.

-

-

-

-

-

-

,,,in ~'llc I ar,.lru rw/w.Ju.r ~f!r" i~lil4 -'i,k ,~kI;ir Ii; d. rt?'Rli~-

tim: entniy .• i(ind~ y(~ur(u·ttk ,
IUiiUUtmy"

~fI,.'l~,. 'mgihd,.l' olllCflkr ,.

krAdar

gf~r:I-ecei{i'mi::.
01

,1(1'1(1 'Ulfil de ;jl.

'~·t1(JU!. .

,'1(''''

l"ImN Iniin,ii

ON AtTINCI

YIL. No: 4972

. kllru~

Ciindelik A.phn Sozbagc
ge : hit ge:

Df'mir)'uUan

I
Bdl-

Mukavele. Somur .. MustemLeke. Ceven: MuMenfcclt. Bencillik:

aV3 tehlikesini lilell "I" ye er
Burla kardesler Hava Kurumuna bin lira verdiler
bilen tiye
Izmiirr e
Bur la, ikall'de~ler tih"t hav,a, kummuna bin Uta. vererek hay _ ehlikelinl
Yi.Ullml~lJ.aV;;I

ASlg:
Mm.taka.

Hotbinlik,

Konu ;

evzu,

Onerde~m,ek;

Ra.,

kabet etmek, Kahg-: Mitas. Olut: Emrivaki. Ingiliz ~irketinin yetkin delegeJel'i ile kOllu~ma.larlm: b.liren
hiikilinet" Aj'dm demiryoUar DIn 11 In alma sozbagml dun KrunllI ydan g~ill'd.i. Gumun bir ~ok i§led i~inde g~ip gideR bu onemli i-!" uzer~n de UZUI'I boylu duru'ma. ..

Frankm degeri meselesinde . ergesi a. ul e'-"IU' ~ed·gi .~ BI! lauden 4]e · di, Yeni l~ab e B. Bu ,onu~ ba~kanhtiiiiili.'-'.1 da ....... hit" lllusal birlik kah ·nesi olacagt samlryor,
P'aM ,31 fA.A.) Flandem kalbinesi, us.oomal yetkile:r proje " sinin parlamento lal'a:fmdan ora ImDulmasmda lSI OJ' ile aZlnllkt kalml~ ve ~ekilimi.lJll vermi liF. yson'un adl ileri sriiriilmektedjr.

11k i!ttn

p!IIJi'lamcnto

ba~kal1ll: B, Bu-

Pari.s, 31 (A.A.) arlamen .. t" 'ba§kam: B. 81,;)"!Ol'ol bahIn dor~ dune kadar tiirlii gr ~ arID baf kanlan ile gori.i§miittur. BUYSODJ
1iI1Iat

larUUJ muhu[" aitm. aLm.! oldugu haber verUmekiedi1'" Pot, Parizyen gazete.:5i~ bu RapkalOi.I" 3.1'asmda Tuminetci.
Dallll!taatmn

I ~a,~bu] tedmerlerinduo
"dill'.

adm![

verlDektedir

b·hlike ini bil

£I da Eliza. saTllyroa

gideeek-

iire ~itlikt;e arlIyor Izmir. 31 (A.A.) ~ Turk Ku!"ma kana.d veren AtalulI"kJiin
'Vi!!

ga e inc~lemege deS-eli" hir i,tir. Aydrn demiryollarl, Osmanh; im .. P Tator! gunda Ruscuk - Varna de ryol1Uldan sonra y,apdml ... lr. ~irnd"kj Turkiyedeki Demiryo larmm en e.skis~dir. T'ii1:'kiye .. ni 11 en :z:engin topraMa.rmm

tir, Ol'aniandiEgrnago:re C'!.!lmur. 10k Bafkam:~ B. Burson"a yeni ika:bineyi kurmak odevini vetecek' .. tir. 8 . .BuY!lon'un birle§ik 5'O:sy,a Jistlel'den Lui M ren'in clIIlmuri ..
yel~i bil'ligine ka ar bilUin gl'up larr bir araya. getirecek bir kabii -

(SonlJ 2 j,'ci Sdyd8ria)

He

·un

••

)e~

k lime

UIIJS ba~ta.nba~a kdafr UZ
ketimeteei ile f,Jnyof. Tiirkiyede 'Jl.kangazete ve dergilese her gun vesiten 5 er kefi-

us-

ne kurma.k "s,leginde bulllndu.i"
samlmaktadrr. B. Buyson, hili heyeti
SO:!lya~i!.t

tiinden g~ip giden bu, yol teknik bakrmdan da en eski bir yoJdu. Vaktile Core Stevensonun dOledigi rayb.tI e Yilptrgl vagonlan gorme • in Londra uzesine git .. mege 1-- zum yo -tur. Blln ~m~

B. Pi!lOS ..

etr], B. Mandel.

B. Eryo ve

bir kerecik, AydEn de hyolu iirinde klSa bill' yokuluk etmek y~ter. Bu yolcu.luk ya~m dayamlamlyac.ak aerecede korkul1~ olu.r. Denlzliden hmi!l'e. yolculuk eden bir insan iZml,re geMigi vakit lOl!: ve topraktaD temizlenmek '~ill 24 aat IlZ gelit". Cunkii; bu emiryolunda
yollarl

B. FosaT' In i bakanlT ima. getid lece!ji soylenmek edlr, Yeni hii kiimetin bug-un kUTuhiCi.l.glR IImuJuyor.

mu~tu...

yalis.tlerin

ile earu,sayla ... ardan t

me1ik Iistel'eri de yazryoruz. Bu listeyi basan gaz.ete af§ tlk bu kelimelerin osmsnh .. calarll'll kulla'nmlyacaktll. .Miiteahhil = O.'e:nci T eahhut = Q,hmcililr (jrne:klu: 1 - A"kadqrm 1iC'~en yd odun Ustenciliii etti. 2 ,- 0dencil~,. J it yaparllen ymlUz kemli 'a.z:an~lanlU dUfunmemelici i,.ler. T~altAol = Y like,. Ornek: Molulonald 'ngibe ./5011U

ON YEDINCI LISTE

B. Buyson kimdir?
B. 1P'ancl'en
P'roje, 202 oya kar;:1 reddedilmi§lir. 353
oy
n

Paris, 31. (A.A.) - Yeni ka, b~l\Ieyi kunnRsrr bek!@nen B. 8111Yle

B. lJ'.J.yson

tuuran
da.

:uyasa.

b- krmd.;;.

Hin i

tn

ekonomik d ir-

kotarrlm

Kabine

bubramnln ) bekleniyor. B

te'Zeiden
bakan-

gibi b,ir somurge

yo]a

idi.

raha.t-;a. yokruluk etmeainden once. yalmz so,s,yeteonin a.51~Ian go:z oniinde tIi11ulmu,ftu. De~
roil"'YoUarl

HalklD

_..~ eni saylavlar Y
az.ianlt·I HJcl·j bo ,olau ~it • .' pdan u iy l I a •• Kar!5,
t'~inl

ekonomik

Iolya.salanl1l

dlizenine gore kurdugu 'l'e haikm a IgJarU1a kendi a~lIlgml uydurdu~ halde hu demir),olu., hiiliin bill artlara bakmakslzrn, tahaf bir &endUikle y In z kel1di fal.'dasmE dii iinlit', ~evenin ekODomi

Tokat Oyllli\,thkJlUI i-

say avrdrr. Kendi _ si end'iistrici olup 61 ya'~lDdad1T. ilk deb 1909 da ylav se~iJmi _ ti.l. 9? vl~rn. i1 vak~t los,ya-list artisme gjrmi~ljr. 1927 ydli'i~da saylavlar ku:t"ulu ba,kanhgma. .se~ihDi!! ve by ,adevinde ~ok sempalti kazalllmJ, llr. B. Buy:!ol1, 19'33 y~IUlda.~ se 1'!J1l,

Ma.railya

B;r~ok teigraf

yeTler~ndc fiatlarrmll' bildiren telgraflar tulmu,tur • rSonu 5. 't ci "iJY[ ada]

beraa
Itu-

,-

J. r:i~

yrfr,d~'

Litmi...

u-

bebinil

bHdirmeksizin.
Ifetcil'mi, ve

~o5Ylllit

a~ la a
IJ3lI

B. ~alda is bir oyJ ..
)U
Atina A • ••

V

Parlmllii

nllDJ-

parli:sinden

slyasal

zedleri

oJa

Ii lI.i!ikmel. _ •

pilrtj~erin df~ulda kalml~br.

vererek i anlatb

"a.rtJ m~ Fu:.ul KUllriilij"
H.iikf' oyhitligi
.~ II'.

-",dk.

ba~ka.

li.urglall"ID

bUDa

gore duzen ... ~

ill" sf'~ibIli~ll'~'-

Banka kasalarl mil hiirlenmi§
Cumuri . yet muddeiullnU'lDis.i nin Paris"in bir veyabirka~ bankasnIm kasa

AtinB., 31 (A.A.) -

[enmesini ist@r,Cli. Bu demiryolun,dalft IArifder ciddig degi. ncak alar gazetelel'ine konu olacak derecede guliim;tii. Meselij Dinar 12'IIIliI"'e, Den.;zliden 150 kilometre kadar uzak 0] dug,.. iljiin tar.fenin daha yiikseL: almal!n gerekir-, ken Kasaba. demiryolu il,e onQr" de~ehilmek l~~n Dilllardan Izrnir'e bir mal ta'lma~l dalt.a ucuz talJ:rurdl. YU1'duQ en zelfllgin ko§<e[eri

Pari"

31 (A.A.), -

plioI' giinii

Kurllgm. yanmdakj c.adde we $okalldar 100 blne ya.km bir 'halkY1~hniyle dolmu"tu. Soylev
@rmi,tir-.

ja.nJ. blidiriYG1': Ba~bakan Bay C Idali'is, Etalk p'ill'tiai kUlI'agmda. &~iQl hakklnda biiyiik bir soylev

hiikiimetin A~in8. .ydalan ;~e be .. raber gorunm,esi al'dl rail ke.iI •
miyen co~kun aUu lal'la kar!l'I'an l~b.r. Bu !o,ylev r dyo ile Yunanisitanm her tarafma yaydml,t1r. Bay CaJdaris 10 Ie "nin

bunlara radyo ile i,ittirilmiflir .. Billbaka.mn hiikiimet iyelen ve

staoilU di atl IZ IJayrann
Istanbul. 31 (A..A.) ~
ti:ltm fedel"asyom.muD

..

Haya

Lokarn
'kamhgma onergelerini

su

Aile,

ha,:zarladrg.

olan bu boigede y,el'li bil'oc;ok buh· ranlar bu yoluD kurdugu bill bi~,;m lahaf tedbirler'den dog(ILnh.
Biiyiik biirk devrimindeA 101'1ra 1m I!rllyetenin anlaQU kayoolIDUl;!tu. Ciinkii~ btl yo] do~enil'ken, trpkr Hindistan e,o~yet'eli Gibi '!rok iizel ama~lada i e ba,;.lanmr,tt. Her gun bil' ko eli gOc;en ihliya.r 'Ie :al . hnparator],ugun 'kal1glllla eo iyli yell"iode konma.k i~in, bu,.

Istanbul adetizm bayramr bug-un T aksim stadiyohlanda. olduk~a. b!T' kalabaltk ollunde yapJlldl. Her Ie . De merakla leyre-dillen bu bayra ma, i,i.; yunan Sam, 6 atletinin
InCI

Londra P,aris, Berlin 'VeRoma arasmda bir hava anla§masl yapmak i~in go:ru§meler yakmda ba§hyor
h!li,va, lokarnolliu hakkrnda gori.i,u lere yak.l1Ida ba§lBlllI!Iicaktu·, Bu ,gofutileri n 'k,onusQ il!l ola,caktlll'". 1'- Bu pl.ktm" 3-2 tarihli bil ..

bqlanglcmnda hiikiimetin iI' b.tlna. geldiginin ilk iki ,I" h: i~inde yaphklal"lndan bah!etD1l;~, ,ch~ ~eehn deJldc1etme ;;; sinde gortilen yegremi o:nemle ika" deylemi,. E!:'l'uliliislriel ure'limin &rtSQrn~ 6 mel sayrlada

LOllldra, 31 (A.A.) - Pa1'i, Lou dll"a., ROllla ve 8er~ill, arrasmda, bir

de gmrmel'lo1

nergen.en projeler em.Dil gorte ,ekli. Alman biiyiik el~lsi d., ba~

Diinl'ii at yan._Iar]
Umulmayan sonuG1lar

sayrfada

bir aembolden hafka b.r 'ey degi~di, Imparatorluk bu demil'YO~
IUllIllInindiyazln:t en acemi 'iilrtJar~ Ie. vermi~ 'Pie pek !'r-ok aldanm:rlb:. FraDI.zlarm Ka&alba demir-yolunu. "lmale i~iil1 gi.lterdikl,eri labtrlliz.

bu kurum ha!!lta imparMorlugun Ion (-irk in ilslerinden biriydi. Ka sa.ba dremir-yolu nhtrm so ye teleri ye' bu !!.on kurum da Y' kdclrkta,n lLonr bir Avrupa YlIIr
dundall1r bi't:!J;ka Alil'rupa yurduna gia1l!n kapitallel'in b'agl:i: oldugu

" .
_

dirigde dUlun:iUen dab

Tun.a anla ,mas. 1Ie Verilay andlafna3.:5lmn lIe,inci IU!1Il DID ye~ine ge4iecek olan ,ili11larm azalblma s[ mes£iesinden ayl'r C!j,1upolll'!!:!!ya-

pa'kbol,

ll!ag],

h'lIyeni bir IlY8.Siil olutu 'kar,IArnd. kalmamak i4;indi. thliyar ill1p-e.ratoriuk, oDI01.nA dii,undukl@ri 'Ilbi otdii, fakat lurk. uhnu ha.!ta ve UULya.1' de~ihlliJ. Yen· lurk deyJetiyle 'bu kutum tab; gatiy1e 'kl'lr~:r~a~arg.az:dlJ. Tec1l'1"1evlerinin biloe <;ab~l!Iiala:rmul lmlt' a rIm uluBun yiik~ek a~J~larl 1Ii.i~ijnel1 bit devletin

zamB.q tall, vUi% bllllabilir. f akatJ yalmz bit taraf[, dii 0.nen bu r;efit

~~htde memleketimize ee .. I,ecek yabancm' kapilali bi:zd'en her ,artiar

2; ~

Paktm, F'ran!,,-, Ingiltere,
VI!

Almlil'Dya

Ita)ys laraJmdlUI 0' ,.

yerdigi Z:lI~ man buidarm Pari., we Roma'ya. btl dil'ilmedi ijn1~!!iuokii: fraRuz piMIIrun Berligte bi~dirilmemi olduiunUl liiyllmli,lir. DI Ba.kanillimm onel:'genin ParisI., bildirilmesimle l!raJ' ettigi !oyJeR.lDektedir. Yakrnda bu yolda bir girgil ya· pdacak ve i.gUi biikiimell~:r bUD da II ,Ion,r. ,goru1fUl,. ba"Sryalii1e-· celderdir.

verdi
Dlin ilkbahal' at yarJ,larmm gling idi. H .. nftm 1,0 ~ zuk olu,u .!!leyiJici•• YI-rOIl,_ zaltml,· tl. Bun· Drflhk kOll1iar ptll :sU -

qirdinc:i.i

klilrundar, yurdumuw z.an ~ok ,~etin erkinlik haval i~in-. de arhk. ,tayama:2';. Hiik;timeli:n bu YGlu satm ,almaI!I[, onun £e~ti ..,

,

zel oldu. BI!I.§bakao, Tiize ..80 I; Babular] ile IC. H. P'., Genem lek .. r,eteri yarll :yerinde i.,ler. ''I0nu 2 laei Ja,d._)

-

---

da,la.'t' a.ra.sm,da

gil

bo~ge u:stumde yala,yan

YUlI"d-

e~s.i:it ,eo:!il;imnluk.

bakmllD an 1iCj.1nde. bu

kurunlUn

yen yoldu.
~1'

c.esit

Im.li'um

IRJml~tl. Dun, nin C'MlInka,.-aslln'llll eliyle

he dllOvlet.-;e satin fDo'niJ ,h~kii",u!t;-

tuTtlku, bILl
Yllul n

,iiphe yok .. luI'. Vekmik~erini taflmadlglm. hafde korkmadan bi.i.tun bill i ,5 n.. lar adrna, hiikiimete, i~ten elen deil'!ll ve sicak minnederini sun .. malt i'tin dihnat; olabilirim. Denizli sayJaYI

lar u),andlracagmda

ECtp ALI KOCOKA:

.

-. . ......-

,-. ~-~"~~'''7.-.,
• •. -' T .~

,

.

'/.iI» .....

--

1IU ...


DeVl'"imgen~ligi
Yeni gill, anti

lIl"-1a ,ruz I~m '. •
-23-

p:uri

PI!'Ol1lOIHlJ.

"~U!'UU'z

Bu dersdc "ba§.ka hil' deneme yapmak istiyoruz. Bilmtdig niz kdimeiell"i,cfimlieler i'iind,e" kuUanacaglz. Osmanln:ala,. ,nDJ Gil 5OIU'3 yazac.aftz. Osmanhcalanna '~km.adan, bu _,'&0 limelerin. blldiginiz koklerine gorei ne anlamlara gel~e!?bd .iz tas1lDlla~ GOI\~ceksiDiz ki kilavum ezbcrlemek ibuy, , 'ClDda de,gilslniz. K8J:del". bildiginiz, kok],erdir. Yalm.z ttirk\jf!;o DiD ke)ime yapl~ u.suUerinil bilmek liDmdu. bitenler., kurnmUDa uye olmak, bi.itUR yurdda§hll" i§in. savsanma_z: bir «II ij ~e IT' g e O]mlll~tur. Bu misaldeki "savsanmaa, kelirnesmin ''ibmal Edilmu:,.. dremek olduj-uDu daha iince ya.mn~uk. Acaba "du§,crg'Cr n . demektirP. Bu ~'geu eki ne yaplyo:r1 "T,eklif.J 'karphil 81m. imll% "ofterge~, il.1takrir" kalf"id:rgJ kullandlj'm1tz Udilerge,; h,ep' 'bOyle yapmlml§o k,e.limelerdir. ·~Dii§erge" demek udu§eD §ley,. esmanhca lle, {~terettup eden §ey.~ yani "vecibe., dtme'kdr~ "Hava lehlikeslW Ron~ gouetmizde otv b 0. l e m kadar olacak:t:rr,. Halk uasma a y I r g a sokarak, bugiinlrii bil'Ugi bozm ga kalkm§anlam-, politika,cl degU. yurd - ara)andd',. Anadohmun y lii Z 0 I , e' si De tuttugunu siyler misiniz? CumUiriyetlfi a:sd glivenlld.
Ii)' 1. a)'

yu.rd veo devrim

lurk 8,em,;Ugjl1i1' JJJlJk, yi.iksek iir ~f I i,t;inde topllYOicak

Ha va tehlike . i bilen

ulusal bir orgiite •.

h3gi.:JI1acagn;u habet
iI~

veriyor.
HiJrbi)m:esi".in. ul!U:s'{ulLltu: j'lJcdI

iiyeler
Ba.§1 bitinei saydada'
oZ"I'e:rilik YDluDU a.c;an l!!Imet _now.

Diinl,u at yan~ m
tBd~t J. ei saY'llada}

fb. ··-k II!!IUYW_
L-

KOlulara

Sfllat 14,30
Vii!

d

ba,Jan.

,eulng'll hoI' gOl'tn, d'ul'Jyl2 - J'lHd Illnini J'aymaya £:lhf.1D LilkUsiyJe bes:I'eo-mi:r 0Jamo1ldaD. arad.a~ en lwyliJ di.ii,tfimecJn~ l1il,.

" nUD

COI'tllllran,

h areKl!Uerlt I-_al

l.iykularr"daD'

Uplidll'~cali:: lI.ad:Jr

.kor:kun, ve /canlJ l.u.ulis"Je:riS] re~mij oJ'm3&1JlOOli rJimen h!JM bll ir1e~fe b,'3iJ'~ I: lanJaJ' \'31'.sa. C.en.~li uill lJol'l~ yPuJ I"e
dev,.im sevgJ1!ii.yJe Yfuj~§ti'l'ilmrsi
dLi§ij,g~

~sille

gmu.z

liJ·Jh·biJirJ~r.

IJnuU7Iii1m .. J/biil"haJ
t.a.s:ar~

f'Z kl mrmleket
hay ... h<ts'faswllll l /J:Jkikatleli. lal1O)n eri~il,~ diirt

idare ("d('Dlrr,
d'U.VQI a,r,.1s1~da
UZU.D

'bir llJE:i ile ~~lJlamnqbr. ~eh:ri milzde de' ruT&: ha. '0'3. kurulDU n <I, ha,. va l·ehlikeJini D,ilenleE ~ye,si ya.2, mak i~in ~alqma lal'ba~lamI~tII' .. Ceneral KizlDll Ding'in bbnltg~allinda 3 haziranda C. 'H. Par~ tiai batkam IIe biitiin d.yrelel" 'bu,y,rumanlan t.edm ve sagltk Dd'aJan, harG'''I'e' lKiler
n1l1alrl

Ae:pfindr-n lazJa bnylit
d'ener'~I'I(! goz. aniJnde rut ..
Vi£'

dejil.

fr

ba~lllfla

bya ~.a fr]Imrsbr.

ilbayMc lalonunda
11 ••
8

bi:rlikleri

ku ..

.topJan-

at VI: kl,,", uzaldmgll 2000 mehe idi. 8. AIlUin K zbu:.taJl'a... 5C hi~ l:orJ ma.dan 'biril1ciJ B. Ru!! • te:min Conkt1 ikinei geldl. Iliaci koiYl; 3 y~mdalri )Ian kan ingiliz l"yiar ~jn we u~iilkll'b 1.400 metre idi. 81.1rada bq~an .. e:l~ illiYiilTlDU1 koLu. ;~aret 'We:nne:!!.i k01tn1un bUtiiJil guzeUigini kill);lrd~. BaYTlJk du~till~tU zaman a,'rlarl1l1 blT :!!In-ada olma.a~ ~§Zlm gel;r'L:eQ
karl

B;rinci ko~tI: O~
yalta aMao
VI!

I"atdara. oza:ii

rngmz

daha yu ,.

hllki1fatleri

mall: zOJ'lJlldauular. KlWV~dl

bir ulus!,"uluk

utwEim-

din

ve uyan.tk

bir gen'iliktir. Btl geD~litin ~lu~a u;;h:rine IDzvermelrtir. B1~ s e ~ kiD I e r

rm

a,,~ lanndan
balk

aJab
yurd

dljt uJkiisiyJe yeE;frJ:~JI IIiI' genrJik. ulrddarJ .lar/l buiutla:rla Jr.sph dunyarun
lIe:d'J",..gi bir s.Jdll:l.ma
daQ ha1;"
J.I';f'

-URsine :giderek h g lehlikHini .llen iiye yaZ1ilal1yurdda,'Bnn YIn ber ,gun hiraz dalla rlmaktadu:.

~ehrillllizdeki

kurumu.

ondeki, lay'la arkadaki, my
da en

UUlD·

Ko~udaDlOnf'a bu ityar co e,len itareUen in\':e ka.;maga ~all kla..

a~a:gl 30

metre

ara

vardL

t;art:almdIJD

gf!'J~~lt
biT si1311

bit'
-

bin,

IJ'/us31 .siil'f' ga ba.l'IBUI'II

J~ i,le[' llilkaDk"
lehl ikHiRi ~ hileR oy
'0'

f

.oyliiyo:rdu. IEger cokey yol .. mz ba:reket ederse c.ezala:ndlrtlJlI'.
nOll

ba"i::t
n 1M 100 11-

bqka Mr dil tstemi~·oru.,l;. Eskiden balk.': u_ ag3nli kulilamr DWjJDul_ Sozde se~lrinler ise: .. c:rga_ra istimal bU'yurDr BlUBW'lUll. der[erdi. Biz s~Ldnligid a y J) [' III '5' I kiiJfiU' yiiksekligi old 19U fdaindeyir, AtattirKI devrim ylirGyu§unde 'betide b'l k lUI yoUaJ'Io dan dola~a.l'ak degil. d 0 S d 0 ira gibDegi sell""". DcVirim prensiplerinde Ii r ,t u n kODUpn KamiUst degUaiJo .. Daha dtirJ Ankarada idim. BOyle bir' cy konu§uldup nu dU~mladlm. OrUJI'! j~m, tlu haberiD b e J I: i n' JijiDde
!

i;m ba§ka

ipu

ortadad'I.1. Am::ak, ge~/iic biiy"~ lJir eiirtim V1!l'ilmesinin. brJlJdan blllk.lll ve OIJuD kaduunrmJi ayn bir fayd3S1 oJ~alUr" ki iizeril1de IJirJz daha fOlzla dur-mu infycmu. Vlkii .lier iCy,en Cinc,e
ener,ji kaYlJ:1gI01l'. seve
Calli \I',eJl'i!ir tU\lvette

ear'

,~etj'iJ' vi!'! s..1rplmaz

01.

y Onetger' Veil i Dt9birel
rU $iikrii SOkme. iiu 60,

Cfiv~lllik ~ leri CeHI di:rek1i-

f'akat yobuzluga yol,lllZlllkla kar« ,11.k yerilmez. Alta binendeo fa.~ t~, kOlJUda.n fayda. beldiyen at sahi~ I,idir. ha.lI"el i,yarn1111 at I hibini

terle)' hundu L~kam

bir Jnz.

bit'

Dinin. ugJ'l]nda seve
bir .idtal o/~

.60J LobI )"Qnetgerler gen!!l direklorii Nad KtclJDa_ 40, Ture dim.lltmam Eluem ugiiye:n 40. 'Ba.~

I. _

"ri el ..
lspek-

eezalandumaga haklo CoL: ~s.ash ~ah,an
komisjI'onunlln

IU:;Iularda

yD., we)"oKtuI'
Ida.h bu gibi

diipjldiilduin

online

8~eceiHni,

dugu duirJ'erde' 1rJs:azaman' j~ipd~ isJJm1jgJ.lJ n.e buyliJ:: filer gcrmU§ oldugUllu IJepimiz biJiriz_ .BIlI l.ilkii .a(C'~i
~O'-

stiphe ediyof1lnl. l!ite kdime kaqiliklan ~ Dti1erge = V,ecibe. Boiem., Apr ga = 'Tefrika. (B,di guete nliak mJamma.).

gwuJi'.1 b~l.adlgl zaman, yelim Ii,. ,ye... "nsini koyamadrkJan i~ilJdil ki, islam

direktorU Vedam Nedim 60. Sag.w:, d uddOrii E,di p Giirel 25, Seferool'lik direktorii FeLmi Sii· herdem 25,. Ciivenl" - ·,Ieri gene) direktiru F eyyaz 25, IUel' "one Umi enel udirekliirii "alit Aka:11m

Genel

-

-

-

tdrikall~

uJusla.r, iJeli

giden

A

IIIl'IJpaJUJl

arlrOilSlll-

ilekl

dan s~yiui

kaId,la,.. Avrupa. (i;!;kil'11'i~0yf'fli

Yii:zoh;e = Mc::sabai sathiye. A}'dm, = MiineweT. Aymna~ = Farika. ,-' .. eCiK<~n= G'- -de, ..HZl Bilksiil = M'lIlveli.
Or-kiln Edgirr

Jan din s;OIncagwl.
r'l ~aze hjE ;1l31l1

veo alllDJ.I! u1u.swiJyon1a~

'rektCirii Hildal 25. Nii faa yonetgni ~en el it. s,d;r~ktij ru "ilmi 8a Ie L 25,

1m25, Lobi yone:tge genel u.i ~

'fu1ul!: balYl".agiyJe degiliUtmi~J

ve ajkJa'. :Felli bit uJtiisilah.l

n'uu peffnden A:O;fUlruyordu.

Ti.i1"e asda..m~IDClim Cavil Vnver 25, Ispelder Ag&h 25t Ilpelc:lel' MlI.zaf~ fer 25. IUer yonetimi ~. 2. direIE -

umarn;. Ito uyu 5eki!' ray- iii,,"!:: ilynl:mr'j: bit ha]de k:1ll~tllll!31r. O!!1d~ 'Ii.aln!.:I11: girlien 'B Sam.Jin Alemdar',I: birinci geldL Se-m~ra.. mi iI "nei Yi.iksel ii~UnciIJ oldu. ~jir~ "babistr en ~&k M31d'lU) DunBe oynan • rm,1IL Bu '1a\1'3.111 Uy MCcall: dordihu:: gelebildi. U~(,i.i k.o~lII.; Dert we daha yuka.n )'~taki j'2.nkan :ingiDJiz a.t YI! kru.akblnl i:izcu 2200 mell::relilil:: ,kOltl:.ll i.dj, B, A'h. nntin V.loIli1r1mI La!}IWg-r 65 kiloya rag .. men ~i' i gdd:i. lkinciligi kazanilIl !Cap 56 klla ile J.to§tu. Ydcl1l'lD1Jn iSnil'rde§;lel"~ dun en ;j!\1'~ntajll
i!:1Jkla.n

Esiiimi,

Q};jll

yenjsiyl~ l#eS'"Ji11J

= Miibhem:
t

= Mevsuk"

Ell g enc.; ~u Zl n rum.

a y~ ID!J d'edij;iniz g~

.~:f.

'titmck. gereldi,[tqJ Dtlf!l bu ;:,1 v~o:;,

rw

faA: g~" .. aD1ayall
o.l~f

[,,,k fek~1

ve b.iM d3 ~elrmot ,[,terJrr.

b-dar gwtl buImuy,o gom ustiind£ kala.
z e r i n i biT

T
r-ak..

:it

Y1a n

d'elik~
Ilth.

klzIarm

l]~a._khl.itI,

Ataturk

e § s i Z, dir.
ben

tantaDlml e§ini bulamadIDl. faka! m.a,~:azada gijrdilin.

b

It

Bu iki m. biri otekindm giil,;lillde aynlahilecek n ,:I': Ie i~dirler. lk~ eslVap uasmda. bu kadar 11) e D Z eo § I i k

kadar.
'bD§1DMl8

sevgisinint ba,un yurrld'a§tarrn k<J.lhinde iu!t if'yiJ:l ustund'e yet almarUa II!'vam eune,si lazlilidl. BuguiIl, Ii) .inJtsal itteJiiI'J, i!l:'imi:uJe. bala
aym yurd ve ulps
CI

Turk. ul'us!1 &urtulu§ 5allS.§i fibi bir t.:miSlgl, bu yen/. s.i'8ha jon elle sari'dl~ gJ i~in.dir ki b~§amJ'". A r:~31i:, lIarb Ll~~ tilden soma Iler ii bitmif olmadljl ifl·n.

I

k~hl',ama!lI'ldr

vI!! dorstan

l1unJerindeki

gitmez.
2'

""I" l,1J __ .:3" be D K ama J1J:D ue 1!' .Ia;u:rn af'3l1!1DtU2 sum, pU.Ls.ewglDlZ .. e i k 1 i g i ben bir tiirlij bldruruyorum Sanatta ben Z II tic iii degilJ ozgi.inlUk ar,alUl'. Para b f' n % e t I i Y e D I ,e r, agrr ce.za gtiriir. Kahve,. iyi b"" 11k daD. J ~
III
I

'L..~,.......

h3'im.

Y a t I ~~ du'" t kUru1u lophmdrgl

lmu .iJe YoIi'nmakla cddujunu ha'rlgimiz J"ddia ed'ebjJirizi' Halbuk.i yurd'W!HI Yl'· ni bqtaB yapmali: we },araflll.Hr da.lru-· mlllJda olaD biro uJusuz. IG'ev¥mek bizim i,in e.ll! buyii'i: f.eh/ikedic_ Gergin ve ~nerjiyl'E dolu sinir.l'eri ise, ancak bir ,ideale biill:un vllrJlgJyJe bagl1b,grll mis, tisiZlW l!IIl"taya fi,k.arabiJjr.
UIUS~.iJluk Tilrkiye
~~1l Y,1i!'

direkt:arii Sabri 20, Ceq gu.en U.: ba,ispekteri Nac.i Aklan 25, genet giivenUk $. 2. di~ektroii Faik K611:· sal ,20~ gene), gU\1EiDlik ~. 4. direktoru Osman Sabri 20, gene) guven. , I .~. ll"etRoru Q"kr·· . 10k c:. S• d' ,..11. .... ~u_ ill 'y uma~f: 20, Ba.!lm hal danrtmanl Durhan B,elge 40. Basm danlJmaru Sadri IEtell]] 30, BaUl'l dan~nr :$elrip 30, Balm douu,manl Emm 30, B•• .s:m da.Dllmaru GaJl'J"D 30, Ba.:::;m daD1~:m.a nil" Selmin 30, Ballm da. • m~Dila.n1 Nazh 30.

met Fehmi 20, $_ 2. direktil'u Hilmi 20, ~, 2. dire ,",atii k'f 20, 3.

toru A bidin 20

j

S. 3. direktoru Ah-

IJID§ul nUl

k01jj

s.

YlldU'"1JN ge~emediJer_ Si aiiltn sonra da ~I!:bile(:!!!klcrini Dmmu • • yoru:! . Dordilncu \lQ§U ~ A.t"lkan in~i!iz at ve kl!u'aldaT is;in ve 1l2"~khiL Z4(lD metre idi:. B'IIlI ko~u dOl B. AkiHI"l Markk.z:"i i]e Bck.ir'r. B. A~med'[n Granduzasl 'lie B. lBins·in Bar~[ ko~tu. Herbs l!:o§lIl.d n onhaldc

ce )'a Markiiz, ya GI";,uldcza. diyordu,

Ko--

Bugiinkii saymuzda ge-

~u ba§rar balilamaz IJekal"" onc ~e~ti. Dil· yanabifdigi kad ..r Gnndcn. il~ brr.rbe:: gitti. Bekar kC'Sildiktrn ~f)nn1 yah.l"~m MaTkiz 'Son '11Tajd:ol Gra"den')'l btl' .If boyu 'bdlar getm'i~'ti. Tribiinluin onlfJ"p de Grande2'3 bill any; lc~ndlndl!'1J yom. ~mrerlk ko;llyU k3za:mk F.lk;u ~ don mOTa topalJamaga b3i~ ~~ :l:el kIsn~B lIIit daha .!I}'1I:rkovvetle :;OIC01Ii;uuI ummuyqrn:o:.
Bqinci
tL

~en kIlavuz kelimeleri
,A, ro'bl

kou:

Yerll,
m~'kn

yanka!'! ve oarl .,

zaman,.

Moskova4a:

devrimcirik bligLitlkili
kayTUr'1t
a!'USii.IWlIl

i~ii'l' !ll'JlamJar/' bJdbirine Jrdimt!le:rdir.
YiI!'

i~n aglf hu- sin a t dogunll'. Blitiin II l'tl a y' lanrron birer hirer stindiiiiinii gardiim. "A I pay dii§e geliyor: Osmanb imparatotlugu bilmi.yerek, Btiytik Bcitanya impar.aMrlngu g'loj goraek ve he.
uphyarak ...."
kn§:I:JjI

Slya.sada g j. z a ~ m a kt ~ (l g 11 n bilerek yaplllr. Oylte .zamanlru- oIur iii. kii~tik bir g i z a ,; I. mmJIe

Dost ~IITDU d i I Ie vel' Bu gi2;Ii haberi kim a"

m
I

g

k CD biiyiik 3YJplardanmr" a v u. 11: d u ?
II!

yumesi

iJerlemesi is;indir

ifin

yo}

flil. teli::ril' ~

Yen; ba¥an iurpculuk"
Uk. Bunuill

fani rlevrimci Ai y,:uJDki buyii~ gefu;Jerif]in.

= Hale{ Ayt,tI'I' = HOlub BagldLanmak = Akd't:dilmd:: Basnu;: = Tazyik BC'I'lri.te Miic:Jyide Ce}ilbn = ls.nIa DC1II~§= TuriiM

i~ banclibpldi. KO§u DII at ;,u.'aSlnda oldu. 48 kile, Uek~ B. Tao.,

ka:m. ;arap at ~ lostaklar
U zlllldJ:gl oz,6QIJ

Hi.t'J1.ISanklz! ile birinci g!ldi.

hi~ Ilcmulmryan bill'
B- Duran.'1Ji TdfaD'r

'[f.1)!iU

=

Ibi.r

,et

Tiir1l:iyeyi damaJ'IM.imi'l,

kiUracu turk tck illkiinUD

bu. J·simde. r;,iit .fakai ba.~
s~ron:II.lnll

kih:t.te
Rliak
E'lJI

3.1,13-

Dolan = MawJi Durluk = tsbkrar Egitirn TnbiyC'
E:ndi.isfric-l = Sma'i Erge "",. Maksad Etki = Tesir Giilru1il = Miizak~re
K;ilIIlOY = Efkan Ku.'tsal ltmonuye

=

kala a.ra i~e iltinci ~. Rid"ranhn Hakan'l ii'iunc;;u oldl1. En liok ka.ranaca~ umu .. ran Hakan we AldeIP'l~ idi Fal<at ''''[ •• diKlan it glf kilolu bcklenen 'ko~'Ulanru' ko§malanna ~f'lgel oldu. Bi'fge h~h.iste· San K1zta ,o}'myal'llal" 1 Hray,;] kaq,1 S·1,1Q
lim aldIla:r.

bi.iyiill:: iidevindtdir.

lieu al'

yay,'d~iE. goydl"dlt, iacili'a',r.,)
hlil;.rnif. ll:olJW-3 gii.cllnil vereC'lI!'lr·

··J§lk1ar § a v d It nin 'Sesil1i bekliyo,rmn,.

§a'kl(h.

Ben

enin daha

IJw§lD1"J

se. de-

Ueei dOlg7!} atdmak yap,cllsk VI! yarau.clJi
tiro Parti

Denizlide sebze bollugn
Denizli. 31 (A..A,.) - Bu :/11 aebze boJdw-. Taze baklanm kilo:50 hi!', araka 4. b~zely 3, mz~ ianl, taze s.anms:dl IS kvn118 511.";

til

Tiirk~

iDa

Tay =.Endarn. Taylm = Endam mcvZUJl sa1l&bL E, = Na.zrl".' Benzel' = Sebih. Bmze~ = Mu§abih.
Benz~Uk
= Mil$abebet..

midir? Ke1ime1e~imi2i,n

til

ara'b~

!2ua'adan

giizel

Grn~J Selu:et.erinin d~ d~di.tj gibi iSf~nilelJ "y.3t deyjllCJe yata1l. kal.
deyincelralkan.., ku&la~gelilf degildir.

kar§lhklan

;rlln]arcbr~

OJkiirine
il13113cai:

dciit'! file S3ulliica.i:
]f;)l ... , i~}iye'n s gereken
CaindaD

ve .i{ten
Bi'z.

g~nrrir.

yu:rd i!;i'li ba-iarrlmasl

bilyli.ik

iller; ancak boyle blr
b,zj\ndsn lJ~hJiyel;jlil'iz.

ina,p'lln

Beruet = Taklid. Benezdemek = Taklid etmek.. Uyab.«;: = MUJ1ebbih. Dam§rt = Silva. Due vermek. A~lga ~ = F,q.etmek. G1za~mak = ff=i3 etme~iEiUtta lJulunmak. Smat = Umay = EmeL Alpay = Cifumgu. Savmak = tn!fia etmek.
Giza~1

Yurt! uV'gisifli yaymalr i~ilJ hr.r ;ey yapdmryor muydu? diye s.,namara ha7Ir di'yengi~_ Her §;t'j' yapnm:m11i1

,1'.

=

tf§a. MusibeL

y3pr/o:n:ak daba ~ok i§ ..." ... d.rl"" Ger~i,kime JNlrounu ~vipl st''fIIE~di· ijni so.rsali: alnol:'3gmu: ceV",jIb miisi!l~>I!tir. YalJlJlr! is.t~n.iJen lUI sevgil1irJ ~inHJ.ilI ta1Ji.!!!! VI! b::rofl!.i CltlJ verili, bir 3.j1r lI,aline
gl"lmesidir. FiiJ lIaline gelmiy.rn
1-01'11

Ka:r§m = RaglIHHi = Ku d'!i] Ode'll: = Tazminat Ode:!] = M"iitafat edev VMife (hgij,t = Te~k]LiI!: O~gurHik = Sc:rbrsti Savg3. = Mudafaa SalO'sa = Ihmal :8r,&111'" Mult~ci Tas.ar = Tasawl.lJ TanSTk = Harika.

'0-

tdmaktadlr.

=

'Ispartada kurakltk
lle

=

hparta, 31 (A.A.) - Iloparb!. .~ dolaymda kurakbk dey m et .. • mektedil'. HeJl' nirhi Urun.Uq Pi .. ' mOra. ihtiyacl ~ok buyliktiir. 8~' yuden yiyecek fia.tlarl U el ... '
me led1!!'"
II

lki

(fliilldiir

!llcak1Ik.

1'01-'

Usnedii = hnad
'VS!1om.at:::
Cretim

gede 30

bulrna.ktadll'.
lJogunkii
miE'lD.nhca

'
par<Sja:>lIld3i lriU~lhk.

Fevkaliidl

RO'mammtzrn
c;-=s;e.n kdimelerin

= t81.ihsal

YanI
Yet i

= ~iTtlyd
='"

~al'" :

Yc-gll"im

blr yureJcl.lluk. •

=

lifr.m

iblifr:ttir.

Yiinc:t:im

YllIar .,

NaLi NAYJP

:ZOra~

=

Salah Salahiyct = tdarc
,Za(1.tl"et

tlkt - 1pl.ida C;eki1CC: - Imivil,g~h G zmcn - Sfy y;;d'l
Ya7.1t Kit,3h~

~Aydmdemiry-o

UI·ll 111sutl

ahnmasi

r
t

akam
U03 HHl4 1905 19.06 ]907 190'B
190.,

Diinku sQYimi[~da f{amutaJlJg JlydU1 hatbrun tatm alma kanun projeri 'lIorii.JuliiTken BaYllul.rldt B'a 'Qnzmu.:m lulllm ,tari.h~e ini lie ..:rIm atmmQ :re ~it ue sebebleJl"llli izah eden onemli diyelJini bug-QO lzo,Yllcaj1mil:zl, YlIlzmE,fhk "amuta)'In sUTell'i alkr§rar/a kal',§ulaci.:il ue oybi.rt.igiyle kabul etl;igi sQhn alma i .ini Bay Ali Cetin KO)'Q

,208.400 217.8(1) Z4'fLlOO

""
Ii>

226.600
%,29,700

206.9(1)

15H~
[9U 1912

:211 "IDOO' :2 ~2:.ti(iQ ZH.9OQ ingiliz
j.

.. ... .. .. .. "
_Ii

..

..

IZ
lbaJl taciMi

a
AydIn.
- Tire Saraykoy

1
HH9
650_000

y
ldareslnln 18.7 SO Edildigi ve'ihil~ CumUT:, ~t 13 senelik: zamarnnda ,en mil· said senelerde dahl sentde 21S.000 ail." alamarm lardu ve Devlct DemiTyollarrnm gunden gtine inki!jiaf eden vaziyctt
karda LZlIh 'C[karliacak

V
tahvillel'Cle
I


Vt.:-

v.e Tor!IiLn

ya~nu: Maliye

II

batlart

••

muk:ave1c

muciujnce

4- S-eydikoy ~ B.UiC'3 iI;;i.n
5~ SaraykiJy
hatlan -Dinar

subeleri
ve i!;atllll,811.1:5-0

kilirniain imaast bul'l1nat;;ak't:lr. Ve ilIr: deFa olarak cihan l!liyasasJ nd t daviil Hitl!:cektir,
Bu hususta ~~r'ketin eemsil
VC'

bilhii.ssa

MI')

'Ie ~irkt.:tin da ~rfekek
rarfrnda

agu' mall veeibeleri

k,a'n~{51:l.

mib:akel"edc:
l1e"nil'll

eden
dik'kat

Miste.r Adea
gijstudi,~i


rti-

",

Odemi~
6- Dinar 'J~

h;il1
han~
• Sokc

.- 19irdi.(
Nes,adiye

ili:in hat-

435.700

senelerde alabildikleri degildi.

m~.i:kuI" 13 "ene )araYI .ria alrrliola:n

rnilH

varhgnllu:a

mad

hUSA.lSllnd.:!iki.

yt" l'If!zalretiii'j;

Bili'l"siniz ki

,oyle Qnlntmakladu: u~ Biiyuk Minet. MecUsinin tBsdikine sundugumuz AydIn "'atII ye ,ubel,erini:n sa.hn almm.asma dair alan lDuka.veleye merbul ka .. nun liyillasmlD, m,2l.,dde1e1l';ne ge ,,;:;lmezIJe'n evel, hattm ml.!11 inf& Glundu gunu VI! imlliya.:z I nm e.sa,3 ,2l.:rdarl!lm ne oldufunu. ve ~im. diye k d. r ne iyrat rgel:i'l"digini ve ne sathahu ge'Sird' gini bira:z iza'h 'etmek !UzlIlmunu hi.sseuilII. Onun i"i;in kursuye ~ddrm: HaHm imt~yazl 1.856 senesi'U . de AydllD Ottoman Ra.ibwa.:y 2l.d'llo. bi]' ingaiz ~irketjne vernm;~til'.

25D.200

l~U
19H HllS

22:5.400
290 .,IUiHII
1

..
Ji!

Ural'

Sutlart; ._ ~i\i'rn,

Konca~1

rntimktin istenccck

BinacnaJeyh

senevi y-e gel"tkse vasa'll i

••
'r

Deni..zli. 81927

parra, gen:k ~ilrket safi hasrlatmm

m.emrmftliyetlc 2:ikretm!:gi hir vazi,re O! 1de de rim , Deruhte ;r:uigimu 't,aITicsilh;-j
emll'lliyet
''IIe rri'lll ...

175.600

..
Ii>

Ia.n i~in
tar ihli itilafname

3ZE 5M

bi..cim
elan

j.C;il'l'

en dogru. nkam Q,lrnak lizere
<!IrillOIJ1!'lnda hi. .. m bl""g nihayet ~vvda 1168.000
V~

~ffakiyctle'

hatlln

vari

-

son 13 senanin nlahilirdi, d .1l1a Vt

..

i;

(!9~4 ve 19:tS ICnelerinde hatUn umu· m.i harb do:!;a.y~'9Lyl, hilkilmdl;a:rafmdan

i~gru altmda ahnan
tarafmnzdan

hasdl'!lt).

mudbi!;lce'" ne miiaJdule hMhn ta:raflmudJJ"L i~g .. H ve .za-rar ve z:iy,an t81zminah 9- 1:1 inc: ~mi!l.d dede ki tazmhlat:
ne bu
taZJ1Iiil1E1tm

145 ~ .lI.5Q bin

datiyle odcycbih:c~iimi:z:e ¥f' a:z: ~i!lm (11da hath Devlet DemiryoUul h~tl;m'lla intibak~ttil"~bil.ettiimi7e emin

!lIlDi •
Illllbn
il •

SOV1iliOl .~ SO- 000

dah...

SDma

H· 7
.

6U.OOO

bin illigilill l~n'!lDll1la i!l'!l'Tlck: '!lurt:tiJ'~e bir
a'1'I10\§m~
il! Ms.m

!irsinh: .

11 va r dm]~

01 d'lli. Bu mik amnr-

H:all:tm izah ettitim

~ekildc

Harbl umU'Illioin Iidmna'll Uz~:rine bat i gal edi:l-erdt n::l'iita.:rae"e kadu eUmizde 1mI§ ve m'lltDeke iiHr~ne tekrM' ~~rketi_"l lme ge'gmittir. Vie e mini DlUcadde lsende:rind~ krsmen bi • zim. kl!!nlil:n de yuflr3nMoum ve ingHiz·

19]4

niha,a

yetini!! kadae mukavelede k.i!J .• bul ednmi~ tsau giire f.aizi 443.500
5.216.200

ingiliz 1ins.ldlr.
~irketi.1l
l1nuahh<ll£lylc: mUza.kereyl:'

Tah vm!iifin mUiinneksi doli!lyrsiyle LondTi'i.'dil ihtiy:u edilecelk: mascafa i~tirak ,irket· ;e kabul edi]Jigine c,ore' bu milkdar su mayeden iki bin kilsllT ~~ra kadar bil!"

dar icin tiis.man[

de §ilpheslz: her seneniin da dla hil bu'hlli1makui:II,.

hnmr, oibmas] milU'i: m.aiksat Tole: m.SItN;.<!t .. lerimi:te tama.men ml[liv.ahk o1dugu 'k3i'1~atindley:im.. Ve mBruzatJIB bundan 1b3i ~
retrir.

r( AI'kI1ilar.)

Mukavc:1enrn mali muameelsl bu ill· sunda izahat arau edildigi tartdird.e Ihy

ua

!erin elinde ka~~:l'.
Loz"," ko:nfulfi&l:'kian !ibh~ soma mil Jg'a~i)'eti ve I;rket tarafmd!a.n ltlretilmesinin netic!! '" sindt S,!!!.n has datI ~Blgrdaki jekilde va~DdI!lhattnl!

'ibu

1.856

sene.!;;

KUJ:m

tuuharebesini mijteakib P'arislkollfe'l"amnmn akdDluDdugu tariht5r. Ve bu konferansa osmanil devle .. linden dlahi beyelm duveliye, 3 ....tS[ ILra.slnda bir aza. dill kabul edi'llIIIii,Hr. ~zmiT '"A,;rdm haUl imtiyazJ'O da n m,a:a.da Tuna lb-oyund a. u fa'll:. blr hat ve bunlardam ba,ka. Rns cuk ~ Varna ha'tbnnll imtiyazlI: da ver', mi~ ib dunuyord . I~te r:unlf
y m h'lthnr1il imtiyaZllIobq t.al"ihe tesadiif efmesii (Ii zamanki

U idarre

ki

O\mUjtllt";

tngiliz: linsl AU
II'OI.'fida.t 1922

1921

UI.JDD 1 75.HIO
128.0ClrJr 146.700
.. IM.70m

E924
1925

~92fi

biT siya~~lin biT zarureti o]arak R, s C"'Th;;'In3i. kal'~r ingHi2Jel'e ya .. Tl]'''n bi ...h.viz ohlugun2l. hiikmedileb' fir. H~lbuki. iyi bHirsiniz ki 0 ta r'h crde o:nnanh devletinio, de vIet merh na. hi-YIlt ne bir felli, idOlrer;l" ne bir taksim.ah mij~kiye we adliyesi ve De de yeni u~ulde lea • nl.lJI1Jall"l. yo fan, '(opruleri yokt . r~te boyle b't vaziyette "IerUm1§ 0" Ian 'bu imtily~;::dabetabe':r bir ,1lr,l1. isHkrazlra.r '\le, i!!;t"af]all'" biribiri1i1i till.kib etmi~ ve osrniiUlh 'bor~larl. .ad. a1tmda. bugiln (laM neslimiz tara" f'nd:ln ,od nm@]d:e bulunmlll!}tllJr". B~ .!luret e imt;ya'ZJ verilmi, olan h:.. I, 75-e edenbel"i imtiyaz. h:dl[ ve sifabn'll lallmakta ohllp nih,,~· )"c· ;1""!tir-..-h ha1:lal'l!1 belk' .....ell 51.1 alma k ij ?:er e· bu hat da Devlet D';r.:"1ryoUan !laHar] snasma, gir m~l'!i buhmuYfi'l'. Halbn i tiyazil 1USB lari 'tinde verilmi§ olma.kla
ber~
-. 6

1927 19Z8
1929

198.70Q

176.401)
199J300 D.32.40[)

1931)
1931

evve] yukarda zikredilen S.216.:mo in gi1i z !irasmda n taltmir: - • bereu elan m~lkdar ile ha.rb~ !lmum~ ;;t3 • T.:a.:r ve ziiyam~na. a:it o]a,n fa.idn bi.ll'" defi! munkeresinden sarhna:zar edih~rlek i.i'\i milyon be~yUJzbin .ingiH21 'Iins] rstllrmaye~I!'rini ortaya koymalda milzakereye bili lanm[lj1:u. Halbuld, bit bu 3.51)0.1)00 in gili:z Iil!"a'iiill1~ odeyece'k vuilyetl:;e de da gi.ldiif. 'l,;U[Jkil, lilattn'l1 Dc:v]C't Demi1!'yQ:. La.n hatlOifUIIil!. mfLt::i'bak edel1l ilmesl i\i.!l1 brir mi1yon ingiliz lirasI kadlllf 'bit' paraya ihti.yaci orldugunll hatbn ke~fLne gond I digimi:z: yiiksf'k b'ir heyeti fenniYi!::mLz tao .l,dlfidan bir rc.po.rla ifade ediliyo.rd\l Ayru zamanda hatil:r satin ald[glmu~d.; seney! va1i"idatiyle l1!'!asrafnu \re r,aksit ]erin1 odey~bilmek ibizim i~tn bir eo:;:' ve bir za!l"ure'tti
r

ba§lamadan

m:blag da ~jrketr;e
mi§ti.r.

tediyesi

kabul ed"

Slrr~ [la, 'kard~!;.irn~

bunu

il'Illil1mfrrti-,U-

n iyeo verebj h:ceklleTd ir,

Bir

aU'k<illda~Hl1U;1D

iddi.a eUigi

ra.izillli

yu:zdl~ be, <Dlm.asl lehimizE b·ir

keyfiyel

degi.ldi:r. Bih,lds bu 40 erne miidd!iit~ a~al tabilme imk.iHlnl ven~cek olan yilzdl! "J ,S rai2' csas~ menif'aatimize daha II!IJYCII1IR o~ . malda ~i['ket~ kabllJl] e-tti['ildi~ Hulas;a: bu taks~t 40 sel'led1e 'iidenmek ihere yiii':de 7.S fawzt 1..825.840 lirahk
lit'ibarl' 'bit· !~ln'(Iare
dIU

Her gut1 be~ kelim.e
(Ba~i
lind

sayl/ada

3. -

demektir.

T~diy(l'

I! -

bu sUDetle

t esbi I::

re:di.1di.kten

4. -

S('JI"I

mukavele 'ba~landl. miirekkcb

maddlel~rinin Taraflmu:dan
taraflndan biT

h<lzJ'r13nm9lS1"1"

.oyl'ecli. Taahhiil. elm'ell = J - Yiiken. mek. 2~, O.l!Ifenmel: Nezaref = Gozel Ornek; V~ :m"lu, fiH!Jlll r.oul

re'n;in AiUhlpada yefti "if: li; ywken alhn" gi"IFIeyeceiinl

aJaKad<!lf olan

-1"

!fan ile, ~irkC'l

2 - :I <i!izad:1"

5. ~ Malzeme
Oir'rTek;

ti aUma

al'm:nufh,.. = Ge-r~

~:50.000
1114.600 61l.400

HI:U:
1931 193' Hattrn ~i.f1e' gim~
Ztml

n.s.OOo
bu ta.ribe kadar o!a.:l vaziyni50'111' •

da Hive etmek:. l3izrmchrlri, hat t:~n .i'rr.a:.zi.emU\k. mab:em!: vI;: lJina[alt'~ VI: sairesi.yJle beraber IoIlymcti bazuasmm 2f
~.unll

komisJ(on IJIzun ~aman ~ h$t!~ar. BIll mey:!lndal bi]dc:e enciimenini' muhtc:rem (]jHIIz:ba.ta! n:nlhanid Bay Srl'l' Day'JfI bU]lLlndillf;L.I'nubilhas a f]ij:ll~~ .... delerin terti.biTlde krymet11 hizmet!~llin~ .. se~kel't:ig"in; 1.'iktetmeqi kendime IiiI' bon; bihrim. Maddeler-in I::ertibi nib yde geLinciye kadla:r !li.rr~et tarartndan: 1!edi~'t.'nin 'g1L'I"an· ,tisl bi~ m.i!Vzuu bansolmadr. Vie milret ~ teban. ~JlTgl dogrudan dogn.,y.1 ]1'=I'll devlerin. Cumuriyc-t idal'e!imIJin !i1f'l:"ef .... itibulII:!I 1:)1 II' <lI k~Mr. e Ar'kada~lar!
biLiJ"miz

Si",tli en ,£ok if e yen 'abrilunen". h,~p get'e"~-

ri yaptJnltu5Ir'. No~: Ga!!etemi;zle gonldefilec~k ya~'rlarda bu keUrnele'l'ilil Mma.,I~'-

calarl ku nam~mam.asml ru:.a e-dp •
rut.

mnYQn

tii:rk

1ir'asl

oldugu

tahmin

ed~l-

Ankara Rodyosu
19130 - Musiki; De Beriot: Moderato Schubert: Menuetto Keman: N,ec.det Renni Atak Piyano: Ulvi c.emaJ Erltia 19J5CI - S'porcu kODI1§UYOI'! 20 00 -. 'Musik~: CoreUi l(}ravle Sarabanda. f" Keman: N'Gcdet RcmZI Atak Pi,ano= Ulvi Cem:a1 Eden 20.20 - DansmusHdsL
20~4S H:abeIiUer.

nl: iz-u e-ttikten

salma m ... badiedlec:e -

~kedC"!ll

!J.ebler'i iuh

1~34 ntstildli! devLet~ corulen Ul. i.:i.zerdne Afyo,n ......Antalya denti.l.Y',olu b.athfun il"i§3.sm.a ba.l~amh.BunW1 fize.r-inc .irket taraflndan kendi hatla fma te:mas ,edef~ ge~ecegi i~ifll ~tira.z V'aki ol!du \l'e Ulzmlnat i5i'enildJJ, Biz de CevabM Afyo:DII - Antalya hattmlfl b~r ~[rket yt: mi!e:sllnt tal'(!.bndan de gil, devld mrafmdan J'iilpdmakta oldugl.lM ,gClre t<lil:nUnata::nvuid obnad[gl t:.evabU1" da bulundllk. Onun i.izf:dne lill hus'Usu yalnndan g1ir-l~bi1lDek Iilzere: m.u Irahb.a.slannm gondefjIm~silr.Li lstedik 'ViC
~irket Mister Adeane l)ir .z3Jh

Ibu e as~a.r i1zerinde !:Jar. t:a1~l'ctli miiza.lk:ereler certylln etti VI: ni • hayltt senev~ mtirelt b t ijz~rindell. ka'l; s:e:nede ne kad.aJT Jaiz ve ne ka.dal:" sermOi. :ve ~ste:dikleri e:HsmOil avdet ediil,di.. Haki. katen mib:akerenifi sonu bu no'kta.ya ",vI:h~t II:!'tn'Iekte idi:. Bunun fueune §irkl!t _urahha~[ t:araflndan hi-sse 'ie~edleri. hUJ rig tutularak obHcas,yol'l]~u"ln mikdan l.RO'i).DIDO kUS'Ulf in,gi]iz: fuasl Otldugl.1T13 gorE: bu m.ikdar pain i~iA s,r.:nede 215,OO~ lir-a. olmak uzete 'lfe yii%de bi!l faJ1z I:S351 Wzuine 40 sene de o13enmek prti.yle. hi I." se ('mill ye ta1 e'bedmyomll. Halbll'ki yul§ite

Illek~ idi.

kiJ

o!!lma..n.lI

bor;l.m, ge~e:l'1 sene a:Mlglm[z lzmi-r •
K..asa.ba hafu, !:5.tanbdll flbhm bor~1a:rmil

gi.iJruiik ...a.ridla:ttmu: kilrl hk gi:isterilmi.!IiiII'. Ve bu bo~lOlra kar§1 ~l'kanlan tah • viDe:rde osmanh l:ml'~lan m.etli i i:darc . irnm imull] da. bl.l~unmaktadlU'. HalbUliki bi~i_m yapbVrmz 'Oil mukali'eledr: boyle htm" temiM~ o:rtaya korml ma drgma gO!'1Ei

er '1""61 de
If.

;~]etmeye
Aydm'a kad''Ir

iil~I't
)'1. -

On ikinci resim 5ergis· bugiin a~Ih,yor
,Giize/ Samu/at Birligi res;m :jU b'esinill Anliaf,adaki 12 inc; ,s'f!l'gisi bugiin Sergi evznde sHah saat 11 de Kjj}tur Baks'mmlz Bay Abid'in OzmenJiTJ bir siJylevi ile .Blida'c .. 't,c. d A§aguJa sergiden bi,. lca~ tabloyu coruyor.nmuz. So/dlJlI'I' rqagl do glu: Vecihi~ Sir,uri. .H.llil. ~ev ...

Hatun
pllmasl mudcleti izlc

ilk once
esasl l~abul SO 5t'ne idi,

edilmi~til".
li:r~sl

ImtiyBlZ 5

mtid,ii.:rlerinden

~irku gon.derdi. Mis isminde

Evv~la yuzde

ta.·

sermi:1iye ol'aTak konulmL.1~tll. !sbu ri.izde 6 raiz I-!ij. kiimet taraftndan ganmti edHmiJ bul~ nl.1iOrdu. Hattrn mlUhtem ta:rihlerde. 1871 de Aydln'a, 1S82 de Saray koyiine. HilS de rlc Dinar . I~lkil'ya k<ld<lr :ifi~alanna (levam o!undugu gi'bi HlO6 tarihind,= i'teo E~irdir'e kadar U:O:<lnmaBI dC\I'a.m etm]~ti ve bu taTih~ k~ita:r daha bir1ca~ miJka~ 'ljl'ch: yapl!mr""h. 1888 muka.veles..iyle D~· nCiT - I IKh'ya k:<ldar ha.Urn temdidinell';:
]!)B y.ani. tern;n se:rae'5i'ne kadlar imti.yaz mlidd,eti"~"' :iUhrllmasma

1.:200 000 in~ili:z

ter Adtanc:: 5l1!!mlillyedar1ar.dan olup !j!ir keoHn 'mee1i5~ id!M re·~a.iLord Davis'jn yakHI akrabasmd<ln bir 2attii'. Ankarada kend~siyle temasa geldik. Ve Afyon AYltaly,a hattrnm devlet taraflndan yapdmasl esasnub :m.1l1ta.'brk k<libnald. bel"abel' !kefidneE'~IiIin. nrardalt sakInl1 .' masl i-.;hll Aydm h. Huun ubeleriyJ.e br:r'a~r hriiktimethniz€ y.3JJnr;Z' Dmdzli
klSfl'llnm

ket..

"Ayetu11ah.

t1

Namrk

Ismai'J' vii' Feyhaman"ln

"seE/en.

degH,bUttin

hath

5a.ltotbih~~

~

Jeri ~sa:s~nda_Iquk.
Londradakl

~b&:e:t metHsi.

BUPU n Uurinrt idare:si ken ..

mukabil fah: .gal'anH!liqden tazminat esasmdan viU'ger;ilmfsl
ollUnmu~tl:I.

di'Srne sah.Myd verd~ 'lit lbununla 'be'r8ber mU...zak:ereye 'CIuh bir ~ufette bq. layabiJme il~i!DtLcmd'faya
Vel

gide-rek

til ..

1888 tarihin.e
Illyc:rdu. flk

kadar
sene-den

l!i;umuz 650 000 ingiliz 't::ln'l;J j:rad! gl!:ti:nnekle

faiz teminan b!)r]i(<lsu,a balig 01 _ itibnen
bB§hy:an
BIZ

mik-.

boat HISS

gdi.U '9',t bir kinllnulIw 1935 de iki tar flO. nusnU flIiye:t~e ft dostluk h::llV39'r ii~inde ~~an:IJ~ olM!! roO.. Z:J kere bilt" may 1 . , kadlali' gene do:st11U'k
b9lVa'!ll ¥1iI.

!inlat aldl

u-= : ~cn itibaren HII~S.
l8B? 1390 91.2'0(1 Jl:l!WOOI 189.900

1914 sen.:s,im:: kadilf

i~h1l'Je denm

etmi:lI

'!il'e'

aynl

:ilia ..

Osma..'1IIJ a1tm[

Ig91

lS2.iSilfli
203.170 206.8Bl 184.600 15Q.500

.. ..
••
Ii
Oil

.ann1fln.iyetiylc~ayUm. Ue bi!iraiber bUEQ1fVn:uz3 getinni, oldu ..
I

tuafeynm

gumuz
mrllUI'.

.tmalma mukarvelesl

imz.al

lS92
1893
1891

••
'!

I•

'"
oj

UI}S 1896
1897

.,
~JO

..

••

tho bldu.m)'Ugu vaz:iyeti WE ne. I:!: adar lPU'a ille milbay.a 'e de~etimld
§.imdll h

ve m14ide!'f~' !oebebtC'r~e obuiJ~tC1mJ1Jl.QII

.,
r~J

anl2deccg;m.·

100, lOll
23g.500

,.

In gilb: UJI'UcE
1- IM8 tarJihli ~UD.Z;am mil" kave[eye gore 'I3zminat bedeli 2- 1:Z1Di.r _ Aydm hatb klSlin1 (130 Iri lom-etre)

I,
,.
.1

1898
181'l1)1

1915, "100 103200
1215 500 1~'8.001 219.8[)O

o.
Iii.

63.0.000

HmO
1901
lr),,-:I

'" u •

to I\IJ

mass

to! rthH

1.200.000

,
-

.....

-

J

..

I

..

-,I

w_,r ~ r
I.

..~~

'

'"

-

(-

-..

~

'"

.

if'

_.

._..

..!'1

.

... _.

_

..

I"

'"

S.' rlFA'1
't'

J
" n,•)lUI
t'l

us
TV]aksim

1

pnll t Il.'i,r

Gor ki
M aksi bid KilZ.Iyl : aksam
rl1

U~gI

E. Flandenin ug radIgI zorluklar
it Arjan~lLlIn her
':;llyden gDl'~

nasrl dii~tii?
B ilwJi
Ii: 1 gi~i

GOl'ki ku!;iik

uyatI,
i.l.~ak

uva tWi e~ • u rrene ]1
•• .J

.. •

1

t.1dyrs 19J5

r;ulhll

MJn~t'~rt'r·

tliJ}tugi,
vardt

gun,

yanrnda

iki

once

bir

ra-

Son
rakla

I

I. n A
RIO ~

J.LI'Ltlll

d 1111al.ul
iukes]
)

op1.,j16 yerl:lh:\I'·l.LkIljjta

rrrn sunun buki

ii][.CCSl

oidugUL1" cldugu v h OIYV

~chi

nufua 1-

I., yam

1<1Plata
AmlErik~l.l:m

onelt'lsi
o)'lr

&illl'l.llabihr, Son ist;Jtistildere

G.u-diyu g;]~N~;a1 "8. FJandel/ill ndlEr gii{liikl r, b~ilr~ I a./urrdil yaz· drgl bfr b.:r~ be", de d,yor -i,-ransrz Ba: I.lllknru 13_ Planden,. I<Ilusill bi r li k ka1.Jin~si
bj~ ~ol{ gi.i5-hildrrlc

ue·
vc

ki bunlasdan

IIIclkh kazaya yakrndan

eb b !J,]mulil.l..Ir.

gor~

d~

On ..
11.

irrrn Uu

delildir.

mi.i~ alan oteki u'iagm :Io'i oOyl~ anl .. rnrrkrader
"17 Blabln maY!!1 giini.i, le
.1yJ'lJ

piloh.l bu hadi.,csaat be .te,

81r' cel~ce:k harbinm ton karakterilnk yu.z~, lliyi1 hillkt f:z~Tek sava 1 bitirmck gaye-s.ile yaJ 11mlH!1n adrr, Btl! YDlcla narbeim(;ge timdi ern

""_0

I

.

:m.llha["eUt' t.. a r, d.eniyo:r _ halkrn da h.l.Obed.en ordular hiic:uma
tHI 11'1 LI dO~1lJ

Ar Ik si:.. gibi.

a

<it .. I~
1I. Lm

!

yd sonra bul urtm'IJ~tur. rin !ioy~.d~
de L eeesi

Ora,jJ.lu

goa.

tanm

<ill 1:,1

hk

i~leri ile
an •

btl !l;'lEta i~~ndl: kar~ll.:t~acakhndu. dlllrum
lie;"

1"' ru, 1'1.:: k::!lik<l/ "'1:ki Kadar 1J.a.,lan bu iiilkeye Arjantine MYVa1Iyet:i, orti1lya
'ijlk.rn!ij-

1Ji1.(,a~;:n1 ki rn'SC1 II!'II", gem::.~ musal (:nnli£stlrin.in

nlifmilJn

ya Bohvya
sek dro:!,:ildi. umgin

Hi I'Idlilerinin. bpanyoilar de

l;<IIk yij.~or1l! ZS \ni ~:)I..l'T'I'l.:!1rtfJdll. Her-~emt5li ve bli60Tlu~]anndaTl

Bu. 1ii.u.1J:1u..~, n !iok £in:m:la.l e dan ilc:ri gclmektedir.
S'ei'l.~el1l mdyona

. i-

zamand... h .. walanrnak zmrini aldlm. S~n U'i!i'ag1ma bir J5.incJ"I"IOli !!l(.n~ ra.torti abcilktJm., Bhl.gil'l de, iki 1.Il!iil-

di..iri.ilmesini,

u:;r;::mj
blJl[[1ak

m~ -k ..

lemtk

we

gellyoT.
r;urikO bra ~k, marun

~onHlmiYl::n

one_

yuml:"si.
~y,lnhilir.

buhranm
Sa\l\3i§Lan

biri

vennc:<.lileUi~ ~lol<! dar gUn aeunun tirme trr. 0

SQl1ralal'1

i~l ttnegc

ollce urillnleti

bu·

ya.klai,u1 kUI,smda.

gin

biiyukliiiun.i1

kElir~l1la~t~T3.hilmek.

gend

BaVlI'

bellum-

!ri "

ulrilbkrd.e en .z:engi.n biri

gehu
=

tird~kl~ iI ilk t.vdl ill Ike lerri.nden

havyiU!Lla.cdan

ttin acunda en geni!J !j[kmt buhn tarim '!It h.ayvanclhgm, iler1etmck A.rja.nti. nin deha i~int ~e' iyord\l.. f{t'll1lhsmc !~. ~Im elan yaprh CCWIlY I da A,vrupD '11('
_VIIkUill:)' Amutkallmd.11l ijll:ti.ith'ordli.l.

yc kada'l" bir 01;1.11biro l.ii.it5e

ljiok kabim:leri a.'iIgl

]~in, M.u; .. im Gor i"111m yi11'l1nda

u~~ina·

erdularrru

ezerek bir harbi bir

bivtr

dni.dmi,
g,e~,en

ca1<'1'._
Hareket: E;uaslllda,

ii0H: U1:Un Blir~n

p'l:l{ el .... ~ci~U f1atbllki
&iI •

yd Qldui,u gib:i, g&tcdl~miyrc.r~j ce',," bir meselerlir. Bu
dur-um pilidamentoda.n ''fa.J1lSIZ endUtr~ cu: bi'f kndi

bilf ba~an gOl>'tcrilip

Milled

ra!:"1 pahahy .. TD:d alan

'!i:u;phc ile dij';iLiflYl~S, Flan.den
ahp 11'"

gi..i."i.iny3':II:1].OII g=lefek kcndisine dedi lid: - Ak:rabathk yapayro:J dew!: ve \I. 5"'I,CJ1'1!nln hum'Ll dibint' Ji,C)'II:ulma. U:ukb

Uk :.EClm.mla.rda Ar-j~t.n, IPcr~ tI· hayliigm. ba~!~ ik,eo Brel.ilyada yer rljmil oillin Port.egizlil"rin bu ulk=ye go!. dilKm)'t ba~lama!arl ti.z:crine ayu • c.a blr llbayhk b..dine konuidu. tk1 bu~u'k . U s<lv!I3.nan Arjanti.nde gU~ nrl!ti hirl'nde yeni kuru.mlar "apllmda.. t.eei.m i~1eri di.:lz:c:ltilm~~e ba,lmd[. Fa· kat Iyni !amanda kunullt, g[lnU de yak1~~yordUl" Yiizle't'tc yJ~danDerm e:ri1~n ha1k, bi.ittin alcuna yaYl1a.nJ Hboeral !1k:id1eT"e Imlai;mr a~Im bulunllyot 'V~ rn 5l'mllnda tspanyad.a baJlayan san§ta.n iI!!IIgLmaraJc biitun gOney Arne· rika:!il ha.Uam kl,ilrtara1::ak ohn drourim harrekrtirllf giv-i§iyordld.
hp;;nYiI

~aI""t;h,rla mdt

k~HIj~ lrI!da

'!.o'a~ .z marllnda g;cli!im,~[l oll1mu~turr.

dl,anda'fi, Ilea

Ciya getirt
endu1!Ittiyei

-

ml:

kat
HI~gin",

klil v v~t tmak yolil~ Ylpratoilrak ba1"'tJJ bitirmekdie de ~nisuli - vardrr, Xrsa bir 'manda, z.ayrf dJiI:te~~gi samlan bh:
devletiru. bin bir ti.h-]ij i~ ve b<l}3.nm 1.I.IDiiIr:::lk gUJ:lu tanan £11:inLa~)
ob['"a.k
;i...

111!.an Iff' pOI· i tir. UU1'" k.aynu.k anDI 1101 rbl usa-

zaJ
-I W

karar

.... yed:e e IatllJ7uyJ.cak

(l11i Sf:

i~in Sit:: ~Iell E.i.i~li.ik t930 buhram,

lni

-

BCl1Il

!jioClLlk tnu S<limyoUiun,

selKlPlerinden

bir1

i1r i lin

01'li.ilrlt gi!~tk'

c.evab verdi.

t~te

Dn bE~ yrldan b,1!I" ...landnn.

diyc: beridir

b~bllH]l!!. iinii.n.
gi.inLin

ldrran d-

old

devletten r;.abu.c.a.k

bu

gt11

irni

girg:isin~ ba~

vu.ruyor.
'em bi.il:!ie
iI~ltrn~

dabO! Eiy dl: geni"lctti.

listik. "i1i.k g~bi b'ir ;Ok rem em.dUstrilc:r 'ku· ruldu. B-undan bali1m Arjanfinin 0· Ul,ernli endlistrile:'D'itiiden tioiri de !oglJok ban endiilstrisidiT. Orul:m. Ilonra :nal· 10" giydigi. e!iy-ayr ha.znhyan ~fldUftttj
~~te bu gfueydedill' ki iP'iiLik. gelir ml§tu. dustri
miT VI:

Ba~bakanll'1
fir

ki u~uyo['um. Ukonce ben

iOk daYaJnJkll
tell"&ine

'.Ii!: tlii tinuldii

~.

rkamdan
10I

]I {prOIa ..

kapil'l:. giiste:.

B~eg~ Il~m.En mnra

mak l'iini ba~iillkta
m:ik :lorluk

Qldutunu

km

'M:llmim G<J:r -

mama!il

ve bQylelikle
!jIItl"C

yen~!;,e!Jr;olan 11
BLIi yel, innnrn bar .. kay..

yu!kn

ayn]d,.

Bl:n dcv WiaiJn

yeil'l~lme:5ii m~lr:jjndur.

h i.!i b<i.ir bddck ycdrtur,
~'kat
tcc~inde
3ri]'lUII

Bu tkonc-

lil'll,"l

deGC bu .~Ikhl d~i~ldi:r. ualma
0]·

Frans.mw tad.f.
dan

dugu gi bi i -'!Ii zli k de

bulu!I1mik.
da dl§arlbLII-

(ied" lolg, diindili li't= AenMrQ.m.'" d.cCI'll.!! YDnddi, Ben birD ,iik.ddim ve fI~glD "1 litanadmnm Sill metre k:a.darU.ZiI,"

S,hlgin. de sagnuL lki ,uift ~d1kt:~ aonn. MaDim
ge:~1I:im,

ihIn beybude
bill'
501:11.1;

Llz.an1aS'Ul.iJ" sayI!HZ'

belli "iz

ugrund.a sel:mp

bolmaalna B~ka

olulr,

ki. bu, bu1ll.ral'l '5ebebi~e ~OJk ilerh:A jantin dlogup mag-den de daha bir '~Qk enFakal die . bulllnmadlgi
II)

Bun(!an 1Ja.§ka frank

gelcl1 bir etki \Ie basin altlnda

g~H§ebilir.

komut\i

IUll'I.!Jygr.

ih.' sav~ta

Qlan lngiILder ordin~

i'!;iEl ".a.gl£ c::ndilis'l:rl" nin
dogmasI
yafllliE

m~mJ=kette
Arjantiliil·

Bu
llJlla]

dUrL.l.fiia

!j;ilI"t

bulabiWn.ek cl uzatmak

i!ljiin uofiri!:iI"-

gelmi§. . lu \'e 1.Ji. ttlk silib p,atlamadOtll ~~I1:r-i eUuin gesirmi~lerdi. Fakat j~pan lBIJ6 dLl BUlimoS Ape!ll yolllllf.

