-

'.

.

.'

_

:

_.

.-'"

-

.

. '.

-'

'.

-

.: ~

.

~-

.

15,
l(u~cy t;rn 'd~ ilerl~)"fm japon hUt! eden ~ dl#diincil t;i'J mCl'ZURI i~BCd ermi.. 'erdir~ JlJpDnl'l,rm J(dUII·'l1 ulmai01f"ulrL.u,f hukulltlolrkulr.,.. Japan II :.fdil"r' Pekin i,;; .,..;_nde IIelno Ii tad« ria r. ON AL TINel YIL. No: 4986

H tor rell"de 5 kuru Ii

i
I

--_ •

'"
-

-••

,-

Gfindelik
SOlUORE EKO 0 It

sayn

TeSm"· ~ m!lkina, i'ft5aolwjnl ya .. yq dii:zeyini yuuelten bihca ~lard[[. Yiiz(etc.e insan kuvYeti-Din yapamadfgll E!yleri b,ir makina il.eyapmak, i.tan kuvve .. lipin ayllln:a yett~til'\emedigi §eylui m.aktna ile bi[' ,goode: ortaya. atmak ~ijphes,iz lnS!iiutllgm en bityiik bOl\§a:rddanpdan bil'idir.. Wn .. saW gm boylec.e yaratma. ve ~I'et.. me kapasj le.sinin anma51 da bat1B.1tg1~t.a daha _'ok insan Ylg~Rmlll g~iIn ve konfnr diizeyini yUkselme ine yarayacak bill' hadise
I§h.

Hiikfimetin ae I ~Ikmas 01 i tedigi ka nunlar onaylandI ...'amutay' Ba~'kam say .. lavla me~im ,day -elerine gidinee 'halka bava leblikesDli anlatmalarnu istedi
iii

----

B. BENES MllSBET

DUYGULARLA
1

_

DONDO

«;ek hal am S'OV\"ct Husya ger~e'k ,diyor barl~ istiyor
Moskova, 14 (A.A.) - B. Benes Mo:sko·va.'dan aYlrllmadan once Sovyet ve fa-baneL ga:z;,etedle"
re :fUnliu·1 .sDylemi~tir: _ Sovyel R'usya,ya yaptlBun gezit uzun s,tyasal kInavJinuJbliyiik Sovyet RusYII gen;ek bir ban~ i tifOr VI! gell'"~ek bir' barll .'YllUalir gtitmektedir "1'

B. Benes" Sovyet Ru. JII
1rmdaki
dU)''lliU

Ihak.. idm. deOJil1:ir ki:

Yaralan insa.nlirglD

pay1

la~makta !fii~liik ~el£ecegini kimIe du~iinemezdi, Fakat hakikat 'la.Nrlandllg] , gibi ~llkma(b. Ara~]annda. ~ok ilerlemi:t olaD. modern ekonollDiiI MlP~lar1n.da. gel'iledi. Kii~iikHik gOllterdi. Ve butiin insanllga hi~ei e ya.rdon
InlolDl

bi .. utkusudur. D'aha 19'19 yIlmda Sovyet Rusya ile eMbirl" den ya~ gin na idim. Ekonomik we finansal buhran dolaYlsiyle Rusya Ue el birliiH y,apmaYI zorlayan sehelder 1929 y1l1 ba§lndalil bed artml§lu·. Almanya'da nasyonal g.osyalistle rin 1§ baima ge~me~eri Avrupa'mn dengesilili hijtlemes,i baklmllndlan
Sovye~ R.1I.Isya,'nmAvrupa slya a$IPa kat,1mas'l 2oragID1l ber·kitmit-

I

Y",z

az~tlltdan

ol1ceki

SOl']

£opJanUSlIII

.papan K'Jmuteiym dtlnkii toplantlsm-d,m

tiro Harb lehlikesi :!uyu.sal ve ekonOPlik ~ebeb]erdel!l. d.olaY1!' on za· s manlall"da h@:r va.kitkinden fazl", a.l't:ml~hl'. Su sebebten dQI.YI btl
j

edeeegi

yer-

biz- ens: tantaDe

b'r kl in.sanJ8,rJD Vi:: iilkelerin za:rllrlna. o.la:rak kl.'lJE zan!; getinnek yoh,nu tuttu.. 0 te.. kilde ki yeni mak:ifllL ekonQmi,j ba alarlDlII upiyle be!olenell 10m··riicii hil" ekoDomi haline' glrdi. Avrupa. ve Amerika'nrn uretim ka.pasile.ipin arbn&31 b ·ka biil. gel rin eerj· yo Jarmul 5.0.. lI1iiriilmesi ille ger"iekte§lDi~ti['.
SliD

de hil'

iiJkelue

billfkB.

ln8aulara,

K,amutay dijl1 NUl'i Conker ve Fikret 5111111.,. we Kamutay Batkam: Abdi.ilhalik Reada'RID ·bafkaDbk .. larmda bjrbiri a1l'kaSIlIlii\. U.(: topla.n~
b yapm1llbr-.

d·evresinin IiJIzabmm, AnklU'R Sail" }"ayhglDlID drllardan get~recegi rnakinala... ve yedek 'Pa~ala.'Jrlllm

landu.l:lma "e diJ.zenl'~Junelit An " kara ,- l,tanbu) - A Ynlpa tel efon

I

ltehmr:ey:i orl8ldan guven

'kaldU"mak:icin yantazI-

en iyi ~are €ilmak uzere' koliekiir
.!Iii.steminin a~lk~

ToplaDblarda.

kabuJ edilen kaman san-

nUlllar aea mda, amorti

80lOUD nOnlal ve her

z: Ekman i~in

eyi iI,I;yecek birr s,iJtem olmadlgl beUildir. Nitekim somtitulecek' madde b.dunmaymc.a 'Ve yahut da b Mlldde kendini koruya£ak bir gii~ elde edince shtem So rGrimago. 'ba;lanlif ve ne vakil bitee,egi heIIlUz ke.stirilemiyen bliytik buhran
)' iiz gas-term; ",tir.

ve YOJ'esi ha1k
.!Io!!lyelesinin

dig ku.ru' I. Ankarada diJ tari'h ve ,cografya falriilt:el~l'inin llJ"ul. rna-sa din iJleri ba kaobg ve odevleri; Posta telgra.f VI!!' tele ~ fon ycrnetgesinin zincirleme kef iI11k bOI'~iarf r - iiel ve aivil emeldik bnulIIuuUD 61 ilnci maddesine btr bol,ek eklenme I, dam "erg-is; ka nUOUDun 24 UDeD madde.sinin ,degi,ti..-ilmesi, Oskiidar - Kadikoy
Iramwayla'rl

memlekete resilni~ IDku Ima I'll. konumu koruma konu.no -un sekizinei maddesinin degi§tirilme.!li,
Icakv@
50guk

gden

sula

lor 1

( Sonu eli lirrdl'iil:fllsdJ)

Jnn. KoUektif giiven i~in yapIlan ve ya.pda~ak ta a la:rda Ceko.s lovakya He SDvyel Ru;ya1n'n a.slg~arll ile !!Iyasalarl biribh1erine !lyg \nd~n·. T.am ola.'·d.k kanlglM "

MOokovad'an donen B .. Senesin
Lit.-inof',·.l
aJlf1m/~ bir rnrni

8.

,._

Ru&ya,"da ya.pda.n

~,Ie;rin

kut-ulmai lisleniyor.
B. Gombo§ Ar§idiik Alberi ileri siiruyor
Pe§te, 14 (A.A.) _ B. Gom Ibo~~parlamentoda ~'Dk aJkl!!llanan bill" s'Dyle¥indie demi§ltir III ~ "_ Macan:stanJdll" ilk (hievm macaJ' aSlgla.-rna hi'zm~t etmelt olan ulu!la.1 bir Kn-al gD1"lmek is . Bun dan sonra .R. Gombo~.A,· padlar Ilyles..nden eden bir ada)". gozoniinde ltuttugunu, fakat kn-al hgm cer-i geti'i'ilme!!l'~ me5elesinil"lJ an.:;.l(; ~jt,ekj uluslarb, yapmla.ca'k bir <u1.la~ma ile 'ko~'lilrllabUeor.egin~ ilive etmi"tir. Arpadlar ayleSll1lden gelei'i Prens Habsburg, ay~esjnin maca]" Ikolu liye!;, bul.unan alf'!j.idfik Alber do Habsbul'g1dur. B. Gomibol, kend.isinin ozel
dosh1 builln .. " !bu zatm biirka.'~ y.1 iDee adayllignu arkalamE§lE. ~ UlusaJ hir kEra] a,dayhgm.m, kli,iik aJllatrnada. Avultury,a, orna· film isleyen OUo'nulil .adayh!:'mI.iyorum.~. dan d.aha a.z hir aYIl"!ii gOIl'€cegi sa. DIIQIa.'kItadlr. C;ur.kij Ha],sbu'l ay· lesinden gel~1fIIOttotnun A.vust\!lr.

turk.

Da.ha g~en giln ,gazeielerde okudu'k-: Almanlar _ ki AOmU .. :ren ekooomi li.stemilDden ,imdiki
baJde en ~ok !ilzlaoacak duruPla.

hbse se ned lerinden 200 kiislU' 'bin l~ra'hk hi~lenin valufJar genel direk.forlugunce salin ahnmasI. Cuhu'k Bal"ajll'un aia~ .

(inem 'ole g:eni~HginiJJ 'bu rbiiryLik me lekeUeki iii imkitnlar.lllI hay. ra:nhlda gordum. En zi~ de dik kalimj t;ek'en ~ey, Sovyet RU5ya ullllslarmm efllerjisi Vel ~abfmak dolenidir"" B. Renes so,derini !oyie' bit] ... "
[1"I.i~tili' :
u_
lOll

ya He Macarlstan"1 birle~tirmeL:: ve ra.ldann.l geri . Imak istellllesi, :_..... . kim vall"dl:r. Arfidiik Aibef, dun B. 'Combo, He IJzun uzadEya go ru§mu,tull".
eski AV'!Ilsturya - Macaristao top

AYlrupa"PUl

,imdiki

dutu'<

ve gliven paktJEllrl bagltlamlDa~n i~in f:orii~ii.-

,gtive-nin l.eviienmeli

Imial'lz. Ciim lIomiirem ,ekoD.Qmi lliimarecek m~dde hulamaz:sa f.a.llan :ylik eltme:k '~iD kendi ,~&rCHioDb keodi eliyle: oldiir e 'en gekirunez_ Du ekoDomik ,ar Ie Joketmek gocu lOI1l_IIZduro F aka.:t: payb, ma.k kapa,site!oi ,sd'lrdlr. Paylqmak i,i her -,e:yden

sen yd i~inde degil., hundan onCiekilel' i~inde de alup bitti girni la ..

du~mii;.le;dir _ iii hadieye dik1 at ebn' ,IeI've buou p.,daeak hil' !iey olarak dunyaya bil di.rmi~ lerdir : 1934 ydl ~~iD iki hu~1lk de miJyon iuaan ~Ilktan olmii" ay~lI ytl i..;tulsinde' ,de .mllyordv,,"ca kilo &rpa~ Lui,day. kahv'eji !eker. pirin!;;r et lIibi yiyecek !eyier insan el.yle yakdmrl" yolt:: edilmi,. RiIamlar De der«qre k dill_)"dogrudul", Ibilmeyiz. Fakil'lt hn.di enin dogruluiunu ve bWlUD ,almz ge-

mnya' an gel ce· ~'!5 o·opmenleriu maUarl
Bukre.
ltan ile

lell'e devam eimemizi gerekli kJiI maktadlr.OnumUzdeki 1935 'We 1937 )'Illaruu. ~ok ke.sin ydlar ola~
(SOI1'l.l .5 hu;;; saw/sda)

,

I

Tu.ze yonetger. Vi: tiirk el~i.sindelil Kaitmc 018:n komisyon. ile ioi bitirmi, 'ye Dobril

I~Bakanl

14 (A.A.), -

Ba~ba -

Dii~mQn Ufak;larl nl durduracak

Tiirkrln kenJI guro

J

alan gU_venligb e' bagldzgzdlr.

ce tiirklerinin Tiirlriye'ye go~ et . meleri it!;io ltedbirler a.iml,hr. Kobi .. delgey; Dobricetye gonCilel'me _ ge ka rar vermi ~tit. Tiilrkiye el~isj ile ulusal ban ka dir'ektorii ve tedm bakaJU yap mI" ohiluklarm bir toplanbda ~Ikalt. teeimerlerine verilecek daviz!er
meJ!eles,i hakklndil!. ,geregefLi tedbir~ leri alml,laJ'dtr.

miini 5a.glama i~le1"i:yle ugraJBcD

miayo.l.l almao
j

tedbidel'i:n

yet'i'lti -

tie; karde§ biittin maUa rrnl Krzdaya ve Cocuk
Es1irgeme kurumuna

Onc.e

!olllyat

TIlUD1ina

bir.llz d,D ba.L:: ka.:'Vili,igi olam bir lorumdur.
'Ie

malr yolu_n.d .z ~Dk Uz:I8.'ilb~belel'\di bUgiin onlw-UI hep ini b·rden Iuvrandw'l!\o IIYlllal ve ekong.. milt buh"n bu Ic:erteye ~lkma2:dl. Arhlk bU'ndan iliOllra buhran bir bll',aftrn te~lirn olmasiyle bitmez. Bir ma.] I' a Imok veva.. "Imam 11k oz. senl~g~ni elde elmekle bin;ok uluslar lonlureD ekonomiye kal"§l 8mlihlanmuilardrr. Eger bolluk yanID a . luthk ve a~h olursa. bllndan a~ olenleri dec-il, yey ileri yok edenleri lunamak we onlann bencH ,istemJerini ~irkin gonnek

Eser biitiiD u1ullr tabiabn inhia vel"di_gi leyleri p&ylat-

Yeni diinya l)Ok. • a plyonu
Nev-york, 14 (A.A.) Acun
ampiyonlu'c-uDa aday alan Jimmi Braddok, I.S l'aVUlfldda, s,ay. he!a~ bile a.cun !fja.mpiyonu Maks Berti dOYDlli.i~tur. ';ok guzel yapdan bu mil~ta. yeni gilmpiyon, Be1l"in pek tanmml, alan sag vuru~undar! )'11_

verdiler
Baltke it, 14 (A.A.) _ M'emlekel'mizin tanlnml, tec;merlerill deft EmiroguUalrf Mehmoet., Ahmd ve AU 'kal!'d@~]er'Billya'daki bti[un
K~ZE'Ia.f ve C;'ocuk Esir- geme kl.l.rumiarma vermi~lerdml 40 - 50 bi _ lira dcgerincle ulan bll mamlar-m u~te ikis; KlzdaYln. OJ: c bid de C;ocuk Es,irgeme Kurumu nun olacaktl:r. Emiro~tIIlhlrmm b'Ll haYIT severligi burada ve Balya',cl kendilerine ka J deriD b~r 5evgi uYllnd:rrmlJl·tlro
maUan:rJII

madan butiin bilgisini ve butut} ener_iisini kunanml~tlr. Yargl~IBr loplulukla. Ber'in
1"111'. !!Ii'eyirc.i1erin

g",ektir.

.zeki Me,url AtSAN

yenil c1i~ini onaylaml[ lardn-. Ka. a1h~bU'L aT.a wda

~liD edUmi,HI'.

.

,

-

~F-

-

.~

..

.

._

.. ~~~.'

rT~.~
~ to •

ti:

,>,.:.~. 4.

.

,

--

KlJavuz i«;in dersler
"""" 35Scm 0% turkte' yaZllarw
ell

u
dell" meg
yB-

giizellerinden

bill

dmasllu dogtu bulmaz nusmiz? Biz gazete d ii z e I t j If 'Ierinin likir adamlan almalar, 13· tn geldigini bilmem ni,in hi!' tur/ill anl.yamlyoru2. Yeni evim, bogazda, e i i k bir y ~ z e y iistiindedil. U y IJ k ve u y g 11/ n keiimelet; arasmda aynm. soylel'lJ'Jra
l

Vargutay Ankaraya tasrmyor
Hakyer:i.nin kadar bklmda 20 ternml1Zl;!;ln
;5 cylii1e

W

Y I f9LI

Bugun Bursa ian iki yiiz

Ha va

~ure!Cek elan

)'iil2 a..:atl Elrasl1'IId ..

tehlikesine karst hazrrlanryor
komi bel' gUn arahklH~

kisi ik bir grup geliyor
Bur Bur. a

Yargutay

Ankaraya

'ta~m:;uak S €-y1iJldc

aniz? ··Bu hBreketiniz
iI.

§a.h ltIilya bail:lyoc.<J'b.t1T.

Knnya, 14 (A,A.) - Ucak KUi"1lt1"1Una uyc yaz,lr.nak UUTIf b a ~]angtst.anbed sesilen ~~h!imah3I;hr. Ayrlca

n

a, 14 (A.A.) kururnunun par1inin ki;i1iil Bunw"\

-

C. H

Pun
iI~ il il~e, ka.-.

oneilHlgiJ ~~hi[. kay. bir grup diet 1 b

:s-.. vrc:;.inue
lar·~ ..D

rnun : ocak kurumlarmda

hu.mll!t d:m Ank~.r

hanuna u y g III n degildir." Bu masarun tahtalan biribirine u yuh degiJdirler ..

Bu ektubu ¥oJ'Jam k; in j ill !iii J b'r hi bulm81'slnn. Devru», i P a 11 11 Ii - ir adarnlarl ister. 1§ 'Il suler, aga~ golge'er;yJe oynayarak, .. Layisizmin en iyi b e r kit e "si; memJekette vicdan C;,zgen· ligini saydlrmaktu·. Sa'nat 1,111 en iyi D d e ,Q. a~/ayald.a'r taratulda1J degerien:Rll'k,il.

B. ,Sevki gebyor
1, (..) So II Em~imiz8. $evk'. blilgiinku ek!;"
_stan pre ale: Sofya.'dan ~ehrimize gel mi~l.l". B. ~leYki b~rka.~ gun l~tan. burda, kalacak ve sonra ADkaral • ya. gi decekti r.

propaganda

ke-

:zoa
Ii ~c

ta
yl! d Am

lu da hili durmadan

e gu

u r:tn i

1r~mal-rtadlL erkefil . "Ie paUye yazma

gidece'ktir. zj'l'l~anlmak r.in e Bur karaya '§amrna adan

gaye~i

m r-ke-o

vi! u lusa] e ti . G

!;a1t maYI

ra yard,rmm yuan komih j~leri1'le rnis

csirgememektcdJr. C, H. partisinde edir.

ur

kalkacak

lie 15 haziranda (JudO!
(I

devilm. etmckt

G.az,ete]ui-

varacaktrr.

f.l~zart~si

-ID-o

Uye' yazlianlanl1 adlrlrm] y~zmak. ta ,,~ tel1likeyi bildiren }lUIJOIT yaz,,_· rak vl1~m.akatd1f. Rars, Halle 14 (A.A.)

kadar ka.llp

gi.i.n ak am hen1

ife D Llr-5l:!Y"

aiI,gnrc.ekt-ir.

Bu misallerde gc,;en leelimefer: Dermee = Muktetafat Duezlti~ = Musahhih
Egik = Mail Viizey Sabh U yuk Muntablk Uygun = Mutab,k

B Burhan timid
-

Giresun
Diin CU(l'lI.uiy~t ba~kaiflCiireioun,
tilS]

-

PaTtisi:

salonunda tel!;imuh:rin

iJ'bayrn

fmdrkcrlarina yardnn
14 (A.A.) ortaklarma
'lie:

Ar]ar B. liurhm p~erHi;in

akadcmisi

ogrrctmenlum
Ba'kan.hgl ~

n
r

l1g1 alrmda hlm3s1yle toplantfda tehJikl!:;:]ini

ve ba111uIIJ ka-

Tmm ayuca

B rcn ..
dl~Il]"

Omi;d Ki.Htiir atarunJilU.

bir toplanh

=

=

buluaanlarrn

yaplhlltJ ve bu bepsl ··ha... a

saYIsr 3" U bulan

tarrm

kJ"cdi II:

QPI:'l'atinen

teal = Mutemed
tnanh

Yugoslav okul gemisi

Toplanrr

bi len ilre" la;Z:llml§l.a.rdll·. jj~ gUn dcv<'Jil'tl, ('dec~klir.

I,m

o

Berkite = Miieyyide en = Miikifat
Dii'§llD

= Mtlzi

= Mutekit
'iii liltlanml[za
lavyah 'Ire deniz dn.

Izmirde
lzmir. 14 (A.A.} ~ Yugoslavya
ku] gem.ih::rindcn pl"ofeso _cim degeT
0-

Bur'6a, ~4 (A.A.)

..
-

ci ~em.1l' kemhkl~
pan

'koopen~iflc.r

Turk 11.li;;aklan. Bugiin 2l1S Oil ,,~rlt kay-

nil yudlm dcvam ediyo. liir Ik yullen, Hi80 lirahk d diImistir. Bob... PI (A.A}

da k;a.101n kiiyhih::re lk~ D-oHi ile idun~ verme}'e ba:j:lam~~. bi..rim:.l biiluyil venni,. ikind. ~~i.iyu verm ye b t mJ.~tJt. Vc:riltm, bu paramn mikdlilrl ~in:I dide'l'll iki yiiz uini gec;,m'1ti • Gc~c yd
fmdlk i.icununun darhga riadarm dti.~i.i..k olma-o son :lamOi~ Tatru olaD sUlldan doiaVJ m:uz s.atank

Villa Belavilda
oku]

gemi-

gelmj~tk lei" ih: o'klllas~ yerle1i"ini

GlIlmi~c yugQS· direktodi vartalelJdc:.ri

-nil

)0

In ba.~kanh'1,ap-

larda

ui.i~en ki:iyli.ilenmii.zn li[ok y~rifilde duydukla.r1 Iotvlnc

= Mu[ahaza. , Nasll d UI i.i 1.1 'Ierle boyle bi, l,e girijndf riJrlli kestirernedim.
E le~ = Miilahham E t 1 ~ ~ atlamlalln hast:H,ga. dayam/dall
¥<:II",

gmda
ml~t.lr.

hava Bu

l-iUFUlD'd

oJdlliunuzu

biT

fi'rofesii'!"ler

""e t Je'b.eleT ~e:n.:I":in go..
ge-zH!k"!kledir-

toplantrda

~'DI'r toplaol'

raUl ve lrI .. lke-v.,

nm Ba.n.k~"lln[n
yal·dJmmlbm biiyi..i kltiil".

pc.ll!

rilmeye

Ier,

~rh.a.,. ve h:!lva kurumu ~uihe§i ba~k.:!"lar[ ul1lunrnu~l.rdlr "II.,\Y2! (d1.1ik~s;nT ih·rt uye" kllydl
}'l

ve bir komi m
t~

e kur-ul· dl ::JuII1.UlOye ya-

az olru.

Trabzonda
Tnoz:ol'l, .ri 1mrakhk 14 (A.A.' devam

kuraklrk
-Sir ayd.anbcKilralt'-

rna

I

haldunda
\'C

~birlcr

mi.i!j

kar.aIlara

~dl'l1.aylll

o~"'dm

baglanmlsur, edilmekttrhr. -

Bugiinkii sayunlzda Ke~ .;en kIlavuz kelimeleri
, AYflm

Slrala§ma = Miinavebe .A hm~d'le 3'ynl gece ifinde

etnne!:c:tedir_

A.lan~ = Musadere Alancetmek = Musadere
u uJiJ.devam

."'''

S Ii 1 a I a § m a

yaplyoruz.

11k

dCliha -:;ok d~yam
do.ki.ihncsind ii;.lf'rlnin.

cdc:rsl2: !.n(l rk u:riin klOrkulmal4;p{hr. hAbC::fI bu·

ni.inun T:rati~it

Balik :>fr, 14 (A.A.) "'linu burRda buy ·Ii hir alctlr.

Cumartesi

l"I1iting

yap,lay.ilpda..

bD~hyacagl

1§). ,U •

1«(; imen,

~!iTIaF 'Ie ltiitiin hava ehlt ll:esini

etmek

lI'i'id.a sevin'ile

kar~lla'l'lmE§hi".

Bah!C;c sir hi'll ...nn 'kat huasiylt
c3,k ot:1f1 btl mitingde

Gunl &an.at)u Faris A~at: ...... an! T BeIge = 11ntO'lU
1

Aday Ar1t1r

=

=

OsmlJnl, ;mparato.r1ugunun son zanj5nlarm8

kada, a I a

Basrl!

<=

Matbuat' -

I'J ~

ett;.
Jdmsenill
¥.",.y.

Metlenig memleketlerde Darn = Miisakka·fat

rna', a tan c e d i 1 In e z.

Boluda devr
Bolu, t~lyan

n
~

kamyon
po-staS1nl hen
w

anlatan U~ak. ~ni bilen 5Hlda genel

ciVltvt

r y ril!:'cc>xtir.

n (A.A.)
kamyon

Bolu

l'l

(A.A.) -" blI yarnj!

ava tehhkcs"i· isin "ardu·, balk araYa..Zllan

BaMehlF BerlcitmcI Dilyanl~a Denk.1e~e

= TC')'ld
0=.

:Pay~"'aht e Tc::saniill Muva.zcne

Bollly.a

derler-ken

iiye.,y<lz!lmalk

=

buyLik
merkl.:li!

Hiik,iimet

dam

vergilerini indirmi~;tir.

ckk ile Duee
~ine:kilt:

3[:lsmd.1J devrilmi::itir,
Vl'

I.
blr

Liy~l-e'l'"in isimleriy!~

yukenkri

miknn anlh".

,"*lI
¥i<4

..d=[l ,;:"ltr ki~i yaralat'\lfH§

bT!dirilmektedir.

Savurgm = Musrij

.iisiwn kolu lurllml~tH.
Y<Ii

Dun ~aat ) 7 d¢ parkta
t.unn gnii.nd~ y;;!pJlian tehHkesi ha:k.klnda vCliJmi,tir.

Atatutk
~gk

S

iii ll! U

rg an

II

gr n

Ibi-r mitingde

Dayanl ..,. Mukavemet Diyev = Be-y<milt Emeldiye ay'i'lrll3.k = T kalld Erke Mevlr:ii iktidar Etke - Amil

=

t

SOIlU~

el a~makUE.

htyccanh

siiylevler

Gene] Giri~im

=

'ol'aJnim

= MUddeium 'Fe~gbb\i.s tEnncDri

)

isreo;m,

Alman meseiesi

hakkmdaki

g
I

ij I

ii ~ Il>t:liniz;

ogf'enmelJ

Ehlzi:z

i_baj'hgma

,,~~ile.D kurullJnca

8. Kc·
onay·

Gosteri
- "H.av.;. tebHkesiini bilpn Yl'e •• yazdma yanljiE ~'fti" 1n~:tde de ~1a.nll~It:Jr. IlbaYln ba:;;tan. hgl altlnda. hal,kl!.':'I1inde yapl].an gene) tQpJanuda i~n onemr mlatrbnl,tlT. Ayrrlan ~a.11~ "'1" YiUma KOnan p'arti baska.nmlft ba'jkanbgrrula yayma i!§ine baj1arIUii-la,rdn. kadar tHimelln Bir gi.inde s~grl]a:n 2:00 TII'O!b.il~;m. 11 (A.A.)

S,rm alman gezinizde/d

'erans "ecir misiniz? Gorii~ = Tax-.n riiyet GorUm = Mufahede

"is

U ILl "leriniz hakkJnda hil k.on-

maHn Sts.~lI:Iti. b~kanlilr lamm~tn".

= Tez:a.hi.ill' Haky~i = M.a.bk~ Hi.iki.iImc:n = li.i:kim l§Yar ""'"M emll.r

Teen gezin tileri rag-bet

KaT m RagmeD K.a k = ·ahilOm
Kellin

=

etm.ell:

Her riD be~ kelime
Ulu ,ba§ranbal.1 lulavuz k.e~imeJeri ile s:dnyor. TUrli-

I

gOlrtiyor

Tiize BakanbtI
Eoai

atamalarJ
ICeOn.;!, y!an.m:r§m.

Pazar

gilBu

BandTimlOlya

yapilan
B:md~l"'ITla-

uz~y = ~im.al Oy Hey

= Kati

Tiiz:e m,akan.~lim yiinetgcrUgiQ Cumur B<lika.rihgmc::I uyclitjllC:

tnn

g.e.dlllt"iI i IJiQk Ircag"b-et oradla terniz

COIi"mY.~tw.r.

i§lcr~ b;qkam: B, Has.anm nan:mas;~, istanbul

Bir"!:(I'k If'trtl6.eler- nbahleyin

yede ~.rkan g.u:ete ve dergilere her ,un verilen 5 er 'eli~ me,ik IIste/eTi d,~ pazlyDruz. B~ listeyi bas-an razete a.rtlk hu k.elimelerin (Jsma.nJl~
calarrnr kuJlanffl1yacutlr.

ya gitmi,lc-r,
Idlktan dir. Bandlrmaya E.d ge merle birHkte
VII!

deniz

ha.vas,

Ure yazl]ml§, ba, O! olan \'f'rith:r de yapmJ§lardrr. Yeniyol gazdesl iiyderu. ad1anlu yaymahepsi ga ba\laDn~tlr.

Og re tmCn =

=

MuaJil.i,m
T~ldiif

tllll:rgcm.l::'k Somi.irmC'k: Seriiven
-==

=

<=

etmek

hti£mar elm! III

SergUC~~

ls,tanbW "rmlh hii.i.kii.menlerinden B. AbI, Istanb I '·5ull111.. hiikumcnligtnc: Istanbul yardJ!ID.~ It) iiye i B. Tahsilil. t~tanbul yazdun£.m
liyc1i'gj[J~ Yahamahad Gtnrd
&ClIyamam

hO'S'ia biT" gun ge~irdikten

Sonra ge{:t: ,.2 nSl Sal t k<:~ire:(lonmu§lu. gidl.:nlcrin yaprru~li'lrd~r. bir
k]s,ml

Kays.en. H
den soora likesi !~jn

A. A.) -

DUn

ogle.

SaJdln'Ji'iUlDla = Ad!!.rD.i teeavU2 Sa.l.dugan = Miitccaviz
§latbay

CwnLllriyc-t alanmda

bava teh

OTlJZ BlR1NCI LISTE
,. M ev.ruk = lJoiru~ belgm OrJteli: tlu liaberin belgin' i...'n.de

B. Necati. Nigde yardm'llCl iiy~!jgine Edime "icra_., hiyarl B. Ka.tnil" Ala¥,fiir
IOrgu

ge~erek kira.l: bayramHI.I ecdCK-

bir miting yapllmJ~ur. Ayne ka-dar kllrklln~
IDIa.tm[~Ear oku}'arak 'iaglrm]~lardlr.

Tetim
Tekit
Utku

=

=

Ele~edijl'e -reUi

tas},ar
va~ (jak be
z

Illj;<lgm

bit
Vif'

SiI~

=

=

Tic.al'et
tnhisal'

ZaIer=B<I:!j:rd

<lfaCl

olclllgunu soy1pvini yarduna a~ul

Ba-t"
U -

Uzgi:irli
Ytribnck:

hi.iktimcruigin-e

t;i!io!'kd:!lg

OTgiD

2. -

Kunmu ala = IIlr-Eag Kuruna VIRts = Orlasaj Kunm_u aliire = Sonsaf A 111'1: AIIZI r = Yel1iflli 3. - Am = Modem
4. ,Zan = Sam

,up'e

,sdi}lormu.

bi.ikmn ni B. Azmi. AdMla yardlDlcI gene[ u.va an1Ilgma Adana ·'icra,. it" )'iiln yalll Nadide atanm1~la.rdLl·.

Erdekte kiraz bayralllI giizel vie eglenceli oldu
Erdiegin pdmli~t:lr. k3flk
vI!

bakamn i'iin dolrllJran

halkl

Yargutay
¥onergeir Romannrult[l

Alam

=

=

Mahkemei Tatb~k MiisteJar

Teal. iii

han::, halk[n

ya dlmm[
arak

yazan
arduiIr,

=

C:bneill
&lmlll'

ma~anln Halkln

a topla

Yonetmenler
g~~en kclimrlerin B hI k Ea§ar'~

=

Miidira.nl

Emekliy'e aynlacak l§yarlar
lGiimJ'uk Tekitlu
I

Ullliil kiraz Halk daha

bayr3.ml s3bn.htan

dun ya
motor.

ra yapac.aklan

}·ardIDl1an

ya.;;;dlrmI§-

bugij.nki)

P:J.r~....

-:u.u,....

Tardrr.

llCJSl ~ok eaIlhd

karf.dJkJan:

arabarar]a Bllyrama.

heyraID ye:rine iifkil-

= Al..aIDC"t
= MuvaHakiyet

BabnLJgl, 55 Yiliun
'li"C

131 tun-

mllge bqlamu~t.[.

Birn sonra
Bahkesir,

I,u:r tarn.f

Zannef'mek

= x.. ,"' "

mu:l. 1935 tadhinde

do~dlllD.ran

Ifyarlada
bulun.ao:!

Oils-dna

baka.nb
k.5.gllllanndB

CJDrinde
e-

dolmu:!ttu. mal

Ban.dada bir~ok balk: g~ ki·

GDzide = Serlrin Not: Ga~etemu:e gii deriJeeeJi JUdarda lIu e1ime]erig 01 1calan ku1Ianlllmamal !11 "c.a.ede " riL S. -

, nuEus iizere

Ayd,nello! vt! Adalan!an
Bayram ~k gLi.z,e.l glmu§. delll]z

Bahkesir halkevinde bir resim sergisi 3t;Ihyor
Yarln Halkt;vi a ton
l.! nda

Ertikee, =Mesl~kda.;J
YiinHrm !d'l(.f! 11gen = .!~.Ja·bbi'il1l KG" lam~k = _
Ovdam
=r

=

Jal d~z~ltmelerine liiye ayrl1mak mes.ini n Jeri o~\JJp

bakltnuyarak

<lylder gdlyo:rdu.
'll'oU:i.tlere lead krna;rmda.ki
fOlk

hi.£" reS-1m
ti"nfCrU 811'-

bu LJyarlarm bot; vI: m !kohnadlgmln bUd"l'llm. ni

illc:rill,~ &On vC'ril-

'Ie ogretmen oktlll re im ogr r, iit k:i artlstl-rimiz tarafmdan
se:der .::e"'tir. gostt'rilf'c.d:

"''fg:i~i a'illaeakt.-

'Sugide anistlcrimiz yap ...
I

T"n:il'l

tncel
Etki

r.u: llah,eh:rintlc
mi!jill:rd~r.

kal

hoI 00] eghm{Tiirkdm)

gijmdiklere yaznu~tll·,

'"r Mr ba.£ta liliGn (Tilrkdi1i)

=

= T~t'kik
'fesi!'

H.lge:

=

Ddil

Ke!;ioren Koy Gazinosu a~l]m. Gazino 0 ... -nan C;- ligi tal'lafmdan i,l til'mektedir. V£Iik iiriinleri bu1u.. Dr. Fiatlar ucnz, selvis diizgiindiir. Sal-ah albd g ce al~ IDa 1(0 r ron zm olobiis seferleri \"ard tuz ku U, biT.

... ~-~_ -'WI_-....
--;;:. ~

_

... ... ---._--. -.~.. , ..."...~~ .. .,'~·It·

~

.~. 4r. ;.: .. ~.
~_I.

- =_.

_.,

-.
_.

'.

-

"",y- •..,..._...,i• L

,r':,.. - -':A~.':' .. _...

.

.~

"~,,1. ,.
J

'~I

- .....

-

I"
~

..

·

.
_._:
--_

... -

~-

15 HAZ RAN 1935 CU

RTESf

ULU S

3

illgiliz tak: 81
Bu eUu::rni;r.d~ki
-_ eh~iy01 kaide - tica.ru
::::: kab;h_'fd faiL

SllDlel-'
8a~ htmdan onceki saytlalu1Jrzd~ thr,

kelimcl

n.n k"-l"~[&

t.kJan:
()ncm Kur8J Te:ei.m
Yeteo.e:k

izleri e. R. TANKUT

Samilerin dilleri
Arami dijvel rrnda
;;m!a/t1ll8-

Y I1bk sergisi a~~ldl

dille

yill"lrmI~; Ml.ltav

eJud-

adh kita.lnm Klultml~

Halagy,'nLlIT1 buyru-

2. Sumer - li3:aI:J.U dili: Mila-dltan iki bin yrl on!l;e Sugll.n'la ber,a.~1'" i~lcnmege ba§l.:tmlljur. Cij.] g6!r.ederi. Ba.

Urem
Yogattm

gu uze'l"lnc _, M!.Iht'ls.a.riidduvel
ohm

adl al-

- i~"l:ihl.i.~

I:a.ni I'jrm~ bilgi'll

/ngiUere
SI ytJpt:l .

bi.;dmle h.le taka'

.$ar~/ar
JQ

iy"~!! e,,;zuen g~firilit-

.fe. oriiJijr nllZ vc %

lu; bql.il1gI~ QJarilk. 'lok rebi~d.en y,ma bir I~ yaprl-

Gr-i.go.ryos Ebi.illfe[(:1i ibnil i:b~d bu klrabmda ilk ana dilin Siiryanice Qldugunu Ileel silrer, Ona. gore : 'Cilhk ogh ..
Abu
tl1'\"

bile: gillilmi'§ ve deo",h:tin cl.1§. erkini etleori!"le almI~~ardl. Sel,"t 've giir konuiiiu-,
)'Qda.'rdL erkek 0 tariht $um.l!r dil] di,i dil, dil air'"

ikiye ,a.yrr1mmr~t[.

Colden

admdan

Hebrolarrn

adl

Clkmr,-

11JI~trr. HE'll] de ollemli (Jkat msll: rzmfzrn bir~Qgunu i{ine d'l.J.l"ak.

Ve BaJ:ilyos lbrllTlli~e e ki bir AbIra kadar

ve EfrOllTTIe gore de dil tlegildir. A am'in anlarm bir rck d i-

gelenler erkek dili dahl! 'llenle§itirdi.In. Cunku ordu VI! yondim eHetindc idi. Yrrlilc~ clisl dild n daha ~ok ho§l arnycr lardr, Fd:,.deni1'l.,
u,'gun

ingiltere

~imdiye

k~rjal:
If. uralul'J

"en J.1Z/a
~l§recim-

dan

kiHtUrnn

ag-

lI'uisa.nleoyf' IlJazhar.,

de bil' Itiirlu elden DI.f.:lkmak lsrt'memi~ ve bUlllJli yal,ru7. 0 n.iwa .a11!afm:;,j1Bl'ln-

1i var ds : Surya.ni(.c. Si.irvanic-l.: Li!j; ail ~aynhr,
en

B unlarm

gena~i:
Ara.mic~ elup

da otesine g~fmii~ir. 0 al'lla.rmalann d3 yalmz imp3rat.od~k {,evresiuf' gir-en memleket.ler b;iu yaplJd'gllJf biJiyoruz. }"al"l,j lngiltere, impilcaowl'luk if;J'uaeIfi tecitiJ' detif"~rdnd.:" ptcneksyonist. di. ger me'mlt.'lcetlerJ'~ YdlpUgl degi!iJerde de' liberal kaJml~ffr, Vit ~airaS'fOlDliWine. kimilj'Je a/ursa obulJ Jintdiye hadar bll' rlirla Yi1HOIi§md' istemerrdlti.r. Hal·bub' bizlml.e bliylr bir iormDJ lizet!lf-

UrEa.
ouunla daglan

Haran,
gorii~u.:i. ve

zrna 0 dil daha gchyotdllJ.. Fa'kat Larin di ljrriu ito'llyanC.1y<l degi~i1llllli (is-. tihale) gibL erk~k dil giUikSic giil~leniyor ve di§i di.1 ~ sold'llllrUlyo:r one'hyor

DJS Sam ve ~ol yiinl~Ti ler,

ve lIozuhJyo'rdu. lonccleri Gildanl,e:e, Amu'I"'rulann ayrllBlrak MiJ,acit<1n tiitemesi bw yd ih:eri-

2-

Dimi~k. Llbnan

is
jl'

Sa.m halkmm kom.l.~tl!lgl.J dildkll)'aba az. geni,~. ve d!aha a.;: i§U:ktir.
3 ~ En del'Ji toplu elan Nabit~
ki anI ach

fte Sumerden

ba~h b~lDa fakat ufak !Ie sonukamoklar yapart Su· mell'"H ve Sumell' harsli lnsanlarm dHidif. nj D;Jhll lIrtr'k

Bit ingiliz filrir a.d.aml, ay1c baJttiY.f.
i.Lgrnm ell! esash temdini kad.lrun

gu,
air

Asur

d3ghgJ

(:;·WdaniceCilir.
bu dHi
gdre

Irak d.illl'm·
kullaflllrd~.
,~o~ eski

Sumeri.n
0'1;1.1.1'11

kadm.

lcb~esi.Vii!

emi

S t'rgiid~

gi:i!llte:ri.llen hil!:I: tt)' yalnu

J"e r"

·k'l,!lllan~yorla:rdlr.
Al."ami

Nab'!::. Si.i~ya.ni ]ch'!ieleTidiT. tiike1
hiin

iEla:ramiyye'ye
rID i§inde

N,abtigle.f

Ara:mi dilled
dili yilpnu~ olan

~ih:;l'ellles.ifiii,. '!Ill! eFkegine aev4irmeliW bnme-sl'l'llQie buluyor, Oel.'~d:ten bLzde, bh
5Q1c: ,e'rkekler ]~in. nin, aabah yatakltan kaUrat kalJlIfln;)Z te:rk,~dilerek gcel! an - •

Iii mllmdan yapdMlJtu.. BOyl~lte. tirk faiIJriikailannln hma§<lariirl~ t-ljrlt: eiem ... gi'l1lln 'birle~mel!jnden do~an.
ViC

ber biri 'il'r

de anJlfmff

buJunUY01.

ulus oh.D.p' icl'eUen 5Qnraki h

B,UDUn' ilk IV,~ en onemU sebebi, -fophe yok kJ. t.!llk.ur hi7:im rSlar/1I. ist.eme .. mJzdir. Fakat l>qka ~ltelr/er de a/du'" 11f!'l/ siJ.rlJfebilil.

enlardan

Arabla· artakalanlar vardl,

bii

'SQzli,ik

Gildani "sO,zliik

papa..lJYakllP ~900 de nii~in.

0 '"
Siirya-

Bunla.r

erkli: we iinliii giinlerjndeMezo-

potamya ile hakta

j'en Menna balj,dm~§tH",

Musulda

Burin

Almoall)'a.

e,unde

donz

Ql-

etururlardr. Ba1H'dan S(llllUlla k; a;u- Y"'§-aJd~ldan silil'ece SiJryan~ dm kunanddd!lrJ 'bugiin ta·
Babil

All"amilerin

cak gene y,.ua~a I!:,i.lrmek i~in doniilen bir yer haline ge]m~sinde. kaduun ev bilgi. sinden yoksun elrnasa biiyiik !!:iiI' ro] Of[]l!I

.,1'.

anae 'e!!eifi kad3if dege:rLi ve guz,e1 elbituvalel;

dr-ken

~pkalan lleyrE _ ,gogsiUmtiz: guruda lkabuIYO . 1'.1~amqlr atolyelenll1in
'eD

te en Dllillti Avrnpa

ba-

ni

l11ii!dlir Ir;in fakas uzeri.udel1 ~.~,armes ,teo dlf teciminrJ~ bizi'm kad;u reI' veri}rOr. Eskiden, hsmmadde vI! gnla

fnldOlllnm[t veo ~.]ge]eilmi~tir. lc:si:nj yaptIran ve Sam Ncmmd ogu.llaF!nda.n papa.slanrull lidi. -

Intidi

O!Idl ndl[klal"~"" .. yurdlartmn ftlc:r-esi ve geTliek dI:iLleriillin h.angis~oldugunl.1 a['~'ur"u'ken der k~;
«Gi.ldani]erle zUn]Ugu SU.ryanilerr

r.

~anh e!.erJcdn-den ti.irk nell'"leri. Vi!
1\,vIl:p.oJ

h.i~ apj; ktli11'D'lJ':!ica~ bunlan s.tyredc:rktn,

HaYilhmlznl

~n bi.li}'uk k]lIIm~lI'ui~iHd:r
en fazla sel,l'd'igimh;

diimgau!lma

ve eti~Hil'le

karik(j.

g·~'iiH'~eg~mi.;z yuva,

(1) Nabth

Muhtaosa-

eskili,g.i. tOo·

maden

rUdduve] 18..
IGildani

elerini daha fok df~ur m~mlekefJe.rdelJ

ba;tkam Add~-

rehen

v,," bUlIU

allm ret.eneiinin
k:ar~1

bu-

iseher bu nemruc:llu.n adml

Kdgam'~

gosteun bu melDlebt, aldlgl In-edilerin uremt-r'ini &deyemedigi i~-lll-, ora-lardBll 1rredi iIe mal aJi!illuYQr. bu nu Y",,.,..nlay' OCili orr.. AI, 17~
yiik ,'arf<lsltu rupa
le.rl.e
vI!'

lauk gCisterir. Bu esk[ dil babalarmrn sozler,nden va: verdiklel'":1 belge]erden anJa~d~yoll' k~· Sand cliye ken.di:sill'lt OZ-

batl A1o"n1pa-s.lndaki mem/,tket-

ge-Ht vedlmek i:stenHell'l dillerin hl::'P5l1 IGi1danLcr yani Kulapb kJlga.lT.d§o'~n 11:0<nu§tugLl Sumen::e ~dL Bu diLleri :uU:NI~
na ,gore slJralayac.ak oluts.ak

payla~amad.lai. HaLbUJki hi.,. b:irinin elinde gii~m bir tutamak. saglollTl 'bi'r betg,co bulun.muyonllu .. Gu§:egi: aydmlatmak i~i.n!i16y'lememiz gerekth- ki: doguda Fan elled.. batuia Akden~z, gi.ineyde ~y~uk Asya 'Y'c: ku.zeyde A.rab yarnnad.il.siyle ~e\l'l"e· h:'n.en gell'Ul'~. eHe'rin hemen hep5i de Araar2111armd<l miLeri.ndi. B,i:iyle olmakla berabel:' BabHli.leu GiLdan'l. Asuryaldara Asurlu, !jamhtara Edl:nulu dit"nili.yordu. Fakat

ho~lan(h'~iml2:, t€'1'I'Iiz, dLlzenli ck=>n'ks17 ve rahat bir yef" olmah dt:gH midir? B'LJ i§i i.se, ~ah~ma r.amal1lam'U dl~arda got ' c;irmell; ve a~l;l"'m yorgul1I lorulllda ol.m e'l"kek de'gil. ev kadu'lf y~p<!ibili[". rem donmel <ineak kad,ln

dine ka,pdal'l !,l~ her yabane.1 "Cyill daha iyi ol8lcagma bo~ bir inanla inanmq ohm
baz]

fada kumamllk k,slmlard<!!n

modern bayanlarlmlZil imkinsJz.

telnr

GCRIj:klZl~l'lgm:
I

bu eonstitiid!e uzug ba§kiI hi ev bdlmrn. Jill ~ her

Bir kard~fI ,,;:in
dirlSce,k kad;)[

I,'l.IVdSII'II.

erkeiim: ..ey·
~, !.-:.:Jd....

zum1u her ~eyi ogll'eniyorialf, .'I'a.yr tl!:mi21cmek.
temi.z !,le flarlak'

riirJU ~

gu;e~lc~tirm(!"k

ulan aJl¥ 'I'eri,fini
bllklyor. eon biiyuk

Iirirrmaga

I"i!

~oyle hir konuSimdi

bammadeJeriy/e lard n fflkmeie

g.da ffladdeletim kQJayllk

bur.ll ...

db:~ cldc: etmi,

OlUTU!

VI!' r~kasr bu
Q-Ja,..

l1Je'mleklaer'~
ra.t kul1anlyot.

1 - S1I.I!mercc... Nt zamandalll ~ulmag-a ba!jllacillgl belli degildir. d.e yqayantUrk;elu-den MQC'O~ca ile h[sunhg! cal<: ve inOl,lI1d'f"aJlCak a~lklu. Bu iki

hc,si Arami idi '\Ie Aram dili konu:!uyord!u. "DeJi1ii ... agib~n r
kOnl:1§tll.llgu

~ii~ bir l!!;idcqji~di~. 'I'e samldlgl I!:ibi pt:k , £~ i' la P1l[;t v ~ eme-Ie d eo i'!; ternC:;:. S a ['I{ bilm,e-k ve zevK !;;ahibi olrllilk yeter. Ev b~lgisi. ve ;o;clI''kini lSI.i', t1Incak oklJll.a'r ~(" ven]erine yay~r lie oenimsetirler.
Diln, bmet temiz. a.ydlflllk, ton1ailnl rrn(inij Klz EDstitUs.Unun parl<i1k 'lie goz ok:1~

mobl.:=lerl parb!ni Ile • mh:lemtk. 't(-<lmil1TI' iWl h,er turl" muthk ·i~le.l'i. e bunlu, tabhg •.C'I'1 :fa yond. n V
boyamak.
tuhlrl'l<lk,

ileri

USUUCrle

ogil"r:tiiliyor. ~i~'k ...

Mo-da, diki;. bi,~ki~ nat!.

fili5anil bir

aramidi.l olmak iinlu.

"rkacfldll: gill; i,l~rdlc l!l.t en.titil..nDn m biiyiUc o2enve: dikkati t:Gplan_my,or. Vel'll
do~~u
[I:

';unlrii be.; mem/eked'e-

YakllbJia Ye' hio!:i de kandlra-

}fiin. g~Dlebu :din u·klarm erdeMlig,ini

papa. Y:u k:i, ~ok~ski ve to
bir

Loy1e' dij~uU'ljLlJyor duk. Ve di~i.iI'li.iJyolI'"duk ki. anemll1'ke'
dolil§u'k~f1 'her ka.~es[nrle hoy1e biT"t"r sana'!: ve 2'evk "Iagrtacl blu~r ymd y,.ua.tabil'!~k, kgs.a bil zamanda mif'mle~ktin bir"ni n buyuk eik:sild!:',
vatamRUZ;J

bl!b~k (!ilbis~~in,liIc-n

en ,afir' I:e ..
111:1

"nr:,a1e'ti"ne kadaJl!" heT 't!DrlU dt'klt

rill de ,o,gl.l,kendlsi ,Ill! b.l.ll,lJnuyorIOlI.
IngiUece Din hal yetii

libJ- d,ji"iz YD,ksuAlmany.!s.adec.tt

,gibi devl~der. balicmakla

pazar manevTumOi

ni bllenler ko~ay kcstiubiH:r.
AC;:Qn

kadaral;mda ",e tUrk leh!icsinin ta'r.ihi,. bfs~m.hg~n iilil_iiisiinij daha Sumercc:nin biitUn

yi1l'na bHaJkahm

Uguz

ve biiyl.nc UhlSl!lr;
<!,Cl.lDsa~ G

en ytice]mi~

erkH v'e

kal'~rd n
mrmyaRln

kalldana

ve AI. in.d

kinu' 1'B:e'm/elicet/f'r-t gostecdibir pal'~a da:ha ailClS1Z kallyaJru.z Almany<1l1'rn fLinJdi blil. aJn:llal"lftl

gi

takas kolaylrglnl giistcrmemekte
'lie bUIIli"a-n

'iupl1e c:tmem~'Iidir. H,ilgim. bu derc:cc .. sint kapsayab~Js~ydli okurlanma yazo-

dillerj

U.zu:mncle etkli

yaya.

bile IriHtiiru butUR dundine yaydl],ar. 0 em Gildan,

rinden

ka.r:tdayabil~'I'.

bil;lJri i,~eri, 'oil' 90k: !tdO'nlur do'ldlll'lDl..'k., t;u'llr. Ktzlarrmu:m model "I: nli" 'ltLD resim alanll'lda gosterdwkteri bapn d.Ii <iI/riCa. o'll'uhneyc deger ... Bu yrll el'lstitUnlln dikit we bi~kii kn-bitiTen gelll.!;j ktzlanmg 11 ft modOl kIs-mlnl bitirewler die doku.zdLlf., SI ~ nitl$1ar ~ok iyi SQ",lJlllal' vC'".md" vc b]~ " beD'lin dell"slerdell!i il.ld.lg~ nollar iyi d,cf"eceden a~ag~ tli.r;; dii~'memiltir. flu Iba~
mUll

j oidugunda

mald!!i krvan; dl.lya.:rdzm.

A.sur \rii! S,uE")"an diU idi.. Arabl~r, Fanlac, Hebrolar yumaym ondan Dgr~ndi. ROmaiJt31', Yun!l!nhlu Y<U'11anm onb·

muhtac:f oldllgu Ismet: Inonii

gilzel ve iyi '11~""f:is.ini 'ii'e

~evkint bOoI bol a~1iayabilir]z.
Enstitiisii, koynundJ barmdrrd1gr io'C bir'et"' i§ ve CV kadiliu cia· rak yc'ti~1irdiii. Ankara'h gil!!lR'f kldar mfjHI'I emekie:l"~nin V'eJ:"imleri'l'l~, her yd h; :Zl:', gOrltil dOYUfllCU bir *o1en gibi kar~lmlza ser.er. \I',~ bu ~ah aHmd8i harciiIr"': mI~ emekl.erin. ve al-Ulllml§o gozl\u:r"Ul1Iun bOl;ia harc.anmamr, 'tamttr inc, liok ye .
rinde ve !;ok fSiydah bi!" 'illlc lI~tilmi!j
0]-

,ulerl'erse,
caklsu

nn a] fabes.indell. alddar.,.
h AI@J§ehir bak:kal ~O.B. Osm.1n AJ.i:iYf]j AILl~'f."hir ~.er~t 21), B. Mehml!i't r,;;eh:lk "glu A]a.~ehir b kkal 30. B. Sadlk il;er§i Ahi§ehir 20, B. Necati ,Alaj-ehir KoopetOeellraitif

kazan~11 ~-r1r;lcail besbeJ'lidir, hem kendi
Almanyaya mllddeJer Jekl·tJele yogatlmJannm kaptluY,Qrlar. al'Clsl kaptlr!yoriar

d<ll'!liigil"erim ~ylesinin
ba i}~l'rmyl

~&!rtel"tTli, oldl.llgu
IfC

hem de hambtl

uyeler
B. Kaslln
Imdan bc:nuat) (20 Konya. liraSl kaymak Kon}'a 5em~'lik 100

tc:b

ra1(

!Zd~r'i t.
blm~m 6 ta -

'Gecoe I.turslac..rrfidan d8i bu yd Itltiti

A Im .. nYoBYI

mem-

miidijrU

20.8.

Ibrahim

Tabak

Ha-

demektir,

Jiron.1 te •
Hakkal, ~

bi~ki k mmll'H36 II'e modi ]eb~ bitirmi§t3Jr.
Bu 5'tJl!ne yeni aJliJlffilf

d'ogru pro~ebyanist. bit y.t.n.a d'ogru dOl m~.enl ,ohm J"giJt~.
J!jie' bir y.ana takas i:jille reyi
;ffW

] 20, B. Recep

erkose oglu Ala~e'n.i:t lO, B. Ahmet Ku ~

ba~r tilcc.a.dal'll 20. B. Ali Ri.za ko.ny.a avuka;t 30, S. Vjktor Levi Istanbul Sultan'hamaJrn Uikr,myan Han No . .5 k,i) -

"i

dugu1i\'I,!I is.bat

eder.

olan saulilt

k1s-

Lall A1allehi[" tDbiat"c~ 20, B. Ra~iI:; Be§ik. oglu

Ala§(!hil'" 25, B. Cevdet

Bu

YI]

da. sergiyi,
fazla

H;u:~ lH~m.
~aVlt~

he:r ,lr']ldan

bo;:r yd gib.i 'l"e guziIill, z~ngin ve o1gliUl

mmda da. 30 t'a!'ebe iki~ci lurufa gtiimekterd~rle]'". BUTaya. Ofta okul1a.rb Ii -

sebEib hI.! olsa gel.

met oglu Ala'§ehir
Ydmacl AJa~ehir

20, B tbralJim
lI1utekait tuf,ck'ii

rektil'. Eger boyle ise, bhim 'ralrss anla.jlmamrz.I"IJ a.kaslIldan Yugasl.n'ya,
Bu/garistarl. Yunanisran gibj bl~Z!ben~ aer ve takasiJ yatklll' memleket1er/e de IngiJterenjn tlJlr;rs i!i,lerine giri!jmesini
6.ekleTnflk dogrudlJr.

misyonm 2Q, B. l1Y,H; Ba),;)!!" tstanbu[ Ank~ra. caddesi No. 133 ititap'fL 20, B. Zakir A~ii§ehir manif.a1illra~[ 20. B. MelL. mel: SuruTi Ala,ehir manifaturacr 20 R. tbl'"ah:im Ru~en Ala~ehir kavaf 20, B. Kamil AJa!iel1fr Forbes miJdurij 100, ft,
Ra.sit Ol;ii~cjjogll1l A!a~~hir ~ilingir 25-,

ogh.1 A~<I~en,ir roenlipe:r SO, B"

Mehmet 20, B.

bu~duk. Ensthi.iJ. ye'tl§tirdigi gl:iiIi~ luz[arulHZl ~am V'ie cksiksil! birer- l~rvkadmJ yap ma'kla 'kalm.IYo·I', ilym zalm<!nda oFli~ar.il

seled

b!itiT'm"i,l o~an1.ar alrnm.l~taJ

V'e :ikl'

ogretilmektedil'.

Hac[ Ab Abl!;ehir helv8C~ .50, B. Ha),r,j Ala§ehir noter l()', B. Fai.k Tura.ncJOglll
AJ<!iJehir H. do,kttoru ll"ut~l.lo,tlu Ala'jchir bir.a.dcri Ala§el'llr

ZS, B. Ibrahim

1h_

her zaman kollarmdia bir ,altfn biltrlk gil.:li ta:§Jyacaklan 'Direr utik U.tugLi 'It lI'"~or

YOliln,u: e.rttLk denleti Birinei du 9iC-l'iIeIi e:fi:ititU knmmm ilt 4 ve ikil'lIf;i dere unr-si de enstitU ~USmnuDson Imftml IYllda enstittinlin

hkbr.

nl,

.B. IUztm Sait

i:nltitlide a.ft'u:a bir dc:' ogretmco

y&

oglu Ala§el1ir bagel 20. lI.. Ad! Our ve
30, B. Osman Oijkl'r K ...

B. Sali!' Al11:l'el.1k ~ekerci 20. B. .K,h"n Haldn birader]~[" A~a;:;(.hir' sa. B. Ahmet

Aloill.§ehir ko.mhyoncu

ANKARA RADYOSU
Bugu:nku pl'ogam.:
19_30 MllIs]ki:

VI: bir~deri

Mehmel:: Ti.kevc§li Kn"'mh avukl!lt

A l(ll§thir Ala~ehit

m2litjifatu-

net 40. B. A'li S1krh Ala~ehir
B. Ibr,ahim 20, B. Ali mi: Ala ehir Alasehir

tUccar SO"
bak'ital 21'). 2.5, B, fill. bakka]

rabiber A1a~ehir Esnaf' 21l. B. Ali DaYl. 2:ade Ala~ehir 20. B,. Sudi Ii.1lrhc]ogtu Al<l~~hir
eczaCI

20', B. KemaJ

20, B. Bek.iT 'Ve §erif

Ala-

Mendel::;. 'ohn Beriot

SomIte
Kem<m
raporlJ

B. Sait A.la I:bir manifaturacr

Moderato
Rem2'i: M;)tbua1 Mus:ilri: Guit.are Cernai: Piano

'UiI, B. Mu.50tafa Ra-

~ebir martifUliraCI 20" B. Mustafa 'lie biracleri A]a~eJhJir teui 20. B. Dr. F. Gok-

Necclet
Ulvi
19.51) -

maOlzn Ala~ehiir Heiv.'ICl 24, B. Hacz Ah~ met Mustafa. Ala~~hir Beyoglll 20'. B.
Ome.r Lijt£i.i 30, B. Ahmct
'Ie:

alp Menin sJtrna sJva§ doktol"U Hasan Kab.asaka.! MalMya ZS"
CemLle Taner SalttLh'k II: Malatya M.a1atya Z:!i, B. ZO~ D_

B. Bay"n
:U. V<lil:u::tp

k;n·dc$i

AJa~chir Ala~eh'ir

bakka! tenc-

20,21)1 -

ve biradcri

Malatpa

Sllileyman Ki~~.

Moskovl!.Ky Rachmaninoff

ked 20. B. Mustafa

Ala~ehir

'semerci 2t1I,

Se'!"CMde
Rf'm2i

IGrieg
Kernan: Piano:

Menuet
Nec.dra Ulvl 'Cemill

21),40 -

Haberl~r.

Ab~ §ehiir bakkal 40, B. Ahmet lhza Ala1C' _ hir manif:nurac] 20, B. Hac] Hahz Ala'lIehjr bakkal 25, B. Mehmet Niyn:t Ha. sarmga og1t~ AllI~thk ::m, "B. Emin Kmm-

B. Ha:cl Mehmel oit1u Alii Avrah hir 25, Hilsnii Ali En",er biraderler

A131e-

bddiye

ZOo B. Tevfiik fnonU Malatya balkaD'U 4'0 lB. Moykur Goy 1 ,

18k iJ~@baYl. 2(1" B. Oi!lma~ ToSlufi. GoynUk '1!l1kerJ~k . ugbesi A~pan hill kant iHt, B. AH

B,

AS]M

GoynU1I: Jo'3!T1duma Komutanr 20 (;e]~k CtlyIJUit:' Ii~klm 20. B. i.
Pa'rti'!i

T'Llian Go)'l'Iu'k C.H.

ba~kam 20,

ORMAN t;iFLtct AM

RA BtRASI I)ira -"lIru

I{e,~ioren Gazinosu, ~evr sin.e yar,a~'~D, giizeDigi aldt. Orman .t;ifligi F"bril,asIDID Ankara l(e~ioreDde Iezzetle i~ebilirsiD,jZ. .

U l. U S
.Ea... p.,..... '

15 H

II · }'

tOllanbsl
(Ba:), !
Cl ~

yJ

dil~

Hi 11f!kaplrcalar kurllimasl elekI i etud y. netgeBi ru.Lmall.l.
:n&IULilm,

l
"I

'SPOR

a
B.
dll bak

CI
So

J.6.9J5

g

Z
=~~~~

e r e k du a
--• unams
'ie.riiie"'l!lllL i~indc, ild
paktr im.zabmru1tlT. Lo okus.iyLe MeSi;j;e Dilten. bitmi§lI.u yacdllm Bu paktlarln

-'I
A.(J"u.a U!UI,

IZ

Atatiirk
~ '"11

kO~H'
J

I

r tklk Ve! nama el'lstitU ij ku Baymd.rhk BakanbltJ d:rgiit ve Pl-_· kanut1Ur'ia 'tK kanul'! prejeleri nmakt..uJ.r.
M.II·d3i kul"w,u;:aJi; OUI Tl.t'ib
li'!:

n
ol

. ~11Dl
pa.d..a.k

'o~lIl

'or
>

..

La Rt:piHJlik,
l(i'ran.&u

l':Jn'& -

1&1' otaaiy,elinin
Dt"Ij.rhkh

lO.6.9Jj
IM,-

It
ro~rai
ma;;r;

fa IdjJtlt~i

h:tkktI'ldalri

k3JTI,Un

gori.i~i,]]iirkcn K:u~Hlr S fet Ar.kan (Etnru::an) Ark d;J lou. A
t1H' "ftn

&'tka.nldemi tir yil sek

Itt< asmdan dDi!a:n, ...e ~e'n.di llrutlu elile pr:ltd 1'1 t<trii'l n dj1 hlm~kdi, burtlarn

IOvyetluLn b.l!t}~.hirim gidip Fra,&.~ H~ SO"l'et RWilta a.ra.Sl11di3l.ID yakmlqma.yJ nalJil berkittiy5C. B. Lavalc!en bi:a: iIo.y lORn B. B,eM! de Moskovay.1J giduClk ~okoslovuk. ya. i.lc Sovyet USj'aI ;na&mda1ri 'JIII11'l berkii~tir, e Avro.p~'nm bwtiy:inde, dostl lana. ve day.atlJpaJarm Y'eJ'Ii hi'!' denkJe~e!l.i brulmu, oluJor. On yddan fa.zla bir Z;un.llD.da.n.l:lerl, Fransil gibi C; oslovakya da Sovyet ltuoyadnili a.z IioOk !fcldruni§ti. Cc:koslovaky:unn Rusyaya klH~I a.idlgr sogu '. taV'Il' bizimkine: gore- daha kunuli idi; o;rLi.n.kti 1934 te, ~ekosloV'a.h.-ya Rusya He r~ig il~iler kUrnI:til1l~t], Gene on yddan fada biro zaman boeT"i lIIooqyet yont:tmenlni ,A1manyaya da)'a.nml~laTd" Sovyu RIlSiyadan yana kaunhk diilUnC'CleT besh:dig[ncien ;iip.lilelendilc:ltri PolonYilYa.; y,e.n'i ru5 r~ji. minI!' d.i.i.~anca bakfil on dan e ki rejimin boI'~~an.n1 istjyen Frnnaayll If; Ci,>;erin Rapallo'da. almanJ3i'1.il kat-ttru oyl'l.amI~I;]. Ve z,;mi3Julannen Alman - Sovyet dayaJlil§maS1, AVTUpa dip~omasisin.in b~hca dikoelerinden bci.~t 01I)

daha ge.t"ltij Ibh gUvcnlik MS'~emi h;:inde yap~lm.ama.sJ nil Parilin. ne Pr.agm. n de Mos.kO'ol'ilnm yilEilndcn tllmuiltur. du~i.LniJlcn

Diin.kU gii,D., biikWDetin

Onu

tmm. artay,

kana

IJe'kJiyh: dogu J.1a.kUla rUJ Qlmayan,

Boyle'

oCogu..fya bilgi]c:ri i9D Ankara.'d.a hill" £alrUlte B;~t1RCa ktrr, Bu f.akUltt bu iliml¢ri ijc-r~teeek. ureee_ k 'R mi.imkiil'l elan lnaa hir "man aard ilim diinyaSIRII1 giSz;\l tinline tiI'lli ~ek haki'kadan 'SenDltge ~acaktTT. Yallnz: bu fa'lriilt!!nin &liJ1m.aSI idn kanlik evvelce UO bin l'inhk bir ~ dtat ilIt'!m~ti. Fakail:. bu. 15[1 billll1ira elarat bbuJ eilitmi tiro Bu azEidi de'li"'l"ftJnde Babl'!l!l].I: bu para! ;Ie 'btl i~i 9'IM'in:noet blrJ.lUl11 goremezst 0 nmaon llli'zdlllnica-· 'b!:d~ parayr i1itemek. !b.aklmu !obnd;doJ!l1 IlWb..1faza ettigim1 81rZe-derim. DigIT busus)ar bakJanda "bab] mude lrifi izmat va.nier. K ununu
bagll olan aekeelojl
Y'I'

AimanY,Bdn. A.I.man)'8 i!ji.r.I., bu red li&erine )"t.:nidC'1II donm k umaru gelati§itir. Bundan b~r~ gUn. OIlllU 8. Laval, Paristeki. OIlman r:1!1isi D, Ko!ter'e, alman diplom.asi.lsJnif'l. St,r.esa kenferansi srraamda
]3"

HitlEr

tara fmdan

ih::l'oi sil-

rulen sa]thrl§mama paktrna De gibj bir k:il vermek is.tetligini sordurdu. Alffi'anya, k. ndislnden geleGd~ rnti'Sbet bit' eevabm Partste oldugl.l. gibi Mos.kova 'Y'cPragda da bilyiik bir bo,nudlukla kar§1IanaCil&Uliil inanabifir.

bndi.sini I:IlaT"ll! ka.rg~~tmda b.iLre:Drte gdiren ,ayn hamle Ile, r:l'kcde: bulunan aryasa adamluma, yani uoJi dUz.cnliCe, II'tikOrut ve ~I§m.aya dog:ru IwPll§t'1J£. Bu go t~rin'n anlamr w:crude yami. IIP.a.k imkaru yolItW'. BIo:I.. n.a.aIl elur ,olun bklti,ill anomal giri§imlnin 1e&iu elarak kasanmasi demektir. KHalblc fikri u.z:e.inde :5pekidolt edcb'ilecckleI'1D.i sar.an]O!r u'II'altJ.n elHmi~, yok olmu~ biT balde ~1km..J~]ardl:(. B. MetaJksa.s, oneeden kendiainin dagrtaeaglJu aiioy1edi· gl pazla.tT1er'ltoya yaum di.izlue partiGel'§
I

Yarln ilkbal ar a.t yi:lfl lan in !!("In gilnUdi.ir. PlI.;Igr mda her bafta oldugl,! gibi be§- lea U vdn.h r, Fakat bu b ko )WlUl"l blri y:oJRl Atatllrk ko~u u mem'" ketim..i.1.in en tJjjylik J.!J!j.~uudur, Bu yall'l§ 11 Id"J nda okurlartrTllz;f blra" a ydrnl;] tina k istern :

Atarurk ko IlIU memJekerimilcie dlOgm anka.n ing"iH.l!i erkck ve di§i "lar ~ifidir. 1Jz;aldl~1 2401) metTe 'kTamiyeIi 4325 liradIr-. Atatiir'k ko uau illl: dela 927 )'Jhnd3 yapr\dr. 0 zaman ilnk"n i.nglli1: at ve icind], Yani ko~::tt;!lk atlarm meD11eket-te odo~mu~ Olma'51 voe :3 Y !:Ilr 0]mlliln gibi ,artlal" yokru. l;iinkii h~nijz
kHiraldar bu n sli k~ndimiJ' yeti~tinne&c ba la _ 1IH1mJlttk, - abaner m~mlek tlerden satrn driImlz aygu ve lasraklarla elde e tigimiz taylar kO!joOlcak ~aca geldik en aonr yam 1932 Y'lmctan ba~lfyara Atatlirk o~u'Scu:9 ya~lI y~r1i arrkan ingiliz tay]ara aynhll 'If!!! ;krilmiyelli fazlalaJtrnhk En biiyi3lk KQ§UmUZu kenilf topl"alklarmil.lzda kendi rlimu-le bi] uttu.. itimtb: yanulara ayu-an yi3kse )'itnlj v,e LulaWn komisyon.u ya"?i'hga e btiyiik yardnnlanndan ili.tini yapmlll!lold §.imdiye kadar yaptlan AbtU 0 .. ulan

zan bile' getirem~tir_
hktan
gml sandLklan
nti.[e;moezdj"

lural ..

yana olanl;Ll'1A, halkln bo~landlbiT {uri ..omul'DIelerinde bundiu'l dab. ,kOtii bir aonuIi- dil§1iA6rl inandfgl

Th~arda almanhk . ·liDi I(:ongresl· ~ e~ b~....
"Dl~r'd3.
Hk.,in odman.:hk kong~, i~in

uJuW
Dr.

b.i.r·

de kilbullini
BunlardaTl

rica ed;,orum.

51 inti

Steyna.

bJ.gka E tI.'baJilk turulmaH, Tilrkiye Tanm Banblmm Ipote'klJ ft ftI'Iclrltme tanm lli!lcak'~l.nn bmllh:ndi,dmu:_. Penta v~ te~g:r'al ve tele£c,n yO Mtgninin orgilt ve OdC"9leri. Tllrkiye I:ngilt~n: RrasmdBl yapda.u teeim lI.II1a lila onaylilinmasr bnun pl"Ojelrri de hmma'kta idi. Bu ,proj~Lerin bbu.lU:odeu Mmra ba:tAbdWhaJik Renda O:zerinde gorfilJDI!oeek mBldde b'l1l.u.nm.adJ,guu bi1d:i:rmJ~ ve iIlru.rUID herine Ki5itabya Saiyla'Vl Rec eb Peter De AntaJya. S3.ylaVJ Cremal Tunea brafmdan verillen ~ dDerge okunmUfym,Ba~k:anhga, SaJ'DiL Kamutay li~lethrlD a.nua1 _ DtmWDlJZlln 14 i.inc;ii madde indeld ode"" Ieri.m :verine geriro:lel=ri v,e dinleDmelen kin· i5D'limiizd eki birinei te'!rinIn birinci g1lc.n topIanmak 1iLc:rc'blJgi.i.n KamUIta • J'Dl P h,ma!.rna 'IOn 'Rri1D:tNini OMTgeDilcrge
1:Iya IOn

her'in ba.!ikanhgJ aHmda, Do-gu Pll.ISf~~fnda K,Bnig ber~h! topiandl. Bu kong'rtlc:r her Z~ bLr !l1m:r r;:hril'lde yapdH. ]931 de: Eb La Sepel'de, .11933 t-e Pa.'SSofda, ]9:1;4 te Tn..,'· de Sar'm kar§[smda tlDpl3.1Ubl~U. KOIIIgrc=. 1::11.1 yJl da, (Alman ~i)va1yele:rinin ,on ~Unci :ism:!.. !k:urdukla:n Memel) e ya.km bir rude toplanryor. s.e"ibne:!lt ;mlamhd!f. Polonya kOTidoriyie ... yurddan a;y:r:w:I:IJ!jo idan bu He g-=len Hitlnoci g~~ler MatinbtU'g'ta ukoi bill' Oilman ~tOSUllida tQplanddar., Kongl'e i~lerlyle
ug:r3.§anJiar yasmm gell'li~ :aJmanlara Dogu PnJ~yasmln

mu~,tu,

le,ler [lie oLUl'!I.a 01IUD, ulus !10k kuin bir §Ckilde, Tejim DIl.eseles.ini Be~m terazisim: at:toak lstiyen 9ry3.!la adamlatmm pc ind.,cn git. megi r-eddetmi.;;tiT. Bqbakm bu adam13,r.a. ooyle bit r:1ri.~Unm tehli~d!:rinI IJ'Ilatm.I§l!:l. Onlar dinl:emedile;r. pilit be;.sa.bLaI:'mda ald.ahddlU". Rakamlar gayet astktu_ AI:;nanm 21 inci .e~ 00]·
ge sind~ biJ..lriitoi!t'iiler 2531 lnr-alic:rlar

,1,1

OIJU~!a:rt

nnoi,tir ~

I

UlusaJ

- Io-syaHunifi o,taya
etti.

5D.la:oa-

II~ bu dUl'Umu aJtUst

Nazi !CHuin
B. Rozendogru AI1101-

aJ::iLltibo]§e"ifik beTg'io Hen y~¥dma) san -

diy.evleriylc. stiTdugii

(doguya tdrnenbi.or

plinla.riyle, Leb paktrnm

yapI1m.aslyle,

63 i 57 ind 00 19c'&inde hilldimets-iler 3'\3, krrah:llar no; 60 mcr bolgesi.nde hli iimet£iler 289, kualcIla. 1<113;30 UDa c.u bOlg-e-d~hukil.met"Uer 289, br.alctlar 8'1 Dy ao.mI~liU'dlt'. Her tarafta., ~yru bUyUk ayrllll Ci::iz~ ~adll'. Boyleci!
fill§-

ma.n sud kuvvet:le'r~nin 'yenjden kuruliilWl.sljlle~ sovyet

birinci bil" Fa.kat btiyUk
iUlI

DKSele: Itotanlkukii.rni!-

youetmenlerinin

gozle'Ie

oluyw-.

.".la.mu

ri ~EldL Birtka, fra.n.su dc-viet a.dmm ~932 1933

hi vuertlk. YunaJl1S'taJl.1:

u1us 1JCmr. B ma:rtta
&trii;';I~nlU'dellJ
ka.r§1

ten I:la~ya.rak.

u.zgorli ile haredi.l!Mti~ hutrla-

Dagu Prust3!Wbnak

tehlikeDi

ket edip Fran'Sa ile. byguya o]an Rusyanm ddar;
IUflda
VI:

bugi.inkiil durumunu

bir..ine J.t
~a:t'1. kU~l

attn

karg~l:dara
00....

Wan

yabnJapnasml paktl

ist-ediler. Onlara haurlatmak iIrl bu ta.fibi topraldal" biilun
zamanmda.

istediler

ho~nudsw:l'llgu da. gostermh ~ kargq.a~ dw-up memlelretin en a.z
ba,gtnoanlara
0.ZatOll'

92'1 yilinda ilk kQ~uy,[] :8_ Aii Muhitdn'iu Henman ilmlindelri kIsra gr "k-van& dl. Cokeyi B. Ths.a.ndl. 928 Y'!]mda B. AtIf"m Primell"olu wand!, c.okeyi Vuk. 92'9 )Hlmd:l B .Ce!al BayaI'm Kap uri nui kazandl li:okeyii KJuk, 930 }'1 nda Genera] met !ncnil'n 01 05\ 1m zandt cokeyi HOlV3.t, 931 yrlmd B. Yantelom Jon TiirkU kuandr toke),' in. lcy, 93:2 y11lOd.a B. AkiI'in Laicai man,cb, co'keyi Horval:, 9.13 ytblldii Karat:::l bey hansmln malt ohm dijrt tay O~tLIi ve binidHk okulu takhah!rmden Naz • minin bindigiJ Ozdemir birirlci g~Mi. 934 yilinda B. Salib'in Ece1li 2' dr co. keyi Paul idi.

r

Bu y

do

. nil: Atatu. k

0 USUntl

1932' 'ion'W1da ilri mem1eket bir sa~drnpwna

au-

ort~ai SLay t'OprElkla:nnd .. a.lrnanh·
ill daT 10 kakla·

g5:r!l:~egi !jekil.de g1lvenilm

c~liIJ;.3.k b£1 tay va;rdU', Bun]a.r Ahmet veo Fikrct'l.n Tii)[Ju."u,ErQl,

Bay
I

'0 •

yapdd~

gm..
rmda

uZBJmu~ 'kohl 01mu~tuf. KOlli g.g'berg'te, ~.I:u
asIlmI'i ili:IJlJ.ve bam;llar biildiriyo:rJar:

yeuHe:nul

...e :iJci yddBi:ili1l1U!i.al

~a:nisminde'ki

u~ tayt lie B. iievket'm Is.

~933 de B.Litvinof'Wl eemiye:tine ginneai

ParillW[1 gee

D~:rii miisbet 'Sonu~IDr'La. yeritUen

§i.§i. saaSomda 8. Pol BonkUr. Rusyan.tml uluslar fi1rr~ni orG.ly.asas.t.

kOfigrc-

kaIkU'lma prograrnlnl
mi:;!:ir..

onadlgmf

bHdir-

oya. konular.!lk bbU] verirk~

~-

nin aolamll'U

.... "' Ba,kan AbdWhalik Renda top·
IU .o,y[evi 'lJ'e~~

taya a..tb,
li;eoslovaky,a rtlk-ni
lUjI'o'!

da AVrupB

nm liizumlarlID eyioe: bis.sedenk - layw a.rka~1anm. Be'plnlrln saglrkla gidJp ',...d i'§inde dolqn-k-m.llUq plmmID, tibli.k:<ew 'pe§i 1mri~
H3

bu ha-

IdBiiL yuz mjlyoJ'l nuiusluk bj'l' ulu,'StUz. AJmanya yalnlZ Alman lmpara.MrJugu delli1~n ,crden ibaret degiJdil,
uze.r.il'ld~ almanlal'JD
oIunuleu bfiitiin YII:IIf!r

Dun. akpm B Caidaris. ,gauteti1~re, bu.ndan Sonl'a p.arolan.m (iall~)
olaea.gml si!iylcmi:;tir. c:ddr bie $oekHde )'arlda. GUljek, wus; a..k-alan kalkm-

Riiflt~',,, A!joir'eti dir. §imdiyc: kadaJ' yaptlklan k~u]ard3 Era .. hJln 'bY uzaklIkta aniirde~leri!le 1IstUn DJ... dugu anla~ddL ErolWl yarm, ~ok ko;! Kazanan, laeivert 'beillek1ilaan fonnay.a
'biranel'llJ 'lll'e B.

Uk Atat{irk

k>o§US\lD.U

kazandttacagmJ

geldi. Birttka~ daya,BUl~

B.

mem:1e.ketini

-

OhJMUklal"l
aJmand'rr.

biiL,,:iin

umuyorur.
l[lgiltere'de d'trbi IE:IJ§usunu, Fransa-

yerlt>E, alm.anc.a konu-i'Wan.

almanca

dw-

lla.ldr.rnda tarud'tmu. rut geldiiiDi: ,_ddqlara bildiklerinhi ..oyJomcnilli1C "

So;yy.c t R'IiIosyaya yiiirli.ttU;

'yahI11~

yo111J~dilll
V~

t.tm.mm

1933, te evyoC!tlertn

ya.ru1l' i~in4e fabancr d~vletlel' olan br.ituJIl almaBlar da vard,T.
csr ulusu

A!~HmlJyrll5l.1

ma l§me dotvam edt:bilme.k ;s:i'l'!:. biU'ljCI, diizenlige vc ifahata IJIIJ1i8D1J1 o1duiu.ilu gO!ltl' rmi it i'1".

CIa p~tis bCiyiik odtmini kazanmak D Jl::II:~mlcket1erin Y31'1JCJlan !iiin, dQ1c-un
iJlnamiyeleri.ni.n ~Dk: ljgffinde, bill" ~~reftit. C1I1!cketimhdc: de her at ..] Atat'.ir ' ko~LI' l1na bil- a.t hanrl.a.ma.k e wan. ma.k gayesir; giibnelidir, Buyiilr k:u.rta~ nClmUm ismi U.: yapllan bu kOIUYU ka.8.nm.ak llIerefi bir tlirk at sahihi il bir tlir co'k-eyine du~rge ~ldu'k9a gog,sn ., milz bll ik.abaT.:t c.a.1d1T .

bun.

Qye olmalaJl"IfU Io.ylemebielll

geri

kG1iDit§u1arma
IlIn

OD,ergedilden
Wilk~a

a.a1dngapub ulus]a.r !iah~ile Prae:

hi nUl dile.r, ber blrlnm ayrt llyn: c::andan n &<lygr ~e sdlmlar ",;e ICamUbtqrinde toplanmak bere Iopll.lltrya SIOD veriyor'Wllll:. (Alkil,lar). San l~i:iz (Yo~pd) AtaHU-lior .ay,;dar. tqtirel:l krmn val'thr ki :2 R'IlItWl: mml! oria okullara ve S. senelik bSJlllJ; da ensm gibi sal'13,t okulla:nna ogrebnen y~ ,tinaektedir. Buraya ginnek i~in ml~ timyij bitirmek lazllDwr'. Bu ytJI .a~ o'lan bill 106D1dia 45 talebe VMdJr 1ri. ~iJD. d1 i.kinltffi amrfa gCime:k iizereiHrh:r, Str DalilaI' g.ok iyi !LOll uli'ar 'Ilel'll:rlJur. KJz enstitiisu gerek: yaP.1Bl,. gen:k ogretme ululieri, gerea Dgretim l],leli bakmrund memlr~eWil OvUneee:gmn pek lIZ yahanu rneadeketleriode elinor rate.1aun tUkellikte hi!' lmrumdur, lBu drierU okul, yalmz mtm'llekete iyi ev kadm. .lain 'VI!'!' uzman i;~il~r yetiltirm.ekle ka'mryaClk~ ayru uma.o,illla, mem~eketin her Janrmia uYIKI! Citti1s:l,i¢ a.rtafibu DIt'li'idelllJ
IIlDat okuJlanna
VI!

ne oldugunu

anla:tan

p bir birind

LondTad,a imzaladl;
il.e iberaber, 'Sovyet '~m.i.y.etim: llI'aslilda

,crtesi yd B. Baortu

Rusy~
M OS'i'!'OViil

HiI' ,'eko,51o\o'ak, Yu~S'Jav 'o'eya MaVal mrdlr? haYlE. Y.dW2 bu adl tap-YBI1 dflvlet'~r VacOIT, blllllarJ'6 i'fioof: r;eh, slovak, sloven, lurvli1.. mlii· tat v~ aJman uJr1S111tmdal1 ,ins:mlar bulUJ1 a'l" ,

<;in-JapoD a
Gardiyen gazet.e:;i (JlIpDuya "of' 'in) b~llgl 81tr.m:l'a yazdlgr bir betted! di'101'

1 baO!'iraa 1935

ta:ribli

M,U:Jrr:;[<t"1

git'me!!lii ~~in baihca
VII:

~lI'daft b~n (lIdo

Merlino ,[lriilyada)
:ebir/erfdir-

veo MemeJ alman al-

hi:

rem:tig

dir~oma.t~k ilgileri
arka'iiol sma iki

Ya:.I!li,ncl me11l1ekett.eki

lrurdll '; 1935 t~ biribiri

memleket

iWa5mda hi.. h!cim
mam3

anlilJi1!D<i-

aiyk bir' aaldEn ve 16 maylsta
Dl.a81

lP,aktl

imnlanth
anta§He

FranslZ -

50vyet

man bie yaba,m:1 degUdir. Alman' yo?bamu biT pasaport ta~lSa da gene alp mad kalsc. Bir ulusu ka", Irk Vol! dil meyaana getirir.,. Koogreni:n ilk g-unu alman egitimi u.zu~Dde konu§maga ayrdml§u. alman JdHtiir bakam H. Rust'kill bir Sioyloevinden OOim''3 Atmanyadaki ve yibanC:J me.lekeUcl"deki It: bir k.anr "Alman

;a~[ japan dl'~ bakannun tuttu!u yo]. sok ada 6mck: mtulaeak ve ~kallI]ae.ak 'On §ey d1!gildil'. ';unkU bu ballaD, bir waf tan bir Ulke i~Ln dost9:1 uzun
uzadJya 50z1ef' scyl.erk'el!l
ja,on
QrdUSl.lnUD 0

Be§ikta§ takmunm ma~lan
lki ~~ yapacagm.. diWl.kU Mj'mtu:da da yazdlgllDl..l: Tiirk.iye futbol Ili.rincisi Be1ikl;a~ takm:u btlgiin uaat doku.z;da Anita r'2.y.. ge lc n:Jc ilk mat SrhTimi.zdr

ote tilfaftan
toprakJa,I'lgo:ril-

Ulkenill

omf:'k: turularak,

~k.oslovakya.

So<vy¢t Rusya u-anndaki dm1 pakt~ :imta'landl.
«;ekcslo'll'3rkya yolcuJugu imldnmr m.ekl!!
bu

trar,IlDlclI YMbak-.m.ll'l bu

fII:r bil:-denbil"e bli['iim~ioe ltbilir.

kalktrgl

Bu

yd ilc:i

d.~faj ildncl

kimmda,

di~

anlqmayl

B. Litvinol'b

paraIt etm.c:k B. Bcnest vtl'arasUI.da

a.'Im.an kUl"umlarr kabul ettilrr:
e'SBSJ

oy.

h.¥yatlJ'llR

Cerm.anizRJ

bCll'aber.

iki metnIekd

bOyleliJlcle kurolnRlf clan dostlugu II~1I:t!c~1m ('. Ul u&a1 - S osyalist }In yaklruapnasmd Avrupa.rnn bortJagllU
a.,

buSQ\,,V\I!

dir, Butiin a}mao geRrligi c-erma.nizll1 ~git.im1 almalIdU', Almanyotda yainrz
,U{tcr ikjsi ,b,wunall
l!i!lmmrJ, ,aIDlO

aJllslllilulIJ

ozrl

bas w r;;ek -

sJviJ

egiljmil1
lie

glusaJ

f!'ij1.imJ~

hi r sa.~duIJ ruyeU ,eSIEi pa.nslavim:l ugriqryor. LO.I!IIda nl! 'Sov-

1\111 ruHleDmesi den IYrlC-.i'i bir

eollgel olmaktadlr. siviJ egitjl'tl-

orb. colrullar-&II gret. o

bLllbnak iiin 4>o1ubo:,rli1l1..a, lIir<q~yor
ka.:r§lSmda.

BUi!'u:n memll"keUcorde.

Carhae'da "" liiimdi Peking'de MaD$u, k.uo·daki Kllant1lllg ordUSMU Bay HilI"ota'nzlli elma arabasmr devirdih::r. .Bu defa da tam japon d~j ii'eri baani <;in ilie d05t",a geiiilt1di.k1er:ini 001landua ballandl'l"a anlatJrkcn ordu Pekil'1lg'e bir notil gondf:Tdi. Btl Dotada 19~:J te yarrlan Tanglnl blra}tirmasmm bozuldugu ve niitiiT boigeln '5ia~.ldtgl b'iMirilme1o!te. buna bir ~arc bulun.mayacak olut'.5i1 0 zJtm.an hare,kete ]ecegi hot]~mi savruhnalrtadn·. Tangklll ge~iT

5Tn~saat 17 de An'k.ara
cakbr. butiinporculan anjJlanac.akt

Giidyle

yapa-

Ee§iktaJ takmu durakta ljioC:hrimi.dn ve mUIKa tarafTl''lda~
T.

Bisiklet yarI§I
Ankara Bi~ihlet kuc&dunJi3P1:
O'l;omoto biosiklet
JUTr1.

accmlaru tartlfmda.n

men de jleti tinuktD_ E titiinun kapuundan
duydugumUlf bi , buyiik

I;lkarkcn

biT Iilolnud]id::

oynabnag-a
nt

'lJ'em~ml~ltet hes.'lbma d nn bir .~vin~ tIr.
I'

dl'ad.a old,d~u yet Rusya'fuD

,ib,i Romada

dE QeikDSlovakyaruD

ulusaJ egitim ve-rijdilm'~51 nj istiyonJz. Bu egr'tim .!J'lc.al!: alia diJ'de. ve almanlar tltraJ,Man verilebiJi" Birr,ok IJJltelerdr bu ii'lkllllUh ge:F,eJUe;mesili~ imkaa l'4!'l'miyolJ.D o!.Dg,rll.erirJ kaldl!llmassliU istiPlfl1z'ri

sabab

5-111<11:

!!i de

!~ Banll:as!

OrliUn-

b;s: kimscnin zara:rm.a olarnk yayrlmak niy.:Ue'l"i besl~med~klerinL bi~ ki:mEl~
bilmezliklen geh:mez ~ t~nine olarak,

gayet karma.~ taJDaD suel bir har'eket-c: gecilmek istenirse bundan bahane fj=lkarmak imkan VardJL
I,

blT3kl§ma

ka.n~lk

bir belgedir

ve ne

ULUS. haZlrlanan ANKARA TELEFON REB· BERi i~in ilan ar alma ~::) ba~ adJ,

'';'rko:dovakyaya k3r~1 I;ddugloo1 gibi 'Sov·, yet Rusyaya k '11 Berlinden bir hotlem yiikselmekte oldugunu bC'lI'kes bilir,

Bu botJeme kiD'§I bir 'ban~ duvan ~l'kmek l~in bir tarait.:m FIr:ll'l.sa He Sovyet lRusya li'e Cite tarahan Cekoslovakya i).l! Sovyr::t R'U~yOl ,uaslnda., Hlus-

F61ki~er B~,obahkr bu kongreye buyiik bill' bct1U ~ynnu:~'hr_ Uh~sal ~ Sosyaliist partinin E'oesmig orgaru, .Ka,. na.da·da Yacques Cartie. baji1'amhmnr n b~1 Leh dHiyle yaylnla.n miul gO!!tere.ek diyor 14;i: 'Konigsbcrg toplilIl' bSl. A\1T1Upanm birc;ok memld:-etlerin!if, y8JJ!11!an buna -raze. iirgid~t.den ba.§ka biT ~ey df'g;ld.ir ...

Bay

Hi !l"ota,

Can

~le do-stluk

gi:is'te-

ri11eri yatJt1ktan, sonra Peking'de bh I!ll~i1ik kurdu: bu urcth: ';in kamoytlIIlU da ywnu§atml§hr. Faka.t DI'du, erkinligini ele alarak bare,kete g~~i~t1r. ... EgH Japonya bu~iin~ kadal" gUtmU:i oJdugu slyasan n dil'edi a:J:D3C<I V'a.rac<lgrndan ~uphe etm4!ktc l!le orcinnuT'l bu h.LlH'keti. ba!,ika b,r }'on~ yondm k lc;in kCrlLlbinc \'lrdlmCI olac:a\:tH

den bareketJll' Ankara - Kalecik gidip geJme HI kilomet:rdik bir y.m§- tertib edilmi§ y yonetimi kuruluml.LZii. veril • mi§tir. Yarl~ta kazananlara bu acent! taraf.ndan kUpl ve madaly:a v~ril~t'e!ortill". Yan a gin~ceklerin san ',30 da ,.,..~ ru 1:lL.llunmalarl 'rit.a olunur.

TVRI<
I (: '(:UI(L TURK K U S U'na
llCllCU

c.i

liye

~/a7rhnTZ

~

~.

--~-.~~

-

-r-

~-..~_~

-

-

.•

,"
••

-

:"IIIIIIIIt','IIf'" I.'~~·
-~

... ,.,~~",:..~.:--;--"':":.;_

..

~:.":J,.

~:..

_.

.. .-

~~~'~,

.....'
-

- ....6t:~_::J""! .
--._----

- ... ..:.'J..

-

,............. ~

-'-..61'~"r::-~,...., ,.....

~',~~

..-",·f"~
'

U

Ii

I

__

_

I~ l-JAZIRA

N 1935 CUMARTESI

ULUS

I
IT.4L\A - H~B~ UE~ LESI LiliAN \' A! DA :

L
Alma
BC.dUl, R.i:bbntrop koou~ma1ara draya ile

s
da oner~eliyel:.egi oMugu ,Fakat
rar

SAYlrA

5

DUY
kotarma ynlunun
1"11:

besistan liz rinde ii~ tarafh korwna
14 (A.A.) ~

Almanvada bir patlayrcs
maddeler Iabrikasmda acrklr bir kaza oldu
Berlin, 14 (A.A.) Resmig bii bildirigde Ransdoef'daki ~Vesdali§'e anhal'rininhe sprengstoffabrik .. adh patlayrcr maddeler yapan fabrika.daki patlamanu'l saat
bildirilmektedir. Patlamadan sonra bir yanSm IilkmI~ ve bu da arka 3.rkaya. b"'§ka patlarnalara sebeb olmustur. Fabrikaya ancak saat 10 da Y;JJk· 15 re oldugu

• emz l{onu~ma10 '"I
14 (11. . .0.) almao devarn Buyiik dcniz e tme k u.lt:rc e~'i.i FOil salkuru Len
>

belli b]f

d~gadif.

an la~m.a.ya varmaasa,
ozgi.irlilgi.inti kly.l.arll'lm da~mtkhgl Cenevrede
e le

te kal;1(iI~1

Bay Benes dan miisbet

Moskova sonuclarla

harcke

samlmaktadrr.

dondi.i
(Ha~I I. ci s8ytiada) (Ilk sayma.ktaYlln. Bir kere bu yd. lar. adattlk m~. AVYUIP<l'nIR bal'[ I uzun Zalmiln l~in liailalllml~ 01. -

H:dbe~i!it:;ln'da

i;i.inki..i fransl?
!i.Omurgelerinin giivcn1ik redbiclcr

uz

unl

ugu

kUnH

yan br:rler _ndr

ea:k U!ii rarafh bir franslZ ~ ingili2!orueagr hakktn-dald ye.bancr h~~

biU'i'LbOllka her
Zam.JJ'I

Etilimi~1 rrdir 14 (A.A) ak:;.am deniz Fen

ine ih iyir::.I ...a,rrh . tlil.;lhlarunalarlnna

3i.md:i

alan al~maktadrT.
Rl)ma'dla bulunan haJya'[1lU

Ote yandan
Londra, trap, E
IJ.

Ribbr:.n g lmi~ h. yeniden devleUer

-

bilyLk dc;1 . B. Crallldi'nm

ital-

hava, ~rkinlik

cleni~

lie kara aynI da imza

calkhr."

dun aabah

KroydOf'la

prcn!ilplr'li

ileri

:!Iili..~i'l

£ran.lz
Lokarno ya-

1'1Ul • habe~ meselesine lli~ik h~~b;b' I'Sner. re getinneai~i 50 lC1Jmekt~di:r.

k:onu~maaa.rma
Oteki bu ilgili

hiikiimetini'n konusrnalara andla bi bir "a:rd rr. masmr jl!llmasl

pr-smip:i yer ltmesl edenler n hava ve

bug:linkli

b<ll'jllyacakttr. itiraz Ierneden lec~gi

Sovyet - c;.ekdos tlugu ve Polonya
Var~ova, 14 (A.A.) _. B. Benes'jn Sovyet Iiuaya.·YI gOl'etlndcn bah.sedeul Kuder Poranny g-21.zete· . diyor ki:

Bay Musolini akrmsarlrk
tavsiye ediyor
Pari , 14 (A.A - Ekselsiyer ga~esinin Roma' ya goij'ii\d igi ayta rm.n erd .aruta.nn.l cevab olar ak B. MUSil ini, demi~tir
.'~ Habesistan ttalya, i

~tmCzlC:(5e "1imdfden

ytl

tOl'llanl1l1as.,1

arasmda

kaarJa'"tutlml~

o1an
bir

kOTiferan!i1

bek-

tasarlan andla ..fTIi'!

an].CI~ma yapabi-

;;nd\a!$masl giE i;I:nergelernr<;i i ktimaH

la~t1abilmi§tir. Felaketin rio daha og renilmemistir.
;y...;:J,<.

sebeble-

anJlm~kt11(11r.

len I(:)jik bir
kJr'§f

S01'lUU

'nlJ'.ac.aIrnr.

kendl

k~skili1l'le kendi yapllan de gil, fakat bU ielndir

.:gemendir.
h(itl~m, yilme a~k

Srmdan:mlza

b.a~}a.ngrcJJ1da devresindedit.Bunun ilgileri

ttalyan - habe§
Vi,;

mesel sini

lri, en
atr-

en radikal

bir Ilckildll!! ertaya

forU.m-,. B. Mu!O!ini.

14 (A.A.) Patl3!},lcI maddeler Iabrikast direktorliiiUnden biJdirildigine gaTe bugun ak~ama kadar 45 BlU kaldInlmI§tu·. B. Hitler, fabeika direktcriine bir ba~sagI telgrafiyle kazaya utrayanlar icin 100 bin mark glonderrnistir.

Berlin,

Alman donanma=rrun a~ lacagl sekil ve fransrz gorii~'ii
Pads, ingiHz Iarrru Fiyetli amiral 14 (A.A.) ingiliz B. La ..'a~, alman ilk ~onll~ vertlebakanl notasma cleniz dt!'niz gon.i'}l'nC'lerinil'1 bildirr:n !Je deniz Durand

" B. Benn
vakya'YI

Yeni hir leniz kon ... feranSl mr?
Londra, 14 (A.A.) ~ Almallya. Sovyet Rusva ile Va~i'ngton andIasm asrru irnza eden ulkelerm gi.s recegi bir deniz konferansmrn gelecek sonuauarda opl31'1maS[ lktirnalleri artrnaktadir.

cek ~Qvab h~kklnda
Viel

B

gerre l kurmay ill: uzun

baskam uzadrya in

., ~

}un1.<m i1a'll'e' ct"'i~ti:r' Fransa ve ltalya kuvvetli iki an.dla~maJan. iIgilerioi iil'ke1erimiz bu iId WUllikle so~arasmda dab", jleni biT'

f-; Bakaru B. Feick de kasa ye· rine gelml~ kendisi de kaaaya ugrayanlar i~in on bin mark vermis-

B rada scylend] g ine gore.

in-

g o.rti~m i..i nii r. Fransrz gHiz fil,o yU.f'gi hilklime
t irrin

wUSltur. Roma

Alnl'lI1yaya lS

.un barhsonu t\Jktan

tiro

filo$unun ul\lndurmak

yu:!:cle

inl!!' ~~id bi .. Y'el"liml!!'sJ reddetmi -

~ah~ma birligin:irn temellerini at· rrjJ~nr. Her zaman ilIlrnnSBJ: olmalr ve 01· mak istemeHdir .. ,

1m bir

ba§ka,

Bir komiinist,
Berlin, 14 (A.A.) -

nasyonal
NasyQna.I
ISOS •

hakk[]'1n

mes.elas.inin

irtc-elenmcsll'li alman

sosyalist oldu
ya:Jistligi kabu1 ettigi sc.ylenilen eski komiinist S-:::lv1avlardan Ern t Torgler gur blrakTlrru~tr:r.

san dmaktathr,

F:ran5LZ hi.ikiimeti.

d.:n.iz ya·

AsdsIZ bir haber
Roma.
~il ~tCS.I,

14 (A.A4) -

Lavur-a FasCL ta

oz.

Habe~ l1\ikUmeti Masua'yt ital1'.311 scm.alIsln.a birl~§ti:ren bir dtmiryo. lu )'arma~I kabul enigi Ukdirde !talya. n;[1 her tiirHi 'Suel hat~ketlerl g~ri blri.kmaga ha Ir' bulundugu ~eklinde ita.l yan hukijmctillin fT'a1"'l!ilZ ve ingiliz hilkl.i m~tteIme yeni

y

pilan progra.mrDl 'yic Qg:rtnmeden once bj:r karar vermlyC'~elrti.... B unlllITla beraber alman istegi Fran~ ic;in ,g 'l'ek diphllJl!1"tik vc gerek cl.eniz i1jo1c:"dne ilgi. Ii ~ltle]er dogurmakta,chr.
Ftamll;!: ce ...abmda Valmz hunlar. iolah ~di degi1, bu yii2' Bul"!' yeritileeek

giltz delegeleri, prensip olarak Ai rnanyanm Ingiltere deniz kuvvetlerinin yiizde 35 i nisbetinde bir filosu olmaslm kabul etmektedir· ler. Fakat bunun i!;irt konulan u,n., bu nisbetin butlin tonaj uzerine degiL gemi sImHan tonajma gOT\! olmats tchr. Gorii~melerin ~imdiki evresinde ti.irlii gemi tiplerinin tonaj~ 've silahlan konu~ulac:aktl[. Bu nokta uzerinde bir uzla§mi!!lya va.f1~a· bilirse, prerusip~eri kabul edi~mi§ obn andla§mamn yeFitiilm,esi ko-

it i . tiro Halbul·d C;f!koslova.kYIl'd~ ill • ma.n fPJrupu parlilmentonufl t enge.:!l1ni hfi eyen bilT' kwvvettit. B, Bene~ 50vyet RU!lya.'ya 'karl be .. leme'kte oldugu .:ta.n ig d ygu!ardan biil~ t!tnlli,.tir. Bununla. bera bel' <;ekler daima c;a.ri~m ref mine arlt:a ~o!!ltermi~leT VIE ~l'lJ~ill kar~~ olan devrim hfltek_llerine ka.r~1 :5ar~~~uda bu lunlllu,lardfl' C;eko.slovakya. ms gOlimenlerine srijm",caL, yer vermi§tir_ Resmig bildirigle1". iki mcm· leketin gOll"u,leri ar85mdll tam bit uygunluk Dldugunda.n bahsediyorlar: haJbuki R~ei1lerde Mosko da. Cekol!ovakyah beya.z rullerD. kar: 1 yapllmn; I va~ yddoDumum ba..Yl"anlll~la1l'dl. Bu ile t;ekFe
;0

RU:!Iiya1ya orunt ... lamal'a k

CekollJo-

I

ti~in hDt bir

Ill'll

Dim

SA

gerektir .•

Yunanistanda

bir

c;ooge onergele<3igi
~~ayr'an haberlcri

.. gunU

plebisit

lec.ektk
fakat bi.itlin clan hp dan aym 3~ ine tinnez ruw1a'll
DIal::

gend

tonaja

lay olacaktu.
Ya]mzl
§UfUl

isvi.;re - Almanya yakrnla~nmsl
Jkl'n., H
IJ.I:U!>aJ

gemr smrU.aTlna

unutmamak

g8-

(A.A)

-

SryaB.1..l dayrcru.n yOn.=ltilmesi 1..i~'!.'ISjndef.i B.ay
ill

yi:ild~ 3S nisb-etine Almanyanlll kalmryacagr
c. Almal3Y zo;.ma.11

goclince.

hakkmda LOlldra'da v",lrllilamaktadir.

de nisbet

daima hajh ka-

Atina, ,14 (A.A.) - Kabinenin pLebisit guniinii saptamak l§ini

'Sorulmakt"du.
l1:n,

rebt.tir ki. onergeienen anla~ma hakkmda Fliansa ve ltalyanrn ne dil~lindijkleri daha betH degHdir'.

kOll.!'el{

ta.raIrndan
k'luuw

bal£.lundalci

rapofWl

kc:wu~I.l.lm.aJ.II'd;l

hvii~

:federal

an1ail1 n o;uduT':
nl!!f

Mona demi~ir ki;

Dogu Afr·kasrnda hava kornutanlIgl
Roma. 14 (A.A.) Re:mug gal'.: teo "'Qgu Arrika~md3 yi..iksck komj!terri~irl II ntrol~1 ahmda orel bil:' hOlv.. komutan· Irgl kurlllmasl hakkmdaki karlLlRU raz.
rn 'Irt3.-1IrI:!lr.

parlamentoya

blTakmaya

karar

verdigi 'Soylenmektedir. Herhalde geneloy 15 birincite~rindef'! once yaPIiacakhr.
Uzt:re Hab~§iistan'dan ~]Imt1J]a.rdJ[. urn kalanlann. ekl;ek al' ot't3!!Jnda ~itme. gl'l h.'!lZHlandl,l '!.oylenmcktedk
Hi'!be§ htikLimeti., bir h.u:l:iscI11n online topraklarmda sakmanl~rl oturan Llba}'la'ra herh;;! nip ge'5;mek js:in Ihab~~ yaball1.cr1arr

,11 IngiltC'tl!'mn VaplsuHn rtizd~ grrl.'l': kll .. 'Ui filo!'i1iJnun yi.izode

DAt-INIK DU

KLAR:

i~indeki ingiliz fiJo

3~' ini yal1masl e~id bir mi?

kurma~mJ

ingiliz kuvvetleri geri c;ekilmiye~k
Lon.dra.
ST1'I11\

~ - AJ.m.a.D.)' iI He Hgi leri..m4 Ilo:na.l olmaya yiiz tubDll.i'tur. Ot.e.ki uhnia .. rut i.. i~lerine ki.r'~kt.an V'.aJ!get~ ell Vi! yabanCJIOlfI da kendi ~krimiu ka •
rJ~ t lI"lill'ilma,hyu.

BO)'I~lilde

yen ... dman

Iitos.unliln bolii

14 (A.A.)

-

Royl'er

ajill'inz

Jakab

IDeS!:!

i l.. in uyIdslZ

«

tart

~~i bir ~ok )'JUara
tt;r:.i

iijj;n:mii.gtnf'

gQr~. BokstI8I'l~r and-

yargf§'1 kabul

rtt:ig~ ..oy1t:MTl A]~

kur.
kabul ayram devl~tJf'r cdil i rsr Almanba b:ir ~(k(:'. l1i!1ru yapldaki ol~ki zamanda Frans.an Va i1'lt:ton fiJo5undald idir.
~oruTlmaSI

l.a§milsiyle dMrulan ml'si

Pekin vi! Ti}'en-C:in'dc:

buh.:In·

T1latlya. by. Ittan:ketiyle

Dogu frikaSlna giden top~u kuvvetleri
Torino,
III

ingiliz askerltr~!lin

geri l,iekil ~

BlJinLll1

kenoi

du~u'Mi.i[ml!l:m~ktedir.

y<L1'II1'\

kapasLtl1';ii

H koruMalanm

emretmi'Stir.

kWHl'iclan me.5el~

14 (A.A.) gozden

-

Ordu

komLLlOJ· yeni da~ dog-

ta ra [mdan

ge.;i.-i]en

Bir amerika 1I aytarl~ italya smIf dI§Ina ~Ika.rdl
Roma. 14 (A.A.) balya i.~in els.u§;\I~l'j1iI' olm£yan haberleri TribLin yaymakJa gaz.rt~s;

m~ydan.;q

is;i:n agu' ~l~mu~ olaot:.t!khr.
hHdiriJdligiM butUn andl;:J~m:!sm3 hilrh

llyn.
'ougu.n gemiled :ingil i.l
~d,.ii:ael5 Hlu

tur~u kU'I'vttleri. Jr)ogu Afrikastna rll 1,,...,'3 i:rkmlo;trr.

In eli Ildl;ki

Kiigik anla~manm toplantlsI
Belgrad. U4 (A.A.)I KuC;iik anla~m.a konseyi bu aym 26 smd.1

tsvi~e iJ~ d08t olmak niyC'tindc. oldugut"~1:1 go term.i tk Panje.nnt.'Ilizm baJ'e."ctjnin I~vi~ de yeritih:mlyeeeg>lDi sOyliyen B. Hitluu, diyevini ~I~ ~an 8. MOt'tOl, bu di·
A
.ii.

ye'Vcle lIM}'1dJ

stu~ ifM~ elm II' iF.

&U:nl

t

gon

Habes.i~tandan C;Ikan ita yanlar
Adisababa. 1~ (A.A.) - Adisat.aba"ski italyaTI];u1T1 ,&o~t.1. Eritre'ye giltmck

gemi lerinij"i

Ju bu IUIlan iikago

ay·
2ynr

yY.zdc:nin

tarl Davit
ml~tlr.

Va.-rab,

Solnl dqm.

~lk;H:'.I-

oneml:i

g'ftIli

"lnlfz

A llTla Il)'a}·.a iizerind~ e<;.itl)iI.I

Lik 'l;'rrm1.~ ol(luklU.

Fnnsan.m

yolo

Bh:d - Slovanya §ehl"'inde toplanmaya c;agrflm'l1§.tu-,. B. YeVl]l;,';. toplanudan ,sonra B. Laval'in '.;;agnsI uzerin:e Parise gid,ecektir.
Bir .aydan'ber.i gece gfindtiz, iki hasta

Suel komisyon Sakoda
Anomp llOm:isyon ~ir.

ion, 14 (A.A.)
bLlraya ~m.i

-

Notih

&Uel

il'. tI men §.8-

~ y&teyiu • oe.pBM1nco • hil:r'Clft1 ede-

T efri ka. ~ 98

·le'nID 'kitab
Tun~:~eye f"'TJfl:'n; J\'a5uhi t"azolln: AIr~1 MUNT B.t Y OA.R

"Bugun .• - "Bundan dolayt bahthYlm. (mime hazmm. hi!';; korkum yok. Demek ki artIk og· renecegim., Vilyam Ceym.sle soyleyilliz,
50yleyiniz ....

anlaymca
yatakta

oldu.k~a .§<J.§l:rdnn.
yatlyor ve

He ke.sin benden. iiok ru-kada§Ima inangorere:k, damiMak luzere, bir ba§ka .bekimin daha c,;;aglmasmda Israr eu!m. Mki n saat son:ra, Re>ma'nm en il~Ti hekimlerinden doktor Ba~eUj geldi. BakIsl benhnkindelfl de !:usa ve IIfrdigi hi.ikiim benim'killoen de kesmoM'IJ. De:rin sesiyle: "Bugiin olecektirn d'edi. Vilyam Cems. airkada~1 ih: kendisi ara~ Ihnda yapdml§ DIan ve hangisi daha once olecek olur-sa, clirimden illiime ge €'Ilken, geri kalana haber g.ondennesini emretmekte bulanan I'~smig bir andla~madan bahSClitti;

mgml

Bir korUk gibi inip ~[kan gog-su, o]fun~e di:r~m arasmda gC'~cl!l kOr'1mn~ blr dakik.a uzun'luguncCl. kaUnp inmez oldu. Uzerine doiru egilerek Eiord'llm: IOBeni i§itiyor musunu.z? !leI ~ekiyor musunuz?u Bir mn"[hl[ halinde "hayuu dedi. "~ok yorgun ve cok bahthYlm .•~ Bunlar son siiz. [eri oldu .. Otlelden IPCP giderkcn Vilyam c.eyms. deminki gibi, sIrtml iskemleye d.aymm§, elnenyle yuzuniil ortmi.i§~ not defteri dbdermde, oturuyordu. Defterin a~rk dUf'an yap,ra-

"

gJ

bombo~tL1,

ikisl de b'U ce§id bir habe:r~e§meye in.!!.myor· lardl. (j~le kotii bill halde ldi ki odaya giremedi. her zamanki gibit bir e!inde kUemi ve otcki linde yapmkLan aSlk delteri oldugu halde. apk ka prnm CinUinde bir iskemlenin ilzerine YlgTldl. Ogleden sonra hasta kesik kesik solult a1maga ba.§]a.dl. Bu, yaJ.da§al1 CiHlmlin, yurek @lCtSI o[an heldegi idi. OliimI kar rlasmakta ohm hasta benimle konu~ .mak istedi. Ba:kl§lan sakindi.

kI§ enikde§im1e nastalanru s~k Elk g,ordiim. Seromundan aldlgm i§itilmedil.t sonUlilardan ve Ugogus bogmacasJ1, na kar~Jt biiylik ba§anlarla bur evinde tatbik etmek .. te oldugu yern bir ila~tan. hi; durmadan ba.h sediyordhJL

o

bakIC] kadmm dinde bulunuyolrdu. Dart i3aUe bir ate§:i almm:yor, ne olduklan beliniz LlilCilada, giinde birka~ kere §lnnga yapdI~ yo~. geceleri uyku ~]as;t,an vedli:yor" yani b~r isterigin biitun dilekJeri yerine getiriliyordu. Benim gihi. onun da gog-lis bogmaca51 fihm yoktu. EYL ki bil' at kadar kuvvet~~ \Ie hangi bak1 l1slllil ta.tbik edilirsc edihin'l dayana.cak halde idi. KadIn baJ'llat ertikde~i· me hl3ll'atlm bo,rli1u oldugunu soyledi. Bir'ka~ \lakit sorura i§i anl.achm. Bakl eVLndekilerden !;ogunun ba:s,tahgl Ibiribtrine be:nzer §eylerdi ve hepsi de hasta yurdumun sen yonetimi i~lnc 311 nmI§tr. Bunda, ge~i.r mekte oldukbn i§siz gUnlerd,en, h81!"IcadIk~, ~arI boJ pa.radan. kendilerini hasta sarup her gun hekime giiriinmekten b9§ka k.o.tii
taraf yoktu.

kit bir arada bulunurdu yc bu gibi hilki.imlerin ba§hca yanh§1r da bur-ada idi. Halbuki §arlatan, yankesici gibi, yaliIUZ ba~ma hueket ederken bu a.dam beni bakJ evine goti.iriip kendisine lkar§I 0 an en agD' hadise~eri hastahk diye. bLiyiik bir gururla.. bana gOstermi~ti. Besbelli bu §arlatanm 'bin ;di. ancak gorulrnemi§ cinsten bir §arla. tandI ve daha s:J:kJlncelemelere degeri vardr, Onu ne kadu 5Ik gorursem iizerimde yaptrgl etk; de 0 kadar kCitUle5;yordu. Qozlerinin dllrmaYIp donmekte o~mas.ma. ko~ nu~rnas.m.daki usnomaHige ~ok dik~at ed~yordum. Kalb hastalmklannda bizim en kllV~ vedt aym zamanda en tch1ik'l!:li s;lahlmDz olan d{jitnii, bol bol kullanln.akta olmaT benim ili;';l ilk i§a:r~t oldu. Bir gece, hasta ba~ k cuun rices! iizerine hemen evlerine KOSmam icin hastabnndan bir;nin klzmdan bir mektuh aldlm. Basta baluCl kadm ben; bir ycma -;ekerek ge~memi rica letmi§ olmasl sebe bi·nin. h.astanm halindle gormu§, oldugu bekl nilmez degi§ik1ik oldugunu soyledi. Bunda kadmlH haldu vardl. Hastamn kalbi. 'Sok ~aman diJitaHn etki:si alttnda Duakdml§u ve adamcag12:. bu il.i~ yiiziinden olmek teh]ikesindlleydi. Arkada§Im. hastaya ) elli bir ~lrmga daha yapmak uzere il{en e1inden araCIru kaptrm vie korkul'll\ hakiikati 0 zaman §.3§krn gozlerinde okudUim. 0 ~.. l!"Iatan de· gil, deli idi. (Sonu var)

gordugLim §ey bana gogus bo,g~

Gog-lis bogmacasiy
musoyIeyince ila'i1a eyile~i§

e pek Ugili

oldugu-

"Olecegimi biJiyorum. Bana yardun edeceg.inizi de bili...arnm, Yalruz bugiin. mit. yann mr?... -

beni bakm evme gOll!uriip yeni clan hastalanndan birka~llll gostf:nT'Icge raZl oldu. Bu hastaJardan bari· nin, isteri'nin blitiin beld,eklerini ta§lyan, her vakitl.d gibi sapasaglam olduju i~in t'arn:rmdan hayalig hasta diye ayr:nlmI~ ohm !:cngin AmerilQh: kadmJ.ardau biri O]dUgWlU

macas.~ kadar Ugen gorundii Bu nas~J ,olu. yordu? Doktorun. kovabdIgl usul neydi? Anladlgnna ,gore i§, agrl" hir te~his koyarak bu kadln]an' yataga yatrrmak ve karmakan§Ik beyinleri u'zeriru~' ~okmekte olan oydamm yiikiiniil ya.'IIi'a~ y3Va.~ azaharak e:yj}le~melerine, gene bOy-Ieee yava~ yava§ imkin vem-aekti. .Arkada§ImIl'~ raslaml~ oldugum en tehlikeli hekimler arasmda saym,ak kolaydJ'. Dna daha, sadeCIe.,. §.a:rlatan d~yem'e~ dim, Eyi bir hel!drn goziyJc bakmak §a.rla .. tanlll'klaI!lY.g1lQ bb- i!il,ey.djj.!iililkii ikid ber va-

UlUS

15 HAZIRAN 19~5CUM.. t{ I t.~i

De ;rIel D

111U")'01IUI.·111·
Ga~d ve ciizrlanla

u I:

Gorij_len h.ilzum iizerine Ank~ra Ier arturdrmstrr. Yeni vakti nareket

Ankara _ Kayas arasrnda i§leye1l1 giinddik. baldiyo. trenlerile p:azar N,iinieriVle rt basrlrr haarlrnae eski cu:zdanl<illr Ank~ra gan nda iicretsiz degi:§tiri~ecektll;" .. Yeni

KlR
t az mevsiminde

-K

YA

A.
lar

mahsus trertlerde ha21 degi~iklikler ti:liI'ifc a~a gHla yazrhrlrr, (13BO)

ya.pdm,~ ve sefcr-

(~
lit'

f
(1)
J22

11
n4
U so 13 55

I

pasar

gunlerine

GUndelik Ban li.yo Katar~an rnahsus banUyo kat.ar'l.annm
(2:)

i~Ledigi

gunterde

bu katarlar

u)
IU 23 00

DON

i§lemezh:r

U

mstliis.yofl

P)
Hl 713
6 .51

716 6 50 1i.56 100 I 50 7.5& .8 00

s 40
46
8!iO

?LB

720 l1!i3 H S9
12 03

]2ti

728

7~O 17 20

73~ La 01) lli 06 18 to

138 2020 20 2·6 20:m

140 21 10

J15

119

721 12 SO
12

123

121

1Z9

131

733

1632: Hi 38 1642
l~ 58 I G 52

n

26

:n Hi
II 20

Kaya5 23 OG tJ't~gil

15053 1t55' Hi, OS
Ui IlR

735 1821 18 27 1833
111 36

51
7 03

ss

1 DO 13 24 II 28
J 3 112 13. 36

17 30 11:H 17 ~l

II 10

s 55 s 59
s 04
[)l:mir1ibilhlj~6 OEi 6 J1

s

51

t

35

12 M 12 10 12 ~'1 12 J 9
1213

s
I

Mamak

13 02
(I

a y-rrul. k.a d 111

706
7 09 IJO

7 lq 7 13 ,49
7 Sot

[5 02 ~S 06
15 U
]:5

Hi 56
]1 05

Dcrnirfibahee

1l 05 13 08

Hill II 40 13 44~3 48

11 ClO 17 4S
]I

Cebec:i
KUIl"t:lIJlLl!jo

113
'116 '1 20 V.
K.

g

07
]I

SO

8

II 1'2 U ~..s
13 ~9

16 J5
l,lj 11

iz rs un
:U 20
17 24 17 Z8

17 12

18 39

1846
HI 50 IB 54 ZIiII 100 20 06, 20 50

15

11 M

11 54 ]1 51
UI OC}

'ieni.!i4!'hil!' Ank
liill

8 16

Si'lyma:.kadrn Maa.a.k

12 zs l2

6, 14

Ol"eii~

lta¥a

s 21
6 28

n

U 18 IS II
~,5, 2''1

s

32

1 24 ., 26 7 32' 1 J()

g 2:0 822
II 38

13 23 U 35 ill 4) 11 45 13 2B

13 S2

162Z 162i

U: J5

]B 06 HIU

Fi:;iekhane

12: 42

1534

!Qazi

Ii 3& 642

1.1

34

J601 U5U
16 17

u 00'

17 1110
U'46

8 32

13 31

n

Jl706

ao iii zz 4Z
:U 00

U 36 Z2 46

'UJ 17:SO

20 10

(1) 722 ve 723 numarah k,ata.rlar y.ah'llz (2) 139, 140, 741 t 742 numaralr kataT:~ar

CUMARTES! giUderi i§.lerleL EyHH s·om1niillkadar i~~erler.

AN K

R --

K

Y A,

~

r; \ Z

r - ;\

N K A II. A v

B.
es ts

N K .\ R

~

E T I}\ol E S~

'f -

A N K. AR A.

Bu katarh.r
ht;}SYOfl-

yaz mevsiminde

YaJlnlz PAZAR

glinleri islerler,

G
lar
Eil:Lm.t

I

Dl

$

1712

Ill4 10 SS 11 [al 11 OS

1116

17 HI

1720

1122

1724 15 20

Inti 16 08 16 14 16 IS Hi J3 ~6 38 164" ]5 48 Hi 5':I 16 JO Hi 48 Hi 20 113, s s U SQ' 18 21 33 OlD IS 31 1'9 54 2<100 20' 04 Z() 08 20 13 20 1P 2023
20

'ut

Gad
Fi!i~khane

ssa
839 Ii! 43 8 46 Ii! U

l2: 3£1 U 53
12 30 1240 II C)S 112'10 14 04 14 08

14 38
14 44 H 48H 52:
14 57

rs 26

n

Q]

n 56 is
1805 18 10 18.IS 1821 U331
HI 38

20 ,,!5 '20 31 '20' 35

21 Hi 21

23 00 2306-

n

Ankara

V.

15

an

] 'i

K.
Yeni~rhi.1!'

U 2fi. 23· 10 21 38 23 15

Kurtl.dUJ
Cebeci
M,amak

UregU
Kara,§!

8 .5& '9 [l1 9 L:2
1

12 15
1220

U02 ] 5 07' US 18 1.5 2.5

:n 48
1:l 53

211 43

23 20 23,:2S Z330

12 :U
12 38

:.n

9 19 9 ~7

17 I!.Hi
1714

.2:041
2049

~2' 46

l533

18 .!I6

n
15t3~YO:III-

N
112:9

1)
l3)

Iar Kay;!}

J" I

I

1713 9 55

U'IS

U

111.9 12 56 13 03 13 1.0
2~

I1Z]

U23

1

ns

(3)

Or.egil
Mamak

is

172i
53

173~ 17 24 17

17U

1735 19 11 19 24 19

1737

1139
ZO Sg 2100

114l

1743

1745

10 O~ 10 09
1(J

16 00 16, 07

n
5.4

Cebeci
KUl'tulu\;

:U13

]5 19
~ij

1'1 38 11 SO
17

:n

nn
21 25

H.I :n :1,0 '2; 10» 8U 10 15 12 10 12 55 K.

13 26

~3,

Ye ni,ebir
Ankara V.

13 30
13 34 13

Hi 27'
16 31 14 18 15 00'
l.5 4.& 16

n 751!.
18 N IS D7

l'!J 43 ~Q 41 l·g 51
m9.55 l!!i' 22: 20 05 ZO 56

n 21

21 ~6 22: ~{)

n

as n 30
U' 36 17 40

2l 33 ZZ 04 2~. n U 08

g335 Dig 21· 4) Z3 .7

2236
Z2 42

Fi~okhane

Gui Etimes'ut

8 2:1 1041 1:1 25 10 45

12 16 12 20

13 103

13« 13 48

14 Z4 14 28

15 06 15 10

15 51 15 55

liti 41 16 45

HI U 18 17

19 21 19 32

20 B 20 15

21 02 21 D5

.Zl 46

1333

(.3) U'43." :1744, 1745 numuah

katarla[' :Ey 1m sonuna kadar diger k3Jtarlar 201Birinci te§<rine Kadar i·i·1er1er.

Mobilyab kirahk mUstakil ev
tep.tsinde: FeVOl:Lpa~a caddeslnde 9 No JII mi.istilki I kane, T. B.. M. M. Matbaa'!ll Dil"tkt5rti Bay MUM' ea muucaall" 1-2'3~1
Y'-c:nitebirde Pa:j3lill

IAIl~ara ~~~e~~;: I
'\IonJon ~LAN

Rei:li~i

'I': Satlhl~fabrlka
.
I

~

Kalaycr dukkan:hlnnda a~ §agHla ya7-'~b ~art1ar yapda.-

I

cakttr,
1 - Diikkan tavanlan S8ji levha ile kapattdacaktIr. 2 - Muntazam davhlmbaz yaprlacakne, 3 _ Tugla bacalarla duman 'Sekilmesi temin edilecektir,
4- -

Satrhk arsa
Pa§alar tepesinde tzrni.r caddeainde bir arsa :sauhk.
Telefon milra .. eaat,
trr,

2291 numaraya

!OO maya hiiyiil\.
bir yoleuluk
Yirmi be~ yddanberi

Deak: etrafr

tughl. ve

almanca p:rofr-t!Q['"liigti et. m.ekte elan prwfe!!Q['" ~hHnfol 1IR omany... l ..llhistan, A lmanya, .
I

rede

TUl'ki-

sa~ Ievhalarla ayrrlacakttr. 5 - Kaplarm ternlz'lenrne yerleri i~erde bulunacak ve kullamlan su~ar bir mecra ile dl~arda ~ukura veeilecektiro
6, Dlikkim n zemi ni be-

Hayvanla ~ekiEirt el ae i§ler hava tu~umbasl vasrtasiyle laglmlan temizler tahminen (760) tira luymetindc Me asri dart valali un ve 75 beyadet lag-nn temisleme makiaasr a~Ik a.ksUtme ile 28 hazig~r kuvvetinde bir huhar rnaran '935 giinii saat 10 da satm alllllaeaktlr. lstek1iletin '§art:kin,el!liyle rnilkemmel blr 'ka·· narne ckneklerini betedlyemizdea a~amalan {Jan o lunur, aaru lie Li~ pres! bulunan zer- .J1389) 1.- 2429 tin yagl krsrmlarrrn muhtevi Iabrika ve yiiz bin kilo Ankara - Kn"Ikkah: arasmda halen i§.Iel1lekte olan yag alan rnevzuath depolaray o,oobus seferleri 15. 6. 935 ta'rihinden idbac·en mutcrs ve sair mil§temilatll. aC_;lK kabi1 iki sefere -;[kanlacakbr. Gidi,§ geli~ 5'aatleri qaimda ar ttrma suretiyle sat~hga .giisteribni§tir. lilkanlml§tlr. tha]esi 1-7-935 Ankaraden kalk1§ 7 ..25 ve 15.35 tarihlnde Edremitte yaprlaKInkkaley,e varrs 9.25 ., 17.4·S KIrdckaled,en kalkI:§ '9.4.5 18.00 cakur, isteklilel'in fabrika20.02 Ankaraya varm'~ 11ll.S1 JIm. her gUn gbrebilmeleri " 1 ,.....2408 rmimklinrliir. Daha ziyade 111111 Ii! tafsilat almak ve pey sUr''' Milli Mudafaa Vekaleri Satm Alma mek ist[yer:.le.rin Edlremitte
Edremidin zeytinH koyiinde

Tarsus Belediye Ba~l{anl]~ndaD

Sa,larl. Dokiilenler

Devlet Demiryollanndan.:

II

KODloJe:u

K nzuk

c:

Sat; Eksiri
Sa~lann dokiilmesille ve ke. mini' 0,11111. Komejen saclarm kok1erini kuvvetlendir-ir ve besler, Komo,fen sa~lann gtdas1dJr. Tabii renklerini bozmaz. 1& .. tif bir ravihasl vardTF. 1<:0lr110jen k.a.nzuk sac ek.silri mapeklenmesine
IrlllE

A,'i.:llltli.llIl"F8!1f'

Mal!ilfis.t:iimd.a u~
yokuJuk
~<l.

ton elacakttr. '1 _. BiiJ.sayrlan

hafta

surct:.ek MI'

tertihatr 15 ']"ernm u z 93 5gtiou.ne k.a-

Avuk.at Hayati Barbares og'~u.na ve zeytin1i koyilnde

Komisyonu ilanla.n
335 tam! a,gu maknah

'Q!u1amfltrr.

Bil yolt:uluk

14 temmaIbu )'ol~

m,lZda ba;:hvilcaktR'.

Bi.itUn n .

I kn V3I1IIUan,
!eut.JJga.

otem. yemek

dar yapmlyan~arm, dtikkan~ Jan ka.patdacaktrr. 1-2328,

fabrikad.a oturan Ahm.ede mliracaatlan. I-2·ngl

t

LAN tiifek

i~ive ayagl

I raUa.!'1 dahil olnuk

llitre

BtLIT
1 ~ Kanarada (m r.zbaha) beton do§eme, su koya\i1, d,eljOovil ha:tb do,emesi, su depQsunun soyultmasl (tee· ridi) gib~ onarmalar yaptlrdacakttr. Ke§i'f ak.~esi
6970.29 lil",adu·.
1

YE l~ElII:RDF
KtRALIK Lozan
fiaHa! kinl

E
Ill!

lltiri!lk elHnek l~ill 200 Il tHrk Urul venne-II ilQ.fi gel~cek. I
• 1h.

me ydli'lifiZfia
rkhr.

y,~.1blll gotni~ 'bah~(:U bir- e\' Te~e.fon

§al"'~y" rthven

BUI filrBi:ttJ.1'ii :i'idifadef'debi

I.

:i!6:5J

, m~k i~~D Istanbul erkek Hsesi arn• Di3diCB ogntmeni profno:r $tum'£ol'e bqvut:'Mk: lu!tlndll:'. YCI1tculllJk
mabimat Ion Sekh:lr

1.-2144

n.am "Ie hes.abma kapab zarila eks.ihrneYI!!' Hepsinin tahmin edilen beddi 837S Hradlr. $artnaroesi parasu' olarak komisYQ.ndan ahnH'. lhalcsi: I. 7. 935 pazartesi gi.inu saat t 1 dedir, 11k temim'l·t 628 liradtr. Eksi'tmege gil'ecekler 24'90 SIlYIh: kanunun 2 ve 3 fineD maddderinde yalllll vesikal:ar1a birli'kte tek1if mektublanrtl ihale sa~ atinden en az bi1l" saat e'vel M. M, V. s.atlillalmak,ornisyo· ]'\luna vennekr:i. (1.3951) ! - 2423,

mGteahhid konu~mu§tur.

eczanele.r1e

Etriyat

l1la-

i;:n:alann(l;l( hu'unur.

-

h_krndat

fa.d
hrr.c:Un

Oi.lm;t_k i!l'l:iyefllel

2 ~ K,c§if ve §ilM kigat~annl gonnek ;~in Bay tar
DirektorUlgune geUnecek~

rihine rasthvUl cumaTN:~~si giinU saat onda Bayltar Direktorlugrli odasrnda aclk
e'ksUtme U,e yatHllacaktrt

yinni ara.!S~l'\d Ulus .. I iidlirl"hannindie B"y N. A.rtam, 1l:.flr'~1} i..... 1I'~t' • l - 2 :;1)'2

tiro

! _ o.!;,tennc 22'-6J935 taL

" _ Egr,eH Wtakak~e:sl 52] Uradn-. (t 29'8,) m"""""'22B4,

tLAN (1'93) adet karisorL yap935 sab gunii sRat OD birde uf11mak yzere kapab .zarl~ kQmisyonumuz:da yapmlac=ikur. mnvakkat temlnab 3'90.3 la eksiltm,eye Konmu§tllc. •ira '15 kuruiwr. Eksih,· tahmin ed~1en bedeU (53075) m,eye girecekler 2'490 No. 'h ·Iiradrr. $artname v'e resim
bed.eHne karll ~,

LtNtMANTOt. KANZUK OJ ROM AT tz MAN I N KA ']'1 DEVASIDU~. be16eler~ teminat \Ie tek1 if .. leri~e bLl'likte en gte, olarak ihale giill1u saat ona '{adar
k'Cimisyon

re l'S~igin e"

pn

,ll:!j

IV.

ten

.3,..

kanW1UII1 :2 ve 3 Uneil :r.nad

buhlnacaklardlr.
1-2'193
{1231l

~atakur.

thal'cli

IB -

6

dth:rilit

Sa!rtDil:limede ;s;t!"nen

~~__________

~--..............
~ -. ......"..-

"-y

__

•• _~

-c~~_ ~ ~

-~_~

_~.....

'-~~r~..~

'-.'
I'

.-.,".,,-C"~'_
.04

_

-.~

..

,-

.....

d>t

..!

~

.

-~.~~~:-_ .....r

~

..... -

.

..:._,
"
,'II

-=-

-

------

•.• Il

,

UL US

7

_ tllUlIIUIi 111 til IIUllltlIIIUUmlUlllllmmUlIlJIIIUllmlllllUlUUUlIlIIIIIIIl!
~l\ll]i

==
F _

_I

a E ektrik

Bursa Evkaf mii( ·ir liigunden: Sosyetesinden: ~ .. 1- Bursarun tsmetpa§a caddesinde vakfaaid lOl~ 103. ~ 105, 10?, 109 No. h arssya yaprlacak orel ve garaJ ya-

Anka r a Levazrrn Amirl igi Sa tm Alma Komisyonu
lLAN asked sanat mektebleri KIn 10 1 ali a 935 bir §artnamede nlarak acrk eksiltrn eg e konulan 3200 kimo sade yagI ve WO() kilo zeytinyagma talib zuhm , etmediginden 20. haziran 935 tar ihin e rniisadif perscmbe gilniil saat 14 = 17 ye. kadar aiiIk eksl1 tme suretile satm almacaktrr. Taliblerin sade yagmm (2]20) ve zcytinyagrrun 500 lira mil harnmen bedellerine nazaran terninati evtarihinde

= == =
~ _-

uran

:: rrnz ; ~ t§lerini ~abuk basarabilmek ve yaptlam kontr~l;; ;;;;;;;cderck (hj baglama hatla"nI ~eke'bilmemiz !iiin tesi- ;; satlarmr yaptrrdrklarr i~ tesisatcrlarr ~irketimizce a~ eele gondcrmelerini ve lllzumlu Formaliteleri yaptIrmalarrdrr. 55 ~ Etlik evresinden ge-;en butiin elektrlk hava hat-

=-

E lik I~C\ir~sinc elektrik verrne i§leri sona erm.i§~ tiro Elektrik alacak saym abonelerimizden diledigi.

a~ 2
=
=__

p~SI

kapalr zarfla ekslltrneye konmustur, Ke if hedeli 19079 Iira 39 kuru~tur. 2 ....... u i§e ait §artnar1'l.e ve evrak §unlardlr: B A _ Eksiltme iartnamcsi.

ilanlarr

Klrlkkale

=
§

= 55
==

larma

= gunu cereyan ~ = 11 haziran

I? Haziran·
kij,"·8 VerheCf:,,-u·.u

.

55

:: ~

==
==

~UllnmllllllmmlUllnIlUiUllnIllHnlllmmlinnUmlmnlllnlllllnIrIHlmlll~

se b ep t en: - pazartesi giiniinden i1[iba.rell Edike gi- :: den yilksek tevettiir hatlarile Etlik i~indeki h~va;;;;; hatfartna d1okunu[mamasmJ saYI'I'II halkmuzdan dtle-;;;; riz. 55 Hatlara ili§melde hayatmrzr tehfikeye sokarsmre. 1-239'3 55

.~

Pazartesi

=

B -- Mu.kav'de prcjesi, C _ Nafia i1i1eri §eraiti urnumiyesi, D Fermi §artname, E _ Kesif cetveli ve rasim, stiyenler bu ~artnamelerle evraki 95 kuru~ bed el mukabilinde Bursa Evkaf mtidiriyetile istanbul ve Ankara heyeti fenniyesinden alab! ider. 3 ~ Eksiltrne 2'7 _ .5 =""" 935 tarihinden 27 _ 6 ~ 935 gtiniine kadar bir ay olup 27 - 6 935 gilnU eksiltrne komisynnunda ih",Je yaprlacaktir. 4 - Ekailtme kapah sarf usulli ile yapttaeaktrr, 5 - Eksiltmeye girebilmek ic;in 143] lira rnuvakkat terninat vermesi, Bundan haska iiIJ§agnlakl vesikalarr haie olup gi:istermesi liznndlll": A - En a~;afI 20 bln lirahk yapi i§i yaptJg.:ma dair Nafia ba~ mtihendi:sI"ginden tasdikli vesika ve mes'uliyeti Ienniye ~~iD dip~omah miihendls veya mimar veya fen memnru go.sterm es in - Artrnna ve eksiltme kanurrunun ,3 i.i'ncU maddesinin A ve B frkrasrnda ya~l1T vasrflarr haiz ise b'W'DIa dair vesika. (; - Teklif mektuplan yukarrda ti~iincti rnadderle ya nit saatten bir saar evveljne kadar Bursa Evka£ Miidiriyetinde knmisycna getir',erek makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu rejsine verilecektir, Posta tic gon.de['ilecek mektu.plarmnihayet u~uncii maddede yazrh saata kadar gdmi§ olrnasr ve dl§ zarfm mii'hi.l:r mumu He iyice kapau!m,§ oImasl laz:rmdR'. Posta.da ola.cak gecik:me~er ka.bul edilmez. (1237) 1 ~ 2192
15 de Bursa Evka.f idaresinde
R

veliyesi clan 241 Iira S'OkUrLl§1.L Kir kkale asked { hr ikatar mubasebecilig ine yatirarak vak inde mekteb sa In alma komisvonuna miiracaatlari, (1403 - 2438
I LAN

5saat

=

persernbe

=

Tapu ve Kadastro umum miiTapu ve kadastr« gene) miidiiir1tigii mirvezsi ve cdacrlarma 17. 6. 935 pazartesi giin.ii saat 14 te eksiltme ile yapnrtlacak ayakkabr ve elbise ·~m taliplerin YU2de 1,5 dipezltoJariyle satrnalma kornisyonuna gelmeleri. (1348)
1240[)

istanbul kDmutanhg I birtikleri i-;:in 240.000 kHo una verilen fiat kcrnisycnumueqa pahalr gorlildiiiiinden tekrar kapalr zarfla eksiltmege kenulrnustur. Beher kilosuDun tanm in fiatt IOn kurustur .. Ihalesl I ternmus 935 paazrteai giini..i saat IS te Fmdrkhda komuta:nhk satrn alma komisyonunda yaprlacaktrr, ~artnamesi komisyondan ahnabilir .. Eksiltmeye gireceklerin 1BOO lirahk temiuat makbuzu ve 2490 sayrh kanunun 2. 3. Wlcii maddelerindeki vesikalarla birtikte teklif mektublarmt ihale saatlnden en az hir saat eveline kadar komisyona verrneler-i, (1400)
1lLAN 2439

••

I

Gonen ,arbayhgtll (Ian:
Gonen kapllmcalannm b~r senelik kirasl iki bin lira tahminli ve a~[[k artIrnla Ue ve kaptrcatarda yeniden yapdacak arpartrnanbnn in~asl ise 6S0(l Thir.l.in::§i£ bedeli ile vie kapalr zarfla 20.6.93S per§embe giini.i 14.t5 de ihale edile. ceklerinden istek1i1erln arbaybktan istediklerini sorabiUrler .. (1320) 1-2317

Devlet Demiryollarm dan!
Bu val, mezuniyet \lie istiraha.t giinler~nizi en sIhhi ve cyi §artla.r ii);inde ge~innek istiyorsantz Devlet Demiryo)a Ian ida ailelel'e yapIlan biiyiik tenziU.ttan ist"fade ediniz. be~ ki~ilik bir aile h;in % 64 Seki~ ki§ilik bir aile i~in de 0/1:) 70 nisbe inrledir. (1335) 1~2338
Bl1

I
I

Yedinci kor merkez krtaatr i~jn 160 bin kilo sIgn eti kapah zad usuliyle mevkii miinakasaya kenulmustur, Ma. hammen bedeli 24000 Iiradrr, Yiizde yedi bucuk alan 1800 Era.hk makbuelarr ile birlikte yevmi ihale a1an29.6.935 ta .. rihine miisadif cumartesi giinti saar 11 de ker satin alma komisyonund.1l yapdacaktrr. Sartnamesini gormek is6 yen. lerin hergun kor satrn alma kom;syonumi mliracaatlart ve teldif mektup]ID'lm yevmi iha.le saatinden en a.;agl btf saat eve] mezkur komisyona vermeleri. (1341) -2343

Devlet DemiTy ..allan v.e Litnan. larl Umum Miidiir ugu UinlarJ
1 LAN

----_ .....

tenzilat:

An

.. T. T Ba~miidiir]iigunden:

Anka.radan Oeredeye kadar 219 sandtktan tahminen 23 ton tel fincan ali1k eksiltme suretiy1e bu arada idarerun

DaimS Enclimen riyaseti orlas1. mu§amba dosemesi 17-6-9':U pazartesi giinu saa't 15 de daim] endimende ihalesi yapdmak iizere alr1k eksil tmeye konuhnu~tur. lstekliledn ke§if bedeli o,!arak 1518 Lira 53 kuru~un 0/0"1 bu~ugu nisbetinde temmat makbuzu veya mektup'lariyle ihate gij.. niinde daimi enciimene getme]el"i ~erait; anlamak niimu~ neslni gonnek istiyenlerin MUhasebe'i hususiye miidiil'lii. iune miiracaatlaFl Uan ..olunur. (1322) J-2309'

SeneThik bedeli muharnmeni 1860 hra olan demi'ryollan mecmUaSlnlJ',U bir sene mtiddetle baslml1 i§inin kapa.b zarf .. II. eksil mesi 1 t'~mmuz '935 paza:rtesi giinii saat 15.30 da Ankaradaidall"e binasmda y,apdataktrr. Bu i§e girmek istiyenlerin 139 bu~u% lirabk muvakkat teminat ile kanumm tayin e igi vesikalahJ kmu.nun 4 un.o<! di maddesi mucibince i§e ginnege k:anuni manil,eri buh.:mma dag-ma dair beyruulamte ve tekHHerinm aym gUn saat 14.30 a kadalL komjsyon reislLgine v,ennelen laznndlf. Bu i'~e ait §artuameler Ankarada maherne dain=sUtden ,alrnabilir. (1392') I - Z425

gosterecegi k6ylere t,es1im etmek prtiyle da~trla,cakbr. Muva.kkat teminat 45 I1radu. G tsteklilerin 2490 No. hl a['tmna, ekslltme veihale kanunundla yank be'lgelerle 'bir.. likte is ha:ziran 1935 sab gijni:i saat on be,§1te komis,yonumura miiracaatlan. (1330) 1-2330

·· h· Ank ara ClJm~urJvel l\)I··dd" n el Umllmiliginden:
1 .

Umumi

r Bank

fabrikaSI l~in urnum muhammen ke~i£ bedeli 24244 Ura 52 kUllli oWan, A) FabrtkaYI ioseye bagla.mak iizere 'hisak yolu iniasl, B) Fabrika ina'l:a duvarlan ve tel orgi.i tesisj. C) KeTez deresirtden fabrika.ya su isale borusunun 11 endek hafriyab i:j]eri vahid fiat esasile eksj1tmeye
~J kanlmJ~tll.

1 ......Izmit"te ki.gn:1 ve karton

Ankara adliyesinde SU'IIari nriiba§irligi tahsisath bLf katible daktilohdtta. i:stihdam ed'lrnek ij.zer,~ (2S) lira ucretle bir kadm ahnaeaktIl". Daktiloluga istekli olan kadmlann (25) ya§lndaTl a§a.gI \Ie (40) ya§mdan yukan olrnamaSI ~antIr. Her iki i§ i5m. rnemwiD kammunun 4. 5 inci ma.ddelerinde yazdI !jutlarm haiz istekHlenn 21. ~" 9'35 CWl'la gUnu saat 14 te musabaka imtihanma girmek iJJzer,e daha evelden ve:sikalariyle Ankara adlivesi enclimenine ba' vunnaIan Hin olunur. (1391) 1 -- 2435

ILAN Beher 1000 killil muhamcibince lIe girmege kanunl mien bedeli 1429,79 lira olan mullen buJurunadIgma da. 18,.000 kilo ol1je kalay 29 ir bcyanname \Of! tek:Uneri .. temmuz 1935 pazMtesi gil. mi aym giin saat 14.30 iii ni.i saat 15,30 da kapab zad kadar komis:ron I'eisligm.e usulu ile Ankarada idare bi- vennelm IhrmdD'. naslnda satm almacakm. Bu i§e ait Jartnamel'f:r Bu i§c ginnek istiyen. 125 kUnI§ mukabilinde An .. ledB 1929.66 lirrabk muvak .. kat teminat ilIe kanunun 0kara ve Haydarpa§:a veZll6! yin cttiii v~sikahln, kanu.. lerinde :satrlmak.tadII'. nun d,ordi.intu m,addesi R1U- (134'1) 1 ......2317

iigiinden:
Musabey maha.Uesinc1Je Sehld Murad sokagmda 246 ada 1S parsel numar-ah ve yiiz lirra kzymeti muhammeneli bane enkazm.a tIl~il:l ~11..,.rUldIgmdan. 19. 6. 935 ~ar§amba gunU sa at jj~te ~hane edilmek il?en~~bir ha[ta mi.iddetle temd~t
edilmi§til'. (1382)
m --

i tanhuI Dniz I evaztm abo • Alm- K·om syonu R,elS .....- n:
r

2 - Bu i§e ait eh:siltme evrakl §unlardrll': A) EksDtme §artnamesj. B} Mukavele projesi, C) Fermi §artnameler. D) Vahidfiat ve ke§i£ [~dvellerit E) Projelcr. l:stiyen]er hu evrakJ: SUmrer Bank in§aat servisimleJ garebilider 'It 120 kuru~ mukabilinde Ankara §ubesinden ah.biIirler. 3 ~ Eksiltrne 21. 16. 19'35 per§embe giinii saat 1'1 de Ankal',ada ziraat bankasl binasI dah[linde Sume.r Bank. umumi m.iidurttigiindek~ k,omisyonda yapdacaktil'.

2427

Si§1ide buyiik bah~elik yazhk ko§k
Dij:rt tara" bah~e i~erismde muntazam ~iliek bah!:fcsi bijyilk ~am aga~lan. vas! s'ebze I::lah~esi,i marof bah!;fVaru, telefon~ elektrik, havagazr buhlnan konforlll eyi tefr~i edilmi§ bir ko§k yalmz yaz il;i]'1 ld!!',ahkw. Banka~ar cad. clesilflde No,. S Do~ acentesii Bay Hasan karde§lere mUracaat. TeJ,e£on; 1718 I - 2420

ton Rekom. poze k,omur 1 ~emm1jZ 1935 p,azartesi gijnii saat 15 te Ka.,STt"ll'pa§adar satma1ma komisyonu bmaslm]~ . kapah 2 .. r~~a ahnaca.ktu. s.artll1.ameSL 371 kurll~ muka.bllLnde her gun komjs}'ondan almabi11r. lstekliierin 4962-50 lit'adan ib.1.ret 01an muvakkat teminat makbuz veya mektrublariyle kanuni betgeleri havi tekJif mektubrnanru bel1i saatten bir saat ev,eHne kadar komisyon reisHgine vermeh::£i. (3232/ 385)
12430

Tahmin ediIen bedeli 74250 lira olan 450

lara, ~arba,yh~ndan~
1 ......Mara~m ~ehir elektrik §ebekesi lI:.esisatl BaYlndIP
liik BakanJ.Igmca musaddak projeleri ve §3rtlilamesine giiIe kapah aMf usuHyle ,eksiltm ye konulmu:~tur._ 2 -- Iha),e II temml.lZ 935, giin~emecine rasthyan per.

Eksiltm.e (kapab .zarf) IJsuJiyle yapilacaku:r. Eksiltmeye gircbilmek ;~in is:tek.HI,erm 1.8UI.34."",,"", lira muv,ald'l:3t teminat vennlesw ve bu i~., ler~e l§tigaJ ettigini bUdin-en vesaiki bank.aya gosu:rip ehliyeti ltnnjye ve:sikas! a]maSI lazrrndrf. 6Teklf mektublanmn yukanda yaZlh saatten bir saat eveline ka.dar Ankarada Banlralar Icaddesinde Sumel[' Bank umumi mUdlirhigune verilmesi postal ile g-onderilen rnektublarm da niha.yet muayyen sane kadar gelmilj olmasI ve c:h zarfm kanuni ~eki1d,e kapaII 21 IH H'izrmdlr'. ~ - 2388

4S-

Etlil Merkez labor luva -)31"] MiidiirlUrgDnd D:
Miiesse::ll: mooo:rij i~n a§agJ:da ad]an }"azIil maddeler pa:z:arhk s:uretiyle satm ahnacaktrr. ~artnamesini almak istiyenle'l" miiessesemrlidtirHigi..ine ve eksiltmeye talLb D~all1larm da 28. 6. 9JS tarihine musadif cmna gi]nii saat 15 te Ziraat VekUeti muhasebe nn.idii:rltigTinde toplanacak o~art komisycna ge~me'eri; (1399) 1- 24"K~Jo 2350 Mazot 230 Ka.hn 'IIakunl y,agI
2eO

§embe giirnu saar on be§te beledi}re
Icaktlr.

encUmenill1de

yapIla-

14'00

Hafif

Gaz'

benzin

3 - Eksiltm,cge i§:ti:rak ede,cek ~irke.tler yahlllt s.emlayedar~ar 2400 No.lLll kanunulI1 3, uncih mad.desinin A ve B flkra.]anna gtBre vesikalanm goUe:rmege metburdur1ar. 4- ....... l~bu tesisatm ke~if luymeti 35.250' lirad~T. Muvakkat 'tem[nat 2643 liradmr. Bu teminat lhaleden evd bankay,a }'atmrdml~ ola,ea.ktlr. s- 1stekliler mmtUne gore verecekleri tek1i.! rncktuplaxmJ muayyen saatten bir sllat c\'d enci:.imen reisligine makbnz mukabilinde: vermeHdirler. 6 - Plan!ann orne-gi '0:11 Ura gondC:ITmek sart;l'lc- isti .. yen~ere Mara~ 'lJeJediY'e'sinden verilir. (1384)
12428

... -,-

--

_s.

SAYIF

U 1"3 En az kito
20llDO 10000 1800 600 ,ZO
150U

I.

U

s

15

1935 CU - 1 RTESI

ok:
&it'l
~

akiilte 'ind
En ok
kilo 25000 15000
2'200

0:
TlAt

Tahminf tiyat
klJfUi 9 3(J
9U

"
ltJll"U§

Egreti
Lira. 168

tutak kuruq

I

Lira
2250 4500
1980

E

ek

Sade yag! Zeyltin yag [ Cay
Kesme ~eke

Et

337
l48 2S

75
50

SOl

800 25 ]7:50
17501

43 JOB 40 45 20
10
I(Ji

344·

15
770 100 450

5
57

8<1 6l

T(R ~,eker Peynir Piriri'i
KU'f1l1

1501)

44

7!i

75Q
3000 1000

3500

umo

52
33

700
312' 250 12
160

52 050
(1SO 04

So.

50 75

fasu.lyc

Un
N,ohut Tuz

2000
5'0

um

Sagan
Sal~a

12'50 2500 12S 600

25
10 5, 39

23

18

44 75
94 50

1500 UlO 500 2500

2000
3(100

100

07
058

Makar-na
~ebriye Yumurta Zeytin K,ays~ Yo!urt S"ut T aae bam v a Taae fasulye Kabak Bakla
Mayd,anaz

Sabun Pataees Ceviri~i Ni§uta

125 61]0

37
192

02 14
U

32
S

50 81 40
25

mo

1S

250

125 ]00 300
1.Z5

40
2!i 25 I,SO .3S 50

ZS

ISO 50 2S,
15,

03 01 05

75
88

20000

lOG
100

30000
125

l~ 02!
450

102
33 03 07 37

63
31-

15

150

1500
BOO 200 1800

1000

200
300

43
100

0'75

umo

25 20 15
20

500

so
on
0

28

50 33

HmO
400

2000
2000
5Q() -

45 400
200 40 30 IS

200

IS
03 30 15

Strke Limon fspanak Samnsak Domates Dolmahk Pathcan Bugd,ay

100'0
5000 1500

o.s

10

u:m
2,()i

1500 125

03
075 050 01

02'
15

02
1"4

00 00
06

1500
2000
UlOO

25 4~

02.5g

_ibet

750

3a

DS
30

1{m
9
100

181

07

SO

300
1300 75

400
1500' 100

Tere}tai'
hmik

115

200

Yapru

Mercimek

Prasa

75 100 75
1501 250

um
100

10 2() 1$ 10 ]50

01
06 1.6

225

80

68 50 00
8,8

10 100 20 18
25

7S
(US 01

20
WS'

125

om

2'2

50
41

so

250 81 is 37 O'5u 02 Hukuk Faldiltesi h:::yli okuyuculan i~tn MaYls 936 nihayetine kadar ahnacak olan Ylilll:tal'da clnslerl hlealarmda mi'kta[,ja;rlr, ora nan tutaelaer He egreti tutakhU."I yazdI er~ak aC;lk eksilttneye komnu:ftur. is·tteklU,enn 27- '1]·'135 persembe gilnG. saat 12' de gelmelert, .. (1393) 1-2'4216 Semizotu 200 YOZG T ASLtVE HUKUK HAKiMLiGiNDEN,

Lahma

]000
300

25
0& 10

01

80
30

os

02

88 00
2S

Yozgad mrusarlar idaeesine izafeten miidllir Mazhall" tarafmdan istanbul Koca Mustafapa§a Alifakr mahallesi Ftsn:kh SOkagI 9 No. hanede eski ttitiin idaresi am'bar raemum Burhaneddin aleyhine Y021gad asliye hukuk mahkemesinc a~dan 4050lira 48 klJru§ :zimmetten alacak davasrnm carl muh akemesinde: m fid deaaleyh in. ikam,e'tgilunm me§hwiyetine binaen Illus ve Ciimhuriye't gazeteleriyle jlanen tehligat if a edilmi§ ve mahkemeye icabet etmemi§ oldugundan hakkmda glyab kararr itrihazraa karar verilmis olmakla miiddea ateyhin yevmi mlljhakeme clan S. 7. 935 cuma giinil saat enda Yozgad asliye hukuk mallkemesinde bizzat veya bl1vekaie hazn bulunmas( aksi tak.d i:rde h akkmda gIy,ab kararrmn muteb erlyetine karar veri!ecegi tebll'g makamrna kairn ,olmak tlaere Uan olunur.

Satrlrk arsasr olanlara
Ankarada Yeni§ehir. Cebeci ve dige:r yetlerde (mU~ him hir in§aali: ~irket:i tarafmdan) satm almrnak uZ'ere arsa istenmektedir, AIrSaSI eluptasatrnak :isdyenler arsaya ait planlarile istedikleri en son Iiyatlerini bir baftal

Milli Mildafaa

Vekalet' Satmalma komisyonnudan;
Tahmm Hat! lira Uk temina,t lira
13S 35
m.tl 03

zarfmda

rnektupla

(.Ana700.000' ~ift biiytik KOP~il

Eksiltme tjeldi Ac:rk A~fk

11-------(1368)

£Mu!ar cadde.sinde t~ biieesuna) blldirmeleri, Telefcn 2037 1-2,433

1804 60

1-

2422
11'iIiWI1IIIiIII1._a ,

--'-IIM!!II

~IHIIiII· 1l!iIiIJI~_fi

~ ~
;;;

··tiii

I

Terciime vie: yazi
Almanca, Ff'aDSrZU, halyanca.. Bulgaxca. Sjjrp~a, Arapli3 ve sair dUluden ~ev.[rmt i~Jefini. rne:s.uliyct atfn" mak §artne az \l'c 'iok ya:u ;§Ie. 'ri mak:inelerde dQg;ru 've ~abuk ala rak yair. I!rna'Sl i§i uyg un fiyat., h::rl~ {Anafarhl.u- caddle5,inde I~
Rl.Isca. tngi.l:izce, biiros.un~iI kibul -2037 QI,W'lur), 1'el~f{llfl

1.760..000 tane buy-uk ve 100.000 tane kugtik madeni mat dug-me ....
m.l00.000 tane bUyuk ve 200.000 tane kii~tik
mat

Ihale gtlD ve laat:r 24-5-935 pazartesl saat 161

24-5-,ga5 p¥U"tesi

saat 14
7590 00
569 25

dug-me ..•

Kapah

25..0-935 saD

~ ~

tLAN Miiteahh!t nam ve hesabma rnuhtelif taribWerde iha~.e edilecekleri iLin ewlmi§ elan aI§agIda CLTruS miktadan ve yazili: malzemelerln biza~armda gosterilen tarihlerd.e mil .. , nakaealarr tehir edilmi§otir~ BIl maleemeler hak:kUlcla evelce yapdan m~nilkasa tarihlerinin hiikmii yoktur. (1321) Malzemenin cinsi evelce ilin edllen tehir edUen tarih tarlh 30 'ton man gan cevheci 16.Haz,9JS 28Ha.:z.935 ve 15 ton mangan Muh telif ij1'iu aletler~ 18.Haz.93:5 28.&z.935 Amerikan. aynasr 11.Haz.Q35 :Z9.Haz,.gI33 25 ton Uilec:i kili 15.Haz.935 21.Haz,935 250 ton dokum kumu R.Haz.l'D~ 19.Haz.935
1-233·,2'

1-2434

1 ~ Vukarda yazdI mal zemenin §artnamelerini para SIZ mek istiyenlerln hell."gun o,gleden sonra komisyona I.1gramalarl, 2 - A~Ik eksiltmemer-e gireceklerin 2490 sayi!:h kan'llnUD 2 ve 3 uncil maddelermde yaztlr ves~kalarla kanunt t,em inatlarrnr ihale g'iinu ve saa.tl nda, kapalr zarfa gireceklerm aytn veslkalarla teldj( mektuplarmm ihale gUn ve saatrndan en az bir saal: revve] M. M... V. satm alma Ke, na verme Ieri, (1329) 1-2331

saat 11 a.lmak ve omeklerini go..

Ali faruf iJnver
DERtt FtRENGt VE BELS.OOUKL UGU HASTALIKLARI MUTEHASSISI Tabakhane c:addtsi ba§1mda Altrnta§, sokak No. 11
'WI

Doktor

SatIhk otomobil
509 model 3'ilik fiat creme-

Ltiks yemek: salonu
Antika oym.ah .Avrupa rnamula'tl'" avreca mutFak takrmlarr, lUks,- salon. piyano, doIaplar, ya:nha_ne teslsan, haII ve saire satrlrktrr, Telefon 3,947 1-243,J
----

Liiks, mobilye
Antika oymab Avrupa ml\imua],tII:yemek salonu1 YUIhane tesiaser, sa~(mJ piyano. fevkalade elbise ve ~a$lr dolaplan labhktu;-. Telefon. 3947 1--2~32

b il mu'S aid Ha t].a sauhktU' . Yimi§, fab:rikasmda Bay Hamide miiraeaat Telefon 282'1
1~2421
--

11 KALEMMUHTELJ'F

KUTURDA
1 )

CELiK BORU

.Hasta}al'mt her giin 9"IS 15-20 ve 'kadar kabul eder.
.~a I't~ri. FaUIII H,. n~~ A YA"T, Umum~ ne~rirah I,dart -edcn Van J ]erL Mil.dDro, N'illlluid BA.VD4R 'ankm tJtHldtsl dv nnda
hntiy~ 5.mibl \Ie m,a~iII

TaJhmin edUen. bed.eli (4000 lira alan yukarda Imikdan 'Ie cins.[ yazdI malzeme asked fabrikalar. umll!1m mudiirUi .. gil satm alma komisyonunc,at m Temmu.z 935, tal"lhinde pazartesi giinii Baat Jl.s, de ,a~Ik eksiltme Ue ihale edilecektir. §artname paraslz olarak komisyondan vlerHir. Talip,lerin muvaitkat temJfillat alan (300) lira ve 2.tJ!!JO numa.rah kanu'nun: 2 ve 3 maddelerindeki vesaLkle mezkdr gUn saatta komisyona nWracaatlarr. (1394) 1-2424

I
~

~r......___.i SiNE YENI
fi

-_

-

-

-

-

-

ALA
-

a da bir zamanmI§
GUndiU m film Sana Ta.p'lyorum lzamanml§
I

BU GEe!!:

EU GEC.iE:

IKULUP I

I

Ken Maynardl Hafiye
gundiiz iki film
1~

0 da blr

I fllu

II ftme'lfimJ. billlJllmf~.

K'en Maynard Hafi,.e - 2- Ka~H Aynes Vas~f C;;tnarn1. oliim toreni
CUm

L

r

Ayue ..In!!m~

Vasrf t;mu"LR .Iam tii:reni

GECELERt YALNIZ BIR FILM GOSTERtI.IR procnm deii.fIlm g"nlerh Kult1p:,a.z:uJ ptr§!embre-- Ytn',~ J!'. ertr:li,

nurbank, ("ffU/tu'n;~~lI). 15 A. ,f. - ... e" rilmn U't'lfWJH rrl'J)' "n~'~ S,.-fUllI, Ie,. yoli II"! l'Jev.vo'f'ka Il('.flUl'j:hn. ,','ud,tlki IIZ{J 2'1·50 mi'ot/ir. ,1fJ'st ijncc a)'", )'f,U(I' flni,,,.lun Indl,W.
Wogrfl, Ii(:
nUlflHf' ,

f'ef(~ m;mul.

i.'J(ff>lflrf.lj.

/ui.r:,t

'Itt,:jUHl-

ON AL T[NCI

YIL.

No: 4987

AdImIZ, aDcbmllzm

r I er

erd.: $ kuru

HILI).f'(;f'\]tZ
Bu yazlmu:d1liki Genlik nne Refan SOmiil"i.iJmek

$EYLER
F.

R. ATAY
kelirneler :

Ilursah konuklar dun TarIm Enstitiis.iinii gezdilel" ve Bay Peli.erlle tam~tdal_"

SEKER oBOR GuN ,.

C ZLU'YOlt

yeni Denge

mek - thetme:n ~m = Mai.§et Erkin Mus:.takll

=

= Muva= t ti mar edl1Munahsil - Ge-,

Ekonomi Bakanrmrz ilbay lara gonderdigi bir bildi "" rikte ~ekeri nomal Iiattar Iaslasma satrnamn VUr.. gunculuk savrla cagrm bildirdi
Ek.olllom ~ Sa.kam

D~.ize)' Seviye- Sava Iddia.

=

.-. Sizler ta.nm ve ak-madde D1emleketlerisini~. Bize ~oprak iiriinierinid salac"k:snnz. Endu5' lriyi ibizler yapanz.. Arsu.llusal enlik denge.si Ancak bOyle lbir i~ balumu iiI-tune kurulabilir. Elden pa.zar k:a..~mlnlarln HUS denberi ~oyledilderi budur. Fa.kat bu sOzu h i -c; b i fa Y u P 8.I[ ot e k i a '" 11' U pal :r y a. s' 0 " I em e z , Cunku her a'Vru· pah bili .. ki top .. ~j'iinJe.tiDin ,mbe.hg) ,,~ t=ndiistri a.hcdIgr il.e ge-;ilUDege kathulIna.k demek, .s 0, • m iii]' ii 1 n1i e g i kabul etmek demeJdir. HiI' avrupa.h kendi Jaglfi~ 'Ire )'emi~ini de, makines] gibiatar:

yar Istallbul,

oteki buliJn ilbayhklara
fll g:ijndennj~tir:
i.

I,;z:mir

R. Cdi.l Sa . ilb2l.ylarJ iIe
~ILI

~.elgl'a-

4. - flu :Sln·e~.e tesplt edmlecek alan toptan Vii!: perakende 5atl~ fiaUa:rnun fevki:nde Fiat~a.rla !lab, yapma..ik ihtikiu' lela.kki edHecekt'lI'.

HaUUDlrza. ucua ve ~ok ~eker

mig

yedlil"ebilmek gayesile Kamullaya sunul.im kanun layihasE ornaylan • ml~llr. 18. 6. 1936 sail giinu. res·
gazetede ne:!jill'l mi.iJmlic;iin

ola.bi.

u:

Butsall

hnuklal'.lO"U7 dan bir grup

Ankara'}'1 go:rmek ve devh:l mer kezioi tam rma.k gayuiyl e Bur 5.adan gelellkcm:ulanmu: dun sa.-

"1'D. avrupahia:r
!;·ita

yani: or1\10 ul'etme:niineJ fabrikahtrd. ~bp.n l,~n;n lundeligini we Fa.b.tika.da 'leya tarlada ~ah-

bah Yriik:sek Tarmm

Enslmtiilerini

i~iR yi.iksek bir ge-

duzey i ,arthl'.

!ez.mi~lerd ie, Rursa..h YU1"dda~lar Pa.rli Ge nel Sekreteri Rec.eib Pekerin ~iI,gn8i1e ogleden onra. ,.at 17ye Idogm Parti kuraibna !Je1mi-tlerdir

Dava Awupll dlflBd degi,u! OI'_:va endu:stri mau, Avrupa i,~iliRe iyi bir gii.ndrelik ve kapita.list'19.['e i,..:. liir kaZiaD~ lIagia,,.a.n bil' !fidel" we or..a.nm top. r.k ii..riilnle:ri. ~ift~ile't'in bois:!: oklu.gu u%erinden satllil a.mIT". A'\'rnp& d1fnlda bir larun memleketiniil genei bir genl.i' lur. Bu memleketlBl"de k~ "erli ::r.:eDB'intiirel'j beJki be-Iki bir bir

Konuk~8!rmJ
ker gelenlerin

kaJ:"!j!d.l)"lUl

Rece& Pe•....

ve ha.tularml :!Iiorarak~ boyle grup halindeki ge:zilerLI1 fa.ydal~ rmdan b,ah5edenk goruleo yeni l1klerin, ~all~maJe.ru:l duniillle yurdda~lara anlah~ara.k lII.ydllnlanml!l.la~ tina ya.rdlml ola.cagml loy1emiltir. Devlel merkezindeki ozJii ve ifi . tem t;ali§mamlO iJk ibakl§tll. ,gijze ~arp .. cak kuvvette ve doleng 0) duguna i.!jaret eden Bay Peker.
ml§ ( 80rm ..

lecektil'. 0 lari'hlel1 iti'bare·n atidC!= ki h.uG-us-Ia.ra riayet olunacakhr: 1. -- Istanbul'da 'lie feker fab. rika.lariinda teslim e,dil!mek ijzel"O;;: topUm ve loz, ,eker ~imdiki fiat o[alll 36~15, Ve 37 Ikuru~ yerine 25 ve lesrne §:sker 40 kurut yerinc 28 kl!ilru~ fiat He 5ahlac:aktI1'. Bu fia.ta hiiliin vergi ve resiml.er d,ahU olulJ ' fabrikala.rd. i vag-on t~la.nbu~da ambal' d,ahi~i t!li!!!I~im Fiadaru:hr. 2, ~ S,air mahallerde tioplan .satlf fia.b )'\Ikl!l.t'ilki fiadara yalmz n.akliye ve bUlla ait diger mas-raJ.

Havilyici zaruriyeden 'Dlam bill gldia. maddesinden hiliil,ti sna hCl!rkesln islifa"de edell:.,i~mesi I~~n ..merle bdediyerei51erinin Y!I!I.zi FellJoJd.umdan hilSs.asiyetlerine mijracat, ,ederim ...

5. ~

H

"oO

Ulus ba~ta,.,ba,a ""lsltu. kelimeleci ile £lklyor. 'TurkiyeJe t.rkan gllzete ve derg;lere h'er gun verilen S er Ite'ime.lik listeler! de yazlyo(u2'. Bn listeyi bsse« l"8izete ar:tIN ~u It.eltmeler;n osman"calann, iul'lranmfy,acaitrr. OTUZ OCONCO LlsTE I. - Simcd = Kuzey
Cenup _ Ciinell

-------IIII!!IIi!iI!_,. ....

ayn a.YI'I eUerin.

--- ........ -'--

'ineiJ saYI£sda)

fiat iistUnden

~iF<;i BORCUNU BOL'·'· iLE VER.ECE
Kamutayca onaylanan kanWla gore ~ift~iler TarIn'" Bankasrna clan bor~I.arm 15. yIlda cdey'eCelder
Ka mulay atey giiD yaz azatl k, r nnl aJmada:a oncel devaall hir •unlte yap'bgI t0planlrda tarIm,
ekDD0I'l11"
I

HivesUe 'bubmacak fiatta.n ibl.n~l oJac:aktrr. 3. - P'e:rakend,e fi.tlar ile fII· kard'aki ml. ddelerdeki toptan !Sa lit fia.tlarll a.raslodaki fB.'rk bu.gtin miirtu.millbulunmakta olali ve p:'
I.rnl

$.arll' = Degu

Carp = Bah Car'd

rakende ~ab'~I]~rlm cari 'V,e nomal kinm te~kil eyliyen mikta., .,
da.n iblll'elt kalacakhr.

.,irrwli ,arid

.$imali

=

Drlfu hze'yf = Bah Au.zeyi

(,SOIJU Z. ci saYIIBds

J

Juzcyi ~Ide ebne8ine imki.n yok -

Bilindi

t"d . eh~]bkona.k "VI! kuliiblerle, bir iki deniz IUYlilu ViE! dag tepesi kij~k~el']e dCntilnJ.r. F'aka.t halk ayagu:IIa az. Boyle bir memlekel erkin

onu

gi g:ibS, 1929 ¥:Jl]~rHl.. n ve onrlan !lonraki YIUarda

Dih,kii oyunda

ba.ymdltllk, kijltiir

ve

fi-

'n.115 ,r giYD'ldrten 've !!IIrltna ko )lun po tu taJwunaklan kurlulaDlama.z. Boyle bir m£mle,ke1!:e Alma.nya top, f riUil.sa u~k, ~nl'iltere tOlrpido vermezse, D n8.III1IlS, borCUDu cia odeyelilez. Si ... memleketin bLitun ihtiya~'Iarllu ke di f~ hrikalarmd".l Isendi i,lemesi gibi b:r sa"amlZ yoktur.
j

nB.gs baknwndllft -role: dege'rU b~,' seri kaoun r;nojelerini II_bit] e mi,ti. Tall'lm Bankulmn 1931 y.b songna kadar olan ilpotekli. 'V~ zencirl·eme kefiUik1i 'butin tarlm aiacaklaT"mm yilizde Lit;; iiremle on be~ :fIla boliilendit'ilme;s; hill] olan kaDun b'Un~al'm b!l~Ulda g,el. mektrecljr.

[iriin degell"l,erini:n dulI'1IYa. ekonCl' . mik bu'hranl ka'rtI8,lnda giu.ilkte. dii,mesiJ ~in~i1e:rimizi ii:retim. !lay. pa lanm korl!lyam IYIIlc;ak ve ban· k ya ka[l',,1 ola'R bor~h"lI"nH iidey,emiyecek bill"hale dii~iirmii~lii.

Be,iI{ta, Auk ara Giiciinii 8.0ye,n,di

yon Ihaya. var':hCJ: oranhnl9,lII btl bOl'CUD !l}if:t~iyi smk.mB.d!an odene . cek b-~r §eldlde boii.ilemJ'irilme's·i ifi ise mil "liar i~inde hl.ikiimet.in
{Sona if

tldenmesind,e ~;f'ii-il,ell'imizi'n zarlukla:rla.. 1ic:ar§rlila,tlgl ve 20 moil..

Tabiig' kin6lZlrklarl. veya 'he aabsIz gwitimlerle devlet ha.zlf'le tni ve halk kese&lni tuketmeie de liizum !'t'oktU"f'. Anc.ak b~r m.eDll'feke

----~~---------- ~------~~----.•.
~)U

uncii sayrf da)

,gerlel'ulirei:ek. kend; ~;fb;isini zen·

keTldi loprllk

iiriJnlerini

de·

ci le~mekten kurta:racak ve ba~h ca ihliyac;:]annif kar,11lyacak 'ka dar endustri. ve bir h. a 1" b z a ~
manlnda
R'II

ilalyanlal~a gore
ga.zetes,inin Porbaid'ten al dlgl bir habere gore Alba}!' La.vrells olme. mi~ ve "imdi Adisa]baba'YIl git. mektedir. londra'da E'fllte.mjens servisin

ingi1iz ~a~]tl ~imdi Adi aba 1)3 yolundadnOuobre
l:5tegiyl8 Lavrena"in aylesi bi.r ka. za yiiziinden Albay. olmu§ gibi go;slel'mi~li1l'. Ta ki, Lavrle'fls itte ,dilgi gtbi yel'li i,ler arkasmdllnko

ol'du.

ciha.zll~

Rom:!, 15 (A.A.) -

dUTllliaksJ:zul

i,1e-

t e: c e Ie kadar hal'b ,endiistrisi )l'apma.k yuJdimii aitmdadlr. Bo}~]e 'hEr memleket, onda1l'll !on't'a lEU' IluhJlal !uyasa :ve 'ekoDonJ'i denge· 81 dii~tintiliirken, Ibirlikte konu~ul~ ttlia.kt birlilc:te kara'l" vel'ilm,ek, biro likte hareket ediLroek i.-;ini bijti.ill konfenm~lara e,it haklarla gider. bk k~ndisine kursii arhgm del"s ie-r veriJmez ~ ha.k;ka.t konu~ulur. Ostundeki ha.lkl yedire:cek top:ra.k Dl"'eti.mi, ti!l!rundeld ha.lk1 giy. dil'e<:ck ve ba.r,nthraca.k endu:'lobi ijrelimi we ii.lunde-lli Ilu11lka, za· man, geldj'iinde, bUtun aa"'ga m'llV'etini kuUndtrac:.a'k: ha.rb en diilltrlli olmlyan memleket~eriJn tal" Ue, 51k 511.k, kumar mu 'Iar D,d. ."na I'U hr.

~abibil'l..

il,ell'i Ipor ku.liiple:. l'inden ge-t;en Yllm ~,aklopUi !.anJpiJonu Be ikta§ iki mR!r Yllpm:_'

Istanbul'lIIn

(SORII

5 im::i sa]ofada)

uzere ,C!u.n.ahahki Irenle All! _

og!edeD e.oDlI"a I~k n'I ;1111 Ankara. Giieii He: yaplJ. Cer~i iki ltakuD ar8.l!lI<Inf!~.~q • ~ nlf altrmml bekled~Gimi2 ~ok ~iQ;eJ ve ~elin oyunhudan 1bi1'ini g'c':,--.:L@-'
\Ie,

ra."y

,geldi

ha.v far mrzl

Ieor

mize engeld'i. Anca.k biz gene hi • rind del"ec.ede bi.. Ista.nbul kU.lli .. bunun Anka.l'a'ya get:irilme:s.i .... . ~" ti,.le yapdao bu giri~hni ~ok ye
z

i(ql, · sagJagacaktlr.

rinde

bullilYol' ve alk.I,IIYoruz'.

Alii-

ilerlcrned 'e tek .. n~k baJumdan fayd'aiarniluisl mill;in J5tanlbu]~lI.Jn en gozde k.uiiibl,er;oi
~nk: .5rk Anka:f'a'ya getirtmek ~olc fayda.lr '!lie luzumhl bi:r i~ olil.'calk hr. Bu h kikati :go:ren Parti geoB'1 IS kreierim1J1Zl de d'un. Idm n birligi, b lkanl;uma Istanbul ku~ijbleri • nin im'ka:n nilbet;nde"l 'i" - nks. li"a'ya !:etirtilmesini t~v.siye ,etm,; .. tiT. Allm ~oh. lmlali:- lrkh- EpidenbpI" iyi bi:r oyan cormiyen .I\'nlt::...ra pOIl'CI!.I~a.PI ,alam c;;epc;e"..e s.u m,§oln:J.. Tiize Balean.. a.y Si.ikSaracop.lu. Cumrriik VI! Te~" •

kata. futbolullun

Bay Abidin Ozmen gitti
Birind Genel lilpekte:r Abid'in Ozmen diin akta.mki trenle laian bul'A gitmi~l:i'F. DUl1'ula Ba,h k_ D lamet lniinu, Parli Gene) Sek·

reteri Receb PekeI', Ba.It nhu'
dUlt •• " le.rafmdan ligurIa.

ve
IT,

ru

(Sonu

J iincLi' 'iayrlada J

II
I

--

.'~ -.......
,
I

,

-.....,...._..
11"'•
\.....

A

.

."-~

.

r

·i-.... ,
.... • L~'

-,

.~ ... ....,,,'
..

-

-v;.

~

...

_

.

(0 I

·· I.... avuz lCm dersler W
~

I
Hava hi]
a Selinli
Nelfzat

u
1
Ii

-36 .....

Hider. art/h. Av.rupa aevtettetini yen e n v~ y €-n i Ii de' 1 tiel diye ikiye ayrrma dogr" olmad,gml s5yJemi§ti"_ Bir zsmenls» dcvlet kapisl. bii.tun turk gen~/erinjn g0Zd ; Ie e i i idi, Polis size, dDJandn'maga gel '11 bu a,damm k a t Ii 1 l ita... lumuulan aldugunu ger,inlemi!l,tir. GOnddik gazere kadar, likir d ,f r gil e r in eo ,fie ihti ..
. ac!mlZ v,;1r,. Ya/na;llg' 5eV~l'Sem de y a I k 1 Z d['gjJim~ Bu tarlarun I !!r ii m ij n ij biliyol' musunuz.?' Butiin gcn<;ler. elletinde .I!i J n a k , a r ., a.

zu rta okullarm
J stanbuL
diE • 1S 0,. a ekulleru:

mda

KIZI

ay

· yl Ie
C;;mi!lr

aftasr
Erzurum. 15 (A.A) - Erzururmla 1 ~?r ay hafta ~ aym J 7 si
ile 23 U arasrnda ~'apd ktfll". KTzrlaya ijyc Ya1::Llm<lsrna baslanrrn r. 1: alk tarafrndan bliyuk ir ilgi goster'ltne tedlr, KluJ.ay .. a hir de bale veeilece r,

&u.zucu.oglu Goynblk C. M. U. GQyn\.i~ ~arbay
Coyni.ik 20,
m.i.i-

lQ, B. Fiilhri hendis

AJrgiingol" muavini

Orman

son SJTui sma,lan bltti. ma,larda il.al.~nalJ}ann nisbet] jliJz-de }·j,mj.

2-D, B.

H<lH1

Alpagut lO, B.

a

G5ynUk ~[lar

Mf!. 20, B. Ali Saym -c;;ur ZOo
tU!;1;4U'

geli

valfte

Giiyniik Z aat Bank. fil~uru Fahri Vc -kap 'Giiynuk Yuuf Baymdn Gijyniik N'un Vur2l Go Puh:u Giiyoiik
trr Go

adar, A tarurkun
M; 'al1eTdeki

/c.onriuglJ evi ~ e v r in i p yeni keiimeler :

durdula,-

B 1-

30, B

Yabancr diller . umida kazanarmy versitelile ~
Y abanCJ dil1~r 5maflarmda kazanamad/Jrlan it;in lakulre sma"larma kabul edilmiyell iinivers;te r.a/pbell!C'i. KUlliir
Baka.n1lgma bap-urmaga vcrm;~lerdi,.. ann

g

Uk tU~

20 B-

Yenik = M,aglub Gozdikegi = Matma.tu nazar YaUoz = Me:rdumgiriz Ol~iim = Mesaha I~mak = Me§ale ~emnmek = Tavaf etmek Bagyuk = Muaf BagJ:~~kbk = Muafiyet Ozgiir yazarlar kazanf
Gazetelerrfl'lU bag I ~ , Is J fir Karalr = Ma.zannei Dergi = Mecmua
SQ·

Yenen

= Ga~ip

hmnhul. IS -

V bib Pasa
Habes oldugunu
O'l"dU5U

kim, ir?

rcttin Onal Gaynu

tiict.ar 2Q., B. Sa[a.

UtUl' :20, B.

~la'

Ya;!-

CIlIJglu Gii.yniilt tin:
'nuR " Gayniik
Iu Coput: Hattat:
-CCM

20. B. l!UD.iLl.l ~20', B.
ehmrt:lid
ut-

kaI 20, B. A mrt Ba ka·

ba.~ku, and gazetef~rin Ycud~g1 Vehib pa~ kurtulu§ savasmm ha langlcmdanben Tur iy n

m:m Goyniik: bakkat 20. B. H:rIzI
ItiIpu

20, B. MWtJim A.ki.y

Ii a f I Jcazaug ~ e vic men 'lerin d"yam edecektir.
vergisinden
¥

I

It ' tu1s,.,

vergisinden

:+-

lj,

Bilk!

=

GoynUk Ziraat mucade1e . e. 20, B. Ali Giiynu t1ID"~ 20, B. Ahmrt ill:a.an Goyniik. rWecar ZO, B. Hasan Yenk~ Kqao H, P. ba kanl 20. B. Saadtt Veuie K~n H. P. Da§ka!11 znc:~ ao, l3.. brahirn $3P!i1 Ke§.m rtieeardan 30. Ba . val' Leman $al,'!;t Bay Ibrahim $ar~' zeveesl 20, B. Hasan kaJJD Kepn ba • 'J.:a] 20. B. Hali!l K~ baul zn, B. Huseym Ke§aJl tavuln;:u 8. B. 1l:n-ahi
Ah:met Kqan bak.kal 30.
B_

Bir eroin fahrikasr daha
Istanbul. J5 dj~fi AItll admda
-

;n laluika.s, alaraA: kuJlam:J,g,
la~dd~gmdal1 hfJrilra basllml~,

Bakll'lroyUnde birinin. cfllni eroaD-'

crkrm ve binbir sc "vent: girmil bir arlamdrr, MemJ e indcn bar ka her il1 "ye hizme ede r yaratJh:~tadlf' ve Uirk v tandashgmdafl ircok!i liar Once .;J.kanl~t'r.

ero-

Yakalanan
Gece bir

kacakcrlar
afta i inde

ind At,1 da ya.kalanmr!jfuf.

Istanbulda ugday fiatlarr
J;:"f.anbuJ. IS -

Muayene alaruar htekim b
,3

M. Knnit.J

1 tsnbul

pjya-

Tuk m hafaza orgi]tU 68 ] 010 kilo gumruk k~~(lgJ tekit kasag1. 3 tufck, ,2370 defter siga a kagnh, 20 !k.a~~f hayvam
ele ~irmi~tir ..

Evlener;ek mundedirl,er,

i

I

I'

sIlulan ge;mek

yiiJru·

Muh eldr = Vurgwtcu Inti .ir = Vurgunculuk
Ya~at~k fiatla1'llldaki
va§maklay~z,

Kt"pD tuhl.fiyeci 22. B. ~f Kep.n tnzi. 24. B_ Mehmet Gunsal Kcpn !:'Cz:ac 21 _ I~mn- IU. fa K~n ber-beT 21, B. Musuh Yc ice K~§lID 20. B. CernaJ e,?n ~!tI 2 • B. CI9nl' Ozgiin KC¥J'II hastahane op~Iiltoru 20, 'B ay<ln "nevvu Lliolg:Ul.'l
J{e~an hastanane operaUirii DltVGesi .i!O.

saimda bugaay Harlan 6 lnuu.pa
kaJd'I. F,nncJiar,1Q rliJegi ii~erine, !4,arbayhk narh leo is 'onu pazar .. tesi gUnii ioplanac.a#Ctu. /ElcmeJc. fiat mn 30 paUl ertmss« i Irtim ali verdu:

v ur g
IV II

1lI l'J C II

1 u k 1a

hergDn sa-

i~~ilerin yanrn
giindeligi
gunlerr ogle. Ian j _in.gii.ndelikleri t~m f}larak verilmiycTJ ;!i:~iler hiikUme e a (J 11
istanbuJ. IS Raffa az.au ria-

:8. Huseyin

FlanSiJ hiikiimeti
Iresin ted biller aid,. A},tar = Mllhabir
DLJyma;; = Muhbir

horsa

r g .u

I']

cui

a

tIn

a

k,u§!

Ihisr!u Dclllk:rh"" Kes~n hOl"t.:3h.mt: idare memL1nl ZO, B_ A. Tiirk~r

19.30 - Egitim an ( Malik konusuyor) 19.~ usiki: Chopin odmnes Piyano~ Ferhunde lllvi 2{}. - Anclhk saati
?O,ltQ ~

ANKARA RADYOSU
ilmi

11i:cbaYI :24, H. Remzi U tugu FoV hava kurumLl ba kdil"\l 24., B. Rari1l Gor~n Fm:a r~Vl 20, B- H. BasJ"i Co~ktm Fo~ C_H~P baskanl :;;:4, E
Fo~a ilmi Etg\.ln .0 1 im 0, B. Fahn

_usiki

'aYlsiY'e cl1mactesi den son a ~flFPladl

B,:u:h

Paris a y t. a I J m I % biz~ mektlJPla. gondr!rdi. Gnetemizin !jehir d u ,. m a ~ 1 a 1 I h'i,bil bilget karl1maz'ar.
u haberi

Fo~
20, B.

U_ 20.
ieJ.t 'furg-ut

ArH F~;!I Miistan·
Fo;.;'l mal miidUri F0<3 Tahsil [I'lUtr.IqJ.

M ukavemet

=

Dayamk

j

..dayannn '.
:"

tilE 20, B. H.Giiv!':D'S fett.i§ii 6t. B.

un1i.r Kil:l~an Fo~

Muglada Wl fiat arr ylikseldi
Mugl.i. liinden U (A.A.) nlol -

----- .. -.~

Concerto so, mineur 'f!man ~ Necdet Remzi iyano: Ferlnm le lvi _0 ans is·
Ha be.-

20.50 -

""m.

. Bu evin

Sf!rt

riizg.ira

t:l a ,

anI

e
a

J

olduiflllda

§uph 1;-

Du~malll dim. biiyU,t bir

day

D J OJ

gfkteI'lJliJf:l'~

er gUn Iq kelime
(Ba~l I. d sa",J'ada)

iki biiyiik

kopriimiiz
ikia. kip-

yapWyor
pne..
Mugla. 15 (A.A) ...... iirkiyc"de T l:i rip o:bni: yaprlmakta

Cermh F -= C.e
J'I

ow "

d~

ba g4Tbi =

(IJ Amerilnzy. cenabi = CiineJ"

$arln timAmeriiaR

=~,

ala giine.

dofg-

~_
ay ba uktir, rinin j~irlde ritilmesi

da qi iId Wlc bw1Dl3D. Dabmaa

l"iiBiinim . i1iyajlnm yaptlq;l: bitmiJ. ~il diirdimdl .J3~ yaptlmasma GeM Mug-la - Fettye yo.l1!!! erina. h Ik:i biiyiik ~ iinemi lmInnaa Namnam 1E:oprdsunun de ustemu:si onymiizddd ,apdacalrtJr. Bu koprWerin yapdmniyle Mugl .. '. Fetiy= y.olu a~aAraala

2.-_

=Som Isfinto = Sorgu Mesele = Mesere (T. Ko.J tJ,nekle,; 1 _. Size bj, aoraJa bulunmaA utiyo m.. 2 - Du'l biiliin .us/ulill' .DI'Hikoye = OpJra Ornata .. Cazerelerin
pya fekildiler.

bu1unan ki.is,iik

:;,u

ge~ide·

Y'apllmi3i'51 ve batak a_la.r.J]ann isin_hl!l!:lrhklar
\l31"1:1H.

yeg ~
BIl ytl

basebe Iriribi 20. Emin A.ktepc F~a varidat katibi 10. 'D. Ra:md; Yirmibe~ Fo~ tahrirat kit. ; 20, B. Basri Erren Fo!? T. • 20. B. S mi Uysal F~" S;hit Slbh'ye M. 20. B. H~H' K;r1; Fo~.a Lin4lln M_ lOt, B. Ze ~ 'FOlia Nijfus M 20, "B. S;nni Koral FCII;a Inhi:;;.rr Ba~ M_ 20, B, Mustafa FOJ;:iI inhisM ambU M. 70. B. Ekr~m Q1rg'in :Fo'ij;a .inh;sar DK1Tlur1armdara l1J, B. Ilnan F'Q~:a inhi· 'S.ar memurlal'lndan 20, B. Niyazi Arat Fo~a inhisar mt'murlanndan 20, 'B. Hameli Fo~a Ziraat m. 20. B. R.za. FoP !lab} m. 20, B. $evut Kural Fosa Muhastbei hU!i.usi.ye 20. It Ned'm Ml.:te Po~a Zi'l"aOlt M. ZO, B_ Nun Ata· la,. Fo~a P:T.T. mcmuftl lD., B. !Surer ya Fo~a P,T.T, 1I1I.iliabere }d, 2Cl. B. C(;vtiN Ogl.ll O~!! bl~ tahsilldan .:lO. B. Hiyui Ca.n Zablt kchili' 20. B. Ya!iar Yasayakul FO§B J- K.. 2 •• .R. Zihni Fo~ J& Ba~;nru=iu 20. S_ Mwta.f.ll KOruDlU o~a B lew)'e muhaslLI 20, B. l\lirza lh",r Fosa T. H;;L K_
fahri Fo~ miiraklp 20,' B. Melunc:t PC'lu~r

il'!.u

.b

IfWT!b

{i tJ ~

b3Do

ugiinkii saYlmIzda ge ... ~en kIlavuz kelim le~i
Atama'k
Bagdama

'Ina hir lira 1II1"1lrtlm'"'tlr. Bugdayrn lOU cia b tan Ji.Cki.2 ku I.I~
ml~trr.

=

Tayin

~tme'k
m-ne

B pn = Ml)'V';!{bki

~Ik.

1(0 urn
Bur<;.a. 15 (A.A)
ilb.ayln 'ha)kanllglnda
;rapdlJ'll.)ihr.

a
alkevinde
blr lap -

Basm B t1n

=

= 'Ttll!

Matb\M!t ~nl!!d

= flas

'Be1gtt" -

Vardon devam ediyor
~ T~!"lt: :t-tava Kubi.lyuk rUmlwln.a )1'3 I'd IlD IS in buiin

Bi:Hulcn\lirmr = T;likt;itltl'lQ;t'1"C.e! C:iizg = Snub 'b ] Erk = KDJT~t, ~lrtidaT Tli.-e == Mmu Brrid.ar
Etki

=

lantJ

Topla._nll}3

gelen

-

Rvrlm
t

=
-

e!Oll' 'T rlriiD:ro

(n.:,iun

)

rlik

luin h-.!psi hava

yUJlmH~ braTT.

'If;

yllhk

tclll.ikesini bilen iiye yuJc-.:nJen;le b'_'h.lI"l..l1lUi~
j'

- i;jfuz {lnHuence)

Uy~

y<!tI1tn2.

't"iInhllkla

d~ -

...am ediJnOr_

J mit', J5 (A.A) ni bj]~n ayc ~

HaV2 [bh i"J1o--silen
tro l'l"te~

:::;]. mTUl

'Finan:.;. = 'Maliy:l! G~1i,hD = lnkh.:af Gc:zi - Seyab.al: Glint • dogu. = H"otlem :=: Tehdit ye ; Sahib
loJ;elernek Id
~ !'SIll =

em

bu

:EU"II'l:

=: Tet.kilr

e

toplan
dir.
~';:1

Iluda

drVilITl
deft

~c:i!n

(I -

d;J.s[ndan loplantl

gel~[l

'ded iT1celem[:k'l~ SOl1J".1 gCT'e1

BLI. i~ bitukler1 yapl1;a..;:;;'k, IbcakllL

bir uye

•-

IiR ijyiilJ~e
eglence
1HZ.

8iDI4t

rlBieri

aramal

eiil.
-

-mle.

'bll ala[Jda o nl!!mli ~ah~ma'ar 01;:1· cak. Fetiye - Mugla yolu gdip gitm~Y'l :3.~11aea . Bill yolan a~lna5ivle ilk eku no . hayatmda bliyiik bir geniiIU 01 •
COl

Fg~
~

T. Ha .. K. J.:~libj 20. B- M.ilimut bak.ka1 20. B. M. A1i PQ!.ater FI).
ecz;u:! 2, B. Arlli Aka~ml;1 Fo~;!
01-

ll:t"imedeTimlz

Diin

:ir S,ok yurdd s nmlZ, Osznan·
i~y;u'l p hmut~l ..r

= 5amimi ~'lI:u: Kma\' = Faaliy t Xc ·in K.u.'i' Of = '.ahiyct Onl l = T tC:.Irnill

dil ErgQ£ F0£3

Ir B:mka.sl

o

1am.aJ,r

•• -Ih:imam etmek = KsYltltm _
mall llina i!fmek

ktrr. fi b alb b IJI iki kopriiniin
.dan il mit 'biT'

Odc:1

rna duo

smn~

() [" =
to ••

=

=
fide·

T.ilhmi n et:J:ot Ie

T!r:klif

',,"~r:::I1th

kotwaeahtlr. 2 - r~wltI " 'an bata Szenlizlik Il0l'iiniiyor. (U Ote "leI" de bunbua kryaa5 ~ llurmetgah = Konal 1a.1Ulr.iLk ,.aplla.bilir~ I eden = Oh'q No : Gazetemi2£ gonderilece OrneAler: J - .He,.,,~ bulun]fIUI~ d hu elimele.rin Osman1I~ Ju.gu feltirJ.e bl,. hnu.t gi.... ealarl kullamlmllmAlmJ rieR ede. . termc' yiikiimiimleJir. ri2.

Or-neWer!' , - Bit i~e dalto iyi IIQ)'1:tlanmmuz ,lmmdrr.

'tina = O%en

= Oz.enmek

()gn:tim

2 - Hii.'iimf!.f
YQj'IQJ'tII

Dim

Anlnm:lJ •• meld e.,ini J e

yan c~me Kenan
Safih F~

FO~!li SCl.B. N. i:n 29. Ba 'an Nadi

:Zon.gul ,U ) - Han tdl!i'oi '. n rr lrurumuna \lye yaubna ~l ghtik!i't IJ:nzlanmalrtadH". 'del'! kul"U ll'1n ""4: ·,yul... ,n .m.adaJ iiUird
In

o

= TaJim

rriye
a~ o1e?uJij ..

Saypa -= M..J:5I"ai Sdmw-gr = MustlDll; T.anm Zirar.t

elekrrik~i
0

r~ 5mb
Copun dillili

a 2D. B. NcOni Al~y F~ C. H. P. I. H. 0 . Me~L T~vfjlr
Fo!?" bakkal 20, B. Ccmil Mirumamc 2:4

iT 5rnrirlillle
Zan"_' linYJ ,to.,,1 alrtoJ imdi_ bnn :r. tytlin 23700 bir

Ur
11

=

=

e

fii2
~

rsilliDlt=k

=!

a

,","_II'

rit ,,:. )7llbk yard
bulmaktai!
h'

FO£.1 Bakk.al 2D, B. K.izIDl F~a

:Irm

~nl!!'

Vonttst-) Zorag

e:rtul~ fda!"i
:=:: Mii c:sclllil

-=:;

LlIl'UT'tt

bakbJ :u;" Il TiiWlii Fo~

y.aplla.~rr.

Ze!'lc:idem~

Ke~ioren Koy Gazinosu a~11m.G "0 O._II.nan 9-£1-_. ta "afm ___ nur. Fiatlar cnz, selvis iizgiind"" .. Salah a gece rur. Gidip gelme otuz urn, Jr.

dir.

hu1ur-

_

..

------.
, •

-

,It-

.

nkara
(Ba~1 ! inci saYl{ad3) IbKanIl Ba)'AH Rana Ta.r.ha:n,P~rh Gene] Sekretc-d Bay Receb Peker, Par; ti Genel Kur-umu uyesi Ball" Rahmi Apak. S,or Kurulla,n ba~ka.DI Bay Aziz A.kyi;ir~ ve dana bir '!;ok saylilv],'l,l" lila seYln::Her .a asmda ieliler. Tam. U.JO ilia Be~ikta~lJJar <JiHUilar a.l'urnd al.an.a: ~d(ldil(" ve halkl selam, I clil~i1r. Bunlarm :ukl!l.s~n:dan Ankara Oud~ler de yerlerini aldflar. Ya.rgl'S B. Sedat Ak~.:J. idi. Tak:lmli"lr ,1.1 ¥ekiJdf ''lit; Be§i.kta~: ehrnet A " Htis.nu, Nuri, lFaru _, Liitfi. Feyzi, Hayat.i, Hakk~,

Giitciinii yendi
larr dLllrdiurnakt<l ZQduk ,;ek.t~kler,1

rtf

-<IIgl.ar.. takmakta .

gf:,dlcm

di, Ya,p~.

Ian bu di':irdUi'i~ti col, eijnun

en gjjtd

go.

saYISI idi. Be-§Hua;lldiltl i4lyJ yap-mak: Istemcz gi.bi ,gdrdiik. Ak~lil!an bita.z durdu, Tek'n.ik: vc bi],giH b~f ol'un gostermege basladrlar .. Bu s~r da An . kara GUciiniin ko:rne.r He ,l1et~,te:Lenen ilki. i'leT.leyi!?i ,old\.!" Re§!adm guzel b:i:r kome. ,<U:I~mdanis.tHade edemedi.
l:Iund<lolil
sCll\ra

II"IHdu, On ttak.l.ka kadar 'l:J1J 'haJ silrdii. Bir arahk basludalil kU1'tlllan giil;.]i,Het' bil akm yatptdar. IIIbz,aHer, Ala. A.b. eli kale oniinde bir gl)l fltuh ka;u'dllOll'. Glidiileri.n bu akmlarr 50liydae.ak kadi!J[ az o~uyoJt'du. 15 inti dakikada da g~mf' b.~· a:lufl IlIHasmdaRlo':iildlfl gil. zei b~t' ,35101 A.li ka~lrd~, Be~ikta h.
tar' bolla giden bu akmil cf:lI"a.b vermek: iste.rlermij§ gibi bir da.kika SOnIa. sol ~ dan Uer]cmege ba§[:uhhlT. E:~:l'ef Ali

At ko,olarl
Atatiirk
kOfjUSU

bugiin ko§uluyor
'bj~ bek:h::omiJeon iiiI' IOnkall'!iJlaiEl'uk !i4~lymz. Bununla beralber taylann illmmla.rml •• ndu kapasi:t~erim gi:l~ 8il'll1imIP.! hulun· durarat birge bahis ttlerakldarr:ma" ,III· 1HZ' plase ,oynamafarl Htm b~'!" iti im
G'Dre, blllgUn
lI~~a

iis:

~el'., Bi;r defasmda

da Abdinin

gi.ize~ bi.r

pasrm

Sa.mim

kullan<limad~.
ba.~lar ba~lamaz
T

Bu iii] jJkba1tar at ra:n:tlunun aluneJ 'Ie son haftastdlf. Her SeiRllli i1kba . bar yafwf~amun SQrIIi gunu, y,a;pthm Alaturk k,ol'PSY da b1:lg-lIfli ko~ulacak'ltu

lkinci

bomm

D~i,ell" )'an~[af
l.iJirllllmerakl1annJ
dar

dla

birgc
I;o[l<lt

tam

bah.i~

'olduk~a dri.i~und'llr'ec~k

1m.
U,30
r

Mvuff.er,

'$e~f, E~rei.

A_nbar-iiI IGucu ~ Na.tlk, Salih, All R!n. Cevdet. Semill, Bila'J, Abc:i, Ala, MuzaHeT, Sa..mim, Re~ad. Be ikta kuyvetli. kadJ"Osiyl oynuyordu, Ankara Giicu ya19I": d[~ardan
Repdl alfill. r.

R1zaYI adattl .... Ha'kkIY" e pn verdi. Ciib:e'l bit- ,UI d~r-ei~ ~rptl. Hay<ill )lleti,t.i VI: 1kin,ci RoOJii y"-pll. Bwtdan S.amra B.e?ikt:a~Jn akln]arfl birbirlrr] kO\nlhll:'h_ Ouzel pas las._ma lar go.rdUk. Y rden o,ynuyoriar ve iJerj geri gi.dl,lcriyle seyircifere gth:el ~i:r oyun sf:yl!'etdriyorlndJ.
Z3 uncia daldkada top Qrtal.a:rda

ci, dOllkikada. Hakkuul1 a'thg] beli~ili"J.ci gyj oldy, Hemen arkast sua Oiicli:i~er' B~•. ~ikt<Ji~ka]esine k ..dae indJiI.el.'" F.akat ·OoJ ~r'fraramlyo:rla.:r. ]0 uneu d~kikad<l da cez<II ~i7.Cis.· Iizerinde Ccv'didjn :u'ug.! flirikik kaledm dOT!: bes Melr yuki3iTldan ka~tl,
IS :ind daklkada rep BI:~ikta~hld.rm

k!llrf§lkltill'. Yarr~i.d,a!:fa

qOl'liy-=bilil!'ip; :

da ba~lan.a(;OIIk ve be§: ko§u yapllacak, n r, KO~1I.Ii~uda ka23it'l!m,a9~ lII,m hl~i1"iiI
I

y,e klsr.aikla.n

'ko~,u slr-<Ilsi1e

yazlyorllJiz, yubr. Fazto

~irif1ci

l<I(),~U;

OO'l't ve daha 250 Httailan

},ra~ta Ire ~U5 ydlnda

idi.

11k. ""Ll.:I"U~,U Ankara. Gu&ii yapu, Bu· no Be 'ikta~ orta bah ~o r.:abLilk kesti. Top CeV'de1:'i1l'l .lyagma gddi, FaJs<l<lu bi:r 'Vu lJ~la kome:r o1du. KOfoed Ha ..
y<lti liekh, l'aptI. olmultu. E'i1"ef baJiylc Onun i.-;in bit'in~i bJu go] goUt

Ha.kkl

ileri siinnege

D-~~ad~. Hemen
hep'liin~ g'e .. t~ ve k::ahnc.a g,u.ul

tin~n!l: kim gddliy e bir ijlUtle u!flln>eu

ka]ec.i .i.le ka("~l[ kar§lya

eli.ne degmi ti, Ka.ley~ yak]n hir )"~rdie idi. P..:nah[ oldu. Vurl,.!~Y Alii yap . h. Fakat bu da 1}(I<§<1 giui. BiriiZ' s.o,nra Muz·.dfedl'l ~ilk~ ba r SU'tUflU de Mehmed Ali tuttu, ~n~i dak.ikolda g~111!! !5.olda]1l 1m iledeme yapal."ak $uef <lJh:mu galli. ik:i dak:ika. son.ilI da E~,rdinbir lPilIsi,]tlc
2'0

Ilcr<limiye ~;u:anmalIlil~ verlii, yal'likan II~ arrkan aea" at 1.I'ekn;raklar 11;findh, uzakhgl 21100 metredir, Btl kesuya rut. at. y..m~m!l§tu Se·rh.an_ M'e!lut. 5dR Unm. SUI~Uil Cc}'lan. mJofdi.iI'lICU halta y.an,~al!'md;:l ,~ok hafit bir kHQ Ue leo,an Salt'lku umut5'1!1z
bit dOl 'ko~u ka:>:a.nm~~1!i. fLugun
'11,1

Altmdar, l£'buJ. han. KOJuda yed~ lay kOPC;Igm.., ,3re:, birge bahis U"UncU,e bdu p~. lIi!ife(:ektil:'. OnuD l'iiliil' l.1u flirt: tlrdm iJi~unc plaJ6e (lIynanabilir. B. Salilhin It.]c:md. r .... S~m;:~:ilimi!li her.her' kOftugll4 e ilia. go.r~ A.lemdara gapym QY~~ '" lar ko .uY'lI!diger tal' kilzaDW.!laJ da b .. tJ etmiyec'ekl.niini. u nutmam:alrdtrb.r U9Uncii ko~'U ~ AT'A, T~K KOIU SU ~Yei']i an~3n1 ~[Jgiliz ~.rke'k ye di~i taylar lliindir, !J2a1cbF '2~tlO !DCtfc.
dil'. l'kr.amiyesi ~32':5 UradJr.

Yuksd,

A,.

o:nj)jl"de~ • 'J(o!iu,

Be~ikt.ujlhlar

goUi a 'I: II. bu golden sonn. daha

ltori ile ::Ifni k,lo
~"'I'iIS~'.!

t:a11yaeaktu'"

olmam kl<i berabel" Anlk:arari~h;;11 i.l.1l1\~du
!1!JfUyOIiLl.r.

gin~coek tayla'r !u.nlardrr: B. Ahm~clI Ve! ll'ikitt11i11
J-Torvalt:,

Er'Ol

Daha Dyun b~l3.y3ib bil'U

bill' dakika
Anka..ta
It"UI.

du.zgiliL G'ynamaga ba§laddat'. ReJe sol tarafm akmlan Siok glDZ: a1~I::J ~d~" 25
lnc:i ,dakikada

Ve va,le bir

~i..ide

Hakkl

yedi:nci

goli.i

)'i3i yeniJ g,elef'l Mesud"ull"l

K.,... eo."
Coo

agLaraJ takU.
Gol nY,lslnm ~okJuiu Ankara Citici.i nil trld.rnnaml~t~. Oyuna ba§laddclar, z-amanki kad:al' kuyveUi b~r enerjiYle oynuyoda.iI". GoW ~'Ogill~mamjJga. §ah§1 • V,oda.:rdl. B~ikta,h]u i C' O'YUI'IUlD bitnw:!lue oil' dak:ika kal.. I:i:rta aklnf'J MoU2'affel'1n ayag:iyle alt:ulda.~ r::.eki.z om , ,;:o-lt "adar ~r;yr YBl.'I!m:!kt:oln Z Lyade I ii" gilifi ve gUzi!l, bir Oyun gijs~{rneie 9''1 h,t..:'ar O!t: 'bunu h iVI bil~llIl'dllar tutbuhpda y ILl. fig illfiU~ birifilci smrf ~)irekip!:n. l."::J. Upiz bir oyu.n.~:31 bu :sen~'k~ birinci liJk tna~!atiiinda 1l~rnpiy(l11 ol.lm,J:tn~trr An.
.Be.{>:iilt.~ TUrkiye kara flJltbo.luna.

oldllgunl!ll

B. Abmed.
'keyi. :IltIvudl,

..... Fi1:uerin ~
Yf;

i['oamJ

Giki..i oyun<:ularmr

Be ..

sikta. m ;!1"I-Ia.SI arkaslndyBlpll:]g-~ !J..\([III -

E;!frdfa..:!lollll g~den bLr pas. v..erd1. YeriBd~ verHen. bu 1tOpU ~e

Dlin .Polonya el~iligindf bir yangln o,ldu

gol'l! s:ok
litaklc;iy

·j~erde oliltll".
IE

.Istanbul oClk
0]810

h~tbo]unlJl

onmhva· da'boa,'

biil" kuHibtib'.

Dun

~un ba~Ja.madal"l eve] flltboh~ bHel1ler t~in bu Kadar sayr ile olm Sa bile Bt: . l!Iikta.~,Jn kai zan a.c:a-,[ ~dli.

bem

1ko~1iI: D6rt ye daha ru Ii "c; krar.dlu' i~indH, I.!lukhis 3500 melindit". Ge;en. mad" kazanmak beklem:iy,gf>duk. Fal{3;t I!ulfla 811',apadarrmR '2600 lDetretik 1m iii taiumda ull:lk· y.e:raLmama~an Janl'tl !-us WlU, onu ~dqltrin.d,en PJik ~ ill' tiIa lm ~hUy,ar ve yabut 3y.agrnl to,POll slil" ta~ntaBma tagmen B. 'RJidnn.'tn H:a.kauI mesini bHmiyenlt:f y¢rinc daba gem~ kazanm,tr . .BuiCu bCr\aber kopcak 01111 0YUlilcul-ar k'oyabml'Let'di. 'S!)nra SCI-Dill yediJ at lIlIIa aym ki~o :ile kopica1dndB, deg~lUrmek eUenndit: olmadi1glma giir-e , Onun ii~iDl »a ka"m:n biTlndUgiru 1m. '" hi.c; olt1:'laz!I.a aklndaft dyadc kalele·n'n.l vetle ek1iyebit,u. Ildnciiik i~1.n ta'lrqri .. miz TU[3indlr. korl.lmay[ goz bJlillindttUi!:~1an3] daha iyi ed'e:r~erdi. YaJl'nz IGilc1i .. erin iOk U Be§inei kOiU~ Daft ve daba rubn yBl~mki yarrk1!i1!! iogi Liz ~ t "Ie krlrtWar sayJ iJe ycniLmelerrmc' .ragmen 0:Ylulida ba.nd n s,onuna !lQdar lI],gfa:JJp didin .. i~imJill'. uakhgl 3000 ~~tredi.f. Bu bJu Ydd1nm, Nona, SUha. Kap IIf'aiRIII'I,Q. :me]~rigo,ze ~<'III'p:m iiri ur.a.flil.l'1: idi. DordHncti
kO!l,r~.ra.lt.I

lk.incii ko§u: U!j; Y"!ilfl~a.ki ,..a~[kal'l ingi1iz erke'k Vi! c:1i~i taybr i~~l\dir U· ;o;akbC;1 1(iOO m~tred~l". Ko:t;I.IIYiIlI. '; 1\". han. YUksel. :rsl:an, Makbul. If.lemdall", Sem,i • .amis U!iOli'r ismind,(!! p. dli tar ya~ll.m fur. B'Ii.II dylat'lD liIHl:""tiED b~:jlangJcmdanbcri y.;1pb1darl ko ut_ her hah:a b:il§'ka !o]nl~ 'Y'erdi. iiimdiye kad.ar dill '''no meb'e kOlmadIk1il1rllil-ill

B. Ab me d
yl Yanli,

Mkf'f:t1n DogliP 'Cok

D.,$evketin i.manca Paul B. RUJlltemin A,ir,et: Yu..h!. Bir:g~ bahi tI! B. Ahmed !Ie RbedII t a.yl.l'["f IJ 1Qell'U\!.-e'g_yan iIIJinillnlalrlJllr.

ki ,arliI:~," arapl ,1,t

,e-

DUD Polonya f!"lr;/liiinde If'r
~i\!Itly.r S3rJIHI~

blr.fa

IB

olmQ'.ytru. TUUJII!A baud'an

'~lbn

lI'le'v-

BUfid.an b: "ern eRE eve). Ttirki"e bhmndlildednde Hal'biye Lle' Ankara lII~a'&[nda ka.I'1~1a a.n Be§iktii~~111 diink'iJi Oll'IlDU gtiuJ, heyem" Ylcrid Vel ilCE u·
Yl.ndri'lcr iodi.

BuiHin

Be!;).ikt.uiLdail"

U'.lO

Ida g'e"CIl

c<!iktn:'. Y.rldmmm

nom.al

~o ularmdl

9241' rllnm ,amp~yonu ~ank:aya ile oymy.acaJdlrdu. t;ankay.ahlar !ber z-a. manki oyunlar~]I.I, ~tka[a.bUi:rlcfS"e SO ., fiun dilinkb kada.:r obr.lily,ac.agr
'WIlIJllb ...

bail! ka, biE

,::l

Un

llIitmc:m ~

bekl-rnmH"L

ve vaktimle yeitifen ir:la iye bUylU b,il' bq'i!!rI giJstNeRIt )".!Ing'l.ru bem«! siindiirmu.jtlir. Rt!smimiz yangm Ida lt/aiy,enilJ ~"'jmaSiinl ~;#l.eE;yo'r.

B~rgc~ba,bi~tc Y~]d1lfrmB. ganya'D P veya Nona'y,a. piase 0Ylliill1abil;'f: Qiltl> ba]h~ birinci ve i.ld'mci ko,ular rasmda·
O[T'.

Bh: Ankara

'OOclbden
s

bu kar~d~

bUir.

Ilk

okullar

•• serglsl,

!sm'et tnonii ~Ik ok.l!dWlda talebenio bU )f1lda yap" ttklanru: gijgteric bir .serg~ ~llm[§ttr. Oe~en yd 700 taJebesi ohm bu oku~ bu YI'I 1300 ii a§an ta1.ebcsinin bir YJlhk ~ab~ma s,onu~[anm goste'ren ;s,ergi ~,ok ~'" zieldir. Tal ebe. butiin Yll ambahlj kigld~anndan yap.,p 20 p'ar'aya maUettigi defter~!'rikunanI1lI§tl[,. Tai~ebe cvlerlf'lC ,abnan gazetlel erden kG'tIIdi s~ti .. ii yazllan ayuarak hir h~kaye koteksiyo:nll ya:ptnJi-' lar. Gene gaz'ete k,opurlariyle kUirtulu~UI'Va$rrn: b;r tabla hallnde canmandu"mI§lardlf. Talebenm a.ybk ve ydhk harc:dannl gosteT'en gra:Lkler di!kkati ~ekmek..

tedir.
l'al'ebenin her ,n}, \'lcrdikLeri onir kUlfll§hl oku1 ihti.yaiilarl tam ola.rak saghmdlgm gibi kalan panlarla da I!;:ocultlar i'iin k['tab ve ok111a elveri~li glel'e~lel" aIm .. :m.:I§iur.Resimle~imjz talebenirn kumdan yaptl'gt bend .. de:res,i- .bmet pa§B bolgesinin kabartmasuu. VIC ki.tab yerinitll iki k'o~esini gOriiYOTtlZ"

~tFLtGi ANKARA BiRA,SI
c~ioren Gazinou ~evresineyara~an giizeUigi alth. OrmaD c;ffli.gi Fabrlli.aslDlD '.' _... [{e~ior'ode lezzetl, l~' bil' Ir..:lD1Z.
<Ii' II ..

I

,

-

_

--

...........

.....

-....

.,........~

1/ 1~

..::"'" ,
""

.

~

u
i borcunu b"lii il
verece

F

1SIZc.a -

r

a

IZ

resimli
Biiyiik Dil KdaVU2U

El
d fAl' me n adl uJIllalU.a tll.l'~-

ile f yd~
ytJok
Dlfn 1m By

~e~ktir. 0
Makdnn.aJ,

[lj_.raH:m ..

B.
ba,

A
I jllJPtlgrDl .f'l'..Iin
.'1f7'-

MeJko!m
0-

in

omtirgele:r

~;ryolsa} t;Silfimal
II

birinci
A

kanl o1ma iyll;: i'~i pa;rl1~inill
hile bulunan ~{kil, Qtf'}'gun Kamu 3'1 geM 'lopla.nt isrrvdan bir k.:.lr'llJn. ol.arl.k . Ii 'buhmmakr.adn. TIirk !r~fttiS1f1ln hay a rmda
nokt:asl

dgerliCi
Zeth.l1UIH!"

8 h.u:ir

r.rLhU }arn

J

-d~

~a,

dan

ler., i
yl1pt1l1L'11ari "u1 ~

ul _ t"'a~1 tiurine kabi [lenin k<l~jncde

irkurulmus ba~lu;a b .. -

ItullV'rtl

niDyrsa

a Lord h kan b anr

Osta~ Per si-

Jiii
u

ni
dm

eii.zd;iif1SU Hindistan

"'~ Lord
oJmahlll'l,

birlili •• Eormii1u rauhafaza

bi.i"tLin CUa Avmpil

ile B,a.lk.anl.a:rd.a

dQ

olacak

"I! onlJl j~

bit dJ-' fen Ithll .
elan bu
)'

edilmi'jtir; la drr : n
J

lOki
bugunkli

faza.ka" lc~e,

p rtisinjn b! ctl

etg~l:'litllli

duy~Lur

kalml§hu-

~

'SaIl il'll!la'llll;uhr. '" nc.a..
deil medii;i

imdllit.. b h.

-ardrr. elirne~.__e.ril-

,iJ.~r~c~d~ ku" ..... dl:ndL_nnr:ktr.::ilir.. ~
.ill
ill"

Bi:i,yke1)"111;

'- tarfa

I

U ii.i.nd~ sah~lIra.cak nUdli is ;

'1"

dcktr inler, ne de kullarulacak I~r b~u:all1dan; derin degi§ildikg Iilmernektedir : bununla beraber. biten.: dan biakrl La ra &PI Ici.blDlE de .....,............

bir if:yin
d:a

v~ du,n:BumUl!

mi~i.r.
He k.ar - It hem: T aram.a s.inden hem de e ki se~ilmi§ ve a ca b ta elan 0'5!llB.fl.lI e ilim 1S ahlao vi! h 1Il 1Jeynelmilel kar Wdan: da konu lrntl§tw; jimdiye Radar De redilcn lftgatl.rin hie birinde b kal 11k yoktur. ga ~_ g.-d " erinde ayn bir ardrr: bu krstmda f Sd.!' dir fa in sii!lerinin tUrk 1b.klar~ varchr ~ hu Uitin savlarrnn; sayrST 72'0 y[ bulmaktadu. L~atin tJf ~an §t1n_j <1 r l tki -iiyii cildi yedi bu~uk tiradrr. Her cildi dorder liTadan a,n a}YD ... rlacafy g1m, eerna i klinde de satI.lmaJ-:tadrr: her forma .. ,SI 7,S kurujtllr; abone olmak ih tiyaridir ~ iki cild i!;;inhirden a..bo:nc: k.abul' edildikt6n b8.§ka., halka bic Kolaylik 'olmak iizcre her cilt i~in ayn aboD.e de kabul edilir. Ab leI: isin posta iitreti alrmnaz.
!p
j

1.tiD. ol1:l.uliakabinAi ytlm

rl bir ulu
dcnkk~~
y.lplLmOUl bilkiinKtin Iar

1 b'-ligin gOrti.
dU}Un4leD

e.lWli llada!" lIu
)' J

bUtunliigiinii

rum.a.ll Ih~rll' BaldvLn. sQD.uf.L.d.ay,alru elecek

ti2:d~

- took
gef1:e]

Bu Ylhn
baj,wd.a lji:wlnd.e i"I.lllloiJ z.ih-

Po on l.lIp

g.lrin. 1ngd

. yAl.!

I!Cr .hlvid~ IiI .
,ra.fdr(r

Cza.I; ga.z etu.i.nin bie betkoe bdar bi~ os1el"
<I

ry o1dl.l~u R.w:DIi!y 1 Ikt.an iii t:t}oerek ~.rll1ll!£i, tllg-' tetenin btl alanla akt ~Jlel ¢l§t 1 nolA k So r'I Ir "rim n lanlidtJr. tKI p ineml]

i'fileml.eh'l:iI]e ayui
C'
~1D

g ~1ecd!~

niyc:tii!iI usti.ia. gelm·

b

y... aUDlil!H, hdrr.

ba

tive.ri2li liltllsu.l i-.nil

hlr ¥J' :ill'i olaak

• Bioi M-t-

dIuJ.il..i. ylK'

D UJ
'1'-

inin ~H
1:1 -

'" b.afh ..a
parti.sini..n

("..·PlandJ..r":u.1 0.

c,

Banbnm.

Ir. 1932

hn,
I

i~

1

peni tXo-n

ra:p l

ft ~r.lrl.ftDC

fi]ti tar

,~r
b

ltGI'iti

ltd.n ipo-

keye

gt

gel:iiLmini: ...-e ~1"li.ini hiz·[.rlayao clI.m. DlZlpa6

Habesistan meselesinde

olan

u-

gilerimhdir.
a:ylar :il§inde

16 limit

rill
a:rS)w.u~al

"RfUe

iI'&tor~u\r; - yalaSlDI Dilll1tu.

yd r:lindt!

W'llLLlt'-

(I,d"D§-

l.;te.m. b.il' in.a.i\Hl Vt rdi. ii

lottO en olin a.hlcaldul bu ibtikmii d r dad1T. TilTMI B bu ftn a n u r1 hr{l'lrlind~("i I de hnaca.k zcnclrtcme kellin a~ c~}dannd~. IrocpC:riti f orftkl.annda oJI.Ip 1IuruJu lanndarn 'i!ion:rilbu ~tifleA! sonr yn. btl' aeYre:diLmi~ ol.mlarl rlmaktadll".
Kunk:h
'\It

..... etJe, hidi: lCr'm e ~giJ'1 kp¥' 13.li1tl .z bjh: berkitHe,D cWktrinlr~ f"i., Ibir~o.k aygl.l.w dotu.rdll. Faka1.: w· gil" !ti bir ~k J. fian bnh:ranrrun mi 0
ni!lnrl.t bJ d I -, r . !.[btileo sora"")
nt'll

ransa r tngi1t re· Din du ~mu
seferi haz.l'rlIklar ve 8. Mll5Qlini'n· bu mesele iizerind'e verdigi soylevier Ingiltere'de fazla duygWlukla kar§darur. basIn "'if p,uu.mnento ~evenlerinde s.a.klanmayan kaygulara sebeb olu.rken Fran s a'da, bu aym h.a.r,e-k e.tel:£a.r§l duyulur bi!" kay~dslzhk sezilmek tedir. Hatta ltalyaYl bu hareketinde
a

alman bran .rin o.ldu!u biltun B. Rjtlel"in. soylevi
tiro Hub y lmz "'-cyaJ DuUj Bcr1ine

go! i, gele:,"~k
eVTim.

etraJmWi

dQnccekBcrl:i.n.c:,

~kci
Q

lta1yanlarw i,~ yaptzklarr

hir habes

baih

bir ifti..r_ ..,
Qs-d.e-

BalaYI yolcuJru§u alan flil'n£lu.l Goring.

epi arij"

Anapuun ~y. ezi
p

c-1 bqka.ru

da

u da btiy"tjK bir

yapmt§tu.
oldul4ac.uVta.~

lrll:f'hJw.gi

biF !d,u ""

a

mucbir ve iisnl)mal bitOLH.N. ......

beb .le h!J:'ka~

Makdo.o d, kurduj:u pvtiden 3yn:bl:tla.mn ~nmedi ve hakikig: biT 'Lt 1 .i1ln~1'=t moreku tunc:' blldf_

a.nlaya:n B mdi min

Bu gezinin

gay~i'

. biiytik

to

,apbc&i2dir. ~biyette

AlmanyIy,",

nm yu-dr.mmz gUve.nehile:cc gini " dUnce. garistana bK~k ebeple:r m1Qeti drr. O.aun
UUllllu.

JUn.
TaT'

un Dil' kl
bu
lit

mm
ZOI'a.g

bi!pai ..Il1n
gti

B·}·

IliCHlI'ay.a

bll"a.kllm.asm ..

lecek onaaU-

hakh

goren ba.zJ: yuIlara bile ru'!:-

.hal1erde

BOnraya 'btrakma,

!han a1irn

inerg;esi
}ar!

Bak.1n.lar KUrWu.flWl
ve son.raya

miyl-e IUJ'lIrLa,hnln bl.l b61ii.]erdtn

lnrak..-

ttl!! olan
lk'Un[C:!tritdi!i

MaJmOl'lald
un IlLtulamu. B, 8aJdvin
~]'1i.IrSa~

yuz:de ~ ilt: t

lirem

~itm C:I1
rede
Jiil.rndi:rihr.resi u.:z un yd bankanm
J\

de B, MakdonaI.dlill bc!taOeT.

{rIa.1 i§~luindm

birl

biro clmu1-

yi!rliflden

iJ·
pi:

k

I:

vt kar, tar-ax dllrumla.rlnda
o1;ilJra

tabU -

k KoriHecek Onem.li etJd i;.in lie &9Me1:, 19]6 jiU~ ;j a..

rim \I.a.r§[Umu

,d

tur. Birlka§. aydanb.eri.. ntc.n pay]~u:gt hqkanlrk odnillLin btitiin Oll"2 via rulJ ~imd1. (I yiik]emni~tir. B. Maikdona1d da O~] .K1I.U'Uhm ba~karu sdatile ulusal bJl."liii kabimmin i~inde oruntama., g.a dnam ·!<ieee! ~ de ~imdi bIltttn .''iiizglnlu11 muhafa~1r.1Th'nl'! rin

en

hyoruz. Rad' - sosyalistlerln orgaru alan La Republik gazete.si, bu mesel,ey,e afIrdIgl b:b- betkede ~ngil'tererun aldl'gl sa.krub d.ummUD 1talya~da kaygrlar uyandIrdIgmx ya2arlten hir taribtg hadiseyi hatrrlatIyof! tngili.z1er Boe:dede harb eder'ken ,atman imll'aratol1lnun Boederden yana olarak i§e kan§ma.sl 0 zaman ngilterede buyilk bi [' lazgmh uymu:hmll§t1. Vel diyor btl ga'2ete. ~r:lki de mgi~i21erift Hil4· de Imanlar03.
ka1"§l

tmnaktlr.

Ekonomik &MeIer kullanad k;,mdi,sine

ra.k:, Romanya)n ,al1imu.tadll". lerllukZ!

~!Cf

B.
~~~

