al bir du5ti.JFculuk -

n. Almanr ,ile ~ vg Imzrn l!!e1l3ebi ,nlmu fur. Aim n onerge 1, bu me)·
dan okUYU,UI'HJm. lekr rlanma sru • k" 1m anSiZ ha Ie koym a dIT."

If,

ane Po. (h'~rf.Flii y~ptT~~ tecimtl daY3ll11»ktadu'. Halbuki, dl:lv!.z1u,: korru· Ian san baglar IJIc1lcnya,11 tecime:r1eri
"DOIin~iiin baymdlrhgJ zorl1l Danz:igden Iiman ayrl'ac.ak Hu Iee ve b;]~lHI bir

01.

,0

3Jrataukhr.

DaTIl! gin

tl!!..

elmine urn vc:rcct'ktiir.

Ingiliz teciminin durumu
Lomira, finiUlsnl
f'

I

- Haznenjn !~J~ ylh ~~in ~Ikardlg~ istatlstlkle1.197.141 1i.l'ilbk bir art,

30 (A.A.)

italyaya
Ro AbJ.kave

gelen go~men

tnrd

viiz

if!

18.3 dur.

italyanlar
](1 (."1. •• 1..) ...... pal A!l.ya. AmujkanlR 36 Ulkesll'llde bu .. lu.nan italY'ln dyl~Jc:riinden lS . in SOC\! bu.raya gc1meye b~lJaml§IaTdu. BU'I'llar dl§LLrda oturan italY<lnlar umiyc' In n paraslyle bir ka~ tlat(;) su ,ehirl~Tim::r1

gi:ire geU~le"

Sozi

hi • nin

olmll!lI!'Ur[

Du hadifiC-

sonu'ibn vaT ~ Kay yarllg1~ 1'111'1 aglln., uti em~k cihazm 11 !liib:i1a 1uiu, esnaf loncalarTnln gev§flli!si, !:'Il' rkonombiIlin PozulmasI Ire bL.'lIlW1 sonu., ell ot:! ak bir (kola," me5~1 ~i) nOn ~IIII I, uyiik htin dogui1o.l bir mci

iI"~o

,ale Norrm.ltismus·tur. Bu dU .. turCUll!gLlR buhmdugu ynde ferdl titn d3yr~nJ~r, k61c1erini: Slyasal 'hir orne gin
varhglndaA ;izi].ru}tir

ma gellurmelnedir. HardaI' 1.6EN.031 UrahktJif. AStk bUts nin ge~~fi jl'll 1m ara g,oster,digi a~1ktan 6,,496.890 [ira Golha !iok:tur. Ilk 1i4~ ayl k 1r:1kamlanll, e
a

SovY'etler Bir i-on -

havacrhk ~ab .
M ... a1.o
~r y¢'t1tt ,- "'.)
1.

m",-1LI ".s,-:a;-

-

Sovyetlcr - SOy·

1.1 n

~ii rnerkcz
birHgi

yiirlltil:im kornltesj,

(lu:.tLlfla'l"

't.arafll1daru IujYllmf'lt!,~~~~~r:~~J=-·t:l

(Sf. (0),
dih:gi,

Bu sO'Syalizmiw ddi1• IriJI U

:t,Yi:3. ve gen]ik
daha y'ilks.ek

tc

Ermin iistunde

de· dc~eII"m'

I

leI' bUilundugunu Yo. rnan bu sonucl;uIn ber bjri
1.1 rduku.n Ollll

IlU~UneH b~r !losyaJi

.. cril"l -

sonra dClCt"u<lan dogruya unu du~unmtte b;J lryor. Sos}'aliunm hi ~tid IiU'lb'Jh,~ ",af l' llkin bunlJ n u=v.t'tnnl. riyor; 1) PEeD.Jharl'~11 an &gl gibi ya~bilf nu~e.. clan 0 yaUzm. III1 anla:mda h pi. miz sOliyau:;,1:u I Z) lnB3J'ihi n hl~ksal yuk eli 'ni dii~unfn oByalizm. BLl. gilnk i.i na!lYil)J'l.il] osyal' nn gi:irUg.1I

,.1

1-=-_-ll""''5.l'I-..J:>

...

"b

.... b..... "0'\;,(.,,,<1 "

G

l§te ..Iman !losyaluminin Ira.s~.Bu 0 yalu J farks sosyaiizminin istedigi gibi monotonluld:an uza.kUr. Ti.irW kul. til]" klsJrnlorL araslnda benzerlik de-gil, uyma arar. ~ilnkii. alman. &OsyaH.zmi, yapnatl hayah prC'n~iJp ve mticerredl li,k;'1' ugrli.lna 'feda etm~Z'. Bir de<fa ~~~n ke ilDU,§. b ~'lmi§ bit iey degildir. GI!''' 'fekir e AlmanyillRln guzelligi lie: iyilii;i i~in pr n' ipi f~di1 edcbilidz. Bu 00kmtdan: omlJi1l't j(endi

1spanyad u suzluga
kar§I sava§
d.e 30 (A.A.) ~ Gazets Madrid, i'i. 'ilhat 1/t SQysa\ y,8ird~m bOl· k:JJlIhgu'IITl utsm:.luga kar~1 e.~v!l~ ha'k· lunda.lci bU)'l.'ultU!WllU lfLilymaktadu', hpanYil.da rtde iyi ya~tlylj araCE O·

mi.i.krrn:r • b.aLQl'Iunun son U;U,!JndOli bk.IJ1n.Jn3Jfak Ui,OOO mtU'f'. ye yU,ksdmck ve ini~ !urasl1IIIda 'rjielcin. mezlik ve 'becltti1i1<gosternlll:-k suretilc bUki.imet tarafmdam kE'ndllerin~ veri1elll (idev] balara.n ZilIe: Prilutski \Ie Veri. zoyu "Lenin" niJanlyla u '11)3.5 metre-den pa.. a§ildlti atlantak, r deniz i.i.i:erinr]i!; ..dama Vii! g-ece atl.am .. rek,oriannl '1nr.J.1'l y di kadln para1ut~d (Niko1ave. Babuli· kina, Vakovh=va. Bart~ "II'S, Ma1il"uJv!l< I kaya, 'Olokina lie Our l) ill! pUot $m.i.t: V~ Malamoll1ju d<J('Inzll yl1l:1Id 111~3l"!1tyla

kali'lcaklardH.

Bir otobtis kazaSI
Kuaolank3, Jar 30 (A.A) ~ Rabat I •
}'a8J11

bulunan

bir otobU

Ion alye

mnda dcvriLmi§ ve i~indeKi.lerd!n l{uzu olmii,. ,n Ii YOlrillanmlli·u .

do.

B ".1...:: sa.,ylmIZ a ge~eD -d . ugunJ'i.U kdavuz kelimeleri
An,;,
A!ll~

lalak tanmmayac.ak dllfJ1mJJtIr. Efrcn,c·
mu~ clan kiN'S" f .pJ.,..n. '\Ie'

Dian uuu.duk kal~ t:.a;t hklara tutllJl-

=

= Va'Jta

MrJ!lfaat

r ya oztl bi:r do'ktor tt r smig hasUnelell'de

~Ozdiylll"" En ur:; T'I., "bau mmml_tle.r.inin lioldi il" 'ROo rinin ~&hibf Spengillt de: bou fikirdc-d r. ) Dl:.1z n kayg1ll.il.lnu ta~lYa.n 10 m 10 milHdyrti k:JlldJnnak f i1hgi kur Jik " t f. Co d~faj r s.osyajizm .Jl anlair•
L.ey'~n tikb]uini

nri.iyo. Marks'a btl lP4Ittle )'One.y aJan 01,1. man ekonami ti, ~ii,ph~!iz 81mf ka'VC<lSli du§um:esindrn de uzaktu. Bir aln,f 'V'aI'Soa bu uJu 1!!In' i,indedir. "Butl.ht ~~i]er bi'rJ. iniz I" Boziiyle iIi,igim,Z' yQJrtur. Y.eryuzilndeki bUtii:n l§~i I~nlfDIU goa onLine aD.mayl1ilea. dCl>tegimiz del1]et ohica.ktlr. SClsyali;!!mL ge['iekle~· ti:l'ec.ek luuf degil, dc::ylettir. SombRrt. burada Fieht'del'l beri gelcn Ollm~n de",ld miayl I - ;ana Inill bagll k:Lhyor, Za.Ce-nk ncisi de kannlanru .' i('htlf"a.~ n ve St in'dt:n lma.kta.dIF.

yr

~yi ed~lmeli: IOru A~I:k bir O"'i"Y kUI ~I.I g6s1~rc:n bi.l':. ta bak mdan ~ek;ndi gi t lnlirdl!:! ;tOT]a bil!ohm~yl! 'atm1a ak Bag~h1alCaldlr.

E&itL1'lI = Terbiy~ Finamal ;;;::Malt
II! --

BHlge = Mmtah

OQ5,lcri

Ian b thuT'.

Ifdan IGn~ ra mi.isahhas 1ruU3n1§Tara goe!ljiyor. Ga .. rel~ii.ilulc. ya.zmanJjaTm, IIlyilf,OJc,dafllDi ~zmdan hinbi.r '§e~id 50syaliu: anUayr. gormuyor muyuz: Alman rkonomi ..
l,lu C:ICneJ aJ\Layl§~

Yazmill'l,

Klral 'Boris VerdoF torp "dosunda
Sofya, 3D (A,A.) - Krr;l' B1,d ... i.le .;;!Inns Kidl L1LinV:u naya t~.":' E "ill<. I t"~ su: Verdon t:orrpido uJ'lda Amiral Rili"c tarafmd3il1 'Io'erilcT'1O,g)e ~olenindc bu\un· mU lardlr: KJral Boc-'s rorpidodan fra...,~ iSllI: cWllur La1kan I R Lf',brone i:c;tem bit' l~lgra( {ekm·~tir. Sela;nlg,e: gi:tm~k Varn::td~[1, hilrc\(~t e'mi~~ir.
Torpidol~r

B, Ru2I1~l· tin dileti LJzetinc: '·Unay~.a 'layne Vu_r. ken" 'ba~~anl e" Con Levis. pal!'arte~i giinil V"'pl!lacak grcvin durdurulma.s1n1 elll1I!tlIli~'l::iJf. B. Levis'in kOmi.it [,~iLc.. lin; gnvc:len V'azg~~irece'll Olorriteye 'SM~ hip ,o\maJtlas.ma I'a gm4f1 , ilt;lleil:in bi!iJ'kanl!'!l di~e~in; yer'in-= getireltoClch~ri Ia..
nllmaktadH-

V3.§inblClln, 30 (A.A.)

-

Marcil

Cl:nu Te~ahur -= iii asr.2l£

• KUl1tllk:
. IIzr

=

= Tezat
Hafl'iyat

KlUey = Sima)

t~gm =
Om",

Taren = Merinim Tans~k = Hulka
Su~lamak Son1>l~ tlretim

Alakada:r = Ma'Kam Tl:cim ."",. Tic:;net

ti bunla.nn
Nj'lsmr
IioD

bir

liEiteSl1l1

a.p

J.rta ve
Yetii'd

B. Lrvis';n
di:lel'ine

kabu~

Illuig;

blnkl~m<I ken·

187 y~ ~ karmaktadu:

ecegc:.,diT. !J1Llj duru~mili§~i1eli.n,

=

= Ittiham
Netic.:::

etmek

yalizmi. ekin :sosyaHzmi, feodal 608yali.un, e let l&O,ya.rzmi... Fakat blJ f.iiLlklugun i~inden §Ikmak irririnslz de.. gildir. Som&arl, 11'17 ~f~ido ya1izmi " !umfa aylrrnaH:t .. dll": t) h.tttncn &Os· yal dilzenin mum.a gore SO !>l'alu III : tam eya -:za1ig dilzen ana edil bilir. 2) t~nen cemiyet dUzii;nin·n tt'm Hnm tkonomik \reya dinsel ohtJuna go. 5005 li m- M~sela MaI'Kb ve huistiyan liD!:> a1izmleri gi1>i. 3} t&toen1l!n saSya duz nI'I'1 fjlozo£i.:::ine gore s06iyahnn ~ Cemiyf't gayesinl' kahr.amanca ml, yok.. devri ~csine mi varao!:a.ktn? Mw;,5;ll·
lim' j(ahram<!nC:<3 yaJi
t

(:sasl n anlattlktan sonProfesir ra ku~ii.k, Ekinc:i IQ'e iI.i.§Uncu derecedl! meseJelrrr doniiyor: Ul\l9, ni.lflLls. n-k.
Illhbn, alman hemen

komtir rndlistrisi iliin \dj~ijk N.R.A. y~ OLdayan E. Ruzvelte o1<1n gU' vcnlerini gi:i'item1etktedir. Bay !.~vii.s. i~ -;i]crin pi]t;oalau i~~n degii fakat E. Ruzvelt i~if.l bHakl.~mayT kabul ettHdeTin. soy'h:mi§tlT. Ese:!" bakkmda d:lha ziyadc
I

=

1:.tih5al

bnurdeilik

Noturr Bitaraf Onrim. = Istihsal
Yeritrnek Tatbik 'Olut Emri vaki.

=

=

Refakat

d ml!s.e1eleri.Bu
lfasmrn diyemidk
YIil'k:an
'lUnl£,

I!.O~ me&ele. FiJJuf'1'. alc'la
011

=

=

Nmek

gelen

ag,

'!i.mrf

usulii

tutmu~

li-ir

'0.0'5·

halya para!an dan 1bh' \lZ rin~ yaz1h obn (ytiz jHl J{)U kllZLJ ibi ya~amutan ise bir on ku:rd
'S~Yllabllil",

ya magi oaha iyi gor rum· .'1~glia ul7 ciarno [lJ"I leanr c:i1f' C nto armi
gibi
WJ

peu:J)
Sl!)mban

SOl ...

onun i~jn b'r progra.m
boll.! d

~Driinii:yor.

ayn bh

Mar.lt'r

enkjd

50nra kC!ndi konll~Ynll t'~ly'n::Alman so yaliinni ncdid Hu· c k iljin pro! or, el"l'~
~iziyor: fl1 Alman
Ii

ettikten

Y li

i:lD-

.lan ru::di ? Bun

crv.abl

i k b kr

a u-i turlihlil1':

ilgiH dE!'gildir. §id. tann tanf ndan ulu gon elt'ilmistir. Bun<'l bi'f prensjp~ iyman cder gth1 li'lanmahyrz. ne~ n gelen bi.r esas, mcseh! halkm ScS~ hakkrn itsi, genel yBnc. tim, plebis.it gibi esa~l;Jr tlutada degtr!;b:dir. Alm2n sosyalii2mi kultiir so:sya. Htmi olm -la b-erabr:t. gene bir icsya. Jinndi:r. 0 haJde bit' soayal diiun pe·, §i de olma. ldlr. SomlJ:ut bil duze1"1in diJ ilnU1dugi.inu vc alman !!'OSYLLlizminin bu. dunni InI£ :r ara~mda kur.acagtnJ goz onUnde tutuyo . Yah'ltz ekanomist, &101£ keHme~indei! k::t~JyoT' giirrunmek'tedlr. Onun yedne ~urk~ede dal1a 1!i},a.. d.!' (es.DClf) 'll't-ya (me sId:) k~lim~]uiy. Ie ifa{]c rdi1ebile~ek (Stand) ke1imsi· ni tudh ed~yor. evld sDsya] alanda. ki me'Sl leri tamyatak, muhafazasma ,{all aca;,c., erekirb' esits;zBk kuvv t· lendiri1 c~k. m~sl k 'lfe esnaf kurLLmla.
lravTamJariyl

minin

ortaya

attlkla
so yaliz:mt

l

bo~ ideoloji]el'CC'r'i:rkle~n'iek

y.apdacak

bir tenkid

deJ.c~ !Jim sevgisl,

)Turd

heyecIJm

gozc

dir, Alman

=

i~in bunlardan kurt lmahdtr. Somb3rt. Ul~ Jlozo 1 'e ~.Llyan•.m ese· rinin son bah~llidc cl vlet!!\ planh ~kr)nomj:r'e go~ct YJpmakllll yi.il~ijmlii DId". gun<l iljOart:t cd' '(H Bti.j;.i.K alma ekonomLlotinin es.erin ne deger blli': ,l"r? E::;~~, dort be) <lY' danbcri alman Las, ••,.,da epi aytL Ildr, Bugtinkii slyasal tejim .. ""ri. anla§lJ.
dlgma.

li.os,al v ilozofik Iikir_ 1 r baklmu:!3 ileri. stiriilll: iiir. Alman IfaSTni:\ ili§en saYJialaTm birer ~ yi bi.i. k:\m olmaktan ziyilde claha ~Qk a.lmanh· gl hakh ol.arak seven bir alman bilgi. flinin el'lfi.,isi hiikLimleri o1dugunu '5o)'liYI!'Hm. B~r franS[2, bi. turk sosyologu ria. franslzlrlc vella tiirkH.i!l: hakkrnd:3 Iynl hiikumleri iler ... urer. Hatta 50S' ya] • demokrat biT alma mutefekkiri.
meS ]a ",eE p.rensipi" mokr3t>inin dugunu den
.illm1l'i"l

~arpryoT. Bu evgi ill! bu ht-yetan• gUo ze~ bir i.i lC1bla biribi[ine baglanulJ, Esel'·n ba§langlc~ndaki' hrr feY AI. mauya i~i(l: AUes iiJr Deuts lil:md, ~lij dil~i.ince He topril.k a:raslodaki: Hifil· f.in dtlsiu'ru.dur. D\i~i.tnce hayah h~U. igreti \Ie takma alan Tihki) e i~ln btl diistUf. buyUl< hir deliS H:;!yna - I olma.. hdl'l".
Sonm (aIm;!n
54»

so.

a1izmi)

dog

\Ie
f

ore, iyt gOlte karr~lI ..ml; degil. dir. Bizl.! gore Caiman sO~j'.alizmi) cs •
ri, hi.rt:iel'dll gin
5i1gr;.1

nden ziy3.d;: de. Irasn't3 e\veri~,lJ 01Netekim 1911!; A1many.a)'l

hele Turkiye
tasl),or.

i~in ders ve:rici saytfal bUyUk

SQmbart,

rndlistrinin.
In bUrIln

c:c.Hml~rini

fazla

i'iu~t II!dicbili'r.

a.s.t:tgl Ll!iUrlOlmd.1[11 "ckOTlomik~, cemiyu d'l!gerlel"in'll

1 - A 1m.i'JnJa:r tarahnd SO"y h7.me alman o!l.yaHzm~ tl1yoruz, 2 Alman nIh ve ~r ! na LlygUI'll os)" Iiunr almOIn 80 \ a!izmi Diy uz; 3 - Ulu I ekonomi anlamlfll <3§lyal1
n r ", omb alizm tt, 1m n
kendtlin
50SY'

rlna yer Yt'rileccktir.

EF.;naf ve me: [ek.

Icrin
bu ledn

yuniyu unde hurr;yH !far. £ak"lt hiiniyd t;lmrrSlt llegi1dir. DI!'iI'let
rdt'c.cktir. urriy t £crc Esnafm ve mlesl

konlroJ

11-

'IItsi is:;nde

3.T1IgJ.

i)!mi

iyo.

it j ilulen IIlman osy.ab:t: nlln bu ll"5 ~t:. id lrd;und n h hlrine knr Ilik olmll
l

rilhnd

6

ihr.1 n 1

IJY~1Yor: Br 111m

n'lHII1!ln1

,c-

na ~ngel 101 n uaz:I fikir h3 t I klannl dev l ort d n knldlrmah( II". u h sia 1.kJ r [113. d r tlerleyi di.i i.inc~&i, :Jitlik ygu 1.1. monolon ve her yerdc ayiU 01 aJ1 I!:n fi kd. Jlk ~kisj d rook· ral§ 1I11'1 onunCl1 U flroleta:ry;:r $o"yalaZ'·

j

siy[e, sooku egUml dlli bir ,<J'rIiBi kandlrmJ~U'. Niisfona] - l].oS)'31izmin !::augiin. kij hali, ba~langll;t~. Ilsyali5t ycnc::ti . mill. g~ttjkiil: zaY1£la ma iyle ald[g] §e. kil Somb.:llrt"m k:ilaiblndllki. sosyaliz:me y.abann d.egHdir dent-bilir. Estr~ dev]etin ooln'§lnl. .hi dl!:'o zi.yade ki:iye, en· (!ustri l1e t:~dmde toplomma ve tamiim· ]ilnma Ur.Old!iS'l:llf'l'jndeniZ1}'a.de ol"ta !fIU· fa e]veri§l:i bh !Iya. gLidiihneEOrn.f. eke. nomilr hi.)'ah yuzde )'iJz dtvletl 1otirm~k yuine liinh bit' konomiye ~eki. yor. Nasyo:nal. osya1izmin :;olcu ego l"mleri}'1 bo.: i en )'2. ar]ar. §uphesiz bu c;agnyr kab edtmi)'eceklerdir. Netekim r hakmd:1l yapllan tenki~" krin sogu bu baklmdan ~sC'ri bir gui(!

~932' yeo !kaoa,

idare

~~

ba~athgn'id ..T'I ~ik! ..
hcnUz

dcniel:' bun:;) lflanm!llilr'dr. Sonra bUi lia. 131: b1l.lgLJn ilil" hirer v<llua olsa bile a.C8I· ba bem bir Urlh d~'II'restnin "Ita-dlgl. bundan dolaYI arihig birer Urilrli olan va!uf1ar degil ntidlr?
Jj]

yet ~!;liy{u. BOL~atLik doguda

att

ta.ya ~Ikma.a I.
rinin rUror.
kuru\L!~u,

F;tk,,d

dogu mtmlek
do-

e.

bu ba~thga
&a

uy•
lyH

Nibay~

Somba.rl
SOllY'"

Ac 11 yenl hir fl!e1i,mcge alman
'lIt

'J I

sosyaHzm

amlay!§r,

;n;:abiil <Is,]

Tiirklyede lmpitalizlIli,

ba layan

f~rdd diBr:..

1izmi.n davaslm Inn d~lm~ilIbl L'aki!ieak kadar ayn b'i'r 0.1:'t.l~tnuyor mu? Bunun4 1'0341 Jlh i~jnde ~'azltn]l'ii o· lan t:ser" bin (1:"pit:aJizm t~J:ae scsyii li.zm antituinin, veni bh ~['Itezcle toplandlgml Hegfl';n
hdlT. Eser'in

ckollomlsht'l'in kilab.

gi oltl!1 haJ k
",~rebiHr
kumo larm.'!

kLi1ll.ir sQS~·ahzllline turk

-.1:'0.

la berabu

mi? Bu u~gerli

2iL;ngin clU~iince

u £l.Iklan

all c k. Sombarl'm

du~i.iIlJ'ruyor Bu ~cntr:zi .(uTdunda ""ok ynllrgamam"..

dine, Tuhuna ve ollitU ~iJ 'rer uir IbL
,ac:aktLr.
j ~r '1nolJr

::a

Alman.yanm C;e'5.C" ve gay :;.iJ'~ norr bi~tigl "Ydli.i: elllh in ben. t:iri;;imini onl.Hd .;'Iycla..

li,k s~ymaktadIr

bir ll-l ..kt~ Lnrd!.o:acag~ dUY~L~I.[[r ;,aK deriT1. I ~kin "Iroan rroFe'l.on.tn-

:t- FA I tR 1
U n;lZr'l
...

't(' ~~

tint. t'rl( ,It'Tinded

.-.~~_,~-~--

-

"

_+~;::.,

L.:

~'.:

.

.',

~

••

-...M- ~
-

._~~~

...

~~~-.-

.-_--

~

~___

-_

~_~~-_

---T

__

~-

_

•• j

.

'.r~

~!!' , ... . ~ ,.

":'1-,

• ,.,.
.,

._;. .'",,~',

"1I!!rr -

'.

'-:..

..,'

,.

1

•.

t'l
11 K~
J

J

Jlli3.

gOt" ...
d«:
l'E'a yalllnd:111

A t·r~padllk.i
'II,jgo.yOlJ.W

sl¥a:.;al dedlK'8lwlik pak.dal", ister

e-·. Bu~ui~er

i.s Il'nen mJJah .. d,eJel

f'HlU~~ h (t.,j

1 aSI .a..al m8I'Wjtll'. -ill .sOD i ~i yll
OInJlhliJiJrl, qbUldsl"l'

-IoU Y.llrut liu dell'letin sib;tJm'mrdan goGirij-q. SI~J'l'Itf

yepye-lli ve tan'Me badise k;U'§ls'nda~ y,Z" BiJZI II ~'rupa u/u!ilarlmla IJlli:tli~ yanltgl bJrak~uak paganizme dcSinmd;
Son zam(;l nJa!'dil elfl gociilmemjl Dir

j~in 1rlmJJdam~l.n v.at. Eskj
mu~ t!!lnrrlar, giimiilii ,en; kirlJ'l:;i ~,JI{..;rr/ar.ak yenidt!o te'l1'lyor. Birfok

ve

uluJwl ..
yerode"

uJdu/dacl

iri'lltdeki dJI
91lceldlurk

Slyau
yl'l.i'.I'l

putlaiftrdmak

is~
QJa~

Adanada yeni C.H.P,
kuragr
Adana
~(I

Vurgunculara kar§1
A dana, 30 {A.A.) tlhaynnlz
ularta

S.:l'v~tal1

yol
yeli

g,5stt!tieiff!'rr 3\,rJac;di:

IJasi!i~.

vakmd
bi,;

Sl,.umu tap.l'dl. TajI8§.rn-an gibi, A. i'tll.pa dip1comas;,si, s.8.nk!l'

de, e~kis"
kjmisi

kOlfuliJl1c.iI

(A,A.}

-

Ya:pdmakta
Part]

elan

lean i [~rndill

toplamll1 lUray

vlJrgune

Havacihgtrruzi kuvvetIen·~irme k ici cB__. di .'.H:.ln . 1rsmalar
-"

'lanNIIIe. i~in,

IiIte~i. kjmi~;

afro
bil slk

C.M,P. binas.1 bitmi§tir.

burosu

va~ komisyonu
§..ker 5<1hn yl"rli

narlo ndan

fa:da

le-r~ 'U€'f alabilmek ifin bel ,&n her, IJBmle tmie mecburdur, Boyle old'ugu la"Ide" her devJet. yonllmalrs,zltJ, yd.
ID' IZlli .macJ!U"J'nl
IIj,T

bit kUfu iterl sUl'uyorlar, ins.mlrk

Gtlfi. ylgm ha1inde bir dhlden bol~ka dine gefii, sEk gotulLir.

pek yakmd-a y 'ni yaplS.n1!. til~lfIa~~k we ~imdiik:i yap 1 t..mamile halkevine bH. _
kil

seker led]f1e "nin I;~~ mur iyet genel savamanhglna verlhnesiRII J .. rarla~Hrml!jllrr_

talihinae

,u:'. Ltbl".

,_.,
JINl.

YOI'MC",
;ilYil501i

dde etmete iJerJeyen oil' 1.0'

~<111!;.:Ill,f..

A dC.:lJk. bu bBdJ~~el~r. nis bette rtri dirJ.lertlell, daft,] ileri. dalj!'t 1I1aJnukig. dall<l r.:rsyQf.!j:~'1di.rJ/ere ge~il
~ekfinne ydda'll oJmtl~tI.lr. Bir uh.!.5~n bil'l"cl'ce

yagmur
AJal'l,li.,
](;ir1A:i1

Pamuk kurdlarryle
be k, Ada";), JO (A.A,)
-

SaV3§
bi:r

Son
Mil

el!nl,',ifliHHlil. ir;:durumun

30 (A A,) guney tarafJarma

-

~o~'l1cnLu:!t'i yat.nl'It~tu.

O'rramu:n'll

B~~bakamm]zm hava ku.', . kUfuhaymda tarihi~ soylev;ni verdigi giindeoberi mern'~e din li-=r yamnda hava tehlik ... ini bi( n r. . yeler )'azmak we Yl'~~enleri bel~~ mek ic;in yaplla., .;.. b~II'U'l.rall" .. c ihB~kun.ZU:1 bu vol dt!. "'(bterd' fbi·

a~af!.

AJman,ada:&.i

degi~mesi

ol_

tur. Ver-<:ailles'; t8D1yan hir rej! I'liin

t.:wcmay.m btl' rejim alme,]. 1.:,ikJi dnle!Jerin bURa gore t-edbir elm.l.rl, iki ,11m takvrmim- bic alay ha. )'liI'iaJ""

yll onceki dj't,i010" donii~ilnii urih yazfil/:f degH'd'ir. Fakat dikkat rtlerse'K goru,'uz ld b,u:tun flu egiHmler. J',erine iyice y~rlf!~me.
bifllerce mi~ hi" 'toprak yeru;Jmj'§ bakarak
d<1U

sonra,

yagmur ~etiuimi~

koyler-ilc.

Cejlhal1

ve Ol>maniye mur

Yag-

~e\lrC'sine

dii~m,eml~tir_

i!t:ulm lcoylerind¢K'i ]lI1lI1JlIt:ll:11:nd.a gariillen he~yotisk'lJl,:rd'U ife onemH bir N"a!I }'''Ipdmaktildu". Once AkdJalll1 'll'e Akd~gil-. men Icoylelri,nde goriill,en hu kurdJO!I'f, }{~.
]ayuZ' ve Ki:rhasan :mb~ miadc
)Tal'l

yuk 111!;; mT'lUJ,Harm
I1U~~Ir.

ii !&lunde

~* _,

psr~asllifn

~oki;imUlerlt'

d. Jer'!! doJdIll'maga yetmi~tir. VII! g"ll~kten. bir baksma grjJ;e. uiL
ib' y,in]' ,can/rhkJaJE1. AlImUTJra'flU1' h'Ddinr yeni birimindt!' to1lUtmasr ile oukilerin ana MylEce 'tanrmJI. rrntijn bu.. dsn ibn.f'l't:l.ir. SilJb ytJpmag.M i~ir"i olmaY.1] b,,,

san;rlill.H'U andull'. Bjz flu haUer.e ancak ve gdifilfl dil"BJn:nJ,
~1!

imkai':iJaril d;o~omik

eski$j'n,
,b'uJirar.-

Adanada bulunan eski eserler
Adana, KltSmanl1'l m£i.ze

kciy~elrinde

de giktiL

ye

UnliMl

i!!:yar'lui.ll!' saya~a

il~'i ye a.rat;

gondcril~:re:k:
buluaan

roa~l,anm~~trr.

tl~. vurul.

I

A m 'n,VII • srlsh yapan bir Alm'<I'nya UJusJar s.Dsyete~ine girdigirJe sed .. liIen hir Ahnany.iil .. UJuslar s(Jjsy~'~,es:u.
dell' kol/.lrnnl s.ilJr!!lya s",J1~ k&ntl'oUara

S'r1r~ntly.1 dUlmu~ uJu.du· cia .rasdlj'(lrU1'. Vt bWyora'z Ili ideal~ a~ etlan bir taKtm gell'~lilrJer;n ge~ki haytanl,lrlarmJ bir zaman rfil1 ke'nd'isi_ ne ~ektn bu hare-leeder, hakikig ve ciddig :bir ih,tiya"ult.l dotmiJd1i' gib;, ce .. busbiituJI'JI

JO (A.A.) ~ t:a~'''anh~LI1da

Amerikall

H" Taro
5.('1.

... hi'i bir fayclia!tf olmae

ve ~ehrimi~ oh,1l .~.

s:dcu aga~larma
l'Ul1n di
l

lnt~k
'Ie

a'~lsl

diT~!doriini.in

go.r.ili 6nun.dt

rnaktadrr.

r~ktijrliigii
1:I~lCI

A1'li1!l:il'
Ulilt1l::iiJ

, u s,u lC:oz]ti kule de y,aplbu;Jkt.a !d c5J::rler ar3~tu·m.amdall
nll~ldir
a.h:rnml§l:lf. SIC

ten Inhk k.. lern a~J
t'(;mi~hr. ~ehrimize Blllnlum gelmesi

is-

Ol'lem1i §oubM

boil' iki giinl!! Ik.adar beldl!'l'Iiyot'_

klan" (I,·tmaSHt.
SOnllna
BU
)'Ilki
eSeT

dan
ka,u

salglt

,~ah,masn:1I

'll'ab v~lm~k isredi,i

slFcmtd"ml'l

da hi,.

bnak.uak blllLJnmLl~ ~hd

hta.nb'Wb
'11'1:

gitmi~tii.

""kar.l bit

AJmanYi1· Bir~(ti
A.I

!tara - bun/ardstJ j'con bi" AlmilflY'"

boJ'.jJ1'J egen b~'r hir; brl'ill'r isteme.

bi~ zaman Irar."riayu:,u:.r ola'l'f.Ilya'ca,khr. Hel' :zamllll' dalla r.a:;y'Gi'1ele, her ~,;i~ mal'] daha limige gideon i:ns:m ,cell'liyeti I1'J' bug,ul'lun ~n fieri ve bi.iJyirk dinJerr "if hale gelmi~kell fOlk eski ~iJiiard:a en ifke insanlarr bmh12hilmi{ olal1 bJ"r ulflm puUarrn bugiiR yenlden dirilebifecegine inilrl.mak ,",u· yfik bi,. saO,k oJur.
bile dotluamaz' Y!iJnu: iJj'z bu .h <!rclir:e Oert" ba.ll:af~k '1.iuabifiriz.:
§Y sal.lillfJara

~.ah~m.ahumd.a

700 dlen fa.:d3 TarsuslI:rL
en

Niifus
EregB. ya.pllacak 1i'lrll1r rataj genel

.. S.aYLmI u;m
Du yd 'i~hl_de niHlliS ~ylml

tehlikeleri iin';yebUeeek 10.-. dar kuvvetU bili' hava ordulul'Ihib etmelc i~;n tUrk ululUnun hi" bi[' oz:v,eriden geri durnuyac.a':l fikrini. ner~ lliitenler rA'IldmamlS .. lat'd1r. Her gum iUElrdl~n gele'; ·bir !If-oktel w.af la:r, !haY"" teh1i!.:::~_ kar"l c.ab~malarlfil dUl'madlgl', nva. l l1'1ad~:;1:. huron uy.al\l'drnl .... canhhil Ue devam ettigini ve ... gut!erin git~ide ge:nl ... ed~::'~ 'an ~ l
tiili'lii

YurduPlu:zu karada.n we dent... den oldui'u I'ibi hll\l,ad n da "':T

latlyor.

Her diledLiifi~
~ilrml'alan

\1£

dtile:adiiini ba
hayati

bunlal."d:ill'l
OYdnln

4500

11) (A.A",

Uirk uhrl!lubu

}ld o.l"iI;C CUklllT

oldll.4g~ anla~llm.Il!tIr, mijze~int

baYit'ldtr Bulunan

biT

par-

godlC'n
ispc:kterll:Ti

ge~irm,-"kte

hnlrllk. olall ntuna.

hedefine de varnakla l'ecUremezd~. !'edlnnhrec.ekt'ir de.
~¥:¥

1j;a.1u St'hrimiz

ta~Lnm<lI',C1:adTr.

bUflII.ya gelmi!j!lel'dir.

H.em lEnd; be-m de ij,te-kiJeonin eDlrrf'l'ya/j~minjn kurbam b'i,r Almanya_

Adapazarda
Ada.pazilt'I, 30 (A_A.)

deprem
Bu sabah

Ad~n.a. 30 (A.A.) - Ha.va uhU ni bUeD ii:y~ yazlIlIl1 .lII.rtmabadlr. YaJ.a.q
dun i.iy~ yazd;tnl.!Inn :5.ay~1J verdi'kneri
aYl'IUnI§

ilk okullardan f;[kanlar
Adana.
11 HII''Lunda

Yeni l"e tue bir emperya1izmi"
BtCJ~ "'ll'li g~firel'l bil' AlmanI'll.

urp

-r.
!!II-

Eski Aimal'ly.a
I'esuldaki

ire yt:lJi Atmanya
lut .... "

bu [;jrklar,.

"fO mi}JOfl JO:Oil.j]'Ja

j """" il)sal1hk, eHoDomik

J

•4vcupamn ''i;lJ bile

t:ob~gini
0

6ir m~mlelr.e'
yoJ
.memle.

nJl'lda anIak callYfJl

Vl'

belhi

de

ddfja

lmlmm Yd• iaz.la (iI,nun d(1·

!Oaa.t :i de on santye si.ircrl.:k b';'kesi uy. kudam, uyand Iran blr de:pl"c:m olmu~t'lu Zararr yoktLlr. D.:pre-mden sonf';3I 4.30 d'a ba~layan }'ilIgmur Lal o)aral.: bi.r saat ka,
dar si.irmij,.ti.ir.

30 (A.A.)

-

UU4-35 ders

yz-

para

17~l1' liradrr.
kC'W~&)lOil

ti6 ~i,i ~ BLI il i~
yak

~e"ril'rd;o:deki ilk ok-u1ta.!l'"darl PiT krz ve nil cdn~k '~3lebe ~~lcml!jlhl:'.

alan

poek

ki:iyh:t"e !Ylkacaktlr'.

'f""

kada'c fok degiij'kWr1~l'~ bl.l iO miilyonJu

gurduju
Y'i.rnliJr,
~ar:uk",olI.

eli gOriHmemi.lj i[inde

2'dt, ~jel'

buhriill"

bir cemiyet IV!!.' lmmmmakta,br.
ifinde
Slgfflt'lZ,

ayni z.amand.;z d'UlI'Y<ilDln rn iteri telt".gjn; t!!linJ I.Han biE memJt"hr olmahtor sa id!'.
Alm8.ll!y.il,

buyuk bir srKmU ve bu anda en akla
~n

beten

Her

~D

lIe, kelime
Utfl

Curnur Ba~kanhg[
mulla.y bah~sindr

BandQ'!lu.ngn

Ka-

Ha va tehlikesini bileo iiyeler
ADANA'DAN: BB. Garip oglu tbnlhim,

",oereceii

kOft'Hdi!cf

U'us ba-1ta,nbaia lulavuz
iri.'Jimel'eri

progra:.ml:
1 ternm u..: 1 !;IlS paz <lrt~li 1 _ Mozart· 'l 3-

KIl II

UJh.d ~ &I"'iimm dli~i.incl!'lt'r

elk, yo'.

Tih"ki-

AI ...rlJ.pa

d'Un.IIDIJIJU

I"'p '_"11

r1~ii~t;rmi§dl. Yalnlz hrulisi de, "'il~-~r
wzyJlu ka,-" duymll)for bif degUdir. KendisifJiu istekJeril.le smJ"E

bit" bir J,'rt.srm hllJkrh 'kaf, .. srnda yer b.rJlilbfliyor, Bil' kCiIUIl lieee)'!!'
I"i~

fl101'nl.f/al'

git,tiiini biJrned~n
yoklayank lie b~l1~er

ell~riylf" rast.lryoruz.
Vi!:'

bo~JlJgu yurUYUfli .. BiitutJ

yede tV/ian - azete ve der,gUe· .r·e hel :run verile'n S er ke1;melik Nueleri de' vazlyoluZ.

1. KJstm Maq. TUrk

G. Pare~ PastoraL

)'IU~k yUten 2'\1'. Bizim oflu AlIi ,ant.. lOyd bJr yUkt:n ZO" B a)Qk&I BUilD ., zin'eanb lS. Beki:r ojlu C'Jtm;g, AJi!I oilu Hrum y.tll!"chmZO )'I!hk yDke:a. ..

m.

{;izecegl gun, 'bu

life s~ndeliyeTtk.

t3.zyik de durac.aktlr. Te-ldib. is_ tekJerill vc istr-klel'le bt:tab~t kafJ{ Mz· Yl1un artmasmdadsr. Ger~i. ldiyuk saA v.a-I11'J bnai:trgl yo.'l'gunlulda .ko,rkLl, ,en ktlvV'etJi d.evler:Jel'in dil'lomasisJl1i &ae
§akarlllm ...z . H;amefmrk: IJlkJI oilPqrur. faattir. j;3kmaJklara fevirmiitir.

hallere
yzkdsyor,

gazete ar· tIll &11 kelimelerin o,Sma.n',bass'lJ
calar,In'r

Ba "istey.

...

Me'ndelson: UvC'rtur: Ruyblas Sen-San·: Dans, Matk.abr
2. KlsD'I1
Fafli'te

Milh.mut oglu Hamil Yind1llll 10, yillg ylik-en ZOo A'~I oglu Ga.dp ,ilrdrm 10
ydhk yliken 20, Hamit ogJu .
B

pr-

k'ymer/er
srlmaz biiyi1k

bll :l1'aaa en S'.1r~

ku1Janmry.aca,kt".

S3'mJan difJig

j:IJ.anrflan~

bil".

bu,hranJ3rtn .frc~:JnaSf oil'l~flde hir yaprak gfin' sjjrjjklenelJJ:Jei;~gini gor~.
2-

1.-

K~RK YEDINCI LISTE
$a,),ia

5 - Verdi:
6•
G~·

i, i\yda

= Yayulh Or,n,ell: Halhf. ya)'lnfriarJa

Dvo.jak- Oans. Slii1\1'i~ No.6

dun W ydbk yiiken 2G~Sav.ath oglu lbm yardun 50 ydhk ytiken 2O.S;u.attia o'ilu MUIIII:ilb ),a.r,dIm 50, JI_W 20, Mustafa oglu Temu(" yardnn
hk :!lulleD 25. YUII'llllf Mlide'!i1'Ycr 30 ytUrk

ylikm

sn .fd.
yardllm

yDiJl"lIz.

k~biliycti aTt ffl 'I,
~;u ViiI'

""e"az
men·
SI·

ha,ddi .. gen.i!Jletj·]mj!i,

sinirler '(ok daya.
ki. men faa

h~sap da besapt.rl. AlVrupamn

UJUSId'f ar.:Jslllda e§J' gOI'UJ~mi§ Mr ulus~lI~uk ya'l"I.p viJrd~lF'. Bu ya .. rl~ yalOlz ekonollJik alantb iJ'egiJ, fen, safJst: 'II'E'ahlak $;l'h.alannda dOl. he, uJwsu
bir
I

d;.. f'.

fi1if~'erH"i'1"mek' Joiru

deiil19,30 19,40 -

RADVOLAR
ANKARA
Di!jO~inin saUi
MI.uiki;

yasaJ dlllrumlJ, hep ge-lJ,e AIm nya etra .. frndtJ doadugune gore. Q1l'UR istekJer;
ve kaqrlu'll 'letlbill,el'i,

atal'~i

kalesiylt!

fevil'meye

do'gru

fasal e.m,',/ddurn de 1,) i'aytJl1gll!rr.
Fakat.loyle rupad.a. bficlin

Avnrpalio3!ki Sr~ bugl.i1J~ b~gQn yiilz:.
ilJtiyaf A

hil bolklllca, bu c-anllilldara

v.,

Ts'gmen

,eRi JJ.i~ bicley yoktlJr. ButOn mesc/~. yeni AJlll~nyal'll'll kendil'li onatm<isr. lr.Br'cr!l.akiJer~·n de emu onllmak Ir;in lu'r UkW1 ~iJr-tJar }rQ:imilsu;ldan ibare'ttifl. 1£.

gidiyor. Ulusal ek@nomi. IIlusa) sanat. ulrJlStJl edebiyat, ulusa1 Kai'UIt.lJard3J1 SO.liT.a ;,irndi de bu ulu,s!t'lJiuk B,tlm~/lgr. IUD sen e'I'fesi ~l".II"ak "ulu$a;1 rtilU/t• is't.t'nildiginl gOrUyoruz. flu llat/,rSfile basil fj,il halk ,p,silwJajisinil'l' hd;l'isini giirebilil'iz: 'YBb.mcl v~y~ di.ioimaa sa,dlgl ulu.sla aym
f nr.rya

2. ~ Ri.EJ'.ayet = Soyifmti Or.tlek~'" 501,Q'tfo Jol:qfl'1 .oylen"i'Ie,re gore hURdmel 'ekrar tlegi,f!ceklir. 3. - 5ulilperuer = Bg,.lu'Il Ornell: Biz '4]!'I",llz~ lallal 4. 5. -

yUken 20, Dimitri

Kokona-~

yarciU'lll 200 ydJrl£ "ten

lO., 8 miln 01 ..

Ru.'n = l),.kiin
rinJen 6irinin
!!lore •••

ta),ma.= deiili,z,. Galil = A"maz., bOl .. d.dRul Orne': HUhiimel
orkinl .. woy,letiiiin'

1(§l:'ytan Ro~rt) (Aua) Mas,senet "La. nuil espaGnole TchaJiko'O'.s;,ky (Onegin o,en,
Mry~l'b~er

lu SuleymaJll yardlw 25. YILlik 1ii1Ken ~ Me\lmet usta na1\.:mt 20" YUlIuf Sami
~er~i y~lhk Be'kir

Rubernstein

20. Ali Ga[ip
yiiken

Akbi'Jj'

yardlllD 2D 20, ....

20, Coul!lial .Hti:seyin

ml.u 'Uzun

'slIlIIda'f'l a r fa)

y,ardlm 20 YllhlI yLlb-n 2j, Akgllne:t yardumll ](I ,dh1£ tum
S<lbuneLli yardJtD 3D

B,izet I{Carmen

"Torh:dor

••

J'O. MtbimU

Sel: K. Cckatcn'liki Piyano; Ulvt Cemal
20, -

ydlrk

yiiken 3{!

tapmak

iSM-

Ziraat V,e ileti aati

Lbtik fabrika&w
Iltlkdi

Gh18'1~d

Limitd
Arah\;

ml"m~k.

iel eJastilriy~t .1lr3JmaZSti b!1 oyun d'i1lis pelt UZUIl' sci/reI'.
Bur-han BELGE

,AI
himam

lesekl<iil" ,

Buyiik harb~alli' SQI'l:r8!, harbm mo .. df"l'l'i' i.nOl~rar1Nl .Ile" kOTk,un., bit' .feJak.tt ha1itJe geJdigini gOJl'mi.i~ ohm u}'uslal' MlISrnda kaqfl'lklr al1Ja~ma ve dayanl~ ma' h;slt!rinin kuvvetJefieceii. blsanlllc VI!' acs/u/usslllk ,{ik.idecJnin gem'JUy,ece'gi Mmet.! hrl'1ces tOlJl'BhndJn u m!:.! I" mU.JrtI- Gel'f;ekten IJJJrlJer;lesi'nin Uk yrlIan
ira:

Not; G.azelemize lond.erl1ec.!1c YI.'Zllarcla "111kelimeienn, o'lmanJ.1 cl\la,rl kunlunlmamal'l'Dl l'ieii! cal. riz.

2'0, ~I)

,n, 30
'20.50
1 -

MiJ~lld: O:rknra k01!!l11; ri (Plitla 1
,03 n'S tnlJlsik:ili

I lanb.ul EylipB.ah!llf'iye
BudiapeiN

sotak 'No. l. IO(ta
Belu~ Erkwn TUrkiyr ~L

~

Habcrl~rr.

'tili y;!hk rUke:1Di ZOO

Mill! Tur,k SigOl"'ta Anonim ~irketi nde sigortah o'~up Ankaradla Bi.iyiik: Esat baglannda

bill uITu1dlann

gel'~,ekleft;gi

bissi,nl

kain ve bir ya:ngm neticesinde ta.mnmile yanan kij~kijmtin bedeliirti oucme ve leap eden muamelenin bitirilmesi1ususunda gosterilmi~ olan kolayhk ve !;abukluktallt dolaYI tamamile: bir tUrk muessesesi alan mezkfilr ~i'['kete ve '§i'lI"ketin Ankara ac.antasI AdHyes2IraYI caddesinde Gen~aga apartmam: (5 numarada Bay KaZlm Ri.i§tiiy,e a~tk

vfll'C'c!;"k kmiulda"u~l.da dolu.d'lIr. Fa .. SO,l'iJl";;JI eko119R.1ik buhran ve beth"" da da1'l.l bi~ka ;s'osysl s.ebebler tlf"lJyfl gi.rdi
"e ilislmJ,k, had, yllJarrndall 1I1.c,,3 biirriyerin deh!jf'tifJi .6i.rdetltJire Rludlllrr bir (Jz:lldlllIJ f1'lJIta

Fa".
,fl.

g.eliYE' atdl,/a, biltun

te~ekkiirleritni sunmaYE bir bon; sayaTIm.

malnevi1,

btl" .. r.tkard'l. Bubran i"ftlll:~a ta.fk'D ulusfuJu,grllll ve dlJ~manlltm krzgm yelleri insaql,. gIi'i u.zeril1den <laha kuvvi!!'dr f'siyo'l, Ve bu cehennl'mig guven$iz.1Jk h.avBslnd'lIIn i!Me bulJran ar:nyor. G6Idliia.mih: biil,tQn bu 8Ifa",~13f' !Jep b~ ~.d(.maM81'J kUf'tu'-

I

Ank,arada r;oCWc:saraYI caddesinde SO :No. da kuru yemil~;_

ancat ba, v-ur.ul,an ,arelel' deedi," g,enifliii'lftltff ve bflyukllJt,QruJ,e
ma,k it;indil'" garatlm'iyor,

Dan K Ild~niz
ber.tJer

/JS'II'uzunda

'Y1:"m.ac.gllll

on£e bild,rmi:j
'I)zlemi
aViDtllJl'lIy8

,QIlf,uiUlnu.lZ'

yi1zme yallffj} Ian

geri bi',.ab/m'~if,r. ,Bunuaul
ReS;l·mler;1fJl.zile

dUD.

iiiltlSf.

d,en1~e kar!i' dllydultlatl n' .a:U~yl~ ek~euJzlfrJ

"II,pn

6i,ffot spotcg'i!lrla

tBRARtM

iJ;zel'inde dinlt'Jt!e'R

,apan

g,t!nr;le'ti

gi5IIlYI!J<!I'Sunul'.

Cdtm, iokanta'll
b

B~nkalar 'Ca,ddesinde

IURA

~ol nefis temiz ve ~e,idli yeme.klerle B,lRASINI ancali l)ll ·adabulabllir's.iniz.
a,'-;lldl'
il

~~~~~~~~~~==~-~~-

Idolu itfl.

lruml.,

ULUS

1 TE

,1UZ 1935 PAZARTESr

'l~ylJ

enrmve
B. Yrvli~.
g.i,in once, ilu~larl u.cnan

~

zetelerde okuduklarumz
foz l)uliltlarl
3111

I

II" Y m·b·
Lf!m·r:lgr"_d~k.all.a

Pravd.a.Llf'ningrar.. UNLit simdi baJapan

0-:;
ycniden

}nl danlre ri Ja.ponyanm,

arahk lar la, '~indl; yaptlf;:.1 harh,
ba~l.Jmt~hr,
yuma kom'~ll ikleri ordu tehdid eden

M.n'll~udden.

da Anleri.ka
I'
valhYI galaii.
'h.• .r!il ikylltm K ,M:

26 ha7.lf,]n Iki..iiiik anrsnt ko: er nBe.lgrd, bifka~ 'f'a§i.st klana(l.nlT[

AnH:riha ft:.k itterin],
"It! kl.lm

B.'r/t'!tik D vlel1e.rinin bir_
SOli

da zararlar

gene pek
ile

8.llI1d n ve P,a'C":iii yg1cu)ugllndoul p;n!am~ntg :aHmda Cltir§tiL 0, 'lie hi~ u~klenrniyefl kendi,

7iln1,wlarda,
kaul"
)fmilS. r1dil

hi.iyuk

~(I)'

d.aya.nl~mll
b~~.iyordu.

btiyuk degihH 11£ rehllkenin onUne gCljilc-

i,*in ba~Jndan k I:illlln-

a~ &1 iki kava

kum

bo~ltma

ilnm,d':lI'l

kail/i.l1'maku-

b~['

du,
JHZ~

BII f'f'WM/;lI'

~arut!o'n

)o'ardllniyle

&e~lmi:q. ohlin, n blllclisi'l11aq;lktan a~l~ tenkid ctJu.ek istemi en parlamenre, di.i ijro m"s almaYl' Rej"1f'i ~hv~nin~

ge{e-cek bi« luuk,I.Hu;Ju.I"adu. Hum Isrtrnsleruun sebehi Vi!." iJuf7/,uiJ kar:i1 slsn«; Cdk. f;;utler hakkmda incell'meJer-, y ph~f' tU1'1ii'

haUer

(ilj'.11'11anlJ'J;rn

Ih~bu.ki UU serrenin biilli!hmgrctndanber] elu rum lli:rd'~I'!I,bire kijtill~~ti. F 'hd<et imdi lcc!ll'iorl.lIn!; nis.hdll:!r a. hYQt. S~fI'!Idl lOO bin rni] munubamdilkil topr~kl.u H.ililflu getirentoz inlemektcdir ve Yova'mn trnalara nun 'be rab rind-c Isrrrab
li,

GOCLER ..
&imdidell ko'yHi.Jel' go~e ba1ll a d1lal",

u, 1933 de notudi!!ftirile.n. bolgedeI. gilne)' dogru He.rlemdctcdi.r, Japon rni-, lataristled, ~u~ey ~i!l1i.I"I en boyiik iki §~hri olan Peipin ile T~Yilm~ini cl niituf,. bi::ilge il.jam: 5o'lurlak i;in IJUI!j.ehirlni L~~
gal -tmek
iSl>e gindc

oldulr1arml vc:rdit;~

saklailltimato.(Inn,

ve 0aJUnda

(utm.alarUlH'll

dyan.a

ale 'lie i.ilJu:dr

han

mak ode~'ini UZflril'J€! alD'll.§ alan M
I"!'E

1~11-

• .Biiti.in Kam; bii.iyiik binr a dll.":

biitu.n Nab-

'kOT'U-

mak di1egiylc

p.:.
'.

i, b8o!ma rlmil ohlluilj;i.n 'Roejan~, Y~vtilj;'in i.i1kede ruhii; l'u:n.il ycrle~ti re1'l~~d~ii, gU'li1U'k 1~indr "C~iIBdtl'il

Bllrke

-

V.a,t, N'evyo,.k't.;

ItlKiln

Di

nSK<I ve bliti.in Vi.yam,illg. iJ,gIilm~kt

Daka ra, M ism;
IHsml bu fl rve Ko].o:rado'-

Na~m g zeresinde bu lam.
,'jollfl'Jau j1usY0Jr: Kaplh!.ru'l i-Ia'l'l.ycmek ~"r]uin. aLhruilan giftn, tlllbularrm

uZl!'rill'Jlile

En fazli1 z:nar gorelJ bOigelerde ayleJerden yiizdt !!Iek:sef1~ilincak devlet yar .. dlm.iylE: ya~3y;ilbliliyor. Ve yak obn ekinle:rilll ha-ddi hesa\u b·!inm.i.yg:r. U~ leli1.kd yJlmdan sonra nhk k0ll'HBeI:'I,M daYilinma kapasiteler] h]~1I!' :inmi§ti.r.

mayo-dar .. Zaten. japonhmn mun b Si.n,merce Btcyc: Kadar

k:abuJii.

bundan

notult' bolgenin bu ild ~ehirden uzaIlOlc;;ag[ gelmektedi.r.

sok daanlamrna

dan ka.ldL'[ilm:a(ltgl gibi buJumeli.tne ieaeb old'iili1Jl1l1J anlayinca ilm'~hr. Bi:i bU'l:iJn tus bit yoneut mc~ iljin plogramll1da ban Vii: 11un:s.urlanm geti:ree.e.lr hir tah iyet :uadil " bu y.m Klliii dofjr\.l, :iste.ni... hliirri~l'Ie:rC' do~rll:l" ozgen I&r'S;imve '_'J VI sOz hiiniy-t'tiTie doCnl kesi,]1 bir lid d(m~ w.t.i. , Y v i'S'i.n do~s.Utc
. POl'ovj t:Oze 1.lZlwn

Japlhtl'll

dDi~n'

ygULilfl b1.lnliml\

nr,

gOlhu'i ya.
'1:0 ~ EO
fJlit~-

.laJ~alayalli U.u::rinc eden
~1lII

vIC top&' l.elann

nalar

harnd~ bticum

to.l:Ia. bit:
'Io'li:rdik.

gdin.cyHJc'r (It vi.umiini)

Bu futma~.ur, kahn buJutlar halin-d~ yuk&eldi,gine. ~ilf lI,iio gibi verde ~ijri.lil''1diigii.ru: veya bill" lu!.!mg;a Ilb~ b:erdcnbift 'ifll'tahgl harman eUi.g'ine ,fon: ayn lewill1~r O'Ihr.
Bil IQz~al' nereden

y a r 1srnd an fa l1.:liI!Il, 0 k 1oh a_jfl;a::I':ltn heme ... her t,iU'afl, Tc'lu:as'm butul'l kuztr k~:lmiyte Y~ni - Meksiko'l1.lIn dOf;lI krssm korku We! d h~et i,indedir. G~'!itn Sene idiylulerin de\!~dik&'ni ekti.,klcrini gOrdUHl. B'II.H1d_fI i:inc~ hlif; b~r aaman hiil,Vvan[,;um bu k~ru s.apl.a:rla b;r:slenli!:biletcgi 11; hatnl<lll"i'l"ld.m gil! • ~irm~§ degiUcrdi. 131.1yd dncdik;r:nhl'l"j bil~ ydi~t}'or n o:l1dl11'1 ~ok dahOi a~atl lere bill' bitki, eskiden

Ar'hk pacak i1imJ.va

tll'!ilaJ:r

i~in

go~ml:'kten

ba~,ka y,a~

bir ilj;cy ka~mam~§tH. GOlje1tle:r ve Ari20I'lla"da, p'a'1'l1l)k toplaylz a:asl ularak ~all~mak umutlundadrrlar. :Ben bu gOliucu iJilsanJan goraum. B ihun e~yalarl k.amyonl.a:ra yuk!enmi§~ ti, Coeuklar, iplr:rle baglanml.§ ~indc~
rjn i..isUinc ;i~n'U~lO!1r, aghYl;lrlard]. Vc .. 1<3.)'[1;'.1.1

I;ifl'-il"ll'i de Mllin~l.Irinilfl ua§,.THI geltl'l 'ha'l bekHyoT. §.u:ra5101' da ha rrrlatahm 'k~. japonlarm bu y~ni i!erlc Y~1]erlnde dipl,amas:i his. Mr 1'0] ,oyna.mama.1ctadrr: Anla~m;ll2bgl <I.sl-terlrr 0(tara iltml~] rehr ve onu, d,~afda1'1 m!.e yi kan tlTlrnl.kllzrn, bitiTltieok ille~inK~zey dedtrler. $imdi tinde
3yl:i!.ranbtri hmn

olilp b~ten~u, nten

hepsi. tcza ka.r§[ 'kendiJednli mil'BIkc~ui.yle, Ku-Kll.lkl-Klan
a I"u:h rt YO:r]iIlFdl.

k@fuyan

ha::uTlanml§u.

geliY(lr?

B'l.'I mtse-

o~an ~Civ~n ~imdi koyli.iekh~le!:'i, ;!JUm ib:a,akh hay_ -Iii-in ,tvim1i
gOi'\lftiJyor.

1'35, ydmm ba11a"gH~Jnd • }a!mn .. eyice et\1d ~thlmi~ bir "C;:inm ii.¢J koyma" programl hazl'1:1acd,· gortiyoruz. Bu pliin, Cine: yapr_ biT "finansal yullm.. R""lin~
japon~

leo b~tm.ez ti.ihm.nez
ohnalkta:drr.
rt

al'h~m.11ara

H;onu
...

SCCj·im Hl· b~t.llarlrun i Kasln~; stiir]~v]erj 01. Bu sOy!~"lerdif~ MfUilk. bil' gozdsill ~kHnde )'ank~ y,e-ph. Halbuki bu, JI3!1ll1' hi!' :mlaYl!ftl. t~ smyn II mIl:5c:lraiMn bir J.tavga ha.vaSl i'l;inde erta}' .. aUlaaslfll b i~ kin'ise, he]c: il:l ral A[~knndr'm fileir !.Ie UlkUs,uniJ. olduiu giboi Ikoru:nalc i ini u%crlne alanlar isUmiyordu, Tamter 'i bl;rkes ycni bir hiiki..i· I:Mti b kHyor, bu hiihum~tin, yugoslavIt
!Lar arasmdak; Idlrmas.ln!
mek

KI:l"nUzl!>1 al'l.cak, renginde

topraikl

I!!ugday]a.r
v.J.TDhiy

k;adi:lr

Hays tatilHar_fldili. okula g'tlJ:Jck i!i:~n evil'l.d~n ilynhrn bi:r ~oeuk bir' dana geE

zerim::
~ nrll ..

obn Ok1aham 'dan gdebilir; k. I:Jvc Irel'l,g:isi Kal'lsii. "In be_ nkttli lI:opra rd~r; kilT~umfl:da .naval' kidl !SoolTJ bir t~l rg.ib-i ..ijpLir~ne getim;c. bUIl'UfI da Te:kzas,'d::!irl VI!! yeni .• ' M,~ k5i\dr~mit kc,'dan geldilg;nr KORKU Bu yrllli go k .. ~~yi biri., demin icinde dum. deneyor: amueamm
C ...

Ge~l"11 Y11, dn,edikeni

He beshm,!tl'l

ri

c!onmedi.

An,

'Vii:

babnr

lacak

i.it"ld.in~ derecedc:

:ta)'dIaII}I~tl~

~ar, bugull, h<l}lvanhm'li

!iov,et11~ kesh:rH:lfklEl:'i

gece ge~ ... k,e k.adar on'U bO:!i yere a.li'achl.u, Ertuil g~nti Itekrar . n~hrmal.a.:n·
nil b<lijil.ii.d'llar VI:

girmi~.tiT.

Va.n; boylelikl!ll
Uk - madd ya&asmm etm~gl!' Krsaca. rnek ilSt.iyor.

r, CindeJ..:i!
adam hn( bit

gozlui siinmii

vI!' .. gularl-

g~i\ kararJI.·~n
u~Ic'l:i3!

ya'll'irll~

ler U:rl!!tiniL Uze::rinde

n1l1l hu 'l;;nah lUler bi.iiti.ili

sij,y liiy o rl.ii rr. V'E UMUDSUZLlJ ~la5ma kartl halk liasl K
~II~

~irl.!in ud:a:rl:a r1o'lmll',ihll-. .Ihi. zav<l11 Ita-pull] da. otuil"aJ'II koyomuTl rince ugdra~l"al!

1'1.1 u~nclen
. aHmda lank raslIlda

300 m-elre
ol;n:alc

kumbrm
.. Bo~u.
fl1"1;In;l ...!-

alqUI bit' konU'ol

yOlpm.a'ga

'Ie: Cin pi ...

g:omi.iHi mmu.M::ii. kcndi

blllldulu

monopolunll Jap(),nya Ja.pan

k~nihHin.!:' !;indc pi nJann listiin

Bar ~ih~] de
se1Jze baht,;r lihlmg 'lmi

ha.Z;1J1h.nml~1.ardIr.

%el'1gin l>uri.ilerini lee. BlI sihi.it·r tan

m,cydan:31 getirm~~ti~ ornlar i~in kendi: ~DcukKuraklrk i:iildi.lrmek lam:ln ikyleleri dolayzer 'IiIoylilimi~ gibi

, yoJumJ l~in s~kiz Polis,

Ea\!: bak.

d'iyor gasl

imlasmulnk1arl 'lie boyle-ce a.yrl~'m

ort-ada.n hili olIiItl..

bir k vitamird

il'llilll M:e~tigini go'!"_.

kada'l' klymetliydi. yl'!i.iylE: AAA i~yarlarl h.:lyv ..n1:;m topladlklan
]et" j)]diiri.ilcn kendi k,e-oerlel'l dLler.

kaytK'trni§
saat ikidc bird.:

\Ie ~...ini bulmalr;
~ocugll'flllJ
II

1'01 oyna.rnOik ve kuz:ey Nankin

t:ilRl.n

)I!:'Tl~!;I~

dola~masl

ti.

gore.
bu pUlIg .. k ZOO

milZSCI b.Jr par-;a'!i.Ula T31'lm
li::ek bi

par[am,entoya imK:8.nlm 'l'e1'mll:~ini djleyonlu.
iiriinlerinin hi..ikiimtt iled dc:gerini i!l.teniyordu.

fin sa!
altmda

!$ehirde
ni
vC'

1I~~~e:"1Hatta

e~r...ann. l

gene nej'''Eot'', h.alk elbiselal'i-,
S;!,ndlklar ... ye"l~~tiri-

bn.na

'kaybcden

annrle~
KumlarH't
BolYIS:L

gli';a.maktadll:r,

K:3II"rak can vucnlerip gone

ym.

lllrvaUar.
a MUifni

on §c~imde batUn kr di lrll
si..i.l'dii~ltr:i Y,evtiilj

kap11il1n vt' penc~releri ~sl~k bezlerle 'lltlJt'o , yuz!er.ine maske: taJoyor,
silahlanml olar.ak

'lgJ
Ki..iIkilrt I"engi

KOV A KU M I!:oplal'nyor.

gundell.

yYkseliyo]".

hul<i..imetini.n k !'.id:isi ramln yeritilmes.ini kolayli~tH It'lLIndachr. Mare~l ~ang -,kay pon~iI'I"a kar§r yapJfia.n boyl'lolil rirmuini emn:m.ittir. Tolqlo ti rrHue§-ah." bun .. bel1Z~r }peru
left sevk etmek: Cill piyas.a.sl en ..ok: Japonya, aras!nd<l o .iicwnu,

- ~k

jili-

11011 "'1-

Th1iikfunL. Il!Iare.lu~l~
bioi sav~~

bulutlar

dii§ouncl!: indedir.

hu-

ve boylece iistUlildrn F~ yer~ bir

ba lan
ge.:;tik~cri

.ki.imeti y-erine bi.1' diktatorHigu bile kabul ili.y ~J.li T. BoylC'i:~ lli.yU}l Tunla

g-t"ien liulutlan
hT'tTrl;,)\C1H

s~yr diynr.
got.'i.iri.lyor,
I

a. KQ)ldr to..:
Son

o.alilldeki Jm].;. .... :krizlc daha I:bkiJ'lllesti
Bi,h ·'n b !Ckilmrst duysa
§ildl~

korlcUi 'Ire umll1dsudug-1.I
zaman.lo1rtJ..'I.

Ruzgar siyor ,,'e iiar~abuk kaslp 'kavu_ rueu bjr kaslrga halini ahyoli'. Futlna. ilyLe dehrietU k~., ;'IItanm maki::mamu'l ~ Yo!:I'e m.hb kaJmaru j o'n bi.i iik ~li.ik·
-

H )'vanl!ann
IrC!jiktir.

lali.:iJ bun dan da daha.
kLIll1

i~m yap~lan

En kii~olr: bir
0
Ll!yt: 1 jy

flrtlnasmbQy\101 'kg1,1'1;:

bir

and .. kO.l"]~'Lm

tng1~tere 011.1.:1" bitmekttdir.
d:ogrudan

ve ADXri.ka
r;;:indeki ja.bu fki

J I'm

sonllcu K ..binetiltl~ kabjnt

B, . evti!i"i yeniden
flS

gC'~C'n loCel"le bi.oyuk

[cr lit=ldyo:r. leap! iSill
1!j1'iiU'

Kum

gOllukl

rimil

0

ik""d

E'

m ktcdir. §ou~tl.Lktal'l
fazla yorlu

dQgruya

1.1 ..

oldu.

kur. ba-

kur,atWoc gelii.rmi

, cLan yerde HHhalc!e

Iclllu. i~le:r rdell'

ki kasrrgamn b:iliYOI'Uim.

bi:r n'Sinini goderimi GUI1,dtiz

ala]'1 gl

130m ..

Ilk yere" Ylgzhycr
olmaktan yapil b:it 'iaIDU goruimii§tuT. delayr
III

cia bu i il"ld

btr . at y",_

Iluyordum. ha. umlld.suz

0 z:a.man koyliiLer heniiz di~
degildiltr.

bilmell:

i.ize:rt aneak

~i:lmt'k:

kll:l.myutmu~

o.li.1-

Y:iI;IJdt bul

hi.Hd.ime'l:ln <llIOlg.la.una 'ka.r'i'l yapllma.kt:am3ur. Amcrik:s ile IngHtt!I'!f'111n j~ bi.l']~. gi l'apmaJIa:n~ jap(Jnlan guile e'k Z!lllunda. bU'aka.bilit_ Fa~al: bu

~ijJUu. ilk 1ioplam~Uld81 fin

kam

B. StQyadinovi~'le

u'S

lnrvat bakaIjekill1le-

m 'i~kilct'~k biitilD hilkiime'tin sine scbeb oldu]ar.
Bi.r~nd ei parti

di..izclecek, hiiki.imel bi%e }1i11J'dun diyo:r1ardm. Pakat bu yl~ koylercicn
panik riizgal'l esiyor. sonU Yapalacak

perdc: bOyle;;;!! ~apandJ.

i

in-

ma hi-;: hi .. ~t:y yoktm.
bulutlJ['IIdan mu]di..ikleri

bir hili, ~~ Son ,ge~en t(l~
alund21 Ciinku

sal'anyor, riizgiir oJ:uyor. Hiraz sonr ha ..... () kadar karanyor ki fotogtaf aim~m imk.anslzlaii,ym. Ve ge'ij b!lmq. ""Lma.ll!l.a.k i~ln ki:iyd~ slgH'Lacak bir yet" bu~maya
Orad:;! tozdan ko.§uyonu. u'i erktkle b;'r kedl n. godcri bir bmbarun
e'lr~rl'

Hayvanlarda
oldugu

atop ikr ..
Ylg!niy'~

iki

[1'11::"'-

de, c:igerlerinin 'kaplanml~

le'ketin ~yasalaJrmd grtilya !i:dl:an 3[' IlJr'ktar. hoylt bir i§ bidi-inl imKat'1su:la U:rmak: tadn.

khkaya
ettigi.

'kadu

is-e da.ba. S.Ul'S.3SyOI1CJ c1du ~ 0 dabiit1i'lil gazet:c1C:iI'in hUi::um
~n gL.i1.e~ hi!' k('l·

kiimeo.;;lu:i

go-

toz },lglJ'llarmd;:m

aylk~a. arka-

karil!i:atuIi5tledn.

maYa! bile: li.h:um sIl"lluan gelccck den tllla bUT'IIlarI gomecekHT. bir ba~ka

yoktur.
bill' toz

'kode*Ifi;~,

i:S!diJrefD VI! insa[J1an 0lum lehdidiylii!: kova~aya'nl bll aym toz, di.ikkSrnlardaki e~ya1aTl da i~1I: yar<lmu bir h"le koyuycli. Otomohi II ~~in mot~rI.iaynnlarT leri dtHma'kta,
'!I!

iki
1lI'l ..

Man~u.lrinil1 i~g.aUlldel'l &onrak.i nk Yllda, Draoa yaplh.n oJllhl11 tanm·
:m.a.&~ i.;in

nu saydlgl hl .... at lidcri, bU i..in ayn'lllfll ~I Dr. V. Md~~k birdenbirc Belgra.d
s.okaklannda, Innl s.ara}'IIIl.B uz:un giderken lidel'i

b<l~k3 kasllrga

ycnj·
T1~ye

naJ IOhlrmu11i'1rdH.
J51ak be.dnle Buywldel"

C;ocllkla.r

yuzh~(ifirle yatlm~,lar. kaba
mOL':>-

butun yiyece-kle:r
!tv i§h:ri imkan
].I!

kumla bir ba-

Ameri~ilI'nrll
du.

100tu~Ie:t' ba:o:rnm al1:.nda'1'l kODUJI'Or~PallHhlln blitlin Amenkamn

t:illbaJ~.(a!!i1 al-

ka.tyolal.'lrma

dolmakta

Fak

t

tngllure,

~al!~·
uyu~m.a

E'Il'i t~mizlen'lek

, orlilcHi.
.H

Prcon'!! P.w.l He koy1tilc:'r

IImditki

gcriiiJsnu:ler si.i ba'ka'IiIIY

B. Zi f'k,ovifin
di yddan.Mri
IDI§

yanrndill

d'Cvam ,tni. Ye_
r1i1'llj lI~kfll3' degiilt.i Koe1!tigi 35 gazete-

'b~r '!IlirfhmD evdc kabul

yara:r? lneklerin agzInI sam [lla su .. ma.k, sebz l,ui kur'ltarmaya ~ah~m3k :rutdlln ~ Mademki 'biD:' ild !ii1lott soma yeni bir fl rtHl21 hee §cyi t~kr,1li'f ahu'St cde~ekth. I-J A YVANLAR U;tN DEVlE ID'~,KEN1

de, yu,zlerindrki

kdcr],e

iu:u-klln'lj bir b.al ahtil§la.r. b~u
SOon h bcrle:ril

i;:'ift. ..
1.0.-

le gelml!kt:edir. HII!! Z man dcgh~:m k.a.slrgalar haJHnd~ dola§an bu toz 1imdlj dev1~1IJerin dcim ,gi ,tirllll!!'iHedir.
birLt',ik Yany3inya pl1Uuk, kw-nla 'top:raga

m.ala'fJnI 'Io'erimsiz lura.k.an bir slynaSiI gi.i.diiyo-.rdu" lngihere,
k.an
1'1

Amni .. ,
besa~

liik sahibi.