Illili:irnldin degildlir'.
tT'O] ,

!lIigQrtaa'k!jiOlSdna

de ~Ika'l!l p

yogaLtdi!ll'l mHctarm

gesi tad.Jr,

1cuvvet]i

bir

ayrr§h

kar~lh,i!'i1'l'Lak-

k.adardn.

~ok geri aldllar.

gC:irnedcn tngiltue

Buc.no

AyrC's'j gelmll

bilr yl1 i50nra

Ctk;an pek onemLiJ olm.akla lH!raber ii.ireliminin antak yiizd~ onunu I'rlll1a..,
b;T]e~ik devletlerin ve da.ha ba~ka iil ke1er-in ten;ne olarak Ariafll tin, bir kadar iirc:timinil'1 yfu:dc 35 ini d[~arrya giinderiyorciu. SaUlgl
malla.rm trndan daon
0

Esld bi'D' ekonomi
010

poHtik

pn)fesorti hakaru
tara·

tmgiinkii

fnmsu:

(:inan! B,'l:5ba.lc:an

11,or.o ki!jil ik btr [ndu He genii

.B. Jennl!'l1 MartEn'in fmdOin
re
1I1:'k.1

be c:!eilrinc.i d~fa a!aralr koil1lmu~tur. Bu yl.i:!dc:1'I degerli!fini .u'i.1ryabilen A.r· jandnliltr bpa.nyonardan da kmtul m.a.ia karar vrrdiler. KluITt'Ulu~ !Oa!la!l

gon::n::k
vol!! M;n;t!

bile bu i!ie bir ,.a·

ka~ I'd oncll'ye

bl11aC:<Igr

He p.ulament(lly~
!DIydat'

fia.tr, &atm aldlg
daha flisbette c~nup ~nk du~tiigii

m.aUar fi.a-

ahn::u:ak

t-tdbirc: gydCl~tmlobi1ip pek belli gLgildh".
ayB Ko

alu )rJl 1>iirdu.
BugiinkfJ Allamin. -

itin

buhrnl'l·

u'I"amlynagt
Bundan kar'lda'jtrgl de vadd'f.

zai:U gormii'§tiilI". Amenkasrnlfj.
dl§:

'1;),1arak U. Plandmin

T

HI uncu asnn ba.,mda. Arjantillin :aUfusu }'anm milyoDu ge~m.iyordl.L. Toplraklanolln biiyiikluiii, Cite taraf • t'!uI i.klimi, bu i.ilktyi. b\iyl.ik gii~l:Ho!tn. l.ik ak~llla.r na. a~Jilk Ibulundllruyo.rdlJl. Sryasal kavgalardan kurtulup bir.cu dinlcnmcge ba'~lar ha§lamaz balk, §loOk r'buk a:rtb. Boylelilde lA~o de ~ki
milyonu ge~miyen Arjall'ltill nufuSoI.!l

A;rjanti.nin dl~ lccimi. kendi ba§lfia
bG.ti.in teci.m.inin yiizde 45 ini tIlW,. CIkatrn

b-lf' talum b.a~ka gij~ti.i.kIC'r i.iniulerin sarbayhk Normandi
sCl"syal;'!Ot -

fa 4i[khm. Bildenbi're :rae gOfeyim .ag kana.d yanmda bulillnan l':Uagin, yasa .. ga k.u;m, saga Gogru biT tano (en gi.i~ akrohatL.c.kLardan bid) ya.~nyor 'fIC '~iSki h !'Jilin.: dlondij gii .z anta.n li.'Lalu.i.m Gor II: i!~ nin saimda ~P~.Yc~ i:lInklaplu~ buh.ll1u· YOJ:'. 5;c;mra. ~ol kanada gc~jyo,r, hen bh'· az. urak1;qlyotum ve lJira.z da.h.a yiikse]iyo'l'um. Boyle ya,pa.rkc:n IUag:iln bel'lei 5QJa. dogru bi. lallO yapaeagLfil dil'iUnuyor ...e ,ona yer a£1llaik is.ti.ycrum. Blag-in hl.ZUll a:rhnya:r. ileri a.uhyol' n yeni bir eambazhk y.aplyor. Bu !10k: tehli!tdiydi. ~iinkij bu hareket kcnd:iflini MaJ.isim GOI"kinin uzerine atabiUrdi, Ger~=ktlm de hal boyle oldu. Bla~ glrnn u~ag[ hlz kaybctti ye Maks;m. Gorki'nin 'Sol kanadnta s.apLandr.
Herhalcil blr bl!'nzi haznesine ~1 oliu::ak kl he-men bi[ kant dwn:tn 'I:n.lllu&
till fl~krl"dl.

yoliyl~ gen~ de .. nebiHr kl. topraia. y ud betona 0miiJmug. az: Eiaylya dayman ki.iI~iik bir savga cmlu9'L& :ile ~ bUyuk kal"il 0:1'du!anm durdu.nmrLkta gu-;;lUk yoktul'. Bun[ar lea.ra har'b:alda buyiik aaydaWI" s.Qyleni.t
i

:nfl"
YC-

ilr..apo3.i:ite

i.le

kar~rli!Jna.bUteegim

kanl, c1"du]adlL il!ra,slnda. eninde IiQ .. fil.ll'ida bir denkle7fl1e ell! geliirilece.{;i .. ni vII:bunlardan iol.1Yl da B3V<i§ IIJ'Du'" Dun bemllizlig~ bogulacagmr ve ba~ ka bir 1Ila.'V~ 'yQlu aramanIfi gere!diglnf anlat[y,or,

dWlyanm g:idi~ine l.I.yan En .I.I:J'sa, &3J1 '§>udll.lr; KarOl. 'SiJ.va~li.n ile liD.a.rbJ bitilr'mek metodu aruk ihtiya.da.I:til~ 'IilC' cer.ide kalm:l§nl!'. Bundan dolaYldrr ki. !i!imdi, ordulann madcU ,"'Ie
!it!

Gilne

IDiUilevi

kU'li'Vct byo.akLn-nu

iJesliyen

geridekUcri.
!i0CUg-I:J.RU,

hal'l;ieden
ana!lf[!I,

askenn.

soluk

viI halkl oldi.ire~k

baba'SmI, yani sihaybI .az bi. z,:m:Hm·

uyte

Udsilopra.k
kahY'c

i.iriinkl."l. Lis;te bir~ de hay· Esa.s • .§eker

v.ancJl.J.k tirijnJe • .i.dll-.

dr,

gemisi
birge

tOLyf::l1ilrll:i[:i\

groevl,

Bu ~arp~§mad3 motor

kanalV~

tecimi

IkomiiniMlnill

elbi,rligi almalarr, kabinesine

yapmalil:u 've .1yt'1~'tlldabiT te",i:ye bll·

dID a.lt ve tist kap lama.l:uun

y~rtU

clan

Brezi.ly~

Dian Ku.b;a,

bir yoney

fi~nat ve bakEr ohm ~j;H. kalay olan Bilovyarnn tersine olafak A~jantinill1 g~rok: tarlDl. gere!k: hayvancal tk dan '"
li!.rrnda d~§ar(j'a me:si buhranull. tiirlU iiriinler saltabilsonui!i]a:rma !ka.r~I 'bkiyii~ tj.l!i lido! kCifl.1'1lJ:naSI fila y nd lID etm l§.t.iI". btcki t.a.rafta.n Arjantln, aCUfilJl buU· yell b"1hca i,m~le rden o]u, Jil:ll.nsa1 ~~kat tecinlJine ;u ollernli ai.sbe:tlerh:: ortatkJa§lf'iaktaau:
MrSUl.1IlI

l'In Fl.md~n

cum et:melGl'rine
k:iyona

scbep g,lmaktadilr.
alt etmes~ gere·
bU'l:\ln ka.yn.a'll-

E&itr bu [HtlnaYI
B_ Flanden'iD

bl1giin 12 milyona !ilkml§ bU]ufluyo,r. G~e.nlik alu~larma gclince; iilktyc: 30til'.OIlO kiiji. gi:rdig~ ydlar oldu. B'I1n~ lann ~ogu fede~,i.yor, 'bir I:m;mJ: da i~" lui bittikten 501'lll!'a gene gidiyor1ar<b. Fakat hl.1giin dorklm d,~gi.'iimiitir. Ar· hie dz a£ldJ.11 kimsr ahnmlyor. 'Ollie Ip.nden dl arJya dojru btr akin bile
ba~lal]1
L%;tlT'_

brmdan

aSictiLnma~n ge~ktir, yuzdr yiizill hll11dug'U
00)'.

~iddetli oldu.. 'lie ben,motorlerindeJ1 biriyl1! Slag-iciD u,!;agL[Un pM4ialarlnLD yc:rc di.i§oti.igijnu gordi.i:m. Ma!k.~i.m Gorlki, iinceden a1mmr~ hula 10, 15 saniyc. daha i1erledi. Fakat saga
Maks:im (io:rki S-ag,a egildi, y~tma!!l i.istii gltgide
a.rUI

I$ubukhm ku:-dl" 'Carpl~m.iIi lOll defece

da bi.tirmc:.k. gelecek saya~lal'lOa tcrnel olmlJ~U:U'" Bu da a.n~a.k haw yclu .ile ve kuvvet} i bir hava !l)rd.l.I'5ukuUan 21 .. rak ~ldc: t:dUctckllif'. 9ugiln biituD

u.Lusb:n k:orku:t:an.. J"un:lCla~lD uykulunu ka~lran ~v" t:ehlike~l, i§te bu rag m !foc.ugudur.
-j -

20-

ve en SQnfill tepe bi.r

Hor.vacltbgLll gele~k s.1.v.1.§lannda e:Il buyi.i.k rolleri oynayacag~lll n yukan§ da eayrp delrtiigiim dU§Uoi1jJerin cio~.
III'U

bu kar§o,hgtn

dLi~meie ba~l.am. Sag kanadlfl

oldugwl'll.ll go'Stennl!"k
bir.k~mm bu

;~in,

bur~
J

len~bililT.
Bl!lIklerunil"!ln yiWal durumda

hu!1iseler ~Jkmaz.SJkallnnma ~~ni bou,calc:

yiilzde

65 ini

(6 -

UDimil·
ZO

yon

too).

S'IIIgdayrn

yUzde mHvoo

aim S~-

detiti.klikle:r
nin naU8TI

ulmaz ve tanm tiriinled.eBash: olarak doii~meZM Ar·

Arjantin anasaI k~nupu birle;tlk dnlc:t:krinkine berner. SIYlllsal p.nti. IeI' tiirlil id~oloj ilcr~ dayanmakl<l be raber do.. ziyade ph!rig parti.leridk, Balhca slyas:al fikilrtH bir taraftarJ lIZ 'iook il~ri demokratlar (l1an radi kaIlar. 6te'lli taraftan lDlIhMazakarlar ta'rahndan Qrunt;mm .. ktadu. -

(l,s. ~
d,e 80

6,5 mHyon ton).

Keten:in yiiz. ton).

ini U ,5 -

.2

jantin

dgrt ydhk pba:l;J,:rna
BaYllab~lir

ve Ozveil'i
oiHI

lusml, 5.0nr.1l b~ka par~a1arl ayuhh. U!So3Ik aga~l .. rl siikerek, ~atlla.n u~ur8lrale YHe yu, ...arland~. Ben '1nnrn.l a.zaltmL§ olarak 'kazO!i yen uzerinden. uljiuyol'dum. BIiiI .anda, Irin.ema operalf:ol'u, korkLldan deli gi.bj bir lule gele'L:ek b-aguana sartld~. b~ni 'boimag;! vc ~ri r;ekmege 'ial[~lyordu.

buyulc dan ni

bubm uerii geleo kOm:lLlUln.lar

Rs

yoidui
byda

syzlcri ..
goril-

k'lsaC.1. bil11i:u-]atw.aku

grr

ctinm, yUzd~

4:5 ini (3:50,0901]1 'W.n),

He bubran.r aU etmegi
uym..ag·~ ba§8inm~,

deg:il!t de

teoCime gdlnc~, bunda da ijn~ Ii: hi!' kal,kutma Cllmu~ ~ ge~e'lli yd i.
~inde bona i~leri yUzde 33 v,e dem..irylik-

t,

ki. Imlll 4a

buhruln
m.:k:tu.

pt:n9t'B~ndEn

Iru:rtulmalc de-

}'olu g~Jif'lei'i
selml,lIilll'. A r ;;mfinde

yili:deo liD' niisbetil1de

Soy'Alhk ()nem Evel1
AlClJn

=

Medrniyet

meni e]imden 1cal.\ju:drm 'Ii"e u§:agmJ T.le. di)l1.e dti~llIlU!:g~ ba§]ad.', Openloron yiitztin· bir yumruk indirdim. Kaza y~ ri iizerinde iki degrc ~izdik:ten liiOf\t"B Aerodrom'.a gelere-k yen indim.

Du· do·

yorum: Mare;.a) Fa· .'11 likiddedir: "Up-II.. aluul lirurwuun day n.a • cagl ba siUih o1a.cak'l:lr", Genel sav3ita 8i..iyuk lIritanYLIda deniz: birin~j ]iDrdlugunu yapan Amiral
PoilU ~ '"Hava
k:U\1"IiI't"U

er:i,

karaciil

V!

d~niz:dt'
ca.ktrll'." lao,

baJr'b-Jn

giidipne

egemen

ola

-

InilDrndadu· ..

A rjandn

oir.ollomisi,

Buglin bill! AI"jillltin ~kot'u)m;~i tao :n:miI:a bayvam;[lJj_a daXilJUT. tspilllj'olw tar giinilinde ba~la:ran ha!fV1lIlCrhll: L9 IffiCU asnn o"alarmdan !loon a kadar ilerlcdi ki, ArjaJ1lin. :ilCWlUR en b'\!yuk hayva:nclhk iilkesi (lldll.
BlJgiin lan A:rjantin. ureHig~ ,at)n yalYaplDrz il~te bidni hesaplMa dl!EarJ gonderirr.

para ii'e-ri. ekonomik
tas.a:danmr~ planla bllun.m.a:e!1 \Ie ha.zldan

=
;=

~

Ehc:mmiyet Ehlii
DUD)'i

=

CekoslovakyadalO
almanlar
24 M
3YlS'

Arj_t:inin
1

l1bayhk ki

VaJU ilc

gayet
UlD1

giizcl bi:r genel

SaYsa.mak Kllrl1m

=

throal

etrnek

.1!US 'I.:uihJj

dimagl adlnl a!';in OrdlrlSLlnU dtizellm~ge s3viL~an Genera! Fan Sekt ~oyl~ soy .. liiyor: A!! SO! Y [da, fa kat yeti. ki n bi r !.I:;rra an,iuslil ill!. ayni z;aJTtaJLda kUlI'Vet1i bill'
AJlIIlillll o£"dl.lJMrnm bug-un

ba~aHlabilmi~tir

biri de ik:i yrManhtTl 6,50 Furu!lY'l fT<lJ'lgl tu ta.n "pia.stre •• d~gerini:n dii.i§uriilm.e i
bioi plhlim
tS3sh

tc:dbid~rinden

Tedm
Gun~y

= Miie!!s~e = Tic.a.n:t

Gariyen gaz.t.te.si yaz~for: Pazai' giilni.i ~ckas~oyakyada etntok lao bir oj' ¥ennedt ar.asmda ti :r. B u r:gilim.
!!!~'!l!]

bava

IJI"dus.1,.I yarrn.m DutYn bunlardiiII

barbla.r.ml

bHhmek ki.

yapl·

1rn.dretinde bit' devletin

0hu:aktIIi." anIa~lla.bjlir kilVV~Ui :saydabilmc i i~in, once hav.i.da kun.etli 01
II

ABtg1:mmak

=

t tifadt
CtftlJ P

Alman

a.zllk\an

gore, ·n.U£u.s1J arni ol$"ild~ utacak ClUr'SiL on y11 IOnra biitim 2t Ontimi: ulkc i~inde yogaJulacaktffn Em y11 once r:krru::k yapmak i~iillm tili1 ndan Ull getirtlJl:ek zarund::!l olaIIIJ
Arj Minin bl!giin
e!"i

olmlJ.1tUT.

Hi.ikUmet. altm.:t v,e ~ramln

1929

sonunda

Dc.... rim
Durum

=

Ibtil.§i

pn.a5unn
kaidntrll!i
!:lIZ

dcgi:§ome

'kabiHyeti:mi
Solll

GO~men]i.'"

degcri 6,50 Frandurmu~n.n. l~di.rirh:re kuru

Vaziiltel Afia!.!i] k.a.nun :.- Kanlllu

=

=

yat - nazni~ten na.z..ilLgc dog· ru bi'[ e~i1im bulundugullu gos1cnnit'eli: hiikiirru~~rillin
ol.sa ILu:ku-

her 1eyden

M".Lbace'[et

mas I ~!;I"rthr.

Ilo-.;)n'lll

~ksiltc~c'k: azlrk yol

de:gi!.

olsi!.

Al

-

£ra!l!lg! e1rafmda

zamanlarda
rantm. a]mak: satr, ih:ere

ahnan

gore pa·
'l"tsrnig.

bilyUk

t31ul !i~-

lie I3Itm

alr!} fi.atlarlllldall

o riitilim ,

Oruntamak

=
uretmll'k

"emsU

=

=tm~'k

man

parti'Sinin

bi..ltiin hut-i,'in.

;Ir1-

JstiitsiII1

li'lnm3llotna
Bunliln

a~a~ak.tlT.

kendi bir ge • lec:ek !lavaijl k..ol3.yca IiI'"lI.lrulan hedciler b<llHnde s,ivil ~al'k:a hucumhi b31hya .
uk ve sivi] haIkll"! ba.§anIfi
jnal'llnl

Ve gll;r.l1!: bUtUn bW'lbtdan kendine meydana ,;1I£];yo:r Ici.

bin oldugu.nu ba .. tnbtlt ak, yanm ilSET i'iii d nc kadar ileri ~itti~i kolaylrkia anla'lhr. B~y.
at~11n i.ilkelenJcn h::
v.!

iJd t1irlii.
'l7ar~Ii'.

Va,galhm., ,oKilhm"k T,a,hml = H.ubllh'\~ r;lkat~' Ihl1eat~1 IE = Viliyet
·KIII..:ey Endi.i'!!:t~i U.riin

= htitd::ik
(Exportation)

s~bcbi !tudur: slyasas.lIlU1 dcgildi. ne 0]· al'llru;llm.l§
'II~

yo'!!:

biT de lunu oZgUr PiQil:r'lD anru.!uflal

=

Once e I'i Alman
du~u r-afmdan
bijr

a~lklia

ohtugu

ha.lde

'lH.lgUn u1 kcnin tahIl

c-101en 9C :i'~lei~l~l!'I.-ebilee.elf

I'IfIIl

topx-~klilr,

dan aLtrn par-ite!!ine Ii diil1fllti~ ohn.a31~a
U.t:1n

degui. baklmInJ"Iisbdle: yiizde e].
kat':IJ!1 mk.e i~indt ki, i5m::e"kin-

bald. bUgUfi 'loll $Iyasa, anlahlml~

=

~imal

= San~~j

Hal. S, Hitler tao n3zitigin boyUk

:Bl.lIII.a kar§r kQya .. bilmek J!jin l!.;Jv4ida kuvvet:n olmak ge-f~kiyQ£"; dii[pnant ayni sHibla kar~iI''' lamak gereki.yoT.
tdtrc:1<

bitec.ektir.

A "rt1IrtnY<lk:ll!LlP dq~t!lirH'I.:lkalan

AIamallj
dlJ~rr Al •
g:UIliC

i'J1rlilebih:-eek top£aklar1nlll!1 ancak
DUyiik Santa bo]geleri Corduba Ay:rn ~ -Fe.

uljiBu· ¥c

;alma deBeri yii.kseLmi;tlr,. para.

buhTandalli

'k: biiridill'.
t='II'I.M ~

den

BlJI glizeydedir

halk.

Entra RiOlll m~ddlr. Buraluda tah[l, ketc:n ve kaba 1,o.nca yeti,tirmr, ~JI" vaJlcrhk yapllrr. Daba lruzeyde ,eku bm1l1, mUirr, rutiin, pamuk ve fll3f1yok .. liretilir.

dcge'D'inin raT gorrncmi,ii ['".
PUBnm de 47 i. lIektJr. ohm
Ii:

dii§t1'!C'&i1'1ldem Z;!!IStar daha heNba

= Maliau I ~1i~im = Inklilaf (Hh:e:y = S ayt' G;lkat: = l1Jrac.at
Ortakla~ma'k: Gcne1 62"gUr O"~Tl ~ t,riF,all: etrnfik

T[]aml~'I"l edindigi
Man

d;J bi:r a'1I"a.ya toplamagi
:mh.~dml~ur. naziHgin gozil seb~p ButUn giinden yakrn Ulkdcr(!eki

,...e JHmanyaya ad,kb:l'l!. lruyyet!endig;rd

reli-mig ahllll de hakikatte aLltuun :n.is'Deli

.1rg! yllz~ok yiik-

=
-

Umum!i Ser'bell

biT 'kurtarrel
B1.Inla'nn rh'k dBnmC'lr:rine

Hat~
l:Jakikig

hUgUo!Ltii pal'a

ite

=

gorrnekte 'Vt HiUc-ft' ilr bakmaktad1 r. ya1:- naz:ill~ten n.lZ11i!C'
de bu olabitir

Top 'I11i! tliblde dii§ma.n tnyya.rele .. ,rjni dun:lIurmak irnki.DSTZ den~(;~k ka.· darr gii.~tUr. B"i.itlln ~ebir vI!' kasabalaun dort biT ,},anmE top vc tiHekle s-e.. v;rebibntk j~in. 'hi5; bir devletin ye· t·e.c k kadar bol p.ar3!U ~oktul:'. Fak.at: buna. kac§1hk pdt huh olan 'IlI"Iak1al'la. dii¥D.aD1IIl. geldigi, gittigi
tiuhJmiu.gu veri o~re!"lerrk t.ehllkcyG

kabhna

Fltda

Fransrz kabinesi dii~tti
lJ ."'1 biriuci .flyJlaiJa

n uda Jenn lardan

dok\Qru haarr M.1rtrm sonra
T1

hu lunan tarafrndan a!; rna hiic.um B. Ffanden i!rud~

lJ.1!iiL kan idi, ed n fra.nga clan

d B.

baSl"n4_i yapm limal luy.metinl baldo;;ll"lda mast QnUndc

k Ir;,in bu
du!i.irmck

pren

ipin

~UI,U-

replanud kiihsyo

bulunmakra

r;;d)lmesin ~'dd~

karlarntamaz. li c:en ka~lmaz frank redl 'rJeri hir

i fAllk almin-

v al a 11 m asma c.J!.: ... <II m edilec.egi bil-

B. E .yonun
Paris, gece
} 0,
[t'I

diisiince
b..akal"lli1J1

en

gl\dlllt!n speytat;~

dirnm.ektedir.

DAt

IK i)UytJ

AR:

i~i!l Ug,f.1§o<1 loa z:omgdu.

31 (A.A nrrsmda

Parlamentcnun

50;: almr

, geekar .. buhll1.

Ulusal birlik hiikiirneti
Paris, 3' (A.A.) - B. Buyson, parlamentn ve enanm Ei mans kom..isyon~an baskanlarnu kabul etm.~§tir. Demokrat bir!i " gi ill! cumuriyet bir1i.gi bir II lII~al birlik huktimeti:"i tutma.ga karaT verdiklerini b"[dinnlsh:n:Ul'.

1 talyan askerleri Afri a
yolWlda
(A.A.) Italya va.pUtu harh gereli1 VIC 1100 lop~u ile di.in a.k~am da dogu Af ikasme gi:tlm~Ur. Bu top ular ve
NapDli, 3]

-

top!

f J 11dl1;:.1I;1

1J<:tZ:1 konrr c II,

dan B. Erra liaret CIt •

rek du•• r da ve gere:k a ~r yapilan h.akkmda m~l~tu.r.
I
~1

Egel" parlamenro,

klyme-tinil1

hil!::IH'Il'Jo]aJ"lfiesasi

~;ut1u

i;; t ~ f.

eun IHad;" a iaah larda fin"ns i~lcri

dUrilm('Smden yilma bir karat vcrecek olu.&.l 0011 bu k311'ara 1J,o,yun egmiyet-C -

en

B. Erye, her ~Eydi. L1 Otlct: ~pekii ]asror\a kaT~T t; v smanm bir ZQL'<I~ oldu-undan kameyu
,.t

gim. ..
bakanrrun Ba§-bil can bundan bir 9lyasa g\idiJlm·· §Ik~ima.kt.a.
galim.a

Basbakan,

sunra nlmakla

bi.itliewfi

yo-",-

u.~lUI:1nli.l }'atlstrrmak

\1'(

s.aylavl tur , ~

rdan

usnomal

j'C

ili~n pr bulunrn

._)"1 birlil]

kilelr k,Uliunundan yarra Be\dugu ~btbln1: ~ Ylm,tJ['.

netiuunde ~p~ki.1lasy(1.Q elan finans

elHlSnla

dayanan
kendis·ne

gercl; Ga\iina.u.a rumenini tamam·
hya.caklardrr. Gidenle .~ arlar ve halk tara.fmdan allosl.ulJm~lar-

ele j r ir a mda

bakanuHli

Gazeteler ne diyor?
Pari5.
'tel cr,
:l.l tA.A)

-

Bu !!<!bi'lhki g·.aze-

buh nduKunu be~iru:ikte-n &Gn!'3 &aylav1M k:U.r1l1JuJ'hlin bugiin fromt kIyFnctinin indir:il~_jndCll'l 9'M3. vej'.iI hr§l bi it,.rar vermcsi la.urn ~lecei:ini ilave etm:i~tn.f.

girri;mti

iisnom"l

if. B. Jc:rmeD Milllrtm" yetkiJ.er p ojesirn bw:::m11mil.k

Borsada
ved~dir. Dun 'mediste 'parlam,entoda banks deger1mndirmei~ kW"!II yafJiflan diyevler dolaymile ,n-ansu ran tlan iki pu V'aI1'8 bdlt!' yiikselen bir azan; kaydetmi, .. Ierdir,
Paris
j

3m

drr,

(A.. A~) -- Boru. ku \1' ..

hh;bir
sef Jar.

d~mnini. !jia.-;.krnllk ve bazrlar s II!!n urak bi:r ~.
Fl aaden kabincsrnin nekslzln gij<;te
yaz)f'Ia ktadrr

B. FI.md,cn., buldimet tarahndan
tenilmckte

is-

bile

-

Bur

gtindelik gazetelc.,
g($rti~ler srraarnda

D. Flan -

d~in

1ru!1a.nrl.masi.

1 ermeI'L

oLani.hmom.al yetkilerin 3~ n.asal ik:aIl'lUDa ilykIlI'1 olmad.!:gln~ .01' ~ 11!m1" daha 50M3 iiinaru i§Jeri ba.kanr B.

i~i..n 9t'k.ilim.ini 'I~rmJ'UI!'. Kend£~ ~bakal"l a.rdll olaaktU". B. lll~den, bi:r d:i1mtato:rU.i.k "'f'ji[gj kuHnak: taunnd. bul'W\dugu tddin kcndisine yapllan i.i~dilef'e karll _n ,dli,,imi vgamt tJr. Pa:d~lIitiU'"izmjn az~b dU ruUI, frVlgI ~~ i.;in iisnomal yetkile'f J!j,re'lD'elrtll: olin 'mttiklim,etc bu ,.etldleri '"tl"'l"i'l£~ bfm. nlln ~Jerdir. Baljb'akBJli deml,Ur 1I!:i.~ ~ B~D. :ft.ndi p.3Iymla. Ib.qka bir ey i. -er.niY0nJm.
CD

Mare§al Pilsudskinin kalbi
Vaqova" Sl (A.A.) DUn. Yat Z3 usmc baglanan iSze bit

m

,§:~lrili.m.ini

VC

0-1-

~enktm en lliygun w dogrl1 Iisam 'btl bmaftll.~ oldu~unu yaml3ktaihrlar. Say
l-i'l.Iar, . finans bakamrun

kO'llr§ i~ttm bir surette elmasrna ragm~" ba!!fbakanmn It ·ndis.ini
feda etm~ ollllil.sma Ma.rten. oldugunu bir ba~n 5:1k:r~ak ,ekilimin~ J.drrtar. B. Jerme Jilirak venni du~me!3illi Flanden

F!an~ hareket ~tDn!i
B.

dup.,nu bildLrm,i1,1.r. HalIk \Ie i!U"bI .nd' bald:: bymetinin dtipnc ebkisinl gijt .. diikte[l s rtF,a gil~Hikle ka.za.nm.J'f oldugu
parasmm !Ie tLltumumm il'"3J1SIZsa)'1.avlarIlll,f1 ai~~asma

Cumurbaskam Fransa bankas di 11__ .:':'·" le arucasr irektoruyn goru§ W.
._.~ __ iI !III!

onJa

JAare~

Pilaod ki'niu

den bir lu~

iIla.reketl.eri ytiziin daha. klymett-el1 dij~mesine

ayl"I 0 -

kaUa ntl'lIyacaktu.

::;.oyleme:ktedir.

Ba1b

_

ft,

Pori Jurn.:!l.

Flafld-en

kabinesinin
frank: 01

du.rluguoUD

par;:ulim tam bit surett~ i.IImkanh gijriilm.dct~ oldu -

lIOayrnak'tadTr.

ih: B. Jerm~ indiril

Martenin
in~

krymetinin

nr

f

~n nl~ll~ili!'

h;1r

j

tiro

Parlamentoda frrtmah giin nasIl gec;ti?
(A.A) ~ ParlaJ:W?<ntollUH gec<!"1ritop1antt!r ;Cllr frrtmah o'Imw, .. tor.. Kolu biT s.aqp i!iinde olan v>e ya...
Paris. 31 du.~lm

da frank k~~tinin dil~ s.i.ni ama~ rotan son hau k.etin yap,l mq olmasLnd n doia71,anfda buhm .. :m.u~ 'lie diMli§otir ki: ~ Umaran ki Franw finans ve pafa dayanili1zgmm ku.vvdini isb~t wecelrtu. Fransaya kart! yapdan hi.ie1.l.ln~ Ier ......C'gee bir b§ yrJdanberi kendileti buhcamlan ZiIInLI' go~ kimsele-r tara ~ hndm fra.."l1El.aymetinin dii*i.iri.ilmr:&nd~ yarLlll propoagomda yap~lmam~ oisa b:lr
idi -

gu

Cuttlurbal" bankasr direkt5rtinu ka.bul ederek kendisile goru1'" ebebi. yab3D.CJ ml5Dle.ketle["de haz:umii§t.iir. Fr,ansa bamkul dim-ek ~ 1;u:age!mektr. alan eyleri bil.m.ekltitodini.in Cumur ba§karu tarafm gimdir. Eg~r b rgttn a.Jun a J hUldl.met, ¢~!Ilna..on vereceli: 0" I dam ~.a.gnlml§ olma.!U ber taraft3 btiyukbil" ilgi uyandrrnu§tn". Anluna Otta .udd olal;a,k OhlQ h{ik{irnct, ak dilektor, Cumur bi.§l(:anmm h~]' WrH.i w;l1omal yd'kilere kart1n fran'k yamndan ~Iktlktan !ronri bu ~ gkrym~ltin.in indiidJ:me.l!imii lrnbul e'lme.k nlmasmrn bugWlkii du.rum ire ~ .zOf&jil ka.l'1[-trnda 1r:dacat'trr. bir ili~igi olmadJgnu lSoylfm~tll. kam,
'Fir,ansa

Paris, 31. (A.A.) -

Finans bakaru ni~m
~kjJdi?
31 (It A.) - Fi.nan.'! Bakam lB. Jermen M.a:rten'in ~kHmesine, kendis.nin d~ sOy]edigi gibi. cori.i~mer n .. r;1.!Ulllda kendi!lme kMI~ y,apdom :hu.cum... Jar sebep olmu§w. Ba~bakan. ilkonu bll sekilimi kabul etmdt istememi1tir. Fakat hir ~ok gunrpl;u bill ~e.kilimifl gliruiUyU ko]ay1a~tn'ac3g-m[ &Oyli:'~ &".

B. Buyson kabineyi

Pari

ba§aramazsa
Paris, 31. (A.A.) Flanden kabbl'n min seldlmes L iite M,e or .. taya -;tkan buhranb durum hlmiiz aydmlanTru§ degildir. B. Bllyson~un ka.bl.neyi kunna gm: bajtuabile.cegmden iiiphe edi .. Hyor. B. BUySOD da B. Flanden gibi g,eni§ etla istediiinden kuiv. vetli b;r daYCLJukl.a ka.r§danmakta" d'tr, B. Buy,son kabineyi kunnalt ,~ tan vaz ge ~ef'Se Cumu.r ba§kanl urn bu i§i B. Lavare vcr,ecegi OOyM lemnektediI'.

kalbl Viilno'ya getirllmi~tir. 1~ i.§leri ba.kanJ ile bir ;011: generaller t~rende hazIr bulw:.unak \iura V iln,oya gelroi§l erdir, Belveder saraymda ddk torlardan ve tiiredlerden bir omisycn Marq.alm du1 kanSf ile yakrn ay.. lesi, IC1llmW' ba~karu, Baibakan, biE" %Ok yiiksek i§yarlar ve gener,aUllIr hanr olduilil bald.e Marepltiu blbini o:zel saJdaga woy .. '1ilIU§tur. Birinci 1ruto., Cumu.r 00."" kanmm mUhrli ile mtlhurlenmildr. Bu kutu. glimii~ten ikinc1 bir kutu i~in.e konuldugu gibi bu ttirenm, belgesi irnza edilerek gene giUn~ kutu i~ine kQnulm~tu;r.

hi~ ilphe:s.iz ba:!,la:m.Iyac.aktJ.

11

bOlg len: yetijmek

~ok.

olafkardu'§ diitdegil -

00.
Y<:r 5il&hla.ru1.w II, u~ak m.omm gerideki dir. te-s.irsizHgine
1l~111

iba§:LC.a. ge9DlCk 'i.stiyen hir grup fromk kIymetinin. indiri1mesinin iiniil"le ge~ilc miycr:egi tini kabul ertirmeye ~aJI~ -

Landrada ozel bir plebisit
Londra, 31 (A.A.) - U1ll1sTar ,cem~yeti lngiliz birligi tarafmdan 1I:.enib edih:n "Bar:!"§- ple·bisitin n.e L'ondra halkwdan b ix mil yon SOD bin ki§i girm.i§tir. Ozel Ii " Jab t,eeiminin yasak edilmesi i~in verihn oylarm 481,036 81 bu ya· saktan yana. v,e 37J364 u de yasaga. kMir iid~r.n'.litIr. Diger tuaftan ·'saldrran biT uJusa kar~l sUel

gene uliaklar]a"
Eab:rika]lInw: sivil ha.lkI ba'llOl a.kmla!l:'uu

aJanlarml,

maktadn".

bom.hal1yarak

du:rdurmAk'llil'e

Korntinler ''It;.imi suasmda. lennoy· bu yon¢'KC i~le.mni~tir. Frans.u:lar fa.:z]a mikdarda. pGralMI oldugun
dan dolav:r
Sil.W§tm.

tek fine

i1Ucumla:rmar

:penHe§tirmeleri

me-

'§~k.nim.i kabtl~ zonm.,da

kahru!j!tu".

b-ombahya.rak

ka~k

jstUb~d.ik:-

mana p.ea dedirttnek
Hava teh1ikeJi,ini

i¥en bile

bilmek, btiyiik biz. baVil ordU'!llU ya.pmak wragml candan duymak v:e bllndan ba§kaca, evinde vc: kasaba.da kornnma dilzerueri brmak a.nl.;mma a.1ulma,hdH. Ynrild fie' bdar bi.iyiik bir tdJliu ka!'~us.rI'lda bu ~ lundugurm iyice ogrenmek z:orundadU'. Ba~bak;m bmet !no:lul'ftim. daha il.933 ydmda Tilirkiye Havaabk Kuru'munUD be ,inci kurulbym - fill 131.rak dedi i'i gib~:" f' ;yctim.iz'
lIuna billghdrr.,. u1m.WI.
lila.

Jeri siire~, spekiila"tijrlerin franga V't onun a.ltm. ika:rJ[hgma hi;: bir za.I:WI.D il'lltiyaslan ollWya.c:a1ru..I-. Her lfCyaCD
oD.ccftanga olan gtive.nJI kurmak ge rekth. Bu ~a.pIi.md.Z!i.l d'lll"llm tchUkeli we felaketU bit ,ekH ahr. Para lDu.eleIi. ilia bil' :§CkUdc b3znc mle..ml: baglldlr. HlLkl:imtt.finms ba..lm:ll.I;lW1 .pelcillasyonUD. aza!tdma.s:r ve milJoml .. laiC!! altm ,frMlgtD ha..lk'§a geT! a;lm..rna11 heek·~ne DrJI g;elme' i~ LI.nu old'll· tedbirJerdcn !I(lnt'a ,imdi ,iSz giirlOgo i anektedi:r. KagJd pan tar.. Il.hgmm dhn alArM ooc::nmlll!:9i fr~u.ipi hii-;bir rnle bo,zUlm1yac.alctr.r• Fa .. Et' uluw dow ill.z~Ti nde ltanu nsuz b:ir

B..Buyson kabineyi
kuru,YOJr
PariSI 81 (A.A.) - B. B1l1ysoll yern kabifuminlruruhnasl odevini kabul etmi~tir. Gazete1en en, gem§- bir bidik 'kabinesi kum1'3k Diye~inde oId.ugnnu sOylemi~tir.

Memel sta tiisii ve bie girgi
Paris~ 31 (A.A.) - Ga.zeite~er* B. La.vaJ il,!: 1'ngHiz 'lie Leh el~i .. len ara'SmdaJd gorij~ijler:i.n bir

tedbirleralmmah

mIj

alm.mama-

Spekiilas,Yoncu1ar ara§tmhyor
Paris, 31 (AA) Bona a·
~lbrultIr. TUrnen 'VIC: sosj,1'eusi banka_smda ara§trrma yapIlmI~ trr. SpektiUisyon yap,anlann ka~

hava Lokamosu yapdmasl ve memel stati.isUne kefil alan devlet~ riD. Litvanyaya kaql bie nota g,on.. derm,eleri haklanda ya,p1ilmI§ '01 -

ki~i (haytr) , ve 818,87 5 ki~i de ("et) dcmi§tir. Bundan b3jk.a
315,otU ki;;i yadsiiel berkitelere uraltal' olduld.anru bUdirmi~~er dir. Lord Robert Cesil, bu p1ebisit onuroDun biik~te~ parlamen to uye~er[ne ve kamuya bildirileceg [n i say lem.i§tir.

h ml?" Seklinde bir soruya B51664·

tchlikeyi
-c.

001-

dugunu yazmaktadrrlar.,
flU! ,D,otada keEil devl,etler, me-

dugu

g{b[ a. lama
~dii'

bag-htl. HUlm 6tUl.MEN'

mel sta.tbUDM n.oktasl no'kta'sma goz,etllme-sm i istiyec 13k] erd ir.

llLrJS"un

rOlJwm:

T efrika: 86

TLirk§'!;!ye ~'evilefl: NaSllbi BAY'DAR
Yazam Aksel MrJNT

Yardrmcllanrndan hiS hiri ne ~ ftC yazma bilmedigm gibi, hcpsi bi.rbirin'e ben .. dye" koy evl'erinden ba§ka kurag[ar y,apl .. smda da ~alI§manu§lardl. Fakat Mastro Nikola, sayrslZ nes'l1el"denberi bahasl ve bUyiik babasl gibi kemer yapmap bimiyordu. Bu evinJ ~imdiy kadar gormii§ ohJuldanndan busbtitiin t,alka, olacagil: ka,. lalannda belirmege ba.~]aJ1ltitI. Bu i§eher,. k.~s i~gilj idi .. ~ neye benziyecegin.i hu"': klmse kestlremlyordu. Bizt bu i§tt kda .. Vll.v·luk ~tmek iizere elimizde bulll.ln3ft tell :§ey, ball ~enin ak duvarl iizerine bir Romii:r J)llT!irI He ~zrni, oldugum ilke bir tas)akdl. Ben Tes;m yapmaSInI bc:cereme-m; pLirumrz da bir ~c:uk eU ih: ~zilm~ &anI-Iudl. -_ u!'ite bu bennn evimlj ; onlara an'JattIm, ·'kubbeli odamar kalm direldere daya .. nacak 'lie biltiln penCierelerde de, tabiig, k··~uk gO'k direkler Ihuh.macak:. Kuvvetli kernederi ile, §u gordi.igunuz t3ra~lhr. nun kac kemeri ola.cagm:l sonra. 'k:arnla.§b ..

selvilerlc gil'!geU bir yol o'lacak ;ku~m kilisenm her 'halde sekilg'l! odaclkhm ve tUr .. Hi boyah camlarla bezmmi~ pen~ere1eri a..

'racagu. §:u be peT'gola~dD'. Yiizili1 !iok diregi olacak ve altlndan ge,~ilip' kii~iik kiliseye gidilecekti;r. &irndiJ bu pergolanm ortasmdan ge~en caddeye aJdU1~ etmeyiniz. Onu oradan _aldlri,c,ag,m. §,urada. Kastello BBEba.rosa~ya giden b~ ba~ka pergola bulunac:aktlf'. Omm n,ey,~ benziyeceguu §imdillik pek kestiremem aroma alacail; bi~imin~ tam va.ktinde, akbma: gelee,egini umuyorum.. $u bir i~ avhldwr ki her tarar! beyaz mermerden olacak, ortasmda.. her yana sermbk v,eren hi!" !;e~me ve duva:dara oyulacak delil.der iii~nde d,e Rama imparatorlan ba~Ja. n: buiuna.caJrtrr. Buraya, evm arkasm.a~bak~e duv,anm yu:karak, Romadaki Latran gibi bir ~ekil.ge kuracaglZ" l§te biiytik 'bir tara-" ~a ki, siz. biitilil klzlar, . yaz ak~amlan g'c... lip'. burada ta;ranteUe GanGI yapac.aksmlz. B3lh~enin fist yanma - t,epeyi kanp kaMI rarak, giine§e VI!: yele a~lk~ bir YWlan ri.. y,atrosu ku!'acaglz. Bma gelin,ce :Bu da gene ki.i~W: kHiseye doiru giden, :iki yam,

,altmda bulunduracak ,Dian, ve Tiber·in kendismden bile esld ve kIp, kmru:n granitten hulacagmu
kocama.n bir Sfenkes duracak.

yan fie b",,~Lin basdnu~ gibj panl pard ya-

§1Undilik bilmiy,omm mmna, istedigim annan bir yerdeD araylip .;lkara .. eag:rma ma:rnyorom..

On'll nerede

1

o.

lacaktrr_ O!rasmJ kitap salontml haline ge ... tirecegim. ~u g6rdiiiiittUz. kiic;iik kilisenin dort yanml ku~adacak g·otik sua dk,ek.. lerdi.r Ed oniinde, N polikode-zmi baIu Ian

Heps,i sev~n'ii 1l,Sinde idUer VB evUl bemen bitmesin! istiyorla:rdL Mastro N!kola~ ~'e~m,elere Hizumlu s.uywt nereden gelecegni soruy,ordu. Tabtigdir ki ada.run biitiin suyunun geldigi gok yiizunden... AtzUIl'l, bUt lin Barba .. ro-sa dagnu ,satm amarak orada l'agmur S'l.l:~annI topbyaeatk buyiik bir 5am:a:~ YBPIP §lmdm ukmu ~,ekmekt,e butunan kaye de bel su vennekti. Bu da koymlerin hUla gastennekte olduklan 'iyiliklerin pet ku~tikbir kar§mbgll olaca'ktl. Kij~i.ik sekil,genin plam:ru, bastonumun uca ile kum[a:ra t;i2erken eVt bugiinku hali we met d~rekme", elvili ku~iik avhlll'su~ oftamda dans eden zona'sl ilc' goderimin g,nbe glddi. Roma para:lan ill,e dO:~.u t;op,rak kaY"ano·ZIIil bwdugmnw: zaman hepsi pek heyecanlanddar; biitUn ki:iylijl,er~ it1 'bin )'~ldanberit Timbaryo'nun ha.m.esini anyorlardl. Daha '!i'oksonra.. bu paralan Ylkarken, araJarmda ihtiyar imparat.onu:t, 0 vakte k~ dar hi; gQfm tmi§ o,ldugum bil' rcs.mini ta§.[-

nan altm para.YI buldum. O:radan iraz llel'ide - biri bugun clim .. de bulooan "Ie ote.lri, on yrll som-a, bir gezmm tarafmdan !;alman ~ atb bir heyl(e~in tun~tan yapdm,a, iki ~arm:gtm bu~duk. BlitU..a bahr;;el bLnlerce ve binlerclI!, renk I'enk. afdkano, pa.vanazettoJ giallo antiko verde antiko, dfoUino, ,alabestro denilen mlermer pa:r~alan mme dolu idi. Bu PM'iala.r. bugiin biiyiik k,apah tara-;anm .. ku"iHt kilmenin ve tara~larmdlan bir ka~inn~ tabanma konMu§tur.
j

Sonra, 'topragl kazdIk'SCi rs-ok giizel bi~imdeJ akikden o,yulma bLr kisf', h!r ka~l kInk, bir takmu sagW:n bi.r ~ok Yunan va.. zolan.· ilk ~aidm kalma JiaYIstz kabir par~ ~lan, onlarca Roma ve Yunat"li ya:utlan ortaya ~Jkardlk.· KU~uk kiliseye dogru gid,en yohm ktnarma selvuer drntigimiz s[rada.. ~~inde bir erkek iskeleti bulunan blr Unh: buldu'k. lsk,eleHn agznlda bir Yunan para.sl Yard,. BunW'l kemHderi ~imdi 01,duklan yerde ~leba_§1 da vazl mas mm uze-

rindedir..
(Sanu vac)

1

Dun kii spor giinti
Ba§l bi,ind sayr(ada

CIR1D ikin'ci

-

Karaka§.

SO,36 (bu Ma.hmud

bir rekordur.,)
Fi'kret,

Bil"inci

yeJ'lli. Nedim.

"'r:

:s:.ule-Uk i.~ind!:
l"till'l

gtIze]1igi.

ar
olaeak
tl

ii'\jY.ncu geldiler. Bil:"inci Mandika.;, ii'i-iim:ti 'tOibini. B:irinti

B'ibliYf)gr,; fya,
Bizi Arza Baglayan
"Bizi mk ana

l1,:1.tl

~ok daha f",ydal'

r

mus biLkala~' i~in
uya.nd u'mr'lbr.

bjjyi..ik

boir ilgi

-Hill li.U£TRE; Sl.

At~dlk ve Binicilik
bj r ta nm mem lc loa· L I Q10111"'1 Turkiyede li:!ayvanclhga ve bu an& cia atS;lhiiIJ ne kadar biiyuk bit" enem ... rilmesi guekti,gi c ap,<ls['k ertadadre .• Tiirki.in en e... i Vi! tarihig bill" vastt 0k la[1 binidl:ik aSM.::Inh impa:ratoTlugunun har !ey gibi blll IIIususta dZl
8.!1V!Ia-

~lLO.

ikinci

ba,Jam,adol'l once bsa~fakat ~ok siizel bir tore'll yaJ.ul,dl! Musabakaya, girecek atletlet bir g!!'~i, alllYJ yapblilr. SORra
erldnl1k ma:r~r ayakta. dinlendi V8' yiiksek at~ayu~'1Haydl1T', konuk~aDl"lmlZ yun&nMar,a Uhot

Mu:!!abakalar

RaH~ 1,kind Mufahham, ii~iiTU:iiI Nael, nf; ADIM: B.ilrind Pulyos 13. 11, ikillCl Z~ki. U~U:mcu Selim.
200 METRlII!::

Oa_h

raz I a

bilglayan".
tar}lyan
kjlJbnll~.

OSm.iltI

Faki.i·

imzasuu

54 sayrfahk:

Cankaya General Eyiib

c;,uk: bi,r i?iirr
kar§la~tlgmla:

hk

defa

imzasi:!e

g~nc 'b'ir §aidn biz!:"

20 -J-irini
y!i'!!z:nl1'

ge1dLniJz ..

dedi.

kupasrnr kazandr
min Ankara, gUcU :He Ankar,i'\ ~a'm-

i~indc lite

topL}!'al1:1Iblll kita'b,
t:a~J)'cl<f.

Alleder halka ~a.nlhlldlkt:an sonlOO metre:

run ilerf sl i~'iTlJ umudlarver

ecek !mit b·

crh~ etmcsi yih:iindlefl zaman ,glil\ibklje ,gl:rilemi§ti. Turk a't~rhg,ma d~i r oldu
gu y,tTi'o'ermek i,~i.fI i;ah"m:;JIa£, ancak
~iJf'TlJI.H·~yt t

BIJ, k01UYa. girmes,j beklenen \"unamst31"l! 'It Ba'lkan ampiyon'J Frangudi!l gelmemi=rli. Bunnnia beraber Dik:as, Kl'aifi kij;;:ilk bir <iyrlilDl8i da ofsa,

ra mii~a.bakaIM ba~,lad1:. A.lm,l'lfll sonli.l~lar un1.lidlr;

P~yo]ilu C.anki!lYf!! arasmda Ank ra guci.i ba,k m Genera] Eyi.ib'iifl ko,yd.ugl:ll
kupa mayl I)y:na.nml~h.r. Kupa

Ba.y Osmi.n a.hengc: ijnem

Faruk,

g~r~ek:,

Bon

nes~ok

d(; V''!''indt yen ide n b.J~LamI, . artlk at~Ihglmrz

lin, YLl.m\l~i!.k if<IJdeyr ve anlamdan
dace ,oynan lIe:nm

hr. Ancak

eskisi gib~

ma~l. Lki hafta

~ilirierindtlR
bakllt'undan

d~g~l•. daba

ml~ ve beraberHkle

y~ndli. Derece

11. S - ]0 dul'.

:].

tine'"

H:aklH An!lil ra, SOD METRE - Ell! k>c~1.i. iinUn en g 6nemlil mllsabakall idi. KO~lJya YlJiniill'Ullh Ba1kan ,ampiyodu Yorgakopu1orldlan bl.§ka Ome'r Btsim VI: Z'iya da girmi§ • ~erdL. Be~ senedenberi Yl.lnanhi!tan vii: BalbI'lL §Ii'mpiyonlugul'lu eHnd,~ tuilan bu adet bllgy" de yeni1m'tdw, Kat~ bir 'i,~krlya,Pan Ziya, lon,und,a kQ~~yu birah;ak lUI,d9i:r yo:r:l.1Yu. SOil I.IIC 11\. yll'l1l!ll'llb Ii.! 22. 4: - 10 lie birillllCi, Omer B'esiltl ililin·
d

bitmi.~ti. BugiinldiJ m<l"ijit<l ~a1'lkaya 'i,o'k guzeL vc ihlUil'llI, big: OJun gi:iste:ntai.§ ve kupa

db, 0, '~ii'l" W;]a.kloiibi
Ot'!lceki okUlUara

b8it~ull~r

ve C!lIuinide

l'tIa~ln'l Bakanlarl

sl£nra

"Y,~d~ me~ a lil'l.,niiI'R &,r;:tirdi'ig hil'll'adan h:lell" !l~zmyl}r"

~:illl'~r

ild

He

kaz.ai'llml§hil'.
'lj'1t

Ma.~ta;

Tllu.
He Genera]

Ollmf"uk

Tc-bt
-

Eyub ve kala bulunuye»

Butun
t.~

bu ZIlI'~HT, hep d,rgiMir.

ayn[

lUiIIV'i"ct:-

baltk b~r balk y[g~l!11 hazn

\Ie gi.izcUilctc

Bw, 111rin, teokid ,hilssaI

dill.
Mi:\~tn !Sommda G~nel'":al ~yi.ib,
IIpOr'!lI

heni12: i;iJ~i.i!li.iJne ve kendini

kaya
legi p<llyl

ukJmm&
'krS3

bi~arlm

Ii;an'Ye n.l~rl~me diiinem vJl:rmesi-

sma yet""" derecede
bin 05-tuk

.Ih~b QIJm.i1.dJglifU

Afllcruk kIUl.!u· uU~I!ula

i.Je cen~'lilliwn

nl!!l,an,m 1J:;u:~ IIH1:rlayu!Lar,

;ok hopg:itfn

niis.tiyltl!'l

b~r !lGiyl,~vdcrl1l 5!Jmn ku·
'll'ermi~

f;lIil:1l,'kayaJ talnmmi:!!

ve bll

me'kte dIif"

.M~i!i'lt]i ~UJ

ball.a:r liHrind'll: kli =
\loDukl,rll'l gem:i

= Vc:vsi ~uLJ~~ veni bir reitor kazandzrdli. Eskiden U.D4 He ,au,. hrahimin Gla:" bu rekoru U.44 lie
'Ie blrinc:i grl.dli.. Yl.lnanh Sib,s

o~du. OULLE

t,or-m balk

ta('.iJlfmd,an alk[§~anmr§tir. 'I;ankaya h.kmuml:Tl bugiim.kii oyunll ilerii{in biyi.ik umudlar vrrrce'k kadar gi.izeMi.

Ba1:iJlr! gijrm~k j~in llir delJ'k ..~f11 indf .. t;l:f;e/r.li ~amais!e TUl'kilsuni.i Misralan:adan

bahac adl. ,drlf!'l.I,ci

sjjylerken

f:tn1u' giilge'~rinde ozgU du-

Iurd!

bii£ kendine

!ldnc:l. At'q IbMlm U!;Uncili. (Kaun[ 1111'11rekorla:r Tiirddye lckorlJ d,egi1, lit le-tkm b:!iyramJuoul:'II, rek'OfudL!lr.) nt::n::: """ Bu rn'l!sabakaya YiJIrl3'1lh BaHram pmpif'Wllli Sillas da gi.Tml~tir. Vuna.nll 47.44 He bil'inc:i, Veysi iki1\ci, Naili fi~liincu gcldHu, 'ko~u .lru ' n.aull M.m.di.kas, 16, sa.niye U'f biI'~nci, S~da.t 1mc;, 'M.eLih ij,;:Unc.li oldul ill 1". Yuna.n~ mm bu kQ~uda kendi:l'Ili lIukmalU} METRE

g¢[i~i ,gwe( otm[yaciD'k. bugullI'k:u medenililc d.unnin.in genktirdigi biltun '~ek· mik ~artLan VI: 'bi]gilerc uygun D,lal:a:k. tlr. By. bal'lrmdalll modern Itiimhgm ve 'tl'iniciUcin og:re'!'lI,Hmnini i!I'~laya.e!!iI: blr estrin ltiZ1J.lml.l hiss!dmyorCu .. ~§t Bayn. Mc:1ahat Abti'lo y~ni §jlkan at,;~l!k binitiHk .... dill kitabr bu ihtiya. 'YI!: c,a kar~lh""J<r, Boylc onanU VI: degerll bir I!!luin bi.:r turk kad~nJ tanflnda,n yudmJ, otmaJ!lf da .,,(lea klV,iU'I~ deier IiI) u:rfahk ;oLin 'YC role: gi.1ul bir li:lgldi& tOke! bir ~!k:Hde ba'ulmJl Q~m bu eserde gel["~k at~~hg] Vi: gerl!k binlciligi ilgileyen b'MUIn teknlk bi~g~!e\ verilmw, ve a.yuc8I bu IbUgUer T'ealmler ill!! de iz'ah edilmi,tif, HlO kuru§a satdan bu i:&U bitun at even]!!ri bo~nud b~l'aacak bill" tlikelUktcdir.

Cukurovanln ilk arpa iirunii sa tddl
n1D'11lozda ~Il[ar J Lmlljb't. n lIal ya' ya ,gih!lderUen bu 90 tonh,k yeni urii· nun kilo:s.u 3,,5 Imnll'~asif olarak satdmt§br. lakel,ede kurulan burede

yu~uTl 'tteHri~i lluUiyor.

An~k ~kind lutanm ayllu IIi.lJVVCt'U: o]mam!l~ bu i)80,],ay~1I1 h:i!:zed denm li!!thirremiyoll:'. TIIr!~bihlerin
'l/'ti

Idarc
I~ BlkMlhg~ tara.I\ndan ~~kafd.n bu ayhik: d~lT'gin~JlI maJ~1I !ari!di 8n nuy
IaYI!!:

Mers~1l1. 30 (A.A.) C;ukur ovaDln ilk a.rpa. uranu, dun, Jim,a; -

sembonerin., Bay Osg~bi, .1,11[.1der~ceDu ka_!jjlrunasl

man Faruk'un
fazta

yaptlgE

de kul1aluh,~ eyi 5o'nu~ vermiyor.
aT'ayl1!t:a.o 'lie ozeni~ten

ljj[kmr~t:H, Bu lIaYUUIII rC'SID~g k.':i·

~Engt'Ui

~a.grmhlar liI.,g~rl'i\nlfliu" vie hiikii

tijrmekten .;ekhuniyecektir.
BaJbaka.ndan 101,,,,& al!lba~ba, • kan G.eneral KondiJlis Kon;stanten ~aldaris ve Atina, $a:rba.ym Bay Kotzias sDJlevler veTDIi,lerdb.

dl&E goriiLluyordu. 3 Bl'N METRE ~ Maksyc;li dokiJ.z dakik:a 501. 1~.'i .,uy:tde bir!1i\ci. (ialib Ikind. Remzi. U;Unll;.u gtldiler, Makaild bu delete U~ yeni biT rekor klJ'rm~tu
r,

meti.mizLn luyalaSln'l anlatan bir soyley verilmi,tir. KlIlrdela. kesil dildErR lonr,a. lim,an s.osyetesinin

mmda ber !~nki gibii bUtlln Bakan'lk habulen. !iC i:izel krsmmda dl H. $L.iLcm AJrdlaJ'm "ldalr~nin kant milrab • ibesi,. Bay Naci K~c.IJ'i\an·m "Az Z,JH1anda fi.Uf"I4S'IlLk:i !li;all:s-o~,alan bclcdiyeleir

neLtr

Y2lparl~r. ••, B8iY

romorkor

motor~eriyle mavJillalara yiildeUlenl uruu vapura kadi'r golulI"iilmus ve .;agrdillara vapur,di\ da ayncl! b;r ,olen verilmlls,tlr.
"it!

Halkgece

g~ vakt.e Itadar bii-

kijrnetten y:aIU\ co,lm:n gOlllteri,IJ!:r . '""'''11r~trr.

tarafmd.al'l, dHimiu I!.dU otorite1n liefrildne ltd pftrl!ipiq mlie-yyedeleri., vi! Bay AU Kemal'i.D 'Romanyad,a amme memurlartn.!I, ald. n.1zamname adll y;J:zrlG!rr van:trr •

IlI:lrahim A~[ !ie¥ri1~n "ldat! '¥'t'

Orman ~iftligi FabrikaSIDID
BUYUK
1 ,

nkara Birasl Zengin bir Gldadlr.
1smi Veil:'gisi Lira K.
thbarfllame

....

••

Al1kara Vilayeti Defterlda]"ll~ndaD
Senes.i N,o.
HallcI HaLil O. 'Salim mut,eahhid 160 39 UJi/57 931 AbduUah Avni Sevrole 5,73 06 11.)/51 n Mesdzade Ali Kam il elbiseci 63 80 10/58 .A. C>evdet di§~i 218 82' 10/64 Ramiz Elhamra bar 1001 80 10/60 ',. Mehmeal Hilmi Taha.n ht'Jva fa.bf~kasl 144 00 10/29 A.ntanya edre:r hah ve kur~ii 88, 2 0 U)/54 Osman 109-hI AU Osman kahved 16 80 10/50 Ramdi Cevadeset miiteahhid 688 83 10/66 iii Osmon oglu Ali Osman kahveci 24 90 10 '49 " Tevnk ~evket: diKi 202 57 10/65 ,. YazlcI oglu Mahmud komisyoncu '172 80 10/6,2 n Ma'kasdar AU R. za bi~Uirtiy,e 31 Hi 4/66 t, l!1yas Remzi Elha.mra bar 180 10/31 H Ahmed N:azmi Merkez kahves,:: 109 20 10/32 n Mahir $emseddin miiteahhid 368 31 10/63 tl'
1

Tayyare

Piyangosu
935 tledir

Binlere,e ki§ilIlin )"UZUUU ~iildih'dU
2 inti ke§idle 11 HAZERAN

N

Buyuk ikramiye 30,'OOOliradJ'
Aync,,": 15.000. ][2.000 10.000 lirahk ikf'amiye~erle ·~2~}l.OOO" liral!k bir muk:i£at vardlr ...

i:!i!i!5B1§I
1

Nafla Bukanh~n dan:
bedeUi 2 kalem paz mabemesi kapah zad usulii He ek ~
sUtmeye karada Haydarpa.;ada sif teslim §artile 30,9061il"a muhammen

Eksiltme 1'6Tenunuz 93S sal!!:giini1 saat l4,30 da An.. Bakanhk Malzeme Mlldilr'Higlinde yapJ~acaktu. Kliring §arttn:'. 1slek1l1erin teklifh:r.in@, 292,9.5 lirahk muvakka.t 'temina t ve T] ca:ret ooasl v,tsikas'[ ile bi:r'Hklle Hj, _ 7' ~. 9'35 sah gooiil saat 13.30 a k.adar BakanllK malzeme Mi:idiirm~ giilne tevdi etmel,eri lazrmdlf.
ts,tek:liler btl husustaki §artnarneleri paraslz olarak Ankal"Bda Bakmltk Malz,eme Miidiirliigunden a~ahiUrler.

konulmu§tut:'.

Abdiirrahim

a§,~1

67 C8, 10/61

u

Mehmed tzmi:r oteli 432 00 10/68 ., Ali Faik Kahvecl 53 75 19/ 8; 932 Danih,f mi1t,eahhi,d 106 42 19/63 '931 eevad 'If" Tevh~d mUteahhid. 29 32 17/8'0 Emann,ti] vie §Ieriki Foto 94 50 8/36 n Hakkl g,.glu tlyas kahvec;. 13 .33, la/59 ., Cub1Jk~u oglu tsmaim Hakk! dav3 vekili 90 10/33 u Ali oglu Ismail Ankara ban 120 100 10/36, n Eski~ehirli HalLl Kars ote]~ 51 160 10/14 ,J
1 "

TaU;YE
,.,.:a::.

i~ ElAN itA!. I

(1247)
_1 IIIUIi 111111 IItU 1111111 11111111 RRII

1 ,_ 2189
111111 111111 I IIIIIIIIII!

Mangal zade Bahri Ka[',s 'oteli
Tevfik

259

201

19/90

u

Son giinaln
M irnll L,a., ."""", Clark ICa ble
:IBI!"_IIIUIIIJ
_

I
~

~
11111111 UlIIIIIl· ~,

Adl ve- il] yukarda y,aZIh kazaru;; vergis,~ miikeUe'ilerin m!lmma KIzdbey §iube:since tarhediruen vergileri k:endih~:ri· nin tiean ve zatf yuvalan aranmqsa Ida bulunamal:hgmdan t'ebUg edilememi§t~['. Teblig k,r;yfiyet nan o~unlU". (1232') yerme' ka,hn otmak iizcrc 1 ~ 2162

Abdul oglu Ker-im mahaUebid

'Sevket

di§.~i

450

4 55

1101 1 10/53

u

'"

KUnLhJ§

1 8 9 1. 44 se.nedb dur.m.adan
tapeV'idir. Senelik

UYANI~

Server; [i.inI]n "'i( verine eI'kar .: I;i[kmakta alan bu hahal L'~ ~

~es:imll. ga:ze~enill'1. An'kara'da

sat1~ V'iI!:ri A K B, A Ki-

a/bone 10 llra, SaYI!H 20 kurUl~.

1111111 IlI1I1Hi
__ _ •

1111111 1111111111111111111'
:__ 't_

111111111 1II111111h·1I11I

,111111111 ,'lInroll ,11111111

En temiz kireci YeniKiitaya 'Pazan atar. Se,yya

utq memUliU

yoktur.

Telefon;

3820

1 635

Ankara Elektrik sirketin den:

IBeypaz~.

ULUb

YF

'1

~eledi!eB~§kanh~.ndan,

Ana ve baba1ara

a

'Cocukla.nmzJn b,ay,atnu konunak i~in elekuik hava ha.thlllIUn geli;tigiy('rlerde u~urtma Il~urmala:rrna. mani olunuz, Tellere takl,1.an u~urtma1a.r tehHkelidill', "Ie ~Oto.kIart direklerenrmamp takilan m;urtmalan k'urtar· maga te§vik: etmek de. hayatianTil:I bu SlIJrI!tle: tehllkeye sokmaktadir, t;ocukla.rnuza bunlarr anJatIruz. elektrik telleri bulunan yerlerde u~urtma l1~urm:alanna mani olunuz VI:: bu baUerin ollUDe her hamde gedni2.

Beled~ye.mlZ l~m a~lk eksmltme jle asfalth ,el de su borusu :satm a1macakt~r. ... 41.52 lim hedeli ke~fi alan 1436 metre ~e1il( boru ve leferruatI22/S!QJ5 gilniinden itibaren tatll gUnlari hari~ 15 giin muddeHe eksiltmeye konmu§tull". :lihale goon S,.,6.!g35 cumartesl gUni.i saat 10 belediye dairesinde yapllaJ,cagmoan taliplE'rden fnla rnalmflat almak istiyr:nl!l'in esas ;tartna.mesini lstemeJeri i1an ohmur. 1-2081.

Devlet Dernirvollan ve Limanlars Umum 'Miidiirlti,gii ilanlari
ANKARA
1

GAR

BINASI

EK.StLTMESl

• ·-ti t·'It umum mutd··' I··'...... vur ugu eksilime lcomisqonundan:

'mum Miidiirlugn i .tatistik .. dEk iltme om yo un' an:
Umurnl niifus saytrmnda kuUa._mlmak Uzel'\e her biri ba.§ka ba§ka chat ve evsafta bastrnlacak elan 10 par~a e tvel ve ko~anh evrak paza:rldda ~ksiltnH::j"e Ikanlnu§trr. 950 lira bask! hedeli tahmin Dlunmu~ ohm bu cetvel ve evraka ait kign daireden verilecektir, Niim1Jf.leler daireden goriiHir. Ve sartnarne parasiz olarak komisyon k3,tiplig-Lnden istenebilir, Basrlacak alan evrak ve cetveller Istan bnl'da dairenin gosterecegi yere teslim ohmacaktrr. Ek siltme 1935 haziranmm 5 ind ~aT§amb3 giinii daircye topIanacak clan komisyen a 14,5 da 3~dacaktIr. tstek1iJer 0/(1 ~.S muvakkat teminat vesikalarlyle muracaat etmeler!
I

,

I

;_UUIIIUHlIllllIIIIUlIIIIJIUnnnnn-UlmmnnUllllllmllllllllllllllllllllnnllllII

~
~

HA V AC

U{ VE SPOR

~
:

~

·Yiik." I~! -.. . E ...- .: '". ~
e aat liigiinden:

ve Spor~ olel bir (Turk Ku~u) aayLSI ~lkamlI~tIr. Bu saYIda (Turk KI.J~u) a~llma torrenine a~ ~ it (25) resimme iU yazdar vardll". 5$ :3 ma}'ls - Server Ziya Giirevin AtatuTk - Behc;et Kemal C;aglar Turk ku~1l a~:drrken verilen soylevler =: Turk ku~u iiyeleri[e bir konu§oma Tiirk kUiU dersleTine ba hnken Ogn:tmen Bay Anohin'l e Romanof'W] duygular ::: Motorsiiz g~u§ ve onemi U~man - Ferid Ziya Ta1im. y~u1l]a" i~in basit bUg-iler - F. Z. Sporda. mUsabaka j manlarmda ya~ - Vildan A§if ___ Gu-;Jii ;;; Yenilen ukek: (hi kaye) - Server Ziya Giirevin ::! Bin u~ak ve OD biD ul;man ~ Sakir Hazun Gi:Skmcn ~ TUrk kU§l1 ]~in ga.zetderim~zi~ gorti§~eri ;; _ Bu zengin saY1Yl butan oku:rlarnruz gormelidirleI. Hav3nhk ve Spor en z,ev e okuyacagT]HZ bil" clerK;
Havacrlrk

=

5

==

=
== == == ==

==
==
::

ii

= =

=
~ ;; ;; _

='

==

=-

=

=nJlllliliU

dir.

= IUUlUflIJIIJlllllfllUnUIUllfrllll"UtllJlflUlllllrIIlllIIllIUllIIllllJlti52
o

55 5:5 5

1\ amsa Ciim Umn· mlli gmden:

==

Ankara iatasyonw:lda yew yapdacak gar binaar LIe gasino lili:nasmIlm bii1t.ii.n tssisatile beraber in§a.!u kapah zar] l1slt11iyle ek iltmeyt konmtt'ljtur. 1 .....Bu in§aatmke~if bedeli 7S9.309lira SS kuru§tnr. 2 ~ BIl l§i i~n isteklllere verilecek evr,ak §un1.ar.alir: A) Eksiltme ~arm.ame5i B) tft§aat 'prQjderi ve senda] kesiml,tri on C) Tesisat avan projcleri (ka~t"ifer. IIhhi tesisat. S_Q IS 1.1t.' elektrik, havaga2I) , D) Fenni ~artn.ame E) Ke~if hu1isaSl F) Teaisatlar ,artnamul 1936 senesinde yapdacak Qlan umunll nufus sayrrm iG) Taksimat cedvelleri ~in (15.11100) adet 125 y.ap'rakl rve (85000) adet 225 vaH) Mukavele proj'llIsi raklr olmak iieare 16.5-24 eba.dmda (lQOO{lO) adet nii[us t) Umumi ~artnarm.e tab"[ kapah zarf usulii lle eksiltmeye Istekliler bu p:rojeleri 'Ie IVTakl 39 lira 2'2 kuru§. kar§~llgm-da devlet demiryollarmm Ankara ve Raydilrpap Defterlerirr kig~(h dairece verilec.cktir. vezneterinden alabifirler, Basrlacak ohm defterlerin her birinin sabHeleri birden -3 ...... Eksiltme 20 haziran 935 tal"l1rtine gelen per§ll:mhe itillaren sara ile numaralr olaeak ve her sahife-nil]; bir ta:ra- , g-inu saar Ui da Ankarada devlet demiryonan yol ve mefI eetvel e diger taraf:t iace yaZ1h: izahau havi hulunabani dai.resi binasmda toplanacak ,mums ve eksiltme koeakttr. Bu baptaki §artname daireden alma.bilir ve ndrnumi:syonunda yaptlacak:ulr . ne dairede g,Ori.iliir. Bas! ~ya aid rnuhammen bedel 1000 ., ~ Eksiltmeye girebnmek i~in .stelililerin a§agrd,a Hradrr. Eksilhm;:: 1935 haziranmm be'~ifDIci ar:ljamba giinti ~ yazll"u ternlaan ve vesaiki aym: gUn saat -"1 !I, ,e kadar \toumurn miidurHlk bina'Smda tcplanaeak olan komisyonda misycn reisligine vermis olmalart miz[md~[. saat 15.5 de a-;ilacakm. A) 2490 No.lu kanunun 17 inti maddesine uyg14i~ 3532l r stekliler eksiltrnenin ac;dmasmdan bir saat eveline lira 38 kuru~lllk Dtuvakkat temlnat, kadar yiizde 7.S mnvakkat terninat vesikalarile teklif ~) 2490' NQI. lu kanunwf tayin dtig[ vesikalar mektuplaruu komisyon eis.lig-ine vermeleri lizJlDI:ltr. C) Bu kanunun 4 Lincii maddesi mucihince bu i e giro '943) 1~16J8 m,ege kanun~ blr mani bulunmad.l:gma dair beyanname, D)I §iimdiye k.adar asgari 500.0001lira klymetinde 'lie I." 1. fO._. rnimari lnymet itiba.r~yle gar bmasl ay,armda tek bir bina j; LdI ektrn In§3 etmi§ oldufuna ,Clair Naira BakanhiUldan musaddak ehTiyet vesikai!.u 5 - Tekmif mektublarr ihale giinti saat 15 iC kadar Ankara Yiiksek Z~raat Ensth:Usfuiliin 375~2S talebe ile makbw: mukabilinde komisy,on reisligme vr~lcc£ktir Po<sta ile gonder.ilecek mektu.blarm nihay,et hI! ate ka· 100-120 miista.hdemininin 1 ha.zirm 935 taribinden 31 ma.dar komlsyona g,elmq almasr laZJmdlr. (1108) 1 - 2012 }'1S 936 tarihine ka.dar sabah. ogle, ve ak~am yemelderi k.apab za!rf usuli1e eksiltmeye konulmu§ ve iha1e glinu v~ nun dordiintu maddesi mu· ILAN ri~en tekJif fazla goriildiigunden tek'l",a'f]5 gUn 't,emdit editM uh ammen b edeli 10440 dbince l§e ,ginner:ek.anunJ m'l!sine karar ve.rilmi~ CII1dugundan 1'1-6-935 sal1 gilnii 'Saat lira clan \Ie 775 ton taroa.mani1eri bu!unmadlgma da-~ 15 te lhalesi icra eo ilec.eginden fazla. ma]uma.t almak isti .. il beymnamp.YI bab"i teklif ... mil,e me~et 385 l1tonu me~e:l yenlerin enstitu idare miidurliigune ve iha]c gtinu de .5831 lerni ay-ni gT.n saat 14,30 a !;am veva gurgen o~abi1ecek ceman 1160 ton odu.n 17 lirallk teminatlannl enstitii veznesine yatlurak idare ve kacar- komisyon nnsJ if2Jna l(j 19:::5 pazartcli~ giin~ savermeleri liimndu. ilu.le I(omisyonuna roiircaatlan. at 15,30 da kapall zari UEw.Buna dair ~mda lile Ankarada. idar-e b'in3!!:lIl1parMIZ o[arak Ankar,ada ,U·' da satm almacaktlr. malzeme dairesind.en va l!!""'· Bu l§e girmek i~tiyenb:Hayd!1rpn§ada. teseUilin \1'1$ nn (783) lir"h':.r, muvakkat sevk mudyrliigiinden alma .. Manisa c,eza evinin 935 bir senelik iki.nd n.ev~ ekmegi tem.inat ile \r~nn.mun tayin bUir. 20 m3YIs 935 de' il5 giin temdlit \Ie kapa-h zarI usuli.ii ile mii .. ettigi vesi kalan k eza kanu1- 2194 nakasaya konu1du. §eraiti aJil"1'Jayacak taliplerin bed eli muhammeneden yiizd,c '1.5, kuru~ teminat ak~esiyte muddei Askeri FabrikalarUmwn Miidiirliigu U. lik dairesi.ne mu.ra,caatlan 've S haziran 935 sa at 15 de ihale dHeceg-i ilan olanur. (12an 1-2132

~:~::!~::~riDlin

~I.