S

Ba4 devletlerin.i birihil"na 1.11 ~lld.lyd..tn-

anzigde bit soylevi
tm
U (A..A) tcci • infrnrlc.

,~yTn:nak ~

a~
met" ~, va!!:.

1eriW.n

B.
.u.a ...... uu ..

D ig ciler&o bulundu..

ya

II ~e""irme-k
'R

batltyal

d t Ibu:hmm

a.kttI.d Itt.

!:Iii I"! teli ni

nm

lisnomal

lhriyat a_k~e

aim

Uz,f:"

lyon tin vr:Hntyi
bl.l'H'rt~n'2"1t adn-,

Buc8alI konuk1a.r dUn geldiler
(BliP 1. ci S'ayllad'aJ

hlma ~~ Sir ay.. ne, Bindiatan ball OtltJn li bir 0] (:I 01 Sf .. IRor p~ktrdil'; Lord faks hub '9- Firp ijphf-Lieter hava bilkaru Lard I..o1:l Tri ·tt Q r Lo-rdn "- Lordi ~~ liilHi olmufl1P. B. aland k~
u Wdrr.

~ itkr

harba g.inni~ olmaJ.mdan da nuta,madJldan bu inleri b'r 1'01 oynruru §til'. La Reptibtik lngi1terenin ve Fra.nsanm dat kend~ hesablauna
ayru yoldan yiirUm:ii~ ve $omur"gebir

B u 5lrpW.a~

bU -

diplczna!W:D:U

..

~ylc ccyap

W'crmek dem.ektir. StreJ

erinin Puu - urult: )l'l v. II tvplanblan gibi ulus egemenLigin.in riikIe giistedlerine ra.stl.amamakJa beralbf'!I' Ankara'run gO[liille-H' hlZ 'life-renve ner~

~

~h
§m !jok ki.mseleri:1'1 li'oreym D£i5'in ba~

J.y Idm;lIryan

havaslnln

donli tt anlatt.

§mda gormek isl!:ediklni B. Ede[lin durumunu ~ok llIygun bir 'Landa Ikotat1Ill.~trr. Bay Antoni Eden u:ilzdan1HZ

Imni elde et:mek i!tin hie; hir I'eyden ~ekinmetni~ olduklanru hatlr la.th ta.l'II onra *'bn.kaJ. d iy or italyanlar.3 e di Afrika par~alan_m keyifleri lin istediii gibi cnile~
j j

mu? H mlayal
bUsbUtiln !lao SU A n kaybedHrni!
ooytill:
lnda

I.nW dogmqtu.. Orwn y.ptIkllnna

lahtl),or.

ba.kmakla yet .

gil .

l~n de!dli bir a:rmilgan o!dllgLlnu, geldi eri~in ani o1roasJ dolaY1siyh: i~U:dl-

b<t'kan

atan.mtl

olmak1a i~le:rle harcan old t d;

bera

1..1.-

dir.

Almanya ka iHkelerin

Versa),

andla..

Ii g1bL
go

be'r ltLL.bimnir buh.Jl'la!;(IIw ve en ~ok h.l.sl.:u

de saymild1k n uygun

a~n:tayitmaahgmd.aJ11
11'1

bagl§1all'lma.
klIS

r.emiy-etlyh: ilg1li
emek
vr

1.lirapfl-

lar-r bir noktasun

ol"tacian kaldmIl~~tH'_

Ill\'I

d~ledigini. ve bUji'jul11a berabe:r bu
nln
!1nlSml,

01 ca
-

~ok

dJg~ Burartl
~iUrSI.

nUTIlJI'Il! \: trilen

1

ii'

ijz;

dr_

ezi ile

pel"'$tirtce!ini; d uUrii ar dB]
rlJld IIIl'lh

IT

'lIotre'~
Ii y.
l'lm

ranm lad

nc kar1ar yeriflde bul.iin

diniz., d

demekki

biiytik bir kI an

. rkal't'~I~rntN.l dey) t
It!

Itn

er ..
J N

ibnll,

OIr

I

k

]Itt-

erde

diklel~ F.arti ile :ililili mndcler vilru Itl!vab vermlllyf' hnu- olduglll"fl.u soyledi

duz

ilrr fCIh

in3s1rll!l :IIi8tcml~ _"'Imn i..isUin lIonl.llj;Lar
bi.hun

Eve
l§rnaD

gii.diHer. Bu bin

ve PiUti PrlHl5lpl~rinddci om:rflll no,ll:ta· Ian klsaca izan tnt 1Receb Pe'kcT alklr onrll grup ta nfrndan Ataturk 3mtlllit gUzcl h zit Janm bit' ~l!'lrnk k'on tdd \Ie 'h p birde t ~ayle"dt
ul'"!!Ia
IHI)'

yenme-k
hr.

;ro·d\J "la is:in dl:ger11 hilr da an'S 01 C1li

-

Jar aIiil5mda aynldlktan

An kuada ~ok iyi kar rl 1 dlk. H t evi, tlhayhk, arbayhk ve Ot~ i u
larl'1irn Te~kkUr if yo] olu ni

ASllde
k(]rm;merierinde

go[(mtilmuz
I!-

ilgi

0

Y

ill'

I

SId

I

rnlnnetle.1mi.zl II (11ft Ik fn'g tU 'Ie 'l'\tlHeri.

KonLlH: biu "_ lot zd bah
tJlr "ll ;'!.ml

de:mj~t.r

ki: lr,;j~h!li'l'. Pa.zart.ell An'ktlradan eIl!;btii .tn 1(' ba
I LI'

g rya

-;:af'rr"Ac.<IgT2•

Get nlC'r ;t3;S hi'jre.li:ct bi ;tclj'imi!
'e'

"Jf:'ceg(~ tiHlm

limi

nerj i 11E' doniiyorlllz. ii
~k

s~
bize
'1["

ta-

'iilf,n dev1 t &lte~i.,i, .e.k~ onna.n ~~ftligi1:"li, Vl': pazart~£i giinii de bariilj~
gOrecegiz.Yar[ll lie aq,am bir piyes k! Halkt"llindoe verilt~ektir.
t.e an atinak

bil

s-ay

G ~iminki·

.I..,. .~
f1

.
'-1' , ,",

_o<

.

,:'

h:ayallml};ln c ..
1m
0

hepimif'in

yiizunu

c:',
"".1 ", '.

c.

"r:t'
LoL

" ,n
-1

lric!nmakta qlgi

01· ku-

1

7.11'1 sonucunu

-~-~

-.:...

-

Burs~h1ar'
;taktLr,,,

Yeni bu

nSiz rel!:oEU.

Ankara}'1

hi~ unutmlya-

-

Normandi'nin A meri.k.a yale ulugu l'JI1u'> Hayu, son kabine degi!fmeJeri.

(La

eptibhk'ten)

j

.

e '1leri dun Ie .y inde yapIlm § Ekonomi B 21ka'!11 B_ eclal Bayarh DI§Bakanl B. Tevfi k Rii§tU AT'as \Ie biz: ok 53yLavlar vI! birgok .;. griWar hazrr bu UJ'llnU larrur-. Gece Orman ';iftli&inde yeni evliler bir yl cagns:r yapn lardrr.
Yeni ev1ileri nn kudar
Te ken

ile-

hah i}'arhk dil riz.

-

-

-

-

~-

-~

-~~~

-

- -~. •.
...... ~

..

.......

-

~

I

J

..

" ••

,-,

.}_!

'

_.
_-

.,..:-

-

_ ..
-

__",.-&:'""~

.

-

1IIJIt

,"

.~

J

_.'

-

-I-

,.,.,

._t-'
'

.. "

---

D
(i
! .~

G
Bay R zvelt grevi geri brraktrrdr
V";.ington, ~5 (A.A.) tikten Hoi}' R~ _

L
_..L," -~

J-::·r

--

u
Lavrens dir ildi mi?
(8.:r~r I
HIII;'1

.I \

I't);:\i

\:\

..\~ 1 \ZLIf;1

01 LE~jK DE' LETL ' R'DE ~

Bir japan

diplo

atrnm

durum hakkmda soyledikleri
P.LriS" t5

Fransa ta almacak finansal tedbirler
Paris,
siuin

\;}yJ(~di;j)

En ingiliz petrol

~,;erni!;1

Ports.lid'

Arnerikah aytar ne icin italvadan crka -I IdI?
~Ikag{j, lli (A A) ~I I 1.1rd.1

lS (A.A,1 gore.

Kapital
hi.iki.i me t,

g.ilze
ka n un

ugradfgl srrada g..:rninin da bir denizltrl IIC bir alde yiy ,-ck alma].: ve dijkk:ina ugrachg, mer, miit
VI.:

l<al ram yanrn 'ti2'ge~ oldug" inm1!i Lei -

g~.:et
tar.

'Sl

has be tk, "inti.
L!d.h~~ U!1!Te Darr ab

It lyijd.aJt:i
r.1 iyol" ki :

(A.A.)

-

POl1

Pari.:iy.en
onffTI-

v-=It. ile g6ri,i

scnra

komu L en bu Pdbir kabul
tt:{1i-

l'(I.zlh~1M

gif.:e-tl!i. ~- japon

Pe kiri'den

u~alda

geJen,

dUti'ldlileI1nH:al,m

haskanlarr: genli11 gr~vif\ ini .

d;plomatlaTJ1'1dan.

B. V.lrll i le

rtesi gUn~ b.a,,;J.;:;LY",1;a:8
i~~inil1 katllacagl muza tikletini kadar gciJmiJi"ilm~

elan ve 45 bin
et -

hi..ikl'T'lun.dcki kararlan bir temmuzdan b,:i~lqy:ua k yedtmek myctindedir , Alul<!Icak h ri'lirlcr \'a rdir : arasrnda
unlar

i4:;in KarayA s roda arab ktan k~lndini

,D ......d Darr e h'rn dJ~~Ir' IiIKdnl i Bay ..
gCIj;cn t.wn.u't

rna smrlan
I'

yii.t:ll:ot:cin Levr ens olduJ::unu
onu selfirnlama

~a1' 11c:l-

pao:artt raflar

i 'fun1"T1
~hc fin
'!~

mn: bugiin u;;i'l1 ve pine
II"

gQrL1~jj~tUr.

Gazeteci, R Vant.'a sorrnustur : - JaVony.mm. 1mzcy il;in'dc, Nankin'in ba~athgrm tauunakla beraber Japon.}fanlll oyu olmadrkc: hie bir iinemli ise kar ar v'Cremiy ..c k yerli yonet im
dl,.ljl

bildinmsle:rcii[,

k~1 r u lrnasrns bun ...

Lst~d ii;'i do~j"u
C~I;

rnu-

irlanda hiikiimetini devirrnek istiyenl r
Nev),L)rk, l5 ~A_A.) Nev rork H~-

Sir rakun ~'l1klar azalulacak ve v a biisbuhi n }(esi ecekrir. Errikten yeti~ me askerlcr verilcn ~a.v"llj.l i'!.y]l~da rt cl::l kC'!(lell,~'k,boy1ec~ 1 milyar 500 milYQT'l frank ddt: edileeektill'_ "1 kind d£:rt.:~lI".d'e'kidcmil'YQllilL ~ i~letilmiy..:t.ell: ve demiryol1ar i~varlanl1ln ~i::llyl
st azaltrtncaktrr. BOylf'lr.e de 2
S.ilfl51

mamrsur. Lavrens 1.:~l'ol.daU1 'Y't: Sudan yo· lu ik g~ziKine devam rttniitir. Bugtil1 -' ler e Adir:auahava akhr,

IIlini'run
Ibid

bulunduf,1,l krya, harha

I

~Ol'hl

l,a.n 21J111:U'rnaJ;rta id·. DiJ.cta i:i lug"n,
dogru adIm oldLlguniJ am~r1k:!1IJl3TTn bitmes laiBmdi1!'. AynJ zam!lnd Am!!rtbn ulu sunun, bit diktiltoTlugiin b:UU11'1 o-z-g Hgini. yll~mak hususurrda nu~ye . gidcot:cgini oir~mnni Of: fuydahdu,,, kar

Ingiltere Silvey i ka payamaz rru?
g':"mil, 1S (A,A,

J

-

!s.kt:ndt,,':t'lY1,;MHnr gs-

DiplomEllt, -

h ol ...rak :
btl

E"eot, dem·~sti r. Ku~er Cin'il'l ul edeceg:inden Biz,

latd T'r ihiin g a:elesi. yazlyor250.000 uye!!i buhrnan m~r ku lacJndan
Va] ra hUkU!l'l.tt:lni

mi!y"·

sri temi
yonu.
}ij

B. §a:ng-Kay-

bir SIYlls.a giittiigullden Qn Jy.asal ilgil rinde dostluk esasrm gtOzettigi halde kU1:ey ~in~d~ bizim etgerHgimht ka.r~1 ii§lktan &li;lga tintl bir da_yanrk hazniamal-rta o1due:undan
d1l!l1ay~ i~e karl§ - , Hopei'in urumi.al'l, rumlaT
V~

§1uphe tmile iki )-i.izve ~in - Ja-

ld

da - A· ne l, do
gayes'ile

rnnit: elde edilmis elaca litl r.

Rukumd 11yarlannm
~kslltik(. Eaz!a ralar k, bir taklm
~iJ] l~m9. Irnrslirgl

devirmek

gitgid i:)dd.c_ ikramiyc acfi1e vertlen potlI:a]dJl'llaca: kaLan

bir 1ailt\~ hai:I'iI'laimaktadrtlar. Va.il,IHHrLar,
dusuna

kestlceek,

bazs (:ioevler

den hiidiriliyoT: E]he~ag adlt ,nt.!;si bas be kUU'lde SU"ey~, itaiyal'l gemilerine kapattlmasi hakkmda 501li GUru rde ingiliz ri taraflndan iI~Ti ijrii.hm rnes lerncktedir Bu c:a:ret~,
~lImtl.i'lr1

liana.bnm
iletimah gazetel(

....
-

Si'katQ•
gazetesinin

1S (A.A,)

ikago

'Ieyi ilnc.edltl:gl
~L.lnlan

iyesi

~t

Corn

aay!emi,t'r: "_
yel:"i.ne

Ir landa

cumurhrs

0'[-

trr. Bu da haaneve
drr acakur. Snsyal

ingilizh:nrt

ouay.a

ltalyadan
ba}kasmL

£lkaTLIan giil1clerm~

1 milYiIr frank

I'·~ddet'tfkten sonra
prensiplerme
11

USB tarih

gt

nj

giivenmektedi

rler.

Di..il1 aK:~am,

~l~df.mndan rinden birinde

17 k.i~i; Nt:vycrk toplaruru~lardrf-

oteUe Bun'fiidllkJ'UI-

her tarafrnda. K~lomintang jandanna !kara.koBarr. gidi
arada

lar, 50{l bin Idanda
nl

- Amerikal:rn.m

\ieriterek, rllacak r.
tan
;ullk

sigorta I!!,!crin ...yrniden di,i;r..ci\ blmH:"Ian de 551) mi1von ttrtl.ltarl 5 mlivar , fran~

ll andlasrna

gore
gen:k

YOktuf,

Ciinld.i aneak

yazmaktadrr : 15i.i'ITt>,~ kana,Ju"lJ

tinif'l
bafl;:j

i!lted..iklerini gonilermek
'

ltalYiln hillcilm~ Y3izmak llzere or
i~~n hi~ hi r

bir aytar

ponyaya
or,k,uuna hlikiimell

mavi gomlekliler, kar~] prDpaganda, boykot
hareketleTi.:nde ktlvv·etlerinden ard[su-,a

Jan

pimS3:1 'll'e tine!. YHTdI'l'Tlrf!.1 agl ·yliyodar.

8iitil't'l bUinlann tutacaktu

ve g rek h.arb l:aJmanlannda biltiin DIu'!&lann haTh vI: tecim gemiJl!!'rinl! ;!,(:Iit \.:Iu,

go:rmiYOr-llltm.,

buJu1"ILlyorJar-

!II, Ci!'l Sii B.akarunm

gid~n
ile

ild t:timell

Bor~larlru vermiyen devletler
V a,§ingtoD,
m tleI'i
nnl .

B. Laval bir teknisiyen 1 konseyi kurdu
Pnis, kanhga !S (A.A,)
BunUll

f

gerektir, 2 - [;ll:mi1uin SUllry§ kal"laillRdail" ozgur olnak ge~mclerini sagbimD i~j Ml&1 r hi..kiimetimn ku,"Vet~el';ne di.iur.
iundurulmabl

t

ILTERE'ID

-

B. Laval,

bqbakQru.eyi

U:u~ong ordusu da 'bin kU~l Id;itll n;y.e.t MSliyordu. H~r tUmefiin i.c,iinde

biigh bir li:elmisiyenl~:r
Uyel-eri.

Habp.~ impara oru ingi lizlere' mi dayanmak istiyor?
ROomil, 1:Ii (A.A.) - "Ciyornale d'ltillya •• gazde&iJ yaJz1yo:r: " Habe~istafl imparat.orufl'IJn Og.a doen bOl~e'Oi.nde ~1'lgUtere'den yarriIm garmege ~ah§ugl soyleniyoI'- Imp.u-atorWl fiar-u'd.a yaptrgl SOt'lLgezide!ri bedef, Ingi.lh:re He Habe~istan ara$mdaki 11%1a§<maYl br.:rkhme'k i~;n ingi1i:zlerle gom~mekti."

ingHterede sueI hazlrh'klar
Lond['a. IS (A.A,) Sii Lond['.tIj bBlgesindeki 8 ,iiday m ban kurumuna ayU'un tIro bel aJay1 w!(d.klara k:ar [ tOp~\I JeTme. u!t idayt da istih.kfun ft dOgnHlil ]~rJdak k[1alaTlna verilec lerdir.

1S (A.A.

-

Ma"aril
bor'!r

J

ponyadan

iii alma)/' hi.

og

tn~

bibu-

taa, Polo ya. Letonya,
em'yecck'leri"i bndirmi~lerdir.

Litvanya hi.ikii b;rl~ik
Amcr:ika-

ldm)~ i~tenl
IUTli!II

:mlaJl11 ya

yanat

- f( • gii,nli geJ~n barb

de miryollarl dir ktorii B. Dori. ' ulnsal ~kanoml yone gcri B. Giuyu lie pal',;) i§leri Asdirektor'i.l B. Ru~fdlr.
k:urmu~tlJ(.

evl~t

~inneti hupala:;ran slyasal birer bUro bulu!I'Iuyordllll. Japon or-dusu ~zr kari§oJgelen etk~leri sooktip atmaya. kanr
verrn;i§ !Ie japon dootu genernUerle i§-

J'

Yilrlan
~kle
l'

SU

nehrin.L1'! giineyinr
Hopey'de

sUrdilrA.n-

Amerikada grevciler Ie polisin C;a.rpl§.masr
Spingfi.eJd polfs araillmd - tllinois, bir lS (A.A_) olmu§tgr. gciz ya,
L

Frank ic;in ~Ikardan asdslz haberler
t1uki:imetin flnansal iji.i~i.inceled hakkuida istenerek 'i[kanl:all l1aberh~'T iizeorine, baJiibakanhgrn soz soyJemrye yil!'tkiH. I} hsiy-etlerindeon biri:
.. -HUkumet, ~ngf'1 alma)/' kt!n tedb'irlli!'ri tir,,, tonun d-m'li,§th. htikiimete verml§ • frang[ a11§anhra almaktan koruR'la kar§J i!int' g~re-

PaTis, L5 (A.A.)

-

i~e ba:t1a.mL§-tIl',

::Hl1Idi1:ik bu ha·

kc-ti yalnu

yapryoruz_

Deniz konu§malarr devam ediyor
man deniz "l1Zmanl"n A.mpR d malarma devam etmi§oler·wT. D'dc ara'SInda puartes~ gene] bi.r toplan yapdacaJdlr. Van]an pUflslP .......... _: ."... smut Al:m.lnya ~na£mdan 'jimdwdcn rl!lllu3lrg~, bll mesele- hakkmda Fran.sa 1ta~yanrn cf:'Il'abl beklendigi bildiri
Bu ~nla~mada. a]m.an deniz

kuzcydeki digec illerdeln de bizim rigerl"k bolgemizeendiliklednden Itatllac<l.kJatn1J WlJl.ld etmektey~z.

HiI' fab:rika .cnundt
Po1i ler gnvdlerin

SIJiOgr'evti i. ~i ilc is bogll§1Il
iizcnncsavurm(l~lar duk·

M;ilnlrii. bili
0-

''nlarm
rU2,.!

dOl blze

dO<;it olduklarm[

truen rl bombalan ci.ltrden
:grr::v(;ilen da d5gu~ yerint

...e gr

~kinmiyecek-

uMiiinli y;uala~hlJ'l:hr. dagllmI~ur.

Sonun-

Bunun Lizerine gaz~ted, Japonyanm biT manda kunnak istt}rip istemedi:gini
sorLlnra

gelen dart bi:ili.ik ask.:

Ay:11 xatm dedigine leT, Byn§rk

"_ Nankin'e baglayan 'bag-Ja.n 'kopa.cmaksr. ZIn, saglam glarak kurma gayesjnd~~ yjz. 8izim i;in, kuz.ey Cin'in {kendi ken.Ifni )'otJ~tme5,i yMe!:"."

diplomal:, ;tU ceyaiu vernli~tirBb: ~ ttgerligimizi kw: 'I C:in.i

parHle:rin

RO~1

~i:I'dikJeri dolabl.ann '§in y~trcf'kti .

gorr, pc!!lrlamenoldugu yetki. kabin ye ka'll onunr pnellc

Aym t;<lzeu, Giggi'la'da boyle go rii~'I:'!I"le]er oltluggni.'l, fa kat lingifu:l~rin ~alunh harekrt ettiklerini yazma.1rtadrr. tb,b!~ista.n imp;;!lratonl i,erber~ya' gitmek i~in mgi~z soma1isi I:rlikiim~tile de gorii~mek iSl:em.i§. faka.t in.giHZ'ln btl di1cgi kabul etmcmi !erdi.l'. C1yor'l'1ale a taiya ga7-Cfe8i., impara~
torun. ~talyalli ab~§ ania!jmazhf;mda

gramnun
di f)hn ar~Slndaki
.1'11 fa,

ye:ritilme5i

j'!i1n aJt] vl!:ya
n Uri

Romanyada bir ~a§Ithk kurumu ele ge«.;iril i
bed) c dd uda.k s.a1rhg~ anla rlan bir c;.a~ thk Irn,rurn.y mtydana 'ilkan1m tIf. SD d c g.i:z1Ji yapllan ara hrma _ 1M _nu, biT ~ok maUr yakaJan • PH§tn"t~lerind Tuna iizcrind~ 'Val pUI i1leten biT mKl!r l!Io!Y~tr!iiT'lii1 di
1

POLONYA'DA

figi!tere'ye day ..n bilecPgi duygusun1l1 mf'm]eketinde yaymaya ~ah~triTn~ y,um~kuil'JT'.

du,unilldij,gu

[ngiltere i§e karl§yar mu?
tQkholm, J5 (A-A.) - I;in buy uk e1~w. tn~1ii: dl§ bak.a1iligm an uzak etc g ~i]mesini 'KIngi1iz; .

BiikrC1' lS {A.A)

-

Ot 'i

PolonyanlD
kanlUlU
V.,rtrO.'iI, IS

se~im

ni'S~l:in grll"ek g~r~k siiHih1arda. bildir111yor.

en

b

mete.

dJ In. i~ ~~ cd hii1ciimet1er]e konu lara b1l]lamllt'lr.O~ bakam B. Sam,ue] HOIi paza'l"tc:si glinii. Ingi'l'!:er.en,iD Li.fak dogL1 adise'crinll!: kar~1 ota dUf'lJDl1.r11 iI...am ka faSlnd an13tac kif.

!knl kUl"ulu .. nun 'Ina kanu amLs.yonll yeni ''I:!i;im illumu projcl rinin g,1irii~us~ b~ la:mu~tn·. Sag so] aynllIkhm di}·et
taraftndan r:dilmem.i.j Io.nd.a iJlye konl..Ilmaml~ 'life \tabu I 11a.k senanLn

,(A"A) -

Habe!jistanln biT ya lanlamasI
............... l5 (A,A.) ktimet1. Haht:;t buteDlIH'i
l)..

'inl,"k harta azalnn
OJDB,

imparatorun Orade
. bile.y.

13 (

,
&

nunde buti.W

cmonyast gOllt~1"dilio .. e:lt
halkmm

&1-

,,1ar lruruhmu

tm.a OIlmn:k i~ted'iini
I\IU ~OmUrgell!!ri1'l yrr]j c [ di.i~n
gantrlerinde

n\ll11a i~l'CT c:um:;ll igbleri sailt ]3 bu.akdillcak 'V'e i;yarla-r 11· a1, tUJ
reI 'll'C' hc:lt

r~ k1:oru de va

dll.

aJM

k

UI1 onugeleri:
bullllllIDllga

~abaJ~.

sue~ ogntim

gbT'I'Uk

.Bu §:~rtlr - i~ifide: toeg
l-nin

mmanyaJr

bir

goril~ude

hiz 1il1pug~ M&bDlia. ~tal UI

de pa.rl'T1'atJ oldugu

anli!.!~lh -

yetkili

01milt:hg

l~~ri sUl~r

k go' .. Ii

or.

u~Qnunl] tf'rketrni~ler-di:r.

ralr yabr]ara

edtln h beri KHin .p.

1(11

-

'bl,'l ul.t 5B.uleril'lcle. bal;h b'l11undulda fa~~1!t kuntm)armm eml"l aJ In.d.:iJ bul
D_ca'ld8:rdn.

Tefrika: 99

·chele'nin itabl
1'Ur.~ey~ ~~rm:
1al:811:

NasunJ BA YDAR

Aksel

UNT

e yapmab idim? §arlatan ola.rak pol i.se . babe:r ven:neliydim? Bll anca onun mii§~ UT~h:rinin ve belki de kurban[anrun sayls galtmaga yarayacaktt. Deli oldugunlJ nab r vcrsern? Bn onun blitiln ,erdginin, bir daha cHiz-elmemek iizere, ytk~hnas] dI'emek olac.aktI. Sonra hangi belgelere day.anacilk'bm~ CUiller konujunazlardI_ diriLer ise: koiIlu~mak istemiyeceklerdi. Onun di.i~ii§un den n ~ok faydalanacak ben iken h~talan, basta baklcdan:, dOStlClrI hep bana kar~l bir an,}a ge]eceklerdi. Hi bi J§cy ~apr.namah mry Hit? Dirim ve oliiimi.in, hissiz yMg~~l ola a:k oldugLl yerde mi blnkmahydlm?

Cok ~aman dUrqmsadlktan.
nm pek
LYI

sonra, arah ...

bildigi.m elti ; ile goril~mege l{arar verdim. El~i ba.na inanmamak ist,~di. Ertikdesimi ydlardanber' tamyor ve onu (:id.dig. bee rikli bir heim olarak biliyordu; kendisi ve aylesi baIasmdan buyiik faydatar- e.de enni§lerdi. OIlU ~ahucak kI2Br. bir az aynksm bir adam cIaoldugunlJ

I

rak tamma.kta ise de kaf run sag am Igl iJ,& zerine konU,l2ma gereg-ince onun bizirnkiler kadar yeTinde oldugun3 guvenmekte idi. El.;i, bird,enbire, ber zam,anki giirultlllii kahkabalanndlan birini atb ve sorrr,~ k,r;ndin' tutamawglnI, bunun gU1Un~ bir rey oldugunu, mizahig §ey~er n anladIfnnt bildigi iC;in bu hare etimi 'kotuye ,;ekmiyece""im· umrnakta bulUJldugunu soylediJ. Doktorun bu sabaht kendi ini germ ge gelerek, Isve& 'el~isile ~ok onemli bir i~ hakkmda lorii~mek uzere kendisine ve-rilmek iC;in roir ta..vsiye mek'tubu istediigini ls'Ve~ el~isiyle konuiimak istemesinin ebelbi, akhm yerind'e olmadIgmil amg bul gun , goziini.in uzerimde 0 map-mIle inden rica etmek oldllgUOD ilave etti. Ben de d~iye.l ertikde§imin bu harekednjn kendin,e kar§1 degerli bir beIge oldugunu, IiUnkii bu gibi an1ar i~inde bir delinin antak bunu yapabimecegin;, hir ~IlglnIn kurnazh:k]armI her vakit goz onfulde bulundufmak gerektigini soyledim, Eve dondijgilm .zaman bana ertikd£§imdoen gelmi§ bir pusu a "erdilu. Bu oyle karma ka:rq:lk bir y,aZl - e yaZllmr tI ki heceJiye heceliye~ 20r13, ertesi gUn i~inbcni yemegt sagumak i£in yanl blr ~ mektubu

anlayabildim. Yruus un bozuklugu onceden dikkatlme: ~:U'p §t1. Odama girince kendlisini e orada, aynamm kar Ismda, patlak~ go~lerini aynaya dikmi§J bogazmclakl ha1if '§kinlige bakar, buldum.. N,ab2mln pek huh ~arpmasl k.aranmm heIDen venlmes·u· kolayla~'tlrdI. Kend~sinde Base~ dlow hastahg oldugunu soylec1im. Kendisi;o nin de bundan §iiphelenmi old.ug unu Ibildirer:e:k bakmaml ri'CB etti, ':;ok Iiab:§mak nUl ~ok yorulmu§ Dldugunu anlatarak yapacagl ~n dogru §eyinJ birka~ zaman l'iin ertiginden vazg~~ip memleke~ine donrnekye iyict'.: dmnlenmek oldugunu :soyl1cdim. Dost e yakmlarImn memleketinden gelip kendisini almalarma kadar yata.ktan ~dtJnalllasIlIII: sagladntl. Bir ha ta sonra Romadan aynldl Vl' nir daba geri donmedi Ertlll i Ttl 01 Iii.
ci'duj;unu

vtRMt tKtNCt BOL-OM
G,.anaoteJ Doktor Pinkilton ba.na kendisini yabano
hekimtil!rin I!tn eskisi diylc tanltugl zaman~ Romada bulunan biz~ butiin yabancm bekin:1" le~e pek ustiin oman bil" adamm hakkmlyi ... yordu_ Bu adan:nn. adIlu'J izin veriniz de t 7othDime aim harflerle yazdmr:!J olduiu j'ibi,

bmaya yazayun - liu, en yij,ks de'n VI:: tarudtglm en iyi yi.ireldi biri ohm doktar Erhardu- Yetmi~ini ge olmakla beI'aber vucuduftun biitiln ku'Vvetine sahipti, gece t.i"ilnuiiz a uZtri ~a[l§IDakta. kendisi isin far.ksl2 zengin ve yoksul, hcrke.se yardU1'la bnlunmaktat idL Ge~mi§ zaman) i.yi ayle hekimi idi. Bu gibi adamlar di yokt1J.1.r \TC a.:dann tUrlUsunii. sanllR -;in bo c~it .a mhl bUytik biT kaytpm. Kend~sine gi.h~eD t,enne ek imkinsn:d. Inaru arum ki fe90f 1Bacdli sayllma!! a, 'IJ. un bir 'U~kdli man edimn - - ti. almandlve vatanmda bo fie aydt:her aide bUyiik harp d az 0. ede 00l1n gibi n.ek -m varken iI" kendi eski hasfcasl olan bUl1ca adaml gelip de,] bendeD ogiit istemi~ olmal jimdi bile. §aprI'1, Bapm Ikd 11kca kt :sine tan rrdnn Vi: en ~o- haku omn Ot 5.1Z Dlan da ben alm-dum. Fak t beni ba lanna, -ar§I hi haks Ikarm duk:~a komI' ve lm f rsatl da h

lurdu.

ULIiJS

ib

De 1.. D 1

Illiryollal"II1(lall!
Ga£:1 ve Aliikar.:l - KaYi!III' araamda I§lejten gilndeHk b.1J1.Hyo ereulerile pazar glin]erine cU!.lcO!Inia rr basahr bilsdm.atz eski cUtzdanl,;ar Ank:OlIl'ra gall nda ucreu~~ degi'Stirilecektir. Yeilli

liciriil~{lj li.i~~.:un U.tel irie Ankara 1« a.r'tf 11111ift1:L Y&Ai v.ln:i ['af!!'lu:t

A

KlR4-K

G
[__"..,.,.

I
(1) 12,2

Yal m.vsmmlnde paaar 0 • .~
111
II 50 ~3,50 14100 72:15, 12'R Ui 32 l6 3ft Ui,42 16 5'0 1700 17 OS 11 1119 710 11 ~O ~'j!Ui 11 30 11 41 ]7 45 U

,-GAzl-~ NK_R \: " Glindc'lik Ban Hy,o Katarlar~, lin lerine mahsus banliyo kararlaemm i~lerll,g i giinLerd.c: bu katarlar DON (2) ,(~) Isw SyllMl
73S

A. .
142 hit

rnahsus trenlerde baar tari~'e a~a g~dil y,uiluhr,

degi§ikHkler (J 380)

yapl1muj

ve aerer-

i lernesler

11

'l;

~
(2) (3) '41 f3]

1

1u

HI

714 !!I JO

UCii '7 'U

'nl I 46 I 10

1JO<

1.H

HO :ill HI 21 Hi Ii 2~

Hl

111.3

715

721 U 30 ]2 .'i6 13 02 1305

!

G-II
Pl,.sm.u. Ank rl 'Y. •. J II ~ 5.3 J HI Ill,041,

8 4iB H:!Il

1!Ii.kl ., 00 J 31
739 "I 41 '1 4. ,114,

'I:Hi
_
I)Q

n

H~i!Jill'
1805,
lit liD

III 20 loll

Sg U 2~ U 28 U: 31 ~J JO

as

~3 ,10 lhya~ :Z3 06 13 10

6 S1
6 57 1 03
';I (J6 '10!!l

Oregil
Mamak
Saym.:iLkadHl

12 OS 12 D6 !ll UI< U 14 13 11 12

i-. "H,
is 01
U 1)6

2'0 30

129 1.5 5" 1:5 jig h§ OS
1608

1J3

73~

unn
[IB 2' U~,3J

131

'31

~6 5,2: '1.137

11136
.17 Ill,S 3 11 4,' 1841

y.-.L .... ir .+01111

' Dr.:mirlibillh.'li~ Cebec~
KUftUlJU,#

II 00
8 (117

U 0&
U. l2
131;;

l.Cill

e. .

iDfirall"l+IHh'!iiellS 01

"lPW11!A11.,d.

e

:u
]!i

rs n

~S 15

H

n 2ilI
J2 ill'

15
15 l5

IH 15,•
G

u:

n n
34

~e,

n

sa
54

7l.J
1U 720 6 JZ l!!.
6 ,42

811

no«

U 40

J61J ~6 IS

17 HI
lI.7 20

:507 HI 00
18 G6
18, U

n

'Ycnl§C':truI'f
A.nkar.a V.
K. Fi~e-k lullU
I;

.II

liZ 4l

U

G;az,i

,24 7 26 '1 32 7' 36
';I

8 l' ! 20
8 2:2 8 38 832

13 J,9

U 41!1 JJ 12 Ui1l1 lti 13 Uin

u as
11 41 U 45

U 23 13 2.8 l3 J~ U 38

16 :231 U118' 11(10 "10

n ee u.

17:14 18 so 1'721 16 14 1740 JO 00
10 06

II

n Iv
1241

1710

10 UI

IO:IZ

16

(U 722 ve 12t nUft'l .... h

rar+ir 1- ~ 74i, 741t '7"41numarah

yalmr katarlar.

CUMARTESt gun.h:ri i~lerler, Eylt1't s011Uflla kadar islerler.

" N K A R .4

--=-

K .4

Y .1\

s-

A N K A R.4. ye A NK A H A E 1" I 1M Ii, S' U T iBu k:~u.al"1.ar yaz mevsiminde ya Inu PAZAR gunl,e:r~ i,lerlcr .. G A. Z

1-

B.
1126

A, N I[ A

j

G
11$'!:!:lsyon·

I
1728 l6 55

0
tHO 11 50 HI'(JO 18 GI5 11 HI

I~
(J), 1732 ]8 2.1 1.11 17 1734 l, 54 20 (l1J 2{J 04 2:0 O! ZO H :W HI
!O Z;i

la~ Eti.mes'ut Cazl Fi!.ekhan.~' AIlK<iTi'I V.

1712 S 33

111~ liO S5 11 01 U (13

J7Hi

1118 1230 12 36 12 40

17Za

1722

1 n~

12: lS. 48 ]6 'laD lti, 30

USti
~t).:!s

L'1JS
21 Ui

UM
iil3 IKI 2311!11 .2310

U

JIIj

14 36 H '14
14: 48

is 2'tD I tI OS
U Ui O.S 30 ]6 l~, Hi till ~6 33 16 36 16 43 16 48

e as
843 Ii 41

li4 G4 14 08

n II
~7

es

17 Sili 113J

:il'O ~D

n

ss

U 2:il
U 26 Z131

g, Yeni§ehil' Kurtl11~
Cebet' MalD.i!k

1'2 OS 12 U 12 15

1-1 III
.14

Z3 IS

B 51 8 5150
901 9 l.2

57

U4J
21 53

l502 15 07

'is [5
18 Z~

u:za

12 2@
12 11 IZ38, 124ri

Zl 48 !3

:113 ID

Z'

15U1
15 2'5 IS?.

Oregii
Ki!iyiJ

, 19
!Ii 2:7

n(Mj ~'j! n DON

16 5g

La 31

2034 20 4~ • :W ~,

H! 38
184ft

Il!Iiwyon. hu
~oIi

U
1731 !1 :14 l731 ,7 38

s
l733 113S 19 n HJ 24 H;)31 1g. 48 19 ~'} l~ 5~ 1'9 55
1

nu

l113 , S5 HII02 II, n

UH

II

HIQ' l2 56 13 03 13 10

ilU

~n.!!

112S

17Z1 l.!i 53, J'6 D90 U.97 1~,HI ~6 23

1729

Ul7

lUI

l741

tJreiH
Mamal

JO;g
2HIII 211S

(5) 1741

(I) 1'41

Cebec~
K'IIu,tl.dU)

10

~u

]J 22
U 2'6 13 SO HI 13 34 1,3 38 14 1S IS (HI IS 45

10 2'5 1,0 :21 UI 33

n 54
UI N 17 30 11 40

11 50

1125

'YeniteliJ,h Ankat"1i V. K.. II Jl!l Jtll6kh,an~ 8 2:~ O•.d 825

11521
Ui, Jl l6 35

17 58

n z'
21 U
1117

n Si1
'Z2 00

III'

.moJ!i n
UI 41
10 4'

ta ss
13 08, U 33

18 0"
UI 17

19 22: 20 05

~2 16
12 20

13 H
US

[4,2..:
H 28

IS, 06
15 III

U 51 1.5 55

]6 41
Jiri 45

17 3ifi 1:8 13

UJI2B

20

n

ao Jfi
II OJ II ,De

n 1M n '01

UJI

it •• 114'

Etime.·ut

UI 32

ZO 15

(3) 1143, 1'144, i 745 numaralr

ka.tar~ar Ey liil sonuna kadar d.iger katarlar
=:.; -

ZO Bkinci
"

til!~

nne lEadar ItIlerlw.

Ankar' CeM evi Miidiirlii#iJnden:
.vinin bir nelik ekmek ihtiyacl l.!;in 30 yII 935 tarlhinde a~llaR kapah zar{ ululiyle mtmaka•• ya talip zuhur ettDediginden mezkfir ekme·r.n Iyni ~mit tahtmda bi.. a.y zarft:ndapazarhkla almrnasma k'lu- .. r
.AHkara c;caz
I I~:I
I

_.... v

_J

"

..

ILAN SARTLAR. ~
.

A"IuI •• Ue!edi,e R.,OoIigi
.

IBeb II 300
4,
I)

Behez

llgolan
tLAN

I I
'-

Vltr'i1miltir. btekiil.el'iR (2240) lira (3,7) kuru, tc:minatl muv',akkaH ak.;eB,L 'Vc:ya banka mektubu ile birlikte her gUn ,iSilcden

uro

3
Iii

80
'2$

.,
kuru,tur ltLerinc
l'ii(l
'it

8 '~
~lkl.t1

:!Io.rtracwnuriy,et muddei umumiliginde miite§ckkil komilyona ve :teraLti ,anlamak lizere Cebecide ceza evi mUdlir1i.i1!Une mliracaatlan nln olunur. (lZB:!) 1-2249

I ..... Hayu

yen;

,J;

kitablara

fl!nlardan

'% t S lenzillt yaPJlir.

IIA VACILIK VE SPO··. R

UlllmlllmllllmlHmllnllllmllllllllllllmlllmllnmll~
§.

. : w 2Vil~

!:~! i~::~t!l=f!ri
E $AK1'lARI
................

i~
~

I

1 - Y,eni§chirde 1075 Inci ad ada. 13 parsel sahlb] A· 'td Baym.dJI r k,;;U'''191 Ruh:~ye. )Pi! a~1t rsa ile :juyulu ada faza lasr (50,50) yer at;!l:karttrrna i1e satdacalktrr. 2 ~Muhammen bedeli (loi.i 0) Iiradrr,

gormek: ve ulamak lltiyenler t· til Kilitlerlnd.eo bqka her (iln lev:1lZIftl diE n:ktorliiliM ge-imelidi:rler• 15 ~ htekU oll.nla:r tek .. U( mektublartnI temins,tlan Ue birUkte Ihale aaatinden tam bir Baat eveline kadu' ve£ilmi§ olmahdtr. (1366)
IS£I

Sahhk fabrika
Edremidin .zeyuU oyilr1 I asri dort ",aIBiU un ve 75 bev . gif kuvv,etinde bfr bWlU' rn ikinesiyle mUkemmel bll' k I' Z'SiliI'f YI!: nit presl bulunan se . tin ya!! [ kurmlar'(![u muh'lh:· vi fabrika ve ytiz bin kilo yag alan mevzuath ,depola .. n ve ... ir mU,temilatl a~dc
8l'trrma BiuTctiyle 8at11Iga

1 -- 2366

l11!1k.

1

t

.1

I
J

I..

Kava.;.tbk 'Ie S,por~ozel bir ,(Turk Ku§u) sayJ!'BI ~lkanm,tU". ,Bu say Ida I(Ttirk KUIU) il1;llma torelline a· it (25) ullmle §U yazdar vaniIr. :I mayJlI - Server Ziya Gure,vin A1!a,tUrll: ...... Beh!;ct Kema~ Cilghu Tiitk kqu a!f.dKke,n V'erilen say lev~.eT Tfltk Ikqu tiyelerile bir k(!lnu~m'i1 Tibk "lIfU d er,lle [me bB'llarken Ogretmm Bay Anohin'le' Romanoi'un dUY,gulan Motl5nllz u~u, ve an~ml Upoan - Jl~rid Ziya Talim q~\I,lan i.;in bl i,t bilgil~r - F. Z. Sponta. mo..baka idman~.nnda ,a, - Vildan Oi;lU,

== ==

'tel~k:kar. evlel1· f. Me vefa!: ve tatl a L!'ka. iUn]a _ nnl.tan 'makruan fJf'1i 1iraa1mu',
[II

9-

Ttbrlk,

3 - Muvakka1t0,59) Iiradrr,

temin.at

IL.AN (me.zb ... hal duvar V'I kolunlar. menn,e:r kaptama i§~ yaptI" nla.caktl[. Ke§ir ak~aBI. 6940 Ilradn'. 2 - Ke!jif ve Ian k§.gldlarInI giirmek i~ir.L bay tar d;r'ektorliigti odasH'll8 geUnec:ektir. 3 - ORterme24f. 6. 9135 tarihlnc l'a,!I,thyan pazartei!lli giinu saat 14 te 'oaytilr direktOf'~ijgi.i ,odastnda al;lk: eksiltme ile yapflacaktlr. 4 -. Egred tutak ak~esi. ,5,21 liradlr. (1324) J _. Kanarada

. 80

I

._

I I

~

Sen .• ill d :3 A".,bgl mektub!lara

n
9 I

Lira

= 5 1_ :.:~ ........ A,u' 5!
I

::::::::: r. Af'hi:=1
'II-l

..
IJ

30 16

Wit [
iii

4: ,- SaJrtnames,ini gOIr~ moek istiyenlelf her gllitmu~ hasebeye ge~eb~.irler. 5 - thaI!! 21.6.,935 per§embe giinu !'HI,at on. be§te af'" tTrma ve ek:siltme komisyo. nunda yapllacaktlll.". (1361) 1-2311

'9

f LA N
1 - E vs:a h §-art name s Inde yazdI miihurlU nUm'llneye ,gore bemediy,e v'fisaiti i~in (5fLOOO) kilo benzin ve (ilci bin kilo makine yagl kapab zarf usu] iyle eks,i!tmeye kon-· mu§tur. 2,- Muhammen bed eli 18450 liradr~. 3 - Muvakkat ltemiHatr A383~1S liradu·. 4 - lhale 28. 6. 935 CIlrna giinii saat on be,te komi'Siyonda yapll.acaktlf. 5 - ~artnameiShli 'Ve tv-

lP,osta UL"-Ir,i!:t~ ,giil1derDmtyen r;~",ab yerUmez.
;Y. i?Ir.~

~lkartlml~t1r. thalesi 1-7-935 tarihinde Edremitte yapda""! c:aktu. 1steklileri.n fa brikaol y! ~er gun gon,bilme'eri mumktindUr. Daha ziyado tarsilat admak ve pcy sur ... m,ek istiyenh:rin Edremitte Awkar Hayati Barbaros 01'4 ~una. ve zeytinU koyi1nde fabri'kada ,oturanAhmed8 miir,lcaadan. 1,-2419

......

Satrhk arsa
Pa§aJa:r tepesinde lzmir caddlesin.de bir anjli, satrhb
Ur. Telefon
ill

""""'" ..........

~
~

Evaramyor

Y"enll - emall::(hiktye)-!.erverZ~ya.Gtire.llmn

m.-2Jl1

2'291 numar:aya

Bin W;lk 'Ie on bin ul;ma n - ~akir Hamn Gokmetl
TUrk Ira
III

I~in gazetelerimiziB

S
:;

gorii§leri

Bu zengm BIYlYI bUtiln Oku.rlanmlz gormclidirh:r. ;;: Havaerbk ve Ipor ."flY Ie okuya,cagmu: btr dergi ...... dr.

rim NOIIIIIIIUIIliU~lllllm

== -

Yenlll!hirde alt! ooah her ttll'Ul konforu mu.htevi. VI tercih,en k.alori'[,erli kirahk ,ev aranly,or. Bayle kirahk evi ,olanlarm Ankara PaJ.as Miidti:rlUgiine tnu!r8caatlSrl. 1-2'45'

Liiks m,obilye
Antika. ,oymalw Avrupa rna· mualtl yemek saloHu. YazIbane tesiastl, salon, piyanQ • fevka~ade eJbise 'Ie ~ama~lf do~aplan u~~hk.tni. Teldon 3M" 1-243,2

miilr',acaat.

\I'Isa
Eski }13ngm 'eron m. Li k cndderle. hire'
Tclefi'.Jn 3?2G

'5
.1 •

.:.... __

.-.........~.

__

~

~t

.:..!_·e..:;,........... ·'

.' ,... }.
• •• I,

r

......,.,.'6.. ._.
~.~ :;;

_

:.

,..... ~.

• .•

'.

....

.

.._._.

_ •

~.

-

~"11111'1

..
-.._

. -,

_

-I

;'_~~. ~

-

-

-

~,....

~.

.11··
..

- . ;,
----.
I .,.

---~...

~

'

_"'.

".

..

'.

.

-

..
eri
t

,

5AYIFA 7
'" -.

abri a

Umurn Miidiirli.igu isyonu i1aruarJ

Ankar a Levazrm Arnirligi Sat Alma
An

'ami yonu ilaruart
fLAN

IN
2

3
4 S

MOTEAH rr AM VE HESAB1NA MARAL HAA C;~Ll" (I~OHSTAHL) 5 TON NUMAHAL CL ~ (ROHSTAHL) S TON NUMA LI HA C51Ll (ROHSTAHL) S TON NUMARALI HAM C;E i: (ROHSTAHL) 10 TO_ NU RALI L!l CEUX (ROHSTAHL) ,5 TON Tahmin edilen bcdeli (2l00) ilia elan yuk.arda mikta-

ihtiyacr
tur.

garnizonundalci knaat -e miiessesat de:! i· ][8.000 kilo sade yagl miinakasaya konulmus-

1'1 ve ci si yazrlr malzernc asked Iabrikalar umum miidiiT, W';-ii s tm alma km is" nnnca .5 tcm_muz !l3S lhlnde i:> cum a gO' i.i saat 15 te - e e ilecektlr. ~tname paraslZ ala - knmisycndan veri' TalihleriD. muvakkat tem.ina.t elan (l.l~) lira.sO klU"1l.§ve 2420 numarali kanunun 2 ve J maddelerindeki v saikle .me kill- gUn ve saa e knmisyona muraeaatlan. (J387) 1 - 2410

2 - ~utl1ame eyyamr tatiliyeden rnaada her gun e.gleden senra iicretsia ola:rak A.nkin~a Jevazam amirligi un alma komisyonund a gorulebilir. 3iinakasasr 26/' azi,ran/935 tarihine iisad, ~ar· ~a .... Siiat 11 de Ankara 1evanm a 'I~t' hi aSI dahil· d lev un alma komisyooll tar cia-

yapJIc:a

,

ui KALE
61

4-siltme kapah zar] usuli iledir, 5 - ]8,DOOkilo sade yagmm beher kilnsunun rnubarnmen Hat] 95 kurustur, Mccmu ttltan lilOO Iiradir. T'emi-

KCOPERATIF
BOS

E 'TtASI

nan muvakkatesj 1282,S lindrr.
6lsteklilerin ticaret odasmda mukayyet olduklars-

U A.T Tahm;nj ~eli 7 lira ruru§--olan yu arrda miktar.I Y< koopcrati] emtia e bas meveuatr Ku~·· Y1)zgad fabrikasmda mute§eldc:lll knmisyon marifetiyle a~[k artnrrna ile·5 temmuz 9.l5 tarihi e c rna. giinu saat 15 te sat Iaeaktrr, Taliplel' e bo§o mevsuatr Kl1~ yoz~ gad fabrikasmda .. ehi· er, Listelerr umum mijdiirJiik satrn alma kumisyO!lU.t1du pa.ra.Stz' va-ilLr. isteklilerin

E

na clair vesika Ihraa etmeleri mecburidir.
'J - Teminatz m vakkate makbuzlarr i e hirlikt te •F mektuplarmr miinaka yap lac:.agl muayyen aatten en asap bir saat evel An.kar.a Ievazrm aIl1.irlig·· satm alma komisymmna verrneleri. ( 275) 1=2267

tLAN
n~
mu~tur.

rnuvakkat teminat alan i2 ilia 31 kurus \Ie 2490 saj'lilJ ka~
nunun 2. ve J. rnaddeleriade y - vesaikle mezkUr gilD ve saatte Kiici..ik Y02'gad ruiitesekkil komisyona mliracaatla 1, (1388) J - 24U

nm ibtiyao 2-

Ankara garnizonunda krtaat ve miiesseaat i in 300 bin ki 0 .szglI' eti miinakasaya Sartname
3 lira 30 kuru~ licret mnkahilinde

efradrkonuJAn" amamen renkJi.
'11'

120000
Tahrni 11 e:lilen

T E TDRBALIK
bed

DEt!
yuk.vd.a

. ( llSOO) lli:a alan

tan ve cinsi yazzlr malzeme sku .... i.ahrikalar

diidugu satm alma komisyanunc.a rle '3t~arnba gUnii saat 15 te .ka.pah Eari' ile: ihale edilecek:tir, Sa tnarne parasrz olarak komisyonrlrul ve.rilir. Talip= leriu rnuvakkat ternl at alan (3051J) Iirayr bav' tekJil mr-rtu lar r..ezkUr gunde saar 14 de bdlr k l aM vermeleri ve kendile,r:' , de 2490 numarah kan Z vt 3 ITa delerinde.k.i. ves . - e me:lk'" gUn ve saatta komis. c.a tlarr, (1 1-2'" ~

mum mii3 rem_'1Ul!: 1935 tafihifi-

venlir. 3iinakasass 26 Iha iran 935 t.aT~hiae 1llUsadif ~ar~ §amDa g;ijnll telgra[hanc: afM! ile saat 15 de Ankara Ievaznn amirJigi binasr dahilinde levazrm amir11g~ sa tm al}'apIJaca'ktlr. 4 - Eksiltme kapab zarF OSl1H iledir. 5 - 300000 lcilo 5lgrr tin;n eher kilosunun m hammen fia 22 kurn~tuL rn ecm t t 56, 0 liradzr, tim' 'I tesi 4950 "-_ • 6 - Isteklilerin ticaret odasrada mukayye 01 dn klanna clair vesika ibraz etrneleri rneeburidir. 7 - Teminatr rnuvakkate malcbuzlara ile birlikte teklif mektunlartm miina ka sa nm yapr1acagl belli saatran en asa!h bir saat eve] Ankara levazrrn amill"ligi satm alma kcrnisyonuna vermeleri, (275) 1-2268 ma kemisyenu tarafmdan

ara lev!.":nm amirligi saun atma kornisyonundan

)aduir
11111 111111 111111 ~IIIII ,II"II! 1111 11111

iiddeiumuSIVas ceaz evinin 1936 enesl rna IS m dar bir senelik ekmek lhtiyaer il;'n beher "Uti bir • 0 1 a "y~ le en aZI (151200) ve en !;ogo (252000) ki Q clara 1 eak olan e mek baricde: 'S~nlan iki c' nevi ayni olm belediye narki iizerinden tenzila!la ihate edilmck -:1. e ] haziran 935 tarihinden iribaren kapab nrl 1.11~y e VI: ZO gun mhddetle miinakasava konulrnustur. Talip elanlann Jru.zde yedi hucuk hesabne '87:5,Iira rerninan m. vak· kate ak~sl veya banka rrrektubiyle hazirarim 'lO net per iembe g"- - saat 1 ,1e,SlVa C. M. U. liti dall"csinde Li e~ekkl kornisyona miiTacat etmelen vc da a zityadJe mal rna 1 ak ve ~ iti ogrenmck i tiymh::ril'l SlIIva eza mildiirlvetine mUracaat'an iHin 01Ullill. (1302) 1 Kw-ul
Ll§ ~

GE ...1
D BtLYA

10 TON

YUl1JfU~

00 I'tfETRE N 16 (U)

Daima

r

sa it

dai

oil

,.1

hi

!LAN 1 - An sara gedikli b..-il~k zabit rnekrebi tal !besi fie hastahanedehasta efradin 'htvac1 i'iTn 60 bin ki 0 Iko "'n eti rnitn3 rnsaya konull11uc::tur 2 - San:name eyyarrp. ~~tiliyeden mada her giin, 5~h:· den sonra ucretsiz o[arak Ankara leva :lml amirligi satrn alma komisyonunda goruh;bi1ir, J - Miinakas3s1 28 hBl1.Tan 1935 tar;hine musallif curna giinu t.e1gra.flu.me aya.rJ !':aat 11 de Ankara evazun am irligj j aSI dahilinde leva.l'rm amirligi sat:m 211m a komisyonll tarafrndaD yapdacaktlr. 4 - 'lVIunakas:aST ka.pah zarf usulli j]edir. 5 - 60 bin kUD koyun diilin beher kilQsunun muha.m men fiat! 31 k1l.llnlstur. Mecmu tlll:<lirl 18600 liradrr. TeminatI muvakkates[ 1850 Iirachr.
K

20 0 ADET

14
edil

CE

(2..,06)
1

hra otan

m :::tan ve c~nsl Y'Z'I.Zlb zeme i3:slrerj f-brikalar
rnn

1.
Ila

1 B9

J durmadan ¢aM.kta

't

Se",. e ti

rU nun "

f.

mudiITliigu

5.1til1

algii

44 sen~d~r

ma komisyOllunca 28 haiziran 935 ta.rihinde cuma n U ~laat ]S te 3SI k eksil tme il e ihale edilecektir. ~a.n:-

rcs;imli gazetet1m tap . iT. SeDeli

Ankara'da satr§. A K E A K' abo 10 ITa.. Sayun 20

17m

yerme Il;.l kar alae bu baftahk

I~~~N·~ZN~~~~~~~~~~~~~~~~MM.

name paraslz o1ara'k kom1.s}landau vnillr. Tali
mu' (214) 2490 t ,. numaraH ~
01 D

oz ·t resim,
Haw
mi TUrk
Jr.IU Uir.

mn

abaka
miis3

I
ro

v

kanunun2 'Ie 3. maddelenndeki v,!:sa·
Hde me kiir gUn \'e saaUe komisyona mii:raCHatlan.. (l358) 1 = 2357
a vp

1uekHlerin ticaret odas.,mda kayrtl r ol dulda rUlii dair lifesika ibraz ~tmel ee~ mechur'ld'tr. 7~ Temin<l1Jtl mllvakkate makbuzl1 ile birlikte tekli~ mektupiaJ'lTIl miinakas3inm yapdacag( muayye.n - atte.n en a!Sa~ bir sa at evel Ankara levazlm amirligi satIn alma omisy01l a venneleri. (1271) 1=231
if) ~

t~lilikes:ini hilmler
ava Kurumu

ipn yapunJa.cak

tarafm.d:M

toIhl b3h~ea~l:', Ju.,,,ntin
'I8-r!0Il'H

I~Umrolll

RENK E
MA;L~L.L"""""
(2400) miktar[ zeme

siVAJI

EYA HAK1
]2,000 ET

renk
1

feoklnini a~ oY'alllln III't ~y.ah DblUlE: 'l.ki nbH UIl!("iml.= t~Tt1b lI:i'Iilmittif.

tLAN 1~
d.mm ihtiy
2-

nkara garnizolilundakj lutaat ve ~iiess at eha •. I i(im. 58:0 bin kilo ~kme!dik an mun;tka-saya
2 L'ra. 46,5
klllnJ~

apdacak resinule 'r . t kanat. iirktye t S~ ve • K.. hac 1 ri buhm.a· babya geh'!cek resimler bi'r kapah zan i~indl hariratR'll irm~sine kadar TUrk Hava II fl1et'k~l:in im i la.z~mdlr. Sc~itf!t.ck resmin uhibine (150) lir,a multi .. fat 'erilec cktilf. I ...... 2411

n.

konu.lm'·"--

bedeli lira cIan yukancla ve cinsi yaw maskeri

G yet t:abii 'Ii' ubi. .rail uJlm ~dilen renk Ylk.iljnmalr ve l r~em~k hatta deniu girmek .!Iur~ti1'le dJ: ~lkm,jU! cidd· 'lie ~l1rJnivetl1 markadlf. E~Z3nrlell"
r
filYIl'i:rz

Sarmamesi
LevarIm

ticret

Tn

ka

Tnde,
ve-

'-ara
Harada

Ankara rilir,

amirligi

satm

alma

komisyommdan

Harns) iJd" l··iiind
hU51lsi bir ;:lure te m-·rnc-a.at edildiginde ti~tirilen beya~
t

,.
• crib •

3UnaJrnsasI IDa giinii telgrafhane

a:n

t mag;n:alannda'l:"l

.. .. lugii
unc.a

fabrilrnLar

atUl alma Z8 hazira

. " de cuma giinii 5aat t a~ . siltm~ He ihale edilecektir. ~artname pa ras II! IOlarak kmnisy,o ndaD veT' , . T li.bl~rin mgvak: teminat olan (lBO) lll-a c
2490

Adliye Vekaletin en;
Malaqra Noterliji
mIstlr.

acd..

2 ha iran. 1935, Itarihine m"'sadi'f cuayarJ ile sa-at 15 de Ankara levamn imir igi "naSI dIDU]inde 1e a amirlig; satIn alma komisyonll tarafmdan ya[Jdacaktrr, 4 - iksiltrne kapah 2.ari sulii lledtr_ 5 - S80 ooo:ilo W1 her k:ilOSIm1lD muh fiatl 8.,5 ~tur. ecm tu - - 9 bin W; ." r drr Tcmi~ na r m vakka 5" 3691.5 lirarlrr. 6 - 1t " tica 0 ilsmda mukayye 0d :ana esika gij:st~nn('.:leri ecb1.1ridir.

farderinin resm1 ,\Fe hususi '·eSSI!> Eielere hara idar,e heyetince kararla$unhm bedel mukabi·~jnde istenild~ti, kadar ganderi1ece:i H~n 01ullur. (30G7A 1290) 1----2264

en

1

af

i.l

imtihansu: kiIetinc
lunur. (1409

Doter

olabil-

Teminab: muvalrka1% akb'1:uu jl~ idikte tcklif mcktupbnm mUnakasanm: yapUacatt belli sail m bir sa=

i

ydarpa1iada

bedeUi 270 adc:t ray kaldJrma
1

5if tes1im §ilrtil

I tm kapall zari

20250 lira

un '" ~

uJu iiI

numaraJl .kaounun 2 .... e

J. madd~uiIildeki ves3lkle mezkfrr gUn e saa tte kGmisyona mi.iracaatlan (1360}
12369'

ell ~l haiz ta1ipl:eriD. biI ,ry kinde dliye Ve-

at eve line k:ac1ar levCiI:nm amirLig-i 'l7e elen. (127S)

satm ahTI3 kOIll]syonana
1-23Hl'

tIan: ilan

G-

1~.MS3

t

LAN

!'ksiltmeye kClnulmu~ttlr. Eksi1tme 16, Temmu.z 19 35 sah Ora alcarurk Miliem MiidiiTl~de

gunu

:s.aat Hi

japd
kat terni ..

lC'iring sarttIT.
steklile
in

Do
Za ikamet tez keresi

Ali Mal-of tJnver
DER1,

"nKara Emn iyd MiidiirJi.igtifl' IiIl!rI :ald. '; rm ik.amet lezku~i

i:.ayb ttim ycnisini alOlC<!:gTmdn uk' jilin hlikmii yokrur.
M.;JC3r

t(;bsalundan 1-24"'

Bet .., Moln r Yojd

I

FIRENGt VE BEL'SOGu LUaU HASTALIKLARI MOTEH SSISI

KJ.nkkle asked sanat mekteplerin:in sen.· ik ih iyao 01 8OJH)O kilo ekmege 10 hazir g35 tarihinde pall zad uliyle V'.:riltm Iiatlar omisYDDm gall CirWdiifiinden S temmuz 1935 I&mna, giiniil saat 14-17 Y J kadB a~1k ekslltme suretiyle :satm almac:akm. T,aliplerm muhammen b.edeli olan 8'000 Hnya m· cabiJ teminatli evveJjyesi
olan 600 lirayn KIr[·kka]e asked abrikalru.' muha. ebeci1it;:ln atrrarak aktind(! m ektep satro alma komisyonuna miiracaa an. (1402) 1-244

e

'

mni

1518.75 lira lk m\lV

nat ve ti,c:an~'t (Ul.;;II:lr! vesikasl ile' birEkte

h gunii seat .15 e kadar Baknnllk te1l1di etnlelen l.izmldu. tsteklil r bu husustaki ~aT'tnamdet'l para II olarak. Ankarada Bab:anhk :Malzeme MiJcli.irlii..ii;inden alabi irlelJ'. 1221) 1 - 2Hl5 ilc miinakasaya konuh-nuitUl", Mllharnmen becleln ")1500 Ii. . abk makbu lar:r je'vmi

7 - 935 a .. MaJlze.me MiidiirliigUne

16 -

Tabak lan,e cao'des:i bai!~mda A.1tmta~ sokak No. 17

i

LAN

Hastalamn her gUn 9.. 3 1 e J 5-20 ve adar kabul eiler.

KOT konllllallhkkitaatl ihtiyact i~in 935 ha.zinm. bidayetinden 936 m3YJS nihayet!f'JIe adar 2'.5ocmoo lii~Q odun nda meV{:l[]t '$,iilrtnameSLn gore kapah Tarf USI"I1iil

1,

aJ!.JU.I

~~:!e

radu. Yiizde 7.5 tutan alan J St'S
o]al'

tell1m~ ,pa rLeSt :g:bnTti I~aat ~D da,.k~r 5Btm yonun\.:1l Y~PJl]a 1!.l-lI '. a Jplerm V:ilt'tu mua~= yeninde komi" cnd~ bulunmil~P:n. FI01) 1-2447

8

komi

-

,,1

-,

~.;.- ;r.~~~.::~:-~~.....
,-.~
• • •

;_rflJt",
.. -

~'

-

"" .

.J........
__,e_.'1~.

-

_

....

W".

I

Ul.US

16 H ZiRAN 19J5
r:

'-

cara Ev~ar.

,'" dO. rliigo.

f

T pU ve

ada. tro umum miiru
genel

HIJ,a

I

za ..f ~ II ~ill nu: hi
n:

.. 11.

E v ka fa iJi l Anaf,a.["taJar, Iflukapr, Atpaz,an, Koyunpa.H.('J!. S raclar, Dellalk'ar3ca Harnza pehlivan, ainvtrficarnl, 'alcciL{. Flruiarahgl-. MUneccim yokLl.~u, Yegenbey. mevk~h:riyle Etlmesut nahiyesindeki diikkll1t ftn~. ,g'arilj, kahvehane ihale 1ta1i! hinden itibaren J 1.5.936 rarihine kadar kiraya ·.~rilmek llzere 13.6.9]5 den itiba1f,en on gun. muddetle ve eskl muharnmen kiralanndan te'nzilit yaprlmak uretiyle yeniden a'!it[k artl:rmaya ~'l:onmu§ ve y,eni Kanan muhammen kiralariyle bufunduklar; yerleri ve emrnaralarim gosterir tafs~]atlI min belediye He dairedeki ilan tabtalanna }rapl§tifllmI§tlL Ihalesi 25.6.19'35, sah gi.inii. saat 15 tedir, 'futmak istiyenlerin yuzde 7,S tcminadariyIe birIikte her gun EvkaJf aplrtlmawnda oturan Al"lkara Evkaf mudiirlilgli!ne: ve ihale gunu de ayo~ dairedeki komisyona gelmetcr] ilan olunur. (1406,) 1-2443

du.·liigiilld
Tapu ve kadastf'o

l'rO at
miidurliigu
rniivezai ve cdaci-

~i.lrlntyll~nfl·

larma 17. 6. 9JS pazarteai giinU saat 14 te eksiltme ile yap~ nntacak a}rakkabr ve elbise i~in 1t.alipl,erin yiizde loS dipozitolariyle satmalrrra kernisyeruma gelme~eri. (1348)
12400

Ma~kada y.az ilc;in l,-~all apartnnan
teik,

Haziran Zo. den Eylul yirrnlslne kadar bir apartrnan elekSl1. hava ga'li rnasrah dahil pesin 2'.50.- Iiraya kiraya veriliyor. T eldon ~1563 rniiracaar,
1~2440

Ma.'ikada

hei"giJIn. sicak sulu 4, odalr mobilyel] apartrnan

Istanbul: D 11iz Levazim omiSIoDUndaD:

atnralma

Denisli valiliginden:
1~
,LO

1 - 2490 numarah kanun ahkarnile Nafia ve-kaletinre su i~~eri ie,in tanaim ktlrnan seraiti umurniye daireainde 'I'okat ~ehrinifll fermi Sl1 tesisa r baymdrrlrk hakanl gUIITl onayl) projesi 'lie bu is icin vaprlan sarmarne gereginc , ve kapalr zarf usuliyle elesiltmeye konulmustur. 2 - I!ibu tesisat memba sularmm, isale rnecralarmm insaarlar), su deposu in~aat~ §ehir sebekesi tevaiati ve '§oartname ve projelerinde YU:Ih sair referrtlan ihtiva erler. l - Biitiin tefer:rUaJti[e tesisatrn kesif herlel! (144.4-42) ~ira (SO} leurustur. 4 - Bu ;~eaiteksil tmle~aT'tnamesi. rnuka vele prnjesi ve Ienni Isahat ve §erait ve kesifnarneler, plantar, profiller , rnaktalar ve proffeler; istekliler (7,22) yedi ytlz yirmi ik] kttrus bedel kanjIbgJ Ile Tokat ~arbaylrgmdan alabifirler. Bedell gonderiletek teahh'dtlii mektupla isrek yapilrrsa gosterdn kleri arlrese ayrrca elli kurus pnsta iicreti karsrbgmdl pesra ile derhal ~Bnderilir"

Tahmin" edile'n bedefi 10000 lira. elan 5000 ton rekompoae kmmur 1 temrnuz 1935 sah guni.i sl!!Jllt IS. re Kasm~pasada satm alma kotnisyonu hinasmda kapalr zarf usuliyle e~;~tmeye konulmu~tur. ~,artname:si 350 kurus bedei rnuka.biUnde her gun komisvondan almabitir. istddilerin 4150 liradan ibaret alan muvakkat teminar makhuz roIeya mektuplarr ile kamln1: belgderi havi te~li( mekt~pl~~un
belli 5il1aUen bir saat eveline verrneleri. (3243 lJ86) kadar kornisytm
:rtlshg'l'Il,e

AT AT

0' RK"

neykeli musabakasr
kadar

gori11en Iiizurn

UI-erine 15 agmstos

1935 tarihine

1JZatdml~trr.

2 - Miisabaka §artlan evelce ilan edilertin ayrudtr. §On kadar ki Makeder A1I'lk.arada ibideler komisyonmmn tetkikine gOnderUecektir. (1337) 1643 1-2441

Eksihme 5.6.9 35 giinlemeci1'llden baslayarak KIRK EiES, gi~n scnra 21,7.1935 pazar giinil saar 15 de Tokat belediye dair.e5~nrle vapri:acaktlf. (266) 1~121
51

nt3sya Ceza evimiidul'IJ"
Amasva
936

gii rll( 11:,
31 mayrs

l~244B

11

i~leri _lliidiirl giil rdem
n

Ankara Elnl~aZI ziihrcviye Imstane si artrrma ve eksjltm e komi 'yo ..
l1UII(laI1:
Hastanenin a.1,iag.rda yazlh H:i~l.a_n a~dc eksiltmeye 1(0nuhnu~tur. lhale 2.7.935 salt giinu s~at 15 te kornisyonda yap.dacakhr. Tahmini tutan 1000 liradsr, Muvaldc:at ternjnat 1S Iieadtr, Istekliterin vaktinden evel u:minatLanm. vilayet defterdarhk lTIuhasebe V'ezm~sine l-r3urmalan ve aftu:ma, ,eksiltme kanUlnunda yazlh vesLkaJallla birlikte bel-

ceza evinin

1 hasiean 935 tarihinden

Bedeli ke:,fi 2185 l~ra 8!i11Ik_u.ru!} alan Karakosun ldiyi.Wne ~etirilecek s~yun 28,5.935 tal"ihinde'fl itibaren 15 goo muddetie ve, pazarl:tkla ihale!L ya.pdacd:: iken, ~(ki.llen H.izum iizerme ve hazI tadHat icra..siyle bh· hafu daha temdit edilmi§t~r. thale 20 haziran per$embe gunu MafIa Bakanhgmda Be§inci Dair'e 8u M~leri.Mildiiriyetinde icrai edilecek tiro Taliylerin by b,apta iktlza ed'en vesika ve 2'09 lira teminat i.lk~esini Malsandlglna yatrrar.ak aldtklarJ makbu.zla miiracaat eyh:me[cr-i V'e evrakl! ke~fiy,e~'i her giin mezkQ.r dairede gOrm.leri ilin 'olun.u.r. (1~(pr4) 1~2'44S

li giinve
tahanedekl

saatte

j

ve §artnameyi

gormek

i~il1 her gUn haskilo

k,oml!S}o'ona mii,racaatlarr.

Lysale Schulke Mayer Permanganate de pot3!sse
'bayrer ViteUinate dtargrent Proteinate d'argent Rivan.ol

(1 398) 10 30
4-00

tarih ine kadar beheei 4&0 li;iftj 960 gram iti hariyle l22640 kilo iklnci neVl ekmek bugunkii bch:diye rayicine gore 1971 lira 60 kurus bedeli rnuhammene He 9 mayr 935 tarihinden itibaren 20 gun miidldetle kapali zarf usuHi ~le eksiltmeye kOl1ulmu§ ve 30 mayls 935 persembe giinii ihale yaprlacagl ilan edHml3 ise de talip c;.dcmadlgmdan 20 gun miiddede eksiltme uzatdml'S,tlT. Talipterin bedeli lnuhammenenin yuzde yedi bucuk nlsbetinde banka rnek ... tup,lannr kanunu mahsusundaki serahat vechile teklifnameye Ie] ederek 19 'hai.zTan. 1935, per~embe gHnu Sill,t 14 e kadar Amas.va C. M. U. hgwnda mlite~ekkil komisyona vermeleri lazundlr. thale glinij saat H, ten sonra verilece!i fazla izahat a~ma_k i:stiynh:.rin Amasya. c:eza evl miidiirU1.. gune miiracaatlan HAn olunur. 1-2233

kilo
gram gU'arr,

Erzurum maarif miidiirliigiinden:
Ke§if bedeli (UllOa) nl'a o'lan Erzurum asan atik.asm.. dan ~~rte minareierilll 'amir l!?i 16 hazh'",an 935 de Erzurum

.... Din ara ile eksil,tmeye kanulan .Kocadi hap]s evi 0 111" "\hkum ve mevkuflanmn bi.r seneiik: yiyetekleri blllumm '_tml§ b~ bin altl yliz altml~ dort kilo ikincL nevi d::meklerine talip' 'il~madIilndan a~!k eksiltme 10 gun IllZatdmlt' tlr.lstekli olanL,ann ytizde yeW bu.;uk pep ak~esi yeya bir banka kefal'st, ,moktu.Mh: ,20-6-935 per§embe gunu saal 15 . de Adliyede tD~lanatlk komisyona iBrtn,amtslni gonnek VI' bil,gi edinmek iltiyenl,erin ha.pis. fvi .;evirgenlifil'lle mijracaadan ilom olunur. (1411-329'8) ~~2455

.

500 500 a x yCYaJlilure de merc:ure 1 Extra1t- nuide hydrastis 'canadie'fI!lsi.se 500 Teint. d"opium 250 tchtYDI Hennany a c'o. 6, Glycerine 30 B. kesafeti 30 Acide oKaUqUre 10 As,wpin kenan tablette t
Chlorhy. de Quinin compr'll'oe. 8::-mi Cono,k,ok iI§l!U. P'am11lk AAA

Gazl n be z

insaJl

Kalecikbelrediye Ba~kan 11;iIndan:
Ke§if bcdcli (2475) lira (31) kUl"u§ta.n iharet olan (n) diikkan ile bir fUf'Wlun miiceddeden jn~asI 12-6~9J5 tad. hinden itLbaren (15) gun, mi1ddetle a~[k eksiltmeye ~lkardml~hr. EhHyeti fenniyeyi haLl: taliplerin 'o/I!) 7,5 d~pozito~ iariyle ihale giin.iiI olal"1l21.6.93,5 per§emDe gun.i.i :saat on De§e kadar Kaledk Belediye' dailf,esinde mUte~eldcil komisyon.u mahstlsuna. muraC1!l,atlMI. 1(1407) 1-,,'451

Eau oxygenee m,erck
Band T~c
muht€lH bi.iyU'k. Meta-Vaccin An ti-v irm; Bougie'au Pellido,i Xylol Merck Aceto,n_ Merck

5'00 200 U100 2'00 5

glrarr, kilo grram gll'am kilo kilo ki.o kn.o g[ram me·t,re

C.C.
kilo kilo kilo
tub
~[§e

Maarif mudllrlugunde saa,t 14 de kapah zarf usuliyle Lha. l~si m~nakasaya konulmu§tun- .. Miin.akasaya ginnek iati", yenlerm ahkaml umumiyeden ba~ka diplomab rn[mar v . ya miihendis o1maIan \\Ie,bu gibE ehemmi.yetli i§lerde 'i(iI'" bjmI§ ve devlet in~aatmdii' en a~ait rOn b~ Iu-ahk i yaptnlii bulundulldanna datI' k01'l1isyona ¥esika gostermelerl :!i?arttrf.MuvakkBt tem~nat mikdan (1201) liraru!L'. Yukardald sIf.u1iiln 'h,w bulWlan !s,tekliler ·ke~ifname' • fenni ~artname :m.ukavele §artnamesini Ankarada maarif ve'kiletinden. tstanbulda Vf ErZlUrnmda Maarif miidik .. IUgunden pa,faJsu: olarak alabimirler. (1267) 1-2222

50 2
5 5

adet

Jalldrarma Genel Komutanhg.ndan:
MuviiU,zaf jand.illnna hesab memuru almak ir;in. MiUI Miidafaa Bakanll[gmID tstanbu~'da buillman hesab memur ...

4x8

1()

500
SOO

tub gu·am

Eau distiHee
Huilre de cedl"e TabLette pyramid one 0,30

g[ram kilo 50
glraul

zunkop.-'ii Belediyesi(
uzUlnkop~ude

en:

200
5
300 200

tub

Ian mektebine istekli ihtiyat subaylarl! (zabitled) gonde .. rilecekt~r. Istekli olanlann kabul §artlamu anlarnak iize.rIC jandarma rrunt.aka klllmandanhklal'ma (K. hklanna) mUracaatlan Han ohmur. (1350) 1 - 2376

yapt~rIlacak olan (81'91}1 lira (450) kuru~ bedleli ke~ifli ienni mezbahanm yapdmasl l§i 10 Haziran g35 urihinden. itibaren 20 gim muddetle a'.5d!: eks~~.tmeye konulmLJ~u1lr. lhales,i 1 temmuz 935 pazilrtesi giiniil sa,at 116da Uzunk.oprU Bdediye dMresinde yaptlacaktu. Mu" vakkat teminat ak~asl (615) liradllr. 2490 sa.}'dl! artrnna, ek:sUtme ve ihai,e kanunundaki evsafr haiz istek~aerin U~ .zunkopru Beled.iyesi ,artInna~ eksiU:me ve iha[e komisy~ RWla mu:racaatlan Han olunur. (]408) 1~2452

fo-de pur
Paier fi~t:re yiizluk B'leu de methylene

Merck

25
Hl

FuchsiI1le Merck Eosine Merck ANKARA StNDEN:
Sli Bairanhgl zaya: Ankaranm
8BO 'kurLl~ alacatc

Harita Umllmmiidiirliigiindell:
kitasl i~in 41 mekiri hayvaru: satin allI1iii1cagu...dan isteklUel"in her gun Cebeci'd.e hant.1 u.mum miidlirlii. gu levaztmma hayvanlariyle bi['!ikte miiracaatlan (1361) l. - 2396

50 gJram l~2442

Hariu

BiRINCi
tdti~

SULH

HUKUK

MAHKEME~

hlo:yeti dal:ruinde

Sub~ 1 de katip Kadri R]-

Sivrihisar BeIediy,esinden:
Talipler §annameyi Bclrediyeden alarak soylenen gUn= de Blat 15kadar tekli£ mekltupb,rml makbuz muka.bilinde Belediye ba:§kanhgUla venneleri ve teklif mcktuplanna '0/0 '1,5 nisbetinde muvakkat temina'lt, m.eUetmeleri ilan OhlQW". (1413/3301) '1-2454

"·d··,.......... P T' T B ·'a~mu· IlrU~ den:
" • II

4640 lira muhamme'n beddli font born otuz gun Inud~ detle 'lie ka.pah zan usuUyWe miinakasaya k,onlllrnu~tur. thalest 8.·7·935 pazartesi gunu. sa at 16 da yapIlacaktir.

Kaya§ fabrikasrrld .. 1J.f!k~i Ha.ycinirl aleyhll1in ac.iil::]g.l da.VasTl1da 215·5·!US ta:rihli saa.'t 9/10 gelip b~r defidI~ blllunm2l1U2;t dair yapdan i]anen tebligau.a gelmedic.iniz gOI'iilmu~ Vf. hakkmrz:dla ve rilen, gly p karart adrf'siniz: me~hu~ bu1unmas[ do~aylilyle U'ilU[UIl 141 :inci. maddesi lTIudbince gryap kararffl.m i.lanen icr.aslna kara.r v~tilmi~,tir. Ml1hakemte lrl-7-935 saat 9 30 rDu.alh.kt:u bi[" drefide bulunmanu: vera bir veki1 gBndermen:iz a'ksi balde nllJlhake:rneye kabul olufUTI'yacagmrzm 1ii.zllmu ilan!:!n bey.an
alu'rl'llll:'. 1!--24S7

B.a~ miidilrliik binasmm 21 tm.da ve kapmm yanmda bu~unan diikld,n hazilian 936 iptidasmat kadar i.cara veri iecektir. Dilkkanrn cephesi bir metre 30 santim derinligi illS metre olup muhammen senelik iear bedeli 96 :ayhgl seki:z
I

HradIr.

,

~

Tiirk Hava Kuruml]

Kirahk diikkin
Ordu Evi altmdaki iki duk. kin. kirahktlr. Tal~pledn ,ev m.U.

UYUK piyang
5imdiye kadar bin~erce ki§iyi zen.gin etnlii:§tir. 19 uncu tertip :3 ilndi ke§ide B temmu,zdachr.

••

••

dildugiine

miirac:aail: e"tmel~rj,

sah ibl VI! B a ifi'Lu ha.rdf,1 :FiJJib R~nu iii:' Ii\. V YUI

lmt iru

-----.... , I I SiNEMALAR
---

Talip olanlar yapdacak artJrmaya ginnek tizere 18-6. 93.~sah giinii saat ~n be~te ba!i mtidiir][ik komisyonuna muracaatlan allI hra 90 kuru§tan iban:t muvakkat teminatlarInln !hale giiniin.rlen evvel ba~ miildiir]Gk veme:sine "atlf1""al~n' i!1'I<n olunur (]30I) '~228~
---

YENI
1-

BU GECE

SANA TAP]YORUM
Uilnduz Uri fiim Sana TapJvarum
AVrIca l
=;

OKR,AtNA
da 'bir

Biiyiik ikramiye 50,000 liradrr ..
Aynca; 20.000, 12'.000, 10.000 Urab:k ikramiy,clerle 2'0.000 lirabk. miikif.at vardlr.

lhl1um' ",e~r~,ah Idue ede-'n !~leri MildarU Naillh! BAYDAR

a

1\I[uaz.zam Rus Fil]TI;
guncllUz iki Wm

za.manmJ!
Vasd' C~lliar]fli

Cnkm Clddl'sJ dv,rmda Wua BUIl'tluind. b:uII'lHf'
Uti
-

o.l.1i01 Hj.rent
YALNIZ

1-

Hafiye - 2 ~ Ka~ak

-~---

GECE,LERt
-

B1R FILM GOSTERILIR c~lm.

-

Ti,rlt Hlas"t kan,daki
ctn~k i(,;in Mvac.flguU) If"R kocU'.mlyuca/rhr"

mUYOI'itlrfRIl

m.UyontaJ'

"WmQ.

liso,."

ON AL T1NCI YJL. No~ 4988 Gundelik

Her yerde: 5 kuru,

r. R.
Bube:
im.tibd.D 1'iem

Ala)!

im. er : 'Ie = ~ TehJnin Dava- KqJJ"8.1r,;lh,k =- ADurJ

etin enos -I smesi unlar ahl I
Kamu.ta.li g~eD cuma kabul li!:ttigit iu;;: !kammla.. yliU'dda geniI bir enduslri. III m daba a~tf. ~imma. kurum~arlRm yapmak. istati Iilklel'ini

••

e

Seker ueuzladi
d ki 2785
bugi.inden ~ekerin

'"

IJclu:la.tllrnii
Dl!I.marah

kanun bugtin~Iktlgl
me i~iD lekelin

m hakklD

_

kti relllmig eazetede
b~layarak

=
~t

T~d
~

Do!-·~d

=

T-'of-

Kamutaym son kabul etti g"i ii~ kanunla elektrik ve maden endustrllerimisi i§letmek ve degerlendirmek icin ~ok onernli bir or gut kurulmustur,
IJdevletlie
y,apm,ak,

&~iminde biikUmet lc:a .. ~~llJIIJ§obr" C;aldat'i' yo rrkad3:,§biro kat; ap i~inde, iki biiYunan

Elektrik
Elek.trik

i.icret tari fderi

ile

40 kUlfu, re.Fine 28, ¥e toz tell.el' 37 kuru§ ye ..~ne 25 kUr'II,"'. per8.. kende olaraik ria ke.sme 32 ve toz 28 ku'tu~a Aatrlracoktlir. Bu ,fiat1'a1'dan fazb, I tiyen d'iikki.ncllan biikijmete hlll.he~ Verlnl?;.

her lataFIDda

kesme ,eker loptilil

:rU

_Jna~taft ge~tiler:

~. derlario ~ahll:!'1 ve 'si'ya.saiaI'Ina bagli kalmlfb:r. Rejimi saga sola. k,aydlrmaik i tiyen blitun politika 'Ie politikacda Lalh: ta.rnflndan l'ddeail m·,tir. [gel' bir ks(. haftadauber· i,ittigimiz haber ve taslnlar~ leba:1I' hatlrla.yac.ak olu.rsak, se ~im lonu~]arlmn ne kadar dik katdeger oldlLlg.ul'lI,Jl d.aha lyl 3.111lara. B IkanJa.rda siikun esasl dayan~larIndam: 'Ie barl~ln bi:ri, her

ve selkisinde de ha1k bugunkii ODAZI

dife luulal" d.E!vlet, harb endiistri .. .siDden. b:a~ka, ta§d ve dokuma. end.iistrisimi ba§al'm,aga giri,mi~, ~e!ker endiis.l:risine de dolayJlsi~e ka.
blm ..~tI.

F - Bugunkii sa.ntrallann 11'<15.J'oneUeltirflmesi :u;m tedbirlel'
aramak.

iJlgilenmek .. i~leri lizel'inde is,ten;\en incelemeleri

He rio bes kelime
10

"l

deki \!Ii!:rgileri incelemek.
Hgi.ml"ik

G-

Elektirk

enerjisi

uze'rjn -

K-

Eleklirk endilSbisinii.n

fen'g'oz 0-

yurdun

Son ~Ikan kanunlar .e bir ~ok tabilE; sene' k )""

E,I,ekti It maki:neleri,

]fa -

r'B.~lan ve

ara~1 n

t!llrifeleri

i e uil'a.~mak.

uzerindeki

nunde tutmllk.
(Sonu 6

nig ve endiisti,el ilerleyi,ini
mCI

Ulus bal§,ranbs:la kdavUl ke1imeleri ile ~dnyot. Turk;yede ~fk.:m gazete ve d'ergilere her giln veriien S el kellmelik lineleri de yazl)'or~

saYlfad.a

),

nakioll'mI do~udan d.ogruya dey. letin i letme;Jine vermektedir. H!i!:r ekoJilomik giri~imder once

IUzlla.y kongresinin iisnomaI fA)pJantl~

Bu listeyi bessn tilt. b,u kelimelerin

gazete ar-

caiarml

osmanhk.ulJar:lnuya.calc.tll'.

~el~r ar&uru bulma.k ve buaun de. gerini ol.:rruek, sonra da ve:rimfi bir du:zende i~lelmek gerektir. Ka ... lDutaydan lilkan ilii; kanunun iki.
si bu aram.a i§-Ierini yapacak ku

OTUZ

UCONCO
z!lIruri),e

L[STE. = Ydf4-

I. ~ Hauayrci
Orne":

Bcdkan J.eIJidinin lumrJi ifinJe.ld
durluk ve aiizeni oldwgunB ~iip . he yokrur. Yuna.nistan, Ba]kll~ paktuun ba§.
Ilea unsul'Ja:rlndandrr, .Ar .uJu B1 . Ika.rga.-§I i~inden filzu ve degeri her .gUn daha iyi. beliren hu pakb zay-la.tmak idiyeuler get'ek .on
a.ZlI

rmnlar it;indir. O,iincii. kanun ise, iki kolda.c yap.Jan ara.§ohr .. malarlD iyi ve ol~Ulii som:I.I;;Ia.rlftl i~Jetecek kurumurt kurului ve ,0.. devjnj beliirtmektedir. Bu ii~ ku .. .rum tecim'Sel mahiyetle hiikmig
§a.hsiyeti olan bil"er devlet or,ga.· nrdmr. veo tIliell'keilileri Ankar da ..

Hiikiimel, yqdhk fiat/arlnl indirmek ~in d' ftJ.~R lleleni }'lIIlIpr)'or.

'I'

hareketinde,
we O.m,u

do

litika buhranlar.

ger-ek bu 5e~imde. e ti ile. sar.s~lma..15IIpa
Sajdlllyu5U ~

du'.
......, . .......... t'.l

'bel bai~ill.ml~ludlr.
nu kaybelmiyerek,
arkadqla.r.lina.

kuruh.l.~I.nnda.ki ijzeliikl.ell'i a.yn. gozden rg~irmeliyi'Z~
MaJen

yrm

GIJa = Be.in I4fB = Be.leu OrnekleT. l·_ ,"ocuIWar " 9in iit en iyi besindir. 2 ~ Bir o"Junan ,6uJ'ev me.elar en bl1ft. gelen itl. .. dendir. 3. - C"p'a = 'QUen rllek: Irnren gUzei 6v Ie,.
O!);-. -

di,.

Calda.ris ve guven VEl sevgS i ~

4., ~ H'fU~1 = CIAItii
KJzday yonetim kUlI"ulq we Ie.

kadar baih ol~ dugunu cia 3.nlatml br. Calda.ris, kendil iitkii,sunii ve memleketinm aiSi1:giarulli giindelik !uya a oyunb . rl nstund e tutan, ka. ralclldtlall1 ho ,Ianm[)' anJ lIlo:zine ina.ndrraD ve kendini saydmlft az
m§BUI. da.vaSUla
De

ni 1110 leren EJ~n Yiu~u, ayni zamauda, Balkanlarda bMI:- day,a-

felkik (.Ie arQlrlQl enatihi.rii. Bu idare ,unla),J yapacakhr:

A - Elektrik i1st.ibaline yal"ar kuvvetleri Ilra§tlrma.k (sd vebll1-

Rei me['kezi, ana luzupn 48 inti maddesi gereiin-ce Kn:da, kon ... gr£!I!ini ii,noma] 'bi'll" tOP.Anttya s _

nu ~e¥irmek l'!rin yijnettm kumlu kODlreden 250,000 liTa diR@rg,e istemi,. kon,g-re bu islegi Ie, bill et .. '{tllE.nlan halma baluc lIar ohIo. • b.u't~e.deki boli.imlerd.en4,IOIl' 'lira daDa aY[,llmtll!u is'tenUmi, va bu di(,ek de kongrece ka'bul edil ..
DUD

rardand,r.

Orne'_. Gunu .", "ir"n

Ira~

1m bvveller).
8_

gum.,lIr.

migtir., Ay['lc& tale'LeEerioin saYl!. 100 e

5. ~ LotiO. ila.t;III = Kapll. Ornell t T,iirlt No" "-utr.
manal' )'ord'tIRIRJzt

$ehirt"l ere. f abrikat~ ara~ rna .. aeniere, diemi'll'yo]larlna, 'fiftlik .. leTe ucu:z elekttik emrrjui ver ~ mek.,

kabul editen !kaolin ~e:reiiDee 1. EyliUden

Kal!li1uta.yca

bir
'half-

&ir UmJJir.,

"'"

hyrll

Jefil.

hyarak kin.ole fir,engi ili,glal"JUILIDI Klzdaya verilen satl, monopolu ..

mitir.

'I

ya:zdarda 'bu kelime!erilD OImlllnl"" call1TI kuUanll'llllluna.m1Ifice, .de .. • I:'IZ.

NiIlit: G.zetemilr:e li:nderilecek:

bulunur de"J~l adamlaTlodan bi,. rid;r'. Gerek yak.l.D a.rkada.tla.rmm, gere . memleketi halkm:m ve dl!a.. rnlaki dost1a.rlmB bill yiiluftk in~ san Vii! ,ef vaslflarm] degerieme-Ii kadar ta-hiig ne olabil.ir? SOD se~imde bukUmetin elde ellti-· ke.sin !l;ogunluk. ve,et='min,

Cmmdaki

'Ii,tirmek.

D ~ Elektrik endiislrisini yo riitecek. mlihe·ndms ve uslillan yeo E _ Elek.trik iiretim
we daglt,.

yapmak.

Biiyiik endultri progra ,elektTiidendil'me i,lerini

I

enera,~e .....IDCI ._•onum'unu ... . F-, b h- 27'·· yl Id···· .. .. giizel bir utkuyla kutladl
istanbulda Servet takmu Fenere S - 2 ve Ankarada Ca kaya Be§iktap 3 ..... 1 yenildHer~ Sehrimizde.ki at ve bisiklet ko§ularl .ok giizel ge-;ti.
bulda." kUl'ulu,lnlun
DUEl f'enerbah~

, -inde g~lDit old .. : ,artla dij~ ,uny]ecek olursa,unanistanrn
bir d1!lduk d1evrine girmi~ oldugu:na kanagat @:,etirm.ek lli:nm gelir. Kendi e,kOlilo:mHt ve
lIZUD

Habesitan .. ind " gilte "enin dUltUlDl1
Londra~ Hi (A.A.) _ lerin Ha.be~ me eles1ndeki duru. munu iki Ibaknndan goz onunde

-

ulusa.1 i,leri
rI

ile I!Itra.~nu" dostla.11e bil'likle ~ahlmalilrma de _

tngili:z. .

kliibii •• stan .. 27 in.ci YJhll1l1l

l'nmak

ve lamtfl1a.~a.,

~ilh§ma,k~:!l.

va_m

etmek
hir

is_:in, YunaJIi!l:tanm
devres·ne i'hliya ..

boyle
C

liard ...

iikun

bulundurmak la~!!Imd:n·. Bunan bi r;, ulus.la.r osydesi ve oleki de
Habe istan ve ingilterenin
aSlglaTldmr ..

Kom§lllanmJ!zJ:.A iyi li gine olan her ley, Tiitkiyede ::Ievin~le kaT,tlantl". Yunag i!illlil!~i Illi.n in onu~., laflnl: bifdiren Itelgraf.far, bura.dCII. Balkanlardaki siikiiIl, harr, ve da,agqna lyasaslnlD yeniden bIz ve imvvet aldrgml gostenm bit mujde aib,i okunm.ultul".

kendil

B. Abidin Ozmene telgraf
o
r hi.-· v~

ba. kUlun dan. ~ngjltere Habe!jistana ot,edenheri hu sosyete,nin liyersi go:!!:u ile bakmil 'Ie Habe istaRl1'I ba~lka u.yelerin sosyete uyea! olar.ak YOYdnn g,ormek hakk III dan da aSililanm ... !I lizHD gelece'gji fi.krinde bulun .... mu,tur.
o.syete5i

1JlusJar

lrutlad:t. Spo'r hayah pek yeni ulan memleketimizde, bir k~i.ip i~in 27 ydhk bit te.rihe aMp, olmaki biiyuk Ii: ijgiinmege deier bir b.adise,dir. HeJe bu tal'ih, memleket hes.aba· na ~erefU ve buyiik aflllal'la bll\~tan. bat&. dolu ollD'sa. F€nerbah~e', m,emleke~e !opOI' a,klnlJ: yaymakt.a~ SPClll'dll ,du.rust.

I

Su kJiiotinii'D degerini yahuz fulbol saha.smda memo leket i~illilde Y'e d, mda kaz!IIodlgl Ibuyiik hizmeliel' ,ef'efli memleket
saYlliZ y ptlgl

go:rl!nu,'tur,

Hik, kat',aikter' ¥e ahlilu plr,ensip' 'Ia-

I

hizmerlerin aneak hi.r kls" mml gormek olurdu. Fenel'bah .. ~e~ aSll, 27' enelilk ihayatmda" o:rnek bir bliip olmak ve heli za~ man bu yas,f .. lI :l!Duha,fazil e'tmeku Ie turk spo:runun ba.~Inda. yer allIlI'l,

utkubnrla.

iil~mek~

onun

ve yahllz turk sporclllluiunun

degil, bi.itiin lurk wlu51lnun 18,,, CI, ve ~e'vgisine hak ka.'Ia,nmt~tU'. Ge~en 27 "II i~inde Fener'ha'h .. ~enin unli.i hirind lalnmln,da ,al.. mz §a.lnslar degil, balti De.me:r degi,ti. Eki iiyelerin de ~Dgq yerlerinil yeni s.por hev,e~li1er.ne blrakhlar,. BUlllullla be-raber Fener sevgisi bil" defa kalplerine girmi, ola,nJa.r, 'bir daha hi~ bir z.aman kliiplerin.e k.alr.~l ka.YllhlZ ka.lma .. drhn·. Defterle'rinde i~im~eri YIIl(Sonu J firreu ilI?r'.da.J.

I,ne

bunun

i~ind1" kit ~neiltere,

Habe~ t~ Sa
5]-

impa.ratoru

Haile Sel~e

B irinc:i g(:l1el B. $iikri.i

ispektcr

B. Abidin

en dun Ank'a adan iilj'nlrrlc.en da Atatiirk'iin istasyona emrinde gelememi

karu

Kaya t:renin bar kll:h

bulundl:il _ .. !':iGnrad;m

gu i,jn

tgTa ~ebrt:k acm :A.tati.irk"ti.n te_ veeC'libleriru, hem de IR-ndi$inin vgi
IIr[

20 ma.Ylsla 1LI'lus-larkurumun hal vu_rarak uill al Lualual hadile:si nin barl§: yollllL i'le yatI,tlrdmallDi 'Y':e mlurlarm ~izml,me!'lilmi istedigi zQ,m.an anlafmazl'lg.1I hiT hBlTbe gi dilme den kola.rJllnu, I it; i biiti.i etgel'j ni kuUanm.,tlf.
(S(JrJll 5, inc; s,Myrlad

rl.UeJlI:t'N:iini1rildimui,til'.

J


i~in dersler
Mil ekaid -- Emekl1
ekaiid a,lmak ~ Emekl1ye aynlm EmekIDiye ayrrmale em
I

iliid etme-k
nell1J CLllmuriyet

nva 'ehlikesini bUen iiyeler
1'~I1WCe btl
J~11l dab, B. M. Ka.um Fo~a man] fllturaCl Z~. B. lVIuritll:lfil FO~iI ba!t.bl 20, B. hmall ((e("agoz Fo~a 4CD',B. Ali Ulvi Karag6z FO!jil bekkal '20'. B. Cal,lit Cc?kun FOlia bil~ka] '20, B. Siilcyman B irovah Flo a 2C, B, Meb.met Hilmi K~valall Fo~
20, B. !sm..l1l Kavalals met
FO~II

ursalr konuklarrrmz
Dun An kara. Halktvi
bun II konl1

Ie 1 i aylllllarlnl

r, .~.

eceye ~lkardl. Dostum sivil e m e k I i 1 E' r d e iii ,d ; (. Benim Ii m e If I .i yes y I :r I m ,ill k' JIm yd var

Mut1a. halkevindc

]6

(A,A.) Bugiln toplanan hava tehl i"
yapllcn yiikenlctl emli veritler vardrr. kurumu rlhk

Iarnmz
toplantlda li,~lerini

fcr~fine

bir ~ay .. ~rmi,Hr, n
H1m uyunhualkvin1 Hillkevinm

Bu

rumLlriytl:i1l oauncu !fIl eanlandrran
I

ae~

t

bakanlri'

bu yl1 J lIb yJ daha.

_

..
g

{J

m

It I

iy ~

,8 Y

•r

Fo~O! 20. B. MohNa~m1

, &;Ua£eill!

. c.-Adif

(:emdc§. , m d e i keJimeler s;olrtuI,

v u:i = Dagnma~.
rrl

eisilen

gaze-tee;

d

B

I t m.ill'

I 11

20, B, MUlital'.a Kahya Fo~a z~. Sa. Li11 F o~ a l:Jl.ilh,k-em€! boaJl!:'it ib i 20, s. lE:9a~ MidHH1i Fo~a]6. B. HUlSlnu lLimHi:i Fru_;:a 20, B, ArH Uygl.ln Fo~a: 201 II. H:Jlfim JI, ana5tr:rh FO~3 16" B Cemod GUl"ka'R Fot; ba¥Jkl:.l.tan 200, B. Suleyman Yuzcu FoCJi'! 20. B. Ha~j1 Aktl!:pl: Fo~a 20. B. Salih Fo~a kasap 20, B. Mustahr FQ~3 killup .200.E. Hil· mi F'o~a h9ap Z(I,IiJ. M~I~ta la Hulk] Fll'p 'II.m~li 20, B. MlJos2i Koilvalah FOlia hakka]

berber

2Q" B;

FO!ra

yazm~~ur. b Halk veritlerine 1 ivanc ve neyecanla devam ediycr, GBlc.iikliJ ogIII B. Emin yU1,enlerinden baska
500 lira verrni§tlr. Baldtesir, 16 (A.A.) ~ Hava tehl.ikeaini tJilcnler komitesinin haZlrlad(gl toplanti bugUn ueleclive alamnda yapildr, Teplantrda buy iik bir halk Y1i1nl hazrr bu1undu, Alan hayraklar ve hatrla ... • la stisl enrnist]. Top'lannrun olacagull duyan. lar bd]; vakitten once alanr dol. i!urrnu,hirdl. Ay't2lor;lar \Ie ~'e1..
itO '"

kesini bilcnier bag rslarnala I

~erldilcri.na oyna.nml gezmill~ ~a.h

glJSl nlmi
tU'.

ulusai

l{onuklar,mit 1'.

'lie in~ndilt!rine anlablmlit

n

R

Diinkii
TUrk Maarif Halkevinde
bill rnli

musamere
Cemiyeti okulu,
dUn mi.isame:r~ Jm.i verdi.

Yllhk

Zeng-n hir prog-ra.rnl nmJt,
rnadddan lliijyl~dik1u.i

h<U:Jrlannul alan monologJard o"i'" ~

IIloere ~ok GliU:e~oldlU ya..,rulapiyes ve ra.k 181arda p
v~ .dlu;landrlar.

billa!1 kazandllall"

lc IOn ohBrak "ynaoman koy oyunu
ort<l:l"

.,. ...
~eb ..

20, .I1. Hak'll[

Tar'haq Ala~ a m

A.la-;;am ,{SBmslII11} (Samll!ll..ln) 20. B

Ne et ::a: Eyfselik. Dostum ge,lEdigi .sglT hastahkfPl1 del' j s e I ; k devrine gird;.

20, S. Rl!dli

!lontS,

8ncah

bu

.....

Rep,t

ve Ra!~l biraderler

C;han orel],

Ralke'l; ha~kam hava tehlikesi

ve

tI~kt~I'~lld,

ki

tekrar

I!dilrli.

Namzed :;: Aday. Gt"ece-k se(imde B day

1

1

I

J oR

IZJ

koyacd mls.nlzr

BII ciJmJe ruerjnd,e aucallll1: 'RimsenjlJ h u S II 5 J ba, una karl§mama%, h u sus. i meaiaat aram'smale .. ~ ... k.!:nrnB ifaz§1. h II U s i bir itln» gQstermek "nun vaSJ'" 1i1lrmdand,I .•• 11u cfimledek.j u(: "h lj S U oS t, yi biz' aJfll .11'" anlaml'arda • wJaruyol'u~. B" im~i..i:aMusi" nin s.a""hi,. "(1:1131,. ikincinin hsig., , ut,l.iincu.niin .. ayrBm .. all'.

S'OO, N3J it TOYll::aF Q-l An~a:ra 150, TQygar agIo B. NJ§'t !tiirelr.isJ Ankara se, B. M~hm A 1· SO'£lLlJ oglu Ankan. Cel[l! Mubll!l'I.dhl \'Ian' ~hibi Ankara 2:S, B. FUll OUoOli "C reHkas] Mnil.'QJ!u ikaymall;aJ'1'1Il 20 B hZeI!:Kokgiiz 'Mecito~ij orm.ln mUbcn. dis IDu3"inL 20. B. Nazif .Ki)ten Me,citfizii reaa hikimi ZD. B. C~miil 00 !la.n Mec.it(jtu maHye 'tahsil Ili'Ili refti!$i 20, B.
s.a~,ib· Ankara Cavit

yurd savgasi ilak:klnda soylevler verdiLer. Halkevi ba§ka..nmnl hi vadan ge]ecek tehlikeyi canlr bir suretre anlatrnasr ha k tizeTind derin ialer biraktt, H erkeste hava tenf kesini bilen iiye yazllmak iiiin btiyiik hir

rimi%~e 'bwhuHln BUr1!ah l-tonllk'arr.nQ
da bu mU!l merede Turk kill Maarif

blllunmu,Jardrr.
Cl:miyeli bir nden

okull.lnu.
lkn dalayr

0•

mli<;.a.mu ler lne

1£ olilca

hili elitel mU~I."-elli

,-ebrlll:

ederir.

isteIc vardrr.
U§ak. 16 mill yonetim lanarak kava yazma i~ine
U:lIt' sayl:~:a

U§akta
U§ak,

Klzrlay haftasr
ID6 (A, A.)

Kmay (A hisar

M:li1isa)

ll~e ~

ba.yl 20, B. Niizb~t I~lk Akhisl!Jl (lfa ni.sa) ia'l!'bay 2'D, R Armi A kh:i S<lII" (lVIa. nisa) $Hr:r
HI

(A.A.) ava kuru kurulu her gli..., toprehlikesini bilen tiye dell/am emtektedir-.
oJ"' •

T. Ha.
Akhis<lI]"

K. Ba~kan1 (Manisa)

2D. D_

Esa~

iki YU2'c)pakla!',jiml§tu·.

......K1Z1lay h .... haSI hiui. Hafta i~inde iiyeler vaZlldt. Haf'tanm son gunii KIZIlay asygma bit' ba10 verBdi. Bala ~ok guzof'l oldu.

T.O.

Al!!ha~kJi.