vcriyor-

ha'l"'ltaslm dt·
!bil

"OI1m

Oc.§UHI.ba,k:darn'l,ln

-

A. marino,'y.a dogll'U u; an bi r pilot
'MTaber
~~~fIIC:

ohm adam birde~birc

~agjy[~ Moto:ri.l j~in

Ibir :k:a~n:gay:a. tutu[(iu.

gcmillmUij

nuk ~~dugu

doJ"," lozdan
par ~iite baijvurdu.

dJ'uulh.llgu Falrat

ortlJhllfilF bit' tnktOr. do~mu~ bil!" lrnyurn1n yaomdaki bir bey-

bUl.3J ug-raiil,;cag;ml l1muyordu, Fakat bu yih:den, Va§illgtonda G:Qh tuhiill~ b~[ deg~§ildi..k oldu. JngHtcnn;D dr,:: unk: dQgu i~lerill~ k:~n~ un btl yen B. a iad!. A.mc-rik3i, uzak dogudakl i'S1g-]arlnlD lngiUereni.nkUerrgore ~CJllt az o'ldugunu ve tngiltercnin, Kendi aSI,g. Ianni kcndi.sinin mubab:z-Ol. ~tmllsi ge'[ekt:ig~ni nin ~ijyli..il'yordLl. R1l2veJt. Y=llIi b~r lIIIktik kuUanmaga

OU ka.dar !ilcak ve iiiten bir :Ol.lrdt:e k.abu.l edil:mc ir'le Ja§tl"
(iy~, Bclgrad'di.

Son YIUuda kum hrt1nalan ve kll~ rakhkJarrn t hdid. etti-gi. bu topmk], r ..
ba.~lnda bulundu
'H' onernsi'Z Ilr

Uliman

yere

lI'Ie kadar z mantle,
evet, tam
II!I

indi ilu

dltrsini2:?

gi:r is,ke'leti, \Jiillin bunlar, ziyalll O]HlU;j emcldeti, yok olmu§ serve-fieri, hi-;.e gi't~a.h~ma YIUanm gc'!lte:riyorh:r. KoyHi. ukasti'lda YTklCI Mz'LI 'brrami;jo ui;uD

i,ml v ba
]an ma r.O)'ledi.
"1 I

rt malt

u2:cre ka:rdc~,oe I.1ZilItl~ok

A lh saatte,

s.aatte.

Ya.,"
Za~

bu el kar,?J'Smdii

Sflvindigini
bi'i:1anp,~T_

lan orgiit:]'~Til'i, ki.i;U~
kada:r 'cinll

B. Ma~e-k. y~ni sesimin

goril.l1emiyecek

daki 'iii £il:Hkll:e C1tur

bir ~dam yii~une

is'teIl'1i~ \Ie oser-ocst,e
i.ilk-enin

&e~i It:l1

kllJ,v'II'dH oMu1tclauni
blil:l,IUl"luyor.

ileri sUrmu§itU.
blJ 'tu ~imdi

rttlh· daml.;'! Sil dij~tiigu i~i~ bayddl.

karak dogdl.llgu tOl="irakJardan

l<a~lyor.

lamentanunJ.

bi1hil'1l hiillyati.i i~-

III zamOll!B k.a:bu] rdilmiy~n kaunml§

1~Tjni kO'l:anna5HH V~ herkesin I:m 11'0-, tarma. . ckl1 onunde ba~ c~me i pn:n ip'ni _ 11k defa 1a £'''' II - kabul c mi~ti.
I)

By taktigin yank,sln.I, t:rngilte-re'Cine arsluluul bi. yarc'hm sagl:3l_
yaph&1 plamn tarihinde buna de "a~ij]gton ginnC'dl~i:

GijriiJIi.iyol:' k~ ycni, hijkiimet birdcn_ bil'f' !i1kan blir gerddik k:alli§lslmJa du§uniilmedc:n Irwrulmu

male: i~in gOJUyoruz. i~in,

Doktor iyi bir ctki once bi.illtin putilnin hiikilmr.t

!a~ek·lc
blraktrgl

blJ

gorij~D'IIl!

pel!;

oir hiiktimu

de'It

bu proje $Llphesiz,

de lSuy'" du~tti.
btitiha. bunlar Amerikanu

haJdc: Pre-ns

¥Uer-i:yle

Paul" gcrii~medillm
i5telll1"~

gil, bqrnda

i ,§a:hsiyet B. Korotets
bir hiikiimc:ttir.

B. Spaho iJ birlikt~ ayn ... buhmdl.lgu
z-aman b.,zrli']a.nn:u~ U b~r' taraftafl B.

kri.i:in~ kol.unl

Hat-

di. B u goru§lI"Ider i.h; gun' irdii, En Ilom.mda B. Stoyadinovl-.E. g.ar~ya li3ignlar&k bir "i~ kab.ine-" aMI f;Ola dogm hir
!:oj

Bdg'll'ad'id.al h3Z~[lanlik,~~~

kurm,alr: odevin.i id2rf'sjn,de olUYQrdu.

ki Ibu, VllgoS]:!i~.!'}'anlji\
diini..i~ dem 13. Stoyadinoviili

kabinesini

kunnak~

Koro ets'in sii.rgi.in buhiitdui,u n B. Stoyadinovl~"in onu, Rnal !tIck an_ 'Gr'm izni ile go:r:megt g~Jdigi Rab ad .. • !lInda h,uar1 ]tml~h. Rad,ikaUere, rJlemOKr tlann birr lc:lSmm.a, mi.isHim3l1ll1ara, sloven hal'klil] ra ve bir kl5lm '!Iii balc'I'I'J.1 hlf'llaUa.k;alm'~ :ra v.e obi.ir t:al:'aftan

gU!ili.ik ~ekmedi. Eski hiikfunet adamIan arasrnda, son lieS'ill ~vgaJulna kil.rl~ilfi:U! 01-3111 tek ad ... , kend]l!L ~dl.
x..ul tara£mdan
.atamr'll§

u2'ilk dogu i!jllrrine il,gisiz hbhgl an .. laJ'luna ge]mez. Faka.t 'tuTlu devletlet ,ljra&u,daki m:an~r81af Mr tUrm b~tm~ digi ii~in. Japony.1 biiyuk biT i'§ !;;evi:r_ mek uzef'r bundall faydilanml tHo tngmz I!Ilyas.aSIT.lt l!jgal ed.~n AvII mpa bubraAI dOl. ja.p~n1arln ~i1!t'e )'ap bkJarr bu ileri hal'l:kuini olaylo~rtll''' mHjtu. BLlDunJ~ ibe:rabu fngiltle:rede,
uza'k doglJOa. bit'

tncm~ -

Amer'lt;a:n c:dan akl§

&eTl,atOt QldlJ-

gu ve ad"yhgm~
k.alma(hgl

zoru altlndil ilj:in Illyasal tarafsmzhgml ko~
koymak oimak baklmmd,111 iken

l'Uyabi1mi idL Es.ki bir rad"lmJ "e Pa ..
i~in bit i1 al'kada§l B. StoyadingyiJ~ eski. litu.ki.imette

bv(:n halk

p3r1:isi §-en B. Kor°tetli H~

~fi B. Spa.ho He .l1la}1'l'I3 ite,dni s,avgamJ, ve bu ijef]uifl
bu yl~ mUIH.1manh.:rm

I
~

Vii! bLitUIl ordW1iun saygrs.un ka.za",m~§ buhutan general ZHkovi~iiTit ,Ukao)il1i'II1.aJ_ b.l:Tl"lIi1 dayanan Stoya.dinovi.~ hi.i~umeti pulamentod3 IUkeyi laYlkiyl~ olFunUya,e.ak Vf! i c: ba~~ry taktrr. l!j s ,ya d· ki degi ikligin dJ! slyas.<'Ida ~egi ikhk].er [loglJrnHY. U.;:;;I da '!Ioylenebilir.
Yard,

i§ birHgi ,giu;ik~e Jap-omya,
VI

yap~lmasl:ndan

yana

lnIV"1i1'c:l:l'enm~ktedh. eli.ni ;abuk tutu]I.
karaT ~in, buyuk

Onun i§iB
de-mhi ta ..

n.da

dog:mege

vrmU1tir. de", etlcrin

Bugiinldi
£eviruiklcl'~

bir 51yancr 180n B. Stoyacl i l'IIo"i~'l('n
~ !liz

finans!S1 0_ ~ok hayu']1 i~VI'

't
"Mu

/SKOf
SU'es,/dan son,:! lIIin~iU2_al1n;m delliz

DV!iU
I.Id .. ~masl •.
PUliS.!

jfin

bi,

soguk

d[J~

i~lrr kat lund bir e.y yJpacak balde degildil". Kuomintang h I t<lman.kinden 'S0k, JaponYJnrn bir I olr'l·taga ha;o:l:r bHhmdlJ.g~l\1.u
b l~kt-edi

]er bekl,uyor.

M. SVE'fOVSKt

l.a Rf:'piibUk'rC'o

r cir. ,"'Llq\l"'lno;i~,

'U

I 1,11 ..

-•

::~.

--

~

••

I

~

~-.".~~

-1

-

---"::~-:

.. -

-

-~=.:-

_

-

-

"

-

-

-

.l. '.

. ~ p.
,
" •

- ..

,.....

.. '.

'

~
, '",,'

"
-,

...... '
,,"(-:. ,'1-'

'.,

.;"-..: -"
, .. :..

...

.

,
.• /":1'

oa,l":;.r"'

. .•. ,.,~

.,'

.

..
.,.

~-

'~."

" .. ,-

........
... ...",

.'

-

_;'-.- I

-..

-

,.':.....

ULU~
run "'Engcrek
yami sui v.e "DUn Yeni Rus rcmancrlarrrun en Ibu} ulderind-tn
Vi!"

I
.. I

SAY

FA S

dug-L.imu,. 'Vann"
sah~a
~I

adll romarn Pe,
;;ellrillrtli:;i PI iindi
11:'-

Safa tar.aflncla.n nlarak

dilimi.ze ser isirrin kar!lml§tlr,

DUNKii
{Bafl

SPOR GU.dU
I. r:i s''1Yllad~ t'fa ma~m islanbum ~ildl ~e_ Bu, scm gunler, C;urlJlTI. ycni bi!.' '(a~ ll;;ma hJZI i~indedili'. Atati.irkc. her iin daha yakm, daha goniillii o]rnaHa onurlanan mak 'i;oTUmu bi~del1
1'1,

Ji ....

fr nsra edebl.yatlnl

in~d·ytole:

Ht>~ikhJl~ ~
htanbul, turnuvasrnm ~f sradrndayan

,I

fin i.izel·inde murlaka kaldtk1an Maudo2c'tn 5i vrllmi~

durrnak zor unda bu turk'fcyc ilk

30 (A.A.) -

ve Avrupada 'biri alan tvan

en Iaala tanmmm~lanndan

escridir.

50n ma~l, bugiin • Vefa

Bu, )i'.dpJ],iln, bd~anla1'1 ~atlk.at ~ok. yaj:llr\ilcak:. bli
Jar ida "rdu.

v t'h nhu:

:lordan ohm-

Turgenyd':in bazr ese'l"leri tiirk~eye de ce""dlmistir. 'Rus ruhunu TU5 steplerini ~ok il1i:~ hi:301ihgi \Ie tal 1 ' uslllbiyle anlatan tlu deger-Ii ya.z!Ir'm ¥t'l.kbahar 5!.!l1cri~ aduu tOli!ityan remanr da bu ker~ S.amizi!de Siir~yylli tarahndan diliimiz(' ,cvri]mi~ «Dun ve yarml) ki..im:raunm 13 uneii .alw,[ alarak cl~a!"11rn'£!br.

2Hi sayJ fa 50 kurustur,

Bc~jkta~

takrrnlart

bu, yiircktr=11
hayr an
[1,

kop.an

e,

Deliligin psikolo j isi
i.iJlIiiV~1I,"1oiitesi pmf'll5i:irlerin den doktor Bernardi Hart'm eseri olan D'!:Jiligln fl ikoloiisi, do-ktor tn ttin §iadan tarafmdan ti..il"k~eyf' ~e"rilerek
Londra

arasrnda madskler lasrna

oynandr, i j~in

Romen

at let ler i geoL kaI"!fL~ i idi. Ma·

nerjiaine,

hayri'lf!J

~yg~lanmlil. k~f.18! 'Ie 1§1

$~rc f stadlIlda.ki te k
SpOT

gUlliin

hareket

kotu

o}mJY'lI'Ilar~

clanlar

m i~itlir ~
da, iJmutiarll1'1,I~ln biter

Gonu! bi.rligi. kafill birli-:i." .. bir liga ilr Coruln'un yi..i:k:'llck fiydaJanm ito.. ~L1Y"I"i~ar~ bu, giiz~l, "c:rimll Ulkli!' tepraglflm sa ghlt ekonomi, Iriilttir. 110 y;:,l:dislnc de tanl'1 hir dtizen dole nin d ed ir] er, Biz" yann Gl.>nlm'd~ gll.Jkh.l,glJnl.lr.l, !f'irengi'l'lin n
(:1'1 IfI'Il'

-;;m ~ild domi tal·umlarm

[irral]

olu§ou "'~ k{li~tLa§afl almalar
i

Bakryorurn bj.rer

one;n

VUl'twk

kllJvveUi

bill ma~<II
uyandm_

.dun ve yarm

scr iainin

12 inci

saytH

k.l[~[ olduk'\i<l bi.i},uk hir alak;, yo'[du. Ile!}ikt<li~hiilr alana,

011]11.1, yike~i~i lrillL~l!lJ['Id ! ba~u.f1 .. ba~a bir il ~e"'rcsil'lill Jerin d ·.in sevinclnl, oyunti~i:lnu se.Ciyorum.
Bir ihtiyada k(mU~Llyorlo.lm: :i~li i~l:i
\I'~

t rahem,

'ava~lna

betso • \I.<100.:1a-

Bah ,t:d~biY<ltlaH arasmda hele
m
o.1.i1il.

'"0

-

al8'rllnda ~er.etli (US edebl}'Olnnm

b:ir mevk] bu gU'zel

sahibi C"serini

'I!.:;Jl'!Umakbutiin tur,

turk. ohlrlar~

ic;in hakiki

Ibir zel,'k elaeaktrr.

2'Sti '.3J.y!fa 'i'.~ kuru~-

olank l1e§r~dilmi!_;rt:i . D~1i.ligin p5iko1ojisi y0'3Jmz 1JI.zmanIarr i1gilii'~c-ek b:ir teknik '"~tr GlmClik. la kalma)'Ip ruh ve Hili:!- oi:r a§l!.nQ1alan na rnerakh elan IU:r k.ii.Ltiidli ~nsam enterese ed.ectk dei,erEi biT i~im nel!'io

Fennboilhc;:o!!ye

k~ T!,;! oyn.;ty<l~lJ ...ym kadro

ile '5;fkh!ar ~
l!!~l.I.la.!_

e ikdC'n derit yavlIYo[" !jooylt' 'iOEl'l.l.':S Lam yor :
-13,jr
gtlil~

'biiti.'in 50zh:ri

ihna. in~ nanlarda nll:_ Trenin, <;orum ve b01g~!lIQndlc bur ..", buram dill.lm."!nlar 5.a~aca gl'T'IiI, demir ;>~_

M'~nmed Ali • .Hiisnii, Ntu' _ Feyz],

Hann, F.amk
fer, !ie-ref, idi;
~evkc:t

- H&yat~" Hakkr,

o!W1Ol.chglma, diyo:r, ne k<l~ dar iizu1tiyofl.1'ITI,. C;orumun YOUa.l:l. ~lcktrigi. rnezbaha!u, ),,3pdlYOT. §e"'~r baymdrr1amYGlof, ,eyler~dll!'k: I!iU oagltlMl, diyo:rJa'l'; 'ilk ek'1l]a~ar~ dogum evinl, m'emLek~t ha,t:a.
Plt~eldn taril1 olu [Ina, b'li'tu:n
~OI:ILi.fn

mann

l;omm

Dilcaklilrina

d a lJIiZ;!if'lacaima

bt]'b-ag]ry

8l'1, lar dI.. nrz.

Iii£,

E:iref.
Vela takrrm da §Qyle

Varlrk
Bu d, gcrli sanat ve Ukir dergisinin 1 Hmmuz taiiibH 4:8 inci UylBl de. ~~km]~. lilir.tok faydalJ vI: v.e'nmli bir lurette (!iC!: ~tfi iki ydbk ~ilIll1ma devrla:ini tamam' )',jiB Valrhi;c 1mu dYI.ma- ilinnl!ii ~ildin fill. ri . . de ~yrJU.. say. ali_l'lidie 1N1' •
m]~bT. Y'.aJnl.l: hll fihnllot-d

180 s"YJfillhk bu kitab 50 kuruf la '5atrtmi!littail:ll'.

fiat-

Blrna kaqrhk
• Saim,

Ilim ve Ielsefe
I!sc:r~ ol3n "tlim 'lie fclsdeli degerH iHfI'I. a.d.a~l.arH:l'nz • dan Vi;! }'azmanl.an:m~zdOllI:lJ Hillmi Zi"anm kalemiyte dlilipnize ,sevrilmi.:,;.tir. BalnMoritz d3 !i~virmcnin

Hiisej-in
(<'I.

_ Yally.a,

S'shlick'in

S,i.ileym<Ln. M:il' - Musta

T...titfi. Ga:;:l.
lby Supni., i1~' b;I~-

h.ane5~:1'1..; ave ij,.ve:b.itiremiyor1ar.
k.duu 1ardn:
lnIyram

S.'ball'l akf,llTl talgm bir sel gibi yo~ ',11."1nt~e! 1;1'(llu. renk lljiindie yna trr, k.. 1~ll(l.utl ran liocuklali'ln.a bir ljle ilrmaga.nJ I~J'lrla~'hran ~ocukJaflna bir lise rmaiOlIil Halk Partimiril'l yerli ve d~i:erb ba~. kanlnJ.I'! bozJ.omd.an gelirdigi, devrim yell. tath tatll t0r111TI1iI y~lpa:ulemt!~C bil~htdr. llik b!!!ValoIDm 'hmrc:u bun;:u bh· ~o"l1-

Enver.
Ma§iI hlndt.

Coc::m:al
Galatill'b,luyd:m B~~ikta~l',I.mli!
Imi..lCUrlfll1

'y,ap~f(ur. Gtlni.Ultrln

yd.

Ha,k~m

l!oi.irrIlJ ,H:lSUlIm, di:Jili~i bir
Dzgl,h-mgunden

k.uhrJ

giizdetlgea;,i

'

ballf3tmmdan,

~ok, balkO!

III III yIJ,reglmi.ld'f
lemboltiJ war.:

iU.e-;n,

gi!.21tim&z ....

I"-ilmesi bUe. bu bir Ylllrk ~a]l,manna
kad.ar meye verimr }'lI!tt'r.
VII:'

oJgl.1l1'i oldill!lunu

ne ··stLl

)'uar haklundaki bie nQ· tundm sonra dels~fenirl! buhram. ,po.titivizm yr reaHzm, kaliy;elerin med ~

Siyali1 - b~yolZ1tla.I", bir Ilafta Fakat Vela

ooce-

ki ba~a'l"J He verdiii oynuyorhl,r.
sert oyum.l

ozguyent.e diligun mudaJU'5lnln
lnanarak

bh iiII~umm Dii.nhrz yo~£:u.1anna lon bii ger",kliii. son boil' ·kcz daba gQstermek,

,be,in. l'UbumuJ;da!!e!i'Kirl~n
-A7ATttRIC

tek ~,

Iioaji'ldaki yU11ar !l"'&l.a:rdJr: Nahit SurJ : «Bir ie§ldlit hakdlmdla lI:emen_ aile r:I : Sabl"i Esad. of: Y3.E 'i~ percle ar· Bu
ilhnda )I·aml:
ij&lU13l1

lam, rea lite !leyt: delaloe1 I!'du·~, d~~ i lem ne-ye de].alet edel'?, b~hi51e'l"ini in ,i');etiyi!'i'i lou d!ge'l']i. otser bi.iti]", a.ydmla.

ka:uH'Diu~"ima

0', -

yclu.mun

katmak kayusudur.

•. E4vdet fU\YKAL

naY'II't be~ikta§ohhlrl
devrede 20·30 $eref
l.Ii'1CI.l

yo,ruyor.

Birinci

piyano

,N~izm;ahmaJl
Ui'rbiyesi"Jo,

ra.mrzl enterese:
KUI·U$tUl".

edecekti

•• S6 sayda

1:l0

Be~1k'l:a:i ta.k,mlUliR iyi ~ah~hgl
dakika1ar jiTasu"llda.k~ ar;,rl~ go] ~[kardl. dana hallan. ii51Un ust uste ikj, giizel Vera

Ra id .&azat.p1u ve Ita)!

Mae!d: «sr~din· , Yliilaupabri: .R:uya'lulm. ,.Mnlidh*· .• c'Yik ~
EiIlIBi"l

Ara

lIrlWl

'\'C

dii~iilllCel~l"iD1

at

de. 1_-. de-. BDrba'l'l hle'a dI! I' atrl'.alan.
I

_ Ikorl"fhtJ1A-f.j-) ~ Orban

Bay Kadri Kemal Kop, "Anadolu:nun dOgLD ve .«nub dOgU5U .. .adlyl.e biT llitab y.a..zml§h, Anadolunun dogus\.!

tkinc:i

denede
bir

bir

o)'un '!iIl{arQI.

Be~ikta~

sebd>i

anla~lImaya!"l
9l: art~n

du.rgunluk:

i"indll:: bill. duro gil5(J;n~

. -aik:

lr sefte

,ure

mektup~a"lD • A.

hakkmdaki wgtr dil~'i1nce \lor inc~Jor!iIHt~
k'D:lni bll kut ",arail:nm.a 'Ile di.i~i.iru:e'l~r1m,. adI altLnda biT' (.iiddr toplamx~ttl'. Bu ese:rde Anadolulilun del'gu
~1!l,mI·

cilhyo:r. Bun.. kClir~Dhk vdahlar, tiu:1~.
bill" ~arlhl rkhl hiicumlarulil mad.a.:n tazel:iyorlar. 25 inei dak:ikada Elilv
Ii: l",

Oa£fa.r .·Bjr ad-ann 6WaTaru • SOlid Pa. : ..om:nlHl ve ev;:o 1 Sabllha.ddin Mi~ "',»fi~l['i!tBynla-Man oalka lIk 'bu gok Nirunnuli alan
tMof'f'k2l11'R ~.
I.

Vefaya

~a is,imli plOY

~Di

1a1'~. dll tarin, uk Illll'ioji baklllun.daTl gozden ge~ici1mi§. bi.r~ok ~sig gOl'ii§lkden VI!: ios;s ·stikle:rd.en faydalal'ul~

ztl bh .. go] kUiindJrdt.

Bu saYldan

fa 'IJ.OjllltlarJ biisbiitun ar'tan

'Vefaldar

m:u;tJr-.
Nm
Vak-i.t

Be§ikta~J daha f.a211.a slIlu§hrdda!. F.akat

V.a ...ltim mr'u!'si 1.,11, ;Rbt ay

yurdu

t.aufmdan

'l'Lt"ndUen

say[ fapamad~lar.

r~"'ilr

.

bu e~T irt fiat I MI ku ru.,tlJl To

,:Ik ta§, kazllnih.

'Ma§[. boyleclt

2-1 Be~

En· r
Bugun'ku

franslz l"azru-1armm

In i~.

..
Dt:l'lel Uemir)'ullarJ
l't

Ii ve i::izTplerindli!:fi biri ohm Fransez uyelcrin.den Fra:n!jois
lac GflI.'l.·]'c 'nin

.Akadem!! MauriaoC'. hak-

Limanlarl
1\0Il1li:"l\'.1II1I.I

Sarrmahua

Y,eni§ehil'deMellle.k~e

'SQ-

bu i§c wnudu
bir

III~U'I~'S1

nan tart
tCfJU'!1UZ

kagmda tekmU konfortu dorl
ada bir ,8vlu olan J ,nWllilr.&II ev kir;ahkur. ls.tiy,enler i~indekilere sorab~~jr~er. I-27m.

"unda. her tUtlii
t;in iht ~imdi

J.t.a.yoetrni§toir.
e:konomi'k

'fllaki'kig

lela-

Muhammen bedeH 35282 lira alan mul:1'te'hf ebfa.tta
pa,e:jE: keTeste 1,2

ge'iirmcK-tedir. Bunun ba§ohca et. . l!:elel'"inden bin de Aml!rikmm giimiilJ! :!uya53.~oJdtr. ki bu yiizdtn

milt zararh bir ~kilde

biiHin gi.i<;jnd~n d,~arlya

I'

m935 c:uma gilnti saat; [5.'30 da kapah zarl usulii He Ankarada tdar binasrnda Sd·

------Liiks mobi1ye
Antika o)'mah

,akmii§tu.Nankin hUikumeti:nin finansal dUfumi.l aC,Ikh biT haUdedir. Bu hiikUmet !!ov-yct bi:ilgeluindek~ il;in komiJ. rust 'ordula.nm bo::!:auloi: kl.1V1i'II!tt.e deg~ldi(. lHiilin bu sebeblerden do~ay~ Nankinin dl~ul'l gCllc:c~k bir- yardzvi...ihtiY3Cl v<llJ'du· 'lie Jap{)fiya bu yar· dJm~ ona ve:recelr ~n eyl durumda olan
dev]eUir.

I

I

biraz flalra ~.',ani. b.t' sl!"ne biraz dallil esldyip Ylpnna.rak, orr&tlan bii.!bi.iriW Ita ybolacaga benziy,," fiUlruda maki.ul'!l'Jin
Fsy'l.(jfi/at, A I'h\a.1'81f~. ,UY'SI'
1.1 l'

elle

Ku;aca,

hn

ii!:Y japardar!n
ko1ayla.,hnnaktad~r.

tHode

io]C'dcyi,h!!ri.ni.

I

geli

ar~rhU'~ ~n~n~,f' wSijrUkliyt!IJ
I.lWtln~ cOluyorsl,mu2.

daJgasIMR

1c·:n·oIl 11118 lutul'1m'p

!labal.1yall

son lay.

tm ahnacakt~r. Bn i~e girmek isti}'e[llCI"\n 2646.15 llrahk muv,akkat tcminat i1e k.anUJilun 'il:aYLncttigi vesika:Warm, kanun1.U1 4 iincjjmaddes~ mucihince i§egi~n1'Cl:i£ kalluni maNileri bulunmadlgma dair beyanname ve tekUnedni ay· n:r gun sa,at 14,30 a. kad,ar ko
misyon reisligi'ne v'erme'leri

AVfupa

rna.

muhlh
tel;!, [Ikhf.

yemibk salonu, tr, ulon, p:iyano.

yazlhan~

fevkalide
SillI·

el'biSf! ye; ~ama!l!lr do~ .. plarl

Teldon;

3!i147

1-3.0

I

laZlm.drr. Bill i§e ",it §ar-tnarnel,r
klul.l§

mukabilinde

Anka:ra.
1-21613

ns

Eski§ehir ve Haydarpa~a vezn,eleril1'l.d,! sat!lmai(tadlr.
(1478)

foniardan

T'efrika:

1

an licbeleninkitabl
Turll:~ey,i!' ,eVlr~rJ: I¥asu/u BA YDAR

v.:J.Z~n~Aksel

MUNT

olursam Mesina haydudlarrrun h'er yere ye°ti§cn eUcl:'inden kurtulunlyacaglm da ontan bitenlerce bana ogretiJdig Lnden ertesl gun, Ilr'kenden, klY' koruyucularile birIDikte~ gemml,erine biTli~p Reeyo'ya dogru bQg,azl g,e~timl. t1k depremde yirmi bin kl§inin birdell

toprakta.n
I

par~alanl[p f:trlaml§ tabutlarla

dolu

Subay b•. ma" bu ii~ ki.§Oinin oliinc,eye kadar Rapis cezas~ g iymi~ '\Ie depremde ka~mJ§. en tehlikeli haydutlardan, Amedednun ise memleketi :.'Illarca haraca kesmii. sekiz de£a (ana klY. Il§:, korkun-; bir adam oldugunu da soyl~di. Ben battaniyesin'in u.zerinde rahat ra::t4:!.tuyurken Banko di Na'poH~ye girt:~ rek [.c:asaYI soyan ve gecle belu;isill1i oldiiren de 0 ve arkada~la'lll idi. 0 a;il de sa'baha kar§1 J(ur§una 'di2ilmi§lerdi. ClWrken bir papas c;agTrml~IGlr, kJ:yalarml a~Ek'ia itiraf 'etmi§ler ve
yigit<;e Olmi.i§lerdi. Ne yaz;rk ki ba§lma gelenler. .e,enin isine girmeyip yakmlainnda suel b6~doli":l§mak·

Olmii§ oOldugu Recyo'nUJli an1atdmaz 'Ie uoutulmaz bir hali vardl. Hele biitun ~uYI bcyun· cal portakal bah~eleri .araslna dagr1mm§ o1an
kii'i;uk §ehideFln ugraml~,C1,~du.1dan felaket

ta ve Ih,eyecan veria haberler aramakta al.an gazete aytarlarmm. kulagu:.a iri~t~ ve tClekkiiE" o~un1,.\rki adLmm yanh,bk1a. ikiye bolilin mesi beni. bu yolda un. kazanmaktan. kunard!. Ancak y1k.lk -ehirlerde dah.a '~Cilkkala.c,ak

dahaJi ko:rkum;tu_ Eskiden belki halyaJnrm en giize~ yerleri clan buralar, ~imdl otuz 'binden iiOk jn:samn gomulti bu!undugu ucsuz bu~ cakSlZ bir mezarliku lI1e bu mezarbgnl ilzerinde die, jki gecedenberi dllJ.nnak~H:zm \I,e bardaktm bO§o'Hurcasma yagan ya~gmlUr a'lunda, yan ~tp!ak binlen:'e ki§-!., a~bkt.m uiuyarak~ ~I1gmJugibiJ iU'l'"aya buraya kO:ju§uyorla["(h, Daha ,a§agdarda. depol'em son dereceye varmI§ goruniiyordu. Mesela, bel bin ki§isinden belki iki yiiziinim kurtulmu§ ol,dug'LI Penaro'da yollann nerede.oldu,gnnu bile bu· lamadlm. Korkudan titre§en hu;,alfdarl.a dolu ,clan k ilise Htinc i sal1atu:~ta, y:vkd arak bi.idin

idi ve ben bl.ll l§itilmemi§ §eyn Mesina'da c1a go,rmu§tlim. KiHs,enin Ylkr1an iizerinde, on on be§ kadar .kadIn, YJrtlk plrul< rubalan i'!;iinde titreyip dUl'uyorlardI. Bun~ar aglam!}lor. kDnUljrtliLlyor. ba,lanm btikmii~, g,oderini yankapa:ml§, ba.reket5~Z: duruyorlard[_ Bunlard.an blri. zaman ~aman ba~nill ['l:ald1n,Pr birka!i crke,gin arasmda. bagITa l1aglra biro seyler 'siiyliy,en ~htLyar bir' papasa bakwyordu. Papas, vald,t vakit. agmza ahnmaz bir kiifi.ir savurlilp ~'umruiunu denizin otesind,t& ki M'eslna'ya d,ogru saUryordu; ~eytanm bu,cagl, Sadomla Gamure"nin c§i ve biiti..ln f,e'~akederrwnin sebebi alan M,esmna'ya ...

smdall o'teki ~kw~ocugg ·i'~e babalanm 'iekip" ~~kar-ma.k ili:in nasTI sahathakadar i;ah~tlilm. inilt~1erinru nasI] yuregi 5,Jzla~rarak duydugu" nu. ildnd bir sarsmt[ olur olmaz inl1tilerin
birdembire nalla1 kesi1iven:ligini a'nla.ttl. Ka ... dmm ba'~mda korkl!.ln~ biT yara vard'll (aka! yavrusu" tanrrya ~UkUi!" ol'Sun. sapas<lglamrlr. Kadm, 'kon'IJ.~l'Ip dururken ,t;ocugl.1na me-

moe ' 'riyordu.

C;ocuk ~lrJl~]plak"

yavrIl1 Her ...

~ul gibi kuvvedi ve ~ladise]ere lo[aYldsu goriiniiyordu. Ote yanda. ~ijrijmu§ birkalj; sa--

Dizleri iizerinde,

meme:d,e

Ibir yavrucuk

bulunan yarumdaki kadma, dagarcIg]mdan bir kurru ekmek parr~ast verdim. 'Sesini bil,e

;,~ine sl[gl'nml.

o]aJillan

ezmi~tL

Me7.3rbkl

~Ikarmadan ahp bana hir portakalpar~asl 1.I'ZartUktan sonra 'ekm,egi di§l,eriyl,e lto,pa:rdl, arka tarafmdaJ an olmak iizere olan. kadnlln agzrna soktu. geri kalan p'ar~ay~ da bir ac hayvan gib,j kemhm,ege koyutdu. 11k sarsmtlda ylkll:m ev~ndent memedeki ~ocuglL1 'ite birlikte, nBsl1 kurtu1mu!i olduguna bir tiirUi kd er,dh;lememtktl!: c,1dlIlgunu. YTgmlar ara-

~,opi.ialtulda bi!"' b3i~ka c:;ocuk uyuyo:r .. duo K.adln bu "ocugUi so,kakta bulmu§!tu vre kim:in nesi oldugunu bilen yoktu. Ben kalL{IP gide("ke.n anaSlz 'i:oCRJk ktmddamaga ba§'" l.adI. K.adm d.a emu hemen kucagma ahp zma oteki memesin; verdi. li.d bebe.ge birdei silt veren geni§ giiglislu, saglam yaplh bu Kalabriya koymsune bakhm ve birdenhire OIlUD aduu hatlr~adIm. 01 romahlanl't TaM .. gat Ana'sl idi: omm geni§ gogsUnden yiiz:bin dUini.i!l1 ka'bri OzeTine haya'tm Innagl ain. yordu. Ey Olum, hani kargJn! Ey kabk, hani utkun.?
man

ac..

] (Son.u var)

_

-

__

.

.• -

~_~:.-......:.:t---.-~

.... :.-:.~ ~.

-.,.~\ -

..... ~....._

_~, ~~

-.-

..tic...

J.i .~ . ~].~~.c;.. ,. ~_. _~

-.

__

''''1-':
~

.i'-.,.........
1 ~

."..

~_.

~

""V~'!!-'

lot

;.,.itf;p...
II ,..

.. ,-.

••
-_,

_~

.....

-

.~

.

'!-....

.t·

..~ ~~~ ..

.

,-

• .' J.... ..- - - - .. _~..:.'

---~

-

l~

-;,.

.

...~,

",~J",II

-

IrA b

ULUS

sta
lstanbuldak!
t-

u

ihhi lWliwesseseler artt rma esiltme

komisy

DUn
me

n

Srhhi rruiesseselerin 1935 rna Ii ,YIh urnum ihtiyaci a;?ag-;da yat:lldJl.gl i.izel C 'lie her sartnarne rnucibince ayrl ayrl eksiltm eye konulmustur, Clns ve miktarlarr, tahrnini fiat mu.va kkat teminatlan.ihiale gUn ve ~ekineri hiztlJia rmda gosterilmi§lir. Z - Ekailtme i~i ,Istanbul Cag,dog.unda Slhhat Mi.idliirliigii blnassndalei komisyonda yapd.u;:3i.kur• 3 - T~p talehe yurdunun ekrnek §31-[nam esi 126 kUI"IJ'!jB ve et §artname-si 203 'kuIrU!$a ve akliye hastanesinin ckrnek !j3rtnamesi IS9 kUnl~!tIe et §artnamesi 130 kuru~ bede] mu'kalilinde yurt ve mdesseseden almebilir, Diger §artname ve nilmuneler de ait olduk iarf miiesseselerde gOr Ul,ebUi r. 4 - E,ksihmeye girecekterin 935 Ylh tiea ret edasr veaikasivle 2'4~)O'!lily~h 'kanunda yail'll h betgeler; ve eksi1tmle'Si:ru~ gire(.egi maddeye yeter millvakk-at temill'LoJrli: veya b.an.ka mill!.. mph!lriyle belli gin. ve saatten evel kom~sy,on. a muracaatlarr, '(33,S3)

'I'rb talebe
Cinsi
Ekmek Ku~u eti
AZI

yurdu i.;ia
M. T mjna+ 1890.00

C~r1:!h

A.,.I

t;ogu

togu

TahmiA

Eksiltme
tarihi ;:,-7-'935

$ekLi,

Dagh'~ eti
Slgll" etl

2'15,70Q.-.280,OOO 3,000= 3,'900 1.500- 1.9S0

Fi. 9.
50 50 35 45

Kas,e yog urdu
Taze bakla Ay~e kadm

S. 14 ka pall zarf

hpanak
SelnizoUfI

Kacamen eti

Sadeyagz
Tuzsuz Tereyagl Sablln Zeytin yail
Zeytin

1.COQ....... 9, H)O 156 .681)....... 76,650 11,000- 14.3001

Sa\uzk1:lbagw
Y.3045,19 526,82 150,15 131,50
5-7~935

Yumuna
Beyaz peynir Ka§er peyni'l"i Makama Tei §ehriy,e Arpa §ehriyc Un Pirin~ unu hmlk
P~rin~

140 5,000- 6,500 28 38 6~OfiD- 7.800 30 4,0005.200 1,75 70,000'!n ,000 45 S,OOG- 6,500 1.0001.3'00 70 1.430

[.um-

77'

8· 7~93S
8-7-935

S. 14 kapab l:ari S. 14 kapah zad S. J4 At;:lk

10· 'l-93S
1

222.30
117 149,44
2B7,62

11}~7-93S
lO·7~935 12-7-935 12·1-93S

S. 15 A!;rk S. IS Ai;lk
S. IS Ac;~k

Patlrcan Yer domates! AI']pa Kepek Mnm" knnla~H

40,00010.000lO"OOtl10,OmJ4'.000lO.Om)...... 20.000= 8.0CHl3,,500-1.,8t10~ 2,500-

Tahmin FL 50,000 7.5
7 ]2,5

M. Teminit
281,25

Eksiltme tarihl
22-1-935

§ekli S. 15 a~Jk

IS~OOO 15.000

1.5.000
5,000

1.5
5

15 .000
1

5
10 5 4,5 3,5 4,5 22-7-!US

30,000 ID~flOO 5,000 2,500 3.000

S. 14 ka.pab zarf

s, 15

Benzin
Od'l.nrl Krlple maden

A<;lk

'Kale kijmUrii
M ~nJ{a' kiimurii

~2.000- 1.5.000 35 0- 2,0001 240 kiimiiru O~ 500 m.4S0 70CJ~ 15'01 17501
2fl.00020,nflO, 3,.25

33,'0 393,75
1

5!n.,25

360

9'84,18
~'2.511

2' ~OOCJ=. 2.fiCO
So,...... 65 51)....... 165 6,000- 1.800
5D~

22

s, IS a'ilk S. 14 k:apalt zarf 26~7-935 S,. IS a~k 26-7=935 S,. 14 kapalJ zMi' S. 1.4kap,ab zad 26-7-935 2'6-'1-935 S. 15 a~Jk
24-7~935 2'4·7-935

22: 22 U
22

45,104 64,,35
10,12 9.75
304,20

Nohut Kuru fasulye

Kuru. BarblllflYa.
Patates Kuru sogan Ye iJ Mercimek Krrrnezr mercimek Kuru kayrsi Kuru uzum

50~ ~3,000- 16,900 2,5003~2S0 3,001}3.900 1,6002,080 12,000- 15,600 12,000- 15,600 1.5001,950 6{)O780

6S0 65,0

IS-1~935 S. 15 A~lk 15-1-934 S. 15 A~lk ~5·1-9:U s. IS A~lk
15..7-935 .~ 1~7-93S ] 7-1~'93S
17-7-935

-. a Hevbelia d·· sanatorvomu l;ln
Ci'llsi Ekmek
A'-'I

Cogu

20 .24, Dl8 16 10

S.

rs

A'i~k

Tahmin Fi.
9

M. Teminat

Eksiltme
ta.rihi

Sekli

S. IS A':;;lk

43.87 62.40 85.75 5B,SD ';3.39 93,37 23,40 64.35 21.Q4

S. 15 Acrk
S. ]5, Ank S. 15 A~lk
S.

7.5Cl 5

17-7-9 35 19'·7·935
1

rs

A9k

Francala Dagh~ @tru Kuzu eei Sade yag' Tere yagl
Sabun

20.M{l= 22,750 11.200= 12,2(10

ru~,m:m- 26.COO
~ ,0502.24070G-1,

.ss I)

4.160 1,,950

13,:5 50 SO 85 28
38 30 5 1.7§,

370,00
1048,00 2,67.38 163

5·1·935
5-7,,935

S. 15 a~lk

85'1~935
8~1·93S 10-1·935

s. 14,kapah
S. 15 a~rk S. 15 at;lk s, 15 a.;d!: S. 15 a~lk

z~rf

1.3'0(1 l40

17
IB

1.,050~

19·1·935
19-7-93$ 19-7-935 lZ-7~93S 22-7-9'35 15 S. ~S S. JS S. IS

I, SOD--l,500--

Soda

3 ;,(100-..

i.sso J .sno

1,0'50

45
2 ()I

Zeytin yagl ZeY'tin

40
71 2B

s.

A.c_;tk

Gi.iinluk

YlJlmur.ta

1.400-2.6DOI 70D-J .301) 70.00Q......130.00ClI 2B.OIHt910---53,~m:1O 1,990

10·7~9':J.5 10..7..935 12·7·935
12..7-935 12-7-935

S.

15 a~'1k

8
IZ 1,50 1

A.Slk
A'&lk

Silt Kise yog'ucdu Taze Bakla Cah Fasulya AYie kadlR Barbunya
~~c

S.S'l)~ 7,1.50 3,OODJ,.gml' S ;01JO.-... 6,500

A~lk

yumurra Yakacrk suyu Ka~er pe)mi,
Mutfak Beyaz peyniT'

5,55
225

1,829,=-- 3,395

~no- 1,,990
701J....... 1.S00
13CJ....-.

50 70
45

S. 14 kapak zarf S. 1[5 as:1k

1.5004.5004,SOD-6.0001,2'50-t 4,0001,0005,000-

1.950
5.850 5,850 7,800 1,121 5,200 1.300 6 50D
j

11 12.:5
10
7,5

Makarna
Tel §ebriye A.rpa §ellrEve

25
25 25

171

I3-D--

1,6,3 ltiJ

hpanak
SemiZDtlJl

lrmHI:
Un

Sakl2; kabat' Bamya

1

5 S 30

Piri'tl~
KIHU Fasblye " Barbunya Patl.tes

Pathcan

6.000-, 7.800 2,~
, ",O~

Yer domates! Sink domates Lahana
Engina'f

2,,6'110
5.,200

10 S 1 4I)

Kuru sagan
Slit Yogurt 406,96 22-7-935

14026 m.680"-- 3,120 3,.50G6.500 'Dj)...... 1.300 1j,3()""'" 1,.170 6,,300-- 11.700 3.5fID- 6.500
m D.BSo--

20
11

3

2516!i
117 24

24
116 ]6 7,$ S

1,5-7....g3S 15..7..'35 17..7·935
17..7-935

s,

IS &'id.! S. '15 ali*

s. 15 a~k

52
24

17..7..935

Prrasa

'3.mm6.0003.000900-

3,900 7,800
3,9110 1.1701

2.590-

20,150 4.180

12
20

UUt3S

19-7-935 22-7 ..gS5
21·7-935

S. 15 a~d, S. IS a,..d&: S. 15 ac;tk

S. 15 a;lk

.5

S. ] 4 kapah

zB.rf

Arpa

Kepek Saman Kuru ot Benzin Me~e odunu Gurgen odunu Kripl e komuru K ok kom i.irii
Mang.a1 kOmi..hil

4tS 3,5

Kase yogurdu Prasa
Lahana

9(1O·""", 1.170
50Q......... 650 ...5Cm-- 7,150 2D~ 260

2t~
4,5 3S 250

200,62 187,1)9
385,12 184,87 229,69

24-,-935
24·7-935 26·1·'935

S.15 A!;lk S. 15 AC;dc. S. 1,4kapab zad

Kelievt~
tspan.ak

6,500 3~2S0 ID.400O- 2.6004 1.1202.680 2' .3SIJ.-. 4.420
2.10[)3,900 3.51)0......6.550 .560--- 1.040

3,500I,

'5~

7.5 5 )0
7,

~08

,501ll35-lS.(lOO~

no'=-

1.950 230 1iO 1450

T,aze bak'a Patlrcan 'Taze bamy.a

1 '10 30

175 1750
19.501) 3.5

si.is

l6-7~·~135 S. 15 Al!;lk S. 1S Aar1H 26..1-935 S. 15, Acdc 26·7-g3S

Cah fasulve
S~nk domaees

849-gOB-7'00....-,

Akliye ve asabive hastanesi i~in
Cinsi.

Ver domat,esi Sakrz kabajl
Engin3f AY$e kadm S em h~-etu

2,8002,,1002,1no1 ,40n,.......

1.560 11 BOO '7 5.700 S 5,200 5
3.900 3.!HID

s

An

C;ogu Tahmio

Ekmek
DatlE~

Ka.raman
Kuzu

Sa.de .vagi Sabun kahp Sabun tez Zeytin ),ag"[

SIgn

400,001)........420,0.00 21),000.-- 35,000 4,00()5.(}OO 9,00010,001) 2,000- 3,000 8,001}- 12,00-0 , 8.001l- 10,000 1,000- U]I.OOO 8.00()"""" 12,000

Fi. g 50
45

M. Temmat 2835

Eksi1tme ~ckli taeihi s. 14 kapall zari 5·7·935

12

BarbuDya Krnna arpa Saman
Kepek

2.600 1,051)........ 1,950 1,62S...... 3,250 2, I003.900
1;40D91R-1,6252',600 1.69D 3,250

5 10 5 2.$
3,5 4 '4,5

291

S. 15 as-III

50
35
1938.75

5~7..93S 8.7-935
1

10 28
14 38 30

76S
lIDS 3,42 78,75 65,63 33,75

S, 14 kapah zari S. l4 kapab zad

Kuru ot
Arpa

41

24=7-g'35

Odun

105-

195 2'50

36.53
70

26·1935
26-7~93S 26-7-g35 26·7·935

10· 7-935
10-7·935

Zeytin
Y II rrHlrtai Beyaz peynlr'

3, oo~ 3,.50{l 35',0 CH)".- 50,000
O,OOa-

10·7-·935
12·1-935 12~7-935

[~75
45

S. 15 a~Ik S. 15 a~(k S. 15 a.~Ik

s. rs

a~Ik

Kr1p1e rnaden komthii 33"""", 60 1450 Kok komUrii ] 75325 '1950 MangaW 'komtirU 2,8005:2'00 3.5

,415

S. '5. S. S.

13

15 al;rk 15 aC;lk 15 a~(k 14 kaf)ab zarf S. J.5 a!jlk

1,000

S,. IS a~Ik

C:;ocuk hastanesi, i..;in
Cinsi

Makama 3ehriye Kusku Un

20,0008,000315004,500-

25,000
10,000 5,000 61000

20 20
15 11

Cogu Tahmin
Fl.
'9' .3 7,000-- 38.000
'24.00(}..... 25,~OOOO

M. Tem'ina.t
256,50: 937.50: 'S9.38: 84 lJ,SO:

Eks~Um.C tarihi 5-7935 5-1-935

P~ri.n;
Bu1ilU

35.00020,000-

42,000
25,000

24
U 11

5!!U,2S 49',50 '156
206.Z~

15·1-935

15~7-93S 11..7..935

17·1-9,35
17~1-9'35 11..7-935

S. 14 kapab zarf S. 15 ,a.,.lk S. 141 kapah zan S. IS a~lk
S. Hi a~Ek

Ekmek

S. 15 a~lk
S. 15 kapah :zad
S. '5, S. 15 S. 15 S. 15 S. 15 ac;~k I(.tk a~Ek
3f;I\;t

Patates
KurlJl fasul ye Kuru bariJunya
Nobul!
Km1tIZI

35.0001.5,0008,00010.0008,000-

45,000 20.00.0
10,000 12.000 10,000

1~'

2'53,13

DC;lgh~ eli Sade vaiJ Tere vag-. Sa1::mn
Yumurta

50
85

2,.OO()"'- 2,.500 450500
3.5(1)...... 4.000 10J1OO-- 15.000

140
28
.,75
45

_.50:
':

8·7 935 12~7·935 12..1·935
15·7-935 1~.7-c)lS 15- '1-Sl3.'i 1.7-1 ~93." 1..7·935 10- 7-'9'35

•.9.6B:

mercimek

Kuru kaYlsl K IlfU i.iJzii m Sagan
lit

1,:500ItSOO-

2.000
'2.nOO

10 18 IS 45

240 135

162

1.7-7-935 1'9-7~935 19·,·935
19·1-935 Z2-7...ig35

S. 15 a.~lk S. IS af;Jk
S. 15 a~lk

Beru peynir Makama

Sf5hriy,e
Pirin1S unu
I

10,000- J. S,ono
2{1,OOO-. 25.000

20
§,

142,5'1)
56,25

12

2?.5

S. 15 ,a~'[k S. 15 a!;Tk

s.

350400 ] .OO()......, t ,500 • 4-50--500 450,..... SO[t
'~50 :201~

a'~lk

20 2S
\l

~1,88:
4.13~

IS a~lk

lrmik

20
24 16

3
225

~
: r.

PirLn~
Kuru £asu1 va

12.0.00~.000-

12t:5(JO
1-S0 (I

IS.

11·7-93,

s. '~Ii acd-c: S. 1:) aClk s. Pi a~1 • S I~ arrl~ S. 1" i]{" •

..

-

t .. ..... ...-,,·J"

;.-trM..... .

J .••• ~

..

,.' _

.... .... ~ "'1=.

...;;..~~
• .,.;-....
r

.a·

.-1# ~ !lW"i-';'"

~. . .

"

...

-.

.

.

"
_

,~

.,-.. ." ,...

---

,~

.~

I

.....

~

.
O!l:

,

..
Tahmin
• TemiQIlt

ULU:;

SAY.FA

7

"inli

~ogl..l

F~. Patateb 'lft·u uian iiit Pan hpa BakSa ..,. Saklzkabagl
6,000 3,00 Q........ 3 :500 2" 000 _0.000 5,5 OO~ 1,5

Eksiltmc
tarihi U'..7..935 1~'1-gJ5

!Jekli S. 15 as.tk '1.5 a~lk , . IS a

Cmsi

5,
12

3,500 .~00
3,000--. 3.. 00) 3.500 4,00fi

, 71
7 7

33,75 : 13.13: 270

22.'

s.

Tere ya "
Sabllln.

/

Tahmin

, I,

M. Temi:rJ.at

Elui1tme tanhi v.
Ie

BOO-115DD--

00
l~OD
3DI1

To:t sali n 7.:eytin ragl Z'm'ytin tane -i
(if'huU
yumu

400-1.5004fJ{b..

84 99
421175

I

~'-93S
:].0:-;7...

a

15
15

BSI

."

1,000

300 120
5 )

IO-7..g35

15

II

lG-7..935
lz.;7· 35 12..:7·gS5 15

Ay§ekadu'll
C.ah Bamya

3.5M---0005 QIJ-=. 1,OGO200-

4,000 1,000
600 1,200 25'0

12,5 11
30 S 10

Mutbal,.,
BI!!lY:U peynir

0100D 35.001)...... 20,,000
I.JOO--

'1 ,000-

1,75}
45) 70) 25) 25) 11
7,50

904t6

Ka~ar peyniri Innik makarna ;Jehriye

aoo--

'9{IO

250 1,000

J88
291101

,Sem~zotn Bezelya Plrasa
erevra

3,mm2,000--

l,SDO
2,500 500

5
4 4

Un
Patates f;alI fa.suIya Barbunya T05ya pirinci

Lahana Domates Enginar Patl~can Arpa

4003.5005.5003,SOO3.500-

1~2U{Ji....... :1.2002',500..2,5001 200..

1.000
2,3GO :;M1OO
BOO
300

15
17..7..995 17.i7..e5

a~JIi

2D.i3
18,15

14.0-'

15-7 ..9-35

I

IS
II

,.
~lli

~.OOO
6,000 4,000 4,(100

11,000.- 12;000

:5 6 10
4)5 2,.5

306,90~

22-7-935

:Sogan

5004.500---.. 3,000--..

3~500
2.!lOO
1.800 31~

16) 10) 24
!t

~di
~I

85,

I1J5
)

8aman
Kuru ot

3.5003•.500-

4,000
4!000

4
3,5

Kepek Benzin Kok komuru Mangal tmmiirii
Odun

43,50:
3,81: 51,75:

144144 3S .2'50300 230 300- 400 1750 9,500- 10.000 3,5

525
2'6,25 :

2~7-935 24-7-935 2'6-1-9'35

s. 15,a~lk s. IS a~lk
S. 1,5, a§lk

'Yogurt Kase yogurdll." Sut Enginai
Ta:ze bezp]ytf!

3.0007.000-

20 12

7.~:) 8)

It.SI 108

17..7-135 Sg..7-935 22-7-991 Z2.'J.gas

15
1

lpIi

12~006- 10.000

1

6003 DO450.SOl)...... 1.500 20u..It8OO--

400
200

26-7-935
2fi~7..935

S, 14 kapah zarf

rs

)'
,-'1

S.

IS ,iiI!;rk

Kuduz tedavi miiessesesine
Cin ;
kmek

A2'

~ogu

Tahmin

Fi.

M. TefT"inat
94.50 : 262')50~

Eksiltme tarihi ve
~ekli

Et Dagh Kuru eti lade yagT
MakaT!f'IaJ

12,OO()........ 141000 1,000- 6·,000

9 50

5-7-935 S~1R9JS 8·7-935 15-7~9'3S ISr7-9'3.5 17·1-935 17-7-935 24-1-935 26"1-935 26-'-935

S.]5

aC;lk
a~ltk
.1l!;Ik

1,0007001,400~Oo-

5.000
1,000

1,600
3{)O

50 85 2S
25
24

63.15 :

ehriye Pirin~ uru Fasulya Arpa
Odun

30
5,63 :

S,. 15

s. 15

Sernizotu Ta.ze bakla Kabak Pancar Hlyar Taxe- harnya D erna tes krr, Taze biher Pathcan
Do1mahk biber

lDD
'100 1,2>00

15

10
D5

):
)

ISO
1.600 350 1t6(u)
ZeD SOO

07
30 05
12 10

)
) ):
) )

02.5([1)

450' ,8(J(J....,,_
3()(I......

12,000- 11,(100
60Q.-...

S. lS :u,;Ik IS a~lk

500zco 14.00{l- 18.000 HlO-250

],400-

1.800

16 4.~ 250

32.40: 8,4-0 : 60,75 :
28,12: 105

s,

.,

domares

300-

250

10

)

S. 15 a<;;lk

s.

S. 15 a~Jk 15 a'!;lk

Ye§i~ salata Krrtmzr turp tspanak

7.1D00- 5,000 SQQ.-... 100 2,SOIJ-..... 2,000

01 )
01.25)
01.25)

Kok ktimiirii

70-

80 nSl

S. 15 acrk S. 15 a~rk

Havuc Kok kereviz
Salarnura

]00SOD2rDO-

250
650
ISO

1.50) (IS )
10' )

y,aprak

Haydarpasa
Cin:si , Ekmek

Emraai sariye hastanesi
Tahmin

<;ogu
28,000--

AZI

Fi.

M. T'erninat
189 599,25

Lahana P.rasa
Kilrmbahar Cah f.asulva

70Q...... 700-

600 600

25 04
D5

)~
)\

t.

Eksiltme tar ihi ve lekli

,30Q...... 200 1.500,..... 1,000

15 )'
II )'

Dagb~ erl
Kuzu eti Sade yagr

Z6,OOO 15,000- 12,5DD 2,000.--- 1,500 3, o 0{)6- 2' .000

9: 47)
47) 8S

5-1-935 5-1·935
8-7-Q35

15
14

A~]H:

kapah

Aysekadrn 1,000600 12 Tale barbunya l,O{l{l600 110 Krlple maden komuri] 100 ton 1450 Kok komUru 50 ton 1950

5
)

104.22

174
73~m5

22-1-gS5 26-7-935 26-'-~5

15 15

15

Ankara Levaz m Amirligi Satm Alma Komisyonu ilimlan,
iLA N
KaYSfirideki knaat aratuun u2220mr' kilo ekmegi kapall :zan usuU ile mhnakasaya kDnulmu~tur. Ibalesl 12 temmua 1935 ta:rih ine miisadi f cuma gunii saat Hi dadrr. Tahmin bedeli 15318: liradrr. TeminatI muvakkate mikta1"1 1149 liradir. istek~ilel['in sartnamesjni gormek iizere her gun muracaat eo ebilitler. E'ksiltmeye i§titak edecekler de tekJif mektuplarull ihale saatjnden bir saat evel mallbua mukabilinde Kayserideki asker! artrrma ekailtme K~ misynnuna vermel eri, (] 487) 1-2583 iLAN 1 ~ KirazlI garni.zonunun seneHk ihtiyalfl:[ alan 578,.000 kilo un kapah Z3r:f1amiinakasaya konulmu§utr .. '2 - Beher kilosunun muhammen fiah 9 kuru§ 25 santim olup ihalesi IO-7~935tarih ve c:;ar~amba giinii saat 1 de Bayramic turner sat-n alma komisyonlllnda yap tacaknr, lMunaka.saya g irecekler 3923 lira 2:5 kuru§! rnuvak-

Ankara belediye reisligi ilanlarr
1 LA N
I - Beiediye ]~in IMtnamesine gore 42 par~a mobnVe yaptlnlacak ve 16 parlJH tamir ettiril'l!!:cektir. 2 - Muhammen bedeli 2700 liradlr. 3 - Muy,akkat teminatt 202t5 liradrr. " - l,stekli nlanlar ;ha~'e gunu olan 12-7-'935 euma gil .. nil saat on ·be§te komisyona gelmelidirter. (1511) 1...... 26Z8 Mevkii
Hal

Askeri Fabril

lar Umum

atm Aim
tLA

..

~·diirliigu

syon

nant.an

tLA N
Nr:
2g/1

Bir senelik kira B.

Muvakka,t terninan

Lir-a K.
1200

Lira K.

Atpazan
OJ

29
33

nz

g(l S 40
3 84 depe

54CD \]& 8000 KILO SIGIR ETl Tahmin ediJe:nbedeU (1840) lira olan yuk3rda mikdaf'l ve cinsi yazlll et asked f brikallH'~um mtidtirliigilll8trll alma kornlsyonunca 11 temrnua 1935 tarihinde pel1t:mbfJ gunU saat IS de a~]k eksiltme ibe ihBh! edileeek.tir. iart4 name parasra elarak komisyondan verilir. Tatipler-m muvakkat teminat ulan (138) lira ve 24Q.O, numarah kanuDua 2 ve 3. madde:ler~l1Ldeki vesaikle melkQ:r gUDve . ~atte ko .. misyona mUratoatJan. (J413) 1-2621

N

1: LAN
500
400

.~

51 20

ila
ila

700
600

kat teminar makbuzu ~~emtmakasa kanununun 2,.3 tincii maddel erine gore isteni]en vesikalarla birlikte lhaleden bir saat revel kemisyonda haztr bulunmatarr. (1423) 1-2521 t LAN Krrrkkle asked: sanat mekteplerinln sene1ik ihtiyacl 0Ian 80000 kilo ekmeg,e 10 haztran 1935 tarihinde kapah zarf usuHy]e verilen fiat]ar komisyonca ga1i' goriildi1gundefl 5temmuz 1935 Clblma gtinii saat 14~1"1 ye kanar :!itj;Ik eksil tme suretiy[e satIn a hn.acaktrr. Tatipl'erin muham .. men bedeli olan BOOOliraya mllkabU temlTlatl evveliyes; olan 600 IiraYJ Klnkkale askeri" fabrikala'[' muh:asebecili· gine yatlrarak vaktinde mektep satm 31ma 'komlsy~ una miiracaatlan. (1402') 1-2446
tLAN KUlkka]e asked SCllla1l., mekteplerinin ihtiyau;:r o~an 6000 kilo tOOl: seke:r 22 tern. muz 935 pa o::artes] g UI').U s.Jat 14: 17 ye kadar aC;lk eksiltme sureti le satm aJmaca ktl.... Talipler muhamrnen bedelj alan 1920 liraya mukahil 144 lil'a temililau elJvdiye~i~ ni KIT! kkale askeri fabriltalar mUha~ebedligine. yatl!· :;n~ak vaktinde mekh~:p satll1
"~S.~--=D"'DJ~~~~
f.4

1 - Vukarda yazlh iki di.ikkiin ile bir depo 31~5-936 gUniine kadar tiiilk arnrrna ile kiraya verilecektir. .. - Sartnamesini gonnck is:tiyenler her gijn muhaseueye geJebi~ irter, 3 - Ihale 11-7-935 pe ernhe gi.inUi saat on be dtl! artrrrna. ve eksiltrne komisyenunda yaprlacaktrr. (l5H3) 2629 tLA N 1 ~ A' pasarmda 'iayba· nenin altmda 27 ve 28 numarah urak diikltinlar 31-5· 936 giintine k.adar a~Ik art1!' rna ;~e kiraya verilecektir. :2 ~ Muhammen bir sene" 1i k kira belieli (SO) ~iradTr. 3 - Muvakkat teminat (3,75) liradlT. yapdacaldlr.
2 - tlk temin.:;u 3~ kuru~tur. 135 lira 4 - $artnamesini gormek istiyenter her giln rnuhase-

600 400
300 200

11i S{JO no i1iiJ 800 kilo,
11a 400 kilo

kilo k;lo

200 350 60(J

UHlilllihJaraa Sa.lll1alm3 Komi

h~nlan
lLAN

yonu

.,.

I-

Hepisinin

tat1min e~

I

alma Ko_ na (1559)

t1'1

iiraraa tlan. l--2693

dilen fiat] Umq lira 60 kuru~ olan 70IJtOOI:J cift buyi.ik kupeanrn ihale giiniinde verilen fiat yiiksek goriildilgunnen a~lk eksihmesi 5-7935 tl:.:1ma aUIllU S~ at J 1 de b

§artnamesini paraslz <llmak ve orllegini gormek istiyenler her gun ogteden sonrat eksiltmey,e girecek. Ler ilk teminat mektup veya makbu?lariyte 2490 saYI111 'kanunun 2 v'e 3. iincu mad· dderi.nde yaZIh vesikala:rla birlil(te ihale giin \Ie saatInda M. M. V. S.atl"a~ma kornisyonunda bulu:I'1mal.arJ.
(1526) 1-2687

.3 -

beye ge?ebi1irler. 5 - thah-: 8-7~935 giinti ~a.at on be~de ,artnm~ ve eksjltme komisyonunda yap', lacaktlT, C 1458) 1-2549 tLAN 1 - ttfaiye memul' vt mustahclemini i~in (66) 'i~h ~izrrH~ alert' eksihmeye ~J • ka[']lm[~tlr. 2 - Muhammen bedeJii ,8BO), !i£adrr. 3 ...... Muvakka,t u:mina.t 4 _ thare 14 _, 1 - 93,S tt;ar~amba giill1ii saat ,onda 'Belediye Levazlm Direktor1utu adaslnda yapIlacaktrr. 5 - ~artnameYl gonnek lstiyenl'er her gun Levaz:rrn Dire\:torlilgiine mii~ac:a3t e~ debit i rler. (1465) I - 2565
,66) lira-tllr.

2 00

iLl 300ki~o iHi 300 kih:l iUi sao kilo ns 800 kilo
'tl!

Kabak Ta-ze fasulya Pathcan lspanak Semi"z otu Taze bakla Dnrnates

Lahana
Pn'asa

o

nld

Tahmin yukarda ml . dan ve c:insi ya;nh sebze askeri fabrlkalar 1I.1mum mUdiir .. 1iigU ~r-tln a1ma komisy'onunc:a 11 te'mmuz 1935talfihinda per~em be gilnu saat 14, de a~lk eksntme [Ie ihale ed~le~ cektir. $.1rtn~me p:araslz o]arak kom;'syol"ldan ve·rilir. Ta" liplerin m!.l1vakkat teminat alan (41 lira (91) kuru~ ve 2490 num::Jira'h: k.anunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mll!!'zkn", giln VI"! saatte r(omisyona mil:r'aeaadan (514)

mi

Kamdlahar edil1en hede1i (,654) Ura a1an

3DI) kl10 )00 teno

Y er elm asi1 -

1-2626
4786 TON LA V AMA.RIN K{jMORU ~7B.5TON KR[PLE KOra (24) kuru§ mukabirninde komisyondan verilir. Talip ..
ler~n In!Jl'uakl:i::at

MORa lan (4485,) l~ra (85) kUTU§U Tahmin edilen bedeli Ihavi t.eklif mektup]anl11 (134717) ~ira olan }?uk,ard,a mezku.r gunde sa.at 14 de mikdatl 'Ie clnsi ya:tIh malkadar lromisyona vermeh::ri zeme askel"i fabrikalar u- ve kendilerinin de 2490 numU11I1 miidurliigii satmalma marah:.kaOLJJlUll 2 ve 3. madkomis]i'onunc;a 16 temmuz de!erindeki vesaikle mezk(u 935 talli.ffihincle sah giinu saat g'u'n v-e :saGiUa komi~yol't3 15 de kapaih zad i1c: ihale edilecektir, Sartname (3) ~i· mur~ta i!ltlan. (l.§5.1)) 1 ~:?6~;iJ

tem~Fl3t

(li-

ULUS

. lin I m 11111m I nit I m 1111IHIIIIII Ull

un un III 11111IIU 1111101 UUI illI un I m IU IU~ m IUll Ull inI m I m I

Kunlerde ~Juan 0 1«1.d r F 1:\1 t.rliyor ki vucudii k i~~n muUallil yl~ .... III-aak it _ ,diyor. KoJonY'1I ile ',00 Iyi i.e de Kuzel b;r ImI:ou,a,. PI'· dayl,nd~l'mak kolll,. -·t~ degl .... BWlU (jARESi?' Du.nuft '~lI.reJini lobilarlar Idar .. i dilundii ve halkm i lik ihtiy cu:u k rtdamak pl,.,lira berga.mot ko.Bu
Iii 1(, ak

ku.h.l

IsplRrnsu

giizel

bir
~Ikl'lirdl.

l"UV ALET

- ....... - .= == ..... .- -..... -...... =...... - ........ ....... --- --...... == -. -== ...... ..... ....... -...... ..... - §- .--- 55 = -,_ ..... --....... -...... ,_ -_,- .-...... -- ...... ==
~
..'

==
::::::

....... .......
.......
....,

-...... -

""""

~

1
(;um.llld.·u

z935
IIIIJi..tI'Il'U IUlk~imctiH \~. tH'll'l

az-r

....... -....... -...... .......
.......
,.._

~

bli )'iik nt'lIi lnmkanul! Hra H(' ~f-' .. m3,'~'ine i~li ...iik f'Nigi ....

--

ADAPAZARI

---....... ----

-=-

.....,_

··rk Ticarel B nkass
Htitiln §u.belerin.de

._...

=:
;;::

50 lira dan ililJaren
her ay b,H§luda faizini
Size odevecektir

I'.

Inhisarlar mamulatlD an

Bill _leak gunlerde· viicudiinVEe nefe. .ldum,llk, serinle mek we raht etmek i~in bu TUVALET IsplRTOSU'ndan kunllnabmni:ni'Z, C;unkii , • .run litreli anca.k 70 bru~,hlllil". C;oclllk friks,iyon:1II ir,in bir Iltre kaynamll luya hir lilll'rba kah~1 konulur. Fa.ydas1nl aile doktoTun .. d n sorUDUZ.

= --= = =
...... =
.._... ......
~
.._.

5

=
~

IIHmmlUllUlllnmnnnnnurmmumnumllnnnmnnnUfllI1l11f1l1nHftmmlUlUUrHltm

- Balsamin Kremi -...... .... -= =.....
:::::

= ......

Daima gen~ daima giizel
KANZUK

Nafl3, Bakanhgmdan:
Muhammen bedeti 100.000 lira elan 200 Ton NIIOifot kapab zarf usulii He eksiltmeye konulmu§tlU'. EksUtme 15. Agusto:s. '935 tarihme I'a.tlayaa pt:rgembe gunil saat 15 de Ankarada. Bakanltk mal:zeme m41diir-lMllin. de yapda,caktlr . T'a 1t-p en t'I n kHf ri~ Tica ret, edasi ves rk«.1 ve HS D Ii ralrk muvakkst eeminatlan lle bir1ikte 15 alU.tOli 936 persernbe giilnij, saat 14 e kadae malzeme mtidrUigit eotevd.i etmeleri 1.i,Z[mdtr. istekli1er bu hususraki ~t1rtnamc:leri 5 lira mu bilmde Ank.arada Bakanhk rnslaeme mHdiirlU!tiru!e'F.I a1abU ler, (154'1) 1....... 2,589
1

,= .,

......
~

==
ANKARA ASLlv ,. AKKEMESt SJRt.fr{Ct HUKUK

..... Doktor

SlNDEN~
Ankara

ANKARA

BUuwcl

SULH

HUKUK

MAHK'!}ME~
M"IoIIIK_ I .,.,. ...

C;oclilk sara.yl

clvd Il'lnda. YoQ.n

bey SQ~<Qglnde

IJtRE,s,·mDFJN

:

Piyer-e,

r cia ~nkalar r.addestnde doktor Salahi. lH:y apar ~m mnda J.a.pucu 11g'nh Mahmuda: Itar1fuz Ank-ar3f1L NUlm 'bey m .. hallesinde 42 nl!lLmarall cvde makim Mcbm It 1uZJ Fatma rarafmdan ale: ;ni.ze a~l1a:tli bo~anma dIlV(HI~nln muha~5i1U:in duru§:m.a.sl lS-7-9 ..... paz:a.rtesi Sqt 14 tera ed!;lecegindel1 mezkili.lI' gi.i~l ve saaUe Ankar,a a.sliy~ mahkemesi bi; rinci hwkllk dalresinde bizza,t buhmmanu: ve yahut mLls.ac:1idak bir 'i"i!'kUgcmdel"menh: a.k_ i takfrde glYab,nd rnuamele yaprhu,ag[ dave 'yt makamc a kaim olmak iizerc i]amm t~blig olunur. 1-l6!l17
1

Ali MaruI' Un er
DERt, FIRENGt
VE EELSOOUKLUGU HAST.AL]KJL.ARI MUTEHA.SSISI Tabakhane caddesi basmda Altrnta§1 sokak No,. 11 Hastafaram her giln 9..13 \l'e lS~20 ve kadar kabul edec.

ANKARA iINDEN:
btanbuE

BIRfNCi

SUL'H HUKUK

MAHlKE
15

E~

bir maziy,e rnallk ve dllinyantlli her urafmda tak. dlr ka.zanm]~ gweUik kremidir. CihJill.i.zin giizeHuk li"e' tazeHgini. dBlJm.a mliJihd<li2a eder, Balsamin kremi mtmlekerimizin klbae mebafilinile raibrt gBnnu~ ciddi bil' kremdir, CiUeri V'C bllru~ut;.
Ian iza.le

Em sencUk

..

Giitlnu

vt:kili avukat

lbrillhim Kemal'in aleyhinin
krln1an filUhak~&si

it; _

'III

"ii

iadle:i muhakeme

daVaI!Hnrn icr

n ttl!;eBll'lde

geHp hir ddide bultllnmamu clair ~-6·93!i saal; 14 tar.ibH d vet:iy~~ dltki me~.I'll1haUat'l adreslwizln belli olmadrtl anlqfirru, "''' yeni t.e-b .. ligitrn u!illlilllUn141 inei tnaddnine U'vf1kan ihmen iCM'B1il:l8 bl'8Jr verilm;;~1ir. Muhakem~ 17.'7-935 ~d 9,S. a Dmua.11 aktJ r, GcHp blr ddi .. de bulunmalHU: veyOli bir vekil gondenneni.z ak.id liIaide hakkmu:da
glyi!P

karan verilecegi n

l:llen bilditili'r.

,1~698

Ankara

Valiligiuden:

~i~!i i.5tasyonunda

LlgUl:"h.1 .. part Lmanmdii

nurn.anllt:la

Kirahk odalar
Ha,clbayram caddesinde~ aile nezdinde konforlu odatlar kirabkhr. Han memlliruna muracaatlarl.
1~ 2676

denk tene fevkallde

Adf yotllimda e:iki j~l saylavl T~vf~k',e: Giihtu vekih aVlJkat: lbnhim K-em.llin illltybinize ikame eui~i ~adei muhakem~ davasuun 'era krhnan mu.bakem~lIi neticesind.e gelip bir ddh:lle bllJlunmann:.a c1ai.r 25·6~~ns s.ul: 14 tarih1i dilve:tiyedieki me§ruhal:tan adtesini .. i belli olmadrgJ illla.§llmr ve yellii tebH~ g..a1tln 111uHin 14~ jl1!ti maddesine tev[ika.n ilanen icraslna. karu ve" ribini1tir. Muhakeme U-7-g3S nat 9,5 <li mualJak'tJIl", G lip bi.r d~ide bUilurunamz veya bir yekll gona;crmlmiz alks.i ha.Ide hakkm~zd8i gl.. yap k.a:rafr veri'lecegi ilanen biMi:ri!ir. n~2!699

boi:r cazibe bah~a~der.Ruhnfiva.z koku'!lu He ,!II}'IlCa §ohz-et kann. U11~~:n" Balsamin kl"crni k:1ltiyen IrU'l"uw.u tenirtizio latH tazeHg~. ni, cildinizin CElJ;lb taravetinl !mcalc hem Balsamin i1e meydanlll 'Wrk.a.rabilirsi.niz. Dir dd.a Baba. min Indianan 'ba'§ka krem kulla. liIIamaz, Tafid:ml~ [UiVat magazlli. Iilri]~ bttyti'k eczaol!:lerdc buli!lnur.

Bay tar dIrektorHiguniin icart altmda iken bu z bO§alulan Necltibey mektebi b[tiligindeki husllsi idareye aid e\l maYls 936 ionuna kadar kira:ya ve"l'ilecektil'. thale g, temmu2' 93,,5pilzartesi gunli saat 15 de vilayet daimi encumeninde ae,::lk arttJrma suretiyle yapllacakftu. Ayhk mlJhammen kira be-deli 35 ~ir'aclllr. IsteklHerin 30 lirahk muvakkat teminat mak:buz \le}'a mek.tubla ihale giiniinde daimi enctimene gelmele'ri. Sera .. id ant.am,ak lstLyenlerin her gun muh,asebei hu!!usiyeye miira.cClIlatbrJ ilan onunur. (15tH) 1-2695

Ankara Ciimburiyet miid,dei Jmu iliflind · e
1 - 2187 Wir-a20 kuru§ ke~if p,tlJrait. Ankar,a ceza evi dektrik tesisatuun ve tamir~ a9k ek:sil'tmC,ge konmu§tur. yem ba§tan ulah
2 __, Artlrma 17-7-935 ~ar§amb21. gi.inU slat 15 de Anka.ra MUddei. umumiHginde yapIlacakt[r. 3 - Muvakkat teminat miktan 164 lira 4 kuru§otul'.

I

Ostiintiilk Zeis ~e['~eve ve punktal cam.an He Revii vie Omeg2ll saatl<1fldIr. Bankalar caddesi RIZ AGO,Z LUK,C;O 1-2702 Tel: 3025
lmti)'~ uhibi vr 8a.§<mu h.:udd FaUk R~nll ATAV Umund ne~riyi!.U Mare eden Ya.u .~§Jn' M.tldiLrU Naouni

S.atlilk
Pa,alal' ~peDinde
s Sa.tTtlktJr.
-

T-ii.rkiye Zira,at BanI, aSlodan:
704 No.
2291.
--

fir-

Ziraat Bankas:I: Merkez binalarrrun ~aJU \Ie sair a.ksamuun tamiu:tJ yapdac:aktn.-. Talip o,manlarm Bankanm LeV3zrr:il

Telefon
-

Mlidu lij~tU.ne mUracaaIl:Ja.l"~- (1556)
-

1=2694
-

1,'-Y'__'n~rtI~':BUGEeE

I

i - S NEMALAR
.1
-

---

-

-

-

~

,

__

--

-

-

-

I

-

'"

8U GECt'

4 - lsteklile£in A. Temina makbuzu B. ilkinci SImi montor1i.ik. EhiiyetniJjmes~ni haLz olmas veya. bu eMiyet Ila leli bili montor ~ah§trracag[n~ teahh.ii.t etmesi C. Cari "!eneye ait Tlcaret odasI vesiknsl gostermesi lizlmdlr. 5 - $artnameler mudd,ei umurnilikt-efi paraslz ola.ra.k .... (1533) i~ir. 1-2686

BAVDAR
Uful
, iii, .-_--=--~-:-'L-LIIIfW" ............ _........ ~_-_ ..

STODYO E~LENCELERI
1 ......Bir gunliik kihar ka,dm 2 - ~hl.ne yah
GEClELERt Y.ALN12 BlR

BEN B~R CASUSTUM
Gi.indi.izleri iki filim I - Sural ~ampijyon~

~lmkm r;lilddesi ci'olarmtiiJ BIJlmerind. bUifrruf.

G.i.indi.iz~eriiki fili'm

'2 -

Ben Sir

CB.5u!ltom

FILM OOSTIii:R1L!R

-~~-

~~___..~__ ~'>tJ!!"

...

~

.

.

~

.",.._._.

.

_'

-

-

--

.....

,

-- .....

-...

,_'"

.,

.'.'"

L~~

,

-

--

--

-

'

--

.~

.

.

,

--- ...
\1.1

. TI: li\1l Z J tJ3:i ";ulldiw. 1( .~) -

nih rr ilinr/p.

f:t,;1.

rliAi Itwjidenimh·
I. i!-t; iilm ;i.~. 2,~'

"i

I,;r pulltmw

f1lmH~Bn.

j lj"m',cd'lJI U J~'H·.

I' }("l'(

5

kllru~

UL

L

nn
I

U I(UNUN ONUNCtr YILDo TU1\ltr

s

n

uyu

z' sa a ge I g..ste ile e

w
Dun. rih,
SO'11

I
temmuZl;lO,

b'ri idiJ. 8u ta-

zamanla.rda
anabat

Devlet
ta.t .lin...

Dc-

m ~r)'o Hall' I

kah; _.1

Ataturk lstanbul'daki deniz y,arl§latInlI ve bale yu §er1eflendirdiler '.

Aydlll demiryollarU'i,Jn

bizim tara

ona.ylanm~5 ,oidujtJnllJ bun dan on, ce yazm, trk. 8u satrn alma i,~n'n ort.klar t.a.rafmdan oll't8ylanmlul 60syetc

AydlD hatt] i~in
Baymdrrlrk Bakam rnrzrn bize dedikleri
';Aydrn deroirY(J,Uaumn d Ietce seun afmm'8.s:.r ulus.umuz

'-

icin mut/u hir hadisedir. Ge!ien yrl satin alman ve bir y,J ir;in,de! 'Verdig.i sanueler dolayrsiyle,
smrn al'makta
Ntigimizi ab:il.Jr,!Ju .

ne hadar isabel

c.ijstf!'rmi~ Oi;;Jlf Ka r I"l ise A yam hatt, . I). odur .

yurdun

. that. Ege bi:Hgesi grhJ en verlml], tecimel ve
geli§ime

ekonof1'!ik

en ellflel'i§/~ bir IU5mlnl bid Gediz ve oteki M enderes vadiJeri i~inden uza .

'f.

"z.J n

.:md~A§mlJ~HId an !;;'Hj'

aId l<..~ mH II

Istanbul, 1 (A.A.) - Istanbul e izdleri. kabOfaj ha.kkmm lurk
u.yrag.lll!l.a

I

yen .. gemiferimjzden

birkarmln

dl.tan

llarak. Akdeni;t.de en on'eml', limanmuz OHm Izm~te Daglat Ya/nu: ~u geog,r;Uk dUI"UmUIJ krsaca g.rj:z.den gegirilmesi bile bu iki hsttm onemi ve deteri hak./unda bir: likir vermege yl"t~ r, Aydrn ha ttlnl satm almamn:. ekonomHc:' erkinliiimizi tamamladEgr grbi onul7 debe eok: geJj~ip yiJkselmesi ,,:in etldli brF ara~ f:C otacaktrr. Bil suret'e demiryolJarlmnln bir/iii de sagla:Jml!! bulunmaktadu . .B!J ya/un AEyon - Antalya hauiy!e birLpne -

ve i~(~n ~Ofij f1ihl~rj

doniimu

Dian I temmuzu
a ond

le~esini'n

ODu.nCu.

)nl-

biiyiik
al-

10,50el'alflr e kutla.fDl~hr. 'TUrk deD.I'Z.ku.ruR"lI!1ll'!ndan

Ian oldu.iu. halde Taksim'deki Cu· muriyet amlma dogru yola 'it km....slardl .
Taksimde

parkmda topla.DDu~]ar ve onlerin de mU:lka-

aeniit·yoUan yonetgesi

plI'ograma, uy un olarak ,amlm etraf I bit denia boliiiij ta.raflndan ~evri]m~,li. Deniz mr.zrrkaSl da oradl'l bullUnl!.lfG~du. Deniz tecirn oku.

111.1. talebeJo;

tlar bu.&-

opa.nede

mllltanhgi

stanbul merkez kolilll'aFrnda.n. ha.~u.[Ana.n

2'lkalal'iyle ke dl~erine ;",.rllart yerde bulunuyor arin

d

sinde» sonrs degerinin bir kat daha yiikseJecegi ~uphesizdir. Devin Demiryoller: arrektorliigii, bu yeni hattr de, hUlii.n ;;-ksilderini tamamllYiuak.. az z.amanda. otel" dell let hatlar' d,e . recesine erkereask. ve tarifel~lind,e de ekonornik kuram1f:m~a uyacak gibi degj~;k.!ikiel yapacakur. H attm devtet« gecmesr u/lIsa, lsmir ~'e hin tetlendms. kutlu
~ a/sun" ..
~~... .' .. . '.. . ~V'V"v'V"..N

d •• 23 denlz kUllmlund.lln

:F:onderii •

Bashakanrmrz Diyarbekir'de

I.en 23 £el,enk amlER dart bir yanlna dizilmi!]ti. Torende ilsilbay B. Rukner1 (SonlJ

frm~zdalil '~leti~m,e,ge ba~laD1aSI t3-

tarafmdan
dJJrhk

resmi i olal'ak 8 ~ym
bildirilme,i

s

incl~ sayrfada)

Is et 10000, halkm i~tem e\rgisi ara mda Adanadan ayrudt
Adana, 1 (A.A.) Ba,b,iIkilO 1 met Ioono yanlar.nda Dml BlI.kam B. Tevfik Rii,tUi Ara. , Ye Oleki i:zetJ.er oldui_u halde dun lIiaat 1St3!, de fehrimizi ,ereflen. dirmi~lerdir. Ba.tbaka.n Yen ice durag,mda ilbay, ,arba,Y ve C. U. P. Ba~kan vekili ve sayl,avlaclI:mlZ tara.f.r.nru kar danDlI§la:rdn, B 'l!.Kantren cWrlU' du . bu.z ec Ik ve kar, ..laY-la .rln "reldi a.Uu Ian a md· inmi ler, a ker we bandonun ve liirl. ku .".

Laval kahine ini 1
') a ast
Ii

I'~hi o11T11ak dolaYlsiyle onem~idi:r. Aydm demiryoUart sos.yet@si orunlaklarae Baymd.lrllk. Baka.n ~ II£t ara.5mdaki goru';.meler ~OIllUIl, •
da b~1'anb.,ma),a
s.onra. Londrr'Il"da

Bakanhgma

ijz.er~ne Bakalllhk h.tbn tesh;n ahnmasun D'evlel DemiryotIan eenel d1il'e.k.torli.ijune emret .
mi." dir'ektorluk d,e teslim a.lma 'hazu·bldarm.r tama.m]amak uzere. of,ilya gonderihn;t ohm salglla 'te;;;I.im alma ifini yiiklemiti. (SDIHJ S inei saVl1ar1a J

ya.nlml·~, ondan
ViDif,::ei!lter

I

b yhk bah~e' lade bir In: rahat e: mi lerdir. Sevgili konugumuz cadde,aeo ge~erken halkm-CD~~l!m al-

otomob-iUerle

~eh,e tnmi,le·r. lar -

havz~ da !Solydenilfll or'tak~arln'ln b,i, topalma
l:frnID

lan.h:51nda bu salin

kl!huiyle Ye ya~a sesieriyle kllll'1:' lanml, laird IIi'. 13a.lu:e de yarrlll1 sa at bda:r kalmnd.ktan :50nra dura.Ca.

dODuJmu~ ve konuklar.mlz hurada

dD un gii'Z'el alaTiyle Te ·~tem kopan tkltillF ara.$mda h reel t:

da hlll'k 'arafmdan alkl,lonml lar~ dlr. Tren tam saat '6,as, de b n-,

Haoa tehlikesini bilenlerimiz

rumla.n

urunlaYIlD

kar dllJ'lcda

miff ...

-

rilln oni.inden g~erek s:Uler yiiz'e ~elimlamr~JalrdU'. BAlbBkan ve faDlDdakiler du.raktan ~Ikaralc

Diyarbeki1l'. 1. (A .. .) ~ Bat A bakan lsmd I'nonu blilsun Diya\" •
Ibekir"e ge1mbtir •

...

B. Lav.ll'ln !Ill ~8o'!'lhWri.i

.-

Klermon f erran.. 1 (A.A.) B..la'val Roya'da. Overoya ilinin hiiyuk 'Jenliklerlni a~a.rak emi.tir ki: t'_ Hiikiimet gene. finansda
ve ulusal. ~.a.h§m.ada diizeni yeni den korumilk h;;in kuvyetlerini kuUanm"ktadlr. Fa-kilt bill ~a.h~ma mn bll§arts. bmiin han:'!a:zla1"ln kendisine yardlm dmesil1e baglJ-

fogo, ,keD Ufklarl r 90galacaktr •

d.,. Memleke'imiz. §uphe yuziJn den yolunu a tacak 101 na yo
netmenlerinil1 ana.yak oimasl S r~

tiyle, ;I!~]mda.n ~ah;p bulundugu enel'pi kaynaklal!'l ve Dl'giitler ku'V vetil yeoiden harekete g~t!:bilir. Biz bunda 'kusur etmiyeceglz.

lJLUS

2 "I£M

Istan ul'da
bir hal i§J var, BeJediye isranbul'un ya~ me')'V8 ve sebse iJlerni yQluJ'la io,ynulllr.r IstanbuJaaki ya'~ n1eY'Va ve s,ebze ihtildrrnm onUlJ,i! ge~mek, .va§ mey .. va Vf' sebzeyi' pis/rkten l:uJltarmak ilh., ilh .. it;ilJ Ha!it/te yeni bi, hal yaptlld,. Hale girecek a/lei ve .sa ..
yanlarllu/a' <Qah .. ,an yard,mclJal'. hale ma.l gondl!f~n koy'u/er iJiin lul'UI. agu. (hu~ silsi. um'umi) ¥aItlar kaydu. Mesela " bel~diy,e. haJ k,omis ..

I
2ile

htanburda

KabzJmal sa ~CI a'raslllda.

yeti§tirici 'fie luhal biT ekono .. mik sistem kUTulmu§tu. Kabzrmal

yeti§tiricinin
I

hem hredidsi., bem

I

1101

,0.......... me lIobe~
italyan - Habe~ anla,mazhgl,ve IngiI ere

',erial', bunlarm

id'i_ Yeti!jtirici .. ance p',ara. ,mal'IN ;~rne koynHi'K i~in kUte ve sepe: veti», buna kar§dlk de. om,m mal/de kaiffl;sy,oncusu

ye vak:timlen

Kondilisle partisi arasmda ayrud
A.nna, rn A.A.) AyrHjlk gazet.dc. parrlin hab-e1F v.e'l"diCjne gore Kondi1ia

Almanya'nm sdrmirge ihtivaer
I (A.AJ .~ AlmaI'! gUiI::ral. r irrden FOil Ep es"'i lrnan sornurg,e ~a'l;'aiSII"'fl tarafmda.n yapdan bir gOIj· rer ide '" rdigi soyt.:vde demi1ti~ hi;': .. - l.J gun u ./! Vers.ay ::mdla~ma,!!J biaden liiomiugt ~<lhi1)] olmak hakkrm
kaldHml~tt, Fakar fuhrer cl'tCl~l mese-

I'll

yoncu'a'rma yet-i'§dridlel1'
Gall satIima'k
,1l2e!"e

tBrai.'n-

tar/he kat'~8. .. caktrr. Hale' gelen mall ,a'f.k artJtmaya konacak., ve me}, kim arfirlf~3, OlWll uzerin,de kaliiJ'r;aktJC.

safa,.d,_ HaJd. bu slslem

BeLlill.

,giJl1derUecelf mallarlD hesablanm diledigi zaman' kontto! edebiti«, satl§,BI (hiyIe) kan$tll'un (1) bes IannI i(usu/i dayresinae) ,tutmayan, halin (usuJ ve inzibaun,) bozan komis~
YOllcuJall cez.:llandlyabiJir. b.aJden ~llralabiJir. Yeli~tiridnin ,alacilJ'g,D.r v,aktinde i5:demiyen komi:syGn ..

$1.1 ImIde, y.eti§tiricinin luedisi Iresilecektir. 1!.it'8nbuJda boyle
kl€disi~ wud,t. ~ah¥.an

ri~illd~ki saylavlarm ~ogu Cumurluk n-" jimine bOl.gh kall11aktadr('llIT, Bu sarli.....
lar, Knalllr:!n
~In

yeniden

It!liJTu!maSlna

kar-

Sebze,dler.

lk; kume ball kr;,lIa

daha r, kab-

;l.Imall:u;

- Gordngiimuz i~in. yeti~t;Ticiye laydall alup olma,d'flgml anlsmst« iqrl"l, bir dela bu ikt kiime~ 1J'1n nasil fiall~tlgma beknnz! diyor/oJ.!; On/arm soyJemeleri ~jjphe y()k
s

bir bildirig Im2'iI ctrni:~lcrdlr. Gene,l"al Kondili in ulusal - radiI< 1 p;]Irti5iJ dun topianD'ns ve Genel"'alin kl rallrktan yana donme i hak!krndakrn iza~ h.fnl dinlemi§tir. Parri uruntaklarr General Kondilis'i j tcdigi gibi hareket tt· meld!!" ozgiir lnrJk.mI~l"'r. [al!:.z'!; N' j~l1'l meadeSHlllin ~lir b1'l1ka lcpblltula gCiriJ . :!li.ilm(;:S'ini l~aI;'Iriastun:n"],,U'(hr.

Jelll'Z' CilJi ~nlnili da kotaracaoktlL So. murge rncselesi Alma.nya "e Avrupada
yenitlcn bi.iyiik lie kuvvetli
ldmall

bilr hale gd-

iii
lrnan dcmi,tir

olgunt!l

cak

If.

'5omii.rgecilii,ifli ki ~

dydu'kt'en

Ayta'i ~onra
&iSmtil"·

• Gi.ltt'ii~umuL Biz~ hilla

1rk politlka6a olar"Ji e_ld i bat

ccil'ikle- bagdarlamaz
1Ut''klemekte somtirgelerindeki INi l!a~1II Ik hunu
f"

hir 1-ey dcgUdir.

cu hesabn1a (be/ediyece te:jklJ e.. dilecek hakem heyetinin) \leya u!smig .m hiemenin kala'l'iyle 19''' 'jndeki (teminar) a, e ind J1 0
tlem fer yapaDilir_ Belediye, hal af,ld.

alman

lei beni inandrrmaz.

'akat ben

Dr

dum:

tan ve i~e

ba§ladrklan sanra artrk is.tallb.utda hi!" meyva. sebze ihtikati, meyva sebze pisJigi o/mry~cagl. yeti~tiricilerin ve yeyiciJerin kabzlma/lar taralmdan aJdatllamly,acag' kanagatmdadrr. istanbul, beJed/yey - gore; J temmuzdan sa~Ta 01, UCIJl:. temiz meyva ve sebze yiyen hir Jehie olacakur.
Kab2.lmallar., bunUFI
tamfel"sine

- Kabzrrnallarm yeti~tir' ciye yapt.Jklan sendik kredi re mi aperda bi milyona yakm gos.teriHyor, bun]ar aradan 'i:ek~1irse ye-

fnrf·,.i/mll ur" eul" ..::.:Iurrn ; d.,J'If,r, ft- 'd ", . I,'"
AHna. J (A.A) AmerikaLI uzunlugunda. bir

'.ulark 40 de ! 50

yerWcril'l.

gostHdil.!;-

~·cltcr..
I

Ilr"',,, ,I • -.Ii
J (A A.
aVflJpll
E

P;;tril •• (A.A.) - Maten 19azetuinliQ Londlr,a ayt3in italy:!n - habe§ anla§oma~ hgJDdan dogan i!ngili~ kllYCHllnm sebehlenni anlataTak diynr ki ~"eski bir lua so;ron,,, gOfe, .M:,slr Nil'dir, ve NH MI • u"d'rn B'IlIIbuyiik rrehri Halb ~is.tan'd:m gd!:111 rrmaklar be~!lcme:ktedir. M1S!r aCI!IH dalli ol'1emU dUllI"umunu Nil'e bor.;lud :1'. Ha~;!!tan'd'3n gl!l!!!f1 aubr olmu,a fielhir, Nil"n en biiyi.i.k ~f!lmlnda ya,n lei nunu' bu'lunacaktJl"" Nil',1"1 kaynag-r CalUI lomdiir. Habll!:~iil!itii.n1aYilP lauk teetmin gerd§llfmesi i~i" one aiiriill!cek her iProjd~ fTl~iht!l"~i1in ~'ti'll)'aya l'ard~rq edu.rgini MlDOlini:y1!! QoyHy!!!u B. Ed~l!Ii(1 Cana gf''''l b;ar3.jmdan baltlcttigine ·lIII:a.. nd.abUir ...

~'urultfl)
Ar
IullJ.s.J

ologlar,
den mr-t.'re mctr¢

Al!ora' eninde,

a rom ... IJ .. r
bO;1!Ulrn~MI

. ev nn -

Bf rlin. kurult.a}'r,

-

I

1~lk

kalma,

70 m rre

t;itirici kredis;ni nereden bulac:.akt~r ? dedim. j nandUH:1 bir t.:,t'II;jib aJamad""J. .3 - Ogre.nmek istedigim (>y~ Jerden biri die lstaubulda ~imdiye k.8dal' ya meyvada liar ihtikarlnm yap~bp yapllmarlxg' rdi. Dan~
diim dola§tlm.

meTme:r h.1 hl.Jlmu§1ardrr

~.ilmakh hi'!" ~iy;J.tro "'t: aynca uZLJ!11uc;ul1da kernel"

':-ran.sm.11I l~"dihuRd jr·.'er,,, ,,"'''Jllin,. bi'rl.·... h.,,..lar .. .
.

dl~rnd;'l kl I ill d vleti onmtayal'lJ 411 delgesi " IZlr blilundugu l1a Ide bugiin Ra)''§ug sa[o'nlln'ta :l~.iaLaktrr+ ';III ma prl!l'gnmm da ~"nLar van.llr: I - H~va I;ollarm onula!;<l.k I§II-':. h i~<lf 'ller h3lklunda .ar&mlu .at tilzti I I yapllm311!1 V~ imdi m;a lann on luana· nn;] Iwnulan Irlrml2- VI; yesll l,lklar'''' aynl UVVI:UI,;k! r' 1 l"IkJI;u Ie.,. a gH
ve Avrupa

B. Edenin

avam kama,mlndoJd

di.yem
Lo:mdra. ] (A.A) kil.miiil

B. Ed n. avam

sOlllum,

ara,scu-

kanl~ _JrlBr. BeleiJ'iyeuin' bir~ok arOarlnl yers.jz~ bi:rr;oklaclDl da lranunsuz buJuyor/ar. ( Hususi fartJarc:laki) (tu·ccar. Jcomisyoncu: Kendi hizmetinae JcuUandrt' me~ mur ve miisrahdemlecin bareketlerindtn bizzat mesuJd'ul) lie (tuccar ~ komisy,ol'1clJJar namma ruk beyannames; ve yabut Bordon pusulasl ile ~elecek e§yamn gilmJliik muameJesi icabuJd'a usulii da-

dIm. buna da rahamla. • ~ Ever:.! CeTlabmJ v€I"f'1l kimseye
Jamao/m.

ra,s

r-

Bi"'ka~ ;:Ob'i'IOUidanht:ri. fransou: C, G. T. "'I,,: C. G,"[ U. ,. T1di.kali~t reder3 -YOTlllal'J bid~'§meie liah~Iymlaf, BI.I YUZjb 1m ba§langlclI'II
Pa1'is,l, tA,A) da, egH'I'! baklmlndan di.:n
lIZa.4I:

z~ ~3rpm.u;hkb.nnt~{!n

n:nlrlil

[)rlann

o'l!.omabiP '''d~ Idt.l~1) 9..lbi, Li,<:-,!~d;nm ukaslnal rJa kerr !.Llmasl istenel::l4!!krir Bun d~n 11 ilka d.agl:!l'"da [ rklr I areder bLJ11indurull"ll'l:l:H da onergt'ltn.cc:: k ir. 11;;lk

gorupnelerini .aD ~ Illtaru Ingiliz topraklanndan Babe ~ i.'lana deDiz Ilzcrine bilr ~ 111: vui 'nu:liini lI'e ;i.litaDlIl lWyaya bazl e • kODOIDik !w1aybk1a.rd.l ~ulLln.ma Iru i.tal)'m'II h~ctine onerge1ediiinii faro ~t B. MusoHElmin blilnl1 kahul II!tme ,.'
Roma digini lele lIOylem~lti[[. mue1eleri e gel-nul' Awupa eriD

lod.a

bu me-.·

01 uk\a.

birbi.rLn
II

atl:k~d!!~letle:r]e
olllu!pDa],ar]a

ber3Mdik
dii:reltilme., .I:taly D an~
buhuunu

siiylenenleri bir tara/a bII'B'Kuk.(an sonta edim:ligim

J Jeri g, ri

01 11 by gruplar

dtaSU1da.

Komis on

IJ (I iI

'-)

cum-

eriilec,ek tarilede yazrll ucret1el multabilinde d'og.. trt.dan dogluya hal miidiJrlfi1gi tB,.alsndan yap.1lr)
hakkmda

ires;nae tanzim

$udur; BeJedJye ba'l i'lini iyi fakar eksrk rurmu~tur. Belediyenin kabllmallrJr s;st mini, ne p·aJ~asma 0l~rsa olsu.n. ortad,an k.aJd,rma '(e~ebbusi.i ne kadar if;' 'se. yeti tiriciyl biJyuk bi,. k.r,edi yal'dlmmdall

ka'naiat

biI-lik ba!'o.anlmJ IS~ d 11i'Hl tan ~om:a bide§mt/l 'ilolioyaHr:a parnsiJ'lde ilynllk ba~ gO~tc'rdi.gi V'akit de am edememi~ur C. G. T. U,. roE! devr·mil!'1l~en 50nr.a Q[l~ya idcan komuJ1ibot p tti!li I..1r~!mda.1l klJrulmu ve hu kuruhl~ esle:i C. 0, 1'.
deli kUljiiilk bill" ,og~:rnJu'" a}'rrRl<!!kl~ lie-

llll''''cti h,'l 'kmri
J{om{"''I@n,

it fenerluifiin 1I1lu 1 bi" til·
i11'iti :Hnlln

dik vilpac.1kuf'. mum:.

e '·.glir i~iD lna:iltere.
I

Flrilrua ¥ kanagatinde

l;ekleri

\'~nrll~ g~~ect='1t alan l' ni biT I !k ,,1t; .,il· !ttln k (,ulij 1~~ll ~h~1u:.aktlT .

tU'l".

I.B.
Londra.,

daber b~i kurull1uInm
rinde I!tker

karariar.
dogru

u


-

o~m ktan gl:r.i kalnuml~ur.

1I,,;.;l.'uvurla ~porCttf.rn·1 TI
~Pf:id
Moskoy .. , ] (A-A pcm;u Stahr!
VI.:

mecb.u.riyedt',rl

mahlum etmesi de 0 ka,aar 2arallJJ.t1lr. Brma belld bB§ka ~tueler d,e
blJiunabilirdi" be/hi iredi ~istemi. faiz miktarl. y€ti,til'icillin baglanma mecbuziyet1eri degi~tir;lebili,.di. belki de yepyeni bic kredi mue5seses; artays honlill. kabzrmal kredisi ondan sOllca onadan kal~
(l1n/trdl. DevleE bile murabaiJaeJlu'l' :fl.una
madr.

Bundan

lIonra

b'r]e meye

)'api

f't'.

mi
"tiz firm; bil"l

lalll bil" ~ok girgil

r &CniLI~uz kalm.l!S:ur.

-

Fak<1t by r1d;:ll, komLinh.t pa'l"tlsi "en az

bll s.abah
1\.lotmof,

Kullmt-ydan da, R,
Voro Ilof
\Ie:

boyle.di,r. ~ Yanrmdaki adamm kammiSUz i§inden ben Dasill mesul ,olurum. mesuWiyeti mudak olarak naSII ustiime alabilirim? Yah u,; - Kendi yanCJma veya, yarduncDima bedava, gordurebi~cr;.tim bit- i§ iiiin hal direktorUiiiinUn pusulasma nasJl para odeyebilirim? laJ _ diyodar. Onun ;~rnt yen; hsJde raJI~maia yana,mlyorlar.
diiIul'.ldlHderi alaeak? BeJediye ekofJQmi d en ::lord um :

P["OgTOlJIl'1 ilzerine c!OIyan:m dOlha l..stikH bil' slyasa oniiylayrnl::il, dd •. i'ig gij[l,i~ii temeHeri. bul'lln.mu~tllJ.r. BllIIT'1dan oti1rlii
i~'ii kLlruHarlnm s.endikal bir

Rom nya dJ, balta])] B. Tit.i.iJeskOflun yarln B, or U ~orii~esi iht.i..r:nali ~oktLJr. Gil'upneJeT giinHik i§leri tizeri.ne ]1'apdacaktu. Bununla bfnber oze! gorUJIIU!ler' :yaprlll1\a.'Sin n dir.i§linul e-dii;[ ~,.lemnelffl;dir ,
m

Tilule,,1w konulmwll
(A.A) -

HoI'

Kaga

l'IIovi"ira OrLiiude
yapml§la.flhr. Jimnas.ti lie

h~L}'uk

b~r g~eid

a.l~Y1

'mun ...i~~Uiz.
peltiflirme/~
Lond:ra,l
Yalla§!:

fJo tln ·un
i(in
at
-= lngilil

LI

l~a.n uze-

r-ine ba~Tll<!.n blrtiginil "hak yi;il'l~yi" niH liosY311ii>t VI omun; '!:let tarafm Jan 1ny:as.al bir plim iizl:rine b.a~il[llal'l IJirligil"lden da.l1a ,k, gymak gC'r'~kliL

tletizMo

Il:I!I

thy eri ta omiiui&t gw!i~r"
<I(h

(A.A..)

h:~lerinden
~ flel!'il'lin ken,
nl

biDi n:e
Tcsimlerin,i firoliifJ kavada,

ii i, ~~ryara

glllll peki§Unne

i'Sin

kea Oa.

3iyUJarmdal
Taymisrde

Lord AJlen Of Hartvo~4.
~mlrnn bir bet Hinde b'U ~n. hiikUmc.

I.l~ak

Stalinin

aduncu

kar·
'~lkpa-

yasak ederek
lazlfJ. laizJe

f'fU'i .. dt· tlf l·,n~ll~n.l'r
Pan'S, J (A.A.) - Buon doRo~ild~ ill "CrUdD.le" ,a,ehnd ki au. n attn ~Lrdi. gi buyi1k Long an yarrsll'lilg birii1ci g,Jmu~rir. Bu ill1:i ile: I!'an .da birtl"ld olarak ]1a llrlanmIS Dian piy:mgoda 9 ki j milyo,
Her olmll~tur.

~L"!mtkt"" jdi I~r.

1lklEi;In tam ClI]masl i§:~n alman

J!ji (~undan

'/oHI.-tu·adtl
Mo£.kova. hakyeri, iki ki§i

oWm _'•.I:U~Lnn
TahlJ uSlu

tm;n ban azmhklar

kartlsm.da daba hiJII gel'f oldugu.

fa verileme.z) diy,! bir kanun hiikmime bagJad,. §'lmdiye hadar halde, 22 hUla Vf" depo kiraianmrltu·. Beiediy'
ekOlwm; direkt,c;ru hinlayanlarln

~u"pll(m'm·
] (A.A.)

,arlik
:nLL

bil'" 1ilfHa. giitmui

yazm.a.ktad.r.

Unl
o1an olan

Kikmra

kIy:l Indan

- He

i.h: bLlllla In iili.Jm. ce

klya ortagl 'Soma
II!I"

I

B. De J'ule,.unrn
ullasa
l..Qndta. " rdigi btl' ,sOyl~vde
yal;Jal1CJ

IUJ:rrlad,-,
un
De Valera
l'ilIsrf
SI:,

lea
!la,

direktoriin

..

~ 1stedigimizi mutbka yapbraeag~z, yeti!jdrlciyil yiyidyi bzrmala hal;a~ odemekten kurwacag IZ! dedi. Kabzlfflsllara sortlum; giilduleI.

,oiunW1 oZgUr i§ gonmfe.l oJdu' gunu soyled; Vf' yakmda., yirm; yer daha kiraya 'V,ere,cegiz dedi. Hale yepyeni bir lli,ccal' ~ipi giriyor •. geEi. leota kabzlmalhk sisremi ,rarihe kst'~!lYOl' demektir. N.H.ATAV

Bunlarclan

u-!;ii u~er mil

dih t kisiyi tn."ajkur.

1 (A.A) ..... min LimU"lcde klral di}'("

ka!>iIilll~tIL

yon. ij~i1 birer !JLlQi:uk n'lLh·on. vC: li~i..I d birer milyon frank kaz;:];l1m~slardJr. Parist~ki mevsim, ~eJ'lliJ.:llerinin t.:ll .. adak ,~ijsteri1criL1cl(:n biri clan 1.:Ju , n~lar, !;ok giizel flir ha 'ada yapllml~ trr. CumLl![' Bask m ve KOI'" diploma i!.;
v<lrl~]alfd,l ha,lIf

, Bu oli.it. slyru •• d

i~ln Y3]'UmlJt -

DIJT'u~ma suaamda, btemi ir.

halkta.n

kna.l Zoziyi
!indrmHj. mee vc

bLt

hak,.'C'ril1c gHer k slIlI;lular
C~l:JSI

iI~in

r:ger halk bir Imal

illiim

ozgiiJr ols.aydJ bu

- r,alr ~~yeo
I'

~~kti. drmipir.

bulunmuslardlr.

R:
JfJpon;raJq kDr-kfJ yo '1mn ,.tar
TokyCl, ~

iii 'Y De I:i

ValfJ"dl

lrrndi.si

eden

- Bugiinku ya§ meyva VI! se~ 21: liat1arulil gazetenizin bir kOi~sine y,azmIZ. BWlI.dan evelkilerinj, de yamuz, v,e DO fiat1lan hal i.§e ba§ladlktan som-aki fi,adarla kal'§.. a§tlnn:r.z. 0 zaman 1 nar3cm ve har; ~ DdIemcnin ne 'oldugunu anarSlf1iU r dedUct.
Benim birJrEl~ halt Irk tet.JIJ-

R. l..ul.'fttin

ISPANV

~DA:
.~uyusal biro uu,steri!

'11'~'"i~rrl1ln:'H:lr
Ba';)uakoinm
kIoll

Mol':

Pa;r;-s. I (A.A) Bayallll Jose

en once Y~iI1i ir iiD3I. WUD b luzQ'byacaimt ~ bunull rk ·tllz bi" Irlom.d.a kanUHLL o1ac;agmI .ilJ VI!" lan.iltq

':ipanyada
ValbadoHd,

La'lol'alin Nc;vy(ir~

b.a!ll'OioU

rI

(A.A) I1

Son giinl~r-dt' J'2I~ ve rapnala.r
iigSl'

fen sonta oirel1dilderim

~unJ.r-

l~lanbl.Jrda bi, hal "Iroa .. )"11 yliziinden belediye §eluin yi .. yeceiini lie temizJik ne de nat baI"mmd~n k.oDtrol edemiyardu.
(L') - ( ) j~in t:ki krlime ve cumIdcr b~ltdij'enin l'Irtl'lamel ril'ukn ill hnml tlr VI: oldukJan gibi yallya kOI1aUlilUr.

d,,:

1-

1 (A.A) ~ "Halk'i~ bolr-ekd en~1ikleri'i! kurumundan ,em b-I] ki1i. dun Meuin d I K:ampoda. lit hallam v~ halk~I l;ift)He:r 1i!lui! Gil ]Rob ~uin bap3nhg~ ;a1tmda biiyUIi: ihir gas teri, yapmJ~~ardll-' Bu gi:is~cTi'§de birr "ok soyl~yltr ve • 'rilml~, bu a:rada tilze babnl K.as: .... ll'Uu~n~ hiikiim~t pa1'l:iJ~ril[\in drlasa1 kaD'l.iIllU ulU5UrD Ot duygul;U-l"'<I \lygun Dlara.k y '. Diden :If P;) aklam'IJ s.ayh:mi!lerdir. Bund n 1'Ionral sil baka.nhCI istcdigi Z !nan bir hiikumct devinnesi hazlrla • ma~1a su ~ I'!dT~mr hatJr[atan B, Gi!ro-bles, onlUI"1L1'Il hi~ IJlr parlil1 in cmri alnl'1(1::i olm,ll'hjiml !';oylemh;;ti:r.

\rUkad.mndan

Kent ]Re-nl! do $ambrnn

an sci gi.bi ,.~gmurla.rdan
dan iHenUerin sa
rID

ill:' ni~anlandJgl haber vetiliTiekt~W:r. Kant do S.ambrlll'l. Lafayet ay1~!iin-

fi9 n,

farahla

Pelrln, iL (A.A) ""'" Tlm,ge1ioY fUnd.
telbri

y
hCf1t:

da 68

II: 'llmu§.fIT.

den g~rneral dO. . ambrun

Ne Longvouun oglUilhu ... cski ~uRlur e ba~ilDl TkemJar Rutveltlfi soysopu~
ill:
lla}l'Oll1

k yboJmuitu.r.

Gr:re

bendlrri

yardlm ekipletini idn a kt:'D' gOndelllilmi_tir.

On 'lEi kit.i de e ~k kuvvtt1~ndif'IP;C -

aIllruI.rJ 8Zlyz.nlar ar;mda. bombMdIman
ed D 21l'bb

II

V;,

.xn

Tu.in;intJib

de blJ'Uft1'lllak.

1I.dJ...
pl~m&IJI

1imdiki

CUIinUT

h:l k<i!nTl''IIn dol y£gltl"Lidh",.

On ;1( "'linin yantl~" Dlaka,.
"O,t4Vl'

Kl:ndi:-:in;n DUllD enalma iillr(bt:im.a1i §Gkt"ur_

"lORN Dm.J'e
Arlr.:5. m (A.A,) ~ ant Vliel'de Alfons
",~ml

Iu,iizesi
. Eryo,
Dod

M\dcn rnijn'S~

Rab.'H", 1 (A.A.), ~' elm~5 - N bat yo1unda bir otokar ,kuaya ugramq oq
Uc ~iI yanald.k kOIl'l"r ~ gil' aline geLnU ,

P illd-c' bli,iku.mC't q,ya.rhlrl a 'fanlum -dni ,icnV'U Ii din etirrnc: yil"mi bin. D10 gellir :fi~ on in dolarhk 0..
dendmnt]Mdff,

D'uJ~ (Dci?; meninden mektup!ar, admd:!Jki es~rini Il da y3zml~h, ,Eryo btl tonn[l sonra "eT;~en YNTle'ktr )In'i. kt11giylle h~, :nr llIu~tlnmu~tur.
torenini yapi'll'
In.

s ._

ar31amDlstrr. Kanya yo!d:=\.n ~CS~l'I hi.r il'H_k beb o!mu~tul', $OfOf haYII<l.n3 '!;arpmill! i~ ~ rii~nd~n ,
kil;l3 olmU!'ihiT.

kiz: Iri ,i d

Pe- . n arY;I!Ii!llkon~i l' nJ b;:l kan • basot~r,hklarlnuan dalil 'I !iii 1 poIi.!! lrnvv tlrrine iiU'm~~ilI o-l.rak irl'lll;
llyl

bin

(Io1ar

\It

rm; ...ir-, t

_,of' ,
-,'

.'

.~

Ha . a tehiikesini iiyeler
~D~M1S'TEN : 1\1 ehme t, Bozcayakah
L

bilen
Ull''S

" IDle basranbal8 kdavuz
keiimeJer. ile ~~k~yor.Ti.ilhf·
,5

Ode.nll~tc yiik'~l'lmi:;;tir.)

te-

yede ((Ikan gazete ve dergile'
re hel

(lJi

dcfalrk

-25U~ lira

vermi§ ve

gun 'flerileD

et

Irel.i-

M(" yJl 2D Iira vcrmegl

BB. SIUn Kula.]r recimer 20•. 1smaH k~u Tavs.ah manifaturacr 20. Musta.
demirc] 20, Hilseyin ve Ahmd deP"lilr..

meUk lisreleri de yazlyol,rUz, Bu nstey~ basan gazete ,ar· tlh 1m kelimelerin osmanlJ.
cala rim kuTlanmlyac,aluu.

1ST ANBUL

TELEFONLARI

AI'ATIJRK.'VN

nly"",
brraktr

I

_. 20, Mu~rta.f.a. urganCI 20, A.hmnet §I!v. 'lM:t tnhafiye:ci 20, Alj liaydar Aksek.i h M~imer 2tD, §evket vee Rdc:-t helvaet 20,
o
[[la

KIRK SEKIZINC[ llSTE 1. ~ Ihrikiir = Vli!I'g'ullcdl'i2k

an billvkal 20 Iira ydh·k yuken
•rmi~[e:fdir.

Muht.ehirt'

SlJtr.

VrZEDE; HB. Miin:ir AtlRsay

~il'rbdr bo.il' de-

£aliI< 50, Mah.muit
tIli(lcade:.rmd ...n bit

Yii::

karde

leri
ISO. Ari

ViiZC-

Tahir :\Q:l'd,e11erNkka! no, Kema] Z~,.. kale lDaha]les-~nden bir ddaltk SO, bakkaJ .oir d'eiall!k 20, 'Kadir Mid,.eli onnanclhk '!iir;'k-elinde btl' defallk as, Rell;eiP oteh!i hie ddahk 20, F>tthi k:al bir defi!lhk: 20, Tahsill ve kardD,Ie:ri umum~meclil :uu[ndan bir die. hhk no, Ibrah:im bakkal bir Gi:hhk ZO, K4a:ud 1E:iiIl]~ Rla:han~~inde 2D, Arif

ddahk

r

VI:!

Yurgun,cu OrRe"er: I - f'ra"sr~ hiHl.Qmelt barm ilucgunil.'ularutG AS"§I .e"t da",.amyor. 2 - Yq(lltlA maJd'elel"inde iUu:rguncdlu' en ain .u,/,P!I'Jon' olmak IQzlmgelir-. 2. M;;lfatle,r,e'

=

Takas ve bugday yolsuz uklarr
I),olleli'RlI ku. rulu buglill' loplancll. rGk.,., }lui . .uzlll;hr ha l:kmrla.ki do,ya:/i inr;~i',emi),e bQ~·I;;Hl~.Tarim 1,0:"'1111'" Istanbul,

Romen baS1I1IUda rmisbet
yankrlar
giilcr~.
t

u

GUmrtik ve Tekitler 8akanlEgmda i~lerin hrzlasmasr
Giimriik ve Tek~tler Bakanllfl
f'coAmii mektub ve lelRraflarcldi'\ para ailn&CB!i1 hakk~da 01_

I,eTini bitiuJi.

Jaqi bugda)!' }.ols:udu.I'" inceleme-

= Al'an~

Gem

MU5Qdere eEme' = Alaneet. mell' Or,nekler: 1 - Ol'manil im.-,
pl3r(l~(u-lugulWn .Ion zaman"

etti. 2 '. "Gnu"
rJld'nI

lanna

Im.d,(Jr i'lllll"~ usulii de· efflretme'.~z,jn m aIr.

my.

It£n1len:i n

aJancedi".

TUir
. id,eli
-

kan:Jetl.er bakkal 20" Kad.r~ ormancrhk Jiirk:tl'tmde 20, Ha-

l. -

HI. Mah_mut VIe l!:arOe;i]ed Vf'l tikearlumdan. 20, ~r bta.p M.
fbOJlC;U

M'i".if = Savdr Rdn '.rai = SQIIIil rganl~' Ornel.rier: I - Sovurganlrirn
onu, d'l1l1f a~maldlJ'. 2 - S!IILlllrgan lid ),akg'lm bir Maya I'etireme~. Mii'ollam = DUfun Ol'.neh.. Bu ~i§te ne dii§iAllde o1.JUil.U11U'U ,Ioy/emer/iRi •.
N,tJsihal

me:.

'betkede di¥or Iki~ ,~ Tiilrkiye Cumurba kal1InlO bu 1.IQnbul, I ~ Bun,g tie GemU., J i,e hi, eliiJ gezisill,e glden £'1t01l0- ') .ozleri Li2de ho,nuciluk uyandlr ml}hl'. 'Clinkiibu iizl~l". filken i In mi Bo.ka,u: Celal ,Bayer "'anbul1a en hayatig ,l!I.slglarnu &Clvgar:1",k dam/ii, Patjabahfedeld co«m II. fii~i'D a:rsrulyaal yoneyiel'de giHhi fe IfllmihC:~i emeJ"E' &qlctmqh:r. 'Iti tB:z~erdeUikel 018 rak halth 01 Fab'rl'karnn a~lll~U'l~ Ru.ya'dan r!'jdU.gUDU 'r,B~termek!"')dilr", niiJiinde B. eel«1 S."ar yaPGC\aA: ..

Ekonorni

BakanUTUZ

(A. A.) - Onl «s tarnnrzdt:ll: Romel1l ga ... 1~li"i Ataturl,'un att!l.lUi"sal dUfII-!Ol Ih",k kmda, hit' amedkalt gal:.~le~iye veTdi~i djyevi, bijyuk bil' ilg; gd~ terere'k ,<umaktad""all', Adverul j;i'3z,ete!!li jl'iII2.d~~~ b~r

i~'

k"nun doJa.ytliyle glimriildere gemol!e ,apmr,h'f. Bakanlak genel • ';~'~nde lijZUDlSUZ elyemleri:o ". va71i1l.TUI a:zalhlmallDT ¥! ltillumlu 'Ie en Ing lekil1ere lohulllllalDII :.tem@k!ed'r. B.D~lIlk· leo lse .. ...nde dddl g :!Ieheb'er olmachJ.c!j1l. i le1gr.,. f 'Yekitmemesini we idela mektupl yazar gib; tiEdIT' f ,azdmamaS1n1 bilcl_;rmi, \Ie

ij,nergeye

~!U'l.1i o'lnudc_ ii.Z-e!R biitun ~'iim"ii'k ';'I'l'uliindcn tekiUeT ,6-

,.p:dacak

hr.

lIletgel5indel'll

III1JJ'hllf'aza liIel:lel 'ko -

Apt Jr.u.p za'. )I KRS 11\fD Ii:. = 88. hit C;ift'ii Ziraai, B;mk.ua :i~,. ',.'rl 20, Sa.rn~oi,!u Mahmut Zi'aI.pa~
Cuil'lGllU

Gelen kuru1 serefine §olen
Londra - I.'an bal Jl'olunu gi.irmek ifill, Irranbullll «den A:uru' fer~fine bugun Tllrin~ bl'lip biq"an.: 6ir "a/ell ve:rmi,lir.

Kiilttir Bakanlrgr hakkrnda asrlsrz haber ler
Kiiltiir B'.Ir.-anltll"ndan';:

bu y,t!l'ldam dill_ eele ..ini IOrnuu.,.yrlt.8. ked u.ul ..
mUhanhimndan niirn yet,il'i'me!li i~in incelemeler ,.

pllmakt.

oldugu1lu d_ bildirmi

".

".""bu', I ~

4. -

mi1fieei~~

yardmu-

]0

lira

rllrk: yilkeni Zel. FuatA;~ !ilLlg.be hqlranm matbail.l:I 20, BaHt EccmiJ ~I.liibe m .. 30. Dr. Apt'!.IUah Eno)" C. H.P. IliA! hqkam 20, Dr. M.ahmut De~

S. -

nli C.H. P. i.lbapaJu 20, Dr. Muhil:ar Boz:dog;an Liman IiII', di~ekl::arU 20. Hak. lin Berk'!lun l~el VaJi'Sli 30. Dr. Ru'§tli
cmle-ket h1asuill,~j dg'lnon!l 20, 01'.

btJf agrlflrlar. NOT': Gazetemlze
eels: yaz Ilarda.

Orne'..

Waft;' = (jiiJl~en
Ogiilfenl'eil'

= Oiii~

Yeni hal. 'kiralan
rab,uh I.'tll'lbul. I
re;deme:r4e ft1!eyue "ar,dll.r.

gonderile.
01-

bu ke.lim.e'lerin

bugiin a,lld,. H,Qltle
Once

= U,l"ayll,iuil YClpf.trrlljl )i,e-lli

ICe. har

)'4111LZ )'G"

manhcah1.'ll'T ca. e::der-iz.

k-u.lla;rubn:a.m:lilluu ri1nki~1 100. Ahmc:t HBindot_
10fJ. Mordo

N'eja.d Seyhunmemleke'l: hiii.'3Uni!,_5L dolt. to,m 24, Dr. Mustafa E,rtem mem1eket a tan si nlJlktol"u ::Hllt Dr. MuhittiB Oma)"er Jincmleekt hastanest doktoru 20. Selami Till'h.an Ol~iHer ba.~mufettjji 00,
~l'

hdulmamlf giinii leh,.a, nth rrnoQ!}itIJ f. I:tlilJ'l' acakt,(1 !"ehr.

JikW.nl'i:lll" p!rfembe

Kurun saz>iteliuin 30. B. 935 Ba.,halulD limn Ininiitaiin a .. pa,zar ,.yllmda. 'K.iiltiir Bak.nl~· neil!!Jr; Ba,lU! Ce¥l'i,e~ TemeD~ 110,.jlluda. bir taknn delitiklikler ,a . .dun ",lml,hudD'. pJ:lacai'l ,oJ.de ba.kl.n~lIik !'onel. ~eriniR yerine' ve iI.!;lk direloctoTli.iklere bir lalum 'ahllI1.rm 'lelecel' N iif'ns ve iUer yonetgesi yazllrrdtr. Hi~ bir eMil olmryan gene11 direktorliigu bl,~d'wuldarr ya1anlamak ittD Kill. ' lih BakllJllllg. Anadolu Ajl.ns,na l,~ kit It Ilk num. R,eDel dire B~ izin vell'mi,tll11'. kulttor BakanllBI .y. liirUj'giine Koeaeli ilba:JI Ba, F... nr:a. ,gnu dll bi'ldirmeye luzum ;11"10, .'tlell' yonel.s-esi genel dll'1ek· ~ ~ lII'ormli.i.~tti.ir: Bak8.n~Jlk~a ',I.liulan ve yaplilil cilk iderden kamugoyu Ut::i1en,'" reeele: haberleri Bakallbk bB:lm I_ lanlJlna vakbo,da 'lermeyi bir 'bor~ hilir. §u halde Bakanl1ktan bi'di t'llmlyen ha.berlerin d,oiru olup, 01:rna dJlI' gl yazapllll:r-a aitt; r, (A. A.. )
tOIl'Ii.igiine

Soyam

B'lII~daYCE teci.men

r:et

jn

IJiJ.ler

jjl'§:i!ilu

mu£ettili

30,

usta:!a. A!trnclog~'I!! ij1siiLer fen me .. !DUTU 2\1~El'giroglu AU ve ortakh:rl teo
lC~o:;t'I

~il'keti Dir~ktij.l:'ii ]u tccimenHlO. Ile~t Urfa ticarethanesi '5<lh:ib~ 00, $ime-ndHer Kom:isyon ui lOU" R~ZII ¥e Halokl Cerna! tc=dmen 100, Mehmet Kanufl tecimen 50. Ali Dtmir-

Orta okul ogretmenligi slnac;larI
bt(lllbul, " =- 01'1. oh'll' ,;;g,.el~ .m!il!nliji 'InaclnG bou .pAUlil. On:ige:r"i. hlri1le. 51 k" Ii iR~jH~ce}'.e. 18 l:' Ii 1J'!l!rRDZe,ay,a, Z hi!li almQn~a,..,
o'm.m ii:z:ere 118 ogrelrn:en gircl'i. K~dnt".lcw ., te'mnUJ!zdo }'tlz!b "R,Oca

F~'Z,I·rn II!IIa.nmalan ,"uk ek onayia
maya tUlnulmu,tur.

de Kutamonu

i1bayr it,

Go:;enlerin getirecekleri
~ke'["ler hakkmda
lekerin Lu:uzia'Ulmasf
siy\e gWnriik

d tedmen

100. Mahmut

Vii!

A. Kad~r
11

51), M~I3.s.ul0i!,0. t'ial~

S!!'~ru\t

'Ban·

HaJTliii ledmen

b 1 dil'oktVTU 51l" Edip Ih:hcn a'!l'io~lu tflcimen 50..Kiiraniogh.i Fahri tecil:nen 100, Sczar ~.ll§ati ve karde~]eri tecimen e f hrikal:i:i;r Mel"5in 1000, AU Rifat liecjmen 50, tJ'ihat Mirikelam t 'ciwen 100', Karamanc.1 cgullar tecilnen 500, 'MalazogLu ,t~cim!!!n iSO, Al:i Safa teei-

men

ISO. N.uu'l1

1II.Ei5lkavi tec::i:n::uHl lStD.
u:oimert HiD. Mch'met

Kadrj, Sabun£\JJ

rago'S tecimen tec:imen. 25. 'Re!joit C;uku:rova MIL Mh1:bi ~O, Ze .. kecl'yaJ KuraniQ~h,l tedmen 51. CumB Ali lok.inltacJ lO, Mehmd Emin kundurat' 3D, Mdlmet Sabbag tecimen 100. Erdi~1i Mustafa t'eeimen 50, Sa]ih kaTa tel!imen SO, Mis.ak K~§-1~,ran tecimen UIO, Mehrned Muratoglu tecimen 100.

SO, Ke:rnal Eki leO. Nail hm:ail

v; 1(1-

,ile.de bqlalldl. SUI.Co; S3 ki~i tiil',~eJl,e~ _ 41'ziti eogrtJ_'i.;yaytl, ,; hi-

B,. Muhiddin

Ustiindag dondii

doiaYl1.15

re-.!iminm yiizdc

giret!e"eI'JiJ'.

r,-

Lt.nbul. I (A.A.) - btanbu1 i~b y 'Ie ~aTb:a,YI B. MlIlhiddio Os§

istanbulda bug-day
gn6,ui, , - Buitl'aYIn rlu, me.! deuom elme/deJir. Bu Jii ii, un lial'arrrUI e,.ki yapm:rA'hr. Elu
fra yumu~akroil" 635 - "1'0; yumu §aklfIT 650 - 700; of! II. frill f!,Il.trA )'1iI'. mU.Ila"rln' '1J(}. "170 ariif.i'llliEndadlEl'.

tiindag btl .abah iznilli g~iTme.k
U'Zfl!r1l!!

iki ,a.ydanlberi

bulunmakb

'.I'

du§uyor

olduilil AlIl'Qpa.,dan :,e'hrim;ze don1nti~:llur.

SuhaylarnnlZln yeni bh~ yen~j
"

......... ~......... •.-•.'~!!!I!II----"""-----" 8a8m Ge el ,Direl torii vrua 'a mtti

indi rilmesi hakbndaki kanWl BIg.. kiimlelrinden gQ~eD.erin birliktc' getirdikleri lie giimriik antrepoiannda bulWlan ~e~eTin de BSlglm1111351 i~in GiinuiHt ve Tekitler Sakan]lgl Bakanlar Kurulundan ka.rar a~acakt~r. Bunun b;;in bir karat' proje'Si. haZ1l['lam.nu~hT.
..

rlll'Fl BankaBI ddrum iyi 61duiu i'Fin

AnaJolu"JaR hugun SO '.on lmit .. Jay. ,DIli b,e~ 'on un ~€lmi:'l'lir. Till -

sah .. Yillpmamulrf. Naf"h komi.vorUIL buaiinkii ,gplanb.anJ,fI ria eA • me' liatlturnl illdiJ·mi.~.ir.

Eski eser Ieri aramak
It;ln lZ1n
II!III .I •

Ittc:mbtt11' I f!':;erleri. arumak
I V'ZfDOI1 A,l"GIf,u/ya,

Malule-r .tJar.nt1:Jirin i~in ,dmlrpbl".

hi ingil'iz bugun ifba_,la:k~'an e..hi

I
Viya.na, 1 (A.A.) Viyana yiil[sek atlama ,~alDpi'YDna YilTl'ma.smda Saim. Yai~m admd.aki atiyle 2. metJreyi yanll!slz. atlaya. rak bill'inc:imigi alml~tlt.
Aym gun site fefanspam yarl~mco'SJmdil yedinci ve dokuzuncu odeD abn'Ii'hl". A:rkada,lar yan,

Sultanahmed , ItITallarmda ,Bizan e er'cr ~;Ji aJ"Q. yaca~ lIJe yartln i e ba"llyacDh,tir.

mas:mda de. yijzba.,~ B. Cevad, Ka-

Adanada sebze hali
Adana, 1 (A.A.) taTa.fn.dan
yaptlrdan

la dordunculiigii

ahm§o we 4;ok 1.1 -

kl~lanml§]a.rdn·. Ho fologl',af ge.;eu yd !uhaylarlmrzlIl Ankarll.'da yap. bklal'll konlcur .. ipik'de ahnml§Etr.

hali bibni~, i;indeki diikk;inla.T' • •

Ul'llayhk yeni I'ebze

B. Va ekaprell~ f jslanbLlIJa gilm.i~tir. B. Vedad Tel' "Ianbu)~da birka.~ gun kaldtkta.n
dad Tor dun ak,amk.
Ba!llllll Cenel Direktoru sonra, A1'rup da propaganda '1lt! baSlIT:Ii,lel'lillll incelemek iizere gE'. J1' bir etiid a:ez1line 1~lkaca!:"II·.
Tiirkiye'd~
40 bin kay "'iilri~hr. Bun·

Balin Cene~ Direktoriloii An k.ll'B duragrnda. ICenel direkt,orli.ik
Herii gelen.·ni.
11.["1

ga:zeIJecit.er we d(l ..l~

raya ve ..i!mi,lir. Ha1 2: ternmu:z:r.: l. 'mTenl!:! a.~llac. ktmr.

'UiurlaHu~lardrr. Y'ukal'daki I'f!sim dum alqam da-

"aleta '1l'lInm'~I:JIT. yoldan turk
koyHisul'l!u

Diinl"u istanhul gazetelerinin
C.
c:rltJ fa

huri.,y..'et-Davee Abjd'il'l' B. . b8.JJfIltf'

lIth:U[I, Trablusgal"bl.

diyot ki ..

Turk denj2tileri denizi. bilr turk go. lil haHn getirdik~eri. ~i'n oltyanu" tiundla V~ lrlanda IU}i'llannda sancak gi:isl:e:rdikleri: zaman, Osm.anh lmpua.
tCiI+llgl.1 rl'i.lny:u:un cn

il~ ~t"a'b-eT btitun Egc: ada~uJnt. 'Balkan harbnll ve onutda bera.ber RumeUyu bep d:nizdc ZII.Ylf oJdugu i~jn kaybetti. Ve AJma:mya He mi.ittdikleri, ka radaki bUd.n zaEerledfll~ ragmen. dcruz ~gemenligi ~l1gHterenin t:liinde oldllgu

------------------------Bil'l1gazityi. Girid
Ge~el1l

b,a~yazllarl

Jann
gUnun

36 bil1i.nd-e ilk ki:iIUl:r
bl11mak

nizeilerine kutla_-rke:n meMleket~n, etc:k1el."i.ni open gU.ze] de!dzlerin b:ir ma=l:ike· iS1oUna.8~n[ dilerim.

okl.lil yoktur. Bu.· sistcmine gore olna] viC:
t)lci1jgu

gene i3inc.~k boyle

yiikse~tmek de olabiJir. 11q,a 2'1511'14. U,or Iti.·

imkan·.nz olsa ,clia. f,aydasrzcin-,
ogretm.en

iitll

KURUN
Gun bir
dOS'l:t.,1m

B. dum Us diyor ki: bana ~111 £i'kri

Her ilbayhkta ,bert iki~er orntk koylcr yapmak. bun ara bakarak nu]t.'mek i.~ln obilr koylefie ktlavuduk etmek bir fikirdir. Bu tikir ba;u yedef• de tiltbik bile edilrn.tkt dk

bOyiik dlf'vletlc,

jilin

yenUd Bugiinkil

iler.

Dena~~

c[indl!'!!

'i:'Ultan
de-

'rindll:[] bin idi. Ve ucnrzde z:ilYlnad]k(:8. du,tti, ki,J.s-Lildi.L Ceu)'iri.. 'funusl1J

dunyaYI

cia eHn.de: lutaf'. den.iz: b:ayn.mrl'n tLlrk

verdi: "Her 'Id:iyde Drnek woylu yeti ~ li,rmdz. Daba doi.rus.u kCiy iitrctmel'lle~ ria~ yell'h koyUllel" i;rIlU'llld~1I'II ~rkaltnak ...

Arkada,,~

mrl'1 fl.k!'i ise her koyde. bir ornek 'ko]r-

I

Ferdleri, :ilchSiHU hurriyetinc sabi oJ rnemleketlere bilklhrsa ortll1ardli btiltUn malll3sile cari olougu giiru1i.ir. Oyle ye[1eI'd~ hUlri1met de h.alk da biribir1eriyl1! ga.yet eyi gel::Lnrif

ZAMAN

burriyetin

IcE'

Hi yeti'Sti rmektir_ BlIi ijrrllll'k koylt1 d~ ;'ll1cak 0 koyu'n tiiretmcni o1a'bmr. K~sa

r,oniJl

bLl ylh!'de:il I1Imum] n~:fah. umumJ ihUUTU oe1de- rtdilmi'§o olur. Tan~da ba!f.lli.Z~ yo~tuii',
!Ie

UL

u .....

2 TE

lUZ 1935 S 1..1

-ens dis~ dt ilnis! ,
(;ivt',

:1-

ancr
II
18 hQ~i'(Jntl{J
li"el'e

el
man d rriz anh
SOO.ouo tOl"llu k denanrnas, kadar olahi,

Irnnn ave

Bi'iyiil{ Britanya
ij

Puis.

2J.6,935

.,ir

cok

g,llLider1n de,

bin)

I' alrp

Kadar

once
ince le-

,
!ioc:rlcdd!l' crt so-iIIc:r insan.r
yot.
Ul uRLH SOl!yeteS-JnH'I,

I, L'dnkf 1Ir t c r S~ytun~ ga~etes.i yukar~ rl llil IJ.!I~llk al t rnda Lord Loytnn'un uun rr lllsrni koymu5tur, Bu YUld.a.
vn alman l'Uhnf' ~eli
brr
I;:

dikl

ri ~'r habe

lnte1!ic

ns S'L-

vi in ~~f!erinden Lavr ensjrr,

biri ya:"'u~ italyan

01;],1\ unlu

alb.:!y

s01'1~Tldigi

gibi. o1ml'l11i~ 01'I1e taysijJiIllcrile
ol!'clu~ilnm aydrn-

mas!
bah

iht imalini

.zaianatil ,denir. an'L1fm~UI, Junya b(il'unm iljgale ,Jeuum elmek·

I..rmJra'do. ingil. ile Atmanya Qn2!Hna,a im-

- 111(;1111 deniz Oncmli

anla ~1tyoruz: 'iall~.a

masl ,nbu

IiI. Alrnanlarm
btl, hlr raman

Yoilpacilklu;rr derri z srlah-

Icnnl!.:kl~dir.

gi.in:1ligumliz

is i n

gen..el

~'l,flnln
"Yen
91. ~

11MI pa"~;JlarJnJ
rde n -IlMlqpyh:

:.!aten epi f:enL~ 0-

l imps.'ratorunl..1,.,

lattn k ... onlarJ ·e
nlamak iizere,

fetli.,. Ok"",larrmu:u bu yan#nia, IHlklunam b~'r lihir t.lerebUme'k
iyilll, I'IU:J ha.ns~z lie ,alman gazefelerindeoR alarak liif'k~eJle ~eui,.Jiiimiz YCU:llliCiIr~ hemlite,rine ;sunlllyonrz:

Ll'.1ncl ra an h.l§rn~s, n.m '!;l:'r~e"'Io!'!ii i~'in. de kalsalar bill', Lirlj;ok k<l1"3 ""'1:' dcni.1, iilktlermi n ~ekingenli k knl'li. kay,,",ul:t.
rim
VI!!

Ian

kolle ktif
f,lio!: J

gUlIl:nlik

II,Jstt:mll'ld~n
bill yorLlz.

!!yrd.ll'

yapJlrnr;;J

Iki trlr .. Hr p .. ktlad

.. nL~ bn
Kollekt!

h"'''-''II-

I~lsi

01rnad1gml pJ:mlijjI'Hl"

r
.... 1:'

u rer'jn (lyle'll

21 ma)'l!lt<l
i le ""iT(lege

~ilyhtaglda haslamI1'1:11i. t~l('ri

ver Bu gc",

i~g<.llirle kBq,1 belk~ A kar~I1a hie

di~i r e.ks

SFJvg<J :.In~la'flm ilrHal"aukUf, 10111, fakat denlz

ku v verlenrlir-

~i.l!len.lik
dynca

~LYKl!n nlrmyan ulualar rsrulu

!Soy levin

~erek

lBfbtiln yil gaz kamoyu

Lavrensin

olsababada

BMugunIJ sOylemi~tik.
in;rnmama.lhl.da ajansmrn

nne ihtiyaclnl dra anlasrnn
buelandrrrlmasr

Bu,
hi
L

Lonan-

Y<lp1lan uylJl~malar. esa
I

C.I'-

s,II<lhlann1'1'1 ~il"JlrllVc

Mivt:tinio i~ hir~qf'mir

billi.in
t ....

BI'Ttanyd

- aralrn-

tdan prcnsipler~

t.ban· .,1

Once biraz

i~ln ar~ullLlsal
UILl:;lali"l

d..n do yoktur. n, drmd

kar~t1andl~Jna

"i~ 'luphe
Bay HitleJ~"'D:de
II

nan. bu .lubel"', Kresto! mea
BllI

ar-

da I!Ic-r Ie: i'l: ilmrk'l:c !:ii:r.
a.,ytClrm

n haeiranda
oldll~u
ka}'l!II.akW'l

KahiTcd~n

Londra anlasmasr ve sovyetler
22 hazitllD krJ'rlan;
!}lj

la~ma}' ... th:gll.

kadar gijrulJTLl:mi~ hi r '!ii lah l.!'Il1ma Y;:IrI· 511'1.1 yol .aI:,;J~i'lgm' gosuilrmq:,{' ye tcr
Al.'TUpiidilld do~nJya bu yarn~a ilgili anlasrnaz l r.KliUb dognlfhm bi!~ durrmolml),.m J~vlil!'thll~~ri

v rine,

krndislne

devl

e cle-

Rrit::lnya

ba1fbakdnl

ri lJlnu.arierindefl
n: kar

.1Ylrmak

....r bunlar
rek ~h~H:ileQo

LiII"\i1n dur l.. ~nrllm.II!.1
.. buil..lon"md ga -:rag'r1'I"IJ hir dq bu lJjilgrly;J A Vfl.!parlin

Yi!r-

nO! n 1J:!.1.Il;,)')' I n r Il;;;'t!.lrll:~tir~
I l!>iI

Fi..i'rel"'i.n

ktigi
rrol.'uz:

telgraf]

bi a~ag~ya ya.0:~ re.ndijiiimc ~]bay La..,.~
'!We ken -

1:1l'illl1

}JJt1i J do

111&_..

lIoyll:!VI mUl,tu,

k.lr~I1r'K

hi IrllTl<ilII; imk~nlnl

4rn-

veu~c>ek

!iuriikleDlmt'litcr'l
OJ

b.ill~k.!nllk

Ioil fl Avril-

En tyi Ibir
tire. i:ildugu ns.in IlhaU

hBhe.fl ycril~n

\tQk y~rindedill"

did 21 ma.Yfst.m~n

A.disabal.mda

'fiO~

ub f biz'" !:lll'Kilde ~a.him.aktiU;lIIf,

HI houir ..n tar'hindJc Sir Samu ] Htlf'la B. Fan iRi1.J'Mntrop raamda alman dCll'lh. 'Iahlarmnln !'Ii beti Iila kklnna LOlldl'a·da :I 'p11an I"hi~ma, h<Jikh ol,a. r,d: hiiti.in di.inyam1il diJ.t:katil11 k'll'ndi ij. z~rine ~etkmi~t.i r.
Devamll oJalri)gma

yac klardn, 'Iardki AvrLJP~ [Y" ~ok ~(jlk olara gostcl'i;'Qr ki, 1imdt'kl hull le},li Lceo:!!i USI ran dururn i",inde, ik i Jin::l1sip bl r,1.Jirt~'It" ~ii L ?l';;~na'kt:ttl.u': 1" r trClhan, gU'll'~11 j!inkollt:hi li f hi r .,c: k~Idt' Hi m(\'mI~kC'tlc,.;n doniolr"lmaJ:nmm t"'l.
n<.l.JlilIrl ara~ll,lIak\ bu devlellcLin lerl ve ml!lodlan !.h~ ni~lJ~tl
OfB'f'Il:'lrk
1'1,

p. boa r'~ma
VOl J [
tIn!

kl'lr~1 hir hbrlem

ilanJ.,arunll
I'ftl. aylarr.a
lUll

... SOil

Ll ..ora

v ,rn hi ri oburn.iniirJ
I~m ha Italaeca bulunmak, ,

Alman srvasasr
A lrnanv .., ,lI1gi ltere ilr avn
yapH. ~Imdl 'apmak
1::1 dive

na YU'ldeme
lur rllk)'

sitfllllde

yilllH.iIIl· ulu.

Itmel-:

ile u~nl~lp

durl'M!lJ~lardlf. enra,

K Contro] ed ~lml1 ~.bcTlerc
LaVII'~flB

go re .]

6

ni.an KlnuiLda, ingUiz

bi1Y·

kimsrnin
manm sablanaml

inanmildlgJl
yapllml olm.asl;

bile boylr h:ir anla~1ng1IH:n:dc sOIJ,uljilan In.

hi r P' kt
inad-

buki

B HUlerln

l,jjyICII''indclTl
0

dl: Fran

~ iI~ liyrf bil' fJs.kt
IId1 rl

hll aruk
dOi'TU

gu ill'l d~~ 1, y.r:nidC-D i~!U'ive
b-i:l~Jaml~)~rd~T.

bi kfl'l.l'l,a

wagl

ta!}ulta,j"UlI.

bi.Til

b]c Da.rul> el~ma

.. Imi~tir.

auk kadll' bUyiik olan boyle bi:r hadia.en.in ol1iemilli .llal1i.mal< de·
iil, h:t<s'n
Bu

l;1)'~!,.dl?l[lmn

d~'e-

l!o'llyor,
IpIcmI~

A lmanya, memlricttlcrln

uzerme

kUl"ulrnlJ~

blr

tc-rsiru
dii,. hioH

IRlbbennoJill
baK<1nllgl

dE' BTitanya

dl,

i~t.eri
IDQt,

Buradiil
hkat

L,avrenlill
adIitlIn

ki.m&e

t,nUmJ.!DI:j,

olBrak

ar'luma,ktOlch
'01'11:

.

yamnda!Ci

kim oldugu
olan

~nB. ora-

anls§.ll1i1,i'J

I
den

tlml~tlr:

Bu ",clam; ~otndhrnin. e~k:i yardlm-C~iil

M.eZOPQtamyadOli

Gurd:n.l.:n1ir. L&v.rc:nslc

bu ... ;un Vik:t~,I'"d
~li

y gohint dogm y0101.
d.a ts~'den nm Ciddcdr

l§olar

'It

olup

i.md~ Uganda-

rill de.l'lndtfl diuint d~iiliz. lngi.lterll: il~ 'ilImm kamoyu, bu· I"IIIIU'II, yalDlz Ingilten:nil'1 ulusal gu .... cnli~i balrlmmdan bile oj! , memlekrtlt. ri I in nil! derc:c,eyr kad,a.r aydah alae;)gma ~rldilcrj karar ver5mloer. ... ,Fa kat §unu heM n !;oy li)"iI:~im. EgeT Ingi,ltl!!fe, b<I.LJ hlikurmt :tdamlarl. nm :,oylcclHderi gib'i, ya.~lda!'1l dfLla~mil' nln dfniz lIiilahlaT'Cnl bU\ilanclllrtnalya ye bliJl ml!!Ulf uZlHindc C~ftd bill' rdi!.~m.;) yapllnlO!itilnaJ f3nyaca,gma sa.h~dcn lnanlSI bel' tiJ.rli,i: esa' tan ndlr. tngi.liz- Im&ln den.l.t nl.iJ.~masl ar 1uLus.al bir ii!nl.i!lljoHlaya temel oLam z v Ingil tcre hiiki.i.nn::tinin f>t'l;ftl[;J jolLa hitlc('ci Alm2lnyaya bag~~ttigj i;ill"tlar.
mYOf'!;a, bu kim!~Y~ Lomira IIngaje ~d.f!:me"z. olarak.

lcknilc ayrlll1tlJan. Cg,;r;uen ge';lrl!'ce.1!

orgi.hlenmes.,; 011.' t<lrah.3n d<l, !oaV<l In lok ...lile \lco}'<1 k. !'Ialil~ cddmesi I1H..n ..;. l1i, ki bu, "on <(I'I'II'Hmlarda 'f.! 1F],Ur:r ~,.
u'i!IlftdaT.II (Inaja jflJml~ {liup ";k~ tar'lf.

cla[lIk.

epi

i'lllamc~dlr
bi.ivuk

'"

er g 'Ii b;Jrl81 paJnlara
dQguda

j,r.ai>mdaki

,orli~mch:rm dunnnda
a

iliai:'ay ci!k nlan
manrhr, F.dt<it, k olilll Alm:a:nya

111 till: il'llaljm.il tJav ii1:i I i~indc
OIlmi'll, O~Bn III

yapl.Lulll

Icendi!:iini

b~lli:uJl~1:i

bit:'

toC'\1Hkc

II a'lila~ma, JOlplC,nyd.
lanllml trop

Lmi ;U'kaSlna glZkl,en t' roiIlna:lan kuu~y Gin'd~ alan prrn'i.lIHH,

vo;." kul·

un r>l kneel
n:ldl(

Bdli!lfly.u'Im denizdelci
L

u!ltUnli.i,gu.
CJkmaJarli"ll

001:11'1 anl"~l'I1<1.li:I[dan Yiil'
U~Ui1

Jur

liIlm .. nlOlll"'ln y.an

mjjdeUen~ri
50nra

boy:.yr1ll

on
m

dan kaJ'~lmu''[Jr_
suel h;l\lac,ht:rn bir

A.ncak. karl~§

i IHirt

id.

le :.'aplTIl~tI

Ve" lnll'ldal'l
I'D

dill

bu bO~ge!i"c1e i)y:n
Lal.iremd

yrde

mi1

hl.lhman tam.n -

cski I.li:r liJud
ml la:nhr.

ta:lilhndm

ya.rdlmfuLve

YOiI'!

).annd.aki lu::rvl3n luu:t"yc do~m iJed
mi~lcrJir. Ote taraftan, klardan, t.orunun
DHlm

•. Sir HOT S rnuel'le- 8 FO[l RibbtnOJra:imria hnrp ... lden I!'!Q[:aI'1I he~ e ..-yden i:incr-, Aim nyiillHn Avrup .. rhv· 111 cr; i'lra'Slnda vapdmag<1 H l:Ja~lanri n ~s.. birHfni b~ .. ma ",e [n!,:ilt'!:n:: II' FrAn
<llTilS!n1 ,I~m.a

kl Id~ ha r 'kC'~ c Rlbbcntrol'" (rr~, blr yor', V... ! pcki
I

k i tiyor. gaye-i
rls

o]m3l1J;
I

B- Fi'\n hlgil.
SlkJ

Brilanyamn

<Ida ,,1m£!.

dolaYlsiy-

"Fhn'j'lImtn A Imany!! ~ Fran,. 11Ii"li*ini
gt:1

flda

le hili de guven ve'JTl'ieyem. yeni bir tt.hlikf! OTt. Yill atml§I:H. ywdu ki. mes~
ha'V3

~ckle!'itlrmebJ:tk"
n

diile

l~t.e bwnLuiI

dolL

kuvvell:lel'in.~fJ.
r .ndla,m:a.

dili:enknyapdmall
~fi

1.at1H'1

I~U1Ii basa rdl~pn'
y,lpti.

.1.m:'l. n~d

1t;Jlya

de: eri.ia...

i~in, Yt!'1'11bi bir

21,1J)aJ'Is,la

tu'

Lu

g05terir, B.HitleT bugi..ioh::rnr h.... ile lya II i'k~ tiillr. f]1 kcnu. malard:! . di1.
drill ma~l. t1rri Tund bil'1b'rlcrmoen
paldlF11

dtgil'}
I.clllh~1 tlind' .;n ~aveII.

'Clinkli.

hilly,a,

vu tllrYilmn

d va11llr d~, deni~

dtheTlin oril~rluillid

en

pl~.ndaM ,gib yap ...

kay -

h.in ul:,rasm bckci.lik

k
h~

1oI'~

Banner

53[t\a.nndandlr, i"tt:m Vie temil
I (oak ohnN.

Eiev hava go:ru§D1dcri olduiu i;ind
de. hir

Adisa.b3baya !nyu ~
ft

!ball ~ impar,a
diilm~ma

-

ctnwlnedirr,

CUn'kii haln'lI.suf1kilild~~ vardlr.

s'lleL b'r

3V1'rmak

gddii:.i lj'ar.

bildiriHyordu, BtJnOl i'l'l.anmak i~n
~U.nki;i I.Ihk

Bll, La'll· bit 5;ok hir h.dh,e,
h:ar! fra:u -

!lint gilJdmekt

d:.r. BLl kOrl.u~i"I'I;!larln '·torptllemek
,lit'

, nln ona ~lJ)k daha
lejj
tiJr

I\nlo.lparia

dii~unceh=r
bl.l. mc:sdeck

n:oli midir"l' M\1eblrT

1c1

'kullvedi
F'I"<insa

a'Sl~lara

c;.i.in.
I"IQ.

a.n~ ..

bun .. ",.~rmilk u,tn B. Hitler
d .. By1 g;J.ristan makta Jaunl
II'~ 'Ill:

bir

'r'.'Jlldi:Jr1

Rayhl.

ile hlg'~her~n'in
Ll(ll~ 1I
'VI';

manm
hilv"da

gU!;l!kJe1rc~gi c:lit bir kuvvttte
1:1:

i.Ji'n1l1du bulenc:-

onun i lI§o1lli1tOlrzl1U gOs'l. rmdctcdi:r.
)923 _ 24 te:, LaV(~n Ilzlan
SIll:

SUI:l)'cd

. T,I 'Sa'la~n ken, o.ad.ald

suba~'I;trI kalmI§lardr•
Bu maske14::'r

CtbeH

hii u:!!daki 'butUl1
bularak

yuE koyl~rirtde tap

gat m~$ke!eri
isin orada ger~m

dtj"ilzl~r iiz;.:rind yeni \Ie atesli bh antir· dl!!~hgc )101 a~a.cagll1l y~, ikinci olOJrak da, §imdiki Almanyanll"l oz~i karakterini "'e ol'lun anlulusal progr<lmlnl goz. dell uzak tllUUgl;.l I~m, bi deniz anJa:irna:> I Flln harcket nokta::'1 olamill.. U nuHlImamal [dlr ki • ingili;;lleI" is.e bllnu IW.nutmu~a benz;iyo:rlar - :saldHma 'oI.f! top. fi1k c]e ge!tl me i:st~klefi. il'ilk~a 1.'1 hir dereceye Kadar resmig olarak b:'l§darm. dajc:i ad larra cia iltiraf IOlun<1n bu m mleketin tlahl'1l.n. olt"lCa 0 eki meml~k tlcrin lJ)'al1rlochgml artJnp anlara "Ii1anlanma lJaklmlndan kar!!ilhk tedbirler aldlt1inak
gibi bir SQnu~ lI,rrk

at"l1..pna.s~1 b~rinci

M i!.carl!ifanlll

n 111 'l

lugunu !lag 101."iI, r
dogmasL
L

'!In~lrlnd;!1 l,lu·
panjer'dogLl~'<! dot-

bilir'. BOyu{k Brdtaillyanm,
gini ligin ~ar elill'ak
kabul

:dmanlann
olmal.an c:tm~§tir: beraMr
ililt~:

.

bu nKmlek~t!e:ri,
kuv

lIil<1hlinm1l.
oL·
0;,

yuk i~luc gin~ebil~[,tt:irli m;mizm'~n r
I

Ian

fa..
§C ..

lor
Ikll1!;1

~tiyll!' ir

()~gi~unne
olm lela

iJ.l:rI)'i~",

I:tn:;:ftklj!'~tHl!'bile .. eilni

k .. l bunu

11:.:1 u1 ttml'kl~

bu e il-

na :.Ic... k~~mektc
nlll_

Hitli::rci

(h plQr11i1

I

dustinuYDr'

y 1nu: yukanya
de~i1

DOKru

iden

llerclCede

'\ rcr.bt:'r

Dtisu~~e~it
I klel

acidml
Ifr'l~~Lc

i"1r1

,>oyl'

SOylof-

kilde
t

d~aglya

d.ogru inme'k durn_
is-tern kteltir.

Qr;t1:m1l olmaktiHl bir olmaCI da, gl;'1hk
:;0l'1

f':~ri k(llmaran
[ILa'S~IH

b,,p;k;!
;;;1:).;11"

In[ du\'uv0l'uz' lnL eli

B H Itl~r biu vanlls olm

~I inl YOQ

m~Jnda. ds. o.lmasmr

fie:

idi ~ ~i.in

do ""h:tlcr

II ~llyor, I::; IeI' rl

k1.i uJ llslar ccm.iyetinin rala
I nm iVll

ku!"ulu
um:n

vc: kU1:jku

:;,okrnakta,dlr

Ingdt

r~

kaclar
tle

. .HIt

(le~, I H!':r !i~yd~n
bir tarih ~anri'l hiliycnl2: kCld.lisytln bi·

(J-

a dol;l~lyordl.l
,orala halka, da

!,Ie maske1crin

buVI:

lIyl.J¥fJil "'t' konu'ma1. ....r.. g~f nl.:.nn
orl11 diln IglDa

once,
I

pck

e~i
ki,

olmJyan

Britallra

UiU51.lfll.ln buytik
"')Ii.

~ogunlugta§ma il~

go

ulla.

tllurltrlnl

AIm. nViI
~OTt.

IIC'

;oy[

rc

,(1~t!.:(ly(J1' clil.

~t"dan'dan Iyit:f

S;:J. ki

gu,

ulu

I iJilhbnma varllamlYdca
lJ

I

korunma!l

1sm ga~ maskei~ind] boyum:a, SLlnrlar!

uili' imla mi'l ya

bu gor.yeyr
:.;3 nama?-

KISm

n

!lilLml~

HIllel1n I)lduKU yadl.

lovil

Sonra,

t;uvene

- I kanagatlndadu.
~ogLlnLugu

leri dabltu gImlzl Bl1giin. baui
dn.

isba'!; ctmek

L"ugun Lir l1i.iciJlrri anc41k bir

B i ny
kcll~ktif dcVlct ilrna

usunun

y lOlz Bll'itapya

ue

Somali Ili'1lu'mda

tar frndafl
<;onra, olduk([Ol' gwm dI;;['n h:! rbm Frll.I18a iun~kte

durduru~abdir,

~unkii mo'iak !Ierle:mi,ti

.. istcmil: giiveniyoL andlapt.aSJ

... Butun bunlarcia,'
giJs-'ilkle

K~n.y.a Bunlan

bil~ bUIlUn yerlj

ar.1-;lau

r.
dLi·

lUiylerilldf

g..u

m!illiiMdc:r~ bul~lI'I!IT\akuda&Ht1 l'
Q-

kim

Sii
Onun bi]irler.
tQr)'il Irdikll!'ri
UI

be.iz.
ciersltrini

L3vTCnain bl.l mtlodu. blilLlundugUnili isbat ber~er, onun gorcnlc:rin
'Ugndatl

nnn aralarda

etmn, Vik '!ioyka-

ba k laTl dB !iuUana • olduglln'ld

haz.lrlan.ili:ll boiL Memleketin i tah1ar~ylf'. bu Icdbiu k:l ~I savg.1ya bU1I:'hmm.a1c zO'l'unda alan i.ilkel fin il hJarln1 nitmrtlk bir t'kHde kly 'lilamak imkam roktuF. Turt ast.i!. ullanmak g~Teklit',B. Hi.tl!!r dopamll3! mn1l - 00.000

". Baw"

bo.zmlillc,.3

yap,'ml§o
buhmu

afl~~~rnalaJra

ba.r'~T'I"I bOlUfl1ll'llI!E olc:lLl~unll

tl.~ ...]eUtrden
lHD' aSI~

bi,ri, ge:r~ k veya.
:ar IUlm.al

hdi¥al ig

biJ a'l"lla1fmaYl baur-

dOl
mak

I.llnU

in d ediyol', 'iUnkU goslcriyor. ALm.lulya
Biz

ae

-.ag~uyu
1l1ll]aIjo.

lia, vCl1iden
konru<lnriJaI'dan
60lunabilir

ibi bi.rlit,ind!en.
bah_

ml?

df: bund. n b_ ka bh

we kOI'lLl1<malald,an

lstemiyorur:.
,Ik1anmlzlD i!SIi,

r

kat dosUlrlmlzla
rL

ley ba~1a·
IOU

Bununl.a

goli.inde

yuleri

'b~'!I]emll!yeil'll

t.onl.l" :wldHJm ni· bir m-emh:kt'tjn

'm ~ Bu )art.ln u;inde, ingi Ii.z ba~anl a,rlnl'l1 U1 u ...lar Sow~tesiTlin
fLkirl'!:rll'le af:-h H:i1ldlkli!l"l V~hUld(l

lila bi.zimll!! berl'lbef

...tm"'~::1 ~agn]milll

ar1·y]~. ~ell"d de,

1.31 hi r bunu IH'II1,.~diyor.

ve, ii1!:>c: 'lanh:an, O1iimiini.i

ile

kaph..yan

tuhaf haHn
vert ile ah~ La ... -

..

a.dilml.3..rmm bt-c:erik!iizli - i LggOli.i§lill-eJct'i yapdu-", lura belli ba h bir ra1 oynarm~ll. Bu andlatm.1lHD lIayesi, IndEa.imaya lrauJ· D)J~ olilJill d~vl~lcrden ber i bin 01I.I1'tin~ !l.'!ldrTQla)t- \[aba.dayJhgml kcn~ d'ndr goroemi),eeek "]~lid~ olmak li.zer-e hucuma I.IIgnyanr:n y.anlnl tutmakta.drr, Ulusiall" umiyeti dl!!, YO"' dU,i.ince il ban~r dahiil ,geni~ bir .Janda guv¢l'I IIHma Ihn.1k i~~f.I bo'ir gir~~imd~r. Bu yul.
da Ilir YOB sapl!l'Jladan b'l4h.llllulan
yerd~

durma.nLn bife ,ad.

§oli: g\i.~ o1dugunn,

c:~miy~U

bizf

beT

yi ~anmiillk :imklnn1J
Ibaika., Adlsa:haba tcc.im S venleril1de,

COlli~ten gelel'l dluygu!arb bi.!g~1 ol~Jar j

bilir. r nsin
dugu

Bunda" habq

.... ri~ yapan

impantorl.linun
r.

yanll'lda

01-

tal l;mmamaktadl

SoOn 01<1 rak !bire

~unu. da r:loyli.yelLm. I.ci. Ka ",Lid !iirv~n • « ~ski

Y!l~l . Vug la .... yi! ile 'Iar.arh;tiln arasmd.aKi anla:.;ma.zllk i§i dot: ispat ~ttigi gibi:, Ulubla.r Cemiytti arsIU~usa] meselele.-d s-ok onemli bir :rot ;y'lIyacilc: hiilllde: o)dujunod B(it:an~1I
inanmL~ttT

..'~ hk~nd~r;)"edeki.
Bu

Ie' de Lavrensil'1

01 iimlef~I'Hjc['l
III hl:fhilJaJdug,,;m'l.l

;eo

Iii) t:;a bah edilm~kt~dir. de b'LI i te bi[' fi.ipheliHk b:rmckt~uiFBu be,

gVI
hiil • • I

A'inan -lnm]·z eniz anlo,masl
lIarb T,an"~ I Uu, . llDJnndor d'~iii.§ih .lmu fl)'oga fly_lin!
bVli!'sliyoill'dan

Deni.z goru§meleri
,ac'la yeni bi durlllm

Almanyaya
.... trmj~tlf.

dun-

Baz, tn.

hawse

yuzi.i r1d1o:D italY3n-

a.Tllafi.mazll~1

yeni

!bill' ekil abrmk 1cis1i k'l:e ha-

tadII'", Lavrcnsin,

G3rdnrrle

imp' r to ~Ilun Yiimnda buJunm
ul lr ('

iyeti in i . giizd n CrlJ;'rir ..
fi .rlu· r tan nnu
deti~lirebjJ1r. alm,y n G;ud -

cy !'ioyliydim;

RH

,

a Vi lot
1'1

iii ~n

sHahLaul'I1 ,Ab-

clerc 8On~uz biT tilablaruna irnkat.il veren, bazdannl ise gerek kemiyet goe· reck ke;rfiyer balHmmda.n bL1dand~Tdn big; and1:!§m,lli ile On MJ yd hi; durmadru1 Avrupa silahlaiUl'lll§hr. B1.IgUn ca. n]~~kh dQgu~e dayanaru bir I5IY sa gil. dUbn~k SU1'~tiyte. gene~ s.i1ahLanmarnn ueland l'I]masn~dill"l vaz g §:iler~k tinunt du:ruJamaz Mr sHah anma ya 11m n ortaya ~1~51 teh1i1c:etoi val'dlf. D~ni. gorll meleri II:Il1 tehlikenin onU'l'le g~~ll" i'I1: i is.in "zci~nde yudlne';e"k 'bir f,"1 • gi::ish:nni~tir.

0

idi

ULUS

U usa] llir
\

1Ill<ll]11111

II

ur-u ..~I don· mii

_hij,~C I lilt: I ~dy 11dOill;

din A8~arbay 8. Ha.m~d, Deniz teeim dnektoru 8" Mi.i id, Lima.n C_j~ nel direktoru 8. Ali Rll.a. AkJ.)' direktiiri B. Cemil v dab bir ~o~. kimseler- buhllnmll§lUl . Erginlik mi:lr~1 ~at.mrhen di rege bayrak aSI~nll..... e sonra sua si Ie deniz yoJJa.rln cl,a,n. S, :Said kalP· ~an. deuiz ~ecim okuhmdall 8.

purculugu devlet tekitine almdtktan sonr a hem on iirde menin () nune gecmek '!.Iehem l ,e halha yirk olrnryac ~ ~ekilde belli tarife yeritihllCSI esasi kabul erlilrni buIunrnaktadir Sir

yanrlan

tonaj

tutartrmzt

r'

ri biTer .soylev vermi§LeTd:r. Bugun laal 1.3.30 da deniz

ate vanrlan eski ve i~e yarama'l: vapurta ra para. verilrne m ':si (;'f!l'f'hh:.rini sa~~amak l~in kabartrnuk
bun dan sorira almacak

y.:.L-

n
(B3~1 J.

miryolu Turk i, et
»!ly.fada) dan] 11'Iarundan Devl
it

cr

Icaun~

blr =oa1glt da Ayba,- h alan

dina dog-Iru yol a ~d~Jm~tn. i§ve demiryoHalll'ln<! ;:~letn'ie yolmar, bit takJm l:iiet:me ulmz§o, bu.ti[ara bBlgtlc:rine ispelner-Hlrleri

--------------~------Kamutay bahcesinde konserler
Cumul

• eSID

e

denberi
ttfD"il~

Aydlll

demiryonan
demiryoUarma . tiirk d

Lan direktiiru B. Sadettin, Aka)' direh:tor-ii B. Cemil "$irketi HClI)' riye" direklorii B. Yusuf Ziya.. VaI!llllrculuk s'o,!:yeleSLl'ltien 8. Rtza ... e Limars i~leri gerrue] direktor!i 8. Afl Rlza. i!e k~pta.l\Ilar cemiy,el~ndefll 8, Sa.id ve B. Hasan kapltudar .Ata lU.irk~e Hil-k de1l!izdllgi nin saygda nnl ILlInacilklard~r .. UlUS - Kabotaj l1aklumlzl

ne <!'ihi "'~ 'i[rllan ta.::?lyacaklan
iiz iik il ... saptarmuatrr.

vapurrann bir

.'Mi~d.. JHTI~'IUif"r U' buto)',I'f ~t' '-f.'f'", 11 rI; rtli If'"
l-tan~u AtatUrk.

I, I ~ A.

II,_) -

Curmur Ba~kanr
Ekono -

ltJu.giin be'r'il'horrl~rind~

esi artdt ana dc:vlet

ay-

ve iiletilm£:

Ba!jokiLnhgl filal'mcu-dk orkl;;~ trasr Mamutay baht:tlosindle konserlerfne dievam 'l1dr.:ce1!tir, Ya1"1nki ko,nstr pl!"O~ rami ~UdUL":
1. K~!l!.m
1-

Lezan'da ,,,bane. ulusJara tanrt mak yeng.sini kaza.ndmgnm~z ~iiniin lba,,~angu::1.ola_p 1 - lemmlLlZ
9,25 huiMnde
nmlz

mi B k.ml B. Cdal B.iYiiI_f omduCu b.aJd-:. Modada yeni ku..rulli.1ip II:QTumalafina .. 1 nu olduklan Vat IfUl1iibihli"'n kotrasile denia y.Jn~lannm yaprldzgI yl'1'f: git mi~leJ lie o.lda ya:rnJan se)pr"-Utktc[l
sen ra Adlliara ~8II"drr. AtilUlrk loyu gll!'~C. de-niz ~~rLHklui d-olAyuilf'lD cl0ip'll bir gu~nt' y5pm~~

turk tec.im 'SeYf"l:iefain .., yonelgesinin
la~Jihn:J.

fHosu

k.Ylla

M{Jn~ Lehar

M2r~

Pepi Kupido

!oaglamly,a

yelter gel-

2l04 -

Va!s
Uvertiir Roman!>.

Sen-Sans
M~ndehon

La Prcn .. "

miyen eski b~r kac; gem;s. ·ayrllm olma.k iizere hepsi y@teneksiz un -

y~~iylc Ankar-,;a vapurunda
~rdlendinnj~lerflir.

ba-

Jon
Buk:u(,r M arles

suriar,dan
yord'IJ.

kahnc;

Illir],alde

bd~l!Inu·

.*Jf.
<Iii ka:botaj Turk uwmturk hayr.agU'i;l ge,Hci gi!i"iin Yll<lijrd.imii dOlay15~ylc han rlart cHI tenl iklerin g<tCfo i~in oblll.~
lm__aktlrlDlfI

1 'tIEibul,

1 (A,A)

-

2,

KHlIm

sIii! -

Lehar-

Potp.ot"i

Rahmaninol

Konse1"'l,err saat

f'nmt 1?45 de u-ai1an,acak.

A~agTdaki tahlnda go,rijLtH:eg& gibi 1 925 Yllmdan 1928 yrlma ka dar ge~len aarnan i~inde tecirn fi.lernuaun tonajtrun kazanrlan yen1

larr da ~oloc JlflTlak g=~i~br.
Gece
p:rDtlrat'il, radyoda
!III!

ginin vuksekligi

nisbetinde

art -

btl.gii:niin ta-

mad~g:r ve 1930 'lie 1932 YIUarrnda
AydIn
11

("ih'lOel tin m

df!I1Jiryofunllll
01.

ingiliz
.Idl

sosyetf'sinde. ilum ;y~pllrJU:j haH"s~ \lII!rllmilt1lr. §,imdiyc: ka~ar. )'cdinciijz:c:r~

ginniJ ~u]un
vc
tedbiri

DUn, :aYTu;a Aydm demiryDnar.~

'!W]-

st bmlr - Kasaba o,bnak
D1indmberi
gMt

yondYitd].

a:r~tU'm_aj.a"
_pmalr
ft 'W

ince]rmc·h:r
lil.1mak ti:ze-.

g>!min ycdi i~letm.e 'ispekter1igi devlet d«n.i.ryollan
l!jJletilmege

gereken

,onet'ba b.yan

d-evl~t .:kmiryonliH
1bNlhim

g.rnel

dil'e.kti)rU
baJkanhg[

,rafmdan demiryoUul

ii~ g::.. denb~:Fi Lugday fiatla_rmda hh_ ~ dilir bi[(j dii,kunluk vard.r. Dtin bouada 'n.liday~arunlzm ki!.... su 3.25 - 3.SI kururttan !!atllml~br. Dunden her;' ekmek fiatlarr kilnda yir-

Adanada tahrl piyasasr
Adana, I (A.A.) -lk1

bir devlet mall olan "Seyrisefain; yonetges~nin satm aldilgl gemilel['
yiiztinden tonaj hareketimizin bir ae klmddad~gI gorijbnU§.tilr! Y.d Tonaj rnikdaet

degttil1i btUrhllelr tb:-eFe ...erilen iOylev!el'le bA'§1a,mJ,§tlr. Dcnizde. bUyiik k\i~ii~ vapu.~lann,
Ian-dallali'm

r.ne,torlujjn,

kaumlyt~ b\l

yull: bir fe-ntf

1111",1V3pdmr~tlT-

1925
1926
1

IliS 901
'16 507

Den_i. y,url~lnr.r
IManb!]~. 1 (A.A) - DerrLr:c:Jl I[ bay rami doliayJaiylr hurl'llmafl de:niz ya .. "!lilTT bugtin. iIen.Iz tee-om olmluoun tinilnde In'f'!"c,- m~rnkmmn' utd!
y lJilldi,

BeJ'

Baybufalum

AydIn
1M

dOli seki:zind

i let-

Jig-j ad.m.!: abwu~tIr.

mi par-a indirilmi, e 8 kuru,tan satdmaga ba 1anml§hr. ArpanIn kilo!u_ 3_25 - 3.85 Iwrui;tur.

1927 1928

80 144 88 069
88 069

I

]9 29
1

1930 98 050 19]1 un 869 ].932 10'19'29 1925 ydma gore 93,2' V.~j!gel':le1 tonajlmI,zm bi_f katma yalnD artml~ bulunmasma kar§In e[de edi~en bUi tonaj memleket laSmInl saglamJya yetmemekte idi.

"l
ma.kt.
l"ilI

,rl Ian ..

n

gclenl.-

at

I

dI_

Tdc;,JerBabn, icH,
Yilll'lj!~

B- RanJ dl

bIIhu'lil' .....
Ellaoldiilgu

ba landltktan

aJiln

Atlirtink' d~, YoiIDla-rrnda

nomi

BIikIJ1.l B

etTd Bayou'

"Seyrisefain,.
;lei arnJarorJer

yonetgesiylc
VII!

,0, -

bunlann

ara ,.

h Idt kOtfii U. gdGlHer ve hanr tarafrndan r.Q kW'l gMtuilrrl~ Ie 11m 1J-ar. Ataturk. Vail"I~laTln b\r klSIDml ~-yrd'tiktt'n '.aT Ahnan tekillk
SO

smdakt devamh onUrdes:m enin teeim £llosun1I,m. geh§mesine btiyilk bit" engel o~dugu ,goz on~ne almarak Tiirkiye sJrurlan i~tndeki po.s ta vapurculugu de\liet tekitine ahnml§ ve 935 yJlJ ha~langn::mcla genel tonaj mil: 225 169 tona varba~ka ger-ek [Ie nizyoUan: '1ft'; gc'U"ek Akay i§Ietmeleri i~in yeni gemil er yapt]fdma~ SJ karaT aUtma ahnarak bu i§ tcin m.ll§tI:L Bundan

SO"ra y

('ISmii

al:'lTl

rm1<111

aynlch-

rLu'!;lar I ~1Jnla[dl1·:

Tek

~j

He; Birinti
Birim:.L lic:iincu

Galata::.ar-ay,
Brykoz.

ikin· ikin~i _-

r:i Fe:nerbatll::e, ki dne Gal
t1'l5afay.

~~iJncU Berko.:.

AnadoluhisaI
B irint:i, Galat,a

fki ~iEte dir~ckh;

ray,

ilrinci
Uort

Fe _er~h~t,
te-k si!!:i f'lie:

u~ijnti3
Birind

13e)'ko2'. Bcyk-Q;!:,

ik1nc1 ci d~"u

GJ·htrrrsar-ay,

1l;i.inlC'ii

GUm~5

on milYOD lira tahsis ediln-1i~tir.
1'933 Yllmda di.izenli
,iI}'un romanl
~

FiliLn:

Defi~z ie-eim oulunun

posta

va-

birinci

i'lLinStrut fiUkas_I biril'lci.

Tefrika: 1]2

an

ichelenin kitabl
Turk';!1" rll!'!fuen; NannI 1:UU'D'IlR Yuan: Ali.:!>!!'l MONT

vtRMl

ALTINCI

SOLUM

Roma mevsiminin sonu
IGene Mis Hol'a donelim. Kad.mcaglz, kafasmda y,er etmi§ olan biitiin ahealer yiiziinden artIk hastalanmm geli:, gidi§lerini kontro~ ooem'ez olmu§tu. Paris'U:;JJ aynhr~ ken du§i..indiigum gib-i, bu sinirii kadmlardan acada da kurtll.Jlamaml§tJm ve Piazza di Sp,anya'daki konsiiUas)'o:n k,abinern bunlarla dolup ho§almakt3 idi. Bu kadmlardill1 bir tak!ml ViJye caddesinde 'ia,Lr~uglm zamanlar-dan tanuhg Inl korkun~. §eylerdi~ gmttikl;:e
ar-tan bir taklml da artTk yaptlkhJrlkoruma Iii. mm'llli'lu dllyan sinir hastahkLan uzman]an tarafmdan ba~]m.a atlkn kadm!af'dt. Yalnil:z profesor VayrMis;el'in bana dlizinelerle gonderditi he~ yaijta. her cinsten ka<;fi( ve aYllan

Ebing de banalki cinsten- zaman zam,an da c:insle["w bc:lirsiz - ve yonetilmelen gii,~"hastalaf' gonderiyordu. Bunlafdan ~oi-unun hasta.hk:lan iYlte: anla§rlamaml§, §11l1 veya bundan hangDsi olduglll sapta:namaml§ obnlardan ve kendileri de. hareketl~rind~nt az (5ok SOf31VSIZ saydmak hiZlmgelenlerdendi. Bunlardan birka!;1 ise~ kendilermden her §eyin beklenehUeceg! gi.zH delilerdi. Cllgmlara kar~1 ,sabuh olmak ko,Jaydrr ve itill"a.f ede·rim ki ltIullllar barilla her vki:t sevimli gOrUnmij~lercljr. Bir-liz iyi yiireklilik onlarla alllla~ma· ~ogumlukye1ter, Fa.:kat, isterik kad1l'11ara kar§I iSabu"'h olmak kola)' degildir, uysalbk go:stermeg-e g,el~nce: jstedilde['i en ~ok bu o,{dll.1gundan. on).ara ka:r~1 liimm'5uz uysal olmaktansa derin de:r-in dii~unnp bUflun tersine kafilrr vennek daha iyidir. Bu gibi has· tamara, hastabr yur-du dr§mda, bmr ~ey yapa-

clan
SI

ipnotizm, kadm isterisinde

ra

dogru bir usul d.egildiL hll)"dasu:du da; '~unkii kendiillerini koruyac-ak halde olnuym bu gibi kadrn~alm istedig i" hekimle:r]nlli1 etkisi ahmda kaWmak. y'alml ,ona. gU_v,enmek, kendilerini yaWIlLZ 'Omlllln an.byabilec,egini sanma.k !Ie onu bi'r bagadur s.aym_aktadrr. Er ge ,fotografiler de ortaya ~I· kar. Doktor '~al"kot 10 vakarh gmumseyi'~ ne: '1"Bu yoldan ge~l11ekten ba§ka ~ar@ yoktur .• derdi. Ben, §ah' 19 olarak. fotografiyi h~~ sevemedim. Pas:apon gibi §eyller i~i1'llliizlJmu olanmar dl§lOda, ta Ion altl }'a§l'l1l1danbe~:i i:st'cy'c isteye fotoiraf makina~irmm oniinde dunnawm. Diyebilirim ki dostl~nm.In fotog~ rafilerinc bile ~ok deger vennedim.; ailedLtim vakit, orm'lann ~izgihrriJJlit hi~ bir flotog[af~IDm yapamlyaeagm kadar d10gru olara:k.
zihnimde \tek:rarlayabi~ill"im.

kUlllandm3l~ Bundall1 ba§ka

ne bir fotografi ve.re-rek. onun Trinita
Mon~i'deki

merdlven

alt na, barl

dei il$ ifli , gon-

derilid~m.
Gilirlun bjrinde, lJykuswluga dayanamayip Kits'in evinden biisbiitiin ayrJlhrken Anna da, ya~::Tmasanun bir g02unde sakll alan, h~T boyda ve her clnsile"li1.biril;ok ~otog-r-anyi eline ge~~rmi§ti. Dog-rusunu soyHyeyim ki bunbnlan kurtulmu~ oM'llguma da sevinmemi~ dtgildirn. Ertesi ilkbaharda. k~sa bh- zaman l~m, Paris ve Londta'da bulundugllirll sJf31da. eski hasta]a.rnn~a aylelerinden btr~ogunnn goste:rcHkleri - soguklok demoeyim ama - ~ek.inge:n!wk gozurnden uzak ka~mach. Kapr-i'Yf: donerken Roma'dabci Isvel5 el~iliginde bir ak§am yemegi yiYi!ceio[lmdar vakit hulabil~ mi§tim. Orada da elcinin nazlanr~lanmJ he~e pek: scvimli kansmm bana bir tek S07. bile

na dayanam~ya_n ve kendilerini

bUmek de pel.€.elinizde

degi1dirya'

Bunlann

beyinleri buJalHk kadmlar, herhangi biT erkeg-in kafa:iTm ve sabnm Siarsmaga yeterdi, uPsYl!:hopathia Sexua1is., a.dmdaki iil1'1Ilij kit-a])} Y'a2ml~ olan viy.an.ah do-letoT Kr,aft

sinir mef'kezlerini Ib~rtal.um Ua~br1a uyu§turabiltrsiniz ama kendilerini btisbutiin iyile;rtiremezsiniz, Bunlar ne is.eler orle kalIl", ya.ni kendileri ve ay'~elef"i i~in kafacB. ve beden ce bir karga§3i unsuru, bir felaket ve hekim .. lellm i~in de bir tehHke olup dl!mH"ve hi~ de-gi§mezh:r. Eskidlen iyne~efl samlm zihin kan§:rkhkhlrmda pelot:iyi lSon-u~ar verm,el~te

I

Ben ooyle isem die. ihtiya:r Anna'mn ~otogra{illere kar§~ buyiik bir :zih vardl. Piaz:za di Spanya'da oturmakta aldug-um air K~ts~ in evinil1l kapnnnl herhartgi bir t_;ic.sekcika dmm bUe a~lp i~eri ginnesine izin veroigim I gimdenberi Anna, oniinc ge~nme:z bir fotog-raft kolleksiyonClJsu olmu!jtlll, YaptIgl saYISIZ gaf1u-dan dole}'] k:!ftdisinc kar§1 biraz en..

50ylemcmesini d:ikkate dege- Du.dum. GeCe Y.UISI ka Ikan N apo~; tire-nine binmeR uze:re eh;;i]ikten aynldJgTm srrada. eski dO!HiJm !Dana, San Michele'}'e ~idip arada ,ilmriim iiln soOn gunler-ini. kopelderim lie maymunlanm arasmda. ge irmemTn arttktam zamam 01-

dujunu.

ya§am2lga degerim burnunmadIg-TnI. Kits'in evinden aynhrken yapmJ~ olc1ugum hafinigin e~si7. saonrnar-dan a~ka~ar-;yle

YJlabilecegini soyled i.
(Sonu var-)

~e davrandJgnn l8imsl"Ilac, mn'll perisinin eli-

ULUS
J

2 TEMMUZ

193~ ~ALI

.

111<£11·',

Yiiks k Z"'raat En~ti ,....

, -t
al
e yor

1 - Etimesut yan okulasr i~in 31 mayrs 936 glinie mecine kadae 3i§aglda. en ~ok miku rr ya,u 76 kalem ckmek, ve sebae

Rel<to wtiigiindcn:
A.nkttra. 'Ytiksek Zinat Enstitullu taiebesl iht~"IilCI Ii~illl a.§agJda be§ gnlp'ta miilhedat.1 ve h~zalarmda t8h.~in .i11~ na.n bedelleri ya'luh eu·a ve levazlDllher gurupta gOlterlldlgi iizere lkapalr zarf lI.uli ve aJeni ~ksUt~e suret}y.le' .. S~k n alUllacakhr. ParatlZ pttuame a.m.ak ve numuneSlnl ,ormek istiyenlerin "er gun yiik:se'k :ziraat e'nltilij muha5ebe.sine mu
racillitian 'Weeks.~tme,e

cll;dt eksHtme

ile ayrr, ayn

alrnacaktrr. yazdlJ rnu-

ee
Ku-

2-isteklilc['"

ayrJ, ayrl olan §artnamlelerinde

hammen, paras mm yuz:d~ yedi bu~uglJ nishetinde para ve tahviUit ve sham ve Bank; makbueu ile eksjltrneye girebi~ecekleTdir. 3, -- Bunun i~ln teclm
I

odast bdgesi

li:nmchr.

girecelderin

12 Tetnmuz 935

Icoma

I -... 935 - 9'36 der s senesi i~in Istanbulda buhman

lell, M~llLtl,;peJiselerile Bursada hulumm Bursa askeri l.isesine ve K~nkka~edleki asked sana! U.seslle Kony;a v, Enmcan Askeri Orta Mekteplerine ve Klnkkaledek' sana g,edild\ erbar;. mekeebine talebe almacaktrr, Lise_erin!;l, 0 ve orta rnekteplerm 6, '1 snuflarma sanat

Iisesmin 9 simfiyle sanat gedildisinin birinci sU'llfma talebe almacakttr, .2 - T'alehe asker! lise ve erta mekh:pl~er talimatlyle san.at ged-ikli erba§ taHmatmol gore kaydii kabul olUfllur. Bu talimat talebe alaeak mekteplerde ve askertik 'iubelerinde orulebi1ir. :I - Atidekl hususlarm gQZ Qfllunde bulundurulmasJi
lizrmdill'.

Ihale If· temmuz 1935 per~embe giintl saa ~ t 5 dl! Siiel Kernisvonunda vap~]acaktJll". .) - ~artname}ri gonnek icin her gun Ankara Kilhilr DirektorHigii:ne bas vurmahchr. 6, ~ B u yiyece'klerin tasaelanan dtgeri en liok 98D3 ~il radrr, (474) Cinsi Cinsi Kilo kilo Pirinl~ 1200 Taze barnya 7~ NllilJsta 25 S~gu:' eti 800

n

4-

giinu guruplarmn ijltunde gO'50te'rilen saa,tIara. ka,da.r grupIIV'daki izahala. gOre yapaea.kla;rl teldiflerini RekUjrliik mao kallllnna " )la idare ve lhale komisyonuna vermeleri i~a_n o]unur. Cuma uni ailt 10 da A.lep'i ekl;itme Cinl;,

Adedi

tor-boa ~.abail YeRtel!;, ta ba'gJ
KalIL. dizi.ine

300
500

'Beherinin F~ah L. K. 50
4S

Yekunu 150
102:
102

l. K..

Bugdav

Ku§ uziimu Cay
KIilRI bamya

30

12

Kuzu eti Annut

61l1[l

12
60

Ekmek Patlrcan Damates Dolmahk bu:ber Kabak KarpuJ, Lah,iIIna P~Tasa Semi:! otg Sil]amurB yapra T:u:e sogan

.7001

Ca.ta.1

A - Almanea okuyanlar tercih edilir. B - Butun mekteplerde kaydlii kabul [ t.emmYI 935 de ba~tar. 15 aiu~,tosta biter mU!i3baka imtihann: t,izrmgeUrse 1,5agust'o5: m eyhll arasmda ya.lPdIt. Bununla beraber kadroda yer kaltrsa den senesirsin devarm muddetince sivUi Lise ve Orta rnekteplerden naki! suretiyle ta'~ebc .bnma~ ga devam olunur_ c: - Mekt¢pl~rin bulunduklan, YG'rmell' h ritindeki yerIerdlen Asked Li5'U ve Ort mekteplere kaydedHmek istiyenh:r Jtemmuz 9'3S den 31 temmuz 93:5 ta,rihine Kadar bulunduklars yerlerin a'skerlik ~,ubelerine miirac:aat edebilLr~ ler, D - Mektebe girmek i;ht YI§IDI buyi.itiip kti..iih,enler mektebe ahnma21ar. E - btekliler evrakrru tamamlatrp isteldi bulunduklSf!l mekteplere askerllk §ubeled vasn:asiyle veya do,irudan dogruya g,Onderirler. Mekteplerden davet vaki olmadtkl~a hi~ bi'£'istekli mektebe gitmiyecektir. ~ F - Mtisabaka imtiharnna mecburiyd hasil elursa musabaka imtiharu yapslaeak yere Kadar gitme VI!li imtiham kaaanarneymca geri donmek i~in ihtiyar edllecek mal'srat isteldiyc \OJd olup meksebe kabul edwhl'led[gindren do'Lay.. hi; bir hak m~ edaemez. Onun .iSin g-di gidi masrahnm beraber giiti.i.rii~mesi liz.m(h:r. 4 - Mektepler leyli ve mecc.anidir. Talebenin ia'fesinden ba§-ka giydiri1mesi te,chiizat :Yet' kitaplm hiiktimete aid oldlLliu gibi aync:a her ay bir miktar maq da vlrili['. Liseyi muvaHak~yctle bitirenler'den arzu edenlerin miisabaka imtihanma girel'lek kaz.mchklom takdirde As,keri Miihendis ve fe·n memuru yeti§tirilmek oz,ere Mr krs.nu Awupaya tahsile gonderilwr. 5 .......Bi_r seneden fazla tetki t3.hsili olanlar bir eveUti. sene derslerlnin hepsinden imtihan ve:rmege mec:burdurJar. (1550) 1-2691

Kuru kaYISI
Pekmez R.e~el Limontl]lJ.:u Ce'li2: LI~;

HiD
150 100 3

:JorJ
3Cf 20r

['](l

410(;
6(1('

Bi[~ p,t Cay fine-am maa tabak Cay ka,lgJ IE kin" 'ta,bllgl Su bardllSI

"

17 11 SO
17 150

225
]S3 12 51 45
42 SO

50
5'0

75
"l5

Sii1!',ahi
Tell

SOD
UII

so
50
5()

30 8S

10
70 40

50 10
'20

ISirke

200
lOOI 40 200 60n
500 \200 20D

Sanmsak Sal.;a

600 gOC
31)0

'Tyzluk

Demir kep~e
IIitud Ii!'

,50

,30

Zeyti" Sabun
Zeytin yagJ Sade yag:!: Kuru ind'r Bulgur
Soda

500

125
]_5l_11

Tub-uk hokkou .. Halor' iraI' n
YekUn

1

20
8S

~5 15

100

6 57 8S

7 50 SOl

Taze bakla
Taze filsulye Tase umm. Vi§ne

Dll
SOD

1128 (;1 €Ie kapah ZQf ile ek.iltme 402-.412 18 57 7650 4QI.., 45 18, 50 832 84 50

Tu

SOD
500

00

Yogurt Sut Haw4;
I:sp'anak

SOO 7S 1000 00
1200

Cum. gi.inii, ulll Erkek, wiebe e~bile-liJ 'KiIlzblebe elbi.eai

Er'kek talebe paltoau
Krz
YekOn
,eWD
. KIZ

120~130
10- 1,5

13

n

mantolu
giinu IUt
.,

as

50

1735
240 I.04SS

18, 00

Kuru sagan
$ehriye

1400
ID2S 2000

25'0
125

Patates

Makarn.a
Kapr peynh_'. Beyaz peyniir Kuru u7.11m Nobut Kuru fasuUy,e Un Pirin~ unu Ke:sme =leker trmik t,~ frnG.'hk 1\I!'erclmek Koyun eti Emma

SDO
12'05

SOil
150

Uskumeu bahk: Ayva TelkadayIf Tij:rUi kens erva Ver eimasl
YaS&1I

150
50
21)0

Erkel!: taJebe i.brpiDi
u

15 de aleni eksiltme 1.148 370 .. 80 3 4&0
.."..
AlA

4S .

'li40 .... -

2!U) Adet 4-00

(Beys21 'kelen iJlk&rpim) (KIZ 'Ie erikelr talfi.:be i~iD

S20

200

1,53 1040

600 1000
UJOa 1300
1S

kadaytf

25

Portaka~ Hiy:u
YumlllF.ta

1600
250 7500 500 2{10 200D 250

60
250
400i)
PiO

Maydanoz

MaruI
Def11t oW

Cum.a gliBu I~U.,1t 1& d•• Ieni elaUbDe 4J5 11450 u:a.nie 30 900 300 Bey z I.boratuvar 1_leii 300 1500 300 SMIII SOIl 812 K.IJ~dE .por lul'umu 125 'SO Vilo
II "

Yelriln

2941

YB':zhk beys2
n

.,..

lpor f&nilutl paotalonu

200 200

45 SO

90

Limon Ka:raciger

~nr

Yiiz b."luau Yekun
C'uma

1:"'"

35

100
175

KJr~hir
KIr~ehrinde yapJlacak ve 9825 Ura ke~if bedeli olan viI&yet evi in~a.ab 18 haziran 935 den itib~u:n on be~ gUn muddetle a~dl!: eksiltmeye konulmu§tur. thale 2 lemmul. 935 sah giinu viliyet daimi enciimeninde saat on a]tlda yapdac:aktIr. Eksiltmeye girmek istiren.Merin 737 lLra muvakkat 'teminatlariyle vilayet daimi endimenine veya muhasebe hususiye miidtir1ilgune murcaatlan i an otunur. (1454) 1-2545

.Ja[)(la.rma Gen·) Ko nllta~iiiir." J. U.K., Ankal·a,~la,tl)_l lma a komi y·onundan:
bulunan niimune ve evsafma uygun olarak (203) ~ag torbaSI 116~7-93SsaIl giinu nat on donte Ankall"ada Jandarma gen'el komultanhg--r binasmdaki komis}'onumU2dan
EMe pazarhkla Bill" tanes! l-;in (135) k-urll§ Hat bi~ilen. sag torbasl pazarhgma g:i_rmek i~in (2056) kunl§.]uk ilk teminatm mal-

pnu saal

J, ~

Pamuk ,ille
Yo:rgan palnuk

4012 aleni eksiltme, 25 1225 306
de

50
25 50

75

&SO

487
793

YekUn

1S

1-2653

Tosya Beledi,resinden:
1 """" Tosya kasaba.smm tenviri i,~inNafIa Vekaletincc. tasdikli 'proje we ~annameleri mudbim:e yapdacak 42926 lira ke§i£U elektrik tf'f:iSlltl kapah zar'f usulile ve otuz goo muddetle clt:sihmeve konulmu~tur. 2' - Eksmmtrne miitld ~ti 18 h,aziran 935 tarjhind,en ba.§layarak 17 temmuz 935 ~3:r§amha giinU saat on altIya kadar sUrec,eklLr. 1 - ZallJl:ar Q gun s3at 15, ,e kad;tr Tosya Belediye en· ciimenin,e v,erilecek, Gndan sam-a kabul edirumiyecektir. Iha' Ie Tosya belediyc dairesinde encumen odasmda yaplla· caknr. 4 - T,aHp1.er kellhlamenin yUzde yedi bu~ugu n;sbetillde l.emln,21.t ak~e,,~n:i ya nakten. yahllt hiikiimet<:;e tanm· mI§ bankalardan birinin teminat mektublIDu verec,eklerdir. 5 _ Proje ve fenn' ~artname o,mekIDeri istanb'llida Tak. simde tstik1al apartImanmc1a Muhendis Hasan H.alet'den beclieU mukabilinde tedla:rik edilebi~ectlii gibi, Ankarada N af~a Bakan.~gmda ve Tosy,ada Bel ediye daEresinde giiriirnebi1ir. Eksi1tme '§artn8ime~eri orneg:i bedelsiz olarak Belediyeden istiYif:nh~;re gOn~ermr. I) Tekl;f:n,am;i'!-'er~ 'tasdik1i Th:aret Odas! skU suretlien de bir~ikte in!jaan deruhte edecek Nah3 Bakanhgmc.a eMiyeti musarlrlak .."Ht,ehassr ve miihendisi'll n~a"hiitna. mesini. ~irketler namma verilece\< tekliflerde bunlardan ba~ka ~irket mijm~~o;;;:l1er'nin saUl1ivetleri d,erecesini goste'll"ir res,ttI! vieka~etnamelerin; Vi!'! 2490 num.aralJ kanunda I go terilen diger evrak ve vesi.kalan rapt etmel,eri IazlIlII

satm almacaktu.

--------------------------~
tstanlJul: Deniz Le
o

1'3ZIID

na1ma

II ]al:

Tahmin edilen bed eli 70000 !ira olan 5000 ton ['ekompnze kmmiir 2 ternmuz 93 sah giinii s·aat 15 t,e KasJ~p'aada satm alma komisyonu binasmua kapah zarf usuhyle eksjltmeye konulmllstur. $artnamesi 35.0 kuru~ bedel mu· kab1iinde he!! giin komisyondan ahnabilir. tsteklilerin 4750lirar1an ibaret olanmuvakkat teminat ma'kbuz veyll mektuplan ile L.canuni b 1ge1eri hewi tek~if me'ktup,]anm bell i saanen bir sa~ t evel1ne kadar komisyorn reisl igine vermelerL (3243/1386) 1-2448
1

sanchgln.a yatlnldIgma dait'" kar§lhk veya banka mektubunu almr olmak gerektir. $artrname istiyenlere para:saz komisyondan verilecegi (1544) 1-2'690

miidiirliigiindell:
~ehir1er ara~\H tel,efolil miikamemeler-i i~in 7500 lira mu.. hammen krymedi he~ ampl ifikatoron 24 temmuz 1935 tar,ihine ras.thyan .;;af'~amba gunG s.aat on beSite Ank:.l'rada pos.ta telgra( wnum mtidiirlUJ!iinde bed,eh.iz veriLecek §artnamesi dahiHnde kapah zarna miinakasaSI yapdaeaktrr_ tstekU1erin 562 lilra SOl kUfu$luk muvakkat teminatlanm idar! veznesnie yau:rarak alacak1anr makbll,zu veya kanu. nen muteber banka t,eminat mektubu ile 2490 No. IIIl kanu-

01

I)a kanJI~Jldan:

4B891 lira 60 kuru!} bedeH ke§Ji ile Si:Ske St1 borulan ve maJzem,esi 1~e boru fer~:iyat[ ve kalafat. 1 - N2Ifi8i Vekaleti ve Srhhiye V,ekah:tinden musadnun ikind \Ie iil:;iln,dl maddelerinde zikreni1en vesikahln dak su projesine gore 4B891 lira 60 kuru~ bedeli ke'§f~ olan Sake st] yoll an 'bofLl! ve mabemesi ve boru[e:r§l" ve tekJif mektuplarIm Ikanuni 'tarifat dahilind'e 'ZanIIya· vat ve kala£atlanmaSfnI I - 6 - 935 tarihinden itibaren rak mliliurliyerek t.21yin edilen tarih ve giinde sa.at on dOr. 31 gun miiddetle kapab ~arf usu!ii ile (249.0) numaraJ~1 de kadar A.nkarada Umum miidiirliik miibayaa komisya,. ar1!:Jrma ve eksihme kanunu hUkiimleri dairesinde eksiltmllina tevdi etmeleri lanmilfr. (1300) 1...... 2320 m e konu]mustUT. ........ -~ --...._..,._-"""" ---2 - thale 15 - 7 - 935 pazartesi gunu saat Hi 1da S8ke Helediyesinde EJ1ci.imen huzurunda icra k!~m.a· ar 81"'1 .tI..IIAal'3 -3,

tnhls- I

"~

B

dJrll

eaktfT'.

3 ~ Tatiplerin iha]e saatinden bir saa evveline ka~ dar muvakkat tem;nat ekc;alarrnt ve yahut banka mek. tuplarile birTikte tckliflerini kanuna ve ~artnameye U}'.

l\liidij!I"'liigiinde :
'tuz ambarmda

Eksihme

·ve ihale

24J90 numaralt
f]

kanun

hiikiimlen 1-24J13

d3J ..

[resinde vapwlacakhl"

432)

Altkcu-a istasyonun.da

gl1n

nre tc verilmesi 1"'Wl1dTT. <1 tsb'J mabemel in eVr'aln kc§filyesini ve §,eraiti [en live iIli an~a11ak istiyenler So1f:e Be'ediyes:ine mil. raj ~a t prl,..re k-I erd ir. (l4 70)1 - 2567

ra k:a:ymct biliilen es:k:i bir 1tuz motolm muz '935 'per§embe giinii saat onb~§de B,a~rniidiirHikt,eki komisyon tarafmdal1 satdacaktrr. tstekmetin kamisyon.a gelmeleri. (1548,) 1........ 26,B8

bulunan ve DOHp'azarhkla 11 'ltem-

a.ra Evkaf MiidiJrlii~in(len:
o"lun.an Vak:d ,akal"lard3n kir-alanarnayan 26 p'a...-~a ,akar p,a_:r.:arllkJa Idra ya veri leceginden tutmak istiy1f:nlerin i:vkafMudurlUgiine gelmdcrio (I500) 1~269il
28~1)..i9135 de iha~e eo:Hlecegi

,man

~

-

.~

."'.
.

.
_

• 1111111

filiI! Ulln

1111

lUllliIlllh

11111 111111

iii

Milli Miidafaa

Vekaleti Satm A1lma
1 LAN

_'_

.

'2.5.

I

-

_

-

-

Alma Komisvonu
11. AN

ilanlarI

Komisyon u Uinla1l'"J:
(66 99) lira hatla ihale edilen (728) adet muhteHf eksijen cihazlan miiteahhit HaYl teahhiit etmediiinden bu kerre miiteahhid flam ve besabma aC;lk eksi1trne s.tn.retiy e satm ahnaeakttr. ihalesi 15.7.1'935 pazartesi giinu aat 14 dedir. Istekliler evsaf ve §artnamesini almak uzere (333) kuru§ mukabiljnde M.M.V. satm alma komisy,onundi,ilj[] velrm~.ec,ektir. Eksiltm,~ye girecelde'rin beID1i gun ve saatinde ve 2490 No. lu kanunda gosterilen vesaikle ve 1(4·574) fir,a (95) kuru§luk terninat mektu'bu ile birtikte M.M.V. satin alma komisyonuna gelmel n. (1507) 1-26'2'4
48.,3 ton m'e~e komiiru

Siimer Ban
oI "" . •

Kor' komutanhk krtaan ihtiyacl i~in 935 h.u:iran bidayt:t'nden 936 maJ'!S nihayetln,r. kadar 2500000 ki~o' odun komisyonda mevcut sartnamesine gore kapah Z2IIrf usuli1 ile mii aka ava kanulmustur. MuhannDoeJ1l bedeli 25000 liradrr, "i'z(le 7,S tutarr elan 1815 lirahk makbuela yeYITil1 illa1 clan a rernmuz pazartesl giinu saat 10 da ko,c' satm alma. k0t11isyonund!a yaprlaeaknr, Taliplerin vakti muayyeninde kornisvortda buhmmafarr, (1401) 1~244'1

..... ~umum'l pIlld·· 1- """.110.. dem or ugun
I

. !. IISI

t LAN
1 ~ $artnamesi Ankara ve Istanbul levaznn amirlikled sa in alma komisyonlarmda ve Tekirdagmda askert satrn alma 'komisyonunda her-gun gi:iriilebilir. 2' _, Eksittme kapah zari lliUUi ile elaeaktrr, 3 - Eksil tmeyeg'irecekler tlcar=t cdasmda kaYllth 01duklarrm ve ehlryeti tiiccariyelerini 935 senesinde almrnrs vesikayr ve veld] gondlerenler veka~etname'Ierini ve iirket: narnrna girecekler sirg'iileri komisyona go,stermiye rnet .. burdurlar. 4~ Kapah zarUar ihale saatinden bir saat evel komisyon rcisligine veri eceletir, (1422)
C·nsi
TesJim ye:ri

bodmm do .elDeJi altlDd'aki yui fi t er.uiyle"e qif hedeli 221.447.19 lira Dian ii5t kJl:liln in, _at top!: n goliirii eJar.k eluillmeye ('I kal"Jlm1!,tlr. 2. - Bu ~~Ii!: ait ek:s;hme evrakii ~unlardH: a) Eks.~tme prlDam
b) Mukavele pl'oje&i c) Fenni 'tu·tnam~ ,d)1 Metraj .ahidi, fiat ve k ,if hula!;"1

Kay ..eri dolmm f,a'briWI pa'1JmanlaTJlnID el,if bedeli

ya.nlDd. ,yepdacak 6.335.73 lira aTalfl \emel blfU.ab 9ahid; kl-

lira {SO) kuru§. olan yukarrda miktarr ve cinsi yazd[ komilF askeri fabrikalar urnum mudurlilgii. Satt]1I1 alma kOlTl.ls:yo,nuncao tS temtnuz 935 tarihinde pazartesi giinii saat 14 te acik eksihltlC iie iha~e edilecektir. Sartname par3s12 olarak komis.yondan verilir. Taliblerin ~uvakkat terninat olan (19g) lira (24)
kUN§ ve 2490 nurnarah

Ta.hmin edilen bedeli (2656)

e) Projdel'
btiyenler bu Evra]u 11 lilia. 80 kuru ukahi~iDde SlimeI' Bank Ankara merkeziuden satin. alabilirler. 3. - Ek:!iiltme '1.5Ternllnlllz 935 pazarie!lii giinii saa.1 ~7 de Ank:l!l.r~·da Zh,!IllI.at Bankasli binas1' i5rinde Su.mer Bank Umumi Miidurliigunde rqu'e,ekk~1 komilfOntb yaptlacaKhr. ' 4. - Eksilltme !lra.pah '1lirf usulile. ya.pdaca tlr. ginnek i~in isteklinin 13.039 lira vermes] ve 'buncla:n 1:J1;~kaen a.:it 50.0000 lir;JI.hk tek b~r bina in~aahm muvaHaklyetle bitirmi, elmasr lizlmdl r. 5. -. Eluiltmeye m.uvakkat temiuat

kanunu»

2 ve

3 iincli maddelerinrnilracaat1 _ 26BO

Milc:tau
kilo

Seher kilo Muh, bedeli kuru

Muvakka.t temin.a.tr

deki vesaikle Ian. (1554)1

mezkr gun ve saatte

komisvona

lira
Ekmeklik
un

Ma1!..ar3

150,OO[J

]2311

Kapah

zarf

usuliy Ie eksi 1tme ilaru
Bar·

thaL~ taribi gun ve saari 4.7.1935 per§~m'be s.aa.t~ Hi te

Nafla Ve),ii etindem
1 LAN

6. -

Teklif mekb.ll,Plarl

u~iindlmaddede

l'a;ul~

U.·

aUen M:r ad evveline

lkadar Si.imer Bank Umumi

MLi.

zine, geyikli, ve ayvacik garnizonlarmm senelik infiact elan 8550000 kilo un. kapalr zarfla miinakasaya komdu§tur. 2 _ Beher kilosumin muhamrnen fiau 9 klH:U§, 25 saatim olup ihalesi H-7-9J5 tanh persembe gi1nU saat 15 de Bayramioe; tUmen satm alma komisyonunda yapilaeaktrr, 3 - Munakasaya girecekler verecekleri un'un ~ef"a.it 'Ie evsahru ogrenmelelrl ism buhmdugu mahaUin :satIn al. 11:131 komisyonlarma mtiracaat ederek ogrenebiUrler. 4 - Mimakasaya girecekler 5204 lira 38 kuru~ muvakkat teminat ITHlkbuzu ilemunakasa 'kanunnnun 2, 3. Undi maddelerine gore istenilen vesik.darla birlikte miiook2liia~ d~m bir ea-at evel korniSYDn.d.a bazu bu1illlmalan. (1425) 1.-2'535 tLAN istanbul
1 .

.

1 - Eksi Itmeye konulan i~ < Samsun ,.'Iiiyetinde ra - Alac;am yolQnda) (Betollanne Bafra kCip iii ii in.2I,ab) d~r.
Inlll2i.,a.tUl.

diir1i.:igune makhU:l: muka.bmnde

ke~H bedeli 22.5.000 'iradr r', 2 - Bu i~e ail tartnameler ve evrak §ull~"rdlr: a] Eksiltme §all'tnamesi, L} Mukave1e proje:s;, c) Nafu. i§-leri §eraiti umumiyesl, d) Tesviyei tUr-a.biye, oae ve kall'gi:r ;n:~aaLa da.lll' fen-

",'errleceldir. mektl!lpiarln nihayel u~i.ill'lcii maddede Yilzdl saate kadaT gelmi~ 'lJe zarflR " - uni !ieki de k pahln'll!!. olma:sm l.h,llllil,r. 1~2641

Po

ta

i1e gonderilecek

Ankara (Jf1'fteJ·dfl r lIWlld~.nl:
2395 ND. ~ukaz.antC; vergill kanuoumm 3 UII1CU maddfd lI'lucibince kazan~ 'Iter' illinden i ti5Da edilen mUkeUefle den mezkUr madden;n 4 we 5 ·nc· fdualannda 3211. ol,a.n· .arla (hi4} bill" sURtle ver i hnnlllyacag. ... ya ilerdc ihd",'i! e edilecek vergilerdf!R mi..il.tell1a tutulac.ail muka elenam,. lerin de zihred;lmi§, ltI~iJlnimtiya.zlr §-lrket ~er) hari~ otmak u'!ere keza mexkitr madde.mi~ 21 foci h~a.AlI1da yazmh EII.I!!!!.eler29' maYIl 9:35 ~anhllnde ne,l'edden 2728 numarah kaoun rnuciblnCle kllzan~ vergisi muaf;yeti bald k" m.... k i.i1:ere huhran verogrisile miikeUef lutu~mu~lardll1'.

n;:

§artname, e) Be~onarme biiyuk kopruier h,akkmda fenni !?arlna.me, f) KJelif buUha.!lll ceh·e'i. e:) PrDje. tst;y'eni@r bu ,artname~eri 'Ie @'vTa.k~1 m:n5, kuru~ bede~ mukab;linde Na fm,a_ Vek.Ueti tosele:r 'l',ei:!Uginden Iib.b;l~r-

mu:r--

ler.

kumandanhgJ
bedel

edlen

birlildeJ'i behcr kilosuna &4 kuru§. ohm 58~DOOkilo sa de )lagl ka-

ism

pall zarfla eksiltrneye R(IIl1uJmu§;tur. lhalesi 16 emmuz 93.5 salr: giJnu saat 15 dedir. Sa.rtn.amesi 246 ktuu~ mukabii FmdIklula Istanbul kumandanbgl satIn alma. komisyonundan almaOilir. EksiHmeye girKekler 3654 Hrahk teminat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayul
kanl1nun 2. 3.

.. til maddelerindeki 'Ie ikalarla bil'lliktc: iha1e saatmdan ir sat eveHne kadar' kornisyona venneleri. (1493) I-26ms ILAN Klnkkale asked sanat roektebleri at,i:ilyesi ~in Iii • zum olan 56 kalem sa;-atiye b:efl1'.lsi 22 temmw: 1935 pazartesi giinii £aat 14 : 1'1 ye Kadar a~1 eksiltme sure.}'Ie sa abnacaktIr. T. 'pltt muhammcn hedeli 0 • Ian 500 1iraya mu'kabil 37 IiIB 50 kuru§ teminatl eveli • Dewlel DemiryolJarl

\'1:

Lim.aln S
Komisyonu
lLAN

1m

1m II

IHinlllr1

3 - Eksiltme 10. 7. 935 tarjhmnde ~ar~bB Bunu _II. _t 1 Ii d,. Ankara.da NafUl Velkimeti bina.slDd .ostier tltllli:gi il'elinde ya.plhu:a.khr. 4 - Eksutme kapa.11 zarf usuliyle yalnlaca.kbr. 5 _,. Elui1tmeye gil'ebiimek i~iR is,tekliuin (12500) liI'm ... kkal teminat v€lI'me!l1. bUDdan ba~ka. ~ilda.m.:i veil Jar. ha:iz olup gtilteJrme i laz.nndlr. - Ticaret lOci smll13. kaYlth DMugtu1'l1l ..:II.i .. ve.sika. 2: -- l.sll'eklaelf' l"apml§. olr:hlkhu'lI i:dere ait vesikaSa.1'"I giiterel'\ek ebiltmege girmek it;1n N:;"ful Vekiletinden ehH:rd wesibSI alac.aldardlll'. - T,ekl;f mektublarll yuk r,da ur;um::u maddede ya· ,zd)- alten Mr aaat eveline _ado ,oHler reilili ~i dair.esi. ne letirilell'ck ebihme komisyonu rei,l;gine makbll1z mu * kabiij,nde verilec..iktir. POI,ha ile gon.derileGek mektuMa:rm n.iLa,.et ii~ij:n,ci.imaddedle yazdi Isate kadar S',elmi" ohna,.
I,. Vii!

,

kazan!; vergis,;nden maul olmalanlldan du< venniye'nler 2728 No. lu Lanun mucibmnce almna.ca.k hunran vergilerine 'tesas olmak ii;zete 93 takvim lenesi mu,l:l.melelerini goste1';r beyannllmelerilli niho!\· It'e~ 151 temmuz 9'35 tarihine k.a.dar mem.,up olduklan talay. be anname halikUlk ,nbele'l'inde- vermeferi a'ksi tal<dirde kB.'la,n~ kanu· 43 unci! maddesi muclbince vel"giletinin resen lak· d'ill' edireeeiii ila.n olunur". 516 'I 1-2639
mUl1un

Bunlardan

n

Miktar

VI:

muhammen iDe-

luun

i.,

Turkofis KadrOS1.H1Qi ne 120 iIi 250 Ilra ayhk

Tii of is
l4 memur

ahnacakur.

Kendileri-

yesinj Ktnkka!e a~keri fab~ rika 1aT m uh a:ie bee iJig ine yatmrarak vaktinde mekteb
s.arm alma komisyoDuna mij ra.c:aatlan. (1576) 1-2720

d,eU a~dil yazlb telgr,al makinesi ycdeklJeri 12.8.1935 pazartesi giinii. saat 15 cl e ka.. pall zari' usuJii ile Ankarada idarc binasmda _3un alm3.c.lktu-. Bu i'it ginnelk isti .. venlerin 53,2.50 1jr.,ahk tt.IIJ· akkat lemmat verme!eri Vel k~nl.U1un tayin ettigi vesik~ .. Jar v,e i,e ginnegc manii kaBURl

(1464)

zatfm mtiibriilr mumu ile eyic:e kapah!ml!ji ,olrnas1 Ir. POllada olaca.k gecikmel,e'l!' ka.buJ edilmez. u
I-

2551

'iidiirliigii (leu:
Kimdcn i6timlak II:diWi1;m Mah1lilh,~i B!l!Y MUnip Bay Es.at"
Sayan Melek SOKal!
I

hn.arn Vu~uf
Ak t!ibc~
Le'bIcLici ""

Ada No. HH HH
I ~H
ZU]

Mi.!.hammcoll !J.i,:fJrl Parl>~l L;l"lJi. No. 2 .5 ]2 10
13 220
2.0[) [5

ucret veri1e(,ektir. Verilecek ikretin m~kdaT] imt~handa gosterimecek liyakata gore ilgi~i komis}'onca derer:eler u~erine 'tayin olunacaktrr. lmtihan temmuzun. IS inci gtinu ogleden SO'fU3 s3at 2 de Ankara Turkotios Merkezinde, lstanbul vt tzmlr ubelerinde aym zamallda yapdac,aknr. mtihana giretek~erin asagldaki va· Slnan haiz olmalan gll!rektir. 'ID' Turkiyc v~ yahut yabam:~ mc:mieketlerde Orta .... e yiiksek ekonomi meslek tahsilini b;';rmi~ olmak. '\. 2 - Bir veya. birltac ecnebi diHni iyi bi[mek. Vall1hS!H2

Liiks yemek salonu
Anlika o,mab AV"I"YI,pa mao

bulumnawgxna. da.ir beJt'i:Jnname ve teklinede ayn i

E'II"kaf
It

iidiirltigi.il
"

Vr-nice

Nam

19ah

l
oS

Sahriye cad

211

lan, li.i'kl 3947

mulatlJi

B.Yl'[ca rnqlfa.h

taklm,
J

IUD, piyano dot

Iap,lart yazlhane telJiaal1! haL VI! ,saire siiltlrhktlr. Te1efoD

2621

---------------~---------Satdlk
N

Pa.'I!~ar teptsinde '104 No. ar!latrlJ1d~lr'. T~]don 2291.

gUn saat 14 e kadar komlsyon reis~igiRe 'IIermelerilazlmdrf. 13u i§e a!'t §artname~ fer Hayd.upa§lada leselltim lie sevk mud ilrlii gunde, An.. karada malzeme dairesi.nd~ paTaS]Z olarak dagltdmakta(hr. (1535) 12 kalem teIDgraf makincs,i yedeg; muhammert bedcH ~ 7U)!] lira

Yukarda kaydm ~Tkan~aJ1 hanelcr-tn el1l"a.dar] W temmuz 93,,$t;;aJrsamba giini.i saat 0011 be~te blmuzayede satl1a~ tag-ulanD ta.tiplerin t mar miicl iirHi fHinde mUH~§lk~a kami:syo,na muracaatlan. 1-26015

terceme- vt: muhaberey'e muktedir olmak. 3 - Dev~et mue.sses,e]er"nde VI!!: y.ahut tanmm,§ yerLi \Ie e,enebi iktisaul ve mali te~ekki..iUenle ~a1rsmTS \'I! mu .... affait olmu~ bulunmak .. 4 - Va~T 45 den fazla olmamak. 5 - Talepname ve vesikal<llrlnm !otograflariyle birlikte im~ih.m giinUnden iie: giin evveline kadar Tiirkofils merkezi ne \.'e 'stanbul 'Ve hm]r §ubeleFioe ,,_erilmfu§oolmak.

6,-

imtiharn

netic~sinde kaza"dac~k

numar,a]ar

aras.m-

Kapall zarf

U

'ulil

](siltme iJam
.satIn ,alma ko -

da ahnacal.r rans;eYl,lma..l!1lar tn. (1562)

~~--------------------------------------~
, milly

ayrrca. goz oni.ilnrlle tutu~acak1~2705

Sd,hat ve i~timai Muavenet Vekaleti Merkez HI(zlsslhh.a miiessesesi

..

Di." ktOl JiigiiU(
lO

D:
Eks~mnne gunii

m-26S1

mis,yonundan

=

tahm;n Il!:dilen i§: AnkHada 'Cebec:i ,caddesi Miie:sseseSL C'icek a§lSl §1lI11beadet olQP tahmin men bi!-

'teminat Lira kl.ln1§ 329 40

Talas Amerikan
L1SAN ORTA DERECE SAN'AT

Mektebi
.. 5 S,INIF T1CARET

[ ......Eksihmeye konulan iizerinde Merkcz Hlfzlsslhha

Kilo
87840

G.-am

Cin"i

fiat Lh-.a kunl§
4392 00

si i'!iin ,ahnacak dana. 2 .......Almacak dana(270) deli (InOO) 1i'l"a.
3J -

00 }I'em otou

)

1935..36 den senesinde aynca iki senIUk mesleld sanat kwslan a.~I]acaktrr. Fazia malumat mekt.eb idare-inden ,alml'r. Tedrisat 23 EyliU paz-artes[ gunti ba~la:r.

13.7.935 cum,i,U' 'esi gunu s,aat on bird~ H~I.Illsdlha mue-ssesesinde yapdaeaktu·. TeklH mektup l;ttmnll mezki':ir s.aatten b~'r sa:a:t e 'I,Ie~ill1e kadl!!Jr ver11mes1

Eksiltme

_.lIIl1f11r11iJ1111':lIIn

I

II

111111

III 11111 1111 ·IHI

11111 IIlIrJI"~

1111

11111011111 11111

nm Illill

11111 IWIIlI

~artof'.
_ 4 - E'ksiltmeye gir,ebilmek ;i£iTll (6117) 'mira (SO)I kuruiluk ilk teminatm verilm,esi ve asagldaki vesikaYI ha12' 01. maslI: ~,tIr. 51- Resmi miiessesata na§agr nn bin Jirabl~ et te,illIh~ hudii.nU yapngma clair bit' veslkamn gosterHmesi. (1530)

483 J 2 ) 22~7-93S HI 1'6 ) pazartcsi 23 43 3 26 ) !i(unii .sa.!2613 83 1047 44 ::it ]'S de VL1k~1I"(]a,ci IliS ve miI-!l:dan yazlh ,pomis si.i vari hayvanlanfun yi}'e(:ek~eri maddeh:ri k1;ilr~lsmda gtluerilen IJtinde kiil-

1:10:52000 ¥lllaf 58560 00 Yatakhk ot 2g2' SOO kaya tullJl

6441 1756

60 80

~----~--~--~------tu;.

.allIcIn. Belediy
S ksen
rr;'iralu

ind(~n:
(3!U6--1S67) 1---2718

p,ah eksiltme

ile ahnacak

mtisbitcleriyJe

lira ilcretli (en meml.!l'rtugu ,t.lukuf'. 1stiyen~erin

Be]ediyem;zil! mi.i;acaatlan,-

$artnam,si emniyet direktorliigiinde goriiHir. t teklih:rin yukarrla yazdI mikllarda mU"'akkat teminat r:m!lkbuz~ veya banka mektllp]a" ve kanuni belgemerle birHkte 0 gilll ve saaue dir,eki!:iirli.ikte mute~ekkn komisyol'la' e m~leri.

1-2646
I I

(1531)

1--2707

, l1iid ..
8j~ilen kl Ime~i3398 Ih·a_24 kuri.l~ olan Ankal'lilda islas· ron ~e..resindek; ah~ p,oli gonu i~inde plin!arma gore yap" hrllill.c k ladil.il. ile bina.ya bir epn eklenmesi ve dl~1 "Ie ~~i

...

1.'"

I

aLu"il{alar

mum

t\1ii ii rliigii .ol,nalm.a K nml yonu (Janlal')
.5 6 leale
111 111 eh

1IIIrlllllllllllllllllllJnUUII

f 111111111111111 III IU mil 11111 III III II111m, ·UI ftllitn U 1111111"

usa t sa t 191 3444.32

badana renklerinin
me temmuzun

d!'g"i~tirilmesi 29 haairan 93S gununden ba~hyal"l.\k Yll'mi giin a~lk eksiJlmeye konulmu~tur. Eksilt19 uneu cun a. giini.i saal 1

Tehmini

bcde li

da

inhisartar

Ankara Ba§mudul' ugi.in eki omisyonda apdacaklEr. !5artlan anlamak . shi yenledn !koHlisyona gel meier;. (1529l 1-2657

lira clan yukarda rnikdar: yazdi rnefrusa 15 ternrnuz (35 pazattesi giinii saat 14 de asker! Iahcikalar satut almakornlsvcnunca acrk arttrrna i~e satrlacaknr. Bu melvusat Iisteleri parasrz alarnk komisyondan verilir. 1 $-

Dort yuz. teneke benzin

atbTma

ve ek ,ihme

sahn ahnac ktlr. TemmLizun 101uneu ~r~amba 5 rd 10 da Levilzmm Miiduriyet' nde top~3nacak komisyonda ihalei yapd,ac:aktlr. Isteklilerin yuzde yedi blU~ulIc muvak· kilt temina)t ak~elerini Yllbran.k: ge1m€ler~ il&n olunur.

gunu

USLI

iy'e

ieklile in muvakkat
alan 258 lira. 32

terninar
kUfU§

(1508,)

1-2640

ve 'l490 numarah kanunun 2 v 3. maddelerindeki vesaikte t1'IiI,;zkQr gun vie saatte kernisyon3 muraca-adarl. (1 S,28) 1-2645 50000 kilo yo~ga
satt~,\

Naf
Derineede
arf u uUi

8.

a I· 3nl),!rInd.an
i~inde 'tes,lirn 'iprllyle

...... -.-..... .......
""""'"
_"""

-.= ........ ..... -

-...... ...... ......
~

..

IZ.

.......

1
C;iilllIUdlt·u

uz 935 puznrtest
jflJ· n'u ltiil'\.'~IIU~tilL

l!ir3J

a

'H'

tlt;. ...1 bii,. iik mmi
inc

hallkamu

1-UUU.00.

...... .......

.,II'.mIYf'

i~I!;rflk dtigi

...... ......
.........
.-..-

va,gOR

hedeli hI JSOD" .lira ,0.81.n 1000 ton maden

komuTu

muhamme.-.

lcapah

ih~ £oks.' Imeye

kOIiilUhnuiJlur.

Eklihme 13. Tellnmruz. 935 c:u01arte5Ji GURU sa.at II de Ankara.da Bakanhk II'Illlzeme: mudurligiinde yapllaca.ktlr. la.teklileriR leklif!el'ini Tica.rel od,lls,1 vesi'k..ulI 'lie 1012.50 lirBhk mu,a_kkat temirll~,tla.rl. i'e birlikte 13. TellDm'1!lz. 935 a.umartesi &iiuu !iJut 10 a 'kaclar ml!ll~eme mtidijr\u~une levdi elmeleri li.z.rmdu. Bu husH t,aicil rtnameler pllra51Z olarak Auk rada BItikalllhk Malzeme miidurlUiund n ahnabU;r. (1502) 1-2.633

Tah rini bedeh .315 lira olan yukarda rnikdarr yaarh ~'o:nga 17 rernmua Ql5 tad . hinde t;ar amba gurni.i saa 14 die Askeri Fabrikalar sa-

........ =:::

......
~

5
.......' _, ...... ___ ....... ~
,

..... -

'TI•• k')Caret'ankasl, T· B

ADAPAZARI

-....... ..... ........ .......
~

unalma

komisyonunea

af"~~rma ile satrlacaktrr, narnesi parastz olarak

a~]k Sart
ko -

~ ...... """"" """"" ~

m.i )'ondan verilir. htekmetin rnu III kat :tctninat clan 28 lira 1.1 kuru$ ve 14190 numarah kanunu'R 2 ve 3. mad-

Riz

1 - Rize :Iehrinin yaplyollar kanulniu muc~binee I SOOt 1/1000, 1/2000 mikyasmda ha.ritasuun yapllme.. i~i.i~;,n her yi.iz hektart 2500 lira yl.iz h,ektar'daR fa]:la 250 hektara. kadu 'be I!!:rSf} ekrnrm i~''l1I 1000 lira uzerinden al'1:lI·lD3. ve eksih:me kanunu hiikmune tevHkan !~G-935den 8-1-93!i ~-- ·..... l1Ilunii Si:lll!i.t 6 <'It kadar a~lk ek:sitltmeye konulmu!" "
ou i~e talip o~acaklarm
+--,

Sarbayll ~Indan: , ..

delerinde ya.:rmh v(!saikt mezku gun ve saar Ita ko • misrona' mjjmcaUlan.
055-3) .1 - 2'7U6

......
...... .......

50 liradan ltiberen
lle 'a.y J a~lnda fa.izini
Size odeyecektir

....... ...... § ....... == == a
=::::i

!

Q300 metre 50 Mm. genis li -

g'nde kolan
7650 me
T

e 40 Mm" geni~l;

-

tahm;n

editen 4250 ~ill'amn
me'ktubu ve i§, ya.pa gosterme-

ginde ko~an 50 kilo bahk agl ipligi Tahmin edilen be' leli (1985) lira alan yukarda mikdarr ve dnsi yaztlt malzcmc Aske i Fabrtkalar I1J mum miidiirhigu satmalma komis}'onunca 17 temmeuz
93S Uldhinde ~a.-~ambil gii ~ SiaU IS de ar;lk eksiltme i e ihale edilecekti;r. ~artname paraslz DI:uak kmnisyondan verilir. Ta1 iplel["~n

nllIlHllllrlU lilt III U111111lIIlIII111U1U 11111111111'1 lIlnllUllllfUfIIU IIU nil mu ruu til fill niH till 111111un UIII
Dr. C -1M 'in

cak ve~;ka.51m ie meeburdar. 3 - Bu i~de ku.lla1Ufacak alih ve edeva.1 ~artnamede
yazlh omduglll eins ve nevide olmas~m route hMd ka.bul

~,5 temiqat mektubu veya banka ~i.it.eha$&I:S oldugunu ~&PAt eder

Nasre ilaci

Naf13 Bal(onhg..odan:
Muhammen bedel~ 100.. 00 lira alan 2000 Ton Kreoz(IIl; 0 kapalt za r£ usulu lte eksil trneye kenulmustur, Eksi tme 15. Agustos. 935 tarihine rastlayan persemhe gUnti saa 15 de Ankarada Bakanhk malzeme miidiil"lugiin ..

edecektir. 4 - Bu i~ i~in yapacak mukavele harcl deUal~ye resmi ve sairyol masraf arl mliileahhide aid. o)ac&ktlT. 5 ~ Dahill. fazla malumat i tiyenlere b~1' lira mukab,i. linde .lta1l'll1amesi gonderilecektir. 6 - Veri~ecelc: bede~ haddm liYlk gori.iJli.irse der'ha~ iha,Ie yaprlacak \Ie itl!"! ba.slanma zamaniyie bitme :z ma.nl1: bir muka.vele i'e I.esbit ~dileceklil'_ (1532) .. 1-2658

de yapdacaktlT.
Taliple'!"in

nu

muvakkat

tc::'rnill.at

olan
En ~5kii nasu'lan biJe pels klU bir zamanda tamamen 'li'e kiikiinde-n ~lkal:'n. Umumi deposu: Ingi:Lj:/l Kan· zuk euanesi. her ecn~ed~ buhUHlr, Cidld.i "iI't rnii,essir bi:r nE,t-

(148) lira (SS) kuru~ ve 2'490 rmmarah kanunun 2' ve 3. maddeleri nd ki ves::iIikle

Ticaret odas.li vesikasl ViC 6250 Lirahk muvakka teminatlarl ile blr ikte 1.5 agunos 935 per§emhe giinu sa.at 14 'Ill kadar malzeme tnlidi.idiigune tev", di, etmeleri, laztmdu", istekliler bu husus taki ~aI'tnameleri S lira tnllkabilinde Ankarada Bakanhk malzeme miidiirUigunden, abbilir .. ler. (1547) 1-26B9
teklifle!rLni

Hayd,arpa§ada teseUiim memur~ugunda tesllm §artiyh~ 915C lira mUlhammen bedeUe 7S adell mahruti 'Ie 30 ad e:t muhendis f.;:adu-r kapah zarf usuliyle eks~hmeye konulmu§-

gun ve saatta ko mis}'ona mur,acaatlan.
(U65) 1- 2119

me.zku£

,Ia "a gozlar eemiyeti ba§kanhgmdan:
Cemiyetimi.ze bagh uyelerd1en l§ hususunda us~a olan~ lar tercih edilmelidir. Cemiyet vesikaiarmda gijriile~egi uzere usta vera i§l&i olarak kay~t edilmis olmakla buna dikkat edilm.esi V6 fia.tlarm ucuzmuguna ild,ampta, i§ yapu· rllacak ve ehli aranIimq'acak olursa ilcT"]de g,elecek uygun suz hallerden Cemiyet hi~ bir guna mesullyet kabul edemiyeceginl bl!wa.n eder, 1=2'709

tnr.
Eksihme 5.7.1935 cuma ganii saat 15 de Ankarada blkanhk mabeme miidurliigunde yapdacakur. is1teklilerin tekliif erini 686,25 lilfahk muvakkat teminat ve ticarft ,adasl vosikaSI LIe bidikte S. 7.. 935 cuma gilnii saat 14 e kadar hakanhk malzeme miidiirliigunetevdi et meleri li.zlmd[T. . ls'ltekliler bu hllsustald §artn.ameleri paraslz olarak An· karada bakanhk mabeme miidilrlugUnden :a12llbilir1.er. (410) 1-2452
z

Ders almak istiyen]ere
in.g.il,zce. fran IZCOl den veriy!):r. Ak~am saat ye· dicJIcn SOma 'Ie og1cnde saat: bilrden d.ckdle kadar. Adres Toyg:u 8.parhmam No:.II Miss E. T.
Bir
BaYCIlR

su i!icn:!Jr,
Kanfult

1 -27ll

· Be~:di~e~;ei~i;;I· I
oksuriik ~u[ubu : Ok:j.ijriigil ka.t! ~ekilde diJrdurur.

~Dkar:

UUllla,"
lLAN

.1

-

ayh~ndan:

tin e:
I ~ A1aum ....at f rzc.a" terc.ume dir Dakti10hua ihtiYII~ wardll".
2Vi!

J'

te-

DERt,

Lil-e ta.!h!.ili olanlar tercih olgnacaldu. 3 - Ocret ba.llaRBI~;I, - 10 "'liradn-. 4 - .sle:klileri_n niim'S ht.iviyet cuzd.alltl, sl.hhat ropoyu. HUIDu hillkiadiyle eliger 'Vesikaia'l"lnl b,il' pullu dilek kag·, diyle iktllai. vekildih@ giindermeleri ve bunda. kendi haklarm.da malumat vere:bilecek ;ld zatm dB.. adreslerini bil-

BELSOGUKLUOU
HAST A LIKLA.:R[

FI RENGl

VI!.

Beledlye hasta evi iin ~crck olan ve §a tname· s e yanll evsafta (213003200) kilo slit, (2000-2400) kilo yogurt alIn3i caktlT. 2 - Muhamrnen be:de1i
il

Belediye i:J.ududu ahilinde biitiinbinalarla takil lev1lalann ~r nn hI. tarafmdan y dI!t 'Ii a tahri olun. - u go,riil~tUr. _ i .a.. reke~lere ciir-et edenlerle binalarmda. numara levha:sl bu .. Wunmadlgl halde Belediy,eye haber vlcrmiy,enierin tetziye
ediLecekleri Han Q~lllnu:r. ,(569) 1-2717

MUTEHASSISI

(1BB) Miradu.

'

d·rmeleri.

(15'09)

t~2&54

T'abakhane c:adde~i ba~mda A.1trn~a~ s'okak No. 1'1 HastaJarml her gUn 9-13 ve 15-2,0 ve kadar kabul eder.

3 - Muvakkat tem~nau (5B,SO) !iradu. 4 - Istekli ,0lan ar Ihale gunil olan IS.7.g35 pazarte&i gUllii saat lOll be§te komisyona gemmelidirler_

BAHCES!

Ad,ana belediye riyasetinden:

Kirabk odalar
Hac:tbayram caddesin .. ~:h:'~ile nezd~nde k.ol1EorhJ a cd,alar kira.hktu. lhm me muruna miiracaa.tlan. 1-2676
z

Emaye numarataj

Ie vhalarl yap,

bnhyo·
B.eledJiyemi~ hududu dahilindeki binalar i~il\ (27240) tane emaye numara levhas~ yaptllrdmasI a~dc el::sUtmeye konllllm'lll§tuT". A - 1haIes! t:emmuzun doku.zl1l cu sah giinij saat be'lde beIediye da:; mj encumeninde yapIlacaktIr. on

5 - Sartnamesini g,ijr.. mek istiyenlertn saghk i'§le.. ri direktijrliigUnemuracaa.tI~n. 0534,)

(Ay,e)
IIUOVOK OPERA KOMIK Bll AKe.AM

~-265(11

'-1

0

B - Egreti tutillm parasl yapdacak teklWn yuzde yed; bu~ugurlllr. C - Sartnamesi yazl i§oleri kaUeminden a asIZ veri-

mtiyu safl,ibi "Ie Balffill h,urnti Fa1ih fh.Utl ATAY UmumL nt~riya.u Iduo!! ~ [len YOUI l;leri MildtirU NaBuhi

I

si
BU GECE
'GEeELeRt YALNIZ

YENII ,
SEVDA GECES'
Giindiizl'erj

ALAR
BU GECE

[KULUP]

1

BAYDAR
(:':.il'lkllrl UlllS
tK.

SIORAT !2AMPiYONU
Gundtizleri iki filim 1 - Siirat Samp1YOnu.

rr.

csdd~si Cill'il(mda

teklJ!eri ihale gunii egreti tutum parasl makbuz. Ladle be~e ty. encUrnenine gelmeleri ilan olunur. (1468) I - 2566

BaSlmrvinde

b. rJrrlf1'

Iit -

Sevda gec:esi

iki filin Sliidyo Eilencele,·i

2 ~ Ben bir ca5ustll!lm BIR FIL GO STERiL1R

R
MIll,.jdian" 2 ( ',A.J ........ tttu~,a~JdfJ ,. (wn. eY6 krilrde~ler','ri..: Ur'U 1lell'"RU!de,j 27 ,iln 5 lj'aat ve :~.l uki.ka 'unllttla futUrNId biil;'" zanum r~lwr/fJf'mr I....'mrd'w, rlu'.

,,,Ii.

ON AL TINCt

YIL. No: 5004

Hf'r yerrie 5 kucu~

eii Fldel.il~~

D Nil ERKINLICI

F.R.ATAY
J!ltanbula yolcu 1.~lITdl. 8u. an cak, lomii:rge yahlild ran ~ siimijr~
Sa.nfransisko"dan bir gemi ge. 'rt eger istene, Tek~rda~hndau

B ..Titillesko LODdl"ada
Lendra, ,2 (A,A) _ Bay ntijlesko dijD, Bay Baldvin, sOnra da Bay Vafl SiUad He goru,mu§ ltir. Bugi.in me Sir Samuell Hen ve Bay Edenlt! go:ru!l'ecektir. 8u g01l'i,mel@r, ba~llca Qrta Avrl!lpa ve Balkanlar ,durumu He

Af .. .ondan Anla ya'ya
Trave ciS ve ray dosenrne:n-e baslanrh , ~ ,
Afycm,,2 (A.A) - BlIgiin YDn • Antalya demir--y'olun:u . ~eg; uzerinde ilk baver raylarm ,do enmesine- ha~lan :n dolayniyle bit toren yap hr. T61"lI!ude A.Fyon ilbaYI, du kooouta. nil' ve p ek ifOk k ler, buy-uk biT" ha1k Ylgrm bu lunm.u~ tur.
'JoTtmden 'amra.
YCUI

Italvan - Habes anlasmaz lrgr avarn kamarasmda

B. Eden, ng· terenin l)al'I~t;]1 araf!lhiI 1 B. Iusolininis red lti~i_ 'oyledi
Londlra, 2 (A.

A) -

Dun

og~

turk ka,darJ turk bay glrun go.. t'9i ve OZIe.sl i~inde ya.nll.rdr; lima.nlard binbiiC dil tir~eyi 1,0 gillr dil:; r Ihtmmlar,

geler'de Dh,u'; buralarda. lIlalk kolemen y,ahu d :fa l"lI - ku.I~,dlll . r 1 temmuz. turk gemjcilerinin depiz b.aYl'aml dejil, htitiin tu.rk ulll1su un 'buyUk erkinHk bayra.R1laI'mdan biridir. Loz-an'dan ijnee~

i1gi~i olacakb:r.

ya dl~al"l i,le" bakanl.

Lcndra, 2 (A.A) -

Roman B. Ti i.iles~

I ru~meleri

[eden sonl",a, R. Eden, Paris 'Ie Roma.daL:i g6 -

hak ~

tUgda avam lea.

gezm.enlere

Say rlhbm bO),iarllu hat~rla'tlrd~.
Osmanlt imparatorlug,u i~in Slvas'a ve daha oteye demiryolu

.$.n-

k,eyfine, kendi
vapur
,yalar'JD

yapmak

rus

~iU"Inm

emrine VI!: limlllilian a.r mda

ko Ingiliz - almOIn anla.!lmaSIDILD m,erkez we dogu Avrupasl devletlerinin ,d.Ul"Umuyla (I,lan ilgi!!ii uz.e· rLoe ingiliz. bakan1a.rrmut dikkatL-· 1iI~ ~'e!kmi" anll.1;maPHl bill bolge. dek.s.,niil~larlnl anlalml" ve lIlanyanm d;plomatik du.rumuDu kuvvedendil"mi~ ohluiu;nu soy!e-

omarasmda diyevde bldun
Rlu'I!hl'l".

=

.nee. oral ara ni~~t1I 11hni,

o

A'-

Yill;Jmak-

oldugurou
ad.en
inGiJiz

taL olan miihendisler

larafuldan

B. Ed,o,!n
hiikii-

izah.
f

i;.letMek yaba..ncl kumpan.ho~g;Srii.siine

as ..:rd. kara. VB d,eDtZ 'y'o1larl, y,l.oi til" D ne demektir? 8all'lI:, ZBmaoll ekoDomik geli,i:min ruhu~ v@barb zamanl bawn h reketlerin lemeli demektir. Istanbul nht DUD& ., naIaD bir yabaoci gemiD1.n merdiven buamagmda, bif yahanc!I m~m. ~ leket:!in topra.gl ve biityn hale:lain
'ba~lar[h_ Ti.itk k.• 1'IIunu., bir kl.:rti

bail,

idi. Bu

Jngiliz bakan'arl B. Titu~e konun izalhla.rmll kaydetniekle yetsinmi.§1 Sf dir'. (S~nu 1 inc; sayt.l9dB'

mi~tir'.

200 kitilik bir ,tilen veriJ~mi,tit. ~olen c;ok iyi bir hava i~jnde g,e~miJtir.

n;tutinin, \i~8ilizahimm de'D1'Z alii· •
~ ,1II8SI

III

Tiirkiye - Fenlandiya
teeim an la§masl
6 hazira.n 1935 tllrihinde Ankarada. imzalanan Turkiye = F'enlandiya tecim anla,maslnl onayianulbr. Aulatm. 1 temmuz, 19'35 tariKUFuill1, • k gll'e,cetu·. .
Ul'zer,e yijl'ijttijij~

,da Fra!ll5llya a. pa-;Ik ,zalhl':!u =

da bulull'\ilTi ak VI! 3 tubal ta.riMi

.liikresteki mac
~

Dakanl"

h'ldir'i:ij:de

58yr

-

III' dOKiiilen bi.i -

JJ;

Fener= Giines (Yuvenri.)i I 2-1 yendi
Btikrq,
yapma.k ner - Giinq ka:rlillk taknnr bugum

lun mese1eler ijzerindeki goru,· meleri imki:nl.. '" k.!l 0< Id ugn _fI,'l.IIa,
'c;:ablllk iileriemenin
s&,

DeylJ

M~,I

guetll'SJnll'1'I

.

!I.«.sUgl Hab'oi!'Jil'tl!lnlR b/r haritull.

ijtesin d ekl ta bta ba:!iamaga, ~tka .. mazdl. K.oca imparatorlugun §ehir luydarmda. bir lanta.k golgesi boyunea hukmii yoktu.

lki DUI~ ijzere Bi.i.k:reloe gelen re-

2 (A.A) -

biaden bllltiamak

yoUarmlJ

Fran-

Ue bitUk ohnak 8'ozden ,eqiT~

B. MUSt)Uni"rlin

bll plZV

Ekonomi VI!: Itecim b.kJDI.1D ~ diln DIdl gu luu:i[ar, ~el'ef ve ODur bakunmdan 1 tetnmuz lbaY"amr • IlIll aDem v.e degerini iy' 1IIlamabylZ,. 1 temmuz ba TaO'll, dE. ohnl'ak bilirm;~lerdi'i'. ni""de tu'["k ~rklnligi dem.e ir. Ikine;' he.ftayum!la. daba 8SU Lozandapb el"l turk de ''Zicill basan liirkler lot .'t;;lk ve Aih;in ayagl ile iki gol yaf;Jarak oyunu iinID hi~ b.i.r ya'ba.ncI kllPitalin hire kar~r iki 5 1'.11 ile kilzannn!j! . ya.r-dlm. oh!Jak"lzlD "Ie if bjr 0.lardl . al", k ti:irkakUDIDIIl ,diiD~ alm8k~ ZIO, ne bel r hJz~1I yiiksek VI! centilmen oyunu biitun gelil'liigini he .• biFiYDru.:z:. Bu .ge!;sl!yirciler taraflilldan aUus anmll}§im kal"ac.l 01 d Jgu kadaJ' denizci hr. Turk spOrcule.rrn Bijkrese olaD~ top:rail oldufu kadar :511116- vardrklan gunun ,a'kp.ou Tiirkiye 11'1 da hiikmii alluJ. alilD b,u.yuk e~~iligili1de ,ereflerioe bll' ,iileJ1 tiirk~ugun, damarlall'lmrzda ta§'l ver iEmi,til" • dr,jmn:llz lea-nUlID heniiz ozliigulil den hi"i bi:r ,ey kaybeboemif 01= masl ile i'Zahianabilir. Kendi de· Lehistan ni lerimizdeki den~lef tam !Ill " Ian tldan SODr8, tiirk deoiz sa.n ca.gr. ,el'ef ve sannn'l1'Z'I, tekrar, en ~k denizlerin '~nYihill,·ma. UI Iatb:ra.cakt IT"

bhdercel!yiTd.nln onunde ilk 0yununu. Yuventi§ adb TO en taklmiyle yapnuftlr. Karl,dc turk talammlD giizel Oyn.aDla.111!II8 kaJ'~ ~rn ...ornenler kornerden yaptdc 1801'1 Ibir ,Iayl ae ilk aevreyi ulton

Deniz] "Unizin erki li~·ni hiitii yl i ~ebir -rimiz e~siz 11'0,tel.. l rl k u tladi
Kill.b Dta.j akkJ'r.lm turk gem;onu.m:u Ylldo .'.

lun.da Fralilla hiikumetiDfI h_ tiirlu izahlal"da buluDm lop.

mek diEegini ..oyle:rniltir. In'liliz " a.man den;z ut..... I Relillce~ B. Eden bunuD h ....

•• U

lel·inc:; gey.m~$;nin

d&n sevin~le 'mtlanl11ltbr.

nu.IDu

del1Lzdlal:" ve halk tara-fill -

te~el ··uru
'''Ii

'2 (A.A) - Cu . mut'La,kanhgl Genel Sekre ~
terliginden

Jsmnbul,

A1manya -

B. B kbugiin Berline gidiYOl"
DYa.

VB

2:

ovy tIer Bir JaponyaYI prole-to

(A,A) V ajanal lIytarJ bif-

-. eth

MoskOVEL, ,2 (A.A) - Soyyel hukiimetiJ japoD - man~qko Iwvvetl@rlnin sovyel ft:llDIT,mda.ki. lal. rhl"nn. hare'ketletini prote.tOo eden bil' notaYl japon bukiimetine vermi ...ir. t Bu notad., 1& hazmro.ndanberi slnll'da Dla:n OIl hadar' had1iae 1.'11 fO\tdcMrtan sonra _. k, bu had; -

diriyol': B. Bek faTm Berline bareket edecektir. Ma. .. re~al Pilsudski -, nin iiliimii ijz'erine Polo:nya, ~ mn luttl!lgll Yil,5 do1aYl iyle geeileen bu gezi, Goring ve Go "

den'zciligini lIolatlDJI itT. Durado.n harekel eden deniz cUer kom lanllga. ve oradilR C. H. Partisine ge1millef' 'lie Pa ...i t

hugU

rafrndan Ataturk heykeline .;;;e leakier konulmu~rur. Bunda.n onra gene oode DIU ~ zika o1du - bOlide ilbllyhga ee linmi tiro Bura a onem1.ibir soylev verilmi, VI! ilba ya.rdlmcl!llI.

hakkmm lurk geml ~ .::iUg;De ver~lmesin;n Onuncu vd "' doniimii dolay[siylle dun biiJiik ]b.ir lotien yapdnll~br. Deniz kuliibiinde ~opla.nan clenizdler, on.. de aue. ml!lz.ika oW ugu 'haMe A ". tatGrk 1 DIn gelmi Jerdir. Bu .. ['ada lorene erkin1ik mat~'y!e bali'lanm.~ we 1U1·lii ku ..um~ or la Kabotllj

biMirilmi,tir ~ Kabotaj ha_kkmm turk de.

n;zcilerillle verUme&ini:n onU"" CQ YIMonilmiinde:n ¥urdun her 'tar&fuu:l!an !Jelen kut. lama yazfla.rma. te~ekki.irlefl:~ ni Uetmege Alatiirk, Anado. lu A' ansml Rlemur etm -. ::r_

omru

Ba§bakanlmIZln te§e'kkihii
Dogu gezisjnd.e bulunan Ba~bakllfl I.met tllonii, klYI hu mlZda :abut j hakkmm lUrk b3.yragma. e~mesipill 0 . nuneu yddontimi byranll do~ laYlsiyle denizcilerimizden aJ. dlklan kutlama.lara karfl t'e~ ~ekki.irlerjn~ti ilellil'mesini A. " p.dolll.ll Aj:a1ll5ma e'mrelmitler·

B.

Eder/J:n Mta(uu!an

iinlu yap'llsn1f

k.acikan.inn

Kl"~1iI

biT klflill:8tUlrrJ

un

B. Eden derniilir ki ~ a _ Bu k([m.1iI~malar. meseli hav. ndl JmMt, havll. kuvvetle" rin"n aZlIltllmal. dogu a dla ...
mUI: orla Avrupa

andlqmall,

ba' kam lllrafmdaR
lar ve

kar~llann:rn, lel8im'!anml~lardrl". Ogle, ., (Sonu ,) inci sBYllads}

dbr,

kara l,il.Mar1 uzlllJmasl gibi me.. aelelerin k.otail"llmlUIi i,inde~ iki devlettn II!lklbir elhirlm~i ,,"'plllaIan gel'e'kliiiini gO!!ltermi~thl'. » (SfJy~IQYI reviril1iz)

belsin

Polonya-

!elerde

rul

ral

nml!!!t1ir _.

j

n, ii

PDIl

I:nmTa.rm. lIo\l}'et ilIUer~n;. Uzakdoguda ba,~

askedel'i olmil, we ya-

ya. yaphkhll,'1 go, l'eLe bi.r' kar,:Jlhk t). ge:z:inin ozel IIYll'ld

11. Bdt:

Val't()vada 50ylendiiHne gore~ olmamakla bera.ber B. Bek, iki alkeyi ;lgilendiren me,e~eleri 1maIl, hi.ikiimet adaPlhull ile dzun boylu. kOOillitmak hra.alml bula cakhr.

biT' a.n]aml

Goklerim;ZI·de s' nil' m 'ibi a II· maz bir hale ge irece,·. unun i~in v lehlike·n bil .. e gazll11l:lZ~
It

e er1mi ~eldikey,e koy- bilec:.e go:ste:rilmekte ve japon - manttuko kuvv,et'erinin 'bu giM hare ketlerililin sora VI Japonyaya, diq. . tugii bild;l';~~ektediT.

"'otada defiiliyol" ki:

« :SOY -

o '~.!J,
!p0I'l

yet hiikiimdi, japan - manl;uko ~f!'liIl1prinin !lD\I'yet i(.en II.IIarll1 d gidi p' gelme~ini her fie 5urelle

Alman

gazClelerjnill

.':!eVL'IIIICi

nl.un kabul

edemn. Ja _

huvvetleri'l!Iin hu ~i i h reekderine kat'6T koymalt
-

man~oko

U7,e.re &ovyet

hlikiimet;

en

!ler't
10·

te h:;

; al c:akllt

ve bunan
- mRnlj;uko

Var§D¥ , 2 (A.A) ~ KuriDI' Pora-noi gazete!!lll Berlinden aldl. ir biro telR'raFta alman ~yenmeri nin Bay Bekin Berlin gordi ha berini Lliyiik bj[' s.evin~1 Im,r91lad~klal"m'l ve Bay Bekin henii2 la..mmadlgl Bay Hilfer ile .• Ilsig

11"""~~"!'I'I"dan japop

!Iii·

de'getiudeki

onemi

er O...~"I TTfU SO'i'iIlvh tutl.C

ktl1i'. '

oMuklannm

liZ

ror.

kaydetmekle

~

__

.~*" 2

U L IU S

avaerhkta ba~arl ~artl
d~V'letin }'ardlumn ko~IIOUt biribidtlriylc yaH~ta ~lan yurdda " - - -,,~ IlIIMU51JnU geT ere tiryolumladu". DLIrWn ii mud v ricidir .•
D.evle1: ve BUl'lunla en ranmmanh
gil kullVlltmin

ve ekonomli

ulueal

&'3'"

bPn~jgiDi &(:2:inrnMlek ya~a.dlftml2l hava 5-1- mil yak ~a an a~ dam o11n nlamlBa gt:li~ .. Andrcrmr~ 'hi hi]elr falara IU••
& Vie

bi! . bu,gtiD, rarlar

gargO g~~ ~rkaran h_lu:nil
bir

lQ~aeltde. IlI.Idu bir II(U"IUC "I3rmak liitl!1 is'ayf!HZ Iii ;Hikl c I:' dcvllrnlek .EO]'il g mda bulun a,.. Ciigml~2J da soyl£~miz ve bilru ruiz lL::1filg l:iyor. Giri~tiii.miz 'buy-v r t klcl"lmiLzQ 11 bir tek Ilar'aa bile ka.yetmeden ~§aflya IUJa~T:Jrlll"k~_ n biiyUk v ~ tiT'll rU~lii..kJel'"i[} bile biz. yahUl1liJ.zdan ve hJzmnzdan eckmiyecegilie inanm ta~...z. BIl inan b.izc. birer I:ehli!u~ ulan bunlan jnceleyip 0l.1"0l. trrmH: ee areti - ¥'~rmekt~diE. Sonr uryo LlI i, p~§indcn hi i en ir

fle:raber 'bu ~ok k,u"o§Jk lliiLed.iC'it'tUz gibi, eb;" Biz 'R
n

dQin1

a..
Gi-

d;.1y.amy~II'." Yannm

Hi i iil~I{U ondrada
.BJ~J 1. d s;lyIlRd3.J
Lcmdra, 2 (A.A" - B. Bahlvill V1: B" Edenle goru!ien B. Titulcsko. tngiJterenin, dogu ",= orta AYfiJpawn gUvcnligini b.a§:;Irmak isin diplomatr\( umudunda balkan 'riall~bulIlIalann.a IlJlndloJ i'lJina dl'YUI1 edece-i

AL
... "lerF'ilrtmul Yllplrm,Mi!1 ,.,rf:!'fl'; J lUII'll (uniteri
N "'york. bune yeni _ilean =t- masiyle l (A.A.) gol"! Ne'rTytlT-k

VA DA:

11. 8ert;RG'erin diyeri,lin
YCI'Ibwn
~rlifl,
C:f2 en.a'3.1

.rccek QI'Gu[ -da ba_pr[. y~llJl:J
!II!

gorgii-

i Hyn

bilgiIi

baw
eldu'II'

Triandnrn Ame-

Dl"dusu

1II

utaru olan Bq omutanm
hili de ya:rnulml§ Y LUnr~ d H ba-

gaz~tes:ifiC' bie an] a ~a

Va~jngton

2: (A.A.) - G.az=teltr. fraftoil§> komisyoHIl ha~kam Bay
VoJksblatt ga" )lol.ptrgr diyevi

Ol a caktll'" derken
imnu

df'nl.!: yapl1MJna

veriten

iliaD mC)N>rum"

iJe u1'alldmaz!kJI. 1931 ~Kind J~i_OOOtenluk Bu I ohm

Bcrengc'nin Frankfuner z,!toe.sini Paris aytarrna.
yazmaktadrr lar ~

J'0l1 giid n diYIIl tt'llled,en

an~umunarunaCk,n
siHk
kalml§

arul-

'I'1al"b denizcili:gi ur.f're.

kiredi

unl bit' Douhet'nin,
"'§

~ok ki~acrin aJmbill' Mana. Hitbh
dab a baJ-

soylc:1'rI'L~tir_
V~

rumundan h1arb zorl~r

b;a!!l:hy:uak 'lie her yll bill" ge-Y::lpaeaJnu. kru.· .. agemi-

Bay Bct"tTlge!l" de-mi!jltir
.. A lmanya mamakla yan:hmda AVf'npasl blr uyu~ma yim .... yad~iiel

k!: ddkul)o bi Qeg~rH

'kolllu§lukfart YIU~[\:a

KLirltLPk orndla~m:1<

fl!r'in, ,abut
Je:l!uoalJd'm.."

met \e I:'i.
tall'

o!

hlikiJ"

m· y pJlmak
k11.lVaLQril

'bOlg~fe

barl
"to

darvaSlrta

ngihcrenin,
buck

Tuna

i!Jintlc

1-

r . biltiin
C'eirtir.

ve I.mnlar gibi

yl t.a~llca

tl II"dc liz:gfl't lntllllar"

yirmi

>,11. doldurm harb

bulunm.aktadul'. olmad1kt;a.

kuvvet

ve

g~

1

Ulanf!!
'bugijn

de.Geri
p k lio
I

i~te bunlilTit i~j" ir Jri
~mli~ bu 'I.UI~uyor.
ujdunn

luna Ilulan
bit' habtTl!' gore'
t

kO'rkmalrt
Tj, '-1

Dolartan

In"n

ytrifiC gececektir-. ArrKrik.an leni ,clhg.i
gclt!!1::

Fakat, dogu Tuna meselel~r bak'k:mdll
hava uplie 1Dk rnosu
tm kte-

"Para

her

yiy.apar"

def'h~·r. dogm ..

limnameye avak degil!. oturdugu )'l"rde, glinun uyaraJ:
il:OlIimnam]u hOI yaz.m

Anrle.

'konl,ln 1ngil-

Ie

yap Il'Nsr imuIlInda:n

iSlegine Ayth ....

'rcy~ yaphgr

goretin

ba!ltca gayeledn-

finan::>a~ 'I 1 i:~ill 35-000 tanluk knlvazBril, BUindi.i;i 12 de~lI"oyr:r. gi.lli,
1/"

bir harb 6 denizalU dt:mz. iit¢ki. ereeesine gelI1i1e inin

dur" Fakat
,il'lan

zam;arnn d.a damudan
bulllndugu

bebi:r

den biri,

nab~~ mesele1!ininkoTILIl§ulma-

k,u'l Ir.ada'l" degerli

d3DII1 'blllmak pe~indc kOnlll~ulIl"l::Ll<tadrT..

suhr, akik ..nte bu esclcye .weak. t al:yanm i-Iabe:ioi~ daki harc:kttli!rinin Avrupa '§Ierindeki el bidigini gcv etmesi k()t"KUSU ile dokunulmu!iluL
lulyaY<l, .reket ~ijk anJa~m3 ort Avrupada vcrme'k ve halkan tam bir hi'listem~yen kil-

Ii,e-misi istemektedir.
on.iJ,yl~{jun

Riv gazt~ehifl hal\~~rnllhl il5h rlf'pO. u
Ber I" n, 2' (A. A.) ~ Eski radlkal .
0 ...

.]

i~in
dam-

ve bunlar,
h:Jl7,I g

ell kta }Ja~ltl yahllt ~diniJ'l krsa

bir
tari f-

budce'si.
var drrmak yerin nin ydr yapl hit

J\mI:r.

an Dcn' zciligJni
d~nizclti~i harb

el IrurmaYI

bi-y-): i.iIkpl~rin
ge~ei:ek yarilm.'1'l'r'\1 il k k5nmmnda
It; '5m~nda

l~ridir..
ann fa dacak

i~iYl, I;ski

yali

t "Vorvaertl.,

gazctesin·n ve on

hang<lft

r.mdlman

bnak.

gerSl!k,

l\-

Gend us:manhlrma P.ib::tIljrJI u,'da.

..va~ twa§ladq'll balonc:ular,

gUn f an TZ ..lman
LR~

yirrni
t;I"arl

dar·

y.cni gumi ..
1935 ohm

t~m;deT1irken otomati

mitrdlyoz1er,

ufe Jt'r

tzbanc.:llar

bill fi,e
B.cSit-

e .ac~nnl;Jcak

tell. yo1dur" bil-

an"

ozgi.irliigu Londra

maktildu.

bulunmu~tur"
Bu hidbl::yi incekYl;:lI1 'Vo]ki§~r

I....aliiI! bu t - olan dagru y"l, anw gi gorgu ve orgi:ir'le rilebilir mnll1.
En la bUy'" 1Iuvvu awat'·· kertesini
J

lar-ma otomobilciJcr
Qlalo]

kwnand.a

edi:yordu.

hi)ki.imctleri,

~layacak

nk
llgin hi

bulu
01aD

ilp ek' ge~ibiJgi ifin

bu :la.",=callJ yaflllr~l:kBu.giin F:ranAlmanya"da"""

Romanm
yapm1'lS,ml udur:

'il'e Paris

ill!' el bid igi
dllylJ'g

~u g~Dlilu 'I,Ianhr: kruva~i:ir.]
\I

L1c~ bir daha diiJGlemez.

li.i1umlu

gormekt~.uLrl('r.

Bir

h.1fif

5.aoa

obatm:r,.
tonluk son

g.azeh:si, da~ ikada

nas.yonal • w5)'ali
rk~J"t

i

0-

halya'da,

ve h~J'

Bu i~1r goru

m~niJII l:ilrakhgT

'lmek

'!fun-

6yl~mekt~ fayda varduz g~nel I!5.1lI ~ta komuhmlar, ha
Inn ]..:uU nm JoHarrrn bilm:i

"Eg r sHah,· olsaydlbit:ebj,~ yok, babilgin· yiil'E"s~lr bta ,

yerde ba.V3 ~dii kcmhderine. tger v;m.amlar or rmu~ ,bu, u'i;ak~lhk kada:!' yannIn tn.LD lila k3nJ]k ve nca'~ u~nlann bile bilet.ekllllr~ gibi btl' kl)niJ oLdu-uj'jdAlldn. Ydb:rc,;;J, ll'l:nd·rt.i. bilir diy= Silbru~arull ve bu .auntie
luslara ayn[ pahallya sahl_ devltti Bu, mal olmlil~lartn u1usa1 rill'enlrri haViIIJb.lhk: ~ok
1.1" actL'

B. Titulesko,
akkloda y,enid

b

rL

In

bo]ltnm~zligl inanc.a .alii·

n hic;bi.r

mauu 'ill f-

J deniz:ahr g~misi. hinci kt::'lmda Lir hafir 1<n..razo •• .859 to luk yedi c: roy _r e ih;: deniz3.llI gemisini n yap 1m I (a~arl<ln· makta(JlLr.

u~ak gcmisi.

Ii lmesi

ile

kargaiallgJn

onll"~

ge',i1mi~ oldLl-

gunu

aLl11akt .. drr .

aa[lt~ 117 kn •
Brtrlin. Z (A A_) -

~id~11 Berli.n·

Itrc
alon)'. 5/9

Jar harb

daha

In&~ bir .!;munda h.i.~. ,Uphr dayan.HI ol:m

Ibdi ... Eu 'SOzlui~

WraU!:d'z' gazt':lel~ inin
Farios. 2 (A.A.) vindeTl Y<!Tla. Orclre "tngilterenifl u!

dii iiurelcl"l
di),ed~yor' ki~ c-em:iyetinr

'denin di e\ • ve
- et"]

(A.A.) -Bu Bay E
lLZUn

ekspresi bu "ld ~ehl~ :arasrnd:l.lti \ometrelik
olmalc lizerc IT.akhgl 5 Ml.at 2(1 d.ddk

ki..

va oro
gibi uJu deg

n
gil' bakunmd::ll'll

kolayca

balaram.ad.ikJanI'U: d<lvadii~iin-

II_ Ed,eniR Ir

saatte U 7 kilO1l"lf"trfJ
da ahml Ell k lunt ' Dli yam" eoq ksprc:" senri kllIIlI§\rr.

lru.lilalHlmuma

gOtuyOf'uz.
Iinlll1

g zetesi

I
rhti Genel

Londr.J.l giliz gz.eteleri, undundi!ki m·ektedirler. _ tta'D

s b.ahki in-

.... ,.hlnya liurat Iff!korunu e
sonuljt

de a I racaknr.
sa ">til. ba a OT:immnUJ!l

dtiClm b:ir onem alml§

buhl'l'lmasrndandogunu. Bir a:rali

ba

[I]lk

du.y

ulan,

011un

habc§ - italyan

run 5:'1,yJa9'1~u
u
un

e1e

edil~D yuk

gar

c;;

gi

orr"
Eyi orgiltu bilii

mcselcl;;ind

ki durumu

ile bir !koerr- d<!l-

diycvini Gazf'telrr

inc.elfl-

I§teri mrydiln3
omek~ikiell"

koran (ok ladoludur:
V~

ka~ kL.i!i-· ornelt,ildcrle Bele. bu kiikuk

me~

ii:lell"mde i§-

h::yip,
melleri unu h

arbk

pe1I ..-'Ok gel ipruJ
C

olan h ..~ bizordu-

va aralila,nn .., g-ele[.~lrte
eki!lendirnMU:tf: bizm:tler

v~Til~i:ck

iyi olursa olsull anca.k i1dal1urun elinde iyidk." Havaczhk dOl, anc.a'\r k3pasi't:eli ~dim. elindc: guveoi1ebilic bir d~ic:(" vt oneill alabimilr,,"
Anc.ak ~yl ti§i r
V"~

ne kadu

ha bdH olmu~ fak ..t man - ingilliz derLiz :mla§m..asl d~ bu duygul;!lI"l ~aJ n·

'bnbassa
1"

i alyan ayf
ta-

i!ttr Hi! Idlometre idi. OFlr treni Ciilan bu yen!

.nla.'jDli1Zlig~

ayn

lerr' dun 'oa:,lamT~t1 "

J..mJiW
siLihlan

..,

nnarun
de Ah::DanyanLQ
ngiLtere-yc

gozden
KTonikl

gcpnn ktedlill"icr,
diyor 'lit!
BuyUik BrLt:m
s

Ovr gue\ieai
hakkH'lda de bun.

iLa:VlI iki tavt In~

Propaglln

a bakaIU i.J ~merl.i@i

Nf:YS

filndt:ri yasak edcu k
ka-

bit;din eli alunda y o[W".

'·Dogrudan

dogruy

rafh bi:r :mla§ma. on r-geyccegini giilt:e:rtnin maKtadn'. 'kabul

hakImmdan or,giit1emekltclir. Baprlrun sun bundadtr. Sipulerde dij.~an:is rJeriyle top5ularmr
:II Llsturm.

gUveni1ebilir

yay. ilgilendin-o bir arua§IWUhgI tarmaIl
ra.kmayJ.'

edee~ginian-

ilediycrutdni

dur-

duran bir bava Gl'dlJ~unun barb a!an1l:1.. Ib anI Ord'l18U1l3 yapaca g~yanhma p aha bi~meie illlk.in yoktlU. Hava ordu1ll kara ordllsDnUI ayakta rotan. u er: olmu tur. Du~m;rn ordusunu, &!i - au I. tephan iz e ;htiyal!u IiJrukhr3C3 bir hav
ftzrnemek ordu~und.a ba1arL'fim 02unij ane.ilk biT ;;In~3." Izhktlr .. dti man u]USl.H1\l. 'l:i.lrlu ~ah§IEl<a aJanlaTii gece giindw: 1i]lu~b:rtp onull z3· f~u 01 iniimml kIrank baIbl lilA bij,f umanda 'rr~k h' hav. Of-It unda

lJonrk bill" o...-p~del1 Diz 7.. !lozu'" orgiHun yunn v-e barb giin~ 'ir dlJ rum&. 'brrakan oziinil
gY§liik YU'dH

ne u.rnabilirsiipan VC' z-uman

i in Somali:oin onerge'!eyen
ne ~ayh:'tli

bir lirDmrm mg':I

D-

lyar.iol3J

uluiSU

ki!lrkufi~

hak

c'li!,

• ber baldc bll ua.vanamu"" diyor ki:

Berlin. 2 (A"A.) ..... 28 baziran ribli kaol:.lna gore, propagand,a ba nJ doktor Cobbel:& halk i~in za'l"arlJ gOT~ c:egi. filmle -. film ko.ntr-ol ofisiM m adan yasak edebn~(:-'I!'ktk
BIJ tedbire, u!J olmaslndan. e;;;.u tfui.l'ldcr\n .;ok ka;" vI!: bir fi.lmiD j':ilsak c..

ularrtl!1rt1l ne
Dfgiit ;;mIami-

yasiillnm ~~nci'

oldul(jiu

Rom

bava

tcfiJ boz.nk

CreocileTin ioplanwu. dug ..u'dl
RrgiDa.

Matl!je!!!t:er Gllardian

"Bay Eden~1'II oJ'u~rges~nill
soliai

Bay Mulun-

mil

ka uJusal yLkm1 dogudOl dcmektlr.. Bozuk o'rgiitiln de 'kotll han fi dnnek ohJugu gibi I" geldii;i
l"MI

(SaBkatchl!van) Z (A_A",
a1l:11 b"r

-

tvalm.dan
~finl!'

read~m digi ~u
di eb'lh-ir

d~1me:s: iS~n g05tuHen scheple· nazI kcrc, yet r OimaDliiliS1ndan dalaYI Pal
Iiroro]mu

Polis. haadaII ya:pmt§ oldugu
Hiren

lay ask.-ifi yar3000 gr-evcinin iiz: yq! 'oijk5 SluretiUe daglt-

da. iitalyan Biiyiilk

1I:i!
b.a§-

tur.

Bizim

anlJa

q.rm_tza
umallI

gun, bil'" hava
- Ol'gUt temehne
ve: p:rnll

t'hmij le~ i; kamplndui bQmba1ar
atmak

dev1etJI!T.

H:a.betis.tana ka:r~l
HeTlfldcn ge:~me", p:;lk-

o,rdus.Q bilgi dayanma?',5ili. &.l:iiy] ,e. gu~e U'ktlT.

- gorgii

tCiplantly.L.

s rHik gO:!lt:erilmn.ini onamaddrtan
ka, b ~unkii
111 !'II.11

ITALl~ DA
"'olyadn
Roma,
!l1l:"Uk

Fakat.

i~,

yutan

y.apmak

da

' bit

?J1umJa 1(I:I'lrlilclana·

I1llftrr. Grc:vci1crden d~ kadm

did all.
'51CI!II

"ki i O!mi.i§, y:ill:mi lrr:ade yara1d1null~tH.

bOyJe bill h~l"relld. Cen~vr

2: (A"A.)

..... ftillya.oa

i"
be, anla.!mazIIitlll
nil,-a

H" GOKMEN biisbi:iltijn
aD -

'ole erkek

we gend

~n1i

prensipinio
hnmas.
SJY. Sft

~l PI YOIklar a1tmOi I eaktn ...

demek Inm.

aa..

A.'j ~ b ndan fJOPl'~ kendisi nin. 3 ubat tarihli b-Iclirigin prell .. lip erine V~ Stren. konferansmm prarlarma uygull ala ak Avrupa ~at[.IDI s ~]a a.k l§ine devam etnc:k yolund,a, e. Mm.olini ;Ie uyut up 11 so lemi til"" B ·f!:iinlru ""nde. e dun kmda b....... "--_mud e lcm hi Ie '" b hler Qk eiildir. Buye -i metod lie; devldll1, ~ilt prtlarl we ba ka huki.imdlerle O':lpr 1i11rak ,orii mek yet!{ili,le, bu meselele. rln nt8.li'dmasm elbirli~i ite ~
Irpnal.ltrl1]1
III

p

. ",.~

I

iddeti il deYimi em:n::k. tedir. 'Giine§ !ii rp~~[nd31'1 inni k; ijifil ii tur. dalga'Sl o~anca

Taymi .... ita1yan
rah;ao. HabcJisUlo

b:lr tilFrans.a

tnd

anl.fIDlIZ1Jg1 . DA .relil1ce. Ba Eden, in Tz eo todl rmID. II neil 0 adl11 gilbi, In:rilte!nmi Af'ri d - • as -Inri
D-

ltab

Jacaldrr.u

imkinb InlKak bi..

ha~

Ie de ilp.tli bu ftDUid1~ml we f at wu I r .IO.!IJetui Dyes; .rfah illl b melodtarl kullanm· kta 01dutu - Uloliniye ant-Iml .
hr.

In

"1

erdinnek hedefiyle, Ha'y E den. l'Dgiltel"e hilkUmetin;n. ken di Somali i!lamUT~e~illldel'l Ha.be .. ~i5'tillnal deuize do g,u yol vere • eo l!dr lop1l'3k teri.rl1ini ha~I,1 maga bull" buJonduiunu 8a1 Mu !!lol"niye ~ inni il .... Hu one genin hedefit Hab ,idan Q Ita1 .yea I!.ir tabm .ek,o nomik 'lie tQprak Inraluglan ver • [Qesini ko:la,J bPaktJ. In,giliz hiikiimeti bu uz;la,ma yoivn: ' rltk ~ bir ley idemiJor ancak Italy, Lu mud ge-cecek tDpmJdu iizerind~D keadS 1rahi!e en ~ ill .~id baklo dile= yonfu. B., u-ol" i 1m ineJ'g~ye. her Dedi!'!' se. Y .. mak ist'li!menri~li1'" RaJ' Edenin bu. diyevimden IOD.:ra, - _ynJlk itd partisi ,onden Ba.y Lan.sbu1i'¥. tUriu A'fl"IIIpa me5~Ie1en 'Fe «Jlipen)'IUJU) kl5men C;iDi ele geeirme-Ide ugra.,t)·ij1 » uzakdo ~ II &emen hugunle:rde bi .. !forti Jft~ a~dm Inl 1:1 • temi til'.