.nsntnsu

R

,

··ddel ·

I

L\nkara inhisarlar B ~miidiirlljgunden:
yiiz bir lira 23 yinni ii~ l-ruru§ bedeli ke~n,e Anka.ra Onnan ~ifthgmde olbabdaki 'plan, proje v,e fenni . artnamesi mucibinc,c yeniden bmr memur binasJ ya .. pIlmasl i'jl 1'1.. 5 - 93S tuma gUnUnden itibaren yirrni giin
I

t

Satm Alma Komisyonu ilanlan

ii

MUTEAHH:tD N'AM VE HE SABINA ,30 TON
DEMER CEVHERI 15 TON MANGAN Tahmin ,edJUenb~deli. (2700) lira alan yukanda miktan 'Ie cinsi y,a:zrb malzeme ask.eri fabnkalar umum miidUI"" liigu satIn alma komlsyoD.unc3 16 haziran 935 tariliinde pazar giinu, sas't :114e a~lk eksi1tme ile ihale edimecektirll t :$artnam,!'J: paras~z o,Ia..ra.k kom!:syondan v'crilir. Taliblerin muvakkal tcmtnat o]an ('212) lira (50) kuru§ ve 2490 nu .. marab kimW1Un 2' ve ,3 maddelerindeki v,esailde .me~m gUn vc saatt~ komisJ!,ona mw-acaatlan (123'11) 1 .......2m 63 NAM ve HESABINA 6 KALEM AMERtKAN A YNASI Tahmin edilen bedeli (1650) lira alan yukarda m.ikta-. n "Ie dnsi yazdI mab:eme Asked ,[abrjkaIar umum miidli:r.. Uigii sat!" alma komisy,onunca 17 Hazir:LD 1935 tarihhm... de paZ-ilrtesi giinii liiillat 14 de a~[k ek:siltme, pazarhkl ka .. pall: zarf ile '[hale ,edilecektir. §iartname paras:!'z olarali komiSYOl1dan verilk. Taliplerin mUl'vakkat teminat ,oIan (123) 'mira (75) kuru~, we 2490 numarah kanumm 2 ve l uJ1ici.i maddelermdeki vesaiklc mezkfir giin v'e sa~ltte klJ.oi misy,ona muracaattlan. (.1251.) I .......2198 MtlTEAHHJ:T

nOl yedi binyedi

I

I

mtiddetle a~~k 'eksiltmeye klonulmu~tur. lhal,e 6, - 6 .. 93,S per~embe giinu saat 15 tedir. Fenni' evrakl 39' L"uMl~fnukabilinde baimlidu!'iyette miih~'§ekkjl eksiltme komisyonllm:~,an ,almacaktIf. lstekHWerin muvakkat teminatlan clan be§- yiiz yetmi~ scki.z lin.lyI tl3i§ miidiirliik veznesine nakden y.atlrac.aklardrr. 2490 No. lu kanunun 4 iincii maddesinde yazdI kim ~ seler eksiJtmeye giremiyeceklerdir. (n23)JJ - Hlfi6

Ad1iye "el{a1etinden:
.c....

N"'..."-]

Mahkem,eler ic_;in 38 kalemde 15.60DJOaO matbua 30.4'00 kOI;a.n i.S(lO defterin tap ve dlt enmesi kapah z2Irf usuJiyIe eks-~tmeye konu]mu§tuT Tahmin bedelii fj,7flO lirachr. Ekslltme 3 - 6, .. 93S paza.rtesi giinii Ankarada Adliye Ve .. kale-ti Levaznn MUdurliigu 0 asmda toplanan eksiU:me

ar 1\1 iidiu:'liigiin den:
Musa bey mallaUesi;"cle §thit Mura.t so_aglnda istimI - sll:retile miidiiFiyete intikal eden 246 ada I pamcl I'llu· marah ve 100 lira k~ymeti 'muhammeneli hane ,e hClriI9Jl cu· m~esi. giir!.ti saat on be,de bilmiizayede satdacagmc:1an tallpLenn tmar MUdii:rHigi:indeki komisyonuna mUrac:aat~ lan. (1199) ]-2104

saat l,r:.: te yapdacaktrr. Umwni ve hllJSllSi §artm.:uneler Vek.alet L'evamn MUduriyetin.de ve lstanb'lllllda. Adliye Levanm memudugundadu. EksiltmeY'8 l§tirak ,ea,ecek istek'~i]e~ fazla maHimat a.~maJan i~iIl her gun bu dairelere g'ch:n::k ,artnameleri parasJz ve imza mlilkabi1in .. de alabilirh;r. Eksiltmeye gireck haekHlerin e'ks~hme giinii saa' .14 'e kadar lj3l"tnam dei sara.hat dairesindeteklif mektuplanm '-Ie bed'eli muhammeLlin yiizde '1.5 gu nisbe.tinde 653 IDirahk t-eminadanm komisyon riyas'etine ver meleri i1an olunuf. (1073) 1-18,72

komisyonunda

MilTEAdHIT
HE'SABIN,A

NAM VE
25 TO.N

Ba, In(hr Belc(liyesinden:
935 mali senesi i,~nihtiY3!t1 '·I1J1otorin'l H,e 240 tern:l(eye yakmincf: e kahn makin,e yag]annm satm a]mmasl kapah zarf 'le eks.iltmeye '!jlkan'lml til'. Eksiltme 25. 5,. 935 ten 18. 6, 9JS .air giinU saat lS e kadardu. istekli1,er;n Bal'1n· drr belediy'esine miiracaat tmeleri iJan olunuT,
be)ediyes~nin olan 30 tOilia yakm mazot

Ankal~a Hul,uk -takiiltesiD(JeO:
Hu~uk Fakiilt si okuyuculan !;am.a~nr[armm Ylkanmasl ,ek.!H[tmeyc kcrunu~tur. Oranan tutan 221fl tiradII". Egreti tutak HiS lira 75 kurUihll". lstekHlerin 8-6-935 cnmart,esi gi.inil saat 12 de eksiltmeye gelm l,en. (1147)
~nka'Ta ] -,2011

Bayu'ldu

1

(1510/122'2)

I. ~

2'WS2

,edi'~ell. bedeU _ ~ enije'~irde 2~3od,at• ban, (1S0) lira o]an yulrnnda II yo vt mptfaklJ ulak hll' ev:1 miktarm: vecinsi yazdJ! mabe- I veya apM1.liDm aJ'anm.a1c.ta,.~ me a:skeri fabrikalar wnUn1 ,duo Azami lUra ayda 4s-sol mi.idiirlUgu sa.tm alma kc;.. :Iiray!!: ge~mcmelidir.. He.£ misyonunca 15 haziran 935 gUn saa~ Q..S e kadar 2145' tar1hinde tuma:rtesi gunu numaraya Ne,c:det 'namma saat 14 te 31;1k eksi~tme ile 'tE;lrefon ,~dm]tt'.ul::S; iha!.e tlu:mecekttf., $artname ACELE C;'ATILEK ARSA. paraSl! o]arak komi~yondan Anka'll'ad18 KavakhdeTede- ~a.n .. verilir. TaJipJerin muvakkat kaya cadd~5;ii i.izcrinde Alm.anya. teminat alan (56) lira (25) '!ldaretlil.anesii l;aT§J slusmda, 2244 kum~ ve 2490 numarah kaair§En bill' a.-sa U<i!l.IlCa at Ie sat[ ... nllDun 2 ve 3. maddelerindehktJr. ld ves:aHde me.:dcur gUn ve b'teldHer~n 1s.tanblll 3.58 No. saaUe komisyooa muracaatpost.a kU'!1JSUIl2. dluracaat']i.lrJ. lan. (12] 3) 1---2m 30

Tahm'n

LULECl :K1Ll

Kirahk ev veya Apalbman

-

,-

,

,

.,

'

'.

,,

. " ~..,.~ ..,_, .
• :~~-~-

.

-

(.

-- -

.~ I"

.
-

-,~.-

'Of7C"'".O;
-40

"

._.
-

--

-

SAY.FA 8
"' 111111111 IInllll nllln'.

ULUS

Sehir Bah4,tesinde ,.
Bu ak§amdJaJ'l itibareu Tiirkiyeni~ en !~k:. sek okuyucusu deni:ll.: krzr Eha~ya LIe ?ege[h sana.tkarlardan Kernani Sadi ve arkada§~. aa blr zaman i~in ~ehir bahcesinde yeni esel"lerinis~m lHfdknntza okuyacaklardlr. 1 2' 67
nil IWIII UIIIIII lIIlIKI 11111111' nlill
11111111 1111111 1111111 ~III"

n,A.N

AI BTL A.

Hl
SebeJ

Beber

:2

300

:I

}2GO
100 40

4 Ii
8

150
80 25

5
"I
Iml"lllhll'_

ce
~ ~~ .~ ~

o

er

IIII11U '11I1i"1I1~

11111l1li

mil

11111

1111111 11111

BUt"sa

Evkaf DJiidlirliigiindell:

.~

1-

caddesinde vakfa aid 101~l03~ 105. 1007. 1109 No. h arsaya yapilacak otel ~e ~araj )1<1.: PUH kapah zarUa eksiltrneye konrnusturKe~d bedeli 19079 lira 39 kurusnn; 2 ~- .BIIl i§e ail ~rtname: ve evrak §unlardlC ~ A ......Elksihme §artnamesl, B - MukaveLe prejesi. C - Nafia i§lcri §eraiti umurniyesi, D - Penni ~artn.';l.n1e. E ~ Ke§if cetveli VI: resirn, 1 _ Bursanm Isrnetpaga
evrakt 9'5 kurll!} bedel mukabilinde Bursa Evkaf miidiriyetih! hUl1bUll ve Ankara heyeti fenniy,esinde1'll alabifirter, 3 ~ Ekslltrne 27 - S - 9 35 tarihinden 21 ~ 6 - 9'3S
1

.. %

~ ~[kan.

HcWlf i;g.lerlne ve jleni ~ kile.~.]ar1l [lid illniardan.: I

I

U 'l:enzltB.'I: yapdH, :2 - Zayi jliltt bedelleri mal(. tu yUz ottu: klJrll~lur. 3. - Tebdk. te~ckld.lir, evlenme I1cfat ye kat. ahika iJinla . l1t1d.an maktUian be§: lira almrr

nONE $ARTL4.RJ
(ljI,Jiiddet

D,2Ihild~

Hcu"i-r(e

tstlj'enler

btl §artnamderle

SI!I'IIIcligl

n
91

Lira

]10 Lira

Ayhg-. ~ 3 Ayhgl'
.. (i ~

per embe giiniine kadar bir a}' olup' 21 - 6 ......935 gunu saat 15 de Bu:rsa Evkaf idaresinde ,eksihme komisyonunda [hale yaprlacaknr. 4 - Eksihme kapah zarf USll!u ile yapl]acaktu. 5 - Eksiltrneye git>,ebib-l'lek i~in 1431 Iira muvakkat teminat vermesi, Bundan haska 2!?agtdaki IIlBsikatan .haiz o1up gosterrnesi 1il;nmdTr: .. _ A - En asagl 20 bill [iraltk y~pl l~l yapugma dajr Nafia ba~ mtihendisHgil1den tasdikli vesika ve mes'uliyeti fenniye icin diplomah mfiherrdis veya rnimar veva fen mernuru g.ostermesi. B ~ A:rtmna ve eksilsrne kanunun1J.1t1 .3 iincu. madde:.si= nin A ve B fdu"asmda yaztlt VaS-In an haiz ise buna clair vesika, 6 ~ Tekllf mektuplarr yukartda ii,=undi maddede ya+

5 I, 9 Posti!l Ucreti gonderilmiyea mektublara cevab vl!'I"ilme:r:.

IS

to

:. ~

Sa~larl. Dokiiienier

Se.k5en kimom~treye kadat u,E'.lIit, 60nra bird en fren, •. Ge{;;e Kundii2 d.ev.am ~deceksiniz. GOODYE .. AR tec.(I.1~ O!lomi'biUeri i'ciorlerine bu 'Inln ~Iimat \l'erHm~tl.
Yel'll sutatli otomobi1lerde hep bir marka ]:i:l.tik .. ler gayr[ tabii bh ,okilde ~abu.k sdi.t'1~)·ot:"dtl. Goodyear. bu esrarelllgh; Iastlk asmmasrrn bul ..' mak i~:in miicadltdc a;tr.

3'O~~il
G - :I .. lit I 11..- " dalla pi'..... ·.... II... ~11IJ1.ill i'l'l1I~1I'1.daM l1li ",rlifr. 1I1b.1!Mf.l ~1I1111~ •, • d.h blJ)'lI~11m II.!PI
1j'1,.(

dllh. iJlIl

If,

FiJibrikai liilbora uvarrndaki muaazam suapara ~a. hlarr, ve fabrikamn btittin teerube otornobilleri hu ii~le me:!gu] oldlwl.
Toe!;"i.ibe otemehil lermde Her du rmadan shrarlerde sekiz lii8ti.k~er ntnmobit adeta i§ken.

lastigin o/D 43 .4aha. USW'l at.l"1lm8. Dru ~ . Bu trl~tik timd"ye kadu kLllibJ'l.dI\darUluda.n tamaman fa.rkhdtr. Taban kJ:smI daha dlb. geni~til". Taban lnsmmd .. otekiler4en bk 191" Yt:ni duo

y.a.'km fadB. U.stik vard.rr.
YCl'Ii lastik dahaemtdyetlI. ckha mu..lr.avemctJi., uzun Omur1i.idi.1.. Bez krlm'll 4aha aAi:f itl~RI rnahsua GOQlc:!ye,u Super-twist ipUkll'rinden maInuldUro T~] vey~ t,rrlak !uimJ f~vkatade talt.-vly¢ ~d.i.ldaha m;!ilti r,

ct:y,e itabi tutlm~~tu.
saat mlltemadiy~n,

Ii; }Of or le 2<'1
devam ed:imiiltel'l'lildI a.ni

lecrLibelel'.e giderk.en saatta

y~;n"du.. Yiiksek
durmalardau hZlm g~1iyord1J.

Irenler

bir

yac edilrnek .ad sfir at,
],'

rnakbuz rnukabilinde eksiltme . cmisyonu reisine veeileeektir. Posta ~~.egondeI"ile~ cek rnektuplarm nihayer Uc.ilncU rnaddede yazdI saata kadar gehni§ olmast ve clr~ zarfm m{ihfu murnu ile lyice kapaulml§ olmu[ lazTmdrr. Postada ol21cail£ gecikrneler kabul edilmee, (1237) 1 - 2U}l2

saatten bir saat evveline yetinde kemisyona getirerek
ZdI

kadar

Bursa

Evkaf

Miidiri ...

Bu t~ctubelcr
am fr enlere

neticestnde
gercbilen

Gl10dyeac

gi;lgi.i

bir n<ldka Qla:'l "G·

KUlDoJen KOllzuk

lasl!:'igini

lek~mmm ettirmi.)tir"

Goodye, G.. J•• ul,I.gtin yiik~k .ihat!j year .g • tomobiUe:rde ty~ neriee verecek yegine listiktir. II Ia::;tigi Goodvear La tik ace!ltanu::cla bi nt ~ Ii rdhliz-. 'l~ '2'1)'
,j

Sac;Eksiri
Sa-;larln doktilmesme ve kepeklenmesine mini elur, KfImojen saclarm ka.klerini kuvvetlendidr ve beeler. Komojen sa~Jarrn gIdasldtr. TabU renkleI"ini bozma , "'. .. til bir rayih~s] vardn-_ Komoien kanzuk ss,\ eks.ir~ .mamf eczanelerle ndyat rna· E!::;Jzalannfl::ll hulunur. LtNtMANTDL

alIa B,akanhgIn dan:
Haydarpasada sif tes~im ~artn~ 20250 lira muaammen bedelli 270 adet ray kaldrrrna ale~i kap,all zad usum ile eksiltmey,e konutmu.!jt'ltu", Eksiltme 16, Te'mmuz 1935. sall gun.ii saat 16 da Ankariilda Baka.nhk Malzeme Mi.idtidugUnde ya!p~lacaktlr.

Klidng

§ art tIt·.

Eliiziz valiliginden:
1 - Elizizde yapdacak [lk melnep in§aatl 9-9-935 tarihme rasthyan pa~ar giinil. saat on be§e kadar kapall azrfla eksHtmeye konulmu§tur. a - Ke§if bedeU 30974 lira 12 kuru~ olup muvakk:at teminat mikdan 2323 liradIT< 3 ~ Bu i§e ait !}artnamelel" ve vrak §unlacdIn
AijJ

rsteklilerin tekJiHlerlni 1$1B,75 lirabk muvakkat temi...I t ve ticaret odasl vesikasl He bidikte 16 - 7 ~ 935 sa· II gunG sa at IS e .adar Ba.kanhk Mabeme Miidiidiigune tevdi etrneleri lamndrr. isteldiler bLll husustaki §artn.ameierl para'sLz oLua~ Anlurada Bakanhk Malzeme Miidilrlugunden: a labilirler. (12.21) 1 - 2'1'95

MUli M i.i da r aa Vekileli SabnaJ.ma KOmiB,ODU

ROMATIZMANIN

KANZUK :

biinlan
td'dma~ iizere kapah zan... la eksUtmeye 'konmUitul". tarunm edilen bedeli (53075)_. liradH. 5artname ve resim beddme k~I: IV. ten a", lmacaktU'. Ihalesi IS - 6
(lQ3) adet arisOri y~

KATI

DEV~SIDIR.

Nafl3 Bakanhglndan:
Haydarpasada sif tesrm §.artile 6313 lira muhammen bedelli 1 kalem paz mahremesi ka.pall zarf usulii iLt eksiJtmeye konuLmu§tur.

Eksiltme ]6 T,emmuz 1Q35 s13Ih gurnrU saat IS de Ankarada Bakanhk Mah'eme mudurlUgunde yapdacaktll". Klking ~a~uu_ lsteklilerin tcklinerini 473.• lirah:k: ml1vak at temi~, 48 nat ve Ticaret Odasl vesikasI ile b,idikte. 16 -7 ........ 19'35 Bah ,gunu saat 14 e Kadar Bakanhk Malzeme Mudiirliigune tevdi etme1eri liZ"Emd!rr. ts,tekJiler b'll husustald §anname[eri parasIz olarak Ankar-,ada Bakanhk Mab:eme Mtidurliiiiinden a~abil.ir1er. (1238) 1 - 2191

B - Muka:ve[e projesi C ~ N' aHa i§leri §eraiti urnUffi!yesi tepesiinde dort ila alu o-~~ C - Tesviyei ttirabiye ~ose kargir in'iaata alt dah saulIk ,evi olanlarm ~~ §artname adres ve ~1iIirtlarile Anka} D - Hususi $artname ra posta kutusu 164. ad-I.~ E - Devh:t OemiryoUal"l im~Elai. §artIl3mres:i resme bildirmeled rica F - Ke§if cetveLi olunur. 1 - 2164 H ......Silsilei fiat ceeveli .... L _- Metra ~ ce t.'ilel i
Yenigehir vey,a Pa~a.lar

Evaramyor

Eksi~.tm,e §artnamesi

e.

tenni

935 sall gtinU saat on birde. k'Dmisycmumuzda yapdacu. ...

KelelJir e~ya
.Babkpazarmda 1§lI:kR ~ Jar caddesinde k0!ie ba!imdaki 'm,obilya maga.,za.mI tilIIbliye etmek sure-

y~

Proj,e,

deleril e §Mtn~medc istene.-n b elg,eleri temmat ve tekl i1;.

tIr. muvakk,at temmatr 3903 lira 75 kW"1l~tur. Ek:siltmeye girecekler 2490 No. 11 kammUIl 2 vo J iineii mad,· lerile birliktc en ge~ ol.arak ihale giinii saat ona kadar ko.misyon reisligine v~rmjl bulunacak1 aniIt'. 1 -- 2193 (12Jl)

~

afla

Bakanb~d

an :
I

tiel b~rakacagundan mev· ,. cut, e~ya.YI ucuz Hatla satmakta oldiufumu ilan edeirtm. 1 - 218·2 ~
-"

-~-

-

;,

~

Haydarpa§ada. slif teslim ~artne muhammen bedeIi .~43 lira! 'OhlEl 400 ade, t~rfon anahta.n He 90 adet cebtre bulonu an1ilihta.r-r pazarhk:la ,eksiltmeye lu:mulmu!;ltltr. Pazarhk 16 Temmuz 1935 lSah giinii saat 10,30 da AnIkarada B~ka.nb:k Ma]zeme mOdiidliigilnde yapdac:aktrr. bteldilerin 70,73 Jirahk muvakkat teminat ve tic:a.ret odasI vesik;:lS[ ih, birlikte ayni gun ve saa.Ue komisyonda bwunmalan la:nmdIl'". Bu hus1!lstaki §aratnamder BakanlrkM',abcme mudiirliigunden pail",as[z all abilill". (1248) 1 -- 2191

Doktor

Ali l\Ilaruf Unver
DERI. FIRENGI
BEL'SOGUKLUGU

VE

.

HASTAL]KLARI ~fUTEHASSIS[

Tall.akhalle eaddesi baimda Altlnta, 50kak No. 17 Hasta1armr ker gUn 9·13 ve 15-20 ye kadar kabul eder
.tmtiyu sahib~ Vi!: Ba~u ha.rriri !Fill ih III f!cJ.ATAV
UmLJrnr nf~dyah
"ifill

bu evrakln sucetlerini ba muhoe:ndislikten (iitS lira mukabilinde) ahtbilider, ,4 - Eksihmeye giH~"bilmek i~in ikincii maddede ya llIlI mikdarda muvakkat teminat makbuzu i~e §lmdiye ka .. dar de-vlete ait yirmi bin Ura, ktymetinde kargir bina in~ §aatml) muvaffakiyetle bhirdigine dair b.a§ miihendslik • ten m'llsaddak bi:rve5,~ka gostermekh::, ber,ii.ber in§aaun sonuna. kadar' yarundla diplo.m.ah miihendis veya, mimar bulUlldUlnna:sI ~a.rttJf. .5 Eksiltme viliyet daimi tnciimel1iinde yaptlacakur .. 6, -- Teklif varakalan birinci maddede yazlh saatin h!tamma k.adar d:aLmi endirnen reisligi.ne verilecektir. Posta ile go.nderilecek mektuplar da nihayel mezkQ,r madded!!, yazdt saatin hitam.ma kadar gelmi§ DimaSI '~a.mndII'. Postada. DIan gedkmeh:r kabul edilemaz. '1 ~ lsteklHerin VU§yetDatmtEnciimenine muracaat euneleri iUn olunur. (1250) 1 - 2196
lstiyenleF
-

Erzinc:an gamizonu i!;;ill Hm"OI)O kilo UII; kapab zarfla. eksiltmeye konulmu,," tur. tha~esi 19 Haziran 935 per§embe gUniJ Baal: IS d... dir. !tk tt:mmat Q(JOIir-amr. 1steklilerin kanuni tarifat daire&inde teklif mektupla .. I'm!!:ihale s:aatinden bh- Baa!
1 _.

ILAN

e V'V'elErzinl;:anda Tiimen
me.ieri
--

IUI-

tnt alma KO. RS.ligine ver( 12.52')
1 _..·2UI9
--

I

,r-.

AyvaJlk beledi ye ba§lianhgludan:
. Ayvahk kan.basJnJ su ihtiy.a:.cmm tem~ni i~in Bdedlye 5lmrlan i-;inde arti~lyen aLitl ile in arattuda&aktlf". Aramak istegind'e olanlar sonUl~ta suyun bulundug-una, bulunmailrgma gore teklinerini 12 - 6 - 935 gdnlemecine ikadar bildil!'me~eri Han olunyr. (12'4'6)
I "'"'"2190

hhre ed~"

f YENJ] loretta

:-= SiNEMALA
-

--

-

-

ffl,eri BAYDAR

MtidlUrU Nailuhi

Young

lie George" ArlislIi
tem:!!:il

BU GECE edHen

tarafmdan

BUGON BIJ GECE lid filim bird,en

[KULUP

1

I

(:'.III"klt'l tsddttSi cl~·.ulmdli U1IJIt
fl/'.

B.nUfUW{rnI.

b'ilJ/FlHi'

Senenin en mubte~em fil A2'at giinleri kanununun hugiind n:n ba§lamll\sl miinasebetHe bugU 1 de Talebe m8tines; ve p,azar gtinti

ROtlLD

1-tELUSKIN
i

2-DEVRI
11.

balcik; seyahat filmi
ALEM

n itibasaat 13 de saU

de Halk matinesi vardmr. Bugtindcl'l itibaren ten..zilitlt ba~lam[~t[r.

ltarifemi.T

. JJAml
rilf"/d)f!u.i, .. Iw,),r hddihel-lhUJ RHIr-fn f.ld,,iU'lI"lu bibne'iyi,; Vf1' "iivl"meli: ~:. l~;'fltn"i', .. ~{llw '~Uffl'iM oro'ann r(.f'!ndile,.irN' t· tI'f.#uwl Pfler ~. IU1h ra"III" ",. ..,1'1': "uul,,.. ,
.

[", .. . .nel Joouii
----_"

ON Al TINCI YIL. No ~ 4973 r

dmuzdrr

Coban
Btl betkeanzdc li dl Okul J'c: hum: MekteL: lerin g~

okuiu
a.rlU1"~ kt:l IjIIUlla.f-

F
..

a.

Q!r.Jnanlu:OI k'H·sLhkl~Iil·J

1{aflU.ltr'l

Sun: = M Uiddct; Kavram
Anlan1 -

=

=

NabJ:. 10:-1.. Al.dica ~

MilID"lfl: 11g1 Diyt.m

Elite
~k

= Amil:
Tayyal"lt:

hade:
zi:

Slnac;

U _mtihan:

K yg.

Endi~~.

G~enler,de

gaz:elelerde

foyle

Y III bakanlardll' ..Kahineye tUkel yelk'" verileeek, fi .. nan e kouomi i~leriniB..la 0 suel,le• ~i·i(al"e,al eten contro e tir.
Pari, 'I (A.A.) - B_ Buy on bii'tuo cunl!l~riye~iler arasmda genii bi .. merkezletmi§ Ikabi'lile 'kur maJl'l ba rmlJ~l~J' = Ba,bakan ve I~ bakaRI; Bu.y 'Tuze Bak",m: Sii Bakam:
i( parlamento

--------~~------ ld abinenin dokuz iiyesi e

nest _I yson rurdu

••

ON iKiNCi RESiM SERGiSi

··1 '''ill r .'0yevle
liin a~lldl

'Sergie · d

tun kamunlarrnda

blr haber va.rd.: Leni:ngrad'm

10 He IE;, maYI!!!

bu-

Perno G.el1eral

(cmnuri .. Moren
(01

mi~Jerdir_ Ha at }'uriiyor •. dliinyA degifiyor .. demek bir~ok kavramIar anlamI.a..r gibt bu:ndan sonre,

ar8smda 1200 eeban kendileri ilj1mn hazllda.nm~~ ku.rdarl bitirmi~lel"dir. Biro ay .siiren bu kurshu-d ~obanla:r hayvan b '[[mIni rel1"

y€t~i ied@rl'l.5YDnUlldan :say[av) dl'Tndao)

i:ic

Don:a.l1m . bakaru: CUmlilr1lye (t saylav)

Piehi

Hava Bakam:
·(pa.r.amel1ta

dl,.ndan)

Ge eral Donen

ve ~o.,

(Son!l S iaci s~YlladaJ

ban ke~imesinin go~i.imii:z: Dnunde. be'~ntigi e.ski \lilT.I'k ~ekJi de de .. gi~ecek basitligin kaygrslzhglD ve labial ile kaYIlla~ma.nlJt selDbo. .. Iii 0]3,[1 ~oba.n da bundan SQDr 0k y n, yazan diifunen adalD kip _ leri r rna !:~ecek .. Okumak, dij{'linmek, herhangi bir tekniii elde

AMERIKADA DURUM

B. Ruzv
nunn
Nevyork,
hakyerillin vette

k. hi~ uphesiz Ihayab zen. gin[e;ftirme:k demektir. Her zen ~ gi lik ise ister mna.ddwg ilter tinel
e

e~fu'me •• IS tiyo I"
1 (A. A.) karanndmnberi YUl:e

......

a asal ka-

.

hayat iWgilerini ve bunlar ile beraber hayat kaYgflal'lm arbTU. Kitab ve gaze!e oimyan 'hay ..
Olsl.!lfi.
j,

III merkezlerfnden

endii.s· arb.n hir kuv ..

yap1ilmakta

olan hiicumlara

v.&n a'knnl teknigini ogrenen ~D. b Ill, B.rlmk eski kl ~.sik (:oban klll.lam z. 0 da akh. firl, koyu 1_ m ollathgll y~~il tepele:r \"e ovaILlt'~

kafll koyma i-;in B,. R1Izve1t~ ya .. kmda. kongr.- V bir kanun oner geyecektilr.
lion (,bagrftSUl aylav)

dan ba,ka bueaklarda d'1l1a.~ao, Laval'in gezisine. Hider-'in oyle .. vine ~ehiJ'lerin hadiseler.ne. sinerna Ylldlz]alilnm a~~arma ilgi gii~tereD lDodern ada.mlardan bir'i elur. y enl ~oban kipi inanbk .~lh Ibic kazant;;, bill- yiilBell1le etkeai. saytlabi1i1l' mil? Havatm zo:rhddarl a.rttrk~ eski -;oban kipini'lii bi'r ~ok. larllDI'z i~;n bahtiyarhgl ,can1andl:ran, dU!jiiincnizligi beUrten hit· varlJi( ha1inde goriindiigii bellidir. Tabiat h;;nde. i05i1.Rlardan uzak oldugu halde. lcendin'i sayan iirilsriiDti ,gtide~ek kava.hm ,;alan !fOban en buh bil' hayabn diyemi elir. Esa.!undia. ya'iil)"l~m but un eOI~ terileri de nisbig olduguna gore

D,eviet bakanlarl: Cena',," (!ol demolU"at lenalliir)t EJ'70! (Rad;.kal sO;8falisl aayiav), Maren (cuQutriyet~i federa syondan sayla v) •
Mare~.al Peten (parlamento
=

B. Ruzvelte gore amen-

B. A
Giizel lane: 1..- birJi~i re:,5im illbeJinin Ankaradaki 12 'inci ler,l_l dUn sabah, S8 tim de, ,Sergi, vinde kalabllk ~agrll~lJ]uoDiiDde gorenle a~IIDu,br ..HazllF bu.lunan. lar arallncda KaDlILda Bkarll' mi.z A bdiUbalik Helll da~ Pam G er I

kan anasal kanunu
V.a.,hlgton, 1 (A.A.) ........ Ruz ... B. velt, ulu'sa) halkllmna kunuliIulul ylkan yu&e haleyer; ka.rarrmo, bill' biram buhraollna leLeh ,01 gunu du Sonll 6 ,nCI sa'Yllad'a

dll;J:n-

dan) DII Bakam
senator)

nel Sekretoerii B. R.. Peke)'. Kiilliir B,a,kGDUlnZ B. OUlilell, P,a.ril yonetim kundu ilye1eri,. hif\~k layla\!"lart yazar~ar, gBzetec:i er ve yUk .. lel( iU'a,,1ar v.ardl.

L val

(bagmau

Kii.i'tur Bakanll .oylevi ¥Ie,.di:

R. Onnen

fU

.......Bayanlar. Haylin
astrgE 'Sergi!erit'l! muthllyurn.

MuhaflZ Giicii diin on ikine· yddoniimiinii kutladr
~,
I

GLbel lIIil.nart!n Bi'rliginin Ankauda ~1 ind'Sin~ ~-;:lM!Idlkl[]

Sergi. gozdC'fi ge!iiirildi~i z man turk ulusunun gii.l:e] eanatlar 1 n'ndlaki gej,'plTli goze i,arpar. Memleketirni:z:de tabii gi:azdlikler ~<D'ktur. Hayale gcni.~lik v-erecek h.adiI(Sontl 1, ell sayrf.1da)

(:obanln bilmecligi haya.~ dereceleri ken.dbini i~gitendirme2. Biz D11U b .h iyar samrtz.. Gerc;ek~en de hoyle midi:r? Bizim hU'slanmlZ. dan kI kan~hklarn[nzdan, i~imizi kemiren tiiil"~udu,i.incelerden 'uza.k ya,.adrgJloa bakJll.rsa oyle, o1.dugu ,I!iU kabu'l elmek pel<: de yanlr@, de gildir. Shndi okwou, !jfobamn eskii!iin~n yell'ine g~me.ge ba~mama.:8r ile biz.i'm hayalimizde t'allYiiUI 'Ie ha-

zat gunU
Iii .,

yalimizi ok,lyan bt, ba'htiyarbk ~kli de alll"tik kaYbolmaga yuzlut., mu.5 demektir. $uphe ,iz, u~a.k ile

Az l giinii ka.nuDuDlIi1n yeritil . me iDe dun lia,lanml ''li:Jr.Diin ,0.leden onra biiwn de,4et )"onelge' leri kapallydl. BoylK.e cuma.rlesi ogledenilonrra ba' 1110yan han aZll~ tl" pllZ:ilde~; ,aba-hill bUecekl~'Ii. Dun bitii1l1 iIJl'arhn·. hafla ;ah,ml..slDd~ ,arUb Gun li:azarndmkla.n i~iD biyiile biT Lo nudluk i~il'ldeydiler, Bugun. re mig azati; gunu kabul ~dile'R Hkpai:ar olmak ba.lumlnd n i"ihii hil" gijndiir.

gazetcsini alacalk~ l"adyo5unu ya mnda, ta$lyacak, hayvanlalrlll1i1i bir hayta, gibi b.akacak. ola.m yarm1d ~oba.n tabiattaltl I!Jzakla!hgm Hi~. b tte in an.ara yalda,acak, ve DB... ialln acl'larJldl. kay!!'larJlDJ dalla

ya,l'l1dan

lbahl~yaJ' ~oban kipi kalmily'ac:.ak, Vf! bi 1m de Gnu dii,iinerek ,on~ imt'ene1"p·k 'biran i~in ID~!lII1n, hay,alimi-zde D'II'1.U ~anland~rmaktan dugan zevkim~:z: yok olup gidecek.Cnban!

pavlft..~aea.ktlr. 0

vakit

Muh'atJz Guc,u her yll QJdllgu &ibi 6,u VII dB. lU1l'u/u'§ gunii nl,0111 J hazrram toceille kgtlsmfc§tlr. Gu.. ciin biU,u» ,ubeleri ba~la'I'I11.l1B mlzlks' ile IcaddeJeri do,la~,p' Atat,urk a:nltlns' c,elmi§Ier 've oray,a bir 'lfe..

Hel- giin be~ kelime
Ulus ba'~,[anba§a kda~Llz. he/imeleri ile Tudri}1,ede E'lka'1J gazete ve dergilere her g,iin verilen S er keli-

~1"'yQ".

lenk koyup erkinlik

ma,r§ln,r

soy~

til".

bo! yere ka~;ayouu[1l. Tekni seni de pens;e.5ine ge~iJr·'Dl~ i'll'. Okuyacaksm. Sma'ilar ge. ~ire bin .. Y@ui acunda artJk ..en.in teski kipindeki adamlar i~;n ye)" yoktur.

Zekj. Me u dJ At. SAN

lemi!Jlf1rdir. GU'ften bir suba),. slk slk aUu~,lar/a kesiien gu.zei bir s5yJe'llvermi§tif'_ Bu.ndiiJ'n soneii' :!i'por,cu/ar kamutay yQliyle kulublerirJe don'. mlU' letdir. YrJ,dC$numu da/ayu;iyle yllpllan topJantrua J.sO k.iJii bulunmu~ ve kend;leritu~ dondurma. pasta ve' limonata s,u!nI'Jmu.'itur. Gece ~ehir bahrr,esin,de bjr Jioi n verjJmi~tir.

melik listele,r-; de yazlyoluz. Bu 1isteyi b'ilsan gQ2ete ,aruk bu k,!1imelerin IQsmanll-

catal .1. -

UN'

hu.Uanmlyacahtlr.-.

ON SEKlz!r

Cl LISTF

SAd.:k = 8aYrE

SadaRat = Baynll' Orneiller: J ~ Biz dostluManmu;a bii\)i'rI fie bcq?I,YlZ. 2 - Baynldl en )lu/llell rn.sOlntIll vunlltlmnJtlmdl.r.
(SOI1!1 2 in("J

:'I;::Jyri.1daJ'

'II

,. --. --

"
...

5- ~ ...
' ..

,.

''''-~'111'''

,

...

.'"-"

.

...

l;;-r~
t:
wf,~.

.~-

'"

.

.

~

S Vli-A;e
I'I:t. 1IIo~"''''f''I" , • ._ "


....... 24-

u
Yunanistana g.. derile ... cek a§ya faturalarr
IYunani!ltan& gOndecil.::n efYa. faluraJan ortj;nill1erinio C;I ~ kah;:dat"lmr:z taraJrndan dog:rudarl dogruya. 8.~agu:!Ia adt'e!tleri yazll, f rura.]arminceTerne komlsyOlluna, 2ifatura. klerinin de ge· De iizii ge~en komi:lyonla1'3 v~rj'· mek uzere yunanh tirt tecimeelerine R'ondel"Umesi H.izumu ilgim~·

21 t3r:ihli g.azeteJ(Jt;imizin 5 heJimeJik Jistesinde IJnemli bit I~~nh o/~ugunu }len; l!0rduk. K;1!1vuzd~ "taililJJ ka.'f§Jhi~ .,~~ &l§ke .. du. Fakat "tad,1 etm~k.. ,kal~11Ig., gaze,temJzde ~tAr/,gJ flib~·.

istanbul okullarmdan ~Ikan talebe
Istanbul,
turk

Kamutay bahcesinde konserler
Curnur ba§kanbg' bandeau bu gunden hibaren Kamutay b2lh~esindc a!;:d'l: hava konserl erlne ~la§o hyacaktlr. Bugiinkii ilk kcnscria
program I ;judur;
2 HAztRAN 19350 PAZA R

degi$tirmek deg'i1. lahat
d e g Ii j r
In'

J

-=

BIJ Yll1stanbul

akUUill'mdan

ell.' dir,

kacak(/r,

,8000 ta,hlbe c;"Bu bit reHo'fdur.

Misal: ,Kanunda
Degi!ifirmek

de g § i 1m e It. hakluJ Kamuta'yrnd". "lebai} errnek .. demektil.

Jandark
(j'nce

*¥*

okul gemisi §erefine suvare
kCJokul

om

Hirim;:i ksssm
]E_

Bu deTste de diinkii dene,cimize
misalleri OJiliJIan QkuyacaJu:llu,z. Anlamla,rll:ill
SOl1r!i1l

d'evam

ediyotuz.

b,ullna,ga !r'a"faicakslJI'Uz.
izahladmlz. Fakat by

l~tanb'ul. 1 - lSlan'}lJlda rWK ImJ!1nan ir3l'JSIZ ,landark

re b1~dirmr. lohiko'l1'
Pire'd~ki

Kayzer:

Maq, K,oniS·LlJd,. Blut OVl"rtiir, Egmon . K;)flri~)'a

'8i

ic.eli'me' ha'~lllJdaTlna bakscaisJlR',IIz. oldu!,u'I1'u bana pek. gibel oana

gcmisine bugiin ilbay rvekili ve 1·5(.:illnbGJ kom u't8.lU gidC'wk once ys'prlan g,ijreti iatflladllar, Den'iz
s,Uba.ylarwd'an 30 hi§il.ik

kornisyon ,adre!,~,; £pit'r(Jpl ele.,dfr1 lrmolovion ffH:!w
Meg4l1'olll ..

Atinadaki

2~

Stravs: Val::;, Vin~r
B=-fQllen:

.1 ~ Parrel)

A,hene8:·'

04-Kors.ako'Y

iE~pany~

li:.omisyon atlreA;:

Ergeniz gin

/l't!'

bir glup

Ilun. dU.1Jki' siiylevinizde, olmadlj:mJ

a'nlatt'glRlz

hadar

bel

j

r•

;ytiral e,tmeliyim. ,11k boak'fta biribiri ile ayni an/amd,a Qlciugu sam/an b.u ild soa arasmda bil" bel i r s i ayrri:ri' oldujuDu raldan s(!zin-Kanun
ba§I!('a

bugi.in H l'yb'eli deniz lisesinrg,(lzdi. Alqam irenssz eJ~ilijind'e ko ..
rw,klar ~erelin'e elr;i bUyuk

Ep~trop,i clenhu ,imolayioJlt me· goral'll Itiiirtu/r,omiku darhmIJ
- Lepiree •.

lkJ'ncl; If/,Hm

SG~

C. Pare: Pelon z do
Sen-sans Da1ila :

({Oi"L:iotr lin .,

bir suo

vare verdi.

mez.
maddel.eri ortunlUk

giirfinnez; bun'arda'

bel

i

I

g

i

!jarttlll".

Ayasofyadan (_;rkanJan mozayik
Ayas.olya.~dakl biiyiik mozayih dun <lpldl. Bt: mozayik. kendi cinsinin bdtiin dunyada en giizt:lIe'rinden biridiE. Aph~ta kuhii..I' dir'ek tolleri, gazetecilet buJl1nmu,~tur.Ame";kal.1 proiesijr V iJmak mozayik hakkmda ;z.a'h-

Ttirkiye - Ispanya tecim anlasmasr
Triir'kiye - ~spa.nya teeim an . Iasrna SI, hitim L3t'ihind'en ha.,hya ~

8.,likan.af-Satn

, ...... Ame:r:
PatnJol)

Zi vi Mil;:~~pgoll' ,(HayTc:nt

ANl{ARA RADYOSU
BUGONKO
PROGRAM

b.ahsedip dUll'uyoruz. Fakat :§lmdiye k:ulac. lu.man. hif kimse taral",clan. a~"lr'V'e doll'U bir oS 0 m t fj z • ii yapdmaml~t:ll'. Suyun If. a tIm' Inas' neler Q,ldugun.u: soyJec misiniz? ]I a n ve kat I n "isimlet n~ demekdr? Bu iki maddey; biribiri JI€ 'a tIn Jam rd' If rm/l'ansIWfl'. Bu fi~ kitlrllk sa/gn, bi, gazeteci ile iii !lll'irden Ie a t .I mI.

BayuDa devl'im ideoJojisinden

lst;;mbul. I -

ra.k 15 rUn lIIzattl"'1ll!lir. Tawaml",)'~cr h.a.berll2T geldik~e bildirilecektiro

'I

Tiirkofis

baskanhgr
.Dotd~r

l!lJO ~ Ziraat Veka1eti saati, H140 - Musiki: CHapin Scherzo Piyano: Ferbunde UtvL
~ M:e~hull" pthlivanmanllUl. 20.10 _. Musilil:~; Bach SUDte 20

idi. Osmallllcada bir arab VI' bit lars soziini .uab k'ilra/rna

lerd« bUJlfH1':mU§tUI. Proieso:r, §imtJi yeni m.ozayikl,er icin ~all~acakttr.

'TurkoHs ba~ka.nhgma Necclet ,Alp atanml,.b.

Bafrada spar
Bafra, I 'f A.A.)Bugiinkii lik mat;larmda Raf ra spor - Yap ~ rilk .spor I - 1 berabere kalnut we Gender Birligi I - 41Halks'Po:r'1I }l'enilm;~tir .

gore

bin' g ~ i r i r: m e k yanll~tll·. Y n If ba§ka. d I § n Q m a I ba'~ltad,r: bir ba§ta illi bu1"1.111 ya rr f f J J k tEE. Insan yiJ'mi dolt saatte y.;dnlz iki see« [...
J!umak/~

d, ~ IJI ,0 m a I hie lr:uelfette buhuuuu:s olD'" yo a I I 1\1 bil cisjm~ b a oS i t bi,. .tikir .•• Yen; helim,eler ve Irar§,]'rklarl: Eelirgin = M:iitebariz Belirgi = Tebariiz Ber r:si = Niians Somtoz = Terkib (sinthes6) Katun ) Katrm;; ) = Terkib B.mge~im } Kahn ) Katnnh ) Miirekkeb Binge§ik) Somtozlemek) Katlmlamak ) = TCf'kib etme~ Binge~tirmd:) Yatm = Basit (te·rim) Basit (T. Kit) Yam'!; = Gayri tabif (c.ontre .. nature) DI~nomal = Gayri tabii (anonna])
$~*

Hava kurumuna istanbul tecim odasr altr, esnaf cerniyetleri 60 bin

Kernan: Necdet Rernai Ata~ Piyano ~ Ferhunde Ulvi 20.30 ~ Dans musikisi 20.50 - Haberler.

lira verecek
lSMnb'uJ,
1
=

Canklr[da yagnlur lar
Canklrl,

Her brUnbc~ kelime
(Ba§1
!. il'l~i :oaylladlJ)

parti m,erkezinde

Bugun' lst':JniJ.U'1 bic tDp/antJ ya~

mi%C! faydalr

1 (A.A.) - Dun iii " yagmurla.r ViJlgmlltbr-

2. ~

l.ellre.lehinde = YmliQ lehff! "lma' = Y OI1Q Dlmrrh
Ornekler: I -Bu i§/c
.
12:"

pllml~tlr. TopJantrda lstanDult1a butunan biitun cemiyetJer, baSin delg,eleri haZft bu1unmu~laf'dlr. T(')~larUlda hav~ t~.1itr esine yaplfacak yaril:rm kluul~ulmu~ttz,..

Ankara .... ;anklrE <
gez"ntisi
(:a rnurl , I (A.A.) - 1 'hazl1'a n huihinde bajbY·31D .A.r..k,iua - Can. Ie .... Q'eziflt~ trenty1e 70QI den = ~ok gezici ~eldi. Gezici!er ilIk~am,uzerioalkIllat' ara.'SInda. Ankaf'a,'ya, d~·n. 3. -

likirlerinwen yana: degili~ 2 . Ben bO:"ie onergelerden
l'ana "lamarn. l.el1,["de s6ylem

Tecim oda.iarl 6. esmd

,c(!miyetlfi!!~

ni .soylemeh

A = 'yiliii ..
yerde ';[21in i.

yi.i'I'~nmi~lerdir. Yen,iden yazdan binioi iiyelerin' yazllma i~ini k'olayla/ifumak i"in iirgiit geni![Jetilecl!"kril'.

,.i 50 bin lira vermegi

,mginize
I

lhneR! 10, he

4 ........ Lell(lQr

=

_oyle,.

Yetu.'
('0

diiler.

Ornek;

Ahmel aizin en

Hava 'teblil{esini hilen uyeler
Bay AbtuUab Ungan Merkez bJlfzl!lisrbha miiesseseai kimy.a miiteha.snsl 20 lira~ Bay Aron Arav ve ~m;,ukliM"1 Anafartalar c.adde.; hHdaval maga2:a~n 200J B. Ndti Til. .
mal!; Kastamonu

6

I

Yalmz -topcaglmrzl lay degil. havamlzl da ~elill lanad ,ij s ii i,le kapJryacagu. D ok u 11 a Ie /, bir sOz. e' t kin bit tedbil .•
Kalbe do"
U'1.i

"i,

IlIylaVl 50, Ot,o -

dunun ., haz[ran 1935 de toplana.cag l evvdc:e bildirlnen YJlhk kurultaYI 9 hi;1ziran 1935,pazar gunii saat 10 da Cumuriyet Halk .Parti· si Ke~ioren Kamunu sa.lonunda top]anacagmdan uyelerin gdme~
len rica edilmektedir.

Kec;:ioren gen~li k ve spor yurc;lukuru]taYI Ke~ioren Gen~~ik ve Spor ru~~-

5. -

kurr yanadilrmlzdandrr.

Aleyi1 = KaTfi Aleyhle olrnak

= KtJrfl

&''111

mal.: Alejlhre ;loJl'eoD1tdi = ,Ka,-fI .iyI em ell

'

A'eyhinde .ao,lemek = Kotii/i,iune .iiylemek Aleylttlm- = KtU,1II Not: Gazetembe eondel'Hec.eli
YUllar,da

iUif ..

a n hie soz ,. ,b"B§

agl'1SmB

et, iy

e

R

b,ir:

Soz},erimin btl! adam iZe'l'ind,e hi~ hie
gQluyoIllm.

erg

is i olmlltili'm

Bu harekerin

de, sizin kaygwillzlugrmuzdur. Oro = S ebeke
DQkoo:l.kh
= Mucssi('

bu hadar bilyumesinin

e t g e" lerinden biri

Etgill = Miiessir Doku.nmak = Tesir ~tmek
Etkimek Etke = Ami]

mobil "Jica.retl Tiidc. Ano1'lim :SirJceli, t~tllmbul ,200. B. Ke'lDal Zailll 2h'aal Banlc:all UmulD Miidurii 500, B. Dr'. Abra,vava Ntide .&ayla. V] 250, B. Hnlu' Mehmet Ealri,e Lb'de miiteahhit 25, D., Sail Kurt E:skii;,;ehill'" Kiremit. f bfikall lah; _i , 25, B. Binbasl B. Slrll"l Eski,ehir..Askeri hastane operator'ii 20. B. Menahem Pessah Istanbul Tiirki· ye MiUi Sirona ~irketi 2. ind di Kazez v~ mahdumu Fincancilar 21 - 1 No. da manifalu,ra hiccarI 50, S. He " fael Ka2e~ ve ma'hdumu Fincanc Ijlcr ,21 - 1 No. da. manifatura Ii.k carl 15'0, Mordo Galinmidi Ista.nbul KlIrbaT'l Han D~, doktOTU 20. B. rektorii 20, B. ReFa'e'

Wan

riz.

Ibo kelimelenn osmanb. kullal] I[~ mama!!lD11 'rica ede ...

ftticcan JOO~B. -,. 8. Yakel' bRBU bu) Ha~opu1o HaD No. 3S de Sot B. SebatllY Kamhi Istanbul Sull:anl1alTla_m Mevsim magazan sa bibi 120. B. Ural Dilek Calatada biiyijk tunel han 5, 6, 7 No. avukal 201 B. Nesim. MIzrahi ve. Benar ~
dete mUe.S5e!!e'S; J'!ilanbul F;nea.ncl hu No. 12 50, Ne:!lhn. Mizrahi v_ Benardete mU"!Sf""If''11 I~t !lbul Fin nadolu 100.

Bugiinkii saYD11I'zda ge--~en kllavuz kelimeleri
= Vaslta Atamak = T.ayln I!:tmc-k Erkinlik = IstiklaJ Grbru..,iim .:= I'Jhn..ara (A pe~t)' J~tC'm = Samim:i f '!;I .~ IJ.la:t<'l KaJ!l,,~m = $iimul J( larTYiak = Halle ~e~~ 0, male KabJ;,'" t)nr:-m = Ehcmmiyet Saglam:tlc = T~mi'i'\ ('tmck Sakrnt:a = M"h:r.l,Jr
Al'!I~

Et.gi = Tesk

= Tesir

etmek

ca.nc,lar No. 12 150. B. Piyos A " sigorla silFlceti direkt;';'rLI

*:l?*
i§.lcrjm~ k a r I § 11 mas In, istemem. Osman1, ,impara.tQrJugu yabancl devletlerin her tii:r1u a r _ S I m a • Janna a~lk bir kapl idi. Acaba s i I h s , z 1 a n m OJ dedigjniz gibi, "adem} teca .. viiz .. it;.ill S a I d I r m a z II 11" "ademi mud'ah.1le" i.;in (ill r ~ ~ I m a z I. k. diYf!!mez miylz? Kansmak = MudabaJe etmek Arslmak Miidahale etmek

=

I

a

Hicri Istanb 11 T. Ha. K. ~. lda.re l11emlffU 20, Bedri to;~.mbul T. Hn.

i§yarlar yiikenlerini balti ile verecekler
dill yah$anlall'IO, hill Yil ~eMikes,lr:1i bilen ufe ola.rak, geni§ olsude ya.dIm edebilmeleri ;~in kolillyhk '1105terihnesi yolu'I1daki ba~vurma1arl uzerine, yahllz i!':yadann ydhk), kenlerlni bollii ile vermeleri e5as~ Devlet i~yal'lar.y~a
!li;,IIJTIJRIII:ar •

Sapt;}mJ.k
S"'I11JI;t

=

T~5Lit

to;

m~·k

=

K. ~. Da.v:it P'llJIakkibi 20, B. Sa.vmi t.stanlnd T. Ha. K. S. bevnelmilef tat:VY~l"e kontrof mp1l111FU 24, B. Ih-

Salunmazhk
A rSlmazhk

-=

= Ademi
Ademi

t,ecaviiz
rni.idahale

l'!~n Mermerd Z~de Istanbul A§it EF. Cad, Nn. 1 MiJl'llifabua ltiiccarr
100. S::o.lti F r nl{n Ist:>onbul R~zalPl\· s.a Cl, ddesi 89 ~ 91 No- meftU":~'

I

SiJ~1

=

=

N~tlL~
Htlkcr'l1

A ..ke-ri tmek

y- rgl'i "'"
Veritmck Yetki

Yor

= Tatbik = Sal5hit' ,t = Tefsir
'h."rh~lt·

ra

,

• .'" I tI
-

k ..... .-.r.;l ..... ,,'ir ~

YGg;d.im -

a
'0

I

as)

n

rs

Ze

ULUS
r'ft<

{
rlu ya2lda g~cn l\.nlavuz keiimeie·rjnin esmanlrca kill"ilbklul: = htihsal: Yetki Sala hlyet: thnomal = Fc",'kala:de; Fin:m sal ;;:;;:M<llt; Oruntayan = T'cmsl] e ~ d~I1; AS.Dg M~l]faat. ~ 'fond.im = hlar . Erke = Mcvkii lktld.ar,

I

ON iKiNCi REsiM SE,RG,iSi
(Ba~'1 1. i'n(.~'SayIf.J.da)gan seler, til'. kagn:!l'I.atnhklar pt>k ~ok gc~.i!!i· sana.t Galat.a.sarDJ a,kllil .ser'gii~i gem.~.lige

I

SA :liF

3

~D1fBakamlDlz
Sofyada

o retim

=

Turk ~oc:gg'Un.Uh duygU5011 hllmarl kavramamlJ §,e.kilde kaEamazd~t kalmalnfltll'

da.

v,ermi, YiI! ye1:1J§en gem;leri korumultur. Turk ressamlar cern i.yeti leu. mu.riy,d ujim.inin yi.iksek koru. rpas[ altlDda 1926 da Guzel San,a'.

I, Sovyetlel'tde
Gez i ROr/aT' lerini So'vyet
ri mi bel gel er/,e

Lava(~1

I

S ofy&.,. '1 I( A.A.) -- Bulg,o.r tel. graf ajant.mdag: Tirki,c d'l, ii1e,. ri hakaDI Doktor Tevfik Ri.;tii A~ I'lla yan_da Dayan AIel, klZIL Dayan Sat:1in, Tiirkiiy,e Cllmur Batkanhil Baf)'averi Bay eelil" izel -b" d" 1h,ul;"U B .ay n, r-'-k A • {no . u['o ue n.e_1 . ·,ml:1' II dugu h.d de, bugu n Anh:<Ji'l'il'ya gH·
i&~ ••

,geDClIik
G,o en iki ay:m son ve iik gUnrnemJek,(!'rJe'l'indc ger;iuJim. GQJ"diiJderiml'" dil'Jledilde-

If ar§,/a~tJriH air.

=:
~li

gunJerde,
frangu:un
p:1I'aSll11

en

bJ~(a

geJefl'i

1J'IlHie'Ie.
I

dii.~up riii¥rniy~c.eg~~it,

ii~e:re CeneVf\e den i!!iaall:: 4,40 , tat. Sof'ya~ya. g'ehn;~t;r.
mek
I

Belrlka

aThndan (j'Ylrdlgl guDfrangrm

denbe.ri. gilzl r iranSIt.
rilmi~ti,
'Ill'

~e ~ sih!',llp'
en ~

t;nnkfi

sterling b'I'oim ;I,t: al ~
ylUardanbel'i
Son
~01'.1

biokll

araslnd8

Jelen

r:Udh;me

ayla.rda

k~nesini bu/mllftl.lI. Vretim~t1Ii'1 % 80 in; d.r~liny,a :;armasl gereken
Jar da bu dldj~mfye ityesi aoJal'ak glil'i~§

bel'r;ikal, ~
6il'

Doktor 'TeV'(ik Riiljtii Aras, is .. Ita:syonda, Kualin d,am~Qlaln1 Bay GTou,ef,r, RuigM DI~itlerl Bakart. Bay KOleivanof Sofya'daki Tir kiye el~i8i Ra" A1i Sevki bel'a.ber \Ie balk. resml'i ~2i.h;iy.etler tara fmd.a.:n :!Ielamhmm.l§br. Buleat' dl~ i~lell'l bakam Ko:!!!e~ ivanof tal'iillhndiBlD, baya.nl;ua '!r:i,!;eL:
d@metJ.eri ,unulmu~t1il1' ..

gorfJ.§lerimin. aojTll$unu Y'Bl.lllliaT1naaR' aYlrd ~lmekJe aira$IBakta. yun; !!tok yakl'nda,n tammamlZ gerekJi alan bily.t.ik dost ve' k'fJm~u m,em.leJi:et lJilkkmdaJd etiiden.·li

bitil'ince

illD.

ogl'etrdikler;:mi

yaat:a.

l1zun b'oyJu ,du~ij'niiJfjp incelcnrnesille /ijzlInl' aIm/van ta.raJJan da Zil'man .!I!'oii'.I'I'1.:11JJ. o,xW'larfm.a S,Unaca'glm,

M*
Kom~11 birligino neresine gidcr. seni'z gjdjniz, ilk ba'/t'§la' gozJ,~tinize ~arpacak oJangcnelkOIJU. ha'V'cU~dlk ve hav.aclilga ren,lerce goste'l.'en SOlJ.Suz ilgidil'.

.all!IQ bio,kLlDun ve deUkde,ik

bi.r

:IkEba'bn.
daill' istuyon

lJale gel l"ek. s(Jol'fWlda. pallab vazgefme-k Fra1l'sa

pu8drm

Irenin ha.reketine ka" u.lonunda goriil
s

ksuerms vermi;d. irin de
Fakat
dl§1'lrry.:!'

miiderdir'.

mal :'lIT.md

onem1idir.
F,la'fYOIl lie
]:;'J 1am I

B,e/fiika i"lCl olduig
!I'U~U~

li;adar degiJ. Frilmay, a/mt pMs'~ de ..

"h

budc~ a'fljl

lie , ...

r.

Flandin, ~ekilm~zd.en
yetkiler

once. isr.MJ·g.
V'e ge,

bir ba!jka kabiney·e veri1so biblliull.acailM sLir.mLifti.i. fIeri Mddigeler'

le i!i i~tel'l gefJIlit

1M' LirliJgiJglll11eydana getirmi, "Ie a1ay ko,kiilule kum~lmu'tlilr. Bidi,. 'BUyilk Ol'lderunlz.in yiincmesine, IAfin lmrucularl: rBlimc'i ~'evketn' III umuzun dl.lycu&untlaki i[I.I;;~Uie"a .. Namlk lam.iI, Sami, Vec.ibi, Hik~ munUEJi gastcr:mc:kte o]du~ iJgiyc gor.e mel, Feybamanf Calli ve heJke'lei arlmm~ g~uik~ 'daha yiiklelccettir. - Ihlalil,'du.
tQa!~du.

&nln~ ylikedt

deg,eTlemeniu

""IIn-

Biiliieiistan,da kor ... k·UD~ 1)0. dep.·em oldu
f

Odesadtm Leningrada, Moskovadan Dnyepmgez.e ve or'adan Ki,ele giu,ik. Trcnle g~dgimiz bu .5 bin kilometrclik y,ol' ib.eril1.de h/ip ,ge,zdigjllliz. ,yabuit t.renin ho{tU-S"u tiu, duzlUkl,cciode., kiltur poukla'nnd», u~a'k alanJarrnda gozlerimize ilile'll ilk §ey "pal:'aliU~ .kuJ,eleriu iai. Psn'§il't kuJeJ,€ri. bizdeki arll kar.~nca gibi. focuhlarll1 ei1enc .. leri arasma gitmisti. ,Kulenin Ct.. kmtlSJna, ,- ag•• ola.rak - bagh d'd-

Bin ki§i oldii ..lid §ehir

sl':ls.mda. ~QY'ece silU,et;n; gomii .. giirnuz. kij'~iildii bi.iyiik/i !iehirle-

ka!m~cailm
giistel"e.cfk~J·r

YIkIldl
S lmla, .~ (A .. .) - DUn, BiiliA cistan'da korkun~ biT deprem. 01mu~tul". Kuetta~da ciolenlerin san" .5:( b~n kadar oranlamyot'sa da, 60.000 n.iifu.'S barmdrran bill §ehirl bastan 3~agI y[kdd~gI i~in herhalde, iiltenh:lTin dabs ~ok oldugu saruhyor. Kelal §ehri de Ylkdml~t~r .. Mas,tung §ehri ite ett,afmdaki k,oyler halkmm be~te ,(I,urdu ,ol·~ mu§tiir .. Kerad. 1 (A ..A.) - Dah,a dogrulugu bUinemiyen habedere gareo bir yandan Keutta'nm ba§hr.a ~ar§danndla:n 'bin yanmakt.;!i, otc yandall da raman b[r bar,a esmek .. tedir .. Keutta'nm kuz,ey lilacu;,m.1:Q yi.iz kilometre kadar o,tesinde. tin,emU bir s~mr ka.nko'~UnWl b'lllIW\-

ki, FJanain
lcdbifJi!:si

yamJmJltr.r.

\iinku Buisson
k.e!er .. i sleeek. engel

-',usnomal yet-

ve i.r~nglB d[qmesille
e.sirgeneolJ' :yetkiler

otseaksst, Ili!;in l'fnilec~kti,."
klJbinesi,c1.DCa'k

F'/3l'J!lin'dfm

Bouisson'«
Flan.din

tadibJ -

S.[J<;lNJistJf!'f'~' 1uJ.d;n'sQI1~abif:miJit;'. no
TliJJ

"'Os-

yetkilftr"

kendisine

v'fI'Uece-1l " ~
Slya&al

lim p'liIItB§iite tflltunanlal hava/arda ul;manm heyecamlll bir an YUlekl~ rind,e d'uya'ra'if. Y@J"eiTJ.iYor ve~ "'~f" /a.r g,fbi, h'ava:nm u~ullalmiJan "lEi oldukianm biiylece anhyo.r§

11115<1.

blJnhlrl Unansal aJal'tda:n
bI11.qflrabiliuli. hir kllbineyr
kOEURmSSr

aJ;rna 1;r;1r-r""3 Aalal. ;jete k.al1eri. boyle

Sol f"-

lardl. Moskovad'aki
iub,ii;ne

!lsyaliilllerle

solkan.ad

rid;-

uS'Q()I,miIl

k,"l. bize:

gidecegimiz gun, biT gelJf

Ossoviyakim

",11-

retkiler"
Eger

fI~umt!:;deuJi.

hangm

ufu

aoI bill'
-

.•Ben §imrliye leadst ancah birk·as kffl·e pa'l'a~il t iuJ esintien st/adlln

i-i ~'sef bu .i~jn, ulu::;£1 b.;t§if.aJ'l'ba~i'.I DI"UlD taY.]'R bir kabine'Y~ vcriJmesi

gerele -

mez 1'1; idi 'J'
GOl'iilUytJT ki, Ir;mgl ar'lA;
ko,"",mak

I~C ErmUll: katul
Durland
U~IJU

edc

~k slI'!t'g.imizi G"
0:0,11)'11, t .

i;in-

almanu,dan
aoDra

de, duo
mak
rDn

sol

frlkalaT,

sagJatl degi1se bi3S1gllllz1

Idir edcrim.

le, fi><lglan ,",e fJ'rtalan iyi .kl,dnm1llar

··Ege1' elmnomik
i:.-ter-Sf!fli-z. bizJere

Jrut<t.n kons~.~
".!In!' ..

,

KamUla" Ba.~. .-aJ!lUlU~ B. Renda kG:rde laYI k("-

Bwnllan

slyasaJ ba§'''a

..

blrliii 're,:im .'u.. beli altlDda hirlelen tUrk re .. simeileril ,imdiyel '!radar Ank,ar,a ve Islanbul,d_ 33 lergi a~l)ardll". Bu aer,lilere kab:bak i~in Lit;
IGi.izell!aualtla:r

am

dugu fjatlnon !?ehri busbiitijn y:dwml§trr.

Bir

sOY-yet

para§iitciisu

yapmdlk"Ullt yard devloet yonl!l'timi.r:u!' dft karl.~~rl'l'ndktan

, 2500 m,etreden para~iitte

bizleri

denize indi
Moskova, 1 (A.A,,) ~ Para§ut. .;U Aleksa.ndrof u~ak tal'ihilld'e ilk dda ,olarak denLze pan!II'§Ude bir a:day.[~ yapml§trr. Sokum'da kI)'ld<m 1 kilometre o,tede 2500 metreden atmam~§, p.ara'stitil 1.350 metf'ede a.l;;:mI~ 'lfe diernize 20 metm-e kala d.a par'il§iittell aynlarak sura datmt!itn·.
Ii •• _

m·z yo ;tur., demekle, fraDslZ; derdeti '" nin J iinNimine el afr1'llf1,ardu.
Gf!r~t> maH!'!ia/ pef3.in gibi bir ask~

ve uia;da da bi,kuq lug ,olculuk yaptil'm. U~akta'n parlj'ude aria.. ma .:nram dah. gelm9i. 8';2 ne baht",s,.nJ2 ;konuk oldugunuz j'iiq sua beklemeui'llz!., demi,ti. ,OSSC)viYiiJ'icim'in bap3m bay Eydem:m. bir okrd Bibi d'e ,alIIBD Imlubi} gezdiririLeq, pSI,]~uttwUk i:.gre,tmenliii: et1e.n on sekiz ,.a~mda 6il' B·om;ku:ta biz,; t,an,,§t'fml. 0 zaman.a kadfir elli ;kin~i bilyik pa~ r.a~iit dencdni yapnll:i,tl; bu. eUi j.
hi kere hayat.rn.r teiJlikey, HayatJmrz h'er koymUi 'Ve

almall ,demek dcgil miydi?
sebeple

kiJbineye girmesi de saglan yatl§' rumaTt baKrmmd'an ollem.Jidir. F:aku bu, rem' bh §ey degildjr kit Yelli pian. ir'W,,"IZ kapitalizmjnil'J sevgili if,anguII kur'."l.-aMlmek. ijiin, ,SosY81istlrri l!abi .. Ileylf!' almaktar:l bafh bir rate k.almlil ..
!rId

mJ~ olmasldu_
!jiip/.re6r;r kUlta'rl'a Hem de hiiyLlk bir (jogunl[lltJ.~ Fakat ondan SGo1Ji"ai tb Fr.ansada.. sag lar ife soUar arasmd:i't ge'r,t;ekten bi:r erJlf!! kavgasl b~iJYaca.khr, lJimdiUk: r:rke. denUebilir hi .Herdorn. 'V~ 11 -'friot p81'tisinin eli'ndedit. Dif mel'c olllYCllr ki radik.a! ~ sosyalistle'r (I ,ubatta sl)k.aga du{urdiild~rj rtkeyi" ,im. eli B'<ll"lque d'e Fl'iun:e'IJlJ' gi;esinden ,,~.. ,niri'en teslim almIf''ardrf'.
caktlr.

¥imdi. frank.

Amerika, alamadlg. ala ~ ,. cagmE Istlyor
V~~~~gton, I (A ..A ..) - Her al. II a,yda bir' oM,H'g.. gibi, d" i,,1er" b.akanl:1Iillr. 15 'haziran.dl\ giinii ge len 'barb bo'v-;;:lanPJn ,ad:enme~i ii~;n
I

13 dof"vlete hahe:r yoUa1iD[~trr. Oden_lll,e~!i gel'eken &oll"~l!U

ht!c dak.ika ;eMikedcdir. Havilclhk buna bit §t>'y ilave etmi til'. diyemem. B',oyJ'e sayl,eyen gelu; k,zllII bakfiZZ ol',mad'lml biraz SQnra anla,ddf," ,uf ufakJa baiValanan i.i,~,para ~.utfude'n ikls; sekiz yiil ve bin metreden atdfp yere indiler. 0,!;,unciisu iki bin metre-den :JnlacaJc ve pal'a§uru.l7u sekiz pUZ' rnet,ede a'facaku. Biiyihfl! hir an gibi a'n'" cak i!,fjrfi:p m.otOl"untiin V'H!'lI,d'a,nu i!jir,ebildigimiz bu ii,guneii ulfalttan.
b,ir.denb,ite. bir noJu.a ayrtJdr. ber sa,nive biNJZ daba buyu'yel'elr we h,i, az daha' h,zla:nara8 y,ere ,dogru flu,.. me'ie b'<il~le!b. V'~unC'ii parafulciinUll' dU$li17unu seyir etmiyo'r, ,'ere ne hada.r uzakta ,old'ugul'uJ h,esap fHl; !lord uk. Pa'l'S',~iit. alii ye~UJ'i b'rr kah r i.rme:r gibi uZlUlal. sonra li~el'k:en,. korkum; biT g,ufu1rii il€ ildy,e bo-

StI!rglJekl

pOf'(ur!l~r(Jeif: K6ylii. Jr.uJ.an

,r;f!,.gid~1d p'D'frf~erden:

180.899.701
)

d'ol.'r.ll bu1mllktr ..

Burhaq BELCE.

CR.

S .. E'.. Karabil'i'I'
(Sall'
taT'afrJII.dan

Safiyd ta.rafmdlan)

ti ve' ~airlll:!llar~ tabiolarllill anuII,d, a.yrl Ii,y;rl dur,l\rak lerg:iJyi 1!::'@zdUet. BUKu'D guze:1 lIanal~Ia.I"bil'ligi ....., lim 'Ulbe:a~dIDI la'lya.n argit i':c: once f'ollimanh re!lsarnhu cemlye. !tin adl Itmdll 1908 Ylbn,d. kuru •. m1q ve aym iI.. imde hir "Rnat de]" . gii!!ii ~likaraliak Uk lie~im ha'reketle~ Ian .Iollta, ~rt'Lh'k reasamlall" cern,;· yet;" .dl ,aJbnda ~all~masma. de vam elmi,til". Resilnciiel' Cemiye· tit yu:rduill Anupa.'da okuml.lJ ar ti.stlel"ini'll memle'ketil! donm'e hrle dalla, kuvv tli bir varhk halind: oria,ya, ~[kml' v,e 1916 da. Gal ata, . &.a!l'Il,Y 5ergil!iine 'ba,lBII1iT,;t'll:r. Tii~'k l',eli:me~leriDin bill"le!mesindpn dial.
ri:ni :m!!l!yciana gel.irmi;lir. Oama.n· II reIDm]ta.1' cemiye1~ biyuk. harll-

'Ticareti b1rakma
. AJilkar.ada K'IJ)"W1pazannda.

tin her !lane; bi .. yer·indleki b~r ~i2rl\ artisti ta'blola'l"U1i11 'bu 1If!I',gUerde &C l"ebllmektedir. Bu ydki aergi, NB.Quk IlmDti~,
ICaUl, ~evket, 'GeDefa~

hi.r

lUlrr

kOhD1at

Ullllt[IJr •. Me:ndeke

Halil, V... "-

1

Iii, 5amiJ. FeyJ,.l1man, Nazmil Ziya, Hikmell gtbi adlarl' leD ~ok tamUl mil, u~tadlardBn. h~rbir~n;n 'bo •. :._ ~ar eserin~ bulundurmalda. ayt'f bir deg,e'r kll7!anmaktadlll". Ccre'Ie: N,iiknnk r,!tmaU~'in" :gerek diger akndemi arka,da.,larmm bu es'erier. gonii. d,oyurucu bi, giizellik tal] ,.
maktadR' ..

:n.e'gol pazall"'l nammd,a olan. djj'k .. kim k,;;ipadrm 'I/,edcareti brrakt[gJIn] ilan ey],edm. Ticared hIrakan fnegol pazan 1-220'S :sahibi AJi Fehmi
11_,'I" KIiIVVeb1J

t..

,

~a.trm butu'ioruz.

'1_ eser I'" H1m b ". 'egenmeK.

i'

Cenc;:lel"dem d,e Bursalill $~fik Malik, Siruri~ Sa.ib v., h. gibi bir ~ok kuvvetU imzalann yeai 'W'e

Bu YIII~kt ~erJ'ti, gM,; en 'gUR " .. • d· ... . JI',I '. 2:e'n"''1~~'va rc · ..1. !t"lYI.e . mglm~'z 'bOo !lim alamnda d~ .vvetli hi, iler . ]eme ve o!'Iit'l·maeo.dug-unu b,ize g,ii~ tenn'!ktedil'. • • • B-U ,!!ier~Y'e ~U'TneIn1~ 0 ~Q Ih. .. III ijnl '!Iz!.'"e:fitr,reshn ... I!l'l";n hMohu"l ; n~ da ayn 11;~11' jIi ~"'l!~ haUnd,c' yakm d , s:,mnneyi diU.yomz.

lund'i:i. Yu,rdan pau'§ii,t • .gekme'!it .. olduiu' ,agfcl.rta anCBi'k k.Sl'§1 iv'yabiJ'iY0l'du. YabuZ' bu i~i,n' az ~Dk rabane.s. olan' bizlerin ,degi1. Eyd,t]iman lJII'ealkada.§'~a.f.'l'm.n dca' yiozfe-rinae rasa bellrd,i. Para~iit~Q, serf
yeUn ,vni1ne

glda talnl,

dii,mii~. YIl·tllt bir fio.P [lIziyle.. topraga

,·a..

y,akl.s:,yordu. K,a'ygrlr Boz/~rde

s(!'vilJ',q psr!a ..

ell" parR'",ii:tqii g6isjjf'uf'eki il in"; para~Ii~,u, yere yii:! ell;' met.re It:::' ..
,a~ml~. sallaa sal,n8 io'y'ord'u.

i1;:1

_

.

-

. -'

"'ii"l.
r"
<1 .• ~I

•~.... . _,

'-{t7..
---

.,,,ji,-fl!IIi.

,

.• -y-

-~

2H

ZIRAN

~--~~~--~~~~~~~~~~~~~Z-~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ Tflrrm
01.

G

"'.

....,'
JIl4I:

____.l

z/
~

bfl./ri~t('ri

..h· elll . Il"
..
Bu ucb jlJl'iLdc

or

11 .
k .... 1
11 to d

zll.

ago
.; T (' 111
yt-,mw3
a:I!

u

i_

:.c

:...

IIt~?
dJlJd~'

f.a iiltesi
etmek dan ram

a lCJ11k ..
!i
l<-e-

sIal'
01'

etesmt
Sosye1:c::.ifiin

1!:,1..:1it'1Il .:tur o

v

I:i.t.

a : oz .... ~n

-

e

K. rlJ

: oden ,Son

cor~

J.

15

/OJ Y/s

~;1I/,/1 ~::J,

Noma cn,d.:lhk

ire! Acli
V~

Ab.IUil yargl~hk

.H ...smdaki

=

rnd~i,ildt.

ilaJyill"l

- i1a~

an/:t!fJJJ

IIg11Jm

i~in nill bQy~~

dc-gllhhr.
u3Ili..1bnlil
ySLlll.In

1talya
l!l:udtt-

iJ liver Itulyu
27 Mayu· 19J5 tarihli
gOJii.f!u~si. Ull1sJ.ar

limelerin kOllr:plIklarl ~un'a dlr D.e'll'rim; inkdab - Saptan13k' tC!.blt:
hJb: ~ suhunet terain YeiL, etm.::~ tim ~ iIL vSa,;l3!nak:

B.1!iba!,; run
1L1J r: 'ui

rrgk

'f'~..1;
}[,H.;

K~.rwml1

kJ} ru 1memlebir ilgi

dW·UWUIHi

~ij,yl~ anlalfna

-~Jdlr,: iJc
::,.

.all'abulm.O:l memtktedir. tak:lm
yal'g&'{

DeY}J T~if.r::11
h';alY!Jn ~

50ylt'1 i,

•..Ge cen Hdbe:s.i,5,tan vliIl h5d.i:.e: tan al'~mda
:ll

bir inci sUlIunda.
l W,J:rI':ll;

k;inum:L<! SllImali
r'1.Hak

muk
Itu nd alan

bu

~t=lll bir
"'rr:

mdht.1~
~Iti.m

Ot:r~Lrnl'n

rn.. rI.,I

hoP re

h:J.lr;J(:lf.';a.

bn~l hiifl71r

W'..:n:n Valde 11a I.l' IiO "iblr
!'.,oi!!

§ilrtlar

ycrit:ilmniT'lj
yahD I":.

habr§

an~a~maz"gj

lIalrJ.utJd., B.

"';:l'digr
MLl501il1j,

u.viJn(lrrdl. de btl

G~7.~rder irni".
rnc~ ...ieye aril:..llld,'I

"i,i1y·ii'dt.-rin8tni::i
blf

ltalya

kollli5yollllllnarn

OInt.. tIadi~siflis',elllclrtte-

k:uOJ(1 u'nJfl'lDf!k.
IUn bir ~,aYliltk

s_yretiJ.r

Odev. va~ile
!l!tm k -

A5J;;I.allm<'lk:
~ terblye l~tLIIii'I.

Istir S., • rt
L:t

d~
Li-

h;lV;J(i~

Yl"riyoIliJL
DjJ~m:,J.ir

HOlIk

bir ,,'ok

"'·0-

~r

~kan

~nl~1.:hgln dda

na-

lrl:lIl ba~Janglcl de.ki lio"Of<lll'lan

ValvaJ

go5trtrmi~ ol'llJ YiP

,H

gurun

luin. bir~

laltnu~n iyi-

"a.ptEimaslnl allldlil~;m,,;j,5Inm bu

lw~;"ediJik i-

cosu~rditiru,
habe
~yhy,ell
rll!