A. JJI ak 0, 11, Siil yman Ntl':"iI,
;h:
tIJnI!RIf'f""il
1'.

25. B. H;JUt Akgiin A.k~,Dis.a1" (Mani. Bil) b!l.'led:iye sagltmanl n, B. Nusret C~be. Akhi'3r (Ma1'risa) Bf:. Ta. memu ru 20, B. Mehmet K'ilis Be. M1I!I1kez

Smo~, [6 (A.A.) - Hava kururnuna u.ye lie yarrumcl iiye kaydrma devam t= ilmekted~l'. U. il~e \Ie komunlara bagh Koy\erde d~ kOlTI!teter krlllml1~tur. I1bay ya~ n. nda par i \Ie hal. e.... b §kanlar• i hava kurlJ.mu ned goelenleri oldu-· gu Ikalde !Ii' er ycr komitoel,erin 'iiih~malanm go~U"len .g,e~irme1t.tedi r
~ekili Y~ar Ire karde~llf'ri car lll, Bay Saim Ercgn Bay Kaleli

Bugiinkii
Amr =
AIl.~

sayrmlZda ~

~en kda vuz kelimeleri
Vallita liJlieI1hiat

e n lerindt:n kl'mse hOf'anms.2l. d i 2 i ,u' If:Ji'''den ladd ~ r p ~ m' 10topJan, lama z..

tahsildul 20, B. HiisnU El"ol Alrbi'!aar
(ManiSil) Be. ilhcndfs.j 20, R ~cfjl< Irlim A.khisar (Man; sa), B~_ Mii. !mua·

=

Lamurayda ~ogunluk y e I r j sj almsus H angi a ~ a In a ya ot; I'ks a, mrsl dinmiyrJr,

E,.ke SUI e ,g e n d€gil, ,g e ~ e g f' rt dir. 6ana r"eldiginiz b, y it t e ,r,/ .'e l.a.rQSUA ince ),9.41Is". ~uya.nllyorum. K.~srah ye ye Ie ins i z bir ui'vll'la yanuna geldi KJmseye a r d a ~ I I It ,etmeiten hOI'anMam. KilgrtiEum /;;rbirniJen 8yrJ'},p ,flsidl1lama;Sl ipin b' 8 , :.'I • 9
'aymai.l'sIf.ltz.

AU Ihn A Inl hlil IIIkh j SiU (Manis!'i) Be. Mil. Khibi. 20, R Zi..fll GijrSa11 Alchis.ar (Ma.nisaJ) Bt. c.l~i..i mI!'·
'oI"in i 20. 9.
mll1'll

Ay1.a~ = Hatip
BU'akrg Bi:ilgr: SOlum

= =

lmtlysz

Min t.a KO

:20, S, Surll.1ri A!{hisOlI' (M'an'in

Be. mrmu]"U 20,

B. Md.i Vural

AklJi

"II"

(M3fI~9a) Be. do'lttom

2(1. B. Gaz'an fer (Manisa) Be.

Entli tuedo!'uor 20',
Bay

80m = 'filksit

= FoiHllI.

Akhi.sa:r (Manisa)
2~. B. Milhill'

Be. ~]ekt:'I"ik F. D.

Sani EregU ba'kkaf 20,

Akhisar

H;Jklu Ereg1ilu~lvacl 20, .Iby Ru:a E-. rl!.·gti otelci 2fl, Bay AU Rlza M:n:,n ~l
An}Qra
h.tanbl'l~ palas

C(loze = TahHl D,egi " = TOlvil' D5nif'!emek:
Don~rge Etger

Kandilli
Ba§J,cil •

Turk golsu biitun kalelenlell dalla' Y a .If< a k. yetlenle oturmaYlnll,
1

ri ,eni bir dep,.em habel veldJ, 0. Y m eon Jerimiz kimJetdi,P
(j.

clektrik IDJemUnIi 21], B. Ali Rlza A.khisar (M~~!li) Bc, elekh'i'k makirtist.l
21D,II.
A'SUD (:)

ote1:i ilahibi

(bit'

=

Taunln

~tmtk

y

t'

t

zturt Akhi:6ar

(M a,ni SOl}o

j

b eke

m' dir.

B.

IT'lsallerde g~en

kel.imel,u&

Be_ Za. 'komi~ed 20, B:. Ibrahim tort-in Akhisar (Manisa) B!. Za. memu:r'u '20, B. Ce",drt Akbisar (Ma.nisa) Be. Za l"Qetautld. 201• B. tbrah'm Kepe Akhisar (Manila) Ik Za. M~urll ZD, B. Muh·
terem, Tnle]Akh~sal' hiye
!at

d !:"fuh'k: 1'20' Iira J 2:0, Mii IU'ndi'l!l Bay Nl.lrt IEsmen Ankapa DlI:vlft DemtryoilI'ltn UiDumi: muf~ttj~i 2'1, Bay 3akiir tnegol C. Halk: PartlSL il;;eba~kan. k"-

= MUtedaVl1
= ni,ilIu.z

lum.a".

Etki = Teak
Gj,h~im
'Kall'§lthk

f,esteci1~r ~ilfketi
Bay Taptas

=

Tctebbll ..
Mlub

direktolf-i.\, laG,

Dr dela·

Anka.ra. uylavl

(bir

=

ern

bgut~en = Nasii1 Diz;n = N·e.um
kicrpin = Nesir
Yetrl = Nisab
A.'fama ~

(M.:!il"ltsa) Bl!. :itHasan V'egit A~h~· ::!!(l. lira yll1 r1.::

Ilk 2.50 lira vermi.§ ve her yrl 50 li.ra !"ermeg1. b.ahhi..id etmitltir,) Hanif at]\'!

Kes'n, = karl:
KOIDl.ltan

= Kum ndUI

1(jfiira '20,S. (MarJiiu.) Akhis3.:t'

Be. baytaf

rilken

aLtrnll ginnillerdi.,

A.nkara Bankalar: cadde,i No B~y H. Basri 'K(!s1ii An'-tarO!! T. Ha. K. mu(ha'iebe md. 1Dui.vini 4B
birad~rle'f 8 loom, Bay
J

K uzey = $imal
l

'Somlirge = Mt!!u.emle-II:. Ti:I~1t = Nakl~ye
Tuzi.Hc = Nj~amllaml 'Oretim

U egen

Gecegen iiyutc'i = Pertevsu>o! C;ekin.siz = Pervas11.
Arda~ = Peyk Bagia~ -= Raptiyl.'!!.

= Payidar = Muv,akkal:

Piye

Tic ..ret o,re S<lnayii IlIUaM 10, Bay Besim Er Akbis:a:r Tiuret ve Sanari O. B. KStiroi :lO, n<ly Ahmed Alper Akhi-ar tLlhafiyui lO, Bay Said
Akhasar orta D1ml direkto.ii ZO, Bay

A.rgiri

Cerkezof

! tanbul

Galat'

arail~l soka'k No. 41 domu.:... kasabr 2r1 B. Husn.il Kan Hasan Ali pa~a oglu
~ tanbul Mrde G(li~:a yii.k5ek kaldlfmr All Sri-

=

15tib sal

pa'ia Ap. ti.lc.C<lr

:W. B. KiJZTiTI Eski§e:-

tl noma] = Fevlraladt Verit = TebcnU
Yl"grililmek
Yonetge = !slab

Rasa.thane. Goymen = Raslt Bekem = Rasln, muhkem Ya!fak = Rat[b
=

Goyet

Mara~ da elektrige
kavu§acak
16 (A.A.) - Sarbayh~ 1m, bu yIl bayJnduhk: ii-leri i~in fl'ro~gnmh ~all§malan ba§latDJ§Ur, Manti,

uglada yol baymdIciIgJ
Mugla~ 16 (A,A.) - 11 l~inde yo] onarmalarma devam ediliyor. Tavag yolunda yap' i~lerinl ey.. liilde ba§lanacaknr. Bu yalun bu yJl Denizli SDllIma u.la§ttnl cail umulmaktadIr.

Ali Mu. U~mak A.lrhi~r ti.ic~;ar "20, Bay Hakkl Ufa ... Civri] hiikum~t tlokton1 25, Adana mil Ii mem:.m:"t [",bri knr Li. mi.ted ,§ilrketl So.0(10, a"y llya!l Rirat Batllmoglu Ankara Akkorrii r.ar lesi No, 170 kere~teci <1O, Bay F. Ait 0)1 Knkaga\ 'k-<I\tmak~ml 20, "Br:iv Kanber E..-egli (Kenya) f"'brikator 100, Bay E. min Ere-gli ti.iUolf tiO, Ba3' S,aib Ere~1i ~iFtc;i 20. Ba~r Ali;>; !?..,hin F.'l"~gri ~if1ci' lS, 'F.! a.v
~"<::;lJf1

e~bisl'"(;:i 50, B. Ali Cmkoglu

tdilmi14 Mar

gU 'te bezzrrz 20, B. Nud Timudcnk (I~tu SogiiUe be:r.:zaz.20, B. ~I\!vkd Sti·

= ~d:ire

Ycinetim

kLLl'1J11l = Hey~t:i

gi.i

m\iftihij

20, B. Memi~

SdguttC

~a·

YI.i'ken = Ta3hhJi.it

'>IIP 20, Osman

Sij~uttc bakkal 20, 'RC!~ glp Ipek~l So~iittc ril rikator 25. B. t'!!mai~ Kinz oglu SBgutte baJck~1 20, B. f\TlIsl:afa Kernal Kayscri .lIukat 20, B. Menmed Gijbi.illuk o""u Kayseri un bbribsl n"mln;! lOO. Hac! A ~iH:n ve
~~.rilrl Ko3Iyscri 60', B::l:y Ar1cm F{ ymakam-ogh.l 4{J, Bay Me~med

o tim
e'nJZ

lcaymakamlrgJDdan !;'!!ld te<:hiut

mut-4!ka:ld dairf'l5i
mU ..

SU Bakanhg[

diirii 'lie Zi.ra-Jot Ballkalr hassun
talll kurtlll;)Jmlyaorak 'Si bugU1'\ Osman arhnm~ v

otlekuik

mute ..
Ctnill'h

'lr."rcgH fabrlkator

'25,

Lagnnlar, yoUar, modem meza!rIlk \Ie pazar yer)eri bu YJ1yapIlai§ler aJ'asmdadIr. ~arbaybk §~baylar bankasmIan ahbg ~ Odi.iJl§. paral ar i.1e e~ekIrik ve b.ir de hal yap,tuac aktrr.

Eletrigm bir iistenclye verilmesi i~in hazu'kkbrvardll". Yakmda diger iehirlerimiz gibw Mao; riI§ da elcktrige k~H.ruiacaktn'.

Bay Mahmud Eregli t:l.ifel"'~i H. Bay Osmarl Uvar Erei'U tiiCC3r-d3n 2.5. 'Bay Emin DedekoVlii Eregli t'llceard"ln 20, Bay MLlu.afa A.lh yrak A.k:sekili. regn (Konya) tih::cardan 20, Bay Felegin Sabri Er~gli ~iftd 20', Bay MIl'3tain Yagcm Aksekili Er~ili tUCoi:!~r 20, Bay Ii KbttD u&ta. Ere~lw he]\1'ac~ 20',' Bay Memdlll1 E'l"dli. bakkal 20, 'Sa.y /' t~-

Kayseri

Omlan Soadi tuhlldugu
Cllmu;,:ti.i.r:

hasta]rlr .. am

NilzuoBuca.koglu

I

Kayscri Tahn;h 30, Ba~' Ahmed TiHiinciiogh1 Kayser] ISO, Bay T~zgih~loRlu Vusuf ve mahdumh. r KaY,f:ri 3Q. Bay HItlIOlin Crnkllll'oglu KaY' rri 20, Bay H.:!Icl Ham.di N.1.1bandoglu Kayser;' lD'. Bay lIihkmed Ka!'II k~1og1u 51), 8<1y Ki:r· kar 'mani hitU1'8 tile an J( V5«'1I'i '15,

ogle
Sadl

vak:ti

HaClba.y

c:aml.

llll.den 'kaldr:nlaJ:atktIr.

IngUteTede binlnc:e
bir idi.

biJgios]fil
talebl
V"1r

),I.l..rdumuza luymet1i
diluiz.

yeli~tinni§o

riyaziyec'

elektrilt ne ba§sa

mjjteha!l!lIs] ~l

!BulLin ::lylul.

Ke!;ioren oy Gazi". u a~ddl..Gazino Olman 9fIigi tarafmdan ~Ietil nur. Fiat ar ucuz, '.,vi diizgiin ... Satab a hdan gece yal")~l a I{ada . Gidip gelme ,oluz kuru Jr.

ektedir. '.;if · fu-iinl ri bulu. untazam otob"· s sefer] Ii. ral"..

,

,

.

.

-1':.

.

.

.

. ,-

~J.iI ~ _ _ __

............ '

I"

-

-.~~. ~ -

- -.~

- --

-

s

UD{U V·· .. par ha:rekeueri
I

C1rm1um. terdne DqWalumJ.I, ,h, fudOil kazaMI.I' aii!J gliibJ.w ktlu.b!~'

olank., altmdl

oytml

-

Sa,

vIi'l'Nlileria. bakw
_c_ ....

bqbDdl.

FenerU1er
.J'I.u,orlM.
yuuUl

c:a.ns,lII A1tmt:J

"I!'ebDZQ bir 01l1li oJdak.:i.kada. i.,yi~eliler
bnaberlik oyu
Wi Ja...

(B~i

1

ino;

pIIMLa)

§'uda bJr/nci .at, ~,bJ1.

geliD

.ai'r:s~u1g5a_~ o:rtl

OyunCUIU

'§[k:ardr~ Bu.giinkti

III.IJI

den

f'€oerbab,e. HI'I''' i kaZa.mnl!i' olduju hin.ler et ve f(ah~111a he-vesi al a.sa da.

M,aktl'1. devam

Bu kliihijn
pDfCUlall'lDUZ

eui.

tariht;e:aini

tutmama 11drr 1u. A:rkad!~bk. da • yaD'fma.. ve dolenin elinden hi§ Ibir e, 'kurlulamilyacaglDl bd ta ..
I'ih~e kendilerine ogretece!lrtir_

goz oDuotien

biiliiD
Hal;

Diger hir iki saYln arkada. .Ue beraber, FeDerbab~enin memle'ke1:
porllnda oynadlgll

ba., r,b haya.l'~ dun.
ikeu

Miyiik
aynll

11'01ve

ka dra Ue dizi1lldigi gij:rWluyordu: Ulvi - Haya.ti Mehmed Nadf ~ Ahmed. Xa.mi.Il. Rifat. Hayrl Sahlt, Yusuf Ziya. Edib $ahin. Lit:i'r" Ml11id. B11UHtka.r!flhk FenerHle'l" de ~oylc bir

=

bugun yiizleri
3.~acak

bh· ka~
SpOil"

ta.ktm

ya.pmI~lardl:

geli-el'.l., ya.lI'I:Q ve ,o,r-

bin1e:ri

olan turk

kliiplerine orillek olmallldu nek o'maya d.e~e!r.

N edim ~ Cafu, H.asan Kimi l ~ Kadri, Sadi, SiJ!rey)"'il. - Sablli, Suad" Zeid. 'Hikmet. B~d:ld. YaT,g1t Bay Niiz..
be!!.

Giine,li1er
:ra.~

rii.zgm

, Istanbul, 16 (A..A.) - Fenel'!Ilah~c· liler kUl'lJ.hJ§laufun 27 inci yrt dlonUmU", nu bugiin parlak hlr torenle kutla.. tfLlar. Vur:duf.I en nki ve en ku \lYeW SPOT kurumlarmdan bin elan nr~~, Ii-. &~!i7ert'liJerin bu bay:r·!linllrna binlef'U halk da i,tira.k e tti.
HIlV'a &Icakh lie ya.krcl bi.E g'J[ine~Refel almaJ1 bile gi.i~l-=~tiriy,ordu.' Boyle ald\D.gu halde Fenerbah~ stad~ gilnliD erkefi. &all.tnIda. akan ba.§layar-ak selnc diuJ"madan dolmaya b~f' blabahiJin

Olll,md. b3fl1a.ddar, estiigi 0YlJ.ndai btiyi.ik

ark.a.larma ala _ Rilzgir olduk~
o.yna. ro.~ oynllyordu..

kuvvedi Ibg.: bu

i§in. ihti.yadan.l1l.

Nitcki.Jm. mail otduksa

Ostti.n1U\de bzmmlrlU. beklelDHe.n Fe:nermer rI.b: g&-ol 'kat11 i'a.lI:'J .. dan] ar m.da !i~kamJlyacak b'aJe du~tUler. Clr[in!1H1u :iy .. oyn.a.4~k13.t~h.a1de air de pena~h kagtrara bi-

Viiifie ~riirii.gii fo.rmalan aluuda, atlet yaplh oyunc:ular olduldan gdze ~arpl fordu, Tore,n 'iiok i~tem olCiu. lki takun bi:rbide:rini selamladrktar; sonra kaqlhkh d.iziJdiler. Fene'l"bah~ ic.yle bif takrm yapml:,h : Bedii - Yll~ar] Fa.zd - Cev.ad, E: • M.d, Rtijioad - Niyazi, ;a.b-af'D. AH Rrza, Naci, Fikr-et. Ya.rg~~ §ui Tar1canez, F'enerbah~eUlerjn kadro]lIIunda e tsaslr deg~,ikmdel' yapbldarl gon:niil ~ y,ordu, rOna yal"d~mc:r AH Ru:a biiewn ge~hihmi~1 etz.alart biten cevadla FUll es1:ri yrrlr:rine konmu'lto. Fene.rlb a.h~t'mer- rllzgln kar§1 oyunB

'tiq.re ko:r~

~~zgiiirti adatara! . kaleye

i5J1ziildti.. Vr! toplU.

G

bana.

gttilrdi.

~

h.a.rtJllla

gef kaleei gilzel blr plonjonJa ~opu y... lcala:ma5.aiydl fenerli.ler bi.rind aaYlla. I'ln[ da.h!t 0 zaman yapacaklarw., Zl inei dakika: ts?i;rel.Hu bil' t-ilr~ti dtJrooramad!kla.n Fikrete Favui yaptwlii11L 25 mt:Ueden Fikret s:!!:'kti.Colt gilz-elf:idki'k vuru§-u He kalenin list tiSfcsine ~tr ve aV1.1L8gillri. Birr dakibi lonta bu. sefer Naciyc: QUa ;izg-isi Ls-m.. Idc yapll!bm ayn:r ram pl!i'iiLI.bya adi!eb eldu, Pitre!!: bu frruh ~v U, IiIMU a... ~rrd Fencrillu ,toel gibi b:il" ,oyW'lU deyam ~W:rlJ'or[a.r; ! iUoCi dakibda Fiknt gene bl1tl1.1:!i karama haUmm IIrkulJU tamak gUzel bir pIne iJe ~ gilzel hiil' go' lk~ rod I.

zevki vc giizeUig.i 0111gQlden loDn Mtaya 'i~ktJ. Fenerlllel'"in biriac:i deft'llde.. . giiu 1 Oyunluml gii~geM bl6.k.m bir btl vc: enerji He I)ynamaya ~ lar, Bliitiln U,kWl bir tak adamm,.. gilt. bl1eft1k, gonle:t ve an~ lIIyDoym'. 1abD. 21 lincl d~kik:a.da uak:tIa bir ,utls iJrlnc:.i.., 11 mei .__ cia Nui I linen. '23 lineD daki.kada Niy,ui ~ Ibdl.. 26 mel dalci.~ ALi RfD So 'nd ,p:ollori Vapll f . .Feaerm~:r !IOD lenelu .. de gordUgUmIU: oyunla:rm en r"uml
oYJliuFarlal". Tanmmq. vet ta'liumr sarr prof_iyollleJ
tel'-

taci'lo'ertWe-rin

tqkm

bir HI c;ibi akaD bficuml.1tiI k.art ..... , ba:y.a,11 san~lc: kalrfo:r. 34 ilncii dak.ibda .im-;J't ikriD bIr hUe!llD1iJ. gone bini Be'kLebib r.IIo1u bim"¥UrlIll~1a topu 'kendi bl . ...
mU!ltu., t"vi.§-relilujo,YUIWII. ........

ba~~:;!Id~lar" Jih~ii1unl3. bel".ab.~i!" !jok gtiz:eJ

canll oyti.al:Dl.ili ~lar'. de ii!JlDel:iot: imktn ,.~ ma~ F!me:r1i.1.cril!! , - '2 !owepm.uiyk 5 d~
dlJ.rw:DWl

blr ~lanl!:~i1a oyll1nu hemen isvl'ir.eHkrin y.au _ a~anEn.a i:1ld.irdi~er. 11k da ~ kika,dan bqbyarak F'enerbah~-eni[J, !;Ok

w.....

..

ti.

Betikta§ Canlca.yayJ da 3 -1 yendi
kon.ukl.1r1ou.I: BetPktIfIlb!Ir dli., Anka.r Oilcl), a.]a.n mdiI Ue ill100 m"alJjlMn.'u yap,tlllar. AJ_ evtW giind.enl daba kalaba.h1m. 88 '" :~. SpOIlt!:! gcn'ih::n:: g1l!tW ,00_ 'veri,or!alrdI. Tilze, Giimrilk III'C Te.kit" Si;i BWmJarJ, PaJlti Gene. Sektcteri ft' SpDlI" itunJmlarll ba!j-kanOian ·mail gOr ... mcge gelnU,ilerdi.. Mav 3 ..... 1 Bqikta. ~1I1 k:u:anmasiyl~ bitti. O]l"lllllW!l. yarglCI Bay CcmaJdi. Tam .15.4,5Ilk mali! ~ladJ. De¥ktq di1ii ... kil tal mlJlIliIda ,om lI.kU1G~ oynaYaTI Mu zafferin yerine ~a:zlfnI koymu l1Ii. ~
SpofCU

bat"

emu,..

TOlI'el'l !Mi.3it 14,,30 cia baslad[. fPc. rH.:'rbah~!!~i biitiin S1porcu]ar. ond~ kliJp h'l'ucu]an oldufu, halde ath:tJ.tr, denizc:II"..J', ~s!iiler. fU'l:boh;war :iin;i!!i[ ile ..., ,t;.,.n;.;,..:z kt"lzklarUe gC!itiler .. tllgrn ; 11b' -. 1~ selAmlanan bu sporcuLar aI. yapnkta n SOB yer aJIii. Mudka.run ,~aldJCI e:rki.nlik mal1!~ Iyakta dioJmdi "Ie Tu:rk. bayrag-.: mat, ~~1rn,;r£n yavai )'"3.va~ }feril"lC ~ekildi.
A ta 'l:1i.i.["k he~ k~lineFenerbah!i'i!iiiler lin
ve: GUlIIuli1ot:r

ladt.

run et~ Ja doni~ tribiln'lerin kar~]smda

ild bUyi!.k 'liieb:nl£!konulduktan SOIH",<I ldUbi.:in ikinci ba.1 . kanl HaYTi Celal kursuye 'idr:tr. KlU!blin. adma

kafll

her

z:arnan:!ci

kadr0<5i}l']~ oymOJ(JJ""
on.1

duo
Biril'll~i malitia h~ta.n

a.

gO

kur.uculanndan bin a!a.n Va.sd ~rnann kaybohJ'§li.IJ ile Fenefbah~eli1erin duydu. gu ac:zf1 anlath'Ie gelenleri. bit d!a.Iri· b SU~ll'l.I!lya ~3Jgndl. .Bit' da.kika]d[ IIU~ IcO!:'! Ij;ok 5iakin We' 3~lr o1d'll. Ondaa 'Sonra. B" Ha.yd Ccl;il v-e .B.. C~'Vl!id Abbas. blrer sJ:iylc.v verdiler ..

reI vc t~'knik biT' oyununu g(j.rdu~ B~ikt'a§ dun. biru cia ,orgunluk J'11zlinden olacak~ 'Canbya.,. k'atiJl ~
'bir Us.tiinHik lDirinci oyunll bJram:Jdl., Be:ioiktq1r],u"
VI:

ne hdu yerd~n

pal1tJ

Sporc::ular
r tabJ'l'u oyunbr

atandan Ijckildikten

IQ:n~

Fen~rba.b~elil~nn

~n lriiljukleri.n i.ki

ortaya IrLlm, KU~iiklerin g![zel Dll;rnkia !J,eyredildi. Bu u£ Ii: yd.
g. •

rind dewey' tiTdiJer.
Ikin~j
)'il..nm

co,1 tiz vc: berraber1ik.le Ibi.Yusuf bjr Zi~

gihd

V,1t

la:Jan bir oyUfi oynad.lgl
RUzg
T'

CD

riiUiyor.
,-elden
YOll'lal''c

kar

1:

oldogu

ba~de

devl"e G'tineljlltHft', Fakat
CC:'"

bQyh.l futboh::u1ar a,ril.!lmda ya'rlfiln ciilzLafil oldll.Jgu gd!"i,m.iyordu.. OMIJk:~aJ
UZlIIl1

vc ~o~ §iltl:u.II.k biT (lYUIl ,;IlIulITI • ,

a.yag[ He penaJt~dam.

go] ka,.

I

FeRl!i'hah~~ lUlu vI! blzb bir oyun dev3im, ettilt.i.Y!)II". I vltjirdi1cI' uadir fll'-

g,tlarZa Frt:DU kaluinG llikabi.liy0 rla:r, 37 lnd dddkada cu'ta akmemlum !lin bir ,Ut-Q kalenil'l dlregiru )'a:~aya..a.k "!.'Ita. gin';' n v~ t·.) UncU dDlkalarda
I~

sUren

'baz[ grup ki gi.i nun

Zlll'IdJlu,

yiIJn1annd~n
n'Ulna geJdi.

sonr-.a sua eml!'ldile.ri.n 011.1Denilebi.Hr
C"ll

diln iilIyag~ He

F,cnerl:iler .bl!.ln.a. S.ua • b verdii,

.FeflleIFH1erin !lalg ve 01 a~ddilrr:l1i! kulla.I'la.I:"i1'k y.ap'l:ddaril .akm1ar :i!lov~,.reH
bekleri

'ljok b~klclJien !1umara.Sr, bu eBki !I:porcY. kat da~tJra.n. mali idi.

nan

Ydlud"nberi kIna}, apon::ullbllgu 13· rakml~ • '"Ita aJtJlml~ oman ClIO ,u~ slu.1usal O} f;ular, aJklilu an ]Dda aitll1l1ii "ktdOh'. T~klmlar kiHlthkh fer 1.t.:h1da rr z;,i'lnan ,; Gilne, 1la InJmH'IIJJ1 11.1
W

I

all:e~U boir da~ i;:,illd.r sonu..na yakla!:j:h. V.c liki dost t.ak:tHIL alandan bel"abe-rmdl: ~drtllaT. SIr biiyiik: ma\ia. ,gdmi§>t·, t.vi~ nin UnJil Senrtt takmliy]e Fene-rbah§:e .. mel"im yapacaklal'l ma~ h;dk tar!lhn dan !labu"ndrl:!:·la bekleniyordu., Alana. ,i)nce 'Servumer ~I'kular'_

Oyun

buna!byor. Arkada oyoa. f,g U" yard lDlel. he lli! Hosad biiitUn ak Inepcyi

hvi~re killl~ei5j Vlii'ksok

~Eyme'tin]

cOs.-

..HID yenidfOu ve 'hq.arl i.le taz~I~l'IIme ~n.i ugIOlYo1['. Bu gUlEel oyun3.. byi!iI'.e1i1 .. lnin bUy-Uk bh enerji Ue kaI"ljl koydu~Ian Ctirt.illiilyor.

'termek imk&!lil.larrn~ buldu. Birind dey· re ~ • il Ptll'crba:b~en 'n UsriinlUgiiyle bitti. hi!nc1 dcvrelfe F ner'bidI§c dbg:S-

rl a.rl<aUtG .alfl'u~u.Bu ddll. kii.~llk trir dcgi1ilfUJI: gaze ~alf,[yordu.
rine
Dlli!illrl'.

oynadtlarsa bu !IlUI.~ta D bdu ba,ndMl oynaddar. Akrnedarm so] tall"afm 0 kL dar iyi UjHyemedL Sag tanf ta bb- ~0IIi: goOl ~~r.dm, Bliimulit ofta abnoelliWD iyi oyn.tyamama:>lfidan il ri g~idigi. filph~ sizdlr. fbflar, .he]e Lorti tot ~,.iidL Fey,d Y,MCI~fn dJ~rm ~Eka,l"ll.'l:l!Mlna ~ v enneM"fdi , 'bcrba!de E:pd ve Ie :rdin da.ha i.yi i~'!r'm~'9ii11l.e y;n.. ml rt .. d mi~ o1ac-a'ktl. BiI·,inld ~5,1'iim caUD ugrUM 'bo,.a gitti saylhlr- Bekler ft ilia. led ¢kiyi idder. Me d AliniD b~t h~ ki.lrt<1i1"f1J'1 haldriyll!!' iIIlk~bnd.t.
O~ne t gBd.i n jj~
(Sonu ,

Boyl,e oldl.lgll b.ah'!e Fe--

Ya¥l"u:I.

yt11-

b ..k ml!mdan,
Irl.cr

bL-.md

nerbahsdiler 18 illd Gl31dkada Uk 8a)'1 fUS-a.l:lm yaka.~a.d~laf. 'Filuei!: bU'tlbl 15-

Lebib kOl'uma

~a.tnnd ... da. fer

m ; hdl'llll" olm.a!.Ei iia. l1i~kt~ !lard'ada )

A_nb -

ORMAN t;:

BtRASI
• Ii,

'. K~iiire G.a,zinosu,~e e m yara'Ian guze iii....)..l_ Orma gI a w. e~ioreD.de lez'zetle i~ebj]irsiniz.

aSlDlD

Ankara

hiI"3SlDl.-

~
• '

.,..

-._.
.,'"

- ._,.
_ ."

,

,
.... -4~_:.."'~ .....

.

.

.

.

~

Ul

uS

]7

Va
~

a
au.,

CI
AI .

gazetele de ok
caba a.~ insunlar, hura larda yl.l}ly biIecekler. bu t11l;i!l lrga dayana'bih·ce-t. ler rnidlr ~
TH.,HI:! si:::h:!erimlt' 'lil£ Qraya ilub;i

ukla mlz
t·lyan n
yan
11 H".o:;ir.aI'l19.JJ
t

Yug

a

ada ayrV#
n.w

Ilarfl r"
·II!.DFF'

l¥., PqIOB71i•
dt ... tlL'ri ~,JO.I'H • IN mrlo' 1~
~. t1

rnard ~ovla,hir gorii§lne
pq.rtobIJ111

to yO]
rUM D~rll 1"~t:diill'ly.l

,

i
yoni

tV ,,~

rua.r.... _.

...._,.
y.~,.,."r :

1a(b. BiT tara l ... r e ",Ur: ayr .. ve ute.ki ta.raftan nln Ra i!j ve Prib~s-evi5 partilel"i uytlerinl IOFlayan kijy]u ac:molcral LirligL hirer karar

fU ,.. di.nnt}·,,'U·d,: NamsJ bi-r ~

d1~.A'~_"'1.Y

*

H Nltzinn 1931 1."ih,Ji

n..yh

rum.
trcek:lu
t

gider~n~:I! gluT' miistinG diemek istemiyo Fa'kat aeaha ~cu.k].a.rmu: !.1'~ toO'rad.a geH ecek midir?
vc yeti

r ..1 gn<t!i.esi

gu.,

"1'lI/y" ve ba§hil .ir,odIJ "_';'

.i.:rnw~'-

ii~w

'l~

bu

warda biiltiimcl

~

hi]'

dr diyor. IfJ':
Ray

B, ]I' Berna.rd ,!joy, Jth~y Afrib· d:t.n. al: renk]iJerle bra TeD.klile:rm
~]endi:ribnetinli ola~k 1 - A. h:"" bkWtl 19Y t rihindu. k.ada.r yaprlan de M rU~notk U"PYBII bilr 4

nmJ.aruuz. Ben ulan

-

~'m.u

1liSy1n'i, ulUBii ol
Ull.

bIu\gi

guney
bi,r hadiee

A f'l'lkadil oldu. bakanl

.i.kftl beni B- Osval Pi-ro". 81.1 II:c

dandU. Afrika III.

'b.a.z:.i 1913;4 tec:iln U'·wd._m
JO

OmJfI kanil.,gll.trnu. gilMy diI ot1JraoJa.:r, 1M di1"aigi diiktel'l WI" B. Bernard. elde e~cek1e'1l"di:r.

Demirjl'oHarbti'tUiI!iIgo~nh:rirJ

kell"U.d~tui.i~iJl gere-.ld1

all: insarua:rla yaJ a'b.,hy-tti.

Bsy Baldvw'in lOyledigi. iIOzl de tWya ve Habcii.£tao Hgileri baklunda U~ri. ri.i1mu§ oliUt ~ku 'YC ll:aygl]1JT1 wl.a ian ~aldrnnlfj degHdir.
elL"ekJe -oylco.mi~

.u-

m,;)l.:!1J1"~ yiilriimiindl!n dt''moektid ile

11 ~. y

J!l.u.U\I

gl

._ fie"

-

to
ta-

-as

$ov,
aat

Londrn.ylll dOn •
aonlrili kendisi ~k dddig bill I!:onu§ • o[du·

,mU' ilnla~bilDUl
0-

IOnUca 'l'lU'IIl.iIIIII::

goruJtilm..

tl nlU yaz:man.

melere Ii . . ge:iI't: r. Pro4Dko! n bu ~ ddr MarCin an-

FJriI

mada btl dii iincesinin

"ddJl;ma

gor'C Blhn WoW dtinya
bubE'artli ku ~

t.e-

dualtan

1r:uru.bm 'IlS bil" In 1"UktU-. , Iy~oc balnhraa bu birr gil'!
beru:erlie:-~ndell
De

g-u,nu e derin ko'kl~r.r ya~].a dmgu'U l81:iy le d i. KendlU.i cramn lldinUnden petk hoth.n.ll'8k dOnniii tiro Fa-kat bu tu'li' •

Anx-rikada bty az insanlar namal rak va,ryodar, Ayni teyii gU~ Abikada da yap~ Irrhr,
Gezdigim laTIn ~ocuk Aff'i'kada bir ~DIk insan

H~hqWeclc ulan bullJ Jolu i.le n yargl!ijihkLa kotan bu.] •
ha]ya. doiu AfTikaamdalcii kY'F -

B~r defa ltdy.1.

gW1iugu ile ~1~}'a~aklarmJ blldlr· 1r!!i.,ludir. Fakat bu '.... ar •• lar ruh bakanwd.an bUi.bilr,inden farklltdlr . .i;irin.. d&i bir pren&ip iU~.ind II1Ieri1mi; kiiril.f olup 8Mr.Lahenek mi.i.sliiman.la.n lle Voye.vodin et"lcin nldika1le.r d4!'legdcri tarafm.~!;m i.m:z:a !!dilrncmi,ti.r. Bu ise, Ilf'r~'J!k:ll.nn bir kJsmmm Uerde parhi~ntgYi! fl1rehilmui. imwJnl bazrrlflmak

ipn

dij~iinulwii$ti1r.

lk:inei

karara '\'1o.

gelince

tliw
len

etmetn.ej(

0, parlAmento p.ht~a1a.rnL1 h1ll6!l1&ul'I kHin bir

mi§ bulunuyo:r. diiledigil kadar artmibili,r. ~1# kendi&inin ,iiz~l hir melJele!li v·e ba.k .. klmT. Fit:kat bu hill'b UakuQllanD.a bit IOn vHmek gerek degil tni? voetlerini

g06t~ktrdir.

Bu nevi anl~h~
goslaVVa parl.imelllO!lWldd

.vertik
bir

Yu,

yerulik

n~ Wr

uiJaJg geli1JDe
digi kolaycB
tel!: ku rw
.-.u"""c~

MDUC

dt biq~e Mb da= du. 'Bit',ptrpta

1_

nit1i

gW:!ie~1[I ve 00 I.lIcakhgm

b~r tehH-

:r~pmak i'!ited~klermi, fkat ~ocuk YOIipmadt:kluml gOl"diim. Ak derl oramn gill!ll,e,ine day-an.am.ryor.
T1II"tma.k

kayna(;l oldugul'l3 B. $ev dedi !!:j:
Simdio:rtad.al

da irummaktadtr.
bir merrJe: vu:
&-

Uj

!C:bebi

btl

bu'-ckn

ele:r hilkiJm:tderiftin"

gib1 ~kl'de' de acalanm d m 00a-rine: iat.in.a.t otti FUU " bulli.1runa.iandW'. B IUb:1etMaliiIOOa. ~ 'blr ml una, Dba QIsa a.ta,gE' " §oartm b.emtli hf'men hep"inde ck b!,1Uan£Ad ileri g~lebml': - N' ten yukG(lk bir d6.u- B.imnomru'k;
Ye

·ru.pamn dig~r t'ndu~'lri J:DflmlekeUui· !lie. dill yay.lmumda n~ lI"adu bUyiik
hlrd;.];!! .. o];:III::aglnl iabailia y.etel.

i~in bunlarrn duHerinl _geoil:ktir. Gi1ney Afri.kada blrnu.n ~', Bantus,larla niel'l'lDek drmektir. Sordu.m: BoylE bir onergc ak derih in ~
(JlIIun

Bay MU!i.llll~ruj Kaglizari·de

lItlyle

-

aa.ydniiu:. 19t9 ile 1924 arasmda hrr val uylav1a.n p.a.lJ~nto 'i-"lJrr,.:rnala.rm. da buhl.nm.am:1H~a,.dlr, 0 tarihlerd\:. hrrwt lciiyHi ,Y'gmlarl al!"a~mda bndini

dtgi 1i00levck:t halyarun gor61e-cek. et!ki ve y~ni hesapli!ll'l olduguI'lu" bunlan kotarmken & I dum dr§<lrmil'nda
Dt'lc.r den~lcugini &IOylevd.iIl. ' iinmeyeeegini
Habqilo'l:w:u,,n

,,,,,k aevdirm.i§
tenkifl.e.r,

alan

Stc.pa.n

Rad L5: "mUIIFa, ve M

,in balj:lnda. bu U1luyordu.

bildiT'di.
Bu
i{lD.l1I1U!iltZ1D

KI'llan -

dokunll'l3.Z t.cvap Bu oneTge

Tn' ~

A/Un
politib',

Mocku d~,,}pa.erioo("
d,!!l1asyOll
ye (J'8.ra

ff'!:'illlsel

Hilly §ov

vCl'"di: gtiney

k,amuyiil. mokuna.:fi

mE'

MmJ: ~a.f

P';

e:n.(ni!l'tt~,.eJ Q'fetim

.. '. ~
'ft

s'yasaJarl: Altm blo1t\i ckvl~t1erinin tHUnsd politika, deflall.)'on ve para SIyasaJianna. gelin~ biitiin bu tilkrJer bugiin biribirin~ beltZe»en direktiflerle y-e fabt 'ba§.ka ba~ka al§lUerl-t !.e:ritil~n bi.T pcLi'lt:ika yil'l'titmelctfldi:rler"
Bu pDlitikanm kar~stii:i de~ Giinuii k ril!'si.mJ.l"i.n::in t artl.rdm,aJl,1

/Ii. frik:a

D.~te-

vardu tutubnak de,

ki. anlanu: balummdan ge~ktil[. Sardiay~

I:)nec!m,lj,

dill ylikKk bill' ncrleyi~~
- Son dete ce ~§itli trU--.

fayda

lIrou,raeakhr. Mt'sele: a.klI.k. b· rahk mee.ehlsl degildir. Ycr yiiziinclie a.k renldi diye bit" jKvi ion'San yokiutr. f;inlilu bizr: "pem.be •. insanlar diyor1ar. Zlllu'Lar. ~ok ytikse!k yaratdmIf insaruardl:r .. Bllolan a~i'lg] IN! geri giiG~ 't!l:rmek ilfill Ile yaplhrsa Y3rnulsm bU •
'tUn bIll 'r3-balam:aJar. onlarli1li ytilks-ek][.

lui~i

kat bir zaman Viyana, Londra kov.ada do]a~t.Lktan soara Radi!) y rd cllinmii§. haIk Ylgmlan i.le degeth~ buI unmul ve WtinW Im.a.rckt:tin.i ~l.k.ya IWtiilcmi§. ,gUn\i.n bi r-lode Be 19rada geluu llcm ,arl5Jnenkl, ....b.em d hjjkil· IDeU ginnji ti.

Bu !iSzltrd.e.

Ioavq

~m

Em
gtin.

koyUl - de.woluBt

bir1igi

bu-

bu dlonow.ik §illl Jarrn bu u1liekr aras da onem1 i al Ti!ler' yoJ , oJmasuhl". A tm blolru de ...~IeI';Rm ltIPlbirl.l
IIIyJ y"ptlkJarl
kU§1

vamedigindllin" p~etii mem.leketime gol'c a.z "eya ~tlk milrtad;u]a., kontr'Djan sistemi He llLa1bnak o1m~tu:r. Bu.rada gOz i!)niinde Vo1IJ1ldurulan
teci.m:sc1 dcnkle§meyi mektk Volt,bl1glin kontenjan nokta elde et-

t~cim:

Alu.ll'

b'.oliu

de'li'let1e:rinc:

bu ill'kder 'bi'l':ib:if!i DC ~ 'Dew em!!!}~ri yiiziind-en biribi.rleT'iain. bu'lii.i!nleyi§1 olaouyac;akl'l11:'l 80,launitti. Halbuki bu tiLkeler ualann.~ a.. biiy o.l!j;ude ah; Yerit]ler ya~lrIBdrrlar~ (Komut. llahta, demiT gibi nm lilillllddelere Gr-§'I ipck. limoo. K1~ tin gB iln.;,nlef'.) Vc bu -h'§Vel"i.jlcr tam .".:a,amik W.... leyi"'j &l1§nri11erdif'. bak:i:kftrt ipUduf: Gmweri ';<tFtlpljdikf~ ..hpl!' ril imt.:iuIan ua/gJ,!IYIP umteT.si ~oi.Jmakrad'''', 9urada ~r"Jatl'lJlda gCiz.c~upan
altpe;ri:i YBP'UJ' flJhl~riD Gl!'r~kil!'i1 ,aJtlil
1Nldi1ii111i' .. lI.per

yapda.n e'IronOml lei:' lrull

;tiralarda

Din

at ~ok

goze 5Mptzgr

e.ist~miiil!liI:eler p.a.e.945~nm

ran m

pm-it!! !:Ii nw

ko~U.ll.l!il:)ij,Ji1

ylik&¢k Ibi.:r gaye ~ iildEi:J iiLkeiell'· air. Yukarda bahs.etti.j:imiz Brukse) proteikolu milti!!',

i;i ve. UstUnliig'u, kU~15mda kuu' talmaktadlf. Ger2C'kten. onlan ~ah~rrkC:fi gorse • nix, i'iinizden "kal;ki biT il\giU: i:§.9iai de bOyle "ahlsa~i deninU:. Benim bll diiJ~iim:~m yalruz gL1~y A frilk<H! I i:fiin d~gi.Jdi:r ~ bu ckdigim AfrikMlIfl. i5i1:eki 1'bO,1,g~'le~'1IIIdet' trapd nacak bir ~~ydif.
Burrutl]~rde &alini A!il!Jtlanyaya e&1ri !lOmU:r· e!u:zatmak: d.ile-

ban§ ~i.m. de gcrek1i o]an .bam ma.ddelcl" buJundugun ~et edilmi.§ n; "Bhim bll maddel.e.r yiiziiadea di!JtdiJldtTinJ !i'Olpmag~ liirtiklen:C!:!i!gi .. mizi, boyundmuk altma girc:cegim.izi sananla:r, hndi kendil~rini ahLatxyor • 1ar". denilmq1ir. Eden, u~ ttaJiya Vi!: b.gi1te~ H~m Ililt-un ilgilr.ndiun meselclc-rde lbiri bi:rleriyle: daru~ "uldlmiinde olduklanru !SOy Lani.!jjt:lL Bay
Iilran sa , Eger lannd:a. letter. ortada topniJ

p.ulilPentoda ¢ lebep olan.k d.QnOkrasiye
fer~tilm1l!g,~ bqlanrbgl

kanrI-

~'gun
ve 1919

olf:;layan kanu..nunun
K.n

lC,iim kanWl'LlDU gostcdyor

indenbe-ri Yu.cosl~da. biribi.ril!lC kar!jlx ilci lIIYasal :Uc~ arasm.da de. vam.lJ bir Ia~ olduj:unu ileri .iiriiyo_. Bu alu~la.rdan bid l:urvatlarlIl ~gelDl.m.ligini kU\no!ctlatdinnek amacD'U giid~ yor, otek.i i.sc: bt!riik SITbjyeyi vUcuda getinnek ilitiyordLL OnUD :i,;indi:r ki Z
haz:i.randa ahll.J.l1 I~ bern 9l.Pl

k.a...

ooy Ie

bU andJ~

01·
1IlD1I'-

nunu.nu. batti

:ma.sayw ~

gene Habe§istarltP,
'OI'.e ILSl:glan olaD.

Afdlrawn b:r~l

dev bu bOlgr; i1lde bMI".~c&k alan 1E:0D~

liUDulam. sonll.$)an henm venneGerii

ge:ieri.ni geri vermelc sorii oluyor_ Mu, Habe1istan~ de bu gin ckd i:r. Be1ki devl~il:h'r top:raldu,

~m bozulmasl hareketlere ma!:a.r~ gi:ri~k

aonuc.una, i.s'lulerdi.

te.dbir .lqak,

a.l!trn bloku devlnl.tri bu pn bh" fiat du§ilimc devresin claloutlard 11', Dalla d:iitiik fiatla aatal'H par.a kazanabi:lJoe,k [!jim. lie daha ~ok I8I1m.a:.t
Z:OUgl

hem OIlU y~ritcn bUkiJmet.i. bugWl,e bdar Yl.I.go la~ada. biribirini kovalayu Rji.n:W!:ri.n t:enk..it e'bJlit Yelli. partame:Dto.D!1n dag.t,dmasuu, ~ bir 8e!;iim kanww.n.a. ore ye.ni bupoul.i.mento .egillmesim . temi.f ve an.. 13k bu prtla biitiin. putilerm ~ bir\i-

bi:r taInm
Fa-

ar,aslDda

bolU;ttilece.kti.r.

vHdlt'.

Jkr

iillkerun

ittir.'afma
§U

bloka iJ.Jk~lui ....

i pek ~Mm1idir.Bloka gilmi'j
kat DiIiIbMi
~HC

111'adia iR. bu f~a1 dUJUl"'D!Ie poHtilkaaJ a:rui. mmanda Bat.glanD ne~ ~i ile birLikte' gidlememif Vo! 'i'anlal'!! IIOn119: i.~ piy;nanmn zayHlamalb 'H: ~rgj ytiklc:ri. :min ~i:atl'tilinMmdaa ba.p;a 'bir ~ 01matmI§bl".
~ ,dl.1lvarlan yUbeJdlgi

kat birr gUn g~lC'cflk 'll'fl Afdikab, btl Iiimliru~u]e.e"'Siz kim oluyonu:nUl ~ bu top,rakl;;u- b~zimdi:r; A f:r~3 Afril kaWrlMtridrr." ,du~er. l~te fir kan kan .,tu:dmas;~ oluT a. o~ ortilya ~1Ikae:ak olan 801. Af· rikada va1:ayabHi:r; I5t~ldler yapya _azIOll'_
;0

kendi gazetai OF ]010 Pg,IJ'Ol0' d'ltaya. Hili be, liy-tll BUlum ~ti: gt Habe~ lIopraklan Cizerin.de bg:i1terem.;c B:5~ilal'l bWl!lDdll~.ilUl
ft

Bay M.u~Unirllin

,ti

&1.1

gJ ~ilece
YcVli,

Cini

bildUmi!:!tir.

B.
p4UlI

bWiliLlDe:t

bunu.n

gibii

ii'nmADm

da DUra..

ki hak1a.rn:uD

IngUterccc tamDCLiuu: bilme;kte- ve a6yl ektedir. Del" halde bunJa.:r. B. MIdOl.iniDm Itula!'k: aamryu:a.guu .oylediii Dmoy I!IlIdelelen degildir. Bl.I.ILI.ar, bir tat:.m. ytt:k:ae.k y1l!IIc:Dl~rttil' ki. b'WlUDla. ilgili olan IMt biJ" braf. bu&i I!I.1Idlrrq dmC'!lll!lill\zU'k ed~z.
AnJqamaEhi;J: JUglC4I 'l'eli'lllC:i;i

olu ~tbtm b«tim. ~

(~) 40
M ICl

P'r~ I.... i.~n: HoluM

!9
22

ltaJya
Gi.:irlHUyor Iri bkiItm

Altm bloh tJ,nlr.deri I'e dlivil Iecimi'IJilJ 6zgii'rJillp'~ Altn:l blob ~1.uMleri di5wizJc:rinde nafil~ budamalar yapmamaI'ktad!dar. TecimJerii geflClk yabao. C:I mallannm bedeUedw Ode:m.~gc, gcrekse ya.bam.cl Il'fleloerde ya,;mr§ oldu!kian angajmanluw i.btiya"i:1M1

ta

~O'llt bLlindan GOD!!ril, batge"iJ'Di~ Iryal!3, ve demoll:ras.i dl!:liD. ~ bah5eden:k !ikmi:;ti:r til ~ d

B,. Bernardi tORubr,a

lOS yyi.a.vm 0Eilin& bu bran akadugu .&8Ibo3D her ta.raltan kotUlanc ..ealeri duyulmUflUr. CiiDJrit kariullt Opde:rl'er·j, 8e'Sime girerlerken biiktime ... ti dcj;il, yatlnu n.isbig 5;ul, gt"'dP1.ID.U tutan le§i.m kanUfitmll bUiyorlardI. HeH:i lEi kammda.:m., fayda.l.u!a..cakW'1nI umdlilJaJr- ciyle ol.masaydr &C!rim -'Ii cL. na atllmazlu ve W\l'etlerini dt'nemez.. lerdi. Biiyiik Slrbistan uyal!lo3SI hak.. kmdlci .ozief'c gelinec i tunhr her yerde pdde'l:H be:rkm bir oib 'lll.yJ.Ddrrru.

,0

lugunu

)Iii..

alan her 1ilke il;io digell' be§ i.ilb iinemli bir ~nkIt 01maku ve memlf:kc~mc: con: genel WTacatln 1.5 i.ndton 2,5 ine ladar 'bit hatca ,red billmaktadu.
AltlD bl&lru ile Jngiitere ,. ID"lMtntiaki ktleri ve A.lm,ulla

y>trine ~tinn"k i~in olan doviz'lerii eatm almak·

- B u gifunkil btbkiimetleriB kaql lmFfryll kaldlklul Cidc-ylerEe lnyasla .. naCilk olur:sa diyebiliriz: n bugliinkil 1ngiliz lIi'stemi. bir k:'endi kendini y.fi. n~~ deii1, bil" hilikiimetsi:zliktirHepsi
ml!~

b~

t;unkiil.
Su-..

Wl etmek sUl'ctile, Habeglede yapmll
oIdugu andla~yl tantml§ obn Mu'!O~ lini, S1tre.sa'da lngiJtere, tWya ve Fran5.Yliln Avrupa d[,mda bir birge yOn~y Irun1.u.kJafItl.l llerl I!urerek eski
;;md]a~arl tiUl.lmazhkh,.n gelemez.

biliT

. Subistan"

BHyiik

hii tan lIln3JCDU yerlnr ,etiirlD'C:k iI k-. seydi onu. bUmp YugD$l.avyanUl kUfItarlCI roliinU tanrdlgl ilk Wl!ii-al aya.t

t1I oZ'gUrdutler.

emek.li a.i'o-ayEaFd.!ill toplilli I,iliillrlamento He ~1I~a.k yU.-

dtvresinc!e bi'ltan ilk
hrr-vat
I!mJ

yap::tbiHrd:i. gUndenbel"i

Halbu\!ii SU'E dcvletin! rp,
adml ta~rma..

yandan tngHten: ve Alman'P da onemli ekonomik ilgile.rle bag'h hhmuycrlar, Bu iJl'kclerin birihlrleriIDe veo ingiltere ile Almanyaya. yaptrk.lian IJilkat gen..tl ~..k.a.tlarlHa nj~t~e bu~ bir ref tutmaktadJ:ll":
A It ID bloku gnter~ yaptlkbn nel ~Ikata jle
Il.l!

ate

tecim~ Ah:m blolru dev

o1an rttJi.u dlJ.m_ ·mal· Jann i:I:z:gii.diik1e a]Jtyeri~ifil! d-egiJ'Se lbile ,:hill olmana deg~ltirilebn@n1erin ozgiirliik1c Odcn1J1esine imkin brrak·
maktadlr.

Oldu.k~a nouml

olan

bl.llunan bizim Jj,osyalist bU k:ii.m~tler"imi:z:irl bir ~e}l' yapnlas,llIa im· kan oJabiJirdi Rusya. bizc boyunili Rusyada 0Jom biten had!!5ii!ler haklkmda yalan~8tr uyduruJuyor. Ingilt~rclk lbiiS kimse Rus.y,a.da yapIlan: I.lyasa ve ytin'tUm
bllhd&rrl bilmiy,or. parla •
VoJII"-

lriimiinde

Bundan ba~ka 11111 devleUer §imdiye kadar bi:rbiri:me ka.f11 D]an yiienleriJli y,erin~ gctiirmck i~:n TnmsfeT, od~me vey" Iduing 'aJI1a;tmalaTina ih~iya.~ gorlm:m;~lerdi1l'.
AJ:tJJ'l'bloll:u tm bloku r-ini
!ltb

tngilu imparat:arlugo.n.11I!I. dimyalh ki.ms.eye danr~ak.sU:ln ku. nddugu yotunda yapllil.ll biJlI:wn.J:a.rn a.lliln etmek Jukiimiiude deg~liiz:. Boyle eylere aldul, etmek. yah:pnasl ii~in se~;nnk istiYiIlo geMi duruma :!ite~
ka\mOllk d~mek B II i~in cn §oylece olur.
j y~

Biz,

ve !!loven ktrahgJ

kabul etti. Ha.tta tl ikind k.anun 1929 da !VJ1a ileri gidHcrek "Srrbistan" ad] ortad.a.n ka.l.dllnl.uu~ ve Yugoslavya
krnlhgr run j1m edilmi'?tir. ::'hrp ..'Jayianmuz Ie ;tI!refli s.anc.a.1da.n

gotu-

'R uslatm bu 'bLZ im lIIuprtintfi ment..nizmimize drr
7

oial:'ak na'Sll ~tiInla.b;ileceg~ Cenevrede B. Eden tara hnci(!n "_ anl<lhlnu~ bul LI:Iluyor.

l'u1mu, ve a:skere yeni Yugaslavya bil'yf'akJa.rr dagrtl1Du§trr. Bir a.strhk omriin biitli.n s~mhoUed ortadan 'ka1d IrJ!mT~hr. Hatt2
S11"1)!i'Sta.nm

kcmliillli

bUe

"1m.
ge-

We"

dijer

d'f1:vl~Ue:Jr. A~diinya illkeJt:hera-

gilhoege

b~larI

bugii:n surette

butun ba,mda

Alma.nyaya ~.Ika.tm

ngil~ndjrm.-ekle

RQlanda
B~I~i

nis~tj 68
62,S 61.8 60.9 ~5,9 45,S

(%1

ber bu i.ill«:lcrin
pilTatorlugu len ingili:z biyolaT

IngiUere
En bu ileri gUn

imge· k.am-

gdmektedir. ekc:l'HJ!:!r,nistieri

,P'ramm lil!Vi;,~

Polo ,..
Altm bJoklJ rolun

durhlgunun iy.i b.ir BUf'Ctte ii HyebilmeBi IU} ~iizumlll iik ~ut " t"a.nt::U olarak gCl"lnd:te.dirler.
SOnl:lC

ca~

~i1n1rii orada ibWlWl daha iyi.J'; buJunuyor. Diktatiirlerc geo:lince~ Ritlerle MuGolini'nin ozel 101an gidli§len, kendine b~ra'ClhrS3 otuz YJlda o,lacak: ,eyleri bird en yapm.alam'l.dadll".

dia bu i:po yah~ bnl.masl icrin uhlslar losyetesi ile elb~rJigi etmcgi. kabul el:mi~ hrulll.lrunakta.dnlar ...
Her iki hnaf Italya ra.smda

cografi ?,,!Idini kaybetm1O: voe be~ "bano..nn,. r aYTdm[~tH. Boy 1e Dldy g u ha.l d.1! bu menf i \tarafin b:ir miispd taraf. kabul §lkt1gml bu ~tIJl. var; Dr, Ma~ekia, ~urp ayl"f~h:Cl ilc blok yapar-ak yen;:
f}'asal

o.:a,
:liJnlr

Ha.beji'Stal:'l ~atJprulia.r[

Bu,

I505Yl:il;!s,inckUyedirlel"

c1a ull..lfliar ,,~bunlarm.a'life !Hl'n:rlarln

;toned
oI.anLar.

dtigini

ve dar
ya-

~er.,;;(;...e ind~n nll.m'!I ogrenJ:iler,

sanm.akla

hilli

0",

dokl.lz:uncll

;;LIUT

1m-

degipnedigini

fas:ih: :ioumm ozgiil,'lU.ii;il,bunlllll

ozgen-

ola'l'"ak, aUruh,~al
i~iD\ yapI1:aca.k

pzra dull"U§t!y

mun~ vlnnak

once

rtnde

tngtlte:n:

Iilke1erinin alI[~1eil¢ Almmy,a o,ynamakbUy[k ij'nem.i bu Ve Briiksel luet~ proto~

o]dugu

anlqllmOllirtadn'.

ikohlna dail" e~ya &hperi'}inin i]'~Hmc· III prenwibinin bu i.ki 1l1keye, h~if::ti A.v·

altm bloku iHkeleoriEe-. I!.terlin ekono~isi sisl-eminin merkezi alan tngi1terc' i1e g3,.U ... elcre m Iba~la:ma.k ve mu'Spet gOriitme iIWOnUiVlarr eMe !d:i1d~k~ diier dnldled de bu goru,?nKlcre !j;aglrI1l<IItl r['.

Hg) di.re h.lltturmu§ gidiyoI'1.l2:; bit il gordUgumllz de yok. Mu~o]ini. 'bizim devlet a.dambn • mJ;cda 'kmntrSI olmayan bir ~yi; psikoloji:nin one o1dll~unu h~1Imun
sezml!ji,

lbiUyor.

0,
dUCtlT'lu

Ita]yan

n'l!': kafada

01 •

anJ.II!H§tl:t".

'budalilmas[lizninde ~llkat.ak anLa}Q m.azhgr uhl.s]ar sosyete-si maldnesi. kotaraMI,ecek b~j' ytt:kidicdir. Egn bit dda ulu lar &osyetesinin yargl~lrg"m kabu etmil olaT1 haty.a, B, Musolininill"l anlattrgl eki]de hutiin dunyaya meydan okwnaga kallni}acak 01un;~ pe-k biiyi.i,k b.ir jlanh1 i~l~L§
oJ ...r.

Ba~arli!::rfilll

SHn

da budur

Doktor .Ma~ek:·i.n WI" :SEF olmadrgl dil~i.i:niilU~sr duru:m aydmhulmr, 011][. 0, hal pgmJanm arha=>lodan si.iriikI yen "'eya turHi turIii s~)I'a&a.lcambu· hklar } apabi1en biT Radi lle gHdLr. Bu glin sok :ihti.llarlo'!lmi~ bu' Ir'I n ku~u.k all1lic:l'Itm R<!di.;: Z3lililnlrHl r" ti ikilld ba 'k;'lnll.~I!1" j!;e1ehn'I'H;'o;,l 10 ,llru l)lT"

~

-~

-

:--

.

.• ~...... ,

£_.. ~r "

~

~
,

-

.., ~

. ~~,,_
-

- -----=--..~~----.

- ~.

.

-~:-.'.

'.- . ..
,-

~~AIo--~'~.~""'-::i :!~......."~
.

-~

ULUS

L
I ITALYA'VA
"" bu badiM: blll.lw..Ll')"O', Bi.iyk
nail II
Dn:n

s
P,a,ns. I'
g;6nl.Jme1eri §iddet~i h1'Jrdlgr (A.A..) -~.

UYU
b edilirgormiiyor lar
1
dcmi:l
ItomMy'~uc De Imfld"Uilm&.Ic;ta.i!hr

L
Finlandiya bar odiiyor
W1U·

'kdi 0 A.vr-upada

jee:

~'k. 'l.Wh.ll:Y':mJn lta1!f1l ile AJ bi. h&lin o,tiya pay1!:tdma.m::l
V~

Somiirg elere verilen onern arttvor
Roma, 16 (A,A,)I - Bakanlar kurulu somikgeh~rd,e bulunan 9iayhklanm artrrmI~ur. 'Trablus :i~in dante bir ve Samar icin de 12' de yedi ni!:lbeUn.de artrrma yapIlml§tII'.
Vii:

.

aJ'U1ndOl
It)"lUS!

Av-'

:ra~lngtou. 16 (A,A.) _, Fin~ landiya, barb borclarrmn 15 ha.ft.
ran ooHisunu oderti'lliT.

I8pei

dUnlm'll.!lnu alt qt' ederdc CoI!IAe'I!'re:ye: r I dil man b -r bloklll'l " k&It:'m • I!IOnUC un.. '¥'iB. filbi1ec.e Irti r.
On"n I "nd;r!ci, tngiIU Iyssal, klvnk •
I).

vil

askerlerin

vi1renlen
811'3

B. :Saml:l~1 Hor'UJl. oncelcinden

bu [i!Itek~

a_mm

dah

lacag-mJ LgaS

ijnm~ktedi.r. ll!;ler and), ~maSirru iml:a pdr

rde~

Musolini uzun soziin $1 rasr olmadrgmr soyliiyor
Roma, Hi (A.A) B.. Musolini '1 bin eski h1.Lmlb a !l"ac~r!ln oniinde 1,)11' sOy. Joe" vererek uzun ooziln &lUSl olmadl -

tngtlit denheiligm;n tonllalO boeaabill! yUzde Jl Un!! qit OlBe: •• Almalm dUil.l. eili!]: Fl"UIlIa l.I;iin m edi~ ~1'-I1yOor.

Japonlarm
riiyti§ii
Valjiington, Amerika oUere bliytik

Cindeki yli

amerikahlara zarar vermiyecekmis
J5 (A.A) Ja.ponyarun

de:...letlerin
'ilianal<l i.h"erif'ie It Iya, bu ha.li'!i:seleri'l"l y>Eni durumlar ra trm.-e bunun cia II! lavga tedni !ioltlrr hlldieelenni.1'1 1-rleri almrnasrm Iii m 1nldllPm iledost~a tavsiyr eak,

yalunda

A di!.'la'c .. bada

girgile'l"de bulunarak ttaiY,3yt dinizliyecek degi!ilue l:mlunl11maslJU
-etm leri imkans,lZ' tngiltf'Te dt~i1dir. An~'

Pod JPal'iziyen gaze-tui;' deuiz IilZ!;!I~mala n hakkm.d.a ftalyanm I..ondTa~ tevilp'll'e'nDl:Uden ,1!iIlC'1t Parisle [ilr-q •
mil, otdugl.lfiiIJ Siyasal kaydecliyor. FriJnunm
11:

ds:isi B. Saito, g32ete-

gIrIi
uk

~tinkii

ulusu

yiikiim

aHm.;. koya

~tYenlef.

Tunl
ctvab

_ pe

a9~a

Sudan ve Mr5lr IIc'II'resindeki aSlflarlT\l ~ de fed", etmek fikrinde deg-itdir. Ingiltere bunlara
19-06 andlJa§muI ile ve ondan daba (in• eeki an dla lJ111aia rla elde etmi1 buhmll

karar larm verHmekte oldug\llnl:.l 5OIU'CI Itok ·dcgerli ashl"le.le konu§dugll"l"lu sfi. lemist ir .

konFet'Omsr bakkrndaki vCl'f'Ile'5im
bek1emektedr.

vablllli yakInda Bu.

d1er:mttir. ki: Kuzt.!;i Cil"ll'deld japort hareketleri. Arnc:dka. tt;rim kazan~ lafJ Uzerinde h:ii boi r ~otii f:l!.ld yaprn.lyaea.kt r.
HUki.lmetifiLn C<o'de _. 3fc.ketlerinli i.n4::demek i. tiyen B. Saito. bu UIiUSfa.. 1cii babrr1erin ;cgunun katmerlen.diril,.. mi§ oldugnn,.. seylemi ir.

nla ba1

\Te b~ roldan
d5n.nu!m~ye 'Su srralarda '. 1crdir ld,
k:.11'~

vernn tiro Avrup'& 1lI1l~m¢tle ..i

ror.
1 !;It:l6 ilnd~a~ma~ Fransa ye Italyay~ oLdufu g'ibi !:ngilteTeye de etgtrlik h6l·
ge-Ieri tanlmaktadu". ~u"'i!lmJ hatl:rla· mak liklmd r ki. Frat'l5ai hI,! halrlarmdan vaz ge~mi§tir. Fakat Londra We" Roma bor\t bir harekerte bulunmarrasla'fm. , tng1 iz: a!ll~;i.anmn blll~lrcili~1

Italyanm Afrika deniz komutanlgr
Rorn.a, lfi (A.A.) dogu AIl"ika::H kom'l.ltanlJgl I k Mas.a.ua·ya -

kO'f'lferan~ln g~r~'~k1e,muine
m[~ blr adlm. olacaknr. deniz ozla~mahm hili defUse Sosyali'St deniz ve p~ hakklf'lda:

dogru. atlJz
A'IlTLJ· ilteg-in. ga.zetesi:'
'kiU§[t-

B6yleee. genk
gerd .. aria FrMiili W!e biJr .'

ei~ 'Il'hldar losyeteti' . Rabr!.· taftdalid tEll ririe nil ~ li e ltalya ao.y.etedcn aynla CI'IktTrc B'f ndan Ita] biiklimeti mllnyap b~1 'bil' go t~~til'. tlyle ki,tn,ri lar
II

halya
Bu

htikiimetd del1iiz komusan-

halya,

Cill yardrm istememis
Va;jwgton. 16 (A.A.) DII bakanr :So Hull emden J aponyaya karsr dQkuz del/let ancUa~ma... srnr imza edenlerin yardmuru istiyen, hi~ bir nota. ,aL"11adJ.guu sO}IIemigtir,

It;jin bic y~ksek:
ynle~eulktir,

lik.
dedir.

uyt0T"l gitmek Papiile.f kar~I diyor.

kurmu§tlJ.lr.

o:rgam

hiiU't:keti

ten ulu.-

italyada giimii§ paralar
toplanacak
Rom:JJ• 115 ,A.A.) Rcsmig

uzla!}malann:J gostcl'iyoJ':

~}1ni

Lzgr

~tinku

b1Jl lhrimali

I.lIZ~

paktmm 15 "e 1 i5 rno rna 1delui It~Jya)"\1. bTII de atlmBr:a.k 0,·' lursa y~n:i bir Man-;Ilko h.r1l mda 1m. 1rnaca~J'I[ anl'llnl~t1.r. Bil yeni Man;uyett'
nl

gcllu-nun

suyudur.
S'lJdafi1run "lie

Bu

III

T'3aTlIl ile MT ~r we

la=tmalar

g~nel si11i1hsr!lanma '§eydlil"l once

-

ga...::t.:te-

ni her

In gikz:

'I" k: bii:yti'k bir 109m] dii'l"llyanm en ~ok yC''I''lerinden bin o~a·

lulanahlHr

bUE"3!11

lay)

C6Cnldir.

Radi2 ber ~ydi:
hatta p!lI['tinin

en

y" kfie

kuvvetti;

pamuk: ye'tiniren bilir. ~imdi,
deleg~leri

de, ~imdi piy.asada. buhman ('aian piya.sadan k:a.ldmnak kagJ-:J para. koymak yetkisiru
bmJl.IUL vel' Giimu§ ret

gumti~

P.,;I1ft yeri .... e £inall'ls ba]j.

il:cilitc:rmcktedill'.

...
Londra,
'iJ'e kesiltn nU-ma]an cak Alman yann hafta

16 (A.A.) -

.

krrmak

teWikf''SIn.i

'"
Pazal" dolaVl· demz lngili-z surecf:·ktit. prel'lsip

Grev ve kan§Ikkk
Linkom., Uil (A.A.) - (BifiD~ik Amerika) - I1bay, tramvay ilyadarmm groevi iizerine ~lkan kan§:tkhklan durdurmak i5in bu.. tUn poHs kuvvetlerini si1ah alt1Il3 a1mt,Ul'. Bu ka.n~lk1Ik1Mda. §-imdiye kadar bir' ki;1i olmile ve bir,,_ ~ok ki~ yaralannuitIr

!f:liSoU.

Sudan ve Ha.be-~
ha.linde Tsa'l'!l:1

kendL

:n biT kanu'!li ~1kr.ru~hJ'.
sakJayanlar 100 iile '200()
ce.zasma
5jiJj'.

ko·
M

biT komisyon

. '(;1". H¢t ~yi kendisi uJa.::.tmrdl, " ci ba~_' ,;l,nhk bu- ~k.i.l n waretti. dili ijldi.iKten lOQnra :refine ge9=D Ma~k h:l~ hi!' ti r.i~iwe gi;;i~yeTe:k duw bi.r ha.rekets.i.2Jik i.~inde kalm" Hu.ctttc r:ldJilm..:!;i i~.i.D ~n ~lam:a&Ir bi.i UI'I "i ut;o"la.vranw a'yr~ gt'upla.rJrun kenc;lisin~ Onv~.nn~· 1.unn ge!di,
<L.kat s('~imden sonn bi.r program !tar
r

gom suyunun

U1e!it~,..!lmesi plar:llnJ bi • 'bu hareket;

sabab tekrar

ba§laya

tllITI'lf'k iizere bulunuyorlu.' SW bag-Jar-nna dayanan

;u'<!iS!Mda dCogi~lm pilla

ve butiin

Gl."mi-

pIlaca1dardu.

lerimlt '.!Imlnan mmdan

u!erinde

balu •

Italyaya hi~ de dOb."'Ufiamaz Vi!: Ingiliz le-l" Italyan gazetc1erinin hu i,de yap dlkTanhticurnla'l"dan §aSTrml lardlr. Lonr:l.ra. yuka [daki komi::.)'on i§inin ttalya _

ROMANY A ~DA :

bi'l' anla~ma
In. Vt

e1dc: ~dilmi; tse d~
'11l:nn~di:n eevapl..a

tn~]teri:
ICC

k.esin bir karar l'talyamn
,yann

on-~
rlTu

huron

Habe:'1 anlBll1rnazlrgrndan busayn bir §ey oldugu kanagatln -

Kiic;uk Anla§ma ekoonmi konf eransl toplaruyor
Bilkre!;l,
rk'onorr]i

Fran sam

.a1mak tas~nndadlf. cevabrnLn
mrsi

Fl"ao'Slz!OIe ltaiyan

bugi.in

Lond-,ay3

gel •

DACINIK
Londra.

OlJl''UKLAH

=

r.arl~tlrmak

ZaJn ••.'ll

c

ne durcJu •
t.

.,Ifl§

g ince Dr. Ma~ek 19i i.~i Y J yolda bt

,ra.J..r

Halbyki

~y[,l~

a.ayla.vJa.r1
olmaYllfl

~s.Gi!l

dadrr VI: do.la Tsile Ingi'Jtererun halyall ve flilbe-!'I gerginlig:ini a::a.l!tmak i'!;i 01ra(lhk~an:n31 ve Romay.1i h:nbdli!'n sa a'

Hi (A.A.)
kOl'lferOin
I

-

Y'dr,"

KU~i.i'k: an1a~a B Tit';j]

bekl~nm~ktedir.

-

Bir tren kal!aS
§BID lEi (A.A.) - Bir yolcu t'1'eDile bir mu§ant"! iz tre nj LOomdra yaJa]]] annda Vel vingartende ~1§.lm§lardU". iimdiye Kadar 14 olu. ve bir ,!;ok agO" yaralr 01-. mak ihef'f: 70 kadar )'arab. kaldlnlm:r§ur.
:iF • •

};o'n!i.H1 ba~kanhimda

top].al'ldlcakhr.

hi. y.<!kiU~ten

)'.lld

ugra§Jllak

kffima'lm:n
lent!biiir.

tav!l'iyry~

devam edecei!i

bek ..

illtedn. paT].arm:ntooa hkirlerin~pr~malarlm isterln. Onla.r. halkm ljiek.i:I lI:::.rI no~Jarnr.aalgm~ '0'1: bu yi:Uden tafilftar k.a) b. de!;c klerini hiUrler. h...
tceo,eler J.
}m]

Haftahk

i~, saati meselec'

Fransa bisiklet piyoniugu
Mllylhofi. siklet ~tlr. 16 (A.A) $arnpi.yon]ugunu 250 kilometre1ik hula

LF:HIST

i3temu,e]er kala!;i.ktH.

de yakmda ayrt~ .. bo

da.g1' bil' ha..

lacakLar ve "Birlqik ha1inde

Simendifer saatlanr k.onferanSI
Avrupa - uzak dog1l.1§imendif,~deiiinin saatlerini kararla!$tnTnak ii zere pa· zartesi ,gi.inu Vilnoda bir PolonyaAvu')turya .. <;ekoslovakya kon.

Cen,evre.. 16 (A.A.) Japon delegesi Yo~iaka arsmhlsal L, kon{eransmdaki soyle\'inde. gO mil~

Fr<U\Sl.il

b~&

Speicher yollJ

kazilnIlBatte

BLI gnpul1 vc.y.a ba.~,k bir gI'Upun ~kili~i 'itlg"slilvyada durwnull iI~llmasl ~;:trindc rol o}'DaJnI)'a.cakUI'. B. Yevti"Ln 303 sayla.vhk: bUkUmct ~ogull'
lugu ya.P10 Grupu p;O;rl£Lmentoda.ki batan1J 4evam ediyor.
.il "iLStnda

Vu§o,va,

.1.6(A.A.) -

v.e

;;;.31I~arma

Bu

yonu bulan japon lmalkmm birind der,ecec.lle liizumlu bir~ok i]k~ maddelere ihtiyac~ oldugunu ve bu_n]an gctinuesi gerekl~gini ve bunun J aponyanm cliinya ekono·, misine yapt~gI bil~ok ya:rdrmla:rdan bir omek ven::1ligini soyUemi~tir<
4-0 saatH1( i§ komisyonu da i~

36 bUliUk mell"!

gittni~en31iir\

Bir komiinist gosteri§i
Paris, 16 (A.A) Bill' taklm
505 •

Lond.~

15 (A.A.)

-

Ithingarnm

d-eki 'Hen ~pl§1!llla~mdial

yah9.1!:

"c:

komii n l!!JUer pol isin l'apsnak de h5dis.e5]~

,asa~

lila

kM\ln:1 go.sterHer

1l2eR

Pan

..

dan 30 k:iijl has.tanej'¢ BunJa:rdan Wr~og-un!i.Ul dul'UDiu
SUZGUr',

yoralanan:l.v~ yat fdDlI§t~r...
'L1mud,·

2"Iohpnalar ntodaki

B, Yevti~'tn pa:rla. ~okluilll l-;i.ndc ycni bi:r pat-

feransI toplanacaktu.

leona gitmi!ilerse ml bn:h:r.

dllgrtd-

ti orgi.itU dft!'lek Qlan gcn.i.~ biI' "¥Il!... gool.a.v IiJlusaJ baJ'eketi.. i.mkim li:0N. pihnc'kted Lr. Eu flat'".f:k.et, oteki yoneye
ka.r§~ bir

. SOV\'ETLER BtRLtCt~ 0,_. .

4 tonluk bit aInu kiil«;esi
Moskova,
linsk

yoney

kunnak:

d~mf'k

Qlac.akvki

Ui (A.A)

-

Vrrnes.tla

0;

h.

aLtm .bol.gesindt

4,111 kilo agu

M, "'vet,

lrgl:nda bir altln killl;esi. bulunmufluT.

saatlerinin azaltdmasl i~in biT proje hanrlaml§: ve bu projeyi ka.buill edecek uyenin 40 saat pren· sipini btiti..in i§lenle Dnay~amD§ 0lacagma karar venni§tLr. halyan de1egesi B. Mi §eHs bu meselenin raportorltigiine se.. ~ilmi,tir.

Fransanm doiusunda
frrtma var
Paris, 16 (A.A.) - Fransanm dagusunda !iok kuvvetli fIrtrrlalar olmaktadrr. KaYlb 10 milyonu. geiimi~tk

Reinsdorf kazasmda olenler i~
ka.zasmda ole.n1enn gomiJmecegi gUn olan sab gunti btitUn resmig
kuraglar bayraklan yanya kadar -;ekecelder vc: halk da bu ulusal yasa ka.tI~acaklarrln . Bcrlm, 16 (A.A.) -- Reinsdori

""'lIarll :...111'--"'''

Tehika:

100

Michele' in kita
TUl'k!,ieyco
~~l'.r;reD: J\I 851.1hl

I

lJ A. Y DAR

Y zan: Aksel M UNT

Belki 0, ertigimizin son igl:.atlarmdan nrr,iIZ uzak dUnt}fOrdu da her cins: ve her .mezhebten €:r:zaCI ve hekimlerin hazuladlkIan e~idilnlemi§ iyilikler saghyan ~e§it ,~e· ,;t yeni il.a'i1an bilmiYQrdu. Fakat iyicc 8manml'§i eski ilali kitabrm kesin bir ustabk'[a kullamyor, go.ren gozl,eri ~ nc.reye saklarursa saklanslO - hastabgI oldugUl yerde I:I1UUPOriaya ~;rkanyor ve dinleme borusunu ku~agma daya.YlQ,ca bir dgerde veya bir kalhdc ona sakh hiii- b~r ses kalnu:yordu. Onemli hi~ bir yeni a~tn yoktu k:i. onun dikkatinden k.allml~ o:]sun. Bakt:eriyoloji De Q ...akitUer daha veni bir fen oman se· :roterapi'ye ~ok kuvvedi bir ilgi gosteriyar. du.

~u i;:i unutmamm imkiru om.madlgml sa mnm ~ Bir ak~am. gCIi vakit.. P~ofcsor Vayr Mi~l'in bir tavsiye mektubunu kendi yazdlgl. bilr pU!l!ub ile birlikte g'ilnderen biT amenkalr tarafmdan GT2.ndotele ~agnldml ve otelin ikaliinde, kna boy mill, teL:i~lI bir adam ta.rafmdan kaq:dandrm. Bunun iUc: i§i~ 0 giinkii liiks trenle Paristen geldigini ve otelde. lsmarWa.mI§ oldugu birind sm.d apartlman yerine k'endiTili VI£. ken.dininkUeri sa;~onsuz ve ban,Yo!!uz iki oday.a tlktIklarmt soylemek old~. Otel dir-ek torlin un, yer bulUfimad~glnl bildiren telgr,afll. ge~ gonde· ri1mi~ oldugWldan eline vannaIlll~b.
F

liyordu.

Pastor'i.;i 11 olma.zsa., benim i~

· 0 giinleT'de daha smama devrin-

kada.r

b[ ~

den 'ilkmaml'§ ve tecimgelerde sanlmaga ba§,lamamJ:§ ol~ Bebreng'le, §lmdi. her yd, yii~ binlerce liocugun hayattru kurtaran Ru'nun difteri seromunu Italyada ilk d~nehekim kendisi obultiJ,.

t§in kiitlisli, ku~ijk oglWlUB sag-uk algrnbgmdan ate§ler i~inde yatmakta oimasl idi Kansl. biitiin gc:ce, !iocug1lll ba!J ucundan aynmmann~u. Yukan GlkIp 'onu he men, gonnek zahmetini esirgeme.:t: mi idim.ii !kikU~illt ~c:uk kU!:l1 kat'§Jya, dalla dogrusu. .agIz agl23. ayni karyolanm ~'iinde yatJ:yorlarih. An,alan, sIkmtD;lil gijzierh;: yiiziime bakarak, crkek lio<ugun siitlinu yuta.. madIf:mm v,e bundan dolaYl bir boga.z hasta .. hg~na ugr:mu§ olmasmdan kOTkmakta 01.. dugunu li!oyledi. C;ocuk zo,rla ve agzmr bir kan, a~k D'efes ahyordu. yU:rii nlDSmO'f'l-

du. K1Z ~ocuiu arnasmm yatagma yatrr. dlktan sonra erkeL{ !;;;lOcugun diftcriye yakalanmJl§ o]dugurm "'08 hemen bir h.<lsta baklCl ~agumak .zorunda bulunduguroll.1 soyle~ dim. Kadm bana, ~ocuguna Kendi bakmak ist,edigi cevabnn verdi. Butfin geceyi 1iocufun bogazmI kazrma.kla ge~irdim: Ya'l.'TUcak hoguIDacak gibi oluyordu. 'Nefes ~orosunda bir demik: a'Smak uzere bana yard un etm'e:si i~in. sabaha k~lI, Doktor Erhar· dt'l ~aglI'tt.nn. Ku~uk bogulmak iizere idi. Kalbin durumu ,oyle kiltti mdi ki Erhardt klorfonn vermekten !;(':kindm,ikUniz de IOpera'syon ya:pmak: i,~in dUnJIll'suyor 'Ie IiOCU,g1m bl!;ak altmda c3ll verrnes.mden korkuyordulc. Balla SUlI Ii a glrttun ; difteri siizi.inii i§i. Dr ii§!~1tmezodadan. rala(b ve kOIUl§maya ka~ pi arnhgmdan devam eni.. Olpei."asycm li'flnI bne iiitm.ek istemiyor 'Ve fikirleri e.g'Fienilmek uzere., Romadaki 'biitLin bilyijkhe~ kimleri ~a,grrmarru:Z1 ilen suruyordu. Bunun fayda.slz v,e pek ge~ oldugunlU, operasyonun da benimle Erhac,dttm kararmuza bagh Q,ldugu cevabnu vell"'dim.. SOrll'a, kil .. , .iik lnZ1 btl' onuye sarar-ak, oda~nna go,tiir. mek u2ere. kendi'Sble verdim. Oglunun kur. tanlmam :i~in b" mi1yon dolar ve:r:mege

hanl" oldugunu soyledL Me:sel,enin mesele.si o]mad:rgIru bi1direrek kapIYI :suratm,a, kapadlm. Odada kal.im 3tna,. k,orkmu~ gozlerle b~ .ze. bakJyordu. Op,erasyonun dakikadan dakikaya bit kesin li.izum haline gelebi~ece.gini, basat ba:k.rCl kaduun an(ak bir s3ate kadar ,or-ada bulunabilecegini. ve bundm d olaYl yardImml 'niyebile,eegimizi kendisine soYledim. B~:r keUm,c bile soylemeden ba~ile ayda§ma. cevab[ verdi. Goz ya~lanE rill tl.l'tmak i~in k6J1ldi5~n~ zorlamakta ohlugu yiizuniJn '!un§masmdan belli idi. 'Bu y ig it ve hayran oluTliacak biT' kadrndt. Ben. lambanm altmdakj masanm u:zerine teroiz bir ortii yayarak yara~lan hazIrlarken Erbardt dat Ma burg: liboratuva nmn,kendisinet Behreng1in yeni dift:eri sel'onnm.dan istemi~ oldllgu omegi dahl (!Io sa bah gonde:rmi§ olmasn:idaki tuhaf tt"S3" dlifum dahsediyordll. Bu seron1un, bi, Il:ok Alman kWiniklerinde. buyiik ba~arI1ar1a, denenml'§ oldllgunu binyordum, Biz de onu denemeH mi idi'k? Ancak own LU~dryl:. konu§.a1cak vaktimiz yok Cocu{!un hal giuik~e koHile§oiyordu lkimi..zin diisHndiigu.miiz 0,1 w:nooun pek ~b:rm;, olmasT ;d;.
l m

(Soml

1,,'\

~~_.
,

'P'
I

"~~~i~"~'.
. ~
,. I

,,"'"p:~I +

'.. ~

~ II,
-. ~

,

j

~

.

.

;,\~ ,

\.J

L

S •

Mel

I'

("t III
{II

lriJc~11IP~il1f
(Ba~i iElektrik
na 'iizgiler~ni
J UH:'l s.lyrf

YCJli
J!alih u davass

a( rmla .
dd) .uares.inll'1 progra.mrn;·
l;U-

v
RI klya
gore ··Ao.adoluuWi liaraj arman kanal ve orman bozmak doldl.lrmak
del eel,;

d

r

Cf!

kill fym.J.5HH

m

yrl

Ill! ".:-

dcme k, kanal, !\na.dol ucla

lr:l r ve bu suretle 9Uyun gcymi,;sll'l. IH. Bt; jl.:kiJ orman

reprak dycr~li

m

~I:ldmat

Ii

V"l

i ler i cHid
gcni

gt.

derne ktlr.

bir

~ekJl gOIr

a· !lila iJ..

lece k 1~in giris:t:igi. rada, burada

derne k, bar aj y~kmak,

'iilU r vd<;ltalil"'

~'l.Ikucla ~cirilyoruz;,

dcrnc ktir., FoilIil1 R L flu bu
hk
U,H'.lIUilll1

bir!i:o~'IJ geli§L gUii;;:~l KUrulm.u~ eieldri k ilan'l:r<iHMIn-u:nn )'c ~d·, ti'lmf'!.i de )lone tgenin ba~1 ce.O!:i~i oIac<ikter: Yam:t,goe; ne tirnleree ra.krgla rine t~kfltge alaeak ya,pllan uyglln. ~arbaylr~I elektrik halk • ve ijze~ .H lsll!:rini

yaLl

~t11

!Ie ormaflc:L.
gclcn basryor. Su mescleEVe!

ha ziyadle ku.vvetlcnir. muslli. ve par~alanm~ij

Engtne

en cinunde paD"Tlr!agnl 1 bir

yoi,i .. c-

le rden errnan va
I

birine
davasr

topngl"lif'I g('",~ekligi .a;Ik sa'l<ld:lki tOIlu~ ~a 1 in ,ge .... k]i giflC :!Ie III ~zar;:m 40-:11
~IJ'"
''ri,t:tLe

bir errnan

u davlCl!lr.
:i.U I§in.i

da..

derinligc aynm

I.ad ... , kendtndcn
U::.'t

dol:;.rudan degildir.

uo~nLya Ancd.k

v,ey.1 h.· bunlarm alma-

ise, hay .. t 'lie y<I arn

daVaSTdu\ dLlzeltmek

YeLna bir
tabakalarda

gostt:.·~; bu aVrlm

M ... lti:kC:llmizde m

lrr1n yara:rJr

i
ve

t

digimiz

;.:am.a.n, kar~lmJ:ZiI
5olya'.l.amlzl

ilk

!i1ka-

B
I
{ (

li'I'rml.l llffmt

,mjftir.

JrrdrrtJ dtl'rJ< K,. Erls1.itDdndeki se,rglyr g('zuu~ vI! fok begen. S.§bak.a_rumrz sfJr,giile ~d IsirJe Jle,lIrn iZi'ihla.l"~' dilderken

hareketleri
(B r'" gibel
§l

J iim:ij ~r[_fada

)
levdirgir ..

oyunuyla

kcn.disbu

-cU.

Bundo.tn!loOW'a

'Du ae!ilkin takrmm
ka.rijlla§tlg~rru

!:IlS lHhnda 250 Iiradan Iaala kazanmaml~ ye-rll fatnkan ve arrkan at lie kJl!Il'"aJkh.T i~~Ddi. IIJzakhgl 2000 metYC

ta

gina ~(lk o.zen verecek1ti'!"', Elektr£sj yurd i~in bir GUS o-hnak'tan §Ik.:!mlak onun ilk ~ederi olacakt.r. Evde. isde ,elektrik: ileri lurk }'a~ayl!}mln gerek.l.irdigi :jart"lara Uygllh olarak ve nJEmlek~itin aS1glarl her ~eyden Ustlin tu.tI;Il:;l'ra~ \irellilcl;!:k dagrtr1acaktr r,
'I{~

cak ~ey 7 orrn"nClllk man 'Ie
511

duzeul] iki

r loll'll" !),elde kQymaktJr.
biribiT]edL'1.t' Itoprakta

~i.J.nkii nr'bi!i~'h ol:rn
U

daha 'i0k fazladlr ... Orman topra.gmls kendislnc ozgiJ e, lan. bu durumu her ta.l"afta olduibJ gibi mem!tk timi:zde: de topng~ clli~u yag·
ml!1lr]arm

du~mJ~ :'l.Irettc'

ida:r~:ni

dii.-

unsurd!lI1l1". O:rmanlar !Ie slIilartn btidecsiruin t~min e.dcl' tam bi'r dermklikte bllhlll'lIma
mI

.2:enle'moekt'l!:liIir. rene.

ya~an

Maden telkik. ve
MCima

dagrhl~arl, akqwl iiz~dnde de duzenloeyid rolunU oynarlar. 01'ma.nlaf.tn bu Odevleri TU.rki,ede diaba
a~d'!;tlr_ Chin kli ormanlar lIesiHYQ;r
V!t

mesini YC vamhhgll'u sag~r[ar. MemlcketilRizde top ... ktak:i su biidcesioin ~ok biiytik bir olttmi vardrr ; h onelQ ba.<ll yl1larda

'toi.inkli QID1ilIllar bu 'ILIyagmudal"lD top.ragil ,girtoprag~1'I 1m Ib'Udce-Soinin ;de.;

A.nka:ra kllliihJe.r!;yle

t.e idl. B:idn¢il.igi

8I.J!'

bir ara He B. ApYukudia

€!JiI.Otu!Su,
kurulverjl-

is-iii! t.,~r .!!'aman ietenilen biT .uZ;Y IIdacaktm Ge~n hi.incite §("i.n a,Yr it;:inde Ti:'rlriye hnbCl,1 'bi,:r:ineiUk.leri yapdn'ken Be~ik'ta:j; ile 'kalli!latan ve lr:i bir 'sonu~ .1 Qan,kaya dunktiJ oyunuyla da ~ ~eri . A.1lli!:araJIdaI"<I gostermi~ orndu, ReJi~ g[bi neh:sli V~ atrlga" bi.r tak:mm liar~uli\da yrh'Qadan !ll.g.r~h; o~un QlY1IDunu ~o',.. vakit oozdu !le hatta bir
'5001e .alunlarla da kat~sjni fillklijiotlrdl. Ta-

mek bizim

1:ulhdJ[~ Mre8ud'll. ik'in€;lHCi. tic B. Tal,at m Sa.lI"aln.z1 lea: a11id~, mkinc.i kotu: l ya~nldaki yllukMl ingmz t,<lIyla'rm ko;;!usu :idJ. Uza.khgl [6QO me·tTe ldi. K,o§iIJ]f3. y,ed.ii lay gird!. Ko~ ~ul\un ba§langu::lndan biir .az SO!1ra one ge-;en B. SaJihil'll Alemd!ar'J ijf1lul"d~§lerlnin )Famaa IQkulmas~na meydan Vfrmcden b~rin!e$~gen~ B. SaHMn Semira~ misl ikinei geldL 'D"i:i.indi kO~L1: Aratiltlkko~usu.; Vuli l!lirlkan ingiHz tay~3.f"a 2400 metrelik

IjlktJgnu

soyleclligimiz

ii'!ij

kanun.dan birisjyle de bu ~nstitii makta ve kend]s.il1l~ odevl-eT mekted.il' :

'U

elvcr&§li Maden 'Ve la§ cat' sahalul bulma.k, Bunlardlan i§jletilenledDli daha 11 olmalan tedbirlcriA1i 1liJ'amki M.adoen ilraMa
rClken jeo1ojlk i~]ttoi
VI:

t~letnleyc

0-

yok ediHyar'S.a., bir taraltli ~opraJda:rmuz d.1ki Su. bUdcE le d denkHg in:i k.ayb~dlyo:r ve susueluk ba~ gost~l'iyor" d.igoer la.raftill da 'Iu~ann dai:lh~ Wi au;., Janndak.i duzen Ixn:llluy,olr V~ fdikdleI' meyd.ana ge~iyol".
if • Ol'ifl'Lafl~a:l"ln ~yJar \

meydan gdel'l Icurak;Jrktan ve taflm uri.i'l'l]c-rinin yale )1ma:nndan iler~ gt1iyor, N'itclrim bu sen gii'rL~~rde yagmurull ya gm.arnul hepimizi btiyijlc bir ka:ygu i~eri~ne &Ok'tu. Ni.Hui!lumUl:l:W1 ya,udara yukar I". !iift,i ve·lu
rilkkr~ dan tarIm iiriinliniin

al ekonornimirin
(zi:raat) olma hakllYfl.

'.

ka,

I balumm-

ya:rar-

bu kaygWD.1I.L%da

Ctinlcti

unrin~

Qb.n ct-

bunlara ~enflig

ge·
de-

knell'j

iki bak:rmdandrr;
~Gprak altmdalci v.e bun]

iT"lcel~melu,

1), Orma.nJM r'in toplanm.a.s
[[til

Ml1.a-

ziya.na ugr I 111.1d1l.Lt'1.1mdill biilylik 'bil' :,oU'~nltl yiipar. bill: Inli urlm1:lyt i!i3oWM~~ gibi 'II:<llay koi ..1.J gider~yiz. tun ckongmik
.. :It<

tanm

k m.th hep.s~ bir.cien ifi oynadl .. On bir ki!i?inin b.irdc::J'i kaley] korumaga uir~,mas], 50Ilra ,g,cnc an fu1::boh:WiLWl bir '" den Uui atll.mtk gol ~rka.rmaga Sal'jmil!il be~t:nile~k boil" ~eyd,j. t;ankaya nm bu yenili§i labiigdl:r. DUn de soy ~ I~Hgirnli.z ~i!Ji. bta,nbul takrmhlln bi~~ dt1'll U ti.in oyllu.yorlilr. .Fakat tanka yabl.u lIirinci ma~l yapan Amk':.lra CHi. eli gibo, tll k:tMf yal'l!ts kUmlamabk 1iiJ"e-. tiyle SOHl;ln ~k saylh g,lma:masmm .,
nun!} aldll,ar.

ko§u idi. B. Ahmed ve Fikret'in Tomru, Erol voe Dogan isItlindeki 3 taYl 'Srra He birinc:i. ikinci vre U~linl:.i.i geldiler. Sahib1.eti 4325 hr.lii i1kramiyeyi f.stinnIC:.J1;J ka-

ne-;kr VI!' ~oze!cr ya.pmaok, i~let:mepro· j~ v(: npodan bazulamak,
Maden EndUstrisind.e
Ib.cndlis
''I

den..tk:f-

¥

mesine y.uadar.
2}

~ahrlaeak mils
li'iL

~ner

yeti§til"mek,

Sdledn w bir ta'kml ddi n.ehtt..
meydana ge.!mcler,ine engel gl\iF~ orma"'ann

lerin

z~ddar.
dtl[3.r"

B. $evketin

dor-

Devlet,e cd:: jc:oJojik

ba. ka ,ergcler i;in istene-

cti.idle:ri yapmak.

MemJek~ti.rni%&!: lUerin.e i.!mig

diiDloCU, B. Rilstemi:n Dordi.i.:mcii
kOjll!l;

A;tt:red

bll~~i1l'ltd 01-

Be§ik'~nl
Birinti
kmla:ra

bil'i1lci gulu:
VlLl-l"'i.q,1,Ij

r;an..ka.yaJ yapua.k
hlesini

a..

da.rt bask.
uzu.n

~ide. li)'or
),apb.

Wj. dakikallk, sonui, v.erllltiym biro a!ul1a alli:h. Bi.r HiiI iN'u·d topt!l bU Vi.lJI;u§~a i1e:r:i :ltt1. Hayati f;ankaya belderinin llll"a&[nda bek,'\I. To'pu kapu, silrdu ve gel.
biliiJladr y~ lI,eiiliktat

ne-

',ndUl)"i'JfUn beroberUk

gaw:

don: v-e daha yuka· In yqtaki arrk.an a:rab at lie lusr.ak~a,1I" llim.n ve UZalldrfE 3SIJIJ :m.ctre idi. KO~I1}'.;I 3iU.1 at glrdi. B. Cevdetin A]c~:rla.nf 'iok gilzeil bJr kOlju :ilt. birindliigi kazan.Ut. 8. IhJ.rbarun T'u.f'an! ll'dnei gel(H. K·o1uyUmana cagE umu ta.n. B.R~d'l;'alllM Ha.kam: Utyunc{iJ oldY" Be1tn'ci toll]: Dort ft daiha yukar! yaittaki. Yln'kan ingill% at n kHnatd:u i.9in YC UZakllg1 ~ooo mehe ~di. 'Tartkmlarm ko~uilu.nu daJima kazanan B. Abmedin. Yddzrmu ko~uda a,agt auY.iil'r8 umut1an bo§a ~rkardl. B. Riis·· Umin NOl!'LaSlm 'birinci, Yddlu'U[! itldnd
Qld~.

Gof:~en ydlarda YllIrdda ahm ft p,et1['01anmak: Yf; i~leb:nek i1zer~ iJd :yone'l~ ge: ku:rlJimu~t'l..l. Bl!llola:l" (1& tl'mi'l:il:i.lnun
~h§nta ~et~~vesi i:~:i'I'Le' girm.Clkile, ZonDlan
IDa-

Qlan bu etkisim

,is:ster~
~

BUlat

d:c:ne~ler
~aLarda

'yapllo:ia&!t .emlehtlel'eo yap'laia
ytikUmillndeyiz.

goz1ell"'imid ba~b vinnc!it "
s.omj~ianm a1m.ak

!ieBu

guldakta

devlet-;e llurn1mu§

We!ileri.D.

Anadolu topr.a.klafl Imda yIll!06k bir Ibltlm yetenekli.gine aahipJtir j f",ka,t bu 8il'llcak top,rak ya,hglrun bulun,\ugu yerck goril,]eblliyor. Pr<l( Or' ll~m.. harda gore AruuillollldalQ kur kirk ,leT< rt b.elLW: okm1u olgun1uk d.r:t·reanli bi,tlil:-'IrIc.Gen 14 giin c:... el 'alI:a.:j.~ar'lie bu on dort gniili.ik zamanda toprn.gm J'BJh,~ oll:Qu 'lot b.ava yag[~lZ gid~r e, tanm i,iriiA:J,eri yanar. lhmun ipn biridk ~

den bbo'ra;h&van

da en.6t:iwye veciJimek-

re

1:0pmC'.

tedilr. EruJ!titu Ipimdiye kadar s~yllan JJlt'Ii a~yl,et~ kendinc nri1e-n PFQgr.uo i'kinde bapM'au.ldu·O' Halbuki bu fennig kUn:JmLun ma.den .i§~td'yle ui:i'a.~ OH! 8ahiblerin.e de £ayd.ah 'DlinasJ 1iz:rmdrr. Rejlmimiz madeacUik :darun da. guek: nama yapaca<Idara.,gc~k i~l'eg:irl§ia
5

vc bele. lULs;rede w::un HAden i,aiaine Inich:ran en IDee deTl~le.1' yapdmqta:. tlvdJ~l 1ritaptli profel6:r!i:llckl" "'Blr t\opragm lula topraCr.a ya.zml;'t
00

1U tu.tmaMu. Topra'k yattdlgtrun yoi: 0lmMr: ya-

~,.,J._J!

(I) ormmlann hir:b:lei i!:tkidn.i bUidYIl'pIUDB,

loyll! '1lDIatryor: cesi to:pragm

meaamadl

tecek1ecrc
bl.1nb.rllil

17 i.nci daki.kada :idi. 'I;ok Uel!"~1Icai_ ~am: I!:~t~kta~ bekle:rini I!Jtlatan ki.i~iik Onn.::r kaleye dogru akma.ga ba~l,a.d~. Ka, leei kendislili kafliJladl. 0 d.a bo~ ka Leye t.opu am. Bu kesin golu Nud kurtardil. Fakat topll 'iok uzaklqtnamash. Bil' iki kI8a pa .. tan !loru:a t;'anka .. ~ yanrn birinci v,e sonuncu go~tiI oidu.

DUnkU bisiklet yarI§larI
Dlin siklet 15'0 kiJ.wnetrel.ik

yan~1 }IaprLdr.

buyiik bir bi Anka:r ..... yore i -

Reliktu ~nol ikind soUt:
21 ath.

me-I dakikada
Nazlm
b~iy[e

~JuUyofdu. Abd~

Betfkta, o:rl::ad:;m I:OpU kBJeyc dogr"1J
lk:iil'§~Lam.ak istcdL Kal~,ci

nin en bO.2:uk yoElannda yapl~an bu ya. r~~a bil" kag kuliibten dokuz: bisikletlri gh'di. Yan~ ,ok iiO[ §artlar altmda yol1p~ld~grnda.n, iki. blsjktet~ yaI"1 11'01dan di:indiller.

faydillh 01maluiol ,gaye edinmi§tir. Ens-titu bem ,a.ram!ll~ hem de J,l-t1.1'nC IIH·a.smcla. onl gi.ri!ii.m sah:i'blerinlt bl.i.lI:iin tckillik 1m ...\i'fl:dyli'l dllf:erU b~r YSill"dlmC!' Ili~all:akur. §.lJpiH~'!iiz: bu yardlm, itra'y~'~J VI:: I:~ldiciLere kar:§!dl'kh baz[ bord;Jr' yii.kle~ekHrIri ba~hcas.t uLusal u~giara z;u'ar vermemektic.

ayn ayn b8iklar uillsal ekonomiye

v¢rmi§

I

ve

31up olt:lDlnasma,
:l:'m knkleri'
UlaJ

F~!kliiiAga.ilL
topragm-

ne. daflillrna gore de:gifiyor.
yUz:imden.
QrmaJII

lIIi topn,kt.a1d m biJdcs.ii dc&kUtmin A .....doludalh ozmanLAniI. p. u§i gQu.J 10k edi.1mi§ o1malarl. pek ziayde ilgUidU., !lUn.k{l onnanlana IaldU'llmaJu top:raim sertlqllllHline .. au.. ]ar~ :topmk: iSftiliDt ~Jp ~ akmala:rma Kbep Olur-i'_ JlllUedc ILl bUdOMIRcleki denkl:ik bo:mluli. On:nall![arm buN.~ oyaa<hkJ 1'0] kur~k.11I: de:virleri.lc. yaj:.,. devirle.ri ~ ekim Ilrfultinun faydi!'!!mua
gc1 irme

chs meyda.na gelell

par~luve gev~em.e klpra.kbh.d:alarIDllli
mi.hanUrJi'

o1ara.k bit fla-

zenliJr me? d:ana.

leridiir.

(1)i Eng l~,.- lImeFsu.sbrmg:t)l tiber den' EiniJuS5 des Waldes aul deD S:taadl

IIUtW ~nor olaa. Lltin.. inc ~UDee; her DII! k::IIId:u iltrta Avropada blilrDm .'Un:a kanae;ata gt5n::
ci em al~ak lliibalardakl
1ft:

Onn.a:nla.nn

der ,Gem.i'sser. ZDrih. 1919
larla. rindeki devll-lin bilttin ma.d.en 'Ie e-lektl'ik ha1da,r~nrn " i,le-

bfiyiik

nehir

.1 Illl.em. ,

edne
ta~rna.

rfk:'y,dana gc 1m bGyUk ormaJllantli pell.
dWrm::ilI d

nltW ..

Ed Bonk
KamULUy:
u!iuncU

dab pLlde
n;]dollJda

mo..pet 11,= L..y_ rtkia ...re. d ... Itseller diLba ~k

lunun!a

da., on·

bugiiiaH

hii d~ lXIyJ~ dcgiildir.

Otekiler

yiH"~~1

sou

O!l-'

Top
tar1ya

kaleye

dOgT'U gilti.

de dr..

ISd~rulu,

B!:'~iktaJ '

akLnCI~H~

.yeti,titer

ve wpu bo§ kalleyc:

lioktlJlhLf.

BBfd"~.'n.
:!1UD.c1

"ftUnc,b: lie

BUR

Molii.:

dirdile:r. Ankara Gi.i.ciinden Eyiib "",~ N.iya.:zi S saat SB dak.ikada bi;rinci geldiJ,el". Cankayadan O&ep ikim::i vc 01'han uc;Uncu. o.tdular, Uiin Ankara Gi.i~ cili alamnda Bejjkta~ - ta.nkaya ilia •
s;mm
yU[

r.::eki iki kal1Ltm~nYa.faJttlgl kurum]a:fI t.a~ mamlayloC~. Et:~ Bank-I ku:rmaktad1r,E· lektrik dUd idaresiyle maden arama enstitus:il, ancosk. ranta:b1. i~lettne probazu]ayacalflardrf. B1.IInlUI ba~racak ku:rum. Eti Bank ota.ca.\nu.
jel.eri

i~l~tm~ paylllrnun hanka)' .. wrHmesiaden meydMla Iil',ele:cektir. EiI:~ BankLa de:lftrik lunda:
fl.!

~ll:nldlm.emLekedolli!'doe

etld

Idall"esi:MD klllrula.-

ve maden araml. e:nstitil-sunlm

yii'k8e'k }''Ci''let"dcn we -It yamai1ill'w. dan meydan,1 ge!ider 't'e 'SVcgun bi .."c nbiror dli.,en bir -Canat1n .onm:u lu!i'"lar. Blil baJu:mda.n oll'tA Avruplldaki fiklrlc .. ri iilkemize
aeriyc:tlr gcmeIl!Ul~yi;,. Bbdt leUet ekorm.anlarJn yot .ddmeai Jti.. lOp ~3lk 'Lilbakulnfb lCt'th~:pn:ll
(lllI':oi\!remerindcn l

Stinlier :BanIk i~in tutulan
KamUlta:v~n ~omli.,

yoll
di~

gidilmi.1tir.

btill.1.lil1l.l1.lli a:1tnU;1 da.k:i.ICa1<lnda gilze:~ obii'" paslApnadan osonra Hakk~ itn=fin bir pasmoUam hydalanara.k U~iincil 'Ie son golii plise: He ,11t1I.

baliimiinde

b!l.!l bisikJeto;;ler

Ud.

ta:rahn

Itaknn~a1"3.:

(B~iikll.aJ)

Mehmcd Ali, HiisDU., Huri. Faruk, Li:it.. ii, Fey~i. Hayati. Hakkl" Na.zlID, ~c rd, E,lI'ef.
I

,I I

I~

(~mkaya) Stddik. AWu, Fuad. Nihad. tkender, Hilm~. Mu tafa., 0 met, Orhan. ()oxr. Os;m.an. 131!::,ilttt~ I]Lar bu ak~amk,i uen]~ lL
I.Ianbul gidc&ek.1~rdk Ankaray[
ye
&

trib-Unledn ,onime ge~dihlr. Bisiklet kurum.u ba.~1um~ Bay Cavid Call'·ke~ di~edni bil)'i1klel."e 'Ie b~lka ta.:l'utn. yur-ek Ankarada bjsiklet i~h.lr'i.n:i.n mer yiU:i!k gen~Lerln eHuinl iSlkat'ak: kendti.. [eriibe ,umag,uJannJ verdi. Ankuada bi5li.idd it~~(ifiin her gim yeni bir hii!zJIa ileri gittigini gorllyo "
r1LIZ.

Siliner Bank gibjf adm[ tiil'kl.el'lin bU]r1lk med.l!JI'I.iyet t3rihi. sayfa!anndan alan bu kUl;"Il:!W!, dill. Yllilfdil yararllJolmak. it.a ote:ki'nd!m goed kdtn.ryilcalmr. TopraLk altmdaki blitUn Z'elilglnHk~ le:rl~ her- gUn bo§ubolLlDa akrp gide:n Ibi::r'i'o.k kpvvetler: Eti B3nk'm ba§;u·r.. i!:lrlrgiyle. ilen bir TbrkiJt'n~n kUl!'lJlu-UBa. yarlllyaea.ldardrf. lbl'ikanm goreceii ii§ler bqhca ~tJnlaIdrr·~ AM.aJde.n ,ce"b.cr.l.e:r:i, CI~ O&ilIgl
IDaddeleri sattma.k. ~e ntI~den m.ah:c:me.i aJlma'k.

mllhaxhat

ve bihh::e

komis.yonllln

i,eleri.y~lda hi.r bide~erek bu, 'kuruml.a.t'm g-cnel kUfuldJllu yapar.tu, btl 1!n1.nJ.~
'ber birlnmn i!'IyrJ .,.n bildceb.rin.i
lUII'1

z: i.inckn V'r. ,agmurun topriilga liJui goeHr Icr. :j1d4ictJi

,_taR

'cDir ,al~

bcst'ibtuTlYl

bam.

mur lien btl' ubak ill Ilzerln d: ipt dogrl.1 Ellap gider _ Bg to pr,! ttu'imu.

IV.

i,l~linde

r~ degU
bun!arm
devlet

VC oaaylar. KufUPldcvlet 6ze1. kafilJDt.~cim 'kanun~.m e.utu'. AnAk !!pallaI'I Ilz:efindt Mllillu olaDlar.

in«ler

.11\11 bUllcderinc taydah olmamakla 'lceJma.z.PG[dilki ekjm Uriinlerini .,ok eder 1ft Ilih.l!ll1l1i.lhh.at~ni hour

!iiI ,iphc ,ok 1m,

Oi'WaDlfi

IIdJe~.1Ii
R
Q_

Bii9ikrd~ilet'imii~

kendiluim:

~ok

m.numa bf11 .u; ltJemi! UYl-

gtivernyodar. Hatti .f'.stanbIllUu bisik -, [~t~iJ.eor1eboy ol'ii.]$mek bile istemi~!er,. dl. -,:Bay Cavi,d C ..vm dUn bisikLet~i]eri
lb.a1ka tarlllhrken an1aU.E,gl

hr.
En 1l8ll.k: :BUrner B ank'lli TafI:111 ft Em'lilt BaD k:a1anna. verUe:IP dcv,iilimli bualu!ludan dlaJ fllydalanac.1it'trr.

me:ydana gelrnn.ine r.ngel ohmaJI nUl] topliak III bU!iliccf:'w i~in faydll.
h,'1nm.1smdll nit 'topra~n'l tarzurlnJ detili:d.cn 01_ fi:!ik~ va1UnUUi[ d.a ihesaba

by"

yi.1ks.ek1ijH~ vc orma-

,
t

Ankua tqldar
Q'ng:

!ipcu'cularnu 90k Mven A "-karlll futooh:ularJyte duyaeaklannl

Be§ik ber' Vt!iII....

gi!bi. 'Mden-

I
I ,.
I,.

kit biyle kar§da~ar

se inoenil'en Ibu yan~ ya.pdam.ad~" l.sta.nbula kadar gid '8 bisi.lde'l:~i:terimiz geri
$,imdii Dnlur Ankaraya ~aglfaa;ak biT YM]§ hazliTlamak he:rhal _ de ~'k iyi olur. Ya.hl!r~ dUnDi. yarl~ bilre bit· ,~y batula.ttE. SjJoro kl!l'C'um.l:a.r[ tUzllgUn6e YU[IJoQl]arro brrinciHk i!i;in iUl~8iJm.da :nnl ya.sak ed.en hi)' mad die varnrr. Hill. bukl Ankara (iUcunUn blrbill"inde:lill de-. g~di iki kJymeHi b:i'9Udoe'l:~if!!li SOD yarr,Tur her ziJman b~I'ahe][' tlitinnc:kte ..
doudiHe,r.

Cl~l~tme

Maden tuuklg[a.rl. t;q ocaer iz:in~eri alma'k ~/ej'<II i:bu;e ,abno]mak.

nTn gen1fUginli"

·Eri Bank,
kefaletiy1c:

Fmans

yapmakl!:iilTll loyleroeictedi:rlu.

'IiI!U§larla. ortak

ubvi1lel'

Bakllllhimm §;[\[arabi.lteugi gild

A tatiirk

kO§USW1U

D _, Elektril{ !ilkuHia n d.aglb:ria b1ra]uglaunl a.lmak. s.antraUlillf yapma\c:. eJektf'ik yariil'5; ve mahemeleri kcimiyle utadrrmak "e bllBlan :v,apan fabrikala:n

Tottuu kazandl!
Dim biiyilk 'bit kul.dJ.d!k onilnlile ,.pdan yan§larla ilkbahar at ko§ulan _,n'WIli udi, 'Ba§obakan., I~. Tizr:" Ekonomi~ K1Htl.lJ". Gih~... iikllH." ve Si.i Bakan~ r
lUI da. kg Rhinci
It.l.

brm.ak.
E ..... Yukarda1ri
tecimeL mu, DJllIAlada i~'~eri bq.umlk vcya kUruBDlluyapma.k:

['Sin kuruL-

is seflcye kadu. v.deli i; Odooper ,.. pabiilecektir. Yurdun endtlJ!ltri!e~meli IIIhu:liJnEgc.ni~lct~1lI bu te4bir'lerin eyi II\Onu~]atnu p It ya!nndil giSorrebUceegimiz,c hI anabilirLr.
'Bunu yy1elEQa devletio giriltltL ta~['t endustrisiy1e Si.imer BanluD il ,evreScinc giren devlet endUstrilerinde· ki ba§oard<l!ll"m,ij,iti~erimu kabararM

bava hadi .lrl"ini.n olu, katmak l'zm:i gelir; fakat Anadolu. gibi ",1I:akhk i~ y~ hklarm pck Ilk dcgilgit'i V~ kI lao" man dnam e-den sagnakJ .. rm ~y.tma gcJdiii It'e bundiiTli ba;!ka tb ~lI)k g¢ni~ 'i~pl.k topnkl.a.rrn bulufldl)gu 'oir lIIle-rniek~rte ormanlarm sulann akq~]I!l11 diu-, :zen~leri.ci bioi: ~n'kh;:r,de ol ..hlguna inanmami'lk imkSnsn~dlr. B,b ya~amallE:
i'iin ,her 1eyde:n
davaslOI'l\ h;LI'l.;·Ii.. 01;;;0

birle~me'lt:_

u luyasa Ull ve su ~;,y~rinl duz~1tt1'1~k ewel Orm'U1c.lt.k
LI

alanlflth.

idil~'I",

kc§L'I: 4 ve (lalla yuk.ar.

yar

dirlell'. Bu dayarpilarm i!I.z ill tmat.rta dill·.

h=f!~mnl

c.:es1n'1!l!~n he'f

F - Butill'Dli baRk llJerini 7Bpmak. Et~ Bank'm kapitali ~i!ndi1ik 20 mHyo,n Uro!! ob.ca\ft~r. Du pan: dtvlet bUd· If hatlrbyol'"uz.
!CTl.e

i~kri_

ni dUJ;t\tm-ek
kovmak:

VI:' DHll~I,I>I' I

[1,'1,

.~

2o.undap;r.

i3lrrrlaealf

:ar.wikd!!lr

K. O~

Dr Se.."'(·'· ..•

l

ULUS

.,
.. .
Mobilyah kirah miistakil ev
300 em§~hirde PE1§al I e esinde F vz f'a·3I uddc inde t] Nu. III mtiSlaki' hane, T. B. . M. at:ba s] Dtn:!ktori' Bay Mazh ' ra Dlu aual. 1-2341

V

nn Amirligi Satm isyonu ilanlan

Esk.i§ebir gamizonU__lIIdald ask,er ihtiiyaCl i,;m 110.000 kl a SIgukapah zarf usul iyle eksittmeye kODIil.lmu§tur. Eksiltme!l: 29. 6. 935 cumartesi gtinu saat 11 de Eskic·

en

2

3
5

41

ISO

200
110(1

satm alma kemiaycnunda yapd_acakru. '$anname mesai ziilln.:Il,larrnda ber gun komisyonda ticretsia olarak giirulebilir. ~artnarnenin sureti bir Iira 45 kuru§ iicret m'llkabiindc komisyondan ahnabitir. sehirde kolardu
tahmin bed eli 29.7QO Iiradrr, Muvakltat t 2227 lira 50 kUTU§tw-. . stekliler reminat makbuau ile birfikte teldif mektuhEtln

• 80 1 40 ~ 8 2.n. -ru,tnr. !. - Hayu ijlell'inc: '\i'i: venl 'i!ik.an kltabrara aid ilin:lardan ~ .,. ~ 15 te-nziJ:U ya,plhr. 2 - Zayi ilan Ibede~er:i mak.. I ~ :4 . ~ •J Oblz kuru t r.

----.-----------------Sa tr Irk a rsa
tu. Telefnn 2291 numaraya

l

1

Pa~alar tepesind zrmr caddesinde hir arsa satrhk-

3L

Tebri1t:.

tar eksiltme saatinden en 3§ag-I bir saat evel komisyena vermi olacaklardrr, Ve ticaret edasmda kaYldlI olduk· larma dair vesika ibraz etrneleri meeburidir. (131.5)
1Muha.mTrrnak 2386
~

r1Iev~fat

rndan

lekktii1i. evl~ vetrat1 II ka f1!nl ktuan b , 11l'i! 1I1mn
t

mUrataat.

~

Evaranlyor
'if cni§ehirde alta: cdal! hei

lLAN Donu ve dnsi
1

4.80
1JJ6dde!

~ARTLAR.
Dahildi! 17
9 Hllrio;le

1

men (ian
LUra

No. 62'S 629
124 liS 13 36 K.l.zIl l:rnr erkek kiln

~
~

Seneliii ,.. I\yhgl 1 A.vll!1 POlt.
me 'ktu til's ['8

lirB

30 11 9

lin
III<

S ...

A1 di§i kam
DDro Yamk Koyu Koyu

5, cnti

..

m u telllf1 v, tereihen ka~orlferli ;Ta.h~ ev a_["Cilluyor. Boyle kiral:r'1I evi olanlarm Ank a Pala ' iidw-liigiine ' Uraciilatl31"l.

turliii

k onforu

5
7 8 6

di,i katll"
kestane darn erkek kat
doeu di~i kat:l:r dOTlJ erkek ka tit

1-2456

g&11d:lr~,..n 'll'erilm!!2!

rvab

Liiks

ob·ye

De 1 t Demiryollarr ve Liman an Umum
Miidurlugu
t LAN

J 68 Deru beygir Muhaflz alayma ait alan v yukarda muhamm
tlrnak

n hat],

Doktor

ilanlarr

Senelik be-deli muhammen! 1:860lira otan demiryollBn mecmuasrmn bir sene muddetle bastmr i§inin kapall zarfIa ksiltmesi 1 ternrnuz 935 pazartesi gunu saat 15,30 da Ankarada idare blnasmda y.a. slacaknr. Bu i§e girrnek istiyenleri» 139 bu'Suk lirahk mu akkar teminat ~le kanunun tayin ett;g~ vesikalarr, kanunun 4 Un.. maddesi mucibince i~e g'rmege kamlni manileri bulunma rugma dair beyanname ve teklin~rinj ayrn gUn saat 104.30 a kadar komisyen rdsligine vermeleri Iazimdsr. Bu i§e air §artnameler Ankillr-ada mab:em daif'esinden bilir, (l392) 1 _ 242.5 lLAN
eher 1000 kilo rmihambedeli 429.19 lira o]a.o

numarasr Vel donu yaZIb olan , ba§ hayvan 27 haairan 935 tarihine musadif persernbe gUnu saatalnda Ak .. kopru at pazarmdia milzayede ile sanlseaktrr. !steklile-riu vakti rnuayyeninde mrii2:ayede mahallinde buhmmalart, (1362) 1~370

Ali MaruI Onver
DERt. FIR NGJ Vii: BELSOGUK,LUGU HAS,TALIKLAR1

Antlka oymah A a in mualts yeme'k ulanu, YSZI .. hane u:sia!itt. on. piyal'll.o, fevkaUde e1b"se v ma§d' do~aplan satlhktIr. Tetef,on 3947 1-2432

tLA

MtlTEHASSISl

Ar
ki yangm y m. lik caddede, 'bU' Telefon 3320
I

"I

istanbul kumandanhk teminatr 2550 Ilradzr, art, ir1ikleri i~in apah zari~a namesinf 170 kUnl1 mukabiekstltrneye konulan Ifi8 bin Iinde komisyondan ahnabiki~o oynu etine verilen fiat Iir. tueklileril1 vakd mauY" makamca pahah ,gihiildiigi.in- yeninden bir saat evellne kade n tekrar kap alii: zarila ek- dar tck'1if mektuplan ile te-

Tah~khan,e (addes1 bat do A'ltmta~ sDkak No. 17 H tallarml her ciin 9-)3 ve 15~20 ve kadar kabul eder,

18.000 ki

0

klH~e kaJay 2.9

lerin 1929.66 lirahk muy _ kat t ininat iJe kallunun taViA i i vesika! kanuoJ • . du di madde-si mu11fIII!III __

ternmuz 1935 pa2artesi gtinn saat 15.:3.0doll!kap,allJ. zarf nsulllile Ankarada idare binas nda satm almacaktJT. Bu ise ginnek lsriyen-

fmbmce i§e girm ge kanum manileri bl1l!unmadlgma dair eyumame ve tekliflerini ayrtI gUn saat 14.30 a kad'aI" komisyon reLs~igille vle"rnlelelri Uztmd:rr. Bu i§e aft 'ilartnameh:r

si~tmeye konulrnU§tuI". Ihalesi 19 hazlran 935 'iar'~amba gUnu saat 15 tedir, 'I'ahmin bedel] 34. bin lira olup ilk

m;nat makbuz Vi' mektuplart lsta:nbu'. kummdanhgl satm alma kom;syonuna vermeleri (1253) 1-2206

Bursa Evkaf miidiirliigiinden:
1 - Buesansn ism-etpa§a caddesinde vakla aid 101. _ 10.5 107, 109 No. II arsaya yapdacak ote! ve garaj , PIS; kapab zari1a eksiltmeye konunqtar. K if
1907!iJ lira 39 kUr1!1§tur.

,n)Oo

metre tllliinde. 601mflimetre 15 ,adell:.Vana (Anahtarll)

dahi~i kuturlu

pdt boru

125 kum~ mukabilinde An. kara ve Bay,darp- a VC7neler-mde satIlmaktadJr.
(1347) 1 .......2377
l1IIl~'"

"'_.nJI_8II.11IB11_IIl!B~III!Ii

UKURA(.~
Tama ~n re nkli vc ~1''1n;h
IIHfI 1111 111111 111I8III_1!!ftI11lRlll __

"III!!!II!!I!!_

i'iIII'l

25 adet 90 del"ec.elik dirsek IS adet O~ agLZb (T) 150 adet Abonalara su vennek i~in pari_ia (tam yakmn) 2 ta.kun bom de]m,ege ma'hsu~ m3kkap 5 taknn Yang-In muslugu (komp~e). V1iJkanda. em! ve miktarla.n ya:nb Vi! 15 atmQsfe.r laz. yika mute'hammil su y'olu mabemesi kapall zarf 'Usulii iJe ek:si!,tmege k:onulmU!§tur. rhales~ 16 T'emJTu.lZ 193,5 sah giinu aat 17.30 da ya.plila,cagmdan isdyenl~lI'"~n artlrma ve eksiltme kmtmundaki era;t ve~hilc mezlltiir tarih ve gtinde 16,.30a kad.u' tt'klif mektupJa ile 315, lirahk muvakkat teminat vermeleri ili_n Oiunl\f., (I413) . 1 - 2458

ltabilinde Bur a Evltaf miidiriy.tile 1 heyetifermi,esinden alabiUrler.

2 _. Bu i!ie. alt iartname -e, ak fWllardIrl A - Ek siltmc §artnamesi. B ~ Mukav,ele projesi" C --- N fia i§leri !ieraiti 'WIInmili-',"ili D ....... enni garmame! F E .......Ke if cetveli Vel .res' - I __ fsUyenlel' bu ~artnamelerle ,cwakm 9S kuru!) II

bgl,

_ ......,. .

Kapah
]3

~1 V ewettn•

zan

uliyle e ~ltme iImI

en:

11 "

ALEM M1!JHTELIF
ahmon edilen bed

KUTURDA

CELtK

:eORU

r

(4000) l'ra olan

ca da'mikdan

c • i yazdI mahem askeri fabrikaJar wnum miidurUiU 11 tr 1 ahna komi yonunca 1 Temmuz 935 tarihinde paaartesi gGnti saat 15 de a~lk eksiltme ile ihale edilecektiT. a am para~n:z olar-ilk komls.yondan verilir. Taliplerln

I ....... ksi~tmeye konu1an ii (KCk eli vilayetinde Adapa.. E zan - Hendek) 01 nda b onarm Adapa.zan . akar:ya kopriisu in~aatJdll'. tn§aatm ke§u bedeli (19.0 D) liradrr. 2 -. Bu i~e ait §artn,ameier ve evrak 8.) Eo s"hme ~artnarnesi. b) ukave~e projesi. r.) N af.lla l§h!Fl ~eralti urnummyesi. d} Tel!!lyjyei tilrahLye. iose ve kaE"g\r 1 ,aUln. dOli ..en.
n fartnamc,

'- Ek-iJtme 27 - 5 - 935 rihind. 21 -15perlmibe giiniiDe bdar iii' IIY olup 27 ~ G - gaS -_ ....._, saa't IS de BUI',sa 'Evkal' idu ..-_ ""--. ihal. yapdac:aktrr. 4 - Ekl!lil -, aS ~ Ek lltmeye girebil .. I in 1431 tem' t ven:nesi. Bundan ba kaiz olup gostermt:Sli I _mndu' A - En al§aj1 20 bin lirahk yapI -I d N alia ba, miihmdi3tiginden taadi.kl i v 'l'e. 'aliylol! ti f enrdye il; [n dipIomalJ' miihendil veya mlmu' vefa len m emuru go test B - Artlrma 'Ie Ie II" tme k ununu_n 3 line" . d Bf.,a nin A v,e B fIkrasmda y 11 B nan haiz i e bl!lftl1 . II vesika. (; -- Teklif mektuplan yukarlda .. Uncii m ddede y . zd.ll saarttcn bir saat evveline kada.r Bun>a Ev af Mil irl yetinde komisyona gedreirek ma!kbu2 mukab"1inde eksil me 'komisyonu reisine verilet:ektiE'. Pa~ta ile gOnderil-.
ii~ijncij maddede yazl S ata k dar gelmi~ 0 maSl ve dl§l zarfm mi..ihm mllmu i1e i'yic. kapanlrnT§ oImasl HlzrmdIr. Po ada ola,t;ak ei el lrabul edilmez. (1237) 1 ~ 21g2 cek mel-."'tuplann nihayet

muvakkat temiJ1at Q- an (300) lira ve 2490 numarall kanu2 I,'e 3 maddelenndel i vesaikle mezkilr gUn ve aatta o i yona mi.iracaat a (1394) 1-2424

o
I - Muhammen bedeh yecli bin lira olan. yetmi§ bin Ir-I e motorin Uti Haziran 1935 .;;a:r§amba gtinU sa3t on dart bU9 kta kapaLI zar-f usulli ile Endimeni Vilayet salon un· d tri ihalesi yapr mak uze:re eksUtmeye konulmu~tur. 2 - Eksiltmey g' ek 'my nlcr (575)' uv,ak. 'at t inat verecek~er VI! if mektuplanm: yukanda

e) B etonarme buyiik kopriil r a klnda f nni artname ) e. if hu!asasl cetvcli g) Proj lsteyenler bu §artnamel ri ve evrakr 395 kuru§ bedeJ m abiliTide NafHl Vekalelti malzeme mudurl"'gundefl
alabilirlc'l" . 3-

go

ril

gUn

VI:

saa ta _ a

-, Et:I iic em-i Viliy

's1igl~
k::tTH: 312'3)

. v-tm'ni

o~acaklarrdlr.

e ait §artname bed.elsiz ol~t'rltk Mf!ioH1le11n mil lirliif ~e verHil·.
1-

i ye t
(1336 2459

p
......

ulll " adah mobilyeli p& man i ine kadar hi .. apartman eh:kIJ dabil pe§in 2So....,_ Ural' _ a
-I'

e

DM~

~663 milrac.:M.
140

3. 7. QJS tarihinde ~ar§amba giinii sa at (16) da. Ankara. NafJa VekaIeti binaSlnda §ose]er reisligi dairesindt yapIlacakt~r. <1 - Ek!i!iltme: kapah zm uS'IlHyle yapdacak . 5 - Eksi~tme:ve girebilmek i~in istek1min 5200 Ura muvakka teminat verm.esi, bundaR ba~ika: 8§a - daki "e. sikalar:r hartz olup giistenn si lazJ1l'Jdrr. A) Tic:aret odasmda kayrth buIunduguna ir 19. 5 senesinde ahnml~ bir ve:dka. B) TaUhler yaptlklan i§l.fre ait veBi~alan oseler reoisHgine gostererek eksiltmege glftnek i~in Na1Ta Vek5Je" tinden ehJiyet vesikasr aIacak ardrr. 6 - TekUf mektub~an ,; yuL anc:1lla ti~Undi maddede -_ .I saaUen bill" saa't eveline kadar cse~ k6prii ve bina i leri f"eis)~gi daire5,me getiru, :rek e siltme oi yo~lt1 rets1;g-ine 1'lI'IIakbw mukabilnd veri1ece-ktll-. Posta ile giinden1 ,e I( mektublann mhay t ii~iincii Ina.ddede yanh s,aat kadar gelmil olmast 'lie dl§ .zarfm miihtir mumu ire eyic,e kapatdttn~ olma5l l.i2rmdrr. Postad. obc~ &0ikm~l," kabu IIlil . tB -7) ] """",,' 97
Ek&ihme
w

Anl ra Ceza evi
Ankara ceaz evinin birene1ik ekmek llitiy (.l l'lm JO maYIS 935 ta'l'"ihinde 3,~dan kap'ah zarC usuliyle .• Unaka", saya tal'ip ruhur etmediginden me2'kttr ekmeg;n ayni &t' rail!: tahtmda bir ay zarlrnda p- rbkfa ,almma n81 verilmi§tir. . tst'ekiimerin (22'40) lira (31') I uru§ teminau . 1t te a,k:licsi \leya bankB me ubu ile birlikte her gUn oghde lon'ra c:umuriyet mtiddel umnmillginde mtite~ im' mi!:;,yona \Ie ~eraiti an1amak iizere Cehecide ,[;eza eVl mtt dLidiigune mijr,acaat]an Urn ohmu:r. (1282) 1-224-0 "'_

'Ta

SIIS

Dele

I' e i 1 hava ui!lumbasI va Ie lagmJ_IM'J tl!lmizler tahminen (760) liTa kfym ti de bi:l adet lagDll t ·zleme makinul ;Jk akailtme ile 28 haziran 935 giinii eat IfJ ,dasatnl ahnacaktrr, ti5wk1il Tin "rtname ,i;) , ::-" i beledw __ den .lII!);'.iiUl'l'l,iil..ll.ll:CI . Hayvai a ~ekiHrt
~


J

,#.--~r

...
t

~~~-'\.

~-.-~._

."~
.... •

.. ~

-~
... ,-

...

U I. U
·ara BeJ

s

11 H Z'RAN

nl1
lLA.

Daima daima
ANZY

V
A

I••

imdiye kadoal- t.inlerci j.y{ z gi etm·itiS'. 1Q uncu tertiI'S uncii ke'§ide It +emmuzdadr "

BUyii

ikramiye 50,000 licadrr,
le

.k lsI geme kururnu binasr karI s-ndaki yo,~da zemmin tesViYifSi ve r,ilz:la ta~lann depeya :nakU suretiyle meveut Ita~ma parke kaJdlnm ynptI.
rrlacaktrr, Ke§if bedeli 334JJ4

1-

Y nl ehirdc iG

; 10.000, 12.. 110, 10.000 liralilk. i'Kcamiyele 0 :&0.000 lirahk t:I ilk-i at vill'dlr.

Iiradrr.
2~

hine gunli saar 11 de torli.igu cdasmda
Muham Lnan ki¥me";

Iha[e, 29'.6-'935, arirastlayan eurnartesi

£en direka~Ik ek-

edeli

51

Ito!

L.
~-ilOO

L.
1150

silfme 3-

He yaprlacaktrr, Ke~if ve §arrtnamesi· ni gormek ;~in ten kalemt

rra Bogazi ( ahart~ keraSlJ giilii havyar ve bahk .usu_mltDun. haziran 935 tarlhinden itibaren 3 senelili 1. hazira 935 tarihinde 20 haairan 935 tarihine kadar yirmi ... _ muddetle miizoyedeye vaaedilmis ve ihalesi :2.0 ha.z"!J3 gUnfine tesadiif 'eden persernbe guou saat 16 da 'i&lanye dalresindoe mu1te§ekkU komisyon rnarifetiyle icra ~etiRden talip olmlarm. yiizde '.5 teminat akc;esiy~@ g~en giin~ IN\dil'L" MaHyeye mtincaatlarI iIan olul14li'. 0284 1~2'2'42

ne gelinecektir. 4 = Muvilkkat teminat 2S liradrr. 1~2404 tLAN Mtisadere edilen 20 reneke benzin 1~ i,.~B5 paeartesi gunu saat on beste a~dl[ arttrma ile satrlacaktrr. Istek 'H elanlarm levaznn direktijrlugiinle gelme leri, 1-2-407
VIC

E1H s<enelik bir maziye m!Jlik cluny,mm hil!!I' tar,afmda tale-

Siim r Ba k
Umumi Miidfu_~liigunden·'
1 - Iznut'te kagJ:d ve karton iabrlkas~ i~i:n urnurn mubammen ke~if bedeli 24244 lira S2 kurus elan, A) FabrikaYl ~08ieye bagla.mak uzere iltisak yolu in§asI, B) Fabrika ihata duvarlart ve tel iirgti tesisi, C) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun hendek hafr~yaw i~lep~ va.hid fiat esasile eksiltrneye ~tkanlml§tlr", 2 - BUi i~ a~t eksUtm,e lev('il~'[ iUfliardll£: A) Eksi(tme prtnamesi. B) MlIkavele prejesi,

B1L1T
bslediyesi kanara baytarlarr i'~in iki ~ift lastik ~izme, kesici, rr ga t ve I_;tTiilkla:r icin 30 ~if.t yerli vakete ~izme 24 pantolun 24 onliik 48 gomlek 48 takye alrnacaktrr,
1.ARk:ara 2Muh3t'flmen hedeli

dir kazanmI§ giizeoUik kremidlr. Cildinizin gilz:elHk 'l;l'C tazel.igini d.a:ima muhahu edee, Balsamir1 ~rIHrl~ mcmleketimll;,d i':I klbar mehafiHnde ragbet gormU~ ciddi biil' kremdif. CHler-i 'lie lnlifLl~ukJarJ izale edeT'ek tene f _vkaiid.,; bir cazibr: bah~edcT. Rl.llilLniJvaz

kokusll He ayrrca '§ohut" kaHn ..
Bal,aml[1 kreml ka.t1ycl1I kurlJmll:Z tenLni:dn latH tazcli,gi.
ImI'§trI.

:.A..'!

"."

-.;

,.-.:

DAKtK.
tlt.e;

HASSAS,
-butiin

SAGLAM
taru

ve !BAStT
0.111'1

nit cildlini:zin
ca.k kuru

c:azi.b tarave'tin;

an-

dlinyach

450 llradir,
3 = Niimune ve §,art ki·, gItlarnu gormek i~in bay tar

Balsamin ile meyd::lin.1 "rkarllbmrsiniz. Bir deh Bahiami~ kullanan ba~ka knm kutla, namae. T:Jm1mri uriyat mag-au. lari1e !;,iivi.i!k tuanelerde buluOlH.

REV U E
i:Ja~IH:.a e.vsah REVUE

Sil8tlerin~n

bunlardst. ~a<lth:rin;:f11 )lent kol

DftUl'Uj

garmeilieD saat a]maYlIlu. Ankara'da. RrZIII Y'evHk,'B de si 8

Nt

c

Md·

C) Fenni sartnameler, D) Vahid fiat ve ke~if cedveUefIi,
E)PICQjeler.

tstiYHle:r bu evr .~ Barner ~ank iO§3at servislllde gorebilirler VII! m20 klKlJ§ muk21bilin.de Ankara §ube.. sinden alabllirlee, 3 - Eksiltme 21. 6. ~935 persembe gUnu saat 17 de Ankarada, z-icaat bankasl bina.!iI,'[ dahilinde Sumer Bank lIftIlum-" m(idiH"liigundeki komisyonda. yapi.acak.
tlr. -

hileri direktorllig-iim~ geli ~ necektlr. 4- - U sterme 2B-.fj~935 giin~ lemeclne rastlryan cuma gu· nu saar on d,ortte bay tar di~ rektodugu odasmBa yaprlacakttr. 5 - Egreti turak ak,~asI 33 lira 75 kuru,§tur. 1~2405

A.nksra kuk

A'liI]iyt

lBicind

H.IIJ·

~~R"~~~~"~~~~~~HN~~"~""'"
Taksitle satrhk emla

1-Z40!)

fj,'fahkemesi

Reish~il1d~t1:

DaVii c:d.iten·

=

Ankannm

G~c-ik mahaLJeSJ Yeni cami so; kOl.gmda (9) saydl evde Abc1ul'· rahrnall ogiu Osmana:
Kar-mn Ankaranm Gitik ma-

Em fik ,;,e~ytam Ban a mdani
r£sas No..
21 Bnyacr ve nevi toe ahalleai krzrlelrne- me cit sakag!. 6-19 UpI, 399 ada, 10 par .. Ii

Mevkii

liI.a.llesi Y·eni caml lo,kak (9) s~ v Ih evd~ Hac r A.H !n:u MU:z:ey·
Y<C:r:J, rarafmdan vast Uurin,e
ya.plliliii'l

sel Nolu 63 metre arsa,

J1.

200 liraya
V;rmt lJe

Eksiltme (k-apah :zad) ~51.diyle yapIlacaktIr. 5 - Ek~iltmeye gir,ebilmek i~in isteklUedl1 1.818.34.- lira muvaJrkat temhiat verm,es; ve bu it" lerle ~§ltigal ettlgini bUdiren. vesaikl bankaya goste~ rip ehHyed. fenniye vesikas,1 alma;s.t laz-.:mdtr. 6 - Teklf mektuhlanmn yukanda yazllh saatteJl bir saat I~eline kadar ,Ankarada Banka].ar c:ad,desinde Sumer Bank umu.mi' mudlurlugune veri1mesi posta ih~: gonderiien mektublann da nih,ayet muayyen saate ka~ dar gelmi!i olmas-y ve dl~ zarim kanuni $eki~de kapat.t1masr 13 zrrndlr. 1 - 23aa

4-

biiyiil 11ir yolculu
w

lhta.r df'll·

Ismet pa§3 mahallesi ince yo14 upu, U S.d.B 15 parsel, numarall B1 metn lsmet p.a~a mahaUsinde llZWlyolda kapn I, panel 16~ada ,S,numarah 174

«l.-

U'la:mrl'ir.zagOndieri-

ana.

len
yal'lile

daJvetiY'i!.,
teblig
ve bu

lka'l'nftglinau:.n oldugu be iade
9>\']J

140~

!mell,:hul bulunmu~
edilmi§ ~~

y,ldanbe,d Ttirkiyedi:! almanCill profesor1ligii d mekte olal'1 p:rofesOl" ~tllmf(ll Romanya, Lehistall. Abnanya.. A '...Jst.urya '11"1' Ma.,earista:nda U; hOiha slire-cek bill" yruculuk'l:la.. :nrlaJTliJ~,hr. Bu voJtuluk 14 te.mmazda ba§h'la.caktlll". Biltiin [1;,1kil V3'!lIt.dan. otel. yemek mas· Tarbn dahU 01:mak u'lere bu yol. cu11J1.ga ~!tirak tUrk
liJ!'3.$1 Ill!.l'mek

ednemLyell"~k sureUe 1935 pBlzi!l'[tesi.

metre arsa
41

tnabken'le oldugundan ge'vekU gon:-

"] -

14 de
muayyen

bU'O\lkllmii Yeya bir

g.lhldernahkemeye

medifiniz
dermeciiginiz

~tmek

i-;:in 200

takdill"de: baklnnlz da hukuk 'U,sum mukllke.meleri kanUlllunun 4iiH im:i madesi 0'1'1..1 •• t;Ibince m1J.iimele yapdtlc.agr '!:,eb·

Bostani mah,aUesinde orta ~£kmUIIt()o kagmda 7 kapu, 39 ada 8 puse' nu.marab evin 14671181+4 hissesi. Bostani mahaUes!ndc ~i!!ek~i auk.. gmda kapu yeni IS; eski 21, ada 40, panel 1 nu.marab bir dUkk5.ll.bil' od. ve 245 metre ar,sa

.t.t-

k.ifi. gelfcek~

tig

Ii!Illk-atI'irli:lL !caiim olMtl~

uz;e.11!

Alll'8l 3 Comh' Urn1 miliiind n:
i

I

iyet

iiddei

~lin Q]unur.

IiI.

Bu bnatt:-.im'l is~ih.de edebi.J" erkek ]isesi al· profeso(" $turn· fada

YuIUl.l"da vaZIh miiUderin bedelleri Ukl pe,in " bakl· yui 7 Benede ve hepsi sekiz mi.isavl taksitte ve taLi iller faizsiz odenmek §artityle siltdacagmdan a.lmak istiyenie .. riD 21.6.1935 cumB ~nu 'Saat Dn sIuda ~ubemize, gelmele .. ri (1296) 1-2282

mll'k j~in htanbul

. ~nkua a~liyesinde suvarL lniiba.!iirligi tahsisath bir kitlble dakttlomllkta i tihdam edilmek uzere (25) lira lie· '['etle bir kadm ahn,acaktlr. Oaktiloluga istekH 0']3n kadlnlalillil. (25) ya§Indan a§a.. \Ie (4'0) ya§rildan yu.kan 'o~mama5[ ~art1m[". . Her iki i§ i~in memurin. kanun11.lnun 4. :5 ind lnaddeleHade yazdI ~~~an h?iZ .LstekIDiierin 21. 6. 935 cuma. giinu la t 14 te mll$abaka Imuhamna girmek iizere dana eveW· cI .~~sikahuiyle Ankara adliyesi enciimenine ba~vurmal"l l!an olumu. (1397) 1 - 2435

. mantlll ogretmeni fore b3:~vu\ M:ill!:' b.zrmdu . YOICLduk b·a.kkmda

..~,ara Mem rlarkoope
Bngiinden I .haren, magaEalarlmll'zda

tifinden:
Ilel'akendc

m:.111mat .almak ;!Sti.Y~1l1el ht'l'g-tln
on 5~kizle yi:rmi .arfl'!!ilnlla U1us i.da·JI'l!!:han'tsinde Bay N. ArUm 1 gi:irebmrl," 1 - 239:::::

sme teker

Kilo ..

SatdIk otomobil
509 mQde~ a~ fiat otomo· bit mii:saLd. fiatla satdlktu·. Yuni§ fabrikasmda Bay Hamide mliracaat Tdefon 2821

Anka,·a ~arb ,yh;mdan:
H.
1 -, Yeni§ehkde emniyet I8ftltl' IrIi ~iSi1N yaptwI eHkt
abidesi parrund,a
f.

Toz ,eke-·
-

lilo

u

elektr~k Ke§H bedeli 3.9U,IO lira-

1-2421
·1Gr· '.

z..~, ~~~if ve .. art a. _ .f>; -. i gormelr i~ yazi i§len dJ· 01'111 1JIl'_ h1iccektir. . 3t Ie 20.6.'935 te.,rih"ne rastlayan per§embe glinJi aut U de yiUI il~[et'i direkto:rlUgu odasmda. a~dc eQUtme if. uq:ntac.ak tu. A - Muvakk~ tcminat 29~ liradIr. (UBi) 1-223'9

ahk..l d-ik.' k."" . '.. ·l~an
[ YENI ]

-

---

-

---

O'rdu E'I7i aihnda.ki iki cluk~ kin 'kil!'ahkbr. TaJipledl'll ev ml1~ d lirr1Uglin!: mutl3.Cil.at et:tneler-~,

I

SiNEMALAR
PAGAN~I'ft
iBiiyUIt musikii film)

-

lmtiypg s;.ah;M ....! Sa)mu I
hardtl, Rrfln ATAY Umllmm ne§riYll1 hlarf dtn YUI tJlerj MlldlbU Ni'lillhl, F.Uh

BUG

E CE

L.,;;;';"';;'_

-

11.11"· uugun' ·· ar 'l'. n d"· I··.... den:
. Mnsabey mahaUesmde ~ehid Murad !ok.agmda 2 6 ada U parset numarah v,e yuz lira klymf.:'U muhammeneH bane ~~a. talib ~.[km.ad~.gIndan 1~. 6. Ql3Sc;U".§amba. I~t ~~.~ lhale edllm8k llZere bir ka.fta 'mi1ddetle temdit ed hn~,t•. (1382') 1 -242'

DEMtllHANEMQnilRu Gaby Morlay Glindtb: iki film

BAYDAR
t;ank['~ r;8ddftsi .civl(I{Ull UlulJ Bflf"lm.virtd. ,lIuJl'mrf"

gu;w

12: ~

Gti ndUz iki HIm Sana Tapryotum -

0 d. btl umUl.mll
~ YA·LNIZ

I-

Okmln

• 2: -

Dtmi.rhant

MiidUr-U

"'f.

)[!IIR FILM

GOSTERll.tR

,

..
.
• . r' ~.It,.

.

~
.

.
---

J rJzurll:l ,.Jer.ril'ul s(wl I I tit" bun"ltJ, ;U!t" ..• ,in'ni~Ii,. [f<:... flHUt , ItlO mil u,;4'fl· 7 mu It) ,Inr.ilmdn
(>flrUf

Onm. J 7' (J. f.J -

fir.

ON ALTIN'CI YIL. No: 4989

z
CiinJ.e/ik

R
Oz kelim.elerimiz
Her gun beger kelime lik listelerle verdigi ... miz kelimelerin QOgu ...

s
U("lIZ, ~ ~eker
mig g,!lzetede

I
ba,ladI
hakJundaki
kanun

I
YI ··.DIR,
lI",e!i-

A
'11Zl DiYEV '
I

ler satl~l

.~ R P"
Za.m~nlml:Z1in.

t~LERI
en

lbiiyuk davalanndan biri budul': Uluslar S05~ yretes'inin, paktla.rllln, IU's,mlusl.l ytikenl,el'iq 'bir aeg'el'i vaT mJldlr, yok
mudu.r? Bunlal' hirer manca
ml-

diin saoah ~Ikmll.' -

tIT. !!iehri miz,de· 'toz

,eker 28; kes5atdmakta-

Telefon .ve tramvay ~()~yelelel"i1e yalJ,lan gorum-Ier" ne halde?
,'rketine ge CeUnkaya., Istanliud T elefoD ve [ince, lnlt1umduli' k~ g~en sene 18 mule.veleyi!' T'ramvay sosye'teter'i,le yapdma1.!;. , lemmuzda, mevcud Ita ol.ao gori.i~meler halidun,d. g'8 • i linaden l~li'keli sat'!:n almaya. 1Ic.a.1..... , •• • k 10 II b1,'" t zetemlze ~Ul izah1arl vC!!rmi,ti.r ~ 1'&1" vere" ~UJi17.'. :tnt eee ee t11 e. rniftik ~if'ket bir~~i irngmz, digen U_ l:stanbuL T lI"!unvay ~~I"kefrarnnz: lk; m\lFahha5ml ~imdid@'n ti mumes.sili mle, fe h.edilen 1926 A.nkanty gondermi, bulunuyor. Qiukavelelell'i mucib;noe ,irketin I Ik' gun evvel murahhaslarla 11<:0 halktan aldllg:a: Fazia paralann mii~-, AU mag_ ba,buhk. Varin kendllereda.h iizerinde k.fJll.lJfuyorll1z. GO ,., rinden i31edigirnb:, ,,;rketin tahT'ri rti~me: mus.aid safhadadlr. Sir iki teo lifioi bi%e 't'erecekler veo mii.z. Ice e bu tekliFlf!l" etraFmda de'V&ru sune kadar eON m,e]erin iyi bir edecektir ... 5i!!l'nUca bngEana1cag_ iilmidindeyb..

chr, deiU midir?
ve italyart gaz,e-teleri a.ra,siil'llda SliD ayh~m8lar 11mbalumdan oldYk-;a. ouemlm id,;, lugiliz
:giilzetelerillle g'ore~

Ingiliz

nu toplu olarak
basryoruz
giinden beridi.r t her .g,UIIl ,&e,er helimeUk lideie-r bqt)'Oruz.

me ~ekel"32 kuru§a

BaYlndlrhk

B kanun~'Z B. AJi

lstaJ'lbl.l1 Te-Iefop

!l:hr.

Biiyiik Britan··

Gaz:elemizJe

Ofuli

dol','

kurulurken Y€ geni,le:rken. ~artlar 'bii5biiti.in baJ" Ira iid~.UI"U~lu Sosyetesi yoldu. .De letler kar§lbkb, bal':I, liken.. len albDda degildilel'. 8il' devlet, kendi a:Slg]anm. am:'ilK ha.rb ile aglaya.biH:rdi. Su da ... Mam;urya. meselesin·, a

ya iDlpa.ratorlugu

C,H. P. Genel yonetim kurulunda
C. H. Partisi Gener \' on,dim kumEu du Ibiitun gun ~ah,arak bgyiik kUFIilIt.ayea kabul edi1en sU. re3i~ mad,deye gore. Tu:zugun tiirk~eye ~eYri~meti i~ili1i bitt ..mhtir.

Bu li:slele,,1' brim" gazele.lerde Iwllan.r,'mak lie bo;ylece ba3m
lie

dis,

),aJum dilimizi Bi... 'tiki m

ardma' i.~in

yazarIQ,.~mU:1n

de de' boyle

a.'{:lI]ml~trr.

0

ZiUl'!H!l.'n

ja.POD sazl!'tel@ri, bugunkii

gazetelerinin fikirlerini lerini one iI ttlar, Fa.zla Slkl 1~t"1Imea J' pcmya U.u5~aT SosyeteSIRden •ilkn,. Netekim ingili:z gazete-" .
leri yuka.rdaki lI.atrrlan ya.zal"ken, japon u~aL:h.lrI Pekin usUin.de do-

italyan 'ye hi..ikiim-

betkeleTin'de b.lIIl1iarm 'uIlQnr,l~ m,adrgl:nc£ gii,diitiimiiz:: is-ill lJi't' holdJlltlhi rna" iJ.ze;re' b.a.r lillIe . Ierd',e ~Ikalli kelirneleri rJ 'abe 5t,-a."na hoyt/gil. i Bit' h.nmrm: bugan be§inci rAYlfo mlzda yeni.den banyoru.z; ore ',uafml da )'ann lamamhylQ

0'

B

sa

cag[z. B,ui.n
'O%;ee dtlha

LIe y'flI}'un

la~makta. d IT lar ..
Ululola'II'So.5yete.inin "Ie ol'lidacn dOlan butun paktlann ve yi.ikenleein berkite.si nedir? l~ burada dalla-mp kalIyo)'. Ger~i Uhlslar Sosyetesinin yas.asmd, 5os-yete ka.rarlarrru dinlembrenlere k r!1 b.iT t-alum tedbirler du~un tlmemi~ ... rl ir. Fa tat bill tedblr e\ ; hi~ ~. r 'Z,<lI.m'\l1i t3.ptalllmam[~trr. U~u5]ar 50syetesi herhangi b~r dev]etin. herhangi bir devletten topralC' almasma karar vereme2;. Sosyele, uluslan. hir laKlml ,omijriir, bir takm1( siimuruJijr diye ikfye ymramaz. SUAhalde hakikatte bir devl,etin yeniden toprak edinebHmesine hi:~ bir imkan olmamale'

tireb'itmek dQvtll'l.nda ,birgf! alan blif,un )'az::a, lue yGzman~ ,lanmlzln bu t,oplu 'elimeler den, rereii gibi. tlstilaf'lltlCollk Ianni umarlz.

dil~Ri daht'IJ .rii~et bir hm'ege-

Otey gun . Iatiirkiin ka,yra ,Ina er er v (:ankayaya val·lp gore tie bulundular. DUn ogJeden OW"3 9fIJikte kelldiler~' e hi.ay £;,nleni ve.-ildi

kODuk a

gl

e

B. Benesin Moskovada bir diyevi
Mosko va, .7 (A.A.) - Cello. luaky. Oil I,Jeri Bakam B. Be .. e dun M..&.:o".' d8Jll a,Yl'dmadan 0'1 e T.. . fll.IDa verdlg1 bir di'II e, .macl bar., e.eri'Dm berkilao.e Rw.y. ile Cello.}fa iU&SIQum d.ui~a 1I.,lerin g (,imine ~k bi'zmet emi, hal ..... D.&IiL iI,ezi,;nde.n 'I;ok .evin~ duydos'p •

Ba zla rk .aianslarm 7 inc.ikoI1fe-ranS,E
Prag. 17
A..) -

§dc: a.jan61anu yedinci konfer; USI

Bagla-

CA.

iunu bildirmi,
u_

dun

Strb.
topBI-

.!lkepl'esotda

~i:z:.mcelir. Uh.l"!I.l.ar Sosy!!te5i.

1<1 n IlilIJtI"r . Cekoslowak
j.ansr

cak ugra,malana
dii,iinduklerimi

kuruldugu
KOliferanst:Jki d~-

direklori.i
ILI-

lereg-i h.kkm .. perkiUlJilttir. Soyyet Ru.sya"da bliwn 1i5l1"diilder~m., d&ki kanagatim'~
II~MHi,hr. SDv:yel

ya'da gOi'dUkle:rim. b:nllD kollektif lureH,e lai:lanmal<l i~iln ya.p.la -

VEl demi,tir hi: 8.damla.nmz.I •. yaphim konQlmllla.r ve Sovyet Ru.

SIJ8.l.ll

zamand"k' c.ografya arda.rlDl ve aDdla~malarI kalbul €ttL. Sosy@te,. somurgeler-i kalduIP bijtun dUD)". uluslanna. e~it erkinli.k haklan vermek gibi bil' ldeali ,I n;ekle~ tirme'k odev~ni i.bti.ine 1I1m.a"dl, ~se

B. Tvarusek.
IUlal
n
51B

bayra!~"akonferan-

yonebnenlerinin p.ro-grllmlar. a~,Ii. tw. ProgTa.mlaruun yeritillmeli i'iin

'bululIJI kuvvetleri.yle

de, bi~ oJ_ana,
sun1l11r.1i

dUny-a

;!'taWko.

ulu:dal".n tabiiij 'ha.ldarlza.· rarlna b02tdmaooaStlUl i:rah mo.'k ad.,.,nclnda buhmdu. Eger sosvele bu ,adanclm da tula.lIDazsB, 934 Cenenesi Ue 914 La.ldsi - m,mda 02 ayrl kall't! Bugiinlru a.ytltmaiarm i~ ko~

toplandlgl atelin oniinde dik~lmi" bu]uIIan :yirmi HI ulo .. lun delgelerini 8'€limladddan !on· 1'8 Hava.:s AjaIlllsl gene~ d~t'ektarii B. Meyno'nun Iba~ka.nhgil!l. s~iIme15ini one:rgemi,ti:r. Of birUgi i1e
'c'g mjz Bi'Y M. Men.emrncioglu

rak he.J' zaman ijnemJi '"oDu~laJ .~makta d 11;,1 t. Bu IIal. Ptteml electl ri mi 'Z
&

a. 'mdll.Jci ilgilet iizer~nde hn zaman gulUigtim, 1,IYlUBda qDa b,y...

yap.lan

Io'\l'akya

bu se~imdelll 50n,a {:ekos
CumUI"

rik'e biT saygl telgraflf tiro

Ba~kam B.

llMl.-

t;ekami~-

hudul" .. Aeaba Ulullar 50S. yete8inin kendili de kuvvetliler all'as~ndaki dengeyi zaYlflar Z.;iuanuul

I"lna lu'tfriaga yara.yao basit bir al'a.~tan ba~lu,bir ,ey decil midir? Ve bu §iiphe devam edecek olur., a. h.er devlet kendi aSlglarlnl he., s b ederek, gi:z:li harh bagla.~Dla(arma. tekrar ba'VlJrma~ IDt? J§te bir' YB.1ildlan :!Iii~ah yatl§f alabildi[iine devam edeTken~ 10D Ay.rupa.. ~a:zetelerill"u!le· konu.~ulan me-

C;:ekosfovakYIil Bil,bakaru 8" M,a.lypetr- de:~C'elere bir ogle reme· gi 'Venni$ ve yemek ~onllndaki SDYI'evinde demL tit· ki; u _ Ahliksal 1de 'V,e akl,lal"ia !baber almaya her zaman :s:ahne 01-

Birka~ gundiil" An~ Bu"," saJ.·d,an rgelmi, kala-batIk bi.r ku Iil'l..ddar lalumlPl ag-u·i'lYOTdu. Cu '" nruriyet H&lk Pill .stnip BUr! yooetim _-,-,nt u i.iyelerizulen dod ki,i ile' il~et ka.mun, 'kiil'J oea'L; bai"
kanlali'l; ,one tim lrurlillla...rl, ve _~ baybk ~~kaTlIa.rl ile 'koy oku~~arm o!ljrtE!:tmen!eri bu konuidar tlllumLnm i~1iI.l,deidner. H,epsi gogii.s1.;: ri'ode Par-linin a'lltllok1u bavrQ.gnn

II
I

~

bail il.e vae,d.IM we uracla bir byna.klan ~~let'ine lI;oe line .1lI i~tile.r. ..._,.• D·· 11._k' !lm.t !"'l1!I.K.ara ~d 1J1 'nil un I'!.Q g'uzel duygub.'rl,a .yrillla.:rak mCw -

I

leke- erine done ubdqlan g-urlal' ve ote_" il.Ier.de bill yu~dda 1a.'Il'fD bunt'll. beo'Zer d_ retl'!]' yapm.alarll.D'll beckl eriz.

- - I!!I
1'0'

venju~:kted'ir .•• B _ B eUe:I. bill"dan UHUII, SOY .. yet Rus.y 'dill. lordugii i,; kabu~ den do~aYl lqekkiirlerini bildir. Q1i, ve !Inn olarak demi t.hr ki~ I' ~ BumB bun].,... I ,unetIII , pacagmll itler i.e, ;~teD ,lgi1 .. riDlioEin giUikp:i relhimi ,(-in ban. biiviik 'bi1" irnlc:in venneTd@di,F'. II<
v,at;

mu ,ala.n bu (:ekoslovakya

mendekette sizleri hiiki:imeti 8.dma ae-

&eleler bUl'llardn·.

l5.mlamakla 'nvant; duyuyonnn, Bi.Jlglil1,k a.jandair delgel,eri olan si:zler, gurm·lanabiliuioiz ki, slya· :5al duru.m na.I!rI:1 olur'sa 01 s'Util" hit; biJ1:' ak~t biribir~erini:zl,e ilgnerhlJ;;o v

ta,lyan bu arkada,lara dUll Gazi CifUmginde biro (i&y ,iileni verilm,l,j otulan !l;onr kendne ... Bu .. i
,a.~ya, dijnmelit iizer',e a.yir!Iwu,.Ia,.d l:r.
A.nklll'a. dallll
t

F..R. ATAY

zi kesl!I1ediniz ve: hak:~kall propa ~ ganda]arln. i:istilnde tutarak h,aber'
geri k.bgadlft.z. Bu hal, bail.t,rt aj,anetal'll} bat' eserine,aplrklal:"J hiizmetlerin en ufa.Ma'f'lDdan. saY1l1mllz. Ben~ ora,a.l.:rp vermeden
VlnJ

Eregli demiryolu Ccrke§e van-d)
Canklrl, 11 (A,A.) - Can'krfJ -- Ere;ili ttra.smda yapllmakta '. ~ lan d,emi ..yolu D,!'IGun on binl,erce halkm co,kunlugu arasmda t;er " L:e.!t H~e'ba.yhii'na g"rmi,tir. Bun.ul'i, i.:;in Ce.rke il~ebayllgJ ve ,a.rbaybit t rah.da.n bn gec.e yi.iz ki~ml!:: bir to]en yeriJdigi eihi Cankrrl"da da ultclll:ilert!: VII! enjenY0li'lere ve ben i,,.a,rliU'ID.1l ~ole:nlell' ve hi .. de' hal'i) venlmi,tir.

I,

Dim. Sizlerin orRell:: olaeak alan i,hir1iginiz, turlii ve bir-ibirinden

lDiiyiik bir

blile1lll haber alma sen;.i it;in ozg'irliik l~eyenlerde •

Bu goret -rok RAI.'gh: aldm. Bursa iliode t:al.,an 'ClI.mul'iyet Halk P'artj,i u:releri Cumud.yet ul'kiisu • Dull kaY,llagli 01 ,ft AlII.kar,,·ya Ie lerek burill,da na. It ~all'lldll:flDl yij. r;iinijp i]erl,endigini gazler~yl gordiller.
t)tey g:i.hll bill Ikonuklar, Pa ..H 'ba!h~esi'nin ka.punnda At.lilllurk"iin Liiyu,k bir 'knyrasma t!l"diiel'. Altaturk, Bul' a"dan A.nka.ra.~JIl eli~n

~ok lIIyTI memleket ,deh::elerinin tam bir gUvenle bi:rle4ebilecelde lI"imi i bat etmektediT'. Sizler, turlu Y'@Tlel" araliIDda kopriil@r klilrmakta.alnl·z ki" b~ SIJ'a.S8. ve haber al~
JiliHla'al,.

~ocukl I'lnl Icend~ ~iftHiini. ve kendi e-vin; gijrmege
I

bu memleket

nlIUerinin en yiksek we enasillel'lnden hiridi'l'. En bi ..inei
(Sfinu Ii r e~ s yrhda ).

~lIirrch. l'qil

Bursa

lI;.ocul!dllrl,

ye.n genii'

C.nkay,,~y en buyuk

bmr

j

-,

-

r'-~1;~~,

-

-~

...........

'.J'

or.- . a,
_,

\ ('

[.

-

"

.....::

E!!!!22

SAY.FA 2

U L U 3~

------~-------------'--------~--~

I<..tlavuz
l
m

i,~in dersler
-38 .......
h8Z

INC

VII

duymam Ask:rlikte en yiiksf'k e'r e t: e hangisidir? ,ocuguDun aliJimii. on,u yijreiinden ",wan lJir
&on'U~anlardan

« e -lerle

~

a

rpI

ot«

ingiliz - a man deniz konusmalarr
Lon-d:ra,
mOl'C'l iJeniix

B Caldarisin nutku
Atma721 (A.A.) - Atina ajansr bHdiriyof: Son S:l)1'~"'v se!jimintie: o'y veren '!.Irdt1.a~lai' IfI s.aytSl 1,014,~1g drr, 19.3·3 ylll sc'iimindl!! i$C it146.!l~3 ki'(il lOp VCT. mi!jot·i. 0, vermektcn ~eicinenler;'n yilz:. de 40 nisl Hinde oldnklan h.akkll'lda Ii]"
kardan rilizltt teleri ii
1:1

Japonya, kuzey ~inde Ozgenlik istedigini soyluyoI
Parb,17 (A.A.) - Cumar te s] gUna Pot] P3iTi.il:yen gaze tesll"lin gori,ijlhgu 11. Vant, Havas ajan!lll"lil . unlarr soyle ..
mj~tir ; ~ Kuz 'i

mu~tur. Ne ge1u~:ze/jk edrnrz. ne de sus lI. u n Shin g u :z e yin i z ,d e ilerle,dinr.
OnUJJ iislubumla
lI"at.

01 un liZ, a k II IlJ J II'
gd&teri.f

11..

l'1 (A.A,)
konu~:mabl'lmn iktjm~Ji,

-

tncili2
bu hafta Bu

- alsesa-

herkesin ho§ons Ciden bi,
bu kadar
J

nunda. bah,

bitrnesi iki

vardu'.

nuki.imct

lu;,perle:ri yapJlml~tlir.

arasrada

dtI'~

it;

iildimet HI· DeG2.33 Bu cla otclaY<lIIyiizde

em

i!i·1l ere

loml

!:leii'd.

Bu

adamdan

alacagzn121n
IJ ~

oldugu'n,u

u'U

yeni

IcQmtlimalar

57J,nS oJ

kaz,anm1'lardlf.

Q~cnmC istiyoruz.

Kuzey

C;ini. YlhIIi gr

6 e I g i tin i Z' V,BI" ml? D i it b a !i 11 If. ve b
ti,l'"

r.::i1:k oll11yoT kj oy ven:sJerin

harek

t leri!1den

kurtarmak
birge

niyetin
i!lsl!;;lafi

eil-

e i ;m

ikisi de biiyuk IUfsuda".. vall" ~ I r luI' ad,aRJ
.

Iy~ bir

gazete aytan yalmz ilgi/i degi!
du§'man

Alman donanmasr ve italyanlarrn cevabi
Land,;), 11 '(A.A.) yl.h:d~ .~. Alm<!.ny ...·ya In

Jisilelel're Of vermiPjole-rdir. daha ziyade, ulusa

yiz, CUnkLi

bu },rldlrgl,

fiklr o~genlig;nQ

Kosteriyor ~ugundar:l

11'; bi.il~jjmel' 1923 yllmda

vc C;:in ilc Japon.yamn

olmalJd,c.,

Ordumllz
Ball
j' C

toptaJdarl
Z•

ibtiinden

bi,

Y III v u gibi savsayaca.i

gertl,

:U i kadall" biT W· l"Iaj <IIyrrlmasl m('S('lc'Sinl: Etalyanu; ""...1
g:il:b. tonajrmn

mil,1ctadlf. 1928 dllt Ve:niz,elo'S kab~ncsi ancak 518,511, rani yii:z:de 50 1'1 0)' 'biaj

zerinde elbirllgi yaplIla~;a,rrna engel 01· makta~:'IIr. Cill ulusu, mayu • .ay!nda Ticn~inde rrraktadrr. yapd,m klt.al11erden Bun ... il'lgiHz 01(;,1 duY'0 alatuBu dururndan

tan :'Ibilmi!j.ti.

oleki dc"letlcf
bir or:nek
VI:

1111 g I m I

yrn:d savgasl if/enn;

dec~ceJre varmamaildrr. CHaiiin SWJrr §f.Il dagrn dOT U g U 11 d a bitiyol'. Bu misaUerdeki ke-limeler ve kar~iliklanr Irnge = Remiz Erece = Rutbe CarpI = Sadme
Susleun Siikilti Gfi:rey = Saye Akkmhk = Selaset Belgit = Sened Djkba~hk = Serke§lik Ba§eg im = SerffJ.ru, Van§h Seriiilintika1 Vuvu = Silindir Ban~cd SUlhperveJ' DOTUk Zirve

vndici bildirilme'kt tli:r. h.a]ya, mescl "in onemri1i~j vc karis l'digr yii7.unden esash bir lnccleme ist!.'digini ve I.U.l ineeIemeve derhal ba lllf'ldlgml va bitt'r b·t-

de ri.iztintiidt1Tlcr. rak, ge~enle;rdl: t:iinleri.ne

amerikan

ar~l ya:pth:ll1 UIU8
1Ie

oykotu

il ri

mel!: Londra'Yiil senueunu bildi.-~c,egi"i.
Alm:1nya.'1'3 a n'aC'~k tonajrn sapeanrr a siru alrnan ~Ui:hl~nml!l'!!lll'lul. g'cnC"\ ~erc;:"· vesl l"iind,l" yapdrp bunun oZI1'1 bir T'fIICSlCIe gibi ;ahnmasmm do~ru olmry:'lc:J. - .. ,. italyan deni zprogrammlD a~rk£a bildi· ribni~ 'Vc hndi. de degi~m~z kaLdlgm-

Balkan kupasr maclari
SciYilI. 17 ,(A.A.) .. onn, ball~-a", bJ.~]anml!}tlll". Spur alanlncJa len) ... krali'lt. e Yugoslavya., ~ [iLin i:i~led~'I1 ma!ila.'I"m.:il kUP3.5t .£ulbol

lun:biHriz. inlemt:ktedir. kUftamoak yoruz,

tlGlyundllruk ji'lpon1::lr

.. ltm~hI

Hili 41musa rc;inHledt' Hgilpri elde

Hopei ~linj
,nilSI

dol do'§t~a elbirligi Ki,!Izey tinde luk gene!
tl . tin

kLJTTn.2J.csti-_ l edih:tclt: durya[.aC:iLk

=

ba;~ha.
Safya Rnfaz];)

dUTUmda eyi etkiler elbiriiginl d~t.il. htrdik '.

kan B. l'o~d
mat'lya

bir ~ok bakanlar,
on

ve Cin- Japan yine dl,arr

kolayl3~tlrai: Hope;

biMirmektedir1IIo··:f.

§ill"bayl, YUfl.<J.ni$t:'In.
e]~II~'I:'jyJc

kuy'V derinil'l San nehnn ~lkfi1aS,n'

k, gune-

bir h<11yamn Versay vetkuaD .all'1ldla]'jO.

hal'll: Malkin ;,~

blllUl"U'hakt.a

be~ binden id],
n.asmdia V'e'nnil?ti.r:

,~ekilmc5inil

i i'l'ldt:n

Lendra,
digi

!I (A.A.) amn,

ce ...ap Lond,

allu Iarr

oyunlOlirr lIru'Pa5~ be-

=

ma.5~ dcnliz huki.l.mclth.':ril"lin mesin'L yola girm-eleri 'Ie Nomaya
.,. If. •

dcgi'itlril3.t"I]a~masma. Paris hak'kmda anlammk·

a<::ml~ "'''' ~u soyle-vi

AZlyan bir C;in kruvazorli
Honkong, mm top v l.rri ~I (A.A) K nten limabir ,

!loltan prensip yaptrgl

Bulgnlst.Jn, yaprldlgm, Dostluk

balkan

=

=

l'ii.n Va lFlgtan, Tokyo,

~i.nei fUlbol

hlrnUVUI'!'llt'1,

kCl'ldi mt'l"ke· klvan!i

kOn.lya.n
dtiellosu

klyl. b:aa(yala:riyl ya,ptrktan!,Ofl

ildh"iii

zinde

gormtkle
VE

duysaygr

ai.

B- "1U1loHnin

dU!jlinc:ele'trini

maktadlT.

kar~lhkh

Hai - ten
aSlklara

ad ndak.i <;in
doiru U1akl lim.an n<lan Kantondan

KTUV

r; or ..
0."

Qrkun Dagruluh,

= Riikn
ahJa.Hm ba~hca

aft. U 1.1' 1 e t'i n d e
:f:~-~

JI'J

bind;,.

tadnl'. Arne'r~ka Vf! Japonya LondrnnTn biildil'di~ini kabul etmi§leTdil·. ha.ly,a
a::c\I'3bmda me:s~]liC"fiin Almanyanll'l
lSj]ib]aWl1a!!.~

g~nel
o •

hislerinli kabarta ak balkitn genlilc i a~ :rasmda yalunh mat;.:! v birui.rlerin] rh· hal iyi al'!lamaga yauyac<Jlk clan bu biiln~sC:""C:r derim .••
v~

ml lard T.
k,.ilpIll

1933 de Nankin Ian bu :iki gemi

y

huhHIL

'[u~:ilrak = Sar'a T u far a k I, kedil.;ar'i er.lde w,t.maYlluz!
~

Va mtl = §ayia

D1Es,l2'iesine soki.llimaslnt is te'mi~tir. Fran:saml'l e~vab[ henUz be'k~ lenmnt'ktedir. Lonon slyas.a] ljeve:nhHi Romanln istegil:lin frOll'\srz ga.zet:eledn. dek~ kQl'klJllara uygLIR obnan:n,darn. ;ta·
§lTmI'§tudIT ve bW'\un

arkiillda~;a sav3.~a ginnle:r;
~IO~

n

hr-p!!>ine biih.i11 yi.i"l"~imlf"

geldini.z

d1.lkhrnu bildirmi~lerdi Dun de, bu gtmi le'riD uyfaJa.n ayhk
mes.e-h:sinden

bir

Btun.J

a.yaklaJll'tll1

Bund.an sonr.a" ulusal
UII<;:

IIlM§lar '1ahnar,Lireldi lkl§la.n
ulu-

larrdrr.

dart
DUn

lakJID, hallun Bulgaristan

So~]enti

H':11k a rasu:ulalci' ]I a 11l~an So'lya'daki s ii y I e 111 t ;..1r..__

= Riivayet

hansu notatun~

ansmda. mr gf'§:id all.yr yapmJ'§tu.
V'f!

PO LONl' 'D.4. :

. 1
it.

ver.;ni~.

da. anla

rli1cagrm

S'lOilyor]ar.
S.:l~ 1'111..1.

"iunimiPOor3n

tn2"ilterenin tecimi
Lo:md.n~ 17 (A,A.) - Mayrl!J ;a.YJl1da '&4.U228.6 .telrlin HriLlIk, yani:~9.H m,a· YI&~n.da '2.'135.615 Hra fu;la gi rU yapd
a

takmdan an· -mtia oyn.jn n ilk dyu· B,ulga:rista:n lI:alnm~ 21 goll!: ka.~] .Ii B. Radou· ~u
m;!.

go!l~ k..z..nmJ~h[. 'RomanvalJ

Danzig duru u e Polonya
VarllOva., 17 (A_A_) ~ Dllnuigt~all'll

r ~D

kii" be, kelime Bugun.· -. saynmzda ge~
~en kda'vuz kelimeleri
A1f.8ij;

"m
we
I

'~e::ol!:on(ln yarg~~I,~gllnd::l yaprla.n ilk ha fti!yim.inli.a tiirat:1i
,1'11:1

lBulg3:nstan

3 ..1

naJn lion para t~dbirlel'i.ni
"Ozgen aT mn
J

~rd;u.an Pol.
blrafmtlan
JtJDInUII 'I'

Ulru ba.§r.anbsfa 'ulavrIlz kf4imeleri ile 'G',k:'}'Ol. Tiirldyede tfJlkan gazete ve derg;It; Ie fun gun verilen 5 er he1i- '
melik lisr-el',er; de
'y8IZlY01,u%.

uS'IDn butunuYQ(diu.
tall;]. laklml

Bldgar
ve

U'llmm S.ltn

lea Zbrojna gazc:tc:s.i di:yor ki :

ml,Ul'.

=

hir Dyun oynamlIJ. VUBaoisteknill: gU!'1!! biiT OJllia. go -

~eh~.balkl
lmanyaYi1

Va.

rta

Ma.y~ .. ,aymdaki

~Lkat 31;'Z06.826 H£ •
a.)1'aJ gQl"t:

dr:f.a gOs.t~ri1~H t.~Ui !ln'iII tehir Ogilr

Danzig

Atarnak == Taryio etm.e1l: Bayn ..... Saddr
Ba.~

dimr. Ge:~n yd ayn!
lim

Vi+'.7:2Z 5.SS9.'~O

tl!: r-mi!;i ti i'.

IJitkarllm<llll1iln Danzig

fazladin.
Wtmlll§

Yeniden

'Slkat:

Rugilw Vugaslavya
lnmlau

n~ Romanya

bijh;:uindeld

~Gk hueam ...
PIlr.u.

ta~

Bu iisreYI

basaA

,g8zete

IJh hu k,elinrelerin osmsnl,cs/arrnJ lculJ'anmlyacaktu·,

or-

-=

ollucudUlI"- Lehi1dan,

Muv.ufafli:i:pt

lin

ve bu iluTeU~

ge'~IHl :fda

k-.lIJr§lh.:;<Icakl rd,..:.

B!tll'ki'tmtk

= Ti!Ji'id t1mt.'Ii

Berkiitc

OTUZ Dc)RDONCO LISTE ,- ~ F,ATa = J ~Bole.,:l '"Anlattl: (j,nell.ler .. I - "ARWlun ikind maJJmnin ,Ufunrii bDle-,

Bakan
BtUge Diyeli"
DcyrirQ DUJ1Jllilma

= MUir = Mndaka
:;::::; tHil b

=

giiiu 'U.U3 lin h.z1aldt ggste:rmi.~tir.

MDqy_

ITALY I\'n,",

Hicaz v,eliahdi tngil -

BagTil~a
=0

= htifak
l8eYiilnat
(I,] fillt

terede
Lon~ri!, 1.1 (A. A,), ~ hi.iki.Unetin Hic1Iiz vel.iankmil:u,g'U cla.-

i ttalyan
I

- Habe!i anla!l legas!
CumRle.
~~in YUdlg[

2. -

gi nJe ••, Z - YazrnlZlJI .on biile'iim:le ••.. 3·.. HfH:1'I .Nanel.,i nJin lum,g-i ani a:hlJanllu d. Ilia ~ob &ft!eJ'.tinrz? F eragat OZ:B'e~ Orne": ¥urcl if'ennde o1=t:e~

mazhgfnm
RDmO'i, 17 (A.A)
~:1.zi!'te~i... hl'll!:t'ku

=

Eyre

=- S,afll a =

= Muhakem~

EmiT

Suud

-

D~talya

bu ~bilrr y~rdDDl etm.hfI:L'I'. f;Unkil Lehiltm bir ,oM: ba.yilOl Ui tedm maddesinin bagh buh.ll'ldu bu tdu-in ekonomi dUrinRuyta iil i i duo Ancak Dandg altInmm A'milDyaYIl ak1nl devam etti,k~e DanziG par.un il_iilll yap 'Ian bi.i.tiin IJgl"a~m lar bo,una gid~ tektir. the nrOl.Han, Danzig. para,r i~11'1

5mm tl.llUl'lmatU i.. in

Ingiln:.-eYI! gtlmi§ltir-.

no~u
ha~hgl

Af:rlk-asr Olltmda

tarihii
uzun Edtn

altoa" danluna tedbili]~ri
dell'iIffi c.demez.

U1!un u.man

3. ,. -

rl illl fmlmdandiu'. Fi.ltri ,,,kip = Giiderge Orne": GiiJeJ"g~ri olm,)'GII adorn, hi~ &if i~i bB'faramaz.
Dl:ulet

Erkintik: = Istikl8.1 Eggin Miitemayil Etkin ::: Miicl!lsir
£::.inlCi11ie!k Erk ~ Etk~

Hi~ durmadan ingiltere Afrika
Lonon. N.:ba~[ ya;pma.k

bir bu'kr;>iI'lc: 191]

yrhmdaoMri ~Ikan u

Ve Somali: ~mTrlarrnda "eml; del'e'c h;idh:eleri ~li VOir ki: Bu t:lrihin

"iak 0izah e•

CiinkUi ozel durumUi ytl" zuoden bu :rehir bu ~ibj dartla..m.,a1an .... zun f2:man dOlyanamat. Lrhistamn i&CI hayatig ~1 a.tlumm bozlI11masU1a iiziq v rilmi.ycl;ektil',

= l1biam almak

lava yolu
U~ak: yapaCLsr -

uZ'lJn uzachya

= Cain

=

KuolI"tt Te ir

17 (A.A,) -

.Percival, bir gi.inde tngi Itue iJz:elrl: bugiin
l.J.O da buf'ilOa!1

,. -

I!!n ziJladc

ka.}'da de • ho~,,;o.

ETLER

GIRL

;l"ND

.:

Dm;etillame

Mea-a Ol'nehl,e,.,;:

J - Yarln ak§a."1'1 i~in hll:'frainl," voilaJullZ,' 2 - Dun ,g/qamli Parri ~ain .. .!Ada bulonJunuz mu? 3 .y iiifllllki biiyu' Olene ~lIg.

= ,"oir'k. ('ainl.

= Cagnldl

EtguHk - NiHu2' Ge1i§im = tnkl~aJ
Gezi II

Ahi:ka. gidi:j ve geli~ bOlva )'Qlculu,gunu
harekd etmi§-tir_ Percival. dl"ay.a dd~ek bi!i bir foe:rde durmadan \UDlJI8undadlT. O.

~er h~di'3,rsi itClly.an htiki..im~ti!l;n

rilsi..idijr. ft:'liy ... Habe$i!t:l!.l"Im sosyal

'f.lt •

Rusya ve italya ara .

= Se:yaltat
= Mahkeme
VUi:yct

sinligcni
:l;ori..ir Fak:tt

vc ali·!HUlusa.l odc'Io'lerini. OInl<'l

Ha!kye-r;

'ITI3ktaki vc~'!!iz1igi do13f1s1yle d.wranm
~I

t:p ho~
gi:hmoi til.

smda anla§malar
Mos -ova, 17 (A.A.) 1

=

a dall tinnel( Kanh

ecli

gao

1 tend = Ihtiy8Jl"~

u.n :§ebdn~.r~lftnaklfe

bu ak§am Lon-

dUT\,lmU degi

ve b ·sap giir· smrr h5Gli·

S. ~ Zryaiel = $olen Not: Gazete:miz;e giinderil,ec.ek ,.zllarda bu keUmelerin osma.nJ.·

nlil!

(~ainJd ,"18,.11.1.'

Kot.arrnak
OnuII"u1

=

=

lia]]etmek efk!i.1l

mtk Z'1Imanl l:elmi~tir.

rantileri isin bir anla'jma ile Sovyet • ilalyan tedm· i~in turJi.i a 1a§m.a!lar dun Roma·da B. Mllit50lini He SO'lyet
Rl.IsYil biiyi.!k deh::gni ml hr. e]~is:i B. Strm !Ie
t

Oyla~BI Gnamak

ul ..n Imliall'nllQamblllll

"oz.

Fica ede-

()ndi.ll Miilkifat n~["ge - T'e kU f

o

=

=

=

F,dul"S

selni
hakln

Bniinde

halya'nln

he!lap gotrr r:;
vazgeljm.iye<:<:gi

(i'm

Tea~i~ Tuvib

~tmu

kluts.al

Ili§: hir ILIlLlsun lJ:ir h,2lku'f",,,

B. Bi!'denJik • ...-ilsll'!I,da ~m"iII1:,Hl;1

Yinni dart saatlik
oto.mobil yan§l
MaRl. 17 (A.A.) ~
Ji'(inte1!"i1ll Conddli m~be olara:k otomobiH, a1:uat saiittc

Tiize Bakanbgl

Ozgiil'liik SoraV' =
S '~]amak Sl'fl.a~

=

BEL(:l
ve

AIDA

=

olRl
-

atamalan
'Yar-guuy ii.ye-ligme tibt bakanlIgll eski yonetgeri :0. Fend. Tiize l:Ia§ ispekterligine ispektt'rlerden B. Salih Hilmi, ikink SIN£ 1!Iize ispektifdig'ine Van '~asliyen hakyeri ba§,kam B. Remzi, ·u~i.incii un:d tilze isptktt'rlig;ne Zon.gu.lI. . dak a . iye hakycri ha§k.uu B. lU ..
nm atanml§lard.lF.

=

=

Srrbest es'ullyet
T,emin e~)

Lindmors

BelQ_kanln giivenliii
H:rUlc.s~l, 17 (A-A.)

gu.dtm~ ,aU:Jnda

'Dl.llull3nLa··

lie 'i"klL, Fran·
'lie dc]egr1f:ri
.{I

lm.tihalli

Si1f'ba.ybk = Belc:dffi)l'e Tiitl!: Bakan.lJgI = ,A,d!liye Velrlh:L'I Un .= MI!!!UJe 'ltonetmenlt:r ~ .MiidiiE"3Dl UDlYI "teritme!k = Tatbik ctmeX Yond Istilfam-eit (ve:~br.) Yargl§ = Ha.kC1!i1 VOlltrim ku ruJu = 11!arc: he:Ff'ri

n5

kilcm:!!ctfC:

sa 11'lgilU:('~. Polonya. rdine v~'d1nJl ye;m.ck:t~, De'ifi!!ze demi ~tj r ki:
ij .....

('Ck6S]OY2I][y3

'Bay Ruzvelt N. R. A nln yeni §e klini ae:;tI
Va~~ngton, 17 (.A_A.} -

283 metre he 5a bi]e 24, laaU:e lOOfi kill[)" ;\14uat1iik ya.Ir!'i1 kazanami"" en biiylik

liolmdla :yede\! BlJbaylarJ

'c·
B.
0]:1-

bakanr tam

tn. Ti.i.:zii.kt~ ,almacak
'2515:5kilometre

go

Inlkbk

N"H.A. nm Yfni 1c:klinin IDI hr. N~vyor banikcr1erinden
R. A. :tim dirreli:tol"lerindcn On.ail bu ~elde "i&kelcil"
lUI.
iI

B. R!.II1:yelt ar;Ullllnr Y"'~vr: N. S, June!! 1m kOj'nlU~
cn~l
\IZllfi

lnil.lllelde

Beh;i.kamn

RiilienJ:iiim i~in buyilk

=

di.
1933 JIlhnda Somer we Nu.'Vri~ari !la·

r.a'k ~ld!! em.eK

bir h,amle

dal~i Y3.J!l!m3kgenktir.

En II' ni~ 'hill!'
, am.u:m

V[i!rc:n Vaaiannma

T-=nbhti

a

raflndan
eldr

s.a.aUc 13~ kilomet" Qhm rekor

ahnMak

~fk yilrekHlii'k harb
'tlr.

bi.zim jJk d'egip:l!'

od'evimi1.ldir_

B.

RUIyc:1

T

N.R_A

II'IIn

ap ...

A r luh.l.s.31 du.rum

edHMi~

lnu11W§ dc:g~l.

=

Glkrnasil i.ktimali I'IIrydana

bh lf~kTm~-

lnl imkirlh IU:!lumak mi"fti1"',

oldugu

,dar

nman
:r;oyle-

IfltC!Cinde-

o-lI:hlJ:'!lInli

d

Adlf'lnl mriidaha~

dir.

~.

-

----

--=-----..

~

.. -..;.-

~-.-,-

..

ULUS

I'

Bu -u
-.'\

••
Cihet=
Orne/(;

g
Yon Bu me:tieleyi
At:tl'tgi )10dUfiiniir-seni.z
gikiir,sQI'1Q:r:.
~~=

,Z

e ere v r


.

n

eli
= Vi.
Jlo"e,ill'J!ll
=

r
inlihap etmf'k

Abl,de = Anrt Orne-kler: l.t';,nbul

6fT a,u"UJ'
he.ykelli

n,ijnl'len

holo)' olmtl-

lehriJir.

Dlgrru
)'opl>l:l"m.tilgQ

IBu kelimelerin (M~ harfine kadar olanlarl-II
I

Ida!l"l!' ebo k = YOllIelmek Orne/;,: Dellle. yot-lelmek 'alii)'

-= SIV!1lf':\:

Jntihapl = S"'~;m

deg,i'dir.
IdaFI~ It administration) nellm.

J"'dnb;u_t Aromrh riri.i'll,
!Ii ..
em"

'mIlD' venli.

<;arei
yo~U1

hii.ll =-= ,"3:zge.

kowm!l bif

1m bugiin tekrarhyoruz·1
I - E.ritm~k 2 - A.;-

Inkdab = De.nim dlrneh: Biz hf"~uZ; de·iTi m r;-rndeYl·~.

.A.ciz. = Eks1in Act: = Ek5inlik. Acz Iduymak. iciz ka5D1ak =- Ek. inmek Omelzlel'': Intlildp, aci.zJerin i:ri df!gildir. = D,evrim, ekrin:lerin q:i
dr'gUdir.

,eM.
IFl'

o ,,-,"eli:;

T"~rI,,; J eLl't el'l'1i III
yeTi
lulqn

C'lutlurfyeUi',...

I:nKi~",F .= GeJi.~,~m, gelr;me
Mi.utt,"

Ol'n£,klel':

1 - BUJ ,i§te nad

Id rEl' (idare

nl

fIIlfflll)

TUf"hiyen.i." elu;)nnmfk

ge-

~azge Ibll.ltfcagJmlZf

&ilmi)'D,.,fJm. 2 - Bu i:sin hotar.nta )loIQ neJir? 'Ehemmiy

-E~

mak. ti;o:zmek J . KntarU1l1k O..nehler:: .J .• Su ,ehel"i .er-ifit. .2 - B ilmece. Ge;mO"fnQ ( ~iizmi!· sine) metal etlinlz mi? 3 . AramudD butiin anlqll;u.1zJ'.'larl

Yo ~t~e

litimi gijntlen gUile arfl),or. Jnki af etmek = Gel~.m_
Inki!filf ~lllinnek= G I:;,tirmek

o""ell : DQIn
r r ~aat
-

),onefgMIlii!

·1 mi;t:rirn.

=

Onern

Devll"limdler
'ar§
Il.uu:l,(J,

bu,....k

z.o"ltlkJ'Qr
clefil. ,eElh..,

Ehemm.iyet vermek = Onemek 0,l'Iek'er: Son )tl.ll tn'lda elm no-.
mi' i,lere boyDh. Onem tlerm J",te-yu:. 50n )'Iltan/a en line~iB.imiZ li~lu, endustTi giriJimleridir", = Son Ylll.artl Q en ,olt elliimmuyel ueFdijimiz 4le<r •. tlnm ,qebbii.mt ..

clumnmek

"QrddL
Haset =

'0

Usa e\mek = Giz~~m.1k
G'f'Za~1

Isti!hli.k ebnek = Yfl8'iJ,1lIDa.k htilHlal
f!bnd

= 0 t I:iltmek
"(oneol
t

lerini arhrmahdlTtar. Aleyb = Ka:r,) A'eyhte ohna.k = Kartl ollDak
Aleyhte so},l.....rnek = K
t§1

,fl.

Gunu

Ornek: Cunii en ~irkin huylQr. dandu. Havali = Dolay
Ornek: nm al'mantol"il

Sazal10l uR biiyiib h'oJ"'b, UJlmalllfuia Illan&ul'u," (:"Q'I'". t'lja nOliltE uerildiii hqklnndalti gi(J"'nekleF:' If

l:!IIlikamel

=

Orne": Elranomih .)'0 ni bi., yijnelt~ ile:rle.mf'!ht
Istintak """"50rau himad = Giiven Itimad etmek

m.z ye.,
rr.

z;aCI.lcrnllll

oltud'uQUZ

mil?

2 . ,l)oLstlarnunlrnnr

dile oer

!lOY·

Is:tQ'Fl'bQ'

rneA, dpvlet "leri
"1,g~ (On

h",klUfllQa gi'UlifS a iii SaMak

1 mek
A.le.lr hiade
gune

hr.

~oy'emek - ri."it-ii 1.1.Karsn\ cenubi ue:"iSlr)
= Etke fopl"Q.k bi-

s.ijy~emif"k

A.le_'hdar
Amer'lkai rner'ik S~ mil (
SulaT
V,eo

Cuney

A:.nn.llI'k Ek.sell"iy'et = Cogun.luk Ek eriy& = C;,oiun. ~ok vakil (jrtae"ef": I - ,FraR.:iJd pa.rlo • menlo ~oiunlufu Ffa"denin oner
geitili'ti reJdelH.

EkaUiy,et

=

flo'"}" !/lUililor;e' tJIz.crlmuk·

hatii huylQ'l'Jandu·.

= Guwenm,£ik, A.

'aJrr.
Havayici

Ihl'lli!lJ ehne'k

eyjil' ve 1'!1IIUI;yet =-

Guvenlik

Hiikiime~f yClfmIlI li,al ~ lanlll indinn~ - ;fin eliftllenl flel'e,," yll.pI)'Dr.

Orne':

z rwriyet = Ya~a.hk

1hmal = SaV'~a OTf1f~kler: I - HQIJQ i: i I'.av.aya gelmez..

Not: Giwen ve giiv~J1S: -'elimelenliJe fU aynma dil':

d,It'D' edilmeli ...

2 - ldni

lav.sa),an

t(Ilj.ndlkt ... ·.~
1IIl1'1a'l'l

or-m.anlar

'cd=- e.ri iisfunde en b'uyiik elkeler-

de-nc/;r.
Arz .... l lep e Sunum ve Is~em Or"ekl~ .: GiiJiimlii ekononU nn lm ve ;"fem kaJ1unlonnl alfiUf It'i.

2 - Uludm lo.yefe.nnde Mud •• lar meselesi her rJQIri.1 Qr,ta;yo ko 'll,r, hiF furln kflifan'n'lQ. Emr;yAki = Oint. Ornell..: AJmanya,l! nlahlanmakItl~ ArJruPQYI l'eni bir olut hll!n'§'.
Ilind a btrahh.

Haya'l = Maya] (T. K6. J Hikiy£ = Oyku Orneb: Cazelelerifll gindelilz oyhiilel"ittde IGItd d,eiil. egl e nee
I

bah6efll1emeli.

, - Orduya giivellimiz vurdl'. 2 - O,ela bin," gU"encimimir.

Iht;mam

@lmek

-= Kaytt.1

(

'NG1'I enmiyef file ilimaJlfttlz.

Udiyat = Sa.kn. thtiyat ebOiek = Saknrmak savla ,"e.g-ii, .aknl goslermittil'. 2 - Kre.ifj iperiftde mluuyan
btll1lzalara IlIzmamallyg.

tllF.J ifte
1tima ebnell = Ozenmek hin. = Oz-en

degeri

il'l'sms1t.tl.li'1U.,

O,"eIJM:

J - HoYt".

0 bill

M1lrA1 iil4.iimiiz;diir.
-F-

Huzu1F ve sti.kUJI = BayuU.k M,i.al: YUFdJa gUrJenli6 (J,e 6a,,. Hi:ir (T. Ko.' = Ozgen Hurriyet (T, Ko.) = dzg,enliL -1-

.wi' giirii1l.iiyoJ'.

Y,liUU1.Uda btqlan

bat..

ozen ..

Btl
lII·m
ASll

JiLl

JokumCJ

p;ya,UlIimdo

1'0-

at, ;,feffll t;ohlur.

h1\zn

Yenit;a.g

.Fikri mu:uue .. - Gtitee. Ornek: 8 ... 444fflUl bi:r Imlii anImyal71Qd'lgun bi,. gi1lgelli I'M.,

Ikame'giL = K'OR'IIIt Iktidar =- ETk ('PQi~$aDce)
Iktlfa etmek -= lzdemek Iktifa. etmek = Ve eT h1l:l1mak,

-KK.aide = 1 - Kun.I. 2 - Duras Qr."i!!'lder: I '" :Bq eiimle gJ'lIPner
u,.atlQftlnq gibe dogm Jejildir. 2 - faA",.,. iVUt'U'I1A mennel' tlarap.nlncqd
hlU}'G'JI'PDlUZ ,

s,rl

.todelflil

}.s'~eri Not

Suel (Milit

ire)

J "Asker" k,~'imesi "Sol~

Garp -= Bab G.da = Besin
Glptll

-G---

;/ t" nnla.mHuiI ttl' Rredir.

=

Imren

Anlmak. E..k;, kitltlJ/dnla 'emeLle" ye:: clir:u
=

2

Is~ih etmek

=

1 - YejiribDek.
'«,:q,rqQ/i1 1oOy·

Yetsinmek

OrnelleJl': J ~ Hi.r ""rimi%. IUlIPa rf4iIJIgamu i~nJ 200 IrallaJl ydm
InJnuzyLZ .. 2 - ICenJi.ini hOI ImllcmlrmAUh
pmGlI!I!n

Kuruno ahire
munu iili

·&i Iliizleri I.lI·

Ornek:, tmren §"bW Itir ff':ylir.

g ...d' I
I'C.

~·o Yore
(idauc-az..

Guzi de -

Se;;:kirl

1] 'm:r yol arT },ijne/gesi.

,.:ire tn'r..le.-i farileriJ:li

taltt.

Ce::liy_t,

_it'

...... -

~irket = Sosyete

nrsed: Turk Cem,iyeti 50S. etesi

= Tor"
yete-

!jek~r

S;,.'Ui~.li = .,eker

50

= Reel

ge~eklik = er-ite. 2 - (T etbn) Ger~e, g'er~eklik = ({<i.Uti O"nekl er:: , - H Q,kiA:«t. bu.dur ;2 - Bit Jevld adaml loyal de . iii. ger'rel er (gerrfeldildetr J ii.mn· de )'urur. Haldki = 1 ~ Ger{ek, ba.ki'Mi = Veritable, 2 . Ger~el (T'elfim) Ome"en 1 - O. Jiahihig b,i,. q
cger

Hakikat (T. Ka.) = I - Ger~ k.

-H~

IIrt4'.Rn,tz. Velfrib:ne.1t k-e,rme.li"ill IWkii i;Ie 6tJ "')le g.~d~r. Ornekler: 1 . BII!hmm:a ye:i rilrneA. ~nu yiA.." ye,d.ini ,upmak'dlli aaba z;onluJ'. 2 - YdlatJ ... #Jeri bizJelii m ein-

= l~i

=

Son~ai

"en-neJr 'Retli,iiniz
ile de yef..mecegine
yomm.

,ip'-.,

)'Gn,fli

Kunuu.l

ftDta

= Orta~i

efnn-

KU'n'ei iD'ba:tiy:,; = Bil:el ge

tirO anffl1aga ~arllf'J.'O",:Z:. blah. Islaha'l = 1 ~ YegritiD\, 2· AFItnn (J rnen,'er: 1 Tan:i mal A IIii'll • P'Q lrorlllll'lIJ1lo ,~lJdru'n;UI' biF yegritim Irorekeli illi: bir deutim
a

lmar dmek = B ,lIudrrma.k i.allu: Ankara ba]pllulll"

Iktiub etmek = EdimDek Ikti.ab = Edin~

~l.Lehdu = Yanat -

"i,

lehiT elmUfw. Me.mlelH:t. baymduidt jl'o!unda-

drr. if~'eri BayY1' drdll" Ballfmll,ju,tJ bai/aJI'nJ~tu:.
1'411'.

deiiltli.
rinin

B',u~ii" devld

Cenubu garbi Cenubu ,arki

= Ba.h

2 - I 'ohm cin5i 'ere
yeiririmi

= At

cin -

gone)'.

Biz

J'UrdU'muzu

.bo}'lm:lu·maldtm

adarnu/rr.

= Dogu guneyi

Nat·

. J 'furk kolninden
tI

"den
(100

2 - Belhi eyi de~,il, '8k,_' ,ell (ger~el) olan bu.J,fn.

-1la ~e = 8e.s~ ev Ornehlef': 1 ., CocukloQr rein ftj, •• IL=~ eft 1lYi' I7C.n:Q d'IT. 9 ~ Btr o,.dunon balev mee~le .lit en ba ta r:elen ~'enJ·eiltlir. &~tima; = Sosyal

tie gdi,lirmeklen bafka Ju§ umniym 1Wl.

!LiT ,et

Ornelr: Ahmef.um eon £O".lmn ~tBtffll~mtJ.J'. Lehinde 5ii},lemek = Iyiliiini o,lemek Or,ne': O~her ye,.de lizi" i}dJi.iini:z:e .oyler. Lehte. lehinde = Yana Le- \e olwak = Yana olma
Orne/der: 'I - Bu i'fle .I',i'...in liIl.i,.,lenn 'den yallCl J,egilu. 2 - Ben boyle onergelerJen )lQna o1amam.

£aA.tIf: HildJjil/,,:neT Cemiydi = K IZllu, C em;yefi. Dil C emi)'eri. azeteciler Cemiyeti.

..C emi ,}'el, ~ fU anlamd

kullQl'l'Il

Hi.k:im (S Q'Uve·ra.im
men

)

Ege -

Hikimiyet

=

Egemenlik

= Eg~me"Ii'

Mi 01: Hdk,imiFet.

n

ill,t,mlmr

1m ftha.n Sm a.!f Orne/;; BiJ- lalebenill1 nnar IUlld· lnine/en .YtUUP }la'kd'dlj111l1 g61'du iUf1iime .rl!ti7f I1lUllen Jeiil. tme-

=

Lii'tful U1I53.D = Kayr"

U'umndll.r ..

benin

"ilt:i~i

IOrne': Torli
)'i'I,d.ml'u%.

Htwd

KurunUUl(l

lIalrlnllcl,ll

"iipl:aey

biF ktJplJ

Jefil~

biF

iiJevdir. kaldn11. ~oClJk, agleye guu: sOTdum. Zamanm ~artlanmn agEl' old gunu hatm1"latm;;Jik~a 501:'13 lHiI§]a_yarak s giinlerde ubutlann pahallia§uguu, bun
kU"~1

Tefri'ka: 101

an Michele'nin kitab.
'l'u.r},;;!ieyr

fitili glbi, dort yaru dola~l!verdi. Ot lin. direktorij bana bh·
adam gondll;rerek ~oc'Llgun !ilemcn birr hasta yunlun8, yahut. bli' klm~ge kaldIflbDasI Wi-

hakkmda.ki haber. bir barnt

Ie ~ocugun yanmda
dogru