j

Pans, 2 (A.A.) bona durwllU:
Bo'fl,.:l haJ5 hrkh:m'" scyrr.:ik aill lusal trik eri~l~r

1 temmlolZ rnrihli cCVl:'lnded~r.l;Qk

ot

tn,ahao ettigi

Do"'u . j,.U,-01.lrlO giden 'uul.etkor
Nap-flli. h!t'rb gerr!tleri
pl.H'U

vc: Ingiltere-

He imzll

ityn

and-

Z (A_A.)

~

1200

aske:rh!i

iill'.Bunda hansl:!!:

u-

hpm.ill]:il.T3

uygun

rDlmada glnl yazmal'tlill" 'EilyasOIsl kel; tiiziigiifiil! iste-mil'l
VI:

degcrh::rinin
fondolanmn
W'c:

olduk-;:a
VII!:

gerih:mesi eleksat1~a ~rh0-

00_ Bundan ba§ka, italyan
log - ar U ve u)uslar
"111"-

1I:.IlI'§lyan Nazario Soro Va.' dun dogu Afri. aya yola ~lItml'itu.

frans]z

bu arada

50syde birge

komur deger11!rinin I'Jlmasma 5eb~b olmu tnf.
Obiii' nemH ning"hi! grup'''''
OIyn:mlal'

Bu

='II)'

tetiIi-

m "icrini raflanl'l

tehdii!: i!lt~gi ile'

et:m.ele
a degeri

il,'li
illldl

rdUtJl il:lbltgWldul'
g.aSlt:~nniyorla'r.
JiliO·I1!lD

Vf:

ediltQ

en'
teri~
WII!

bir hBva

ItO

mn .••

maRall"lrl ger~ek

uzcfln.de. Biltiil"l
kamoyu

iipl'H~-

Londr;a. 2' (A.A.)

-= 011 bUanl

a.

AnHl1llJ'Ml degCll"ler
ba iyw

v-e- Mi-

ler uyand1rmakndH"
lerdell yiVIlR dalay! H ...be~'!ltana

bu ~clIephat.

hav .. bakaD~ v~ yBnetgre:ril haYa mecselehc~e b;r li'ran ~obrnOru In.klkln ..
iigTC':nildi - in

bu durum
""

hafife-e

tutulm2!.an tiz~:r:in.e alaf!Ollitcrmektedi'l"kl'.

Ingiltere

karim gi.ittiJ'iiI SlYB-

da uzun konu§lll3~ar yapm]~~ I'du'. Top lantmrn sOllwnda
Frat\!. nm nisanda

H
Moskova"
FUli1~ahnlll:

ay
2 (A.A.)

-

Devlet

maUil-

beienmcmekte 'iii: i.ta:]ya.n - ba.be1 l~gIill.D baui~d bi tana kotanlmuJ iolfiin eo ufa bir iih,timarl tapyan
(Snel'gerini O'!1ilytam krndJ.f. 'Deyl. 1",:1gTaf •. gll.zetesi. der~n lng:iltere-

10

vumi

o~du-U1 pr

oran bi .. tak:uu kiml!l~l~r ve 6O_{H10 rub~e

hIPit'" ingili~

jr illC
O1aJuda

~m;Jn htikiimetiinu.

,ge,e:nJcrd
bu konul~ A}'Ri

bu

Ir.lIda,

DS yIl i,~ris.inde

Lol'ldr.aYili gonderdi nide-n

gi

p:rojt

a1HDu~ alan Leningrad rail Rs .. :ula'l"f ba.klnnda rilmi~tii"'.

demh' yo]u duoHim C~l!~'!I1 !,Te·

IIIdn li:dus},ii1' !!osvere5~ni"
aUJ

llzerindt:

if JeOl!!k daTIlbil!' Hki yapabilecell yh:ci katnn'y"J.ca-

rncelenmi'§:tir.

zama.f'lda h<ili~:r 'II~rildj,~iDlf'

gore. i.ngiTi:I
dtddkul1apmlll

hadl
~1lI'lJ

el.ol!~ li::.a.1'fIstnd<L yazm ..ktadl

k:a.binesi.
lerin
j

10.ka.moyu

inuiiI !forn

sUd

hav:.. kUI1",et1~l'in~

Uollfffldu Florin; dij.ih-'idYfl'~-'e1!·
L.lhi. ! (A"A. deger-den lr,1ann3
}I rill

iikiimeL

If}

eevap

veren

- HUkfunet:. floliloin du iirmme in;n, Llh.lsunun oI~ zM3r vt'rt'ce~Lni. VI! bunO'! kar[.. ~n eli. den lent
yaplit:'l~I-

::uktJ

"lIT~
Lml~tl'r.

balunui'll

an, .. r .. laTlnm.
OJ

il -,enec kJeri
ekl-c ko
1,'

l"'Dflff~ra_
2 ltin, (A_A.

I

fwd.h
~a.ko
ha:i;kal1l

~l'tI'lr! daha
ge iyle 'I ruttl!:", }'eritmek g
r'lt:1

rk bh

mak e ..

Bu ·t\Q!:;.A1"e, 1~.ll'I~ kOllF "rans,r
ft"f1h:

bir andla m.i!
~I

pllma~IO
~rI

c~QiThlrr

Bun

['ll, bltrllh bir

hll
~(l~

r

!

'rI .11'

Sir S muel HOT Ibu gorii,me it;in hi rTii rn hetitl'lrru~d; ';iJ'l'; :o:n.·l"'"1~",r,. 'ir"

gelm~k

Jm.'lo hurT" "'I,;l!undu

gu

h'lhl

bUyill~

'lo-

i-;:m d~ridl;

p.d( I

hililirmi:dir"

attl

II

I(ulile gaz !tesi
Ge\i!!'jJJerJe HJ'pJiJm}Jl~ "/dn

besm

kOf1!p:e$JlHie ileri ::;uriilerl

en i}nl:mJi

at-

gazctclf'rilUl1 l)a~y1'zllal~
!'tin
!lllllll

biri de kalile m!" eJe:siydi. Bil' l:a;':f!l~ldn k.ali'l.f!siru' y,ukseltmck i~il1 nel~1' yapllmaJldlJ' \-'e neler yapl1abiJi'l'f Bu. fl'iH~ri11fJe dl.l,rm3ya yrrintlidn ,ye uni'yc ['egi k.ildar i.!1;Un bl'l' I;;lhistir. F'lIIk':lf bellce. lilzumUI1C1' h€p1mizb:J birilkte 'inaMlgwHz
ti!i'lZU!i:

Jeklerdcn

da B. ~uklij Esmert y.e.ui k<lbinei~ b.'l~m.l gelmesiyle: l'ngiJjz sfya:; aJd'gl dUlI'"um<ian bIJhsedeu:k rUIngi1ter~
hava

ISTANBUl.

TE.L£FONLARi

yar ki : "8 ir y.mdan
bir r inin srsmda tehlike t,·kSmililii;

Bildirig
1'rirl.· ,'iii uru,1'1r,r'Ul
[~ta{lblJ'~, 2 (A,A)

iiin h~ylik
kuvve rle-

R'omanyadan gO'i;men

kut·u",u

Izmirde laztlay haftasr ve.r imli1 ge;;b·
[zm1rJ 1 (A.A_) - Ku:day talE dum lona. enni,tir. Hafta, de ~ehrin Iil:rli..iyerlerinde. bel da.n ~all!aW1 uye yaZllm koUan w 'y bnel bir ~ok Uye,azmJlt
kif'S

1i1.ll cayeye

d08rlJ'

yi.i-

tc~l<U eden ald[g'l

i{b'l en b.t§ta yapr!m;Jsr

gerek~1'i

ole y::mclan da aesrululiar! (:,' tr kar-

geldi
ISlanb :d, 2 - BUiI;'rin Roman )lad,1'lI 14 hi illk bill" go~mer1 10 1I
ffll

t;~nl'l S.·k.n·b·rUainr'FII"I':
Di1i Ara~hrma nel Sekl'"eh:d~gi a Tu ..h K rrurnu Gll'
buroSL!

b.a.fkol-

i~u..
tUrk hel'-

bif

i~

ardrr ki biitiin

bugunka ~;lIOGn ifindf>. Jayc yerine getirebUiller:
DedikD.tJul.:u;J

gazttr/erimioz. pekila ,"'C ko-

sal miJ,IHlsebe:tuCl!"in

y~" ",·umelJlrk.

'lekn, b.a.-.l oyJe d§km bir de,rHeye val'JJr'ar ki. (I say~/{j~ Jlfl o.turken yuz.umuzull k,ztudtgllU ve baJk Jarr hf'5al;nnOl r.l1.andlfrmlZl duYUYOFUZ.

Bu dedikoolJlilrm

.Birfok
.u YOfl.ar.

S-Qcuk bafJaia,rt

yuzden evleriDe
1;u dedlkoda

ramyomz' lei gazf.'te goturemibdi~i.if.l

h.abclciligillJ"n

IngiJterenin Avrupa i '1edne k<lir~I uaaktan sey~r(;i kalm srna taraftit.- olaa1 fikir hayti gerHemi.tir. Yen; ingili.-z hiiklimetini.rn i:j b;;'l'jl n c:,e!jime!>iyle dr1 Slya!laya. mi..i:!lbet Vie! mu ayyen b;r- ist~kamet 'IIeri1mi§~ benz.:iy·or. Bu yeni SlylI!><l. A.\I'rt:Jpa l,§lerine karll vakmdan ilgi gostermek1::edir. Alltal< ilgj .e lciden oldugu gi.bi, kollektif bir te~ebb' II< il li;;gi1. bgUtennin kendi emniyttini ve kcndi mcnfaat'l~:rini ka.nuna.k i~in keD.di. bil~m::!J bar ket e'~me'!li '~~klinde anl a hlabiliT.
ACUIl

g!!tJi.

HI:!

kl-

P ...oda'da yeni bir yat kuliibis
Is~~"bIJ1., - MotlQdo ]i.en' bir 2 Yat Kuliib'ii a~"td',.

[avuz licomisyom.m VI! Gefl:1 Me,j" ke:t l« ru]unul"i biivu { klS!n1 Is
in

u1.i;\l:aS!lnnu~

Makster

l§e

basladr

ifin IJI.1t.1 ablalo'i za.r,u'IB'l'"ll'1dalli 6a.ita bit de or.td blY<J.Eiylf ugn§~.rg .. J'l!Isanl.ra yaptlgl z(j'farJ:u ",ard'1l' kt bll.
",,turf"
IlUn dll!'ur:esilli

l!,ryaSlllSmm

en buyi.iJk 3gHh~1

,ermemrk

dii~ilnurken df!'h~ede ill" imkiinsJz oluyor.

clan bir dC\lh:tirn. 1.i:oHek1l:if i!;<IIlll}madan aynlialrak kendi ba§lr1h31 yiilriii.rqeyc ba.11amasrmn aigel: dnleUu d] ryasa [ liz:er~nde onemH degi§lkti1der mtydana get.il'ecegi ~il'Ph.e-lIbdil'". B3.?ya1:lslnda,
s,a'.Rln
FII'.!I11

.Istanbul., 2 - Bugiin ,ile bat"yacagu,:u dun bilJirJigim e.tki e .. .sener u%mt'litU B'. Mahlter SultanQJhmettde.L,i biz","!' ,araYInII:lI teml'~ leri.ni arQ)'acakhr-

rnhin yi.iks.::k b;,.l-u;t! !'!l'lriil~'1nd"lo vf!!rle,erck c a h.mala.nna bi\,~1am~s ~r. T erim bo1ilklerine ~ijnderilen kar,lhk HSI,deri ile derleme ve ,entale!. anketi fi Ier I e,ki~,i giM ine A'IlKi:lTa merke7 onderileeek tir'. Bunlar ill 111 dlaki yaz~larm DlDhna.ba."~e saraymda Turk Dili Ara,tuma KurtJmu Genel Sekll"e ter1ig;lI1e '~iinderih·I'lf!5;n; rm,ermz. »

~Hu O.,deri ~ ~',:\YT" bu·, yl'e Dohna
ve

ll'Jlunmu~lu'l'. Karl:Iya~ Bue. B'lJrno'l'atda dill Liye yazlIIu iyi
nu~~I!I.rverulI1tiu.
I • ...

bu yiiksek sevgenliuruumnuZI. biiyuk bil" i.telkle ,ardlmda
'1'00 10-

laYIsUe Kllzl1ay len~lik dernek1eri i.iyeleri dun Cumuriyet .Iamod. loplanml~lar },ijyiik bir gOAlerif yapara'K sDylevler vermi,lerdir. Du'lill ak,am Klzlla.y a.dlna KordODd. den;z !lPorla.rI )l"lJrdund ;i
g,a:zjnoda

Dun ak~llm. h.ftanm

HBU

do-

Bir gofnc klz ,irir.rn bit :..Idlnma utralZU!l olabilir. Iloyl,e bit l:tatUsenin iIli.l!lun ruhunda o'lif;lnJ.J oJdtJgu buyitk yan,y' g6z ollihilot getirini.z Ife bir de, birkaf JJU'ii ..IIU'sH1da ltalrp, ortlla.5 edUmesi. ul1ufulmiu, Jbung~len bu IladisrtDin g,az~tr siitunJarmii'1ii gun/erce deyam ed~n ya~t1ar ",e resimlerlt on binJel'l;e imana Yilyrlmasrndaki dahl! buyilk kotilTiigu ciUfYnUnuz.

Plailarda kiictik srhat
l~yarlarI
Istanbul, ,2 - UrQ'Y "iilun plajw lanl a ku~iih. ~hat ~}' yarlan bolun.
duro/mll.1 lu;rraru'U Jr'e:rihneie bafladt. Bu. if),arlaril'l'I QyhldQrlrn plrij ~Qltibleri uerecehtir_

Biikres elci rniz
Rumanya kraJmm

\l'erBmit rni tiro

bi .. garden paTti gee vakl~ l€adar l!!ij:leniJ ...

btiyiik

ogle

On bin Iiralrk bir yardon
Izmir pamuk dokuma .oa.ye .. te;si. Turk H.ava Kurumuna on biD lirah'k fllrrdlmda 'bulunmu 'f. kunrrm hatka.nl IIi! l&rafmdan .SOlyet"!y.' b~r te:!e'kkUr mektuhu gOD-

A,MAN ..
aLlrumrHiD

yenu~ginde
BiiJk"relJ 2 (A ..A) ~
AjanslD:ln

Bl'SnJlusal

d'iyciI'r ki: A:v:rupantD bu,gi1n'kifu Slya.sal v.azjyebhi nc kadaT iy~ haklmdan l'lIilkbi.nce 't:etkik ebiiek i:den.ek. Fran!!:! i§:in i in 'oir !f]l-!:aTlIll gormuYQ.'fIlz. Hatta i~in 0 k'1!lda:r 4_flkan yoktur ki, ~ilIgilttrc bile FrannYJ bUi ;i-'l§kln siya'!Setiflid yaimz
inceleytll'"-!'k ba~ma blrakma'k ve kendi.
ba~IRTI"I

ibel aytan TurJdye efcr;i!l~ B. Hamdul: ", :5upM 'TOllu.over ve Ba.yaoJl Ue

,A.nado1u 'bildlriyor:

Sovyet~e'l" eh;isi buiiin Romany. kua.h tarafrndan D,gle yemegine craiulilmlilardtr.

deri~[Di!tir.

Kazanan bir proje
,2 - UirGYln Bibii' '"dadaki Yurukali pia;. v~anl ;f;n a~tlil ytlirl[~RI'a birineiiiiini !'Il'pDr»
I!lfanbu',

til; gene Juz JFlJ5lDd,aki bir davlll'1rn Son al' i~iml biZS g<l2eteJerimize lie
kad.!!r sa,:yrfa/ar daldl.li'".mu.f ha~lrJatmak yeter. bidka
VI:'

;.aT~-

te; Bakanhglnda
atanmalar
Edremid L[~ebayhgma, il~eba~1I Orner Bedreddil"l.
i]~ebayhgma istanbul

Baluda hava kurumuna yardnn
Bolu. 2 (A.A) Cumuriyel Halk Pilr'~ 1 inJa,kam ~eredeJ'fJ giJderek oradil halla tehlikui ve

sin~ bakmakta

hii tereddut

,gi:htermetngiltnenin

QldLlgunu.

m11ti:r. FransE:z;l.ar, bu.gi.ln

Be-i on okura bir habeT yeti~~,Irmek.

dejenHe

merak

j~!'ahllu doyur-

ltJ::ik irin lur instnun but-un

IJayatiyle
kendi.

ilerisiyle

oynamak

hakkHll

mi;r.d

mn.,1 buJabiliyoruz,

vi!' bu iii', hir

bir vir:dan e"zJsi duyma.da" mJz IUS" 'IIa.l'1yor.~
a!1r!.htl • raI:l yapm1!,l
ollJn

yapm1ly.a

fU-

kend iler i lle ·13y.r:u' g:.tzll!"tl!9
[JlJ

vda!lJzl.gll"ldan doliJy~ fnyad edip du:;uyo'D"la'f. tngi.lter~yi h.ll'rid siyas.ctll:e - ",dah bir millet - diye b~rha~de mi.idata ... ~tm=k bii!:im hatlrtmTzdaY"l ge~m.ez. Fakat Fransamn bugiinkiil .. krn ve !iciz siyaselti ka.r!psrnda. Ingi1tereTl'ln ba§ka bangi memleket ols.a. ba.~ka tU til haJ"lf'ket edemiyecegini iti.af d.i hakplla:5hk iubuiu.
d~. ft ASJln Us. Avrupa' J"l'lem/L"ket " 1f!'lindelri
f'iJk diyor Alma
Sry83.lJ duruml.lEulI ki: y.ada Rayi'it.ag ~ele

Artvln
Artv1l1

iJoredi praje

ka%annll~til.r.

B. Vedad Tor Istanbuldi
Cene' cli,rekliirii B. 'VedQd Ned.im Tor bu~ giin Idanbul" relJi. AR.,Qm Park otelinde Baltl enel dire' orliili
BaSIn

gilvenhk asdirektoru HUsnU. Ku'a il~ebay~ ltg-ma da vekill tgtnde bui'1llna.n B ..
Cemarn atanml§lardlf.

I.ro.nbui. 2 -

BaYlndlrhk atarunalan:
Urfa Baymdlrhk ba~ mu'hen • di.si 8. Muhta:r. Seyha'n baymdrrmtlo[ ba~ mli'!H::ndis~ igine. Konya ba ymdlrhk ba, mlithend;si B.. Ali Kocaeli loaYIndlThk ha§ m.iihendi.slig ine atan.ml~lardlr "

meml;e,ltetin aygUl i.cin halka. dUlJf!mIiidevler h.kktada bir kOl1lferans vermlflir. Top .. 1anhda. bulunaniaTin heeD bepis; haya tehlmkeliini bilen li,e ya • z.lnH~hr.
karil.l~uru:la

l!Ic.ak mht1yacl hakkU'lida bir konF., f3ln vell'erek 'boyle Lilli' tehlike

oru",IQiR( t(JIfl'af,,,,dan

'rrjn tini,

~o

d~t, lerd we gazett" burriyeif goruyoruz. Eyl IlIkat, lerd
lJir fuhsrn
lia~lna

hi, sosyaJ gr-rekHk gibl mudaf
fayda/:tnarak
ugE;Jfmak.

<111Jatai bi.itun

ntikJerin.i

tjereline biT ,"oil' verite/i. ~d)'d'Q1 IstcmbulJal.zi :perl',i ve yabanc[ "iiru" gazeledter bu .. "unmllstur.

I

miteler .e.;i'mi,tirr. Boluda uye kay.:b ,devam i£lml!ktedi ... $imdi ..

lI~elerde

uye

,azmU

i~in .,..

ye kad r yap.lan I;r y. bulmuttur.

yiikenler 1500

bUl'l"iyetinden
(,2~1 h(Jy;uiyJt!

gelelJ

yet:kelerim

bir Uin

blldise,.; meyJllnlJ ltoYi'l"ak
I'layah.l'u;a

O"I'iU

bu-

do'cruya

lID" bill" hUcr.!ITJ degiJ

It:kelemek dogrudan teed' hiluiyetrlle kaql yllprrmidir?

Hitlel"e yel"er~k kendi 'ken· di.ne daglhrken Fl"ilnsa htiiki1met ih: parlament!) arasrndla'lri bu ye'!:ke ~avga'Sll ibretle goze ~ilrpan blE" bidi sedir. Cumhu:riyc~'te bal ya.zl yoktliJlr.

Marmaris ormanlarr yanlyor
Mugla} 2 (A.A) Marfll.:l.. ri~in Ak~ata.~ yerindeki ozel 01"mallds ~rka.n yangm ij~ gun lurmLi~ ve ondiiriilmii,tilr. Z ,ran" onem~i o~dutu sanll.J1or. Bugun

'Mlsrr' a .gonderilecek
propaganda yay:nn[
M~sU" hukumeli kar~~llkh 01 malt; ~artiyle turizm propagan . dasl hakkrndaki yayrnrrl gi.imruk resmi ahnma icSlZIR soku'acagml hiikiJmetimty,e bild;rmi~ti,-. Gumruk ve TekitLr ve Finan!> Rakan11 klan btl meseleyi inl.:el emekt.: .

Tokad'Ifl hasta yurdu a~ddl
Tokd, 2 f A..A) ~ YIlIIl'll'da~ ber; ozlemi m; ~eldi gim;z yen; 11...
ta e:vinin "~llma 'Iorenl lNi~lk we sosy, ..J YDl1etg,e:ri B. Hill meddi ~ riI~nb.r !o)'1evmyle ~lln1lIhr.

lngilrere'de1r.i faz.~re hu,.lJyetinin laydalarl1l1 ileri silrrll'ler orrHlaki ga~r:uu:i dii'l.eyinin ne oldugunu IU'Iufu,orlal' SlaI'JJl"lm. G.azer:eciliktr bu duzeVi!' 'lie bu kalit'e 'Ire ahlak d~re.cesi.ne 'II.arw!kiaQ

'_'i!

A: .. Jn treninin d
Izmit. 2 (A.A) -

ilk seferi
Aydrn ti-

f'e"f! Mar
mlf,tfr.

"';>r~'"

Gel""'""l J

Re mig ve oz.e1 bmmla.rla buvuk hir h ..tk Jl"1gun torende h Zit"
Cumur;yet
Vie

tam 'lie
bli:'\ioilr

Sf!l"llrSfZ

"'ir bssln burr!·
ya'l1'lnd~ dtlhli
h!rllllamT.

"ni.

tiaytlaJan
tqlma/H,i'll'

mendifer hiltb D.O. yoU al'l yii .. net.ge,sine p.e~m;~ ve Luguill ilK trcn Wren Ie k".lkml~tlr,.

deki ormanlarda yang In ",'[ikm., ve :lionduti.ilme!!l~ ir;;n ledMr ahu

bulllnmu~lu.r.

dider.

kftlnr

Ha~k Partis, hal orta obi asdireklOrii Lv

iiyu.ll: z;.,u.u/ar

,.,.c.1r1 rr.

Yap.r

Nlabi NA Y1R,

Orman ~iftli,ginin Anl(araya y. ni bir 11izmeti
Meydana gerirdigi gen~§ v gO,I· geli bah'ieleriyte Ankara halknltn dinlenme ve eglenme ycri ~htiyacmt, giizel havu:zlan ve pisini iIe su ve yuzme yeri ihtiyacmll kar~dam~:§ \Ie bundan b.a~ka da §ehirdek~ rna ..
gazalMiyle en temiz:. en !;,Ihhig \l'e

Muglada bol ya4mur
kezin UI. kamvnuna
Muila~ 2 (A .. ) _" Diin mer .. A

man r;ift]igi, Keciiirendeki giizel gazino ve lokantadan sonra ~ehfi~ mize yepyeni bir hizmeue daha bulundu.
CihUgin Bankalar ,caddesi.nde

tabldot

Iiatmm ik.inci d'en~:cedc lokilnt~dara b;le onurde~'ik I£dc .
dolup bo.-

!IIDvlevde memlle'lc:et. ad~nll. karl1 Ilk vermi,ler~ cunrlllll'luiun by, e,el"in bnll: 'halkm ,IJkT"n du, gula r nn lIi]d iT"' i~lfifl"d~ .Torflnd~,.. r sonra ha,tayur-du p-ezi1m;, eo, at"

ce'k Kadar ucuz almas. )'Iliziind,en .

ba,hk
Onuruna

lcura"llnd" B Hu'-

R'I

dir ki~ ~okanta a~ddlg[ giindenbe-

rilmi,tir.

20D ki"ml.!: hir .alen

d:fn
Vf!.

iki Illat ka~

rio biiyG.k bir 'k;alabahlda
§almaktad[r.

dar bot yagmuJ' yajmlltn-.

Bu yer eyi IUM yeti,tirmekle un alnn} • kr. Yaimur tiituo ekicilerimi ~ok !lie indirmi,tir.

h~:Z;l:etli yiyece'derini. ~ok m::uz fiat.ada satarak bu s:rdla1larda vl1r·
gunculugull dniini.i almu 01;1n
f

Jr-

cski t~ Sen Ankara" nm yerini ki .. rahyaT."ak burada yeni ~1.i'l1\1~ oldugu lokanta (;,ok UCIIZ Mr fiatla en gti~ begenideri bile ",o§nud ed'l! cek bir iistiintUiktedir. ~imd~ye kadar bat! mkelerinin birinci slmf modern ve temiz 10 kantalanna benzer lokanta1ara memleketimhde de r.astgelmek imk~m \lard,_ Ancak hu g~bi y~1"
ler. ~ok l,iJl.csek olan (~atlariy]e an

Biiy1e bir IlokantB Ankaram,g en liizum~u ih ti y:1B;tarrndaR biriy·

y,jjnetenler bu g!dqimle hanumu::m sevlli \Ie fI1innctine hak kazanrrusJard,r.

di.

Orman

C~hligtni

h

I tao'but 2 r A.A' - Futiiri'll Iyan .~iri Marineu;. bu ... bal,
u(:,,'kt ....

Marinetti gitti

t;.!O' ria Buviikdereden

cak zengin ve geliri ycrinde yurd· da§lann Faydastna yarTyor~. orta haUilerie i~y,arlarin faydalan . maSU13. e~verifili olamlyordu, Cihhk lo'kantasl bi ri nci SInTE Lok;ntalarln gerek temiz1igin1~ gerek serv;s tiJkeUigini., ge'["'ck yeo meklerin en 'iyi madd,elerie ve en.
usta a~~rlara hazlrlanlm[~ cdma . suu ke!l1r]inde toplaml~tEr. Buray'a daha gircr girmez. ins:an, en ; .... AVrUIf1'3 I okEin talanndan t birin· de bulundugu hiSisini ahyot. BUtijn hu iy" tar.~narma kar;S1

'..
_

. _

oJ· . _

.,. ., I

,.' .....

._c

;~

, .....

_

_

-,.-~ ~oai!~.
_!.,,"
~.,

..

...

}_.w."'!

._1..: ...... -,

.,;.- ~~;l5' _

,.

·...

n.'y-- _~i •

_.....

-:_ ~..:&:..., .

~~-'

~

'. .
3TEM
hl:dldl1i,;1

..~~-,

-

.

~

u us
all

Gunl
0 I umu rt U
"1~

1.111 t.~lt;1C

,wi,

i.I!1'l:lZ1Ikta

hUkiimn bem n di.i.~U. r.colfl:'.
10:, r-

h. 1,)\.ul.111
) ;u lnllll,.l.

lVa
hilll!:! hakkrnyll
';;1I

aBCI
i

gazetele de okudukla
bib blh:n Iladamcnta
V~

t arut

iru

do: Qlnrill! t'"ejiillllal"

~lmlZ'

kH:rll)'i

k~ er ler ... cnu bijylr:c.,e e l Iulb .'ki

r ii r

tC:L

rcj.mlardan
bUWn

yana. 'i!.UZ(lllrl.1I'

k,1.fS,' l rk l n r t

h~ nl "
:
J

k Il,ti"l.in

,.. IiI i
Ilh.

yul.:: rn car hil

Ir 'Util , JI'd, n, j\vuloolu aze cl rindt
~ 11lafl ,) Ildu tn

1l"&III~a 1111

senra

,

,~.

.. f" IU ~u I rl .d tr ~lalol·lii Ii ., .~ )< (Ii) runs ~inll~IYin elind •I-Ir.. Ba
I;ildL1I;':UI1L~

re r ir vt horcunu

I ell

I ih
I

III 'I)'

n likumete

~mymll
it

errun

I'

ell~~1 otml.ll!t

riyl~ oil il~ .illc:diCi ••hll bO)o'l~ hi ... d
tL!r l,jrl.r ?

bit

II 'k'J""'" ~l.mkiJ ten!:!l kurul
i.iy,,"h;~

ui ...
lJllal
fl-o:~

I.mdi'

IS'K'"

il'lli Il.Lit't~k.
IILlrda ~ lu lJuti~'I'I

o,L.

bll~IDl.Ir'r
11~J1
I hI'

YOl· 02.

F"(an~; Doh;oz,ruin

Vii delg'~jn.

soguk dii~u.d'i,l,

de d( rll:bilir, ri arasurda
MIa

eu Ju
I-

i

,'ahu1-Jlillril

bil
T

i md Q ve

thiny';}'
'k ndi

..·e Di]if"l~r: faqt
po"," azdl

de ~lkan onemU ih:etiyomz:
14 son
Flanden "Va
t

M:r yazwsmdan

I-canlilak

gosterdi

kabiney;

Slrasiylc

• rurdda
.,.

~dlll I9J~ dl:, Bi3~tJ:Jk,m !lij:ll'l~ 'V-cya katlanmak

e,

Viii,

Piyetri"

B B" Flal'lden, BUYi:lOIII. Lasonra Gt.:nc LIl \I 0'1 I )leni kaodevini aldrlar, FOlic. t

bl r'ijok ari,.,oltr,asl Ii.malanr<ll9jlthyorLlz. Boyle,!:. ull1tilUn cy
p:Hlam~T1t.od n LJlzaklat'lnl. O~i]n 1:5ki era.y iI£lstOKras:i k, mara

f~yarl.ilfd,.n

\Ie h'lHrll.ITIII!!Uoell "'1-

.d-ii~ lazdan

(bOdice

d~1'IIo J,

l~

d I .1" v dl!"!1

llrrme&iy]~ mlf

umJa I ] "ey... yapilcJp II mUyon
1~

.. m,j I,,"'nhllt dd ~ndijlllri)'c

ISII':Ol!1lomi

I se

p,~lamentoda Methen

i)"o,rdu: frilngl

bi'neyi

kurrnak

i I}imdi
rrrr mey-

bunu
D~'1lrt~

Iftr 'bl rindi. If: l.lebC'lni L flO dll~'I\dl ..
.d
.. Gomb-Ili'tl
In1

0 u bit gin
billir clludi.

de flabyonil

,!dc:tl;rsi,docndi Cf.:r~ktigjni ,;em~)er i~inde

birini

IIioc'imcrnil:

rbulunarl bilj b.r kim· bi1~ Irihn~l'di. 'tUI1k:H OJ nl re"ld<ml ill:! ~ahtlln 'bir Fttlrla.un"l,
.. hndi
hll

~oyH}'orJ8'f.

Ben bu d 1
lHU;~1

haps.rd~lln€-mile

hl:psine Bank dc Frans gene) direkto. I"U, «jiln!ani!1 aynl uh,im tomUD'1IIl bildi. riyordu: defhl yon ve lam ydt'ki, )'ok. _.. T'ees~ont hekh~meyi'C'l.
Tab~jt parlanwnto rt!j~mifl kreti,isi I'd

buradOli kcndi lordl.al" dana ,~etirmi§tir
S.U lOO iioclimen, ni yonetmc:k c:rkini

,ohvansilyonil
m.ll

Itatm
,Il (";,k

'v'

I:I~Jlk
Rd,Lf

Fran
kime

'I"D

rn

k.r~doj8i·

do Friln!li'lan 11.0 yele

kndi

bul.rc ak

HI('

''II'I!"~ ll1i~h:'rdilr

2

Y.1r;qnn.a~

gd::t~gim",
ParlaJlil. n~o bu dU~ihiLceyi. doi;ru bu~.

hkone~

ii.1t [ banhcIY,;!, 8,OZl.:iIcU),or.

3r:in'e

~m oMugu'lllcl.an
~inde

faz-la

go~·
du he

tehl~kei'e

du' iJl'Ml.:den k.nb~nc !!lu:lu~ru~ l,_17.atamudJ, Ul14~ma i:ioner. gibi he-

.....-ne
Go

u~n
hI Im]ul

bi.r

it ~!!i;ld~.
Ol1lll!:n kU;l..Ik ..

\It
IilgUI

'kama_" daJ
durlugul:\u

OMdl:

bou'un

§Unlru b~rkn !atiyOI. ",e hl~ bir
bUdcc dcnkl k ..,lanmakitan

ru b(i.yh: C'laha '!joiot aarnan P'iJI.rJamc:nto EI. L g-esini. ikabut - tH
'\lIP

1I'k baJUll!ta bu tuhrJjf l;.l..inkb diger b.:lnk31ann
reukoI'11I:r.
kuruluQG;1

BiHlJn bll"aKLp
(~~l'a~

iitt1lulc,
en

1111

(,lItll

hlIIP~· Iii·
Vt' 1,

";lJ!flc-,ll"iIl Hmltl hlo~'
ytll1

rrhi!il! n rue a r ]
I igimJr

lencdl~H'ni

ClUldclWle'k leldlt, £lmh aflam

"ann

Nh:CJ:Ik lnr

kurumun.
l1.£

ytlinetim
1

i111n , u 1£ .. r d .....
Iflll'yrll"

. ".
1,11

dl lunlo<'ll'l jj,yli.i)!orl tillln"lllooU G"ddi bill"' 'iO'cl.!lktu. oku~nbrri d Imol IIn,runn birincisi 01bakk

rl..

zaman ba~nlam!!lYWil si ic;.in )hlmi vergiLere ~ulm1;'hr_ BiI~b"It:i'ln.,
0

b~r ltal'l!lilk

b[JJ'I"IM: C!1iIUlml

~11 ".rdl1'

lOll at mli.ln

... kl Hllmd

bl14

Olen Ipckijl ...BYD:n.1.I durdur<iu. .ildi

P Ri,k ke-

BllIn~l.f ¥trd~kl'l!'ri '!l1glarmll hizmct

k rar'l.rda

ve flfliln.k kurtu1du.
'Hi.llkUemt.i devi,relUl ve parlarrn:nto. hu drh~£'tU ilr::m:nIlHIIJ dikll.c rtt-iren

f:tmiyeceklrer

\eruU ... lTd ~

K (t i'lYOl'lal,.c:~

BLI YQldii yi.h U.I'Imeklc buhran

if'1 i [r

tIlD

"'ttYr, 150 )"tla iil.rmclYIII dar bw· bd:t Jan, dedrlui hep tl:igrottmen VI!'
.\lr. Ana

yl~. h .n:.al1:\l'!n ,grlhi

m..Uy.:lr hank:
gildl. da biliyordu,

,ges-~~gini Oul

bi1miyor
Ina

de!:idem

,1.

p

!tar (Iod.an biiyUk
pek tinlU m..lUr

11

UZlJn (idelli

Odi.in~ buID'Uy;]ugn'U banka~a~ dch.tp sakm
t",,"lltJ+

l.i:u.vvct: kimiTi Bank Bu

rHr.drdlir? ,di

1 tc
kUlr.

~nke.i

flzt.:'lIt1i1rin(.'de-

oJ.
I'

P tti~i'nin

oir

,:ai~ tmeJlli idi PdiHi
vakit ihtiyar "VOUR

Ugi.hi)'eu::~ boil' soru.

hw:i'le 'bonah'lrj)'le Btl b nKalarm.

do Fra -

Z lIJ1dlrc1-!: ..
ygn.eWir. gcmel 'kuru-

II UnLii bi,r tair

oJduG,u l2'

akseled.Y]~YE.

-tor ve 1S r~j n UlJ IIndan
IS Rj'an aks'1'olill:derin

trneni
P~k

o,rueoK .bah'£JiD2 S(Drmu tu.
,.ok uillurdg..

,a.

l:nda

-

C'lOo!!derirn ta.nllnlJ~ dahl IKInra EI'h.1I). vII!: He·~rLJ' gibi m.3itJIJ' -1.;1(~rin.i okumultli.l. IS ya1nn,da -1111 Yiilbm.· c.I dild-en ~evirmr.l~YII!: b3,laml§tJ. ViJ~Im Tell, Byron 11'1! lhun t an IijCvir.
I'Din mrJ
r • pmlf}t.~.

ha.~l!'Ie 'g·ClIloI3n abnay.a yoma a,. lan i!/iio. bir p~ik: mh,l]ua Bank do FUIU!I'm bu bonol:an i'likonll:o .ed:eoegil\i ve hcs.a.b1ind3Tl1 para ~r;.lundcfini ku~l· !aYilca.k Kadar onlar:a k.ig~d part Ylilfl"ce-gini g~a.mak lazU'1!1diJ. Fakat Bank do Frans bu1'1IU r,~clde"i. Dw dO&l'UflU niden
artliu ileri

5 hun tedmg .... eJl.dUstrl I! a{ta.~a'l'~ VI!' :. Urllln de v!!rgi ~hedardan IiIlauj'i;nu belirml,. fakDt dl· '~~r yrwa.1 haklkmdlli bim )' 16ylelTti!m~ d. l~h: bankacl~ t bu !1.Mn.an bydalal"llara'l\[ bu verl'erdelll Idtlll or 1I;endl h~nblarln, &ail ml~lardJ:l'. Yinuim kLlnlhmd 'ki In nkidCI· mn hofT bid F:ranu .. ut en nk '!Ie Il n
tOKlriltik '1111ktadlf. bankah!lrlUlldan (Bl.lnlilrd3'J'i
bh'ini

Napo]yon

IS n}andan

memJekcti
'Ii:hm Ultyan
hra-r:1I

h.u, b e<'1o;:1:j·1!fo,Ju'll
bill
Il

J"1I1
·11·

II

T'll

"'J"'''

-11m

fkt IT.

Hava tehlikesini bilen
uyeler
IIilERSIN'·DE: AzmL S.lmul'k.a.n
CI

lu tBr.ahnd3fl H;:i irle!l'. lmz.a ),ctki; OliliD yalmz diill'ektordur, cnWl nza~1 o"lllliJdan b.i.~ bir ley YapllamaJl:. Fakat
YOl!1etim
vr
liIafd~f.

i,·

or'l.ll.nt..:l-

edu i.ceLmer

BCfut

IU.IITUillJgori.ipn~ler-~'Rdt all1ta~ birrr
0)'

OHun oy~arl

buinin

cUizlilallrn-

i.ki asdilrektorlin Kararlar

,,,ogunlug1yle

iiIIhl'l.~

uruU.

Bank

do

Fra.n

ft~

Orta okulda ,0 ur'lum a.im nit y;~k If1 biHyor. ayni tama.lld .. fra.DUlt ve blgilizccyi ~e Br;l'eniiyordu, Sopron i1:D,in hie ~iselind~ I)IIfta o grl!!f1imi yapan (io!Dbou dIkada~~,;ut ara.s~ndi31 uluad .dUe tamhr lit relimJ·rn gehlligi k.aW biltlltt r'~E;_:datl.3.frna ~r'I'" m~ J de yar· d err' i.
Okumild.a.n I larmda

janlarmdilln B. do Vand1!~ bi.ikihoctten .ayhk 1 nlardan III, oS milyarllk bir rk:on,mlli yaplltn.atmu 'Ill:: bu mi.kda da, vel'gllndel1 az,alhlma, em:Ju51lr~,ih:rll" Ja.r. d~m yiiIJpdmun:n i:!a:rdi
B. F[an de 11 bu

(hi~ i~in biikiimetin Hki ancak imza.. I am.un a urr,t'ti.yll! blr veto hakkrnda.n ibarcr kaJIl!l ktadu. Bu 1S rejan prcnsi.p ii!1a.rak ada y.a:z:,h oli3in ilkll.iYOR r.a,. hibluin.i orun'tElimakd.ldllrl;a1!"

d<!ik~ Koedkrm miktOlI'l 2: mirny.a1"1 )'1' km ofiDiIlarlJyor). BIm bank'II:11.ann r.e· i nhM:hm aOiglai:lJkl rl II~lar pell bUyUktUr. Bg E"e,anlilk mevk1 y va, YIII· va iI}-'tTl aylrde b.a.1IDd n. oiu!a gc~en bir miraB Ih:lhne gdml tiro BIJnJafln
I

wo, Muhsrce.m HHrnj
Ibrahim Denri~
M'rrwlk

TCI;.imollll

.m,

....aJltt:i
Il~-

SO. H<I;-;,I1'1
"'(;
0-

til!'cii'mU' 3.!i. Vell

TC':lIfik

./;,I.IUan tcdmer 31l, YakllJ! Trtv II hJ:hafiy~ci 31).Ka)'m3kam ~ad ler tuhilltjyed 10:. JozdDekkak B~I'\Ii.ipala i'llrtmci1\
¥~rdlml ~O. ydhk arr.af yi.i~cn lei, l.~Qn
OJ

iljil"ld'f I ikler

011 doklJ.l!ulIIICU

ililif

b ~la!!lggc.nil!-

Mabillk.

o rill:rgotilyi

un dr 4@01')0 akliy'onerde,,:IIi am.ak
~r
Bk5~yon Demek b1E' llksiycna ,ahi:bildll~f, !lalli'Mi,
~!iiyOil

IHLS1 !l!J:i!] i iki·
,UiUIi

danboelri hep
'lard
It,

lIIynr

.ylede

ka1m~

iliy!! ..

li3in ~lI.bariycd SO, Ga1ip
!lit lfIele.zof

raJ lO. Oa.

20, Ham

kaDU ~ ethu-

mc:d.iJ v
rij. mayu n,r hl!5ab[

don ay hukUm.c:-t ha..zndal1. )pebiil 1 nglltlnda 349 rniimyofill

vc '8021 ~ de l II: Ix

bat

kaldlfdJ,KI

't

dog.
)'U ..

bu.kadhkil i.runi ti.

rao:t..u::IL La U&NI;frdl.
buti.in )'ilPlml,tl. hah GoIIIbocr ..-Ulitey,e¥aldtlerin~ 19H

Soplfon'dald
Daha
IOllU"a

bah~c

1skem.lell!ri.l!iti ,uni .. de

llu"iIIofesol' oldug'IJI vakit doill:uma.lda

oo~

g~,i rmrdt

zaman,lS haziranda pe,k hU· 'kfunelt bonold1'1ft1ft. ijddi gcldi.gi baberi yaydrnc-a. b:ir-;DH: h;mllu]a:r 1iIapltaUt"ri~ .[Ii d'pnya 'kat;mnnaya b-fl!j1B.d~I'u. IkE haftada. Bank do Fran8"nll ilhm istoku
3143 ve
:101111'3

a

,0

lei S k i)'ondan foulaya sahib ol:m yalnl.z 16000 ki i Ii rdl. Her nmim

bu ak,i1o:m daglh

InIR

de:mokr.ail:ik 'ka-

nkterind!Z11 bah edl ip iIIumlur. Halbu10 banka bp:itah l8l.50QIakosl'iyona bo.lunmii~Hif. by a.'~:ioiyOll\laml. diac-'h~t ,o.yledir:
17.8&9 ki~i ! ak iyolllhli !HJ:H ~i1i Z a\( iyonhl. SOli ki!}i." ksiyonlu
:== 17,889

~91g .. hlia. Koloz<sva.r 11i i.lniv«!.rsitcsi.nde prQfnot' ~di. 192'1 lIdapf' t iiinivenitesillld.e profewr
y~hndan

52Z m.ilyon

aza[d~.

m

BUfiunlll beraber bank:ol njanlan bi~ 211dn'~1 dmcdeo iskonto duecesini 0/19
2.,5 Ilia tuluyoJlank

= UUl42

D[m!il~,

I)

:tllmaod.anb£Ti kalmI1h:r.

htiktimrt

D:lel"-

=

32,084

kuind

Gomlw-cz hi'\j kimseyj ~urmaz, b~:rIt k C')'i Ii!.:: e-tmek: i~in dindeTi gelrnii u;rgemczdi. Cigedninden hasta 'bir Ibiv-ersite a~ebesiin.i SilnOitor-ycmlard:lill bi'l'ine yrrJe~tinni . para ya.rdrml 'JiJ.' dill dO! buhmmUli'tU. Ba.d.el'm'lklerini aJ~ dlr "b 'a bir gllOfi(;i de hastA YlllrdlL na }'<lUr ·Iktan 80nra elfd'e yemek yapIUlp blZz.at ba'ta ,urdilUna i:iti.irmi.iJ,~ tli. Vok!ml talebdltre ,ard,mlan ~IylIf;1.d Ir

Bu' Uk 08 be gun isind~ ,ulIIOJIiIlusal ':lIJl!tkiila.syo:rl frang.3 k:aT'§1 hankete liI,cIi· memi~ti.. (~ ml lyar ah:If'la M!I1ib olm b]r i:injjrdr~ kaf11 sa .....1m.l.K kolay d~g~\·
di:r) fakat y.3banc~br veluJe h'afiSlt]arln Bafllk dO. Fran bil~ hr'
"rn

u.ullnda.l1:i IIdiiMrl .. c.ilul' c:.e'lil'!l:~ 1"~1MD.iJG: 11Yal:' almJyan bLl ]2 zat ~tlr~U ~l'Idii,~triill]'erindr ve hbrilk:.alardaikil 140 yond.im kurulu ijy~Hgini dlrrinde ioplaml,lud1r. E.u y1b,lien 'Dank.mUll bi,UUn cndUltri ~all!Jm3. bUI'H ot'"Ul'lt:adlgl I!!Ciylenmektedh'. Te· c.i.nerltrdell'l 1I",~jan. yo'ks,a da 'l:mn]I..T da· nw JCJ idevi. ola.n i.s\c:,cJoO'to komit!tsinde Uyelik aabi'bidirlcr, Nillpo]y&n'lll'l bU... Dutun dR!.ItlnU oidugu tanmelJua ge· lince. g~~e!dclidc:, birljok ayn i§lerji\. den ba?k:a "")'11L zam. I'I.d g~n~1 topraklann 5.abibi 0013n Marki d8 Vogt"Din bunlars or-untadlgl !i)ylendi.
8ankil njan Ian Qrr~C!'ktn ba~ka hi .. b;r adam 1:a.. nmcll.ilrl<ll d""ha yaku,dil'lll ",eren ~lgHel'lemlt.Z.

ILlHYI: tec:imui ,IH'1l trcimer-i ydhk yard! yardnn yv.ken 3D lin

yardnD

so

1 ..ip

~ira. YI]hk hal;l

20, Ki;l.se Ha!i~ nde

yu, AU dnl

Halit Somen

5 ~ira. ,lllIk yUk~n. 20_ 1:uha.fiyec" yardilDl 10 lir

:ZoO

Huan B

ka

It~r

yJIhk

yilken 20 Meh

Nana atltar VI:tuhllliyed yardlm 10 I·,'-Il--"YIlhk ,u.lit:en 20, Hil~y~n KtlU:l.pa, -a.de B JrkaHyl!. tuiuu~r\ 501 '§dik Soeydavl manifo1n11rBr.~ 11[.11, Srdrlltk Scyd.alri tedmen 50. Ham D~jlf vr S tiyel tedmri!l
511~ Miilhem

40.01)0 Bllndan

(ak)

t83.SIlO

di. C;:\i.nkiJI M;uki

ltend~ "ara]anna
brrtiUe.r;ni frMlgl

ka.r ~ gii .... ~mlerini

E[it...-ol. Collegi.um'li
~u va~it ," 1n!llC-ar

5-MrgC'n oldlil.·'

kcltiir ilem

s:ot ~u..
liEilab

bir rol oyTLlyan bill. kurumun

korlllN!Y~ gi.ri!piledigini Korlln· eot: 13 mayl&ta bu i~r.' gill-i§tilcr, n drn 24 m y I :a Ikad3F. II gUn ;-;. 1'IB de bankiilnll['l magden rsa!cfllsr :3 mUral' J66 mil yon ka~rbeui. Fak.n rej~rnlil_r gC'rile: hi; aldrrmadla.n bu aH:m a-kll}l':,., seyird kaldmlar. Halouki B. Flam:llc:n <lym dcrecede
rahat dcgHdj" Bu panik dev3m ederB~ ha:dranda

Oil 2111'1111,III)"or (5 I!.~gi!il'fj,. ki nill ka-dar kij~UII: IksiYOIli s.ahible'l'i bU· tiin ak'j-i yo III I a.f In % 87 si'l1~ meydan. getiriy,on.a da 'IiCOO bi.iylik nksiYO'l1er (% 13) bUtilfl akBi.YDnlarln % 63 unU d]tt~nd~ il:utmakta'ti!T'lar. Ih,llll'll.1r~n lIu
bln.k eden tirlrT. N8IpoJyon

giibu:hr
tanm un

dio '\/O(;eo. onlan ,i.mik Sen Goben Iilbrikasml.
satan Kriizo'yu, on~~~ ve

ccnUI dilrtlrtotii 51. UJO. Filial OSllllan 'V~ or-takmnn komi~yol"licu 20, Ali RJZI itU1bent,£i 50, MUftil ude Sadetrin cimcn 31:1, Yus\lif t,kna V~ COf!i S.ati! komilyonclJ yardliDl :1.0Ura l'lUqk yul.en 1\0 P~.ver SelvdH hlrda.vat~~ y.ard~m' !I llE' y~lhk yiiken 20, ViUU btero'lll'u:,a.
$CYkct ticaret ban'll
!

~e1fDn

'1:-

tei:.]ttncR

20. O:z;dtmill"
C[

\1'1:

Dr

.k 1all'

'l'1l'i ••

makinahli:'1 man8nn~

ni r.-tuli
V..t~1

30. t;e:rku 30 ,lIltk

Hitiaeyin
)1'il~

huda20.

t:a~ly.an biT demiryolu

yilt'dllD

bilr~

~(!)!'I!:ada

1.0.000

bir d~nlz yolu .o!yeU ini. ,onl:ill'l lI!.igor~ tB e:dee;",k Iii; icorta losyet,u"n'i v-e 111"~uch k Ia r I pa 1"11lan y ilhnbi1 eel! kleri knd~ Liyone biln\'cal'sJn1 yBnetmekledir.

AVCIlara ,at;Ik bildirig
Avedar kuliiblii'lllhm ~ Av mev'Slm' gelmem~ tiro Bu mevsimde avlanmarun devlet kanununc::a c:eZa,SI agurltr. Bu yasaga k'ar~rt olarak Kiictik, Buyuk F.sat baghlrl ve d,aha ba ka yerlerrlun goruldugti rni§tir.
de biteviye av]amJmakta
0

orta1.ama

19 aka;lyo]'ll,i!, ..a.hibyaplhIiI alan

1,~ebLll 1ckliyledh
blitiin
h ]k al!.!glarrnl tlJplaml, \IlJiynunda tedid

zamanlnd.a

~i Barnk do Fran'! tanhl:!, o1.arall: olmakla oguruntk.

aaraymIn

mrml"ketin en bUytik !ritab birisi y.apml§Ur. 111111 bij· vuk ~~viTgefl a.:Y'uind~ Friilrtosad:rn, A.I· ma.nyatlan, A'VI.I bryad.1n, Finlandiya. clan, E!!Iton;;J'd n. bl/e~'ten birljol< ki· ta1:J ~ellt"f-ege ba~l amlstlr.
BOIra)'larlndan Saylll
1m

m(lur

bilginlcrindl;n hakkmda lannld

Y. Me_ lOY· Itok biiyiik :tan dl<k vr

ad, 1i gelen oonolarl iidernrk i.I;[in hi~ bir banka bono alm<1ya !Ian ~" ml1a~ kh. Ve- eg>e'f hJJ1ri.imet nhrn k~,;':t!lnln onUnii ~lm"k i~ir'l :Illhi'l ihrrinoe amhargo koyars<I h .. lk frOingm dU~Li~.iJl'!I[Icn Blinl1: do Friil.n.~'1 cl~~ul hijlcumet~
!lo,-;"llvh

kanununa gorr banka.run genel a~ iyunerlerden yalmi!. ZIlO un· den meydiil11a gelecekdr. YondiDlI leuE'll!lun'IiDIte,kH eden .~5 rcjan !le~mek hak·
'kurl.llill lu:mna !iahib olan bu 2000 a.ksiyofl~r de en

banka

Bu endii tricnnin im'eri i ~dtHc1!1!'ri
aSlglni!l

.Y!I'I IY"

gild-

;~in bil'i.bi.II"'tfiyh~ 'Ie boyldi'llayn llyn

i:inUrdi!~meye Ie de haHnn
rl d81 ilui osyet.deri Iniirtle~lii:illl

g:iri!j.l!:ceklni

dug-u-

fa~~.:3J a'ks!yona .sahlb 01 a'l'tlard, 1'. $lD. t1ii1lth~ ak. iyonrlerdrn bGyiilk 'a;i"
lClsml pM;Wrltr, kiillza.n~t'an p.lylarlnr

I!r,;d[~n'll~ ola~aklil1-

Ubayhga

bildirHK

s;Udiltmn.
de 6ni1nr

-;unku
gl:;rnek

lieh de Gombou Ict~dir' adamclr.
dOli'!:t

,unler!",

lJItauktl.

yijJ1~1tcn bu r janlar

I:iIH '0·
yoiuflu

Kellidi

Bu Li.i.yiik~i.igi.inli

una

d~}'an. ra"nkinj

Ide ~tm1
mal;ar (!iline

dcgn·
biLIl· .1\1&

di. 11k ilimsel

gar dihndel"l
yapl;lgl DIann
]I'

gtiim~ wzler
ma

h.aklund~
ua1tmnabr

ata.~tlrm<l
til.

ill!' tamtm~~tJ:r.
lOTI 11""

Vii: fral"llJzc.a

ml

ylAca,
B~rJjn

den lunda
il,U gibi

illllgiilizet, il3l. fine yi de eyi bilirdi. 1921 de iinivcnite"ine ~agrdmlt. orad. rrni~tk
"m]

Dah:l

Boyun ej;ne\ot lihlm(h. 2::limaYlst, B F1al'loile'l'l t2m ytt~i i!'ltemek h;in !1:R· biney, toplad,. Rei ntaT h~m("n ay klandllar, hkontQ r,;lyic'l"Ii 23 mJYl8U % l e, 25 maYI I:a o/~ .. e, 28 Il'ia'li'l!!ta o/oll 6 y.a I{lkard,br. A.Y:Jlu giinde B. Fhl1' drn, parla:me-ntoda da'ha i::iflce l1:ab1d1et. memi~ oldugu ayru fikr'iJ Heri l!I{iru)'f}f. d1l.ll; ;·Bana ekol"lomiTt k::.lklT'l!rul ve bUd~ mtumlan ;:~i'll'll ~m ydkiler 'Ieriniz. ok Iran'lc: il':I,~cekth-. Ya fr n~ln
d111Ufl~ i 'If-Va dcflasyon ,., fo'ak t B;m!k dB Fran'I!'mfl VOI'IO lurm~~ :jc;~n hi.itiln

ahrl.:n h~OIt bankrtrm1 genr] kumlun· da uye sifatiylc- oy kul1anamazl<ir. Ve
oy kulla.nmak h~kkl olanJar 40000 de y1lilnl.ll 200 ki id1r, Bu -iki yU-z Idiii k1m1~fdill' ?

bulmu'ilardrr; B i ibirlc-riflin ·~leT"imTc ak [yon ve kon'trol hibidirlcr.
Fa-kilt dDIii.:ilecek 'ki bu r ·janl.l£ln relfdl!ni tiirle kar11
III·r.

ku1iibumu1.le hi'.;; bir ilgileri ohTladlg1nl a~lk~a bildinnegi evlet kanunlarHla olan saygl ve tapl od,evi :sayarrz ..

Bu gtbilerin

tin·

Yal!:rntarda 'i1Karl~ml§ ohm bir ina, ti'litit;~ gore no al.. niyonclal'J fazlasmD lIIOahibolan 113 ki~1 'Ia.'l'dl. 51J' rlrn moo iik.
Bi.... ona

hti~Umetil'll

aUdlt(1

bir di'iek·
kontrol k:llirar!arEII

"ulk.'vli kanhgnuhm:

~.mr I umiu'

i hu~-

iki <I'9.direkro:r

tal"i!£rnd,m

rdillmekledir.

In.llTlbr yol!!lu:z:

kada

8aMb ob.nlal'ln

Uyl

I

iI c

\I!ZtQ 1'Iaklarmr ilra
I

k\lllanabil~cr"'lej'gore

~ubemi;.:: A"c~hk kohl prognmmm konu~lJJmasl per~embe gunn saat i~!n 4.7. J 935 17.30 tla biro

226 idi. $u ~;J1d~ bu ildncilc'l"

.masmd.an hi;ln~a g-cnel Hid
g,ij.

en fazl"
Imrl.lJlunun oluvoru:z,
1'0 f'lM

akliiyrm nhibi ,Ii' ki,,~ alara'k \l:atmakli'1
}lu",

Vall'll
'II~

'Val ki 'k;snl.Jt'i1l
~'i~1l

MaCilrt;;a

lasnfi tipteriH ~ok dc-tern
gramtri taJC'beler i.ini ..... enitcde

b 1c~

yazdlG.J
mac;at

etiid
u.rihllel

old!.lde pels

Irekula"'~ 11i1'11"kinll I" ,,~

b"11111.an birincill"re fld H~r

bilnki'l c\ir'~K orlJ olmak
35di.rektor 50 aksiyon

UY'~Sil1i

rlodfO dJ1li

en !!IZ ruOI'1 uhi'bi olmak
l:Ju!'ll~rl

I!oplantl yapll;!i,cakur. Biitiin rive 3rkacla!ilarm
!iybesi 3vc~hl-t koluna
n "lie bu k!~mflll
i

spor

rnijhimd~r"
'lit

Bunlan

venni,
~G;in !_ilmaur tUrk
fI-

hanltit11'1

3k9iyoC'i. !:lor'Sa fiat[ fal'TLl olduiLJl'la
bir

\Ie bt.it:~n otJe'll'inin ehJ:'lde bU['III.ndurm.a.'k
bjl' isyana l'1Ii.Hec~k ,ey
rejanlar onlar y~ ~OD.OOOhanl!:

dc:vam.~nca
,arthr.
Bahbirlir.
1

kaydolmala-

N.unLl!llll 1 milyon

programl konu§f'l ual arma kaH~m".! an ~Ii;in H ul h:l!~
vine gel,,,c~eri riCa! o!unl1f.

t

bafim360~ olarak

b~r I"I1kotin z.ehirlerunnil
!;ilrrn; Ii. Kcni31isinden da~a bil

teh~ ikltli

1"-

r~ hl.l g~1'1el 1-curulda i~il'l tII-iYGnuna I}Y en!hihi moT-r~tj)· s~hib o1mrm olll'uk

oy ka:;:1Jflmak
Genel

pek rFlll~ olarak
m~? AUt grrrk

k r lml!itl. 1Qunun gibi bir (J'ameri vucude geririJcmemi,til'.
G
t ~!IHI

en ;i'iili!1 SUO,nOnDl h"n~1 rk bEIIR1'ca ak· l5zlmdar. her 'hi in in :!i!'licak bir i 1:eJl1ilr1;~i ka(lar r1eI'!'o~tcdlill;k hJki.,aUc ~ank, I1::UrlJhJ!!\l

0"11: e til rll eo,

.... e B~ d.fl !iii~l~· bankatl 01 n
,kliY(JJllhiri

y:i,ZTml:l

a GombOCZ'llD

~klenil'k
t sinhll

11"1

58 y",,5~nrla fel t Fe
~<lflf!"lye'!l;nrle

r

klU·
171n

ikilfUI ilyelrrinrlt'n

n

E.-z;, canda yn' ijr':n
Erzincan,2 (A.A.,\' n; i.iriin l a~anL ", tirihl 1
nl l§tlL KUI""kh rl"r :1rarl~n~hn'l"
1'1

rih"l
OIICI!'

diline lun.
• fllll;<:LJiI

yapl'g
~igarl

bizl11l:tler-i i~mc~e

Dekan

..n
n'1<II"',U'

I;]tml d.ar

Kend i8i bLlndan

on y1l 'k,.
b~lIjl •

ol~'11'1 b~1 buyiLik
dt~le'[iJl'li:z:ifl

11;1 in "dn
y<l!lhTlflll

kJ:lr·
• , I'll
1

pay1<"II:,I:-'.

mig, \Ie bund.a pck

~ok ileri gitlL(l;i ~"Kil'l

HiJrcyi

n

Nlrr".rP,

(}

,'"

. 'f'!1,lt",,'·r.-.tiktil'.
tI~ F:n'III$'ln

H;t.H~

"

~~m

anlamiyt.e

I

kre~:1i ile :!3.l!:nrlll , Vr: 'htlyleiiMr kent'" ]erini kontrol ~de(ek D,1an 'InD din:ktQI' I~r Dn~a.r~ bor~hl oldu'k1ailn~3n 'I p't:lk.
j

tlLlT1i1

a.:rI'!>t.o\cntik

IDrl

I

r

i~i'!'1I"1'

'

air;p ,.r!'emrJo"l .. ·

i'lj

rpo.lo!Hl,

(' inf '1 i 'Ir

Denizleri mi

k inligini biitiin by! !jefiirle;rimW - ii: gOsteriler'le kutladr
ii

ft

Boluda Atatiirk gu niine hazrrlrk
yurdu taBolmmft ve Geredenin ve 18 ternmuz DUzcenin Ataturk giiniidiir. gun yapdacak §en~ikler i~in §Iimdiden hazlrbk1.3I' yapdmaya. ba§lanml§t~r. SarbaylIk§3 basba-

AydlllWal'W Ispartagezis]

SpCJt

.Rulii.bu alan tdman

Bola, 2 (A.A.) -

17 temmu~

den soura, vapurun

}'U:lI.nC,

yelken

.... ;&

yd' }Ian larr

yaprlnnstrr, Gen: iki
lle biiyiik §en-

kattlrnasi

likler ve Iener alaylarr
ve deniz kulubtinde parti ~'erilmj,tir_

yapdm!,

de bit' garden-

rafmdan surekli bie ~a})§llla eseri 'olan ve deniz k'en,armda hazlrlanan kaYlkhanenin ve grudnonun a''idma tdreni yapEMI. YurduEl y ni ~ ..apttg~ 'kirk Yiilrl~ kaYlg[ deniae indiritd]. H edk liman sosyeresinin
rcmorkor ve motorlerivle denizde s ezdirildi. Denizciler ilbay'hga: ~ ~a:rbayhga~ parti kuragma gijreti-

o

kart, karnutay baskaru .•bakanlar

i-,

le saylavlar 0 gi.ine ij;agnlmll§lardir. HaU,,;. Autlim-it gUnUnu heye .. canla beklemektedir,
ill •

Limanml1zda buh.1l1an L:umur r:iyet \'apu:ru tayfalan tarahndan denizae filika yi'H'l§lan yapd:rm~, ve I:jokeglenceli olmuitUI". Vapul'da ilbayhk 11 eri gelenleri ve hiE "joel" k:i m s e ler bill1unm 'Ill t ur. Dun

de bulundulae. Gece fener .alaYI yaprldt, B'8yrarn denlzde ve §ehlrde egemenligjmi2e ve ell"lrin1igi~ rnize yaju~an bir §ekildl' ve tam bir nese i~tnde gel,fti.
(},-tlu'

Bela, l (A,A.) hgmca yapttrdmakta

tun dcni.zcil,~·r1n ve vapurcularm
katllma:sile

de laciler bayrarm oldugund.an

bu·

un:

§enlildell" yapdml§ sayIevler verilmi§tir. Her taraf ba'Yrakla.rla donatdml~'hr.

Ordu deniz ba.lr'~anum co§-kull bir s.evin~ i~inde 'kudaml§tlr. Ge-

AI nd,k"kr;

Bui yuzlerceYll1ar ij~ deni-derimizde ozlm::mini ~ekt;gimi.z ozgu.rkavu§turan Lozan ban~~ turk dten.zdligine g~ni~ bir vol B.;tnI'g,tu. Denizlerimiz:de tUrk e:ge.me~ 'Iii inin biitiin diinya}'a tamtIldlgIrun yddoniimu alan bu mutlu gUn

luge

yvallglmJ,zda. eo§kun. gOlt,eriler ve snnsuz sevml;JedG kutlandl. 11bay '1m pard Ilba§.kam da. bur-aya geht'rek Ayvabgmuzm sevincine ka'tliu. Partimizin '1,1 ha1.kevimimnhazrdadt,il g~ programla b ilanan deniz eglCDt.clerinde ka· rIk 'Ie ytizme yan§lan yapmldr. GeIe denizde eglenceltr VI: limand l;IulQllaD. tli:ren Yap bir ..
are vtl"ild~.

. er.dn' dE' ~
Bir aydanberl h.aZIrlIklan ya-

mici1erimiz kabota.j egemenligimizi gostercIl sembolu ottl.uzkann .. da taiu:hIaI". Balk Karaderriz u§ak~annl lucak blr kutlama heyecam He alkl§lad), Cmnur~yet alanmda halkevi ve liman bii~kanlan bin~'r saylev vererek esk] turk ,ge.micil~a-i il.e kSill9litiilas)'onlar ve Lozanda b l':" butun yabancm devletlere kabu] ettirilen dl§ ve i~ eg,emenlHdoerimiz halka anl21tddl ve bugiinii yaratan, Atattirk ile uhisal hakla.nmIZI Lozanda yomlmaz bir irade ile SiIIV· gayan Ismet Inonti derin 5cvgl ve minnet duygu1ari.yle analdr, 6g1eden seara kaYlk yarl§lan yagh dir,e-k ve yu.zme miisabakalal'l yaprlm4 Bill";nci gel'enlel'e armaganlar verildi. Gece progranu J:~ddar i~mde yeritildi. Limammudaki Aksu va· p1.U'U da bayrama katdd:r. Denizde ka.YIk vc motoderlefener aDayJan

Bolu §arbayclan ~ocuk bah'iesmin ve online yapdmakta ol.:lIncaddenin ad korunasI ve ~e~ hre getirilmekte elan i'ime suyunun ve cocuk bahcesi yakmlannda yapdmakta ,olan, I;;e§mell"l:in.a~:rlrna w.:ren.i A ta:t'iirk gii.nii y;apllaeakne .. Hou~§leri 0 giine 'k;adar tamamhlmak ~~in aralsksra ~ahldmaktadtr,

Dul ve oksiiz avlrklarr
lill'_5.g1.li

den 30 6"nS§~
I

kadar

l'!i: t,~ve

er BakanhgJnl:;3
ijks.iiz a y] I k1an

i

biten

t.m'B~di Vat.wl

K'I-'-Iareli ltu tafa kaiit, }'_~_ n.
G

mu[d

IntI

'O'kSllZ·

ur

<l

re ...k' fh.ane katibi Musm<1l.luliy,et, 'Ovacl.k' Telol'hk te-

l;h.~ti1 T'l::~aut Af'll;IUk

e ski nii!m;

melm.ll u Mehmtt

ni.i fl.l'&

m~mlJTlugundaTl

tniite1\;:],it ijlii SaWn Havda[ kl.id~'r belediye

eyl.uR.

015.·

ulte'!!i ba,l:atibi

H'lise-

r llicand!lll l.fparuya
Aydin
Egi,rdir't ta:rihin.de aydmll

do'1.a§tl.

pi aka olm denizcile.r bayramJ ,ehrimizde ,~ok parlak bir ~ek.~d.! . tlandI. Baynm pazarteSl guD.1I o]mak.m.a beraher azat giinii clan pa.zardan da faydala.narak §enJltk;o; lere bir giin once bailandl~ $ehir
ve denizde: 'hU;iunan bitun gemilel" vapur-lar ba.yraklarl.a V~ ml!!llt

I.-m.it'.:
DUn 'ehrimizde deniz bayr-arm yapdml;:t ogleden once cumgriyet a~anmda AtatUrk. he'ykelinc s;denkler konulmlll~tur. Gece den.izd.e buyiik bir iener ablYI yapl1T'n1~t:J.T •

yi.n V.aslf eytam. Alcmdar beledi.ye ~klbesi taha.ildmk memu:r ve kati'bi AbtiHmuttali.p te 1(4Ut , KO'nya E:rtglisi tabri.~ rat kitibi Hamdi t~kaiir. K a dlkoy belediye ta..hsH '~lJbe'!lii t.1obsildan A H Ni.hat t!r-kaiit. Ker'))e 'kavm8lkamn ,e,li.iJ MehmC!t NiydZi eytam. Fo~a I'IIUUS mUlIluru Arif UyguD'l hlkalit, SIV,lS valisi smcym~T'I K,~penelt:: ttkaut, FeRU bcledi.ye 'tah!i1 §IlDesi tahakkuk m mUir ve kitibi t)mer JiHthat eytam, Ba.y.ndJr ka:zasI !ski tahdrat katibi C'em:al t kaut. Yenik5y ~1lI' bei idal'iyni .:ab.itail bele-diye memuru
Mehmet E:min eytam. :o:abit(lj ~ski Yeflikcly
~lj-

.g.r.z1fJf'le gidc'IJ oIj',!llnlslar Afail:Ork A:J 'grd'a: Aydmlilar parkta
hparta
"It

Il.eyk.eli

Cinund'e
bayralduiy

Knday klllru.mu
bir

Aydna ..perlularr katdml ~1 d I. ali

alaya

I

g..ziati yapu. 22.VI.!J'3S yapda._.n bu gezint:iye (4CO),
'Gf'Z~rlti. ,ok itimh v·(

kat]1i:DI§tl,

nr§odi ge~ri. Biribirin.e yakln iki ,~ hal. In gorii~t:iilelr 've t.anl~ula[. Yolda b:i[ eaat ka'hniILl'1 Dinar duragu'lIda, dil'larh· Jo1'- .gc:o:menh:ri ,eam3a,n '! vgi i.ll' l1;a~l. ladllar \Ie il~eloerjni ge::diTdilef
BaJadu ista'5yonufida BlIrdura Burdur'rian ~tden 60 guo gele,n bit" kurul,

I parta nbay vI! biiyuklcri gczmcn l'Cr]~ Eg irdil'c' kad.ar gittil e.r Tilegeldi. leII'. Egirdi:rli.ler de gumcnh:re ~ok cand~n ilgi gCm:eni'iler. Golde kay.tldarla gez.ildi ve Can ,;u:)aama gidUdi, Quut btl' gUn gcs.i'ri nek u§3m '!!Iaat 20 de gUL dijDti~du. Di)nti.§te IlI!ftnedne e· l~kt:r~klule lIddayan. Dinar I tasyof'lun. dOlI il'icbay lIlI'C k:JZda.y~'lar~1i din;arlr)aT tarahndan H:].amlan;Ull gezme.nler hau .. ra m'l bi~ hiE' s-ai: 'lJiAubmlyaeiiklau 'till ge;rintiiden ubaba kUiE Afd~m'a dondiil·l!!r. Kannm Kllda, hlnJlu i)tcy giin bil' tilotoce ya.pmlar. k Iku:rruma 40 li'ra gdir eldll! edildi.. Kluum ·Klzd. ay bi'llha L do]ayl'lillyle 36 §iQcuk gil"
Ge'[m~n'cik; dirdi,

meni

aldiJlar, KlI.Il,C'onil dl.lra.g~ndill
!~ -

bei i.dariyes.i

bl!lediyt

mem,uCIl

Gezmenleri

dallarile stisleruni§tir. Lim.m 50sydesi tarafmdan uraylrk plijmda butun i§c;ile!"[ne ve ~agnl.tlaJ"a 400 ki ifik hir i;g-le yemegi venldi. Bu toplantlda ]iman sosyetesi yonetim kurulu ba:jkam B. Dr. Muhtar Perker tarafmdan. bir soyhev ve~ rilerek kabotajm kaldlnlmasmdan onra deniz tecimimizin biiyiik roir geli meye enni§ oldugu anlauldl.
Ve bu erginlige cumuriyet devnnde kavu§tlll.gumuz bah olunarak

Etilvcy I~l't:nm, teltik~i n~h Ly~si mud i.i. il"Y. olii lRii~t~l tekaiit, C;oI:: l ik~1 ntlhiyeil milodtiri.i (llii Rw~tti ~!ltam, BaUI k.al:3'S1 htisusi tam, tara muhasebe n'll'mur'u I\'l'ehmet eyG.ar~1 meZo1.t id;)re:;;i ml'ltemrdi ~u ...N'iyazi t kl'lut. MUlga II'cznil! m '-

part<ll!lall'" bil~ta il'b~yl<lJn f'1:\lzi: Daldal If<Jrb.ay f1:1rti ve ha tlU:lIl lie di ~er hayr,-

Cocuk Esirgeme Kurumunun c;ah§fIlalarl
esirgeme kurumu genei merk~zi Hj haziran 1935 den 1 tem
Cocuk
5

kUfLlmlarr ba§kan Ian oldugdi h.t1de!:ll kadar i~ten cr1en bir ~vgi i.le k.ar~I1a.
dll;ar
Sml
'11~

konukladllar

'1d bl.lnuill hat!
hi",

a..

ioI}'dmlrlil[

gonillluind p.1I:kulda gi.izel

Llli'LlJt-

durliigiiflden a~J1.tta Fanl' ttil1 Sinan nahLyesi mudi.ir-ii Kimil
Cide

teliaiiit,
eytam,

mo:ldan

ti)~lyaca.:dardlr. 1i1orhB.yhk
Bu aa'a Ay. ha'oi'al.a'r 'Ii;:il~. bir ~ay veritdli. u.rJirldosu lr:.parta,1I1ar l~inde

muz 1935 'll:a:r~hine kada:r 1300 ~ocug,a. yardlm etmi~tir. Blln~ardan 247 hasta ~ocuk ve anne gene}

Villi It::<lymaK:amr S<Jdrhlmiieyyet eylal'1'l, Oril:;al'leii e-!tri nufus mr:muru Al1
Konya memUfU

KOD'lLLklCira !II rbay
tol.UFllldlll1l

met tckaiit. sil ~u'Jes.i

tahriTat
Ahmc-t

mudii1ru bel ...rliye
t

15]ij t[lh

'$i.ikri.i: Crt:.1m.

Kua.r:akBy

e! m H.alkevi ell.
Bl.luin parta

RADYO
ANKAR
19 ]0 - l'ayy3rel:i.nin !fMlati I 9,40 ~ M.usi: i. Haydn.: Sonatc: pjyano: Ferhunde UlvJ 20. . ~!ntoroloji saat~ 20.10 ~ "~usik:i:

bak.1 mI~ VI! sagltdml'§tlll". Di~ bakIm e· vinde de 2'88 ~or;1!]gun dh,leri bakll.
5

merkezin

polildirtiklerinde

·kaiit.

bir bayram yaktt::a ve btitUn

eli: i jm1~ Sibi hep
~~nlik

h-

----~----------~--~~--------~~~~----~------------~----~~-~~~~~
pIlml~'tH'.
v D"'r.~ 1" rd'rill'.
'!loylrvte:f

buyuk onderimiz Atattirkiin ve Lozan baTJ§mm k:ahramam tsmet lnoniintin ve btitlin bijyijklrerLmi~ :lllil a.dlan s,aygI iIe .amld:r. Dgleden once yiizme y,an~~aJ'I ogLeden som"a da k3JYlk yan~lan yapIldr. Ayrrc3 Mersinirn biric'k

605, ~ocuk ve anne g,enel merkezin hanyola.nnda Ylk.1nnu:§!tu. Sut damlasmda her ,glin 1:54 'ltocuga 5,lit ver~1mi§ ve is gunde 1255 'Yocug,3, bedava sot dagIhlm[§tlt'. Yardlm i-;in ba§ vuran YoOksul12 ~ocuga para yardmn ya-

m I~ vc' sag[tllmI§1t~r.

Bolu"da s or
Bolu, 2' C'A.A) P,..ll.:ar

i!lii, adEna I\.tati.irk b.1!t'il:an vekm

lspartada

Aydll'1hlat" Aydm H.11kevi

Halkevi Ipnr:c:ul 1"1 Bolli Ve ,ilova. !po)'Cularl Ara!!imclia valrnlan futhol InBlr'l'!lrJia biT' r InYI ;Ie be . I'llhere kaldTlar. r:e'lec k pi'I!zar h .. kuliibler a~lf r 14k miy'e 'hir ma-c;

cunii

anda['ma
'll't

Dr. B. Nahz yazg31'l1 hi'!:' ~1'~iLk koydru, Bu ti:irrndc aydrl!'!hliC H. dln~ Ha~kevi yayTm komitesi'lllden B. Va.sba',kanr (; Ham~ v~ Hlp.a.rtahlar dU'iill dOl ,arbay.

kame

Saks,id6n

k>o,nseri: (seiljim.e palll'lijdn,l

Sakllofon: 20.31) .,
D:ii!Jn!

hk !iagl~mi!nl

n,

Nihat E'\C'ngin Piyano: Ulvi eemal
musilrili

lHalak:1 Manti kaf"jrh'ldl

yerd:iler.

K fHede

bU]l.IIilan

2'.0,50 • liabed!!f'

Tebika: 1]3

San ~lichelenin kita hI
'1 urk~'€yr: ~ev.r1ell: Nil 1lD1 IIAYDAR

";'l~al]:

Aks@1 MUNT

Sonra, hiddetii lliddetli. anlabnaga ba§· lad .. Noel gec.esi. gezmenlerin ~k oldugu Pia2.za di SpaJJJ.ya·dan ge~er-ken, Kits~in evi.nin kapl!SI onilnde, ilzeri fotografim.erie doll1l bir ma:Emm ba§Ulda~ Anna'ym gonnti~tii Kaa dm. incecik bir ses]e bag~ll'"Tyordu: - ' Gclini gi:kiin, ne guzel bir kadi.m resmi. son fiat) j ki liretn u~u amerik:ah. kadma bakm; boymmdaki , ci kerdanhgl. ba§Indaki drnas ~inesiyh~
bulunmaz
IiDU (I",

i~ip, bu rflsmi bir lirete satabi~ecegini soyl.iyordu. El~ilik, ,eski kadm hastalarnudan1 bLln·· ~ann babalann.dan; kocalanndan. yavukhl1armdan, bu isk.mdaldan igrendikh:rini bi'ldiren kucak kucak mektub alnu:~tl. Roma~da ba~aymI ge~irdigi sH'ada, KI'OI;e caddesind • bir berber diikkinmda kan!i.mIn buyuk btr fotogl'afm:r goren bir f.-ansIzf klZgtl1~ ID.uktan C;;lldlrmm!j b~1' halde ge-lip' adresimi ~s~ ~.em~§ti; snnrdan gec,;erken beni diieUoya ~agn".acaktI. Eh;i. franSlZtn iyi bir ni~anc:! olmasml dinYQrdu~ 0 benim" rahat y.atagnnda olrniyecegi'mi her zaman soyleml§ degil , 1.... mLy d"
koUeksiyonculu,gu o1dugu

eUermnden g"elen her ~'eyi y,apacakla'fdlf. 0teki hastallilnm giuikten sonra kabineme gin~n bitkin halH bir ailarm hat[rladm"l. Bir

I

Clkan kadtnlan, kuvv'edi bir diirbirde, mek i<;in kar~J ko~edeki ,evin birkaum
hI.mUSi1·?' Evet, oldl1gll..1nu
0

gozle-

l<Era-

kal1apeye 'kendini attTktan sam'a ba:na kart]· m 'Uzatml§tl., Ad, benim i!l;in kor'kun'itll ~ $ar1 V. Va~ington Longreirnov Perkins Ci.i.nyor.
Kcmdrusine yazml dermi~
o·ldugu1i1l1.

diirbinin ~ok kuvvctl; bi'l' durbin kOC2I:!H da bil~yordu. Sen Lu[ 'dekj e\,ln-

,old.ugum iki mektubla

gDn-

doktor Cenkins. bu diirbin yiiziinden den clkmak Iiiz'Ilmunu duymU'~tll1. Biliy,ol"muydu midesin· ki, ict!gi

bir ljey! .. seyre

"§u markizll1 dlunJ§unu ti~1irctll "

doyulur

Her ,fotograHnin

sa h~bini, boy Ieee adI ve

ani ile~ anl~tarak sall§a ~Lkannl'i clan Anna, biiyiik t,oren k1lJ:gl iIe, nia'§nlariyle, U''i ko~eli ~apkasiyle ve hil' :yanda ··M. ye, 'eski dostu C. B." soderiyle, butiin b\1 kadm £0togra£ileri arasmda bir bek'ii gibi duran, r,esmlg adamlardan birinin foto,grafis~ni yerIe §t ~nni~flri, Anna~ i§i kad m f otoir,alfil en

Ihtiy.ar Anna bugiio de Ri,a:zza di Spanya'da !fi~ek sartryo,r: -Eger ona ',otoiraHnizi arm.agan etmek istemezseni! kendis;nden bir buket ~ii;;ek ol!un satIn alabH~r'3in~z. 811 ramanda hayat ko~ay degild'ir 'Ie bahurz Anna'run i.ki gtijT.ijnde d'e perde vardrr. Gelelim h"astalara: bunlardan kurtulman.m ~aresi yokrur ve buna ka'11 bana bir yo) gostercceklere minn t beslel'im. Bo gill;' has· tal.lnR aylelerine mek1:-:ub yazaraJe: gelip Ion Ian g6tii:rmelerini rica e1:mek faydaslzdu. Bi.1tun yakrnla.n onbrdan bfklp 1Jsanml§lar dlr Vlt! yanm:E.zda kalmaJanm IRg1amaki~in

bim- telgrafa cevab vereme· d\ginden dolaYI DzUr dilediktelll sonrar. kal. kip bu:raya kadar geruerek: bana bir kere ,dlaha y.alvannagI daha dofru bulmu§'tu. Dih!:gimi hkrarladrm; Madam P'erkins Ciinyor'u y,a~n.IZ benim su·trma yii,l,c:l,emenin hakn'dr'k o~· dugunu ve artlk dayanacak: halim kalmadl· gm[ s<oyJedim. "Ben de dayanamly·orum,. I dedi. 0 b~r i!j' adamJ idi kt bu mese1eyi de b;r I i~ oJarak E:lenim1e konu!imaga gelmi§tL Pe·
I

lavd.anom\_lan

lemizlemek i,r;in] gece yal"tS~. iiI:;, kere 'Grand ot,ele c;agrdml~t[m? Mistr Perk ns kansrntn, doktor Lippincofla tali'1r~ttgl stra. .. da veronal kul1anml~ o·ft:hJgu.nu; bir kere claha ~agrrac:ak olurs3 sab8hl ~iinkil a1dqtT bu gibi zehirlerin I eklememi. mil':tal"lna her Evet. 'i.'ar-

\7akit dikkat ettigini
$eh~rde bir urn.ak

soyledi..
liar mqrdr?

~in .... erilme'k Uzer'ie lSend;k

gelir]nin

yal"1.SUlJ

bLil i'§le ya.t'rmaga
mesele'Si

hazlrdl,

BU'I1'Unbir para

oimadlgl[ ve dinlenmek ih'tiyac:m· da bulundugum cevabrnT verdim. BiHyor muydu ki kans't. ii~ aydanberi. orta bir heabla, b:ma gtinde Ut.;mektub go,ndef'iyor ve ge,eeJeri de teh:fonumu kesme,k zorunda kahy'oroilum? Biliy,tuTTmydu ki Roma~mn len Inz.] kfl~an atlarnn. beni k'Dvahyabilmek h;i'n
Siltlil'll

dl ve adr da T~br idi. Kafhn kendini. gel:;en ay, Santancdo kop,rlisiinrien T~br'e att:lI§ v,e ard['inra athy,an bir p!lJ1i:s~e l.curtardmlSh'. Koca!, buna luzum olmarhg;m [, kanslnm I;ok iyi yilzdUgunu, Nii)'opor'da, kf'ndini yanm aauen faz~a. su ustii ele tuttL!lgUnIl soyledikten SOllra. bir yerde bir hn£ta.daI 'iok ka.madlg. ic;:in bugun bU rand ote1dc bulunmakta olma.sma §a§m.akta oldugunu

ilave eu~.
I

:alml:§trr?' BHiyo'mu.'Iydllll

kT

evtme girip'

(Scnn

var)

,

.

. -..r:-~.~~-'-~"'., -. ..,..... ... "'- , . .'.

~.. •

'..... ~
.

... ~-.~.r.' ~..._,;.-r, _. • .,. ~.. ....

ie.

~-~.-

....

x. .... ..c. .. ...,~~'.

....

.

!.1

~

-

- -,'

.

.._.. ~_.'

.'

.If'.

....

""'.

--

'

• .,.

~.... :.t .,

.

_.

.

_

•,

ULUS
t:UmllLu·i., d i\1.·rkez Un
K. A~

Huukasmm 29 haziran
Lin SERMAY& IHT!YAT
L,AR: Duuhte
r~ne teY'fjkal"l

1935 vldiz.iycLi
Lila

l' \~(.

Gii

'11

·"1,Mu afaza Gellel '

0111

r-

; ilt!

j.

'.in
15.0UO.OOO',- l.Ol6.756.ti,1

An.m

kilflp.:,ram Ib.OJ5,Hlti

22.554.7 ()15,8 [

AK'tESU B A.NKNOl'.
en.sk, nakdl)'C' maddele· JO.6W ~bO
elilaki

lanltg. Istanbul abo alma komiyonuudan:
1 - Giim:riik Muhafaza teikitatJ i~in 4000 (jift Ask.er fotini kapall sarfla 22-'1-'935 pa.zartesi glinu aat 15 de eksiltmesi yapdacaktD'. 2 - Tasa.rlanml§ ·tutarl: 20,000 liradJr. 3 -Evgaf ve nUmunesi komlsyondadlr. EV'sail parnl.l verilebilir. 4· - h,tekmer % 1,5 muvakkat teminat olan 1500 lirahit vezne makbuzu veya banks mektubunu tli!!k:l~~ mektupJar.y1'e birliktoe sa at 14 de komisy,ona verrneler], (3:590-15'63)

SankDGlI Ufakhk

13.906.062,1Ht221,7! M'U HABIRLE.H: M LJ HABhu.EN: kBbU urbelH
lilIlO.71jl4,9J

TEDA'VO~ ... IEKJ D
ed~len

D,AHU.DKKI
TUrk 1ira ••

15'lU-I8 .••

Ktmulili!.111'1 (; 'Ie g ini::I hazlue

Li./UU!W'l ~KI A ItmB ~a.hvUi dSvh:h:1

toarahndan
liI;1kdiv .. H!UO!Uol,-nl a rak
10.000.0",U.1 ~I't 10

Altm: 'San k:ilograJn 4.~O1.301
1.230.572 •~4 1.42l.Jfl7.l'l

"aki

ted~VAt

Deruhu~ edilt'f1

b ki veal
Kilf11hgl lHavoC ten taDl~mli!n altm ." zlidillilifl ~erlil'!I[j k

EiAzlNE fAHVILJ.ERI: Deruhtt !dn~1IlI evr It, nakdivC' 'klr'.~ltl

1-2'7,08
.183.-~

1'1.

K3n~nul'l

I ,;'c; 6 ind

l'tvfl'\llI!lD 'bilr:in.t

maddele· tliraFlndBn
1CUHO.J 80,-

.ra'k.] l-edwy.M

148. I. cs. Hn.-

-

TUR' UHA.Sl V.lliI~l!Ih Vadel,1 DOVtZ
Vadl!'sh

M b:VDUA '"1:
lfi.i!S4.l:i 1,3 ) -.-1

Sultansuyu Harass
I

Dil·e), tii:rliigiinde'o':

M EVDUATL: Ii
Il.MtL7JiJ', .•V 71 Lijj!l'.,U 12 HO.439.1'1i 5lJo. T.lJ,Z98.63

'SENEDA.T

CUZDANl: ],ODO.OO".11.302.577.4] , .102.Si7.4~

Hu:lnr BOI'lGian Tie rI Sem=dat.
ESHAM V.1t 'fAHVr'.AT euz. DANt; ( Dforuhbt 'edUc" eVfaln na'~· A. (divenh, kill!'!I'ICr rs'l'lR'I'!II"I '01'11' ( tah.",Hn Utibuf 'kivme~le) B r 'Si~rbe ..t e!!i~am uc tllhvUt!I' VANSLAIl: A.ltrn
'e d6lo1'1.1 (benne

V'JlI'l

MUHTELHt

l

Kururnumueun 9I]S senesi Hayvan yem~eri ihtiYi31Cl alan 80,000 - ~oo.OI:mkilo yul2J~ 1500 - 2000 kile ba.kla S,o!') - 1000 kilo keten tuhumunun :n~6-93S tar-ihinden itibaren we on be, gun miidd,et1e 3~lk eksittmel'e konulmu", oldu.gunda.n uUp elanlarrn 11-'1~93S tarihine tesadUf eden pc:r~embe

.1
lO.49]ASll,40
4.5SQ.436.lS 35.150.921,6

gilnune kadar Hara rnerkezindekl kom-lsvl')nu muracaat etrneleri ilan elunur. (15'14)

mahsusuna 1-2712

26.687.30 J.OS1.902,lJ JJl84.SS!D •.i: 4 ..500.00(D.- 8.gIlU3~.4!'"
1

s
I~ ~----IlIknnto

III

'Tat-viii'

~uin~

H!SS-HUA ~l.AR
MUHTET.IP vEKUN

Adanada yeni ~stasyon civarmda N arh'ca mevkiin II: bulunan ve 'ternan 57915 metro murabbar arazi iiaerinde ka~J1 ve ~illasiler Fabri'ikasl namile mimi; Koza an barr , >I,;~viml.e VIC buhar dairesi, kazan daires I, 3 numarah diizel mo,tor dairesi, §~Hem~ dairesi, -;rr~~r d I· resi, platfDMn3 1-2' dizel motorl er datresi, buhar kaz I'Ll dairest, biderfik .,;:igit anbari, !;igit anb ... r, balye r anb.ln, ternlalerne pa~d ve prese daireleri, malaeme anban, libu anbarr, etomebil garajl, I·d.itli.i anbarr, miiberrit su dep ;:011. milberrit kuyusu, tamirhanelee. ceaber a:nban, tahta kurutrna dairesi, yallhane]er, l No. pavy on (fen muduru hanesi}, 2 No. pavyon (sevk rnemuru hanest): 3 No. pavyon (tam~rat amiri hanesi), 4 'Nc'. pavyon (Ustab.a~t uanesi), arnele hel'ihn. Sill motoru dairesi, su deposu binalarrndan rniitesekki] i.;inde buhman ve Iabrlkamn kuvvei rnuharrikesini te§kil eden 1-2-3 numar;ah atlas markah beheri 150 b-eygirlik u'Sj adet dlzel motoru, ,rr!trr mak·nderi. -tif1eJ1lC: rnakinelerf, lemizl,eme !Ie prese maklnetert, vanti1atOrler. umumi transrnlsyon, kU[cl1 makinder, pamuk plI'esesi. nemleme aleti, kantar, ki.i.di.i kt1."TlD.a'FH, su depo:su, buhar kazanr, demirhane makineh!'ri~ marangoehane, enakineleri, plat, ~m;ularfi plat ~In;rrlan"tn kuvvei muhallTekesi, lokomobi~, Roller ghl atelyesi. yedek alit edevattan ibaret ,,."cPamuk: ve Nebat; vag-mal' Sanayi' Turk Alilonim

'Z59.29a.0

305.j"

2 mart

n.u t:uiblnden

ltd.lJlfn:

hadrH

~

5 I/l - AltlM ~herine

""' .. ns

r

r~ l/oi;

i tanbltl Z· aut Baltl~.a. IudOI

fa rl

:

is a )01 srhhi uesses e...arturna ve eksiltme komisyonundan:
Hastanesi l(_;in (60,000) bezl olbapdakl ntirnune ve sarmames~ vechite ve kapah 'Zoarfusul iyle ekailtmeye konmujtur. 1 - Eksiltme i§i~ Cagaloglunda saghk direk orli..igii blnasmdakl kornisyonda yaprlacaktrr. 2 - Eksiltrne giinu 2'4 remmue 935 iiarjamba gunU sa-at 14,30 cLlr. .3 - Tahrnini £ian: Beher metresi 32kuru§tur. 4· - MUivakkat garanti.~ 144D liradlf. 5 - Sartnamesi bed,elslz ol,arak Hastane-den a~mabilir .. Niirnune gOriUebilir. 6 - lsteklikrin cari seneye aid Ticaret mlIa~1 vesikasi~rle bu i§c yete-Ii muvakkat garanti makbuz ve)'a Banka mektuplariyle: betH saattan on,ee komLsy.ona rniilracaattlan.
Baklrkoy Akliye metre yerli amerikan

...

Adanada eski istasyon civarmda Zincirli rnevkiinde .eman 45013.3250 metre murabbas arazi iiaerinde Idiin Bel"ika fab:rik.a.sl namile maruf : Makine dalresl, milberrit dairesi, kaaan daieesi, rskarta daires], ~m;;lr ve temizleme dalresi, ~ifleme dairest, hal1a~ dairesi, iulama ve pa~SJm dairesl, ~igit anban, ko:za mag-azasr, prese daire51~, koza magaiza~Hrnalzerne anbar.m, petrol VI bel1LZin magazasl. atelye'~e-["~ hali, otomobH garajI ve au:ly'esi, miidiiriyet binasm, misafirhane, ustaba'§l bina~>I. miJduriyet ikamet binasI. ba§muhas'ebeci binasmdan ibaI"et ve il;inde bir add 3SD beygir kuvvetinde boUinc:ik m8lrka buhar maklnesi 'Ie iki adet kazaru, biT adet 2B:5beygir kuv .. vetinde Willia.ms markall bubar makin,esi, bir ad,et 50 beygir 'kuvl.1'etinde WiUiams. mark-all bubar'll kurup alektrojen. blf adet 20 be}~gir kuwetinde kamyon motoru vc 0 kudrette miitemadi cereyanh dinamo, benzin cihazl, 'rntubedendirme tesisatI. bihlmunl transmisyoll~ ':tm;rr makineleri, ~ineme makineleri 'Ie elya.fJn tozlanm almak i~ia makil1l.eIer, vant~]atoder, su dhazlan., yan.gm tesisatl. ~el'llber kesme ve de1me aletleri, tozlan naki[ vaS'ltalan, bUOmum mal'Zem-e lie yeci'ekler ve sair ,a~atI edevatl bulunan we pamlJk lie nebati Y3.g1ar nnayii Turk Anonim $irketinin mah )hm:

ve Asabiye

I

§irketinln:

(305i2!1566)
~I~~IL~.~,.
~ II
I!'!

1-2729
Sef,-,C!ti' fUnUli VlI'!rine ~"'kar

Bir 11Umarall
mikdan

~11"~11"

fabrmasl

lJ Y A N I S
...

'

'21

~

Istanbul 6 mel N oterlmgim:e tasd ik edilmi§ 30, 11. 931 tarih VI 15142 nutn.arah mukavele ile Pamuk 'WeNebat'i Vag-Iar Sanayii Turk Anonim $irketinin Bankamua olaf)

4iI

ene-dh dunnadan

clkmakta

resimli gazeteni'R Ankara"da tapevinlir. SeneUk aham! 10 lira.

ohm blll hahahk satt~ ver~ A K B A Ki.
SaVTS]

malam hon:unnu 10. 4. 935 tarihind~ gonderildigi

20 kl..!lrU$.

tId J1Umarah

~lr~lr

fabril{8SI

Istanbul Ziraat Bank,a.sllldan:

Bankamlza 3~. 1. 931 tarihinde vadlesi biten yed] klt"a senetle bor~hl buh.man Pamuk ve Nebati V'ag~ar Sanayii Turk ArJlOnim ~irketine bu borcu odemesi ic;in yaz:rJan ve gonderildlii kayden miisbetm, 4. '935 tarihli ihbaJrname Uzer:ne de tesviye etmemi§ oldugund.an i~hu borcu.n ihale tarihine kadar 0/0' 9 faiz ve 10 31komusyon. sigorta ucrUm~ ml1ame1e vergiSl, avukat licreti ve sair bilimum masarifi-

S- t Ilk ev
·rnara.b fabrika.sI dahiHrtde mesken. o]:ar.ak kuUaatman ~i.. menta bloktan. ~n.§aedilmi~ st.kill: odalr ev. Istanbul 6 Ulel[ N'oter] igince tasdik edilmi§ 9. I Dl.9 31 tariih ve 15142 numarah: \Ie Beyoglu 4 uncil Noterligince tas!'" dik edilmi§l U. 2. 933 talrih ve 640/33 nnmar,ah mukavelelerie Pamuk we N ebati Yaglar Sanayii TUk Anonim !,Sirketinin BankamIza olan. mi'kdarr malUm borcunu 10. 4. 935 tarih.inde gonderildigi kayden mi.lsbet ihbarname uzerine: de tesviye etmem~~ oldugundalll \~bu bllrcun ihcde tar; hjne kadar % 9 fai.:z ve 0/11) 3 komUsvon. sig-a,rta iicret'i. besap mas:ra.fl. nakli nuklJ1i:, H'1uamel e ve'l"gisi. ,avukat ~creti ve sa.ir biHJ1TIum masariRe birlikte Eahsil i i~in bu bor~ ml,lka, bili.rndle Bankamnm ipotekli o~up yukarda cins v& sair ev~ safI ve mustemilatl yazdI Adana Tapu MiidiirlUguniin 2. 4. 930 tarih ve 87 numarah tapu senedi1e ~irketin tasar:rufu altmela b1.f1.unan 'Ie 2280 numa,rah kanuna tevfikan u~yeminli ehli vukuF tararmdan 8000 1ira kIymet takt!ir 011.man me.zkGr ev, 159? num~rah Zirlillat BCinkas~ kcmunu hUkUmloe:ri clai:resinde 10. 7. 935 tarihlnden itibaren bir bucuk ay miiddetle acrkartttrmava ~[karllmI~tT1r. Muv,akka.t i1!udesi 26. 8. 935 tarihine mtisadi f pazartesi gtiniil S3aJt 2 de tstanbuW Ziraat Baf'll{a~mrla Y3p~hu=al(tw.
1

iizerine de: tesviye etmemi~ 01dui;undan i§bu bo,rcun ihale tarihim! kadar 70 9 ra.iz ve ,,, J k:omtisyon, sig,orta, ucreti, hesap masrah. nakli nukut. muamele vergisi.. avuikat ticreti ve 5iilir bilumum. masrafla hirlikte tahsi1i i~illbtl borg mukabiHnde Bankarrnza ipo."tekl1 o11lp yrakarda. budut. cln'S \pe sa,r C!:vsah ve. mU§itemi ..

kayden miispet ihbamame

Adal1ada. Yeni istasyon civarmda Narhes mevkii:nde ki.n Ziraat Bankasrna birind derecc 'Ie sIrada ipotekli bu.~ munan $inasi~er fabrUtasl. namile marnE Pam uk ve Nebati Yag-lar San.1yii Tiirk Anm1lm $irketin~n -mah: Qlan 1 nu·

titl yaZlh Adan.CI TaplJ Mildurliii;i..iniin 22. 9. g29 tarih 64 numaliah ta'pu senedi1e ~irketin tasarrufu altmda bulunan ve 2280 num:arah kanuna tC'IIfikan u~yeminli ehli wku£

Ie birliktetahsili i~[n bu bo~ muk:abjlinde Bankamu<J ipotekli o]up yukarda hudut, cins ve sair evsaf~. ve mu§temiIan y~ Adana TapLll MtidUr~.iigiiniin nisan 9,31) tanh 137 numarall: tapu senedile ~irketin tas;]r-rufu altmda bulunan ve 22801 nll'm.3rah: kanun mucibince ii,t; y,eminli chlj vukuf ta& raftndan cern'an 107.500 lira k'ymet takdir lOhman mezE kul!" rabrika 1697 numarah Ziraat Bank,as~ kanununun hukfrim1eri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden i tib.?lren bir bucuk ay mHddetl~ a~d{ arttlrmaya ,\rkarr1rJ1[~t~r. Muv;ak!<at iha.lesi 26. 8 935 urihine miisar1if [1a!zartesi gURU saat 2 de 1stanbul Ziraat Bankasmcla yapdacaktrr. Teminat oak est 0/., 7,5 duro Sratname Adana Ziraat

taraf.rndlan ,cem"an 72.000 lira kq'11let takdir Dlunan mcz,... klilr Iabrika 1697 numarah .Ziraat BankaSl kanununUIII hukiimler; dai'resrunde Ul. 7. 935 tarih~nden itLbaren bill" bU'iuk ay muddet'le a"ilk art.um.aya l:;tkan~mt,m. Muvakkat ihal~ si 2,6. 8. 93·5 tarihine musadif paz:lrtesi gunu saa·t l de h... tanbum Ziraat Bankasmda yapdacaktw.

Teminat ak~esi

§.artname Galata.da. kaln Bankamtz. Adana, Mersin Ankara Z;raat Bankalan kapdanna a'Sdmn~tlr. (1584)
1-2727 ANKARA ASLtYE BtRtNCt HU KUK M A HKE·

'0

7,5 dir.

MEStNDEN:
Ankara

daarabac[ Z~yaya:

b~l~diyesi B.ah~alaf ml.idLirlugunde bi31h~IVa1\ 'lie !ncesll. Ahmet aganl['l home inde sakill kO.ila.nh Abdi.Haziz. oflu

GaJatada
Bankalan

kain BankamIz, Ankara, Mersin, kapIlanna asdmlCjtJr. 0584), 1-2726

Karlnltl An'karannli Samanpollurmd,1 YagcJlar sorcagmda 26 1'];' marah hanede Eminl',; ta.rahndan aleyhinize illl;fl<lTl ihtar davaslnlllll muhakme!l:i 215.6,1935 ;.anamba sOiat lot Ankara as.liyt' bidnci hLIlc'l.1fir milhkemesinde dUTu~ma icra. ed:ilecegi:n; hilvi An'karada ~.k~fI U~~!I gai':ett''!ih~ illn
gelmcdiginizde'R

imar M"" ( ii ']U,- ""tlden:
Musa ~ey mahaUesimle §ehit Murat sokagmda 245 ada 'Il parsel nlJmarah yuz lira klymeti muhammenemi hanenin enkazr 28-7-935 azar gi.1II1ii saat ,on be§c e lhale edilmel iizc e a:rtrrmaya crkarr]ml~tlr. Ta!ipler-in lma.r Miidilrlugunde mtitesekki1 komisyona

edilmi§o ve yapdan

ilamL i.i:lerine hulc'lH:

mnh H:t'me.ye
ll'l;;lhkemelel ~

'I-la1<:kmu:da

mahkcrne

lJJ:Siu]

mtiracaatlan.

0577)

1.-2728

.

at'tcesi 0/,., 7.S du'!". ~artn"Jme G('!I~tada k;Hn Bankamtzla, Adana. Mersifl, Ankara Ziraat Ba!IJKalan kap:dann asrr1mrsur. (1584) Teminat

1-2725

kanufil1oJ."un 461 il'l.cl madct'si mucibince glV~p k;)ran t~'_"11~ i i'llII!' "'II:: dUl"u~m nm l.'i.7.19.H pazart~~ii saat 14 lali.kine !.Ie arni '!aman{la dol §aMt istimarm kllr<llf vcd.lmi, O]C;hilgui'ldan melleu!' gun ve sa,;1I'c Ankara asliye birind 'h!olko.k ma'Mcemesin~ gelmfn;l ve: ahLlt mo.,. s.addak bit v!!'kjl gond~rm nl:l! ahL Ukdl:l'd~ g1V~bmI7{~.1 O'Il..dl;1k"'. 'M~yt= dl!'vam oh.lnaea~ C'Wnp kalt".ul makam.lliUi Itaim Q rwd.. ih:re keyfiyet tebl.iC ohmut". a""",,::!i':l

-~

..
.. r

..~........
I

a-,

'/:

.
.

_........

-

,

.-

..... . .
'
----

'".

..

_-

YIFA.

7

Ankara Levazrm Amirligi Satm
a Komi. yon 1J ilanlarl
t
1_ Halde

,Askeri Fabrikalar
I LA

Urnum Miidilrltigii

V aliligin den:
icart altmda ikcn bu ke.! bop)nlan Necatlbey rnektebi bitisigind.elU hususi idareye aid . 'iF rna 936 sonuaa kadar kirava veri1eceluir .. thale 8 temmU2 935 pazartesi gu'Ilu saat 15 de willy daimi enclimeninde Ik arttuma uretiyle y acakb yhk mul1ammCl'l kira b eli 3S liradU'. tsteldilerin 30 lirall· mu .ak.kat teminat m.a.k.bu.z ey. rnektubla ihaJe giiniiode daimi enCWnene! gelmeleri. $eraiii anlamak istiyen1um her gii.n muhasaei h iyey
misracaatlaer ibm olunue, (1561) 1""""",,2695

Satin Alma Komisyonu
N

ilanlarl

Bay tar due.ktorliigUnUn

LA
dilk kin 3,1.5JI3fi gU.nililc ka-

39-21 Dumarul

d

at' 2: _

a~lk arnrma ue kir-aya vertlecektir. . Muhamm~n ( ) senelik Idl'B bedeli (480) ItradlT. 3 - Muv;.kkat teminat (36) lira.drr. 4 ~ $3rtoamesini gonnek ;stiyel\ler h~l'gtin muha-

sebeye gelebilirler-. ."" . ' _ 5 _ Ihale 15_7.1935 pazartesl gunu saar on. be§te arnr ap Iacaktrr. (1541) a He ekailtme Komisyonunda m .. 1-2671
Beyri.ii~bab garnisenu icin yUz yirmi be§ bin kilo fabrika unu kapalr zarlla ahnacaktrr. . 1_

5400 iii 8000 KILO BIG-IR ETI T hmin edilen bedef (1840~ lirtl ahUl yukaJ"l a mUn}an ve eins] yanb et askerl fabrikabr umum mudiirHigu satIn alma komisYQ:tiLllnea 1) temmu.z , 935 taribind e peryemb-: giinu saat 15 de li1 Ill: eksiltfl'U~ ihe ihale edt1ecelrtir. $artarne parasra ohl'r.ak '1nrmisvondan venlir, Taliplerin movakkat tem;'lat ohm (138) llra ve 24'90 numarah kanunan 2 v 3. addelerindeki vesaikle ml:zkirr grin ve saatt Ito· rm ena muracaatla". (14J 3) 1-2625

atn a a

LAN

r LAN
500 400 ila 7!(l[), kilo Kabak

2 ~ EksiJtmesL 4 temmuz 935 tarihine mri.is.adifpeqembe gii:rtti saat onda yapIlacaktui". • 3 _ Muhammen bede j 22500 lira. olup muvakkat ternmab 1687 ira 75 kuru~tur. ,. 4- Taliplerin t~minatlan ile birlikte muay~en gun ve yonwDUZ3 saa te aala malQrnat alma k iciI he gun 1'1;0 1 er ., -. .. Ian. (1,13·4) 1- 2497 muracaat ...
lLAN

ita

600

kBo

T'are hsutva
Patlrcan hpanak

Mrkez serorn rniies esesi la;m a~1 ve 'Serum teeri.1 lerin..o de k:tt1lanJlmu Iizere a~grda eins ve miktarlarr yazdI te~

600 ilS 400 ila
300
20

ila

ila

Ta ila

ila

BOO, ki10 gCm kilo 400 kilo 300 kilo 3D!) kilo 500 kilo

rube hayvanlar. pazarltk sur ·1e sarm almacaktrr. 'Sera1" ogrenmck lstl}'en'er laboratuv3rlar mudilrlu'"' ve ekail ._
meye ireee
OD

Semiz otu Tal haltla
D mates fi ana
P1T3SEI

lerin de 5 obn

'1 -

935 tarihinc:

-"I!:

usadi£

guni..i saat A1t 15(J lOO
100 200

beste Z'raat V~ka.let'i muhasebe
komi yona gelmeleri,

mO·dtirr·i-n
14 .'3

cu

II

..

de toplauaeak

BOO kiln

. "p T fmlZ Iik CO",f arabalari icin 3S kalem malzeme 15.1.935 • • • •• :I.. pasartesi gunu saat. 1.5 de Levazrrn D'.u-ek")"'ku· daires ntor .. .r. T ahp I erin k ormsyo !lumUZILIL rnu. . ' de pazarhkla ahnacak . rataatl (1546) 1--2670 tLA 160 bin ilo sIt . tinia ilin gazeteler- mu.ayye.o, gtind~ gelmed~gi:nden tehir edilrnistir, Kapab sarfla ekslh:mesl 20 temrnuz 1935 curnartesi giinii saat onda yapllacaknr. Isteklilerin yii zde yedi bu'Suk temina t makb~zu .. DIan. 1800 lkahk teminatlari Ile . omlaycnumuza tatil gU'Il.lenndcn
aada her giln rniiracaatlarr, (1591) -2739

30.0 kilo Ver etrnasi ;15 !OO kilo KamThahar Tahrnin edilen bedeti (654) lira: 01 an yukarda rnjkdart ve einsl Y~7J11 l:ip.h'1e ~c::kp-r; Iabrlkatar umurn ~ii~Ili'li'~ J"'_ satrn ar-na kornis -onnnes 11 1temmU7 1935 rarihinde e se f.' gUn'; saat 14 d c~l,ceksiltme ile ihal~. edil~. cektir. Sartnarne par::t!=:Tz ...lar ! knrnisvon 1"1 ver hr. TJliTi'l~ril1 rnu rakkat tf'm;n,1t otan (4) lira (91) kuru ve il?49 numarah ranun n 2 ve 3. n']:;ld"le-Ierindek· v saikle fir ciin ve sap-rtf': komic:;,rnna rniiracaat'larr (11j,~4)
b

ila

Kooay Rat yani bu)'uk beyaa fare Beyaz i'mihk f'are ,
T'avsan
12 91

30
azot Srhhat ve Ictrnai uavene t Ve aleti'SILt-ns Ankara mrntaka sr miicadele eis 1:' nden:
I - Anka:ra ,sltma miicadele mml..alta5J . 'In rnw.'1 men. bedeli (4545) lira ala e evsaf. sar e . de II. bulullan on he!;u kHoluk len~ke.lel' ici de o'uz ton ZDI ~Ik eksi1tme l]e ahn ca.k . 1h.a.la.i 1.eJ;u.w11.l.il:.U.4J. Ii~nci p3zi:'l.rhesi giil'!u saal 01'11 be~le Ankara rtrna miiea del e

1---2626

455 TO \I" KOKKOMQR{j Tahmin edilen bedeli (10944) lira ohm yukarda rnikdart ve cin i yazah malzerne asker!: abrikalar umum ~~diir-

t AN t;a aka ve civarmdaki blrlikler 'lhtiyacr ohm 123 bin kilo sIgn' etine verilen fiat makamca pahilll gOrUldii • gunden tekrar kapah zarUa iltmeye k ~mu§htr. B r LlOSWl fau 29 kuru tur.
thaI
am')
j

m.utanlrk

satin alma kumisyonunda yapilacaktrr, 11k terninatr 2aB fuadrr'. ~artnamesi I!H kuru§ m.ukabil; 'komuu.mhk satm alma ko ..
misyonundan satIn ah lir. Teklif metuplanru b;· belE

liigu satm alma komisyoeunca 18 temmuz 935 tarihmde p § rnbe giinu saat 15 de kapal zarf ile 'h~l~ edile~ekti.r. ~artname parasrz olarak komisyondan verllir'. Ta!.lplen~ ml1v:lkk.n temina t ohm (7~3) Ii ra (80) kurus!.! havltekhE mektuplanru me.zkilr glin(le sa t 14 de kadar komisyona
un;2 vt': 3. maddelcnnrle!ki ves~jkle mezkur gUn ve saatte ko I~yon- mtiT3caat1:an. (158'i) 1-2737 venncleri \'e kenclilerlnin de 2400 numarah kan

rjya,d;i bimnmda. r p,laeakhtr. 2 - MU\I'akk.llt lem;nat alc~esq ,uzd~
~etin ihale saatmdtm b!r

t 7,5) Dk,p l:tl i'b-

10 temmuz 935 ~a •
gi.i:nU
331 15 de

li saatten en az hi!' BClatev'eline kadar komiSJ,1ona ver
m·elerl (471) I2554

!!la' evvellnf! kad ...r ~ _ 11'1t aklia'iaFlirll veya bank. mek:tuplanm uygun ureUe Srtma cadelesi muhasibligine vl!rnu!leri ii.Zlmd IF.

u-

ko-

200 TON nOK1)M KO'U Tabmin edilen bedeU (S4CO) ~ira alan yukarda mikdan v'c dns~ yazzh malzeme aSKer! bbrika]ar umum mudiirHig~
a'tln alma komisyoE'llmca IS temmuz 93.5 tanh inde peJ"§embe glinu saatS de kapab :zad i~e ;h.de edil'e'l;d<tir. §artr'ilame parasIZ olarak komisyondan veri liir.Taliplerin muvak-

3 ~ Ahnacak mazot

_ ,arlnames'n, f15JS)

Or

anla.·
. dam idir.

milk i.;in Illma mi.icadele T,yuet~l1e .m\irar:aal

1-2659

kara belediye reisligi • anla
BIL1T
(;

I

kat
yapttnla-

Kanacada demiT i§lerine ait onarmaJa tIr. KeJi.i ak~i.SJ (181 J a (1) 1II"U§tur.

1-

:2 - Kqif ye kijldlarmJ gmmek. i~~ baytar DirektOrliig i.inegelinu Htir. J - Usten:nr ~1 ..93S tarihine' rast1a.yan cumartesi giliJ.ti t (10) d Baytar Dire iklutii odasmda a~ik eks"June i1eyaptJnlacaktlr. 4 ,~ Egret· tutak ak: (140) lira (50) kUTU mr. ( 44B)
1-252'5

kur iinde sa.at 14 de kadat' konlisyona diJecinin eo2 90 umarah tanunun 2 \,1 3. vesaikJe me:r.kfir giio \Ie saatte komisyona (l S86), 47B6 TON LAVAMARlN

eminat ola..n (405) 1iraYl havi teklif mekmplanm me~rmel ri ve ken·
madite crindeki

miiracaatlan. 1-2738

KOMON1J
URO

178,5 TON KRlPLE

KOOstilinlriik Zeis ~er~evc ve pWlktal carnian i1e Revu ve

Cizre garnlzonunllD ene1lk. ibtiyaCl oian 179421 kill1 unun kapah zan ile 11-'5-935 giinii yapdacAk behu kil05U 12 kurn~ 7 antim uzennden tesbit ve ko1ordu K. Arzedll~ mi;$se de mezkUr komutanhkl,i8 btl fiat paba gorlildu .. iunden kapah zarE llsuHyle 1 S-7-9'35 gilnu saat 10 rla iru. .. lesi takarrik etmi.$tir, TaHplerln mezkUt gUn ve saatta yUzde yedi bu~uk 'teminat ak~eleriylr komhyonda ham. buJunmalan ~Ian OlIlDW'. (3C7B/lSH) 1=2630

1167 jnci adanm '22 veo1325 ind adanm 2 parseneri j~inde iUYIllu. Bel,ediye m,ali 53 vC 77.5 metre roll .. Tabbru arsa fazlasl on De.§ gim rnuddttI; a~ artmnaya onulm~tur. Muhammen bedelleri i.ki§el' W-adJr. T lip 0lanlann B temmuz 1935 l!I'§embe giinu saa ,on a Resall . leri 17't' torlugHne miir tlan il.in olunDI'. (1592)
y enr~ehlrde

1~2740

Tahmilll editeD bedeli (647 1) lira Ohl~ yukarda mikdan ve ems; ya2flt malzem 3skcri Jabrik,alar 111murn miidurliiii.i satmalma kcmUsyonUDca 115 terrt'muz' 93.5 tarihinde sab gUnu saat ! IS de k.apal zarf ile male rdilecektir. $artname (3) 1;Fa (24), kurq mukabjHnde

a
I-

un

I

.. •

Omega s"aUandlr. Bankalar caddesi RIZAGOZLOK~U 1-2702 'Tel ~ 3025

Fr ki.kme.

SIZca

ders
VI"

m~k1~in pl'atik
M","'trd'if

i'ra1'llSlZCa. li'91iln c;.abwk ogren ..
u ul He mil·

Erl)aa: ~arbaybgmdan~
Er-baa'da yaplla.cak fenni rnubaha .arihinden ·tilbaren 20 gUn miiddctle a~l
1-

veriHr. Ta];pler~n muvak'kat teminat 0komisyonrlilfll

binam 21 ~gS ksiltmeye ko-t

Dultnu§tur.

245 lira

K. if tutan

6059 lira 40 kuru!1 muakk

t

inat

3 ~ Plan! ke~ifna.me. hususi ve lenni Iju-marn,e Ornek .. l n Erbaa :ljarbayhgmdan verile<;ek ve istiyenlerin adresi"
Bf

gOnderilecekti'r. 4 ~ thale 12 temmU2 g~S &all giinii Baat 15 de Beled'j ..

~ encumeninde yapdalcaktlr. 5 - lsteldilcrm Erbaa bay Igrna mUracaat etmeleri alan olunur. (157]) 1........ 2715

Ian (4485,) ira (8.5) kuro$u havi te '·f atek'tu 13nru Inez Qr giimie aat 14 e adar kDmisyona ve el _.: ve ken ilerinin de 2'490 numara1J .k.a.nunun 2 ve 3. madde~erinde'ki vesa;kte' meddir gUn we saatta komi syonl mUT'3,caa,1an. (1555 1-2692
1)

biT fnflS11 muaJHm tn s:l,iratlii 'I'e i t:iladeli mdal E:ranHrzca lisan ogrrlil'. Muhakkak ~lulerne. Fran: 12ca og~nmek vC'Y'3i erl ek i - !Iller bu i adrese iHauat et i Jer; Po:s.tane ndde ... te~c. m.:u: SO No.
~I'k.

~ gunu .saat 15 de ihalesi icra e~il. (!:g; evvelc.e ]Ian ediJen Samsuu Elektrik "Ie 5U Fabri ]annm hir !enl:Jik ihtlyacl alan az 325. I:D~ok 315 ton mazot tafp ~rkrnadlgmdan miirrakasa ve evsafl lenni sarmame'Si d ·resinde den k a.h zarl wmliyl ill!:rDe e kOl'lulmll UI".• 2 -- Th..a.le 24-7-gI35 g" Un - l"astJay am giiTJil saat Dnhe§:te beJoo' e _ Iciimen' de}'3 ]aeakn. 3,~ fstckWer u w" . on vereceklen teklif mektup~ larmt mU8YyUl saattal1ir Mat eV't'e~ eru::ti en ['ti'S]i~int
makb'[lz mukab:ilinde 1Ier.mc1idirler, -

24-ti-935 giin!emecTn'e casthlY.EIin palan

l-Z732

4 ......E siJb"neye i~tirak edecek ~irketLl:r"2 90 kanunun 3 Ul'!!ci.iJ maddesinin A ve B fda-alar a gOTe estkal nm gas ennek merburiyetif'ldedirle.r . 5 ._.. l§bu ma:!c,tun muh en bed~~i ntuz: ii~ bjn, .. yiiz yetmi~ be~ liradrr. Muvakkat temina 2503 liradu-. BllJ teminat ihah~del1 eve) bankaya j'ab1'll.m.I$ olacaktu'6 ....... artnamenin $ i;megi bedel.si~ \~ri.lir. (1512)
1-2'714

ANKARA BIR' SINUAN:

(I tCRA-

ZAyl
-. ibiimI ld)bet6:m.
Q) met'imtli

E

Ell iltmeye konulan i

"nl

yapt IrdJ tm::ul:afl, Ibb~ayan Abdurr,ahm·OIfi

ltf-jy

.p in
I:

K allk
I~I k Jar

artl an

hiliklni ),oli::wr:.

k:dnC' lo.7.JM5 ~" II"IDID Dil aytlj lIP t V~ .mIilJ.iihl 1It"tH'fitaj'D ~tk.an laa'1rt1r.

~!!rin~a'h1 rnahaU.iJ"ld k:i mc.mura
mill': 'UaUulL. 1~4J

cacldesind'e. Suo E,lektrik ve bay::! gazma bavi ~ ir ha.UiJ bk banyooan i\Jar,ct mustakil bir caire I lk art rma ile ki.-aya verilecektir. 1hal esi. 8-7-9'35 pazartesi gYnu Baa't. II de yap'Jlacakttr. '. ekLileTtn, ihaJe giinilne kadar yii:::: ljra dipozito pM:aRlyl hiM karnlZ muameHit mtid~liigiine ve ilain:l'i gcnnek ;"";.1 de 3p1rllman kapJclS.nu mUTacaaUan. (1570) 1-2'116

nlamak
IIIIU]B.b,

Yl'.lCa

IQU

lan, luJ.c:. laloD.I' p·yaBO. dQ, IB ~ ane le.Jll1.lI!lIt:J1. ha· II :e aue ilab~ILtrr. TelefDH

bi~NO'.

c

Ko,fifor]u VII! - i1e )'anrnm. u• ada Vi:"ni ebir :Szhhi)!~ S(J11 A,

OLE
hind

ve

hr.
1-273]

7

1--2121

aatm3 ltadar - 490 1714 Urahk muva kat temmatr t Ba as.ma yatrra-atk a~acagl makbn.r.u \: yZI mtlitl'ber hanl(d mek 1,;1h 1n11 Vii kapw teklif_u.1me.si i ~'Ir~kij \If elll;. J!t '!l s;t"'dlaf'lnJ 'hI" apal1 7.:nrfa '!:ttyarall m.aklruz k.1r-Jb~m tJ .. ~ 'rUa "I, , h mel eri rlUj'urIl1ur". (157 J 1~2" I"
(lIFe

i~m her -, -kama yanh -h1l1e

tf:aiye Ga:rajl inia51 k~ e konu~mu~rur. Ihal'i!'S;, 15 1.~ at 1. 5 e d tY-I! satonunda Y~'" e e l'rojelerin " 114 'kUTU1 ritir .. t e'ldi .. un ~"liln ~ _.. V'I: s3i3Jhnda Be.
-danmda
1

Ul.U:!a

J T' MMUZ 19354;AK~

os ~n
. :B •

,aau

n se tw. nm h tl-eHf
mtilil8,k.:aSaS~rt

151

~.tir i_ at-I ka:palr 71afl 1.1 ILn;CIoII.~_uya T r:rinu§t[L _akasa 11. 7. 935 per~en ..be g-iinil saat on bt:l:;t-e

s Y . IJ.'-'talip ~I.i ul.i.·yt y~~

I

uclaf,aa V -&1

iti

Sa tm Alala

rH.
Cemiy,erimtze

n11

Kl
tLA

_·lIt ilLi.Rla·n:
hAth tiyele N edilen
Ut!it'l

yeti• hu n 1"t,~ln(]an:~
~

Ui.!IiI' i ku u u

derniryoll ar insaat dairesindekj - "It sa komi~,onUl1da yaprlacaknr. '2 - Bu insaann muhammeu hedeli 1.1:10'.000 liradrc, 3 - Muvakkilll temlnatr 9250 liradrr. 4 - Inssaem bedeli sitiiasyon]aT mucihince pe~in 011.' t. k te v iye edilecektir. • SIJ. ekailtmeye ginn k i tiyenler teklif n ktub }a[;jyl'e eksi trne ~af"tnamcsindeki yazlh evraks v 2490 rna ah kanur da g,i;i.sterii 'I air evrakr miinekasa saa .. den bir saat evelii e kadar nurnaralr makbuz rrrukanide 1 ;tezkur daireye verrnisolmalrdrrter. 6 ---- Bu i§e .lilt muuakasa evrakr sekiz lira. mukebllinl.ik demi'ryollar- insaat daieesind ~n tedari k olunahi ljr. (1445) 1--2575
'a 19i1a
!!!!!i' _ ~
JI

1i a Ol3~ ]40 ton ekmekl ik un kapali zarfla eksiltmeye kcnulrnus tur. Ihalesi l~ temmuz '935 perrembe gunu saat IS te 17.:mirde Bornuvada AS. SA. AL. KO. da yaprlaeakne, tU( ternjnat 136,5 Iiradrr, ~a.rt"amesinj gormel( istiyenler her giiln 'lie eksiltmeye girecekter tcminar mektub veya makbuzlariyle ticaret odasi vesikasiyle hid ikte tekl if IT'Iektublarrm ihale saatlnden en z bir saat evel Bornuvada
satm alma Ko, na vermeleri .. (15.11) 1-2678

t{;.mif" intaal ]~in tahrnin

H!:.m:m

lar tercih edilmetidir. Cem'i et '1c:~ikl!lllllllifMld I 'Ff ecegl ilzere UStA v~ya ~~i 0181 ak kaYlt cl"U1mifj Dim 'Ida hurt dikkat edilmesi ve Iiatlarm IJCUll1u!UIl3 ald fUpta i yarl r· rrlacak ve ehli sramlm[yacak n~ur!uli;eride gel!!',;' . uygun suz hallerden Ccm~yet hit;; hir gGna n'lleluE", er Icl'lml~ erlemiyecegilli beyan eder, 1-2709 111{O1"O
Belediye

~al·hayl1-;'ndan:
hududu

tLAN ~ - MiHeahhid ham ye hesi\bunl 50 griiJIm :radyu,rP z.iyadar' boyaa!l;lk: eksiltmE! He almacaktn-, 2: - T,ahmin edilen bedel 2.200 ~iradlr. 3 - ~artnamei!l!in; gi:i:rme'k 'Ve a.lmak ~!ltiyen1er~A her gun e'ksiltme'sine l!!iirecekh:rtR 2490 sllylll: kBllunun 2. 3 uneli mddelerinde yazlllllrll, ,r dahilinde v 187 lira 50 kuru!! ~ minat mekt.ubi.v~'e birl~kt 10. i. 935 liar, mba. gu. niil at 11 de M. M. V. 'Ul a!ma komls)"onunil nliira~aatl fl. (1462)' ] - 2558
[LAN ErZLm:an
I

ahitinrle biitiin hinalarla ~okakllan talnlan Ievhalarm hir kJ:lm haBe tsrefurdan erlerinrlen <;;dtarJldrl!l veya tahr ip nlunduau ~OlrH1mrl'.: iir. Bu gihi hareketlere cur'et ed nlerle hlnalarmda nurnara levhasr h~

HARITA VE PLAN .l~LERI. ETOO· Mesh. LER APLIKASYON,
R NGI, NIVELMAN~

miti,leh,

.-I
SI!"

~unmad1;gl
ed~rnecelderi

halde

B.elediTyeye haber

vermlyenlerin
1-2717

reez rve

• II! 'I'!I

ibm 01UIIl1Iur. (lS6g)

PROJE.

N~-

F. HAEUSLE.R
nip~omah
.~

SONDAJ

..

IIi:LERI
~

PtQUE1"'AJ.

0 od'e'

I

An ara Yiilt. el Ziraal R 1,101"' iigiind -11:
Ankara
I
~

n~tttU.

11

Yiiklek

Z,'raat En 'tiliisunun

Ist nhlJ.] .• Galata i335 . Po ta kuussu "~
",.

..

'.

'.~.~

~y;
I
1

,'iIii!.~

'.

lie 100-120 mUltahd@m;ninin )'15 936 tarihine kad.;,1I" .BLah"

o~te

,315, 425 b.llthf';' 12..7, 935 tiLrih~nden 31 m .
ve
Blkltdm

y~mekler'

pd,·

Evkaf Iii

u

rlii_giit den;

kltaa.t] i~;LlSD.m:W ~ kilo fabri ka urvu kap,ah zarl~a eksU meye konulml §blI.

Dc,,' lei Oem il')~onun 'we l.imanlarl Sullml,lnlBl
Knmj_ ~'onn

Uiflllal"l

Evk-alfa ai.t Ulu kapu, kiiliUk kapu Etimes'ue Bas mil . evkilerinde bulunan dlikkin baraka Iurun hamam ta rIa ile PoJath kaz:asmdaki muhatli ,~iftligine evvelce kon~n lUuhammen kiralar bu del,a indirilmi§ ve yeniden on gi.in ..-riiddeHe a~lk a.rt!rmay,a konmu.~ ve taisUath: Han belerli ye ile dairedeki ilan tahta~arma yapl~tITI1ml~t~r. !halesi 4-'-935 persembe giinil saal on be$tcdi:r. Tutmak istivenlerin yuzde yedi bu-;uk temillad.uiyle bi:rlikh: Evkaf Mudiirlugtine' gelmel,eri ilan ohmW'. 1-2614

thaI esi 9 temmuz 935 sail giiniJ saat IS dedir, Ml1h<JJm· men bedeline g,are ~cm~· nat ~87 rr,atdu·. Sartname!\~· nl gorme k it';i rru her gun ve eksiltmeye girece!rler terninadariym - birlikte teldU mektuplanm ;ha~e saatmdan 'en ;:tz bir saM evve1 Er· dncan'da Tijmen satm a'l· ma Ko. n vermeh::rl P472)

me

jLAN Muhammen bede~j 35262 J ira olan muhtellf ebl'aUa me§e keresre 12 tf!f11.U!IUZ 1935 cuma guniil saat [5,30 da kapah zalr( usulu ile Ankarada tdare binasmd.a Sijtm ahn:acakt~r. Bu i~e girmek istiyenit:rin 2646,IS lirahk muvakkat 1&e. minat ilek~nunun tayin et tigi vesikalan. kanlllfliun 4 iindi ma.ddesi mutibhlce i:'ge gL'rmege kanuni manil'cE ri bulunmadIgma dak bcyannrune \Ie t'ek~iflerini aym gun saat 14,30 ,a ka.dar ko
E

zarMda. ih"le o'lunacagu:uian pali"iUI~ ~artnarJ'Le:s~n~Jm .... a ~ i!l!!tl yenle rin e nstiltu mill h ebetl,i11'1 e ve ti!lJ ip Ohl n Iill r U1 11. 7 r" ~ tall"ihine rallt1.llya.n pell',e.mbe gunu lRa,at 15 de 5937 lira"', lDuvakka.t leminllllaTlvle En.titu ~c1a.,-e r ., kom' ~)'O"'l Ife I na mUl'ac.aatlan. (1525) 1-2655

• emee

Hamanu EI(siltnltll~i
Evkaf Umwn MiidiirHigiinden:
EskA ehirde 'yapdacak Ve'fllwce hamamlnrn butlln tes.isatHt! bf"raber In§asl "Iahil!:fiat ii:zerinden kspab zarf USI,.IWe eksiltnu:ye konulmu tUf. Bu l§in muhamm.eo kc§if" beddi (48994) liradn. l ........ jn§aat i!;in Lsteklt~el["everilec.ek evrak lunlar. Hu
du":

Kapah zarf usuHyle ,eksi tme ilan[

.Edirneuafl3 gind n:

ba~Iniihendisli.

]LAN 1 - 'Edremit garnizon.u i~;n 100.000 kLlo !ni:~r etL ka· pah zarfl ,eksiltmeye kOl1ul.
mu,lul'.

1 - Ek. iltm.ey,e konulan i~ (Edirne ~ehrinde Sara~hane ve yalnu:goz: yeni imaret kopriderinde y~pl1acak insaat 'I.'etamiratt1T, Tamir.at vI!: i"~aatm ke§H bedeli ~36S6 Lira 43 kllru.s,. tIJr. 2 - Bu i§e aid !jartnameler ..'e evrak '§unlardlr; A - Eksi~tme §,artna'nllesi B - M uka",'eIe projesi C ~ NafIa i~leri §eraiti umumiyesi D - Tesviye'i ti.irabiye sose ve kargir In~aata dair feni §artname E - Fenru ~artnarne F - J(csif hu~asasf cedvell G = Proje lstiyenle[" bu ~artnameieri t'C: f:Vrakl altlnI~, yedi kUrll§ bedel mukabilillde Edime Naha Baimuhendisllginden ala·
bilirler. 3 -- I k. iltme. B temmuz: tar.ihinde pazartesu 16 da Edirne Vilaye:t dairesi'l1de yapl1acakt 1:". giinii saat

2radII.
J4~

~Ikteminat
8ir kilosunun Ihalesi 15

1500 Ii.,
tahrnin
temRJiU~

misyrm

re~s]igine

U,zllmdJf.

edilen fiah 20 kurl!llhlr. 935 per embe gunu 5aillt 11 de IEdr miue sah:naima 'k.o.
misyonunda yapllacakt:.r. 5 - Eksilbneye g.recek~el" ilk tel'ninal. rnektup veya

Bu i§e ail ~arttill.ameler 175 kur-u~ mukabiUnd'e Ankara

.

verme1t;:ri

A " ill. 2~ 3,4, 5~6 !Say-iiI av,an proje He 7 NT. h muaddel p]an \'e (A) barfli hamam arasl reUiveii. B - Eksiltme ve fermi §artnarne~eri, C - Mukavele omegi. istekliler bu §iartnameleri v'e evralu ilci bUI~uk]ira ka.r· ~fhgl.nda htanbul. Ankara. E5ki~ehir Evkaf Miidii. tUM' ~er'inden abbilirler .
Bu. evr,a.klalabHmli1:k ve eksi..hmeye girebil.mek. i'iin ev-

Eski~ehi[' ve Haydarpa~!a vezne1crinde satllmaktadrr. (1478) 1--2613

vel emird,e ~st,ekt~~erin bilhassa teknik n()ktasmdan bu ayarda yapmli olduklan i§.Iere ,lit vesi'ka1an go'stel"cn::k Evkaf In§aat Mudill"iugunden ehliyet lfesikaSi almalan 1~
ZTmda. 2 = Ek,siltme. 18-7-935 taril1ine ge~en per§embe gi.inii saat 16 da Ankarada. Evkaf Umum Miidur!ugullde topla-

lDal!d:u.lzlariyle 2490 saymh kanunun 2 we 3 UI'ICU ma.d. delerind.e yazdi ye:s.jka1arla. birlilde leldif mcktuplarml

Sa~larl Dijkiilenler

ihale s.alltmdall1 en az bill" sa t ev el Ednm.ede satm alma l'om;lyonuna verrm: leri. OS27') 1-2656

nacak eksiltme komisyonunda yapdacaktlf. 3 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklHedn (3675) lira teminat vermes:i ve bundan ba1ka a.~agldakt ve.sikal.a.rt aynl gunde s:aat 15 If: kadar komisyon lreiSl~lgi.ne ·teklif mek... tubu derummda teslim etme1eri 1aZ01ld'IT. A - 24'10 Mr. II kanunun 17 inci ma.ddesine uygun muvakka teminalt B .. Ticaret odasmcla vfsika

ka~lItll bulunduguna

dair kanuni

4 -- Eksiltme kapah zari us:uHyle yapllaeaktIr. 5 - Eksihmege girebilmek ~gin isteklinin 1023.48 lira muvakkat teminat vermesl, bundan ba::;:;kaa-.:ag·lCda ki vesikalan h~il,; otup gostermesi laZ1mdlL I - Ticare' cdasma kaYltb bulunduguna dair vesika 2 - btekliler yapml§ oldukla.'rI i§ltre 3"d ves'kalan gaster rck eksiltmege girnlck kin EdiTIle Nafla Ba§-mum hendisl"giuden ebkEyet \'esiltasI alacaklalld1r. , 6 - Tcklif mektuplan yukarda U-;iin,cii maddede ya~.Lh saattan bir saat evveHnekadar lEdirne Naf!a Ba!imiihendisligindeki Eksiltme komisyonu rcisHgine makbuz mu· kabiHnde verilecektir. Posta Be gonderilecek mektuplar1lll nihayet u~i.incrU maddede yazdI saata kadar gelmi§ ,olmasl[ ve dis zarhn miihur mumn ile iyicc kapahlmI:§ ,olmasl lizmuhr. Postada olac3k gecikmder kabu~ edilmez. (1447)

ev
Yeni§ehirde Menek§e 50kagmda tekmll konforl u dart oda biT holii ,ol.an 3 nmna 2-

h ev kirahkur. tstiyenLer i~lndlkilcre sorabiti kr. t~2701

4 - Kanuna gore tanzim kdmacak teklif mektUlp an yukarda i'kinA:i maddede yazlh saatten bir saat evveline kadar Evkaf in~aat MUdiirUigu dairr.sine g:etidlerek ekslltme komisyonu reisli~iJ1e makbllz mukabmllde vtrl'ecekti.r. P,osta i1e gonderilecek mp..ktup'ar ds nihawet vakd muayye iDe kadarr gelmi§ oimasl ve dl!i :zarfm miihUT mumu ile cyice kapa ItmIs 'buhmmasJ lazrmdtr. Pastillda
Komujeu KU,Dzuk
ollacak

g-edkme:ler

kahul

p.rmmei'!.

(14Q15)

1----2tH?

Doktor

.AIi, Mal""uf UDvel~
DERt. F1IREN'Gt VE BELSOGUKLUCU HAS'TALIKLARI

Sa«;EI~~iri
S.ll!l~1 rlO doikUl meS\lle Vf: kea pek'enmesine mini o~ur. Komo,jcn s;iiu~lU' n koklerini kuvvetIDendirir ve be:sh~l'. Komo,jen saJfil.iilInn gldasldn. T'abii rf:nkle['~ni bozm.a:1;, .~~ tif b1'r I[",a.yihasl vardlr. Komoien kanzlJk sa~ eksir; mafuf ecz.aneler1e I,triyat rna·
'i!:azabl"mda hll'hl.nur.

Tiirkiye Ziraa Bank aSlndan:
Ziraat Ban.kaSI Merkez binalannm ((atT ve sail'" akslmInm 'tamill"'at:m: yapdaca:ttlf. Ta'1ip olan'arm Bankan.m LevaZml MGr.iurlHq{ine ll'IurClcaa lan, (1556) 1-2694

MttTEHASSISI

1-2524

tstarlll,ul: Deniz, Levazlffi sabnalma omisyollundan:
Tahmin edilen be e i 131250 I,r;, olan 2500 tOB mazol 15 Temmuz 1935 pflzarteloi gunil laat 15 de K.BAlIJIP'.,luiB ko illfon binluilllda. Imp II zaEf IIIl1uliyle. ek.iltmeyeoDulmu tut. !2artno.melm 656 kuru, bedel mukllbilinde he[' gun komilyonc1an Bhnamili,.. Iiteldilerin 71n2 1ir_ 50 ImrLl~ t n tba.ret alan muvakka.l teminllt m!li!.!kbuz veya mektupla11"'1 i1e nunibelgf'!leri Itavi lekJif mektupllllflnl ekaillDu~ :1ft. Indan bir , at evveJine kadllr kom.isyon rei!ligi:ne lifer· m~leri. (350 /1510) 1-2642

T'abakhane caddesl ba:;.rnc1a IUtmtalj sokak No. 11 HastaJarmI her giin 9·~8
'Ie 15..20 ve k:adar kablll eder,

§EHiR

BAHCEst

Ozan opereti

Liiks mobilye
Anhk;:t ofM3.DIt Avrup.3i mEl .. mu15!! yemck salonUit l' zwhane tesisatl, salon, pir3'11l.o. fev'kal§.de
c:lbi _ 'lie ~a~i'r dolapla.iI"J u~ hktn" Tr lef on.: 3947 1-262Q' trl'uiyu phibli \Ie B;I¥"l'I h&rril:'i FaJHb R~flu I\TA,Y

LtN1MANTOL KANZUK : ROMATtZMANIN KAT! DEVASIDIR.

Gii) at a
BOYUK OPERA KOMtK BU AKSAM
~

Umum[ nr:§rlyau ldorc cden V,u. IJltri MlhilUrO Na.'l~hi
SAVD

~I' ~=YENI . _-~~;; __

L
,

:1- S NEMA
·"w ---.. -

I.

-

.. .... -

.'

R
tUJ GEl"
Lot ;;...;,,;....;;;..__~ ...

au

GECE

_lr •.
Ivrakl mLi hitel eri.yle

y iude

• •

ranlt",

R

s rODYO E.OLENCELER
Giindi.izleri iki filim 1 SUidyo Eglenceleri :2 - Savllla ItlC81i

I

BEN BtR CASU8TUM
Ciindiizl
~ril

f).dded

CiVlfll'ldl

S ks n liTii ticred~ feR memurlugu

a<;;lktlr. lstLyenlerin

IIljJ,I 8. JttMII'Jrll:l ..

b"~"'~n~.
.

iki

Fmrn

ele'd1yemize, muraca.atian. (3610-1 S(1) 1..;...;;zI1UP

11'''
---

~2-

Surl'll t ~fi.mp'yonu Ber bir CII!I'lltum

--

-

-

.

..--..
-.-

ClECKLERI YALNIZ

BtR PiLM GOSTERtlJR

~
-

-

4.. 'l'Er\<

n

Z I ~35 It 'R E

I'nf'~fJOO. J (1'1 . .4,) I il',m' 1m" Y",i'mlo iM~rI{' r.,lr kl,dfn U':lU'lwr \ (J,HNI rlij,.£
!i/Jcr(~ dogurnurf'v'r. t;ok 'yr,tli . AI'm~nhl

"

HI'.

~''''111

ON AL TINC~VIL,. No~ 5005

Daha diin du~manit k., l)ugBn ar:ka.da~IZ,

"runik.

ya o do,,' olaca~ z
IlIft

C,ueteierde
Ite.iler:eglfm/en
k.uyonlDllft

B1fr.o. urllUerinin bahleJjlclil·,., 0-

A1AY

Paris~ 3 (A.A.) t&

Dagla~lk

.Bu)'uk Darb .. bir iilkenin !!I,eIReiiye.si bu.lu ..
l

leriyle,

on alt. milyon

nB.natmilll eski ha.rbcJ:]ar cemiydi delgeleri anlulusal b ... 1< ongre ha rlode loplanarak a.,a~hdaki karat'. ~ !nll vermi'l? lerd ir ;

I-

Butun memlekederin

eski

day,n'tu"Iardu·. Biz. .OYIn Bur.a ilba,'Ull ve' ballufliI! 'Gnlru. Onta,,".n~ Bllr ..a Ie.roilerin;n Je.reri ite o~dugunll bUJik'eri,.e fuplae eltrteyi:z. Bu haLer Jogru .,ImAlo biie~ gllu:el el ere ge~mek iri n b' rk"'9 ,"linin 'ulhruta gelmr, OlM ge:re'"
trr.

deJ"ln bir

uzunlu

Pottsimiz nas,' UIBcak.
Poliltfiu .Iuhg. d.iil:eltilecek - t:et..!l 'icilli biiru~" ku rulacak ~ Bek,\~i ijl·~ulh.·ri lJp:l.l·'U altma almaeuk KBira JfoUannda Qirlli~ geli~ dibs,cnle'll'llerc - Polisil~ g~~nlibt) i'''~an.acl1k- Pull" apartmenlarr ~a -

hl!l.rb~I~'ilIflIHn barl§i1. bag1thil, n - Uluelar .ra 111lda gi.iven; ,.aratma.k i~in ~uudu5a1 uzla.,mahus lIayg~ llizumu, [II - Devamh bir ba.n!f i~iD ana art 018r3k silab rm bu~land(~
fllmBos,:,

HQY,rJ. rJe goniil'~rtle~

I.tonln.l

mi'n,af"elerJe. Bunt] ,ei"lJilt:r'e,..hdrnuJ,lur. Bur.a"dQ .eM Itir go. ia~Jegl'~bir DI A ill I 'fir. '81'Clnb,,1 KG!J1mplIfG iliII,.vileTiNl

lie

Kar.aI

urviligini

Ilea.

VI~
larl
zlilmu.

Ann ... &Ill I'Ihltmazl.kya.rgu;. u5!1!1I~yte kota.nnak \U .

'ofa

bir ~Ii" Kimb "ir a:ft~. bu giizel ve q.iz alaca yqil M-

'el.,

_••

l~ Bakanbgl Gii\lenii Genel Direktorliijil i!;in. dirt 'III, bir
~&h'lD& prograJIlI h 'ZulamI.Jb.r. Gelecek, ydda yaplla,e-sk i,ler !lora...

!;ioin ellizligioll ve or,n.ek olmallnI sailamalt i~in yapd3.c k olao yeniliklerin ir,;inden birka~rm l",
yoru'Z;

.lluda. poliae

erilme'k i tenilen

devam edilmektedir. HII~ zl,lanmakta elan poUt kll~ill tiziiiii ile yaklnda bu ~htiya~ dla ko'l!a· rlim., olacakhr"
mekte CezCi .i.dlli burosunun
lru,.qJrnaltE:

Yukar,dak. fikirl~n'in ye .: rhilme.si ve karft',I'kb anla~mll. i~jq laZIDl DiaD ha a.~1 yaratmak izere

V-

di aralann.d .. Idevarnh surette degelte bulunma,
]um

uki h.arhc-.:l:a'm I

rlk gibi; de ..... , ~eberi. IUIi, 161r i 'eli ;ibi k4y,aW.II a, I a ~IPJ"UIJun urJan'ar, ifill' mlimTllk IeJ'uil .. rini b.tJdllrmMdIJ 61" 'a,..m.m 1mJa..
ramanllj«
j

dii-

zenle, o'l"gutleoDle ihtiya.~1 rlJ po. liBl ytikseibne yoUa.n ve polis e'lllttitiili PO'i'5 ka.d:rl)!olffiU,D een i,Ietitme:Ji, po~is Oli'Si.it k:a.DLlnllnYD deiitlirilme i lIibi ilnemli kOIllu\ar. d n 'ba,kll bir~ok yen' oreiitl£T ve tedbirler 'vsrdll'. Cumul'"iyet pqli~

Pol; 'uhldar~rlln auzeftilme.i:
Clilmuriyet poUsinin kll.gUU' Asrallll lhtiYil~lartna uydurDlak, ,teki~ ye
1

dl~ goru,nii, bakllmmdn halk uze· ..lade otol"iter bir hale so'kmak ';:in Avrupa.d olis ii'Tgutti iled DIan de lederin polis klhiJi ilncele.

kar
Hiikii eti n A.nkara Im J'lllduhgJ ve kg. arID Domal del'ece .. ye dihrLiriiJrne i baJumrod n ~ok Dnemli ve kalJsa.J bir g-irgide bu ~ ~UDduiunu le'W'i!lt;le baber aldrk.

ev

ra

8'ir(iok 51U~ i,lemi§leri gerekti .. kolll1yhkla buiabilmoek ve polilSi~e c-eza gormii,ler,e kartl on leyici tedbir1er .ala.bilmegi aglamak i~in. merkezde blir ··~ceza sidl Ii dayres.i., kurulmasl i~h, incele meier yapdmaktadtr. Tiize Dakao ... hill i[e IIRla,lhr:sa" bu i,in tiiozeden ziyade poli i ilg~lendirmi~ alseail

Ian: gere'klir .. A.lman delegasyonu ba§kar .... B.. Oberlind.oln~r H"v:lu Ajl.l'Ulna ,(iy~e demi,tir:
U

in.nall',",
go e

o,d"ldanfUI utlr. Bunlar Pay. iii yapmq

1'1Iuriam~~ IIe;yhJ de irme.

i~ Ze.PlIUI

Dilha dun dij~ooandlk. BRoun
YliUIn

lenJ 'ubir lilifunelden

arkadllt,z,

dost o1acailz.~ DeJgel£r' ogleden onra, Delli siz askerlA mezarln gitmi,"erd~r.
Alman delega!50yonu, na i ve Illman renkleriyle ~iislij bit' celenk

h~ biT ~ tn. o~mtul~i~1Uhil,,,midirler,

"I~nbul ~ Bur.ada

It'"' eGo-

koyml!l~rur.

.

(SOl:lll

5 inc· ~<'y,l~da)

•a

<.3

mi, her me-lad",. 11' ,qme hn4. LatinO' Jejil~ "'liin "eu,.ideri iJ. b!lrlikte, fabiade k lrirer ...,.. dli,ler. Bunlarrn In"rlarlfta~ ...... lJileTille dahrnma. 'finilerine l#fI ii,,,"1 a d ohnm d 6 &Jir .

_n,.'

mesele . .IIl'-Ie
..r .... • "'

Yapllac yedel' i;yarluB. ki r e 61 ii erinden ve.rilecektir Hiik(hnetin bu iJler i~in reIY·cagll

Ii dllrUITl

Mardin, 3 (A.A~) Ba ,ba kan ~Imet inonli bugiiin Ma,rdio'e gelmi hr.

Yeni me.zarlr.lJgr

l'apmu:; mo-

9 milyoD liraya kartddc: elin ~ de her yd i,Yl..,lara verdigi 'bir
{olrt!!. para'lu)

Ba.'ka.liIbk~ UZlIID zam.andan'her~ di.i.~ §iil!JiUi.ipyeriti~mesi i~iB ,ncelemelu ,aru.aD An.ka.rada dlevleHo. kul'ac.agl i"yarla:r evleiri i~in pratik bb fOl'll!Iiil bulmu!ttll.r. Haz1Irlil.wp Ka.mutaya ginde rilmek iizel'l! Dian ptojeye lrOre finans Bilkanbgf Kamutaydan 10 -

mi~yon lira.ya. varan
"Bl'drr

.... B.,el, Berline val.. I d

-

derll f'''I'a~ di'inu: 6u me;;qrl,J,.. 'urI 6"hselel' gi6i riial,eyiniL , gItAl lanolan

VI! mli.flerin

"'U)'I'aD

luJ.dlgl

(bunlar

oki birkelq me""." )'alnu; bill'"Uri ,e'larimWl.

Id bu

par-a

evlu yapJ.ld.k .,

12 y!lda odenmek u:zere 9 milyon lir.run h,arca1iJlJa. ,.etk' i£tiyecekDevlet gra.m'll iI~e polis okuJu .uumdaki yerlel'e ya.pllmalJ Amkara 'ba.YlOd.ul.tk planiyle k rada . ola.n geniI ye:rler' bir huml once devlel tar.hl!ld.n ahDoUI,

tiro

tan sonra i .ya.rla.ra verilmiyecek 'Ie hiikii et al dlgl para11 bUDun 101.odeYKektir. Boylelikle (9) ),11 aonra bo~ [uienm.i, olac.ak, V'I! i,yaf'larlln ucuz ve konfur'll1 evlerde otulI"mala.n im'katn buluDmll§ oiacaktlr. I~yarhuclan kesil.en Dt· F~ paralarmda.n ba~k.a >!;ok liZ ve deyamh onllTmalarla. yeni yapdara kart.llk olmak ilzer·ea~ biT ki -

Va.rtova. 3 (A.A.) - Polonya Oil, Bak~u'U B. Bek bu !utbah ka,1'I = 811 ile birlikte lIaat S de Berlin'e

varml,tu·. Bay Belt ist&s),OJIuift B.

ger Bay idelov, PTDtokol dire'ldS • rii Kont Lasevi,\:. Polonya biiviik.

Hiller adma. yonet-geri Ba.y MIlYs, mer, 011, Ba.lr:alu 8. No.yr,at, yonet.

bulrrurur) lie bulnn ,tl"uile-ri ban. )'lnll':. BiUlnLu yalnall: I1irril'm 6 ... mu:ulsr:l defilt !hir memlel.r.efin m. d,eniyeli ... hiiltilrg anlayq:a 6aIue mmdan hirer GI)'U'·U,fhr'.,. PaYIQ!re kommair lam laprq.. pall bir harellettir: Medeniyel ue kiilUil' IIafehet.iJir. Bir ,elare gO1

hir kum.: da &&lrnda haz enin 01duiunda.n yatpb:nhu:Bk evler lsin
ve°l'iImilrecektir.

ra ahnacaktll'. Ba· etl1i'in en onemf '¥e h y 'tig d v ml bir (:H'luda ve kokllin den ko1!iu'acak olan bu sirl i . ankarahlara rnujdeieriz.
A§JJ'g,dahi kroki yen; evlerin

eh;i!li B., lip!!lk~i llnil!tnya~nmVarA ,olva'da.ki bi.iyiik eb;isl ron Moltlee. I,eh lI:olol1i1 i \Ie bi1l' 'iole g8zetecilell' tarafmdao ka.r~rl8111I1llJ' we il= taayo dp, bir :l!lsket' lella.1 ler'm
1:1 Ul'mutu tr.
BIlY Bek f nmdakilerle birlikte Polonva buy-uk eh;iligioe git·
(Son'l.! 2 inc:J S1Jy"f~da)

bi, aia~1I ke.me' bile cUlyall bi.,. lr.aJ'e.h.etlir. Inrilu'er herd" Ire:rhangi

:reI' haraldel"i ueren

QiG~IQN

degil"

derler hi: '·~E.ier)'apdtm,

,lui.r yol

hi, I!lI'gacG
)101

ra.tgeliue~

alof Jorurf
Afhyol

_spen.,.

Sa

.o.z..

flnlill'U111ll

'athktarl
ludllll'lmO

he.lil.rnekle oily",,,.. an...
bit' mmand'a
)I.miilell

KaJlkdyiinde

·'ter P fan

kuru/scs.i! yeri ,gostecmeh'ed;

~elJL.

.. '
~. Mus:o!lnJ fet'enh:J', Ba.y Eden'in. Inglhere' oil'lI Ramll.~ya YilJphg. onerle haik ..

f"aris, 3 (A.A..} -

Diplomat;k

I

h v. I ll-11
w

h'lval

l"llllzda
.

Avam Kamara.:!!II1III1a, verdigi haYI",et ;Ie kar'lltim kta . drr. ORe~geye' gore Ingilhre, in,gi· liz SOlllaU.,inde denize kad'iilil" uza· pan bir toprak ,ell'idini HaheJi.ta. Pl'II. vermeii tasarle.m.a'kta.dilr. DiplQI11Btik 'ir,evenierBay EdeIUluJia

izahl.n

iii

(J~~la 1. IZI

.htllf •. ,

,

llI.in !SOoD eorl!'ti:ru:le

onergeden bahi'.e~memi, ohiggu nu lIoylemektedirler. Oil !rev'eRler, Ingiltel'e'nin H'be;.i:stan·a verme· gi dii,i.illdugu Zeila limarmuDr b~T fra.nslz limam olan Cibuti'ye yDo

BIIY 'Lava.I,·e bu

di ha.be~ leehnine '!rlkn.t olao bu Ii IrQ_III te'likeye di.isurdtigunu ha ~ tulatmaktadu·lar. Bundlln, b&~kt\

!Inn oldugunu

ve bill projenin,

tim

_ ,. ~_

_

~ ._ ..I:.- ,_': .

• ...."

.;-

r" _."._""", rIi::_~.
.-ilV_;;f ... ··-~

.. :-

~

.........

- •.

"l:...~~c..~ ~

'.'

.'

-.', JIi

I

r

__ • ~
.L.

. ~.


:_

~__1.

~

..

-

"'t:

".,

~-4IIfII. .... Ir 7

:.

1 -:

V.FA

2

ARSIULUSAL

Y·AZARLAR

KONGRESi

N ler konu~ltldu, De sonuelar ahn .. ?' '
PQt'i.'le loplanrdanm )I«pmq alan bu ko"gre halJunJa I s-en .IU)'lm1zJa II'zun bayio ffllJhh. I(t:tJ1Qnall A:ongreni'n ald,liI lonu!flar lr.aklulddJri bu' pazl it EI'de bn konu),'" "aplI.lm" oluytlrtlz.

,tv.

29 hazirn tarilili Nuv I Literer·de: Leon Piyer - Ken yamyor: Ulusal d~l,eg;syonl.a1' lJaJinde ,gtl!JpJanfflJ'§ ve A:Vfupa ile Ame.rikan.m ba§'lrca memleketJerifJ' ~ dell t!lmi~ yuzler,ce yazar
Peris'te, Miitua/ire saraym· 68 t()planddar. B;l1fok. ve belt; de liizum~ndan lazJa soylevIer

de hBZ1f yapllml§ lmldugu usJubu yoh eder. B'Urjuva yaza,,", lerddligin UizlJlmuna inamyor-sa. bu gayfetini g,erndle¥iriyor~ sa ._, h'a:nll'a,an so.sya·l sa'haYaIg(jtuluy,or (Bn,~ J. d sayrfada) deme,htir. Ve iyi liulladrm'sa, Mal .. mi§oU!:'. Bfilind'e oturdlujj;u silrece ~]~i.. TO ilave erJiyor hi §ait ~ekiJ yaratJ~iktce: kaJa~aktrF. (;151 Qlarak lerdc! olmak zor.unda. V~QliIa. 3 (A.A.) - B Y l!Jek'h1. du; Isha.t yurdda§ alacak d,egiJ~'

,ii,.

B. B :k

LEH HlltU,C,I'NDE
Sa myel - japan
Mcs'kQva,

I

Berline vardi

i·'gil~,.,i

J (A.A.) - JapClnya)'oIli vel'iJeR S<i,vyct uot.--uu hakkmd!J h'Ycstiya g . tesi. 1iunlarr yazl}'O ~
BlItUn bu 1!J5dist:ler. b .
I

Hab ~mes Ie ind yenidnrum
Uhtl I. ci S8yrfluJEJl)
1906 fr~n5JZ - ingi iz - iltalyan n I ma:!Ilnm dokuzuncu madde I hi'lt1l'latrlmalc-tadlr'. Bu m ddeye gor-. andld~nnay, imza eden 11-; h" ki.imet. ii!'-' ralarrnda ruyu§m3dan h3lbc toprakhn .. na n girecek: h.ab~1 dernie yol1 ..

Man;ur-IJ

ver;,di; binlerce dinJeyici on.iinde BJ'tl§maJa.r yapdd,. EntelektueHerin. cemliyette IBzarm ro1Unden, lerdfJ'€n., hfimaniz.m·den" ulustan 'Ie ku/turacn, yar8u~ta1J Vf!' Uhrin haysiyetimlen /Ja'hsettik. Ierini dinlemek icin bu kOIJgreye yalmz diger entelekfiie/ler deii' aralannda pek ~()k gender bu/unan halkta.n instmlar da gitti. 11k ak..,am bit yeni/ik, bilinmezlik ve willat hiss; sstond» 51lr:mtJII biI hava 'Ie zaman zaman lJir umusa yerett«. Faks1 ertesi guIJU, anki
I.m§t
I.

nil k.omunist
Is~nabUir

cemiyetinde

0

f,erde
0

Bulin

'It' Ismmahdrr

sr

s,osyal '!;'all§~ maYI og er hi Savyerlerin eRik edebiya.tlarl da bllD,g YBpmakM'til:r. BI.I ~&,-llar i,ftinde Iluuryet mesele-

uUbg' kahramanca

da;

ka-

.lacah batr dana t;fkabilil"

c;emiyetlerrnde

Rllsyada. sele Jr.t!fJdifiginden katardnll~rll.' ~iinkii yal'!sr kl>ndiliginden ~evre-

me)'b,u me-

siyle de· et halindedir. J ngiliz rornancllarmrn
ayni degi1di. 0 nlar bize
ketlf'linrJe

goruj'u
memle-

biribiEiyle fam§So Jcvluin merinleri - hebetkes bazlrlanml!j oJma~ma

men /ram.,zcaya. fe rilme/( Ul~ereoJlceden

al1anasal "dema/uOi tik hurriyetler •. e verdi/fieri k.tymctj arriBtrJ/ar. Fors[er ve Huh_dey, derin bir 'toniy/e. bu 11ur:riye in ge· lccek y.JJar kaJ'bolmaya

betkede POTOInn:i kj: "Bu ggl'CittC Inyeciln \l'cidd Ur.ll!lru~· mall" IiIram,amalldu, bLil gc.ret ei!a!S.~a Alman - lAl:h kgtn~u]uk ilgil rinde eJclle ermen Y-lk]n1a~m nm senucud T ••• SC'I;d~ gelinte. ijret. B_ Hltlerin guo venini ikaz:anml1 Iman b,a\canlarmm V,ar§1ov<lya yaptll:darr ulj Il:.or~t~ It:nahI duo Gorctin yalnlz l'Ietaice, giketi oldugunu oylemtl~{ bt:sbeHi ki olO.aimll~h bi E' §ey ohJf. Filkat yen; Slyasa1 bfOlgeler b.agJtl.1lnmasl da gO-it onune ,11mm~~ degildir. Leh hakam . Hit.I~E' yeoN oyruvla ik~ memlcket
VI::

,guretti Kur-lcr

dolaYE lyle

bir CazC-'l:esi diyor
ya.zdlgl

kom

utuk

Hgilcrimlc

i,rnde

yaV8!i

)'8va~

ragmen. her y..lzann ayrl bir /ikjr
gfidriiigu hissini aJm,yarduk. Fl&

Iciricr rastlilflyorlEudl. Ha'l;l .deii~mi§ri. lid so:dinu bitirdigi zaman balk onu aU£.l~lamak ; In ken', diJiginden ayags kalktl: Daman:J "ada kalaballkl:udan lIa ml~. 'rag-un diJ.§Uncel,erini d r ban" ~
serl~rde hapsermekten hf}~lanml~ bu adamm 65 YB§lDda ik.en bu hadar kalaballk bil salon anunde SQZ soyJemek ifin ne biiyiIk lJir gay~ r~t harcad,gUJl h€IIt.~S IJn'Jyo,drJ. Bu nev;r}en

kork !l/daruu a nlatt~/ar; 1ngtltercue bile bu hahl;}! gitgjde kemi~ rilmektedir. Yen; biJ lMrb bunlan
bi.isbi.i

dogru

gitmesinden

sonu ola.caktl'. Yalnu: ingil; leI' dei it biitiin ·'lineraJ ..
demell gerek.en yazal'lar kendile-rini. dlmeye mahkum b,ir med,en;" yetin demok.ra's; prensip,'e,in'e bagll son oruntaklar~ salymBhta· drr/ar. f'aka~ h.:}yat dUJI"maz: t.o'l· lektii kuv'lIeOerin hiikilm sureceti bir devleden SO'IIl".!iI yeniden dejif-

Avrupanm

un

CJrtaQan kaldlFlJcak

ve

ilgilcycn gerllel meseleleire dokunan hJ.1;er 1m· sUr'li:tilH]e goru . meler yapaca,k ;"rIC: Po~onyanm. buyi.i I;; m<lre§a:l L'I'Iln IY"S-:! 1n3 de \01 am edtoecgi 'hakku'Ide. S, 1-1 Irrf' lnJ.I1iC-<I verec~kt~r. it Lehistan kamo]'u hu!tumc:tin de"ldl~r ara!!Ilnda <liyrJ el}'tn'll d~V(oCsil'le !ion .... er· m~k iliiH ola buli.in ugTa!oll!lrlnT arH:lIijki dellicti l.1iyataktrr.

!Iud '~even]!:Tinin oneml~ olan ilogu dem:iryolu mel!>f'leii.in;n ImtOlrlimasmdal1 60nra da, '!ioovyd • j pon b.Jrl~';ll sryasal ve ekonomik ilgU, 'rini },cr He baha'!llna nlursa gl!'oun bozmak Isted~kluini gOB. tl!l'"l1"I.e'tctedi:;"Sovyetlu Bid igi uluslar rrun ylt hll"Ul1letimizin japan UlU5U lle b, 1"1) ~l:iindr; y-i~am k istccl iCini !.Oe bUktim rimizin ijnc~ ohlugu gibi bUlldaJ'll boyl!! de han i]gi1e:il'lin gcni~lemcsini 'l:aye bilen imkinh utim etlhirleri alacagml bi.r daha bildiririz.Ancak hi.iki.imet bO;!rJ§ i~ini !HlnU~!!.UZ. blll'Jkmak t'Stcdi~1ni 3I_iid"r;:a go-st ~~n baZI JilPOl1 onJ.IIIi'i'fU111l h~rckC'tledl,i kuv'II~ tie Ill'otcsto cdc'l'. Pravda ga erusi rt ~un Ia ~L yazl)'oT' ~ SovyctleT l'iTbi~j SOlrye . Mai"1~l.Tri SInI min akd ",rim "k ybe wi olan J3on militari'!'.tl r1nin ve onl<1rJn Nt n~u· rid i IIdamli'1ri n In klSfcHUCI \.11] I§mala~ rl'l'lOlJhedd olmll!;ln·1 kabul ctm~k 1'I1y~· Linde clegilrlir. Egeor j'-lpon huki'lmtti kQrLlllma!1 ;~in uz:J.k rlO~t.ld21 b''IrI~rll1 iddctli t"d· gercekren l.5zlm~ ac('l~ v birl~r allll'ITI!!luhr

He birl~~e"e'k bir-inin mall obn
de§ltc

veya u'Ij hiJ.kUmetut1 demiryollariyle onuryap.1rn.YlcaJc ..

k hi,;: bir dcmh)'olu

Iardrr, dcmiryohJ. yoludur.

A dla. rnanm, gij1; oniif'lde luHugu Cibuti-Adi Ababa dcmir'1cv'!:nl r y3pmadan tflgilte~

Diplomatik
b~yle bir ancrge

nin

F'ranl>..1ya

Ilanl~ma"'l l;j;nm ~ltligi Lendra, l (A.A.) k,11ine toplant -

Hkrind

di rter.

Gazcte le ,In.l.

giinkii.

51 In oneminflen

ll~h c mekt

dider Bu toplOll1tl(la illgiliz b<1kanlan ilaly<t1'1 • haht~ nla m 7;h~l ha'ldttnda kt:~in k rar! E' verI! !eleI dir'. Deyh 1eyl rliyOl k~. ""{elkili "I!"'e'nl~rin dUll Boykdikle. rinif- gore ktibintnin bir tJklm iiyel-eri. LIozl~ma i i.n y:apllan nareK llC'f b .. ~nh lonu~lilr
vern'ltzSI!.

ng~her~nin

ulU!I." :JIr:

f.iml ... ilerli,·,t,H jUpUf1 ",.,1, It~n
To\( roo 3 (A.A. TTinkinc;gden

1M SO yc: esi yoll!l He Italy}'..

R. Dell> n(J~rt aR(lJa~l"a. nn r:ii,.u".:ecek
- II. Hekin BerJil'l.~ yaptl.g I gezhh::n bahi!j.ed~n htik:iim~t gaz.etleosl. Kl.lrjer Poranny. Polonyil df~ b.aka]1lmn B. Hil!er He do&UI ilndhl~[na~ ,I b.1!kkll'1Ja goru ec~gini yazm'3.ktadu:, Bu gazete, iki hukiim~t adammlD; Vaf§ova, :3 (A.A,)

bildiriliyor: veneral Sllng~ehylJlan or· dm;U! HI ltl'mmlJlza kadar $ahar bolgnfni bo,aJtmana J{vanh.a.nf:' o,rdusl:l komutaru i!ere~cn tofOdbi.rleT1 ;l;:u:a.~~~lI bddi,rn:lhtiro

hangi bir ekonom:ik h fo et ),ap,lma1t: liz· I"C oncrgcde ulunmasi f'kr' , ilerl
u!"lT!l.t'ktedirlH. Bilitlunla

btrahn

kal1incdlCki

butUn

iiyd~l:'in 'bu Bncl'geylC

yan::L!;iomalan ihti ..

mam

dt'~ndi.r.tj

",ir lfoliJ«rede. bir

,azarm gasteri". aytBi/,'lk kapa·ites;, hareketlerindeld Iromedi, pay., anglnhgJ, iVe lino, ijnceden Ic.endisine 'il'e,.ilm;~ OIa.D luedi, butLin bu dl;i~'al §arda.r, bu kalaba/rka/bini en fazla .kazliinan ~ey1fT 'lie k.alabahh ii.zerinde en fazla erkin alan sryasal soyJf>"ilerdir. S5ylevlenlen bazd rmU1 tekni~ deriu ve olu!} "kiiltilriin leo-

mi; bir Bu

Jiberal

cemiyetin
miyiz?'

d,ogu

1,1-

nil gormtyf!!cek

o.

gill

,i.

aytf.fmRlar Brasmda, sanunda j i 8J.rl skr§ flil"taya fir/ttl. B. Bend,a me,... leyi ;yice ve bS§U1~

Daruwi -

Polonya.

imla!FIaz!I&~'IH inell!~

leyeceklerine ihtimal vumell'1ekt~di. <;ii.nld1, Polorly,amn teziM gore ,AJmanya. Dan:EiI; He Polol1ya
IIrlli!50mdilk~ me·

B.

[0)

d

(.arf'fnl

k"f!tli.~i

(J"11

runmas,., nln belli baPJ biT yOne.~~e dogru ilerl,pmmm s ilaml~ JDltJu? 8urada' mf'mlr-j~t'eri ve Irillturler; bakulundan en deg.i§ik yaziilriar toplanm.§.tl. Bil(ok lJiIem· leketlerden siil'ilmu~ hym,etleri I'tiraz gatu,l'mez Y8za'Tiarm gOfUnihii biT ge bi,. teldike havas. yar8tml~tl.

ba~/ayarak ortaya haydu. GNrusJar' b,lll'j!lYazil1in blitun "hultUitel mir8s .. lanm atm,yoIJar. Bunun1a be-JBber, B. Benda ekonomik hsya tin 'artlarmd a.n IUza'a~maya calr§an esld yazaru]' zld,dl 0l;lTak dogrudafJ doir-uya halka dayanan VI! on3 kansan komunis,t
yaz81'l

'!.e]eJe:r]e i1giH dc~i1di.r.

giuik({' or'l '00" ondr<l, 1 (A.A.) - Bay Loyd Cormn ...c cizgUr kiHs lerin glri~imi u.zerlne "b[](n~ ..,~kaJklnma... tigl dll'1 S-lJonlOl. Londtad!a c.emi)'l2~i dun bil" toplantl

Londra. 3 (A..A.) - Kahin bll 'I baM-ri op antt9tntia H e 1stal'l. tie. i.ni incel~me ile ugr.a~mI1t~r. Hiik~tin lce-si'1'Ik.arnnFI'.an ilG yapllauk dam~8dao 80nr uptanacal.t::hr.

8. Bek, B. fJiderle ~otii~fj;
Dewlin. 3 (A.A.) B.Bek, yanll'lda

It.alytuun

Otl'a~m.G B.

yapml~tl

. BllI 'l:oplanhda

201J{l delege

Rom .. , i (A.A.)

l,:"nrlan Ed zwzn avi!.!:'l!.i

tell el~~s-i B. Lipski oldur,u halle bugiin alit Ifl.4S te B. Fan Noyr.au gorete itmi, ve sonra Fon NOylr tb Vi! ~l~i ile

hiJzlr bLllu.nIlHIr§il:iu·. Cemiyetin g~!;en· 1 rde yapu~ hildirigd yazdI bllliunan ban~ \'~ e'konomik Jr;a[krnma program nl batal"matr; Uzc~e bir yBrUtUm klLU"lllu
'S'e'-

kamar smaki diyevinden
m

oro Je d·ltalia guetc «1e ii Ihakklndak. ingaiz i:im:rgt uf.
rreddettiginin R~p~erini ...

b . Be-den Gi... i 1 a. run babe,

gdstermektediI'.
dlilJ',ums

B. Benda kongre Jilcrini orts'ya

.atml~ olan ruslarm hendi

o[arak: ba~bakallhia gitmittr. B. Bell: ile B. H'tler afaSTndilki gorliJlll1! ~ki snat surmu1tilr• ; Og]~ vakti B. Fon Noyrat. B. Belt
b;rlikte

, ..ya

ni orden maktadH~

~ilme1!i oy birHgiyl kanrl ~UE'lhmitrr'. Ihlll ~on~ey ilk L~ 01:\1 ak ge:1cce\ol re.e~imh'rd kii butUn adaylara i~sizlik i;.I'~ ,i.
hi:hlanrna mc£clelrri balckmda LiL ~oru

Diger taraltan bir bka tehlike de, prDpaganda hedriiyle, yeni l'ejimJ~re katJlm.ri ,olan art;.,t ve ilimenlelden layda1.mlm1!j aJ~
ma Iyds. Her iki durfJmila S,

laI'lna Bffk.hyacaJdarrm umuyordu. Bunl'al', siiyle'lllerinin ;tira~ gdt iil'mez ,degerine ra.gmen bize' belki de yen; izahlar getrrmediler.

i~in bir :i.o~en !il'ermi~tir.

.dlman
iltediirle~.

lIzel4!lerinde

)'un,.·,lrllJ"

I istesi dallta~ak1r. BI.I orl.llara uygun ltevapJar \'rrcri adaylMI l i.id.ilUro kuru·
lu ,"°etie!ilID bo]gcl~rind
hiT

111KCIe rD..I'I, b!:lC! srY'asa~ ve ekonomi - geH .. jimleri isin, 'Somi.i:tgtier,jni Dj!j-h:trndi yolUl'Hlaki hall:Il1nnl. C!ndi; i;in 1. In.gih:erenin temektt ir.
1'. _ Habefst-an. ltalyamo liomUI"'!! elerini eh it it:melurdir HalLuld bunlan sa"gam k haly<l"," (ill vidir. 3. - Ingilteren.i1'!, Hab-e~js,.lrLa .... Cr. mek iltedigi leila ~Lltltt fl"lgilrrre i~in rkOrlomil( bi'r £ayda ola~OIlk, ak::!lt bung. k:11111 lit hal yaya z.ull! Yi! rectkti . t;nn.. kU Babe istana gidcn e;W3nm ge~mesl icin 1928 hatJeJ ~ i.l:llyiln <lin ~ma\H d II ri liuri.Hmu alaT1. ~sal yol nun ;u. h grregl k.llml.yalCakrlr. •lo1lYJ.ya ol'lel"gelenen Ogada LOpl klan d('!;{'rs.iz:dir. haly .. ~imdi 1>1 .. 11: tarLmCl yarolmly~n ilj r -;;o~ topor-OJ !>a'" hipln. 8und'II'II dCilayu bir ok 'ulor.r'letre murabb hk i,e yaramaz toprnkl .. cl !iil. ]en~ceIf aJanlar aram ktadH.

!1<111ya., b.l§:ka

da ya~

c 'gerleriir;in
0

1111 ifin

kadar

hava 17eyse rUT lazrm olan hur rio

Yalmz bize hendi yu:rdlarmda kurulan cemiyete alan buyiik guveRlerrni ve SOIlSrJZ umli'dl~nru anlattl/ar. Birfiok tezadlar onlara gore art!k kot3rl'ml~tlr- Ve $imdi yen. ffl(!'spJelel'e dosru yurumektedirler. Onlar i<;in en buyiik gij,~liik ~a'natm gel')min~ uygun genel artJrlrl de 'am ettirerek "Yeni adam" yaratmaktadrr. /id'lfl an laru ~ma g;;re. daima gert;eni11 6l'1unde gitmek zorunda alan art,j~·t t;lsrmm ~artlarma kar~r gelir. halbuki komunist vaz.!Jn onunla u1
s

Bulin, 3 (A.A.) - Gazt::tcler, Bay Bek'Ln .gfuttini llzun U2'ad~ inc.eleme~F'olki~er Beobablc:r
lonYaJ arasmdaki A.lmanya ile Pa-

ki

L- (!£

kUT\!l.

arkala.yaca.kl

rdtr.

bunda.n boyIf' d.3h.1 .i'!item nlac.ag In] sa.rnyor. Loka1 A.nYlyger. "Askerce dii!lunen ~e konu:ran .. albay ck ..jn ~Ue~ dcg :rIerindll:fi bahsetme k tedi r1rr.
e1birli ginin

yetin tehlikeye
pdma radiI.

girdiii hissine liB-

Bay Loyd tor-c, Yl.:ni partlmn proguIDHu kabul cde-cek olanlamt, hu· kiimC'te k3r'~1 .ayrl~rk btr parti kurmllh· n on~rg~5indl;' bul~11.-nu~tu. Bu projeyi l<lbul ctmcmi~lerdi.r. BunuI'11a beraber imdiki haliyle bu Y Iii bareket, bay Loyd Core i~i., 'iok kuvvelli Uil i~ al"3CJchr. Dun b leden
gonraki tlJoplantt('!a butll p3rtlle'l'

i.,

adm ..

....

I 3tlf Lulunan

dclegderm

r;:oklugu

Loyd

f akat .uzerinde konu§mak bile Jiizumsuz olmaSI laz/m gelcn bu Bna unsur herkes taraJmdan ayni §ekjJde gOriilmiiyol'. ,"unkii ark'smdan hemen fU SDIU gcJiyor: Ya·

Eski :nlnan kfral, ,Ie Iwruu f~rrlhyur mu?
Bulcrc~, J (A.A.) - Eski yunun 1<T~ ralisesi 1 zabet t.m] lI'ldLl.!1koc 1 ki yUlIilI1 kif I J rj'a kar·1 (1~lb boo §aruna dava I umartt'si gimLi hakycri
onune Mjilkat:.akt • YlJn.1!'l a7.~5mtlan z;.abet Romanyaya

CorGun disi

m.emlckettt

haiR buyii k bir ku::·

oldll gum.L ispat l:tm'f Kte illi. Bay Lo)'cl Core, ki biiyi1k c!'§"ket
s.ava~m, k i~irl

'il

Dian h rb vt: i~5izHkle t

zSr ig;nde ya§Bdlg' cemlyetTe elbirligi yaparak ml yu:rii.m,elidir? Komiinist tezlere katllml§ alanl:u

arzusundadrr. Fak t Jid ;Iave elt; ki Savyet ed~biyatl ancak keke/erne devrindedrr: butiin gelacek onundedir. .
I'us.mak

Bon a Jorj v
Slglllml:;l~t(h

EIiE ki

;ifin.

bUljuvB

yaz.l§Ill cemiye~e Btll~'

Bu kongrede gal!.i~Je, "eo kadar

anlat11ml§
birjbi.r.rnden

DIan

R,r/mek zOlllndadll',·

btlln9 Qncak. u-

Jw ve din i~Jerinrlel' pel seyrelr..
hizmet edebilif. Burjllva yazar A.ndre Jid e gore: ifinde y adzg' ce-

miyetint "Yad i temli'iiinden .. II ndr Marlo,a co.re ri,iyakirJ~lind an" IstrraphdlT. Bu yuzdrn (iI cemiyettcn Blr:1lmakta. i:endi Qoilr

,01'rl olsEdar da, ~urasln~ kaydetmeliyiz ki, blJ be . gun it;inde, bu giiru§'ler biribirine yakla~maya dogru g:ttilet. Ger~e1rten kar~lllk', anJs¥mak hadar in'sanlarl biribirine yahllJ~tll'an bir §ey yolc-trJr. Ayr, mem1eketleri.n deleg,el,erini bil'ge' brr his birle~tifiyordu.boyle ril~me'er;n bo§ olmwacagma',e·k.onominin ba?.l ?amanlar €!€.'mi;veli etgisi altmdll tuttugu 'lie ilr:riye do -til gitmf?fOrnde v,no!'.! yardlm et t;gine. riye dogl'u ghli!l vt FeaKsiyon1arll rajtman mt'd niY{Jtin ilerlemekte oldrJi{!1nlil. bir k"nme iJc ;nsBmn ge1i.~;mine inanmak.

lur:!lln ~rll~:iHerej'e gittigl

gHndenbed

aynhk balind!! buluftllyorhm.h" Roman+ jill. kJ'r'ah Karol'utl ht kard~§i ol::m 1C~ld kn-a.H~e tekrat romen Liy'l"tJlu~unll .. 1..
, mJ~h. Kendi
0

1u'ar slyasa. "lemin uondugiinu liOYJemi~ti •. SosyaliosH le r..,ist1el:" B- Loyd Corcun uzun uzua alkI 1 an o)'tevi. ni kesm~k jslcmi le dir. B. Loyd Corcun ~¢5:imlcrdel"l ervl yap Igl bit hillreH:et'Bn~mH gorul!llOOkteililr. BB. ~Dldllin ile Mavill C;em\>cJ!'layin gesen clLlmaTte!'!oi giillii vel"iJikb'ri oyleylerdc B. Loyd Corellf'l l.hl htlir ke lndrn b.lhsetrni§leor.
dlT.

PH
fl. Erro ~eki.'IJIf!1 uti
P;uis., l (A. A.) Radi'kill 'or !It!::iyaU.

tnin

Biikre

te hir

'II:uayl

yana dB

her yakit

Transilvanyad

k'

8. Ti,fule~I'ollf"l
Londra, Sil' Sam!.lel lonra
i3¥iUIl

de ~elteri
Bay Tidiles'ko

to,praildarmda

oturrna'kta

...e conlan ken·

J (A.A.), karniilr&Mna

dh!.l i§]~tnwktcdif. Yun:mistanda kll:"<:IlhgUl }'tniden I<uru13cagl ha.bc:rleri LinTtnc csl;;i kl'i''i'I] ve kn-a~i~~nilli ~ekrar bilrt~ac:aklol['l haklnnda ha yaylnlllar il!ola¥llaJ<ta idi. ifr
Pa:ri13r 3 (A.A.)
tan IjDnrii Andre

de bi;,l-e yemetinii

I

Jemine kspanmaktadlr. bundan ibaret degil. Marlo

Ht!psi

go-

gidtrek

ycdild:en Bay E.

c!en ile koml~um\l~tur

giizcl

"it bylevinde
(md nonce

yaradl h iii. bir 'JehU k8zanm

diyordu lei san8t mm tekni/c sal 181"1 §l1iri.
k u;;m.

g lmi§ yazarlarm m;J8~ bUD1 ,klan ba lIes 1e IJ1eri at· mak zorunda brraklt: kendi uslabtrnu yaurmaH ir,;in ya?B devrrn-

len
~

ul(ru
U;;:un bir has'lallk· buradB 1ilnlu ~

Shlocn

tur .•

Bir vtlpur oottll. L(Jndira. :3 (A.A.) Tokyodan RoyI ··r aj nsma b;ld'riMiiine gore, Trm:amaru japon vapulru 'apoll lularmda Mids maro isminde i vapura ~arparJk bEltrr:rfll~tJ[. MidDum rudaki 253 yaLcutJ(jll'll H6 ai kayholmu tm.

p, 'I'tisi yur-jjtiim ornHe1i..i bu ,.k!}atn top" lanacakhr. Bildiritdigim! gore B Eryo partinjn 1101 kiffiahl\m a.ldrgl Il}lDr.a1 duy!.lmU rotesto etme'k liz c~ p rtf lba~kaDl CIndan "ekilDl~k niyetindcdir. B. Eryo ba_ZI radibl liderhrrinin b"Qk partilerin goste.rile:rine _anpnahlflJu prote:s~o etmekte-di!l'. Bu arad;! B. Dala .. diye. !Lo:s.yal1!!1t Hdeo Lton Blum. komil. n~st part~si genet sekreted !\II urilt:G Thorezle: brriilbtT bjr mitingL1r bulun ... mu~. B. Pierre Cot Ja. Cham.b ry'de r .. !iizm ka §1 yaplian b.1 bl r gas eri .. ye girmiiiti~, B. E yo g nel o]ar k "s n~ ndikaHl:rin .. ],arekctlcrir( de nil t
to etm(' tr-dir.

.

,

. •

~ilidfl' k ivvetler -

Yiiksek yurdlandrrrna kornisyonu toplanryor
Yijk:s,l!k yurd'a.I'JdlrDilIt komilYonu rnemlekelimiz.e gelecek. Vi! TraJ yade yerle t~File.c.ek Ko~menJel'in ~~1erini go:zdel. e:e~irll1ek iiZ~Tf" clilma glii.nu topla.mu::.aktn. Kom1.... yonda. buhlnma'k uzere B~.lue e]~;miz B. HamduUab Supl n TanrJlspekterligi overt]e T ra.kya Bene·1

Edenin (Ii) -, i
ill son aylarda ';m'e ha1Je1ft~te ge~ti. Butun wtjmsr.omlarda ofdu'gu gibi b-u seier verdiginde de, japan ~t'. ermine ha,r~' Doyk,ataj Iflbi diij'Ja.ponya

har§l yeniden

ISTAIYBUl. lEt.E.FONLARI

istanbul ilbaymm diyevi
15tanbui, 3 «(Jzel, 11b&), Bay Muhiddin Ostlindag Ak~,am"a yaptdb uzun ·bit' aiyevde. Avrupadaki incelemelerinden 0nemti 3<onuc;:lar ah!h~Enli ve her !!e-

B. ibrahlm Tali e.yile.§D
Trakya gel'.el ilpek~eri B. Ib ~ l'aMm Tali i)rillqmi,tir .. Bugul'! hu. la yurdundan ~:rb.cak: VI! iki a,.11k lznini Ge~irmek uzere Ilk . m 1.. t.a.nhull,1Il hare'ket ed'ece'kti.r_ B .... _ rahim Ta.linin izinli bulllDdugu ~ mam i~iDde Trakya gene. i pe:k... t.erligi i,1erini veldl 01- n.k ~'evirf'Jo. lCek olan I~ Ba'kanh~1 yiinetge-ri BVe h hi D'em irel hi r h ~fta va. ka dill' T II"llkyaya h il["eket e decekti r .

~a'nca

hareketfere

,gl'l'tl'Ji}me'1tu~s;

j'B'rtE b.afta

lerini "vztien ka!'~lrrr,sak bet bir,r ha.§lnabuyruk verci tahswJdarhgl eden yiiz/erce g ner,alm ks.labaJrI' arasmda kayboluruz. 8aydl~fmlZ u~h'uicumetin ise. kendrlenne gore fOrU§leri. kendileri:ne gore tJeldleri ve kel1l1i1erine gore dost ,ahut d~miillda.rl vard,r. BUl'llardstI herhangi biri. JalJonyaya kar~l degU de he'lh',an,i bir d',u-imana hac,. g'€~se. bun,tI. memleketJ mi yoksa kendini ayakta ,turan yabanCI meniaatleri mi korumak i~in yapt:.gl pek IcesririJemez. Bundan baJka tla, ,boyle birrhsretet kadar tehlikeli bir §ey

Buyuk ve suursie ern, sunrsrc dir del Gene sesini ~J'karma.z goriik.erek. duvann i'Jrdma iTJ'eceklir. Zaten Nankin huktimeti, KIRton hukii.meti ya1Jut KrzlJ (.:in l'liuhumed gibr belli bat/, Cin hr.zvvet-

gelmekte-d'ir..

...

C;B.iU'llml~lal."d~r. B~ sene mel1deketir ..;"te gele cek GO bin gO'illflerw.in 40 bmnden f"zlarrm Remanva bti'kiimetivle yap priam L1n~"~ma dohV1siyle. RQM:'i.1'I jl'adan, gde~el'(tir'. r.oc;:m ... a)'~ Ie n ~ini~ berrllberJ@ril'ldeki S metremi kab~ keresteyi 1:!;u.mrUK!!UZ getire . bi1meleri i(in Raka.n1B't" kuruhm d"n lie; . yhk hlr In'l.rATahllmls'·H·. Kamutay ltopla.ntlllUOla ha~'ad'lk- I Ian !lonra hu i, ;.;;h Kamutaya bir kllDun pro' esi sunulaeakttr. 1"": Ba-

;i ft ""':;:tt.ra'iya.

vurdlandurna

damo;,miJI:r"l

B. H

_I ••

Esnaf bankasmrrr genel kurulu toplandt
Is:tanbui~ 3 - EJi1u' Ba"llU~1 Genei Kuru,l.u bugiin, be~inci Jein olqrak ullnomcd "·ir topr,ll'Inlr do ~CI )l'aplL T op!anf.da 8dnAanm ,Oofl'
aul"un'lu V~ flIf.hm

Jifl ye~'i
l'iEd;'.

den lopi,qnacak
. cellti....

S,Q/~ !!riina

hurulunun i..lco n1€uleri gijzJen ge!;i "
gerrd Iw,,,,l yeni .. ve brar ve,,,-

Giimriik komisyoncularr
nID

-,

kanligm

Rotn1"l.1!lIYa.an gelecek

rnenleri!l1 y@'rle,tir~~m.esii~;n cre'l"e . ken tedl,irl,eri ,.. tmakta.drr. Yapi Ian gi'R'i sonunda; Bu\gllris.ta.n·-

eo~-

bir dilegi

da.1lI ~(!elecek goemenleTin. berabe, le-rinde haYVII.n.llIlnnr da getirme. lell'ine Buhtari tan hi..ikiime'tinclI!! 12in Terilmi,tir.

I "Q.nbul J 3 ~ Ko,mi ..yonc:: ular birlifi g-um,iik lie le'iller bakan,'.iuIOl g,onde.r:'meh iiur,e bir lide
pan' 300· kiln!n • ol3'or.

hazU'iamahtaJu. Sa li.lf!de~ mU' • "U.1zol!'d, §ekilde komu.y,oflculuk )'4irrmi olduiu ,o)'l~-

yi pra'il, ta.rafrndan gormege ~a ~ 11~ttG'u'l'f, b!lm'ar~ t!tanbuld'l uv~~I. lamag!J! ugra!ac.ag;rHl soyledilden osOnra "ehir ide'fine v.ec;:erek bat' iill , ~I'I?r~n··e me d·~" .d - e!8If'I eOlye"I'Il en • embDlii aia~ o\dugunu Ie tehri agii!i.~lamilia ve ~am yeti,tirmege c;.ahn!Cllgml kaydetmi,tir. &a,.bay, Dray," kovdugu di.i. zenlell"in halk lara~mdan dikka.tle la,dm l!IInm. 1ehri,n du:zeni bl.luIII1rndan onemine i!mret emit. ~u. rilltij i1e savas, .arab. ve 1!I't,omobi~. lerin 'l'~di1!o J!'e·li!!ii we bun. beazer ;"lel' 11a.llrk'llncia cole: esash: tedbirler Rla,ca gUll siiy lemt,IUr.

B.,Numan Menem,encioglu gitti
Dr, Baka.nl.k Gene] Sekre.teri Rifat Menemenc:ioii:lu blrka~ pIlL ko.llnak uzel'e dun ak ~. 108m I !!Ita.n bu 1" a ba.n'k et elm; !'l-til'..
B. Numan

Orta okul ogretmen1tigi
smaclarr
Irtar:r.bul. J - Orld olrul ofretmenliii ieiA' Vn,ioeniterle ~dan .tnl.1'f~Q 50 IIi4i kazandl. BQnlar
araliUTdalri

Yunanistana giden atase komersipalrrm»
Atina ~ Pire .tafe kDmeni,.... hmlz Ekonomi Doktol'u B. N..a. veni i,inin ba~ma ribne~ UZet'8 ,dlin akta m htanbu I!II harek.et etmi~tir.

o:amaz. 'iinku hu bs:rek.et dl~all .a.t.§l murvallak alsa b#e meseia Nankin' ,ahut Kanton ,bUkumeti"j biribirine kar,p zaYII,duluriir. 'Jnde "U/USa] bitlik .. inam 01.. gunla§ma" hi. d1i du,m8lJ1 anlemelt ifiill if; politika
D!ynamasrn.

Hava tehlikesine kar§,lIl ~all§malar
HavlI! 'teh~ like.!l'ne 1t"',1 JU:rdun her yerilllde oldugu gibi ,ehrimizde de ilk giD"
=

Takas. yolsuslugu

hakyerinde
Ida.nbul, 3 - Sek,izincl '~ihfi ~ IlH'n hakJl,eri takall .volsuz.iaiunun d'o:lyalrnr ffoztlen gec-irrnege La,· ladlE.

Adana,3

(A.A)

djj~nleri

ral

ParlS ve Romada

hala'rak L ..

val ve Musolini ile o1J'emli goru§,melerde bulunan Bay Eden. ingiliz parJamentosu o.niinde. konuJtuklallnl anlattl. Hem de i:rraQlImlyacak kadar. ,imdiye kadar g:orUlmedik bir §ekilde a~llt ola.rak.

den'beri ah~an a.dlmlar ayrn kuv • vette devam ediyor. SOD gunEerde h1.: ,uriiyu,e ,elll~Mr Euz verilmiJ, tho. Din Ye' bliJgiin ilbaJYn ba§kanltgt altmda biitun Acialllil brum. ,. I&rlom orunta..ldaT'iyle b;r 'Ioplanll .,.-pdm I§t.~r.
B'uguD de lou tlJpia.nbya devam edile,.ek a~llaD bu ~lgrrdll! dah,a. bii. yiik v1!rimler almak i~in gerekeR~ ler karlllJ" lIlitma almmtt1rr. Bu. arada ,imdiye kadlu" ul'u.n1erden verilmeidt!, lOla'll yi:zde ya.nm yiikeniin yllzde ikMye ~lkB:rdma!ll ve He b.at~'11

luqllt.yac$'1

.azlu
r.

l".naF

obiitifqQj

Polis okulunu bitirenler
,okulunun 934 ·935 Jerl·i
y,Qpddl.

tstanbul kay okullaJ'1
I,tfllllud" 3 Iwl,la.rlnln mu~lur.

D(~ Bakanbgrnda yerleri degi§tirilenler
1

I.'anbu'_

J~

l,rCiJ!lbul
Ue<

"Dtis

tam

.91r1t1fl':'rI

20,0 komiS'eT

pol .., dip.

iff" ,bi:dooyfJ' y~niJell para .Lana'-

o'~lru

I.t.anbullUiy

10'"

elmmart

Balka.n birligiJ lurel kul'Ulu· ~ lermyl,e ugTiI.~mB.k uozere Riikre, d~;tl~;i ikh'lel 5~kreteIl'Ui!iftde bulu nan B. Rulend U,akllgil~ Londr",

loma a.l cI ~.

750 yeni

ogretrnen

Okullular kampa '-;rktllar
.e lie orla ollol lalebelen
Irompl'.ll ~drtdgr.

lr:gl1tel'e, /taJya i1e Habe,fistan

B...

:asmdaki an'.'afamamazlrk oJ'tBdan kalksllJ lie Habe.fistan ltaJyaY8 tOP18k 'II'€ menlaat bagnjissln eli ..
ye. U abe¥i. ..l.ana keHdi itDprakl811'lndan denrze yol ,!'u;maga bile yatml~

'noRbul_, 3 Bu Jlr' bntun memle'el'eki oirelmen ol;ullarlndan 750 rl'n~ og-re'men ~flulcalr . hr. Bu bir rehrJ. r,

I,tanh', 3 - Ilfllnbu'Jdi Ii.
6ugiJn

I

Biiyuk EI.-;:iIiii sekreterligine "' Londra 'Buviik Ehri!i;', b •• ~Ii!'kre,. b!ri B. Fa;k, Ra1kan Bir'ii~ .UI" kurulu i!llierivie ufr ,rnak U'len Biikre, E'~ilicil Ba, sebeterligine
gondenlmiltlerdi ..",

Hava kurumuna yardnn

iakClt

1 talya

bUl1U

onamaml:i!

lngiltere, Bay Ede'n"e yap'U~dig, bu iliyev/e en ustallkll dip/aITJll'tik manellralacmdan birini ys~ ml~ ve kim;n anJaJmak o;yetinde c;/madlglcu biitun cihan kamoYd-· na bit I;lrplda ilalf edivet'mi~tir.
Burhan BELGlf.

Bah~e ka.zaJa . l'mda ekilen c;eltiklerden de b,ir p.ay du,iintilmii~ti.ir'. Y.rm ,ehrimizd,e eSllaf ku ~ .rumJal'l In ba."kanll' ve iiveletiRil1 de b.u]unma~;)i'le olilemli bir top. lanh daha yapllllcakhr.

iltte1e,.'n de aYfII'II KOZB.II •. K!l.dirli VI!"

eye u)/'IiJ13.!n. e v

B. Vedad Tor Avrupaya

. .' u;m

TarD11JBakanhir

gitti
BQln Gene' diJ'eklorii B. VeJaJ NeJim Tor va plITla Brer:rJizijye rilli De gazele. d'er tara/l,ulan uiurlamll. I.,O'n6 ..'. 3 e

I.nnvmu • na )'ard'lm iFin , fanL.uIJidaIR kaynQk sqlanmn hbl,wlR!Il bqeT kuru.luk pta' "ullan YGJufhnlaeah'Ir.
Htu)tJ.

"tan,rud~J -

.. gen gtttl

. . y,onet-

Ha va tehlikesi i~in 12bin lira veren iki yurdda!jUTuz
Taul!I.lI, 3 (O.zel aytarmllzdau) ~ Culrurova fabrikal~ ·a'Mbieri BB. Sadlk ve Halla.n ha.'¥8 teh'ike~~liiIe iye yaZlhuak 12 bin Hlill 'Ier .. dUel. Yiikenlerin ve YB.rdlmttulm Rop'lIInmaSlniil can~a

Londradan gelen salg,lt dondti
Lo,nd,.o . Isfan .• bu.l otomobil )'oluno gozden ger 'rmek i-rin I.tanbul'a gelen .alb, iJyelerind'en motOr '1I6,iludarl, o· ru.n,I,aJdlIFi,Ie glllzetec?lf!"f' or.omobil· Ie memlek,eflerine Jii"Jiiler'. Sal til/ere" Lomira - 'rt~'nblll )It:' I.oJ"t"mtiaki inc.e1emele,rini hir M
I'lt

0'0 sekiz yd hapis
iSltmltlJl, J - EJ'iip~I,e ;karduu oldiireA Ali bUl.?'un A.~.r ce%Qdd "8 )Ida AoI"tUTI:f'IE. KarU1Aln 6a.ra Ita/le:rin.d'e I.rl""rtma goriilduiii i'f;n ba cez!I 9' - ./a rnJiriltli.

Tarim Bakllnilgm YODetRsri R. AbF. yanlndl\ t.nm gene) direld"iiru B. A'bidin de oldl iju balde d'un saLah otomohille E-,kieh:-·e gi~mi"'tir. O. Abf E~k;se:hhl' taT'~F~arJ" d"ki kurakl.k boh!H;ni. C;ifte!er C;Hdig~ni va Sak-aryl. parnuIE bol -el1ni gi:izden ge~i .. dikten 10""' Till ICUR'larte5i gunii hrim;:re diinlI1!Iii5 bu~'nn"t:akbr.

Ba§bakannnl2an tUrk pa .. mukc;ularmdan bekledigi moo miktan be§ yiiz bin
balya.drr
larlndan htedigi iirun mikdarl 0 ~ r k bildirilmi, oln so bin rtilalii!., nlltbr. lsmet IniS (i SOil hin balya islenli,lir.
Taraul, J (Uzel aytarmuzdan) Ba b3..kaum Ttirklye p mu!k~u-

','anbul. 3 -

Bizans sarayrnrn temeUen
ar,a~tlrIhyor
15:,0r:r6ul. 3 f • .JI1Un

Veni istanbul gene}"

baJa.,

devt\m

ediJl~YDr"

Es,ki Bi:aru .-11 .
i."l,n ii!D'.:IfloET'''

savamanl
AM;dc: ol"n
m.llnhgml'l.

)"erini bulma.

r~tBnbul ~ene'Il.YIII
ii~undi ce

N tifus sayun hazrrbklan
iter liyor
Aldlglmrz bag-eye lore, g:enel , niiflllll saylmr hazu·'hklarm IIlfhmatc: tachr. Hazlrhklan kontrol ed;l.en. il ..

poria

Buclape "lJe

IOP,(l,fl8l!"lIk

Ankr

, 3 (A.A.) -

B. Cei.§.1 Bayarm
teQckkiirii
Ankara, 3 (A.A.) Ekonomi Bakaor 8. Cel ..1 Bl'lya1' bOola;bayrammm OIUIIlI U yddoni.imunden oturii kendi,iDe gOD ' derilen I:ebl'i k te Ij'Dltl I"FIna ~CQr~T t--ekkih·terln;n ilelilmes;ni Ana ~
S

furizm ,"uI'u"laYlIuJ bilclil'ece· . ,iii,.. Kurllilaya Briiluel'de ba Iryan Qrslqlu~al In q~I'iCf;i mp.mle'u~t. Ie,. tie' bulUII""\""'i'llr.lar4mr. Bun'ar:J _jI S-I srlUii'nda 'Ti.i.rkiye (Ie tlaraIr., . CD -, ~d iiyel"!ri l?;rtlrfil . Illanbul yo "UAlI"'. )"4P',tr"ari[ orQnlattl' gore ~kr

yo'

ma fzni alan Eclim611rg uniuer.nl'.f!'o. i l,ruih prole.n,r,u B. Mqk"er. ii~'
;uidaniyi,e "flb.,akal'dG aygu tJepoSQ }l'anllu/,a/d

Istanbul

'ba,k-aoll B. Himet'-in
onft T

ilbgyr ..1t
.fllz,,;lfa

"It..~tlr"

tanmH

Mardin sIhat direktoni
kaolik e'filll'rine alllnmltbr"
Mudin Sthal Diroektirii Doktor HIIJinrl, Rorilen 'ii...zum yz rine L-

f JI' ,L .J II"' b" lui i,e &aq atn ue uur"u'G ell If .-. ra-flll ,emelini Lul"u, P,..Je.ir

ytlJCl Mlecej-ini

,U;~ijn'me"edrrfrer.

dd:o:ll:I~A::ra~n~~:ln::d:a1l~d~i~le:~::it:i:r.~,:_ __

~~;~:::II~ ~
~o:;;

d ~ ..rleme mektu.b!JJ ile kall'raulI'IIlI· ;I'

ler yil'miyi bu~mu,tur. SaYEm ha ~ ZlTllklat'lIDaa hizmelleri goriibn K.astamonu ilbayr 8. Fa.zd. Kur;ounlu kamunbaYI B. Fevzi ve Gebze il~ebaYI B. Osman N1!JIri Ba,ve lf t "'o··.oiial'sfmdan k-;I J: t birer • t!lme II. 1..

Musiki sevenl,er cemiyet"
arlu:rdClll'"n bi'.,. muri.i levenler ceo mi),e,'i lturUl),Dl"lal", Cemiver ~(JI.I~
m"trt'lnda
od"

,~unIQn If.iylemi~tir." B,iju",'z A,lJa.llol)'4 ile ~~uk , I

1._

Idanbu'"

3-

Ce".al Redd (,Ie
I!Ifhrma..

mUlilzi !1!!l.J,ilini
,n",rnolnZ:

I"'rd-.

Jenl ~~~~~~~::~~.~:~::;:~~~~~~~~~,~~~~~ __ ~~~-:~~~~~~~~~~::~~~::
~"ereee";r.
fttil"Z:'U

/J'lj cnlUIQcah.

HAsel'l,er ue

e.Il! Bizan. danhir. Ddaya ~Ilmrm!llk i-...tifD rum. A,rOfhrmt:lilQrtDun UaD bioi d'ul'. Bunla- :Li ,kuma Q'J,m::llm. Bi. .'••11'...N , ._ 1- JI' ..... ~ • j' I.. I.,.
')Iii' ue
flnCI ....
1" H,l!lnUI

Ajrti50lya

ara.mdaki

,ClIO-RIabu i!lrfil),ileme)' _

Liman ve rrhtlm yonetgesi
genet direktorii
Istan'bul limb VE!r hhm ,..0 .. nelgesi ~cmel diJleTdorlfiijUne. ka.d. tr.'oJund;!lki artlMili Eml&k 'WeEyta.iII 8a.lllka.!1 YOlTletim lrurulu, uveleri ... den R. R 0\1f ",f;!JnmI,t III".

ull

••80Mi!lflUl' L ••

DDf CUII'I ••••

0'11'"

iJ~ QlI' IlJIff!Ce"ldf.u

..

Diinkii is Ilnblll
Ulin
ill

g.

ilzeteleri
kollOlldlg[ dayan~or.
metodLlT1U

-0
l:Jite bu
FO~l!I.

---I)a~yazlla ~ ozetJeri

KURUN
k/,:

da. AS1m US~'J"y zrsmda diyOl

ZAMAN

~:::;'J

InrI

.JiYD'

b<thki btan ~unlardH:

)U~

gazeh:lerinin

i~itltll"in

dem:f1.Dli

ba~ar.r.1

bit

Y<1zll-31'1

u50ullere
Ill! B" 8ltmi

gorUm,
hem de

den .!lktrUI. hatt kimindir? leoek dlllrluk

yokeullll.k

~I."ke.rse

llliJI~

Toprakma'rlnll1 dortte

i.i~jj

d~nh lunlIBorlE

imu-

gelo1~lIg'e hem lu.zrrbrnma
v ~r. .
~'LII ... ar

gidll!c:eg~

Dunyama lJ.ugl.ink:u ,g~di5int

gLiveni-

lim i.te lil"vri]'mi~ 01
bil'
U[ll:~TIln II!lIIhibi

IfI

tUrk YOirdu ic:r-;,:e~bLr~dir.

IstcanbUl~ 1IlI1",~'l, '£l\i v Itll ori"m csa ... 1 II btf pfSn da yarm", Tlir... It: 'k.aYIt1ar, tru. raU..r dol koymL1§tur. FLikat urny. 1cend.
y pt~~1 bll.l ti..izi.ii;lillen.c k~n i yttirm~'k:ten eksin kdrnaktadlu·. i(:i.I11.kiII fllS.rla billmlU:jI' ohm htlkilmh~·riD buda.n, !ick bU~ ve- '!jot( :r~l'u!in !!oI')[lr'l..re i)zg-ilr h1i1rti1'l11~ . clir. E~e[r befediYl!l1i'l'l hol mtden to du~1J. IIDu'kuraUann "eritilm.Hi'ne hl'1o • ,dS8 Istanbul vaprlannm. btl' eilndr nnll; ..,j 9'«!d'u ca'lrn a hie Up'll e vo~:tlllr "

.,ail

der:JJ"t; yor Jr.i ~

sir}!' glkan I\i..:I~Yi.bi.irij~

gOMot~rmeg~ 1C!1~

ne zt't'lginUiklc,

ne die r-"

~en bilhtr :;t~rk mlli:elerdc~

m~kJi'kle

Elyh~a

lIe aaglanabUi-r.
I

olmald.l tilde uluau bU·
'DI

., E:konomik
at-ilk

deV'l!::t~iH"'imi7:,
'"

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--Cifllil. iokantasJ Caddp"sillfie l1efi~.
temdl~r ~"erindc
kuruhnuyoL

k~. gen.;:lik bu cln!., vtdmli a]alllLarl, benli~ 'hk.aflma.ml~ IIU:Llg u'brl,trini "-rnimsemu dl;j g;o:deri l1: pah,
,i'ollardl1l sar b,e;kleT

Bir g~l"ld b:lyatm ydc:u:r hrtln0l1ann· k Li! dan komyac, y.a.rmr g veri [) m<l a]<Icak biri,dk .icorta poU"asl, IH'l.uk er ikilC ba.a~rldu.

'in dl.lnyaya
Ti.1'rkiye'de
"It'll tUIl

1<ar~r oyi)lJ~biliL Qlk ol2lrak: ya,prl cniii: haldr (ivllncUn
gt5gU.i!llerimlll~

ba.rr

Tamtu

i ,t«!cims.el

nClodlan

02:f:] gl-

a'Jnm~

\Ie: bu yi.b:-

te gi:haCo eC:l!'gl k.lpasite

lrnlppt'I!I'I! b~f .: L'ri deg'H midirP

Banl(alar

a.~l'f

buzlu

B· RA'SIN)

,Col" femiz, ve ~effidli. ymekJerle ,ancal, Il,uradn Illilull;lu~~niz.
17

5 YIFA 4

Habe~ 'stan nastl bi, "lk di ? IT ,U - e .,Ir.
H
bq.lStilH,

lY

kenarlarr

steak

v€ '!to]

~----~--iiiiiii~~iiiiiiiiiiiiii~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiO.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii;!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioo.; ~

banci gazete erde ok dukla
AlJrupa gfu.etelerin,de

----~~~--.----------------------~--------- tehlikesini Hava

~"""'iiiiiiiiiiiiiii.-;ij

UlUS

4 TEM·

UZ 19.;)5 P£R~EMBE

bilen

iiyeler
M\!hm~t Sl.lnlloc kavaftyeci 2U, Ba:'llh MchmN Emin tubafi)'t'd 20, §"k~ !ru Sbmtn 'turda",::uci 2!, Ahmet Tar9U:llu bakkal 10. AI a nyah Mustafa 1"1a~ VI: "iv) Fahrikasl yndlTnl; 60 Uta yrlrlk yU keni 20. Om~i Uy~al ::) ker V~ hi kUvici
yardrml: 20 lin yrlllk ylikell'1l 2'0, Tankut ~L:ZilC] 20, Hinl"li o<glu Yt d~bba~ 20, A~iz Fcnah blllkKal .m, 1st-ifan Miha~l bakkal t,!{;im ni dir,rkti:iru 20, M, S~rf Ali V~l~ 30, Mu_.tafa Yunl1B

'En.

~i i ovaiar ~evrilmi

v'

Ilik bir dag

z(.n&iriJc
Ol"ii:i-

glmll, bi'l" mernlekettir.

mY. ran'Sa ite Al'l'naf'lYiHlln ~rl~!'i.mi· olsi.imU kaJau:hr. Bu ~ora:k ,"varm u.s.hindc: bil asrna hahee gibi, deniz )'wdind
fie

n 200-0 i It 30[10 metre

yiik'sekUk-

alan "Or ta 'Yl!Jyla" buh.'I.'n.makt,aIhr. Adi~-Ababa'ddn d~n:izc en IrIY y,Qi gl j'ukan .lOCI kilometrl: kadardH; Cibuti'ye gi:den fl'anlliz d miryohl 00 bat lizel'inde i~ler,
Bun3 gore bu birit.ilk
)'01

Ion giin,~'erde S',kan ),'uzll(U"dl4 "Qlyalllln Ha. beJi,lan uezrinJe ••e ribi diie'kier be' 'ed;'ii artl'kJ oar,r 1>lS:!o,ortsya ~urulmClkl"J~r. Buran ko,Jugumltz liir ~~ui:rm.e yazulan bill' 'ilJRei'.!IJI1: "ir ing ilj'z gal:ef€lSinde Habe§i.lan'ln Jurll mil' lulldnnQ,g ygz~lml:f b,ir bedte'j< iir lan'eli wnlii bili' in'gitiz yaz:armur Mu,olini~lIin he elener;' hakJunda yaztflil bir ,az:e~ hiri.,i de bil' italy,g,n gaeztesinill1 "tQl}'l!iI'n~riI neden ~e nifl'emeA dri'€;irt,fie old.ugunu ,anlafan bir 141z:rs1d'lr. Bugiinkii IrQ.'yan • Halle.!} dUJ'III,m pnll aydmlalacah 0/011 b" J'Qzllar. bir cg.aJ,a 6S.I!IIly.onn:.
Fa§<ist Mm6Ier~: 23 mart ttimcni
28 i]!de~ri'l'l 21 nisan
;j

~a"..

Irf.1n

italyan Bi.ri~ b:ir hal-

)' et'e~firi,,.r.lJO"·
12.000 12.000
1

!)I"

",il)",," ;,..1gotilJ~mel bir "imli.i2umu

j

Ltala
~

~ tarafrndan
Iiman e,la.n

lI'uliaTII1.amaz.
ve ~lv~ri'§lH

Jlon!
Biz bugun, ihraz pH.l'I.1torllll'k JUlrmak" da bn.dLTTDuyoIl"U2',

ti1mc[J1l

b1J~"IJ,nml~aNIiMogadi,io'dlm

AddisVI!

A&ESba'ya. we hurada lltik~rh:ri

bdu

elan UI<Jkh'k,
yoktUlII'.

u~k

~Ik kiuulli
lane'

.,
hersi 4.00tll

]2,'000

ftya kll~ u~u§oiyIe,
derniryolu dagl:an

~.20{l Ik:ilorr.cu-ecl!ir ha]y.an 4100

"1

~zd tab-ur

lHJOO 7.'llJil® IZJ.OOtl

k<lT!}~Sln-

d:a bWlhlndu['al'l
led. "".ra~hrrnak

Bizi bu karat' kall'~lsHli. ve su g6ti.irmiyen sebeb[l\e gU~, ne de iis.noma]a

rdi yeoi.]~necek. oh.usa 0 zaman, ManIjju.ko 1~lel:'illu: kiilrr§lldEgl vakil Japonyal'lIfJi yapui~ gibl ttalyE. da Uluslar ~ !ll'ete si nden "e k i1ece Mho Buyiik bi:r yasav ve ene:rD1 ~]4!' yOn!!· t:llm japonyil.. PI Imil I1JY" VI! ftaEya rilbl ulualar, kendilerinin yurd'S.enrl~1c lll!di tine li!rWtcU bir dlevletin hurun iIIok-

bakkaliye mab:asl yardlml: 'lSI tin yllILk )'Ukeni 25, Ali Iksan xuc::caciyec:i yardImJ: 10 lira ydhlc: yiHI~ni 20, Abm~t Y(!,riilk ~oka!'ltac[ ~O, Hacl Hali1 og]u A.li manifaturac' yal.'ehHil: HJ ra yrll'rk y8 •

alom tr -lil"

~ol yuriiyu§u
ya.pllai:ak

vannadan

once
yapac

klar-

B\I mevcudlara, bulan

i1iiyi yardli'il~

61'Eritrr'de:n Ibir iJgaJ hare-

hava

klLLvvetkr.ininldn~.

lIIfinin ba1ardma'!i1 lhtimal] d !iiO~1Ilr. Orad a, Eritrc·nin b.q~!lthd, Asrn.a.ra-

p

Eri.tr~'11I.ill :~I:'H~~M d miryoliy1e baib !to.k giUc1 bu' hmaD o~an Masau.a rr. M em1fket deail yiiz i.\Dden t!pi kt~d.ir ve iitalyan aaer]eri, dcniz rmdaki 5:o11erdc h.ilkWD luren ma'II
a t hli.k~si k8.r~l!imda Bwuunia yerden ada.

IODO metre ~i.illS'!tli!rt,f l'!Jlula
yiI 1 rc alltabi1if'ler. dr.miryolunu'fl biUigi

yiii'i.!.buabe:f,
Addis-A-

bI,!"a'y3 kad3l' oliUiI uzak1lk.

dIU yo~ 0lat. k, 7M kilclR~trcden fazladlr ve teIe 5JlOO :mnT~Yi. buioln S~m en 'S,Jra d arTn1 lI~k l§.zrmd:rr.
luna

tl ~utahllTJ ve oze] ciizi.itaml.al"l, 12.00D tall!1l yc:rli asked (bwdolnn.nc §f:kildt elduklartm ayrlca bilm.ek imkinsndtr. fakat ·tl,lrlten::dek1 ,3oskari.'J.erd.tli en a~agl bir ~uml!n ya~uhhimr ~m:voruz;) ve son olarak da., kencllluS asker SiI}ulan V'e haz;ran M§l nglcmda Somaliyc 25 bin tanc:' olar~ k gonderiJ~n Sih~ill!:ri ,,~ ~bvc dmek I~;nmdlu-. Bundan da ,alli~"§~la,a~J Unre h:;lJlya b3.§ka ,F'af'donc' Imvvetler gondJH1m>!s,e: [b,jl'll! Afrihd:J 1!5>tJJU)OaBk~r'"i v·ar d~melkti"f.
Ha.be~i5tamn "kfigld u,l:e:rind I' wr rnilyonlllk bir ordusu Y<lrd[r .. rna, bu i.i.llc-cnjn 300-000 degilse hile 500.(101) d~n fazla. asku topllyarrJl)"3cagI saml--bHir. G'en~] bk !!~fC'["bt!rli.ktl!n IOOHI Habqistanrn Adll1a'daki ordu~u Hl0.IlOO i1e 120.000 kisi arasmda idi. Bu <lskE:rler ara!!und .. az bif knn'll imparatonm lie de-reb oli\n

bir devlI"imi ba.;;;,Jrm1lk kU\I'\I,eti.n~ goster1'l'll obl'li bit ulus. dar ve krsrr bir tOll!".lk p1lir.,.aSma M:.ib ohnaga kasarramaz, Bi.z her §eyden o.nce yeni bit' m~dli,'njy(,:tln s.ahi,blcriy~; ve bu medeniyet.i., k'l.llnedi ve I!:rlrli 0""111-.
sak, driiinl"ay~ go'Sh:rcbil i:ri:z.

dr:r. Gene, sok enerjiH sosya]. ideal ve !uyu<ll

ve buyiik

masma, buyuk imp~rc1tor\ugu 'kuraJ'lken 1ngjlterl!!'~in yaptlglll'\dam i1aha fa:da
katl a.natnil z1oll'". Bi~~iIl1 Sudan', bwiimenllze ket vu-

kenl 20, Ibrahim Hekkli marni Fa tllra~~ 'po'ar(!aml: 2S lil"lI YTlhfot: yi.ikeni lS, ()m~f Ma~ta u:cilll1~n yaTdlm: .,,, [it;] Yl·lhk }.ukeni 25, AU Kall' bakkal 20. Necip Haddar 'VI': birader]eri tedmcl'l yardlml: riD lira ydh~ yiikeni 40, §efik Turfan p;r yanog bayti 2D, Tevfik V'I!: M'ehmet Kara
pastaer ve furunclUDl },3rdnl"l: 80 lira )11'1 Ilk yikeni ZO, tbrllbiim Hilkkr arpae: 20, Vilnh Me-timet MJhill~ 201, A~mct I.iitF.i h_llda"at~'i

§i.mdiyt :Kadar i,ta]j"an ulu!Ol!I en kl'~ metli enlll:rjiih:rini jsraf dm:i!}ti:r ~ losan
enerjilrri_ A~llml gij~ damada.n:nlllall1

~tl:kilde harekerlerde huhsnan FHe Ingln,~('e ;:51raJl3tnmI ~gel' Paoda"yl alan bansTzhl1" gen '!iekilmc:iie),di, bir harb patlal!: verecekU. Bu hidi&eniD i.izuindefl a.nc.ak lurk: yd ge~illir,
ransa

neak

yarduo: 5 yrlhk yukeni 20, A.li Ekrcm '\Ie bif"aderl>eri mrdavat§lyardrm: 30 ydhk yilkem lO. HacL Abut ve M. Ali
turdaya~1 20, OiIJUlan EnveJ" komilyonl -

~u ZO, Helvao og!u Dunn - ba.klc::d 20,
MUll.af §lama" demir at81pei yardrm:
30 YJlllk },ijilteni 2(1, Huseyin

biz; im., karumu
mak yetl!:r :!9ll
15oOl'OlOll"lI

ff k~rdl. Rakambra
yl1lna kadar

balc-

. ~~ ~.ibfii Iii h If
llta~y.all.l[J HOI~'C
1,

.... aRln he-

Uzun ka ,-

ltnha Hab ."
ede·hilir?
eo-rank ne, ~t:t

Iwtnl I,rieum
bu kadar ozel
g~

gore, res.mig ni.ilfus s.a.y~m.o:! yabanel memJC'k~tlerdl:: yruvn]3'k h~sabhl, 9,S, milyCin ita!yan b'l.lhmdugn:nu gO!!'tumektcdir. Bu italyanLar, ~oyle dagllml~hlr{hr: At] ~ d~nizinin iibi.i.r y,anandaki ijlk:ele.d,~ 1,168,000: AVi'upaJ. Asya ... Afrikada 1.1'61.000, Bunlar Byle ~ raka:m]al' ki, ken.dil k:end1h'rlnc konuilJ-·
yorlall'. y.wilner mem~ekctkrd.~ v.atan ya§lya1ll i~iill kaybu ~,5 milyol1 it;alyan,

U!ruI ka.l'lI

b'kulI-

drg~ dllrllml, IOu memlekeUc, bizm FII§oda hadi5c~in:i A.vrUpil1'lHl an~ayI~Jndan dab,a. az b~Ce'nle lcarJ[landr. Bu badis.enin ir; yi.i.z:i.iniJ en. bi("~ok. lanndan daha iyi anlayacalc ftr,atl:u,l
t:rmi~ bU~l.ltlJuyorum

dunmHI

ylf;:-

Son zaJ'nainJiarda Roma'da Ba.y MI.I'Siolh,;; ile bir saat Kadar Habqistan mer.oelui 1'Iakkmda ozel bi r giiru~e yaplim.

6ap y,ardO'l'll: 60 "ILITt yii'keDi 40. §erif CiUndiilz tecimll:n y"<Irrum: 5 YlllJk ylikeni 20, M>ehmeil:Mun KarabIn oglu bakka[ yarduilt: 30 }'llhk yUk.eni 20, MahmL1t. heLyacl yardrm: ]0 ydlrl{ yilkeni 20, Fa" z:d Tiitiiner fabrikator 25, $i.ikrii Peskl;:rDgILl JokantaCT 2D, HacJ Salih VI! A. Gafur tecjm~n 30, Me~d ve tsmail Sayd1a'oii tecimen yardmu 20 lira, }'11hk yilge:n i 20 1i riL cisi de liabe
italyanJa:rm veri~H topraklarl

Inn bir memlef.cetuk; bu. yaylayl
de

ta~m gu~li1kledolunun-

h3irbJ tehl:il::;csi d~ ilave

gE~il"m k i!iin bu"k bir ordu ile bir ~ Vl1 .;ah~mak geNJrtigi nlajlhr, BI.I. . diHk t lya.'t'lln sal' bilece.gi hir y deiHdir, $u hal.
,onun be~ler1e tutabilece ~arp]~an

i u'I- yo]

vardn;

ni 1ctm ' : ~tlaru:u tidp istedigi ~~yltri
~I'I
I

lIuu:rla.nnl gekolayca ka.bul ~t·
!dde edebiimc.k

dilzgi.in ;!!}.:erl~'t"ilir. Eyi cihazla.n.ml:i ve bel§ilHlh 5uhaylann komuhl a.ltlnda olan impar'll to run muhafu kltalan 5.000 ki iTiktir. t alyan ordusunun ge:re!i1ni ~ok iyidi . Tanklau, u~aklan, mitfalYc)lleri, hafif topla.rl vardll", [iabe~istarHn .is!!', 'birka~ taJ'lf!si i~1iy alh tane: 'kaoar U'iagr I;ilrd'.f,topu 'Ie tankI ~Ciktur, Mitralyozleri a:du-. Ask -rlerin sUd degederini brtitm k gti~liil!', Hilbr~le:r sav3li~~ ve liall§'kand rlar: 1S96 da mrsrrh13rt, de['vi~lc i 9r ii!:alyanI3r& yeruni~lerdjl'; [akat Adua'd.J italYilTilar k6til kgrnutlllmu!j ve :sayl baknnmdan ~o,k yilk5.~k o]an bir o:rduya ka.r~~ gCinderilmi~ti.

.il'l1n oz.t"l kttillairmdan

bolmu~ If'llerjiler d.emektill". Onla,rl ~~inde bulll1"ldu'k:lan memll'kele sil1dirmeR l~in devanth bir ~h~a. Vapllmaktadrr ve OTill<1l'lD ortaya 'Sir ardlt,I zengiinlikler !i_ok defa, kendil rini barmduall m~ml~keth~rin cebine ginnektedir.
Bi;::im "yayllman mlzul ijnemli etkcluinde~l bhini, HaJyaI'llarm £omurgelerde yapuk1eT1 es~r1t'r taTahnda'tll o[tay" ~J!unlamnr unutmamamu: g,e· rcktir. Aflrikadalri (hni.irgel~rimiz:i bir tara.Fll blraik.al:rm, giln~y A frik <!j!io) , Ttlnus Marak \Ie Avustura]yOJ bille, bizim mcdcniyetimizin i1inmu izlcl"Lnl ta§lJ

1~ ha."ma
bu dell]et

geld.iti
anladIm

ru
y

acfamiyle KaI" .smda

on Ii; yd .iJ~i:nde aptlgon bir~OIk
Id k ndisi boyle g.ayH i§t~m ve' galAfr~ka !nda iki di-

153mln
y~;rl!ll:iip

~etin yama;larrnI
oturmalarrna et· Kendi
1:1

go-

rrtdudcn

bir hale

koya:hllmektir. yarn.

fl3diseler

Fran:liilllln

kadar 01

t a~I1r g]a;ak

lmnu maktOl.du.

ltalyada

F <!Insadan 2 milycn

fazla nil-

ltalY;Jli'11n do~u

fu'l'l 'll'ard,,'_ Ancal4

f.az~a ~;;!ba'arna ve u·

leg! vardJr bir~ok

ki buna bizim

t.a.rih.imizde

cuz ya~at'bak halkl

~inded~r

ki

ihlyan

kims~lerinkarllil'l.

ka.lnu§ olduk·

bu tgpraklara

is.Jgm.abilme tediT.

ba~l.nna·k· ingilizin r ak vc Ki.irdist.anda daha kii~i.ik 61iiide yapt:tklan gib:i. b.ava uvvetlcri He onla. J, ayakbnmcaya Y~y tt!l1i.m o]unC3lY<1 kada!' i:r'a~ ctmek..
birelerberlige

1.u·[ gijri.i1i.ir, Birill"lc1si, elinde dlllgu topn'kJan cis! de denil:CI-§1 I I)luilfii i~in

bulunduT-

Yabanc~ dl:vletlel""ln
yuili1r yilziindm kapl I vermegi
ra:m.anmda

koyduklan

"ll:iI-

muba.fazil etmek, ikinkoruyabilmeli. i 'l:edbirler alma:ktlJ.

bil~ka ellen

gO!; ctmck A na.d 0 ~ud an

apamnl!Jul". BUlldan ba k.a barb ba.gla§ Ik1a rm soz v~rdikln:i topr.i!ldar da ele OnUll ]~in ttalyam'lll kendis.inlCi Habe]3i[

bir takrm

y(:,1'1

maktada.

11 iki ~ekn 1C~1irl!e bile kI!lUaJ'ula~ 'lKek olan bu i.i~uncU lekil, uzakhlk cografLk gU!!ihi.kler dGlay~l"iyle. bat i.1 bitmiyebilir. Ha'b-e~ler SO] gibi ovalardan korktuklan i~in, birind -1 t'R kOlay[dn. fak t 0 tarn n dill italJanl fIn smu]ar i.izerindc I3Y[ b,alumm~ok btiyUk ganlizonlu blUlundur·· I!.i'( gc~ekecekth" Zat~n, ;talyanlarln _r tarafa dogtu yayJimalal'1 onlal' ~~in "yd"!\! olamaz, BUllunla buabet' U..1. 1 c:pi zamandanbHl onlanhki o~ nla..rda. pamuk yeti1ti rme-k j'liin, JW<'l 'Se~li mnaklanmn ge~t:ilderi. yerr n yll a.r1 dogm ~1'Ianillk istegindil!dlr1 r. Bundan ba ka, Eritre cl~miTY'oIIlMun \lardlg~ 'fIf! ltalyaT1ln tkOl1omik ·'etgcrli~inin" 1905 da yaplh.n ti~ tanfh anl<lc mil vi! , 9:;;!5 de yapdg,rg inc;i1i-zh:il1yan anla¥llasiyte tarnf.l'll'~1 Hab.qi'Stanm lot ?: y-babs, tarafl d.a genisJetilll" hilir,

Bi,Hiin kltalard
fa Bu mcdc:niyetin

ve her iiagda., h.Rlpiyonye~i 01mu~tllr.

ge\i:h-Uememi"§ti:r.
Eritn iLe Somali

Ilabe btun birlesmq midi".?
He&a.ba. kat~lm;uu ~tke dab3i g~:rl!lkrn onemlli hi.r

top:raklar lLzerindc aldlgmtLZ - baze.n .a:ukh - yo] iizerinde )'~n.ii ,e~m~r. yel'li Ci3b a mdodian v-udll'.
Sd:imfzin biz~ bi.i tik hiE' dii1Unce

biu "ok ooeIfi!!b

gt!n ve 9~rin Habe:jistanda yer
§list-aD III kadaJ- geri dan on bir

yuter gibi. goruoebmr; 'fakat bunlar baly~run sfunurge impa.rator]ugunun
yans
zaman
C11f".

ramas.[ tabi~g gorillm~lidir.

ldu :tUf 1ci 'bunuh.1 so -

lilktyi basanlar kar§llliO!nda b,ir)~~cek rni? Amh.aT3"hll:·[~ hUjfiimderi. aJitmda tuttukbr[ ijl'k'e ni.ifusunuR U\iU:i birini, bulmalariyic· beraber~ otd;;i nk1ar, Ga]la~a:r gi .. hi babe§ egemenrig~ ahmdadu', y.a.hutta ku.zey-d,agusunda.ki Dana.kiHer Cibi,
o katdar y.abanidirler kuUanamaz. ki.. kim!. onlarr

vard.r: Habejistan,

1talyanJy~larmda.n

3000

mn

dort yill once

ORWl

birligi VI:\: olcunhll,m1~ b~r vi dan IlerOIigi bl1lgi.in. cammizi kendi.rnll!: ve k~nd\i gele~egimiz ~~~n, zO'l:'lamahyu, Sir gUn iU'i3i yUlI"dd;:ln lilkaca ~).z, fahat go,!-men o,bra.k dc,il, ,!<oloni:uto,.r olarak:
zenginlik1eri biJjnrnoezlig'~ )'a1mz kuvv~tleri olan,

uzakt .. alan bu somiirgdc[,
1!.<lJV3.§

gerektigi ~n sava~~1 uve-

lilc'YlJruI SOD ~iD a!!ke:r dis.mlrodmr. biT harb patlak
1ta]ya zam3n

yete ~ne kahw edilmesjfti testa etmi~ti..
~9Qt Yilmda Frllnaa

Ingi.1ten proIDgilUrc
ve

kebilecek

oJa.n A.h~kamn
SJnlf

hal),a,

llJ~dy!1I!:
rec;ek

aralll.nndil

U]a.§8Tak

Ha!be§itl-

Eger Avrllpa.dill
OlUf&3
II)

Fakat ,masl da unutu!ma~ trnIhdrr ki, Ha'bfl~istal'1 feodal bir mtmlekdtir ve eskid~n orta.~t barcnlannm yardlmlanna nasJI giivenilemiyoridiyse, limdi de "rag" ~arm baynhgma
gtivenilemf:z.

dogr'll gi.den ve hizmet etmege haur adamlal' olal'lak degil, f ydah bir otorite yapacak kolonizatorlell' olarak. Lavoro F3~isfa - Rorna

miirg~ni"

arasl

kesHeeektir.

Uc bu &00 z-ama.n

lI:a.nd:a kend:Hcrin~ etgerUk b-ii,lgc:leri aYlrmak 'k:ilNUnl venni,l~rdi.
AYl'lI tarihte tngiltere, Fnrns.a ile a.pll.nuJ.

1

ilut"e

halya oral'S! 'I"Ie il Cf~ne de azIk gonderebihi: siinkii. A.kd~niz yonan dii§man deI1~zaJt:1 glll'mileri tatafnl.da.n 111tulac<I

a.ra tnda biT anlilllma
~Jka Ilm<ls.ma

bunnll n Fa:;'la
I~·

MIsrvdaJrl hOlireketlrrine kar·l
'Fr-ansanm onay18m

Ktlr.
dab"" koti.isu, YIl1a:rdanberl

d~1edif.; gibi davnnm3811"H
t},

Haile
hakknta

Sdhic"nin
Kim!!!

imparatorlugu
edemez:

alan ttrtpara-

it;,ra:

, i tar-ajm

I.' 'U:l' "e,," ne "udar,ilplu~siz o~an
kilfVK:tr-

'!:Or, clQf:rudoln dogrl!liya MBLe1ik'in soyundan gelen ve 0 zaman ~oeuk 01,," impaJr3to LI.!} - Yasu1jJU omagmdan indiren

Ingill'!I!rrenin uniu yQzarlannJan B. VItI)"d PTa)" ·~M&J.rolini ,ue Hob· ,islan., b~llg, alhnJa lJeyli Me)"de y,azml, olJugrJ bit betkede tliyor hi:
Ni'san aymtl tngiltcn hiikl.lmdi Ulu~br SOi:lyetesjn~n almaTi si1ahlanTIoJ..a5ma san'SuiIi ,",o,yan bir toplflnLlSTnil;t
oyUf'iU

Bumlan
Ij;apull;;uli..lIg3

ve talana ah"nH§ olan hab~~ oymakla J, orada buhH'I.m it.illy~n asketlerint salduacaklardu, inden olu:cld d • moknt hlikiimetl~r taraflnDiin ~\df' cdilrn'i§ ol<1n 50murgeler;, dde"ll ljilkarn'I<lk, ia1jist rtjimi i'iJin nt biiyi.ik bir kaYTbJIr.
Dii~u[liinijz, kendi

Vaktiyle
oldugu
trl'l"ldOl

F:ran!>anm

as'ta
halya

yapm,'§
abesh-

eyle:ri

bUgUn

y,apmak ist" for. Hahe~htanda
~apr~~rk almak i~ten~ de Fran~y}er- ne ln~ihercnin_

_Ulya.nm

tli~i

'tl,r?
ri t:r~j[\t:n yapJlacag.1
'bir :ode-on ba~a.n ihtimaHeri,

imparator:ise
soma

lik ettikte'n Gar<J.

impantor

~~imr.H 29 ya~ln(]a
- Mulala ya~adlgl

adlna l'laibolmu!jiw:r. clan LejYa!!tl'nun.
Zal.ldi.tu tlltsak 01
T:lb'

san III ::!st~)ariyl~

i1eyler

d~-

'Iya otan ordularm 5a~lIta s:okluguna, aucl deg~l"ine ve gere~kri~in iyilifne baghdu. halyan kuvvetle:ri haklkmdalb aYllar unlard~r~ (§u'nu da !oyii.yelIint ki.. nQrrnal olar k italy n orrlU5u, l1ua bir \-jment 18.000 ki ilik VI: bir millS tlJmeni rik~da 12.Q{)O kiifili!rli:r. Fakat Af·

daglann(]a

'kull:<ll"1dr,

soylenmekN;dir,)

tl1cr{l~n,

iil-

ordu tiimen'rri 1 S.OOO M~ly~· ;1'1dirHm.i'§ti . Hil tabllrda en az UJOO ki...ardn·.)
Ordu: Ptlari'hana tUmeru
.t

enin anahtafl saYllahilecek iki i Eritre yalnnmdaki Tigre ile. Somali mali boyunci! alan. ye Ci'buti derni'l"yo]lInun i'iinc]~n gt~melHe o)dugu Harar - e mill d.eglJdi rh:t, T1I!:re'yi, tskirlen halk IT! saygfsl bal!:lmmd,m MeJl1Cliik'in blriti1:t
is:nijrtle~i runlanrld1n alan

UI.l toplal1lldA ik, ay ona, gene aym hi1kiimet Al ny.mm dtfli de nastl silahl t'I~caglnr bclinen bh aIlla§ffiaya varmli bulunl.lyor. Uluslar Sosyete~i1'1ill k:1lr::lt"l;:m ihti~iml, ya.slar kilr~':!ill'\da degi.~miyQr. t)ni.i.miiz-

I.~in l.. ohlf'Iln
Onun

np

i~in B Mu glinriJlli'n
somiirgclu'ni

ba~ (lHeana ylUr~-

gi

bll italyan

gihlil. Dahasr liar, Bu, bizim a.,;lglarl• rmu dah<l uygun tla f>ay IlmiJlIJ g~rektlr. Cunk{i, guniin bi rmde, yasa mrlit l1i Imlyen h .. bt'~ ondnkri, Som Hde-k i i 1'1· yanlar[l yaptlklarl gibi Suoanclaki 1(1gili~ kuvvetlerine sLlldlrabdirh:l. On ii~ ylll zelu
dol(1uran

dan "i~ blr yal"d[Jn beklemehizin,
di y:JgLuiylt' rnaktn.
On'loU1

Tign kHah

J01[1'm to·

d~ki agusto5 aVl ;.~ln.dc gene: te-ori He hakiht br~lkar~lya gtler.ek vC j~ln.
den biTi!'l; s~G\1e'~ekti1'. U1ustal' (l3yrt~'Il; i!}ln:iyl u~ra.san

..

ken-

bil Y0111md('1'\

kav[lIlabilir

bir h~le 'IIoy-

lion ra B. M llfoolini

Habc istam

da gwbl1'

YOfItote'billt=cc:ginl Lspat ctmi~
'Kendi yur-dunu veni veni 'rH1lilrl kap 11

IS.000

Gavinan3
Sa.bauda Gran SilS!iC Sderh~r1ikten hllhJna.n

l~,oon
11

"
l'

.00(1

1S,OM

gent. ve vukse'mege hev,'sH Ras Sil"un vonetmektelii't". 'Siun'i, ;maratofun. Iltam.a'ld:a.n bl':)a, KahIl} cUiRi 'hir i'b;Jydll- H;J'fu'a gel inc • i.rnparCitor on zalTl nbrd:a tn.JrOlya girle. ret<' in ~yl i'l;nfh~T1 'ilk~rTp y,,;;rine, gil...efld~1!i adamTardan birj!i;>ni
TiljmS •

bOlkanl B. AI'lIt6ni Ed~n tta11'SnlR Ha e i tana kar, I gtit'mekte 01 ugu Ilya!ilaya k:an milk yolunda ,epi ij~ lngihz

~~in grads yuz bin bey.u, !'k'i yilz bin de ferH ilskel' biE"iktiri1m~kh vI! bunlarln bUtilP auk we gut'it~lI"ini §ar denizinin otlt tu;d.n(lan bulabitmel~ri dr laglanmak istenHme'k1u·dh. Bu, ha~yamtJi ~ogu
lY~k1tsti.l'me\or istr~1igi

htl1uyor,
onannl§ ihltiyae' o[an B, MusoHnil[lin mek i~in

shr in;' beliwt"

a1 r'ilara

nemH bir ral oynadt_
E~er Wluiru:ien Iilnm rg!~hk y soru-(l gene

one" or3~a
6.000

gcrl'fml.~.

slin~',jjini"
bll karr§ma

tlikll'li'!J~

Afdkallnda
ba.~ dH~fft:ir.

gubin.

v rd T, ttalyamIl '~ol.i g~ri 1<I:alml son bir erl1:in t'I'l~mleket"t~ gen}~lem~s.i ~oyillll](
<litlinJ k;1l!:::Lnl'ml~ hir
utkL~ OllU::l.ktu.

(!;a.mizal"

"til'.

LOfldm

gaoy·

1 TEMMUZ

1935 PE~EMBE

UlUS

• O~ 'SI
<
Ba~1 l inci

• IZ
- yrf'ada )

SAYEFA

~

s

c

.... q.iatyle buroyu guyenlik e~nel dil'ektorliiiune baglamak dii _ luniilmektedir. A.¥'UIWryB feder ,
"iikiimetjn de pori id'a:I"esiniQ

..

oaemU bir ta_kJ.m lebeblerJe 'ct!ZII ,sic:iUimi Hizeden devraJ,dlil dB ozoniinde tutulmakrta,du.

i,.en

nernle gaz onUfLrle bulundurulma 51 gerek.6r. Ornek olarak g,e"ilCa l11t.kte 01dugumltz y,ll.m ilk ddrt aVI i~indeki kazalarm listesini 0kursak bu kazalarm onhmmesl i~ilil. alman tedbirlerm ne karla .. vel ~nde ,oldugu anJa~.dmr. Son dort ay j~~ndek; kaza]arm salHsl 121 dil,.

Giires
Ard.ur-a
1-

bi rinci Iikleri
IGilr-f\

Kt,,,.,d'uII flr:m ~

~
T:ii"C tOZIt]

~l1!leket Postasl J
'I'ire'de koylii calrsmalarr
ayti!lfJmlzd;m) -

5 temmr ~ cuma gi..iloii saat 20.30 da Halkevi salcnunda 1935 gu.re!f birincitikleri yapilaeakur. Teterans yoktur, :2 - Taruya saa Ii; .1.7.45 de EvkaI apertmaru idrnan salnnunda ba§lanacakt~r . 3 - Hakemler : MuzaHer, Mubsin, Hiisnii, Mehmed, Genii Meh. med, Hayei, Hicabi. Hal iL,Krorromet'liQr Saim. ki6bler Ihsan ve

Tiregoze

ldljak

kueumumuaa

miede

koyciilluk

barekctle:rl biD:"~h~

aldf ylkij.
l'U.l~ YIe

lunmu~lardiH. luret~yle

rc"J,;1..a yardunda bu-. Bundan b<lSl\a kay ih tilr.atd,lIIiIIlf1udu

djj h-er kiyde i~tem ~arpmt'!lakt(!ldlr.

yaT lrurwn i.i:y~teri dl' hirccr lira ...errn 'Ie
bu vmduna.

SaYls.1 bu ka.d:ar d elgun vIall kaza-

K(iy mlahtarhlT~

Abdun-ahman

Nnri Bavlardu,

,A'tletizm birincilikleri
A QiloJ'o
>6

;h'Eli~m

KIU'I~lu'

BQ..§lmnhgmd,RH!
temmue eumaeresi gunu sa at 15 de ve 7 ternmuz pazar gtinu saat sabah 8 de Gazi Terbiye Enst,i'tliisu spar alanmda 1935 mrntaka atletizrn birindtikleri Y<9ipIhicaknr, Herkes gcllebiLir. kince hayatlarma deg,er verrneyen, cumuriyete sarsumaa bir ie nanla bag-b olduklanru her hrsat ve suretle ispat etml~ alan tiirk polisiniQ g'en1; gi bit' dU§lergedir. Buna bir omek olarak Avrupa pelisinln yijkse~tilmesi gostedh::biHr: .Avrupa poJisi, betli seneler i~lfide kadro dolayuile ve iiI~dt yel olmarnasr sehebile de }·tikselcm i.

,Be/:si orgijtlrnnin
",IRma ...:

eliBn

.Jtuta

kg, bek~'ileriain gore orgUl]eruneai Vii!: par anD.ID he.r J'el"de aynl bulqnmasl ve bu alrtda IiID diizenli olarak toplamlma. IDl merezlqtirilmi§ bir usule baill: ,. ,aCAglQ.a hi~ oiiphe yoktur. Hayvan hIrslz1.tldan, ekinlerin hay van lara yidiritmesi gibi ekoJlom~k baktmdan halklh ziyanma sebeb elan h5disderin i:inlenmesi iCiin ktr ve ko}' koruculugunun polise yarduncr bir ijrgiit haline ko-

her yerdit yerael ihliJI!I.~~ IIr

Car!.

~i ,o1miiittir.
W'am
VII

Iarda 144 k;~i yaraliUmn:ji ve 23 kiYazdallD teknik illcelenmesi; Yan1ar aracile i§len,e1cek: hot-

ekur

YUaf.

~a!J!ika[l vatand.a§lardll!l'll se-

>G~lmi§-lenllir-. Son dda

bilgi
GafUiT ilgi!i

kILH'SLI

a!jl]aJII rnuhearlar ,ok iyi '&iofi1i.d~lar ve.m~§ti.:r.
salenunda il~ebCly

I-Hiki.illl¢t

konagl

tern ve domandlnclhk gibi, su lann saptanmasmda el ve makin1e
mcelernek Sl1l1"etru~e ya~ 0 ZlYl yUclldan meydana -;tkarruak yaZllanrn

50y111. hiiki.im.et he~imj Is.mail Halckl. tarim i~yarl $ukru crtilduine
dcrsler y ·.m:l§lerdir. Hele ill_i;e.
[I,..

RADYO Tire nlimlln.~lroY[lI!lI"i, lOy al \Ie u,I'II.sal b~r ihtiy,ac[m12: o'la,n radyolarcLan barer tan~ Tsmarlamf~~ar,dlr K-oyH.lmtiz ~imdi'lik verilen konfera.nsLau vr IIlU· siikiyi dii'iI't'Hu~kie hem OISlgBanml hem
de YOfg"UnluguHu

TI'Iu:, KOVLERtNDE

i!;in Avtupa

pcliaince yeriti1mekte alan 'teknUc usulim bir hiiro gracile hizde de kurulrnasrm du§Uni.ilmekte ve bu yolda arastrrmaIar yapdmaktadlr.

yen polis .~yarJan bir 'oncekl derecenin al'hgml etematik olarak iil1lI"rlar. Boylelikh~ haklarr muhaolur. Ve evli polis i!:loyar]an 'iocuklan VIC kartlar[ i~in para a]ml~ elur, Polis evleri, onfaza edilrnis

d!l'lletmi1 eline ahrsa
Vie

b:Jyhgrn

deni, kanun

madde lerme

l/anml§ koy birr osunun :r'~rtlgr, koyh.ilerjn bcs Yllhk' kalkrnma yollafr, hugunk:ii Kern"!;:H Idiyl!: til ilgii, ornek fll·
"uk, bog a, ol'9lm Bu knnularrnda
I{f

Pakiit
nernli
!>~S~

pek yakrnda
kururnu duyulan

olacaktrr. hijkiiimetimi~ tI 0pek

O:i1yrf
rad-

A nbtara kllrtlllmu~

Isranbu]

~ok durrrncz

yaBilrrnf]an
tasyonlarm

vc K:u",,,,U! i is-

nulmasJ iizumlu g,oriilmektedir. Bunun i~in bir bek~~Jeri orgiitleme kanun projesi hazIrlanmaktadIT. Bu kanunda yur-dun don bu .. caglnda iilyn ve aykrn usuUerle
halktan toplanmakta alan bekl_i'

Bu sebeble de devlet i§yalrhgIna gireeeklerin veya sosye1l:e ve fabrHi:a gibi o.zel kurum]ara girerek a}'hk ve akti ile ~ah§an buti..in i~yar ve l§~nerin ne[ildcrini sa.ptamlya yaramakiiLere e1 yatnlanm liab~tTklan yonet.geye vcrmeleri T!Win hir kamm projesi ha:urlanmak·

larm UCUl. ve top1u bir halde oturmalarun saglar. Polialerin toplu hir halde otunnatafl yonetge ic;ia
faydahdIr. Pol'is evleri,:

mlil~tiJr.

kur slardan

muhtar'lar

~ok a'5lg1anmr~!a.r

Cumuriyetin

en bayn bir bek-

bilgiler1ni bir kat dana <Il"tIrmHilardlr. Yurdumll,uTa (rnl.lh~ tar! ,n ucagl) a1 nnma I i'iin !'eye 'ie-v! kilt" 1"1 Tiremi:z: leoy muhtarhm bittr Hr<l ~ei!il ik[~eL lira verm~'k surctiyJe

I,l'c:rimiyle: Gnemli ltiiy vc Iyasal ve ulusal konferanslart !coy alanrnda d:inlf'mi~ ve guegi gibi asrglanm[~ I)!gc-aktu·. ne!m]i
fi<lillumltln

dile - i bu DE
fVl't

ayolnJanm .. fIIr<lClnll1 bill" an

In,1Jrulmas.(d~f.

.,;isi ol;;il.n 'Ve odev-irl i bi.ly

uk

h;r Oit-

alannm bag1anmasl di

da genel

bir dtizene

sagWanacaktIr. korumak 1fe gi.

tadrr.
YabancIJarm gelii. gidi~Jeri: Yabanc laTIn mernleketimize giri§ ve ~'kl~larI 1931 urjhE g eegen bir ka'l1un[a Ii;evrilmektedil'. Gerek mem~eketim~ze ~o!k:l:;a turist getir-tmek, gerekse memreket ;t;;ine giri~ ve ~]lu§ ve mem]dc:ette 0tunl§lanm ~tot3yl.a~tlnnak: vc gii~ venlik baklmmda:n da eski kanllnun ek ik taraflarInI ta:mamlamak. iizere yeni bir kanUIl p'roj>esi hazlr· lcmmal(tadTlI".

Kara yo/Jaruu

gelifi dii;t,en altwa aJmak; Sosalalr, kopriiler, tiinellel", ge-

gibi biitiin kara yollarmm korunmas,mm: ve lhu yollar iilzerinde gen~~. gjdi~in. gend bLr diizen a.ltma almma5m~ saglamak L\iin bir kanun projesi haz,danmaktadrr.

,idler

veril!k]c yapan I ohsimizin gen1ig~L'5;Ln du§>iinulen i~ler 3 rasmda ev azbgl clan yerlerde polis apartman1an ya ptrrma k -as-arl da var d~r. Bu suretle polisimh:i slhhig §3"IClira uygun olarak yapl1an ve her turin rahat etmesebeble:ri ni, toplarn~~ klllraglarda otu:rtmak ,m-

Radyo program!
A·KARA
19.10 - Slbhiye vekalrti 'S3ati

Sumer BankJln kamgarn ve yapma ipek fabrikalarl
Be ymlhk programa uygun 0.arak Sumer Hankm kuracagl dokuma fabrikalarmdan kamgam ve yapma ipek fabdka1annm k urulmas]' ijsterilmi~tir. Kamgam bb-

J9.40 - Musiki: Vivaldi ~ Correntt R;Jrm:a:iJ: GavoU~
Kem.:an: Netcld iRellU; I[emal PiY,::IrLo· Ulvi

il \Ie uraylara ya.il'Hh~lan v,e korunmalarl pek pal1ahya mal olan kala yoUarmm ~yilturu1mast ve geli'i. gidi§in giivcn.li k altina ahna['ak kaz.alarm onleruneIIi ve ta§m ara~']ar;~e bu_nlan gildeyenleri devamll ve srkt bil" kon· trol altma almayt en onemli bir Odev sayrnaktaYIz. Her memlekette oldugu gibi bizde de ta§m i§lerinin. zorag~ b bir sonucu alan kazalarm O~,
Duvl,et, TeFtika:

kamm cLde etm~~ o~aca,g12. TasarLanml'zm ba~hcalaTmdan biri olen ve hastalanan polislerin ay~eierine ve k ndilerine yard]m hed'efiJe bir (yardlm sandlgr) ku'r~ haZIr~anacak 'Dgrenegin hiik:ilinmed ~~inde olen arkadailairIn aylelerini hi~ olmazsa 0 ay iI;in mal(ffid~g kaygJdan kurtara .. ca.k ve ha.stalanan polislerin ,ayh:l@nnin bak.m Vie ila>Ci i§lerini ba§aracaktlr. NOT: PoJi~'imizin yen; Olgut~ 'eri hakkJlJda' MsariariJ yann devarni edece'gi'l. ile bi1"ibiT~maktlr. Bu sandrk,

:ZOo

- SporcLI

2iJ.IO - Dans

konllJ~l:Iyor mus~kj i.

Bursada. y<ilpma ipek bbrikasl da Geml ik'd,e kut'lllllacaktlf.
rikasE

20.30 • MusiJki:

J.

Wml~lmy:

..

IEllegrrtro

yapls.m.a e da basbnm S olacaktJr.

Fab:rikaLann

U1 aym ...

: Largo
: All~gi"IO

i ,apE i~I"ri ~('nel direk
leri gend

ora

Po/isin ,-enligi;
Devlelt ve rejim~n gUvenlik 'lie ba:ysalhgI uzer-inde titreyere:k, ge

Kernan:
~iyanl:l:

Necdn RCn:l:Zi
Ulvi Cemal

Baymdn·hk Bakanbgl yapl i§<dikeniirlugiine bina i~leri d~rektorii baJ§ muhendis B.

20.3-0 • Ha'buler.

Kazlm

Din(eraslan

a'Ulnml~'nT.

ce giinduz ijd,ev gormek yilkiimlin· de bulullan polisimizin bugiinkii maddig hayatm uzerinde durrnak ve genlig' iwiinesash kar:u-Iall" vermekHizumuna onemle i§81ret ctmeyi lair bore:; Ioilmlekteyi.z. Gere·
1101

iNGiL~CE
Hus.ust De.rs
Imtihanlara Posta Kutusu

Muhasebeci ve"

I

va TerrUme.
Hazulama. 131 Ankara.

mutercun
ARANIYOR
Posta kutus.u (S09) An ka·

..

.

1-2757 soma ba.
IUgra§mak

ta, rn u.ra caat.

1-2760

n M·cheleni
'j'Ul
VIl'Z

I it hI
NaSlJ/1I l:JIlYlJAN

Gittik~e buyuyen biT sempati mizin yiizL.ine bakt k. AdamcagIZ t gl ]st:atisdge bana.

man hekimWerini iizUp bitirdiktcn ::Jlma ek~mi t;, Yalmz, onunla
gil,;; ba§alnhr blr i~ti
I

gore. kadmm

doktor

CCl1kins'in yapbir doktoru bir

~iinkil Fr01a yn Klara'-

fll'Y~ r,e-' r~n:
n: Aksel

.aydan faz]a sevmedigini,

MUN

Buna cevab olarak

madlglJU, nni dola~ml§ bu]unilugunu anlat [m. Ottlio di:rektoru, kadlnl daha ~ok zaman orada tu·

gidecc:k ba.~k9Lyer 01. daha once RQma·nm butiin oteUe-

lalruyacagrnl ban a ~oktan bildinni~ti. Sabahtan ak§ama kada.- biittiJn otel hizmet~ileri~le kavga ediyor ve geceleri de. salQl1I.undak; mobilyelerin yc:derini degi§driyordu. Kans.m a vermekte 01 dugu p,arayr .kese_ezmi:ydi~

ortalama hcsaba bakrhrsa bunun on be~ gilni.i ge~medigin;, benim de yaJ.unda SJram1 savm1f~, olacag1m'E soyliyerek kenrlisine acnnamI ve gel ec::ek bah Bra Kadar b'IJ lse dayanmamI rir:a ctti. Ne yazTk! doktor Cenkins'in istatistikleri dogru c.;;rkmadl ve kadm R>oma'da kaldlgrrn sure i-;inde benim ell bi.iyuk i~kencecim oldu. VazID Kap,ri'y saldTrdm. Mavi mag-arada kendini

da ~iir yazmak i«;:in inanrlmaz bir kolayhk van:h.; giinde - he-psi de benim achma olmak uzere - on s~yfa kadar §iir yazryordlll. nkbahar g~l inlce - btJ gibi hastala-r baharda daha ~ok a 2'd1l:[]anmdan - onun beyinsiz ana~;Jna, kn~.] Tle hir1 ikte nereden gelmi§ lSlP'le:r oraya donmiyecek olurlarsa Frolayn Kl,ora'yt l1apis ettinnek i~in elimden ne gelirse yapmaktan ~ekinmiyecei1rni 50yledim. Ertesi sabah AmmalnY3v3 diinme soziiniil kendisind,e-n al. dlm Gee!' yanSJ P-ia'::!';m di Spanya'}fI do1du
l •
p

I

bogmaga

kaJ1!rI§tT. San: 'Michcw

da kalacak KadmUl yrlda: On bi.n dolar gctiri 'l!ardl ve bu kadar bir para da ilk H:oeasmdan geliyorAme ik.aida onlLl bir tarala hapis ,ettlremez miydi? Bu.na. bo§ yen b~§vurmu§tu~ ~iJnkti onu. nrdeh saymlly,orlaft'h. Deli sa.yrlmak I(!in daha neler' yapmak gerekti. Ben Italyada bapis cttircme:nniydim?

Kaclm hayahm ka2anmak .zornn. Ohlrsa rna:}1 selameu eT~rdL

au.

le'oln bailee duvarma tlrmandf. Az kalw, hiddetten onu u~uruma f"trlatly,ordum. Bunu da. herha.lde yapacaktlmt leger kocasl' aynm .. mamlzdan once haner, bin ayak yuksekJiginde birr yle:cden a§agl dU!imelde ana bir ev 101m~yacagTIIJ soylememi~ oIsa:yw ••. Bu sozlel"e de inmmam ii;in ciddig fiebebler vardI~ancak ikt ay oJuyo,rdu ki yan d,eN bir alman iun, §U hepimUin bildiiimmz Pifl!riY,Qduvanndan at.aml!J ve yahnz b~r ayak ib~megil1iD~~nlm~uiliy)e bu i$ten 1-1:\1"111 .. mU.§1:u. Bill kn!:,RomB-da ,ul'e:§J1lm, biitiin al...

ran itfaiye hornl annm

Evimin kat! yamyordu.
kaJan

gi.irulti.isiy~e uyandm'l. Yalmm:1aki Avrupa ote] inirl birtnd

Bir gun, evden ~Ikark,en, kaprn:m oniinde, slhhatin ta kendsi denilebiletek gibi kan .. 11 'tanh 'l.'e' - tannya stikiir o[s,un - sinideri sagiam g'enc bir amerikah kadmla kar~rla~tml. Ac:ete i§im oldugund2n h:endisine erte!iii gUn bakacagm1l soyJedlim. Kend]sinin de .Eleele i§i old1.1gUlnL1~Roma'ya papay] ve bir de bi.hiiTlil bir yd, haLasz SaUi'oun ,ayrtksmll'k etmesLnln olnune ge~eb~lmi§ 01an doktor Munte·yi gonnege ge1digi ceyabmr veri. Halasrrn Amerika'ya gOtli:rmesi i in kadma. Botti~eHi"nirl Prime'lleT3 tablosunun ~ok gti~ zel Mr kopyeslnii verecegimi soyledim; BUInun ashm b; re versem bu i~l ug a~amIya .. cagmT bUdird;:. Ha1asm3 inan o~mazdJ.

Fr'olavn Klara. gecenin geri
sfTm',u;]a ~lecelik gijmlegi

krsmml,

'01-

I

dugu ha.J,de. 'P@k Ili,tesli ~iirler yaz3ra1c a.la.. numda gecirdi. t tedigini elde etmi~ti. Atc~ onlann i'd'onundan Clkm,,, o1d1ugu ;t'in pOllrsm yapngm- inc:eh~!mele.T bitina::eye kadar, yan; bir haru daha Rcma·dla, kald!bllr. Frolayn Klan biT' be:ri petroUaihktan sonJa yaktp piyanonun ;~ine at3rak o'teU ate~e vermi~ti.

Ben ~air Kits'in eVlflli blnktlktan sonra oti.u satrn alml~ alan "Keats So-cie'tY·'1 lil;ind Ii: Kits'in cHmU, oldugll ve ben!m de - glinilin gelmi~ ohaydJ • olebilec,eg~m odanm kaplsml. bilmem, degi§tinmi§ mia[r? 0 ,odanm eski kap'lSl, bugiin die. yerinde: ise :sol kn§c:sinde \It bir adam boyu yiik:seklikte birr kur .. §un deligi de builJnmak gerektlr. Bu demHi camc~ m,acunu rule dc!durulmu~ ve ustii de t,arahmdan boyanml~n1". (Scmu yair)

-

c . -'iFA

6

ULUS

Si"rih.i~ar
1 - Pazarhga. konulan i, (M liye Vek,i.leti M;1Ii Em~,RkMiidurl)1'£ti Muntazsm, bon;Ju..r mudiiriyeti do ya odalarm8 aabit I'af hDllli) Ie ,if bed eli (805) lira '18 kuru,tur.

Belediy SilJd _.u:

is anhu] Dei)",

J

J

V _ Zl

S

Il!

...

U

Pazarll
ne
a) ~artDame

• I

ani
A

4640 lira muhamrnen bedefll font 'borl.ll,otua gu 11 rnUd· detle YC' kapah zarf usuliyle miinakasaya kcnulrnustur, Ihalesi 8-7~93·5 pazart si gi..inU saat 16 da yapdacaktlT. Talipler sartnarncyi Bclediyeden alarak sO·y~cnen giinde saatlS karlar tek~if mektuplarrru rnakbuz rnukabilinde
Belediye baskanlrgma verrneleri ve teklif mektuplarma o 7,$ nisbetinde muvakkat rerninat leffetrneleri i~an olunur. 0413 '33(1). 1-2454
ANKA RA
tapu
J,

Alma Komisyoum«

ao:

b) Ke~lf cedvel~
c) Proje ve

ONCO
K:ad.l!>tro
ce

SULH

HUI:<UK
eel i lm
1,0,;

H.AKI:t\1uJi.iiNV£NM. Mekil1in ke bl~ti h:lulahU'ULIrt..k:ip

Istiyenler bu

projeyi IOI'mek (sUit alma-Ie ;~iu Min; EmUik Mii.diir~yetine muracu.l
~ilH~mllillie,ke
VI:!

if cedvdi

An,k[lra rekeslne .alacald. kuk

rr:udl.iri.l iken ",date-dell.
ohlugLlI'I~an niJldl: hilcumle
i

mahkcrne elanlar

va:;,", y('d

hcl.b~j,i I~

47492 kilo kovun eti, 2416,1 kilo ku.m eti 4 eernrnuz 1!B5 per§cmbe giinu .:1 .Jat 1S de Kasrmpasa'da kornlsyon bina~ll1da kap,all zart usuille ahnacaknr. Ko,yul1i etinin beher kilmmna 41 kurus, kUZ\ll etinln beher kilosuna 4.:rkul'U§ fief eahmln ec:lilmi:,ti'r. $'1ftnamesi her glln kornisyonda gOIrjj.. h:b~lir ve yahut 149 IUU'U~ bedel mukabiminde ahnahilir, Isteld~merin 2239 lira 76 kl.lnl§taill ibaret muvakkat teminat makbua veya mekrublilou ve kanun] be1g:.;:led hay· tekliE mekruplaruu ekailtme saatindea bir saat evvellne kadar Komi5von Rcis~igine verme"eri.. (3,365) 1-2 86

edebmr.

dOl cl •• hil Dldugll I eraber
t
rr.ilrdC;]

~l<l(:akh ve nor ..,.. klih:
fIlil'khLLZ,
Ird)'1

3: ~ Pa~a.lI'bk 18 Itemmu.z 935 tarihine miislldtf pt!qembe giinu ,aat OP he,le Mal~ye VekAleti Milli Emlik Mi.idiilI'iyetinde Yl!Iiplla.cakbl". 4 - E:k!!ii~tmePB:ZlIll'bk usuWe yap~la.ca'kln. S - ra:z.&l.II"hga. girebilme!k i'ii" ii!ltek~i'f"llil1 60 n~a 40 kurUI ,m.uya.kkal teminat vara.k:a.!IoI' ve NB.'ha_ Ba§mijh~ndisli. iinde verilmi, fehl11 ebliyet ve9<mkasl!"u haiz o1mii:uu hunmdrr. (t587)' 1-2741.
ANKASA.
KJr~ehil:'

r m v saiki

resl'tuyt'll:fil~
a~~'\'d

hir ay zarfund .. 3 unc~i IiIlllh ve alae. k l .. rrrrr
VI!

.~ .. h I m alma

mabkemesirre
I~

lar

rrriycrvlcr in mi
I::cll:'miy'ltc tell

nc 1 hsen
edecek
Oh.ll'Hl r.

ne til" trn"k'Cyc ve ,,;1 ik

I".:o.rr:t n
10.;

I .. 3Zl V I{omisyonund an:

• IZ

ve iluaz;

~Hi

i~ill

Y

11I~l:-

ukl£d

hil,UI'II'IU

l~an

i-In!! HUKl,iK HAK1ML1GfNDEN: muklrn ikcn vcfn m.ahkC'mtcl: olanhlr ve~..'ild ] yel'll"rin

ANKARA DO~i!n eden ermeni rdilmi' gu halde raber bir Ii:JrI
'I,I'~

3 llNCO mll lerinden

SUl.H Kecrkun
VI:

u~y rnahallesinde
kefalctt ~hl(:akll In I \1'~1.ti!~ k

!hadlJ,ll,.h lh1lseb,1

'!ook"'imda <llacakh

tl{lNCl
medrese

lICRA, DAtREslN
mahaJluillden elup

!;l,EN:
11k mctgah'l me hul MIi..i~ir

terek~s.inl!'

't"<Jziyed
ue-

oldugunLlan

da d' hi·1 oldu-

Il)g-uUa'nndan HilCI K Ju' Dglu Mehmet Avnly.e. Ankarada hakkal Mehnnde (16850) kuru~ borcu,r~'lJ.&d.. dolilyr m leylll:inizE a~J!a_1'1 ta.kill 'r\fltke'!ll'inde tarillh'l"lH:a gdirtd~rilen od~m'C emri ikametgal1rnm m ..~hlLl.l olmasmdan dab)'1 teblig =dih:n muddC!li!1 ltanen teLligat yapllmilsma Ikarar ycr1lmi§ elup , .. dhi ilandan ieiberen bir ay l~ind~ bOTcunuzll odemeniz: bo-rca n takihe hir itir"al"tI1lZ var sa bildlirmrni?: 'lie hnrcunuzu iidcyecek m hnlZI be-yan e-tmeniz
11 rmdrr. J.\ Ie ; takdirde der,ram olunac.ag, hdpis rebligat Ht taz!'lk t'd:ih;!;ta;,inh: gib~ cebri.

1,ihumll:

bOflj1ulafll'

fll.'slII'Iiyc:ltrilc mi raslilya
II~

ay jl.'!d!l"Iid.-. 1 i.mctl ~ulk hukuk l'!i1ahk~mnim:' rnuraesmk.1ylt cUirm; i"1h
'U!iirl:

Tahmin edi~cn bedeli 40053 lira alan 400530 kilo ekrnek ]Q temmus 1935< saf1amba gunu saat 1 S de Kasrmpasada kernlayon binasmda kapalr zarf usuliyle almaeaktn-, ~artnamesi her gun kom~s,yonda. gori11ebilir ve 2 1ira bedel rnukabilinde almahilir, ts~ekh~erin 3003 Ilra 98 kuru ~ tan ibare t muvakkat teminat makbnzu veya rnektuplarnu ve kanunl belgeleri havi tek~iE mektuplanmn ek iltme S3atmdan bir saat evveline kadal' komisyon b2l!;jkanhgm3 vermelcri. (3479/1466,) 1~25'11

.alac;tIkJ<lI

sen 'lie nc de

keve

17..-1 1"1 lilkip rL·t~

e de IT! iyeu:klrri
i IUl.umll

~aha ibr az edenc

ceoldc~ i "'I!~ili k i,in

enakbu

yet ~lecvkler

ndin olunu r.

U rnu mmii d fir Iiigii ntle
1-

1-21'36
ANKARA 'TAPU

MUOURL'Oe.ONDENI:
12~ ka1J1 N
I<:.iydmll.

inay, cia
1-2130
ilCI

lilcrtcpe$;"d~ mel I;~wu'i 3l8. t.a,hrir Salih!,n

: lu

\II:

lJr<lfi;JIn

HCica 0

moln

Vr"

ytrill1ll' g~tmt':k U7.ere Han Glunur.

Mchmr.:~ vi! bmer Llrik ih: mahdut gOfr
\l'dcHlndill1

olan 'har.ap bagl

kasap uethisle

Md;~I'l.ill-

e .... velki

sLlh3bi

b~ilul1.i1n helv<:Icl

E\' I"llf {\Iiidii I"liigiil1 tit' II:
Madd~
1 ~ Bunanm lsme'h Pa. '.B. c.addesinde Evkafa ail un 103 U)5 107 UJ9 DliIDlarah ana,. yfi,pllacak otd Ytlgaraj y pI ,I kapah 'Zarfla ek illtmeye konmu lur. Ke'ii'f bedeIi 19079 lira. 39 kuru mil'. 2 ~ Bu i;;e ail. ,acrtn, me \preevrak ~u"hudllf. A - £It:sihme ,a.rtnamesi .

Dghl minoa onda aHikah

IF.! ~ur.c

CVI:!

s:ltln

a'ldlgmdr~1.'1

it: !Oci ILrL1 i~,t!:mck~ediJ'.

Muhan;unen bedeti (800) Hra Harua Umum di.irlugu. i~iD Roto marka ve 10 modellnde alektrik v el ~h i~h~'f" ift forma basar bir adet portatif bask, rnakinasr aC;lk ~ eksiltmeye kenrnustur. 2 ~ tneklil,er\n ~Ttnameyi go·rmek Uzere her gun ve eksiltmeye g~rece'klerin de (60) lira teminat makbuzla'fl\'1e eksil tme gunil clan 8 temml1'Z 935 puartes:i giil'lu sara't (Uj.) da C E BEe t D E H.arita Umum MUdurH.:igu satin
~lma komi:s:yonum.a ge1meleri. (1449) 1-2538

_I: Mu-

Tapl.IC:i;\ miJ.sec~cl

olmayan

bu

g yri.

rI1~I~kul i,~i.n 20-1-935

!Oa.aE

m~h<'lllin~ olanl

gldl.leccgindetl r varS<li ~vra~1 II1li. mahallindc:

tas.;urLlE '1'1: mtilkiyetleriie ba1?kat.d bitelerile Ankara tapu mudiJrlUglllmemLlruna muraC3-

i a Urnll

-~~-~• •

I'\e ve ya.huHa

tliLiJun c .. ~ tahakkuk

atl,,~r Han olmUH.
ANKAR.\
6/'1. Il

J (lNCO

SUL.H

HUKUK

HAK1MlJG~NDEN:

B - Muka.vele .su,ret;

C - ~era.;li uMumiye

L~~es,l mil t(''I;'dfa ec:r.aCI ~eYk~~ A hmtld~ OIIill: e Ank<lra Silyv lavi klna!:1 .zade Sa~in=ipot kti buhman 'I.'e Ankarada ~ebLeL.ici ma~
ha]Je.!linue kaiJ1 ve kadastmnun ~l'Idh clup z.ayedc mub mmcn Cicvrilrne paraya ,in~
y

I tiyenle:r Lu §a.rtDl!I.mele:rle evra'kJ 95 kuru, be.del mukabilinde Buna EvkaJ Miidiiriyeb lie ~&tanbu1 ve Ankara Evkaf Hey'ett fenuiye inden ala.bilirler. 3 ~ EkaMltP1e29-6-935 tl!l.Tihind en 18-7-935 par~em he gunune kadu o~up '18-7-935 giinu l.aat 15 de Bur;!,!! Evk.af Jda.rl!'slnde eluiltme komilyon:unda ihale ,aplla.cak.tr ... 4 - Ekliltme kapah za.rf wluliyie yaJ:n~ac.aIru!l". 5 - Eluiltme)'tl girebHmek i~in 14J,11im muva.k'kat teminat vermesi hUJ'ldaD b8~ka afagldaki v'esHlcalllfl haiz 0lup gostermui lazlmdlil'. A - En apgl 20000 nrsllk )'apl i~;yapl!gloa clair Ev" k.f Hey'eti fehOtye-&indenveJl'B. N',aha B ~miihendlsligill1.

D - f enni ~artlila.me E - Ke,i'f cedV' ,Ii ve resim

I JJ ada 11 p'ilIT'~el 11J.1.ImaTasmda
0~3iil

klll.gil

I{lym ti 16U lira

5/2 his 3-1-935

e

illlin bilmil· tesi oldugundan

mU.la~·t:denin

'cuma

1 - Ke,if bedeli (3343) lira (75) kuru§- Harita U. 'Him Muclurliigu matbaasmm pen cere tadilatile d epo ve mi: ettiph,me in~aatr a~[k eksiltrme ih~ yapun1acakhr_ 2 - ~artna:meyi gormek istiyenler her gun VI!' eksiitmeye i~tirak edecekl'erm de (2S0) Ura (78) kum~ muvakkat tem;nat ma'kbudarile ;taktmda ve 24'90 saydl kanunUin 2 ve 3 iincu maddelerinde yazdI vesa~kie eksUtme giinii olan 5 ~ 1 ~ 935 cuma. giinii saal (10) da Cebecide Harita Umum Mi.idi.irIGgii sa In alma komisyonuna gelmeleri.

nu

Qat 10 da yapllma

Ina mahkemec

'kara(" vuilmi§o

mUzayedeye

i~tirak Cltmck .ill IYiln1erin yliz-de- 7•.5 yed~ busuk pc)!' al.u;esil - bC"rab~r ye'llTIli v,~ S.lrlt ml!'zkwrd~ An.kara ~ i.ineU !;ulh hl.l.ku k m.l!.hk~me!ine gl!lme~i!ri
liJZllm'lll

-

-

1----------

2490