!;umrii

tu,-

vaHiikiyt:l
ri ; TiJrkiyey'

-

sami m)
J

bl.l 1.1<1-

1m hOlW iizer;llde
5~ ...jl1lfideeeh

;y.
bjr

Uk. ·Ia ruem..lek.c6 ai ao,;lT'lI]aki u beUI o1DDd'gJ hIT yUde. otlC'I'"itC':nnn La bulriimttinin
Il~}'a.n

~:rr.

Habe iSlan ill!: 1928 de yapl~an
- b.ilibc· (la]t'anar.ak

t!ketin.. y~JllIz
ml~

i.iU"-7~
b;1' b~f :krefifli

DevriITun

en buyul: .lfafJ.lilndlJ
d;JV;~.!ll

rlJ rrs u !_, /

ff

degiJ.
yaplJ-

pll1yor.

Arb-a·
kell.di

W)'ilB

be~i.nci ageS, ilri

bu(ul<!' bjT rlii~YII ,6.1rIJNlA k.aqJ 1J'}drJgulfrJ

ruekt u , 811 u

Bu,
§Il')'.

hepimi:tj birdf"rlbirli'
t;

~'IJ~rii' _.1buk
[it: -

{;tis mk~ebw
0)'-

maddeaine :r"'::iJnd8k~ ~i.rmesini

kQmi'::liyonun iki hi..ilkiimet gozd~n B. Edenle d.HebiJe~k

brtude bit!; de

va guniimii2un
Cllffllll'iy"

dt"?,i~. Tur
rd~IY~ll

J:Jj. ~

.ll:aM nj;Io.Idrr. sann ;iculJ
,!1m lUll
VI!'

A

I1C",t,

hem' kor.!UJl'lI'l ilJe-..in

v~ .;olrr dcWu

o:rah.nbki, ,,~phl' R'm

SU1n me!!t!ieB'l~ Dt:rabeI. Iilihi.iin meseleleri

diyor Ill.'
Bu kH<if, hill,y.aMIn bah .. 1:uIEuygf.

inin O? dam"3'>IRI
V~

ulu
gel'dr

S:I}

b~r drllvadrl'. gr.reks,e indil! oynadlgJl

D~'r,.}f!!r O'ffll.r1J!1'l

p:JfI;JY<in
gen-t!'k

.. IIH;m::rJidir. if

~rs.a.pl nna
millt!arlll}

'''' gcirl n tcfll!'n savan
pt! LUI ~f]e;r.
t ...

I~rdig
di

e.i~nltlm~'" haYiltUJ 1:'I'vJlii 5t.':zrnit
VI! kr-DiJi

:jyOH./Z
JJl

_,e,

1-

i1:emebrll.cdiir .
o}i11li

1

j

r~jt"l

ep Q'l
l1'.

"th .lmn ilbl·j;z
u'lt" ~. Ell,..

kmJJ"""c.a';j l"ilrl

'11r dtu urn hilluj·
a -I.:.lannl

lBu i~in r partoN

bll' .Jolerd~
J,; en

ai~rIhw~tlr.
oJ.olJ!l.,n,IJ

Binbq_

no;> 'ITJJ~k- ;iI,h . Omm

Laval .ki gti.ndcnbrri
ibUk:iitm!;t tar-aflJ!ulan bi lar. tedi.r: formu] bulmalr
K.CiIJ.U

Cenen.ed. kabul

i

li

j'limJ..d~
a'y I'i I

p-a.d..i)'3D
fie-I

dl
101 o1.1ZKi Il

i ..,.111

ve Somal.id~ki

klH -vret! ~

,if~

kerurnak
tlcon

i.i~crc,

uzumlL!

gQr,;i.i:::;t~ t~d'·

iSin uiT~ktathr. (23 maYJD)
YOT""I

haly a, h.!#i kMMJ .It.abuJ eanr:=ldc v.lItEe H;abe,~'naDda Ilend.5 Din :lUaJarnz! oJdugu ¥~ bill' ,iUlJID - - uk olUJ"U lruv"ete b;q.vunt.d de~jl. ~Ii ullar S.os.,etesinilil
mak

otorue!liJnr
tuT.

dllyanarak.

Jiu·k.asJIU ,progrimumn 8u IJrmanCJ/Ik lJilJlr"
rl:rr

b.ir "'i3~J"m.:i' jJ-IJif risin - Q/nT~1
taEihimizf'
.1("1101" ,,~

yeni

hi,.

I.tlUJ!:-

bir icr] .Irnl~l.tr: J.:<1T~koUaH

tt ..Iyan

Som;!H~"l1d, ki ba.skma

In

gil!i Ci]~c~ga, be~q)C'k-

yarga~bgHl mat:!dulne

ftrel!'ck

IUtl:.lIIf·

tn.
H.nr.:l ~e'hllJt.,~sim ...nl.1mJf !)jail! yueddO!.t. lrdu.
AI

b~rha_iiigi bie

Iakat

dun ak~am

ltaJbe-

yukiimiinfi
be,:il!le1

yiikleyent

bir p1iill§'m ...

yt!ni hir devir iotntsla ~uduf":
eBlfeuliiiiJi

b.l d~'"

~.1r~1 ~L.l;'vctllo:n'h:rr:j1'!j

",e he.

lh~im .. h:
.U¥YC

yall - lJab=-§ dost!,uk §inc~ m.addel!~Nn

andl.3§masHilfI

• Inn

g(ltre davl'anm.a·
I"

•.

""en aiflll:l

I!!Ii'l"T.,. me.5CJ.!"sir'l'1I
olllWtcS1 1-

H.aYil b! ndumu1iliS: E';'~r

yrld.ll

vereeeg1 h""~IU'I-

1• .r,:J1 A rrika)'iI

lbi.ayUk ,.a;rdlrll";;:

g<:mi bir'

y,apl-

Cl ka.bu h::bni§ cluyol:' demJik!W-. Bger
ii'§

T,u,hpt'nin .lilj2\:'~1
asyo aeJ we planlI

bir ¥kiJ.de
"'f'

y;rmi Jju iJ~ Od~'II'.iru biurri:f .>.2ymam .. ~~lJ.disi y- rdOiO anT,Jlm"
vt'!

h:r goiSnderifmi§tl:r.

Bummla bl<filb r, bu

lara

"akJt

k.;aybel:nwa~Di ~~/ik
n;

t...nudlnlil .
boll' bii,ulo:

tr.:dbidt:':' ilIll:qwnlllim bans ~'ollJ He vc dipJ!;'l11d.Sl kanah i.le koilaflhn2.sm.l cngd uyg!Jn
dllll"nr1.d:

Q,.m~A: lU2'umung

e~ ildir: ~~kild

hut, giniiIIJJii~ g&1T kendi. a:'lg1artna imkantnJ
ar<l'5;la:r

1..
en. bu·

du.ygusu cdiniWmi,ti.:r. lID hiilriimet U'asmWl y~dae.ak: her haugi bir 'U!,I.I.!jmillruB uti yiiiriHnili 'cd... ra . dogrud n da'gruya apI'a.~k konY.'§UJUfulau.gl
mal.ar l.Iyu rna vt! yargu;:lrk,

2.5 temrnu.za
'I'e.

)'at ga; a'Uinamaz

z.s

kadDT
Q

be inti Ulw
- dar .z.amm ~-

"in be-r ¥!ydeEl Qlll:f' l'Uemle-.ketill "~C.Ii·:sinde <lTilI£lrdacak cak I.eyler led vardtr: rOJ'JIanrp SIJipr.in<iyetiime. fa.kt{j,.Jec.
;1gll~

agusto&a

toptan

y,a.tI.Jt.1n1a.mazsa.

Ie gene U10lW
cektir.

Soapduine

geurile,

Ormanlartn

;,In

gf!'l"ekell tabii,

11rJim.
~ rr ye-

d3\f;'"
!te.

j'

"ml~,

ayni
Ve'

inVJI

rev ~D .

ti'll)'it, konu~mii'lan l:rbihllle'k

bu IIiI.i!ldd~· F.ger, Aba~

topra:k, :m vr lSlg. BunJa~da y

me7. Nt!

f4'nldci;jarJn.3

I"IiIrJiwaddc1arll'l:l ~~lil!'nj !li1pm:Jb rlt.'\·",mll

s~vkeunt'k

d~ gOt onul1d . bullJ.:ndlllrulml.l$hllr. ~lJldy~
'StiiD

... Bay
euma:rteB~

MusoJil'li~
gti:nii n: rdi

h:Dlya-n senasmda

y.1 ~h.r.

m.l '. irin r:lind~n
Pro[l3ga.r.dann.

i~iFl '"'"<lila ~iieJ i5~ml!!ktcdjT.

l:mllln· Adi.:s. i'iin bir

I;j"toi

Halma

ve Ad[1!i

gil

,ib; yt!!r.lertie ~
16.d ... ver;mJ; co
jiLl!

gibi

f£(!'~itJf!Ti

biro :so)i"levde:

m1'ett~

ye [l¥"bi'iy"".
V~

telkio'lJ
fli!

h·i.lihi..au:: t~,,=ri bu gorli:r:;u kabu ~ edc: 1"1 rl!!~ e

yiill"g;a,!:hgllll ye!!h:'nini

'lIiizm:i~tir._.

m.5:eh!:I~r sa'pt3l1'lD dali~o7m"JlJ
j'Ol!llC"tn11!

bir da'

urn ba~ilnlm.ls.rnd.2

~fryiik

..ltaly.anrl'l Ababad..l t~hdit almml bulu:nmaga olarak

.2I.td,Ig. bu tedbH-h:r
~rlriJ1hgi
gi5ri.ilmul!!

iii r roI ()Y!105"d!gml h 'pirrriz bji.iriz. Hrt., Ie, -i •• anc,]'- hfi • .uD bir ulusr.rll ,..1 VI'
''In-'/ I: .rJl~i .ruM t :ir.:n [lr
l'j,;,kClltill!l',

Hab~Wlst::utJn

gUnltrd~ crtil}'a 'idun. ,eni:imi~ o.at;ak '17! lu:,.'I3r
andl;asmasfm do~ud"'n "'erici irrtem

gU!j;IUldel"
rosyeR'!IIl

de
I"U";-

ve sii-=I tedb"irh:r J3,ilind~gi .... ~ £ritrcdt' kuvvdleri tize·

dosthik

bir

.ekilde k

ilr: on.1ya

lanul

c fr bii-

Ir. Bu da haJyaYI daha uyanJH:
sf'Vketn!li~ti:li". l;1zrm oJan beraber.

,eritmi!!le:rml. ~;iDde
ml

d.ogruya.

'l'll!'f

ir:H1 pr(lp<lf?,,~d.

eon on~mJi

!Tialar yap_naliH1'1"!J ve normal ho,iI:uduk
~~U1

bir zaman

r-e, B. Musoli ni Somali kaot..151 iiydJUlik gl!'ll(;/I",:

1-

bi.1" I.Ifu~m~,,/;,

,Iar.

burul.l

"J"

o}all-

talyaya

butitln
Ol'llLlI1

\I;oITotbiLmok ~J~;jnktU'.

I',;ap:::maD.a:rmI

i!t:iI

lhU!ril-

ki,

I.sJ1t.lOl!!t

:illglamakla

A,vrupauaki
bLr ta-

a: biMilr~. ('II: b !di roli1nde: k!llllrull!
Egl!r bu .'Sl..1 bek]er.u~f1
HI"'J~-

J no .... '11111'1 ha ..iJri1ri JP"~I~ iir.1l1.r1fi~1I!' ~ror->n <;, /!iul/e yiiTe&J'tli~hl sld.1d.iuu duv.lurluz, :"i~ ki yu,.d.un ba.'adal1 geI rrtk l>itl tuJmJar:l

du.r1.:lmUfilo.l i'f z.a,yd.IOitm ryacak h

.... Ul1ls1ar Sos)'etesinio bu baii;n~gl 1[Qk ,i:inemJiidiir ye bunda iiogiliz delg£si Bay ItntQlli Edeotin bi.iyuk bir yatarhgf gOI'ii1mu~tUr. Bu ugw:dil (rannz: delegui B. Laval l!Ie ~Dk ~§br. (;i.inkii muslar 5 yl:tesinm :yedciai.m.e blir y\unnrk ~n~iri.lmesi lIuretlk: ortaya '!jjlkau.k o®ola.n fela't~t.I:i durwnll In.glihc:re kadar FUD5iiI d21 ::il1~am.. kta yt gor.
mel.!tc buluDuyordu. ~o5J'etenilD yetlr'g ualsa

t:i~tjlme, glmam dUa'l'DiillgWI

Qrm.im"

nglama

kGJay bir ~e}' deoJdugu
orman

giJdir.
Hi!'T

mrmJ~kftt.re
Ve'

ribi .bu i!jJefUiJrj1.lrmiJ i~-

ri azerim: tasyoil11111'1

aJacak kurumlar yiikSt"k

~kulJarN'l,/a

kun tedblrler alml§ur. Bu !Oonuncu noktil. i~. lta1y.arun Fransa !,'IeIngiUt:c" iI~
Ii)'ice l~
11

:ian venne!!: .... do~rud,",n dogruya anh.~. ~
i'Dl!Z imkimlli1 b<.l~IlIft_'T'2Zsa, 1~1tI~$e'~e yenl
kGl1I51eye-

ve yabct liIimillC'/.l'i' bkuJteJiM(!ki a~ ,:!'"D.§um:r.a. ij'im ,enstilu}l!'ridit, MemJekidiwiOl'de limd~y.e bd~r J1JW a.Jtllwa an}atsJa.til kavram bllgul'J.k.ti figEU,fi.imLizf' uygui'l degilai_ kadar biitii.n okallanm/za versitede
~ye uk

t !I:

k;ui" kelldirl'i
bU!lt!

,.ah3t~

u~ml.l;

Ohlrak

biUl§1 kOflllyab·.

gel~ '(,'k ve .., da

0 Z;m'IarI

ka.r .. ,

I..or, YalC;]!. kauar byorsunuol. bi!u;iyclder~
YU.rI,;'U2 I.iillJ·HH

si1fJlIJ'z oJmmIglIu
butiill

hiTiirlt
itop~

balde Fabt.

olmuJ

b.akmund~lI.

Ifok 0il~ Adi:s. a!i:d"lu.

Y'

·l'l"rktir.
.•• '1IiiiI±

ve zayl nlCI g6riin5Cydii. 0 zaman biiltim y11.lslarm dlLlf'UmlllDd.a bi'," sa rosm tl (1,1:1t'aktL .•

Egf:r

8i2

~imdiyt: jjni1::JleIt1

",e hattii

fUm adma yaptlg1m1z

jey. ya~
JIM"

IU b Jde. aruauu<!'i',

h~li:ihti

eJl'lidir. bu dm'umunRMil3 Ab3.iba iiirasmda y,ap]lma.5~ gl!:reken oo-st ..
~~ all~ .. (ie~tD uyg!llD

ballel kiraplarllll Tellfru g~esj, hltlHt§~okutlnlllru.

dilimi~f!' fevirf!l'ek
t5'(..,n(}lJlda hulun

D~yJi

aym filAi1 'f4!'vr!!'.s:i.l:l'rlp S3'onlarl.
r .. djlO

lam.:!k iflni
yronf:H..

~,~j'J IHrakOillDaZuntz. .t5iU-

J{fJUfF.r.ln-"

may~ gU!t"]e:i't~rdiii de dda B. Ecltn K Laval
iPl"r'Stijjn~ olrDly.acak omme ii\lktan ardmda

CencYJrt:'-

italyanm sefel"berligi devam ediy.o:r
Roma, I (A. .)1 ~ Stefani 14.jaB!!1 Lildirlyor: Habqistanda InnU seferberlik iJi.n edilmesi ilzf';": lle ltalyanhl doiu Af1"ikasmde ki siimurgeleri'l'lli herbangi bir .sal d rnnaya 'Itarl. avgama.k ;~ill!ll B.

It!5inrJe

oJdJ1ju gibi

seJeJerde de bi.r t.ak~m 'yau~tlrmalar

oteki purihdu meve

orman oku:1u da ~lmdi;re ki'ldar bun-,

daD b3f.ka dil 6~liI

bit ;.e}" yapml:i degUdrr,
vi!

Ora·

g~7.ereIET ve bi.itHli

tapJ:l1J't1

de, bll.!. i:.;l[l hill]yamn ma:;mm kOl1~yi
Dnc~ m<rtlcir

plll:k d koftUIIlICenc re

karara p.3g1amala.r oJaclJgmr Lllndllg~unl soyliyere.k bet&esini lu·:t.irmekt:edil'.

}'erinri • .b,u da ... lUlI a

yaytlmasl
ve

iffn

Q-

bir '~klilde
gc~mi~le:rdi. avgill i~
dogfl.J.dan

--._-.-

pro/eMr f.r;.i ndf!
yahuil

ad,m ta¥,F':lQ

ki
vI!'

mseJer

lalebeye

Byni esOiS fU Vi:'

yiH r.irlu/~Jel'

bu

pniesOeun
o.!cutmuJ goce ilim
rJmin haJJmln ~

lIu.n>,le
sQ:·/eu·.'1iz,

~~lk. au.ruyor.

",ii,lcj1illiz
yazdUlD.lZ

ve
'lie

yaz.HlIz
l'e.rel;f.gimJz gE'nilj! iJl'iude
ve memJ~k~r

Yeni italyan seferberligi
Rom<ll, 1 (A..A)I ftll'bt:rl:ie;i tm:n.
§

yllZWgl

herbaJJgi Bl.lgiillul'

bir .kitabl gor~ufle
Vt

lardu.

karl~madam. UgiLi tri.i'kilm dogru",

pm'"

_rr,uvlIetle

inOll.D.IIDZ b.

Turk ba Ih ..dan do-

bu gibi:

M'lla~~liIarm

Veni. ita]yan 45 bin ki~]

50;:0lIl'-

,evirme d.egiJdir. Biz yabaae.
dt'n' y.alnn
dOlI'l

.·.hdJgrna. ~o;. rlaha
kUnlbilJ'r yapm:;un:Jk,
dj;~

yi.rmj

a. ya.

bra

ordllslIDu

telrnik

siste-m
to

yndmumz savl1!<ls1Ild'a

b!J }'.apabi~ec~iiniz

i§:i
gize

n 6rl~d yapC'lamakla
"QI,:ukJ.arwlz.a

bird.s:.
",j<JIrak. UIi.l*-

oyu.nca.k

koml~rnala.da. ba§anlma:st usu!dendk. Rotr';.l; i]e .A.di'S Ab.<r1)a araslnda ya.}oLlmU1 ka'U'.ula.§'i.Inlan konu.§tDO!l.a.r !imdiJle ~dar, ;b~'kLenen lotlus-lu ve:rD1IcmiSlir. Gtr~i Italyan ... Ha~t ~ Imvpdil'C3'k Yellen
f:Pc~~

Ml1oSoliDi; A'koil. fukasiy'le yen·i. deD lid f8fis't fW'ku11UD .efel'her
,edil'mesiD1. itelO hir frrkanIII

~e d(!lnan.ma.d& da JI!U3
lI~nlf[

sal:lV'eril~s; -.1tmda ailIlko-

angJ.!Ilu·p i~iqile

a :siS'tlf'm ve

ilim

tE'.k-

nigi l~ri

.meliJleketimizdf'ki
da.vaSf ve
Or.UlIi

pHJblfll'r1-

gercken

s.il.h

ilmig baklMlard.!I'1 kOllracagrz.
i~(:nfiJlclt
iii

'-i~oI!
bjr

oolmuo;.h.lr_

da

ormancllik

lfu

vpriniz.,

I mek i,in
rlJl};Jl"tia

ve k<JhveDizi 5115LI~.. k resimlen' Sf'';UUZ, o~
f!'vinizi
~:llebeJen

aUSlfida

eni badis,elu

slklml-

i~D yeri.n,d~ tcdbl;de:I
d.iI Ci[llia:puouhg[

kundmasU1l aDl'etmi,tir, Dona" ma i~im de ,imdiyC! Imdar bir ~.
siiba.y~ .. mba,., asker e uzma.n silih altmA -;. gnlrmJ ve 1913 111 mil cia 511i.h albll ..l. a',kon,ulmu;.-

ciizu alan Turkiy~nin

ag;'l(:lalim Bu

in~-

ingiliz larab hasta
LO!Iidni.. 1 (A-A) - tngilterc kn:a lmm baf'd WI" Miuk algmhgUlIbn basoldugm.,u RoytCl' aj 5~ resmii ola~

II bqma bif' pl"ob/~rndlr.

problemi

OI.hmru~,t.u·

elf'p' dersJerimie

u-

ifin bize g rekf."n f.'s:I:slaTl 11, ..zl'rT,.yacilktrl'. Ormanc.rl!i fiJJri11r~sif1d~1rl aJ.rart,rma rrtstitiHetidfr. IiI" bt1rn!t:etlt<
gmSfl.

Kotarmak

i·ld hafta:o

fair

m(Jd~l1eri yapturmz.
H;n';u;Jld;Ja

11gil; (iJmle-., iln.acJh.
harvltCJ1.rgl
S~'II'·

gJ

gozd~l'II ge9["e'lI:~k yiUgJ~hll:' at:iWm1§t:I'f. fwt YMgr~ komisyuDy.UUifIo yetki.iiioo Llapsan1J
b.akkmda ,gQdj~ u.yma.zhkh,rT ba.hslc. ~Ikl:nqtu'.

Biro bDyll!' ""Trl'
VI"

fJiribif'ind'~n ii(!'
t!'.I'!S1'iltin

b;'l'-

.~W',

go.steten

riJblo};ar,

direct"k ogurda

Sa-nat 'VIE' fikjr, se-Fet'ber edilmelid.ir.
1'00mal'l/a.l:

lin

At1~5 A.baba. hUKumtO
madde~inde'll tan 'Slnlrmdaki Omm.ak istemek Fa.Int. atllmasl l-:in,

palnnHn

15 ,ind
UUT bas

ltalyamn Habc
i=ii' karl§maslnl sosyet~.iDI bu ~ckjldc
In·m lta.lya

SeieJl''be.rlilk Ilam bu diizen 'L!fln de ve hildisaiz ola.mk Japilmak tad.,

rnk IWier almllUr.
Ktral, ma'kt:!idu .
odasUI

.r;al1:f;J1J

un

i!l'lm<urn1~1'! ~n'iliu'·

dan

cbtar

tyil '~) km.li.

A

y.li.r.r3y~Z. 1) Onnan yeti!jtil'mE'

,eg;tim

[JCliZ

uCl'er/erle.
tertip

hana bedav"

LI'fal!;

:.iicl nazrrl.klarlnl 1l1us]ar

'guimiJ'eri
II'Bin, 1an.m;JISI, ganda

edilmesi.

her fi!hir5.:]g-

liz n: kODscyiln

hj~ olmazs.i

omj'ul.'lde Ur deia;
d;1 {}irlll'r

~~ dakikahk

bir u~!J':i yapm:J:.>lmn

vu~mu~tIllT.

bLi(i.l1'J b1,.lnlar
ber

PffJpaQiiba
mtl!!P1-

m~gelellin dolaYlsiyle;

ortayilo i.1e H:a-

1Jl"a·c;ldu.

HavaJarUllf'l {I!'J~k gDvdeJer/~ Idet ku
Sill'ga.:;rmD

giill biraz bicu ber

he~i'!.ta:n ara.s.mdaid I.llusla[
C0l4 a~H"

bar'l§ i~in, b~ kt:ndisi. gorilLiiYQ[.

dt

kaplandlguu,

'iiosyettsinin
sakrnca~ar oloritesi sonll'i

~§jn §I\o;f,I Uluslar kon·

... tJctldiiini c

go

h~l" gun meH:,

daha

Turke,
en biJ -

,;,of.yeu,.in;n

bOlkmu:rtdalil.

1m agurda yapugr ozvel"iledin yuk odt',,; aJaca.kflr.

r;;cyi. lIl'11cak, biiti.m ot~ki ban~ yolu uylJ~l'l'la yolhtn han:kete ge§;mek Qnl:mli olm.

ill

v~rn'lcdjg:i zaman Faka.t,

yon n
tammJ
Hl.F~z ! Hellen Illr

1(% 018)'1"

Ya~ar llabi: NAYIR

Icla.ketin, tam vaktinde. online geSilebilmi, 9'dugundan dola.YI kendimizi kutlayarah ycmeh salonuna gildik. Biraz sonca para~ut~ii de geldi Yanaklarmdall han da.mlayan. gU~1ii,dill~ ve ,~ok sevimli bir deIUf.a~~1idi. K,endi k.endime: "olseydi ne JN1Zlk olur.du.r •• dedim. Bay Evdeman sordu: "·Para§,ilt

dar ge~ aftlnlZ?~. _" Haifa ~Qk sert oldugu i~in onu ne ha.dar kadar

g€~ kl1llanll'sam
oldugu
H.IZ

10

siD"

iyi oJacaglDl di1§undilm ..,
if:in 1l00r'-

dikkdl.izligirliz
iizerrine: la~11 mID.

,pehiit!lptYO-

- "TeMik.ede korkuilwz mil?"
.. Tehljlr.ed.e

degihJ;m

Vf'

lCBcah bir ~P'y yakuJ. .•

(La. Repii,b • li"len)

"eden
-.

YlTtlTdr:

u

Pa(a~,Utlerimiz .saiJamall. Iak. .. : bUJ1d,~; /alr. bit ahsakllk. val u u Dll§, sole blUl di.i§erke agll'hglm 18 sert havamJ!l §'.arpl~ma.SJ'na da. vanamadl ... f'-lkinci para§lltu llir;ill 0 ka.-

Rir al'kada~: "KalHamanlat hoyle yeti§if'I •• dedi. Bir u,~ah~r cp'\'ap vet d·I: nn .liraVaC,fd[ boyle yeti§1r· .•• N.8ayc!ar

UlUS

J
Y~ng,

ongol dos lugu

I

FranSIZ kabinesini

B,

Pekin, 1 A.A.) Olle 1 erkiuLik ptlTti:5;m onder; Pr ns Ta)' •
u""nh.!IDg~daki japan :;.ijel oruntak1a.l"ln.n kendiJsille SUQd· kJ

Buyson kurdu
(B~ ,r I.

im:i

say,f,iOda)

Lafont 11k defadlr k~ kabineye Ii!: 1T'iy orhur. Kabineele iki osyalis v@ rad,kal sos]l'ali:ot~el·in so~undan bill"~ok
\i'~

u!;ii F f'osa.rd, Pa.rfelti

kabi,neye wkel yetke VeTmelde imkanh oiacagmm oyliye rek r&:dika.ner- k II]d I'm otdug.
Ida ancak

!liye DufunmBsma

gore yel1i

huku-

tiro

Inn tlilek:Tetden ya.na t~:l iiku ~ h mel i.iJyelerlJ11delll duntm id1l1 a.y. d,nlanmi:lk tizere bu:rB.ya ge~lIl1i~, -

Tecim Bak!.lnl: Lorent
(Ra.dikal sosyaJi:5t :sayla.v)
Fioaiils Bakanl:

EY'Ilak

ItPlet

da.ha ziyade
sa'Va~-;·d8r.u!l

soldan

yanadu.

h.aber verilmekt~dif. Eski ba§b ken vee ifi!1lrlns bakam B. Kayo He Milt ~ Peten'in
kalbineYlf!, hiE" bakl'llillMc a.lmadan. IPfT1IIeleri. ihtimaJl 'Ward'll..... Biitiiuek onomik VI! fina nsal

Pa1mad. (Ra.-

E'Ski

ba~kaOi B. Ri-

Alrnanva, fran' IZ - V yet paktma alan i iraz ... larrrn bildirdi
Paris, 1 (A.A.) _,

Soylendig!1i'ile gore, ge~enlerde. bir j pen sue] u9Rgl Mongol yay~ la.s.nda Tayva.Dr~m saTay~ yakininde yer'e inmitir. U~agm i«in dekiler. pten:!!ie d;~elderini bild1!1'"mi~ler ve bu a,1'a. dj;:]. , 93 .'-ehll'i n d-o Ieror' dan ~i:i,. mil ;j,teye ta~lInmanm 15temi,,1 HI;r. B"'I"Id~;n ~ ..k janr'l J l' 1'- .. i.. imiao·d 5z~1 bi,. -b-'iro kurm ;:IF7.U5undad,rf 1".

Yunan krra Irk partisinin

toplantrsr
At;na, 1 (A.A.) - Metak.sa!'m luralhk pHirtbi bop']anml,hr. Ay tau;hu, kamoya b~~V1.lfma.lnEZml '11:1 ralll!jrn bemen yell iden ku ru lmil-"iil

dika.1 5o!lyali~' sayh., ..) Kuttur Sa.kanm: Rustan Rad1ik ·1 5O!<ya.l'ist saylav Ba}'lndlrhk Ba.kanm: Paganon: (R:adikal losyalist saylav) Somil"ge B,akllm: Rollel'l ( erkez cumuriy,et'iim saylav) 1 Bakanl~ Fro~a!rd (BiTI~ik losyalist :!a.y~a.y) ElDekli Ba.kanm ~ P'efetti (Radikatl sosya.lh!'t !I:B.yla.v) T_ ..11m BakaDI: Ro (So~ dc:' fDokrat aenaior) oS gbk Bakalu: Lafont (Birle~lk 50~ya'ist ,! ,.-'av) POlta e ~e[B'['af B.: Mandel (SagmslZ .,lav)1

vol1et.'~n Inlbine.den ~Ikanlm'l' 01· m.iUI de gaster] 'or k] B. BUYSOD, hi~ kim5eyi gozetmeksizln k~si I L bir tuhlim s ya.s !ol gudecektir. Pa.rlaD1~to bakrmmdan Buy· son ka'biol!. -i de 1l3g.ll yukan F]an~ den ka'bi:ncsinin illk kUTUlduglil vakit dayandlgil .;okluga day&lla· caktiiii'. S8yl11!IIldmgine gOl'e. B. Burson da. !!iah gi.inu parla,menl!:oda.n Flanden tarafmdarn isit.em.iUip de reddedilen aynl ye·tkileri istiye-

A Imauya

meselelel'fi B. Ka,o, biitiID su~l me lelere de M .r aJ P,eten. ba kacaklardrr. Boylece. ~im.diye degin hi.tib:i:rlernden busbiliin "')"1"1 duran ayn ayrl bakanWdar arA •
K

biiyii.k ei~Tsi E. Roland Kster AImanyanm franSI~ - SOVy·C:t iaktuia ohm itil"a.. Iarrru drs hakanhgma
In

oil

'rmi~il:.ir.ALn~n}' pa tin ve bundan Bonn

b

pakold
1-

ce ttir. ku.met de batlttca. i! GI.. rllk fl'an~m korun TVI a.s iyle u gra.4acakbT,
Oylarm topl n.masJ:Ddlln pa.lI'lamento azad edilecek
nqil"~ Vii!

hii .

13..1 k,esindir .• Fioan:s. BakaJthinu, . Fransa devlet bankasm 'eski Igem",,1 direktorU B. $""1'1 Ri ,t'llI Ie(.ec:eji
!loyleniyor.

smda isbt'fIiM dogmu! ole.caktu. B. Lav81~iD dJ i~ler(ndet 8., Mantle~'in posta. telg1"afta B. Han, r1 Roy"un bayu'uhrJlkla kalacak .
1

tm Lokarne gunda

karst

yaprlaa
uluslar

sovyet ,- ~ek paktmm

da

sosyetr:sj paktt hi.ikilmlerine pek &2 uygun bulunduguna israr erti:1 bild.irll...rn,;ktcrlir. Paris'te [rarun.z - SOy)' t paknnm LoKiU'1l0 lle kar§m olmadi-

m d~I~11'li~lerdir. ---

-

cum'UTi:yeq.i sayla.,v .B. KataJka ba.,bakanbk yinetgevti liiMerkez

Borsada durum
Pa.ri$, 1 (A.A.) 31 brrihl1 bOT:!!. durumu~ Bona. k bine bubra.nmJlI'I ~8bucaktan ko aTlIb,cag-m umudu biiyiik bil" kmav i!l;indedil". BUiUin a.ksiyonJ,ar dUde te e gel' hi1' Her leyil§ gosiermillli'l'. Fra.ns.iiI! ulu!1.1 fondolan ayrn:.a. a.rail:Lhnaktach.-. Epiyce yilkseldikten ,.onra, bu'- ~aT piyay. IiDDUIoua bil'8.Z gerileaJi,. lerdif. Bununla bH'abel'. ka.zanc:-

ne atanml§br.

rieyYg,rk, I ( .A. > ~ 8. Buy50R'un In:novetli. tiikel .,etk.eli ft
pa:rlamenl.oda

Yen' kabine Arnerikada iyi kar§IlandJ
, ..yiik birr' ~gwd

gI, -;uku

Lokamoda imza edilrni; ve bict; hir zaman ooyle bir tenkide ~ oJiUl (ra.nsrz - Ieb p2ltkbndan az ayrl1t'1h oldugu kayd,edilmekted.U . Bundao biq. -a, alman - leh aDd,.

HN'oTlDandiu

!;1.1

Iwr,UlDb "tin

ijd~vi

memJelcet

O'I"maD-

clil'giml1 l.ablig

orman

yeriFirrne
j'~i!r.p.H.I!ld<l1 De

(!.gitiminjo r F.ldOl Im-

ilinJieT

NevY6.rk' nill b ani B. Bertrand Nevyorktap dondijkten ,s,onlra degi tirHe . , ce . 111".

lran5atiant" gil i1e gitmi=! alan tecim de .

ne,

dd ~biJetell bil- kabm~ ku:rma.k ip,g ya.pb~ it ~1'Dlala.r NevyolJ'k fin&a. ~e vern taraf .. dan IeD'lpati
10m nHftrrr.

:para.J1korumd

iPa

ile karll -

B. Ka.yyo finans, B. Jakie 2) Orma!fI isle> me enstitusii (bu i:urlJmun od~vi menUl!hr. oTmanlillloGa =-tanm bakanl oldu man \Ie yet bak,mlndiJn lruruhicak tabiill. I

koinh olduiUIIU

:1f ~ftIrmiikur.J

Ho1 anda iskQnto fJ.at -

1;i"i

.r'· gayeye

dlU'fmin

il,mgi tuefod]ar

v~ .sistl!m-

dahil. Ul'g"r.HJ1 o;ol1ur VL'l'eCI!Ol'uianC:IJrk

gra~tJl'makl1f.)

J) Turk, y~flJn
tlf!lIl

Sly.:ua.s:1
0-

Paris, 1 tA.A.) - Ba.y Fernan BU)'SOD 'Ie ye'Ri bakm'E gat t 1 de Eli:ze Slnal'lna. Kelmi~lerd·ir. Bay Pal--ad Finan. Ba.n ~itHI

lar, bddhr.

lanru artrrdJ
Amterdam, I (A.A.), - Ho 'Ianda banbs" iskonto'YQ! yiZ,dE dortten "uzde ~e !r1Im.mutttr-

\Ie el;ontll11l.',ii l:?m.ritlJ$u /:Jr nlil

(B p kurpmlJJ"I

otelrl ik~' t',flSIi(iJnull "erdi:; csasI'e' dl.f paza..-lardaJri ~Im t"ndiJS:[l'isitwngi ~'ont:rlel'~ dggru yijlriidiigi:i
veo mem/ek~UYgDl'l hir tarztla

kabuletmiyen B3I:,. Roy'un Ra.y Jack; g~mht;r.

liize,..ine aJmak i5temediglDden yerine Ba)' Kavyo '!il'e tumu da

Kabinlcye tiilrel yetki veri]ecek
Paris. I (A.A.) - B. BUYIOA'. ,dun a~am. i!aat 21 de \c:abimE!yi geee Jruracagnu we hu, ;~in ya ge, c:e yart!lIjyahud s.abana. kar§l saill 1. de hilmi, o]acagrm .!!ioy]t:mi~fr.

Spekiilasyo-ncularla

Jerine

sava§,ma
(A.A.) ~ Diln polist m8nevralannl oRa y ~Ika.rma.k i!rin bir ~k balkm· bIT 'Ve ara~-IU' Jil_mllbr. PoIi, fTangm degerden dii~iiriilmesi i~in Imvvetli b'T' _ vq a.;.mq, olan UPBti JumaJ'J I' ete.siDiD idare hl!lme.sinrmLasrm,ln'. Bn gaczeleniD direJrtorii yum~ fJ bir bildirigdt!. ~ek defte.riai Vi! bBn'kadaki hesablarJm politle V€l!"digini 1le lie kel'ldi adIOS ve De de ba,ka.$lnm lu~·sablna Lit; bir yabao· 1:1 d6viz ,almamll.!f old~gunu hildil'.
spekiilac!j1JD

fra..nsu - s.ovyet andhvj:masmda oluuym atom' tik blr ar S1m3y:I kapsl.m'3.kta.d If. Fran.suSiovyet mdl0Fl13S1 tam am en Ce!IIeV1'1tpa.ktJ ~suma dilyanmakta 'le kararda oney hakkml Wl''S~aT sos)'let.esine huakan prot ok 01 ile smnrlaJ1.fIUj bie kapsamIlIlda bullunmaktadu-. Bumm i~in Almanyanm alc:lrgl §im.diki durumun da., Stresa konferansI Y'DDeyinde }-aptIIIgr onluge.lerdeo bir derecey~ kadar ilonmkie de-mek oldug,.l kavdedHmekted lr.
la§.I:llaSI

Pari.s,l

TtU J..:cH.tl!r'L'n iSl:ttistiklerle fin kultiiril lld,/

pyey~

c.ek ell ;yi VI! en uyglln yolu ar.l§"i~te bh ouna.n'Jl~tlln1Z!
VI!'

B. Fra.nklen Buyyon devlet bakanlIgml kabul
etm.

ButUn partilerin elbirUgi
ode:vini

etme.1

-

tirmaktu.)
agal;JamiJ
sun'Ue

di

I'i. ba:§lbakanm
tul!DI§ttr.

kola,.la~

Hitlerin sOlylevi hakkm ... daki cevab ingiltereye bilcli cHdi
Sir Con Saymen. lngihe.re·nin alrnm uail

poHrika,'UIU

pliinl1 vI! diizellR

ko-

tanml'K j'~in flu f'l'lnhfill!!'l'"in m'rmlekef

r-

,rode f<i1l1.JID.1l'l,H"lIl'Ol m"htacrz, BlJ j1~tiyael gfiren hiikuUI'h. Inatlb Jdaki yiHcsek orman oku1ullIJ kaldlI~p yerJn~ ormanf:IlIk lakWtesjni meydana geriTmi§tir_ Bu. fakiiJtelerjn gel1fJ ormanc1l1k dava.srnrn. g~l'ek5e 3ga~1iJm;t politJk:1su:un il~ mig esaslarnJ.s h.urrlry.orc~k cOlan tJJ-'!' :un~ SUI" ha~inde gDrilleobiU,or. F~k:Jt fJTlrll!l11
i'fin de, yllIli
o"I':raijOtum.11anna
j~jll

ulun] bidik yoJund;akl

bbiDenin liatel~ i Cumu'r BKfb. flUID. 'Vermi tir. HWriimel sail: gUnu parla.menwDWl iiniine ~Ikacakt-Jr. .8. Buy 0- , aaylay B. F ranklen Buyyon'a devlet bakanbg-n:u teklif etmitl'e de B. Frankien BUYYOD
V&f.rDa
bUJ1U

Par-il, 1. (A.A.) ~. B- Buy.on But 11 de Elh::e saraYIl1Ilil gid.el'ek

B. Bu)':ao n. dUn (;gle uzeri.. m· d~kal partisi detgelel'1F.le' tiikel yetkllerin ya.lnr.z hangtnkoru.DIIUUll hUM15umd kuJlanllla.c.a.!jmll we Ie ~lm tal'Zln1ID.ve yahud 'ki devlet

Londn..

(A.A.) -

!ekJinin deii,tirilmesi &fibi!li1yasal i~[eFe llI"a~ edilmiyeeeginl!' siiz Vermi~til".

bakanIJUD so,ylevU:1deki bazl nok~ til1arm izalu: i~in yapugr sorg Wa.nn ce vabmJI al.mJ:~w. Henuz bilinmiyea bu ce\'abtar. D. Hider ti!ra;fmdan Sir C,(m Say"

Krsa za-

devam ede&egio~ :soyliyerek ka.bul etmemj t tir.

Bundan ba,ka, B. Buysol'l, fi n,aos i~ i;leri ve u[,.1I.1 !kultiir 81i'M
J

mektedir.

men'e

gOnderilmi§tir.

bir talmn

onernli bakanlllk1H.t'I

Frnasa ~in. orta e]~iligmi
bi.iytik el~ilige €;lkardI
Paris, 1 (A.A.) - B. La,va.I, tin i,giiderioe Fnmd.nllllt ineib. italYAD.1m1Ul e Amuika hiiklimetieTine uya.rak, Pe!riu·,deki ult el.;iliiini biiJij.,k el~ilige yiilueltti~ iini hildinn,til'. Yen] lel!;i1igin kredlleri l~in ya.Plla.ca.'k; kanun projes,i, babnlar
kOI.l.5eyinin geleee'k loplantnmda

mandol l'apdmllsJ

'Se~jt1i iltir ornujJJ

re'v!nil'lt' utmma:n grrrktJ . ,"ilotii' II· lusai drnilDin gimgJ' yol eD S4I",manda fok l';HJdlmaQ almak .olurJur. Ormancdtk fa1r.~lt~n ,is¥! bumil ned' {iI!~J·t.li bir OI1D.i11 ~evel'1indf' yapabilir. Yok511 l.stanbuldaki gibi pasU bir dvrnmd8 k.aJrp gider.
Gayemiz b~rJ.Jl
'lit.

Y'eniikabin.enin finans
smyas:aSI
Par'5, 1 I(A.A.) ~ Buyson kabin.e.si FranR"da ii~uncij cumuri~ yet kurula.hda.n,ber'i 98 inci Te bu parla.mentonun dewe~inde de doku:runcu kabinedh·. Ba.1uutIa.rdan ii~u .ella tor ~ 4 U saylavve ti"u de uel ba.~ka.ndtr.

tuaf'a. vermeyi adallillltrr. 8~b&.

B. Hitlerin silahslZlanma projesi
Lcnd.L,
gore,
:li (A.A)

kan, kl'lhinl: li.sle!lnin SOD Ie -lin; II: ra.rla-hnDeJic: 'it;in B. Eryo1inun yal'dnnml kabul etmi,tir. BUIIIUA liz rine radikaUer, bLneye ginneye VI!! ona rukel yetke verm!!,e rtlZJ olmu,hndu. Fi.nalls kolu. b8.~kalU B. Malvit:ni1l1l a!hluR
~£k:illtn£liit
bll!li%l'll

-

BUI

gaz l~lere
p['oj~ : "klnd:a

lB. Hi.th:rin

ailahsu:lan.nta buclanm3!91

·nde- silahlarm

I'fel'imli .;~ yar.fIi-

enia

2/!ora. gel::-

malUl .... Tf!l'Sini

jdd~·.a f!d~nle-rjn i,1emii-

g;nden !juplJe ~iJir.

Dr_ ~cre£ Nuri

Baka.tdardan 9 u Fland@H kabin . lode de bakandl. Ba.kan -ard'8ll

rumu yiiziinde. t.. meD bb· kal'r, ~ maya. liizum oldugunu ve Lunuo

b&dcemlll

~Ik \l'enne~i :ye pa'l'a. dll-

gorii,ulecektir.

lDir pl5.n !ludu. Bu ilahlarm dU&cyi Fn:n~, Ingilkn:. Almatlip VC' halyJi arJi~.S1nd·:l\iii. anla~ffl.a ilc SOIpt.anacaktlf. Bu iii i:rTI.giiiz hukUmetineo lnrakJlma.k mdlf. B. Hitler ~ivi] b<lil'lum ~nk bom'baTdml n 131'rn dan ko rurun.H I I~ n de 'tM anla,ma yapllmasIn! istemektedir,

Tef.rib~ 87

Tu.rk~eYf:

fevircn:
MUNT

Nasulll BAYDAR

Y.az;]n: Aksel'

kapab tara~an n yuksek kcmerleri -;abu-;;: topraktan f rladJJar, pergolanm be~ral ytiz din~gi, birer birer, gi5k yuzUne
dogru dikildiler_ Mastro Vince:nzo·ya. vaktile e\llik ve ruara:ngoz dukkiinhgl etmi§ oUan yaprlart yav3§ yav3§, buyuyerek beniml iler= de oturacagIm evimin bisimini aldIlar. Bo na~ ] oldu? Bunu ne ben \Ie ne de bllgunkti San Michele'nin tarihini bilenlerin hi~ biri, :anI yamat..hk. Ben, mimarhk nedit, biJmiyord.urn. birlikte !;ah~tlk]a.nm da oyle... Okuma yJ.zma bilen hi~ kimse bu i~le 1I:1gra~madlJ JJ.i~ bir rnim.::r.ra ba~vurulmad.DI'! hi~ bier plan yap11madT, hie bili dogru il1su almdIi~ almadl. Mastro Vinten.zo'nun dedigi gibi, her §,ey "all'occ.hiou (1) yaptldL AI samla", otekileF' git.tikten sonra~ kLt.~iik ld],isenin yanlnda, kl:rmu] g:ranit sfenks ..

uyUk

online, 2aman, zaman, gelip otuntr ve hayaJiimdeki ~atOJl1UI1! gun bat:l.~l ar251nda. ~kIP' yiikseldigini seyreder gibi olurdum. Ol'ada ,otururken klrm.rZ:l: mantolu, unm boylu b~l" goriimsUJnun y,an bitmi§ k,emerler a1ttnd~ 0 gunyapdml ir;lere bakIp saglamlrklanm sUlaya smaya, kumlar 'i.i.zerine izmi§ aldugum ilke re5im:mer iizerine tiHe kalka, gelip gt::!i:tigini goriir gibi o]urdum. Bu suh ustaba§I kimdi? 0, yeni bir tansI yaratmak i~m kilisedleki deHgind,en habersizce men :saym Sant Antonyo mu idi? Yoksat tam burada, yarumd,a on iki yd once, ayakiisti.i, gelecegimc b:ar~lI bana yardlm sozii vermilj ve g,elil~ligimi bana zmdan etmi~ Iclan mI idi? Karanhk oyle derinh~'imi§ti loti yiizunii goremmyordum, ancak ku:mw mantosMU:d a]tmda, biT. Inbcm parlaYI§lnl sezer g~bi a,]dum~ Ertesit sabaht i~ ba§ID.a dondii,gwniiz va· kit, bir .ak§an1 once ne yapacagunllZJ ve nal

in konacagr k1rIk parmakhklann

Her §eyi riiyamda oy)!!! apaliIk gormu§ttim ki yap::u;:agnnlz i§C;1.1 plam~ 'eD mce nokt,alan-

sll y,apacagllllTllZl

dii§ii:ne du§une

Inrakm.l§

01..

dugmnuz

sanki

10

i~ hakkmdaki bii'tiif1 gU~liiklerim gece birer bi:rer ortadm kalknu§tI.

na kadar. bi.r mimar eli ile .;izilmi~ti~ denU,ebiUr. Marya Porta. Leuere bana, iki gtin bm;:'c, R,oma~dan gonderUmii bit" mektub getirmi§~ ti. Oru:an at;madan. yazI masamm bi'r goziine. daha okunmaml§ on kadar m.ektub arasma atlv,ermi!jtim. Kapri (h:;}lndaki acuna: ve["~mec:ek.bo§ vaktim yoktu; cennette po ta val' mldu? o zam.an., hi; i§itilmemi~ bil" ~ey oldu. Anakapri'ye bir te[graf geldi. Massa Lubrense Semafori t311"afmdan, 48 saattenbem-' • ugra§a ~abilJaya ~ekilmi~ olan bu telgraf. en 5Dnda~ Arke naturale yakmmda. Kapri SemafonUIU bulabilmi i. Semaforcu Don Ci~y'ol, bunu bo§: yere delifre e'fmeg,e ~ab§tIktan :sonTa Kapri'de oturanlara sua ile sunmu§tu. Kimse bunun bi.r kil!limesinl bile anlam<m'LI§~ us,tune ma,ledinmek istememi§ti. 0 vakitt bir kerf: ,de Ana.kapri'de s,marunak diiii.inLi.lerek Marya ,'orta Lettere'nin bahk sepelinin riistiine atdlp gondlerilmi§U. 0< zaman a kadar hie; telg!raf gonnemi;; clan Marya btmu getirip dikkatle papasa uzatmI§i ve ez-

bere bilmedigini okuyanuyan p,jpLlS da ona. kOyi.in en ayLim ,:l!Ic1aml olan o·ku! ogretmcn iDe gchunnesini. si.i.yrucml,. cOg rctmen Don NaU!J]le bl.1 tclg:rahaki ya!lJUn ibrani olL1ugtmll bilmekl'e bcraber im1anm 1 Olu]ug ilnden dolaYI it;dyancaya. ~evirememi§. Mnrya"ya OInU. Roma'ya gidcrek papamn clini opmi.i~ olanve Tib~r zam<1nInm ui i lIe yanlmI!i oillugu i~iIl'l.kimsf'.:ntn a.nlamamasHIda §a§dacak bir tara.fn 0] ~n bu tclgr"rm ne dcmek istedigmi . 01 dili bilmc:dJgi i~in - he· men bi]direcek 'olaD Don Djyonizyo'ya Velmesini tenbi111emii.
cUh:iincelerini eczall:J r:ok dogru buldnglll halde berber., iyiee yanh§c ~ ·maida
OnUll

kalml}'aT" k telgraJm ingili?cf: yazdmr~ 01dugunu da soyleyip ~ okunabilmesi kin teyzesi rolr ingiliz lo:rdun'Un kans;[ olan gil:lIe) Margarita.'ya goturiHmesini Bnergcledi. La BeUa MargaritaJ telgrafI c1in'~ allralmaz, teyzesini ruvasrnda hasta gofTi"'llu§o ohlugunu haurlayarak. hUngii:r hi:ingiir aglnrnaga ba~ladm-. Bu te\g:n:afm. teyzcsinin. ,ij]mii§ oldu~ guRU bildiren ingltiz lOirdu tarahmJan kendisme t;eklldigine inanmIyacak ne vaa-d.l?
(Sanu vac)

...

-

.~.~~.;
...
y

~

-

-I -

..~'--" ..
II'

....

y'

"

.

.. ~

,

ULUS
aeden bO]urt1lm 'jok kts;a.
old~l~U.I'IU

I t:

i.~J5
f!iH

yaz:-

go,,- ....::. ger
VIC

!;:.ere

h>-!l

c:;:,dqi,r

fT.l!kk:,

OlZ

~

Bibliyogl'af}':J

m a cJlan gl:~~miycccgim.
J:'II~

Bu ~l'lin 'lie gc101,'1

dannm bUgi.h:rk (Trova)'

boy1e bi r kitapta
~H:~il'll

kadar

kLiL~iil- gormeme:lc do~m bir l:iilrekN olur, Kit;;bl ya;o::an. CIl-a.!litfll ckl!l.iI~:;.i" l)il
(.':;;":-'L· yO!iZl'l1l&

iu tEi~IKADl_\l DU ... U'VJ
(H.a~1 1. iuci f>ilyl fOld.a)

t:11

I.,;ok [_len)/.

endiistrisiride

;12

bi r §~.~.ilde Hl.alledil~. geliru;:e bu bah:.. daeskiden yaxl]' hak-

o]dur,u

iddillSlllda

dH de-

Sardes - Larisse - Y rl drztepe - Izmir (x)
bu ad altrnda J\n'lcl'IJJurilJlI'! ~arih ve afh'IJlo,jbi ijjlin i ikardlgl ~'!>er biOli ~ol, .i[gi,htl1rdirdi. l'iil1dc illS 'ttsim, ~. h'l1'it.<J Ol:iil bu 'kitap bah AtlaC3ndilrln dclumuaun miltli;
'11'1.:

miyeceglne
na fazIa

'}i.lJphe }'okhlL fashna
blJrillSt

~ildlr.
Yurdumlud.
51

boyle c!>erJe-rin ~Ikn;a.
!lim va:rhklannd telkik hulu'r-

hakkrnda

bi;zi sevindirC'cek

.... a.n.er~kan uhJs'Ulnul ,'a.7.J7 h_· eo rihli ar-(l:sal klllllumlnbuci.hlkY liek Jini kerumak vera her lii:rliil _ n- .. deen, 505yal, ,ekonom;l!c . yasalar

rnl~ malilma'Un

bi'f hul:iisa.s~ g.ibidk T'rova harabelcri ansmcia 'll'arcJIu".

drr,

dan vaz:ec:mek
sew;rmek

Avni

S, K.andc:rimin krnda hir~ok T gijrij~
rQ\O'<I

Ti.i.rkiy,cyL
eden biiy[e nuyorua.

n"letot'lu bi:r ifirnle
eseelere ilj;ok tI:Iuhta,

'ijlldil.rmdan birini dillrumuillda blfal~b;;[~l

ve ,t_t:nudilder indirilrnekte ve i~ not leri a:ogal trl rnaktadrr. CiiyUk Okyanos krytlara dokerl~ri ]934 3an Fransisko grevi c benzer bir grev yaprnak hotlerninde bulunmakradrrlar.

San Fransiskc mastrn

grevi bir genet

y.a::dUgL eser le bru e:se'f' ve i1irn aYrl1l1dari arkeclojinin

iiJ.:~riJitd'E 'i0k. e-

H ikmd T'urh...1 DagllrJt:;lu 1

eski

devirleriini yOniinden. bah

<JJydmlal'liok on~m· rol

n't:-k verdii:i

(igu~tnuk Hde

Iidir. Anadolurlu.o
bi.i)'tiktlir.

tarihre oynadl~\

eski btl' medeniyct rner keziJh Bunun i~il1dir ki bli.l.bahis YZl!'rtnde hir az daha titi:r. davranfil1ak gtrt!'~ir.
Sur r e gore
ZIJoi Ji<lll

Yiicel
J:,vi11bulda liy 'n tll;n'Sl~r karrlan uncii f~o;.i:ir Ali bu
!i:lyisl

tesli .... eyhllmi!'Otir. Basm konferansmda, baskan, yuce hakyerinin ulusal tarihte ~ok dnemi 0.]3n bir karar vermis oldugu~1.U ve federal hlikirrrtetin, uluSl-ttl

grev seklini alm~~ vie bUy:·k 0'<,yanos.'un birka~ l imanmrn eahs-

d urdurm ustu r. 400.000 maden iSC'1S'i.
Y;PI ';ak

bu a v HI

iilkiJ

'iff!

sanllt

a';,(1 G:!~bir t;;I • t.,.rihli 'oeLlir de'!l'hJ!t • 4 Pro-

ekenornik

ve sosyal ya~ayl~

~9 unt!OlI' gnv l!I'ermi~tir,

kar-mur

AnOldo'lu birt;:ok BLlm-1Ii iclnve

:IIi. _ Sardes hakkndak: B.C. yazl[.ar Butlcrln
cS,'

ltaT~flndan

ayda maY!5

boysaRlgnii be igi olmu~iJ:u:r, dn,r' ki bu cUeri.n tarih

derginin
':;;Dkm[~rtl.

~ografya_sl'" ~~:ydfrilatmillr!: ul !.I <loa bir ode v tli:r_ I Awni Candar kit .. brm y01itnuk i~in IfI:lHd.ell, I'a.d.a. kaynai;a ba~ vl,lrrl1i1~~ QHli.1gunu k~ta.blR bOll"gma. koymul oldu!;u bibLiyografide gostl'rmeKtediJr. Hele blllnlar u.lSllI'lc)a StrMJ-on. Homer, Heredote ve da.ha bUflilara benzcr bir'iok Ie'!!Jri lI:ognf)".acJhuln eser'u~n~ go.zeien ge;inni oIPInl kilta.ba b~ka bir deger
vocHRekltedh.Yillrllz ga dah'!i ba~ v"'-rma!U AV[Jl iok c:~n: (:,andarln gerek:l:iydi dab,'! bi.i.·
1:11\.1

~ak 'klsadH.

Yd·

BUI sJy,cla "De'Vh:otrLlik

Mustafa

Rahmi. ve C. Tahir vardrr,

tar.:JflJl· Boyh! 01

Fuad'l'I

ti.irk'i:e,r~ ~nr-i1en eserde Sart halet:!egiH~i bi\gHrr i!n!!1edkah inc;r-ip'tion

CUIflIl1..iyet Halk

Parti s l l1i~in

kmda ljnenler] Lidian
l'ilu

maida bsrabcr

Sut hakkmda

en yeni btBueklerua S"u-di'50
bulrnak

~idir~", isiml'i konL!~rnaSlnclill'J "mlol''' F'e vz i Ml.Iftiu,in 'lnanclu:a.n akd,., Ra glp bil"
I

~ma citizen verrnekten VilZ gc~ip'. 48 devletten her birini dagmk gi.. rio;;irrlerinde hur berakrnasr ge:regip, gcrekmiyeceginini ulusun 0'" yuna bagh bulundugunu sdylemi~tir. Baskart bu meselenin bu yaz i~erisimh: veya kl§m~ 1936 saylav

B. Ruz elt fiatlar liz rinde etkileri bekliyecek
Vasington, 1 (A,A.) - Gerek Curnur lJa§okaJ:'llhg~ lie gerek finans bakan'hgr, Londra konferanSlnda birdenbi re kesime ug:rayan konu~ ... enalartn yeniden ba::;lam;]suu isteyen dl§ bakanhg mm bu dilegiru;:: karsrn olarak, bu meselelerin gij.. rii'!fiilmesini guzden once ,giri§il~

adt. eserinde

Hulusi'nin Faika ile b:irN.

.. Dil "Ey Alpar'm

rni.iKL:mmf'ltigi .. Tor'!,! Jamayka Wi.li tadhLni deh:g~Durrant
In

mkiffidi.i. Yiiit Kn:.dji!!llin ymdu ol;!n [ilin.!m~ i ile U'I'I ,altDn~ olan Sutl

Kaml Akyi.iil'Urfl
ikadmlar5~

secimi srrasmda ulusun oyuna
nulacagrru bildirmistrr.

SU~

"ArstullJs,,d

gi, z:enginli~

II

kong-r,esinde: k(rnlJ~'ftIa_"

Genel grev bekleniyor
Va§illgton; 1 (A.A.) - B. Ru.zveit. duriis.t bir oniirde§m,e sag-hyan ka.J1llmlat'Hru devam et.tirilmesi
umucll.mdla bU!lunmu~tur. Cumur ba;tkam, yuce hakyeri kan.nmn

eleri Yil~mak is~n binlc~~ CinemU lea.rna.

Cunkii bu \(,aynaldarm Bu esrdnin

~i.1phr yokt~. yazr"aHlIIII. W, RamuyU\ Hiswricat Geograpby of A5Li'I. Mil'!,or'u ne Karl Ritter'in Dit
ba,hcalarrnl Erkundia oder A.Uglime~l'IC' VOl:gdei-

)'uk bir d~ger ver~t~ij.ne

ran \l'1r Kill11'l[rler 'bir ha.il'C1beye liiev~rmi~ ti. Eh.igin ~ de"'i:rl,er.d~'mI ana kaL'l.I'l ~5ierl~1 bile ~fi!ilanl 'sa1!Jttleru dUiii_mlli.i,rTlII~~,f ~Iverii', Kybe-]e tafHTlaglkal'f;tsnndii :1ev\c dllymamaya. imka,n var mldl[? hmir <lS.:l:r1atHc<JJ muhiplni c;emiydl £ar .... fmdan ~1'k.. rll3n ve uzc:rinde benim
d,e crnegim den, ge~m~1 O'lan tz:'mi~ uhbcrin-

"De:gi~~n ah]j,'k t~I'§kkilmiz" ~smai] iii. r.eglln·ti_n "~ocuk terbiyesi'L'ld!: ta.Kip tdiJefi yo11aII''. ~1!innli yail1liln, Nahud Sl.n~nm aJlI'Ike t orubnrl81 cevaplilrI. !bsan Aygi.iniim ... Kr:man sl:!si.. adll h.j_ kayesi, F.aruk TahUm "Oskiidar ~a irleri" adJI y,aznn !lie gens-tcrin hi:r 'liok
§ii rl~lI'li, nesirlerj, ca hab.~'rler ..'arch!'. t:ifnk~d]ei!"i 'll'e Tavsiy~ cd('riz.

de bolh AnadohJnlUI
hiliil'abelerind~1l'I bllhas.sa harabel~ri,ne
i!llI~t lJ.

bun'dan ba~ka tiirk C;Ql§;l"aIyacllarmda'll Schram Df~!lki i'le [~tip ~elebiniD C'ihan!;l:iellde Grogr,apbic: uuinC!:, Illima lIliL ve Iz:mir ua.n ati'ka muhip·

iIlidh

o[mu§ me:rkcl:lc:ri(ll. bahsed~Hrk~n San
faz]:a, yer ayl"11.

arn•

VARLMK
Anl£a,r~da y.1t ve fikir z:iran Ekrofm. Samt:t
fa'rJ

sonulilanna b:ar§l gelm'ek i.. ge in ~ecek ha£tat tedbirler alalcagml soylemi~.tir. Yiice hakyeri. N. R. A. d•. b8~ka Niyu - dilin oo§ka 1n topllJ11uktarm~1 borsanm kQhtrol t-£omisyonuBIJ. alkonu iljkiler tecimi hukUmet konu·,oiu org~derini dag~tmI,t[r.

1

miye:,eegtni samyorlar. Hilld.imet. htr §eyden once, yli .. ce' hak:ller[ kararmm, il~erldeki fi.. adar iiz~rindeki yapabi !eceg~ et .. kile-rlni g6zetmek istemekteair,. HiikUmetilll bir kaygusu da. '·ta. om bidig-i .. hakkInda verilecek gene bu bidm. biT"karanni liriin. fi", atianna dokundug-u a_ndal her tur"" m harek,et ozgiirliigunij eUnd~
tliJtmakt~r.

.....".-_ ....

~eri cemiyeti
rine

ta(ilf~ilIdan pkanlan eser. ~ere vr H.C. Butler'i!"l Sal'des harabelrm,jjrac.aat ctmeli; Forbige, ile Eli,·

ses Rrdu5'den, Telltier den daniil fa.zla istifade:

ve V. Coumeit:etmtli.ydi. Kitapta (A3)'0I 3!d1mm kaymt.ag~) d.iye 1'iIlZrl'ln lnsml giizel ohnalda ber.abrr ek· ..i.kt~'[. Asya kelilll1esi.Il:in. ArSlllr'i ...e Hint
kiiliyna.ldarlllld.ll da a,yn a.yll'~ manal .. t1

Menemene yak'm Lar.i!!l!:l~ha.klundaki tetkikJer knsa o~mak;la kllz-uhr dl:ri. !:ollhtdur. Esasen bunsl hakkmda ko,:sin uil' §~y s.oyieml."llin l3..fn'!.a11 dOlI gel.
m~mi~h.r.

15 gunde

bil." ~~ka!'l, edebi.

dergi ,i VARLIK'.I:r!I 1 hataribl:i "115mCI saYISI ~rkrm,r~1llr. Bu
Mahrnllt Ag,aogh,l."

C:umur ba~kam, NiYl1-dH'in surmesini istiyen. bir~ok mektub ve telgraflar gos,termi~tir. B. RU2velt. ulUlSun" yute h~k~ y,eri kararlall"Inm sonlanm Ilylce

~a.'koharbl yeniden ba§ladl
A'ompsiYDn, I (A-A.) - Al t'mC[ BoHvya himeni, 20 saat, du'fmar1an Paragt ay duriularma • -. cum ebni~lir, Bolivy;a'lri u geti .. ye ~u:!okijtliilmu~lerdir. Bunla.rdan yil~~er(esi olmu~tii[',

--_ _
.......

,.

saYJf/a' Ya.fa,r Nabj. Bu.rhiJrJ 'Omir, RCfat

Ra_glp,

iBehic

Enve",

§1Il!''!I'kd HI fO!:~, A, Gaf-

A:1.a.dcIUf'lo1.ln
hakkll"lda

il:arih
pek
<3.2:

'\Poe

co~rr<lfya;~J

bizde

~ey ya..l[]'ml~brya21dlgr

Memleketimizde

A .... Candail'fD J.d

bu uu g,i.bi kit-apl;l'l' ~ok gerekhdir.
E~e Ij;c'vl'es-inde'ki,

Orban ~,a.:i.k'in makale ye hi ldiyC'kr\, Feridun iEi'al:l] ve Ya'kup Sab:rinil"l liir.leri, II~ guz,el hir F,iyes tdril!;~s! varu~r Tavsiye ederiz,

yardrr.
Yunanhloum
tiki '~rk

dart

merkt;u:lto

'llluslarmu:1

hahsedem
dUg1J1'I3,

bu eserin §iip!lt'e yoklur.

bilt' bo~lu.k do]dur-

bilgi v-emiduj_nden ~ok fayda.1arum; 01~ulidaf[ haklu,da 'rlimbde yetj~,c::ek: 1I:a· dar hei,g,ellfl' \l'ard~T. AVl'Il C.andar Asya b~imll:linin uyna.g:nH ut:kik: ederken Anadoluda buh.llllOln bi:l'IJ!(i,k,ehhn koy. lu~1lI d~ btII i!limh: beoDzeriiklt'rint tetki.k ,ttmektedlir ki bu ~ok giiz;el bh" usuldUr. Yalnrz AnadQI'u kd.lmesinin kaYlllagJ 11. ~erinde de ugra_llml§o i)hayd~ liok dahil iy~ 0 lac.akll. Kaitip 'Ce1tbi bHe Ci'banllUmasmda Anadoluyu (lisanl yun a.1rlI ide glillli!§ dogdu gu selDt) ~ 1'1 a:!lU\4I, ~ek~l" d iye t~n! .. lamalktadn:.. (tal'if etmeictcdk.) "Al'lado]unu1I e'ski o,tOktOIli (~ekene) sinin ir· 11:]" b3§hg lahtndla tTk t:eor.ileindcm bab(It) Ankara, Ulus bimmt:vr. 19J'5

MeflllC'ektim~zde ya'baneJ dHle de yu[hm::J ve kaynak i'~i n~ gonee ok ki tap]anfl azh gt ve: bu gib. I:'!i'l!:rlel'l :yazma.kta,ki gii§li.i.kltJ:' gijz oniiilLe 18~ti rile: CGk oll.:!:rsaA vn i. Candar iii llu kH",bl yiUmH i~i[l ne' kadar emtk harIl;:adlgl kendiligindlen anlac§lhlO. Kiita.bm 5or.luud,<lI birr tnddui ... rdu, " ii'altat ayrlca hi." Uwg,at!ji! oln!l",ma:sI I:st:.r :i~m t>.ir eksikHktk. BIl gilli es-eIrLul okuyanl:OlI:rull .a~Jlg~
Y\lfHIIn YC' RDma

KIral Karol .Besarab ya'ya gitti
B,'ii'll:r~i' ] (A..A) Krt'al K.~uo~•. .. bit' Yi!lll'1~l'1da ba!§b<lkaJii "'011:' ba.kanlardilJiL

---_._._-_

~nlamad[g[nI. bu mektublann is.. pat etmekN~ oldugunu soylemi!j=

......._

tiro
B. RUizve~tt ytice bakyednin yetkis:ini 3Z'altmak iSm temel ya.sasmda degi§iklik yapllmasllU kong:reden istiyecekt~. Cumur
ba§'kanmm son sdzled, §imdilik bu dilek te bulU'nmlyac:agtru C,o:s-

Frang,m du§mesi. kar§I smda altm bloku
Varlova. 1 (A.A.) Zbr-ojna
l'I&lUI

Pol kl diycu

termektedil',

B'9.ozete!!l.i, Fl!"ansa'mtl

ka~1 orndugu ha.~d~lBe9aTab!i'aya. gi.tmit" t~r. K~r-a1111bu gezisi biT ka~ giilll rsi.ire~~ktir.

Ba§ikanm baZI dU1iomanlarl, bu, devt,e ilim hi; b~r ekonomik 'Ie
Basyal pn)gn:m yapmamayt VI£; gtind'elik i~lerin ba~anlmasnu kongreye br:r,akmaYI kendisme 0fu~rgemektedirler. Bu dam§manlar ge'rek olan tepki, k'cndini gastednciye kadar Ulkeyi kendi haline bU'akmak f~kr;nd.edir1('r.
Biiyiik endii.strih~rden b~r~ogu, "Ie hde' (jelik. baku ve doku .. rna endlis,u-ileri N. R. A. run prcnsiplerini ahkoymak kararull ver~ mi§l'erdir. ~te yandan biitiin C1kede ve

Iryan'D'1I_] ineeUyerek
Fr,an.

n

'II

lei:

~ec;ici ~ombinezonl.r" dan ~Iknu, htl" parlamentG ~ogun"
II

Man~ukodaki yadsiiel

belge
LOfidr<i. tinin ~in

edebiyal!mda

y~. alm.,

Japofl hiilJcri.im.e· - MalJl~IJiko Slmrlm.diki yad I (A.A) ~ geR~pel:i~,me·si. istegi. us.'

bLr;ok
~eIin nm

is:imledn bahrda ka:lmami!is~ c-liiORUna. bir ]iig8J1!;;ellin konjJhnas[·
gOllotedr. tarihin karanhkhnn.· il1Ln

sij~l bolgemin

mig olarak

lihlllllDllllU

Avni Candarrn l!:endi ba~.na

dlaha bildiriLmemi,tir. An 'eak bu bDlg~run Peki.nden ijteye g-c " ni§l~tilme!;li 8rsm]usd bir tneseledir. Cilnki.i. Pek;nde ve Tient'sinde yab3noC~
dlevlc::l::luin askerll!!;rii var(hr.

da gi;inuHi hakil'!.all:leri aydmlatmak vc birlj;ok

Ar-l1i CANDAR

yoksullu'klan

luguna dayanhlak luretiy!e de~n. uhuull al'atrel kuvvet1erini itopla. milk ~a.'rti'loil'l,ein.,.,"" kan"'lk1Ikbr[~ f nil diizeltebilecek. btl' durrumda .. d,T'. F flknk diJ ecek ol!H'$.aaltm blo. kuna bagll1 otel-ci piHaian'A dOl d':,. me~; bek'enebmr, 'fah. t Zioli ::tvra k laca'<hr. Ci~nku z1ntip! 1rumu t5tek'i p'iualarmkinden bam h"ll "k I":. 0':hr.

Da,ima Sa. bit daima tabii

({ills maImiidiirliigiinden:
Tahmin edi ~e111. bed,el Li. K. Mellkii tin.s[

ZAvl
§am mi.ilki idadisind~n 325 vrhnda ahJlglm mekte-b tasdik:na!DI!:J.T.: l"ayi ~Uim, YenDs.ini alaca. gTmcim cskisin!in hiikUms.il:z 01. dugunu Han rderim. 308 Gogumlu Ibrahim ogll.2 Tahir
Adil'es,: Yen l§<e-hir ma liye §u b
meml'lH'U

lJ.~vle·1

ti n sa~ boyala,r,1

J u V an

n....irYt1lhu·. n
lLAN

"11:

ILAN ~l'R·ll.AKI
BdtH
S lnfa Saldimi Say,'N

S',lhnaJrna Komi!"l)'oJUII IlanJarl
limonl3irl

'B@h!.!,
S mti;-


t

menkulit[ U!..S,.9'3S gUlli.em.ecmd,e:n idba.r,en 2'1 gUn mUd;o dede a.rt~rmillya, k.o.nulmu§.tur. Alacaklarm Kilis id.arc he.. yetine mih"',31c:aatlan o~un.ur. (1257) 1-2'213

biT'lCl v'e bah!iesi 2510 Km~ Eytam mektebi. bim,s[ Kms maUyesinoe .ll1lf:t[uk ,emval beddindien Iboll~lu husust muba5lebenin yuka:i:ldllli. evsaE~. yazdI il~ p:ar~a gayri

44{lJOO 30000

O. Arntep KUis

Hapisane Qrta mektep

2

300

~s.,

Muhammen

bedelll!SOO

1 S

ISO
5n

3 S
'J 40
'II'~'i'enl

lira otan (75'1) ·ton y,erli kok
komriirili l8,,6.19'3.5 saIl gii n ii

81

25

knJru.un .Ianlardafl

tahalrki..1lk

Mebmet
1-2210

AJi

V<l~utas[yle Tahill"

nan

Ankara belediye
iLAN
Ingm:l ka,nzuk 'l!:C%liIIm.'t9;~ LI· borilitu,-vul'atmdla huulanam Junntio IIG boya,]ulI lDuzur 'Ie' zeh~rU maddelerdt:o ImWnCD ad olup I&glarli lIhi~ Flfnldcrini babteder. }u'VIiIDtin 14G- boya]arJl klllllDral 'Ie Ityd ollnk i'ld tabU "nil Ilr,nLnde te:nib edUmi,tlr. Gaye:t 'Uibn ve l.atlit olank &emin diteD :renk YEhfl,m.ak lie tedemr'lI; batdi denil~ lirmell .Iw:tiyle de lifkmaz. En cidldil we em~ril'iyet:U lIDarkadlr. E'czanele'r" dl: v,t nri,at magualOl'flndao ....
"YUH!,

reisligi ilanlarl
1 - YeJ1i§ehirode U'1'l mci. adanm 3 parse'Undie Bay'" tar Zekiiy'e ait ana ile IUYIII- ~
lCiindlnlan (136) M2 yer a~'[k artlnna ilIe satllac.akbr" 2 - 'MuhammeD bedeli (204) liradu. g_

Kelep'· e,y,a
I

saat IS,30 da, kapa~m zad [1sulii i1e Ankarada ida:re illP3smda sILtm. ahnacaktrr. Bu i§'e girmek i&dyen~erin lOI2~$O lirabk muvakkat temmat ile kanuttun taYln ettigi vesi'~aJan k~.za kanu
liIno dDfdjjr~cii bir::,ce i~,egirmege

I'
l
..

1-

Ha"'1[ i11nine

cu'ka'J:1 kit"ih1~r-Cl "iili

r'i

13 teliilZul:lIt "apllu. Zavii rlal'1l bll"drll,eII"lmilk ~ rn ITuZ 01:UI k Ilru~,tur. • 3 - T~!lni'k te~ek'klh. elll"l~n
2

"'01

tLAN

ltfaiye

m.emur' ve miistah-

d!em~niji~in ltizUlnU o1an (66) takan yaibk elbis,e niimune's~ ve 'lartnamesi mucibince a$Ik eksLhmeye '~IkanlmI§" tlr. Muhammen
bedel (104'0)

BahkpazOiIT'lnda I§Ikko:§e ba" 1j;P'Ji,d]aki mobily,a mag-a .. :Z8mI tahli:lle etmek sure-· tir.:t biilra!;c:acaglmd.all me',,"
l,ar caddes~nde cut
e!j,yaYJ:
UCUl.Z

Ole y-eFat "'II! !faltl aUi~a iUin'l!I lndan maktuan be, lira l!Ihl!lur

fiatla manner~ bulunmadjJg~mIi da" satmakta oldugumLli ilan beyjlnnamey~ havi teklifleri~ u~ !_eSllidae.ri~m~'~!oM~~l ~s:l2~-1~g~2Zi!l· ~III

'I

nladde.~,i

muc~- ~.

K.anUJ1,

5:::':' D..
Aylri! 1 1\ ...I-iT. Posta m ...kfllhhra Ikrl"ti

ARONE

~;\nTI.An,~
OM, Hor"..
]0 16 lir

.,~

17UiI"IIi 9 ., 5.. c!'va'b

g..:'

I I~

".
I

"" .._,,,,,, ~"'"

:"P.