~~~rcn: seromu

NUlIl.iI1

B A YDAR'

Yazan:

Aksel MUN7

tepkisi i§abuk oldu. .Ate§ b~[den'bire kuka pktIktan sonTa bi.rden'iJire nomahn altma. dii§tu. biirun vticudii kapka:ra kesildi VI! lI:iU"emege ba~ladJ. Bumu ve karnJ kamrar, ynregi karma kar:l§rk .;;arpryorclu. Kendini kayeder gibi oldu. Hi~ birimiz, biitiin giln, odadan bfr yana aynlmaddl£. Hepimiz e;o~ c.ugun biraz sonm Olecegill'l.i bekliyorduk. Ak~ama dogru nde! ah§!an dab. dfizgiinle§ti, bogaz tyile§ir gibi oinu. nabu dana iyi atmaya ba~radJ. Ihtiyar doktoro,;;JJflI, evine gidiJil. nw~ O'W,· mazs'l. iki saa.t dinlenmesini rica ettim. Hastallgm ~lerleyi~il'li ~ok ilgen gordugiJ iiC;in FOl'gunlugu a.khna bile getirmedigi ceva.blIll: verdi. TanldIglm eIl iyi hasta bakICI itaBunun 'dllln~aTdan Sijr Filipin de gelince, her- yall'u
!;;IktIgl

Anaron verdik.

nzasile

karar pelt korkun'i; ve pek

ya.pmaga

,zumunu bi1dirdi. N eben ve ne de Erhardt., bunun SOTaVInl iizerimize alanuyacaglDlIll. cocugun yoldaJ §Uphesi2'. ole:cegici soy Icdim. Bi:r dakika SODlra, Pi~burglu milyoner, kapll aralIgmdan ba§lnl uzatrp, btitun kat!.
- kendi hesabma - bo§.al'tmasI iCiln, ote~ di-

kendin~ ka.ybetti ve biraz :sonri:li kalp inmesinden oldti. Anasuun haU, bu 'srrad3, ijyle t,ehHkeli iidi ki. haber venneg" ertesi

cenaz'e

aI a}'lanll1n1
1

az:ddrguu,
kendisl

halblll

gUne bIrakma_k :r:;orunda kahbk. Cocugun babasma. ogWunun ,otiisunUn '0 akiam Protestan m,e.zarhgrndak· bek~eme i dort saat i'jinodasma goti.irulmesi ve yinn de gomiilmesi Hiz:lfn. g-e1dig-lfll si:jyled~girn
vakit
til.

i~in 10i onur mese~es· stlyclJ:gulJ ve bag. i~ h,esa katdmryacak o1w-s3. on 'bin lir~f 11 bii
saypad:an kaT§lhyabileceg~ni anlatu. Meza cmm slekiz I;;ccngu oldllgU dii:!2un1mdr; t_;:i<;ek1e..-in de aync.a sa tm ahnmiJk gerrk gini ilave eni. (jHiniin Napoliye gonclt:ril

yapacag,m.a~aY1n iy. olmasrnI

dolu olan otelde, tis't

katta difteri

rektoriine emir \lerdigin~, oglul oradan !'lUi.. raya goturu[up getirilirken yolda 51mekten~ se biitlin oteli satm aJacagml anlattI . Ak§ama dogru, cocugun anaSlnm da d~(teriye y3kalanmJ~ oldugu anl~dch. Encsi sabah, otdin list katuun :sag tarafl! bo§.aulmrstI. Oteld0 ~ah~an, kadm elikek~biiti1n hizmet~~Jer ka~m~~hrdr. Elind'e 'smndir §3pkasy oldugu halde, tek ba~lna dO!"1;\an, cena. ze a]aylan tecimgesm~n tinlii dLn:k.tiirii Sm.. yor Komakkia. idi. CatUiWlt kodtudan '.;Itglna donmii§ o'an babasT. zaman 2aman, kap; arahgmdan ba§rm uzatrpf oeaya bir goZ' atm tlktan Sonra gene c;:ekiliyordu. Kaclmm ha)~ giuil,t!;e kotiile§mekt oldugundanl do,litor Erhardt'la biT hasta bakl'CI kadmbbirUkte onu i!ierHd odaya gotiiriip ben, SOl" Pilipin-

sallandw

ve yamnda

sayg;

ile durmak..

alan S~nyor Korna kkiamn kucagma y~k[. beak g~bi orndu. Ce\lap oru:arak da ban:a. c;:o-c.ugu Pi~burg·daki a -Ie mez<lr1mgmdan il:J.aJ§ka bir yere gomi.ih::cek olur:sa bUnI!l anasmm bir tiJrlti unutamlyacaglnI soy1 edi.Bumm imk,am olmill!d~glm bu gibi halh::rde kan IJInun. oliiniitn ba§k,amemlekete gilnderilmesini y,asak ettigjni soyledim., Bir dakikBl son· ra, amuikah milyoner gene' geHp. kapl ClLribj!flil.dan biD ing,H~ 1irabk bir ~ek u?atarak: ilSocuk Amerikaya gonder-Betek cruulI"sa i5,te~ digim kadar p,ar~ vennek u7ere boyle ~eklll!r 'imza1amaga han£"' oldugunu bildirdi" Sinyor omakkia ,i)e yan odala:rdan birine kap,anrp k,end'isine, biri1'lld smlf bir ce:naze a]ayr he Romadaki protestan m,czarhgmda cb::d bir yeriof a~agr yoka", n,e kad,ara mal olac.a ..

me.li:ini 'Ve oradalll. ail. i~l( ka1k;lca.k Am eTik vapurona yiiklelilil me!i:in i $aglJ yo cak 01 OU paranm iki mislini harcamaga izinli 0] dugumu sayler soy]emcz Sinyor I<orna kianm kumaz ve ursh gozleri biiviidu. tit saait 'Son:ra cc rap isti)·ordum ve bil'i ordu
ki bu i~ kanuna t.c:ar~J idi vie bumm i-;in cl vicdamna damsmasl Hi2'rmt"h. Cmiy'U, 0 ge kel1dim mumvahya,cak \lie kLl~U" t<:lbntu ;ooumiin oniinde lehimletcC'ektim. Butan tOJ§'1khk tehlikelerinin boylece onUne ge.;ti tell sonTa dHteri krlimesini kul nmak~T bir olum belges· verecek ve buna da oli.i n ·~Z'atiirrielil den dola}'! kafbe inme inmesi '

den i1eri geldigini

vazacakhm.
(Sonu
vaT)

-

--

,

,-~

~~~~~........ '-,

'

.

...

+-

~r-I

l: (.......... \
,

SAY.FA

6

ULUS
s

j

8 I-iAZIRArJ

1935

5

LI

Baglasrk aj anslarm 7 inci kcnferansr
Aydin halkevjnd, n be~ ll;j~dik
lUI"

r:
Altm
ai-de ,. Sern.

rw'K1a .e ..... nuL. 1JI IJnI ~.... . Hi,{ .alrnmadr p·ra,. $uhyr

haldl

bo,-·
lltnollel

(Ba~l I. ci saydada)

ve arsrulusal para durlugu
eSB'SJ
21 (A.A.) Fran
'~rkat

kurtrl YcnilpaZ3.l'Ll gid~nk Madran dilgl etegindeki yay-lara '!iJkarak Kafa;lfakal a!j-illetii"ldeR Stn'!:a,k , de..-Jrmcsl yapnll~-

Mf'!I'"kliirlii A Udrfl
'et •. 23,,1 y.'IIum/zd,a"

ist.idd
var •

nenin
ball'C"iIl,

eJam

ur.
Kuru] bu gl"zifllidltn
faydah d gud
IIoOfllU''i]<!!1"

IDllik i'htiyarJM~,
i1

~ok ol'leml,i vc ~Id.e <r~l§o]crdl.i". O~, @iyma-i"'i SilO yrl bno;,f:
100 yl1 kayerh:r",· kz'Jayall" ...t gj"it'uklet'ir i. bYc~n'Kii bllr:a.luda

~#tel1 evrmizd« .. n.;t kir'n.leyt: vl"rmedik on/an ... ,.n'dan bi~til'iyO'l"ru;. Hallen .];>!NNIf }1,,~.'if.1 oJ'dudlJ, :ji,rnd'i kRlkAldrrd,m resu.mi.. Gbnd,eriY'IliIJI"um :o;.u1lL Selam, v.u Haci Beyin .. Hant:si·
tr,
IW1

.o dd

lira .. NJ~Ta-

boY.,.

Q~,an

~ekolovakrOl, klymetinii

a ltan]o:

$1

ein bu l!}inizin
11m

dege1r'l't~

diroEktij.ri.i .B. T'aner],

bamkala.rl

1m:; diT .

Sizkl b.akik.o!i,til!baycumm; vc bJ liyors'l!lnlJlz IoIt geii1c~ biT 'nJ;~rl i'rill haklka.l1i l'Iijyle.rniym, C'n buyUIr fmabll
yapw. CumlUL.(h.l~.lI.mW: lvprakld..rm.a ki 'kan
~mda.

,U

kllmltaYI k .. riI51f1dz sen fe n5r.z para buhranr.m l.:ah r:tmiidr. B. T;m.eri ahll1lO oz.gi.ir oluak gc~e.l.' IIlmaJIl ru i.iI!tiyf! n F ransa 1j,td,etlbi=I'L lItl!'llLr.
gilHi.i ~ii Jly~t..lyl
t{. ~ ;>f,

lJ<ln'k.a,s In in 1'13llf lat-

Ta.r1l;J5,ot geldif:ini. kalarak

aa.;

erada

rJif! ¥fl.irm
val'

VoIjl

..

M"IJ:J

&,eldi,kle:r:i'll:i, Ju~," bilharch

i tJr~himderl
da' ,~divar..

hOI
d~ M~z.nLk bil~kai"llarr, lBel"k~zlnde Ahm

tl;iv,ri~ ya~lIal.a[l[HI

dr'
yOJ1'

l'l"am •• Oglu Sufeyma·ll. ederles

M'J.!.Hlr

geldil1.b, heir' zaman
tufl.:u\dlDl

0.

C!.l.DlILu·~""gl.!muz

Oaf., H (A.A.) u':SILllm;,al

-

Cdcat

bankalan b:ank.19l koru.n-

eh ~k<ll esniJen.en

i:~litiln geliu

odf'mcler
paralarln lerdir,
mike]

S2 ym! once yurtlallidul.hhklal'lIlil liiyorllall". Oym;lk 1H::~ mah~ney,e
I'lI\r

soy.
ayr rl-

~/:.'!ifm S.ii!nym;mm .. 8@fAn eilmJetea

da'i,,;j,m ,~f"rlim .. KiJr8

toplanara.k,

H;Jcl
fllttt

tbl'alu'm, MehImjJ-

ki'l'I,urI 'II'~ seklerler tl!agltm~ oym.ak haUu da kurulu ",gu·],am.lllard!Jr·. 95 lil>;: bir ~htiyal', kurrula ilgl yank ,lJInlafi . oylemt'~'ti:r: ._ A.llah hcpimi.:im. omrunrii n:n.in
halkma Matiirke. !~I:' bizi:m
lOY-elf"

llO tvdk Kuru.l oymak

bu]unu.YDr'. Bu dti.s'~ur 'merkcsin ve hele liIabeT. alm,a iW:rori h::rimin m.ah 1;1]11l1li3hdlf ... Kont'~ran.s bal}kanl B. 'MeYI1O', d,dc:.. sorua. PragdaII bin gc:!.eri aeh.mlad~ktal1

b'Ja!u me&e!e&i.nj goril~lii n..1l,!ui'iIguden liiiJl,d~'bciugl'a§br.nf'l'l

rruil'l! Mrill'.1Ir.rltm

"",,'1' .... If~ d« ~diy,911" st'l,iim.
A.I;I.lii1 P,U ilia

b:ap.nrru

M"in. bu a· ijianleri
bir
Q,~
B'I"II\"

arq,trr.dm1lil:llli.
hgUi !ievrenle:r B. Morgentav'm pan
kQn(r:ran!li~ toplamalc

'''11''
A IC1k

bu~'i(" ij,rRt!k
kaUr.ilID

'kilOO'llt'iEn ii~die
:'.jimdi,
VlU'

buhilnan
I;tmj,'i ... e

Str~!!!~'~
k·o·nferaM 'ieko9hwak
lilt ~

yohlLfid:ili.kj

hilS'f.cl a/dum,

kad,;u gd~n ,malna seks;mWr iki kadHi/a r<u ..

B. Millypottrc

nergnini

gu'V!tn.!;s.i..z: durluk

"arf1hyod:u.

Bu gunltri iyiligtni ka.dall'.,

Il)

gosterdi. bilmea b~zi

bizE:.. ~ehirlizeyl;lII:~k hepiukek YOJl!!!kart-

gayn'., "ocui

YOlmmda .. SeMmt

is.

8u hiiki.imetin
u,ptl~

me,i h.1mr.lJln .. l)li~~lmln

lE.l:lki.dcm

di:iveJ:'di. Btil bu sod~rin~ halk

gi.i.Tl

1,.'

yJfllllldaynu,.

sahibi G'gul
SI!Umdan
~il1lfJj

adrna

te~ekkii,r

1M. djyoirlaJ' ce .~ in bh

ki.. tngilttre.

s.im.d~n on-

b3~bakMiln;tTn onuraal Pel<
(.t~'",(:cn) gli~el

ba!(ikanhga.

diil i"j1'lme~e pek de

g€~';m:'y(jrui(;

I!'ll1unla ..

Dogru

i It'

as-

ke.'iI11I!'! i.n

bj';d,.

~i Imesin.i tiln
'I'l3 n'l'I'U ~

onerg:emi.,tir.
'lIurekli

Onei"ge,

bU -

mir;in ...ar parol.Sl .. fhliYill:m "i,nhnlaki larde
'!BrUin

hrc:iJigi... Bi, gilD eve! ,/:J,iri.r as/;'",u:W-,

bu.-as, ..
EJiin

d'td!l:g~le.-in
rr ,

ailIH~]UI ~le 0 ~

kadm goz mektup

g'i ..

SlJlal1ll'U~j

alva

teriss»

bll.f/;HlI parnuk

,~kn-

f'.adime

buriin

8ellin.Iji

uH~ie •.

lki.'li de ekiJdit

lifrJa}<I-

J.:Atllcld.:U'.

:Bir asker anasile b~r omek

nnw .. !laud~ 2,t! Qglak,. ,~('ituimiz t.~IfJ.,YI!'l'k h'iC; ziyanul1lz._ Sa'y.l.m SO, kUI"I'.II. pl!ynir SJkdmiJ.. hir

'iep

Top, 6)'nn~arr
Dlinldi lanrnda Uk paJl r c:iinu.
mt3(.1:al'l'ma

dU!!jloncel!r-ine gi:ill\e, Ame'l"lu" lngi.luu, 'Pnmsa yt belkii de laponya ile !.Izla~1Iaca'k: nlursa. en enemll dBvizlnin gen.i1" o1~i5.de durluk
bunl3irrn elde etme i imkanl r ClIlacilk rr,

van.a;t d-=igldir. Ot~}'andan,

kllr'Ul .. Yilzdu·drklan bu OJ: 1!irklcri.u

o'f

Aydin
d~vam

=>1~O.r 01-

1

l'IekJeri o.ltu.k~e dar,
UI.I)'gUJd'rlfll

oJdugu ka!toe intI!
gon-

olundu. Nui1l~ gelmedl.
yelli-

nm il.,

Ayclhn. K.arapmar!

2·0 ra yendi. Stike 1taJnml

Almanva Davis kupasmr kazanacak ml?
Beil"lii'ii. 11 (A,A.)
pa5il.

i!j!temlik

bclinme'!i.i

baktilllindan

aZ'allll~d

M~,mef

Nend;

iJe.,
.I:~-

-

Soke m~~]na

-

Ttni!!. Da.vil ku-

t]eri:t~nlm,

mnnieem'TI' vaf
I"i.i.~muyor

y<lnll1'<I"

sQrUYQrJat

gin den

IIlIIJSlJR

Ca:ku::1

A.IJ' f!'1.e .ile.,

m.i!'1!o say 1 h'lI.

.

NU;,lH

~a,rgl§ ta.afnid<lt]

ik;inci -

de'vre ilY I.-d malj:lan:
AVlIllit:u:ralyOll"

Kredi Fonsiyeden kazananlar
Kah ke. 11 (A, A) ~ FonsiYI: Y'ihde

A l:manya Henkel

5-1, '126, 6,·3. 4-6 ~ Gr:!l,"I'fofrlu Rijyl'~ce

ltipt",dm eUerinden,

&elanl ,ederim.,

~"agDun

,R'g,l yugm,u ..L.h
1~imi:dn bit' ~ok yo.:rlcrine

Fof.l kram, ~11CiMak Grat'l r:h: l-6,. 6-3, 9_1, ....6 ve 6·4 i.le

6.2

ult

U l't:'u'l,

ll. Mt~lIr Krredi DU~lard~r18~6 tatihli
m.a.tr3J

lahviUerinin

lJ

gilnku ~eUliiil'l.de

~u numaralu

k<!p.-

Oglum.
M,ektubll giJ.ndermi§ ol'dlJgu aldlm.

berJ ediyo'l' bh yuk .!leMm.. htlfo.r

11k .:ar.um ..
Eben di.vor.
biT .... W.Uf'IZ ht!!'I}imi" U

,

im/erile

bec.aber geUlI tevdrdil'. El-

..

faydah y,agmUlI"lar ),<IInd), Aydln i~in.de saat US ..17 'bi r !l2Iat bol vi! re:n,~b!::rle. t'in gol1eme dedikleei yagmlll:rdan yagd]. Do,llm yagrn:ul'imdan olmadf. Btl ~ok
faydall

'o'enrrlJ~1 'rdil!'. A ]'manya bi;t
". ~ 't-

k:tr~l

dort

iIt: 'lfil1:anrru~tlT.

tahviHeTden '28
1903 93$10 larihli
nUIJl.df

II nul.ill'll'i] ..

SO,OOIlI frank,

ckinie:rt

ziy~1'I ku

Prag,
i']..HU

11 (A.A)

-

Avrupa

bo'~t!li

lerden frank.

55aH6

numara

50(1,000 h ...ak. 1911
,500UIJ

wi.hH tQhvillef"d~n

y .. i{ITIlllr ~ph~i,

do.m1iHnal

~~larll
5dn'i'J lIraT'jl

leTimi.zi. ~ok sev;nrli r<'!i,

Ci!:ll!;aI'lolo'll'~kya

UG~e gU •

'·~'il.i ptl~m'
tHmizi.r11 en Yenjpazar 1I1J!:f'i:rnli
,)'I;: Ilgin

n["y A fri k,Ry~ yenml~tir topr .. gl

C .. ko!'lavak:yd
ic;in U 'temmuzw

~kim

final

lI'L3i'i!:an clcibi Jl.i6te

tid gt:mi ~arpl§tr
litu.ebek, hamptona l1 (A.A.) nrhri giden Olin kahn

oVilsu:hr.

Bu, ovay~ dlu:n ya·

Pr..a.g:da I!iman

bi.r
Sut

tag[ yapwt hili Uphesi.... y~rljpaz .. nn !jok ~ah~kall halk~ lie Sift~IIe-Tidi.:r M~rl·
iran dag[ Il:tekler zar U~O()hane-dir.
['en OvaSl

il~ kallorla~c.a.\c:tlI.
l~la.flln
uluyol'l.a.r

Sen Loren

agzrnda,

42.1)00 tonluk

"Empl'c;,,;a

d-c k...rulan "'''nlp~' 30(0 bdar ,;;,;lllli." b'lh-

Kuru ve dol;;lplar.

'!r.esi ~oe en iyi p<Ilm'lJlk Vti kell'ldir yetis,tll.

1;;'1y~1I' "ltlnd:am. .u ~'lka.JI"ilIR ¥ ~nipiLil:aThli1!lr Uilf,~~k 'ol'c: cnduran koyH,ilenlE D
bi d~l
~"l!'k

-.of-8ritrn" yolcu geu:llsi ilc komh yuk. lij "Ka{;ril!tan" in.gili.z yiJk g misi ~-

p Lllml§l ilr diu;.
ga£ifii90tan'm mU, vc bh:

!,I"iu·chr.
bah'i't !Ie tilTIIIkuyu kUIY'1.lV;ii.rken

2000 Ii1:'3
y-t

&e rmaye

1i biT

lOS-

tilyfil.hu]nda.n

llc;,ij01·
V.lI.rah·

Ge§'~n ~'JJa Kadar lar-d.a. 300 dolaph ve dloiap BunJarrm NaktadH.
N)'1iU

bl.ll yl1 400 ii g'~~mi!jtjr,

20

hdlan

Memlerese kllIlrul,SUO

mU1 di'geIleri

kuyulard.an

!j;lkar-

Ak~dan Di'dli mevkiinden ",5, 'kUomeu~ uzun]U'gUfida bir ".aTl.>ll' a~!,Ia.rdll'. Bu klmilhbn boLl. yd 1000 donUm 'p~uk tarlutftll 0layacaktH. ue]ecek ?l~ l b~n ' 4' bin do.yett
kufffl;U~IM

~Qgu yMalaruru!jiu:r.

:t..r

"Em.prel~(-briten"'in

hasUncginc:

'bJdlrrllm~laTdll['. Yoleu dMI b

geftlishdn ta.y(alarr, i;in

~~pn,,"l' ),311·
1-

fiii~

t,l)pTak
Qi'l'Ulna

bu II:Uta.ldal1 l\llanaed., dokiHe ee.lttlir ..

hu

ljonn '·Kafir~5tan

•• dia !;.tDn

Btl 400. dolab~J'IJ 301} Ili

u1i>Z'1E: b;ah~e
'k,e;!l[d~[" tar·

gUne
~ar

k;gdar bG:ta. aJ'kan A~a]f

Y'erlipa-

B;Inr .ondlirmek

ya.rdmm etml,!e

,le:rinilOO

u de pmiiUik
'111' IIi! _1Iii_

'r.<ot'

du.
Adllna asli)'e birinci II flkuk hakimlig'indcD:
Adana hazinei
kin !ivuat OaJibin

Istanbul Ciimhuriyet miidd~j' UmumiligindenIstanbul Ce.za ve tevkif ev-leri ~'im al·5~~I3(j, tarih~ne kadar miibayaa edilecek a,zami' 478DSO kilodan tbaret "Ie b~her ~ifti 960 gr,amd,an. 4'98000 ~ift bir.-ln,d ne'vi ekmek lea"paII zarfla eksi~trneye konul'mu~tll1ll". Bu mikdar ekme,gin muhamm,en broeli 43Doo liradll'. lstekWiler bu babda.ki ia.rtnsmeyi tati~ zamanlarmdal'll maada h,er gUn y'eni pos,ta.ne binasmdah.t.a.nbul Mliiddei umumiligw levazrm daires5nde gorebilirler. T,cminatl muvakkata. 3226 liradu". Eksiltme 8-7-935 paziU1;'esi giinu saat onda. istanbul Ad~lye Levazrrn dairesinde yapdacaktlr. Eksiltmeye glreceklerin zarllan .. meksihme saatmdan bir saat 'evveline Kadar lStanbul Ad.~iye LeVaiZlm Daire5,~nde 'toplanacak komi:syona numarab. makbuz mukabilinde bizza..: veT1l1e~eri ve yahut dl§ zanl t miihur mumu Wle: iyice ka.pattlmI§ ve lsmHe a~lk adresinin ve hangi iie aid old1l.lgunun yazdmasI ~,artiyle ayni saata ka~~r ladeli taahhiidUi olmak u:zere mel.nut)~a gonderme~ len dan olunur. (3,223-1372) 1-2463

'jil,

iUllIIiiIH

IUIIL:UIIIWIU_

11IIII1I11lIII1I

Ankara Levazlm Amirligi SatIn

..\dana biriuci asl~ye hukuk mahkemesinrlen hiikiim ne.:i~ gine ail
Dosfa~ 13
Ad!.l!.llllanm lea.diye mahaUnin·

Alma KOlmi$y'Onu ilanlan
t
LAN

i.an

mali)l'esi n\',
mi.lddeaJ ..
,I
I

I _. §jartnamesi Ankara ve lstan.bul levaZlm amirliklen. satm alma komisyon!annda ve T,ekirda.gmda askers: satm alma 'k,omh;yonunda hel"giin ,gori.Hebili;r. 2 ~ Eksiltme kapab za.rf usulii ile olacaktu". 3 - Eksihnleye grurecelder ticar-et odlasmda. 'k:aynh 01duklarm..l ve eh~iyeti tuc.c:ariyel,erini 935 senesinde ahnml§ vesikaYI ve vekil g(jnderenler vekiilletnameh:rini yt~!rket namIll1a g.irec:elider si:rgiileri. ikomisynna gostenniye mec .. burdudar. 4 - Kapah zarllar ihale saJ3Jtinden bir Sili3t evltd komis~ ylon: rei.sligine verilec'ekHr. (1422)
Cinsi Tes.Um red Mikta.r~ 'kilQ
lSQ~OI'lQ

den Ala!Olll,all R.eecp vereH'stn· dell oglu Mehmet w kUi~ Satiye lI'r:ldUed a,'Iukat Ahdurr,ahma;n A· 'LiiO,derin Adarmda Aynt<IJbi Nu. ri kunll HUlniy,e VI! Icadiye rna· haUesindi!fII t1anyah Kudrd ih=
"d,ana lcyhinde
t!llpl1 'Ie is.kan

Soil.. b~~

mah.dlnindc
a liy,e olan

:n

.£I,j

h.ll evde: salnk tabsUdaf Munllr a.leyhine "Imn yapdmakta
tara.fl[!.a g~ttig~

Ali 06
huk ....

fnaJkltemesine a,t)i[ alaca.k: da .. 1dur~mdMalatya ikaSIUda ~ MuddenJeyh:in

datireleri

a-

.... maballi t

a~tDiJ davanm mghak~me5.nde ; Bun!ard.an
'r~l::in 'mahaUi

neticel

metl.llliD m~~hul

bulundugu
davetiYf:

;;mlateb ..

Hasniye

ve Kud·
liIal-

§,ddl~lnda.l1
!i ~HIoC karar

iJaneD

D;'ka:mtti me,~hu]

.... .ri IMl}ti.ll". 8u hu .. r iii temmuz 19l5

rnn~ we. bHunumi I:dilrn yemin

klbl'igall:: ilin!':n tevdb

:h.l'Stak~ ]li.IJr1..li-ma sah

Beher kilo Muh, bed.eH kUnll' 11.

Mu.va'kkat
teminatt

ic.r3 edil1lDi~ ole Hilsniyeye Vel gene

gilinu sa-at onda tI:bligL

yapILaca~lfI." rnakamut.!I Han

ilanen

ib=

diiIl dave1.iye kdim olmak

Hu
Eluneklik
UIII

tal y¢ teb1iii:~i'a&men v¢."a'l!::Har ubit

kaiti)eJmi~

ti erc k yiiyet

Nafto Bakanhg.ndan:
Ra~darpa,a.da teseJ],iim memurlui'unda tesmt.m. ~artiyle 91.~Ohra muhammen bedeU,e 15 ad.et mahruti ve 30 a.det muhendis Ciadlrl kapab zarJ usuliyle e.ksiltmeye kQn'lllmlll~tur. ~ Eksiltme 5.7.1935 c.uma gunu saat 15 de Ankarada ba. kanhk malzem,c miidurluglinde yapIlatcaktlr. I.steklilez::in teklinel'ini 686.25, lira1lk muvakkat terninal vehcaret "odasl ves[kas,( ile bi['m.£:te 5,. 7. 93,5 cuma giini sast 14 e kadar bakanl~kmab:'eme mUdilrlugune tevdm ctrneleri lizlmdrr" htekliler Ibu husustakw §artnameler~ paras[z olarak An. karada bakanhk malzem'ie mudurliigu.nden alabiHrler. 04100) l~2462

Malkar3

sa.ydn:H§ ohll~·

ohmui'.

l-2471

gl1111d.an usuleH sabiit o1an davayal !.bal~ 'l:3!C"~'hi, 'Iil'e il-iRti gun 4.'.19.15 per§-em'be ~all:: 15 tr.
gOle ('mUddeabeb d~a!illil!yb K.udll"ct bammi.n
IlMnID<l

mi.idalan

Icrii

olunr;:hl~1J tak:dird~
dde N uri d~leceU1c (6500)
5992

bu han!;:.
na..nU.i1.!i

ye

A.yiRil:abi

tLAN 1 - Alpulludaki kl'taat ~~in 160.0CO kil,o ve 19.000 lirahk un. kapalt zadla eks:iltmege kon-ulmu~tur. 2' - tlk pel! 1425 Uradlf. An,kara Ilsliye
Ankiinnrn tmaret

kaydi1e dayini Leyh Hiis:niye
'4fiOQI linhk 'Idni).'le

d:iter
namUl3

mudd.~eaabulurQn

birinci l:evcesi
te k

~ ilcinci

+I'lUIJ VI!'
:I.

muddeinl~yb

nannni!l lirahk

3 - lkalesi 24 hazir.,an 9 35 pazartesi giinu saat on yedidedk Iste~Hlel"i[l vmze I satm alma komlsyonuna gel .. meleri .. (1323) I - 2310
1

:i:potc Ie te:s.t:ii!:inin ter· muverrislcfl uha.1I[kl.lk edt!~ 1'I11.19ip 11[,.

19001d cernan
Valtlfiii

LpnJr!Iasa.

mijdde~lel'in

ve

kulU§

mii.teveff.1II Re:&ebiH

rifi

muhak\!me

He yetmii,

'be~ I~.. ... c

&ek v~l.'\e'j~lcri Llzui,IU

ra iicrtti Husniyeden

v~ka~etin

Kudret

biTiuci
,lDab-an!!!""

I'ilUkuk mBhke'Dl

indeo 1

,dui fI]shttinlllie kaydlnU'l. lashi" han icra fn~ ve KuidE'\et namlD
lIles<rU ed~teeeg; afil!i:!jJlhm teadiyc P'lahallntnde 'Ita.in ve Kozma og-

'!:ahsililitc 21.5.9'35 ta .. :d~ ifid~) is.ka,~ dainsiy~e Husni .. ye VI!! Kudrt:tin g~fabmda lI:emyi,.
zi kabil ml§tir. niyeoin olmak th:e:r'1i!kaTa.f' vuH-

1!.inde:n HaymMlah oguUanndaR Abdullab oglQ ~Ukdi. ta.rahndm
alir]alil. gaiplik
m,a,kta. ohm

dlllv.alBlnmyaplJ.
d.1.lrL1§malliU'I('ila~

dia edH~!kU: bu.~W\dugunda.iii 0.. liU Vie diri ohhllgiIJ.nll bihml-=rlD 6 illy n1uddet:le ma.hkemc)'c 1Ji~dilril= mcs~ i;in Uamm davet ohmmalarmiiil ka'l"ar yerilm~~HII'. Keynfet ~kililc:i defl olarak Uan oh.mur.

III Band.rli
I dan

Mahkilm
mahi'l'lli

Kudrd
iikamrtleri

woe HUBDJeIT:tl.':b~ uzer!:

we SiU"andi we iskin

VI:

Niko-

'metfl'R

miidiiri·

hul hulunm<.l5I1'11dao 1ii:;i makamlnlt "aim

hukmiin olmJk

ye1l:inin M, 94 No. da. mukilyyet
hanenin mezbllll:£i!!l Kudrel:
tlilmn1":1

Davacrnni
111111 :ilil IIIUI

baM!!!l

Ahd.uUanln

l1;,evrivet I.Isuh.rr "an nlun1lf,

'I!'U:

nI'!JUlY

l!I...,,,,,

I

IIIIJIjIllU

(HI) !!Ii!:nc:denbtri ~'ayb(Jhllui'lI id~

t-2471)

.l!WTLe1d tehd.ziye w \!:aydiyo:'Si

,-~',;n

~-.~
-.

---

.

,~~~-

.

.

.I
_

_ _
-

ULU'S'

SAYI ....A 3

Hrw a te hJif(esini
Eti Balli,
Sum!:',. Bank ite, devtet, II/usa.} ekrmominin ~evlesinde' /nmdi paYln8.' du en biiyiik endiisttinin ril-

hilen iiye Jel·'
.Kcma~ 'Ct. ..,jci oglu Kayser! 20, Mehmed "Kantar" cloglUJ 30, Mustafa Ahmed Mulazim ogllU Kays.erj hakrrcr !i!'id!;cti namma 40. Mebmcd B:iUiir oglu l{a.YlioeTi ~·O. Mc:h. rrLedi Binde:rln Uzunh.du oglu K:lYser~ 30. :;;Ukru. PEllmuk-;;u Kaysel."t 20. 'Gaz~l Ara.kil
Karyseri
<'HI,

,1STANBUL

T£LEFONLARI

Finlandiya
rruz tecim

ile yaptIgl ,..
andlasmasr

Hava I{urumuna
yal~(]IDl
:BQ~U" n I(A.A.) - H ..1Jc,evind'~ ,il. yilk bit m:p].i!ifilll;; y.apIJdt. P Tti ba~bru.
nm ltava 'itehLi.l:!:resi I!' tire Yiill'dmil~' icin V v~rditi soyi.ev,i!lcn sonl'".1
yazdmay.a
aLonlill do1du •
'1

g,ln'lar i~in' ~all~acak trinin iyi ba!iarllmasf
koyml'J!§tu.

alan endiisi!j,ini yalUrHl

Liberal' lejimil'J' ona"drgl devler, jan,darma .... l!f3ce beh~is;' olan e devletti. Bir memleket liE' b.ir ulus malizm,liberal rejimden devra1dl-

Esnaf eemiyetlerinin hava kururnuna yardirrn
J....anbul. n - Var~," r daki esnei ('C'"uiyetfe!l"inin
i.s8rdmJ-,
}"onl"i":rm

Mehtll'lled

Ha.CL Y'usuf ogl~ Kay'sed

20.

yapm,ak k;uanm vermi~ olan Ka-

Harem ...e mahdumlarl K;rJysl!::ri lO, M" 1'I !ned T'ala h o~,lu Ka!r'5eri SUo R'i fat
Kiintai:'CI o'gU'u K.ay'§eri 20, Burungi:iz· Kay
1:"-

if btl aevtet! kullanamazd,. Bunu he'lhalde degi§tirecek' ve ulusun ek.o'nomik kUfumlaruu hem KOf]fC(J'/ eder hem de yiJrii tiiI b'il de-vIet bstine kO)/acahtl.

H.i ogl.u J\hmed

vc mahdumG.an

ri fig" rn-Jakkl Efe: Kayseri J ~ Bankasl Miid!.ir-i.i '20, Nl.lIretti[l Erman l{ayseriJ t~ Sa1"lkasl mlJh3i5'ib~ 20, M_ Ma.hir Kaysui Eco:ac[ 2'0. Sai:J!t':i Tiirnay §lI!fi Kays~fI

kurul1arr I npUJ'rUfirak e~ nsf cemi'yrH ierinin /Java kurum una }'.ap.ilcak .. larl yau/mu kanu~aUlklal'dlr. IslarJbul esna'h I)[J vs kUlumuna vera Ilr; ufak armag-an t'[ m~k; i5O'·

1 Ternrnuzdan ba~layOH'akyerltilmek iizere Flntandiya lle b:ukilm,etim~.l arasmda yeni blreeelm al'llla~masl yapdml~Ur. Bl'I anlasmaya gore pamuk tipliklcei, <liemir hlrdavat<;,ddt e§ya~il,

Tan bdm
kendUeri. yuwfJ

e:rkP.k b!.iyLik kalah hk

,Jr.,

tarrrn yaraclaer

i]e daha bir4;;ok ej"

hi,em de he
so,z verdiler,

ark,

cJdU:I-e
Ie

yortsr,

Bitka~ yl1danbe'd bunun

nasI!

yapdabi1eceg.ine ramie o/uyonrz. Devlet demil'YQllall. devlet t,ekir kurumJarr. dev/,et bankalan gilli b.a~anlardan sO'nra Siimel Bs'nk gibi, endiists] ala'mnda i~/etmecl bi', IUJrufflun hem uretim hem tIe satt§ i§le.rjni hiJyilk cirolarla bais:rmasl, K amaJist devletrn ekon(J~ minin biitun balilmliltiade giHik~e dah'3 a/gutl bir bilg; edindigini

v rn ebiJi yo r uz.. A rtlk Turkiyede ".$ Us it;,in elek.uik" yerjn~ ··,ev r&in ve is iqin elektrik., parolas.1 gececektir. Yd-

gosteriYDrdu. Dugan "Eti Bank" • "Elekuih ctiid idaresi •• ve ..maden terkilc ve ara'ma enstitiisu" ile u~iJnemli kurumun daha me'Y'dana geldjirne se·

her ~ehrmiz.in ba SIZ bUYTUkJugu yiizunden malzem~ nin r;c~;tJiJigi }'ii:zunden normsuz \Ie ol:ii iiz. adeta I.slrgan otu gibi bjtmi~ ohm bit e1ektrik endustris; bundan sonra Brtlk dilgine al:rl1mi!j Dlacakt
••f,1 ad
Ir.

lardanberi.

en e11's(itiisii" lie Turk;maden demil'ba~l ned;r an~ la _t1acakt1c. Hang) maden "e tal ocakJan i§Jetmeye clveri§lidir?' 1 !ctmede bulunanJarm daha elveri."Ji yap,lmasl iqin .ne yapdabiVr? Enstrlri bi.itfin b'Ull'Zarla ilJtra§aC;Jgr gilJ.i i~Ji!t.me pTojeleri hayenin

otriJ K.aysc:ri h Banka'!ll muhasebe m!::mlJrIl 2'0, N uri ';0 ksa ya ii' K.8iy&e r it" B an bra· SJ veznedart 20, HUseyin I{,ayseri Ziuat Ban ka~J l'.lHi.dtiri..i.2oQ. Zck~ Saat~i Kayserl ~O, Abd:il gaffarl' Veysi (j,glu K3IyseE"i 20; Styhll tljlu O:smiiUl w: biradcri K.~yseri 2'0. Ahmed M:ul:HISSri cgh.l ~aysed Ab]M!di Villi !ledldB. ASmI Kaysu, saat",i '20, An ,Z~hm Kayser,i di tabibi 20, A.li Hu,a .Kaysed di!l! tabilJi 2:0, Mehmcd Mehmed Qglu Kay· sui 20, Dcr-vi, di~ tabibi K.ays.cri ~S, Ha~] kuylHiiCU Kaysul 'lO, Filik: E&e~ menH BehiliE miies.>csesi namma K.ayed 6®', Rua Madnll oghll Kayseri 20, N'uh M:ehmed Efendi GC1u Kayseri 50, Sabit Ell! oglu Kay~ri ZO, Mel-Lmed ,ma!(ini.s't Kayseri 2tD. lbrahim Hatf ts· mail oglu Ka}'~T'i ZOo Mehmed D·aHu ran 0 -lu Kayserj :ZO, Osman A lcmdar 0&114 Kayseri ZOo Sarra.( Hac[ Bekir ve biradari Kayseri 60; Alii Nuri Ankara Adliye s.a.:rayl kaql5zn.da 150. Orner l.ii.tIii Ankara Ad!iy! :sar-Cly' karilSlitda ISO. Nauman Mak]nc:leri Turk Limiu:d iirket:i Ankara 200, V~H Ulusll Ankan ikinci noh:ri 50, Emin D.a~h Ankara Kaldmm miH: ahhidi '!lit: tUCcaT 5Q (b~f dt.f.allk [5'1) lira vetmi.~ her sene 5rl li[3. vCTmtgi yi.i.'kcnmi~t:i[.) Ibrahim HakIn Ankara Anafarular caddesi No. 1m3 ~O.

1~ Bank'Ii:~1 Mu.am:~l:r.t

Adada yaprlacak ~i~,ekbavrarm
is,t8nbu/. 17 _. Adada yapdacak ~i~ek b.ayra'mmm p'f"ogr,aml ha.zuJa'nd,. Bayram 21 hazir-an gu. nfi iJlleden sanla ba~Jayacak ve
23 haziran

;Z".

si.recehll. cekti«. Yen', ~i,~ekJ.er ge,firf!''I1ler,e
andu'ller

pazar ak~amma hadar Bayrama Akay d'a gire.

Okul sergileri
okullar. da a~dan s€fgiJreci halk biiyuk b,i. isrekJe ve be-geaerek gezmektedir. Ha'zlrJanan bir i:nalistig,e gore sergi/eli ana/ama oJ;:uak 3000 ki~i gOTmektedir.
1

lstan'bul.

n' ......... Bugun

ya rnemleketirnize o,zgiir olank girebil,ee,ek, biro I:nsm'i e~ya da )!'anIarmda yanh kontenjanlarla mem~eket,~mize girebilecektir. KontuetJijanlt maddeler arasmda 250 ton basten kiiIdl, 150 ton pamuklu dokuma, '000 tun mukavva da vardtr. Fin~andiyadan merulcketirnlze ge~ lecek e;iyanm dijviz:ler~. bu anla§. rnamn htikum.ledne gOlfe. ozgi.lr 0'~alf'ak aaenecektir. BUfill karsi, dirk maflarr Fi'n~andiyaya hi; blr ibudandnm!:l yapdmaksum, ozgU_rlite gwrebih;cektir. A.nla~ma. onaylanmak iizere bakanlar kurull.lna verilmi§ti.r.

Jru Uye razdlrrnf!!g:! Mudu:rnG,

Go,.niik.

Guc:dt' r
;]

de-yam -e<i±lYOI:"V,r;.tto,l.aJllhl~
k'@\nf~ral'is]li3i:r 'l"ol'::tI'iliYiIJr.tlyelerin

,"pIIIIJ
"J.n.LI

B~ob~Caze'lui yumakt:amll'. :Bafra, 11 (A.A.)
Run blJlgunk:iiI far urerine

-

HaviiI

lI:un.uniIJ~

toplant:IBmda

veribn

ka..

gnii:mii.i:ddri

per'tembt

cUlliU
we'

bit din koy It u:i:e ~i[ mi tjng ,a p rkcak

~ebUk~Jo'c yar.m gul'lu anlaean nemada gii.zel

ulusal birr bell'll oldla~ verHeoQek., iire
A'Iq.ImI IIioL~

si;iy~evl~iI'
Ifrt

Y,;'iUlmas~ hu:LrndJu]aea'kIH.

I!:ti:rK,"jicaij,adij bir film
geliri.nin,.· de

gos«:riltcek

vc bunun

15 i kUl""uma .... erilecekt~r. ESlki!·~hi,l', 27 (A.A.) B
LlgUD 'III-

Halkevi
II ai hell;

muze komitesi
M i~2:f' :l6'ml toe ba~ka nlr sl a~Jk ~ului'lall 2S.ti.19l.5salr

fadl!l hay'a ti!:hHkesi i;in Wyiik bir
teri§

gl,nbh

go,.
bin--

yap~htll; ye bu

gOSl"er:i e

DB

dan:
Miize ilye saat kom~resinde s'Z,,"ili!'!;eginden giinill

dcn 'az]a yUr'tita.j gelmi~tilr. TOpbntl~ §ebi..r iizerinde unliiil uilima:.nlar Lls-~la:r
yapml~b.r'. soyley]erinden rune AtatUrk'iin. ban

Ogr,etmen OkUUarInln

hmet IniDuniiD
pa:rplluJ: ToplallltJ haJJI:m ij... §loll: heye-

sIna.;;la fr
istiiJ.'nbul. 17 ~ Klz.~erkek
01.'

~8 d.t bu iiyeyi se"!_Smrkiizere biitiin alafl~n lia.th·vil1c gelm!:leri r'ic.a olunur.

upm~§lerdir, uyamk

r,etmen o'kuhr s:rlJ,a~Jarl blilCIl'll bit·
olmamakla berab,ec. burada 7fJ talebenin ge~tikleri ,U'mu/m.aktadrr.
biJdiliJmi~

ti. Sonr!u;;'ar

Bo]uda ~ar~af ve pet;e kalktI
Bolu, Ii (A.A.) - I;ar~aflann IAJdlPlmas[ hakkmd<l ,aifbaybgln verdig,j and dun biitti. Bugi.i.n ~ar§af1ar ma.nloya. ~evrilJDl~~i'li. Alrhk Bohmda ~a.rtaJ t!lrih~ karl~makTia.d~f.

canh olmu,. turk
biiyuklliguni.iJ

bava
bir'

k.aJlk:.n:ma.lmrll

uf...Jt anlti
~~~n ya.rqa gien bu.. de bU "ok

ran e5kj~e11jrli[er tiyeUk
yugiinden

l'i§.mi§~er'dir. Eski~ehil[' ',yarlal'l "Y).l'klumm
!II"! .... UiI \1"1:

en kU'iiiJgiine 'kadal[' bcplli

lstanbulda
Istanbul,
,;lmmisyonu 11 bugUn

,ekmek

yili:d:e

:ikisini

VC'

Hict::ilr 11:10, M.

R~"it

Anka.ra

birind

devletin istiyecegi jeyapacak ve ma,den teknisyenlelinin yeti!jtirilmesiyle IJgra~acakt1r. Bu son' nokta {ok iJnemlidil. (:'iinItu boyiece. hiE ;§ a ..
oJojUc etudleri

zsrlayac,ak.

notc::ri 51), Sur~Ylr'iI TQII::...t H.K. 1lJ11g· 1oe~i muhasibi lO, Bayan H.adiyl.'l Sal"halll Ar'I..'kar,a Ekonomi Ba:k.~nhi~ HUl.sus~ 'ka. lem D:irektoru Bay .Raldun Sa.fha.o'~n annesi 25. BB. 2:1ya Ad~ant Ankara C. H. Pal"t~si B.qUribi 2(1.lsmet Koyuncu
V~

fiatl arttl
Ekmek ./fiJrh toplalJ',arak ek'Ie lCllncaJ'a fiatltUHl1 birer Ju~.ru~arttlrdl. Ob,ur:,g,un tst3nbulda ekmeklS. lranCB"a 14 kUl'u.~a

kl1r1Utllar lokaDta ve plinobEra.ld [klan

~ar, Binemalaf. NJr1ar bir gilalljk ,pli.rIe rhu b.2lva. kurumlm&

iti.biI

m""

Bir fran~uz torpidosu

tebHi:C'!I"i !boilen voe yardimncl

uycEeria ~

tstanbulda.
Istanbul. 1'1 - V,el',don adl. 1,'UlSfZ torpidosu. bugiin ls,tanbula "elerek :jell"; 'apia .seMmladl. Oileden SQ'fJra Ami:rsl Vl'ye ilbs, veiil;. ltomua'l~'JI VE' frans,z elfisild gard,ii. Torpido cum-aya kada:r Is..
'ts'alHIJldll ka',aca'i ve buradsR nay,a gidecehtir.

Kibar

l,Jdr

Ap'hll!"lI"anmam A.nka-

satr/ae,lI,kt,I'.

r,3 A.nab.rtalat
Z'oU!

caddll!:s.i KamelY:jI

mag-a~fhl.

lanmm ne hadar geni§.liyebilecegi ar.l§Urlhr.ktm by afa~t/fmaYI yapan kurum, ,ayni alanda cah~acak
insanlarln' b,ilgil,e,ri ve ~aytlarf

'iJO,Tayfu'l' Si:ikn1en Antalya

Kaynak sutars
Istanbul •. 17 - $arb,ayl,k. J~tanbuMaki hayn.ak s'lJ/,arllrm tsyP ,naklal"ul'~'n h',angi atBr;larla ili'etil',digini v,e su/iJ:rm ka"B' SBu,Id,glR, ,giJzden gfNlirmektedir. O,ndRn' 50.0ra ,da fiat v€' sfhat ;sal'tlBrun .!i!i;t.pta-

yuu, da gittikiC ,amnaku.drr. Ou gidil He E"8ktiteb~'l'bannn~n iki u," almut: bek'h'Re'biHr. Glisteri,te Ibi.riok aJUi"'" tar beyeci1i'nh lOy]ey]er Ycrm.i,lentir. Ba gece de go!!te,fi,lI::re dC\l'&ID edlileoaluir.

vr 5.0. lhHl

i'e

da, d'evlet adma, bir";QH mad em· Jeri i§letecehtir. Kanunu da' Simel' Bank kaniluullJun bcnzeridit.. Btlrokr:lSi batagl'.nda kalmmamasl i,0

de ugra'§8caktll'. Eti Bank"a' gelin· ceo nasil SlimeI' Bank dell let adma bir llok .Iabrikalan idare ed;youa.

~in biif,un u!dbir/er almmff'tlr. ,BI1 ,hi bankamlzm gord iJk 1eri
e'llrimci de'gi§melerini yaptlkt;a devletin ekonomi i§lerini yalmz kontro/ ,degil' ;'§Ie'troe ba'klmrmla., i~J,er geni~Jeyip kanunlar kendi bunlara .iJgiJ'i o,lan

NI.ad AIII'karili Anda!l'talar ca d de-si NC!I. n ~ k6.ga~f 'bi. r de[ alJ It lCDO Ii roll 'IoI"e,nni:~. In r 'ywl il:J ['i ra v It rmoegi yukpn.mi tiT.) Yu5uf Kavasoghll kom.hfonC!I!I Ankara Okilluzil:c maih.aUe:si Egri. Uill::d.'k. okak No.6 20, Ittibadl s Mi I Sigonfll Si rk'l':il:i Istanbul 250. fja.r-k Kon· tuv~!IrJ Turk Limited iiirked IstanbUl] mo .i\'bdUlbedi R~J1I.d;l Ergan:! Ba:ku Madlen Sirk,eti Mcdi.,i tda're i.iYIl!!1!i h. tanbuJ Mo,da LQtfi1 B. SQ'kak No.5. "111,
... L2L-

.Bir vapur karay,a oturdu
Istanbul. 1'1 ....... oyd 'Tri,yestiL ,aa'nun PaleSf:;n8 va,pul''' lJugulI Yeli/leo}' lininde It.ara". oturdu.

Va.r-

yacakur.

Miihendis ,okulundaki

yolsuzluk
tsu,mbu/. ru/u muhendis

izmirde ma~lar
bmir, 17 (A.A.),
Hava kli.llrumu

§q.rmasl C'ektir.

da pu.ruzs.iiz bakendiliginden tabiiJe§e-

Biz bu

lu oisl.m •• deflz.

u~ gazel

k,ul,um.a "kut-

Bu:rhan BELGE

a~lIguiLa yapmhl'n ma~Ia.E"a dUn de devam edi.1di. Kar[§i~k we zevklil~z g¢''ien a]un. ordu - bucil u-'kJWilar.lnm doksan dai[i· kahk O)"IL.mU S-Si bell"a.b¢Ii",t bit:m~lt~. Onbe~oelr da.k~ka daha. iki dllivn: uut~lan bu oylLm:lla t\1It:n,ordiofi ~k:i. sayJ dablil yapa· :r,ak Bucay~ be~c: 'kar I yedi say] itt yenIDi~li;f. Vakti.n g-e~ olmaslI\dan Altay· Go,ztepe ma';1 ,oYlnlflima.m~-Ut.

yonetim hu· oku/u y,an',etim if· lerillde goriilen yo,I.suzJllk,ralJ' d,o~ lay, yiiDerim direktoru Rllzl, SlItlll iiiJ'nla ifjyfln CeUI. ,lJnbar ve "ayni'yilt., iJyafl F'aih haikmda du.rUfmaliizumu HarD" vermi§'til'.

l'...... 11

Ankara Bi~ki ¥e ~ bitirenler

yur'dunu

Eglence yerlerinin
fiat listeleri
Istan.bul, '1 - Satbayllk. Ista'nbuUlald o.tel,gazino,. bar v,e' 10kant-alarm ycrrl,dan ~o'iunuR liat listele.l'ini goziJen ,g,e~irdi ve liatlar. yi1~d,e elliye ,alnn hi.r nisbett·e
i'ndirdi.

Seke'r

endustrisi gene]
dir,e,ktorlugu

P'"T.T. atamalarI
P.T.T.

I

Mcm1ekel:j_bdeki dortt ~1:'keT fabri. kastllun bii'lt~meslyle ve 22 m[1yon, Ura erm..aye ilt: kun.dom tUrk: ,eker endl..i.iitrl9i gemd dire t~rlUcUne 'E~lci,ehir vJ! TIlJI!"l:ia] ~eker fabrikalartnm k:uruh.l§ ...~ J1'"Oflf'tRfsinde buyiik ba~8JrJmlarl gor«len vc: bu b.hrikalum direktoru kimya :milhcndhi k.izll1D 1'a.t1ft~:D"It atam(u~ttr.

genet

dir,ektorUi:igiJi

pos-

'

B_ YU5uf 31t.anmI!}hirdI["

ta i~~eri direktorHigune Bursa P. 'T.T. ba§ direkiliru B. Naci, gen,ell di'kertoduk telgraf i§l,eri direktorlUgUne, vekil ,olarak b'lliunan B. Neca.ti. Bursa. P. T. T_ ba~ direk· 'torHigun.e, bakanhk emrinde 'bulUDl!1111 eskipoua i·~teri direktorii

Lilyan 'Ve Doroti Gi§ tsta'Dbulda
11 ......Tanmnu§, sineffl'3 YI1dtzlarmdan Lily:ut v'e'DoJ"Ot ti: Gif tstl'nb'u'a ,g,e'/erei P,f!rapa/,as

Istanbul.

All.hra kadm/ar, Bi,~ld- di/df fUfrdu SIDa~lsir' biEmil 23 bayan In kllst;u f,~rd ditJloma-st afDUftlr. 5,"", i"in ra,/denin b rllldlgl dikr~feF l'!Y'll"tmiJnl r tara/mdian "Dk 1J'~ic,.t:I.j"l'Uifdll'.
R.~!1.m;RU·Z aY'fmHII1/"r,
fiI~Kted'ir.

•. vlIrlil' dlcektfi

run8

ve d{pJom~

a/,J!'J

t.'ebryi

g6!Ou}r-

ote1ine indiler.

ORMAN ~iFLiGt ANKARA 'RiKASI Ke~ioren azinosu, ~evresine yara~nn gib:eUi~aIm. Orman (:ifligi Fabrila l{e-;ioreD,d,e lezzetle i~ebjllr~iniz.
U ID

Anl{ara bu-a

II

..,-..
,

-

~

",-

.

SAl'lfA 4 lIauh:rl:k huhi_·,.:/e i

1I l U S

18 t-lAZIRA~

193;') SA

a
sonrasmm ulkLilettirdi •. i hava ~:115hmm. bir I;;;oke ki kaf hlann anlamazhgu1a. kar§.m, saH::II

n
diren ha va crdusu,

rdu
bir 02: e oMugunu. kolayca istenea on,ee her seyden

Va
TIlDa
ROfl!l,}dan
,r;o .. ;.-l!'h!· ......tI('

DCI
I ••nE
12 hrln'-dJ'li

g
Tf'mp ...

telerde oku. kla
lmanyudnl ~ n f1'~e]e~i n
9 h.2I.l:il'a.n 1935 cariUi Berllner Tac,1r lat ga;o:etni l~i~le!' B.aJk1lnl Doloit,or Feikin ]·uli~e i:Jlerini OIIn]."tiJnbir diyevinl li'ctmr:li:tedil". Son nee:}!II

z
') 1

ka vrayabi I iri z, Meydana getirilrn.es.;

ransr
tinihli

a. ]:11)(·
Bugun rm Cin'd~

yu ] ;. I"

va!? slsternini deg i§tjrdig~nl, kuv veth kara ordusu ile her ~eyil1 kolayca kesilip 3u~aca.g; inane] nm ah ust olmus, kijhnde§imi~ buhmdugufll.l, soz olarak yazrnannz gerekiyor. Havada kuvvetli olmayan bl!" 'Il111!Js.~karada ve denizdeki durnmu ne clursa olsun, nc :saldlrmak, ne bill" savga harbini ba§oannak:

duTuna nin
mati'!!

yulJ 1..11" •
bi r ingiliOl.
)'::l ptt IkLaf I

n "1
[a

?

!'i-uniUmeli ki, bir taFaftan du~ . man ulusa, yu.kar1da soylerlii;i mix yoUarr1a saldsrirken, bir taraftan Cia mernlekete di:~man ucaklarmr harp edcrek bunlan hiicum eden

tH RflpabUJr, p';},~~ - Il.ti us
ga,H:t~j,i, yeni onlaharetan g -

'Hldip-ili~·(H'·
In

konf e r rnsm olmlyaclIi!l .. girme

i:n~1: kle~me~i.. a.ll1a~llhUIFhk k,an~. gi.ic1:0)-

on

kolay

git:tik~e i mese]ey:i

giil"llerdl!' aJm.1'1I'l i~

ileri

ijl1i~iyec:ek,
yiiz ge'l"i et ..

ba~JanJyo'l".

Alm:lnyanm

Qyh.§rnalarrn tlracak lc§llrc~d: manY"')'1 ki tavnnl soylevi Hitler.in rnek, !Oinden 1Oinya
V~

Y sasmda ~ok onemJj bir ral oymyan bu me ele halkkmda DOktor Frik ~iyol lEi: Rayh§ hUidilmeti ~tQ1ik kilisesile yaphgJ kgnl~Qrdato'dan 50nra protcsta:n 'kilises.in; k:at()Hk kiJi'S.esll"1den dlaha koHl. blr dU'l"um i~indc
D1U

ketl hakkrnda, ri dll~may,m !ford!.'! :

bira.,.: sa ea olrn su dii§unc:qrl ucivlzi "A

ile r l
)'oi!

i di-

ve ~!;in kotarllm,H11'I1 ~Lhl gi.iri.inmekteuil. halya da Tuna mu haf'aza ise Roma'ya scrrra durumu

daha

kapasitesini tir,

de ge~ir miyecek

tlrecektir, Lllusun yara tacag~ buyiilk hava ordusunda, rnahrmzr, canrrru21 ve yurdu koruyan etkin kuvvctim

Son

"J aponLarLR
rrndrr.,

ar:s}'.!hl.lm Cd1"I1::i~3-

Ol.U idi ~ £<J.k:a.t Jilponyan

I"Ilal'llOlira kadar

.... FrJTlsa e
f.]k3t

AlOf1C~· vaz
~Of1

l~onFerdn.::.mil

~ablr·

baralfrnak

isrernedi. Bu-

ma~1 k:U':;jI'h.~urmt!lolrdll: ge!Omc~1! de ha Irtlllar_
hUI

l\j1yonlarca ki§ilik, iyi silih ianmf§ biro kara ordusu hava larrru du§man ucaklanna alj;tk brra kryersa, bir ka~ y~z b~m ki§iHk bir o:rduya yeni~mek aoru k,ar~r smda bulunabihr. Kii~ti:k kara ordusu, lListiin bulunan ha .... ora sunun dii~man ulusu ez.i!p, diitmal'll ordusunun gerideki bi.itiln kuvvet ve muk.avemet kaynaklartrn, orta lan kaJdlnncaya kadad b~r :sa\'ga haTbine gin§;ecek ve cninde sonunda, .;okluga t1ayanan, rakat hav3.da climsiz DIan du!tman or· all 'edecek:tir. SuraS11lT a<;:lk~a, butUn Turk nluO'111.3 h;lber veTn ekligimiz bir bore cur 1-..1. Tiirkiyenin e1inde
l-lUSllmJ

ne kadar kuvvetti olursa olson, havalart dii§man llI;aklarrna 3~lksa, geLecek· ten hakh o];arak ku~ku duyrnalrdir. <;iinkii, ~ocuklar bile bili:r lei, bir orduyu insanca, cephane-

ozti vardir. Bir kara ordusu,

~t!~lFSe orrdan B. HitluLr.dr~i$tilnni~'1i.i'f. kabul

ba§nabilrrr1;rk i~in de IIl:1nnin ~~inrlo~ :;n, yere da,gTlll1J1 clan prOle t.a'l'1 kilise-

ye!!.i, "A'9ya j"p-o:nya111;lTJndrr,., ga ha:nzi YOI .,.
Ever,
y;tHJn

s.ahirk-n

oyle oLacae.ll beuaij-er clrnak ~erc.

..

S"

lcrini ortadan kaldrrarak bir tek protestan kilisesinin kurulmasma vardr.
Rayh~ madan

OIlman
lti~um

Sa ta ingilhlu Man~uti'de
tr, Fakat

Jilp<;:)n~

ta",. i.releorini

li!tw~ Onll:ln =-ne-

Protestan
b:iikiim~tinin. tl!:k bir

k:ili~!inin onerge veya
EOr

onderlcn imi on ..yla kuUarul vaptdar. pro-

sllml

yerle melerjne alljaponlarln bu Ij:ok guzd
lionra, v •

gl.i~ goriinmii§t:lir. rl'k bir ha;tlrhk - ki bu !;U'.ada

ba.reket ., stine y~rl;r~tikten
k:itJe:rini ntakl~ jotti ~iieoklel'1nin yap ... .ak13l:fJ e d.ogru
GH

i~in, kenferansm il1h::·ryonetged bu1u~musl.u bu eyre

dalae ...e hi~ bi.r etki R3Jh~ Ne kadar

resminl

y3-P"

kilise.si

1 f;wly~ (h~

YUIll' ~i. bundan

scnra

ge~ir~c~kle:ri

amhyol'du
hir gibnek,

r

B. Sl1vi~ V(;':r1t:(')ik'tr Podelegelcdyl~ bir ev!"e ai1:~lacak ~manya Qrii~leri.m Roma
\II:

yiyecek ve i'iecek~e ve ni.hayet moralca besli}·en. gerilerdill'. G,erileri dUsrnan u~a_ldan tara Emdan kotUriimle~mi!l' kIsrrla..§ ml§ biT ordu i-;in. maddele~en tek '501111:"'; vardrr ~ BozgunJ.. Sal.
ee, biti:recek. yurCllukOTuyacak o~ansa ha .... ordusu ,a dur; lrIunu boyle bllm,ek ve boyle benemek ve 'beUetmek la:znndll'".

'l!r Mat:uil>t:anLn -. ikind ie;:ind~

testan kilieeleri al",:lSmda maddii sebebIerden ..ck ~ahE'ig as-rglar yuzu1!'l-delll, I!.Onunda 5lya&a.l ..Janda Rayh~ hijkiimetirll~
k3JlI, yabaficf kar"lt.hk
~I

Jiilpo~la.rrn bLi Ian ha

'ley dafaokat er i bit

:Ilia 'll'Hdr ~ DO~U!)I'a bulllB;lyordu. rus - japon i~in nndan girli daba

bCl11 -.~ 110M, bern de r

halya

ile

i.ilkelerin
1ji~1tt'l.

df! i§ine yanyan

Bdki d-e 1ngih:ere
ba.rbJnLn y~nidc:n Iffilgd)ar
Gnu!:!

Fnmsanm
ka.r~15mda, kM~h'P

~~nd~'IIil"e ft'recegi

izahlar artlatauk-

OI'I<1yOl

Rayh

hijkUmdj

ba lamas[

k,endi

f")r'Ol:estan ItililSli!si i~inde

tl:r. Almanyallln k:atllmlyil~a'i
el'1'k~l"Dl~gi hn'kkmda

konh::ram;nl'1l=l
A.\>,Ui'.Huryamn alru'II3 gidp an_l~sllaTui'l~
tt ...

klann

ortadan ist.emekte

'ifkan klo kar~l'tkililkma.srm can ve go . "e ana kanlJrlia l.Iiygun

be~h=di. Fakat

avJapOlJA"

.pe ]el" ilcinG~ Nikola i,le

b.akanla-

ni.ildcn

:alnJh davranryorlar.

d~racak ve barbl

vuhn

gi:nniYf;cf C<lktH.
DU[klm

gi

;lincak 0 Zolman

durll.1mun ytnid.cn kU'rulma~ll"Ii3. cilh!;ma~ i!i;in. hazrr bl.lllJnm .. ~mdrr, .
~U'f<l<,;jI

da iyiQ;e bilinmel:idil'

ki, pro

.

lar}a .-uslar ua'!!Inda Japl]an bir ModUli vi.vc1!!Idi gl!:regmce ru.Jar dT~ MDg'Oli5t:4IInda durumlaunr pek~ drmeok ve
saglamla§1i:H'''lak japon etgc.rHgine uzaJt olan kav,ga ] aponlar , fi.Jslarl.a da.ha yakm I~i.n, i~ bl:raktLl Mongo)

boylcdir-

$I.t

hald!:'

t~stan

kili~e'Sjnde

md r

G:!gilrHligU IProl:es'

!.;:ok

Mogoli'!lta:r-.
. eLh:nnd= k.endH~rine. ele gc:~irnlek

konle:ranslnm wndc1iinndan kat ~i.iph.esil

ha7.lrl tklarl daha olan

ha~ilk.a

hijyuk oldugundan, kit b.n:t gergtn.Hlder I-l:mscsinin

bLl kilisede olac::tktrr.

hel" va gi5ster -

k m "etli bir h a.\'3 ordus'IJ buh.1In mal:sa, u lusaL sa vgarm.za - keSin olarak 50yliyelim - sag1amdlr denemez. Btl meelc. bihun yurdda§lann kafa:nnl } ora-cak, ng-ra~tIracak kadar ciddig iiI" ve Ba~bakanm son soylevleri hu ciddig mesdenm go:;terdigi tehlikeli ciurumu iyi ~ ce anlatmaktadu. AsrrlarC3J 'balnlTlSIZ kalml§ bir }Iur un bin bir ihtiya.~larnu. kar~]j[ama:i!!I sa"a~an de\'letin. n'e va· kit vc hangi yonden geh~cegi belli olmayan bilyuk hava tehlil~esi ka:r§Ismda ulusu ya:rdnna re;;agumas] kadar dog.rn hi!; hir hareket olanlu:ch. B if I{Elecek ha:rbmln britiin agJll'-

YannI gar,enterin sQzu.ue - aCt da olsa kulak verilmesi g'erektigini hahr-[atrrken §unu ,soy ~
lemeliyim ki; kuvve·di \,I,e buyUk~

az ilerlemi'ia:k bil" nokta

!Fa-

bl.!l gibi gerginlikl~r

etmeltleDK. §Cylen

vari-a 0 da,

tu !S.rrala'fdiJ ha1ya
cia A'II'USotltry.a.

i1!f ALmatl)'a: u;}sm· >jj:i:e'!"ind~ iki ta-

mesi. onu!I1 belli ba~h nayat dan bi:ridir!lci, bu 1l:0s't~risi Dokto. bo~nudl\Jk ttgi Fr:i'k ver~cek

unsurlann· kat:oHklikle kawga8.lnln.

mr:5etes:i

biiytik bir ku~ahk olma~tadn. hu
kl1ise bir tanda emi'jtir kilisesine

kapasiteh
IDilik

hir nava. ordusu yap ..

t'a.fh bir anla.~a mabr

yaplJ'lak
Bir

ijjzere ki:1lnlll.staraft:an

istil:dHer: Man~W'i'ni!ll bu yeni ahibl, .. Ii, .:;in'in e'Ski Mb-iblui alan .... un e dev limine Kadar htiJ.till1:l tilTe1'II Manliu
imp.aJo.1torlumm Japonbnn yohmu tuttular. ~ahull olil~a§lran

butun uluslar i~in, hEr tiirlu kaygdarm ilIsti.inde gelen., uyku

yaprlmadrgrdlr.

do.

dilz:dtilekii:
katoHk: inam ba.gb b-

lllll1udl,JnU

B. J'l.h.l~olin-j'ni.fi, bl.l meseleyi
mpiii. me-se 1e-si gibi

htr AlJ· de bi· ~e!1.e[e· tnail!
i.~~n ilc:c-

gusb~'nni]otir. Bundal'1 sonhi'S kimse

i1eT'ley~leri,

fa Oilman i~ bakam Alm:;myc.da
ta:s.rdlgl ,,-e}'a katolik

uga ben.ziyor.
BUJ"IQan ii!i: gun 6tu;e. Avru.pea, japon. komutanhgrnm Tiiyen;:in VI: Pekin bCilgesi.ndeld ".;in Intal nna b·T' hultimatmm go~deTer~1s: oralan

ka~rran ulusal boll" i§ olmu§tur. 'E:r,inli~;ine thiz turk yurdda. il, ~ok ciddig bir mesele lkar§1I' slnda bulun.dugunu sezinmekte b~C;de gfi~lijge ugramaml§ur. BuI1IU hadis:der kolayca ve b()] '001
meydan21 vurmaktadH". ~akil H.aztm GOBmen

gost:enl!lgini bir i.talya.n iki

liyotuz.

EglEr bunun

s-i oldugml.U biT pakt:m tilfl].acag.l.

siiyleme$!l';ydi
~~f9i='rIeS~

It;;:ir.u:lle btl

s<ll'lUla'biHroi.

Zatcl'I;

ba.1yaRo-

h1!l]dugu itin kO'OraJanma.mI§ur_ ~u ViiI.: ki, ~IJNl'sa.l 1TI.;:r-k~z partisi., parliler ya5a.k rdiidiktc:n sonTa. da katolik biTlikkrine

bosa

ma5.[DJ rit~

ettigini

ogrendi.
diplom.ali!i ..

om

yahu.: 7 ikinti franslzis-jnde oze[

k:3!nun urjhH
ita)yan

madaki
ter~eyesi

a.nlai'maSlmn

vera orgiillkdne f'tki k.azanmak
kalkl~nu§tl'l".

kU§1 yenidien

~lya5al Yllpmaga izin

j3J:lonlaJ'

Pekin de mi? de - dogl.l bakm - japonlanfl
biitiiD
V~

is:in

d,ene's;lerhi; biT

Evtt I bugun tHtimatomlanru
'Siifllilerrin onJarm

kal.al;agn

d3i bHiruncktedayanan yap~lacail

Buna Slyasal

:zaman

sinin in!:elik1er1i'1if

veremeyiz.

pani tarzlanru

ko-

dir. Su anl.a§mada, bi.r la-kIm berkit.eleri bulunan genel yazlhdu, anLaiimaJara paktJnIl'l bit' yada:rsrma

geri .l1dl'klarulI, faka iSl:'iekJull'li ka~ iyisi, ja.ponlai;)biir tantalan
0-

kiindc:n kaldr:rdlitmlzdan kasamak yol 1ar-dan ytiriinerek ye",iden bunla.nn ha·

r'eketre ge~melerjne

goz yummlyacag.

bul ettikleTini.,
rID

daha

-

Iki uufh \Ie istenol bi:r ta~ kim kar§lhkJI~ yan:lIm pOIoktbnnda.m daJ
ve Frans .. ill!! ku,%iik l:Ju tan:da. Maearistan \Ie Bek'in pa.ktliJr :sO)'lemi!!ludi. anl<li~~ yapma-·

Bundan dobyt, ulusal sQsyaHst hli k-umeti ka.tolik gen~H~ orgiitlerine kail''j[ ap'Is,k

a::.ker]e'ri.n.i

Sar1 neb:ri:n otren:;yonn:.
SaTI rlebire

fma ~ektikleTini P~kin"den raYI bQ§a1tmak
"f

bahsolunmu:i mil de-vletlf'ri

], klanm. sava~ alanlannda bu 1ur'1an or ularda.n ziyade ger-ideki hal '-In c;eke-cegini ve du§man IIJ ~aklannm gece giindiiz dunn,a dan §ehir "Ie k-asabaJan. kOylc[rL yalup yrl<araJr: zehirlemeg-e 5ab§a .. c;ak[anm, ekinleri yakarak mem-

g3

bazu

oldnkhmm

kat Venedilrte BB- do 1{anya
duyguyw Aim.an}'l1 da seUirrni~ti.-r. tavur,

Fave PoL,onya
bu 'bi]di:rd~ltr.

takITliTltf~u". Dimg ki:]i!;e i.~lllti.ile ugril.§[ldlk~a., devlr:t. katoEk gen~lik ku['umlannm ~ab§malaf1na 1mbit'
tilVII'

kad:u-

wa p'f:k de buyu1c o]mawgma gore,
i~in bundan

n§.mlya.cakur. di.nig birlikler

Ancak, biiiiminde

gens-Hg-i.n suttle

r.iah:l iyi

ag:nndan,

payl3'§madtklanm

a.yn. tikirde oldlllgu!l'l.u b:i!l,1:1 hCillde, Berlin'ill'!! al(hi~
ptki~tirm~kROJ"lJa'da

topla.narak bugi.inkii l.Iilllsal. 'SQsyatist devlet kllvr-anuna VI!! kanun]a.nna k.ar~1 slyasal gay·elt'1' u.~f'UlI"l.da

,ey yapllamudll lng:ili.zh:tin hey~canJ
gij~den ~o!ay&a anla· :i~ln, rtkodurdurmak

§lhr. Bu haceket.i nomi,k Nankin'e duruml.ll Sir

"i:~h~maya

giri§-melerini

c:eV'lc,

ge.;:irmrck: Uze:r~

macoir ve 1el1 tezini nerkesi

onamryacaktJr.

F. Layt - Ros~''U gondel'-

leketi a~ bKakm.acfa .;abalIyacak .. lanru... toptan gijz onime geti ,.
rirsek, yam-dnrun, devletin bi:zd,en istedic;.j b

tediT.
HWliun~a ber~r topla.maga. 11 yarrdxm karaT ve['en paktla:rmUl

diler. O. ba~ka
]iIIponlarm suasmda 1ngilterenm Cin'in japan ruyculugu gosleremedi, Bugiin, lamak l;in l~yi~ine magI Duyor: lite['imrH:i-;,;

ttalya" k3rJdlkyerini tutacak Bildigimi:daru~ -

dogrudan

Zim tanImlZl

dog-TUfa bi ve mahrDlzm ilgUen-

tN:§'ka b-ir formi.il
z:e gON Dla 'jeklir.te Y3rdIm

a:rarnJ§tI:r.

Bay Vel ,re yeni Arne ·il,3
7 D':i.lli,an 1!J35 larihfi
M<rR{t"ster

mr $eJ' Yilpabilec:dc
Man'§mi'yt: c:tkisi - hi ru

mil da

yer]e~mcle:ri

Ul1:1S1H 8(5) cteSI aB.hnda oynam~ ernperyalizmine mlill'li.i

kalarat
k.u·, ko· }'igitli~ini yanh§l

b!J humiH, eggindir:

~im-dmk yani

Gelenbe koylU1erinin kendi paralan ile yaptlkIan okul

ve emelderi

kar§~hkh

Gardiyell

gazete.sinden: Birle§ik betke b:dindt A.merlorada YUliP bir

p-a'kt]a.rf

ya]:uhu:ak

ruryanm erkinligiy]e leT, yadarsrm genel
Z1llmasl rii§M~k 'i-irme~ ha.1inda ii2:e:re

yude. A\ifUSilgioH olan dnlet·
a.nla~m.a5mm 1::10-

Son .zaman]anla
gOrdi..ikledni bash. Bay adam netimi Vels, bcrhangi diirt

(II

:zaman yapdan ge~t:il'. kuzt)' fakat bu

,an<,;joy-

kaoya bir gUll yapnu~ olan B. Veh,

vakit

Tokyo'nun

gore,

tin';, kuzey
i.izenne

s:il't~

a.lm.ac.ak tcdbirlc:ri biribirlerine olmadr(::1nl hirer

gO-

0 ii ~u ~ekle kay

Drn :refer- clup

danl~magg;;:drtll ge-

dii§uniiT devlet Bundan

japoIiL ordusu C;iH. japonya

a.lml~ bulu.

gibi bh:i..m ev:ri.:minde

demokratik bu!ltra,.,h kanlgdlr.

yodo-

ll,a:rmdlr.

ve sadece

i.Jm: al aJIII! iil! ga §.:!lgn §iu ha1de, olup m~k hkh hemcn dam§mapaktlarmm

d-ag,~§rna paktl lacaldard u·.
gercken y~t:er hir I:c:vab berkitch:r nok1a, g8l:ra.nti ve'['hemen

bir ~aga ni§ teknolokurad1l ttristi'klcri kesin zclenl'll'lt§, orada.ki y~ kuv¥chil' tiro Ve~5'iD bu YUHimda
'1ft

mi§ o~dugW1'luz'a jik ve ekcmomik

bilinme!!li

Jay! son birka.,;: on yd bugijnkG degildiiL Ondan gerek dolayl s.oys~lllgrn

i~ind~

Ire'ikin yOJ"leti.min

olarak

'o~
yobu

klJvvttl~ gOl>terHmi~-

degi~meleriTl

tenkidclLui

olmadJldUlduBunaJ de kolay alnuyaca.ktrr. yardITlli paktmda

i~itlot daha sinmi! hiT~ok ar',a:;itlr!cda:r

Bir kar~r.

11l..._iJere
~e
'3

netimi yonetiml

dr ljiozel~nme'kt~ alund~ kumelel'inl

man

hatu.a
leTde

otomatiktir: boyk birr p.a.kU.a, gelmesl miimkUT:I ai.m bihun ba]ya.pIlacl'lk hlar-eketin yallJlm:nr

bu iirkede

ger-ek

ba~k3 yerlrl'de zamanln dunya en

i::i.gerken b'I!"I\';u]t:rLn kalm<lmillfUdlJ de demagl]glann dOgrll dl~Hllh fuk:;~'It: Bay ya.zJ,kb y¢ta

demdgo FaK~t
J.}rlr-

01 up bite-n hadiselcl"in, Bay ~~inde Veh"

ihtiyaulusla.n ba§ta
",'(!

jik etkh,i
V~]5.

eroa Yl!!'ti~mcdi.gj_n-i saprruln§lardu·-

bankuh'!:ri halk

yiikc:niJi.r. na.nJ~miil paktlar] ise daba az kuvvet1i, illa.ha az u1-;;:jn bir fcum.iildih-. Bunu'11 herabn. bakikig bi.rer bagla§ma o]an danl~ma pakdaf1 da va;rdu. Ote Itar a rt3.n , Rapal1D'dli faonl;e:dcr'! ~uhm .3ilmiID _ rlls andla§m3S!IJ'IIn Yurdun : I'
[leT

bruHin \inn

hgl

gotur-

Anglo-Saksoii"l.lan kCl'1di ulusunun lie e~;nlerini

mek yi.ikUmUniin
Aml:il~kadald verdigi Amuika du on

.s. yml)'oJ.

ileri.de o]mak
zrlannda korkillarlnl Bay lam_aktad~r.

c-lc: alm.akta

y~ ya-

luk),c..-inil'l Vel in vent

di1eklcrini.

biikum,

,orunlayan
.... may-

hakktnda

iy1t

1<W

n~ ·b.ayeri-

R .... 'velit:in c.anh Z Bu yazdarc1a.

bill" ~eki.lde

tanftifda

iii!

rn

~ok

'i-oyltrde

gi5zel

oku!

kUI'3g1an kendi

}l'apu~arasr

iii! giTdigini
I,

de bHiyo:ruz.
ORa

Si:izun kna.

milk adrr. Re'Smimi-z Ka:ra.a.gacnl Qc le.nbe n eliy!e }'apttgr ,c·kulu gi:ii!'!t~nneht'lI']ir.

koyunde

koyluniin

pakUu,

ne gib1 bir z:ibniyo::tlt

Ame:rika

tiliyodura.a

gore- degerleni'U"]~r.

b.~kantt'l

an hiitiion dotJierleri

cumu:r~yc:t v,e k-aTak-

gibidi['. Falrat giiniin birinde Bay Vels'lD yii'kiO~k bakverjnd~n th'tha leyi vc daba ilui.51l!1i ~orcbildi~1I:'1.i an lamaJTIl2' im bi;in'!!:l:l d.egil Jir.

_. _~ '__

-

..... _ __ .

.'-":';'-Jt;

.
.

.
I-

.

.

.
n_---

ULUS

'e
-a Naf13 Bas,

ani
II

~ 'tIIIIP.:IIlill!III!iIlIllllliiil

IIIIIIIIIIIIIIIJII. 1lD.1JI111111~nmllllflnllJI l

,Askeri Fabrikalar Umwn Miidiirltigu
§ iii

Emlak ve Eytam

a In au:
Di.pozilO

Satm Alma Komisyonu ilanlarl'
MtlTEAHHIT NAM VE HESABINA

i"llen
1Ankara Vita)
ti

slig· ndenr

;
~

Taksitle satrlrk emlak
Esas No: Mevkii ve nevi 3'5 'Yegenbey mahallesinde l\oiesdd sQkagmda kapt I. ada 203, parsel 20 N,o. lu evin 190/336 hisscsi 37 HacuJogan mahallesi Ibadullah sokagJ eski 100.St yeni ,15" kapm ve i4!i ada, 34 parsel numarah ev 38 Hac.ldogan mahallesi tbaduUah sokag1n a 7:2.eski 64( ycni 44 kapl ve 292 ada, 1 parsel numarah evin 76/106 hissesi Yukarrda yanh millklerin bedelleri 8 rniisavi taksite ayrrlrnak ve hirincisi p~~in ve ycdisi yedi senede Iaizsia 6dC1'rmek tizere: a~'1k arttrrma He satdacagmclan istiyenle. rin 21. 6, 1'935 persembe gunil saat on altrda bankaml73
ge]mel eri, (1311) 1~ 2384

rakriben g+500 kilometre uzun .. hl·~undaki Ankara .. ~ubuk baraji }rolunun resviye, sIl1ai im°..,lat vc sese sathr a.sfalt kaplama u,§aatl ve iki senelik

miitcmadi ~'t:amiri kapah zarf usulti LIe ekelltrneye konulmu stur. Bu islerin tahrnin eclilen bedeli 138719 [iradJr. 2u :se ait ~armame]c:r ve evrak sunlardrr. A. Eksiltrne sartnarncsi E. ukavelenarne projesi C. Nafra isleri §eraiti urnunuyesij D. T'csviye i turabive, ~ose ve kargil' insaata clair fenni
E. Hususi sartnarne.: F. Kes] f hula sasi cetveli. sil ~itei fLat cetveli

1 NUMARALI HAM ~ELtK (ROHSTAHL) 5 TON :2 NU ARALI HAM CELtK (ROHST'AHL) 5 TON 3 NU ARALI HAM C9LtK (ROHSTAHL) 5 TON 4 NUMARALI HAM CELtK ,(ROHSTA1IL) HI TON S NUMARALI HAM ~ELIK (ROHSTAHL) 5 TON T,ahmi1'l edilen hedeli (2100) lira alan yukarda miktarr ve cinsi ya..ZIlI malzeme askeri fabrikalar Iilmum miidUr-

ira 100.-

ltigu

satm

alma

kemisyonunca

5 temmuz

curna gi.inii. saat 15 te ihale edilecektlr. ~artname parasu: elarak komisyondan veriflr, TaJ'iblttin muvakkat teminat olars (157) lira 50 kurus ve 2490 nurnarals kanunun 2 Vel .3 rnadd elerindekl vesaikle mezkGr gun ve saatte komisyona muracaaHan. (1387)
1-

'935

taeihinde

=

2410

D. Ta~. kum, su gra hgl isteven I er bu sartnameieri ve evrakr 694 kUfl1§ bedel muk.C1biiintie Ankarada Vilayet Nafra basmiihendisliginden alabilir ler.
3ks ..iltrne 26-6-935 tarihinde 'C;a'l"~amba giini.i

saat

ViHiyet Naira dairesinde yaprlacaknr. 4 - Ek si ltrne kspah zarf usutile yaprlacaktrr. 5 - Eksiltme'y'e girebilrnek ic:iR istekhnin 8189 Hra muvakkat tern inat vermesi VI:: bundan uaska ticaret OOasI vesikasrnr ve bu el{siltmeg e gi:rebilmege rnahsus olarak Naha Vekaletinrlen istihsal 'edilmj~ fermi ehfiyet vesikasrnr haiz olup gost:ennesi l,aZlmdrr. 6- Teklif rnektuplari yukarda 3 iincU maddede yaz~~I saatten bir saat evveljne kadar Ankarada Naf a Ba~mu& hendishg ine getir erek eksilrme komisyonu reis}lgine makbua mukabilinde verilecektir. Posta ile gondentecek mcktuplarm nihayet .3 undi rnaddede yazlh saate kadar gelm:i.§ olrnast edilrnea. v dJ§ zarfin rniihiir
mJS olmil1S1 lazHncilr.

15 de Ankarada

131 KALEM KOOPERAT1F EMTtASI 6 KALEM BOS MEZUAT Tahmini bedeli 697 lira 40 kW'U§ elan yukarma rn1ktan yazdI koeperatif ernria ve bo§ mevzuarr Ku~uk Yo:zgad Iabrikasmda miitesekki] kemisyon marifetiyle a~rk arttrrrna ile 5 temrmsz 935 tarihinde cuma gilnu saat 1:5te satrlacaktrr, Talipler bu emtla ve bo§ meveuau Kil.~i.ik Yozgad fabrikasrnda gOrebj1irler., Listeleri UD1u'm mudijrliik satin alma komisyonundan parassa verilir. istekrlerin muvakkat tcminet alan 52 Hra 31 ~ VI; 2490 's3YJhka.nunun 2. ve 3. maddelerinde vaz 11 vesaikle mezkulr gUn ve saaue Ki.i~iik Yo.zgadta mtite:§ekki~ kemisyona miir.acaatlarr, (1388) 1 - 241] 120000 METRE TORBALIK BEZ Tahmin edilen bedeli (40800) Iira elan yuka:rclla miktar] ve cins] yanh malzeme askeri fabeikal urnurn miidLi:rlugti satm alma komisyonunca J temmuz 1935 tarihlnde ~a~amba giinti saat 15 te kapah zarf ile ihale edilecekfir, ~artn.ame parasrz olarak komisyondan verilir, Tallplerin mnvakkat temlnat elan (3060) liraYI ha.vi teldif mekt plaruu mezkfu- gijnde sa~t 14 de kadar komisyona vp.rmeleri ve kendile:rinin de 2491) numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik!e mezkilr gun ve saattc komisyona lIl,iira.caall an. 0405) 1-2444

1 - ltfiiJye meydanmda belediyeye ail btu fabrikas.l~ nm bir sene muddetle ii'!etilmesi artarmaya ~11a"lml§Or. 2 - $artJilamesini. gonnek istiyenler evrak i ~el'i mud,iirlilgiine gelece!derdir. :3 ~ Ihale, 4 'temmu.z 19]5 persembe gunu saat and. hesap isleri miidii.rHigii adasmda yaptlaeaktre. 4 - M'lIIvakk2llt ternlnat 5001 lirachl'.

An

ora bele

.. ._".

gtn

n:

GOnen ~3rbayh- n dan:
GOBen kaplrealarmm bir senelik mast iki ?In lira tahminli ve aeJi'£artrrma ile we kapltcalarda yeruden yapI1aeak ap.1rt";'a.nl ann i,rn~~un ise 6500 ~ira ke§~i b~de]i ile. vii: kap,a'l:r za.rlla 20.6.Q35 persernbe gtinti 1.4.15 ,de l~a~e ed:17 eeklerinden is,tek[ilerin §arbayhktan istediklerini crab]"
lirler. (1320) 1-2317

Pesrada

olacak

mumu [le iyi(;;.e kapatrlgecikmeler kabul (1311) 1-2301

Etli1 mel"k Z laiJol"at ii1·liigiin dell:

Iva "]al"]

u-

,..

a Vekii1etinden:
~ _... Eksiltmeye konuJan i§: lstanbul - Edit-ne yolu. . nun Tekirdag Vel Ktrklareli Vilayetleri dahilLnde; !stan.bdl v~lay·et hududundam - I.,.Uleburgaza kadas olan -takn .. ben 79 Km. Uk lusml ile Muratb: ...... Bi.iyiik kan§tJraIII ara " smdaki takriben 14 'Km. Uk "ohm tesviyei llirabiye, smai imalat ve maka.dam ~o5'e'Si VI' bitiimUi kaplam a:n 'ye be, adet ekip binul in~aan) chr. Bu i'slenn tabmin edtlen bedeli 2.225.83,3 lira, og KWlI ~ tur. :2 --- Bu I§e ail §aTt:lUrnelel've Ivrak §W1laru: a ~Eksiltme §artnamesi. b: Mukallelename "TlIlje-si. c: N,ajlR i~]eri ;;eraiti umurniyesi .. d ~ Tesviyei tiirabiye~ l!i0se ve ,kargir in La air fennl ~artname.

Miiessesif tecri.ibe hayvana n i~hl as-gad 0111 be~ bin. azam'L yinni bin kilo ye!jil yonca paz3T]:rkla .sattm ahnacak.. tIro §enitini anlamak istiyenler mudi.iriyete mi.iraeaat edecekier ve eksiltmeye girecf.'klerin de 18 haziran 935 sah gunu saat ilIt;te Ziraa v kaleti muhasebe mudiiTUigu:nde opZanacak clan komisyona gdmderi. (]26g) 1-222'6

CELtK

10 TON

YUMU~A.K ~a lna.nl~1 mni
UIIJO

...

300 METRE N 16 (U) DEMRt 2000 ADET 1/4 ~EL1K
B.tLYA

Uimlan
tLAN 1 - Beber tonu i~in tahmin e:di! en fiat 1 I lira olan 50 t:on lini t kom Uriinil: I :5.6. '935 ginO istekli 1~lkmadlgin· dan pazarl.Jgl 19.6.935 ~ar'§a_mba gi.ini.i saat U de yap 1lacaktU'. 2 - istekJil1uin 41 lira 2'5 kuru~luk tem.ina.tladyle bir1ikte~ pazarhk gtinu M.M. V. satm altna komis:yo.ounda bulunmahin. (1427) 1-2477

Anl"ara P"

T ahmin ,edilen

bedeli

Ba ..miirliirlugDnden:

Ankaradan Gered'eye kadar 219 sand[ktan tahminen 23 ton tel £im:an a"ilk e:ksiltme sllIretlyie bl! a:rada idarenin gtisterecefi koyleJle tl!slim etmek !Jartiyle dafItdacakm. Muvakkat teminat 4S 'Hrarum:-. G lsteklilerin 2490 No. 1\.1a:r..
tunlat e'ksi]tme ve ihale kamm.unda yazIl.l bellgelerle bir-

(2866) lira ohm y~kanda 'fnlktan \Ie cins,i yaZIh mal.zeme askerifabrikalar u. 'mum miidiirliigii satm alma komisyonunea 28 haizran 935 taribinde

e; Hususi'

!ianname.,

nu

likte 18 haziran 1935 sao giinij .saat on be§te komisyonomuza. muira ca.atlan. (1330) 1-2330

cuma gu· saat 15 te a~1ik eksilwle u'e ihale ed'iJ@cektlr. Iart-

n:
kltasl i~in 41 m1ekari hayvam satIn almacagmda_n isteklikrin heT griin Cebcc:i'de harita umum milldurlij .. gu Ie 3Zl:mlna ha rvan]ariy]e bir-Ekte muracaadan (l3tH)

name iPBrasJ:z 0] Malt komisyondan verilir. Taliblerin

Harita

1~

23'96

Ka ecik

el di 'e Ba~kan - ... dan:

teminat ,olan, (214) lira O~S) kuru;; ve 2490 numara]:z: kanunun 2 ve 3,. maddelerindeki vesaikle mezkur gUn ve saatte kom.isyona miirataatla.n. (1358) [ ~ 2361
muvakkat

1-

I(iral1k ev
Yl!ni ehiil'd~ SeHilillik c.adde~ sonunda
h

iliS"t b .. kirallktn'. !bat cndan on ~kiye
51 Dum<llrah eviin

II

Ke§i£ beddi (2475) lira (31) kuru~tan ibaret ala.n (II) diikkan ile hiT fllrunll,ln mi.iceddeden in~asl 12-6-935 tanbinden itibaren (5) gun miiddetle 3£I.k eksihmeye 'IIIka", nlmr~tTr. Ehliyeti £enniyeyi haiz t~liplerin t:i 7,5 dipozitDlariyle ihale ,giinU QIan 27.6.935 peqembe gi!lnii saat on be'f kadar Kaledk Beledire dairesinde mute!ie1l: kil komi!i:}rOnt1 mal'isusuTlIil! muracaatia:rr. (1407) 1~245 •
"'

stVAH
RENKTE

VEYA

HAKI 12,mm ADET

MAKARA - ahmin edilen bedcH (2400) lira olan yukanda mi tan ve cinsi yaz[h mal. zem askeri fabrikalar u· mum mudi.irHigii 53tm alma kom·syo[]unca 28 l1azir2n
935 tui inde [\.lma

.. _·,·~~ I I
u.
:. \"kara Ild~,lif n3n~nn
1-

k ..d.n:, 1341 No. ~eh!f.on3imurata1~'24!5'8

(: Xe if cetveli. silsi1eifiat ceb'ell. IF Ta -, 1mm. so gran g i. h ~Smail imalitm takr~bi yekiin miktan cew,el'!. t.stiyenrer bu ~a:rtname1er-i eve tVl"aln ~IU Un! bede] mg., kabrlinde Ankarada Na'fl3 V'l!'lJdUeri to!!l1eler ida:RSmden aJabi'lirle:r. Ve Ankara - t tanbLfl - tnnir ....... dime E Tekird,ai. - Krrklareli Na&a dairesm,de oka,abUir1er~ 3 ,_ Eksiltme 23. 6. 9'35 tanh.ode pazar giiD .. saat ,oft bqt,e Ankarada Nafra VeJdleti binamnda yapJlacakbr. 4 - Eksiltme kapall1 a.zrf usuuyle yarnlaeakm. ,5 Eksi~tm~ye .girebilrnek i~in isteklmin 80525 lira. muvakka.t t'eDll,inat vermes; \Ie bundan ba§ka Tic.atet oda '"' Sf vesilkasInt 've bu eksihmeye j{irebi]me'g'~ maru,l'us o]arak Nafu,l Veka.l,et~nden istihsal ediImi§ 'lenni eh1i:yet VUUl8SI .. nJ 'hai-..: 01uIP gost1ermes; liiztmdlr,.
6 - Teklif Jllektuplan vukan3a 1'1"3"incti madded,e y~i zilm saatten biT saa'!: evveline kadar Ankarada Naf-m:a Vekileli ~os ler idaresine get;lif:rck cksiltm.e komiSYOIlll reisli. gOne makhu7. mulkaMlTnde verilecektir. Posta ~~egander;.

R"i.Jigi

r:,
III

BIL1y

K a.narada

k

prat:erti-

lecek mckmplann

nihaver "3" riincu m:addede y:a21h s_aate

sijr tesisatJ: ile elekltrik

lJ J:'Cl"l

Cinsi

MahaUesi

M,

Vbl

acrlt:: M esmtikarg k i l~i ret

Gazipa~a c.a ddes;
Hl1r~udlU ...

Me-sailasl

Muhammen

kIY-

gunu

sa~ He

meti lira
93 metre] 2 desi me
16,2.50

at 14 te a.~lk

eksil nne

ihale edilecektir-.
parasu verilir.

~artnam,e

bCIJunrn L:sl~hl gibi onalrma~ ~ar yaptmflacaktu. Ke~if ak~ ~esi 3017.10 liradU'. 2 ~ Ke~if ve ~art kagrt· ]arrru gonnek ic;in bay tar direktor]ugiine ge~inec6ktir. 3 - U'sterme' 3.1.1'9'35 tarihme ralstlayan iliar§.amba giinti saa,t onda. bay tar dir'ek .. mrlugii odaslnda a~lk eksilt~

kadar j:tflmis ,olmasl ve dl$ zarftn 'IlliUhiir nnlmu ile iyice kapanllm[S o]masl laZJmd~r. Po"Stada olacalr gecHrolelet" kabll~ ermme?,. (1 !1~6) 1~20S5

""Irita
meye

IInlUm mii(lr rlii~

d n:

1 ~Miktan (65'00) kilo ve muhamrnen bedeli (1495), lira barita lata eden i~in bir sencl"k :SIgH' eli B. lk eksilt·
kClnmu~tllr.

ola:rak k:.omiSYl'Indan

Sag I B,;Oly Diinii ebniye.si 501u Rlzaya tefviz ediHp ondan Osmana s.atrlan nr~u£ dUkkin al"kasl otel ba ~e5i ve k[smen kayahk. BaJa(la evsafl yazdI iki diilkkin olbaptaki §artnamesine te',fikaJ'l kapalJ zan usullyte VI!! pe~jn para He 2 temmuz 935 salJ gunil saat (] 5<) de satdac.aktrr,. ~stek1il~rin teklif mek'tup']ariyle _yiizde yedi bu~u~ nlSpednde temin:3u:lan.nl yu'kanda yazdI sa.atten bir s:aat eve) satI~ komisyonuna g,etker'ek mUkabilinde riyaseuen bir makbl12: almalan liumdu. Posta He gonderilecek mektuplarm yukanda yaz.1l1 saate kadar geJmi~ olmasl ve dr~ zarfm iyice muhur mumu iI kap3ulmaSJ muktczidir. Postada olaca.k gedkmelel' kabul edihnl:';Z. l!!bu sat[§ bedeli h;"n ikinc:i 1et'tip mubadi) tasFiye lIesika~1 koponu kabel ed~l~cektir. (1,426) 1-24116

Talibhl:rin muvakkat teminat olan (180) lira ve 2490 numa:rah kanunun 2 ve 3. mad delerindeki ve.5aikl e mez ,6.[' gUn ve S3,aUe ka
mis-yona mUI'acaattan
(13,60)

me ile yapdacaktJr. 4 ........ i,greti tutak 226.S0Irra,dmr.
1l~41.~

akc;esi

1-2369

lLAN
Bir alaca:gm tem_ini ;s,ti~

2' - hteklilerin §,artnameyi gonnek uzefle her gUn ve eksih:meye gi:re,eeklerin de (lU2) lira (1 J) 'kuru§ muvak .. kat item~nat makbuz]ari'y~e 2'4'90 No. lu kanunuD '2 ve ,3. iiru:G. maddelerinde yazd~ vesaikhs e _siltme gUnu o'lao 29 hazu-an g3S CU11laJ1'tesi gunij saat (10) da Cebedde Ha.. Tita umum. mudiill"Uigii satin alma komi5yonuna gelmele ... rio (J 37'!n 1 - 2382

Zayi
A
paz;ul

fasl ii;mn haci.z edilen (20) sandaly,a (8) masa (2) baku
ekm

Rozel re'sim miisabaka

)

furunu

rk

ala·

I

balirnlD 13,1 :No_ h.ll tab,-l!i'50lkay" bold Yeniliiui Hlacailmdan hilk· mu yo.k. u . AtP31ilfl hajj funmu must e.iri , Niyazi

tepsi 20.6.1935 pCr§embe gU~ nti saat (14) de BeJedmye mii. zayede saloDWlda a~r.k artlrma He sat:dac.aldl1".

1-24'"

bu saat.. aki icrs m emUrQ:M mur9caat evleme1eri 1-,24,72
'!te orad

lS"tlek]; olanlarm

I

Hava teMikesini biletller i.~iD yaptmlacak razeUn!l"e:5;o 'mi Turk Hava Xununu tarafmdan miisabakaya onul~ mu~tUl". Yapllacak r-esimde bit' iiift k3Jnat. bi ay rm1d:r.z, Tiir iye hartasJI vc T. H. K. harllerl buhmacakblr. Miisa-. bakaya gelec~k .resimler bir kapah zarf h;inde haziramD yinnisme ka.dar Turk HaVill KlIlmmq merkezine verilme .. si l:a.z.rmdtr. Seilri1ee,ek . :rssmm ~~]Jibine (ISO) lira. mi.i.ki.. fa,t veri~ec:ekri~. I - 241&

SAV'If"A

8

-I'
Dr. CEl'lS"hl

U 1, U S

18 HAZfRAN

~9'J5S

I\'ili~ Elelediyesinden:

Kdis ~ehrlnll1 hali bUlr haritas1 ile ekll rniistakbel ' 'plim ve uelediye smrr harhasmm ranzimii. 5025 lin muhammen bedelle cksiLtmey;e kOllu[mu§tw-. $ehir dahili tak'ben 135 ve harlci 12001hektardar. iiartllame orneklelfl Ki~ is, Istanbul. AnkaJra ve t-zmir Belediyesinden parasra alrhacakt[L Elesrltme kapalr aarf usuiiyte 11.7.1935 pCf§embe 'gfini.i 'saat 12 de Kms Belediyestnde yaprlacaktrr. Ml'Ivak~at temin,at akcesi J7rfi lira 87 ,5 kurustur. Isreklilerin yi:ik~ ~ek muhend[s rnektebinden mezuniyet ~ehadetL1atnesi VI: pahili}re Vekaletinden musaddak kabifiyet VI: ihdsas ve~ikaIDari}'le hangi ~ehrin haritalarmr tandm ettiklerine dalir elan vesikalan omeklerini teklif k3i~thlriyle birlikte 'baleden bir saat evel Ki1is, belediye ha~kanhgl['1a verllmesl min olUJnw-. (1421) 1-2474

N,aslr· ilacr

II

C.,

In9]

.

En aa
kilo 2'0000 10000 1800 600 20 1500 1500 750 3000 1000
1

En ~ok
ki~o 25000 15000 2200 800' 25

Tabmini
fityat kuru 9 30 90 43
3(m

Turarr Lira kuru~ 2250 4500 Lera U;S 337 l48 25 5 57 52 33 S2 23
18

Ekmek SOiIJcle yage Zeythl yagr

Et

11989
3# 7.5 170 700
4SQ

Cay

En eski
kiikilinden

nasrrlart
IjilkafH,

bile pcl< ve

Kesrne §eiker Toz ~ek.er Peynir Pirin~ Kuru fasulye

1750 1150

roue

3500 12511
2500

44 40 45 20 25
10

ktsa bir ~a.ma.ndliil tarnamen

Un
Nohut TuySogan Sah~a Sabun Patates

200{]l

Asl,el·i Fallril',cltar
T!II. -ar I I(aleln ·11,) n:
500 Ton Linyit komuri.i
Paril.~ parti teslim edilmele ~artlyle pazarlrkla 26 haziran HIlS .:;;ar~amba giiniil satm ahnacaktrr, Isteklllerin sartnamesinf gormek iizere her gun Tic31ret Kalernine gelI

Umumi: depcm,L: Ingili.il: \(3n!luI< euanesi. her eua.nc:do bulunar, Clddi ve mllrs51ir bir .rIEIr!;'r Hih:ldl'r. Kan21J II oksi.iruk urulll.ll: Olu;urligu kaU '3~kilde dll.l.rdurur.

Cevi:zic;i
Ni~a.sta Makarllil Sehriye Yumurra
ZC:}It](1

meleri,

1-2478

Ev

UI"UIIIYOI'"

100 500 1500 100 500 25001 100 15 250 UlO 20000
100'

12.5 600 2000 .12'5 6[10 3'000
125

HKI' 300 J 25 300001
L25

10 10 5 39 32 5 40 25 2S

zs i.so

IOD 3120 250 12 ,50 6'0 100 37 ~50 192 150 50' 25 75 31'2 450
43

kuru~ 15 5(1 50 80 63, 75,' SO 75 50 4475

04 07.s0 02 14 ill 1 03 01 05 02 33
03

94 56 8l 40 25

75
88 63 34

1:5
28 50 50 00 38 D()
00

nkara l\lilli Enlal<

Yenisebirde 3~tl adair her tiirlii 'konforu rnubtev] ve

'ii(liirr·,~· dell:,
Yeni§chLrde kiin ilU ad,et mu<:dka. hinasmm ke Hne
re ylkElarak dmlrnasnun en kazmrn mUte.ah.hidine

terclhen ka~,ofi£eI"U kiralrk ev ararnyor. Boyle kir hlr evi elanlarm Ankara Pa~as
Mudiirlii

bedefi muharnrneni

3000

alt olmak Uz,er.e ka~~jc;. bin Iiraya ;f11ld~ri~,~

go-

gune

rnuracaarlarr. 1~24S6

ml§tir,
2490 No. Iu kanunda yazab evsi!ih hail: oian1ann pazar11k giiniinun hiram1 o~:m 4 temmu.z 935 tarihine kadar sart. nameaini gormek uzere 225 iki yuz }firmi be~ Iinhk di poAntika oyma!! Avrupa rna mnaltr yetnek ~mi~onu. yaz:J-

Kays[ Yogurt SiJt Ta:t;e barnya Tase Iasulye Kabak Bakta Msydanoz Sirke Limon

~50 I sao 800. 200 1BOO 400 10001 5000

ioou

'u:m'

200 2000 1000 300 2000 2000 500 1500

35 50 25 20 15 20 08 02
IS

,H

100 500 ZOO 45

in

lOD
200 ~O 30 UJ 187 100

us

01 37 15 03 30 1S 03 112 ,75 SO
Oil 14

00
41

as

i500
2000

02,SO

zito makbuzu ]~eDefrerdarhkta kurulan satis kernis na rniiracaatlarr. (411) 1-2466

'OIiI'll-

hane teslastt, salen. piyano,
ifevkalade elbise ve ~ama.s[r
sat1hktJT.

lspanak Sanmsak20 Dorna es
Dolmalrk
Patb(:<llTl!

150,0'
150 300
1300]

30
1000 400 500 100 200 100 125 loa 10011 300 250

OS 30
10 20
IS

07 07 06
16

06 50

9
100 SO
225

68
S0

dolaplarr 3947

T'elefon 1--2432

bibei

DO
88

Bugday
Tereyag
I

7i
~ 75

Doktor
-Q}'cegl1.: kaz;asma bagh biiyu!i Kai,aaga~ l«iyi_ind,~ kiln QhlP 28 Mart 92,6, tarihfi 'kararname ih: MUS1!:aia Zihni ve Ahrnet varisleTi tizerinde bulunan K:rmn madeninin i~leti1memre5ine rnebni imtiyazr icra vekilleri heyetmin 27-5-935 gUntemet ve 2: 2641 sayrlr karariylc Iesh nlu narak rneksuf rnaadiri rneyanma itha) edilmT~tir. (1414) ~~2467
ANI(ARA ~CRA

MugJa

viliyetinin

Ali ~faruf Ilnver
IDERt. FIRENGl

BEL'SoGUKLUGU
HASTALlIKLARI

VE

MUTEHASSIS,E

Tahakhane caddesi basrnda A1tUlt31 smkak No, 1.7 Hasta1acJnl hel gun 9-13 lie 15s20 lie hadar kabul eder

DAtRiS~
satrlmasrna

GAYRi

MENIKUL

SATI~

ME-

50hmik 75 01 SO Yaprak 100 ~S 15 01 41 , Merdtnek 75 25 25 01 81 Prasa 750 08 80 06 00 Lahna 250 10 30 02 25 SemizQtu 200 15 31 50! 02 81 Hukuk akulteai [eyH okuyucularr i~iu Mayrs 936 nihayetlne kadar almaca 0 IU yukarda clnslerl h1;zalarmda rniktarlae», ora nan tutal"lan: i1e gred tu.taklan ya.z;lh erzak. a~lk flksiltm,eye konmu!}tu:r. Istekfilerin 27- 6-935 per§embe gunu sa at 12 de gelmelcri. (m 39'3) 1-2426

10 150 20

I

10 300 20 18

15
22

MURLUC.UI'JOAN;
1}litll

Ipotek

olup

karar vertten
12-l-931 tar-illl

1\ 111 ka I.' run

mtnt ba~larlnda k.ain. ve t.apumm
bir ev V~ hag ~lkanhru~IIL".

Dani:j69 93 N, a H<Ibir Olrt.n-m~.ra

a~gu] ki sar tlar dairesinde

~r"

Etlik Me .. z lahoratu arlarl k liidii r·liigtinden:
Miiessese mot,o£u icin a§agrd<i!i adlart yazdI maddeler paziiilrhk suretiyle satm a~macakt[T. $artname.smi almak i~tiye.nler mdessese mudli:dugline ve eksi~tmeye tali'IJ oblL'l~ larm da 2B. 6. 935 tarihine milsadif cUlma gi1nU saat 15 te Zh"aat Veki~eti muhasebe mi.iJdurlug,ulI1de toplanacak olan komis)rona gclmeleri. (l3r9g~ . 1 ~ 2436
I

ahk dij){kin
Ordu Evi alt.rnd.a.lci if" dtik .. lean k.inlds:hr. Talipler:in ev mudU'I"1iigline milracaat ~tim:W1 -.
,1----

E", birr kat ve ah~aphr. B ir >lOra uzer inde sa~lJ so! hlo iki ada, lJiT mutfak, bi'r kom.urUik, ~ki a.lurdal1l ib!l,reUiir. Bag lapl.l kBydma gij~1:' 9180 meu!!: mUf"abb.a~dlr, lc;e:risinde
r'n1i:i!;;tli:mmi.~;

_2 -

8'l"sa f ~'e

Eski yangm yerlnde ZS m, lik eaddede, bir. evllk,
Teiefon 3320

Jmt i yu 5iLhi \Ii

!,It

B a}mu

harriri

bir kuyu

ve

011

kadar

~ef"la.

agacr

.... rdl I 1"_ ·aI

.H~·yeti

uMuTTliycsine

bin yrdi
31 -

~'iiz lira k,ymet:

takdir olunmu§hl'l'_
22-7-935 jera daire!;i ta.rihine musa-

S(tIh'j pl!!~in pan tle a.lmalk uzere

Satlhk arsa
Pa~allJlr tepes.inde izmir caddes'inde bir ana sauhkHf. Telefon mi.i.racaat.

Falib Rlfkl A.1'AY Ummni nridya.tJ ~cfar~ edl!f! YI.U l]leri Mildi\rll NilIuhi

Kl10
2350 230
20D 1400 Maz;ot

BAYDAR
, .. "kin G(jddrr.si Civ.Cl11da

dif ?azart~ i giini.i s.aa1i U-I~ ya kadar 54tlS mel''IlI,1I Llgl,lm.da yaprlat!!iktlr. rI

gayri menkul

4 - Tali [~Jer t~kdir rdibni!§o oL:m Y!.Ikardaki mubammen k'YlTIiIiltio yUzdle '1.5 fu nLosbetinde per ak~e!!li veya. milUi bir bankal"lm t~· minalt ml1'ktubu lie kal1uneo teminat otank k~bU: cdilen hllZ'r1f1Lli!: tab-

229'1 numanYaJ

KalIn vakum Hafif beru:]n
Gal'

yagi

I

Ulu.J

BU/m'lIiml.

'1II/rtllf'

l~·'

willeI'm getirecekJcrd:ir.
5~
UU;T

S.ah=! gunu artlmlill
Vf j~

lll:lli- uldu.ktan b
saati11de (; ~ luymetin

bIldeH hkdi:L" ediien Iu metilll yi.iLdE 15 d.a nida ettirilldikil:efiJ sonra, rouku.r gu.nilu. 16 talibil'le

Anku,lr'lI lap'll miidiii.-Higiindcn:
An kar'aJ'lu'i mevkiinde dullah
t:!

Deliler

te-pni
VI:

ul,-ara 1\tlemurlarkooperatifinden::
Bu~i.in.den

en ~ok a:rhran

ihJlt

o]lIInilcakhr.

89 !mpu No, lu ve tilAb· S,~VC'

hl1u. tari.hd,ekJ
saat

art.n;ma.!3a teklif

ec:men. LeiJcin1L1hammen
(ii·S-9n

r-aflan .Esat yolu 'Ie Aril' FdllTI1 vt Rlijeuin

iljb~u'en.

II"

ahul'Tmu::da.l.)

yLidl: 75 ini bulmiu:hgt takdil:"de

tariMne

lillUilloildH

~h

'yap.ta~ak ikind ,;nhlLmilida ~Ke.!i9J mu.hammer! kl}rmuill yLizde 15 ini. bulmak 'l!i!rbh: en ~D'k ac'tlran taHbi,nil! i.hale o]LJnaca.k ve bu nil.b.eti bulmadlgl takdirde ise 2280 ['lUmara.h kanumm ahkamlna teviwn bor~ b'!;!i 5cne. muddetle t-ecile tSbi. tutulacaktu.)
!fa k..ldar

gino

l4-16

Hil 'll'ere'if'leri~e

~a.g esa'S.e1il.

muh.a.r-f1et" bi. kis~ne't'Siz <lin;;) ve b;!

ba.smdalll kaJmak 'lOunitiyh: ka!Jap Arap $evketin ta51ar-rufunda i ken 2S sene evel 'Il'efatiLe kan'Sl ~eTiIe ve oglu Yahya 'Ie luZI Nazifcye kald.IgJndan bahsile adlarma

Kesme §eker Toz §eke
I(Ul"u~a
- -----

Kilo

II

I

2

'1 ~hindell

Birillici

verilmediigi

ve ikinci arumalarr1a ihale bf'de~i ihaleyi muteakip takdin:l!e tizerine iha.lre edilel"lin tillebi iizerin't ~hale ~a.
YURt

Kilo

III

i~in

itibaren kendisine 'b deli ibalcyi tesHmi :yedi gun kad,B:r m,ehi1 vtrilecektir, i§blJJ miiddet

eylemcsi. zilrfmda ihale

bedeJi Fat]lJlmiild~lgJ takdirde ihale bozllIlac8ik lil'e Ilu tarih1!:em evd .en yi.i.ksek teklHte bulunaJ:li tali'bc ll'Ie1cli£i:ve~hne a1mag'l lUI olup olDudrgE IQtlDllduktan aoora lek:lUl vrf!:'ihHe ,~lm."g ... raZl ilSe ihal-e £artl bidnd t31Lp~;n tilliliu edilm~k tizere 'Cu taHbc: iha.le edi1ecek. tiro Tekhi£i ~;;bHe ahnaga razl (!l,[mauill gayrl menku~ r~ni:d1!1O. on br, gOnliik: riltinc:i artrrma ~['karllarak en s:ok Kbran taUbi.ne ihilIe edilecektir. Her iki artlfmadiJ d~ gayr~ menkul taHbine ibale ed~ldiktc tapUi bafcile deJ1iliye rCSml mu'ghriye ve ihale 1:arih.inll!l kadar o];]I~ b:Jii,lI:er.akim 'Ilerglv,e resim i!!e bOl'\illUya aittir. 9 - Bcm;:h.l V'il: alacakhlarb diger :dlkadarlarlO bu gay:rii men" kUll iin:rindcki baklarmr '11'!: l!lusLIlsiJe: fai! 'l!'e mas.afa diililr I}~an id.
di:!IIar.nJ evrakl miisbitelerile ZO gun i~ii'ide dairemi.:e bildirmelevi Ib{mdl:r. Aks:i takdirdl: haklarl tapu sidUiyle sabit olmacllkc;a s,atr§ bedelinilll lO pay]a.~t:Irllmalmdam ArUrmilya i~tira.k: edeceklu

i~lbkal n tapu scne'l:1et"ilnin verilme:;;i i~tcnmi,;ktedirTa.pu sicimnd~ k<lydI olma. y.an bu cayri mt:nklJlJ hakkmda
mahaUtn 3.7,935 de tahkikat ya- •

atIhyor
-

------

,eti He a!ik.ad.!!I" obnlar
zarrhnda

IPd.,'cat~nda.1\ bu iJ'i.!ahaUin mli~ki: .. Ilarsa evrakJ musbitdcri'le birlikte 1 S gUn
tap.u idar-esine \!'eyahl~t

-

8-

ma1tam.nd.~ bu[u· I'1<1CaLk hlpu memuruna mUnca:at~a.~ ,OlLJnur. :i.liln I. 2469

tahldkat

gilnu

(

YENI

I

]

SiNEMALAR
BU GECE

-

Liiks yemek salonu
Antika
oymi:.lih Avrupa

GARIP
rna-

BtR

A~tc

au GECE OKRAINA

[KULDp

I,

SilviA Sidney

Mu;az~:am Rus filmi Giindiizleri iki fi~im 1 -·Okraina 2 - Demirbar.ne Mudiirul

mara i!e clairtmizdeki memi;r,i okurabihrl~r.

hui" tut~Jac:aklardu. Itl'-7-93S tarihindc 9H/13l I'U.l yt:rrJ:1de herkese ~Ik buhmdlll.rulan ;jiar1ma~
p

mulatl~ 8ynca mutfak takrm·
larlf, lifuks salon.. p.iyano. do~ laphir~ yanhane t'esisatl, haII ve saire satdIktu". Tdefolil

Gundiizleri. iki fmm 1 ~ P g:anini. 2 - Garip bir a,k
GE,CELERt VALNIZ

mit

FILM OOSTERtLtR

2--2464

3947

1--2431

-

~:

-

-

..~'

-

-,

- ~-:""

-.'

-

~.-"

'.

~

,

.~~

'. •

.. :'\:

.. ~
-".

-_ "

'--,$.
,

-.~.

-

1\1

( t LJ - /'I'Uii<Uil.f(.'ItHfJl.l IlJtfll"i ~,.I.~;j·i" , 1 /JOt, ,"iU.,Ofdel'el'a· nt·" h "·m/ rn re! ..u.tuu I,;;";,.lI,,,t»I;I '·rlir.
---

r~ri,.. IU

hml",
"N't:r
it

'Y~ 1."'r-dri:1

.

-

.

-

Gii rJt/clik

F n \N

~ \ ~NIN ~ Dl RlfMU

TU
--

••

..nt,iliz ..Alman t:l
-- --

f'lI"ilDSliUliki ,un kabine bun '& Ian dikkat goder' fli yeniden lran5~z 1~ !nyasall uzerine ~eviir -

-- . -

-

-

tl~niz gOI·~§mel
~011
londra..

I!

f.'1

Irr ..

mi§.tir. Bu iilk@d@ kabine buhll"aJ11 hemen. hemea noma] 'hi .. hal almTstu·. 0 5urede ki bir kabinenin bir kOli.~ yd erkede 'kl:lhnas~ ta~I~ac..k ve i..ignoMill mT' ~e)' aYI.

.unurr Ba~l am bir saat kadar

IZ

d··n

kaldi v

tenin 1.11 1~ kezine gid I"e] ve ilen izahl a1;0) (Iililelli..,
CUDUJ!:'

Ia dt

8·a ka~lI

Ataturk

dfin

rnlt

18 de K r:zday GeneJ Merke .

gundan kabine bllhtan'atun labi ig goriip uzerlerinde fa.:da dur .. m dar. Ve yal n~z gelenler ile gidenier arasmdak] ~ah~millla:r~ de di kodu]art hi. ka~ gun. eglenceli

ParLilerill ~k oMugu e ide '" rinden hi<e; birinin ulus ~ogunWu " gunu oruntaya.mllthgl biT ulkede: hiikumel dm·luguna. i.. kan yoktm·. KombinezDn "'6 pazarhk hilkiiJ metJeri sa.giam ve devtlmlJ esas lara da.yan:mliild~g. i'C,~n bel vakil !liar ,lip kola.yca dii:~"bi!~t']et .. BU'Ila fransnlar 'kad,ar Fr.ansllz" ~ann hi.ikiimet sistemini yaklilldan bilerl yabancrlar da a.l'fsrk o!clu ..

sine bir gorel yap'm( 'hr. Ataltirk meltke:zde Sosye e B.a§kanm Dok tOT Refill: SaydallD larafmdan kaT!i,~lanara.k Merf{ez kuraglnl gezrni we biro saattan h.zla kalarak 80~· yetenhl 'falm§masl ve oteki ,~Ieri haklnnda verilen iZlIi.hla,rl dlinle . lni~tiT'. Bu go et "Irasmda. Dhnnll,lj bir fotog,.a 1iL. .aYlfamun ii:sliiyor:uz_

18 (A.A) - Re}>mi~, bir ka)'nak!an duyul !ugumll go .. re, 1lI.1ma.n = ~f'ilgiliz delegeleri larafrndi!l.l'li gOl'u!;tu le'n l10ktalar uzermn de bir anlapnaya, y rd mJ~hr. Bugiinlerde ~eni topb.l'lltll ryapl-

lacak ve onemH konu,ulau:akhr.
larm euma

komJ rna. ~unu hitm ,i iktimali

Bnun

tek

ik m€:se~eller

--~~~~------ ..------....----~-..
~".~

~u gen J eaa iizerine y",pl1dlgl :liianllm",kliu:l~r' Ne olurSiIi o!su n, Ollman derua Iku'lol'yet~eri"ingili2.. deniz kuvveL!er~lI1~nvi.b':de 35 'ni a~mmya khr. ( onu 2. ci savdatl,.)

vClrdmr. KomJJ~malall',n

III
Ii

IU

II

ve merakl. bir hid~se~e;klinde ko .. valaYlp gozler;n; b8~ka ta:rafhu·a
'!rev'ri ler.

Irnpara toruna bagl1 olan Habes ulusu gerekirse, ordu ya ka ttlacaktrr,
Adisabab
I'

F ka biJ ka~ zaPland nberi F\'an adaki kabine buhl'"anlarmm ". larm bira.z degi~mi~tir· .. 1934 YI11m ub h i~indeki Paris hadi ..
selerinden sonra gerek fra:nsrz ve gerek ya.bancT kamo.yiarl hiikii" met degi~iklikleTine daha buyiik bir (} em ve ibii i~e bakmalda .. dir. (:iinku Fransadan ~ubat hR',!. J ,'nden sonra. meyqa.. a '71 .r hakika abine buhnm ~
c:.) d

18 (A.A)

-

Dey[i

Telgra'l.n aytarl bilJiriyo'r .. U u Ia.r sosyetesi raTlnUI verdigi feral1bk.- pelf ziya.de go:ze earpmakta. olan hir kaf'8.murhk. dUYgLI!lu onunde kaybDiti"Hl~tu... Bu,rada harbrn onune ll~~ilemi •
,.eceg~ kanBgati v;ard"l'. Ote yafL-

Hllbt:....

ordu

nun

200

d~

fa.zWa agu ve cpeyc.e de hafif k;nelitiifegi oJdu~ .nla Ilryp • HQ.bq impuYQlom Hail S~lG.Jille, p'ot'; PClriziyen'
/,g,rl

ayltlnno

un-

oy"emi~'i'i':

'c -

Ulu~fa!, so yelesindc:n

cIIi-

ilU

sryasc:..

d

i oniirde!'>liktelll deiil da.ha de.
r doe11 ileri g,eldJgin;

T

""pya parli er a.raSID her-

rin sebeble

kese gostermi:ttir.

sebebler dolaYJ!'~yle Sag ile Sol a.. rasrnrla biiyuk I U sava§ ba laml~~ hr. 8u 5a.y~ l.e'ki de rent de .

ud... : f ransada 51 r Yils.I, .!o:syal ve ekonomik hir ~ok Hakikat

ledigi }'a g Ii KararUtl!l Fr s ile In ;lteren"11 eslek. 01 Jan g"vem _ Hah is '., Y1U rda.nber· dir gtl'i. Pli ul dugu i~leri mo,rlIern h;r ~ekU d b lSI' mak illJin batl~a illl~yaf!1 ,,'ardll'. Ordumlll"-U, birr 8eldk. siieJ kuru .. ~u He lo'egril:rnek isleyi~imiz yao II~ anh\ "lml~LI:r. Orclumu:z hay.

!jHdir. Fakat saf ve sol akl.la.l"lnm ba~ka. iilke~erde de oldugu kil ve hele Rusya VI!! Jtatya.daki deneme~lerin vardrgl lIonu~ doiayniy e F.. nsada da bir tal'aflt,all a fa,istler d~ger lar;aFtan komunist .. fer en' bir hlZ He saviI§ meyda ..
• nrnll ahlml;.Ia.rch. fTillI.sn bUll" juvBl.zisi bu iki akf~ ara.smda. diu rakla.lI111ktadn-. Ba:,u kel'e bjrin den bazl ke:re de oburiinden kOT • kUYQr. Fakat !a.g VI! !'ol orta1Tun hl.ll ka ..arslzhguld,illn faydaJanara'k tuHuklarl yo~da dijhm~e ilerHyorI 1'. Gerek if'rankda kendini goseren F' nansal dUl'Umun wee gel'ek kabine buh.ra.nlanmda, yuze varan rya al durumun sakatbklarl: hep bll1 amanS1Z sa'la~lan iter; gelmek-

,e.

Atal!ilil'A:: dun Klzflay

metkezi,Jd,m

grkarken

sallh ... korumaK ~ VI! luzumunda sBvga ide"i dii~me'ktedir. Bdn. dSin ba ka. ej:!er ger~kirle, b--,Iun
habe:rlell' orduy.£l!

Atatiirl(~ B. Ce]al Ba yarln diin ak,amki, gal<tdeDI>artisinde ])uluD.du
y en[ ~ah§-ma yd1mn ba~hU'nasl dolayrsile Ekonomi Ba.kanl Bay Celli Bayar" Bakanbk v,e i§ alrkaola:}larma diin f;atnkaya yolundaki ko~ki.inde bir bah'~e §oh:ni vermi§ \Ie Atatul'rkun de gelerek §eref verdigi siHen ~ok giizel ge~m.jitir. Ekonomi BakanmuZln balH;;esi anlpuUerle dona'tdrnl!§. zengin bir biife hUtrlanml'§t'[. Saat. yirmide Saat
yirm'

ka.hJacakl

..d".

Z;ra hep!~ de: erkinliklerine we, imparlBtoll'burna. lJaghduhu.» 'mpa.ralot"~ "end; lUk,esinde dahtl

bill"e dog tu

§ciilene

bulunmluhima

~ok

Frani!fiu:
17.

terJir.

BUIIU,m sonu nereye

'l",n,c.ak?.

A.nla~d(yor ki :yeni .saylav !ile~i • minde ha.nllilZ kamoyunu.n fikrini bildirecegi gURe ka.dar, -reki,me .. _ i.er, ileri, een hoyle dey m. ede cektir. B!uiunla heraber f !tallsli· lar i-rin de 3l'bk bit:"yol Mmak zaman. ge 101i~t; r. N e ulll _a.1 oe de arsrnlu.llal durum bu kararslz, hgln boyle devam ed ip gi tmesme imkan bJ:raicacak !ekilde deglldil". Fran:sada 'liil'lii adlar ve erg,eleriyle glinden g"une ~ogalan ku I'umlar ve 90Iyete·I'e:r, Fl'ansanm i~ baTI,'. b kJllundan tehlikeli 01 ~ maga ba!iila.nu~t.T. Al'a, &I["a fran &I:l yurdseverIiginIn h,er partide
di iller dii~lincel'et,e
sar:unldat'lill

gelmege ba§Jayan ~gnhlarI Bay ve Bayan Cel§] Bayar bm~e' kapl .. sIndan ka:r~d[yormardI. Saat yirm~ b!J~~ga Clagm hepsi gelmi=i olan ~agrI1rl::ll"' b-iifeye gotiirtib:rek orada kendiledrne sD,guk i~ki1er ve y,emekler sunulmu§tur.

Tro~ki N'o["ve~'e gitti
OsIQ. ] 8 (A.A) lie Saya.n

Tro!;kilninr

Bay Troliki her ItiiIl'Uj, 51-

gelen Ata iirk ba[1seyi do.la§arak biltun rasttadlgl -;sagnblan :u~Hi.ml.imak buyukUiglim.u gostermi§tir. Bir saa'te yakrn bufede kalan ~ag .. rdrlar, saa.t yinni i.kiae~ tenLs kot"tu Uzerind~ki dans yc['inde oplanmaga ve iyi bir cazbandm lilli.(bgl havaiara uyarak daM etmeg'e ba~lann~lardlr. Ei1cnceleri Ataturk de, oteki ~agAldarla payla§mI§ ve ,§olen boylece ge'i valde ·kadar devam etmi§ti[', !Solende it;. DI§t Slhhat, BaYIn' dldTk Bakatdarntuz. V,ar~ova BU· yUk EI~imizt saytaviar, Ek'onomi bakanhgl~ bankalar i.e i g,elenleri ImlUinmUl'$~anhr.

Habe~ impala.t·oru Halle "S,ej5se
dan. lhabe~ler, IlLal)'an~1JI kend;11e !ktimal vel'· m· Or lat. Kesin olarllk soylend; . gine gore h,abeflerin etinde zun5! nmmyacak kadar !,ilah vardu. Ordularl 5m).()Oo ki~n;ktilr. Bun .
riDi yok eaeceklerine
lardan 100 binmnilll !lriJl~emdif.
I

"

--..................
deier

Cu'nkii fran

frail 1% tedmrri e:!lE:nenmektedir. dostLogun- pek ~ok

"erm~kt.:ld'r.
~

........-........

----

liifekleri

!Son x ~
j

I

irl
U(i
I

UC81 '"

bulunanl a agl (1000)"

krn:l!l.Y ve 'hukumele 'kal',l1 yas:al propag mila... da.n uzak k.1 ,_ mak tsll"liyle 111 • t, a:l Norve~le

Hel" gun be~ kelime
Ulus b'a~tanbaiil kllavuz
Helimelel'i fie ~l'"yor. Tiirki· y,ede ~lkan gs'zete ve tlergile. re h,e', gun ve:ri1en 5 er he-Ii..

lJvel; 1 e denleiltir. B b ~ gO" u{!a(jl rabl1, ak gdan' get 'FlTle lilliz.

ilstun

g·ehnesi

Onu.lIle s:'e":;Mekte 1~e

olunns::nna izin verildl iii resm;g olarak b~MirH ~
mektedir.

.me-Uk listelen

de

yazryoruz.

de devlet hayahlfla ve devlel, g&ni:zasyonuna e~asb birr duz, n vermediks:e tehlike atlaLllml saydamllz. Devir arhlc parli Li.ikii metlerinin degil uluaal biikiime.l -

Bu l.fsteyi ba'san gaze'te ,ar· 11k bu kefimeJerin Dsman1lcalarm" ,lnd/anmlyacahCrr.

B. Tro~ki, 1Il0rv~ hukiimetinin goslerdi"j bir yerde 'DturrnaYI ka. bul etmi~tir.
¥:f¥

OTUZ BE~,INCI LlsTE I. Azm = Dolen A ;r.nu~tmek - Dijlenme'

lerind.ir.

Oslo~ 18 ( .•A) Troc;ki Frans.adan buraya.gehn ift il'.