~~~~

i1an oh,:lllllJ,l".

U-214.$

ANKARA
IsaYI(a

ICRA

DAtRE~t

GAVRI

MENKUL
kara!' kilin

SATIS ME·
lapuaun
V~ yal
s

e

Bank

MUR.l.UaUNDAN~
Mabc:tu:; 76. pana ~artlar Er,rsaf bir oldugu.ndan
112 ada 463.

.. ..

doJa}'

I Iiatl~I1i<li

verilen 'mukayytt ah§ap

p rsellIlUIDM3S,H'ldia

~m k<l}'a maba.lIe::;inii1
ya,nll
tu,

meyda.t"Itd<: se'k.aguu::!a
satllmak

cv lIs<IgIda lilkarllml~gldl~nce bi[
0tnell-

dairc,.i.de
'Ie'

ij.n~rf' a~d!: "rtlrmaya Bu ey <;ift k.maUr

den ta5d~kli velika I B • talekli miliDar vl!ya mLihelld;s ohru~dlil takd~l"d,e mytea.bbid mle berab@r her Buretie leriki mesuli.i olmak uzere me:!lluliyeti fenniyeye dell'uhte eyHyecek diplollnah mmmlllr lIey. Miihendms go. termesi
C - Ar'hrma lie eklil'tme DiD (A) ve (8) f:tkn.lannda. kanunuDl,m l uncu maddesiyazdi vas-.nan halz i!!le !buna

2-

mush;milau:

ka.pldan

LKa &eri dokuma rahrik .!III yamnda 'Y pdacllk it~i apartrmanlarllDlD ke§iF b~deli 6.335.73 lira clan bodrum dij~emesi altmdaki lemel iDJaatl vl'I.bidi In,a.si fiat esa5iyle VI'! ke§~f bedeH 221.447.19 lira otan U!!!t klSlm illl~a.at topta.n rutiirii otl.llI'lk ek5ihliteve!;lkar.tml~br.

iit;.tu a~Tk kUi~iik bir ha.vlu~ bi( hela, da ii~'Il kaLta cuttu

bir komih]ll:lr,

bir mutfak.
tarilsA

:;ofa Illerinde
odaillin ust

bid n'l'I:a.mlIm ikw ada bir

. Natamam

h kin diger b.an~yc aittir. 100 ILr.a k.y-

2_ ~ B1II ifi: a.it ek iltme ) ELuiltme lartna. esi
c)

eVTdu

~,u:n..IlU'dlr:

met tahmin

mi1ulAmu~bJr.

dair l'es,;ka .ruk8,'rda 3 ijl'1lCU maddede ,.az.~1 :!!a· aU,en b5r liilat eyveline~ ka.dar BUls,,,, [vkat M,idiiriyetinde olDillyon,a gdirerek makbllLz lJDukab~linde ,ekaUbne komiaYDn rehine veril«.ektir. Po.ata ile gonderilecek mek~ub1arm niha)'et ii~UDe:ii maddede yazJlb sa.ate kadar s:elmi, 01.. all we dr, z.aTfm muhur mumu ile eyice kapatJlm.l~ OIDlUI lizlmdu. pQstada olacak gecikmeler kabul e:dilmez. Madde 6 - Hu i~ i~in f!vvelce mi1ra.c..a_~t denier' V"e ebiltmey£
gil'ebilme'k i:~iu, yukarda ikh'l(:l lIDaddedfi ya_zlh eW'ab ket-

T'ekJif mektublarl

J - Satls pe:~.in p~ra U olmilk ill re 5.!U9lS, tarihine mo~ dlf pazartesi gi.inil sa"t t4-Ui ya kadalt' lc:ra dairesi gay'l"ii mrnkul satl memu.'rlugunda yapl!acaktlf.

b) Mukavele proje • Fenni 3rtname

d) Metraj vahid.i fiat 'Ie ke,if hyihllSIf
e) Projeler

I:ldHn'iI~ 01101110 yukardilkj muham.t'l"len ~Iyrnetin yi.izde 7,5 jilLl, lii~beliftdc peyaK;licsi vey ... I1lIdlH bir ban!:can en liemi flat mekt.l.!lbl.l ile- k;m_untn temin:!iI: olank kabal edilelll hazine ta'b'IIilted Sgeti:reteklerdir Sab~ klinii
attlil;ii

4-

'laHp1er takdir

fiye ve !liaireyi )'ermiden

alacaklardu.

(1596)

1-2748

ec:llileD k1yme'tin yuzde 75 ini: bulduktan ve uli de fa nlda ttiritdikten Sllmra ml:!l,Ikir gi.inun I' U1C[ saatiinde en ok l'irbran ta ibine- ih:lile ob.l.n<'lca'kh • I~ hbu il:a~i)in.dek:i acrhrmada ltekHf coHen bedel muhanurum Io;lymetin yuzde 7S ini lilll.llm.ad1g1 uk:dirde 20.l:U:U!i t:3'rihine mUndif sail g{B.nllsaat 14·16 yiiII ka'<lar yap[]acak Lkind artJrma.dai (Ke-H mLlJham.m.en k~ymetin yl.b:de 7S ini b!Jlmak §art~lc: en ~ok i!ttrir'JiI'L hUbane ~ha1eclunacak "e bu nibeti buboadlgl ta,~d::ifde ise 2280 nfllma.·
liedeH takd:ir rah kanun ahkfimrna tuhicaktlr. ) ., - lBiFinc.i v~ 1jI'~["Umedii'i.i takdirde rih\lI'I.den te .... nkan b(lr~ be sene I"IiIUddet1~ tetHe t!bi bedel~ ihalevi talebi Unrine
(MIll-

Istiyenler bu ewakl 11 Bra 80 kuru.. muka.bilinde Sihner Bank A.liIbta merkezi:mdel1 sahn alabillirler. 3. - Ek iltPle 15 T eMMU:Z 935 'pllzllrte.si giLnu. at ,., de ADka.ra'da Zira t Bank. I biplUil: i~inde Siimel B'nk Umumi iidurliigund muhetekkU komi yonda
yap.lacaktu.

4. - Eksiltme k- pall zarf 1lJ5ulile J'liIpdaeaktu. S. -. Eksiltmeye gi..-mek ;.~in h:tek1inin 13.039 lin
mU1I'akka.t leminiliit
venll.1e151

ANKARA TAPti MOIllORLU,C'OND'EN: A~karamn PoyraCl mabalh~!linden Yige1'l. Di~u Salihin lenin me". kiindoe §lickan Feyzi garben berber Hasan ~imalen .;IS~I C Fer C£nuben Musl:aFO! n~mabdllt: senet-siz ~gm veresni tar.a£mdan il1tika.U l'IIt~nitmi~tir. Tap ... s:i~'imnd-e kOlydl buluTimayan 1J1.II ba.gm tah\rik VIC tubfH i~in 16-7-935 gull'Ju mahalline gi.dilueginden hsarrufl.l He Bllakad~r o1anl<lLll' van.a ~1I11',~kTmibbitel,eri]e bi'fHkte t.a.l!1kikat gUIlU S3aJt onda maRalJinde bl.llunacak tapu m.emUiruna vc yabut ...i.layet T pu mtldlirltigune mi..ir3caatla I H.iimmu Han o]unllJlf. 1-2733 ANKARA B~RINCI SIILH HUKUK MAHJ(IE.MEstNE; Siffiill:1ar m.ektebl mu.ha&eb-e-cisi Cnat ve kaym-biradoeri Ahmed~: BalAnm Kostli kay-l'inden turk ogJu Ahmedin al(1ybini~e i:k'lllle r:ttigi 30 J i:rr.a ,i!lli11cak da". mll!l ~er~yal'l -eden m.uhakem i IIHa!!lUilda.: cia yael sat: un aI mati hI rau,] Idk' de g I rrneR t.3 :i1an niln is!l:ill"dat ed Hmeft.i lIzerinl! yeTilen beddl 30 I iN veya dah<ll az bi r p8. a}lf "lmi'lld~g1D[za "e birw.cnah:yh btll mikdar ...eya dab. az Lir bQ.l'cunuz ohlllHlld~~ma dair YCt'lill1 teklii etmi .des·nizin mt.it.eaddit deb, nammrza ~lIca.rdan davetiyed ·k1 m" ir me ruhallnd.m tnelihu1 old1Llfu n~aJdrna ma Iflrtacn U5U lun t .. L inci madduine tevf.ik.an kcyi£iye'LR Ibn lc.r.asma karar verilmi"tir. Muhakell'l'lt' 119-7·935 saat g,~ muaUalctu. BUdlrlhm gbifid~ geU, l(emil'1 etm~nit ihlll1l!!l1 l1or1lrilir, ~ 1-2'74fi

SD_ODO lil'al.k tek L~r binI!). in;.aahm muvaffaluyelle bitirmi. Dlman Ii.z.lmdlr. I. - Teklif melrtuplali'Jl ii uncii rn.addede yazdi saatten bir uat evvel~ne kadar Sume'r Bank Umumi Mi.i diirli.iiiine makbu.z Rlukabilinde veriletekfr,
ille' ,gond~Taecek mektuplarm oiharet iu;uncu maddede YI\ZI'I ante kadsl' gellllili1 Vie 'ZarFm kanuni "IPlJ.c:i1d.p 1'11'1"""""""'" o1 .... ~,,1 .~71"",·hr_ l-?GllIl
P'Ol5tll

we- 'bL!lndan

ba.tkB. en

!I.E

ikinc' ilrhrmBlarda
Uz,uine bedeli

lhale

tnuttaldr
ihale Ita-

iha~e edilenin

whaleyi toesHmi .. une ey]emc:a& i.;;in y,erii giim'l lcada.'I!' rneh[] ..,.erikcekUr. t~bl:l mlh:JIdet ;".~rhl"lldl) iha1e: b~deH yatl£lh:madlgJ lI:akdirde iha1e bozulaca'k: ve 'bu tarihtcn e\r~1 en yiHC9!!:1i l::ekHfte bulLll'll'llm ta1ibe te-klifi ve~bHe atmagal UZ'f olup Olm2(i.lgr lIoru~dl:l.ktan 90111(" te\dm Vj!~]\j i1e alma,ga raz:l iSEl lh-ale
[arkl

it:iba:ren kendisine

~il!i§iililiIi!ii!i:El!~!i1

hsal
~a.tl[D

Vei{uletill (leo:
benzin arbtma.
Ve

birinc:i talipl:en
\l'e~hile

tabllU almaga

(ioilrnclc iizc:re bu ~aiibe ~ha~e edilr£.el!;raZl 01mi1Uiii

tir. Tekl'n le dHerekl:iir.

gayr[
t'r1

menkul

yenlden

on Ih3i-

be, gllnliik ikinel
8-

arhTmilf8.

I!trkard.an'k

'~ok aTtn'31'i talibinr

Her 1M a:r~lrmad.a da gayri mcnkul talibh:u: :ibatlc- edildi~ tapu barcne deUfi]iyc rnm~ nal.J1jteriye ve- ~hde:t.:!l!!"lhtne k-adar olan mUterakh'll vc:r,gJ vel nsim ise bOI'.;luya. ~Htk. '!I - BOf!iI'U \Ie alacDkl~Larll!l d~i!er a~iiki!ldlarla:rrll bu ge.yri menIlIakliill'fln' 9': husIJsite faiz V! ma!!rafa dair ohm id· d~a1 r:nn e:vtalu mlhbi:telerUe 20 gnn l'ilnd~ dil!iremizC' bUdirmdef~ Jizrmdmr. Ak:!Il takcHrde baklarl tlpU. sicUUvle Iilbit 'llI]mBidlk~!II lah, harl~ tuttdaca.k"l rdu. 10 ,-Jh~H'nl2lya i,lJr edecelder·20.7.~!;jI3S tarihin e 9315·26 nu. mira Ite dahemJ.zd'f''k~ vednde her!ll:e'M :l§ilk buluildu(i.dm tartnabedeUnln payla
hn'llli8. rnlll m.!m~l'lj okuy.a'bUJrler,

hnaca.l(tu". Tem.DlUZUII'I 10 unelll §:aqamb. gunu 5 10 dB. Levaznn Muduri:vetinde tophmacak komi yond ihal'esi 'y&pllacaktlr. hleklilerin )'iizde yedi bu.c;ul&mu v,ak kat temiOllt ak<;eterini atmkrak gelmelel" ;18:n oruour.
(1508)

Diirt yO%. teneke

ek i.lme

u uhyle

1-2640

kul

Ozerindlcki

'Tol"l, Ha.va KllrUlnU G el Merk z Ba~ka,nhiInda
9Zg modeli Buyik maT a bir binel.c otomobm satthktlr. Satm almak istiyenlerin 6-7 935 cumanes1 giinii saat 10 da Kurum Muhasebe §,ugbeslnc, otomobiU gtirmelc: istiyenlerln her gUn kurum veznerlanna ba§vu'noahlfl i1m oluDLU'. 1...... 2756
5

t-Z622:

~- -

.

.: '(III

...- ...

.

--

SAYIFA 7

I\Jl.ka.r a Le AM-la
]2~ Belediye Muhammen

tm

Amirli"·
A

itsyon'1il .. Jill

I

Ankara
1 ......Evsah

belediye reisUgi ilanlarr
lLAN

Milli Miidafaa Vekaleti Satm Alma Komisyon u ilinlar

lLAN
i~in §artnamesin.e bedeli gore 42 par~a mobilyc:

yapt[rdacak

ve 6 parca tamis ettirilecektir,
2700 liradlr.

3 ~ Muvakkat ieminan 201.5 Iiradir. 4- - 1ste [(1i olanLa!" ihal e giinii 013" l2~1~93Seuma giinu saar 01'\ beste komisycna gelmelidider. (1517) 1-2628 - Krrktarelinde 725 §er ton kuru Of ve samamn kapalt zarfla ihalesi 16.7.1935 salr gUnii telgrafhane aY3ln: aat 16 da yaprlacaktrr, 2 - Kuru etun tahrnin hedefi 25375 lira ve ilk terninatI 1903 liradir, Sarnanm tahrnin edllen bedeH 10005 lira. ve ilk terninatr 751 lir,adrr. 3 - Ayn ayri ~artnialmeleri Krrklarel] satm alma koisyonunda hergi..in gori.ilebilecektir. 4 ~ ksiltrneye ginnelt istivenlerfn t.eklif mektuplerr. ihale gUll"lti saat on bese Kadar Krrkla eli satm alma komisyor reisine vermeleri ve saat 16 da komjsycnda buIunrnalari. 1-2668 iLAN 935 C11ma saat 11. i Vize krtaatr i~in 2484 Ii- temmuz dedir, lstek1ilcrin Vize sa ralrk Siglr eti kap3lh zarfla tm alma komisyonuna gel eksiltmeye kcnulrrrustur. 11k -2510 pey 1853 Iiradtr, Ihalesi 5 meferi, (1431)

§3rtnamesinde yazrh ve 'miib6rhi nIimUIII·egore beledive vesaiti ~in 2000' kilo maklne yagI ,a'i1k eksiltmeye konulm~tur. 2 - Muh.1mmen bedeH (1000) li:radu'. 3 - Muvakkatteminatl (15) ~ifadn·. 4 - thale 12.7.1933 cuma giinii. saat on ble§te kornisyonda yaprlac:aktrr. S - Sartnamesini ve evsafrm gijrmek ve anlamak lstiyenler t~til giinlerinden ba~ka her gUn levaztm direktorlug-tine gelmelidirler. 1-2602 iLAN
feaktrr, Aslanhan e civarmda Inebolu 'sokagmdla Yfk~lml'~ yrktrrrhp yenide'El yaptmla··

48.3 ten rneil! k6mUrU Tahmin edilen bcdeH (2656) Jira (50) Iruru§ ohm yukandamiktan ve einsl yanh komiir askeri fabrikalar umum miidUrHigu satrn alma komillllyonunca 15 temmua 93.5 taril-dnde paaartesi ginu sa at 1+ ·te a~~k eksil tme il~ ihah: edilecektir, SartnaTl'lle panslZ olarak komLsyondau verilir, TaHblerm muvakkat tem~nl.t alan (199) Ii a (24). kuru~ we 2490 numarallkanunun 2: ve 3 iincii maddelerm. deki vesaikle rneskr giin ve saatte komisyoDa mW-3caat.!an. (1554) t - 2680 fUN 1 ~ 49.225 lira l~ar~~hgmDevlet Dt:MiryoUan 'l'e cla Kamy'o[J Karoserisi ka.: Limaolart SPtlnlllma .palr aarf'la yaptlnlacakhr. Komisyonu Ilanla ... 2 - iha1esi 20-7-935 cutLAN martesi ganG saat 11 dedir • Miktar ve mnhammen be3- ~artnamesini 247 kudell 3§aglda yazrlr te~graf rusa alrnak isriyenler her makinesi yedekleri ]2.8.191.5 gun kornisyona ugrayabilir· pa.zartesi giinii saat 15 de kaIer, pall zan usulii ile Ankarada 4 ~ Ekailtmeye girecekidare binastrida satin almaler 2490 sayth kanunun 2 ve C3kt1r. Bu i§e girmek tsri3. Unci! rnaddelerinde yazyl venlerin 532.50 tiralrk rnuves'ikalarla birllkte 3691 ~irakkat \emmat vermeteri ve ra 88 kuru§luk muvakkat tekanunun rayin ttlgi vcsika .. rninat mektup veya makbuaar ve liC ginnege rnanii ka .. larmr havi eekl if rnektuptabir saar evvel M. M. V. SatIfl.i~ma komisyenuna vermeleri.
rrrn ihale saatmslan (1583) 1~275J nuni bulunmarh ~Ina dair hey;:mname ve tek1tOerle avnl sun saat 14 e kadar kornrs~ yon reisligine vermelen La·· :tlmlhr. Bu ise ail !ia.rtname-

otan istinar duvarr tarnamile

3 - lhale, 11.7.1935 tarihir saat 11 de fen direktorli.igu 0
prlacal trr, 4uvakkat 1teminat

Ke§"if bedeli (332.12) liradrr, 2 - Kesi] ve sartnamesini gormek ge lin e ce lni r ,

i~in fen kalemine

rastlayan persembe gunil stnda a~rk eksiltrne ile ya-

olmak 23-

25 Iiradir. (1500) 1~2603 tLAN Halde 39 numaralr dtil ldin 3] 5.935 giiniine kadar uzere acrk artrrrna ill: kiraya veril ecektir, l'l,. U tarnrnen bir scnelik kira bedeli (800) liradtr, MUlJakkat ternine t (fiO) liradrr.

at

I

rm

n:

4 - $~rtt'amesini go mck istivenler her gun muhaseb ye R le ,iJirler. ~ lila e 10 1.] 935 ~arsal11ba giinu saat on heste artrrrna ve eksHtme kornisyonurida apilacaktrr. (ISOl)

Beyoglunda Mis sokagmda ] No. In binanm tadilen inpSI eksiltmeye konmugtur, A - Ke~if bcdeli 22134 lira 1{) kurustur. B - $a:rtname ve prejesi t lira 12 rnukabilinde Istanbul yeti fenniyesinden almrr. C Eksiltme 22 emmuz 1935 pazartesi giinU saat 16 da E ka MiidurTilgfutdeki idru-e Enciimeninde yapdacak .. D - Eksiltme Kapal zan usuliyledir. E Muvakkat teminat 1651 liradrr. F Eksiltmeye gireceklerin Mimar we MUhendis 01lIJalan ve bu gibi. yapI S§lerini iyi bi:r surette yapbklCliTDla dair vesaik ibraz eylemeleri l.imndIr. (1,,93) 1-2755

]-261:4

lLAN
1 - Kanararla: bcj a: dog arna; srva, i~h:rine ait enarma ar apnacaktrr, Kesif akca 1 (1081) lira (45) kurustur 2Ke§i£ ve fif.lrt kagrtlarml gormek ic;:in Bay tar DirektCr!ilgi·ne gclinecek i. 0. 3 - Usterme J 1.1.1935 tarihine rastlayan per~embe giinli saat (1{)) da Bay tar dirchtor ugu odasmda yapunla·
cakt~r.

lLAN 1 ~ Hava ihtiyacr i!iin 150 ton aglf benzin kapah zarfla eksi11l:meye konrnUitlllr.

~

Egreti

tuta.k akcOJ£1 (81) lira (10) kuru~tur. tLAN

0504)

23nr

Tahmin

edilen cede]:
ZlO kLII-

I

1-2608 i 1enne ait onat .. m lar yaprlacaktmM'. Kesif akra~a (145) lirad1T. 2 ....... Ke~i£ ve !jan k"'gTtl~nru ormek i,~in tar direkbay torIUgilne gelinecektir. :3 - Osterme 1 m.7.1935 tarihine rasdayam pel'Jembe gii'nil S8ilt (15) ne Bay tar d :rek+n.rHi Had::! md yaptJnl .. 1Kanarada
(lev3zrm ve mefm~at) caldlT. 4 -- Egret! tutak ak-.:.3s1 (8S) li:ra (88) kuru§tu:r. (1.503)

42.000 liradn.
$artlllamesL.

Ler Haydarpasada te el liirn 'If sevk miidiirliig iinde, An~arada maheme dairesinde p,arasu olarak daglt11makta. ihr. (1535) 12 k:aJem It:elgrat nlakincsi yetleii muhamm n bedeli'
7100 lira

a
1c:"hr.

m miidiir'" -"oden:

Muhammen bedel (3480) lira olan (12000) metre beyaz berin eks'iltmesiDde fiat pahab goriildiigUnden i§.. u be:zin .J _ esi 1 t_ u 935 . I .', ~.~aat ) a.. annameyi .orme i tiye It he goo ve eksiltlDey. iftirak edeceklerin de (261) lira temina.tJ muvakkate makb1.Ularile \?aktinde Ceb dde Harita Umum Miidurahn alma komisyonuna gelmeleri. (1597) 1-274Q

mllkabilinde almabilir. 4 ~ Eksiltme; 2l-8-935 'iaE'~amba gimu saat 11 de .. dim-. .5 - Taliphlrin 249D SBYllw kanunun '2 v,e J rhincij mad·
deleri:nde
yazdr ~'t":sa~kle mu-

L-2651

S rgi
Zchta Haklu Bi~ki yurdlllnWl. I§Ik1ar caddesinde

1-2·609' 1 - Belediye odacrlan ve gece beJ.t~ilcrine 29 takml eJb~se a~~k do:siltmeYf! ~lkanlml§tIr. 2 - Muhammen bedeli 600 liracilr. 3 .......Muvakkat temina t 45 Iir,a dlT. 4 - Elt:si[tme l5. 1. 935 pa2artesi gi~nil saat on bu"uk'Ita komisyonda ya.prlacaktJr.

LAN

~gii

Taf1a Bakanh,pndan
Del'imcede vagon ;;.i:Dde teaUm Jarti,le muhaPllllen r.edeJi ~i13500" ~ira olan 1000 tall maden a urii kapab • rf u uli.i i~e ektUtmeye kODulmUftuF. E iltme 13. Temmuz.. 935 cumutui gang .. at 11 de An arada B kanldc III me lDiidiir)ij-·· de yaplia&aklll'. lite i]enn tek1jjflerini Tieuet OWl elikasl V. 1012.5D r-a I mun.kkat leminatlaJ'1 ile birlilde 13. Temmuz. 935, 1&\lIDIID'te:si gUOD .. at 10 a lu"Jar _12:eme :miidurli.igiinB di ebDe]eri I UDJI dD". Bu husullaki !artnam:ele:r para_a olank A:nkan.da BaIde Maheme Dliidiirlligiinden almabilir. (1502) 1-2633

ayyen saattan. bir saat evVel ,3.150 lir.ahk teminat ve tekl~f mektuplanru M. M. V. satmalma komisyonuna erm~]eri. (1582) 2754

Necati Bey mektebinde 6 Temmw. cumarttsi giinu sergisl a~dacakur. Sergi iki gUn devam edec:ektir. ~

1-2747

,...-

5 --- §a:rtnarneslni gonnek numune ve cvsafllll anla .. mak istiyenlc tatil glin~erinden ba~ a her glin '~evazInl direktorlligiim~ gelme1idirl r. (1 r(j ) 1 ._.. 2683

.r LAN Cezalanan esnaf
Yeni halde 26 nwnandl dilkl'tanda bakkal Abdurrahman bozuk sirke s3ttrgmdan on, lbaduUah caddesinde 16 numarah: diiklc-anda bakkal Hakkl bozlilk sucuk saulIgmdan be§, tstiklal mahaUesinde mektep sok:a.gtnda 2·6 DU· mara diikkanda bakl amn~'as m,ahlL'it kahve sattIg ndan be§-, tba ullah caddesinde 17 nUl113:rah dijkkanda a§~I Cerna] boyah sirke kl.1UandJgmdan of!. tsmetpa~a mahallesinde asfalt yol iizerincle 58 numaral. dtikkinda ba kka 1 Bayram kuru sucuk sattlgmdan ik~. Y'enisehlr tsmetpa§aI caddesirrcle 2r.1 numarah evde mukim he1vacl Siileyman un ilc kafJ!;?Ik hclva sattlgmdan on lira para cezasiIDe cezalandrnImI"lardtr.
1-

~;BUYU
~'4

lie

Tfu.. Hova Kurumu k

~

plya

o

~
iii

§imdiye kada.r bmlerce kii~yi .zmgin etmi§otir,. 19 unco t.ertip 3 Ul"Ill;U ke§ide U. temmu2dadrr.

Biiyiik ikramiye 50,000 liradtr.
Ayrrca; 20.000, 12.000, U].OOO lirahk ;krami~'elerh~ 20.000lirahk mukafat vardu.

l,~

....... liid -ir] go rlhrlna ei{silt eve • ale • an: IDl~yO
mum

a

n

(l60l)

1-2764

nkara Ivartnda r goz menba ndilIl Gui Orman . iftligine demh- horularJa getirHecek suyun ameliyat ve in§aatl 3-7-935 tarihinden itibaren (15) gun mliddetle kapall zarf usuIiyle eksiltmeye konulmu§tur. (15 055) metre tuHinde tahmtn edHrll bu i§ln ke§if bedeli (l08 799,,43)liradu. Sartname. plan ve diger evrak suretleri (5.44) ira beell Nafra VelciJeti Sular Umum Mi.idiirlUgunden verilir. in muvakkat temi at miktan (0690 liradan ibarettir. Eksil e 19-7-935Iarihine r.astlayan c:uma giinii saat 15 ~e Naha Vekileti Sular Umum Mijdiirliigu 'oclasmdaki Ita tme ~ornisyomm.da yaprlacaktrr. ts:eklJ Lee art'hrma, eksihme Vi: ihale kanununda Y.JZIh v lkala.r il~ beraber Nafla Me:disince musecce] mute .. ahhitHk ehHyetnatnesl veya bunun Noterden musaddak lIuretini ve ·imdiye k:Sdar 11 tesisatnu yapmf§: olduklan m OIl l~rden tea~ ~iit1erini husni.i suret~e y.apmI olduklanna d?J . nJahalh Id.arele~den verilmi~ vesikalannI ve Hi ve 32 nc ~a?deJe~. ncl~k t k]jf ve teminat mektuplarnu 19-7-935 aflhtne musad]f Cuma gunu saat H de kada[' aular Umum M udiirlLigune mar:buz mukahilinde vereceJ..:lerdir. Tekhf!er Zfkrohman (2490) No. lL1 l{al1lLnUIl tariHerie uyt un l:1caktlll". (J 5(8) 1-2751

BtL T
pazar !k suretiJe yapt'rntacak Jr. Ke§if ak!_iesi 3D 1/J 0 Hrarllf. .2 - Ke§ if ve §art kagltlarInl gCirmek i~~n Bay tar direktorlui;iine gelinecektir.

Kanara.

a Komprosor

tesisatl

ile e]ektri

tertiba·

tl gibi onannalClf

3 ._..,Usterm e 13.1. ~935 cumal'tesi giinii lSaat (10) da Bay tar direktor!iigiinde yapdacaktJr. 4 --- tgl"eti tlltak akcesi 226/50 liradTr. 0599) 1=2753
ANKARA KiNe! SULK HUKUK MAHKEMESINDEN: Ma.a~ta eski zira3lt bal'lKasr m mul"i:anndan oID, Sab.t k3nH Sa"
!ilua}'J veo k.JZr 1\r1elahat:

Ankarad .. mukim taygar oguJlan vekH~ !ilV\lkat HibniinUn ~kin. "i Bulh hukuk ma:hkcmc:sifl€ i[.;amc c:yledi Ankar.adla ~t pazafmdia Ceng~] hanr denmeoklc maruf hamn ~fiyi.Ju[llun lzalesinc 1m utedai .. davada-

c.i

25-6·931 tarihind~ mahkl!ml:cie b~llunmant2: i~in l6 ..5.glS tarihl'n~<lZetderi 1II1SItasi]~ yaprlan ilanlla day t dej idigi. niz haMe gelrrnHHgini:l vt}'a bit I/Icki] gond~nnem~ olL!Lgunl1zdJIn vcrilen gryaj.l k.mm:mn gene ilancn icrasma bra.r ...c:rilmi§'l:ir. M1.Ib.1·keme 19~7-93S Il!aa.t 9,5 a baaklTmrl'Hr. Gell'llcniz vera bi r veki I gondermeni~ aksi hallie muha.kt-meye gJJ;yOl,bllll~da dlPyam o~unac;l'l~ Ih bihliri!ir. 1-2710
de- Tan. ve UIUB

5"-YIFA 8

ULUS
~ k I,·i Fabl'ilmlllr Um um ru ihluvlugii ,Su.bnaJma
Komi~ rmn

4 TEMMUZ

1'93'5 P

Ask ri ise ve ta ektepl.e ... San'at e di Islne ' Ger .k .- · talebe ahmyor
t.'=""' QiJS - 9Jfi ders series] ~,~in Istanbulda
leli~ Maltepe Iiselerile Bersad ne ve Kmkkaledek! ask ri sanae Iisesile Kony,a ve Erzincan Asker! Olft,3 Mekteplerine ve Krnkkaledeki sanat gedikli erba§ rnektebine raleb almaeaktrr, Lis lerin 9. mo II,,Ie rta mekteplerin 6, 7 snuflanna e sanae
hsesmln 9 smrfiyle be alim,;acakur, sanat gdikllsittin birlnei smifm,a talebulunan Kubulunan Bursa aske:ri l~ses~-

rlamhl.rl
saU~1

56 kalern

melrlll§8t

I

Tahmini hedeli 3444 32 '~ira alan yukarda mikdari ya~dl mefru§-at 15 temmua Y3S pazartesi ,giinii saat 14 de a.sktr-i fabrikalar sann almakomisy,onunca, al;iEkartrr-

Parasmm kendisine ne getirecegini hilecek ve:

~

ma ile sanlaeaktrr. Bu met[Li§at: tisteleri parasu: alaral~ komisyondan verilir. Isteklilerin muvakkat te'minaf
o.~an 2SB ~ir,a

2 - Talebe askerl lise ve orea mektepler talirnariyle sanat gedikEi erba§ talimatmagore kaydii kabul olunur. Bu talirnat ralebe alacak ~,ekteplerde ve askertik uueteri tde nr·-lebilir. 3 - Atideki hususlarm
got! Oni.inde

?490 nurneralt 3. maddelerind,eki vesaikl mezkQIr gun ve saatte knmisyoma miir<IIcaathi1"1. (1528)

'lie karumun 2 ve

32 kulrU§

l-2645 300 metre 50 Mm. genisli . g;nde kolan 11150 metre ~o Mm. g n.i~li g-inde knlan 50 kilo balrk ogJ ipl ig i

= I~
==
1-

== ....... == a == == = ::::::
_,

555

Su eli ~i
T

Her ay muntazaman

alacaktrr ..

...... ...... ~

VI

8

...... ..... ...... ......

== ::5

-""""

2.200.000 Turk lirasma arttmlrrus alan

hulundu

lrnast

.. k ticar
VadeH her turUi mevduatuuzr

D

AZARI

a

If! time] r.
A - A1mam:.a oklJy3irn~ar tercih edihr. B - Butiin mekrepterde kaydii kabul 1 ternmuz 935 fie baslae, J S agustosta biter mu'sabaka irnuhanr Hiz!mge~ir ...e IS agustos: eyh11 arasrnda yaptltr, Bununta heraher kadroda ye:r kahrsa ders senesinin devamt miiddetince sivi] Li e ve Or'ta rnekteplerden nakil suretiyle raleb alrnmaga devam olunur, C - Mektepiertn bulundulldan yerler haricindeki yerfer-

Tanmin

edilen

be-teti

(1985) mikdan

~i a olan

yukarda e cinsi yOlZJh mal-

-...... ...... ....... ....... ......

Merkez ve btitiin §ubelerinde

50 Liradan ·ti a -en
er _,,'b,a,luda f
Size ijdey,ecektir"
kabul edecek ve
II .'

...... ....... ...... ....... ..... ..-

den Askeri Lise ve IOna mekreplere

kaydedihnek

istlyen~

ler 1 temmuz: 935 den 31 ternrnuz Q35 tarihine kadnr buduklan yerlef"illll ask.erlik ~ube~eri'l1e muracaat edebi~ir-

girmek icln mektebe alrnmazlar.
D - Mektebc:

ler,

y3SilllJl

biiyiitiip'

ki.i~u tenler

E - 1 tekliler e'llTakm~ tarnarnlatrp istekli bolunduklarr rnekteplere askerlik . ubeleri vas.ltag~yme veya dogrudan dogruya gonderirler" Mekteplerden davet vaki o,lmaddc:~a hie bir istekli rnekteue ,gitmi)·e.cektir. F - Mi.isabaka! imtihamna mecburiyet hasrl olursa rniisabaka imtlham yaptlacak yere kadar gitme ve ;mtiham

zeme Askeri Fabrikalar u . mum mildulflUgu satmatma komisyonunca 11 ternmeuz 935 tarlhlade ~ar~amba gu .. nil san 15 de a'~lk ek&i'~tme He ihale edi~ecektir. ~a'ftn.a .. me parasooz olarak komisvnndan ver~~ir. Taliplerin muvakkat teminat olan (148) Iira (88) kurus ve 2490 numanb kananun '2 ve 3. maddelerindekl vesaikle mezkQr gUn ve saatta ko ~ misyona mUracaatlan.
(1565) 50000 kilo yonga Tahrnini bedeli
l~·

F azla taf iJat i~in ~nbelerimiz
...... .......

... mura

iii

== ...... -...... ..... ...... ......

z uhe i

kata:

~lldar

aat, e ~ ::;: -....... """"" i' muamelit elefon:23,16 ~

5

Inun nnllllllllnmlUnmUIn lIlIlIIl1

1III 1111111111111111111111111 IIIU 11111111111111lllJ Jill 11m II rill tUI t

Ki

I
hakkal 1-2759

dliye T~I ileti den:

iiii

kazanamaymca geri dorunek i~in li.htiya.r edllecek masrat i tekliye aid olup rnektebe kabul edj'medigindeA doleyr hie bir hak iddia edilemea. Onu icin gdi gidi~ nas ahn n beraber gotiiriilme i lizlmdJr. 4 - Mektepler leyli ve meccan~di['. T alebenin ia esinden ba~ka giydirilmesi techizat ve Lci.tapbn UkUmete aid oldugu gibi arnca her ay biT miktar maa~ da verilir. Lisey; muvaHakq'!etle biti.renlerden arzu e enleri milsabaka imtiharuna gir.uek ka.zandddan. takd i de Askeri Miihendis V~ Een memurll yeli tirUmek ii1:ere bir kUm.l Avrupaya tahsilr: ganderilir. 5, - Bir :s:enedell h.,zla .b.'::rk~tah.sili olanlar b~f' cvdki sene deTslerinin hep inden imdhan v,~nnege mecbuT urlar. (15SO) 1-26~;n

2719

Dorl odah kirabk Ev gormek is:tHye'nler Dogan bey
karakolu srrasmda Mehmede milracaat,

SIU§,~

375 lira

olan yukarda mikdan yazdI yonga 17 temmuz 935 tari hlnde ar~amb31 gi.ini.i saat 14 de Asker. Fabd ~alar sa~ tmalma komisyonwu:a alil'k artmrma ile satm~Clcaktn. §art n.amesi paTasu olarak ko misyondan veriHr. ts,tekJilerin mll\l'akkat teminat "Ian 28 I~ra 13 'kuru!i ve ,2490 nu~ marah kanunun :2 'lie 3. mad~
d'el,erinde ya.uh ve!a[k~e mezkfir gUn ve slatt,a ko ..

Daima gent; · II. d Blma'guze 1
KANZU'K

20 Temmuzda ua§lamak ilz·ere Ank;:lIL'81ya nakledeeek clan lemyiz rnahkemesinin asgart lOO~ azatnl 250 ton tuta~k Glan e§ya ve evrakrrun ~ rmamesi mucibince .AnkM Istasyommdl.a vagoadan tahliye ve temyiz binasrna nakli .. Ie }re le~tiri1mesi pazarhkla ihah,'! edilecektir. Tahmin e,.. di!~~_be em 750 Uradu. Pazarhk 9 temmuz Q3S ellma giinu og'eden so·nril saat 14 e vekalet levazrm miiduriyeti
kco I me komisyonunda yap I cuktlr. Isteklilerin '~a[trlamtyt gilrmek uzere vekald levazml.·-'.-'-,o..--.----j rni.idurlUgun.e ve pa.zarhk. gilnii bede.~~ mu.hammenin 'YUv de 7~S, gll olan 57 lirahk teminalt makbolJlzla.rile' btrlikte ek· si~tme kom]syonuna muracaatlalf(. (1598) 1-2762 oda mda mute§ek~i!

Ballsamin Kremi

mis}rona rnUraC3i111:1arl.
1 - Erbaa'da yapdacak fenlli mezbaha binasl 2~-6-935 tarihin -en itlbaren 20 gun mi..iddetle ac/k ek ihmeye konu~mu~tll'-' 2 - Ke~'f tut3r1 6059 lira 4-0 kurll!i. muvakkat eminat 455 hradrr. 3 - P an, ke§ifname. hlll5usm ve fenni ~artname o[nekled Erbaa ~arb<li}'hg:mdjan verilccek ve istiyenlerin adresin~ gon.derilecektir. 4 - tha]e 12 temmuz 935 siJh gi.inu saat ~5 de Belediye enciimeninde yapIla,eaktrr. . S - tst,eklilerin ETbaa s.arbayl gma miiracaat etmeleTi .tan olunur. (1511) 1=2715 (1553) 1 - 2706

viki a ayi kanuDuna ... istifade eden mnes e e sahilJlrine
i.k.tIsat Vekaletinde.n:
Sa.nayl. muene!!lelerine gonde.rHmi, D,laDmal Yluualan nmcibince terti.b edilecek 1.934 Ticari lenesl· C'eGvellerinin be nusha olarak tB.Dzim ed'lme!Ji ve hill"nil ,'has m vaka1elimize gonderilme iizere enge~ 31.7.935 tuihioe kadar pOltay:a ve'f'ilmeli digel" dirt nrii:shlll!!i1Dm 'i. e yine aynl t rihe kadar rnahalli: eo buylik Mmkiye memuruna ye'ril~
mesi
Elli seneEik bir maziye malik
U1ZUMU

Li.iks, yemek salonu
Antik _ ,o,ymah AvtlUpa mao Plu~ab, ayrre. Dlulfak tak m lal"l, l,liks salon, piya.nD, dn liilphu. yazJ:hane le5isa.tl, ho:.

I~ 'Vel

.5i11,~re :!iill. II

Mdllr,

Telefon
Y'e diiuyantn her tuahnda tak· nil" L: arun i gijzeUik bel!Didi'l'. Ciildlniz:in gllzeIHk !fiI'e tazeligini

Han o hml1l. (1589) r.

1-2742

39'47

1-2621

Adliy,e Vek31etinden:
AU. ehir Noterligi
mr~tu.

A

,.

rsa ~~ Ilaybgtndan:
Ek i~tmeye kon.'ll1,an
~fj

a,~dhaiz ta-

dallT1.2imuhafaza
kremi h ..£iHTlde :ra.gbet

tder.

B,a]Slim1D k~baT m!::· ddld:r

tmtihansE:z DoteI' 0:!;!:i3irtbn:m

me[t'lle'kefmiZLrI

Belediye hududu dah; inde bi.itiin binalarla sokaklara takdan levha1arm bir krsrm halk tarafmdan l'Grlerinden C;ikan:ldJ~gl v'eva tahrip olundugu gori.i!mu$ti.ir. Bu gib~ ha.-

Ke§if bedeli
22850 Lira
m

labilmek

gij'rmtij!

1 tfaiye 'Garajl insasl

Bursanm Zafer Me:ydamnda itfaiye Ga ajl ill~aS] kapaII zarf usuliyle eksiltmeye kOlilulmu~tur. lhalesi 15 tem muz '93S pazartesl giinu saat 15 de Beledi~,re salonunda ya .. pdac:aktu. (Kc!iif. ~artname ve projeh~r'n taktml 114 kUnIi kar5lhgmda istiyene gond,erilir.) lstekliler, biitun sartlan anlamak ic:in her i~ gijnii ve saatmda Be. Muhasebesine ve yukatda yazdI ihale saatml. kadar - 24901 sa.yll~ kamloa gore n14 1"rahk muvakkat teminatl t§ Bankasuta yat~rarali: alac:agl ma kbum vcy.a mutebeli:" banka mektubtmu Vi: kapah teklifnamesini ve sieit \Ie ehliyet vesikalanm. lair kapab zarfa koyarak makbuz k~U·§lbgu'lda~arbayhga vermeleri duyuruluT. (1513,)
l...... 2713

lip'[erin bin' ay i~inde AdKiye Veb:aletine rniilrac:aatlan ilan
olunu:r. (157'9) 1-2752

Ali Maruf

Doktor
J

U\!.~I'I

bir krem.dir. emeri VI!' bliJiru§uk~ ta.n bale I!:derek teone fevkalade bir c:a.zibe bM~eder. Ruhnilvu koku.su ile 3yrrca iohret kll.Zan~ DlJ tn. Iblsamin kremi im'l:iyf:fi 'kull"'umaz te[l·nizin l.atiF t:::IZ:eliiii. nii, ci.ldini:zi:n eazib taravc,tin; !Ill.

reket:'er,e cilr",et eden1 erie bjna~armda. numara levhasl DUlun'madtg-I !"laUdeBelediyeye haber venniyenlerin teczi ve edilerek1 en i'an olurm'f'. (1 !i69) ~-271 '7

SEHiR

BAHCESi
0

Ozan

e eti

DERt! FIRENGl VE BELSO,GU KLU" G U
H,ASTA t.IKLARI

c.a:k ~rr:m Ba1samit1 ;le meydanB
~r'karabHir:!!!in~z. Bit dda Balsa,· m~n k~dlanai'i bD~ka kr~rn 'kll! In.. nam~, Tamlmf§ ltriyat magan. ladle bUyUk eczande'rdC! bulunUl".
------

MOTER ASSIS1

Tabaklum,1'

Mara gozlar cemi yeti I)a~kanb~ndan:,
Cerniyetimize bagh iiyelerden i§ hususunda usta alan. ~~r tercih edilmelidlf. Cemiyet vesikalannd,a, gorii~ecegi u~e e ust~ vey~ is'Si olar,ak kaYlt edilmi§ ohnakla buna dlkka dllmesi ve fiatlann uc z~uguna aldampta i§ yaptl· nLa,cak \Ie ehli aramlmlyacak olursa ilelride gelecek uygun
SIIJ.z

'C3Iddesi ba$mda Al ta okak No. 17 Hata,lanlU h~ gUn 9.13 vII 1.5..20 ve kadar kabLlI eder,
Vt Ba i"'l u. Faith Rmfl!!l ATAV Umumi ne,riyatl Iidare edrn \fazE t§leri Mbdi!:,rH NCliUlhl

MiLLI OPERET ...3 PERDE
-

Gul Fat a
~
---

hntiyaz slh Ibi

harrid

I YEN

,m--- SiNEMALAR
---

,

-.

11 _

1

I
oil}

BU GECF.

bEeF

BiAYDA.R
I Ufru ltlol", " pli:tn fulddui dv rwd BUlR1(!IIJnd. hi IlmiJ.

SEVD,A GECEst
Giindu;z,lel'i ;11:;' filim

HINT ESRARt
Giindu:deri iki filln'i t - Sill'at S "Ip~yonu 2 ~ Bel" hir ca!lustum

h l~~r~en Cern iyet h~~ hir gClna mesuliyet
ecsglnl be-yan c:cler.. 1-,2709

kabul ede-

I2-

StUd 0 Eglence]eri S 'Ida geces-i
G'I!:CEL(!!Rt V A. LN~ ~ 'AtH

ptr.M OtiSTERl.-.tR

5~ TE 1~IUl 1~35 CIHt
Ptu i~ tJ ( ,.1 • .4.) -

f't",.~f'. ',.UI
!iamb"';n

Riiyiik Elri i Kmtl ,Iii

un

""u....... ..

~inw'an Bi.iyiil.: F.lf;iligiu¥ Ku,.,d~ri Iml lloold habf.'ri kf!ICin nlarak 'Io·trJUlrlUl'IL

maktadlr.
ON AL TINCI Y[L. No: 5006

Ad

.1U1Z~

u Ud'llUIZdlE'

lieF )'crde 5 ku

GiRlle"k

BIz
Ad.oa'dau

BIRLle! liZ
F. R. ATAY devl'et fabrlk"larJI

Gel .onkurulu~ da
Bildirig
Geltl'onku rill dii'l' nomal fop .
IQnt.leA'!

c. H.P.

~Ie_'.".., ....
Bertin, 4 (A.A.) ~

Illusal

bir kurumumuzWl verimli

~I§malar[

.

50,000 bal,_ plIIlOuk ililerim. ~ Bollenizde p.t:.rol bulalll-

Il,tur.

Felon Noyrat
YlIl.pmr,ttr.

dq ba-kBllu Ba.y Bek mil 'lii'eiIll an dt" bak.nl[

m~e 'L~lembir'

B.

BaTod

bnUitma

-

Adana

alii

i,lerinin YIJda

2

yapqrRh hOI ityonltllr,u!

milyon li.,- '¥'erilerek, lPiil~Et. pa'roctllJ yapmim _ I imkinl vaI'IDld'lll"? Bunlu B..,hakaI!lID a.daDahL· r oyJ@mi, 01 duKlal"ldnr. 50nta b,kbiE" hahe:r: S,ii_er B&nk devle.t fabrikab.1II'1 IDAiiyet fia.tla.nm 100 Yln.rda yii'zd~ 25, 30 nilbttiD~ de du§urmU,tiir. Ad(a.s'lnd.IlB !'fe:ne B zete.lerde Pa a.l:tah!;esindeki tie ve cam, Zonguldak'taki lomi-o I fabribJarmm i,lemek iizere oldukl rlRIOkuyoruz.
Gelle

uye ve bOf6anlaJ'il e lire Latkan larmlil1 iiJ evleritti ollay'arnq lie Parlinin if fa11§tnQI'IRd' ail! lie iller.. den geleR i;ler ,u-zel"inrle go'ri4iller~
de lJulllflmu§iPJ" •

Ak,am Ba)' Hitler polony II konujun elf'efine bi.iJ'i.ik hiT ,olen
vermi,tlr.