'"'y,..__"._ ......,;;.1 .

ni z,yni giln saat 14.301 a If:,01dar komisy,on n;isligmp.
vt:':

gomle'l'ilmiy~III'
1II,"r-Hmn

liracla. Ml haz~rw 1935saIl giinu saa.'t onda ihale yapdacaku:r. T.a1ip •. rm % 7,5 VI! e muvakkat teminat ak.,;elerini yabrd~ktm s,onra komisyona mi.iJ-,:!u~aa'tet'mcleri lii' xnnd~1". (1205) 1-2122

Muvakkat temllilat ZA vt (15.30) 'Hradu. MiHus ·t~:il:kllm~:mi kaybcttim, 4 ~ Sartnamesini gor_YemlslI'Ii a1augrmdaJlr!, eslds.inin m'ek '~stiyenl.er her glin mlllbil.kmti yok~iUr., !laslebere gelebilirh!:r. AnkarBida. Hatu:udyc: mahi!ll~
5tba~e 17.6,.93,5 parzMI-

melleri 1alnmdu'.
DUria di,air §all"mame1el' pau's]'z obral::!: Anh:a~.lrl,a

~~~~

Satd.dt ev ve arsa
Yeni~ehirrle M;mar Ke:-,

tesl giinii :saJ,iJl't on be'§t,eartrrrna 've ek:si1tme komisyonlllRda yapllacaktll'. (12'58)

lesi bah§e sO'k:ak No ': , hanede Ankara KIzllbey maliye §ub~lIi vil:ridat 1ctt1p]e'll';nd~n N cmettin
1-2211

dain~sinden • H 1"'darpa~a te'selUim Vol: sevk rrnidur'li..1gUnden almabilir.
m.alztlne

mal mckteb; dvannd" 8 0rlah hh e\l ;~c O:\s: lar tel,e· s.indc hir aTS~ sat[h!~t1r. ,2':
tderona
n"lijraci!ila~. 1-

(1242\

1-22U L

-A~k ri Fab ikala Ticare Kalenrlndem
J688 KILO YUTADAN MAMUL F1TtL iPLtGl.
345

~

"" •

Ii!iI:

~'Htl

.1I1M.

Ankara Elektrik §irketinden:

Askeri Fabrikalar

Umurn Mild urlu gll ~

\na ve ba alara

Sa trn Alma Komisyon u iIan larr
h.i bin ton mazoit attrm ton di:le} devri d .1'11 ya ~! Tahmin edllen tiedeli (150.000) lim ohm yukarda miktan ve dillS' y3ZIli makaeme askeri Iabrikalar umurn mildUrUigu saUD ,alma kcmisyenunca 16 haziran 935 tarihinde pazar gunu saat 15 te kapalr Z:lrtla ihale cdilecektir, ~armame (yedi) lira (SO) kuru§ rnukabdinde kornisyon .. dan verilir, Talihlerin muvakkall: teminat 01aD (87S0JlI~Fays havi tckl~f 'mektublamu mezkfir gunde saat 14 e kadar komisyona vcnn,e\eri ve kendiltrinin de 2490 nurnaraIT kanurum 2 ve :3 ma.ddel rindek] veu~kle mezkjir giin ve saarte kom'syona mUrillcaatliln ,(12 9) l' _ 2185

50

,. "
n

PAMUK

PAMUK MARKA tPLtG
KATRAN

lPLl til.

.
t;ccuklanruzm hayaum korumals i~io clektrik haw hatlarmm, ge~~igi yulerde u~urtma u~wmaIa.· rma manl nlunuz. TeI~ere talnla_n u~urtma.lar tehlik.elidirl' we ~o(:uk~ lan direklere tu"marup takdan lIJ£urunalan kurt.ar. maga te§vik eunek de, ha.yatIannI bu SlIi retle tehli" 'lk:eyesokmaktadu. 'CocuklaI"lllIZa bunlarr ill'l!latImz, elektrik telleri bulunan yerleTde ueurtma llI~unnalarma mani etunua vebu hallerin online her halde ge~inU:.

363
220

85 " MA vi AMBALAJ KAOUJI. Yukardaki malaeme 10 haz~ran g3S gilnu seat 1~ de pa .. earl Ikla saun ,aJm;u:aIctIr. istekti1erin gelme1eri. Bu malemeli1ln numune ve §artnamesini gormek istiJeDler her gun Ti aret Kalemiae gelebi'~irh!'r. Jt-2'l20

TA.LK

Tayyare

B YUK
bir miikiJatvardrT

••

Piyangosu

iMS§! AJlkara ValiIiginden:

Nafl3 Bakanl1wnrJan:
I

Binlen::e kitinin yudiob ~uld"rdd 2 inci ke~;de 11 HAZiRAN 9J.S udb

Buyiik ikramiye 30,OOOliradJf
Aynca ~ 15.000" J 2.000. 10.000 [iralrk iliTamiyeler~e
"20.000 •• lirahk ..•

,emuriyet: vazif,esini sui [stima] ermek ve makbuzbn ka~ an su~lu tahsi'fdar SuIDeym;:n i1e birm,te eli i§tit"D ~ektiriJen ve haklannda takibat devam etmekse Dlan~erdli KD~isar eski rnuhasebe! hus:Ys,iye rnemuru Alurled ~~fat·m •.~~pIlan arasnrrna sonunda otnrdugu yer tesbtt edile:meih.gmde!ll h.akkmda kefalet kanunumm alt:mcl' maddesi tatbH1: edilecegi teblig makamma kafm olmak iizeTe Han olunur, (U96) • 1-2'100

_, Filyo.s hau.mda sekia rn uhteli] israsyonda bina in§aa t ve ameHV3tT mUn.,atkas.asrna ratib zuhur etmedigindtm tediye ~art~anRdiliba~1 muhim tadilit yzpdarak bu ~ kapab 1~rf llll;"'l~iyl"" ~l1'Ot":'" muna a-

Jemak

yaponlacak

saya konulmu~tur.
123-

Bu.

i§in muharnmen bedeli rsaooo Iiradir. MU'1I'akka t teminat miktari '9250 Iiradrr, M"iinakasaJ! 13,6.'935 per§embt! gtil"Iuaat on l')e~te

E
evkii

eEy am Bankasm a
Cinsi

• •
Alt

uhammen

Evsaf ve mU§jtemilatl

k:rymeti
75001iTa

Ankar ad a Dikmen

Hane ve

tki kartan

iharettir,

R A"da hulunanlara miijde
ORMAN tiFTLiGiNDE:

ANK

I

baka.nhk binasurda demiryollar insaat dairesindeki miinakasa kemisyenunda yap11acaknr. ., - Bu eksittrneve girecekter teklif mektuplariyle eksiltme sartnamesinde yazdI evrakI ve 2490 numara 11 arttrrma, eks.iltm~ ve lhale kanununda gosterikn sai.r vesaiki eksiltme saatindUi bir saat Eveline kadar _wnarah makbuz mukabilinde mt!"kilr daireye verm'i olmal drrlar,
5 ~ Bu. i~e grnnek istiyenler miinakaaa §artnamesi]e

Bag

mevkiinde

ka ttak i kapldan giri 1dikte zemini beto:n bir

korider, s agh !SOliu ii..; cda, bi[ mutfak, Ibn kOmurliik. hir merdiven
a1iu bir bela

aradeniz pilii·1

mukavele prajesi \Ie tderri.iatmdan ,baret bir takIn'" mtin,akasa enakmll sekiz lira be-del mllkabHinde bakat"lltk: in~aa.t dairesinden a1.abilir~er. (1195) 1 - 2127

iokinc:i ka~Ikllchgl gibi ikinci katln hari~ten de ka,p-mSl vamIr. lkinci katta bir:s alan dort oda, bi)' hamam,
la meroL\len.le

Koriderdan

• armara parki Lstaiistik Umum Miidiirliigii. CiI parlu ve 10 {an...........eksilime komisgonundan:

Bu-a, pal-In

a~rlmr~m. Her giin ogle ve aksam zengin mUlik vardrr, Her gUn geceleri Anka:ranm her israsynnlarmdan Ciftlige trenlen i§lemektedir. 1-2068

bir hela ve bir balkon

VE

Bagda bir havuz, bir kU}111 haricte mtistakil
bir mudak, bil" ahlr, 17.000 metre ve ah~ah

~~~

5

mnrabb~U' hag-dan bi[ lnSfJ'l1 iizi.imliiktiir. 200< kadar iril" ufakh, me:y., vall. m,eyvaSlz aga~ var·
dIr.

BaYIndlr Belediyesmden:
. Baymdu' belediyesinin 935 mali senesi i.;in ibtiyacl ,olan. 30 tona yakm m~zot Umotorln .. ife 240 tenekeye yakIn ~!lce ve .kahn mak'me yaglannm satIn ahnmasl kapab zan lle eksiltmeye ~lkarIlmI~trr. Eksihme 25. s. 935 :ten Hr. 6. g3~_sarI.gunu ..saat: 15 e kadal'dlr. tsteklilerin Bay~ .. dEr beledlyesme mura.ca,at etmeleri iTall ,olunur ..

Evin yukan kxsmmda ta§ ocagl vardn.
l&metpa~a Hane

1935 senesinde yapdacak elan umurni niifus sayrrnma ait defterleri VUayet ve kaaalara gondtmlek i in drstan drsa 36,5X18X28 ebadmda si.innc kapalili vc werinden dort vidale ve kapak ile alt b ,mI 3 milimetre kalIDhgmda kentropilak ve digel' taraf)an II milimetre kahnhgmda ~am talnaswdan behtrinin sikleti bir kito 351 grarnr ge~memek §artiJt 7.500 add sa.nmgm yapbnlmaSJ kapalJ nrC uliuliyle eksiltmeye pkanlml~tlr. un1Dn,e dairede orule '"' bi~ir \Ie §artname komisYOfl Iditipli,ginde;n afmabilir. Ta.h~ min olunan bedeli 3,500 nradIT. Eksiltme haziran 1935 S ind ~aJ"§amba glin'i.isaat 3,5 ta aplackatu. tsJekliler % 1,5 muvakkat temmat vesikalariple teldif mektuplan a~dma;o dan biT saat eveline kadar komis 'on reisligme vedlmi§ 101 maS! 'JazrmdIl'. (893) 1~IS81

Maha 11esinde
UZWl

kahvehane
dGkk.in

6466 lira Zemini

)'olda

lzerinde iki biiyiik. iki kiiiiUk oda, bela, banyo~ mqtfak. elektrik tesisll11 mevut tur.
Biti§iginde' ah§ab bit"