"----_

-....
-

I"-~

~~~

_'.

'

~

.... ~-~
.,.~

'U

,,~:t ......

•••

,
~

I

.

_

SAYIFA 2.

2

(\.ilavuz i~in der,sJer
Esld zamanlarda ,en iyi g e z e k letin-. i!en hili idi. Her e r t ; k , ahliH ister. Hi~ bit' u y U'II t u 'arIa yuriimez. Biiyuk '!arekef at/a'm.r SOl' a v . dad ytlmltiz.

I
ingiliz Alman deniz goru§meleri
II

-39GiHuIl, /stanbpJun

i,

,If- •
I

01 1m' daR nfl' zarar g,en" Eshi .lI"wasa ada'mJaflmn en ho§lanna ,l'd,ell

Dan"

b fJ! I C III

1:

,Drsumu:: Bi« de onun
M'esire = Gazek Mes~ek = Ertik Mis'kin = Uyunru

pllca,ard,. E r k e • nin

t: D z e n tarafIsl'ln' 8,arit~ bS!ita buJulla'nlatll SOfWl~ Bu misanerde ge~en kelime k;ui,II,klaru

uzaktan yal1U2

Slgm/suIlI

Eski remrnler de bu tODll@1Loyli. rlnnekiedir. B,1j yU:zde 35 Disbelm, 50lu·tdan yapda.ca.k daha gent' bir deniz
",ndla~mas'lnda sapta.l'lIilcalt elan her'hangi M, 'p:emi ,Iouuftna rye top. tan uygun 'bulunac:a.khr. Bu aTad. ba.zm .yrala.r gOlle .. rilme,s; iktimali vardu'.

so'nu~laDdJ rB_ I. ci a ,I)
I

Italyan .... abel harbrH na karst Ingil terenin tedbi er
Londra. UJ (A ...4.J ~
Itill'ya fie

_"

FR.'\N' ,.\"0... \

---onunla birliktf' r::dmi nr, Bu mo,

Bir fransrz ha va filosu ingilterede

I fisran
51

,i2 b,ij/njmeti,

arasmda

1ngiHebebir haTb f'kma-

Lcndra, u (A,A) ~ Sir fransrz bava Fil05U. tngntere k!j'llannd nbcri bir iTlgiJiz mD~U tarafmdan kar Ilanarak.
Northolt y.l, h;t'll1 alanma

MesuLiyet = So:rav Mu§atuere = Daru~Im 1A:evidi miilikat = Bu1cay Me\fkii iktid3lr = El'k,iI'! Cazip' = GazeR

II 'II, •

Ita.lya hii1(iimeti bill" lIot.llSlDd'n bu' me!llef.e ha'kluudakl nkirlerini ',lmdilmk ,(iylenuuli'iini faJ.cat ne
zaman
01111.....

I

;Iuimali u,zerint': 1 ~ H abf!ifjis,tan'daki lng~a lizlerin buyuk bir k,rsmmHl' '~Ik..1'nlmasl. 2' _ tngiliz Somalisine slgrnacak Hab,f§ v,e Italya'nlat i~in yeritilecek rejim ha.kkmda bezlEh/dar yapmaktadlT. jngiJ,terenin~ ikinci ma'dde

ge"en

in~ilil hav a ~u"'.
Ii:ZI

vctluinLn
'ute

Frilnllil}'<l

yapmTl) Cllduldan

kar1lhj,c olarak

Il:e~iyor.

Bir fransrz sue I gemisi
alman Iimanmda
Svinemumdc, dlln,d;]1ci Genal fransJZ U (A.A) ~t!!'tlin

Dllull roeHl.en;11

R}7·

Ail~tt.1: aj'ilKJ '

Kimsey;

II J n 8 III

B:

kcndi kusu,larmJ Q'lhert,mege !Jal..

Tarsin etmek

= Bekitmek

....
n

h,m!I!UIf1R

hazllr'

olduiunu

bil~dil'

me'ktedi1'.

hahkmda her iki meml'eketle slyasal goriilime1erde liU/U]]2
duju sandrQilJ'lftadu·o

~W'a1l'loIlU a\1!tOJ;iiJ,

m~d.3, SVinem1.J,l1dc:lil'lli.::I1I'IUHI harrbtanberi. !liie] Illlmi,i lie1iyor. Hk

gdmi~~r.

Ayur melele hllkknulaki

In: nolaln:rnnpek dTaya gel'ecegm IA'nllmakitadn.
De

fran. va.kmda Lon

ket ed~r ki Lit

bir illmslII Ii-narum

gorete

Kalelel'i b e Ir. it nI' e It blp'e:r SSillJfn' .olrnaJd
Tanrruf

te

,rkar.?

'Vj'cdanlsl'

sal.

deniz: bak- fi,r'lllnmn da ]lazu bll1uD duju bneiinkii kOnreTIl.Dsla.. AI man'P& i!!iin l'n~mz: fil,tIo!'!unuTi gerek ~!I!lll"e'k IIIIY'IIn haiJ,ulnund .... ,

LondrB, 18 (A.A) ~

DI, ve

Paris borsasr
Kuzey CinJde durum
Nan.kin. si ih:n.inc

errrrek = Es;~enmek

'OlIU.'"

u3! (A.-A.)
jl1ponli!ifln tal";:lifll'ldan

-

§oali11" hadi'5c· 'kab~~
o

Paris, 18 tA.A) 17 haziraf'L ta • ribli P,U;1'!I IIlbCDrs2Idurumu ; Borsada ~ 'Oil' dorgunhAl-! 'Ol'a.l.'dl'l!'. Degi~ik

l\!art131:-1:fi1

gelir11

YU7,de 35 nisbet; irl'l.hul ed'hni,t'r.

l!:~titindc1il d(}~;ayJ generall an. hlikliml;'t rrlrm hr.

Sung-jch-yu

Tasavvur !lfi,.

= Tasar

Gefljfeklem:n

oi, i~, haya/de

Alman - ingiliz deniz g,orii§meleri ve Amerika
As/an bin

i§irulel1 lillm-

biU:1 aksiyonlar p:iya,s3'8mda onem5iz fl. kat p.lI:k cok dij!;iiklUklf'r kayde-diJmL§ • tir. BUlla kar rhk fra,ns.rz ulusa] rOil .. dolan geni, olc;;iide abct buldugund.allll dik'kUe degeT yil1r!ek1ik goster1!1(tTlar. Y\rng ollliin'i31ma rnlwmerine aher va •

& .'

r

J

8

ine~

reai ba§m.a.nlllrm. Ingiltere &Iilslnda run.

Va:~rington. 18 (A.A.) ~ ~niz di.nrne A.lman,. ..

Kuz,ey
Lomtdni..

• ¥. .,

y,aJulaD fhmiz
andlap:laya

1mV"i"eth:~ ngi]~~me1ni: ollclCiki

anla~mall ile: 'Ie b'lll anla~O!Ii:Qre amr'ri~MI

Ingiltere
IS (A ,A.) 3JVa:n:1 katnMM1I1d.a

...

~m durumu .
nl,
)l'olptr,g' diyevde

ve
bakaru 1m. ve yo..

dlr.

Amerika ve frank
V ingtQn. 18 (A.A.) -

Bu yaZI dunk;Q 8"ml for,eninin Tava.f

canll 6il

sin.

y .. 1'411\

= teVlrin.

bir .e:tk.i"m 01mryacagnu sOylemelrtedlrlifir. Y~pllma.r dUlllnU!]en 72 barb £C" misindtn Uk 24 U ]j'" "ermam pl.Ii'OiI ay-

dcniz yapr~M'1 Ilzerindt<

zey tin du:rumu
Tokym

ba.kklnda Nankin !bi.ikfunroil:leriyle d~plomasi

Am r~n
fran,ga RT'§l uluw

hiznelinin,

s:pekii.la~}'onun yardtm dcmi etti gini

Il'Ibn

yrni

projC:Mflt
TebeyY'Un

k~di'~r hAkktnd~~i: lfonul:millJbu.

lfaD1!1Il

l'l.lJnlbn deg>eHe u1dugLL1iIu Miylemi, ve £aJr.t bu bCilgedeki h&d;selr'ri 'k1saea bah t:bn~gr ,.rter gorrnemi~t·r.

ya.ptr&~ lOn h\icumlarda
b ka
lila.

banSHI

so}'h·yen • .,
di1 ' ]' ,

Morgenthau

e~mek = 8elgirm,ek

Polis ge",ilJ~ile bu adamrn

Tedfin ttu~lr,a5imi= (iomme alayz

.'.

SU~U :,

eI

r i r m ],

iJeii1dirli

Amnffika d~n;iI b~W~lit. dtJIi.l: pl:'Oi;k:a.bu~t'di.lmi~ '9lt y~hn.dan 8ncif hi'thilJnell icejn. y.tp'datJin hndan. dllrl~mas! ikll:imali o!du!u fikrindt'IUr.
ramlTlln. Gnu

tin durumu
Vaimgtom.,
bakanl.tt
ttrlt

veoAmerika

"Iu
harekdi

t:ir k:iyare!,]m. en bal>it bu id ~ , .... nil ~ih:lie

J8 fAA) - Drl i:gltti ynnetgll:ri B. Filip .. i1(: tLlgil.

Almanyanm samiirge
Dds. bullJllftallmJD

d~li Sir Lindlay. jj~ gUndcn'beri. dim ak,am ilk kere gorii~liibiiyilk )~H!li.r. H~,r ikisii de di.yevde ilt;ememi§lu. blllJhmmak japon dum• 0 'la!ill1UI

yaprhl,Jguu ill a.ah eilm k isbtm~yen Bay Morgentbau. bLl yudrmlln amcrika.n huine inc: ifa. gel'lDCdjg~ni atj,ylC'mi!ltiil'.
Ya.~drmm

Zavall. Vas,1.111J
"qii,uir mii idihl

B'; m m e

II

J',. ,,'

ihtiya,cl
Bulin:, 18 CA,A.) - S6mOrgelcrdeki cs.~d !lava~'j.l&r bj .. l~ginl.n Berlin IUgklli. bioi aym ol!;illJ:u.,d,a iIOI:niJrge
Ih;;l rllmla! ruu il:u't,LalInI!ya ada.mlarl haElldi'lJU11alorta..

yahuz ~in

,=

H~vyo:rk Time'S g<l1Ze't!!si bu me -I. i4iLn l!JIml.irt yilrlnaktilldu;

munun
IIl'ifill'.

(iiO

eVT~)

h!llclnnd ..

Tdahiir = Oviin~
Ortaya eser koymarl,dltBlJ
Bonli1 ..

ysrar'J
Telkin entlf.k =- Oydamak Telkin Oyciam

bof yete .' p D II I

Bel.

du·. Ti::i:rt'nl.eJldle eilil1Uliimiirge
aim,," 'hOktirmU

asked!!!ri.

ve !I;ui pa'r-

Man~uko petrol tekidi ve Amerika
VilJiDgtOn.

pan konIU'an!HuQj IOplaJlmasli Hl:zumunu gC) tefiCn bu. U'I rckelt:ten ~k ho~nUldlJZ:. Ha:inenill fTilD.p yar,e:liIm c:tm.ek i!jin, do<lar &atmaJ
..Arsu.lhnal biil"

iki. mi:lyar dolarhk kapi.talinf kullanm]i olmau iktimalL vardJr.
sl.rreltiyle

=

tieii fiyeh~'ri buhmlicaktrr. BiJr,jgin, ,aJ~i IlilmAli W:Wl!una.. AI .. IDil!ny,anill iOmUrge ibriyaemr iyi~e dll'

'lrmhir,

18 (A.A.) - Df;; . lui M3.fi~u.kocJil petro' trkitinin

yur~kur.

B'utiin patti ad'amla1U1J1J11 ba~',c8 odevi. RaJ/fa p8rtinin prtNlfiplerini durmakslzln 0,. dam B 1£ ' t,r.. TenakllS = Tutmazhk
Tezad

B~din, 18 (A.A) aytan bildirly.of:

".f!I

y~r~iti:l:mel!iUzerin. • stanwurdoi] He d~ !lB 1!:Ia.§kaauu:ribl'l firmaJ'acrl'1Tn fa. .... a§ :yavq OTad;'jjk~ ~Iilibclerini oldakh.nm bildirmi:§tir.
D[§ leu!' i~leri Ib.l'li;anhg[ bll

Bu ltarreket, Amerika"nm lularla ber hu ~ah'§l11 girmesi dlCmelrrt~l'.
N'c:vyo:rt r·k;mm barekoetil1~
SOr.ll':iI. ~

otcki 1.1

piik niDo

Tr.j'blDlt gaz:de i dt' A.!:Qf ..
oJ]~kta '!Ie AiDf'.

kOlpatm'<lkt.a
tt

-

Havas

aja.niil

I'ibmm kW. dodlktan

dUldukt.Oln yana oldugUJitJ ~1

ya%o!l

= Kar~lrthk

'* " "
Bl'iSSmda
It

Ahn!!lnyada Preibl.'lrg ~ebrill1de. :di • 'lDiirgel~r i~ln I)nemn bir prop:lgandla toplantrsl yap~1ma.ktadlr_ By. topla.nt:rd.!

de",kt andla§1l1annil dogmdan aogruya bi. sa]rm nymairtadu-.

"F~a!lll1],i - a.merik:a.n

birlig-iBiill

IngUtere'yi
umud

de harekd=

gen rrceginl

J kinizin

sjjyledild~r;";z Biz sImilar :u'aSIl7t1a

ar~

J

t

t U t ,m a z , r.lr 11 If istemeyiz.

'Val'.

Her gUn be§ kelime
(B,.il!jl 1 ind :Srly,fadaJ

Ol'neklef' ~
UQnul'l

furk A. • giioenlifilli "GilaI _,
dUFa

I

Orllelder: I -gllnh n~rl!'Rdir1

lIu

mafrn

6ilomurgc mm'ilel'inin eski YOllctmenlevi !h~ZI!i' Jc.1.Ihmmu'9tul". Su komiscri gcollrnl Ritter "QIl &iimurge \)ir]iklerin'in blr ka~ baY1'"aJ~m;J nl'jan takm~§I ve adr baz] uzkijilere bire!'" pan;;a Afrika toprail ileT'l'iild tlt. Bu top:r,ak. 1883 de tedmer. Biedl"'il:o:in Almanya ","dma A:£ri'k .. r:linl,; ilk ~[ktli:. yel'den ahnhll"'tlr. Genef'i\1
"'1 -

Japonlar" TiyeQ.n'den
~Iklyor
Ti:y~n'Sin. 18 (A.A.) ka~ gUn or'lll::e d!:!giiitiriltni~ ga,-nizonu l.. ponyaya la. ~rkl'1!H1trl'. Bli.llndan bi Dian japan iizer~
l

ede:riz ... demekil:edlil'.

ING1LTERE·DE~

donmek

yQ

ir landa - ingil tere yaktnla~ma~a
Londnl, ~1 {A.A" blanda ilgilerinclc diizelm 1ngiltc:re goriilmek.. ava,m ka.m.a. tr.;di
f.

maia tlolen4~'k.
,2 _

2 ~ Alman plyant mal'a· rrmu:i9i" en iyi .urillf!7d'en

Ep d~mi~tir

T.:i:

Da'en ue

'urJ,r)'ed~rJendi,.. S'eb,al'J

INqlrea (DuTa =

6in
gi

olmuffur.

'....- N';li:yel~ Mazltari)ld:::::::
Ornell: Slzillle

E,..

:I Mania = Enid ......
Mani = Dnge Or:JIelder: I - YlIl'd II i,lerirule oniimiiR'S'.riR. bii'tiift.engelleri )'Ilraru. 2 - Eger b,r ing,e'lli. 01maD« y,dTiln Mt:ta: gelmelli~ zi Re. ederim.

Aomr,malr

Btl toprak. bizden kopar'l'!afl bolgder tclu<lrr I'f Ii 'leTilinuye klld31 saklal"Lm.i.udJr. Bl.!i to'praim saklanm_ '51 ~eref.i de s3rh1ara. d!.i~mtlkt:.r.:dir. C;Un.IriJi onlar A~'ma:n}'aya giistc:rdiii.i bay:r[ • hkla by haklc! kuanml,hnd.r:r. p

Rust, ~oy]e L.i:r ~agH yay[1]l~hr.
"1910. l!Hl. takbeler ().rdu~·a ayrUII 1912 "~1~1l §al'tl<ll1i'l
I

dogumJu

Somii.Tgeler

bak'anr

l1h ,,(] i.,_in

,rasm.d.a ~u diyevde

bll,!ilunmlll~tur:

gCiniirllii

ya:'lIhm.:il:."

Ha.llluiki 22 mart bu dogllmlllhl!!"ln etmiYil'cekleri
'Ie

taribl;
o!ara.k

"-;;munda.
bizrne,t

Ka'l'fl.1t'illlin.., hl<kli'lda bilki.lmeti .. run v~ lrland~ topfak~an\'lm Bili)'iUc: Brio
tan,a),,, kar§l 'bir sa1du'foa ll£irl

"-

I4V'.

beRim i~ill ,en fn~"i er,pJ!Il'dendir .. S.-1fIet:ra = '''' Ya,d. 2 '..'A..

lrbay
rim on.emi

ree,

Ahnanya vi! atmanl3lHn

:i.,;:;n '50murg
somufge

odcv1i

tuna.

yo .

am:a,k ileride,

yedck

nrb:nasu\ .. i.zin vrrilmiyece-gi B. dij Valera

hakkrlll.da kWaf'lSI

t.ararmdan
Y Pila.f'!

Irlanda parl~
diiyevi

,..,.

netm.ek yo~undlaki: tapa ;tcleruu yad1 ~ayan so.:]erin anlams.rzlri,1 hakkrn
!liT !ltiyle1Ol' YcmU'tir.

ilumnnda kmSil M" cigrenme

devre i gesO.zJ~.ri. AI-

mmto,ut1da
1;;:,
'iI",

lCirecekbri
EkonomJ

gozetilml;:th.
bakanrnlln
10 r

Ibyail:a".na

kamgmll,,,

o,.,.ellt!'1 r I....... Rdh ,. .. &:1.,,"'1 femizl,ente".
2 ....... ajmar mImi V

3 - YIfJ'\J IUvga.ln4. ,.e ." gel, ne iJlIRe Jinleriz. 3......... MahreF

it

iff" aft·

1!tu'lUn,da B. Hitlrll"e lJ]r ve y~kr.,d:a A~manyj], • run 'II.fimiirg'eJer i~i.n 'hak: 1f:§i:ItHi; kaza nac!!ib Iilmudll.ll gosti.':nlmi§tir.
te[g'l:'a.i ~e:ldlm,i,

ToptanbnJn

m anya,mn,yeni

~u

Sll

j~inij.lle1l1itl

!cad [oliir
itcrir.

h'il2 Hl iIIITI.a ]tll

~.fl1~§t I t rn r g&i;b'lr y<iy,mUllla yiice da 'k'u.

ingiltere havakuvvetle
rlnl

M

..

'"

a.rttln,yo,r
(A.A) ~

Bi.Ru!>t, "Talcbelel"in rum, or1 ... lcrint mil ahmda
t((~h.

~~ka

)'Qpm.k ..
I

Lolldra. b .. ikanlJglnln Kuprr,

U

fu'

= J - r."""

Hot: Ga.zetemi'ze g,onderilecek
y.zrlar,d. hu kelime!erin olmanl c.alan kullaDrlmamalllnl rica ,ederi•.

;2.

Sii~

Alman talebelcrinin askerligi
BCTJin; ayt .. nndan:

JngiJl'n

'iii

iinglanacald;au sosye1~ye tam 01F1r<!K (i.clit'me-k blllhll'ldllnniJk1l1r,.,

fi.na'll~al sekrcteri kamaraslnda. h(v'1

RelY Dul k;!binen,i.n. _
..

kendileri[Ji,

k"H'~1 !lu!!l dt'mek-

us

yulfu-

Ol'l1<im

g I c k ay i"erisinne,
I'dn artcrilma~1 IcJn ~e;ini sovTt"mj,tir,

kuyyt-tlerl
li".~

(A_A.) Havas ajans.r AIm n elcollomi bakanl B,

f,1 la kl til i

19 H Z RAN 1935 ~AR$AMBA

..

U

t

U' S

.'

."

Aklif <I;:a'rga ill'. durduruhu'
Ba~~illkanm si:iylcd!igi an1am. gd~:L1

f.I~~ '~t te i InJ~~~ni · I Ji len iiyf I:","
B B, Bahtiyar Altug

bir ha'l'a teh'liltesi. biz i, akl!i£ <;dvg-i kuvveHerinilli d-:l1e ini a.nlaltmak vi':
hrda $oia1an (havOli tehl~ke'Smi bilen-

L..nir r
,/:imat

opr;:.l"ator

:W, Z. JBaysal izm.ir zir'ldl: D1hidiJrli
F'~rruh Badas tzmir
m·:

20.

ch;:n:· tnel"'ll '111"'-

ler) in attn:tasma yardnn erm k gibi horcu k<ir§Himda tallhlhuyo,I;, Devlet'in eH altrnda Hel"lemckte 0Ian pass if 5cilvga. iizerindoe yazdi!i'f yaJ:m,I'k, IgrLInUn h~ddi 01 am. a,!~ti f ara~hir
kda:rikinde §Cycle" onu: biz! gU.§liige oscTUldiy,ebi]i'f. korun'l11a~, turk Ha.vlI ~¢hlikes.inden TiJikiyotnin"

1STANBUL

'f£LEf(JNLARI

istanbul esnaflarmm
i

her

hava kurumuna yardunlarl

Fen r ..Gone, karmasr Se.·veti 6 _, 2 yenlli
hunbul"
bulu.nan IS (A.A.) ~=hril]lJh:de hviPlfn:nin Ser'Vel l;:a.kllT!!l iki.n· e.i ve sen ma~HII bugi.1n Takstas stadYQ· munda Fenerbali'll';; ~ (;.iinelllbnru taInmiyl~
yaptl.

Basbakan, B. Saffer ArI'-

Sl

20, eclal

O:rbey Ergul

Izmir tzmir A1r'lIl

ziraa
Izmir

ru 2'0. Hami.t

111 JOlt

kan ve Polonva elcisini
kabul etti,
Basbakan Ismet Inonu dun Kiiltiir Bakam B. Saffet Ardcaro ve ondau sonra Polonva ,eh;;ls.mi kabul errnistir.
I

mll.l'!.I 201• Turglllt

llJr<ldt

men'llUrllli20, ~, A. Somel

lzmir

..L ...lJrL~i-

Istanbul', 18 ~ Esnal cemjyetnin korunmasl d~mekti'f, Ay:rm ayn he~ I tell yO.n'eti.m kurr.du bugun toplanhirerirniein bava tehHkesil"le kar~1 tedbu d,. Hava kurumuna istanbul esnaalmaSl, bi~gi]i o]masl, ~~in:, anuk ozel 11nm yapa,cagl yerdum konu§tu.
~rkillrgi.

yonudur. Bugun tijr.k snlrrlan i~indr l«:Inu,u]ailI bonIa 'l:eb[ik~si, bu degild.ir'. TilrkiyC"yi ve tij,.'I"k e:rkinligini tehHkeden ko:rumak "'a.ygu~lIIdu:r. Han erdusu meydana c:etirm('d~li'I, yangtn bombaSlnm ne yaptIg('I'!lI. gann na 11 ehid~dig:ini, tahrib bDmba'STntD nasI1 oMi1rdUgiinili o~renrnekl,e tcsill'1i bi.l' korunma ya])]hlc::agu'LI idd~a e de nIere aneak lIt:Iyabiliriz.
Ha"'<'Ilarn diisman 1.I11ja.kh,nn<! a.~lk k.al.ml!jo bir 'rnemld::~noe. yu~dd.a:§ ger~ekle emiyec:ek bir siJ~

Biriliilci.

ma~mda bn akan nl;

Fel1er[s",i~re ll-

jI€ti y,oneti'm kuruhr uyeleri ii'Yeo yazlldllar ve 20-100' Ji.r,a lIiI'Bsrruia yd'llk ,yiikend'iler. Ayulan yirmi§fJl' ki§ilik uJri gEUp biiti.in esna/m yiike,nierini

Top.lantlda

OUJZ

sekiz esns! ce.rni-

bah,~crdn
sJarn
j -

c;ok

~y!':e~ o)'llIl'11'l1
i>nuflde

ka[~'I5]nda
SO!l'lUo;

2 yerli Imi, 'takun

Kiiltiir Bakanlrgmda atanrnalar
K if I tur .B.QIk•.mhg [ y,e.ni orgut .. , !eme kanur'lllna g,ore kaldrrdan
vie

ler in karma

ala-

cag[ merak =d~liyol:"d'u" Karma takrmrn
bi.t ha.fta senra calc: kadrosuna Ro.ma:nyada

,e~ 25, A1iJ Galiph.mir sekercl :W. Me bmed Te.vfi'k hmir e le ktr ik malzerne tilceatl 10, Nuri. To.!kop<lral'l 1 srni E. H e&i B. h:lI"biy~ r;gretm(;l'II~ 20. A. (j'Z'm mirn Izmir tplik voe dokumaci 2.0. 11· ye.zor Rodilt lzmir komi yoncu 25., M. Te.vHk Trulga tl'.:mi:r AydIn D m"lI"yolru kollittro! Md.. 20, MUhli!O'l Nal!j:aci hm~r lI:apu !!,icil muha.£l:iu 20, ~ems~uil"l SOli· mll;:Z; Oc.ilk ~:;;:m:ir taplll ;sidl mlllhahiu po. Ziya Organ Izmif. Turk:oJis, Dire:ktiir-ii

mOl" Y"'Pi(IJ'

sa.ptayacaktu. Yarm El"meniler pa.trikh,aned'e bir oplantl yapa'caklilt ve hava kutum una ya'l',/tm i§I eri n'; IcOmJ§Bc/j,k 1a rd!t.
Pszsetesi gi.i'nii 'i!i'cnJ.€',ni Idlise sinde pa.p'aslac ha'ka hava kurumuna yard,ml anhHacakJa'rdf!l.

isvi.~:rdi~el["iIl. kar~,s.lndil gOf1'De'k is:tiyen bir 'kalabahk. bugiin l>oa' h nlmaema kar\lm t'tadyomu dolduntlU§

buJ1lln'l!loyor1ard~.
T'akunlar 1'jIJ2<1de sahaya Ij;Jkt'ilar. karma goriH-

veniden kurufan isyarMdal' iiaerinde lncelemelerine :tiHIJ~~amll§ ve bu yoldaki kadroyu hassrlarnaga baslarmsur. Yeuiden kUfulan ar genel dir~kfO["mgii. yaym direkti:ir]iig ~ugiine
ij,.

:10, NeJat Aylamon

hmir Tiirkofi.1 r.a-

ne ka ..

lki
dtli:

bedcn egitirni

direk-

taklm

diunm:I ald~g[ zaman I?oyloil, olt::lluglJJ

tOr~nJi1ii ve oael okullar
atanac.aklar

direktorbug-un] er d ...

ta'klffi

kadresunun

portorU 2'5, Rami Ent bmir 1"iirkoh. MUdijr mlJavini "20, Fahrettin 1~lk 1.1mit"" M. Hilst anesi rontkeu mu ehas5.'.n ,24. Hasan Yusllf Ba~kam hmjr M. Hallanesi bi31~ht"kimj Z4. Mi.lat Bonn hmir M, hastanesi har~c.i:ye mu,aviniiz.t. Ziihtu Saglll'l Izmir M. ha.stane5i 'ball.
teri)'o[ogu basranesi 24. Al~ Ihz3i Unloii tzmir M.

dar ~olc 'S~y bilir sc b:i1.'S.in, korUl1masl. olma'kt<lln

aJil~a:§Tbcaktlr.

~e~emiyec~ktir. Hava.1ar. d·'iman u~aklarl'[]iI tehlikeli kl~mmahdll i undan buradanka~a.k alara.1l: geteuk. ii~ be§' dUJman m;;a.gma, bu elll2' diizen ~ bilgilerle kana H:onulabH·,
sin.

bir tUl'li.i ilcri

Moskova el~iligi yonetgerHgi
Balbakanhk yonetgeri Bay Ke~ mal Ozel Ka'lem D ir,ektoru Vedi~ d'm Moskova: el~il igi yonetgerligine atanmasl habef"ini \'a~anlamaoktadu·.

Bedii - Famk, FUJI - Jsnwl. Ali RJza, Lebib = Sal ihad din. NOl f' Ii •
Rasi1l; B,anbinoj F.i!uoc1.. isvic;:r~mll'l yapular. 8u Hak{lm hilcilm

Turk ku§u iiyelerinin

Bay Sez:a~ Te<l:c:9n,

~h§malarl
UTii:rk ku§u" Gycierinin .;ah!jm.alan gilnden gUne Hcrl,emektedir. Yakmdoi lI,.1~aldarl~ ha.valandlrdacak p,1anCi'lrler uzerinde 1JJ~U~ bUg~sinin a['urdma5~ derslerLJ10e ba§lanacakur. DersUerini iyi 'ba~aranlar u;in u~u~ .;damnda bir kiJ.mp kUTula.cak 'lie s.a.bahtan ak§ama kadar a:ras[z c;;a.h§ma iml ..am: hazula-

m\itehJ,ss~31 '2 • 1sm;ai1 Rumi Dij]etkta bmir M.. a:!tanu..l !eczaClb2ll~1 24, Fe:rEdiun Ganansel 12mir M. hi(IJ8taflQsi. hari,i:.~YC: mi.i.tehnS[Sf 2f. nisaiye
H, Ht:lI~i Cun fzmi~ M. ~ast.1:ncsi Ku.-

~Ik akJn~ avU'l:la

Yinh-rcc
elini kolunu

IJ.ll1.lercit'

cJuim~n

n.H;aglnm
bir

bitti Ka.rm ... tajun'un bu· n.d ~c\lalJ. vermesi c:~dkmedi ve top Ser·
\l'e-t. yan sillhas[nd", Pa.,:ar gLinU koli'1yhkl;t
~Ihl.

[ak B. ~. mijlehas!'ils~
20, Kemal Sara!jioglu

2'1. Zl!:kiii BHlzmjjtdD.as'l~'II dahili,e trmi:r

ltIir M. hasu.fu::si ,~Qbiye

5a:]]a}';uak

rlola~tq;i

....ededl, kal'TDa
tao

hmir

havanm. 6zel korun.I'1'HI dtiz~n1uimiz De olu!"sa 01.5 I,m. mutla.ka tthlike tlogllraoeagma inanmamlz lazlmdu. ~ hirlerimil:1. H:asabalarlmlzl, koy·
lni 'Ie m.mleke-ti tKosli} cek olan tar· la!arl y.n Ind<in 'korl1mak i~inlf'IJ, yaJ'l"omliinm:kt~'Il OIH:C'. ~1I~i'It:m.lrrrak: lsi olduguT'lu r
f':ff'lf

oldu~u

izmir arIulusal
hll'lI£", s,al doku.z 18 (A.A,) -

panaYIhmi:r
iHSIUlu-

rma hazlrbk
cy! CJl panaytrl komltesi bLll· gtin ilbay General Ka;:mn DirHdrn ha~. kanllg mda top1aml[.ak pil.ilIaymn ge-nel reklilUlnL okuduktan soon onayladl, Ankar,ad ...n ge-len .. ti.§I<tTlc V~}'anadan
gelen f'ozet bi.liim]cr:i
ISLi',

kJmlm.J.Z rn ust iist.f Ustiin bil:' c)'un !lim· ~;Lrdl gl gOrliliiyor. Huc.ilm h.attl 1!!'Vi~. :rt!! ddliinSUl.! a]lak bullak ~d~:n bir benbulikJe th.limadan i111~[er yap a Y'IJr[. II k
s.ayly~ y-edind sihten.
i'rll:;i ....1:

mutchaSSL ~ 24. B1.Lthan 'Sengu M. IfmSt.Llne-si goz dokto~u 241.
KEM ALPA'&ADAN: Muhittin Okmen Onen

1lljiebilY 26, C~UJ I!!ukiimen 20, Sillyfi C, Milddeiumwnli

dakikada gunl

N ,u:;

,(I

ttl. Ra~

I,ir

yangm bilme'ktr nl!

aldlgl

hi:!' Pd'Sl ~yi lrutlan-

'I,1ardlr? Hangi ~C'ndn. bt'l? on wi ......'n 'I' pllbilO;lc~gi seki.z on 'bien ra.n· gInI sondurme'k kap.asitesindc: itfaiyesi o-bbl ir? Mesel~ J;:SiI",en gii~ biir i:j ol:;[ln bu )'anglf1 "HI s.ondiicmckten ~iyacJle, yanglnl;trr ~1',ar;t1;;ilk di.jo;;manl sInlrla
gi.l~luk rim. mit:ine sokmamalnadu. Sutiin 'nmla:!'. aktH il.ra~lar Uzerindc, yrmi hava Imvvetlerinin degeri "lie bi.iyLik bir hava o,rdlllii'IJ yaratmakta.ki

I'eden

isv~;l"d i ~li!ki a'tiatauk lion met· g-U!zel biT [lIas.: i I~ IOpll ag,larOi

nacakt]r. Gelecek ha£ta L'ilnOie para~tme atlama talimlerloe de ba:§· lanm!~ ol~cakt[r. ModelciEk denlen iizerindc de ugra'~dmaktadlr.

B<ly a] Kemalra~a Ketnalpa~ Kokelll 20. HU'leyili'l

l'akml~tl,

be gen.i1di. iI.LI toplnntldi!

FiUsMli,~
,~-

tin, SILIJ'fiye. M
ca:rillta!.n -;;ildi.

Cekos]ovakyilo,

Karma taktmll'l. iltinci. golil de ge· dkmedii. Dokr.u;uncu daki.'kBda ggne N"a· d. R<ls,il\in Ued paSlm filkala.ib ve IS
md.l"i\l:den 2HIgI

Esnaf bankaSI meselesi
Bit:' gazete, tstanbul ilbay ve §ar1cayI Muhiddill! 0 stiiindai ile yarduncdan B. Nuri ve Hoimid;n esna£ bankasmm kontrolu i§indeki savsad.m do,bYI[ hakyer~ne
!;:I-

Kemalpa~a finoml d~rektdrli 20. K~mil Erim Kemalpa}ll 3. komuti'lllL Y~1l!'b~1 20, R£mzl A'tat taru.! i§ya,n 20, lbuhim Ural kiUtilr ityan lO. Di9J:yoa.fI Ernine Ural ogretmeQ
20. HIl.r;iye iigTettnell1 ZO, Halide

orunta.kl.ul

og,rttmtD
Z[I!,

!10k

I,HIla<:a

gapraz

bir

§1.u:lilIj ldnd

deb to pu a.glatn taku.

rilen 2:~ Ahm.d
Kadri

200, B B. M.us-tala. K~ E·r.z:~n W'lerkez prbaJ1

B'ice oi,rc'-

Bir bayan boyn'Wldaki

onrmJi dll.lrUmUmll1:U yurdd.a§2 soyleIfltk \'ukiirnlimuz:u bj~e a.ntatmal du'. PassH n~i.idafaa. ;JJn"l liugileriyle
tirerinde ~ onu~lI]all:a.k bir kcmu o]rnak-

be§ibiryerdesini hava. kurwnuna verdi
MClnin,

ts",:i;remerio l!:Iil.erni Ib.t 'L1oste y~dj,k* kri In:lik.i say ,I i1e kU."I[madl. H:rzh III! ~et:in bir '§ah§maya :kO)!IJ'ldu~3.!I" h.kat btltun gayret1ed 'kanna takrmm ijllitriinlugLt onunde sOIilUliVef'IDCktcn pek l1Zilk kill)dr. Birinci,

Niitzhet KI'IIi!.._i\i;,~l'lIhi~ar11W i1r<Uil 20
'RJFJia Safer

kanlacaklarInI
d1gUHtZa,

yamll~u. Haber algore bu karar eskidir ve

ta.n c.:rkml~tH Oft: hiitul'll Tiil"k~ye passif m~ddfaaJ1'iI "l;olnan au]mJS blll\lnuyor •. Del"ll'l~k oluyol' ici 1.IIhliS1.in dikkatini, iJ.
il:c:rinde i Lgi lie .;;a.h§maktOi buhlf'ldnlgu YOmlak'l:a 'hi-; passi [ 5a.vga YaJlll1;uiy[e

~5y~~~
1anO!J~

18 (A.A..' hava
n.l'1ilf.IUfi:iJ.

Mersin

Jima.fi I,;ra 'oI'e· lO'P~

noo

dnre

bu ~tkilde

'2 -

0

..inc: l:nll1unmlJ~tlJr. ~imdiye

kadat

bi:r fayda yoklur~ uunl.lrt aksine pa.ssif 53ivg.a yazrJarr. 4lrtif IkIvga a:ra'tlnl 'rIleYd=tna ,gctirmek r~~ebbiisL ri:rll\ kor'lct~1i ijriyh, b1o.lgiin il"il'! 1,-h1i:keli bilr a~n1a.bilir,

IS b;1'i liTily[ I:JoI.u1mllJiiit:ur. G~~en gUn bh Hir~ kadul.l boynlilnda ylll<lrdallberi kl.adli~ bifici.k be'iibirY~1I"de'llini vercrtk 'ha1,J3 t~Mi.kesini bi.l~n u)',~ yalz Iml~t r.

panli

karma takilmd.an yan.1 bltti . Iicin.::i de'Ol"re:pe k.al'Im;! to1ilnm gene U...'tiin bi.rr, oyuI11a ba~L::Hh:. tlfll!,!'i~reWnl!r biJ'lli~1 candan ga.y,retloe:rine Ik.~r~~n kar· ma ta:k-unln iI:klnl.innr 'korlllt Miyo rl ,.dl.
Alt'lnel dUlfdular. haddinin US'!: diregine dlakikada HaTtem ~o.k !ukr ~Tptl bir bUcum sua,allori'a IsYi~'['\elitCf N dyil llIatah

daba k,tsinle§memi§tLr. Zira itiraz SUI'CSE daha dolmadJgmdan mijlk,iy~ dayresinJn karaCI daha gene] kurulun giimdemUgine ahnma.rnl§ !ll'C' gen.e'l kuro~a geHnemi k.tir,

oguz inhiu:rlar i,yan 20, Tozkopa;ranlhb~1C: j~yan 20. TUrku prb.1yh'k. !lyni JO. JMmi husU'Sl DWln8&-cbe 1tYMI 20, HidU mahkeme balri.ribi 2-0. MuhiUin hakimi ZO, Mtl:m.t3Jz: Ozkan .l:lrut
muavinj
Tj dOl t

-'eRa
Erd=a!1

eorgu bank .z0, Fdu::oi Aculill iAb,i.1LU1U' .dKa}'1
.:00

traM: i,!JY,iJl'1 20. o.71!!yll' ~~fOrl'a, 0. H31i.] 2 IrWod t a

fil'llant

va,..
va;-

gan

Ii II iJII'lI

w~yi!l I 20. 13m Dogan f

£hllOJWI v ..

Finans B,akanhgrrun
bir g,enelgesi
hm kurumlann bir taknnmmdan
bu,hran ver,g1s,i, a1tnmasl bakkmdaki kmunun yerh:ilme §ekti hakkm.da, Finans bakanh~ viliycth::re bi'l: genelg'e yapm~'§trr. Kazan,. ve.r,gisimden bat~!jdt
0-

lI"id~t i§ya.n nnallli

20, Siiltym."V& iay1.an!l~,. Ethan

£i.

nans Lol'bsU ispekt'er-i fina.n.a ~il"'in

i'D. M!MIMIlu.b. So),la

ntuh,uebeoci:ili lll,

Trabzon'da hav,a
kurumuna yar-dJ:m,
TnbzOTl" rl,..,r
'c1:U!"iiI.

boil' ~.ar[jlla dUIr£ir:i.kik vudi. SaUl

m'ii1temc:di - unul1c. E. ZO, fiMlnl! vafidiit i~vatL 20,
)'il!7galU

Huna

A.cu

S.aim

bir .... Ufu1u
Nad,

Ir_lenin
PagliLtE

Gingor nUfu-

20,

M

Sum

B.JJ·

O1I;]ra:.k n,alnUc .... r)'.-l ~chil" ~cn.iievesi ilifinde- ~;]. b.n V~ teslri biD alo1.l'IIlardia r,:ori.ilen bir I::edhirrlir l-{;dbLlki ba~bak<'lndan IdJiI(tik mektl bH~'r I,..~r blitiin YUifdda~la.rl dii!ilndi.ir .. n yurdun vI! tUrk erkinligi. nin kOTUllmas~fhr. 8u da, ··bav.. tchli·
PaSillif ~a""~~I, f'n ~enii
ij]~ii

lie ,gen iteldi.

(A.I\.)= Simdiyc k,a .. '1ehHk:.eI!l.!Jnibilen UyeHge ya·
~8

k:.:!t tam vakt-'i'l"lde ynil".:n
T::!ir ~1,n:1.<I kanru!irlii:c'mun

kal orman I§Yill1 20, Yasi.n O.z.kCf ptbay] ork Ui!Hl ve hau ku:rllmu muhut·

li~'linc!.l !,:'Q~UnUi ka:rrna
takJml[.

/,Ian..31rHIJ Vllh'k: yn.ken'le-ri
IDLI;;tU'f.

'U)O Hra

011·

kazand(rdl,
'Fl.'f.iI!:lI"bah.~e' • Gtanc!i

(SayJ.YI rer;linn,i:z)

kesil'li

llil~ln.,ln onemli

1i:1)~a.lmas!

YaI!IIi 1tava

ord'usunufl

yaymakla
~Il

mlllmldil]J

Yaz darlml;l!;cia erkin
ko:rulIl1mak

n.id'l..l,gu hakikatini tll;:H:akt~'r. g7.. a"kt:if sa:lIIg,f)da, o]d'u~lI.mnJ vi! on.ce bu haifa

!!;il<'lhm u!;<aklar i~in her ~eyden

ordUlslJnu yara lm~k zoragmda gumllzu ulll ..a ("vice anlatm.ak

bulundllolmah-

Gll"~lOI1, Ui (A.A.), - DUD ilbai.yrn ba~kanhi[Ad naJkevi.od bu.ytik boil' I1Q~i.~I\tHb 'haY3 rehli'kc iru anlatalil i.Lbaym Iooylcvi dill'llle1'!.diku'Dl! sO[lra tehlikes.ini h,ile~ler k:urumUI'liJI ure fa· z[]rm1n1! bqla.rum.!lj. ;;u. l!a.mc.n i~i.nde ytizlerce yurddla§ liye y~dnn§hr. On w~ ki,mk bir f;aJ~'ima, kolu _ (f~lmi~: bu 11:01bemen nde .... in~ ba~l, y,,-(oak ha'lr.l
kUnUTlUrl3 I'till!jt 11r.

iii"..,.

dordtincil golUn:U U~ dakika lon.ra b'U sder de Bambinonun ayagiyle kazan .. dr. Fikrett~" ~~cl bir pas alan Bambi .. nO'lgqzt':'1 bir diriplingle beki oIJi!:lauJlrU:n,
ICI1i.r;d

i.s'IIiliroeli

kalcciyli

dordl.inclli

def.

}'oro:n.dL

duo
Biz. I.ali I;j l gi dll ~U'L.da. y a,'!l1 ae akl.ard:m hugun ii;ifl. Llyd]a YClI'inc za~U ge-

yeni

i.iveier

yaZft\iIIga

kOylll-

1-~i1rHyi hybl:'uiklerini a.u1addar. Sir ~o!rd Miylll !It[fral'nlak i:~;n "II 1" kuvve'tie:riyle 'IIa~I$tyorlar. Yir-rni Mri.nd dak.ikadla RilSih, Ihnbi.nOI1iUD gU • zc~ bir paSlnl be inti defa kah:yc: sob'lIi;rl:Hh:r

m.
lG,
Cl

h'ot:l'iine

111<irlllyomz.
~;iJ'dl

Erz:urumda uye y,azIima

da.kika,:
SO[

t!!''''lC;;~1 i1er. 1aI~:dan uzun, bil' YU~ Y'f'r,den bir
t.iilk-

liazrm

G(j'GMEN
iiUl'Um

i§i devam ediyor
F.nurllm.
HI ,(A.A,) Butiin Er· 'tf'clmenle.r vc balk~okl fl bl1gUift haJkevinde Er.Iumm U~ylnlP ba1'\r'lnilgmda 'topla.nm.r~lou(br. Bu ~op1anuda 3}'t'II4:;lar hava tehl'ikesini <!in1.a1:nU'~l.al."dlJF. Hcrkn 'blil t-e\Hkeye kar,. kuru]an kuruma Uye ya rll rbm.akta d lr.

bir hl.itum yiillphlat. Topll fIl11;1i ol'talaflldJ ",urt1a

i'lilldan

topu kanna ta'lbnuiR agl.a'rlnal
Katma

Giiven~"Spar
.5 temml.lZ
Bomcnti tisi1'll~ veriyor.

n:u

tan

roir

i;yarlariylot

h.
OYLln gl;ne bn:]andl.

t, kim

eumart.esi kntyon,
U2,

ak~am~ pal'-

batuiClS.indc yllhk garden
:i!:C'lIlgi.JIJ

hlitun v.1l1"hgm :ile s;ah [yor. 36. CI rla'kika· da ~asib ahrnCE gaUl a.tti'. OJ'ilInun bit.
mes'ine 4 daki'ka kala

bir~otr

,u.rprbler. fr:vkalad!e: 0. heye can!, gilroe~

~.aJt

19.30

I vi~relilel"

p!l;fl3~-

i£1IeHJ t:Dn ~ehriRlizdtNl ayrrllil1 I'Hl'.I's.-lltoquklar

;-ere-line A.Diara hlo/lrev;lM'~ 0.1
CeMI GJ.ivf'"de

hillah bir go~ a.tUlar v,~ mB!; 6~2l kJ'fma
I

,ay
'.:u'r

$aleni
kUI~~m

veriJm''iar,
k8P151rJ'dll

.R'esmrRu·iI: eov b.1!i1u P7r B. Ferid
go~rll'.rRlekf'l:'dij","

lle.raber kOl'ult-

tak:[mm 'lI"e[ll1lcsiJe

bitti.

ORMAN t;tFLtCi ANI{ARA BiRASI
---------

I{e~ioreDGazinosu, «.:evreine yara§ ,n guz Ke~iorende lezzetle i9Cbilir iniz.,
•• 1

I.

r _ r .. Igt• 311 ~l I]· ....

Ankara hi "aSlll1

-~--

-

"'-'-'~

~

',....

~

.... "'~:"I:.:.o~;=..-...

........,.

til.;

...

.

~

". ~' .-•

-----;
' ........

AYIFA 4

Ul U~

19 HAZJ AN 1935 «;AR$AMRA

Arol) elleeinde Sumer izleri
BR~I

bunden oneek!

sa}"liBtlml7.da

du,

H. R. TANKfJT

1
I)

d kla
Y
ycrJUL

I

z
rm

4Am~1 ndnT
Ikiul;f

f;ihe dit:
B..iliil"e

Surnerlilerin dilleri yu In, vc
I

I
hoMLII'.JU

y
rnilyon tni~r,
larrrun

• I

e on nu
YiikS\lk !ablate
~ire

..

rasa :]
yapll.m
ile Lirl.in

IiIH t

a nlaml run

bullJyo.
yot:rler H .. h.J1.lTdantJ. r;

Mao;kO'VlII, I'IilO::;.I>IJII,J

Bu dil l(orli:l.!Jl1[ biL' dl;:vL,i-Jl uouluidl.lr.
e ] Itoyduloctan sonra
lOr-

rllz.

hekt<lrllk
artrk

Jr' .. r ekildi.
rus

ta~~~.

ilLyrldli s~tiil
halJl;qm.u~ ga;m.a sun

de pa·
I...
r

Ay
Urfa

lann

.. (hnOl <l.)'i:n )!'l'IpdaD Hillran ile

de-

r rrn ldmigi

~i.fE!!ihgin.i,
If

Lililinirt bUtuT.! dlydeklll::rln(' bihtiyorlard
konu Ve
r,

}'~ rh~ndek;i

Varunadaidi,

mir}lolunun
giJ:zel ",iyonlallnda d.arnuktadu·.

mimari
yrlJJular

baH:Jmdal"l d3
prrrl prrr]

;ok pa.
pari1-

oidugu onc'mLi

~)bj !'lava
aonb.a.fard:

bag.
f~at-

k.a.lJn.m.JYd.Qk. cit" Q"adan
iii1n

Orun
ltaldlfllma

yctltrimn

l.VI dtir;;manh

tun

bat.l yanlnclaki
L

Turi~ina

HH

ulan Metro

iMasiy,cfllarrncia.ln

h hmlJ.unu}/or: bekleniyor.
Aynl

ni.

luumlLl

k.rlaca1rilJ".

ucuz luk

gosb:rme:!li ~Ui'l hCllu:;,:

dururn,

E ki ~i.imu dilinii
l n d;:Jgla'l1llyordu.

anl rm dd·
edenler
IJ-

iki y~1"i1~ ad tl)rdhim
"B~)"tl]il dogru

ay'l a ilgilidiI.
n'dan
'il,kuktJJl OIUot

IS maYlfiU1bcri
KJbl1Il

IS K~lomct·

.t:am:and;l

I!!on i!h:i ylll de~i~mi, bulunuvee.

Bu gidi ba. tan

~o.r.,
1!~~1

inOid

Har

re U%I.LIlJul:uncl .. ld lLk
b.lJU tlC_

Ene billte·
ria btl

dillha ~ok lfJiollbiILh oka

ct fiatl da 'nec.ek.
1:)·]O' dereee-

Om:eleri

b~rkC:'jj,te para vardr ; i1ncilk:

Ii1m, rn
S~ltl';'H'1 k:ld,;u

Ina

\.arplhyol"lardL. n Amurru ile :'ird!alarll1
e sk]

AmUT Ir<lHorJ
ta gi?tY~lle

~'-

ir ..

dO~USiunda

den ba"hY;Jorak blh aracs

':::Ldl:r~k: l1nda A.y

\lulu - d batrsmda SeytiH
~a~1fml

gil
ve

Moakov ,

jj~

g'Jin u46 gt"c.e top-oylc:vJcTiylc.

ir, iBu fiat 1n.i:,UUU yi.ud

lanu]a
vine

lao StaHn'in bayrw'I'UIlJ
tal"Af.

sindc Ci,lacagl .oylcmiyor.
t4ii.ll'ld kfi~uJ
ruble

G~I'cek

a in al&r..1.k his: hit
aL

y

yok

vel';] ~ok
j¢'y

l'll

dogu

olarak

ku["tu.

gos1!C't'ill:tiylc

y.c; don.arunal ,.aptl.

gcu-inin

de dur-

'y bLllJul'1abiliyordu.

Bug:W1. hd

ti rtr~~
~;UH

"kutsal
dil il1i"
hi.lkiim

dll}, gaklE. Iw]tan'mtan
'I11PTill
el i nil

(T""'r1!t,

~ckvin ~ibi

ik~n!;;i ba,b.) dOl tek crL

I:UJdivl'llin !lurllal'l

Mo~koYIL

la~unlmaar ya['ltldlrlrtilIl Bu anomalhk fl.llbleri aljm
silo'onundan tan sonra

LlJbu.du MsJcni.yor. d,. It;tpanml~

au
alacakrer

da

un ve
y:lkalli'Qr.

rlarm

Ay
lIdflna e~l a.dl

giJl1l:!~ t.'l..Ilnnw "cllnl

yeral tl lll.emiryCLlu, '03 l: I Llhk .e f~k In ..I;)t

• Don ra Jramloiytl J[le-ul~'!Iind~o""'yd dev]!!'t1nll1 ruble k:;ltld fik-

~ ler

deii1s
'01&11'.

bile,

COLnm ~Clktigj bir'iok alii \jckelJ1 reklamlar,
lnsamn kl:ili:~irU
LI

~ y.
rnill;d-

In

za "itr-irLl~ri

l<lJlfI

k .:-

!!1<irsiL

2nam<u:

Glmu~Lard~. Ut ut "crill
!fc:ril'i~ filar ile Nartlt

Gi.uu:'iin
uta

blr.IIC1Jir!!a,

~irldr::n
gtll-

k:1 ::tnDm~1 dt'vu!

d'iyQL Nc c;a.a 'ki k ese ler dol

II c;: gil.

'" t'1ri}, 101'0u. Artlk
t nlm01kta

U'tm.
Ut'un
(b!

gl'bi silycC;li~~

telm igil'l en bUyu!lc ternmkt,~dir. Buna
yapl

b.ir ba

3f1SInI

k ndilerim
QldugWTIl.lil

Sa.mQguU sumcrlilcf

fI

dl,YI:
)lllgl-

ni

~~rlnillmalldr'l".
deHc:J

Ienir'd].
giln

~amat'.'rn glll'l~

ilc: bir

Ru~ h.Hu
rebinin ohn:.JtI.a dur-umtr
G~jn

i&ter

1S'l:em.e.:.

ddlil yon me kyoHanna.
ZI!J

tutm.;u;1

rp btraber i~in

lit:

~etin

gcrylu blr "01

k 0

OrlU

birJi kt!l:' sOyle· tannlnn

Bu Ribi
Iarn. l"Ie~lerinn.en

i~h'rind~ en yeni yaplonce yapllanlann i!5runlij~

ileri geliyor.
!j;ift. k

Bu yaplldlk.

,bi. Yl]hk 'iili. Halk
ti ruek

-lnnll tim.

l~illldt' ad1

idi In.. IEUrkali bin
I"TnL

kefLl:ri~illden

mck zorundadlli, bir

Anc4k bu ekonom.id ka klJ'lID3
vol!

di]er.
I

devlrde

larr~

delP~tirn'li:!}ler-

adrdrr,

Onc.t Ul tann l!jill ne yapJlIrSl
hiifl yapdryorcllu uyL1~uklulr
K:assl'lerUi SOrlriJl.lIll'l:
SiJJI1l

f- ydala1lITMktadiu

I

dlrtlk Na.rut

tekniklc
maktadlr. m.a'ln;l b.1yagl

de SCl'lclik
Mo~k'D'Il'a

b\r

y11-

'i,<Huu:

kahnc.a

·~Igmula.rm
bh-Ie~·ba~ladllar.

z-o!;' aMlip tdnrtnm leyerek

b.!~laymell

yera.litl si.isler

demir-yah ..,

keHmil!!l~riyll!

kel'ldl kelimelerini
!trl

onuna
Suma:;t kadar b' yilk

glln>l:tin.i

~k.
!lei-

; tui)"~l'IIli1r.m renk1i

HI(:nm.'!'rh~1I" kapla-

mbiya ~Ic bir1; krc )"0111nrz ya.bancl lumbil'o i}'le a1. '\Ien,l;; buhman maiaza ~o,; tecun kuriUYll.ar~ da ortad,an 'kaIkmJ~ olar.'dlokur. tjU~ iyileiJ"i= "Ie kal,klnm.aYi:l doc;ru y Lirtiyc:rl ~""a Ll.I
b';~L'mde: ilal(;mt:k~cdir,
ye..udenl
ValTlL'; 11' '\lilT

ki iav

re um r rr.
1''Jf1;'1Il'

gt~t.ik'ie si.pi hak:ettigi
Bu durLl.Dl

~h~a

kapa itc

j'Cil"lt'ri almaktadlr
G:QZ ijnu.l'ldc Iljinde

u.Hulun~iI,
~vyd

bi Ji'k soylemeye utlk

M ~,

yapula:r.
Sikh. boyle

BlIJ.ndan da surdu

~OIk kr~'mt'tli
il!raf

yapl'nilkta
Itriye:

la- siimedilerin

kuthJ ve ad tek

tan,"
iII-

mHerill'l !jamal'

A.llurllcl"a:n
8abi~

cge· ulk adak ba§la-

del1e~ k def!;(~de

1(1, ::>o'Vl'fl:tienn

pr>eatij

t:tld-

onum\.lzckki Yln ..r
mi9inin lenmcli beklenebilir.

eKe>noU

.n m 01 n Ay tanrlyl
ni'lm:<lz olmui]ardl.
rtj' ~Hl

ha~lDu

menligi.ne
"ur 5inhll en

giUi. /1.i-;Id

Sa]gll'u:tlar ri il§iLn bat
ill

A.) tan~

2:amanmda

M!!I'I"du,k'I'I,
tantJQ.li'I,

gHmiltir. Moe;kova ber gUn dt:gi te, YCl'lli yefli mcydanlar yapllmakta.
tt i;imcginde ken yalmz biribiri
arka!;lndan

eh:· badC\ll 1:

le:re kapll-a.r kigHI rubleyi !tck yii.kselic degerde durl.a, In a'SI tehHk ·i <litt;. g ·Iwe.ktcdu: yzni mbl~yi durl.a}tl_
nrket:l 1w""c.;J[i~ de - H'in
fl'HULl

da1u ~ok yiik&c.I.J:nv!l!
~imdiJi.1c

b nUl:
Tnl;s,e.-

daha ku'
le!IJ

bilr

·t)'

yoktu:r. KOy u Bil' l!rJL'agl

derilCl.

u.rhl)'orl.udI.

ki

ad ~ bi.rllli§tirmektcil
f" Y it"

e bl.!-

tdmYCllrdu.
mLllt] , lcdll
l'i3_)
c

Mijrdllik

B.ahi~·de:

Jlk 0], raJ.-

'iID.ag.a~alan "II;;limakta
dU'ibni.l!lmek'l:e ,giiileLlig~

ve hLlnlar ¥;)pJlHI~'I\

Llygull

rutnlm;IID:l,!i

i.Iji IlLroetim duru· lit dolaytslle
orta.y.1

Q11dugLII gwi blma.lriadlT.

KQjI'lD 100 yec:-

Kolhoz kOylUltidlit.

Ia.JrnId rI
)'l

S.i lUI)' raptll Turlsinll

k~)'I' Indll~l

rndaki

SUl.oI)'a b'l.l

c;:m

r. Kliiulde:nli Ii: He Kar.adcti:iz kl6i1Ulik boylarJ
dtlofT;I~

Silmi f'gemenlc:th:

dc~er]e'nmc:yc
tarU'I&t

1I"~I1J!l.thk de-gil. olm

Ve

drill. Iillarai-l burad.a

:!Umerl~yerini

"ki GUll"'!:j
(Dr.

Ul::u'nun Da trank

va yenlh dBmiryolunWl
CI

It:a'l"'~'

giizelLik

de

bllyuk
m;lSln,a

bWtu-iUI go.',eTilerinin
l.ebeb olabilir.

~tlc-

Mosko~

N eto'll:im

bu g.ibi

gez ka-maitln,!!'.hir goreyi

ftm

lrullalllthg,1

I.dlllrdand(f.

l1u·.a11m V'linai

illtyo.rdu..

Huber.

opr r

He: Moskow

g,aste:rHeri daha bugtindell IItD. dini hissetrinncki.edir., ir yandall iia.tbuhra.n larlll d'tatillme.i, sa lnal.ma ha1kmtp Dblir kilpa:situinin

l. v ; tl "rind~ in.1Y 1 da "mm

"y",,',udi
0(1

an~lmla bjla bir ayrzhk

i5ndr!

konaklatn'iNl(!r-

Ut

lu::IinH: ..inio
~i'lI;.mlDa

h~r devir geld:igini

~ra e bug1indc

In·
I1t

bid, mQi~.1 ge~m;1f
~Iyan

~h". 0 liagl:.rda
luin,cle di hellilz
Yanmacl;ilhuH

"Ydhu it t Kanan cl:>.aglamca yerlelmemi~lel'_ due: lilJl}'l.a'i"ntda
tbr<'lhim ~:Jn:ilr-

da ate.., bi~ianhlde
mJ~trm.

bi( gC'l1~

V'ard~r. S j tuvalet kl2.Jn boynl1nOl ~ok ley.
dekohewiLz

yanihn FUble&
yiikselmesi

lr§tirilmi~ tOirLa ve tQP'~akta., Obi.ir ~yagl ise da.ha y3.km zamJnlard<1 Lm.i ~¢'rilmi§ ibo5'lanh, bJh-i,eli, srtrr 'JC kO)'LlI'1lu azd ~k(lnominil1 'koyUI pft v-e iliLlbunda durmaktadlT. Simdi til SOfU sOnJ.J.Abi1iJ:
Acaba., mini

mn
ehir

lIull

nddrgl!!!.ID tuya

)"Llkarda

yaz·
v'

mUli. bir pl.,t~nt.a

koly(~i
Bbnu

l' ~

gibi
101'1-

bit ~eyl' benzlYOf_

yaphkUn

bilyUk bi.r kIsmLm hisiI.edUehilecek ;!'orluld la .kar§da~h[maktadu. Fr.atl:n yalrl!% IUb~st pa• .arJarda

aym

gBnli:inu S,Qsyet

~ ~tiril. ILT

mi§t Dhm mal ve

wi.Hke mi, }'OLksa i.i:rr.:tigodirme-gc

p,azara. kendi.si1liin

SlinwrLiLer

d.a

taparluf

11 ohlard::i

).u,cyorlardl.

Ur.k.il!5.l'i[lin I
~fa.p.

onf'l dll, rnzi.m gibi, Cll t:..ki bi~iml siimerc
(!Ii) del

au derlerru kelimenm

• metll

rOIl

bdi:rU, neye mal¢J·llJi!"!!I<!. Oh!lIIIl1. luz:a !u)'·

indir'ilmektedk

G-fiTIdelHtiel" t:lm 1:~:rSDne 61a-

hgt
d.ie:

ve- gb!~ bir
~imdilir'k

B:k~::un

tuv.lloeti de
oUSr azar

!i"ilks.eltilmiyor;
[,A'k

INnun

En

'h.d d:olloIWY't mi \lelettltti I' n olvilK t'U mes.eJ elmekre·
ve biriktird'gi B u para
ekon

dim ill:, y.m; if'lki Tmm bil lIca~1 Il'l~rlcei:i ola1'l
I~tl, lardl. nlntJa
D.JS ,,'f

Ba~i I tanrl1;;~L 5yinJI;R Ay lanny& ozge
I)

alma1Hhr.
11

Moskow-a,

'ilkl

hiT bi~imde

tutulan

ddlasyon
daha

VI:

0 ise d:e akaUu
~raber

y.apllmllikta
m.a~.l'

QI n paviyon

partJman]arla,
o,;.ogukluk Il
oll:idl

a~dan
satan
1.1_

U'r ~an He b~glanll~
sonrlllart
aml1crin

I

karl¥Das.iyle

ba§oka bir

w bulvadard!aki
M't'tJQ, Y:ll nu;

Ot Sin

a It)' tAinIlya adml
IIenijl!n.

1:= ay d1YOl.

<lkat

u.ma.Huhe'l'.

:darak 'Siimer taril1~
~ti~!>ol.ll,
901.11,

u bi'Zlminc: girdi.Biiti.ln sulu adthrla doludwll~. Me-

modern tcdir_
§ll

gaz!noJar\a

dl!ii~l1Jek.
S-llsJlI

buyfik ,olan i.kinci dc:recede yardmlc~ ~ah~ma kayna:kJa.nnm geli:r yoU .. nm kapam,tI:k51)" S3$.1 I"CSoIIli

g

ge1i:rinden

KoylU kilnn<hgl
n i1e ne yapac;U;trr?

pa-

konomik
miul:u,

bakJmdan nenlc;ft
ovyd
Vi..l:

dOgrlLl QyHi 0'<:

yUTuyer:e tlr?

fDr,

~rank .o.rf,,;l' gcoenin yalgo.ru
Al'1k

S_ 143.) ilk iI':tnt"LSilmr,
0

N.ing~r-l\l.. IIJr m1"1 ir-su, EmiGimiI-il~-!!iou, '!iil.l.mu.abu. ilu.mu..ilL.'I
IIdlar

do];tyrsi11~ bilfiks de til. ;J,ym za.. maJ'IId:a 50 bpek bil'et iicrdi de hLlgiin

til . Obi.i

y;andan

da

dm

dm:I ay~

deY' ed,

ndlannll\1 mal "e ~~~'a da~ltm<l yerh:ri Be unl DLarak ibtiyaiLa.r[ '.OiiIglanan i.:§:-

ges;inlteye ,kadar. ve ltcn".lisini
,u[[Jcaya
k:adiU

uk-

Ay Lurk lioylarlnln Alma.:
a
IJ1

,gibi.
KaJQ:iI;C:"~ deme clan ma veyOli mu kelimeioini e:k1ey,erek
B.,. tanrlsel

ij_~in ~ok v-a.ha.hdu.
hlllde
I:m mOllkollfalmm her

le.it i1i - im ,idc:ren
lfr!r<l~t)

ya ~a yo an
ijine

~Uerin de ge~indidlmelrri dar t!ir ~er .. ';-eve .~ifte wllt_r!} 011.1YOf. Ru.ble dur13.§hrlhnea tabiatiyle
or~aya

mu eJtma

tl:'a\ctai:' dur.:lk

yerl~rinin

(I

\I-t'_

,j,jyr:1.i

her

za...

gun

gid'p
z.

bir Irk fi;Jt
dli~lirliltim;c

ran

Ikvl:rd mall. oldu,un'l.l 'S.lP'ta.. bir ka.nun pkanIlilk ..e i~; ~ijkiuL du~ijnt-nind-edir. (l1~tide hara.lilr So","
kiJmHIk:

den diU:ch:mek

laHnlanTl

iinu Sus Ariib

'!ole

iis.tunU kaW ,

K~ndi§jTl~

ve Enkj

d
~al'l

d rlerd~, ana Eruu, Mi~

Su1anI"l klTali~,si EIl'"U di)'Qrdu.

Silna 'IIeya Soma. yaptllar, So '0 fi I:riltun dogumitelojisinddri ye:ri e dura· g[ nrdlll". Mill b\llgiinJdi iU'ab ya.2;1 d.·un· dot: !lU demekl:ir, HaJk ou-asmda ill ~ llJlk mu, mo liI"C moy d.,;der ki buru a 'I" Irl doOll k,5k1l 0 ohnak gerektir.
r

ge1mek
1:(.

l~in yc:r cegi yiiksek Boyle

hjr tutarda-

c;dc.ac.aktw:

seroot fiatlar

yet ni.ikUmet.i
lik1er. buyu\i ni I:tind~dir.

de-vIe tin malr buyuk ['ifr-

!ji.mdilik

h&lk; b1L.ll Jlhtro~dol yaJi

ge.zil'lli yapmaktadlr.

olo\l-u
Ova

11ta~~"

de 11k baiL.!! i!j-ind 'Mo.
1IIIU'~!f •

YCJ:altl

balkJn bUyti'k: biro kJ&mr ve bunbnA 8· fasmda i~~iler de o1dugu hakl~ devlet fiatla.rmr paz.ar fiatJiltina d~nkDei!ltireD

yanm.adAblflda

demirYl!iillu i.ki bu.~lIk m~1,,,on ki,i
Nede
.... '11:

oaJor dl:l..l anJa.mlflll o]an.k Wadd~ Ha.d~
Il.ll'DVt

=-

H~dnm'IJ[
\l'e ltapNil adl3nnm

da Sin dedilwo dl Ay i,di.
iili1gl

"'It..

By !l;i.ftC' dilliM:
'IIoinay. utu'un
narlLtt

zamanmdi! ve lIuyun

ay'm
'I!Il,I_ma olE

o]o_,

Mos_kClva

metrosy

~c:bfin

.Ivtt g~rlCI

Oteoki
~t,'-

yuk:an 0 zaman

U!rlo;do,t

du~unu ;adrnda

ilr hlsunltgm vud

ortadadlf.

ijgrenm', buLunlJyona. d!a &1.1 lIanhr. Clin1cti
1Illlylidiikte' ani
III'!!

MU'IIanrn
III Ni'mn

gcli~imirufl DZ~! bh tine . mi ol3n hi" goster-Isidir. BLI gosteri ma:tovyd jleni Yl! b<lyramme:lia yasaJ pa.rolaya k.au.roscuh.ltl StUn'in ~k s!Sylediti
II

ursa l{aphcalarl Y lll",dull en mode .. n " , a ""h ' kur u U oldu
Bucu
ydlar~r;

(o:uJ

yta.nollzc:bn) biT
,J.;:Ci'l1,II

BuradG. h'!T'va.rdl;

rilldii.

Bu suyun

iI~:rig

aplL.cadarki bu
1.lo1du-

.m]a.tDlnl anbca

vC'ren Wadd il~ iJglsil"li

adnun

bugUl"lkU
koy. tilrk~e'd~

an.ast "~o~uk h:i onu 'I:.:i bilb.'
sudan

goz ijniin~

mak I~terim_ Sin
beel'!!li 24,

kr:Z'ma cotUrdU

Firavunun ona ogul o~du. 0] dadiycre\ll; a.noil
ikin_

uygundur.

St:JJin;

i1gi1i ilgisiz

bt:men

yijk

havuz\I

i:.t~ !:1cirt
C:l~] biro

san i'iind~
rdilmiJ omm bi!'
yataga

He'
SBll

-'i~yi lu~sjn bJ~r dlJ~"l'i1'at
d.emi§ti. sava§1

sQ!ran in.

k~s
i1rtlk

d~.d o]an ga.r;p
bu
!lDCllr'h~'

'I'!i!lcag-r llorular:

bes.ap edUdi_ hole
lOp~lIIg<l degen-k

'obq
sicakl[,

ketimesjnd
Tubn

~~k:afclt~
verdi

,ast";,g ka.phr:anm pa:rolaJannm

Ii~YU" Son k:okilndel'l gebril~n

~i..inlude
kotil:rJLmJ~

kornTiu§Ut.

t Zc:ld

Ie. H.

P'. k,a.:m

Musa adnll lsa'nu1
hl:f ik~

(TcYTat, Huru~,
gordtim.

Koyde-Ioti liilnd \Ie be~ Yllhk plan

Bo,rular

i~iill 80ylenen
SOlW.c

"odelcknik Bunun

kam 20, MUltab

Ank

k:recli koopc:-

blllunu.y·or. Slllar

($eki't'gcdren

allflan

slcak

g-undan YC'ya soguldu.gundan
masm diye dij:rt tarah
len 1Imh" yata~1'l AyrJca
rcdc

~cy k<l.1
oril • dd -en ~
dun::" 0-

utifi bqhn 20, Halan Okuy ,nbay. l~k mubal~hecisj ZO, B- kh Sami Ylilrwi moter 20, ~i.ikrli Aliti!Y 'k :r]ik §. 1» k m binba~z 3~. 0 m~
m.ah1ct.an 20, Abba.
bakka1

ilu bl~.imlnil nlamda
'I'LlI

F;lkat

rin yil!'rin~, ~imdi Oik~ in

A1many.adMi ctirmyor.

izolas),onuztLkt ki rum

tujlalarla

olmaslnJL

r

gmen

iJr: aluurl
d .. vedmi,
zere

.. p;arolasJ kalC't;orik ormu!§otur
ol:m

ge~mi.,tir.
bit emir

lu bOrt.d.ula kaplte3 Simdiy~
ragw ycdl

2100 metre

bO:J1It.1RLL l!;ifl
kB'f~1

Mun'nan

Tan

jand.::lr-

MU!lIil bi~hninC' ra.tgell:medim,

~ok Y zlk ki yalm2 cl iU
de
tru'l-

olmak

[1.

mi!iti.
yerlrrdr

"t~k"iii e§em~nle~liTmey~
yeni

ugren!.,
r.

miltc:kai.d
}'lTrdavat~1 1~, A.llmed

20, CClmi
HuhJBi 'tiiC'tilr

koyurn:u
Girit vtlocili
TJ

Bou ;ihc
adlarl

diUiHk
bUtUn

devrindc
Idlltlioir

paroJiJsl
ilia uy.gun

ki, bu da gene: zama-

ka.d.U' bir~ok
lDt:lro.;
,'OJ?

topa~l·

dc:prc:mlen~
Borul,u';

da

30, Ahmrd
da-va

~elil
giSunler

dc~i~
hem

till"iliyordu, salgm tuya:r.
dinld

bUIl'lll

he-m

ulgl'1ll;,Ia.r

....

bir

paroladl

attJnd;rn

d'eh.li:;,:h:r

m!!~ ahnmll!tL

seJ...;~ on rnctiistUM:
i:;ifie
1'0

kaz.llarak [arak

ba.zr yericl'de

tiinelb:r

bir 0Yllak
atdar.:tk

Y1.1var]ald;lr

.. Iman lUmaruann

,gorcyi ilhmda
do~~nmi~

turluJmlJ§hl.

5uyu!L

3"'L~ mill VI:

LO. Haif AtamaJ'l RUFtSADAN:

20.

yapJ}"ordu

Biri zor1n n

Ekonomik
11!1!!!,tullm
"'lya'S<l.Sl

y.Il ity

1 In

hnla

HlOD

metr.rre ~"r
9U

bo:rulan

ra
tlk

LotrL:yl

den~ndi:. aldIgl

SOS

ve ina.d ~sin. Ilyual Mr crge i1e yiir\i· C. H. patti 'tibi C. H. partil~ muli_:iI.ikuJ Obl1rll le vicPn d~lelderw
<J.devlcriini gen!!: uld

rna de-vam ediliyo:r. saga

ohm ekonoml t.dn·ge· bugun

yolunWl so!;;yete

:'loS ~'I'Id DK"truind,i.l: ilb>lY lmn:la parti !.flJcilrll Den vt 3yt<lL
LnU:

on ~ki d kikada

gO'l"uIJu.

BB. S im
20,

AltlOk

dogru di)nUnce
b:ir ~hh~Ul

ilk dem<i:er:

Dl!'ne!ilcrln l)'i Lir som!~ vC'rmc5i

aryiJ-

l1I1;;1il Hakkl

di1le yap;!·

bU mann! ~!iyeti 20:, R1l1t1.1 Eflrlkarde, hbrikatU.r 6O,HiIIIIIH:f1 H:Jyrii p~y;mil,o nyU 20~ Il!ili!!I:' L6tfU tUc~ar y.udlmm '~OD Ura. )'11i ZG, Dil porlan hk yuknti 50 yllhk 30. yiik~l
yllh'k

.inde meli

de

lIVYclIi

bOlo§kanl.
ontinde

a

fi.i

kaphca.

:i~inin tam verdi

olarak

o.

bi]mek ~;im. bu yob npJyordu, 8 .. IS1Ocdar uk hceuH llu:Hmtlere birer b,'l.rF ddiIr:1e:r~ !;Iyd~u"uyo:rla[dt. Dt ~trli bUgin
datb!ll eklctcrek
IIUlDli
kUr'lDIlil

z4IIttn lield

niyordu.

Bugiinltii.i

yaplld,. yaptl
yOh.lflUli

i,jilel'l biJr~¢!. ",let'11,.1

rli¥l!!ct

l kilnagatuu

Ji~im de bu say'~ i pat ctmcklrdit".K(ly~

lerlc SW,phi

!;;ti'l'li'lctl! taall'bayll1::ln

Ka:phcaf'llll gidt"n yen; di eras!
dall lI.lri

ilkuo'II1a:rd;:mbcri
~n rnotEer'l1 B<llL!;e,

siirUp
:$irny.ap[]ann~

liJ:;tLLl<1nl

deki duruJ"lll dil

l;aii'~jlmla,ml~liIi

bel'll;r.iv'or;

),d.pd::m J:I bitmi§tir. k3PI,

Ferd~ R-eetp inhiJaarlarBurn yukcni 30,
Cua A glT

N aim

lila Zll. CC1!ni!

0%

.. Tbll}'J yard:tmI ~ahb.u ytikeni.
24,

20, Mel'lrnc:~
)l'J

Onahn ki):k:ler hyo(du
ve hec.a

a!l'all dHin~ buldu~u ttirrkllj,t 0 zamanlar da bu )'oldll1 y p~.
'Sanlrn"ri, B'lzan

keHme "Ie gene

tush".:'

"I' dIml 30
-;[ kabzmmal
ZO,

20, Emin HakIhk
b.a~kan.

!iieYr~hyofdlJi.

Ye:rli~H1t en '_'ok b

!1iI buf
bll§t
'il

yiyece,k 'Ie i~ecek ~iathmRln boir plan ... pmgr!!lm i;inde indill"ihr.eline devarn e cd:iLiyot. §imd,li'k 'iI\L'.a~ 'bile 01111, teeim r-IJbIlilllJlIn ut:~n hlilUI :!lap !lite I
yukBt'lmekttilir. l1ki;lm:ell:ti
t'JlII

Uur'5i1nrn
olmu1lur.

Su

'iO~ tnt;i

l'netreall1.Jl.'k.i

ga-

Vargo t~rtibah

i~n
3uJar

J'S:Tk

b,rakllml~t.l.
l

zin~,

bar ,l1lt~t 'kllirmlan ulan

~ok (::i.izd ...1· v
hamamm

B LI'rad3lf1
Dcpodakil l;lcakllk

5-lcak

~i.iri.il gUru leakhk
S{J5 Il'letrc

beta

mu tar.
Geri

pllh .. h

I!]~

iIIkItlhyo:rdu.

ODce

ij1'iiiddu.
::;Qnrald
III:!!

l~:

Qll;'Uun

),lIITdlMl

t 'k1)"or1ilrdJ
1:alU]

C. O. CGik!;.u
Aziz 20', Rasim tnak

bn lueuk fiat];ul
Fa IJl~O

Mmlula
11

k3rde~~el:' UGlu:luk
U1'IIc.u

paZ'Ir
dk

24, ], Mustat;:! 30,
)'1]1

halk~v~ bajk'Ull hk yiikeni lu y:udllIu

y3rdtmr

yu.
}I'll"

IlLeni 20, Selim d~mi::re:i yaTdmtl 50,
ZO, ~hSian DemirI:'! 50, Yllhk

Selim ogSO, ydbk

I

barf

'lie ae:c8J kaldll·lyodill:rdl.
d~m~'l< bi'5:imiLl"l:i itl£yo'rdu.

Mil'll oluYClr-"
Nin.gi.r

lin tanr) Q1<11'11 1'ingir
I!!gemen-

~eh:riye.
f:iatla.rn,

ma.ka

in(Uri~d~ ~!lind fi son· gibi hamur i~lcri.
"'I:

drrtce

11r

dti,,~ft'lme'!litJIir. lar 30syetcsi
tin

BUrllJrli'l i~in
h<lZrr]lkI3:r1

de kap1rc3
bil§laml~

ar3,:>tnda ddr.

ya:rrm

tleu~,~d~n

...e s~.

ilIr~.<l!Ium:bn d.a ~~ke:r

en

bir

klly.lp

gorlUdili Id ~ (2lDO) edi1~c:e\l: 8]l1:il"h~in
o.n I"~II r,l~,

mUre Ili:r lkil

Fakat

11k sam[ klltl'alda rinirimin tlk glint)'
bahs.ede1irn.

idi.

Cunk:ii onlar idilc:r
v

l'It:m
.. 1
1Ii-

du_

'5om'll'ld at da

1;er¢ya deh

i [ ( 01 t 1<11" di.i 'tu riil· I I
iiz.e:n~ Ukb<llnar
yeti.1;iti:rilmi !DI·

iJhcagl Bunlar

I""yanl'l

ll:ir lislt'sini
guetere'le \Ie
[!;

ya};'mr§""
gCi,f'.-

Ronra derl!ceyi

b.a§mda

bem larihs §imd, de

Birjnc~

olmak
~&l

C~limiyt:ce~i
~t,;)'

:au

hr.
t~H'

cia y kmda Ll~n edilf'(:ek
hemen

ka

dl.:ri1uek
!lOLUa

lll'l

hf!idl~~ baslana.'If:
t~~

buytik Oyiln ~~viriyorlilrdl.
lOamilerindell!

ICkimi programd21:R duo Haval'lI i.IE1Hl P.l-'m bozuk

.mad<!u V~ zamilna

YlP da hil; bir Sonra;
SU

degildi, ni}'tde
litre
!Ill

d;':'irr:llneiiLne

yi.iken.i 20, Mch-

Yerrllm'dcll
(SOIilU yar}

lIiIygun ola ~'k v.3.kti:mde

borularm
Oflci<l ,81;.1

k ..~ litre
i:i"!1

C:;lk:tIF,

Umu.h'hl~m"l3
lu.l

gor

I-a:rbca M

'med Nurii kensteci yi.ikcmi 20.

yuduIU

giu-i~i hi'! d.e, ~el(~l1 gUnl,.rin, gore bon yll 10

ta~ldIgl

ol~i.ildiJ. Vii: bir

;r~d
gOo.

o

I ,.1

ki ",:)" ~~,. nla ~~Il e.aktu.
Alii

il(i

lltlo!'

geldigi

. . :.....

,~-...
-

. ......... ~..
-

.
--

.

! N 1 35

~AMBA

Ul US

••

zet I e v rl
-MMa.h!ul
"run
Brlhran


etrnek Oyda!jFar

r
o
'He

(I!:ene~ olarak]

-

Urii~,

Me ..ke:zl ~HdeL Dengey ()rnek: F'ran.,I.Zo parlameflrOSU

MuvaFak.al:

Ie«:

I . Bu

('jI~

b" i f"

\,0'-

tun clengeyi ~imdl

)J.uz.iinJen A u;rupada J'aln~z mlilddii $,Rmh t:il .. ttrUf de gilJir; yuksek fillir ,tie nof Qrutlerrni'n de gr.tti.ktj:e aZDIJ.if'H go riiyoruz. 8'u y~l emlust;ri iiro lerimiz is: p.uQraa, tal'nn (zirtlat) iirilnleJ'i "

Merhale Ytigrilm Oll'nekler ~ Oil i~i. buyiiR hare. kefin y.el1t bi.r yiigl-umiiDiJr.
I

=

JllITm

-

~aiJaJu.

Mevl, temayid gin mk

E:~"m,

Eg-

mi~Jfl piYlI.salarda ~Dk ide' (rqgbet) go rmii flul". Ma.k!oi'\tE.rge Orneh: KiilWr i~~el'inde ergemiz, britnl' yurdJafhrn yuh ek biF bilg' Jiizerine flkl1:rrrudrhr. Malzeme - Gere~ O"jiJeh! SiITItJi en ~ok . leyeR laluikaloT. harp geres-leri )ldPQn.

{}rnekler: I - Og/unu~un resme eg/imi olJugunu biliyorum. Mlidevven = Dergin Drnek: A .... nfFl' del·ginleri arQ,Ilnda bu i~;mde hi, esel' hoh ..· Mues,sir = Elkin, doku·na!k:lt

sayimrzda M harfine karlar alfabe su asiyle ay rrarak koydugurnuz her giln bes kelirnelik Iistelere bugtin de devam

Diinkii

ma.1e

buhJilluyol'um.

Orne-Ide!'": J - 8,[1 melleieae Bizin/~
o:yJ{Jf~k degilim. 2 - Bu oners·eyi ana)' ellel'rfllf ktJJirSH1/Cif. J - BIU Itqreketi,.iz
,anla~'tPJ1a uygun

2 . Bu evi
bulmuy.orLIII'11.

UJlunl1CJl(fJ

tJ'llJOJ!,·"li

,6ulan:_.
olalrik j!'oniil.

Salah
Orne ler:
aUTum,

Ye~rirn

U{rn

culn

t:hol1umill

..

beniR) dl!gildir.
Zdmal'1

ll'nUz hi",

deqi (alomeli)
Salah Sadakal ~I'II I r.

rim beJ go,,'ermiyDT.
y
V

b;

4 - OyclCUJrnuk her Jell' fJlmoz. Mu.vazene _ Ornek:

Ibulm;ak -:

mp'k

ISi'1TI...·Orum.

~ ............... ~
Muteha:s,:;~s Ekonomi

ediyoruz.

Bav"hk

-----I
'U ...man
peni b.ir
II

Denge J.engelini

Baynhll.
81.1,1 n ndatt(J a Sadrk -

}'iil"'I~" utJlunl.,k

us-

ArhDdqln'll
rJiiftu.

1· DoIlll'nakll hi', lei· dinlemeh 2. E:tk,in bi,. teJbir bulmalt.
iihim

IUlybeJe,ek

Bllyn

Bahanllglflo

Orne': Biz
bayn tie boih}'lZ.

JOBtlukIG"mn~D.

= bnemH
Sivii

almQn

u;t; m '" n

gelmi~.ti,.. N.akil = T "'1lD'UL
Nfl.klilYl"I.t Orne/den
'",in

lou/u.
Mamur - B"",ymdlT a) Mamuriyet 8a.YlindlrMi.

MUr'levver = Aydin Orne': IiI" devrim !I:H1C'Qk ,(j}lJ~ ue 'leri ka'al"r' ustUnJe futunQ-

Miilki -

,

Miteohhill: -= Ustenei OdencilE!l". if yaparkel'lo yalI'm:: kenJi kQza,,~IQn ill Jii~iRme.

SB.l'IIayi
mentlekBf'e

=c=.

E1'IIdii.bi

:'

Ta~ln ,- BiT'

Safl'u'lo = EYrir:

rneilidi'l'le:r
Mutevazin l'1enk, dell1 ge~ik
J-

bilirr
Mi.ina.ka.~a Ayh~ma
liaQfIII

b1 Naha MisaUer: Ank"ra
!jehir

Ornekler:
Arasmda

T urkiyenill .el.",

qleri.. eko'r:lon;lil! geliJimis' nh. 5~hilya ilgilidrr Nei'riyat
Ornek:
=:

Simdi bh inki!u.'l ,ududdinin en rtlA.Zilr .aI/uQmJcl bulunllyona -=$imJi bi~ ekorJmnilr geluimin en
ntuik elJre~iIl(Jt!
f.ulunul'O'u.2'l.

I.e·

bgymdu" bir yol!,", -

Orne#: ~ Bu ihi
Miinaka

olmuflur. Meml1tdud baymdrrllk

Irer Qyh~ma, kalJgu]',p! VetTEr.

~imi deng€~:f.ktlr. 2 ~ Den' bir bi.ilfe. e-!£ut,JJr.

Yarn'l

sa ehnek

= Ayb mak

dadrr.
Biitiin rievlel YlIJ!lI' i,ieri Boyan. dHJ.t~ Ba!umhiU'UII bagl':lILnmlfr.iT. Bi.z yu:rJumu:zu baymJ~rmQk ten lJc ge.H~t;l"mekteR bQikQ bir e"\ d;i~r,nmh'onlz, t\ ana Anlam ek.: Bu helirnenin "eo anlama eIJ,~i ; bana sayler misiniz? atb at Ba.sln Orneh: BasI n hurumu.nuil'll JDr· du ~i.i kr.n1lJ€t oldugu1t:u siiylem~1r, OI'1Q1 bo~ bi,. '!fIJt'UiI' lJel"mek (' ....;./ ~a1'7lltersi(b;hkis) onu de Tin od('1l tie sOI"Oiulnrl hal" IsmJa
• ··....Jii1'm!lk .

Murebbi = E'g~tmeJl1 Mi.iI5avi = E~it ,Ornekler; Tiirk kanuniarl karfllllnJQJ biilun )'U'l"Jda§"Clf' e,i.Uir. ntu_sla h s il = 0 relmen Mustehlik = Yogaltman Tiirki;yeJe yoiallma.n:larla uretmenler arasuula IlliSlg (men/aId) blU)gasl yoktur. Mudak.1 Erk~Ill,Bailns.lz~ ls-

= Egg;n Bu lihri. IzQbul etmege hif ~e ~igil'1 bufmad,[In. Mute11llayil

kutwetli o,..~

RodYDJ runltlUillil en yaym ,arcu;lat'tI'1dem biridb. Soyley

Seb
AI

l~

Dura t:lJeun,
Le"atll~

Orneh:
"ok
ye,.e

DQli"lUI :J:

NliJwl.-: -

MU7alu~re = Gorulme, lorij~ii Q,.nekle'r: J ~ BiikF€§ 8ciru~me. ~l1!l"iflden :SOIllI'·a•• 2 • Bu ~ irin dalu;!

()l'n.eik: I, md biro :;rii,lelJ fJ!f'.rJi, Ntim.a.yl~

'nona

din

yen,

.

11U1"C'A'ml., oJUl'.

Secjye

= Ir-a

= Goster""
-IR-

hi~ bir gorufuJe bulr.mmaJflt.
Mua.llian = Ogr.ehne-n Orl1eJJ.er: Cumuriyel okullarl .. Aln gen~ kaFal'! egilmenlere iAti.
Y",Cr

mullueberind'e 'liir~ .leociyeainm lmvu.efin, d.,;tyandlk. = Biz ,e,.Il:inlih ,av"fIR~ d,g" lurk ,IFllIa'nln hvuetill. dayan-

Or,neA: Biz. isti'tOl

4..6.

Or

Misal ... J - Biz mi.ilttahil biT miEldin ~ocuklarmyrz - Biz erkin hir
lUlu-sun ~ocu.IJQJ'fYl.z_

=

Bu. elkin lIir hare'e~ olmu 'an fazlo. 6i,. goteriftir. Rakill = Oniirde§
B'a)' ..... ,

Serbest = ():zgur Mi.a1 ~ Serbc.tl mil'll"...:. = gUT • bot ge
SeviYiI!I

O~

utlf'd,tr.

Her oir·etmel1. egirim

1.18U.lle·rini
Z~·

yri k,ek ~el;ui.1 ~ eo. )I'.lb'l.uu'

= Duzer
ida ..e

I.tiklal miicadelesi
QiIJ12§l

-

B.,,".ki.nl~k
80. -,no

ektep
"Ol"')

de ektir. Okul COkula)
r

2. - Musta~il IaZ SaylaLilar

Mebusla.,.

bUmez. Biz fo.ktanberi genr;ligi. yeni manla:r ri~ifit egitmek i.fiyoru.z:.

6ubi" ijnijrd~l,e';ni
Refah

Sevk (T. Ko.)
Sewk
\il@

= Genlik

de-In

=

Ciidfun.

m-

'd

Er

(Pou

Hit- ~("/in asrl erkesi. .Ie r<'i.~id i r_
JleV5' ::

1l(;dRH~

hi/elir = Tiirkiy~de gcnslztllr.

Turkiyetrle

ma.hkemeler mitsta· halzyerlerr ba-

MukaHll Ben:zet~i MuhiL = 1 - C;evret 2 - C.ev~.l O... nt!'kle~ : 1 ~ Euimizl l'e~LlaAt ADrIa" fo'ng-m ls1ll;keslni" Cell.re-

O'rneA ~ Bi.zim Jauamu; tleiil, halk genliiidir.
Rekll.bet Ornekler! hizum.mz nl ~e'i}'oruz.

ehnek = (jniirde,fmek I - Elloftonti i~lerin·de zmartZWrtiIUI

Relkllbet = ()nun:le~me·
oniirdefmelenn

Sevki tabii = 1-; giidu Orneklen , - Giidiimlii ehono. mi = Economie rlirigee. 2 - ,,'anbula gelen II~Qk Illr lrtlJl,nz pilomllul'II guJemi.
ffil/'ltfda

Sevk ve idare etmek

= Giidemek:

Dogru. bel~in Orneh: Bu halJel"iFi b },(nligin.
'iphp e.di OirUm. nsahai sa. h'ye = Yilzo~~e O,,,pll: Amrd'olunun yuzotresi ne hadar ~,,., ~ nu h~ht'II.Y€u' mur

Musa ..... = E~'tm-t;; il TiirkiyeJe kadm, erheh e~i.tliii Miiltacei
eBeriJi ... = Evgi n

~ drfrnd" gO)'L~n':iy(,i,.J[r. .2 . Anhair.a hiihumel ~etl'enlerinde ~o}·ie"d,igifle Mlllhtelif Tiirlu Drnek: GURU,. lii,."'i
ClI'"Qstnda
)lQII! •

i·Ji.

cumuriyefi"

Urnekler: 'Yurdu baYI.ndcrmak, evgin i§leriltlEZin btl*,ndo gelEr.

=

gore ..

haberleri

wnm:?
Me!.Llliyet - Sora.., Me!ele = Mel@ll! (T, Kti.) e"ken = Olru era.sim = Toren 6rnekler: Dun yeni bi,. resim T ""nin resmi kiiJailndQ bulun-

Dun, AnkaranJlIn 1ft ral aldl.m.

bir

elJg[n

1181-

Mtitr.ferrilk -=AY:l'lk Orne II : Es~ide'lil biT olimJe ih· ~fi!la, deiil~ maMmah miiteierJ"i'n
u€! nn..hteUJe dal.r:! hOSQ gi.deldi. = E "den bir dlimcle UZII! degit Q)'l"lk ve turiii b;lgiler ,dahd

~Q'

ell'!! dikkate: Jegeri, Ita'. HQbe, tllllQ§maz.i'ir hob./UJfI· dahi son k"",U'·cll- .... Mlb'lhal~r= Arl'1~rk Muhalefet etmek = A.yn!ma.k O.rnehler: I -Biztle R)lrrqlf. ••

2 . Oniil'de-§mek. hrer dQI. tlegildir. Reyi~ = Genelo,

'.y.

meg;

S - TinA I{uIllnJa U,QI:
oirenijl'QiI'IIm.

giide-

4 .. Inlanlar d.lIariyle. haylJtmlar iJgiiduleriyle hareker ederler. Sonu~ = Netice Sillai = Endiillriel

Ornek;' Ge~eR J-t!hl'1ba4iu:!I!iI h. d'i.seEel,;i"JeJil birt. Almafil)'lliu1ln Sur Be.u~lo)IiYIl"!da kamnmaI'lJu·,..

s.ulNtu h.yat

= U.mUlft

tiler I'o/d,gr.
2•
IUeBine

NiriF'l her i~le ayntmaR II....
"QP.'~yol·mnuz.
en

-sSaMbi iklidar = Erkmefi
iliIHu'It)
(1)1,1-

Juh -= Dun yeni bir re.nm .eTgin~ n a~rm torenimle bulunJuR.
e i.i.cumnura lL'I"keri m e·ra,sim yaprlmak u6U1Jerl't:lir CE.llmu-r B~k4mna _liel to,ren }'d,DllmGi.k u·

=

t;ok hOl!Q giderdi. MiiteJ.::\ddirn:: ()ncek~. ongelen M·iifeRadJrm I!r£zemde bildir digrm ,!rb, --= Onceki ihlI1UmJ·Q M'·
aU' .fgun
J.

Mysibet -= Smat Orne": Deprem nd.tla"aan bi.,itli,r.
Mu¥ahk

Sukutu Llly.le ugramak = UmU8B.mak {jrne~': f(eru/i.inden'D klldl.U it behled.iimi~bg %a~J bizi ne ,abul!
umusoYil1· liIira-Um.

Ornek: Size b.ir orllio &,&1.'..,11. mak i.stiyol!1.l"'. Sukutu. ha.yal = Umu58.

Sual = Som

buyiik

,.

£li"km:eR~ kus:iiklerin AUlUrlarl 1111

midendi..,.. IJr.I1 "un .
l"omtmr

J.....

gt·b· it

•••

nay. 3 - Ye1'i:nde, uygun
z;onmda kaJdIk. M ezaThgm
klCI

=1

- Oyda~lk, 2: -

0-

ha~ gor-iiil" ..

S.. lih = Yara.r, IElyeri~li

Sulul'f~et = IsIg "rnek: Dun"-;; ,E •• 1i dereceli

(1-

c.crb,i.1ne idi?

Tefrika:

102

mJ He aramak

Mic e e'nin kitabl
TUJ"k,r-ye re'v!rrlll:
Po'3SuJu8'-4

i.;inc1le boylece yii:rurken

ayagJm

bir toprak

Y DAR

Yaz.an: AhC" MONT Sinyor KOf'"nakkiamn v.icdaru ile dalu§-

.....J.aSI umdllgumdan az :surdi.i.B"c saat SOBra gelerek p3t:,amn yaers... aJi.ItsLZ 'Ie hemen verilmek §8rtile pazarlIgl kabul eU:igifli bildLl"di.

y[gmma taktldlgmdan yan kazllmtg:; bil" l'rabril'1 i~ine bay]u boyumca uzand!m. Sinyo!" Kornaklda'nrn emriyle. o;tin Dg~eden sonra. hiJ kabri hazlrlamI§i olduj;unlbl ve kti ~iik tJir ~·gcuk gomu1ecegi ;~in! iyi ki, ~ok derin olmadIg.lnI Ciyovanni b3na bu slTada anlaup duruyordu,

Bir saat !i!onra~ ~ocugun ha.sta anasmm nefes iborusunu C!!jtbmt yap'tlglJlll Qperasyon
hi~ §iiphe edilmesin, kadmm hayatlnJ k'llr'-

tardl.

am5.1l, kU4iiik Porta San P'aola mczarhgUlI hergiirrnege gidi~imde. oldugu gibl, go:derimin ontim:1e c:anlanu. MezarcI C' ,Ycrvarmi demir kapmm Cinilnde, e1ind.e yaru,p sonen I;I-ir fener o,Mug-1l1 ha1de, beni bek. liyordu. Beni ku§daYI§.ma baka:rak: gece iliaDe kendini bazl:l"lamak ~~ln bir bardak fazla i,;megi luzummu gonnii§ okluguna iiphtm ka.lmadJ. Benim tek yardlmcIln olacaktt. Vii: ba~ka kim'se istememii olmamm da dddig sebepleri yardl. Gece fmrtmah, yagmurlU ve kaM'allhktl. Ruzginn :sen esii~ feneri sondurdiig!linden yolumuZll .:1 YQrda- _
j

o gecenin

C.oc:ugun mumyalanmaSJi yillruz gii~ degil, tehlikeli de oldu" QUinLin bozulup datIl h§:I olduk~a i~erlemi~d. I§lk yetrniyectk ka~ da:r 3zdm. VI: dah a korkun CUi, parm aglTm d a ha H £~e kest im. B UyLU" hir ba yku-§ I Ce s t ius pi:ramidinin arkasmdalll durlnaks~zln ottil, Bun uiyice hatlrlarml. ,~iinku baykll§1.arl sev'en ben, 0 ak~am. nede.nsat. '0 sesten ~ekindim.

kadm onun olmu§ oldugunu samarak hemen bana haber vermek iizere odadan !;mkarken ben de ~OClJgW1 oldiigiinUi soykmek l~in odaya gkmj~tim. Basta baklcI doimY", ~~nTlii§-tii. E,en agzlITlI a~maya vakit bu.!.a madan hasta kadIn gozlerim.~Tl i~~ne bakarak oglunun oldiigimlil bHdigini soyledi. Erhardt ~oc:ugun oliimunden dolaYI ~ok a'CInlyor \Ie :serorn yapIlm.1;ul,m~ onergedigi "c;in de kendini sm;;lu saYIyo·rdu. t~te ~ocugun babas;ma bir mektllp yazarak oglunun oHimi.inden dolay~ kendinisl1i~"' h.1 gCisterec:ek kadar ileri gid,en bu .saym ihtiya.nn dogrulugll ve hilksev,erlii~ bu kad.E1r neri idi. Hastaya ben bakmakta oldugumdan bu I§tt tek sora vb bell oldugu.m.u v'e bOyle bir mekitUhun. daba §imdiden I$dgma donmij~ olan ibaballl biisbiitiin ~ddrrtabilecegiDi sovJedim,

Enesi sabab erk,emden. Grand,otele dondUm. CO~Ulklam1 anasl geceyi iyi ge~inni§, ate§i nomal dereceye du§mii§tu. Erhardt kadull trehlikeyi savu§tu:rmu~ laYIyordu. Oglunlll!1 olmii§ oldugunu i!'oyletnekte artdt gec~kmlCmek ,::eTekti. Bunu De Erhardt ve ne de kocasI yapmak istc.medikl!'rrilfiden i§, ba'na du§tu. Hasta bal,u:cJ:,kadmm bunu ogrenmi, oldugunIi.l &anl),ordu. Ball ocunda bell: lerl.1:en k:~dm~ birden bire uy3JmU ~ bagn1J iJa.grra yatekt311 a,tlamak istemil .. sonra k.endinden ge.;erek yataga dii~mlii~tii Hasta ba..

Ertes~ sabah l'lasta kaw:n~ ar-abama bindirilerek .. klZl He kccasl i~in de bit" oda bula:.i~m~~ oldy-gum - mavi sorter- kHnigi..ne go~ ttidHdii.
Amerik,ah mily·oner difteriden 'oyle kork .. mll'~tu ki iki sand·rk. do'~usu ru'bahrile palto-

guo ,zangu sarsml§ oWan hesap pusul goz klrE-madan. odedi. OdalarUil temi mesine kendim baktim ve ~lOcugun oldi.i odadaki Brukse! hahsmm ~ivi!eriD1i sCikrn i~in en .212' bir saat, di:zlerim uzerinde sii dum. 'Bu i~leTi .gOn1rken zihnimde ... Il':.nn ki.l~iik luz kardf§l~ri •. ni du§tinebHec hir koe kalnu§ olduguna bugGn bile ~a nm. Bu halry!. §aTib~yhi~n temizl' k §ug sine gondermek uzen~ al t kata indirdig vakit otel diTektomntin yuziin.iin alml§ dug-u ha.l gozler~min oniil.1dedir. Adam za., Pi~burgaL'll mi1y,onerin bu hahya de linden it;; kere fa.z~a p.ara i::id,edikten ;i;OI anu bana annagan etmi~ oldugunl1 dikten sanTa arabay.a koydurdillm. Batun bu i~1cri g(jrdiHu:en sonra "1" binip Piazza di Spanyadaki evime rum. Kaprmrn iiz~ri]jle franSlzc:a ve in biT k.Jl~rt ya:r!arak doktorun bas'ta oldug!J Y,e kendisin,e ba§ vuraca'k olan.larm, c:,adde i:izerhlde~ 28 numarada oturan tor Erhardt'a g~tme~erini bildird irn. Ken me iki mo,rfin §:rnngasl yaptrm ve 40 d
ate~ i~inde. bogazml ~i§mi~. bakl odamd sedi:rin uzerine YIgddJm. Ar.ma hE ., korllctugu Ii~n diokt,o,r E:rh3Tdfa laYlp liagutmak istiyc:rdl.ll.

s,unu ve "iJindirapkasmr dl. bana verdi. <;9 ~ar saaUni ahkoymaga onu gii-;lUkle razi ~ debildim. Cep blil"ometre~i bugUn bile ya...nmdadflr. M.llyoner ote~den. aynlmadan. beni zan

.

.-~.....

~~.-~ ...~~.,
_ .,.;;. . .,..' •
.... .... •

,"",r
r


~.,.

.... '
•• :

• ,.
...

.;'
_ •

I

r

_

.

...

_-

SAY1F.o\ 8<

11 t U ~

Kanab

zarf

usuliyle

eksilune

ilaru

Nal'la
1]

V ~l;lt,;;ir-tinden: l
konulan i:j Mal<l'tra v:i~al'c'tinde Maynlnnda beeonarrne M3.nikan. kopdJ~u in-

~Sllt.mcye

Lalya ...... E'a7.iz
~ilt.:d1f,

Ciimhuy·iye1 Merkez BankaSlnJn 15 haziran 1935 vaziYlti Aktif I Pasif
[.i ra

Lira
S ...RMAVF:
IS.GOu.QUO,

lni3Bun ke§u bed eli 24000 liu.dlf". Z - Ba ~~e: ait §artn,ameler ve evrak i'Ul1hllrdl' Ai Eks;Htme ~artl'llamesL

KASA: :
AhlD:
[BJlnUl'Ot

t~ IdlogriifTl

U'ii.02f1,U9f11
1

2l2'BJ.599.Ji .. 1l.732.7H,-

IHTIIVA1 l'E D'AV LA~:

Ak

Esl I B ·HI!KNOT.

1'1) MUlkavclc projesi. c.) Nalnt t~leri ~era;t; l'ImlLlll"dyCl:s~. cI) TC!Jvi,,Yel I:iirahiy,e, SMe ve kafg~r ill§aatilla clair fel1iii §,;'I,rtname. e) Bl!to.narme oiiyuk kopriiler liakkmda ri!nni afltl1lianl!e
(

II rA~hk
I'
I

no.190t,UI
M UHABf
I{:II,BR
1.301.051.1

0 !.DEI(
~diltlJ
tI!i

,DAI:-llI',UI-":!K'I l' Uir~ lin!!,
H A. Wlt!;,; I ~I< A It In : AI I till

71

I

g) Proje

n Ke,U

I

I

Ptlilli

1\ B

lH:

I Eeh!'.
I

hulis.aSf

cetveli
ve evrakr

I
120 kurus
bedel

Sd. ~tlUiI:£r:3fil
ta,!h", il'l k.1LJil

1.4'IH .]2'1 )~rb~&1

,I
1 51J~ 11U9

Dt'[luh'h:
KalllJ'!1Un

une

~,e'llhk.ln

IIwril:kl I'iS.kd'ye, 8 im:i maddelelrId.nne tarahndilll
V,E"

,
~
(

nstiyenlef" bu ~artllarneh:ri Y1ItJ1c:abiJirl.(lc N~r~3i V~kalet~

diHvirler 11A.ZINE. Derui.tl:' kei'lr~lhitl re
b:",mo:

6.19U.tI. 1..1 ~ 3il' :)J

l.ltll

... k i t,edi'l'at a DUlU.h te' e (me n evra 'k I
bak~Y'e II
11 akdiy~

m Izeme
sail

mudiirILigu,lc]en

rAt ... v UI.LIiRl: cdf Ien
"II: C:VE'a.~J

llabil irler. J - Ek.siltl'l,le 2. 7. 93.5 luihinde 'nkarada Naha Ve~aJeti binasrnda

l'IiJ'"-1~v' I 'ii l: - '\ ',,1,-

gunii saat 16 da soseler reisligi dlai-

~{omliunura 5
tl

!I II'Ie1 mdJdelc UI "f,nd~r.

i
t

I

Kilf'Jlht N 'tamamen altrn i l.ivett::Q tlE!davU1e '11I1:i1:lildiloe:l1

o]ilirllk

1O,mw.ooo.W 24, 0 S 5,5.2

158.215.240.-'

I

r

esinde yapdacaktu.
4 - EksiLtme kapah zar Ii.lslUhyh= yaprlacaktrr. 5 - Eksihmege girebilmek icin istekmerin 1800 ~ira nuvakkal teminat vermesi, hundan bas-lea 3~ag[daki vesi.alan haia olup gostermesi 13,llmd~r. J - Ticaret edasrnda kaynh bulunduguna claim'vesika 2 - Istekliler yapmI§ (:ddl!klu~ i~[eTe a~1t vesikalaer ostererek eksihmege girmek kin 'Nt!Jfra Veka.letioden
h Iiyet 6\leS~kdJSI

h<!linl

ki ~edi\'!iI'

1 __ CUZUAN1:

l_O,_S~l,j2\ ~

TURP I.IRASI Vadeal.i1 Vade1i
DOVtZ

MI!:VDIUA'rt.

lS.224.05S.~ lUi1Ulll.43
791.651,70 12.472,575,13 53.11J, H6,i4

SR.NEDAT
H zlne 'iJ"icari

M&VDUATl:

Benular)
Sel"lcdil'lt ('PZ'I l.tOl6 -135.3'1

Vaduiz
V3~ 'I'i MUHTEUF

Ii:SHA M VIlE rAHV H.A'iI" nA N~ ~ { Iletu A (dlvenitl I( tablFilat

Tek~;f

alacaklardrr. rnektublart yukarrda

i.i~i..incti maddede

ya-

hre t"Jnlen ("\lr, 1<, n'J.i Ici'll'illlr,' ~"il,alll!l~

Ih saatten hir (;aat eveline It dar soseler ficisligi dairesie getiriterek eksiltrne komisyonu reislig1ne m;akbuz muabilinde
I

(i'tib8'r

I"rrncll~)

ver ilecektir.

Pasta ile g6nderilec:ek
7.T11

mektublarm
gelmis olmaAIUn
\Ie d(!",i.z Uzerme

ihayet jjcUllCii ve drs zarfm

rnaddede

saate

kadar

hlmrhr, 1355)

ile cylce karat~~ml:} elmas. Posta c1 ola cak ~cc:i krneler kabul edilrne», a
mUI't1U

muhur

~-

2399

rillhviU,~ Ibt'rine H rSSEUA
I~I.AR

l,fiflG,~67,6'l
i.S(l[).IlIlC,-

Osmanh Bankast Ankara

M U H"r~LII.Jti

8,238,l0l.88

Mudilr liig'iinden :
scrvislerinde cahstrrrlrnak iizere bir mernur macaktrr. TUrk£eden rnaada Iransrsce bilenlerm irntiIn gc,i'rmt' k uzere harikam II mudiir1 ug iine m LiraCO!iltlan. 19i Hne bilenler ~en:.ih cdilccek tir.
Rankari~ll

YEKUN

2SS.6S0.J7Z.94

VEKON
Iskonto haddi

255,650372,

~I

1. m"r1., 1933 tarihirtden

.tihar!;::n:

% 5 1/2 -

A1t1n lizerine

iiVal'lS ,"04

1/.2

N,aflU Bi.lkunl'~n

Ila. )..

Sthhat
diye kadar Iatida

e i~limai

luavenet

Asktrl F ahrrkalar
S!'litln
ton sekoni dausel 0 >'ag~
U]

Umum Mi.idtirlrLigU i1anlarT
havy veya
vakelilcll

Demirleri Bakanhk taraimdan ... eriLmi".~ iizere 492 000 adet "S", demiri imcliiiyesl a\ll~ elt::1 l~'V '! ki)n,]]mu~tur.

fe ~i1etinden:
. Vekalet!e ~ek~en lir~ iic.re~li bir ka:tibHk a~mur. iim.. Ie vaziIe lstJyenlerle yen "dell mUT-acaal: edeceklerin 21 hazirnn 935 cuma gunu sa at dokusda m~ ~abaka imt.iham ~~in "",ekalete gelme1eri. (14·29) 1~24M

Alma Kornisyonu
vakurn

DTE

ekl!!tl"3

Tahmin edilen bedel 4920 liradlr. Eksiltme 5 temmua 935 cuma ~ ~aat ~6 da Ankae da Bakanhk Mab'e"1H'!Mudjjrli.igUnd~ Yilt':rla.;ak3r.
lstekUlerijn
ticarat ,odaSILVl!:.o;;;'c·ru;1 "C J69 I iriiLlr.k mu\"ak·

Tabmin edilen bedeli "40(0) li!',3Jelan yuka:nda. miktar L cinsi y,azlh ~nabeme Asked Fabl'ikalM Umum MiidurLui satm alma komisyonll.ulca 4 temmuz 935 tarih'inde permbe giini.i saat 15 te at;lk eksiltme Ue male edilec:ektir. rtname parasta olarak komisyondan veriUr. Taliplerin uvatkkat terninat 013111 (300) lira ve 2400 numaralr kan1llIn 2 "Ie 3maddelerindeki vesaikle mezkilr giin ve saane
,misvona murac1li<IJdan, (14311, ~ ~ 2492 11 KALEM MU HTELtF KUT U"RDA t;ELIK

kat temin.atlan ile htr] ikte aym ,gUm !"It ~,l€:ta buhmmalarI !izmldrr Istekliler hu hususrakl ~iJrtnaLm~'lrNi ~:su
karada Mabeme MudiirHigunden

komisyond,a

o~arak AnB~nb.liT'~. (l4 t5) i.",...:!481

I' I
.~

A~Iw... IId:;;ye- ~1ij1; hanilln BtLtT

I'.'
J.~

IIiIIi .I;';d:r aa Vekileli
SatJutiJma

~

banlan

KomiHYODU

I

BORU

AnI ara Yiiksek Zirua! EllStitUSU Rei, l~irliijiiDe:
bin.a1.1rnu.n Vif' Ka .. lor~fer~e kaloriEer t.esnsatl otmi:Jf'Gol dig;r b~Dala~nm kole komurii s,obasiyle 1 T. sani '935 dl".l1 15 nisan 936 tarihine kadar lOS gUn h;i.n t,eslilin[ eksilmeyr. kon!U~rnu~tur. ,al["tnamesini. gomlek isteirnler Yi.iksek Zir.:lJ;iI'Enstitfu:,ij tdare Mildiirmgune ve 8.'1.9351 tarihinc mU1adif t'uartesi giinu Sala1: 1.5 de ihalesi J.1aptlmak iizere 2023 l~raJ·',;;:tf;mina;tlan~
Ens:titiisu
kalOf1ier,I'j

Tahmin edilen bedeli (4000) lira alan yuka.rda m~k.darl dnsi yazlh malzeme as'keri fa.brikalar umum mudUrliisatm alma komi'syonlLlnca 1 Ternmuz 9J5 tarihinde pa.rtesigiinu saat 15 de 3'i1k eksiltme it; iltale ,edilecektir. rtname pa,rasu: olarak komis.yondan verlUr. Taliplerilil 1Vak'kat t:m~nat alan (300) lira veo2'490 l\Umarii~llkanun 2 ve 3 madde~erjndelU 'll"esaikile ml':zk~r gun ve saaua misyona miill"'acaatlan. (1394) 1-2424

Yiik:selk: Z,iraat

1 """'" anarada, (mma h a) K beton do§eme, su kays!;I, dekovil hath do,emesi" Stl1 d,eposunl~n so-yultmasi. (teer-idi) gib~ onarma!ar yapt1~
ak~e5j

Erzunnn kilo sIgIr eti kapab zarOa eks~~tmeye konulmu§tL'll". haI es i 2 tern muz g,3 5 El aim gn..

lLAN krtaa tr i~in. 150'.000

t-

n'acakbr.
Z~

Kc§if

69"10,29 liradu',

Ke:§if ve §art kigatBaytiil Direktorl iigiinc' ge 1inKek~
lamu gormel.c i~in
ti:r.

sa at IS de yap:rlacaktll". 11k teminat I6S7 lira SO ~ ru!itur. ~artn3.mesini ,a~mak i~in her gun Errurumda sa'1m .a1ma komisyonuna rnura~aat ed!ilebil ir.Eksih:meye girecelde:r ~Ik teminat !"Ie kanumm 2 '!lie3 lindi madde-

nu

Ensdtril vezne:sine ya,urarak ria mura.,~aathm'i. (14 LS,)
nt

mdare ve ih.-J-: korn i'Syonu1-?~fl2

t,_tanhl11 D~niz LeVDZlDl SatIn I a Ku,mis,yonundan:
4749'2

D,evlet DemiryoUarI

ve L~manlarl Umwn
1 LAN

Miidilrliigu ilan]arl
S,ene(;k Ibedeli muhamrneni 1860 lita ohll"l dem[r:voUan mec:muas~nm bir sene mi.iddetle blSlm[ i~inin kapcdt zad~ la eksihmesi 1 temmll1Z 935 paJzane'sl gi..i:nil slat 1S,30 da Ankarada. ~d,are binasrnda :vapLlacaktu. Bill l§e gi:rmek ;niyenlerin 139 btu'iuk 'trahk mlJvakkat temiuat i1e kamumn tayin ettigi vesikalan, I'l:anunun " un~ cu maddesi mllJdbince i§e girmege l'taJnuni ma.nHeri bulunma d:rglna daif beyanname ve teldif1e:rin~ aym gun SEliat 14.30 a kadar komisyon reisligine vermeferi manmdlr. Bu i§e ait §1attnamelerAnkarada malzeme dairesinden alInalbUir! (1392) 1 .......2425 tI.AN Beher UlOO kilo mUhamni aym giiln saat 1~1.. a ~a men bed,eli 1429'.79 lira ohllJ kadar komisyon rcisligioe 1B.OOOldlo kiil~e kalay 29 vermel,e:ri l:fiznndlf. t,emmuz 1935 pazartesi gil" Bu lie ait ~:artrlameler saat 15,30 da kapah zari 12'5 kuru~ mukabilinde ArIllsulii ile Ankanda fdaJre bikalr8 ve Haydarpa~a vemen.jiUiJ,~m:1a satm almacaktn:. lerinde s:aulmaktad;r_ Btl i~e girmek istiyen(1347)' 1. - '2'377 l,er~n 1929.66 ~.irahk muvak-

kilo

kOYLUl

r§embe gtinii Jl1aJ1t dia kalHlb zaTi I1s'UliUe alma'caktr.r. KOYWl etinin beher osuna 41 kuru:!i~ kuzu etinin beher kilaSllna 43 kuru§. nat Imin edilmi,~tir. ~OlrtnaJmesi her gUn komisyonda goril~i]ir ve yahut 149 l'i:U:ruJ'5' bedel mukabilinde ,abnabilir. 1&-

eti, 2416,7 kilo kwiJ. t::ti 4 temmu~ 1935 IS de Kas[mpa§a·da kom~SYDn bina-

3, --. U'stenne 22&6-9]5 talrihine rasdlyan (;urn.artesi ,giinu saat anda Bay tar Di· rektorltigil oda'smda a~lk eksiltme ile yapdal;aktn. 4 - Egr'etirutak akc:;esi 523 'iradrr. (12gB) 1-22B4

lerinde y,azlh: vesikalarla bit.. likte te!dif m ektup,lannm iha,le s~:iatlrndan bil' saat ey.. vel Erzurumda SiU:'Dl alma ko:misyonuna ve:nnii buhmmalan~ (1428) 1-2488

I n.~I'nnwd't' Il'Iltiinl.,.II~ Le V"DZlIll Amirlii!1 Sahn A1mo Komi )'U'II(I

Satlhk arsa
Yertl§ehir §lsrnda fede
Nafla. vekMeti

'!tlr ..
me!cl

as.h1t }'ohl ISO m.

:menn.
misyon

I

I

2239 lira 16 'kuru§tan ibaret muvakkat teminat kbuz vey.a mektubunu \Ie kanuni belgderi havi teklif ktupb,n:ru eksiltm.e saatinden bir saat ,c::vveiine kadar
Reisligine v'ermeleri. (3365) I-24tH')

h'anlan.
lLAN td.a!releri hl:a:mbu~ Leva.Zlm ,amirligine bagh kmtaat
i!fin 3500[11 tOH, La'Yamall" in ko-,

biT ars.a. s~tdlkli:lr_

KaraQg.

lilnda Istanbul tathclSI . ,.dame. Afmana mura!:;aat:. ~-250~

~tli.kmerkez labor3,tuvarlal.;t) mii .. · r I........ ugunden:
to

mUru I temmuz 935 pazar·
tesi gii.nu saat: '15,30 da ka-

Mobi1yah kirahk mtistakil ev
\"enij=hiule Pilial.u H_rninde Fevz;pil~<! ~,:u'h1e!>jr...lr I) No. lu mustilKil I]<il!~. 1'. B. .'I'l, M.
rill

Mrke:z serom miiessesesi iC;in iil§1 ve serom tecrubele:rinkulhmdmak iizere a~ag[da cins 'Ie mjktarlan yanb tec;,e hayvanlan pazarhk suretile satm ahnacaktn:·. !jeraiti ",enmek ist~y.,enle[' liaboratuvarlaT miidiirll1gune ve eksHtye giJ'e.celderm de 5 -"1 ~ 935 tarIhine musadif Cllma 1U. saU on. be~te Ziraat VekaletE m'llhas,dll~ m,udti'rlUgiintopJ,;u'l2cak olan komis},ona gelmeWeri. (143,3)

pall zarfla ahnacaknr.
min bedeli behel'

Ta.1t-

nu

tonUi 14

Adet
150 100 Kobay Rat yanj btiyuk beyaz :tare Beya~ flndlk faresi
Tav~am"

kat t,eminat iI,e kan'llnun tayin ettigi ves,ikidan. kanunun dordun.dl maddesi mu,cibince i~e gi'rmege kanuni
manileri bu~utl101adIglna da· ir beyann.ame v,e teklii!eri

-Kiira.hk..eV' ..
Yc:ni,ehiflilile Selinik Soft.u:nd.a SI numarah

cadde&i

levin list k..·

t. 'ki:rahktlr.
kadar at

-'I')n,

100

SJat OndliD on {kiy~ 1347 No. teleforuJI m'l!irac.a'-7468

lira SO kuru§'tur. ~artname.. si 254 kuru~ mlJkab~Ulild~alm~r. lEksUtmeye girecek'" lerin '~.artnamesi !'N~:~hne tr:l:. lif mektup v,e lfcsikala'l."\yle 3781 tir,a SO klJro~ nk temin~t~ariyle beUi giin ve saat l4-,30 'kadar Tophane satln

Matba.lSl Dir=k~or ~ Bay 1T1a.:hamunca at, t-2:J n

Nii

rH!l.

t:~"L!~L~('I.;:n~

ra}'j

eni~
i'l n

~lmden~'l!:fLh!l1; 'l:j;~at:;L~ltmhq ukisinilL

]i.iJ· .. tT"u r-'moilllIf[ io; •
""1'1

olunllil". Ankaf?ri'l B
nklll'l

""}"Ort :.~lu'SH1ia

a~ma KOtmi:syonuna vcnnclerio (12-3 .... [37 L) ·HI 1-2~03

h

~~uC' . t:-hm·t

N~ Fr, Ve {aicti den:
1-

Kapalr zarf

usuliyle eksiltme ilanr

1

111111 111111 lII"JO

111111 111111 IIHII

1111111 II!III'

'Ilill,

'"111

1111111

Ankara Levazrrn Amllrihii Sa tm

Eksiltmeve konulan i§ (KQcael~ vilayetinde Adapa· zan - Hendek) yolunda betonarme Adapalan Sakarya kuprusU insaatrdrr, Jnsaatrn kqiF bedeli (79.0OCO Iiradrr. 2. - Bu ise ait ;?3rtnal1l1C er ve evrak §lm]ardrr· a) Eksiltme ~artname5i. b) Mukav~lc projeai, c) Naf13 i§l~ri §eraiti umumiyesi. .. d) Tesviyei tiirahiye, ~ose ve kargir lt1l§aatma dan r fenni ~artl1ame. e) Betcnarrne bi..iyuk k.opri.ller hakk.mda lenni ~artname f Kc~if hulasasr cetveli g Proje Isteyenler bu !j!3rtnameleri ve evraki 395 kuru§: bedel mukabilindc Nafla Veld.'leti rnatseme mtidiirJugunden alabil irfer. 3 - Eksi ltrne 3. 7. 935 tarihinde ~ar§amba gunii saat (6) da Ankara Naf]a Vek.i]eti binasmda §oseler reislig]

Alm,a Komisyonu ilanlarJ
tLAN

..
::;

I ~ Ciheti askeriye L~in bin iki yliz ton mazot kapah zarf usul] lle eksiltmeye kcnulrnugtur .. 2 - Ihalesi 1 temmuz 935, paaarresi gtini.i sa at enda iz:d.a yapdaca[ihf'. 3 - Maim tahmin edih:n tutari :yetmi;;. iki bin ~iradIr. TeminatI muvakkate ak-;:esi dlort bin sekiz yuz ell L Iiradiv beher kilo mazot i~in al U kuru§ fl,:ilit t"ahmin edilmistir. 4 ~ Taliph:l" sarmamesini her gun komisyonda gormekle beraber bir suretinl de il~ yuz ahmJ~ kuru§- bedellc
alabilirler, :; _, stekljler ticaret odasmda rnukayyet old uklarma clair vesika gosterrnege mecburdurlar. 6 - Munakasasma i~~ir.ak cdecekler m'll.1v.akkat ternina! makbu.zu lle birlikte tekl ~f mektuplarrnr ve 2490 sayrh artsrrna ve eksiltrne kanununun 2 ve :3 iincu maddelerbtde ve mirde lri:J§lada mustahk,enl mevki satm alma
komis,yonul1-

hilinde tevaznn imiriigi satm alma kornisyenu t.Ir'1~ r, ldan yapllacaktn-. 4 - EksiHme kapah aarf usulti ilerlir, 5 ~ 40. bin hilo !!IUlUn beher krlosunun muhamrnce riat~ 17,5 kurustur M,ecmu tutart 7000 Iieadar, Tcminah muvakkatesi 525 Iiradre, 6 - Terninatr muvakkate rnakbuzlarr ile t irtikt tek~i r mektuplartm rniinakasanm y pldacaftl' muayyen aattcn en al'!j:agl bir sa3Jt evel Anli:alr3 Levazrrn amir1igi satrn alma komisy'onuna verrneleri, (1211) ] -2'228

iLAN
] ~ Anka.ra merkez hastenesinde edavtd c buluna n hasta]ar]a gedikl~ kii~i.ik zahit ruektebi ratebcsinin ihtiyaCI i~in ahnacak alan 30.000 kilo yogurt eksi'lrme 'e konulmustur. 2 -- ~ilr name t!}'}ramT It, ti liycden maada her 6un cig cden sonra ucretsil.: olar3!k Ankan Ievazmt. amirligi sat In

alma komisyonunda

gOrUlebi~ir_

dairesinde
45-

yaprlacaktrr,

3 ~Mih'la!Hlsasl 20,6.935 tar'ihirie rnhsadi] per§emhe gi_iniil saat 15 de Ankara Ievaasm ,ru"ir',~igi binast dahmnrlc Ievaztm ftmir1ig~ sa~n alma komlS/onu t.3r,dmoC'lan 'apr1;-

Eksi ltme kapah 2art Ilsuliyle yapliaci!sd[tif. Eksil tmeye gire rilrnek i~in isteklinin 5,200 lira

muvakkat teminat vermesi, bundan ba§ka a§agldaki vesikalarr haia ulup gostermesi 132rmdll'. A) Ticaree odasmda kayrth bulunduguna Clair 1935 senesinde :ahnml~ bi.. vesika, B) "faIDibler yaptrklarr i§lere ait vesi.k:aJarI §ose.ler reisllgine gostererek eksiltmege ginnek i~in Nafla VekiJetinden ehliyet vesikasi alacaklardu. 6 ......Teklif mektubb.n: yukanda u'iiUncii maddede ya~ zrh saatten. bir saat tveline kadar §ose. koprii ve bi'na l§" len Il"eisligi dairesine get~ri]erek eksiltme komisyenu reislig!ne makbua mukabilnde verilecektir, Posta ile gonde.rilecek mektublarm nihayd li~iincu maddede yazdi ::mate kadar gelmi:!i olmas,[ 'Ie dJ!~zarfm miihiir mumu ile eyice kapatdm!§ oUmaSI laZU"l1dO". Post;;1l' da olacak gedkmel,er kabul edilmez. (1357) 1 _ 2397
'~
-

~artnamesinde yazilr vesikalarr ihale saatmdan Iaaka! bir saat evel komisyona vermis bUhJnacak.brc:hr. (1314),
1~2402

caknr,
MiinakaflCil 3.~rk eksrl trne IIlsulti iledir. Ot!l2. bin kilo yogurdlln beher kilosunun 11 uhan men fiat:!:20 kuru 1iitu rr. Mecmu I'Utan (WOOliradrT. T minatI rnuvakkatesi 4~O Iiradir. 6 - Teminatl muvakkate rnakbnzu ill' biTl ikte muavycn saatte ,A.nkara levazrrn !m5rLigi ';atm a!ma 'komi,foYo"11•.11'13 m iiracaa'flarL (1274) 1=-2231 45-

t.LAN A ~. Trabzon kiraan i~~n kapalt z~rfl.a eksiltmeye kanulan 'takriben 28412,50 lirahk 255000 ld!o ikinci nevi un yen~den eksiltmeye leonulrnustur. B - $a.rtn~mesi taJep vukuunda kQmisyondan parasta olarak gonderilir. C _ Artlnna eksiltrne Trabzonda kalede satm alma komisyo,nunda 2 temmuz '935 salt gOnu saat 16 dadir, D _ Artu:TI'la ve ekailtrne kapah sarfladu.
E_ Muvakkat teminan 2B1 ]ll"'adrr. '935 sa.LI giinU saa't 16 dan .saUn alma komisyon Ll1 24(11 ......

i LAN
I - Serom a,'1 evinde bulunan serom ve teem'" hayvanl.atnnrn 935 le~rinisani gayesine kadar iasel eri i~in yevmiye 23, leile pancar, 21 kilo havu~ ... o:3 kilo patates e

G ,_ ls'teldile['~n

2 temmuz

ahnacaktrr. 2' ~ $artname mesai saatirtde iicTetsiz olarak goriUebiJ Lr.

~H!'i"

~in

komi~\'nnda

Umllmi

sr

-

-_

~- -

.- -

,

-

_ -- S"2S"'c!"

evel teklH mektlllplan ile Trabzon na mtiraeaa'tlarf, (1313)

Iii(),fu-liigiinden·

r Bank

LAN 1 -- Gamizondaki kIta yeo mlies.seselerde me\1cud hayvanat ;~il!1. 560 bin kilo arpa kudrr:rJrnasI Illunakasaya konu] J.1l1iJ" tur.

t

], - Munakasasl 29 llazirGln 935 ~arihine mjj~adif cumartCSii g iJ-nii iatilt II de Ankarn l'eva:mn amirligi bina!'mda h:vazrm amirHgi saun al'ma kommSVOl1u tanfmrhm )'8'

pdacakllr. " - Miinakasa a~lk

eksiltme uS1I.IHi i1edir_ 5 - U" kafem sebzenin teminab muvak al'es' 6 lifil 15 klJru~'tUlI', P3'nc.ann beher kUos~lDun mn11ammen fiat' 110: ..
makbnzla'MI ile bir~ 'I!Iaatte Ankara h~valTff1 :MJ'Iirligi ~atm alma ge'imelert (1391' 1-2412

[ ....... lzmit1te k.igu1 \:'e ka.rtOD fabcikasJ: i,!;in umum mqhammen. ke~if bedeli. 24244 lira 52 kuru~ ulan, A) Fabdkayr §oseye baglmnak uzere il't~sa.k )'olu ibata duvulan ve tel orgii. tesisilJ C) Ker~.z deresiJld,en Iabribya .su ~sale borusUInun hendek hafriyau l!'deri va.hi'd fiat esasime eksiltmeye -;Ikan Iml §,m. 2 ~ Bill i~e ait eksihme ,evr.ak.J §unlardll': A) Eksiltme §artnamesi, B) Mukavelc: p~oje5i C) Fenoi §artnameler. D) Vahid fiat ve ke§if cedveUcri. E) Projeler. lstiyeoh::r bu evrakJ Sumer Bank in,aat ,S!!nrismde gorebUirler ve 120 kuru~ mukabilinde Ankara .§ube.. sinden ala'biIirler. .3 - Eksiltme 27_ 6. 1935 per~em.b6 gunli SaJ3't ii' Ankarada ziraat bankasl binas.Il dahiHnde Sumer Bank umumi miidiirliiglindeki komisyonda yapdaeaktll'.

$artnarn~ eyyarm t:atiliyeden :rnaada her ,g;Un komlsyonda ucrelsi.z olarak ,g8rUleihi~ir.
.2' ~ 3 - TaHble[' mtinakasa gi.inu yalJ1lz bu i*le i~ti.gal ettik'lerine dair mahaUi ticaret oodaslndan tasdik edUmi§

havu.culI1I paratlsin anal" kuruljitllr . Iii ...... rstckHle-r teminatT muvakkate

Ukte mua,yen
komisyonuna

B) Fabrika

vesika, ibraz ~'trnege mec:burdurlilr, 4 -- Munakasasl 1 temmuz 935, tarihine miisadil pazartesi giinii saat 15 te Ankara levaz~m lmirligil h~nasln~ da levurm ami,liig satm a~ma komisyonu, taf',afmdan yapIlacaktmr_ 5 -- Mtinakasa a~:rk eksiltme u5ul iii il~dtr. 6 - ,5150bin kilo 'brdaca.k ohm ,arpanrn tahmin edilen f[atJ 3.5 s;arntim .rnecmu tutan 1960 J ira temmatl rnuv,akkat es j 147 HradJr'. 7 ,_ lsteklilerin t~minan: millvakkate makbudarile bir.. likt'e muayyen, s.aatte Ankara lie\il'~zrm imiFHji salin aJma komisyomma miiracaatlafl_ (B90) 1-2413 lLAN 1........ Muhaf~z' a].aymm Hi bin ~lft, kaMe fotiDleri 2] ha.. ziran 935 cuma tunii seat" 11 de Ankara levanm imirligi bin,asmda ]ev.a:zrm amirlii-i satlD ahDa kom~syob.1II marif~ tiyle ve pazarhk sUf\etiyle' mlizayc d,ey,e ~lkanlmqtlr_ 2' - Fotinlerin benerinin muhammen fiatl 1.5 k,ul'U§.. tur. Mecmu tutan 1:200 liramr.
3Teminatl muya'kk'atesi 90 lil'awil'.

ILAN
l - Beyru§ebah Igarl1lonu ~~in yiiz yirmi bC$ bin kilo Fabrika unu kapab zarUa ahnacakur. 2 ..... Eksihmesi 4 temml12' 935 tarih~ne mii,sadU pet§oel11.. be giinii saa,t onda yapdaeak1!]r. 3 - Muhalr.l1D'1en bedeU 22500 li,..a DL~p' muva!kkat. temin,a. n 16B7 ~~ra 7S kUnl~hlr_ 4- Talip~erill1 teminatlarI i~e bil"likte l11uayyen giin ve sa.att~ fazla maUlmat almak il,(in her gUn komisyoulUl1uza IDtir.acaatlan tI434' 1 - 241)7

(kapah zad) mmliyle yap.dacaktll'. 5 ~ Eksiltmf'Ye glrebi~mek it;lO isteklilerm ] .818.34.- lira ml,lvakkat teminat vennesm 'Ie bu i§· Ierlll!!' i~ti,gal ett~g-ini bildiren vesaJiki bankaya goste. rip ehllyeti 'Eenn,lye vo£slk,asl almas]I' 1iznndD". 6 _ TekU mektubJsr:rnln yukanda ya.zlh saatt'en bin' saat eveline Kadar Ankarada Bankalar caddesiT1de ~umer B<tnli: urnumi mudurliigiine verilmesi posta Ue ~onderilen mlektublann da nihayet muayyen saate ka. idr gelmi~ olmas[ ve d~s 7;1rfm kanunJ sekild,e kapiItlmaSI 13?1n'irhr, 1 _,. 2:~JlB

4 ..- Eksiltme

4-

T'aliplerin heUi saaUe t'eminatt muvakkate
..

buzla_rile bidikte, mezkfil" komisyon_2 m.!ir-acaatlarI.

mak-, (1273)

"1130

l]zunl{o]Jrii Be e(liyesinden:
Uzunkop1"'ude vaptlrl]a ak olan (8197) lira (450) kuru~ beddi k ifli fenni mezbahanm yaprlmasJ i§i 1(1 Haziran 935 ltlrihinden itiban:n 20 gun miiddette a~lk eksihmeye konulmustur. Ihalesi 1 temmuz 935 pazartesi giinii saat Hl da Uzunkoprti Be-1ediye dairesinde yapdacaktlr. Mu'IIakkat teminat 3kc;a~l[ (61 S) liradu'. 249~ sayJlJ all"t~nna. reksiltme ...~ ihale kanunundaki evsafl kaiz ~stekUlerin U'.,;

14 de yap,l.u~a.kitlr. 2 -- Sfgrr etlnin tahmin edilen fiatt 23 kuru" 'Ie sadt yagmm 70 kuru~tllr. 3 - Sq?;U etinin telninatl 7,JOO lira 'Ye sade y3_guun 2260 l~radlr. 4 ~ $artnamdcrt her gun KErklarelti sa'tm alma komisyonunda gOl'iilebil ill"'. 5 - Ek~ntmeye girmek istiyenler~n tekH£ mektupLanrlll ihal gi.inii saat ]3, ~e h:ad;:1lt Kuk13Teli satm a.1ma komis,yonuna verme]eri ve saat 14 de kcm[syonda bulunma .. Ian. (272) 1-2229 ]LAN 1 - 32. inci .alar ,B, inci bOtiik h ayviulatmdan 41 'bm,ak n:umarah pamuk lur d]~j [ultlr 2S hadran 1935 'tarihitt!l! miisad'if sah gunii sa at ahlda Akkopru atpa.zannda miizaye ... de ile s3bbckm_ 2 - Tahmin edil,en £i.at~ 3501kUl'u$f:ur. 3 -- tineklile£m muzayede:ye i§tirik etm,ek uz'ere )'11karda yazdI oldugd gun ve saatte AkkBprii ,atp'azannda Indunmal.an. (133M)1 1-2329

I - Kn-k~,arelinde 423 ton.s[isr eti ve 43 ton sade yail.n.rn kapah zarna ihalesi 21 haziran 935 cmna gtinu saat

ILAN

I -- Selimiydeki, askeri t1ayvanlannan ihtiyac[ i~LJ1 490.000 k;!o kuru ohm kapa.lt. ~adli1 euiltDIcli .i I:cmmWJ '935 'iCar§amba.,gtinili sa at 15 te' Selimiyede ~skeri' satm alma komisyommda ya.pllaeak 111' .. .2 - Otun tahnnD lledeli 1'9600'muvakkat leminall l470 :lindu. a - TemiDatlar ihaledeo' · .... t e'l7ei mubasebecU~ vC'nles,iDe yatlnlnul ofacaktu. 4- -Balika maJsandlklanna yatm.DU~ ,olm tcminal makbu.zlamu veya banka tlemkult mektublan lie diier bel .. gcicrin lek.i~f mckWb~m l!1;;,erisine konltlm,~ olmaSlllmn .. cia. S - Sanname her giio komisyonda giiriiltbilir. (1435) I ...... 498 2

lLAN

Tar us Belediy -

I

aDh~ndaD

Hayvarua ,~ekifir" e) ile i~h'U'" ava tuhlmbasr valuta iyh Ie l.aglmlan temizler tahminen (760) lira klymetinde bit adet ]ag:untem~.zleme makin8ls[ al;ilk ,aksiltme ile 28 haziran 935 gLmil saat 10 da sa'Un ,a'macakt~~. tstek~~~erin §artname ornekl,erini bdedi.yemizden arama!an i1an olunuI'.

zl1Dki:ipru Bdediyesi
nuna mGracaat]art

arhrrna, eksilmlle ve ihale kDmisy~ H.a.n olunur. (1408) 1-2452

s~· rBankU ..d·'· •.. d
WI '..

(1389)

m_

2429

u

...Ilr ugun .'en.:

okura liimhuriyet l\liiddei mU1Diliginrlen:
Ankara adHyesinde 5,U\lan miiba§irUgi tahshlath b~r katibb: daktilo]ukta istihdam ,edUmek iizere (25) Ura n..i.c. .. rrOe hir k.adm ahnataktnr_ Daktilo]uga iSH:kli alan kadJnlann (25) y,a§-mdan a=laif V'I!: ('liD) ya~mdan yukan olmama~H: :§a.rthr. Her iki i§ i~in mernurin kanuDunun 4. 5, in!;i maddelerindc } azfiil' ~artla:rr haiz iM:eklll'il::rin 21. 6_ 935 ,c.wna giinu aat 1+ te miisabaka imtihanma girmek liz,ere d2lhaJ eve .•den ves.ikalariyle Anl{ara ac11iyesi c:nc:umenine ba§vurma1

lL,AN

1 _ Ankarada Hakimiyed Miniye meydanmda yal)tlnhu:.alt Bankaml!Z bin.a.&mm bodr-um ha[riyatl a~~k:eksHtrney'e C;lkanlml tlr. Tahmin edilen bedeu 9..129.29' liradlr. 2 - Bu i§e ait evrak: ,ill) Muk/aivele proj.esi b) Me-trai" s~l.silei fiat \r,e ke§if c) HU!U1SE §artname
d) UmlJtn~ plandan ibaf\ettir_

l"ln [Hin olunlJr.

(1397)

I~

2435

I - Ank.ara merkez has:tanesinde te.d.avide bulllllDrul isltiyenler bu ev-rakI Banks m!laat feLl he'l"etinde gorehaualada g,edwkli kii~ak zabit mektebi talebesinin ,ihti.ya..- bilmrler. Cl h~in 40.000 kilo sut munakasaya konulmll§tur. 3, ."",.,Eks,iltme 3 temmuz 1935 1Ii000iamba IgUllu HaBt 11 2 ~ $artnamc: iUyyam:r tatiliyeden maada her gUn oglede Ank31",adaZtraat Bankas1 binaslnda Siimc'I" Ba k umu.den som-a ucretsi.z olarak Ankar,a lcvaum. ami;r.ligi, satlD mi Mijdiirlugllindek~ komisyonda yapdacakh.·. alma kom[syonlmda gorineb~Hr. 4 -- EksiltIilme a~k IJJsulde yapIla,caktm. 3 _ MLiinakasasl 20 haziran 935 tarihin,e miJsadif per5 -.. Ek's;Jtmeye girebillTIck i~in istekliterin 7G11~ lira §embe guni.i saat 11 de Ankara lev3um imirU,gi binasl damuvakkat tem~nat vermesi '1.1]md~r. z

LJ I. U

s
UCU,Z MAKrNA.LARIN

./
] 9 HAZIRAN

1 935 <;AR~Aiio'J

\

Ankara

C,eZ3,

vi Miidiirliitgiind,en:

Ankara ccaz evinin bir SCl'llelik ekmek ihtiyacI i~in 30 marts. 935 taeihinde 81Sdan kapalt zarE llsuliyie miinakasaya tahp euhur etmedig;nden mczkOL' ekmegm, ayni §erait rahtrnda bir ay zarftnda pa7.ii1Irbkla almmasrna karae verilmistir, .steklilerin {2240) lira (37') kurus teminati muvakkate a'k~esi veya balllka rnektubu ile birfikte her gun ogledlen sonra cumuriyet miic1dei umumiligin.dc mutesekkil k:o~

Saflarl Dokiilenler

J

EN

KJBAR~
;lor

,. Ch~Yn!ll",i •• ~9'J5 M '''If 1I.... d.,l. ~OJt.!!1 vc "n tIl"' ... bUln. ",.·.,d.n.
li:~mm,,1

f,~~,knl'luJ"',,"
pOlk

,'or,

illl~

Chor"r<d...

veri.,,,,,

D'I',,1o.

1:brhili I"Min ..II ,J:"n' ~n l.il:t .. r .f~b~, olm""

rci.nm, ~"uy"r.

~.rnd.v~ Ie d!lr

II

iJ".

Mil

misyona
dilrmgtine

'!,PC

mUiracaa,d:arI ilan etunur.

~eraiti ardamale i1zere Cebecide ceaa cvl mii·
(12'82)
i-22'-lO

I!.I:'!I~ Cht!''''~lJh I' ,,,n .nI1Rk1IVQ~" ~Iinll(o .lrfl.A'll1l~ '",",m vrni 1".h,.I&, Io;IIr~dll'lo":III.k"1 r'l1):. 'I}p ,11.1111 hllrr:kd;:; 1I'i!'!;;;n rn<Jh,'ni

o!'l.i hl'l'u:tl!

rhJlIl1 "'01:<:10.

d~t"'L .. t!~ .,Bo91!1.,,1I I
'I"'~ '.... rlcllll ..";

Kapalr aarf

a£U_1

usuliyle eksiltme ilaru \' e) ,iiI lin(ICI:

H"I~ by IIlG{orol1 B~" i,Ji2" 'l;uk ill" bcm:;n, "" "m"hnlrlln'DI 1:IIr ~•• (h,~,", .rllrm"l.t .... di'
CI'I-.;IITCllcl

b.~ilcri ..

mlmlydll!

b .. rl:n! "r.b.IHI

1~.. , ...bo~yE

" I, U!oId

~di IIlr. Aflb.,y.

1." •• 1 i;uJl,.rall"~,

-L Clu!Io'... II!\

m.ub'Enllilllllr.rin.n ne m[j"~mm~1 bir liil",,"e. di".hl'Tlni I IUI!.r tdin_..:

mq,dnn"

11"'''-

1 - Eksiltmege konulan is (MlIghL vilayetinde MugIa - Ki:iycegiz yolunda beronarme Narnnam Kopl"iisu in§aatl)dlr_ tn§aatLn kCii( bedell 23500 liradrr. 2 - Bu i§e ait §artnameler ve evrak ~unla[dlr: at) Ekailtrne Jartnamesi. b) Mukavele projesi, c) Na£Ja illi~eTi ~era'ti umurniyesi. d) T'esviyei turabiye, sese ve kargh- insaatrna lair ( 11m sartnarne. e) Betonarrne bliJyiik ki)pl'iHeT hakkrnda Fenni sar trtarne I} KI!§if huHisaSl cetveli g) Proje .fsrey~nlrl!r bu §artname leri ve evraki 111,5 kurus bcclel rnukabi nrle Nafl3 Veld.leti rnalzerne rnudurlugunden alabilld r. 3 - Eksiltrne L 7. 935 tarihinde pazartesi gunii saar 16 da Ankarada Naflil Vekileti hinasmda osele reudifi dalresinde y:Jipd<li£:akt~r. 4 - Eksil tme kapalr zarf usuliyle Yi>lpllaca:{llr. 5 - Eksiltmege girebi lrnek icin isrekli min J 762 lira .sO kurus muvakkat terninat vermesi, bundan baska a sag~daki vesikalari haiz olu.p gi:isterme5i lazrrndtr. ] - T'icaret odasmda kayrtlr bulunduguna dair vesika 2 - hteklih:r l'apmf~ olduklarr i~lere ait vesrkalarr gos[ere ek eksiltrnege girmek icin Naha Veki~etin.den eh1iyel vesikasr a acaklardrr, 6 - T'eklif mektublarr yukarrda ii~ii:nci.t rnaddede yaZI1J saarrcn bir saat eveline kadar soseler .reisligi dairesine getlriler~k eksiltrrte kern isycnu reisLig ine rnakbuz rnu kabillnde vetilecektir. Posta ile gondcrilecek mektublarm niha et U 'UIICU rnaddede } azrlt saate kadar geunis olma'S1 ve IS .arfln miibiir mumu ile eyice kapatrlrnrs olrnast Hi.ll' drr. Postada olacak zecikrneler kabul edilrnez. ( 3~5) 1 ~ 2398

H~mc"
forfinlh,

bUlUAdc.n

[«'t.

'1'''10. •••

I:>Ll

~~III

ilI••

b,,'o!" ~.cJ'P

Saclarm di::ikiilme::;ille ve kepeklenmesine mani O~UT. Knrnojen saclarm koklr;n; kuvverlendlrh ve b sler. Komojen saclarrn grdasrdre. Tahi~ renklerini hozmae. lao ~irbir n"3dhasl ~'3rrl II", 1<0' mnjen k~nzllk Ii; 03 [ eksirl rnaruf eczaneh::rle rtriyat rnaI!;)zalarmda bulunur. LiNIMANTQL KANlUK ROMATtZMANIN KATi

OTT"'".

II[e ",.bll

1'1" 11 r .... ....

_
OJ

"1.... II

111I•• n&ul

t... ..,.......
r"'.'.lD" 1(.",., .. Ill •• !l"11f"r.~

J

~ w. a~Cilijlr!;!l
1
AliIII· ... "ltl

1.

"''''Jii,
•••• n.. "'ll.I

1iII·.'C"fI1 :J:1iII •• 1III!.1111IL1 5 .....1"-1'I!I
.1.II1II.

""",'jn!l.rli

lilld! ...

1"' .....

iI

M, "'.,111
A .... illI
r

';II!

IAI~ ..... 11

iii

il!.1~

•• ~ ..... 1I11' ••

....

"".-!I.1

QII'-!

~lr.l!"I

Mii.II ••

..IIIiI~fi"I.~"1t lIL"iII'il"~ .,..101,
11:",111.1,,11

"t

lm.1!!!!11

iii."
41

I11III1 ..

DEVASIDfR

Luks yernek salonu
Antika oyrnah A vrupa rnarnulatt, avnca mut(ak t~IHm· Ian. Iliks salon. piyano, do" laplar, yazthane tesisatr, haIt ve sai e sii:ihhktl~. Telefon

3947

~--2431

Satdrk arsa
Pa§aL.ar tepesinde lzmi caddeainde bir arsa satrlr • nr, Te1efan mO acaat,
njYelman,

2291 numaraya

.5

1-1 rita ve plan i~lerm. etu,Uer,
0

Me:lii;;.h;>t

n d a j - i=l'meri mrjit""h'!l.!o![sl

a.plikasyon,

pr(lj~,

nirengi,

piqudaj,

F. Hausler
j tanbul

diplontall

Geodel.

~ Galata

1335

~=.~~
~

I I.~

Hm-ita

umum

liidiirliigtinden:
gun bez

-L'tani)ul <.:iimhuriye - l1umili~'" en"

Dlii .. dei l

Satlbk ev
Ak(,;uraflU1 Ke~iorendeki evi satlhkt[r, h~iyenlerin OOdepede istasyon caddies! 28 No. da Va:r§ova bUyi.ik eh;isi Ferid
!\Ill erhulU B. Vusuf

1 - 6artnarneLeri ayrr, yaprlmrs Harita Umllim MLidtirlugil suabatr i~in a aIda vc niiltlal'iie muhammen bedeHeri yazd~ Ala min}~om Map, FotograE Cam[ ve be~' ac[k eksiHmey konmu§tlH'.

htanbul Ceza ve tev{.df evleri [~jn J 1-S-gJ6 tarihinre kadar mubayaa edilecek azami 478080 'kilodan ibaret 'lie beher liifti 950 gT.ilmdan 4'98000 ~iH birinci nevi ekmek kapa11 zarfla eksiltmeye: kOmllmlJ~tur. Bu mikdar ekmegin muhammen bedeli 4]{lOO liradlll"'. is.tekmer bu babddiki jartnameyi tatil zatmanlanmhm maada her g lin yeni postane binasInda htanbUil Miiddei umumiligi ]evaz[m dairesinde gOrebilide'f. Temmat[ muvakkata 3226 liradu. Eksi~tme &·1-935 pazartesi gUnu saat ofldia ls'itanbul Adliye Levazlm dairesinde yapdacaktll". Eksihme-ye gireceklerin 2iii1rnanru eksiltme saatmdafll bir Sa at evvelin.e kadar tstanhul Adliye Le\.'a:nm Dairnsinde to lanacak komisyona numarah ma buz mukabilinde bizzat venneleri ve yahut dI~ zadl miihUlI'"mumu He iyke kapatIlm[§ ve ismile al$lk adreSlnin ve ban.gi i-Je aid 0 dugunun yaEftmaSI §oartiy]e ayni sllata kadal iade]; taahhiidlii olmak iizeremektubla gondennelrerl ibn olunUl[". (3.223-1372) 1-24'63

2 - tsteklHedn sartnameleri gonnek iize re her gun. ve eksii tmeye glreceklerin. de kanuni muva.kkat teminat]arile 2490 sayIlI tea nun un .2 ve 3 (if maddelerinde yallb vesaikle vaktmda C E BEe t n E Harita Umum Mijdiir~ugG Satm alma komisyonuna gelme. Eeri. (!383) Muhammen bedeJ. Lira. kru§. ) 62'0 00 243 7S 3480 00 Alaminyom

Tek'e ya~malan.
Ferid Tek per~embe gilr.tine kadar Ankara Pa[astatiw. 1=250)

cl Nsf
Map

EKStLTME
Milluan 600 adet 75 dlizin.a 12000 n1etre

Mu .... akkata. Teminat Lira. kru§:
121 DQ 18 28 261 00

I'arihi. Gi.inu. Saatl
1-7.935 pa.zartesi 9

.KiralIk apartIman
4

10/15 ebadmda fotagraf caml (hav.a:p) .Beyaz Bel

1.-7-935 pazartesi
1-7-93S palartesi 1-2415

11 14

""r i:~~1II kira}ra
Tel fon:

I~Ill£la.r

caddesi ndt

35 1iny

vcr1le«k 4 04 h
1-2499

bir apart-man, 1477

nka -a fern - · alkoop l'atifin·den:
lBu,!!;i!lIflen ilih:uII,

I{]:rahk dUJ,kiJ1
O.rdl'l E"I.'i al~mdaki

magazalarlDlIzl]a

pc;rakende

u.ti.

diik-

ldn kirallktH.
dilrH.lgUill'le

Talipleri[l ev mil·

~ocuk Esirgeme Kuru mu Gene!
Merkezinden=
Kec;iorendeki alu,u;.agJ kurumumuza teslim euHmek U~ere (85000) kilo odun; (25000) kilo ot a~lk indirme sure-tile ahnacaktlrr. lstekli o]anlann 28.6.93,5 mci cuma giinil sa.at and,], Gend merkez.imiz,e gelmeleri 1-2500

mU'I"aca.at etmeleri.

esme §eke

KiloSo11.

Doktor

Ali

31"uf Onv

Kilosu

DERt, F1RENGt VE
BELSOGUKLUGU I1ASTALIKLAR] MttTEHASSlsr

Adapazan belediy~sinden:
5000 metre t.uliinde 160milimetre d1ahiU kut'lldlll pik bOfllJ 15 adet Vana (Anathtarh) 2S adlet 91) de~celik dirsek 15 adet tt'i agJ.zb (T) 150 adet Abonalara lill vermek i~in par~a (tam yaklm)' 2 taiklm boru delmege mahslls makkap 5 taklm Yangm muslugu (komp~e). YUk;:nda cins li'e miktarlan yazdI ve US atmo:der tazyika miitehammil su yo]u 'mabemesi kapah zarf uSiulij i1e eksi]tmege konu!mu§tur. th;deSL 16 Temmuz '1935 !SaIl gii~ sa at H.30 da yapdacagmdan istiyenlerin artrrma. V~ eksihme kanuftundaki ierait ve~hne. mezldir tarih V~ gilnde J 6,30 all kadalr teklif mektuplat'l ile 375 1irabk. mllvakkat teminat vermeleri ilan rO]Ufiu-r, (413) I - 2458

Tab.akhane caddesi ba§Ind Altmtaij sokak No. 11 Hast,alanru her gun 9~13

!JOe15-20 ve 'kadar kablll eder.
lmtiyaz
harrir' 5ahlb~ \It' Sa~mlJ FaJih RdlH Al'A"t'

I

[
YEN'j

I

SiNEMALAR
BU GECE

1
au GEe!;.

Umum'j "e~l'irilU (dare edt'n

Ya.. tfleri u B,AYDAR
UiUI
f ....

MUdiilr[J

Na'llhi

PAGAN[NI Buyuk musiki

DEMIRHANE
filmi Gaby

MUDtJRO
Mar]ay
ikj

"Ink,r, "Idd~si dv.mnd

t

BUlm'V;rld.

bltStlRlIf'

J~

Gunduzlerw iki filim Pall:aniDi, 2 - Gatip Mr !k KUKURAr(;'A
Tamamen renkli
VB

Gundu:zleTi
1-

fiHm

2 - Dernirllane
arl.nh bir ,ese,

Okrai{ia

u dUTY

GECELERI YAlLNIZ BIR FILM aOSTERIr.tR

.
. _ .' . _ _: _!

' -

.

..

:~.
....

..

I

'.-...
~_

-

..

..

_

.

..
~

',. _ _. _' -' .. -" _::. . -

~

. -., _.~ 7_.

/

lund,t-a, 19 (.4 ..... ~ ". EtI~'u tJn!un . in ~ ) Sil~z ,Jf.'onfz-'.'n~.u:~nHII ... tn .'1U1UU·U ef,.a/m~.La gi~rillrtu.,'" Ijz "Ire ,-"... r n IlOru" i i'f.~' ~ i (i.,.,~t' ti,,_ ,. ,..
--- ------~

.A.dllDlZ" andImillzdtr

Her J e.r.le' 5
-

:rHII"U~
-

5 i\1:tLl'A R. F r.al1g~ dii~~rmege ~ah~Oi"Jl~ar v~. ET:J'O~:Y11 gore 'rtlnh.~ F,I",Qnsa~ du.. H likii mel , bugu:nlri.i mlInBal

ASllslZ bir baber
Or)"an~' AjaRI!!U ~',a,.a/n:rdan murBq'"!I'fI AhduiI"k'un yo .. .netim~ al t.r.nd,(jf marl evralara b,a~JIiilm:I!~ o.lJuggnu ,"i'dirffU~ lIaber ,alB~i!l~zJ"r_

DI~ TECiMIMiZiN GELiSil\li
~

SAGLANIYOR

verrlen

Viii!

lurk

orauliunan,

,Cu- '

rd,kileri
Pa:rlamentB,

ile i~,in i~i~dcp ~~kamaz;.

kencH

bakl.at'mdian

hir k[sliD[[D'[~ bill" zama n. i~i a, hiikiimele vermeliidir, 811.1. ner8:,e Lie parlamento o kar-

Tiirkofis, uzak ve yak. dogu ile avrupa sehirlerinde yeni orgiitle.r kuracak
Tlirkofis~ yeni ·bidees~liI.e .gore kadrrosun!ll ba.~n·h:yaralk 8,akanlar kurulun.ot. !llllonnl§lur. Kadro ona.y~
~"n dIM,an :lonra yen i i~ler,e kimler-in ata.n.t!t!l:ag[ a'l:da~l~aeakh.r·. Turko,fi:s"; D reni 0 l' g iii t ij
BUl'rttd.an ba."ka~blll SCIIIseDe~,et'. de Fd~.sliQ Ue ink~taf eden ~khsadi mun.asebetlell'imize ,d,a.ha. buy-u!k

_---I.'

y.i.ller o~duWt:laf[ yerlet,de KalmIY.ilI'a.k~ 'k'Dmivl!.!lilyajor :ufath·I£ m.e m'lllr ohhuklal",! IDlrillakahll" idnde m.iz d~lFeljdifJere go.re

kabin€ler bidbiri Ill'''' ka,mdan dii,tii j f':gcr Ayiavl.i;u· Laval'! de dii,ii:rmul olsa~'Ilt'dl, Ii kendtleri i'fi.m kijtiiye va:rac.acl!d:!l. Fhuuleo'e vermedtldel'i, F1a.nden V!I!;!I onulDi helllle'll b<lilun bUUlIlan I,UIUl ~Ikaifl

J\ilaltepe ,'apuru sis yiiziinde.n karaya
oturdll
I$tanbu'l~ '19 (A.A.), Ma~tepe

gu,dmek UZ£Te, Hayf.a'ma bir se'kre· , te'f ik(tl[1eli'$iy&rUk Ikyruy(i!tu~. Son senelerde FIUst;n'de: Tur"
kiye il e mun as.ebeI1@:r 't~mi.nil arzu~ .SIll kuyvedenmi!lH:r. H,ayfa sekreter kome11'I,iyitimmiz Su:riye ve Jl",aik.-

bill' geni§lilk

te:mjn

e~m,ek gay,eshl;

gezecekler ve: kendiilell'i.ne vcr-digi ..

bemb ..,11

u run

:um, bl1llumdugu La.v;al ka'binesine verdiler. Ac:a.ba parlame]'!ltonon korku58 D@ itli? )"'@tkil'i s:erilj~liy@n hii Idimet~ rastg-d'e, OOTH ",u['gunculQ~ rim klrllP g~ir-eceL: mi ildi'? Fran~a·.ridiktatull' h~vaa.[[ i-;,ind,e mi bo~

Aka.ym

tell' irfm ~~ ~ a hcd a ra g,o.steT.l~ekIeI!' ve bYilufll,duk~an yer~ell'iili1l vazi '" )"et!eri hakkU"lda turk ihll"ac.al'i11a UfU aydllfl~allTla.ga

vap'W'1!lIOu saball ada dan Istanbllra, gelirkenJ tam saat seIkizde, 'bii.lurt MaI'Ma~alri; kapiay,an

c;ah.acaklanlu.
kl)lTI.elil~J'il· -,

hakkmda
Ba~k.am 8.

Of,s

k.ahn Ibir sis yuzliindeR,

Fe'nerbah-

Mecdet
§IU

ga.c:a.kh? Ok:uIl"I,an ml:z. P,!l!ris'ten gel en 15 ha.zira.n laifihli telgl'a.fr okum!J~· lanbr: u fra. [11512: hii'ki.imeti btl deede 5 mityar hank 1£:15I1'01"J'
Baknuz ye ti,me nerl£!ler.die:n:

~e'nin Dalyan 'harafllildaki pl.ijlm bh'al i~erisinde, bya llik ve kumluk bir ",Ia.nda, kara.ya olu:rmuiitlUt'_

Alkim

Dr.

·ta da tetldkat yapa.cak, boll mem l,ekeUerle o~an ticard mUI'I.a"sehetlerim;zi
tu",

E

g,eftll~~lehneg€

!tah~a'ci:ll.k -

seneier,d@ yaphgrnuz ,
memlekeLlerim,e

iZ<JJhlan

vel" ..
h!i§.

mi,tir: .~-. Yeni
ki~i.tmuz:da.

An,iJ,dolu lPosta<slIu
V'es'er va.puru

yapiilD

N,e ..

;I\=er

Mahepe'nin

yard1:-

.sa V~C.I~ 'U'il lar kesilerek bill'" blll~uk mily;ar,

As.kerd.en yew ilen pl1li,r,3.-

m~na ko~.mlU.!j, Kaia m[~ yapU'rIlll, d a ikopr i,idle'l'llya.li'd una. ge ~mi.§itir. V (!jl. ,tJ.liall'. Kalam'll ve FenerbahiSeden yardlma g€len aaodaUarla ve ::i,aTdn-ncl: vepurlarla lllrdh r. Gemin.in karaya la§'uum,durumu daha ke.
,~in Dlar,ilk 5ilptan.ama.mrr§t'lll" ...Ah:lt~da ya:ra olup olm.ad'!:g[ .an]a~dd!lk-

de
ve
"U

Sam.sun.'da
'KaEs'ta
ill

be

~ma.1r 11(iJ.~

; ki

Hinilistai;ll'daki bir~ll!k bu.yiik nrma.lall',d.afil, TUl"kiye Uit'linleri Ihakkmda talebler a~lDakta idik. Bu b,i'ze, Hin.dLs.tan·da Tiirkiye ill.e ya'kmda.n mun,aIls.ebd ~es,isi BIi'l,:U SUPlU'!I

tetklkler netieesinde y~ meyva ve J!leb~ele;l"im;ZIII'J Kij.ste~ce yo~myie Ortaavll'U(:Ill

Uk de Bukll'e,'te

O.;ii.n¢i.i lekreter

lru'rY~a,~k1n.

Son

ra no m.ayI.Z. lIu karar,a y,iu"lhr-

k'llvV'etle:nrmekie 0] dugu fik:rini 'lerdiil. Onun ~~ilnl, Bom.b,l.y·d. 'biT selkreter k@meuiyiltlik te"i!!;1.
kar,ot.r1a~'mI,br. Sekret,er:
kOl!nell'loi

nill'],he:r baknndlan muv,Bl.fmk ol.clIg~~nla!i-]~Iin[~lTr. [!:ukll"e~ .. ekl'ele.r kCllmers~j'alimirz:e 'bu YiliJl U~rin.dl'!!! da..ima e.sash at'a.~ln·maJa.r yapaTIII.k
ih.racat(~!.BiTUTI'IZIl

gonderilmesl

,.

aydrrniatmak

'!I<e

'killlci dereeedeki demiryoUal" ifletilmeyer-ek ve demiryoUa.lI'da i,ya.l"lal"lIfl sayr&1 azaltda:rak. 2. mi!yar,

ken Samsuniun (,·I![J,g.li'aHv,e' ilkh sa.di eheDuniy eti nazan dikln,te

tiilllnSo.'fi!!"a yi.i2ail,ulfiarnesin,e

ulira.§~A.!I1iA~

Sir talu.lD a¥hk~a:r ,azait.J.at'li.k~ ya.h!l!ld kahhrdaTa.k biT ~.i!ya.l', Sosyal :!-ig-orta l;jilerine yenideFi diixen verilerek yarIm milya:r .. HemeF!!
h.i:n bunlar
,50raca.ksu:n:l!l~

lac.akbrr. S~5 ifok kahn oidu'gund,an
do]u. y,olcl1Ilal"l iskelelel'de
~a.1I'

k!ilht:li'[~-,
I

ve A,nado lu V'a.pu)' la.r

va'k.tin-

Fakat

bu~

de k<ll!kamallt\I~I.a.rdu·.

bir

ikanunluk

.gil midir? BUliIJar f);jn noeden, pi)rla.:m.entotlun nak ve yetkilerinden bit kU;'IIlITll kend~ (htiine a.l(iI?

l§Jer de -. ill "kumet
7"

H

H-,it sehri buluD,du ,
Kayseri, 19 (,A,A.) KayseriJnin Moill k8yu yoresinde Ke~

./

e.-ide·e

ir

Hiiki.iim.et bu yetkileri :parI a menho),a, demDkl"asi demagojjs~ ..

bir ke~i.me iile,. .sayb .,.laTa kali~1 bUaIUyOr- DemlrYQlhr mes.ele.si birka~ ¥IUfk meseledi.r. Her sa..ylav kendi 5e~im da.yresinhll. her ko~esill]ji!de "'
ne. t~im da.yrcsi oyunla'll'loa. miryol yapdmas:rD1:
j

pel: yer,nd'e heniiz M~ bit
ta ismi gepn1yen va
Dman

kitab~

ya.zllmamls
Il:rulullmu~tul:":

al:rnml~br. Kan flillbemiz en ~olk! tu.:da.rla g·Ia.:n milinase'betle~imtzi ,l'eni!j!letmek gB.yeS1 ni goz.ijniind@ buiundu'ta(.akUr. D[§a.rda~ Tokyo" cia. bir kOTl$ey- ye kome:rsiyiJ'lik kuracOl.g.ilJzt:. B~ kon.s ey ye k:om~l"'"ljJal·H kbeUilba ~ ~ h ihracat m.a:lcte/~Fim;ze Uz..k ~. ~rl In e -eet:K, .Ia~...r kl ~ maure'!> ponya sa.na.yi ,i~tihsali~1 haik kind a."es illS h ,e'tii dler ya.pa.!l::.akt r.t. 1"okyo kOIillseyyelni~ ,aras~ra Pekin."e. Mil"'!l£ukQ~)'a. "i,e Sanghaya etijd seJ'aha~1e'l."i yapa.ca.ktJf. BUl"a~a:n dOl kendisoinin meDliUriyel
nunil.a'kasma ,da'hil

B. M'ecdet AlkrD

Tfukoiis

iaibru

--~------~~ ~.~----~----~----RIO 'Yevti~, B.Musolio.i ile goriitecek
~

...

Balkan

llI1emleilelleri

i'e ola.nl mii-

(SomJ 2 inci uyrfad".)

bill' Hilit ~ehrl
~eMr 'ioik

bululIl:aJcakl\u.

Buhman

enlt!eresandlf.

VIi!:,he::rgUD 'h·eD

iI§le~i[mesini lster. Bakanlall" uze rinde but~n kgv-"el~1iI.i kuUillm·. yij~
netge DOYUllliil :tara:r edE!:r; M~ok hatlann .kaJka.bi 1:eceghd soy ~e:r.

KtilUir direktorii. Irk i~lefmyle ih::t~ li i§yarlarla Ibilrlil'de~ a:ra,'lhrma.lar ya.pm;<li.k uzere~ Kepez"e gitmi~tilr.

italY'an gazetelel"inin saytfalarl azaltlldJ
Roma, 19 CA..A.)
1

F..kat. parl.iillmen~.odaki

poli~ika

da-

yaIn ~ma.s,lnll.l[IJ onfine g~elDez" lAyIr!kla.r VEl hizmetler i~i1'll de c:lurum boyiedir. Dayrel@r say1avka.yrlkIan Ue doludu:r. ,Aske,rd.en yeti~ me saYa§~da.T
d3i. ve

F l"anS1Z al<ndemisi,. niu ii~ yiiziincii yili
Paris. 19 (A.A.)' ~. .Frall'll~l2: aikademislIJ kUl'uhquDun JOt) ~Ilci.i Ylilm Luvr aa.raymda. hi,iyu!k Itorfn ile: kYtlamlllbr, Yab,!lIle1 aJmdemilel'dell. g:,e:ie'fl

:sayda.I3,1"lnm
riElEll

n:u~k~edill'. Cilzetele1" haftada bjr d.efa 10 we b,ir ,defa. da 6 saYlfa D:o

kall'ar

indhrilme~ini bildiJ bugun yihl'ut'liiie gir ."

-

Ga.zete

B. y~vtt"i

RonulJ

19 (A.A.) ~ Haw.1S /4...

, yone-t,gerll 8. yltda~tudmll:§u,

SUYl!1;

Ue 19 ma.yllta.

j:ansl ay'tarl bildiriyof ~

Venedilk"te buJu;.mall ilneedieD ka-

1arak -;Ikacaklardu",
Tribuna ga:zetesl. diyol' ki:' Bill ~€:d.b~rler;n ahnmaslI'J:lla !I,e -

y £vt~,~Jin Yldmu:JJa. ita[,an

Yugos'tavye DI("i~[eri Bakarn 8.

da ~Qk.ak poJ~t;ka,5IIn-'
parltilerin Onlarlft

se~im

oyunlarJl'lillidia

!lion der'ee-e

ii,ineyar-a.r.

elnek ~ia:JI'IIk!i!!,nvat'dtt'. Filka.t us te!ik. haz1iIeden milya.r kopanrla.r. Bu yukarda g'Qrdu.gUniiz5 mil~ yalf' biiJ,r::eden hel'ilen polil~h.a ,pa -

delgele-r,
j

ijnifD rl'llla. giYmi, olduk .

Ia:r~ ha.lde f:rans:r.:r: Rob,demisi tiyeI@rinin on.linden g~mi ~]erye :aka.d em iferi adlnar ran!l,n: all(a d e-misi-

Ya.ni bu 5 mily.u IUllum-, suz goriiirnmekte idi. tiinku 5 milf'lUftill'.

liiIi kutlam'l:;§~a1:'dllr. Eskiden ladecea.ydlll'l in.'l.an.b,nn bir 'top,lantl:!l1 olan fta:n~ &:lZ Ak,uiem;si~ 16315, de kesin 0121.ra.k Ba~baka.n Ri~Uyij ta.ra,hnda.n
l

beb, 'kagJld yapEm[[ i~in gerek olaD seUijlo~ eil'ilin.i budamak ik8.Y8:U"'j !5iU d.ur, Bu gh'j't teelm5el denk1e~ ~ me .. Yl[hJa '150 m~lyon li~etlik biT y uk olmaldawr.
I

met; nj D 'bill" (n'1I!I gl ile ve bellO B, nta MU501i'flli He buhl,ma.~l i.h~ima1i va.'I:"lhr_ DinlenllD.'ek i.izere itaJya·nm.
liiili'nin Yugoda"lYIfi.. BlI.tbakilD.1
IOra,da bU~IUI~a!llniJ: UDlI.1!IIuYDr.

bukU-

medenJ
IUla,

vazg~;hni,ti, SiJylelldiiine lJol"e B. Y !!vti~ It azir an ,slill'lIIunda. Ki.;;u k
b.i!li~kanl[gml u~tijn~ al&ca.gmdanl' MU8o,I'iini ;lei ,.pau.gi i!lOri.itmede" ya.hU1; ke~ulli ul1£;ujAndla:§!maQrrn

m,ik

Yugodavya'nm

goruti~ 11Ja.!la.b.zl .tIebeble,den dolaYl

to III bu.

Ro:m.anYI: lIiade buluna.n B. Ml.IIso~

ae·

B.

Yevli~ti.n,

j~&ll'An

DI~;~leTi

Jili dei-lit fakat ij~ iilkeri orlU.!Ditamf~ ole.ca'kh[',

birden

(ULUS

k:rs~lmakla Fra.D.sa i:!!I'eri durnuta.ml.ersi duzene gi[",ec.eklir. Smilyalr bizlm biidcemilzin i.~ misli gibi hir ,eyliir, Ei:€r" 'bu ted. bi r ~@r pOl ria menitD kar~uima ~1ika • r.dsaydE, partiler' ve l<lyl.avlarin .ae~ ~im ve r;olitika a!lIglal'I, kanumm $ojl.ll'k kanhlm:kl,a okunm.allma bile meydilfll buaklmOlZdl.
yair }'acak.

kuru]du. Bu cemill'eti
trnaalan

kOnilfUlSI

de ha:zU'la,d~.Alkaderninin 40 iiye,.i var,du'. Di'l Vel ; lin limn. IlruUa.m: .
II!:"tar2!:m~ gozden rge4ilrerek,

Rj~1ii.yo: ol'llun tiizuglini

1;\1-

Lu.

ee t@dbirlerimj h,ile halrh j~]e ..i !Iibi~ :hijki.imet~n. u.i!i1ll.oQ1a~etkileri y ile a.ncak kota:ra'b iIm.elel'i, bllll gUll ki

Eskii demokra.sUerin. bi'!l~i'~b.1id..

p.arrlame1iltola:r mek:a.nizln;lSrrmn
g"el'1el ola1"ak

ve

de;mokr.ui. ciha.'ZlInlillil ne ka.da..t dii,e:idtihneg-€: muht.a.~ o~dugunu birr da.ha gos:~elrmez mj?

1£:Ii,dlamll'"~ !!aptallUag.a. ~ah~1Il'. Aka,demi, ilk def,a ].fj,94 ,d,e; yedjocl def a. 01 arak da 1878 de ba.dan hi .. kamus ~llkaTml,trr. HeJ' :rd bir ~nk ert,em, we e-dieMy,at OndiUetL ,dagltiJ". Oyele.rio :s~im;.~ e:y~a.r.lln ' "altt!k !'fogunlugu. il.e ya~: hr. S,iirel .. &ekreter, iili.incu.ye kada,r ;~te ka.l. mak u:zere. dlirektorle ianso!,.e de
her UI!j a.yda bjr'

F. R, ATAY

seI];:Uh·,)

Bakanlar kurulunda
Ba.ka.nblr kUTUlu d.liiin saal 15r30' ,da toplamntf VII! toplanlll gel]. vakl.e kad<.tr devam etm.i ~tir.

Trakya gene] ispe:kte:ri
Senrimize
("pektel"

;~Ieri ha.kkrnda tiir1ii Bakanhkla.r. I.a degetlell'de, bulllllomilkta.du.

gelen Trakya Genel B. 1brahim Tali. Trakya
-~..... ....,,-.II'-"-----------~

..

~

SAY.FA2.

KIlavuz

•• l~m
......tO~

dersler
~ __ ---_ ';'. ~. I , ... '\ _.,,--:• ~ ......

Her ana ~aeuJclatJ i~in s e v Ii e n o/m. IYok ullara s e v g en I i It. gaster .. Bir ;ehri miihendis degil. u r b,ani oS t Vap8~ U r ban ism ba,ld;la§lna d.zugd!UI'., U t b a ,n i it: i§lerde ss<"at buyuk wI aynar. Eski divalJ merinlt'lini g e nit m e k. it;j1J b'llyi.Jj bill; Js..

~.1

...:_:-.

-r ..-.

'!~-- '~'~.~~"_

.~'"t"~

..~

...~.~

.. . ~

~~'

..

~_~_

",i,

----Pdl:i!:l,

FR NSA'DA

lNGIL ER F.-'))E:

tT.'" Y

'n_

rei.

Tokyo ile Paris arasmda telsiz telefon servisi
19 (A.A) Pari
i'.

Ge

II i

(

ve

yo

IB

[ieisir)

arasmda ne ayrJm oJdujul1lJ

ill::

P05t<'l \te telg:raf

hl'h ~Jr;;isi smda

B. Mandel B. Sayi.o.

J

ponya
set

buyilik ara ~

Alman - Ingiliz deniz anlasmasr ve Londra gazete eri
Lonura.
19 f A.A.) GazeteJel'

Dogu AfrikaSlna giden Son tiimenler
Roma, ci rumen 19 (A.A.) ihtimal Afrikaya. icinde once Ordludan olan ilderhrr

be,iD.i
I:qind Juel

ile siyahglimlddi.h:r

,ler mjsjniz~ K a U ,g ell 'le fin yolu 'I.IlJdam:lrr. Uta n f gene Inzl gu.t.fflefriril'Hflr ~eyde en biUyiik u y as I_ 'mlz A tarurk'tur., Ismet InoniJ'nun hal/a guvenligi iqiJl soyle.diklcr/n;n

ile Tokyo

10-

i.lme:ninin n i dcgu

ha..
kuQioo

bir teh:i% tclefcn rm: lard:

"'h;i kurrna...erth~in,.

y

kar~rbsll

gili.z Alman dcniz oudlwd a ka,np]amakia

anlasmasrm ho,~ \I bu anla zrra-

rekt!!t 00 lamadan vrdcri

edii] •

goneJ~ril-eeeok asker

11k d,ene~1.~l" ryi

lionlloli-laI

her

den,

I.n.1 scrvis,

(ll:k!;.ek: '-Iy 1J:l§mda ba~lIyiJJ!;akhf,

du_

da, Ingihen'l' il:-e Fran ...e halY3i arasl1ld.al-li il gl lcr in ill;t, rn'l.igini iiIIllilltacak

t;tmarn~ Iyl).~aktrl.

lki nyd;U1beognttimt, ya..

ri devarn eil"mckte obn sc Ie r zo.luklal rldOli clan ramlitlr.

biri, ba~'d)8;ima bit u yak tu: Bay I a guzele yarB§fr. Bu eski U J" a m 'Jarda k 0 If § a 'd8ln g,e~iJmez. alii k a k u § mad a n gomiHiir. Kamuga::., i~/erinde k a C J n sam a k iyi bir yurddai3
I

:N !'IIi o'at,l~~ i~le'l'nege

bir ergo!: b~llunmadl~ml

y.almaktad,lrlat.

rria o::lyanaJIlryacalr

}ls-

AmeTika, frangrn
V~ingtOZl,
HJ (A.A)

.t~§maz. Kavgada her vakil s i.iJ r S ,,]J a.n kazoIiIInmaz, S jj r S B~' gurgl'.!!ii ile< yaps/an andJa:jmaJa1', V/uslar Ns;nin yasas.ma aykuJd!r. Bu misatlerde gecen kellime~cr ve kari,hklarl:

durluiuna calrsvor
Amerikil
rarafrndan,

..

B. Eden Paris' e gjdiyor
endr a, 19 (A.A) pun bb
t.l'ya.

'kimc;elc ri .J}'lrd

I!'rm~'Ye ya ..

-

B. Ri.bbentrodun bai!li. • 'lol!l12:.er tinct • no~_

Ifllgi1tere elan hava

hUkolhnehn-r. tJiclliz

!.an.nll gesinue

up.la~m<.!sm:t

u,zI~;;fm.1..5] bagltlamak ~ Llmn:;ollf.

Italyanrn kaldITdlgr giirniis paralar
RORlOL. I ~ (A._A-) On ve .'firmi

bu) I,.!I,muii oldll~1J ha'k,\rmrla
bit' vaylnu FakM

Basye""

ha.znrslnil'L olarm l1Hllm.ak rna radir, lsmini bi! ~kl~i •ZOf\lndOli
1;1

h;lI1ga

yarcllm
AlTlerd,{.3

ilj;il1 ya.pml~ kl~tlndc: anla II -

Bay

nn l1iY,-I'50adal'l k"ldlr,l:rnaSI

oldu~l.I hareket, ~imdiki ist

Rlbb~ntt'op riipu.·nin meselel
I"

i le B. Eden hakkrnda

ara"mdak.i

~o.

Gu.n'li..i~ f1~rala • ka~ilr1 yalnu: Iirutlik 1'I~H'aI8r i~intHl". Bq

~

at rul usal

deni s m seL~'uin"'en Gc:~mi1i oldugll

b:tik3 nok.

Sevgen = ieIik \'genlik = ~,cfkat
Urbanist iehirc:i Urbanism = ~ehir ilik Urbarnk = :jehircilik i§lerine mUtean,k Cell itmek: §ierl1etmek Gen it = $erh otiigen = ~erir Utal1~ _ Senn. hieah U ~a!;t - NumUfjll!i [rntisal Uyak ~ $ial"

nihJigi

eklinde k i tcmiyen ki :
t:

jir~il'li""er ,aklananktlr. Ortada dolasan JtLiUlU~ paralarm tatrlf1 16350 mn}TQnuU. Ka:Tdlnlacak oL3.nla. SOB mil} on ttm.aktadlT.

tasmd n b 'ka bir ~ey !lO\llcnmemektie
IiDylem demisrir kalmr~ Dfl.emli b~r kmak fr,:mve bu y,), nt: berlotitilmemekterUr

=

m.

Eden,

CUm:l

giinii Paeise ~idc;:~ •
Alma:nya h .. !drmd:J ile yapllmi~ bilge ... odc

Fran sa, al trn

asrm

~indrl'1 nlao

kendlsine gorii§l1'll'lef

=

o-lsayn~ ihtim[l.l\d Bu, tiirli.i
Sol'lUC:U

dcgcrden a-.;:acalt

di.i brec.ekti.
V~

do-

1ecek~ir .

vj;l::io(;r araslnda.

hi r degenkn bu harb tl;timdeki Sena

rli.i~ilrme elarak, iltri .

harbi yenni

Amen ka , ar l'Uhl .11 kaybe<1 cekri

Yeni bir beyaz kitah
Londra, man dcniz !jekJinde ]9 (A,A.) - tnJtl1iz - alaflli1l:jimasl biT' "htya kitab •. • ~rkal"1lm'~t''r

Polonya harb gemileri Almanya. 'YI go rete
gidiyor
Vatl0\lS. 19 (A-A.) - H - 26 muz tarihh::rinde ik.i leh !torp:ido m\lhri~ bi. Kiel lim DIm gorete- gid(;l;tkdir. l3d
t~.a

iiy lerrin

Bar1a= :!jive. cilve Uram:::::..... Mahalle KOK§a = TaaHiln Koku~mak = Ta.aUiin C!:tme:k
Ka-;msamak = T aaJHiJ etm,ek Siirsa]mak = l"aafTllz etmek SU rsaT = T,aarruz
o¥¥:'a

den Vi!: dL~ i11eri koml5yonu Pi.n-nan, nazirLe-ni'!l harckctini :SOil l4:ambiyobrm Inl" bir "dim) durlu~!Jn::Ji olara!':

ba~kanl H, (a:nnlh,,-

dognJ. ahl. k,u!iillamaltt2ldJr.

Yeni deniz konferansma hazlrhk
l.ol1dra.

r:;oret. ~ch "'''' alman donarunalarJ a:r.a61D' ilk r 's.mi~ bulu1ma 01'1Ci'I Ktlr,

A.LI\1.~ '·_:.\'DA: ..

19 (A.A)

-

Ingillc'

(;: hil yalund.!

Reinsdorf oliileri i~in B. Goring'in 'oir soylevi
Berlin. ]9 (A,A \ __ ,R-einsdol"f kur· wn1armf,n gomi.Hmd .....r't.'h OIfiDnda C.en t I Gi;irin~, hiJkUm t adln iI bir si;iiy1cv \'trrni~ ijfe 'l.Jir ,~e:lenk k"'ymu§tl.ll', edengin i.izennde (Adolf Hith:rj }'a~llJ; idi, Gcneoral kurbanlarm ayk vc hU;llit!larll'lla s",mpatisini lJildir ili.un onra. §cyJe rlemi tit": "_ BUff.l da§12r yrni Al •

kiu.l'IK:(i, toplandc.ak
gl~

Fra.ns,3

hLikurm:tini

Radyodifijzyon kurultaYI
V iiIl1"!i0' • 19 U\..A.) yvdiHi:Y"ln 15 h~ V nun mr!Ji yeni
I"!I

o]-an kanferana uzere Jeniz m

i~.in .oo.1jlan.. de i'lli. g:o k tln'ih

A"lUlmm1 dun

I!'<II

olmak

birligi
l,P"; •

kurult.a.yr vt 'b'irtik .ilrrup

s.aat bi~

G ~({enlf.'rde n:smig ff'rimler hakkcnda biT Jiste "drt •. Bll lis~e k,/avuzun !lehir ,onmlarJ l1akkmda,ki keJimeiel'in; diizeltmek. lediT, Bj~ "bdediye .. la/~~llil' "§lubayhk .. diYQrduk" BEllbulL; ··~arb y belediye reisf., oJdugr.ma gore ",ssrbayhll bel.ediye riya -ell .. (JJ'mak Jazlm,geJic.

rli m,=,k t:r!;'t'~iyh: In::ilte're!'dn da. 'iHgrllar

UUllidnlardan hillya

.1

iu;l!mT!jbr. Kongte.

bit" liCIlkur ~ijfldenru:gt: gonderilclI;;-cgi

~aglrml~ur.
ve japunyafl:!

igin yl'ni ba~b ..kanlnl !lit mcsch:ler1e mersc1clIinil Bay )'onc:tger~ sonra

'·roc 11-

i.iy-esmi seli;Ctck progli";J,ml D.czev:i~a:ki

ve tUTIil tek '" veril .. PQ-8UI

=

sanllmaktadtr

Bu lineye gore lUll terimler ~unlaJ"dlr.$aruay reisi ~arbay1rk = Beledi}'e riyaseti. I J ray = .Belediye $ar Kuruh.l = Beled[ye .Metlisi
= Belediye

em dmumu
Landra, hadi<:.eleri metini[J 19 (A.A) }tafll!;,nda t!Jtum\Jrn.l1lJ

i.nce]oil!yc:c.cktir.
il~U

ve ingiltere
-

oylc-o
dtdikt~ "

m.mya i._:in. uh .. la

Hun

yeniden hayat3.

ile Fransa
B. Hoar~. tin
hi.ikii • :a.uretm.~ oldugl.1 lngiltere
fit

inde kon~kliir3i
II'

·'ho~,geldiniz.,

dyodj(tizYOI!'lUl'1un

grli!im

ka .... ,m;!sr i~in OlmulI;lerdir. Onlarm " Q~ ltimi.i vatan kuc.iil.gJnda cilnverme'k de • mekti'r"

one-mini

n1 tmI tar •

Almanyanln
Ild~1 I iFJci .~;J_'1d~da)

tecUnse1
Ji)r, a)'Ind.a tc!;;im mark
1-

doe bi'l" aaybvlT.l mi~tir :
.. dis.cI 'tam Hiiktimet

50ru.5una

:su c-cvalDl vr.r·

Paraguvay parlamentosu Sako uzla§masml onadL
As omption, vay II'IMlmnentosu 19 (A.A" Bo]~v)'.a - Pi1ra.guile Boynell Ayre 'te im;zalaJlll.an bru-r1 andJ~ng

d.urumu
..za1cl.lgl den ~ri]'~ku.rmaWyl

gd,z ontinde

tuWbl'llk,

btl piya.

Brrlin., tatistikleri 'ilk1tmm oJdugunu

]g (A.A.)

hahhazlrda

Cin ha _
Hadisclet bu l:mlunmAk

na

btl~nmi.dn

i.nki;rafJru

temln

~rcelri c khr.

an~tlnn.illc Ko le[l~t'de

vazif I J"i bi,1" antrc:po

y1.:ni.d-n de ge;irmeJs i~n fi.cil aratlI'maJaJ" yapm_illil haklund.a :ts:kend.niy,~ illboemiZ' emil:' YUi1mi§tiT. B i. d'm Viya_nad.a liiyallil'!
k'IJl'llYIU;Uir.

ge~ei'l mayl

Alma.n §ok

rini

g!T~i:n lemektedir.
diyevde

oy birtigiyle

onayl;lD:u~tu.

gi.ritinden 4.S00.000 gosteormektedi.r.

iy Ie 2I.l'I.lahhp

s.apt3J1mo.'lddccta

me&. Ie hakkmda

PorteklZ
Li.zoon, Dunimarka andla~sfn

- ,Danimarka

(11..1 lwinm~ktoe.yi:z:. Roman}'ahlarLio bu il hakkrnda y .. ptlglml'l IcQI1LJlmahlr , miHbrl p; r I1tti~ye vamw.k izercdi~, Eu tak irde lnanbuJdAl1 yii.kletilec~k y<l~ me}'Y3... ~b.t:dcrim;zin 48 - flO

iI bile

sekntCIl"
liLl

k~r

s.aattc Bt.rhn, Var~va v Bahlk kIY1larilla gonderilmes1 imk5.nl e:lde ~dLle~ bilec kur. Va I utma me}va vre Mhz \~:rimilin ihrabu yll f3.o:l<II ehemmiYlt:t . 'II'.rriyo-

lube den br.lr_ [ilidlgimi't en mi.il:lim i ~Avusturya ...~ M~!;.arhtan tiitUn rejiJleriyle 81)U tc • masla bl.lh.lnarak tiiti.inlerimizi sabmayr temlii etnll:~idir. AYIlil 7dlmanda y ~
meyv.a ve bulmak ta:
\,)a:ll
I

Polonya - Almanya tecim anla§maSI
Berlin, haIra is;inde 1!l (A,A) alm;m]arJ", Onilinlizdekl leblilcr araSTD" i~in 1 34 da bil" tedm anla§maliol bagltlamak goru~i.ileu: b3§lamlat ktll'. Bu
t

imka,oh
B~ka b~ltere d

degildir." bi:cs;!yla\lm l1uluJ'l.op bu m :;.rtlede buhmmannak or suna da

In.,

!pUll

tecim anla§lllasl
r9 (A.A,} PIll!Nekiz v.!I!I hiikumet:le.i y.rm tetilq L imzalaml'jludrl'.

hi.ikumetinin hakkmdaki ermi~tir.

FranS3

ilr Il'll:l bir

=

ge.t halinde

a oldugu b t J:evab

Il.c;]

:rimlzle

Eiiki~ir

u.
_

Sdmilrge i§leri raporu
Ctnevre. kontoC'l"ans,l. 19 (A.A.) - Arm]usal. il 50miirge i,,~j,1.;ri konlls),oI'lLol.';
nlln raporl.lnu

k

til -I ll1adrrl]~rift1ize

Viyanadol 'ba.§hca

·yi bi!" mu

piyasa Lule
ITlIyaT]

karntl'ldaylZ. piYil5.asmrn BLl i§imLz, Jltli:lnn
olmu~tLl:r,

a.n.hilma, ya,pdM1l

27 i'kindka!l1u[I srrasmdia.
f

ri.hintie

Ool;m d05tl1.lk pi;!,ktl. gi.idiilmU, bi'l"i dir 11ml~hr. ro~n gu.mruk

KIral kupasl yarI§lna
haZIrbk
Londra, Afrikdya unu mi.i:t bapran -ki cylCtlde yan§It"Lda HI {A,A,) l,lir gunde gidip yiizhaljol tngiltHr'df;n g ]me Pcrsival. olan do
u~u-

oyiJir1igiyle

k;:Jbu]

I.:tmi~ •

mak:iiadl.a jark clemiryallan lie , de tf:milSOl. gelclik. Kafi miktarda figoItfik t rtilJ:!lt1 Dian vilgonlan Cmre ha, Zif buluntJurl1l.asml Tleri SUl'di.ik, Bu vagonlarrn hili bi:r l:mdud
\Pt

nlz. Bu

kez:j ViyanadJr. speklilasYDn nd~rd~ 11 lar
1

tij.J\lf ~linde kull

01 ., bir m ..

run olan son

bagltlanmil501 M§l U:;;'I htddl

ml!lt,'3~as
!'JKYZIJ.IIl

Mart

Son seun.s~r. elde c_

1934 lam-ihinu vermeil:

nb~ri

sava~Ina

tir, KonFerat'l!i bu 'rn~sde]li 1935 'konFe-o ral'lS1'l'1In gundcmine koymaYII Imrar vel:O!l mi~til'.

i ta )'on-

lU1e ta~lnln oldugu
1'1

san.ayide ki

i!;.in sok ugra

OI1U"Ku~al Kentin

larda duniurulmaksIzm do~rudan doC" T'uya Gldc!;ekleri yerlere gtinderilmele rinin temini jry.in Bulgaristan, Yugos,. , Bavya. Ma~a.ri!>tan. l:;ekoslovak:_Yil, AVLlSturya y~ Almanya §iiml;':ndLfer id l!'elr.. lI"iyh: antant yapma!O'tnf i. hdi k, S,ark demiryonan kump2lnya&lndafl a1c:llglmJz cevabta, Y(!i!o I'heyva ve ::.cbzticl'imiz ile yumurtalatU'l'llit:ln. asgari tari f ye

arhm~ Juzi.ind

b.alde, ;parazit Ir,HJlmak imldinl tah~is.atln

ne yank

i6ltedigimu

i"'ki1de mahre~ dilememj§ur. Ti.lrkofi

manl1k!jia da agl:r cezayl doguran 5U!i Qlank: kam.Jn yolll il~ ce2;llandH'llac.ak· hr. Bu kararlar Mer io'de vuild; ~L 'n:ra1a:rda Tiiirko£is, Adana "'I!! Tarsus 1,1";.: b"'lka yerh::rde.ki t~cim ada1arm.;! da 0\1. y~ldil ka:nrlar .ilJ.clulml~ vrc: hel!!: Adana t~d.rn odaSl lHJ mesele ha.kkll'ld .. biiyuk bit" ilgi go terere'k guehn te,dbirleri onaf]a.m'~tlr. Urkofis, Musjn Iimanlndan I ~3J1 \·e hint!.:rla.nt1Jnl Hgi. lendirtn tiru'I11crl li.retcn ij,te'kil bolgcler ledm Qdalanna d.a bijy1c kararlar aldmnak lizerrc:dir, BI.I kiU'arla.rrn y.erl~ tilm~sille bil~LiI11dlktlln I(lma Menin Hm:!nlndal'l gidel::ek mallarm yabancf piya!;i.alardaki durumhin Ti.irkofis'!ji! ,a.
dIm 'ldrm

y:a:rlla,eak "Di.i.k

Cenevre'deki

~inlHerin

~upasl"
martlsl"

bir bildirig'i
Cen~vn. 19 O\..A.) Cen.evre'de otllTan lJifililer, Japonya'rlln kuzey <;ia dr\i h..,nketlni kotiJJiyen bir bUdir£g iI'" hrmr~'a.rclu, Ci.nlile-. ]iJPQn l!aldmm1. C'1.[ft S01i'l.u~larl liZ'c!!:ri:nl!!'lIh.lisTar !l0 yetn:l nin clikkatini ~ekmc:kt~ ve ~iil'l u1u U'l'liurt bu sald[!'rm~ daYLIfiLae.. guu 8oyll!'mekte dider •

Mdt.

I.I,\-agl kulJanaca.ktlr.

_e verilen

gc-ni'f· ve i:1J -

lii,i n;::;~)(:l:in~te bu !lCn~ i~eridl:

~arda ancak bu yenl ~'lJ.bcleri a~mafa imkan blJlabildik, Gelecek Bent d~ _. a liforniy ve Riyo do Jfa.neyro'da bir r ~ube a;mak ka.armuayu·."

Iki

gemi nasrl ~arpl§tI?
- of - Br~tajn) (Ka£iri'ston) Kaptan] gellfljsi ilt ingiliz

Sidney (yer.i tiik:O~Yi!l). 19 (A.A)(Empress ~arpJ§ill1 rma mini:n makta manu' gorc,

I t.ahi tutulaCilklan

ve vagonlarln hi~ bir , verde durdurulmak IZTIi gidlcteklcr'i ye~ rc &ev~lerillin ~mj n ..:di Idig i ve bu i,
"

gemisi
-

jilj;in alikadarimendikr idardt"rinin I dG1e8,deri ara!lHHla Sofy<lcla KOhLJ mao, 1M y3iJdmaldOi oldugu bildirilmi.
I

I

bozuk ve dliziiH: mal gonderenler aglf ce= zalara «;arpdacak
DJ§aI"Iya
Mei"sin, 19 (A.A) - M -r::;l1l y hill· terland Ild TI d.~ paz;ari r.~ bOZllX \Ie diiJziilU mal giind renin h~kkLncl

bu aya geldi.

rID anlaUlkla

~;iTPI§ffi3

oldl,l~ uzaJD.8.0 ge. ~kiz

Bag'la§Ik ajanslar delege.

ba, t3rafmda
idi.

tayb

lIlyl.ll

Bil t<!yfa.1ardan

IiSU !!:arpf~

I erlnm gezlntuu
ill .. • !II

til'. FigoI"ifik tt:rhbatl hillz vagonla:rda, YummiSit.anm yapl..lgl gibi, ba, lea ~imendifer idu.c'luinden ucuz bir kir, iI_ tenlin edilrc;.gk if.

Ya
IUf'"

eyva ve sebzelerimi,dn ihrac~tmm wn II n ~ '1"(1-=

~Il,\;OK

dm oda rl ayn
l-en
1.1..

yeysi borsasl tarafmdan. .Y gt[ \iin }'aplla .... k ( l3 ke ild;kka bu gibi hartk tier ~en 1 ava·
I V~

I

h.akklnrla

it1enmektedir. Memleketimiz ziy _nlr prolt,Il''ldala:r ppanhky-eril1r I'erilecek:tir. sninlile kanm
I ~tlr.

~idrleti 1~e yatakb.rmdan dii~ ml1'ikr ve geminin yamnda a~Jla.n )·anKtan denht

Prag, arsmhJ!'Ial "o'akyada mi§ler I~rin

~9 (A.A} konferanal

-

lBag1a~D: ajansliU' d legeleri ma,grlr:.l:ulnl tabiig 5t Sh~ ~ gez1 ktit .. hllyran

.h,ld ..luek l
Justa

boi,ulmu§lar:. Empress,

lar d;l ..ynca

drr. 'O'bC:kilc[' aglf

YnIalan.arak

o fl!~i" bu
I

hr.:r t;jrafto'!

Qf -1 BTih.in'in
I. rdlr.

in~ kaldfrdml~-

}I;I r~'I:anm

I

])ematl'lOv~
'Ie gollerin

giizclllkllHi

ojlt dU(1yada ho kLl1ml.'i1:u'dlr.

"I bull:.tnm1yan g(,)~ulai kaql"arnda

..
-

~

_".-.

_

__

1

-

-

SJ)Ol" ve I alb
"CJ.l,L l'erbiy'C'
toCl biye

gn
be den ve

...

ULUS

YI~ 1\ -

a
-

~az ,t ee
Oteygiinkii ve diinkii sayrlar rnrza koy-

e
=

e
.!ILl;

-TIngi.ltere' niJl AIJrupaJa yenri hi., biT yiiken alhnA girmeyecegin:i oytedi.

ensrtrusil
SllrLgU.!

biHlimii

gen~ Ii gine

tiilfk sporcularma
Yurdumu7,da ..
bil~~JJl

Taahhijt - Yliken Ornek,: M tlkJanatJ Taahhul
elrnek

Vadetmek Adamak Orneh,,· Bu kl~ T.ii.rhi.ye .101<'

deprem lelaketleri

gorclii"

sper

bir hl~la hir UHS'

yapldlgl

terbi}'c inin htl _ ~u zamanlarda,
g~clrdigi ..

111m bir likte

mek, 2 -

If.I..iz ve sa~hk kentrol lar rru yakmd.;u"l yaptlr,lmlz genii- talebc lcrtn spoor ve :;it.g.
hk bakrrmndan da gozoniine mele duydu!dar, alarak dayanarak ihhyat;;I<lorl dene oTlemli ye~ cdindigimiz

in verimlerine

Ta!(~il etmek = 1 ~.Deii.~tirmek~ 2 - Azaltma'k Ornekler:' "anun/arf. ancalz Kti.mula, cl eg i~tire" iii. r• Tadil = Degi~ke
Son Porli programlnd'Q peA 0 -

0 stenmek

= • ~Yiik,ellJ

dugumuz kelimelerin
yoruz.

OZ

tiirk~e

son krsmmr da bugiin basr-

Zit Ka.qll Ul'neil.: Bu ikl lillir biribirine kar, tt JeiilJir" Ornehler: 1 - Y"pamryaCtlgul iffer j~n h.imseY,f! udan-;fa buluRlI\i f 2 - .Adamj!JIl.! kala)' .• odemek gurtijl" .

buldl~gllmuz bu meseley] rind! bir gijrus bulduk. SPOR ve KAN

il'ltelcmq~:i

"------------------------~

DOLA~Jit .. AS! l kan do!a~1'rlasl yard
If,

Sporo hareket

le rinin

nemli degi1jJuder u,ardlr" Tohall.kuk elme.h -= I . Gel-(:ekle§meh. gers-ele;me:k. 2 - Ke!finlenm,Elk

V~saiti nakliye = Ta:~lt (ta~1 • ma a.raoe;lan) Ov"neh! Detli~ lafllfan fJrafCndu en
UCUUII

Va-!lla

= Ara't

ye'ken'ilerdir.

U.zetinoJ! g01:e ~;Irpan Ca.lu~ma esnasmda .aclalelninin la.ndlgt Ie artan me'ktedir, mekanik

bir etkis; bir etki

her iki ilck (hatl" surette dclayrsty, olaral,

l
i!.OT·

'Ie

.a.yru:a da Vlcm Bunun kar§JlIgl

!fan seylinin

yaptlgr bilin..
ria bo~alma vcCyd daya:l~S:l'ama
dI.H"WT.IU-

~inle"l"llne Z~anIna gore nrklt ~[ yiikse Imj~ti:r_ Ag,JT
<U\,mda

bir

MI.Lma y:akm

itelc OId<lle,leri. dinlenme faTlya

n.a gore

b:ir an i~nde ikii ii~ midi fa.ila yyJumdak; (h.a.cimdeki) ka.!u biitul'l viicude dag~tma-a meebur

Orlle'! A~mrlQr.:lanbeJ'i Anadi!ill,lJa en bi.iyiiA btlyuu/lr/lN [fIeri ..
ni v,arltil§hran cumul'iyettir. T ahkik etmek = 'Gercinlemek

2 " K si"lenen veTgU'er = rQ-hakkuk eden vergileT TahQkkuk eltirmek = 1 ~ G'erfe:ie~fiTmek~ geJ"~eklq'irme". 2 . Kerinlemell'i J - Varla§hrmak

Yurd' bt1J1I,,,lu·I.,g1 ulIt.u.si.i, QlI1'cAk cumuriyet d'evrinde ger!rele~tli (gerfe4.le.ttiJ Ornekle".:

Vecibe = Dii~erge Orneh: TUrk IIaua Iwrumuna )l'urJIn1 eJmek bJ:Hhca clii~e.rg.e'e -

rirni'zJ e f'u:lit" Vich,e (dil'ektif) Vazife = Odev
YeYllllli mahsu..s

= Yonerge

= Bayragiin Orne.'; Bayrak. aru:ah. pazar gunleri ire baYf'A...unlerde ~e,kilit" Zan = S"m
Z·annetll'llle~

-y-

-z-

Zarurel

ahr. Me 1.8" Ijok hrzl. bir ko~ anrnda (60) ytrine (SO) SW1timetre u.ylumluk kan daglhr. Boyl~ hie ;ogalmanrn
t~pki!li.}'le blb bir basmada a.nlrene
'13fTI'"

Tahk-iJk, tahkikat

=

G~r~w:n

sola gor~ daha ~tuyik) Oil

la~l'lf ohm sag

iljii'[[ yomcu ve
olmlyan

~ok~

say-dabHen
ha:reketlerLIl

bir kalh i.i.zerinde
~larTn

trbbln her

(kaTb bLiyi..imesL) diye ,anJa'lltlgr

sonuca

Tablil ebnek = tozelemek TaMil = toze TahliU = t;o'Ze! Ornekler: J - Bu yaZI)'1 Jik',d" Ie fozel emeh 'd.zund,~r.
:I - Bu meleie

Orne': Poli. met:eleyi ge1'~inlemege ba~laml,tlr.

O:rnekle r : I ~HD.r,1QmIZl 1000 tUrk liDnaJ. ile .ilahlam"k l"Dhaf nefell Qlm!!Jmlz irin bi, :zot'ag hQ line gelJi. 2 -/n~'an boyle bir haf'e~etle bulunma" i,iPll ",01'1'11 !',r l;ullfaBJ it;inde ktdrnQir? Zebe1e

-= Zorag.

= 5'anmak
Kutam

=

Deprern

BlInJ..'l'Ji. i~in :opor yapaca
kalbin saghk

hakklnclahi foze-

}o'dea evvel bir doktorun ~irtmeleri

durumunu ve dog..

~ok d.ikka li kontrolunda:n ~oJ.; yerinde

bir

tedbi r olur " AS1R[ T:JERECEOE SPORUN K.I\t.B UZE~lNE OLAN TEStRLERt
Ali-err dereccd~" spor }'f1pal'll genos;1erin

Ornehler: Hulk, kenJi.-i _irin fall§anlara erge~ degerle.r. Bu i, i~in rektiginiz Hlu~ntl)'1 de ..

nizi aid'", yo/un bulmuyorllm. Takdir etmek = Degerlemek

Ulus'un

Kitablan

kaibler inin §u onernli

muayenelell'inde e<3.i!mi§-tir. A S;poru bi.1giy<: dilyanan yasalarL le yapanlarda spc run lbe hi~ bi ki;i·
kontrnllu :!;'o1"lll'ilar elde
gijn.ilmil~hu

ierlemiyor ,J eiili",. lakUd = Benut Chnek: Para benzediyenlerin
cezalarl aglrdrr.

Tuklid etmek = Benaetreek Orne': SunQ.U'u benzet~ilik degil, ozgiinliih.

ti.i1ligu dokunrnrtdrgl rolda:n lui ueak kalarak

»1 SPOTU a~lrl derecede
yatl bile tehl ikeyc uogurmu2tur: 1oi Bilgi.ye da.yanan

ve nbbL kant
ise ha-

Takrir

yapanlarda

Or nell! : Kuhu:r Ba.an'Lgl biid .
JilergeOnal'1nak veril-

= Dil€:rge

IOzl.mdlf"

koyabilflO:.lilk kijti.ili.ik~ SpOol" s.ava~1 ile kal-

ce.i """lIndiil ii~ m~lir. Tamir etmek lun eski e.erlenn
CI vaT"

~~ bir biiyfune rkinh:stirir

nomal biiyiikltiktek;

Orne': l.ta.nbul'Jo.
Tap
I

hemen

bu-

ong;ru'J'lCl

ihllya-

:2 "imik

OrUilm yapn,mda

i.i.:s.tti bir sa'll'a~ ~al bin
d~g~~ik.liklu
s.arI:ioilJT"

yapilT" 0-

iT

= 01llilnm

nun
'Spore

kOIlCii da vaplsuu
l'

0

.:a.m.an
I![arpan

ka.lb

nilhi,y-e-sill'lde gBze duy.ar. <iil'llenmeye derler.· silren
'Yot

!bir a ~Trl ric: auygutiu bill gibilel"e
SpCl~Cl1

Doktorlar iht1ya~1 c!an vii-

T amim = Gendge Ornek: I" ,BakanllgmU"l'
men/e

OrflleA: K."J'"!lan ~:alp onal"~lmQ:

ni okudunuz

..

lia'b.lnJtlhi

:!loOng~nelge'r

gOf· An-

moll?

kalbi Uzun

3-

agl:rc:a

olan

Tanr lalrt

hal. !lureltm tesvilye

=

cud yorgunlukJaTimn dan 6ttirii vlh:mlde dereceJe dil1]enm biiyur me oluT. K.alt.i.n bi~bni

tekratla.nma51D .... agotonik goze 'liarpacak tam bir

biT degi'i.

Or n ek: 'hi taral do: &ugiine hQdt:u' Air bir ama§lt bulamaJrlar.
hLa&talal'labilmc5~ • dir.

Bu gibile'l"de

SPQ:t"harekct1erim:ll!!in

ile lus.a bir zam.mda

j;:a]b iyi.
ruhi :lor -

Ni'l:ekiro i!"elc~ bi2ibir b.astahgr

yo'k-

Hgc yi..iz tu.talr" 4 - Vi.kud zorl.llnalarll'la lamalal" da !tahhrsa sarSlhr. ler ei.imlesi Ve
0

.koen blrden.birc !foeko§u e~a5mda j:jhnU§ ibil L_ki geJl4ii.n ;mla~llaJ'DJy.an i:iIi.i.m1eri.
inc~ll!n1 mizle kl"Saca anlatmaga dl.Lrumlanndan ~hltl' i.leri

ka1bin he:r ikl osinir zaman
D~V(OZ1J

me ile birlikte
~albJ.n sll'lirlet bir hakikat:

kalb
ritmalH

bUyu decligim~
':;i 1M: ar"

gnnn

fiziiyolojik

§-]grrmdan
Olrtaya

$u kLsa incelemHIin vars.a, kalbin

koydugu

gelmi,tir. IpOI." ~inj
mmda.n

Spo,rUl yapan

lII'eya.ptlun]ar ya1nf2 ok:utup yayma bakl •

'k-Qntro]a

dayanm.tyarJ

bilgiyc: ve hbM ku .... vetli "lie a.§rrl

d-egiJ b:ir de trbbi baklfi1dArl 'OnCImle M!fI.Lm!ianele:ri -gc:re'ktiT'"
Dr. H A. II " ERKA.N

III.U

-lHI. f'nm fJlU

Tefrika:

103

dok

"a
'Fiirkr.ey.

el
~lIl1'f'n,'

I
fIlasul:lJ i::i' A. Y DA.R

Erhardt'a ba§vUrmanJZl rka ederim" Hayu, ka.(hn ,802' di'fIIlemiiyor, acele bir l~ i-;lll benimle konu~acaimI soyliyordu" ~ "Doktor yataldadTT" Rica ederim gidi~
Of
ZOI"'Wl-

-

"Odannm

num(lrdl[SI

nedir?

I

"Ut,; yUz otU2' be~.11

Yagan: Aksel (;Qk iyi oldugunu. 8aat dinlt.:nmek

MUNT
y,alnl2

yirmi

dort

ni:.z"" HaYLr~ 0 h,emen doktor'll gormek dadlf" ·'KartlmI kendisine

ihtlyacmda bulundugumu ve ev yanmacl[kl}-3 !beni uyandumarn.a.smI kendisine soyh:~:dim" Kutsa1 ilit;, yorgun beynime siikun verdi_ pam'uIgfmm kesilmi~ o]dugu korkusu bile 2:ihnimden :IiIilndi ve i Birdenbire kapmm cmguagI i.nadla~ sugmea, .;aTmaga ba§ladt. Biraz sonra. holde, italyancanm ba~uul goztinii kIrarak nereli o1dugunu ben' eden bir kadmm yiiksek ses 1 Al1na'va bill" ~eyler soylemektc ,oldugunu
duyd !.UTI"

u.yucium"

·'Doktor hastadu",

biti~ik evde

Muran

giitiiriinuz." ~ ~'Doktor uyuyor. [,ica edenrn" .." Uyumak ml? KulaglmJn dibEnde btl se-s boyle ~glnp, ,~agInrken? Re-redo uyku'! Anna t.utmaga va~it bulamac:lr, kadm oda~ mm perdesin:i' kaldlrrp esenlik omegi, bir at gibi saglarnt i~eri da1dl': Mises Carls V. Va~i.ngton LongfeUov P,el'ikins Ciinyor" ....... uNe istiyorsunuz?" lstedigi Grandotel'de difteriye yakalau· mak iktimali olup olmadJg, idi ~ kendisine yuka['l katta bir oda venni§I,erd';. Kti~ukoj" ·Ianrn_biri.nd. katta 61mii§ oldugu dogm 'muy" eMu? Tehlikeli i~'~ere girismek istemi,ordu"

~ r'Herhalde bu odadan bir taraEa aynl.maymu" Bu, oldi" en tem~z odasldJJ:". Onu !k:endim deze'lI1fektc ettim" Bu~ -;:oc:ugun 01 mti, oldugu odadtr'lJ M,orfLn et'kisini -;O,galtmaga ba§lamI§u; yataga b:endimi du aUrm" Biraz sonra, kaplI gel1e ~ahnC"h" Gene deminlc:i ses Annatya, sorac.ag! i.kinci soruyu llnutmu§ oldugundan onun c:evabIDl almaga geldighli ve bunun ~k ,onemli o1dugoou an~ latmaga ba~madl" Kad:mm yarnil k:adar bime 'oolrnayan AnRa"ya bagrrdun: U,At un.u merdivenlerden a~alil.u Hayti" gitmiYOf, 80msunu annak ~ yak: di:reyordll. - "'Ne ist~yo["sunU2'?" ......"Bil' di§:im Innldr" Cektirm k gereke-, cegini sarnYOIllm, Rmna'nm e1'I iyi di§9Sl
kimdiF'?a

Mi:ses V,3.§ington Perkins eii sozlerimi iyke anhyor musunuz?" Evet, so,zlerimi iyice 3nlIyordu. Oyle ise Mises: Perkins, ~IJIUIl nia' ki Omriimde ilk defa olara,k di~i drrgnna acrruyon:Jm, dl~~i olsa},drm btittin lcrmizi sci'kmegi kel'ldlm ~tin bnr zevk b dim"J'
II ~ (I

VjRMi: tKINCi
YOHsuJlarm

BOLtiM

k,ufiiik. hrz karde!jleri

Vinkoli"dekl (_;;ogu £ra :IUZ: Qlan 'tyokSluUann ku~iik krz k:arde!;le:ri" nm hepsi dostumdlll ve onlanfl buy uk kura lannda bakmakta oldll.klalrl, kadll'lh erke .. tig yi" 2 kadar ihtiyann da ~og LJ r1osumdl1. Rutun bu kalahahga hd!;lml ik ctll1C
olmasT mil.2Tmgefen

San Piydro'in

italv[ln

[10

'tnr

.lana. 1,

bir vakit klskal1~hk giistcnn('cli, milyon,erin

Picburg

,I

-

,.·r.;t

... ..-~~.,.~:!'I..~~~

~

Jt

......

-

1:C

r' '.~
-' ,.

c

~

..

SAY)

A6
u

UL U5
II 1111 1111111 1111111 IIiUIiI 111111 1111111 1111111
nun

1111111'-1

,11111

Il'nlll

IIIlhll

11111111 11111111

1111111

11111

Ankara

Levazrrn Amirligi Salin
tLAN

" =
~-

AJn1a Kornis onu ilan~arl
Bayramir; garruaonumm senelik

(jL

ORO

I

,

ihtiY8l!CT elan 629.0QO' kilo un l..apah zarfta rrriinakasaya kcnulrnustur. ] - Beber kilosun un rnuha 111m en fi atl 9 kurus 25 aantim olup i halesi 9-7 -935 tarih sah g Mat 15 de Bayrarnic rilrnen sann alma komisyonunda )'ii1pilarr:aktlr.

unu

:3 1

M j m .... kasaya o).!,rcumdcri

girecekler icin

vert'cc1deri u mahaltin

LJ

nun ~eir3llt tie satan alma

ev ..alrrn

bulundug

i

komisyonuua miiracaat emrcleri, ,1 - Mlln,:lka.saJya girel:ek1er 4159 Era 12 kl.lrt~ muvaklrat tC'1I111ldll rle rniinakasa kanununun 2. 3. iincii marldeler ine gan' rstenilen vesik ..hr1a birfikte iha]efh~n hil i;i,"l •..., l eve) krrmisvonda ha7.1r bulunmalarr, (1424) t-zsm

t
[uillllmi

LAN

t
l\MbalaJ
uz er m

b.... flUI u

.e kompr.meler,n lc hall:!.llglll
rr urkJ
!.Inl