Adapazarl_ankasl, ~all' masmdan iyi sonue ahyo
mi.yon iki yuz bin lira 01"'0 kapitaJilile, b_ta hiikiimel

Sir

.. -

Va.rIOV3,4o (A.A.) - Bay Bek: Berlinde aJman dll, ba.kaol'Bav

Dlmak' iizere I, 'farim.~ Bal'lka·

Bayan Isrnet inonii istanbula gitti
Ba a I 'met (nonu din is • tamki trenle Istanbol'a gitmit ve
durakla. Ba"a.nla.l'~a hall'ilInlarlve htiktiJ.met lI1erk£zinin yiik,ek ~e .. venlerind,en ba.yanla.r tarafrn.dan ugurlanml,hl'.

huiyle S ij mer Bankm biT mjl. yon lira iti ve
elme'leri. uzerine fin 11IIai durnmu duzelen

i~eri5inde ayli:u!II boiiirunu,lmpou buluJlan hir cuz;dan vernmektedir. Bu kupollllarla hu ay ya.ttrnlan pa,= ranm urem.i bankad!llD a.1mahil • mektedir. Meseli;. temmu.zuD yirmi dokuzursda p:3.ra yalnanlar ..".clan ,ge~en

kaya SO, 100, IS!), 2-00, 250 gila ,SO .er otarak para ytmmlara.

bu

500

.ki u~ Ylt
lta.orahndan

bab Ana.doh15UJiI1ln hiitun
?ollar. devlet

i~ipde demiT 5B.tln

boylec,e kaplla Ii ik. m ilyon ild yiizbin ~.ra,a ~L.
lan Ada.pazarl
yeni 'lie

V'e

mektedir.
N"-"<PI'C'....

bankadan uremini Blmka..

iki gi.in

0'

oI'.lIIma kar,m

gene

.. laMI.

bu konuml

yi.i:zde alII iinml ¥ermekledmr.
dil'e~~6r

G

Net

B. Said

Wrk h!:ctm banverimti

Banka btl r:ibi diz.dan ....bib lerinden KUnU gei Lnes ptUailfil .1 • mmyanhtnfi 'heklarmm I,:lel. olm ...
h'e1" :zaman pilrs yatrrmanrn • ., altnanm imki.fll. buluomaJ.l. kar eyi ka.ybedenlerden Ba:nlca, bi~
I,

a.1.nnu~tn'-

Ordnmuzun kad!rQ ve cihazlanOI pekltmekle, lelmik ve lere,~
s:i.iciinii a.rtlrmBkta devil etmek. teyiz. Ha:vamlz itiln bin yeni ka.nad

-=<>--.....--~-

kUI.

bir

~h,-

ma .d~vre5ine

ginnifllT: Jiiz.ellilmeli.:

E

I

iiyiik te
Vimbl ..

E,hi he.sablarlR

. DrillV'

yiiklemiyecek

er·ni

bilEdirea

baurbyotDz. Devlet
tU'Pl1art

VI!

-o2el ku-

i,~ileri1'lle Bvlllk'Ve gundeliklerini unnelete dirlel'. TiiTkiY81lin bitr bir arl, 'htii; bir J bam:.l pa.ra piya.'IlI'IDd odiin~ pe~inde degi1dir.
illya1'la'rma.

ve

Loodra., 4 (A.A.) -

don'da lek erkek }'ar~son mil.iI;lllnn.m so'nu~ lau ..I~rd II' ~

BaokanJlIill, yiinelim kurl!llu Merk.ez Banka.~1: yiinetim kl!lrutund.n ii~. we ij.:telc:~bilokalarrian. dB. hire
Id.ele:Be Ue geni lel~lm;,tir, Ban, k&om i,I'e1"i, es •
BaroD
1lO:mII"ft

bir belgil venOm cu:zaanmJl 'kola.". 'I kla yenih~)"ebame.i.&rl1elerinde .mu.aUrIii follulra.Hvr uLman p.a -

F,on

oyrat ile goriiiltiikt~u

Y kJlp YlkIC. krlz

boyle biT "rn-em/eheti,

orta51nda ic;illde y-.

oiJeden senra lekrRI' B. H't. ler'le itci but;uk saat konufDlu tu , IJfuln.,
(f -

Janlkta ola.nJar i&;in bahfyal'llktrr, 80 Ie bir , fdcetiDd~

if'I, f'Jm~"r,,:1t

deme • f,ece:riluiz deDIek ... .t."r. L ~ 'i'iin y e\.i~lDek i teiYI i.yen er, abukl 1'1 i~ine V1"I. p U.glZ Irma. ekmek bekliyeoler hel'" za ma we her yerde .rklD 1 i'!;inde II I caklaTdlT.
• •z;

Var~Dva, .. (A.A.) CazetB Pollllh.• 'JiIII'1. Berlin aytllnndan 11.1m~~oldugu habere gore:
(Sonu 2 im:i S3Ylf.ld.a)

ki heaa.blan aertmak e on.ar. ai.am e!.MI ra bllg •• mak IUretiple duzgun hi., yoh.. ;rmi ye· b.OyleUkJ.e ~u ..
beler dievel"lmli

TO
T. It T
I· ,II

KA.SI

],'m..t.1I
~/' • ' to

lh'f

, , .,

bir hale aokul.
mu,tul". Bank

Biltiin yap.d

D

feylerjo

pvki

iJe, ek:sikl£rim~zlm
olall'lll8.nlll.
1'ILI2.

ve

yapJlacak
UDU:tma.,o..

al)e~III
ingiliz - italyan gergm .,. I ... ligI·d_evam e'd" lyor RDma, 4 (A.A.) - ea, Ed
::lg..

i, IIlalU dar '8 baZl !ub e le,.i n i
kapaml§bl. lu

~ok[ 'lgtJDII

Bu :m.emlekd bizim gibi da •

firma,lal:'dan

Banl!:a:va bor'j. ,o]an ,ah II VI.
.)'~

..

ha bir ikllll!:sl; papw; gibi eskil« .. ceklir. IlerleY;!i!,imiz, henu-z yeiq .. mek i~i"dir. Kiiltiirce, b ymdll'.tk~a. eRd{i!.tric::~,i~ ve d1t piyaBa. lardaki d'avalat"lmlzi-, n kay ... betmeksiz;n, yeni u1Isurlar ya.ra. •
tarale e ulri klidro]arl yeJJlih:ll~ •

h'iyet go.ste'ren -

in AV'&m
uz>erine

ka.-aras:rndaki

diyevi

lere odel verihni ve alacaldar b3~ Iii e baglan.m.~br. Boy'elilde Ran.
m1l~hr.

alev~e e ilalva.n - i'l1giliz ayb;masr giUik~e iddetlenmekle· dir. Hir I.a.klm in~ili:z ga:lelde ... inin ya:z,d.IkJ.arma baka1"ak, ilalya.n balOll.

kaRlD eski a1l1cakMB.rlndan imk.i:n llIi!lJlietincie faydatanmasl !laglan KORumlgl'(I ,en,i bi" tiJrem' Itn'mlilii:

hib~eTinin dHedikier' fUbeden para: ala.bilmeleri. hu par .hibl.. rinin kendlleri ve h.,kala'E'l adma gOliidetecekl£n para.lard.an ,ol1ldttme pa.ras. almma.ma.51l gibil bjr;o'k ,I!ni va- gii.zel ledbirler aim. I.1r.
1"8

rerek~ ~ll~b1~k ltOr\LndaYfz. Bilzi.m alQmuzdaki ter kuru:mlyacak'tlr. Her ~eyde kendi ke~dimize yet,mek, 'yaoll dlIT biJr otar,i hap i ~IDe girme beveaiode degaiz. Arsru'~ &&1 d e g i t hl.Yllbnda her gUq dafl. yiilue bir de"er almaga

mik bak.md.n bovkol~amiilya ger .. ~ekten n;yetli oldugu u soylle. rnetkedir. AmiraUer komit inin
Ynk.uda: f"errl
A..fagld<ll: PO'Ii'
K.I"I]

In'l:ilterenmll'l ha.',aYI

tekOo~

-

8sn"flnm taD

eUn.ae,ki la6rikaJar:'

Banka. iide~~oi konun1htll"i~in pra.tik ve pili'S Mhiblerinin i"ine Jelen bir formu] LlIlmu. lur. Ban ..

Bankarun

IId.inde bilyiik harb •

k&IInB biT dernlr 98 m• .ran.loz~
(Sonu J linc,'a srJytlad.)

HSRom.) top1 n mya ~agr"ma51nlll "yrlf!a bir anlBml \!a.rdmr. Ba m

YaPlcwglmrz, H.bcl:irgllJlfZ we abcd:t:~ur.lIzll!l, hep bir • d'en ve to-plan. yiikl!elmek yol1!Jnd'l.~
uiratlYoru.z. yo. Ancak kendJi ,kendimize ¥et Plek zorunda bulunduiumuz i,le .. I'in ,alruz buiday~ ,eker v'e pa .. mu III olmad1gmr da timdiden se· z:;nmekteyiz. . 8u i, memleletine lifebu memw

Penl~ Kr,avf'iJrd'1I6/2~ 3/6, 6/4 6/4 yenmiqir. AI~uu. rOD K'ram ameri'kah Vudre'yi 4/6t 6/4, 6/3, 6/2 yenmilt" ... Pe ri ile FOD Kram clIlm.rtesi
giinu yaprlac_ k la.caklard.l' .'
lOR

ma~ta liar, la.

me des' VI!: at-lluh.1 I du umla ilg'li QMura loyleR]),or, Deniz yuce kuru1 •• illgiliz - iII.1ma.n deni:z: an1a.smaslDd-<t11 docan durumu incelem~ge V'e" 'Mr yanda.n da Halbe~istanll. Mr harb b&llarsa Akdeniz mesoele:s,in; goz" den eecirmek od~";111 ...llI!teald'r.
(Srmu 2' incl saYJ(olda)

nuq.

I)' n - Habe

lava

lehlikesi

l_etin

ba,lta.uDI:ndaq

f;obanma

kadar hepsil i''ri 01&1) ,nrdd&,1arl .~ D rahla.t.ve luvenUk vennek Ii ..
zlmdrr. Rahat ve giiverdi.'S-in ela unlurlan ¥ataDlnendi emegi ve kllyn. hi rr ile sB.gl.lloabi'melidir.

Yurdu deniz, kat's ve haya tellli'k lerine kar~1I Dldujiu kadar, '1"00
La leh'ikeilifte ce.irz.
Yutd .sa.:Vga.'lhd,1I "D.

ve dO,gnt ceva'b ve rme!i D~ Itiliriz ~ yurd tehlilke i~inde ikeo, ne b .. dar didin;p ne hatclyac kukt DDUR ondll, biTi, yi'rrnide hiri, belki eUide birl! be'r!ley yerine birtey! Ba,b n a.dill.Rllhlara~ - Ben sizin 70,000 lirahlllzdan Jike.!ini a.nlaml' verir-im. diyor. olmalima deie!"

Romanya(la ilullci ma!;( ya 1»)1an-.arh
Biikre, , 4, (A.A.) - fen,erbah .. ~e - Cune, kalrl~J:k ta'kImnnn bu • gUll C. F" R. 't klmm ile yapacagl
ikinci ma~on dllldkaya kadar
'ta.-

kll",1 da haz'IIl"laya. .. .
prellll!lip

fazla., 70,000 adanabnm hay I:flh~

prell ip halkta ,uurland'lgr kad r, me lekette ORQn maddig imkin I eMe edil d' .. i va it. ftift.~i tarl
l-

Bu

,udul"~ TYII"A.iye tile hir harb oneall IJI!' Y_'1I:Z: l.urk zafer( lIe bitebili,..

Turkiyedeki ha1k milyon1arl, tek bil' it ve h;zmet bloku haliRe
gelecektir. Bu blok, ana i., \!Ie hiEmet davala' mdl!, tek kalp giLi ~arpacakl: .t:ek ka fa eibi dii~tiDe .. eek. iki kol gibi ha.reket edecektir.

I'flfrnuzdan Hoster-il@A biitii,n ko~aylllkl.a'l"a. kar ,m OJ' n a 11108IIIU,1I: Ii!'. Romeo ta.tum. 'bu 'm:tJ~ln 'Uilzu ge uygun Dlm.}"an alanda oyo D .. mllulDda ayak diremi". turk elkip;nin e,fi ise her h.alde !tU'2i· ge uy
gun alanda
oynanmaslI!U

ve

bu

akhnuzda oldul,.;a Lava Slwr lal'tilRUz teblil',eden uzak la ·ca II .

5m
In

il,

i h8.5111da. ba,ba.ka.n
hlil!ibutUn rahllt
0

i~t;i teozgihrnda..

i, ad~DIa-

~&h51U::ilk-

Bu

IUUI"

disL lini ile, ~uur uz,poli

tIr,

Temp
ne

n~dlr? Ne kada.r
Ifclyacagrz?

did: lP

h

ov'e bir soruya en kl"

tika anar§ile ini dizginle.mege.; II~an diktaliir arAI1ndakl y ,. rl'~mnlIle Dldui!unu Ataturk'ten de g~enlerde dinledik. .

yiizden, romen kulub~l1un ugrlya· cag. !loyl·enileo zararhuB. kat~,hk soz:1iJIl!h.na gore bize verilecek IPS ~ radan vaz ,ge!rtic-in, bHd1tmi,tir. Romenle' .. Dna. Cia Yllna,nlamr~tlf.
L

Talumrm.l

cuma:rtesl

giinii .

at 1 de diinec.eldir.

.....

luLuo.J

J

j)~D··1l say~mlul~

poli':;1e

yagJlacak
yH ..

~l

II

yrnili.JfT

Ve' d~iiral'kJeJ'i

boa kllnl nerr HiP lm~iiR d, P i. d -ValD ~efZ!,ti;miIi bildirmiftii; ~,

J

1 dev:lctin

I
5

E
-y,{adllj ~fjkmegc vc: ~J,an~

mae de-

final! _I gii'VenIi . !iok gn JIllir aJan b urgtlt ek '-i Uk fU ptta 'tamamJ naea 1If.

Hahe~
(8 ~1 • .r:l

P·olt,,· -nRi"" ora(!l.fIIr~: F(lhsin :a:CI'l:gi gibii ;,abtabihDe

I ,,_gosl(l.~)',r.U'nn

y~J,~i i-' (JU,.'J RIIJ:

Polis
lilt!

libol"WUti(D", ooltlilo bpi

mdyuloji bup mIa"l :

bin tie yl.llrdun :bI;lk hpd3fUIlI, y,ani limam, la. LeJe. ana ),.ollal" ve UIIIII" nok\31atllU IbrJll"Jreft pol1l kuyv~Uerini feDrug u ~

_la cihazlandlnnak'tJr.
BI.I fenl'liji Dl'a~Lar da poljs labora,tUr' rr, dakli!04IIkopii II! radyolojidir. Eu tiirlii fen«lg IH',a~h!li" giiu:rinde Av., rupll. POh5i iJir"ok iller ba arm ktadu., Bi:rdc ise bugimkli gilmd,e Iimarrlarunr.a is e]elerlDlize ,gt'l D yaham:l. Up.. lIe-l;, ula" 'iok ~aman milspet ir 'Ide eyd~ ~!kanna:'k imkan lnna rinnem ktcdir •. BI.l da fennig ala,larll1 JO lug-undan. Her~ gelllllek'l:edir. hin] ,taybettiTmek ini),en '!iu!i~'I.I.]arH'l,~i.iphe. U im crirl ihp.rdan is;eriJIl': kolayhlc. gi~n:H!mrJni vcoi~efden dlJ:talr1 ka~ar ms.mala I isin anc.:ik fc-onig aralj~ r kulJanm:tTlln genit:1igi 3~'I'k bir ba'k:ibttir. Parma'" 'Z1 oTgu.tUnun s;og<ll.ma.sl ve kr tllrah )'lbn.UU polise bU'Ii:ycUeli'in mel' e i balnwlfld.an pd 1 gorm~k ;m'dnnu bagJ~lfJl'ilcak'l:n.
ft1

r

i

~ i.. ;in hc:'r UI r~'il tlra-;lanl'OI_[1 fa.y~lal,li!'l:mas,r gereklli bff' nokndltr. AllD:allya .e Jl.,vllS., t'!lIl"J'<'! poli'l orglHu, m!!:J'I~ziJlldil!!l'i elll ki.'i,ilk kM 0,hL[1 kadar Qzd t:ddon, telCHf, radyo.ovc ~l~ktrildc: lbagl;mml§br. V~kcnin ge:ni ' i .~ ve k!adtooun d" 1 urau deruelinde Glolgun olmBIIJ.'J.I1 'I:'Ioktaislllda'flI; polisln ya.dlmrm gevt'k i~ U'Q bal1erde 'IIi!Iktil'lld.e 'kullAl'U Ctlndermeli: i~in po~h, otobiis \-'e moto'l;~dctlClo rinek:esi:n bir ih!d:ya, va:rdll'. POlihlm nltan:mud:ta oldugy. barb ijInl.ljlaTf telei1'on 'o7e. telgmft[f. B,iz.im Qzd bad ilrllDUt It. i usule pre yotlll Im.l i~ .. .!€' bir enstrlasyondur. Yalnu: polis i~~n lO't:omatillr: tt'lefon yaplIJn~aya kadar ~ hilr tclrfonul:Ill karako~ v,e nptalahi kadar lJz&tl:mjtH'ctil e ~e bill'i'l; n die corli~mi!:yi

haJyaq bi!5~nJ, ingnJiz i;lncl:'ge]'~r1.ni,
Halu!!§il!;tml

Ingiltere,.e

taiyanm

dUn:lmul11t1 Z3iYIf1 atmap

yaeak bir prn.j ediym'.

gjbi ,iJ.sttrmeti:,f'
1If1:'l¥

devam

-- H ~ - jt.tlY,illIi'i la:pnu:hgmu. ba:flt§11 bl'r tarzda etn:ullll.tsli ~~iin Bay Ed.liln U.fIa!fmdan He· ri si.iri.Hen one1!'g,enin reddedihaesi ile
'Italy .., lild hazrrh'klartnm dl:'v;JJJT1[ ip. d

Londra" 4 (A.A.)

B~'gTad. 4 (A"A..) - l'kulFl~in~ ile Sena, DU,jiiil1 nornal toplants dt1!li"c:sini d!ifit::l uzur taplana;e. kttr.18 aJ'lI 8'1:0' . yafHno",£~. bilkilmetill 3 fylll] 1931 tOIl· riMi ana kanunu ilc. Irat leh.alldrm mi ron, blni.ktJgl uhm·am rensl ptere g~ hhgull bildiren k hin~ di vint okuya.
r

B.B-kBerlind B..Hitlerle glorottii
ll:1.al' 1. ei s.a"I,ad~) Sa)' Bek i,1e B!iIJ:1Hi1l1'f'r~ gorU:pBelc:lt lra,slnda 1ch - Oilman. it1auI'i ,et.

gil

iojlDI

zamanda dd mcmleketi
lDeG.elelen _

,abw:

y :n dahil kapsal
mu!;l;n-drl.

ilejU • !!DII::un •
lSI
vot:! b

caktlr, Hilk umn,

rm
~~I nc:

lomatik durumu aiul~trDTIJ'§hr. tngibir riz: Irabinesi diilnkii toplantlSlliida bUTJynm 1£1'1"01110 niyt'tl '!"~n:e uyglJD 01 fiaik ~13 'Ugl'a~mllltu. h~auktrr. Yc:tkiliJ !icv~nlel"ill ey[edigine gore, Basm kaJi'l.'lJnu lle, oyt:lcltrin topingHi2: SI),,",,5 I k Uvenlik biJ'Ce l!Ii'Slanhlarl hakkmdakil kaflunru. • ~i,ttdi('ni li:c:m~ etkin oh1li1klli3 bu slyaS3}':;j hagh k a -

kavc .. I'iIy ..h'§hf1hnas~n:a, parln1lnt~T 'Itlt I.Ih..• demoklra'S:i ai!!teminin geri gdmc~i;.. V'C kanunlara iljlgun h n:kct edlCcek r j imin y~nj, M:itan u,rulmaLU1.a.
mke i~ul'fi,mddd

B Hi'tln munden leru~eyi ~y~t.mi tir. ay
101

,,"r1O~aI. pjlsu&tkinin du,ymu, m~lC~al

rlJ:Q~ biJyiH~ked'" imld,:n!l17

oUlm 'keT1dh,inln

i.1ee ta5adadrl1

k~ltrn
_i

oldujuMi

o-

iller

rlt'ml~\j1

Leh rnikwncti,

mar ~alm

ly

I tul

laeaktrr, H<lIbe~ meselc:dnjn MaJI.~U.Ti m~~I!IHJJmldU".

hUkuml.e'l"\n

yumu!}~'h\ma!!l

Ni~ r,.aca in:. 00l1llDetj

. te Idon

ya-

met. h'kuPliinadan Fa cekt ir,

rem

isin

hi.lkU-

uou ulusru hayatm her al lndll),C'r:IJlI: getirme" t: d61emm,.;tir. (.,.j:h bilkil .. mcti. almzn - Ieb ilgi!.iru deg~lt:ircc
!:Iii bir
tan il§:

pdlUl~yul rd! eldelli gel,digii '~d:ar teJefDfi It til" dlil'~H:ilecektif.

!line b!nzerneml!'1ii

Ulu.slar

nu yapma'k hususurrda

bir se e im kanuyardlJD djj[iye-

Bl.:bt'b ~ijrrnemekt(l)dif.
lya:..aZimm

Lebi."

.osyctl!li. bioi ycui ~or]ugu yenmelidir.

Bin kli pol" :
OniFormah poli yaya 'll'if' bin kli 0larnk 'k.i klsma aynlmaktadlir. l3inif''kli ··k:na., denlz '!Ie hava •• ara;larlnl kuHa· nabi~Cln polistir, AVlrupanm h~l'l1cn her yerinde gij1!'m~n bu orgu.til benjmsem 1(. !r miimet sonulilar ahnahj]ecell:tk B :l§§£}'irtle- yaprlan ath 'Polis d n ci' ~ok faydah obnu tur. Bu balnmdan gen~k ~th. gc:re . motos'1dc:tJi polis grupla.ti' Ulrum ortilen pell"!el"de kuru] cak Vi
§ahipIlig; ba

kat Cenevn kUl'umUDUn Lond:ra i~e Pari arasmda bir CDrli~ 'Ire harcket ollnadan bunu ba.arm 51' ldnh d~giJdjl'. PiU"i51e
UYU)milru1l

ntu

gi.i~lilgli

C'ulen hiikilmcti

Fjl1an::> alamnda d". v(:rg'lerin llZillhlm:uu i.sl(:nilucktir. Daha im iden. . ckoncmik bir ko!i!mite bugd!ly:!ll s.asrn~ incclemekle ugr"~C.3kll:u·.
Ha§kart. Ii);
Vi:

emeklc bc:raber.

Ingiltere

Yugos] etmeldl"

Y}'aml1

m 'II'cud birSI,Y3'S3-

bugiirl'k'U '['IQlbin mi.is~ pet ba II [ ~JClyan tJir fen hrumu· uT. Uz:tJ'Ian!nm la~l'Stuvar! rda ~. bJID 1 z en karnnlik '\I~l:mn aydmom SI VI! omya ~J1mli.u. 1~i.n ;ok bij· k a I I r n~>trlrtir.
bOMltuv:ar.

'b u.:na ~aJ 1 ~ !i::a.kt rr. Ay ru z.amanda In . gilte:re hi.iki.imcti, bir bildirig n~,reilew rent Stre-sa ve 3 §uba~ anl.f4'im3l1arlna ba.ghhgml tekra liIY~Cd 11'.

dostluklara de h01

kaqr

baglllJIf

~mJn dcvam til kelerrle bulumh.lgu(1u

oldul!:lll"l!J ve r.

obur

bilinti ama,c.1I kar..'e 1I.1'IIa~ay.a daY'1In dost~.1 kom;:".uJllk il i)uini"' atmilKnr. Leb hi.i iimeti, Bay HitllCll"o .ub ..,. lltlal"l ilgilerini nomal bir ha.le :icoy:maya -.;aII,llgr Zilu'liU'Idanberi Oil ilgini:n g.. li':;mi, oldugunu h01:nuth h lornn:k. tc 'lie rlaha zoiyad d fin] illi i ,of"
1111\(11

guv~n

m~k1~dlT.

gelj;il1meH:

0 ileginde

"ilrlirecekti

Resmig bi ding
B~rlin,
d.1ki reiitIlig

nl~ .!!irywf'1 rlp;;;!4miyp.c ~'l
Bdgr.ul,4 (A.A.) - K.alli.nenin bildi'l'lgi, YugOSlaVYiln. n dl SI.v0lsa61mn d~gismiye(;l!'gini. bu siyasanm kUSiuk all· b~maya, balkan ;alllaijmas,ma liP don· ]uk1ara ¥'e. Frill'tS3Y;,'l kaq:J ohm .mal'l;lh dostllJ~a 'bayrl ~",lacillgrm I!I.aglama'ktll'
fhr.

Lim n ve is.ltelrh:rde blllgiin U polis 6rgiltiimtiz g;e]~n yabantl!au bdgrl~ri.ILi ve pasa.portla.rmJ h:nnig ar.t~]Mm JO lug,:. yutUaiten iiJtenih:n .kHde in .. «leyememektcmr. Parlin i kontro.onda 1m kurtarabilcn !upbeUl+ Ii! Ilhnnak I~in dllzmc papport yt Mige-led derhal m-ryilal!,a !il.k8,n.eak 0]0 Uhoratuvu've ndyoloji ku.. mmlal"JIl. Ihtiya; V1lrlhr.

hy cakUr.

Ingili:; /(1 .1-,le,.lRe Bf)re hfJbef me" cle.~i
4 (A. A) - Ingiiliz hl ist]~rinin ~anl Sir Osvah MO!l]ey biT levinde. tngilter~ hiikiimdinin Habc: • !tista.fl gibi ged bit i.ilkeyC' ingii~iz topraklarmdan bir ,arljial bagl]hl.Jnayt Cnu .. 1~6i Ii illi ortaya Dtmasmll Hd rt mekt~di.r. Ba . ana go,f t~i.lt-,ne: il.e IYloSilar
LODd.ra,

~ (A.A.) - B bildiri:g Sl

a,k am ~
BerU

PC)lonyB

dl~ L~It'r bakan om

nl,: 1'0'1 [J,hgl Lki gi.i.n1uk

cl.i. b~akaq

AVU TURlrA'DA:
;.tl'wfuII"')I8iIo

&or

riminel polQ 1curuJma.n
da olduiu phi politde bm 'r II h61ttma :rapmak, II71Nl, ttb:e11 yo.
A.Vn:lp

Viiyan_. 4 (A..A.) ..... H~bsburg h:l.. nt'dan~iUn ~dc:n !UakI 3!jurHma S~ ve maDJluma de le't~e el kOJl:llll3.!a bakkmdaki 'kaBUl'! un h· kilindem di.i ilriiJtI'Iuelri mC:&e~"!~§ok Uelr]~mhtir. Rumi, bir hiJd.irii.tt' gfire bakarJIar kurlllu, bid ttl:l"
J

llabalnl" ... nn kF,e" w dMi reler-ar yiikle'fyol"

H'Ltler .... iLlmao hUkiline1.ine, kendaosiy • e te IIli:Ul!I Gyla~malar& buhmmak hrs;;L •
tlDI "

tmi~tir.
i~temlik lar, gere
y.fl

Bir

h ...va.sJ I,md doiru
8J1

esen k0ogruyOil Po

H\ikiimer

baH~1H

pc:'

'irilmc. ~nI: lony!! rend

ah~ ba~ka doevlellerle d~ liah~ b:irI1ti yap:uak VE .1IaWarm azalUlmal1
yolundak:i 'iah mOiJ:ar" y.ardon
f

AlmanyaJI itgileyen Avrup.. II}'
§tJr.

iller, gOt )('l.ui ll.

so. }'tt~sj

\l'akt.'iyL~,

t
~k

L~rcn\n

iwp

r-

tmek-

_lY"wde Y pI

t.orlLl,C'u kW'ark:en

dtf.a. yapnn§

01 -

J aluda ~I~ IIImU 1 .fiRm ~hli yetiflirmek bnn vcribnfJ,tir. IDi ti .

:':i imPlU'iatol'Jl.1k ay]~iitl..in Awsturya· di:lD IlZlIi.Idqtlnlma.sJ1 5tdri de bun}3fm 1DIJ:1arma el 'konmam bkkmd ki. J ma.tan d4!'Cr tireD yeni bir kanun
IIOfjioratifi erm-iftir, nruUara 71'

d~gunu

IbUgUfi r1l:al?~

yaptIRnaTl'tOlga.

]~ be;ra\:i If wl:mle.ketin l!Iilabh lruY"l!cll:tt=dni her ~ goz: onij ndi~ 'tDt.:u:akbJ'. 15 baklIDdan hllkilmet, uhllun j,!.tek .. lenne uym v,c: !Lalill:hirtik.Tuinin IlJ3U p aytllma dab"" ~o'lr i~gil] oTmaJatrml sa.glrya~ lmnunlM yalPauktIr. Ekonomi ve fioaDlII balnmlDdian

¥e 30 HD, tC'pin 1919 tari.hli bnun

~l~kt:adlr. Son !lot olar,ak Sir Mo ley d!emil~ti.r ki; 1taJyaDrn :Uabeji tmi!la lilriIIp giden ~i:Tkin durul!nQ Ol-ta,1ian kaldmna IUD3i engeJ oLma'it i~in uIU:9lar sosyetc •
-=-;;0

Bu komJ~a.r g~m, 1 gunlu~nlln varl1gIDl gijlRtumi,tir. zO hu~ran 19~ tui.hli Polonya - AJ.rn,m,. ya bHdilllginin yalnu I' . drvlenn kU'll ngilerin.de deti ,yn .amana. A v:ru a ban InUli ko IlmBd r yolunda ~mrl4c.u bir dnSUl' oJu da decal'n~ ber 'ba' ,dan nnDi~ o1(1u bofnu ..
I

,l [~J

B dan Ita. bi:r K:rimi Bd poij, kq. rulmalSl gaye:!etin ~,a;~rnd'agelm k1:t:dir. Zeki 'I' _paaitrln-:'nc gilve.nwh:m 'UJIto mr1u t~orilr '"' pnrtik IIUg;lc-r!e Pft]", thiJer ik • inrl It!erde s-'( un] au' .. I'D'. Bilillm bk' 'Mlliuttfr kiI bMlin ~ Ii"; .brpft Jdl,b' . ft tentludeld

..
ism

I

ulduiu
Ultll~B Ilium h. b_ mmmd~ bulunamamuJliiilu. dan kurtulm
IIIIT1In

ft

Ilknilcliil, de~eee-

Hbebi. - s-iul'lnn..
e')'iI

de ge;dill!!Dlle1lleleri

hiS zop ii~in SO ..

Po]imn liovalams.!rmve giivt'l'IlD:

~i:itil I'l.I.hlu ins.uI]um
'h]1"5!UI1r

ViJaDl]I ,. (A.A.) ....- Yar~ f'e~mig DayJOpost pH'teBiI dail~§1:a,ym dti.nki!J ~oplUltr!l tarihig vadm~ kuHaa.. 1m'3illtadll'. Bu top]lIBudadrr kii. bakan. hfiiklblletin H bur~f'a. 'karJ1 l~n!) tarihinde allnml1 olan ayral k.alf rm-:r ;b.l1ihrM Mr ;lnu.n ta'81agr "!R:l'I'D.i 01"· bndirmilil'. lh,15jlMt, dam§'l:ay iiyc1erinin bu habeT kaJ:11llmda £8stlitll'ai~~ lu~y~caru kay .. d~tmdd:~aif.

.

sun.nl8gil

ta La-I arar

«

m para" kormnaga;;ah w v.r bnt!renin boer ,EaDliIll i'le:n rbir balde blJ}ll.n~
ma!lIrnA !i3-bab'yac.akttr.

Ihllklimcit,

ulu-

sin~ ;~e !k3l'J~bnlllaya 'iah,.maktansa" hu temi,zl,em! .i.,im: gtri,tl~;nden iJlIo1ayl tlta]yay:a u"ekkijT' etmdiyb.»

lu'klll g51'iiImU lir.

Doill .tifriluMlna, ,""er ... "J on en, ~II:•
Ramal 4. (A.A.) ~ DD'iU Afri'kas,ma ask.er gBnd~Tilm~si de'li1am I!Idi.yor.

!Hldirigin lo,nunda iliz.el wIJlIDp1I1I1arn bir lonui v;trilmui t: lu:lIku .11'1." IIGdl B1IJJqma yapil'masl i tt'gi g·CisteriI .. mell:t'C'dir.

tuna

.4R'~m.addf

l...y lif~

Devlel yegwilim komuyomuw t'dI..,mnlon
~omi=>yonu

g. B!~ ba'§bakan Hitltrin ll1U.l'm tariMli oy~~\linae Polony.a baW1una. YOl:pml1 oldu~1l diyeviD 'VI' 1 Pololllya _ Alm.anl'a aolajm.a8'lIDCk hi Illdaki dilrgi P Cli1Iyada carih bit- y In bWmu oldugunu Palonya tarafmda da AlmaDya He iyl \ro~uluk Ugikrinl gitgide aerinle,tir'~ mek. iiiiin i'!j:lem bill" an:u l:iulunClug'llnW'
l!i:iylcl1li!!jjU
f.

n

§u

llraluLrlJ Ifllr IwkklRlIolri
Viy a," (A.A.) - Habsburglatltl AVlIsturyaya girmele;ri:ni yasak rde" kanun bugtin k ldl:r~lmJ§tH·.

'""rondo
L.ahey .... (A.A.) -- Pads ilnivetAittSJ pfofesvrlcrinden B y JUI!: hltb=, biiiimeti ajal'l1 ol.arU buraya gfllmi~tif. Adalet wvanrnda 1ki -rafrn dinleom ~
sine ba!larumn trll".

ibjr tehli

~ kaYDag~ olma!lJna kar§r c.id· 111 ledhir alma.l

t
t
D

konHR kolkn.

gdmi Hr. Bu Ib*nndan

biminel

polis

ntlmasr zoft't,h gOrU'LInek1edir.

Slymm polU ~
RejIm!, kalf1r i-all§acak ··tU IllbJiu .. laIla, YUTdw\mdan gdece. . meuFic propagandacllarl n bu :;.nd" casusian \I,e

Ar,idiili OUDllun ~ijy'ediJde'ri
B ruksel. "\ (A,A.) - Royter aj;;tn'!l[ Ill'llll b..iJI' yiall'ma diynde bulunan Ai"~idiik Otto, Habsburg di.1'I3stislnin yen'. den Avu t'W"J' Tim ba~ma gel:irilmesi ipn goro,loer yapdmakta oldu~unll bul Itrtmi,. ca bi.lrti1n partiler tara,hndao ~Jiice onal.'lmal:hk~a AVllJsturya.:Fa d i)n:r.oiyl!c.e g:i n i i];1 \Ie e y l.em i ~ti r,

- Devlc:t }l'c~ritim b3~kam" Htad!a,iulndal'1 11~ dlgl yetki tizcrine, arum el kU'II'Yetlel'~ de yap,taca.k yegriri1D)er ve uluslln bUyilk 'sosyat eonOJnik v~ rin~l kuvv.etleri iile hlikUf[l"H~t arasmdaki iilg:iler ha·k~ lunda B. LaY"dL ~1-e gorii~d tilr. KomlsycD ba'§lkanln<ll te,ekki.i'l" eden
Pari~. B.

" (A.A.)

In
dietdte
tl.ln

hUkiimc:t.
IlU

h:b _ 1m.an

g&lamull

kom§l:llu -

g6zc:tereIE: ilc:rldt
c: kCll'un

de: tiJ.b rj,ni bU..
fl

bulu.nawln

kunc ll!rile A

lpada b

eesd-

ril: ~receokleTdir.

B. BeILin giirederi

e b;r

ole,.

Laval bUlrumetiD

azadrnt1311

OOnl,

Bir Isvit;re
.'0

n.;ete.llinin

AlrnaflYf~-

6n1eQlet glibii ISdc:"i _aracak IrynoaJ poll programln (Inc attiC. ah iiihr.
casUIK'I.dUgu

Dl"avh btr kUrulmal1 Ibir okta-

frirme~in;n osnk edUme in den do "an m ele
Bern, " (A.A.) Alman tsvi'iresi· dilH - ;Jkan \Ie \.ru}'iik hi

gereken yeglritimlerin kiS3 bit' l.ilmlMl.· da, bapn~.[ i~in komi,syonJa d!!'~ttte buJ unacaj!InI &5ylem~stir.

Berlm 4 (A.A.) -=-- B. Bu, mell lebi el~i'Si B. Lipski o1dugll h.dde n'lC:000 hkl] a 'ker an":ll'HI !biT §t conk koy.m\]1"'
tui".

fl~ E:"yo ve radiklll fHlrli~i
pan'9. 4 (A.A.) - Radiilral .. M!ya.li Sf pa rti.si YOrUtiim komitesi, ba,§kal:u: B. ,Eryonun diyevtn] oy bh"Ugi i1r on:!ilyJamr .tn.

Berlin.
"iligi.fide vC'rilmt~
'V~

(A.A.) -- B r3daki lrb dOl

niill aLnan

g<J-

B. Bek'in ~erdine btr ~inl!lG
bunda B. Hitler ilc: bakaq,. b\llunmu!f'lard[T.

Btl oDemH if i'§lin ITJUilll gil"en1ik terilldc YlI:t~,tilritmi, rimjnia
mAn

i,..
\lZ-

zetesi olal"l Ba&ler Nahrihten'in yd.da yasak ~1ii1mes~ne kar§lhk,
kun alm<U'l gazetll'lc£inin

Alman· bir tl.~
t

I:udan bir ,olollan

ric:

am

vc b'IlJUk tihik dell"

YUNAN1STA.N' DA:
)'unarlisfmldu rejim, file eletti eReJo)"lo koltIf'!lirmk
Atina " (A.A.) - HUkiimet. bug:i.in
demomt:ilr parlmant.er lI"ejimin d • VBiDJ ft ,abut parlmant~:r hi.lkiiroe~ iii.· lI:anh1i.e dayaBan m'l'l§mt:i bir ku"a.lhgul Iumimasl h.u.usunda ulusun o,zgiir o]ar i!!jIl rt!bilimn~ i~in bi,r geTl~loya. ba vumlmal kkmda hir o.ne:rg~ hUlr]aYip parhl iln~toya "'~r-mi: Kna:lhgm Ii ri lierjJmesi, e ki hWl· nedml.1n g 'ri c i anfammal;lI'r. Genc:Joy l. rihim]en ku·k; glin once nt',redilec'E.: k olan cuml.l r bOllkanmln birbUl{nJ nUllIl ite- bu t",ri!1J gl:i!;t~rikc~gi gi'hi:, o'l/un, notll:rl ugti.ni.i :ikl g]illnil,k ili:i", 8:. 'm<al: k t db1r1c I!e bi Id, ril~ce kt;r
Irij

ml bW8DUt d~gc: rlil lara ihtiyq: 'll'udl .

de bi. mlidd

~lwn.omilc

pou.:

l~tlD yalD.d c:konomilr: finalDo -I giiYerumliDc bry qJe:nccc .onl[l~ Ian tCi i.mU: liz~reo amDI.n ~iE e konomik polllI ubai lnLru.bDuJ dilluiHlIII ktcdir. lZuj m_ekc'tlniD finanw vr onOl'Dik !;;llrla ....vapDa'a vc:rdikleckgi!:r b I.·n on Di e giliel ~1H d f. 'rmda:n Tuckiyed ; fin n 1 B !iah malarml, kHod· of ]c ini VI!: bll lin losyetdr:rin lnn:WInI lnlllclemell Yt' lumtrQi ctmt:k. b..Unn k,arI. i!1 11m e1'lgel olmakj k:a:muta!lya
Iiln

i~in h i~Ti!yC gi.rmesiflli ¥3isak etme,k .... bususunda federal konsey tarafmda.n v rilen ka:rarr. I vi;lI! basrn grnt1 su rette y~lt"!.nde bulma'ktadrr.

Ber]in, (A.A.) - A~an13 dogrll B. Beck baV'a b:2lkOlnl cne:r.1] Ciier.in in 'koftUne gi&rflllen . iy gorll ..
I

5

Amerilm I,arbet/en del~lede,.e
bor~ 'v{!rift •~'t?c.€'l'
V <Io§i ngton , 4 tA.A.) ,.._ Sar1alil'10ir

mi!§ltur.

Hatta 'oil t,aklm ga.zetc:l~rf
konseyin me'i1tcdidel'. doUia dOl Uel'i

fcdnal'

_ iran

fOl

;,.:o:.eff!lerinin
~.

dii iin.t:ele

gitrlnesillii iste·

Par~l!!. 4, (A.A)

Burn. BerliD Ito

or.

Alina, 4 (A.A.) nizdosull ba:}) i~l
mi !ideM: kOfilillmasml cerahlndul]:ma_ma"~nl

H. J cniU!la.sun l;uqlntJ liM ,»n bif:ili "I'?
ye on" ,oldlil:renin

Blir t:>s.ylav.B. Vebi miLyoDi draDtakurlJlucidclig

kurlliu dl~ i:~]eri komjsy~,nu. bilT'b cd(ln meml,elotetlcdn n,ukii:m tlecll'ile Yllrd,;'3,a, lalJ.M odun.'i p~fa \leml.{:~i vey~ut kredi ~magT yasak eden kanun ta!l!~gml on ..Y);uTlI§ur. Bu kan.una her nr tUrIn oluTsa olsun irar" dUT<mhrr 10.orm dab.r p ra y.e be§ )'11 d.J h3'pis Cfz3Sln3 ~!lrphrrlacak1ardllll·,

nu~alia.rn:liln gidm~,ini \a)'dedlyor: Maten d[yor H: c B. Bek Po1onyanIII gerc:kir F:ran a ik AhmaD)' .... F Jnda, b;r ,ort;aCJ rom Oo}'lllii]i'IP oyn PIllyan. gml 'Dgr runek istemt 1I:ed·l'. Pod JUTna[ da: 11 Fra.RSIZ - alma yakm]a$JDasml ugkllI.ak h'llElu!lunda Po
~onyaI1
In

sayLavla:r

t

'liit:tltri

ce'z:r3]<1nthrmnk

gH)oi

n.. onceI"gC!m.i §U r. Slya~J !iievenlcr bu on igeyi oL3l~loI ka'f~~I~mam' !.:Iadlr,

bembel", bu bnunull I"a~b ..am;,nulIdCl AImWriKCj ilr bi rHk 01. c 'II: m· ke~('t'e 11i~igi \'O,ldU[.

BJlnunla

yard LrndOl
fQldll,;n

tJ.l1~Urlat

H oymy ...

bilf'c~gl dir
l'

PPK col-! b::"lh!!edilm.r'lrtt!-

I~i}'or,

..

'..(,.~ • .._;;o.'

.~.

.

'-

..,

.. ~,r
'

.

.. ,

TEMMUZ 1D35 CU~., .

1I l U' "

Ulusal bir kurumurnuzun

verimli ~ah§ma 1arr

z
851D
(8aljr
I.

Iba
••
_ glin'!iakaaso-

ci .iJyrfada)
fabri'kaya.

an
Fabrika.

YIIS
gon

n
nnaetm

,~al ,a IVO
Eger irreelerneler ve

He," es u~abile(~el
Baymduhk BakaRhgUilda. yeni
kurulmu9' Qlan hav,a" yoUarl genel d~lI'e!'torHigii1 herk,es·n u!;akla ge . zinli y ....pab·lmesl i~in imkin h zlldaml~b ... CUimilll.Yte~; ve pazar gtin~er;_ Ataturk 'l.'I1ltl iinunden h:l rek~t edect!k bir otobus istekli'leri ueak alanrna golUrecekHr. . Uc;akla rIa. varlm ~ilatlik bir ge~~nllj yapmallt 1~in odenecek para

B .Ibrahim Tali gitti
.I'ta.nbl.lla. !itm~f ve dl.lll"akla. I~ BakanMt ileri g:den~,eli'i tarafmdan ugurlan.
:tt'll§hr.

yapllmaktadtr.

ralbim Tali dun ak!am

Trak.ya genel i..ekteri D- ]b p

Koyliiden nasrl bug-day almacak ?
Hjj,kiim.li!:t~e Ta.rlM.

hik f"bri'

"I

var drr,

Epey zamal1dan
son

boeri ~M!§rtlJyan leede,

o'!.!

all:'ailt£rmal.aT m~.h;b!.:t sonu'!; verfrse rlkanm yapac:ag[ en bilyi.i~ i~J bir

fab~
va I.

baakal

dire kti:i'r , i~y'arbr

ve miihendlis

nlacaktrr,
m.ektedi'1".

ve yaplM atdlyeai Bu i~ iliin de .:ti,idlet

kutma,..
Ilerle

_

leI: ,i:inderii'[['i;~

ve buti.H'II kl'Slmlau i.'§leriyle de araba,

Yanlrs bir haber
.--ugl'fk Slrllllnb~lru.l:~
f

satm aldlrltlaea'k 'bugdayiar h&.li:kmdil yeniden ha.zlrhman ogrenoY Baka'l'lllal' kIJrulunca on )'1 nml,tlr. Bu ogrr,enegin ol;eti tudlllr~
B3om'ka.!) yUz:de ii~ten fazla ~'!iI'dal'h VI!: yu:;z,de urten Faz Ja fa b.ancll ma ddeli. 01mIJan blllg~ Tarrm

11 maya. b;i~lablm[fUr.

her ~e

Ballka. Adapa.zarmm
uterine geHr panca, o,'ml§tIL B ankarun Bo\u,

e:h:ktrik oncenli

i~in; bir Sa . ve

tit
balar

demir

y~ rahta

1,ifdj'-

rna, IriHek ,yapmaktadn. yapdmas.ti;lfl.

Fabrikada

ka1yna~,

da

Ddbl!.I'1d.

rilm;~'ir!
.' Son P os La ga zete 50 inin. 154J-9.3S lar~M~ ve 20203, SilYlh niiisb.wn:odll bir.nc.i saY1Fada biiytik narfh:rle razlIl, .obir c,:lrplda 2,5 milY'Dn Ura zarar,. iinvanl altllllda bir YiliZI gi"
ri.iLdii.

ar~t1["ma'-~

K.il~ahya

ve BQ~ijylik'deki

ik, hU~~'1I: 11,ad I,r.
'Bu kadar az bit' har£a11p. giize1 bir hava gez:intisi yapmak flluah . m k.u;lrmak istemiyeceklerin pell( fa.:rla Cllac:\~ml 'sanlyonlz.

l'ank<l!ya dogrl.ldan dogruya vey a ortak, 1<1 ilgi1i O'l"manlann i!).le'l" bir hal ge· 11 rilmesi obnu~ ve bun1a:rdaI'l randmHln al mabilme i ii~in gerekH ohm her '}ey yap~lrm nr,
Abiy01."l1anndan !;ogunEli b"nkan.m
'1>41-

Bay Haufi Manya
lstanbul liman ve rmh_t1:m yo ndgesi genel direktiir(iigiil1le aland.gnu diinku sayunlzda yazdJ:gll ..

hib oldlllgu Bolu orrnanlarr .sosy¢tesiini.n de ~a_] §Jl101SI ~ok v e ri'rlD\li hir Gumma I gi l1TIi~ti r.
Banks : l.lbelerinden
bit ta~Ummln,

buhulduklau - ckOl'Lomik deged yiiks.ek - yedlYde. planh bi:r !ii;lhpn3 lie, o yerlerC' h.ydah oJmak istemektediI'. Bankarun bu ,Ufet]€: !ia][~smdan dolayl:.

[mlak ve [ytam Banka.'1 ,.ii • netim kurulu uyesi R.llif degil, Bay
mEZ

Bu ya.:Ziidak. beya.nOlt hakikate uygun olma.ldan ilirok UliHILkhr. Yill pl1dlgl rivayet alli.man ,<li.fYI(HI !lab,. teldiFi tetlt:ik edi~erek bunun ka nuna gOTe miimktin Q~madl.gl tH'I~at11dlj, e-ibi esa.sen va'k. hususi rnu-

d"lylarli klloeu 3·.M den; yuzGe bi'!' den 'azSa {;8.vd.ar "lie yiizd@ bil'den faz]a, yabanc! ma.ddeitri 01 mayrp hekto !~t1'e8; 78 den yukan buluna.n bugdllylan 4.25 den satrn alu. Tanm Banka51 8,erekiue bu fia.tlarda degs}iklik yapa13itir. SabD aimabilme ~ rtlarl ile Dlite fa-rlu ve yaba-Bet m8idde.er~ 15~anhHI, l'lmirt Menln, Sam.un gibi y,erleTdelki hor&alar... genel
hti'kiim ve gOl'enekled elladan gozoniinde tutulauk komis.yoDCa 'Sa.ptaofr. Bug-day allm sa Iml. T artrn
f

RaufiMany,as'br. Dilzeltil' VII! Bay Raufi -1.anya.s.'a. yeni o,devlDde bll~OIird&r dilenz',

:son giinlefM.

c:irusel I,ler
B,ankM'lln

konum artrru~ ve ted! till ni:;'bette geE§ITlil'l:ill",
PJuhe!Ul .a:ra.... mdl'll Ankara

moerke:::. Ad.ap aLar. E$k i~eb i 11'1 Band 111" ~ rna. Ba.rtU'l, ·Sdranboll!.l, Bolu,B ig.a, BQzqyiik. BUfila" Di.i:z:ce. Ge:mlik, tstan: 'bill, !zmit. K,iltahYiI, Teki.rdagJ !jubelefl rem ~a]I~.a pro,g:ramHu yerltmeye baslamJ:1lla.rdu" .

Anl{ara esnaf cemiyetlel"j i~i 1
Ogrendiglmize gore, Ankara e.sna.f cemiyetlerine bir ya,rdlm 01. maL: uzere', C. H. P. Ankara. il ku rutu ba~kanf Bay Rilal. Biirek~i~ . nin korumaSf altmda, $ehi,. Bilh~ ~n1nde bir .din1llet d!U~iJW1u na.'ZlrlanlDa.k~".d~r_ D·u ~i..i'nde !lnkarah yiiz yoluul ~oc'llk sunnet edi1ecek.

raca.a.t ile lah!_ i!ltenen millar Oflava yaY'IMlgl kIymette dtlgil~ilr. SJlha.t ve $osyal Y~rdlm Bakailhgl bu iI' hakkTnda. ,ahd1 've _kamunl mevzularvl'illz ,da;res;indie filrirleri.

kanhg]ua
nUlI,o

ni ait otdug\J makamlara
nI'i, ve Inleydand maml'tu· ...
il

hiMll1' -

TarLDJ bakSDJ s~eii bil' tah~ln lila~kanlll.gu)daki lito komis.)'Duu taraftnldan yap:rhr. Bu IklVB

bagh

s..

bul.unma.ZM

D,lll' meael,e .8.1 .-

mi:SYIIIID.8Jlm,

Ha va tehlikesi
Ta.'I"~u., Cukurovl. fabrikiullallibl.el'i BB. Sa d ~k Sadi. Kara Mehm,e dl VI! HUll? nu ha.va. kurumuna. 12,530 lira yel'~ mi,l€Tdir.
l

Menill 4 (A.A.)

lir.

Erzurumda Ataturk gunii
ErzUI'UID,4 (A.A.) ~ Halkevi

Cariiamba 4 (A.A.) -

Ugeye

baih kiti,ylerin de bulunduh bij .. yiik birtoplantl yapddl. Ve ha"a,

larafmda.n

19.1'1yapl~aD J temmuz Atatur'k gunil, dun ludlanrm~lIt'. ~a['bay 'VI!! hir iigr,etmen larafm-

ayla:rdanberi.

hilllll'hk-

lehlikesi bakkmda iza.hla.r vermle. r,ek yeni iiy€]er ka,ded.ildm. Ya.zl lap ii.)"e Ia.YJI:S1 1102 yi buhi:'lu~tu·l:'.
T'oplanhda zeh irl~ 8a~ doacs:1eri

de

yapm1ml!ltu"

dan heyecanh
lir.
II uzerilildeki

soylevler verilmi§ -

Bugiiniin. turk "i.\Tllg~ \'e hayaonemini iymce kavra. m'f~ ve benirnsemi~ Dian erzur.um lular AtaHirk giiniini.i IH,kikig Mr bayram olarak ya~an1'~~ilnhr.

Stimer Bank me kez ku raglnln teme Ii abldr
Dun ak~am
Bank
ge(.

vakH

Radyo prog.ramI
4NKARA
HI.30 - C;OCll.k saati 19.4'fJ • M usi ki :: Paganini; ..

Kamutay bah~sinde
konserler
Kamillitay ba.rh~e!lindeki

'Og~ede:n iSonra Aziziye meZiilr .., hgma gidilerek eh,idl,er anrlml tiT. Gundiizku t(irenden bu,ka ceo ce de llenlikler yap.lml§b!r.

Genr.1 Direktor-ij ina-ria riyle b' rlikte, ~skj T,a.~h;t\n. m blLllundugu yerde yap,1:ilcak 0 .. Ian 5umer Bank mer e'Z kUlragl

Siimtll banka ••m

Zilede

deprem

.....

nm temelatm torenini yapml~ lie bank run i~er emci d'!cklerini LZhl2l.r elmi~tir.

kon-

MoELodie
~ Tarantelh

!lerlere bugulD d.e devam edilecek· tiro Program. ,udur:
1, klslm

Zile, 4· (A.A..) ~ BugUn Mila.' 11 de ~ehr;miz,de bh' gan~ye siiren ~iddel~iJ bit' d,ep' rem o1mu,tuf', Z _rar YOkl:uT. Bugun saa.1 11 ; 10 ge~e ,iJd,detli hir yer deprem~ oldu. Kia/YIp yoldur. AmasYll, (A.A.) -

askomisy,ona devredehilir .. Bugdaylar hOr5alard, bO'll' .... bu lu I1lI1ljll:\'1 fI yell'l.erde paza r 1"I'da ~ey,a ben dura'lHa.nnda. dogrudac dogruya koyluden il.1mllJ. Uugda., a.t,m &a.IIM merkez'eri tunlardJr: Ankan,~PDI"tll, E,ki"ehir Kiitahya. Afyon, Ak,ehir,_ Konya, £,. reg.i, ter1k~i, Yerko),. Siva~, ~a.r k1t1a, H.acl 5efaatli, Denizli, Di ., naT, TekiJ'da.i. Uzun.kti,pru, Ada • na'1 Zile. 6a.l.ke:!lir. HaV'ZA. Falu • Yah1ih n. CankJrll. BeylikahlT, ,.. JluUU~ Bo'Ztiyuk, Cay~ Sara.yonftJ (:,umra, Bor, T'anu5, Sey:han. IIgm. Anta1,a, Baladiz. Cardak, U Bandwma., Kal'ahiga, «;anakkale, Babaski. Lii1ell fga?, <;o1'lu, Bu.r!la., Gijlba~\f"Cenil, Siike. Diki 11 Karamal'i. Kul'ii'k, Ball'burd Mil." latya, Dmya.rbelnr. Urf3l~ Sarlm hi Catalca .. GeTekir~e bu yerler komisyQu· .ca. degi,tirilebilir. T r[m Bank " i terse, dcmiryonar yonetC'e!'l' kefi!di depD. ~ilo VI! h",.,g rl fl ank;lll emri ne brrakac.a.ktlr. nita. a.yd" b'r ahm ,abm h~ d(m,d~ 1i:omi.~"o-na he! b verir.Banka.lm i~ itT"n. Tarim Bak.:tnhirnm '-.:niyle gereJctiiji ke dar i~VlilirRI'ahi~i'l' we merkrrz de d~ gfrekl;gii Jea.dar il)rar irun.na1:Jilir.

Mhm hakkmdi'liki billtin hiikimleri kararlattlrll'. B... komisyon. yetkileri:nin, karar.a, " hracagl 'bu~la, i~'nde. ba k bir

(Mahalli idareler)

genet
top -

Keman: Piyano: ZOo W.lO ..
l(l;3iO •

Nee det Remz:t
Ulvi

Cemicl

1 _ VidaJ:
2' ~ Bara;

Mall'l, Vikto
F~ntt;2:i,

Kwrla Solo,
SOll'a~j)'e

direktorii
loudl'a.da

gitti

- Ev kadntlna
[),;ms

o.gutler

(Kornet

]4 h:lnmuzda

musiklsl

J ._A. Tom.a.-

lP'Il'e~lit. Karnh:t
Lamul"

1Musik~:

4- ~ M. do FaUa:

Eminlik

rnezarlarl

Schobe~t:

TriO
Uiyj Cemal
oS -

Pi.yan.g:

List.:

Rapsodi.

UngUlC

(No.2)

Kernan: Necdl.:t Rem.li.
Viyolonsel; 20.50 • H.aberler Edip Sezen

6 - G. Piy-erne
J:{onsul'r

'..

Ramun~o (No. 3)

'liil.at 11,45 de b~la.m.akta-

!J, Avni Candall'" Eminlik mezarlarl hakkmndaki gD'rii!j!.I'erini folog.:1 f VB<krokiler ilivesiyle f,.anruzcB 'lie Nl'k~e hit" plakel halinde me~lIet .. lIliltj-r. Ta.neli 15 kuruthlr.

Degerli a.rkeo!aglanmlzdan

buh.mac.ak o]an "mllhaUi idarelel'lI geeni direk:tom, 8. N,aci K.CIm~11

lanaeaic ,ehiTCmk. Bri.ik.el'de 20 lemmuzd.1l lop]anaca.k kD'Y _Jllik .koner'lderind'e ,hukumeljmiz Ildm..l

dun ak~a.m istanbul' hare ':. .!'tmiftir. BriikseJ'de toplancak kiJ. cijlilk kong-resine, Ollm derg1.11J direkforii B. Nus.ret Keli'ltlJ de
g~ ekt:~r. ree

Junl, ii istanJ)ul ,gazelelel"inin
_ ria yau,llg, YD.' hi.'
E~H1Ll~tri daVlIImlZI [lJ
[jlltml·j

l)a~yazt1a I") ozetJ ri
Silu baf!lar sabaslTll lie her koyUnU evertz_ lzm.irin
011

K U RUN
mik piJIUQ yurd dadllmektC'
0181111.

rr,;ind.e YiJpafB'g' niHus

::~L~:~"'::n:~ Y
tiltbik e kal kuuna

c Jap~nyanrn

bugun

en hLiyulc

In....-

bit ya-

mik

ile teknik gt~er.

ara$lllciG.ki

han~kerin; ill'€:eliyerek «iyor Ii: « CUml.lrl.yet hi.1kumctiflice
ekonoanik pld nrmn da niHu!]' hllreketlcriiilzer~~e dJoir1.lnacagr ~uphe'j,il'dk BLI d.ll bll" ta.b!Q'D UJe!l"cit!'11 ,iSbiirlerine nu Fus aJk1l'l1 ,~kUfld!!: oiacakul". D"ha dotfl~SU bi1y[ik f b .. dka yilpfli1n ycrJerde n~ifus k.. I.lhahg~
Brtacak. iitdci ye~'erd'e ihtillnal k i e ktli ..

bat. aJeminl1H millddig he,. rurlil Uc:rleme ve l!:ell~imi'l1li iy"c~ llimsmJi, olma.l I'ldlr,
veti

?;Ida B. Sam; elf -

bur.1ldan BundafL

Eg~ uo~ges.il'\ eki yi.ik!l~k yed devli!t fabrikal !latl~ i,'inin 1'1111C'i bir h81 a.ctlk tiyo[sJ nSI

*
noktasl

baika,

b:it' t\.2'enle

bakm .. klq~LlTlIIZ:1 h • 0diha ki.

Mane·n d~reced~

<I:<lhl1

!j.Ok sahibi

kuY",ctli

'1JlaJI. b de
"IU~f

toekn ik Yill'll eyonea1aJ~ak sosyaL
r.;dt!~

'iil'lOlr.acaklarr iki firma

maJlaL·m

lJunu hi§ ~ok gormemtlidir.

k:U~uk boylu

uh.!S!. maddUen
50nra_ bugti'nl

yi ki'du y; vardrr.

blr clot: ekonorni.k en
COIn

kllvve.t

olcliLlgun81 kma,th:Und~

c!iml!': hir mol'iopo[

,eklinde FaLri'k:alar l~

oylt

lILr p":lafltadl.f

orHI

Bu yijl"lcyin

at geurdiktrn allay
nk

k;alacagmr mum kadar

dil; ~anmlyoruz.
satmak,
,<;ah~It'5d

dOl; Yurdun uygun

~kl;)ncmik. l"ir Y'Illd<ln

brz:la p~ r1atmal< c·eleni

i;:in her Hi!"'" e]indcn
yapar.
Zlnil

maskey~ ~tml~ !n:!JunuYOF.
s311ay btitiin 3li:una

Ve k·oUamq
mf:ydan
!tI -

m;)llarJfu ~ok YlJrddas

~1li1Tl\ kite ne
0

zorajt3.]""rma h:

ilde _ ~hti-

hL'i esirkemeden

gi·

in1n of'gJl'lize edilmcsldir
tl'rehm yapan
h",lk YII~rnlartj"l' hakLld~

kadal'

'h;].

bi. bi( ~I!'hri olan bit" }turd onltJinJa [liln~ yay.a
k'Ji~1 hak\1

kuyo'l". Ja.{,,~nhmn Dim hOlU. rarJhin kayden 19i
1lei)"01

Iq-

}'rdl oluf.*,

clatak

avLineIJi1ir.

lecektir.1tid,
ZJIlI.:HI

Y~mll degetle
yacl,

bulunara.k.

Je1ci ba.~riJ;asIllJa

yogaltlm

gi.i{;Uni.i do'gl U 1,}1~~bLI~ihtiy ..~ \lilnll r_ Ekono -

Cumhuriye(

B. Ylinus Natti
y(Jr

dj&

Gu:.:;d clIig;ne

tzm~rimiti

kcnJi Joi

ite ,lJ.abilyLlk -

j''lual,

tan!!irldardandrr.

hi~ kaydctmediJgii BII dunund.l Tan ~
yazmalll'll&

H:f:

eJ.",iJllebile(:ek

IJir t1erer;.eyl!'

eek elema.nlara

)' ~!,1iJ. !OJponyflnllj A "1111 1 k,,,, F of ~.1 Ll'r~i'nA I. ~'urrunll h8kk,m!;. (/enifi-yat' ki _.

tetllnin

curiht-e

yc:ni bir de!i"h: a'!!i~ll)r-Of'li

d~yt hb,h

ya:ubr

hak

I'H-

mek ·Ianmdlf .•

_

'.'

"

J.,,'.

".. I-' ..

-...--_ , .£. ~....
.-',
0"'

. "".
~

,~.,
_.' !IL'; '_

l1li(

'.-

'".

....

~

,.

I

~N

~~ ..
I

- _.
~ ~

_.r

~_

-


".&~

,.' ...... _
1'"
. '.:''''~ _ __ "'

-_

AYIFA

4

ULU5

5 TE lMUZ

19<35CU

Acun ekonomis·nio ,.)biiyiik llerdi i
DR. ORHA""J
!Ii.ly

IllYabancl gaze!eler e okuduklarumz
B.. ranl lel1RUZVt~ltill yen" Ilroj le.·j
"J'U1 b",mdA, Anterika'daki yuC'e hakJlerinin bi~' hQn:rrlyle, Qlu,fQi haEkmi"in yo.,ul.all koftunl'ann lliik-umJen diifl'ifii.nil tc :ra' habef'i olaraR: yazm1f Ue Malen ifQzefednJen hi ,.kfeye !pE!uirdiiimiz bill' )ra.!:iI ile rl',e Cumur Bilfkdtli.: iI. Ru;z ~eUJin ,bu yiizde.n kar.p.'aJI ~iI!iilgii~Iii'h.leri ue l!IIiraJ~ir hiieumla rl Q.rddtml'~h'_ AraJan bi, al' iDdaT" bir' zama'FI gertlk1enl!llol'1!rQ 8- RU2J1J elt~ 'iCH1'i yiiee lu:;ky,rri

)

.

CONKE.R

An..ka. 1'8 bijlge~i Gi.ire, kar,1l1.. ,malarJ yn.,. pdac.aklJr. Bu karljolia.gmaJara Ail81,,1 a.k.§d.m h-]a.U{e""~Dde

Son haJtalilrd<iJ~i
Z

sal

h di eler
b:ir ekeFakat

I:'Konomi

Iamndak! gibi

.Ikmhlat'l

G~n

az lUIuUUfur

g.lmy~tu.

,mQ a/ili

I

nom:Li mes.clc-icri gene !bifrtUII'II hiikLirntHMri tiilsalandn1J.c<IIk dn,c:~de kO'l:i..U~I_ I." dUaJIl1 ehneJktedir. BII,I me ~
in b..1 lrcalan
I-

kara Guc.iindelll 15. Deminpo:rd n 1'7, Alllnon3udan 2. Gen~ler Hil Uginden 3< gure:;:~i Kwrecektir. MuIh.,f,:! Gilcu a:skerlik durum!·B.n dolaY1'l1'i.le karlllili,mahu'!1

ce'liitir. Ankara
ma~1I1I'

§\Ini.anhr:

Acun

tcci_m~n..in dar lma u,
d~vanu v
arrtn'LaSI.

:z ACUN hu

t sidic;n

TECIMINtN

DA'RALMASI:
m;.tI IIlun

boyle ,i"ir kar!:lJ" oe-lI'memif II ibi" deiifjildik "MnEaTI jlaptlftfl'ia aev,q/JI etmelde. IQkat bill' 'a .. .,.al'lfllI' del koFllg-tede£.i ,,,1 ~QrtiletiDe dalla foA ygk'dfmQh i!lt efinde giirQnmelt'edi.J". Illgiliz, umerikan l1e' alman gaze'e'erinde" alm-all ,qaglya Izoyclugumuz yazrlaJ", Amerilza'da biiyii6 Idej'~' "illier :yapacak ,olan 'h pr,ogTamlar In neler o1tiuiuRQ g61'ermeh"eJir,. R. Rru.I·p,lt yeni.den udbginfen reM ally,or
II

rGucii bu kilT,. I., l~iD 6 aydn" 4;::l111m;lkta '11". 56 kiloya.: D.emirspordan $e fik, Esst. Mahmut. Veli gibi ;yl
enenin Tiirkiye ikiurc11,idi ... Bu k·~ loyu D,emmn,po",U'I kll'l:I!I.'nmall kl! ward:!:!". Mahl11ult gec;en

ifiremiye

e-

gUl'flKUer

UlUllOIJf arasaada

satuw
d.a yi.i.':".

giin ~ka

z,llrla:pnakit:a llraya Kadar

ve d~g.eder

,

S13 ki::i'i ~ m'ilyon

,J..Qla..rbk
J

Jcr;u;:an" yapdo~alt ,"~rgi

tl'kl.!l.run bndirmi§h:
dolar izerinden

ve U1l2 ,I09B.74 H,

SIGORTASI - 1942 dc~ bq[J ya:r3ik. ~i.Sya~mJ !uJllan bWitijn
Y A§L.[Ll.K i~IiUer, lIiab~'I:1k]at.

djipt"i!!kl;C'ilir'. 'kirk milyu

"',"-un lti!;,eiMi nUl

llll
po mi.i

de iUJI'" mUyar b r bliJd.im!!!lt y Inrz kendi ekonei~in kotal!'mOll ~areleri aramakla ug.
JY(lr. "Uluslar arnl t~.cim her \ilked~
1iCCLm

y!:iksc1miltkellt diJ~tllr. Bu-

may' tao Amcrikadalki )''iic~ bail:· JerI. ~f:htu me elesi hakkl1ll.d .. kat I·
JST

191.05i1.00ti

lIcrirken

N. R" A. a.zatmd<ln

D1[1

kuragl.lu bem"

hi! ir

tan a~
3)' tin«,

il y('Lrmllh.

Fa.:.tlI.t B. Ruzvrlt.
hemen

kornit~s.i"
tecimin
1.1-

kongnonin

vi!rmi~lerdi. B. Ri.l..u,~Jt·in hi! progl'amrna gore. mira larla ve i.ller iizcrine "ok ylik:sel4: \"cq;il~f konulauil. UT ,; '~ok uyllk tizel
gelirlu, hir talHffi IIcrgilcrlele azalttla-

le:r" W:ll:rinden

ydlar i!lindc:' Ie-lirvii1rdjkleri vet ife gck~~
mda degi,eo
Vt-

52.S0 do.Ja..la 8S dO~M ar r

lin Jribidir. 61 kilo: Bu kiloda Ankara B'iil;. ',i Ha'bib';n birifie1l I~l~~e~i umulmald.du. o'ac _kbr. Bu kiloda Ankara Gut;lii1~rden I'~~n v.1 Turkive ikinci 1
!lol- yl.kla biriru:ili Ii rdamrya .. caktn. 72 It.ilo: E!tln ¥t! 'bilgili R'iire~.;i
ela.n Deminporlu H

bir ayhk alaeaklardmr. lada i'§'!t:iluin
dik!er-i !:'dHe~ekti1'. bll.l,laicak ve
II:

B,u,ayhld¥1D

GS kilottll

eR

~etin

kart )&'1'11
$ina.

Ti]m~s'i i'!;iin lWizUMlu olan Jl",ra, patron. ge[irlcr~

adLAdOlld

ltunun

l..... nilit"drna~mun

Oni..in~ loC:\mek '\Ie
fl"l('totlarm:ll i~in azaJmI~ don.-· arattJrmak dillrmarolan

_va~un onrteld
IIIIICk a:r -Ie-tini

Om ~ )',Indkta.dlr.

H~ ..kesin

IkOrlKh.lgu

'I

uhr.m
1 dr,

dob.yll-iyle

,,~ri lef~ t~~1 konlll1an rOnden i5!Tl~ a:rttullla.n kaYldlann KWlU eski zamandaki nd ah, veri,

Herin~ dBndiinn~t.:idir.
L;:izum]ll olaJ"l 11:ylHl
IJCLl.Zta

(l!:;j-ilIr

htl" n~ pah.3.luna. O]llrS;!l, olil'Wl, kendi i.iLkc i i,ind~ Yipmil~a J1u:ian bir~ok d~vlctler, d[~rl)'3 kaaJ.iu:iillivta.
pI
nIH a u vc=boylotcc:

:Rio;. be kle mni y~ n bl r t .1'1' u.~ ta,k~nmJ~Ur. Cumu.f ba kanr, yih:e hakyrrin:in \lct'digi hiiki.im hu }'11 iiin gii:z Ol"liil'lldletutulan 10111011 kalkJnm.ii ~edbirkr~ni h~i de te.bHkeye I!:oymaml, g;ibL'1 kOliLCrc furrinde a.§jdu:an a.~ICa boil kl y;;].pmakta, ~dlikahu:nle endiiistriid aIIg10in bagdayac 11: olan Vagner kanunuu biHiin kuvv~hle ya!rdlll1 il!!it1riC'.'t>1'dir. B. R:uLvdt, kendil v.uhklanmn HiZIJHl~ u. oldLlklanm h.pat edemedcn 11;.1mug bil:'metlerini e1lerinde tutJ.fl biiyuk g<lel l'lUmpanyal.a.ra kar'il ;'nadl.1 kar11
durtrilakta, rumaktadrr. biT" endii
t

lizell"inden
1 i1av6iiyle

verc]de

!ilH!ye'l:e:le-rd~n, ~9!{idcn )'u".u·~ ]~k he~b o!:nak yUldr; ]].3/4 ve:rgi II·
]u'IIlrrl!:c-fi :timdli ytizde
hl'lll:kelll

e 'ktl:r:

v~lI"giye ylUde

kin

Bu i1av« l'Mg da yilzde
(J
1

l Ii

mJ/4

den

](;.3/4-

»rld.!lii'l iloi'ira

p, t'ronlg,rIir!'lauk.

imdi ylJzd~

10.3 '4 d~1i'iI ii.l/4 U
k.

dan, tIT.

illil 3000 dO]-1" U,ul'inih:n

kaihlr

'ft'l'g1 ahn

cali-tIl'.

Boylrce

'Hev Dil fadlik.aJ dlcgi,;kl'

ler~ dogru eni bi i' :adm1 dah,[!, a.!m.~ (I. Juyor. VeRi 'k::tl'lunun, konllletvatorltri cum.uriyr-t;;iler[c bir koO 1i'SY!Jfi yapmag<L !lf1vlredere'k buntafla" Hev Dil'dllin ~lana olan demok'C'al~i1nn .. ras.ull'l d ..hll
1:;01-1a~<1I(3gl imdlid~n kestiri1ebitir. 1\1 jj for Il H t!1' a Id

l:jStZLERE
daha vcrdiii. yil.zde fedenl 2 nhbet:indr Ij.ok i !ji

l'ARDIM

-

Ii(J

¥C)'iII

kuJlanan

her kurum'llD
I, J937 ill! da yi:z:de Bu

vugi l!J36 da ylizde
VI::

1938 du

SCInTa

arthuhicakhr. l-!iijM:u~etr,

3pudar imH-

i!js.i:l<1!l"e yi3J:pdacak IcnJllamak

S05YilJ sigorta

kailununu

kr.;.

yard un I1'1 !laypahlrlnl nnil vc:recektir.
COCUl{l..ARA
[j

Demi,. pOl'lu Rai'f. Ank.r. Cij~ln Fatuk. Ml~h~l1"ot:m auund pv11111I1abilir. FlIll'Uk'ulI b2! nacagil' um.'Qlmakta.dTr" 79 kilo: Iki yrldrr Tij..-,ki e yan agll' bi'r;nd~i DIan DelDlnporlu Hihnu 1:.u 'kiloya ;nm;~tir. BiT;l'Ie\ 101m :51. kesindir. Van a.glr, An'kar" GU(.Wle-rln
'birind o!mallllPDu'makt.d.".

gene:l
[I

0-

b'r malkt
I

derLten I.ar,

kurtulacald Hillbukil. bi.ter halde, uhu.l.3..r engel

I'll I

n-

bu derdin

Utcr, ,imdlki

t.ecrme

iitd1Thlir

tek .::a,r::lsmda.k.i olan gUm-

riik dllV<lrlannln

ydr.!D'·LalSu'lIr,

liS1ZL
ACl!n

C N DE V AMI
Injzinin.
YISt

PaUak YI!'I"mek uzen olan id harb tehlike i iilr§15InUa, A.merikallLi'l. en ;lnar§ik cncli.i.stril ind~ boY5.::Jlhk 'li:urmalc i~i:n <Ltllt:.a.l'lca ~ 111;I'Ilal T yapma tad IT. Ka.n u nlann b Uki.imden du§i.i.ri.i.lmesi. \t~mi.lrml~dtil. Icrinc.J~, 450.ODO magdc.n i~~i:.ini ~lijn'
alilbllece iu. B'

YARDIM
yapllan parnlar

-

Fcdt.~

I't1 irasl;u ll.izt'.indt'll n; .,.€t~ilf!r gebJat hakkmd.,

IIlrnacaJc

ye-

hUik'i.imctten isteku ~oe,,~lar:a

bu~'Unan yal'dunm alabilcct!:ktir. -

hu

Ag'll', Np!cm! vee Namlk iki!!;i de (;ok ~alr5ml oJdl1Manndan 'bu kfti".

Ber1ine:o Ta ~ Lon·

devJet,

i,i,.-

'Tla

g3utesint!'
bUdirlliytJr:

te bhim bulan
ANN"ELERE hiiklirnct mUj

ZS "a ..ihlyJ~

rna ~ok zorlu olaca U·. Ankara. Glili'e~i li!"iinden R'''ne hnln -'''''r'em~ldedhl' Ti.ir1c:iyp. 'hi rlnf""I;k
lO;yet

dr,dan
Ruzvdlin ras vtrgi

YARDIM i~in

Federal yern dog" verdidde('~

kanrl",-smB.1annda

bol!:!,1!'!!

de1l1e1!lrre. ann~]erle yanSlnl

yi d h~ ivi
(:ftJ'l"

bazJrbmakta

oldugll

mion-

VE JJRT 1ASJ:
Ibtlli ba h ol~tisti
0-

lJi grev ~hlikcsl

~ogunnu:.i-

Ij;oc.uklil:ra yardrm

19J1 dcnb<:r'

e mil-

mr,tJ(, A Lrnanya'da , tngiltur'd'Cp Ilia
'VC

Bel,i ka.'w

Amel"i..ka bh"lei)U d~'i'lttlcdnde lJI:i-2ligi ;l.. nltmlk: i~in ba'lY1JruIm.a.rnok
f:

almaml~tIr.
)'3 In

BunJardan usulk:r

bilb~.il

ftlaket. B. RuzveltlI1 i e ka ~§masiyl - ortada.n kalc'h:nlabi1di we ~umur ba:i'kanmm "'rnatdenlerdt I ,. proje,.i Guffey k.anunl yle anLatIlml:t ~ldu Bu kan\Jn,t ulusal lib \umtrol komi· yonunun k:Ui'ulm.a5.HlI goz: QnLinde tllt· rnakh. .... hiikilinete. c urctimden ih~all tutmak l~in. komiir h.avzalafl satin .1]. mak i:mini vnmekteuil". 'iUc.e hakye1l"inin karmllr bT':a.rmo
I

prOgranlll

gC'Ii',~el'l:]eiince.

p.ualarm

en

!i7errcektir.

nll"lJn.taYIl ilmek 1 r ...e r:ilr ~ lrurumu 'I~rvorl r.

'~In
(Co·

celel"i ame.-ikan bir semboli..i olan ki.imetlerincl~ki sona nm ere ~e ktir. Nuzvellin btitiin b~'l"i. "'De:yli ~~vcmlerinden kayna.kLardan. dol;udan r.as rutau kat

ItKonomisilllin

hakikig
51!rvctler dt

Birlc::~jlc Arnot:r!I\.;; ntimi1yarhk

KAMUSAL SIHAT ~ Federa1 hUldimet bu i~ i'!;.in ayne3 !para vere«ktir. SOSYAL GOVENLtK BUaOSU
- 3 llyni program," olan fiednal y~rit'i1mnini bir bUra. btl kon rol cd!!Nflyork He"~ld

oer i £DRlSC-' rimhe

ba

Atletizm

antrenoru
Ii

gtiddu

i.l

loI'erti

5i,YilSd,liH-

gOlyeJel i.n'i gOs.t~Tell b\ll hOI· Te~graf .• ga:zetr. .. i yonedrn (iuetr iI)lm 50,000
\I'~

etktif.

geliyor
Ist8;nbul-da bulu.:na.n amerika 11 aUelizm anbenoru lehrimizd.

Aim fkin(;' ,rogram

yel'ittigi

orlenm~i~

degt:r_
In

Hitler

'10k i hiikWneti 31~lll!!ahnca
J

gi.i.vcnen ozel al;i1g1ar, de merkezig katlar
0

aIm I Ul'".

letlertn yanYil'dan

ayrltlanm
konnnak

buki.i.mete Pi!!n:>ilol<l'!'l kill:'Iarb iill",-

miras vergisin'in
oldlugunu
verginin ve son

f1tU~Y Long B. IhUt,c.t"in pe~inden gidiyor
Ger;~l'Jlej'de Moiliten

yap.laC-llk at:letiz.m Jan ma.laJ"m • da hl:l%1rbuIunmak iizere lbugUn Ie - rimiz geleeeJrt"t.

1t5nun

HI33 de: iktidarr a~hCil nolrt' ktlJdrrmak Gene] osava!lh

istiyc.:;ckleLdi'l'. loir kadac

ba§lamakta yi.ikschlik;e k~sin

mi-

g.u~:t~s.iDdefJ seno!ll liiy.esj

ol.al"l isiz:-

KoloTado'ya

d~ kat SlIunrm

\ ellll'jllgimi1! Huey
I'Ii!;:!J3r,na

"ir

yazlda B. kar,p

A tletizm YarI§malan
Ankara Adetizm "urolundan .. 6 temmuz C'IlmariHi ye 7 t~m... mlU paZii!!.T:rUnte-riIBat 16 da Gazi
TIf!rb1yt! En~titiii!lii spo't"

ligi

ortad.m ~ldl.

i~in c:iddi

g

'tedolan

magdertlelf.

;og<lldJgLnJ,

.Lon,(UD

Rtlzvt!lfin

,all-i~
111'1-

b;irler

tii!rlii alanlar-

nr de~ktir, l.I~trrabilina olaJ;;2Ik1rr, K'ongred~ a~lf

4a C'r e lerifl yerlerini do]dunnu ladml r TI.. !iClgu S3.V3~ bittikten
da !(ah~.aga unra bcble:ri Ftnccotk devam etmi~lndif'. T l1CllTiUnU dcl'l biri 5Ikan

Eger Va,in.gton bu i.'Ji ya· truyuk bir utlcu kuanm'J

on mll}'on
alml~tJr"

dola tda. -clurdu gu'llu da habu
a01:i.tlul \lC

naSJ'

durdagLlJ'llu

l.1i1tml~Bk.
Iff'

Bu adam Uvrm~
pllyJ:Jp}mo;rsl"

birdeB'hiprtJjesim'

sont"3J
Sava;t c;v-

i 'Siz.liigin !le-

ger~"ktta bir partii ~nlgi \leya 3iYT1~lk grup yoktur" Ol"1un ic;in
boyle bjr za:manda. gidilectk yonii

Du
lann
dugunu

l>lyasal1l11

bde

tH1I1'

degi!jr.iren~1!

~Jmdi 8. RUHelfrn

aillil!nndla

;uasmda. bu]unan
bir k~sin

senator

Borah 01-

"zt!!ngrnligin
WI

bu Y!ergi s.istcmlnin

alan-;- demek
rC'ddetmekt~dir-

maga bilfla,tnrif/r"
kelPdisirlden

Zaten lJu proz
bahsettiiilni?
balk ..
Slyl5S

d~ bu idi" Hitle'r

ru itllJ'IJkmasl
f.ltya h~disi

he'[: Bhnan liiiftinc-, kadmm §<lrtiylC'1

i i· 1,,000 m.JTklrk bill"

ancak

B. Ruz\foelt go'S\e:rebiHr.

surette:

it, gtne

In. BoE'a.I'l, bu hall'eketlin, Birle;ik
rik<l hiiklimd]erindeki '§llm.a.sl d!egil, herkelioe hiikiimet yu-k:iin I!erveri.n

Amf'. payla·

sena Llyesi adamlarMu

LI FOlet'le
rok hO$nud

ya.pd calc Mmtaka. 1935 l'IItletizm h~rJndlikleri prolraml ill I!i "']ya Yllz1ilmm§br. SahB ,ell'b~~Uir, h rk A gelip gorehilir_

tie'.,.. .sMtem~1'I ~l'Id rlhticm - Londr.a

r!rm~k:r.edir. fr~n!luz drv-

S femmuz cumarie.R
400 Metre mIll,iah
200 ,.

-mil
0tU

16 all

,as:tm:h. BlwI Buret]~ ~imcliJi! kadar 300.00D i,siz.ei ve:nnek kabiJI olmu§tur. Drin tar.aftan j§~ider' i, t3bul']arl ha.linde birl~~tirilerek disiplin)j bir

Am e,rikwln .f lien.ginU/dedn g,tdmannfJ~, dniru
B_ Runrelt ~o,k f'i!iimiJrk k()ngreye uyanduan

rJQ:Vel az

pro,granunln Giaglhlm.asl

yuk:tcdig]

yazdlgl

b:'l at gec;irmeleri

!aglam!ll[~tr:r.

bi.r m~ktl1bt;]

demek oldh.!.gunu BoyIUyo:r. Zt'n,g~nl~rin art[~ emilee,e:gi sozlcri de dogru ~gildir. Biittin hoi k:J~ }'ogaltlm \lrrgi:si
yoksullan gozleri Rudrnek 50rrrurmui'tur. Borah'tn

1 rimjden
btl

S~na

uycsi H'II.Iey Long.

kalma
bir

kafj:uiUa.r

am mda ~~in~
B. Iluzvelt

'~me S1nkla y\ilue'k Rtlamll
800 metl'e ko,lJ

YUllyan

mctin

bularak.

Bunlar.a az bi r iicret II: bata. 1rldarr kuIlJfmak. Nl::hir a!iC.agllanrll dl..lzelt It gilbi baYHldrrl Ik i§l~ri go[durUlmcgC' ba landt. Son iki )'11 i~inde Almanyal1l~ IDnltm1:i merkezleri ara5t'l'lda y;tflllmaga baJjlan;!n betOI1Jrm! otm.tratbl' drl geo]surle I~d kullanll.m.ik ~~in di.isi.inll1mii ~rdetdendir.

yeni

vergHer kon1.l1m3.sr1'U oJ1er~mek, t~dil'. Bu da, Nev nil iJe:. yapdacaglna
UZLln zamandanberi ginlill£lerin rinde hi'!i b nun ilk 'iedbir ·lemlildikleri 50Z vlH,ilen, rOlat::tk uyele:ri etkile:r zen· f"se.ve~idc'!1 payl.a~il1masl boyle:

bu

i~i illll:1iIki topl.a.ou drVl"e-sinde yapmaYI al"ZU i!!tsin veya etm.elm. nngi:nHklerin
mek Long, mu,. helllen.

Guile
200

,aim

RuzveH:in

vugi
gay'el!lln

program'yl~
sebrbh·rin.i

payla
!.3vqa

LIm
giri

ItnI eMc m"ri:r.

et-

final ko-u Oct a.drm atlama Sooo metre ko,l!!
MetTe

istedi,gi
Hllcy

iJ~in bir

Hu~y dia bul~

go'riinrt'lonedi1'. biT p]i'l'u

gi:istc["mek!l:C!dir.

Deyli. tdgnf gazet-esi. L-ong gibj tadikillUe-'r'in
orn,lcund. yauyor. kat~1 i'item bir demokl"at
:i§

k~ndisIiTH~ bUl'l.lar

p.artinnlaf

1m,

Parl;unlmto'

Ruzvcltifi,
k:.ar':illa'itlgml

'projll:!nin

koo,gre-den

4 '<4 - metre haYl'flk ., 'emmuz paz.6r giinu ,aal 16 dG 110 Inetr~ m.a:n;aIT kOlu

~~in. kongredc

blJ-

k[!jikHt:rn::llan

gii~]uklerh·

~rkll'ld3i'!ll is,in gU'elrinl~
sinc:~ rmr az;lt yapmamaya !loyl@mi1!lc:rdhr.

bUH\n yaz: ,un ...
ha.zlr oldukla -

4100
10

n

~~ml!

'"

:!!Ie~me

rikada Ruzve1i!. don milyar dQ& bi, b Y1ndrrhk progr I yapa,t 1 izlit;i 21zaltrnat,.a. ~[§ml hr. H ll!;ika'da da Mukiim'll:t i~lidtre i! bulrnak gaytsi ile bir mily;u; fnnlkl rk bir plin yapml§t1r.
A

olduk!r 3.n§lktrr. DeIDokntlarlai so] partited pla:nu onamakta. cumuriyott~ilerle ~onser'yatorler Sooylemek:tfdi nn v~ya lirlere ise buna r1~:r. projesi, Qlslln" bir ;abulh.. kar
I

uyandud[gl

Rad.i.k.allcT. Ru.z.
davmnm,adl" gibi dUlun-

veltin,

yrgma

1500 "ko~u Tpke adym atlam.

grillI, hilkik:ig

ong. senada
B. Ru%vell:in. 51 i§iJ1lde scmlln.a trUphe ~ttiiirLi

."erd:igi

bir

sOylevde,

Cn-id

01dllJiklarln1

ml!!diigini, yani 1talund.q~uu

yapm.:l)"3 kar ~ tavUf·

nngiliklui:n soylemi~,
dog:rll.l

payla~dma-

ClIlIDur 'ha kammn
IOcsydeltrin

Fakat
pLZlik

biitiin

bli.l. sall

rnaJ.ara (aogmen

i tii.rlii yenilt:DlftIli , tamteTei aT'ttnl§otlr. Bll" i~5:iZin orta1ama 01i111U~ lsi iye lJ,(!lrhgT da go:z online getldlir bugiln aeundaki 35 miJyon i'tuzi.:n 140 mllyonluk ii;etiTdigi ko-layCili bil' yrgm anLa~rhT. meydana

do lcu.nmillktad[:r. leT. ~Und~j vugi.Jerin
kurtulacak];]]"d Iir1ed bir hi]c.

I.Ifa.k geBu gi1)j geUr.
knmrndan ytlhk grolan
)'f!lni

Rm:vth y'on!!lI:im.inin yeniden kaHuruTla i~i, i~ln hat'· c.<llChgl ~lJk biJylik tlltil1"dOliki p.3:ranm. "i~
soy1 iyor,lar. hjr zaman. ingiJtzlr!l!ll"in rupa hi.iktim~tleT"inin yaca:gmln !lash .hiT vrrgi lopJanam la:nmdrr.

Kadar dayanac:agU!ldan
ve fakat Bay

1 no 4no

atma

metr~ finAl

fiJ'li\1
~IO'U

10000

VH1....""k ;st1H.rn:a

y«ya balka
Yilphklan gibi yapJlmada

A ...• e·

Ruz;l'elt sola
d~ Cumu:r Ote 8a§kamna

g~ttik~e, lI:endisinill'l P'l',iIJrr<i
gidece-

ni'l;Jq .. trna
it

Fakat,

rdormu

Ba!k:a.nlJ:i..n gin; nave dmi~tif.
tar.aftan

,on

I""1Iptre

bi\VT

k

r:nil,ondan

fazla

biirka·

d.a

kJ..ydedilmcsi

da Hilley L"'ODg Cl.bIlur
biT 'm~lrtu ii!i;ii'l pay!a§<dmasl

Ankara bisikletc;ileri Bur-

k3~ bin §ahii!l .... ey,

iSo:;;yeteY'i:.

'2:.000 ke:limdik

sadaki yarI&lari ka zand"lar
Butl!ll, 1\\ (A.A.)

Bu 140 mil-

nun. epi agn gc:]ltc -ktlr. ]93"" de, yaJtlill!l '113kj§-i
dolarda" !lUisa.9tH 2S.M8.016 dakl fa.z:la kaza[lmr~il:cr. g~]ir"

bi:r milyon
Bunlar,

Amer;,Imdfl
Par~a.m.~n't(lca

~OS)-aJ

fti~tm'ala,.
Vi:!:

!f"lZaT~. kmdi5in~

:z:~ng:inLiCin

,a..rdn'D etrnegi

tinergemj§tiI".

J01l inn bugiin ,.a hUJrijm~lerin 'fI~ rah~t da 1:h;e kurumIarm yardl I Ile ge!;it\.m.Cktc clir, Ralcam ;n~m kOflkutacak kiJdar bilylik1:liI .bler dr la y
J g]nIll1l

tma.ylanan

oosyal

do]a.:r
do,lat' vergj

~zell'inden !il'ermi.~Ie:rdjjr. ~929
BOnll';J

ligon :ill~r1 o:rgil tIt)! enka., l1nda, I.§a gldald hblriim]rer bl!l.hJMlaiktaihr: YN~LILARA
bulan ve
y01{5U~ nUnl.li

Sena l.iyotsi. CllImll'r BB§kam progra· mmr 'iabuk yeritfu,ek iat~ne. ka.n'lmnlln
bir haft:ada kongreden ';lhbi.h=uCi.ni.

-

Buyijk tu -

ra ~lkB.n Ankara

bi!rildehj.iler'i dun Ata,tijrk i!!tad'tnda kalabald·, bir Ie-

vC

bugunHik alan sorup

u i~-

ekoliomilc

k rga~arlk]a["dan

ya1"lhna;kta

yargidcblbUl!'l:iiil:iin ayn tahd,,·. geUni Illuslar ortad.lI'1

riS yai1nl 01an :kimlldcf'. bu ka.devllrt~efiJn toprak-

AYLIK

-

kanm\ ~Jktolkt n stya!!a baYlItmdan
mt'!kt~dir.

onra da kendisinin ~ekUe'ceg~ni IIQy]e-

nc va..lna kadar

giiruylJr
'kaldnTI'l<tk
~,''I'I'r

ki. bu ~ok daraltan

ha·
en-

kabu1

ede,r:ek

kl:~gi

d

herl'1aldt
M

kaygl

Ue kar~dan-

Ali'!lmlus .. ~ tecimi ar,H';~fldll i~tcn

1annda.

Ird

mas1 gerelU!Il BU'gi.Jn
II

'bir i~ltir. yauk

i-;il'll bi~U.in

iI_yhk almag3

IS dohm b\ll],acak Q]an b-r h.l'l~ kazan RklardJf. Bli
hiilkUmetlI.l

on0ft'l1k

dlJrUm1.!RU

ti hl!!r Ulk:r. kr.n(]; digedc 11"1]nden

hir ~ah§D1a. bi ..•

para, tfednal
d£"",1d taraflrtlda:n

yardlJ'i'iJ Ue,

lBu sdder, D_ RUZ\leltin i, 'ba§H'lit ge-H,indei:\ wrl lena Uycsinin Iiu,ii'klimu· ten yana sg}'h:4i~i Uk i!iij~l~:rdi'l'.
Nil}'(lrk
lif!'rtJlrl

yird oniinde Bursa. yan~laTm~ ya, hlllr_ irinci ikinci ve thriin i..ilGgu nkaradan RD. Orihan" Gl1lip ve Eyyiip dOTdiincuUigii de Bur,a' ~

dan 8. Bekir ald. FethLye bii!!lik~~tc;lel'"ill'llde[l til.
Ee'l1~ de
BUTsa.~}'a

dun Yalrwa
gelm;_~lerd i...

llzerinden

li findrn

b:1!;kll
r

o1a'lt'Uu.

odrnf!ce<kt:ir.

5

ULUS

SAY1FA 5

e§ kelim .Ie
-A11(':} .

10

··zelmi, V te list
Miifsll M ahrum Bozut~ll
¥okBLln

• I
l.

Hitab Hifah KaTlJ

etrnek -

-

Avtam

T.u,n
Tadil -

e+mek O~~i!'ikc

1. De~1 k me k,

r

I

A ey.blr Aleyhifldr. ~k Ale)'

olllll!k

-

0 lrm~qrl\

Ayt.1. Harib - A1ta~ Hislii kablelvuku Hav'OIlr - GDl"ldeT'j
HLl,!"Cllf~ -

Aza]tmak:

0-

0...- -

1 - Un'i.1.. 2 a.anLKi,

tEo

Arm - Diiil'Ci'L Ar.mrtmrk: - DiHtuunek
r "e tllep SUflum
VI

h"y;aHit)

Be,
2' - A.

el

ahrum abrum
Me
JIIIIllat

dmrk - Yoklundu olmak -- YOlks,;)
--

Trrbiye
Tet"hiye Terainat

~tmek Inanca

E~itmek
E~~t m inX).

Duyuk AyhS A.SI~CII

(idlllc'dlion)
I!!tme:k;

MlJ.lllat.a'b M ..hmi ~
Ma!tzuT Men!e Ma.ntun -

Men fJa,q:II::re!i~ l;f'kin~k

"lI!min
IIe1l'Tl"l;f:k

1 - IrHlll.lil~.

M1I.1'Icsols.iyrt -

Duyganh\i.

A .Au du
,.k

Mnlit • idl kalmals ~
.1i1

-1II·

hltJnr
utllll

-

Stkm~
1 - Yellrilt Yi!'gntmO

.leo: -

"'JUt, l.sl~hat -

AbiM - Ann: Alkut - SrI:I-el(Mllha!u:, ... ,.it 'Hi emnJyd - Glfto.onl ri .Y' n"ub'1 - (lUrID Ali'I A ar'
Hel"n
iii -

Simdiye kadar gazete lerde ~Ikml§ alan beser kelirneyi bugiin tekrarhyoruz
~llDdip
1.I;t

KOrrL!lI'Iu1ti: 1 • I;tkag. SanllK 2 ~ Klnren

2 • h~~amak J • Elde etmek Tara dm~k Tal'1cm~ 'II

:M IIsa.hhlb -- Diiz:eU i~ M ii~uik
R,i50re ~-ek. Muvah'k, Muti!.brll Muntab:tk

oln'la'k -

Girl'1ri

.~

Te¥tt:tit
Tamil< -

-

Ayi'lh

rna

I lal:l ,rtmeill :ma~
A!la.~

, 3 ~ 4nt.-

-I~
Mare etmu: - Yonelm,c'k InkllSb - D ",rim IBtikamct - Yonn
btihJIik etmek -

UYllk
Be'l'kitt Oden

U,.'._
IC5'C
n

Onilrm GencJgc Sr.cmbo~ ~ Vu-iit
0

Tamill'lt -

Timwl Teben'U
TiUI'iir

&adu lieJiJMUk.

lIolid~riJel.lJ 48 t Jisr~lJin basdma..
rUJlza tefek J:.olDisyaJ'lll'Dillii

Mueyyide
Mil kalat -

-

.1 yo/fmdaki
Mrr:iz. ~udgr ~
I-

be;el

~tmek -

,aJl~mal
KllavlJiZ

Mllviltklkllt Mi..iiaha7il -

'$ul'e!I:r-.
Dii}iin

Taklid

,etmek -

Bft'll.etm

n

(MtI

YtmtlQ r) Et

kur

Yafiah:m.l .
UrebDflk Gij'V~

h listele-r lJ.klundalu· f!'n son kala ..I'
H.rIa'o'lIJ:
lamam~01n1p ba.sdtIlCJ'-

Muhtrkir
MiJ.saduf' ~hi<;,r:il -

-

VU'I"gunc

-B-

btihsal ~bT'Iell: ltimad - GUve n
1ti:mad I!:tm.~k -

Milsadi!r~ -

A1an~
A ~ Sa"ul"g.iIIn

e>fIiI!IIck -

yoM kadar 8uEJre
IjSle

loI'e mecl'l1iJl']}8I'a yeru

hlipl c:ttirmellc. ~ Gelilt~
lDlri:~f rlmck - GdipDU: tstiWSl ~ E,rkinlillt, Ba~
mctlfa bm:k t.tdemd:

'o'erilmiYfC'f"htir. 46 IJned~ki

Bumia.D .el&~
'lral'jdddaUD iyice
Z8-

M!OInJ ~
Mi.izake'fe Ml'na'kal'la

Anlam
GorUtml:, Aytl
ntI

milt

.Irlitl

l,I1

lrullamlm;lsma 1ci Jj~e G:uefe

ve lu~J1~nihD~!ii~f
vie me.cm;ualaE

'YOJl,~J C::iI1ayd -Clni .... lLyan. _._ ._.... .." Ydn Cmni, I~t - !!IilM19i!!'. r:nubu ... rld - Do~u Cenubu rbl........ Batr m'll"lillll"llD
Cenl1p -

tJuna.l br.llf -

Sina

4.Mj1J' -

-NNenn:t
N-C:Z'Hrct Namy~t,

T lid - ~'""t TeEr' - Bolem - P'euil 1'el'rika. {nifa'll U.hmllUi) Tellh i!tme:k - Etnmrl: TI.'!I'ir Elki Tezahur - G.6ltc:ri. rOlterlm 'Te-ft,~id~tmek - Barr Tamiz. ,a1rirdimArifet Tcd"i·g c~k - DCl'limrJr Td-evvuk e'CmColr: - U.

A",...

U
U

SawlJ'ganhk IJniy.at = Sakru

-

~Jk~.ikt.m S'arJn bn lislelude-

GOd! Gozd
M'a..zh.i!~i)'ft -

II Tefevvuk ~ U~"'lme"
D

U..
Oilg

Cib.et -

btiyat etm.e.k Iln:n.:a] el:mdlr -

SaJrn

mi..

gilneJ1l

S~:lI'taIm.Ik

ki :lH.W.in blim.e VI.'! kar~,JrkJ.ar" {jr I1ifOksiz bir tek tist» oJ31ak basac.kl~r
V;f'

.a;r-I!

tUnlij,'Ir.

lfJaat

-

Gin,1

bu heli~Jedn

a.rtrlr Q.sma~hr:lf'!:11 mecmlJ.l1arm

Ne'kill'I'1at: ~ EyilcHk N.amzet ,~ Ada)' Nasiha.t O~Lit

TekaddUm
Tahh

C!bI"I.C'lI:-

G~r

- cazgt!,
Da D --

-~0

etmek - Gil. lo;ma Imtihaa - SUUS 1ktidar - Erk (Pu~ Ia!IIC

Uta

11011.1 {;,';,:el~ ve

yerindr- kullalldm~
"J

hi~ bir sim sagl,yaeakVI tlev-

N.1s.ih N ntuk
Ni.imayi:l

()gut~en
Soyl~1I
Gi::i5L~

Ierds»,
JRf!smi~

thi"b -

Edin!(

bildlrjglerde

i,

hlma ede oiarl - KOr'QlleD Tuz, rilyet - Giirllt 'fevzi - Dagrtnn, dagrtml Tcat'yi dldir rtmek - OJ'·IaI"~ Teat"j dkir etmrlk O'yJa§ -

-0t;a.G.tl
-

tktisB'b elmrk - Edinmek tktiIa etmel:: - Vet~ 'b-ulrna.l!!'!Yetalnmek
Intlhap et:me:k -S~~

It£ ad.JmJar~mn. rirJdeki ke-}jmeler

sayJe~
oldugu djansr

"II!'

.d. ~yevir. 1.eigrai

N kliy:!t ...... Ta~ln

gjlJl b;JsJJrr.

Ne'!';riyat

-

Yaym

4-

.4.1'i1Ado/u

ail

Tecriib~ Tc trube

DenI::O;

Dent COzeleme:lil:

!nNne

Qaitnl

lntihap lhti as -

Se~im

~ ,e"'il'lflelelf~'nde . rrkt'~ etler. rski burhn
:'Iiln!

bu es.1sb ra gore' U - '
~l

Tahlil etmek T ah Iil - Cczr
Tahlili' t;i:i!cJ

Urni
tmek - Kay!tlan - (jz nm.~111

48 inC;: listenin
ilk
ke/jmeler

tlgmdan son brlsrlma

-lnmn
etmck -

-Efnam:I

lb '.

ba '>lfIda bU' If rar ilf!' birliktt'

-RRekabet etJnek - OnD.raepne. Re abet -= Oniirdep:lll' R.: 'kip - tlnlirde RuJm - Orkiin Riv:.:Jyet - SCiy1rmti
Ruttlh:t -

Tarn hal, IU.l'!ti leSV'iye T lit Dayaru Dcnlrlik TnazUJ:I. TiC.:J.rrt -

......_~.

ttin

r

listeosinin
50nr/l Qa bl!

E

!tinll. -

() en
K~nut S('lq~u

ve ondan
h~l'(!ki'1 <:'UN.UJm

kanuJara

umlyiIIJ F..:ndvilki tmmiy~t h -mmiyr k rriyet ~ 'yd Otut --

lkam-etg5h l~tint_ laF -

gare larlmI

f!dilmesifJi diJcr, o;.nygJ -

T .aUI ril y~t -

Goru,

Onmn
-

Br.:l "

'ia!Slik

Tedn:l l' u,ccar - Te ~imer Tjea:r ~ 'I'ecimr:J Teov z in ~bd ell: ~ Denklqt! ge t.ir:iD.ek Te:u,t Tl!!lif T:n.d· ar,lt!dI:
etml!!iJI:

'V'Cl'Dlek Azr.rtll (;a,gun.

0

tbda - Yaratl Icd·a - Sava Iddi It T3i
tntiba -

Cogu.'11u.k

tmek Duyu~

SaV;!ltn

Mani - Or;g~ MahT'es - 1 _ Clk,lt'. 2 - 'Silrl1t Mtistehl'k - Yogaltman
M.lbsu,1 Mu~ta.hsil Mcrl1a1e (gC!n'el olarak) Orrtmc:n Vugriim -

Ruth!:

-

Erec~
Va'

R.atib -

I"IIIIeli.

Ck."

Reyia.m
R fah -

-

Gmo)' (l~nlik

Ori.it, t.lrUn

nya &n\l'aJi

ayri

~ok aH!nku1eo T

Un
Em '1111mrnkul~ b mallu

1.hilloe ebnck - Ustrrmek Ib.ah: - Usterim l~tiyak - Gon i
thtik.9r Vurgum:uluk

-s~
S::iyc: ~
Sevk ~ Giiz~~ hJ,;u~ ~ GUt'l1lItt. giJdem -

&gd
O[lam~t

Tasvlb I!:!tmek etm.::k Tasdi.k Taza.yu TuiYi!t Oiidemclr

MLi!1im - Onemli M ~ras.im - Toren Mi.iSdVi t-

OnaylaDIa

SevH (T. K.)
Se k ve idar<e ttmek

Onaylama

-F~
F ragat- Ozge!il Faik, Ulefevvik - '0 Ii, Pikri kip - GUdergr
Krdrm -

.Elil E itlik Egitmen
~

Bqj,ilglIgl

-KOn&i.iliilr

M iisa....
Mi.irehbi.

I!tmek -

RaJ

II

'"

lta.tlKatil
KUT\U'JU

OHit Oldur.eI1, oU11~.I.t CHl - 11k~ag
Y'IIlibI -

F~kra ]I' w.t -

1 - Bolelk,

2' • AmJa

Mektep ~ Oleul (Olrulal ua lim ~ O~rettnen
Miiu~HM!E9 -

Scvlci tabu - j',gtidU San. - Evre
Sec:iye
SOJ1U~

., ghgl
T .

dilegind~
etmek -

ullllnmO. bq. Gn~JlI~1'JW

Wlgr di~e~k
Ti.bkik, tahkiInt ~ Gt'rp Tlahbi.i t - U U:Ilc.i tit Taa.hhiit ..... YUken Ta.ahhUt etm!!. - I - VWI: U,tcnmc.k T

~

Ir
NeticI!' ~
tio:lKilr

Borut GUtg,..

D.o:man

P.ac.la - ACID F~ ri mnrmaT' -

Ellirunu Kurunu

Orta~al

bire ..... S0nii<lg

Ml.lliID,teHf - TllrllJ Miher-errik - Ay flk

Srrbr:st Sanayi Sc:b Sa Sal.ih -

Slna~ ..... Erldi.bl"rie]

![aide ..... L - Klllra.l, '2 • D'il

Jilfuhit ~ I .. f;evt'f. 2: - \.-even
iistaeel MiHki MillIlur -

-

EodiJstr1
hlg

, :I •

-GOllt~ ~ B G. ~a - I Guzrrg1b Gam ~
n

Kuvn-i

I

tiy

-

Billelg~

-L--d 118 Lebtt, Ith.indc - Yana. Le.bu olllN!k - Yan.3. o1malk uhinde !!oyl~llllt:k - lyUi~]nJ lemrk
Lehd.ar Y'a"at

- El.lg n Sh"jl BaymQu'
tBa'ffm(l11"1f'Jf

SW:lunet -

~n Gr"§d:

.) 11f-

Mmnuriy -

Dul'1l Y.egJ'tto YariH, E1v~ri U

A ytnU. 00" Gatp ..... Ball Gtb: idt - ~ 1tlki'l'1.

b) N.ahl

S IJh bulmak S.:Jhib~ iktida. S!!vjy~ :SUlillhl
11'1.1

Yetrimt'k
EflbDui (pw.urt)

MihltalkiJ
M'~"'!luk: -

Erkjl"ll,

Bag-mIll'

DUzey

akkuk Umck -- 1 - aef~dlJ c.k. gc:r~IC'l'Imek, 2esmlenme· Tahaklmk eUirmek - I • Ciu~eh~t' timll~k,gcr{tldl!~twJ"lDdt. • K. inlrmek

Dog1'L1, belgin
BlI:fiz,etljl Snail: Ii
!

SlilIInln.l!I h3iy.a I ..... Um:i.II haya] HaYTI

-y_
Um .....

Mukamd KaYIr.
uslbd M sabaJ 2-

ugrunak -

Viche (d~J'Ck.til) -

Yonl'F

-HIhJr' t (T. Xii) - 1 Ge:r~e'k. ,elSe' Ii - Ve-rite 2 - (Tcrim) Gc-r get rUle - R!alit40 Huret - Odt.'fll
Hal1f'~k 1 - EritEr'J,eJk :2 - A~,

LU t HI ihu n -

k

Vtld ~ Adanc
V'a.dctm •Adamalr
e-r~

-MMUVUlk I· Oyda,rJr,

lathiye
-

Yiho],po'

Sad:rlt

Ouv.

URllvvtt

-)I'

J - Yerindc, uygull Muvaia.kat em If - Oyd:l.~.\-

N.iicsir

-

Etld

dolmlllull

s;8z-mek, :I - Kot~rma.k Huzl.ll' 'lie Ill.ikOn - B.aysalh Hur (T. Ki:l.) H r Iyet Ha·kim (T.

MLlhalif Mu:hal~ftt Miltealmhit

A'[,~Tk

02 I:n
') -

Ozgml
Eg

etmek ~ A:Ylllltmak - Oltcnd Malzeme ~ Gel"e~ ciken .... OUq

Meyl, t~maytn - EgHm. Eg~lnn Milt~m1'lyiJ - Eggin MrYkH iklidalr - Erkc: (Pou.Io'oir) tikt~bat - Edin'il :r Mu1rtn~bMuhayyde Mildevvm
Mnu1iyel: -

- Rayrzhk Soru - Ge:ze-f1 - Gezim Vihl!')' Sullup~TVer - f!:an,~d

Sad ka. Sua) Sl:yyab SeYrlhn Sr:ttrll -

Vedbe
r~~lillrr)

~

00

V~'!aiti naklirt Vasrta ~ A.n!; Va.tih ..._ Odev

-Tafll

(til

mDl'

Edinek Sana}, SoraII' §:aYlinI d' kkat

hi . ~ ll'amk

-s-

-yV vmi -CJ

u! -

Bayr.I

n

(SDUYerain~)

:m

lnllcimlyct

-

EgemenHk
h. .

MUnavebe - Sr'l",a~a~lIHI M Uloilie e: - GOrilm
Mecmua Dergi
16 K.arllh M.a.zaW1d

~ Dergin

Dnrkatde

S~yi
Sarr1c ~

-

Yaymtl
DDgU
Z~t -

-2Kar It
Zelnlr - T~prertl Zuuret - Zenag. K~!!It8m Z:iyaht - ~iilen Zlihul UD1l!k - Unu, k Ziibu[ - Unutsa Zan - Sail1

RiIIYllll ..._ H~!I"a\ (T. K,o.)

Ibki.kr ...... - GcrStk, 11
ritable 2" Ge[~l Hili" H - DO'OlY

£: __ Vi.
...... UtI I
tJ

Mathuall: Maksat Manzara G~rllnlim,

Bwn
lirge
1.. Gorey

(Tenrn)

Mu.d U3iYlt

Bat~ 1
-

(paylar..::).

'&

H
JHld Ii

a.yi(iI
e~

ftll.ll'iYI: -

V

M.n..rayene iIh;;(

OykO

iT' -

BagJlddd. B1 Ayt-H rm

g<l:fT'Un (asptcr)

- Giillu

MUnti!'hib ~ Se~.~n MinteD • giiz:ide jj,

'a.dn timaH - Ku IV do~ ~ima] - Kuay :SilllB1i ,.1rk1 ~ DO!iJ 'kllZllfJ §jimaU !farM - Batl kun I

'Sf~kiD -ill: 'T yin -

H~ 'jldill -- Bilget

Muhbir - Dillyma; Mllka'llcmct - I.laya.nd':, day

cva~iJ] -

Denk. den

-TTe m Tekl1rnUl DliIk: 'I'_dit

Hilbe - Hlbr-r (T. Ka.) Ra: l1at~ JaJiye - O'zdrll4J
H!I'!1l1aE1

gayri _flye -

Ht

MtivezzE - DagmRlC "h era. - 1 - V tn1 :II .. Aill II
Ma'ln1~ Mmill -

MUl/azt:Il.E

Den,gDl:nCC:Y
~ Oncek~.

-

I. Bdi

•. 2.

Evrim Evrlnmdli:
-

Ml!rkezii
Mf1sl!!l;r -

I~kh:t

I!lmek -

Milh:·k.arldim

HW

-0

Bttlce
Eftgcl

~n:gdea

Zayi.
A O'Ip hLtTUfatlyJ! (Ziya Ece) ya.lll, mUhilriimti kayl)'U-irn Hi.ikr1'lu )'~ktur.
YI.U If

T.yin. etmek
dDloC

1. BeiLilJ:nrok. 2. AU;-

Mifd'u -

Mel Ie (T. Ka.) Ca~nk, ,aii:nlJ

Zi r:a • Ec.e

.:

......

J~

~

,.

~

.......

"

..-

_

_

__

_

.

'.

.

_".ir.l.~

~"

~...

.'

t..

.

-1IIP""
.~ _

-

I~~ ~

"'",

"'~~';_J'" l.~".;;~
"...,_.~

-.'".'

: .. - .
='"'__ ._

,.

. ..
,,~_ __ _

.. "." ~..
. ._

. .'

ULUS

50TEM ~iUZ 15::.,) CU. .A

I
ul Zn'''' ~t BanI"3SI11d·
..
I

31

~uyu Hara '.
1

nl , 1"11 Yiiksek Z·'raat
I:
I

Di 'e),I,ol"liigi_il1d

Et ~titiisil Re ',:A-orliigiin d n
Yiiksek Z~caat; Enstiltiisii kaloriferli hinalaranm Kalcrifeele ve kalo,rifelr tesisan olrmyan diger hinalarmm kolr Komuru sobasiylc 1 1". sani 935 den 15 ru.an 936 tarihine kadar ~65 giin i~in tesbini kapah zarf usuHyl eeksiltme-

Adlanada eski istasyou civarinda Zindrli rnevkiinne 5013,3.250 metre rnurabbat arazi jjzerinde k .... Belin 'k«. brikasr namile In,ami: Makine: daieesi, rniiberrit dairesi, kazan dairesj, rskarta dait i, i1im::;u've temideme dairesi, §i£len'le dairesi, halla~ da" r i, sularna ve pacal daieesi, 'li.igit anbarr, koza maga· la'S!, prese dairesj, kcza maga'lasl malzeme anharr, petrol ve ben::O:ln magazasf, atelye LeT" hali. otomobil garaj~ ve atelye i, miidiiriyet binasr, rnisafrrhane, ustabasr binasr, miiduriyet ikamet binasa, hasrrruhasebeci binasmdan ibaret ve i~inde bir adet 350 heygi kuvvetinde hoklineik marka buhar makinesi ve ikl adet kazam, hir adet 285 beyg~r kuvvnindle \Y'iUiams, markah huhar rnakinesi, bir adet 50 bey,gir kuvvetinde WiU~ams rnarkalt buharlr kuru p alektrojen, tiir adet 20 beygir kuvvetinde kamycn rnotcrii ve 0 kudrette muternadi cereyanlr dinarno, ben?;in. c ihaz 'I., rurubetl endirme tesisatt, hilfsrnum transmisycn, c]r~1r makieteleri, §iHeme rnakineleri ve elyafin tealarrru alrnak icin rnakineme ve delrne aletleri, ~.zlan nakil vasrtalarr, biluml.lm malzerne ve yedekler ve sair a.Lah edevau bulunan ve parnuk ve nebati y;aglar sanayi] Turk Ano'flim $irketinln rnah
013..1'1 ~

9]5 senesi Hayvan yernlcri iht:.iyaci olan 80,000 ~ um.ooo kilo yulal 1500 - 2eOO kilo bakla 5,00 - 1000 kilo keten tohumunun 27-6-935 tadhinden itibaren ve on. hes giin muddetle acrk eksiltmeye konu'rnmll'S oldugundan

Kururnumuaun

talip o]anlarm 1~-1-93S tarihine giiniine kadar Hara merkezindeki
rrriiracaat etmeleri
u~an oluuur.

tesac.1liU eden persernbe knmisycnu mahsusuna
(] 514) 1-2712'

ye konulrnustue.

~artnamesint

gOnT.I,ek istiyenler'

Yiik-

St~.,,1U)
..

1

-i~
I

Ian i:.

sek Ziraat Enstitibti Idare MlidurlUgline ve 8. 7. 935 ta .. ri]lIine mUS1iIdif pazartesl giinii sa at 15 de ihaJh:si yaptl .. rnak iizere 2015 lirahk teminatlarri le blrtlkte teklif mektuplarmm Yiiksek Enstitil idare ve lhale komisyonu:na rnlrracaatlars. 0418) l.-24Bl

Rize ehril'llin ya~n}'onar kanunu muc;blnce 'I 500" 1 1000. 1 2000 mikyt\"md hi'llriltasmUI yapdm. i~in her yuz ~kt.D.r~ 2500 1ira yuz hektar,d.m fazla. 250 hektan, kada.r beher SO h~ktal"l i~~n 1000 lira Uzeriflden arlUIPil

I-

den:
Madde I -. Bur!5amn bm.e~ PI.1!~.a. addesiade Evkaf,fJ. ail 101 c 103 105 101 109 numaral] Anaya ),ilJuiaca.k otel ve ,ga..raj pa.pIsr l{apa.h zarfla eksiltmeye kDnmu~luT, Kelif be de.
~~19079 lire 39 kum§l\Jr. 2 - Bu l,e ai~ §artmune
'Vii:!

ve ,e'k:!!.ihme ka.nlllnu h:',kmiine
tU1",

tevfik.!l:ll 20·5-935

den 8·7-931='

pa:zall'tes'i ;:UrlU saat 16 ya. kadar

a'Y1k el·uriiltmeye kon!JIlmu~·

mer.

vantilatbrler.

SUI

cihatzlan

yangm tesisau.

eenber kes-

Bankamraa 31. 7. 931 tarihinde vadesi hi en ye i kIt'ilJ senetle borclu bulunan Pamuk ve Nebatt Ya;'Jar Sanayii Turk Anonim '§i ketine bu borcu ijdemesil i-;in yazilan ve gondedldigi kayden musbd W. 4. 935 tariMi 'ihbarname lizerine de tesviye elm,eml§- oldugundan i§~:mbOfcun ihale tarihine Kadar 0/(1 9 fail.: \P, %.3 komiisyon; sigorta licreti. m'llame1e vergisi, 3vukat uc:reti 'lie sa:ir bililmuan masarHile birlikte tahsili idn bu bor~ mukabi]jnde Bankamlza ipotekli C'~IJPyUk:arda hudut, dns ve sair evsafl ve mu§temilitt ve Adana Tapa Miidi1rlUgiiniin ni:san 930 tarih 137 nu· maralr tapu. senedile §irketin tas3r["Ufu al tmda buhmafl ve 2280 llumarah kanun mudbince ii~ yeminli ehii vukuf tao rafmdan C'C!m"an 107.500 lira I:U}fmet takdir olumm meJ:kur fabrika 1697 num.a:rah Ziraat Ban'k2Ls~ kanununun hi.iktimleri dairesinde 10. 7.935 tarihinden itibaren bir hw::;uk ay miiddeHe a~[k arttrrmaya c;,lkanlml§tIT. Muvakkat iha~esl 26. 8 ~n5tarihine miisadH pazarusi gllni.i saat 2 de Istanhul Ziraat Bankasmda. yapr1aca.ktl'l". Temill1at ak~esi o/() 7,5 duro Scatname Gala[ada Kiin Bankam.l.z. Ankara Menin, Adana Ziraat Bankala.T:r kapdanna. as.J1ml§tlr. (15B4) . 1 2126

2 - Bu i e tal;pl ,o.'acaklaIll'In ta'hmin edilel~ 4250 liran.D ~~ 7,5 teminat mektubu veya banka mekt!..l!bu VI: iyapa ca~ rni.iteha.ss.s omdugunlJ ; pat edell' vesika'S1Ii11 h~II"IIl'Ie:T ge mKburdur. :I - Bu il~de k\.11hmll"'ca.k ahlt ve edeva'l ~artn.amede yaz,ll D~dllJ:Cuci rus "..e nevide o imHl:!!iUl I rtil'iil.e!llhh~d kabul edecektir. 4 - BIIJ i~ ir;~n yapa~a.lc mukav ele harC:1 de~liI;ye l'esmi Vii: 5.i\ir yol masliaflan ... uleahhid~ B~d olaeakhr .. 5 - Dana f8z~a m ,u.mat ; tlyenlere bir 1ira Dlule bi~in .a.rtn2lme~i gonderH cektir. . 6 - V rilecp1t be,del h3ddi liYlk goriilurse derh I iha.. 'e yarnl'c-.c.R" ve i~e bf:""~ n a zamillnivle !b;lme zam m bit' m'lkavele He 'tesblt edllec.ekfr. f1532l 1-2658

go

C'frak

unlilrdlr.

It. - Eksiltme tartname

i

D - F enn.i

B - Mukavelc surel;, C - :$eraili umumiYB
fal"tl'!lilme

l

Kapab zarf
1. Eksiltm.eye

u.sl1liyl€ eksiltme ilant

afu] V I<aletindell:'
konulan i~ (Samsun vmiiyetinde Baf~ ra ~ A~aC;llm yolunda) (8eLonarme 8a.Fra kopriii.su in~aalm) chr !'n~aa:hn k~~if beddi 225.000 1h·aldlf. 2 - Bu i'je ait ~a.rtnamele1' v'e evrak l!.u1ilardll ~ a) Ek!liltme ~ilI.rtn3.me!!li, b) Mukave·l,e proj esi, It.} Na.fra i§lelil ~eraili umumiyesi, d) Te6viyei turabiye" 06e ve kclrgir ;n~a.ata da:r hnni artname, e)' BetoTIall"me biiyuk kOipri.iler hakkmda fenRi ilrt-

'E .. Ke§<if cedveU ve re im Is~i)7en[e:r bu !iil!rLnamelerle. e\fraka 9S kuru§ 'bedsl mill· ka.bHinde Bu.rsa Evkaf Mudi.irtyeti ile latanbul ve Ankara £vkaf Hey'eti fenniye~inden alabilirler. 3 - Ek lltme ?9·6-935 hu'hind en 18-1.935 par emile gunuoe k ~dar olup 18-7~935 giinu aa.t 15 de. BUrBa Eyklllf Idansinde. eksihme komisyonund iha~e yapdae.aktlr. <I - Eksilbne ka.palT :n.rf uu~iy~e yap Ila.ca:kbl'. 5 - Ek.sihmeye gtrebilmek i~in 143'1 lil'8o.mu¥a'klnd I~miDst vermesi bunda.n ba~k:Ji. a~aildaki 'Vee.i-kalarm haiz: 0lup e05terme~i lizTm.drr. A . En Ii\ ail 20000 liraltk ya.pl i .i yaphgma dair E .... kaf Hey'eti fenniyesiuden veyaNafI3 Ba.tmi.i'hendi liii ,. den tadikli vesika B-1 tekH mmmar vera miihendis ohnadrgl takdi't'de n,Li· teabhid ile berilber her lu:retle ,eriki meaulii ,olmak i.h!::ere me&uJiye:li fe:nniyeye deruhte eyliyece'k diplomaIII' fill'M 31'
Ve'),"'"

Miihel1ldis gostenne:si C - Arhrma. ve eksiltme DiD (A) va (8) hkralarmda dlair e!lik~

kalll.\m,unull 3 unei:i

y"zll"

viIi.!llfian

nu.\ddesihaiz ile \nrn.a yazI11 :sa.

Teklif m'ektublan yukatda.3 unto IDaddede
komisyona
yDR

atteo bir s at evveline k d [' Bursa Evkaf Madiiriye'ltinde
getirerek makbu:z muka'bilinde eksiJtme komi~ verilec:ekti . POlio iJe gonderilecek lIDek ubla~ 'rIO I1ma.yet ii~tinc.ij macloede yazlh !laI,alte ka,clM geimi, 01.. ma.s'll VEl dI" zarhn muhu.r mum'U ile e;'yice ka.pa.'tdmll olmUJ li.zlmdlT. Postada omacak gecikmeler kabul edilmez:,

name.

T. H,

Ii

Ilecli i idal'eHeY linden: ~,
i (Ankarada. tesi!.ab). ke,H bedeli 50000 liradu.
kODui,iln

Ke~if hulas"!., cetYf: ~i g) Pro;e. 15tiyenler bu ,artnamelell"i ve itvraJu 1125 kLl1"U~ bedel mukaMtinde NaFEa Vekileti ,oseler lI"eisliginden alabilir.

n

reisine

I - Eksiltmeye n .smm vantilhiyon Tesi5at.n

T. B. M. M. bi.

ler. 3 - Eksihme 10. 7. 935 larihinde ~ar~amb gunu saa.t 16 dla Ankara.da. af.a Veki.leti hina.!ulI'I.daoseler reyapllacaktu. 4 - Eksillme kapall zarf u;suliy]e yaplh!u:aktu. 5 - Eksiltmeye girebilmek ll?in isteklinin (12500) lira muva.kkat teminat vermesi, bundan ba~~(a. a~agu:1 ...ki
vf!''!i'ka,llarl

2 _. Bu i~e ait :;artnameler a: Eksiltme tadnamesi hi: Mukavele projesi

ye evrak

",unhHdn:

is~igi dairesinde

6Bu i, i~'p evvel£e miiracaat denier \"e ek iltmey8 girebHmek i~in yukarda i inci a.ddede yazlh evr kl Iretfiye ve sairey' yenideu alae klardlr. (1596) 1-2748

adde

i~leri !:!uaiti unlumiyesi e; HUJ,U5i ~arlname f:' K8.§if cedveli gi Proje
1::

Nafla

[stiyenler muL:abilinde

bu ~artnameleri we evrak. (,2:50) lrum~ bedel T. B. M .. M. Idare Heyefnden alabilirler.

haix o~up gO!loterme~i 1a.2'.1mdn'. I ~ Ticaret odasma kay~th oldu~na dlll.ir Yesika. 2 - Is.teldiler ya.PI1l1I olduklall'J: i~~ere ail V'e.sikalal"l gostelferek eks.iltmege girmek ;~in Nafla Veki.1.etinden ehliyet ve5~ka.:S1 alac.alldardlr.

N,· fl8 Ral<;t) lihndan:
Munammen bedeli 100.000 lira olan200() Ton Kreozot kapah: .zarf usulu i1e eksiltmeye ko[]uJmu~tur. Eksil tme i5. Aglllstos. 935 tarihine rastlayan peq:embe glinu saat 15 de Ankar.ada Ba..'kanhk malzeme miidur tiglinde y,apI1acaknr. Taliplerm tekliflennj Ticaret odalH vesikasl \Ie 6250 lira.h:k rnuvakkat teminatlart iI.e birli kite 15 agustos 93S per~embe gijnu saat m4 e kadar mah:eme miidtirlugiine tevdi etmel eri linmdrr. htekli~er bu husustaki sartnameleri 5 Thira mllkabiHnde Ankarada Bakanhk maize-me mUdurliiiUnden alabilil'ler. (1~47) 1-2689

'"

3 - Eksilbne '12,,8-1935 pazartesi gi.ini.i !!aat 15. te T. B. M. M. ~dare Heyel~nde yap:dacaktrr.

4-

5muvakkat leminat \'ermes~. bun dan ba~ka. 3.§agrd.aki ve.s;kafan haiz oEup e'k~ihme kom;syonuna gostermes' Ia.7. un '

zarf'uaulu lleyapllac.iI:1kbr, Eks;~tmeye ghebilmek j!f~n isteklinin (37'50) lira
Eksalme
'kapall

6 - Teklif mektublarl }rukarda ii~unci.i maddede ya21h saatten bj, :saal eV'C!:lilDe kadar Ioselel' reisligi dairesi. nil! getirilerek eksi~tme korui ':YOlllJ rels1illill1l! mak:buz mu ~ 'kab~~inde veriiec€ktir. Posta ile gonderilecek me'krublann niha.,yet ii-tiilndi maddede yazElr sa&te kadar gelmi, o]ma.

sm 'Ie ch§
lizlmd1lr.

zarfln

mu.hi.i1"

mun'U.!i

ile

eyice

Postada

olaclIlk geciluneler

kabul

(1464)

kapi1tmlml~ olma.!u edi]mez. iii I = 2557

dw:

Eksihme:re en a:u, b~r pa~a.da (20000) Urallk yantUa..iYOD tesi.sab yapm! ,olduiuna Idair Nafu.. Vekiletinden vesika alamdarr girebUir. 6 - Teld~f mektupian }'uk.rda (.lH neLi ma,ddede ya· lElh !llIatlllu bir lI{kat @vveline kadar T. B. M. M. Jda:re Heyetine gelirilerek ek~iltDIe komEJYODu Reidigine makbu:z
muk hilinde verHecektir. Posta. ile gonderillec:ek Qlektuplarm nihaYd (3) TlCU maddede yazlb saata kada:r gehn;, o'lma •• ve dr, z8,'rfUl muhurr mumu lie eyice kaptdml, aEma· II Ii.znnd.r. Postada olaCB.k g'@dkmeler kft'bu~ edUtnez.

istati til, llDIum In" diirl~Oi.i Sabna 1m? r(OmiSIYODU n,dan:
umumi' nu.fus s.aYll1l:r. i~i.n sa.tm a"lmacak o· Ian ~1-2() milyon Powers istattsdk makine Hs:~eri eksih.,
19:35 senes~ meye ISIkanlm.I§tr. AcIlan eksiltmede teldif edilen

imaf' l\Iiidiirlii~ n
n

I

n:
funa.mmel'l be-~e~
Ada

K.imden istimlak eodHdigi Mahallesi. Bay Miinip tmam
YiJ.'!IU~

fiadar

No.. UI
.:\ok d;bek '.
amazgah

'Pnse] M'G. 1

Lira

5 191 -20
ZOO' 15

haddi Jayikinde gorulmledigi i~irn tek:C3r kapab zad us.uli i~~ eksi tme aqhnasl takarrur etmistir'. Bu fi~lere a"t giim~ l"uk resmi ve sair bilcurnle masraf1a:r rnuteahhide ail 01mak. iizere daireye tesl im ~flilecek. bu baptaki tahmin 0-

Bay Esat 'J" Bayan 1\~elek L.eblebid Evkaf i..idiirli..lg-u Venice
,j

191
191 2'IQ 210

12
13 5

Bahriy~

cad

(1540)

1-2660

lunan bedel 4g' bin miradrr.
Eksiltme

(:an

(In.

Beleli ·yesinden:
fen memurl1l1gu a~lktu-. tstiyenh::rin Belediyemize mi.iracaatlan. (3610-1567) 1-271B

S'eksen lira iicretli evralD mii9biteleriyle

partlman
iii ve E .tam 8anJ~aslndan:
ca.ddeslnt1e, Sill, Elekltrik ve hava gazIlli k.avi oda bir hala, bir batnyoclan ibaret mi.ista.kil bir daiT'e art,rma ile k:iray3 verUecektir. hales.i. 8·7-935 pazartesi giini.i saat Ii de yapIJ.iilcaktrr. j stekhler iJ1, ihale guniine kadar yiiz ] ira dipozito para~lr]e Innkaml:.!' [lluamelat mudi.irH.igUrle 'Ie d.aireyi gcinnek I .klar

tup]ari}'le diger vesikalanm a~Tlma saadnden bir saat e\1lellne kadar k,omlsvon reislii{ine vermeleri UiZlmdrr. ______ ........;..(1 .... 3-011..;..)__ 1-232 .... 2'

2'6 mel cuma gunfi dalrede mute§ekkil kom.isyonda saa t 14.30 da a~n1acaktrr. Buna ait ~artnaLll1.e komis}'on 'katiplii~nden almabiliT'. tsteldl1erm yUzde 7,5 mllvakkat teminat teklif mek~ 1935 temmuzunun

Yukard,a kaydJ ~[ki!lnlan handerin enkazlan 10 temrnuz 935 <;a:r~amba giinii saat. on be$te blmuz2Iyede !mulacagmdal1 taiWip~erin tma'!" miidtir!ueUnde mi.ite~ekki1 ko-

rmisyona miiracaatl an.

1-2606

U
1

Ankal"a Ciimhllriyet
iI' .. -,.
19t1l e -.

mllm

d

In"i(ldei
rshlh

Anlt3,ra

Valiliiin den:
u

Bay tar direktor'lUglin,tin icar.!; altmda iken bu kez bo§a1. tmlan N"ec.lt~bey mektelili biti~ig[n,d1eki hususi idaJreye aid ev mayui 936 son.una kadar kiraya. verUecektb", Iha!e 8 temmuz 935 pa:tartesw giinii saat IS de vi ayet daimii endimeninde al;lk arttlnna suretiyle yapilacaktir. A.yhk muhammen kira h deB 35 Iiradlr. lstek1ilerin 30 lirahk: muvakkat teminat makbuz "ley,a ~ll,cktu.Ma ihale gununde daim; encumen,e gelm e·r~. ~era..
'tl 3inlarnak

ve tamiri a~Ik eksiltm,e:g,e konmu§tur.

I - 21B11il"a 21) kuru§ ke~if parah. Ank~ua ceza evi e~ektrik: tesisatmm

}'eni ba~tan

2' ~ Artrrma. 17-7-g3S Ijar§a.mba gunU saat 15 de Ankara Miiddei umumiliginde }'aprlaca.kttr.
3 - Muvakkat t,eminat miktan 164 lira 4 kuru.:jotur. <I - ls,teklile:rin A. Terninat makbum B. tkinci smr( montorliik .. Ehliyet:n.amesini haiz oimasl veya. bu ehHyet namen bir montor ~ah§tJracagLru teahhi.i.t etmes; C. Can <,ieneye air Ticare~ odasJ .... ·e5iikaSl gostemlesi la:mndEl". .5 ...... ~artl1liillmeler milddeL umumilikten. parasu' o~araK

r~'n de: ap'Hum;ln

kaprc,slna

mi..ir~caatlan.

l570)

1-27l6

muracaatla.n

lstl,yenler;n her ~{jn muhasebei hususiyeye il an oll1nur. (1 56 1) 1-2695

verilir. (1.13)

1-2686

,

u.,."""
• II

.. ,

....

'~

_'_!iIMI!I_1II

IIUII 11I1cn1li111111 ~IIII~! IIIII~

1I1I1'.oIIIIII',lIlIlI:lIIIlIl'tIll,

11111 111111 ,111111111

nkara Levazrm Amirligi Satm
Alma Komisyonu
tLAN Bayrami~ IgamrZQounun senellk ihtiY3a alan t.i29',OOO kilo un kalPah zarlTha'nlunakasaya konulmu~tur. 1 """'"Behar kilosliln'l.ln muhammen fiau g kDn1::t .2:5 santUmen sann alma komisyonunda ya.pl1:li.cak.tIf'. 3 - MUnakasaya gil'ecelder verecekleri unnn : erait \Ie evsafml .ogrenmded i~;n bulundugu mahal1ifll satm alma korn; yon una mtiraeaat etmeleri, " ~ Mu:n:akasay,a girecekler 4159 lira. 12 k.uru§ muvakkat teminatl i~e menaaasa kanununue 2'. :3. lincu maddelenne gore istenilen vesikalaela bidikte ihaJeden bir sa at evel konri:syomla hasrr bultrrrmalarr, (1424), 1-2507

Ankara beledive rej~igi ilan 1arr
Mevkii. Nr:

ilinlarl

fLAN
1 - Kira.dJ garntzenunun senelik ihtiyaer eian 5'1.8,UOO kilo un kapah zarfla mimakasaya konulrnu fur. 2 - Beher kilesunun muhammen fiab 9 kllm~ 25 santim o'lup ibalesi 10...7-935 taeih ve earsamba giini.i saat 15 de Bayrami.,;: tiimen satm alma komisyonunda yapdacak.
t:Ir

3 ~ M iinakasaya girecekler 3'92,3lira 25 kllru§ muvakkat teminat makbuzu ;~e mtinakasa kauununun 2, 3 "neil maddelerine gore istenilen vesikalarla bidikte ihaleden bi!' saar evel komisyonda hazrr buhmmalart, (1423) 1-2521 AN Kayserideki krtaat aratrnm "222000" kilo ekmegi kapab zarf usuli ile mimakasava kenulmu .... tur. thalesi 12 temmuz 1935 tarihine mtisadif curna giinii saat 16 dadu. Tahmin bedeli 15318 Iiradrr, Teminau muvakkate rniktan 1149 Iiradrr, tstcklilerin sarmamesinl gorm ek Uzere her gUn mtiracaat edebilirler. Eksiltmeye i~tirak: edecekler de tekli£ mektuplarmr ihale saatinden bir saa evel makbuz mirkabilirsde Kayserideki asked artrrma, eks' tme komisyoeuna vermeleri. (1487) 1-2583

t r,

lLAN
istanbul Levazlm amirlgme baglI kItaat ve miie:ssesat i'iin 543.000 kilo kuru ot 11'1.1.1935per§embe giinii saat IS. 30 da kapah zarila ahnacaktlr. Beher kilosunu t:a:hmi'll'tbedeli u~ bu~uk kUt11§tur. $ artnameS! her giin komisyr, "h gorii1ebU·r. lste lilerin 1425 1ha 38 :tlJru~ ·lk tel'"mnat mektup veya makbllzlan ile tekliRerini belli giln saal on dort otuza kadal' Tophanede satm alma komisyonll.1na vermeleri. (1485) 1-2.585 lata hayvanl mtm 1l~'t.iya.c.Iolan 365.1(1(10, kiilo kuru at kapab ZOlr'f usuli ile ekiltmey kon1lbJnu~rtur. Muhammen bedeli m8250 lirnd.a. 2 - f.stekJile.r §-artnamesini her gUo komisyoanmuzda ILAN 1 -- Nigd gamizonunda buhman

loriir 'lie bedelsiz alabilirler.

3 - thaJesi 22 temmuz 1.9'35pazartesi sut 15 Nigde iltme kom.isyommda yapllacakm. Teklif mekmplan lhale giinu Baat 14 de kadar verilmi§ bulWlmabdrr. ,,- Muvakkat temmat mikdan 1368 lira i5 kwu§tur.

(IS90)

1--2772

,eniden. cksiltmeye konulmu§tur.

lLAN A ......T~ bzoD Intaau_'i§'i'd kapab zadla eksUtmeye kolb1.Ian takribm, 28412,5 Jinhk 255.000 kilo ikinci nevi un B - ~~esi
gond,enhr. ta]ep vukuW'lda kom'!syondan
paraslZ

.

OIR

mr.

C - Art:lrJrui. e-ksiDtme Trabzonda kaledt satm alma omisyonunda 22 temmuz 1935 pa.zartesi g'Unu saat 16 da-

-

D ~ Arnnna ve eksUtrne kapah 2arfladu. E, - Muvakkat tl3mmab 2131 lira.drr. Gsteklilerin 22 temmU2 1935 pa.zartesi giinii 's3at :15,den evel teklif mektuplan i.le Ttabzon &atln ,alma kom~syonW1a miiracatlarr. (1623) 1-27';0

Ankaravaliliginden:
':'iLayet daimi ~ncUmcni r'yaset odasJ: him almacak mo~llya ~S.1.J~3S p~2artesi gunii saat IS de vifiyet daimi encumemnde Ihalesl yapilmak iizere Q"ilk eksiltmeye koDulmu§tur. Tabmin edih:n bedeli (2219) liradu. . Eksiltmeye. girmek i5ltiyenler (Ui6) lira (43) karu~luk muvakkat temulat vennelen M.zllmd'l'l'. 1s~eklilerin ihale gunij "Uayet daimi encumenine ge'l~ melen 3rtnameyi gonnek istiyen1erin muh3'sebei husu.Iye m"diirliigiln~ miiracaatlan i1an. oJunur. (1620) 1-2788

Bir s'ene'~ik kim.lI; . Muvakkat'temm..1if ILA N" . . Lira K... -- - .. Lim.X.· - . t ~I"dll ihti,yaaisin"' kalem mabemej baytariYf~-* . Hal 29/1 1200'go ekslltme stt.n:tiy)e alUlacutlr. Iahmin edilen fiat (2'50) Atpazari 29 - lt2 . . - 40 -liradH', ihale~i 12.1.1935 C-Lm1a gumi s.aat i4 ·r!,e~~ic. [stoek .. n 33 51 20 _ _.. 3 B4 -dE'po.~'Ier §artnameidnil gQftllek 've;tlmak IstL)'·e,lil].e( qedc~ ...!: 0-. i I - Yukariila 'y. zdl. iki diikld:il ilt; bir depe ahS~936 giia ~. . I"rak M.M.V. satm alma komisyonundan .lI'erarcr.kt~1'. nune Kadar 3!1ilk ·artuma il e k5r.ay a .v~riL:c:ektir.. . . . Eksiltn."H~ye girec~kleF'in belli gUn ve saatinde (,!490' N6. 2 ....... §artnamesini giirmek istiyen1er hef g~p m~hm-'" - In katrnun~a ~ostelf~mcn vesalkle ve (206) Era (2'5) lie uru.,beye gelebilirler. _ luk temlnat mekt~lbu lie birHkte M.M.V. J!;atm alrn ... kn· 3 ~ iha]e 11..'7... 35 per§embe gunu saat on be§de artrr9 rpisyonuna gdmelerl (14!n) n-2fj~n rna ve ekslltme kom·is.yonunda. yapdacak.tll'. (1518) 2629 tLAN t r, A N Kurmay daire Mu.dUrlilgune 1 _ Beh:diye i~in §artnamesine g,are 42 pa.rii,a mobilye mii:rilicat edebilirler. Satii~a Milli Mijdafaa Vtl~~etl· yaptln1aca.k ve 6 p8Jr~a, tami:r ettirilecekair, girel.:e'kier-ln belli g·Lin ve satn§aat :&ubesinde ke~if. ~.a2Muhanunea be.de~j 2700 Ura.!3:u:. atmda paras,iyle birl.ikte M. I galtma~ kcpya, daktilo, ~§~e= 3 - Muva1r:kat rerninatr 202.5 J,iradu'. M. V. Satmalma Kornisyerinden anlryan ve bu gibi ]~ 4 ......Istekti olanMar ihale gunii alan n:-1-935 cuma gilnuna mtiracaa Iarr, (160'1) nu saat on beste komisyon,a. gelmelidirler, (511) 1~2628 leri bir sene miiddetle bece1-2171 rebilecek kirnselerin ehliyei LAN tL.A N tint tesbit ettirmek iizere Ce2aianan If:anaf 1 - 600 Ton 87 okta n deAtpuannda ~c~me kar;iJsmda 13 numarah diikkanda reeeli Benzin kapah zarna meakfrr §ube mii.idtirltigiilne bakka.l Mehmet ile BOZK.I.lrt mahellesinde te~grafhane so.eki~]tmeye konmustur. miiracaerlan. (l6H) kak 60 numerals dtikkanda bakka] Sijleyman bomk sucuk ]~278a 2 _. Tilhmin edilen bedel ~ sattrklarmdan user Yeni§:ehirde mimarlar caddesinde rs 2'513.000Iiradrr, numaralr dtikkanda " bakkal SiiJ,eyman un i~e kan§Ik hd3 - ~3nnamesi: 12 ~ira 90 lLA~ va sa:tbgmrJan on, halde 15 numaeah diikld.nda hakka] Abkurus mukahrlinrle verijrnek1 - 1.600 Ton 73 oktanti dullah kan§lk krrmrzr biber samgmdan ii~.Veni§iehird,e tedir. Benzin kapah zarfl a eksiltmimarlar caddesinde 10 nurnaralr diiklmnda bakkal Ali 4 - Eksiltrne: 24-8-935 me ye Ikonm u~tur, ile yeni halde 20 numaralr dukkanda Y2!!gcr Ismail curna giinii saat 11 dedir. 2 = Tahmin edilen bedel : hoauk .!la~ sattrklarmdan be'~ ve on, NHufer caddesinde 5 - Taliplerin 2490 sayr528.lll]O Iiradir. Ibrahim apartmaru altmda 11 numarah dlikkinda bakkal 11 kanunda yaarh vesikalarKerna] pati kadan yapdm[~ hel va sattIgmdaD ii.; lira para 3 - Fermi ~;JJnnarnes]: 26 la ve rnuayyen saattan bir Ce7.aST lle cezalandmlrmslardrr. (1'626) 1-2121 J Ira 401 kurus rnukablljnde saar evvel 1'9.350 111 al,k teverilmektedir. rninat mektubu ve tekliltelLA.N tLAN If; )·le M. M. V. Satmalma 4 - Eksiltme tiini.W: 221 - Itfaiye memur \Ie 1 - AtpazClrmda. ~ayha· 8-935 per-§embe saat 11 cleo komisyonuna vermeleri. mustahdemini i~in (66) -;;ih dir. (1581) 1-2774 n,enin ah:mda 27 ve 28 nu· c.izme aleni eksiltmeye 1;1 tLAN _ 5 ~ Taliplerin 2490 saYlmarah ufak dukkan lar 31-5· kanlml~tIr. 2 - Muhammen bedeH Bi His lu l:adtl J'5in 85,000 11 kanunU1l: 2 ve ,3 maddele936 Aunune kadar a~lk ann· ,880) ~h"arur. ki~o :ngll ~·tikapa lJ zarfla nude yazdI vesikalal'l ve rna ile kiraya verileclckttr. 3 - Muvakkat teminat ek ..ih.mey,e konl11mu~tur. muayyen saattan biT saat 2 - Muh:a'mmen b,ir sene,66) Ijr8Jd~r. 'Fahmin cdilen Han 11050 cvvel .19.500 lirabk teminat lik kira helleli (SO) liradrr. 4 ~ thaie 14 - 7 - 935 1iradtr. 11k leminat 828 lira ve tekHf mektuplanru M. M. r:ar!1;amba giinil saat onda :3 ....... MU\i'akk.2t teminat 7S kurLl~tur. ihalesi 12 tem-V. Sanli1a1ma komisyonuna Belediye Leva.zJm Direktor~ (3,75) liradn. mU2 935 cuma g-unij Bi'tJis venneleri. (1580) 1-2773 liig-u odasmda yall'lImacakm. I 4 - Sartnamesini gonnek alay saUD alma komisyotLAN' 5 - Sa.rtnameyi gormek Gen·eJ KlIInT.Iay Dai.re ,MLi~ :nunda yaprlacakur. :5artn.a,. istiyen~~1I" her ~un muhas.eistiyen1er he~ giin Levazrrn diir]ugililde 'mevc:ud (IlM1) mesini almak istiyenh~ir her beye ge~ebilil"lelf. Direktorl iigUine miiracaat e·· ~i ft kahne fotin satllacakI gUn eksiltmeye girecrkleJ 5 - thal'e 6-7-935 giinii debUir!er. (14ti5) tIr. Beher ~~ftiD muhammen teminat1ariyle b;rlilrte tek .. 1 - 2565 saat on be de artrrma: ve I!kbedel~ (2) kum§tur. Satl§ til mekmplamu male aa.tJo 'S;hme komisyonunda yapl5 giinii 6-7-935 rumanesi sadan bi:r hat ewe] Bitli.1d lac.akttr. (1458) 1-2549 at (U) dedr. ts1teklilel' Fo .. satm alma komisyonW1a " _ tinleri gonnek ii'lere genel meleri. (1441' 1--25:23 Zehra Ha.klu Bil;ki ylJrdlWWI I§lkl.ar caddeslnde Necati Bey mektebinde fi E,mrDZl laDe Krz ve er~ek talebe Temmuz cumartesi gunu s'erg19 a..dac.akbr. Sergi velilerine iki giin devam edecektir. Riya.ziye" (ransIz,ca VI: 2 temmuE 193.5 de a9k ,cksiltmey. konan a '.~ grda miiJ. 1~2'747 ~d~tJy~h. em:ran ziihreviye ha~cm.e8in.in ecza ibtiyag tfirk~e derslerinden ikmale iha!e ,!dl[emilyerek a.rtmrJa 'Ie cksLltm.e kaDQnunun 43 iia .. blan ku ve Qg-uUanruza eii maddesi mudbincr un gUn daha uza'tdml-§or. sait §eraide evinizde den tha.le m 2 temmllZ ]9-35 per§embc giRd saat on. bc§te §w.llldiye ka.daT ~ijlmetim Orve:ri1ir~ ve pr,ogramI.ar muyapdllcak"t.: . .tsteldilerht muvakk::n: tetninab: ulan 7S tira .. him zade O.smaR ve maguamm cibince ikmal imtiha1l1an'YJ vi~aye~ ml\l~a.3ebesine yatrrmalan \Ie belli giinde :.:lair i&mi de SlJhl1let o}at~k ar:111malry~ atklenle blirhkte komisyona ve prtnameleri giinnell: na muvaUakIyetl,e yetl§tirita ~5e de bundan onra &oy adlm U;1I1 has.taneye ba§ vunnalan. 062m) lir. VI! m.a.;a.za:mm ismi Osman ErLyso'le sehulke mayer 10 kilo E. S. l,aretile gazetemida'j konu.lmu' oldugu'l"llu i1aJl ItPermanganat'e de potassf! 30 kUo ze muracat. 1-2167 d~Tim, 1~2161 RivanoJ bayer
1 1

tLAN

j

MiUi ~Iiida faa Vekideti Satm Alma,

Komisyonu ilanlan

I

Ol'lta mekteb

Ankara ziihreviye ha B ,labipJi~den:' .

si

mu-I

Dan

Ankara
Bedeli

Nufla Ba~ Miihendisligind n:
3.00.0 I11f",;) alan

muhammenesi

dak b ok maden komtirii a~lk eksiltme tesi giinii s.aat lS de sartm alrnac.a'kur. 1stek~~Derin 225 Urahk muvakkat temina't maltbum vey.a banka mektubu ile ayn~ giinde endimeni daimiye ge]m.eleri. Bun,;! ait §artnameyi anlarnak i~in her gun Naf!3 bA,j _!!luhendiBligine' mtiracaat edebHi:rler. (1609) }-..2778

Z01l1gul. He 15.7.1935 paz,If'11001 ton

Vitallinaet argent Prot'ein.ate d'311"gellt Oxye'yanure die merCUTC EKtrait nuide hydras.tis Candensise Tint dppinm Ichyo] hennany a. 00. Glycrine 30 No. kesaJeti Acideoxalique Asp]n kenan tabltte Ch10rhy de Qub'l~n comprirne
Ga:di bel'!

400

500

500 grlatn
~

ki10

500 guam
guam kilo kilo kilo ki~o, 1 500 gn'awL 200 gtrnm U)OO G.C. 200 kilo S kilo 50 adet 2 kilo
?50

6 30 10

Gonokok a~Js,1 thsan Pamuk AAA
E.911 o~Yg'e:nee men;1

Sam~

landanna Del Komutanh~. J. U. K,. Ankara a'im alma ko, ,. yonundan:
.Elde bul~nal1 ni..imune ..v~. ev'SuJOa uygun olarak (203) pg tOThasl 16-7-935 sah ~un~ saat 'on dijrtte Ankarada Jandarma genel ilUlrrnnanb:gI bmasrndak~ i(omisyonum,uuian ,azarhkla sabn almac.aktrf'. Bir ancsi i~in (1 lS) kuru§ fiat bi~ilen "tag tDl'bas,1 p:a. zarhg rna gfrTI'u~'k ic;in (2056) kllru~luk ilk temiliL8itm mal .. 6andrgma ya.tJrJldrgma dair kar~!ldr veya banka mektu,bu .•. Utt ahtlT~ olmak gerektir. Sartname istiyenlere paras~z ko... mj-~yondan veri1ecegi (~S44) 1-2690 .

Tiirk H.avo Kurumu Genel M,erl ez Ba,1 anb~DdaD:
921 .model; Buyik m.arka b]~ biftlek. otomobili. sa·hhktlf. S_!ltm almak istiyenlel'in 6 1-93S, cumartesl gi.inU saat 110 da ~urumMlt1hasebe Sugbesine, otomobiJi g,onnek ~stiyerdenn her gun kururn vemeaarm3 ba~vUlrmBlaFJHan ,olunur. 1-2756,

Band muhtetjf btiytik Ta]c
M"eta-vacci n

§

Ant~~vil"us:
B'Dugie alll penid'li 4)11 xyLol mt'"ri~k A.ceton merck Eau djstiUee Huile de ceder TbJette pyramidone lode pur

flip

5 ~i§~ 111 tup !OO Iram

SO
5()

kHo

kilo
tOp gtram
<ldet

200 glram
0.3-5

H,arita UmU)n. l\"nd'""01_)'"''-,.,.. d- · U _ugun ,eu.
4.'1.1'!l3Starjhinde S;1,k;an ULUS gaze' esinde 12000 Inetre bcy,az bezin eksihme giinii salT oTma)'lp per§embe gilno oJdugu ilin oJunUT, (1618) . 1-2786

005 lOD

Papier f~lue yi.izltUt BIen rnethlene m.ercli.
~\h.;hsnf

30D 25

Eo inc: meTck

merck

!'1ra,m
gTT3m

__

_

_

........ .... ~

_. -, ~

.~.

_

.. ",'

~T-'''''-'
.. ~

....,...~~.

_-

~

_""'.. :

f

-~~ - ~
.

~

....

.

..~

••

-~~-:r

.ll'll

..

'

...

"7---~-r:- .• '.
.. ~

oi

.

._~~_.:C..,

.........

- <r

.

~,,_t

:

-~ ~"'"\

.

.'

-

~

.

----

,.

-

I)

i Vekilet i den
P
ilam
1 ~ P.w:arlIg kenula re~ (Maliye VekaLeti Maliye M'uhuebe Mudiidijk IJdasUe kalem odalarmda' . i pen erel'8re ikincn bir ~er~'eve Una~i i§i) Ke~H bedle.~ (362)I~ra 80 kunl§tU:1 2 -Bu i1t: ait !iartn.ilme \Ie evrak iW1!~ 1-1:, A) iartnarne 8) Ke~~f cetv-elt C) Proje ls,t'lyenier bu sartnarne ve k.c - I cetveli ve pl",ojeyl g-ormelt. ve tafsilit almak il~in Mil1iEmli Miidilr,iyetine milN.caat edebil~rler_ 3 - Pazaehk 22 eemmua 1935 tarihn,e musadif' pa.r.ar"' i. giinu saae CI'n be§te Maliye Vekain!i!!·tiMini Em~akMlidur1yetinde y31pdacaktlf. 4 ~ Eksilttne pazarbk usutile yapdacak"tlr. S ~ Pa.zarlirg girebilmek i~in itseldinin (27) lint 2m • n1§ rnuvakkat ,eminat vermes] ve Naha Ba~ mihen .. di liginden veci1mifl {eon; ehliyet veslkassru haiz otmasl arttrr, (1600) 1~217(r

I

5 TEMMUZ

1935 ClJ V1\.

KiraImev
Yeni§ehmrde Menek§c sokag mda tekmil konforlu dOrT 0031 bir ho,lii ohm 3 numaraII ev kiralrktrr, tstiy nl r iliindekilere serabilirler, 1--2101

~IIIII~ 111111111111 IIIIIIIIIII U

= ,=
~ ~

~ ==
-, :5

nu UIIIIIIIIIIIIIIIIIU un IIII IIII Iun 1,1111111IIII IIIU 11111mum Inil UlIIIU lin ~IIIIIIII

ARTIK HE
l\IliIlaalaeaktrr,

az dahi o] a

ES

HII m 11II111U Inu 1=

Parasrnm kendisine ne getirecegini bilecek ve:

......

Satrltk evi olanlar
Evk"af Apa[tunan;~ k,l.plE a da~re 3: A. E. N. adresine mtek.tupla blldirsinler. 1-2766

........ :::1' ~

Bu ,geliri
Her ay muntazarnan

= a
.

§

--------------~-------55

Muhasebeci ve

miitercirn
ARANIYOR
Posta kutusu

ra, mUl'acaa.t.

(S09) Anka· 1-2'760

Dr. CE ISiin

Ankara ~arl)a,yhmDdaD:
Hamrm pmarr motor dairesinde rnevcut 30 lane: ga7. ve 32 tane bos yag" tenekesi aetrrma yon.demi ile saulaI:l!akttr. is eklilerin 20. vrr, 1935 cumartesi gi.inti saat 15 de taiye meyd ronda B l. Suo 1s. direktorli.igii eksllrme komi yonuna g,elmeled. (1627) 1-2792
•• ..;._ ... ..;;._IIIIiII!IIIlIa_!!IImI!n __
R!!:I!!!lI!:!Iliil'liiIm1l.

Nasir ilaci

-........ ...... == = = ...... ~

5 ::::: .......

-

H I MET-

DoRT .~TlRAl tLE Till

Mi, I BANKAoDENMt~

SERMAYESI
2.200.000 TUrk lirasma arttrrrlrnrs olan

== ........
~ ~


~IIMII.

Alma Komisyonu -ilanlan
456

.= ..... ..... ....... ....... ........ ....... == ........ ....... ...... ...'Ill:

Merkez ve biitfin §ubelerinde

Turk ticaret bankasi 50 Liradao itibaren
Her .oy b,~]nda f'aizini
Size. Odeyecektir.
kabul edecek ve

DAPAZARI

--..... . ......... ......... 25 ....... ....... 55 == = ......
.....~ ....-

--~

~ -~

......... .......

$5
........"

~

VadeLi her tiirlu mevduatnUl.I

= = ==
...........

ON KOKKOMORtr

En eski

Tahmin edilen bedeli (lOQ4 .) lira elan yukarda rnikdart ve dusi yaZIlI malaeme askeri fabrikalar umum miidiir. lug-ill saem alma. komisyemmca IS remrnuz 935 tarif inde persembe gunii saat 15 de ka.pah zar] He ihale edilecektir, $artname parasu: olarak kOJ'll'TlisY'ondan vermr. Talipleein muvakkat temmat elan (193)1 lira (80) kuru~u havi teldij m'ektuplanm mezkCir giinde saat 14 de k2ldar kOtmisyona vermeleri \FE: kendilerinin de 24·QO numarah kanunun 2 ve 3. m:addeh:rindeki vesaikle mezkQr gun 'lie saat e komisyona milraeeatlarr. (1585) 1-2731
2 . TON OOKOM

krsa bir zamandlil
kijku!fiden ~Ik
frt'.

~.j[mamen
lng-iii!'

: ~

Fazio taf ilat i~iB ,uhelerimiz~ miiracaat.l\ferkez §Ull i Ankal~,a:'ISlklar' cadde i muamel"t
-

--...... -

Utrlumtj' deposu;

iKa[ll·

'l!:uk eczanesl,
~lLIInur, Ciddl
'8H

her i!c~a.nede
lie mUessir

bu-

htr n&t·

iUc[d r.
Ori.ik §ulI"ubu~

!!{am,llk.ok

Oks.iimgU

kati lJekilde

durdu:rur.

: Telefon~2316~ it IU 111111111 111111111111111111111111 nil 111111lUi III 1'1111111 11111111IIUlJ nil nil Inil lin rill IlUI lIIlfIlIIlIIllIIl 1111III 11111IIUI 1'111111111HIM nil P liT Bu§miidiirliigiinden: ;' T0I'I.30ed .. ~:laDb.. 1 Le . ' .1 Telsiz irsa' lstasyonunda bulunan 6-8 metrelik 4B7 di ..
II II

=
~

Liiks mobilye
Antika
mulatl oymah Am pa

KOKU

rna.

"a~Jlm Amirliiiii SahD A.Jm KD:m~ yonu Uiinllnn" tLAN

Tahrnin edilen bedeli (5400) lira elan yukarda mikdan 'lie cinsi yaZlu malzeme asked fabrikahn:- um-um mudurliiili

ycme-k

1i-3~(m"', y zrhane

satIn alma komLsyon.unca lB,temnllJ.Z '935 tarihinde per'lem be giinii saat 15 de kapab zarl t1e ihal,e edUecektir. ~artna.me paraslZ olarak komisy,ondan veri Hr. Taliplerin muvakkat teminat olan (405) lirayt havi teldii mektuplanm mezkur gunde sa.at 1 dG kadSir 'komisyona vennel,eri ye kendilerinin de 24'90 numal"all kanun.un 2: ve 3. maddelcr.'indeki vesl!likle mezkur gU", ve saatte komisyona murail::aatlan, (1585,) ~~2738,
w

tesiyt:r. salon, piyaDo. ~e:v:kalade elbise '11'' ~ama~~t' ~ol.lplar~ &Jt~· hkt~r. Tl.'ldon: 3947 1-2620

Istanou] Levaann arnirfigine bt1gh kdaM:. i~m lS 01

rek buradan almarak §<imendiifer istasyonuna ac_;.! eksi1tme ile naklettirilecektk. Muvakkat temmat 11 liradIr. isteklilerin artmna ekslttme kanununda )',az1h belgelerle 19 temmuz HI'3S euma giinii aaat 15 die kemisvcnumuza muracaatlarr, (16~O) 1-2779

Ankara Tap'll. gUllden~
Et;!"Ul""WB

iidiirlii ..
go -

mahal1esim:llen

55D K1LO YUMUSAK

KOSELE

ra (24) kul\'u-§ mukabiHnde

Tahmin edile.n bedeH lira olan yukarda mikdan ve cinsi :yazdr m.a1zeme askeri iabrikalar ul1240) mwn miidurli.igii Bc2II.tmalma

komisyonun'ca 22 temmuz 935 tarihinde pazartesi giind. saat 1S de a~lk eksiltrnre ile ihale edilecek. il'. Sartname paraslZ olank komia:
yondan verilir.
--c

aliplerin

muvakkat temmat oWn (93) Jira ve 24~m numuab ka.nunun 2 \Ie 3. ma.ddelermdeki vesai'kb rnezkUr giin 'lie saatta komlsyona muracaa'tIan. (1613) 1-2782

4786 TON LAVAMARtN K()MORO' 178,,5 TON KRtpI..E

MORO

KO~

'TahmlD Bdi1en bed,e'~; (64717) lira alan yukarda mikdan ve cmsi yazdI rna]zeme asked fabr~kabr u~ mum miitdiirliig"ii satmalma !komisyonunca 16 temmuz '935 tar~h inde sab: gunu saat 15 de kapah zarf i'e ihale edilecektill'. Sartname (3) 11-

verilir. Ta.1iplerin m'llvakkat teminat (If'" lan (4485,) IiraJ (85) kuru§u havi tekUf mektupianm mezkCil" giilnde saat 14 de kadall komisyona venneleri ve kendilel"inin d.e 2:490 numaralI ka.ml.mlill 2 V(!, 3. madd~ierindeki vesaikle ~ezk{il I gun ve saatta kom&syona. muraca.at1an. (1555,) 1-2692 3200 K LO BEYAZ - ........ ....... -......,_----SABUN 28.00 KiLO ARAP SABUNU Ta~min edilen bed eli 0.9Z0) "Os,tun1.tik Zeis .;,er~e·ve 'Ie lira. tolan yukarda mikdan punkt.al camlan ih~'Re-vu ve ve cinsi yaZlh mabeme asOmega saatlan,dmr. Bankal.ar ked fabdal.dar umum miicad,cih~si dtirUigu satm alma komisRIZAGOZLOKCO yonunca 22 temmuz 935 ta= 1-.2702' TId; 3025 rihmde p'az alrtesi gunu saat. 14 de ,al;;lk eksihtme ile ihaDoktor Ie edilece'ktic. §artname parasrz o[arak komisyondm verilit'. Taliplerin muvakDERt. F1RENGt VE kat teminat olan (144) lira B'ELS,OGUKLUOU 'Ie 2490 numarah kanunun HAS,TALIKLARI :2 ve "3. maddelerindeld. ve.saMOTEHASSESI mkle mezkur gun ve saaUa Tabakb,ane caddesi bafiUld;a komisyona mUra,eaatlan. Altm:ta§ s'okak No. 1'1 (1612) 1.-2781, Has·l!:ala.rm!J:her giln 9..13 ve 15..26 ve kadar kabu' ede[,

k,omisyondan

stU; Gglu Demil:'Gi lsDlailin deliler tepesi mevki:inM !l'fIIrk;110 Sl:~ yit Mrhmell: garbef'l kesta[l~ ogtu knl §imalen. 1'arr~k cenubel1 boz Hem.ahdut senetEloLz hClirap bagm ver-ertsi tataflndan intikali istcnJlmi tir, l'apu kiHiigi.iinde kaydJ bulunamayan bu bagm tabldk ve tesbib i~:in 18.7.1935 gi.i.tUi sa~ at dokuzda matball.ine gidilece~ ginde:n tasaHuflJ. He ilIlilc"ilSI g. l.mlal."H'L eVT'akl mlisbit'esHe m.a· haUinde bu]uru!cak ~apu memUl~ runa ve y.abut!: vilayet taplJ mi.J· dtirHigUint! m'ilracMi:La.rr:r IUzW'l'\u iJAn olunur. 1-2175

'ton La vama!l'~m k omi.irlii 23 tenunl!lz 935 salt gUnii saat 15~30 kapah .far-Eh. abna .. da caktrr. Tallmin beddi, beher tanu 14 lira 50 kuru§tur. ~,artnamesi 254 kuru~ mukabiJinde abm:r .. Eksiltmesine gireceklerin §artnamesi ve~hile teklif ve vesiikalariyle 3,781 lira SO klU11§ ilk temi nadanm: belH gunde saat 14,30 a k.adar T,ophanede sa.t[nalma komisyonuna ver
meleri. (52-37l6/1614)

~alem belediye iba~kanl]imdan:
K.aiecik belediyesmce muceddeden y,apun1.acak (JO) dukkiTll.ve btl' fu.ruhun iha.1esi 7.7.19135tarihine kadu temdit tedilm~tir.- lsteklilerin yevmi mezkllrda saat (15) e kadar.' Kalecik eI~djyesjnde, mute$ekkil komisYORQ mu.rncaatJan (1615) 1-2783

Aol(ora ~arbayh~ nd,an:
"Bldediye hududu dahtlinde butUn binatlar!a sokaklara. takIlan le\!halarm bir kIsrm halk tarafmd,m yerlerinden ~Jkan'd,gl veya uhdp ollllndugu gorulmii§tih'. Du gibi ha .. reketlrcre cilr'et edeIlllerh: btoalarmda numB.ra levhasl bu ... lunmadlgr balde Behdi.yeye haber venniyenleril!] tecziye edimet:ekler~ ilan 01unlilf. (15'69) 1-2717

1-2784

tiFCi URUNLERi
SATIS SALONU
eski EtHk: pala.lun atbJldak1 mermer hallU2 salonun da yagh kutu ve suzme lI:ocba. yo= gu["tlan tnl!: yagJ peyrul"'l !I; if \iiinin ba.§-arabi~diii tada bah~e U..
E'liHklte
a

Anlt31-a

Vali1igiuden:

ri.inJeri: yiye,~ek~ ~~uek sarhhr. zna
PazElr

h-I'

§ey
kaJ~

gi.inted

v-e i5tl:ni.l~

cJig!i I\i.1.gda eski

turk'lerden

A.mkarada gtii'i.ill.mi.llen kilo z.udan yapthr (kuzlJ beYIf:an.[) dla vanhr. BIl salon bugi.indeo it~bafen !~dttIr. C; )", kabvE ~e ob.a ka neSefie]er heps:i ucuzdl.u. Gelini.z ,gO-runa:!:. 1~'2134

$ehir lokantASI al1tmda hususi idalreye aid bir bodrum maY's 1936 sonuna kadar kiraya verilecektir. Tahmm edilen ayh;'k kirasl 23 1iradlr. thaJe H temmu.z 1935 per§embe gi.iJn.iisaat 15 de a~lk artInna s.uretil,e vilayet daimi enciimeninde yap Ilaca.l:l:.trr. lsteklilerriIll, ylh:dtl yedi bU'1ugu 010' 18 lira 75 kurui teminat maJkbuzu v,eya mektuplarUe iha!e gililu daim.i endimene gelmeleri ~eraitl ogrenmek istiye;nlerinher gLin hususi muhasebeye "gelmeleri ilan OIUJlur. (U;19) 1-21'87

B-a ')D Genel Direktii,rliigiinden:
kehn"' IIi.§:Iik c.ksiltme}'@- konmu

Ali MaruE Cuver

iNGiLiZCE
HUBusm De.rs

BaSIn Gene-I Dino::ktodiiguni.in her ~.n baSltutnll.kU oldu.j!Iu bettur. 05000 ~ill"a u.mu~1.n. bill i i IUcrine

a[mak

istiyen

bas.mc~la.m' sartlanm]ZI
""iIi.yetler

iig)"I!H''1m.-tk lliure basm

gr.:Dt.~ 15 gUn

ve T,ercUme. lmtihanlara. Ha.nrlama., Posta. Kutusll 131 ,Ankara.
--

d~rekti:i:rmgijnijfl

'l!ksHtme komisyonuna l'!jLnd, • hi!l' gun !PI dan UI e kaldar ba vutn'lalar[. Muvakikat terninat 315 Uradn:.
--------

evim:1ldd

cn{sfirenlere

'~TRAN HA
----

'[I{REM
-

SEH R

SAUCES;

OZ'

erel •

.mtiy,u sahibi v~ Biliil11lJ harrirl lFa1ih Rrnu ATAY
Umumi nC§f~yah [dare eden
'tUI

I

YENI

I

)

SiNEMALA
BUGBeE
Jat'8]

- -- -

-

---

-

tJU GECf

I KULUP]
' -

I

BAYDAR
~snk.rr,

Illeori ~md,i.IrU Nalluhl
f;lIddlSi l;ivlluu:ia

MiLL! OPERET - 3 PERDE

Ulu,I

Snrmevind .. b:ll'lnllf·

I

BITMEMI$ SENFQNI
Martha Eggert - Han Cundiizleri ;ki fililll 1 - Sti:idyo E~lencelerj

OLUM KERV ANI
IGundu,:deri iki fHim

~UI"~~....tI

2 - Se"dlll, gecflsi

I - Hint ES1'8rtll ,2 - O.lim K.ervanlll
erR 'FILM (iOS"~RIT.lll

GECEt.l!:RI VAt.NIZ

LivurUD.