rmci

kahvebane, bi" katta bir ~ofa

____ (J_5_10_1_12_2_2~)~_ ~~ _

~~~~1~~2~1~52~_'~

. So·0

gttDi.UU
mil
Hill

.......L_,
!lI_ 111111 IIIH(l\'iUIII JIHI_ I

Divam Muha ehattan:
muralb muavinlikleri n;m lmtihan yaplhu::aktIr. ~artlar a,aflda YUlhdu'. 1..- Miilkiye hukuk mektt'blerryte bunlm muadiJ maG ve tic~~ yiiksek ilitu,as mekteblerinden meztm olanIu~al1muracaat ede:ceklerin a(ledi munh_aI adedinden a~agf oEdugu ta.k,dirde bun~ann imtihan edilmeksizin ahno; malCl.rmda dai;re muhtardlf. i"mtihana tabi tutuhlukIan takdarde tahnl derec,eleri terci'he sebeh te§k:U eder. 2 ~ Taliblerin askermderini 'bitirrni~ olmala_n ~arttrr. . 3 ,-lmtihanda muva_ffak olanlann tayinle:rinden eve.1da Ire tarafmdan heyed slhhiyece mua}feneleri kra ettLrile,· rek me-murin f{anU:I'lllnda ararnlan s!lhht vaziyetleri hah: olmadlkbn :anla!;idanla:r tayin edilmiye,cekl,enlir. 4.- ~!aa~h rnemuriyette buJunm:amJ§ veya!tenii~ nam. zedhklerJ kati memuriyete tahvil edilmem~~ bwlunanlar namze:d ol21rak ,a'h'nacaldardtr. S :......tm'tihan divant mu~as:ebat[ !iIJ.J!oikadar den mali meVn1 vc kanunlardan yazl ile Ankarada }'apdacaktt[. • - lsteklilerin 6 19.6.935 tarihi aksamrna kadaT arzuhal e divam mutmasebat ba. 1atiblig[n~ muracaat etmeleri ve nti£us tez1(eresi. as.kerlik terhis vesika.sI ve mekteb d.ipmomaSl ve memuriyette bul unmu~ olanlann da mel';u~ r~yetTerine dair vesikalanmn ilsn1 veya musaddak surr,ederi gibi v sikabn da arzuhaUeri il'e bidikte di'lllana verm.e1 Ii 11m drr. err imtihan 2{1.6. '935 per[emue gtinij sad t dokuzda Ankarada divam muhasebat binasmda yapdacak rr. (1208)
miinha'i 12143
'---- -~-

~
~

Mirna Ley .. Clark Gable
nI 11I1l1IJ11II

'1111111

.• ~i\!a~u mubasebatta

dUkkin va:r,dJr. Bartkanuu birind derecede ipotekli yukarda yerJeri 'Ie vasdIan ve degederi yazdJ ev~er Ankara icrn dainsmce ,a9k artmna ile sabhga ~Ikanlml~tJr. Birinci "via 9. 15.935 ve ikmci evin 23. 6. 935 uribleime mi.isadif puar glLinleri Ankara i,ua dairesi gaYlii me:nkul mallM :saIl§- mem,urlugunc.a artJnnaSI yapdacaktlr" Bu evlel'i iizeri,,, ne Eankaca ihale bedelinin yiizde elli nisbetinde iidum; p.ara veriliT. Odiin~ alma i§l ic;in daba ziyade malUm at ,almCJk istiyenler emlak \Ie eytam bankasma muracaat etme]jdirle ... (1235) ~ -- 2172

1's[anbul ~ EdiTlle yolu • ntm Tckirdag ve KrrlUareli VUiy,.tl£ri dabj1inde; lstan bu1 viliyc!; hudu.dundan - LIDeburgua kadar .,lan takriben 79 Km" lik kIsHIiIrlc Mnratl1i Buyiik kan§tII"an antsnnlaki takdben 14 Km. ~]k yo1un l.esviy~i titrabjye. smai ilDalit ve makadam: §osesi ve bimrnJii kaplam au we be§. adet ekip bioa91 i.n~atJ) du.... Bu i~lerin tahmin rd!ilen bcdeli 2.225.833 lira 09 kuru:}~
Il~ ~

Eksiltroeye

konulan

trur.
2Bu i§e ait ~meler 'Ie e\..rak §unlar
Ir~

E

en yuksek okuyucusu deniz krzr Eftalya ile degerli sanatkarlardan K,emani Sadi ve arkada~l az biT zaman i-.;in 5ehir bahCiesinde yeni eserTiirkiyenin lerini
'I

Q

saym
I ;jJjln

halbm

za ol'myacaklardl!l:',
III I! ;JJJ1l1lr.J1I!

1~2167

=:

dl~' 'JlJllllll11 ~1II11

11I11It UJlI I!t~ 11~1Ii1l1ll _llIlllIDlIlIJ!]1I1I1I 1

_Ig,
W

1111

B
r 1J.- I !nJ
.... •• Will. iii

a; Eksiltme §artname~i4 b~ Muk.1Yelenarneproiesi c: Naf~a E~;'leri eraiti umumiyesi, § d: Tesviy.ei. tiirabiye. ~ose 'lie kargir i ~artname . e: Hususi §artname. E: K,~§if cetveIi. silsilei fiat cetveli. g: Ta , kum, !ill gra.f~gi. b: SInaj ima~iun takri'bi yekun miktarJ cetveH. lstlyenler bu ~artname~eri ve evrakI elli Hra bedeJ mukabilinde Ankarada Na:fra Vekileti §(ls~]e[' idaresinden alabLNrler. Ve Ankara ~ lstanbul - l~mir - EdimeTekirdag, - Krrklareli Nafra daire5inde okuyabilirler. 3 - Eksilone 23. 6. 935 tarihinde lPa~al' gunii saat on be~te Ankarada NafIa Vekaleti binasJnda yapdacaktTr. 4 - . ksiltrne kapall a.2rl usuliyJe yapdaca.ktJr.

-

Ke~if bed,eli 2785 lira 89 kuf'uS olan Karakosun koyune getinlece-k su 28. 5. 935 tarJl~indcn ilibaren lS gUn muddetlc ve pazarhk suret11, venlecekti. ] - Talih olanlar ticarct odasmda lUly,dh oldugl.ma ve bu gibi i§leri yaptlgma clair vesika ibraz etme:k. 2 - 9 7,5 teminat a cesi olan 209 lil"'anm viI ret vcznesine yaunh:1rgrna r a·r makhuz gi:istermek. 3ale haziranIn on birinci liar~amba g" .u saar 15 e Nafla Bakanlrg besind da' re SoU isltd miidurlyeti de
yaptlarak tTr. 4 ~ E~ akr ke~_fiye \'e me?kur dau-eye mural.:aat fl_Toj Y.i gjjnn~k i~in her gun e edl]meSI iHill olunuf'. (1215) I - 2146

.. hiiros §

I 8f_(lldJ

Anafartal ar caddesi Zcndrlia:am i ka1"§lsmda doktor Nizameddin npartrmanr Kerim Erta~ te1efon 2037
omisyol1, millk ahm, satI.m ve kiralama. bakanhkbr<lan i§ kO'1,llama, makine Be y.a7.1 yazdrnasl ve her cliMen c;evlTme i leri ]UrOmU.lCiI a1tmr ve tez elden casaTJl T-

5 - Eksiltmeye gir,ebilmek i~in is,tcklill1n 80525 lira J'llU'IIZll-tkat'temi["la.t verm:esi VI: bundan b.1~ka Th::artt ada ~ s[ vesikOlsrm ve bu eks;iltmeyc girebilmege rnahstls Dlarak Naf~3 Vekaletinden lstihsa:l,edilmi§o fcnnl ehliyet vesika51J'H haiz 01 up gosterm~si li.zrmrhr.
6Zl 1

Tellif

mektuplan

j'ul!:arda. "3 ~ unci! madde

e ya-

_ . N_ot; Sabhk
r1
-~-

miilkii o1anlaTla ge,.·inue ve }fan i§lebtiron'laza ba.~ vurmah
----

bir saat evvelil.1e 'ka,dar nka.radn Nafla Vckalcti §oseler idaresine getirerck eksiltme kQmisyonu reisliginc makbuz mukabHinde l.'erilecektir. Posta i1e gon Jeri~

saatte

lstlyenierin
-

rI.

._-

elefon 2037 1 -l183

lecek mekt~p[ann njhaye-t "3'1' ilnci.i lTIarl~.~de yazdI S~ le Imdar ge1ml§ olmaSl ve d.l~ zarfIll mtihiir mL1nlU iIe iyice k':apatrlmn~ olmas[ taZTrndlr. Pcstada o!('ILal~ r"ecikm\ leT kabul e(mmez. (1 n6) 1-:'(1 ;

.

~..

.".

-_--,' :~' ~r.

tlLUS

oil C. NliiddeiUmuRtitiginden,
hapisanesindeki 1uankllun ve mevkuftara 1. ,6. 935 gimiinden 1. 6. 936 giiniine kader b~[ yd iGinde • . cek ekmek ZO!.5.935 gimund,en itibarcn 20 gu.nroud;o ve kapah :Z3!r usuUi lle eksiltrneye '_lkardmlitlr. 1Il- Verilecek ekmek '65,0 randrmanh Samsun birba~
:_,ob

unit

111111

H 11111I

111111111 ,MIMI"" hlll!1

• 111111_ iI II II'

1111111 ,11111111;

;IIHI'.

1111111 ,,!IIIII

1111111

Hlill

umumi

Behtdiyem]~

i~i.va,300 lira iieretli

blr §ehtc muhendisi··

tLAN
T,eklrdag' asked satm alma komlsyonundan I - Ihtiyacii!t1E asker[ye i~in evsaf ve §,utnamesi dahlninde Tekirdagma teslirn sartile :n ,CIaO ve MaLkanyatesIirn §airtile 12~OOO kilo sade yag-ma shale gunu alan 9~5~93S ta:rU'linde talip ~lkmadlgInda.n ayru evsaf ve !jera;t dahilinde j/,eniden mUnakasaya kcnulacaktrr. :2 - §a,.tnameler~ Ankara ve Istanbul Levazrm Amirligi satin alma komisycnlarmda ve Tekirdagrndaki sann a~ma komisyonunda her gun go,rulebilir.

ne ihtlyacrrmz vardrr, TaHp elanlarm evrake mU bitele~ ]~e 15.6,.935 tarihinden eevl belediye ha kanllgma mOrae. atlarr Han olunur .(1244) 1-2203
ANKARA. lCRA MURLUCUNDA.N,;
1l[ltll'tek Olll~

_ dan yaptlacak ve beher ekmek 960 gram clarak pi§;~ .r-ih:a·c:ktir. 2: - Ekmekler napisene miidii:riyetinin gostereccgi liiuzell'ine yevmlye 70D iHi 1000 adet:uBslnda ve her nihayet saat 14 e kadar napiaaneye h~iS;li.n'l dileceke

DAIREsl

GAVRl

MENKUl.

SATJ

M~

aat Irnas ma

1Ll'lC'tlr \'C'ril1;'l'1 tllJu.nura

19 i5.03J Li!)' ukan

rih

'II!

ei]t 88

ayh

130 numara k~ii'l iJ<'!i

rfl.da kayrth

...e Ankdral1!1'1 .1 ir

AyriiUlcl 2d~fl.

rnevkiinde Evsaf

~agllhJd
Mezld\r

~Jrtla.r b~i! OhaD

11\<11 al t:rmd."
BlU1l
Ot)u

1-

Talibler bedel] muharnmenin 1877 lira 101 kurusluk temlnau

ylizde yedli bucugu
rnuvakkate verecek-

ya elk:arll'1nl~tlr.
'ie rnLi~h::n..jlatl:
;!lUkiUl

An-

ij' .

4 - lhale 10. 6. 935 paaartesi gil'llu sa at 15 re Sinob C. M. U. Hginde mijte:o;.eklk~~komisyonu mahsusunea Adl;ye kanJ:rglnm mezl.ntiyet~fle talikan ~tr-a edilecektir. .5 - T'eklif mektuhlari HJ. 6. 93:5 pazartesi guni.ii saar

makbuz mukabillnde 4. un_cii m oded, yaztli komisyon riyasetiae veritecekrir6 - Mekwb!ann besinci maddede gosterilen saatte }'eti~mek iizere iad l i taahhUdlii mektub ~'ekLinde gon·
d'ltrilmesi caizdir, Bu halde; lar£m rniihiir rrrumu ile 'lie eyice kapattlrnaill 1iznndn. Pestada olacak gecikmeler kabul edUemez. 7 - ~artL1arT'le'Y"e rnuvafrk elrnryan veya ie in de §artl1~· me hsrnda ~artlan ihtlva eden teklifl ere itibar 01unmaz. 8 - Eksiltmeden mtltevellid hiletimle riisum. teldhi ve darnga resrni ile itflO ucretleri v indelhace ekrnek vere JIB unlarm tahlil Ilcreti ve sair 1 Uttimle masarifat miiteahhide aittir. 9 - Daha i.a21a tafsilat alma!':: ve ~artnameyi gormek i liyenlerin tatil griinlerinden maadahe'f' giln Sinob C,. M. U. 1tgi kalernim:: mUracaat etmeleri iU.n ohmur. (12'014)
;

14 e kadar sira numarah

EksHtme kapah zarf usuli ile elacakttr, 4- ......., Tekitdagrna teslim edllecek sade yagmm rnuvakkat teminan 1197 lira ve MaUlaray,1i. tealim edilecek ude y,agmm muvakkat teminatr 693 Iiradrr, ,Ii Ekslltrne 3 haairan 935 pasartesi g, unO saat ouhes ve enaludaerr. 6 _ Eksihmeye airecekler tical\,et ndasmda kaytth olduklarrnr ve ehliyerl tticcariyel,erini gos;terir vesikayr
V'C

.3 -

ga.,bell'l ekrnekci

Mlhal,imillcn
rnahdu.d olup lbarettir. Bu

Cel~bi

canuben

i\la.b!.C1

o~l u A gob hudutlarlle tlt'l kattrr. bjr t~
n'ltJ tfllk

Jldt

k.HI t.t1.mam d~~i!di·r.
mt'~.ilhl1li

YUkfU"T kat
]U1YI.l:iU

llit-CO!'incl.. biT' IV IIlrdlT bill !I'!iII' b aptrr. U" ad.
II'a.rd er. B~

ve beiad.m

cs.

dahU Re:,a,..

ohlu i.L1 halde
\HDLUTliYC:50tl1e!

'.I.Hhiyye'iol 14,91 ~ 'I'JH~tre 19~1 Hra (i11~ur1.I!joluymd takdi.r
para ile olmak ina. d;'llrui

m~lf!'llhb;'Urjfl:'.

~lunw!.J4t1-!;I:·+
t:U'·jrunt

~po1l!':arte'J h~

Satl§

pc~in

UI!I'tl! L5.7,l935

mliu.dlf
'8!-

gUllu I!dat 14-16 ya kadar rlll211 nd .. ya l'llac;lIkt1f.

~ayd

menlmJ

vekil gonderenh~r die \'ekaletn,anlel~rini ve §irket namrna glf'ecekler sirki.iledni kornisyon:t!II gostenneye mecburdurlar, 7 ~ Kapalr zar! ihaleaati'l1de'l1 bir saat evel kornisycn
rei!iligil"le verilecektir. (ll40) 1........ 1980

meflllJ

Tal ipler talll'iir ,'dilm;J alan )lLl~'HlI!hlrl muba.mmillln byme-. ~hl ytU:rle 1.5 ~u nisberinde pey ak"l:e'§i vr;ya rnitn bir b;uLkaron t.ell'Iil1at me ktubu II~ kanunen ~t:mill:H ohp'lk k.t..ul t-fli!en hl:dnr ri!h. yillr: ri getir~(:'l!k:lerdirr.
0\ ~

iLAN
Istanbul kumandanlrjima hagh birllkler ihtiyaci j~m beher ltosunun tahrnin edilen hedeli 86 kurus elan 20,000 kilo sadie yag kapah zarfta eksiltrneye konmu~tul!". Ihalesi .5 haziran 935 ~ar§-amba giini.i saat 15 dedir. ~artllames; istanbul kl.lmandanhgt satm alma komisyonuntla gOriile. !bi~; r. E l~sil tmeye girecekLerin 1290 lirahk teminat mektubu vera mal.tbulu ile beraber- tckHf mektup~ar!m ihale saatinden bir saat evehne kadar komisyona venneleri. (1129) 1~1981 hastahanesl ihuyacI l~in ~u 'tun kllo ko~'un etinin kapah zarHa ihatlesi Sebmiye 'Satm ahnakom1syonllnca 4 haziran 935 Sill giinii saat: 15 de yapllacaki-

~ - Satl' ~linu ariel mil btdcoli tukdir dl1CJi IMYIUt: lil:I yiiu.la 1:1 in i bulclukt0l11 ve U!; defa nlda rltirl1diktelll lOlU'a m! k-Ur (1.lnl.l n l6 mel a.H~nr1e I!·n !;:ok arrrran taliblne ihale oh1n1K :tIr.

o ~ '[

bu

t arthreki

idlulI"macia
!

teklif takdirdll

~dile:l 'b~d=l mutuumm:n '0.7.103.5 ildnd

lY,
I.w{

me trn yiJrrle wail gLinLi kat

15 in.i bulmadr

tHihJ..u

III

14·}fi Y'" ki\d.al" yap lacak

ub:ll:l1a

trrl'ln talibi.nc
7taribinden I;m
UI

; hale Oh.Hl.iu:Uur.
'Yt:

Bidnti

i,kirrci

. tlrr:nahudl!l
bedcJi

Iblile be;:le.l1 iLb.a11!Tl muteui.p talebi
ie .. 1.im.i.

1 ~ 2121

veri.lmllod~i) yedi gun

t<Lkdird~ ltiban:n kilda.

[WHine mehil

inal!:! edilenin
'hal~yi

ttze:rln.

ihaJe

ktIJdi:'lru: takdirdt-

Ra _an 1~lnfll a
Fe\ zipa~a 000 arasmdaki

verilec:ekt'ir.

r

....UJIl. lyll:lIlJ.U~ bu mUdd'et zarhm:J. l~la.ltI'
'Vii

1:
H.1.ydarpa~a

1LAN

bede1i

yah.rrima.drgl

ihl'lle bozulac4k

tarlbten

evaJ

DiyarbekiF hattlll1.l0 4JS t- 600 - 507 klSfnm rer~iyatl kapah z:arf usulile ve EI!}agld2lki §art~arla eksil tmeye konulmu~tur. 1 - HI]. i~in muhammen bede~i 126.000 l1radl'll:" 2Muvakkat tetnil1ia't~ 7.550 lirad~r.

tIro

daill"'esinde, mnsaat artrrma ve eksiltme ve ihale ko,misyonunda 'lap lacaktfr. 4Bu eksiltmeye girmek istiyenle'r, tekHf mektublamu VI:: eksiltm §artnamesinde: yaz!lr dig,er evra.k \'6 vesikalan eks~[tme sa,atinden bil- !!}aat evvielin,e kada:r nu~ marah makhuz mukabHinde mezkur daireye vermis olmalubr]ar. 5 _. Bu. li'e g"rmek istiyenlerio muna.kasa. giini.lnden en az bit" hafta evel is:tida ih: bakanbga m.iira'caat ederek a1acak~an fe,nni r:hliyet ve15ikaSlnI tekll£ mektublartna koymalan lizHn u·. 6 - Talibler bu fCT§iyat i§l i..gin hilzir-Lamull eksi~tme ~artnarne!iHe mukavlele projesi ve teferruatmdan murekkeb 'Oir taklm miinakasa eVT3ilum 630 kuru.§ mukabHll1!de demiryoUar in!,aat da.ires.inden tedarik edebili:rler. (11l6)

3 - Eksih:rnesi; 6. 6. 35 pericmbe hak nhk binasmda demiryoUar iniaat

gunu

saat Dn J.JC'~te

1s.tekliler I!lsuIiine &ore mektllplannI m~ayyen saaUen bir saat evd komisyona vef1lli§ o~acak.tlr. 3 .._ Ahnatak etin. tahmin bedeli 24,000' lira 75 kuru~ m.uvakkat teminatl 1806 lirachr teminadar ihaled,en iki saail: e\o'eline Kadar Hlubasebec:ilik vez:nesine yatzrm~§ ()lm.a.hdllr. 4 - Diger 1l1alsandrklanna yatrl'dan teminat makbuzIan veya hanka te:m[na:t ektu.plarl usuliine t,evfikan teklif mektupLan i~erisine kO!l1ulmu~ o]rnahd~r. 5 - isteklilerin artn:ma ve eksihme kanumlflun ikind ii~iim:i.i ma.dclelerln.d.e ya,:l:lh be.]g·,eleri be'li.dilberinde b1Jhmdurmalan lazlmd.u. 6 - Sartname ber gUn kom~'5yonda gorulebi1ir. $artnamenin musaddak sureti kanunun be.§inti m.adde·sine gore 2' -

yi.ikse'k tekHfte bulunI!n talibl!'! teklifi n~il almAgA ru, olu~ glmadlgt IOriiLJdu,ktO;ln IOnx3 teklifl vt:~hilll !llms. l":d tl.C IhalCl! fa'l'lu birinei taJip el1 tahiiil -edUmek L.iz~r~ htlu.li.ba i.b&Je !!!I.11Iec~lr:· ti r. T~kJifi v~~hi1c: BlrneJ~a ta,zJ 0I1mazs,1I gayrl meu!.cul ye.n.!dcn CD Ilc~ gi.inlU!k i.kind .rfmnaya lij,tkflnla rtt" !In ~Il\' amr.n ~liIlibifl-= I~·
0

h .... edi!eeektir. le

8 - Her iki .Htumada dd dyrj meDku] uHbi..ne lb J~ edildikee han:ile deWiliyc;: reim~ mtisteriye VI; ihalr. tarfhin k.-rtar obn miiterOildm vergi 'Ie resim 1St bor~Juy fliuirtapll 9 - Bo £lu ve 1I1acaklllar-Ja dicrr aJ:i.kuwluw bill ~IIYII Alen.... l 1J~Cl"indotld hJdd~I'I~1 e hUi LlI!i:yh f::liz VII maanla d.aU liJ

,

di..danm

ZOOgiln I;inde l.1air~:ui bi.~dirmelert Aksi takdili'de. hakl<U'l tapu IkUiyle ubh: ohnal'1ll'1q.a utIli! hedeli'IJlln paylqlll.·dmtaliiolndan had'\: tut1.l1aca.lii:Iar.dH.
Ji.umdlr.

nukr musbitelerUe

HI m.ara

Art~m:lilya

i~ti:rak

edlecekler 1.1.9as; tari1tin.dl!'! 934jU5
"erkt'llt' "!ilk bU~lImdWll'an

nu ..

Be dai["rmi~dekl

y~'dnde-

~artn ..-

m1l1hammen bedeHnin }ruzbinde be§i nisbetinde bir bedel ile komisyondan ahnabili'f. (1128) 1-1982 ILAN
ATlrabzclonuu iutaatI Hnde komisyoml,an ahnabi-

memizi okuyabiUrltr.

1-2204

Samsun IJel diyesin den:
elektrik ve su fab:ri.ka.Lartmn orr enelik i]'nijyac:I: ,o~an asgari 325 a.zami 315 ton mazot eVl:lafI fermi.-

I~

1'999

I,;;inkapah. zarHa eksiltmeye konulantakriben 28412 5 li~

~uraYldev

tumumi

ItitiiJligin_den:

Da[rede :cu;lk bulunan 35 lira maa~h ~ garp' lisa.ru.la.rmdan binru bilmiyen,[er i~in otuz llradn - ikind slmf mula· zimlik i~in haziramn 12 IIld c_;ar§amba gtinii saat 14 de musabaka yapllacakt.[r. btek.lilerin; mem1Jrin kanununun 4uncu miildclesinde yanh §itrtlardan ba~ka. yUksek mektep mezunu olmalan ve 30 ya§.mr ge~m~ bulunmalan lizlmciIr. lstiyenlcl' evrakl miisbitelcrile bi.rliklte 0 ttarihe kadillr
umurni katiplige mUl'a,c.aatla kaYIt edUmeleri Han olunur. (1233) 1~2200'

rahk 255. hin kilo ikind nevj nna taHp ~[kmadJgrndan
yeniden ekst]·tmi!ye konul-

Hr. hte:klileri:n va'kti mauy· yeninde:n bir saat ,evellne kadaJr~.ek1if mektuplln it,e te= miIlla.t makbuz !!Ie mekttuplarI 1stanbul kumandanhgl
satm alma komi'sy,onuna ver-

~-

Samsun

ye ve §artnamesi
],.'e konu~mu§tUT,

dairesinde

kapah

a.zr{ usuliyle

e1.t!iltme-

mele~i (1253)

1~2206

thale 2'3.6.9'35 gii:n.une I'astliJyan pazaf' gi.inii saat on be§.te belediye enciimenimie yapdacaktlr.

2' -

mu~tur.
B ~ eartnamesi talep vukUlIlnda komisyondan para~
Sl'Z

3 ~ istekhl~r

Doktor

olara!< gonderilir.

Ali l\'larllf .... Dve}"
DERt. F1RENGl VE

lannI muayyen makbuz ulukabilinde.

usulline gore verecekleri teldif mektupsaatten bir Baat evel encijmen reislig-i.n6
vernme1idir.

C - Artuma eksi1tme Trabzondcru Ka lede satm al. ma komisyonunda 8 HazigunU sa at \ole eksi h;IT

BELSOGUKLUOU
HASTALIKLARI

4 - Eksiltmeye i§tirak edecek §irke:tler 2490 nu.ma(a~ II kanunull 3 Uncil maddesinin A ve B fIkl"a]anna gore ve~ sikalanm gostennege mecburdurlar.
5 ~ l!i bu maoztun muhammen bedeH otllZ il~ bin U'lf yuz yetmi~ be~ liradrr. MuV'okkat teminat 2503 liradll'. Bu teminat ihaLeden evel bankaya yahnllInl§ olacaktIr .. 15.......§.artnameni.n arneti bedelsiz olar'ak ~!.niyenlere v,erHir. (1245) 1-2202

IIlin IInm I 1111 IIllin Inn II un IIun 111mIllIn IIIU 111111 1111111111111 mn I ista buLdan kadln terzisi

r,an 935 cumartesi

MUTEHASSISI
'I'abakhane

......
.......

Ui dadui".

I ene ... ein F
Ankaradaki ~ubesinde reklam zere yaz m~v5;im:i iliin = Emprime

Ii~

........ .......

DE· -

Artlrma Muv!lkkat

caddesi ba~1flda A.ltmta§ sakak No. 1'1 H1astaianm her giln 9'-13
kabul eder-

me k ap ab zadlad

teminatl

ve 15-20 ye kadar
Imtiyaz

olarak satdmak

Iii
;::::

5
=:

ELBtSE VE MANTOLA.RI la satdmikta. oMugu nan olun'l!lr. Adn~s~ BEDtA VE FEmN tlttzinane:s;
Ha.~ ar'k.!slIlI.da _. Yer'Li ha.mam Apart

ve di.iz r,enklerden 'fevkalade 'Ucuz fiatbr-

......... ..... ......
.............
'~

2131 Hrad:n.r. G ~ lstekhlerin 9 ha:2.iran 9,35 cumartesi gUnii saat

r helediy

rei sligin en:

sahibi ve BajITIu AT,AV Nd~uni [d.w!! ·1:d1~n

hauiri
\' oUr

F'alib Rlnu
tJ}'~ri MUdi1:r1li

......
~ .......

-

~

Ui dan evel tekHf mektuplanile T'rabzon sUm alma. komisyonuna muracaa.n.1l!"'... r J 1 ~e) 1-2lJ6.i

LJmLlrni nell.'i,a.h

BAYDAR

s;;;;;;;

1-2212

111111uln

IllIIn 111111

11111UlIU Iliin 1111111111111mn 111111111111'11111'rllill 1

ILAN
ts,tanbul kumandanhk birlikleri i!;Jn kapah zartla eks.Utmeye kon.lllm 68 bin kU,o kQynu ~tine verHen Hat makamc~ p'ahah go.rtildiigiind,en tekrar kapalI zarfla ek, sihmeye k:onulmu§tur. 1ha~ ]esi 19 hazinn 935 ~ar§am:ba gUnu saat IS tcdir. Tahmin bedeU 34. bin lira c[up ilk temLn,at[ 2550 liradIr. §art ... namesini 170 kiL1Fil§ nmkabi.

L [

CIII1lr1n csddtsi UJUI 8ulffl.vimi.
W '

c:iv,.r~nd.
jIJ • .ilJml~.

AI ,ehir helediye re~sliginden:
Ak§.ehir belediyesinin metre l1"Hlirabba kaldlnm ~ira bedeH ke§Hli (90? 5) tamirhyesi He gene Cimenli rna" hallesinde (1122) lira beeel ke~i£li hamamm tamiriyesi i~in kararla~tInlml~ olan eksiltme guniinde tahb ~Ikma.dig ndan 4.1),935 tarihine tesadiif ,eden. salt gun sa·at 14 de ihalesi yaplrlmak iUere Gksihme gunU 10 gun daha uzatdmJ5 o]dugnuclan talip olallliarla faz1a malUmat almak istiyenl,errn tayin edilen .zaman. ve saate 'kadar belediye riyasetine miiracaat eylemeleri ilan olunuf. (3014) 1-2208 (1237)

--

Belediyemizin 15UOhra~uyrtlelinde 600 metre bez hor·tum ile markah hortllmu ta§~ya.eak bir arabanm satm ai'maiJ:agI hakkmdaki 31i1k ekosUtme gunumde <;~kBl.n ahcdar tarafmdan ka:n.u_na uygun ve §erait teklif etmemelerinden i~bu ahmm 4·.6.935 tadhin!: rast gden sab giinii saat 1.4 de ihale ,edilmek Uz'ere 10 giin uzatdmasma karar verilmii 01dugund,an talib olanlarla fa;da izahat almak arzu ed,t"].,.. Fin Ak§ehif' belediye rivasetine miicacaat evlemeleri iHin olunru. (3015) 1_:_ ""IZOQ
-

_

YENi

BUGUN SLJI GECE Loretta. Young ve George.s ArlisSl tlll"aFlndan temsil edilen

i

SiNEMALA
BUGON SAAT

-

---

-

(--

.

-

-

., ~.

-

.

~

1

BUGON

ROCILD SeBeBin, en mu htelem filmi

n liE

2-DEVRIAlEM
HALK

BU G CE [KUL" Iki fHim birden l-C[LUSKIN hakiki seyahm.t fillmi
VARDn~,

]

MAT~NES

,

.:

-' ..

.

_.

_

..

~:.~.
,.

".f' \

'/:"'••

.

.

.

JM':(-' ...

~

x' ','

. •

'.

...'

~

_ .,~.'..,..itA..:.._

'. .

• _ » ••. ~

• .•. ~-~, ..:. : . r.~ ~.

.rl;=I'

......

....

. oi

'. "/ . . ~-

-

--

f.mi,.. olalnn Iti lJ~l'llda geth,'(ligimir: 5"" MyyureUk bir 'awfl /ilr./UJ. Tii ..lri)'enil'l Irl.f"aluu ktn"[;f,M.ug. i laiu' 1If:!....p.·e,.~ yii'u['''' blr ka'irede 6kla~:tI".
unu
.

------

---

Her' ),crd", Suru,

"EHiRCiLiK .
Kehtne
U1.U~ -

[SI,E·HI ~

1.

F ransiz kahinesi e ' kamoy umudlu
B. Kayo finans i§lerini duzelterek ii~ hafta 500ra kabineden cekilecektir
Paris. 2 (A.A.) ..,_ Slyasai gruptarm durumu, parlernenteda Buyson kabinesine ~!a.nat kuvvetli bir t;ogunluk olacagnu giistedmektedir. F'inans komisyonu ba~IHInI B. Malvi, hiikUmet projesini parllamentoya getirmek yolunda knmisyonun zorluk ~lkarmIyac8g[fn sQylem·§tir. B. Malvi aynt zamanda: "Hukurnetce istenilen evgi n konusrna usulti ile proje parlamentoya g'eldikten bir saat sonra konusrnaya ba~lanabilir .. demistir. Par-larnento tam yetkiyi kabul ederse, hiikurnete gUYlenin ide, aynt zamanda bildirrni~ olacakt]f, Bu suretle h L.ikiimetin genel Sfyasasr hakkmda

«;QK

CI 8tR HAB,ER

Arne "il{an ulu

'U

kar~lllkll!.l'I·

lhrrsas

f.R.ATAY

Hell"lu,ngi biF ~ehrim.:zi ba,ym~
dnmak. i~in yap,lmak M.zu.m geleni.J pararn 12. Dlmad.Ig:1 i~in yilpil-

n aSI ~ Dar dun b ·re Moskova'da old •
MositOI}(I, 2 (A.A.) - Aceledir: Tur,lle Bnywll EI'9i.i ~ atnl "rna,. bUlon Kremlin IlIutp yurJunJ.tI. &ir apa.ntli if zlnden oift1u,tiir. MotJRouaJ 2 (A.A.)

I aygl i~· d
B.,Ruzvelt: ulusal kalkmmayr kurtarmak icin gereki rse anasal kanunu de'gi~tirtecek
Va~lngtoll, 2 (A..A.) - B. KlIZveh1 ylice ha.kyerinin karanm ye· rine getirerek, hiiki.metin kaDlIna. kar!U'I harekederae buluomu.s ., . lanla1'a. iliu;limJ:§o o.hm 411 da.v~dan

rnamak killsur degildir! Fakal ya~ pillml1ma' lazam gelelli yapmak
kusurdur. Biz ger~i biitiin Ti..iJr'kiye'yi bir yeni ~ag utkesinin gore~ yi ile Ie pla.mak i~~fImi~ya lar harcamak gerekt;gini biliYDnlZ. -5u da. var ld her Yll mi IYQt1ia.r hareryonlZ: Dev]et ha.znes'nden, ya.hut

'ri8.

halk J.u~ses;nden! sta bulda Cihangirle Si4i arainde betonla kaplanmIhr. Yaln z bu ehit' par~asmm rafl mda Ank,n Yeni,ehi~ I"i oyuncak ~~l.hl'. Anka.ra'dia, ve
,S!

,"ulat'm oliimu dolaYI&ile

gil. telg-r~fl fehmiflir. _ LUilJinol. Tij;rki.ye ilg,uderi,,;: gore,r~k 8'uyuk £lci
f:lol,uQgllll mrflrF.
1If,'f-¥

-

II

valzge!;ildwg~n~ hiMirmi!!tilrr,

~

cumuriyd

de

T

A:nadoh.l 'nun butun

sehirle,.;nde,

yerine ve yetene'g;ne gore, bir y~. gm yap] parasr ve rilmi~tir. Yalnlz iki unsurun eksikligin. den do)aYl, yaphklal'lmlzmn ~ogu 1aplimamah laZ;UI1I ,-den §-ey~er-

Moskou",2 ( .A.J - Merlle;r. :yiiriitiim fiomih!,.i b.,lran' l(alenin Va.!1 "lllarfm oliimii haberin'l ",IInG'1iI'Tiirki),'e Cum",!' Ba§1:kanE Kamal A.tati.irlle. hi, 6411 air. ,elg7a/l ~ekmi fir. Halll Ko.mise,.leri Kurulu Btil§ham Molo.tof ,da BatbaktrR I.mel ''no ,nu'ne se Litvinol d« Dolf ,Balltl.u. Te,ulik Rujli Arn'd bAlngl ~el~.ral.l~... gonJenJ~i~lefdir., A~~t~ Balram Kf"e8.~in~1ri riirhive iI§.lf:uJerl B. Nureddul Pln,ar It 8',orerek SOV)liet hukum-eli' adllinGi
b'C1§~Qif.Cl(J b•.du,n mUfj
fur • -

B. Ruzvel t issizlere don milyar dolar dagItlyor
Va§ingtcm.2, (A.A.' - B. Ruzveil, SDI1 defa kabul edi1mis Dba i~li:zlere yar(hm ayrlmmdan~ 4 milyar dolarl.l1i bUamhn.uI i~'n emir' vermi~tir.
Bill' milya,.dan
DO

Fazia bir

pa.ra,

sayslan
drrrlrnes

dendir. Eksik. olan
8linnt

bu ik' unsur,

yapIlmasl gorii~mde[" ortadan olacakttr.

tOfU

ik; komisyon ara.smda paylas. -

kalAl1kara hava~ SI. ,baharda.n fa, za d01'1f'f 'lie a..
i,ac; daJlanmn

plein ve

kontrolu'dur. Be~ kat verine iki kat, cirkin

GorUsmeler yalruz izahlar a hasredilmist.ir.
(Sonu
5,

bir takrm J

tlfdml~tU'. Hiikfimet, komii!lyon1~ Itarafmdan bu paraJ,arm kullaml masrna ba~,lanmazdan, once ken dneT~ne ~~vet'ilmi~ Dian a.damlann
(Basil inc] :;,aYLfada)

gu:zd pencere, bafaS. bir balkon ~e li yerine cuze1 bi balko sekli. mavi hoya. yeI".ine sa.rl

pEfn~e["e yerine

inei sa.yrfada

gundemdetini

boya, yeni bir deglL, ancak biT ozevk ve dir. E kide

paT .. 1~'l

Jan iai.

Y III 1(.\ l)~lnan
"011'

II

iist.iinde tabiatin ye-~U renri
yapraktan
ve

Bu parah.u.
kuUantiacakttu" kaldll'ma.k Yapl,
II:.

belirtecektir. il!ag[da.ki ,ekiJda ortadan
IS.

ba:;u htanbyl yazhkl...nnda b r doni'mden iJ uk rsa.lara Il'V yapll:.lnlmazd... Ya.:z.hk-

nus

~ar bahr;elik i~indeydi. Slmd. a.rsa s.ambleri topraklannl 'uzunlamil51na bolerek. V@ yeni kanunun bir eviu iki yanrnda riig metre yer bU'akdmasnn yeter goren mad desi e dayanarak Idanbul yakmlaa nm blea. basa bogmaktadlr.ar. ,Eski Ankara ve Yeni~ehiil" de yapdacn yanh-~Ia[,lll Ilia D.e oldugl!lIlU goriiyolI"uz. Bi .. fran,su 'iehirds~ -dayor ki: II istanbul 'Ile Ankara' ~ da bi .. tek g" zel park ve bahc:e gormedim !" ~ <;unku park ve bah~e mirna.risi, ayn b'r sanattrr. Okunur, \'e
ok.utu lur. YugosJavya Klra,j!;esi
=

Belgrad. 2 ( . .) ~ Skup~~ na Lugi.i.n aC;JI c khr. Hiikume ~; Aa.ylavla:r, bir]~en~k. :par!amento. .ti!un Uk topla.nllst i~jn ha,:Zlrlanm'l~·
ia.rdlil'. dte yandal'l,
hu"vat

(!ekten bit v;n.f ren,i f;zecken gbnUlleFi miz kaplta.ra iil' h'abel'Je hurkU.'· d,ll: Vaslf ~inar

gise-

1 ~ Ge.;id yerierini 500 l!Ililyon dola:r
me.geC;;I~.c:ag!n-d'aJil

ii..izere, :vol yap

i~.in cak.

kuUamlacaktrr.
~iiphe

-"kat ilk le.!!'inden .. ce' le-

temmu'l a.ynula ba.ttlY

edil ~ ~

m,ekledir,
Yeni.den. a.gac dikimi, OIlY hayvlinlall"lnnl ko:runmM1 we 'ZDr (SORU ,J' im:I' saYlfadaJI

:2: -

ayn~ say .

oldii dediler.
Bu

rnavla'rJ Zagreb'te toplanarak, gunluk ka.zanmlt ve fakat

co . s~~n1.

,~agslz ve

kanunu yiiziinden s.aylav olama. ml § oian ada l' laoria an ia~ilea khu

qak erken olUm haberini aJdrk alaJf. ~~evf'emizde beJiren yapra'h~

"talyan .. :,a_e_
U·yla§m.akomisyonu toplanlyor
Roma, 2 (A.A.) - ltalya - Habe:' :-itan uzla~ma kornisyonu tiyeleri gelecek haha i "inde Milanoda oplanacaklardlr, Topbntl 0 ii11U. daha belli degildir. ltalyan uye!eri, Rii1Ifad Montan}f,l ile es.ki Buenos-a.yres bU· yuk ,el~i;i Luid AMovrandi Mares.ko'dlJr. Habe§ uyeleri de. fransab A'[~ ber do Laplr.adel ile amerikah Pitman P'otter·dir.

du·. A)'l"T~ sayma"lall"ln Sklllp~illa ~al[~ma]arJlna giremiyecekleri"'li biMiren b~r bildi";!i okumlllk uzere Skup~ina''Ya gelmelerine ka.raT veerecek~eri santlmakta.d.lr.

laC! ve '2i~ekleri. temi:z ve 01, bit devl'im qocugrJ nun gene ij·fii

··l)unyada en gU!i bah~e yapmak~lr!"

giizel b.r diyor. Bizoe ise bah~e y,apmasml bilmed~g~ni ~Q:yliyecek tek kid bulmak "'uc~ . tiir. ~ehWrciJik ~§lerinde uzug meselesini ayu·d etmedigimil'z gibi; ,~r.. ri51mk biiyiik payuu: da. bUmiyoruz. Biz.e bi" mi.ihefidis her ~ey yapilbilir, !i'b~ gleliy01'. Sir mUmeJldis. aneah, b~r '!U'tistin kontf'o~u ahm. dOl, nede uzug !ahjbi ise, onu yapabi~ir. Hepimi~in bHdigimize . uph o.mayan bu i~~erina~IJ. diizenteye· cegiz? B,;ze Byle geLiYDT ki biiyuk ,ehi:rlerri:n ka.drola.rmda plinelilk ve sanat kOIil~:rQlu .§ubelerifl@ e·n btiyiilk on,emni v,erd~rme:k ger,ekti'r. Kii-;uk ,ehirierilil doclI"lIIc'ian dogruya ba,ymdrrhk ltlerine bakmak ViE! hiiyiik feh;'I'lel'in plin e baYlndlr~ hk i~lerini 'kontTol ebnek i illl de !Jiimdiki Baymdlrhk Direk~orlij'gijr.ij {eski ("mat Miidiirliigu_) bill" merkezi.g hurD haUnde kuv\'letlendirmek lazln'~drr.
~eYt

B. Y evti~ hiikiimet<;i saylavlarln parlamento grupu ba~l{anJ
Bel gr,ad, 2 {A..A.) _. Ba:sbakan B. Yevli~'~n I;ste ililden se~aen say· lavlar hugun Skup~ina.da ilk top' -

uz'erine serpilmi!i yas t;elenkIt!rine
yOI've

u

benzeti-

dag/anm

ieyen

Ankara gevreince. giJ1

..

reng; bu/utJardlt goz ya§lafl top ..

Janm'~. e:sen yel
lere hu;kl'Clklar

lant~larnu yapm'l.,I-!Al"du T oplant~ bu listenin butiill :saylavlan. biikLi(SOI'lIJ 1. ("U' sayrfad'a)

srnmi§ gibi geliyor bize. AClmak nedi,., bilmiyen
tfj'en

g~li'i§meiiyiz. I!tl!l.nhul~un baYlndu'I~81 ve !!Iuzelli gi,lIneml,e. ketin en buyiik VI!: ka.zan~h endus. trilerilllden b;rjdir. Yanl. bazl yerztmlZma

bir devrim ~ocui!,mu d.aha igimiz:kopanp aids. Hu kara ha.h'eli dl1yun,ca. eIlerin eglenip giilaiig,fj. bizim lw;klr~

alum:

rin'f' gerilmek if:in yamp tlUf&qan engin bir yu.r~lc:. N.ecEltiJnin yurd

ir;in ve ul.us i~in rr.rrpJ'flsn
0'

yilreii

leri tabU! guzeUik ba:n yerleri eski e erler uaklmmdan e,siz Cia Ian Tiirk'ye'yi plin \leana-tta ba
ymduma'k. avru :tamanda geni~ k.i!l.zan.c kaynaldal'l: eMe etmek de·

Idlglml,z

o yJlba~1gecesinin
ul!1s okullan

bir y,I'b8ljl gecesini

a:nd~k.

bir ginunu ,de all,d,k, Re!jid Galib''j_ b,El vskitsiz siint'n l:J.ir ba'fka
gURo

g,fu:;e d'UtmiU§tu" .... Geren Yllnl yagl!jll

ara~i del)remillde ii~ bin ki§i oldii.
Kara,i, 2 (A.A.) Kuelt. §lmdi, gi.in,eyde Baletiye kadar yediJ mil" kU'JeYlde Sa.ria.h. 'a kadayedil mil i,liiinde hi .. mezar hali ..
pi

devliminin'

ertesi ,gijnu flf,1I}lo,rdu; yeni had bu biiyLik kararrnr ye-

d~vriJJJ

~DCIU0

Cebedye

giH'ulI"d,iiiiimuz

(Sanu 2 inci 3l1ydada)

mekth'. Pl,inda heniiz yi.izae fUll! fa-, kat: miymafide ve ateki i,lerde bi .. :z1mgen\rlerimizi ,eti~til'ecek ol,an
yalbanci

arti

t. 've

teknik~ilerden

"

~ "

..,

Bu

dill",ek~o't"lugun

her

ta.r&Fa

ko~an miYll'llar ve arljst1erll, resim~i dergileri. plancllan olmahdur. Yeni orguli.in ihtiya~ gOterec.le~r 'Para., Iller yerae gene bu i§ler i~iIll bilinmiyerek. geli~~ giizel J,a.rca-

altmdaynt. MiymilrlanmlZl11 pek 50gu henii:z: buyuk yapl. ya,lOda. de gihlirleIi'. BUIllY bD, bi:r gurura kapdmaya.. rak, silylemeliyiz. Buyuk mimar11k, buyi.ik musild, hi.iyiik resim gihi bir sanattllr: Uzun bir kUlti.ir islet. Mim.;!u~lgln yijzde 3 veya

a~lilal1Dlakyijkijmii

:moo

'fe a gl'zlILr lOa hi~ biT Ie), koyma .. mak karannJ vermil,.Ierdb. Alkerlel') yalmz hirgu'D i~inde cesed meydana. ~Ik II"ml,~a.J"dlT Deprem1den olenler ara!lmn.da
UKe]a1,.

A skerl er aSIk "LaVII dILl. m utbak kurmUllan8!, d,a, oliimd:en kudu LolaI' ga\i altlanoa t;eki'IPli~ler

1m.

hr.

da es-ki bakanhu'dan Si .. Hams Sa.h veo ka1"I5~ vardn. YI~ulan bOlgelerde. kolell'<'i ba~.

gostermekte1t"r. Surada ibura.da.. ba,'llvan l~u,;:i.i,k yang-mlall' 'kentli kendine .5onmu§lur.

4,5ate4ine

d,egil. ,imdllik kendi ..

nan pill. ra d u·. Biz.rm mea.e Riye,tim iz, diye gas .. 'lerHecek ol&n~ b,ij_tiin Tiirkiye 01·
clla.iinde bir bavmdrrclhga
'VIIT

mi':ld sa.natn!l yuksek heye~nm vermeliyi2. Yurdu },apm'aR da:¥a.!!II1UP yuk .. ,sek. deieri" leD buyuk dav lar:rmI2 ..

Biidce komisyonu
VIJI'I' emar"nl

hl-

]a~ OInUZ

Opi,mektedir.

unw.nde Mo

limn tlttkih..'.nm
LOriA

)'tI,f4fi1il. I(rernlin

U,j!'

Kamutar b1.1giin sai:llt

Blidce
onda

KQmisyoml.
wp tanal,;al~ Uf ..

ne'll·i ..

o ye[erin

bl1

lunmnlan.

I

~..

~:--- • •

'!r"Jib .
:.. ......... ,J ~

.

',.J. -~

_.,._" . . ,.. .. "

'~.

_

..

..

..

-

u
-2'5-

.&

Bu del's,ft k.iifuk bit tenh.idle ba§lamak .Ist;Jroruz. Ge,enler,de gazf!telerimizde'll biri. belhi bizimk;, y~nl aev-let urag/arUlJR n~siml rim bssn, ReI biI' . til var: kuragmm i'(finden. bis g iJ r e y /,. Halbuki ,g 0 I' e ~ blitiin IlsteJ«rr1e 1ranslzcan alan ..pay.sage .....le b ..aber "m'3Bi za.rB •• learJolllff yazUmlltll. Bu yu,7ardaki asil kefime ~ Dla.. Itai'tl: .•.... ~nden blr g 0.1' i n ii ~ I,.
'I'!II=1f

e
Istaab (

M rsin'de h.ava tehlikesie arsr toplan tr
M~nitq, 2 (A A.) - Bngun 'hava kurumunda ilbaym ba:Jkanb_gi Ha k rtlS a~kan .hava kurumu y.Qfictirn kurutu, ~arE bs ecl.m _~1 1~ £kria il r'i gclenleri il one:rnli hi

I

Itlctizlm bayr.aml
weti~tirilenUyen kIsIm~an bugi.in tKsim ely _ yapddI. CuilT~ giinil \'akbn, ·gedlcnesi yiiziinSDnudarr almannyan yukse vc SInk ad alan ugiin y _

ali

.II

I

!lZ

. erf en :b,ijlyUlr.;lfp&~8rd'a,

Alaoif,JI'J'Jc

TB:a.r~than~ Tecimw
rerhltf,e,.
IiO'"I'!

=

yaynn'J .. d' esash oirprogram
- ..... ..._l,afhmlrruj .

'apllm ni bi len ijy e 'yazIlina's mu§ ;VI! }'azIlm i~' . m tk ~ }"aptla c k ~jr'W'l~I1J'

hIi-

JJazttl:mm:ilslI,

:redmgc
keJimelerini

1

ka.,.§llltr alan IInbuPd. ymid.,
Z. ('

r

eci
H 10

mg

Jl8:zaJr.u~ ClSIJIIIIWC:a
e
;

vt" l1iT _ .!Ie.~i1mi§ttl-"Bu top1antlda bulunan-

hugi.io arnk YlIsam.t an ItJ dill rinden bah'5cd~o:;.e_gim. 81.1 ara,utynkii tUt-k~ ~h: lJ. .. i:il fI BIci' iz~] eriTrl .bulup b:ir ol~iI~t;jj'me ve benzetme Ira""1 ~rl'n!'V:l':ll) su cikam%lIIY.a ~l.~aca~m1. ]~on:uya egimli TnJ.yik') o1dugL:l 'genl';' Ii k . liliilirdi. ncak _ Y·U,t:.-L.l.UIIC trk ([az]'a) yonnamak kiIIy' ~uy,u. ~C1S.a tutmaya vk--ti. Ad]annl yukud<JI slralild.lg~m. uki ul 'sliJT Orta A adan ve senralari Ban J\j.·,asmd !'Ii g~r~ ijncc; .1 - !i,i'mdiki lrnn"d_a Korun mhrinin
III

sutadlj"I

bitek r-r-ini~

(mU_mbi1.~ ovalarla b'U "n der Ana (vadi)

In
, y-

~

~

~~

dcrdEln

kadi!r ZaJrris da -1 rmm 51nla,.

t e C'

i..i
8nd,l'.

an;, denizinden

1 iqeri ..

ErdDgdn '2 D1m~rur.

a
t:
I'

bWUllW

dmd

Bu yaz :brHaila Yeme.kt~
30n:-.ra

I'l!'cesi

~ By

22,

iBilecik.,,2 (AAJ _ Sogi1d'ilil, Sn aca k 5yiindea bir amanldtta
I;tkan yanglnda

(Irl ··l1'lli_-, ~

lrndu

'boyJanw.. - Ibn drnin: b'Utiin KrrllIrm

Bu kelimeler,;,n

f g n hhve jpnv,_ rJ~'manlt;ca lra"'!iJIJd~r':

ii, c:vle

CYlcria

h

V1:I_

r,

AnOik = .Ender i. = Suhunea A at.= ~.lr-I

Cogar = Azami

ogun = Ek ui_
t"

i,~inde hulunan yva.n.li.r ~ nr, oyliiniiu rl 'annda hut masr btl ev erdeki kozabrm tku.:r~rI amamasma sehebp o1mo§mr. Ziyarun ne kadar ol~u &iha belli degudir. lnsaD kayrbl yoktW'DI.SK. _ \lDaII.b sna 4O.::1.Q .. cl 33.90 LIe VeysJ Tk' ei __
Iii geldHe:r. 'BA YRAK -O§ -

I

~

rr

i~ a
Ie· imdiki tlirk~
I! '&.."tii,u:.u.u,,,, ...

Bir gliin iki 04me1ikflll if damE bu 10 iJiz ~ onomi i l ] m men 'in den sOfmJJ§lu: .•_ "Fannte ' imrfikine bl!-iliZrtl bil' b,uht'Bn ulmlZ$ I'llWJU ve b~ yd sUrmUp,ir" 11immeu cevD erdi;o' - Evet dlmuftur: lsmine 0 T 1 .a • ~ a i derUr VI!' be.; "'E yrl' .. ii..... "ocwdanmua S D n ~a i ve y ~ II i .. 1CIrihl rini eyi oknrmaJ,yu! Bi2 ~ aid a ~ medl>niyedn er-r y•. ruT di%eyine
J

Yl.lN

N USULO

U§ak'ta haw teb ikesini ' bilen UY'
hav
It;1

UI&k.. 2 1 . . ell' ike ~ ~ il

~hrimi%d~

su

-.Bu

t'ri$mei

isriyoruZ'. Kelime kal':lu.I':iJan;

,ari3II1da

ko§u k:i atleth:r en iki ~iam iDiii~n

-

kanllgmda
tIr_

kun_

IInInMll.a

te:,.. hlr di1di. Bu wtBJa-rm h~si t tio ~ yI1m ~ r-T"'lI ii.n~ GIVl)s:aJI n: ulusal ~ -u:u tiil- ... ni"I, t.nibe: 1carn;!lllJllUdD'. Moylill: 'til.. n m "\8 berahsr i,;:leri vc lliiltii:rd izedltri Itlid.<.. lam ve arap ilteril'l 1: lI'e dill~inde ~;"' ~yin 'VC iOK ~emcll o!ara ~ _y:I~1• ·ot.. Btl i2'h=~ 'TE izel'leras atti.n Bal kanhtra. B3btilmenil!epte;n K ...£ka~Iac3
l'

Jlkc;ag = KuroOOlUi Orta,~a: = Kunmuvustii.
Yeni~ag = A.sn:h3Z1r C;agda~ = MuasJl'
Som;ag = Kunmuuhri

Bugiinkii savtmrzda ge.;en kd.avuz kelimeleri
= Rilld Ayt.a.~ = Hatib Bagldtanmak =
Ardr Basl!'l~ ~1rftmek is il'ge

hatta.. d<llla l.lZ<likla:q, ve il~ld<n'a he-r yerde h~ dllile ra5t]amr. Esk~ tfrrk lrultiJrL:iniin bu

yck

vc:

[l~';'-rrHk ilniiae;: fyadigiu-) 'IaTm 1':1 ~1':-a ara }"ill"lm Olda:;;mdll v ~ crln .go~1 kom~~ 113.' 'kit. takliU'U\i: Um da bub •

_ k
-ctmek

qm t)
I .rr'!"ldan~ ~ §amar - ~iimcri lam. '!!: ~ '(nele vey;l ~ . - Ek'cd;U ...AkL-am. :5 fi ~

omnn-Am

=

Ta~yj,k

Biirlin Om.ru k u ~ k' u V~ ~iiphe ifume K~.Yu". Ki'm'Ye'nin a tag 1,f g I altlndi!J y i'nemeomlran Buyuk: EJ£isi dull' Dlii~leT Bakamm .s iii i ~a _ c I' a t memle1rflft,iDe diimlD_. Ona dIm oS ail 1 c /tam bl,rakm, tlIll. Kendisjy/e clnn sag I I C a I a ~ t

=

= Tryid

u ~-tetck
= te:cTube

Anz.am

!iiI-

akDpW05'-a:
..................... ""_ b~inCi

ye-

E;evn. = lTWhi't 1;evenhr = 'h'h:ba.fii El'l: = Kudrr:: (Pu! "Et1tin = fu;.ir Eykinlik: = hrikla: E s1!;l Mii~'bt:el Ewe = :s.a£ba 'Oe:1i§" = 1n1U§aJ G~re-i = Mal zrme Gczgi = ie_yah t GCiril _:;: rn2lD.%ta.r.a_. Ho'tkm =- Tehd~d
Del'\c~ . D«)

~'kip ko-

Sail ir "Ie Sotb.k. kalan. ys., K.or&Jm, Gnsan _ o:tLan,

dckik:i
TLA ..

J~

"-

Delruri - Hnriier:" futau ItolJ' ~ ileri te .... ,.. ;1

Kelime kartdWan: Ku::;ku = V-.-.-Saghca1awmak = Veda]a~k Sag-hca = Veda
Cumuriyet. halb
T§l.

Sag1tCamJuk

= V«,da

II1'!tme '

.-33 ite b'irirl ti, _rn.. rapnlo"S ~

=

tirmi6tiE~ - .. mak

bUtiin

.iii

d

I.

II

ilkolruUar
- :ligiy
~hi1:na:mD 89ldI. Voilpn;:z erkiw;gDs-

l'

~lay
~

&I'

-__~ir. d
;8

Kap'saDl

= iii

1I.1i1!

KeJime k8ql11kJ'lUI": Adan~ =Vaid Adamak = Videt:rwek. ~tme-k Adak = l\l,MiT

I "'-" inraibn

Xotannu = 'Hii~'ebnd: K~1 ......CI:IZri diuJjI Kutsal Ku:td lak;a Y~iiciJt-mc~ 1J gi = ldJ..i..o aMb t hgi = ala&3. o u:t Emri vaki ,oruntama]r = t,emsill .I;~.l~ Oyda§lk = ~M.utal1J dev = vazife
'11:=

.bu ~

esm_

1~ge.a.=

1 ;tem = sa:a:rimi

=

12tniTde u
r Bal!-[
L

US

mekt_ ...... ,_
1934

iiltiir

inc:i say-If

de eski daT,iillilnun iiniversite o/uyo.r; TurkiyeBin biJ~i ve d~im tn:ibme ger;~eel bie dcillum giinii. Rejid Ga.J1bin ijJumu ile yastl biT anrya biiriinUyordu ... Bllgfin. T&rkiye'ue p zarm ilk .azad gfmii olduglJ gUndiil' !Ie biz. bugfinde Vas.d Cinac'm ge c bir rinarm d vrilisi gibi iiliivudiiini
lJt:reniyoriUL

Qra giinU .._ 0 gUn

rinden C;lkanlar
"r

2 ( .A.) -

"'kuma eyi§ kolaynI

tikleri i~in ~ ~o-_ YllJ . inde glli;terdi_g1 i1 grirUluyardu.

o

• kiiltiic .m"

C!

den yd. ulu'S okulmTii v.et'!. • bale ~ klnda bu~rlanan bi...rapma ga.t'e mmiz.de de moe SWiIIJI yakl"""':uMIQ

o

flgTl~tlllt'n One'll]

=

'M1la11im

=

EtI~i]rrt

A. .240 b.dm
rill

L1l'

J"lnda.n 4319

lSI."30 19. 0 -

. §~iJ'lin s.aat~ ~ usHci; en ~ru.nlln

Gnuril'l!'~k

-=
=

nkabl!'t

~k

Orglit1l!mm:
almgm-~ SUlli"l(lJ;nak

= 'JIe kHat

bulBCdc i,UbWan eseh.· ell i elmnm beJg' . u'! - obll y.uiW) 1m- un yiiI: y_rl fumr ¥em~n'de ~ iT '\ 1 l. §imdi .. iphe i
l<!1lrJ!iI

U :t'i Ce.maJ El.eg~e·
Giin dogdu Lolita ufukta

erkek, 46:JIIi.AUJ.D olmak U ki~l dipl lmq;tlT.

=
1

:rakk:as T

Sot'1.l S bay
~I.

=

:ryC't
us ~mll!' e Zal:rit lliler omeoi

~

'DOUrt

.soy sal

V~

dinse]
5U

izmir

Siimlirge......

~a:CLlne !1aidtran
baJinCle

!'oamr-il r yaw
bir yil~.:lDlakta,dHlar.

r-

=

b gun NaulLJ ... ta urak ·

'ihudi

Te:vilem~k

= Te-nsik
~)

oetrnek (R~-

,Orum. ~ leci

ilWJl, .... ¥iIrekrel'

.. ~a:::rg:an_i n

1; ate~li devEim pocu l.anna boyle A.ymamaJlydl.

~ ~laIE

= ~1Y'_

U'l ol:J.un.

un

VI!'

devrimin

!p

ilii-

~=~~

.

=

ek

ra

ULUS

..,
J

bay.rag.ml11 ~kanl1 :sa~akla.Tr pe~jnde. bit If1gm

Her devsn», gem;

r • "ve resn
I

I

err

r251 ..... • IZ

••

Ge:;gi nollun

Ha,rkof u~al(: alaamda
o,~ yuz kilometteJik bir tren yolculu:iunu bititil' bititmez Her .. hoi !jehl'in; ba~tan ba~a gezmi§t ogle yemeginden kalka't kalkmaz biiyiik traitor tabrikasmm. dart saatlik hir yoI' U'zunJugundakit atolyelerini ba'§t~n ba~a rJ.ola~arak Gok yonz]ml1§t,uk. 0 giinku progra.mlffllziJ.a. bir de u"ak alanl viilrd',.

gene insenm kendin,den ge,mi§~e iru~. "arlolal" soYliyerek. tehti-

dan sola gide gele - ve gerekllgindell r;ok salland,k~a da - O'l"ll.a· d,aki ipi fekip dii§uJunu layadaya olarak indio Be ~inci u~ak. durmadan :yiikseliyor .. duo Ya.nrmdaki uzm,im; "bin me-tayarJa'ya.
sonUBC,u

keleri zckJenerek yiiriidi.iii.inii. ga.. rill'. Bunlsrm kimisi ycguu.lJ icin-

de kaynar v e ana sagl',;u::rJllguu. iJeriyi severllgil1i, .welin axdlsrra 1urumek YOf"ulmadan j co§kunluc'Unu verrr, BunlaT devrimin edsrz gem:lecidir. Kimis! de ictet ve
bayrak.la bersber hep sued« kehr; t;abuk pi§ec ,"fabuk o!gunJa§Ir: ya.pnm ik.isi kadar iuiev ve
sorev yiikJenir.

rey; ge'fti •• ded;. BiuJZ

SCJDr8

r.u;a.k,

on

AlB .arkada~ta'n yalmz biri 1,;'1vaclhkla ilgili idi. BiJiyorum ki hep'imi:zi;u, aY'l1 aYTl. zihinJerimizden: "Mo'skol/ada.ki navllcl1,k kuiilbfinden SQn'ra burada da. Ira... wilell!k i~in. bil'ka~ saat daha ha'I-'

.en keskin gode-rin bile seqcmiy::ce,gi hadar ku~ulmll.~f,u. Fakat butun gozlat g,ene havada, ond .. rJ Illla.Y1P yere atliaca/c alan ill c II
.!J't-r),ol·du.

Bagrr!jmaltu

oldu.: ..J~le

isie];

Devrimin Jan delikalll1,

ilk ka(1}' '~4... • rf!' hatJ~ bir ,rJe bakarSinlZ,

camak· neye gerek.?u
fiyo:rdu.

SO'fUSU

ge-

devlet gemisinde .bit gun en 0nemli yerJeri tutacak k,adar gargiUu olmu§tur. .Birlden, tipk» adl gibi. devrilipl giden VasJI ~inar i~te bu tuclu genfClerdendi. Krrkmd a bilmiyo~
~um varmlydl.
meteriruie idrJia'

Otomobilletimiz

bizi, an gar..

yaya gO.lUlU:r gi"i, alan',a siilifikle.. di. KQ'rkull,'ga b'enz;yen bif' tahla .k',apulal'lger;tik. Ankara Gilcunull

"'I'~t;kla}'

mahke,hij

rnaha.mlaunt.

JdJmette balianlde. diplQmaside etfilik Ill! buyukelfilik. sandalyalal'J"

nrconun ya~mda tut.abiJmek i~in sadece bit devrim degil ,sade bir devrime katdml~ Qlmak degil §ellerin emrinde sUHJt;lardan a~lk
slml« ~fkmr§ QJmak gerektir. Va>s.1 ",ina .., bu tUllu bit genflti. Ankara'nm y~ti§t.irdikleri. §en.

alarunaakil,e'lin e~'i de:nileb'ileeeh tribunlel' aniind,€! durdlJk. Gii.decimizin oniine ~eril.en giJ.. .. ru\ M oskov« aerodromullda ('asia .. QlgImlzdan busl!utun ba!jkaydl. Saida genl~ pUotJat. ottada' kaSPO'1'

Bilk,at; saniy;e sanra _. bir s.rkadil:zm d'edig.i gibi' - saps~z bir balta hu:iyJe ve bir ba§~, bir a ya/darl yukan gelerek. d.jj·m~r;e",ile". 1,,,1 iU11 du§mekte alan parafutc;ii glOrundo. D,u§uyor" d'u§uyQt. y,ld,... ,rlm' gibE Idu§liiyol'uu. Bin yiiz metreden D'e§ yize, u~ ruze" iti ,Yiize~yuz elliye indi; para~iil·'" {JlmJ'yordu. 8u gibei pn bit'la-

u~

ra ;gin' vlac:J'lcu. /Jerideki agaflarfl. tepe.'i;ne yakla§:.ml' gibi idi. Bite hiincrini gos,teri,1cen'. arsl,ol,n
gibi bie delika.nll. pal.am p,arifiil
0-

d~DIJ erkekli para~iit~iile,r ve solda aJtl iJe 0'11 iki ya~lar arasmda' ~(jCrJ.kl,a'r. yuzlerini tribiilJiere ve Sl"k:J1anm, gelide dizili €luran (1t;aklara. ((evirm;~,. yanm f;f1mbet'
bir;imin'de
Fin

lacakt,. Paraf.utiin once' silf!iilerek IJzanc:l,gml ve bir an sonea da a~d,p
yava!jladlgnu g/Jrerek lJep bimelJ

pel~gozlii.. arkada~ canlJ olur. BunIerm .uasmda bit tes so,ltaya. bir tek ziippeye, bir tek purittm'e rastlayamazsmlz. Ankara'daki ""!iel reblesi .. nin oniinden kafkanla.n Yll1arc!1 bir mengenenin ka.sKlsllla a/arak sdrabilicsiniz: ot.ilann V,al~ l.gmdan ~a.fJl §atd hayat akar .. Jl rzll kQlll1§ur.larJ ,gih,.,encrek ko", m)·..Hl~r .. ;ddi"i:JI Honuiurlal. ' Il '•. -!eHimin bi,j'devrimci tipi V8.rd,l. Ank,.!l'a devrimcileriJ, selt. ter deiildir. sins; degiJdi'. luI, kick yEHle" delildiE'. HamleniD iiirine yarml~Jard,r. 'A~lh A:QnfJ!~u", Jar .. ··kutu diye i,nel'ler.. pcoto,kg..· lr.zn sllna§,iltJdarI.lJ8 bit tiidii metelik vermemiflerdir. Vasil Cinar da bay lei idi,. 8,;1' ankara.I, devrimci, enin,e boyuna bh ~ocu.k. §ellere kaC!jf tam inanJ. ve uysal; ijdevde ifall~ka.n: ka'JalJ yerlewe. ~en. gu_rijltucu. kabada.-,
Tfpks Ner:a.ri gibi,
barsak •• dan
QIJ,1l

srraJanm/§'ard,. BUr:!Ia.ard'tnda da, ,gene ihtiyar. yill'./erce H a.rkoHu. turk konuklan.
selamllya:rdu.

derin bir neies iflldik. SPOF' h eye.c a... tni1m en tt?mizini. bir r.u;ak al,an ...
,da, ikin'cr dc/a duymufhJk.
~q.*

I

Sabahran beri e en soguk ruzgar durmU'~. gOJeyiiz:u bulut/arda" sryrrlmrf, ~imalde dola.~lrhl'n befJ ruya.lanffliza girmi~ olaf! bahar.
pembe,
I

Gen~ p',s.ar§itgii anlattJ: "0, yiiz metrede para§iHii a~mak d~ necini. bir kere, yapmf§tlm. B;raz
,dtlha' af'fakta

afayml dedim.

Yere

mor,

beyaz

'VIe hele

yelJ'l'...

\

ayak.I'.ur.mlzm a}trna 5crpilmifti. Bize saygl ile bakan ,"ocuhlar, iidevl,erinin biiyiikliigiinu kavf!Jtn,§ ciddig delikanh/al". kadtRIddafllull biiyu'su lie YB'pmakta D.l~ ,dllk:'arl i!lin aglrl1illu uda~t·,rrm , .. ,VI bHen gem; kl1Jar gUzel ve slhatil idiler. Sank! fohtandl, tao1lI~J' olduiumllJz bit ~e'venin Sfcalc/wil i~ind~yc!ih. ,.N e eyi etdk de ge,rdik! .. diyordU'k.
yej;il,

125 metre kala. ipi feiti.m, Para.$jut 2S mctrede .ar;ddr.l§tf' sapasagl,;un icar§lnlzdayJm.n

*~
Ut;aklarllJ kuyrul: tarailaoull Lit' .Ul ipl,er/e lMil', pl'aniirlec·, teDdilerini' yizlel'cf' metD yfibq8' ~J' harmrl' olan' mo:torlii Ittfler'adf!_D ay,rdarat. hava slllnl.nlJJlJ 'i'klp ,al~a'masma ,u's llI'ys _mba:zJriJ ..
rln tiirJusunu ,:yaps'rken

,-.ocukJa,...

dan birk,aglnrn. 'astik leridleri h.
vJttp biikmek stlleti}e pervaneleri-

I(..~*
K·omutan an'iaa,:

da

lex·de."
Hkar
I

ba~ka biitun
amatordiirlel:
ve para~i.Jtt:iijlUk

"Ogretmen,gOldugiinuz
bura.da pi-

. e, r

[)1'

kaybettik. Birdenbi-. g5vdeyi g6:z linune gIJtirince ..

g,enf1tt

loduk

ij,grenirJ,er •

inamlmaz

bir

~ey.
*:;.¥.

Oley gan 4~rrc1n Gn ikind reri.m lergf:sini' A"lIarmllQr e;ezmekle ut= VasIl "iniac. jeflerin emegiyJe s-e"senen' rfJ.inI1eJ'den ~oiunUl beg enm'eldedirle,. R'e.dmcimiz Bay Sayeti~mi§"ti. En biyUk aCly.r onl.;" ib~{n ,izmif ,Qlduju yukllnki ilzi· kroll.iden "€I'aald wnlti furk Fe5'imrm dUY,iu;a'glna. §uphe yaltar. Fa~ cUi Ba)"$euhel DQjl tI'e mrdak£ de ,9ftUn gibi uRii reil;'mcile,.imiz,. kat ,BCI haberin b'u"tlin go.nu1'ie"; den CenerA'l Halil;;. li.termehtetli'r. Alita i£i I"elimden 6,i"Indli B. yaraJad,gl ;j'u daltikada'. BClml ,I!IZJ'. Alunel DoiH'lu.n lie i6inciri B. Selik B",:rall'mn begenilen «y«f,lari) ve «K.enyddtln'tJ ltrblol«,."d .. ·• elk dlndirmek i~in beN de dostla...
ra kattlmaktan ri.m? ba§ks' ne yapalbili§U

gelin,ce. eJJerinde gQrdiigiiniiz u~ak orneklel'ini kendi .. ler; ya-par, ugak'trhk havasl ie/nde yal§ayarak onu.lJlla kayna-i~rlal .•~ Ve SOI1ra' iMve e~ti:' .~ ,§irndi be§ u"Elk h,avalanCllcakt diJ.rdunilen dort
t;ol('uklar,a
par,8§utfu atJama

ni birk.a~ yliz' metre u,~abilecek .1:... dar bid, domlurtliilcleri~ ornek IJ.. aklari' ds onlar/'lJ olJuwe§iyonlrL HavBcll:lk de'fJiJen e~siz sponm ~,evkine 0 hadar varm,:i'. ona iylr' y.tJkla§DJlljtlk ki gezgimjzin' son alif ,guniini bir/ikte g,e~jrmek §el,f!"> lin; b';ze vermif olan Moskova Bo,.. yUk Elfimizin eskl sporculugu
bi rd',en&.ire

cimi,rfl'.mb.,

II ava'

ka'Ja1'-

mag,Q ba~lamlf

"e lJlinecegimiz

Ki..

denefi yapacak",
met-

ClCinac,. aduu v,ren

TeseUimiz

olabilir lri. 011.
Buyr:li

B.'li~

~ava'n, u/usun tida11'll,gr:nrla hel gun t:,0.2 nuru ve el emei; dij'kdJ .. iune giire~ ~inar'm ye,rine u~in,al" lar" J' koym.akta gecikmiyeclekti'r.

Belr;ika hiikUmeti suet statiikoyu koruy,acak
Brii'ksel~ 2' (A.A.) """'" OI,ali,:!it S I'ider-i Vande'Fv,el.d, :SOllY nat lea .. dm~ r 'kongre!linde verdiii 10)"levde 'htikiimeti n suel !lta.tiikoyu kO'I1I" maya. karar 'verdiiiRi bildirnm'ltir.

Yeni Skup~mamn
toplanbsl
(Ba§l J.
1IDt'~

b.e~incideld pa'ra:Fut~ij 1300 r,e-den at.laYlp para§utiinu
metredetr
f;J':IJ

300

a~aC'al,. SOll'ra' iii plan{j..
ba~larlmlZfn

U'f,lI'Iunu gore-ceksilliz' ••, Bef ,ugah birden,

rne! saYlladil)1

,fJzel'inde.

done k,vllla .. yiiksel.me-

ki.

VasIl ~il'Jal'" .§Iiiplbe edemezsin
sen;

~ok

se'V'f:rdik

V,~

seni

U1;Iut ..

Rusyada 'sal taba§bkla
sava§
haklundi.1 bir ka'rar ~Ikarllbn~trr. AyJ,eye y,e ~ nidell1 onerm vermeye ve Ilna ba'ba.nlill SOlav we oiol'i'tesini iIIag]amak

B,urhan BeIge

uyeler~ ve bir ~ok !len.ato i:iy~. s,inin k:atllmaliyi,e ya.p.~Q)'I,hr. Toplantfl. B,a,bakan B. Yevti~ tarafmda.Q. a~rJml 1.IIt. B. Ye'v'li'l_f verdigi !'!,Oiylevd,e s8yla.vlarl·!e~i~1IIde elde edil~n ba,arlktan dlolaYI
kutJadrktan

ge b,81'$l,a,dr. n buyiigunun E

iki ha-

IJ'ad arasl biT metr,eyi ancak g€~elJ

Moskov~" ,2 (A.A.) bo,lu.illllll kaldndmai51l

B,a.:"..

istiyen bu karat kontt'"ol1a;:nu:la.ki yetin$iz:lik yi.izunden ~oc.ukl.arI s,u~ i,leyen ana w·elbabaya left .. I: para eezala.1"1 veTm.ekt@dir.

Ustesinde; iugu ka.zandlrant ulusal slyai!la~n nm ba,bca noktaJIlf'1n1 ·lekl'",rla1Il1" bundan son:ra Ku'aJ Alekslll1l61' laltla.fmdan a~rlan eseTi ha§ank. la yurinece olan uillJsal parlinin bun dan son.rald ~ah§ma5[ hal·d,m~ cia bilge ver-mi!!tir.
Ba.~,baka1il kendi lia,tei!!lindel,i saylavlaun pa.r]amenlo grupu o,n d,erligine oybirlHH le s~~ilmiJ§tr.
it •.

Dora. 5 ma,:yu lall"'~hH kendi,sine ezici ~oi\ln.

kUfUk ornek ufakJar. yap'fcdall 0lan' ~ocukla'rm' ellerinde. biter K€"ebek sarsakllg'l il'e Ulf,U~utk€n gaz~ Jerimiz. nomurdana homuldana ,''''' talan mot,orUi LlfaklarJa Oil mini' mi.ni or:n,eklel'den hallgisine baha .. c:J'gull §a§'uml-stl. tkisi de ilgendi. Sovyet havacrllgmm buguni.i il".

,yel trenin,in kalkma valrti yaldar mil oldugu balfle Hariol'u goA YU2unden giJrme,k ist,edi. ,Bn 0 ladllr caIJ'dan IIjr dilelrti kj - trelli k,a'!;,rma paba.sm8 bile oba' .. kim 5e onine ge~emezirJi. Vas'll' C"fI'ar, yafJ.m 6aat saara. a./,andak.ilerin all',~/arl ,arBsllma ufa/daIJ ,r;,ktrgl zaman. turk havacrl'l, be~ yurdda" kendjne s,msrif ba'giamfftl. N,asuhi BA YDAR .Bu' yazlyr dizilmeye 'lIe'.rdiitten
A.janSl.

yatrm
Sl,~j,

s8at

sonra. Tas

VaA te~~

hayb'ettig imrzi bild'irdi.

yanmm. ka'l'~l kar§lya.

seyr,ed;~

yortlU'k: geleC'egin uf:akgrJan ~'oi daba kalabaJIR vie' g6r·,unij~e gor,e',

bill i"e dsha ~ok ya-{und,lar.
:j',.:lJ!;~

Venize]os ne diyor?
A~;na, 2 {A.A.) - Venizelos, E.lehron gazete:S;bde ~lkan bi .. mektubunda. srya5ada.n ikesin ola~ rale.~eki]digini berkitmektediJ ... O~eyanda:n~ [stiya ga.zete5i. Venizelos"un daha oncek.i di:YfV 'VI! luwmuna ·~a,ret ede:rek bu say., la:lI'~ ~uri.itmektedir.

1_

Pr{Jg.uln!'~ onceden ldml~ oldugu Dart
par<il~ut~ii,

gibi,
yed;

kal'iulaitr• uygutiand,l.
se.kiz yilz

Ii devrimci" gen.e saylav, i!;lem' s,6yle"ci V,aslr. yakmd.:m tamya.maml~tlm. Moskova~da, yeni Turkiye ,buyuk bir yethi ile orr.uua.. yan, .Iurk:tndan once' yelmi§lik bit devlet adaml gi'b..i olgunlc1§ml§. biiyuh ett;.i VaSil (:in,fJlr"1 ate§Ji. genc. ve i~tem bir deJihallJ, ol,atakJ i!J b,1\o ~UJld,a. tanratm. Canma'an ,ok S'ey;. digi ub.u:una dsha' ,uzun 1,IIar ,biz,.
met fule,cek ~aida aram~zdan ifeoo IHl'iveren' bu inanJI arkada~m ~'U:" reklerim12de bua. nr~' ':W~J dinmi ... yece,luir. Deiel'ini BrilaYlp sellmi!!; olanJ'arm Vasrll LJlU.ltma'larl· kabil miiJ N. E.

Bul,gar drs bakanhgI

genel se- reterligi
SofY·lI, l (A.A,) ......,Gn2eted
~r'1'ttl

metreden

ve hep birden. ho§Juga
biri. ulak. te-

Btlhll1al. Bunlardan'

Nikolay'~f,

dr~ Li'tkanlt", r

yazman ~ckrt·

tediglne

ahrun §t1r. '

lek. on sekiz, on dak.uz fa~.mda, bir gent; In:ul1. Ag., a/ma.dlgl i-~in~ bir duvar saati sahn£:,SlCI Cihi. sag-

.

..

'.

I....

t.

-

.....__ -

'·~~rrlj.
'fA .... \'

_

.

-_.

u

us

Huva .. (~llurl11ln lei nil (Jura
11 ,'a } olbrmn.1

III U
kucuk lava

I
\follarl
Got·\·C'nJNde dLl:slJmi~Z
dJu'I'\

·u
a

yurda o ..UI1U bir

loo'y!>QI. eko-

ciIl5lrl:>l,

t:"'~!,;l.ll.Hl

eLl

nornik Iavd F'oJkili,
raf

hd~ td< Ir

Ydb.J1 hakimlardan bukel; bilgi uir de

huyuk bi hr , ilc dcvta-

dim g~rmed(,lI1. yLlsay<ln
\I

tud>i veq::llu
ra lc:tzan.ut

.t ircn

P

.' 'l~ 11 u
R~pub1rk
yilll!l"r".il: ~",,;f~-

,;l'I(~l:n kalma n o lsun,
I "It· on I
L.

sosyerelc A.IJGak

ri

r.l~.1tmakLJdu. de 1io-imioo' gml. ana
JJojh ri CI';u,lh !!oyle ..... ini Temp~ kay-

let t.aratlnd md nun para

Q7.el kUfJ.W11.ar ka.ral;Hdil

In oLSUA

i$l~tiien vo,;:rdij;,.i

" va yolu-

y~r

etll11,.. li

GLL1 1 '5a.'a~ ::;Ollra~l, lJinleru

t""l'l'.iI-

"vi.t. m.1srall az ucakls l'T'Io·tcirii hulmada ve 01'" gore ye.py-=ni bl D' hL'rLlm }'.:tl ::llIna1kradrr, BU11I.Jnb ber"lbcr. bir kava yo I'Lln'lyn ~h~rp 1<"'l.ld-ini k", uyabi1m ~i icin
It:1lcu)"3 da

B~sl_,rll{'l n B. H r Irr'm

s.5ylev;nu~.ki U m yrsc .• hJI l.a m
I~~'wde Mut Pry!!'!" H rosotrr
<llnml

B" MLI oJim'Din

in-

13 nokrarun
~LlnlarJ

rI,",

tuptan

kabul, ne de topen eyi usulte r in sdyl~mj,rir. bunu elde

t'ejol"ye,~ 2'J rT.IdYlb rrlnhJi
!o.~.

g.lzNe" d'iJ'

hm r~ded:ilebile'l:fgini,
I!:C ~a] I~mak
li:f'I

bu s€}yieviE' weseJdf'r

bii~ba~lltl!n. ~-jr:ndJ-k; ltiiJr.'U~IS/llti'.

aydTl'llatm .. ga ve det"inlc-stirme,
al:ar.<i~[nT

yLik

J faJyanm
OirJUf{I.HIIJ

laetml!!~

rneydana
r'1I

reci kcndiler
ae lerind· §a.k:bd; ~rkm
i !: 1:1.

iue i~ bulmak sirada,
Y'C

icin d6rt yn-

ba~\"louduld3n alan insan U
CLl.ZiI .Ula

Yoilpllm<J:..t e lQ'I"i:!ly!l

~o

ve y~kt oniind
Iff!'

ihliyacl tutmak

bulundujiunu g~n~kt.i'-. iki sarra

rl.lrIlUPlou

<I!,;lK\'l:l anlalrm-'t

ya~I.... -

:;>lmdl" r_.ondr~
scvenh;riJ"lin ,tddanm

Paris ve Rom:iJ. dlPd iJ'yon.?._

V nizelos'un
le hgi al: nda ka§,.II
me le.l
~l!gInC<l

Yun'ln1!1t seruve:
r.~li5

g tir icme
t

rill
tmTl,j.l

~-:.
-

bir ko1'l.u 01 rak ~"tik rn-a 1
QlmOlliJ

u-

Yoku wok ycr!er

yuk bulmak
::.0 yital

g.

miikrJtlrt: ... 7 ikinci ltalyan n rnek

Iemasi kanun tanhli fi'rO!n den Londra ge

bUf:un u'me

t, ru '-~'I drr :

ugr

tkilerini nbe"i yarrl

t- rr.

t.a,SlID''k

HlkTi

hdrr : . iri,

, t:kol'lomik

il g i1rri otf'Kisi
Qh.mf! em-

~11'1.1"1ID3 rn

bahse

B. pakn~ dan

OrtOi AVTUpa m
linin soylevindl!! mamahdft, o[Jrnlli (UIIki.i bir moe: ·1

icsinifl,
yeri lralya },oktur,

8, MU!:QtutIDasU],jJj

u;.in rem y nan
orr

reJUI1
['og-

me de n m~rd
l!3 ba~l.andn yeeelii. kdu

Uill Wl'u!g e ti J':i h~n '110 it l u!i-Bk 101[l
~r ge'l:irmi'6o.:Ihhm demir liatma

ara':Oloda s;alrp:nak,

Ml.I!oolim, bu dnla~manLn IJ

b hca

OUI'!:i.i.n g-cne

konmu~tL'

bll.l 'iiI} paf"an ile

IYc1(.u},0I ve yuk gijt"ld~n'ell:l~ n;yet ".em]~.tir.
Blrinel durrnak t:~'kmk
:ill

uncu

sde1erin !::.opylu
lint
I

maddesine bagh ba;z:r mebaJ'T'~ }olu ile 'k:otiJ;nlm,_al de:titJ~

i.oiiin bun-

Vc yakmda .....da.n nacakn.r_ clogruya

cak

('~imll!rdl". ye [In l.L1 ii

'Stroesa'baslan-

CLLmu rl

oyna-

~iln grl!k.mcl:

tiI:>.:edfuJ~

U .. ,11l

Q!clllgllmJ oldlli!lmu nudlak: llr

lcmi1

VI; ULI madde!i-~ki[J.e genel arasmda
ya-

tlla karilrla~tnlli.'lJl.
eeden di..-sim\i.h:lil.gu

T 1ol.IJ3kon{l!!!r-an.l, Bl'Igibi, haslran on ktrT. Su konh. H oldug-u toplanac. .. gtD'

va~ itQkbrlnm

uk ..,!;" ~ml'Lce koliay-

l.iki:n dikkat fOId)'o b ~da

ild nci if;tl.le'l"I g-Qnycme gelir. yoUannda

nr'!'1 fa,;::1-:l • arta

b"~h,, hir d-I verici y~,

ca anJa§,ldl. 19.23 vllllld.an IQl1r.l. U!ib~~ hay dam:mIfi QRl k-urLllDiannIn
yc:rmi rJevLete
~t ... llen r

llJal'fHJ:l

LIHo,;Jk

z.tlmH; (1 .

il ve o:;t.mqtir. bulmakra:

B-

l.:rntla ran i~·n,
I

toplimam~ac hOl.7.:lrlam.ak ne b n\.ln

li.. di
l4iLn

1

r-:

d kkal
o.Jnt.i.n;;

eden
I!;&

her i " .,
lUI
1;),-

i~1 tit,; ira}'" zenler.

II'

Qld1l.r;u sCiy1rl'l.mck

l.i -

1Io_Y5011T1i UU anla

dayanan

v

mil anlarb kensoq'e-

dlT. Radyc, bunlou-m kil, SOrlin

i diiku!~.ok Mi.

no

bakarn-

ozenle

by

onu';

ilm

~oyltharb-

Zd1IlaD

di. Idan gU~ Fallat rum ler
ant-e C:'LliDl.l.I.iyetS'

sosJ'e't-elu

tLllttu.

Iiklc: p

Fran'

italy

FII"a'l'l:follda,. az s.anra dini gose~rn

AlmartJl'!lci!J

h'..n

t.m 611nnki

i~~jl~riTl

bir &ayfil.:Mnm 101 .. 1~i menU!!"'Ol't~bir ~i1h!im~ be.ra~

bu 1k .. lL!te ~yana.n

lanlmaktOl

o.lar'L ru!!'li:i l!.n~foda

mlli. oldlJgu.nL!

ve burnm

, didc1'L kestsrmek bi.le miirnktio degiJdir. Bllnunb ber-atm-, B. Mumlini ~ll i~ U~l';ndr:. rahat ettirici \liTk.x ~y
~yh:lT'li1'
!!ollun

[l-Jartller bir du-

umg

uz

almayan S~simd€

i~ind.eydi1e-r"
\I';

yenilmi
a at c

ti·
. u-

IelerM Bunllan hi'l"i~ik g:a'J"oi: 1I1~US3~tii~ tijrii ,ayma1c 'VI!! o;.ry:;:ry] gaydet" giftrm:'lo;:,A franu. r-iyle Hunan ~abuk

"'liD pada
"nub
okapIg~ldi

ye hilva

emJ'-

.si >bir-ib1de-

)'u.k ge1i.~l r c-I de e-d11miJt'irBllml'l'l iSin, dOTt yolc.u}"tI l!I50 beygir1ik modrIe 5aatl.e 13.0 k:ilo~tre hrotla gorun:n
Will]

!.::et aral>wdaki b-et"ligin.in
m

etltin

bu ua.d.a

A'II'lLIsturya

ile

Ma-

hiildimC't eh:r:.c

11.. ~<lJdaI"ls'in

v~ hi1!k

b.ol~l;mgltl rI:

oldll~L'I'!"IlI

c.arislarllll'1 iste-klerinin,
v3tff1.a!o1;

ktedi .. Ba,~I!J.a.

Tl.ln~ k:anf~r-a.1n. hn~digi gayc err engel
D

pd.uisi.ni.n.

sc~mi tl-

mi.ye:r~lel
~IliIto cia

n ...·d,a ~ogun_[uk aydil- Pi! ku vve rh bir . yi de IIZmlut
101[ n

A
ddaTl

_mkDJ

deY ~tl~rin* ba landl.,

onc;c:ki u~<lga biLerle

ka

1.

lH.lIJ'::iJn Ul,~l

ol ...oj IIEc:tk lol!1tml ur_
tt~dl

lluftJmda Almany.a.y..

la.n'RJ. .. nd.a

~lmol>li'I havaClhgLlUn ~riilmeogll!C ~m.a ekonomik: d.ol 'IOn 11, ~lIoe1
SID11flar

bcyg~rlik [om meUdir.

5 yvle~\yu 30[1 lri hulunudEirt !inlt~
bug~dlllrLlmlli

bTzla UOI;uran m:ilkbr

ik:l uhL eyilE:5 i~int; bunu cunek ycnid

bu kcmfc:nJ"iD

ve hie b'r yeni n krUt

mn
iHrl

Ee.iInr

ge;.irmek ~g:ildi

ulan

Irri!'&!n

iilum

g~n\J ~lem~k

<1nl,H:mag

y~cagl(li
Suo

i
bil:lm

..fn

ha.zU"lik!arrmn
0

lerm.
bir me :denjn.

h3bel

bti bliNn 10k olmul Veni:z:el:isr!cc-in
Ian dl.lrumll i.l'!J"du,
b-YUII'1o

rro1rlH~C',ek
da, her uol'lemi. h;!lrl!!
4;;ahsm;'t~a

B u dLU"lfm, aytll ram"3.nda, bir
11

i~t~ri.m,. dcmi!til'. bir i1 hOlly Fr.m ~

'Ie

..,rT'~ldT':"i [~m,

rb DUn&! gi ecckri1.

B.

mamlmlya"a t5;
b"~[TI

,ij,};J-

jli!!'f'a kalm.rmrsu, lu.~. S1!r.u.!l, ~n
)0

dt"'yan<ian ~rsal, arbn

]i'o11::1.1f'l.1 fjlJ,(J b~ygll']ik 17!i IrilometTe
fC

motor1c:

f'yil:~ pOlyla$uil[1ml leu Avrupad~ auk IT'l.1::~o:le'ne

umuddur,

'ltin-

LlsDLinl. l:m",mli

Aim. -.

SOUlo!I;lfl

brdO!! annk

300 kilonwl:!"~r.H

bi:rlig1 y plJ:yd, oldu.,upht' gQtiirFTilll-

ya ~l(' hdly'"'
gunu

aru,nda.ki
Av

it ·Ieri ooz.d.ulU.I:'yaruD eI"-

ile bcl1ilKI"
d,,,,

cu:mud.yelt;i Yl:ni1me

onderler
'oil' hiI:1lln§:

g-ectikrc:
Ii;

-vi' naov;lc;rhl!::

ij:zaga bir

g<itiJ["f;b:il

bit" uiiagm venn

.a.DIIl

IWiIIkl~f!o,[u, fl'ltiiulc
C'

ollnl Satre

i Ln(le ki:!l"ldi h:!sona
'J

ni.in mah ba~ka ml ob'nak

olmadrgm,

VI;:

'kten

gu butUn Qn~mi verdigi mez- bir

irinligl yonlr:r

"._

ba

a
annn~
gC!i"
Ulnl}IP

goad

0

dtiml(:f.

{,.1 1m tdlrri imkimml Ililnd3

iunuyonill.l.

~eye

YUCl,mayaca,gml

g'-. rrGaK EN

•. Jfnm(}a bu~unan H
b\'1

ha

iI

endiJ.sbulmOlik ara-

g"enktir. ~altir
Hil.L.lm

5UrHl!! ~ok mii~t~ri ('Ide ediyol' gelismeo rekoiibet meycl.ma
gi:~n

I" _

ke -r"ye tiro kon.o ltalYiln s" n 1 lIb.t birg yeni -

Londrad;t~ lannm. h::mrklc B.

liP ,m (irgtitlnini kInp g~is'di. Al.1~I ..r.a
k:U}l 830V.1.pn.a

kunJldamamJ.Z.[n Brl!rtnCl
LS

bgHiz

R, nl da ir u
0-

zoe

gl

or ure
en

- r"in hiti lrru IGJ.~ ijmte

l'n{rUI

ki Fran:>lz
y2.n:'I'l>l

anloiil.rna mriii

B. ~darn :llle!jH emde.n
i:Ila

krrakdann

'" bunlarln bnalrtt, Ve bh

vr fabrikaLa.r
u~brda

yenlc~ y tinde
tLd e~

i~in de biTgh,LJ'"

c;:1l1]an<Ln

ve

motorh:-rde d~l,
Bu ..;i..i

getiriyo:r-

'ellizelo'"
T.,ymi::;. 26
WiilJrlS

1

eJ lor
~YHirl

iOidugul'tu

oJa:n. B. Metaklloas'ly.ardl~Q ......:In.d<i I

lini

it.aly ~ldu.~1.mu.
eH:l!i.

tar~hl; inglli.z
oryi~e nem.wI
V

-

0: ~}"l~
BLI"

d~~
..

._-agum.a.k:

avoi.·

uru; kad.u

.l..mu.nm i~

yu:t.a-

soylemi~ ,
'il.ZdHl'~nln

fransLZ
SI"k

bild1ri~i.yle anJatm.t5lLt", dllrumun

QydP-

dr.
-lnrn

lruyap vap~'a.n
l"tYl

.. nl~h

bitin~, oyu Ile

1cne:l1l.1~r. llt1cula.rUlol

hoalkm:

Silo Litrli.ni,in bir ~I:kilT~3y

dogllr",bllc~g-i biUr nl

komplika.y(ml.ar liah§wa.la.l<I gerektir.
(l,r-

-lamJaprllTElak
0

''!t~dilC'r. H.'jim me-

krac .. byd1.l[. 51mW. !lava
t

yal1aTln-

A tiLl'

ya.ratt1g1
d~

'yU7.ijn"'~n vab

I~1ie 0 uma.n.
elein:i B.
~I 01'

kll:alcllar

da

.11 tlrllabileu~k glan bunuan on :!1I1 onccki.li:ri ~
<;uylece ,aordlr: brSlla<;tlrmodru Bundan on d&t

l.J~ilTla,
bi[k~~ yll biiyiik once
ta-

taEwile
Vima 51yasa

8uel~ille

bildirij'or; Vt:nizdosla diplgmaka~ekiLmek

-i_ AImany;m1n

and-

u'D'lI:k

fuJya.n

ya dtular.
LWKm a2:Iya.nlil£a
IUnW:n

Eldteron yaptlgl
Un ;;lirtrk

gaz~t.cs:i.

1, tek

r bundan

'iionra., A VUJIo-

Metaksas. \/ermekle

k:ar-

hrla

bir gij:rii~ed~

gi.ric1li.

faydalar ,1J' girli'k diimlek

aJanmdan

ann.. gla.r~
B.oyleo;e diinyan

rm';l

yii7.ti.nd kar~l~u'-

J1

t:uryanm nu ..... bir e
mmd3!n,

crkinliginin rn

em rles.i talyay,

ir Avusturk. baln-

e kr r r1 nmesj si:iyledi. ne

'150 ~ygirlik:
mo1(;rU

bir motorlclan biT

lilell lJi£" u~.agrn. ilini kolaydu.

~mdi

- ,oh:u

140 beygor-

l"ilnnda Clldugul'11.l vo: lHlnda:n dol.a~n 11· bual p41rtini.rl yom..i ser:;lllld~[1 gcr-i durac:a~u'l~ 5i.l}'led~tini
bUml

ge ri killm. f§b. n bir
01Ul

ya, hem de DlT A·',lrup.a! mC:~I:l1t - Dlldl.JguA'O'TUP<i
I)

L;in oy nnnilji ola~at'I!'
Bu !joUdar ~inde ya:pabilULenli'~

cumuTl;,et"iler alan

t.aYlYareye

yazm.a.ktaWJ.

cia b rakJ.ldIguH

bHiyc.r.u:.

B.

MUSClE-

biishiitiln ~raber :lnlatml anla.~d

bir ltalya Dl:esete:si da ep~l' il~

Orgtitleri dag[jm.l.li. pre· u
cLlm'_rriyu~i~e ilmrg ka&imlt'l'd~n

VerIJ2!elos,

soyleme Itl Ii: bera)'llrda hu-

ni bu yi.i};rlen kl mak gibi, hal .. ~lah
IL

fayda.st.z: ohlugl.l b;;ilisetmebiiriin lrll.l
(I-

olmamilllla gil~Tldirdigini mn 'anlr§

Ar,,&ki sinden ce dii
~(I]Jr

fa,ltk. y.aLOIl: Illoti:iderin bire §eyden ret de~ndir_ l""It'li i":,, !agliml, bal.-lID Her

f"!.inmeOn.-

,bt'I' ne: <i!ursa olsun yiik bir tehli'kc geri Zira, i'!jind¢ Venii: ilenileo

genel oy'l.I~ SOnlmgctlTcc:egini san n on )'11 Qhu!oi. bi:r

a mada.n

tu. K p"!:ilmlar'p
~n u aini alma$ekyc,
I!!lhl Ibu

paganda
leT
II:

a.r~lan
011

:.0_