~~~~~_

hi rlikleri i~]11 240.000 'kLl0 una veriten fiat komisyonu.mu"lc;a pahalr goriildilgunden tekr ar kapah larHa eksil trneg e kom.dmill.§tuf'. Beber kilosunun tabmin ~latl on kurustur. Ihaleai 1 ternmua 935 paazrtesi J:!i~nu saa ~ l!i te Frnrlrkl H'la kornutanlrk satrn alma kern uurnhg I
korrriayonunda Y~r"l cakrrr. Sal'tn:"lrnesi kcrnisyondan almahili ,Eksi1tm~y(' ~irl"l,;d,lertn 10800 liriJhk terninat mal~blJilu ve 2490 sayrlr kanunun 2 .. 3. iincii rnaddeler indeki vcsil.alarta b~rlik"f' tekli£ rncktuhtarrm iliale saatinden en az hi. saat evelirie ka.Lir kornisvona verrneleri. (lo'l(lO)

SiNEKlERI
AleJada (ha.~ai'at I!Ilduri..ieu ma.yi) Ie'" Blnel(I,QII"I flldlur'i"fIe:z.lel" Satlleoe b,r Ikl dla.k~kil IQin baYlltu"lall". S.nE!lklel' ,YQnj,.. dEin Canlo1nal"oFIk u!lt.i.inUiit'e va )female· lell"~ nlze il,ij~urler 'li'O 1IlC1'Slallllltol ...1 m. laru'!l~ i;jJ,llar1al'. Slli"le:lol:!I~rin ~,~t:imu ni!Jen emtn ol'lTl8.nm: 1011'1 Ui!llrren m FL~T iste.. Il'Inlz. FILIT. l:IiH:~r1i Il'Ia~ara'll ihaklkalen '!ItO ebedllyen 01dliJ".il 11'. Le,k" y pm z. t.aZiI!I 11'& ~ tlf kokll.lluiih.ll·. Slyah I(u!;takh ''''8 a6ker r'et&'lmli sari t.IH1'olC.emer'e, dllkkAt edlnlz.

Oldiiriiniiz
-

,

j,msall at" J
~U'lt:l'.

ol.m

T

IIL.AN

2"'39

Piallar 'MZlIiill,.
In.. &.'.11, VlIJ'ndl
H

Vedin",:i kor InerkeJ; kn: ..! tr rein 160 hm ki~o ~lgIr ["tl kal1~ll z I f LJsLI]iy~e rnevktl rnunakasava konulrnustur. 1\11 11. h arnrnen hedeli 24000 I ir arl I r, Vii l,l e '1,.,1 i hucuk 01 a n I aoo
Hrah'k rnakbuzlart lle birfikte yevmi ihale
ollan2Q.6.93S

ta-

cumart esi gUnu saat 11 de kor satm alma yapl1acaktlr. Sartnamesirl'i gormek istiyenlerin hergun kor saun JiWma komiByonu.na mur acaatlarr i'e tekli£ mektuplarrnr -evmi ihale saatinden en ~.Igl hir sa at evel mezkur komi:svona vermeleri. (1341) 1-2~43 rihine musadif komisycnunda

r=s=:
I
lIunhlFI ~

U'muml llI~pUu : J ICRESPIN.

(Hr~ktor1utu odasma

gdi=

necektir.
3 - Ostenne 24. 6. !nll:; tarinine rasrlryan pazar: C":.. giinu saae 14 te baytar di rele

I LAN

1-

Evsah ,jarUlamesin ..
niimune&

de rll'lh miihGr1ii

1 LAN Vize krtaat: i<;in
ra hk srgu- eti k,apalu

2454

[i-

zarfla Bill" alman bayan lst'II''1bIJ1 ve elnihmeye konulrnustur, tlk A.RK.!ilJ"a.da aille]eT yanmda 15 ill • (ley 1863 Hradrr. [halesi 5 nyor a~agll1aki adres mu r;:J(;aj temrnue 9JS cuma :<iiiat 17 adarL dedir, tsteklilel'in VI.l.e sa . f. N. Post rre:stMIt Yenit:hi.r_ tmalma komisyonuna g 1ru-2jI7 meleri, (1437) 1-2510

Miir-ebbiye

ye g,o,re beh:diye vcsaiti 11;in 1(50.000) kilo benzin v~ (iki bin kilo maltine yag; kapalJ

lorliigu odasmda aClk eksiltme ile yapllacakt;r. 4- - Egred tllltak al..,;e-(1324) 1-2311 tLAN Mi.isadere edilen 20 tenek:e benzin 1=7-9'35 paeaetesi
51 521 'Urachr.

:v.arf usutiyle museur,

eksi]tmeye kon-

:KIZILAY
Kinin

GENEL MERKEZiNDEN:

i Ie Dthiin rmJhLcrr v e 'kinin ve erva 'lie Bizmllt ile. yapllIp surna ve ~irengid~ kullandan bl.itim mustaltzlrlarm 'memlekete sekulmasr ve memleket i~inde yapllmasl' monopolu bir kanun ile T'iirkiye KIZl ay CemiyuiDe ve-

2 .~ Muhamme-n hedef 18450 liradU'. 3 - Muvalkkat teminati 1383.15 Iiradrr, 4 - Ihale 28. 6. 93,5 cuma gtimu saat on he!it~ koml SYOD daJ }O' ap r1.1IIc a.kttr. 5 - ~artn.amesinj 'lie evsaf~ gormek ve anlamak istiyenler util gi,in~er'inden h3ika
6

gtinii s-aa.t on beite ac;,Ikartmna ile satrlacaktrr, lstela
Ii Clla..n~ann Ievaznn direktodiigiirte gehneh:t'l. i-20m:.

lLAN

her gjin.
=

:fektorlugiine

levazen dige.lmelidir1u.

kar:iurndlaki yolda zeminin tesviyesi ViC fula ta~larm de-

li Wi' g,eme

1-

Y eni ~eh irde rJ Dcuk eIlrurumu hinasr

poya nakl~ suretiyJe mevcut ta§la parke kaJdmm yapu·
nl'acaktrr. Ke~~f bedel] 334.94 UlI"adn". 2 - !hale, 29-6-935 tanhine rastlayan clIJmartc.'loj gfinU saat 1.1 de 'fen direk~ tOrltigti odasmda as;rk ek'siltme: ile yapdacaktI'i' .. 3 - Ke§if ve ~artnrul1esiR ni gormek i~in. fen kalemi. De gl~linecektir. 4 - Muvakkat teminat 25

Asken Fa.brika ar Umwn MiidiirHjgu
S~trn Alma Komisyonu Ha.nlan
120000 METRE

i'

rilmi§ti.-. veya izine ~ahi 0]m[yarak bu mliiuah.zar1arE memnek,e1t ~'c;inde yapanlarm al.ag~da gosterihm tarsi lath biT beyannaJme ih~ haziran rnihayeltin,e kadar Ankarada K[7.day Genel Merkezinc :racaatlan la1:lmdlr. 1- Mustahz3Irm isml ve §ek\i ve \:3t'sa ruhsatname taS~hhat izin

I

Bakanhgmdan

almarak:

TORBALIK BEZ Tahmin edilen bedeli (40800) tin olan yukarda mikrarE ve cinsi Y~ZlIh mabeme aslc:eri fabrikalar umum mii· diirltigu satrn a1m; komisyofiunca 3 temmuz 193,5ta['ihinde ~af~i3i-mba giinu saat 15 1!:ek,apah zuf ile ihale ,edilecek.I

mu-

h,telldi olanmar tek~H m.ektubh.rml temma.t1<1rl ile bi:rUkt,e male saatinden tam 'biT' saM eveHne kadM V'erilmi~ olmahdrr. (1366) 1-2366 ttLAN Yeni~ehi.rde
1075

T~h

ve I1I.Umara!H

in·
I

2-, 3~

Miirstahzillf Miistahzann

s:ii!lhibioin

ismi

\Ie vapIldlgl

laboratu.

-

tiro ~arr1name parars[z olank komisyondan. verilir. TaHp\edn mU'Jakkat b'minat clan (3060) lir-,<'II.y.:ham 'tekUf Mekt.uplanru mez'kur giinde salat 14 de kadar komisyQna 'Vf'rmeleri \o'e k,endLlerinin de 2490 numarah kanunoo :2 ve: 3 maddelerindeki 'IlesaHde mezkur giin ve saatte komts· yona mUl"aciladan. (1405) l--c2444

varm ~sm.j ve adresi

muessi:r m.a.rlddedn nevi 4 - Bun[an:n sellelik vauti sau~ rnikdarn S,-Mustahzarm loptaJn. perakf.'nde satls Hattan.
ha'l,ll oldu,gu.

11111
;;;

131 KALEM KOOPERATtF
6< KALEM

EMTEASI

Mini Mtidafaa VekaJeti SatIn Alma
K.omisyonll ilinlarl
t
33:5 tane ag:rr maJknah

BO~

MEZUAT

=

La:s~ (SO.50) fcr a~d( artlr"rtll:;! ite satdacaktD. :2 Muham.m~n bedeli (101.10) Hradrr. 3 = Muvakka.t temina t < 7,59) lin dl rr.

d a.dada U pane,1 salIilii Atd Ba:ymdu kiirls~ Ru.hiyeye ilI.it arsa He ijuy'IJD-u ad31 fOillz- 1iradlr.

1-2404 BtLtT

Tahmitli bedeli 697 lira 40 ku.r'1ll!j alan yukanda tnilda. 11"1 YUlh kooperatif emtia ve bo!} mevzuatl Kij~Uk Vo.zgad I fabrikasmd,a miite§ekldl kmnh.yon marif,etlyh: a~Ik arthrma ilc 5 Itemmuz 9]5 tarihincle cuma giinU saat 15 te sa" : tdacaktI:r. Talipler bu emtia ve bo§ mevzuatl Kii~'iik Y,ozI I

L A ,N
tijfek il<ive ayag[

4 - S artname.sini gor-· mek istiyerder her giin muh"a. s ebeye ,gelebil trl,er.
5thale 21.115.9,35 per·

IAnkara bdediyesl kanara bayt2'rlan ic;in iki ~ift ~astik ~izme. kesici. 11'i,;n ve ~lI'aklaJ" i~in 30 ~ift yer~i vaKct,e Irizml: 24 PaJltahm 24 onliik 48 goml ek 48 takye ,a[macaktrr.
:2 - Muhammen 450 liradh".

gad fabrilUllsmda gOJi.ebi1irJer. 'Listeleri umum rnudi.il'rHik satm aruma kornis.yon.undan paJraslz verilh:'. isteklilerin muvakkat teminat olan 52 lira 31 kU1iI:u§ ve 2490 saydJ ka. l1Iunun 2. vie 3,. maddelerinde yazdI v,esaikle mezkQr gun

i 'Ie saatte
. caatlan.

Kii~ijk Yozgadta (1388)

mtite§ekkil

komisyona
1~ 2411

:milr,a-

miiteahhid nam ve hesabma k.apa.b zarfla eksiltmeye konulm.UI~tur. Hepsinin. ta.hmill ,edilen bedeli 8,37.5liradrF'. §artnames,j pa[as[Z oruarak komisyondan ahl1ilr. thalesi: 1... 7. 935 pazartesi goni saat n dedir. ilk teminat 628 lira.du.Ek.siltme-, ge girec:ekkr 2490 !ayl1~kan,urmn 2' ve 3 Un!cumaddelerin· de yazth vesik,arhlrla bidikte tek1if melt.tub.armI ibale sa· at[nd}en I'n ,liZ bLT s:aat evel M. M.V. !ulu!1,~lma k,omisyonuna venneler'i. (1395)
1

bede:li

§embe gilnii sa:at an be§te al'trnna ve eksUtme komisyo· nllmd,a yapl'acaktlr. (1367) 1.=-23,71

ILAN 1 - Kana.rad31 (mezba~
kolmdara menner kapiam.a, i§i yapa:nlac.aktIT. K~~if ak~as.1 6940 :hi,a) duva:r 'Ie

ki.. gltlanm gij:rmek i~in baytar qleri c:Urekt.orlUgune geli .. necek.t~r.
NiDnlUne vc jart 4 ~ Ost,el'"me28~6-93S g1.in. '.emetine rasthym c.uma giiuti saat on dortte bayur dil"ektorWug-u ooasmda yapd.acaktlt. . S - .Eiteti tutak ak~am 33 lira "5 kuru~tl1r. 1-,2405

3-

I

j.

MOTEAHHtT NAM VE HES,ABINA I NUMARALI HAM ';ELtK (ROHSTAHL) S TON ~ NUMARALI HAM CELtK (ROHSTAHL) 5 TON I 1 NUMARALI HAM C9LtK (ROHSTAHL) 5 TON J NUMARALI HAM ~,ELtK (ROHSTAHL) 11)1 TON . ,. NUMARALI HAM GELIK (ROHSTAHL,) S TON Tahmin 6dnen bedeli (2100)~]ra. o~an yukard21 -mikta~ I 1. VI!: dnsi ya:Z1b malz'eme asker:i fabd!ndar umum mUdi.irI

I-

a423

I,stanbul Delliz I evaZlm SatIn Alma [{omiSYODU ReisHginden:
edi~.en bedeU 742:50 ~i'l'a olan 45(10 ton Rekom1 temmu.z 19,3,5 plzart,e:si gunu saat 1$ te Ka:s:tmpa§ada satrnalma kom;syonu bina:smda k:ipah .zanla alma.,caktIr. $a.rtnarmesi 371 kuru'~, mukabilinde 'her gun l'tQmisyoodlan almabilir. ls1teldilerm 4962.5D Hradan -[baret
Tahm~n p02:ekomiir

liradu.
2-

lanm

Ke§if 'It §art kigldgorrnek t'iin bay tar

:uma gii.nu saat IS te iha~e edilecektir. ~annam.e paraslz ,laral, 'komisycndan verilir. Taliblerin muvakkat teminat ,olan muvakkat teminat makbuz veva mektub~ariyle kanu-, >~an (157) ]ira SO !(uru§ VP' 2490 numarah kanunun 2 ve J '( nl belgeleri havi tekH£ mek.tublarml belli saaUen bif saal't nadde1erin.deki vcsaikme ':11ezkur giin v'e saatte komisyo~ eveline kadar kornisyo:n re~dDgine vermeler~. (323.2/13BSI) ~a murac;:"3tlar~. ( 387)1 ~ 24mO 1 - 1430'

ugu satln

Askeri Fabril{aJnl" TieD1·'et [{.aIemin,den:
SODTon Linyi t komiirii
Parti p,arti t~sH.m edilmek §artiyl,e p32arhlda 2'0' hazi. ran 1935 ~ar~amba. gti.niil s.atm almac:,aktn'. lsteldi1erin §'8rtIlame~ini gonnek iizelie her gUn Tic.u ... ~t· Kalcmille ge~. meleri. 1-24 R

~]mial.komis.yonunca:

:5 temmuz

935

tarihinde

1935 PER$,EMBE

Hava teh il esi
Jsmet iuiJni:J; g~en

I

ULUS

SAYIfA

3

,arm yitmi

dordiinde, yurdu.n steak yilregine. lIlya.mle kalasma. turk havas.rmn a -

~lk ve tehlikede Qi,clugunu siiyledi. Herkesten Turk Hava Kurumuna yaullm istedi, YUl'dd'a her gijn hrzl .as-tan co~kl1n bic Qzveri yanjl. bu sese ceva,b veriyo«. Tiiccar va rmdan. mem ur aylJ'gmdan, ~frr:i gundeliginden .. 9Qcuklar hart;lrk lallndall aYlcabildiklerin; Hava

I iinlemek ~ah§
a\"a t
Ha:va tehlik

wi

bilen

UYf;: yazdai~~" dolaJ-

eak <mk:aralilan

kaydctmek

maga ~lJya". Ankara sayiavi Bay §a. ldr ve ~.asim'i.n b3.§kanhg-mda.ki kuru], dUn AtPalZar'l balg~sini g;ezm1§ vI! alqa~ m.a kadar, m.akbuz dold u rm.aga ycti!;ile. miyece k kadar gc:ni.~ bi:!" ilginlikle kal~11FLnml~ht.

Ktiltiir Bakarurruzm onernli bir emri
Kultii.r Bakam B. SaH,et Arm biitlin Bakanhk [ler] gdel'llle. rio(lh:ll, Part~ pl-ogrammda kiilti.ir
kan

Incirlerimieden
Londra, 19 "A.A.)

. vergi
-

almacak
TUrk - in-

Yurdda hava durumu
Meteoroloji. en:stiltisi.incll!l'lI
... e

g;I'ilz tecim ve iide:l1le anla;~D!la5m.
uygUn olarak '"'Circlen bill aala§ ..
mOl s,ijresince

B1.'l kueul, de sua ile 8t11:

Anka.ranm dola'iacakur. YARDIl\Il
~

oteld

KOTe d,uli'l labillh T ral'!: ya'··)". yaimu .. ,agnu~hr. Y!il~I~J[ ,ijl~i.ildiiij Ed;rpe YOTninde meLn

r Uc:'nhabere

Kutumuna veriyor, Garuyoruz lei tehlike geni?E iJ.lc;iide duyu/mll§
ve anJa~Jlml!Jtu.
Sal,dlfan bit dU§llJa.n kar§rsillda
V,'U-

bglgder;ini

hakkmdaki eSilsla.n ne ~eklMe ,an· lad!klarmil birer rapor hali:nde
kendis,ine )laz[ i'e, bilcl,rmelerinl istemi~tir.

Hundervayd

ba§ln.

Dlurahhalllla

10, Malkara yoresinbi:r yail~

UE'GE8Lt
Srws -VD~.l't

EnUrI.lIliI

M<llatya

ka~

yedi ~ilini gec;miyeceJ( surette resim ahnmilSt n<lizne tar.fm,dan gil; i~Yo\lI"a.ril hi l'dilrUmi,tir.

n-

,de 7, Knk~al'en y,iiresinde 2 k~loITam ,afmur' A.nad.1u.unda
ve Kan
'bama

dii,rnii ;liir. D'ogu
I1Z

dirk

kadln ve e.rk~ii, bi.it.ijn
kGrUmu~tllr

Iii iie )'urdrmiIJ

ve

her

raman ruh», bUiul1 iu'a~larm ustuntie v,e hiq bi:r 'ieytlen yllm/ya ~ rak her saldln§r anler. S.on gun let de' biee gosterdi ki 0 Ir.ahraman rub; yslnn. saldrTl:~da degil, ll'zak
yahm ber tebJike iiniinde, her ,2'iJmall ,uyamk ve dhidir. Bunuliia Yllrdda;ilarm yailJlz tehlikeleri anlaml'§ (l/ma/annl ye~ tes gOr.dugilmiiz .an/ami ~Ikma'ma lsdu: Iter! bit memieket ; evde.
.. ;~de. soilonatt.:ll.slhhatta" her YUfduIJU di1;jiinucu "'if' ana

zaman kOEuyacaktu.

Omm kah .-

yap~ s.o-syctt5i hava t-ehlikesirri on1emek liirk hava kubu~ n:lJ SQ(J{) lira yarcbmda b'Ul\lllIDu~tuT,
koUa'it

i~m

Karaya oturan
Istanbul,

jki

vapur
O~ gun

yuzdi.iriildii
el ijniinde karaya omran Loyd T'riyestlno Irump-anys.'sfnlll P'ibna vaplUUI LUlun ogleyin turk gemr. kurtarma s'o:sy'etesiniln Seza;r va pU1'U larafmdan yi.h:d.uriilmij.~lii'l",
:::*¥ Istanbul. 19 (A.A ..) - Bu sa\Jab Sarlyerde Nor Doy~e Loyd bunpanyasulin alman baudua.h 4 bin tOllb.lk utrn va.puru sis, yO once sis yiizunden Ye~ilkoy rene-

Ingiltereye sa ttIgmuZ mallarm paraslI!
LQndra. 1'9 (A.A.) - Tecim I,. leri Bakanbgl. Turkiyeden Ingil II'Jnm turk alacakMara v'€l'ilmc!ll hak1ufllda..ki kurall'l'n aYTlrthlan idn Gir~t te£i[J1ller~erine Mldirmildr" B!llI,
ay-rmb
Z:1~ldu.

CORUM'DA Corum, oimederin

1'9 (A.A..) -

tiir .. Ortaanitdoludill ba;98, dur'U" .umm yail~a. dogru gmiii anl.'lllDlflD'. Ankara ove yaRSi'tilde de az bi. yatl~ OlmUfmr.

3 kilogram

yi5l'esilnde m,eb'e muralJ..
yagmQl' dU:!jomiit~

olmu}

19 (A.A.) ~ Hnlkevinde
ve halkrn kaUld.gz
']i'oplanhya

teo

bit' top-

lereye getirilen

malhuul

tutarJa. .

bnu ri n

yap~lml§ur.

b epsl hava teh l iktsiru

gelen1c bllen i1ye

y.a2~lmr!;:lardu.

Bugfinkii saymuzda ge~en krlavuz kelimeleri
AydJ.m ...,
Btil. I;l'kat Deget Erdcm
M~V\I'e[

T,e,cimerlelrden Seydi.m oglu brde~Je1' scm lira VlemIl ~ti.r. 'Oye: IYOU~hna·
s[ deyan'! edi}>or, tZM'R'UE

4 haziran
It,ecjR1

9,35 I'a.rilh)i

;ngi.-

11'1.:- turk

,llnlll'Ima8'1111da

Yi1-

;:: M~ila.k.ai.

zaman emek

Mugla'da tiitiin ekimi
Mugla. J 9 (A.A.) - n i~;nde bin nekta.l'kadar 'turon dikilmi,tir.

= lhr.acal = TC'[[IlI&

= Fa~d:

lI:.zmir. 1!l1 (A.A.) ~ Mava tehtikm
ve llehUkeyi devam
menk

verici vatanda~laf istet,
Yenj T,Ur.kiye

bilc'n iiye yazl1l1'1-ll: §,ehrimh: hav.a

i~inc :Ifilde-.

iterUyat.
§iJflCI

boyle bir gt:nif

bu ilg; dana ku:vvetlenecek

o n-i1m,iizdeki
YUl",du

be§ ydfhr i1ginin gilciiyJe
Oil

ediltnektH.iir, gUndeHklcrini
hav,;11aronrzm

ziind'en hafif~e karaya otutfil\lU~ 'We kendi ar3l.clar·vle kurtulmuftul'.

t.Utu.n kumpany,asmm

900 i§ii~~

Bolu'da ekrnek on kurus
Bolu) 19 (A.A,,) Ya'imur,. suzluktan bugday fiab 7 kuru,a
~Iktl.

T'uliiinierkura.khktan

az ~okko.

Genel i pektlCS = Umumi tfl!cc1.a'ne = Tetkik Konu = MeWl1J
K~~

mi.Ue

yJllarda

birer

kurum'l1l.ta

v,e

ba-

ve:rerek

~vg,a!.u yoh!loda

emeklec yararacaktlr.

UJ.u ..

su genlige.

ba'ymdirlrga

f!'ri~tirecek u/u.sal

emek. it;inde',

devleot bijdcesi de vard{c. Ancak bildceJer birr;;ok imkanJsl"la ba.gll dar qe:r~evr21erdir. Onun da geni§ ViE' her ~('yi ba§aucJ o/masl iioh isr ~njf. Cabuk yapllmalt ve iyice kOtUlUTlak is tenen bir YUl',dda biidceJer bi'l'iZ yukseh o/maJrd,fr. 8i son giinlerd~ bii.d,eemizi indiren kBt'arJar aJdlk.

dU~en ,Bdevi yap.mI~.la:rdU'. Ay:nc.a hmirc y3. a~a!ll bir ve:rim e!doe cdilmesii'iio de aym 21 inde geneJ bir topl;;mh yapl1acaktrr.

iizerieri![U1!

kuru§otan s.aptadl. Bill" yagmur §erse fiat.aT dli~ecektif'.

,sarbaybk

ekmek

Fia.tmll

on

dij-

Hile,lIl1i,se d,e k[§nII \Ie dildmden once ya'galll y.agrnurlarda.D ~ok Fat· dalanm1l,hr. Orun '~ok iri degi1&e de orla biT haJdedir. Fa.kat Itali.. lie bakmundan ~ok: iyi olacalml".,

OlF

=

=

Ka:t1'

BOLUDA
Bolu. Hl ,(A,A,) - Hava teh1ike-si· oi biJ.en uye yazan kom.:i'S),on ber giID
par-U

Standardizasyon llZma,n1!nrn ~al§malar[
.Ekonomi Bakanhgl ,~a.ndardi zasyof:l u:z:mam Dokt'or Bade pe'k ya'kmda zey~in ibolgesine :r:eytin Vii zertin yai~ i.izerill1de :vel's.!. 1111· celemele.r yapma.i'L gidecektiT. Memlelc:etimizin ell oneroU zen·
g;nHlderi,l\I,den

Hi~ b'r

IUIIUJEk

yokm,r.

MWf6t IOnem1ii = EbemmiyetU ,0 rlc;fit =: T~lat Sa h:tk G'O tunhl.k = E_riyc
l::)f'uJa'~ ]dka Sillp~.amak = Te.'Sbit ~tI:Dl:1E:

'=

Ref

tl

Ilrn.ragtn.da. I:oplauua.k

Ankara Halkevi Ba§kanhgInd,an :'
Halkev:i Halkevind~ii n dlikc:ne h;U)~111eleri
v("rilme!k

SUnl
Tnri1t

= DlI.im:u

=

N z:MTiI!!.ame·

iiI}'e kayd~ ..

Ita devam etmektedi r.
BODROM,'DA.

i~jn.

kuma.~1

M iJ.illlbi!:!os,~. O'I'C;'tim """" bdh.al Ye l"8d = Mahan'1
""'"

U zm.Iia

digil!nf' mas.raUa_ 11) takml el-

_____

.. 10-

-

DevJet De -,

mit

O~m~k Uztr

miryo.JlaJ",mda t~~m tar-ile/eEI indiriMi. SatJ~I devJet ce.liri olan tuz aill k.ur.u!ikt.,·'['1 i.i~' kI!JIU~a satrlJlyor. ~elr.etden d~vletge dllfUii'n isti:hlak vergisi azaltllarak fiat/aT ucuzlsuld,. Butiin bu tedbirlerin, g,eni~ korunma y:ud,ml be,klenilen giin1erde almmaSl, ilztninde durulaca'!' hic ,kom.!dur .. lnb/~b. aurk b,u.d,cesini yapaIJum r..1'buH ilerfe.mek ve y lie elm eA:' ?orlugUf.lU biJmekle beraber uJu -

(A.A..) ~Mernlek:etin her- ta.I:'<lIfmda oldngu giJ'bl l:loIll'ada dla hava teb[ikesW bilen iiye yaZ:mli~ bat"
Bodrwn. 19

Mri o~a:n oz:eytin VI=
uf'etimve ~Ikat

bil!le all;;lk ek:iilttm~

utlL1]iyle d,-ktirile giln iii

ze:Ytlnyaicdll.i:~mn
!Ii'!:

bak~mU'uJa'l'llle1i~';ml1hrh'iI, abrnm. ••
lizlm
bir r-,apor
flUID
fl'l'lll(li

I"e~ til . lbame 5
at

Iem:mU% It nma

sa-

Oyeler birer birell:' geleroek yUk!enLertni yazcl!Jnnak tad Ii'. Su i§ole ugta~an komite hoer gi..in toplanarak uye
la.rTll§tlt. yaxmaktadn.

ge1en t,edbirl,e1" h.aklmitdCIJ

11 de yap'll.-lcaktl"lH;.]kevj
~i\t

'.$i'lrt~i'IIurLi anla.
Mdt

Tur=lltluda parti i~leri
Turgutlu

'haz:a:rllytllca'k'ln-.
lon'[',.

ma.ik i!litiyenho:.r her gUn
kad.u
!'lOllmyr ed"bi1i.lli'ler.

10 dilR 19 ,.,
~

Zeytinden

obnak

ele

I,[Dacal

i'llceleme ko-

~'llllalm~

komisyonlJ

ozel

l.ytanmllHaB

--

kl!:mll.

liIlacalc:ht.

H:'Iva teWiliesini bileu iiyeler
B. Vidmlln 'Ie irk. tstarnbu.l 8ill'k:ed Mit.alpa:~a Han 2 inc.i kat ecza ,"'.r: alat~ ullbiyt;

Her
r(!

rPi11
[I'lus her giln'

Ile~ kelime
ba~~i'nb',a'fa Kila'Vu:

BILl g i.i n ki.i pro gl'aJIL'Ir1930 Mus,i,k i : W.lg n e:r Rom ance Borman Korman: AUegreno, Ne~del
v~

15 .. 6 - 935 cmnarteli PRU Ma.ni,. ~ 'Ie Izmir Parti Batkam 8. A"'ni Dogni:l ~eln"mize gelel'ek ,.r;ula:eak a.rha.vhk sedmi i~lnpal'. t;ce ada, voklama.~u:rt Japllll1'[~br.

men

¥oklamaya

a~emi~mn 15 ('Ica~"ttu"

su.r'Jijdem.e' kapasitesini' hir; ku~i.ih~ 5em,emoitrir. 0 imkan old.ugu k,iJ1

keUmeleri

ile

1,;1,k/},QI.

Yl'de r;rkan ga:z.ete ve de-rgileverilen S
,e'T

TurkiIceli-

~arkl

dar J1ur.ddaia gelil

1::1dan vell:i tiro Yaptrgl

:sa:lnak .;J'lmaYI esas edinmi~Vt:l",~n

ItkarclI:i 50', Civata Tu.l"k Limiite't $,iroketi t ta1'l.bul Ayv3n:>aI"dl,)' Civata
Fabrikasl No.

lCal1l1fJlarm

m,".srna 'lie kofayllkla FW dt} ayrsca oz:en v e'frni:!:;.tir. C!Jmuriyet: vel'giyi.

prarik ol~ taplanmaslbiidceyi

In.

2U, Rehk

Seltmog. s~kaik No lbrahim No
Galata,

melih 1istel,eri de Bu 'isteYJ' basan
tlk ':!loIketimelerin

va':uyonlz.

Remi! i

gazete sr-

Piano:
It).
I) -

h.ll Istanbul 5:2' Esham 'GuIer §air tel

Cil:ullllC;i1" SU5am
bOnaliliol OI(;.en.ta'!il

:W,

osmlll'nh· e'alarml kUnaflm~yaca.kur'.

IlHvl Cerna] Dans rnrmsiki i
S,porcL1 kOlllu:tuyol:' M:u.s·iki:
L!lifgO ArtdarHe

yo'ldam. Bay Av~ ni Ooga'n t Ifahndan uzun Y'e de . ~elrli bill' sayley lie a~llml' 'Ie memleikpt i.. Vi! 5iuhayltk t" I[~m~ . leli'; !IImd.. flliv,dah ~odUen partili ~rk8iiye~e'ri kat!l~mlt da 'aT ih!!erinde
!iDllf21.

l\.U~

-

u:zun konu.,mi\dll!lIJ

2i.1.20 Ve rac:irti
TarUmlil

yoklal1lll.YiJ
IOfiiill;:Ulpd,.

~edllil1i,~ ve 'Vok

h,ta.nbu.1Yeniktiy Zi~'apa~a

Ko.yball l:!;,ranbul

OTUZ AL TINe] LISTE 1. I

lama
rutlu
Remz,l

C, H. P. nino T'IlIr·
iol(ln ada", Ad

doJdulacak herhangi bir geUr say~ manu~. Onun biifi.in ehJll0mik ve soysal et"'ilcrini goz oniinde fut-

11:S. ,;!!{I. M. Pom.erantz

ca.dd-e:;l No" 33/35
(fbi:!" deral[k)

bailur

fabrikasr

WO, Orhoo mmtJka

mu~tur. Vcrgileri indiren s,on kararlar da. bugu'niin ekonomik ica,bs
Janndan dog mU!itur.
Bir r;uk

Tuil;savul

lBtiiIJnbul Marmara.
V!;

ol~i.iIler

ayar
;I}'at"

ba§miifeUi~i miHeUl§l

24, Alaet·
Han

ti.n lD~rik tstllnbu]

M;u;m.a:r;l mmta.Kasr B,~yker Istanbul Mamm'ra

2. -

Makale =- Betke Ornek: ran gi!lzeletirdn ,6i,,'. ci betheleri A'er vakil i'f i, lerinden btlhseder. M o.hl"um - Yo/uun
Maht'um J!lrmo.k elmek

~arhay'Lrlk uyelHderi sapta.nm.~t~....

K.eman: Piano: W.4[J1 -

Necd~,t Ulvi Hab~rlu.

C-emaJ

ekonomik

i§lcrimizi

ol~[ncr ,,~

= Yo,k,un.

devlet

biidcesi.ll'den ay.r.JaD para la'rla y,aplyoruz, 0 budcenin ge~ lirinde de J¥uphes,iz ehonomik za .

21, :$evk~ Demirk.a.n

nlalilrum olmQk = 1'o'''.IIIn, ~ Kilr lamaltlJ4u'

UL,US"ha;;nrlanan ANKA'RA TELEFON REH BERJ i.;in ilfulJar alma ~ ga ba§ladr,.
_________ --

li'II'luakast ~HoIitiier Vf: ayar miH~tti~i Beyku han lO • .1\\1'111 A.~rka.hn ls~a.nbul
Marmara Ic:Hi'ij
t<l

mail O'rnelz'er:

.(uretiere uyacaglz. H de bu ted

mrnta.'k:asl

till_;;ii1cl"V,I': ayar mti· Kudn~1 Ardiye han yumur-

sizi.n yol,r,Jun'ujunu%u

~eli; -

a

8eykcr

ban ZOo Hilul'Iet Istan.bu.l

bitler hem yurd'data' lJem de iI'evlete. flerik:i y~llar i~in eyiUk ve 'V,f'timli1ih vade-diyolsa bcme.n giri§.

Yagiskclesi
ibncat

Biiyiik tillciri

Kudret YumUirta d~hllk)

Vagi:s.kelesi :55,

.mclcte ter,ed,dud' etmyeceg,iz.

U

20, Hikm¢t Bilytik A rdly= han Il1r~C!lt 'taeiri \sran.but (bir 1,'!!laL'U'HJgh.l

yoru~. :2 • Blj zi gut:el )'azllarrnu;. Jan l'O,hsluulrrrma)'m[~ 3 • Gu.'Zel ya:ularlluzaan ,"ok,
sunuyoruz .

I

br. :S~im ,pazllfleli gunu biil~~rya, uk 'VI! bir ha,ftill d'evam edec.ekli,r, ReslOimiz bu loplanhd •• ~lIlm'r~,_

yl 1'1 nlrnl atdlarl P'ar-tice Ibi.itiin fehre i'lin olunmu"tur. Parti ,,,da,.1 1'1 hal 1mn:m biiyiJik 11Il!l!,nudlugunu dogur, lillO" Bay Avni Dogan"IIl yok.a. ma.da memleket ;~Ie'ri ib:erindeL:i dUrUlillIe a~.~k aydrnlatmlllal'r deie:rli fillir'le't'i levin~ g,'~l1d~rml~
Iiaiii" 1

tn.

cuz tuz llayvanlaflmiZl df1ger/endirec,ek, ucuz ~ekel saghgl attlr.!il-

Fl1!thi 'Y<lgi~lu~-

cah ve bu deger
YiJlarda' Buyuk

artl§1

pek yakm

hiJdc'l?:mizin
hav.!

ge.firini de onle .

lesi bilytHc ardlye ha'f'll No, 1 yumurtai t:ac.iri. Inanb'l'l1 100, [sak M. Boe:bar Is· tanbul Yagikelesi Kant@.t" ocagr No, IZ
tiiccar !tlmento
fli.m

3.- Fe8Q' = 8,0,Zld Mijf,it = Bozq'f'LI drnekler: I ..Halk
00%"II6ohm.ak 4. ~

Clru'tlQ

yi~kseltt1cektir.
tehJilr.esi.ni

RO, As]an \Ie
!ioU

vt E.5kih:iS:l'l" miiltte:hit kir

!::i fabTi,\\!:alan
Galata

Alto-

'''{''i" = Sau,a
lJapq

2 - Bo:zutculull'

etme'

"cltli,a elm~" = Siloamak

mege ko§'an yu.rrlda~Jar. v,ergileri indirme ted'bideri ifinde rejimitl' ozeTUgini gO;ec,ehlerdir. C umuriyet, yur'dun biit.iin i~/ecini. kendiicablarf iofind€. y.arlfU h'lf? ihmal
f"l'miyerek ba¥3rm'iJ'ktadlc Bu on be~ y,lau boyle oldugu gibi bir ~d!k } uZYllla.c grme boyJ'e olacak ~
til".

~i~k<:ti

Istanbul

Agopyan

Hat'iL 4 Uncil kat No.2. B. 4. S, 5, 13 HllJO,B, Rem:zi Kiitti.'k tz:mj'l"d~ '!Iekerci
2(1_

J . 80, .alJ'alQrlitl uakil Raybelme 2 ~ He,rke,s Lo", sarJacla bu Orne",ler:

=

DaoOl

(T. Ko.)

Giiven~ Spor
5 te.mD1UZ 1935 cumartesi ak;.anu Bomonti bilh~esinde ytl1Lk garden; 1r. ti"'ini. veriyot. Zengiin fevkah.d~ kotyon,
1:;)2, S3a1t

5. - rpbAe ~ Yaney Ornek: Yafak edS.RIZ euin~.
zin "(fn~i 'Yon·t!)"Elliledir?
bi:r~ok U,,30
II

IUI'IIQnlaTI'11'

""mndan

.«u:r§.'ar

I

Not; GQ,zelemi:z:e
ya.:zmlarda
calarJ

gonderilec.e,lt;:
'riica, ede-

Kerna.1 0 N AL

oa,

surpdzler.

heytl:illi'Ih gi.ilre~,

rmz.

.

bu kelilll1lel,eTin05Q'11l11oh·

kullaollmama:nnlll

AYIFA4

utuS

201HAZIRA,N 1935 PERSEMBE.

oy ve eudtis lri
T{jrH.lycde
llU

brr koy

meseJesi

aJduglJ_ flZt!rinde y.'lp •

leri
III

bLllu'tJrJMyiUiI'

~Il

gjbi kay!u'
baknwn·

ac
eo

u
Boguen gazv
Y.u:an " Davidsoll
~iJiJhsMI
1I1J'Uj

IZ

k btl} ermf':I,,·, kOy da'va::;t:

mlekeot uretim

'Ill.' YOiiiUll1

rJ male "irk

iirIlJH.·k. J'Jzm .. k, ara!jrJrwM.u
~'I."

dan

hi(j bh
~[.I

SU~f!'tle

iaydBlanmadl,;r

Ki-

k"(,blaT

ph:'frmah

S!On }rlnarda
gclel1 ye;

bi devll"t hB7.I'n.~si dl! bunl fit/an "ergi
~J~mtlz. cf."llliye!in &iJlde

Uk;

r <In.ilmnd

meyd.Ul:'
Ger,l!."ktron.
Gd.Ul

flll

gjbi bi£

jn!;iiio/3.Tin bir ro-I "r(.;IYli

nliesmenit:

ve uyamkbgw

belli

b ...tfr

i~ bijlCm,u.nde
lr:fndr1~'iindeR

or.
l}...

bel dl' k Iet ;odendir,

bir- kijy
(1-

nJmJdd1JlJrr
yo,r, liIasrOI

~~k!.

italya ve Japonya'dan vana crkan bir ingihz betkesi
l2
IUiL.:irijl1

arb
B" t
Ol'I..II'JygJ

kQn{e,.m~lntll!

ingiliz
Bi:itlin d dti.nyal11
r.l!l.

Alman - Ingiliz deniz konusmalarr Jransrzlarr kuskulandmyor mu?
15 ha'ZiraD J935 teribt; diplQmM
.Df!yJi

ve
:2un

1!J3~ c~rihll
Ilarb

Dr:yJi

MeJ!1
bll~J,r~

koyW

"u~mJ".. ~u' k t1zel'Ynde

T.rhk ..ylf'dt'. i Ire .tay

Bug/in

Jroyltlrde o?f'hri

bu IJSl:.!/Un i'llyr/.
kenJmgindell'
y.:J§.:lm8

a.Ja:biJdJig~

.. !a.btl..ub bir],

Td.

1J$,I.r/1:Jr, kay

mesrlesi
h<>men
~rl'

ka~ •

krnmasr

h[~ bl~r n~ #radar

diiiUnulnlf"mii esJci kiiltiir Osmllnh

y,jzrlmaJl'JI§

~f!'
Su~

ga~c(~si "sahic;

is'eJdileri"

J'sh'mek,

iUme gOl'ii.rmek. ~'kihl g lid lr.
Nij

ilk lJ.agJardahi bajka
diyecefc

gl
ifi:

mm!l biiyUk bir kom tUhllma'lrtachr. ObuiiUnrU kovahma1otadu".

L~i.nd gel: tmbHer illktnin

rrat
,.o'r:

g<JzNe:"'ill;n

ya..,;'1C1 Y:J7.1.

aJunda

YrJeLdJ'il

bit b.:r-i l7erhdr
n gi.inl~rdc

diyrJf'

SansaIlT}'01l.1.m a b1.i"'t~ denb •• kara
OlacagrT'i1

olmss)

diifPrlIektNJ ret Kemal

bir ~ty de • Tri. ben lIoy. y:lpl}ac

tngiJ:iz

_ aU!lilan d niz

kenu

malar!

J.aponyarurn guda bi~im
'osyalistlcrle

UEak 00-

varllgrmrzln impararorlugu
1I!.P1

:yRpm~~ oMu~u s.avurm,-~a zerfu harhm r, i i]erl tedbir, ilk

har~btler ba~ladllaf: tedbirlere ba~'k
i

dan VI!' kof olJugulI1J

ortaya toyal'.
bi.iyrlk

unrme

~ogalhlml~ va

silahla

o~ki
'11'11:

fekilce Salmuel

5ODI.ma

erdi,

Dun iltlm.m rhii~ d

UlkeyJi iirlciitmeokte: mudlar. lcc.c:k a~ktadu. harbmda

'ba·

"Ifieka

tit'kJ' !'Dausrrj'nin
lit,'

makioi!yl!!

if.
ve

bafl~~!I ...r §:llglRti! Ifimdi ba~vulerle

i,1a.blilnmillUIHn ra.ka:mJan

hUtlbl upe-k de gc· ge!:i~ nc. 'ta[ikheniiz da-

, Ii y . 01'1 Ribbont.op, Her tar.afmcla.n
EI~j, LL.1kabuden tezman Ba,.

I" bak.anT
ile

B.
r.

k a bul ,eddd Kr~ygl

y.-a larl
nomi
tl"lbl!ti.e

hi>tlem.lcl" rulmasrrn

ihe'rind~ aenilen

du~unmol'ml"k,

bLl bLiklmrl'aR kro;:mllJl

moaeJ"1'7 0/ clIgmr

errlar, bir takrm "zcclu

onr a Itonu!imalal.Il -

luycrt$
ban,.

bJ'Jgjyi Ctl"l!i'
tTJ'bl,

bi!..'~
Y;J.

k{iyh;lIi.in

!llifUn jhtiYl("larrlil

(jegJ'~ ~fI· s-oylf'_
$

5a.ll.ll1.il.dlgrm. ve lam.moltk

$i'jywaok ytizurniell Jamak
¥t"

Tijrf{iye
fiJY<lUI'I

c ••k lJir dim

f.r:arf1by~t'd'irm
lfI3kine, M.Jkirlf' m

5i.ir-tiyo-rl;lr.

0[1];1'1" i~"'

,.

iSk-m.edigim
SOnlJ~U

r~ yOncte.n

kesllI

kelirne

eun uzun gOI"i.i!imil~hiJr. Bugi.in cgl",dclIl ccden karafla'§urIlrn
IiOlua

k] lyru hJtjy~

diJ,mJ}'ecl'k, rlym<1k

lar, ne topla.r r~miyel:oe~ini hOI aylrd
1l'~i'l.1

.... ne de t·or:pil!;erin e di..inya kamoyu Bir oJIim

istiy~rr

her

u~uS'

f:oy ftvin,/e
bar lu'!./" bURj' " y Idlr.

alllCiU1mai:ildl fakat
, d liB

yaptlm3!'i1

on-

bu

deco
d h8

ge.r(t'nin

rartl.um.a Bu

irh'l flu

boi,

8'11nlar, ya kMI ma:W1J miyorlar
Honk

ohn.ak:: tize.rc
VI:

Japonya aj yap,d. bil!lOl'1Utu

erlemerm:lctll'dir. bUlJrok yay" gi1;Ji,

boo,gu.c
63.~;jm. iok iinl;C]Q,· alm-

l!,i

clan

genel

top.

!'jaTO .. I y<rluIidal'J mey£' \y}jpc3kV. izlt"r,'

t· I'llmaya

,,~ Qgrell

d I,a r;'lsyol'lt':1 'Ir.,

J

demekjir,

H, J.
!lyTe-

biT abloka

boyko

gaz bombasr baktt-rilerle hembasr
2'iyan
VIHlllic.ck

;t:;.kcr ala.yla.
b~r us: I.e

Jianu, IJItmanlar
vc dan[~lar

• kund.al'" iikir b.a~ljy.;m
vI." mitl"t'

h r l1yl'f."ye bli" fU.;J/rim!! mskine
MJIlle

Dntr'gcm~ktcclirler, Kong'u kaybll!'Wltkttfl

Fakat

da,g.tlldrdr

lJayatrm:zd.J
b ... uy:lmkJr~1 neat"

bdirmc:'~

ki bOyl~ b"ir luya&ilnln

)10k e@bilEteg~
pilr~oac[grndan

arasmda Old kQTIl.l\?ITIil yapl1 bilme i ic;in da _ ~iL:li Hit~

bi';y~k bil sevin g~ZN,e

ri

g1l1:i gOUl,

<Il'l'cak bir Qlunea

dolu bir ampul. gUdc:rlir. kadar Bundan

ha

.ilujy~ buakrlmlljitlr,

~~r;!tJdircr:t>k(ir,

faT.
~J~

ba ko mr
:!ilah'lllzlBJn·

on kat ~

iCY 01 rrny3ctlikttr, ---. ,C),.II:eden Ingilt-r'r~yi dumaK urdiyllll'
OIsyll

Hei' ikil uraf da i.~ill gidi,mi tutm.ag<! dUrkat ediyor, Bmim Bay ogrendijimc
onaylafllan

kiirp/am,dryrl. J'ki YJI ir;i{ldf"
koy 'o:k b:J~k.,
.kOflll!

l~ 11rli!'tim fie yJpr/Jc.tJif.

'SelJrr/er.e mi

5vn

dl!!rgi ~rlt:lit'

k[Jlll.JC'~k; Ioliluru

!$~/;Jtj'n I:JuWstriyeJ

lhtJ"Y;:II;' kllr:ftJ .. -

ri bi
ya%HII

bir:urnan bugtinklii
kalmaml!}h:

blJ:ti.in cliinyallUl

gore
\Ie

Bay

si.iu.I.nI,:u"iflJa

'm iizerinde y.lzilul' Husrt'vin, ,lit

ih:;~·u'l1 hb:1

maUari)'!~
UCIlZO?

di.i~i.iren sosyabir~,",k bclal . kadar cm~gilldrd.ir~ ~a~

i1im vt tdmigin k·~tinnoktebit' bo~1li('.u
I~n

lror 1!arafrndan

arka. goren
IngiLtebrlinc

mIt
un

alan

blr

d ~Huk

y;l£: ~ I~J

/Ji

ras~rla?abi lir misil1i~.)
m J ola'll. p2 • el rl:z . hl113 St:!hil'

t'raidlt"rd"n gf'fekliHllJ,;. J'Ml,.

J ..:maii

n...oJ. baknM

.Kay el1du:.trisi
u.uz
jfhyen }rolJiiYiJbiliroj

hstleT, ~i.rndi ~nu'll ba ra 5ilt'Km2lk istiyorhr-. So r-a onlar
h§lflJ.k d.a yeti k:llr

'ri'H

~li!lde Lum

ilmen.1er"l-e bul.manba§ilrl}'l

RibbontTop, filo

ALrna.nyamn
y pm

Iltr<lteji1e.ri ba bma almak
'kaT§t

rc filo un .. m
mile ar a bir ingir
l.

yii.zd-r' oltiz kabul

e it

iy.in bir tek dnl~tlr iyp,

ra'(rrrmIlJ.1F

\'e YOTlJ£'1.I {.aJJ~mBl-r d:Jha Jeij? iktlsadj e'serilr:

dayal1dlk.;:a
I jl'CI·

oJdugr.l

labrilca", koyJu
mal

J pgnya

I.

dir. Bundan g

dalaYI herhangi: ga.).esiyl~
c:n onemli

lindeki et:rll'l~kterHr. AI· alan ve

talyayn ler.

z

ofui'labilni1ek si'ah'Slz]~ ~11 ma

prenl!ipini

dalifranmak

goze ~'arplm "Tl1l'kiyt"d~ adll
t;l/~I.. Ui !te' rj(jl/[Ulli

n } "'JJI.'(;1nak yii.u;ndel1
farrm
soOn

iMi

<a••
su • •

t;edbir

Ni.j.~_

d~rc:r:.f'

CoICU7a

f'(l11l'k

hal)'<IrJl1'L nal)('~, '\rnlrlal""mdak~ milklani'mm !ik tcdbirl Ingih:ennin h.al"'b ve ta~lt Il<Iglrk vrrmek l:n. Boyle t:tm~k anlamma saldln~ld['JT,!;1
r;i

01'·
bUl!'I1ar, italyan

kQnf~r';lnlllnin

~17g·

Alilktai'1 3J'ilga anlailhyor lei manya, bugii11l1erde yapI1makta
ifonlLl.!malarrn

renylC' b" "/{o
h~~r!"!ll'k

f'J e'ndihrri'~hll'
Q§II1l1'J,J

ylkml~ payl {"z/a. kay
joJ

.... son e rsJtrm

helerim: cI~
l

bu i~hHden bir hilrba aim

anlayan kcu

ekgp~rler obcalr i~teniLdigro~i.

bir

50nuc..a
~r

rrmeiiini fila

ka r~l gUvcm.

{lrsrnrnl

f)ul,m'J

I(lIldj1~Ii.rr~,
"Mekslk<l-

diirmu~,lren.

btllnll~hr,

ccntilmence
I

yaEu!lI.l;ak bir "nla.STni'l ku·
Y.i!Ju.bi 1 •

"Halkt

l/,k

~'e k6yciJlJJk,
,"KoycGHik
f'!>iJ!.J.Ul".

••
V~

iuvr, ....,i prall ii1 fJilrrr1,lbil~r ff~m
og_

m.jkinf'llin

ocaim
mi,~
mJ-

h"asJ

br'j15lndil

lui 'cu1ljk"

'c:iil ik

,.ehberi", "Koycijliik
kJfa. k;nan(

gf

SU\I y~ kanallm

Boyl~ dbi( gibi rum.

pratik

I

yinde Ortada

almanlafm

lI<1trra Cpt'hilir
tilerf'k:

"t:milerine
Ij:llgl

bLh;~egini

pek

cI~ sannuyo·

melerini

f1ek ,ijtlefl\ektedir_ almanlaIil da k~ndilel:'inin filMUnnan
atjagl

kapiIDla9If11

arfe
~fl

oc.igtnd3
jje

pro

Ilgmda elel::=gini

lmlunuycrham ilan ll:krarlama· olan bir and·

Bogl1cU

gn u.retimllilfi

Qlduk~

..

Ir

ge.

l'amlnliglri!j.,

adlJ be" kU(bJt
i~jP1

"!lit" am:ak aM

kaba giYf1f:f1k'er

yamak-

bir ~~y yapmartm

gi

bir ,arslUlusal
imk~IiIs.Lzd ..

'ken trold.a.n

leibile&egini vara ingi!1z
0

kestirdigimiz yi.izd.e bir fiioya BlillunJa devlet,

bi'l" nokta de'l.'illmh clarak altml bcr<lober. yrni be~ • her· d~ .... iz sahib blra

br {!JUT hi} • tlrmz

birer

b.J~ka
KG}' iayr1ah

ofr

de

}'~r;",v~ma;e,
l!konOl'lIISl

nlrncsL

tht.:l

en dti.str in i.1"I yapllm.a5mda zehidJ bo~uc'U.
1/!i!

yrlmalrrlll, Bemm
bu e"ser/f'r!
,'t'

fJr3r~J

blJrau<l }';]f!mtlk
rl f:ellr~

i.stol'!digim,
rE'rlkldin~
k

i

m-emll!'ki!'! endusrriycl almnrasr

g<l li.i1!~.rn YQ].:t""r.
1!lS8 Ylhnd.a

kQl1trol a!tln:!l oahnmdsl ~}'di [. Gaz bile, ma!:ikesinin
waPi,t:lCl"in

is.e l_iok zor bir

nisbetll"lde bangi

j~nn

biP!' ~~y
kt;ndl k1.5'mmr [edbicler
laydClll

oJamJy,u'agma

ga.

yapdmI1

an/:amJylf'

re, kOjdihuJII

UHiyar;. aynJ

la~80y<J
barl§ta

o1"rlttll '::.irlf! gid~m
uurind~ 'nr. Soyle
I t}'tl:1JI

deg;,.
durm~k enaY3

SlJdel'll

brrmlall
cak ~l'kilde bebreTl

bir

da oJs.a tar.ph" .

gore StiveYi It.a.rmh :hIilrbt;l da. da biitur:. dEvtet1crln gemil· rio
c:a.kt1r. ortlrttathklarl
:adam!J'I
VI: ~I'II

dCI"IN!i.!;ill Yalmz
c1ha:t

g.a,gaz

lnlmal arid rr.

n Ii..i.rum va:rdlr.
harbrn.:!

bir kOrt'lJU

tIP., Ila r lJo/n.?lilr 11 linn! n

k,JriillklJ

ga.nj~ .
'rk •
S~ •

Ie·

ne: a'i[lk bulun l(imleri
bit

yanyacak vl:ya

gere~lefLn sokulmasr gibi, hili

prDgu.llli

yapar

we filosunu

artul:rB,;'l,

11;

dO/3rt 01

olmaktom

iy<ldc

belli olmly
:ranunlarda gostermi!'i

It

ya.ptlmasl pratik

iil,ke i~ine ancak

o zam:;m, tngiltoen ri.ni arnrac..ak zubhlar layacaktlr. Almanla.rln J!k.nl? kuvveUerini. ponlarll'll rim bir
Qrtaya.

de d .niz kl.l'll"lc.tl~ • irnkan:rru

in
I In

b :rr haklkarJerin
l'1l

z;JcJrh
VI.I

~klr.

K~ylL1yu

g~nliie k.l·

avu~

ve bu, al.ma.nl.ara cia yeni

~f:tin

'I' s k cdilebili.r; olarak

boy~e bir ya.sak gaz yapmanomal §ah~m(l.a,

1'113'"

)'01 c}'.II:a~'nI

yapabilm~'k Va

n.yonrl'U. f'.Ijjuf"r

tlJrm,tr l!Jin tc'!t yol, arm i§boiUmi]1l ark; "ayt ,'~irld~ fnrlfkmakJa '" r btl.
lyi

biz!:' dostiL1k uki. bagdil11
_1

yaHhm

o,lan

yc;ritilemiy~l:egi

b.agnla.
konie.
ja-

K~nml!

"KoycriJuk cfmlyet k6y~
I'll

es.a.sl~n ..
orek!ln-.

bir iire!wcn vr
olan

"'It

iyi

In'l' ygogi1.tman

1<1.

YOlya. KilIT

Japonya He lta1. ~ kii1i,i t.hlygula.1l' u)"andumaga larlQu aun.auk
VI:

bit SUll'ulc harlJ i~i.n bogul:u
j1 tlU3llnmI::YI::J1, ancak,

-n.g onda

toplanac h.aldcmd<l

adJ, e~'e'rl(1de hugunH.u d" koyh:n n !ie-lJider l(./u!1lim:.i
p !w'n
1/1; \'!:,

l,dUmcsi
ler1m~sinf
ilJtiYd!:l

j~;H Urlm ~!.I1UI

uruDJel"il1l'n drge-._ kdt~ll!k koylurrijn
im • -

ug:ra'}of.l'l~I;m

t.h:iJlec.~k hal imkan ki!lrM)'II. di-Iokle

1IOl1Llcundaki

pratik

beblu yil:iinden

'blllclaJ1dlrma athklilrJ ~agrnlsa

he.r;abrnd< .$timilri.iJ.
is¥! .In,,.ak karp/.ljftU:1
.§:.!IW'j 1111

l~rdel'ldiT. B izim olmadlgl Japol'lyaya gibi, temi:rl d~ ·ete-k ~abn-a.mlra h be ItKleri ila.lyiI'l11<l'fHl

!:'amllna k'ah;lfot[rr4cak.larr B'en, bU,tii.n !:lil' yc:tki ki, AJman.ya, kOHler-ansa Bu, bi.r prestii makt3 olan gitmek

toE'hrt!

.eS.iiS,

m ddeJ~'f

iiariarHJm
IIzl

btl ;rala l5apma.!l1nITl online gc:~ncmlyec-e'k olu.n o:r.e1 in.dtistriye kar'$1 da bQyl~
bir yal>ak
uno

so.! ilsLlslZdn:,

yt" vrm

'htiy;Jj{JalJ

Iran

nib

rinde

!lc:azl.atrlmasm·J asrg/,ul

a11-i!jur

He 8OyLi~·ebiHbil~. oo}'l~ duy ... dileg-ini

f;!lJirae

Y.1pl}6n

m .. nan

alln
i§.b6~

mcJer,r,
tt! rl"vltmJ'r

EkonDmide
G"ar.de'

t.. .. ~ hklailnl
.il~mpatisin~

tngillerenin

konullllTlaz. §imi hal,ae. hi~
bir

():rnok

olarak

if /la2.ar
JlJnlunde'

~dzuyJf'

balrlldl

ve

male ml!!vkiinde

g;lo1i1n dev}",t:. bu f.al rilDlk~LI 5Q1IJI.I<;Jan

i 1m haksrzhgrl'l
tlrken ~'nda
(I

v,~ IDalluk.nz

yon t rt tiyl~

biT hareket ve eyi

co.sted.1'11I'J:

endlishisinde ve k::mklllT1~ har-dal
suret.le

hJrn
iJflj

or ,.,rian an}

k.a1(Jrft'rlm.1sr Jazo{JI'I1 ge!di.
bUI1It!

50yiedigirnll; .
[Ju bjrj J,~,

r!ldc r-ddi1ir.
aJaagl

mahdrr Di:irulit (jj.i~ i.inceler bli.tlin ar~rulusaJ bi.l~ll', A-Sil iherindc: pren~il'Din dlillk~

onemli bir
2:1

bi.r nl oynadlgl yaptlgl

mlyacaktu. mtselesidir, Ve bu[] 1timdi }'apr] il'lgi1.i::lf'rlr glrdik'l.en ~linde bu bir di.n dolilYHl.U ki Alm.:rn}'i3., kQ~u~a.da pok iUc1didir. bir defa tie
plln.larlMl

I!-tki

go;.hub
~iml

k~J"fliy.ac:Jk

fa.

KQ.lo'ci.i/Lig~~mu:l~i'I ~acagr m'.-uMelerln
di!!vamlt hi"

e.!O.:Jsh gaye/( dfuleIi

gil§li..i'deril

sok:lip illa· Gal

ya.pllm.asmm

'~Il!r ar m si fik

fI!'

koyuI: fmdiJ!tl.ihe,ariJ de- orf:ilya ,wyor. VI!'

beuce-. koyJul'li.ilJ
uygLlnl!.Jk

n

sa· oj •

gaYi'!S;nt

ba~1a olmasrna
llIz:umllnd<'l s,alo,lrlTn sHahl

lii.zum yoktl!.lr.
hemei'!l

degecJefJ'

i;WI';:J fldil

d1l.l.1'ulacilH. nokta s.oylevinde

Boyalarda..

a.Tlla}fl\ag3

i iJ~rin dO~S!11ut 'lr~1l Isbat ir;in
uti~LinLiyor. "KoJ'd~ )'aplldrir 'lie

dt! ~Qylr. par -

br.llhrnQl1rma

dok'und'll· es'ki ingil b: \Ie "alen uy.;:ok eyl ka..·

Itl eJl'iegi LJcuzaul'.

maledl.r. Kdy
burlUI'J "j
DI Oft

iu

hOirb1nda
1abib'eek

C1larak kuUanJ-

Bu ,u'lla~ lunduran
k,onfrransta

i~ y/~
Ion manti ayr

it;;inde
,Ft.l

irin i!i~i,

endiJstl;isll'1J
(i -

flIul'jr}i "ynID

a ederken

ngktad 11'. PL'e" , bou soylev IIlde biT ,.,lgltm

ozIe-:r lI'ardrr.
d.a Simi mdwtri· ba~l! bir de·
\,I.e

!lonra Oilman deni.:

tngiH;erenin

O:runta.ndlgl

aV:l'§'r yokllJr. gayp:.:i
a}'/e/eri ml'yJOin,l

It ym z-a-

patron.,
dfl'layr
Ve'

ve

S.lVil-ft •

as'kerlerinden manJara gun

A Imanya.ya

l·te b'l.l balumdan fabrikalannda gi§,kHk boyle harb b~r belli

arh!!: alm;mlarrn kalmry3nkhr. boyle blinUD hUkWnltti bir an.la~ Pari5te

bulllnmayapl. ta.krm

ko},ci1}ugiin

rkorrrJlfnh:~
ge[/'r -

dan kald,rilc.agnrJ

ill'Tl

s.~rmf'Jr.
.

bi!' goret yillpm .. -101 cmugemi, dosth.llk ~li uZiIllabilecek bu
Vf:

lOrna liizURII lacak
01urs3

o:lgur
Vl'

lr.aylY

.1JI1I

engerdl!fI bef:ll."er. uev/etill

ilkf.ag ckono1fl'l
£SlV'"-iI1JOI

yapm.a.ya. Hi2l.un gormedcn

It lmani..ub

me! llJm~hdu_"
fray endi.isrrh.J

siIie d8l1mf!k del'ktH1
ne' {In/a.

makiru~Jerj, Icrrm",k
Smlf

IS •
-

salglt

tII~aca..~l.Ir"1 demi§tir. Almanyad<Jo da iki L'Llusun birIbh[n.e artlrml§tH.
g~l"eldl

fern eye dan

mt!y

Bu sOllt:'f. kar~lla.nm1~
~l

boeueu gaz Uo tim" i¢1iiI ha· E:ldanma.dan bil~. biI el ~b~kt1llgu He
sLlahl ya.pma:ra koyuhbilidcr. Nr:qes Viner

bir

ku~kL'L.b'l" uyand[rac:ilgl

8a.yMaJkdQna1.

'lig~uJ
fok BIT

da foyl,r.:e

izalJ

ed(fo.r~"

Pek

.... rmemek

.'jey/~r; kby.d~ .reyi ktiyde

yapmak

imk3fJlldlr,

dr {are bciylcce

irtilJ el1' dog-I'Ll ve Yll1rin. meomleke! ; inc1e sa .
imklin 'Jlro1Jtmama:'>1 dogmascrtl bir
bff§k3

olafl di.irlist]ijgun~
k.ar~/l~m.;lI-

yapmamn ilkt
dfl'I1 elf olmadIgtna Ma1iinelen'

fekilde

JliUrii"UIi.i~e
IBmaSidJ1 ..

ve
bum"

",I ile yapmak
Ir~t e(Ule'k
Pl.;)

tli" koy

Fie $Imflann

k:1rfrZilrarh derer.:e due-I;OIlQ.

j in

----~----~~----~--~~~~===
JrLlrnafd3n,
mud
tf!'dbil'ier

dim

lIJi1.lSJJ

ta.raImdan

hes.aba

ke.tl1m~tr,

Hor

Yeni dl~ bakoml Bay Sa . boyle b\r 'k:Ql'!ku Vel ku~'n:L oldugunll hjjkicimetinin ~ekilde imk5in yoktur. ilk dda QLarak bijkC:l1di gdaSlilda bu nok. toplan tarafm • \Ie elc;:i].~.ini &lillct

hirle in ,weak koylerin. yoaclim
Ira ihriyaflanm
rrr koy ;yeriTlde yamn llnce bir mcrk~zi

'lie ba .

nUn yer-siz dirmi§tir. tngi.liz
nnl b¢za~Jk

lazJmdlr.

fi'zerJl'ldl'
kr.ar.ltrolurl'U fla'bub rif'",rerin gCTl'k son Nri;jl'c~t }rk t<l'(JfrtIJ dO~i'ln

du§iinm
i{f!'mal olffiyOf, rlcn,

k dogm tlij~man xriyij

ofur,

yoksli

k.1F§,1rY,]I,;.ak

ki.iriik

I'in~ dagHmak
de

;rukfmr
...

oJd~gt1 gibi gijre ;j~er ,te.
m(':'i~-

Kay f'mJilsl1'isinin
fa raft diJ d!v!~t ~ijfjl!'iti{rJ'Unddir. :.lien}, l'lwnomi(le mik
$f1

/r(JoperMif"ilige

almak

degi}.
!ilk

haU11e
bjr

gr/mf!'s.i.

biyarn
de

han5~~ a=-J~la., i) bir a.nla§rnilYII

bu yem· ekom:md sr:>tttmine
malu'nf'lcr '1apdabilir fH'rer

Pl hll..liUilfJ'zlIktiI

fmgjjnkijlld~n dah.l 51!:

lJ{alm:zsj

likri
lie

{mgan
bij~ull

pt.hir/~l'df!' .,n'r('l'r:gJ mnu,,"

oJrnry.H'l
l:iuganH

dij§ulIcc

dun •
gerfri. i~bo ar gel; • •

,gidim~sine tiin yabanci k~bul
UlSlnl

81.11 hf{irJf'l'i

fJlrer gr;zdrw
hir

En/a

belh. nm_

,

\,ul!!lim,'

JJk (inc.e, pE't onemU

.;aJtjmalan bmitt"

k .. I'{t~ Ife 1{ere-lrsrJu

sL

liuf!'kederin

k6yiin
ranflfldtjIJ .. rarll a al-Yol'.

hu {.aydah

gidi~i g07. ouujjlt hay~ldi'l'". A-hdeniJlI!~me
IJxl.Ig.:l l'eriJen '''fm~tj

D[! ba.ka.m, dun ettigi

1

gayest, gtlor,;ekren .hI'lQmir:e O.lgi.il' /royJii 1}'Jeleri mey • dun .. J;.tirmek mi aJmalldlr~ Ekon.D ~ mice azgur kQylu a1J~leri memJekeri Kiiyculug.umii.<:uQ

Ie:

bi'lklRJlnd:1rl buJunr:J.lTm;}'sl D~ ...let:il1

biT-

homrol
"'.ll.

hal;tlaka{hgl
muha[a..:Milk<irhgl 1'llml~ o.lln'"

onJendigrm

JumurJu
ord'k~''',

Vif

slrad<l. mc~dl:niJi'l

a/lluda

sasl, Ihlt}·a
rllllD1§

<IJJJatl}'or. "CehaJe(

ve fa _,sub :siJiniTo;e

~ffbirlerdeki

t.3bii,j bir
ve buyulfl~k[e rnedelljl~,me
ve

d.w bili

oJdugiJ meydaua:
b.ugfi'n.

bit

"arab kaldl
kl'iyu

.
I'l

~i'Jjl~

buyumu

a.ydlnla.ItmI~1u[. I.lozmaIllar yapacakhl.I"l almanlar

If"
Bu

bu yiirfi
IUl

~imdi

1u.lt.i1c,;;Utir.

lciliyJII}'u

HtllbuAl

IUIUlllJdardir.

l:em~J kuraJa. IpTfl

mj'uJe
l~;!1de

V a !'fill' ,

bunlann

cemiye~Jl'fJiz

.somall'Ulmektll'n
y.llJl

lmnarm1l'k

role ve yatayl'~ tarz/a ~ rJl'l.1 bir giJ]!. acrn.,k b,u mese.le i{zel"ioo~
oynaUJgl bJ',d lI'Ir;lZ (ir-gUl' mi CJ'rlJi gl'/,.nJe k.rid.1 Jar, laT Jeri de aydJn!atab:Ulr. E.~ofKjjmice.
ell!

satin

a/mas.!' grbi,

i ;0 bLlgc.la. yann .kiiy ell.
de bot .
i'inle karlma· •

ll1.lJha{lUiikaThgwl

}'apal':l da, iyice ve f:wssuh" llyn koy fiplerini gen',
itrlTk
ell

;} -

If{:)ymaya yi.i.Jilnde

{a.it'ijm3k
dU1'mak


h ve kanu~malarda

ra.JLru,;sa-k, '.lLl "crbalet
gil mhli!'~ Ayl'l

doe·
,..Ie

gerilernek}c

dan veTi!m~~ olan cc:mi yapunll plall Ilro jt:leti ni inc e 1c y ete'k 1e r tii r. Her umull1'ladlk bafta ; ki ta;r::1f

dListrisrRirn
luktai1

,e~it1i ufllnle'rJ'/1'j

doga.n

filU dUii.ikUigi:inii

.aEIiI'I.l1l, bun/arm
13r'sfirTl

f'r:l

ilkof!' Glal'l goster
msbf'til1df'

.

Irii rill ,,'ur(/u. bu {jlkiisuDiin
en ge:Ti C't'miVf'r
{UZ.

(:'ii nkii

OIrkadil~lmrZIl'J .ras~Ja.'I'o
ilrr/·emf!:

gol!l'r[l'!k~e1ii/'fJ~sim!' .J\P1cak ¥f'k;Ue:rinde •
. ifin

da.. kflnl.J~rna.ld.rU1l. k b~r C'ngel •

"Jan <lyle

fJta.q~
;Jyledlr.

sish:mille-

en

mek l,in satrn alm-ak. zonmd ...
SIn!

v~ bekl~nmcdi
olursa,

ell /;j'1JJa ml.lhafaN1r8r1rk

bagl~. yan; d11;iriyrlJ he' men 'Ii~ II!'kOnfl.

gjjz ani.im:! get.iriniz. yeni,...,!!!' ko('aman
a}
II

Bu, df'!vJf!'r.in b.ir Ci1yle ylifL

digin.i ""eo mllli3/aza

df'recesillin

Bi"l:irn t;j~iii:
{'.i1r!'

"'''yarm

'I'e'

I", kar§l]a~mIY.2ll;ak

o'l1umiizt.
kanJi
t

eki

f ,
I'

.

jlgisi

olltu}'<in

Mf1'mleke~
Vt:'

~utrna
lemek

l1ilgi vr oirUD1olnm .:JUmaSI f'ksiJdif:ioi gorih-iLk lIeJe devrim ge)jrmj~
nlllhaftJ2al!ii.r'rgn

nin

kanlJnJa.rrna

uy1H3krap

tl3-1-

i~ilide 'bitln;cgine 15 ha.:iran d I§ b~k<)m

Lulun

-

timrzHI

dQglJ. ~1Je:rHrdt!', dafjlrk
r:~

s:up,

r:d 11. y(lglJlduRU. fasyam!'i pf!'yn!dni,

lea memleketler
.'58.V'1 •

yoktur.

y A~AR NABI
komI ~ mrV21J;

makladldar. Tokyodan
i'C'lgr::lf
l

,rlj~ yall IfpnrJj

,ok

bGlJJk a/em bo~"
SI'/{

KoyJiirrull

llih:ld.tk = aliimet:
!i;imU1

ril1Li De}'li

,I

bayJe iusiI1l1ar~
~herh~I

a rao tiarp yetl!'itek yar;'tl;"

y.agmr mtlfJi

dahij

bir

~e1tiide

lire_
.

Jrar.p ~iddetJe

BlJnl(lr

bogBzlarlna

tftbllme:iil'

rr;rJl lnfl.kinelerill

1ro)'e gir A l'1e~k

mal!: zoruRrI red,Urn Jt!yici

duJ;;)il' ve bL!'l'l'u IUr layda di ftdemez1er • .$'i!jk. O~~.devrJ~Q.k

= isti$J1l.3r cdilmek: 'To • zel~me- = tahJI"i: o;o:gur = ~rTbeS1l:: il •
i..ilm~k k.,. _

g<'lz!:tcsm~

bjJdirlldigjn~ Bay Hhcta, kar~'"

go
Ja

ec de japgn

ja. hiT

\'~ g!y~~c;f'k. l..1nm

W~,f,i'mu JoytffmtJ

ga~iJl'i.ir,

y~ Id~ bir vlJldt kabul iruvvet'l

Lptida,i;

'Qr,s.1r g
=

=

mmtaka;

ilgi
yo~atlm

POIi 1:inergl:lcrinc ingUh: Hor'a Bu !\lmanViI
",c: i.i'liindl
~l

olmayan
Bay

gibi Icendilerfm!!

gi1re/dl olan
fJvJerinde

gol'!n.e kl'ruJiJ~ri

iey . ya.parmey _

bll !.afuUrde dr, ht!.r ktiyM' .e....inde d'f"gil, her koy kooperau'{l;ud,f] bJrer rnaliine bu}anmasr Jtk~ti Kay
olan 'htiyacr (azl;isiyle kaqt1sl'
tafUII1.;

Iti kay n:U.Jhaf8Zil!k.;rf,groil'll degildir.

<'Il~k:;l; uretim

istlhsa~:

- almOtn bildinni~tir. bildiride

de-mil. an!a~ma5l1nn

l1.rk~d8~rm1Z1iI'1 soyledig:l

BUD/ai'll:

en ilk,1 ar ~Jada

-

kad'.1r iinemli mimizi Htdi.
1!Ji~Sr~f

Yaks.a
buglinkumieil1

dana

r~~inlikJer; ,e-ylel'
Ab~

bu t'fyanrn olduglJ.na
veri I~r; par,'

son dt!-reilaveye
lie men

dr .. Ci.inkJJ' bil: bit ·'kii,il1r
Tiirk~'yedeD olaO(:<'lj;1 1I.up~rati{jnJR
,'1r,U:"1

memo

y. pmnkra
sJ1tmir

cede: bl.Ja
&'I'm yokwr.
Ojl\"f""~ \/"

lu.
hi",

bal,stdl'yorilz,

osha Inzl hi,.

~i'kmf'rI'liz

Mz,m !f~.
~t." •

"'1

d~ hoy Til i(jin

",';zdl'fl

rl,c de n,ljr

:'l'om!JrJ'l'li"

neri

... i.i

ruiu

r.'1f' ,

Kl!!mnUn iler!

siirdiigi),

= is.tthla.k: giClllik r~fah; iiTetmen = mti5tahsi.l; }"ogatmoln == n.lii~t~"hk; tarim .... ~ira""l: yonet = istikamet; a.ytl~m.i! = miin kala; iJ[ Ii a Ita: YOIlf!:tirn ""'" ldarf: ~lZ:U1: = ihtisa~; ~e, Ii~im = inld§af ;kural = Kaidro.

pllin} ailin

onayDayaeagl~1

S.lmu!"'1

= ....

bu ania. 'm' ru <lraslnda ir

)'almz (Jldl.l~u

ile IngiUtTc hiT de-vltti

ilgil-:ndirmedi

de

bi Irlirilrnckterl

UL US

r
Unlilmi
Na:lilli

l\lliid~" iigiilldelr
11'

Ma ~ye Vel aletinden:

A~I

si t e
-

A

basrna Fa.bri,kas[ il'tisak derniryolu i~;n luaumu olan 4400, adet rnese travers (sH izmir teslimi} a(lk eksiltrne ile almacaktrr. Bunlarm muhammen bedeli 9680 liradrr, Bu traversler Devlet dernivyoilarmda kultarulan ahsap traver-sler metanctind e alacaktrr. ist,e~li~er Iazla izahat alrnak i~in Siirrier Bank tn~8iat servisme milracaat edebilirter. Ehsiltme 5 Ternmuz 935 cuma giinii saat 16,30 da Ankarada Ziraat Bankasr binasmdaki SUmel"" Bank U mum!' Miidii:ritigi.inde yaprlacakrrr, Eksil tmeye i§t~rak edebilrnck i~Dn istekl iler'in 726 liralrk teminat gOstcrm.cleri 1a,2mlchr. 1-2512

I - Eksihme}'e konulan i!j (Haricive VekaJeti bah~e~ slndeki pis S1!1 mecrasmm akar suya verifrnes! ve h3~i '!;Ukurunun tarniei, Ke~tf 'bed eli 3129 lira 28 kurustur, 2' - Btl i~e ali ~arblameler ve evr ak sunrardrr, A) Eksiltma §3.rtnamesi,

EmroZ] ziil1reviye 11Usl'-lJ .; si artn-ma ve el siltme If;:omi.~·'" 0 n ·o(lao:
ill" a

B) Mukavele

projeai,
urnurruycsr,

C) Nafra i~lef'i ~eraiti D) Hususi §artname. F) Ke~if cedveli,

Hastanenin a§3glda yavlJ llaGlan a~Jk eksu trneye konulmu§tut, Ihale 2.7.935 sah giinti saat 15 te komisyenda yalPllac:aktn~ Tahmini tutan 1000 Iiradrr, Muvakkat 1IeJl11nat i5 llradir. Isteldilerin val.ninden eve] teminatlartnr viIlyet d,eftel'dal"'h.k muha:sehe veznesine yatrrmala n ve art~nna. eksiltmc kanununda yaz'dJ: vesikalarla birlikte belli gun ve saatte vegartnemeyi gonnek i~in her gun hasrahanedeki kornisycna miiracaatlarr. (1398)

G) Proje
ve evrakr on hes kuru§- bede] rnukabilinde Mi1li Emlak miidiirlugiinden alabllirler. 3 - Eksilrme 6 ternrnuz 1935 tar'ihlne mtisadif cuma gunil saat an besre Mal iye Vekaleti ernlak mi.idlir'H.ig-Und e yapiIacaktrr. 4 - Eksihme, a~Ik eksi'ltrne usuliyle yaprlacakur, .5 -Eksiltmeye gircbill'l1ck icin isteklinin 234 lira 10 kurus muvakkat terninat vermesi ve naf a basrniihendis liginden verilrnis Ienni ehliyet \'esika~mI haia olmasi laZImd[T.

Isfiyenl er bu sar marneler:

Lyscle

5chu ke May,er
de potasse

701
30

Permanganate

kilo kilo

Rivanol bayer Vi rellinate d'argent

400
500 500 500 250 6 30
10

iJi!E!§!EiI

Proteinate d'argent

gram pram
guam

..tf I' Vckalc li lJelI::
Kapah Zarf Usulile ekssiltme ilanr
1 - Ekailtmeye Krrklarel i - Edirne
§.:3

konulan l~ (Krrklareli yol unda beto~ arme Inece

vilayerinde kbprtisii in-

(1443)
AIRESI
dol ay [IAN;
L 50liJ

1-2515
GAVF! t M£NKUT.
lmasma
k,u at

a. tr)

d1L

A.NKA RA teRA.
M URLU,CUN IIzale i §i.iYlulan esas ~art1ar rnahallesinin

----SATIS MEtaploJ Itave ';Ikarllmullayyet

Oxycyanure de mercure Extrait fluide hydrastis canadensise Teint. d'opium Ichtyol Herrnany OJ co. GJycerine 30 B. kesafeti

ilo
grram

guam
ilo
kilo

Acide oxalique Asipin kenan tablette
Chhuhy. de Quinin comprime Gazh bez Gonokok a§lsl Ihsan Sami

kilo
kilo

]
500 206
J 0011

tn~;;mtm kesif bedeti 48000 liradrr. 2 - Bu i~e ait ~artnameler ve evrak a) Eksiltrne ~artn3mesi.

grram
metre

sunlar drr :

~'erllen

dastrosunun Dumlupmar gJda rmstrr. '2 <JltD kuyu ada, .Evsaf yazdI

.30 ada :?74 parse) ham.am dairesinde

7 nurnarasmda ZI~lk

b Mukavcle prejesi,
c) Naf]3 i§leri lj-eraiti urnumiyesi, d) T'esvivei tiirabiye, sese ve kar gir insaata dair ennl iart. arne. e) Betcnarma biiyiik kdpr iiler hakkmda lenni sarmarne f) Kesif hulasasr ce tveli,

O['lU !>okaglncla

k.iin ahs.ap ~'" asa.
Utl,BTI"},"

s t rlma k uzre

Pamuk AAA Eau oxy genee merck
Band miihtelif biiyUk.

200
5

C.C.
kilo

50

ve mu~temlgt: Hcyeti umumiyesi bir horidol"

E .... ~i.iyi.ik ve ahsapt.n. n.de i!ci buyilk iki sofa. U" hatj bib~e

lk~ omadan iki cli.i.l!okiill bi]"

Talc
Meta~ Vaccin Anti-virus Eougie all Pellidol 4xB

2

murl!kkeptir.

i.ki mutfak

ve bah"iegind~

s

s

kilo adet kil e tub

~) Proje,
Isfiyenler bu ~art.nameled

mul.ab-Iin le
lcr,

arEa

evrakr 240 ku:ru~ oedel Veka1eti $oseler Reisligin en alahitirVi!

3 - Eksiltrne 5. 7. 935 tarihiride cuma giiniii saat 16 da Anks rada Nn Ira Vekaletiride ~oseler Reisl igi dairesjnde ) aptlacakttr. 4 - Eksil tme kapah zarf mmli]e yap~lacaktlf. .5 Eksiltmeye girebi[mek i~in isteklinin 3600 Lira mu 'a.kkat teminatr vermes!, bnndan ha~kaasagldaki vesiI'jllan hai.l olup gosterrnesi laz:rmdrr. 1 - Tkaret Odasma kaYlth bulunduguna clair vesika 2 - istekliler yapmls old klan iSjllere ait vesikalan 0ererek cksiltmeg- e b· ainn k icin Naha V k.aletinden ~ ; l;.,(t ~csjkasI alacaklardlr. 6 - Teklif mektup an vukarda iJ.i1r1.cU m rhlecte. Y~.llll saatten bir ~a;)t evvelin-e kadar Smi,eler Reisligi dai:resine ..... etirilerek Eksi!tme komisyonu Reisligne miiilkbuz mllkaI 'l;n le vf"':rilecektir. Posta ilc gOnderileceJ.c mektuplarm nihavli!t u"'uncu madclede yanh saate ka. ar gelmis oImasl \l~ lr~ zarfm miihiir mumu ile tyke k.a.patdmI!? DImaSI ~aZm1(h . Po~tada olacak gecikmcler k3hu~ edilmell': .. (1416)

vardrr. 5080 lira klymet tahmln edilmi§tir. 3 - Sab~ pe:$in pa.1'3 ite olmak uzere 22-7.935 rarjhine masadl£ paza:rtesil giifiii 501at H~16 ya ka dar lera dairest gayri. menkul satl~ m mu[\ugunda Ya!pllac.aktl[. 4 - TaJipler takdJil' eJ.~lmi~ olan )l'llka.rdaki muhamm n krymctin yuzd 1.5 gu nisbetinde pey k!i¢sil .... e;ya mini bif ban anm teo
minat mektubu
i}~ kanunen

Xy 01 Merck
Aceton M,erck

Eau distiltee
Heile
de cedre Ta Iette pyrarnidene lode pur Paier filtre yiizlUk

O.3n Merek

terninat

olarak

kabul

edilen

hazi ne uh-

v:i~h!d gl!!:tirecek]Hdir.

ueJcli n,kdi.r II;diltn. krymctln ini bulduktan "'~ til,; defil "ida dlidldih~n SCl-ma, mpzkiir mel os.aatinde t:n ~ok attn'an t lilJint: ih.lIle olunacaklll'.

5-

Sat,'.i gi.inL1 "rtlrma.

yi:izd.c ,5 guniin U

Bleu de methylene
Fm:hs~ne Merck

Eo-sine Merck

10 g] arn I[' 500 500 guam 50 kllo 200 guam 5 • tub 300 guam 200 adet 25 grram ]0 gITam 50 grram

G - lsbu tMihtcki ca t:mnada leklif eJilen bedel muhamm~ [] kIY.. mc:tin Yl,;d-e 75 in) bulmadrgl rakdirde 6"8_9J:'i tarihine musadif lOa!. -'U1iU !;;<I(lt 14-16 yakadar arlrr;.Jn talibiD~ ihale olunacaktl 7~ Birlnc:i
VI::

1-2442

"olplla~ak _ Ih,de

lI'.:ind l1edeli

affl

mada

en

~o'k i'l:i.p

a E rkaf llido rliigtinden:
E kafa ait. Anafartalar. Ulukapr, Atpa.zan, Koyunpa. za.r!. Sa.ra~lar, DeUJlkaraca Harru:a peh1ilf3ll, zinvirlicami, Kalecik. FlrLnarall'g'j Mijru::c.dm yoku;;:uJ Yegenbey mevkiJeriyle Etimesllt na.hiy'esindeki diikkin. f~nn. garaj, kah· vehane male tarihmden itibann 31.5,.930 larihine kadar kiraya ve["iLmek iizere 13.6,.935 den itibaren. on gUn mUd .. detle e es'kl muhamm n lciralarmdan tenzilat yapdmali lSuretivle yeniden a~Ik a.rtmnaya konmu§ ve yeru kanaB muhammel1 kira1arlyle Indundukl3n yerleri ve numarala11m gosterir taf.silith i]an be~edLye ile dairedeki Hin tabtruan-na vapl$tIn:mm.I~t;r. thalesi 2'5.6.1935, saID~gtinti Baat 15 tedir. Tutmak istiyen'lerin yu:zde' 7.5 temmatlariyle bir .. Likte her giin Evkaf apartnnanmda otunn Ankara Evkaf miidi..irl ugiine 'Ie ihale giinii de :iwni dairedeki komisyona
g,elmeleri itan ,olunu'r. (14<G6) 1I.--2443

ik:im:i

artlfmir'rcia

ihale},i

muu

toukdirdc li.llennc 11:;I!J~ 'dil~nin I.:d bi iir.crint Lnale tao nillndco-n nibHllm kCf1di:sine uedc I i Il'udeyi t~\;1imi v('zn~ ~rlt'me5i i~in yelli gun Kadar mel1i! VCI ilc!;~ktir. ls;hu miiddet ~arfrnda ihiille lJ.ed~li yatHrLm.adLgl takrli.rde

"~I ilml:digi.

ihale bUizulu:~k

\'t

bu tarih

n e.,~l
raZI 1St

en j uk ek teklifte buli.man lJlib t klifi vr:'.ihil~ almaga olm drgl SOl'Uldukt;m !!ollnl d tdclifi ve :ul~ alma~a rut fark. birinll:] taJiptrn ikif'lci t:lh5il cdilme1c
[all ij::t'I'~

o!up ih.ait Oon .h.a-

btl ta 'be: ibaJr
mCl'l.).:ul

rdi1~cek)'cmden

1-2508

tiro Te

]iii "'E:~hi1e :1lmaga
.'l rtu"maya

Cil1ma~sa

gayri

nliara l\IeJ,feblel-' SatIn .. t\lrna (lnt- syonu Bn., I ~11111glndaII:
merkez mektepl~rinin cf,lak I, e salle intiya.cr ULUS. Tan, Cumhuriyet gazetelerinde 22-23 haziran cumar-tesi pa7.3r glinlerinde ihale edi[ecegi ilan edilmi~ lse le cumartcsi, puar eyyaml tatiliyeye lsabet ettginden bu gUlller e Ihale edi1ecek erzakm 2~ haziran pazartesi gilni.i evve1ce ilan edjlen saatlarda iha]e yap11acag]' ilan. o]unur. (1436) 1·~2509 Ankara

be§ SiWliik

~Tlcil[1larak

en ~OH: artl ran taliilin~

~e edih·cek ~ir.

.s - Her ~ki drLlfmOld ... dol gayri mcnkul taliu~ne ihale I:diJdikl~ twpu hardle aelliU lye: resmi m01t'eD"iyeo 'If.' il'l .. le [":>( rihi 11~ kadar clan mUtc.rakim "ergi "'~ resim i!>e bCrf,:luya ailtir.
9~ Bor..;llJ

VI: alac.akhiarla

dlgn

alakadar

"un

bu

yri moen.

leul iizrrinddi.i hakJ.trlm ve Ilususile fJI1: ye mai:iorafa d ir clan id, dialan _I c-v£a)n m"sbitele:dle 2'0 giJ.l'1 ~.;inr.le ,lair~mi.zr- bild·rrn(ileri

haklarl tapLI sidH iyle: 51i1.hit QlmildT'k~O'l ~i1 H~ becleJ ioin pOI laibn]ma!;mdan h~r;; tuU.l~U'L "iardn. to - Artnm::!.ya.. !~ti.ra.H: c:;d~coklllr L·Y-£lJ5 tarirlLndc 93.) 5·4 nil. ma:r<l ih~ dairem;.:ddd rerindl.' herk~ge ~""Bc bulundun~lo<ln :-,::utn,a. ta:umdli' • .A hi
takdJrde memizi ol{IJ)·abil~rl~r. 1-2505

aG

eJ
I{omutunh~ndan:

• ayS TI I~]
.'

,_at Ranl<asl yeti -dar 'ind

11:

Zon!!llldak
Cinsi k:irgir iki MahatHe'Sl
)0

Heyeti umumiyenin yevrni ictimal o~arak karar)a~t n· lip ilan edilen 1.5 ha7.lran 935 cumartesi saat all dorHe tao tile tc.sadi.if etrnes.~ milnasebetlylc i~tima mumkiin olamlyarak 8 temmu.z S35 pazartesine taJik edildiglnclell! his 5erlaamtn mall±mll olmak uzere ilan ohmllf. 1-2516

Mevltii

Ozeri a~rk Me~rlltiet

G~uipa~OL
caddes;

Mesaha:u M uhammen k]y~ ml!ti lira! 93 melre 12 10,250 uesi me.

Mu vw:zaf Jandanna hesab memuru Oo]ma1-l: i'iln Mini MtidaJaa BakanhgmuL lstanbul'da buJunan hesab memurIan mektebin13 i:stekH ihtiyat subaylan (zabitleri) gonderi1ecekti-. lstekli olanlarUl kabul §art1anru: anlamak iizere jandarma. mlntaka. kumandanhklarm3. (K. hklarma_) muracaatlan Han o1unur. (1350) 1 ~ 2376

l\ lerl{

Z

I.",ahor«.d

II

rarlar]

11Aiidii I"I" · ""'ill( en:
Muessesede mcvcud tecrUbe hayvanlall i..;in en a;. 15000 en t;ok 20000 kilo ye§il yoncanm ~artl1amesimle degi~iknik yapllm[§ur. Bu sebeble pazadlk 27 haziran 935 pe:rs;cmbe gi.inij saat l S e buakJh"H}tI.f. Ycni §.utnamder mii.'esse.se mlidiirliigil..nden ,ahnmahdu. M uvakkat teminat SO Hradrr. ~erait ve~hile komisyona para \te yahut kly metli evralun hazineye teslimine clair makbuz ve yahut maruf bir 1banka tcminat mektubu getirilme]idir. Eksilt _ meye girecekIerin. Ziraat VekaJeti Muhasebe InUdi.irHlgunde top]anac.ak alan komisyona gelmeleii. (i442) 1-2514

lludwlll ... Stlgl Bay Dllrru ebniye I sol u Rlzaya t f",'2 dilip ond.an O"m na ~atllan msrf r.illkkan arkasl o'tlPl 1 a!u;esi 'lie klsmen kay;! IIk. Balada evsaft YJZTh il(i dLikkan cdbaptaki ~artnamesifie tevfikan kapall za:rf lJsuJiyle \ e pe~in para iie 2 temmu~ 935 ,sah giinii salat (IS) de saulacaktlr. hteldileil"in teklif rnektl1prnar-i}rle yilzde yedi bU'itlk nis~ petinde teminadanm .\.'ukanda }'ilZllr saatten bk saar ev~l satl.~ komisyonuna getirer,ck mllk'abilinoe ri 'ISetten biT makbuz almaUan I,;i ... rmdlf.

.lid"· U~-·" mu' UJ"1.... D( I en:
Arna\' l~ oyund~ eski birinci \Fe ld:iik . r:aduelerinde 5 ve B ve>4 ve ) inni iki ker-e mi.ikerrer 4 ve yeni :8 \-'If 10 v,e 2 ila 12 - 12 saj.'liariyle saydanml§ ve tarafeyni Sultan sahilhanesi \Ie bir taraf! ko§k c:addesi ve bir tarafl da birind c:adde ile mahduJ 'I.'e aha'l"m uhdesinde buiLm.an 6 ve 10 i]a 22 saYlh sekiz dtikldrun hir\latarm~ mLiltemil biT ga.zino ve bir kJta alga dart ada sekT.z dl.i.kkan ve [ki baraka ve dort eov '_"e !fube 1'ahrilll' kaydma gore de birirncl caddeden yen; d,ort saYl alan bir !ina .;Jirsa ve yeni s:eki:l 10 SiI:Vl alan ah = §ab tiY3rro gazino \'e birind _e ko~k caddelerinden yeni 12 ve 20-1 2-1 sayllar alan fevkani ma:a banlie gazino havas[ ve ko~k caddesinde }·cni 14 saydJ ah§ab h;:me ve biril1 d cad e e e dig-eor hjssedar V ~rvantm vekili tarafmda:n \paid iddiaya gore lizerine <lhar u.rafrndan il"l.§oa ohman on sekiz barak.a.y~ muhtevi yeni 8 ve 10 ve 1O~1 SiYlb mahal olduglJ anla~~lan gayd menkuLlerin 12393 metre ve seksen !Hlfltimetl'e 'terhiinde olan h eyed urnum iyesinLn bc§te iki hiss~si muhammen degeri oian On altl bin Jir~ lizerinden kapah 7.arf u:suHy~e ve pe~'n para iIe 2B. 5. 935 c:uma giinu saat on don e satI]ac.aktlr. tsteklilerin ~a.rtname} e uy .. gun olarak hai:ff'h}racak1ar mGhiir]u zarflarl vakti muayye-oden bir saat eveline ka ar idarem izde mi..ite~ekki] san§kom1syonu baskan]lgma te 1im etmderi Hizumu il~n olunl.lr. ('1439) 1-251 J

ate kadar germi~ olmas] ve
iIe lcapa trJmasr m uktezidir.

Posta

ile gonde:rilecek

mek.tupla:nn dl§ ?t'ufm

y ukar[da.

iyice miihijr

raz h saTnumu

I(alecil{ Ilel diye Ba~l{anbWll(lan:
Ke~if bedeH (2475) Era (31) kllrU~u.n ibaret olan (11) dii.kkan ire ibir [urunun mLicedtledien il1::?as.r 12~6-935 ud~ hinden itibaren (15) glin mi.iddetle a~Ik ek5iltmeye ~IkanIml~t[T. Ehliyeti fenniyeyi hai.z taliplerin c~ 7,5 dipozitolariyDe lhale giinii olan 27.6.935 per2embe giinii saat on be~e kadar Kalec:ik Bel ediye dairc5inde mtite§ekkil 1;0. miSY'onu mahsusuna mtiracaatlan (1407) 1-.:245~.

P'o~tad a olaca k gecikmder l§bu: sah§ bedeii i~jn ikinc1 ka.ST kopol"lu kabul edilece.ktir.

kahu~ edilmez.

ten;p mGbarm tasfiye
(1426) 1-24'15

vesi-

aritat krtasI i~in 41 mekari haY"am satIn ahnal,;ag 111.dan ]~teklilefin her g iin Cebed'rl,e I~1rita llJnL1rll mtidUrfii.

gu

]evaZInHna

hayv.m1ari.r1e

birliktc

n"l.iiliClcaatlan (1361)
1-

2396

t

.-~.~..-.

.. n

'-~.-"=~""lIf' ... '
•.

.,

...

.'.. ;
.

.•

~""'t"'~~~.-....:.~_.-...~ . .._. .

~:..

~
_

..

,-~.~...
~

.... ::..~
....

:~ ,-.ry

-',,....""I

.,

-

~'.

_.

SAvrFA I

UI.US lLECA ........ PALAMUTLUK DEMiRYOLlJ

20

H-

16 haztran 1935 tarihirden 15 eyhil193S tarihine Kadar tatbik edilecek alan yazltk seyir ve hareket
MUHTEREM
-

tarifesi

, HALKIMIZIN

MALUMU

OLMAK
-

OZERE
-

lLA.N

OLUNUR

ILICADAN
Tr,en numar9iIU'J~ Hu,eket ILICA ZEYTfN'Lt
EDREM1T 52'
5"4,

PALAMUDA
D,3.

S,06
,8.30

IQ

B. 1.

AKCAY

u

...
"1

10.0g

8.44 7,24 7~4S 9,24

u

'g, 3

ro.is
10,36

HAVRAN
PALAMUT

••
MUV31SaLat

10 1].•ss U,5,1 n2'!() I, U,HI 12,,42 13,

]2.12
12:,21

58 ]451 15,06 15,18 15,39 16

60 Hi. Hi',12 16.,36

17,21 IS, t5 rnS,27
HI.4S '~9,O9

62

64
18.45 19,30
HI.43

66
20.30
20;43
21

68 21,30
21,43

80 9',57 lO,30 11,
1l,iU

82 10,45 11.18

20,

22,

Ui,.57

r.s [

12,12

P a Ia m u t t a n
Tren nurnaralar : .. 5I 51 5,5 9,10 51 B. 2. It

I 11C a y a
Gl 16,09 16,36 16,55 17,09 11.18 63 19.16
HiI,42

PALAMl1T
H.A VRAN

Hereket ..
u

8.
8.30 7,IS

l3.15 9 •.11

'EDREM1T ,ZEVTtNLl
AK~AY.. ILICA

9,06
9,25 9,42 9',51

7,34
7,SL 8,

n.is

lO,S4

~,3,39

rz.ns
17.36 17,55 18,06
UJ,30

H.
H,15 11.24 14,15 14,30 L4,39

81 m.O!) 10,39 11,15 11,33

83
11,

85
U!.HI

11.42 12.21 12,51

12.51 13,18 1],48

MuV" aJat

11,37 U,S7 ~2.06

lO,58
2oO,l2

DiKKAT: 1 - 80, 8t ,82 83, 8S nurnaralr trenler ih tivari yiik trenleri 01up, bu trenlere yolcu kabul edilmez, ,2 - 63 nurnar alr trenin Edremid - Ak~ay krsrrn ve 66,68, numara 11 trenler pazar gtinlerine rnahsus ihtivari trenleri olup bu trenlerin yaplldlglI gun 64 numaralr tren olrnayacaktrr.
• smr en:
Kills .ehrinin hali haei haritasr ile ekli mustakne! pla.nI 'lie belediye ISJ01r her+tasrrnn tanzirni 5?2S lic_a.muhammen bedelle ekailtmeye konulmustur. '§elm; dahili takriben 135 ve harici n200 hektardir, §iartn.avm: ornekleri Kirui.s,Istanbul, Anka:r~ ve t",mi:r Belediyesinden parasrz alrnaeaktsr. Eksihme kapah zarf usutiyte 11.7.1935 per~embc gi.inil saar 12 de KUis BeLediyesinde: yapttacaktrr. Muvakkat terninat ak~esi 376 lira 87.5 kuru~tur. lI:steld ilerin yiiksek mi.ihendis mektebinden mezunjyet ~ehad,ctnamesi ee Dahili},f! Vekaletinden rnusaddak kabiliyttt ve ihtisas veaikalariyle hangi ~~hrin haritalarrm tanairn euiklerine dair olan vesikalari omeklcrini teklif kag-I ttariy le birl ikte ihaleden bir' saat evel Kills belediye b~~kanhgtna vevilmesi iHin elunur. (l421) 1-24-74

yolcu

arita Umum ~Iiidii'rliigii

en:

[ ~ K,e;?if bedeli (3343) lira (15) kUIUJ Harita Umum Miidurliigii matbaasmm pencere tadilatil e depo ve miirettiphane insaan acrk ekailtm il,t yaptmlacakti«. 2 - $artnamevi go.rmek istiyenler her gun VI!!! eksiltrneye istirak edeceklerin de (250) lira (78) kurni rnuvakkat terriinat makb~zlariLe vaktmda ve 2490 sayrlr kanunun 2 W' 3, iindi maddelerinde yaarh vesaikle eksiltme giinti olMl S - 7 - 935 cuma gunii saar (10) da Cebeclde Harita Umurn Miidi.irliigii SCi1Iun alma kernisyonuna gelmeleri. 1- 2490

Toya B lediye inden:

Tiir

au \'H

1f\.III"UUlll

Simdiye kadar binlerce ki§iyil zengin etrnisfir. 19 uncu tertip 3 uncil keside 11 temmuzdarll'r.

"

prya

Doktor
IJER l, 111RENG! VE

I
oj:;

Ii l\IL i-u f Ilnver \
BELSOCUKLuau HASTALIKLAR]
MOTE H ASSIST Tabakhane caddesi Ibal~mda A)trnt3i~ sokak No. 17
ve I

Balsamin Kremi

Biiytik ikramiye 50,000 liradrr.
Ayrrca; 20.000, 12.000 10.000 lirahk ikramiyelerle 201.000 Iiralik mi.ikifalt vardrr,

1 - TCI!:i}·a_kasabasmm tenviri i~in Nafra, Vekaleti:ru:e, l:<lisd!ldi pro.j.e ve ~artnameled rnucibince yapl1ac:ak 42926 li ra ke§ifli elektrik teslsan kapah zan: usufile ve oro!' gUn mUddetie eksilrmeve knnulmustur. 2' -Eksiltme miiddeti 18 haziran 935 tarihinden b.<lJ'" layarak 17 temmuz 9'35t;aqamba gijnu saar on alnya kadar sllrecekeir. J ~ Zarllar 0 giin saat 15 e kada.r 1'l,}sya . e iye e[lcumenine ver ilecek, ondan '500['131 kabul. edilmiyecektir, Iha le Tosya beledive dairesiride enciimen odasrnda yaptlacaktrr, 4 - Talipler ke~jfnOilmenii!1 yuzde yedi bu"Sugu nisberinde terninat akgesini ya nakren, yahut hiikfunet~e tanm .. t1U~ bankalardan birinin teminat rnektubunu vereceklerdir,

Haatalarrm her gun 9-]3. 15-2'01'lie kad3T Kah'llll eder.

5-

Proje ve Een.lIli §artname ornelcleri

1.stanbulda Taii-

P. T. T_llinalnl" ve Ievazrrn
mik nrliigiilld,ell:
I

Kirahk apartrman
Isrklar .cadd~sinde vertlecek 3S [jr y.a 4 edal.
4; ay i~in kiraya.

simde Istiklal apartrmanrnda Mjjlu:~lJldis Hasan Halet'den bedeli rnukabilinde tedarik edilebilecegi gibi Ankaracla

§ehirler ar3ST telefon mUkalemeleri kin 7500 Lira muhammcn krymetfi bes amplifikatoron 24 ternrnuz 1935 tarihine rasthyan ~ar~amba giinii sa at. on beste Ankarada pnsta te]gTaf urnurn mGd]ilr]Ugun:de bedelaiz ver ilecek §artnamesl dahilinde kapalt zarfla munakasasr yaprlaeaktrr. inekh[eri 111 562 D:i.ra50 kUILIl§luk muvakkat teminatlarmi idare veznesnie yatuarak alacaklarr makhuzu veya kanunen muteber banka teminat mektubll ile 2490 No. 11.1 kanlllnun ~kinci Vi:: liGtincil madd<elerindc zikredilen vesikalarI ve teklif mektuplannt kanuni tal-ifat dahiHl1de zadhyarak muhiirliyerek tayin edilen tar~h ve gUnde saat on 00'1"de Kadar Ankarada Umum mudurrli1k mubayaa kom1SYOnuna t.evdi etme~eri l:i:nmdrl"'. (1300) 1-2320

bir apartman, Tckfan: 1477

t-2499

Vertl~r,:hirde

Sel~nik evin

c:addcs,i USl kilon tkiye EUj s.enelik bir

N aha Bakanlrgmda ve Tesyada Belediye dairesinde ,gD~ clillebiUr. Eksiltrne §artnameleri ornegi bedeh~z olara.k Belediyeden Isttyenlere gOnderilil'. 6 - Teklifnamdece tasdikli Ticaret Od,asl sidl. surerleri He birhkte in§aah deruhte edecek N aiIa Bakanlrgmca ehliyeti rnusaddak miitehassra ve muhendlaln teahhiitnamesial, ~irketler narnrna verilecek tekllflerde bunlardan baska ~1rket miimessfll erinlrrsalahiyetleei dereceslni gbsmuiye malfk
va diinY3JitJD her taraflnda tak. tlit kazaamJ§ gilzellik kremidl,l'. Cildinizin gtizelltk !lC ta.z~liiinii daima muhaIaza eder. Bahiarn.in kTemi memleket:imizin 'kibar flfJehafilinde I'aib~t gOmTIu, ciddi bir kremdir. C'illeTi lie buruiilllkla.n i:!"3h~eder~k ttme bVKill:3ide bir eazibe 'kokusl.l ml~tn. kuruma..z
jJ'l:

serrunda
l;]

51 T1umllrall

kira'llktn,

Saat ondan

kadar

at.

1341 No. tele Ion a mora'ca· 1-2458

terir Iresmi \'ekil:etnamelelrini VIf: 2490 numarah kanunda gosterilen diger evrak ve vesikelarr rapt eeneterl lizlmduo. Ekslltme ve male Z49D' numarah k,anun hiikiimleri da.. iresinde }'apllacaktrr. (1432) 1-2493

Liil
Antika oyrnah Avcupa rna nma]t'[ yemek sa1onu. -yaZ1"-

~ Kuruhli
m

S 91 t 44 senedir

UYANIS
'!I

"'--

Serveti

verine I;dcar

EUoun

dlJJmladan

~Ikmakta

o]an bu

haftahJ,,'

ha'ne t,es.ia.stl. sa~on, plyano.

bah"eder. 'kr,emi

Ruhnilva.z katiye-n

resim1i gazetenin

tstanbul Ciinthuriyet Iniic dei Urn lniliginden"
lstanbul Ceza ve tevkH ev]eri i~in 31-5-936 ta[']hine kadar mUbayaa edilecek ,azami 41811180 kilodan ibaret ve be. her ~ihi 9'60 gr-amdan 498000 ~ift bi:rin.d nevi ekmek k:a:pab zadla eksiltmeye konuhntl§tuif. Bu mikdar ekme!Fn muhammen bedeli 43000 liradu·. tsteldi~er bu babdaki §artnameyi tatU zaman~annd.an maada her gun yeni postane bi-

fevkii~ade dbise ve !;;ama.~u dolaplarI s:atd[kt~r. TeJdon 3947 1--2432

a:vn~a §ioluet k~za.n.
Hitif tazeHgi-

tapevidir.

Ankara"da satI§ yeri A K B A KiSenelik abone 10 Ura. S,a.V~SI 20 kurU!i.

Balsamin it'eniniz:in

Z'Avi
"sparta a kerhk ~Il.besinden alml~ Gldugum foro';rafh terhis
tezk:eremt lauglmd,an tu!:'. An.kara

ni. cildinizin oeadb taravtti.nl ancak krem Balsamin, iUe meydana
~[ka.tdlbHir!;ini.z:. m[n lml1anarll LarUe bUyi.lk
nllr nlUll'l!llz.,TandmJi}

Cocuk Esirgeme Kuru mu Genel

Sir

deb

:Ba15<1-

Merkezinden
nii saat rinda a,end merkezimi:ze
-

=

,kaybctl:im. yenis,;nj

ba1ka

kr!m Kulla. bll]u·

iI",

1triyat l[rI.agau,.

eski'Sinbl'l bi.ikmu yak

e'cz:ande!"'de

Ke'1iorendeki Anakucagl lUJ.ruml!1muza tesJim edilmek uzere (85000)' kUo nann; (25000) kUo ot a~lk indirme suretne ,ahnacaktu". iuekH olanlann 28.6.935 ind cuma gligelmelerl.
---

lelgra.f,![llilrmru.n IspiUtalr Murad ogll..1
GaHb

, -Z~OO
~
-

----

--

nasmda istanbul Miiddei umumUigi levazrm dairesimi,e gOF.'ebilidt!r. Teminatl rnuvakkata 3226 lirad~r. Eksiltme
8-7.1935 pazartesl giinu saat onda Istanbul Ad]iye Levazlm daires:inde yapd,ar:::ak.tU'. Eksi~trneye gireceklerin ~arnartm eksiltme sa.umdan bir 'iSaiat evveline ka.dar istanbul Ad,~ liye LevaZIm Dair,esinde toplanacak komt~:yona numanh makbu~ muka.bHinde bizza't vermeleri ve yahut d[§ zarh muhur mumlJ ill" iylee kapatdrn[§ ve ismile a~lk adresinin ve hangi i~e aid oldugllnun. yazdmas~ §artiyle ayni saata kadar iadeli taah1l'lildliJ olmak uzere mektubl.a. giindennele:ri Han olunuL (3223.t.372) l-24fi3

I YENI]

I:

SiNEMALAR
---

--

----

-

IKULOP
Polis

I,

GARJP 9,JR ASK Silvia Sidney
Gundii:ziel"i iki fmm

Cf'hennem M.oto-sikle'di 'rim Me Coy 1 .......Okulna, renkli

Gundiizler~
2-

iikil fi1im

Demil'hane MtiCliiri.!i Ay:ru:a: KUKURACA, lki k~slmhk ye §arkdJ cazip Ili!' c:Ser

1 -- PAganini,

2-

IGar;p hir ,a,k
GECELERt VALNIZ

stR FILM GOSTERtLIR

1.,,,UtJ,u. 2t1 ( I. ~) It. 11ft/111m-in ~1.·tf If. Kil rH·~frfl uu l.t~. ii'll 01'11' fU I - ;u!!i Ii ;;; ,J f'lI i~ irI JI~ltl..'j"Ht~uun. :,fen I h'i,. ,1"Jlr~ (.m'l'r'ir~ltnj .!!i;rr.f -,n.efer;',r·u /I,. af rwl. 'mu .,I,I"i!mll'

,o:.r'emlffir.

-

- ----

----

Bit 'iok Amerika gaaetelerine yazdar yuan

Mis Gladys

Baker ~gecenlerde

1.

'II~, P.

memleketimize gelmis ve burada Cwnur Baskarurruz Atattirk'le rniilakatta bulunmustu, Bu rniilakat, son gtinelrde, bir kac Avrupa gazetesinde ~Ikml~trr, Mis Baker'in bu y.aZlSIIlI" elirnize gecen bir aslmdan, terciime ediyoruz.
YaklP bi:r atide harbin ~lI.kmubteme~ ,oldugunu zanne . diyor musunuz.? Son za.manlilf'da kendii18ine Ataliirk ~~mi veeilen Mu 'tafa. Kemal, ,as.kel!' inI«IBp~'Ii DIn Tur-kiye Cumhuriyeti Reist olma.dan evvel Sulta.nrarm ika metgahl olan Dolma.ba~e ilimU bey z. mermer sarayda I i ~mek masasrmn aWhn 5Dfra taklmnuJa.n dijriist ma vi 'gCizierill'l.ii. ka.ldudl, ve mu:arLarl, §a.m ~,i (l'e1:'d,e:li yuksek p'ent;erele.l:"den karanhk ve a.su d~ Bocaz:~\'-ini g~erek Anadolu sah,linin yamp :soneu ziyalarJUa giui. Aglr ve ciddi bir seale ""akm itima.J1
»

B. C, Hiisnii,
mi ve endii

I<ObO"

-

.. a· samizm tern lilli anlatti
tl"· ~I

20 - Ar5!" ~htma. 1liiro5u konfeCeneYr'e~

Parti~. Genyo,flkuruiu dun lop!i.\.Ilmltbr. Gire.uD. E.rzu~ um, Gumii~ha.ne illerind,e ba~1 il~e :yijnkuruUarmm ba,ka.nlilrln11 ohayladlddan ~onra Halke¥leril ijffl'ell1e:gill1ilJ1 tiirk'~er@ ~evlI'im i.. ini h,itirmi'll,ti'l'.

c. H.

Genyonkurulunda

(A.A.) "hUla,'

JI' 'n51:

kurumu,n
I

direktorii B. Ba tler'in "lh'k rapm-uriu 'ko'lllu1

8.. dnill -.U I - I 1I
I

Pari._·
U II

,e, l,
ingiJiz

Londra. 20 (A.A.,
v,e il.lman eksperleri,

ma,.v!l elevam etmi,till". Bern f:l'!;ISI B. CeTllliltl

den bahsetmemeliyi'Z,.

dedi

'~harp

Husl!1u Ol~il.i]daki 3,iiyl:evde
bulunmu~tlllll' :

doycland si,sb:mindeki glemilerin Ihall"b kr '1zijll'ler~ Ilr,asma m~ yoksa. 1i<ltgdece 'krl!JvazQrler ar,asina fill 8ilFe<:e~iJ)i gotu,~mi.i~,lel'dill'.Ha.ber al:mdlg.niil

teihHkesi bulundugumuz

zam,am

dll
B y.m Gladi!i Ba/H!!f'in ( oJda) Ank.7t.:id bul.unalJgu brf :-;,r cia

olup Dimrild~gI sDrulunc8L, ,lOdabil fc~' nadu,. di\ll.ba ~()k. fenadu.... dedi. "harben ciddi,etiui nazarl dikklJ.te aJmlyan baz.- gayrisamimi onder~ert ta.aruzUD vasrtahur (agent) lar. 1 uslardu. KOlI'I.troUan a~hnana.n~yl

a.lI'dn." AVl'upadaki va.l:1yef n bill'ka~ay evvelkisine naza.ra.n dana ger:gill'll

Cema~ , Husnu - Tiir'ki'Bay
8fjr~o

ore. birjnei gorii, kabul edHmi,B.a.yan

ye delgesi. - B~)' Ba' kan,

HemJp-rson

1l1q'}e

birlikte

.111f.ll'l']l~·

re'i'mi_

killvi mislI.kJ.ar,

sulhun

muhafaz:al!'l

ic;in klymederil'li elm'! lerd n·."
- h1l&m te~ Iim

4imdide'ri

ispat

ve diinyamn her yerinde ri:I~ikasl D~an blr devlet 'olduglUndau ken ,disini:n siyasel ,'e ikbsa.,dil.yal cihe-

o'InuduuJ .:;;al~~mabuCDSU dirl"ekUi ... i tarafrndan i !lerilmi, elan ana. al r - pDr b,r ,t;ok s.i)z1ar,
BaY~llr.

Iere ve entel'f!sa.n

loyl,€,:v'ler

yol

yanh~ bir iekiJde gosh~ ter~k ye ojijr;tiJ1"!fl.1 era da. rn[~la1"dll:'_ Bu buhra.nll saaUerde

dald miiLetieri.

miUiye ciliii

ve

Gazi'oin fevkalde onderlik kuYeli v .r~lr. K lm kailar1 sakin durmaa, Yiiluek eruellektiie zir oyacak b;r §ekilde ~ahhr.

am

CI

'lozWerinde,

~inden iklDcI deli" cede blr mevkle
du~me-5ine asia mii a.ade erdemez.~. " f~kfiniz:ce Ame:rika AdrBi.lel D.iv3.fliInBl ihih k tmelmmi idi .. sudi~EiI. sotdum. . red. ku "Adalet OiloI'anma. ~hiha.k etmeJ.de: 8iil"le~'il< Amer-ika. CiimhllJriyetler~, ~uphe . s~z umum] su1hun ;.iamesine ya.rdnn etmis ola,ca,kh. Nijfuzu ve in sa.ni idealleri. 0 kadar biiyiik o~aJl

rml~ ve bu siiylev'lerde hele i,5iz:·
lik me!'!eles,i "Jeri i.iIriilmufhir. Sec· gin aytaof;lar. kendil lJ"nin ~ok kere yetlkinlig;ne ve elkinli gine

>

hercumeree manl olmak it;.ln kilt .. lelerin kend~leri karar vetmeleri ve mesl!lliyet mevkii i y"ksek I!carakterli ve yiiksek mor Ili, Yicdanh meden insaalarrn elill'l.e tevdi etme-

'1e- re kalkar ye ~a) a.rn haYTet derecede geDi~ a.lm:nda. deri.n ~izgner

Derisi

I.eti zaman', gelmi~t;r.

Bu gecik .

yapdml".Ld.t:r .•, s.ODra l'eaii8t Ataturk. diinyanuli ,en 10.\, 'Ilett:i diklaUirr[u giine ~Ikmak 1~in hili hir m:an~af,a mil sa:mSlha giistermeyen Canakkaleninve .. r!ruk IIzak. bir itide 1lI1Dllyan ~ tii.rk istildil harblDln askeri kahraman1 dedi ki: "eger harp bi~ boroba infilikr gibi bil'de-n hi3 :re ~Ikarsa miUeHer. barb. mani QI-

Bunda-n.

a~lk :renkli ve gune~ten Yllnml~tJr. ESlDer degildir. 5a~'11 a.J'lmtul'ak kahve .renginde ve htil reng~nde ciir.Ag.zlnm temi:z kesHmi hath ve ,cene i kararla ...nUl katiyetin~ gibler-iT. 0 tet' jl'f cella-b. hazlr -

YUllani. tan
)'ll·allil{ In .ele -oj
Atina, 20 (A.A.) - Eski yu nan Kual:r Yorg~. Londra"dao Eko do Gl'es ga:z:desi direktorune :!!1.!1 aazler; soylem'~'tir: ~'- Yuna.n lfLh'tma. rdonec,egimi dijfu1lduk~e, o:ra,da ne yapaCiI-

mak idn, musellilh. mllLkavemederrinm ,.; mall bd't'ederini miitear rlza kar,l birle~till'mekte tell'eddm
:rua~ taa.tr1ilZQR

recede zelki,dir. uHarp ~tkbgl takd.irde Amerl· ka britarafllk .siyasetini muhaFa.za edebilir m~?.. dedim. "Jmkanl yok" dedi, "imkinll yok. Eger harp <e;~karsa. AmerikanID milletler eamiaslnda i.eal ettigi yiiks'ek mevk:1 h,erha.lde mule 'I!s.sil'olac.aktJr_ CoglI'afi va.ziyeUeri

drt, na:z:a.rl dikkat; e,elbede-cek d~

hir millet;n, beynelmilel ~htaina~ flO muslihane haUti fa.shnda aktif hir Line aim.agl redde'lmesi ,dotrU
u Ot~e ~5et Minette!" Cem~ye tini,l1., sulhuill muha.faza~n i,~'n ntii. e.'llir boil' vaslta, oldugu1illi!l zanne,d~~

degUdir.",

I

tiro Demek. Dlu,l'ri)[' ki A~manya, ,elDEll iki pa.~ ha.rb kruVlizoriil

e,tmemelidirler. En seri w'e en mu.-, e 'sir tedbi r. muhtemel. bi r mij,lear-

:ne M1"~ok rabltahu"iill
a.pal'tlma.nr"

ne olu

olsUIll

miUetler

.,Atatii.J-k dypya tmaki milletlef'~ bi~sakinleri t:ela.lltki edi~

ba gil mrlar.

biribiri-

dedim. ii, MUle-tier Cemiyetif henijz h.a. ti ve muessir hi, "'a~llta oidugunlU •tS, at etmeml' .• br." d.JI· Ud"" b . etu. ··lger ..3raftan, m,etler Cemiveti bugun. btimn mine~'~e'r;IIl. mu~terek :l!:"ay~njn tah.a.kkuku irein ~a.I~~abaecelk
i-

yo, mU5.1!InIl'lZ""

genr gin na II busb'iitiin gel"igetirilecegioiJ, kU'alm ,b;~bir zaman 1y.sa y:apmadlgl ve yapmllyaeagl ina:ncmm :De IlilreUe kakle tirile ce,iini, Inrall:r1i btiliin pllrh~'leil"den
(SonrU 2 ,"not; .uyr.frlda)

gJlmm, 5lyasa~ hllJ'atla

lii.kin

ve DZ-

Zit' I ,ashnda eHnde 01 n dOffland sistemmdeki ii~ ge... mi ile, bu dUll gemiler i~ ke di= ~De izin 'verileQ yUzde 35 i.ootini tutnut 01 a caktu",
yapacalichl".