(IIlllrlo)

!i (A. L) -

1ll,1lrJRya ku",a/l

13. iinc';;'

maLi'
ON At TINtl Y u, No: 5007

1.-(1%(I""U'O

"u./i/{i'

'I""

:it

~·tU.,d'flfn'u :UI".

.' borcunu nasll o. e, cek?

R~r yerde S ku

Tarim bankaSIRa on be, gllda odenec Ie .'I borclar ipoiekli 7.16 zener, .eme kefilli alan tarimsat bQr~lardIT.
hatlamD.dr;m
yaz: aZlIlIh"A' bil'gUl1 onceki ffJ'planh~InJfJj ~illfil'eTin 7A rtm BQnl.eaS'lna olon bor~larl" 111 balu. ile ue on be§' Ylldg i~ KwnutQ~n.

----------~------------------------~-----Bir ~ok firmalar daha ,·mdid n F- -a alan bu Bakanhg.na. I)a~vu "'IDa ,~tadlrllll·
,Oleygtill'll),d,j t-1I)'lm'llzda. a.nkara hll:rll, miijde1ediiimi1! devletin ya. p&eail: ,otttllia'Jl" haklnDd.k~ iDcele meIer lo,na Bl"mekuzt!redir. "Em -

derneleri. iflrl biF kURun ktlbul eUiiini. yQ.zm~ , lie J6 hl3 .. z;iran tari.hli .taYEmlzda da 2184 numarall olan bu kanunUll

'I.ik banka.!u" Ibu i, ijzt!r;nd~ki ar.a,t1:nna..la.rllu Mlirmi. til". BaQKanrn illlllortinQIIUU uzun Yillaf'da kar,.hyacak" dola)'1siyle kirala .., indlrecek hirr formiU bu.ldu ~ILI ~o,lenmek,~edir. F;nan.s BakanhgmB. briJ,. ytik ya.PI firmaJannm ve listenci . lerin de ba~·\funh.1~'"J,aber aImlru,..hr.

pdaeaktu. Y IlpLiar bittikten ,·onra: teli don bu '1ulmI. it;;: in de b Ii tun ibtira~lali' bulunab,iI,en model' bir ~eMr ha.l1ni alaeaktu. 'Kira ka.:t,llanmaal zoragh ma., raflara ydecek ~ekilde IIbnacak v,e Imgiinku kiralara lnyal1anmlyacalc:kada.r 1.1t:\IIZ o'acaktu. Du giri "im ev kiralarl u7.er1n die daha ,imdiden etkin olrna.ya ba~lam.l[lIhr. Mal sahib1eri hrut', bir buc;.l!Jk YI hk
)'1

anQ rUg]erini

o/ntrloJ"1 •

mao iiUl1atmlfifk. A§ag.dalll
yD:!;1

Bakanbgm

bu 1~ uzerinde

en

kOll'ltrlltoyla ,evlerini mii~t"'rw afa.maya balla

tutf'.ca.k '1~1 rellTo

241uuil'Qnda hiillmq yij .
kaflli'nUII

riimege bQill)'an
1111111

yeritilme.li ifin Tatun
me..~teJ;(" .

'N

£ok deger 'Vel'digi nokta; yapll a.rrn amQrlismanlarirun imkim 01·,

a''''.i. r€dbirl.eri
TafinJ

Sankagasfefi'-

Kiiyl""DUH

8ankas~na.
Tanm BanJf3.':>IIlI'D A:nkarad.aki
mt'filrez

01&0 borcunu uzun Yllla:ra bo~en 2814 5&)'111 kaouD, T a.rUD Baokasmm fiall~ma.5ma yeni bit 'in ermi§tir. Banks, turk koylusjjne Cumuriyetifl en buyuk bir kOlyrasl o·

kUTag,

ydlara bi.Line bilme81d~r. Kuraglarm yerleri §im.didlen hiulrdn ve uzerinde ev y:apllabil&ek~ekil dedir . Ya.pdarda enel Aofa.j dB. goz onijnde bulundurulaclIW:\IIOliUlil

dugu k.dar

Yugoslu,l'l{abi e iin 11i1(]ir~ metni

~an kafllunu en krsa biT aamanda yeritmek ie ~n e,sash te dbilrl er ~Imaktadlr. Bu arada. bor~lali'r ~a.k s.itlendirUe.cek olanla1' bakkmd:a ya.pd~kta. olan kanunii kovall1. ma.run durdurulmasl ve bOT>I;lula 1"Jn 'havvanlar'lnIn ve iirunlerinin hilczedilmeme5i ido kesin emir1er verilmi$tir. BaDk~; icoyluniin allm
sat'llD isJel'"ini kolayla.
UI,,(p'e!lo u RlI.:!:k ga.yesivle

tedbir olmadlgl goriltdu,g--Linden, bunlal'l!! i.ave olarak 2814 SB.ydl kanunla bu bor~larlD uzun ydlara. bOliinmek suretiyle hem bankamr, alacagmm bill"ka.l daha 5oaghr. h,.!hrlld'lgI. hem de bor~llllann ilden1le kapasilelerinin a.rt!l1'ddlgs a.nla.tdmaktad r.
Tash leta
I

tutubm wey. haczed.ilmek suretiyIe bankaya g~en \Ie bugiin Mr kJl -

hr.

Apal'tnnanlarlR

hepsi

bir

rm veya. tan:umu bankanll'l Aahib ~
liginde

bur nan bOIl"c;lar .•.

ka.nunun

~er'ievesi

tueb Ierme v~rdigi biT emjJ"de Zin.at Banka.tnna \mr~lu 0 nlanfi isiml~rinin h~QleD bi _ rer ,'''te h linde Tapu dayre ioe V'erilmesiini bildirmi~tir.

"hn1n.!£-munBn"~""'~~loiIiiioo:::oill~b~~~iiiI.~~ItI~.b~~=-'Y'::--:y::-:-"';;_ • kanunun, irinci rna esrn e 1iI~1 •
~a yazlldlgl Sibil, hanki!i.[1Iln yIlt: s.onundaki enva'l1lerinde yazl h ipotekli ve zindrleme kefiUi bij~ fun tarmua.1 alaca.k1ardu·. Bu gibi aJacaklarm guntiniiln 931 Ylhndan OQc'e ve sonl"a Relm;~ oimasl bohi.

tlTmu.

VB

i~ine giren bor!r.1ar an]a.tJ]ma. ta 'Ie me yolda i yaplia.ca.gmda ~iiph,y du~iilen meselelerin gene. dlrek lorljjkteD serulmasi i~tenilmek·

Ban:kanm, bunlarm d.~rnda kil. tan tarmJI I ve becimd bGtijn 8.b· c.akLal'iyle cumuriyet haznesi veya. ozel yonetgeler he;aabn1tl 011f:.'" yapdmll!j olan butiin alacaklatl ba.. liiye b~~' JIlly cak we banka,olln formun"'rine v··re a.lmm~um~ de vam editecektir.

tip uzerine olaeak ve hir hiza. uzerinde blillumaeaktfl'. Alii kall'atda kiT.da ohJt'B.TII memur saY'G) en afaib (4000') olara.k ta .. 5Inhllunaktadu·. Ya.pll'lac.ak ,eviel' sayrSln,n bu lhtiy&cJ kBr~llryaDileeek kadar ohn SID '!f-al'lililc.aktrr. Dayrelel'in bir ~ogu 3 od b D .. 1 cah.r. r~h~rinde, 4, 5, G. odBJa olanlar d~ buh.macakhr. Bek~ r it· yarlall' Icin teker nd la dayreler de

...... r::-r.:~~~Il""::~~,:,!~~~:iIiji--

,

..... _.....: ..... .

't--~

aIlilecekl .'"

KoyJuniio Tapu ve Banka iJe iJgili ala.n i;ll ..ini kola,la,trrmak. ba.kUll1lndan ~ok degell'H ola.D bu. emi:rde denililYOJf ki i h~ BankamlZ alacaklal'lQm
sag.am ve temina,tia kar§daoma.1I

mak a.diyle yurdda,larln ta!5arruf bakl Tlnl bile bir neyi tabdide Ii.~i tutmak gibi Ka.DlUta.YID miielAese.. "mize bah~etf:ii~ yiiksek hmaye 'Ie! saha,bele kartl kii~iik ve bijyiik biitiln mernurla.TlUDmzID, icabeders.e
geeel@:ri da.hi ~ah ara.k. bu kuyu ~ datln ya.lmz. bon;lula.ra miinha~u· ka-.:I'rnl temin eder.e, 0180 bu r;eavel1e ..; hemen ha7.lr) malarl 'Ie on giindeo evel Ia.pu ve: kadastro idarelerine levdil eY'eme e· ri I!.D yiiksek b;r va.z~ft: 'Ie \lafan da,bk LDrcu bUlllln~uglllnu Voe

)'e baglsnma,ya. engel,ohr.uu3igl gihi, bu YEidlin sonll'a yenilenenlerin ve ge1"el!t balllka. gerek yriir-i.itke dayresince 2'280 !!Ia.YIII ka.nuna gaf"e boli.iye blilglarum~ oImasl v~ 12 mnd maddeye gore 'bu bOl'ili1ann ko. Dperatiflere devrolunmu~ VI! 14 iincij maddeye: gore miilkiyeti bankaya. geftlmi~ l:mlu"I'I1Asm bo]u)",e bagla'l1maya en!el IBla.nuyace1 tn'. 8una gore, bOTcun kanu.,un hijil(fine gireib;imesi nan ,~art1a.r ~un'a!l"dlr: kiim[eri il!t1n ara-

italyan

gazeteleri ing iltereye Catrp duruyorlar
Buyik El~isi Sir Klark B. L8.va.'l'i
gorerek, ~ngi~tete kabilnesinin 50n Ito;planitls,m,da. italyau - 'habet an la,mazhgl ha.kklndaki gOriil§lmel,e· ri kend~!>ine anlitIDIl,br.
(Scmlll J

B. SroyadlnQvb;

Londra, 5 (A. A.) - lyi ha 'bel' aJaR ~e'Yefiller,de Ingille. re hukumetinin

BelgradJ 5 (A.A.) ~an ve dl'~ balkam: B. 'Vi~ tarafmdan dun OkUD&rak ozelini dun
hi:i'kulillet diyevinwR

- Bqba. Sto,adiliD .. ilkop.oinad!ll 'YerdigilDiz

F ransa iJe kal'u.zla!lma

we hava sihihla rm ha.klc;,lOda t.ir bumma.k ru;mder
yolu i~in eoyapSh Core" KIBrk

inc; sliylhdaJ

d dn:

mel:ni

ataiJl-

Ba§baltaUlmlZ Sili"tte
Sib-to S (A .. .) - Bs.§bakan Is,.. A met In(i.nu bugiin SUrt"e gelmi~tir.

N'i,a.belin yiiksek giiveni.ne kayu~o.n ba,kanlmkta. kurulg biikii .. met l'1~agH:la.ki diy€:v ilt! parl.men ..
10

on UI"I e' ~d(m&~. fidev b'ilir.
(Sot)lI 2

1 _ BDrcuD. bankanID 19 1 11_ 11sonundaki env nterinde buhll1 ma.l I. 2 _ Tartm:sal. ipotekliJ, giinlu, mektedir. BlI Itb~ bor~.a.rm yenileme. geri Iinrakma, dew ve biilUTliM ri ile, bor~ yuzunden banka Ild.na gelfen 'bir mal o'lup ohnadlihna qo. rei baliiye ba~lliInaca.k bllr~lar '0)1'. Ieee slnrFlandlnlmaktadll': A _ 93,J '11m enviiude:~·ililde 'bu. lunl1o, ipotekli "Ie zincirl,eme 1lr.efilIi larrlmll~1 alacakl,ardan. 931 filmdan ODce veya sonra I'l'iinij gelerBk b~rk~ kel'e yeni belgiOere bagla ..
niiln[ar. zindrleme kefmi (II.mall gerek

maga haZlr ,,1du ~u .soy! en ~

rnci" say,iadll)

mektedir. Aneak lngil ere bunun i~in ltalya t raJ Indan Ha.be~ilsla na IIiI' h:--cum yaprllT £\, kendisinil1
bu hU5u!'Ita Cenevre'de i!;almsrnalara Fransa.'nm ~m.r~ kO'YIDaktadlr. yapacagJ ya:rd:mUIIi

menAub bulutlduklarl miienennin ferefi iea.hmdaR oldu~1.!.nu da ha~ tr ..latmak isleriz... Banka btl i, i~in 361 landlglnl ve tubesini seferbel' yapm.IJ, ve gelen haberlere gore Ankara." Ad~. na, Kon,..~ Ista.Dbu~ giM 20 ye ya-, kmbiiyij. tlJlbc, liltelell'i hl.ZIr'h yarak tapu dayrelerine vemillerdir. Yurdda.~ull miilkiyet hakluDJ boyleUkle m~hafa.za. a.ltln alan banka. 24 hi\zirranda yuruTliige :riren kan.unul1 yetir~llne tekUni go. ~ terenbir og:renek baztrlamakta. dlr'.. Cenillge taslagITlld'a. Iroy~iileri .. lIWiz;n~uriin fiatl y,uk.sek iken. 'Ita. .. rlmJa.1 ihtiya~~arlm kar'llamak gayes.iyle aldrklat'l bOfCQ,r 931 we bl!lndan l'Ionraki yrl1a'rda urunbn umuldugu ~ibi oimamllsi ve dUn ya e onomik blllhraniyEe fia.tlarrn c;;ok dii~iik olm21lu do1avIsiyle odemek iein Ilnnhya rlii;tuMerine i~~. ret edilmekte; ymldan YEla ~eri blDl'a~11 n horcL'ln iic;, be" y.rlhk boliJ.
~ere ba ;"ann1<!uunm da. :yeter' 1);1'

~'e.

Biiyu'k I!h~tI1Ji1ya~nm 'bu dogu ,iln~a~nuuma Ikar~molma.chgl fa kat Avu lurya"mn erk:inlLgLDli !'Illyl

llI1eiHkot.bul elmesiJ ,iiphe'i bulun .
d'u'illl i.ave olunmaL:tac:hr.

dlrmak i~m, bir yuken altm.8. :g:ir-

"aria. 5 (A.A.)

~

IlI"IIgiltere

Adana ~iftt;ilerinin
ozver Igt
OWii

••

j}iIi

B - 931 Ylli envanhl.rind'e bulonan ipotekli \Fe zincirlem.e ]!c:efilIi tarrm!!! a lacalda.rda,n olup, 81 .. 174/932 we 123/933 5rlydl emirler!e: biiluye bagl,anml~ olano far. C _. 935 yrh envantel"Lnde bu lunan ipotekli veya dnc:i'rleme Ice filii tanm'sal alacak1arldan olup, 81 933 ydr emir !,!eregillce, Ib .n ka.ca veya yiiriltke da.yresince 2280 saYll1 It nu I. biiliinmiit olanla't'. D - 931 VI'll!l1va.nterincle bulun~1iI i'pote,JrU veya 2;;ndrleme T.c:e.

I~ya.rlanuhet ay ayhlkla.r1nln yiizde ikisini Tiiirk Hava Kurumu na vermele'ri. yohmdaki ka.yar, dUYi;i.n Adan,i) ~.ifLcrilel'i, arala. rn!o· dll bi]'r toplan~1l yapa1"ak, ulI"iinleri· nin yu:zde u'Tunii, U>Ii Y11 iiCil'l, h~'va tehlikesini onleme!k ergesiyle bai!l~lamaYI1 s8:z:vermislerdir. On erO ten yrlda ikm U( l'l;?' bin liTa111 ir elir beklenmekt~dir. Bu kararJn hiltiin t:;fft~ile.. llITftsmdi!l
uyamhraeaiul V@ have, teMiI.:esm1'"l1 Vl)llu~tmek i~in d .... g,el'i;~hi.. (a1llma ba.~hyalCD.' ha. gml tllrulyoru1l. yeni bir h~rekd

fi.ll:j I IrlTl11!1a1 alaca.Tda.:rdill.n
mul'kiyeli
II. .umkadll. klutllllk

oilup, Ollar 'k

azlerden orunmak istiy nlere
y,azan: NUT;

Re.,.~r.

".,rut
Yllgoslav kabinesi .. n om bildir 19I, metm
li ..... •

Gl'lecell _ vSllar .. ue rIa l.IaJ',yacsJ::tll., Diq'mamlll u~aldarl slmrlanml I ge~er ge,mez. k,;u';j,larmda k~nd; urak.lal'lmu/a u~ak k.a~fltan tapla ImrZI bidacak/au·dll'. U,aia ,k;jz'§l,en iyi silah. Kfme' u~aktJir. Kendi ,u,ral'laflmlzd'an ve u".ai: ka~:lrtan topl,tUi~uzdan yal'haSlrll Krll.'· 18rabi/en du§malil ,U'~akl.a_/l; ~ehirJerimiz gzerine "Elk'CIJ '!IJku:, 'II',e gaz'SYIf:l bomb.laE lJta,.Iar. Yak'GJ bombalsr, bi, "er,e du~unce buyiik bir slcakhk (ZOOO delN:e) yaparak orasl' nt ya1carlBr. y,ku;lIar evleri y,}far .. lar. Ga.zJayu:llar ds don raral - zehi "'i gazlar yayarJar. ahlCI bomba/ar SII ile sonmez. lakat h.urn ve toprakla herDen
ner, Onun i,in herkes evinde IUlm. taprllk b,u/umJul'ma},du. Yalue. bomhalar:l g,elim:e; d,ii~m an lnmlardan p'eJr fJiiyiiklerini koPay k(liElY uzskJa.ra hadar gG~tiireme z. SQn~a hel' dU§f'Il' bomb«, hedefini buJamadjgmdan bilkB~ buyulr bam ba gorurmektense bel, on kii~iiA: &omba tlil'§.rmaYI oneylel'ler. 1yi ve sag/am yapdm,~ bodrum lar u/sk bomba'1arla biJyilh bo'm.Dsr rdan da -lI,an pUfa1a,,a ka'!il biz.; giizelce kOf'ur/ar.
hollrJI

Almc,n - tell giiri;~rnerl!' ..i:
Vai"~ova, kin Berlin~

[Ba.fJ I. d sayrfaJda)

s

(A.A.)

-

B81ka!!l B. Be" kmdaJ

sa-

dt s:ryaU,SI i k bag.~lama ve dostluk ndlil.~m lan, Ki.iI~uk anla,ma v,e alkan pakb ite elan ilgi i. Fran!I 'ya kar~1 ohn I1inalllasaJ derin
Yugollllvyamn

,gldi:l-~

hi

P.olska

Avusturvada krralhk me ... selesi, Ku-;iik anlasma ve Italya
Brlgracl.
Ier, nuna

once bani.

dOl

rafik ~lu'qli'llnmlU: ve lIIhJisal lil'lr"hl;. mil! Ue i!il.ptanntlr, buTunmakt d!\:,. Bu 5ry&:mnm t e.-meU enni ~ 'V'\'et 1i,
I

uk ".gl'

11'11'

Ye

em

101'111"8geo,!:'

..

Zbrojna. gaz~tC:s:i §urn'larl yazlyor: Bu yorol!t1TI'1 iki meml kle'tin Hgiierinde Dldugl.l gibi Avrupa:r.llln gc el durumu baknmndan d .. buyii biro on~mi var· drr, Alman,YO'Imn l eh ulu:;;,a,1 YolSlI'Ia kaul.~'. B. Htrlerin N'bre'Sal Pils~\lI'!Pki. i~iT1.
sayg
li1e do1u ol,an 'lioz],r::r"u ve .. knan par·

S IlA.A) kabul

11I1)"8i!a.J

AvusturyadOi

edllea

son

ii~¥en .. ka.,

ap:u~lardlt·.
In

Bunu

AY'usi ury d

IUf lhg
Ian

letrrar kurulmasma
"',,"

dogru all·

Ulc ",dIm alarak -

uymaktadlrJu. Yetk:m

Pcag. 50(A.A)
bs.burg

crunlar

Ha .. girrne

,,~der~D

'Il~

Gazlere ,~lin;;:e; bun/ara r; "8.411. .. r" 1. IlInmasml.

kendimizi

koruyacllk

"gaz maskele-

hrl ic;in

krr 'h ..,... Frur;JI"' ~ gi ez dinkt1fl'r

a,

Ii

5:1.VI·

ndinl

II:-Ir

k.mr~l ~o rllntak Q iyO!r5an ~
korunma

yoruz. DI1 Slya --IZJD simdilri di. relt::tif1er'neavr. Dhm Itwrumet mevcurl d - st marl peki~tirmeye

mal"~~ali anmak i~i1.'l.yaptrgl tore'ni Lt,h, sun i;ok iyj lkar;,damI1tu. Goretin hede n bu 'Sunt!e cldlC edHmi tit. Ne~l'edil1en hi 'd;ri~in. iN biikumetiniyi kOOl~lJluk prensipinin dJE:rinle§
lamtnt:oSl!.1nurw tiriJI.mesi YDlumdaki ~.. 1r~roa1arU1a dtv;J~

dinastis"inia

Avustllfyaya

jni yasak eden kanunlarrn k3.hlln~ma~ lllin alrnan U~tclLiderjD AlIu::;turyada-

kw
II

reji.mc

dokurunoldlgI

l.i;Jiincesinde-

Dahs bar1i za.ma:ml1da gaz
sa/dan11lasl1'1'~
r

meskele or u t ,

i

biz;

butun

masiesi all Gaz maskesinin kul sun oglenl Bug ij n k U g a z sava§ gazleride kar"

nn Li~kij:!ij'nu P.iidecek ve aynl til .. kii 'iiI ItU den br "un devretlel"le I!J "

l;a.li~ac. k r Ie t bunu }i'&pa.rken bi::dfll iein a.nem'~i alan A.vruDIl D"1-

a, dole[lrn~~, oldlJ.l~J~:n al1lill1maktadn. Qazet:31 ?olsk411 @Jiyoll" 1<~: "Ziyaretin '!Qnu~u. ilrl memlcket arasrnda ·Vi kom~uIuk ill;il~r~nin devam

tahtma Habs getirilmcsinin. ku~i.ik anLa~3i taramdan iyi kU~lliln mryac:agIn~ da is-i;ioyh:mektedirler.
~ki lmpararor luk dinastisine ]Ii~ik

dir. BUJ'l1 A I.i~turya burg a.ilesinden birinin

btlrtln
ItO i:)ze edlm

ma!lUfll!

dJ:'.Ile'te kalacagJ
l'I'1Il1 gu·j
¥

v

y ),-

2. '""'"Gazllu-jn kokusunu

tam!

b· ..Eigi yllpac.
D ununla

3. - Gaz'ilere yapdacak ;lkyar d,mlact ogrenJ 4 - Bit gaz tehlik.esi olunca rna skel'li tak. evindt!'n dl!jan Clkmaf Duman gibi alan gaz.Jer mask.eden g~~f!mezler! 8u gib; alan cazier de vle:rdell it;er; giremezrel' J s. - Yakfcl~ y.rluc~ ve gazlay,cl bombala.rB kaEJiJ Beier yapmak ge'ekrigini bildiun ogiidere Vof: ,esim I'He dikkat ,et! GAZLERIN Hair
Yam'
GaZ1lJ rsmi

kbr , 'cera er ulusl

r

ua.smda

ban~ tilkij~jj!l'le dnil1den tiagh bu]unan hiiki.imet l'lmi s.ila yaT'lllarlfi'I'li dogurdlillgllJ t3:u!."um lea ISlTLma gi:il'c~inj kap.i.a yamaz:. Bu meselede yain [OJ: ba§lmlZ3 b~T h<lingi bir ieyi j'a.pamty,nagtmJz ~iin. siUhl,lrIn a.ultllmlli!5.ma ve d,ualhlrnasr·

ettigioi I!iisll:ermi~tic Kuni~.r Paramj B. H~Ucri 21 rnaY' til Lehistania iyi kom uluk ilg'lerinin \corunmasl hakklnda I!0sterdigi l!i' l~giDin lAhist'and.J lyidl y3nklla.r buJdugunu si:iyledik. I!I'lI onra: ·'l.ehinan • Danz.ig ilgile:rine n;:~'i k
Danzig diyor. Eksprcl!I P'araflni
r

ruz eskl

tmpantorir;:e malla

Zi a He og-Iu Ot-

Tl ee ~i isa.r~1l

. te!'lit. JW1)"D

L"e Iialutbul'

turIn
h llkL1mctl
Jiarll'LI

Roma,

IU"lii'JI [fkml'J'~1 :. (A. A J' llil.lyCl t:ckr3Jr tabta

me!!el~leri.

A Imarlya

ilc L~hi s·

.Hab5blJrgiarm

,.1

KOKU

CEDVELl

n<IJ bLitilil'l gi.ici.1muzleyardHD
li'a'kat bu yoMa mUsl'n~t

edc:cegiz.
SCH"'U~TIa!t"

I n al'a'smda

s(y.a~al bir hadise olamaz."
de iunliilr! yaZlyor,

Cinsi

~Idf'

ramcll

.:~ ka- Broma:i11 toni Brommc: 'l, etil .. kc:lOn, az boml.
mll~ kJo.rasetolll

tgde lii~egit .ter

KlarasetofeD6fl

G& yap get'ir,e.n, Gozleri §iddetle

te ya.m.an 1rnrlun yakar'1 oksUrtUr, em tahtasl ,ildi kU3rtlr Benzi eya tHe Brombenzil, i· Gaz ya§l getiren Giizleri ~iddeth: len 0lIl111' yakar Guo t okn- ][a. BromIu, ase-tiIE GOz )'qI getiren Gozl td §idd,etJe 'VWl. &iiriik ycmi.J nit eti1 esteri yakar Aa badem Siyanidrik ask- -,-FJ ....... ..._..._---Ba§ agrun Il
'\!'e cml&.h1: (brQm • ;,y a ]I idOl'-

'Sl\ahlr S3JvgamJzrn kuv· vetleri'!l~ -';:!lI~ ciddi~ bi'r 'S1d'l"ett= kaynlanmaYI oilerV' b~lmeliy-'!. O'l"du ve d,onanm .. l1er lalTlan Itlizim lruwet oviJlI1firoi.iJ.z ,olm1lll~hH, tJugu.n dl! v,e gel~t:~k drt crle Qh:nahdlr, tli s.yasa.mU'ln n dinktilfler-i biu 1931 sn3.siII knunll He \fieti~mi§till". Mii. lriimet ba~hca ~1111 we de!l!!'tin bil'li gi prensi:pini kaydedcnk bu 'kanunuft buriin preasi:ple:rine baYI"! kalmalrta.dn. E!liUig; 11 y;.hul: bukitilmt"!ini de'gw1.

tdi1medikilj!e.

p~erlsi p Ual[rj'tiilndan dogru bulm.amalda b~Tab r. ly~ lionuSlu nrmes~ anm ki.l. "uk nla,ma ile uyu~ia b - II lllu ..
TUna! 'konferan :rOnden 'mdilik: kTnmak a.d.1 r.
I

Yeni hi~ 'bir anla rna du~unU1me'rni~. iakat gii:iret 26 ikind k.anLln 1935 5..1 1d [nna z 1 ric' arJla )Il1a5m III mil ptt IIQ •
m.1~l:irml saptama.k imkiinmJ vermi~tir.

hazul bir

klan

ya~

Mkmlr

AYr!§IH: Kurier Val:'~a"''51:::i g:3Zcttsi, bi'ldiritLI"L "goru~le:rde geni~ fir benzln" Uk buh.mdugu .. haldmD.daki '1usmUl.l ala. rak, heni.i:z hoUr mese'elerin 'i,k 'kaldIiUll sarunak.tadlr.
mir _
'fa

Avu 't\Uy1l ba;rbalca!1l y rduncrm; pr~ns ~tuenbergill 1t:&lyaya gtlec:egl haldErnda do!a~an habe:rl~r iHe:l!"inebOyle bi iyi[lr~tin dil~iifi.i.iIlmU~ madlgl, (; h .•
k ~ pr'en in lin lid yaptlto gibi bu

'ba§ di)nmesi
yaltaI'

~ Ii

mti
nuyoruz. Y,jipacalldarmu:lda ~anW11a.rl 'Ie kelt Ilyas.aI dilzen ka.nunLaruu uhl'S1!l!n [lEite·

'h_. Fa-kat Q. bunu ~ __ _ bitti1n l!'ugoslavy,i

ah iyc:t ere ",clfU u usuna bfr;.~

d.l ha~yadak:i en; Ivu5 u a Il;mn z:ad kampbl'lllI gonnc:gc e1mesini tao. du· ~~C'omckt,edlir. Bu g zi ..
~~;;;;;;;;;;;,,~~

y1 a

Aabad AClbadem

dy,m) Diferill iyanu ~ Goz ya§I g U'en Gozleri :jiddetle

.m

Bromben.zjl~ya ...

13 urun VI' geniz yanmast. bal ain'sl. .sen emJik, bc'gazda ~iddetli
yanma,., neres dadJlgl, mj de bu·
LanbSl

lini!: uydunnaga ~ah~acagu. Bu S;abplil. lid gm~1 ~iltk iz:gir![k]'eri. u~iDlk:anunu V~ basrn toplanu 'H bir)e~~ balldn kan.unu uu.rine ola",
wtU'.

aks iIT1l\3l X!oro(onll (tat- 10.0 It . GOz ya Iletirm GOzleri ~iddede ,.akar hbir olm) Hafif ok.siJi.iJk~ ~Uriik FOIg., difoI .. ba~, a,gr-ml, ser~ lIam y~ IDJo. len semlik SIl" puskWii iiddetli tiksUXuf XlorpikrirJ rn k ~g,oderiR §liddede yanmasl Bksiiruk I b·" -ogaz yanrnMI. gozle .. rin sulanma.sl ,YakI Hardal1 .sanm... tp n Birka~ saat son· uk (kok u hara dokundu-' fif) i u yeTl e E"dle kl'" 2ml, kabarclk, yal'a. (goz clI"de apaldanma~ II es k'lsdn13.SI) 6ardonya y3pra- Levizit YUI(I Be~. on dakika II (koku gayet 60nTi!. kondugu oalizdir) yerJerde klzarU
"Ve ondaB :sonra

"

kusma~

Hiiilrilllle£ bii,lece geruj yrtmb.rU'll" dev']d. il" kam'W'll i§ilermin y!jnehnti.nt bakilrii IUrelU kall]g'1alt i:!!ih!~ln.d.edjr.
EkenlQrrUk we finans.al aJandi1i,
SOd

l.ylM'da wru~mu (I~c:~gb;: Koylilye bafiiletilmni
,ainde dtn.klt1~II:.

olan §u l:ryasayl gil.

Inlmt}ur, Herllu n b~r 'bkimi.z: ayn vii!:birlC'~ik olarak bu mira 1 i.lzen1e k.OI"Uffiaga bG~~luyll.l. Parlamlf'fltoitll.lD oniin ~rM'l.d3! krva; dura b[lkUmet bu m'rasID en iyi biT ILlrettc, .lyanl ul'§11ltJarm yatJ~bnlm '. utu un bil.tUn yaplel Euvvetlerimin birl~§tiirilm.ni ve metkez:1e~ti.rl1mcsi. dtvlet fllorHuE ~emell~ ..hlin geni~1elil-l!'s.i fO]U He koflJ.fiaJC:1I G: l kanag atlndadl f. BWD.lJn i~in, bukiimet niyabll!till yllt· Ie'll ,~venil'le en i.yi 'karJd[it; vudigini ve aynj Z'ama.nila mlahl;Jt\ prog:ram, i~in. de eL birtigi. i1e ~ah§ma yolumla padamCnltoill1J1 yudplUfU oreceg"ni umm.aktlidrr.

~'H

m~gi yoktur, lIflb burgllll' hakkrndnhi knrm we Fr,(lfI1>•
Paris, 5 (A.A.) ~ B. L..\1'31 iN. B•
Spalaikovi., Ira.smda yapdlJ:'l i' ....,ftn~ .. de Avullturymrn Hlilbsblllg h.ifl- anm ai.l kanunturn ortadan bJdlJfJlrna , ili;in ohm brau dokunulnru, old gu h..
YOT,

D. La 1ll'In l!§ D:W"tgJU ~i 1~viTl d. Habsblllfg meselnindeki f~1Il lE ·,.a IJ.nm ki..U'I( WiLp:BInm bu lJ:leK!ed~1d .,.... '.. '.IOQ\ ! . a,ldugunu hanrla an yeb " kili kim clcr Fl"M.UDm bu al daki duI'D unun de,gi mil oldul;unu IDyl •

ibel baklm, dnlct bUdu: ...
u~u all para
buyi.ik

degeriBln
ell:onl!J,mik

yuraun

• "u.::,o l.u'vyadu y ~n;'JJ!iikumelin diyevl be" enil'di.
,5 (A.A) parlamcit:Uodiali:i diyfvi
LI

yor!ar.
Ha.b bur

.buwedarunl

..

t

a:!lIunl ...

no klldrnlmasr .elCleil hcnfu! diploma i a 1.. I'IIItI tt. ~r .Imaml II de 1:Iu i,iQ. mlevsim 11 01 ugu ...e Tun.a plktrwn ylk
pll
t

~a.h~rnaJ:'l.fnllf1 yeniden

dh·mUmt,;i

Bdgnd.

Hak{imet ;l1r: Dnce lr:atan1mas1 lazm1 en onr:mlI ~Jlerden la}'cllgl bu ekonomi vi! finms.al esdelerdcn ba.l}'ka u1u~ hayat1ll 150 yaf, :ltiiltUrd \Ie ,t:ntc:Uetucl alanlarm.;1 dab- Qlan butiJin diger me .eleh:ri de ii.z:enle gQZ oniinde tl,Jt;Jcakt:u-. Hukull'H!tin istegi hl:'r yon Vel yonettr devld '!fe ulusun hay3J'l:ig ~pYV~ti:f'I it] s.&glam v~ taze- ()~an YC'lli a.in§ilDm duyu'hna9u:hr. Kn'a] ollalYIl: bil'i:nci A~elr· sandrr" bi:z:e bll"a<'ktlg mim! buyiik biJr

Liz rimle Slyas.al

derin delegeler

Hiiktimttln gosl II k:amo· bir iz bl kml,ur.
d~ ba~,bak:tl" B.

-

ge~ oi

leh'

inj

or.

Sta,Y:3Jdicov!!i hilkWnetin' ebr' Ie etme te ve padam!l:liloda i diiFevin .~ Iita me:s~h:h:rini kotarmak htin liizumlu 0111'1 i, bir!igini ~'a[".ata'fak llj durumu herld'l'ecegi ve dn~ S.:rya5;iY;ll g~Lin.ce bllrtlJD ~tli,.madan eski:s.:i Bibi devam gide. I; gin~ gc!:term - tt oldul!:llnl l!Ioylrmek-

l'ununi ranaa rejim mes~le. i
A.'t:inO!. 5 (A.A,) ..... Hukiimer tar hndan yapdan diyeyl~re uvap v rell S, Mttakus, rejim m etesinJe hiikii· metill gUtlU~U politikayr e k'd e - kudir.

ern

'tediT.

Boiucu

ga:zsiz yere a Ima/,' Yilrlitmek, vasaktlrl D~nlenme t Ok61jen neFes alc:'hrmah I Sun;' tem;FHemen

B.
er1to

'et~ksaa

bu me:;.eJen.in geldigini

pad ..nf.erillD.

tararmd ... kataTIlatak n

du.ma loo:L~ltlnmas.r lazlm mi:llti •

wy]e ..

Anlatdmaz ccza kokusu

6ir

IUsinler

ka banril:!Ik. y.all"a Ba§ agnsl. sefl- , '5 emlik. buronda~ bogazda yanma. nEifes, darb-

I

ru.s yasiktrr.
l1HJ1,d",

Hernen doktOT ~a'glT·

f;i, gii.o.iil1 bulanH Ilnalst., GOz Ylifllctirelll

,.,111. eak iii redhi,,~
Hemen.

bSf,

kusma,

gazsiz yere ~kanna_h1' Gozleri hi karbonatLI (bir .Ii trey'e bir k.ahve ka§W) veya asit bonkIi su Ue Ylkamah1 Dinlenmel Has.. ta bir; • aa zarfmda kendine ge-

Ya cdar

I~I". Hemen ga.zsiz yere ~;rkarma.h! Ha.stay3. k.1oroiorm, mantolt akaliptol koklatmah~ Bol bol slit v= eyran i~irmeti I 1stirahaH Hasta bir iki 'saat 2i!u"fmda kendine gelir.

I

Ooktor. has-tlmn kalbin1 Jnngal arIa kuvvetlendirir. kan ilIhr. Bu gibi hasta/ar kendilerini iyi hisseHeler bile· yerlerindl"l1 kald'l'rlmazJar! Yii,Utiilm-ez/eF! Dn bCf: gun djl1/fmme gerekdr! Vakn:::r gaz: bir yell"'e damla.r dlm'll)amaz bemen (I damlaYl pa._mukla ,giizelce kaldnTna]l; orasma bel k:~rer; kaymagl (taze olmai!l1 laZITfi) IUrmdi; be~ dakika bayte blrak= tlktan sonra bol su "le l"amall~ dlf'. Eger damla dam'adlktan bc~ dakika sonra. lm tedbir ba· L'Ufl1· J'ursa laydasl yoktur! 0. Z;;:ImCl1!1
be-men doktol" ~agu~mahdu". Hemen gazsi~ yere ~Ikannah! 801 hava. oksijen vermc1i! Sunl ten fA
fi]

ein biH ,.n

i81eklerine oyun e~·yo.,.
jUl)i!)JIl

Nan'n, 5 (A.A.) ,_Kuomint 111 yay,", melkez 1c:omhesi. Japan 'antn i .. tegt I.h:~rine Sanghay £an or kOl"iseyin .. dr:kl '-mi g ; - ;,b~,nl 1 ten ~larm ~
tur.

~anghay ~fbayJ gener.il,1 ja.ponl dan 6zilT dilfl'ni§H1'.

'" utes.:'Iorn

Ilinllilffondu bi
Allah

ynu'rfn

bad, 5 (A.A~) - Biiylik. l;a.r~ld21 ~ .kall yiln rnda 'W: ell \"f' di,i k~l1' dan b:h - bil· hint Fllnagl v bi'r cami .y nmutrr Vang-In :olanJ; ~iddrt!li1 me ktlo'cll r. $1:" h Ir.J I" rn t1r1 e,.n
II;

(jlduriicumer

lC:Olm ct.... Ijrl(i 'J rr'l (' lt"" ••

I

..

I_

,armah!

..

--

.•

:;.?
--

ULU!i

. - Hab

i~i11(Ief ran S,3 ile Ingilter,e :anJa~aIJil(1cel,leJ" mi?
§iS3J1
(B.r~1

Gir iirlc gf~nt·iniJl
)a~al'I~j,]
1928 ydmd

Yiil{~el(deniz teeim okulu l u r uluyor
Eknnorni hazrrlmrm§ Bakanhgi taralmdan clan yuksek deniz te-

t, c:i

,;!y,f.'1dll)

·It Pf'dt,ki
Loud Jan
'ijCv
.'I,

.La].:lUl )-

aJ"lIU Bur

~ijrij~li
1It,a! _

.s

(A.A

dakl

ingiJiz - h :t nlasrnaahgJna "if kotarma )'011.1 bulmak i_in inSi ltere hukilmc:ti t<lirafmclan ~f.dm;iIIY'" r prlan 'Son girgiyi gcq;ej.; 'bir politi a IIJlmakHLf1 fazla uluslar osyetninin halY:lya lia r~l bir karar :I~miLSlnl kola},la,lumak l~tn y"pl~ml' bir ffianrvf,a ymaktadn. IngiHzrya:s.ll:';" u lu Jar &O~!}' t ~ill d n yllTil!l alan krunoYIIJI,n ,idde~l~ bilSm.'Ill altmda nll.1hJnmakt'ldu. Aym ~~"'en It!f Fran.<:a hiiki.imetinin. halyii'lo t~ I"il.flnd(lll do-5tlug, B.yk~rr gori.iltcek bsr harebti bbul etmiyecegi k3n.!lgatTnf'1afl~T.
nlert,
r

,kl.:ndi '!lioyh:<hgi IU sadece h,d( ve tiL·.!! di.i",Linc siyh: IDl, yoks<l daha faz la Bti,yuk Britanyanm ::u;!I:!lanm gozeterl bir harekete arsruluil

'nglltcrenii'i

h.tanbul

li,esi -

sal bir miske

ve bel i:r~iz

bl r flJll vcr •

ni ~ok IYI bir detece:yfe biti rerek A Imanyil. da ogren1mln l
tftm~mram.lya

meki5:in ling ~ a h~[ L(;.IIU Ii. 'li'rLi pa kameli'll orusturmaga b::l,lam.~tn_ ~ngi~tere limdi)Tc kadar rbha lIif
~()kl.anna k r~1 g~r['ktigi baide kullaDl] maml~ alan uluslar sosyetes] rl'l>.addeleriron ha tya is:in yeritUm!:!! ni isternektedir. Ni)in j'aponya]l'3 kaf1!1 ~in toprakLumdaki h.uekdinden dolill}'.
tU;)), -

~It

coo okuln ogrenegi bakanlar kuruluna veritmilit~r. Og.renegin 1;saslarma gore gemi lere k.3tptan ve makinist yeti ~timlek ve il~li lise,
ikis] yiiksek Buuf clrnak 'i;izere kuru~tl'IU':J deniz recim okulu CkODD"

Halkevindeki giires yarismalarr
H ]kcI,I'lnd y"pllac:; .. ~ml giire:

ditnkti

sa-

ylnl1lzda yiUdrgllTlil

)"i'!."I'}malar~

di.i.n gece kalabalrk
ominde yapilmlitu. Sport:ularMuha(u:

hir

Iileyirci

}'Iglnl

m1~ olan Bay Mitlud Yerren
SlI.uLLgart tehrin-

dig! erkinlik

deki .. yuksck B. Mirar Yemm tellUl;l!t. okulu TIll git'Pll! VI! DUra da yedi sene oklJlduktall IODraJ
II

'~ot<lj yaplhr'li:li.Sln.ili ~ .. iJtmamJ~tH

Ni~in

Deyli Telgraf gazetesinin yazdrklarr
Lonrira, 5 A_A} o'efti Tel-V f

~~ko ;Jnlaimazhgln:a k:ar!~~mll§hd \11(.' cen~ ni~n, AlmavY'll'1'n sitahlanma ·lnl Cenevrede KoHH~digi ve 1ii.zumlu gorulec:c:k eeziiy' ara!iurmak idn bit: !komi·
te ,~i!mesirti kabul eUigi halde
80n -

gle~e.n a.y t;ok iyi bir SIll1i\~ verere:'k m~ktebi birindHkle b~ti:rm;, ve rI"Iuhend1!1 cHplomasmr almE",t[f. U7.ui ~al!l!tlgl !lube., ~e'hir yeTah~ ve iT~W "Am lalll'((il.r.

~ e-,l ......t:n'n

y'u~i·ni.i j;!';?ldti
TI .

-

ile ~yrJ bir anla§tIl8 yapilfa~ flmnll. bu h,n~kethte dayaTIak

I"adan Alrnanya

otyta.n 1'az~yor: Fr.aNJlz - H.aIYIIn IIO~ bSlgm.il eildel1en bill' ,Pll"'otoklllhln, Habe~is.tanm elf.i.r Jolo biiI geai ':h~rnd.a hi'i bif degerl ,ok rur. Bay Musulini bu p'I:'ol:okolLin ham~ y )'t Habe~i!. ;;Ind.a ozgiir nrnkma'kta
dip~amdtik
I(

,

ttc"~nin

olmu,tlu? Coriilti.ivor ki tnCil'tCH.

hal-

,r
-

r~n

bill d"!~eTI~'encimjzt ku,1

y.an • Ib:abe~ anla~zbgr.:rJd.a bi~ blr Ii~kar loz!.:tmed~IJ. bucket It'di,YOlr .Jegil dir. 1"amten'i,lngilte~ ancak "If! anUK Habesi tanl kendine l.aklamp ve bLl top!l"iJlklat'di! bat~LI ti:n::rhangi Ibir deyIdiM ta din. etgeorligifll omlern k ~lrin ~

rzi kanunlm-mda ~ de !!i~iklil{
Finans ba:kanlri:~ kazan.;. hay-

m; bakanl:i:grna bagh ve parasu ya'lu okulu ulacaktrr, Okulun birinci smEfma lise sekiainci smifnu bitirmL§ ve buna dende:§ bilgide 0lanlar alrnacakur, Okulun orta j,.:~smmdla ogretirn birge o:~acak, yiiksek srruflarda ~se kaptan ve rnakinist yeristlrilecektir, Talebe yii'ksek smrla ge'lterk,en kur'a ile kaptan ve makinist smlnanna ayrrlacaktir, Talebenin ytikiimslIl hizmeti ii~ yrl olarak saptanmtsnr, Senellk o.gredm suresi iit; devreye aynIDml~hr. Birinci deere biriuci
k3nunUIfL son haftastnda sma.; bali-

bandosunun Iii'll I • mar:j!;:ylc l1alka tarutrlrm trr, Orh da bulunan lurk :!Jancag-ini. iI~ olundak:1 kulUp bayraklarl ka ) nara k ~. Umlaml muriyet lardrr, Ark !lIndal"l bando
V~

u r

ma.Tl1 In I Ijjalmt'

yan!1mal

basla ml~trr. D,..mit Sperdan ~2, A'1' kara Gilci.indan 13, Cenljler Birliginr'len 1 IIporcu ~irmil!:I.
Yan!lm:alara C:;QI':: duzgun ge ..en yan,malartn
0-

ml~lan 1oy!e ormu~tur; Sf; kHo -- Biri:ndEsad I(Demir per), ikin¢i: Vd~ (Deminpor" Usi.indi: Mcb· Im~d (Demirspor). 61 ki.lo - Birinc] Mabmud (DemirIspor), ikiJIci ~ Osman (Oeminpor), ij "' ~i.in~U: HaB-aJn (Deminp~r). 615 ki~o - Bi:r~nd,: iinasi < Demi.r .par), ik-i.oci: Meb.m.l:d (Demirpor}. U;O

olriu ~

fikdnc'lcdir.

I

h,m

1''1' aytilr, ItaLyaile- Fr nnllln aUrl ~'e rY<l!>31 <ll'1dhpn.dar yapmak l.Hlf:r.e gtir\.l1ttiklerini Miylemeirtediir. !ki devl("tin 'birbtderill~ yapacaklarf y..a:rdnn Jan 3ptay.ilf'I os.utl ilIndJa'rna. bitmd: II ~credir. S1 ·as..al :tndlalima isin yapJlan ~;)Tii mr:1er 0 kad r ilerlemiJ .! gihHr. Slie} (!ndTa~manm i.iku.m r-ne gore
ltalya,

Hu.bff,i.lIUfI

lR~sele:l!f

lalley"d~

Prans~dan

tam hir sue] yar-dun
hakkmda

t'kliyebn~cE:ktir. BIJI gihi.i5mel.eT

Labey, 5 (A.A.) 1talyan - habe~ y.argll; komisyonu. italyaJ1 ddgesi pro fe 01' Bay 'Silvio Lo!!sl!l'!otl'U din1cmi!j tiro ftalyan ddg~6i. !tom. yond.m ltaly.a hiii!riimdinin dinle-tmf'K istedif tanrklnn dl1i'1re1'1le~egiar.t!in 'lie ye:rin karar18~ t tcnlmasm] is.'I::emi!i>tir. HldJe§i!kln Va,,~n.gto",

tn~ilt~.ICY'c

hie-

ir bl1p;~ "~f;lmtmi~t:i!l".

.II me ..iI~a)'R bqvuru:yor
.5 (A-A.) -

vanlar ve eraz; vergiledoin yeri~ timinde gorilleD zorluklan birer birer top]amak ve yilkumWlerin isteklerini de goz online almak S11r~tile her' jj~ verg~ kanununda de .. gi§tklikler yapma.ga. kal'af Yenni'§ ve ]az~m goeten ~ncelemelerde bu.,unarak yapl1masl gereken degi. silddderi hazlrlamak ilzere ince 1e~e blilrosu ba~k~m B. Cezmi ve yardlmcdarl B. !smail HakkJ1 B. Cernal Re§it ilc Fransadan gctirtilen u.zman B. Pi§arl'e bu i:idevi vC!rm;~tir. B. Cema[ Re.
~id ilbayhklarda lemderi yaDml~ Cfin bOf!iiada yaptlgl ge:rekel1 inceve §ehrimi~e incelemeleri

l.a.mak \Ie ikinci ka,Dunun ilk haf·
tasl devre azadl ile gelimek u.zere bir bil"ind te~rillden ik~ncl kinunun birind haftasll. son-una kada.l'~

aIr.
UIiSI

Said (A:nma. GUcu) 72: kilo - Birinc~: Rail fDemirspor), ikind: Mubanem (D!:roir'sPQr). U§Un cU: Fill"Uh: (Ankan Guci)
;;ulftcii: B~rlnd: Hlisnii (Demir. ikinc~~ Omel' (Ankara Giic:ii) 81 kilo - Demir-spo:rdan RI:r:.a. Ql"lur .. de,si~ olaril.k: birinc.i gelmi§,tiT. Aglr .. ~ildet]erd~'l'1 yarr alara gj~ 19 kilo Bpor).

ikin(.~ devre: mart sonunda SIna'~ ba~lamak VI: ni.sanm ilk hai-

bir ijk1nd kinundan
d haftasI

devre

azad~ tie ge~mek

'i,.i.zere

eu devre
rlnndan

nisanm biriJls.onuna kadardlr. Uc;lin50-

nisi'mn birinci haftil.a[ 31 mayHia kadardlf'.

rm a)mam1~tu.

'ltt/YUH Rom,
-t
I

t-:(~:: ~'elt:!,..inin 'ngi'tere l.ii.k.ii.meline 'liicllmu
5 A A.) r'"urri)er.a Della-

De..,lct 3 damlam'l1n sOyledikle:ri.ne gor~ B. Hull tarafl:ndan habe imparatorunun'lJa1vurmasma verilcc:ek uk.tlr. cevab iyice du~i.inmc-

donmii~ti.ir. U zman. B. Pi$arl lse
la gitmi§tir. Uzmal lst~nbuldakl incelemelerin· bitirdikten sonra hmire gidecek orauan da r:ligc onemli ilbay1tklaml
vam
I.:

Ta]ebe g'enel small ve kampm sonunda biT bu~uk ayhk staj ge.li;:ne ~Ikarj)k vc gezi mektep gem~si veya ba!1!-ta g'emiierde yapllaCf'lkur.
J,) yas ndan

Ankara bisiklet ~ampiyonlugu
1934 - 1935 TiJ rk' ye bisi <let suo

btlirerek

lstanb

biiyi.ik

15 ya~m.

In'llter

niilt goriinu,uo

tt~rsine o-

J rak II he<;ist.arr l!l-int1e ,:nrgcl] bir ISI}a C'o.Jttui;,unu yazmalltadrr. Bu gazeb: tngiltrrcl1In 'Habe~i cndald Ii.ru!.n"
"1
p t
iTl

r~k: h.aZJrlan

d::m kiic;iik olan]ar okllla kabul erl:lmiyecek I.'e b IIi saytdan falla
i:'3~ vUIT'l1a1ar tlr,

mu~avemet !la.mpi onlu1< anulO Ankara Giiven~ POT Hi bii d", I') dugu gorulen lii~u tim: i'" n olunur, r \v

\mll!rtnln

YC

hell:: alis'iny

n kQl'~
tn1

yonun L1l 191,) d.J.!n batka r1 tm ktadu-.

ba-

- par.ator hentiz ba- .... urrn.1J1l1 uri Fak;lt iyi "II ~r alanlar 1m ba vll1."m nla Blric!j!i A.m ri.kil}'1 5,ok 0'1' £okac;'1glHJ ijylem e'k len ~-e]dnm mckt cltrltr.

a da
tlc(;t::ktir-,

I'a

u'malarma
Fin ~ os

ric-

idn 5ma~ yapl1a...:ak8ir ders yIlI i~inde den; ¥1afta-

B ;,1(<1n-

Srat kompaniyi kurilll IngiHere bununla Cana golii ,evrcsn d lei btitun J,uraklgJan eldc Cline-ie a;'Iemr

$Imdi Etyopi)'~

Gunkii Birl ik Amerikl'l menlig bi:r ceYap verir e ellog pak Ir!ln yt.ikledi.gi
Vill e:nJerJ yerine getitn'lekten k ~InmlS: olac lrtrr. B __-paJdl ilr::ri tiLll (CSc olllrsa ltalya BUlildan bll paktl leri i1~ bir taklm
I

Itmektedir. Kurytra DeLlasll!'Ta Hab
!;

ista{un

y-

<lllla¥l1ulllda
fln!att3.

a

anclI .. rl1i1 yc: rl~~mes~ ne kar~1 gosterdl-. ii gu.r:; liikleri i~are'l: etlenlc btl yen; 50Sy'tenllJ kurulmas.mI ,ilncak 1ngilten ta· rafrnda.n Adi5Ababada buyUk onerilcr yaplhmlJ VI! LUl'llann 'Sue] barula.l'lIU lkapamak iC;iT"l Habe:~istanca abul cdilmi olma51 lIuretHe: aTllatmalr kabil Db·
ugn'lll 'Soylemc:Ktcdir.

cb b alma

ih imt'lli varrhr.
ikl

once

Ameril"li bioi gi.ri§l'tn y.a~

Hcri

'5ii:rmi.l~,
In.

hkat

SOIJl..II!1 uz kalnil§tl.

AII1'Icrilc2ln

paCil~1 tel<! i

Man~uri meB~lclj.illld oldugu gibi. "ilah zoru il~ yapll n topfak baglant laflll~ tanlmlyacaglll'l1 0It'melc'

hgr yap. acak inccleme[er 50nunda e1de dilecek sonm;;lara gore bu kanW1Jan degi§.tirc.n (3) kanun projcsi ha.l1rlayacak vc hul::iim .. t bu proj lefi oniimi.1zdcki toplantlstnda Kamutaya verecek-· tjr, ncelemle lirosu bu (3) kanun projesini hazTT1adLktan sonTa vcra.set '\Ie intika W vergisinde yeapdmas~ hizumhJ gorillcn degi§iklik~ lerle LJgra§ac:akhr.

l.. rlIilII \'i!rlsrl1 i;ln ~ok i:dll~it;, bit ,>;·n c{"zaSl, bir yll i.:;inde iki, bii· tun ogretim 7.amanmca ii-; sicil ce·
Z~SI

B rsa bayrndlrhk ba~muhendisi
Bu('!1'1 baymdrrllk b ,muhen ell i B. Allaf gori,jlen llim - uzeri .. M bb.kanhk em 'ne a,lmml tl1'. uk E.~irf:eDr IiUrmJUI Bu:~ I.:un I,;; rndnn : Cocuk ESIl"geme Kurumu genel merkez:i; yeni dogan "iol:uklarm Ibi,. y,a.!lfia ge]jncey~ kadall' n3'11 Ibalulacagml ogreten uAnnelere
(;0

kesin

kovu~ma:ym

gerektire-

c~!t.tir, Bnnlardan ba ka ogren.ekte flir QT, o,i!retmenlcr. dayrc i§j'e1 bn ve mektebin yonetimi hakkm ua uzun nUk[im1er varslnr.

..

RADY'Q
AN
]9.30 - M uli!ki!
II'Vhlf Bruch:

RI
Kol
Nidrt:'L

Oguh
biro
Remzi

un

I inc.; .sR.Y. 1m bllshmu~.

olacaj'!J

sanrh}'or. ~ ~0i!oe"

Ciyorna[e d"ital.ya ne diyor?
Roma,5 Ualyan sosyete
t

V~ington.
Ihrh::tik

..

Sese ve ko ruler
ba§kanhgl
binal.r i,leri dayrei!l.nin ~Dle, kop:ri.iler yonet~
1<0lPriiler
ve

Kema"1 ~ Necdct

oS tA.A)

-Ha1x!-.i

Utllin old'IJIgl.l

Piyano: ]~.:50 ~ Matbuat 20'.~O - M'lJs; ~'i:

lil",i Celllal

rapcru

AyrlC:a c;ocuklarm nasd be Ie .. necegini "'~ mllma'armm nasI' h~ ... '7.ulanacagJl1lr iil~TI!ten "Anne'ere

Ogtih
mr:sbr.

un 2 ill"lci !SY11I1lll da ba!! -

O\.A)

-

Ciyornah: na

d'haJya UIL1Slar

- habt'§ in'

anla~J't 19r<lrl

kar'jlumak

yolU.ntd
t ... nkid

Ingilder k

renin gosterdigi dlyor kl;

geslJ \l'e b~na]llrg-enel d'l'ek~ijrlij;;'iiba§Vl.Drmil mektubunllln m.rtni B. Cor ne ilynlmailll dorayrsiyie ~o,e. 'kolldell Hull'un clindc bu~unmakta(hr. Geriil~1I' },o,ne r::eli ba. kanhglnll eski n!'k: Hull VI: guck d1i3r'1 i~lll:f' h kanhuse, kopriiler ve binalar ba'" - .1 gr iJeri gclenl.c:ri me~le hakkmria Ii - , bi... inci Inlf 1speK eor . AJi Tamil' ycvdc buhmmak ill! IHIClnnll~'CI,-dlr. IIIlanml hr. ta dei Monti'n!I1I merdivcnleri altmda, tLirIii tiirlii hayvanlanml bannrhnnak ~.izen:hazrrlatmls oldugum avluya ba.kanh. Bu hay-

AmerL·ka.ya gpn:dermt§

Bormann

~ And<l rnte
S(herzo
V~le Nrc:d t Rfmzl

..
Kernan:

P1yano: 20.4il - R,d,u]er

U1v[ Cemal

1 Ye 2 !la.ydl iig-Litleri lsliyen1ere KUT111'Q par"'5lZ olouak orule'l'ir. 4nkarada bllllunsn Coeulc E,,'rneme tlmmlLl CE'nel erke7; ba • kanhgln3. atZI .,~ Adr llilCHrmelci

an ("che eni
'J'urk(ir-ye

Ite'",ren: J~B.'WI'II V.uan: Ahrl MUNT

till

Y DAR.

da dcgrudan dogcuya Minerva bayklll§unun kan ndan gelme pek cici bir baykui \lardr. Onu ben, kal1. dI kInk. a~hktan iUUm halinde k[rlarda bulmu.§, kana-

vanlar arasmda

sin.i od.3lda yaJ~mz buakm.amasmt Anna~ya SI1.0 slkJya tcnbihlemek zO~l1ndla kalduI'i, Hiii'" giin eve dondugumde Anna ba nil!! rus l<:adlnrn.n. bir kaglda sanh bir ohi fan: getirrni~ o~dngU1nL1 soy1edi.

yer~e~~lkten sanra bi .. Ie mezartJhktan \la.z g{'~mek mstemcml~ti ; ;)nla~llan oliilell"ie dUii.tP kaLkmaktan tuhaf
blr zevk dll}'uyorJu. lhtiya P3ik~iyale. bir per§embe gi.ini.i, ,3§"

I i.kte 8,1Im Miche1e'ye

Kadrmn dedi w·inegosc·

re hunG onaslm1a yaka~(lmf~ ve hayku.§un ve seve viycc'!!gini llmarak gctirmi~ti.
Bayku~,

km bir hah:1c Rama"/iI

geldi, Trenle hi~ yol-

BakTevime devam edenlerd en biri de £e:Singen halli, pek t~Tbiyell bir kachndI kL. oil"
gjjn~ yamnda otl!trmakta alan bir ingi]izin bac.agma, lath ta th giHtimsiyerek, koca bir §3pka ignesi bahnvermi§ti.

til ;ylle§tikte.n
sinde de

sonra da. bulclugum
ve hayvanc.ag[z.

yere •• ki ild !tere-

kere go'turmi.i§him
U~i3i Ulj3

Bunlar arasmda

ild de Kleptoman

(sal~

mn ha tal gIna tutu]mus) kauUl vardl. llu iki kaclm, her gcliilcrill'1dc eWle["ine ne ge'.Sircbilirltrse mantolanmn a]tmdla saklayarak gatii i.ir]erdi. HastaLarrmdan birka<;1 LSI'! be1:deme !lah)IDuna al mabi] iT cinstell"l degil Lcrd i; bunlaJrI :va lkiub ouasmcla, yah'll\: kcndiLcrine ka('~[ inamlmTyacak kadar sablrh davranan Anna'nm gBz1e j r erinue oLmak ~artiyle. yemck ooasmc] bekletmek lailmnck Ba~lanna g,e'Jt=nleri dinh:rken hOquna vakitt h;aybetme~ 'lrnek lein bir taknn hastalar ,at, yemek yerBen kahnl ederdim. VeM1e-k s:a]onum, Trini-

geri ge]elrek omUZl1ma konmu§tu. Benden aynlmak isteruedigi beslj:H~.~ liyrl!i. 0 za:mandan bed ~tiiiiiik bayku§um. ycmek salOllunun bir ko§c i r eki tiinegin;n u?cl"'inlde, altm go"leriyle sevimli sevimli bana ba.kardt. Beni gozden

kendi usuliyfe faf'conin ba~lf'1Ir, bi:r gaga \oun1&uyl,f1bedenden ayrnh ,'e list tnrar Fm yemekten va ~ ~e~iverd i. Eu isteksi zl~gin se!:H~·h;ni ogre1,"!mdr.: kin f~reyi alrp ing]li2 eC:.':3C va: goti.irdi.im. Ecazr.J onrlC1. hir kediyi oldurcbil ecek ~t'l'l1r OJ rs:cn i'k htd du.
If.. .¥"

culuk etmemi~ti, hjij hir ~ehir gormemi§ti. daha arabaya hinmcmi:}ti. Her sabah sr'at

Ul:;t~ ka1k~p, pcnccrcn1!n altmda!ci ncr"~ni ~e~mesinrh.~ c Iinl yii/.lJ nu y~kiiilmaga al.§ml~ile ol:uld.ilf'J, gotUI"UP on:::LSenPijrer'in tun<; aya kl anm opturdUltteu, Sk81 a s'::mta'JHn merdilJ~nlt'rini ~lkarttl -t<lrt \e prQtestan mC1.arhg':'ldaki ertikde i Giyovan· ni de Roma'nm ~e~ictli mezarhklanm gezdirdikten sonra. ilrt.~ ha kn bir ~ey gorme lstemedig;'li bildirdi Ond::Hl oyl1e, bos vaktini, hie crkam1.ol(1rg~ u:zun, halrkcT I;:iH In b(J~ §'Jf1da. Pi a.zza 1i gp<'I.nya·ya bi'lI~lln p<,nc re .. lerrien hirlnl ~lni1rHlc dart bir yam s .., retmckle f! irtrcli. Btr gun It ·ndisine. neden ia, ra eli 81 an ya\'l her t rr'lftan i"stUIl tut, 1a1 til old g t 1 50nlum. "C"nk,', hur::lr- 11 her Vii tit CEnaze aIDaylan ge~i)·.or .. (1 :cli. 11. Mis Hoi

Ciyovanna

ile R~ina'YI
I.

se\lindirmi'i

01-

i~in giindL.i.l:leri uyumaktan ti. YumUl§30k bed enini o!-c:!iadIglm zemanlar 0 dlIydugu zevkten gozlertni yacl kapar
1

l~aybetmemek bile vn2 gef:_;mij§-

uz

'lJe kcskin gagas·yle Yilva~~a dudnk~3nml ISTnrd,. Bu b' r opu§til; bayku~ ij.pi.1~ii.. Sonra, yemek salonun.a alman hastalar arasmda Ciagene bir rus l-cadnu yardl kj olur olmalz §ey\ere In..llvermesi yiirlinden ' b.ma liok slkmu v,erirdt !nanmazSMIZ1 'Bu kadm b2lY[lIu§~ufu oyle fn.skanmaia ba§bch ki tki~

I

yumurta piIISiizere. lRoma'ya getirtmi~'tim. Uniyar Pak~lyale, bcnim y~narda.ll beri pek i.;;tcm dostLlmdlll. Gencliginde 0, K;]prf'r1ek~ erkeklerclen ~ogunun 0 c.agda yaptlklarl gibi. men:an aVC~!n iili. BasLJ I

ma.l.( i~in l:mbalarl11 kalyasmr ge'iLnllek

kn-nll7.1

soktuktan sonra, giiniin birind,e. resmig mezarcmsm o1rm.l~tu v'c bn hi2met,. hekime b3~vu"'mClril,k.;;a ;n!;an1<:!rm tu~men hi~ o~medilderi bur mcm1ekerte pek ello1'eri§l; bir hi.mu:tt~. r;ocUlk~a!."iyh~ hir-

t,urliil i~h!re Analkapd'l'lIin

SAYIFA 6

ULUS
c

Mill! Wluda aa Vel(aJeti Sa tn I Alnla Komisyonu
.1 LAN

= c·

A NNAti!A

ASLtVE

BIRINCI

HUKUK

MAHKEM

ES~N DEN:

111111 IIIID

YII!'I IIII!:

iIan la rt

Oici'k nrahallesi ycni I:.:ut:il sDk;JgmdJ. (liM c'glu Oamana ~ Kauflu Gielk ma.hallc::sil'lld~ Haer A.1i Ii:UlJ Mi.i. ..t:yym tar;] [mdan . """,ciao iht:lr d,;Jl.l;nU uze rme JkamHgiil'llnum m~~hIJlUyeti. h<lsebUe
l~7·935 lPa~al"tesi giinti yaplhhgr b..unii clan gun
1i.1

Dava Edih:n; Allbcaranm ~ iaydz evde Abdurrahman

t (noll' de: mehkemede

bulunmalllz

i~in

tzmi:r kltaat iliin tahmin edUen fiau 18.000 Ura olan [40 ton ekmekljk un kapah zacUa eksiltrneye l(onulmu~ tur. Jhah:si U~ternmuz 935 perseruhe giinii sa at 15 te Iamirde BOffl.uvaod.1j AS,. SA. AL. 1(0. da y,apm1acakt~r. ilk ~'l!miRat ]365 Hr3Jcilf. '$ ar-t n arnesi rri gorrnek lstiyenler her gun 'lie eksiltmeye girece1d G'r terninat rnektub veya makbuzlariyne 'ticaret edasi vesikasiyle nirlikte teklif mektublaruu ihale saatinden 111 az bir saat evel Bornuvada saun alma Ko, na vermeleri. (ISfI,l) 1-2678
l

Uane"
tir, velc:rl

tcbligat

aalde

geJmc(Hjtiniz

ve bir

lickil

de gOn.
verilmi~-

dermed!ginizdcn

:hak'klnl,;r:dil

g~y p kanrJ tebli.glf11c karar
ve sa .. tte
1,1:'

i I
~

: 7 TEltIMUZPAZARGUN'O ELEI{
R-K (~ER,EY IKE iLEE .TiR.
Cebeci Tral'lls£ormator merkezi Ikuvvetlendirileceginden. 7 ternmua pazar gunil saat :8 den 1'1 y,e kadar Cebeci .' Mi..izik okulu - Hapishane ,~evrelerine cerefan verilrniyeeektir.
ANKARA
lilli' 111111 "'111111 IIII ,llIlIil 11111"

CEBECi CE'VRESiNDE

Mlllbk,eme

17-7-93.5 .;;.ar~"'l"!"Iba guni.l saat
fJlahk~m~yll rnaddelcri

J4 de-

lollik:
I).

('dH~,Hg~l1den m~zkCIr hmacagl yc'lebHg H

gelmeni.z: rnucibine 1-278li

vei';'l bir dtE'l{am key Fi-

~

g1:irld~rmf'l1i.z alesi rakdirde

g,ya~JlIl1::ldil m,ihKmneye: 4[)~)in(i

U. M, K_ (4111. olunui

ELEKTR1K
11111 1(11111

SOS,VETESl
11111

1-2808
1111 1111/ 1111 1111111 !filII IIIIIl 11111

tLAN

~emb

!ZunI,!! saat

[4 dedic.

Erzincan krtaan i;in 50,001.. kilol fabrika unu kapah sart~a ekswhmeye konulrnustur. Ihalesi 9 ternmua 935 sa[~ gUnU saal lS, dedir, Muham
men bedeline gOf"e i~k terninat 487 liradrr, Sartnamesi ni gonllek iC;lfi1her gun ve

~r\rlname5Lni 'gurmek ve ,...lmak istLyen~er h,er gun. ,eJ.,siltrnesin~ g:ire:celkl.eriD

4-

2490 'sa,yrh kanunen isted~. i!~vesikadada bir~~kte Vi!iha.leden bill" 'aat evvel 720 Urahk tem~I!Ia.t ye leklif mekhtp~,ariy~e bjrlikte M. M. V. sa.lln!El~ml!!. Ko. miir'ilCaalh'l.n. (1603) 2794

Erhaa'rla yaprtacak fenn· mezbaha bina ~ 21-6-935 tarihlnde» itibnren 20 gun mudriet~e acrk eksiltrneve ~onu]mu~tur. 2 - KC!i;[ tutarr 6059 lira 40 kurus. rnuvakkat rerninat
I-

(;r mrii c ve . I hi rar lar
tinde :
1 ~ Vekalet

olin

kile-

455

llradrr:
hususi ve fenni sartnarne ornek ver itecek \'C istivenler in adresif)J5 ';:<'111,g-lll"1U saar 15 de Bdedi
\,11

3 - Plan, kesifnarne, leri Erbaa sarbavlrgmd-ut ne goncl rn@('cktir 4~, l'hal e 12 Istek)
tCITII"'m7

tetkik ve Muhasebe Mi.idUrlUlderi binasr run BAUANA.SI pazar hg a konulrnustur. 2 - Pazarllk 8-7~9JS ~e rasuayan pasartesi giinii saar 10 da vekalet levaarm miirliirliigiinde kurulacak komis-

eksiltmeye: gircceld er tern; natlariyle birlikte tek1H mekruplarnu ihale sa,at~n· dan en ,n bir saar evvel lErztnean'da TiJmen sann alrna Ko. na vermel eri. (141,72') l~,c:'?n

vonda yaprlacaktrr.
3 - isteklile:rin belli clan gu.nden evvel (14) lirahk mUloI'akkat teminatjartm vek.iJet veznesine -atrrarak ala" cak'~:an mal<bu:darla birllkte belli saatta komisyona gcl-

ve fncUmel1Jr'irle

vap lacaktrr,

tLAN Iki bali' nakliye

iler in E rh"'li'l 0:: a rho

g H"IIamliracaat
1-27 'I '\

etmeteri

k(l~\m~Y

nan, OhUH111"_. (1. 571)

1LAN
I~ HiD Ton Mazot ka
e

pall Zllrflla lE'ksillmeye konn'lu,tur.
2T@hmin erli1ellll be-

beygir pazarhl!da. sahm all" nacakhr. P'a:z,arhga l_-i-935 per~e:mbe gUlnti sa t 11 dedill'. Beher b'a~ hllJY!I1nm l,a..h,· min bed,eli 120 ~iradlr. 1,teldileT' haY'WBo'lal'lyle 'bir .. l~kte bem giln 'we laahn,da

meler],

Bu ise aid §-8rtnameJer her gun Vekalet Levaztra Mi3dijrlii~iind,e '.ebilir. (m,63f!'1~28011
4~

,i'

del 9.600 lirradn-. 3. - Ih.le!.j ~ 22~S.935 per·

M. M. V. 'sahnahna, komi!;;; YOfll'Ulfl8l ge mm e ler-i. ( Ui05 ) 1-2795

bina,i<:iflflIn ,~atl ve sai'r aksli1!lmmm ta m i:rali:.ll apdacaktrr. y Talip olanlann Bankamn Levaz:rm Miirlurliiiune mGncaatlan. n5~6) '.~2694
I'.'ra~· . ,.-11

erket

Ad'iye 'p.I(al etinlfl en:
I T ~mmuzd3 ba~)a.mak iizerf Ankaraya nakledccek I It temyiz mahkemesunin asgari 100" ilIzami 250 ton It.uta· K. DIan 'e§ya ve evrakmm ~an.l1llamesi mucibinCle Ankara Istasyonunda v.agond,an tah'Hye 'Ve t,emyiz binaslI1a nakl'· h~ yerle~tirilmes] pa,ziJrltkla ihal~ edi~ecektjr. T,ahmin edilen bedel 7501Ura.dlr. Pazarllk rn 9 temmllilZ 1935 c:uma giJnii ogl,ederw 'ionr,iiI 'Baa,1; 14 de vek,iUet leVaZln'11 mudUriyel; C1dj,asuu!a mute~ekki1 eksihm'e komisyormnda ya,pdacaJktlr. tste:kli[erin §3Irtnameyi gormek uzere vek§let levaz[m mudiirWgune ve pazarhk giinii bedeli muhammenin yiiz .. de 7,5 gu olan 57 lirahk temina't m.akbuz~arne birlikte eksiltme komisyonuna muracaatlan. (159'8) l ...... 762 2

I - 24-6-9'35 gunlemedne rasrlavan pazartesi giinii saat IS de ihalesi iCT£! eLlilecegi evvelce ilan edilen Samsan E1e'ktrik VI! su rab;rik::.'armm bir senelik ihti"atl clan en az 325. encok 37.'i ton masota talip ~lkmadJ~md"'l11 aynen munakasa ve evsafr lennlve sartnarneai dairesinde yeniden 'kaflah zarf usul ivie ek~ihme\'e kcnul mustur, 2' ~ tha1 e 24~ 7-'935 gunul,e r~st' avan carsarnba gl.lnu. nat onht'!:~te helerlive em::i1meninde vam1acaktIr. 3 - htek'iler us.ulune gore verecekleri teklif mektup"" lanm muayven sa~ tan !bir saat evvel encliimen reis~ifine makbu:l': muk-",hil1nrle verme~id;r1er. 4 -'lrk ..;1 meVf i"'~rak edecl!'k ~irkdl,er 2490 kanunul1I 3 uncil mac1 rl@<;.inin fA.. vt! B f'lkrablrrn81 e:ore ,,'esika1arml go~tlem1p1< m ~('tmri v{"tindedlrh~r S - t ..bn mal'otl1l1 ml1h~ ."men ber'leH 'OtU7. i.i,~ bin U~ Ver'11L'" he~ ~;r~dl'r Muvali:kat teminalt 2503 lirachr. Bou teminat Ihaleden lev e IIIbankava vaunlm1S ohlcakuf. 6 - ~artrmmenin Cime - i hed~lsi:z verilir. (1572) l~2'114

izmil" Ceza e .' fl)r
}'~5

{torI "ig,_io(l

1'9,000 li:ra bede i muharnmeneli izmit Ce:za evinin M<l9'36 gayesine kadar DIan ekmek ih tiyact kapah aarf ~ I· ret~yle el~sntmeye konulmu§tm". Eksiltmeye girecekleruli 1001 7',5 nishetinde teminat veya hiikiimet:c:e muteber banka mektuplarmr bcraberlerinde alarak [hale giinUi olarak ~ayi'n ed~len 29-7-9350 gun1emeciTlie rasdayan pazartesl f'inti saat 15 de ceza evi Direktormk odasmda to'P,lana' II komis,yona ve fazla t.a.fSl~it i~in d'e h.,er gUn saat 15 (l::D sonTa Direktorliige ba~ vurm,alan ilan oliUnur. ( 952/p04O)

1-2800

ArllJiye ve- iletind n::
Zat i§leri Umum MiidihHij;Unde 14.ira maash bit ka~ ti plik ac;rk buJundugundan 9 temmuzsah gU.I1IiiJ aSlmacaik ~ oJan mii:sabaka imtwhanma ginnek
biteleT'llle birlikte z.u w§'leri umum caar ettllele:ri ilan ohmur. ('1635)

yu"

istiyenler levrakl mos:miidiirliigiine m.iira1~2802

I a a 11 7.' rf

IISH

i p~I,~iltme ilanJ
""II!:IL -

Gal In Genel
Ba5m Gen.e1 Diflektij,r-lilgij Betkel,er~. i~iJl yapLlacak 0~an eksil tm.e istckli]'erin kar§llIk bhigi g'letiremediklerinden arm 6 sInd311 ote hir halta uzat:l'lnn§,hr. fis:te blrakma a.-Ill 12 ind cuma giinu saat 15 bu~ukta Basm Genel Di .. re'.;:tOrl i:ig UI'Iun eks iltme komisyonunda ycniden ya ria..
..-I-err

8Ihhat ve ic;timai MUaVel1et Vekaleti. Merkez Hlfzlsslhha mi.ies::esesi satin alma ko I

. musyor!unr
1-

-

an:
konul.m i~:. Ankarada Cebe,e~ caddeqi

E!ksihmeye

1~2810

--

-----

u?(!rinde MeTkez HlfiHSSIhha MUeS5lt::Sesi Ci~ek A§oISl §lUbe!'Oi i~:n al rna~a!k dana. 2 - A.lma,c3k d:anaf.270)1 adet olup tahmin edi1ern beci~li (8100) lin, 3 - .Eksi ltme 13.7.9'35, cumanesi gunii saat on birdieBrf zrsslhha miiessesesmde yapdat3ktu. Teklif mektufJ bnnm mez'kur saaU.en bir sa.at eve1ine kadar vCTLlmesT
$artbr. 4 - Eksi]tmeye girebilmek i~in (6()7) I ira (SO) klH·U'i-~ Ilu~ i~k teminatm veT'l~mesi ve 21~!llIgldaki vcsikalYl haiz 01.

Ankara

bpi rrlive
LAN

rei~H

g; ilanlarI

masn §arttu·_ 5 - Resmi mii.essesata cn<Jl~ag] on bin lirahk et t,eah· hildilnrii yapugma dair hiT vesikanm gosteri1mesi. (1530)
1~2646

Ven.i~ehirde 1167 inri ad:mm 22 ve 1325 inci adanm l parsel1eri iliinde ~UyUhl BeJediye mali 53 vc 77.S metre mllliabba.. arSi1 fazlaSl on be~ giin miiddeth~ a~lk 3rt1rmaya kORu1mu:'itur. Muhammen bedelleri iki~er liradD". Talip 0lanlarm IB'temmllz 1935 per§ernbe giinii saat onda. Hesap i~meT'~ direktorlugune miirac:aat1an Han olu:I11Il:f.. (1592) l-Z7JO
l.AN

] - Be1edlYf; hasta evi
~in gerek

ri liirekv-or]{jg"i.i.ne mi.ka ca.1i.j

Gii

ola.n Vie§artname sinde }'a;';ll, evsafta (2800· 3200) ki 0 slit, (200()-240Ij)

TBn. 0534)

1----26:';0

I

1M
I

.

lanlt~
1-

V 0 N

I

istaniliul sa; 111 alma h:omis on1lnrl30·
te~kHetl i-sin 4000 ~ift
s8Iat

I

~n

lA

I

'"

ifotini kapah zarna 22-7-935 pa.zartesl gunii siltmesi yaprlacaktlr. 2 - Tanrlanml:'iil tutarr: 20,000 I iradu·, 3 - Evsaf ve :n.'i.imune~i komisyondadlT. veri lebi 1'i r. 4- - tstekliler % 7,5 muvakk:at teminilt h:k vezne makbuzll veya bantu mektubunu

Gi.i.mriik Muhafaza

Asker

IS de ek-

kilD yogurt a'macakur. 2 ~ Muhammen bedel. (78:0 liradlf. :3 - M1ilvakbtat teminacj (S8,.SO) liradn. ,4 - tsteldi o~anlar ,hale giinii alan U. 7.93,5 pazartes,i ~i.inii sa at 011 be§te komil
1)

Hususa Ders: ve l'er-,dime. lmtiban]ara Haz~T1ama_ Posta K1Iltusu 131 Ankara.
ZAvt
941 No- ~u bislkld ayboldu e-skisinin y~nisll1i Iliikmii

plaka
Jac:aglmdan

1

Evsaf!

pa:ra5u:

yona gelme1iidirUer. 5 - $artnamesini goernek iShyen~erin si;'lqgh:ki~le

yoktUlr. ORHAN

l-2,ilIf

olan 15'00 lirateklif Tnektup·

Jariyle birlikte saat 14 de komlsyona

vcnnelcr'i. (3590-1563)
1-2708

I r~ehir ~ tJayl ~Ddan:
mesrne pey ver~]medigindel1l 2-7·935 giinGnden n.7.935 cuma guniirrue kadar on gun 'U123tEichgl ilan o~un1Jr. ('] 631) 1-2804
K!£E'1chirde yapIlacak ilbayhk evinin
y:apl i~leri eksnt~

.Izunl ..1)11'0 Belediy~ "

sinden:
1--2806

r?2.

I

8197 Lira 45 kUTU§ bedeli ke ~(H Uzun kopril fenni mezbahasm3 taHp c;rkmadlgmdan eksw~tme II tetnmuz 935 pe[~'embe giinii saat 16 ya tehir ediMigi llan ohlnuil".

L

(3745/1639)

-...

~..--

-

.

..

Tuze Bakanr
_ 11'8.nSa

gi tti
uiu.rl n -

t-\rl" ada

Tij~e 8aki'Df B. $ukrU Sall'a~ d6.o alq,8mki ~renle l~tanbu.'a sit.

Anuulusal i~lerdt=, mgij z dip lomasisinin uatalrklaeem tanh de

mi§tir. Bakal'll dlJrilia
ml~tlr.

I
ISTANBUL TELEFON.LARI
I

anlatrr, herkes de bi~~f'. lIJ.HI.m en B on omegini Bay Eden'in Habe,istan kon.u§malan tizeri.n.de y'ap~ '4:11 soy~.evde gordiik. Toprak verilmesi tOPI:";Jr almrnast gibi ince noktalara dokunan 'bir somurgeci-

Finans

yonetgeri istanbula gi tti

~ak~1 gen~lerimizKokte 'elc g·l-ii

r

fail!; 8,a.,!sJ paza.ll'tes.i donrnek uze· re dun ak~am IstanhI.1~'a git'TIi ,tiro

fifl~Jia BakanJ.gJ yond.gil!l:d B.

Sultanahmed

kazrlarr

i~i degiL de herharigi

bir ba-

ymdu·hk i§i goru~u~u}'ormu~gibi Bay Eden, a~'1kkOnl.l§tu. Habesistan i§inde. tngihere - Itatya dosyasmm en gizli yapraklarmt okumakran ~ekinmedi, daha once saten, ingiliz karnoyuna, italyan hareketinin geni~ oh;Lide bir kritigi blldirildi: Hem Utuslar Sesyere-

za

. ., a 1 I ~ \Ter~ISI
I

l·stanbul. 5 ~ Proieso( BakljL te.r'e yartbm fJd,en ogretme.n Lambut] SvUanabmet~te yapIlan kazlIann bugilnkii dUfumu hakkmda
sunler« ~i.jyled;';

.

"-

Biums .saraJ!mm

u~ mey-

dam

ra("a

run

sinin

preatiji, hem de tngi ltereke di 02 rnenfaatla -L haktmtn-

Tedrnel o~mlya.n ergelerle kuo~a(JI c:e'miy,eHerden b.u:~ilbayhklarca a:zako~ ver~isi aram'cll-. boa rmalatda.n an a,llmrtrr.
ruhnus

vesdtr, ~imdi -ka211'an bu ii~·rneydandan biei uzerindedir. Acasta sokagmda bU/UlI'8n birind meydanm dO$,emesinin old~Jgunu
l

rer

bjJdrgrmiz

metmetleti

buJduk.,

dan.
basmim, §1J gimlerue, den'in 0 soylevine cevah verir goruyorUiz. Bu cevabtar, aliiIk V(l! ltaJiyan

Fil1ans B ka.nh'im yaph.i[i ru:ele -

melerde bi ~ibi cemiyetlerden

ka-

?!an~ verg.51 a ........ mamast sonlilCu nat vall'ml~br. B"i.ka.1'I II~ bunu VB. 1",'1"'1
~"l ;

!II.,,, ",1,11.1:10,,'11 J,,:II..,J: .. ""...... '.... ;r.

serttir. Ote yandan, ingili.z fia§isti Sir Mosle'Y~ kendi devletini, Habe§istam tutup haJyaya gu~li.fuk ,Ikartugl ism aylpbyolr ve ·'Ingil. tere kendi imparatorlugunu SiDki ba'§ka tiirlii mil meydana getirdi?n d~ye sormakla itaJiyan bastruam dediklerirri easdik ediyol"- KJaa.c:as'[~ Habe~is,ta.n. meselesi ~.L1 giinlerde. somiirgedHk ede~iyab hakkmda en gUzel ij,meklen veriyer, Bir yandan ltalya Habe§tstana yeni kuvvetler gonderip blr vandan da Ingiltere'de bu i~ i~in k!llb~ne toplantrlart yaplbrkent bern Londra hem Roma Parls'ii kazanrnag,a ~ab§Iyodar. ~uva.r ki, Londrail a1man~arla yaptlg[ deniz anla§masl ilIe fran", lzlan dana ge~en gUn ep~ gUcendird-. Baldvin'in gelSen ay ,son1W~ da soyledigi soylevdc:. lngHterenill dtin gib-i bug:ijn de 3 §ubat kaJrar1arma (dogu paktmn"at da ya.pd .. masrru sart ko~an 4 n:okta) bagb
kal::u:::agHll.t.

M eydatlin d,o~emesjnj bulmek ]» ~in 2.3.5 metre It.azdlk. Al'tdr butun r;a/r!ima.lanm.rz, buhman bu d,o§,eme eua.irn,da D1acaktu. Kazdal'l ge. ni§lerip bu me.rmel" dOfemeyi ,eviren dlvarlan ara§tuaicagn:. Sarafin dlvarl.an hipod.rolmia A IdJIJ!',k

Izmir panaYIr[Oa
ceklere

gire ..

cemlsi luasmdaki k,rs.m uzerind'edir • .A ra.$tlrmalSUmlz8 ii~ ay Id~
vam ~decegiz ... Kazllar,n yaplldlgr

kolaylrk

22 agu to&ta a.~~hu~.ak 01.1.11 al' SlUl1iJ5al Izmir panayl1"lDa katlb cakEar Sark Demi:ryollarlndan a,a-

kagmda Hci tan/It.
ler vardl£.

goz goz temel-

Ar,ssta

SQ-

··lUrK KUtlill1ll Ikuru:mu:DWlI Si!l)Y. .Y d~ blrli Cimien getirtmi, ohlu .. er gu og:rebnenle:rce, bi.rk;lf zaman danberi. Orman ICift'ligi kUll1SlB -

o:raa&n aa.

u~a1

okuyup

prat~k e.L
0

Iller ediDecekJer~
SOIY)"etler BirHii g·deceklerd~r.

Kokte.beld~Jri
uluna

pliiniir

Bill temetletit:

gtda.ki ~iII!!ila.r' ii:z.~rine fl1ydalana

~

t,iirldef
~r/l1U!itfr.

ta'ra/mdan

16. aSll'da yaptltJrgl an/,a-

,ca.kbr. 22 agu5.lo5ta l1~daC&k a.r&mhll sa] bmit panaYUlDOi e1ya gatijr,e .

Bir hrrva t profesorii

cekle.re gene. tarife uzerindeo yUzde 10 ve .'er:giyi g,armek iJ~io giJdeceklere yiizde SOindirileeek Bu~da.D faydala.nmak i!;~n lerii komite i laf'afmdi11i1 :veraen bel~ ,geDi!:. 5'0 ,yeleye gOlilderi1me&1. 'iI!I.d~ hr. E~yalar[DI eergeyecek kimle ~ 'Iarin tapt !para.arml gidi~ 'lie lilt itamarnep :vennele:ri lazlmdrr.
Yih:de 70 eksilltmeye gelitnee: Bu e ,y.lulu gidi;te b1!ral:lI~r goturiiien e~yallU' oldufullLl 'Ie· gi-

Istanbulda
.5 (A.A_)·HJrllat unlversitesi t,arr.h pro/esij.ru KolIaut lstanbula geldi_ Buradan KiIstanbul.
yefe gitmi"lth', Pr,oiesor 5Junlan

'Turk. Ku§u" ,ah,1lI111da kendilerlne piiiDor u~u,lan :raptll"ll .. maida oillP Rl~,n~1 erimiz,den. bu ll~u~la.r,dil!l. iyi !!ionu4;llI1' I81.Imq ~u. lunan sekl1;·i, diiD IL'IIk,am htanbu .. la ha!l'eket ebni,1el'dir·. daki
ill

'"Tij1'k Ku!u .. bu gen. er me_ lekete doni.inc:eJe kada.r yen' II kIf1llal' ,eti~tiil'lDeye devilID e deeek-

tiro
Re5mim~z. dun Tibk. Ha'la ku
1I"1IDlU

Bu gen~lerdeB biri Bayan 5&-

·lnu·a,gLDda

:aJmmJ?UT

IoI'e
le ~
er~ii

bihatdD'_ Gen~ u~ak~llarmnz aym

rum ikinci ba,kanml, mektedir.

giden

tiro

ollunda l,tanbultdilD kalbcak alaD f;i-;erin v.apuri,le· Od~aya VI!·

beier-den dordii [le birlikte

dit geU~Jerinin aguhkla.rnn so-'terir sergi kCllmi·te&j tarafmdan verilen beige. ilenakl miiabite .. olaf' I.e
b~r dUek,,"eye iIi.§;tirUip so yete~e v@rdigi za.mliUll geti verile:cekliT_

soylemr'~th' : .._ Kiyele Ayasolya kUisesini gQrmege grdryoTum. Bu kiliseyi Bizansl:da.r yap'ml~t~r. Kills;. Unkap:mmda eskiden kili a al,an Gulcamii blJyukl,ugundedir. I.;;tanbul. daki Biza'Ds l(1serlel'ini gordum. Bllnl.!il.rm i~imle hele bodJ"u'ffl ca'misi mimal'lIk. balummdan fok degerlidir. B8 cami, ~imdi suel
milze (Jlan tl',ent=' kilisesil1il1' daguslmdaki M ed adh kilise iJ,e ayni bi,~imde raprJ'mJ~tll'. M,ed Ailisesi IHJgU'l1 Ol'taBodI'lJm C<lmis;n;n temizlenip

Uray ...kabznnaUar an -

la§mazbgi bitti
Istanbul, 5Urayla kabZl-

Yerli rnallar sergisine hazIrlrk
Istanbul. ki salonlat,
~jn

malJar araslndaKi

gJ

hal anl.a~mazll-

S - Galatasaraydayerli maHar sergisi ;-

bitmi§ gibidir. NaMe ilk altlr~ mada kir.1llannn,an diikkirdalllll ;i;mdi ist.~~Jisi_~ td!. rm hepsmm k.rraya TlerlldJ.gJ soyleniyol'_

~u!:~~~.

erg; komitesine verilmil Fe p.av;yonlalul yaprlma.sll13 bat1alJ;. m.l'~tll'. Selgide Tekitler yiJnetgesi~ onUIJCUI .flh dolayssile bir paviyoD
tIC.

soyl'e:mesi. lransn: b~slnlnda ,okunan ya:nlar& baklhrs3,

deniz anla§masmm 'IIyandlnhfJ soguklugu kaJdrrarnamI§m. Buna k:ar§lhk, italyan pc!itikasr Fransa'nmki ile omuz op~ef'~k ilerfemektedir. lngihere. Almanya ve Avru.pa. durumu_ndat uzerine bir uhakemHk" odevi almI§tl. Deniz anla§= masl ile bu od.evi. pek Cider go.. riinmedi. Simdit Habe§<istan i§inde 'hakeriilik" Fr,ansa'ya dii,uyor. Bakabm F'ransa., ,oteki i~hrde kendine gittika;e yakla§an 1talyadan yana. mn yoksa kendisini §imdiYB kadar Alman i.§lerinde bir iki kere (Jelmelemi,§ alan IngHtereden yana m! ~il.kacak? Burhan B ELGE

.Ru ;:zin, e~di,i~in 5ergtnin :l.C:1imallRdan be, gun ijnceden Ib&-~Ir~ ,aa ya,ktur.
yacak ve 'i1hnc.aya. ka.:)ar ve do BUtte de .serginin a~Jlma guniimun bittigi larihlen be;. gun 50nrasrna

o ni versi tede
24 Ifem mllZ Loz2In gunii it;in hazlClddara
ba~la'dr.

hazr:rhyacah'tlr. ,Ayr,ca bill y,1 set .. gide fjrnek paviyonla,., da olat:Bk.-

Istanbul, :5 -Oniver;s;t.,e

Meyvachk en_titiis
Istanbul. 5 -Istanbul
gmln Bilyukderede a~fril

n

ka,dar de·vam edee@kti.r. 'Se:rgiy,e ridecekJer He rnaf g~ -

bugiinkii hacab balinden kurtanlmasr ~Dk arzuya' de'ge,., Aya'sQiyarnn muze yapllmas~

itbayll-

~Qk yerinde

aJmuj'·tur,

lng~Jter,e.

nu

Program, Tiize lakultesinin lalebe cemiyeti pazal'fed (ii-

meyva-

yapacaktrr.
Oni'l!~rsi((:'d·e yaplian arta okuJ

~mrecek~erin YUDan haltIndan
de 25 derece.!inde
laydaianac-klllJn munele:rin para!IZ larl bildmrilir.

yi~;!:

bill!',eksiltmede:n ve doni.i te no nakmDlunacal.~

nin Vestminister h,ilis~si r~in de hal boyledit. Vestminiscec'in kiJise O/iU~U. bunu gozden ge£i:rmek iuiyenlerin '!jin; gUfle!jtiriyor .•. Pfole~iif ~;mdiye kadar 8.zad aylal'llJl Pariste ge~irrnekte ve OI'aida Romaillardan. halma 187 metre uzunlug undakj bir kiliseyi Glrtsy,a fikarmahla ugra;imah ta idi.

rabancl d 11, tarih ve cogra/ya o.greI menif!fi .5111acmd a bei ki~i kazandr. Oreki maflar yarm yapl
'aC<:Ik.r'f.

Iw yd istanbul ya~larl 15 i'f 30 a,.. raSlnd'a ve 15 i kadm olmak. iizere 50 ki~i almacak rill. Bunlar enslictlrk. enslitusi.lne
ktiylu.lerinden.

tude

bir YII (enn,g meyva'C:lIrk

og-

BaZI DZ tiirk,~e k!limele rin dogr-u §ekille'ri
l.stanbul, :;;(A.A.) - Bazi devlet ku.rumlarlmn g'azetelerde kB rt~lk ve yalllb, razll,hg-IIDJ 'gorl1l di I
Cemiyeti

Lise veo arta 0kw'lar ~mar;laHI1f;l'a bu y,lki SOl1rJ1t~ anbvl, 5' f.'Lln vU7.de 50 oldugu 11 y Jr. haber veri-

TenecekJer. yatmak.vemek ve i~mek: i~;11 para vermiyecekler, ayTlca orad a kaldlklan gi:mlel" ;~IJ CUlldelik aiacaklardlr. H'oyJiiJ rill birikmi~ giJndeJildeli ,d so.nunda kapital olal'<lk kendiJel"ine verile-

PFoleso, lumdan sOllra tarih prolestiru o1ara k Paris re kalacaktrr.

r:e.ktir_

;.~ ·lanbtJ/. 1
B Ra"

.... . "'I d Mug a_ ayagmur
Mug~a. 5 (A.A.) ~ Mugla ala~ nmtn kuz:ay ytinlerle dag araSI ylerjlllle y.agan ya,gmudardan bura']arJ rs-ok faydananmt~ 'lie bu ahtnda tiittinlerin bir ku,mI klnlmaya biil~lamlstu". Bir klsmma da ~apa yaptlmaktadrr. Bu yd LI!;inde i.i~ mil .. yana yak In tatun ola.cag~ umuluyor Hav3lar kurak fakat iiriinler ~ok iyidir. Tiitiinlerin hi.; biriTllde hastahk voktuil"_

kanE~gl dan ogrendigimi:ze
a§ag~daki kelimelerin ~Iilnlall'dn':

k la

liZ

kom,isYDnu

ba.:;gore

kar~.hld?tn

Hekimler odasnun yardrm sandEgI
J '!.-ranbul. 5 ~ H ekimler
yardufl
zrrlads, lOandJgl

if ~ .li:ski ba~bakan lstanbul.a geld i..
-

Yanh§ bir haberin i~yiizii
j~leribakanhgl ba In lend dhrektortugunden bi! dirilmi lir ~ « Maliye B!1Ikan!'~lndla a .t D b~1I'I-lIr'Jizhlir ha.kklDda bazJ ga2e telerde go:ru~en yeo biribirine uymlyan haberler;l1
IU

odasr
hsaUmda

~ I ..tanbul. j t.. lml..lzda ar;lk I:u·akllr.
1;',

Flarys pJail 18
artumaya
Go~menleF konu-

l'i

rulu. Be1edwye Riyaaeti

Be1edive = Uray, Sehir - ~ehir iflurkce" ~ehir frl<edmsl ~ Sar ku - ,s:U"ba,- ~arbay, Mlib,-

i~in bir proje

JSftHibuJ. 5 -

Ya~
agar;

Yakmda hir enii kitapllgl

odanm

IO.lada seksel"Jl aoniimluk

bOi top1000

Li!'YUZU "Ie dogn.-

ilk, Beled' e Re;si tesarr o.., ..~ er. l' "hha't~';~al' = I~giider. $liIfayt Devlet = Da .. fll tav. ahe ei lemyiz - Yar~uta".

tacJar odaya, ver,gi almmasma e· sas oJacalc sirkiilerleri gonderiyadar. Bum~n .5onu on gilne hadar

af11a(;akt:u:. D'o8.-

ra;', aga~laml~lard'l.
yeti~rjrilmr~ ~ Istanbul, lIofted
"erek

,udur:

~ir_

5 ~ H adta alan k.6·
ksprtla

8J

Finan.s ozel dill'2ktonhtfin m3.I u'Z·erind~ b!r z<\rf i.;indi! V"

kul!'.

,lfi"~3"1:r

!');vanr ml'h'l!leba.1 Sag.t- n"''1]I'''rnan.

.. "I,ll i anhul gaz ~
da yar

yaZGlgl ban'a B. Sami di alanmd,artik "';:

Ka'rakller.
konkurda

71da

~~~~--------~~------~~------tetel"inin ------------~--~----~---,;in slnrllara
aYlraL'aktlr_

=

all1l'aca.k ve ondan sonra vda, sirhillerlere gore ldoktorlan vf>rgr i'-

murcu Cdal,~ Zrndall

Oir

$8.11 ail o~an bill" n)'ktar para b·II" a
OdilCIi t'rafu~da.n ",bnmm ·If. Para bnluDmuf" sudu C'd:'H:' llv v 'I'~

lUte ~·ermi~. Celal z@hirle-

5'fI1,jo;;rur_

rilm~t;!'IiT

.!)

la[llia

blrabtmly.udik

kt:ndimiz

rap;!·

ni hi:lheler

il~ hal!" kill.,mmH" olac' dJ Z m"'.n

kbr-

Icakhk_

du.

da B_ tela

;linm

lis

i

im/<JI

ahHik gibi kaUtder.

c,ncale'

IHl.im

mcml

ketlmi

ka~anan]:]r

i<:in ustunlblk

ve-

in

ha.znelc:rim

Cd • Ij;I on-

1I111:1rl

ya'l.lY6(:

"

'"(J'i"r!r~

lei:
"Deml~bilil"

'fir.
kr, ekonomi
ragmen

Ita i.ilk~J
arma~a

rin

1n5anlilrl

geJip

orli3ya

gazetc:l u tel<l:3. IngilLf:r~nirl Sind') iimdi}'~

ri;

it:indedi:r.
SryilSo1-

Ilia Habf'<:isr;m

me.s'

'n

l!

a

drJ:'

II-

ki lIU gl.:l'Ii~ imkimlara
~imjfldc geru_;lik

C mh rl el
Imdo/JII yapr/mfyiJ
Sf

.

deki bdH'au ·"ulJ 11. Yunus Nari;
estr-

it 1i'jlyorl;Jr'.

Ve bi4

si'decl;

Avru.p

rum

uurinde denillvoI
"lngili:ll~rm !:la, at!

fi.,.~iJydlldarA me-

idrll'll l/<JptlkJal'lIlIn

J:HI ile: ge~in'ygrU7. dOl qsiz bbdmdir. or. yapllddnan s.anra
5~kJi

k<ldalll' V,a}'al

rncyaL suiLe.,
iled

l"L~den z;orlu,lt; ~ekiycr
umllt vel"ecek,

~

son g{jnJerde bir iogilJ'z; pr(J/~~orjj ,tarnbaJlJal1B'n rarihig

B LIIgun

I

nsanllgJn.a

grr!jek
Onbn

..~;:_
I'lr-

bill de'gi~BcJi

,!In a~lga if'l.]'

!;!I~maslnd.rn

B ;ZCI:" ~el'ldige rna heyecan]nt
si lemidil". metnine,
p ensiple'fimi<!:e,

~ahl&
konkuT

Itr ol<1n bu.serler tay ..
I!;Jkilrlp

ge liyor_ B II ar.ulia ~i tlr;:JT1:>~i.l"l"rn r
lmt~r"~1

0 'l~ h<1di:.rl~r
1111

oluyor
verd-.:

~r;:h::lcrdc }lka Lin yoln L11". Boyle mt lelerde dos.tluk r.anlm.azlar $imdi anI -

ver-eci!'k

an(.ak
protr

l~r ari1.f,rrm
tadll' : Dliin

erl'a(mda

~lJl"Ill

y..:JT.mak-

du,Jl'l'<IInln dii
mu:.!

galL! oni..ine

~oy-

azaltac.lk

~r1masl gf e-lren.
I

mr:s~Ic:, Ingllte

enifl

bu

Bu se~im me\oQI.II ~ HalkClllk

rmdrod_yi g zetele
rdl!'

bin

tr, tm

ktadlr

Bt:r ker-e In
deniz
kUIl-

te kesin

kararli'u

veril)

ve'll"medici

ir.

Eh

patti

mln.n

hem

binns

liar yla rlnl
universitesi
nun

A}'aso(ytl


l3

'il !rc
1,1"..

,Ie. "1m3'

y

ari:isrnda
i-;in

Llml .. b~ra er son lJi.r i.b 1m'll d h ~1I)'or kL 0 iiil Italy. nm" n '. golii
alii'
I'll

h~m de mauna

1.I~'gul'ldur_ Bu \(~d r

ara~tlrmak 1:uib

·~iri Edimbmg

avlusundil bal'l

tap'" c:serlc:ri

gm

ilk

"L:H"'r; dnl,
lar
a~lilrr11
\ Vilill I

ILm"sjnd non

51 teem bi.itUn

ulu!>aI l4ul"umlara

profesorli

Mistel" Baxl~Tin

u~ a
ge~ill'l;

i
z~

mnund<l

<lr m .. k vhrn~tJ

J1 iJdoillih;;j.j
.1[,

yapllmak

a bn de " ... hazlrlrkuzeR

[d:,,~f
1

ingmzl~rt

l~rke

cs-

lit.

~QI

l'ayJ!malu:Jir. Ti.ir-klyemr<!dc Clyr.I~IJ, ;Jrk~h bit slnJ£ o]madlgma gem."llgi in;Hl'
urmannll en 'kestirme yolu

tanr :ile- I';>C' bad
miln.

rllgLI'lI olmdlill_i!umuz
Oni.im iJe

fli

almanlill

i.izedenne orl.3ya

alchl<J.r. 'lie

O~rlc gur~l1uyor ki, d~-

'I{~.~ ~1I

brencli
utanma

kenr1imize dlilygusu

ahtndan
metier

bir h.ayl i e~tr IFi"r...~ "ll
r. BunLl do! btl
ll,I!okil

'InL~"
fin] 11"1 \

Ituthl r.

tn 'lIt
\11 ~"l'

n:l'Ru
;..my

ha de' bugtinkii bi..iru.n gurillti.iltril'l. H be?ist~nr btiyi.ik Clf""lel]er ar'lblnd.1 payla~dmak

I"

LUI'.JKmak

~ibi

kOIll!l~di}

oj

lIr

karl~llrl

biE'

bir

rtlhah,lz

olduk

c k rdd

nla.,ma f·.• ~dl:!n franluzlal!' ycht

il

bi:c

felikete Y3rdfgJnl m Imyu."

gciri..lru:k

pek;ai-

'. ____

W":'.
-I

:r
. '.

-,
~:~J-'

.

_.

--......__

~

~

...

. .,t'_.~

.'.

~1:.~J;;
_"'"T.'

r

- -""
_..~

..__ :_

_'

".

. '.

~

...
u ..!n

I" 4
lUnerikada yeni bir san

UlUS

susama "Gazi., adrm
verdiler
y~eri'rle Talas smeriksn
Pal E. mektebi iigretmenleri'mJelJ Nilson ya'z/yor:

l_Y
Yunanist"

banei gazeteler e k d
~~lrPdn i:Ul'flUU)'rt£1 elil aruk
IU",,~Jn

~ 'O,~l~U\

larr
rej Irn karar r yt'rJlmesi bulunuycr.
lru

2000 ~o
~Jul
.. I

f· U~U}l

h,.[,,)lili

a r I ~(,I"~rJ..
M?
QllidfJ'J

!lJ~JJJf.

e

~/kall

Mo J<ov
1j0-

Devil

Nivu«
k,HI

~"'l"fileSJ1HJ,r!'R'

Bay V,em·J:do.s. ha.itaJrk M an~ester Gardiyen'f! yazmr,f olduiJu bir meif.tubUJ diyor ki :
!"Ida

~o!::unluk
t araf

l!:ar~lBm. mrlan udi-

B ugl.ln oniinlu'Hlc
f;OlIh.llari~e

t:cl'lt! B:."

Son
cugun

ldmanlarda

200U

den Iae l

AtiT\lJi "ij·~ilme:t re jim yeni mesete

Ben" 'iimdi
bidnct:yr:

tlgl

l~kI'1ik

bu!u.

yaJl'l~JTI.d I.

sindek [ ger~l;l"k

i~

clup

kadar

Bundan iKi hafta ance ban ktyllanm gezdim ve San Fransiskoda dun.yamn en biiyiil-t asrna koprUsiine bir gorli!t yapmak hTSatm elime gec;ti. Kopriiniin ikI h2l~mrl3i bulunan ve boyla:n 700 aya.gJ: ge~en ]k~ bii-

c~.ml-llri)'~t

rrCJ Iml1"1l1"11

l~gi'["li
ort:'l)ri'l

,i.ik djrcg~n y,a.p1ilma.sl tamarnlanmak uzercdlr. Bill d~rek]erin uzerinden binleree tel ge"ie'ce:'k ve bun.~ar ;ki biiyGk kablo h,dinde toplana.caktrrt'!.d kuLe arasmdaki bu tellere

4500 ayak QlLmltlgunda bulunan kopm asilacakue, B1.III biiyuk koprunun bi..itul"II kuvveti oraya gernecek elan tek teU.erin teker reker kU\'1letler-ine bailanm1§ olacaktlr.

ka1t:linhp yc:rine I; ralhg.n getirilmc51 i!jin yap!lm~k i~t",n n gi:r~i, bugun cl~e bu.llLlnan ao,1~al kanunun n.s incs maddeaine karsm bir h.:nckettir. Al.ina hi.lkiimeti ]935 martmda j"apdan ,),u hillreketl [11 i1u~ si.1rC'rek hu gi.rgiy.i tSdlml!.i gostennek i:s.tiyor. FiIkat bundan Dnc~ de !i:llt;Cl sDyh~.mi~ 01dugllm gibi YUl1anist:mdOiki su,:] az~d<ln bdSk Z mart Gi.rid"de hiikiimde kar~] bi!" yak1anrna oLmu§tu, BI.I hae ket, Atvna hukiime'lmi.n 1 marua. orEig YOl'lttimlerlr iJgiH elan kanunl ..dan bit ka biitiin kanunlarr kal!.hC'1 p kendi keyfim;~ hiikumet] vvirr
mek kararrna Bundan. ana~aJ kanunCi
k.1i"~' yilip~lml~tl.

kadar

bi r g<:nr.: 1 0)' ilc y'mi.d~'Il !F,k,nmak yoluTIdaki girl"isi ne YlI:rsiO':dir anla 111 r
~aldaris'in halk bueuk Ylmi purnsl de

~~ b.1kanll~mL bil' ltumlLldyt!tli~'ye VIlli··· me!>L orlll:rge'~inJe bulunrnuyerum, <;omr.-

mn sorm~la1l"1 belli" ol;n'lu~:tur, Gene Moskova teknik~illf'Ti merkuclcki ki.1IHir y~ dinlenme parlemda tDP100II1dr'\i:lan ~aman bunlarrn ,!cgl'l11'l<l :;Ie"

Hi biliyoHlm
cckt:il".

ki

0,

bunu

:'.tbul
0)'

etm{Yf:-

He lc

kurulusundan
];llld

-ell i.z.

yd sonra t3n1ih!J)'

Fak:'lt
ini

Dl"taya

'bir g nel

oHer,gegi-

(ilk te~r~n 1932) de cumuriYl!-ti
gore artriot ulusu buhranma ::Hm:!H:til fie anlam

tan bir hliiKurnetin

i~i diledigi

bir gencl var du:

H"3.draI"Lln dolu.n:und~ Y;Jipll.:m 9C~ifmle de 1<lralcllaT'rl'1 kOllybt-Uiklfrri gij. Tmmii~ti.ir. GI!:~ .nler de asbasbakan ve i.i bakarn Gen'ral Kondi!is, gaze"t!i1ciIer e yaptl~1 bir diyevde bir rejim degi§mc5inin imkanlarmdafl d~m
YUHI-

bi pi~i.rip ketarrnasr deg-il, btl me-sell!' i..Izeril'lcle ulus duygusuna gi.iv~fI iiIIlil~:a, mas,1 gert:'lcr~r.
BOIlY ~3.hI3(i.51, joimdi
Ct:U:r1l11r~)'ii!:t.

velillml'llT, Ayru::a 120 kadar 'i0cuga saat, fotogr.1 f mallc.in 'iiI Vii ba~l'la t:urli.i avadanlrkl ar da armagan ednm'i~ti.r. Yedi hazi.randanberj bu parkra a~rk: ol~~ sergiye konulr.n~kuzere ,500 kadar gayet: c:ij2)e1 orn(klet gijndedlmii$tir'. Ho serginin hiHiin otcki sereile den ,urn ola:l1l onemi, Sovyct meltteb3ell"inin daima ogi...indugii gcnl;; enerjl ve kapailte kaynaklarrm .u::mk~,a meydan3 'koymaka Ldi. Burada lO,OOCD MOl'ko"", ~o(,ugunl.nl k:ail::1 ml~ o]dugll lc,Ttnik ~:a~I~mCl!l1 k~rJdlini gi.lzeke b~Hrtm.i§tl:r. (_;ocl.lklarln bu klrnik ~alL§maLarm .. da. kend-ileri:rn.e biilge teknik dlll'aktarrmR biiyuk .aslgOan dokunmu~tur. Bu crginin bir~ok l.usJ.mla:n maInl1!!cilige, h8iberl~!ml' \Ie t.a~nl ar -;;liltE" na, kimyaViin fotograf!rlligOli 8i)l"nlml~ tn. Bjrl' k]s.lmda da tekni k oyunuklal' goz:e lI!ar~nyCir. Bh!iok rafla.rda llapLl r. yat, lokomo~ tH, otomobil modcllcriyle doludur ve bunlar heT yer-de gori.i1ebilen bayagl makin.~ 01 iI..Incaklar ,..dan coo, 'Jeri 'iC ~ok olgundL1r_
Stalin :rail okul Ilikov adh

ref

betgeleri

par-

tileri i:indc:deri uLan Mi.halakopuJi)i'!. Kaf a:ruj a ro s, PaJOana~tiiI' }Ill, Sop"lIli, 1'.1 ilano 1rC' !limdi kemllisi:ni ta§kr'lll hi!:

yerdu.
Btl gent:ralin
;'hclie

ksralcr
:ii i5p rccegi

diy,e gdstlH<:n
am1;.Ip cnlardan

liek u!/i bi lrncs] bi r 'l;cgu nllJ II rap'"

tl:rek. i Imel;;

MClak5aSo Ile go. genel 0YlII:mL flUblr kablne

tir If'! ge:n{'loyu.1 rejirnin
yetm;~ ister,

rlcgi~m~!Oi i~lTl

iki ay i!fin ~all~;Icak

dol~yJ kar:!l-I

Gi~i.d'd!iki yiIJP,dm~lj

harvkod,

U1uslar arasmda

da bir dostluk

'kbpriisi.i k'llln,dmab, bu di kuvveti-

ni mitin birle~~p biZ' kabJo halin; aImI gorunen fe-mig dostluklardan alma.hdlr, Turkiye ~~eAmerik.a arasmdia giindcn giin~ art~1n bir do"Stluk ilgisi va:rcllr. Na \'il'd~ bllLllndugum sitalarda Vande:rbllt uni"'ersitesi rektoJU Dr, ir land tara£- dan ~agrI]-

dcgi I, l::lmtcnine an sal kamm Atina hi.i.kumehnce ~li:nitnd;gi liliin bu han~kt"t b.1§.. go!>l!:rmi~tir.
Bunda.e dil IiIka.n b §k
I m:ilntJl

km"HllalarlnL ishyeb~h'r. t.ki iI)!n ili0n~ii1di'IJ bu kabine ~ogunlugl1 eldj! - den partinirt kUf;H:;agr hiiktimete yer~n,'iI Ibn ..-

ikl g Lin r.onriJ general KOl1d; lis, DO sozh:rini et,1: YUl':df; yc'tmi~ b~§ dll:~il de, yi.i d~ }'etmi.~ dikll bir
air cogunluk ma.m:lk
ditL

teH. Eger daki hiikii.met 'bu onergcyi
0

de red-

Yunann.lal1ir

e!de dot:ru
flel

eclZlir
olrnad
I ~I

kln.lllgi biC'imine

kurkoy-

dC'd~c Ie olur"SiI

zaman.

Y'unanl'3tan. i"ien:l!~k:i 'k;a.r·

jimi· IIi, ~aJdl.milK I~in b~r scoob diyt eh: hnallI"Iarz, C;i.inkli [)UI ilI.. cli.l.mur:iJt'ct.iI I!;o· U rwnak '1r muhafaZil ctmtk i<::ln ...ar1l1iJ.l:UJ.;]

'iii I

Icuml.lriy~t

.ejim
kes.~n

lTh!:stlesi,

\It

a~il!llk Htr o]ull"~J chiun, ~ogunl getireb\]mek

oluak
V~

kotanlm:;rn::lan

kal-

r"lh~1

ml

U.

ulmi;ul1urL reI: bul<dugu
UOII

glt"!II.l'rahn 1,,iiin bl.JJ"!u yunOlirn iJgu onaylamaSHIIJ !;c·
r. de co~etm 'I'll 'rin

ml§ cl IJIl" ,

Bu kl[al~J
larln
Jar

kur.acagl
sQsyelesinin
g01'lderip

saireksiz
0)1"

c:umuriyet~~ ba'kanka.bine. ulu!l'
GO'

Eger Atma
ral1lgl kOfum ~3'Ydl, buguT'l

bu.ku,rrn:tl.

bLl

ZI

I

k erges.iyle

uastmDI

kl· 1"11-

gOIi.ilmd:t~d;

Bi.iti.i1i n6tu· jim
rrrl na

duyil-

YlJlI1an~st~n .. bi.l"

etm n
, et1lrm

Ifcriliini

konlrol

dIm. Dr. Kirkland
yetistinnege

susam

f :egi

nu bir kanlt
Strumada ::.oy~ dlgi

klralhga donmeok i in by· "I.. rak kuIl;Hlabiltrdi
topJanml"§ ohm as c]iI!"l"':

h:mdur. Bugun"n TnCselesi, bu Tl'd~gi'5lr.esinile f:erc di nol<ta 0)'1 ...
lr'L_i:!:de ka~Lnln
Vi:'

sll"li istemclidir.

UII

dC'gr~meJf:n
zi,Ya.rje olarJ'k

pek mera dldu-. Son zarnanlarcla amerikan susarnlan i.le ingi]i;~ susam]an ara:smda uzun

ve san ~'eni bir susam ce~idi
ti su
3

}reti§-

i tiro

D

to

dostlarmdan

bu yeni

.soylrvlerde geneI":;I1 Kondili'S:. lJu ,5k rlcre "cumuriyet r~jfmine k f§1 lyakbnan ilziyanl r tcpc:lemeJ- ve C:1"lmuriyct~ orumak tJ,dt:'vi ~ iihimu(Jd~ buILln," rumuriyet <lskcrl rill illy 3lilt.11l'jitl

oldL1; unw. ar~tlrmaktOin
dOl'ru ger'!iek

b~l

OVhrlfl

R3:SI

1.1: idiri Icbi lel;;~g.inin
J929 ~ ...lmda namn b
<:

snglanrna:Hdll, parlamt:ntonun r:o .unlugu ve b~nim
5~-

e dort

hii-

«;i egin uygun bir ad verm I ini diledi. Orada hUilunanlar Masmda bl1ndan birka~ rIl once Kayserl'ueh:i amerrikan okulunu
gelip
aClm~

Ul",'

ort

Ilr

I'w irn mt!'iele

i

"I

hr,

kumetimi tu tngu ir slrada ben, - hal~ h;J~ - j-!::lrti i tl muriyet.e kar'iln bulundu~u ic:in - rC1im mese!esin'n bir enel oy ile kotarl.t "l$Tnl i rni15tim

Eger bi..W..in yun 11 parti:lcri birge olarak boyle bir dilekte bulul'I<lcak olurlar~a, ~i..iphc~i" uluslClf l!Iosyet;c-si b.u clilegi ynine getiretektir. Ya Inrz biricik gii~mk !uracl.adn· ki devletler, Sar gen 1 oyund. olduglJ.l g'bi Yunanistflna a~ke[" gondennek i.. in hazlr bulunm3tna.kta Irlar.

oolg~sinde
talebelerinden

b111unal"l "2 nUm1:~

Kolya

Tri.ib-

bil' ~O'cLlk, biiylik

bit 1Ja~arr

r

F
0

~t

ul usIa

osyetcsinin

prcsti.DOJ

ilc bir lokomati[ yOlpml~tlr. Bu ~o"'lIlo:'. bu ugllrda ram bir YII L..!gra~lp Miaar Ii, 50nundil kazanrnda !iUYU kaynalJp bugll yapan ve bac.asmdan sahid dum.an savurup yi.ir'iyen bir lokoma if ppmIster till' 0
cl~ akl§1 t:1:' ~.'(ik

Ve bunLIn iJ -erindF durallffi Yr..manist ..ndJ marlmda d Ltsa,1
T

o
1924 ydl kQt

m

n 1 '0

iiYlslntn

ir

g n I oyla

ril

k U;!I"" yiik eMir ki n Tn ad ntt l.lir ko!Ui.syon hldunma I A.i bu i'j!t.e gLlyu dikkatU brraku. yi.ikii'[]'1unde

f'umuciyrt,
d ... ~

'lie hiq;ok

utkular

kazand gmdan otu.ru kendisine G am erilmi~ alan turk Cumuriyet Ba~kanmm ba anlanm yaklndan ogrenmi§ ohm Bayan H rper.: - Ni~in lJu yeni ~i~ege Gazi adl ...eri1memcli? dedi, Bu SOZ ulerine yeni !;icek aduu

m 1e t:l! .. fmdf'ln !:.{. buJ f'(lrim \'e i h.ri'1de .lmOlkdarrn <Jr.I kuyvetli alar '.; orunt.andlg1 hi. g ntl
23

oy taraf[nda
ml'itl.
nil

nlsar\

1934 de: on )'1
u.. "lh~rn ~ay151

11

gene-l () 'da

i~in vltril .n oylann bile bl.llmamIlirur.

gdrrt :oil yi.izdr: kl1 kl

oldugL111U Bay Cald;J.ri:s·~ a-nl tml'tlm, Borlf! bir genel oJ Sorra· I>mda ;,1 rin yolun~a yiir-limes!, i,f:' bi, zim laraflmt dan elk; Ir:a.rl'$ Inldlg, klJ~kusu uyanm<l.lTl3s1 1 in B_ C:;ahlal'i!lin, geneloy yar IldJl'Tt siirece, ii~ b:!bnrrl,TL;I'SI

iiLl kumc.lml r3nmak

i!lav-

hgml

alm.a:;,;1'11 otlerge!t:im. B"y

Bl.I :>Llatle Yunanhta.nm j'iind~ Kelrga~alrk tUlcenir?~ 'l1!arc:lan cui yed; milyon yunan!tYI ay[l~lk blraka.n du£lim on rc~ek 1r.l'ebu ulu bal"I~ Y0'lunda 1<:l1dinden be le:nen \1iir.metleri
(jogtJ.)I'

taptilnacak otUI"sa ik~ ara - saar .. l5 !kilometre hlzla ha.rtk lU gc~m .~ 'tedi:r .. Bu diil L!'nin bolg~'5inde 23 numek cobin dDKuzuncu sJmf
<1-

ma:rilh

lebc:s,ind Jl 6 y;a~Jannda SeryoZ3 ltov tara.flf1dan yiltpllIm~tH.
Bu '!i0cuk, bundan ta.klm

Pelji-

o ;:aman

GaMaris,

't:m rejim
asklda

o1ar~k

gckeeektir

...
r;rjsbig

a.ltl yll 01:"11:1;: bir

alm~§ oldu, Bo) leee. bir !;:j~ek uhl.sEar .a.ra5lnda yeniden biT dOStlUK bag-.f kurmu~ oluyor, Dondtikleri zaman yurdlarmm
degi j'k cah~ma alaniarmda $3.11bug iin okuolan 85 t.urk gend Amerik2ll iinive:rsitderinde

~'1.n'a.s~ dogrucll.lJ ki lu:rn:t.l1gi bir part] hi.lki..imt:tinin yonetjmi altlmJ", yapllan bir gene] oy'dLi oylann tam !Ie g~n;ek o~olI'"ak b tirmesi ;mkam yaklur,

mt's-el.esinin
r3.kma.y
1J\'g"Llln I

kill"<lrJaSM(I:;ml

bc~
dab"
rj-

V"nizetQs,
orlimama
rJl/milS/rH

bu da

alm2"'S<l
~Jj1"

bir

hndi

pil.rtisi nin
ml,

3sr~md

I!!"SBUU

glideR

s~.;'im ya -

bu 1I:l Llgulldan irerldetmhti.

n.C1den, bu

iinergelemekte

Ire ysuSJii"IJ

bi -

\:mhk tutma 0!.3~lan ve ~u§: kafesl~r; yapmak SILHc!:iyle bu yolda ~Q,It~malara ba [arn.T~trr.
Seryoza kiDeli onda.n
'SOJU.1

ne'rge:yi

,i"mpktf'rhr

nr

k .. dar ma-

Dyuncak

ve ara~ gor-mii~!!Ie bepyapml§l:lf.

Su bczut land!lu.

meselede

de k!r,;dcdar, ileri

oylara.
!l1~a

l:;aTl~tIrlldlc..n1 MtUksas

~\.irert'k

Hava tehlikesini biIen
MERS1NDEN:

iiyeler
Ibrahim

sinin tlpkrSlnr
~ocUglLlll1
\pC

§acak

Fakat

bu ~a'lliara

verDligi ,~la~ kaylie-

BOlli G",ni

SQ~

ra.f bO, ~i.il.kn.i Rli!50te:.m
:5, yJ~hkyi.lkel'li 20,

~eva.ptil but-Un kll"aklJarm
~;]k oylarmr ktllland!klarln[

ozgiir

mani
IlYig.

I.HLlUI;I

ya.n.:llllli lie

m.akta ve yetisme.ktedir.

Yuksek kapasitdi bir turk genci. Viskon iiniversitesinde oitki yeti~tirrnesi
Kendisine Amer-kaYl bana na§u
IJ·

bettikl!!JirLi bild.ird1. geregin(,~ Y'erilmr:digi savlana&ak oluf lie bu dOl kabul rdil"rse [l zaman 0 gurt· den uugtine J.o:ada yaptlan ~§ st:liimdc de ayni ~yin y~r aldrgl n~den i.r:ri swli.ilme5inr

Eger bu genel

oy'o

tlylann

okuyor.
Bl

gordiigiinu sordum: cevab] verdi: - AmerikaI1 ulusu,

iyi biT

lustur lakat biraz ruhaftlr. Benim turk oldugumu ogrenuikLeri za.man kac;: k:a UTI oldugunu sorduI r. , n e m'endi1crine hie kanm olmadIO"r '" cevablnI verdim. Tijd· iye Amerikaya okutmak gender.

il~ t:e~dninde yapL10l11 !le~imll1' 5e~men]erin :oIncak yuzde 3!V1!I7 si klUJCI partiye oy "erdi]n, El2S agU:5to iicc'm'nde bLl nisbet yuzd~ 33 e
J926 y.dc diismii1, 192'1 nisan.lnda !l~n" ve ana

Jiisa I~m yapllan gene! yUl;de y'rmi Ulit: in.mi~tir.
1932 eylulii

se~imde ise
nisp~t ise yib:s.ec;:iml rde

i~irt gon,derdigi
makta i 'Y anlat

yeni Ti.iranla t-

l;;e~imi"H:k btl.

kiyey i oracla oldugu

gibi

ve oondi.ikleri
ric Amerikay[
ilmek

zaman Ti.:'r01 ugu gibi, ince-

yi.i~clt OtllZ bto:~j 1933 martmda de 40t3 ii blllmustuf.
Burada metaksas Yllpllan partisin~ biitiin veril~n

oyla'l"In ni'S·

i(:ln a.ra~tlrma

Jemelcr yapmakUdtrlaT. Amerika He Ti.irhiyc bir dosUuk

arasmda.
ha-

kopriisi.i kurulu

Ijnr

dn. Eu dostl ugun buyiik kabIOSllnu yapabilmek i~in f nlig dostluk llc:rini bir araya ge irmek ..,' gel" 1 _Ir. "yl yapl lrsa yaYlhs halinde Q an In'y··k dostluk koprus·· ta-

bdini o.zct olat";i goste["dim. ~92 ynI ndan sonn kf'ndi<:; de cumillriyet<;; olmaYJ k::lbu~ ~den. Metalu:l.!>, her nl."dt:nl~ 'Sonradan gene I,nrah::l! Ita dogru yone!mege koyul'mu!l:tu, Yukardaki l3kamh:r go~teTiyor ki
cu mine
t

t-1raderleri acenta~~ :SO, tec.imcn J(l, Mitrani kaSIlP'!{l m8ini faturacl 2ofJ, Ibrahim berbu 2U. Ahmft berbe:r ZO, Suphi Kenay eclac 30, Ahmet Miyasi seb;,:e ]1;omhyon' cu::;U 20, Hilt 'an Gazi!li seun komisyonCIlSIJ 2U, Me"hmet Ii h g'lZete bayi~ 20, Omer Hazmedar p:iyango bayii 20, KilT mil 6t"uze komisyQt1IClI'ii'UI 'Z[Jl, Siileyman oglu Mahmut 5cb~e komisyoncusll 20, Mtbmet oglu :S;,lIt s lI.t;c komisyonc.U'!L1 200, A.hmet Selim scbu I.mmisyol1 C'I.!L SU 20, Munah o;'ltJ. Musta.fa kasap yardlml 2U, ydllk yuleeni :W, Mehmd 'CUID'l te!;;imen )';m:loiFJu 30, "lIhle yiiko::ni ZOo Mehm~t oglu 'Obman ko;;\.ter yard,mr Ill. }'JlIdo! .ylikeni ZU1 Vm1.h Abdi3:lrncl:lt ILahvcci 20, Mustafa oglu Selim kUlTldl.l'<'I!;L y ...rrJlml J. yllhk yukeni 2U Fahri 'lie SCLmi Mra ed kosclcci ya.dl ml IS. ydL,);:. yitkeni 25, Abdi..ilkauir Reyb.iIYi. bakka! rallJ n'!1 6, YI11lk ]fiiI! ni 20, Ti'lh:l.in Mt:t"-eci ¢skj Ka!d, 211, Hv.:an Tok kalayl rk bakkaliye5i 25, Abmllt Tr.:... i'k lumHlu: fabri.kasl 2.5, B..f yan Cemile Pa.trOI'Hl .l(l. B;J.Y Yakup gi.iN:::lkka~ ~U - rti Diy.ap
2r;t pal-a:;, mibtt;d

k~zl ),MdulU 4-eo lin, }H[hk yiilkeni 21), Ah.miZ'~ Nana lmdaVilt~[ )'Ol:rdfml lCl, yl11rk yi1keni ,20, Ra~ ::;.irn Ti.il'le-T blLlgday '!,control memunJ 20, .Ziyol Rravd~'n !;i ft~i Z.5, Meh.mel:: Tor §Ukriyt
liifts-i 20, Bayan mi 20, Bay Nairn
r;avll~

ornekler ele!urik

r]~ktdk yapmaga

moto.rlU oy" _calt baslarna _. me50:11-

tebie
l",i

der&i ?eri1melSoinden

l.inda

MtI.1iharrem l-1ilSa:it

Kok ~ahiu:(.i 20, Abeli

m<isTa.CI ZO,

Musta£a

bak-

kaliye

tecimf'ld

yardllDl W, YJlhk
ylikeni

yilkr!-

bi! ~ gi:ist:erm i~tit'. Seryoza bundan iki y~1 tinct' fotografsrhk s.ergtsinl gtzerken bu i!fIe d~ ilgiJr:nmi~ vc biT fotograf makin~si, dana BonnIn I oil" taklm kail1D3 makine:! r~. trillu:ol"ler. VI: '20 Itakrm kad;n radyo l-'apml§tu. B il" e.o~uk de.gi:sinde elektri k. m.ik~
natls~
mC'iii

n! 20, Seli"l"l1 Semsi soguk
y:arcllrm

bava de~osu
2'5 AdU lit
iSO,

yap'Jd'~ml o'kl.lyup ogn:niiz-e:rinoe: de hi:!" tlektr~k treni a,p·
nasil
ulJak

100, ydhk

ort.tlrdan Mc:hrnet:
tea.hhit YUr.lus!oIe

k~ut>e

tecimen.i

Arif

lit

maga kalkT~ml§Ur. §:imdi bu ~ocuk.
motorsii1.: LJgra~[]t'or. bi:tirdikten Bu u~3klar ti'lyy:are Gclc{;ek

motorllt'rl

'\l"e

Ali bakkal Y<lrdrml

20, Cum., A]~ ha.
20,
'"n!:1

1in.'1kindcri yrl

i.1~frind .. okl.ll.l

marne) ZO, Ahmet bakkal ZO, Nccip mil::lO. yEibk yi.iktni MLI!hitin

okudugu

kar-c:~Ic:r m

sonra bit" I]ii~ak ens.titUsl.ine girme-I! di egincl.edir
s.crgide goriil-eJII Le-.rin'in bi C;1;)k ki.I!:~Dl;
SIT'!'

1-00, Mehme'l. b-t:l·bE'[ 20, Nti~het oglhl Fildtl teni 25. Terzi Cemil lie arkadOl§< loafI lfi. Ahmet ,i--iamdl Tlliun l ..okanu·
5.1 sah"ibi 25, Abdi.ilknim

arllsr ndfl yf'rlinci

r

t[ll

he-

sand

n Va'5d:

yapugl

dc~i7.
In r

og~u

pap

u-

m;:;Jgl dikkate

cieger
O!'i

ti-ieii 25.

uriy

tin

kurtlllt~undal'l

1933 ,eli'deb yap·
jj ... rindeki e

i 20, Bi'lhri

.... Ml..lame ve Re

Igi

d r yU'l.an ulLl'Siu a!h ec imlerle
ii,

mer

l-ur1l:a5i.YlI!l;i20, Kamil

nk

b,
),ur-de

kO!1u

!llIortakhT ticBrethanesi

2Q, Sabri

karde'j-

dii iinu ii 1,1i:c c!mllz

Q5t ..rml~,

.... ser.mt'l'I ... d n, e r

mamlanTr

ve ayr
karl.

n~i J
IT

aHml$Hllj"1

Cllml..lri·

In hinbiri,;'le 11: anla~j1r.

L tan lki y. ve biribiriy-

yet ndil"lin del'in bi,. i:mlnla bsgll '01dukl,lrI gorli1mii,t~ll", Bu hti'lll~ olthi~t;!n sfionra bu gli!c

ler tedmen yardlml 10, y[1hk yiilkC'1lii 201, Ata C;~lebr I'Hltb,mc:~ ,~O,Hamil Kurt I:oiJJkl ~P1aHiithllnesi y..uc:hm~ lO, ylll1k yU. kc-n; 20, Hasan Akdlm~z p1,ljCf'Sl 26. NrC-iilti Hanc~oG:lu u:dmill:n U, lBayan

Accntasl 3D, Al1met Tc\'rik I:czaCI 30, Ali kLln 1 3el 20, Mustah u:ne eci >'0, Mehmc:t Nuti bel"bu 20, A.. ~ an di kO]ODl!'3. 'lie til' hafiy~(:i 2'0, Yasin Kurt fl£lR(;l 20. Musa Moehdi tuhafiyec.i 25, Abdurrahm ..m : !Ie A. Kadi[ bakl;}v.acd 20, Etem ~a~ali. t~Tdc i§oyal" 15, Turgut tlhan elektri!,c ~i1keti1'ld~ 2S. ~rref Ge'l1!;i a~atilr:rrl~ i y r 25, .$a,atilef'de 25 hllrnmaJ SO, Ba jal'lo ~d ati ljo8ljatilerde iI ar 2S, hi'!
ViilpUlI"

t . tt l~cvi

Bundan bao:.ka bit"c;:ok mJkine~er dlr 'ki !:Iii Tuk hir ol~lm1u~ ve -d ... tC' .. mekt~[lir

GARDEN P RTi T H'ot
Anl.tara Gi.kU na1lllnCl 6 H;r 1 muz !l35 tumart"'si ;'"[k!":a TIl 10 manti bahcesinde trip r t;'Il G3rde:n part; avnl al am Ii t'f iki spOt h tiiht.iniin de balos bll lundugun.dan 20 te111mnz rJ35 C'U marte i aksamilla t~'l n f' L. 1 I tir, Kcyfi}'ct d~1, tlil olmi.lk il~en ,Ian 111.1

Mukadder Nadir

'iI~atilnde

;fiyor 25,

Em~1

i;,y. r 'ZS, t:!ik~ndef Bahu ;~~atilerde i~yar 2.5. R~ml §<l.~a~i ,3§a.'tilC'rd-e i§}'ar 2:5.
§a§"tilerde

--I' \. -

....
. itanbul Zil"aat Bankasmdum
Adanada yeni israsycn civarmda N arlrca rnevkiinne hulunan ve ceman 51915 metro rnurabbei araJ7.1 'i.ilzerinrl' kiln ve ~inals,i~er Fabrikasr narnile maruf : 'Koza anban:, ~e'ol'ir.me 'VIC buhar dairesi, r.:azan dairesi, 3 numaeah dizel motor dairesi, ~ineme dairesl, .;]n;u dairesl, platform3J )~2 dize] motorler dairesi, buhar kazarn dairesi. biderlik "iigit anban, ~iglit anbarr, hal ye anharr, temizlerne pa£;e1 ve prese daireleri, rnalaeme anuarr. zihil anbarr, otomobi] garajr, kiitIU annan, mliberrlt su depos , mtiberrit kUYIIlSU, tamirhaneler, c;enber anbari, tahta kurut rna dairesi, yazrhaneler, 1 No. pavyon (fen miirliiril hariesi).2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pavycn

..

~

..

lstanblll Ziraat Banka mdam
Adanada Vent istasven civarHlda Narbc:a mevkiind,c kiln Ziraat Bankasma birinci derece ve !inrada ipotekli buIunan $inasHer fa~r;kas~ narnile maru] Pamuk ve Nebati Yagla'f Sanayii Turk Anonim §irketinin mall alan 1 n~· maralr fahri kasi dahjlinde rnesken elarak kuUandant ~l" mente hlok tan insa edilrnis sekia edah ev, hnmbul 6 mer N oterligince tasdik edilmi:§ '9 11. 9]1 ta'" rih ve 15142 nurnaralt ve Beyoglu " und,i NoterHgince tasd~k edilmi§ I!, 2. 933 tarih ve 64Q/33 nemaralt m.uka':61eIerle Pamuk ve Nebatl Yaglar Sanayii Ttik Anonrm $lrkelinin Bankarmza clan mikdarr malUm borcunu 10. 4. 935 tarihmde gondcrildioii b kayden mus-bet ihbamame iizerine • • de tesvive etmernis oldugundan n§bu borcun ihale tarihine k?~iar 7~9 faiz we o/(l S kornusyon, sigorta ucret.j: h~sap masraf'J nakli nuk:ut, muamete vergisi, avukat m:r,e'h ve air bi1umum masari He birl ikre tahsil] i';;LTiII bor~ mukabu bilinde Bankarruza ipotekli o1up yukarda cins ve sair evWI ve rniisternilau yazdI Adana Tapll Mlidii,rliigiintin 2. 4. 930 tClrih ve 87 numaralt tapu senedile irketin tasarrufu altmda bulunan ve 22'80 numarah kanuna tevfika_n li~ ! emlnli ehli vuknf rarafmdan sm:m lira klym,et takdir 0Iunan mezkilr ev, 1697 numaralt Ziraat BankaSl kanunu hukiimleri dairesinde 10. 7. 935 tarihindcn itibal"en biT bu!l:uk a}' miiddetle 3'c;.lk arttrrrnaya ~lkaCllml§tn·, Muvakkat [halesi 26.8, 935 tarihine musadif pazarteai gUnu saar 2 de tstanbul Ziraat Bankasmda yaprlacakttr. eminat akcesi 'ib 7,5 duro $3rtname Galatada kiln Bankarntzla, Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankalart kamlarm asrlrnrstrr, (1584) 1-212.,
1 ,

Sa .Ibk ev

. Ankara Yiiksek Zll~aatEnstitiisii ugonen: R ektor I·' _.. d
"to

s.

SAYIF~~ .,

...

I

lhk fabrika

Ankara Yiiksek Ziraat ElIstlUisii to.lebesi iht'iYl.cl i,.in .!aglda he§ grupta mufreda.h Vii! hiza.larlnda tahmin elunan bedeneri yazlh e!}ya \P levazlm her gu.rupta giislerildiil iizere ka.pah :z;a,. f \I&bli w'e Bleni ,eksiltme 11lIretiyle !lab-n . n.hnaeaktll. Parallz ~a.rln8ime almak VI:!: nUm'Uoe inli gormek i!tiyenlerinl her gun ,u'kl!luk zira.nt ell'llstitii m!J!lha!ebesine miii racaathtn Vii! Im!liiltmey,e gill'ecek1erin 12 'Temmuz 935 <:uma guna gunrpillrrrn iistUnde Ao..terileu '!118,tlara kadar grup\ardaki izahata gore yapaculan lekliflel'ini Rektorliik mao kam!lna vera idare ve inate lmm,syonu:na vermeleri ;'1,,11 olUlmr. ClUD Iii ij saat 10 da Ahmi eKsillme Beh.Cl:rinin Veku'lllu Adedi Fiat! Cinsi (:ol'ba ta fl. ~II Yersek tabOlf; Ka§lk dlizune 900 17
17

L.

"0
17 50 l5i 50
SOC 10(

SO ~5

K.

L. K.

150

(~amirat imiri hanesi), 4 Nc, pavyon (Llstahas: hanesi t, amele heJaSl. su motoll"'ij dairesf, su depcsu hinalarmdan
miitc§ekki1 ir,;inde buhmau ve fabrikamn kuvvei rnuharri kesini teskil eden. 1-2-3 numarah atlas markalr heheri t ~O Ibeygirlik uG adet diae] motoru erresr makineleei, sifl emc makineleri, ternizleme ve prese rnakineleri, vantilatijr~er, umuml transrnisyon, kInCI makineler, parnuk presesi, n m leme aleti, kantar, kiitlii krrmasr, su deposn, huhar kazanr, demirhane makineleri, rnarangoehane, makine leri plat, I:;lrc;[rlar]. plat CIT(fubnn[11I kuvvei muharrekesi, lokernobit, Roller gin atelyesi, yeriek aliit edevattan

Cat8l1 BI~ak

€;ay fim:an1 maa tabak
Cal' ka~lgJ

" "

rO
iO

75 Z5

102 102 1.53 12 50

225

Ekmek tabagl

5 u ha.rda.g I 5ih"ahi
Demir kep!re Tuzluk Tel nih Le Tiikriik hold'.ta!1 Bakrr ka ..avana y ekun1128

85 10
7(;
4(J

30

45
42 SO 50

Sf 1M

50 50 30
I

1

70 20
7 6

ibaret 50

VG

Parnuk
~

v

Nebati yaglar

San.ayii Turk An.onim

Sirketinin

2C

8.5

15

57 SO
8S flO
e

- '11 Bllw .

fir'

.. '

ANtCARA

ICRA

DAiRESt

CiAYRl
\It

MENKUL

SATIS ME"

MURLUOUNDA
1"tapunun

N~
1.L2..1935 tarih

Cuma gtinii ~ea.{ 11 de kapah zarf lie eks.ilt

57/81 tilt ~a)'da munar:J.50mGa mlJ1k.aji)'et ve kurt mahal1csinin Anahnal.a:r m~vkiinde Yilki ~113:52 arsa ile Ankara c:vkaf miidiid }'~dne ait olup tapuda miisc(;cel lolm..ll.yan ft ~11nlr arsanm hem hududu bulunan liC; katb bina ve' 19.4.934 t3J'lh dlt s.aYIfa. 2B/51 nw:nansrll'lda mukayye Pclitliil mahall~~inde kain ,kal""gir magau 'Ie haJ ii~ kath iki cub, bjf bol bir bala bir mUlfaktarl ~'baret hanen;" U,S m mu.rabbal kUJ.I'U im,lll," miicli.i.r1iigiim:e: harnudanara.k hey~ti mecltluan biT 'Par~l h,a.Ii:ne 1r.alb~di1m~'§ olan i§: In,1i gayri men'ku~iin t<llmamHlil S!lS"\ li.ra. 48 ku. itU§ ta.hmin ol.rnlJ~ vI! Eahlmak i.i:ltn B.j3.gtda }'ul1r .. rtla'll" hire .. a linde ... 111"11 . rurmaya !iIlcarrlmI11[r. J - Sah pl!§in para ilo 01- k i1z~r" 12.11.1935ti, ihin I'll' adif pazarlesi gUnu ~aJt 14-16 fa kadar icl":! da're&i gayri menku~ utr "'tQ:lurJupmda ya.pdacalrtu, " - Talipler takdir <rCilliJmig1af:l. )lukiUdaki QJubammen o luyme. li'l"1 y{bdlf' '1,S f::L1.. nisht!tinde PC)' 8~~ i vc.ya milli bir blinkanm teo 'min tme'kHll!iu l1c kanul'ken 'I:~minat Olil!HI'k kabul dHen hazine tab-

Erkek ta~ebe elbi&esi Klz talehe elbis~si Erlcek talebe paltosu

402-412 40.. 45 120- 30

18 IS 13

57 5 35

76-0 832 1735

84 50 50

Klz Yekun

"ma.nto5u

10- 15

18 6

20 l045~ M

m

Erkek ta,~ebe islmrpini

Cuma giinii saat 15 de aleni elc!oiltme 370-380 460 1748 Klll J' " 40 45 340 153 (Beyaz lceten l~lcat'p;n) $20 200 U140 (K.IZ ve el'kek talebe idl1 ~

Istanbul 6 met Noter1 igince tasdik edilmi ~ 30. 1 ~. 931 tarlh we 15~42' numarah mukavele He Pamuk ve Nebati Yag-Iar Sinayii Turk Al1on~m §irkelinip Bank.amna olan mikdan malum borcunm.l 10. 4. 935 tari.hinde gon{]erildLgi kavden miispet ihba.rnam~ ti.zerine lie tesvive ettnemi~ 01duglJlndan i~bu borcun ih,a~e tarihirte kadar ~'J{ 9 faiz e o/,c 3 komi.isyon. sigorta Ucreti" hesap [i1aSrafl. nakH nukut. muamele v'erg-isi, avukat ucreti '!Ie sair bilumum mas.raf1a birlikte tahsili i~'n bu bon'; mukabilinde Bankam17.a ;potek1i olup yukarda hudut, dns ve SaLI"" evs,afl ve mii~temj-

Yek6n

Cum. ,gUnu

III

t

Ii da aleni elhittme

2e41 435 9CJO
1500

Y un battaniye Be)l'az laboratuvar
Sa.rl
If

30 Komleili 300
,~

1. 450

300
650 45 1:'0
,3$

• "lih=ri gelri'l'~c~'Lt lerdi'f.

5 .... S&b~ giinU al'llrma ~ddi it kdil' ~dilh:1l kJymetjg y1llzde 15 mi buJdllktan "Ie U~ deJa nid e-"if'ild~kten oftrB. rne.zlrku' gUl'Il.1n Jill lOCI u3tinde l'n ~olc ..("tuan talibi:me i.hale: olunacalrtll'. ti - l bu tarihdeki l!rtunnada ~kJif ediJcft bN!d muharmnell'll I ymetin yiilde 7S im ItruJmadtgl lllkdiirde 2:1.8.1935 taribinc lllIii~ adif gUnu qat ya bdar ikinc~ IIrtl'l'lNda Pft "oJ[ mlran taHbine: Ih~le o!unacaktIr. 7 - Birinci ve ikind afbnnalardli ihalc 'bedr.li Utaleyi mi.i,tea1d.i? 1Ii'uikrledigi t&kdirde Hurin. iblll' ediJen~D taZJrIbi Uze:rinr iL'flcd'lI!! taO' dhinden itiba:ren hllil;Usioe bede:U ihllifyi telUml vl!:l:ne eyWrmul 1m,yedi gila ":ad. mebi~ vefil~cc:illtir. Igbu mUddet fBrfmdll i.bi!l]e bcdeli patrnhilladlgl ukd.irde ih Ie bozula.call: 'l'e bu tuihten tvel en yuk k tckllifte bulu:nan talibe _trkHfi ... n~~Ihi1c 1L1maia razl olup olm (bgl SDntld1l1.likt~D 10Rm teldifi e§hile .Jm~!I :razl Ise iule farln birin~i t.~ip~enuhsil edi.lmek lizel'f by talibe ibal~ e:dilfcelt:. Ib,. Tc-klif:i vc~hile aImafa r8ZJ alman. me:n1rul rtnidfln, OIl IH:§ ginlU'k: ;kincl a:rhnnaya ,tk:n'llarlil'k en ,!!Dk IIrh;rafl ta.Hrbinelblll. e tdilecekt~.
g

Kllb.k pOT hllumu 125 Yllz]d, beyu .por fsnil"ll 200 .. n M panta10nu 200 Yuz bllo.lulu 50:0 Cum~ ,SiiDij I.a

500

300

81,2 SO 90 '100 1'15

l_itl ya.nh Adana Ta-pu Miidtirliiguniin 22. 9. 919 tar'h 64 numarah tapu senedile ~;rke'tin tasarru£1.I a~trnda billunan V~ 2280 nUmCllJ"ah kanuna tevrikan ii~ yem;n.li eh[ i vukuf tara.{mdan cem'an ],2.000 1ira krymet takdir o~unan mez~ kur f,abrika 1697 numarah Ziraat Bankasl k:a.nununun huw kilmleri danresinde 10. 7.. 935 tarihinden ir"baren btT bu~uk ay muddlede a~lk artITTTI!aY3 IC;:Jkanlml~ur. Ml!lvakkat ihalesi 26, ,8. q35 tarlh inC!miisadif pazartesi giinu 83311 2 de t laBbul Ziraat 'Bankasmda vapdacaktlr. Terninat Ikt:esi '0/., 7,5 dir. Sa:rtname Gahuada kiln BankamIz, Adana, Mlr~in . Ankara Z';raat Bankalan kap"]al"rna asdmH~t.lf. 058'4)

1--2727
ara lera. Dair
.j

Gayrii

II

YekGA
Parquk ,ilte 17 de lli.len;eksihme,
7~

4012
487 793

50 50

lem.arlo -pndan:
l\.Ia,bcllZ OhliP !ia.tdm..ll.sma karar !ltrnen Ankaramn I§;epmc mao h3JUesi,nde f;an1un c.:addcs-lnde kiin \Ie ta.punun ada 619, pan~l 1U nU!manlllmda kay!th bir ew <llpIgrdald ~arlliu dairesinde I~lk artll'lI'I;!I.ya kO'I'In!i,u,tmT. murtfok,

Yorglln Yeku.

pamuL-

2S

1225
'650

306 25 75

1~265l

'.1'n

Islati ikllmummiidiirliigiiek me komisyoUII reisliginden:

il -

2: ...... EVl!Iaf ve mu~tmU[lit:: Ell bit top.rak nminHk, b t topral< bahlieden ~ikitai~ta mki ad ~ bir helS. bir ~jrjme, mcrdi. vene ~i:kjlldilrt,ijJ 'bir koridOT, bir nU1Hak. bir 'Sofa, hiT tarasa, dOl"t ~da. bahljede: hir dlut ag3ci varchr. :J - S8Jh~ pe§in pam He olmak ilzere 12.8.1935 t.arUdn~ mi.islldH p!!!Izartrsi gtJnii gaat 14 _, 16 ;rill kinlaa' ucr:i c:l<!iirf'liigayrl m '!'lInd i!I.Ii.
tJ~

mfllulrlugunda

YilI"lacaktu.

_ 8 - ".cr Bel 3rhnna.da diJ gayri me:)kul Ullibine ibale ed~ldi:kte hpu hnrcde deU,aHye res.mi mil§teriyc e ihalE' tarihhie b<dar olan mUterakimq 'Vergi ve Ifulm ise bor;:luya aittil'. 9~or§l~ on alacak1rl riB diger ;.15.kad.rJ3J"1I1 ibu g yr DlC'IilIII] lizenndekl haldarnu 'Ie hUlOosile faiz vI:: 1rnI9rafa d -ill' ulan Id. dialar~EII e .... rakm mi.isbitd rjle 20 g\ll'l. i;inde da:iremjze bj]dirmderi 19.%rDlIdfr•. Ahi t ..kdil"d'~ haklau tapu !I~,dlli:yJe sabit ohlladlk,s 1ilitJ.~ smdan barts tultuhl1caklarr.hr. 10 - Ar1~rmaya i~tid'k edecdde:r 1.I1U935 tari:hinde lIIill • i~e daii"t~izdt"ki yerindlc literhse l!!Jtk bulundu ... mIZI oklJyabllirlel!'_ 1-2176 b deJinrn payla~hrdm,
!!iI34-Wl~ I"IUUhH"I

500 ......60(1 sayda ~ahmin oIlman 2'000 adet"l inci dlt istatistik ydhg:r kapah zarf Ilsu'Ui He ek,siltmege C;lkanlI

~art"a-

aza
It!) ~':arIDam.e

aJiye V l(iletinden:

k' iii

mf§tI. Eksiltme ~Unii ve sEl2'tinde istenildigi gibi ta!ib zuhur etmedigi i~in Ikapah zan usulii He yeniden 'eksiltme ,a-.IJmasma kuar verilmi§tlf. Eksiltme .935 1emmuzunun 26 InCI cuma gunti saat 16, t1a umu.m _mudi.irU1k daires[nde toplanalcak Dlan kl}mlsyoillda a~Ilacakur. tstckHh::ri:n yuzde 7.S 'muva'kk:at t,e. ~inat vesi kas'ile tekl if mektub~anm: a~dma saatind1en fur saat eve] komisyon rets1igine venneleri laznndu. Bu baptaki §artnamc komllsyon katibliginden ,alfnabilir, (1531) 1 -- 2675

ill - Talib\c:1I' ta.kdi:r £dilm~i ol,an. yukillrldak'i mUnDl'!Illlmelil. kiYmet~1'I yUzde yeMi; bU~liIgu ni liode pey alll;elil veya milU bir ban· h,un tem'ina!! mektubq ill!' k .. nunen II!cminat ola.rak k, bill} cd.tltlll baa:inc: tilhvmeT'i gedreceklerdir. bedeli takdir ed·len 1;.1)101tin yU!.dt: 75 in~ blddlW.k~an VI: Uli deb n;da eUhiMiktrq onr'a m 'zkur gUniln 16, mc[ saat:in:dl! 1m fjoL: al"hra.n u]ibjne ~halc clunlcLlktl'l'". 115 _ t§bu tarihdd:i artu'm dal teklH ~di1eT1 bedel ml.l~,.oomen j:uym~tin yi..izde '15 ;ni bulma~hg! takdirde 27 B.19~S Lnihin.e enDIO!l<Idi~ 'all GLini;i '!!3Iat 14-Ui ya 'k .. dar yapola'C:ali ikinti rtlflfl'ilda tn ~ok <J.1"tll·,a ntalibi:ne ihale olunacOJ;1ktll'. (Kez .. muh21mmen luymet;n yibd '7 Sini bull"!'l:3,k ~fit:ime en !iok artlTan tI'1ibiJ"l~ ih .. le alunacak \Ie bu nisbeti bulmadlgl takdi:rde ise 2280 nUm3r hkanun ah!kimma tevfikan DO(i1i be!l. !!If''U~miiddetl trdlet5.bi llJtulacd.ktrr.) en ~ok arhran taliibin' ~ha e o]uncaktlf. 7 - Birinr:i v'e ikiT'lcl Llfhrrnal.uda iha]t beddi ihrdeyi mutea" ki.b YC'Tilmed~gi 1:aI1:djrdie iixui.f'l.1! il'lah: rdm~nin t:]lebi ih:erine 1hal~ taril1i'lldrn ,t'libiu'C'!I\ krndi,'!line ~~deH tiha]~yi tt!ll im:i Vf'2'l'1e tylcmesi j~in yc-dii gun k.adar mehi! ve:r5luekt:ir, l§bu mi.ld!!i!et zarfmdo1 illudf' bedeli yat:mlM3d1lgt ~akdirde ihale ~o,:r'l11ac~k Vii: bu ta.rint:(m eve! t:n yukI> k ttlcliflr~ bu~unan t liibe tkl:ifi vt!;hinc: almK!ga fall olu]:, ohn dig. lIorurndukrani 50"ra 1l~ldin vf'!;hHc ;lm3ga ran I'!e il'mh fariru birinci tillHlIln,~n 'l:ah"i! ediJmek lizrf"e bill talibor ihal! -di~ccek· IiI'. Tc:ldifi ,""e~hile almaga raI:l olmazsa gltyl'l m~nkum yenh'hm H glillliil.k ikim:i li'fillHTl!lJyQ ~I kllTI!arak !n ~olc: ijII'I'1lT.i1IlI'l libinc ihJ]'" edlUecektir.
oS ~ giinil antlrma

S tL

I

ltlaliye Vekaletinden:
oriiJu.
-1£

" 1 ........ Pazal'hgil konu~an i, (Mali,e Vekileli Mini Em18k MijdihiJ,e~i ile Muntuam borl!;lar lDudiriyeti d'oay8 udaIBi'U1D.ablt ra.f jmali) . K,etif b£deJi (805) Ii, ' 18 kUFq'tU.r.
b) Ke,iF ,c'ed",eli c) PrDj~

Eksiltm,eye' konuhm c§ya, 300 aded~ hUnnQl agacm ozunden
m~

Uapr]mlfl
J ~

hasrrdan
jl'lce ba-

we tafi'~la~ 'I' ~d eb In'.
3.... . ~nu

ISfiyenler _ . •_

b.... .U

'il~IIlt.I;JI1k

. .• .. me, L' r .:e d ve 1-' e proJeJI geJFmek Ke~J m ;1" in M."II· E m~ M·od·'··yetme muracaat , 8K .. .. . ,.. I !!II Ul'1
FILII 'J_,
I-_

orguHi evrak Ikcymaga mahsus sepet. ..25D a~et I n1.1maralr, 650 ad,et 2 nmnarah: VC:' 250 §erden SOOadedJ 3 ve 4 numarah sogild dalmdan mamul fersO:de kaglt'o}'maga mahsllS sepet olmak iize~e cernan 2000 adet: sepet. ,2 - $artnamesi n1erkez,de kutasiy,e mud.GlI"lilg-i..inde. tstanbulda Dol:mabah~e k~rtasi.Y1li eposundan alu:11Clc,ali:tlr. d

300 ad,edi i~i bez~i kontrplak

dipli vc kenarlarl

3 - ~k.~iltm~e. 18 'Iem~dz g~U:tarihine mu~ad;f perembe gunu saat IS te Mahye vel~.altti leVaZlnl mtidiirlliigii 'oda:nnda yap,ilacaktlT, I'f,ehnde yapdacakhr. 4 - Ahnacak e§yanm mllhammen kryme.ti 2525 li.radIf, 4 ~. Eksihme pa2'arhlt: u UI~ile y 11 kt 1 5 - Eksihme. apk eksiUme uS1Lllii iJ,e yapdacaktlT. ,.. - Paza.I'~~ia g-irebilmek i.. ~ nnln 6 1'0' 40·I k u" ~ ;.~~k'l,~,e~ ,. "~lo::: ~i1rB 6 - Mu\:al'i:kat temrnat ak~esj 189 l.i:ra 38 kuru~tur. .Llvakkal lemmat - va.r-akasl \Pe Naf ra Ba munen - d·~· I -.11. .. la~l.1 - Eks~ltn1eye glrebilmek i.;in isteklUedn teminat. I " .•rde \'el'ilmi. fellmi ehHyel ves.iJm.i!iUlIl haiz ...rm'" I" ... ,..II ~lIlZmnd-1Ir. . larlyle bkliktc komisyona muracaa t etmeleri . (1 S39) , (1587) 1-274'1 ) - 2674
P&.zarilk 18 'h~mmuz 9J~ .. It .b . ill -" 'h",' mill a d'f per~em. tne .. I saa on e~t'e Ma~iye V,eknleli Mmi Emlik Udu ..
• 1>"

8: .... Hn Hd i1rU:mn~da d .. gayri menku I t;alihj:n~ !Flille" edildi,ktc hardy!!:: dcliaHre n'smi mlifJteri.YIIl V",e' ihlc: tarihiJl1I kadar olan mii(erakim vc:rgi: ve rcsi"m 'is!: bor~lu}'a ;njtlir. 91- DOf!ihl' ve aJa,rakl.darla d:ige laa5.lkadarlat'ln bu ayri urn. kid lh:e:rindeki haklaflnl v,e hU5U~i!~ Eaiz II1t MiI!i.'r fa dair olan i.d. dialilUll1l1 evrakJ miJisbi\:derile 20 Un iliil'llde illlirClFILze bililirmcl •. Ti l1zmldJr. Ak:si tak:di rd'e ~aldan ta.pu i:~,illiylC' ~abit o]m[ld1k~a '\.. h~, bcdclinil'l payla§tmrma.~undan :hari~ rutlJ]aea.klaJrd,lr . 10 -- Al"tIFDrlIOIY" i§tiT.ik edec:eJder l.B.1!lIJS t:3ir~hiT\de !J33-2I)O nu. RDLI'I"iI jh: dL'ljremi~dllld ye.rind! hcrkc:sr OIilH: bl.lliIJinduru]::ln ~:utnamrm.izi or.rl.lyabair!er. ~-2n1
hlpu

SAVIF·
,

,!

ULUS
- -.....

--'.... --

--

Devlet Demir~~I~~n.. ~.Li~lan ~ Umwn Mudurlugu ilanlarr
i LAN

11

At!kel"i Fabriilftall:lll" LJ mlum IUildiirlii;ii Sal:JllJa~mn Komi . "ono Uil'lft lo.n
9300 metre 5'0' Mm. genisli 7650 metre 40 MIn. geni!j~l ~

I ==, -=
_"

=1 UlHIIIIIIIU

UIIIIIIII IIIIIIIIU

AR IK HE
alacaktrr,

UUl 11111IIU lin 111111un I In II In Inlil

mn I In II In II In I In 1111t II n III n IUill nil I m II till' II "'11 U II ~ , II ~

Muih mmSD bedeli ile mikdan afag1da yazdi b.dula kaYI,larrr 16,. 8. 1935 sab gi.iniiaat 15 Ide ka.pah zad u uliyle Anknl"ada idu:re hiDasl:nd~ satm ,almauktn. Bu i e girme.k il!ltiyenlerin 641.25 lira.h'k muvakkat lem_na.t 'Verm·elell'i ve kaJlunu.n tayin eHiti \'eaika.bu ve ife ~irmege mftllii kammi tl1lIiunmadmgmll da.1:" beya..TII'la.me .. ve teklifler Ue a.ym gin .aa't 1,4 e lea-dar komis)'DD reislijine vermeleri EUlmdlT. Bu i,e an tartnameler para."lz o!arak HllydlUpO, da teaelllii:m ve !!IevIE:mi.idiirlij~ijnde ve Ankara-d. mah:eme dai .. lI'elinde dllidllm ktadtr. (1608) Ha.lata k.,.II"II 100 m/m 1400 mdil"e) muh.lUl'Lmenbedeli ., or 120 1000 ") 8-5150 IiIII'.
II

ginde kolan

g~nde kolan 50 kile balrk ag1 ipligt T.ahmin
(1985) mikdart

ruin olan yukarda ve cinsi yaz;lih mal17 temmeuz

edilen

bedeti

zeme Askeri Fabrikalar UI • mum mudurlUgU sannalma
k'omi'syon'll1nca
fIIU saat

== -....... 55 = = ,_""

Miklal". uz dahi 01 u
Parasmm kendisine ne getirecegini hilecek ve:

:!

_:
....... .......

:;.=

Bu geliri
Her ay muntazaman

......
.......
~

935 tadhinde ~ar§amba gil .
15 de at";lk eksihme

HDI· uMET1N VF DORT MIUi BANI·. ··.1 iST· tLE T I II ODE ,

1-2791
lLA N Muhammen bedeUeri i~e mikdll.rman a~aglda yazdi [ast,1e: .malzeme 5. 8. 1935 larihinde pazarlesi giinij aat 15.. 0 3 d. pall zarf u.5ulli Ue Ankal'ad,a. idilre bina coda satm Illmacllkbr. Bu i.,e girmek istiyenlerin 1480.6S lirahk muv,a,kkat teminat vermeteri 'lie kanunulil layin ettigi velikalar ve i~e ginnege manii Ika;luni ibulunmadlglna dawr be-

He ibale edileclektlr. §artna· me parassa elarak kO"mlSy,ondan verllir. TaHlPle·rin muvakkat terninat olan
(148) .~ra (88) kuru§ ve 2490 numaralr kanum.lIlli 2 ve 3. maddelerjndeki vesaikle

rnezkur goo \'e saatta misyona rniiracaatlars,
(1565) !HlOOO k 1101 yonga satrsr

ko .

1-- 2719

ra.nnRl'ne 'Ie leldiflerle (;Iym gun saat 14.30 a kadar kom11yon rei5lii~ne verm@ieri lizlDl1d:l.r. Bu i~e ait Jartnamder parasn: olarak HaydarpiIl'illda tes _llu.1II'1I 'Ve sevk mtidiirli.ilg··nde Anklilrada rnalzeme daire;.. ~inde dagtdmaktadllf. (1607) 32 ka[em listik ma.lzeme Muhammen b-ed,ei~ ]9742 Ji.!l"a.

bedell 315 lira ulan yukarda mlkdarr ya.7.Ih yonga 17 temmuz 935 tari

'I'ahmini

1-2796

"'

Ankara. Levazrm Amirligi Satm Alma Komisvonu
lLAN

ilanlarr

hinde ~ar~amba giinii aat 14 de Askeri F-abrik.alar sannalma komisyonunca at;;lk artrrrna :iWesatrlacaktrr, §art narnesi parasu.: o~ara.k ka . misyondan veriJir. hteldile·
rin rnuvakkat
28

== == ....... = ....... ...... == --== ...... ....... ..... --...... ........ :: ==
:=:
""""" ~ ~ ~
,_""

55

SE ·IAYESt

...... ....... ........ ..... -...... ...... .......
'

~

, ,~ ,

....... ,.....
~

2.200.,000 Ttirk lirasma arttmlrrus alan

....... ....... _,..
_,..

Merkez ve biitiin subelerinde
Vadel: h eli tilrtii rnevduat
mUI

Turk- caret ba ka
Lira an itibaren
Her oy ha~1 da faizin
Size odeyecektir .
!

AD· PAZARI

...... ---..... ......
5

I

§
liiiiiiI

kabul edecek

ve

I

~

."",.,

temmat

clan

1 -AnkBl.I'& garnizon.lilll1da.ki Intaat \1'£ lI1IueSSe ai eftadmm iht·yaci i~jn 450,000 kilo ekmeklik un munakasaya konulmu.§hH· . 2 - $a.rtnamesi 2: lira 14 kuTU~ iiue~ mlllkabilinde AIiIkara leYilzHD II.m;'rligi i!labn alma Iromiisyonlilndan veriHr. 3 ~ Miinakaaa.51 25 lemm.IllZ 935, ta.rihine mU!liadif per.embe g'-inii M.al 15 de Ankara le.'Viilzmm ilmirligi alm alma komisyonQnda yapllaca.kbr.

lira 3. kUfII.l§ ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3. maddelerinde yaarlr vesaikle mezkur gu.n v e seatta ko m~syona muracaatlart,
(1553) 1 - 2706

== :!
iUillU

:

.az)a tafsilat iciu suheleeimiz miiracaat.lllel'-;: ....... ~ ...... I ez . ubesi Anli;:,3,l",a: I~lddar eaddesi mu amelil ...... lin 111111111111111111nil
11111111111111I In IIII IIUII 1I1I111n 1111111l1li1 rill 1m I nUll m I nlll flU Ifill I1111I1111 nlll UIIIIII11U1111 un 11111111

..... ....... ...... -....... == ...... ..-. """"

:::::= ......

..... -

-

Telefon:2316;

Iii

Satrhk evi olanlar
Evkaf Apart.J.mam., kapl 3, claire 3 A. E. N. adresine
mekrupla bildirsinler,

Dokiilen er
umumrI ,
.A

Saciar«

Ba k
iidiir liigiinden:

4S-

Ebihme ka,pa.h 'Zal'f' 'U.sulil i1edilf. 450 Bin leLia ekmelklik unun beher kilosunun
42'150 lira. lk:ayit1j

fiaLI

1-2166

doku.z bu,uk kuu~tlllr. Mecmu tutarr rna\l'akka~:5i, 3206 lira 25 lrurulltur.

teminiltl

6-

lalekll.lerin ticaret· odasmdll

loldukla.l!'lna.

tla.ir vesika go&tenneleri mecbu.ridil'. 7 - T'eminab muvakkale maL:buzl!I ile birlikte leklif mt:ktuplarJol mii.oakuamn yapdacagl hem saaUen bill" sa~ at t'V'Veline klldal' Ankara le·nzlRi amirHgi Si.\tln alma kO"mi Jononll vermeleri. (Uii22) 1-2798

Muhaseheci ve miltercim
ARANIYOR Posta kutusu (509) Anka·

. Kay eri dokuma fallJl'ika.s1 yanrnda yapda~k k.qif bedeli 6.335.73 lira cd bodrum do~emesi albndaki temel ,n:J- ah vabid' kl. 1'asl fia.t esa'Siyle VI"! ke- if bedeli 229.441. 9 Ii ...hl!l!l!l"'lifllr-ust lueum. in~il8t loptan goturii. ola:rak e'k",ih:rney-e ~l"
l~l;l

. ~.

apiutunanlanmn

kard ml~tl r.

2. - Bu ii§e ail ekliltme a) Eki,utme ,p.rtnamesi
b} MlIlkavele

eYl"alu ~un~ rd.r;

ra, mura aat.

1-2760 Kutuuien
0'1'"-

proje.si c) Fenni ¥lrtname rd) Metr j vabidi fiat ve Ju~§iif hulls KII'IIlzuk

r

lLAN ·K.mkka.le asker; sanat, rJe~i olan 1920 liraya mukabi1 mekteplerinin ihtiyac~. alan 144 lira temimtatt evv'eliy'esini KTTrkkaJe askeri fabrika6tlOO if.He toz §eker 22 tem~ yUlfmuz 935 pazanesi giiinii saa.1i: mar muhasebeciligine arak vaktinde mektlcp satm 14: 17 ye Kadar a~lk eksiltalma Ko. nat mi.irataatlan. me :suretile satm almacak(1559) ]--2693 tIro Talipler muhammen be-

il~ll1
iimdi.~{e
han

e) Projeler

kadJ.r

~ohretim

Sa~EI( ilCll
8a~lann dokiillmesine ve ke· peklenmesine mani o,lur. Komojen sa~larrn k,ijklerini

Jstiyenler bu: evrak. 11 l~Ta. 80 kuru", mukllb~]i.Dde Sume-r Bank Ankara. m.erke~illlden ,silltm e.labilil'ler.

tacl.e Os.man

ve magazamm

3. _ Eksiltme 15 Temmuz 935 pazattesi giinii I&at

lsmi de Suhl.lliet olarak amlmak. ta iSl: de bun dan sonra ';loy adiUll

'Yoemag
deT"1m.

isrn! Osma1'l IE:rcia 'konulnul!;! o1dugu.nu Uan e1-2151 ~CRA

amln

lk"Uvvetlendir~( ve besler. Komojen sa~]a:rm g[dasldIT. Tabii renklerini bozm3z, lao
ti f bir ra yih<ilSJ vardlr. Ka.moien kaillzuk sa,~ el(silri maruE eczanelerle rtri~'at mao ~:Jzflllannda hu1uflur. L1N1MANTOL KANZUK .

t 7 de Ankara'da. Ziraat Banka.!I~ bina.6l i~iode Stimer Bank UOiIYmi Mi.idiirlugunde mtih~§ekkil kOUlhyolulB yo. P!laca.ktu. 4. _.. Eksirtme kapab zlirf usulile yapdacaktu. 5. ~ Eksiltmeye girmek i~in isteklinin 13.039 lira
muvakkat teminat vermesi ve bl!lndan ba!i'kll en a'Z

SEHiR

BAHCESt
0)

Ozan

reti

ANKARA BIRINCt MEMURL UC.UNDAN:

50.000 Imrahk Itek bir bina bithl'mi~ olma:u (;izlmdlr.

in~aatIn'

muvaffaklJelle

6. - Tek!;f m.ekrupla.n
atteo

r
YENi

PROGRAM

k,a
ihtiyacl!

Mahcuz olup sau.~l takar 11 eden 200 tirO] l{Dymetinde bi:J:'4idet Filip;s marka 525 mudd Radyo. Opcrlor belcdiye sauj yelrinde HI1.9'JS saa.t Oon alud[] satlbe.2.Ktlf. Satl~ tutan lnymctirdn % 7S in] bulma,SiiI 15.7.935 p@.zar~
lC:5i. guniW ~ym yer ve '&::1::>111:: kafl

durlugune

u~i.incii maddede yazlir SiJ" bir sa3..t evveline Kada.r Siimer Bank Umumii Mu

kOMATtZMANIN KATZ DEV A S,IDIR.

verilecektir. Po ta ;Ie flonde:r"itecek lDektuplarln nihayet i.i.~iiDCu maddede yazrb ~aa:ltekadar gelmi, ve zarfllD kanuni
~~I(llde ka.lDal:dmr~ Olma!lil IR7n1'1,).r, 1-'R41

makbu:z mukllbillinde

IuRALII{
Dart odah Hrahk Ev gormek i!!ltiyenler Dogan bey karak,olu s[rasmda bakkal Mehmede mi1r.~u::aat. 1-27,59

:r.

Cizl·e: Asker') Sahn Alma Komisyonu Reisliginden:
CizTe gammzonun'llfL senelik alan 179'421
kit'lii

il11llesi yapdacagLndan

tlliliple

a

rin oradaki. memura. rolir,;u:<IIatla· 1-2793 rI.

Etlil, loerkez lalJoratuvarlarl ruii · dill-I~igunden:
Serom Bakteriyoloji haneleri lliill 5,'1kalem aUitJ fenni .. ye a.'i.1k eksillit~e suretiyle sa.tm abnacaktrr. ~artname.si.nL almak ~stiyen isteklilenn her gun iiirin Laboratuvarlar Mii· dudugune ve eksiltmeye girecek olanlarm da (:UiO) lira~k 'Danka teminat mektubu ve y.ahut bu mikdar par,arun ha..zi. . neye }'atrrI1dlgma dair makbuzla birlikte ziraat veki.leti muhasebe mtidii.rttigunde toplanac.ak Dian. komisyona 26-7-935 tarthine musadif cuma gunii saat 15 de gelmeh:ri.
(1632)

unun kapah zan i~e 11-6~93S,glinu yapda.cak beher ki~o~'~ 12 kuru§. "1 nntim. ih:erilllden te5lbit ve kolordu ·K. Arz,ed,1mi§se d,e mezk"ilr k,omUitanhk-sa bu fiatt pahah. goriildi..i· giinden kapah zan usuUyle 15-7-935 glinu saat 10 da ,haiesi takarrul" etmi~tir. Taliplerm mezkur gun ve saatta yi.izde yedi blll.;uk teminat ak~dleriyle komisyonda haZ!:[ bulunmahln ilan oluoll1'. (3478/1511) 1~2'6,3D

All Malliof Onver
MOTEHASS[SI Tabakhane eaddesi ba§Ul.da A1,tlftta§ sokak No,. 1.7

Doktor

. Ltiks yemek salonu

DERI~ Fl REN Gt VE BELSO~UKLUOU HASTALIKLARI

Am.tika, oymallt Avrupa ma. mulatlf a.yru~.a mutfak tak~m le),I, .ilks sa.lem. pi,!. ano. do

Ankara Yiiltsel, Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden:
Ankar ¥iiksek Ziraat
YII

oeIS-:t::k::: ::b::;:er,
Hastalarml
i
barriri Fa1ih Blfkl A'FA\, UmLimi nC!~riya.h [dare eaeon YUI t!jleri MlldihU Nal!uhl

her giin 9..13

-----------=-------~-------------••• 1------ SiN EM A L A R .... I
laphu·1 yazdlane tesi~a1tJ. ha. bye sain! sdhMcbr. Telef,oD 39471-2621

.

~--2805

En!t!tnliinun

375/425 t8Jebes~

I

YENI

J
-

ire 100-120 mibtahdemin;nin 12.7.935 tar·jhindl!n 31 ma936 tar:hine kadar abalt, oile ve ak~am yemekleri pil· zarhkl ihale o!ul1IlIcllgmdan parasrz !annamesllli alma.k iltiyenlerin ~nlliLu nm'ha!lU!!besinl! Viii!: ta.lil'l olanlBrln 11..7.935 Larihine ra!!'ldllYl'l.n pe ,embl! g,Unu :Baal 15 de 5837 lirahk muyakkat temi r.a.t) Iltiyle I.nl\itii iJdllre we ihale komilyonu~a lI"IIii-r caa,lar1J, (1525),

BUGON B UGEC E.,
Hans
Jaray

tUJ GEe'.

IKUL UP1 .. ~
.

BAYDAft
'linlurr caddtsi rJvi/Jr/rld

M rtha. Eggert -

HINT ESRARI
1~ 2Giindu7.lel'; iki fil~1IIi Hint Esra.rJ: Olum Kenrsn.

I Ulus

Sa lm~"ill'd. bnllr:I'U)".

Almanca siizli.i BITMEMt$ SENFON[ filminde
GECELERI
VALNIZ

l tw".

-2655

BIR F1LM CO'STERtLIEt

"

----

~-

R. TF~IMlrl
Hru
tJ

1935

I~-\7. ~RTr.:SI

I'e ~uz lel"ikf:'~hlfh-!Jt km",HtRfottlk i('in re i.uli ;; ""iifltPr 'If'~ifld )tfl.l<·,jf,d".

ON AL<flNCI YIL. No: 5009, Gii.ndel'ik

11

I'

yert1fJ 5 kuru,

Flo· a yap. '(
R
tstanbu,] 4 temmu.z: l!lIl35

,
~

Jjl~ ~I\".\S

F. R. ATAY
IngilizJer deuia kQvyetleri i~in alma.nlsli'la. anlaitflar. Bu dosUu-

floor),. Yl!Ii.plhyor.
.iil'desi Marmara

Atatiir' tiin

.. . ...
,
t

tanmm

or-neksiz giizeUi.klerinden

klYI:uodil. turk va.-

_.

j ...

gum hannz: :Ye'italya.n ga.1letelerin .. de iiii!' kadar tela, ve (licenle kar= }da;odlglnl biliyol'uz. ha.lya.nlal' diyo~laJ'dl ki: ;'Fransil - Sovyel Vi! Sovyet - ~ekoslo\'akya paktlar' ile Av:rnpa.mn kuvvet dengesi bozulmQltu.r. ingili:zler kali'a.da s.i1ah= lanae Hitler lie deniz kuvvetlel'i i~;n de a.nla:rari:li.k, yalm:z Bah k'ta, bol,§f!vikl@re kaT"l th~gil, §imal denizinde
KU1'Yet

birini dana dirihiyol.". flQrya'd"" diin),amn en zengin. en buyii!k~ @n guzel kUr bueaklarrrsdaa bh·i kurUiLuyor.

Flory,a

)o!&Pllj,1

bir ya.z ~ebil'iola.

"ak lsta.nbul'l'l tamamhyacaktu.

franSolzlara

kartl

da

bir

tal\blll'a Bogaz'da ya.ZI I'e~·limek. Ada'da lIii~ek bllyr.mll yapmak h;in belkl \IIzun zaman daha fabancr Q:,etmiyecekt.ir. Bdki bun lal" i'S::in~1.s~a.nbu~1 ya.p', otel, 18:1.da zinc, lokanta, gidip gelme i~le.ri nin ucuzl- ma:Ul1I, duzelme:sini 'Ie gii;z:ellefmeslni bekiemek lizlm

i5-

d enges i elde etmek a maemr guddiiler: ,imdi kendi filularlOIO biiyuk kls 1m, i ledildel'i yerde we i.tediklel'i gibiullanabilecekl@rdir. Ingiliz- alman 1UllaiJllluJ: Lavallm Mo:skowa paktr:na itk, cevabul:'. Eger bir h~va, 1,0= kall'llD.lU ya.pdmryacak olrurH, AI·
ile Ing-iltere i1u",Illnda hava ... iwvvetieri i~iD ayrl bir an1alm,a., many.

gelece ktir. F~,_at Florya.

boyle degil il'. flOl!'ya yeni yaplhyor'. FI,ory <Ida 'lte) , gazinB, lokanta. eVI bl.lb~.

Jan
QnlalaR

armemtzm alaeagl durum
proje

l~ Bah)jlnliJl, pol.:i,imlzin oldu.P llibi:r iandarmcutu:tln do .)"olou:,. "dlurad ,,'acagl yuk.ek durumu ilm, _Ilamah gibi I:ta},.afig iki. D'Remli iicJevi. iizerine "lmll oloff ;Qnd'arrnanuzin j gerrtllJ bug"un'u fl'!!:kl'ini 'I)lalllllnd'u·ilitn ue geleee'te lI'ertlemk isteneR yon:el .. leri "fillatan projenin baz'[ Iu:sufl •

~ki el bir eevab olac ktD'."
Fak t dun gelen hir tel graft bu HferJ tngillere'niln Frans ile hava VII!: kara kuvvetleri haldunda

Yu.,.Jun

IUIl;nl'rArn.f!ftu'. ,gUuen liiini tile bay.cdE" -

b.i:r

hazO" ol" d guDY bHdirmektedir. IngUterenin Uel[i lurdugu fart, habe, davasmd Fran&a'nm kendili 'ile birlikte yurumesidil". Taymis ,gazetesi i.e, .on yazlIarmda 1'lngiJlerenld '1Y1l1 er· in-

.... iilude

bulunO'iag

,,£II",'a

ke:ruUal.ne verllen ~,Ieri 8'eregi K~hi r.pabUme:si i~iB 'en o:n~mli iki fey hahl'''' gelir: birt i'andannaDUl kadro&uuun, h,utlin yurd ~inde kellld~5ine verilen wrIii i~leri hatBTmlya yetar sa.y;da. obnaSI~ oteki de jandlu'manlln bu ;~ler'i ;Yl ya.pllbi~ecek kadaryehi,gin we bilgin olmasldu·.
Jandal"manm bill ana
dUFUlR'1l

J'and,arrnamn

Projede bundan
ma. er mekteblerLolin

.OIUiI.

jlLDd.ryo j.ndar;o

InmilUf

lann,f

allYQraz:

Yunanistanda krrallrk
A tatUrk Floryadfl

ligini tekrar kau.nmJ§ oldugunuH yazmaktachr. Ingi!tere. herhaDlfi

hir

emleketle

nlatfli!.l1

VI!!

koUek ...

'!.;'!f lIia.te.m

11!.Til.IILnCla.

bi~ biT kll.Tljoll-

ley yeni olacak, tirenl er ve ya.p;:l·lar. d dan getirecekl '01her

Kondilis, yonan ulu _,
81

Ilk gOl"mi:YQ'I'.

Bumn bu Pleselelerin iunden gone .J.caillekillel'i gOl"ecegi:l;. Dikk.t edilecek nokta. ,udur: HaT'!,.
ka:zan Ii a.nla..m devletler araSIDda fimdiye kad'aJl' au k.daJ' :sed bb blllhran o·maml!lilr. Bu buhr-a:n, belki.. Ipgih:e.·e ile F:rllftl ve ItalyUiD Avrupi'!. iJle'iD,dek~ iI,Clirii§, ve

cu.ial'lIU d.ogruca. Ftorya,·ya. 'i'lk ra bi lec.eklerd ill".

.

na ta~b demolu·a'"
iI. ~

Flor,a'dai lune,~ Irom, kll"}' de-" niz gi.lI: av. her ley oflurde, izdir. Il= ve dl arda.d ,gelenlel' FJ~otya'dB kendilerinde oJmlyan bir ,eyi, dun'.111111ell zengin labia.t pa.r~lIla.rm. dan bi,rini hula.caklardu.
(SaInt
j

SIp ta sl,ye e

IYOl'

PJJuu.§tu·. 19300 daD bug~.Ile '<t:.J8iJ celQen yrUar ifinde bu puoer,un.n her )'I]a du,en IUlmli~ bi..idcenin

iki Llliumdao da e.1&sll temeHe:re daya.oabilm'ek i~in 1706 ~i!i.YII. janda:rma konunu eldetutularak[0 Yllda bi~irilmli!:k iizere 1930 fl· lmd. 1'0 ydllk bi,. ilk progrftm ya-

,imd'iye kadar yeli!tirdigi rna saYISly.,Ua:ra gore anlabll1l kta ve yurdumuzda b'r jDdarma~ fa. 700 Riifu!S ve 30 kilometre IIrlibb~u diittliiu.ne i,aret edilmektedlr, Geze:in jandl..... tabUFlan jan,darma IUlhayhl'l ..1R1 yeti,linnek i~in alman tedbirler~ anlatl1makta. ve 10 ydhk progl'a:mll 161'18 1941 YI~lnda jandarmamlzlD I&JDlmD 31.000 n~ bulacagl bydedilmek .. tedil,·. JandarmllllUl en onellJli lid 1'-

UII'CU .Jlfly.llJdB)

Atina. 7 (A.A.)~ Atina A janlll IJ~MiriYDI!': Asoatbakan GirDer.! Kondm~ siB uluHllmrulda soyledigi lo),le· vin btitio memlekeUe du.varlara
,YIliPl~t,[f'llatak y,aYllmae!l.lloa

verdiii imkin i~inde vapt1makta du.
HazJrllk
gel!'~il'ller1

I

leriDl:!Len IOlan ti:izel

.. land.

lUrk
a

iimdarma'slD!lD son 'dirt ,. dald ooarn.1R1 '" "-!lkaml:ar' !IInlalmale
Ce\tri

• It~du~ Y.1kalama
ti'lz!lmmun

mhz,3.£'

'fUltsama

"id

kl.lru~

0

240000
280460
27513$ 273183'

bir d'e kendi guvenltkleri hakkInd" • dU!iince ayrlmlanndalll ileli geliyor. lngiltere AVI'llp;atda herhane1 bi:r de::vletin deiil, Avrupada. bTl §' fikrinin B"u,yenligtut': bagl _nmaktad1l1:·. Ciinkti impa.rato]jlupn denizleraJH'1 huyiik aa..valu.1 Vi! buh1l'8Inla'rJ wa:rdU'. ~ngillevI!!: vakibiz !!Iiiz :5oylemez:- Bill clava ,e buhran.larm De oldugu ZI!!.manfa an~llacakbr. t giHzlel'. JapoDyarun uEak - dogudaki iiyiime ve geni§leme ba'teke • in, taly.'yo. ornek olduiu u aOJliyorla _ Uhular SO!lye:te.sll i~e fara.m YOI". Fakat u2a.k - dogu 1If!! AfrikaDJ.o
yukarl par~,!l6[[ buy Lik B r ~tanYilll1l1 n imparattnluk m.eseleler'ini yalu.n-

Bashakamnnz , Bitliste
B,itJis, "1 (A.A.) - Ba,bakan, tsmet !nioo bug-un BitlisEt gelmiiitiro

oyhirlii~ as karar wermittir.

D 0
70309

60550 44671 57135

20420 2644'1 30330
27382

24664
33668

19~n

.93,2
1933

28941
30553

58070

9'34

lBu raakmlar jaodarmsmn ti.i· zel alanda gii..diigii .,Ieri gosterir. JandaTmamlll gerek giivenlik

m rna, her turla yiikiim e adeW'lerini gerl"lgi liM yapmuma yol
g051,e

balnmanda'E1

VI:

gerek

SU~

iJ;,loetmeIe ..

reM] me lidirJandarllDll! .,ini bo yleee yapa'bUr

mek Laklmmdan

'O'[a.ni,~erinin

.!liehem gUvenligi
SUfi VI!

bo~.... !hem n,

clI,.

Subaylarnruz Istanbulda biiyiik gosterilerle
kar§,l!landl
Istanbul, 7 (A.A.)' Ay1l'up -

melt onleyici tedbirleri
,a.lmllkhr.

vaJttinde

i,l,emesi.ne l!Iiebebc 1.n o

hailer

nm bir90klehirler~nde tl~ fanl .. laT yaparak ba,&nh :!onu~la.r a.la.n &ubllyla.lI'rnu:z: bu;gunkii kODva,n i -

dan ilgilendirmekted; ... logiltere, dl! !IllY. ada
\Ie kuin

J'oneUe :Ieh'dm'i'Ze
~. _uk

d'D:lUni;i~ler

ve

kararlar aim k zoru al.

BunaD boyle 0'" lac.ag.DI, gene illgUiz: gazeleleri, Ion kabiDf! deiiJlImi Ilra.!!IlIndia ~fi;ylem i,lerdi,

linda bulunuyor.

~ok ca.ndan gosterilel'le kar dan ~ nu§lardrr. Istasyon,u dolduran. bUyuk ko.llabahk icinde 1stanbul kOIDutam General Halis ~kad~miler kama tarn Genera.l Fu,ad, TQ!pc;:u a.lm~ ok ...1komutarill: General Zihni, my,
CSOr1U J UI'I~ii: saYlfsda)

Esld Funall1 Klr..,lr lori
'Gelleral

l~;n de' Lndarma. keodi e verilmi olan prograll1lQl'a, ire ~&hlahilmeli. rani YlIIrdtm bem biitijo bir.le ~irme VI! lallilin. foliar. u zerinde \Ie hem die' bliitun 'ki;iylerinde ve alalllannda geregi eibi Ikendini g'D9te l'elbi'tmeU we YlJrdUD dort bucaimda olanl biite:ni go:rehilmeli, olaca 1;1 duymall~ IIlulan eldeki k.nuD Bunlll Y3IPabilmek

!liui;lu 511yrSI azallr. Turlii ka.nunlano kendloe ver~

dig; ; Ie]!";we her liirly
ell1irlerin; yapmaga

hijkijrr;.cl
jan;;;

li4irrdllJl

'at'a el'Ol'e yo,lunda, ve di1:zenli ,ttah~-

danna.un bu i§leri 81l.ll1 ve De k.dar yapab;I,Hiini tiizel i,ler' libi rakalflll dayanara'kbildirmek irn kim yoktut'. Bl!I. i~leri j,udarmll eUnden geldigi "Ie varllilolO i'1! giicunun yettigi klldB.tr yap lIIill ~ah~rnakladlr ,
(S(JnU. 5 inci slIY"ldlt)

IClb:ktan ,ana,

Kondii!is ne l~m kTral

oidugu1l1lu ,!l.nla.tar-,II'k

Ba~hakamm!lZ1D A anahlara yoneli
Adana, 1 (A.A.) _ dana. ~H~ne..iDin Lava lehlikelilli oDie Dllek yalum,da. ver,dikleri kaJ,rarm B ,'bakan tImet Inonu'ne ve hava, kurumu g~nel lIl!!erkezine biidiren telgraJlara oce\raplar gelmi lir. Ba,blll.kanrfilizm YODel dolu cevahl burad ... bilyiik bir 3e"in.;;; uyandmrijyledi : •• Hava tehlikesine kaT.f yur,dsever adana.blann y'uk .e,k iIll":'; ~ni
MI

dik,ta.lih"liigiinu 've 'elfn { gelen hlikiimretlerill mende.ket. ;~in '!;ok hayub olabil.e· cek olan. cu.muriyet ,e,imini !kuvdaR aonra vetlendill'mekte gostelf'di!kleri rek -

Pangaios'un

i:, _"""",,._~~,,,, ~~ ...;;;,;;:;:,,; __ ; ..

,,,,::,,,,,,,,,,,,-,-,--,~-~~'--r-Y~

Istanbul- Atina taknnlarl berabere kaldllar
Istanbul, 7 <A.A.) ka.rma takum biJrinci
gun Taksim

Alina. nl!.a~ml bu "

-

tlr. Cevap avnen

takdili' ederim.
teMikesini
tana

Adanalllla-.-

ha,ya,
\1ft·

guzel

onlemek. i~in hu'll:lin

bi .. or-nele: V!E!reeekl.n· -

tadmda Istanbul k.ar~ rna taloml ne yapb. U hiicomu fstaAbul ta.luml yaptl. Riizgara.. kar,1 olmas.na krbu .. kID bir dakika sonra yeiden taze'tendi ve Hakkl'dan guzel biT pas ala.n ~el'ef, soo bir Iil:~apeden &unll'l1 topu plise bir !utl .. yu· nanhlllll!'ln aglna lakb.

,10

sinliii ballrlatblc:tan som"a bl,l re jbnin Yun&nistantd,a, i~\eyemiyre cegine kana,at getirdiiin; hildi:r m.i!!l '!J'ebUlllun ic;im. de ~928 de CIl mul" Ba,kaliu Ibulunan Amira.'1 KUl1dul"yotis'in Ve'nizelos.'un ISn, rT ile .!l.e-;;im kan.lu'Iunu YDIsuz 0181.rak sadece bir emirle nrad,lln kal dud. gml bunun ise ne Cumllf B k.anIn~n ne de Ba-baicamn deiirf
cumurivd prensip'erh;d en Ukp. dr>

mokratlk esa.!Jlan bile !la.vmadrkl~ !unln ka,'l'ub oldu'~uTlu IDJlemi~ Vti' demi,tlir' ki; .(!Saul!! 2 .'ncj S.!fyr/lida)

elir."

(Son1l1

fundi say/fad_)

Hava tehllkesini hilen ugele'f uf'(Jk.. I'arlmlzl r;ogaltlr, bu tehlikeg.i Qz'altlr

_.,
-----

,, .

~~' ~0.,,:- , .. ~.

..

-

,.

.... L~

_ L-

- ·1If· "... ~~. .~"'_"

I....... -.. \.
'~""--~~7'"

.,.1'!f""'T

~

_... ._ _

::-,'-

-.......)

-.

.'

.. -

..

.•. ~ :

">"

_

YEN1SE'TAK
Tori.:
I.

ANKETt
)'TlimamJ,lt.

Dm

A._lb

_

Kurumu,

alb .uti 'lurk olm ..lctan

un yurdu

Felli IIiI' di ankeltin!l!

olan yaJlllIl.rd. bile .oz lID Bunu.n'" .~ra.er , •• ub I 'lOll. I "'OVYiETLER BIHLJCI"NDE * If r laklr2 I Imlay ami. dam II).. 1m ut.ahk IADlldl1i dlmu.anl • II III ..Iflpon Ion" luidueJeri II S6!V,. ,barll,t ..all kunLmwnuzu han.UDlf:oDU!lmlt :pDIWlIdlUl ayn tuba lib bath " ldI., .ill' ·i _rili'll, bir bill'i~'k urrl.I U:llli IO'V)'ct IlnulanlRm JDPon - 1D!Ul-

Halk dilindeo 0 derle1 r, rolldo. eM-Tile-nul lo.den n duinlqtil't!inler, kit.b t ~ _·'_In.IB ..... ;... Male, dil i,iBiq tilrtu .1 .1.rJma plq.~lar, Ibirlii,I., bi d di imizin '. Immedan·ace7 a~
_,ihow::f_I .... ,oluyo . :Eta ' ..
'kU,ruID

Yunanistanda
(B!!I~I I.

krrallrk
'1 (A,.A.) - Paa.tijr cn.or.titu!'Ia dun. sagllk ,ba.karu B,. ErnC'5t L.a.jout'ntUI tJajok,mhgl altmda iL h'gdu2. a§<~Ii1Dm )·eritilme iniin 50. ci yd di;inibnUnii kut· lilmlitil". Bu a~[ Pastor tar.a.flndan, imd:i en9titilde kapu::[ lie \inUl i1immcnin mCZJl"mda bekci ola1ll Josef' Mel ~-er·. 6 t~mm"':l IMS de yapJlmr U. Mri5tu okula g~derk n bh kudlUl kopek emu bacagrndan 15~nm[~tr. AfLI'li!'!U Puis,

a

o;i s y~{.ada) "_ M~m]ehtte c.urnlJldycrt p'len'sip.
lert~i L.:lJ'I'mai< 1.5tcmc'lde bellllW v.IIkl'i mi.zi k:ill,!,lbed"y~u'i.II'. CUfI1l11riYIU O.§kiBI t!Jnln bak:lall1n1 I y 11 de-mdnir, Kiis ~ tnhhk ve kUfl\3.zh'k b\l say· UHn yerin. g~~jnce c.umuriyet gUi I birkcUme 018· rak kalrr, ]928 den her] i!um,urhd re [lrnl in YllnanbUn"d nasI! i ledi~in; yak.lnd::ll'l im:::e]t"dirn. Bu rc:jimi 'IJ'l~m1e'~ kctirnizde dUze:nliyt'cek hii h~,r t~ ~Jk •
rnarms lie iHeld mernlcbtlclde

Ilk

"l ..du:; ~llnUi,

50. cl y.la

J

fin h.

rulUtUnUD .I,dlglll cev"imler

derinlqtiren II I rden hiri die itl:e hudur. Konu.,urllen 1Ii::uauzd II ~dtan lb.zJe ..... daki Iilll"al.nlt1a "ulirke:n liiz ku ..
W'WIIU

. ',10

u

din

I'B'Imb-

U)-rU Llf' I!lynldr. yard r. Di ;mizin 1O:iI. urumunu k flllBl Z tizerindfln ar- ,branl , HiI' S d~.o kurumunun biiyiik b. i ia' Dlduiun .. nml,tar .. d u·. Bitt k ildi de -.0 ne kad&1I"

Bir dilin ..o~ yarbtt 0 din I nan h kmonut,ma,nodam. YUI dili bu GJUI,ma. diliDII ne k.d I' y,akm Vel uYPJl olu.,._. hal· kin okuma yaz_maY!m oirenlp b. "'" nim.emeli de to ka.dD kola, VII!! Belli, olu'l'.
lIte banun i~indir ki dilimi de IOZ kuru unun eT~ek yolunu arar en, h 11m konu~ma dilini
lall" Imallil.lz gare ti 1=1 Ilon kDml mall 0)'10 bir e k
n

"uri kq,vvede:ri hu;a'hnda'n bO:l.!dm!il DE protei to i!;in biildimet!ic Japow,yay.a crilcon n~h,dJ.n, bBhll~derek JapClln~ ada hUkUmuh: Iliel pUll a,rIlI'Ellnda ikiHk
blll~ndugllnu, grrc:k
IOV}"'i!iI: 1IIrlllllrtuina

un olall". O'IWl." .d dii,Uncei ian] tac. _k 81 .0 part; !IT:n lona . elmclidiT. ir ornek .1.,'IIn: HUlu ;)'1 hi.. Ii -n _ in i Y DlD bet ko,e.i den it; tirbir kalEme bi and y' inl TC l.\J,h In mutaliaya Pleramdan naber Yermege kudrd
bllh e.rmek imtiya.:u feyyazlule!ine In lik ol.an ma:tbua.tJn zuhurmyle e 1 inl4.niyete ,eref 'Verdigi undenberi kavllimdi siy ..et 'i~ u-

k yn gldlr ki Imr 1GB )I'&DIII 01 lozii bile halk di~ b,i.,~igi,1e IDylI' ....
nil Gnu doirUi aaymak we Intrah
0-

YO gcrek MongoHstan Imnttlrma. yap! . lin s.aldmm]anrl bundan ilcri geldigini bu ha1in lse ru - jilpon i]g~leriy]c ve Uz:akdocu bart§l j~jn d! ~ok 1:chmi • keU o~dugunu y zmnktadn. H,D Cllzdc diyor ~:« Alman i~nde oldiltUl gibi anmulusal . nd~a~aESiFI beJIl)!I]an inglli.z. dip]olll'la Islnln tutmilk \8 alma:'! I J8iJIllon sij~lcih:Tini kuvvetlendljnnC'kte.d~r. F~kal:: i~t.em ban~

oldugl1

Rihi p.ntiler a r.a~md8 yorgltllk yapacak hi 'kim!e de bu]ul"lm ml~lrr. l'9J 6 d3ill ben Yll ~u ya bu parli1cdn G lisi gi.izel 'on timi. .dhnda All] 'k. Vun nl:!!:t;:m\1.a
cu uri 'et' kuran1ar bunu bh tUze v~ ol:rrak de~il kencli ~Ika.rlaf"' h:in yapmJ"lardlt. Uhrsnn bu I"i!jime (I • lan IT''1.u'IInl, Plastiraa'rn bu rcjim .adTfloR e~it1ik rejimi yapmak il'ltl'digi hilkilmc:t '!;~rp~,'

Parile ko;.ou·alll Pasti:i.u

oIlI~1derlteilru

IDi·

Iu n ~D ibe.r!' n de )"apma~ml !P'atlwl1r.il1i u. Dunk-sayan Pa5tOrt ilnH.i Uimmen Vol· pia.ndan likir sormu;J ve nndan mii5bet ,r:rvab alml§il:lr. BUiodan tH)l1fi11 a tor, li-0cuga 14 gun ilst uste K:ij jiin 'Ii~in'
el stere
trr.

I~flaml$

ve ~Otugu

kUI-ta

na gore dii .eltmek bot~. ,0,11'1 gi: "bilir • dan it .rll

~bi..

lirlik,

oLdug

gibi, nbilme'Z ..

de~

Ii hi mf't e m-edeni ri II!!! 'n tem.yiilit a 11

e _ abndan

I bil
If

diii efkirlD itt;.1

I umumun lDuilefi r;egi bir nim.et hi.1kmune siri.&ill ebnllyl bete., telflbuku celiley· ~

de ··bilmezH , olm hdu. IIi bir d 'bi memezlikt ~I arml hr. Bu 0 kadar yaYCllldll" lei "bil~ me -;k" v ··bilmeDlezli!cn ozleri ayrl yr~ nc a.Ylrdrmll hirer liz ohrn,·,hur. IJ manhca kar .hldarl .Iet ,oy1e. aYll'lhrlar~ Bilmezlik = cehalet BilRlemerlik = lecahii Ge . e b nun gihi:
Giinn -eli Gi::irmemezlik

ar~us.un:a ve ~u ban,l kO'[llmat:i: Imvve· tin! d yanan ovytt 11}"1l..a'! ~IUlt do~t ]OIT1nrn elinde Ijok dcgerli hir aila1\hr. Bu sryasa, her zaman in lInhgl y ni re lakrtlerden kuLrtarm - a ,~lj.h<;aca tl ,:I

kBkLil1

o tar[~ tenberi siizde ct.'lmlJr:l)ld~iier bu rejimin euslaf r balta13mahan hi·
tin ,ger! k;;.lmaclkl,m h 1de hi.ilrYmet
T(:-

den !=.anmI1tr:r.

amHtc. atnnd.a bu Son yap Ian lorenae losd Meiner il~ !.l rad; }o'e:r<lJmJ~ b lunuyordu, Pastorun rorunu prote'SDr Valer}' ..
Pastor I:ml,td.i.iu!i.i.miin buyuk Radot da. biiyilk iEmm~nin
OU]

hayahI1!..

Sot:yet
kanUnllTlUD

aR·Wff.' litl UUUUtal.

on ildnd )'11,
MoskoVilII, 1 (A.A)

~ SQvye't

,a.1n.8sJl1

=

=

B1I1i, ademi
UBDli IOZ

roy

t

12 inci Yl1doniJ.mil bi.itu m.eID1~kettc ku tla.nmllktadl,.. tzve50tiya ga.zeteri, son 5C;lVyett kongre'S..inin anasal kanunda yapdmasm<ll kalFOlr verdlci degi1ikliklen batul til • fitk bunl;fI"lI1 lovyet Uhl'UJIIUn ma.ddil

ri zuhuN. geleo
t

.resinde bir iki i~inde u~ don. frlm leneden'beDU!IISin

a.nJamm
mUDd

Sentakl dedig-imlz

1t!Jlir.

ve kmlri.iJre~ i.mkanlarmr

pc!': !10k c:eJi -

kuru-

tirecegwnj

yazmOlik'l:adu.

ji • 63ymakt<l11 <'Is-hi ayTl~m;]ml tIT. 1\IJI!'m ckrtt· 1I"L(ulilal ~ ,t3",a y:'t<;i:]YI<tlm k1j.k 1tndirmt!'k Vi!! ru!.l12 de l/iokl\i:otil bill"hal de- b1.'l~unoilnm~mlr!n~t elil:onDmisirti yhikstltmt:k i!:lin ~<Ild;)ris'in haTIk: p..... hu· ti.'si kiimef tIc a~mak V~ V~ni:l~lo!l~:!Iinen 1 l"k irml!'k lstedi VI!' bunun i'iiil'll de CuTiv~rd1i~i abuJ dti,,, Kondi ilf, Yunani tan'III bUfI!UnkU I in e ull!)ndugu (I'~lrnm 14: r"l fI"Id:! y"nan lUlun I .nuk tIllI;.h d'emo~nI'!livi tilllsiye cr'kbil~u!" inti IO!r'1iyeoTek lIIoded· l'il If!liHm'li~.II ...
&

bah dmi~.pn~fes.i;ir .ut.in, kuuw: kO'PekIcr urdu'ulan Ismlml~ bin ki~ ~i kurt,UntII olaf! ~nsttti1ni.in kln.avmI an!iltml'§tu.

so

Saghk Yermi§tir.

bak&rll

M~ibtci'tt

bir madaJy

B;' ikled'
Met.
tunlll'lun.

F,.(,nBO lura

'1 (A.A,) - EjsikJ~tie FranllB CharTevil]e _ Metz Uzerinde i un kilometre]" ;Ur yili" U au ,ekil. de olmuijtur':
4 5a.a'l:, 2'; daki.kil.
poIICO.

07 saniyc-

Ute Di

beda. '10umllI olmv,blT,., (1) Bu d aOzlilli ..... lui. .man .. I fLn par~ail, UdU§Unc.elerin bin.. birine bajl.nmlUI Qeqi,liYflrek bir Hri yih yd i!r;nde u~doli bin 'Il~

eak derec:edt!

da h lk -onulm& diliDio ve (01 or ele:rleriyle If;ODilan e iyatTolarlD onu, u lann iimek ve kaynak olaf.

ona. day n_n
a

Buy CoJdar'
Atina. 1 I( A.A)

f.I

Fe-11m

.4lmaa poU
BerTin.
ordll kadl'oslln3

orgii,fii
PoJi!

urdu
orgUfUnU

bk ilerlemeleri uDuttu.rac.ak kadlt.T ri idilmj, olduiu~~ .ozi.idiir. Ancak bu hukii!Dlr biribirine PI,bnlmrt bir

n loyleDdi'kleD

,uri

a.r..... ozier
10'111'&

IUzun

iLeri lii-

'"liiyoT. Oyle In blilnu okurken £, biT an. diiliinceden hir ba,~ It InA ge~e geos:£~ ,Iozlin IDnuna

lun rl gott'"'riiz.: Bu 1~ 0.;& k MY lusadl. klsahkta hiiki.im aoziini.in .100 gelme.si zarar erm ez. 2 - SOl bromu uZ.JlDca kUm iizi.inu ORa 8:tl!!itinnekten ,;;mma. islegi kendini go t~rir. 3 - Soz. kurumu iliinde. en So (in em v rihm par~1l De en hi:ikii t-Oziyle )'u)'ana. bulundurulur.
Irla

k,ad"9IIJno alnu)'or
'1 '(A.A.) _ !okal1 biT 1i.a1fltiJn~'ka •

n]ml~tlr. Zaten SU I:mkanbgm::i bagh bu.
hman pOUi!! l'LJbay, :y.u sllhay ve ederi . '!lin b'l.lndan b6yle 3!lkc['de-n ayrrmJan JII'llyaca blr. Bu kanun !aUm ortiilda.ki
durumu pekj.'~tirmektedir"

0'·

HillcTcilil
Berlin,

ve olmfln lOlebeli

eldi gi za fQlIlIl, 1b0000.lDl dar ,qlli"or.
Bu orneii

1!JJ'lIIut8cak

~ok e ki '1lI1I dB.'D dl . Buadan &4-6$ ,11 once

d II bir yaudan, bern de e ki .. . leri Ylr yerillle nUlklel' kok i ti n hi.. bi.iyiik ad IIlID .,uJ:I.mdan 1111 dde. Do gru 0] ma ~in loyleme1i,u ki II) btiyi.ik da.!!1m,. zllarrnd. liz In.lFUIDIIm& yew
niwnm'ar birllJiok . tll!ireD gii'Zelik'er

" _ En ba.~a konan !iJo:z. ~ok kt!re~ dinleyef:lmn en ~ok: deger vermeli .Ilenen lijzd~l'. 30ylece lB.y"erdigimiz bu iz· lulii lerin halk kOIlUtmll dilinde bin bir degi,i i dab&. wudlr 1,le bu"o hun) n Drtay koy~

7 (A.A) - HitJerci gen~ • let bil"]jC~l'\in (!,ire:ktoTiJ. ~jrah bhlik u~ yclerint gi::inderdif.i bir bUdiri ide ta lebc birli.klerjnin u'lusal !losyaHstligi kavrayaJmlladlii;mr !loyhmekte ve grn~ Jer; t.ah:'be ~irllii iJoe Ml!ler~~ gfn'!iler bidiginden makua.dn_

t[Jldar~s ga.zeh~,!::iltl!l'~ rejim mcselesi hakkmdaki i:izel dii,\incesini. zaJlianlRda bU(1Un~cf'gini sOykmi~tjr. One 15·9 tari hinde yar.nlmasl karOlrla,lIn gene'~ oyun J 5·1 ~ c at Llm.il"10a ubt:b olcara'k. lJa~b;;J, kan hU" i.imetin ayrli~,rk pllrHkrh! getIJlll 'tl}'un fartlan ha.kK~nd:J ai'i.~.<II~1-l; isle digini gost~rmiJ vc demi~ti:r 11:;,: • ~ Eiet .ilynlj~ pa1rliler rtjhn me~ tIe i:nin kot.arllma '" lbi. Dii il~ ~ h calf olur]ar :II ilin noma) lure te ba!ji<lnloi1C<;lf,ma, inUlclm vlHl'drr. 'Rrjim fC~ linif'lj l!iLi~ bir prtinLn mah alm8Ylp an·· c.al( uhl'SIJ'u'lI l ..""dt'!liIIU! hiI,~h 'btlll' i§ o!du-B<'iiibaJ.'8n

b~rind gelmi§th" o.nd.ulI !onl"a Stra de D~nnels. Ard.ambaud. eort MorrHi, Lrgrevu, Hod f. Kijnski. Neo il1e e DekalljJve derect almdanhr.

Var~ova. '1 (A.A.) - 'Van .~smi I Giu:el:a Pohka diyOf 1d: "Po]onya ilc I\lmanyanrn ban~ b.· tegi AV!,Uj:Hlr"I'!''Q bu bblgt6ind a£l§JII
du~iinii~leci pet bit kin bu bO!}hlr. J§erisinde de gil, akat

mu

kmlllvra

gaze gCiriinUYD . :8. He'ba.§ka er c aranJa.1r

gontinde hu

gu

180yleu
rini day3.fuJdr
U:drk],eri

anla~Jtmahdlr.

lki memlcokeodn He-it-c.. bir lSurnte ftpll'am;:JiI il!lK
!i1'lmu ur.~.

CumtUriyer~i
k
0.1

lIir baIW"

apll.'irk mey!illnB

biTillli Usterim£ loraib bul ..

mu i~;lIdir

bal
lok~

I val"du', Aneak ~I III anllgl illl!!
dUllin£eyi hir
ar)'

iJ Turk nUi An, ";0 rna KuJ"¥ft'IIu. YOI'd i~in de yay,sm bw .entaks nketb1i gere-I!;U bulmUI 've Lu i,e de girhmi,ti1'. Senla'k.s .nketindeq beklnen II nu~. di.6mizio 10% IrufUmundakdinlllDi lUI ilnl bulac.ak ereGere~ler ~08 lip gcizden ge~ ik~e dilim·zin ne zengin . ir a.1II.dnn k ynagl 01duiu kenditiginden arla,ya !rIKftc.a.klrr.

Atin.a. '1 (A.A) - Sosyal yardun baB. Kii:rkOJIulul8l ku rulla, itln\lnde

Dailn'" J.yuA'ar
..4merikanlQ
V ~ingto:n.
§ill ,ebeblef"d~n

YUGOSLAV\"

'!1DA 1:

cllDIIurlllgu Ia'lgayaru: ululUID sogun • lugunun bu reJil'rW! baglr o]dugunu '!':oy1emi~tjl'". ba.kafir KU["U~taJH'D biiytih
!i]kl~h,tmljt1r.

Bobe, dile
-

"ni

red sebebleri
? (A.A) Amer:illi!Du,

8. PrJT.4; POFis elt,;i8i old'u
Bdgrad. "1 (A.A) - D~~ :I,1c'd s.bOl" lI!al'U B. tluri§ Yugos10"l'.an.m Paris elsiligine t:ay~n e(;lihmi~1i:ir.

biT

kUlm[

Knalcl. biT bolr.un
Atin 7 (A. A) - G ncl o}' Ine • selesi kur-ultayd orUjWu:rkiCfi tarIm bakan~ B. l"eotokis kendisiniq klralhk· ta.n )lil!Ra O]dilltUDU .&ii.ylemi~tir. Bil diyev aBt'l)1aflml'\ltu. lllindtay part isi gijnun gorilpne! e . r~n~ dcvam edecl'ttir.

do].a.)i'~ HabC!~i'!tIlJun I'e gi n i r.:odde tt igi S-alil.dmaktl'lldll": 1Ame:r:ika. italvan . hrli ,.
lapazhglna k!tn;;mak

di.
n•

bo Ie Z1m a leI' yazdlgl.d otmu~tur. BlIl yukard8iki i'hne te 81 tane ~z 'II rd II'. Btl 81 s.oziin T'i;inde II
il I!irkeD~

.rcia.,

Ie ini top am lihr.

Bu

inuniyor.

ra gozlerini d ha dm. (5) "

baygm

kapaM

Z - Amerik yet sayr1acilgml

.., andJ:a§ol11 laTIn nihOl.
Ll!mut ediyor.

taDe

AS1' hiikuDli dil! 81 ind ih~ ve 11 inc] hGkilm Gzi.i alan "bedllyl ni.imayi ke- al
V8r.

hukum IOZU

By ankeHen ,urn

ge~ebil e-c.rk :!oz. kubUlI"ada

laklrdl!lndadT . 0 z manda Q'I ,b za.m da ol un, i.izce ko u, n i- Uh·lriin boyle
ur'lI

Imu,'

kac omek go termek islerim:

degi iklilklerine

bir

bah~eli'i, .. buyijk ba.bam ~a~ac:ak bizim ba.h!;e1l;n gul1crine,. (') 6. - ·'Kazma elin kuyusunu,
ken din dU!!Iersin,. (7)

s. -

'tArllJ:le.

gitinniyoT'.!lull

T cimi kO'(Iy~tlru:1
Cenevrf:. 7 (A.A.) -

tedbirl~,.
HilIki1m~'t dele.. kolayl.a:ttH'll

,gdu kOilfertmsJ,
ma~1 i~'n a;agldilki m' tic

u!timin

E:sl,i kum ne diyor?
E1Unil on Menon 1 Ohip Briiksel sergis.'nde Yun !Iii tam OrDilit J§ ohm B, avmmihalisin bir mil kBtJm n£lII"tt'lnektlfrlir. B. Mavromib H BriikAtina, '1 (A,A) -

ta.Y5iyeJeri

kabul eo,
r

81

ikudry; bir .. ray. koyarak bunla.rl bir tek soz kunllmu ic;:ine IOktu go go rii 1memi ~tir. Bu tijrlii yft.zdann yuklek di~ Ornegi 01 r k _Iln,1Ilnd1g-rm goren erci!er, dirmbin ao!: 'kurumu

- . - "Meier bir gun eo,.e e· ken Bydmciga eldi lelllS hg geldi, gordu biT garip binalar. Sir BIZ dur \I, Hi~ soylemedi Si.i.feyman P . a.YIl.n (2)

7. ~ "A'man asian ka.rde-§, ku ZUm lul kaT de" loyle okiiz karde~e, oki.iz karde 50yles'n su kar-

gue esi e9ki ch§ bak

1 - D gersiz ornekler gUmriik m 'nden oZgUr olarak g sece tiro aym T dill bt loglar tedbir konulaca,ktn.

de§e,

• Benim ermeZ ItalTafiye i,lerin &kh·m." OgiuM 'benden er em ... H rifler oyle Lir k Ilk
oynuyor k' bize. ',. (3) 3. - /So rat Halumefen.di,

2. -

karde~ .soyleein ale, I(ar~ dete1 ate~ ka.rde!J !'.oyies;n (fall kat de~e. ~ah kl.rde, .... ersin benim ~m~ glrdaclglm ..... n (8)
51:1

hak Tnda. da

l5elode e,~d yunan kuah Yorgi jle gorii, mU~ti.ir. Eski kual \(endi'line demi§l:ir

Bu ijrnekl,er

Vof!

lbunlanrI

m~

ki:
I,1lusunun gele.;ek oyd b!mi huyiik biE' sogunlukhl oturtacagml u.muyoruU"I,j)
"HellEn

, .Uarda..

a\lI.

,50l.le·dnde~ halk soz-

y1 dill'"
,..~dlkl

D&Tllk

O.D

lore 1rur

r-

" libi,

yabanci

dild&

c r"rk iIiImnin t Ie: 10Z kuru bir dil oldui;u .. m,ma dUlmu • lerdir. Bu IIl:!;11 rr iirn&~ .llInl.r ep bu folda yazdlklarmdan y&~lm IzI ikODU,mlUl'll7. bu yon den r
ayrduu,trr. I imi2in ..ti:r: r u.

de

el emi R i oldu.iu i~'n, tek i t. f ban I dil "rJrk1an
girmemmthi. (I)
j UI'I7HJlli

dmn o:der

'~&ne
be,
J
I II

Verl" de H mmefendi.., Sizl 1teb~ rilt ed rim. B giin kendiler,ni de tebrik etmi,t;lD. Selma lI.oDDla ley' hanfm ... Bakmlz" o:nlarl Inll~ ka.ndlm. Ben de i:!J\I'!f'dimhoy boJ evlat yeli,tirmek .... , (4) 4. '0,. De kadaJ' iyi ... diye c.ev b v biildi. kilitlellmi dudam 8B.1I'B.ha lee ..n bit I I." on(2) .A .ph ps.<;a.:<iae
lim'hl. ·S'.'iYlfil: .:;,

lerinde. konu ma.l r 8 ra hman binleyc,e benze'rleri gO!llteriyor ki turk dilinin !Dzurumu, biT lurIii ye slalik degild'r. Bin hi, liilrl,ij,
'S02 kunnnu varon", 8111 dinamili. aoz kurwnunun varhlill,trIll1iL olta. ya koymak II entaks ll'Rkeli" !Ilin vei'imi olac' ktll,

gen,d uht ..

Tedm geZf'l1enle:ril'lC' i~lelimi y. pabilmele ~ i,in ~nanca v rilec,t!kl~r. Bu ta.vsiyeleri im:l.altya1'll hukfun I delle eleri §ut\la.ldu;
J-

Yuna.nlI

Ibakan kuahn tell lIaygrSJ iHdilzeni 'Ie baysalbll ymi

Avu stu ry<'l; Bcl"iik, flgilten, Da • nimarka. Fransa. Italy" Jap·ony, Ho ... ~a.nda, 1:,;v~!i. Polony;). fsvi~re, ~ek:_ •
!OV3~Oi

'kc i~Ul!linde

'Ie Amedka.

HULGARISTAN

DA: yelki

Belrika

Ir,n'dU:IUl

Li ejdeld

diyel~i
Liyej, , (A.A,) - !err 1 buraya gelmi'f ve §a-rbaybga gldtct ond arba . yIn oylevine I:f!vabmd Li f!Jl.aerin an, ,e 'inli VI!: 02gUT1iiJdcnnj komdlll lann
'Ie: i1 rd demiiti".
,

I. N,e~miDILMlN

Bulgar i, 'mk."JURO verilen

(5) KIrrk

Hay dar _ H81;t. Zi,a .
_ flalit

Yiizde

mlcak

saYlh: 231 (6) KiT'" Hay.uJal'

Zi

'8

'Sofya, '1 (A.A) - Bugiin ~lkan bie buyrultu He kanuns\lz II1Iasal harre"krt~~r bakkmdatci l;~za]8.I" agrr] ~h:rlhl'lakta \Ie i~ bakanma dlcl,!] tin gilIvenlilli illgi-

ne

de kOn1yaC'lIkmarIOJ k;: l..i'yej halln

!l0f1t'mi~

.',
'I

JZ88 r.Ffnhh

jdiU

II
ii,l

Un c ~

1111

'i'

re .....

~iru'e Narru
b

Kema1'l7lfhm.

(JJ 11 Bn~ r - Rr':foH NlJri - nyJ/ ~ 'jJ (4) Kmk n y.tltb .. - 1-1 Iii Zi a • . FIlii: 11J

I

SiJyrfa,'

38 - Jf) yolul"ld;'l ,.6ylff1en I

Ii :hareketleTde
ve bc~ sen'~ye Slkilmlak
iurtdt

iII]t:r

f'I k"dnr
d,..

tutSIlMl<J

"-

mpml~kJftte

kul't3,

(7) A til saz!erbnltf'D
(6) Tekeorleme
IHJZU

kadar

m(!m]ekJl!UC'TIi

nlh:m tlG diU konu§m!lktadlr, nill bir r~mzi~ir."

Drmrk

lrl

U,r.r) h,i lIklI

rna ahlld:UI

yttk:i:-si. vcri1mektl:d'il". ri Ii kapayaLileteluh'.

Bak:an

Li ej ulUs,um'l.lZllfi KU'I'Vt'tH o]a.r.t biTH~1 •

8 TEMMUZ

1935 PAZARTESI

ULU5

SAYIFA

.l

t"lul·ya yaljl~l
1tal}'31 - Habesistan

ilJlla~~na.-

mazhgl, ~u son haitatar l~nde epice g.eni~~eme isti~ad( gostererek bir ttalya - tnglltGr'e anla~amamalJIgi haliai alml;?ttr.I·ki tnernIeketln basmlan arasmdald polemik bir yandan daha sert ve daha a~lk §ikayetlerle zengitn1e§e du.r~ sun, ote yandaa ~k~memleketin diplomasisi biribirinisrkl§tH" nak .. tadtr. Ba)' Eden'e avarn kamarastnda yap,urdlgl diyev gosteriyor- kit IngHtere. tuUugu yo[dan donmiyecek ve halya'nIn Habe§~st~~ !u'zerindeki "nufLlzll" au kendisi tasarladTg:l: kadar onayacaktrr, Daba ~imdiden M1SU' basmmda tuhaf yazrlar ~lkmaktadlr. Tsana golUniin Nil ve MlSU i~in ne kadar onemli oldugul1u Ilzl,m. uz.a,dlya anlatan MIslr gazeteleri MI" lr~m as,~gla:tlnl 'koru,y'a.cak hi!' MI1[1' l'Irous,undu hahsediyorlar. Yalm:z MISIT smrrlarsnr blr rmsirImm degim de ingiliz yiiksek komiserin~n gozden ge~inni§ obna. BLlla guceniyorlar. fng-ilil' !!lansii· ro. ba§ka zamanla:rda yaban,cI bir bi.:iyuk devlete kaql provakasyon sayda bile.:: e k bu gibi yaZlllara h L~ ~esini ~lkarmm}'or. Bade bu kadar degil, Habe§istantm bir yeni admundan daha bahsediliyor ki bunun da 3rkaSlnda bir i§aret ve ilham aramak yanll~ ohnasa gerektjr, Tabiig. Habe§ista.n.'m Amerikaya verdigi not !li}"I ve KeUog pa k.bmn. orta}ra at; il.maslnl kas ted i yo:rlllz.. Oyle ki. Habe!jistan;a saldtracak o,)ao hir italYaI, kaqtsmda hem uluslar sosyetes.inin • cove .. nant .. tni hem Keltog paktmm
.§artlarmr bn.llac:aktII". Biiti.in bllnlar !ngiltere'nin §imdilik ele ge,irdigi pasiHk 'l:edbir,lcrdir. Bun.lara. gerrekince, d,aha ba~ki!l, turlUle.rinin de katdacatlP ~,jjph es •zd ir. Habesistan durlllmu §imdilik budur. Fakat bif' tngiliz gazetesi~ nin Paris'ten aldrgr bi:r habere gO-

(edi' I. ci slly,{ada') A - Flory; k[yllan d~k giinay rm:-, girlanna Ii'irk.rt kiJIZily rUzg£irlaJrm;) ham tepeciklerle kapahdu • B - Florya M!ltl!'ma('a [klim~nd, • Ak~ denle Ik~imi j]e Ka'fadeni% Jk~~m'i arasmda, ve hu iki lk1im I!:tldlenoin tam bidbiri'I"Li dc~i~tirdigi 'I"IoktllNiladu·. Th:HR'I
'1.1"

Ie;

Hava tehlikesi ~ah§m,a.. larr devam ediyor
kurumu ic;;:n Akc;ak(!ca'da bir t.op mantl yap!;m1t§tJr. 11 pa.rt; 'ba,k3 ••: ve digell' ayta'l-Iar tarahnda.n hava

Ha va yollarrrnrz i~in
Bu~ijnku M. den
zen Illza'k

Izmir panayrrrna

sII:a.k fie d~ SO~l,.IlnlLlr. FloryaJ.~daJ geee ~ijnd'iil ar asmda 'iliu:akhk f:uklarl yok tl.ll'£, U7.l.H'I aamanda pelf ii.zdn. C - Akdeni.z: plajlarrndan ku~ ..· ruzg.atl,mna k:ar~r olanhuda rilzgarJa
su !!!cakhg-. ohruY.3Jn
tarmll

Dil~ce, 7 {A.A.) -

Dun hill....

lJI~ak .dan~ hem ,I::! !!I'll! hem deiyi VE: di.l-

hazrrhk
Izmir. 7 (A.A.) ---- SaYID Bq'ba.kanlmtZm 22 ill gU!ltosta a<';;11ma.
to,renlnl ya.pa.!Cak'l ...r~ a.nluiulat tzrnir panaYlrl bu YII ge-;en Yillardan ~olt dabs. zellg~n we iEgi UyllnchrlCI bir varhkta olacaku. Pan:lJytrm Q.l.emk \Ie one mini b Jlirtrnek

tehlikesini
II'lU11maSI §f:!11

arasmda

slhat

ic;in fft

ani tan ve yu.-dun ke 11 gl'unaa. YUl"dda:ttlara dUhaklundla heyeca:nh

I,; OhmH\ (Jigl ic,:wif'I tehre· dilha y kin bir yerden modern bir u.c;a.k ala m yap,lmasl, blliri\~ilL madenig v,

Sirakidc f,uk~a:r[ gun. a y ri1zgSr. ka rsr olanlarda da bunut'l ramtCl!l"plajl:;Hli':lda klir mevBtl
n

ade'vler

PQrtatif bir hiln;rru kueulma: ~ d-r~iinrU.mektedll'. Ogrelldl ~imize go
re. hill.va )"oUatl iiru.sunti ~li'letm J/t:.

si v,a rdrr. D - Kal:.ul.eniz:

osi'iylevler Y"iu~l:m~~lti~. Top~anhda. uye ,:ya.2alnu~f Yeni· ce koyilnden 70 ya~nu:la.ki Meh -

simi en ~ok Klrk gUn kada.r slItel'". mev imdl,;n once ",eya senra, gundi.iJl'

ee arasmda srcakhk farklan -;:ok:tl.ll:l'. Floryadla kUIr mevr.imi nomal 'Cllank llazltanm on b!::§oinde baslar aiustos SQnl.ut,ii kadar sU:re'r. E - Akdem:o!: plajl.annda. gi.ine§ k:ur· leri iulcak aabahnl I!eldlll.ne: kadar yapllabilir akrfElU:a:'Llan d.a ancaik be§UM son'-)' b8i$lat. F101''yada gunC:i lml!'~er~ gund~ en' !I[I:.a k: d,ol' t ~aaJtl:c:n ba ~ka giJ.l1Ie~~n dogdugu sa<Hten 'bathgr l;:aate k:1Iidar yap' hlbn:ir.
FF[orY.iI -;QIc buyuktih·. K!]I"[sm. dll iyi dlijZl!ln!lI!nm~k ~iU'ti.yle: bi'!' bu§uk \dlomet r~den '1.111 un 'kums.all1 g]. a,rk.ailnnda dB, Kti~tik ~C'kmeu goUinit tarim nUilk· tcbini.n 'bUruk aga~ bolgesin; Y'e1'ilkoyU

met Ali lOS lira vermi~t.ir. 11 Parti ba.,ka.nlli dUB eec.e de Diizce haUc:evinde, bu kOHlI iiz:erine hi!' sayleV' Y'el'mi,tir. Oye kay dll ;~in kom'ilelel' a.YlI"11mrl Vfl ile b.a,laml!!ltrr .. Veirit 700 UraYJ bulmu,tgr. BueLin biiyiik bir topla.ntl daha yaprlac.aktl ...

al,frnak ve ~efederi ekil1k!!l~z; o]ii.r~ k yapabilmek iC;ln 10 kada.:r 1IJca k alnUl1iilUI yetecektir. Bunlarm her

n~in hi~ bi .. ~ey 1!3irgcl~.11 mi,ti'l". ?(JO bin Ural~k d8v;:1 veri It~, gi 18:1hi gtimll'uk ;,leri (l"" ko1a),I.,tlnl ml . pan3YU' hili,O-l~lan:nI'''',

bi"~:~~
lcarfi

~et"g~lerd,~n

biri be:!,ier ahl!l'iu' Ic:l~Hiktipten ,Db
~~tn'.

\'C

deniz yolislI

M' fe'~rinde yii,7d,. I!oek'!ie:ne kadlu· ;nd;rm!l! yapdml~llr.

fmmdi elindie bulunan u~U'tillk ozel bir 'bemr.:inie i,lenleklte ve pa.h2llhya maJ Ollmilk. taod,1r. HalbukitinuU f8thl'ika~i&r
mazo~]a u~a.lda1l"
veba.s'baya.gl

H,i'lv,iI. yon.rlRm

Italva. AJmanya, Yugo511.YJ'''. oteki ell Oozelvaour acen'teleri po..
~~e gost,erMi~lerclill'. YurdumurdaIii biitiin klUruml~1I' fabrikl'll&r ..8

ttl'"

nHY'rlm~za.

'Dnemi ~I& a:raIt1a.rmda YtliphMarl ~ndli'Il"UB

verd~kler;

B.afra, 7 (A.A.) ~ BIl:gi1n iIi.. mizin biilun ikinci I~jcileti, muLlariat), ihliyar kurllliu il~ebaJ:1P

•••

benziJ'lIt;, ....

ilpirtoylakarJ~.k

be'nzinle' ,~leyern

yapmaktadn',ar.

isine il.lan 'her tt1rlU b::lyrnd1rhk ,§letinc elveri§li koc:a1!1"lanhi. yap1 a]anr vardlt".
bOl, agil§lLIi ve agar;= lanmaga. ~ok elveri§li bir topragl '" I,it' tabiat[ v.a:rdr:r. tyi. bir aga~}ama Fir Ida ~ok yakrn .za.manda zengin bir O'rmafl bt;lg:esi yaratabilir. Bu bOlge Floryayr, b:ir 'ToOk pHij ~ehider-ifl;;n bl!:,m ba~h eks.ildi girulen, ,3iym z:amal'lda smat i~in fay;ah ohmyan kl,l[akhgmdan kurt.a.:rabmr. H ~ Kii.::iik Cckmec.c golii F.lo[y~
yapr ~oev'fesinin i~iindedi1!'. 'r;ekme!ce gom deni;z spo:dan ve gOl 3ivC1:bklarJ i4,;;in en

batkal1lhgl a.lltmda '!op1andt. Yap.Ian 'konulm lar sOlflluillda BaFra.. Ala~am koylerini dola~i\r,ak esen. . . uzene k oyma. k·oy 1er~ k'· ! l·k..1~ Ienm. d·'
dekil hasha.lara
SI

u-;aklart:n bizim l~;n da!ha ekollomik olacag.1 dii§inulmektedir. Gezilll ll!taklarmda kll!llIl da,ll.

magazalardan ~I!)gu paYyonlaJIDJI kira,iam"ta.rdu. OJ" memleketle rin ba.flnde. Sovyet hiikiinlil:ti gel me'ktedill'. Sovyedel' bu YII pau }o lumlza dl.ha geni, ve zenllin "'ir
,a.nda gireceklerdir. YUfla.n we JU-

bakmak

i.:;in para·

G-

Floryc..'mn

kiiy biidcelermnden verilm:ek \izera iki gezmen doktor'tululmasma,

ma.k1itUillleri buluaduiun .. dan 'k:I:i!!iI. dalgayla it.eyen yel:' tels:ilzleri d,e kurmak ge.reke::.~~-.: ... Dun. yazdlgl1lll1z gibi u,~Blda..m
ga.11:tel"i~

goslavlar da. girmek ilteiHndedir1er.. Diger 1:Jit'~okdevletJl!l' de p& nayu·a i,lgi gOlte'rmekt.edilrlel". Panayir i~inde yap1ilacak 1tO'Ii~ ... e

kay

l:HlnkalaTI

orgi..itu.niilll

ileri

domllZ ve kurd gi'bi ha.yvanla-r Sillvas,mm i'erletilmesi De. koylerln telefol1~a hiribirine ve !l.ehii'im.izebaglanmaslna.. 'k8,y yoUarmln ~abuk~a. yap1bna81lIt1a, kjmtlesiz malla'nD guze1ce m.eyda· nil. ~Ikardarak topraksliz Idiyluye
tilriilmesine, da~blmastti.a
II

go~

allnmaslfl.da.n Qllee, ilk hede'f, bu telsiz ishuyonlarl u~a.k alaDIIl,.~n, lllieydana getirmektir.

Laz:lrl~k1al' 18 IlgU!ltos\ ' bitmi, ., l;acakbr. I,;n her yonden iinemini

izmirde bir garden parti 12mir~ 7 (A..A.) ~ VerelDle '11'vq celDiyetinin ,..dhk garden pat· ti'si lehir gazinoluod pulak hi!' ,ekilde ver-ilmi,tir. GBrden pani ,:imdiye kadar Izmil"de 'Vel'ilenleriD eo s:iizeii oimul v,e I'~ v.Jde lea da]!'

degerlendiren p,ilnayU' komileai £konom; Ba.kan[]guruzm YI! Tiirkofi5im gen.i~ yard~mlll!I.ri,le 'bu bi:i yuk t!!:!Ieriba1arll1aga ~.a.l.:,ma.1d. . c:hr.

Elazlzde ~cuk bah~
Eliziz. 7 (A.A.) ~ ,§ehrimia • de h.lkevi ya.nmda yapdan ~.k

eh.eri!JLi yerdir. ls·tanbul 1)ir deniz ,ehri oldilgu halde !j.imdiye kadar Ist-anbul'da mer'ke.z s.,orl8irnun lio~alm.a:r .•
bul'da dt:niz '9poriann1TL iiogalmaM;a!l.!, d~nll; s:porlat1113 heves etmemeled b tanbuld31

"I 'P1I,ttt. ••

hep bit'likie

!Oz ke-

-

re de,Fransa ile It.alya arasmda bin styaJ5al Quki de stiel oimak ii2ere iki muahede ha.i::ldanmakadiu. Bu iki rnem~eket ara.smda, Almanyaya dOg-Til alan orta Itvrupa. meselelerinde gittik~e daha. biiyiik biT yakla§ma O~dUgUflU dun~~i.i azlmlzda da soylemi§tik. y Biitun bu noktalal", ~imdilik o·nemsiz goziikebilirler. Y,almz §u· raSI get'~ekt ir k i. bundan, d iyeUrn iki }Ill once, tngil tere ~ Fransa - ita1ya gibi biiyuk devletlerru iriblr1nden boyle gittik'ie daha ~{)k aYlTacak meseleler yoktu. Bunlar Almanya'da rejim rJegit" tiklt.en V6 tngilil::elre yenl ,alman rejimini destekledikten sanra. (en !i0k, Po'tonya ~ A'lmanya, y.akl~~.. rnaSIM rngi~tere meydana getlrdikten, sanra.) or'taya <!Ikm~§, me .. selelerdir. Bir vent sIyasal d1lJ.rurn, heniiz yoktur. Fa'kat bu saydrgumz noktalar Avrupac1a yepyeni bit" slyaial durumu meydana ~Ikaracak gibidLt. 0 kadar bamb.iI§ka yap 1d.a. 0 k.adaJr a:::an~mve (J. Kadar telllikeHdir. Burhan BELGE

guvenU d=:ni:z spo,r~ar.f yapda • call: bll golilin kllUam]mamasmda. d nil. sl'lt)rlan bilhass.a kiirek d.ol.Jgasl az. iii'. U§fZ sutar i ler, Cekm!:ce gijli.i boyle bit yerdi.lr. Cekmecll' goliiDJ.de, or-de:k batakbk 11:1'Slmlanflda '9'l..UjiIl1Uugu ve bi.h:iln golde tub 9\.11 h~hk:lan aJ''III:;Ihgr ya.[uhr , !~ Florya k:al";)smda : Ye!jiiJkoy, BIl. yuk Crkmec(:, Anh!lrlt, Angul!'ya'ya kadar 013n geru§ ~tvrede blldJ1!'I;Itl., U,..eyl~, Biiytik <;ekmccs gom t.anflarm,da yaban kazl, terkosa dogru i1ediyen orman1:k mmtakada hoi tav~::IIn, ~'IInuk avlarr yapEh ... V~ bu !:JOIge l.:ltldm::ln. ~'U]'uk:
!l~hH'1

Subayiarunlz istanbu]da biiyiik gaster-iier Ie kar§I1andl
(BQ~r

au rmii,tur

bah~li torenle ."wlm1f'br. Babs:e de s;ocuklal"lD OJ'lliimUl ~In h~r
ti,irli ."&'9 V'ardll".

..

1.

r:i ,saYlfada)

haflZ' ala,Y:': kom.Qlan'l yarbay Isma.

il Hakir:I, Pllrti ill 'yo,nkllJiI'ulu iiy~ • lelri, ~·h8.rbiJ'e" ve "ltlbbiyeu t.alehe>-' leT]· buluDuyordu. II ve t8!tbayllgl

dB. Be'Jog-lu U,ebay:.: oruu.luy,ordu. Tren lam sa.at 10 30 da iatas, "
1

yon!ll girdi ve !CuRluriyet mar,., alkJ~larla kar.smlandl. Suval'iJ ispekle-

bak,mIndan di..lnyafUlli en zeng'in m'~ .:IV bijl gele:r~ndlen brjridiT.

I.'anm ~
'kara

rl General Miir!;e~ ba~'hl! oid'!:.:u halde, binici lerimix indiii za.m::.n alkl' ve he,ecan sOon derecesin;
hu1....-·1':tu, Onivenite admo. i!IE:i genfi.. §:o!-c ic;.lem bir r 6ylev verdi,ler. Gene

J' ~
spor-Ian

Florya!mn

i~ klsmJ at ve

i~]rl ~ok elverLlidir.

Bu sporla1'

en kolay oJ l!'iI'k I:m kio!wlflda. yerle~tirile. bilil', lstiIBn'blJlhaLl at-h SPOfl.l. Bakrr koyi.in_ d!eki kO!:I1..'Pyeri i1e ber:.heJ' bur ",'a ~etLri-

leblt.LJ'_

Ifi bir- 'spor i:iq;:uti.i Flotya'da; Ic:a.ra. deniz sp-orltlrrt11. a'\l'cd1gx. bin.iciligi lJjl3b-iHr, bu suretle FJarya bit mev~i'TI ,podarl bol~esi halil'le de::;okL1l'abilir.
FJorya yaplBI ile Istanbul
ura)'1 ·1:11"

~ukhJa. .. ve ha.lkln giisterl:aiafD.smda. hillicilerimiz o'tomohiUe'rle Si· paM oCllglna giUiler. Subayiarl .. mllz Edirne"de de i~~em Ye bU.}:": k "o5t~rilerle k,~r. da.TuntAlardn·_

haZl"Bdlgl AID edJ·yor, LUin de sllb", yolJtil'UUlI 6Zf!" o:e()hli.S'C.l .JJe' giden bit,ol U~,.,nfar arasltu:i'a bazr lnrya!1i.Jr dl 'Verdt, gllJ;lJ.er,i, ~gl~.d'erl. :5'1'i'1","8, bu I~e llyn/a.IIl LIra
Halo'
yO/raTI YOfJt'rgesin'in dev"Il'I'l

ilgi gormekte

kars- lizetinde rl'~lIa gezinr.J'.ri lJil'yO.t !UII' b,tulJd:~al'll. kad.ar, u~-.ak GanU:!IiI. b':JVa krmse/e.r. urak gezim.ile/"i ,app'Il~I.ardJr.
BlIiFldal'll

soon

her C'umau~J.I

vI'

fM.ur

" A,nka.lI'. Uurj'nde

devam

l'decr-k.ri,..

Gezmi!' lIkt • .iI. o(obOo5 de

r~zJ'm:iJ,e1' }'apmMliiI rf;irJ(Je olduiu halde 2J Ural},,..

_,. k"" 0 IJn~u Istanbul gazeteleriniu

anl.aYl~ srnaCma girrni§ oluyo:r. l1r~}!J ~I yaiFJlda hi; bir ~eyin ek'!lik. ~ill"ki"l .:~... r~na oll1sunll bakh cla.nk sebe'bLendhe mez. Oll"tad.a n:e yJkllacak ev]er, no liIe spekiila'!!}'onlarla de~er]ed all"tu'dm~, - r sa.]a II!' ,,:udrr. Diinyahln 1:1'11 zcngin en bir I:e bi.at parl;{<lsi Florya yap!9mda Iimyll~rJ1 dindc il'. Flo:rya: Kn:dtop:rak - Bostan~[ ya-

KURUN , .• ....•.
orneb tit~t.m,e~i
Babkesi.df:

d3i. B. A.SIll!I U . her gOn .i~in bir
S.ayJiH

r.e'l' cenco kendi
tt'l'

kOy~erh\in

nl'ljfa~l'lnm

na d,ah prilt,ik ders]ef' ,gi:istedl,p iJem iyc:c.e C; inn
t:
tniUllP S'CliI.'lmOi

gOi -

adh baitya.z[!:IInd.a
ill.llunan

40 billl na.:uJ ede=tek •

old'IRI,C:LII hald~ !ll1tak ytik'l!~tiJ~bil£c.egh:d
~Ikan niin valc:tiy'le temas sili.rmekted~r : c: 'lurk

"'I, bjniT.lde ilt c,1nI1

k ta "Ie: v,~ tckUf
t-

Vent turk 1tarfJeri ile ~k!ll.Yup ?<IiJl 'lj;o!il:ki~la.y oUhl~unu
oht'ladlgnlil. ii"i.'R mMrilrh]Z ve dirsek

k!}yh!l'lmizWfi mcvzuubah!!
ettifi

Klzdclenh:e ~Jkmallat'l Ii.. io. lo • gilider tar.ahndan fa-pdoul olan tckli· flf' tr:mall ederek. 1JL1.mueWede Fransa we ba~ya t,JfuhndBn Heri lIit'UiJen ihtiiraJdarl j'~~r,!t ettikl..en !lonr.. habetil ,.,
bC<,ilerjn

guz~'

TUrk Diligazettlsi

dilen

~urUtmeelll,

RADYO
ANKARA
LIL31J - Di~~ini.n §dati UI.40 • MI.I'I!Iiki:

~u fikri i:Jeri

ge d!:ger b~r y i~indc
dcrl!:cc:y~

~tr

liok Ii

biT koy!"
3ifU!k

geru:m

i:.tenileu

,,'sm3 llen:zcmemelidil'.
sim.
AyaSps.,II"

FlciI-y,I'l.'Yl
all'l~i!iyt t

Tak

_

,g.etifilleb~lecciini

yanrrak ko.y

C;hangl(,

yap _

k:01i.i i'iinde

hu koyi.in

kim·

mamahdr'l'.

di ycr-lilerintlen

b~ri

O'illoj

en be§ Hn bir

T.

S. Bach hakl,uf\da Mr ka; soz:
N'ecdet 'Rt:m.zi Bach.: MenuCl (2: dane) B.a.ch: Rondo Kemi1ll- rfecdet Rtmz~ Piyano: U1.vi Cemal

N.H.ATAY

ayhl!da ogretmen },apdabilir. Bu. oj! retmel'llc koy llji.Rdeki taJrlaslnt verimH i'j.ekHile ~,.hHmck U l11li de 6gr~ti]ebilir"r a.e, k.oylU ~ocu.k]arlm okutup yudndilk. 2'1ilI1:H.~gu de koyli.i!e. He re kar!j noh bi.r omek ,olabilir. Bu i1 Q kad:a!'" UI:' bjr feY dC'gildi.r .• B. A5111li Us, 1umclal'l !:IGnr.a iLhayhk.
tan ~lfti larul. ~otunolla el!"kicien InHII.I.1mu1 bir ta nm okultannda tOlrrm teorHt:'!"il rl2' • t]lecekyel!'cl~. koyh=r'-~en. gdi.ril~c.ek V

bayal ,Elt'KilI1oda kot" ma'ktan kuttEmp olabiJecegini yapt:H' ,m3.mn. d9iha dogr~ oldugL!lOu il,a'viC' elH yor.

HHel'lmizi

''Ie bUtUn DU iller ik<lllll!iUIIJIl dlll· rlllmUM ges:erek dilyoJ' ki ~ c Omlln ni~ bir ~ey di';;'! yok. ti:inkU riC IOna bol knedr:ll liman Lln,anI.M ve ne de onulII toprraklan~1 payJqmflk istiyenhr ona bir ~y Ontil.lFoda.r. b-

tanm

b~ka

'20.

_ Ziraat vclcideti

saat~

20.10 _ Musiki; Orkutm kon~erJ (pla~lili)

".30

.. DalliL§ musiki

20.50 - H abe ric r

T '0 R K K U S Ut'na ueucu five yazIi1!nlz

(Ie

daki (~ometli dle~ oi ir oku},ucu tarahnd!an gOliJde.rillmi "arn cdlyen a.dlJ mcktubu yilzar.ak ~arba.,U1I gaz;etelu(' ba~ya'n,.md .. B. N!!cln,eddin Si;ldlk" davaJarmil IngiJtcre gibi 'toil" avulk.1'l'l Iml )·aphib diyt've t4mlld~ ttme'kte ho, umUI"J ohm b:::tbe::jiltrin bahtiyar inSlifl1.i1r 'lda:ra tobum ek~luek ab'W yel!:11tirD mesi fLkrini YlI'lrim.lt' blllimo'ida ben'bn old~1 ~unu la.:~ralc. ~ LinkL.1 iyo.f ingiJizd lc[ itai y~nl;:1 nn r"f 11 Ira ~'IUl~laru,o. ycryurdd.ll~lanLI da lIga~ara ban .. o~mmma.

K

S·A. M
,

. TA
:racan aga'\;larm

:rnedi. devam ,~d~yoJ'..
dllk~
kOll'"unma!n

ballJNlIzrm1lih

B. Ali Nacl

Ih

hakkm.dIa

;0

lr ..,...,csini' i§~... f':dcr m

N('cmeddin

SaJI1~ ollnddlo

%nra. hil-

!jo'inl" di1hB iyi {I.Ja'c.aguH i,Mct dir

~tmelrtt~

-____ __

.'
...

"

_.

,.

. I·

.-'":':'I~' I,
~ -

'
-

-

_....
~_

-:
~

~ .,.
_1-

I

.i '
-~

tt:~~.~7
~ ~_ _

1:.',
• _ _

'
...._ _ ~

-,

.

_' ~

:-

"'
_

4

ULUS

8 TE..MMUZ

1935 PAZARTESI

Reslni ierimler
Oz tiirkcede kabul edilmis
I

karsrlrklarmr verivoruz
V Ii Kazd IJbay

h~lr -

t.:llmUl

Ba~karn H.Jl'kanKilfUUlilY

I
I
Jl1giliz ~1I1';J •

ud
IZ

arnmz
,fiI"Iben Sami!lel.

i.iy ..,ell CWnbu[

_

~lJ.mu -

11~4:;
~kala >

lIe

I

K;;IYn"Idkam
fI.llLlel

la

n13~1II

(

n

13U) 1,;1 k U.t~!,I'ckil AJlit,~

"bh;di.lil

lI'fl.;ba},
Nahiye Nalti)'l

t ilu;:ba)'
-

! eye u Vekd.t: _ Vekiii Mi.ldaraa Vekui Vckili

-

.I;!..du.nlar Kurullo.l, Tuze Hakam Su Bakarn Bakaru

Kamun K.1.m~f1bay

BilrbiLKan Vekill DI

mllLllll-1.l U I ,iy H:i~i _

Milli

at letliyo,; Bd~cli}'e Bl;ltlli}" Belcdiye

f aru;,yl! II hiliYf

§aruay
_

l~ Bakan:

ri.}' ehh

:>!;i

$<llbayJJk $ar kurl.llu.

1'.1 ii. e Vddl,i - Fin n Bakarn S,i.unrlik ve Lnhisai lar VcldH-Gumr~\.c ve 'I'c kit1er
Nah<l !kt[sat MaariI Slhhat Bghk Erk:im n~1 K ermay $Ur<lYI D~vlp;t Mahlul-mci IUta)' §ur D.tnl~ta~' _. Yargul.rty Tcomyiz Vf:klli
BOikilni

m~disi. Kent YOJ1lctLm, Umuwiye um.um;J"~

-

!l=hi:r K~'f'aba tthm' Emniydl Hcyeti

- almllliiil d.el1.i.z anlpo}lma.sl, A.t.lnrpa gazetelerifl1i in'ale d'eilo'Arn e.rliyor,. h .&0 u1da bulunan ingUiz tlevlel adQmlanmn, bu anto.§marun '"giltere - "alya. Franl'a m'aslnJa giiJr.;/m£li h.ararl,lrrll,an i§birligr SI}' asasilI1'l!I bir engel oI"u,yacftgu1'I te.rmii olar'QR ~ijyle melerrne. km':jm, §imtlibi kabinedc 6,dunnu~m~la be1faber 8bz/~,.i gt:I1e germe/de 01011 kim eler LIe bUl'1loil" ora,yU'Id'a, ~at: rlgki )paZI}'1 },czm1f olQl1 Sir Herber' Sf.unuzl bu QlIIID4 mOm", gunun gerelzli.J.zler,ine JQJ'Q nat·a.k yapdrl'8lnJ ~iiylemehte. LIe Ver6t1y QndJIl~ma lmll or ,b i:llmul olJiliunu Ciifl'tap arlga bilcliirm'ehlen ~ehinmem.e"ted;rleT.
j

Si~dhl ...nmarun Yijm::tkc. de urul
~W'I
50nHl

huclund

mlmeei

iiilinIdi.

_

B.aYII:uilrhk

Bakaru Bak;uu

k~E!rrl

liIill' ~ey yaprlabi
gidip geldi,

Veklli
Vekili

-

Eko",omi

KMl'Lli
'Oen

'Y~l1El[II::a,
to~l.and!I, "tam
VIZ:

komisYClniar, bakanlar esaalt
~I!y

konferansl.ar, karOl]r]ar

Z ir at Vrklli

KLjlr:u[" .Bakel"'" Tarrrn Brtkaonl
MI.l vent't Bakaru Um'l!lITIiye Vekili~ I

K .. leml mans us L1.:\'iII<olLI1'1 -

Oze] Sure

lOleri~ j, ron:nLi:JI~(", pmgramJu anJ3 m~1ar .. oldu ort
)'iI

yapddl,
dia geYahllll. a}abildl-

ve .i~timai

G{;n~~ A r~i'V _ Sa.yl';; S"yl~lT'!i1n Dtrek-

ve Soy!>.::! I Yardltn

HarbLy~i

ue -

vrak _ t'llhJsebe Muhiisr;bcci
N(~i

ne- bi~ bir p~·k ~ok

~[kmadl.

bir ~ey diyor. Hix Qlmazsa bu i~'toe: ndl arkasr kes.ilmiye'D'I lIil<l!bh:nma yan~! durdurulablldi, Dcniz Eilah]OI1'lmaSJ alanmda, lJr:itanya i.le Alm.Olny.a Hgi!l.i oldugu nisbe te, en senr bu ya.rt~ brrelkJ lm r cldu. )'lIpd\d~ildi"
$ ••

gi bir tlileuma

ltarjl

clan

da)'anr~aflll]j

ku"vetlel'l dtijurulme:si

de demek de-

eylc:r oldu.

gUdir, B 1.I. a.ndra~man~l;I ~laJTlI, ~j,~ bi.T 7aman, ulu I s.o5yaJiliOl rejimi esas ve metodhrmm tine] bir onamr saydamnzo. B u i in anranu. hie dih:iye "eger §ll veya bu yaplhrsa, kabul ehr.ege hazlru~,

A lmanya

Di'll".iH'lI' .... :myi.;:i A:-oked
}'l A~kl.:ri

Suel

Tar-

iyal - l'a.~".n DOIiu M ildiLiru Ce .. ir~cn.
Hid.i ~U1:H: Mlidliri.i Mi:imeyyiz Memu Kallp MIJII.voin Rcii _ _ _ _ SoLum

_

Sud Dan!!;, aj'

direlU01"m

ei
Ka.tib· Divam
lc.bIl,'

v icili _

A5ba~ YOl'iletktr

.an
S:t:~
dH

Kalof:mh~f
Betim~n Ya.rb.a~kall

Umuml ~

Gene]

l~yar
St:kr~ler. Ya.:r

MliS-l ~ar -

rkyaset
amiri _ -

-

Ba~kan! Ik KUlru Gt:nd di1"l!'kU5r

K,t:S1i:OT

mu vim _

M Lidi.irii \olmu.m'i Mlld"iir V)l.
e1: -

MitthiT
Miiddei Mi..i.ddc:i

mUdvini
_

-

YM DireklOf Gefllel SaVarrl<i[1

Dir \oIb:ir

Savamall

----~------~----~.~-------------Dlinkti a.tletizm yarI§·malarl

11

Umumi

lIuorl bildVapda.n ilrLdlalmanm, Ver~ay andla~~ .cl1~i.idc masmm sUel hukilm1erini almanlarrn boll: yiklltdU.i. Blll had iselerin etki:si blhun Av- ml.:l~ gldukbl"J b:al~1kat1ni dog,:mda.n dDgru. rllpa krtasrnda, l::rliyiik Bri'l"alfl}lOll ve Bir~ yiil t"3nlma.k dernek oldugu dogrudur. Eger le§o]k Amerilnl hi.ikiimetluindoLl' s~zlli· lyru enuca kanun ig y(llhud~fL Vi'lu]a)"ol"du. Her t3r"fta gene!. blr korku bU. biliomi~ ollo<liydl sol{ daha. ~y~ elurdu kihn suruyordw. H~r yanda !lillie] kuvlmzalanchgt trunci.:n Son ra hiikmt: gi.. IIcUcr k .. t: kat 'i:o altrldr, berhangi bir r.en, Iakat Ufi!a.ylanm.uJ yO!. I tak ola.q h:n-h illiil1 Y pilan haZl:rhldilr vOlr kuVYctle gene! bir .lm,d]~nm bit P3ll'!iaA1 01hJzlill~tl'rll(h. Biiti.in diln~'amn gozu 10Mol m.iI baih kiilan. gt:~i~i mr anl,(i§m"iil nUnde }I!lti bLIr silabla'l'Lma y<lrl~l bi~yapdSilyd~, kr<lt kat da-ha iyii D1UTd'lll.. 1ad~; i~u:allmll'1 G01U1L.l1i: bH oldlll.." Bdtal'lya ~ukUm-tti bU.I!l1lll kilbu] etmcoliBuna k3r11 khin ~~arak bi:r §'e~ y.1pdir, F.akat bu bakmadan da hn:enikn DU mal< zamanl Jioktan gelmi~ti.r. Y.apdntl. sonul:un bu 5uretle tJar-okd tdj,lmi~ ol~ yacak 01ur5a, ber yal1da fatar!lt~e bir malfla. dele- ~dilip e'djlrmiyec~gi m~s~I umud5.uzlu If hii kiim s.urmcgc ba~1ryalelii oril:<'!ya ~rklyor. ca.ktrr. eLi l'1ku, uJu'51ar ara!iimdald kaTIt Vl'1.lipada, tabiatiyl bu t~rlki.d yaku ve ij.ektm!!mezli'k kontrol c-dilemez prlmakla V~ buyi.i'k Br'tanya, ned,ell bir de!'eceyi bu ldu, sarnlacakUr. Bu d<!, ba~k .. lI:iulii baTcket e.tmcdi, diye :loru~s... n -j b~1 hava i"i:nde gUTIilin bir:ind~ £l["~ lTII::!kladrr. Nedo£ln bi.iyilk Brit::Jnya, detrll.<lYI kopanp I!IQhverebilel:ek olan yJ~.-

~inl!' s.ilahlamyordu; Japonya cnini! .ilkllhlnlfl al.amJyac.atl

vey.a a ve b nokrnlan
D'Hlga

u.ztnnde

anla§-

haz~["rz ama, bunu yapark'cn C Ill! d nokta]arr da lI:emizhmmeHdir .." bi~i. Olinde konuiii<ll1 bir diplcma.!.inin bin b:iT d~T~den Oil g.:;tirmege ka,lm~asJM kar,I, fill.: s&bnn tUkmm~1 oldL.lgll demel4:tir. Bu bisim metodl.!l!rla hi" b'T fey rdamlyaugr ,gibi tebUke e, gUn g'i!:!;tik~e bUy6yectokltu. Buyuk B,ritalllY" d bOySe. biT au gunun hiLilriim

.U· ck1e olduiu ve. 11:II:mde: yalnu
nanm;a D:!~!lorlesindi!: deg:H. tlt:lki dr havtI

do-

da-

ba buyiik
laJIJanmasr
11:.~

i::il~iidf: olmak

uzcre

li-

meHll1!'!!iinde de- aY1i1 dii~iin~

diJrnnh bul11tiarln

oMugn goreyini
s.oC!
ij~

bir any::! ylgr1makt'J a1rmt ol.acak'hr.

"

yrl n

dentoti

..

IJizci

ohm

iil:eki

devletlerin

OlIs1gLarnu

ispat

etti

ki,

eger biT 'iey yapdma'Sl IhJmgr.ryo ilk once al\t<lk gonLillLi.llilk QI'i:u~ii :i~in~
de yapdOlbih·cekti!. diye IBad .. !'" alan B Lll1i:h" dola)'1 b:at<lnsLZilk dlizeHilme!i'l]~ ileri. gelmi§t!r. wa.I~lhk]J bilr a!11a§~ !jim kalHayar= bil"§Qk ~e:y-

korumOldl li"f: andtel~maya de:ni.la]U gemileri hakkmd<l tiirli.i hi..iki.iml~r ko}madl veya ~u vc yahut da bu bi~im.de tcknik aynnnillu ['u~den katmadl diy~ de soruluyoI'. Bu Borula:rl l'JoI'll"lak. d'u" rumu yill1hj .anlClmak de-mektir, B
iJ

ta~Jnd[gmJ, !!I:ryaaanin bal I.Hkderde'ki geymenlerini.n de. uhk i:igrenmi, o1ma. fI !10k iyi o],du_ I1a~tlca]arl da yapaeak' ohrrlana bi;r budand rtPoa yapmaga ba.zu oldugunlol Hitl~r' d· lIoyleeli. Br~tanya hiikiimet:i de biiyle bir §cy yapmaga 'haZlr c]dugwm apa.~I'k soyledi. Fal-{ilt ba.ftalar ge;:ti VI: bugiine kadar pratik o1.arak hi!; bit' ~(:Y yapll~
mad~,

Bu ,e~cn

gUnle.T Biittin

i~inde: btitiln
in iHz
IJ.

ill ...

kclerin

ba.V'a
1ehil'leas.kc:rl asIl-

~oga makt<lda.
:isteniyor
m.J§hr-,

~(!ylcl""

iiz.cdnilif Almi1n

nOlosil

lSraI'

edi·

rindc, 2500 pilot .... 20000 c
Y'~ni l1~Oik aTanlarI

Iltbilirdi?
liI.nabi1il'di

Neye da.y.anIlara:k bunla.r.
ba~bakam

:;:or·

I dire- duv:lITla.ra diller yeni u~k

lc:r~n a.ynr

2Wl'HH"Lda

a.pa~li.k

kurullTtdkta

1([~fI]ml§o(llm<L~mdan va hikumlarma dlmda bulunmak i~in

kilf"

olarak almal1 donanmasJmn
la olmak medii hilS kimsenin

yapmak u.mudll varmlydr? Bize bombardrman u~aklanrun kaldullmca.fll. yahul:

donanmasTt"LIn, Hrit.an;l71l yuzde otuz be~inden lazistemcdigini 50yJedi, Bunl.!l
biT zorlama~1 buglinku

vc: yuzlerc:e
ciJr_

lsmarlanm-kta-

Hava lruvvetleri
arkasllllda bit

Us kat ~uytiyor.
bat drvletyaprlacak
'Iil'U

ile soykdiun,lw'I.lna

A.nc<lllr, BritanyOl
]cr

bfiki.imeti. lU"IdJ.a:pna

Avrupaol'l'l

be-mba ablmallfiln
D OniD lilIltl.m 'U'f~ DLin A.tHttirll
latIn

:ya ali:

f'dil:m~Bi

vc

rar,ndollJ11,. ",IDYI

Ensth:l.irili Sonu.;lar

alU1.nda
IUD]ar-

A nbu t!6tgui YIJIik at etiml )lUl
dt'VilDI edildi. dJr:
4DO

tstanbul ,-Atina takm'dar
berabere
(BI l.

kaldtlar
cd saydada)

metre engdLi kOlU:

1. Faik (An.kw'a Gilc:ti) 111 Z~S,2. Sc:mih lLiJtf:i (G~'I'D.!ilel" bjTliii).,3, Ahlnd (G.B.) ISOO mel.lt }[O~I1: I. Galip ('.G,) 4.3m. 2'. Hu~yitlJ (A.G.) 3. Mithat (A.G.) Tek OIdlm at1'ama: L Faik (A.G.) 5.88, 2, Salt (A.G,) !. Cibat B,)

¥un.amhLar 15 inei dalrikadil, uzaktan bir §utla. be:[abc:r~igi. kurt.a-rdllar. Ort~ OIIlnncdill Mehmed AHn:in yo2ln~l!tlnd,m, ~,aydal.a:n.arak Ii:O~U aglua talmuJtl. OyllJl huh 'Ie r.anh Qynai'i.ly(Jf. Ip;tan~
bu.] taimru nanhlarm sade enrrji dakik;!da ini:§ini 'l't;n s:ok diiyensiz li;iilhi?makta, Yu-

yuut da biitulJI ordll 'll"edoruwma hav.a kuvvet1e:rirn.i.fl <iilrtadan koJ,ldHI~m.a9l y.antnda. buollD. onUllish. bit mes.ele g,ldl.l~ gu s6ylendt II i.itiin ugra~[J1ahli""lluzt bu '1lgua dog(u ~eyirmel.: ;zorun.d~ icahyorduk. Askerlik izmetirti. gr!nel o1:a:l"ak budandrrmak 5urc'tiyle: ordnlarm kuv· vet ve 53ypa!'HnI yan y.ur)' .. indirmege

gOTe boyle bir %orlamayOli da zat~n HiI~llm yoktu. E.£'i!T bu onerge

imUn v.armrych?

Bf.u, kaldrnlacalo! as· ku loata.larl i1 ugraF'lak Uizrmg·dece·
ordU5Unu.n, dOnanlll,i!I '!.Ie b3va Imvvctl,erinrn "lengesimden ayrtiama% bi[" §ey oldllgu anlahlrm ga kaHu]dE. .AvruPaJlIlfi batl devlet1eri kar~j11tkiJ guv,enJiklerini bolgesel pakt1arla bir ba ~ kl altJna alma ga haZl!nm idile:r r Hemen bizt, "barl!;rn bO~i.inmez: OldUgLl" h.atlr1aI:.ILdI ~ batT A",rlW"'''151m ,gi.i\'enh~;ltlr:rr.emn dogll Av:rUp.a::Hfll gU'II'cnslzlet~rl1')el.! rlemek oldugu, ha rb rlalgasr Ren D~hrindtn gccir ilmiy~tek ol!..JL·sa, Vis· ttit nebrinm tJ ac.agr i:i)'len"n~k olin ... henzer daha bir ok oyldi er .anlatl1dl Ar51ulusal her alanda, yap3r:ak i~ek, ~'.. hC'[" ~(:yi birden )tapm nil.: VI: }"ahut c1:. hi~ bir ~eyc girL~moJ;'mcfT'liz I,ulmgeldijleri siid.ilrlii I

hi.Ii kab'IJ~ edi.lme:w;,i§ ch;,aydJ. pck kolay geri allnabmrd;' 0111"11.11, kabul ya ve.ra I"eddc:tmek li.zImdl. Fakat bu b.iz:e, ~ri~§ bal" layallilec:ek bil: dUl1Il.IDda clan cJ.ni:r AiIBhl ma Y@I'I nun da.h.a ba§lang1ctndil onune ge~lJ'IiLc imkan VUiYOfdu. Boyle: bi[' :hrs ...I k3.~LHfil o~sa tdilr: lUI t a.gl[ ten.kidler-i ba:kelmj~ olurdufk.. ElrHaoyanm de"lu aclilDllarla! FrlVl'Sa.· daki dost_a:nmIza, alm;mlann bak bi!, rabel"ligJ ~Bte lu'in' !JIll or a II"l!!'ddetrneDin vel' pratik de yapllaoot yerde bu h k'k yalnrz l~ ria tall rmanrn hydasrz oh:1u.gunll her valcit halt:1r1atrm~!ardrr-. Silahlill"lml§o kom!:''I.llaumn ortasrl'lda kalml ~~an biiyiik bil"" de\. le'l:in uzun mild·det sila11S Z olara'k kalmas! heklcl

olursa
m3

giri -tigi biittin

bu 1,lerden
IJ1Ui!ll 'iii'!

ge,;ec.eg~ni die· ..oyle.di. Ni9in bu andLa.t-,
olDluyclT i Ihit:D1:ya

p3.l ]s-

mel'ltO!lU 'tOk yalu:I!'Ida ,unu

lorall:ak"hr:

En e! nercdcdir ~ Noye Zurh~j' Saytung'dalll

.KIJIO haberlet

gi~ k.ara

.'"

italyan1D suel manevraJal'1
Noye Zilrh~t S~yt.un,
llano
aylSlEI ga2~e,'firu~ J(J ga~~tesinjD

hiiclltnlarlDa.
ilr kar~,

d~nilebmrii
27

I

«(i.

koyuyo.-lar, l3kmumn §erdten

in~gc-

bazJFan

t!' ..

Istanbul
gi:iruyonJ:l_

gi.ize! bir
Hakklya

rfhile bi1(HciliyOl: lu.ly:mJann bu yal yapacak!a.n bliyuk manevra]ar hak.klnda en sonra clogru haberlcr allIl ..bi.]mi~tir. Bu yll yapl1::u:ak ola.n sUel tmml! .... ralar. ltalyCida goru.lmemi§ Vulcan bugiJ-

100 metre elli,poT),

ko§u:

], Ha.'kkl (G.B.)
Cirid alma: . 1. Sua.cl (G.B.)

n

LoS, !. FII..H1t(De·
GuciJ) (G.

3. '$~vki (Muhafn

40.551 2. Ahmed (Altrnordu)

lOpU yunanlr b~k bi:r !fo1rjla ke~ Li Yargl~ bu ~a:rj I 5ert buTclu ';I'~ peMa:lt1 vercH. ~eref bu fJt!'i:lU gol~ ~-=vlr,H, Yun.anltlar ~ok blzh bir o}'un o~ nllIDaga

nemezdi gE'r ul'kan rali~a)'dllar,

V jy.ana kongresLnd~n ba~la hele Iklar.
0

sonr2. eda FcansaI.Ig-

fie ka.dat
~iide muz ohm

8.), 3. Mahmud

ba~lad'l .. r. Nitekim 13 yardlmcI Linfi.i bir
fU&atJ

36 lii2

m(;!

dakikadn

0-

ISl5

Qlacaktu. ve agu;;tos bu

1000 metre. ko§u:: 1. Mecid (A.G.) 38.Z';,2,

u.mSU~

bi r Cavulle AtiG'c-

hir 01ltalj·ada tcm-

Ali (A.O.)

y. l,)i5yle bir durum
kabLll etmtnli-

i~ine

5;okm:lga

Yl.lnanhlara naillar- bu virdilc!'.

fjrikik

kazlIndlrdl,

hi" bir za.."Nn bunu

~. Hus~)'u' (A.G.) uksek atlama:
l. Cih;Jd

srkl bir ~u 1.03 gole

(G.B,)

] ,58. 2. Faik

(A,Q.),

!t Jerfi

(A"O.) (G,B,) 30.5,2'. Sl1ad (G,~,)

Di!lk a rna;
1. Ahmerl
], OZl!r
4()(1

(A.G,)
me r~ k(]~u ~ ,(G.B., (A,G.) kOlusu: 55,2.

Udnc.i d'l::v'I'ecie hta.l'lbul Kil.rrna U~umind. clegi§!ik1ikl~I' god.i.Y0nlz. Nuri or· ~a i'ardilmcl YlHind~ oynuyor. BII1:1dcr Ya~3 ve yardlliT1C' hatund.a Fevzi Ofl'IIilYOL Ilk hi.icUm1ll YUHanhlar yapt.llar.
Bu akIn t&tanbul bir o}'unu ka.f'lnil t.aJnmlnll'l
;a.-

,i

gunki.i almlyor:

gunM ~unkli

yapllmas[f'I!

Boyle bir slYi:iosanm buise lJi'i- alnl Versay
andLa'ima51

aylarl isinde yap lacak wanevraJara 500.0000 ki~l katlKuweUoendi.rilmi: alan MIla·

lacaktlT.

B uyuk: 19: rit n~'<l kamo),unuTl saurl tii.k r'il'l'lege ba~ladl. Kot] h::rOll'lsJ.ar. formuUer, (;ak
'Io, ..

"

IU~ manj'anm 5ilahsu;J.anmasl!11 ay:ram 'tIi.r i~ gilJi e~i1. genel sUm'Sl ·lanma.nll1 bif ba§l;mgu:1 diy~ goz oni.in.:!c lutmll~tur$u hakikatlere
gr\,u.imU

no (Lis- yaya. Vt" bir alp turne"j) Bo~en (iili y~ya bi.r alp tiirneni \Ie mCltorlt'§ti;ri.lmi~ ti.izi.i~.,mlar) bir alp tiirnen) tiimen ti.imcni kolordular1. U di.n.: buyiik (ii.~ yaYEIi vc biT l,I'e kolordl1 11e motodt:§hrilmiij laTI . a m k i~in olan

ya;'~1 da ktimi~

r~

ve csO!ish ilhla yanda.n ha-

ii dikkatlt'

1. Sala!J.uldin G.) 3. Ibr- him ~/WO bayuk

Se.... ki

(M.

]e~ini yalayan ink.lar kald]t'

utla avut .. gltti. DOlda. birin· u1:ak ~ck:artm.aktan

malar arkaSlnda
va., durln .. dan ctmh ~lr rum lllt1sal

dah .. ii'S dcil"t yd ko§·.
'. lmad _ Bir t:l~l«lr.klc gl;:n~igill ba kll d-olu)'o'r; bO"llbo:;u giriy<lr; ~og<!lmakt03
I'll

ilt: ledi.k~e d<:i Uklmln

ti de\ln:tlc'ki

obur
ha.r]1)-

1. c.c:n~~er ~irHii talnmr 41,5,2. Anbra Giidi t klml, ~, Alhnordy taklml Yan§malar l:lonWI,da Lirind. ikinc" Vt: ijsi.ind.ilen~ v~ril1tn. puv3r11ar hesap edi]ml ...e Gtn~ler bir]ig· 15 puv nla Ank r atletizrti birin~i6i o!mu1tur,.55 pl1'\~nla. AnkJra Gticii ikind Altmmdu da U1iuncudUr. Bu yarr~malara

goruldii. Yunanhlu .oJ lWlHm b<1li?1<J.ng1cmda ener}iYl rt.uhafaza ('trnckle bnaber l"klm halindc birind d1cvrerleki tatll oyunlarlnl g!lSt remiyorlar, Buna
kaT~1 htanbul takulll billiin ha lan bag-

y;Ji1'\d.rn b;]~ki'l til keltrm
c31"1maSI ndan
'i;!i}'r:"

k de 'k.l.:.ndi bu.rl.

bir \~y olmly,ul
lIn"'1,

v'klerl

bu du-

lISvirmeliyil: Elde bu!unan a.ndla~mJlara g6:r~ Alil'u~auryada, cock bulun~m ..· 1 la.zJmge~riigl .. haiti . bi ..k..a~ na(ta ome Viyana 1.p t>t.i·~ijk el~i i.1e ~I~iler. rumig olarak ~l,,:.:1 lJ'iak go ..=eriler~flde haZ;l!1' bulufllmLL~:afdlll·! Bundan daha ilykm bi ~hHum 1~~'jni.Jlebilir mi?
V ~r5.ay marlclelni andlasma ijlrrii
t,oT.

manevr

bi:r ~-

raya
d

toplal"lacoil~d..rdrr" GUl"ley Tiroli.inFriyol'dl! }'ilprhu::;J;k milIlevra-

la1!'f1a 1>;11"al VI! Mu~olinl n<Lcaktu,

de b;a~lr bL.llu-

r~inr e alabildigme

- alya
i§sizlige kar§I
Noye
g~ \yle Zurber S3ytung'dan: ha1yadaki i~s.iz1igin
"m3.f'II

tnm hava

si lahslzlanm<l

"r

1T olmalnan
Vllnanldilf

u,,"'k, en r-i vasfl 22, inc! dakik<lcla

olmayan bir go]

Ian silahlanmalara

ve $i1ah Vl~mlarma lJol~llroilfak ,cgiliz.
cll;'Lliz IHI];]~'

~g~

bu 61ijler rdll

Lir oyLin oynadll. ~ll(i.Lrdlwr. t!lhinlJul takrrm .39 um:u da· gt:;lle [lellal~l(h:11 Lir golle !Juna \' rili, V" O}'UM l-l h;]l"eb2rllkh~'

Gen~T r bLrli~inde!l"l

p..

AlfJnordl~

.... i!:

Ankara CUci.imlen 12 ~tr. ~anka.]tadan, 2, Demirspol" 'li'e M tl:iafll. gud.lnden hirer ath:t cirmi§ti-r.

"kikad:J
crY~f1

.....

I

daha
Arfrk,

Fw.l<1 ,;;eYLrc:1 'k 1m k 1l:ilemiyon.l.
elimu:i kolumLlzu

laktti
I~t(
l

u

rt"-

gomUlmt:.:ler!~e,

.....

, l.okuta~ald

klemek alman

nlyetir1de
- bT hanya
¥tiprlml

mnoJ bllnun

idn

tIT

BUiiHl;:m

hiui.

ola~o'I lJiiliifll tngihere

bu ::J.nb~mayl

Bu afldla~ma, bll}'uk BrHanyannl Stres<I'{}a IcI.nf'llell1mdirdigi gem'l '!nya· iHldan yiiz IiIi!'I,'inneok nlammda dl.:~ildi:r. tngilizlerc(!' bllnllll ilInlaml, h!;;rhal'1'

OI:li1lhlma.!lT ~rbUt

lm yrlm

ddnlerinde

un

h<llya.da
mlma!ll

b~

makrnal:mmfl

trul1<1-

yasa'k

eu.lmi~tir.

·

.•
'

-_

8 TEl\ ~ iJZ 193;i PAZARTE.SJ

u

J andar mam 121ft
r B "11' I I inci say rfuda] yukard-a j'apabihn~1c goerekli

alac:ag' durum
kl&.aCii

Zaman bir riivadrr
e debiya Ina en !iok yen; unsur getinni. ve bu b-ak~mdan da en faz:la. dikkate deger bir
sahne simasr PBikoloji hun tuhaf l:~d:siLIc: ve bunlar: ba bi!i §.upbc::.iz s;;lha;~ll1daki her
lib11an

B ugunku

hamill

Neteri yapmall
YANLIS DOGRU

neleri yapmamall?
YANLIS DOGRl

Jan ... r ma
s-tcnin ·mk~
TlI

uYllan
u;:i11. but! ar~" BUlla

" I r ini 'lie yolunda

nisbet~nde

ki Lenormand/dre. 'I.ll;t.allgr ve tazc,
II"l.I-

1ar da elde bulutldurm'aktadu-.

te.

n hemen her ilbayllgm bit krstm jand;;r.rmas.t arlrdrr. Gcrekli olan yerlerdE biliklet ve mnrosiklet gibi tu gOli.iren vO'Ii!;.li1'lJar da V<l.(Qu·. ]lba.}'l~klarm onemIi yt ozel yarulml·.uilc de jandarma kaNt 'JlIan gereklii me rk z lere te l e forrlar-, 1 bi:lg1.mmaktadilL
BoUl

dcrinlerine ve nevlmlc
VI!!

varrnaktaki rck konular

buy-iilk bej§lenme.n:u.

arayan
l~]jy~-

!j;ck ince bir aynl

iish)b]a zamand

rrtk ~ok guze]

rmrndan

da yeni

plyesle

,k~1 rueydana ye-rine
Hadilielel - V~KtLni ge~irip, m"iycrek tehli y,m
lJQ§

getirm:i~tir. Bu piyeslerin !J,i("~ok il:ablol,a!"a rjn huh heps.i

ilba<yhk!ard

.. il,elefon ~ok degerli

a - L kOYBu ..

per d

lere

k...d.af bile

gc:niilerilmdlttdir. chr. i~ini

ayrdml§hr.

...........
bOlit.ln.t diJ:;!Lin1 1 - Butull 'I,Ia

_, .

nun 'Yon~ller i~in,
~ldu~u me ydanda manm

bir 31 a,
k"niJi-

yiirilYUiu

by. e5!ElI"le:riseyreden-

Jarub
Ijjn~ rJliihJ

)lapm'ikta.

lerin ve oku),anlaPTI meraknn caul! ve ayakta tutu. Lenormand bayo1tta fiO!ik:
klllJ'llVetleJ'den bil~ka m·etafi.:dk: kuv .... et1111!rin rcl ayn,adlglna de 'il'!anlr lie piy s-

t:'v bd.lkil''''
nasr) ogrctmclJ

huIw
o

k )' i

ten I ik~ sinden

1 U~k u:.hllkei>inde ank.r1kl;, rda ~l.rlmamah I
a

gelrnemeli

runulaeaguu

I

2 - U!;aK rehliJ\u:li olunea ~o"lcakt<l kalRuJara.k e .... • len ~mah'l

ya dim eden ara;larlFl

en b ~ln:la

Ce1h. Janda:tmanul lilahr iy· ve ne kadar gUvcnilir bunu kulIarunak
0

ne raduezora~Il~

cede ti.ikel oluna

II da

ada!:

callr. Bir taraftan

il-

l~meyl dihjiincn~er ve biikiim t kuvvetiilIf' 1fa".1 koyma gil. ak 111'1 dan C~1j:ren le r i mnutsuz kah~, YI1ar.Bir UMfnB da JaTldarma ,HahiRa gUv!ilIHti derrcedt

udgan
aIdl:i3D

vt: N!r1!.lh:r3 \i.&tun. clur,

ber

yude ve ber

lIll a 11 go.%" anti.ndco.

ale tutulnuyarak j:;mdarm.a Hihnun IyI ve tiikel bir hale g~tiriLnwsi.n 'i.ahIdDi.ilktad
H.

gen·§ yet '!lui r, Lenorrnand'rn en gi.ilz~l es~:derind.en bit"!. olan "Zaman hi'!"' RYya,du" 0mrn cl.dim.ize ~evrnmi, :ilk rp[yesidir de. Vultk dergil.i. 'k-endi .kitab i1le.iinin ekizinci i-aYHU cb,rali; Ilu i!:!Itli bl!ze wrmekle tUrk ede.biya:tma k[ymetli b~t hizmecee bu~unmu~tllr. toll. temi,z boh dnte Sf;\lrilm;~ ve gtizel hir cild i;;inde basrlmrs olan bu kitabAkba l.!
1&01 h

luind(.:

bu kayglya

~.Of'

!: ...__.~,~ ... .. .~.~~~ ..- .. ~ ." , .
J

- - ·-'·1.f.1
~,.,#} ..

~ .. -=~I

I

I

./ • ~'i:":.j.'" ;.,.' ...i~~f.~:,:.'~j.". ... .:
.... ~ .•. "' At

I

I

~, ..

kitab lrna kta.th r.

evinde

20 k'llll:nl§

fiat-

.3 _ UiaiK t~hnkesind"Z klrda gezmeltte devarn etmemelil

1 - U~ak tehl ikestnde h~ndeklerl!! s.alkl8il1mah I

4 - Tramvilym kalmamahl

rdl R

4 .. l'ramvay an "nip evltT't kSlfm hI

e-

1930 ylhnda ,~e§idi bir dUll;neyi ge!len siHthl.ar, en ~yileii jandarma eHndc kiWn.ak uzue, aytlclanmJ' ve yur-d dort Wlime c.yrrlaru her· ilirine itt Yiloru 'ft' gi.iveniJir ayru dns silibla jandar1I13.r li~lafUhnllUJ~rr. Ie tid tUlt:k bulundurmi;lo::

Laocoon
AImaJ'l klallik edebiyat~]1 r.mn em

bti,uklfl:rind n biri olan Le.ssing'.in La(Ikon isimli kii~iik C8~["i finiverg:i.t~ edebiyat
sud

J andannanm: her anmt1.luda n jandarmil kurumlarmda tek

ve lLe~ bir ~e.. ve bundan b~~

falciiltesi d~tlerilldeD Kemal ddin tlHafmdan

B. Medilim.i.:ze

~lIITilmi~tir.

Cevinnen

liy:rlGOI

esartn
5 • H.1:yvanhm IIJolrakmamah I ~r b{J~

ka jm.dAm:nalara kov:alanla ve yalk3la.tna ~leriDd-t genkli. oh,t! aRi:larln da V~ilmni giidillen belli ba~hhedeilerden", dir. At, b:isiklet, motosik:let gibi janarm:. i~inj !ja!buk ibaprma!a y"myan 3l'a!iU.nn dOl.imk§n i~Dde artlFl1masI goz
&i.inde utu:Iwaktadrr_

bqtna Lesliing'in bay.atiylt, Leasnie 'V~ Laokon 'bilJhkh ,Lk! ~tiid koymu!!lJt"Ur.
Boyb:I':"tl, eser,
"V¢

turk

ok1.1rlaTrrJa

a.nla.illmasl

kolayla§trrllm.1:§

izahh olank

s.

Hayvanlaer

baglar1p

bir eve kalimah!

sUJ1ulmuJ

0]1,J)1'0'l.".

mamah!

6 - Vagonun penceeesmden dl~arI bakmamafe nYI dIp£[ atlam.J..go ~Jkl •

aU In iI gj 1"'n)t'1i ?

6 • Vagcn1.l.n diJg!.;nllJ'leri

Bu kti,tl..k faht d~gedi eild "dim ve yarm, eris·n:in 28 inci saYl51 olarak
basLlmljtt • 58 s.ayJfa. 30 kurultur.

yihu,r.ak
ftlanHl.

yapmak

y~lt;

gu'l

..;~

icin jan,~arbHgm, dogru, gwel
~llIl.mAkE5ki jm.darmarun

Cumuriyet
yunan kh.~iklenTHlefl bii}luk

hu)'lu 'JeTd

olma'!!lrnil hiT taraftan Cite tardUn
I/~

la beraber

tcmiz

lailoun gJm
i ind~

htr na dozeyap-

bir tin aahibi olan Ksenofon'un

"Lase-

ILdmekt~du. 'ri.irlLi
11lIiI. il

unmllar yasalan

-~irrini

d-rmonya.·lll v~ AtiI'lat.lar cumuriyeti .. adlr eseri B. H ydar Rif<'lt tarafJnllan dil'rnjZ'e ~evrilmi, ...~ "Olin \Ie y~lrln.,

sagrn[au.
uygull

jaodanna

birhklerinin

, lnWl, 'lie

blilnJara dayanan ye ~h§ohrd-

~

sensi.l"Iin 2S inci saylsi OUirak T1e!ilrt"cHml:ttir. 81 !i1.iYlfal~k hnJ kitabll'l fiatn :50
k:uTliJ$t
Il T •

7 - Evi'll leaPI Inln iiound~ oturmamo1h I

7 hI

Q

Bodrumhna

ka-c.ma-

II - P~flc~:r~den

dJ

18- E'lioe

,ale1

~akmaga

kalkm!lmald

rum
lam

YOkS3,

<leak bod .. Yo:IpHLIn en sat.
u:za;r:

ve p.e11Iurelcrden

.,irler-e

;.a!J}m.asJn~
:iliili'i

"a ~m

!oil glam..ik

de ,II" jandaf"'M
J

l'-iJ;u:'kterligi omuta:nhgl

"Ie

on sekb: ja.,1arm
vc

Hiikiimdar miUet
Jsviljre

bir yerine

Iiil:klaramah I

luiHge ede-n

k'llrn1mu§l Ire odcvlerin.ii

urumlara. betH

BirJ~li:ik
B, Virg;j~ "Hiikiimdar

cUlJJiur~y~t.i.nin cs.lti
R.-osad·in millet

ylikiimluini pfOgramlU
~anm:la.n rok

ba,bakanl
oldu~u

yazml
'il5im-

\I~ril.rn.i~ ve bu

kurumlaub

- dt'itlokra-

'l'g3.0 YLlmd,.wb!H'1 dtvam

eden ~hPDa~

'5inin bi.iy!.i,iklUk

'Ve kii'SiikliJ,jHe:ri" tar.dlndan

Cayda.l.iilIl' vc yurd'l.ll[l giive.fl.~ tid il!Jh:rindt imdarm.anm
olmulna
)"il drmlarl

H eaeTl B. Ga1ib Kema.li 1imize 'fev:dlml, Tili~in tetl~rine
ne dair
'I,1'il"

dift-

uk, tiiztl. dab, vcrimli
riilmii~ti.ir.

"dUn ve o.bl8
'lie:

YUU'I",.

go~

21 inci

&ayl!~

nre-~rednde dOl. d·mdik

mi§tir. U]usla, btikilinct
bir(fok bahilkri

devlnin

B I.lInlarda.n biirinGIsim
jandannalarr de yjjkselmill d vletlerde bize ohhJgd

'!3g1ama.k i~in
derec:~-

!Ie lra.r:§llhkh halr ve I:idtv'triR
i~ind~ toplLa-

51 - Demir

,Qm~k abc:

yuriim meH I

),01

f

yan:n-

'Vf! ile:rJ.emi~ olan

yabancl

y,an bu ese:t degerli
.1146 sayrfa.

bir filiir

kitabrdn,

9 - D mit dB. muha· IS Idanm.ah I

,oUan yoomk

"uKLlrhrii

'10 - U;ak
duydugu nri

haldlg

ennege

tehl&esini hili h§ deva.rn etme-

liD
vetJ~L

=

o,§.-ak tel:Jlikelii pazardaki blrakarak

habr.II I e,,!e c

!fin] a.hnca

gibi TUf1kiyt"de de yar11m.l!I gll:rektir. Al'lcak bi:iyle]~k1~dk ki janciarmada' bull,lnma!:lr vc gi:iri.iIn:I{~si
Itlien'en kind IE olltroHa ~ok kuvveHj tedbir olan yas.:J.\I' kUTulur ve

fiat! SO ku.n.i.~tu:r.

~~'il

Jra ~;11a It J

Isfahana dogru
Piyer Loti'nin en ~genihiut6er~e-

akl~ tiriliI.
~(IIk SJkl v~ de'll'am-

linden kitabl

bid

olan hfahana

dogru

isimJi
tara.frn-

teat ve subay12tl gcn~lc p.hsig ve resmig du:run1 >Ie haklUl gerekse kendil~rine dli.sen
101'11:

B. Ismail

Hak.kI Ati!jan

dan diHmize
!et";is.inin mi~tir. Doguyj_ veUi: bir

!i~'VriJere.k "dun
UrlL:U lI.aYISIL

ve yann ..

yul(3Jrdan~-

9

oIarak n~§redHhbLerinde
ne kalan III _ Dlil'tI"HIl'l h.avadan itfaiyesi"i!. I.! yal"lgln bombalall"r ~ehi( yagu::llnrkCin, 11 - Yilngm bOn'lbd larWi her ev·1e
0[-

ri &aYllan U.idij ytikiimlcri n, tiirlti odev .. ~~I"in asd l'llal1iY'Cltlcri ve }'aluh§]arl baImnmdan gene ra] nltca sud bir diizen L~inde ya:p IlltJalJa cn iyi .agl.:mabi lir. ve tuuJ i lcri ycr !lerm~d~n
ve ergin

iLid WEir

·Ve

] 2 • 51gm.ak];ara
k,.. n }'angln bomba!j,JfU

Ka;;-ar'!!Iijn-

i.kadar yanrlmlljo olaa da, gene
·~sHlb~u we edl::biya.lS!

!(ok Imv ..

y~Jnrio!:

lIommrmek elden grlrn ma.'J I

i;in

12 - Srglll1.lklar.:J

kil~

'i. -

k~ll
IIItn

ts".an

f';I!Hnda rLirck-

tedbil"~el"i

Jandarmanm s.il/i) hakll hi~ bir ~Izlilnmaya i"b.;ni.wi~i gibi yeti~gil'1
Ifak r;Hndeki
'it

lOla ]yi

3!'a~]arl

ku~url!u:!;

kullan<l&

Piyer Loti'nin bu ued. ~er .eyden ;ok, bir iidClb 'It yazrJ d~rsi verm.ek b In. mmdan faydahdn. 292 sayrfahk bu kita.b um kur'Ll§ flaUa sa 1.11 olktadn, m

diirmek

Ibe! baE!]uma.ma-

i~i" tll\l.:in al'3!ill'lr
brrakrnamah!

kimsesiz

Ii ,da.mlar b1ra.karak uuyangm bomb:·dJnru

!!ondunnekf

lI'a.k Vif iidc'II'1e:rini

mu;r]

ya.patal:~nl

d II !"U Irsa"l!'lan~: b i1 ere k ba ~~ t':i!.Ciil k

;.r.
lu i~j ~ediii

I1rildc: yet;~tiril,ncB1 ve bu illnini yapm..1£;3 er~kti ~kild~ 'Jilahlanma ~e d. }wulanm.aSl asker iI'§ik
m

aRc-ilk kanuTli n yasalaun "M"er~ev~
alan i;inde kOl.hna ba,arab:iHr.

ayni

Za.:tQanda 'kabuJ

janUa1" Jlli.llm

Bu

cbeplcdc

lie cumliil'l"iyet ja.ndarVI!

1)1dugunu

ve jandarmaya

maslnm

(Ut"umunun

lJJerinin

ne

01" bombaJar yahlan yangm
klJl.lli.k aBIDIII.

h rile

buna :vcr ven:nekl'l1: mllini§'i hti.kllmeUn Ve
0

ktln oll1r.

dutuflu, ve bunlarl Basil daha, iyi gOlterme.k i'iin
kanun vii! y_nlalan

yapdacagrm

Jandarm:rntn
kurumu ~oll rh:gi§iktir,

ile 11gWdir.

her bir ni!lbeU<r d~

geteldi alan ~Ika.rm.ak lO.;:t:\J.mlu
'til •

Jandrama

gorllhnu.§ ve bu yolda.k:i '~II!I~millar
l'ni!lm]8i'flm111 rT'h

liu denGe zo~-

I

]J -

Yakrcr

lSI - Yabc

bombalarln

:mmcib ufaclk
bombalurmil mazldr

14 - Tavan
Ii!IJlDlia

ara.srna

b'D.UIn bir q:ebrl yakabila~ gi n; unubP.amah r

It!! ~ alan dtelwd

del "II.! r·

;abulo!

1· -

Tavan

aralrnda.

!j:3-

IIl

clmemeJi I

bu''''' ~te:~ alan ~~ya ~'rrine !U, kum glbi. loncJu.rLid,i
]'In,:

dd~l~r

bul unllurmah!

'

•-

·

_ ,- _"."> ~

"..

-••

.... -9
:-".

-'

.. •
-

........
_,o-- • -'... -,

'~.

-

-c-;-~-;e:
.. ..._

_

":'"'-_:

r, ~.

-'

--

--,,~

),

__

SAY1FA 6

ULU5 Mi Ui Mudafaa

8 TEMMUZ

1935 PAZARTESJ'

.... A n k a be led')'ve reislig _,i ilanlan car: .7
ILAN 1 ~ Evsiid, =iar'h1.3nlesinde yazllI ve mulh.iirUi niirnunegore b lediye vesaiti :I:j.in 2000 k]~o, makine y,agl a~lk ekliltmeye kenulmustur, 2 - Muhamnl,en bedeli (1000) Iiradrr. 3 - Muva.kkart terninat~ (75) Iiradtr, , '" - Ihale lZ.7'.l935 curna giinii saat on be:!i'~ekcmis),c:md,a yaprlacaktu. . . _, - S ~ 'SaTtnamesini ve evsahsu gormek lie ilnla~ak ~~'~~yen1eli tatil giinl'eril1den baska her giin Ievastm duektorUiiune gelmelidirler. t~2602 ] ~ Kanarada:
malar yap~~ac.ikt'r.

Vekileti Satm Alma

Komisyonu ilanlan
iLAl'J
J- Miiteahhii,d pam ve hesahma 50 ,gr m r dYll.lml zi~ ,. d r boya., a_~'1k eksiltme ile ahna.caktrr. 2 ~ Tahmin edileR bedel 2.200 lira.dl1l". 3 - Sallrtname.silf1li go:rmek ve alma.k i!lti),E!1I1ierin her siin e:ksihmesine gire,cekler~n. 2'490 flaY-Jill kanllllllun 2~ J UIlIeil mad,de,I,erinde yalll1'11 ~1J,'rt'lar da'hilinde ve 1.81 11 50 ra ku,ru teminat mektubiy!e birlikte 10. 7. 935 ~8r~amba gu. nriilsaat 11 de M. M. V. S !tin a.lma korniJ:!!.yonIUlD,a: rni.iraca.. atlaer, If 1462) 1 - 2558

Ani ara inbisarlar Ba,mii(JiirI1iigiinden:
Bi~ilen lIUymeti 3398 ,lira 24, kuruf ol&n Ank- rSlda is _ yon sene indeki ah, poligonu il!;inde plinhulna gore YiI!Ptrll'llac k ta.dilit iJe binaya: bir depo eldenmeli VEl: dl§'l ve ;~i badan ee --Ierium dlegi,tirilml:.i 29 bazi1'aJl '935 gini.inden bll,llyarak ,-irmi liiD 1i1.~lk ek.iltm,eye Lonulmu lUT. Ekllirtme temmuZUln 19 URea cuma gUHiil sa ,I'll , 1IS da inhisarlfBJ' Allk.ara Ba,.m Iidih li.ifiin delEi MeOIn ilyon d il Yllp:daca.'khr. $arll&1'1 anlama.k. illi,ell1i"er~n komi.,.yona ge~meleri. (152:9) 1-265,7

in Id(~n:
Takriben yiil: hektardan ibaret Erbaa kasabasmm halli hazrr h,aritasr ve mustakbel pUhu hakkmdaki eksiltrne, istekhlerin kanuni §arllan ~~,a etmernet er; y\iziinden 29 tem.muz 935 paaartesi gijn.ulle uza'u~ml'~t.l.r.

lLAN boya: dog-ram a ; srva, i~,le'rine a~t onarKe~if akcasi (l081) Hr~ '~45) ku:ru.§-t~~. go,[I"l'II'!ek ~~m B,aytilr Di1-

ILAN
49,225 lir-a kar~JlhgU1.

min, bedeli

120

~.radlr.

Is·

K,e,~f ve ~,art kigltlanm rekt'orlUgune ge]inecektir. . ,3 - Ostcnne 1l.7.1'935, tarihme rastlayan per~,el1llbe gwdl saat (UJ) da Baytar d~re'kt(h ..miiiii edasmda yapunla. caltere. 4- Eireti tutak 3Jk,~as~(So. lira (10) kuru~tur. (1504)

2-

da Kamyon K3IfOS,erisi kapalr ziU'fla yaph.n12lcaktlf.
2 - ihalesi 20-7-93.5 curnarteai gunu sa at: 11 dedir.

tekliler hayvan~ariyle birlikte belli gun ve !iiutllndBi M, M. V. !a.tmaJma komi.,· yonUII18. gel_eleri. (1605)

1-2795
~LAN

~

1-2608

3, ~ $artnamesini 241 kuru§aalmak istiyenler her gun kornisyona ug;raYlbHir
ler. "' girecekIer 2491) saY.lh kanumm 2 ''I.''e Eksihmeye

tLAN
IHalde ,39 ~urnarah
a~lk a.rt[rrtli,a

Beheri'llin tahrnin edi len fiat! 6 kuru§: alan ik.i rnilyen muhtelif renkte rnakara kapalr zarfl a eksjltrne~re lmnu'[mUt$'lur. 2 ~ ~artnames,ini 600 ku-

]-

Bu ~~e aid eksUtrue i!j.artnamesi tlfiLilkavelcnarnc. fenni §artnam.e. Erbaa beledi'Yl'!sinden parasre verilecektir. IhaIe yukarda yazlh giinde saat 15 de Erbaa belediye eneumeninde yapllacaktrr. EksHtmeyl' gin:bi1mek ;~in 24100 s,aYlh kanoo hukiim~e,.i mudbir'll't muvakkat terninat t3Sdikh mali ~kl:idar vesikasr ve r,enni eblivetname verilrne i

JaZ'lmdlr. (1648)

~-2!:l,34

dukk,in 3! .5.. 3,5 gijniinc' kadiJf 9

veriWecektlr. 2 - Muh,aJnmen b~r senetlk kira bedeli (800) l1ndlr. :.I - Mllvakk,~t terninat (6'01) 'miraldlr. 4 - Sar-tnamesinl gDrmek isrivenfer her gun muhasebeye geiebilirter. 5 - thale 1I}'7.1935 'liar~amba. giinU saar on besee artrrma lie eksiltrne kdmisyonunda yapdan::aktIT. ,( [501)
iIIlmak: Ihere

lle kiraya

3, uncu rnaddelerinde ya21ih vesikalarla birlikte 3691 Ilra 88 kurualuk

rnuvakkat eerninat rnektup veya rnakbuz-

larnu

havi teklif mektuplasaatmdan b~r saat

rrm ihale

1~2604

evvel M. M, V, Satmalma komisyonlJnl vermeteri, (1583) 1--2753 iLA~ ~ki bil§ nakliye
beygir pa.za.rhlda
nacakt'llL.

rusa alrnak \I'e orneklerini gormek istiyenler her glin ogJedcn sonra komlsyena ugTayabi11rler. 3 ~ Eksiltmeye girecek· ler 7250 lif'atlk terninat mektup veya makbu zlan ile 2490 sayrh kanunun 2 'lie ,3 uncii

lmar mud'iirl~inden,:
caddesinde kaclastronun nm adarun 6,. 7. 8 numara'h parselleri i.st~mlak cdi~ecektir. Sahlpmerinin tapu sendleriyle )mar MiidilrHigune mhracaatlarr ilan olunur.
Bahr'iye

(1647)

]--2833

tLAN
,1,~Aslanhane civarrnda tnebornu 50kagmda ydalm~ ~

DIan 'llStiinat duvan tamamHe Ylkhnhp y~niden yai.tlrIlacaktlf. Keiif bedeli (3,32.12) liradJr. 2 - Ke§if Vel §8rmamesini gonnek i~~111 fen kalem~nefclLI1,ecekti£. .3 - lhale, 11.1.1.935 ta.rihine rastbyan persentbe .gunu s:aat t 1 de fen dir-ektorlugil odasmda aClk eksiltme ile yaprlacak:trr. 4Muvakkat teminat ,25,liradIr. (1500) l-2603 e:l-

kOlumu
satin ,lIb-

maddel errnde yazdI vesika· [,arla birlikte tekliE mektuplaerm ihale gtinli olan 29
temlDUZ

Sultansuyu Harasr Direktorliigiind
j

D.:

935pazanesi

gunil

P,l,zarhgl 11-7'-933
gi.inii sa.id 11 QeIII

per~embe

dir. Beber b~~ bayvslnn ta.h21[1" Jllill nlill UIlIlII'IIIIIII' lillI''11111il IlIli ~ ilWI n -

saat 10 dan bir s:aat evvel M. M. V. satm alma ko. na ver-mel eri. (1328) 1-2337

~

Asl<eri Fabrikaiar

Umum Mudtir['ugil

Kururnumuzun 93:5 senesl Hayvan yemleri ihtiyac~ r! • 80.000 - IOO.DOOkilo yulaf 1500 - 2000, kilo bakta 500 .. 1000 kilo keten. tobumunun 27-6-93,5 tarihinden hiball',en. ve 011 be~ gun muddede a~lk eksiltmeye komdmlll~ olldugUJ"ltlan tam]p olanlann 11-7-9'35 tarihine tesadlif eden per~,embe giiniine k-adar Hara m.erkezindeki komi'SlYonu mahsusoo.a -mi.iracaat etmeleri ~1an olunur. (1574) 1-2712

s~trn
60,000 METRE

Alma Komisvonu ilanlar!
mik-

AnkaI~aaliligInden:
Vilayet daim~ encumen~ riyaset allasl ighl ahna,em mobilya 15.7.1935, p~artesi gOODsan 151 de vilayet daiml enc:umeninde ihalcsli yapr1mak uzere a'!irlk eksiHmeye konu~mu~tUlr.

tLAN
Bdediye ooac~ian ve g-ece b~k((~lerifn~: 29 taium bise apk ekslltmeye clkar~lm~~tIIf. 2 - Muha:mm~,n bede~~ 600 Hradl:f.
1 ~.

Tahmin dan ve cinsi yaz~h mal.zer'll~ askeri fabrikalar

TORBA LIK BEZ edHen beddi (18000) lir.aJ alan yukarda

umum mil·

3 ._. Mllvaikkat tem~nat 45~iradlr. 4 -- Eksiltme lS. 1. 935 pazartes;i giinil saat on bu-;;uk· la komisyonda yapIlacaktrr. 5 - $.artn,amesini gorme'k niilmlilne ve evsaftru <:Iulamak istiy~nler tatil gunJeliinden baika her gun levazlm direktorH_jgiin~ ge]melidkler, (1564) 1 ......2683 ILAN .1 - Kanarada (levazlfll ve mefru§at) i§lerine ai,t ona,]'ma]ar yap,liilcaktrr. Ke~if ak~asE (1'145) liradu. 2 - Ke:tiI ve §,art 'kagltlarUll gormek ]~in bay tar direk. torltigGne gelinecektir. 3 - Usterme 11.7.1935 tarihine r.asdayan per§embe gunu slat (15) de Bay tar direktorlugu odasmda yapunhcaktr-r. 4 ~ Egreti tut~lr.; ak~as. (85) lin (88) kurm~tur. 05(3)

dfrrliigri.i satm alma k,omi:s,yon:uDca 2'3 temmuz 1935 tarihindle sah giinu saat 1S die kapal~ zarf usuliy~.e ihame edile'!;ektir. ;Sartname paraslz olarak 'komisyondan verili'r. Ta· liplerin muvakkat tem'nat clan (1350) lira}rI havi teldif mektuplarrnl mezkUir gUnde :saat 14 die kadar kom'syona vermeleri v-e k:endilerinin de 2490 numarah kanunuD 2 ve 3. TlIladdelerind,eki vesa.ikle m,ekilr gun ve saatte komis)lana miiracai31tlar~ .(1650)

Tahm1n edilen bedeU ,,"2219) liradrr. Eks~ltmeye glnne-'k istiyen1er (166) lira (43) kUI"Uiluk milvakkat teminat venneleri l:iznndlr. lsteklilerin ihale giinu vUay,et d.a!mi enciimenine gel.. artnameYl g8:rmek isrtiyen~erin muhasebei hUSD" meleri ll
I

siye rniidiirUjgUn~

mijracaatlan

nan

olUf1u:r. (1620)

l-2837
93m] metre 765'0 metre 50 Mm. gcnisli
rne:zk(ir gUfI ve saatta ito .

gind.:: kolan
4-0, Mm_ geni Ii gindp kolan 'iO k~lo bahk ag-I ipligw

misyona miiracaadan. (1565) 1- 2119
50000 kilo yong-a sau§~

I

1-2788

Devlet DerniryoUarE ve Limanlan Umum MiidiirlilgH ilfullarl

1-2609

Tahmin ed~~~n be ...e1i (1985) 1ira olan yukarda
'l'l1ikdsn ve cinsE yazt'h rnalzeme Asked' Fa'brika I ar u mum mlidiirlilgti sa tmalma komisyonunca 17 temmeuz 935 tarihinde ~ar~arnb1!l gii .

·8 U \' U K piyango::
§imdiye kadar binlerce ki§iyi z'lm_gin ,etmi§tir_ H~ unc:u ter-dp 3 iinciil ke~ide 11 temmuzdadhr.

.1.

••

1

I~~

~~
"I

nii saat ] 5 die a~Ik rksihme
\ e ihale edil ecektir. me paraSI2: olarak S,artna-

Bilyiik ikramiye 50,000 liradlr.
Aynca; 20.000, 12.,000; 10.000 lirahk
20.000 lirahk mtikaEat

komis· vondan verilir. TaHplerin muvakkat teminat 'Ohll1 (t48) lira 1(88) kurll~ \Ie 249.0 numarah k~nunun 2' 'lie 3. maddelerindeki vesaHde
11111 1111 IIft~UII",1II 'UI gll~ lIIiI

Tahmini bedeli 375 lira o13n yuka.rda m]kdan yazdI yonga i7 temmu:z 935 tar~ . 'hinde ~3r§amba gGnii saat 14 de Asker! Fab:rika]ar satInalma komisyonunca a~lk artIrma He satdacaktn. San: namesi pafas1z' olarak ko misyondan verilir. bteklile= rio muvakkat temina, olan 28 lira 13 kuru§ ve 2490 mI· m;u'ah kanuru:m 2 'Ie 3. maJid.de'merinde yazlh v,esa.ikle me:zkQ.r giln ve saatta ko, mi-sYOmll mUracaatlan. (1553) 1 - 21061
IE

lLA-N uk mmen bedeli il.e mikdarJ a a.'~lda yazlJI ba.la kayr Ian 6.8. 1935 sal. Runu aat 15 de kapall zal'f uu.li,Ie nharada idare binasmda sahu allllaca.ldn. Gu i,e girmek isti.yenlerin 641.25 Urahk muvakkat Ie. mil1at vcrme]eri ve Ka.n~nun tayin ettjgi veoika.l.ar 'Ie ;~ '::lrmege mardi lka.nuQI bllllunma.,(hgn'la dair beyan:name ve teklUJer He aYOI run aat 14 Ii! ka.dar kom;syon re]!01iginB vermeleri liz:nndu', 8u ile ,!!lit ,artnameler paraS1Z olarak: Haydarpatada tesellijQ] 'Ie .sevk miidiirlugunde ve Ankarada malzem. d ires-hIde dagmblmaktadlr. (1608) Salata k yl!f 100 m/m 1400 metre) muha,m.men bedeJi U II 120 U 10110 .•' ) 8550 lira
1---2'797

iklramiy,elerle

111111 111111

lill

11111 11111 11111

11111,111101.1111

lllillillilil

1111111 ~~

vaJrdrr.

Ankara Levazlm Amirligi SatIn

Ankara Milli Emlil, miidiirliigiinde. :
Atagl Ayrancm m,evld~nde' 13 kapl 394 metrilJke No. lu
ev1i bagm mev,cud yemi!jleri de ,dahil oldugu halde on lira mu.hammen bedJ.eUi ayhk icanml\ ihalesi 15 temrnLiZ 93,S pazartesi giinU Baat 15 te yaprlmak ih:er,e ihale hii 011 gun uuulml§trr. lstek1iledn dokuz lirahk d~po,zito makbllizu lit m'ti:zkOr gUn 1I'C saaue d,eft'crdarhkta lrurulan sa,t;~ komisyonuna mliracaatlarI. (641) I ~ 28231
• __ ~PJI~
I'Qiil ~
...., ;a:"

Alm,a Komisyonu Hanlan

I ,.

tLA N 160 bin kilo 5~g'1r etinin [lin gaz~teleri rnuayyen gundle geIDmediginden tehir ed~lml"tir. Kapah zarfla ,eksreltmesi 20 temmuz 1935, cumartesi gUnu saat onds yapdacaktlr. ls:~ teklUerm ytizde yed~ bU~l!lk teminat mali:buzu o!an U!lOD !ir'aJ hk tern ina tl ar-li'l e: komisyomuml1l za ta ti 1. gilnltrin.den maa~a her' gUn milr3JcaadarE. (lS9~,) ],---27.39 ~Lo\N J;;atalca 'Ie civarm,daki b[rlikler ih-tiyacll otan 123, bin kilo slgIr etine verilen fiat makamca pahah gorGldii· g-iinden te,kr-,ar kapa.b ;!Iarfla ,eksl]tmeye konulmu§tur. B,il' ~;lo-!lU.nun fiat! 29 kuru§tur. thale!d moO te:~nmuz 935 ~ar· ~amba gUnu saat 15 de kOL mutanhk satm, alma kOHlh:!vonl!Ulda yapdacakuf, tut' temmnatI 2B'n liradlf. $arts namesi HJ1 kuru, mukabiti 'komutanlrk saJ1tm alma ko mi:syonun-dan satm abnab" ~~r. 'TekUf. mektuplarml bel. 1i saatten en a2 bir saat ev. veline kadar komisyo-na vermeleri O'Wm) 1 - 2564

lLA N Muhammen bedeUeri i1e lDikdarlal'l a,agllda yazlh lastik ID Izeme S. 8. 1935 larihinde paz;arteai giiQU I.at 15.30 dll kapab ZII"f u!udii ile Ankarada idare hiD8.lmda aho ahAa.eakto-. Bq i,e ginnek iltiyeuleriD 1480.6.5 li1l'Bhk my.. lI'akkal teminat vermeleri ve lka.nungn 'layin ettiii vesHra'.r V,- i,e girmeie manii kamulnf bulunmll~bim. d,aiT' be~ ~'aTmame Ye tekUUerl." a.yoll giim &I.at 14-30 iii xadar komis.YDII re'illigial: verme1eri tihlmdll',. Bu i,e gilt tBrhlameler pEu'a.n ohuaJ.c: H8.ydarpa~B.d.a b~l!Iellum VI' levk miidurl-u,jiindf' Ankar-ada ma.lzeme dllire. sin,de dagtdmaktadlf'. (18117) 32 kalem la.~ ma.I'Ieme
fLAN

MuhammeD bedeli 19742 lir •. 1-2'796 vanname vC tekHflede ay-ni gun s,aat 14 e kadar komilvan reislig[ne 'I/,ermeleri 11;1:.J:~nldlr. Bu i~e ait iartname ler Haydar-pa§ada teselWm "Ie sevk miidUrtiigunde, Ankarada malzeme dairesinde para,slZ olarak dag-atdmakta·
chI. (1535)

Kuru·Wi

IB

c)

1

'i
AnkarCl'da
ahone
Senelik 10 linl1

IS
saU!j

44 senedlir
~aflevidi'r.

dUm1 dan crkmakta

regimlti gazetenin

Serveti (titUlO' '" ,erine c.lkat obn bll haftah:k veri A g' B A Ki.
'2'I1kuruq.

Sa}'I!!u

Miktar \!e mUhammen be. de)i. a§agrda yazrh telg,raJ maldnlesi yedekleri 12.8.1935 p,az'artesi giiRU saat 15 de ka pah: zari us.ulii lie Ankarada {dare binaSdlda satin alma c3ktll'. Bu i,e ginnek 1sti· \'cnlrin 532.50 1irahk: muvakkat temlnat: vermelert ve H:nn.UDL1IR tayin ntigw \l'es~kiil' lar ve i~e gJrmege mani; kannni bulunmathgma dair b,
1

12 kalem telg-raf makiRelsi yedefi muhammen bedeh:
7100 Ihra

araman i\filli Banka.sl tiirk ane-

Ankara ~ehri imar Miidiirliigiiu-I

nim ll"keti meeli i idnresindem
~irketimjz d ortaklarrru 22·} 1-934 arih\ndr:ki. evkal -

Id n:
1...... Eksiltmeye kanwan i§ Ankara mezarllgl duvan te ~i~atmIn ke§'i£ bedeli 56611 linl 50 kurn§tU[. 2. - Bu i§c ait prmameler VI! evrak §wllardu~
a - Eksiltme ~a.rtnamesi, b • M.u:kavele proju.L. c - Nafta i§leri §eraiti W11un')iyesi.

Es·ldtebir Venice Iamami El,,~" tmesi
Evkaf Umum MiidUrliigunden:
Esk.~ehi ede yaprl:acak Y nice hamarnmm biltiin te"il" satile bpra,ber ln~a.SI vahit fiat uzerinrlen kapah zarf usulile eksil\rueye konulmu~tllr. Bu i!i~n muhammen k:e.§if hedef (48·994) I'TadIf. t - Btl ln~aat h;in is ek1l1ere verilecek ~\rrak ,un1;!f"dlr: A-I, 2t 3,4. 51 6 nYlh avan preje l1e 7 N I. h mu r1dpl plan ve (A) harHi hamam ras I rem\1esi. B . Eksiltme ve fenn" artn;!melewi. C . Mukavele omegi. btekH1er bu §artnamclel"i ve evrakr Lki bucu! lira l'~IJphgmda lstanbllL Ankara, Eskisehir Evkaf Mi.idiirH:··.~-

umumi toptannsmda §irket sermayesinill1. IU. bin Iiraya tenkrsma karat veriU.mi!i olrlugundan ~il"ketim.il,de hel'hangi bill"suretl e aiacagI DIan leshabl: matluuun §irkete mii~
racaatja alacakiarlnl kaydertirerek ret kanununun 396 mel rnaddesine alma/tan

tevfikm

li.izwnu Ti·ca.ilan ohmur,

1-2838 'I

I"rn I

IU_

De hast

n

tahi ligiJl(lell:
Hasts neni n 1935 Ma~i y III ihtiyac: alan iODO ton kok

kOnluru kapalt zad usulile eksiltemeye konuimultur. '$artnameslni gomaek isfiyenler Ankarada Niimune ha tanesi Ba~ 'I'abipligine Istanbulda SThhatl?e t.;r.imai Muavenet Miidiirlu.g.i.ine rniiracaat etm.clidirier. Eksilfme 23 ternmuz 935 salt giinii saat l4 de Ankara Niimune Hasranesinde vaprlacaktir. Talipler rnuvakkat teminat olarak 2175 lira terninat verec klerdJr. Teminata mukabil para yatirmak istiyenlerin ihale: gliniinden evvel muracaatla parayl vezneye yabrmalan ve veane rnakbuzlarmr ibraz etrneleri laZlmdtr. Teklif rnektuplarr ihaleden yanm saat eveline kadar makbuz mukabilinde hastaneye tealim edilmelidir, (1645) 1--2830

e ~ HUGllSl §utname. f - Ke~ii cedveh. g - Proje : htiyenler bu ~artnarnelen ve evrtia il lira beGet mukabilinde Ankara Imar Mlidurli.igfinden alacaklardrr. 3. - Eksiltme 26 temmuz 935 cuma gi.inli saat on be§te Ankara Imsr MudUrUigilnde yapllaca.kbr. 4. - Eksiltme kapah zarf usulu ile yapdacaktIr. . 5. ~ Eksiltrneye girdl~lmek i~in i'S'II:eklinin 408~ lll"~ muvakkat teminat verrnesi bundan Oa§ka s§a.l!tdaln vesskalari haiz olup eksiltrne komisY0l1l.una gostermesi lazmtdJr~ Eks\ltmcye en azr bir parcada 5000 liral~k t~~i2 duvar i~i yaprms olduguna dair vesika elanlar glrebllir, 6. - Tekf f rnektuplart yukarda uliiincii rnaddede ya.ZllI aatren bir liaat e~""leline kadar Ankal"3 lmar MtidUrliigline getirilerek eksil tme komi.syonu reisligine makbuz rnukabilinde verilecekrir. Posta ile gijnderi~ecek rnektuplarm nihayet ih;iincii maddede yazilr saate Kadar gelmi~ olma~;_ ve §. zarfrn mtrhur mumu ile iyice kananlrms elrnasr lazrrndrr. Postadan olacak gedkmeler kabul edi mez .. (l625) 1-2832

Ierlnden

KIr§ehit- nba}ib~ndan:
KIriehirde yaprlacak ilbaylrk evinin yapl i§leri eksiltme in pey verilmediginden 2-7-935 gliniinden 12.7.935 cuma giiniine kadar on gun uzatrldlgI dan olunur. (1631)

iizer ine Ce viz kaplarna uzunlugunda dotap a~lk eksil trneye

Ihlarnur

li.zer~ camh

14 Mr.

1-2804

I!c:onulmu§tur. Kc§if bedeli bener metresi 70 Ilradrr. .. Eksil me 23 temmuz sah gijnu saat 16 da Yem§ehlrde VekSlet binaslnda yapllacaktlr.
Muvakkat temi[1a.t 75 liradIT.

.. . ~'

Eksiltmeye gireceklerin Marangoz veya mara.~gozh~· ne sah ibi olmalart ve bu gibi is1er ya.(ltIkhu"ma daJr veSlka gostenneleri UiZlmdJf. .• §artname Le'MZlm MiidurHigunden venhr. (649)

ve eksiltrneye girr-bilrnek i~'l1 evvel emirde istekfilerin bilhassa teknik noktastndan hlJ ayarda yapmI~ olduklarr islere ait vesikalari goster Evkaf tnS3.3t Mildiirlii';iinrlen eI iyer yeJ;;'k::l<;1 ~Irmlbf' la .. zrrndjr, 2 - Eksiltme. 18· 7-935 tOlrihine ~elel1 persembe ~i]'m salt 16, da Ankarad~, ·Ji;vkaf U mum ~1jir'Wrliii lin de tn1"h~ na'cak eksiltrne komisyonumla yapl]acalarr. 3 - Ekstltrneye gir~bilmel-r h;in istekfilerin (l6i5) lira terninat vermes; ve MUr.( an ba~~a a<;aaf(h1d 'role",j-;'11a ,-, ayru gilnrJe aat lS e kad r kcmisvoe rrp',ligint' t,.1 Iii m"!'!, tubu derununda teslirn etmeleri ~.ixl (hr. A - 2490 Nr. h kanu un 17 in ~i f"I"ltldd,.:=;ine uygun rnuvakkat terninat B - T'icaret odasrnda kavrtli blliunduguna dair kanun] vesika 4 - Kanun;a gore tanzrrn krl Inac~\.! tekl if rnektuplar yukarda ikinci maddede yazrl: saatten bir saar evvellne kadar Evkaf insaa Miicli1r1ugu da;rl"sml" gft: ril rck eks,iltme komisyonu reisJi~ine mak U.1 rnukahilln le ver ile .. cektir, Posta. ile gonr.1erilccek mrktuplar da nihave "'a tl muayyen'ne kadar gdmi~ olma~l VP df~ :zarrm mi.ih;1f mumu TIe eyice k3Datrlmis hvlunmasJ I~ :mnrhr. Postacla olacak g-et"ikmelf'r Ir?hl,l i"d;~me" (l'.dOIi;) 1-261"

alabitirl er. Bu e\olfal:u iII]abilmek

Rllr~a Sarhayh,p.nda
Eksiltmeye ko,nula.n iJ~

1-2835

·
• Kesif bedeli 22850 Lira

leoroiof'

Enjj;tit"· sii nn ndan:

hlaiye

GarajJ in~asT

e]csiltme komisy

Tavuk~uluk enstli.itsil ilj-in a.'£;lk eksiltme usuliyle 8000 kilo bugda.y 7000 kilo kepek. 6000 kilQ arpa, 6000 kilo rru:SIr. 6000 kilo yulaf ve 40,000 klIo saman satin almacaktJr.

Tahmin bede1i ...3300 • liraihr. Sartnameler Cankm cad .. de i uzer-inde buhman tavuk~uluk enstittisli mtidiirlugilnen ahnacaktIL lstek iJerin 26 temmuz 935 cuma giinii saa onda Ticaret od,asI vesika!!l ve (247) lira (SO) kuru§]uk muvakkat teminat makbuzu vey.a banka mektupla:riyIe birl;kte Ziraat Mektebi c:.add,esinde Ankara tohum ISlill enstirusu Miidjjrlugu. binasmda ·toprlal1,an komisyona

Bursamn lafer Meydamnda hfaiye G3fajl in aSI kapa.h zari u'Sull}11e eksiltmeye kO!'lulmustUI. thalesi 15 tem· muz '935 pazartesi gliinii aat 15 fl·£: Be1ediye salonund:a ya .. pl'acaku:r. (Ke~if. ~artname ve prolelerin takrrnT 114 kuru§ kar~d!iInda ist~yene 1!onderUir.) r,tekl'ler. biitun §artlan anlamak i~in her i~ gtinii ve saatmda Be. Ml!lhasebesine we yukarda ya7.lh ihah: saatma kadar - 24-90 saythkanuna gore 1714 1irahk muvakkat teminau h. Banka~ma yaurarak alac.a@-) m3kbuzu veya muteber hanka mektubunu ve k:apah teklifnamesini ve sica ve ehliyet ves,kalannl bir k"rpah zaria koyarak makbu.z kar~:rhimda !!i 'rb.aybga vcrme~eri duvuruluT_ (1573) l~2713

y

KUfUA

o~u

ba§vurTIrJahlr!.

(H546)

1-2'83'6

Nufla Vek iiletin den:
II mak - Filyos haumm sekiz muntelif ista yODUfl.. da yapl]a,cak alan bina in'~aa'tl miinakasasma tlalip zu .. hul' e'tmediginden mezkur in§aatl kapalr zan usuJiyle yeonidcn mUnaka'saya I;.lka.nlml:!j·pr. I - Miinakasa 11. 1', 9351 pe~embc giiuii saat on bqte Veki~et binasmda demiryollar in§aat daircsmdeld mWla--

raa:
Erbaa'da

Sa ~l).a ndan: r]] ..
W

tarihinden nulmu~tur. 2 =- Ke~if tu'tian 6059 lira 40 kuru§. muvakkat: teminat 455 liradu. 3 ........ Plan, k,e§ifname. hususi ve lenni §a.rtname omeklen Erhaa ~a:rb3yhg'mdan v,erilecek ve is:tiyenlerin adresi ..

ya.pdac:ak lenni me;z;baha binasl 21-6-935 itibaren 20 gun mudd,ede a~dt eksiltmeye ko-

aflaBa .anbi

ne gonderllecektir. 4 - tha!e 12 temmuz

SulaJ~Umum Miid fu~]i4,'iii artbrma e siltme V ihale l{orn" yo ] dan:

935 sa.h (&inti saat lS de Beledi .. ye enciimeninde y,aplla raktlr. 5 -1stek1il,erin Erbaa sarbayhgma mtiracaat etmeh~ri ilan o~unur. (1:571) 1-2715

kasa komisyonWlda yapdacakur. 2 - Bu in:!ia3t~n munammen bedel:~ 160.000- liradlr. 3 -- Muvakkat temina·b' 9250 liradll'. 4 -. tn~aatHl lbedeli situa.syonlar m1:lcibmce pc in 61a· rak tesviye e(meC'ektir.

'. i~f, .bl1]: De lZ 1(0Dl n
kDmisyon
f1111J~hu·.

~vaZ1m s· hnalma
• ..

S - Bu eksiltmeye gh'mek: istiyeruer leklif mektub lariyle ei{sil tine ~armamesindeki ya:!IlI evrakJ ve 2490 numarab kanunc1a Rosterilen sail' evrakl miinakasa saa • t.[nclen bir saat eve~ine kadar numaraJ!lII makbuz n1ukabl .. ]inde mezkOr daireYI!! venni§: olmahdular. 15- Bu i~e ait miinakasa evrakm sekLz lira mukabilinde demiryolTar in§aat dairesinden tedarik olunabmr.
'II

(1445)

1-2575,

Anka iii. civannda KI kgoz menbalndan Gazi Orma.n if;iftligme demir borularla getirHerek SUYLln ameliyat ve 1n'§aab 3-7-935 tarihinden itibaren (Hi) gilft miiddeUe kapah zad u:5uIiyle eksHtmeye konulm u§tlH'. (15 (55) metre tuHinde u.hlnin 'edilen bu i§in ke§;f beelm (208 799~43) 1ir.lllrhr. Sartname, plin ve dig-er evrak suretleri (5,44) lira be· dene Nafia Vekaleti Sular Ummn Mildurmgii.nden veriHr. l§in muvakkat teminat mikt3n (6 690) liradan ibanttir. Eksiltme 19·'·935 tarihine rast]ayan tuma gtinti saat IS d'e N01JJha Vck:.ileti Sular Umum Miidilrlugu odasmdaki eksiltm~ komisyotltu1da yapI]acaktJr. 1steklilcr arUnmaJ eksi~tme ve [hale kanununda yazIh vcsikalar i]e beraher NElif:!la Medisinc.e museccel miilt,e. ,;~Jik ehliyetnamesi veya hunun Noterden musaddak i ve §Imiliye kadar Sll ltesisalmI y.aipmJ~ olduklan 1l" 'erden t~a.hhjjtlerini husnii suretle ya.plnl~ olduldan.. ~lai maha,rJj id;;:rrercrden \'erilmi~ vesikalarmi vc 115 lJIol'e inci madclelerindeki ::12 teklif ve tcmin;at mektnplanm 1'!l-7-93S tarihine mu~aclif Cum .. gunil sa,n ~4 d'e kadar flu· Jar Ul1'lum M iic1i.irli.ig Line l11akln.ll mu.ka bil inde vereceklerd;r. T'ekJiJ1er ?,:1krohrnan (2490) No. 1n kammun tariflcrine uy~un olac3r ..tIr. (156B) 1-2751

hmin edilen bedeJi 131250 liTa 01 n 2500 ton mllzot )5 Temmu~935 pazartesi guni.i .sa.at 15 de Kasrmpalada
bil1a!lmda kaparl zarf

u:suUyle ek -Ulmere kOI]IIII!~

a
Pazarhk ilam
1 .._..Paza:rm~ga k.onu~an ii (M:diye

I

n
pen5jcre-

~artnamesi 656 kuru, bedd mutkabilinde her gun kamisyondan almab;Ur. hteklilel'in 7.812 lira 50 In1tU~. htn ibarel ohm lDuvakkat te.mirna.t lDakbu~ veya mektuplarI it k nlln .. belgeleri ha.vi tekHf mEJduplarlftl e siltme aatlodan bir aaal e.vvelin kadar kom;5von rei 1iiine ver· meleri (3509/1510) 1-2642

V'eka1eti Mariy~

M1I1hasebe Mtidiirluk ada He kalem odalanndaki

fl1ir \7el<aJelin{]en:
20 Temmuzda ba.§lamak iizere olan temyi1; mahkeme.sinill asgari
cak olan e§ya ve evrakmm

um,

An.karaya nakledecek. aZ2I.mi .250 ton tutaT)1ucibinre Ankara

~artnamesi

istasyonunua vagondan tahliye ve temyiz inasma nakli· Ie yerlestirilmesi pazarhkla ~ha!t: edilecektir. Tahmin e· dilen bcdel 150 rira 1rr. 3zaIrl9 temmuz 193.5 cuma gii~ nil ogleclen SO'I1ra sa at 14 de vekalet 'evazrnl mliduriyeti odasll)da mutl'§ekld1 cksil tme komis.yonunda yapdac:akt]r. lsteklilerjn ~arLnameyi gormek tizere ueld.let ]evanm
miidtirl iigu.ne ve pazarhk gunu bedc li mnhammenin yii.2:de i.S gu 01<311 57 liTallk teminat makbuzlariIe bir-1ikte ek·

Jere ikincibir ~er!;eve im,ili i~i) Ke§if bedeli (362) lira 80 kuru~tur. 2 ~ Bill i~e ait §annam,e Vie evrak §!uolardU': A) $artna.me B) Ke§if cetveH C) Proje tstiyenier bTl1~utname 'olel{e~if t:etve]i 'Ie: projeyi gormek vie tafsiUa almak ;~in Mini Em ik Mi:idiinyetine mu.. racaat edebH lrl er. 3 .......Pazarhk 22 temrnu:z 1935 tarihne musa.dli paz3l'tesi gtinu saat on beste Ma!iye Vekaleti Milli EmJik Milduriyetinde yaIn13cakur. 4 - Eksihme pazarlIk usulile yap11acaktlt".
girebi[mek ~-;in itsekHnin kuru~ mlillvakkat teminat vermesi V'e Nana
oS -

Pazarhga

(27) lira 21

slhmc komisyonuna

mu

3caatJan.

(ISgB)

1-- 2'762

dlisligindcn veT"ilmi~ Eenru ehliyet saritu. (1600)

vesika.smll hail ]-21701

Bal ,mGhrenolma)

_

~ . ..

...:_- r"_ ~'.. 42
L..... __

- -.. F'LJ-

.
_.

. -_
i~' I11III... ._ ...

",' ~.....

_'~..

~.
I _

I :a',
....

t~..,-.~
~

a:'
~ _-.a _

.,
......... -...:~.

-._._

-.

.
I

_" . ....,...
Mt6

-,.--,

--.
_

~,

5AY~FA 8

zarh
~!II

~~ANKARA IMAR MUDURLUGUNDEN:
~
..

:!II

yapdacal< yelli me)1~Oj sini 1 miisahaka KANZUK I! artna e • ' Balsamin Kremi == == Hiikiimetin ve dart btiytik rnilli bankarun bir rrulyon ......
." •
~
Ii •• _ ••.

Dd~7~ ::::1 I.!
ULUS

a

In 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIlIIlIllIltIIIllIIIIIIIIIIl1IIIIlIlI111111111111

=

;I

-

-

,

Mi.isaba.kaya ler glrebilirter.

turk ve yaba['lc~ mirnar ve mlihendis-

1. ~ Yaprlacak projeler mesarhk talimatnamesine uygun olacek ve eraainin topografik vaziyetine intibakr gOle~ilecekdr, 2. - Mezarhk y,erini gosterir [ 1000 Mikyash plan ile mezarfak niazmnamesi Ankara imar miidiirliigi.inden bir lira mukahilinde ahnabihr, Bu p,lanIt1. hududurrda rnesaha mikran ra:da degi.smemek uzere dreg-i§iklik nlabilecek tic. 3. - Yaprlaeak projcde idare krsmile hekcilere ait I': binalar u~tane beklil evi, ruhani ayinleri icin l.izung',eIen krsunlar rniisahaka plimnda gosterllecektir. 1<:' . - Ulus biiyiikleri t'e K'ahraman.tanna mahsus arutlarm yerterl ve arkitektural suslemelerfe hususi aile rnezarhk krsrmlarr ayrrlaeaknr. ~ 5. - MeO'lar parsellerinin ka'bi~ ol.dl,lgu kadar kiiij ~tik meydanlar etrafmda ve kom!}u guruplardan aliisk agac: srralar ile ayrrlrms olarak yaprlrnasr mureccahnr, 6. - Krernateryom mevkii gosterilecek ve hatip ~ayl -anmdak] tepelerden birinde su deposu ye i 41J}'rrIacak muvaflk yerlerde hir veya dana fa.zla mimari meydanlar yapdabilecckltir. 1. - Ayru;;a. b" havuz tertibi mbsabrklarm is.tegine blrraktlm'[strr. Munaslp yerlerde umumi h.alalar yapIlacaku-r. 8. - YapJlacak projen~n 1/UWO mikyasm,d!a UD1Umi \laz~yet ve pack plinile r/soo mikyaeanda be~ detay ptinlanm Ihtiva edecektlr, A}lnca umurnl giri~ kaplsm ve etrafmm 1/1000 mikyasmda p1an ve reisimleri yapdacilktIt. Projenin hava pespektivi yapdacaktIT. Miisabaka projelerine rumuz yazrlrp isirn yazrlrmyacakt[r. Planlac Ankarada irnar miidurLtigunde j}dan muddetinln bln~gi gliniln saat 11 sine kadar rnakbuz mukabilinde teslim olunur, Hi~Dil' suretle posta teahhuran kabul edilmea. Miisah~.klar projelerle birlikte ayrrca ba1mumu mubUcHi bir :zarf i~iflde isim, hiiviyet ve adreslerini bUdirecekler. Bu zadlann dl~mda ya1ruz ait oldugu projenin rumzu yazmh elacak, Mi.ikalat kazanmaya_n veya satm ahnmayan p:rojeLerin zarnan a~dmaz. 9. - Juri heyeti dah~Wlye'l Na1~,a~Slhhiye ve Maliye vekil1eri veya bttnlarIn te'vki~ edecek~eri kimseler· den te§@kkiil eder. 1.0.- Miisabbkda 'kazanm birlnlci lie ikin.ci proje ,sahlplerinden birim;iye 1200 ikin(,~ye gOO' lira miik.if.at verilir. BunLanian ba§ka begenilen diger ii~ projede sahiplerinin muvafakatiyle beherii lDO iir~ bedel ile sa.tm ahml'. lilii§ bakanbgl milsabaka pHlnlarmdan dHedigin~ tatbikte serl:re.s,ttir .. :MusabakaYI kazanmayan proffeler te~birden sonra ve bir ay .zarhnda sahiple:ri diledikle .. rn takdirde geri verilir. I t ~ Projeler. B eylCd 935 cumartesi giinii, saa_ 17 ye kada:r mar miidildugiine makbuz mukabili te:slim olunacak \Ie on gUn Sonta. mUsabaka neti~esi bildirilec:ek ve sekiz gu.nderoiisabaka pro,jeleri umuma te~E hir edilecektir .. 12 - Tathik edilecek p:roje s;ahibi krema.tor,Yom ha· ri~ olmak iizere tekmil ;n.§aat bah~e, aga~1ama, gkekhmme Vii:: mcydlan ve me-ydanc[k p~anlan ve yol makt,lJI tulanil ve ananUerile sair tesisatul eve toprak tesviye i~lerinin 1/100, 1/15, 1/10 mikyasmda in,aat proje"l leri ve metajlarrm yapacak ve projelere gore tabakkuk edecek ke~ir bedelinden krematoryom harie;, 01mak [izere yiizde ], ini!:laat IPliojesi bede1i ve in aata nezarelt' hakkI olarak da aynC2 yiizde :I verilecektLr.

~' .~ ~
ji~

= = .......
.......
:::::: ;::::

;; lira ile sermayesine istirak ettigi:

......... ......

'

D

p

z

RI

.~ ~
ioI

......
~

Merkez ve biltiin .§ubeleri yeni aenklarr

Elli

senel i'k bill" mazi~'e
l<ll'af!

m~lik

-5

_, ~

(Faizleri aydan ava kuponla odenen hesab) icin ernrinize aJ11B' dedir.

nda tak· dir kazanml§ guzellii< krernidlr. CiJdini..z.i1l gUzelWr lie talel igini da'ima mul1afaza eda r, Balsam\n
lie dl.inyalill n tte t Itrem; m~mlel~{'"rimiz:in Ir;ibar me-

= =
-:
.-

haf~lindie ~~
~~ bir kremdiI.

ragbet

gorm.fi, cirldi

iIII

Iarr inlr bi.r cui e ba.ll~eder RuhnU\la.! kekusa Ue aynea ~oh['.et kaaan. ml'ltn. Balsamin krCI!I!I] k:iltiyil!!f'1 kurumaa 'ten[nizin lUn ta:z.eUgi. ni, cildiinizt11 C!lillU) 'ta:raliletini ""til· cak krem Bals;,1:min lle merd"liI'lJI ~[k3rabilin·niz. B;r defa Bah.a min kUlJla.nan ba.§ka k.re.m kulla, namaz. Tanrlml~ I riyat maga~a ladle bii"'uk ecz~l'Iel!Hde bulunur.

CiUed ve b\ll1'Ll~ul1:e'd'er~k tene fcvk hid!!

Orta mekteh
..

== == = == == -.= ..... == ==
~ """"" """"" =:;
~ ~,

y

BA

---_ == ......
""""" ~

....... .......

N


II'

Vadeli mevduatmrzrn faizini muntazaman almakla huzur ve rahat icinde ya. arnak im'kanml bulacaksr nrz,

-........ ......
~


Artlk elinizdeki para ile, ne, neticesini bilmediginiz bir ticaret isine girrnenize ne de apartrman yaptlrarak basrruzr derde sokman tza rnahal kalmamrstrr ..

~.

Krz ve erkek talebe : ....... velilerine ~
Riyaziye,

1'=

~

fransraca

ve

tiirk,:;;e derslerinden

ikmale

H.Ie. a- muntazaman alacagtolz gelli'e mukabiJ - parao,lZ oldugu gilli y r-inde dura akhr .....

~
I~

~I ~

kalan ku ve ogul13n:n[za mi.i- sait ~eraide e\'inizde deliS .... erilir. 'Ie programlat mud bince ikma~ imtih;m~ anna muvaH akryetle veti~tirilir. E_ S. hare tile galletemiz,e miiracat. 1-2767

==

Merkez §ubesi Ankara. Isrklar
1111111 IIII

m nnUU 1111U1111~I In I m UU 1111111 ruIIU 111111 Ullin IIU I U1111nnlU111111U lUll1U11i1 01 nnmllllll
B@lltl ..

caddesi rnuarnela Telefon: 2316

lLANA.RTLARJ

Frans[zca ders
Framn:c:~
I

1i san

·~uk

t:ilir,e-n.

mek i§:il1'll pratik U'5.ul ile ve m~' k§.Icm . Mukte~ir bir hamuz muaHirn

,.
II

en sLi atH
fran
rzC3.

we iS1:ifadeli

met!')·

!isa," ogret:ir. Mu'h.ak. kak it derne. Fransr~ca ognn. m.:k veya ilerlemck i'!itiyenlcr bu

.: I ~- H.;: ;il:::~:
159 80

,~

~: :
2
300

Beber

aytf... .s.nlimi Sayna Sanlti:mi 3 B

,~~kal"l

~~%
.:
(1L'l

itaMara aid

yeol.' iHln1arda'l'l ~

15 'I:~n%i.Hit yapdtl'.

adresr mi.i.raca.1I1 c: ts.inlet": Postarl'l.(' c~ddesl • I:;;!!sme ~Ikmat' so'kak Ne. S

ill ..... Zayi ililn bed!clleri ntilk.

Vilt:!: oW z: kuruitur. :3 ~ Tebril;:, 'telekldlr. evlen· me 'i"dOlt ~~ katr aUks i13.n1a

~

L Ders ve Terciime. lmtihanlara Hazrrlama. Posta KutuslJ 131 Ankara.
HUSL1

80 E~ RTL ft. ~
'II1uddet

1{_iRALIK
Dart
odah kir3W~k.

Dnhi1de
1'1
9

Hlln,t-f

istanbul
iidiirlii,giind n:
Amavutkoyiinde; Esbci birinci "If kO§K caddelerlnde 5 ve B VI! 4 ve yinni iki kerre miikerre:r 4 ve yeni 8 ve 101ve 2 ila 12/ ~2 Silti}'!.siylesaydanm[, ve tarafeyni 5utan sahi1ha· neSt ve bir tarah ko§k caddesi v'e bir tar,1ft da birind cadde UII'! mahdud ve aherin uhd,esirnll'e buhrnan 6 'lie 10 iii 22 say-mil sekiz diikkaom havatlarnu mu§.temel blr ga~wol ve bir klta anii. 'lie dort o-da sekiz diikkin ve ik~ baraka vc dort ev ve §U!betah:rir kaydine gore de bil"inci caddeden yeni 4 sayl alan bit' kmta arsa ve yen; B. ve 10 sayt a.lan ah'\iap tiyatro Gazino ve birinci ve ki:isk cadde1el'inden yeni 12 ve 20/1 ve 2'/1 S1iIIyrma:r alan fevkani maa bah~e gazino havasl 'Ie ko~k cilddesinde ylfni 14 say~h ab~lp hane \'e birinr.i caddede ve diger h.i!sedar Yervantin vekili taraftndatn va. iddiaya gore Uzer'ne aher tarahndan in§8 o~unan 18 barakaYI muhtevl yell' B ve 10 ve 12/1 :saYlh mahal oldUifu anl1a 'dan gaYf'i menku lerin 12393 metre ve seksen santi· metre terbiinde alan he:yeti umumiyesinin be~de iki hissc51 muhammen degeri otan on 3111 bin tirell uzerinden pe§in para iEe 30--7-935sah gunil saat ~4 de kadar paz2lrltk~a Silt'· 1acaktlf. lstekHlerin ha£tanm s~ih ve cuma glinleri ida.re. rle mtite!1ekkB satt§ komisyCinun! yuzde yedi bU(juk pey
J

Ev gor·

lLi..Eu

mek istiyeJ1~er Dogan bey karakolu suasmda bakkal M,ehmede miiracaat. 1-215,9

5

..
'f

30 16, 9

..
!!'t

Doktor

_ i~BANK. __
imar t\fiidiir1ii!!iillden:
"

A1i Mal"ufUnver
DERt, F'lRENGt VE

BE1.S0ClUKLUCU
HASTALIKLARI MUTER ASSISJ Ta'balkhane caddesl ba~lfld,a Altmta~ s:okak No. 17 H.21stalarm1 her g-iin 9~13 ve 1:5-20 ve kadal kabul cdeI
ImtlYaz !i8.hibi ve Ba.~u hOl.rriri Falin RIHu ATAY
VUI

Yeni~ehirde Menek.§tc :50kagmda tekmil konEorlu dort ada bil'" holLiI o~an 3 numaralb ev kira.hktlr. Istiyenler L~indeki1ere sorabilirler_

, Musa bey maba-llesin~ $ehit ~lurat soka;' 'da 246 ada ~Ii parse1 numarab yiiz lira klymeti muha.m.menel i hanenin en.kaZl 2B-7-935 pazar gUl1Iu saat on be~de ihale edil .. mlek uz'ere artrnnaya ~lkanlm[~ttr. Ta.liplerln tmar Mildurllugi.inde mtite~elckH komhwona
,'ii'r:tr~'''I'l-I'''1
-.

.•

1

q ';77),
-~ -

1 _}1?~
. .... I. --;-.;.~.. --

I.- _. .
,t_YENi ]

siNEM
au
Gt.indiiz1er;

n('~:riYillti Idare tden i Mlldi.lrU N.1i1\lhl lk\YDAR

lImumi

1,le

1.1
"!

UfUII

,r"nlHiI'r clJdd;:si CivJf/m} .. B(mm~'fifPfi. b~S:lrn11f-

BU GECE $ioema alem;nin en ~en y~ldlzlar~ Cilmma HO'rn ~ Gus'la.ve F,ro'hl;cih ta.r.afmdem lems~l edi.en

GECE ATI Nt SOR sOV ARt
~k; fiHm

[

'iihii.r·iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiii;;;:;;-:fJ

ak«;alariyl~

mura.taatlarr

itan C)hm1l1r.(1<1543)

1-2829

HAYATl'A B~R DEFA
Alma.nc:a. lozUi

Her ,ey kaz,B.nafun A,tlnt !liir lIi~vl1Jli'i Cecil': leT"; )' II.Tn n! 'ttl;'r If;I; ml II'O,8ter iI;r.
2~

1-

Pm:';'. 8 (
ltlj(IJrl"

.1

J-

r~sli.r I ,'"lUlU.,
vIII"
"U

if

iar«

~·fmln,ltl

),(11-'(:'''''

/w'fl,·

8(1,,"/, '·ifff';.'fP f!p/nri!tir.
~.
-

. . ~....... . .. ~~. ..

ON AL TINCI VU....No: 5010

asbaka Imlz Va· '--------

Fransrz fa.~istl ri ))a~kam hii {Urn ti ele al~ maktan 1]31)" diyor e
Terkuen, 8 (~.A.) ((A~,e~

Kendi Iabrikalanmram

yogalttlgl

parnuk

20m·lyo

Albay do Iii. RDlt, or.lutiiln buradaki ~liJbe!li nin ilr lopblantl!;j,U"Ida bir soyle'v

Ha~la.r}) ,iil"giit,u, ba,kan.,

verel'ek demi~tir ki: eri§ececimiz ilk h,edef IO'rtabga ,citizen verm,ek, kDmutaYI e~e almak ve duzensh:Hk
unsudar~m: ortadan kaldlrmakhr. Eger hiikumet~ ele ahrsak, bunu her ha.:n.gi b~1' adamul veya bwr p,a:r·

tirtin d1egi~ anc.a.k kendi
a.lhnd.a de alacagul:.

!lOr,(tVfmI'Z

YululTdaki ikl re'~m Ba,bQ;i:ilnmuz: lsme.'i Inollu YOlft.lh

l'a'lnJan ge,ip DiyarbeAirJ!e .; .rAlen ifu/iii Gezin JUI'aiuula,

""b -

AenJiS'Eni
Ilmlz

Aar§:l.lll,Ylanl,a:rIOlJ
MIAmI"

wn,el ;,

tamaz onun,de

Sovyet Ell a ){aIIU runda Y·1)}lacai{ degi~lc{elel"
Moskova, 8 (A.A.) ~ Ana kanunda. deg~~k61er yapio'eak 01aLD komisyon Bay StaHn'in ba§kanhi;1 altm,da it toplanhslDl ya.pnll~tlr. KomisYDD HH. Stalin, Molotof. VDrD:~:i'iof. K ganovi~, Lit"inof, ve daha dlt ba.,ka. k,omiserlerin bll~anhkl3.n altmda, haztf"hk i~ I,HlI"ini corm,ek uzere OIil i'ki kola
aynlml:~h .."

,
Pawuk
'VI!'

p~mtlk

t'!I.r1B ·mBa pl'l1tui

topJayap kl',du

lie arkad •

l'dII'a/md'aI'll

!lotllde,.ilmt~~

tiro

£siid,erdJ'eriJ ell§ ptU'i!lr/ara .ld.tm hgnnu:: ffl.{Jddele.I'in "«flnd'd (elen pQ!J11uk; be.f ydhh. endii.ltrii plan.:

~---------------------.-~~--~--------------lUI al a "01Prens ,- ;ilerin yal' Pot ile g'orii~ecek oiindelil~lel·i
U lunl

baYl'llm 'Ie genel

","zat

k n.u.nunun yeriti Im'es.i dola.yniy le 1, ahiblerinin i§~ilere ya.nm e:iin-

delik ye:rmek istelDeJerii
IJu:dug!!rl, yoJ
a~fiU

ho,"udcu-

loM'Ltgundan,

marle.i giinleri oiJeye k d.1" ~iilb~

,an i,~iJl(:\"e ta.m gundelik

"eriJe -

- KU'aJ KaII'O~'UD. Yl.kulda Sinaya.'da Yugos· la.vya na.ibi Prens Pot ill!: goru,e c:egi soylenmekledir. Romanya DI~Balam Bay Titul,e_ko'mlLD bu g:oru~iimde bulan ~ mak iizere memleketLIIIe dijnecegi
bildi.r;YDr,

Bij_kr

e" 8 (A.A.)

il'f! kUTulan ,J",kuma. faor'kal.nndan sonra degeri.ni. efhisin~ gOT.. 11IyaslanntlyacQ!' kaJar flr",-,dl. PamugultlJ, de-vIet ,,Q'nikatarlnil!ll isted,iji IIam pUI,dJef'erin bqln-ia
gdRlelE V,f! d'unya piyas.l:l:5urd. her gun bi'raz da'htl deferlenmeli deu-

Istanbuldaki giilile~ yaI ]'s alarr
ls~anhul, 8 (A.A..) dera:syonu£l
ya.FI~malan

lI:.eif~'bC!Lkkmda. kanunda., hir l'D'ad ilk bulunmam.akta. i-ae _de, ka.fiunU'R !a~ yesi bu olmadlil g~bi, ken.dUer~is.. tedilderi h:dde eum8lrteli guoleri oile-den SOllra. ~a.b!mlYa.n i ~ileril1 gelirlerini ftzaftmak cia clDgru 01 .

Habs burglar' bakkmdll a.mt! oldugu tedbirler arll:nnda bir ilgi gorrneklegorij,~!Il'iIe ile A'V'U!ltury8..~mn

. Iyas.al

&;evenler,

bU

macer dUll'] gee!! ~ere' sladll'111-

n

Cure! fe·

dmkksfle 84th,akan.n I'il"" gezi,imle ,"ukurBUS iil'l,i.in4eT SO.O{}(J bal}'lJ pamu" i,demeli"l.11 ilJiinin gaze! bir orn'e~idi,..
JurdurmrlldQrl[y.
I&(]~_II""_." ___""""IIU

"eli btl IIonu iizer~nde

, ...lalmIJ ft: haiti 1934 de , li nibetterde ytiklelme,e bqlry ..ra'ie dunYIl fia.tlarml geTide brrak~

m"urladlgl

."./

-"".

dir,

mad.gmdan, meselenin gozd'en ge· ~idlip bu i, ih·'~iI"indebi.r karar verihn&li Ekonumi Bakan.hii:lnCIl Batbakanbklan. istenilmi,ti.

Ro fe el· oldii
Lekvud. 8 (A.A.) Diinyanm
en zeRgio ado,'ml olao B'IlY

RokFel-

~i h ~ok kuvvetli giin'!f.il Y~rdlll·. Y·a n~rn~laf'da. Tekitler Sa.kalu Bay AJl Ra.na Tarhan He Tuze 8akao1 Bay Si.ikru Sara'S v.a.rc:k Ya:rlr~tnll!l.Jar' 9,55 de ba~~,adl. $6 kilo 'hiiseyin. He milcac Doba on da ..

da l'ap~ldl. Maci\r lakiml i,~inde

w

iki

'I

.,
' .••

i
;
'

., ,,,,-.

i .\.

.-.,

J..
~ -..•,

I

lJ

,lalamll
•• " •••.

Ill)

;' .,_,.,;'

_211
loe-

100

~

;

BD .-.--

: ~ ,·t·----- T··---·': ~ .

.

50

.......

-~"'..
.

,

Me:sele, Bakan hulkwrululil.un
Ion loplantllJili1da

ler bugtin. 96 yatlltuia olmu,ttir'.

gorii,iilm.i.i, ve ;~

kaoununun ~lkmll!l!lnl b.ekiiyerek. hafta liz-ali kWUIllunun de let ve devletin olankunlmiarda ,oyle YE'!'ritilmeli kat.1'1q,t1:nlml!t Ir. ~,'Devlet miie!llelelerinde ~l\b:~ 1111.0 d.im'ii ve meslek edinmi, i S;ileT da.hi. C\Lma:rtesl gonii 1&11.113,
Ie

i§ Bankasr
h BankasT

yeni bir

sube a~Iy,or

Yeni,ehirde Atatijrk bulvan uzerinde bi:r §ube B~mara kilTilr "i'ermit§jr. ~ube i,~in bulunan
yerin yap. hill' ha.zJr~anm'Uf k.adar bitmi~ ohu:.akhr. kl~a

kikahk ~d;n bir ~ar'ru,ma. i~e befa,. here kaid.laT. ukura,) ile Hii~eyiin lu,~edii~tu. lkind devrenin 15 iUcl dakiJkasmda Dobo hilia kB%anth. 61 km~oda Ya§oa.r He macar tOQ"lmeni gure,tiler. 20 dakikal .. ijstun k bir ,.;a.rp.,madan sOlllra Ya~ar onii'rde"ini !!ia,y~ Ihesabiyle yend;.

p.arI&il pa.mlllgun 1933 de ,...Jltk' erfiah 28,.99 iwru,bm 1934 de yuzde 17 artarak 33.'79brutaf lane cins1niu yiizd.e 11 utmuiyle 34.48 kut-b.,tan 38.38 kunqa "dr, IIbT. Fiat tahavviiHinu ,lUrk .~ ]ama.YIpla it meV'aimlerme lore .htl.k yli.iksel~,ln daha t;ok olduiunu IDruruz:
Adana.
bDI.',:saIlHilda
1

'lUll

ttli'.

!pi,...

(Sonu 2 im!;i

Sl!I!}'Jfad

)

,Bit
yo dlr:

}'!lUI,

pam,uk

zarl,ardaAi d,urumunu

Ju.npiya'lul Ue if lIJe Jlf pd..
pamugulIYI1

lur'

«n.llJlmalda-

66 kilo Yu:suf

ten ittbann tatil ederler, CUm&r i gunii ;~n kendilel'ine t m yev~

smda ~Dk .sert bil~hyan yar]~ ...~:a. III.1r9D hamle~e.rle g-_e,~'ti. Yuauf A,~ Ian i:ini.irde~i m Cilrl 13i.im:i.i daki-

ne

Baroni '~

Turk - Ingiliz teem anla§masI nasd yeri ti]ecek?
Bakanhgl taka.1 inceFinaoa 'bakanhii;1 kambiyo d~li'ektorliikleriRel gi.hn-ruk 'lie h~~killel'bakanhgl da gim [~ere, 4 hazil'BO tariMi TUl'kiye .. InGiitere Iteclm anl"ID1IUIIIUn t1 runci mlldduinin nasll yeritileceK~ni !osteren. bir genelle gondermi~~eTdlr.
EIkO.ltH!I:lDi tell'll£! k:url!lnail'.l!1a.~

Bra ..

mile verilir ve b,ulIu teliU i~in mUeIi&eile t.rahnd&1l haftmR di M giinlerine 3. Rat tevzi olunul". 'a.b:rikala:rda ve moe.. elerde, !PJnli.ih:I,~er i~in gun i~inde ve

Ita-flal k iler i~in haha ifinde cah da.mlyan sa.tlere karl' uC'It'e_
vtI'!l'i1mez.,.

Bu karar yalunda zetede, ~Ikacaktn·.

Reami

goa -

kara ba
Ank4ra BarON dUll .IQli1f 16 .Ill. Tluz:e B,da"l", Imrat~Rdd,o~el
J,a'yre,inde ),,,tll' (c)P',g!"t.,'lnr:
mlftlf. Bu ,topla.nfuIG
)'PPNrGRU" )"eD)'

OSU

~)'inetim hrwlll u.yeleri'f

'bi..li.

kad.,. tu~la yendl~. 72 kilo 5 im i~e tlrdiik, taID 20 dakika !lul"en bu gDgU5! gogiise ~aTpl~ml1dan sonn. Saim say. he aM.· Ie VI! 2 oyla yendi. 79 Mlo: Nuri Lie maca .. Doloinnos. Nuti hukumle gaHb. 87 kilo ~ Mu'sbJa ae Torok, MU5tafa mllll.carm so] kolun14 kapa· rak kopl'uye dij~.rnesine il11kan veT miyell1 hir durull:l!!la !.oktu ise de mindel' dll,mda. kalan maca!" b:u. ~ii~ du['umdan gU~'lijk~e kurtu.ldUi. MU!lotIJ8. Eli dak;"a 1~ saniyede tu~, ia T'oruki..i yend;, A~IiI' Usiklet : Cnba:n Mehmet ile Bodo arasmda 5Dn yarrsma fa· pmldJ. Coban kendinden kuyvetsiz: 0 . Ian oniirde~ini 3 daik'ka :3 saniye. de l:u,la yendi. Ikinc~ y,l.rI'Jom,1l al1d~ak~aDlI lOla·
CIlKh'l".

Son u~ JO~ i~inde ve f!D s;ok 1934 Jlimln ,on a.yhlrmda'll bug-line J!t::adar Turkiye panmk p~yala5DlID gelifmesi. dikka'te Ideger bil'duI:'mn i~ind,edir. H,28 Ylhndan 1931 ,d,:na kadar Gunya pamuk fiatlariyle bell'aber du~li§ ohm pamu.k'iarnnrziln fiada.'n, 1931 !!leu ba.thyarak dii~m@ ha:re'ketini pelt.::va·

DUn ,.at 16 da C. H. P. il,..;_:. . 'kut·uh..md,1l B. Rifa~ BQre~inin ba~ka,'nhil a.lhnda. havill ~ehUkel,i,. n i bilep, Dye vaz.mak i iyle uira. ..

a.n bi.ilyuk k,omite toplinn'Plt ve hu yoldaki ~ahtmalar hakkmd. 1I!IIun uzad[ya. gorii:tmii tur_
(,sonu 3 I.lt.l~lJ QVl/ldaJ

istanbul telef on sosyetesi
He gorU!jmeler
I

Baromlfl

toplanusrndan

s05yetesi orun· Baymdlrhk Ra.kanIISi~ Ie gori.i~n1elete ba Jadddarmi yaz mI~bk. Sosyete orunt.klanrlll'i ,a~ h~ i~1'f1 isledilderi pa.I"a. ile. Ba1canltgm karlll onetgeaindek~ par~ £Ira. I .... onemli da bir a.ytlm gaze r;arp·
taklarlnll'l

istanbul

Telerno

biT goriinli!l

t'i'- habel" y rilme·kh:dir.

ULUS

~endi. fab'rik Iarnmzm yogalttlg. pam
(BBfI
PlYlII1I

1. ,~i saYllad
p.amllJglIR

)1
19]3 sene-

~lird diz:enlenmrsi fiau

baJcJ~ndan

liizu.m-

parlak

nin
.gg

en iJ5- aylndaki

onalam
Mn l.lS;

ladur. TUlI'Ikiye p,amuk i.i:rctiminil1l 0 ~ama 01 r di:irtte ild Ibil~ugdnu verbliklmu\d D pamllk p~yaliulll'1d' ba,at bjD: yerJ olatf'l Adana bolg-e6inde pamuk Ufirtimi:nin ydlara gore lIlarl;:' till!llde ,dlikkate de gin' iir¢njk!~1I" gbr!.U. nlc:ktedir. Untimin barekd~ndl!: di.iz gUn bir p vyod:i .i.t saptam1ak mlimkundur, Graf:i'kt p.a.ml.llk utUiminin ana e lim3n~, ostenn trfnd hiilUlnda.n da
meli

o
YUGOSLA IT A'DA ..
)' ul'o.dav

E
i~ .III'!!yaswnndu 'f,lll nUl'a,

L
jtlPOIl - -0, 'yet
."lUll'

kuru

ik~n i9J4

iI)"mda

)'ii:z:dco klrlK 1bC'§, IIfhIa, :ile lB 36 k-uru§3, bir~nci [a ne dn5i n in BaUi! n dig fie ~ )'nl nmAn i'5wlIIde ,)'i!I:z:d~ yirmi Hd arr
11 rak .yl;;il 3,'10.9-4 ll: u r U!~'ta n. 41,50
I

.talya .... abe H meselesinde
Yargrckomisyonu buytik gii.~liik1ler karsrsmda
i!rl'!Ulingen, ra nuda 'iTkan

'rudi,«€·f.~ri
,f'Urn

~rul"kmdfl

Uaiolidu,~
-

n."

'lnD rid ~
boIj]. rt

§ Ill·

m. hr. Pa.mu'k MsadInll
eylfl1li trflullik Ii],ahm)luhli\on ",lla

nan i]~
1.Jl'llrn

£lelgrod. 8 (A.A,) ......8~y3.Sal ozoCtl··
basin topJaDtr ij,,ilcnligini ve bUl'IIlau ,llIit kmunlal'l yap~dan onc.e ku:rmu,§ 'olan StodiyanoviS kahin !lLnin iii bqIf'ia gdl'llh)enbeT.i i, slyasada buylik bh !iiBlh~ ,goriilmektedjl", Ge;~n kafta ve dUn ij~lI'Im1ii hinglell" Yil~ m pdn'H~trr.
Hkh:ri
VC!l

bu~/~·anuun. ",'if(~r',i
M<lr;;kCI'IIa. I (A.A) MogQhl:it.:l1l

hebi

)ldm Ion .yln II p'i)'a parlagl ifiin yl1zd~ ,8. bir nd i..ne i,in yi.i:z:de bir dU§mUljI·tli. H"l uki 1'934 yrlulldapiyae.a bunuill.

1'933, Ii tl

cumwrll.1gl.l lanlatar
mll~tilJ,r :

ba!}kam

Ba}' 'Caybelan
5U

U' -

girtildugu
den lU,g-JQ

I

ibi pamuk i.lr,i!timi 192.5:-:26
dU~i.i~. 1926-2'7 DU

8 CA.A) gii~mklerin

halyantoplal'ltllafl
af:'rr oldugll
!;I

gazerelere

{Ili}"t'vd' once

b~llln

dilll 192fi-27 ye Kadar

habe!j ya:fgt~ komitesin'in

r, tcni
hllde'

Q]mulhlilr,

Pi'_'
birinci

p81'la

ll

)'~lmiil kadOir yirks~lmjt,

f.'Y"

2B.H
i

tUIUttiln

kfillil'1llnda

la.ne- J':UZ den 4-6.28 kllln _ §irkml hI', Arm:. Di eri piya. I. pul gmd )'iizdl' 52! birinci ne de .de -- d~r, .3.29 pi:y,ap-mda lirctmcndcn yaN lIlyi bir ODUt ol.nll bydt'dilccC! (lian bl.l Iilled pam ...II' )'10 galtr.an uU

birinti

yi1kilelittel1 'Imnra 193,2-33 Ie killlda(' teokI'lIr yUkK].m,eyll: ba.§lrunJ§tu'" Birden I'k1. ~len lorll bu Ptl'y!il!djs~teli'[iji'i srbe'h!l-

h*1I" ahnml§!:~r, Geh:~dt toplantrlar. du YHgill:~ilm.el!iiwtl.L1I.abilit. Komisyol'l
bu ti i..izfrind~
tlf,

"g~bi,

Go1leteJe.rimizin

LJildin:l.i Ii

ce~en ikineik.hlu:i\

LidLndc japorr-

Esl-ti. bakanbrdan
l<iilIsJnm

'Vel

~lrb radiJl:a~ flr·
1B[I]I" Li!I-

bugi.iii'l, bir k;u-.a:l" alacak-

lerldlr, .Bunu ti1rli ba.1umludam aramO: rnimkUnd1h~ Urdimi.n belli. za·
manJard.a III'II:II[ ek Um'fsinin
t rlm'i dI.U·WRU

UClI"i gch~n Uycs~ndlen bir toplanhda

aare MarkCtlliis i (ukas~

tarahndan
vermi~

Iltb bien

ek'imom'
Pamugun

midir yfllksa. dc:ii,il m;dlrl' ekonomik once: kJ:imato]ojik ikUmin

B.Stodiyamovi~ elan 'BI,b radikallerile. lidert·ri Bay Koro~t o]an 151,0'o1'el1 katolikh:d ve t'e:islcri Bay
Mehmed
101:1"]

iu bil

pr1m1f' oJam

YJ.nldu-

5ii}'1~vd -di

,J11I!ril

a Habe"
-

I~n

i~ine
H:1('@ova-

kon:'lIlll.k
Puis, bl!'~i'Stan]fi in yoru]ayan

i~ff!QJ i~';;"
Amc:rikamn, n-rd:igi

8 (A.A.) Tan

manljjl.ni kuvvetlc'll'l ,topnI.klarlmuOl bir akin. ya,PBl'ilk 'l:ia,u yerleti aJml,1 ar v.r EUnl1!'brek~nef'~mi~dn tin:rine tc§o a~d rak bir u aylmzzi ve bit as.k:ui oldun:ni.i lerdir, ukUmetim:iz. bir ~arp[ m' run onune ge!jmek ~~in Sinn 'ii~1 i S:a.rlanrmern ate] O!§mam.ala.nnl ve a.nhl 'mu ~
hgJn

I.,"
UI

'.. .,,'
a,l

III,

.....
.L
1N.2

I."

I",

IU

n"
i.,.

u~]erdcn ,rt'kisii altUld.a oldugundan M~lSeii:yi Uk .. !Slitce' 'bu btclnmdlan ele !IIlm:ak la~Jmdlr, P&r:I'iIllk 0 nevi b~l:' bitkidit ki yrlh1< ert.llun- I.u:akhgl 2111 derecedea I!i~g~ 01. mlyan bo[g ·tude iyi yd:i~ir. Olgun,} ~. rna 'B.m.a.lunda !liik C lu::a!o::hga ihlt'i}'&CI

So'paho

ulan

IhH;,fDOi tisiiiman· m olabi-

ba1Vl.1fmasln.guett50i

ko:nl.l§o<"H'~k oniime gc~:ilm
Bunun iilzerine

s.lni ern-

aln~dnda

Sl\l;~

bir b<lida~Jlil"

retmi,§lir.

3 hazirarid

h~lO:fgini sdylemiithr, Bu ~!j frrka B. St.odiYi:movi-;:'in
kan[lgl .a1tm~a. Olatagl zann.~dil!n.

dlYO:l" ki ~ ll-a,duo

bd~bi.i-

.. Am ;i~anJn ce\l'abl, Va;ingtonun,
I;Qk buyuk
Zl

biT sakl"il ile yuriiyer~k.
n
50nl.l

yuk bil' )lug-osl v kuruhmu ,meydan.a getir.c:re-k bSlgesiI.!l ve mesleki mesdeleri

ingi liz ~nen1l:Tini gibi

lanm

§ilnu}·or
De

gorundillderi
i!.ttmed~glni

bir 'Ser-il",~-

iki memh'ket sal]curhn iiIIU ,nda konu mlloya ba~larunl§ iSI!: de miln~'lJri t;uah. nrn bu i:i barJ~ YOhl il yapmak j r eginde olmadlj! daha ilk gilnle,.dr an • !a§l1rmtlf. anSuri s lku["u i i Ii l1..E
ta savsaklarnl;
IIC:

v,;]Ird f. hkh3hM'
Vi:

V,I!

r.onbahar

iSO-

11,1 11,1

7.It.9

"1,'

, ...

gukLarr

don olen

Yif'flE''I"d~ yeti,mc!;

..'

mJllid:,IISl pamuA: Istilts Ii

ya.hut ~I)k gLi; ycti~~r. Jlounu uretiminin bu pe.iycdik ha.re.ketin~ ta.b.iat edl:~lHinden ba~ka eko· nomik tkelu de do!cnti.mu· mudy ~
nlr K'P
iII"''-

ikinci plarul a'l:acak 'IIII!' ,e~a[ olrntyOlV'l. 1i!lenl bi:v programla bit nevi ul\J s.a] £IT'ka haJli:nl alacakur.
Gen.e i.I~ 6l:1"lu-dian y.tni ~iftSj de· molH'at kova1.is)'onu, sirb demokrat firkas.~, vt=:nrb ~irt~ frrka91ndLin afl~Jk:l;u kab~ne diyevinde:
olm
nuv<lit

ahlmak Briy<ll'\ -

go:stcrme'kt~ im:!!.. eden
kotOlr~l

bu snada hunun

iki &th K L
rna s!lbJY-

dir,

kit'llZol
larnnlZ3.

lfmagl yakln mdaki
w.te~ a~m'~l<!r Bunlrtrm idi. ikbi a~kl!!r tara-flndan

Kc !'log pa~tmT iilnla~m .. Z'llgl1l"lIn

u:Hrine
tutlilmu -

gOfiderilll"n •

]crinl

ha~

lardl1l".
U

ma.s] i~in barl~Ctl

'tt.:dbirlel"den
Amil!ri1ca. uJuslar kolarmak i~in

ba~ka

nlcrinden

de iapo~ Hi.ikum-etimiz.
clos.t ge;il1m yaJl"l'Iz bunl"u

1...
t

arrn ve rn 5 11 SoWDer ank labrikalarlllLA maHyetin' )' keel .. n ir ie olun 'IIll :hDe e re. ir. Fun.u liatlannm her yUh '~:il~
.blmd

me~elllismin dolayI hii-

hi~ bir araca kanaarlnt
y~tesinin

ba~\1urrnadlgl

hakklndaki
50S

b"'tul"l kom~ulariyle
re;:inr1e testo

ordu .. "n-G Ii i'i!pro

1.'l1i1'

....' Ii ,..

bah ecmmerni§J

rnd.an

bj]dir~n meseleyi

oldug~mdan

I.t ••• L11

uhl&a.J (lob' kaluul p&nlIU

:iii •u

yiltk'!e.k bjr para lXIemeleri
l1m.tthl". ynl 1025 )Wllda

daB lIorligh

~

J LIl~1

U 1,1 U

pLyu.mmn duE'u" t1ijim~ gi::il>teri f brik la~ In bu Ylldll da )'. Klmi, ps.mu !i~lIta.riylf: 1I1r dapCli.klMJ ..,(ttlr. 1934 )"1II d ampk fiatll.rrill.n .duw pi)' lard y~ Litinin nbmlf:ri, y ha'MI

It"
~fU

,
I

~ltu.
SI
I
IiU

..

,

+

116

U

II.

'..'
is1.iMfJki

',.

+

+

tU + Ii
I

+ ••

U'

kilmeU lI:~nkidi etmi tiro Ayrl!f flrkalar da bun~ kall"§.1 ~ah!jl!]la beri!h~:rli:gi yap" m'Sik i tired.uSB dB. p,rogramlann'n ve harckct;lerinin oi!giirliili:i.ini.i m~ha£a.il3 etmegj i~temr-ktediriu.

~a .. vr
tlC'l

etmekl

~alml:!}tJr. to[Jrdk v~
jj)'~

h~m.a.sml ho~nlltl'ukla
topl<lln.alll
ikj tarafJ bulabile«gi HI..I a~lktoln

kar~I]Olm.akt

Bu iki atlr kendilerinin
lanmu_da tutuLduklarun

yat'tl~
k!!.1'1.dHOlcak

komisyonunUl1
bi r

\1a~Clm

anlJ.§oro.a es"sJ
ostermpkledir.
-

gOHliklerini
Sm~r

yazi ilc

ihljTJTIi~]i:rdif-

lilnmmut'lU

26 hazilnnda
I,lv'o'dJuim.iz taraImdan
slfIlrl

Bulurdi.ra

bolguind
m n~uri

lJi,. YH~oslfr

lc:elesuuR Hab,,flu rglor 'lflklHRdaki dii)O i;nce~i
'Vr~ma gaur 1010I

a~ti.a Am r~k nln I"..be§ k;liTI~m;ak isttmcdi

iizerine

itiil!lyan mcsdeil"le

asked

iki dda :ne§ i1~llml,"
mancuri hti • "lI:Zatal1dlr~ man~uri hii
ge,enlrri I
~

tl _ Art:lk

huki.imcti1T!L2:

gini

I:)

tennekt~dir.
,g.i..-i~in1Jeri
is'I:::ln.a sal-

kiimctinin
maSrn

memlekulerin

klt't'ing

;m],a

[an

cc-

MillE p.amllkiu
pllmuk

t _brilll.llarrn
geni

~tinu MnkCl ED'kllsrnda bJ(II~e-clan par.larl1'l~ kurtarmak js;in i~trden ,apt 1I11 tln.ahnaliU ubob go terilmck~

Belgradi, 8 (A.A.) e i buy-iik ltall':I On nn !itlal'l~il:Mcn manaunl

a.
gl.:ri

I be-klerken

o Mans'U sovyd

luk

I!!o

'1'I,;nn,ek.

Son )'JUarda pk:icn .a1a.l'unnl

leme.'

I

..i, ,ellOI'!.O'f'ilik 5e~bhHi.:zn, d~ :i§~ kan Ug,mI gO!ln:m:Il~\.dedi[". Tikkiyc: pam~ I~ tI nllllR bir ll.l' ,(tan GlEfitl olarak dliny.a fiat harekrtl rii !Ie ote yanda.n 1931-32 den untold UlU6M p.unuk: Unthni bclitmckt 'iken 193]~32 d"rI bahy.1n.t uluaal f b,ri:li::al.mn pamuk' yo

i~in Avus,1lu.rya l:'1iikUmcti. taraJmdan \leri1~n ~Iro'm yazar;;tk di.,oI hi: erkinligLnin biri Avu • tlll1'a.y' i:itekils~ bi.itun Avrllllpayl ilgilen .. dil"elll iki ;mIami y,all"dn, art;a A VI'I.Ip31mn gi.iveo Ii gi l'iin AV\lsturyanln tizgUr ve I!rk~1l me'rnlek t allTa.k kabnasl].aZtMI;'h:r ...

dtrr
11"011

sa ingiHzler

't

ahnda.n

~tilIYimla.

kal'jl

ahnacak

Amerik.nln mut

e"lc:onGmik tedbi r;]er-c cia gim'lC'si iein hi~ bir u·

"Avulmrya

a:.kerluJ t:uttukh.r1 iId asl'l.erin'i g~ri vermrk inememi§ ..

ri

beslcnem~z.

Ilubell me' ele .... i
~fI:.:I: ,

I'f:!'

in

·ir:,

dT~ b.akllnlrlJ srvas.al 'oli " m Jeri bunla:rm hem~" gc,.i ""onderil me ini V~ anurlOa v~rilmesini i"tcrmi
leT, m.i!Il~url ve temmuzda
'lU

leri
Habe§ durumun

i~tek]efc1l

ulu

..

Ga.zu~. 8irq,]usdan

klHtuhnak

Lendr.<l,

8 (A.A)

mu tur: 1 - Motol cl.'lmurlutlJ l:ui.:klJroetl hadi~~l:!inj_n bi.idil'l liiOI'.:l....lnl ii:zerinr alma;·
h~lTr. 2171m ,.;

taJtl1'lJill'l n Cia JPLyasada ytr
R;Brli.yoruz.

t'LItt.L'I~U'I"IU

--........._ ~~~~~ltO ..........
.~-r __ ~-r __ ~~ __

II
I

T-~nDm .
10
•.

Bill y!l:ni c:tkenjn. Hatlada korlliJasyonu yulnek bir koeHayan. \I'~fen cJIunya fiat:la.fJnd.a.n d!l f'.ulad£t. Oniimu.r:de j ytlIud .. DU etkenin 0tek' etftZtrii gui it~:rek lia.ha lruvv,c:tle on plin:8i ~dti1lugrn. uluMI I.abrikalamJ! dUrn1adlln artan yogalhmTndan vI!: k'YmJan ba.b fabrikBlarm.pl!Imuk ls.tc ledn

ilzen rkoJ'lomik kallnnmas! i'§:in bi1fUk a.evh:nc:r~ u~uslar -o!!yUbi tarahi'idan Avusn.rya)'Si yapl.lan fi!!'1an~l yl'ird~nu

dan bahs,c:den T<lym'is gaz.ette!. U!U'31;)r SOs.y~1:.e,iiflin hu i~te dgip o1up olam! . yacag[ mtsi!lesin:in ortay:::l 1t;1'ktlg1111
kaydederek

h,;,ur]atmakta mc:kt:edir ~

veo

YilZl!llnl

~o)fle

bitir-

di.yor ki:

Llkurnct .Man~uTj

sO,tU

lara

nr- >'a!J111l -

"FromsB ve kU,.i.i.k
sdml~ olatIJ Avrllpad

anI3~rna. Habs~

burglara !c,ati s.urette kill_r!i>Jt;urla.r.
mam..afU i~i.1lii

Sar..

. "i51~n~L.1IiI

2u

ka.E'I~lld r!ld&r ~rk. n~]er

slyasasmm tcmcl Doktalan uyuuklrk. dam Scl.knrdrr. Ee-~r- !kma... gClmek cr kir isteni.len lonuta varmak~ ,an'l:ak, harbin
"B,ugiin ingiliz
I

bi1dirmeliclir.

hilkiimeti mo 01 op· r<1- fldia belli :ytrluc kendis.iyl ber za
3-

II

roan kanu1mak: uzer,c, ofuntald.ar
d~tm!:k bakk.lI'I.! istl!r.

Ke," ..

dinastinin

yilpugJ

onURe gC!~i!b~[ec:ek yeni bir l!~birH~iilll!

Bu orunta.klar iii. •
luirihTl~:!':
;'I!It

#' • I ...• ,._- t---t'···

1
!
I

:
,

III

dr'il
Til.

Vi!:

Illle:rink. Inlatmllla.n
tmna~m!llhndan

y.pllaCIIIK

kesHril,rbilifabrikasu'LIn
}"ogOlltlm

g.: reg inil:lI:

gSz onjjfld~ t-utulmahdlf.
dit bir garmen maUann!n geri v f~lmcst
propa.ga.ndaunnt

H~rb.angi. £J.dbunlara ve bu di·
sli-

iiiin ~ Habsbul!'gla.fln

imkinb g~al::riJi r. Deyli Te1~"rd alii. oyt..: yazl)'orgiliz

t~di.kle'l"iI yerltre
.,

gidt" le~ebilme1idirler.
)Oui:Re

Wnand

Bu u,t,e'kler MMl.~uri sunda

I

6
I • __ ......... .....-...,.....--.-_",.-.....:.;MII
d TI' nd
-It

lUS-l6 oaki KaysuJ }·og3.1t mile bi.itiln ul !J~~
milfon kiloya
~]kmaSI

naHilik
yapmatJan

~n ~oill.lillu
yc:rmek om!jou rn~mlekel-

hi.Hdlmet·J'lil"l

ulu",1aT' 'iiosyeusj

hlik:timeti

Tam!;Hc:;;unun

dagll bu n!)~ d

n 20
bu

;'5;10imkln

btrlunal'

biitiiI1l kuvvetler'n

meml~ktttl:

retlc: Avushuyanfn.

etmesi

vf: hnk!i.nh olan drn~c~y de
blll )·oldan.

kadar
t)I'

aya
japQ

elm~6111' isti:ycl;ekt~l'. MnD!iUri