11 rna ma rafl.aT'It'l..IO dortte

da C:l.lmUrL)' tin kaldlrrlma:51,

nin de fayd sn: oJd gunu: Ian bit-=nlerden pra

rar YeT'dilrr_
Bu hi ehlikdi bir ti'lktiktir~ onu

a un

'{'= fela'kc:t
1~w. gore

ki, mo.tOl" Y iiiIlm<!ja
1Il,ll!iornl

tndi.lstrisl 'lie daha u.~illarl.a gtUh-an1:3t-

sQylemekbm

durmamf~tu. ya.nh~lkl;;[£

5ibhlilnD

SlnIr-

}fan k~limekr1e,

ltatyillliu

Bu cekiclan

lanmasu1a.
),asH oldui'L.mu . u yolda

yahut

bazi

. til ilsullcrinin
s:ok guS hrTAber istr:nirK
I

taribig odevini bir
bill' ulr smnm "5.lnrl'. B,e.nner 'Sa r

c: ibi oncmli h yurdun

WlUU:l. I13ktile ve lspanyQl vemle~ti

drnemi

geli,

bozlllmoi"ll da

11" fi r motorh:r Gili'iutlik moWrl
ri.i ~QM:

ed:ilmmiDc bir ~fl~r

irt.anlllilnlD

muhafa:::lil

italyan

B:o:oyali5thHi .

i!Ji!;l

b.a~1ilD.fn.l ~hI.

oh-UTI. bll rejim ::uya511 h.ayatr Vli!!nize'lo-s., Jla.Ir.Jt bugii:Jkii

m.eml~ke'l:fZ nomal g-etirml§tir. libnal partin lIiikiimet imkan

OJ~emek:t~; b"-IDa'" a 51

bununla

smrr

de 01-

eyj sonui

yap~lmak

rinin
(iu~lJ1jjli

u~u,dilmJ~ iir.

olrna5mtLin
yariiy~n

b r toI~k slid t, . dinkii an

'YC:VT~ye

edell'liyrdiI, 5o'miirolarak
0hEI

in bil..timdan

italy.;mID
ncrnH

dllrIDdyac-a.gm! 0bUI

Buounla

U ~aklarm garlilr normal
1J~

bannmd.SlDA
u!;akhlnn

~ekildigini Sof01u'c: =iekiJdc
mak

yanp bildi-ml"!t"T_

i!a.y~ ~tmtktedir_ gordi1gri

B- M1Jsolinl'"in
?II!

9ileri
da !ilkmaSJ

i§.in

rnF

ber~:r
)aIDi

yWlMl (:1J,u:fIl.1.r:iyttka.1makta.drr ani =oid Ir, ki bu 2hK

bayu bu

ufaIdlgr da pl!'k ant .au1 '~LI~

eg-cr. ' re-digi
ayakta sava§maga bilecegini

bir nokta da, Strt'l!:a'da Ingilte ..~n. mda tel.:: bir
ta-

gcler-n 1rutsal

dr smnla.rLJ\m colduklannl

ayrft]l.

ku-alc:r1.ar

ara5J.n1"la

ii~m u~'I.I:ra mal oImakta,

ozgelll' k rejimin'
a]una yerddot:iIl 'lie Mev
1.'1

tul-

It.aly.a.
~vgifi

F:riiiliS3

ve crk bak.mmdan karl oldulll gibi.
I

\Ie lam],ann

bijl iinm

biit';: ~:r s.e maktadrr. MO'l:iir Pis

olaRk

arnOT is' bugiin,

ba¥ll:'1I5Jnl

alamazS;ll

iTIe!!o~l~ er k.ar~ ol:malandn_ MusoHrlini:n

lan bijth:melere ti.i:r:lii hijtltmt

B.
le ~:iddetJi bi:r san-§ ri'ne oyle s-et1
?f'

kol,;iU1i&i bu

gllrda yriildim

'IIIT .1mT'!

U"§I

k.orunm~}a

gf:rek-

,3~tl.

a.yu, bir

pmtile.ldl bi rsefjilITl

c:ndi.i.lit[~i.

gi rmegi
O'la-

blr

.__ .R
1:;01,

bu "Qzlerl.

Pmn-

tigini

stlytem'ttir, Ha,bol!§.istall dogu ii-;:in

'bbi!ca

taVlr

zot TDotorit"rini

tamam]ulU"

kokltl.. yapuglndan

'0'1.11 0111.1]1 M. §oeh.irlere '.lookulU.ZlIoIl

de '!oylerni,tiT_ Bu !iava~ma. olmas:a Venizdos, sOylem~tir torltigii : biI"inde diriltilmek ctlmuriye1:§i. b:ir a~kH gibi kaalm diktatekohm kr'tallJk rcjim~ parlamentoflllIll
11&

lngi.lter·t

'lie Italyarun

b:i.rliE'~e'!"ek Avrupada dii-

81.l :SQzlr:r herhaldc

ki B. ~aldari:s Iik olm.ayl saYaJI B. is

lie Kondilis

onunlfli

i~iT1(]
1.101
T1

}'::!pacaklatl z enli gin barr~ill klmmc3n, Franst't. rumak

~ah§malafln ornnmaSl

~o,·lerlJ1:'Ii~til.". B. MU1iolini

Af.ri~ degiI,

redderti1er.

Vc ~imdi

mayan muot motclrIi,j kamyol11arda .Dylu 51n.angtlar y:!lIH~(1rkan sonr:!

da gene ,apr1:u::::lktu. lion olonak.

i.4_iiinbiT' anlatmak

gaiOlfiti. en sagba·

II

~n -i it<Hy:m
yalmz oldu~lIln "0

la:nnda

yapUaD

bu iki g-Iup a:rasmd.. hemen

alacakll!" .

U~i'ln-I

iizErinde

orgi.itlenc:t.:gi

hotlcDlin

erk b tlmndan
IJ

Metaksas mekte

kuaJ1lga
ha:reket uyulma.smdan

donn
edilm

Ii i'5e
31

bra da konmaga hubnan
eyi mnur;la;
flok .>el jn~ verici
1ann

bu motod~rin

v~T'1l1Iekte oldui"unu
bir rl~CL1m' ur. t;ahF\II
m.a..;,:oil:: l'Ilo,tO:ru

gormek
A.Iu~akva:!" ' b~-

'·Ege:r giiniin demek r'iI·r mcmlll:"kr:tte o nman burnn kC'ndi halinde

lam bi'!" temd oldugunn
~o.k onoemlidir. tngiltere ,"'e

f.aht hak.ikiig ~~kinm.rmi!j:t:ir:

berkiUTIekt.en

B. C;alda1"15 ve Kondil's kndr

Bi:(e gelincc.

kadar

ki. demi§tiT,
!)Ttaya

bu i .... eul-asun ciHlar.

dana

:m.a:nyada hava yollanndil
bir bu klSml:nda alman ngiliz1er, Ius .. mazot _
diT. Fr-a'nsa

isteffiilirs,c
yurddalhn', b¢ni ... ken-

haiya ba'I§1 koi~in eyic-r anlalJlDJ1 glara.· hare'iJ.anilm

bu hotl~m ita]ya:n a~ lk kijkne'
trl~ktadlli"_,.

Hilbe~ m€!Jelesin'i
Ii: lkar-

istcg-ine

yana-

bi r t2Tzda

K-cndi ba§ILl.iI: i?h1:r'l1akla moti:irlerini bakkmJ amerikalll motoriine beygir cia satIn
J'

ket. eUiki)c,

tehlikcye
inand1k-

girmiyc-

Bu cwnuriye OTt' 1m i§ yaptlan Ul.'i te a:If'Iodlool~ilI da:nlJ.c:ri HIIEgr:r riyetio
3}'fl§

upn

son 'fan~tll'·. se~im.de cumuVii:

labu, yaprp
ml tlr.

Pranuda
al
w

di leril

obt'nberbulaeakludrr

cegine biz her vakit

B, MosollTIiye ba~lamJ~hr. hiikUmsiiz be~istan geltirtcrck m~§tJ:r n gerel:l~d sohni 191~ de kalmI avrupah

parti}cri

ullanmlik

oruntakhg.-ru

y';pi!IoaydJlar

dunna.

b. , 1929

onlar1l1 karpsm.!ia jj)i.rle~-mii 01s.al ardl, gi{h.~!;rahl'l.dan rulaD~Hr_ Fakal
I.

da biittln krraJ~llar
eumul'lyet sHinip a.~kJn1arl tagene 'mr. Mcetaksas'm cumuri.yc:t ~m.clilik kin' I)ynatlmaml~"
Dfi"IJ

dan
i~j'n

ka'l"ll rnak kUl;'ve-

ogretme[J

subaylar
b ..~lahnb

S .. ll~lyl!Jrlilr
Mazot

otdU~u.nLl 19,3(1 danb~ri

toev:ih:meye
de modn'l1

B.

motOrUi. ayrll

kartnimr::"la, ha,]k pa:rti:Ol
korUl".i.urs,a Hi{ h~niiz san

"e hUldimet

'llini ve!l'me~ bak1lirak, aglrhkta ~n kurUla m.oiliirlerinde benzin!n IIhr. gdirml"6t fiah

~ln.

be-nzin yakar.

mQtorler.iDC
kilaskl

oo11ag, Yl.Ikan u§h bir doa az
mazot Mazgtun
ZIim;rn

ile

'I:;"h,"~lanmakt:llodJr. B_ MIlb;)r] ma
.... yargl~lIK' e

hidYiI_l"un

olmazsa ~ulMm
clmnlriy

SiUUl iihndlgJ

benzin
bir adl:t

kullamlail
40 -

bin

60[) kuru. ara.smdatophulJp da ya.nyaru u5agmm
lil!j<!.gmm t far'loU

Buh..il'l buolar malnaHyle
malioran

on y.l] onttki bugiinkil al:'W15mililll!i kolay oluyol'

yoh.u

Mare§al Ma ken z e n'in P,e~teye git., meSl dola

usu li..inii

ki,i!:;lul ett igi:ni

hahrlatarak, bu :nokta uze-

11l~le lta1ya dol, kimseoin ,-ind vc
U

tm r_

\I f vrnizel

leo

udukla-

hayale oliemli

kapIlmamasl!lu lo;dtri gi1venligi 0[t1l0" olUT.lca

oylemi§

rl ;;aruhrken

i 01"

c: "5iltUk-

i1a\'c ctnu-tir:

J~mi ohnalan jmtinsa

"Hel"ites illizii'll ravhm
]enme-gl:

ey.i~e kafa5JD.a yerlqorsin l1ayatli bi'itu:ra

I&i,
Toriitsel = Te,piI:
Erh

yoku
o]~Uye g

ytsile
}T foRi
('it

'topraldaFlMllDrI

ve asko::rler]5<0-

Erki -- T~riI.~

gcirme:k D~k

olacaktn:. ki, c kii bilgi" dayanaralr

M (KIU'

=

l1ttidar ~kii; l!lasmr;

SO:ri3:vl, =
l11i;

en Htri
ha7..tl"f2L"

SOra larr bil~ Bu sO Ier a~rktlf Haloo.: !azlrn h";lo bl.!lunan

yuk-

Mf.'.ruliyfrli
-

e: ....e
hava

d--

=T =
t;

'Ile ,=.a-

1Jha1~~t:

Orgat;;;;;;·

Ayt4 TepiUt:
ijdd~ Ar,ar

( 1~"da·d.alJ,

dolgunluguna

Cenevredchgrnl bucak

lraJyan

an1a§ffiaz.
}'Qlu

201' j Ul
11K
I.l

==
=

Zarurn; Sure
Z3.f~r: Oy

yoll
dugu 3rtJk

Hun dev1ete urar nren !hj£" it 01iddia!llnl ulu ort.a :ilc-riy-r 'sUnm:k~ok gi_h;l:iir. Bu~unlln l1av;,
im-

kotann:;tk

= Rry.

=.

SOl'iu4i1a.ndITillak

oldugu.-

Vanr

.. Saknr =- lb.ti

nn g09termekttdir_

=

iimeci11ik.; A:J&l.a

=

writ

11 ~

I
ID§

k· rmesr
I

_1 ~ l~iI\. all 11111 ~

--

Prag, 2 (A.A.) Ba~bal ..... n B. Ma.lipetr~ yen~ IiOkumeLin ku Tumu Ilaklimda Pa ti Ba§kanWarile g(i;it.i~)ti;1elrini sonnna ::!rdirmi§lir. z.e.rine kuv'vdleJi"en kii~ulk esnaf ve Irti~ii:k elldiisb-iyel'ler parti inln

I·a. 'gl !~illd
da. bulue n c;.ifHk sa.hibLer1ne Yil;r~ dml i~in 100 mUyon ilI,yrdQlI~tH'. 3 -- 8ala.kl,kla.ru\ kurutul a.Sl i~in M,eD oe,,;etine 100 t on do!.ar verile,ce.ktir. 4 -. Ka.rudi:zasyonlall"ln rna· de:rn blir h Ie kODm.ul i . N ev . ft york e.hrine e(H n1ilyon dolat verilec,ektir.

" . 1-,."~1. IZ .a. tl
l
Hiikiirnet,

1 111

A· manya - ltalva

ve

~ngi iz basmma
cevabr

italya

orta

vrupa durumu

Yeni hiikuinel,

:!ion seeimler iielan eski

bir kanun

tUi!e hakanlrgrnda hlirosu kuracak ve bu
tarave-

eski 'partiler hirligi lJ:ekosloy, k ve al'O' an ~ifl~Ueri 'iil~ IIYek ~loyak 30'Syal d.e.mokratlarl di1li i.;inde bJU.lun~ durmakta id L HLJ'I...-timt:t, ~a.yia. ...la.r kuru1und.~
300 u"ede:n 166 glllla ve "ena.' dan d~ 150 ilyed~[] f'2 Sf e guven k· te.dir. Ce-ko loyalotyli. p.r:~ men {) to rid;::-": e ,..ore bll! ~oguntuk yetmek I:edir. B. M lipetr. artn, cumur ba,w kanr •. bak&..illdda.rl , partile:r OJ :riilllDd .. d" ·~1trlrnas. ru ,ijnerg~yeeekti .
s

pad~let bi':.2gin _,!!& anaeaktn-,

de katJmt ilt;.genl;lemi~

Bu

ft.

biir o, ayn a) n bakanlrklar

P~ris, 2 (A. .) - 0 'I'" g<\z.e ~. 51 di} ld!"a an ndacr, dogu A"'rlllpnSmlt'l duzeerine kar:>tl SIYE'I .sal. bijiyWlI i~ rn: nevra ~"'. AJ. 11HI.nya1n Romadaki kmavl, s " haftalar' ie' de' her vak\Lkililider' £0'.. olmu luI'. B. MusoI'1I1'Il-n St . , resa'da iaerine aldlgl )rukenlerl ltalya.'nUJ iittuk Ailltaot ve Hal ka.tl '~Htanb He b tI~ sUHlan d g III yuken.erle bagdamak gii~ ola eaktr. lta)y.a.'l1iU'~ yala.:mIa.ma.sUl kal"~m, ya.banc,J hlik'" - tiel'. Her. lin ile- P.omli. arasln,d ki bv~ok ~;.;
I

Imdan haarrtanacak
boyrultularma recektir.

ohm hiikii. et

Hirel brr ~ekil

5 - Yardun ve yeniden ya.p~ projele:rini yeritmek uzere, VQicolliin devlet'ne 100 milyon dol- II"

llli oi d I.eli, yard uRa .yda paYJnil d~,eD yon dolan vermedik~ kendislne a:inca hu gibi yar-dlm yaplhmya. . caktlT. Nev,ork, 2 (A.A. 4. 3. 933 tarihinde
tnrdlgJ

E~ biidce, bakam 8, Al cl Garde!! In finans 1: akanr Kayo 'a yardim etrnesi iktimali -;o'ktur. B. 'Kayo, de ... erin finans i~ll!ri yo una girmceye kadar fmans ba· kanhgmda kalacaglm ve belki de u~halta sonra cekilecegini soytemi~tk

Roma. 2 (A_ .) - 1110"' iz smrurn :y.a.z.d~gma, Ltfll a' rn II d; og' lea r,!dlk ~udur: haJy&., S~r"':\ IYd. ain~ a 1hdu-. in gl~lz b""" n nm haly A man ~ it. asmdaki 'I ·iJ..e.. in. u me: iui, .Bah devle r"ini b' l@al ceph e r1t1lden y IT yan yaz n I. iLa[ya . ti ef'\,;~:y yar,
C(

Ot ii te 'yap n rh ledbjr1eri1 sevkellrten askere k .
~m., halYi!! iiU'Ii'tyurdUl'WJI ··el de~
..i[l1 du,iirmernek Viii 'balti iIolI"tt rr mak amacile yaprlm r~br. Egell' halya, Avust,urY3 erkin
I

l"u~meJlerin. Viyaa.'
lec.ek 'bir h ilk" ~. !I eri t, b'r M:zi ndimi kUm1 Ie i~jn bir t l,a,lflCl He !onu~larild'!Ipll'u' sanma' I~, 1i'.!akhr:h:rla.r,
1

0 oldugun
ill

an iitii:rii
1St

·it

iTavl.u1 iizerine

KamOY1 yeni kabineden umudlu
Paris 2 (A~A.) BuysQti ka-

ner iizel"'inde te hk etmek 'Ie Tun vr e, k m.u. devletleri iJgwmiyen bir d.u.n.m,

f1l"'U1S'IIZ

Dm~ B:elkatlhgmda,
atdmakta.li1vazg~

ItaI-

uer;n~

Kabinede iki alman
bakan var
Prag, 2 (A.A.) - Liste.si Cu . mur Ba.~kam t Ifa.flndan daha 0 nayli2!.nmauu~ o~.n yeoi k,ab 'ne-de yeni olarak l'l:irnse bulunmEyacBk . hr. 1m n~aTul iki k..Jl lara .. fli'u) a temsil edllecek1ri _ esin ~

-

Kamoy

ya"Dm

harLa

RIl:Eve)ttin

ko.
1::. :

bankdllT

panijinc:Jen

,uhn..n olan ~imdiki buIi ra.nm iniinde illacagl tedbirm. den dDI., I, kayS'.u}a dIl'. en
!lilT

t;iFtci Ray Ma.~n;k ulusi.ll say ga bak nhg.nda kal ttl'. E& ,af ve ki.it;·· lecimel" partisln' n Bay I.e Na.,rdenln tec.in1i baka.nf glnda katlve e:lki bakanla.rdan de'mole .. .. t S laookun loy:sal yardlDl' 1M ~ kam olmllsI iktimalivardn.

dill'.

uzvelt'iR olu!al kalluna te b· rleriRdeR ~ogunu kurlar. malt kararrnd'a ofdugu ge ..~ektiT. F1lkat, ;, pek killrqIk ~e ZOl'd.UT.
y

B

kuruluiU kamoyu yat' dIrll1f~tlr. B. Kayo'nun fI ans baka.nlIgm a Unrn3S1. fin sal kalkmmaYI olayla'§bracaiJ gibi. mare~l Peten'in de kabmeye gitmesi sryasal [luramu sagl .u'tlJ3~trracaktu.

binesinin

iyecegi saruhyor. Bununla 'hera ber, meJ bUgelet'in so,ylediklerine
gor:e~ H.alUii:,istan'fn ahrmuuu do11:

:ritz biDdenfazla

!lker.e

diirt yt1-

Frank yiikseliyor
Paris~ 2 (A. .) -= Fransllz fr,an~ II a~rh§ ftatlarmdan 1,,25 punto fazlaya !irka;r,ak., 6.60.15, de kapan-, mW§tn". FrmsIz tahvilleri kuvvetle kalkmmaktadrr.
_:11 •. 1.

dan fa~la liJir zamanistiyeeekfu. iB,undan it.ihi.i, Ofta Avrupil i~lll1 Streu.rda tasarlal'll n baysanik R .. inin buciill epeyi 'lebUkede ·01. 'llgundan k,orkulur.,

tek ba!lmna k.onllmali i:idevini ~ a..Jmay. reddedcr. hAJy Smsil ;uulla~malml irnzal m olan biitiin d.e11'let1ere e ;k kolay bid r to eren B. Hitl t'~i onf" 'g'el ini biYdenbir'i! red etmel~ 1 zum a i"anwu, d~gil h. B.. Hitler'illl ~~b'ir1ig! ll" Fra.D$a - lngilb:re l1e halfa'll! Stresa1daki hirge durumtaru'uTI
SClIRUCU

r

Ilbld.ir. hab ,devletlerinin A'll 1"\lP'3. dll'Jllula da elbir);ji He lIa.r ket etmc e 'n; dilemektedir •

Italv.,

Ruzvelt'in J1,evinde ileri sijrdugu
may.

Ie

diinki.i d~ ..elende lia-

l ayeride ath po kUliil}ii

yom

tBJf-::und a le'e1ill yle era'tierdisi

dir. Ole taraftOilll hiilriim.!1:

-

Yeni alman ordUSUnWl
SaYISI
Berlin) 2 (A.A.)I Askerlik

reke e ge. _ eo ifin '1936 ikind tel" rininde yapd - cak alan le~iDti tiekliyemez:. Bundan dolaJi kamay 'de~ riD 'kaygl ile ka"I~]k hir ,at' 1m j~inded1'f.
KOT!lsena.tif maslnd
~eyel'ller de,

Afyon komisyonunun aldlgl tedbirler
Cene'Yre,2 (A.A.) -- iUYDn.1mmisyonu, 19]3 yth i;inde yaprlan afyo,n ve ba§ka y Y1ll§'tUl'llCD mad. deler tedmi. hakkmda htikUm t.. lerin gonderdigi y[]J[k rap -lan, inceiemeg-e devam ,etmiF. Ayl'1 ayn delgeler~ yasaia karpn oluak. 1'933 ym:Wmda';in"e 119 bin kllo afyan sokuldugu haldanda B. Guvmar wafmdan verilen rapor ilzerinde d ndma.sun . temi !er~il'. em atlgi, girit devam eUik!re a.fyon uleimine ~ tav",m fa.yd,asIZ olacagmJ soyle:rni§t C;iD hiikilinetmin gerekm tedbidrri alabUmesi i~m~ tran hiikiimetmin kendi..sme girit i§brinm kot1troJ hakkm:m \lcrilmesinii. istemii1ttir. Bunun i.izerine Iran delge i, afyon uretmesin e hi~ bir gizHHk ohnadlgmI ve son ydlarda azal ..
1

,ubeleri, AIma.nyaJda. 1914 lilell'ip dogu PrusyaslDda da 1910 'Ie 1914 dogumlulal'lD yoklama In b~la .. m.JJola.r do-. Bu yold I ill' ym on a1luma kada.r ,ii:recektir. Yalm.z. )'ad5uel «Ren» ba!geamd.e. yald. '"' ma 31 ag-w,tosa kadar' uzayacak br.

saJ kalkmma kD:otrolunun.a
feliketli Fa at .!ionulilar
Rnan.1

ulu dmlgor-

mektedir.
kar;m

L8.llun

kaoUin ve ka'fiilriar yap~.a . DIan HaI'"U"1:ar ve yeui

bai.. 1IlIi?
Gel'Rli
1

Ya ba.nel

Ulke Jerde

bulu.nao

bi., diilzen liunduncaya kad.RI' lier ley Ruvelt"e sitmektedir.

bu dogumhtlar ~ag.rdm[yac3i.ktO'. De . de bizDl~t dam a,.dlt'. Ucak fabrik.alan lie .ivi] u.~:ak 'c.e· miyetle:rinde ~b~all] iKiJ!eJ', hava. ordulunda. Ihizrnt!'t ettirilftekler dir. 'senelik hizmet siire:si dollly;ll ~ Aile ve i~~illk hizmetiDi de ak, iiiJ"letim giirecek erlerin Bayl I 900.000 i bulmaktadl:r. Hil: met .!IU ,e~i iki kat olacak oluna illS er Ia.yun da 1.200.000 e ~Ik cakbr. 5ii Bakanlt 'ya,lan 4S den iltlri 01 DIan cia, bi .. buyrult.u i)e ~a.in'a.'bilecek 'Ve «!iUihh mlu})

Ruzveh
'I"all.

e~ki braUarli

kar,.

bO§A ~J~:'" . -

'had;$elerle bil" ke"Je da a ,. valma.k dolenindedi'l:"

I

;SeLlkeEwpilllUlmd T

ddL ~panile

lie fJir en uvwri yua

.ah.

Teksas'ta kO'rkun~ bir fIrt:ma,
Duanis "Teksas" 2 (A. )Evlerm ~ogm,u yrkan fIrtmab: biiyiik it yagmurda don ~ocuk boguJmu . Hayvanlarm bir!jO1m we tirlinler bi..itiin biitiin malt-

I

Kay.serii -. On] 1I]ItiUmm:~: .... Memlekette. at ycti!jotinn!.k. at ba.k~mu (i,gretmokt b:in;,ci bir gell!~1ik yetit,th'melt i§ID kUl"llbn at~ m ~I' 'tIl ltibli n gah§mlllOifl §eb.irde geni§ b.ir ilgi topbyatak bdM geli§mi tiro Bunclanedil ay lIt'll'cJku:rulan oca-m bugW:li 9tJ Ikarlm 'lilt 'erke.k. uyoesi vardrf. Uye saytSI giii.e Ige~t.ik~e lliogaldlir gibi ,auga :kar~1 haJkul1i ilgisi lit' faz1atiloi" mak-udll', tlbay N~ 'lok,e'f Vol!: KOT" gll!'nenl oe.agJn ure] koruyuculan ber \laJci'l: i$1n k:uliibc yOJ.kli1dOlI!l. i.lgiile. n.iyorbr Vt ku iiblln gC'li~me'Sjin'r far· dim ediyodar.
KuHlb kuruldulrtan ~onra :i!k i§
0-

J ......Oulm itRtmeDi

be ID KClillail Bi.. r btT hdu paz..aT goa let-' hal~l!vinde atlijjl.hk, binicilik h;;J.' lnada 1C~S1: kolltfr.TaIU. vrnnek" halkm kU!ll~dlir <ilaturka gem 'fI~ na

ya.
leri

'Ie eo

ek.

volm ,hlr.

mI!:I ,alan 'bu

umnl.iT\ istem. azaldlk ...

preDlibi

dolaYUiiyle"

II

yat

De

de

cin fa.l'lu gozetmeksizin, b'"tun ~. liJi'h tutan bnanlar asker ,I; ~ d bilmekledit.

Havana'nm yeni an - at
kanunu
H.:vaa., 2 (A..A~) ~ 'K.bipe 1901 larihr en R~ lIa UbUD _ qa
~izgilerini korumakla, ber_ be i .I Ie: RUR tasb, ilOl
ml''l:I1''.

Almanyada - 'ki bir saylav tutsand
B,crlin. 2 (A.A.)
SryBsaJl pobirUs,. Bel"}in'd'f:k~ Avusturyahla:r

aLine kadllli
t

on.,••J

I'm

I.e"

ligi ha§kanllk divanl uyelerinden romi~ler'i tutsanu:~i'tIr- Drami le~; vaymar ejimi zamanwda.

Lakkrnt

pl'4!nsip otnrah:·k b-

.,J,tir.

Rayh;ug kwurnunun eki sosyal
demokrat baj,kanl Lobe:l:rdll ba§ .. hnlrgtndaki Avustarya .. almm halk birllgmin g,en-l sekreteri idi, Bu tutsama badise . gizli t1l~
tulll1 aktadlT.

Alman biikiimeti bi,

Bd
1I.'Il iI!lli

I

Z (A.A.) ~ HWdime't.
k,::II.I'.Imf'hPlIL

B.

~a daha ziyade' eksi~ec:egini b llrtmi~tir. lta!yan dclgesi. 1932 vc 1933 )lIUannda Cintjn uyona kar§,[ y p bgz, aV, ta: k~nd[sine yardrm [tiin '!iok ugra. -ddlgmm vc ~in hiikiimc tlnin LtanunJan:m: kuvvrtlendimJe,i VI aym zammda lranla elb"rligi yapmasI ger,ektigmi soyledikten ScmJ"il, Iran'da hind ken viri ,ekiminin yas,a_k edilecegi urmudunu g05tenni~tjr. Buna cevab veren iran delge.a·. hiikiim,ctinin afyon hakkrndald 1!n2 ve 1925 rlnla~ma]anm: irnza etmemi~ olduglilnu soyJiyerek ;r" katm kanllna. uy gun o,),dugunu 've hind enevirinin en fazla ip yap!:mma yarad gnu, tran~lnhalha,§ e.kimini azaItmak istedifini 50yie .. mi§ .

SaydIiml \.iii madclenin buyiik etk godUrnii1'tik En 5jok alat'llrk::r. g_(l "I.e n.a1 liI!I~sei~5~ diycbiHri.rn Ici. he h bel:m'il:n orta!4an k.alcLrrhn!! gibidir $crbelrt: konf~1:anaJar u.nda:n hir i gi iJc ka.tt lawyor. Oc:a.k aiIldl'kt " ~ ra balkm elind.~ bu.1UD.Ui bayvmlan, egit.im ve bakml uS\.1He(~ gUn g~-;:tik de-' . ktedir, Atil spor ocagJmn
rl Va:rdlT. th:el Imlll!t 16 hilyva.l'1hk bi p!;lmsiy,onu 9x4 uzunlugunda b~r kol .... a;

,hUH. tiydendden bir I.l(ul KanI~ }l' R t;'ifttler Mnl!un gO.l!!ld~lrereklit abo Illmak o!mu tur. Oiden ur"ul Ci£I!:c:]er h!lEl:r!nndian darder y&§wda sekiz lane I.'" .....1,50.. llllda y&1'1Dl ve ankao a ~p;giliz bayv,ar.1l alInl§UT" A.h06n bayvanlar hi~ egitim gonnemi ir st In uk h ~ alan Ka ysrd halkr 3~trnen!l'drun toknik ye'l:ki u· Uc.rini de; IigJ:"£ne1"lli:'k: ~yi h.a.)'Ta.n yttlfti ,~~ah§Rl kudular. Oc.alr: tim. .Hid ~lalU!l' ll; nGkUdll tophi.
D1

o]O!i'rak i1b;ayl[!k~:iI tH:ag ok:ulu verHmi~t]T'. O{;;}

Inol'li..i

vurdda bir

at se\lfg:isjni dab gun !i'Qk guz(!l

fazla yayWilj hazrdadlg

i~iD gt.tD hiuckeUcri
pgrddilf
Itll",

we .UaYJ yaI'1 Jan ya mr b.uJUian 'iok - nud hIml

,'III

I~

Rcmont

be.",.

larmm

'Y

- lei·

Soylendiginc gore, bu ledbi.. rio A u turya me.sele· 'yle ilgisi olmaYlp gaze ted Berthold Jakob mese]esi ill iU§i.gi vBnbr.

M BoUnwn almiUl ~ ita.m

bulandmlcak tarz& bi,
baa.aJm Kliderad~

Kom' yon - kanJ. bugtinkti dummu Iyilclti e ergesile Ira11m

Bu fabrilr.a5IIWI 1!I'illma loreni'nd o.c.a.k ayc:lm ara mrla yarl"!lal." 1-'apTla c.aktu. OClk }'.an 1a1' i\i:in §im jd'en ... nrhmmakta ~re bunlln ;~in on ki~ili 'bif Ekip kurnlm.alrtad!r. .Iul] spor
blr
D('3g1

adm

ki

yaklDda 1925 anhl§masuu 0naylay3(aim_I umduguRu sOyle;
- tiT

_et~

kapatIrUp.

I ,_ Oea m emrindr bulunan eg;. tim. gann ~~olan h 7v :nlarla b fada Iki ~~j \rt: bjr k~f gfti..hsi ol:ma'k ii· zer~ telmlk bil"liri!ik d'er:sleri vtlnne~.

run } cui ay gibi k
meml

:l!aJn;i!lnda l.Ju cat,~mas.iyh:

k~te faydal. nlu -u gihli..dcn U5ildluC: llb,iplinle l[all~mahHI c!o't'r'" 'ir

Ankara Elektrik sirketin den:

Asker! Fabr ikalar Umum MUdUrh.igu

1 i 1i
~

... '1{

f arua
iizerc smr] 1455 sayih

Ana ve babalara

Satm Alma .Komisyonu iJanlarl
MOTE.AHHIT
NAM

Curnurlyet gun olank

asker! memurlar

ordusunda kullerulrnak kanununa ve talirnatr u~agulakl ~a:rdaf[a yedinci
1

hiikiimlerine

uv-

(A,s. barerne

Dikkat
C;oculdaJrmlZ!R
kava hatlarrrun Tellere hayattnt korumak i~in elektr~k gectigw verlerde u!:tUlrtm.a u~lJll"l11ala~

ve

HE,sABINA

6 KALEM

AMERIKAN

A YNASI

nna mani o~unu.z"

takrlan ucurtmaLar tehliketidir, vie I;ocuklarr direklere nrmamp tak~~an u~lutmalan Imrtar .. maga te~vik etrnek de. ha,yatlan01 bu suretle tlchH ..

keyc so kmaktadrr.
';otuk1atrruza bunlan anlatmra, elektrik relleri hulnnan yerlerde ucurtma u~urrmJi]a['ma rnani olunul' ve bu ha Herin oniine her halde geGiniz.
:T.I:

Tahmin edilen bedeli (1650) lira elan yukarda rniktan. ve cinsi yazdI malzerne Askeri: fabrlkalaT urnum miidtirliigu satin alma kornisyonunca 17 Hasiran 1935 tarihindie paaartesi giinij sa at 14 die a~Ik eksiltrne, paaarltk, kapah ,z,arf ile ihale edllecektlr, '~artname p,al'ras1z o']arak komisyondan verilir. Talipleain muvakkat teminat o~an (123)1 ~ira (15) kUFU~ .... 2490 numaralr e kanumm 2 ve :3 uncii macldlelerinrleki vesaikle mezku:r gUn vie saatte komisyona rnuracaatlart. (1251) 1 - 219a MUTEAHHtn NAM VE HESAHINA 30 TON DEM1R CEVHERi 15 TON MANGAN Tahrnin edilen bedeti (2700) ~ka olan yukartda miktan ve cinsl yaz-dl rnalzerne asker] Jabrikalae urnurn mLidiJr .. lUg-u satrn alma kornisycnunca 16 hazjran 935 tarih~nde pazar giinii saat 14 te ,8i~lk eksiltme He ihale edilecekeir. §aI"tn~me paraslz olarak komisyondan verU] .... TaHblel\ln muvakkat tetninat clan (212) lira (50) kurus ve 2'4·90 numaralr kanunun 2 ve 3 maddeleriedeki vesaikle mr,.zkQr gun ve saatte komlsyona miiraeaarlan (1234) 1 ....... 163 2

gore kanunuevdden itibaren 30 lira asl] maa§<b ve kinunuevele kadar 25 lira aslt m,a:J§.1I) askeri 'adli hakim alrnacakttr, 1) Bir hukuk mektebini ~n a;iag1 iyl dereeede bitirmis o]mak 2) lhtiyat zabiti elrnak
3) 3D YB§mda:n yukan olmamak, 4) Baskasma ge'ie:r h,as;tahgl ve vazrte smi geregi gi.hi yapmaga rnani olabil~cek vlicud ve akrlca bir arrz as I huIunrnamak (tam tc§kilath bir askeri hasranede muavene

ettirilecektir.) 5) Yali.J,al!lcl ile evli elrnarnak,

"

-

R

nkara Osm,anl. Bankass l\liidiirliigiinden:
J Haziran 1935 rarihinden itibaren bankanua gi~elerlnin her gun saat 9 dan U ye ve 3 den S ~e kadar muarneleye a!_;Ik bulundugu ve yalmz eurnaetesl gun~eri :saat 13 de kapatda,cagl i~art olunur.
ItIIlIl 111m 1I'~111I111 11111 1111111 mill' 111111 11110 11111 1I1~1I1I1I~1II11TiI1I11I1 ,1I!1I_1111!1I~ lIini111l 111111 1II1l'1111111 M~
.:;

6 - $eref ve haysiyetini rnuhil bir suctan rnutlak surette ve birr ciirjimden dclayi u~ aY veya i::1a11 a zi}'ade hapse mahkflm veya boyle bili slJ~tan takib ulnnda bul unmarnak, 1) Sarho§iuk VI: kllmarbazhgl 5det etl"[§, kumar oy-

SOD
U!ln 11111 !nUll 111111 111111, IIlIIiI 11I1111- 11111- IHIUIIIIIII

giinalu
1111111 111111 111111 1111illill 'Will

:;;;;
~I

MO'FEAH.H1T N.~M VE HESABINA MUHTEL1F OLC;O ALETLERt '_'a~min edilen bedeli (l100) Ura elan yukarda rniktari
~~ cmsi }',tlizdl maJ~,emeAske:ri fabrikalar umum miidur'Lijg~ s.~tm alma k,omisyonunra 18 ha.ziran '935 tarihlnde sa-h. gunu: saat te a<;rk cksiltme, paaarlrk, kapalr sarf ile ihal~ed~lle~ektJ.r. §.artname parasra otarak komisyondan verihr. Tal!plerm rnuvakkat temlnar oman (27) Iira (50) ku-

Mirna Ley .. Clark Gable

natmrs, ahliK ve sirece haldmHge yararmyacak bh' hal ile dile gelmi§ olrnamak ve hU1113r'i polis tahkikatiyte tevsik etmek, S) NlHus kagHII sureti, ve ihtiyat Z. terhis teakcrcsi, 9) Diploma tasdikli sureti ve rnuhtasar lila] terciimesi 10) BUJ§a.rtlar dahiUnde isteklilerin bulunduklar. Y3rin !SUI hilyiik kom'lltan]~!m,iiI vey,a. askedik subesi b3§kanhgUiljj vesi'kalan ve ,d,ijrder adet fotograflariyle 'beraber istida lie miixacSi3t1an. Ankar'ada M. M. V, ne mi.iracaat olunur. (1 Uil) 1 - 2044
7' ·· 11Loc'ueIi C· E· M··d'"'" I·· ..... d ezn VI uc ur ugunD:
I

~
1111111 1111 1111111 ~IIII 1111111 ~

• aztz \J",i:J' ......d EI" -1ill'· gtnen:
.1 tarjhine El;§izi.lde yaprtacak ilk rnektep in~aa,trn ;-·9-935 rastlryan paear gunu saat on. 'be§e kadar k3ipah aarfla ek!Slltmeye konulmu§tur. 2' - Ke§if bedeli 30974 lira 12 kuru~ olup rnuvakkat terninat rnikdarr 23,23 liradlU;'. 3 - Bu i§e ail ~artnameWer \'e evrak ~unlard'r'

I?

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki satkte mezkur gun ve saatta komisyona mtiracaatlarr, (1259) 1-22,14 ru~ ve 2490 nurnaralr

ve-

MOTEA'iHiT

NAM VE HESA bE N A 2S TON

A - Eksi1tm.e §artnamesi B ~ Mukavde projesi ~ - Tesv1yel tu:rabiye ~artname
D~
HUSU5t

LULECt KiLt
Tahmin (750 Hr~
1 )

Ev aramyor

~

,II
I

Kecaeli hap~s evl mahkQ_m ve mevkuflartrun bir seneIik yi]leCekler~ alan. tahmlnen 65664 kilo ikincinevi ekm .k 20 gUn ara ile a~'[k eksiltmeye kcnulmustur, tstek1i nlaulartn yuzde 7,S pley ak~esiyle veya bir b.anka kefalet mek., tubu He birlikre 9.6.935 paaar glinu saat 15 de Admiyede toplanac:aik komi:syona §artnamesini gonnek ve bilg" edit. .. mek istiyenlenn hapis evi £;evirgenligine mlinu:aat1arl j.. lan o1ul1ur.. (2887/1212) 1-213~

C - Nafia i~~eri §e'raiti umumiyesi
ilJi!H~ kargir

in§aata: ait

fenni

edj1en bedeli oJan yukanda

§ar-tname

E, -

Devlet o.emiryollan

in§oaall:. ~artn.amesi

F.- Ke§if cetveU H - Silsilei fiat &ctyeli L - Meuaj cl;!I;veli 'y ...... ro,je. P

miktarl vedn:s'i ya:lIh ma1ze· me ask'ert Iabrika.lar umum mi.id.fulUgu satIn a'hna komisyonunca: I S hazi:ran 935 taf'ihinde cUlmal'tesi gilnu
saat 14 te a~'[k eksi1tme i.le iha~e ed,i~lclekdr. $artname

Veni¥ehir veya Pa§alar . tepesLnde dart. ila. altI 0-' dah s: iii h h:k evi 01anlann .,~ ad'E'les ve ~anlarile Anka-I':~ fa posta ku.tusu 164. adresine bildirmeled rica
I

Ayvahl{ helediye b,a~ka.nhglDdall:
Ayvahk kasabasmm su ihtiyacU'nn t'emini i~in Bel~diye sIn[rian l!iindle artiziyen alaU ile su arattml.acak1trr. Ar_amak isteginde olallllar Slonuc;ta :!IUYun bubmdugun.31 bulunmadIgma gore teklHlerini 12 ................935 giinleme~ 6 ,cine kadar bi!dirmeleri Uan ollmur. (1246) 1 - 2HtU

,oJunuf.

1 ..... 2164

:u~lira

lstiyenler rou evraJun sureUI'U'u1tii mllkabilinde) al,abilir'ler.

bOll muhendis.likten

4, - Eksiltmeye g~rebilmek i~in il,(inci madd.ede ya 'Ihmikdarda muvakkat te-mi:n.a;1t aikbuzu ile §imdiye ka,· m Jar devlete ait yirmi. bin 'lira k-mymetinde kaTgir bina m.aatlnJ mUl!laffakiyetle bitirdigine dair ba§ miihendslik en musaddak bili vesika go!termek~e berabef' in§aa.tm sO'luna Kadar yamnda diplom.ah milhendis veya miman- bu ..
;0

para!sfz oEarak komisyondan. veriUr. TaHplerin muvakkat teminat olan (S6) lira (25) kUl'U§ v,e 2'4'90 numarah ka-

K'irallk ev ve:y,a

Anli:B',rB_

Apartlman
Y,enL§ehirde 2-3 ada, ban-

V··· 1iI-·... d en:, a tglD
II

nunun 2 \l'e 3,. rnaddelerindeki vesaikle mezkur giin ve saattekomisyona mil:nu::aatlan. (J 213) 1-2]30

yo ve mudakh ufak: bir ev veya apartman aF'an:makta.du" Azami kira ayda Ilir'aym ge~ml3melidir.. gun s aa t 9-5 e kadar 4,5~30

Her
21.4,5

undW"n'lasJ §llrttJr. S - EksHtme
'aktu· ..

viliyet

daimi

encumenil!1d'e

yapda ~

6 - Teklif varakalan birinci maddede yazdi saatin litamlna kada[' daimi enciimen r,eisligine veriJecektir. 'osta iJe gonderile,cek mektuplar da nibayet mezkul' naddede yaz~h saadn hitamma kadar gelmi§ ,oImasl U.Imdlf. Posuda ohln gedkmcJle:r kabUl edileme.z. '1 - !steklUer~n Viliyet Daimi Enciilmenine mUraca.at
'tme1eri

Daima gen.; d·'"" guze. 1 alma

numaraya
ACELE

Necdet
"i.A_. TILIK

namma
ARSA

Sekii'l parst':le aynll1lI§ Dian maat: kijprusii ile Kalaba inu ve Kmab koprii ite eski ve yen; Cu'buk yoUannm bir. le~tigi sahalara ait den: m,ccralarmdan "Ikanlac.a.k: kum ,artnamelerine gore 13. 6. 935 per'§embe gunU saat 15 te vilayet daimi ,encu.meninde ibalesi yap'J:1lma.k. iiezre apk I.rtmrmaya konuImu§t!!lT. lsteklUerin 37 lira "0 kuru, temi~ n.at mektllb "Ie maktm21ariyle bidikte daimi: enci.irnene ge~meleri ~e:raiti 3tdamak [stiyenl,erin husus! muhasebe _mudurliigiine murac,aada:rl! itan ,olunux. (]241) 1 - 211':;9

te-lefon edil'mesl

Balsamin Kr'emil

KANZUK

Ankarada Kavakhderede C;ankaya uddlesi uzerinde A[manya sefarethane:!li kar§:r !ii[1I:' a s.mda 2240
a'l'§ulI

Ankara l\lilli Emlal, Miidiirlugiind n:
Mevki1
Umum Cimsi

Es'ki ihal e'
kIymecti Hll5i5e
miktan ka'i taksit Lira K.

bi:r usa

UtUZU

8ce-h: saUI

nan

olunU1".

(250)

1~

2196

hk1:rr-. btekHler.in htanbl.d 358 No" prJ!lUi ku'l':u~u'n.a miiracaatlan.

No.
40 M.2

oldu:,u s,ekiz ~eno sek iz itak~;;L.t 23..5~93S ta-

l\lanisa Ciimhuriyet Miiddei mumiliginden:
ceza evinin 93,5 bir senG-lik ikind nevi. ekmeg'i '0 mayls 935 dG IS gun temdit ve kapab: zarf usutu, ile mG.IBkasaya konul.du. ;Seraiti anbyacak tanp'~erm bed eli m.u· tammeneden yuzde '\5 lmru§ teminat ak~esiyle mildde'i J" ILk daireB~ne mur,acaatla'n ve 5 ha-zinn 935 s:aa:t 15 dJe naJe 'f:dilec,egi ilan olunur. (1207) 1-2132 Manisa
I/Ill "" 11111 un IUIJ.nUlU IUlII 111111 11111

I
.....,
EUiseneHk 'blr maziye maliik VI! dunYi!Jl1m hntarafmdla tak· dill:' kWH'InDll!i gnteUi.k b=iWLdi:'I'.

·~~w.araR~I~'li-Y: R~i~;i~i

tlaplan
ILAN

I;
':
I
1

Toklu

Bag

2382 4596.:5D 201 00 TamamI

rihindelt

mUlkiyetinin ihalesi itibaren bil" ay p.azarbga brrakIlmI~tI:r. lsteklile· rin 16 Iirahk: depozito makbuzu i1e defterdarhkta ku.rulan san" ko,misyonuna muracaatlan. 1·-2'1.02
I \'1i Iii

'Ylilkanh!. yaZlh bafm

1-

H,aide S4

numarah

~ay'hane 31.5.936, tarihim!l kadar olmak uzere a~lk artu"-

De-vliet DemiryoUara 'Je Li .. aD~an SatmllhllB

M iida raa

\' e~ 51eti

ma ile kifaya verilec:ekdr. 2 ~ Muh3mmen bedeli temmat (35,) 1irad[r 4 '-Sl-nnamesini gormel iBt~yen~er }~e[gii'n ·mul.~se~ beye geir1.iUrler. S - thale 13.15.935 ~pef" r-embe t;il~'u saat on be§tc art[rma ve eksUtme· 'kcmis
yonund.w yapda'caktIl'. (1243-) ('ISO) Ura-du. g - Muvakkat

KomisyoDu IJinlan ILM
Muhammen bedeli. 10440 lira ulan VI 775 ton lamamile me§e, 385 tQnu Dle~e, ~am 'ley-a gurgen olabilec:ek 'ceman 1'160 tan odun 17 (1' """'" 1935 pazau:e:n gtinii ~a:.

Sabl1lia)1Il8

KooIlA}'onu

han'an
Bitlis Gamizonu i~in 170~[lOOkilo fabrika unn k~.. pah zanla eksHtme.ye konul.
I-

~ehir Bab~esinde
E

Tilrkiycmin en yu.ksek okuyucusu deniz kIzl Ef- § talya [Ie deged~ :sanatka:r~ardan Kemant Sadi 'Ie a.r-' ! CildinLZ'hll gUz'elHk Vii! il:az::eligill'l.i kada§1 az bir zaman i;in $ehir ba.h~esinde yent es,eT-' daima. muhafaza eder. Biillsami[J ledn.l say-m halkmnza okuyacak1.ardIT. m-2167 ~
nn
""1

mu~tUir. 2 -- Ihaleii

12 haziran.

93:5

!i'_

III

III

lUi

UII

nn_

_HII_ 111111 III.

III 1111111nllnlL 1111111~IIIIII 1IIIIIIl

l\faliye Vel{aletiu den:
Be~ bin. ~i~esi bir ki1oh.1k~on. bin ~i1jesi )"anm kUolUJk, ~lk:iz.~~in .§i§~'s[ ~eyrek k[1oluk olarak yedi mall 'Inn1 u~ bm ~L~e y,azIlc:hktan sonn slyah alan miirek~eb ~tUl ahnmak uzer.e I&' maYls 1935 la:rihinden itibilren ka·ah zarfla. eksHtmey,e kOmllmu5:tllJr. SartnanJes.i Merke:lile klrtasixe mUdUdiigunden vi lstanbulda Do]mabah!i,f e krrtar:uye deposundan alrll3caktEr. Vermege istekli lanl~nn bc§ yiiz o,tuz yedi lira muvakkat t'eminatlariyh~ hazL['~n 935 ta"rii1i,ne miisadif peJi§embe giinu saat on be§e M.~hye Veka1etmde ekku~ ed,en satma!rna
]eva7.Im

kremi. mcmltke~imiZ'il1 'kibar .e. haliHnde ragoet gal'mu§ ciddi bir k:remdk ~ilLeri vI! lJUl!'u§uk. lafr] iza]6 ederek tene fevhl~de
biir caz~be bah~¢dell.'. Rlilhfliivaz

at 1.5,30 d,a kapalll zMf usuUte ,A.nkaradrJ. idafie b;naun-

~a~§amba Bitlis'de 9~

giinU sa at 15 de A~i:lY ISa. A I, ')(0.

da yap!lalcaktlr.

1 21.16 ......
!m~lyu sahibi '1111:' Baimu harrid Fali.Ja R~nn ATAY Umumi rte~,l:'iYMI hJare eden Vau hlui MU,dUd.l Ni181..1hi

kokusli He ayuca §ohret kazatn. fD1itn', I!! OI'ls am in k'l'e'!El kal'liy'en

da s~tm a~macaktIr. Bu i§e girmek istiyenle .. .rm ('183) lirDbl! muvakkat tt'minat ih: '(im.1I1'1Un uyin e:ttigi vesikalan keza kanu-

MuhaJ'O'U1l1cn

20,400 1irad lr. 4 - Sartnamesini

gormek ;~in her gun ,eks~hmeye gi-

teninidn litif taz,eHgi~ ni, cildinb:in ca~jb ta%'il'li'etinl aa~ 'eak !!:rem. Bahamin He rncydan,31 ~lkarab:ilit'Siiniz. Hil dei'a Balsa· min kl1]lanan ba~ka knm kld1a§
kll:I"IJma:

nun dBrdiinc'iJ. maddes~ mu·
c.~bince i§e ginn'.::'~,e kanuni mani~eri bulunmadl~1na da"I 'beyannaLtlp.y, habvl teklif~ ler;ni, ayn$ gl.n saat 14.30 a kc.c>ar ,kom,s~Jon reisligme . vermeDeri la:mndIT. Buna rlalt sal"tnameier , para.s[z o]arak Ankarada

BAYDAR
"iinkm UI,IJIJ
rltl.

---........_m.. -

recek1erin ~ekHf mekt1!lpla,.., fUU ihale saahndan evvd Bi'Uis~de Satm alma komis .. yonuna 'Ve("meleri. (11B4)

1-2089
VI!
VCi

komisyonuna

miidUr1ugii

odasmda te ~ gelmeleri. (1101.) 1 - 1971

namilz:. Tarul.ml~ rtriy.at magal!a. lari]e bUyiik eczan!lerde blJlu~
n!Jr.

t:{j'dd~!li dVdntlda Ih~.me",i{J(iil b,'.. uJ"U~.

malzeme dai:resinuen Haydarp.a§.ada teselliin;
2194

sl!vk miidiir]i.i.gunden 'bi~i~.

alma '"

5

7

AnkaKilo
Ekm~ 246.000 5'1.900 12.500

r
Be ner kilosu
Kurn.§ 9 "'0

Tutan Liea K. 12140 0

j lk

ternina tr Lira K.
50 75 35 00

Tat'1hi
17~6.,93S.

saa t

Cins]
Sabun Soda

K Ho
10.630 .5.190

1660 302 234 UO

14

Beher Kilosu Kurn~

32
10
,25

Dana ctl
'SJ;~

Kuzu. ti
eti,

Koyun ctl

8,700

][oyun bOb

I~ yagl

J'Bit

B.OOQ
125 SOD 2.1650 1200
1.000 2:2.500

2J '25

5
I,

~.no
3,125 2tml 1720

0
0 0 0

Benzin pH

..

836
1

GazyaiI
o omobil yagt A. ;Oromobil yap ya.lz:tk Oto:nobil .Jag,
~,&I,A,

7 T.

Tutart Lila K. J401 60 519 0 5 6

11k

ten it na t I Lita K. 20.6.03._J 255 12
92

15

o
15

7S
16-5
1I.q),

10

31
12: ...
2

Izt

247
125 318 45 48 120 20250

.50

n

]8
9

00

56

35

J[oyunkandiu Slill' l§kembeti
KoylUl ~ Koyun beyni yajt KQk kOmUrii :veri
Bade

300&\'.

0 ,0 ID
0,

23
3

85

,
37 DO
7530

Bi!'Zfr: ya~

15T. I~ UI Ta400 5. T. 240 15 T. :5 1.9
27.5 13.7 ' 239.500 ZOO' 20..000
1.100

0
0

12 10

3i

12
til

ss
1

0

o

SO

90
Hi

S

.6.

Taze erik

21 7
'925

Portakal 17.a9M 18.6.935 lB.69l5
I

.

I

e~e komii .15~ 14

gohan" Kesme §eku

.500.000 l4.100

2900 ..,
5
22.5

Q
0' ,0 D'

1518

'4,3500

262
;5

SO 00 "I 53

Cam

M~e

Toz §<eker

13.700
_3.000 T.
ISO

6204
5481}

odmm kO iirij Gm-gen oomw

2

37
4700

10

1

as. 935

'Ctra

2

or

25

7.5

o

2~6

35

30

Eyisu Maden suyu Buz
Siid,

e
75

3

22.6.

S.~
18.800
21.000

~
20

2i5
3Ul0 5ZS0

o
Q

u_ecru
urn

3
-" 318
1 ,39

19

I;3.IlI.

t'ksiz
f,

Yogurt Ka§ar peyniri Beyaz peynir Kaymak

liSOO •.500

4.

00
,2g75

o
G'

2&2
393
225

o
5

l~ ka~.l 134

D

- mdtk ~'Ii~

Tereyag:r

245
140

Ogul bah Hal Todk bahgl Kalkan Tavuk Hin Ii Ispanak Perasa Havu~ Kereviz 'Pan car Taze yaprak Karnebaha:r
Tase !!l,ogan

800
I

22-50 : 120

367 168

OS

o

2

~1
1

o o

37 56 75

.

22.6.3

.5

]

I

o

12 4S
21

e Zi
19.6. &mik: inc: n ekstra ....,._r.,..",,_'
,5

22
6

1.500
100 '0 .650 A. _5 1.32S .. 1
U.3'IlO

600 280

o
50

o

78
30

1.5

,1

lti

o
0

122
2 11 19'

KU5kus
P'f'"inc
II

i

S
fi

565

9.000 3..700 2.850 1.025 425 2.700

3.7

l~ta

.5
!Ii B

7lC 1135

0 0

o

256
82

50
0

81
II IS 19

2
05
t
5

5
0
50

YeT elmasr Taze bakla Semizctu Ye§il salata Marul Call fasulye Ay§e K. fasulyc Dolmahk kahak
MaydanOl

2.250
1.700 7.000 2.900 14,.000

6 3 30
I 2 3'2

Crvi"

Tuvalet Siip" "",e Cal.r sn ~

·'ya

-

2 15 Z9

2S

a

3

9

62
S4

43

,22 12

22

85
60 '135

0
!J

37 68
62

o
9.6.
me Balrnurnu Tal' liiyi.i

37
41
34
59 lL77

73
66,5 35 H~6
.ill
?

3
.5 80 50 10
2

t5 4-

0

5.750 3..950
gA60 11.600

S 2510

560
0;

em

o

n

o e

53
Ii

20
50

3
1 31

50
25

Kaol
TU:l

Hiyar
Kmtsem:-ve her ~r§id B1'''-Pinh,,:;

i'.lSD
10.000 3.300

2

2360 1160
55
8(10

'90 0
0
0 0

ruhu

a

3

E"ilit

0

18
12"ri 1

60

40
13

81
fi(i

tiZ

1659

0

123

o
J 2

15

Kmu fasulye Kuru sogan Palates Kuru barbunya
Bug-day Re'fC 1 her ~§id

20.'00
9.852 19.130 2S 5

4146

2463
gSi 1350 iO
1215 4,~7 447 714

17.000 5.950
700

5 ]2
1

50

0 Q
0

310

184
71 J1 53 S 91 33 22 10 19

SO
72 13
25

.dh~

iIt-'IiiIf·-esme Dnul-

0

Sivke

Sa1~ KlrtruZl

m ercim""

2.iOO 2.18D 1.490 1.200
935 2.510 15

11
0 0 0

S5 25
12
27 5]

is
30 ZS
1 III

3]

Xara

N,onl.llld Bu~g]Jl' Cay Kahve

-

300
140 - 257

0
25 0
50

SO
52 28 3 32
48 20.6.9 5 sonra e sant-

,Kuru bezemye

1.350
l.642 J 7]
64 150

.~64'
~j,l3

337

20
0

5
12

Kakao

Yumurta Limon Kuru bamy.
'hlamur

102
209.m:m A.

JOO

K Inn n bihel" Siyah biber
Kuru sartmsak

46.500 A. 375 83
72 265

'.5.

102

96

0

0

3
7

e eksil t(1211)

20
65 13 19 23 69 b9 96 25 90

7
235

3135 J l62
450

[) 50

a

87
3 6 3 3 .5

.......

83

.,g
.q3

20

0

75

0
0

= -, = = -

Do or
re ..
DERt.

Tarhana

30
0

Pastrrma Kayse~

17S
165
1.500

79
.310 612

50

= == -i:
besinde re lam 01 .k Wm t i in - E prim e V diiz lrcnkle d ~ TOLAR! fe atade u:. ~ Ilar. d - u nan olun . D1 VE FEl :=

23 45
5 4
'14 47 HJ 16

.......

-Gl
SSISI

VE

ku§ ve slrt donO
Tur§u muhteJif

tJ
Q

Kimyon Tahan Pckmez tnee Tuz Ekme'K. kadayif, Tel kadayin
YaSSl

1.9210
2.3 0 6280

25

tiOO

60
~76
587
I

0
0 50

..

50
JO
50

o
o

r~

20

-

== -

EELSOC:U KLUGU HAST LI LANI

MOTB

i.rcn

28
2'20

0
0

e 15-20 ve ka ar 1 abul eder ..

kada yiI SandO!i,ri~ frranca la

865
Sle
2,3(1)

25
.0

Tah n hel vasr Safran

1.8BO

Hararot
Sa1eb

800
'2
61"

CHi L6l1 57 '752 .00
tIl

2'5 0 50 0 0
D

n

4

22 45
31

5h
15

40
32
?2

o
o
n
BUGUN Lou' You ng Vi!' Geor e' Arlis to a I d n eDU· di en C !L D 51;; "'It: 11 in t n mlllh!e~emfi lm]

]2
I'U

BUGUN B
lid

GE.CE
Him birden

Zeytiny.agl Zeytin t artest

6.7£m

Q.1S0

~~

... BI 8

211

1452

50

109

o

-CE
hakiki

U
seyahat

KN
fj~mi

2-nEVRiAl..EM

-.-.
','

L

F

ULUS

a, .a

••
c:

.

1 1.

"

.

~

r-

L:

1 h

( {

1 e e

Dunkii

Uk paz;J,r IUlJd~ doJaytsiyle

,fliitiJin Ankara luclsr's ve bs'bgelere lIQkillmii~trJ .• Fotogra.' .rltad'af,mrztn. Orman "Cif liginde
lerind •

Mamak'ta

V'

eh;r so,kakJ

liIn""" .q.ektigi yukarlki

reS:limler bu taribig-

gunn

t"ul>uk Bara jlnd,B Kamutsy. J saptamak.tadll.

ehi, ve KlZ.ria}' ba

,e

el~yi 'lpln.1r

f"('

Inm. fcdbi'l'lel'c

tHD',"U:dtYf:

"fnpli bit" M. vc 11 I" Ilfdde,
r
Ile' I'!Rjin

t.ii:rk Iuo;rl I,urunu,l'iRu

nU(U'IIIz,j't"~

'gli!lirlel'e llu)"uruu~ bir ku.rld hulln~ gf!li.l'1m p.liyi:: _, t md Il'looii

ON AIL TINel

Y]L. No: ,4975

Hel' "~~If·rl urul 5

..'.amutay'da
Bu hetkede ge<i:en reni k li.melerin

k r ~thkla.n: 'stl~kin ~ MU.mtalZ, uz d'1ik - be-Iagat; savgam"k - mUda·, faa etmak : 3iyta~ - hatip: gi!tiel Soil. ~ vaman muddei umum~: yettki-

Kiiltiir Bakanbgmda :yeni direktor Iiikler kurulmasr kabul edildi
Conkertin ba,kall1.hgmd,a toplanara'k; lu..nd'B. liginde bulUl'lan kanu:nlar Uzerinde goru,mu, ve bu. uada. Iran de" .. lett. ile 1932 Ylh sonuncu teJrinin. de A.nkall'ada imza. ,edilmi, oJa gii ven , notiirlUk, el!mnomik emek hiJrJii;i andla~J1'i01$ln'[ ka,bql etmi, Kliiltull' 8ll1.kanl~gulm or'gu'deri Ibakkm da ki k.unma e,k 0 lar,ilk Ika'bu~ edilen hir kanunh, da bir ar ;genel direktorlugu. ozel okwb.Ji', beden egitimi ve izcmk, yaYlm di. rektorlukleri kurulmaktadlr. Ar genel direklorliigunijn i§ileri olrul1arda ve okullar dl~mnda. drama.tik s~nat~a.rI3; rnuzik ve pli.stik sanat hth:rininul!l.1salIii1Ikii~ ye II!IY,glJlll1 olarak YUlI'ii,mesine ve yapllmasma, ulusun lUI yonden yeo li~melSi'ne ve yucehnesine ,~ah~ , mak ve bu ~ah§manIlD :5oy.sal e - i lim 'balluM1ndlan geregi gihi veri •• Ii olmasl yollarml a:rama.L: \Ie gos . termek omacaktTr.
(.s:CI'I~lI J. ci.i s.l}'.I'fau.1)

-

. ..

Vaslf (:marm o~iimii~ovyetlel' Birligi~d. de -m hn- a 1Ile I(ar,da d1
KcI:lm~
ka..r~llddi:l.n: Ek ..rriyrt

'Ga.
-

I.

Ca

II!!

"'110,

e.sU,u"

di

alihiyet:

ka:r~m ~
~

:ragmen:

nu_,§ ,olonw 'rllJ".uvyer kamayu

Iii: "Jt·a~rl Cnrorlo 6tii~,,!~k jU"'mUlIf bul&u ~t!vim,'i V8 ne~el; cUI.(ln" he,. an mHtf"flkhu'Dr

C;ogunh.!k; 1 eb a,

Uy.ruk·

atiLI

-

hahn: erdamlik fcdakiu-hk; ybfi,et

f.azilet: i::izven istikamet.
&

K4UllUta.y dun Nuri

I"iikii.l,ud ve

llfrlsU

TH'rk iye)'; vuran. btl rIC' k1l.r'lbl '{irk ile be,mher duy,nOlkraJu ...
(lOBI

ATAY
50nll)S:maril~ tlez.irlennde:n,. laJraz:am fie hariciy.e naZllf'lI,

Biiyuk turk devrimi, ~ocukla nndan birini daha kaybetti. Hi~ bek1eni!miyen bu vakit iz alum
hepimizi a§Irttl. Necati"ni'O, Re' ~id Ga~ib'in o~umu kar"rs Ina a duydu.gumuz del'in aCIJI hill" dabc.. duyduk. Ta.b~alln bUlldHmez kolu

tiro

ka.r unnda i~len duydugumuz kin ve hiddet gozlerimi:zde damla 0121.. rak bi .. claha bldirdi. Yapdacak hi~ bir ~ey yak. Vas.f'm olumiibQ dakikada bi,l" hakikal, eye ,aCI ile b~1" draha. ana-hm k~, korkun~ bit'
hakikaltir.

'

Devrimci Atatij:rk ~,ocu.klan i~inde Va.:uf',n kara.kteristik va siflafl, b~r YaJlal" dag gibi ale§oli, Ibir IlI"mak gi.bi -(,0 kun ,olutu.ydu. Ru hunun ~kin yan,tlll§,1 ODUD du daklannda.n biiyiik 'bill" uzdillik sel5 h.,HI1Ime akar ve herkesi ken dis,ine bai~ardl. Tliil"kQcaiInda~ Y:r1iversite topla.nldal'~nda., 'rofting~erde kendini giistermeye ba,llyan bu if! iz ka.pasite, Biiyuk Kamula .. yin yuk ek kiil'.sijlerinde her gun bi.. par~a dana a~dl,..or ve Mr pllr ~a daha Dlgunla~lYo:rdu. Kendisi nim . 0111 defa el~iI~ikalma-zda.:n on c.e Pall'tiyi ,siII'IjI'gamak it;;;in verdi~; soyle",rer k@ndlsini bi.rinei !11m! ayta~ saydIrr,acak dercede kuvvetIi yuksek ve derindi. Sundan ba,ka Vaslf herhalilID bit melele Or taya atlhnc:a onu derhal kavrar ve gerekel'l ce'vabnu da verirdiil. BeUd bu kendisinin d· pi Dmatlrk
m

Moskov,a! 3 (A.A.) _.. Biitun ,Sovyet gazeteler; Vasif Cmarm oliimiindan dnlayt duyduklarr deI-in acryt uzun uzadtya yazmaktadtrlar, i:zvestiya diyor ki : "Buytik e~!;1iVa.:sd f;manJ1l samansra oH1mu Sovyet kamoyunu derin acrlara bogmu§tur. Don cumuriyetin soravlr, sryasal ,orun. takbgl i§inde herkesire saygt v sevg isini kazammgn, Vaslf CmarIa gij'rti§m'ek frrsa JnI bulrnus nIanlar, bu sevimli ve ne~e]i adamt her an anacaklardrr, Za.manSlz b~f oli.imiin bu gen~ ve yiikuK cliplom;,h Sovye't Rusyamn i~tem
I

de [kind be§ ydhk plana dayanan geni~ gelismeye rBst!au:h:gml srk SIlt soyler ve tiirk-sovyet dosrluguna buyiik bir deger verirdi, Bu do,stlugun iki devletin en cetin amlarmda dogdugunu ve bu dostluktan ve iki nlusun ba§iarTk~armdan her iki meml eketin de her aamandan zivade ogunmege ve krvan~ duymaya haklart oidLlgunu gosterirdi. Son z amanlaeda Sovyet. Rusyanm bir~ok yerleeini gezerek Sovyetlerd ya~a.yl§ ve kuru§ i§lerini yakrndan ogrenmek: isSanti
(j

lib. P~a!"run VeAiz:elo. II"'''-.nd. ki 5'ozlerini f;iip#ten: Qlrumu,.unuz;aur. Venizelo.l 2(J ),a,mda ikell bizim Atinq Elr;iirti.miz<e C.,dhlr erler. aylrll. alllrml~. Br.. ifte i~i bii}'iili: Yell'Il'f liar: lliri, Veni.zeto:!!"r.rn b.ir fa.,.' Jefi', Gi;~i.d·i dl'u::J!)'DJ"da 1l:'t.1~ma. i:Jl'iyen bir ),urJsC'Li'e(' old·ui;vdur. YenueiOB 'Ie yapurm.,= Jlride lIIir. Imtl'~1
arQ), tie

ret.l -

e;ki

huki.ime.f' onunJe

'OP'(lI',

liie.

Gil·~dJi r.k;Itf!I'rr;Jrf' Scmr" biz:im el~igelir, Ci,icl"e'l YuiIlaninon· ....
l.ea~all'i'
FtlmlllTU'1

"J'arm. bi'''i,i.,.,

ell!

rnct say.dada

(ionian rntmdf'liefier;nf"

JunJUri;,. ..

mu:.,. Bi~ de ~lUU.r kendlrmize II;'L n'u!~~ JQ.)I'ar iI'de'ik de 0'''1(:11 para 1Je~ ril"mrd:z !
V ICnhd05 G~f'iJ"ef1 bi,. Ie" rl'l'I1 eksilmeme,rne rtJl~"'(JJ,la hakh i.Ji. Go~ii ollleJijirniz, o'rada b!.iyuk .-um f0i:~I,,-/uiQ"w ,althoyrlu~u_" mu!' ifE'n• ., biu degil'~ biz ono fiiz"'le~· Inti, oillyorr/uir. D'of!"IeA Q hirle'r Ve",izelol: hem C.r1d Aort:.-

dosttarr

ve yen~ Ti.irkiye

i:izgenli-

gfnin yoruhnaa 5ava§~rlan arasmdan ahp gOHirmti~ olduguna inanmak bize gij~ geliyeJr. VasTf ~nl.ar So,vYS1i: Rusya'l111'J1 ek,onomik ve
kUltiirel kurulu1iunull her ~u'bes.i. ne yakmdan bir iUgi gostermekte

all] a rm II~
B • Fuad Bulcanrn ,e o-aze -

idi. 'Sollyet konu§tugu

Aydin
Devlet hesablna I~alr§maya ba§ladI
15plll.r~a, ;)

styasa adamlaf'iyh: vakitlar M,Qskm'il}ra Uk g,eU§jnin birind. be§ ydlIk pIa mmn ba§mave' bu ikind gelj§inin

temize soyledikleri
lIaLPQ. 'ehti~esini bilen iII,JIe yazrlma.sma: }lord"" he" tarafr.ndQI1 hallumuan gotenligi ifgi_ ,tJolt;lYI . 6ile Turk H,ppo KUTumu Bodlan~

"'II-

(A.A.)

~

Devlet'5-e

.Aydm demiryollartnda 1 hilziran saba.hmdan 'blil.~llya. rak servi m,er devle:t hesab'llDa y ~ pdmktadlr. Egirrdirden kaJkan ilk ekspre.sin bayrailmllza. Ia.rth At turk

.sa.hn ahnan

ehmi BayOme NoyIan] da kaybttik

B.

'Fuacl

BuieS'

gQ~etemize ~unlar"

o),lemiftir; '0- Hav"" tehlik ~in~ b~ltlnler. hilj a.rka!u ke::>ilmeden l'U.lrumumluza. ba.~V1IJrmakb.d.rla.r. Islan'bu1' -

ketinin "Q§'R,Ja. 1tf'.Pf' ele: bi.nm d • riliiimizin rd i~;,.Je idi. Venizelo.Ju.n prdirilzacoLlljl hokkmdaki hiiku""'er; .endi yurJdD-IIQrlna lurakllrilZ. f~'{ll ih'iyor lPl!" zn"iin bu soueritu:le "erltangi l.~r ijll,u rltlV(fJ~. ifin bin btr oyunl {'II~ htan bit lIomi.teci}!i kii(iiUen biro
,r:j' gOl1medig[fflizi .lo)'lemel:l lii-

fi 1)ayrakla.r, ~elenkler ve giil1er1e

fotografmll laf1yan l,okoRlotm.

da If!:ah~maga ba,byan kurullarm bir sonu-;; aJ ca'kla.nna ~tip. hemlz Y'Dktul'.. HaUumrz, kendille rine m6tacaat ediLmeliolom bekle. meden i'iten hir heyeeanla meklup,
yerimli gijnderere'k kUlI'um merkezl'ne ve bir<;oklall"l killdar gelerek Pia.va. ~'elllikesine eyordikleril onemi gostermektedil'ler. IJ ve ~~~e1erim~ze ti~ gun evd verdigim;z laJilrnat liizerine kamunlara kadar her yanlelgraf

:z:rmdc,.. tkind b,uyu' }'anh,. Y4fO'Q1l bi,. devle' adau'nlun. )'Gflyan' hir rleulef ad,nmr Aall'unda hizmel 'arlm oyle)'irJeTme,sidiJ'. BURD dd
5:tlym iAl"YQrm 92 Y4frnQ' rna" aohQ dofJru olur.

.I.,."

""f~fa

kariyel"inin

•. Belki kendis,in_i "iok gen~ bh' ya!a BUl'uk El~wlik sanda.lyas.ma 0
turtan

en

.y~va!nfhlnyd

yuk5ek

kapiil

itelerinden

bi-

risl ,de bu j,di.

Va.stf i~te bu kapa.sitesiyledir AtatUrk devriminin anlamml ta.
ha}langm~~1iIL ka.VII'am!!'r ona

xi

va.rlIgiyle koymak "lst~kHH

ibililun in,anara.k. devrime karSI ku:rllllan

i~tiyenlet' i~in mahkemesinin,.

:savamaflhglnr yapmf~ll. Ya~Jn[n ~ok geolli o~ma.!oma ka,i'~1n devrimde ~ok buyiik iidevler almm!t.. Medre.s'e Ylklhrken yobaz.

genel buyijl( bill' yetki He

!!(jslij oldugu DaMe Halk Parti~; ba.,kall!l ve' yyeleri, ~ilI.rbay \f,e liar bayitk ii,yeieri ve ka.labaJmk halkm eo,kullil 5eviH~led ve gOlteri.,lsll'i arasrnda Izmi'r' e do'gm yo! 011 'ifhr. Tl'en kalkmadan'DAce beledi ye ba'§kam hir soy!ev vermi,. bu baltrn Konya,'ya baglanmll!u istegi hallum ;~telll ~elen an.ulariyle kartdall'lm.~t~r. Pali'ti ba.~klln ve ilyel,et'iy~e eFarbay 'Ve ~a.rbaybk iiy. lerinden 30 kit; devlelimiz he-sa. blna mE biLeder'i kestinni, ve Kuleonu durai!mna kad,iil.1" yolclQluk et· m;~lerdilr. n ,51n'lf'1[ i~indeki baka iatasy'onJarda da i~tem gosterm",let
yapdmm~trr.

Vel'liz:elQs kO"ii bif' fUllmG'nl. lJy~ n~iu" laka, i.]lf ,&il" )i'lIlnQR ulul'flil' Sill

id.i.

I

da ~ah,mamn ba~ladlgl hUdirirn mekte,dil'. Valanda~lanIII gibLer,diklei gurlll1"verici ha.ssa iyeti minmet d'uya.rak anarnn. Caz@teleri mizin bu yoldaki klymet~il yti.ll'dun
w

Normandi Nevyork'ta
Nn:'lork. 3 (A,A.) - "Noi'mandi. ,vhL"tdak i buy uk VI: yeni frZlIl'iU! "em~si (u:t:riur ba~kammn tGa.n;'1 ill!' [l[)n 1r'O~Cl.IYIJ yi.iklu, oldugu halde bucul"II bUfay;) g~lmi~tir, N('vy~ubi 1imanmda bh LlC<llr filo'!!lu gemiyi kLlnllamlS \'e gi.hrerteslflr ei ..ekler a.tml'itl'l".

~a.h§mamIza bu)'uk b,ili' kuvvet. 'Ie kolayhk vermekte oldliJ.'iulIldaJ'!i Dnla.ra da candan te~ekkliir ede ~
~IUI

rim."

Hac-a
Dun saa,1 11,30 d,a Turk Ha ~ va. Kurumu. merkez kura.gmda. B. ruad B'II.dc,iiJ,'run ba ka.nl~gmda a3il~ 'bay 'lie as~arba.yull ma. ha:z:'I1I"buiun-' dugu toplantlda ha a tehUkes1ni bilen ilyeleri'A Ankara K.rumunu kurmak i,i i~in bir komit,~ aY1"I1 ml§tlr. KBm.ite ilk toplantlSlnf, " haziranda, CumU1l';yet Ha]k Parlisi i[ kuragmd.a., din i§.leri ba,kam

lilenlcr I~urumu
ba.~kal1himda Japa. uyeler :tufl1a.rdu. BB" Venbi Ko~. Milmta~ Ok me:I'II, Arif C;ubll1k,,!;'Uoglu. A~hlll)~Uu Hilm.i, Ankara ,ay)avi Bay Rifat,
cllktJir. Ot,eKi Muhendi.s Bay Cemal

Bay Rifat"m

lara ki\U~1 aMlb!1 durum ve s.agla.mhk tijrk d,evrirni tarihinde ant· SI 'UnutulmJyacak 'Ie gelecek turk nesilleri ilf'n hir el"demlik ornegi o]acak 'adar biiyuktiir we Dvulmeye deegrr. Devrim
kadar

Hel"' n'iin bes I elime ~
-

Ulus ba§tanb8~a lu/a'Vuz keJimele:r; ile fi,k,yOI'. Turkiyede ~Ik.an gazete ve dergi/,e ... l'e her gun verilen 5 e.r kelimefik llste-Ie,.j de yB,uyoruz. Bu listey; b'a'san g"i"lIzefe i"lIl"ilk bu kelimelerin o'smanl,·
ca/aum
kullar.uT.l'lya,caktlc.

I

Dun bjl'deubir~

ktiylJer.,u-gimiz

~Clnd!

~ay1.cnl'l Bay Fe1un; Olcurlarlmlza deierli biE' mem~eket ~ocuguJ1un olijmiinij habeT v,e1:'mekle ac[ duymaktaYlz-: Coruh ay)avl Hal' t)mer Feh ~ mi Noyian dum. bil'denbire \!",e bi~ bek lemnedik b ~r :z.amo. Rda ilmiiltlUr. (;ah~kanllgl, yurd ererligl, rer.. demljUgi i1e herkesiln II-evgi ve (Sonll 2' inci sapr/ad.ll.J

mar Bedri, EczltclI Nur,ettin Arzg.. mall. Tedllli Oda ,lRdan elki~ehii'-

MuhUa

Mi-

yonan

da

bu

yigilt. ve Yllma:l olal:1 bu h1J~lIls~g aMi.kl da :yijksek~ t!. V iIi~nf eoculdugundan beri olchl~ gu gibi g'orHnen bill'" im~andJi. Iyi ka~hli i i. Ve herkesin iyi'ligini ill· Iterdi. Hayallinda mad,dig ~'eyl.ere
gendo
hi.: oneil'tl vell"mezdi.

Ii Hakim ve Ra§iit, Kiitahya sayla. ~ VI Nalid Ulug.

ON DOKUZUNCU
I.

=

T3i.r~hte gordi.i.iiimiiz bUtun devrimci1er ~Ybi '0 de. idea.l ugruncia.

iniantk ValSolf .a.rannz:da bi..iyuk b~r bo~luk 'blr~karak sonll'a.slzhga akb giui. Fakat At ....~l]'It'i.i:n devt
rimci blpra,~. 'illbrada tnpLana :1 turk lultu VasJf g~bi clevrim ioan~ f daha p~k ij;ok _e~1 dey i

M.;

(i,'Zver~den

Gekil1miyen

biT

rimdler yeti~tirecek 'Ie yurd !buntall'ln oR1luzla.rml1d,a, Buyuk Onderin ~izdii.H fonette' yuruyecek, 'Weyule· sel,ecektir. Nedlh Ali KOtO KA

ol'ma~ V61,unluk (Jrnchler.- 1. - Du~man'a yal. nu; &iliih~a JegilJ ka'aca ,rla & t 0 I a Ii i a 1" J r r hi ha "b, hQztuu/rl €ll'. 2 - On i,te Ahmef, Mehmedc O~ge,ltli 3 ..Diqn1a'RIn ii. f g n 'u..ru·

TefevvuA elmek = Oligelm'ek, 0&lolrnalt. Faih, M'iifelerJvik - OdJ OtJ'· tun T e'eovu.A U 8gel me, (j!~-

..

LtSTE

CagEr[
Kamuta.y Finamil Komis.yoml bugUn o~I,~den ~onra, Parti tQplaf'l_t~!.. nd3n So-th
[<I

o

i.iyt'lerDtl'i toplantlya

~. of."
1J:y

~aglrn'. ka1'll.mu

Kamutay cl

i yadar

surcslz

komisyonlo.l. bugiin ogleden
toplanacaktl.
leri~i
~agrTIr.

Ofu::e saat !Intopliimtly

lJ,ellerini J.agJUIh. ..
(Sonu

4 -/=r,e,aig,iRJiz

turk ge"~lici-

it inC!i ~;1ydada)

Tiize k,omiByonu 4 - V.I - 1935 ~ah giinjj Sil-ill 1 n da toplanacaktl1'.

I

.:II'

UI! flava

kUl'tJmu

6a:l'''ranJ Bd.}' F'u.ujBII11:'.mM nJplaf1tlda l.JytlaJl
k:Jr;;i,.'dr;~

D~~k.':lnj'~Ji'll!d:a V:Jil'!imi/itu.

j]1If1 Y.:l1pli'ilD

----

-'

"

.

-

.,~.~~~~~~~
~_ ..... :

~

-

,

.

_. '.

i ••

.

,

I

....

~',

_

.
'

.......

.

---.... ~

,U LUS

KI]avuz
Tarif

I
t~ B
III

=- T'anrm Tar-if etrnek = Tamlamak, tanun amas Bsna ihJijldc~me dzgiirldg,iini tan I 1 a'
Her
t;ill n

I SIn

I Z~

gmda i~i biten emekli ve dksiiz ay lrklan
28. 4. 935 dlJ!'n 30. S. 935 c kadar

ISTANBUL

TEL£. ONLARI

Dana serbestii rehabet; taril ede« misiniz.?
.r m
Bt;lk Olmal,rd'u.

Bir kurag yr rldr
Istanbu/.3 zlJl1nda hir kurag

,

l'i

Eger evinizin yelil'1i bEma iyi
aramakta bu hadar zor'uk

tan.l

Ia

B<lkanL,gmc.a
I'd ,~ OISiilcUIUZ, Silifkf

reirme,rdim.
~:t:::

1:I!jiilgldaki IilmCIld:i ve ijk~ !!iiz: aybldannm i,~ b~till"nmi~twr.
ta.hrirat kiHi.bi nliki. Mah -

Bug-un BalrH.p:aYlkJldf. A

_O. e mi oyl~m d~.kaybettik
1

tnnd«

I( B a ~r [ inti
Sa,YZ1!SoUU

.5.lyl

fada)

Tan:iye = Onarsa Tarziye verrnek = Onarsamak

Bu agrr SO".laen doiflY' Brkada::;mJlSJ

0 B

n a ,. s.g

vermelisi

Boyle bir ad,am,,g kar§~ Q n .a r S .:i m iti§meyi daha ii n ~.Y bulurum. Bu misailerde ge~en y,eni kelime: Mijreccah = Oney

niz.

kii§,tikluglin"en.

,dii-

. "G (j r e T i t'~iz; ,bit adam ... yahut lOb", n g ij s t e f i ~ ". d,edigimiz zaman, Hgasterj~,. i fJ'Sm:Jnl,ca "rezahiirat .. anlaml" na kullamyoruz. '·Tezahii.ta.t'J k.a'ri~IJt' "e 0 S t e r i m; dirt t1 .;;s r f' r i ~ ise oSmSfJ/tc8 n ii m .Iii y i !li kar~III'J!abilir, lsmet 1nonu M'osko'vo1'ya gittigi zaman, butrin §ehir hal.k~ en yiiksf'k dostluk. t: ij s t If! rim lerinde b ulunmu.j'! ur,
~ un1ay~ = Gosteri§ Te7.ahiirat, tezahiirler Fikirlerdeki git Ii. a J' r
'if

"*~

mud Mun,ib Ey m - IlzsU! na_h~ycsi miidiirti Nlni Bayra:kt.aT t"kaud - ~a '" vu§ n.ahiy 5-~ mUdiiru Nec:mi tc'kilUd ve yetim ~ Huab i,luti ma.s!'af ~ubesi defted lIebir ~tibHginde:n mi.iJlr:kaid Abdi,iUk:;nJlr Eytam = El:n:it; r:vrak metmLU'1l ibrahim 'tckau.d A:niIkara belediye mutemedi IsmaH Akba~ tekaud Seyhan vali51 M~taz eytam - Bo1Y • ZIt bdediye !?ubesi zabltai beledlye memuru Kani eytam - Koprili sartafhgn, .. dan rniiteka,d M. Emin eytam ~ Yo • murtallk e:;;I,.;i111.1 fus memuru Takltti'l1
,cytam. TU

be!j kJ~i k.ald,. ii"u aglr. ikj~i hali! yaralld/r. y,Hl.lan h,Yra.g ur; hatl' idi ve aItmda depo/ar vard«,

ko.za.nan Bay Orner Fell'. mi 'Noyl:an'ul aramrrzdan :;ynbns'" sr, yeri kDtayblda doldurularrnya ..

tal,

ir 'bo~luk fural,ml~tn. Cena .

Yabanct diller okulu
Istanbul,
J - ,oniverslte
y~banel diJler okulu, tt:U-iamba giiniind,en iti'barcn dcrs 'f;aJ:I~maSlnil ba§lI:yaca_ktu·. Okula ,universit.cli
olmaY,ll'n isr-eklilcr ti it eeek I" rdi r.

Z !Ii; hugiiln

ogle
VI! ¥

nama'ZJ

Ba3l'ram'da kllmdm'dan dfrrlac.rddrr.

Hac]: lonya kal-

larrrn:

Ayle:!'J~ll;n
pa'Y~a.~r'l",

Y·:1krnlarnu1I1 aciba.·!'!~gl dileri7.
:l,l

¥

de devam ede-

Hava gezisi icin
lsianbuJ. J - Bir
ge2f

scente-

ZarOl hUil!lus~ ml.l.ha'!:ebe rnernu-

Zi~ark: nal1i· yesi miidul'Hl ~unden miltekai.d lbnhiim,
ts;mail Halek1 teka{ld , Etclfl eytam IItbnnarilll hliisusi 1bf'ahim R1fk. muba· !!.ebe memu:m

si bit u~ak sos.yet'esiJe anlaqml~ ve halkr hal/a gt.'~i!errne ;d!filtlrmak

1~28 dr: S.e,rizde dog.Jtl D. Om~r Fthm; Noyl e, IN Ylhlld,3 muh,ndis oku~ tun« lJ:wrml' \Ie )19 ytlmiJ xadaf biIr.ak lJlen'mj;l.r!e bayulfill'llk baJ mi.Uu'mJis .. MderiruJe bulunmuJlUl'. J29 y}JrlHl~ Ha-, If!p ~ B<1gd';H - Ditz()l' yolJiJrl len kl.JI'U~
Iu ~3-ihJlnTJtIl'If b;]!lal'mda hadar yapmr§. erkJnrik
s.JV.1p

"';rin 1stanbuJda kiifruh: hava gezintiler; h~2sr}aml~tlt. Hiikfjmet iiin verirse her balta pazar gun'eri 35 life' 14 rJakikallk. u.~u~Jal' yap./acaktIT. Tayyareye binenler- 12 bin lltey« sigon4l edilecelrlerdir.

jj "brily;l

gelcrf!'k

B,1Ylml,1'.

Kelime kari1llklarl

1!1{ b&l:f mjj"endi$1igim~ <lulnml-1ur. 928 i!' birro_k y~rle,rd~ iid.evini g~r(!k(i 1ri

eytan1-

=

Giistenm
;p*~

.I'

I ,B~ m a.

SaHaH. bDi u~maiaTma
ya

kad'ar

Ta,v~:anh 1c;uasl niHus memulru l-liiseyin Necati te1!:afid - Ka. tamonu vilayeti mathaa ba§murcuibi Huseyin eytam ~
Kavakh husus] muhasebe metauru ria •

g,bi ba~.1rm.~ alan B. Omc Lur;r NoyIan Ull rarthte Foliar rf?lJel esdir kv:r. Uiiijni! .li.1tJml,i, !H(J da yallar gen I di..
rcktdrliiglu:;1! yukstlli/lru~rj'r. 9)4 h;u;j ..
Iillf:Jg/3t

Her 'Ire
eksikliginden
Cumc1riye!in

e I i n s e 1 i Ie gostermek,
onlJi:iIcu Y1Manumiinij

likir, yahut Onur
candan bay-

gc1ir. ne kadar

taml!itlk. K(_Indi bay

rag

ii n ' lerinde

huisriyan

i§yarJara izin vCli0

~ Ment ~darcsi [,.;)1r Iioube· ~:i m~mUIiU ]",nna Hakk1 cytarn - Emanet medisi k:alemi I:r!'umeyyi~i A.H RlZa ~yllil~U- Fatih dairc!ll k:ondoktCirli M. Ali eytam - BaYilzlt !}ubci. ida.riYI$; ne:zafetj ft'nn;ye kitilbii At; Hay-

san tekaud

Silpheli bir yahudi
YakaoJaa ot uran ve FiJistine gidecek muscvjlerJn i-

Eanmda fo~~lal". k.iipljjl~r,
r€:!;;fI,ll> de Comh

C'd·

netgcsi b.J,?k.am alrnu~ ve DLI .... er;.im deY"
s.Jyl.1'vlfi:m<l s~rjJmt!i.

i si.anbuJ.

3-

tL

~jne bakan

H eTmak

admda

bit

yahlJdi goz a/tma all!Jml~rc,f'.

lifo D u r a ne hadar iyi bi!' ~cyse, d; r e n r;
hadar korJ. hi,. .feJ d'·r. .1{ endisinde bu fikr; kabul et mek ic,in hi~ bir e gil i m gOrmUyorum. Kelldis.i bu likri kabul etmege e i j n de-jUdi!. Oglumun e g lim i. re.simden {alia heykeledir. B til i~re onu1Jla heniiz h;~ bi, d ~ i ,e t • te buJunmadlm.

c

Ne '""o:ule, f1e de harekette
O. hir i,~fe

yap

ay

rIll

t

1

'Jan

t .;1c,deiil~
I

n

"IYl csasl

s('verim. il ugra§mags

dar Cy\i'~m - OrtaKoy l1ahiyesi miidii ~ rti Abdullah Ami tekai.id ~ H~kimhan niHil'.!! memum Mekmed Fevzi tytam Milfus Lileri umum miidiirH.i.gu b.irind ~ube rnCfnurlannda'l1 AH RH:a eytam. Vilaydlt'1' iddircsi umum mHdtirlligu memUila.nnrlan Ali Rrz<'l eytam - 0 ~ v3.lI:lk eski. niifus ks'tibi Siileymart Ie •
kaiid mur BayramT
;nj~'!Ii

H~,va tIll- SIn) IJil n iiveler ...
..

Bugiinkii SaYlmIZda ge ... ~en kdavuz kelimeleri
Anlam = M5.na

..

Arlals. = VasHa . ASlg' ::;::;; CflIaat M Basin = ],azyik
Belde:k Benzetl

B,,-y N,tr· Dagcel51

. ;ci Miiburdarzade Limitet .'i'rketi l\1l"duru
ah i,d Miihe!'l. .

fstalllbul Sir· 3. N •~: "

=

Alamet

mek

= Taklid

c me

Bjrg~ = M i.i~terek

n.u5usi

ll1uha!l.ebe me.

25000, 8. Hayri Kayadele" Mi.ite-

Sf'vcr.

mua1li

i M. Hayri -

~ytam -

Sarl-

Kelime

kl)'filil/diU.

f

YIJf bl:ltdiya

'Va:rida.t

kitibi Hti • Mifhm~d Ali

Is

-1

u

Sit"!;..:::i

Bolurn = Fasl! (:abalarna = Ga}'fct
DenC's: ..,_ Tc~njbe
Dol~nli E'lke

Aynl a~ma = Tc~ettijt Vel"itHp.lik Teslimiyet

~I,;yin HLl ..nIJ tck.aiid

i:!lanhu:i belc

Bay amak = Tcsrt etmek Bayragiin = Yevrni mahsus Dura = Sebat
Direll'l~
E~gin

=

Egtlim, egginlik Deget = Temas

= TemeFrtid

= Mutem<!lV~]

=

Temayiil

Mugla JL1hu1iye mUdi.idyct:i Mustafa FazIl eytam Niifu5 islel"i um rn mtidurmgu ~ef1erin~ den Cemil Teka eytam - Ilgm tahrirat kE'i.tibliginden miit~kJid Ali ,eytam
makbu:o: katibi

direE'l tckatid

'C'Vrak mukayyidl

-

ijhii:rdar-za e ~n O. ,....... T(h-k Komiir Ma.den~eri Anoni .•'l ~.rr.:cti 1000, AntalyJ. Nak[iyatl Umumiye ~irketi 500, OilY Silkh '::ek' 'Ei1!wez C ~.fl,loglu Dumos . ma.niye c:lddesi No.3 m liyeden

=

A.zimkal'
'I!!!!!!!I.

Egtmenti'k

Hakimiyet

= Amlil Etki = T~sir =

miiteka.id 25,

B.

M zhar Ozbil

YapH'1 U <::::= Tek:elHjf Ayrmu = Teferdjat

- Hi::idavendir.;:r wiiliiind'td rtliitek3id Hac, Adi] At"da: e}'tam - tmraha'll nahiyui mudiiri.i §.e !lId t.e:kilfUd.

E kisehir Piyango bayH 24. 8. Htisn'll Erzene Eski e '1' Kiiltiir direktoru 24, B. Yusuf ZiyaKo!l ...n : E.dlri!l'ehi r 24, B. As]an. Nuri Istan ..
bul Yen]: postilille kar,llrnda. 'Kszasker Han Nil. 8 rnuteahMt 20, B. lzzet Gijkdemir Beya:Zll itatpa.

Erksiz Ev:gin Geli§im
Giri]oim
(ii{iret

= K:u.drelsLz (Impuissant) = Miista~l
=
Inkip.f
Te~ebbils

(lnltlallvt)

=

Ziyar-!t

Kamoy = Eflc1'l umumiye Kesin = Kat]

He." ~iiu be~ kelime
(BaJf J. im:il sOIyrfacia)

I

Kma.9;;;;
F~nans
Finansal Kotannak

Faaliyet

(A~tivite)

5. - MiilJerrih ~ Ayrtk IOrne": Eskiden 6ir lilimJe
ilIhfU

ANKA'RA RADYOSU
Bug",uu pmgnm: 19.3<1 ..... tocuk &aat:i
T 9A()

= Maliy!!

Z. -

Tekaddiirh e'mel!: = <lng-elmeA: MLiteka.ddim (jl1ceki~ on ;; gele,n

"ill yqi.f'UZ zelia ii~luqlugiidijT

deiil',

III'Q

,tJerrihR Vii! muhtelile rlaA" rail ~ola gitlenli = ,f,lUden. hi!" Glimde uzug d,e'f:il~ ill ~ -

degil, rna/limah mii ~

~a c dd ~si No.2 sab k Kastamonu val;,;' 20, R.lxa IDan Malatya tiie C<U'l rrndan 20.

= Mali = Ha1Jelm.ek

-

M usiki : Edip Se%cn Ul .... Cema! Erkin i: M:aUye 'VcKa.ltti
triO!"'I:

=

r ve t ,i,i 'r , u &ilBilet JaAd 1=0" AOf" giderJi.

I,"

Miind~1 ~ SOllate: "s~l m.iT"l.Or"
Viiolonsel:

Sinopta hava tehlikesini bilenler topl~ndI
Sinab, J (A,A.) _..... alkevin H de iki giilndur iistUste yap.lan top ..
'[anblal'dan aont" ~ebrimizde ub:a. va. tehmn:sini hil_e~lel' ve ya'l".:hmcl olan'al' kun mu .. y pdmlsbr.

Kl.lItsaJ ::::::Mukaddes !kjrc:inme = Tlllledd.ild Ilgili = AJikad,a:f m~~e:n = Faa] Onam.ak
Onn

Piyano:
lD. Ankara 20.10 Weberl

KHlem = Oncelik Ornek,ler: I ~Nit;in he, lJle bendeR i n ge I '" eo k i.·
fiyorBuRU'z.

YIRMINCJ LJST£.
1. 2. Havmi = DaltO,

Odcvli

= Talu:nin = "Vazi.£eli

= TasvLb nmell

Musik'

Oneq;emek
dnm.ak

2 . nlulekaJJim Qri.::emd'e bilJircligim gibi IOncem sunumJu bildirJiiim gibi... 3 ~ A.lle,.. erecelerinde (rutbe.ler'ncle) ij nell!! l ill. bQ~. lrca esa lardondn'.

Banliyo

=

3'. -

i hi'

'" = Uruu Miitelu:r s•• = Uzman
3

3. he.,.
yet

Orne-hler: I .. A.srrmlZ, ~eycle u z u g curedfr. 2 - E/.zonomi B§kaniriJ,na

ZillmaAladr r.. 2 '" Demir-yolian )'onetg; (idareriJ~ )'on~tr-enleri tan lesini ucuzlafh. M h~l -1 - "e"re, 2 CeLlen Ornekler: , - Eoim.z. ger aIde kadlJ"F, :yan gln telrli a

Of'nekleT; J - "lanbul do loyrmn ormQnll!ln giHi've.

=

Yore

SchaFers Kldge Schnmann- Liebesgarten Piya.n.Ql: Ul\'i
KI:m.1n: Violcn~]:

etmek Orgu.tleme1c = Yenid'el'l. teikiJ{iltlan
HIl'5U5~

=

Tddjf

Cemal Krkin
Rem;:i Sc.:CI'l At.ak:

N edet Edip

HaU-I: lbi.iyfk tehli'-csini b'Ien d1r. !5ehF1mizde hi]" c:anM. la r·

b'l" ilg;

He hava
1'.

iiye ya21]makta bu j~ i~in biiyilk

Ozd =

h<tTl ~kl.1id

.

Ol!veri ::::= Feoda.kirhl!: Satlamak = Tt:min um~1i
Sal<nl SilkTnC21 = M~ r SaldLrl mamil = Aderni

=

Ihtiyat;
ec.a'Ol'li!.

20.30 -

Dans

musikisi

~~----------~~~--------.-~rilk kanad, ile ~ahlam . ro./lat nefe. olmt!mr:z lfin 6ir