~ ye gane te.§'k ~la.tbll' el';

'1'

On dOTt mit yon tu.rk tara.rul!dan

yampa. ki.r kalml yacngm.!! a.c;lk~..a anlatae. k beynelmilel l~kjlaltm kurulma.!!l1dn.u Alaturk. rrunlair:avi misakla ~
r

'I'm liJ~hai klrmetin~n, bi.itun miUetJete tamil olrac.iIk umumi bir palctm aktinde olduguma 'kanidir'. liMa-

ama.fih" dedi, "haJi l1azlrda en mihtacel ~htiya.;. kom u. memleketlerin, biribirJe ..inin hUSU.5i ihliya~lall'lDl ve meseldertoi gori.i~ ~ melericHIl'. Bundan bi\~ka. mmta _

YOI'. B~rle,ik AmerikOi. Ciimhuri. .rederl b partnna.nm en !iik da. ire.siqde Dturmllktadllr, Eger apar lim 0, Ykinlerinden ba::ulal'. ta J'afmdan a:te~e veriJir,Se. digetled .. nin yang-loIn Ie il'.inden kurtu~ ,mas:tn imk.in yoktu'r. Harp i!;i.n de aym ,ey varittiill'. Birle~ik AmrJi!-

vatan.larmm kurtanclSI olmaloda It,,11110&1\ ideaH t Atatij,.k de-vaN em:ti: "$an da kan;~m ki eger de-

kiitlelerin beynel .. ~jlel tedbir~er abnmahdn·. jD.s.an~
vaziyeUermi eyiletlire.cek hgrn heyeti lunumiyesinin l"e,fahl,

vamh s.ulh i teniyona

at;:h~ 'Ie la:z:yilitin yerine
(SOi:!U J I.i'Jficit "mYlfijlhj

ge~me-

rHea
lJ2laL:

Cumhuriyetlerinin

bunda,n

kah'l](ill ga,Yrri.kabildir. Ala tijrk ~u soz~efi ilave et:ti: "8unda 'b3!.!ka Arruerika buyuk ve lruvvetli

Yeni Moskova el~irniz
Ogrendigilmiz,tl gore, Vaslf
nartfD oli.imiyie a.~!lan Meskova

Ct-

Buyuk IE:I~iligine eski. Su Bakam DiYIBrbekir sa.ylavlI R_ Ze:k8.; Apaydlf)"in 3ti!nml.Un i~i'D. yapllan flOfU ya, SDyyet Hukri.imeli kmv&Il<=la ka.· bul cevab. vermifitir. ( A.A. J

Yrevti<; kabinesi
Belgrad. 20 (A.A.)

.;ekildi
Royhr

Aja.mu bildiriyoJ:'; B bakan 8. Yevti~ bug:i.in oi1edern I'oonra P'f~.'1Pol"a k:abinem;n ~ek~~imini li"er mi,tir.

Yeni Ceko,slQvakytl

£1~s~J J.un At!ii!l turlle gUille1il mektubunu IU-r. Re.tmimi:. ,Erl,inin II;;; ,he girifini go to£J'i,or.

lunmfll .

Rava silahlanma yarI§E

-

T.l" _1

•• l:U,lavuzI~m dersler
-l~
__

Alala verece
Fabrika,J ~;ni b~·til'emedlk.

= Teslim

tseUmn
a ~. C iii v' ere 10
I__

__ -

--

dim devra1dlm .. F kat lJe8Dz

-

- -•

"

--

-- --

--

-

I

-,

DIRLE~IK DEVLETLER'DE ;

Do]an = Tezvir Dolam:l = Miizevir PoJirikada d 6 J a II
H IJII/n ptJlitika ve d -

I

Q

lDe.1I ahJalrs/d :lin sil tu tllabiJir. I 8 n C I rlindel1 urf.llm illY/%" ~¥*
I

Amerikada i§sizlikle savas
Va~ngton., sizlige 20 (A.A) Serut, I-

18.Ed~eDin Paris Yol.1 somv All gi:reeckt~.J> dtm-;~iF. I-eulugunlln seh -bIen lngiltere denia eksper ""
si:nii reddetseydi
:rt~

Ingillere

'!;flk 'li::Q<1ii bQJ

udu~ = I uhafiye BoyJ'e ljeyler l.iIncaJr t iti

i

y

kOlr::;. :oi.goTta ve i~:~:ilcrin eJni!:kli' I .i ~i1",.en yasasun
I)

J

u~
~~¥

BGBY,)]

yi'i ka_r~l 76

0)1'-

Anla§manln Amerika • a·l ya la
N,tyytl,rllL. 20 (A.A.) -

Ieri istiyo'r
Lendra,
~

20 (A.A)

=

tngihelic
t

~ ...

li:kspcri

c-and~rmcs,ni

lstedikten

mag.!iJ'ZB181f1]da

bllllr.rna,bjlit,-

hi

On''I1D1:;ill1'.

Ingiliz -

~k.a.

11·

D.anak. = U cube Gazetderde- yaratllr~ mekten iirenirim. thnti" diiglim

d Bn a k I a r r n

I

n

resimJelini

1:'0""

B. RU;Z:!;reh.'i"nlm devre progr.amuun esas1:r bit- balu.mu !!Iialr'ltIakt~ oldu(u bu yas:ayr, p,a:rlam ntD d tla o:ncedt:n Qlli!y !amr§ r.

man (]cn]l: u~l a .§:m.a.s.lru y,c·r-.01yan.NlL"vyork Taymis gautrili diyCli.r kl; lngiltc[c a Il.Ihllial hi.Hduncti. b
1!:0IJ1a.r1 is_in

Rom _ i Ie M D~k:O\l'<tya d.. b~, vu ~nrf. DU JJ1kelrdcn d'r ekspet'\er- KornlEnlil'lle,
ho~nl.ld ol:H::.igll'lJ

iJi~di,mi_tlr.

y.ai>al;u,a ka.r!;1 bir
y~
iU1dl~5Inln

ahm

S:<Iy-

Diink5 soz/eriniz, i~imdf', buyiik biT iii n t i lJ,rahiJ. Bu ~iif1he. ir;imQIf!. r;ozliilmez bit ttl i.i i u m 'dair
¥-o!JI!~

= Ukde

Am'crikada bir grev
UniclD. - Amnikii- 20 (A.A.) - Buradaki fa'luika1nda.n birinde dUn ~k.lJ!~l i iih:r gen ya:pffil~lardJ[. Agu- k-.afl:jril:hldar Q-hnu~. iki ki~i !jI'uru1mu~tu(.

dIglfi]

k<cndi lundine

trr, Ihli Alman-yabue

..
=

mallu,VCISOIY y a yiikle:diii

Italyanlar anlasmayr hos gormediler
Rorna, 20 ,(A..A) lnt,ill":
'i0~::1

c.ez.:I bUikiirnlcriyle
Z;JJTI.lnl

- itlm.-lD
rH

l.1IDii.lan
An~k

kaldrrmak tngiltcrcnll!l ki, Ingi1t~:rf'

gdmittiL
diig.i~j bD)'h: -

deniz
Uirtda

u.zJqmas.

bma,li!

hn.

btl )'oldaIU bi.r

voranmi1ku.-h,.

i'iil'l dcneb:iHr bonaJamaI. yay[

a.nillapa
Fra _ r, Bun'

Petre/nun IItolgin' midi,?
BUJlUk

bir

t

u ts u

bU--Bkm1f

oldug.u

i!arih~e

Kuvvetli bir dep:rem
P::l!CId~n D-n
t

:itt hal

Yeni alrnan donanrnasr
Lcn dra, 20 (A.A.) p.zctt!si yanyar: t~e isindr:. bal nil: Dc:yu 1 rigraf 'i de"l ~ .. •
IcIsrn.I"

c".umu;yetre
HjjJriimer

himsen'in' maJma
z,

e lie

0

/s[anlnll'un
(j

[a~1I1 Vi' llJu~m

n IQ a ~ • ifl'erine elk

(

rika', a clan

20

(A.A)

da hesaba bl:mahd bir hakye

. mcbu il-

l7.l8

c m [llut

buradan

~

It'yi acunsal Iirler, i~ 1aq

•not[irebi:~

.. B. Ribentr p du Pransa ~ 'Urn "ya iizca e P;ln Lmann.
);jllrUilCI

0

d u•

bin 5(10 mil

Bir

ii z s

A H! [urk'iin DOJi.,(Uffl buyllk yazarfardandIr" hir ,kuslInf. d G g U r can olmemestdr«, Anadofu'da eskl es"erieEin J." r k I J a r In I barlmak. Vi:' IHj~ fun are n 1 e t: i rmarmak ba~llt:a medfmiyet odevimizdiE. Kurakllk boyle giders Anado/u'da y e y oS; buhram 01mnsmden korkuhJl'. Dostum K D I' e rei I }'erde'l..lJsandJiml soyJ'edi. BIJ misanrird~ ge~en yen.i kelimeJelJl"in kar§lhklan: Tutsu Vasiyc:t Elkomak = Vaz'lyed etmek: Ql'SOl = Ved2e L __ konik V,ed.'!'!

bin' laltau. iistiindiir. siiz.leri I a k (Ii n i k ve #resinair.

ir depr:m

kaydedilmi

g a ytt lruvvil!tli a.

Ingihennin
Icalamazlar.

gCirmii_ uJdugu

nc Amuikll ne dr Japonya

Ilgi i;nj t:urti~('k

gisiz

Soylenildi~i
iT deniz elursa, kar
I

gibi.
kOl'Lr~dmufi1Li

d~t:r-In.ir. ~mda, miler IULn nr tf'z~a

O,t~ fand.m)''I]!lilitnnlrl

Ingiht:fe

bu at: ...Tc:Uu;

deniz im kinll
1

Bir profesor Avustu:ryadan I,;lkard.lyor
V·rana, niveraiee Rob~rt :Ill (A, - ) indle Adam'a, ingiU~ce

ra._n ina ~a.grracall:: drr "'~ kendiler-ini,
aHii~ ltd n bi, uhn durrna'k
iII..

li:.u b.a!fkor mda uli.!fi-

kerilca!ctq r,

V3pII~ca'k
<'11;

~e ..:<I
II

bugunliii

cld
Vlinkl

1

~u kadar Blitfin
I

hi r

ma:nd~1 Uitirih.;!:--Cktir. inde her £ey dl;\llZi gt!lermill le bcmbard.
I'iI

I r LI"'a~oi'oo KD- 001-1

dii

erie ba k2dlr.

bUII,,1'1'1d~kll

Polis, Gru
ii~ret.mt::ni
AYLIS

B.
-

n.azu prQP,£lgatldas.~ }~ap ~I]l.imi

=

ma.k !lu.~iyle. v rmi~ti •.

ii; t;UIl'i i~tru::;lndc tui")-'1I toprak1.1.Irll'ldiJl1i .;;dml-ilk

B. Edenin yeni odevi
Londr-a, dl'yod;a.r 20 lA.A) ki, tlenu
1ft·

onernli
Btl.zl ~a'-' '~dJ:r ,A....-ru.pil cLank
UhI • J..~Siil

il

B<tJt;Iktaki

gi:izl kevan]

birmc
N1

riF~,-,pla.n iron.ac.Kl.rr. Son
tQrpil yl ~ t"fI"
;;a~
Vi;

da, A Im.;LIII,ya, iIlcnir. ".uim.n H bi"t ~Ik.ar
yyryt

nI

,~hUk,e

iUla~m.iiiil.
IJ2I a tYI
I

.,.rTiid; hu

dah;l

dn

aril:lrar:uttr.

n Lt'I LHr"lomatik l.h.lfumunlJ g~"'~ tmck
"Unii

=

DogUJcgan = Vel6.d Ydn = Ha.rabe
lOren ViranI! Yeys1 = Zahirr Gorelci = Zair 5 3=8 5-3 =2 K,Javur. kelim~jeriyle ,$ a r 1 a 3 i t 8. 5 (' k 'Ii f! 3 e.~i( 2.

=

Danzigin finansai durumu
VlU~V3. n.as.l rakmd.i. 20

bu

lngi~iz.

ull.lul
I

k<IbinCRlD

ba -rnd ... kal hed £iyLe,
nl

mil

'rn

g~rekh
(jj [llama

KQstumek is.inin

do

.'.i:

(A,A' ya

ingi1 i<l: d.idr

oJ

Bir habe§

UGHk subayr

rn. kLlvvet r!:'n·

oTl:'

hareketru,
l:Ln~l du~iJfI e!!llylc
ll.l!

direc!:ktji'.Eller[nd~ buh.lrul.nIiar

yahil[1(1

dBvL;!:

B"'lHn'TI

k~r'1 rt

italy,an bayragmI par alad1i
Adl ababa., 21il ~A.A,.) - D~yli Tt:l • bildirrliglnc f<l-rr. tluu • daki 1t.uy3. t'lCiili~' i",at'!armlhLn biri £I
I~rar aytannln

rl:amlul ha.b1;r vcriLukkr • dir ve D.uui.ji: ili!Jl.Iy,sllLiI yal[rl~caklMdrr. O.zgiiT ~c:binLr: yeT1J:~ alan bUIlIan

olar71I~. !JTg~li.:: dip'CHlIJ.51Si. bu J.acl11 Qn~den Hrr'u),or. Ribbef'ltropla bir
I

la~pek Bay de.

bi,

!It::lnlllca

.....-r (;a~ln~
.li)'

In~itil

00 ilJ.n1Mlnm yakmd ran

f!"

,oyle soy/iyec

ksiniz:

polnnYilblou
t u lacaklal'(:lIr.

hll yiikumd-n

ayrilm

ttl -

gjjrii mel~L L, daha k~lW~at A.1m.lJl yndf)'J] andIa. s;ok taraflr bir i~bil~il uymlyaragml

n haft.a m tcdir.

biT had.

ye ~r'I=>--m.T ·tl • lih'

dO~LI

OI.ndla.~It'IItn k~dar,

g

-

ele iCiIn lode bir

ey

In

I~n nt'm

k• I 101

B. $aht'UI oglidil iint'ine
kurLllJ;rJl1!f
3Itanan

bY. d.d

e-klt'§('ce~i imdiyr

v rmeklcuir.
$1

alan

~lconomi

k:omiserlir,il'1e

tHe yar'lda,~. Dt.yli
ile: bLr ll~Olnd-

Elr.rpr~-"I gaze

KIlav1J.l. .,Jersleri bur,uJa b]tmi~ti:r. Bl'I d ersle:rde kdallfuzda tlUhl nan bur:Un k:e1inleler kulLandrru:~ degildir: fakat geriye ka .. lanlar. misalle izahlanmag,J, ihtiyaCI ohmyan basit ke~1meler. bi de a cak lise ve lini ersite[erde kuUaJulac.a.k olan ve butiin a:rdalan lie birlibe saptanmaSll lanmgehm terim~e:rdir. Son den;; olarak §unu sbylemek isteriz:: tyi ve OZ iturklie yaz.nak 1 i, osmanlJca kaI"§[hg-! anm-a.ktan ne kadam- imkinb ise o kadar ~ahuk kurtulunut. K 0 k bel1emege liab§Tnlz. K.okler bellend·kten sonra. kelimeler kolay anla!fJh:r. Gerekirse yeniden de yaplhr. Klla.,'uzdan 1 iiyGk li'igate geC;mek it,;in kIlavu ~s.as)a1 Uze.. nnd iitiin yazanlann. dustin erin birr iki yd elbirligiyle .;-ah$l1'lu arI I!lde-bulunanlan i~lemeleri, muhtat; 0 'klann-uzi n. bulmaIan veya ya atmalan laZImdI,

B. HeHe'l'ih.

i~e bd~lil.lTl':jllrr.

Mlvyet

kar:§rlrkh A'ilrillpad.. ti.irel

V,e-ai! kllilmiser ..·ermek Lir dermf:H: rnitYIlm.ll.llk d
[J

Uli)e ~a_d;]_r l!loyara yo] All1"Ianyaya ir.
.3j maran

dogu taklm nin

ve bUti.in 'emekHYII!: ayrtt~l1l.;:u:'la
gii;in 80 guIniy~tinde bir bijd'leliC olacagml

Irl~m,U'lfn birT:Jirtin~

~ok dOl i§Bji':1~ri

djj~i.inceltrle

B6yh:.;c.
wnma'kdatlu""

mr~'I.Ir. Fa~at,
t:ersini

Bulin

"im(1t bLl t. ari CI:, indir.

n;o !'Iabt'-r' aldrgma. g,gr e. Habe~ ava 5U<l haylarmdan biri, kaflsi},le beratJ~r in:mada 'cJlIl1Jna!1 ttalya Eld1igi b,rind eRa L'etrri B. M nti~ni'nfn. 'ki!puJa du i1 otomobdinin L-I. erind.eki i aiynn bJyra op rmr~ttr. Bunda" s,onra. gen~ <I 'nr subay sil"lemay~ gi"-e'n:~k. 8a yan onbcHi'nin ,'estiyerd~ d n maT,t~ nEl ri.
1fI1"I[

ull1p

kabul

etml,;ge

kl"'r1mr

Y lounistal1(la
IUl'lalh 'm
(B~I ii~tjjn olarak ka.larak. vc 1 ill tilL.! un
gS!2',

$11 halde. B. Eden P;uistc, b i'llbn onra, rr'aflSCIlHn A nyaya h eptlig; tanlmVc i.;in ~t 0 H1gu ba)'ul-

l

~.gr

paktlarla

sag-lam n~la.mak

yolun'IJ !i-arelt

d,I:

m.'r
a-

ue ya

!Iri

lesi
di eklerini gQzt'tc yerle~ririBu ill kenio
tlr.:lsun1a

1{;:(I,nt keTisfndc
r ~t r.-dbJIt:l:rkti,

ini

i ayl/ada)
am eg i ~artsJz n
II

ba
d~

[ngiltere Almanyan [n hakbir ligini tanI or
Lontim.
~IJ

Bu,giinkii saYlfiUZda ge ... .-;en krlavllz kelime'leri
Buro t

Yazll'l

fie

Deg

T~~
etmu.n

rg" Dilcrgc D~~un FZflaJl

filuinin
lec:egini duygul.n:

b.a.lkta

(A.A) radyo(la

-

DenL verdigi

1;"ikanl iJnahtar1'il
.::g}'a

I~~ k Ii

1e

I;lu~unmckto;yim.
iktll!n

il'1giJiz
lan lcvde

-

alman

allla~iJs-mln

=

= 1 akrjr
Mi.iHlinaza ~ Muk Tetklk
f'S~

kokl~!,>
h;tyat-ig
vC:

",e

hakklnda

= Maliy~

U IU5 ba~tanha~..l kllavuz

climeleri ite It/lnyor. Turk;. yroe t;lkan gaz re ve dt:.rgile. re he' gun verilen - fl' kelide y ZlyOCUZ. B 1 rey. bas:m gazere a lk flU ke-limelt!Tin osmanh~ c.alaflnl kullanml acakftI.
m lik Jislel~rr

Bu]

'0

lJihi.il1

unHt __~H'J l ~ltir'ligi

demi~ti!!' ki ~

Kty.a.sl.am

4.A. - DUn, 'S:ok gij~el bir Hal an kup I Uim oma.nyll ve BuJga...-istan u]u. ,saJ t klml n kall"!lla,nn Jauhr. Elell YilTS1~ copulosull yoneti mindeki bu m 1£1 bul~arJar 4. 6
kazanrru:fla Bul Ilrl
Ir.

iyi dU'}i.inu'f
!}sl clduktan

clii~tJn~f'5i

uarQ!u ba-

J

Al'TIilny.
Li.z~riine y eylellen

j

bo..l nla5lIl
1ngit bifiyl~ •

[n)

pd1-

11 = Vila}'et

as! 1

JUl.t

c He de,,'l

sonr

dlt' ki:: Klrallr1 01 lIilir. YokEa bazdanrlln
i:l

uijl"t
11Jn

bit

dmiz y
gdi m:e.

faydah

vc vc:rirnH

lJoulunmlyacakh.gtm ilerine kald[rt

Oran ltunla-

=

T.lhmjn

zlhrI'l'un
takltgl

b<igmLlz]rgl,

d.1. k<l)'
rm letl k
0-

DconizlIHr §lmdi:lik rle

OranJama'k

oHA51nda. klraJ m Ben kmdl rm.d.r.

Lnde1'l not: gekogmu:i; gri-

tn::na int.lcimtz olmak: y Ote ger~

!&I
ir

Ji r
ziiyle

ht~ btr z,una.n beni

.'r uziind~l1. ~g~r
Sl:Jitu

Almanyanm gemileri

iheki darr;n.ay:l hak
<l

= Ti!hmin Orgtit = Te il3t eol = Hus'I.J~i

ctmck

o

OTUZ YEDI

Cl LlsTE

Tan Yu.Ilan:i~t.a.nill u..akmaml ~ll[ne }'~nidel'l

mahk;ilnem

bcraber-ligi

Sagl

l'tIak

=

I

Temin

lltn1~k

I. -

bJa -- Yard"

Bu malik;in~}'j

llOr&3, d niz:J.lu ;imdiki ki i.illc d
SI

Ornek: Yo:rqh Illwuetinden oksun o/andem biiyiili e.e-r be emel'iniz. . -llaaJ~ etme Ode m4!' hale = Oderim lh-nek: Bu .T0lun kim~ ii le-

gelj;irTI'Jek de hi<; bir v-a -

olai: .. gl me}'d.:wda.du". deniz lenn b ..ndIOl.~aIanna

S~na = Mccli:i 'Y'Ul Sma!t = lmnhal1 ~.J.[I.I,)ylJk

r, gli;z:el bi.r leknik ile

k~t iJ.iric:ik t...aYl';;\Im olma.dr. Ie bi-r mal sahib; n<Lnlstan
ca~onW1 li iincesi

Bl.:nde
1,1'('

uoy~
Ii-

gore-, ot~
a km ulundtlImart_)'a
tona.jlmE%ln

= Bdedlye

~'$Ii~

=

rifdigini Liiiyor musunuz?
3. Giizergrih Gere' Urn k: Vo f (:'mar biitun demi yolq ge)~i;nJ Itt! _cli..tamyan lie farumlyanla:r . raltnda.n .elcimlanmr 'Ir. Se a Ge.z:i S y}ttJ:h - Gezen (jr"l!h: CQzel<l'~;_I~rimi2 lIan

betaber ~ok alilgan oyn tnl§1u . drr. Romen erin giizeltekn' Ii hiiclImlarf bulsar mi.ida.f InlmJl, gLi zel oyunu kar,'lmda bir !onu~ ve I'e.memisti t. MoO AOLla ge-zj_.inden
duYli
~o.

}'oktu. Yu-

srnlf gemi! r h 'k
beIilbtt rr

bcnim

rdumdu

Mni

b-zimle gerekir.

bc:rabtrhk BunamTa bizim

Trcim = TU:.I.I:Cl U k = TayyOlrY Urrtim = 1st-ln."'}1
Uzman::: 1~i "haSSlS t

ilcn gitm~si

ilgiln.1> bu hakklDl ytil!:d rim:. d.t:nU:ahJ

Vo-galum l-eritme-k

= I.tiblal->

=

iyi

Eski klral ve klrali~enin kemikleri
ls1:af'lblll,

=

Tin.bik

etme:~

45 in~ kadOLr- in irmi!;ti Ingih.erc: -

YOl'letmimler

laT ~etir4iler.
z lemize gonde-raKe dun

20 (Telefon) lural

-

Atin.adan bi r grup

ZI,;

G··ven<_t Spor
~e r~ gi
It;,

S. - 'n'illa = DlIYUf
N t:
Y.D

bihliriliyor:

Y..:ni saylavhmli1n kcmiklerini

Ie g I ',"ck i~in deDu d [ I

-

5
Uillnl

l-

35 cum rt yllhk car,
Z~ngln
urit'o,;

ia
Oll
';:1">t

III

"-

Q' =

toplanaraK,

Ko:o. anti.111c Y~lIlanis

lcl-

1i "'e a
mill
<1

HHllan b .. kk
i~in ~Qll mi

dOl gcn I an
I:h"11 ~e1

B~QJ<;)nti Mh"e::omde
\Ie ri!for

giITd~n par. bl rl;-ok 1q 0

rd

b

elimeferiu osmanhrit:a. ede-

r.a1i~e Olga!'1In

yapmtl.k

~ot}

ca.la rlz.

kullandma.ma.smt

t.ma gctirmek idn pf!rbmt:ntcdan &!a· r.n i5tjy~!"i: bir dilergr bal:I rr3iT1l'~tl.r.

bil~c('iini
c- -

... ::_ . alm .. n O'('h:r~~-

5urprizler,
c;<l, hI:

f-vk.-.lade
,[',11

lJ~l1iZ' bakanltgT,

rec

Ul US

SA

ii-A 3

I

01~11) ell n

silr 1.1 to]1 mu, ueak ml~?
I


1:- ~ 'r

Oel;("n yezrd«, ye« silebterme kanjI ur;aklarw, egemen durum~nu ve yer ·ilahlarmffl savga bskurun-

dan etkisi anlahlml~fl. BugUn de. bit memleketi hev« tehlikesine
,kar§l .korumakta

,l,~gij uzerinde
)·,I'm.

uqaklal'm iistiin. durmak i!iteginde-

Bir !Java ordusu, sa V8-fta ba!i) 1§ olerek. !iunJarz iizerine a/aeakt!!: 1) Bir kssim kuvvelleriyJe mf"mIe-ket uzel'ine gelen du§man uqaklsruu dr.Jfdurmak""

2) Bomberdimsn kuvvel:leriyJe du§man ulusu v(1rmak, fani du¥fflilUJ

memlekette
..

hava lehlikesini

dogurmak

J) D'u:fman i'I.avacII,g1nJ. ka:ra~· gahl.umda. d,epolarmda bast~flp yok. etmek, /abdialal'lnl ysk,p' y~karak bev« kuvvetierinin kaynaklarrm ortadan k;ddrrmak ve bu S!Ucede Icendi memleketini sagia'm bit yola'a naVal teJl1ikesindel1 ,k.Ql'umak ..

hava kuvvetleeitti yoJ'unu kesecek. ur;;akfar buiundu.gunu da dii-$iintnek lazlmd1l'. Du~man uf.;akl'anm meydan'a· I iSTANBUL l'If.I.EFUNLARI ~ Fn."' ...... .rmds; J~eniizhav,alanmadan. mt"'y~ danh~'rmda, benzin aJ',f' yal:u.it han'istanbulda Hava ku ,garlaundB' hazlcJaru,rke.n besu«: mak yah lit l1~a:k ve motor yapan yardim la'brikalara saJdzrarak... dii~matl havaclhgulr yok E!fmek d,~ mum Islan'bul~ 20 - /lava lehlike ~ kiifldijl.. sima kall'RI yarau'Jl if'n tecim' Odd smdo lorlrrHlcrn kom '"yu,nUliI el'DI" Goruliiyor /(i. bit mt:mleketi Rornites,1 urad.Jr. Komileiel' oaaJ" hava tehJike·inde(J k,orumak iein, Jla=~ll ,luji·urn/orla dogrudan ,dog dii~man JUJv;J,clllgmJ. fabrikasm" ruya degdte bU:l.I.nacakf,ar ue bull'J dan ba~laya,raJi!:. dos: .memjeke,~ ultlilrl IidiVOJ l.ruiI"um>IJnct upe ya:z:d'ma.. zeeine gelinceye hadar luriii alan!C~~~{;u"d~r. E.srJaf ~I"Q"!I,.da !F,gl~~iarda yak etmek ancak hava ord"IJ· mah i~in s.e,:ten dorl h,omis,)IoJ1un suna vel' gi bir hapasitedir. fal~<;:.m'!:i!!lar.r ep'J! r'el"lemi.rli,.. HQ . Bu kal'~,fla§ma/al'm nasll ya-

•- -

...

_

__

_

_ __ - ~.

- - -, I~ . I 'P

r

Yurdda faydalr yagmurlar
hp';nta, 20 (A.A.) - I~oklanb~r~ SUlren k.UlI"a.khg1 giderecek d~recede dUIII ~e'h:rimiz; 'Ie .;;ellre!)i ne yagnn.u= y'agn'u~,hr. Edirne, 20 (A.A.) - Edirne ye dib ve bug-Un b~t,eketU yall· mu-rSaa- dli'-mljj,~ti.ir. He.~ La~apallil v'e Havla'da ya-!mlJ r PHI. surek:i otmu~tul'. ,~~h1'ii'" de kl~~lk y,aZ'111~ ve ek.ll1ller ~ok iyidiil".

Edirne ogretmen okulu talebelerinin bir gezisi
:rt,diwne, 20 (A,A") Ediirne ogre~'men o.Lndundan bu Yli ilfdum~ I,urilan bilr grup, dun jj~lI'ellfiled Su,"eyy,a,'mn ba~ka~.l~l ~Itu,da hiJ<lkevi adllna Trakya_'d'a. bir' geziye cl,kml~lard,t. Grup U:umkiiprti, K_e'HU'I, Gel1bolu yohl ~IeCa:nflkka-

rumuna

Ie h·· rp

CIo~anl o~alfl

ArifbuTIFIU

.-

'f'e

B()~u, 20 (A.A.) - Bug'un sa at 8, de: ilimize ba~h Ger,ede iI~e
sine "I',u,nlerdenberi bekienen CD'" giize~ yagn:UlIl" ya~dm. Bi'r sa-at siii ren yagmur kura_k~·k ziY'ilnm~ yuz de yirmiye ;n.d; r i,tir, Koylu sevin~ i'm:in,decilir. Hava 's.elJ'intetn i~
t~l',

AnaFi'iIlI'talar·r d,o."~acaL: ve 10.... dan Can,akk~e ve T rOV,iii )'~k~lanm· ge:zere'k ~ellr.miz€: donecekt~ll'. BLi! ae7;.; '12 '!'iin !ii:hl'ecekti.r.

p,j'dlglnl

ve

verecegini ele ahp t,etkik ettigimi2 zam.a'n biiyuk hai'a ordusu dileiinin Turkiye i~in ne Kadar bizyuk bi,c on,emi otdugU' dalla' koJay .1mlave hir memleketi. Iii. zum'unda ,ba§'h bai1na KOlu,yaJcak KU'PIvetJ.i

ne g.ibi kssin sotrlJ"I'a'l

maflal'

cemr;;'et.:.

cemt}l'.elle

Ylilzili·

hamallar-m her gun hirer Imruf/a ""Quatehlikes'ne R:(J;''!;;i YOlf'dml yap. maf'arun :s"q,Iamnau ItQralr oermrZi'

U~man Kost Istanbulda
lstan bu I, 20 (A,A.) - T,anl ,DU, fJl'aDSl1IEu~malf\l KOlti Idan~ul - Biik",e§ ,Posta serviain, ya.pan lII~ak'la hugonl 11,30 da ~!tanbu!'a

~ir. Bu

,\',Oir'dlin

,15000

lira

k,tlJu'f

4) DU,fman otdulsrsn: besJiyen' bun/ara herb etmek kapisitesini
"'fireD her yeTe saJdlEara',k

~.rlacaktu,

~u.rl'Jl('~AI tu.

Yent hal
ISI_cr.nbul. 20 ~SCl,.b{lryhk yen,[ hal.tleki birolatt bu.gun Ilirtl)'d tI'ermege b4,,,:-IGJi. Yahu% "'lIbzlmm .. laru dan ,b,ir ~,oiu biiro ,Izi'rtllrllma ~ ,YO! ,Y4nqmam,al;zlaJu·'QII'. ~a,.btt}l •.

Tarunsal

biE gun once bitirmek ... malar,m karaya asker
bil'~aki~l,er gOl'mek ...

S8va,s'

durumda.

bif hava ordus,IJ'.. g,iiniin
),8,8ms

odi.in~ vermc direktdrltigii

g e'h... ,tirr·. d

ANKARA RADYOSU
19.30 _ Cocuk saa,ti

oS J Dii~man memleketin i~ine havatian' asker indil'ere'k •• dQnan ...

istedig'i', baf
du.rma -I,ut,

gibi ~ dij§ma'll ardr.zsunu if emniyeti :bo,zm.1'k Vi!' bu ara,d'a 8'ir hava Saivga fiJoslUlun sailtte

!r,karm.asl oyaJamak.

oJmv~tur. Biz bua« i~tem inansyo'luz,..
~a/dr Ha:nm
,

§,a'rtf. ayakta
G,QKM EN

.•..

h'-. Kerestec.ilel'deid

e.ki A{J'~ ii!l)'

Taerm lBankasm genel elyem §ube"inden ayrdmI, o,lan 'tanmsal ijdunc; verme k,[SDl.1 dill'eklijrli..iiu l'IIeeski Kocael; ",uLesi diirektori.i
I

19.40 - Musiki:

Leclair: Sa.!r'abandle Lul ~y: O:avotw
Kernan; Nit:uJ]u R~m![ Piyano: Ulvi Cemll1 21:1. -~v bd.ElliUIlJ.a ogiit1r;t 20.10 - Dans n1usi.kis' 20 30 - Ml.!sikli; Mans! Tri,Lo Piyan!l!!; Ulvi Oem I
Kernan;

Ba'f Mumtaz 8ah".
l1r_

'Koru

ata.flIITIIIS-

400 kilometre hlzla giden. ufaklardan meydana geldigini v,e S~naJarr aJtlgl habe. veri/en dij~man u!takJarmm belli hir fane dogtu iierlemekte olduglJuun og-

Atatiirld,e Mis Ba .. kerin miilali:atl
(BaI'
I,

baf. "d,lI ia"ayac.a 'du·.

-

Adladaki 'c;ic;e'k sergisi
I.l'anbu,ij' 2fJ - Biirilh AJ,cl'Jahi fireh' sergisi bugifn' a~llaca'tJr" Serg'iye "it;ekril,ertle,n b:afllil lUll 'fular ue '~rmE:Z:1 bal'!' .tat~C!l'liUr do. gi".eeebti t".

Universite rektorii geldi
istanbul. 20 (A.A, Ollliver.
site relidor-'Ill B. 'Cemj~ Bilsel bu sa-

ci say,btda)

re1'liJdigi'ni

di.i~iincJ 1m.

hava savga filo5rJ. du.§mamn her an nerede ve neceye dogl'u ilerledigini telsiz telgraJ ve tc IonIa yalmt yer i!jacetleriyJe

B u bafde yiikselecek ve

'Iidlir. Diinya Vlltanda.!!,lan. haset, ;a.~ gozliilfik ve kindem uzakla~a " ea.k ~ekUde t,l,ubiy,e' ed'i'imel~dlr·u Atatiill'k bllJ so.z'lerini ha.s:sa~seUeri· ~e ekseriya yapbgl kuvvetli jest·

bah. J\vrupa' dan ~e;hll"im;lr.edon v'e dogru uIIl1ver&it,ey,e gid'e rek smail(la:rda. butunmu ..luir.
mu~

N,ecdet Remzi, S, KDr.
Edip 'Se'Z:en

(Mal tepe) kurtarrldll
Runde
J'stanL.u,l_,. 20 IUill"'(iI'),a oturOin

Vio]ol1s.el: 2('1 ::0, - Habcrkr

lelile tebaruz ettElI'mi§ti,
,~Turkiye'debol§evikHgin ya YI~P1uuulan korkuyor musunuz'?, dedim . .$u ceva.lbl verdi: "Tii'rkiyed,e bol§e'yiklik o ImlJ.yaca.kbr. Cunkli turk hakUJI]etinin Uk ga'yeli halka hiiniyd ve I~ade:t vermek,

F e,nerbah~e <ij. ... oltep'f!',. M

vapuru iarhzr,rlJm.

Boliida
fab i!llca.ksulariyle

yO)

ililiyacl
La§langIcli

" -renerek, om.m uzerlne gid'flcektiro
kendi rnemleketini horumak istiyen arasmda salla'~ma morah balumU1dan epice huvvetJi bir degi~iklik vardu. Oldii.rmek i,in geleIlin lrendini korumak istegi ;ie' ka.rdederinin malml ve canlnl korumuga qall§an U'I;manrn i;,;ind,e bulundugu .lraygu bir oJamaz ... .Her yetde, savg.1' u,~agmln ustiln .. tugu goriJlecektir. YrJrd'd3~/armm t.epesinrle. yuedv "e J'urdda!fl korumak odevini iizer;nf!' alml~ alan ufmamn onuru
- hang; iJ/LJstan olu,rss' (j,}sun - •
0..

H!icrlm edenle.

Yeni kambiyo ve para i~leri ,a,rgii til
fina-os Bakanll~b ka.mb'iyo, ve para i~]eri d~l'e'kUirHik.€rin;fl. yen.i 011" eri naMun da, ;Dce'~em,eler fagutl pal'ak ba.kanhga bir,er rapO'r ver mek uzere getidimen finan5 I:IZmanlan BB". Pol M.aile ve Pi:;'iIlTI, ~ab~mal3.'I'Ena devam etmek i'i1.n lsta.n'bul',a gi,tmi,'lerdir. Uzmanla:r 1stan hliJ!I or gutijnij gii'zd'ep !I~ir d;k~if!:n sDtlJra HiJrli.iII metkez~~rimizl sezecelder 've Y9lclillukla.rl b;r a.:y kada.r 5ur,ecektir.

Bolu, ],8, (Ozel a.ytanmJzdan) - Boluya bahar ,,"'eyaz ta.ze hir iha.l'at geth·di. T,em'z odalan ve

bu haUm

Yllrddat:Jallni

ve

yuLe: havuzla.runda

.hcalarJln bi '"
~Ht.balh, ak~am

,i-

goaii fenlik .. [ell"hazlrlarg,akta.dJl1". Bolu,Adapa:z.arl yolu Bo,lurnlD 'caD damarJdrr.

oldugill !ca.rlal' s~vil halklmu;a da eyi bakmaktur. Tiil"klYE!1'de i~sizl,ik yoktur. M;Uetim~z efra.d!, bo§: ~amanJannda 51hhi dinlenme imkinlarma maliktir." II Tiirkiye nerden bogazla.rlltalhkim elmek iltiy>Ol'?~ :suaHni sordum. '"Turki,enin bogazla.ri a~dc
Lozan muahed,esindem. beri di.inya. 'y,aziy@t1 ve' bazl lerll1t degi,mittir. 8ogaz.lal'. lurk ara"zi,ini ilki Insma ayu']J". b:rra.kmaga. raZ[

ask~rlerimize

!biJ,'n:yolaf'da.l1i ~lluld~Id'iII!I"II 0nr,a ya,~ 5 ta.!k odasrnd:i'Ul ,~am K,okulu, hava1:1: nef'e5 a]mak ins ana, ya:zmntadml

h;i:riyor. Tabiatm ~(!Ib: giize:lbeze digi bu g6zeU~kten .Bolunon ,dl~ID" da kile:rin de a.srrilanabilenleri i~;n Boluyu tRn h,illtrrna en 'kna yoMan baghy,a,eak otiillill Ada.:pazarl .. Holy
:~o,sasrrn'ln tez e~den yapdmasml' bii tun Bo]y .y~Uarda.Jllbe'l:'i. i~lemek'tl!·
d];r.

I

olduiu

200000 niifY$IlIR girit !itdm' l'Dalian inm,yoldan g~er. her giin bu ',01 U. :zerinde (SO) kamyon ge (1000) arah,. gelir g,ider, bli1 belar 'DQetII1i hi ryol 0 lea.d.'f bDZuklri diz boYlil ~tlkurla:r. adllD adlm bende .. ler ii-; gi nonce hir posta kamyo.. nu dernlerek htilild,ekileriD yar,al;rndl h~risiDin kolu IorJlld1. B 'e:ibi lkaza.Ia.T buudan sonra dah. ~ok olaca,khr. Zira yollher giin hir

,_'lui

Y'efl'lli illimymu:zid,an bunun
ma,s,UliJ, la.nml;!h1i.

yap'''·
01111."

BUDdandoly-. dir. 0, "'yo'l

\'u d.eniz ge!tidinin
ZlIUDanda.

dilerohtikFakat

Btl i,'e de ba.~ ..
i1bayUil

nu, aJiince'Ye kadar sald'lmaga, ve k.,esin a/ar-ak dil~mam yenmeie

lahkimi Turldyenin emniyeti ve miidaf,aall i~iD ~ok ehemmiyetU •

zorlayacakt,r.
Bu' d,.:Iima' boyle b'oyle oJacaktu'.
olm'uttur

'beyn~lmi ~

G"iivenlik genel direk ~ torliigunde
Cuvenlik Genel, Dill'eklOrluiu
ikinci \Ie i~ijfllc.ii k.omise:rlik ,rnll~. lar~IlUI kagrdlar~n'l g,ozden g~iil' -

ve

~

B,ll memleh,etin butun ~ehit ve
kasabalallm - tesirJi o,/riuklarl'lu kabul etmemekle b,eraber topl'a fcvire:rek koru.mak i.§ini en zeng,in
d,evletJerin
I'JI

bilinmek

;m,eci:lu.r alan du§ma'n hav!3' IlJoZannl. iyi ye'tleu!' yede:<i:tirilmi~ savga lifolarl ile 01J~ liyerek. bun/arIa' harb etmekl bun .. I'au onadan kaldrcm.ak yabut yiz", geli et:tirmekte - bu baklmdan icab,eden arar;;/Slt elde bu/unm.ak §alt iyle - hitf;i bir gU'fl.iik yoK,tl1r.

mukabil. ,arak geimege

ba~aram'lyaC'aJda~ Janmgeliyo". BUI.!'01' beni biT' smu: boy,ul]l,u abjJ~

Buyuk bir me,mleket parr;aSJ1:U, bir
hava savga lilasu ile korumak layla~ml~tlr. k'(}.

mdur. Ana'htar vaziy,etin,de 'boylt: miibim hi.. fer. herllaoli I'e1t'gu. zeltd bir miit:eal'l'Izmk£yfine Vfl Plell'hameline bzrakdama'l!. Tilrki .. yeJ mu.htemc1 1\llb bozueulaJ'lIDlIliI, hil'ibirl,eriyle harhetmek i~in bo iazlardan Re(mesme m8:.ni 010'1113.· ya meebu,dur.", Ku,u'rI'Ilz mokininin altlll1d,1. geni" o:muzlan doi'n.ddu .. ,ITurki,fl b~u!.a asta. mu!u,-. ade etmiyecekfir .•" decli. Kamal Atatiirk~e Beden dikt.a. lOf diiy'e ~a!i:ulllma.ktan bo~lanma .. dl'~nu :soll'dum: uBen dild.ator d,ei'tilim" dedi. ·'Ben,iQl kuvvetim duorunu ,soy1iyolI"lar. Evet bu dog ~ rudur. Benim 8i'UQ edip Ite yapa . mIYIlC-iilglm, hi.;. bir !ey yoktur. Cun kli hen. xoraki ve i,n~afsJlzca hare. ket. ehnek b~~mem. B"nc:e dikta·

le~ miinaliebal1n ciIUla]:t:cl Li'r un.liI·

~eie

dey m etmektedir.

Ulr;ak kagldlarlodan fjar~

bayhk resmi allnmIyaca ~
!'vlenme 1,1eriml~ we nO'i£1"1iklerde kullanlll[a.:n u'tu kiiulla.n i.;:in ,lI.lJ"'bayl,[k relmi verihneme.i
FlIn.ans Bakanlrguu::a

o'~

ka.rarlqt,.

I"llmr,tu.

Yeni afyon komisyonu
aJyoD ikomisyonll1, afyon iliretim ve yog·altnru i,[e
afyonllt;:2ill'l!e~i'Ii'II'e kar,. alma>c_h

r,k gilnu~li. bu ;,;n "ine _iiriince • mede kalma.:!Ilna seheh C)'lda. Ubay bu, giin 1erde Diiz~e ;1~eaine gidip 'o[ h ..,,nlda, hU~lUJna'rall:, bu i,i ilerldmeye- 1C8111~IYOrllR da harman me;'fsimi 'geldtgilJlde'R ~K1J·, Diln devaml. ~alll,masl: :miimkij n 'D~ laml,a~1mr _ Me¥simi:a 00, g~ me ..i bll yd da bu 'YDlon yapll\ml,ae_gl korkulunu ¥ermektedir. h$iniQ ~1l11,1D 'II imkinh ala. m.adlj!l!llft pre arbk bu "olgg para ile yapdmuln1 Bllyl1Id'lrbk yijk.ek 'kabndan di[eyec.egiz. Ba,mdR'llk 1_l!Ean~]Jg.: Ada, 'Z 1'1 - Dolu hatt1·' om yal".lma~n i1f~n, yaptlgllirginin Bolu, DgRe hll)kmd lonsu.z minnel dlllYgwu vermijtir. Bolo haHa:
f .,

h:i'nli

posta, kam'YORlil da ht:r defalmd. makioeyi yenilemi!!k ~man.e
lI'I'IImI

d.ah8 bD'ZU~m&lda.d[f'. IGe.;en y:1I 101m bu Jol,da.n ge ~en]er ~ok tehliken korlNla.r Iet;;rmi!!lell' ve kamy'onlar ilride lIir kJrllmllb. Bu Ada,plll.zarI" Bola yo.~uklsian onc;.eyaDdmaua gidip gelme duracaldlr. I,Uyecek alan
all!:

BUDlil bilen 1101,11 hal .. bllJo, . ~un :Y.,pJlmASIneye b.,ilm i.e yap. mak iizere gereken yel'lere h.qnar·

o1aeaktrr.

k.Jacdf: ye 'bi~ok YDleD "e e". _ ~."dlitae8i,tm teM;-ke RYJRZ'

makt.du.

q,ktu,.

an

liharb glllD i1~erinde iKileriu yolagiDdfJl'ilme.l; iii -.ktinde y,aP1l1m14 i.e de' liUndir]i ot.n 1Ib.,hgln Ima'kiJoeieri henu.z, Lu ite Ii.. ri,m1! dei;i.dirt. BUIU· - irle:ri bir once bqlatm. ... , doiru 01J..·

.,e

-

Yenm kurulan

Tehlihenin gelecek
nu, ·avga lilo/atl

Slnll'

boyu~

wr,

dii!er'.erini

IJe feryevell'y,e"" rek, dakika ~a~madan i~liyen bie habet ,diizeni kurduktan sonra. hava t~hlikesj du.rumunun ba~kaJB§iilcaglllB inanmak gerektir .. Kar~l, kar§WB ha'Vada "'e dost

edendir. gll. kalnler] ilc.azanarak hiikmet. mek iaterim.", o (Gazi) rani (muzaffer 01 . In""") I.Ul'Vanra:U1 da sevmez_ Dna

ira c,I""sine 1.'am Ben ka.lpleri k:Jf2'.rak de .

tedbirlerve

yo'g,allmnm:n ,!;lrtbrd

m.aSI ~aremer;ni ara~llIf'acak'tlr,

Filipinden gelecek e~'ya ... nln tutarlarl
f il ~pin a dB la 'I'mdan £e lece'k e~· yal'un tularlarnun Cumu:ri'yet M,er.
kez Bankas.ma ,atlll'l"mama!!l1l ve' biiyleee, bur-adalll gele.cek mallar haldnnda. 'fHirl'k para 1010 dei=-r: ni koruma .. i~in alan kBra:rnllDle • :n;n 32 inci maddes; hiikDllinii'i"i . ritilmem,eai, giimrulldete niMir~!

halk t.CI'II'Af'mndl2l.m verUen Vif!: (Turk.
leri n blilba!,~) demek
tii

memleker. uzerinde

ha.r& eder'ek

,ola n

rAta. -

du~mam yoJundan ~evirmekle ayn; zamanda. unlike altlnda bulunan yerlerin, dii~manm /lava ka· rargahlarmdan ,olan uzak1Jgma ve ya yakml1gmB /Jakatak, bun/arm

rk 1 (Uve ca.gfrr1ma.~J tercih edc<r,

e .1.. ~111 vi'7'U ~e!l't d"dakl. v!l lrarL-tir. 'f""~'1 ,OM,.",,1 zam,alll bit"! Ql57.1ert ee~~I( plnldam:>\4lmnl nn ~:'I Fa2' I. eder.
..t iC'luf'l olm:"lll ...·nUlf

l"'timh"t

S"'r·

iJavalanma saatlerini
'ij

hesab ellip

~m g n memleke'd

.if.inde dii~mal1

dum: UF,ve ., dedl . .nCilinkli m" v4Jl.fhk nld ••m."

mi~t''f.

Ballt

haUnmn

g 7:inlti

ye:rl

,,'.an "Bi.i,ii/f sou•.

-~-..

-

, t:

-

S YIFA.",

ULUS

21

....

ti.Y'I."_

c::h,r'a
1111
Bu-

I

rOt" ·I!IStIZ

luga

Bro. C., Hii:-illii, (.rol"f)nl,·m'i ve ellrlii~h'''i ~Iya . SUIUIZIII lerne I ini all hilll
(B',]!lJ I inci
50}'

!I:~\'a Lt·hlike~il1i
I.i'~~n ii)e ler
B Of. IJrk Diiul.'
Orhiln l1ilHl" rloklftf d, ni,. l1ull"e i~lnllllarloir OL1;-C:'" Dolth)!
C~ 1rr.~iI(:J

~a.l·
Bur
IB&

(Ill
r Lwi' h kif oiarak t-rnkid edi lecek tilrAfI rlmlZI g···r,i.a_n·t:ni an la r I da unu tm .;mrZI rica ~ -rim.,.
Cem.i I

:';dylfaUil) le dik.le r i bir rdi«, takllTI tr ik.H§l

'Ie

alil& dm.iinl;'c;h:rm;11
1 e v l tin oael ',i'lldll.r: ak
VI:'

<':H1I>JYI

bu

ist.e

h.a:;;dt aY,[I·

20, B.

Sairn
Ak_
C:~

inanmadi
~reler

kl .. r irn

Qlm'lmii!iadli.
c~ vasfl

kmavrnrn
~llrnr

20,

A, N"rml

• (iill:!

aytannaudan)
~ladl.
haliit

ileri

shrmllsle 1'\iJl1dl:

€~dlt, his:

.HI. R Ke nan R ItOi'

kolrntal

. Lh£fUmU!t1lU OI)HTlau-

ko:!: ~.,..~iID'i yll

SItl,

giU,'k-

If' mis

memlcokl:tlrruckl

i'l;!!.i..!Iige r asyonal

anlryar
III

boylcli'klr: rl k e l .... bunun c
""C'YdhI.lL
1.11], lHI 01 I

mucluru :lU. B

.ow.
Ml'hm~t

nil
D

B. A:s.af N Turan
.iLfhH

SC'l',rr1"n
(;'It

~

!i!irt [l'OT. BLI

IUlJrak gittigin-

II!lu'll<!i iier~n''I:

hir

~~rifleterc:k
~ IJ r urnlar hi.lla

emH.i~lriyi i~ifl
kartel 1~ki.t

!l;'1d,,;
':It·!.:al-

2{l, B. ~ ...lih

1 n'llI

lMn kol'.1nm

.oi:iya",", u'g..aY<i.~aJ!:'[ldafli

:;lllrLayu'lllU: b.i gn~clkten rl

Oz"un

dN~gi bUi yrl

jii"i-

:kor\cI.lJu)'o.!"du. FakM bi ke'!; gUn l:1i1i!n yc1;nt' kar!ljo!'I'lboc1l!k 2~YiY'!1 ~Qk \. onemlOi' eutitu_uniln
iU:erinOe.'aptr

B1..Ir.a(jja bill"t,j·ok y~ni 1~1~.
i,1erden

~oI:i' y"pl~ama ...,. Suna i nandrm kiM bu gJlli memlekeliumc <I 1m.lI'l. ~edbir~er 11lusa' etkisiz ~If'r~e\l'e :.·on~!i klr1d«

hulundurmd'k
J inde

c:ro

rw III arm.a 'Iu:lll"

In e gel'

J;.!''la d0i:'lu

vi baskarn

i!l~, B. Sad'llE l'll"i!;JI'mrg,..

re ba!}limm~1;jo1Ir, 8u

l!;i.'Il-

k..hfld!;~" tJun],n

11:1

bun I <!II'
mlb

11.. 1il'lj

Hl~IZ~C Mrmkt:n'i<r

lfl, B. '~~
I

clmUj;

l:nmH

lr.af~1

ipc.k,i~re'tInCl1ile

bi.ti1."Uurkolanlu On..;t:· Palfti:

vcy a bitir~lcnl~'I" ongl"ek: ri rn~J1 dHdd~· ~hif ~ Jdlnmlim t;oi,lilfiWi:y' -

1II1~bir

\lerml:'diklaLlI'I.d~n
t

dohYl ila~.
'H"il~-

OhlJ,]UUIl

. rllard.anberi
I

~unIArdlr: rind!lie'ljcn b~hin

olduklilrl

e r gl!~ anl.l~d"I;OlIk~n.

dlirmJ¥dcakld,rdl.
da, turk.

YuJk lJllIll!kmn lrri 811 dcvl~l~iHk, .' lrn,
1 nin

m
~

t Tli lilly IDtizee 1:ri'l>!hk~e

na

2rl, 8,

Mthm~t (,<In
24, B
10,

Ali

O"'~1i fJo.'lzi;c t'ih.djk,tmt<
11 K!thy .. Ditue Giray Nuri
r'iUl<C

Bi.iyi..ik his 1111 gerre.ktir.
~IrlJdlgl

Irkh,r

icin

biJyuk r

ulusal
Kt!;dinin

e kenorm

~g.:I;sll I{<:'n.el

I 2"', B.
Ilhdn

tiitiln1 rueDiizu
tintEr 10,
u,

iII)'dml.

hM1Af'

\.a,~m'n
den

tl3c~k be.hum: vt b.brwIi yo;.oil: e~i~" btlhuwugy

ACIJ'r1tiaki

imkiinl

v;mhdlr.

tevilJ!lnmei.

B Pi1I11~t.<lf Nuri Di . I;.~
SC'l'Il

zaman KHal

~i;j,dilUr ki dtinyada

,

e-

:bu ,I] i,;;illd'C' y"pd;lCIl'itlm.

Iii Li'l"t~im yckw I, .. 1: yD~a I tim G«Ii§ Min 'fdB lJIH,;ok yo~",1tu:1 1l!I.lm!il!.1[1nil yol
anukl,u:lJI.

vardrr :

hi;une'tl,!:rin yonE:t:imini ... : til Hi j_~I"'1 rn I:'Id~.. aldLlG:U gibi bu h'll kendiern]
~Q,lit~:rme~Hedir. B unun il,mdi ~l":giar OmJTclC~lnn\"in ~r.:! ~I:'ktcn ",~ tafDl olar a " yap~] .. bi 1~c;,t:1;:l.i '~Mun dlil.nlanl.. (:II!!I girgiye bir nel lam bi r Q/~urHik
J.ii·ijt.
t

mi.1 t,a,ntilr

S

Tab. in S~Tlcrr
20. 8

c.
Du

Mtidrlei

ntif'us KIH'Idilc'IIer-mlBuna 'ktlr.

mUmll'li

ce HUlIlI"!

I1"Illh.iIlUtH- mrmll ru 20. ·B. Cr ~;Il Odc.tllen. Uihcll'
!.I!'

y~n boil" h ydt
..I w!';ka

"do

M! ual lim :W, fl. ~k~ep Oiirrt' II~fba)'

~t)'

ri fJnay
RLHl

D!i:I!.ilKar .. Ll B Rem-

yerleTdc bir hide

d

hu)'uk

kapiUlIt:

tlll"dH:dml~1dr.

nrta

rJm::wtciru
kUflH'nu

lO. R. ~.il.::ir
"'a;k:lnl

i lemu

iImuh,mmakt.du", ekonomi halk
It .... so'!!.}',]I bir 1,: ),,apd[lij-

Ekonomi yijnu.
Bu alanda

iVd6.11i111'U1'1

E~C'T ylnll~ ,crge- ile ar mlus
rak

,1iIm>ial or
l.. r.m!!oal

ut

ol~ki
~lil:hf.

"'l~Ir;m

,0, .8.

"<lrtl!

.11] 011:1:!! Hava Sl.ileVilll1i11n Dfi.zcc

1 bir Olnlasma

liirctim1

n.yoba.ll I:X"I..

ErluoilHim PIrl
~1

2a,

B
11

bu kilpitalh:r yoUar.
V~

}'Igmlrt.fl]'la

bir tarzda
var ar
~'tIi ni n

kan;iLize
t ...... rrn

e unek,
urt rrrnak.

retim
dil.l~l1

insan i~ bi r dC'grri

nl-

u.ustriYIll i.in:Hl
gt:I1IC

be'!l1n

,i

71 I(;l~'~h'_n Dlin.c ;1~ redr i
20, S. Aptlllhh

illt roll

h:nieel.' M 1IS<i Al.Bol· JO,

Bolvildi d~m

mrk mek

kabul rdi1ect;K kin. k~Hanrlar.::ak
I~

i'i

imkanlau

vermilyon-

y.ilrlll mas rna Y;1 rrlrrn ~tmek.
nUlldfl""!!

11 kim;
ji1IH~al:"ln.:l

:to, D, Cemi I

Bol vndin Em~n

clu:rsa

~i hliitcrin grlmeluine
(Iii
-0

uretwJc1'l kiliya
II I,Ullldlll'-

~umand"nl 20, B 'b,rtlbagln

20. lbrahim Mc1:nml'

]iJ.II'c,a ~n5aD1Jli"Iya!l::'iy ...t on~arln
...~ bir

du7.p), Lni yi.likwh-

haline

imka.n

Bj!lu Dol "adin fl1'1o Bo'lv3(.hn

\l'lHec(.!~

sa l In

Im<i kuvv~tl~ ~lkltlar
i'i'lt?

rini a-

Itrd~ki nilfm
mol k 'lJe bunull

;ull" 1m ort;a-d

21), B. RU tLi Ak.
Bo1vadin Bolvadin

ni:Tnnak:la
~f1ma'!n

ul'ctlm

11;111 gt:ri!k olrn'17: y~ni
'If'

ill
'yaJ

J ni ~oilImandl!i Uile i iJ.aklmdal'1l
ko'

My Bol.
Y4Ldjn ~D, SD, B B. Bari YUktel £di6 H~

- if! SO, B. Ha.k\o Pekta

til rita i 'Sol Ii k. 1M: Iii Ina imkanh
In ...m Ide. 1l~1

t~\I'i]em
EiL'

k ... e

hill"

JI.. AM1] Kantarcl
I

!n-

!I'llin ... rilmlt'!ii c

Duk::t-

r Qlmdk 1 urki~'11'

bakln1mdan halkmll'1

IH\tH.istri_ 70 i -;ifuit
\1'1

H

IIU1

Gc:mici

u'ndi.igiimc
d.,ha nun u~m uriin gLi. .. el .... (dl'li:l,rttliJn e
baluIIun-

gorf!!
ttkn;~irI

gtizeyde

sini

ilerl~rmclcti;r. }'uuJc kill gorlt devletm bu
.,]:.1111-

Kak.;:r

Bol ...adin
'I1

20, B. Kazim l mail H.__lrkr 20, 'B. t'Somail KandemLf
TC'>5l111

ivi

d<l~rtllm"
Vlt

arll'klil'-

Bol"

ZO. B,

7ana~;'Ik

mc:kani7.il~y(l·
kl::l

cl masma
d8 i~il'

Boho,H1Lr1 HUI ba.fn
Bolrc'ldin Bolvadi.n (led.: oilu Kan T Bo!vadlP

o~lu

i~i!rlemesind~n BUinu boylc~e
<In

rLlyd<Jl;.iuacid.~tlr. lilUI n ",onra suVol:

hel~

~ift..i

Lln'!iUl:hTa

tun'll' ... ~

ddt

501\1<'1,<li n 50, '8. Nedp

de- ~)ir ;I'Slg ,>a1;layar..lk tU.i~mesjl'le "art but
~ ..J!11m']yl I; Ikm.:iktllrlu.

Ul~dlr1d~ge-

t1-;ftbaYI 20. '8, M~hmd 20, D. YUI!lUf Bolvaclin 20, B. ~re(eUin oglu
ryUOml

1 dmama m 'i~V

bi{ll runl ·ur.
)tytn

Atati..irk

;mltliE:h in

flU

l'lIa soyl
ilCUnLm

m k i t~rim
e kanomi,k

ki, B. lI)irekdurumu

nnirl
ni.<i11

bif ra·
0:-

HilIc,

uaJ'J y k~k
nll tlJgum
ri,j

oon.. kc-rnisc }
koz.a

olmu~'ln',

Ktndi
:o;atl~la.n

iyh:
na"'!.!

~o111-

ewnuriyct alalll

a.Jam diizeltid~n'iletl
\I'll!

l,or.

bu

i Miimta.z ~i1k-

IC4;ekti •• Ut'lm biii;iminde

duruml.li'i.

lllus1arH1 etki1>eri

'0

y,,1

)l'a~.ayl'l

u.rapo·
11;0k

elde

eLmt'k

klindt:

BoJ\liJdin
B Mu§.tafa

taya

M~I:-.met H.

20.

Bana
uMlarr '-

bu yllk;

en gU.il:el bir ye-('i olan Buranlll projcl

I!mrahl! ; anfite.att" tlr. Bir·

zef'; nd~ki
~mlek~tlen:llc

hakk Hub olan gittik~~
artan

Ote- Y,Jrtl.l.an KamUl..I,a .... erilmi~
tanm maya iyj al Ylf:gretiln'll!
!lOn!HCOl;~l<;tif,

"Ian
I~-

oglu 50, B. Ahme Yunus 23,

dil
,II'I~

sl.iylrdi: rcJ.:.gltG:'~indll:l1 koz.i!I ~tow:u k!ndeyeni imdi 9.34 rekohrdnrC'ddmi~ SltOH: l'oktur. Bursa
r koltci:li

!Juyi.lk bir park yap,lacak'ru·. ri haZl'danmr i~~ b<l: 1aii'ia~<I_ktll:. Dcbilr ~ocuk bah~ s~ bitmi~lic ~~bir !il;llaca.ld'r. gore d h~nil£ a!~nosu b.h-

rloJinda, s<LYllarl klnma

bir

IJrojui: Ul
Ul8.t'll

tarim na)'iltl[l

111 Bclv.utin

10. B. fI,~ehmet 801 ..... 20. E. A.li tht;l Kantar BQlva~in

933

g06teri~mekre
a[lIO

o]a'i1 Iotal-

~is;l'li bi r P;!JI"~~ topril'k zel'1 LIl i yiikseLtmd;
hi'!"
In

I!:'rtdtisbiai lIel"'ll'etlcori

yapdtldsJbll

din MUIB oglu

bir bayh
5Jlt

kac: gi.l.f1~ kadar y<:lpllmr~tJr. ~oci.ll1<lara lJesiyh: hirde
da. bugi.inlerde

sa!,' ...

temeli

de: ...lebn

gUttu.

tII~lu !Ill. '8. Lebip

li. 9lS rill Tk Bunun I~tn

bu :>'UOklar tim olaurull :l-i:Jtl larlndO} yiikhillL,5

ve l1er m~~ar] Iglnda Bah~e
a~~lmaml!itlr. bitHek

gii ~all~ma

'lie ugriil m;t 01 chl~lJ.l'lu me:y· rillPQltd~ klln.J.nll. ·'LlJL1.~\ yrrde knOlrsrnz1.k-

11dl, Hailluki

d.mil koymu~la'fjdlC·. Ke!1'lil1 ist Ti.irkiye. Dl1!i IOlan 50 Icr] y.atafl1ln larm
rt

sek biT i5t~k gijri.Jlmrkt.rrnir.
l rlandmd

.. U!-I l'dki ~ilo~ a yakm

koza

v't Ifarbayhk

sdyliyeyim.
bnak:Il.acak
anslnda

dOlignabilmek .:DI!IlCDlJ gtidcn vc btiriln bu ~ab mayl berahe. mem.ickdle bir baymdrrhk .-e Ibi djfmoba. H:~T
tlyl~

~~ilde

'O'e'Iilm.itti'"' B'd b1!.un, hizme~ .almaya . ~ li5z:bat_n. kantTat~l'I bQzulmaw
baJindc dene~ buBu heedeD haber venneye. VTderi. akt11a:nn Bdoeomui h&k.kJ:mla koUn~ ti.hdHr .panan:h!rla
II;I!'WI

milyon
Q il

or;udao!11akt<!Jdn, i;!~dar:l ya§ ko-

hirli'kte yelli

h.dh
a.oastfoya

$~'

dUZi!t,j. ekonomik devlehn

-

lI!ya.SUI

giiidlll:rft.ekt.edir.

tar.
diplo-

iSic.gifi¢ !batll

rurnl

n's'l;)et gozet1lnllirJc
• Ttirlriy
t=_:j]

faruri-

lar~ 1!I!e!"'ris1e mal
"I,

65 'kLJfU§ afil:;mda

ntJmafilltaj

yOlle·timi maktOl.dlT.t

tn bi.iyii~ u~r;,q.;:nalabuhln-

o.ylC:fI~bi Lill'

c

ityi uasmdaln - i.lirt dU·
Tahat
\I'~

a piya'5.il.l>' bugiln ml~t~r.

iSl ~uru§.,. kOld,';lr ~Ik~ "'~ faurikalil-

i~i y8pdml~'~Jr. At1'lturk
·stad}'omu.nu.

ol.m .• mcmleketl~1l" aIm
I

yeti,

l:myutolil'1 fk
alan
!!lil"~

ri

UI 'ick

gdit-

1..q:mazJ [
~nin l~Ln bzcl

Bul'l,~ ~~brb-· III ~de 5~ok buhmm.lba1j;lamak orit:alama

belediye Arnk ekE<i.'kl riylr ilgni
bir

alml~

tt' bUr.I,da'L1 dola.yldrf

,ti, Ttlr-

me kte

~mle~tlc:rdt'r.L

biridir.

n

~rilr;l1elStllle

..

IUrRi.
JammI.aT

z.amu.r,

m::lS[, u'fi..iniin cyi olma.sl fin ~all'1ma}'a
I

i;llI 'koEaya
olar",k
go:ruluyor.

vc l!:aplllCa lii

bitirihT1itotir.

bunI!f!!

kiye

i\>e.'lie f&kiit dirije
IH~ .'j(

bUyuk 'Illir' doleni~in verlilmi
alan

n!lr-

olan

f;uL<I Jhtiy

~laradJr.

Bu Yl1ki 15 kuru·
H 't'!:.]

dan !Ioonril tadYQmun

ih-

II! e~onQmi zaman, nomi'k yetmu5e ttriSlik
Tiirkiye

yolol'la girmi~hr.

yllllk blr u~unlugl,Jnda

i~i'Idt' ti~ bID 1ci1ol'Detrc de<miryolu, 1)600 kHomet ..
til:,

aatlltr.

;oculda!!" si-

kon !L tln.ln
l. n

ti~asla
YaZln,

i,le belediyc:
5

olacaktll·, dt di olan

R'lna S02 sOylcrn hr vc :5.0 yal 'iizgiluini

r

~ose lI'.a.prhru
I~leri
k;Q[,Llma

Vapdan kijpriiler.
kanaJJzuyol!:I i ler-i ise ay· t!]erlndenve

hliklmle.r-,
iwWD3.91

it

tazaJamL<!

kad;u; bu hoil(e:k~tii"i oko~.onlerinj,

. a 'I dii<;mi)'tc~gi ~onla[

hrin

n buyiik

sulama i leri. rln dir.

uray1arLJ\ v
OIl.aTmii

ortanm
gortala:rm
haheT 'Ve

v:t yeritilm.-esi lc:a.z.II Clldugunda
tIlzel

si-

a.n1;liUn.aya bazl kara'kb~linme'~i
"<lEHTHI)';!

bir]~§rne!..i. &.istcmi, ~

mr'llSlm tirn;.lli
Idll"

li\a dogru
FiaUann

kunJl koz:anm
gelee:ck

~usLizlLlga
nun

...~ sua ill! Ji.U v~ri'mr
I

u uliJ.i9r'1

de bu hanketin kl!-aCd.

saYllata\(

g·cn:'![in ve

tJaymduhk

250 w: 300 H:uru~ aral:Olflda :sa.lI.tlmasl varulr.
r

ihhdugi:i1l"Ulsap!i.~ki2' gll:]goel.

kaldlfIlHIia. ;:;u]ara

n" ~:Ire l::adma1c: YCl'Li

B ~tl.in 'bll Liler.

dle'lfl.etin

me~

Inl.f Uar-,

red.
m].a~

tiiilme!ii, lrklara

ili
!"1It

POl1t Amossol'll

'Soolllleh:5il"liTl
slI]aT

U1udagdan .w:atdmiiSI

~nl~re ...a.n buJ uytl'rum. . OI;lItrnUl'l_vetinill
her Kurulmasl giri

i\ind~
d

bir<ll Bununla

l1aha :utaii;a~1 "all lar piya:;ay' kadu kilo BI,l hr!'luz: o,larak
Ol'ta'!iol

n'I~j(tc:di nah.
gUn trtyacaknr.

berabe r Ciniimiiz:deki Yll:di
leon

gt:tiirdigi

~tadi. e,

riin biiltljielerine rlesmer
}'aeakjar.

Ioillllnuhnl'l§ alup "Irurkiye i.z.aJlUlI'\

ge-tecek

halll 11"Id. koUriktU

i",in bj~ bir tekildt Ege[ ise bynun bOyl~1ikle

y~k olmn_
bugUni-§s.iz.-

rdd buyilik
~lmdiy~

djj~:Uniilmuti.i mi yon

. Bl'InUln 1'rin de bir koKapl.1<aya SU.liillf coi;altllar ",1al'lOlicaktir.
An-

r.1~ttgl degi~il'ldf, dli..i&tTiTlin
lan Icma.v

~oeyden once m·

bwu.amD. 'nl~ yoUa:nna, unu.nu[i yc.nilr::tJesLM ~erin 1:eft~ ve kontrclu,

~h§maktil.d,r.
!.I

lIe ve gilK

LSln

giri~.i1mi~ engcl1uin Tiirki

Hkten
mekt~ h~amn

5tc.k1 devlederden

d.a..ha az ijrl.l_liintimei

4ra.r

iti ~oylcmek
ekollomik h,inde

gen1ctir.

p-

OC'Z.aiar tadU'. kiimsel· r.ahatm
m~

aian Gl"tln ve ~yarhKJal"a y .. balarud.a hiiktimleri kap ama.k,hndiden Tiirokiyen.in bir~ok yi.ikaY p11-

i5:innl!'

6 bin

kadar

d~ger bi,. iki tiKlj:1I:: ia.!la
SLl "Hluntr

bu }lola almacak ijnu

Hu kendi

tardtan
:,In

mil} \'e saulml':Oilf.
V~

urul!I

ilk

ag,~d't
huilrar\l

I!"tma~md

ar-.a.malc

])aha

harcanan Inln

Ic:ilmekte

otdugu. biT devirdc
[rlarl

ge:rektir,
OoeDlo'krasi JOO b:indrn
~oglll'lun

in yasa;k diltne'!1ne
yertibn~s:i hakklnda

haftahk

ova fuilnudi.lr. TophI
1~i"l'lmlJ.Z:

daiJ; uriinii i.iriin

b:l~bdlg[ i:lin d!C_

~]yausm

g;d~nce. ye:ni TUl1ki}'C!yc
r~l"
M8i;lnl,

rMmi~tir. IiOnu i I.;: t:¢ktir.,.

g.rrinifl Bunda
banyo mil:.,..s~mi bai1a.dJ..
"'C

dl.l~iirfijlmuin~ vC: 'topr.ak y!gEnl.anDin ve ~e!lidi M11i

izi:ru Y'enmudi.
altl

:rej il1'lIn ku:rLllu~ulJldaflbeTi gi:l~'m~n gelmi§ cldugunu YunanilOt:arua gehni:! daki yuki.iliDse!

RUllli111 Ila:rdll'.

Daba geM;;cnlcrdt
li:um.a azatl saat 13 de balllyan

~rra'iimd<l I;;e-h-

Topragmu1

iJfi.i_nlerinim

Bor:;<11 komj~rini.n
Ikt iUlla~llG;lhgu:ia gore

bu

i~ahlarn1;!hn

1-:an. Ist~nbyl I~n bmym:ul<!l'f B l.l 'yil Buruda
~ Lm §tLr

c!te-ld Je:b.irlerden
so~a'maktaidu. Ank
de

ge·

oonlJl~u
Ilene lerini
YC'

.yan i. 160 hi n aylt:dt:m Tilrkiye

ohm bir
U

kaIlua.

y.e:rin.e
'lfo!:

o]an

bill'" m.c:mleg~ni§ligi.tlj'
aT-

ye b1dnlar.tn mt.mBay]~smlftilD

tl.UM.I:"t;rs~ gilnll
G::fi

b\l :Vli kO.la

f;a.tyua mal-

giUik~c
ki

halk

ya§aY~~ dazey.

3.'i !.:I:.Bt devam ~ deni~n sOz;ooglarlllil. tndusni.

yi.iksclt'm s.Ui'etlj ..lt:

k. sahlima t'rek:

lumm o1ma
lIX'kJi

yiik!l.ek: olu§u
fiall

koyli.imu~i.im
Yil.lnlz ipecJn

Idikiirt1ii bmlljiesi d radald hav\u: K,,var-

halkm we

satm atma

ka}l3sites'ini
mtmlt:ket dl~lnda
esasll

de gi, 50nucwnJa oMuklanm f:~en.l~r ~lJt~i v
h~:r

bafta

eden \Ie hugiliaztacb kabu1 etmi~tir. i, anJa"tMouhklan.
gli.i'Yel':t~, 'kadln ve b:ir §ok ka -

leketim.izc luk lardtr

i!jo

zi.inU: gUldi..innil'jtiir. kuma!j:lull'I

Bu hah'ic<ic
~ibi bir

tnmak d

l>;ind4l'. biT en· rOll-

ytikscLececinde:n
fiatl

grle-c.ek !fll deml;k-

ra.dcIIL-=:havuz:u dlr Banyolara ze.] va~H

genk me'mleket
Silkarmak,

mek y~ter. Do
baknmndan

- Iri ,~ogunyu!itland~rllml~.
lite !io5)'.i1

nat Eghga,
nun ve

yeni

~O~Ukla.rlll itl-eri bakkmda tli.tlikleT
;raplbnl, i'ej im; IraOIJ.UDUniil

artacak

g~lefl ay1ele:r burada

gu··

fi'!
dtistri
rilL

imk:.5n[.arl

1§siciir1e-:r • Tijrkiy~de vt

tu.

Yeni i~ ~~ ..
~'ilpllmlili

tiro
§ill"llayllk

ge'lri rmektedir1er.

lrunnak

geTekiyordu, Id, endllsUil~~me. dcnl-tle-imel>i silgla.. deg{'rlenairmeyi urcti'IIifJi bir h('· ile en-

k-endiJ.inimr: ~ . verilni1:~tir, tinbiib<llJ'l::.ilnml~ olan

go~ t~

.Hrululi-8l

l'li.lTU!uml1Z

eluin

hOII'm·

Rc\Oim bu b.ahC;~yi gBstel"iYQr,

Gtlri.itiiyor

I;g,gi'n bi'l·tecim
i~ini

Simdi hi:r <n:: da s.aghk gorilcUi alan]~nll'ld~ rilk IlIIgri§tan
TanHlIii.a.) Luhnvj

11!jm:::l konferans.1

huafuH'lan

lhrhgT
yilparak

i'iin

bt1 ydllk

dagllm!~tlr. bq].amJ ki:

hll" i~ progl"aml ~imdl ~ar yhg'i§[e-

ma.yl d~gi1. <iyni z<lmandil ve 1A.f'lehalk
yrgmlar1nlf'!

.0. bagl.mna Si'jtemahk
bu ~:lh§lDit

uyC:1.In Lilltin~ktadn·. oluak gtidi.iJmekte bir olan, baJde haklarl lJrren 1oi'L' :>o'So)'nl biidirir .ine
;(J

bahsedecegim. bolgderdt k:ar~1 YUr-t!tUI, ve ger~k genel IriHtih Turldyeonin yll
malal'jla

ol.JIn

nu:z progra.mrn

bu yl~ ba - r~lac.ak bu]unoyol'. once tarbaYlml:l balljlladLgn:m:z ·'11..1lnlarJ y.aplyQruz" yaphktan dcmty;'
-.u

clef luluyordu.
di.istri uretimi
5a~lamak

Tarim dr~" .nda ba~t

ill!
g-

gUz~y;'nd~ Clldll~u

y.al iler!!!'!n:r . lan •
tafl
I

Tin. yapmilya

Uu

fi:!il d~nk_

hastah!k:1:;u3 basta hak:rm nled

y.aplllluill
dispanroer!cr,

me dA.i~il,nii~u ilc: dclu lam i¥, da i~i.nde i~n 1J'1anea vr WI crkrk aUlulusal ih:tleme (10] ninde lJ~nm
~a vii!

k-adma i:? ayi\lt, :

i§1n~ anlatmad,an
mil ()z !:lana dedi "'_ Yilpmayll li~e ",imdldcru lan Pont
Wlmuz;

Ceillt.en
di"1cunblllluiti:

YC l3ymalrtansa }'aptrk"
},oll'um. Y3Ilnlz

sonra uygun soyleyeyim

daha OSfetuiyle

11:lnIJ

Zevcim v'e babamiZ istihkam miTalayhgmdan miitekait B.ay Nunru:n Oliimij dohl.ymsiyl.e gerek merhumUlil cenlllze m.erasimine i~tirak etmek VI!: gerek bj~zat gerek yan ~b:tazjycde bulunmak surcdyle teessiiriimii.di paylaJmak
h.itfU:mle bulunan Askeri fabrika-

ie~m~5a
dll',

yohmdaid

dcvamh
he-

lan

tiiiVa~.

kaygu, ,iTilim!ere Hi.ikfimetin defi
V~

1:lI.lh':lnm kt:;.·

"otuk

1ruruhni'll~u. g~rek

l)ulun

i teo!! \Ie dileginil1

,gene! okutma ba.k Immoan p~lmls
[umUll'lu

~eknik

okutrna 01· o)'~

bir degcr ayle- l",ifl.d.,. g!:'nligin
bl,Jlundugunu

Turkiy'
bllfl~ln,

iyic.e:- diijUnli1mu,§ bir plana gore~yi Ij:at.~ma §1Lr1!hlTl ~~indl: il'ke mad·
mtmVlu;UoI:

a Ia'l"l 'lnl a yaT

o1311 ycgrdim,
H:1T1:a'll',

1:r~ bahsc:tm.i~ drgii

I::tkf'!I~ "Imak
VI:'

deleri

yrtijj<el1 endiistri

v~

fakal ihlii~lr.
\'e i.

duguml.u: Ti.i kiymll'l nln
nu-.

~imdiin ya~lar.n1 :d yaprnaK

Tilndlmanli'll"1
1tar~t1amayan

yOf,1II1um
ge1i!i'itnnck, -~ L~inde

artlrmaktan

grV-l donnam'1Ur.
i~lndr tU:L"k !insl

11:01-

arsJulusa] i~ten llirrlnol, hii)'uk

tevUenIll'1

j]~,k-

AmOSS-on

olaD d",·
yankasm.-

bitmi~

vc beh:diyelu

Jar Umum

Mi.idi.irliigu camiaslna

v

bUill

rt

durh'i!unu
vermi'§'

d<!n i!ldL~[mIZ para ilc

1"'0 bin 1ir?ldan yoluruJJ1

IgO bin Arta1"l ge·

kiJ1oi;i derec",de i:il~tidoe: yog1ltllan 'Sindt'! tl~ime ortaya

m~mlt:k
~flreUe hamaktu

gen i iml:e vc: ge· yaFa-

sl'l~'amak g-ibi bir so· o]3.n bir para 5.lyas Sr, Till" yuk~nlc,.in; l1eT
he.-

hUZlrlaI1JTlak:\,l

oldugunu

b rkiti<r-. B, r
lp ,

ljr<'lM bu 9Ql;Yl::teyc: Yot:rilmi§tir. C..:'kiq~,.:

~chiTden

~

up. 1tt parm.ak"

IllsmInIl'll geni~l!liti.l-

J1IlcJli~~in f>~! y!Ut:j J:lrog.ama Konan p<ljr'ro'l undnd~ Batm;llma i§1ne d vam etl<tedlr.
benim

"e butun dostlarmuza §ukrm his] e't'imiz.in sunulmasm:a. giil:.!"eteni:..lin iavaSSl1tunlll rHleriz. Zevees] k~"l klu Gi.i!ide sulh hakimi Divam Mu·

\'~ falmt ,'ini:

mClTIlelf~t

ldy~nin beralx:t

biitU'n dl§ardan
yarar

gi;izetmekk aln;;]8.I11"1 bat1

,,0 VIne! \ion

.. r;rkt'll

y ~(!r kavu

urctilemofyen
ku I'mak

tiirU'i cih3.J: 1"P-

bir ""
'If!

mlI'1 I ~OIrrm

i~ -

mi'ldtleler

endi.15tri ~lIkartlmak

mama,
Vie:

~.e~it gere~ memh:ketleril1

Inine

aYlrdli:,ml.lr1iln

Turklyrncki
bllfonLln

k'i. bu ~:r~~de
edilecekhr. ~ljr1J'W:
(I

boylelikle

ot&ki kma"hU'lna

I!lgra!!o ve: 1(1nav

ile ,ulIl\l1uSlll otdugu[lL'

1St nih:r'I k:oyalifh tl(le
k1

t'ndi.istrl
dIrnda

Melahat

ha.se-bat muralu[l muavini

ltln bir zamand[) kat biltun

bllhJnmasrn

onemli bir YiU i.mk5n ...ermj~t~r evrimi sosyal I.
~.l!lUilU

n(,: dcrcl:<ed~ i!glli erg~siy!C' B.
maml dll

go h:rmek k tIme B. 08" 01
fh.. im.

Yaplla(~k biliyor

OQ

j

ijleTi flLz de 6tu-

bu endiisnil ~y vardrr
aM~1 isin

i§ind d~v.

Bi.itull bu ckcnomi mrselrye
Rir Bu

bi,

son

7.i'lmanlLlnl .. ml:ml

kadar

klI1UZ. B undail

Se111ahat 'Omit

o7el
lrf
lanrna

bir

ria lIunun

b:iJgli bulunmiliktaulr:
i~ rtjimiMin kurulma., er<:i;:1t:: KamulJYi'l

. mdtc

ve ~ah~m" ark~d
L ..

ril ben tioyh.:mc:yim .... g'ilrdUklerini2i i ve

d LZ bihlilo!leriniyazln, blI11unht be-

ogLu

halkm

gcr~cklc§tj
olmi'lSl"'~

nne

m
lln1

:J.tmllj( lJit

lkur

go"dern id i~r

gOh.i.riilmi..i"

,o.zcl IfSl

bir is

tlnn (~ol:1y'

it'

:21 HAZ[RAN

1935 CUMA

ULUS

va
Biiiiin du.rtununu
ulU.lJ./.u ga",d~1I
fjj·r 'I<'i~';] s.rljbJ<Jl1flliJ

yarn
y<ilHtf iI,:ll1dr:dider.
J:UW;1 sirjhllJ:lJRII1

(I)

J§iUedi A

smerikan

ISfJUMrgi

j~HJ

~u dijljlJnlf!'T

lied

sutliJ,t!Drlr.r:

-

Ilffl.'lJj

1I1~lI"cL!du 6lJrHtJa bl[

oJdrlglJ
oral1.
,:,I1Du

BUFllIlI

sebeb-

gllu o(f!ki

l~nnJ. geni~jjgini,

cfkil

'l'ini ve buyuk devtetler
'-~yd;lIr o,jacal"rf. i'1'faiird1!kl

lmgtlllkii Il/iistrasyo

iststistikle de dt: dan !J",,~1.!a bior fOp depiMiii'.
Tab" by 'i'cii:ziir~mjd!nmR.
jffJ{J

.. i
'"

n

..
o
."

~

...

*

g~r •:irrl1f1" .
devlealer kendh,i

Hanr»

BI}!Jl!"nin

1""1I~1};

..
::;
c

.. ... .,
rr

der8i:siuden
Bill! W:J biiyiik mfdcr:inin dulu~ r~l"iin imkan

aJdl~JmtL

yi'lr:lsr bu ihtiyacd

(.("~,.,b veriyot , bi r hava uz tlP-

l1H"vl~.udu

haK,7kaltSu 1J3/de

d~g.i1, 1665 Jir

Avrupa

iaden Il;m

Hele

Al'l'lf'ri Karlin herl:i.mgl binlerce

·<\1-

t ki
~

rak<:!'m r<l'.o;J'[ug QJal'ak
V;jXdL

I~rafl

edil-

...

!:II D

brr bki, gaz~'l:elenIlin kara.rlariylc, yolul1lun

yaz;d1Jj[1

vc hukii-

duganmdal1 'In [runa
beneer

k ilorne tre

mJ~1H,)

120 ni .... hf'tindlt

'1:01 buliLmdugu, gOO?:Qnuntll:' t u tulunca

l!lr kao.J["lirhk

verdsr.

ancak

na v a kuvve rlehnll gt:li,:!<jminA;v -

dij~iirlJcel~r ayru

ZiLIT1olI1n_

Ge'IIf' oE"d"_'H"llI-g bcl",il'If"rlrt
mIl'1I",~tldlJ.

i!A-r, erhJen
yl.:ol~

n:isbo;:tinck kanag.afi:

da bL1tull biilyiik Il"IentoJ.annda de gtni~ vordu,

.CLe olduguaa
'kri

gl!:t::irI'h3'§tH.

net.

mem!eket.h:rin siiriihiyor,
konllslJ

[l!lI"la giU~tE'kr.
011.1 •

l'fl~ilh
cmd« -

HI.?J ma
j

b.?~~angrII ...

10.50 1Ji:'.kfl. Ylu.a'e 1'..,Tdr'L I t;;rjy:m mel'C'udlJ.

70 lIi ..... hf!finc/

,up-a dr§Ul("i,) Am.::rika Ife Japonya. kallyorlar: .orunda.

b1TLc-gik ~evltl
"I_av,a bu d
\i

_

hie propagB.nd~

bi,. k-abard{hk Yii7.d>f' 90 hlf

bu gidi:!\oi!: kauhnak s11:;ihlallrna k.li1agatl.a.n m _dilmf"k!tend. hav a -

J JOO kauarrJlr.

...

kabankhk

vurdt«.
bilil'll1lr:mt1k.!.ilpOP1 ~'V,!.
'>oI!Ij'l·

ya[l~[" na da uluslarm yu ul'ld.en gi'l"j~iJmi~"e' it' bulurunu§tur.
I.!u kilnag.at, 'i:Oh~UH ibnmal:i dB. ot;ok ~d"L her

B.tR F~LO SAYISININ
Hava masr, d~ I eger

U~AKLARr

-

J~/u'I1Y:UJln mevclJdu bu
m~"'C'iI.ujuft (J(J()
blJ

..
s
'"

o
.. .. -:i

KIYASLANMA::;I
sayJsn'l.m dikkiilt

{edit ,- a1ru~ 19.1.5 nisa/ll
h"kirmr"!U :snylemilirj·. /i'"kat ~y!

sGnul1da

kuvvcde'fi ter lmlere

luyaslanedilmez'.;e

oldu.3lJ1l'u

ulusun,

hil..kikig BII "'m",.",

pek uylf
km,.y~tli

"e k;j\:r~ISIl1i1 'lilkma~r
hav .... i:thgm~ do,gmakki, 6iUiln biigcinne-indcn
II:'

aj'lll~m'Slzd~r,

elan mernlclietlerin rn ydandad

N'e~reUii::imi:il: gnfi.ldrT _ de bu ncktOil}'1 gQl!'rtlck ·imlo;;;il]lIdrr.
ll~a,k sayl!'unl ani'S

d,.>:n e/1.sik ~ fbi 80I'"r~lll'mf'kr,t:"llij", Uoi' ,fa yiizde maU vesdtr, pdan SQ\'y~der birh§1
baSin/III'.

]flO kafNur!clrk

aniSon
Flilpdmli!

Bir memlecketh'll UflrlkoenSafflharb sa.ylsl: Veya fttikt~n

ynll,.,nlt'l'lleri
! m!'ly'Sia

§U[;l~1

yil uhls~ ..rin besledlikleri bu kanafat la!l:"ln aym nrnanda v hep birh teo dog:ru olma.smna imkan yolrtlJr, $u halde baZJ

(fUolillr)

u~ak}anrun .. h'!! i

memieh;-t/~,-itUTI

yoi-

7;unan!3I'd;J

Y:JKI

re. ·mig

JkilJl:i

rqrin

19'14 ele YilpllUil

. boJr

resmig
ilave

y.atlh§

inanlarm

uluslaem

go:!u_nlCk gozden

bllloll'l.Irklma. "yedek snnra e]d.f edilen

J

rakam : harb 'i[k~n

J'II,iI,t1 dogma. hatlne

geJdig;ni

8il'. dii,ini IHhjirdillf!r, F',d{,~r bl,! r~$m.ig f)ir o;;o.z "}I'P<UlJ-I il.·ir:;!! h!JHiI 1J1.1nm-ik' .. nrunda ri;-f!iJiz, Betlri btl say! t.'lbyt' {"Uo.(i.iitiWH
10,',0
U~0I81J'1

geC;id ;,}ayl:il"llJa

bu I r.ansl}, isr: tistigi

Inn:fJ"

is:t,Mistiti

-

Ve)'a by r akame okuUa::rda. denec
merkezlerinde il;ii,,;:; edi'ljnce bulunan mevdana

urakJ .• rmrl1(1u,
_ J1Itllla

.... ogretim e
1 -AVA

ff'cim
Nillllif'U (nlll

.,..r.l<;rlll'lll.

A rPt.e,.~ka~rJ.sr~rdit" ve deniz
M!I!'iI'iLUdrJ.

...
'"
I.:>

KUVVETLERl

ullak1aTl

mn
2nfi(} (9ti

ruyya.re
U\;l.r.;.

ol'Jr.lic
(1100) tJpkJiJl'l

;

.. ..
'!

N'ASIL
man m.al'tl'kq~

KEYASLANIR •• soylcr,
bu

?
her za • Heva
I'IC

mikdar ; Veya bunl.ard.an ba~ka. :!.tok u'liak-

k,ua

9

.. .. ... ..

B,ir ata s(izu ·''klY.H.lamamn

) bUirll'j

bal

olmadlglnl
rken

ku ...vet leri t"u('clOglz. Arncrika

k;yasli'lm

:;;ij~iifl

ka dar dOgrl,.l oldusuD"lU hi r mi aile birh:~; k devldlerin.in biT"ligL k endi..isl::riyel degi§1uin

i:...bat ge

Ian CIa besaba katarak val"llan m.ikdar; gozoaliindc lutaldu~yn~ gor~ u't ka ~ gl nya yu.karnm'lll kadar de'gi~et! ~a' L·
<

dnr.

Bu

saVlda

hi~ bir .kdbank/rh
oll!ki
{Wi!ml(1lkl!'f~'er
t.:lm

V'.,11I·-

fur, BUlla

gort, lubankhk igfjid1f

i,,:in
lJrr pllrJamentQ l,n;:mslI"ik (Sf'na
u'yes,i
hUlrlln

"I~plran
rllf!UUZ

bj,(_im ersnl«:
~J'.fI

lar e lde ~dih r, Gen:i ye:dc:k v(: stok uy.aklar

&e.lgesil'id~k.i r.rnsIJr'Jan

J hlizil"tJn

/.OJjj llicibli, dQgrUQUf:

li Uf ,.,ttleui.n

ls~ f r.
T1

(2')

I'Jj,lmaroilh

arm-'il'l

Ce:iJIHg '5-

b,lt isra tistU, raporu,
(D'art mevclJl

n;sHgL
t"elmik

slyasal

ve

berlik \o'ardlr:

ycde:klcri) bu.mmla

Tlh'l de s.ii~l deg~'fl

'..n~ugi iralya
o/lJu.Ir~a dogru h'flfib;:e
mevcrJdal1ll'

lie

helt!! ,.dan
iiHnecika'n

lm:IrEereden prDpaganda
ira'l1sl:t.
Ult!II-

B. Mahio'nun 'i934 ~

kuv'Ileti,

fazlahgr.

'benbe'l!' denilebi1ir
endihtri stoklarl kuvvet-i
D

kJ n k
.ilZ

b<Jhs!El1'l'l~in~. RlJsya ili~·n

gru oll1p olmadlguu anJamak
~iildil'.)

ve her <!olanda iler] , l1~rkesin havran 'i~im; meydiUl3 ~~m A ~'l'upad<l lwr il<ln.
tilrafsu

olU!lu. bu memleketolt'l Uc\! bit haVaClhk getirmisti.r. Bu geli -

bir mem]cketin

IIl'r,rrJmt.,

dar bii.yuk o]ursa
bJ1I.r harb lardll:':
VI;:

kadar mikd

eli!

gosterrlle!tre.

olmahdilr.

11k klyaslama getiten

illin

(;~H/annr halifrt'.

mevC"ut}afl_

men·in
,inrl'J

inund'e, Ingllrer~

a/man

halVa. kuvveflee~it old,lI.

Ii.

yaparul1 bernel'! kulilimlauk

yC'de ile7J+ ~ (ada y

usuZC<!.
garaltti birle:sik

t.ize:riIld~
o].ac"agLl:n 1934 baharmda.

vlo::'r:ilei:.ek

goriHC!iigii hi.iktiJmh~'riin edu,
ve Fran Amfrika'da der.ecede kuv-

ele a] mac.ak

en eiH~resan mey~ana

rl r
~~"",k •

filolaTJfiI
hizm.et

tngilt.eri! yet.er

!.a'dil QldllgU

ua

gibi

memlehtin

haV"ada
III'C

g,i:innek1:e o]an idmal"lh u'iRLan1aT t.ilmf~ndan idare edill!n 11. u.~akliiirc:hlL" ki hi,; vu~t ka.ybedilmeden bi!' surptiz ~aldlTlml iQin kullandmaya
elveri!}Hd:ir, Biiti.in stiel L.1~ak1ann aym de.gerdc

I'll biHil daha iazl '" JiJpafiY(J[]{R&ini iyice 1cabartmahUlldrr. Hu iSliiH:isT.U,r many.a.da'll hir babsetl'l"l~m€kr~dill""

is~
A~·

kgvver/etUl"

g-uiI:U k.J.bul etrigi i>r;.ifJ., ijyn.~' saJNyt I'n!lfli)'!lya rJ.'aIferivel'"rlJekrrd·i'I'. 1~J4 ikinc.1 te!jJ"il1j'ooe de fwkOln rS'Mt.istik i,rlgiliz mevcuil~1'I
i'l:m

A "-

Jr~i ~e lJelalnii katmasuJdalJ ml~tu·. ]apaoyaya yLlzde U
srlml§.

ALurel:i'i:aD.rll

lw t'ved! r i iSt:"

H<!rhelde bi;lJ'n1 l'esimg
rI1I~

s~ntislerI-

VII gazeresiR.

.d.e

2()

eksik gonerjJUJi~il.
iUye~.i '8. Ma.hi6'nuD 'Ve FEaua
J"lj

~:arafli1dan yaplldIg'

anJa;lbo O·

nl'5d]1' lsbye

g6runmekleCllzLit.amlllrl~

Seaa'

k vvet!i

olmadlgInI

havacrhgm

vetlendiri1mesini

il>tcyel1 bir sava§o b~en yetkili
TfOkl:<loS

Jil.lr. B u sa"'3~a giri§enleri.n

o1cluiE;unu
devletle:rifl kill clan duabiliriz?

farudersek.
programlarcl u~3k say rlarrru

h.zliihgr
u7erjnde

btiyii.ok
tot-·

TOp NIJV~' dergisJ'nin son rizeJ saYls, Fransadan hif; blibsetmemelste. Ita/ya lI'e lngiltf1:r~l1ill h{jkiki~ mevcurlalll'lJ" bildirmektt! V~ B_ HjtJ~r, Sir Con Say-

dir: B!1 istat:ist.ik~~ IranSf;i:. J-talyan ve
mevC'ud~rrna

(hazirll'D. J934) ttBlya
~I
f'II

i!t!

dogru SlYIlar 'Iermektedir.
ItIi!mlC'~,

'Yllnu b yUWf'

lore

J'fizde lurk

W's_

lngiJtd",

lIet i nde .arm: 11m1stlr .Jr; h dB lsr' atrsr.i·

lallk

r0Sf.erm.lr;tedir·.

ve en yo:ruLm.a:.o:l.a.rmdan bild
la'TIl Ma.k Farlan oldu.

1Ii1.y1;Iir

Btl adam.m

nil! d smrfhm.
i]~

grLulc:de
Tn
l

l'u!~re'Ui gl a~:;Jgld .. ki dU!joun(;r:tal aflnclan h.ava kuvvQtv Fran.

AIda trcI bir metod : Ha va kuvvet]eri

mevcudlarlcm

kIyas]anmasl

hr;TTlcj1 n io;;;

bi.'tufl ga ..etder olt;.iide laydch:
Bil"l!~:lioik dC'IIlctlerin ( ng.iltue

Altl g:ra:fikten 5amrn.cU~1.l ruya cuab vermege ~all~"lk.
DUJ:'1Jmlan incele-nen <lltl

bu

so-

-

devl<: nen da-

leri saYI bakJmmdaIl

u~,uJC;il'1
yil.nlyor:

bu grafik

'r'esml~ bdgelt're 1050. 2tHJO

adan sonra.)1 jj~Uncu. v Etil1ya, Rusya, j apcn}'a bu alanda 0 k.a.da:r Ii<'lhynak Lad I rlar ki belki de altmc[drr haUa clan ~ ScaYIs.1 bt:llki de

filQ u~aklali'l IJljlt;darlanFra.:ntngiHere-dc' 1r4llIya'd:a
QIf,

... d .. 1665, a ponya drglmt7. mikt<lfl l"upa'da Rusya

]21)6, B il"le§'~k dnloetlerde

)<'1. _ Bil

-

USa.k fa.brikalarmm
a!tli'l(:1 !Ie

bi!! '511!: •

i~il1 hakikate bir rakarn iki kauna k:ims~yi

"'akln la:;;tJgrm SAn·

klmrn.dan ki~inddir~

onn"!lryoruz
koOrku:tmaz.

Half,a kuvve'tlerin'i'llI Sa.Yl !tJ.aJum.ndan kaya.slanma.:nnm yol a~lI~h tatlrbcl uygull!!lQZluJdiu' ~1.11" r;kir verebilmek we bu . lsta.is, tiklrerin ~[lk d.efaJar ustunkijrii yap tldlklanru ekurlara anlatabiJ'lmel H;ltlI •• yuk~rTya 1 ~e~ 5 e ka~ar nU maraJanlllu ,~e Ibe~ ay-n yer-den ge~en bel laqe iatati!ltik ko)'duk. B'L grah.klenl1 her. ~umd,e, doglru alan veya_ hakd(ate V km bulun&.R Yl[arm u.rulilde bir yddlz vardrr ~~~f,~_~erd~n .~lfmde yabn~ ii~ _ m e~I@Jcebm, bv'VetLerinill g,o,terilmi§.oJmaam, blmut!! Ugilil olduiu i:n.a.'&'lo, IIgu .., otellu dOr't de"h~~ hakllunda blr ,ey soylememh o[ma.:umJlan i]ed gehn:,nr • 811.1 uns,urlann d.ordu ve ijtekiut; kabule degell' oranllii, .,aildill I ida bul:unan -6-No. 11ishdisti y~ptjj'kye one 5UiI',UYDruZ. D~ ~!w.ti ~,tik hie; olma.zsHI t.fti)'l hak1m'E1'1ulan kryaslana.hilec.ek mevc;udlar-I, ya If Ilk hat meycudlalr~ I) dem1ell1iler ~ k~yasllafll]ak~adlr.
""kur. b!lkam ma·a!;anaa di~n Ancak, Lord 6 ay riner:;, ingiJiz Londonderi.
1n.J!I,i1

~lkar5a.k bile bu A",.
Soyy~r ~llltn'l.1l1 kuVll't!ti de b'!J )'QJda
\'Q!I

linde i~in
lu'f";

Kullandmakta
buhman B'irh:~ik dtipnan onlar.a

ve projc

ha. -

y';!Va§

ya-

u~aklar," Am~dkann',

~r:kil lie yap' aym kate.

iliin 2000 lJio;akhk bir Ttli lictar k;Jbi..:c. bir narblO ve hele ~ah§tIr.a'bilecegi

me,da.na

lilklilca'k:itrr,

11,,) bakn111nc;an g,oridefll

ise sonullcudur; uyaklal"iyle s.ava~ak

bul ediyoll"L1Z; bu Irakam bil§limgJclOda i.1IJ§otlrma!u;a

!liyordu

Lo!1rdlar k _ ki - . AlmOJnlar ~im.
Rilhib td_

Bazi

u-raIii:Jar dan

yeti~bnecek

IiJ,ca.klafi yok-

- Su
madLglm sahib
ml!!"k

!e~ik devletle:rin almak

b!i!Jlde otekilc:re baknak, bir 11\~bir hub u;agl: 01 • ve i1e'l!'ide de boyle lJ.~aklan
ihtimal,
o1ur:

devam ~tt:irebneccgi mlktardan fada 'bih gBriinUyor. Alma.ny,::! i~in bi:z bil' ~ey soyllrm[yecegiz; soz.i.i. hll mcmleketin u~a:k m:iktanrn beHtmck bUSlJ.sumi.1 bizdell odilia bilgiH ve·

I!OI). 8~O h rb ...~agma

oJ dU"lCI WJ.d u' Jar "I'
Klya.'!'iIa.lillIalarl nt kl.dar gil,!; he de, LI~.ak In il:iI&l1'l<li.l"l kamoytarl ~J gile'l'Id:id_ YOlo (:tin:kU u~ak]af _Mtta:m. hiii<UJD 'lie: ~pf'bl: siliiilrnandlr. $11 halde bug-Un, veya yarm bif meml_t:tn Uk ,il!nda bi~ zoe !alldu!ar.a.k yabtrz harID a.~k dc:gil ayni za.manda yapaeagJ Ylk:1larla panikUYMldU"Iilak 8uretiile 50nucu kaza.n.aak kad~1I" barb u-;agrna Nhib olup ohmd~iml bilmek bi:l!im i~jn ~k Qlllelm[il'idk

"ai.r clan 425 ui<lk.~ In,giUue: ao bombardmlm U'i"ig r 0) an 380 UI~a.k. halya: 110 11 g~ce bomhardnnan Il~ o]a,n 330 u~k U!i memlekette de !Woe

li"raDU;

Z40

1 gel;.~

bomba.rdnna.n

dLlk]a'l!'ml ilui stirlJyorlarso3J da ancelk tngil'terenin barb UlaJ1Irma 1"lCIl.um-.kten ;.ok wak o],an l.I.~ak]aTl dOl besaba katfi1<1ik 5u:ret-ilc bu rakama WIDll§ ala·
.:aklardH ... Y2ni, gOTe almanuel fazJa SOO ra:kann bu fikirdeyiz, Haki:k.a1l:l' bi.raz da:ha mak i:mkin[ va.t" ml.'du? Alm ..n inarUa almal'l fada yaklaJt· l.ord LQndJond~dye Llllia.klauol ,i§.irilmi1ti:r.

Frau.a He: Italy.ad3

bll miktulLa,nn
at

p
Ilik

eeJri ve 'll'eJ'im~ Gi:i:rmuyor

olu

malcln.e1
kuvvd baklm

l!ri bu saldll:'lCl hyguya

}'a dana direUi
-

ola.n1ara bnaka~ag12:"
binltm;-e Ilea

gerek 'blHoC: VI: geTek kantite
dan kimsryi
kadar zayTftdar.

olmadl~lnl k:llnl'ntJeri

s.oyleB'C]S'i..

Ge'lj; n YlI, Fran.sayJ

gostul'n
Biz de

do.fi:ru

ltia

Am!l:rikan

hava

veya ingi]h 1:\3'\I' oI;lhgmm % 30 u, verOli funsl2J kl,lv .'\I'(:Uu.inin % 040 I '\I'e .ha1ya, Jlaponya.. So .... ye:t kuvvdle:ri[lin % SO 51 [ .. rafln • dan yo'k tdilebilir veya illl!' yaramaz bil"
hah:okulalJ,jli:r. 1aflnJ YabaIII~lllafm farzet5=k iled~mekt.en bill"l~ik kald.l;k· devh:l:lc • bi]e

sud hava kuvvetleri

ya.pmaya se...,btm.ek i~in LordRother· 2:5000 suel u~ag3 sahip oldugunu soylul'0,lI"dl.l.. 18 mayLS 19 ,] de ayIil1 adam, Lordlar kEmlnasLrld, Ahnanyamn ~irndi "lte:r biTi bir ton
mel" Almanyarun bomb;ata§ly.abHe~ek bomba:rdtrn.an Bu hakik:a mHe
lol1 ...

Bu zayif1igin sebebj yardl; h wwct:lerinin gonne,5i l~z[Jiil Ii len

h=lI";n ii;okJiUg-u y-e blldc~
tin
bUf.Ld;m

g,ereldi.kl
yaprH;],!>

bUy~kli.ikte uCla
bildirdl, biJtilfl,

hava biilkannun ge~en 10 sUel hav:acrhgJnm n:s-

Egel'" biJttin

'!.I~a.ldar

ciit olsaydrlar

g.i)zon.Und.e UHu]uflle.a, bi~ bir memle
faz].fI

UiYagl o)duc.u!l'l.l oidycunu alarak

i saptamak i~in biiyi.ik gi.a!j
'!I,e bunu

~ekmi§

s.or~,lV1 \,i<c 'rine

soyledigini

de i_

rin, dl§armm yardrmiyle geriligini. f;~ dermek i~in en !lIZ i~i yll~ dlpll"lI"Illl'1 y,a;r,.
dimll olm3d':!fI. ii~ veya Hallbuki. ui'fll:§:ik HTvet1el':1 di:i:rt :yd is'l:el!": !.avgayatak Icadar 001 su.el Mi~el dogruludiye !:Iir du kal duoyad.a dev[e"tler

e eni.
Fakat" 19.35 nis<lru ba~langlcll'l.lIa,

Oil! jeliil "'I Kuvvdini BI!I1atalulanbe:ri l'Slk olarak yalnu: ii'ki filo yapllm[~hf. Pelt az zaman once de amman ga.zet le. ri ycni L:l ilOi'lkllr'l d~iI handarunakta oldugu'I'lu baber veriyordu. ,Alman bava kuyveHell"i he. bid 27 aver 1loHiiJlr]rk 4 Hloo:1IIl !lIU ibudtir ~ S uphe si.z ,..i hay Jr. Faik.at bu bili nl'n mikta.r1ar ne ka.dar aljllmlljotlr. Alm<ll11 "·fl.erindl;;n baiitka i.htima] IIci k.im&e !lU·
miyor i ingili~ prurJamenlQsundaki
§U

SO'll'yctJil!"rbi'rHCi hub askomiscori B. Tukat;evski Pr.avda ga.zetuind!e ~i:iy]e- ya:uyordu: hizmet "[2 ediyor: hava!;rhk Goringin olup ala}']
Vlf!

}'Ilkarda saydlt,untz u-;ak mikdarlarmm k:lyaslanmas~ bize ),.eter bir Wdr 'l.!crcbilifdi. Fakat hiltufi u~aklar ayn:i dejude midir? Ve beJe. ayni m~kdar u.. ~ak vI! batt! ayni teknikle. kl1Uanrna ljelrinerind~ki dolctf!n aynhklarr iki dC'vld havacThgln1n uldrrJ§ klI11V'~d¢r~ ar.a'5l1nda btiyUk i1.yrrm]ar y,apm.az: 1m ~ Idm'5e1edn iddiasmilJ con btr I:akrm ch:vletle'rin havllI kuvveil1ll!'Eli ~ ve hde Frans<lrunki - biT "hava arGUSYna.Il g-e:reken dzglir sal! ma ruhllnu. h~_ nilz kazanrnamu)tlr: S,a].cl~nc[ filolam\
Bazl

bi:r ~~y

imk8n yoktu, Bu :z:aydh;k genel old i;in kim eyi korkutrDamasf ger ki
ve OTt dan ka[(lIIl!"dmasJ

i~in da'llla

IilUdccluc

i.htiy31j

vardl_

Ai

(Hu ollemli yaZl!JI'Un' sonu )far IQ)I1mutitllJ"r.J'

Almanya-

Evlenme
Basm 'Genel Direktorlu~Hi i~y lar:utdan ' rkad:at1mlZ Sen'i£r I k;ltin emek1i tii:z,edlerden B. .A O:z.gurtiin klZl Dayan Bedia 0 i"ur'le nikihla:n I!rar~amba gi: yapllml~hr. GeD~. e.... liler dun hiT ~okanlaiunda. bir ~ay v.en 'bu muUu hidiseyi liull am I~l.

oJan bangi
Aym

d~vlel: v3nllr?

da :nOO bombardlmatt
gu Ui, alay en ontmH

aver uo;.agmda
org.e.m-i§ Dldunolda.l •

zamanda.
verdigi

rski
bir

Am ri.ka Vilyam

ayis-

lilli kiW1hgt §eti General

Nevyo.k'ta
Mall
)lOll',

konfnarnsta

rmdill toplanml~ liiI~agIna sahjpti u~k". .-

Hmo

strateji

tl§m<lJ]<lTdan

BOnTa

saa.li:te

~UIaSJ

aVCI ve k ~i
3100

F.all']m'ln bun]an obn

sQyh~djklerini "t'ksper
Iff'

, Yani tQPU bircl~n

di.i~uncui,. "lImudsl.Iil: havacdlgmm

1I~5rf1and.~rlyo:r
I'llmd<L

Faikat a:o;za.man dnc~ frans.l2: piU-

amuikan

IlinmastJ'l1,. s... g1am~51 i~in Bay Ru.zveL
..e yalvarlyordu. Daha ileddc Arner-ka ba""acl1lgmrn

N;mentosunuTIL navacJlJk komi.liyonu Ci~ niinde halla bakanI ~ijyle soy]'iiyordu:
"]934 ba langlcmda. Alrnanya.
t harb

barb

u~ ~v-

~.1gl olmayan

!ak

'U~agrlll

flurl,.lm1Jnu gozden £,colj,idigimiz zaman M:Qparrlan bu gtirtiltiiler 11alolnnda ne dU· =iiinmek l,ll'.:lf!l leMigi gOTiile~ektii.

ri.lcbi1 cek icc:im f:ilobnna sahi~ti. ]935 in b.a1]angEcmda bu mem.Jeket ]000, ! 100 kada~ &Hfl u~agaJ sahib ola~

g,o'l"iinuyor ld alman sUeJ ingi1iz~e!'in.kine lnyas1anabUec~k fJ)O 'lJlif!Jdarr yoktur; hllndM D-a§ka, Almanyanan bugi.ine kadar, yeo W hava ordularuu kuvv~fJeT'ldif"en boil:' kil'i k'i. ilik bo:rn'bardtman u~akl;mna sahib olmadrgm( kaydc::tmek 15zrmdu". Ote yaf1dan. Wo h linde g.rgc:nmi!. 0utlara ve d· ne merkcderine sahib bir ~avacillk:. a~ilI: bavada U~U11ar yaphi1v:aullgl'lun milk gcrek1:irir.

pat edl.lmi~

burad.achr. Tam'l:e'ni.Il~. ha§kil m.tmleketlerd't. Ile he-It 1.t..11yada, hdoV8 kuvv-etlui 'Sa~dlncH;hr]aJr. 'lilt heps~ bir "bava eg~menliii,. eM. edect!1k: §~kild!: Qrgenmi:~tii. Bu biz:de r('smig bir §e· k:ilde g~~rn yll mUdafaa edilmi'" o1an
zil.af~ liih· tezdi.:r.

Toptanltda

Ie Baf<anlm17!la

h

I temmuz
devJetJ.erjnin
ilbTICE

1934 de bi.iylik

Avrupa sal-

mava kuvvet1e:r~nJeki.

iu

'haJde

alma.n

u~a:k.

unsuTl~r

§oyle klyas1anaJYilirdi:

BaSIn Genel Direk~iirlU"Yi.i 8.1 da.§Jarf+ ~ehrlm·7r1ek· l' z lpi 'Ye spck;n r.aiTlhJ r fl-?u b hi IIrul~lllrdn-. Ark da~lm 11.1 If'hrik d .. larhk d7~f'r17. L1:l,

,

. -- -"1. ~ "•• -.~.' -- - r
... ~' ....
-.

~

-

'--"t' - ~.,....
......,..
;.'

~•

-..r .... ,," 4·~"':''''·
_
.,

-~ ••

. -

• •. r,." .....~.

' ,

....
>: -,

.

• '.,. --

,.

~~-..... ,t~ .-"._' ~. I.., .......... • •• ~ ~

'.

...._

---. -\~

--_

~.-

L' ,-.-~ .. ,...,,"('.

~ __
\

----~~~------~~----~------~~~~~~----------~~------~------------~------~~~~~ .I!I. lesses ler .1 .stan ae kom ·
SA Ylf'A 6 U 1.. U So 21 l\ZIRAN I~. ~CUMA tstanb~ldaki S~hi ~llue.ssl)sd~r~n. BUS 11l3!l }li.1I lLl~um ihtiyac, a~aj; ula ya:c:dlll!~;] iiz1le ve hE]' sartname Ii mucibiuce ayri ayrr eksrltm eye kOniUllmugtu.r. 1 - CLns vc mikeartarr, tahmml fiat rnuva kkat temmaUarr. ihale gUll ve ~'ek.i1Leri hiz:al.c.'l rurda posterilmistir. 2 - Eksiltme l§i Istanbul ~agaLoglund.iJ fih~lha[ Miidi,irltig'U uinasindaki komisyon :"'I yapl~a~aktlr. 3 - .. Tlp tale~e Ylllr~urum e~·unek §art.rl.:tnl est 126 Imfu!ia ve et ~3rtnan'esi 203 kur ~ ve 3kEye hastanesinin ekmek sartnamesi 189 kuru~ ve et ~artnrlrnrSl IS>C130 1~lln1<:jbeilel ukabilinde yurt ve muesseseden ahnabilh-, Diger :!jartrll3me ve nirmuneler de ait olduk hUD J't1u.esseselelde gori.HebiJir. 4 - Eksi]tmeye girec:eklerin 9'35 yrh t.icard oc1as~ vaslkasiyle 2490 sayrlr kanunda ~a'-lll belgelcri ve eksittrncsjne girccce,i 1it1ta,lde1e yeter rnuvakkat tel'ni]l;!1t vcya banka mek· rpla riyle beUi gun ve uauen evel kom.isyon 03J rniiracaatlarr, {J3.53.) . .

Trb tale be yurd u icin
COgLl 'Tahruin
Fi,
I

Cinsi Eksi]tme
arrhi

.An 40,.000LOiOOO10.nOO10,000--4.000]0,000-

'~O~1J

M. l'emirv·.L
1890,00

~ekli S. I kapah zad

Kase yognrdU'

kmek
UJ;U

'raze balda
Ayse kadm
I spanak

en
eti
eri

ag 1.[

gJf

araman eil:t deyagm: lZSUZ: Tere}'ag-l bun
ytin
•t 1111

2[5.;00-280.000 9. 3,0003.~WO 50 50 1.50n- 1,950 35 7.000- 9,100 45 66,680- 76.,650 ~l,OOG---. 14,300 77 I,HlO~.430 140
5,000-

5-7·935

Sernizotu Y.3045,19
526,82

Tahrnin Fi. 5,0,000 7.5 1.5.000 7 [5.000 12,5 15,000 7,5 5,000 5

M. Temwn3it
281.25

Eksiltrne tarih] 22-7 ·935

~ckli

yag-I

6,000-4,000-

6,500 7,600

lS
38 30
] ,7:

]50.1.5 ~37,50
222,.30

5,200

117
149,44 281,62

irnurta
'ya? peyDl'r

70,0005~OOO1,001}2,00 0-5t}50-· 6,000-

91.000
6,500 1,3.00 2'.600 (;5 6S, 7,BOO
650 LIl,900

5-7-935 8-1-935 8-7-935 10'-7·935 10-7-935 10-1·935 12-]·935 12-7-935

S. J 4 klp;,1ih tilr£ S. ] 4 kapah ,za.d

Sak~zi<ab~ff
Pa'tllcan

is.ooe

.5

20,000-

S. 14 A~lk
S. ~5 A£IK S., is A~lk S. 15 AClk S. l5 AClk

45
70

l~er peynir~ lkar-na ·1 ~ehriye pa !?ehr,ye 'inc unu nik
'm~
~nllJt
lru

22

8,0005 3,5005,000 4,5 Kepek LiSOO- 2,500 3.5 MIst krrmasa 2,500....... 3.000 4.5 ]2',000- lS,OOO 35 Bensin 02.000 240, Odun f}500 14·50 Kr~p'~e maden komiiru K ok kom ti rii 700'750 U'SO Man~aJ[ komuru 20.000- 20.000 3,25

Ver dcmatesi Arpa

30,000 ul,ono

10
641.2'5

22-1·935

S. 14 kapah

.tlm

33.~
393,15

24-7-935
24 7 935
a a

S. 15 a~mk

360
5S1,25

gB4~lR 52,511

26.7-935 2' IJ..'1-g3S 26-7-935 2'fi~7-935

s. 15 a~tk s. 14 kapah zm S. ]4 katpa II I'm s, 1.5 a~1k
$eU

S. 14 kapah zad

22
22
II

45.04 64,35
W,72

15-7-935 15-7-934
Hi-7-93S 15··,L935

S. 15 A';Jk
S, 15 A~.k S. 15 A-;Ik S" 15 At;[k Cin. i Ekmek Franca la Dagh~ ettj Kuzu eti Sade yag:l

Heybeliada sanatoryomu i~in
A71

500500011,000-

650 22
20 24 l8

Cogu
2'2,150

Tahmin

. Temioat

EksUtme

9,75 304,20
43,87

Fi.
20,80011,200U,OOO1,0502.24012.2100 2'6,000 1.950 4.160 700- 1,300' 1,0501,9S0 1,400'2.'fiO() 700--- 1,30() 9 H,5 50 50 85 J70.0I 1048~OO 267,38 163

tarihi

2,500-

3,2'50

f asulye ru Baruunya tates

3,0001,600-

3,900 2,080

is
LO
7,50 .5

1'7-7-935 0-7-935 17-7-935 17-7-935 19-7-935 HI'·7-935 [ 9-]-93~ 19-7-935 22·7-935 22-7-935

S. ~.5 A'~lk
S. 15 A~~k

s- 7-935
5-1-935 8-7-935

S. l5 a.;lk

ru sagan
~iI Merci.nek "m I I mercirnek ru kayrsr

ru uzum la :;.e _llOg, urdu ze B.akla
1

Fasulya

se kadm
"bl.lnya

anak "i;.:otu .rz kabag[

nya
IIcan domatesi 1 dornares ..

ana
',nar 'sa
rek

12.000- 15,600 12,000- 15,600 1,500- 1,950 600'180 1,5001,950 1,500- 1,950 3,mm3.900 5,5007.150 3,0003,,900 5.000- 6,500 1.500l.950 4.5005,8501 4,5005.850 6,0007.800 i.2501,727 4.000-= 5,200 1.001>==· 1.300' 6.00~ 1.~OO 5,000- 6.500 2,000-2,600 4.0005.200
J,QO(}....... 3,900

62,40 85,75 5,8,50
53,39 93,37

S. 15 A~lk
S. 15 A(_lk
S. 1.5 AClk

Tere yaglf
Sabun Zeytin yagl Zeytilll Gunliik }'umu.rta Mudak yumurta 'YakacEk suyu

140
28 38 30
5

17
18
45

40
71

8-7-93.5 1 C).. 7-93,5
10 7-935 lO~1-935 12-1-935 12·1-935 12-7-935

S, 15 Ac[k S. 15 A~lk S. 15Alilk

28
555 225 i7l

S. ) 4- kapalI ,lui S. is a~Ik S. is 3Cjlk S. 15 3t;i1k S. 15 a~Ik S. 1S a~lk S. 14 kapah z.ad

20

70,000-----130,000

8
L2

23,40
64,35

S. L5 A~,k
S. 15 Ac~k

281000- 53.,000 1,8293,395

[,n
50 70 45

S. IS at;!k S. 15
~Ik:

7.50 7 U
12,S

2l,94

Ka~er peyn[r
Beyaz peynir

910910-

",990
1.990

Maka:rna Te~ ~,ehr)ye
. Arpa ~ehriy~
Mrm1..k

7001301:30140-

t,300 ]63
163
260

25 25
25
20

lO 7,5

5
5 ]0
10 .5 t

U n. .Pl·dn~ Kuru Fa:sulye "Barbunya Patates
Kuru sagan

1.~6aO- 3.~20

11

34 25,65

15-7-935

S. 15 a~ .

3,.500- 6.,500 71JQ..-....1,300
63()"""" 1.110

6.300= 11.700
3,5002,590=6,.500 4.180 6.500

2~ ]6 ]6 7.5
5

U7 24

il5·7-935 11-7-93·05
11-1-935 17-7-935

S. 15 a~dI:: S. is a~
15 a~ S. IS ;a~d&: S. 15 ailk S. 15 a~1k

s,

S2
24

4
11

Sut
Yogurt; 406.96
2'2-7·935

lO.85Q-.....- :W.150 3.500.m.•

2
2.0

~81.35
lOB

19-7·-935 22-7-93.5
22-7-935

6.00Q-..3,000.-

goo900--

7.800 3.900 ].] 70
1,170 650

S
4,~ 2,5 4,5

S. 14 kapa 1r zari

Kase yogurdu
Prasa

75(}==- 3,250

3.5
20,62

ian

ot zm .e odunu gen odunu )le komiirii
U

5,,5002DI)...-

SO~

7,150
260
1,950

35
250

187,69 385,12 184,8' 229.69 51.1.9

24-7-9.1,5 24- '1-935 26-7-935, 26~7-93,S 26-7-935
26.1···9'J5

'8.15 A~Ut S. 15 AC;'lk S. 14 ka(.Hlh zan

Laha na Kereviz Ispa.nak Taze bakla
Patltcalli

1,401}- 2,600 l.l202.080 2,380- 4.420
2,10~ 3,900 ],50rn,........6.550 560- l~040

7,5 S 4 ]0
7.S 7 10

s,

15 a·clk

komuru Lga' h::omu'rn

230 ~.450 175 1750 135J,S 15"000- 11:1'•."-01') 1.50~ 130-

no

S. 15 A~tk
S. 15 A";1k
S, IS A~Tk

Taae bamya Cah fasulyeS,:n'k domaees Ye.r domatcsi
SakI! kaba~

840800-·

1.,56G
800

]0 11
7

701)....... 5,7M
2.,8DIJ..-.. 5,200 2,~QO=-, 3,90D

51
5

~.. · .,··J.lye ve asa bi .lye h astanest tem Ak
li"
.1 Itl')

C;;ogu

Tahm;n
Fi

M, Temlnat

EksUtme tari'd
5-7-935

Sek1i
21

lek I hS sman
II

400,00lJ---.420,OOO

20,000-· 35,0001

sn
4·5

9

S. 14 kanah

rf

Enginar Ay~e kadlD Semiz etu Barbunya Ktrma arpa
Saman Kepek

2,1001,400-

3,900'
2.fi{lO

1,,051)-- 1,950

1~62:5- 3,250
2 101J.-- 3,,900 1.401)...... 2;.600
j

6 12 5 10 5 4

S. 15 ~d!

2.S

4,000-

g.oo-~

5.000
10,001.11
3,001]

2,000,......
I~

so

a·,.5

yagl

8,000-

In
1

kahp toz

12,000 8.000- 10,000
8',01)1)-- 10,000

35 70 28 14

1938.15

765
315 342 18,75 6,5t63,

5-7-9'J5 6·7-935 10-]·935 10--7·9'35 1O..1&Q'3!i 12-7-935 12-7-935

s.

14 kapah

zan
zarf

S. L4 kapalt

Kuru at Arpa

910t j625-

1.690 3,250

In

yagl

in
rurta
II LZ

~s001]...... ,
O,OO(}..-

8,,000- 12.000 3~OOIJ- 3,500
5Q~OOO

so

38 1,75
45
.20

S. 15 aC;lk S. 15 a~lk
S. 15 apk s. IS a~lk s. 15 a'~lk

Odun 105195 Kdp.e rnaden korniiru 35...... 60 Kok komurii 175325 Manga~ komori' 2;8005,200

4,5 250. 1450 1950 3S
f

41

36.51
'10

7S
13

24-1-935 26·7-935 2&-7-9'35 21~7-935

S. 1 S al;dc S. 15 a~ilk

S. 15 aljilk S. 14 kapah.zad

26.1-Q35

s,

15 a~lk

pe,nir arna iye
~l1S

1,000 20,000,...... 25,000 8.000- 10,000 3,5005,000 4,500- 6.000

33.,75

Cocuk hastanesi ipn
Cin'Sl
AZI

Co g u

20
15 11
24 H

Tahmiu Fi.

M. Temiina.t
256,,50::

Eksi~tme
'tarihi.

~eidi S. IS kapalr zarf S. 15 a'~'k

581,25 49,50

15-7-'935

,..
I'

r

gS.mm- 42,000 20,000- 25,000
35,000- 45,000 15,01)0- 20,(01)
8.00010,000

156
206,25

15-7~9.35 17-7-935

S, 14 kapah zari S. 15 a~Ik S. 14 kapah zarl

Ekmek

Daghc; en

17-7-9'35
17-7-935 17-7-935 11·7-93,5

fasulye

larbunya
o!I

10.000- ~2.000
8.000- 10,000 1,500- 2,000 ],500- 2,000 10,000IS,ClOO

7,!11 :10 18
18

253.13 240

s,
S,

S. 1.5 a~df
15 3i;dt

Sad,e yagl 'I'ere }'ag~ Sabun.
Vumurt<li

ni2
135

mercimek

19-7-935
19-7-935

S. 15 a~,k

s. 15 a,~'k

15 ii!.,~~k

kayrs

uzum

45
20 5

20.000-=- 2~_ono

12

]42,50 56,25 225

1'9-7-935
2z...1-93S

S. IS a~lk S, 15 aCIK
S. 15, 011(,,1-

Beyaz peynil" Mak<'lrna $eluiye Pirim; unu Irrnik Pirim.: Kuru fa5ul va

g 31,000= 38.000 50 24,OOO~ 25,000 2,000'- 2,500 85 450SOl) m4'D 3,500- ",000' 28 1/1~ mo,oo~ 15,000 ~·5 350400 ].0001,500 2'0
1

.5-7-935
5-7-935 8-1-935, 8-7-935 1Qc-7~935, ][2· 7-935 12-7-935 15-1-935 15·1-935 15-7-935 17-7-935 11·7-93.1

S. 15 a.~lIt S. 15 a~dc

937 5'O:
j

lS'9,38r 52',,50:
84 :

S. 15 at;lk

] 9;613:
lJ 5iJ:
l

S. 15 aliIk S. 1:5 aSlk

450450iSO -

500 25 500 11
20lJ

31,SS-: 4,13-:
3

s,

']5

.a~rk

S. 15 a~d"!;

20 16

12,000- 12,500 1.000- 1.500

24

225 18

.. .

:

S. ]S acrk S. 15 <I.;;dc: S. 15 acrk

~r--

.

__

~~

__

,,-~--~,

_-,!..~_
' ..

_ ...•
-.

~~

......

~~-~_

••.

,.~,.

:"C-- -.~-'

---- ...:--;,:~~.,JiI-'''.

_~-.~:--~--'--.

"..' -......______

;':'!

----

.

.

--

--

---

--

ULUS

'1

Cins] Pat ares
KLlrlt
";; t

Az]

t;Qgu
6,000

Tahmin Fi,
7,3

M. Teminat
33~75: 13.13 : 210 ;

Eksiltmc
'tarihi 17-7-93,5, )9-7-935 22-1-935

Se·kF S, 15 a~lk s. 15 a~Ik

Cinsi Ten: yagl
Saban
800>-

Tahmin Fi.
],500'400600 140 1,200 28) 300 25) l,COO 38 300 lZ0

M. Teminat
84

Ekailtme 8-7-935 10~7-935 10-1-935 10-7-935 12-7-935 12-7-935 15 15
15

~arihi ve
'ilk 3"i[k

~eldi

5,5003 U00-29l>O-=-

sog an

J,5-00
3.000

5
12 '1 "1

S. IS aiidt

.mcar ; spanak
.,. Bakla Sakl:1.kabag,

3,0003,00G-

3.500 3•.500
.500
4,00(,

3.0(){)l3.~00-

7
7

A.y~ ka (ho 'tall Barnya Semizotu Bezelya
Prrasa

3,5PO(005001.000-

4.000
1,000 600 1.200

12t,5
11
30 5 0
I

Toz sabun Zeytin yag-r • I• Zeyt.m tanest Gjjn~uk :yumurta M'uthak ,~
Be:ya.z peyrur, Kasar peynlri " A S,ehriye Un

39
~2!7S '9

1,500400-

15

'3.0-0~ 410,00'0 35~COO-- 2'OaCOO 1.lOQ,.,,900 300-.-2501 1.200-:l!,20Ql1.,000 1,000 2t3no

5

m~75)

)

304,605

1,5) 70) 25)
25)1 H 20.63

15 IS

tnnik maka:rna

29,01

15;.7-935
15 ..7-Q35

2003,0002,0004003,5005,50011. 00IJb3,500.-

250 3.500
2,50[) 500 4,000 6,000 12,000
4,000

5
4 4 S 6
10' 4,5 J06,Q(J :

2'.500~

a lk
ill

Kereviz

Fatales Cah ras,ulya
Barbunya

2.500)~20g........ 500-..
4,SQO-...

2.000
SCIl

7t50
16) UJ)
24 !i

H,~07 18,15

J7~7~9l5 i7-7-935 17-1-935 19-1-'935 22-1-935 22-7-935

Ik

Lahana
DQtna,tes

actk

Enginar
P,21tlIc211

101)
3,500

22-7'-935

S. IS a~tk

Tesya plrincl
Sogan Voa-un: ob Ka\'ie }rogurdu

15
11,25

&5
15
1.')

Arpa Saman Kuru at Kepek Benzin

3,0003.00tJ.......

2,~OO

3.5003,$01).-

4,000
4.0DO

2,5
4

zn )
7.Ii

M.l
IDS ) ) )

7'.00012JOOO 600JUG-

3,500144.--

4,00{J
14.:'1

3.5
35

'I3,SO:
3,87 ; 51,15 : 525 25,25 :

24-7-935 24-7-935

OtJun
Kok kornull'u Man~al kcmiini

25Q.=.. 3009.500-

300 230 400 1750 10.000 3,5

26-7-935
26-7-935

S. S. S. S.

25-7-935

IS a~Ik 1.5 :l~rk 1.5 a~Ik H kapalr zarf S. 15 a-,lk

Sut Enginar
'Taze bezelye Semizotu

] D,nno

t?

4no

]5

8)
'I Ii LS OS

Kuduz tedavi rniiessesesine
Cins.i
AZI

~ogu
14.000 6,000 5.000

Tahm'l1
FL
9

- . Ternina 94.50 :
262,50 ~ 63,75 :

Eksittme
5-7-935 5-7-9:35

l
r

Ekn1ck

12 000-

tarihi v « §ekli S. 15 acrk

Taze Ibakb Kabak Pancar
Hryar Tazc bamya Doruates krr, Tai:e biber

"So---.

~oo
100

:!oo

500--

m)
01 30
05,

1,500 1.204.1 200J 50 l,BOO1,600

) )
),

02,5U)

450m .aDCI-

350 1,600

Et D:.;,.II~
Ku,lu cci Sade y-~l lu.G]r~a

1,0001,000-

50
50 S, 15 a~rk

700-

1,000

85

1,400-

1.600

25

$eluiye

..

Pieinc Kuru Arpa
OtlllJl

sulya

K-'

, .. I1u_ru

200300 25 ),400J,800 24 500700 Hi 14,000- 18,000 4,5 100-= 250 250

.30 5,63 : 32.40: 8,40 ~ 60,75 :
28!] 2 :

,0-

SO1750

lOS

S. 15=7 -935 5, 15~7-935 S. S. 17-7-935 S. 17-7-935 24-7-935 S. 26-1-935 S. S. 25-'1-935
8~1-935

15 a,r~k 15 acrk
IS
3.(1-

Patlrcan
Delma ~k biber

15 a~d~ 15 acrk
15 iliilk
15
3~lk

Ye§i[

domates satata Krrrnrzr turp Havuc
K<ik kerevia

..

300200 12.000- 11,000 600....500 300250

12
10 LO

)
) )

1.00~

01 )
01.25)
01,25} 7,50) OM ) Hli )

5,1000

Ispanak

8002,500-

700
2.lJ1lO

3m1-

zso
ISO

]S 31;jlk

80020010()-"

6,U
000
6t~
200 1,000
6('11.)

Haydarpasa
C~n5i
Eli;me,.::
AZlI

Ernrazr sariye hastanesi
Tahrnin M. Tl!minat
189

SalamW'Q yapra:~ Lahana Plras~
Karurbahar

100~
]0(1--1.31lfl.-... 1.00 ).-

25 C4 05
l~

)' ): )
)

Eksiltme
5-7-935 15

tarihl ve
A!;lk

Fi.
23,000=
IS,OOGl.OOO-

§eltdi

Cah fasulva
A'\'~ekad!f"I

11
12

)
)

Oa.g\tAc:t\ Ku ... cti u Satle ,\';''':1

26,000 12,500 1,SOO

'9

47)
47) 85

599.25
191.25

5=7-935 S-1-93S

14 1$

kaflalr

Taze barbunya
Krip~e rnaden

1,000--

50n

loO
l450

)

komurii

J 60 ton

3,000-

2,000

.K.ok komiiru

50 ton

104,22 174 7311.'

22-7 ..935
26-7-935 ,26 ..7=,93.5
1

15

1S

15

11 ••

(IiirI~1Tii
11

Karacallev
a ,. •

as)

mUd""rlii~·'~n( en:
Harada hususl bir surette ~,'eti~ticil~n brelerinin miiracaat ,ediidigLndle resrni ve selere hara idare heyetince kararlasttrrlan linde lsti!ni1digi kadar gonderilecegi iHin beyu:
hususi tecriihe milesse-

Ankara Levasnn Amirliji Satm Alma Komisyonu

'>00*600 sahife tahrnin olunan 2000 adet 7 inci .:ilt israis'i VrihgI kapalr zar f ile eksi ltrneye ~Ika.nlmT .rr.
T hrnin olunan bedel

ilinlan

1684.S l![adlr_

Ch;J! t-ne 1935 hazirarnrun 26 mer carsamba glinii U3.Ife-1C t olanacak alan kornisyorula saat ]S de acrlacaktrr, EeL,! b ptaki sartnarne komis 'on katiphginden a inabilir, ~ '1" teler dairedc gOriilccektir. lS·.e·11 rin yiizde 1.5 muvakkat t eminat ve teklil rnek• P") .. l) r iger vesika armt acrlrna saatiriden uir saat evcline kadar komis:yon reisligi;ne vermeleri IaZimd7T_ (1306) 1--2321 tLA

bedel mukabielunur; (30671

Devlet Dem~~Y~1 ~r~.~~ ~jmanlafI Umum
Senetik bede,li muharnmeni 1860 lira alan demirycllari mecrnuasrrun bir sene mtiddet!e basrrm i§inin kapah zarfla eksiltrrresi 1 ternmuz 1935 pazartesi giinil saa t 15,30 da Ankarada idare binasrnda yaprfacaktrr, u isocgfrrnek istiyenlerin 139 bucuk Iiralrk muvakkat

Mudurlugu ilanlarr t LAN

I

.t

LAN

Kmkkle askeri sanat m,ekteple:rlnin senetik i:htiya.c[ alan 80.(JOOkllo ekrnege 10 ha.ziran HISS tarihinde kapah zarf usuliyle verilen fiat1ar knmisyonca gill goriildiigi.iTJ~ dell 5 temrnuz 1935 cum a gUnu saar 14-17 yc kadar Clerk e siltme suretiyle satm alrnacaktrr, Taliple:ril"ll muhammen bede~i olan 8000 Iiraya 11lukabilJ teminatr evveliyesi alan 600 Iirayr lCtnkkale asker! rabrikalar mnhaseeec ttl. g~ne yattrarak vaktinde rriekrep sattu alma kcmisyonuna m ijracaa tla rr, (1402) 1~2 441:'

• ".,. t{j rlii!!ii ~
Ha

-

.

'

1 LAN
Kor kornu anlrk ltaatl acr i<;ln 935 J a:'-'lrran bida .. yetind __ 936 mayIs nihaye ine kadar 250QOOO kilo odun
&

• ler

<

G roe I ircktQr1ug6 r r k ek§il';--ro""C' .onmu
11

on her gUn hastlrmaka I .rr "

0 lird 'Imula" ognnmcJc 1.l
'IIurmahn

01 ugu bet. b Li uterine b ~Ut tend
1..5 giin

!>1ltme !c:ornis onun
I

In 1e, h r

,In

1"1

t1 n Til

teminat . e kanunun ra in It igi vesikalarr kanunun 4 iineu maddesi mucibince hie girmege kanuni rnanileri ulunma dlgma dair beyannarne ve te -lifler'ini aynr gun saa 14.30 a kadar kornisyon reisligine verrneleri Iazrmdrr.
Ankarada

§ nlill

Bu ise ait sartnarneler almabLlir. (1392)

Asl~eri Fabriva tar Umllln Miidiirlligu
S.,+Tf1
Im~

Knmic::.yon
KUTURDA

I

ilanlarJ
f;;ELtK BORU

_

ILAN tll ek5i1tmesi fesl edilen ve 1111.lhammen bedeli ile

j

rnalzerne dairesinden 1 - 2425

komisyond . mevcut' §artnamestne gore kapal zarf u uHi He rniinakasaya konulrnustur, uhammen. bedeli 250 0 Ii.. radtr, Yjjzdc 7 S tutarr clan 1875 lirahk ma.k1~ll1z:larr~evmi ihale alan 8 ternmuz pazarresl gunil saat "10 CIa kcr ann alma komisyonunda yap Uac:lktlr. Tallplerin 'IJ, kti muay~
yeainde komis}'onda bulunmalar . (1401) 1-2 47

UI'.

E IS"in

tLAN
Kirazh garni:zonunun senelik i lti '''I:I ohm S 78,000 kilo un kapah tarfla munakasaya konulmu§-tur. 2 - Bcher J-ci1osunun muhammen fiatl 9 kUrLI 5 :.;alltim olup ihalesi 10-7-935 tarih \'e 'iiu§lImba gi.inii saat L.5 de Bayrami~ tumen !latH' almrl komisyon'mda yapr~acaktlr. 3 ~ Mi.inakasaya girleceldet" 3923 lira .2!j kl1l"u~ muvakkat terninat makbuzu ile miinakasa kaullnulllln 2. 3 iincii maddelerine gore istenilen vesikalarla LJirlikU ihakderr bir saat eve] komisyonda ha:nr bulunrnal;irt. (1 23) ]-:"521

mikdan

11 l{A LE M M U -ITELJ

yar telgraf

Ta 1m i11 erJilen hed cI i 4000) tJra 01 an yukarda mikdan ve cin i yazlh mabcme askcri fabnkalar llmum mi.idurliigii satin alina komisyonunca 1 Temmuz 935 tar'hinde pa· zartesl gt.inil saat 15 de a~l eksiItn1e iIe [hale edilec ktir. Sarl1t3me paraSlZ olarak kornisyonclan verilir. Taliplerin muvald'at teminat alan (300) lira ve 2490 numaralJ _.anunun 2 'Ie 3 maddelerindeki vesaikle mezku gun ve saatta kom·syona muracaatl<ln. (1394) 1-2421

asagrda yai'lh S y. makincleri 5-8I 935 pazartcsi gunU saat 15

a

r ilael

1-

de kapa1l zarf usulii ile An-

karada idare bina~Inda SUm. almacaktlr. Bu L§e ginnek istiyenlerin 393 75 lirallk
j

muval

k.lI t teminat

vermde-

ri ve kanunun tayin ettigi vesika1ar ve i~e girmege rna. nil 1 anunf bulunmadrgma
dai- beyanname ve teklifler il~ aym gUn s.aat ~4 ekadar komisyon reiS:1igine vermeled UizlmdlL Bu i~e ait §artnamele~ Haydarp.El§ada te. seBum ~e sevk I '1Lidiidijgiin~
n2l:urL1n
k.UlI

iLAN
JOLon sol{oni ().;wsal 0 yag I
~'al um DTE el xtTa

i anul:
bile pek .... e
bit lamnd::. tamam,,[] kold-inden Iji I kim r.

lIrnz

Le\-aZlln

havy \ eya

vakefild

[(omisyonuudan:
Tahmin edilen bedeH 70000 lira olan 50UO ton 1 d'01ll~ pO.le kmmiir 2 temmuz ]935 salt giinli saat IS te Kasrmpa. §ada satm alma l,c:omisyollu binasmcla kapah zarf us~di 1e

TahmiI1 edilen beddi (4000 lira olan yukanda miktan e cillsi yai'lh malzeme Askeri Fabrikalar Umml1 Mi;idurHiiii satin alma komisyonl.1nca 'emmUL 935 tarihinde per~emhe gUllil sa~H 15 Ie acrk siltme de ihaJ edilecektir. ~ $artnam paras.1. olarak J...ot"i:.yonUan verilir, Tal'plerin muvakkat teminat oJ.;Jn (300) hra VI! 2490 numarah ka.nunun 2 ...e 3 marJdelerinc1cl(I vesaikl~ me.lkur gun vc saahe komis.yona mi.ij<Jc~ntlarT. (Nll) - 2492

de An -arada __alzeme dai. resinde parasrz olLlmk dagTtllmaktadlr. 35 adet scyyar telgraf rnakinesi Mul~aJT1men beddi:' 5250 lira. (14.38) 1-252'2

Umumi' deposu: lnglliz Kiln, zuk Q(;zanesi. her eczlllnede bu· lunl'lt', Cicld'ii ...e miiessir hir na· !Uf iliiC:ldrr.

eksiltmeye

onulmus.tur,

~artl1an\esi

350 kUrL1~ lJecleJ rna·

K:.am:ukoksiiriik

~urLlbu: OkstirHgi..l

k:Hi ;,ekilde d~Jrduru(',

kabilinde her glin kQmisyondan almabilir. tsteldil rill 47501iTadan iUili et clan muval(kat leminat lTl<lh:buz vcya mektLtplau kanu:ni belgeleri havl tcklff rl"lektllplanlH belli saa tten ~::lir saat eve 1tIle k adar kom isyon !"cLsli g i~'_ .. vermc:leri. (3243/1386) 1-2448

ac

I
I

--

,

.-,

,._~':

~--_-'-T'~"---".;.
:.;J
1_. , ~-

_"~_~~'T_ .,~_
•• •.. "

'

- - -.•
...... • . ~.,.." -

'"
..
. _....

~

" ' ...~_,_-:- ,;:_
.'~"_ '::f......
_

'1"

I..

..

It

I" ..
t-",." •

.. J
~...

~

_-

_ .• _.......

1

t~'"
.. """ •.

. ... ........

.." I

~

r.

_

_--,
-,-

-

.~;,,'
-

,~

.
"

Ul.U'5

II"
t.uanbul Ce a. ve te\rkif evleri i~ilil 31·5-9:Ui, tarihine kad mtiliayaa edilecek azami 478080 kilodan lbaret ve beher" -:;ifti 960 gramdan 49'800n c;.j ft birinci nevi ekmek kapah zar£la eksiltrneye konulmugtur, Bu rnikdar ektTlegin mu .. hamrnen bedeli 43000 Iiradrr, Iateklil er bu babdaki §ar-tnameyi tatil ziilmanlarmdan maada her gUn yen~ pcstarre hinasmda istanbul Miidd'ei umumiligi Ievazun daireslndc gorebil leles. Teminatl rnuvakkata 3226 li radtr .. Eksil trne 8-7-!BS pazartesi gUnij saat onda Istanbul Adliye Levazrm dair sinde yap,r acakttr. EksiW,tmcy~ gireceklerin zsrHuJru eksiltrne saatrndan bir saat evveline k~dar Istanbu] AdIiye Levazrm Dairesinde u>p,lana!;3k knmisyona numaralr makhuz mukahilinde iboizzat vermeleri ve yahul dl§ zarft milhtir rnurnu ile iyice kapat11ml!j: ve ismi[e a~rk aclresinim ve bang i i§e a;d oldugunun yazJlma::H sart!yRe ayni saata kadae iadeli taahhiidWu olmak ilzc:re mektubla gonderm,eleri iLan ohmur. (32'23~1312) 1=241153

ARkar~ beJediye reisligi ilanlarr
I

'

1. ~ Kanafa a uermr i Ierine ait cnarrnarar yaptrrrtacaktrr, Kesif ali~a.s~ (18,71) lira (16) kurustur, 2 - Ke~if ve , kag~d~all"rm gormek iqin bay tar Direk tori ii.giine gel ineee kt ir. 3. - ttst~nne 6-7-935 tarihine rasrlayan cumartesi guuii saat (10) da BEtytar Din:~ktorWgij odasmda a~Tl< ekslltrne He yaptlrllaCikb 4 - Egreti tun k£ilSI (1 0) lira (SO) kurll~t'llr. (1448 1-2525

BiLiT

·,· ... __Suer-- ·8·n kU ... ··rliigiinde • d •
1rrlacak

rt

lLAN

BILIT
1 - Kanarada komprasHr tesisatt ile eh::ktrik terfilar ya.ptrn1acakur. Ke~i r aklIiesi 30~7.10 liradsr, 2 - Ke§~I[ ve ~art kigHlarnn gonl1ek i~in baytar di-

Kalaycr dijkkSn~armda 31-' ~agIda ya:':lh ~:aJrtl3Jr yaptlac~kur"

banmn islUu gibi

onanTI03I-

I-

Diikkim eavantan

sa;

kara T" -Hl";1 Y a. a · Oda~'ls,icilli ticaret hiirosundan:
SkilLi Ticaretin 78 numarasmda museccel hulunan Eml<lk ve Eytam Bankasa Turk anonim ~irke'l:i adma i111zaya izinH zevatm imza i:imeklerini ta~l}'a[1 ve Ankara BirillC'i NoterHg"nden rnusaddak oldugu hi! irlen I nurnarah Genel sirkiilerinin 19.6.935 gi.inun e tesci] edilrnis 01duglll ilan o]unuT. 1-25 ..8

levha .ile kapatilacaktrr. 2 ~ Mum.azarn davlumbaa yaplla,caktT, . 3 - Tugla hacataela duman iiek~hne:si \emin edlle-

I

Ankarada Hakimiyet! Milliye rneydarun a yaptrBan\<amLz binasrnrn hodrurn hi! rr]}·;at~ acrk eks i I trneye clkardmr~tlr. Tahrnin erlilen bedeli 9.J29.29 Iir adre , 2 - Bu iic ait evrak : a) Mllkavele projesi b) Metraj, sih,ilei Fiat V~ ke~if c) Hususi sartname d) U mlJlmw p~andall1 ibarettir. 15tiy~n.lcr bu evraki Banks insaat fen heyetinde gorl!~ bi1irler. 3Eksiltme 3 temrnuz 1935 ~alr~3U'TIba ~i.ii.nu saat 11 ciJj'e An.karada Z'ir,;J,at Ba]1ka~1 bina!l,mdia Sfumer Bank urnur11~ Mtidi.irH.igundeki kornisyenda yaprlacaktrr, 4 - Eksiltme aerk usulde yap~Wacakt.lr. S- Eksiltmeye girebilmek i'l;ftll isteklilerin 100.- liu rnu vakkat eerninat vermesi I'aznnd[f.

eln,o.dugurne gelinccektir.

cektlr.
~. - Dealt sal[' Ievhalarla etraft tugla 'lie ayrrlacak nr.

5 ~ Kaplarm ternialenme yerler] i~erd@ bulunacak ve
kullarntan ile drsar sular a cukura hir rnecra

verilet ekI

3 ~ Ustlcrme 3.'7.1935 tarihine rastlavan ~aq~amba gi.ini.i saat onda bay tar direktorWgU udasmda acrk eksilt me il e yaprlacaktjr. " - tgre:ti uuak ak cesi 226.50 lirarlrr. 1-2473

s,l,el-"i Fallril(alal'
Tifl~n·f1'1 KalellTtindel1:
600 ton Oleum
Fabrikai ar i.htiya_cl i,i"li yukarda m: ktan yazrh IlHd;:& me I eemmea 1935 pazarresi ganii saat on be_ te p.narllk. ]a satm ,drnacagmrlan isreklilerin ~elmele"ri. Sanlliam~yi gormek i ·tiyenler her- gun Ticaret k Ierniue gelebilirler-. 1-2532

tiro
6 - Dtikk~nll' 7.eri1Lni beton elacaktrr. 1 - Bu sayrlan tertiban ]5 Terrunuz 93.1 guni.ine kadar yaplmyalliarm dukkimIan kapatrlacakttr. 1-2328

Satrlrk arsa
V~nl~~hlr fede h,r arsa Nafla vck.dl-t:ti
I

1(.Ifme!;<\.

Da.grlan turkoceklannda iilacag-[ kalanlsra odeme prlmak icin yeni hir karar verlldi. Bu karara g"re: A) Ayhktan, kitap parasmdan alacakh olanlarrn

yabu

..r::.mdCi '-'1Sfillt jlo]a

~o m.

:iCItdlktJ[,
Il)t IICI-;1

K<lrdO~-

Ada jJazu lcO) llclcrli}re~il1(len:
5000 metre tulilnde 60 mifimetr 15 adet Van.a (Anaht:arh)

I" nda tst.1n1.ud A,mrlna

M chrnet

s dahi l! kutur lu pik bon

alae klarnun (ami, B) Alacaklarrrun tutarr 500 l;ray~ g,e'cmeyenl rin bu rniktara Kadar olan aracaklarr, C) Alacaklari 2.000 lirayi ge~mey~n sosyerelerin bu miktara kadar {}an alacaldan. i:i-llenecektir_ ilgi1i1erin bdgeleri ile C. H. P. merkezindeki Itiirkocaklan he-saplarln[ ar'Jtmll komhs}'onuna ba!p..'urmalar[ Han o1unur. 1-2520

murataat. 1-2502

Doktor

Liiks yemek salonu
i

Ali la."uf

UO\l'el

Kapalr zarf usuliyle eksi1 tme ilanl

Edirn giod ~n:
1-

11"f1°'

)asnlii1cl ,.Iisli ~

DERt, FIRENGt VE BELSOOUKLUGU HASTALIKLARI 'MOTEHASSISI
Tahakhane cadllesi ba~mda A 1tnHa~ sokal-c No.. 1, Has'ralarU11 her glin 9·13

Antilu oymah Avrupa mamulau. a}'nLa mucrak takIm. bin U.iks sa1on.. piy.ano. dolaplar, ya.lrhane tesisat[, haIr \l'e saire satlhkur. Tdefon 3,947 1-243~
ANKA.RA OCONCO Sakarrya
HlCIL

SULH mahane:ogll.Il [J~r_

HLJKUK
!!mden
VL~!;l 1i"1.

HAKLMLtGNDEN:

2S adct 90 derecetik dirsek 15 adet -0~ agr.zh (T) 150 adet Ahonalara su verrnek kin parca (tam y~k(mf 2 takrm boru delrnege mahsus m,akkap 5 takIm Yalilgm mllSlugu (komple). Yukanda cins VIC: miktarlan yazdI ve 1S atmosrer taz.o yika miitehammil su ro1u malzemesw kapah 7.arf IUsulii lie ,eks:iltmege konuhnu~tur. j hales; 16 Temmuz 1935 sah giin.ii saat 17,30 da yapllacagmdan istiyenUerin art'lrma Vel eksiltme kanunundaki serait ve-;l,i1e mezkiir 1tarih e gUnde 16,30 a kadar t~k1i£ mektuplarr ile 315 lirahk muvakkat leminat \'enneleri iidJ1 o]unLII. (1413) l~ 2458

An karanm mi.itevcHa

Eks;ltmeye konu Ian r~ (Edirne §'~~lri'!1de Sars.~hane ve yalruzgo_:l ~·t:ni imaret kopriilell"-incie yapilacah: i l'I§aat vie tamin tIro Tamirat ve msaatrn ke§if bedeli 13656 lira '-1-3 kurustUr.

ve • 5·20
t\nkra
d~n

Vel

kada'll' kabum eder.

il bsat Vekalelin dell:

ZAvl
EmnLyd. Mudurli.igUrIik<lrrn:t teZ'k~rcrni '{~ni ..ini ala(;01Iglmdian h.l.ikmjj Ma(;af
alul;lfn

.aa r

'I"~ m~zkuL" l'ItahalJ~d~

'k3-

Ne:zira~a

:lokagmdOi

c~ld II ve

rei'll 10 numat"ilh
y~ bi.ll'ld klsun tal.!ianh iki Q[la tabam ~imEntoh,

uiri uFak digeiizeri
!.'to

kaybc:ttil11.
khinin

ri bi.iyiik l'ki k pu1 u ve iki kl'liUH lavanlr

2A-

BCDIli E-

Hu i~e islld 3art.l1amo;;;~er vC cvrak ~l111lardlr: Eksiltme ~artnameSl~ Muk3ive e p.rojesi Nabiil. i~leri §era[l! liImumiy,esi Tesviye'i tilrabiye, ~ose 'i.'!f karg ir ~n§aa ta dai'li
F'!;!nni §artname

yokhn-.
tebaa9mdan
l-Z~,ZIll

vc:
v-e

ken

lavan" fenni

v dJ1(1~ oglu V,,1
rt;liIt-

bi.· mutfak
yanJr!da

I

Mugilla viliyetinin br:oyceg iz kuasUla bag h biiyiik Ka .. raag-a<; k3ylinde kain olup 28 Man 926 tarihli, karamame ile Mustafa Zihni ve Ahm,et varisleri ilzerinde bulunan Krom madeninil1l i~h~tilmemesine me-hni imtiyazr iera vekilleri he}'etinin 27~5agJ,S gUnlemec ve 2/Z641 saYlh ka'ra~ dy~e fesh olunarak mek~u~ maadin meyamna itha edilmi.§tlr. (1414) ~~24-61

i.wluda bir blla v

Sur~tH' ya_pIim!s bir J;}ur bi r lah'tilldan mamLiI komurliik i.ki'nci kr-

~artname

Mtirebbiye
Bit" ",lman A nk:aracb ny
~tldn. ,

srm avludaki ve
rI -

kapudan
t<l ...anl~

gi.riBince zc:mini

F - Kc§if hulas3sr cetlveli G - Proje htiyefliler bu ~arr:n.ameleri ve evra\CT ah:'l1l§ vedi kUf"u§ bed,el mL1kabilindc: Edirne NafIa Bas:muhendisliginden .dabi!irler. 316 da Edjrne

!Jay-an hUni.:Jlul
i_

<lIt kalLnda mclltalu me'fdivcn bi.'

,,"=

I;i-

islatislik Ulnum miid iirliigu • Sahnalmp 0lnl8YOOU dan:
1935 scnesi umumL ni.ifus saYlml il;in sat _m abnacak 0ian 1?~20 milyot'l Pow'ers istatistik makine fi~leri eksilt .. meye ~Ik(ljnlmt~tI. A~dan eksiltmede teklif edih:n fiadal" haddi ~ayikinde goriilmedigi ic;in tekl'ar kapah usuU ile eksiltm,e alillm<li$m-takarrUr etmiF,itir. Bu fi§lere ait gum .. ri.:ik If'esmt ve sail!:' bilci.im!e l'llasraUall" muteahhide ai't 01rna k uzere daill'"eye 1res~im edlilecek, bu bap1ak~ tahmin 0... 'hman bedJel 49 bin liradu-. Eksiltme ]935 tenunuzunun 26 .mCl cuma giinU dairede mUte§<ekkU komis}·onda saat 14.30 da a~da,caktrr" Buna. ait §ar'tname komisyon k~tip~ig-inden ahnabilil'. isteklilerin yiizde 1,,5 muvakkat temillat teklif mektuplariyle diger vesikabnm a~t1ma s!!!Iatinden bir saat eve!1f11:e kadar komisyon n::is1ig-ine vermeleri LazundN'. (1307) 1--2322

<1Ii It:ler yanmd.a
adn;:s~

multfak lie bilr hela tabanh
V~

r ~~agldakj

miira 'ironl

a•

;Ji)U \.~ ta'll<lllil

),-i.i.kli1k vc d(llapl ~ hir atila
la me'rdi,v..:nden fa llz-erunde -;:d(lhnca ta.vanll

tab.
";;0-

A. N, Post r~st.allt:

Eksn Itme 8 t,emmuz tarihinde paza[·t'£'St g Linil saat Vila.yet clairesinde yapllacaknr.

""

;:;biro 1-~'5J7

bir

zan

_

~alJal'lh ilili o· d!a ve !lir bus;ilha",:d~n ibar.:!: (lI<.
Ian mlJn'Hnm'el'ft klym~,!:j 2081 Ijra buhmiul lun'1.~ bilmli la~agu\dah gund:m
VI!!

""

-

I

1

,~ iiii 1\1 ii.iafQO 'I \I t:kiilrti ..~ Eksiltme kapab zan llsuli:vle yapdacaktlr. Sui D bnll Komil!,(oDU .5 Eksiltmeg-~ girebilmek i~in .isteklinin 102'3.48 lira mU\lIa.kkat lterniTlat vennesi, bundan baJ~ka a§agldaki '!,Te'Si~ banla'r, kalar] haiz olup gostermes:i la.umdur. MLAN 1 - Ticaret odasrna kaynh bu]unduguna da1ir \les~ka Bitlis kHaau i~in 85,000 2 - istekHlet' yapmli oLduklan i§,]ere aid vesik.:1lilafl )dmo sigu ,ot; kl[lah zOIIrna g05t~rere"k eks,iitll:leg,e girm~k ilSin Edir-n.e N aha Ba§muek,s,iltmcrc konulnllJ~tur. hendisliginden ehk1 iyet vesika.!H alac2lldardlr. Tahmin edilen £iatr ~11050 6 - Teklif mcitt'Llplan yukal"'da ti-;Ur.ttii maddede yaT-rtf saattl3Jn bir saat evvel ine kadar Edirne Naha Ba~mi.ihenLiradu-. 11k teminit 82,8 lin disligindeki Eksiltme komisyonu reisligine makbuz mu75 kUfU:,ltur. 1ha;lesi 12 ternkabilinde verilecektir'. Posta He g6nderHecek mektuplarUl muz q;US, c:uma gUlliU Bitlis n.ihayet u'iundi maddecle yazlh: saata Kadar gelmi:~ almasl alav ~atm alma komisyove dl§ 23irfm muhiir mumu tle iyite kapa tllmI§ olma~jI nunda yapJJaCi.ktEr. §artna~Im{hr. Postadi!l olaeak gecikmeler k[ljbu~ edilmez. (1447) mcsin i almak isti}pen~er her 1-2524 gBn eksiHn"leye gi.rec:ekUer C;ocuk Esirgeme Kurt mu Genel temi:nat!ariyle bidikt.e tekIi! mekt:uplaru:u ihale saatm~ M~rkezinde : dan bir saat ewe] Bitlis'de: Ke(_;;iQr~ndeki Anakucagl kurumumuza teslim cdilmek satm aJma. komisyonuna veruzerlt (85000) kilo odun; (25000) kilo ot a~~k indirme sumle1el!'l. (1441) L-2523 fetile ahnacaktu. tstekli o~an]an"m 28.6,.935 inci c:uma gi.i~ nu, saat Ql'lId!iJGenel merkezimize _gelmelerL 1~2S,OO

't -

ayed

~i:ah~

s.ah~

\iny de 22:.

7-1935 pa;z3.'rtesi saat l4 de oldu· atm<lik is.tlyenlerin

rnezH:urda
miira.~;)a~larl

yuzde

ye-vmi yrdi blU"lJ.k per
rn.lhkemeye 1-25.3.0

a~Ii_;;~&i:yl~ birl ikt

i1&n oLuf'ill.Il".

ANKARA 0CUNCVSULf!! 1iUKlJ K HAKtM'LIGtNDEN:
Ankara

Ankal'i3

IJele(liy reisligiuden:

-------

.l~ Hisar
l\1chmet

A-l

hanede

mutevel{a

Ihsana ail
satI~

Ia

~!yaJ 25·6_935 :;.ah gUI,ii saat 14
de mah.allinde I.iicagl HlzLlnlU . bilmuzaye-df'

K

iran

clunur.

]-2526

1 - itfai}·e meydanmda be]ediy~ye ait buz fabrilkaslnm bir selle mtiddede l§leti!mesi artlnmli}ra !;]kardm~.§br. .2 - Sartnamcsini ~ormek istiyenler hesap i~l'eri mii .. dur]u.giine g-eiec:elden1ir. 3 - lhah,:. 4 temmuz 1935 persembe nat onda hesap i§:h:ri mi.idiirlil:gu odasmda jrapdac:aktlr.

gun:u

4 ~ lI.1'llvj3jkkat temina t 500 Hrad

Lr"

Okstirenlere
-

"

- -- -

SiNEMALA
BU GECE BIRAKI.N SEVISIELIM EdJllond Lowe - Tala BinI! Gundt.iziki filim

--

--

-

- - ---

,-,

Osmanlr Bankas( Ankara MiidiirlUgunden:
servislerind!e -;:ah:§tlnlmak there bir' memur ahna,caktlr. Ttirk~eden maada fransl2ca bilenle'rin imtiw han g,e~i'fmek tiz,&r,f) bankamlz mOdtirUigilt.lIe miiracaalhin. 1~g;lizce 1-)1 lenler tercih edilecekUI'.
Bankamlz

Jm~tya.z sahibi. v.e B<llfilU h....dd Falih Rlflu ATAV U mi.lmi nf:1-riya.u h:la.~cI!df'n Vazl t ler:ii MUd~J"t& N"ijuhl
BAVDA.R

i KULUP]
BU GEe£. HALls KAN Clark Cable

I

I

r;ankrll r:iJdd~si dl'" rnda UI.IJ Bu'm~"jnd~ ba~l:1/l1lq.
Uf.

..iundiiz iki filisn I - Motosikletli Polis, 2 . Ha.lls k n 1 "" PaSl,ninit 2 ~Garip air a,k A.yrlc6i KUKURA,C;A. iki kl Lmhk, renkli Vii tB1"iuh cazip bi't" eller ..
GECELERt YALN][Z B,lR FILM OOSTERtLtJt

--r

.

..~,,:,

....__---.-....,__.

-

< ',.'
~

,.

-

-

.

~

.

;"

-

-

~

----

-

H'""UlJ~ 21, R"',ljntit: '~'f,H"rfl~ Lildirildi''';irw ~;;'n!'. KnuteN rIc l'ur~·fU'nu:.!M''' rnr,c. ';atlm yiih1tdnH" ,.eh'lnnr~.t i:2 .tJJ.l metre 'e ~I.kara'i': kfrRu~flr.
---- ---- --------

".J" ~'.) ,_
--

----------

ON AL TINCt YIL. No: 4993

Hell" ,~erlh~ 5 !kurll~ -

yd hoye es- , l1iJb ,'ollad'l: Devld fabr'kalarma koyluni.in ala.bil'ec.e,ii ucuzlulrta ku~a.~ dokumalanm emretti. Turk koyU.iso:nii:n eski .dlalrlD,dan biri (: iii I s u z' du r. C'u nkij tu r k ~ift~i simet G:elieIl

l

H. lK JHTh:'Af;LARI'

llilonu

B.R.Peker

-ttgr .1

r-~
l

B'ld-·' ..""" I Ilrlg
Yulil'Iek
mii.Jafaa.

KtoniA.

mec~ui tsmel Inij.IJii~nii.n ba- hanl.iln ria 19, 20, 21 hazEran gonEe.riml,e fopl,umll., lIJe me.mleflt!! "in y.uk.sek mii.JaloQ meselele .

ISe 'iz Tirrl iye
ATAt Gerren/erJe bit, gazete yQ~m. ~ btlfka memlehetlerae nfl.zIl;lClc.r,!I1' ifsizlijinin onune ge~mek i~rin fJ~" Bu.-it bulbi.,. alffl,~~l'Qt'. B~z de almlZ1.1 imi,i_z! Biz ruaturko muz;,gi. b III"111"'. II. t" abtll,.c~ muzih ttlJu:mla,~ Ja T QIfkl}J'e"Jen S:lkll. Bugiin'di hal ,ud'ar: Turkiye'dg offlfulup Jiq,i,eR,i',Er ya bir, lta i'i muzik ,olum« va:rd,Er.
zeuk almamu; ~fi," degil~ biiyu' Ylflrn bah muziiifJ'in &esine mll§t,rmah "in ,«zlerc£ muz:ik fatzmu 'Qzlm. Grzzino mii:,;i'8"1. Bu ttlJUmlQTilf:l her ".irE tined
)'lIllrHZ

rini I'elki' efm~~l,[,. Meetis.
,he, 'ifEly,den ev,elJ ,lJallJiII feh,li'e:!line har §il· tl'atanJ'Clfl "rm he ..

min bui;daYI

esvaln

s~:bn alamnaz-

d~.
Cumuriyel
Bali1.kasmn:m,

koruyaJi'ak

hukiilmetil T aufO yardmmll ile, bugda.YI k 0 yep a r . yoUa-

ltarafta gosterJi.gi itgiyi

ran.la. g5rmii§ fJe IJldsn'u"l' '-'ovo emniy.eti ancaR bulUn ulWI'qn

J"' .