~~~~~~~~--~l
I ,

mlJldard bir pamuk: i.ire'timi y:apdmaslnr ]uzwnJu kJ!u. Koyliin'l.in kencli ibti·
yacf'!"Ia ha.rcadlf;] ]Jamul!: he'Sabii 'katd· m. kSl%ln piJ,o°a:i<l.y.1 ;Ik,m];;m pam uk: mikdan (ulusal fabrikalarn'l yoga1t:IJ'l'u ..·e pol uk satr 1 1934 de l4,2 } ogaltrrna

ler£n VII: bi.Hiln A:urtlpa'nm b:lrl§!m ve giil'cnl'igini t.chnkeye Iko)'abilf'!::tk i~lere giri§rti'luine izin verm~k d~ITH~k.
till' _"

otekHe,ini
tl,;l,.;i

y\i.rumege
e~s.I::JL'

ueJ kuruJu ba,~k3m ordusu admot
tckra hyarak buna ordul1l.1u
Vii;

e\l'k'e~t:inne5ii

latlmdn

fikr-inde,riz_

is't:cklerini Mogoti!llana
raklannda kIm i tc

ulus'larla
" Uluslar

~lb:idjgi yap,DlOlk sosyet~si]:l;n
araya ba:§:a

bir O1"untak gonderm'l,,:k i:~in mogol
llZ;)tmilk

22
111.
U

~g

'MarniT'l g Post ya _afl bir uavadn

da iunltJ :'0)'1 UyQr:

buna iba.glClnlt}-J kurmak
bir ttlgraf

tophilk.

;Ikam,-

h1littr

-.t----+.

i

girmesini is iko u dostl.lrldlT'.
tiin.de
buluniiltl ~'~.u:.Un -

I:

13_2

r~ = 27.4 milyo

kl1odur.

t!; yQg~1t m 14,2 milyond.1n '20 mil}'onM yalhut at ~i ulusal
Bmde art:uak lf3.JbrikaUann ~'oga]. 3,4 milyon

Abmn~rtul6 2 =0 bin ~~/d IH,dr~' " ..... nlu I, _ 'uph it
EmEo~}. 8 (A.A.)

yt: Jer
Esa en den

bu kurllrnun
0,

4i0].: ·nt. reSanOI",

gUd..inii:n

u

U~Tabr.r a~:lg] yu.karl 2'3-24 milyona lnloya
fa.brikalarm dU~-ccegi

~rk3rsa
ancak

sau§rT'l anll!.~IIU'. belli gentl
infl!' bu-

w:: barb
li:ii

dcnizdli.gi h
til"

kllalarl ile !:lava -:;porl,l1['1 biro
buJUlr1dukl1:ln nalde 250.0<01) el>ki harb!il

Hu(:;um

bi. 5:ok i...rt giriflT\i:§o olmak L ~o'k ~t!'kmi~ti r."

Bu di) tV Cimku bILl i1;>l,;k Man .. IXun e ja Jon hiikumeti adm [I,,: ~ 'I Mo .. golistanm hiS: ilgili lomadlgl gum:}' Mdilif urhle: llUlun.ar1 Kv;:mtung atdma yaprl
II

iiilli d~ blldlnnislir

mt .tIr ...

1u~l<'irL

3--4 milyon

Kiffon:n
doniltrlrl'lI§

birH~indtn

FRA
'>lIi kru'uluculi
ami, B (A.A.) komilesi hir fr~ns.T%
~(lir.

F.alCa.t ulusal
elY2!fh

okalt1ard

bir ge\i:it al::'!yr 10111.

pamuklan ttirr'

}Togalt'l:rgll11 da goz

ml~lardrl'.
Bidik ba:jkBI1I Alba}' R yl'lhillrd IlL· sal sosyalistHgi. utlamlt ve eg!:'I" g3'lTlilh ha~ dost olma'5a dl Almllnya vol-t ola
caktr" demi§tir.

online al.ti'ilfSa

eJyanl

alan

lJir_u·t .'iet prt.jc~ ..i ,irH..:el niyor
1937 Paris mimannm

'UIJHU

I."pim.
Ovyedo,

tJ(11~

(J:::IJ Iml",'u urI

l'enh'n hakyerl

t·L~zaIQ'"
sugl'.>i g (A.A.)

A dina mtnr bu milk

suhuTI t.}'

-,,;(,

e

II

Ur tim is:in c f rlk<tlarrn kendiI J5um ohm pamu-u ycte~ek kadar
A

p~'oje'sll1ii

birind

istJhs J va iyeu"

1 ml)'~r.a.k
la~1.1darrnt

dl a dan la.smlamak

lmak

lonmdOl.

k:aBIJ

;1,c:-e1eme!ct

clir. 18 u

rnilmkundiir.
lie Engli

tasmlaml'llanh. c

Nuillj

fabnpiya-

A.lm"nya ],ukumetin.in misel'i General Fan Epp
"Bu kongrr,
}'IIJT'Ioa

ko • dcmi:§!tit Ha:
Bavyc(a. ils.kerlc:rinill
VI!:

kalamlJn 9.35-31 )'11 armda i~e ba hya .

lurhtlln
1:

once. ¥Ie bel ha b
sr gereken a-

ifm

do. heSilba

k.atnrsak pamuk

lamdlglm gun si15h

Alma.n

vc:

bj("

t.1 rm

deki I.ki, u'i yIl i ind n 11 blr s ktn tit hi!lV3 il,iill e kalaca·l k mliB mden anla fhr, Bu ;stck f laSflfiilnrn l:inurn'

Eu projep:: gore sng1nin 'ie["~~vesi ir;;inde b~toI1arm(.' w.uyijjk bir kur.a.g kmu· 11lcak !T. Kurilgln}'i.i ekligi 160 olacak vI: 38 kat, bu~ I at. - r. Nasil ki va k iyle Ey(,el k1,11e~i lier:. 'knicin I •r
amtr olmu§ is!! 'bu yeni ve ;
tlSI

te~riIl. h;uekel~nde; Janda mal. fI oldurMlerin daVa5In~ bitirerek be l h~kkmd~ i:imriin.c~. bir ki~i hakk.nda 14.
blr"'l
minir. t i hakkmd-l II )'11 hapi (~a~l vcr ..

mmi. lmun
j,

tlf'ni::

Ii'll lTdlt'r;

~lyacak

0 an alman.

gcncliginin
I

kong r -

lrra g d[J b ton
till.

sidir",. Gener.ci.I Fon Epp IUnli yerddc:o dinH-cn
r1l.mul'l eH:onomtk \'

~ Irniginifl kef t.,I1JI ma u uHi r!1iut ttlrtM Ii k'l
l}'lHklHim 11
I

hil onlu I)lacakur. KLlragrn
2 m

meli U mdrt 01 C ktlr.

re mllra.h-

Hav~ bomb'l1dlmnnlatli'i<l

hlaklg-

i..

saymlri mi'r

vc ko

Ilili

(Ikirt rim

ko

u'

(TelcfQn) lin da il"y I: Yi..rk$~ k komi!>yon, Vuna· ni tailln den! km"V~tlel i h klunda ka· farml Hrmt ve hi.lkumell hu k r,1Tr } eBu kolr rdd d-on l"m .. ~ ( ) to PI(t(l U v blr

~
--

:
'

MUZ 1335 S. Ll

..yiik De,'
kendi/prine' giJreyuk devirleri ve bill bUYlyk de virlerden her bitini» de kendileri114 "re oz.elliileri walrod,,.. Bizim Ig,i,lz,,1 yurdumuz. OR be~
'UJU:Jj/8rm. Yf-l 'liar Id, Kendi biJyuk
devrini

Ankaru iizerinde yirmi dakil~a
Hava YolJan Yonctgesi Ankara ii· zuinde UICIJZ u!r3K: gn·intileri. ySipJlacigmr ilan edeLidl!:nberi tal!iJdillkl~r arasmda luk slk'oyl~ sorutara .ra.stl<l.!J'.orul:: - U'~,tun mu? - U ~caik fli'U'nn ~ Herkeste 'bi!iyiik oil ilg~ va!'l"""lie lll~mak i!j;11l1 herkeste arzu. Fa,kat ayli'll samanda bir kerku. En iIlydmlar arasmda boil:
Tehlikel~ Havo1Lumda habe:rh::d

I
Kazanc vergisi kesilecek paralar
Emekli ka.nununun 4J ve 52 inci ma,ddeleri g'eregince verUen ·Ill·.·
kes~~m" st Ii.zlmgeldighuie.n, hundan sonra ona gore i~ ya.p11m .• ·. finans Ba ~ u kanhg larahll1dan i~gililf:re biMirtm,ecektir.
rama:rdan ~:U'lzan~ \l'erg~!Ioi

UlUS

SAYIF

J

R
1ST ANB'UL fELEFONLARI
~:r"' ••
!io'

E
Tekirdailna yagmur 90k zarar verdi
'Tekirde.I,8 (A.A.) - Diia biJ 1... 1. Jurep h.u:h ,aimurlanlllD
lOliTa,

Istanbulda ekmek fiatlaer
Istanbul .• 8 - Ekmek. meselesi bugun ulay:m su,rel komisJttllll:l'un .(i8 kDn.u§uld.u. Bugday ve ,un fia.ta

"A tatiirh devri .. ni ys'§IJ .... or. "D'§8rda baCl~, i~e,de bar'§ii paraias', sert kuaJrt~ ir;inde bir ulusgn yalmz bahtiyarJlgwl degit del'in blr iilozolisi'l1i d'e kucak/~ yor. Yamba/i.rm,Waki AVJ'up:aya beIftIlCBI her yam kl'ol"l'snmalar. iutsII ~ek:rcjmeler Mutlak denBcek i~rllde ,goruyoluz. durulU'k, bie biz-

15 dalcika devam eden, dol ..

degil

mi?

diye

or ..nlar

gori.Huyor.
u!i"k
5!:'Si

lan giird'f!'n get;i,Udikten .sgnra nerbtn 11 kunJita k.almaslnq· k..a ret verdi.

baZI E!lI'l,el'in camlarn:n iurm1t "Ie uriine Fazla zaral" vel'mit1ir. Hir-

~ok evleri au ba:llm,br.

duyulnla:.m.

diU'! £8I11a gaxetl::lerinde ok:un .... bir n

UI_;;RK

ka~alannl;n

memle ketre

hoy-

bjr' di.i~iil'l'Cenin: y:il}'llmuma aeden ~a~m.llr? 1'·echH'keclen boilisedM lit': kcrkaniara nasrl a.n1atm.alHlIJ'Ilr ki arasrrs
okuduldarr tun dunyada
V'fII

(Muvazene) vergjsi hakkmda bir karar
OzeJ KurumJar tarafnlldan il' yarlaI'lIll3.ve'rilen giiln.deUklerill ne Ii . . _. k aaru'1 d a.n ll1Iuva.;r;enen Vlilil'g:J.!U d

Ttire Iakiiltesi srnaclart
8 - Tur,~ iaku.ltesi nin son sl.mfrnda bu yd smacl' gi ren 140 talebeden '10 i k;J'Zamil.
isumlH1JJ

(Misakt PAilli) ocagmm
p, UM isakr mULi"' kannJniyle buna bagll oc:akllU pa:zaT gunu Sogiii.dikziinde bir lor tole li yapmJ,lardw. 90 kadar partili ia girdigi. bu §OIe:nde aenyiinkuftll .. dan ..DB. 'Cevdet Kell'im lnceda~. Albdu'muua."lip ve MumlillJ'lI!. OlEme1l bu ~unmy,:1ill...drr. ~i.ilende alqama. kadllr .;ek gii:leI vakil ge~irilm;, ve part; qleri ha.kklllnda faydah kOJ:liUJm I aT' y....
pdml,br.

c. H,

ktr $oleni

dwlil'.

M emlek.,eti

yenj

ba~tan

ttk (idileri

tiik

kaita. haberter
I{~

i

buhabo -

an kovam gibi i§liycl'l
i~ind~. Uidii

,a:pmak hamlesi

de h.albu hi. h,ern

yollarl

zor/u ve en ~,etin' bi(timillde. ,ene bi~dtdir. Yeni demirYQllaN.

yeni tilpl"iiler.

yeni {abrUCiidar.

Y VB

lJi taprs! vermeleri,
yeni
rlAUE'

yeni kiiJt'ul'

rnSBflj

sl

hep bi.zim yapl arkapllyim VI'.!' yec yeT i.;~

I."en mBlzemedir.
Gozii kimsenin topratmda 01 ~ puyan memlek.et: kim sen in zar81.. Tina gUliJp sevinmiyen .. kimsen,in Mfl8rmdan Jumdine gore bit' ka ~. z8n~ payr fpkarmaga {81il'.~uJJ"yan memJeket, Turkiyedir. Bir gun. "A taturk delff;" nil1 oze1JiJderi incelenirken. en ~ok bu nohta uzerinde k.almarak dent! cektir ki: "0 sJralarda. buy uk sa· VB-iJfI IHraktlgr .kan InhtlJan go.¥den uzak tutufup tevixyonizm, antirevi~yonizm gibi k.onular pe§in ..
de uJuslar gene' birbirlerini
'lie'

altl:nda yapdan denesle:r, reko~ kill-mOl giri~imleTi acasmda derni.zde damla gibi bjr ~I!!ydil'. BugiiTl :;eMr i~if1de b~r otomobil,f' bifllUkl:1li nsSI[ b1ir kazay~ ugraya.caglmn:r hatrrrrrmJtd.al'l, ge"'iirmiyots.ak. ,ehir lizerinde yirm'i dakik:ahk bir Y!i:U} yapmak t-;hl de aym ~U.Ye'fl,ligi r.B.hat~a besleyebiti
til'.

auk tmva ;;.artlarl

()te}' gun, Irrsartan istifadc: ederek. ilk deb u~ma.!Il uzer>e i.l~ak ala.nma.
giderkefl tid

boy~e di.i§iiniiYQrd1l1m.

motorlU. fi{lO bey g i :r11 k ve b ~ k:1~j,lik amerikan l1J~ai:u:t1n motori.i -;~lJ§lY0r. tilerde pilot VI!: yal"dlmI;J!il yerlerine ge!fmi:r}ll!'f. U ~"gm rahat deri koltuklannOJ yerh~§iygru" ve motor gU.
riiltti.sLindcn lik:101runlzl rahatslZ Dlmamak flkayo:ruz, i'iin k:u-

ahnrna.masJI gereke&egi baklundaki hijkiimleri i'iine alan 2417 Dd marah k.anunda, ikind direktor le'fle im:z.a yetkiU '~'filnde do 'pM "I '11 IIt.. , ~'ilrd:an b~'h:!!edihnemi,llill'. « BUl'1~ann mi.idurlere luya.en yevm.iy del:'; nden a)'lU mikta.r.JIlJI verc~den ~!Ioli51la.!l1I. ka.nunun h.tik miinii geni~.etmege muncel" olecagUldaTl miidir mUllvinlerile fondt: do pDvuarlarm muvazene V'ergisl noktasu'idan musta.hdeml,e1" aibi muameleye tabi lulylau,k blllnlara verilen yevmiyelerden U..:; lira.5:t rnn muvazene vergisine taib; hlt· I mam.aST icabede{::eg;ne» Fi'nans Bakanhgmc.a kara.r 'N~r~lmil,ir.

Yugoslav okul gemisi
okul gem;si bugun Istanbula geld!, Ge mide deniz ~ecim akade'misi ti'lebesi, aka'tlemi dilektOcii ve ogletmenler! va.rd.u-.Gemi Itomu'taru il~ b,aya goret yaptl, AA:§ii'ffl yugoslav
Yu:gloslav eJ~isi If.Oonuklar !ie-reline bit ~'QJel'l
»

Istanbul'. 8 -

tiro Gemi Istanbulda
laC3'ktl;r.

verdi,

YII'rm

tIa bir ~ay vetileeek diirt gun k~-

Sovyet uzmanlaTI

doniiyor
.Istanbul. 8 - Kayseti
smd.a. ~E.dI§aTJ'sovyet·

istanbul tanm bankasmd.aki. yolsuzluk
Istanbul.
I Bankasmdaki tim i~inden sUflu esld direktor B..

Hava tehlikesini bilen

memleJrerlel'ine tanbula geldiJer.

iatuJk.suzmanlarJ d6n'mek iiz'ere Is-

istanbul Tanm bulda" allm ve sa=

pamukla

gitgide
h:m~yc lek:lere

IU:llanlyor

Motoll"' v( u~ak :;rerde iterl;;a.md...11 teker-

uyelerin mitingi
A[I~aIY~f 8 (A.A-)I - Gokler~mizin kOYUllilmcU,l davasll1a kar,,1 halklmn;tn ilg.~i gun ge~tik.~e B.d~ maktaihr.Dun bi.iyiik biT miting yapdnu~tlr. 8~nlerce: halk H~atr: !le¥:gisine we turk golderinin erkinligine kal"~. hrten jlg~.sini gas, ~etmittir. Ver;len loylevler ha!km
a

ba~l'yo:r. Kapah

yud.idiikt tekerlekler

balnyoTum. YNd~ bir mi.kdal n onra. bi del"ibire IUks otoand.ran yerden kahn

istanbul esnaflannrD hava kurumuna yardlmI
Istanbul, lJ - Yapll,an giri;rillIe" sQnucu istanbul esnallaunm her ¥II hava kurumuna lOt) hin Ii .. laya yakm bir yard,m 'ya.paca/dan
anlajdnu~trr.

!ieli Suad. Sa.tl~ §eli Ad;} haklarmda tit.! ceo za kanpmmun 135 ve 142 inci mBd· desinfl gore OAevlerini savsamai ve k6tii kullanmak su,£'arlndan itu'l"U dUE'Uima karatl verilmr§tir_

Ahmed,

burda,

ifjleri

inc;it ..

mobillc:rinkini luktayu.
Du-e~c
ru al,~a~\an

lastikli
Iste bo§11k .onI

mege hazulamr penralizm yeni
ramnml~

eski su.,lu emparoJaJ8F ardmda

kesildiler,

Hekimler odasma para vermeyen doktorlar
18 - H ekimle-r OOz. kurulu 'IIelimcele'rini "eo remiyec.ek biE' haJde o,lan 50 b "dar doktor,. ecz.ac" ve di6:~il1in Nrimcelerini bainila·n'U~tll.
lstanblul.

r;eh'l'esini sa.klamaga ~11~llken, Ataturk T,iirkiyesi, Yail ~
ru ~ kend i i~reri;ni

der~~c: yi.iksdi}·culz.
11:U'ilbilkl~l
~Ort1y()fUZ.

ce o;;imento fabrika!Hntn l~kctin l'lcr-ede hyo£' Vukuk1ik
b:r.lyle berilber

ll1Iodern yapH~IMlI"m-

birg:e

uy

limB:

Hm.;

D~mU' .

u't.

,one-tim

djjzertm .... ~e

~aA

yurchJ'. lrdenin !er eline gererfk r;it;~k1etle ibiiWyor~
II
~yOI' IVE'

en fazhl rastl<lsak.

iMiyact otan goguslerimizi

fabt"il!;a, kabu-

bu.gunun en .one-mH kOllLlsu oniinde fok ileri V'e yi.iJksek Y\lrdsev~rl;;iini ",6 kermi~,tir.
Antalya
ht~de5ii
ya.rll'lli

Alpullu §eker fabrikas.I
B ugii n top/ana» A Ipullu ~eher labll"ilt.asl genel k.u ruJu ilel"ide kurulacak Trakya -ieh,er labrikasl sosye'tesine baglan mak U:zere sosyetesinin dagltslmasma kara,.. vermi;E ve i'Ultma ko misyonunu sel~m;,rir. Arltma bittikten sonrs .A'pul1u labrikasH'JI. lo§. Tal'llD' ve Siimer bankalan bir'II -

IstanouJ.

du.,.
Biiyiik devil'ler. ban ifinde. ~al1§ma te7.gahlan ba~mda yurds baYlndll'hh. ulusa bahtiyarlIk gemeye

150 ml;trc. Telsiz dlre;k~ehil' kar~ll"l'lJ;lda cizil-

degn: ~ ark<!':o.lnda

koyu

ba~lry(lL

tiren devirlerdir.

TiJckiye bu de -

MQ'tor gi.iriilt~slindtn kul;J:khll:da h;lHI: bir :l:onklama, moti}rs.a.rSlntr5uldam
dizierde f~~ bir
VI: lay.a.k

vir1erin

en giize.JlnJ )'a§'lyor. BUE'han BeIge

p.a:rmagJ u~lannda

.lta-

lnTl'l1c.ala!"lma., Ve 'tllh"lJf. HI!:: deta duyuhm oil' his. \,,~r1e hi,~ bir b3gJ
olmamak, b01lilukta 1S0 ki.lometre

ye§H. nefti renkte u hendcsli- olrtuyan !ih:gilerl Lll.zanJyo:r, Ve 601:1 metre 1I1.i.klek'lig~ l'o1g-nu:1lil:mra.9l biiyiic:e:k bl.r gBl gibi. Bil'az sOl"ll"a gUnle~i yalklran (ak!I'e-den) sIJ1~r. biIJif krf~~l.klarjy~e bit
~ijmi.i~ I"engi OlIldr. DBniiyoo£l;lz. fazlacOl. U~alti, lliriiiz dalgaJJ Ru.zgar

Sayan Mare§al Pilsudskl istanbulda
Istanbul. ,8 ~ Bayan Marf'~ PiJs~dski /stanbuJa geldi Polanys eir;iJ'iiine indi, ,aT§,ambaya' ta .. dar Istanbulda kalacait".

,ge' ola(sk.

'fslim

slacB'kJardu.

HavaClhg.mlZ i~·n
(Raoir
1.

d sari/ada)

Tophmuda. iimdiye kadla.r yapdal1 iiJler kuac:aa!rI la.tdcMcta n 'iii on r.2l, 5e m t ,e mt tedmer]e-re. esnafa "'It halka ba 1!'II1l ran ltomiit~dEn birka§ '1:a.ne da.ha yaprlrnal!ll
kar,arla
tll"Tln1l'ii, Y'C: bu liomfteierde

)ah

_ S.

acak uyel

r !~~iJmj~tir.
C,!;oIlaCI

Ankara saylan B. RUat,

Nl.1rcttin 1;'(: Ankara uyla ....'8. Ahmedin 1: bulundugu bir Ifomite, A.dliye Sar.:l},,[, t;lknksrlar, I§Il-dar, Tabakhane cadclieltt-

rlyle MUl"Icc:eim yokl1~n.ll, A't, K,oyun

'l,tc

Saman Paza rbrl, UJLlC8Jnlar. Hill:11021monu Cebe.:i ve Musevii uramrnda iialr~acakt[T". Ankara saylav1 B. Rasim. B. Adf Qlif~ ~i.Ye:nitehirti tbra!':lim Hakkr ve B. Vehbi K'I)!i'UlIl bulundug u ikind btl:' 'komite. t;ankrn. ts'tasyoll. Akkopru'de Bank.a . tar cadde-Ieriyle Ycni~ehi[" ye fabrikala.
WI.

denizludeki kfi~i.ik "apurla[' gibi hafif b.ir S!a.hnh i~iinde . .ogle zaman.lil'l"lm1ai boyhl oldugunu ~oyliyorlar. Sabah v,= ak!Joam v!:!ikHhrri. hflva !:fait daha s. kin Kapah camm ii'lerjnd~ki Li r boo1d1uglJ. i~ifl bu l3ialmtl dOl Qlmazml§. rn, bir dl!.'v a gZll1l1i SO]Ugll gibi yti1.:u, A.nkilirayt, C;:an'kayaYI. C~lor:ciyi. Bame !lcrin '11'1:: tem~l. bir :I'1,H(<I iifluyor. rajl, ~lh.1ig:i dota~t,kt,m ':lOn!~;:j uonduk. Yilks~ldik 300 met'l'"eyi blildu. CiftB Litiin bu yed (:'ri ·Ormemia ;~11'!iyi rmi 1i gin uzeO"inden ge~i }'oru,z" Bura'3Jnr IC'I.1§ dakikahk hi, lam:m y~tti .. bakHfJ '~eyretmek hakikig bir z'vk, U~mak, gllzel 11ir ~e)'. Hel link <IIyHendesi ~izgi, mo(le:rn kafanm yarat. dlnl omrlinde lJie ken: oisun lllim.ahdlr. trgl bu giizellik anhlyl~rnd.aki l.istunlilU~mamak iljiin teh'like korlmsumm hn ~\i, insan. bjr Ui;Jk penceresinden ;ok .makif'la ve tekllii k devrinde me'dc:n~f; Lndaha. tyi hi.ssediyor. htc- 1I1'tlltub t;:iftold L1~un'l.ll irmnmas3n i~in bir eksik 1~k. 'l:IpkI ;oC~tk c}'unc:agl ~i!t]ik minVa~i'lr NAB! Lyllt. yatiirleri gibi. .AlabiMigiu uZo1yan, gitgide o!;e'Ilr'l!'l!i g~n;§liyen tOlju·Olk rI~,agTd bir kabartma harta, Ve by geni~ iilPlakllklar ortasmda \ifUigin bol ye~ili la kaymanm verdigi talh bir baz. Faka.t n..e korku ve ne de kaygLl. Tehlik~ fi'lu~ ;']kIJrndi:Lnbile ge'imiyor.
i

11az:-

Tiirkku~unda yeniden a,~dan bir U';;U§ grupWla efta tahsili bitirip liseye d evam eden gen<;lerden on ki!ji doktorca goriil,erek ah nacakbr. Bu §artlarl hail; alan talebe He tiyelerin ntifus kagrtlarI v,emekteb hiiviyetlerile
malarr.

T.

'_"ava !urbmunda

• •

on temm uz ~ar§amba

glinii ak§3....
1 .... 848, 2

mrna kadar 'HavaKurumu

Genel Merkezin.e· ba§vur ..

Diinl ii istanbnJ
• d yazdlgl bu§ yaitrd.l B. Y!lutis Na-

gaz'etelel'inil]
kanunla
birimize

ba~yazlla, -] ozetlri
bizim

goz

,ok~uyor.

YQUar

bi.:r~r §e:rid,

dere-

IJUlhmdugu

tanita. Kmacr.
i.i~~[ilt~

~ah~al:aktH. Ra~id hir
'11'1:

BB, $akir
bu.lundukl:m Anafartali1r.

Bilmirtin
Ha~.

lc:omi,te,

PO!>ta.h3iiiC ve y3resl,

Hana~

Mahmu:m, "1tfaiye" alanr, f~j' ca.ddesi. Hac1bayram
~ f'i'\etpa' il:fl".

Bartkalal". Zahlildimd V~

c:addui

ri:ire!ind~

~I.h!atak-

Yeni onursal konsolloslar
Bergen 011.1111"11 •• kOfllolo.llugu _ na Norvet;lin ta~mmlf tec:imerle _ rinden B. Rolf Benh.:oD, Gol n _ butl onuraal konllDllolluRUQBI d81

. Gustav Adolf Bratt

iltanml,_

lardll'r.

ler. d'l"aflOd ki a g·a£hlTla. luvnla 'klv~ rrla I.Izay"n hirer fllan gibi, Ul;ia~Jmn: en. fa.dilJ ytiz aitm.,'i kUDrrI t!'t n:: yap ~ yo r. r elk om n SCDO. 130(l, k UQm~trrede: oldugUlliILiI du~jjnayorum. $Jmdi arhk §elrlri.n i,hn:dndtyiz. V~ bu gen~1 gorunii§ AnkariYI kcskin h t~ lariyle daha eyi a.nb Iyor. "Sir yan • aga~lddar ortil mda, a~llm.li§ nirer CeJincigi a'l'ldmm kll"mrZJ damladyle. ios!enmi~ 'oir S;h:;:ekparluna b~nZ'eyen Yuti §i!hir. RiO' yanda g,elij~ gLlzet 6l!rpHmi~ i>liJ1rengi dam~ariyle, karmakafll}lli eill· kl ~11.k. Ve Bonn nerd.: daha koHl bit' tau!: kal ... dai kuraglarl., e Modern frhircili k ne 'leme It oldlugunll anlamak i~in Yenh~ehITi mLltlaka KLI', 'bakl~] -eyredinu::. Banjrn i.h:C'rlr'1(ieyiz. Beton ban,jln

,-"umhulrlye[
,di divot' ki:

.

korkrnasl'l''I1
is.ti},orsa,

.... e

]lahUl

tot-

bouHi ih bma Ii. :Iu:r.yy;eU id ir. 0 vaJdt lr:kc:t klill'luTllauna gore Amuikada

lDeDI' )'($"

gOre kam.ulIJ

sevrnesi

ve sav-

".Balkan aD1lI."jma.s~}'lil!: l'I.ii,~iik Hfil3,j' M<!I ge]ec-e'k cemiyetin tohl.L.l.Tllan l:ili}'~ ~ hlbilereek kUii'umlardu·. ve eger bir dogu .anla~masl da. bunlara katrlarak bILLrej;iyonal ;itflla malann
SI'I'IIl"la.n

masnu

i~1l: aosrl 'Ke'l"ldilli kaHuB'LiftUi

le~mi§ o!~n ti~ 1m'il1k milyon
~INarJ~a.caktIr.

yaba.nci

nu s.aymaik.181 bajJartn31.dlll'.
bne~1 hi.ikuDIl!=til1. i~ id:nede

ya.p"'''
di1ny.~-

belki
ill

nm. en b.da

rahat

edC-fl, en

'S,rkmtI-

Ti.irlliyc bir k.a~ }'J~ once .kiJ~lik ..tiar kanunu
'fiUnU

geni~}erse

y.. u gnya.1'I hu.k(lm,ll!'ti oiac ha't cian

gl ~jjphesiz
h.a[\rm
Ve'

yaparken:
bir takllll

!l.onra

bu biiIUiD.

di.inyamn bu 'b1:ilugri.inde s,a'll<t'§m im . kamn,Z ha Ie gelmesi di gc:r y:mlan i!iin de \:!uvvet1w urnud tem~llc:d ol.mtK belirili.E'I!Jet 'IlUyuk devh:t'letin bCl~~l<U"r
Ile

dh. Bu ~rtl.u· gi512e:yinde htikflmet:i ra-,
memlekdlerde
iSlE

yeriti.rken
Halbuki

yabam:1

da

keledde
tl'llm:uh.

1.t:opOlr'lan gurLi!ti.iler ti.irkiyenin
o1.m;Jk;

d.Jh;;.

dairna

dUz~nlik,

d!a~ma! rah.:It: tabii

'S.a£a

yapl::lgl

"c;

dtiliuniiil"llf!:rse

di:i~iinstiniel,"
I

lie

JUISll

i~il"lde huhmma.sH'ltbn

I"Ir olabHir.

ytdtli ~,i ku.~tilk s.&lJflatlar

llil:alH!lqU

gim-

eli amer:ik .. llal"ln d
birlne

i!ltrdUderi

led...

h;ueke:t br,. list

tdeder~e
Kal'

etsinh:r. ya!un yarmkoya~ol.k boyle: it'ilea .
grupummdm... da Zaman iml:il'SI Je den.iliyQI' id re ettigi

sava~a.

bh:' mmetler

K U' . V N
Amerikan
kamutaym kanlLtl proJct;i

da ria 8, Ast.rn

Us

gore devc-dc kulak
yabaJ'l'ilcllu
ofdllgU:lilU

bi1c dei:ildiJ i~~n me Icad&r g05tnen -~ ~ogllmak-

iunlarr

;'aZl\rof: S,. DlC:S,

I'i.ilrk~yo!.:nin
gEnel dlill"um]u

Z,AMAN
" Sir hllkUmet

saylavlannJafl

Ifi:
halkm

gO~'IllimJrl kQmi'5.yolluna VC:l"mh.tir.

bh ka.·

r'iC'ldEI' 11l."lr gun biraz tad ..:r..

daha

ProjCr'l'1n

AM<-

B IRASJ: Sllr.~.Jal~(la ~elinljl(~ her zama.n ne§e ve slhhat Vel'"ji"., (Veni~ehirde OrdUfv1 bah~esinde ve Orduevi kar~Jsmda BiiLon !.: ,~ lU~ baJ.l~ev,c lol,-autalardull isle,·illiz. lok.antasuula. hltsusi tertibat ve e§kila tlmn: herkesi memnUIlmiihendisier ~ ede:r.)

bidig~

-

._ -_.~- .... -

~.__

..
--

~ .. ..:.... ~,~.. ~.

TV' --

"

-

.

.

.~.

.

~

SAYIFA.

.t,j

ULUS

9 TiEt<lMUZ 1935 SALI

Hi: er'in denizaltr .~:m~.-I len hakkmd a verdigi 5021

Dt'yJr

1'etgra{
harhlarI
d! 'I'0l" ki :

g~.lete.-;I,

"Hitle,·in
s6~ij ..

,u,

baner g .. ete rde oku z
Yugoslav ..a
Son gelen B'f!lg,Jd teter] rum.u
ve Zagrep
Jj,iUl!'-

'larrm
ve hu sure tle kidcn diger kenomlk kurtulan ~alkan Il nans hakrmrndan pakrr tam biiyuk dr e:tbalkan dev1etlrri clevletkrri nlarak alrr

Alrnanya'ya karsr tutulrnasr gereken sryasa
28
~ailrtC
h.UU;HI

19:(~
Q~'

l;ulhJJ
II

D,. yli H"[~'fJtI
'1:Iil.

nu,du

b31dunuaki

j .. A 11Il:ujy

h,J)IIJ.;l

.. u-nd«

yg ...m/~ oldlJ.gn

hir

ha~-

ber:kedt'

I

i(~ dururnu
i/r;orr ....i.Jrl·J'f!'k dtHe birFi k:te. eadrrnlarfa

,b 'I bu b:l~

~IJe

ba~ltii illrmda tliyfJ!1 hi:
'ikl enerjj sini

t

t

b yllk

Ij'll

rnernleket

lruhln;:
01-

Bash, karun,
'j.i erumaklar

Fri'tli i.izcn: ~;ayet karnunun

tal} ..

VI:;:

Rusme-

rrun den,::: :s.ilahla.nrna

J:JJ'JiJ kar.::lJi
'yor

-t.H'.J 'WI

~u . )I.hlanbcTl da kendrsme ve
(ifI.t;C)H
QI

bllt~Hl

dllinyaharcry or,

Kle haltle

ini

kl:lnu~m<:lk

toplaflmat,.l diYoIl'Vj heriyi kar' dandi.·k-

Yugoslavyawn
e~raf/~da.,

st:t;imdel1ve
SOl1!",'lki

!leni
i:,

114'· "Bu

k::r.r~l uy~nn1i!? ohm
'Wdan
ac.1 vc
VI;'

liagrdaul.tl~rl

ha1cltlndaki lterede

hilkuml"r!T.I

klll"l.Ilu.;undan uUr'J'nde

du~

1ngi

drirul'matfj

/.o:rll.l!klar )"alnl'<:' r H3eras.yoli meselesi u:!erandt' doJ;;!~ildir. Sa, M~~ek
aym <::.ama'l1da birlqmeyi
lUY.

,k" Idl rrnaga iru

rm ·trr All unler de katini euntaklar lophdIgI di.ynmdeuurLm: mcsc lc, ba amiralrn

dei~r di;~iinc,pJIf'[ Palitik«

erksnliklerini

l~tl.: buyuk rnarn n

lij r ~dU5

It:I, yenilm~~ e linde n fd'm,st
t~e"n

ile dolm}ur.
tm druLlffl t'rrat

11Irv<ltb:!'In

bdlj-k;;lir]1

srf a-

vc lj;aIJ~m.. alarunda

lIi..itun

g~u;elei>i

m-

liylr;:, IJlu~i:I1 oz(1e olmly;,m larta
]l~

l.Ja~ka gmpetmernekbalertaktik

n

rlaythilir."

de duymu hnmr!} ulan

kayrblar haksrz yere
dcvle rlerle
II

oz und-

dordi.incu
altJ lerini

bildird~Gi lj~_ iI-c ~Iman Qmrn Lendra iI:ndla~rnllSlllll'l IU5rnU'Ioa you II olan denizhukumleri ni kabul t:tlik-

d« DilstlgJ bir b'a~yauda, Ba~bakali B. SroY3dinovh;'in saylavJar kUla/u Batk.:JlH

k de areu

htcki

esirlrk

e ... gcrek e mrndan boyle Bununla vidc",i'tdinol"i~ hir

sa, gtrek

B~y 't;rrir lie o/~n
iteri surerek

gihii~I1lf!'}e'f'illl'n

bihun beraber
yab.lJt

iktimalleri

irice lcrne den

iJfJemim'

diYOf

iii.'

bi !c~mey('

'yana~mama.ktOldl,r,

e mileri

s~ylemil almas: ~lIr, Bl.I sur evie Alm.ill}'iUllO
kaysd ve \art

dt:niz
aruk

harbIn-

, B~lgrad VI! Za,grep't~kiiillyrJ~ uYI:Jer i hi!" dwrurn alm<llk ~~i.'n hiikL.iml!tin \ t.ernrnuz teplantramda Oklly,'llC.agl hildil'igi bdclemektedirler. Ierne den durum yeni lanlk hiiki..imete Bu bilrl-irigi bekkar • .l~lk bir

B. Ma~C'k'il1 B. l{oro~('~

Bay na-

Yunanistan'm drs siyasa5E hakkrnda hi r aytrsma
~LEF"EROiN?ON B.
MI.·l(Jhs.;;rs

bakkm.
UII'I souunda maddelerlm iularlnl Iahtanrna mWD~ Bu oyl!:'

I~ g~.:;;j,rm~~e
t

Jstr. LJi..iyuk bir devle
yc::ncllh:rin crradnn kuskulandrracak

ki

""rkernsi-

r.

m]l me z or -

1.1 kabu I e-UirdddaL

-:crl u
k.J1t:l!rn1h

.uldlao.;l11i1
\I~

vc B. Stay,;].

p,Jj rj ... i 1);.J.:jbm
~a""C(f!.!i;

i]~ bi It!, lre rabe r yi.jruy~b~lmesi
uz ak tLltLllamaz. ram bir OJ1ll,ln

kentli

alan EFty.utl1gl lur dQ. pall.-

rlcr ecurle
I

l.aTII'Iua Wl ilan
T

t~IHJI'I mak YQlun.
Ir.

de iktim2l1den i:~:in B" Ma!;ek i,her(

ME.IHS TON ELLINO/il'da
y.-:.ou",
.'50rt

~<l koy~dmLI~tnr.

ttigi t:ski siyasasrru

tl g I anla~[lmakta.d

Bu !>l>'a~ ; bi.iyii!k harbta i lcmi§ oldut,ll biris.l idi.

Almanyanrn yanh~l.11ordall'

yn,lkh;:a g ~c h:k gmp i~f:. e ki basbakan Ba.y 'Vevti~'10
BUI'IWll<!l

ttLiklimetin,

karar alal ilm k bildiriglni ekuma In'
ikJ't:de

B.

PoJj,is'uJ

lIIe''Uk~lo.;,r

y,n"
~a.sml

Btl Almanyay.l hir erudur

k,Jf

bllim

duru-

zllm.:ml<lnJ erleu!:k

rltan bit rnekrubu ch~/Y<i
bjJ~liJagJ .t~ balkan dUf'umu

ve gurlecegimiz
I

S "a..

nedir
ilte
lC'n

?
III.

be k le (I igl
Nf)vo;,;ti

san rlrnaktadrr., g.uel~~J de Olym hu-

Jayu;';;,IJI!. Ylmallj't<ll'lln
tt':llkJ'u

In
iiler

rn buyiik

bl.itul'lo du~ut1cn m~KtadJr. Eger

i ~i acununun
luunl

a <.I'Smuy.mEi ITvc duq~LJn-

grupudur.
yt

~nbr::r saylavlan

h~ grup i..i~ kuli.ibi.irn200 '!ly~

ler~ de.

yUgOShlo\l'

hmma/u.l' ,"'{,ilu' bi.lyLit grup kllr!.l!Jm'-l.~1
h3k.kwrJ.l '·Bu hellr. surette

lUhl kar:jl

'Ird/g.

hailrliltm,'l1c-

da vt: ..' i cdan .nda

Bu 'kalllo:,u:. ~rlloIZ denil r idi k-j ba!jokan Vih'On'u manya ile 'Slya'Sal il&,ilerir'li n~ da bu memleket kar~1
karannl Ahnanyanll"l verm~gc
0

h'Jrbl
tince

1>1-

dc:ki !joon tcplan.trdill

lilii..iktimetin

oa

~ulllal"l derl1cJuedilf: R. M:-rceg'ln B. Mat;ek tam

ta "''-' rlo/!!meku~di, ··Bur:tdilln

ki:

AL-

k '!Imrie ha b OI!J;old'l.l~u grliyo -

sUrukl~mi?lir.

~uk bir "log'llnLlIl.lr iVe g-U'IIe"l'1 al<lc.agma inanmr~1a'rd:r. Ote rtaraftan hi.ikUmetle !i!ie., ilgil ri bulun.an ~l!ivent r Bay StoY.1dinoyj,'i·in. h·,. lusrm s:lylavlarll'1 no llud5uzl mtktcdir_ u Ire goSlerll:cc kleri her ~('ydie

i~i kotnr3COIIc ohrl,

OIil<lCligl durumdyr

ki

0

dO! ~amana. bagktadrr..,

Bugunkii

dl.lrumda

.oz:gti bulunm.1

bar bUE;-I-iIHo yll ijr'l(:l", t~::jl· lc;JJf'I pakt.mm on..aylanmilsl is:i i-;; tI"I tOplan.an ~nyas.al partH r :sdlf'ri konhun. smd .. b.enim yapt'grm tenkidler uzerinedir ki bazl degi~ikllklcr Vun
I

I-io-guk katllllikl.l olursi'l l]lr nazi
(or:

I ukla du~iir]tctk ccv b I ii(!l k h:r.
Biz pm1 boyledir nun n~~ilerin

b~l :'!-orLlI111n ~ ill

t .. kll"

zaman

\fermi!
n ll~ri

gu-

olmu'

'loll!

an-

glduklarml
di)'f'

biliyoTiu.
A Imanyayr

• lcr -kat bu
k mu-

bu );:. r<lr, korkakllgmd

oren mefof!leosini ilnil siireC:l!~ini

bitdir-

du,
.... 0 bu _Lin lunda korkunli Gu.nl~ri hal1r1llt'anl.ar, iyiligi nallr btlll.lflma· ve

BnI)
mi
li~raJd B. Krulj betkede ·'Ball giler,

cak bu suretlc:

ni ·tanj,

[1)]

al" 1

1"0)]0-

kendlsi

i~in ,;;ok tehlikeIi
bill

yui:ilmc51 durumlar fa~ni. :11-

Bcr.y Hitkr:in
ni.lrrl~t urn-tOlt:

in'5o.1nlq;m

ranm

Yc:rm~sinden t.utulrnu1
\'01

Ijok sl!-vinll1!;ck-

Her gun :o.a.ylavlar kut'ulu ~.l1onlarmda I:opl,mtllar yapl!fuJe'!'a ohn Bay Yoevh~ ta.r- fatrlan "lse sOon gunlerdlt: Krista[i~o ve C irinci'ue ohm hadiselel'llen
fydalanarak un hll.klimet tarafmdan ~nj, ilgili. i yi siirm,ekt(', degi. z manda g6rmrkte. e iB.

l

eyi'i ;:';]1e (Io~·u
~1kJ.n

nLt1!bilecek

:y"k

nhrrde1"l

mOll< mi..imki..in Me!<Jksas'rn

olahi1mi*iI:'ir." I'.itu y8.uSH1a K.JtPmerini
hflHjllrk

diismanl bir Pdrya hiikuEtl ti gibi gormeie yr.;lten~nlcr de bu c1i.i<;iinh:rinrl~ loj i lot ten ~ok Llza kt:t'>lyorl.lr.

Be I grad'da

i ngi I i.zu: BaHe.ln
'Sr::nato Asba§kanl ya;.:c1I[{! hir

ve-

1'l
t>d

bir de fa b-u yo}a do iilet:dc

olur--

g.a2'etesind~ diyor ki: dcv!etl ktloJar asrglarlna

r,'t1 M;kfJrnp(\'i p Ikrmd.J
yr'lr kj:

ga",er~si

1I.

r v( bunu

bU'f>biitiin yeni dl.

yuk rdil.ki ha~hkla
ri

btl'

bl.llaci!kl

nm, 11 .va tlar
digini ileri

gOTiHme-

Bu anT vc:rilme-k, we csl>i slya:;,03n donm.ek suretiyl •• ] 1 mily"n ton
lngihl!
m3'SJ.

arahllllHlaki

~I-

M HJ.ks.l1s'tr.t lCnkidi iizf!rin~ haJkarr dli't;£~ikJihle, y.apddlgJllln do~ !1 olm.ir11KMI he-lirrtikr"n ;;"lJm.:i di"Bu :}efler konfeta!!sr 0 z:aman alan ::;om.mcla ~Ik.a ir~inde. br.1tJ.u }'ilpl1<1TI. bunu.

i:tltlnJa biitJn ozgurliBc:len tan1mry n Cite: i ulu !H" lear • da boyle davr.a:r:rma gerekir
0

2"..1man tlikt.1toduk

Bu !;oruyu bir larafa

b r k cal-!: olur-

Ma~ ki bu hadisderle dirler. Otc: t
r"drWT'l

ve otcki
sav<L§mlln

l.dus\a.r g~mllrrinin

bat·

imcliyc:

k('ndi

t:[.,;onomik de'll' cia bun-

olmlyan Hi bin \d~il'1i'l"l i>1me i 5Cn~lCUl'1a v.uan kotil 'bir slya$ad&."l dontilmiii ~imdi

oluyor_
denizalU
gemiJ1erihii·cumlannl

Almanya,
g~miJe.rilie

Ba.y :Ma,ck'in dos'tlarr da Lu soylentilui yalan~am kta ve B Miilo'jek'in alm.l"i oldugu .al_;:lk dUfumu1"I hlC"vallar t:anhndan iyi kar'iJi&nmakta
cldugu'l1u bildi.re:rek, billhsc:dilen hadise·

~erin(!n_a.J
lederin

ka.r~I bir yonlltLte
k;;m~maa.U'I
~jjl1ki.i

yi.iri..imi..i~ti..il". :Ehl dUl:'nmda, bliyiik

rllilI1 h~1-diri g, paId blJlunmaklad~r, da gosttt"ilmis lspata

ka.drosunl.ln. by. belgdcr nda,

balkan

i.jl~Tine
oImu}tui'.

S. Metak-saili.iI

4k 0 Zaman bu ba ka • yo} ala: biiti..in harcke-tleriyll! harb r;vgi:oini, harb filozofislni aS1layatl vC: bu yold.a du.ygu. lar 1.IIYillndu·aT] ta~km nazi Almanya, barl, ifin bir tehJikc kay-nag I olmryQr
mu?

bu.yi.ik bir oelke 1.3.:r1l1 Emperyali

Ka)lid altm a.lan ve bir d niz:alh emilinin bir g~yit baurmadan once emu
run tecim durrluJ'up bahril~k anlm i~erisin' .af'~tlnDil51·, ),ukiimiloli kabul ve cger oh.H~3 yoh::ularmm lmrta:nIla5~

lerin a.nla~mi! SI)IilsaSll'lI rboz.mal-i: ISUyenlltll"in i~i oldugunu ilclii surmektedider.
Saylavlar ar.:l.!;lJndak~ blll duruma ycrtiden kar-

b..lkan buligi idealin:in Qrt'aya ~rkma.slna her zaman engel olmaga lialt~ml!'ihlf'. Fakat
ger.l.cl sava:it:an Ol'lra 1:111.1. dgrum. iyi1igf! ve i§bHligi Muine -dogru degi§m~yc:

l Hkirlef'i

ycttr. 0 zam.a:ndanh~:r~
toplal"lular

baJkaT1 konseyi irnza cdenlerin sllyac.aklaru'Jr

)luk nlull'1i
goster·r
InU '"

go

hEr zaJll..1n h.rz~a yaprlan. erkitmekteayn!irlkla.rmll.1.

Baylt: dlisimtiyoflJl_ 9' c ih:ki uh:lsJ;ara yeritileo iki ban pren '1:Pi. A 1mamy .... \:lil

da yeritilmelidh. n
a!'!ill:al'l'r\d~
'D1fle !.Jk al:a"rak

"";1

rie b

nca

Birinci··
r.1eyt~1I:.

hepsirun
yik]cyen

di:r_
Balk;;r.l'l pikh biitun
iii I Y.. lia'u ,

!i:In,

ilfsmlu<:al Iti:r •

rsasI.an

ediyol"

dc:m-t'k-

partHciiin m.aSl mC-'!Ielui in~n~
Ilu¥asa~

top],an-

kaybetmi

dill' VI! 5 mayls

!c£~mi.HdtrtberL Itr-mellcl'i

deli1lira tuz.a.Ul-

l' eim gt.milerinin lOop'a, y-ahut tor~ pille batlnlma.!n, yolClllarmm VI: ii:ayb lanmn ha.va mastl 1I)1una QlslJln v.e gemi ryulan ne: kadar uzakta bwhl'l'lUIs.<i blJ~ lWlI!.UJl!'I, iI~lks,andal]aia l'i.i.klet.nmcsi n~j derriz harbl.a:i'] ananaSll'li!:1..an u.raklal~ ma.k oluyordll. BoylE uJdHl,la:r :insmhim '111l:itamm da sa:n:ryordl1l.
Aim

dOl yil!ni. grupliifln

bile

ba §-lOJ111 ijt n'. Balklillld:iirda 1 ][11; veo tarib. uz:erin!C: d;ayanan sLnula:rLTI altO!!)'a ~lkm3.'SJ "Balkania:1< baUfanhlar~n:dlrlH prenlli.ipi[lin kOlID.ulma"Jm kolaylaitu'llu- "n:
ib1l:l pl'en l:rnml~tu. ip 1934 Balkan pa'k!;l iI~ t.-a~-

!;{itill'lo dt""leUl!;rL rj~rrttge

gijrm.ef.:csh:in lIaroba gi ..

ll;abaI.am:!]a'C'iyl~ ben'r;;;~:I" gi:tlik'rt

lnyl~amamahC:lJrEar.

daha
nemli

5IkdaF11a.k
oldugun1l1

, ilerleme\£u:di:r.
ne kadar yt! n(' kadar i~,in

Bu
0-

s~yaS'Hn n YUn.l.ni.tan i~1I'I

mu~tn·- Bugiin StoyadinDv1'~ !&i.ikiO!Detinr tillti!in gruplllr giLiz:den gc;.iriljr e df:b tle:r~T ii'b~H' o~dlukl!lln go:riHur" Ote tanIta.n eski f3-· tii~a.n~r 'Ole!lB. Kurel-e~ vif S:ll~bo caki hH'nt 'ko,ylti paUI!!i i.llt bh'liktc iki dcbUl"Il:ifU'I

nydah
ILIgur5Ll1Z

bir~ok

Sryasa~ i,.~ILln·Bdcn ba.§l!:il" bu pakun ontmU bi:r pliko]ojil<! unh Yarchr ki. bu baUe..,. d.:v dlu~ ~lgilErindt yl:
mIl~

bulu!JJdugunu

anlama'k

mart

ill'l

ha.di.selnini

hahrJamak

yf'tu. ki

Bi.iti.in Av:rup;;rda h~rkeEl bilmektedill'

bir

dcll'rin

a~dma.nu

mi,imkiiln

luI ..

foil aYf"I§ta ItllirleJDli,let'di. ':leT !§ah~rna[ar elbettc :hlikii'IMti

Bu ellkii bell'ii1'"

Ru~trr_ GCiJDi~

:z

n~arm i1(:1 dr:Tlle:r1

nyanm

bu. karafl, blri

flU yeroen

t.ula Ingitteil"c·d~ Almanya, es.kiden
.niultL

iyi kal',llaruruktrrIngihr.re gibi
k.aJdl 11masIIUl

valarm:nl

'!Icrece\dcrdiT.

bugun de meyNetekim, BOllY
iCi~ndekj

S~'Dyadinov;:~ ler- atalmda

uy~r-

emile-rinin

~ok iyi bi.t am1a~a

ba.va!n

cggin goriinmi..i~lik BunufI].a, beriber, Itir talnm d~!i1'h:UIEf> d-en~zaHL gemi1ninino d-eniz kuvvetle:r-i .l!oiIy~f olan u11.ll.5.ara bir
ft'

c ..me-ktedir. (:)biilT nraftam., ~Clr1 dO! krndiJ 3onhrm4aki
'klaitl[-m~~aJ

3.yr~ grupbag18n

ba~ka.nh\OL'ra g.(;,stnm.l til' loti hillkanhlali' n~rrJemt]rrini, ancn ftndil.rinde.n bellliycbUirlrr vI!. hun'lln l§:in, ch,all',da1ti bUy-uk devlte tll'in rmperyalist du unc~~elri.n~ kar~~ yi:hu:p alma· gere1Rill".

i.IIiux~ :l»di&e~c:riTI dc.j-t1H:IC oh.lp anluluw bir hal MII1iS.Sma engeJ otlll e),. ancak vi! )I'...]n[~ ba~lriiUI~t.rdu' II. Politi.ill Venizelcs' g-undermi& o.ld1.lgu rnc:ktupta 'bab 1:tigi ·'infir.ad .. OlC!!iclesi iw 0 uman yani son birjncikanun ayLnda Avrupada o~al1 ve geTle~ ozlen
Slll'illJ

tkincisi, Almanya barr~x s:onsrk[ tuttug-u .... and ..n ityn]rgadlgr ~ haJdc ndisil'li uzJandrl'an bUtyl'! 'kayrdlar taIdrfJ'lm J R ana btirbn ht f itIH, h ll1n bag-.,lanmahdTT. It 'kIm Vt dU,"..i!itlugwn isudii~. ba· fI!i!m i5tedigi ml"'it"lk Vol a 1m d;rgU m,idir?

ra
Ekonomik durum
Noye
I'{

Z"'r:h('1" Sa)lnl'&
durlolm.ti

glu€'rem

lra.~

"A~lg

ba[gelcr~,.

I!oryasOll'i:!J.baWtan-

~a·!J~'m<l.kh~trI3r."

dc:nge lerdir.

3nCI

ol.ac a gJf'll 1 ileri

'!lU-

2Jgl'ep'te {Ik;:m }uurnji 3;
blJ
de

Lfsl ga:ztte
ar.a:!ill'lda,lr,·i di-

bt!TUlO

kaldml:m-.na!u ii~-in ay.!k
Q]5un, ~imdj

buyuk slya 9aJ
1

gl'upJ.BI

dlr-emi Bu

on harrk~t1iudef1

bahs<edukl'!}lJ

dii tin ne oluna Londra

larm en biiyiik dtl~m;;n:1iI alan bif En:ra~ sadlr. Salkill]"! pakh, bu alanda biiyu'kbil'" k-ryml't Gosterm.~1 Vii: AVi'upanln kill:n~lk tanln.ml§ bu 'k11>mmda oneooi. bir deii~m(zlik etke i olmu tur.
Balkan dc ...Tetleril"l~n sosyam rrnln
"'Ie

balnmmdan a~i'I rneSlI!iel,u

ba~kan htindir.

~ak'l:I ka~ro-

kHJ ehollor:lu'i; y.a:t.UJilktadn.19306

llakkll1d;lll ~unjl!M u.u,

Bu motsde·
kendii a-

h'rd~

ist! YUIIlI.;Jnistoilnrn yalmz

rusarundil

B-ajdil:tU,

sTglan

baklmmd.n

bu durumu dan ~lkan ieli]'., bulundurma!!il

duruM alma&I, \Ie da tu:rk - yunan anI3.'~masfnoy\lmlu
t

Sudye, Filistin. a 'bell konu~
t

Hi.caz ve Yemen
ulkelerin

eni

~.. tnlarak kd-

Almanyilmn etmc:g't giivl!'nlik Bu

andla,!Mal!.mUl,
maddeler:i 1":abu]

Val

Id: ilc: BB. Koro
e~
'lit

eko-

yii'kenlerle

biT haidc:

Jac

1

'Oil' ,. AI' h'a~Jn

ii krleri
caktll. YJUar
lOOt!

end· tri
Bu
5~["gi

dcirdi.inci..i kl!>IDlI1aakl yana~m.l.SI,

"R'",dikaller ho ;uasmda

SP:J8\.1

nomik

killrarnl

'aliT sonuc,1J o,l~ra;k :;Isiglar,
b1o.l dellr'kul;<vctlend,

pck

iii

bulli-liT1makt.J

Vl'

tanm !!rrgisi •• a~d

dola].l'lBiyle

istnne

th.lji
e~a5,

gtHilJ

lot:omoya yt:ni gJo:'tirec-ekt'k, 01<1n anlasmada

bir

tam bi:r ~nld!j.mOl

nrilJl!'.

u'~grup
kat: buna gramlan Ayrl lisle
j

Va!}i.ngton

andla~ma:>'na

on~Tl 't:tra Frnda 'l;oplanm~~ drglldir. kaqr
hiiki..imet

c'laha bir 'tck program yaparrak Faba.§omd~ki !')rfibi:ribiriniTl . grupuna aynldu·.,. ge1ince

arabTin.da.ki. let[edn mi§otir.

~konomjk

tlLY3.S-i:l] iblglarull

Dl§arJya

k3r~1 bi.rle§'ik i:inemi giUik~.e

b:ir yiidana
BLl1'1un

Denizaltl harblarr
D yli harblan,.. betk~de
HeriiJJd

ek olarak Fransa
trmi,l~.f, §imdi

takll:rnIS
lie ha1ya fakat he-nul

d~

ekcrl"lomi alilDlf1d .. )'apmJ~ oldugl.l .ite?"· Jik M gOstl!'ri1~ce-1ctiT. ha'lc hUTfl'I.'llarr iIe uh~~~Ikl'll Son Yllbr i~ind~ -;;ok yilk ('Jrni'§tir. Mll'stll p~t:rol ala-nlarm_
d n !ion don f r~k cd,;-! <ty i!lind.: borularla Hay-

riley ahnmasmul hu:la k~ndi!.ini

gautrsi,
_ OJ
ml$"

"D,lmizaJh oldugl1

bulunmaktadn.

hu t:!ia Ian kabul
resmigolarak bu e!;,< \aTl k.J.bul

B y Ma~ek

gost.~rmcktedir. ternl~lr l"in her bnaber dun.r'keT'l hugd.ay bir hau'kct

nakkmdll diyor
kJ':

DrT

11m nrnOl 9 '0.750

ton petrol

guiriJe-

OfIaylamarm

la;rdn. Almanyanm

vermui, bu ahnda gos. tnilEbilecek iyi dil~klerin en iistUnLi '¥ en iyisidir. BIl karar Ingiltcrede
~\ll(: kar tlanmalttadrr.

ctm gr 'karar

top13nan grup],ar. 0 :lamaJ'll yalmz 5~crjm i.~in birle§mi. lerdi, bkat sonndan bu topbnr§ d.3Jha klam~§tu·. BB. Davidovil,l. Yovanovj~. '1,1'1:
ctrafmda Ma!iek~jn devlet ijrgii1Jeri hakkHlc1aki

iyilikh::rini

go

turk - yu
yetH. iki ~m·

gos'''v
!ek~t

anla,ma!!IInI i..ir~timinde-

ile.-i !.urmck hlf'mel'l )'jj:uJ.ctll~
S"

A Imanyanrn
Iilll"ld:l

Lon
alt!

ra deniz:
H:a\ljm.as~.

and.la:,m"l~o-

Btl anlar.m~

dolaylsiyl~

FflI;r-

d~.,i:;:

harblarr me,,-dcdir.

hakkmda
H~r

y prhnr'tlr Irillk hLiKUm(ti her ton iljiln don ingihz altll1 ~ilil1g-j almilktadJr_ Irat(ta yap. i~krintle de
biiyiiJ.i bir {;anlrllk gori.ilml'ktcdir:
t:~-

nulmu~

01.a.'1'1 esasliilra Lir

liurinne kol-

]a!hk gOTi.ilmiistur. gitt]k~c gil)sl<lvya nina"J" diir.
VI!:

~ahsm.il VlJnas:ttll'1 al-

du~i.ll1oCelui

Jiok Y:;IklndIT. Cift~Dc:r griJPu doll Bay Ma'iiekon pro· grammt k bu]~ egglilt buhmmos·kta.drr
Bay Ma<,;~k'~ y;J'kb~mlyllln, bir knam ~i £tli;lt ise nten grupunul!l bu partiden

biri,birine

gC1l~ 1 tilmel:idi'l".
Romanya
'lnl<lmh

'M.eselil. , Yu·

doe durulaca.k dar may de bt:, i..i~ rinde F:ransa Ie mig

ile Uillya
Q

htn'iirt

11m al"ldla~1 'e

ki ev n y.aprlu yl kllm;:rkla }'f'rlni Ile y~ni1eri }!apdmakt.adn. Nit kIm :=ion ylll<1r icind iki milyQrJ inRllil lira~1
tillarmda 149i.
(Il.

Amerikar13n

larak

onilylamamlti bu bllh.U'IImaktachrlilL !5'lcki

masl hi~ r1e

deill·
lui!~Jnm

biiy;,Ht dc:ni.t devl~ti
bili'le:}mi g~l'tdt'

Uil.gd,nta

821,

MII:;ldda

~sa:!iil;)r-

ilyeJeri

liekHmi VI: Bay 'Ycvti.'l'in y:ilnll'llda yc:r alm.~ta!'dn:. Demokra.tlarm bir~ogu da B ay MiII'1~k'iJ1 ltkidednden yJna gozi.irkiiyoda:r."
jruiJrnii Li!~l,
SIYi1Sa:}

Bu devletler
felninin

ara!imda
''ole

g'timriik
ti::l.§ln

BUljiink1.i lof'rinilel"l ma'k r.::ygin d(!~inde iistu fa bagh

del'li.!': de'l'JetillmlStlr.

k:'lldlrrlmasl

de bu e::;.as]:n iizeri.m'illf' SOl: ;a,1bir iliJrtya, haHn;' hi r mOld· d~ c1eniz 'karrdlagr·

lBasrada.B y!.:ni )fapT • i.lpllml~Ba~d.adl MII'!iul<l baglayacak clan yt:ni cicmiryoh.llflun gtctc~gi Zab iizc'ri.rH:lrki buyiJk kopri.mun de y. pl1ma"'l~
1'1.1

ta:;yonJHu
:rill gerc\r;

c:-:dilmes! bl.l g~bi anlamslzk.;hhra~aj( V~ ba.ikarr.hI 10pr<'lK .aln gof'rcTc toprak

ba~lanm

I~LI

r_ yapllma Hrita.fiy-a rna ba~lan-

hk]ar [ lami.ln'~ urunled

Fa kart. !Londr .. andla~mi3st, "deni:r~ltl

.Bll kBp:runI!n m,
:0; I

par,a rin k.,-

ustU

gernileri
bagh oldugu

TV { :0(' ){ljA TOR K K U S U'na
u~ucu uy,e ya?Ihnlz

~llrkh

boyJe,,;;e bjM t ert!ik. ten son! • son oJMah part.iter ar "<;H1da Ifi 611 dUf'umun pefr YlJk11ld8 belli ala
durumuli.U
soyJf!meokte ve bun", IJf"kJf"mekte-

bundan

f:uda'1li},le- r3ytlal<ln~-

gemilerinin :Ou azdn', Size

cakhr. Blli yohh, kurulmfljl ""ok .lUU ohman bi.r bnlkan b;'-j,nk<1~'nm Ydf1<tcagl hitmelJeri .ayrlca tcker leker S<:I}'mag<l' bile lti
• ~'m }okl'UI.

oJacaktrr ... d~mektOJ!'dTr. ka1rr~;J denizaHI siv11 ~al kl! aldrrm<llaflfl bUtun bUti'if'll orudan bunla.rm gt'mHerin.~ k ..ddl'. ... ~i'Jil'il e

cap-,m

milerini
mall tec;m
Vl

dir
Vreme
1I'.1:!Hr.td.J

g;;art'[('sin~

geJrrlC;~,

~yrr~ ~
lorhl,l;r

Flu ~ IL m,lHr

lOon

clan'lK

Iya.!':ak

ile doeyam clmeKt(' obn goruJml!ierden sonra Irak emir),ollarlnln mUJki}'cti esc. 1 ~: llaJ.rklJldil gciru:~iilecekti. Bundan b';L lea Irak d~n~il'}'olu agl Suriye: demiryoHanna ua~l;Jni)c:<tk \'t bll sur tie AkdL'nhJf' dQgrudan rlogn.l}'O! b:ir b.:Jigla!lUll klllll1'1lUS

uzeri nc Biiyuk

birll':''l'mr.

j~jn.!"

biI~ok

hir

para

birligi

ilc rl("

t""~~.. nLlll dablHI

etmclitllL

olacLlktrr,

9 TEMMUZ 1935 SAL.

ULUS
iLe allfl<:ln Yll 1'921f') 1927
~~lI:i3T
I!TI

!)AY~FA
"~;:lI!:u:h Pancar Ton .... 29 1 34.9'31 27.490 53.518

5

cuz seker, ahah §eker
ln-ikalai-muz

i,kd ar h. [J

gQlioterilmi~ti'l"" alan

dekar
4.900 48.4 0' 58.450 52:.110

[~Memleket Postasi
Ay(llnda tiirlii -;al) malar ve iirun durumu
Bu ay l(JzIlay RiliJk'evi salonunda
~fl:asl

ue ]{adal"'eb;_ r ~Ikurl.. Tor. Bizler ne I~ adae- ~e]er , ·yorllZ?

J

1928
Hll9 1930 ]931 Jrl32 19J3

9.'U60 135.180 U3.150 25S.67i lUUlOCl ~!:kC''r
YC:

8'1.51 l
151.404 1i18.2S0 499.H9

.$ehel' iia' ..nm d.ii~uruimt€.&l ,J4h~ uzerine ngt:~l bit eilti yoph?. Ye" ni fialrn )'~r~filme.ine ba,llilJ:lcl.h JahCl bi.t' d)' bile Dlffladlg~ndan bu~ nu t·okamianr aOY!'.InQII"Qk i'l.flh ell:-:lej'e imk.tin ),okrur. Bununla bera ber ~ene.l o/oral" yogalhmm )'ih,df! yil'mi. yirmi b~ ,m'ttrgrn,r I'oyliye.

@illrlil.k v-e Z<rL

bi.islerlc larak Paeti

bnler inde

Halkev] gostcrih:r

Inl,ok-a5t

e-

19.3-1
Memleketimizde Bu yoga1um

bili,iz.
Yeni }'Ol~bnan .allfltl girenleF anulnda koyliiledR ue ,iJ,ileri'l en roll alu:l alduklorl goruimekled'i.r. ,"oil yahln biT zomafhli k,(/<J". liat yii~5ekligi dDlaYI.iyle ,l£!heJ'i &f!lii. zamQnlarda ve 01; mikdardo yi}'cbrlen ko)'iiinun bug-unhii lial dolaYlsi,lE delife", dUI"Ul1'l'U )'1iJ(U., i~ln roll. ~mut (}QriciJir. ~e/nim,[z;de Tf!fel melJsimi oJm Gllil. dolaYlsi.l'le en faz.l,Q toz ~eker aarfedilmf!ktedi.r. Koy,lii,. 'abflka.ltCIj iyin ektigi panea,. fazlasmdaR ve ihumdcli. yQP'hi~ pekmezle baillill n yamna fen 11 de biJl" be lem m(lJdes.i araTak hoymo)'CI ba~IQm[~flt. Bugiine kaJar' diin),O!l1'1.n en CII~ ,eker ,iJ,'en uluillQnl'uhm biri c Qm~z gibi uiuSIII" Bagh,. bakll'nrn eJan JuzeltilmesL gerekli. 010.1"1'dUrJmLII en he.diJ"me yolJan lzolatl'1'1aya ka.-ar ueren hilkumel ilk i§ ot>lral~ ulu8al ,'elterr enJiiltrisi ktll"mu§. !;Ie lia"an dUfiirmrd~tur. BU! J'IU~ bu teJbirlerin ne kadar gerelir,li Ill:! we"

ygbhlml

'tok di..i§ktin bir dereccdedir, ]929 1930 senelerinde

Haftarun 'il~ gi.ilfllu bill" topJanh yap.i.Jdl Ha1kcvi lIlulkaamm ~aldl.iJ trkinliik mar§ile 'l:Hlli]ayan top];rn.tl ba.~Jt..an diok·
tOI"

gin ~6renle yUrliyor.

fiebd

dola,tll;;lir,

U r .. ya !,\leoPar ti . aptrlar.

ku.ra,gi;;![1 oniincle
kuragli'ld>lJ
Vlhllilm

orta

B. Refik
ve kU!l]

nku] dirl: kt o r u re lli o@_lu KLtilay oneml] bir soy-

B.

N;aiiz Yazg,aJUD

lenD

bir

.oytevH~

lrIa4j hakklnda

75,(]00

)!'ani nufus baill111. 5 kilo" ya ~lkmT~ iken son YJIJa.tda. S:ViS rona, yani I1U£US ~ma 1,4 kiroya dii§lTi.U§ buTOr.li!l,

11J"makt:ad~t'. nulll::; basrna

Halbuki

1933

senesinde mikdarr : 54.2 42.l '11.1 27.& 26.7

di.is.e'11 seker

DaTi Lrf'larkada

hvc~tc
Herlandada Bel~ika.d '~dl"Os I ova 11: y,u. a. A'll U Shl'T yada Almiillyada

25.4
2],1

oI,dU!IDqu lUIlalmak,aJi:r:

Yu go",;,Cllllyada i Rom:;anyada
ki

5, ~

'0

5.2 tQprak ii-

olmu~tulI". ve gc:nel olarak Ilc ham mi'l.ddele'l"in~ok

Tahllm
[uJileri

du~ti.igii son dUnY3 buhram y'lllat"lnda biade de azalan alun kunetiTlln bit senucu ola.n
bu diilllii!:;fiJ tabHg hulmak
~;hlm·

'

drr, Zira ~~ker f~atlarJ ~ - 5 yrl d3.nJbc:ri hernen lumen d1,ldu bir diitey. de kalm'§ bulut1mak'l:a idi,

, ild: vot)a:rdL'I"Iaa.ll c.oktor8. bi r kunferans ra piyanoda Kurum bir verdi, p.a:r~alaf hafta !il1dt.

SiHeymaJ'l

B. Hisseyin

'Bayk a

lev VUd1. CeclJ.kll3.f 91lc:1 y~lrd8 I!rHlcTC:·K biitlin A.ydln h~kimiierinin e-lbidiiiyh.
!iunn·t .;di.1cllil,~i'. §Sii'baylllk~a dagn:llml~tJj(,
kUB.iJll

da ~cr:ukpar"

<;:nk bnt:n11i
I,illl

bir

yiy~l:rJr qagada

maddesi izah

o~ rdc"

,ex
ul

.-in iiretimi
taflm:.;al
~kcn.Q'1'l.1

Bu fabrikalBrin Or€timlll!'ri 8¥gll> 'i<iJ tabloda gi:i:rijldii.t;Y gibi: artml:§tlr; \"11 Ton
b15 5.284 4,561 8.207 J .. 1:101 22-900 27.571 ~5.S5:l' .5 B,;I' !H 1916 1927 151211

Bugiin ie'keT fa.brika1aTlffilZIIl iiretrm kapasitesi 75-80.000 Ton"our. Bu" na ka:r,l hii.kumctimizin ycr~tilmesin(' karar verdi~i onem1i du§urmeden onc:eki fiatlar kay'Siayd1 YCi&";albmm 1+ li bin. tona ve helki daha iU hi. mikdaHI dii§mc-sinden lko:rkulabiHrdi. Halbuki yiiksek kapasitede olan iabdkalann at iirdim yapmilk yi,ikiimunde kahna1.m ~C'ke[i gittik~e pahahya rna) etm~·· ]c:rifile dayanabilirdi. Blmun tersine fiat
ucudatlhrsa
I'riqk mlimklin

do13Yl5iyle
V~

kuragmd.1 klmsesiz
i

lara tt'ker

e~ya. piyanogsu siinnet ettirdi. vtrdigi

hazlrlamisln, covr

DUll ak§a.nl aile1 bah~ed

Di.il'l de llJO yoksul
CllgU

Klzilayrn Aydin

ayakkahrlar

entar i ler i giyen

eceuklar hayrrsever otobi.is.~ii If'vinin ay I rtl Eldal"l O~['J·
~'ilk·sel.ml;jidernektir.

Bu ak'}iUD da sanat lar ol.;ulu talebeterinin ~g. lertre letinde piyan,go ~e.kile(ektir, Ku! Ilay kurumun da, bu hafta da yeniden bir~QK uyeler 'I1"8.ulm!ktadn,
parti Bu a}.'In 2ti 11'1(1 gtinii NdZiHi'yc Bo.zdogan'dal1

lak btr de g8rd~n

verdi.

l~t gdlriflin

Iirtn
Jiind

2i,tmaSr
:£1,

once mikdarm
son ra da ~eker

ziy.a eIi tiretlrni-

ondan

l1alkll' £azla ~e'kel" yoiah: "
eku'i
Fazla

~~o'ijmi;.: oir
i!j;ll1 H~;a,!

Uor.e-tlme daya.ndlgl b.ak'l11lfhllilon om:omi
bil Immd;in 0"

rna'!>] ve: do,1aylsj,1~ de
,olacaiuTt'.

ucudat"
yogClltlnl
k:u.r::IlI'11f11

nin. .a:rtma~1I ile nisbetli ol-arak yiJksc· lecek yo~alt!m rcsmind'c.:n dct;makta."
dlF,

~O numaralr Na.zmi UfN otomobiUerinin 26 ki§ilik bir K3.nlyOil\U he!" f.lmaIl oldugu gib:i d] ml da i-.;tUDl.U de dcldUrluk 38 ki~i ;Ie vI!:
hlzla VOl] alrrkC'11
IU.:IITIJOVI

gtlen

kahvesi

on-

S-CK
II

hu;,jjkti.ir.

Yiy~c~k ycri ·rk~ r
Anca.tlt

bir:iTId plal'lda ulu'5lm ~[hhii kuvveUendirmckt.ii". Bun.dan

"("pilau ke-rj timdl: almak buntlan

hes.lblar

gos'termi~ti:r

k.i ~.:.

mi

vt

taIlms..:l1

srzHdigr yarrrn

Iljiln

galtlm
'Tn'i

sonra yo b.zla lPan~ar ijr~timi. dem.ek o]du" pal'llcar e-ki

toptan

satabi.lmek

mll:'k~t i rni.zd~ ruJmasl

rod brikaJitl'lmn
aSrr onot\l'1!!"

19Z9'
1930 1931
1932

gln51uilen Ijlk:ar.

gund,;mgoe:·f1i'5 topi'aldarlnU! ilc: f~ydal;]l'Iml' olac<"ktTr.

oluak y~rmi ibc!Il 1Ic1H''IJ~a i~in bugunku SSOGo to!J\ orr" yall'llz 4.1 kuru~ yogalhm rumL
kabHdilr, oturil Halbukil yogalbm
VI!

~niine bir m.1Iu;J~ .. ra-baST ~lkml~. oHif' direks~ycD1..! IlI:Irmr~ tarlOlya .. pa.rken b~nde~C! batan.k dtvril..mi)tjr. $o£(ir bemco ken.di..ini d[~rl amll:t1 yolc:ulardan j,ki baYUilJii bi.r bay yata·
rll;rind~
~ nffili tu.

ye

k dar

buaklgla ve

t!iimr

K<lda.r var;J,J1 i :dnler ~ke'r

bii&,~"
kuru"

n33

liI.m.aJ.iIrll kar~m
-1IImyordu, ekonomik bllu~1c: ollrmini u]usal dobYI (.5 nisan ~'karai1

h:brikal'lIi"t

0 zamanl;:!r geregi

~"in pel<: lniyuk gtbi yrritill"" yoktu. trIta"

~9l4
Aym
]i'lliar

'~Ufl ii btl eklm ~iJft(iyil tarlasi k 1"11 derln kazmlya", I:Qk ~yi bal,mlaga. giibre!iiin.~ jyi kullal'lmtfiJ yii,kijmiilJ b~rak.a.n bir t1k:imdlir. B~, elHm, '~Ht~iy~
getiFdi.~ [Jiikb'l:1.i

is-inde

(lI~atdarJ
giifiiiiilr:

bir btkl(me-

ve bunl.l.n

sonudlbir

gimir §eke-r mikdl'lrlarmtn
~i. ;l\agn!.aki tabloda

OI.rtlp e'ksdja Ton

'biT hiJlinnmeliimiz s,rk~r J925) 'rndiisbisiflin laril11i

Bundan
nK:llui flUHunu

~ekn

VII
1926
]1!"21

pam::n top:rak. tan, m£stl~ tahrhn ihitiyacr oldugu be'S' lryir:i maddrleri. almadli~ i~in lIl! ~ok:
OI,Uol'k

;n He faydalanmak ckimdi •• Ve SQn

zo:rllmlia bnakan

uretim 75.000 tona IijIkar. 5<1 aym satI§ fiatJ kO[lI.I.narak 3 k:llIr\l~ bzh rani 7,] k1J'u~ t"rsjm a.lmak kabil'-· dlr B6y]eli~le l1alka hi,) birfal:la rtsim v~yil h.n yin l!l],em.edt 11 h.a.z 1lJE'1''I: ],000.000 li:raYI a~n b;r fad'iii gdir
Halklffil:m

Ben Na.ziln ;<!!(cr a,tomobnJerinil'l fada adam h'tl!i!irnnl bir~okt~ler ya,u'I"ak Ilg,llj]crh~ dHlka!lIini .;tkmti" .,.

taI,..

tedlim.

0

!r'ilinmllll

'q;:lkhi)

'lie Aydhnil

mlumk"iin olabileuktir. imkanian

geldigi giln AydIn $arbayUr biThkt~ kOik 'S\lh':anhi. .al" al'~uuncb Numi zafl!:r otomobi.Unii'l'llifl
hili,lle'

SJ

tLlmuriyrt
I1nip !&.(Inn

hi.ill!iimeti

!i2. 9 '10

iyi

hOliurlanmr!jo toprakhlra eki1ecrk Demek uru'f'lJrrir. dr

panciu·,,h11
ro1n.:hmanl

dc:rhal u~t
rnesindt!n

fazll :t-=ker y.ogOllttna"' sailammJ§ IDldlr? SoruS'lJn:'l cev ..Or IJ,il,erHebilir. Fiat di.iJ~"
b...lkUl!illIZU'I blr pa.ril yuvulak Un idi. '~ekere

lB, DllmlH'ah

Gtomo-

i§i i.istii 'Yamutlu

iar! adamla

do"

lari:l frncl:iln

atJ Im:.k

o1mu!joIr'llC'.
kUflAhll"l

61".51'1

sonra

once-Cd zamandBi

A Iplll. 11.1'rIe Usa.w f.i.brikalarr, her ),eni dogan ~(Jl:uk end~istri kolunun 1';U~l'kaldlgl haqalIklanm G!;'ii:rdi'kten !onr E'IIki·
.B~ k:anundiln

~928

6J.Hl
69.5(18 63.291 44.34Z 29.336

da actmakndH.

ieku· i~in har~adqi"r
'he~ab illCi20.000.000

Ull51
n'JO ]9Jl

lei ~ok pam'::ilr iire-t:ima. geni'i! bolg~lerimi::z:in g'l:nel el<lim dih:eyinin
yiiksc)mtsiil.1p hitmell: I!:lmekttedir.

~c-hi r
m.1

YC

TLLfhal imk!in

fabrik
YC

hmnm

kurul·
~II'.

19n
1933
HIM

t;'ok
La,rln 1irahk sag·

~eker
veya

untmek
tam dtmektir

(;abrika.

ge· f!l~ y<llmz bu para)') harcarsak fimdi.ki fiatlar-a gore 80,1)00 to'll ~e:ke'r yogaita.. bai.:riz ki bundan ,i)nl(:eki yogaHmlya go
lI'e hemen

1u 1:'000stladllc. ~,a!"bay trlefonla m~r vereroc ~oforiin vesi.ta'Sln1 a1dlTdl vr pa· ra t:e.zilSl kestii'd~. Oaha hiii"y" ka.za·· lara wgran:ulJn.ak i~iVl hlfmll!n bu i~] bi r duzenil1c koym~ grnle-tir &1 1'111 nm. GC!ic:n yd I~v!r.i.linl!gia Ifoklugundan Mtma.nm ~og.llJldl.1 yalJ~an Kuyucak
'11'1:

,"a

olmu§

bugunki.i bi.iHin uHtim 'kurulmus"

H.?56
3.128 y
Zdl

yii1<sek
ulusal

kapasite

He
~eke1 dev-

o/t1 sa

bir f zlahk

de11lektir

'$ifUilt

o~)atmd

..

liltrnii

"~I

lIu

~ah¥lbilm,eJerj

lei H·~O.C()O,llno b::lc,IOITIdlgl altlnda i'c~;!lt1mT bulunma-

ihtiyacJmlzl

kallalilJbilrl:ek

i{apit'alin
gUVt'H

lIIinde bi~ ~t!M:n cndij:;;trimiz

Yukarda

§ckcr ekimine

iin:timini aynlan

hb[ikillnm.m
51

tYro

]amark i%ln pancar

a[,m

deme'ktir.

C;:ok §rker

bu dcnuyc ~~kacagrm K:uvvHkndiren hir s.ebeb de 929 ,>Ie 931'1 yltlilrlT'lda ~eker yogal hmmln:m '1 S.oml1 ton~l ~~ml:fio buhmI'll'lM~6d.r.

Yotaltmarnn

11 pjrtin~ ekjminj y ~Ilk etm.i~tir. AydJn Halkevinin hi l'IiSM 93.5 de hapisveil'lor iigu.tmr:ra S<lIip yDn~~imil'1lde
a!j;tt~!

ok~im;p

ya~l"I'tI<.I

ktlluun,lll

(liln

Tefrika:

117

dl. Ciyallo

antik,i'dan

yapdma

bil" direg'e

I i aln
TLli'k~eye'

fevJII'f'I'I:

1\1 LJ.'i[Jtu

b" I!I. Y Uti

f(

v z~n: AkseJ MUNT

peJ..c ~ok §cy yak tu, fak:at par,ilI ne abnamJyacak §eyler vardL Hi~ bili Hinmsu~ dcgildi, h;~ biri c;irkin [leg-ilai, biblo gibi ote beriyi Qlra13i1"Ja bul anuzclmrz. Beyaz duvar1ara iikellerlfl bi ka~ tiiliblosu, Durer'in bir s.ullll boyasl, bir- yunaD al~ak kabartmaSi IlsIlml§itl. Moza;kle ortiilii do~emeye iki eski hah seTilmi~tl, masalarIn ilstunde birka~ l(itab cluTuycrdu, Faenza ve Urbano'nun cUe ~ rind en ~lkma saydam \ana1dar i.;inde, h,er taraE ~i~ek i~jnde id~, KiJ~ilk kiliseye gidell yolun iki yanrnda, bUli.in aga-;Lann en asah QIan servHer, "aha §imdidl.!n kocaman .aga~hlr oJmu:;,Tar(h. Evjrne adllfU vermi§ olan kiiliUk ki1is de: <lrtlk bcnrm olmu§tu; bana kita'b fia10nlugu edccekti. Beya:l! duvarlannl, eski'den kalma ceJ.;.ilge raflarJ ~evremlyordl1. Ortaila, illeri l.c:itab dolu., bli yuk hir masa va!"Oda]arda

bazalt'tan oyulma bir Horus dayamyo,rdu. Ya.ll masasmm iisti.inde, lsa'dan onceki dO,r· diilncu a~31rdan kalma bir Medtiz ba§1 yiiztime baluyordu; onu ben denizm dibinden ~~karml:ttJm. <;inklJes;ento'nun yapml§ ondugu, btiyiik Flonnsa lie~mesinin iizerinde bir Hkanath utku., yi:ikseWiyordu. Pencerenin j)nUn de Neron'un k~rTk tia~f, lliiinde anas~m 0k8idar kiirekc:i~erine dovdli.irmi.l§, ohlu· gu kiideze baklyordu. Buy-uk. kapmm uzerin· dc, Flo:ran:sa §ebrince Eleonore Duze'ye verilmi~ lie' om1O taTafmdan da, San Miche1e"de ge-;:i rdigi gun]erin anlSI o:mar,ak bana armaliinceye

'ta idz. Birjnin ayaklannda glimu~ tokah E()tin~er vardl. Onlan uykulumda t.edirgil1l et· tigime .c;ok camm SIIuldI ve sonsuz itinalar~ la gene eski ti.iTbelerine yerleslirdim. KU.;uk kilisenin dl mdak~ gotik direkH yiJksek kub·

pek agIT bir yi.ik olaco'ktJ. M,i3ISt:rD NU.;c:ola,ba~]m ka~lyar k, sf~nksi San Michele'ye kadar kimin cekip pkaracagull 50rdu. Tabiig 10've
ben ... Kii!iuk kt]isenin kaJlma toprilg~
boyu
Sill1kj

be bana pek glizel
§imdi nerede?

gorundu.

Boyle dlrek1er

alundaki

rnmahlardan
tOLlI

iki kUciik
}'1l1ksekJikte.

od.3., )'I·kll,an tivaruarm duvi!IIrlar.

P3nnakllgm onunden adaYl seyret.1er ken. Mastro 'NLkola~yaJ sfenksJin yerini ha· urlamam:tz: gerektigini soyledim, kaybede· (ek vaktimiz yoktu. Mastro Nikola sevin~
i~in.de idi, Neden hemen gid1p !';;fe1l'lksi ara-

i~e d101u idi, fakat

bir ~darn

u2'erinc1eki

tertemizdi ve i<lrm~ll fOil ccienklerle d.an!':.eden nenfo,]ar

daha dun oraya resmed'ilmi~lerdi. Mastro N il~ola :socdu: «Tiber"n eo eri mi ?. Ii Y<llp~~mlt:jo.

gan edilmi~ Q]an tenldi camekin parrhhyordu. Romahhm:.a yapllml§ m'ermer i{a](hnmm be§ me:tnli kadar ,a§ai.[s~nda. bLr teme'~ kazarken. rastgele bulduiumlU'~ kUliUk blf ti.irbede gornuU.i iki pap'as. be~ yuz :vII once, na.~d koUannr put bi~iminde gogus]eri uzeIrine kavu~turarak tatmtJ,anna konmu§marsa. oyh~ce. sakin uYUlyorlardll. Rull,alan to!' ha~ine ge~mi~ti. kurumu~ bedenleri par'§Umen kadar hafiti. fakat yGderinin 'i;i'zgileri yerin. de 'Ie el1eri. gogUslerindeki' put~an sJkmak-

mlyorduk? 0 nerede idi? Kanurnn herhangi hir larflfH'lda, hir Ro· rna imparatorunun 1!ln'llh[lmu~ ko~kijni.in }Jlw kdan ahmda yatmakta oidll1~unu s·i;:iyledim. ,Klnnum rnant.olu bir adam. ~irnd i clurdugudefa deniz-] s,eyreUi.gim zaman. bana her slrn anlatnm;b. S,imrliye kaclar cnl!l hep riiyalanmda gi:bmii,~tilm.. Sa" kl§Im. a~agJda,Jimanda (luran beY2ll7 yata dogru kaydt ve sfenk i ist.edigim valdt gj.

Nero Antik'o'dan rak], in(e kenarlan
c..I,ikkath:: ba.karak:

olan mO.lail<

:1'rna yapdij~emeye

"HaYlr .. dedim, ·'bu du~eme daniEl eskidir, Avgust umanlndan ka1madn. thtiyar tmparator rliil Kapri'ye haYI~anlard3nch. bunu];a bir kok yapurmaga ba~laml§tl. Nerede? Bunu ancak tann biEr! fakat kO§K bitmeden Roma'ya dondiigu s[rada Nob'da olmi.i~ U. RiiyUl .. bir adam vc b,uyuk bir Impar-;;JJtordu O. fakat inan bana, Ti .. btr hepsinden buyilktU .." (Sonu val)

muz verden

m"

dip bulacagmn

soyl~dim. t§iT1i gu~mgti Orla
irH. .;iinkii e-emim

d!!!nizi 'ge~ktmektl!

idn

_

.' ._

.

_

_

... t~_.1

'

_

_

_

Ii_"


I

""'If
__
_

!r
• ~

__

L...."

,.....

-

.:..-.:.._ ',...,..

~...

.-:':..

_

--.tL

~

.,.

_

_...

• _'.L

_

_

_

.

__

ULUS
$0'1'1

9 TEMMUZ 1935 SAl.[
llbay sporculara bir ifay §a,len'i vermis, 'ole bir sayle'll verdikten senra madalya daglbtu:jtlr.

ver ilmis

VI:'!

Iwrta

dcrs

gorcnh:nn gi:id.i!cn

dlkterini
:vijnetenler

(H.iv'en~

Spor kllLjjbunu

~ln<LC]i1[1yapll;Hak

herkesten

t;<I~anlq,~1

iyi bild ikle-

RADYO
ANKARA
m

1

&'iI kasamjia tndrin uitirilm.i,§tu.

diplomalaI' ilek - ukeL.

dagltllml'!!tir_

ine ir - atrna
Ilumadlglnd:ln-

I~i

Kl.Il·akliktan

si.irgunkr

i1kikulub arasmda dava mr?
Gil ,en,~Spor Kuliibii gew;el' ClImartesi akiiaJ'm Bornonti gazino . sunda bir garden partj vernli§t'i. o gUn i~in Ankanll Gudi kumbli de. aym yerde, hir suvare haz~rl.am1'llt fztka.t gene 0 gtin Ke~iofel1!
!ii,por yurdunun Ke~iijren koy ga-

fazla. ka~am ~ht'ndan ilrUnUn
l(thln dogl1mu
Vii! tav~,1'l1

-

rl halue lki bin Iira gjbi bir kulilbun kasasma hernen hi~ girmiyen yiikseklikte bir parayi slyan kar ,?Ihg~ olarak isternek de ancak saka savtlrnak gerektir Btl prctestonun bill kadarla kalacagI urnulmaktadrr.
Giici.indeIJ. Arjkat'a

Ankara bisiklet~i~eri bugiin Kesan yolu ile i;an,akkaleye gl
rnektedieler. C;al"§amba gunu

19.3Do BI4(J

'Canakkale bisikletcileri yapacaklardu.

lle ya:rfj

ii?dtr.
sakbyan

'Y.alml.' eyi

b:lu-

bahcelerde

din gent' gc:,e'I'D yrlki
ilk or.1nlamililarm r~koln h kUlUlildan
t..

d~n:ct'de '1111.5-3 d4l
dUl:"lifJ1

llHsi ne gl:f!el gc~cn

yrlll J;lQrr.; u£-

934 ~ 935 t\,em:'si Tiilrldyc: bi si kl et sampiyonlugunun Gi.iven~

Spor kulubihule
luzum

oldugn

~oru~len

iki elacakttr,
cok

\"ah'u~ uruni.in k~lit.('
lemi~ QIt1ca~,1 soylcn;-

L1Iokt . rndan

yer,
One

gllllU og

zinosunda

bir ganjel1 part~si oldu enerek suvaresini bu a •

U:,.erinc trildirifir.
J

nib,ile: denilen bak ur POfJli.no du ,5m,eUiRge yellildl Berl1'n, 8 (A.A) - Alman §melhng ispanycl Paolino ile yapuiJ 12 ravundluk boks rnacmda savi hesabiyle kasammsrrr
/o'nms;fl ,bisU',lef
,~IU'lunUl

20~ 20.10

cit: y .. zdq~,lm ttibi Lu
5thl!C

jill

A)"d.nd\l~,e"bn-

da, her y~r gibi. BI.III ibden y dl. F
lya

sok

Mk5and~r_ yak gitJidir.

demates

to

kuruqa

yrn yirmisin,'e blrakugnu \~all et mi§ti. 109 rendig im il~ gore Gi.hl,en~ Spor kuliihi.1. A nkara GucunUn

•ul,~n"u 'ji.'<lil.'lf.jh:ilm·i £,,1il'l1 ;\'f,rn~lunndu lirlZuru/~l(lr' Edirne, 8 (A.A) -

do,,. -

diiJJ:dJ tl,l.,fUg.

st')JUI!(ltl'"1

20,30
20.5D

y~ 113.].MaJ.'k

Pa.thun y~ bibc:1' de l;ok az dOldli).·or Ft undan zarar goren yogaltmal1]u 'Oolll,lyol:,¥oKsa liretrnertler iirlinteri· n~ ]flilrs~k d.n

fi.ul!li 1S13:tmal-e1<:L

gi:~tn yrllar-

dahl ~o!< \l::al:..!l1ee lde I:diyor1ar.

UriJIY daimi N.kamb narkm
Yerb lui
mlll

1fi:urliJu Itkmck l
.ilDdirmi~tir,

narkrm §arbJ.y

~o kUTUfa

daha indi:rilmui
1.111 piyas.astnl

i~in tel y<ll:lile

DcnlzUden

!lormustur. Afyon lohl.lI

i(_:;in bastrrdrgr bilevler ijzerirtdeki •• Turkiye bisiklet bi rmcisi., sdaleeinde kendisinin alan eu iinden favrlalanma gayesi gcJ,r· rnii§ ve suvarenin gcri brraktldrgmt biLdir,en Ilanda da kendine Zlyan verecek bir anl am bula rak ar kadlil§uu resmi-g suretts protesto errnis 'lie iki bin lira H1'3T'3f ve xira.n" istemistir. ~ Spor talrihimizde iII~rastlanan b'll hadise Ank~ra spar ~evenlerin
de bir saka gibi k;ar§Jlnaml~tlr. Ciinku iki kuUib arasmda hie ' bir oniiJrde~1ik ve ge~im~illik ~'oktlJ, Bundan ba~ka SpOil" kuUib~eri1TI'i . lin gelir~eriyle ancak ge~ inehi I -

suvaresi

DUn Edit ne ~ Hasko:y ,_ lskenderkoy ,a rasmda "74 kilornetrelik b~s:ildel y:l"'~1 ya prldr. Vafl~a 14 bisi kl et~i girrnist], Birinciligi Ankara nan Niya.zi. ikinci\igi Orhan, ii . ~Uflll:titi.igii Tala; alrmstardrr. Bu yarrsta Edrrne bisikletci leri arast ndaki derece sud IIJ.'r: Bicinci Cahtt, ikinei Husamed din. uciincii Sadi, V a.TD~ h eyecanlr 01 L111.U~. dba}' yan~]ar[ otomobil He taklb ~itmi~tir.

Belfoet, 8 (A.A) - Bisikletle Fransa turunun dordiincii bcmimu nun (BeUor - Me,~) 5CU111((huTr sunIarrhr:
Bir int.i: 7 SiHU 14 dal-rrKay]a

~----~ ....
,
......

(;ocuk saa.ti - MlI!Isilki: Popper VioloBloe1 &lII~ti ViyoloDS.d: Edip Sezen Piyano: U~vi CemLd - Inhis811' Vek,i:leti la,llt:! ~ Mu.tiki; Ha.ydn Trio Piyano ~ Uh·j Cema~ Keman: Nec:de~ Rem:zi Vio~aluel! Edip Sel;en - Dans musikisi - Hllberler.
~,t.,,"li

J.JuU.u,!l)iG,uzel .""1I1.Ud'W· h'l'.otr lm..kufilhinulan: ,

Jan E:rts. ondan sonra NovU. Vervak, Rornanyalt Mays" Genel sin. lle altr birincl vardrr. 24 saat 30 dakika 27 sani \-0 He Man, ondan sonra da Spiker. d,g KaHis. Berman, Verdake.

Komitemizd'e illida.D bir uyelik le!fimi ;~in 1Ii - 7 - 9!S ,lab gURU l'laat 1B ,de 'b,h" toplanh yap.rlacak . llf. $gbe jjyelennin bu toplantlY.
",elmeleri 'I'~ca.Dlunul'.

_.111_"41"

J ;;'11 lr

"UWlt

"UPH!'IUU

Iitlrn,utJu
,"pI

'ocu.k

1£1lil'geme

Kurum u Ge -,

kfuandl blnir, I) (A.A) tat1anberi yapdmakta Bir ka~ halo'lan hava

rner'lre:;;nd'!n!

bll~c1aym

ki1esi S{) .a:rpal'H!I bci-

35 ku.,nJija dii~mii'i!tlir.

.

10. balda J-3,1O OlJraslnd<l
HCTlii:z afY!.111'l SUI'S[

:iiatllmak-

udu.

ba~lilm;.!ml~tlr.

i<l kilometrelik. yoi iki saat 31 dakikad.;l ahnmlsur, Yohm iyi ve Edirne bi. iklet~ilcrinin yan:;: hisiideti ,ohnam nma kanw'I. y!ilrI~ iyi hil" surette sonudanml~ttr.

kupa!'H 0YlIlnlarr sana ermi~, ve Alttn9rrlu ikiy,e kar§J dort sayI i1~ COllepe yi yenerek ha'v;!II knpasmJ ka 7,;ilnmt:!j tn.

DI,i,ler Bakanhgl iff.:rlaTio dan Bay Ahmed evtnden 7 par~.
e,ya kurumumy'l!!i'l bed:iye etmi~ ~

leII'd;!!'.Genel Merkez bu hayn -~..
y@n 8mcya te;ekkih·le:r'ilni suna.r.

BaYllltrna,z

11 \'~lIiOiI

OLDUROR!

tu \(al"l. "I

1r dii ."Iii !,'il df'n:

E HI, l\1.~rl(J'Z laiJul·a ..

Merke:.: Serom Mijess~sesi i~in a§ag Ida !:ins ve mikdalr" Ian yazl'h Tecrtibe hayvan1armm pazar~lk giind 15-7·935 tJ.fihine musai..liI pazartes~ gu.,U saat 15 de yapllmak Lizerl.::bir hafu miiddetle l1l7'atJ1ml~tl'r. $~rtnaniesi merkel lab~r8l1!:.uvaTlan MUdiJrHJgiinden her gun lc;:in talep edaebilir. hteklilerin mu.:.yyen o]an giinde 60 ~iriihk banka te:ninat mektlllbu veya bu mil-dar paramn hazineye }'atInld1gma dair makbuLla birlikte Ziraat Vekile'ti Mubasebe Mi.idi:irliigLinde toplana ;,r. alan komisyona mi.it·a.caatlan. Ade'!: 151) Kobay Bi.i.yUk beyal fare 100 Flnd,k fare5; iCl] 200 Ta'il~an
. .."",_

........

SivrisinBk~eri 0 L D U RUN U II
Bli' sl,.,. rlslI"Iek l!IH'lfl, 1rIu mmay
I

te\ilil

ed8biUlr.

Teslrslz. VB a.l1cak baYlltlcl bir (Ina, fa oldiJrulc,jj m yl) M,ln sivr ,5111 e kle ri uldll ri8blleceglnl zan etllgl. nil. .... alic:~t maru>t kalacaglnlz t.ahl k8yi dU!luniJ nu,z. H 1i.I'Z.1.I1" va em nlyetirn 1z 1I;::ln FL.iT ku~lanlnl:!!. nJT, hakl kalan lie abedlyan oldy ru r. Leke YllIipmC!iZ, laze 'lie I.a.tlf !.10k IJ lych!1 r. Siya r. ktl!jlakh va a~ker fet>lmli sari lenekl:loIere dlkkf1l
edln 17.. Fi;j

h:apisbancsinde (45) lira i.icret1i ba~ ganliyanLrk!81 (40) lirahk birirLc~ ve (35) li,rahk lk\tlcL suuf gardiya'llhkLa:r a~lk oldugundan 25 ya~lndan a~agl 40 ya§mdan yukan olmayan taHplerin 1 - me'kteb ~ahadelnamesi; :2 ~ tiirk halrflerine ait vesika • .3 - askerlik tezkeresi. 4 - slhh,a.~ raporll. 5 - a!}l kagldl~ 6 - bil"' v,azifede hl..i.lunmll1~ veya ay . rdnu~ ise ona dair bir vesika • ., - bugiine kadar- ne ~1e i~t~gal ettigi ve bir i~ tutmu~ ise OIHI dair bir \'esika, B ,- iyi haL kagldl, 9 - ii~ fotograf. 10 - ntifus kag~chm tamamhyarak nihayet 22. 'I, 935 pazartesi gunUi alq.annna kadar Ankara adliye enclimenl reisl~gine milracaat etmeleri Han
Ankara o[unur. (1674) 128,55

I
II

~
1

y 0

II

l~
I

f\I

n

II

D

rtar rf'rr~a,jHI.
\lo,,,odiJ Ilbn

Umuml Depa,u : J, tIR[sPINi, isl. Sala'l,

t

J3ndarma Gpn 1 l(on1 1 0111]") (J.U,K.) - nl{ara Sahn ·Ilna
I{OllllSYODUndall:
l _. Elde bul .. Ulan nilmune ve evsafIna uygun olara.k (IJOOO) tdUm 2S~7-~JS per1embe gilnii :saat14 de J. Gn. KomLItanhgf binasmda. kapah zarf usuliyle eksHtmeye konu~ lacakt]f. 2 - ~artname parasIZ olarak her gun kom.isyondan \ferilir. J - Isteklil,erin (1395) hkahk temi[lat makbuzu ve kal1illn ve §artnamede yaZlh belg~ler i~inde bulunacak ,clan 'tteklif rnektuplanm eksiL tOle s.aatmdan bir saat evveline k~clar komisyona 'vermi§ bulunmial~ar~. (Ui24) 1-2842

Ankara Evl af l\liidiil"liigiinden:
4-7-935, de ihaloe 'edilecegi ilan olunan vakIf ak:a.rlardan lc.iralanmayan. 9 par~a akarm muzayedesi 3 gan uzanm:l.j'" Itu. fhalesffi 10. 1. 9'35e,aqamba giinii sa.at 15 dedir. Tutmak istiyenlerin evkaf mudiirlugiine gelmeh::rL (1656) 1-284-4

Satl]]l~ mliill(
Emlak ve Eytam Bankaslndan:
Esas NOo,
11

r2.
k Ani ara Etlil, e... ez Libo atu. 1Ifl d~ ~, d varlarl l'.IU ill" ugun en:
n

40

Mevkii VI!: nev'i Dep,czito Arslanhane makanesinde Princihm sok3gulda eski 34-36, yeni 4'0 kap[, 448 ada~ 12 panel N Q. 11 Z~fran hamnm 117408 10752QO hi'Ssesl 330 Poyncl mah,aUesinde Dokmed soka gmda yeni 14 ka.pl, 333 ada, 43 parse.
No: h evin 3/4 his'Sesi Sakarf3. tTI:iilhaUesinde Nezi:raga. soka~ 112

10.

I-'

Ii ..

}\Iluha, itl araolyor'
Bir tic.ar,ethanede mU hasebeci I'tluavini olarak istihdam edilmek ii~ere muhasebe i~lerinde ~ah§mI§ bir memura ibiir!li.i~lali vard~r, Talibleri,n teTcil:mei hadlerini bildirir bir. mektubu An .. kara posta, kutusu: 72 ye gondermeleri ilan olunur.
5

+4

4.5

gmda yeni 14 kap~, 610 i.da, 2: parsel numarah evin yan hissesi Er,2:l'IfUm mahaDl sinde Yarn sokagn,·

60

1~

2B13

da eski L yelli It kapl, 369 ada, 12 par .. sd No. h di.ikkarn ve ahlrm 3 '4 hissesi 75 'Yuka:rda yazlh nl.iilk~ rin bedelLeri pes.in veriLmek §al:'tiyle Vf aClk art Irma i Ie sat I]al:ag rndan i:stiyenle-rin satl§i guniil1r" tesadi.if erlen 2'2. 7. 935 rHI;r3L"l;es~ saat Hi cla bal,lIka-, no' • ..... "'~. ( 1661) 1-284r>

tNGiLiZCE
I

Hususi lJen ve Terclirru:;'. Mnltihanlara Ha::i.lu1ama. Po'sta KutusllI 131 Anl(ara.

Miiessese motorU i~in a§a.glda cin:s, ve m!kda.rlian yazrbmaddeler pazarbk suretiylc almacaktII". Bu madde .. l,erden mazootun evsafmda degi§iklik yapIlml~ olduglln • DERt FIRENGi VE dan pazar'h:k lbiU" alta muddet1e uaztllmI§tlr. h 3artna.m&BELSOOUKLuGu si her gUn i-;in mildiiriyetten talep edilebillr. lsteklileriD HASTALIKLARI 16 'temmu~ ],935 talrihme mfisadif sah giinu saat 15 de Zira MOTER ASSISt at Vek§]eti rnuhasebe l11udi.irliigiinde tQPl.anacak alan koTabakhane caddesi ba~mda. A!tmta~, soka.k No. 17 miSYOha 60 1irahk banka teminat mektubu veya. bu mik Hastalarmll her gtin 9-13 dar paramn, bazineye y,atlnldlgInil dair makbUizla ben.ber ve I S-2n ve kadar kahul eCl.e~ mUracaatlan. (Ui67) Xilo Muhasebeci ve 2350 Ma~o't l.niitercim Kahn vakllm yagl 230 Ha·fif he'l'ndn 200 ARAN1VOR [' Gal' 1400 Posta kutu~'Il (509) Ank;ii-

Doktor

.I_j

l\taruf Cover

l'iI,

mUI'i;i,caat.

I_t!1Fin

1-28"5D

-~_. -

~-

....

---

.......

-_ -- ..........
reisligi ilanlar

ULUS

S,AYIFA'

AnkaJreJ;belediye

I

Askeri Fabrikalar

Umum Mi.idurlilgu

lLAN YenL§ehirde 1167 inci adanm 2l ve 1325 ind admn:2 parseUeri i~Lnde §-uyulu Belediye mali 53 ve 77.5, metre mu ..abba! assa fazla 51 on be§; giin miiddetle iiIIl;Ik arttrmaya konulmu§tur. Muhammen. bedellerj ikiser liradiu. Tal~p 0lanlann ] 8 ternmuz ]935 per§embegunii saat enda He-sap Ieri direktormd"iin~ miiracaarlarr ilin. olunur; (1592')

Satm Alma Komisyonu
200 TOND<iKOM
1 )

ilanlan

I

istanbul Deniz 'leV3Zlm satm alma komisyonu (10]]:
Tahmin edilen bede1i 4'1]053lira otan 400530 kilo ekmek 10 ternmuz 193$ ,;a.r§amba gunu saat 15 de KasllT.lpa ~ada komisyon blnasinda kapah zarf usuliyh: almacaktrr, IMtnamesL 'her glin komisyonda gortilebHir "lie2 lira hedel muka,bilind,ealmabUi~. tsteld~~erin 300], ~1ra 98 kurusan iharet muvakkat temm,at makbuzu veya rnektuplarmr we kanunibclgelen hav] teklif mektuplanmn eksiltrne saatmdan bi:r aaat £vve]me kadar komisyon ba~kVl,h~ma y,ennelcri. (3419/1466) t-2~71
e

KOKi[J

.
tLAN
'1 ~

1-2740

Belediye i~in §artnamesine gore 42' par,~a mobilye yaptInhu:ak "of: 6 p,ar~a tamir ettirile.cektir. 2 -- Muhammen bedeH 2'iOO Iiradir. 3 - Muvakkat teminatr 202.5 li:E'adJT. 4 - lstekli olanlar ihale gtinu elan 12-7-935 cuma giiM saat on be§te komisyona gelmelidil"ler. (1517) 1-2628 lLAN Bir sencHk kira B. M'Il\",akkat temin.ftJ Lira K. Lira K. Hal 29,1 1200 90 A,tpazan 29 112 8 40 ,,33 51 20 3 84 de po 1 -... Yukarda yalll! iki diikkan ile hir depo 31-.5-936 gtiniine kadar a!;lk artrrma ile kiraya veeilecektir, 2 - ~art:name!iini gormek istiyenle-r her goo muhasebeye gelebilider. l - 1hcl1e 11-7-935 persemhe gunu saat on besde art:rr· ma ve eksHtme komis onunda yaprlaeaktrr, (lS18) 2629 evkii Nr:

Tahmin edilen bed,eli (5400 lira alan yukarda mikdan ve clnsl yazdI malaeme askeri fabrlkaJa'f llmum mUdUrliigu satm alma kom~s,yoliiu:nca 18 temmuz 935 tari~inde per§embe gtinij sa at IS de kapalr zan ile ihale edilecektir, $artna,nu! paraslZ olarak komisyondan, veril~r. TalipJetin muvakkat teminat alan (405) liraYI havi teklif mektup~anm mezkfir gunde saat 14 de kadar ikomisyon,iI verrneleri ve ken. di~erinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3,.maddelerindeki vesaikle me:zkul' giin ve saatte komisy,ona mUracaaHan.

-------------------------Emlil ve Ey aID Ballkil~llldi.ll1:
Muhammc[lI

(1586)

1-273P

456 TON KOKK(')MORU Tahmin cdi!en be:!e1i (10944) lira alan yukarda mikdarr ve elnsi yazdI malzerne asker! fabl'ikalar umum mUdur· IUgu satm alma komisyonunca 18 ternmuz 935 tarihinde persembe gunii saat 15 de kapalr earf TIe lhale edilecelttir. §a:rtname parasrz obrak. komis:J,!Qnd3", verilir, TalipJe:dn muvakkat teminat olan (193) lira (80) kurusu havi teklif me'ktu:plannI rnezkflr gunde saar 14 c1h~ kadar kemisyena verrneleri ve kef'!dUenntn de 2490 numaeah kanunun 2 ve 3. maddelerindcki vesaikte mezli1i:i}r gun VI! aaatte komisycna rniiracaatlarr. (l5~;;) ]-2737

Bulundugu Mal1al
Y'eni~ehirde Sehit N'uri sDl~agmda

C insi Hane

krymet i

Lira
~O(j70 (,;atl arasi ile hodrurn (1-. hi] olrnak u:t.crc dort kattur iharetrir.

tLAN
Bir sene zarfrnda Kaya§ istaayonuna gelecek ve gidecek 1500-2000 ton e!1yamn vagondan tahliye, fabrikalart, rnraa naki] ve fabr~ka]arImT2'dan Kaya~ :lstasyonuna nakil ve va.gonlara. yukletilmes~. Tahmini bedeli 2200 lira alan yukarda yazdI 1500-2001} ton e§oya nakli l§i 24 temmuz 935 tarihjnde ~ar§amba gtinti! saat 14 de asked fabrikalar satrnalma komisyommca actk eksiltrne i'le ihale edilecektir. ~artname'Si paraSD:Z olarak komiayendan veri lir, Taliplenn muvakkat temiaat alan 165 mira ve 2490 numaralt kanunun 2 ve 3. rnaddelerinde yazdI vesaikle mezkli-r gun ve saatta komisycna rntlracaattarr, (Ifill) 1-2841 650 K1LO YUMU$AK

i LAN
Cezalarrdmtan esnaflar Ye:jilaga manallesinde '2 numarada furncy Salih Vie K~ yunpaearmda 7 numarada kanaat fmru sahlbi SatdmI§ hamur ekmek pkardJgmdan yirmiger lira Hamam onlin de inonu mek ebi karsrsmda 28 numarada bakkal Ahmed oozuk sucuk sattlf1ndan bet ira, O.ztiirk mahaUesinde 9 numarada bakkal Remzi ~ekerl ve hamrzr noksan gazoz iattIgrndan be§ lira, Sanayi caddesinde Ta,yfuf' krraathane Bindekan§tk kahve sattlgmdan bes lira, tbadullah caddesinde 26 num.arah diikld.nda helvacI Yusuf Z'iya pa.tikadan yapIlmIS helva sattlgmdm 'oe§, li:ra, istasyon ge-;i.t yerinde bakkal Arslan sulu sirke sathgmc1an be§- lira hafH para (eazsiyl~ cezalilndlnlml§lardIt. CUi'?) I ..._ 2855

Bodrumda : lie ada, hir rnurbak, bir h~~i:I,hanvo, erlun!v ;. !dim iJrlii k B; rinci katta : bi r kQl';d or u. ad <I, hir mutbak, bLl hell. hanvo .. komiirl iik. 1hnci 1·;Hta: hir koridor I. l cda. h;.. rnnthak. b=r he •. ham 0 odun ve knn1Ud~ik. C::I i hatmrla: taksirnar vo'rrur Eleknik. su, hava gaz. tesisan vardrr.
Bill:=! 2'i~

metre

arsadan

,n'i

rnctresi uzerinde rnebni erisi ha hce halindcdir

clup

Ismetpass mahallesirnle
UZLHlyo~da

Harre

f.466

kah\ehane
dilkkan

K()SELE

3200 KILO BEYAZ

SABUN

Zemini kahvehane. hirinci katta bir sofa uzerinr1c .ki bi..iyuk. ild kiiciil, ada. ·,elri. hanvo, rrrutbah, elektr ik iesisan ve hili"iginrie all~ap hir rliikkiin varrlrr.

1LA 1\
Cez:a.FandlrIlan
~~~'!in

esnaf
'fJ~1

caddesinde 11 numa:rada :fmnc[ Mustafa. Ulutanlarda 16 n.umarada flnnCl thBan Akkopriide 12 DumaJr ][ finn miisteciri SeJim hamur ek : mek ~r.ka.rdJkJMfl1dan yinni~el' lira ve HaJep cadde.smde 10 numarad,2 ga.zOlcu A\lTaJ11I§eken u gazcz ~Ik:ardl,gm • dan belj lira hafif para ce.zasiylc c<uaJandln1m1 lardrr. (1 InS) 1-2854

fUme]' Mettmed, Miidafaaihukuk

MdD.~ed: t!Sl'n,'c:tpa~:a. mahaUesimde hrmt:I N1I!.Hi~K<C:$.ioren }lolu uzelFwde Ilnncl Must:a£a, Cebecide 25 I1llmarada

.U:lucanlarda 'hrmcI Ziya~ Yeni~ehirdf! H.alk

mus-

Tahmin edilen bedel i (1240) lira alan yUkarda mikdan ve ein::d yazdI malzeme askeri fabrikalar 1.1" 'mum mildUrlilgu satmalma
komi'Syonunc:a 22 t'emmlllZ 935 tarihinde pa:z:artesi gii~ s.aat 15 de a~fk eksiltme

2800 K1LO ARAISABUNU Tahmin e[men bedeH (1920) Hra ,clan yukarda mikdan VG cinsi yaZlh: malzeme as ... kef! fabri aklar umum murihinde pazartes; gtin,ij saat 14 de aC;lk ,eksihme ileiha .. Ie ediIecektir. $artname pOl·
raSI::e

nu

du:rHiii:i :satm alma komis .. yonunca 2'2 temmuz 935 t8-

BankamugJ birind ~lcr~ce ve ::.%rada ipotekli yuka:rrla yeri,eri v,e va5lflan ve (le~ederi ya?~h ~\ If!!r Ank::J.ra icra dairesince a~Il!c ,uunna 'ile satlhga clkm11mtstlf. Btl cvlcrin 15~7-935 panrte:s.i glinii A.nkara tcr3 dairesi ga~'ri m n· kul mallu satls memurlugunca artrnlmasl ·apJlacaku'f. Bu evler uzeriliLe banka(a ihaJe bedp.linin yuzde eUisi n~s· betind,e odiin~ para verilir. Odtlnc: alma i~i lr.;in daha "jl'ad,E" bilgi mahd[rlar. i:stiycllJer (1630) ~ f1I 11i'1t ""f'e
Ev'tattll

hal1kasln~

ba~vuJ"-

]~2R03

iJe iha]e edilecektir.

§iartna.

me par:rz o13'tak komis. yondan verilir. TaliplerLn

ohlrah:

komisyondan

muvakkat temin~t olan (93) lira ve 2490 numa'rah kanlllhun 2 'Ie 3. madde~erinrleki

lLAN
MUsadere edilCIl 20 ten eke benzin 10. 7. 935 1;;a.J§amba flinG saat on btjte a~lk artuma ile san1aeaktn. u·kli Je.rin saa.t on be§te lev3iZlm din:ktorJiigililegelmeIeri. (Ui81) 1- 2857

vesaikle' me.zktl'f gun ve sa.-

r,

aUa komisyonoa Ian. (1613)

miirataat. 1-2i82

verilir. TaHpleri'n muvakkat teminat olan (144) lira ve 2490 numarah k,anunun 2 ve ]. maddel erind,ekm '\!',e.saHde m,ezkir gun ve saaUa komis_vona miiracaatlan. 'P612) 1~2181

Paza

Ik

I

ani
A.

1 - Pazarh'ia konulan i~ (Ma.liye Ve.kalcu Mali ErnIlk MiiJduriyeti ih: Munbu:am 'bor~la.,. miiciiil'iyeti dosya odalaFJna sabit lI'af ima~i) Ke;if lledeli (805) lira 18 kUl"u~tur.
,a) ~arlna.me

Mini Miidafaa Vek§Jeti SatIn Alm,a
Komisyonu ilanlarl
ILAN

b) !Celif cedveli

Tiirk Oava Kurumu

i
'-

c) Proje

p yango
3imdiye karlar binler~e ld§iY; zmgin etm;~tir. HI Often t<tmp 3 tinejj ke:§ide 11 temmuzdadlr.

f

Bitlis ga.zniz:onu m'Gilrt 100.000 kilo fabrika unu ka-

pall zarHa eksiltmeye ko nulmu§tur. J:halesi 29 t,em "' muz 935 pazartesi glinti saat IS dedir. Muhammen Hatl 12tDOO~jra iik temin:lt 800 liradlr. Sartnamesini gonnek istiyenier her gUn eks.iltmeye girecekler temin,atlariyl'e bi rlikte teklH mek tuplannr ihale saatmdan bill" saat evel Bitliste Asked sa· trnalma komisyonuna \illfr meleri, (1569') 1-285]
lLAN

Buyiik ikramiye 50,000 liradIr ..
Aynca ~ 20.O(m, 12,QOOt 10.000 lirahk ikramiye]er]e 20.000 lirahk miikilfat v3rdlr. ;(

Ev

• •

Ankarada Hac~dogan mah.allesinde 401 numarah evm CUtl ve sJva gjbi ta.miratl yapt~nlac:aktn-. Bu i~iyapmak hniyenlerin 9·/-935 sail gunii saat on be~e kac1ar evkaf In§aa t mi.idul"]ug tine mur3caa dan. (165 7) 1~2845

t.abmin c .. dilen fiatt 2010 lira. oman 501 M. r.I1ikabl got,mar tahtaSI J 0 M. mikabl ~,am dilm