(rh. E'_kid,en bug,day, devJet boreru .. nu bile oaemezdi. C;ft~inin alm'I,eri bo§a giderdi. Btl y 11 lsmet ~no,nu ti.i rl-t kay ii·
Tuz
ve ~ eke r yolluyot.'. a~ltln[ ha:zn,eden OdUYOT demektir~ ~ekeri lIIcu.zla:tmak i~in De

)!a"lnd~!m'i,'iMkiy,'etemin 01"., nacajl.lu hffydefmqlir. Yiik· ~eh rniiJalaQ ,meciiIBi. AQua 011",dU6un u ,"I'll r Inaga

t, u:z

bazoe ve efldiist,.i. karlM£lI ozveride b lu.nmlljlardllf. Ciinkii bu i§lerde ~a.ll' an biiliin kapitaller t U If" k 'lilr ve Tlirkiye ekoDomisi. biitun halk: ,asigianna

y.e n; ar""larla ~e~":iz e~mei'e ,.,arar vererek bu,nuR frin ii~ sene-lilt bfrp.Mn k-tlbul e'm,i tIIe'V'aslta· larlm hazlrlamc§,hr.
t.le en

BI'ze,

".,

c. H.
Peker,
tanbu1',a

P. Gene) Sekreleri B. R. dun akJamkit pksprelle Is·
gjtmi~li:r. Kendis.i

uygun olanil!. ~.h'&D giidumlu ekonoDliidir. Boyle olmasaydl. kij~, 'Ie ne esvab. ne tcu" ne eker glide-

dlllrak· '~a Kamulay Ba,kamyil!' Pan'~ iie·n ge~enle:ri, s-D.yia"b.l' \I'e doadarJ

tarafmdan ugurianou,hr. Resmimb, Partirniz Genel Sekrelte'rini, k:endmsini ugLlLrlamaga gelmi, olan· larJa k,mu~urken gost@rmek tedi,.

medili. milli ae.lerberlik i,leriyle ,aynCd tt.te!lgI11 ol,"u~'U'iI'.

y iik5ek miid'alaa

U'Zun

JlfllQrJa yeti ebilir;

En niluliyef HlIlriei~,e V'ellili, delJl'etin hari'd vaz::iyel Ille em -

taio epey gijrenekle,~ arala ,IAI,a .anal oniird qUii olmaZla~ .u.zun .Ylll (I rd Q!'t n ra :!fene yeti ,,,,,ejl'ebr-

"de

Or-

niyeli iJe: .jiLdhun
~iA

fflt!lhaJmzallf

hilirdi. Buiday kocllnamazd'1:.
Dav nedir?
Yl&iaYIP onum.·

BizUn eudiistrimiz
g£n§e~

B. EDEN PARI.STEN ROl\~A A GiDECEK Y

1 QI",'dl'e~ lI.in

a"u.llu,CI'

alantla/d

i~ pazarla

cektir. Buy"uk Ylgm, ,~ifb;idir. Top· I'ak uriimeri koyluye ,Iatmilima. yetenegi vereeek kaoar degerlen .. diri1ec.ik, endustriJ utunlerinin ka~ ye ~iztm ohnitlarlDl:11 f:iJatlarlJ tiirk koy ]iiSUDU 0 sa:tut.lma y~len e gtllle d'Ogm indmrilecektir. Ekonomi Ba.ic:a.nhgl, enldii triel eiri,itn'eri· korurken, bunlarm. topiak iiriln le.r[ni deler. end irKS. ve i~ pa.zarda i!J,j!mi, ,i., ahe YlglRI

ingiltere, ita) aya ,abe~ista da geni~,,e.. .l{onomik l(azan~lal" agllyacal{. Habe~,i,tan olu lar so ,yetresi nden hir komitenin gODld l~ilmesini i tdi
ulu ..lall' sosyetesi genel sekrcterinc ye ni biro nota ond er hiikumeti ·;tir.
telto

,

e.16i.rliii ~aff,malarlm iZGh eylemq,lir'. Yii./uek mudd/I"" medi,;, fionballf.r' J f.I mula.' l'Op"RPhB' nI :y,apffla/;z iizere gorlu,mel'in'e n i1IG1,Yef lUerm i,l it'. 21-ti-93S

rurkiJ'e~iI'1i n kU.lurlarcnaan biri'l ~elli%UiiJir. E:..n .u)'u6 ,ehirleri mi~in 'Oillolliiii bundan ileri ger,i)po'r. Gazel',eler,
(fl'tb"eri vlIlrmq da .. o,nlarf J'illbanCllarm iniircle,ligi'lIde.n rf,ilyormu,lU gibi~ 11;1' hOlla ym-mt liE'Q.r. $imdi, loftan,ta "eo gtUlnol.,· fl. miizik lU:l!lad".rit fJa.Aif. zot!l1kleli'

l~r..

,.0

muz:i'

bizde

ItiyatrQ

'0-

Ille

B. Yevti~ neden
!;ekil-1!? UJi.
21 (A.A.) - Ba~bakan Ye'vti'!i. Raihe, gereken lief Ill'.. II I a1ma.1i: icinarla - _ t "uo":· • ]~ 1_' k .. 'II_ IbUIDiU lOC'i!il em.eK 1M ,AninI[ VertmeK Be.grad,

m,eAde,iil. inl:,gnd'GR yemell J.ftlur ,gidi')lor" Biiyiik hal' ~fannl
ball

Ce IlC we , 21 (A.A, J -

H bel

boul~l"a.'k ueuz iUrenilebilece.k 'PI'e s.abla'bilecek ~'Zde Dtm,alal'rna dik.

lta.b

'om durumliDu pro

e

kat ,etmektedll'. Koyliiyii hakikig yogaltIm un~ uru yapabirm~k, Turkiye'lli~ buyillc: geli iminin nrn va a.na.htan dll'. Halk hdkur:lI~ti 'buna ~ab .11e

eden bu milt II" !llDJl' I:!.Dlgele ..iui gozden ge~.ireeek~ ger~ek do... rum He .ynl zamanda eeT~k ve· ya uydurulmui biltun hidiseler' baJdflJ:nda, ger~iD yapBca.k niitir hi .. komitenin atanmulDI isteme •
l@dir. H,a'k.e~ hiiktimeti. bu kOlDlteye~ i,tini iyice b.!fiiu·masl i;c;'~ngel'ekl;K
B..

giliz hi,iki.iDleli her leyden once, italyan -, ha.b an.latmazllil u'Ze~ rindekI ingirz '" ita-Iyan anla,mazirgm[ duzeltrne n.te ektedir. 8.
,Eden'in Ro,ma'ya gitmesi. bill
Ifih llyrmbgJ:1l11 ,gldef'eeek o'lan iii~em 'konuimalar& kap:!: a~nH~ olaca.ktlr.

go-

r~l\Ie gore, Ingilteretnin

tngil.z !'lya.sal ~evenlerhdn £i1(.,
ItalY',i1.'Yi\

i:zere bbinenj~n ~ekUimhd vet"'mi,tir. Cekilim k.~bu] edlilmitlir . hilikumd, yell;' kab~ne: ,klllrulunell .. ya. kadar itine devam edec.ektilr.'.,
.Ii(- ~ .~

du. Buy.1t 'dAal iJ,in ayrl .... ue gundel.'ik .anal i~rn ayr,.! Buyii' ,anal ~,in. hn'e',U4tutl'ar' rirlerini "iillii,. B«k:lIum1%G b, ..

i~in,. k.ea:in tedbirler ,.malz

tnQzigin£R .eline

al.,fltmalr.

ICbun -

,ii'

yor ..

doi;ru dei:~ldir. Diitiin eko[l.o,mi.ini ve btitiia endusb'isini yen~ ku. tan vebu i~l£rtl renl ala.an bir IDem
leketin" yuka'l"da ana ha:tlarmll: ~t'2ldiiimiz bi .. ,diiz@D eJde edebihne•• ,aln z emiT VEl knon deiil, d&' bilgi irnvve'ti illiyen 'bir eydil'. Bund D bl!lc,b, yurd uvgal. ile
lliidoo51.-

I,ia

k'olay

01duiuDU

.. DInaH:

I

,

"1'1

yiilde:neceii ni soy leDilekte di r. B'liI onergc, Ha.be iSlan'm ban,uvebr niyellerini i&bat eUnek ergelile )l'llpllmlfhr.

IikadlU ,ardunda bqh.ll.m:naYI dlklan ba,b~ bii,ijnharc.alan

da,da

:g,eni~ lekonomik ~I.. m.ilSJ ihtim.ali lrilrdl • 'Ote rand.o, :B. E,den. B. Mu -. S olinil"ye in gi[iz ~ alman deniz andla,masllnill izah edecektiir" Frtansa we It lya·YI lizgiil" h.1I .: reket etm.ek fi_krillden vazle~ili' Bksper-' leril1in, alman deni'z yapillal'[ pro . ramlDI uzun b'Er de,vreye aynacakl,all'l um.um edUmekte ve yedi YJlU1:k, devreden bahsedihnektedir.
'Ie almman

Habe,istantda, zalild~ ,slllgi

- ,Belgnul~ 21 (A..) - Sayla • 130"ku.rU,lg bagkaol tiri~ ile b1'U1
u.yeleri Ia!rll"a giderek: rejan t rafm,dan 'kalull edilmi,ler dir.
bUfOSU

billak ellirlerimizin birlta, ofelinde, ga~ino.urtJ" tie 'oltanltDIn= rid, AIIl"-,. en )la/un .ederle bah miiz~iine Yllldllff!rcrcu. t.lmd., bu'UIl'il'd'nrlmcalo,u; .
!IiIeIIi ,ehj,.le;rine ,..bll!UlCEll!I'nn g'elmednd'en b.ltred,(!'rien" Au lI'afHmc:t, -

,iih.ell .)'a&ancl, ImpiaJ' tie Glll.,'er Borme'i)'iz. K"fU"- lalitif' .ria Je, 6irAcrf )'1' i~in, "lsi olm&UlGl

1".I:"h"" f,,6,,1 .Ik ,t',t

arc:rmtzd'ar

·· .Ok 1 KU«;U . anlLa!5ma, bajkcmbgl

1.lGnbul". ue 7irld~,niJl

mek i~in j,ngiJ.iz

B'lll(tet, 21 (A.A.)
nuna hAIl",~kd edeeeg'i

B. Titii,-

lelko ,dun alq.m Nikola. lstll.yO ..
!lua.da. Be~. ad,tta B. VevtiS kendisini t,eJ,efo. D(t. IC-Ilgll:rmr, v,e yB'I'Im 1II.1I'l 'onCe ~e-

buna ~iZID1 olan endustri

n~ eksilbnemek yiilcum'ii
bUlIUlDi1ID

allmda

Londra, 21 (A.A.) - B. My solini. B. Eden'iu Paris, kOnlltm .
,IIu·mdan
BDnr1l1

yafil'OlUzlu'tilln' ue ei'.ellce.i:%lilr,'en }'ond•• 'ar.rlf Njiliye ,ollliye' ar,a

,'arln. ,1.'anbul'Js ve Tu,.lti,e'nin lIer fB'A,inde ",uziAridUI'en. rimlzdran ,a),If'IIJlldarrnl idemi;yorq z;. hatlr'amaA

-

liri ile 0Yllamakta De ka.dar _,s&knll o lermeSL gerektigini de dgJiinmeliyiz. Hiikiimet, biitibt den~I&o rio gorii~ii,te akla y~klD da ol$al.r,

bi:r hUki.ilmetin, haz.ne 'Ie-

deniz

mellele]e,.;

bir

ille haya yardlm, andllltllL SIlI11 10TU mek uzere Koma.','a gelmesimi bbu] eimi,li1l'. Ourada _oytendiiine gore, ~n.-

)
I

her fll, ge~en yllla IOr'e~ hayat u:cu.:zlu". tuna ve halk: genUgine dogrn yeeD. hir ,ug~riiMlolllllr~a;, bu da. yeter.

birdenbire: yapamaz.

Fakat

Ba n rhk Ba anh,~
Tramv.ay s'osyete.silyle uyu~tu
Baymdlrllk Bakanhil: i~e Islan'bul TramviIIY S.o$yete i ,1''I'a. Ind. deYilM etmekte ohm ,!Ioli'u!l!,meler
bitmi~, Fatih - Edill"nekapl Lattlna

kildigini. bildiretek, kendi.bulen, Kii~U'k Ln~ latma1l In Lalka RI. .rfa, .
tiyle', 22 haziranda Belgl"l.dt'ta Y·· pllacak olan Ku~ukan a. -a t(J1llanb 1Dl" geri blrakdmiilllll.l ve hundan 8. Benes1in Idl! Laberdar ~dilmel!o;ni rica etmi,ti:r. Bunun iii

Bakanlar Kurulu
Bir'kll~ giindenberi

to,planma.kta

DIan

her gUll Bak nla, Kuru,
'VB<:' .,

f.R.ATA.Y

Almanya 1l1~sIar 0 -.. ... -onece·- mI. k 'II? yeteslne d....
.
I

I

zerine B. Titijle ko telefonl.l. B,eneale d.e go:rii,mu,§ v,e dun ak 'l.~m hareket et,memi\ltIr •

lu dun die 'to,planft.l'l'Itk g~ kadalf' eorij'Jne~erine devam mi,tir.,

d

Subaylarmnz, Pe~te delci yarl~' ,arda kaz30 dIiar
l

LDIldT'lII, 2,1 leA.A.) _ Deyli Telgra.f'm sandlgJIDa gil'e" .AI mauya'om uJuslar -osyeteaine dOR' me i me ele'i dun B.Baldviin'·le 8. Ribbentrop a't'Iil'srndll g,ori,iiI mU!2'tUr. lafb. Cene'l1J'ifly'e I-

ha'r<cadlil
-rill DllJ:!ii
'I

Bu da.pe,te~ 21 (A.A.) - Eleip'im.iz Bl!.ldlap~~te·de I1n,~ulula1 yarl,larmn.a girmi~t:i['. 2.0 haziran gi.i.. nil ,.pdan T UD - biyiik ode i '8.", rJflOlL ahDan~ i,talyan 'VB ma,c:al'lliII.r~ 'dan ,51 ve liirklerden yed;. olma'k izere 58 a'l1l ginni~ Vii! musalbaka '24 marni liz'erindeB yapilml,br. 8'll ya'n ta tegmen Eyub Lirinci. Sa.im
irkind, yii,zbaf:r Cevad sekizi'ncl 01 mu. -ardlr. Onbinlel'ce ha.lkan 0,_nde atMa;rumz calldan anCI!2lan· ml~.&rdlr. P'e~te aJa,nrnda, erkinUk

Gaz.etet Alm.any",'nln If" ,tart
donmeye
.
,ElDena

para ~'Ika.tddlklan lion. SOlyelenin halktan fazladan .1-

h B(Ur

-

ol.dllll'~I!fIDU loy'lemeJde.dir:

B~r baill 'litava

mas, •.

I

lun -90nu~landrrl]nIlUl'I.

I
I

bin lir'an'lll] hi.ikiimet.e ve ~ ritmesi esa:!n uzeri'lllde BAmlllmlll,. ~Ir.. Bu par.lIRJR ode me aiirelerin:in
Saptll.DlDiun

yon 700

'Dldugu

PIU'1l

'wmr!

Dian

1 mil-

hi~ b,ir !erdt pa as.,., gurduR Jan r;ol< "ellmez. 1;;,./clte galnfz hetle/; ;yice igretmek ltizlmd". Hed:ef: Hovo .teAlik~sini onlerqektir·.
UIUSUIIUR

Turk

2: - L.kll['na [l'ljodla,ma.lln'. i,m-' za eden devletler tll1'a.flndan iki tao rafb andla mala'rm lo'karno and· laljll1a.:!I1 Liz:erine y,iilpaeagr etkiJer lIak'kmd guven v,erici izahla.'I' ve·
rUme&i.

ijzerinde

iss: l,orii'l1lLe~

ler dev,am etmektedir.

OeytiJ Tehrra.f·o~@ ,-:!Indan, hava bakanrnlln, hay. ya:pda't'[ ,rog· ramIDr veritmeye badadlgun ya.z·
mal!c:ltadu.

Telefon §irketi He an]a§ma
btalllbul lelefon 5Qsy@tesinin

mil calrnn-ken b yragjlnl'7. ut.k.. dire~~de yiik!lelmi,tir.
Ti.il'k ekipi 23 ha.zirranda. bath· yae. 01 an yiilli'II !.iu·a. girme!k u.z,e .
r'" Viv~nll'tv:>i

BalIan 750 uf;aim be -

men

yap:r1malunrr
SB,a.tte

Harb u~akla.l'lnlD

da" ,

240 mUden 2,75

i:smariaml tlr. hlzr iki yd k.a.
veyn

,Baymdli1i'hk Bakanhgma, yer-m;~ oldugo iinerge mektubuna Bill" kanhim hozlfl dIg. karl_ iinel"... :sosyete delgelerine ibu'Iiin v@rile -

II

hl~l'eket edeC'e'k'tir.

JOO mile iilkl.:ralacaktK.

~

•.

~

..... --"""-"

,

.~~.

I.,.,.., .

... ~~--

.
•. . r' - .. ~

'(-' .~ ~ .... #
•••. ...

=

-

~.

tI'

__

Arah ellerinde Sumel" izlel.'i
GOOey'samigleri
Ba§1 bunden on(~eki say tl'lllmlZQ a dl,r.
Yemen ~o ' ilgi
LI.},andlfu

H.R. TANKUT
oldugu

--

..

-

- -. --

-

--

-

-._

-

-'

_

'-

-_!'

'-

bil' top.
D)'

r
doe

bo~ge idir. Her ne Ic.tds!·
~~k uzaklarda

Uwk:

m~l'kl!'Z'lerind~n

dl:!gil is.e 'by 1I1kl;yl

i,il1c d.<l.lID<l.l"Irn gi..!If,;IUgiJ

gibi Yemen'de de saI'ItileptCli!! br,~hwdc~ bir Ba"'liirill 'rIe y.e .. n:llmcz b:ir dayaruk vardr, Ycrn.~n bL1 da~ y3mgr Ibir,l!iz da E~Rm'dild ulu$;Il hareUlkui:n.d kete borit1udiul"'. CUnJdJi El-am ~
1I.11l1nf'"

~

'UIIIII

11111 IIII!I[

IIIn

ozgel i k ICll"le dclu bir tansrklar Ulkcs.1 olarak t I\I~lI. Gerfiekte d( Yemen blr t<msU1;l .. r C'lid~r ve yakm dog~ tarihine tip ve rtnl clan bi.iyiik tarihse] hareketlerd Ii1 en oJll-cmlisi.nc gel;mc merkcai Dldu iJ i~in. tinii !!iTlm:iIt-.r, "Sam lrklrun bu.li'a ka~II.~ aralb }'lUlm .daSITun Ii~n y btt!slIlda. iodi, Or'::lIrJ BabLiI ..

Roma, t::a;;retesirl'in pill'otolllru.

21 (A.A.)...... biidirdi~il1ie

E.ntormasyon gQre. H<libe§ im;0

_tsve~ krrah ile Atatiirk arasmda
!!!
JSYC({
.J V In

OVVETLER RllnJ~I;NDE --------~-_,_,_,~----~~
=

B..Voro§i1of, sovyet gen~

"1 k1a

hrztnr

k.u~!la:R"1l1 ve kolcLi5J boll ba.!,\a~

Krah B'e§ind Gllsta.
)'11

Iurml§tJ. Thilipp ti ~oyle aniahr;
riylt tula

Sd11: bu

hareke

.

"EI<kIl'lI ve SIlI& her Uilrlu ulitilnU.u:cl~.

!Jj.a,,~

Lerabee

ene boyullDurukun
olur
l

kur-

il!teii.n den olarak, tolYliI'nrn etgerli~i altmd .. buluean Jenin ... lult.j\iI1hi;.uu kend~ top ~ r kl uniii katmay karar vl::rm'IJttr.
H.1lle1iatQn, H.lU' r Hinde asker !fIg. mag'" delll'lim etme~tedir

,~ld,eki andhlt(1lllla.r

dogumu.r:um

doniimiin-

liginin ucman yetismesi ... ni sevincle karsrhyor
MollkOll'i!J.

den otiil,U A liniirk Ue Kral 8rasmd,lJ k8l'!irl'tklt 'fekil mi§ t etGUlltav,

21 (A.A ) ]§leri.ni

Bay Voo
Illll;.:l~

lof. gunJilk

blrakma'kElzln

,rallardu' :
Sa Maje,!!i,te Beiinci

;il;l;dm. G~11

m-el:opotim}'alJ

g'grcnen kQmii.iniat gren~liii ot'u1"Italdannr kabul ederek hunlarzn pi ..

gild~mini

mi.imle[1 I~o~azmdan Rocher linrinLicll'l Bil OV;;JSIfI.":! VI!! guneyde slJDTlaJj kJ~'lla.

pn:n'J'lerl:,

giln elur ~ok sert kom~1.IIsu Ammn"1!J uyruk ol urdu, CUnkoi.! SU6 &~i •
ve
\H~ i!I!'ilrhnCIli

.

ISII,!!r; Krall

rmdan habc~ mcrioe 1;lklhrdt. Dogum )II' Iindan be! Lin Vii once sam rrkmcan (Jolan Go~mcnJnin "sam Irkll"lrn han I
uluslardan ru olarak olmlll oldu,~ul1u bill! [mdi do!· i;igrenmif ol'UyorLIz Bunl.n

zeldi
tee da

soysalhk

bu Inale }liikst:linc~

katl<Jindl
har~'Ic'ete

tle:di. Bir z aman uldu kl E1am (ali] \al!.

Curnale Ditalyanm bir yazIsl
Rom. 2:1 (A.A,)
h31yan - Habe,
If' -

Stokha/m

It.. da oldl.liu ],..

g:ibl dlJi"'If~1 ve 'kl'l.

~cli ke:nt crd~1'I ba lea

ir ~ey olmlyan
He os;ev • Kendile

- Sum r ~ifloe;il:liini .... a but· day. arpll C1bi unc S~:tidierinl, enlarun ekm~k ve bira }H'IpmiJ:ki,lr:-rini Mt· ~.r.l ~ijll.1rjj,p MnlH liar. Bu ulus hiy~. ro~l t f )' ~l!>ln. g~tir(1igi gibj }o'erl i 01mryOlln emcn taklmri'il u Ilravunlnr dola)' 'y ba~a ~dl;iH'dl•.. tE. Iuber das Bauil
ran.k
0)1 Ier.)

n~~a
rine

delJlet~ik]('rle Me <llr:,i
bD~l.k

dQlmu'i'l.1.I ve Sus IJI! 'kolvru]liIJyo:rdu. y,hnd'arl;

ilgileri hllikkmd Id ht'lgrlrri orta),a 'kilTmoyll drY,am t'dltn CUfnale dltalya I'!'dCBi, h~I/I!H:§bl!kumctinjl1l. :yapil hl~mn]!IIfa aldrrm:yaraK, hBlya'nzn
til

ca-

anr'·
~'kc·

Dog umunUiir.UII ydd6niimu dcdaYlsile MajeJ.'1:enize en yi.i~ _ rekten gelen kutla.maJaTlmr 5U~ ~ nat Vt? ~ahsii btJhtiyarl,glm~ zm, memlt!kerini~in gel1ligi haklfllJdahi di/ekJerimin kabu-

olm.alarfl'ld1l11 ve ;~..,i. yurd savgaB-J .. I1In peki~tirilme~i ilf,iioio nasrl bar arada ytirut L.i 1C hilee e ~ it'Li ~ ost e rmi~ 1-:1l11 unrn.;) laO!
]0'1:

nndan

dola.)',

~l.:'II'In~

\n': KIY3m:Il'U

bil i,...

ml§'lil".
Bay Vcro~ilof xQmunist gen;lik or. gtitlerinim dQl"dunc;w ylll dolaym iylc, Ie ..

il:d,c'fllct'in gerlll~iJl'lI lidt:tmi.
['IogUTJ1

luno riee edeeim.
ha'm

!o;iz etc dC'~crli arfll'Hlganlar ve bu orgut. lcr ,die 11 aklar, pli.!!1QrloClr Ill! lItI;;ak ~ere2"
leri verrnl rir,

}'orlJn;k

2!i!1l(i we YOl-

n i.izerirIlHc:n do~u A f1"l ~!!Iilna blfl
lar a.lu'I"ll air fll1dm clnha ~uu}'dt;;,

Ylm

ML .r'J,
)'II101n;3.

h~b ~ .... .; uir a$yah.
[·I<IUrJ jIll' K~zd

hu~ :U[I(I~fll ontlCl biJy~k. bir ba)bng, Kururna TJO'l1!tc nsarlnrdaaber] o7.luu:n ve bcklcnen eserlni bH~nnlll§tl, 0 ~ r lei! Clt'lun I in 1I.t'1I1n .nbula. klllranlrk bir in din rn t pel-tinl'ldr I; 1r~1 lnrd •• Kutu{'na Honle: AnzEli He Elftm"1 bir lt1lRtlrdl vc fVrt lliin ge.r!;:~kt~n ~~ 'in bir
erl;;lr. ""I gl YC ·_,k.:ln Mo;.IIopotl'lmY!l~ vI! rLid U, fend!...,. t L 'h['\fIM1"Ie: (pd fl09,~dl'l III pi nt'e iler

nom~k illllg1<l'l"In] ve bu 1'I,]lIndn !I".1JP~I~1 giri:!tlmTeri. ayillr O1ltnna ll1drgll'it yalJ:mak.
13d~r.

Kamill A uuiirk San Ek.s.eJan.<;; C urn ur Ba!i:Ankara.

Dogu AfrikasIndaki italyan askerinin dururnu
LOI1ldH1l, l~ (A.A.) Morning [lost

D,oi. umumUI1

}Iii

doniimiJ

dolay.sle b:ma hddirmi otdugllnuz d05t~a diJekJete kat!!:t r~tem f('~ekki.hlerimin habulu-

Alman savascrlarr Ingilterede
Lonclra. Zl lA.A.)

-

Briti

LelY0.ft

sLirup gi1tigini
Stn,;lj'a

biliriz,

Pclusium

-rleniL ar slm]a
do~um

y,nl~ildasl
on clokul!

l.ize~
yLh;

~a.e vir

Sf!) EllUT\. Ann.un ve K I· Yfmen'e.

)'ilmdan

yll one , tr',p aM:J.cHplilrU (SU"'t'YI bt"r· e~ r k Mrs" allan !khm m b ylllrIl1ln, t. nlnml!i ha • ke ini Ycmrll soys.alll~t lie Ilg,H
0(

81.'1 tlLhrHclerdt ~olii ynrarak F~lil!tin

Hica.2:'a,
olmCl • sa,

va ciVDnnn Inln

~gemenlfr
i~iI;t

lard •. !!Joeomlarm

B.J.bU kbtl'l' Ati:n:lIn

101: irlikte b

gtlcn i'!:DI)":l.n S~l'\aS-JrHI1. uyrleril"u.leJ'll Ki3s,t'tllani de: gOT'i.i~ mi.i'iti..ir. Ka'1tellaninin verd;gi !:iiyC' ....e gore, i!'1gm~ gilzdeled lurrafm Ian Y 'II" ian habcrlerin tfrsine olarak, italy;)" i. . ~i ve as'kc'rlerinin 43fllk clufumlur ~r)k eyidir,
.i:e'tl!!sl.

g

Eri.tr~Jt'n

rica ed.errm.
!l1II! ~I II~, IiH~

ruirhgi
iu ~

t

r. Inuan

'i~tmlan

alman ~'"
Duvr3 blrHgin

ki sava§~.Ilarmdan gt:lmi,1.1r.

il k sa] kur

Alm<9:n delegc!cri, i'iin bu sehre n;nck~t

Brl ghton
hmmak

~u~1.J,c::;Ii nin topldnt.151nda

bu •

ttmi1li •

Alman .. illcciJ"Z (Ie liz
0101 i.I
V01'10V3. man

Indir.

~~yRr1
AI b ) ilrn'illlada~d!'li n rn

rnUc~medl
Ba!r'lece k:tlcl.l,

!lUi dnndlr.

bit

Ie veo Bu

IS'

fbrahim

dill '\I.e dini
rge1!f'len

Somalide yeni bir liman
y,a.plbyor
Roma. :n tA./t,) ~ ~imu.i Somalldc: ~'eni bir liman yapdmakta 'olt Logadt1'1 i]e Eun, Somah'YI bjribirine baglamak ife Magadi u lim3n.ndlki d "'~Igli !:iau olm.if iizel'e B~n r ·KllIIlm bmilinl ge . ('Ii letilmekltdir. AYI'IJ zarnanda yeni Ii· mini i~ illk'tyc baihjuilk ve }'.;Jjf. ., u m tvei m i'l'1 1;1 biJre II!: ilIIn .. rulablloe.cr k ytfl' nil e bill" ycl ylpl1m!lktatbl'.

'2~ lA A) -

Int:iliz: bir

- ill -

ine:iltere y eniden kuvvet .. """ gondermiyor
Lo:ndrA. 2:1 (A.A) ~ Sou bakanhill lin4l.l'!ls ·ek:rr.ter~ B. Di..1Iglas Howkins a" ...am k rna ilIsmda, tngilten:nin k1lU:!tJ! Ci I'\de kl kuYVctlulni ~ogiiltma'k oiye • lind olrnadlgnu s.ijj"h;mi~t.i r,

lak

topr
)'<IIrll.

llan com

r klan!

ru

V{m~I,·d·ulir.
IilZUI'I

lO?·

lIDir ic!ll: )'i.h: ¥!l d.Dh burabrda

de-n.Iz

al1ll1~m(iSI h.<l'lckmu.a

ya::

I

~oysalhklar

i.in:di

y .. z:an Pol!lk:!.
ir .m13 rna
YOf

Z l:J.rnjn.;l ~dzelel ClhJu~llIlu

i, bIJ an\'C

v
V I:

mdu
0'1'

nu

ralhklarm
.:r

M:ij;,kii ::.i.lmt'rd~ i,dli.

c: gOI e bu \.:i3k dag

zcndr-

INini v

k (ah.iI yukanl r dO-IIlIYiiI rlogudoakl }'uk lot y ylalOl.:I' k.adilr u" Hiibr~
1i1l'''

iii

M('dya'dall gelli!uk E· ken nhlr gene eskidcn oJdui;Ll gibi. Vom. n't!: gi.tmcdcn onte iltinc.i biiylHc konagl Unfit ,.hut . en
lllim'dil topJilnRIl ~"lci dl tUr !i:c K .dlngir-R T p~51 ckmck o1a'rI)
()"'1m

"Hintl\le.n,

11l'MTI<lnll'l InCi Iterenin ki:

~ IYJ:s.GlSII'U gLidtl1
i)yli.i}'I){

di-

• O}'I(' yet

an ~Jllyor

I, [ran':>u: -

lQv-

Rn

,. lIIyorrlu. gtinr)' ind~ki

d fJillriyle
Jaglau ~l'l:;i,YOTdUl

lr1l.n'm
b~rl~§t]n:TI VI: Oor~
'0

td~rmm

• Ilnlbi?de

veriyorllJrdl,

nnc~r
U

'mfn'dl!T'I
}';J

dl:m Childe'in
,if'1d,1.'

dl! inandlgl
lIyanl

gibi

u.l'lcill"

Vr SUme. her- tUrm i, gU!i ,cirene I).ir yer olduiu i~in g-llmluk ya~aY[1 YU::Lca ~f'be'o]rr dlolaYlI!dyle ynr
"'l'or S(lQO y&breas.S. gihl Yemende

Gla;;masl hu 01'1. d· ni 1 ~S~ nlLn &J:bc:b' ohJ1l~=;;tu 1". ii.nk'll, B. Mu.

i;J-

I~VI(:RE'D

:
VP.

lininin

detligi

gibi. fralNll&

• IioOvyet

an·

l.:t,-,mas, AIIlI"upa ..J~ngelme.sLnd gt,ikl:ikleT
y.1pmr,tlr,

bazr deIIi, in_gi·

Bemdir

Haftah:k i§ saatl glindelikler
C~:Il \lre,:U konfuiUll, hakkmdil. (A.A.) ~

....rnl ,~O\l:hltll

braldleyayCO~-

He NptOilmr~h. Elamla
GilD

111

f Her idi. H 1e yaylalan
an

oldugu

de toe-

italya ve uluslar
sosyetes:i
Rom .... 21 (A,A.)I - Yan rcs1'fti.g "e...-enler. 11lu~l'ar 60sYJetesinin
nISI 'Ilotl'iIi

ill! ol'ta
ti.Jr~

A:sya

htl

rl

ara~mda lrmagl

leun bir

~kat"dr. i:n-crhr:

Eioyunun Bu rrma.k
bitek:

phkh

I1rp

ilgi5i OAii~n bir hal alml§t:r. 'ltar.ij.li.1klc:r yapmh)i'ordu. f.;UnkU SUme:rde wnii: dU gittiif'!;,Cl u"tunli.lk can\Ie di,.i

till . :!,l.m.a", dr.-niz .nla~Ulnrl1 milsbtt bir sonuu YaJ"D'W$1 ihtimalli ~ktu, ';u'nkij fngiUnc iJc: a:T1'~3k i5tiyen, AJ many .. bazr Qzvui.yc halll' 'bull.l11 uyflr du. :-

Ar51ulusil proj

i:i sutlerinin
gene]
I

azalldlDU
ctmi§tir.

pakt i;io yaprlan
81 oyla kabul

yi 33 oya kar
KOl'lftl'ans 15 oyb

tmlOlolgu ~Bktkl~rdc: goHcnird'i. Yem~1li I.Uke'si de turk 80) unun 'iw1~.:!I gollendigi y rhrdtm bl d ir, Stl~r vor: Bab~I'Jn s.a.mil~'Ijo' tit" :r.am nhrd.a. Yemen, uluul Brg~nli. gini Yltirmemilo; bululi'1uyordu, '~;;jmefin
y3'1lllld!ll

1.l'1~ blOi'limn)

k:;u:anlY'iI!Irdu.Faka'l gene hell"fude h terimh:ri

Ha:be§;iJsta. gonn~n gonderilmesi liurujn·
~I':'!ll!)lil']

G,u:.eta P,(lhka <la,
IHmanYili 'i;in biiyli.k

bu anla

momrn

bund",," ba,ka

2;7 ye It

t

t

keUTl'l.el~Ti y<ltpyan

eski ,.i..i.rruit'ot Gki.Hup Iblam&'4iI:g~ j§:ln yapJlan sozlUklerde f'3um-erJi: kclim.ele~ re sam; anJamlar Viefiliyo:rdu,.. (L. eWol "lor 00 joahren.)
(Sonu 20, B. K
12lm

deki onl!i'rrgnin1

~tmif~c~gjne

bi'r .'Yll.s.I!l b~rnn

yeni
'iinin

!:Ii r k::li!!' 'kabul ar

~ tmi~tiGl

Egu Jrabu.l 11:dinme halY'afim ulu$1af &0 ,et~ inc kaftt tebki.si ,ok ~ttin olacaktn.
1I:3B~g blilllunmaktadn:hu·.

C1~d,ugunll yazryor.

Bil kanr, tilme:;i
ren v sml.i maSrn.

ayh.k vc gilTIdel~ldet'i.m dih:~ irnk:inT QlduG,u kadiU pa~
araslnda

me

i§~i birHkleri ~Hcrin
Vl' kIrk

r

prIm.
kor

jl'a ;)l"1!i di:izcyinin

bulun:lTII

EJBII'I Bo.rilyU'k

YaJr')

FR

H:\ \lU teillil[e ini

btiyl!:<lr

20"

B,

hilen iiyeler
B A ·dd d:. man Bolv,n.m V" fi Kllin-;
L

RI!!~t lIg.dy~k nilfus i!yan 2~'. II. Til .~ hit' Badur F.ihn-t.ivi.ik Polii! komlsul :!'O.

Laval - Eden gOrU§mesi
Pads. 2'l (A.A.) .B. Laval •. B, E •
:;0'

Ulus b3franba§a kr/avu2. keHmeJ~rj ile fJk,Y01. Turk.iyede ~Jkan gszere ve dergiJe. re her gun veriI.tl'11 5 er tel;-

saatr'k: i~ kaftaSJnnli m ru1maS7 balnmrnclan shnen tedbirl~dD
aJ'5IUll1
1

.zaman zam<lfl raper ha:l il\~e
1$

bOJos-una

bddirilm~'!iini

hi.i1.;iimeder

B. R:lif KaFYJIJI'iI lIo~iiylik pelis 0.:.25,

i'urnn 20.

B. Ahmet

Tile

llo:.:i.iyi.ik

pCtli~

isyan 20,

den. He yapml' oldlJgu gorLl§-menin nu n c1a ~oyl'~ demi ~ti f' ;

Boll,ladin Bolvadil'i.

]0, BAli Mi!lmiidiiri.i

H:J'oy Inus

ogll .. SO, E.

B. Ahmet E1'lhlV n~ Bodyill. ~"h'nme i§yarl 20 1:1. Ahmet Kesim Berlivi..ik ~al"

B. Eden,

bana huk"m

ti.nin Ingi (e •
bi.1' d nh:

re vC' Almanya

ultll!u!l'Ida nicin

Bu IIs,reyi basan g8:zete ar· trk bu keUmell'l'in ()smanl1. calatl1ll irullanmlyacakrl',

melilr lisleler; de

yazworuz.

den i'5.u:n"Ieln~dir.

\iUGOSLA

13. 1..2: e l Poekta ~ Dol ...lId in :lO, B. \ 1h 1... d' 50, 9. A!;uiil Telli \iadJn 20, B. Mehmet U 2IkhCi~)\.tI

J mail
.Bo}· BQ1-

baylrk Mul"

g.

20. B. Hamdi

Koseoflu

Bozllyuk yElr i yan 26, B. Abdun~1h • mEn. Ertem Bcu:i~yi.ik Olrmnf'l komi!leri !O,

anla:ima:n yaplhhgmJ nliiltml§tlr. Ben de k~lI1di8rne htiki.im.eHmin bu mese!cfl

~OTUZ SEKlzlNCI
J. Me.rmuat

L1sTE

a<;ek Belgrada gidiyor
BLtlgrad., 21 (A.A.) -

adin 25. B, Ahmd Kar'amc.:hm 'i:oglL11 lIo1vaoin 20. B. MU~iI Karamehmetogllill
Bolvau
'I

:e. N<1il

A rat BoziiytiJl< OrmaH ml1iamel5.t M. 20,B. RcHk K,l,Pldllg- B02i..iyUk or •
'l{l!Ilmisul 20, B. Nliyazi

i]erJi silrmll' dim.

oi'dugu sakrllcall1rr

hih!lir •

man

Tunes BQ2U·

n '20-, B. Burl TeUi Bohrd:in

20,

B. Jiu ryir1 Tllrksoy liz A Ik Ba:riiyi.ik II. T.l'1ir Giray

Bohl'aodin 3,0, B. E· min C010 Sozuyiik 11licbaYI 20, B N •
C. H. P.BilskanJ 24.
§

yfl1rl tabll:"irat st1l:rettn 20 lira yl11lk yi.i • Itn lIhma. thDi. J rdir.

Fra.nslz par lamentos,un da bir hadise
Paris, Zl (A.A) - P1lirlaJllenlo~"u.n dilM\i tClplilohSLlIld.. iyi giyinmi.j bir gen4i ku, dinl yidBere ilyuhm yel den sa)lla"'lir tardlllll lIHaml§ 'lie ba~kiln Bui!>on laraJmd,an din.!cmm~~ini i.::;tc: mi*tir. Odattlar Ion- ve kuru!
nen
klZ

dllyub.lurlJ1Q gore ... 2. - Hallar/is -= Hitget Haber = Haber (T. "o.J l. - fiB .JQI. aJ.i,e = Oziir1il HfUllat. ga)'ri sali'ye flam"

Orneli:

= Dupuk .sof JiA ayfanmrZlT!

K..Ltif'le buS.

I anL. norm.u oil:uak s.i.irnl~kL(dir. Bil:'-1e::j.ik ayn~ Bakam B. J\'T:lt;,t;:k Bl'Tgrau'a gel mek
I.iEere

Zai,reb'teo

ii.)lrdwllftIr,

()gtq

d~m sanra

burayOJ gel~c!!kllr.

uFol

=

nin kJiral1Jk naibligi kW'wu kabul edJlece~i !i nllm:!k adlr.

Kenu;<;i I at" ,rtndaa

Bo:diyuk JUI\d3rma ko I mUtaru 20. S. Ferdi K3;dil~ BozUyiik A " I S. B k ru 20. B. RIC:~itBay'k.al BoZ:il)'llk T. Ha. K. BiI~kan~ 20, II. Mllh1i1lil O:z _, , kanBozuyiik H. HeJriml 204, D, hnllhim Dictai' BOliiyi.ik M::!i~mijdi.irii 211J, Salmi B, AI~iln Bo:Uyuk Ta..lnil SlIekteri ~G.B. , A, H mdi Gii"en Boz:uyUk Z. B. Direkt~
i.I 24,

ANKARA RADYOSU
Bngun'kil He,ende1 program: : Man;dl

~9.JO • MU'Iiilti: Schubert: Menltd Ktman- Necdet
1950 albu,lit raporlJ AndanH ESIll~Ssi,.

()rnek.;' B~ hll.zanc~ (;,zurnl noW yoklo IIiQJ11or-ii' u.:eri'riI dell mi haapJadlfl1u:?
"f, ~

~----~.------GIRLE"1
DEVLETI... R'DE

l:z:1ual'

= S:IIIzilinr

genfj

'k~zr dl~im ~,lkaTm tarafmdan DEller

l;o"
-

Orne' ,.
elli, 5. -

RC:ffi2 i

kCiOtCiri1

dinl~
b~k1nnd3

bo)'le. 1tllT~"fd elmege '.e'vk -

Nfl'.' &':1" .. ,hln,," sizi
O~,

Cinliler yardnn
Vil.iing~(ln. 2:1 (A.A.) -

istiyor
OJ§

~ak;m.

jl' 1110' U]'Vi C~mal

bu i~i dogum

hG:I, Kantondaki
si rutorUndcll dlnmrnn kar,r

SU!IIIyats.en unive:rs'to. kUHY C;iindeki Japon yarc'hm isti:yen hir

B. Baha \'~I::i er Hozi.iyi.ik Z. B.

akudllgl.l y.aphg madde
II'U

3tldir ktorii 24, B. FEliiK Enm BO.luyUk Z. B. V!!J!n~[I.Br;r U. B. Sadlk GUrcan :8adiyiik 2. B. iU'om 2'1. S. Ki un Oral Borilyliit Z. B. Eltsptri 20. II. Hilmi Ke· r BDIUy\iJk Z. I!.. Depo rn!rlll1l.iLnJ 20. B. uliotaf.l Eren 1I{)ziJ.yi.ik Z. D. K. i,yan

uai'lri : '2Q.2O Wi.extemJ!l6:
Ra ff: Sonatt:

bh- betkenin sc.ylemi,Ur.
kanU:n1UOOO

et1c:isi aIhnd8
5Uli

HQlma =

Cez:a

bu

~~in. hi~ bir

yoklm,

Ashnd<l

p.ada:m~nl:od.a

OFnek: 8",6 arnA diinkii &Oylevillin iyi hir ozetini i, . '~rim.
rica e-cle

t6-'

!r.!E "~mr~hr. R.ektoL'. bu te1gralm
nm den tiro dokUiE dtvld devletle
L'~

Kernan· Necdtt RI!:ITi2:i Piy nO': U1vi Cern;'!l lQ.40 • Ha~Tle'l"

boyle bir h!idis~ lid defa gorijImti.~tii:t". G.en~ 1m: i~n tuzd gers;i1l1 yaplhnl)'(l c<lkuJ.

Not: Ga:z,etem;:z:e gfim:Jeril~ek lIl1imlarda In') 'keJimelenn osmanll
c.al!l1l'1
lruUa.ndR1'I"I.n1I!J,!llI1'U

b~,-er kQPYasf.
I

andl a §ma'Strl

im..:a

e

gonderillmt-;;ini

btrmlil'

riz.

Ke~oren, CazinOSl), ~evr sine ya lIa~a]l iiz,elligi aldI. 0.·1 F'ahril{aSlnlll ADl{al~a 110:'a1m Ke~j.ol·en(le lezzellei hilirsiniz.
l

31

~-.
__

..........--;-

,-

-;
I

~~ ••.i
-III.
I

.-~~ __ '~'.
• .,...

~~,-;

-.,-,' '.

--~~-."
• ,,;.

,9_'.~
~ll "
I

.
~

,

__

....:.

r~.,

_

__

._.....

':

.~.-~

:;~:.,

-

s.;',1

.. .,

.•• ;.,J-'.'.'

I

-.

.,b ....l:.
.

'If

-

--

.
.
-

-.

;.~ ULUS

-

.

.

.

-

-

--

-

-

-

-

s

Cefad Mtyvala.n.l1 lIuj.'l1l1dilm yapdan en gil.ull
0] UJ

OZAN

iil';Umii:n tamr,

"AII<l'aoJu ijJ,iilmez Ilk.

v,eo T.rakya

jjzjjml~rinrif.'

parl a k klol'll'l.!;l veya i<!<.abt, herkes iizjimden ve

211 trn sarl51
Eski $uyundm

i'ijkiyi-

bir' umginlik va'l"dlf. ~a,ab~l-

Jair1cl"imiz.

uzu.

uzumleri k1Y11l t1endirmek

i~in en
~ara§
_ _~1'.':'.f.~'-~. ..:' .,_:
;~'I'", ,. I

'Sok bab.!M!ltIDiiha-di, iiHrLel" yazm lardr, ~arab, eidden, i:ill:eki i~ki1ere: belli.Z~m~:z:. Vlicuda kUV-1oIet. zekaya. a,~b~" fikre keyif .... c:r,ir, BuhnHJ u ~Gk >omkidir. '['a/I"iht~ iRl11 geiiclI1 bi.Jtiin '~s.k_j uluslerca, rOIDa1d.ar.nmnrhl'lr. yunanhlaJrcll. b:ilinmr.l:lkte id.~. ~arab bunlarm
SOi}'sanr-~1 \ize:r~nd!e ij,ncmli ml§trr. YunanhLa.rda Diyoni"o', romahlarvarde, bunlaetkiln fa,.,

lJ,ijylik ~ar dir, ~airJer her devirde

J~~-=--

.'

-~-- -_

.. ---.---

-. _

-; _ _

' ~-~~.

~I"

I" bi.itua ilfkiJecjn ba;mda iiutmu§!.iJ'Idu. Tilrk. mil!et~' de bu nimeHen istiJ de etmelJ'd'i,.." Yl,llcarda ka Ankara
ij.iI)'Chgmu.r;

I~TANtJUL

TE.LE:FONLARJ

u;dim,lerden

ba.!jobu

(Verdon) gitti
Istanbul'.

ve yOl:"es.:ii..iziillfll~tinde'l1

21 .......Be':} gUrJ'ile.nb,e-

Or duevi AnkaraUID Ankara giizel bili gezegi oldu rahman
Ordu evi bahcestne bu yd yu dohll},lsiie her il.yleningelebUecegi hakktnda Sti Balol;anlrgmm v'erdigi karar, Ankara}'l len ~ok begleni gor,en bir gezek ve eihmce

iin~iiI prof~so:riin
denel;i kavmdan k:imyagerlerim~z. sek deeeeeli nin hC$lugu l-nymcll.enme !;fa[dbhnmn

tarun
ylllptlg[

ertstit:i.iJuinin
~ra.blarl tadan

DU !ia:rabtarl

da, yuke!ikime ile

ri Ista.nhulda ouluna.n lra.nslz tDEpidl!J<SIJ Verdon bugiin u'!;'te KBsfenceye gitti"

garmr B. Abdur . Naci Dernirag yapacak

clmalarrna ycltcnekleri

kar~rn i~it'rlleri", oteki gU e l

da BakUs himli
Sonba.l1arda
:l"U'l

'lie yu:mu§akhgl,

Cam Iabrikasr islerneye
baslryor
J~ranb!j/, 21 - J§ bankaSI taralmdan Pa~aba hr;ede yaptll'dan

§.'lrab la'lu!.larl bo:n.llllir'kell yaprhr, eskl [~kiyi A"ya,

baglal"

§e"l'e'fine ~enlik:ler Bu
i'llls.J1lI

rak~ediveren

lirdi. kadar iizumi.in rnn ilk ~ok ~iltuTl dumuzun iyiler~djr. i1k }'etj~tigi ya}'ll.dlg.l uzi.imle:ri Ikl ceviz

rer
ohm

As-ma-

y.erler

Anade) udur, :.ellgiJiJ }'ur_ h~m~n elil pern-

ski bir ge~mi~i diinyada hulunan

pe k lie~iUi. biiyiikliig,i.inde

tiziim1crin

arasrnda s.3i}'llmdga degell' i:iz:de gorulmii&tur, Zaten turk ~arrablan esk: den l;iYlk olduklarl i.ini.i kazan1tll&la.rd" bkat, 0 devirlerde: g~-;;irdiglmiz scsyal 'V~ ckonomik \li:r'l;o' gerilikler, haJk ar3sIndia ~ar~b3 ve i~kiye kar§1 etan bag,na.zhk, meiT:I!e-kdim;ze onemli bir kaZaIl!i sa~Iayaeak, topraklan[[ll,un yeti~tiidi~iJ bu
I:abiig §oeyclen nak.kiyle fayda.] anmayr g,eri 'bm'i.kml~tH. vene !IIynl se1be'blerden

birjnci ktsstu .ay bB~mda. ikinci krsms da 15 gun sonr.!!! i§l.emeie ba!lJ'yacaktlr_ Faluihanm birinc!

cam \1",£1 sise fabrikasmm yap,sl bitti. Denef;;l~t ba~la'dl. Fa'brik.anm

~ekirdl!;;gi. gijrnl~l;ek kadla.r S-aydam, }"'I.Ivariak tam.eli ~1lJVIil!l1 ince u.aun k:j~ilk eane l i, OIp.g[dan ),l.l:Icarrya, bir mahl"ut tarz'mda uzanan sal.kll'Dt
k~bli.baJ.· sarlS~ goriintijte, ~ekirdeksiz

be, baeen

t¢kitleri~
is;Umek-

kYTUI]U!~lJndan once memlekette

lw:kWL olan mi ''I«:t, te'rdaglD :flINt renri bi:r ~arab verea kccam;m, iri saJlnmh. kara. Jahna UiUmt fLnin e~llC::rine hi; biir Avrll.lpa. RIIemlc' .. kel:jnde rilIsgdil'lm-e2.
VI!:

sUfUi hcp tad

~arablanrllf~ tat ba'kmundan beklenilen iyiHkte olma.. di.lklan gibi, hi,. hir hnnif ko'ntrol alt~nda tutulmadt.kl.armdan piya'Sada ~ok zaman si:!'ble~mi§. bUfllk: ,~~nide. mi. de bO~UCIl, buLan.r:k 101raiJlM'ii'I fa.stgeli~ nirdi. lIalbuld 1Im1lD.giin 'hli.JJtiin §a.rabLarr
kendilerimh:n titeki te, Hen mem1ekeUe:rde ililkmadan piyas.aya

te o]an

klsmmda reks, koJ.onya. gazoz §iseleri, ikinci kummda ila.g, mfirekkepI z.amk 'lie' ozel tipte siseter, fi.. ~iJn.cu kcsmlnda da bard.ak., su:rah;; lamba §i§esi, cam. tabak. ve ka:va~ nOli!: gib'i §eyJer yapr/acaktll. FiJ'hrika i~in Avrupadak.; cam Ja'brikalarma gonderilen setebete« okumalarrnI ve stajlarJnI bitirmi~ft lerdir. Pencere carnIan i~i:n.ge,le-. eeh }Ill /.;fj'blikaya ,ilave edilecex' ,lusmm deneqlerrne brl yrl ba~/anacaktfr.

veri kazand:m:h. 'Sehrin ell 001 aga,!Wlve Ince bir sagduyu De hastrIannus yeri olan O£duevmd6 her ak§am saat 18 den 2'3 ekadar giizel bil[' miizik ve her h.afta 5ah giinleri ~!n9.at 17 den ba§layuak Cumur baskanhib nrkestrasI kon~

Ankarada yeni yaplh;Jlcak gar kuragl He gazinc kuragmm biitulil koya~ile beraber yaprlmasr kapale sarfla eksiltmeye konulrnustu. a pmlll1 oranlanan deger~ 789.309 lil21 55 kuru§tu. Eksiltme oteygiin demiryollar yonetgesinde yapll~ !TIl§; ve zarflar a~I1d[gl eaman B. Haydar ve ortaklarmm yiizde b~ Iazlaslle 828.000' lira. Ab-durrahman Naci Demiragm ise yiizde bir bu~uk kirarak 777.000 istedigi goriilmU~ ve kural B. Demiraga ustenmi§tir, YCl!pl kI§; mevsUninden baska 16 ayda bitieilecektlr, Gar olarak kunanda'cak: alan barak alar y ap~lac.ak ve andan sonra §imdiki yapt derhal Ylk:rlacakm.

B. istoklitski'nin,

§oleni

An.adoLu

l:Ja~tanha.lja bir bagel

ml:'m-

]rk~tidir. l:i!'mir vc yikesi, Tr:akya v= MOinr.Jilr.1, ha.vzasr. Konya vt: Nev~ehi'[
doJayl, Ay~tab ba~ka dn5iel"d~ ~e:rubagclhk "Ie Diyarbtki.r, ba!1'ka Yenc.;e'k ve UUlI UzWDi yeti§ti-

DMugu gjb~, once ana1iz eclilmeok.
saptanm k-

i~LJir o,l.up

olm.adtklau

b61gelerimiitd.ir.
1m

uzumlerin

yeti~tiren memleke-~imiz dr, uni.i diinyaya yaydmJ§ §oa. nbJaTdan Ustii.n ~rabla.r '!fcrehUece-~-(
iyilr:-rini yrtene'kt~ ij!:umlulmiz dolayuuJa doe vardlr, Trakya i bulan

as

~ira ran,drm.1m % yapIneak, Kuiid.ueU yoresi.

oin ku klrmlzi

umU!j

em

YiJ.praklan

gibi kokm, ve gi.i.zelLigi k1:yashmalIUs kalra l.mn3. deneesirui

ate~ renkIi

bir ~a:rab 'Vcren. papas

karas • rcnginin koyulugll bi.~ bh' AV,[I.IPi uzii..i.mii ile raeak, ber Trakyamn YJl on yecH, lB tathhk

'Sahil iiziJrou

udlt. Bu Slk:1 I(l)nrro]un vannak isted:igi gaYC'a memkket ~arab~[hglm Lay[k oldugu dii:eye '!jrk:nmak V~ halklmn::3 itilbigatrn. YLHdumw:a bag§enigi giizel u.dim cinslerinde~ fe'l"ll'lig olara'k !hazlrlal1m~~ giltd arablar i'Siirebilmektil', Tek~t]ef yonetges.inin DU yoldaki ~3h~r§~ )falun b:ir zamanda bu san aha e'skisinden faz:la ge1i§me'!:ine hizmet edecerkt~r. §imdi ~r,abJa:rlmlzln ne tarzda ya[l I1d~ g,m~. f ab:ri kaJarmuzm n..a s tl 'S ah • t.lguu klsaca. anla.t31!J'l'l ~ Tekirda~1 bolgesincJjel deniz:e dogru
clan ya.ma~lar i.izerinde yeti§1iir!1mij e,-

Kavun ve karpuz halde satdacak
Istanbul. 21 ~.1 stan.hr.dtecim ve endustri odas'l yandarl gozden
gegil'dikten SOllra kav.un ve karpuzun hald;: sats1.m'8s,!'nm ,iiretmell ,i~it.l, daha halb oldugrs ka'naia'tml ~arbayllia bildildi.

'I'as ajansmm 'I'iirlriye aytan H. fst,o!ldi'tski ve bayam, diin ,akpm gazeteci v'e ajUls~1 arkada§,~ara p ze1 bir §i:il'envenn L.§ ''Ie Ceii vakte kadar dost bir navrlI, i~~risit.l.de V'.3ki.t g~i~l1mi§tir.

IOzel yBnetim1erden aybk
alan emek1iler
Oz,e)y,ijnetgel,er biidce lerinden

I

Veni hal kiraya verHiyo["
KabzlDJ2J'l'atla. §arbaylrk ar,I'-, srnda.lr.; hl'J ,anJa§ma'zl,gl devam etmektedjr. I ki gun j~inde 22 bib·o ile halin lokanta, ,ohum,a. maJJ,3'llebici ve k,ahve sa/anise! kiralanabHmiJjtic .. '8,bayl~k 'hal tuzugunu ic.l'sin olaF,ak y'eritmeie karar ver'", mi§'tiT. Kabzlms'lIal'ln bir slay rd-

O,.dueov. IMb~eSl DlJl'nbir glrini.i~

seder vennektedir. Bir ka:z.a:ll~ ye~ ri olmayan bah!:';cde yiyecek ve i.cs,ecek fiatl.an ~ok ucuzdur, Baileed'e isti}~enlef"e yemek de verilmek ..
tedir.

aylik almakta iken ,eme'k1iye aynl~ :m1i§ ogretmenler, i§yarrlar ve Dr_ larla. fen i§yarlam:un ve Ankara lIe 1.stanbul §axba:yl~k~annm emek ... liyc aynlmI§ i~ywr~anrun 1'935 hirinci ii~ ayhk gondet~leri 'ramo bankasma verilmi§tjr" l1giUlerin bankaya. ba§i wnnaLan liizumu a.. bayhklua bildirilmi~tir.

bu]u., yani lr:oyu pe-km.ez gibi bir§in ..... ercn ..zmir'in miskd 'l7e id k9lTatokmak iizLimlel"i., Bozcaadanrn karasaklZI. Nev. ~ehh yorc$inde bagliJ.ir[ kilolDetrelerc~ yer kaplayan dimrit. Bursa'orn ;l]t:Ult",,! uziim!el"l ba~h ba.§]artna pelt giizel ~.aub verecek tin.stendirler. Dor~ y.rlda.nb~ri bu ejsiz Ilziim1~r. den en gUzel §aTab1a:nn ne tarz:da }'a.p~ .. lacagu'ua.ra.ljituan uzm.an]arlnrn Kaba t:~ 'Ita kUl"dugu !jia.rab ]a.boratuvMll11da ~i'l b~!f['[an Te.kit yonetgeri. memJeketimjs
zln ollmU zenginlik
f~

yapIl\cak U2'limle'ri o!gun_ ]a~tJklar vakit uzerleri benok bcn.ek 0]up alt n sarlS[ bir renk ahrlar. Seyrek s31klmh, kmah )f.ilp.ncak \l't yapalak deniloen IJIJ iiziimlerin biiyut.: bir kllSD'IJ,
ki baglull"i i£'skidcn lst:anbUlI'da ~a.vu§ uziimunde:n !ion!:"a yemek1ik i.iIziirn ol.a.tl.Iksatrlmaklta

razlarl ve istelcleri vardlT_

Bug-day piyasasI
Istanbu.l. 21 - Bugu1u borsada yumu§ak bug.day 6,25. 6.35 aras.l'n'~ diil' sa.tr/mf:jtlr. FratJar artaca,k ,ibi gorlinmekted.ir. Istanbul, 21 - Alman},'ads'n ba.z] tah,J getiriciJeri kurakllk do,la. ylsile Tiirkiyenin dl~;u'lya' tahd
satmaSlnllI

Ankarahlara yaz g:md,erin.i zevkli, temh~ v'e gii:ze1 ge~irmek him Orduevi bah'licsine gitmderi ... ni tavs~ye ederkeo, bill imkim ver~ mi~ obn, Sii Baltanl:tgma da ~6hil' adma mUm,etlerinnzi SWlart'Z.

Ceviz ktittflkleri nasd

gonderilebilecek?
MemleJk,etimizden dI§U1ya, 9kanlmasl Bak:anlar KuruJunc.a ya.. lak ed~len ceviz kiitliklerinin. kar arnamen in ~lkardmasmdan (inee satdwl1 ispa.t ,edil,erek dl~acIJ'iI gonde'rilmelerine Tanm bakmhiJn.c.a izin verilmi§i ve mesele 'Glim-

ihn Tek:iirc:1lagl §-aJnb fabrikasl 3!;ILd.I. gmdanl~'ri f!H biiyuk. en iy~ ve se'!i1l'!l'u~ ktsml t~kitler yonelgesinin el H§u kj·
lollJ'l,c ki.ifeleri i~eri.!!iinde zedle~enmeden

k.aynakla.rmdan oldugll!

bikadar HIH

clan bou ~e~iUi tiziilmlerimizi

'[uyme~
(fllol:'.

It:ndlj:rmtg>e,. Tii:rki)'~de dl~"Tda d.1.nberi §.nablan, lada

da

tan rnuaga Ugrq

fabrikaya gelmeye ba~lam~ftlr. Bu liziimkr :fabrikada dektrik kuvveti1e i1" h::yen oze1 a,]U::I makinaJara verilk Du makina1aT insan. el:i degrneden U:d1mU eZEr. §'III"O!I'!um a.yuJr. db:resini SI~I'III'.
Bu :i~lef olurken tulumbai ilii 'ind.llnml§, bir UTi.ft:a.n da. bi,

y.uak edildiii
bir haber-in.

,hak.lIln"

riikler genel dlirektorUigu t.arafmdan ilbaybklara bildidlmi§tir_

da ald,kJarr

dairo a/up

almadlgun s,Qrmu,l,am.rr.

l... ~!,diln bbofatuvar iii~ yl]danbcri

denegled
a:raJ~-

Yerli mallar
Istanbul, 2 J
=-

serglsl
yeE'l;

ArSl!Ulusal turizm kurultaYi
10 eyUlld~ liJ,udapeltede top'.... 'nalcak U'B,IU lu'sal turi zm kurulta)'lnda hiikWnetimiz ad.ma buhmacak delegeler .w§. is., baymdD"~ ekonom.i veo gtirnrlik te-kit bakanbk'lilnoca se!inecektir- Gimriik we tekit1er bakanhj1 de-lege olaral1: GiimriUder genel direktorUlgu veo kiB 'B. Mahmudu! Baynubrhk b. k::inhg.: da kur.-aghl... '!I!' kOprii1m dayresi ba;,skaEIm'f se,rmi:s:dr.
vc ,irilll
n~!". Gcne~ ola.rak giilzeUe!itmgi'ndien, dl her l"a.th sarabl.u eltkiclikp ii'i~n1!!IZ9 ,...
'ta-

tzrni r'de !ll'eEcHrne'de
:i,leyerJ

~~karlilan dc:ne~

en moderl1J

Teki:rdaih
tldte1:mek

lie tzmiil"fabri~

kalannJo
dUf;unlil Lkirdagr klrmEzl

Uriiniuii, uzilmleTi'mizden miimktin giiste~m:i§t"l".
yOl."el5.i

pek
o[~ !iziJm'

giizl!L ~arab]a.r

Y2ipmc.ak Kukla.r-e!i

U[lun 'beya.z ~,arab~.
,l.lI"aOlml.z,

ve Te_
YOlIprbn
llOllptrgl-

ilzi[imle:rinden

bmil:"de

hiS bir'~gj Avrupa ~arablann.a brnZC:l!'I1ezler. Vapmcak '§a:rabr incdigi. renginin iJ1.:cUiDllZ miske~ lik:6r lilarablamlJln

bOYlllna i§1i.yerek §:Ika!n .. i rayl Gnu Jca,pah b-eton hayyr;~ lara doLdurur" §.ira bura.da gozdeneljiriHt" ,imi.k surette. s,luHizc olur. Ka a tortu5u aynhr, ba ka havuzLara g£s-iriHr. CIte It:araftan miliya dlayres.inde bU· y!.r~ f~~dd.1" io;.erisi.nde iinlii §<l.nb may • bn yapllrlcik ~ir;li:l'[l'1.da fcnfl:ig SlJrette Uuti:Ur. Tortusundan ak1:anlml§ i}iralu bu unlii mayaJ:ua k:an!!hnlmak 5u.re:ti.yl~
mayalanu. 1-2 giin sonn kaynama ba§bUtUn
oli.llT.

Yedinci maUaif serr/5oi 18 temmuzda tasaray lisesitrde a~flilcattlr.

Gara-

Romanyall U9l1anlar geliyor
lnanbu/. 21 ....... Romany8run de'll'iz u.;ak iilllsuTJ'tlan bit" grup" aym' 26 smda lstsno,ula gel,eeeg; we
UC ~iin /{a/'fcaPI
ketimizd.c Piyasad
[.,die B.;)hhr.

111 ilrii.l'lU

habel

verHiv,or_
i;Hm-ckte, etik<et.

Uk 01111".1:' gE'~iJ',.n O'~mJo.J kOyUlilden Kdlf og./1JI Alii
FI~~lardia ,ar:ablar

ot·,tkin en diCimi.

fazla.

ii, mii!lket koku511 ve tathhgr,
§-anblmrz bafifligi sanbrrhriar, Almanyanm. gqnya. balyanm r! un ahp DI~acagma Gen, iE'r.allsanrn

kum[zl i!ii.minilll

renginin p:ulaklrgl,
ile un almalla

la. lie 20·25 gun gUr~i. ~irranrll §-eke:ri: .. Ucole doner. !ilira '\la-Tab
'Kaynama dak] 1,.,1:'I:amamlam:r. bittikto!!n aglzhl'n
50[ln

a andmilikt,ad~r.

la~maga bu·aluhr. It',ard.ak suredyle
tJ!k T.azt
l!nffi'1Jj~f

hel' yd aken. az ~k:i u~ yl1 es!ldrada 'b1l.l.fuk,

koyu 13th1&,II'II[ .... kta.r. iGimine doyum olllllalZ gUzeL b~1f tiki,c do..

k isimli
Ii~oll"

Hlyrk ba.r12!:" Ubk Burnaarayete-

havuzlar5J1U

1ar-~b a'kt:arlhr,

yeni

dCi~an ha.vl.'I:l!l· lulu ~a. d~-

Kli."mu] ~;Irabl.arla

§a ... b~~liHI a

i'i~m'led pi;k iyt degi~dlir. tki. fi~ yd e'llki'me-1r1e b~zim ~arabhi'nmJ[~ 'i'1!lI1ii: wywLe~i:t:'
'V''I.'Imul}ar" tiJdl8ii'1 Mk~z 'Oonkat ,ili!rtar.
Ill.iS-

dcncmek
dabili olan

blh~uh.i11
'KlIll1IZJ

ba1'ka ta:rzda
i.i.:il:ilmlcrilll r~ngi

ya.p,'lmakta(iJr,
kabu.klarrnd!! hh-likte ekS8J)' .ma..kii-

Kuyarnti

§arablara
arandryodan3 da boyle

paula.·ak
br:rak:rhr.

btitt.inkl~

'bo'Y1J1f!j,ca. durLlllmac~
hll!lUZIlIri.

tzmi.'l'de ket
Te

Yilpmakta

aldugl1mYz
deniJen
BOrMlOVa

hndla ~III sunde yaphg~mLZ prahlll
yd bir deRlce t'anlnmr~ A.vmpa·dla

h~:r yerde
§upbemiz

Butun tortuta:r

o]dllgundaTl. !j:itfl:il'. Fabrilo:aya kn'lll ayr,!j;a klmllu

i.n Cih:r~Bn~

arabi,

Hkol" ~al'a:b~ yakln

talllr

artm.qltlf-

bir gUn tUrk fpraMarnun Ozi.imlefimizin

bill'1de topblll1l", duruhln

yoktur. bizim gelerl

,§arab v-ermek

guzd. par~ak,san bir :l"enk ah .... Torl!:usundan ay:nhr. i§imik surette IIt~r'iHZ"e edilir, ~i~
1arab :;e1ere Bu ke.rsjz. doldumluf_ stlretle y8Jp~lan Ib~yaz §8Jrab ~t'. il.~imi hdif.

'C:·'rJ,st~ndli:r. hmir'l:

yo,-

&-10-20 ..40 fl1 bir

grlel.
makinadan

liz;i.imler on~e

ge~i:rHeE"ek saL. Ezid

illin yapmcak gibi kmah, k;Jv[",lJlmlll~ giui 1ckeH. san yuv3r1ak 't.aneli, ktiiiij\r
saHnmh ma'lcine nenin misket i.izri.il1D~cr~flin ~nn:ml:olirl Ezi~mi~ birr halde
'l'

hk bu dill

tath §ar.tbb., i:-;k:iler arMlfl·
~ ra5thinlf Bera.z

dOl 'lttenzerLerin'

tat we

l'Ieginin
:mHmllJ.rl'!'!,

'buyi.iklugu yalmz
,mr;:mltkt:bmizlI!:

degi.I,
uz-

tanderden

ayrlh:r.

gi.izem'k k:uanrrliu·.

'lie klrm].Il

Avrupa"dan
?II

na.. n.nc1 e r in iSe H: ir de Ide I"i riI i lnrm a.d.1I'I
ezer.

He ,aynlu:. co'tile. kabugu

da dikknin" ;arp'm[~tllr. U., tC'kitler )'c.ne~ge&inde ,arab Uz-manl
~all~mnil bulu1"Ian klymetLi B. BI.ifar, prole ta-

s-eritdetit.i oIIJ'P pil>a.trlmJll.kIUm31

Kuvyetli

bir tuh.wnb-a c:i!Jn: ile ka·

<'111kolle ibirmde
Ian kokulu
kokuy~

fl'!fl]ara.

doldllru~ur. Till.'
l,:S_~ ay j,!iLlIlde' ~iJ.

yasadar tadu·.

sek 'Sat'ab l50mi a,]hncl.3

ola:rak

rr~~k ~uyl sil~~~1i kumr:!:I, iiaJ'.1I.b !:Ia· V'IIlz.a.rma s~vkeder. §,h'a I::HlIrada stel."i.1iZel

araslll'lda Yilll,Ylbnl~ bu
SIJ,

maddelflT
!j.ir

nm eDstitiileriliin her ler.
tUHl~J
i£U~.

orh:.
S,aym

Bir kuum hallwdarda ermeden,

kaynama

edlHi.,

ri\iIIyalMtr,

kayn.al.Tl3i 8-10 gUn
r~TIlk ta-

rayoil r:md~rmll'. aldlktan

eUe

bilrufl "rluhr.

rinden Dr. Gern GrOll
(nnta adl Izhar

hayranl klarll'H

j>tmi~ludil".

protesor

Gern Gor'l>'Ji.ln "'Ii It-;;nere u"ro ·iT"i.ilul~ (in Sci7. basllgl
[~I ~1I ",.. I:[rli:lrl

oglldai-

} ucl

II!1HarhYQ·

yani" §irada daha bir.;tl: ~o~.eT' var iken arrab lriik:urt guile steri~i;~'e edi!erek maya 'lie l!orblsLlT\da.n ayrrht. Su sure'tlr az ,eice:rJi, i~:irrri giizel. ':pum~;'IiJk 'bir :j-arab clrJe ediHr. M'ryvaJa[HIJi.l,zla ~ok iyi ~i~n 'bu i~tra:b.memle.,

is:er~ginde biter.
Kabllkl:udaki
m.a.I1llm

Bonta

cibrelcr

iOllrab1ar ise on II:Inb-e, yll ,tskirlerg tftj. tun krymetlerini 'kiIybedelr'~ef, Br:yaz ~ar.ab1i!1rt:atLl Yeo},,,,, ~U'l"i1:UZ~ ~arablllir gi. bi cl.egmrrd~r, 1"3I:l:e olara'k d!li i~itebiJlirll'. Jel. 'Fue !ara:blar lbU.miin gUze-1 lDer" lie .nis~nl MIl['rlat. 1.2 yd kadar !J;pda r:skiyen yapP.'lc;ak 1a:rablarl ba~k.JI bir tat ahr_ Ko'lru· 1,aI"I ~ok dOilba guzcllC:!joir. "PiY>lsaya 1,[1 I;aldlt;ImlT. 193] Ylh leya;o: ~:'Irab1Jrm' d~'rJ.evinL! .•

l{oyu M:umlZI ahnlr.

§-3raba geiI:er. ~aTab

havuEd.an p:re'!lere
fUj;llil!'il

lSi1.z:diil'£i.i.]>tn~ veri~ir.

eihnlC'r
§arab

ililirab 5Uzdii.ri.i1iir. E1cl edil-T ham ~~ rab fl!;!1 rda '!l'l!f"Ul l'i:'Ia~Zcnh:Tde o[':;,~im" ie I.Hraklhr. B~l SlW2,t!C rOl,p.1mll. 3-5
yrl ~slr:iye'l1, bi~
'-lr:('] mil5,t((~t UzUmi.inijr;

E1dr: cd! lefll ham

doldua'ularrak:

kl~'[1;t 5IOfli,likla.:rdali1 olgun·

k..'lybo]ml lII"a.n. tamt:e

£i5I:L.

au.a n Ikok-Ij[

'51Jn l1n

II

I

S

22 HAZJRAN 1935 CUMARTESI

I omfinistl

nn

...

_-_-,

nCI
Dun Ankara <tgu ceza ha .... e· y rinde komiievistlerin duru~masrna ba§la rm ve su~h,dal' hakkrnda sorgu hiiklimeninin kararnamesl
okunmU!j:tlllf.
SOl g u hiikurnen

u
su
bef·

- ---------. ,

a
uyo."
14 JjtjOlir,w 19J5 t.uiiHi
"Sil'J}'(IIiI"

-~-_j

Izi

Alman yanlll denjz

~il hlaornaSI
EntUJbJ/.JI1. P:;cu - J7.fJJ5 II
Z3n'1

A
it-vi'
)"<lrld

rna
MJl'IL

I

a ve

I-iOI,lIl_"uU
h~~illb..l.·r· I-blU'~r... n I q'nrHr1 t' I.'lii aMmalk ~~iEf·~j;nrh' .. 1~!UA.lUl,dau .I~·fn 'IUU) Ulrlut,
T..Iy!7J15

Uiillya kumovu ve

A lmill'l}'<L nrdusauu
1I1J

veya

ltek:r.1.r kurmak

ger~kdigi

)UI{11
ester
frO!TD II:

min kararnameokulu he-

II solini
M oi'n, rs(i!'1' MIJ~oNni •.
bprb.d,. rli-

eden

j,zil'l a!maml§t1.
tilma-m-

C;,;utliY('JJ ,~.lztt",si
- rUI!i

!ill lrIalcir bu gun dOnlllflrna'i1Jl1

sinde,

rnusiki

ogretme-n

Yi.lUYOf·

larnak bul

i~in

neden Berli:ndt;

1ngilterenin
hell'

bUrLU ka-

~inci smif ralehesinden Rrza og lu Naerrnta ayni akuldan ~I'kml§ elan 'Oskudarl1 irian oglu Nurinin "rneni erubakemelenm, •• Atatiirk 1isesi "on srruf talebesinden Zagrra.'h;Hllsnii ogll!l Erwgrulla Kutahya ltseai son samhndan Sakir oflu Hasan BOIlsrinin "gayri rnev[(urn elarak, oteki on suelunun cia "mevkul., 01 arak dla:va1annlll"l garii~mes'ni 'stiyordu. ··Oayri mevkuf" -'u~lulall"dan akir og-Ju Hasan Basri geLmedigi

SQn baYlktlr.

.illll.l.'1I11<!.· ml Aln:D.;'ln· i~t>e~dii'i bunu Z!
m,ayl~t.ll

geeeiesin« ~. z telerinill
I

bl1rJlrr/~yf}l:.·

G;udiycfJ

g.:Ud~.si

etm~s;_rli M; unk
I,

istiYOor?

n Land n ve goniJlden

Bay Hitler.

t&l~an

In~lhol: g.a,u:t~ ~ Ink
II m

ba,~/l~1 ;,jhmda YfU ki.-

yazdrgr

bie

~a.man Franloll:-

b .)lle of!edi- B."Iy hiitln. ~Oylll:vinde bu ~1.i~nInh_~rbt;an 5nc.eki !luel hirle: me lere

lerine
m_1~ !I

kar

y ..pu.k:lan

tar. uura-

JI"I ihzhcmen her giin hir liYOL

Alman

ycln.C},i boO!:u_lma~ ilneni. Il~ kar,. kUl;jlya r.t-

tl... italy,tI]

kan oyun,un

!nt:i he'rcdc ahnk~f::,1 '-'ir lepki isin
''U:

ltaly,a...n ,.hl~ta'torti

bc:nzedigi.ni A v l"up 4b IOkarno·ya

"c

fran

rz - rus

paktrmn
dTCI~1

biricij,

gUY nlill kOtti bir

bir t"ilIlClm tcdhHlrrC' O'Iyllmm.kl'a If.

Qk gurultul!lu :iJe kiikn~mekte '1~ bu tao raft."!n d Afrikaya askelf g.ondemwge de ...... etm~k«dir. m Bu harekerter-in ula,.ac.?k 'imk"rLsu:
Q]an bir

N it kim

II'l iltu~

g~lip
mekl~. de
ill

onllnJ~

dl!!ni.1.: ill>luiLl!!l~n baJ
bll planln nlmadr rm ~

011.:1"

~m!HH

D1dUg'l.tnu:

utl&m aOylemi-m.

y~ tk~ Iii it;JIY3n
lub
azll;'m~urll

~er,rt'nlefi.
Ilt(m~mC'k1>i!'

clalla ga.o!:t:'tc
lJy~lln

J;tin g.e1idk~. yoldan
gEri

barbe

Almanya ta:r.aftan,

yuitiltn~tiini ~gIJen.s
e:oo:i.inc

dO:W1'Wyi

~o'k ilerluM!;I

$ilDdii bL!l. iw:;nl.ll LL:rlliirin·dc HgiH ." le tlere b:irer ROg '\I'~rm A.1m;;my.a. en -

bU'r1arl'r i~ irrde bui:mnJ!:l'a relar

Ic-almill'ilnl

lid),"

hir 'lIwle koydlJgu oyielll.l!rdE

tup:l1eSl;z;di:r. Wc.a.rlMI wu-

Ore wren ~!im

ul u:!!a~ korllm~

iC;Ln g~ne'

avaman

durn

anm

geri blll"akllmaJs,mT ist.emipf; de, hakyeri t1llru~marnn ha larnasma karar vermis ve su~lula rm hihri-

diy!C • ukl rin; ogre ek illkmil we bu pakt yaplldrktan onra U'trl.; Lokamo bU Idln::llninin InlV'Wclil"ll ka,.be ttitil!li
JarUl kallU[1I
7.

mdan

bWliil IlC

DUli'umrlaki

bill de .i~ikhgi'l1 .l"Igilt

lr belde,

B udm bu

ha.!k.a alanJarda
y.uun,

Ol.gur ka l; bilmek rcuin

g:i

olmak

iizere

reyt !iar"!" yal'dl-

" ya.zrlarl Malta')'1 bombardrman ~t mek t~ysiY4Zlil"lt' kadar ilt:·ri g1hilrcn t;{ kin
tlr.

I-HI ogii:. pll'o.tij, JNyragm . REi gwi ..o:.!ler anu'kp top lanan W!r gocinderilen
a&K~rrlcrin
YJSl

Ingih_

ginnc i LU
lngilten=run

deg-iIl:mid"T? hi; pru:arhga gelmeyeoldl.l-

d.. "iie'i~hYQr[ng;ilte~
kurmaiarma

lah'll"l.::lk ist~mi~hr.
~:t1

mlu nota,

lIeii'rtt:ldil~ik-

fa~i!l,t:' lIIuobrr

ca7.elc:s~

~orhttlmll,~

C1.Im-aft«i IIi bir l(i,¥~vd.r

Ci1111u di1nnorun liO,kdJi-

yetter-i· orulmu:;uJrr.
ikinci gi:~Ji yarulmasrnl kararlaitlrarak bl1 karanm di[]lmeyidlere bih.1irmi tiro Gi7.!~ olarak yapIlall'l duru~a S30l! 12 ye ve o~teden 90nra da ge~ \.'3kte k:adac de"'arr'l etrn; tir. Sorgu hjj kiimef"lllnin karJrna. rneosinde s.uel ul a:rdan ~mer oglu Dur IU 1a Corum erta okulunda ogr tm 1 Ahmct oglu Ru<;en ZI!i!-, ara. lllda gizli n ur~kkep KuUam -::IF"' mf"'kt1..1p]ali,fl1gJ da )'azlh i-

50Rr:l liwWI1 ddI

'iy;i _Ih

ola~-

e'b1

ce-gi rtoktanl.l1 doniz]crdc: ~u BI.:.rhnd ~ltin A.Jm.m)'..J. re:yi .ina,n"L~ buma.n nna ~l gireccginil Rar~'m ~.... oohnmiy-or bee feyden

iistul'l..luk d-=....Idir.
~l:

mr taLum buyiik
etl!:l.

Onu.n Ln,gjltc-

~

ltii!r.

CUnkii Bay Lav~
eiJsl
flna

bliJi ~a.ko
uydurabilrnek

heD'i
ve
lelj; -

U acr ine
rge'r'l!lk11'ir ki ingiliz merhw taly ~~ler yapml~ ei'iili

balrnumu bu
gUlI.'h'f'lin

}'.. p'll~t Lrl~ma.!il
~op!Mllrna!:1I

d~...I~ tlcr+n

di-'ny;-.tY05

diu'U'fI11adan

bir kar.arla durusmanrn

Bunda"

sonra

hakyeri

uluslar
no palrtl

:'los,)'¢t:uj 'li:iz'higu hem de Lokat· iljjin :a:lda kanl'l Paris

imparonorlukl.u

i... ~1_

i.-t~IIKk;t:cdi:r. dan ~

Ve

ge-ne
J'i.~

yuh. t:lr<lbilrnek
mislir. .•.. zm dil bi l:!k '-'nd-igi olduglolnll kama
C.1.lrtlf_

tarafmd.iLn ak.,am bir

italyan

hiiiLcii •

bilJYUTulma

LUI'!."

p~lmrtJt. SOmuroa,nrh'k]a,v

JUnuunamallYlZ ki blJ j=jlaJ:".0't'k>e h ki'k .. l uilsurlarJ gizHdi.r _

az ~k

i~i.n AlalanYiI.
riJ:I~

deniz lu~n_ .•

0 zam.lnlarda bildi

aytarmll

-

.Bay G-~dabu
bakanhgmm

Ci}'onWc di •
tam~ndafll._bc:ri

PazMtcsi leorde k.tmoy
be~iltan cesi.nin Vi,d~rim: ~:v1edi. Dikta'

gw.u
olmadlt,

han LobrnoAll:Lil. biJ~ • bu ptoje.., dolaylliilc
y;aU,tI1"3-

Bay MUfi,Olini, Bay vc: Italy-a
ill.. flayaUn

digi gib~.Fr'

. A1 pt:lt-

gal!~1:uili':lde' Ing'iitere'nin 'eblmak i!iin

B<!Ih:llvin'_ dik1t.&torHiide yooetilen lilklel!I!Ie~letli UCOIi'i.n& he-s-;!b.1 (:It'""b olarak or. !lunlan kara

b.a-n &iWlWInasI.
Ita, uyanaD
kayg\JI;;1rI t:OIIlajuul'l
toDillj~.lLn

m.:lrlya ile Rl.Isya arasmda

bif hub
halall'

...nn.m" Rgtr
kabul rdcrlC'

ve In .
u[dInnJ,

Habe~istafl'a

uha dlli;UnbJrijok !fcylet ""Bana g.ay-

bilmi tJ..
Alm.l.r.I)'il §imdi, g.i,lir do
gil!:~C'

gillen Almanyanm ~1H~kt.rn ~. 0' ya a yMdlm

ve bu liillilt'yi kendli to~1[akla.nn.a k.atm.aJ.i. d~gil dl!:, l.izuinde
oldugunu bll" korl:una 8u yuuJ!a
sarl"'ma1!1

Iota.hl'l'Dly4!tagr,.

tat;:lrl

In-

.an Ru •

yi::inctkt'l Ingjl't ginne!ini

lu.mnak bo,l'il

dile~n= bir
tIL

tdebi!eli:l:!k. bu suTetle La·
ua~L ~ign~nmrmi§
(Ii •

de bulll'f'U:lu:gUl'lu

yazmrluvre'ni" is an"
A:'

sOyHiyor: go.ml klli)~u. at.dac.ak
dikl::at.M

k3 bi£"

l:~tc biT:in.i obn bit' d·olL1.OOl.idg_n basy i.wI:c.mcdl&in..i &Q) Icme ted;~
yt'tain.ir gOrUnc.ninde. a.nd]~iII'm
boZ\l]U~ll

~

p.ktmr

gol'C

Kamoy,

B'Ll ;n.;mc61arl.a

oldugLl i~ht H

i l<uze.yind~ ..tete

bh ku.k.

gil'teR'
yeniddJ

nu aUtan
kabul
v~

a~ta

[oC o ill un i<;tlikten

s.u~lu

Beyra 7.ilrmda y~k"l.ma.n za.Tl ilkoktl1u Cigretmenlc:rinden Baha. 50rg1.'l hi.ikiimenince sorguya cekilme-kted ir. Hlikiimen, hakkmdurn!:ima li..irumu karan verirse onun da duruJ-masJ ijte i ko rlUn 'stlik su )uLarile biTlil te yapIlacal;tIr,

ola rak Beypa-

Bu lM;ifle Dldugw balde bu pakt cak olurQ
Sunlln

rgrr Aim bwuna ad~luUI

}'II

a a!u{jlMrn

istC'm;yt'Ct:~j Id ~

ya-

ladan ~k.1

bit gcy d.eg-.ildir_ .. ,udh.u- ki
bOylQ!!
~:r

edeugc

be1!l2;~me1rtedlT_

Fr.J.~

haly~

In-

lie L-okarl'lg p",lrtmm olduttl savmda mes~l,e
u~ dadll":
1:1

hl.iki.Un • •

il:llr.'loakta vo!' MonHmeldediir " Eo meselede ulu.slar

Haki.bt soliru'nin
,acakbl'.
IBliI

Jt .Mu-

d~n dii!)m~kfe iinemlenc!;!ktir.

!34bye~lSill':L~n

gc.iin.:Dn.u.
~

kzft.1
de
Yoilh-

Igjltere-nin yvd.:mmd3.ll yobun blm ea, bu bo-:u1up gU~lgkl¢ ses ~:dI:a.r'a&ak] .. ]'(11:1".

0 !aman

ua

oynl:yac3g~ gUn halya'y~"
de:

biJ}'lik

lJ:nir;,-0] vru-dn.

oLa.Ak Kamey, ru:
§u T'UI U CllJJpcry-alisUer,

cWgi~,

11m urad.a 1x~

r,

AIma.nyamn

de -

~i

eger- Lokar·
0

-

R:1Yu!

go

do

tru

ki !bI.ttO:n il!ltei'i:kw:!LI

no pa'kt:J: htildim. ~rna leri
Ol1ll:.ln

dti ~cekotur~ yadsliel bulunan guektir

Diy-eTl Ill.!.

- etc 'I

lli\

lngilt~er'yt
p-

y-aJrtile

bugUo. t:talya-

Ahm.lly.:1yl

iJ.olgf'.

In yillpmak )'uki.i.my_nd~ clIe gc~erlugini
~1I111'<J."'II"

m dd~·

- EnU diyebmr. BI!I c,\lrum" ingiliz gaZ'..(:uluinin di~in.i ;!,yd.n~iltahilir.

nm Habe.istana
digi F'ak:a1! !u'inde

kar'JI d~ ~-eki1de daVT.an.rDqwdJT.
bugiim.

'Si!Lahlaliu .. m3 tngil rc-dC11 ilgiU bIr kimae gibi olup bitm 1rtedir. B til n md.a bi:N CT, bY n n ya.nl ~ ~l' teY d~ ola.fn3.
gJz

,..o~

k:o..ybedr:U:ktir. ki 22

arhll: :l&lrnan.m tOPl"ak

E er almalt DallJ1\a;lilmm lWlila, yi:U;de

d\on;anlJ'lHlSI,

1

Adana c;ift(jsinin sevinci
Adana. 21 (A.A.) ~ C;ift~i b rdarll:\ 1 n onbe§. yrl gibi uzun biT ~aman i ind,e ahnacagl hakkmdakk reni kanun A.da.na ve- baglaJ'lbsm.
da derin
ml<:tlf.

ufliultmamak

m"'y~li 5.O¥levind.c Bay Hitlu. Ahu.&n • Y"flm Lok.uno pakttna st:kL s~kr nl .. ml~ oldu-u,ou 11'& oteld n.g:i~i dnletleri
oodan .rdml
ayrllmadLklj<li

In..gihere'ni·n ba'ihc-a dilelllerinden bins; fll' Kabin: He Kap', hiribinoe' baf]vn oldug\-In gore H be 'oiPraklil.n~
1'l3

d~gip!lr~tir. de toprpak yor}
Sanfa

Diiny.mlo b.ir ta.kIm yer.
.,la.n!.-.u, eUui:.n-

tnnajr;run

i.n.gitiz: do ytlzde 3:; in.i b1Ja
J'lishetle deaelrtu-.

eUerind.e

fransn:

donan:masnu....

ollluywa.r.a

bunla.n

vui·
daba
ar~1

851 kuvvet.i olaul;

ingil iz Btl yazlda

elinin

UZaDm.aJIIl

b'l!l IUkUyll goHin0-1-

Almanyanm

dO! ay·

gerliekl>t~tin:b;'lk,. j,ngllizlerin i~in ve haTta Tsana d banj yapmak bi.r prtljdni h::lzlrlanmaJ<

vc yahud e:r CC!i verccekkrdir.
ter~k

B:izKn
runJcine

deniz yancyimiz
goiire 50 dana

Almany_·
genii, oJdugu a

a~rnl

--yletnilir.

DIan bir IIlIOkta
buI.\lndu~
biT S!y

ve 50nSU2 sevin'$

1l1'andlr.

yard r ki a dill i~inde

i9n.
lw1h·

bun.a gol."e lruu'}' lL.tiiin o1a~J

dc'w.z:ind

I

Ciftcilerimiz halkevinde ~ . IOrIali;J rak sf'\'ln~lerin] Vie bu ka· rad iI kendile:rine bor~ odeme 1mkanlarll'!t I.'uen lJ.i.iyuklerine say· g Lanm 'Ie mrnnetlerini bHdirdiler. l,;ok k.dabahk ohm bu oplan. ada N gde saylavl Cavid Era! biT saylell/Ie ~ift<;;ini.:n duvgulanm an· latmlst1f_ Ata-mrk'e. Kam'lltay ba~kanhgma, Ba~bak;m lsme-t tnoniine 1'anm ve Ekonom~ Ba_~ kanh_klari1r'le, C. H. Partis; genel sekreterligine :saygt ve te§c:kkiir. telgran:an go 11'1 derm i§lerd:r.

(;in girgilel~{le
])ulunoyor
15 hazmHl
I;in

dllgU

yazrlmakta

5'1 g da
wdm

wU51ar,

hub,

bayragmw ftanSlz har:b b.ayragm~UpheBizdiT.
Ustiinlu~i.ii'lLl dii§Una
bagilg -

slra]annda

ha~l].edn

rline f,lZla para!

g~bi kuUan_r1m.unak
jlil"ld]a~

i~in ~ndilmni bag1.uil~ devl,etler

bir

~

gecmrr:-si ne i!:lartt olunmaktarlrr.

baglau:m;lm-gib.ii p.ari.;s
altrn..a

Fra.aaa,

~Uphec!iiz deniz

du.

ftndi &inc ,aJmay I bi§i bir ~ haly.a
rla iiteki JDelUirtir; nUllU'f

1'935tariMi D~!lli lIrriild
'ip 'ZJilf'r

'f"U~~sillin slyasal hiikiimeti IIi aynJ
kil.l:mda

.FUJlY',,·: btln a ev. O}'l~

tngilten bu]

gin bir l~yasa1 gllrgide l.i.muyorlllm
de'lrh::Uer

Lo d Cor ·un Oller .. D_ am ge
J 7 ha;;:iraJJ gra{ g.,z'tf~sinin
,- ..2'J},or:

fakat btiriin
zorunda

ballerde oldugu

andla¥Jla'6l

ne hoyle bil' yii~.-n
bir

girmii buluJ\!Dakudlr. Bay
gijz

aaglam.ak

geni§

biT simiir del' tvJrh!

pan.todug-una

-bkryrlaH de· hatn-i~in bu , a.l/ga·

M1I.lSOlin..i., ljIuylc
ii.iI.V1Huyor:

gilgi_

Clteki liliiyiik
tHo

J935 IIJr;hJr Dt"yli Tr-JelI'ryasaJ yuao ~DI.u.il

dag~

tir.

Ott tarafta.n Fr.lOS!imm vgana·

da JliilpdmQ

C~.!Jm I..ondradaki e1ii&i &y Kuo 'F .. i-i;i diim dr, b k.aj'iI Bay Sa:m~1 Hor_ la gorii~. ~i:1il durumunu anlil.tn . ~inm Ja.ponyil.ya Ira~ I ~ogay a.Yfltlu. dOl oLl!Ju.IldugunlJ., bundcm lII1!U'"1 ayrIt yapmaya imkbl oimadiJ&If'u bildirdL
Eli;;, 'ell! rinin
IUJ!w'l

"Bizim giiri..ile~k uki VIl: 1"_ hesabtumuz vndu VII.' bun1i1.Jf baph ti:ilarak
leOtal'

c.ak lJil' ka~ bin 'kilomet~lik y,;udu. Frany

(ligrendi.g!m1:
id CorulD taptamak oi:]~den iizC'i"ifid.e

gorCe

biilr.i..imtt,

v~ ltuz-ey

onrrg~digi niyetin'llc

,...!'Ii

B. La--

a tagu-.r i!!i:w

ve ltalY31U.11, V~i.Dgton im..It.alildIklarml olma.:z:. Onun

kallnnmayJ bugi.in \11.1 kol'lu

""
nir

Fakat eg<tr bOyle bir ten
bartH bit ara~ olank
!;

niz and[aimulnJ

d· filci.r.
.Baldvli.n.e

'ku,lanma.p

yelte~ 'I:!~rn· 3.2hgm

latInak

fayda~

Vern ba§-hakanB
S(lnra.

lie
(I

diinya zaman

kiamo,yun_a

m;eydan

~ki rnemlet.et madan bu and
likler

endi gijrU.Jlerim
da bUy ilk de ,iiphoi.z.

pall'l&lI'I'M:ntoda

k~r!la

dunya d~ onunla
bill anla

t"ik: .

RD
.

rmda ja~orl u~
V'£

diElilarc.

,,

:a lirt:iin
SAATLERINI mm.en . I Tu:rkiYl:dtl f&tanbulda

toplii.lll.Ilakt:a haurlanma.li!.ta

~i[le

kar'j]

Y;nb~y MOT SOl' g-u "ry 1 acakh r :
BashalntTulii

tarahnda:n
III'c:rmet.~

bh

her eolmaz. Musclini, k-urtar[lmak kend.isi uz-cn kabu]
b_j ~

yapl'lMu&f~,

kabul et-

miyccelderdir.

B'I,I G.J11a,ma~afm d~gi,.
FraIlB.a ilc:

dimy.a(:,a

tamn.mJ'~

REV UE "'~fi.rae Tho'lHIa.lle:ri:rull'l

imal edcn
fab.rik.alarl teallllJjH.lmU

t

kttt=

oldui:,unu

!i.oyl,lyer-elo!

't:runa ccv.ap

ha-

u)1.1,S]a.r ~esi-

ti:rilme.'EOl: de.
yeniden

ltalya

AlI'aSm

-

I:H.lna 1I'l!g~ltc(tnln Japonyanln

dildc-alini. ~~1un[~tir. d~· biJlii •.

2~rJa.mm~ oJdugunu pek
Uimru)'Qru2.

aaglam.ilila

beT tKrr

n~ gll!lid]me-sini
dun y.a kamoyunun IhL1yanll'\
S08y~te

eilm1,ti. :Eier
hi I:' lanu yoksa
\lbl

daki sinirlC'ndiric.i
dog!!,llr.3(akhr,

c§itJi.lt

mesekll,~n_i,

iilat

K!llzey <;ine girmege

yakmdOlJ bir bildiridt!:, Huha\dc bu bildilrimn

buhln.acagull 'ki
IU51m 0-

c.om1a.ndlllll!ltaJk

I;ilii 'bit' yornkl
allIWIil!lbnn ilf'l'i

i~iD:3

t

y cvvel

biT S,!itI,1 §ubesi

iI~[~tlr. gU2:clli:g,ii

yam et'!:iei dun ahJ'laJ:I hab!:.rlerdr riliyordlll_ king

cia baiIt bmundug-u 'ltamoyu.

lou

inin ne dd!-eri kahr? diktat-oa!i1m

BllIlIIWILla _nou, siirdukh:ri
;'lI.'yl~I'

REVUE
Viii

SAATIN

makinallanlilm bas.

lIil6,hgf, ~akikl;

gi, jelliUerin

Eski! lmpar at:orluk: rrn:I1Uzi olan. Pc:(ycni at11: Pciping) lizerindl! upk gi:isterilleri yapdm.aku ,,~ ~in luydalr~'!i]kiU'd~akta~;hr. bilp,k. ~in,e kar01 b1lll hair~keUeri koruyard,om. iiye Tolry,a. bundiLll yapmaga giri§twgi gondcriyoT. 505yete ti.izi.ii;Uniin korumUl1Iu
• 0-11.

waglnl

samyoruz: tiI,e· LJor~

B,uton dunyanm rim onu
mez.

~15rF1d3

Paris ve
mutlylJ~madan giiil' -

bi,§ bir zaman emS:aH ~~iLmeJen I. 1m.il nlt'liodhln ~yuindem mGtJW.lpe_
!lent mi.i;trll'ilt:l" tuaf~nda.fi
bi]f!! l:Ji'II¢'I1Viu-

:na j9iIl:n1'11 askerler;i

Bi;r-i:nc:i:!lci. !.gid Ccr~1J_n On<:[Rclcri Joer oldJughll'n'o:l anlatac:alr.
lkinclsi zerinde baJrLlnlu Bundan
rH11

eez-aSU'l:l

kOlSllmasiyle

~l- 1 R,om.anln
Il.arekete Fral1.\l3 mu~ olan

:ulllam:ul.as.dr:J
"'¢

bir dcg,et
il"~~f:

:JirJafiUa C'tl:ilduln:i ge~ek: moek gliveOi

de- bu pUim inuleyen
seIdl!: deh komitesiTlin "nra bak did un(eh:1"ini _ Jar. bu

VI:

niyetl~ amiln

kilr!ll:!kl\ml·fhr.

Loliol Corela

"ytq;an

REVUE Yf'ti nadir,en miljotir. 1, .. . h , I,; REVUE prk

SAATININ
tIde

boyle-

bi~

Hlaik i~:in Matu,jwko OTdlJ&uJ ada
CI

zarfmd.a

et1.ie,i muvaHak[e Ide edin.

}uU1ar

taya koyacaktrr.
planla3nlat::likinti 'lie o~arak, nedr:n taptan,amayacagml

Bugiinkii saynmzda ge ,~enblavuz kelimeleri
YiilJ1i:Y
Yf'lli~k

iSierm:dik1f'ril"li

v-t''I''icidir. dOl. ha1fi! Cia Rom.a prcnsiple'-e derintlen
Ii

St
baglr

-

'b.aska Ibir ma.rka SAATLARI

't:in ~l~ilioi, ul1.1s1ar 5mydesind.e
o]an C;inin

=

'Ccpbe

sa anl!f'am.,-lai"lnr hiikUm!eri

0I1nnda tut-

= TMbik = Serbe-,jjit
'l'emin

et.mek eLmel etme'k

butun

di.myOlFu. No,
~m-

miaddesine ~rlci"liginin dile fDi.~h l'". nin
tdlJslar

g,O[C t;opr,ak bl11tunm~til'Lgn
hakh

~ok muk5.fatl,u

ka.zam!n'i-tQ[. carldtliinde.

caldllr

ail r ,

Ozgib

ka_1lmakta - Ir1;li1".

Hi,:!: bir· zam<lin ~imdil;.i

Amra, BankahJr
Go.:liik
RI.zCl

Finans
kap:lb

~venlerm.de:

bu pl'oje, ~
HeI

n

~<!at T:icaTethanni

.s

P""k yakmda «khmiyor.

huna benzer de

b-ir giTgi .. yap~lacili:r

\1e an1a!t~lmaz: gorlilmeld,edir. '!;lirU'k tnafldll'.

Inand =
Yc.:bjlJWU\k

tl'LGlm9lamak =

kad.iU £aydall I,a~a tar, lanmasiy l-ilnhT.

gi:kunmemh~
Iliyanlll

ola.n inJ alls Llab gU llogmu.o!a.n

'["ani [tat

A I rna

ye n id m g\rmii

Bay

Tevfik
l!ICIJ

REVUE

SAATLA.
6l.ztl

sosyctes11l'l1l: HOor, bu taraf.ndan

Ie hil!'.-;ok tedb~rleri.n hazn.e
daYilDlOaiH p~·ojen:in

yardm:una

=

1ktifa,

Lc tchhkeye Han.gi

IN IN
mniyeU

e:n

modeHerini. t.l.kdim e.deT.

REVUE
aym
Ilr

SAATLARJ

biitllJl.

Tinkiye-I

Bay Samuel
gihere hlikUmeti

durumun

Im-

,elt' ,ci:dili.i
balclllnda

SOZlln kU3S1 bun)ar, bfikUmd hndlsn hptanaeak: deg~f\ll!ebuJunmaiI!Ilfltlf i O!:il'iI.
it3n1Do'lSoll

tarn-I

Yo'kmn ;;:: Mahrum Kuzey = Sima] Baglatum = htibat Somu'l"g~ = Must~mleke
Savgamak Dpget

venli ~~ korumak bu y~niderL
efJfJ1e·)

li.u:umlJnoan

alanda. yapdlHlii )'apllsm ban~ iilktisu

!>Ha.ld;u]]§

...e maktu

fiatlarla

atllm.akta.· 1-25~O

olank gij:r oniinde eI~ijl'j
"iaglali'l'1l~tH.

tut111du1:l1

i'iin bir-~ok para hal'· gerelfH gorli!'O'lelnedir.
bunun

= Temn

= Miid

fa

',' dnj!rud;]rI do~rlly;a v~rdrn"~ bi. zarar de meklir. 1n'iiltf:rt' n''lsll c. Y' .[ ria bunu
arlJMIVOr ..

.

.- .

-

.

[

...

-

.
---

-

-

-

-

22 HAZ1RAN 1935 CUMARTESI

Ul US
sonuca

a
MAVA
luw? y.orl;ur 'f~, biirun ~t

• a SI
HUDC£L.ERJNlN
KJY A.SLAN M ASI ri: iFn ne

ihlan a ya
L~i.ndil! bu,gun·kU ni ge!j.c:'l:iilme-si
On.;!

vd.r!y(.ndu~

"Btn un ,-,.t,lellUJ ,,~ ..
in

1l;;i1i2 I~[I

de: .. u,

dil1l'\.louil'un

;;,,' Li-k-

drran
pub

U\j

li!.IoIrll1,

ya.rll'l.

lfir
,uo!l.CI

II..). I •.

;a

~I
rta ncak haltil ..

I·Lmj.z

bi.<:~,

~u

.m~l<l. alrnanlar

ble im 1:.' ~.
I

e h ~ik~ nell ir ? Yc.IJ.i. bi.r ~n s.Liel LI~iLllgtrufl

ill: bir l-IliJl'tLlhJ§
}'t:b~r

l'llacaglnl
lI;}lulrll:'J

k.... dar

sue l tJy a [c sahI.bi nr d Lo nasll

Dlm,nr[~ml

'lioO}']tmek goemrine ~Unkii le~si

!'no?'

A\lrupanm b~r
1:1;1\1';;

Lu.lYwk ha va devletlc i~in bu de;:vll.:tirrllfl l"'i gel't: k rf"

teriyof'.", $u h.l1de havaclh,i!rnm d,tgl program le di\'ot. kuvvet] dcnrteri mgilizen;i~l~~s1 i~tifi hasrrla-

dQgrn.a:>'1 rnr ~ B I.! kuvvet

1ngi!tc:reye
BW"Wl

nav ... kuvvederilni ... rmek e ulutSal fayda.h

Iekarnosu llMybiryalld

r~ I1cruu rl;(Jk .p.ay,ltn.
ih Tim alinl!: Faka manda, riin ingiliz rr

ik'r~c:I orlar, yru
Ell-

beklenen

tani!>[gl

34 ha.. 1raml\dan Z

c;nc.e bayu'll: d v-

yardl[fl

H~Te

ordbi r hiilctimeti,
V~

ler hav .. k'llvv'ftJ

uC8yor,
h.aizrrJaHJ~gcr. kuvhare ve
b<LTl-

t-$R: bugtin, ya
V'e

Fransa,

In gilter~.
ywprna

izah ed~celu:i?' bl.1gimku

~oyhar.l b7ldir-

dana g ti rilL mi? Kimsr

buna in a nrtI.dl:,

h.av.!. kuvvdlerinin tedblr ler almaya

Ya.rrJ:l ne bal"'camaya. taL lal~.i
iIl.a

S vyet Rl[sya
J3,1J
10-

da bunu

u : '" IRWnya., ne elursa olseI'l.

ne 'ka;dal'" uaak

inanrlrn .. z gij..

Bu iDlNd~ iigl"ornilrrH'y~ fJi.r biid~ ~Id~kltJ! HI tecii.kJt"ri k(lntll'olun blr devletia tebllkclii
0

drrhu,

m~JIIllekdl~.

H:!!'ndi u~ak

0-

<i91r;a

ler de, ba!oka tchHkelni

dcun.Jie-

Ya!c.agt kadar

blr bi1yuk

aldrrrma

"arib gibL

\l'let1nr1'1'1.nun yill&r""nn etlrit:kte

.Boylecc,

"li

e.
E

4~o
.J::: '1 I- D
~,

{n.gi,h· buluriduklart

gi hir ar rulusal

bu!urut\.:lcllhavii Kuv. a-

."
~ ~ c. o
L~

1'1 bir
'll"et:i ]abillr

nmanda, ~

__. ..
~

oJ""" -

l\Iim.'HI].a.

bir usrun.Hik

:E
_ f

bu listii:n.liik
v ~.. rltbulir.

de'Ylcti bticuma bu

g ~e)'c a,ncaJt :Evet, di:istdD
¥a

o

~ !HfI~

Bill" bava kuv\Ill':ti
devil!: ~ hesabma

u

tunH,lIgUnu

.E

rru clde

~dC'bi1i.L"'? hava eon .. de .. -

'iiinki.i, 'birtii:J'1 diif'l}'ada '"r kvlct IiizdUl gCCii:rm

isjdir, '$u h.ald· yam lmad;lT1 biiyiJ.k nasrldr)

let bLidttlt:l"ini

kle hade iulen1 I

~
'Ill

'..J';'~

_

..
CIr

!!

~

-li:! ;1'18_

.,j

11-1

IUlV~d~TiI1i
iz. bud~!Hi biidcesi 1934 erralarrnda

direbilrr \erjn~n

~

II
<Ii

hava devletGt~ tJ yll
mit.'
OTta...

_ _'_

L...-~IS"

n

::JI

'5 ,,~'q-

~ .I.........I:;;.;._".."",~-__.

(ant .. lilla'll'8

3 nrilyar, halya

F'ranSa 1931

'lie

Gldi~ luzulIID
19 ~2 d~n .1'J5
hlZI

artm&i!III
Fezle
drJk;J:Jl'r

Yiilku,li,t" hlzmrn anma.$1
a.rJam alilTl U",OoIkJa:r Dk ~

U,a.k malolma Hatianlnn
art ..

,ilI.rima.11

1rtgiltcrrc
Ii

2 milyar, Alm.flnya

oir milyar£l
It

e J(a;dar o r raJam9 .gidi~
bUllurJ s~b'ebi d,e Uli'
mrl't.or/arlll

r'yordlu,
T

1929 dan 1934 d hava

J928 den 19'31 ~ kede» oldugUrld>Jn
kQmpTf!siir

ifjiJj yulue1il

zam.;rnlMlrJJ Tek

agu oj .. gnr-

Ufd'klur.m ma~J
'i'f'

Jiuvve-tini{.l her
blzu1da

ZdlUUiI'J

yuksrli§

uah3

hula

kad

yarrm

mil,,'arkf:n

nava
en
U5-

dal1a rlt'abl.lk artlyo'r,
yddanbed
yll'lkan

IIiJrl~ iJrrl'etebjj'yarl.ar. kadar kuvverlj de 15 nL'oetilide IJkJel' 'fox dikkate 'f.lp!m~JardJr, D7l!!'rr@yeo
'felt

kb;pikJer yalnzz yi.i.z:i/el'lf.'meif.'1'
1J!;'8k

d·f'vam',lIk

kaz:lmlmasl

varolian en yiikdaha 8rrltmak[~du.

biidte~i tri v

1 milyar

26<1mil yon oldu.
baka rak,

kuJla-

ve ol'lbrdan deoiec~k ki~iM[
pJ'f,jlr,

IBu rakarntara td;:mklninifl tam sonucuna soyl~n~b'ilir bUdce~erlQ: duklar: kadarr kuvvcnlcri. cel~ril\in l>unlartl;m Ote yerin·

mimasl olmuiflu'"
tindedir.

Devamll h,Z

aFJfl

-gu olan Imr/. i1ri ki"iJ(}OO

k nokt.aYJ git.gid

aleI'lli' yiilruJmektedil'. 'i:id1r::iJ bill rekorlal ufa/datda bir luYHmCll'luk i§i yapmakl4I motor gruplal'ije elde e(/Umete.d'rr.' hI .. lal1'll.o y.ra'r1al' ~ inee .. e pah:;1J p¥FiaiJar J"e'korlaroal!l dah'!I hlZI:1 I(lrdir. ./

(aydalandlJ.darr i..:mdc bulunVainr;::
"II

en '3zJ'a brzm siuda bl't~f nisbe-

bir n isbet

var rlarnar, i)'i cllerdc

'1 dakih;JdJ

K'i h;tlY"l:f1ln

hava bullo.ll'loiid~ 411
lOr,

n~ kCldar
}'OlI"I~J

Sue~ u~aldaull1928
J!av.:lCl/.gJn 'eknik ilerJemeJeri

den

1935 ~

kadar

geulk ikapa:smte
lUI

Vii!:

g,ereksf".:

malOlma

flatlanndaki
daha

Ucrlemeler.
kolZolIndrk'Vf' bu d3 s;_ olmakt.a

s.a da. budcesi

Fri'lnsa ve tngiltere

y<:lvai lamlyoT,

Kapaslteledn

boy If: rhnN1RlJr Sr. rerti:'

rna'f uq~klar,rr gitgide
bildct'lf!l',

diJhij bay.i! bir hliicum ve silIIvga kuvverl az Llr.ag.il' kalfrbk

ni:!bctindc olam"z.

l.arraa beldektir: ote y<i;l'Jdan, mal alma Ii allan d.ij aytII hrz/a- ,]ITiyor. J.ihsrzlanma.ya dogl'u aHlmrf bir adtm dJ yi! go5'terilmtir.edir_ rellimlerini artumak i~in A)manyaya mi§tir wlndla ki IranSl-'lla.rUl bulundurdlllkla.n ~i Almany<!.11U!! denk olmak

Oyle 1U girgirJe

dah.a aiIrl3~afj

saylma

uJha kllvv~th

y ,n~lan para gc£nnez. Vr

twf
~fJJlJ

wit 7.amanm
i'iindir
Tl!:i

allill yurd k..dar

top:rak_ u~k

mek i..5item'Crni~ mid~r gori.i~h:ri, fransf2

t Frusu:

- italyan

kill:f§J gev§e~ daw;lI'uyor"lar. Halhuki,
r.as.1 m~}"danda.du

iUl"

• IlOvyet uzlapas.z.

alm ...n h.wa
sun, iddia

I1:l1di.i:str;loinin, ggl'"m~ kal'tar edildi.gi g
I

IS aydanbeQhulloa gl .. biiyiik
i!;ler

ki, Almanya. gibi bU~ "e

yapm.<!ik. l'Iiyctil"1deci:ir." De1Dtk Ftansa'),!1 h~vaclhrkt.::l

J1 m: k.uiilJ'" U,'I"U g6rmii~ olmadl

yiU biT te-kmk n endi.i!tri memlc~eli,
~gel' k~ndisine

ita]y~ - Sovyet bavacIl[k. ilgileri i Ceik'os]ova'lr ba,vacllI.'Ir: ~e'finin ce~ntlcrrde
Mo~ay,aya yaptlg~ gezi. Moskova ile

imkin viSlI'i]ir,.
olan
1IiZB-

soy lef"leobilir.

t;iil"lkii

se diii~r dellldlerle

3Iamnda

iddiasldu: ki In' giiUI9'-ey:i a.d3!!mdalfi kttwetJeri iili misline ~lkannaya bi'zim k:u~de"rimj
ma k iste
'\ft

Pug

ara.s:m4.. Kiyc::-f v-e ROIRilny"~Q<m

aras; obb~l.if, Anupa devlc:tJ~J'i. kendi hava si lab iirdimleFLW daraltnklau liIi sbU1edi:r ki hydab b~I hava palm ,... pabile,r:eklerdk §:u haJde ~ bbImia. kollektif &iste:m.r ne ll:ada.r kuvvetle ka. h1acagol i);n.med('nbdit11mdi " aaptan-

bu surette eo ~

1937 de var.

S.

alman]arm

diklen ku"et.I~t4! ,d'enk bh ha.
scvketmisti.r. ~amarHrndi!o S, etm[~ o]dl.li~
,i!"

le l!:oymay<!!

Ayllu giindf: !l'vam

flaldv:in A.1ma:JI'Iya:r:nn jthaf

glJ
d~

1!J:1lIre1eiL"'del1 ahsede;rd; b
3.H.liI

bgatcreilltll denlr tlJttugunlJ

yurdi!la Fransanmk'ne
yarmaYJ Imvv l'tedd

hair.'! Ruvvrt·

!loy~;tH_
Frans,n ol":mJayatll'ak ~~
lJa.I'~:KIR,((.

'L,
~ ....... ~

tini de, LLtak dogudaSlyasaSInfl'l

ki 'U~ak!a!.n he saba I!;;a,tmadal"l, ] ~O(] u.S;a.k Ingilt~re hj~.

Hfld.r:.f

"OCt

'928

1931- 32

f{_."
kapas-itesindelrl
400 kiJumf!'treJik ad '.• ,ere 9Jti
i\in

bir

I!.lhls.a h.av.a egemenli.gini L~te ingili.z havac:lhglnm tnc:iitere

vennrmek geni11e. biikWne~

cldl'C:~II'I'I.I .al'ltaUI. me ..1 s.t!bebTerini

928 den 935 e k.dac
]9ZB
'PrJ ..

U,

'gee
yukII!'

bo.mb-ardr man ~gmm
Sii'1H

boyle

gl

650 kilo Ir~nb

r I SO 1ri lometre
t(l'Ol'll

yaparak.

izil..h ediyor. Va]ruz bu i;l;a.h yeter di:Tttede kana -.11 vcrkt degildir_
GCiCA 19 maYJS.till.,
ill ~

,g~O
KlYlIISlalDa uRsu.rL
!929 d,an 11935 II: bdM b,!vO'li.il,i!lccler indeli j :::'In
'Vli:

k fJ~r gideblliyordlJ,

Bu u~akl.;Jnn
«lil'yoriJv.
LI~rt.,J

;:aIa:r

r.rermf! kapasifeJeri i'f,;iiml,t! 19J1 ..2 u~agl UfUJr:8 ZlOO

24 .:saar

i:>tenil ..

en dogrusu ~
~I't.a

lrjJ(J~re

A,Vl'l'i $3Nlar 6Q()
VI!'

merl'~ hlda.
J.tH1lNte

lIrarnk

MI'

U

s-sane

saatteo 1110kUo .. ' 180(} ran-kilometre yaplya.r. J9.15 ve 24' Saaf!e (i9JfJ tel1"kikapa$itesi
VI!'

,jpJ" 15~ sa~ttf'

l3S lriltJ1lleue

hlz/a

ura,,-ak het

me-yaMO!

gethiY,rJl'. JiJoyJer:~ Ill! bUJ7;r .tar"l,}-

III ,,'ak~il'l'liJ zol'Jral' verm~

'1 yJldll

.,

:uhgm~ ~ .. 'bebim an14lQillak ifin bava yiinetge 1. .3i'YarrtI kamara.sU\da. cliiJoE'dll k.i: '''B;% satlam u'ialclar yapuk, B,UI£ ck bu yelda
m~§ olan l'Java k:redi!l;iuin devilllll e:de.<te gu.

dei i

(j&.pop,," '" ik!er !

So vyet Iie:r \:Iil'ligi IlI!1i!S1h kBtllmada!n)

ien

r.a

daba iOlZl:aJaiU. -lei "at!~ fib".

Uii:::akla rUl fi.a"an

4 Gt,n

aJdxgf adam saywsl

Ha'1,a £iloIAnfi.L yapmak
d,ehliii.n
ilOD.

hil.iyOfUz !.ngiltr;.re gii.nLlriil

kit Ff'HUliildoi. a!Clug vc: BilJq.ilk devktlt!l'de

kada'r de lIilll1lL

j

'ljjln ac~[eye
)I'll!

k:apllmak

£.azaBabilir. kazart:m.q

~,
1M

0 gijln, harcanmlJ oJan bil'l1ca~ milyar paba Su101 , A.n'Uip1l
olacaktrr, boil' ,.a,pm.ak
haY3

f.brikabrm. m.ilhemr.llillenn.

haddi olllJrdll~ •• Ger~te.n, 0 ~. giliz hava pT(lgram~ be§ yllda 500 u;<llk ya.pmay[ gozetiyor-dl1.

in· yahnz

I1mC'J"ikan bud~~.'!!'i (doJv'J17 &iI'JlI Iilma i:apruilesti 2'6 iJ'aM haMbilll) hrE zamali bLidCCl Q.l.a:Euftar: ],J,JJ v-e 11.,14 dt': lm bildud'e gil':riJ/eu dr:tii/lrlildeft lJa1riki,i bie rakam b, imtalilm bize W'.:r.autmi,rl.r. J9.15 J~~ill ;,li1u ,ut'l, dogru_ d,ur. Ffilns<J, JngiJtere (bir stulin JOO Ira d: lIesa'bile) VI." Italya i{in (bir /iF~'l l.JQ [rui k'sabile) 193J bi.id.crl!'~Dde ;111 r.W1lJ"g~ fil'ec:elnit,

i,i,g f'n tuvv,j!ltl'i

SirilJt'isi.

(d~~,

ri..gimn
.bilku~j

.sonuJ. kablZl fH.lJ'lmi~ alli.IJ bDdeedir:

Inncisi

(kesa

~Jzgin;n

3glllJl),

bll memlekl"t:i,e.ril'l

sHa.B!i,-

81%laJ'lJllarsr

imkarum

btisblitiin

-am d.lfl 1ftI'I rnna'lt tan N k OJ ? d

tNGLLlz
Yukardio rekl1l..i tiro HAVACII..lIKTA V~ Sat]
lie Birle;iik

HAVA,CILIlHN1N GENl~LEMEst
gor uk lri ingUiz bu,gi,UIlril kllvvctluinden baka.ob.,. ha'!!l31 kuV9etIC.

HaJb'llkl. birdenbire, bu ICIiIol.IiJt~ki' program _ ill'1gmz y,onetgerinin tteriwd .. k - de1i.ce hli prog!'runla 111e.i.i.~·l:irildi Du program fngiltetel'lU:t a:n..ajmdda· ki kuvvetltdni iki ydda iii;' btma !iI. karmak gaycsini gii:diliy,o(du. G'oriiD.Uite
Ibalde: uzerindc m~seleyi llll
;w

rail, biJdirdikJ.cl'i r,rnilmftDi.f,ti.

aynca rm.2d,klarl Vf!'Y bu ilkIJi'h ..l'lla f"mjg ",11J p.,.l'udJ:r; Zi't~n bunun .f1C' .hld. o/d'ugu. Jl b~d1!Ji Tfm;u ji~
1100

FrG3!l%

1ltl'lron

:f.rMkt2n.,

itilly.m

biiktlm~ti

mrJyl'uiI .1ir.f'Ue,rl (J!J15 &LidlU:si.l'lIi.a HWlIJ':rUJl1,1 ba..bsetmi,lf!'fClIir, BIJ YIJ

i,i" aJm3D bVdc~ai lJaA'jnida

by 600 mrl'Jo'l'I'l'lvn kit pa~a TPmJJi; .bif bili' ,ey bililllDe_

de fOO' 'vardrd

rnr'k'!~dJr.
~~e.n

bir han

YQlunl,Pl

kUl[ulmafllo. budli"

m

du, Bu !lIDU'Lilni'i. sayJhnuz
I:Iil I]

~ YENliILE.~ME
I

almanbrm keru:li

nni

~ok ~agl

Ii Uk aaJliIh.n ialkat hersok dil§,iiniilmJi§ ,glan bu

tihoJ b~ mam,br.

Ingi lte:[\enm d ikklatioden

canm.-

Yam~, logi.lt:er.& ke.n.di kuvvU-

l.il Edil.etektir? .eydana
~1lr:iIr.

Buradl l!::oDtl"Dl meli.del :Ou kDotl'UJ 11i 'tIin'iierhk
'ftl

GEN1:jiLEMELER do!!''!: bi.Jyi..ilk
h.;val(:ahgm ver-ilmi~tir,
Ll]USU

gormokttd!lr!.er. em-

Boyb.:: oldugl1l niJ[de,

m.-

nam;]

iuh c:tmcli?
iJe. ~a:.amapar'lamcnilJ

Av;rupasmm ~¥lederdc

~kanla:r kat den ~ gOHernti~ti dilerin en btiytik Iu

Tint n.unomal

1m,

YCI'~Ucn

FakTe'U~

giliz hllkLWnc.til. ~hi rkfin .avg.ls.L isin iiahib ohillJgll 1I:L"iadr: I3J HI1n1 SIBO dll!n L~ilO C !f Wlniilya karar V*!:rdj .1ngili:der . bun.u oyle iuh ediy.o'rlar: 22 rnnaY16f;3t,
lordlilr melimiz k.a:m.ar.a.l gt~en ~n i)ntind~ n:ill'1I baka.nt

~n(A ~ pc<Ut.ika haHu

ya.kb4ngl ifin

~i.!.ndu-

funun gcJcbm~. kulW1

l:Io~nud ~dt:"ek bir MrcO!kmul

kctte bulul'l.IlJ&lm i.tan-

ut:lq

mn aeele

raGlan yapmaya ayuldJiw ye~lcl"tk bile tnuu ai iiIetiminin detnnini krli3 7. ~d .. dcgi,tirroe:k pelt. gUlitUlI", Bu mQl!.:t blUr. Bir lc.amoylarrylllt.l,!jt'll' y,a ytl'l"lyakuvve.,

d.iyordD Iti: "MilkO, te§rinde a.lman aaVii kuvvelti.ni.n bh:iIn Iruyctimizin :yarul1 kadar oLdu~1.:ILfI.tI 8o,JcdiCi ziIrI.M. :yaml .. cUr; UD1Z1 iddia f'Iti] f:'r. Ralbukli 0 tadhte
~Olrd Londcmdc.ri

B'lJl'Ulan. '- lngillC:rcdc I lUDDle \en bb btidc:e f:;g_

I

bbgl '9W. Bu faz].a pam. mt:wJiekedo gtivWi Cj r tHait;. i;m. Pl"elli bir ittal daha

IeIl':Lylor ol;ifulltmiy·rG:.ek alan I!niilywk ,bill' haw. 'baglap!!lIPI1m 'm-ey~ ieJmHjnk~ktadH. Ingilt~n Avrupa.'dI. b·.r SRUVellr!t Oi,nbnaktan ,e.~i'nir. {a'kat aym z.amanda, Ak6Diz.de Ctbtlutw:!(k" M~t.;L vi! JUbfta'u.n gr~en ve bal)'Ol '" h.miliU Iba'v .. lim. etwinin h:ob.ya oauol ed&LWe~ ali __ mgele(' yohmun tehlikeyil!: dij~,

babstnde 'pll lIo~aydt!
hglll1 da gen;'ljiletHmni

'!Ii,," u~kel,.

ge:rerki'r,

Bazabn hunLl 'hoir engttl olaraR: gor .. mel!: uriyorla:r.. ltallml£i bu ayrlCA bir faydd f. AVTI@~ tee:im bilVih.~lllgl bugUn. - ilk oldugu i§in zayTf ""e ~c-'%dir we biT R"'$n1lusa~ IJIz]apnaV1ii !10k geH~bmr, 8UnlllD tenini soytemidne' ,snT edrnlen de Av-rnpa bar~! ..
Aim :l1ava t!I;lI'b;dqimm mesinden kOrLtro1s~]z gelifanlalah .... dalul i::i:n~mli olduglll :t*¥

iyi olarak

Ftkrimii!CJe haslfia
larrnlR

~~f'C' h3!re<Vtabil~l"? .. V'e barada (ht :I!IlYasa ~-

na"a QlI'du.8lr1rnm

saldltul

Alm.;uI,ya.nmllar'lJlll

dii:dne

u!jak

fi]Q~LL

gili~YcmH: .. gozilnde

I.n.gi::Uz (!evl~t adlam,..
gQv.en1 al'as[ndaki

mrkn de iI)'1li1 nis~U~ fUinir, tng~l~er'C' adilida. f,!!lim;a,k a1i,vrerlJligimD de af'h,k liIusbUtun kaylbo1mu; I)ldu€;unu
his etmeitedil'. I;tt. bunun i~Ut4ir ki In,giltt'rot
·'M-

tinin 11 ygl uyanQrr:a:cak derecede ~Qk ve Ilnzh a:r\ma.SI pot giii~tiir. Hele AJm~nya gtbi sivil upki1 gelie!:
{]ah:Ji

na sahib oh:'luglUTIu i~pa.t eckuk ciddi.g Ib-elge yoktu:r."

h[~ bi.r

Ingi]t<f"reni:n

blllr.

I. t

daha yeni m~leketJ(01' 10.2't

- 1 u;aks,rh!a

;~D bu hakikat
~al,aT, A lmal'l

fazla5i1yle

b.a",ac~hgl.nTn. ikil )I'd

Lord l.ondondcfi bmtdan l!Io,nra At .. manyamD 19.~ zamanda ~Jui bir hava odJuliulmtaca.ll: bLI' kapaaitede oM.ugunu hi rnf Itdiiyar du. Fakat, &lnll,rn,da

iIi§ik ~o<k . rhr; p-~ mgiHiz-yasa-:nnl tski Ibi~ Idollru g8 riiyo.r: A'IWlrupada de'. egcmailigi elden
g.iyle yeni hillva pr('j'gfROU btta'kmamak.

lab yarlf1fio\ .. giriyor ..

nab...
Avmpa
~ .. gi 'C'J!3s];u Q.
)'11-

193Z d~ biz bu

say Ifaia.~ da.

H

aobk 1a
da~

gibi dar

'\1e

!.rk bh

nada ha ikinci dere=

Bh-lUva

'PaCThgm

U(!'rkrnesi,

!-ratd

:Rrbwdc yaL'!:nlab:itili? BugU.n bukesl.

cede bir ullllsu blilrll. b<'lf"n;.ak;U~1 b"t" ha-

,

.

. -',- .~~.: 'L"~,- .. ,.. <-~~. -t
"

..

-~.

: ,_

!lAYIFA 6
[eifel BuI'l.l &~vkedl:bilrcegini k:ar~lllk da. diyord1J.l~,

ULUS

.

soylcmh.tik.

~9JS de de h a tlrL s.aylilf gelcbilmck pek aum

bir dcre ceye
rr

B
IllJn

LJ

yJ.n~

I SPalt

umi§tir

ki

kurn ..

rUIIWI1U

lit t

~LH'I

IlJlI J.t.

!.I.JiI.! Il~llill

~ll_

J·lxrimi.
man~];Hl

c.
Vdl

Inl irnk n hugim

rer zahe I ir.

ell kuvve
karjl ekfi fay·
I~

i~il1, bJ.J sald

rc)

kuvve

tler

in Ill" nan ker;

tar{lrlJldiUl

rllkkiltJe

go.r.ctilcllI hi~

r ecckrir.
~ LJ

'iuk

hr

\I":

11L1I1a

r-'.-I ~ nluson

Ii dC'Ii'let hav .. llaldlrtCISma
&Ur bir sa .... ada bulunmakt~n
CO!I ldl' I.

gc-ni:~ bi.iclce'l[!l"

bazmetmesinc hare ragmen 1u~i.iz

Lir devlct elde rtmek duram_az. ~Ihldarl n

bu ~ilh ...da ~.;dd Ibir lI:lii'tunlti,k imk.inml butaml},.u::alktlr. kcndi hgindel"l Avrupa Iaala bir bait ~Uel u~.ilk glllle&ekier p' a yutarlaraa lui tlksu

"Hilde

lIL'I'II'IOIn

hum

te kn i~ gm1J~1t

vc

,,;uel

ri'l k

de ar 1"III'i;]J $unu

flol it ikaflln

ela-

Val"dlL. Vr. bl!ll tlruvvetler

bi.iti.in ~alt§malara
JUdi.lCUi

liI,,:ulT1~lnu lliiHln rekece'ktir? ler3i~in. danii Fak.at

'her zarnan ytm liklel'!c 51:!iimt'k

i:.p.tl • dclliletekrni g..~ l.dl:lm:

!('tlmlen

l.Jir~o~unLJ gt.: lCf(!hiliril.

SlyasaJ

1lIz:laFla

olmadl k~a kuvver,

bit' hl3ll iil!lmaD1l~hl". Bir yddmelan hava silahlart tar,3tfz o,imu~tu[". Ispat etmi~tLr cll:".~eUo!. ki iliin bUi kuven kuvbile 'i@K geLm~si. haUl yarJ
1'-

Fakil_t bu bOi yilrl§ TiUllter:;lnc, Kadar

rla go l~rml~ vl:y<l rki yapmak

ullLlarncz;
yr1 i~in

y. rer ~erekcn Fa~ .. t a, ve ..

bed ba:r;larrtT nm lki faydah B'I.I yart~

ya bu man.. hiliva kuvveri'S;'i:~rii mcy, b.uylr

ki d.. ha bir I.I.zla~mayl bLi.yi.ik

li
In

n~dlrlCI

hava filo.amlln gosteriy.(ltduk.
yal:'3Jtrmtya

yaprlmas~. Simdli Avn.l·
l'Ig.a!!tmak. g~hi

kamlna, uymal r ... y c

yolu at;;~lctlf. gc:ri dururfar
dO~1JrJ.ca.J,;tlf.

te~HHH

o k ..don- dtma d:oymaz diF. Il;iiln"'ii tekni k
Y]11 :i1C'rleyi.

AYfUpa

dcvlctltri

bILl. son ~arrh;]Y:II ..ilahlal

Yl:~i lrie arsrulusal bu,ri.ini.in
yaj'HlrI 11:

y~ ba~ vu,rmdktan l'arl~1
ha'llJ h;JTI.!IIlJ

p.i bu kuvvdleri

'lfeUerin rneydana 'lfe't1i ve buyi:ik
zarnan
i!'!t~t'·

ah:idaki

lrti'lj durmaSOoIli

~!I!ti'fmeli. A ...rupasmda
I var

ya bUM inanm;ill<lJj'~ amk.i'[l
mldl[!

iadlf. Smul .... k~-:PJJ2 de oldl.l&u ,U

l(ulD .. nlla.11 arasmdaki

u~aklarla
It; allre

si'llcm

u~a.klar

u.u-

bLr 1lJ.J k:l

fl A fir p I B U F

s

ll I

J, F,:qrUd'

J,d,IA -e
.e

.

Ji-aJ:r d
1.

lIII

iii ,

I

:r

I' I I 1 'Ii. 0
_.. _

~I

"

I 1I I I

L.D 11'0'
~_ _" • ~._ __ ....
-iir:ir:~ _ ...
~!I! ....... ......,.,.".._ ,.,._ ...

-9/"'7't'.(i'y~ .-.- - -

._.. ~,........•. _,,~

_.•.•.. ,. __ .,

_._~_. .

1 /wzir.J1I Her

'9.1

de .JLtvr!1pJd Ikl
10 r, Ue'

h~<;ll"_'u

Inlcufll m}.Jk(/trkt.

nl'lJr.I

dr. nrrruuH. !)o!')tedr

f.

bra

(BCJmh:udrmtJlI
'I.'

1li;.l/darl·Je.

bu

IIll!'

kul];

mJ3bi If!Hk

iileki

IIr.akJ.Jf.)

tnurebb»

rile

II

Ilf,'gIlH, iceris!

~illhlU ruofJbl,a}u

d.~ 19J1 (leu _~~JlljaJ'jlcriJllIe

IJ;l1J;lu1mi

ve moilelJf!l"I

':lZ ('s/rimJo¥

UIi,li J;111 gr.s1etmelnedir.

'JOCli

-

11

JJ

I]

IJlS~

"Co,
i~OO

In fill bere
IIa.lya
k.1trlmamlItlJ'.
J-8:
II

~~.!.C: •.

>i.C..~!t-L1..L...L-L..-JII..---L=............. 11'56 ~
] ~ I [ ,I I I 125J.jlS, LLJLLJL-LJLJdLLJ_J_J_j_JLL.J~~.....L...J--L...I-lI.....I._"__'......II.....I.~ ..

If')

~

reno
5000

~12S:

Ii

Ii I I

II

ITO

3...'''-

~

::So
.

Uot

1 h iran 19 4 de A'JI'nl <tcla\u bas.rca Go:!. onLi l"uJ...· lllflJlal"il bll u!r mf!:mJ(!Ke,t it
"(OJ

u~Hk~lhkl· !{in feklint! gene'

r1n

~~VCI u~a.k!<ln) rin«

dururnu birer I:f!Rei
Hl',

JlU.I! de- IS ~n'td'calr aJ,ln

ur~gnul1
U'1;1lk/afi

s.n·g ... kapasitcsII"iIC' Jiimdi r:dinilrm:k

olOin gil v~"'
.Jlil

gQr,
yUiJY

kJidOt: Il~'ll kUfFTJ.Jyf<1r bu

.... CJ

u~'akbrl Ile,... .. b.'l ~z vel'''
U

_J,,~_....Lll1IU.._~+::;;:2:...· ....

k"i:e'g'oriylf'
{".Y

IIDk

-AlrnaJIy& lJe/F/ltd ~
A.""iI'up<tdaki 0

01-_~-

in~ere I~,a. pok~fl.sr:~;·
turizm. ufawJII.rnu·n
b1.§tI!I. V.S.)
,!·UtfD'gu -

..., ... ,
•• I,.c.1
:l'

423

176
_-

01IPffl ~·t'rmlC'. edirlel'.

A\'f!IP8dol

()larliK., )la'

'Jucuma

fJl'Jdt:'rI

[;11;1:1 .Jfiam

n hub

'fki.:lp

gn IHJmbaH/ull<1ri

iSh"liliycn.

sj,...jI YfoiIk'!jdrkla .. (olrul. ,ekul'I'd'.H'tlJIrJ

En tlfaN: f'akattl • siY;J1i .... r:it!tl'fi

Jt!mk .IOnyu.ard:!ltt
ve_

« ~ !::j,,'a si.,,;..~I,H~ma.sl •jl-l a '
graft' kllli"dc
.fI~E

)la.r1~1 ~) run

ba~]angu;:
bir e I reyt
vey

lar1h~ olan
j

1 ha.z~...u'!l 1934
ra
j,

de AvrupEII'd&ki

I(

!i:ene kru-Imb.c:a:k gibi degiMir .
~ hiJ~tr n '!l1<J de AvrLlp, daki b

hucUlm

lIl~a!i~1

hg~ :,)
jJ

kadar

ikork.uia.cak
terrain

g:jbi deg ildi;
sllvga

arad@.n

bir JiIE

g~tikt.en ~'re,

.• {liM fIllla

y.uJ~I. nrn

kmay

rl'di,i

farlh kone

ytf"tbile~'ek

of.]"

J"C[f

';Jk kuvv(lr Q(rki
UI

dUJ'um/dn,

r,rey. h!iram
_rl idi.

k<lpult.elet';lJ~ OQua
J,[Ui.

gg~tcrill'l'1ege

'f.)lll~ruu~t{J-

m mJ~H.en~· "yemlc.~rirP1e

pj;inl.AClm"

bi.idceye

h c.dl ytn!

p ra/~fI

I];}ldl 60 toC.".rm if i~jR ilr,.~ $u.-uit'n
tll'I

[ehlik~.

emlek~lIt'Tin

}'" us.m;~ kOI'ilJH,yonbl"~ I,;JJm l!iJ.:l'lumuwal'l ~em('{.1
:$iiphe .rafsklf!'Timizi,

bill i~ i~i" her 'I Ide ~Q,q rifmii bulun.:lln ve rf!tldi miWPKUiJ o/m.1ylul lIeln(!:fl r.ur;birJ~ril! e~11 olrhdr:l~nm gar rnek ~gk ilgen DIm',
(:lk.H 19J5 dek; LlfoilJl'phlr" Iii:!" lJcn;ekli'k; , ria iJavf!1

ul"lari1

bakJI'iI'k AVTUPij(hk;

('Il biiy iJk
l.I~ilk(:{

u~,IJ~.akplllf
ilDcak

bur-Lim

u,a.kcllild

parlwemfllua

orgtifiiaul'l

~,<;timi~ I'Jfaklul

1t:./Jlalm;;lllil

21l1'n.I iJe hii-

;~ J.1ha " o:amJD,

giai. f!'df!'rek

<II man

1iih:lIm

'J'ciik ""gw/n ve lUi k;.rote"tjariyt' ui':<Jkllgn kadar

dioj :>;or;li g.f:~mJ-ftjr. Q Z m.o!n ;,dm;m • If;uel

"/mlhmJabi1ir
ria sokwk:

S;ir;J

ram,1mlacllk A.1,dMiz.de ( }'aJm~ gjJi~)

bOmlJ3tr;hm']lI
.I·!jiJll

rolf/I"! w;aHaru"lJ' si}'~e. par'] c.erilir
cegHIt~ gore yal

/;IJ (J~lJk13td.m

AVJ"C.I'pa ~i)p'r.a/dard'!' yukfi 500 kiJomerrf!'
r.:uel
J(J

Fran::.";] pf.·in 1(.14, Blilyii'k bLlhl~

Brit.ll1y,a

dmHen
ild kat

94, lB, tiJ. ~l

tOil

colurlebiJirlel'_

Hal'f:}

arr.lcagJ, l"Jprlar:!J1r

diJz~n'elr

ag,rl.k

,'~re-ee'gl"'l:' LIIfagw i,r;indr
- suel lJI·rak('Ilr,g.a liIJ"'v~t.sii& bi ..

c klann S3Y'Sl pelf. btiyuk
bMf,rmd.m
'ZJyrfflf.

tJir reenll U ii" illig. olabHirdli: CilUIUI' ifiJi Ik~(9 • Jtt!lI"vf'rle'ti JOG beygirden "rd .. 111'11'1] 1'1, Italya If_fin' 6'4 Vf' AJ.manya ifin 84 t.UJr ..... udll. Bu filolar .5~vjl ~kj'II~"i uflooa, Strll~jun:(Jmnda 500 kiln meter: uZlI'kta 01 on bic bambd'l'd'rDa,u hede/illf' gidip eelm~1r pFehart.ic..ig, ifin. YIJ.k.1r "aId t0l18jiOll'In iirte b~·ril.lj ;fJ~1r d~gn.l fJ'Jur.. Buila pte. l!'1'~ ald'g,_

1t~I.

degi!it.irilmJ

LI,aklarrnm

Dl'la JalZlal

1ruVVi!'fi 1.00(} beygi,.

17HZ l.ir Rlrm/rkrfrteki

si ...il Llc;aifph"gr,,, day;mal'ailc
~1efttfrJ(!'rin

~ ,n. 9 ye' 21 Mill he's'3biylc

yeJpart:Mgr ya.rd'rm

de'giJdiT.' alman siviJ ll~akrJlrk:UU'd
A liYl .. ul1.1 I'e ·

rill.$u:I 'IPk.'i,hgl

dOl l1~rb u'FaJq;rlti~

haUne
bald.!

Mnu/uEss

bu sae} ~~akfl'llk-

tar an biri d,gl
bir

ioin K3,.. ISHIda - her sefec ir;in i!;rd''tisriii

~oi1 hesiJ.bUe - d..Iha '
d'rrUffll,jlltw

Joey oj c..,kt,r. Genel
balyn
~oA: ~'UJr!'Ii~t;r.

geUn Ct •. 'tonllii,,"u gF.ilfk

;pgi#~

havl'J ibaJranl,,!ltUD

2'5 man:
Bu

19JJ de i~t;.r.

ist':Ulsnge'

Ilu l'J~akf1'1klap.n

gos

PI'

rr.f1k1.~rJ'il': bu grafik1~

FEo'inSGI,

Jng'l

f!'ri!'

"iribi"~f!'rin'i

karlL/tat,]!'

degil,d'r_
142S
'II"~

irJgilh.

Istati~ili
u.;a.i: gM-

al'$rtf}USjjj' re'snd~

'-I~ de rl"'f.JFH:ad;, V r;t~~

biirosl.l) ~omrol

BIJ l!rr,:ui~rg·k

I ikiHei

kal'lr.ln IUS

tuihlfl

rlr Fransa

i'~il'1 1'1'9, AJmanys' ifin

tUlp

ir;ill 4J()

rnlTlP:Kredjr.
II~

A 1 ~ara LeVaZlm Amirligi Satlll

A 'rna Komisyonu ilanIart
Eski§ehi r garn.izooUindaki
kilo s.~ilr etl kapah

asker

~htiyac[

ifi:ln UO.OOO

lar£ Ilsuliyl,e cksiltmeye kO[lulmUltUf. Eksiltmesi: 29. 6. 935 tum.artesi gii:nU sloat 11 de Esk:i§ehirde kolordu satER alma komiSY'O]1W1da yapdiitakb:r. ~artname mesai za.manlarmda her giin komisycmd.a ucretl5iz oiarak g<j,r"iilebi1ir'. $artfliaIn'enin !iUitetwb~r lira 45 klJru~ 'iiCf',et mukabiEnde kom~~:yondan. almabH~r. Etil1l tahmin bede~i 29.100 liradlr. Muvakkat teminatl 2:"'~1 ~in kUt1iI§t1.1r'. SO Istekmer teminat makbuzu He birliktetekhf
kaYIdb

§amba. gtinil saa·t 11 de Ankara ~e\l'azlm ,amilrlLg] binasl d.ahilindc ~eva7.Im amir1iii 'satm alma komisyoH1I1. tarafmdan yapdac:aktlf. 4 - EksHtrnc kap'ah zaid Ulsl..lIli iledlr. 5 ~ 18,000 kilo sadie yagmm bebe:r kiloslIIl'lU'n muhammen fiat. 95 kuru§tur. Mecrnu 'UJitan 11100 liradTf. Temi· natr muvakk,a'ltesi 1282,5 li·radu·. 6 ~ Is.tel.dih:rin tlc3ret odaSlnda m'Ul.cayyet oldl1).ddar[na dair. vesika ibraz um'eleri mcdmridi:r. 1 - Teminatl muvakkate makbuzlan ile birhkte t,eklif mektuplanm miin.akasanrn yap,lac:agl muayy~n saatten ena~(ilgJ bir saat. cvd Ankara levaz~m amirligi satm alma komlsYDnlJna ,'ermele:ri, (276), 1-2267 tLAN 1 _, Ankan garnizonund.a. kltaat ve miiessesat efradlmn ihtiyacl itt;in 300 bin 'kilo :SIgn" eti munakasaya koftl.1~mu~tu.r, 2' - 5artname' 3 ~ira 30 kUfUi iicret mlilkabiUnde An· kara! levaznn am~rligi satIn a.lma komisyonundan verUir. :3 ....... Munakasas~ 26 /llazlnn/935 tarill1ine miisadlif lSar~amba gUnu 1telgrafhane ayan He SiaJal!:: de Ankara 15 Iev~z~m ami:rligi binas,1 dahilinde levalnm am'irmigi satm al-

6 36 Koyu doru erkek 'katIl' 3 68 Dom bey gu' Muharflz alayma aJt olan ve yukarda muhamme.n fiab,. tlrnak numarasil. ve donu yazdI[ clan 7 ba~ 'hay van, 27 ha.. zi,ran 935, tarihine miisadif per§i:mbe giinu saataltlda Akkoprii at pannnda muzayede ile saulacaktt'r. lstekl'i]erm
llaJkilt~

muayyeni'nde
(1362)

miizayede

mahaUindr: bulunma.lan.
1-2370

Hz-ine. geyikli. ve ayvaclk garnizordannm sene1i.k ilipyael o)al'1 85S000 kno un kapah :z:arHa m.iinakasaya kon.u1·,
mU§itw".

tLAN

me'krub-

saatin.den en :a§agJ bir saat na veliTl1i~olaC3IklardlT_ Ve ticaret odasmda

lanm eksiltme

eve' komisyo,olduk ... (1.375) 1 - 2386

2 ,_ Beher kHosunu.n ml1i1ammen (lab 9 kunl.§ 2'5 sagrim olup ihalC5i U -1-935 larih per~embe gooU nat 15 de: Ba.y.r-am~~ tWbC!:IJ satlD alma kom~syonunda yapJlacaktrr. 3 ~ Miinakasaya gicecekler v'treceklel'i unlOun §f:rait

la;ruua dair vesika

ibraz dmeleri mecburidir.

\Ie evsa.hnl og.renmeleri b_;:in bUilund!Jg~. mahallin s.atma1. rna. kondsyonlanna miiracaat eden,k otrenebj~irhlr.
4 ......Miinakasaya ,g;reeekler 5204 mira 38 kllru~ muvak-

, komisyonunda
2lirad~r.

tLAN 1 - Sehmiydeki askeri hayvatnlarrmn 1htiyacl m'~m 490.000 kilo kuru. otun kapah: zarfLa eksiltmesi :3 temmuz 935, !;;sr§amba. gu.nu saat 15 te Selimiyede 3sker-i sUm ahna

kat temtnat
maddl!dedne

makbuzu

ile muruilka.sa

kanunI.:mu.n .2, 3. iinci.i

g·,Dreisteni~en

dan bir saat evd komisyonda
1 - AlpuUudaki kn:aat i~in 160.000 kilo 'Ie 19.000 lirahk un kapab zarfla ekslltmege konulmu~tur.

vesika~arla hir1iLne munakasahaZlr bulunmalan. (1425)

yapdacaktlr_

Otun tahmin

bedeH 1'9600 muvakkat

teminatr

14 U)'

ma kamisyonu urafmdan yapI]acak"tIr. 4 - EksUtm·e kapab zad u5uIi iledir. .5 - 300000 kilo S[gw etinin beher ki~os.unun rnuharn.· men fiall 22 kuru~1:ur. mecmu tutan 66,000 liradu ....tem~na~
til: m'lllv;akkates1 4:550 lirachr,

r LAN

1-2535
Wr. ,(1457)

1-2548

:3 _ Teminatlar ~haleden iki saa.1!: evel veznesine yatmlnui o~acaktU'. " _ Ba!ika ma1sand[k~3.nna yatI:nlmJ§
makbuzlanm veya. banka tem~n.at mektub]an gele:rin tekrnif mekltuMan i.;el'isine konulmu§

muhasebeciLik:

alan

t.eminat

ime diger bel-

du.

aimasl Wlzlm.

5-

Sartname

herr gun komi:syonda

go,riilebilir'. (1.43,5) 1 -

6, - btekmer"n ti,caliet 'Ddasmda mukayy,et oldukJarEna d,3lr've'sika ibra4: etme~el."ffimec:burhlir. "1 ~. Teminau muva'kkate f!!ulkbu.dan birHkte t,eklif mektuplannm milnakasanm. yapdacagr belli saatten e'l1 aiagl bir saal e've] Ankara leva~1m ami:rlii!i satm alma

ne

23, -

11k pey' 1425 Hmdu.
ihah~s; 2'4 haziran

lLAN 1 - Atpazar ndJa ~}fha.nenin 3.1tmJa 27 ~e 28 numuah ufak dUkkinl"l" 31-5-'936 gunune k::JJdar a~lk an"[l\o rna ~!e !dra fa ve'rilecektil:"_ 2 ~ M.'U'ilaimmen bir sene·

935 pazartesi

komisyonuna
2498

verm.eleri. (127.5)
. tLAN DQnlll \"e c insi

1....... 2268

lLAN
Ankara

ihtiyacI
tur, 2-

ve mGes'5i,esat efradnun i~in 18tOOO kilo sade yag-I. munakasaya kom.dmu~k1taat ~yyarm tatiHyeden her gtirL oglevaznn amLrligi satrn maada

larnizonllndaki

Muh.am·

§art~~me

men fiab' Lira 5
.Ii

Tzrnatk
No,
625,

leden sonra UI:l"etS1Z ola.rak Ankara ,alma komis.Yonunda gorUlebilir.
JMiinak,u;ur 26 Ihazlran/93S

629
124

Kud kllr e.rkek katlr AI di§l katlr
Dam di!ji kilil I' h Yamk: kestme doru

tanhine mu·sadif ~ar~

7
8

HS
l3

erkek katlf

Koyu o.oru di§i kat'IT

lik kira hecldi (.:a) liradn·. 3 ~ Muvakkat :terninat 8f'h.-di:: Rcitlng~ (3.75) tiradlr, ' lJinlon ~~ 4 - $artname~il!\; gorrnek isdyenl er t.er gilTli mlJhasli:~ .~ ~ iLAN 'b@ye gE'l ebiH rlef. 22' haziral1 93$ den ~t"baS - thale 8-7-935 gunii r,en franca]aya. 17, birinci O:::Iat on b@~de ;:Iirtm'"':,l vc ~~ekmege on bir~ [kind @kme's.ih:me komi 'iycmm.ta y.J 1)1l~-:::aktrr. (14 ,.. -~ ~ t9 ge on kun1~fiat kOf!lulmtl~-

" I

yedid,edir. bteklilerin vbe satin alma komisyonuna ~el" me-leri (323) 1 - 23,10

giWniisaat on

":kars

I
I

,

.

'

.
L

~ •

....

.

... -

SAY
DAKtK,
!It';

'I

Evkaf mnd··."liigonden:
mun
ZUli1U

HASSAS. Dutiln

SAtiLAM

ve BASi elan

,~

....

D

..durin ':iiin eo·

r

I

Bursanrn ismetpa!ia caddesinde vakfa aid lot, 103; 105.1 107, 109 No, h arsaya y~pll.11cak etel lIle garaj yaPIS[ kapalr zarfIa el..siltrneye konrnustur. Ke§iE bedeli
I1901'0 Ii a. 39 kuru§tur.

dUl'iyada

tanllml§

~ ~

REV U E
b3§1tca gormeden tv

Saat hr in in

f. bunlar drr.
aatltdnil1 saat almay ycni
IlIZ.

Nazilli basma Iabrikasi iltisak demiryolu i~in iii· clan 4400 adet rnese travers (sir Lsmir tes1imi) acrk eksil trne ile almacaktrr. Bunlarm muhammen bedeli 9680 Iiradir. Ell tra vcrsler Dev[ct derniryellarrnda kullamlalil ahsap traversler metanetinde olacaktir. iSle~li.ler fazla izahat almak i~in Siimer Bank Insaat servrsme mil acaat ~clehilirh~r. Eksiltrne 5 Temrnuz 9.35 curna gUn" saat 16,30 da An arada Ziraat Bankas. binasmdaki Siirner Bank U "f'I ml ~iidl.irliigi.inde -aprlacaktrr. ksiltmeye i~ti.rak erlebilmek i(_m ist ekl i erln 726 Iiralrk teminat aostermel ri li:llmdlr. 1-2512 h

2 - Bu lse ait sartname ve evrak ~unlardlr: A - Eksil tme !jartnamesi.
B .~ Mukavele projcsit

REVUE

kolcks iyenu

Ank.1llLa'da. RI7a T'e .... i ". f I~

C - Na.fia. i~meri §eraiti umurniyesi. D - Fermi ~anname, E --- Kesif eetvcli ve resirn,
evraks 9S kuru~ 'bedcl mu" kabiJinde Bursa Evkaf miidiriyetile Istanbul ve Ankara heyetj fenniycsinden a ahil ir] r, 3 = Eksiltrne 27 - 5 - 935 tar ihinden 27 ~ 6 - 935 persem- e giinune kadar bir .}r olup 21 - 6 - 935 giinii lstiyenl er btl ~artnamelede

~'

desi B ~~~~~~~~~~~~

KIZILA'Y GENEL MERKEZiND'EI\J:
Kinin ile biitun milh~eri ve kinin ve elva ve Bismut lie yapIlIp sstrna ve firengide kurlarutan biitun mustahaarlarm memlekete sokulmasr Viii: rnernleket i'i1rH1.e yajnlrnas: monopolu bir kanun ~~e Tiirkiye KI2l1ay Cemiy me ve-

saat 15 de Bursa Evkaf idaresin de eksiltrne

komisyonunda

rilmi§:tir.
SJhhat Bah:anhgrndan izin almarak veya izine tal i 01rmyarak bu miistah.zadan rnemlekct icinde y,2lpal11arm aijag~da gos'tcrilen tafsilatlt blr b~yanname ile haeiran Ilibayetine kadar Ankarada Krzl1.ay Gene! Merkexinc rnii-

~r HIe

'" tinden:

Kapah Zarf Usulile ekssiltme ilanr
_ Eksiltmeve komrlau i~ (Klrklareli v'!ayctinde KIrk a eli - Edirn-e yolunda betonarrne Inece koprtis.u insaatr) (hr. lnsaatm l::e~if bedeli 48000 Iiradir, 2 - Bu ise ait ~.aTtnameler ve evrak sunlardrr : a) Eksiltme ~all"tml1nr:si. h Iukavele prnjesi, c) Nafra isl er-i serait! umurniyesi, 1 Tesvivei riirabiye, sese ve kargir insaata dair fenn! ... rtname. a ) Betcnarrna biiyiik kopruler hak kmd <J fenni sartnarne F) K evif hula sast cctvel i, g) Prcje, '~tiycnlcr btl §-artnamel~ri ve evr aki 240 kurus b~~el .r1:u!'::Ih·!incle Nafra Vckiileti Soseler Reisliginden alabilirler. 3 - Eksiltme 5. 7. 935 tar ihinde tuma glinii saat 16 da n' rad3 Nafla. Vekaletinde ~oseler Reisligi da·resind!c \,al tlacaktrr. 4 - Eksiltme kapah zarf usuli!e yapIlacakur. 5 - El:sllitmeye gi:rebilmek i~in isteklinif'! 3600 lira ffim akka.t teminat vermesi, bundan baska asagld1.llk1 ve5i~ ka(;.n ho.l;,: olup gostermesi U.zrmdT:r. 1 - Tk3.ret Odasm.a. kayrth bu1undugllna dair v,csika 2 - i tekliler yaprnl§ 01' uklart i~lere ait vesi.kalan ternek eksiltmege girmek i~;n Naha Vekaletinden ·lh. e vesikasl alaca dardlr. 6 - Teklif me:ktupJan }'ukarc'la iiciinci.i maddede yazdi ~at ., hiT saat f:vv~\ ine Kadar t}oseler Relsligi dair€sine ~et',-i 1erek Ekslltme kom isyonu Reisligne makbuz mukahilln de veri lecektir. Posta il e gon deriJ.c(ek mektuplarm n' t!\'et U"'uncu maddedc yar.I1J saatc kadar gelmi§. .oImasl vc C'IS Z~F"r n rniihur mumLJ ile iyice kapatdml~ olmas[ Uizrmdrf Postada olacak gecikmeter kabu~ edilmez. (1416)

ihale yap!laC'aktir. 4 - Eksihmc kapah zarf usulii ile yaptl.acakur. S - Eksrltmeye gt1"cblJmek icin 1431 lira muvakkat temin t verrnesi. Bundan baaka a:!fag1daki vesikalart haiz oh p gostermesi lazImdtr: - En :t~ag 20 bin iralrk ~',]pJ, isi yaptlgrna dair Nafia as nllihen(1is1;g''l en tasdikli vesika ve mes'uJiyeti Ienniye l~in diplomah mL1lH~ndi5 veya mirnar vcya ten mernuru r,ostermcsi, B - Arnrma ve eksi ltme kammunun J iincu m.addlesinin A 'lie B fl krasrn rla )121ZIh vasi FlBTl 11:0z iSI!!! huna clair i vesika .. yukarula u~iindi maddede ya· zrh sa tten bir saat evveli kaclar Bursa Evkaf Miidi:riyctinde komisyona getirerek rnakbuz mukabiHnde eksiltme kcmisyonu reisine Ijl r~ ecektir, Posta He gonderilecelt mektuptarm nihaye ii'iunl;u :1a.ddedc ya2!h aata ["3dar gelmis clrnasr ve dl§ sarfm mUhUiII"'murnu ile iyice kapatrlrrus olmasi liizUlldll, Pestada olacak gecikmelef kabul editrnez. (1237) 1 ~ 2192

racsatlarr lazundu.
1Miista'hzann isrni ve §ekli 'olevarsa ruhsatnarne isrni ve yaprhllgl Iaboratu ta-

rih ve numaraar :2 - MUstal'1.zar sahibinin varIn isrni ve adresi
3~ .; 5-

MUistahz,ann havi o]dugu rrnlessir maddclerin Bunlarm senel ik vasatl sans mikdarr MiistalH:arm topt an, perakende 'S~tT§ [iatlarr.

nevi

6-

T'ekli E rnektuplari

c.

]-2518

(I r
46,40 lira muhammen beclelli

,Ii

sm e

• •

Dagdall tiirkocaklarmda alacagJl. kalanlar a odeme yaprlrnak i~in yeni bir karar verildi, Bu karar a g,ore: A) Ayhktan, kirap parasmdan alacakh olanlar m bu alacaklarmm tamr, B) Alacaldaf'rIuJll tutarr 500 lirayr ge~me.y enlerin bu miktara kadar olan alacaklarr, C) AbcaklarI 2,000 liraYI geltmeyell snsye telcrin bu

miktara

font b(llru otlllZ giln mud-

iidenec:ektir.

detle ve L(8!pah za.rf usu~i}'le mlina.k.asaya k0n1.11mu~tur. iha.lesi 8·7-935 pazartesl unjj saat 16 da yapdacakuf. Talipler 'jartnameyi Be~ediyeden alar-ak soy~enen gunde saat i 5 kadar t!:':klif mekhlpl ann! m.a.kbu.z mukabili.n.de Beled~ye baskanhgm;jl \'ermeleri ve tek[~f mektllplanna 0/0 7,5 nisbetinJe muvakkat eminat leffetmeleri j]an olut'lllf.

kadar elan alacaklarr tlgililerin belgleleri He C. H. P. merkezindeki tu.:rkocaklan hesaplarr11I antma komisyanuna basvumla1-2520
MA.HKEMESI ANKARA tRESINDEN: ASLtYE

lara: itan olunur.

BiRINCl
kaV31

HUKUK k.
di.:n

DA·

T:ra'oz.on viUiyoJ!tini.n Bumr!! nuiyesinin
ogullanndan Kalil
lbfahim og, Ri.i5hmli!;

Gen~ Ali

(1413/3301)

1-2454

I(ul ei-, I) -ldiye
I

~~{..1]11 fundan:

1-2508

KC!5if beddi (2475) lira (31) kW'u.~tan ibaret olan (n) uuklcln He bi..r IUIlUlW1 muceddedelll ]n~a:S1 12~6-93S tarihinden itibaren (15) g.·Linmuddeli e a~fk eksiUmeye ~fkardmJ~t[r. Ehli}'etj rcnniyeyi hail' talipl'erin % 7,5 dipozitohl.riyle ihale gi.i.au olall 21.6.935 pe~embe giinii saat on bc§e kadar Kalecik B ler1iye dair-eslnde mute§ekki1 .ko~ misyolnu mahsus'L.1oa miiracaatlarr. (407) J.,_.2451

Zo o

D'efterda ..b~nd3n:
I;;:

C in'Si M ~halle$i Mevkil zeri al;:~k M esruti- Gaz!pa~a kar~lr iki yet c.addesi

Mesahasl
93

Muhammen h:]y~ m.cti li:r,a 16,250

metre 12
lieS! me.

HudlJdu ... Saltl Bay Du:rrii ebniyesi soIu Ruaya tefviz edilip onclan Osman:! !iat11an mSlf dukkin arkasl otel bah~esi \l'e krsmen kayahk. Balada e:vs:af I }'3Zril iki dlikkan olbapta ki §artnanll;:silIe tevfikan kapall zarf USlU[iV]C ve pe,!?in para i~e 2' temmuz 935 sall g-iinu saat (15) de sa.tl1acaktTr. 1st klilerin tekliF mektuplariyle yiizcle yeoi bU~l\k nis" etinrt teminatlanm vukan a} .azIh saatten bir sa.at evel atI~ komisyonuna getirerek r11ukabilinde rl '3setten bie makbl1z alma]aTl la:nmdtr. Posta ile gondcrilecek nlekt\.lplOilrm yukan a ya~d.l sa-

hr. gUIli oos'tlrmak:ta oldutu bet" keler a'\ilk eksih:l'tIC'ye k'Onmu~h.lr SO-(,Ol.ir..1 IJmuhm by iil'.i ilzcril'ie alm·otk i:s.Uyen ba'Smcllarm §artlarulDlzT ogl"enmr:k uzere baSin gene] dir'e-ktorHigUni.ln viHiy~doeT evjndeki eksiltme komisyoRunii 15 gUI1 ic;:indc. hel' gun 9 dan 18 Ie kadar b3~ YUfmalan,

BllIsm G=nel DirektOlI'1iigiinun

An,karMHi }'apl'3.c.Ik loyulldcnkunuz Emire i.le on sen",uel'lue' ri evJi bulunciugllmazdan W rinize dii.~~n kocahk vazif sini ira e • mcdi"iin1 den Ok12: !ie.nedullber~ An.karadan finr edip a.ile !)~raiti ~~ Jiay t eltnedi~in'izdem dolaYI AfI1_kar.a :3 Uncii :Bulh huku.k mJbkont .. sjndc vaki su1h tC~J!.htbilsilnun de akim :kallTLiil5.mdan dol yl I }"hi~ ni.ze \.!::IrlnI.l.':Emire tar.;\lI!md,lln ai.linn bo~anma davasulln an:ullaJ 5I.H."~ti}'lLlkardallti a:du~iin;ze gande:i'ilmt~ ve J'ap1bn ta'bar:r[yatta by ... 1undl.l guniJl adr~sten. ~~'kIP l1ereye gi.tti [;lniz ma'iOm o]madil~ Jtuiall b&h~!le muba§ir tarafmdan bi1a tebHg iad!e edHmi~tjr. 1kamet~hl[u.l me~lmU buhmdu unda.n mahkemcc ilanen teLl t.. gat Ha ina \Ie mahkeme glinti olara.k da 17.7~!Jl.'i ~llr§<lmba aat H I."3Jikine karar ve • .ilmi,t~l'. Me-zkQr gUn 'lie saatte Ankara Js~iye bi., rind hukl.lk m<l.bk~rQesiRe seJmeni;!: 'life yahdt mus.alidak bi'l" yekn gondcrmeniz: ahi takdh:d'e gfjla'IH:lnzda mlu1amele Y31'1rhlc.agr mall1 .. :TIIuni.:lzolmak U:tcre ililMn ~iI\!bn·go~.lIJ.nur (HS2} l-253 '1
g

I<.J..~ehir
Krr§ehrinde

-II) yl-~Ddan:

AnIta -a l\filli Emliil Dlii(lili"lii ,... u( u: '"
Giilvi:ran mevkiinde Abdullah loglu Arif ve Seyia::Un mutasaITlf buh.ul,duklarl araziden 35639 m,etrc' m.urabbaI sahanm istimlald takarrur etmi§ ve ~ar· bayhk.;a kuru Ian heyet~e mezku:r ,&ahadan bdu~r metre mu rabbam8 alh kUI"U§lbedei tahmin edilmi§tir. l§bu bedele "It istimlak muamelesine itirazl ,olanlarm sckiz gii_n zat ,nda mahdun1u

Ankaranm

yapIlacak 'Ie 9825 lira ke§if bedcll oian vi... liiyet e.vi ;n§aa h 18 ha~iran 935 den itibaren ml be§ gjin muddetle ac;dl: eksiltmeye konl1~n:ll1~tull".ha.le 2 ~emmu2 l 935 sah gilnjj vilayet daimj endimeninde saat on ahula yapdaca.k Jr. Eksiltmeye gjrmck istiyenkrin 131 lira muva.kkat teminatlariyle 'IIila:yet aimi encumenine \o'eya muhasebei huslIJsiye miidiirlllgiine mun:aatlan ilan olunur. (1454) 1-2545

Anliara DeftcrdarhgI Milli EmU.k: Mudllrltig line mur I.;aat ;yh:nle eft Hizumu ilan olunL'lr" (1