z()rag

2z.50 -

Hdb~der'.

Is'tanb 1 goyeti bir
deprem yazdI
~
58 3 (A.A.) - istanbul bi1d i ri~digine go 11 i 22 tlakika

keeinin C.eu1"en

dl.flnda

ni biT

AlmQn

U Z;

man

"4. -

gelmi§tir. hrelif = TiirlU Orneli: CunTin t iii r' ii Ita· berleri oFfHlntia en dihhate

4. -

Jef:eri~ Ifa/yon - Ha&et an -

'tlfmanqfl Ita""InJ.1H.
IURmdu'.

IGn

S. -

.11l de,pr~m fJdhellf!fi gar . Jii. ~!~",rel = ZQrai. K~.'am Ornle,: 1- HOlJOlfUZ, lOO(J

n:.inii),ordu. 2 - Ankara hiikiimel cellen • 'el'lrltle o}!lenJiiine gore .. Zeh~le -= Deprem Ornek: ,Bu kl! Tiirkiye .tk

go -

bDyle bi.r harekeUr_' b;u'lunmah i~in nant fJir Au • flllm irinrle kalmtlh?
2

-I".an

hal'ne geld;.

Istanbul. goyetincl~n re ulin saa't

niye gelie ts tanbul dan 3700 kilometre uzakhkta oldukca kuvvetli

SCI·

No : Gazeteroize

gonderilecel.;:
osmanh;.

yazdarda
calan
rlZ.

bu kelimelel'in

kuUa.ntlrnamasuu

rica ede .

biT' deprem yaz lml'§trlr. Bunun dOl Buh1cistanda lId gun iince }f3ZT1an dcprem bolgesincle oldugu sandmaktadlr.

Say'll" = ,lI.hs:ra£ SO"U~ = Nctice SarlJ3y = 13eledi}'e Hi i Tam yc:tki . Sa.I5.hiy titamrne Tansl = MuC'i.l'e Tfdm = Tiqrcil: Tedrn~l => Ticar" tlrcm = r.'n.1Z OST1om<l1 = Fevlul.1de Yala.rnlamil'k = Tek~i;p etmek
Yet.ki
=

S"lil'iivn (Surf'lte)

ytiJuv = Sautl

Orma
aa

IraSI

I •

lr

r

41 HAl

RAN 1935 SALI

ULUS

Almanyndan en Iantanelee
.4Imany."!da

AralJ illerinde Siimer izlel'ti
Bu yazlf'lt~ ba~l dilnki.i 5dyrnnzdadlr . ylhn bi.r k~ H.

s:

TA,N,KUT Fn:atm

yaptl.glllHz

ge~ide,

j~u~

den de baku:k d'i'"udal'l ds, B,oyle yapmas.] hJik lU'ofesiiHe' ara~turnaJar yallat
isp ktere« didiklenltl,erden
yar:la

sanra
Sfi!:m3Ul1Zln

/,QI'"_ .11;0-

Bilgi.nler Ittb'k~elf'lin arab dili i..izeri.tL·· d~ki onemli ve ljiok ciddig etk.iI'e'l'ini a· r<L§hrdliar. Krsa zarnanda bulup alana kOjl'd~ld<m degerl:i sonu~)ar '~li!kmi.Jk vereeek dereee lere
va.r-dl.

ayl suri.im,ij seller yere

dokuldiigu 7 bin yJ11rk Dide m bah

dik

Qhll"ak de.ni.:d boy-

Iarlar. Bu sellerden
ve F~rahn aeununun

btr

gun ergrn bir yIp soJugu
Zl',

ya:t1p

Boylecc:

adh (/h.mak)
kiiltUrNec.itten

tanmnu1mm (l) drr, Karun ya-

nulU.I b~kJf!!n1emi~

genkinli.

Tren«

ar la-

ognmdlik
rncsinde bu ramn

memlf!kett.e en gi.iuJidii'.

alnllJk

bilerin

t IlSdn

i>t;:in. Ge. kalm'"lk,
COin

lei arab dil inin ya.p~hp i§len • tlirk d:ili btiyUk o]~iide rol i.yeArab tarihil1:i ne aarnan intelerken uasrl
Vii!

y'::ll!'drm~ ile "ettay

~i o1muStuf.

SUme:r top:rakhu:n:u
'k! z.amanla.rda

babasr clan }lapiln ~rm<llktr.r. Es.·
dell.'aya ~oller bu sel amanscz:. gUzeyine dedn ve

gorup

tUUugunu

talmak,

i. ittigini

m.rale rde

1cult1g1 iJe gBnul~ sil'ldjrmek liJanile. Bider de bOyle yapuk. Z.1tEn g.iipguzeJ. enifle'boyrma baYlndrt bir memteke«. Her yaw birmi!i. heE yalll r.1m. Hele u. -;,akla YI!)I ahr&efl, aJumlzda en rallr nonlilcl"Jc bez~nmii bir halmul, dllrmadBfi degi!je{j hefidecSf[>J'ni gormeye doy.a-

lurk soyunun b.aogi kctlarr tarafmdan oynandm - mna onem ...erilecekelr.
Evct., A.rab illieri. tarihe once' nerele ri

yatag,lndal'l1
Necdin drr. Guzeye, dogru

gidilirdi.
~e'l!'re!!lindeki

baerya,

ve bah kazJlmI~

idi?
~ A,Tab soysa] Erki:n bu scsi ne :zama.n naQmeklernd~

!;ok aralrkla

5111Y1.ll

s.I1 dogd.u?
Antak kultiiriin
flii

N~'I"del:"'df' nasrl ~orgu1ann dcmek

miyorduk.

Her ka.trI

,~(Jp' t .aga

ins:Jn ~li
kanaJ!a-

b~r kUlti.i. }';u·ata.bUdi 'm.~r kOH'~[hgl

h..OTHIi(

a:!' kuyular 0 }'onct:1erin larrm yap ar Iat. yalrh!r~ hi ribirifle
veUe!!'.
~a!i'"laiflfi.,

kervan

~·K",raieli'
kUlI"muf1a,r
nU'l'lQiU~la.r,

koy ga.zinos!J,.

tnliyle

V'e'A f1k,ud'nllJ ger;e-nlet"dr!

bioi gUzeJ
yazmq:flk.

!.Qljesin.i. len'ffi(1fI":D:n~Jf. Bu gumsyu iu.r, l@o

biz'e

Den[z

ekl:i, l..e.s!i:k.

<N'l;ladyl·e bir 't9pjan~.r

yap/1m.,-.§' olduiul1r.!

be~ un kel'e. degfl.1i!j. Yol1anll" tin. de-miryoll.anmn

t;izgiJe.ri

alman DTD1anlan ve almtill bahfen"in rirek gBbe.kle'J'l gibi yoU/yordy, Sir Dehirler ..Mal 1d, k.rvnmlacr.no1 cerYeE di:l!:undurmli.m/§lal"~ fda't i!i1err-

araSlnda koyler; bil"

o,~.an diUn

i~ri.izu-

!:!liz da,glar1a "evrUrni~tir

Deni.zle'l';"

seij.

milk ve yi;ine[m~k siJreJ

uzere bir sl'"".1ya ge!~fJ/el'
yOlilt'hm

ereklit'l'illt! varabilmeh

isja

bit de Jdop hdkrn".1

tanlit:abil'ir-.
'I
~I' !I"

rinlend!ill"digi
11..

Y... m!J~" i

VI! dun kay gazinosul1da

t9plilR 'P, baz.ll'.lannui
uyele-.ri.lIi Set;llu:!;lerdir.

olaf] tuzuk

kurulu

l'In besl.edigi selter b\ll dag .tincLi ins.anc.:I }·a~ama. ~a.rtlannl ili~n ora[a.rda bir ha)riit

KJObi1 kuranlarlf'
tUlI"uJ'un deiiJ. umud ~Hi,rmektediJ'.

vI! bund8i':i

Cogfafya - Ar,a.b iller. nel'ele1"i idi? Yer yuvai:"lagulIIn tisl:Und~ birbjrin.den qrr~ dereeede IJzak bir ~ok yerh:rd,e arabca kOlliu§u]ur. Bu miJyonlarca [nsom kcndi aralarmda zadok -;dm'v • den ve ~oksa l.1g-rol§madan ko]ayca an b.~abilir.lcr. Afrikamn barr k'YUil:ndaki arab dm ile bir Basra.llYI b:ir Hadra .. mutlu ile hir ~amlry[ dUl'<!ikJamadan. giil~ltik s;ekmeden ko:nu§ul: ve ,anla'gll!' go:roniz. Hal bOyle ikeJil ~ildhin bltz-e ~.ifdigi 1Il.hnal a:r,ab }'udu il'imdi ;}ra.bca go:dJ§iUcn yerle.rden ~ok ba§ka ~ok ayn 1Ie k.i.i~Uk bi r toprak par~as~chr. Bu su.ret!e arab diliniin henii2 ,iywe-led bi]~ beli:nnemi11. el'kin Qlmam1§o
gUI.4j;

sernde

bit. a-

Kefii;i;renin

b,5yl~ yi 1J.e-teceli: olunlann iizlugii bize. y.alwz bll de dahli' !,o,k ge ti,§c'ctgioi. dBha ~ok tarlll" Hvilecegirri

r.aya top[ad~il

sOy'sal ve

mij dij''llerln
U£akfaki

6l"fIi,Ufldal'.l,

lIS'll/. of! If cU.

,11_

dUTll.lJ1(mii'ltakar)

gIJ,.z:e ~OJr·

JD'ui'-i!lk' IlklyorlBrd,.
goz, iki baeagIlnl:nn ii"e-

par.
Bu betkede
lerin

benzcmiyot. A§'I1gllall ger(i. bir plan gibi arl11p yay,b. por vt' ne de olsa bira! $ematik italyor ama • aI'flnca, IJf~r ~ey gjjvdf!'le~i,(}r, her ~ey ci.iInJaruYDr ve bit ba~k~ perspektiUn :jb"riJe kmu]d3ruyor.

,.i,ode gezdhdijimize

g,ei£-en ozti.irk~e

k,e.lime~

os.m.al'lll!l:a kar~Iilkh.r1

§unJardiu·

•• I~
Deger]i Ba§bakanH'ruzm
h.avaCf]lk i:loUaya at-

EtrkD: T sir re : Arz da:ir si G·Uzey ~ :$imal ga: K~ta Taviz Tecim:

lye: Sahi.b Endustri: A n-J,ud OUney ~ Cenub

Endeg. Sanayi ~ kn, da ya.paca.klarl
m:iyecek b..a1:Hbnmal!: Tii:r\t:

hlsmetiri
iazrmdlr korkuns; yardlJ:!lHt'l1
\'C

deger

bi£ile. iincmJe imJl.n ba.:.;ta

insan. yaraUril
kar-dail ('«krll". ileri
BUfJa ahimall
>?¥~

~;eyJ"ed• .boyJe yLIgO'FRlcge al1fa:ki • gi.idil1!J

Dike.: (istidad

D~gitit·
Al:uklll<.
-

t[gl buyuk
o~ce

m.~sel~gi, ulusa.l

bir bl'

g~iI "ib~

k.ac:l,U"bUyi.ik olacagl

balra. baka ki.i~uk

Ti,cilret: <lrllammil)

ba§.3J.ulmu'Sol

gerekrn

san~foruz. tehlik.:yi iii:nin a.rttr ac.ag-ma
buna bagb

daha

KabHiyet
Milmbi:t,

Bitek::
v.. n

~iyac §!.:k~!kndirmektcd!r.
ulUlsal kD:rumu,

Tiil'kiyenil'l.
VI:

UhUiU,

i1tJaYI~lar i-r;:ill 1ru/lartsrn. A Imaf!Y':J(j<l bize, lIi-u;ult

mahsuJdar Sonu

karada onl <l'rdan

rlenl:zde

old",,-

dll~·1 nis'beue, gore .yayfm Qldug!.l.

gLl gibi. hatta
mak

daha 'tok ileri

anlatrm

~ey!er g6s.
dok.unrlIlJa-

bir dil oidugullu.

ogrenmi§

OhL}·Q·

If!rdiler.

Re;irnin

ihellig;m·

ruz.

Fr en . on ... brrak.u:agml, Sokakf:a:n An ba:riayaJrm. ~aJl!jkan sokaki:u!', kt¥1l:1!l; gibi

Cografya.cllu
lel:ifl:i arab

ve tarihci.ler

ara!b i~dI~arl

(I) JI rJ'}'lak dilimizr1~ ll'mak ve alzlt.OIIc oJim~h iflJlla.nIJu.

kertedc-, kuvvetli
YUTciul!1

bir 11a\l'3c~lrga dayan. gc1en
korkl.ln~

muvaHakiyetimizio

zOn.! kaqlsH'Icladl

bulund!IJJgu iH"'Uk \Ie daslafln
yarak

meyd:mdadrr.

M.eselen.m.

havadan

t~!iizl rin hepsi bit t.ak,m sosyal bOlme.

kal'mazlar. r!. :§imalde

0 bilg~nlere gOfe arab meFluat neh.'r:i dog-uda Pars dJe-

ya:mnadasmdan

;1' •

iIlyn ayn bi.itiin

yurdlda~lilll'~m. we ymd-

bir tehlik~

k.ar~n!mda.
}'u:rdda~tal'l

bl.llu.nclugu,
olmll'~tur
n.i'lli)

diloC~.;l~dAi ger~ekle§til"m.ege bi:r gun i::inc:e bil~armaga wak
tutulmama'k:

lerin idm: 'i.t nd'gr i{;{1J ( ') Qria I.1:l'n.r. ,p,~u:un kimi me.nieketluinde oldug!J. glbi. dilellfflek ir;in el 'U2atanllJl"yok.
Sok.1kJar, teTremiz,' alJijV'er;:j de V8F.

nhi. Hind Okyanus-u, botUda Kn::l1de niz ve YQrean 'Suyu ile ~evrele!1en yerdir. Yordanm bau tar-ah hele Surye
topraklul 1jrab yut"dundan

Prenses lngrid'in evlen mesinden dolaYI f;;ekilen telgraflar
hni pren!!u,· !~rillden lngrid Ue Danimal"ka VeHah·, dinin cvh:nm,elerinden. doh'lfE Cumur bil~k,i!Jlru Ata.ttirk il,t Isve~ Veliahd:t IP1"ens. GL1suv Adolf 3.r;]Smda ~ekihm t,c1graUar ~lJnlardlr::
Af1Ilc::an,3 (A.A.), -

Scz gotUirmez bu hakikat, yardlm

bl r ha.kikat

§:ah~alli C. H. P. nin §-uphede brra'kc:u· zorlan~hkbn gozden gune ulusal bir davaya temel oldugu gerektir.
ft

roTunda
§uraSf

beklemektedir.

Ancak ki yurdda§nli

a~lklia meydandadlr dlmTna. day;man

yar-. t), bir

Ve pelf.
.. ·II.f.

[rJk

hayrak., p~k ~ok uniformall
biribjtil1den guzel ia:.

degl1d[r.

slnJl."iarla 'ijevnLenen
ra.di:h~l:I:iL nil!

1i:oprak par~as.[

Bu yar

ba~arl

(muviliHakiy' eksiks.iz

"eh]i~enin ka!dar

di.iijllflluldugunden soyhmebi]mj~

'ha.-

'bu 1I:taJdkatin Ti..i:rkiycde bi~~n"ide anla~11Ip blJ~unyyo:r. Ulu5un
tUrk

CameokanJar

olanla.r,dlm t~rltlm'i'

kat her leo}, pahall. Hanei her ~ey. na.ni her ~ey.~ Lithe komil.l oJ,1{] ~eylr,r. th,fl'r,ih'r" halkm ;stj·.veec~j VI!' cull.Jl:laca~.1 fey leT kurl.lmlar'lll f!'l;ndp'l ahoma" ~ar. t;yle, UCU,i" bile'. B.ir gem; liyair'O
Tr3§i!diaJarda
Octanea'

kadar

sakarhgI.
bir yer

aylur~Urg~

yaYllmaslna ha.vac~!Jgma

bagll
yapugl

dah.a. ~ok buyLik bh· ke rtede enteHektuelled si etrafHlda
fl

Go"

VaV5a bt'p!;ini g~f'Umez, dugu lamlar larak vakit i~in

"ll::optan

bagnna bastumr'j,
bBlgesi ot ne gibi an·

dillogunda !i.ipl:U'l5~ o]may,an]arJ'D,
gibj, "hilva t:~i.lli-

bUt-ia iSWiIde..

gec;ilmez

biiyiilk h'a'IWiilClblk PVC-

kmtur yoniifiden his: bil'

r-i.iJrli.i para Yindunlau

tophl.nml;j eyite

co:rmc.k

verd'gi dllm"nlJ, (Engin

devil."de tiikel ~ bilgi bakl~ma

;JCtisli J'Je tlull§l"lk. rG!11e-Tj' 0Yl1uYI'umuo$'.

ogr,enilememi§,

her
m

IS'II,f!'f Vel'iahd:t ,Son Altes Prens G·ustav A.dol.F

Ikesini bikn.kr .•in verccegi para10m da. tUrk Hava [{urumu topla.yacakta·. Turk Hava so:;;:
~cit.i.im1el

ri de te'blikeyi lIardilr. Ofg"iitUt'lOen

anlamanllll. !'l.udl!-

b~

,feillI'JerCf'1l

bi.rinde.'. Bu.

anist,

pus.lu

bur ufuk

goster

Faka.r bu yazo, koy/uye V!1' iijf;iye veril,en piye.derde bulun.mBN. i~in biT kle tiyat'losl.md.a bulunmasl gerekiyormu!t. Yatacagr. yiyect1~j hauT. BiE de uiak giindeJik. Gelee k kl~ ~ene nomal ode\ inin bi3fl1HI Ilomal bir ayhk ile d'on cekmi~. v~ bu
ItIpn sur1dl'J.,!icninJeki
lia~k;l at~jsM

rolJlm aylrk

aI,lyormuf,

mi~till".

ccgra.fya

~c,...re]eJ.":i ililfi-

de Fu.rat, Yordan, KlzIldeniz vc Fars denizi ansHLdaM arab illeri bugun de yeT yuvarlagmln gizU kalmJ~ tClrllll!1maml~ yedcdndtn biridil'. Dr. Hub r.
Das t:rauk apEer.)

P,enses tngrid iii! Danimarka Ve1iahdt Pre'lJs Frederik.in evlcnmeleri munasebetiyJ,e ,en h:uaretli
tebrikle:rim.i kabul etmen,izi ve mumtaz evliJel nezd;n,de en I!ali-

Stokholm

Kurumllnt,;m
otdLJ:glll

lou

toplama
hi~

ba~hya{ak eo Irii!tiik o~ ba~tan.
lie giine oJ..

i~ini. LugUnki.i dlb:eniyle [iwtl:sirll yaycm aglr gu~liik]er
layl:!; Jan hava

ba§arma~'1

Gagma kadar
gun o!arra.k

yeni

hal de, ha'lla te~. bIJ kuruma

y"ptp yM"atmak

zOll"agmd.J
nL·
~j

meselesinin

yule:,

blllLlllldugumuz
0-

bilyuk hancrhgm b.ilntesi
tiirk

iycc.egi:ne ina.rtm:tk}'aYlm, bakmun. i~tediiikurwnurJ

,in ilk sHaya gebn[§ uhnaJ bir guno
Kurtuhl~ tehlike

oldg..

tiyatrod.aki

yC'r/llr bir

Neden mi i'Yin yanm.tday,

Su dlif:i.imu. ~i:iubilmek eyiee tarl[mak onftM de~

sane temennilerime tetcl'man oJm3TU?l rica' ederim.
Kamal A taturk

bu dol bize. cunLim i! .ri mesei.!si tehlikesinin.

yurdda~rn
o![jjr.i'le

g,e:rekiyoE'.

sava~:. bildigi

ve gDrdUgii Ibir

bl.rak,yormu.J.

ger bir

dan geJ'ji~ ol~Lide bit' t1 irl.igi ni anla.tmalulu".
YlUlrcla eyilik ~UV'l,1'elt i!.ldf~l gctiun her

ulus.unun

ID.3lun
eo Ne n·

i!j-tir,
'I'

l'jle, bir yar.ldall illsize i~ hr.i1m.l1HU] bJ·r yilllnda'l] ria pahoall m~mJekett(" UCUl
ya~.:JmalUn

.,
1'10

Son Ek:selans ,R'eisicumur Kamill .A :t,atulK
~n5.anlar ge'l'le La· Bu be-

ve. c.al'mu vererck: parlak ,elo:dh;r~

Iliasd

'illlhitlgrmu

&ii5.termliltir'.

bir orne-gi,

BUi'lUD

,ibi tedbi-

T,a.rii1in ara.b dedigi.

Ankara
K,Zlmlzrn ev/'en'mesi betiyJe izhar b'l.lJ'U'rmak mun:as:e.. Iflt.lunda

C. H. P. niTI i;;in boYI.I[JIJ
Lduhl davaya is.te· bugi:il"l j,~in ~ekmefi. dae..

rih e go:re ara bJn
dedi1deri vahalann

\l ~usal

yu rd un da (vab a)
ya'!a.r]ar.

iizcrinclc:

du;rarak,

ki t !I,e ne:rcde-n

vI!" fie gib~ bwr turk

i:i~~u.de

g;eleceg; MHi o[mayan.

U]U'!lWlWl.

I;jr]erin

yuzjucesini

Iid',mI~Jar.Birer

:klllf;!!J.adablnnd;a

nelili hli:zJ vermesi.,

erli::iT!lligini, ~ociJk ibti.yall", kad~n erk~'k: biltUn yurdda.~la.riIiD ,camnl we mOlJhm ilk hedef oJ rak a.lan
~£r
haY3i

onemsiz gozuh!.iyorJar. Fakat hepsi bir arada olarak, 6S mi'lyooJuk bir 50syt:tenin butun i§ !'Qt'.
rec l!'le :JJrlllrJar$a

geni~ o]al'llan

bulunmakla.

nbcr birin.dea otekin~ gitme'lor i~ili'l. kavu.· ("ueu1 bunaltlc! Stlsu.z ~aU~I'd.en ge'ijmf' ..
~idir.

k<1nizmasm.

yaJunor

Jr0YUYOfJ,!i!T"

Eld~n

g,eM.Tgi ve

k.rJ'z

izi,n '1enligi k.adar'. BUrhafJ' BELG,/!1

A.ra.p meri 12 ind endegre5lmJ,en hy31ra1k 32 inci end~gn~!i.il'l.e kadar

h.i'.
W!aJ •

bulunmUi olldugr.muz d'ostane temennilerde1'l d,()laYI Z:ui Devletinize .samimi minfl'ettadJi,ml B'Czeiler;m. Gus t av IId oU

dlr biJeccgiimi.z Hk vI! en biiyuk
gim.izdir. BUllidan
aYfli!3., h:]va

tthHke

te.bliikc:sindl!-D eyicc

I(AMUTAYD
I( B~l 1 i!lici
Sa)"1 fada)

mi, OhlTil ~,lerdlen, oZ'ld DkuUarl,a, UgWl;o1an ;,Ierle uira~a!Cakt:rr.

kiih.ur bakanllg.lln~n orta. ve ilk ogreti:m genel ,dh"el.i:'toll'lijgriine 've'ril "

(jzd okl.lllar direktor]ug.ij

de

mf",. VI!: guzeydlcn ,gijneye clagm Ihl'lD • dan, C~vf. BUyiik NilEud. NiHud Deb nu '~oned He Masikat. H<idr.amutYameltl. Hicaz araslnda bir ~o] okyanu5\11 ohn korkll.lllll.~RubulhalJ ile kap!~tdrr. Yamcnin endu'SItd merkc:z:i gih:.:y~ndel'.l eve dO' glLl:!lltmd'ln r;ellreleyen Cevf

~... .

• Ulr

,Ankara'da!
I zday h.aftasI
l'1!lrd'um.U:l:iIUi 'u~r lara/uuJa )'upl'r!n !·Kl:ldaya U)'t!' alum) 110 (talEwa Lou e:rii.ik
kl.U'UDlumUZUQ

IU

ih 111111 II Inll 1111 1111 RmLllij~

.. ...

11111 1111 lI!ln!u

"'

III I.

i

!linii lJil~llil~rin yarat.:u:agD biiy-iik hava." e~lJg~~~;z ugl'l..lfIda, bi.Hun ozel, VI;ll gend kuru.ml.mm1Z:rn u'h.!lsa1 (m~uj'e ort:1Ik ~dantillan getc:ld]gird de soylemek; bi. H" Re:not dogru goru.h"lut . BHgHi C. H. P. aytil~1anlffi b-u y()~-

korUlUl'!Jl.<!.k i'iin !hkl.1wctl~
hitm,ulIln

~~ydl~n once biln~
HL-

olmak c!Z'relrt~iini,

hay.loti bir i~imil ,o~dygu, lIe~
~akir Hdum (JlJKMEN

sin olarak bili.nmdidi.f
I

~o!u bill

Ru -

bu1haUnil'a bir'

Ui!:<ita

,fis,t~ta,]e) !ndtT.

Kamuta,Y c,eDl~ diinku toplan l'~lnd Slhhal ve soy:sal ya:rdlm Bakanh~1 tarafmdan Ankara melr.kez hlhlS!nhha kUl"ulU"E1UD turli.i balumleri i~iQ 'Ietirece'gi ya.bancf uzmanlarla aiiresi be, ymh ge~me.

Bu lioUer Su.:rijri! yanlarrnda bit" ki· rc:~ ta:jr tabakoo! halinde .iw de cenupta tQpragln tablati degl§i.:r. Oralanll ~ijlU dalgah 'oynlllk bir kwn denizidir. Nt suya. ne ota ras geJinir. Giinduzlen yakrc~ bir yayDa St't:.lIIgl .... geceleri e da~
:yarulmaz

bir ya.yla ayalI luliklim surer"
degHdir.
b~1 dc~
'!iij]~

I
!

!

ruh.!! 8' gunu ba~b)'ul!o"trr.

Anluufj ,..u· 'IfJzium, cUlJ,lu"'e,i

mek u:zere mli!l'kavele ya'pBnlya, jzj-n, vere:n ve memlekeHmizde a.ylla •• cak arsluiusal pana.yn· ve !lerc:~le. - . Tln vergi ve 'resim[erdeD bagl!,MI. iii h Wnndi!lki kllllunlan QDalDl1 ve 4 birinci terin 1926 dan onCe b,ul"nan Yak'llflal' h'tin alan kanun l.3.v"haslnT gOl'ij,erek kablill elmi!, , <'i.y ya.iI'lll to'piaf'laca.ktU'.

Faka'l: Neei.t kJtgas~ j;j'yh!l lerin ort3slII1da.ki

as inci endeg:re-si lize,rinde ve buyi.lk ljiQlhu fe:r bGJgesinde
!lJk

Knday UJl'a.jlRd(J.R e'1l'le,.il1 b~' {loude ..il~eek (Rye y,g.;-rlrna) ki#i!dQr!nl doldu.rtz.. nih o'nu si:z:e gelirene veri-

duma.nh

dagla.r.

ag,ac;h

5ulu

rder vardll.". Her y.l'llnOl;lkan sular i

[e:rin kumlarma. 8-apJa:rup k3.ybolum:ay kadal" gUr ve faydahdlf. Ko'fUf.I vr: at BoriiJlcri besleYf'lIIi stflpler~n ye§,j,Uigi CIbz ohna.k1a lbel"llibtr sonTO!Slzdu·. ~~malcgi'k yUzey (aaUIII ma:iP ~....dIO

Barl,m ve savUf16 felliItellel'im.izi pflylfQtm b.u iyi.. , li'/f kurum,uma::o uye afilr. -

DUll! Ta.rnn .ilalt,!]nllirnda

bi', Sft'!lJagrllfi

SlRlJ,Cl

yapr1lm~ur.

R'iSmiml';:

j'lI'l'i'u g{j,Ue.rmektfd,ir.

.,.........
• r

",

.

... _ r. _

.

~,,-

~

SAYlf'A 4

ULUS

4\-1

Fransarun eski finans bakaru ne diyordu?

!
i

29 marls Zillyt'un

lSI3.5

tarjhl]

Frsml.crurt aldrbQr-ta.

lYabancl_gaze
Simdiki
Temps gazeltSI
Ylsmr1i1,

r e ok d klart
huhrum na "U
in, hu
WO'S;}

IZ/
baghdJ[".

I

Gent~r.al f;ijl~ilJ :-. iH n
~n I~ J III~U II
!Jt"fU'f.:J1

I

el

ga1.ctesi

Paris

lII)'urmdan finans uzun

bir yaztda, Irangrn dururnu

an:!i.lz parlarnentosunan

f

COiillfi,

'111

'wn

un!
n
r {

r II,.

"UllSIZ
Bu ik ircrrnler sebclu

Bui_!j.JfJSr m: yr bu
r'l~a,

na

YdpUJl,j
,.;,Iyt

yo), 1J1u.t
')iJh~"{l(,1I

.!lJ ml'£

! !
JI

5Qn toplant,l<lrmdaI'i
};.MIlIlIn

harin
izah eden eskl bu

t sribl!

InJ.J
bcr restui];

,j.y~IJ'lf'si uz rine

28 m.:iY'·<;rarilJli
naul

ya 'i.kart

b~r

bLl~ IiRifl i buhral'l1ll
ardatmaltliid,l'l":

'",~J,,-

SioJ-

-=,kan ~i[ibilivo[\'1.0,

hukurnetin (lurl!mun

c ncrjialne

g.JX ...u.>~I. bu yo/cu/l~fl1jj
gr sQylE'nrn~k'e gJbr BuJg;Jrr,t;JIlUJ.'i. gt2riYOfmtl.'i

re .... rrli!; aJm.ul.-

~.im!erin
l''lJZ

neydi ~ he p imi»
bl}r.~..,a'd

Ekonomik lenin
rnasr

diiaelmestndcn, hir

IS·

sne«,
jj1r

C"w'roJ;1fJ
gO-IN
It

II .,

:..oyh:v "erdigi :rm ven.li~u
k.o:l'U Cerm~~

kayd~dilrnckledjr. • Martcll

Ayt_frnans baI>Qyh:vl ITlde

habe r~ gore

drgu'JI ~(ilyle ~imdj'ki

ki bu sebeb ~,,=yden
OrtC~

rr. Par lame

a~ IJmd:'l!'lcl.an

bi.idce k .... Ikrnd!a islerill bu at~dbir1cl"·

rn

finansal

l1ulH.1nm

claeak-

kn.ac ·ciddi

·l,Jnl.1f1 iiylemi~tll': di [ ...~ d rllilal tedb.

Durum

~(I!1k ki:

al rn milS 111I ge· e lur sa, Hi.ilo;kimel:

Ian az ~ok ke:!l.ti.rite1'l. dll~ v ya iC; hadiseler yLlZllll'lrirn, hir dcnbire ortOl)a 'irk:hglnl nrnak, hcrke:;,in du tUgu bir
yad"!h rrr. Bu

her

hudcerrin

kontrolunu

beklHll'l~k ~ yahLl'l <;onLII,lal"l

kdr~ll,jf'ldrgrnd once

! ,,,fj'l

sagli.lm:.!k alan i~in. kabmclcr giri~imhalinJ kC:lUlii~i.i dikler.i

1.l1.:h:vini bas:;Iir.1madltl'
t.:lksiz

1I111~"'J

bifinmiyen

Nfflek~edir.

G~"eraiin
r.ak }I-piler
yalculllkJ.JTI

br..llfidll f
ve bi1x,/ars
lInJOium

klllrlJlar.

Kontral, her zarnan v.er-

le rld.e ~Lme~e k aIkr ·mak. ise terainden

~h· Oi J oI<1.salw~.siu k dim

rektirmel<l:l.:dilf.

Iki n"dtddanberidir ah[lmaml~ ~ogalmH;;tl.

m 6C1~niP. bc:1Ii. hir pi 'k" clar knlla.ndm.lS lu.~k:abrJril:n vel"mf'mi~ sanrnak yani iiIIz dot, va~tlkl.;afl

rt-

did

I \0'

Yunln.r
Il)i hir

\'e

""'.In,

U~1I

,J -

i •

kU~lIlkl, IramlJiyo. kor_kul1'i

tcduir
u rehhkeye anlar
i

la ve ~iH dire hnla, zaten

metod'fie

arttllm.4k

SO!1~lC

=:;ok ca,k ollj;Hde

yahut eyi

todlarma
me"

geri

dtinmek

dernek ir. Biidgi.iv{;nol an ekcnomik bu kina-

so;:.y.!Ji::;r
mak

(I H'~;.sInJl"l

¥_efieri12dcrJ
blf

bUI

,.,,1-

1

1

sonulji

dCIUl:ljilotrll!

icifl, koii] lJin:r girisirn

oldillar. degi:;:,i.razal~I

ce tlenkligi.

vergi

oranla:rl~

baklmlmim,

Berlin

liuldi lJ.cfilJJn r1·Jege,ucrr ohJugtU1lf "m A imsny»
(/;Jha

pararun dege'[i~i rak kal:<I'I' vermis
tooan srulusal imdi
~nut:Ll

ko:ruma~a
oldlLJigundan ~Ir" ~c:ldi.

kesin

01 a-

kotarllaugll'l'
QlliJ.l',

CIa b·:!I!;'l-la hir }l'ill"lAhJl~I1}'anJC'I
11m

K,a,lJ.inell!r l1:el'l, dalma

bi ribin

,ukas;t srra
de

Lmik.amm verece k kolay]a~Hga

sod/ni.i

yom fe.<;mig edecek

f:1.11 ~~ylJu;
[aI'S:

yc:tmlyl!(~k
d~1

clIe[el;;~,de
1'1 01'

pru·l;lmel'lA rbutun ann
BUmH't
I

kmavhl.

cia, gent

angaje

duru.rnd",

U:;nlOm..l1 yetki speklilasyon, de frang.l
U

istemektedit'. ile dola§tlktan

SOI'L hadiseler.

si-

t I ~aT'l
)"Dr

bti d ~e

g ~ 1"1;J'IJ
koymak

lay.a

ley!:,. gan""tt!', ge:fle~ijHl'I

yl'Jl~lJh'gi.J"

k l-

vrn 'biT' ~.artJdu·" diligind~f1 a~lgmm edecektir. kotanlml§ tin saypaJarl dlk~a,

Ekol'lomiJ!i;'

buhl"011l1'11 enk bi.idce

lahlanmas.
muz

ve

lu

m.1ti Umall
BCJkanbgJlH'l

(h!j slya.'S.ii'Srm, \,3hSfflala.rnd..'l1l

ylUa~

yi.i.

VI:!

d,,=vletin karss

saknJ~u:1Ji1fun imkanlm n

Einansal vet-

durursa:

:otJtw bloku uUu:ledni
kadu

zlimdel'1 uttwm;jk ~Ika['dlgl fran

1i..izumlLlllu dLllydugu-.

bu ~jjpbes.iz
zaman

tllU9a~ korum arl!lJlarIOlI'1

ortaya

hakundan medig) giUik~c

ortadan
Fakat

kalkma rna yaJ:dm1
0

oldu ki, Fra.ns devlet ban""Sl genis iil~udc altm harc@dlgl gibi )lnl oh;uCle dll' p<ll!,,01 p:iya!;a~1 geJ."gink~d: bu durumJa ilgiH olmak i.izl!:re dcvkt bonQLa.rlllll'l ilderamesi la.um gddi. ... dolaYI~iI~ de kl~a odeHu ~re.mLer de c yilikseldi. Aynl zamanda devld rant1i11f. du tii' bun:! lk&.s,1 aksiyonJar yiiklioddi AhlIun harcarunasll'1a d'l.1nnadan dey edilmd.tedir. l' m;<ly~a;t.a.n 24 maJ~sa leadar u"i milY,1r frranktilll ~"'~ a1tm
hare
pmf"jltu".

MYll I r; demiryoU.u .&'Ilgrnrn dCVd1ll"i etrnes] 'Ie artmasr : &I!iika
lJUrI

I:ko!"lQ.m.·k

buhr

yiizundcr.,

da m sele

aydml'HlIg,m y~"m .... ,I]'(.JdJl. ... §uphc. edilmiyor ki hu GIY<L:ia Halkanl.ardaki tan he-men dur uma, bi r hyda srr.aswci.a Almanya bu tarat-

ilc,lda§lyordu.
y~'il:i..inden uhu,zal'lllk'lJ1, ilk
O}OlI-

clmayacakttr,

~iinku devleazaltrlmayihund~l'I Oni.l11 i~in,

de ... JYasy@[lu.,,~ a kaYIIP, ~t.fLhgm b~r lu.yat

halls

.ilf

A

D ·.... h:tin clrksizligi la olilH paglar rak bi1 kni!dii,i

yete r derecede a~]k venb.il.ir.
harekcte
IIly<LllaL

go.t'~cii i~in d mclWtlderinin biilSkJ lar faydall

:;mda. LlYii"'liln ~1Iiklmdan

lOti s,r

g~l, fdikal bi.iyuk kotalllmaGr

Avrupa

r.m um.k ·btr aksakhk

bebi ol.'tad.m Itahhl!'dm.ldLk~
t>lhatll

Iin"'l1lia! si.irmcnin

k-e'l'e tam
gdmi~ti.

yet];iye

ba~vUI';-mak b.a~ka,

bi.idtc gene reW:ti~. Fakat
maga

imk~w\l olmlyata~n'il1
~abtuik yaprlma1l1 as;lk olarak

gosterw~l'
geLdigini

bu i i.n
Ii h

la~lm

Fak-at: Dundan

iinanS!.aJ baJumdlln
'!!tar

gesmck

ce-

l::izim

dcril1 bjr 'ilJYllIsal d~gi~lkJik gcrekiyo.du
Un;lun

yapmak

da. dllllU-

d1eGi:!§iklikler yapbu da yetmey;e-

ortaya koymu herkes~f' iktim.;]li ohm.
her zaman tula bijd(e~ifli

tur.
bilinmektcdir. n ,; el-

ve bu1'\u

yapmadrk~.
y.apmag,r

1"

V'ui11'DlrZlie,

Sorledi~imi2 ilen
gcldigi Hel'" '}ey biideenin

gib-, ha.s-rahgm neden
dcnksi.d:igind gcdifl:'

~yj,le~

si s,Ureldi almlyacaktl.
~abalama!ar hOidisele:r ~ rkIY~:!r olurL(;.a. ek,onabir-

bHir.

Ye-ni rinaJ1sal

yapmilk i!iil'l Bec1in diplomas.i\inif1 onda buhu:.agL mane ... a r jmkanla.rl b,.klmmdl.m i1gilenmektedir.. Almanya11tn UZlln zamafILdara~ri. AIf~up.<Jnm gUlley doiusundaki Ulu,101arm i",inch: olduklarl ckonomik gii;1i.Uder ii:zerindc "'.P ki.i~e
d'

Yalnu d-Itvlrt her

Z;'

ma-YII.

gi.inu

~UJUlllu luhm
miik buhnn onaY<!I yeniden

K uu l&u6 erler.

iii-rli hel1kc.s bi1i.r. Zamanl

gelim;o,: vc

l,t milyar
D'lI~tlr. Yeni mlldanacak mlY3!:ak

frankllK

aitHI

elden ~lk ...rdb<lnol,;u r;lk;\'I'm·ak
~adal: ,daha Inda, :ahcr bula-

d~ edilmesi
sayp.alarm herkrt'sil'L f;a;OJJa

kar§~ ve
gi'bi

devarn cdime'!::, 'bUdce a.'ilgl
'I!'t QI'1.lHda

oIU;;'l.Indan;

italya
1talya hlJidjmc:tio,
ev] 'nc!:ek ode:n vermete griney

·~in. hiikilmc:hn.

1'1.1:

kcndi

kist rtl, etildjgil

hktc

agH

bir

takfm h.,~ne
oldu

gti~l.ukleri

'rhroliinde
italyanl.a:ra Bu kal-

ytru vars.. korkusul'iu

yuki r altmda
edlsindlen

bir za-

de beliriyordu,
hte ret:h:, ~imdi de boyic ve bu lOu"yn) blJ

olal'l almal"llar]a

Dummun Derhal ic saT"IbbillZ(It~ c:'IluJ'rsa hjjkiime:t
bu ll:'hlil:I:yi
It;i'i~ule~mernll'

t:a~lmaktadn. gell~imi tehlikdidi:r;

manda d>t:vleti.n bir
ha(IC~ket i9J2 dl.: B. Eryo

"mirasyedi"
lleri gelmcktedh:.

u-;;

'karat" vermi§t1:r.

yJldaflb~d kot;rdmayan kar§J~IJ1d<!J I,;:,hhk. Fakat

'!.~yaf;al i:s.toE'kler~ne uygun gelecegini anlaymc::lI, kcndi k.aUi c!.u:rum1a rma 'bak· madan elumomik ozverileT yapma:lilRl bi]en al,"anlu, Yugoslavya'ya teeimel ve on mli ailglar gB~tumeii tin rg~' mi~lerdiL Remanya iir de bit' kliring an]a ·mas. Yilpml!~.hlnl!Jr ki, Klir nti.i1 gazetesi.nc baklhrsa. bll anla ma, BerUn He Bjjkre~ afa!..maa ~hnlp ve ..ilel'l. v·e anla~iiIi}l'a ud a.n1a.mJru 'IoIiCJ:c:nbir !Or. n gizli mektlol:b1ada taml3.l:1.JDl] tn. R.omen gazeteslniH 'Ill] habcrri. her zaman1ci gibi. sa 11: nl He.k.aq.danmak liz Lnubr : fak.at:. Rommyamn tyke belli olmU§ ~ bi.i.tUD partilerin onadl~ bir dr, &irau gtittUgunu soyliyen Univc suI gao .z.etesi. t'Bu mel!l1leketin; eko:i1omik. fjnaou] ve sos;yaJ hayatma faydah b~r b.iZ \l't:rtuk gi.bi ol:an one'rgeleori [eddedt;mjy~otgini.. anca.i:: bunun bir tillkna
ISlyafoill sikmc4Ilarl oldugunu"
oj,;£,

ra.n gore giiney Tirollil"lde alan almanla:rm italyan
erkeklul:h: kadllll

am;~k durdimabiHr. helki fiatlan
de

Bu dl.lrumu kolay.

bu i§i '!10k ;I'ilk olarak bild[il
~Qzi.i

m.eselenin

lIe

cvlenenlerine
i.tlaliyall'1l dill! .500 Jim

bOyle cJmalda bll!rabcr e-~flot'n:i B iiyiik
t:

g.o.n]i.i~ YC
~oy]C!mi§oll;

§-u, het"kesin

sefer 'herk~s, - b.ir njim
O~Ur&iiII

ne k...da.r sagla:m
s.i:iren. red .. sh:;·

17G!Olire!: ...~ alman

k:uhnlar.n

=y:ilepni~t:i:r.
DI§

"Va

biJdceyi

.i..l:aH-mah, ya

oh,un Klmdii,

UZUJ'I

ewlenenleri:ne r

tl'cim

kenoi1uini
;lyrl~lk

topar] 03ya.bilmi~l~[dlir. aras01daki

fiatlO!!'I'b

i~ fiattat'

kii~i.ilmiil~.

para., z du~iilFmehI" Cl.,I,nk u iii n ansa J ylikler O!aten a gil:' oldugu i~in, yaptlma. •.
10·[

ligine dayan<mJ.aya.wgl U;:.HI ~ reJllfIl t:ehl~kc'Ye dii§iirmcdc[I dalu Ueriye gi~
dih::miytcegjn~ nUan.

{iden verile~kti

tu.r. Obut' yanda.n d:JJ yIll3irdanber~ durm dan tiksehin ve gene) borc.u buyUkn VII: gi.i".~nsi.z}i~i c:'Ioguull

lizll» olan, gelni ansHldaki saypaiau

alttu:'arak

saypa

anJamaktadrr.

CUie taBir

i.le gelir
dei:il,

denkJigi

sa'G1-arnak

budce

",~r-

ge1in:

gore az.[Oltmak.
n3is~[ 'oldugu B. Eryo'nun Iilok

ulu~al ;pan)'1 teblikeye du§ur· meden de daha. ileri gi.tm..enin imk.i:ru
)'OktuI

irak
japon
kurwa

bir tc:cim
~Ta

anlqile 'il'e Mu-

gl dol vudl.r Budc~ ar:;:lgmd[!.tI dogan bor~la.rtma y.l gestik~e bi..ldtedeki iinWi. bOliimilinti
yuksrltiyor .... do]ay~!!.iY!1I! e lire-miler
de

tu-.
19;3.2 de. cne-sehmin eyi go:rijlmUi~tu ve

won,

'O'e B. ErYQ'mm &o.zleri us: ~.. ] di;m.a Ilulivv~tH 'lil'e elaha c:"'riJ'I't o·
!il1mlaktru:br
~ar-ayl

m.aSl yapm.ak i9in 'hnanli gor·i.i§m~hi',

bakanlJ:gI

Bagdad!,

la.r.ak, gerne cutaya
bLidccyi

~

Va
r

sozkii.

suld;jjl'!i ce1en t-ecim o~al~!I'~nIn ae~ege"

Tirsmak, yahl!lt
kurtaraca'k

du§ur

),iJkselerek ekonominin ucuz para bu1Jnoi!SI1II g.i~1 ~t.iriyordu.
l'§te bu durum ]enrne~j
tjn

IImi pek dogru i.di. Fakat
Duna kar§.r ke~lH bir tan ilickinHdi, bunun

neyaztk ge~ildil

mek~
F:rangl Qlaf! ke:si.n y~ i~in bill'

led die gorij~Jeu hiilriiml!~i Japooyaya
uuk da japon.lar• k.almlya.l'a.k yada lc~e ril;jmi,lerdi.:r.

huhn!!lal'dJlI".

Irak

yazm('l\-

ili;l~ klll,llamlmak~
'fa;: Vi:

i,~in I:lJgrapnaktadrl'.

en ~o hurma s-at~ 50n z..amanlarsatmakla
vI:

tadlr. Bu.nl3.I. kcsin
rinde dii§uliLulm.e:si taklm sonUi:l.ac £1 karllmakistenm.e1nekle C'osh::: rile rail' _ §.iiphesiz, l1e B.:;t1'kan .mJ~~
'9ryaf:i~Ja.t1

liizumsuo:

yergi

yiik,i~v].l1.'so-

bundan

gen.i~ dtfbt;yonu duro Fak,at ah[
ycnide:n n.un 'Itm sder.

1:Ja.pnnak

7.amamndan Buna

'kalmJ§ olan
s.tandardunn ne

dog'ludugll

lumu'ilar,

biidcen.in
ve nadisele-tilJ§Jya·

tek ctare \lardl r; bu da yetki.
illy vc),a bir

mel:.odu)l11

Irall .. ~ok mal a.nb iilkcl-riodc
Japonlar

'be:rab~r. i.i.zcrleg.er,r:ken bil: talum kti~iiik an]aJj.m .. bfikiimetlerjni.n

~Qk )'·i..iksck hil)"at

kendisin.i. rrin ltizumlu

'kolfU)'a.:mllyacagf kJ1d'~klan

on
d.a

As-

rII..1I::LJltl1.n.
Tckn.ik

kaq,

yapJ1abili,l!'? akl'p gitmts.iodenm!:~i~\ii]mege bu-

yi.i'kleri

$on1'3

c'tni'§ (i,l'!itidepropagunlaya

g::Iw
bil'-

uaklmdan.

altlnm

nin, uevlet bonolaflmn geri nin ontine teknik at'3!Klaria
s-ah 'Ilabilir: nitekim

mJ YOlIC.a k b~r ha lc

geld igi ana
§Upbesiz

asyaJirmm
~'SaSI

kadar.

bu mdoda

flg'n,n'iI.emek

i.~in, I!lu~nu!l i}c

"Ie e.rk:inligi

uzerinde

&3.1'1-

tyice

lmUidir. Bu, birilbirine
~~in birlc bilge e:11 hii·

gitti.k~e d1igJrlqtl.
ljiahpalar I.liin yiizeyinde

bu yohhl

yetec~kka.da;

~lyorlar.

bagh a.slg.lan

karuma.k

hi:l'ki.im.f'1t de

Yillpdd~, faka1: her ddasJi'lda
kah:ndl.

... geni!i olarak lr~nanrlmas1 ~
Stmu d.a iii.... !! tde~im ki II:kofiomik

lazm..chr.

nil yapIDl tu. Anc ... , son giinlel:'de go. k riJldiigu gibi, bu a:ra~lar yc:tl11emi:lfl:ir. KanayaJ1 bir bede:n g!bi altHilU'lI da aklp
titme-sinin
d1Jmmllfl

Ge~~d ~arelu,
i1usmig

ki. E'f,cr 'tam ydiLZ

iran
B litany .. hiilrtiO'lel:i
di.i~cn
Vt

liriimttlcrin cilttiilded. dmr. Ku§:i.i.k an1~mf
orta lranm Avr-upa He dajiu tiirlii

bir Sil)'.n..a· pmdiki. baJi1~ A"Tupasma y;;tpr.
panjermani!lt ya-

d<'lha ':;lonra d3l, bop. !ilUn 1i'I~~[el" y.a.pddr; otduklarl biyooun i~jn vc za'km bo,a ~[ktdilI.

de-

drne~\e:re,

~ok

ya.baJ1C.1

bYnhll'

kl5mi.g

R1emlekctlerden
bu yiizde 1'lah~ d~rin

ben.zeUenetek

"'PLin".

giineyJoe
iICc

].a,c;ak DIaD her

i.:iniiJ1e

ge~mek

~s.teT1il'ors.a.

larm g~fliekle§tirilmesi!]1l'
primn bu h r an daha ve tcl1likeli da degeri

yara')'a;:ak'lOa, ~~ k uza h

bugUoe

kadar

Hrita.nYiI

ya1mz lr;;knik baklmmdan de· • i:,i], psiko]ojik: ba\l:lmdan da h} gusunu ta11·yan kamo)'u'l"l yuregil'lr 1>'1] serpeb:i1ecek tedbirlcr a!lJ1mal'l g,erektir. BUI1d31llldolayl hi.ikiimet i§kri p.buk ba§armag.a "If! hele bugunkii gUililuklerin 0.£taya ~lkmilslma biiyuk 'biT etke olan a~i· kamoya D.sbal: ~trn.eliy01ji1i1md:iJ1

tehlikesinek:a:r~:01
~]kudmasl

sigorta

1a COlk.
b~-

han a;ras.mda

kotardamaml§

bir M¢sde 'wanr
@.

lerinill

hangm

durluguTllJ

bi.r bah: sQlkuhlo-

olan i.ki OIidayl 1ranoa "erm.i~tir. H;uligen Ian bu iki a.d.a&i kodezinde-ki
nuyordu, Geniz

terluu;M~ge

y!'lma giri~imI~rin~ bi:r ~ngei oldugu, ~ok a"tk l:iir ~ydjr" Onun i'iill'!, kii~iik .il1l1a~ma.nln bo2utmasf ¥C do1ayniyl~ b1.l IIIIIlokuo dag.JIma::u, Balka!'llara dQ~rn
g:idipn
baj]:mglJ!r

kaldnac.akhr.

gI

iizcrinde

de -.:tkin biT" r,ol oynamaga

d.o.hm1i Qldu~Ll1i1l

dir. Kambi:yoj'o:! JO'llOlhI'OlIsiYQn bu dUl"um i~i"de 'j:1\t;;in )"o~ biilriimct ~Il kanagattadlrki,
t<:d'bitlc cldc edile~ek
"I,

gUveni de yuyi.izunden. i-;in hi~ vakit kaybetmeden m"Uyet uyp.a Uzerilllld~ dogrudan doiruya etkisi alan llergHerin ha£~netHri1mesi en tez yapd:mHI la~ Zlm oLan odevluden biridlr. D~... t't hal y.at: 'Sia:nd:udmtn yen.iditTl go.zdco ge!;iiH:ar§, beslenen Bunun nlmesi
vC

cakbr ~ ~iink:i.iI bUti..ln bu dene~!crLe

n Basido adlnda BritUlya,Dm is'tasyonlarl
y.e

hatb

clan.

ort~

Av-

rahC!r paramn
yaplbm:itJIi" G(i,iiluyo]"

dij§iirtiImfi~tih. lazll'rl g~ltfL ~y da, i.Ja~lan Bu bi.iyUk b~r

Ba5m bulu-

yani tam yapllreamasl

Bu istasyoruar

obirle§'tiri~elre.k

ki. 'bolstahk

da 'io\-l zamanda'n'lH!'ril ~UIJs:1all'mkullamlmasl loket:in razi 01acagl

biljflmekteoir. l,,<in

yal'lL 'Vcrc:i yollll1'11ffi azalU]MaSl
i.irc time lazlmdlr. l!J:alr'§lkolay1 J1k gos.-

uliak ~).anJan kut1ll.bnaikt:a ol.an- B.alueyn adala.:rma t.a~lnacaklardl~ .. Bu y~ru i'lltasyon Bri1!.anyanm Hindi-stan h.av·a yOhlfl.U diaJna _ bugiin l.U!llala.r
eyi k~ru"'acaw dcgerde gOriilmU~tuf. Noye Zurher S.aytlolng

dcgilcllll!'.
!Joyle

ralltabr!

scrtHkle, gerd~ bir rlza ]iizJmdrr.
!tiiphes.izdiT,

Mem(·. kat .

bir

terihlll'l~~

rupadaJd Alman egem~n1igine donmrk i~in ba Ilea !arttu, Bazl lDoeml~ketlerifli -oiiJomik vc nnan~al ihtiya'i1an uzerinde peldilc eMieki Romanya, Yu· gos.Lavya 'Ye Ct:ko'!i]·o.,aky~nrn birLigi:n~ il:aydlat.a>eak eki1dc on13ll"l tecime~ <l5Ig. brla kU3nm.a.k;, il~i.inci..i Raych'm istek!lIrine ked "lUran s~yasal dur~mlarm illeri de bozulmaSlfi1 i'lau lamak la~lm geldigi zaman, almanlann otcdcnbcri
I

alan .arkasmdan

az.an; i:,c~icia, emek-

kullandlklarr &liIlui;u i:~inde

bi:r taktiktk Sofya yol~cr~t\!csi

olat.ak

'Ilt'

buP1Ul h~S3bh

J tc: General yapJhtll~

lflerle
'Ie:

a.y1rkhiaJli~

katm ad an , \:iankaJar2.0 m.i!yol'D. rantiye o.Lan

Goring'in da bu manevranm
g:ibi en alJ Llc a!'aglan

da arttmm

gOTi.inmcklecltr.

obi itas.yonl.l

'minyan,

sosyal

mgonal. s mHyon IIi iyle bhU'kte i.ilkeye ten~l bir yoksl.Illuk i:ok~cektil. Budc.enin dijzeltilm~si. rn ~ahuk yap~JPW!.IJ

g~fek
:il;;ln

alan biT' ode" ~n

llIlimakb be·

:rMr,

rkonom.i.k

bunl"anmm

lr,alkmau

ort!uhn ve kesifi hir ~an 5d·
ha.yatLbL.mIJD

~ SaJdl1:gam e'Tme~··) pe-1r gu,,,! _ HaYlr. pelt

tii'nIbmalt

(uri,
(hll-

onu Balzorunda bHakirl<en, onlllH pakta. ginm'!line imkan vtrmemek:. sonJ'a da, yU~Qslavlan BuJinle daha i§~en bir ph~m.a benbc !iginc sil:vkeltmc;k i~in, Sofya B111gari!;tamn

kan paktma ginnek soylendigi.ne gihe

ydarnaz.
Sugun
rnI

basiif:. Yargr,
isi'~yen

iie Bdgrad tr:nme'ktedilr. nen1 risUm

ar,asH'ldaki

giivcnli

ilgi.lcr]5-

den imkan. nis'kH:tindc Goring':in

li'lydalilRLlm:i'k

13zam

Qliil'l, ekonomi

te-I'D)

usulu.!]ll

,sa'/dlTmJs

Sazi h.abedcnlcn
"i\lgo:s}avy;aa

de, Gc·
Lle ]\01a~:.· bl r

y,elli1~ biT b~..il Ilr:rmekti:r, eil:onomi

kii

uil!'<l'Yan il,r.

~50jn Of ·Mi.kUmu.

ahn".]anfii3i

bart·ihrm.aoga

ve .a.ralarmch

;ldar yapJlatak: ohm bi yetll:i islle:mekl~dir. Arsluiu&al ba]umdan da bilki.imet gtnt':l rak kambiyonun dudugu l'iiu
II)

sa]dlfJ~ama. pakt..r yaphn:n.aga ~ah§ugl we hoylelikl~ teko5~ovlqrilY[ macae·
tarm '8t~kleri PT1lsmd."
Duyu][I!llL

yaJT'1tz

blrak-

~ahf<l(.ak i.m~~1erlt!

!iof'

lJimdilik,

aUlD blokunda.ki Ugi1crini tIki
Q:rgUt.

olan tedm

mq~e ug.l'otl;lac.akur. OI1<(! idnde

d.: sayya.pmak KaTIl-

'P'

\I.e mali}'etleri

i.izerinde

'I!"r ktir.

Orcmln

indirl1meHdir.

I

mat i&tedigi an~a dmak. tadn.
bu hahcrl~r bugiin.ku

ahi i'e, kiit:kli
11

~i.ik anla.§manln '\I'uilt

ve
tH

'kll\'~ ...Il~-

kaInHI'S[ ~., r'li~c, L-iitu

4 HAZJRAN

1935 SA.L •.

ULU5

~ARD
-'DE:

N
durlugu
Neims, Ian boi ron. rir franSlz 3 (A.A..) sarablar r

G
Rt;ims~cle:
ulusal
}'ilPI-

LE
Inn
,)1 ..

s

N

uu

L
.._. !Ii •

Isvi e ulusu frangm degerden diisuriilmesini redderti
Bern, J A-A.) - 1 vL"t-re ulu26 bin oya kart. 556 hin 0)' ile
degerden d~ _Lim i til'. Ra.d~ , 'tiler girit" Ie Deraher, -.u_1UI - ye.oi bir madde konulm:a.s. IS· te.ta.elIrt.!!IIH .. I8'. Bu dde,kriz tle

Fransrz parasrrun
bayrarmna .,e dernisplen!>lpini Dur lu k DJkoymak:

inu-jIiz de iz gorii~ De Ie "i lJa~la,d]
Londl"3., 3 {A,A.} - De:niz ko· l'Iu::;malarma, gire;[.e:k nlan alman t:1elgeleri, K:roydon u~ak daunna inmj~ler ve d('gruca a.maln briiyuk ea~iligimi: grnde ek Prells Von Bis snarrk<ie konu~m~lardlr.
:t-:jI: ...

Dir:m kan IJaOaSI oliim kadrnm
Berlin, 3 (A.A.) - Dirim ka.mBerlmin ortasma yerle~tirileceklii'. Bunlar. Ima.Dya.daki Cilum ve dogllmLann nisbeLi.oi go.stereceklerdir. Hel" be} dalrikada. hir gDDg YU panasil ve kadram,

~I.nayi.l ~11·nll~
Belgrad, 3 (A.A. I p..,rt La lopi.2man aYr'lljolk

() "

anlrk eden cumur

b.a.,'il.am B. Lob-

buy·-.
i:l!

bir sijyh:v vermis

olum

"Fran madan

,po

a islerini Fransa,

dudugu dilzenlne

biirriin giiril lie lwruxn.akt.1.drr.
lI:!;Un

imldinnz:du. i!l-tIJ. Ic:onu ~a

dr:gi~l~ri arttrrmak
onra tanm

Londra,

kuUa.nrla.n b.u,1 te dbhlerin kanulilmg berkiteler haline konulmasnn Sa.ghYilcakhr. 811 pro j e.ye RaJ'll 01 01 r onerj~il'lli

ugra,nulk

I ara ginN: ge 11 u;-dn. iU. bai ve n

CLln:lru ba.;!k<ll1Jndan

gel,enen t@dbirlerm hiikiimetin fInamal giiciiniin dT~unda. oV glLlnu 'I'll yetitHirse kantonlarm egemen. HkJell"ine zarar ver-ecegini ilerj siir·

karu B. Rife k.n. B. Ier - if. B
¥,nHkJui

Re~m:s ~rba}'r.
!QUI"il

e

00·

seleleri ti ~e: g ti t'U4u de b u1unacak olaa ,iUman salkuru GilD aktam Lorndra.ya
gelmi:p.il'. Salklil_run ya.runda Say

3 (A.A.) - Deniz mehakklnda. .ngiliz huJdime.

Fran'S:! e hjr Pari-

b3§lalnl~lu. SU91enrn:'li§ 11 hii-

yUk arab-a Ile f<Jprl<JIT"L bUyUk alay, ~Qk.larmd.an se do"mi.i~lel"dir. g~~tir. ildImlan $enl jkltl A.1o!s.a,m List~. bukijmet

Hider'in s·li.hsrz'la.nma I~lail i~irI ol"untagr clan bi.iyiik el~i F'Oil Ri be-ntrop Ue ur"et kapla.ru Fon
Kil'lldermen b-uhilllmakladIIr. Dts ha. Imnhk yonetger~ Bay Ora~gib' ile bi~ok !!~hsiyetleT ve ltlmiilm eJ'Til,i. ii ileri gelenll-ri 5a.ll.;um-u: sel&mlil DII~rn.

ra.ca.k ve arada kilc.uk bir cmglral( !i;III laYilEak, dokU'z' ~lJ.g';n dog . du gunu gO!ltetlPfC.ekl ~I" • A J OJ Z8!manda 'bi.r kum Mati 1 a~maDln~ oldugune I~OJIre't decektlr. e Almanya.· da ni.ifus ~ga.lllfij;ol !I, dakikadil iki, - ani senede 210.fJOO doijum uiabelindedir.
I

BeL~ fadiJ~r konferansrnda e.ski k5yln demo~ rat blr. .iii del,gelel'indel1l 60 kiti hazir bulunnnq.lur. BUI1l~all" n i~illd Mallek illl h[r1Ja~ koyiu pa,rtisiyle Pl'ib;iIf~ .. "';~'in bi1crn~n: dp,:mokrat III ..tisinden uvel,e r 1[•. ~~.;:irn lein hll1"leJ!lim.i~ fi>sk~ slrp ve Bo:o;n.~ parl~I'e.-;1'l den f!nnde"UDli" h~rka.~ ~o..m E'11I "~rd,. Huval JeFleri tEll .. a.fm~lliln. 10IIlHlylanan hr-a.r pr,oje!.i srrp 'll'e boA-o n,(IJpar1ilerl onderlcr'inin ~'U'3m"la.
i"na
SUIl'iUIAe.a.ktIF.

I

DAf;INIK

DIJ\'UK

R:

Ayll'1 .k parii1ell"in uyeleri

gijlfl a(1lacak olan

bu . Ilkup~irJIa·d;'\,

mek'teditrler,
18 kanlon projey~ red, 4 'kan . l'on ka'bu' etmi§ludir. Oy veren krill nis.beti )'Uzde r.eksen dorttiir. Kanun pro jesinin reddedi.l.Jrrai, tile i~iJ'lde "I! d.qmda deiuinden d~ek iHiyen Iro binn:on.la.r( :5i!i.CmllltT ...

d.a.ba. bes

gun

sLirect:kti'l"_

Bel~ikal i sosyalist sefe gore barl~
Btuksel. 3 (A.A. ..) DeJJlel

!ec;iIn dd1:i vU'lIlI~luklardan
goriiiliu1£1I'E: ginnlfe&l!:lde..-cl;r-

d"llaJI

para,..

Sen kantonal secimi sonuclarr
Paris, .3 (A.A)
s~~imlenn]n Komunj::;t
Zg, {19
yt'I

ingiliz mall iyil~ .
cndra, ~I. l (A_A dia
T.

= C;ok iyil~Tl
VI:: y<1yOll

IIIularak

-

llbayld<

kanronal
rne v • ler

dim. w.ra

B~kanI Ha.y V&nderveld, IIOl>yaJul kachnlar kon l!"'eS"nde.. erdigi sO)' levd€: dem.iflir kj,:
"~
yent

gene!
Vr!!

Sionl.J;;lafl be) aYrllrrw~

bir guinti

yapm

Barr,

ve saihnzlanma.

kii all]'1~t.tud.-r:
komurust
k<JIZ,Ulmf§n.r.}

yaSa&l miU&bet

bul" sonQ(

5.-

Ahnan kaT'1lIF proD ;ninde. de ..I&, ~i i'giliyen slya.sat ekoDDmi ¥e losy&1 oimlllk iz:el'l!!, hUtUn b Ylltii IlJu:sd'elerin Ilneak. 6zi\ir biT re .. jim i~inde ...e I:riitin 1J'fj). htJi"V3t
~roveDI@riJ]

wermlz!'ot'

elh~rl;g;le komrl'.b;

"'

Genoy sonucu altm bio ~ kunu kuvvetlendirdi
e e. 3 (,AA.) -sYiil;fe'di - 1 ve soayaliAler lanIfm dan OBerg-enen l'~feraJ1dom 5ODU· I: daln basanksahk. I. vi re frangtn.l aItm MIl"rna -ill tutmak i.5ti,emuinbir bap.n~1 Q La.n. go -lm~dil".
A

S. F. Yeni
yoktur). Erg-in

1.

O. ,;.osyalistl(!r osy ..lb'tl~r 2.

7. ( bu }'er (Degl ild:ik

ee

frnybetml~leniir)_

Irlanda ile ingiltere arasmda ekonomik anla§ malar
Lon.dn, 3 (A.A Dryli
H~ra[d gazetesinin BaldvLn

ibiJl' brbJ:

dog'Yn.c.<Ik (!I[a.nsi

.ee eg i b; Idi I'i melde

lab yar[~!l ne olw sa
Bdcikaclaki

c:lev.1UIl
0 b.un

t:dec.ddirr.

1r 1'1'

d; IF .. Ayr" lk p.art; ondel"le rin den b.

enle;r lYonaJ : nrgi.· tilne gi.ivenehi!i r

Belucistan depreminde
yirmi binden fazla

ri. ,5 fU ~m-i.nde lilteDiD b•• 1m Ma~; kovlllakl" hfrva.t\a:r .. 118 bir1qen ITrp l!Iyr'qrk pa.rtileri nin bu u:d.,m.!lm1 ko1 :yl.fbr·
IlII,tn.

;:,t)syali

t I!.

2. (2 y~[ kaylKtyok • •

habc:r yndigine
01unCl,

gore-,B,

mi~].e:rdir) ,

:Sol cumurcL.l.lar
hU). Ergin udikall~r

6. (Deel~lklik

b3.§bUiln

B. Dc V3~era

olen var
Simla, 3 (A,A.) - Diin ak§~rna kadOJir Kefta',da hmrif Silnm'b lar duyulmu§ltu.r.

Ma~ek,

iIU'P WWllma

bir lefe~

YI LQudrayll. ~.agLIilQk.tU.
B. Bald~1'l,

B

~

Iujun_ hhle
b ok::ulllD

• Fnl:.DSaJd

2. ( ~ }"er kaybt-t

1ri3n

il~ ellOmmilk

bir

IT1i~lerdir). Hrristiyan b.alki' d~mo klrilt 1_1: :2. ( ytr dn)_ _2 y~. --lgr 1r.Ilf'rur.
~ guntuk g

dl~na ya~iI.k
trcllT_

um.udunda

bU}llnmak

leW bitdi-riji ~aracaktrr. Goruod iiiiiDe gore, Skapcfma kODW .Iarma ginnemek fibi,

VeRi ingiliz kabin si
Lond'r3.,- J (A.A..; _an,.!:!'. tel' GUII'di gazetesi. B. Bald . . ia E:t.UDa ll!iilrii yeJ'ii 1m bineniD ~ i~. le.sl1"ll bih·lI~r"'ce~" ni viilzrycn·. mek .
'R

d ~bayl

ons.e} indc CiCi'

sola ge~ecekfu. K'IJ n.seyi.u

SarsmlIda YJ-kL1alDJt alan e ... leE, lehlikdi oldugundaD ~tIl . ~hr. 35.000 ki~Uik Siielta ~hfi Ikmm yUzde 70 inin oldiijij &a. ndrnakmdu _ Sim~a. 3 (A.A.) - Kuetta u~a alanmda ye:r sarsmusmdan birO subay olmak were '8 ingw.liz olmus e 43 ingiliz de araiaruwlr tIT. Yerr!t"l"den de 4l (jIii V~ 10
yllP viu-duL 21 uc:ak parc;:alanmr§tlT.

btrva tJlrli.i tarafmdg

ileri m •

nillmul ve ~eln1if polit' _ma diilmaD olaD urp ayn,ak e:evenleri u,.. ralmda.n iRenmiyerek kabul ediJ..

mit-liT.
Ba'ZJ allylavlarm, bu kua:ra dmlUl1naJan Iktimali vardllT.

l!'.

.. proJe-

kanE be!'haJde ya sol R ya m 0' iUtiIa- iiyelen den bin 01 caktll'_ POI •
prbayhk 01 'lronsryi 11.1 ~m i . ~o
uti •

aI:
.;0

re

pa!"l:i1rr~

gl

top~ama

al'llul al bir kenfe.riL.. f indedir.

Ian I"mn up
Ul;;fdWl;;1

1'li)"uk

bir etkis;:

o)may<tca.gJ
ki b1r tank tuhaf

,irdi r Filbt grn~ ~upM-sizdjT bozgun]ar]a_ bcr.abelr.

Pari te bir yangIn
P ri J (A. A Benzl(1 cXtju bir , brI

Eryo diyor ki.:, (FranSlZ frangI Fransadlr)
LiIYQn,

Sku~ina toplandJ, ayn §ddar bulwunaddar

~n<H.ll" ~"(:n,den ~lrsel"l bir lmanmillntv.rdrr • .EP·'Suk ~;q[ dra· Itlp Y oilOl'ryOl ih: RamanyayE r:kanamik
bilinmdan rman}'anm pC'Slnden
amO'l(.InI

otrxuobiLin.:k'lri sIrada, .e , dort

ben:z:~n dcpo-

3

"A" A.)
U'I

pau],Kagr mas-rna ranlar

[ld.tLama olmu:;; ve ka.tJr bir ra~[n Kuragda an gilsHiklr ;lg_tr-

~a dunl

- f ran!la~nln ve bbirte kririnden 7 milyar'l.k b\r mIJacagn1l VeJ'gil- .
DIn

Kue tta
L

kucba.n]art

kIrk bin
depremi
dril. 3 (A .. .) A Kuctta kUTbanlarmm saYIsI :son taslnLara gtirrr Inrk bin'e varma.k-

yan . otu kurU1~He

bahse_
Ii

Miriik$1-

, me,..::i \.' Tuna
)asasrn.a
karga~

lsinin

s~beb

olmu~tLIL ara
In

-

r·faJ:'UI day
at".

B. &,0, - _~~ ki:

ko arr1m.u:.

kcd

lluTmak

gliden
de·

it Faiyc

t;lIrIhl:bilmj~lerdir_ yaralanmlH[J',

11 k~i

budce.ye erdft

btl m~n.cvra,

rihinfflde

u,.a.ndrr,n;agr tc.blikt:siz
ginll'l.l':sin.
I!l

Irk ba.lu.m.mdMl,

, azal

e:relrtir. Pa.r:

deger-

~ildi rupa kanT
mn

r.

A Imanya gi:ro,;ln.
blri

Av·

guvcf'll igi sht~mini oldugu online ka.dar

ba~ltc:a parpaktrnl

\i<11armdan Avrupa)'J

obn Tuna

~mor-ta.

Pa.ra.run durlugu i<;inbir konferans
P.~
SI

fiolook yaplf

3(

) ~ Ruyter
ha'bet verdii'

11.'

barH:landu·a:rak

bu manevJ'a-

aytaruun

&0 e,

den diipirii' .eine lIit;lktan apga kar:§~bLT padamentoya li.i.zWD 'V.:u~ !I". SpeLrulasyonun hlZlD1nc .. :.t bu lorabHir. Fran korumak j~in loplanahm ctlinkti frank, F ransil -

gc;mcK f;:lydah oluT'.

B. Kayyo, para durlugunI.II elde elmal'

tad IT. YaIn) Kuetta iljehrinde 26 bhl ki,§,i (:nm~tjjr, Olem1em- a[asm~ da 250 ingi~izln buJundugu haber verilrne.ktedir-. Hint hukWneti~ ·pazCtr gilnii Kuetta §ehrint suel kordon aJtma ,alm]~tIr. ~ehTin :;;imdi sag 0' an haliln sa~g"1n hastalrk ~Ik~ masmm onune gepnek il$in §ehri bJTalkmaya zor! anmI§tlT.

y~hSI B, 5t'eva Jankuvil;lm baT' kanl.lg-mda toplanm11t11". Saylav .. lac s~im mazbatidaruu cg:reti ba~kan'lk divamna Ye:rmi~leniit. Ayyqt1daf' bu toplanbda hazrlr bulu.nmaml§-lardll'. Bundan lilkanlac:ak sonu~, a~,ddann diinkii pazar gimii Agramda yapm.t§ old.ukman toplantIda Skup;inanm ItOplantwlar-ma ginnemeyi onaylamli olduklandIlf. Ayn!jlklarm Srrp ki>< lunUD bu sun;tle Hrrvatlann fikirlerini paylqmI§ ,olduldar.a: anla~Ilmaktadlt. Nikol.a'Yl~ ij~ og]u.nu. biitiin ku"

Belgra.dl, 3 (A.A.) - Yem Skup~lna bugUn. ilk olarak, iiyelerin ell

San M·chele'
Turtft!i'eF

ki' ab

&aD

o gece. kendisind,e 1Iahn.uJ dogru olm.a.zdJ. dediID.. Ell tdgrafm, i.Uerindeki bir . -arya Porta. Lettere dQstwndll1~ ad] degil~ b€Uri b" 'yen bk dilin al- , Thtiyar ~abes.i idi. t~indle ne yazllihi [Ill an1amak iize- Ona da, mege de aodIDl. Telg:rah. ahp ce.~
I

ki~ Mastro

,mre1'l:

a5LIhi 8A l'DAR

Y.r.Jm Aksel - UNT Ihtiyar Marya Porta. Lettere. elinde td-

graI, kap'!_ kapl dola§ll'·l'1:en. koyde de heyec.an gittik~e geni~]iYQ.rdUJ 0 kadar ki, i§ler 'l'UZUStU. b~rak]ldl, 1talya ile Osmanh hnparato:rlllgu arasmda ba§um['§ oldugu bi~dirilell saY.ilsm dogru olmaYlp K~r:abn Rom;'" a 'oldugu ha erini Kapri'den glen. yalmayak bir sokak o~c:ugu gletird". Kay kundu act:Ie toplaf1\lya I~a.glnldl', BReak ~r~y Do DI ego, aCI habeTin bir ba§-ka tclgrafla y,alanianmasma k:ldar sa_ncagr, yas: bclde:gj ol.arilk. ya:n yanya ~ekmek kara:rrJu sonl"3ya buaktr. Ma.rya Porta Lettere, gUn~ batmadan biraz ijnce~ kadlnh erktldi bix ··Hm gelenler" kaJabahgr ile, elinde telgrai 01 iu l1alde, San Michele'ye geldr. Bu telgrafa baklp benim iSin olmadIgnu soyledim. Oyle ise kimm i~indi? Diri veya, olii bir in........ , .... hir a(lr t3§rmak atCls.ma kathma-

re bu tdgraL okumak istemz miydim? HaYlr, istemezdim i be' telgraftan tiksi:nirdirn. Bu i§e rue rni kan§mak istemiy,ordll.Im? 1 talyc ife Turk]el' arasmda harb ba.§IarlIg[ dog~ ru muyd1.ll.? diye, hep birden, bahiie duvannm otesindrm 14ileri gelenler,. ba.grnyorlanh. S,enim bih:ligim bir ~ey yoktu. ben bah£cmi rahat'rahat

. dir~ iizcrine en ~ . hm!Jmrall. tanycri agat,dig-ID.I]LaIl beri bu elgraL. iitey btri e giitiirm ziinden hir dakika. bile 0 p 1m 10 iC" yem~ ve dayanaDUya.cak bir hale gclm4 oldugwm iiJledi Biitiin ar yC:1:PIiy01'Dl1li gibi gidip, • iii de inegi gmasl gerckiyordu. Erti_ - sababa kadar tcl. rafl yammda alIkoymak istemez miyd' ? Tavuklarla domuz buna bir.e yapam3z larsa da mutfakta oynsJnP duran toru_nlarm.rn Ylrtmalan iktimali olaD bu te grafrn •

""a~ olmu§ veya beDim, lbtiy:ar atya.

kua'bildikte.n sonra 52.olrnarnI§. nryime gf;r£kti

bime koydum, Marya, ertesi sabab. genii!: ara~tIrmalarrna devam edec:ekti. Oiine:§ denize dalth. ~ ak!j.aID ~aatiHi ~aldI ve uplmlZ, yemegimizi yeme'k iizere, ev!erimize girdik. Perog~a'nI1!l a ItmdOl, oniime Don Diyo~ nioz'nnu en eyi §arabmdan b~r §i!ii,e koyarak otw.-urk,en_ zibnimden hie Rkir. yJldmm gibi. g~; ya bu telgraf bana gQDderi1mii •diyse! 'b~ bar . - b daha i~e yiiregimi tazeledikten sonra telgTan kar~nn.a oydum. e mI j1nIamuu wan di ine ~cvirmek Uzere i§e kmyol.dum. Onun bana gomd~ bir t.dgraf oImadJgma mamDIam i~in ~ §i§l!yi birinllem lizIm geleli; elirn e telgraf~ bapm::t masaya da,ayYp
uyudum.

Ertm sabah ge" vakit uyandim. AceJe
edeoek bir ey y"ktu. Bahiliemde bugUn . se ~§mayacakb; Imgiin herkes, klltsal cuma dolaYlsiyle, h,erhalde, kilisede ~di. tId saat SOlUa 'San MicheIe'ye c;dttJi1mv3-

larla be raber, bah~ede, her zamanki gibi Sol" kI 5lkl liab§IT bularak. §a~~rdm1. Evet, i§i n~ kadar hula iledetmek istedigimi eyice biliyorlareh. ancak kutsal cuma gi.inti de iiah§malarml Es,temegi akhT",dan blJe ge~ire~ miyecegimi MJmeie£i gerek degil miydi? Evet~ boyle giiru1erde bile i§ten kalmamaga kalkl~mak. pek guzel bir harekettL Bundartl 'dolayll. olJdara te§ekkik bo~h~ idim. Mastro Nikola §a§uak ylb:Gme bakU ve bugun festa "bayramn olmadIg~m soyledi . - Bugiin bayram degil mi? buguni.in kuual cuma oldl!lgunlll. h.a'nm 'iarmlha genldigi giin oidugunu. bHmiyor muydu? Mastro Nikob !i:eva,b verdi: 'IVa Bene ~ olyle ama = !sa erell.~erden dcgildir 1.::1.!,. - "'Na_srl erlenterd'en. degil? Olnlann da en hiiyugiidiir.",
..~ Vuz t<1I1.'SI yapm;§ olan ant Antonyo kadar da biiyUk d egildir }'3!' Sanra kll.Imaz bir bakr~la "or lu:
I '''j I ••

-

-"

.
I

..
_.

'_ . •. ,.. . "'~.~:".,

,.. . ',' ' ~-""':''i~~-~~''''''~-~"")~
I ... •

.

'

__.....

_,

.._.. .....

~-..':: ,.,... 'II', .

'

.4i. ~ " ..",

,

.

--

..~

.
I

L

{,

. SA

IFA 6

u

U5

-

r

"8!!i

r ~lllal"ln

'0 '''imii
S;;Jjf1f<l. l. -

(Ra''il I ,im:l So3'ydatJa)

temi~ti. Sovyet karnoyu dost Ti.irk~ye~'i vuran bu aCI kayibJI tUirk l1tikumet ve ulusuyla beraber duy-

6fii.iekH.8,

g,

usul le r iu

}iJks~ldig1

rl r ec

esmde

Ih'l,i'l

B.irtanm orUliimdaki crupu,n tl'bis.e asacak yer
Do]a.blar

pliim

ylibidH. } i dll.i.1iit1mtlidlirki ~ocu.iun

maktadtr.

2-

Elcilerin ba§sag[SI
Moskova, :3 (A.A.)' - TUrl~iye buyuk elcisi Vaslf Cmann ijliimii haberi Uzerine el'iUerin en eskisi lta~ya biiyiik e~~isi B. Atteliko, Amerika bUyuk d~isi B,_Pulllt, Pclonya biiyuk eh;isi B. LukasieVilC'Z, Efganistan biiyuk ,eL~isi Abdiilhiiseyin Han Aziz, tin bu}'Uk e1-;is:iB. Yen, Romanya orta elcisi B. Ciuntl'l, Fransa, iran, YUiIl,anistan ve Uruguay i§giider~eri Payard, Saed, Stefano ve Masannes Tiirkiy,e biiyiik el~iUgine glderek ba;P3ghgl di1em~~lerd~r. Ote yandan, Idlt§ k.omiseriigi do!u §ubesi §'di B. Cuk,enn.an. ve protokol §efi B. Barkof, merkez nla.y asba§kam B. Mejininof da d~ ko,miserUgi. KaJ,enin. v'e savga k,oml'Serligi adrna ba~s8gruaml§iardlr.

3, 456-

fskem'le Ayn lar Eibise dol.abhm
TU"V<llll''I:

m ·~i. Yiyip ilfmesl; di.i~i.inup hadi50~I!!rdcn aldlgl dllygular
ri ..:dd.n-e benaernez. Her

giyin~ah§mas,.
buyUkle-

nokta bir onll ik
o!.na!'l· da e.g-

00)
o

..

gos'tcrir(.oeuk

bun l ar r tabLig

(~eki1:
w'ih:r 5oat:~lIrJ degerlne ~;)y veril~ri' by surerle
tadsl"ll

18)
gore

1-:end:ilerine
onu be-

~oli::uk kii~illc: ya-

§mdla tutumun

ve bil" i§yaplp

gendiirmcn:in
dUgunfu:

ahr.

nl:sim~ell"jjni go,['-

bebler

Ise l'liep boil[ esastan

~!kaL

CDI:Uo

yuva boyle

btr ycrdill".

orada r~"kil: 12)
rl!nir, Jak:in d::d1A eyisi, slviW hil.yat'UII Hlzumlu O]a,CH kip~, Cigrmec.ei,. iki ka.y~
nak varder,

YUlutum kemiseri ba¥,anhgr sekreterlillc §:en B. 'Miagki. gensl. 'kur ..

5, ......Lavabo

7· ~ Ki't;1,b raflarJ
8 --- B.udilkln[~
maic

ioC:lIJ.klar 'iII1!i!bk, ma.:r;;!ngoz]uk ev ~'§-i vc satiE'lt gibi yafad~ ertik:ler d.e o g,flCnb·· Ie r" b~f balnmdan da saghk h av,aJSl i;in-de e,g].e~ill"!er, j~!e:ri.'b:I slll"a5lnd.a b~t.eyiyf' di.!fi
.([,,~altil'!nE

iu lahsiyet saMbi yapmak. ORa bayatlta. )'«inin biitU,11
'fiylc va.r olduglJD'II anlatmak.

gt:r~k.Je:-

Her

t\i:r]ij

nuddig 'y,etcll'1ek
bur" govdesi
'l:1Jt1:u~unu

eniini

a:j<1~yaral! fik(i
dUJiindi!JgUl'lti

1£1.1l'Y

kotarrr,

glirhi.io:. 'luJrpa
diizgUn

o

'VasIf CInar

nasrl ,oldii'?
Tur·kiye
Ulil

,Mo!kovat 3 (A ..A.)o B i.iyik Ei~isj Ba 51f (:Ul3.r'

9 _, Doh.blat' HI _ Radlyatar klltruan J 1 - 'Ci!Jek: k,oymak i~ iJaUa :112~ Yaz! y2lZm.!Ig.a yat'"M tahta
13 - :M'as 14 ~ C;oc~k oyuncak do'labl.acrJ' 150- Bal'an ogr~tmenleTin dolab,lan h6 .......Ta.bak '!7e 0:rti.i1eri ~I)yaltak J,el'
17 l8 19 ~
I

c- Kidi

~~iVlJ il"alf]art ~:lr
1Ii~

aSb ve

I!"an~tl

sr yc·ri

'!;ocugun evi, ~ocuii.1n
§u halde: ana ve baba

"klllu. ~dgun

rrr, yeti§~iIl1llekti.r_ ilk

Atalarnllll:ln
vUtLitta bulunur, tutmatk ge!!",ektlr.

dii;&gun ... nt, I

ogreticisi

oldugu Cibi ogrctmen vc 'uaus da ~Muiun cgitimlnde [01 oymyan iki S:Ol'avhdnlar. Onun l~in ~(.Ic'llga. k:ar~1
iJ];!il.,

:50zunu

gijl;

onun e

Coc:.ugu.n fc-mekierini.
h:rlIlig

vUcud

olurnii

baM,

Lakkuu'lia ~f~an 'bililtende yor ki~
u

Idenm.

Vas1.F Clna.r 30 mayl5 a'Lq,amm

evin.de birdenbire hasta.lanmJli§ ve k rnmda, kuvvetn sa.nelJar duy_ Sa a.Meyin ProFes·or Fronlgo lot ha.st:aya haknn§o v,e bagu.sak~a.'!"'mdiigumlendiiilli ve <IIynl za m&nd:a peTi~ua.p~da biT irl''ita5iyoll'll oldugutlu ~ij,rmii§liir. ProEe,sor Hertsenve 8lilrdenko, ,CIakonsiill I

Yemek

U10HU.

yemek masalan

D --- yanetim
Ta~ t,ekne Tabak

oda.s.r
'koyacak
y,er,
),a.

maya vie kus.maya

balilanu~br.

vlt orti.iJeri

o~·rtlm:n degd, ulusun da §ok dUZgUH dav:ranm3isl h.izumu ortal'a !;Ikar. SaYlfa - 71:1'.., ~e.ki~. 16, 1'1 E]i~leri iiii:n salon ~ekil - IS. C. gru:pWltUD plitu (ijhsu 1:1(0), 1 - Tezg.fuh
2 ""'" Tala§- sa.nd~ g.:

sekitlerde yem:H=k~ ·yapurmak geroe'kUgi cab! ekum"k, din~eme~. i~e-ri.rlj de ,§:o-cuglJn saglIk vi!! dogru]ugl1lD'1I! . ku"'!v"tlf;:ndiret~li: usulde dizenl~k ,},ollina koymak gc-

idmanla:rmr

rekir.
I

20 - Mutfak ma~aSl 21 _. Yemc:k t:ak.mla.mll rail" dolab
22 --- ~e_mC1;

koyrn.a.ga

:3 4-

Tugib
T'aknn Tezgib vc gere;leri dOolallJ Uln (~utkal 9-nalt)

(eg~endirici, s.evdi:riei salona a;Ih!)

uS\lIUeri)

vara:l1'.

5 ~ Kola rsrhaa
6-

lasyonda

Bagrrsaklar:r i:detmek ic;,in v,erilen Lutun emelder bo.~a ~tkmll~ve I haziran lab~lhl !;a.nc.dar az.alma'!kl8! beta·ber lla.sta ,aglll·laltrgl ii'lY,in Krernl'in ha.stauesi Ill.£!, ]kald I nlmaslIna .. kar::'l· Burdenko,

nktrde hulunmuilardlf.

hU]lIl1mu~

on1.ar da. ayn

E-

"l'arrasa (ka:pm

CGl:u.k slkdmadan. btkmadan., lIZ kuvvet harca}'a~ak ~ok yardlm ,gij-rerck: ha:.. yaulil agullguu ~eke,cd, kipte yeti,ir. Saydal - 68. iekil. l2'1 II
BCkupunun '~31Eima oda'Bl. Coukli1l'a biir arada reme1£:
p~~[T][mes~ kohly· yemt:!kler

y.e..dirmrt o.gre-lUi:!".
,a ..

veri1mi"ulI". Ve 0 ·gece Aka.demils;. yen Kr:ol, Prof,eaol" Frol1lgo1ot,
H,erlzen, Linboll'g', Vi nO!lfi"a.dof ile D,oktor L'ev;n 'l'II~:So. kolof "Ie 'I'ontkenc.l Profeso:r Frelt~ kel ,arasulda 'koftsUltasyonhu· )',a pi rnt~bl'. Ka.lMn hirdtmhirle za· ~~r]a.masl ve tan.siY'iI)nun dii~·me~i,
idrCi.lI"t'ia ~e~.e·r Du~unma:S1r ve sonra. hasblUfl i?i:Sl'I'l!allhgl dc:ktorlarl

Y'emek

ta'baklnmf
VI! ta.kIm.~U

ye:rlle!jtinneg-e
lio.(:ukla[m

'rar' dlolab1a.l!'

E~ya
IrIna
V~

boyla ..

gU!ilcrinl!

gor~ yapt[]'ii.m~tr. 14, 15 oda"91 fUlT\UlU yeif~e§ti..
pi.~jlrm.e:sine ~:ah~<J

Sayrfa. ~ 69, ~ekil. CHuraya rUnnl§ti:r.

Grupu.nun

bi.r e1ektrik

C;oi:uidciTJn yemek

yna.r.
§ekil -,Ute 'Col:.uk bUl'i:ik b~r aolab, bil goz verilir.
{ o}eftil: UJ.

Dogu Afrikasma giden italyan kuvvetleri.
Napoli, J (A.A.)y,a gitmi~tiT. Nazaryo
50_-0

melt zorunda LU'akmm~t.tI'. Cunku haslanrD operasyolll Ina-slnda oi .. mei5i tebli'kesi vaT'dl. Anc.ak aba'!hm .sa.:a:t.i.i'i bu~ugllnda. hastay,
kurtarmak
kl'lRIR

konsel'va.lif

bit baklm 1!15ulu gud ..
(§e'kil: 13)

her

'!i:ocuga bu dobbtan

egitiml aylcnin ku,eaiu!.d.a. ve Qkul do. a.1I[. Bunda ki§ §uphe yakisin. tur. §1llI ha1de ay~en~n C:Vl ne :Kada.r tiikeJ, ana. baba ve yakm1ar.nin egUim duy ~1 an r.le kadar il eri ~"Se~o{:llk: d.a 0 a~lp

wapunJ, 50 suba.y. 1OSO lop~u eri, lop "Ie arb ~e&e.s; ahua'k Er~tr.a' -

i~in ya.pdan
(;,'1ktlgl

hLitiin bill...

Salon ya.z[n idman yapmak
Sayth
Saj'l!lInllT:li

bOIl,

goruhnesi

u'Ie-

-

61. :S@ki.l. 10, 1.1 gOof
UI1I'IiU§;u'

1 - Gere~ dolabl 8 -- hi yiizlii do1it!

Tine SOil Ie clbir olar,ak opera.syon 'Yapl'lm,.~trr'. Hasb.mnka.nn Pro -

9]10 -

L;;'\f'a'o 0,
(Kii1!1;lik) deldrik

Habe§ SInlrlnda yeni bir nAdis'e mi?
na.gl

P"en!;;uelcr

a,];aktn.

~o>culdaT

fesoT BUlI"denko ve L ilnborgtara . fmdan a~dml§ ve ba.grr5iSklarda. lam bit' iome d.ii1kesi goriilmu§l.ur. OlPerasyondan sanra kalb ya'J-:'-' ya,'va a'gula~ml~ ye lilat 8,40 d:a ka..lbi i~letmek i~ln veri'len biitUp, le'ooekler bola !rlkarak hasta k"U" '¥e 'IIn~fei!lalma. dll1l'maS'l:l'UislII iiI ...
mi.i!liir.

kap ayabiU der.. Pell~(!re kapaklan §eki.l ..... 11 de

,Bne dlcgru a5;drr, ln~
aT.

II 12: l3. ~

Model S;l1k:mma yed
Model ~amun.ll i§in. dmr l!:ulIl

Roma. 3 (A.A.)I ~ So l!Ilalide ita ty,an • hill llu:!t s11lumda yeni hiE
hadise olmli.l~tliJro Yetkili ~talyan ~evenil hu i~ ha'klum'ld,a daha kesin
ha'ber a.lmaml§lu.

yazm bur-alara ~i~ek k,anur.
bab.!;l!sinden bit

t;;e~
evlndC!!
IC~:ya.S.lJf

k l5.ml veJ cam baY'u.zI

~ocufun
da dilzenli

end'L ad da hC!:r tUrlll

I.

MasIn..
ger«:k.,

YUYi!llil"rda y.a..Lnul '(l&cul~d.atra olnJYulP, Y32mak DintS l.a!e.z~ bit taraf'lan u 1ri:iJ.

babii-lsi

01mQ.I

Dogu A'frikaslna gondecnen kuvvetler
Roma. ,3 (A.A.) po Ii
VI!

tigi gibii okuhmd21

EJ.W ve

,~i.ikkol
b.raf'tm

VCi

baeaklafiy~c: ~a.h~t~uhr. bir
kill~llk kafa]i:ifIfi~i'i 'emek:

tet'lI:~b~ y.aUgl, g'lyilllllu::egi, YlIkufI tao He

Dun Na -

da

iic·riai

M osk.o \fa" 3, (A.A.) ....... asil V Cln.ann ct:£edi Tiirkiy.! buyi.ik e15 iiilig-;ne kahlllnhnI§tJr. ~aat 18 Ile
toren yapd.acakt~r.

"lI!dd.1!J:l.dudl1i'la'~a
I

ve.rmr.

Ya:vnlar he,r t'ur11l sagl:rk f;:J.rtlar:r altrnda Uz;Un Ohtimam) \'"~ dikkatle Y.B.joal", duece ey[ ye:t';~ir" Ogretm.-eltuft yamna tlhr. tli§:ii'k: aKrUalr!!', eUi!dy],e yaphk]aJr~ vara,n !io,cuk egiHmcinin ta'tbi.k edildigi

I

'Ceu£veden. dogu Afrika • •• fe-mele: p:i~i.receCi, hazU'hU1!1~i:r, p.. sma iki btiyiik vapur' hankel d, ... b~i!ic<l!gJ, "mj;z~ik yapa..cagl· yetlC'r on~ millir. Nazaryo ~ Saura a.d.mdaki. le ayn~mah'lllhr. bu v,apurlartn birishlde bin I;::: ;11 Bu kadar l:nce e:leylp s:r.k doklllm.ar 70 elba, Ye 54 subay v&rdlr. Dunm pek c;;;ok sebeb~e'; var,a fro Bu S!!~e2a-d~austa. adlnda.ki iitekinde is.e

Cenazeharb

gemisi ile

600

.Izma.n

;~ci VilI.rdET.

ge]ecek
Mo,skov2l., 3, (A. A.) - Tii rki~ ye"nin Mos'kD,va Biiyiik Elc:is~ Y.ill=
Blf <;mall"'m cenazesi. Si.v3stopotta. ve ot'ada.:n biT bai.lr~

irakta azr
Bagdad, 3 (A.A.) - :Son :l:a-' man,]araa Roumai'dp. ~[kan aZJma ba~l saydan iki §eh a.siilml~tlr. Bu hiikmu vcren suel hakyer·. bir~ok aZJyantara l1Z11fll hapis cezalan vermi~hli. OrM Flra t iii?:erindeki 8hUYI:Dt eh §~hri bir hava bomba:ri

ee -mai ile Istanhul'a ce--1rJi:r •

gotiirijiecek

sonderae·

.,

--------~------Alman u~ak haft.as! bitti
Berli.l!l,3 (A.A.) ~ Bi.iyuk lIa"

dJman:rndan sonra te.sl;'I11
t1!lI.

olml1~-

1

bitm1stlr. Ber~~liI'den k,~lkmI" olan 154 u~a.gm 139 u Tempellhof n,ca.k meydl,fUfilEl, val' . ml~lal' Vlt' biiyh:likle ,5.535 ki~om,elre a,mll.,~archr. Bu ya.rl~. 16 ..ue1 u~iilk '~irm,i§ot;r,Ya.rl;' i~iJn b~r
va niilfta.!1 .;'o1~ "'- •. n~l( yap~ ml.,br. r

Hammer bij]gesinrle Irak or... dusuun <tlHyanlara kar~l yapn1ak ...
ta oldUlgu hareketlcr dev~m et~

mektedir.
Kay.s.erid'e C,er;f,u~Ea,e
~r:lcuk'

e.sircem e Cotnu'yeti aduw Ilerilen balll) ~!Jik giizel
C!~luIUmi1 'Ile I~.eomi yetf olduk~ll

gcgmi§fil",

Ser;kin ~aimillarm b!JIll.1l1]d[~i'l

!!!alo--da sa,l}ah;a hadar

boJ bfor Cf.fit

sa 2 llinml!i hil",

Ayaklanlln kOlhl~,::l~r. FII-"-:- p-',rinin bent[erilli k '"n';, ~ ..-:" r ,.. I yUzden Frratm ~~"ti ~ l'll ".: )'crlcr g;ol h<llin:: "'·;h.,-i !]r.

A

· ru Os nanh Bank381 .

3 Haairan 1935 rarihinden Lt.~baren bankrumz gi§e1eri~ nin her gun saat 9 dan 12 ye ve 3 den 5 §e kadar mueme1 ye a~[K bulundugu ve yaJrnz cumartesi iinJeri saat 13 de kapatliacagl ilan olunur.
7

.1 Miidiit-liigDnden: ; §

~allIlIl

11111 11111 1111

1111 1_'111

III

,,1111

::

Ankara Levazrm Amirligi Satm Alma Komisyonu
!LA
I-

Askeri li abrikalar

Umurn M dur l gu

ilanlarr
c

Satm Alma
'"

omisyonu ila Ian
aim yaftT
o~an yuic rrla (lSO.OOf) I'm

lk~ bin ton mazct altml'~ ten dizel C'1evr-i
Tahmin
rnixtarr

oronz £. esrari m
lidm • }ean Murat
lI!llllltn:11l1OO1il1l
11111

llrigitt:c

~
IHI!::

sant:ral1mlz ve §e-' bekemiz i.,;in Dizel rnotdrlerife elektrilete ihHsaSl olan bili' santra] mernuruna lU.zum vardrr, Ahnatak mernurun enaz bir sanayi rnektebi mezunu olrnasr ve as.kedigiai ~'apmI§ bulunmasr V'C ya~p krrktan Iaala bulunrnamasr §arttlr. Maa§ dolgundur; Deeeee ve ;ktidan nisbetinde art:mla.c.akm-. 1steklilerin Ayvallk ~3rba)lhgma ba~ vurrnalarr. {lZ64) 1~2219

Iki yilz beygir

kuvveriudeki

elektrik:

Ankara merkez hastanesinde tedavide hnlunan hastalarla gedik1i kii~Uk zabit rnektebi tatebesinin ihtiyaCI i~iEl 4001000 kilo sut miinakasaya konuhnUl~tur. 2 -_ §1a.I'tnarne eyyanu tatiliyedcn maada her gUn ogJeden sonra UCletsjz (IIolarak Ankara levazlm amirIigi satrn alma komisyonuoda gOriilebilir. :3 ~ Miina.kasas[ 20 haziran 935 tarihine mi.isadif per§Iem.be g;u.nii saat 11 de Ankara levaeen amil'ligi binasI da ... hilinde levaasm amir1igi tm alma komisyonu tarafmdan yapl1acakur. q. = Eksi1tme kapah zari usulii iledir, 5 - 40. bin kilo siiru.n heher kilosunun muharnrnen fian 17.5 k1..Hu~tl.lrMecm1Jl tutarr 7000 Iiradrr, Terninatr muvakkaresi 525 Iirader, 6lsteldi]erin trcaret odasmda rnukayyet clduklarr-

edilen bedeli

ve cinsi ya1!~b rnalaeme askeri Iabrikalar urn 1m mtidiirlugii sann alma kernisyonunca ]6 haairan 935 ta ]hinde pazar giinu saat ~5 te kapah ~arna ,ha if! e i h:ce rtir, ~a"name (yed~) lira, (50) kum§ muk<"tbiUrn1e kornisycn-

clan vermr.
r3lYII

T,aliblerin

mu'Ua:kkat

tern in.u olan

(8750') li-

havj tekm~f mektublanm mczkur gunrle saat ] 4 e kadar Ikomisyona vcnneleri ve kcnd.ilennin de ,2490 nurnaraII kanumm 2 ve 3 maddelerinde'kl vesaikle mexkfrr gun ve saatte kom:isyona muracaatlan (1249) 1 - 2[85

ya Ceza e Tj mudiirlii _..
936 tarihine

e

• •

Havacrhk Vii! SPOT, ozel bir (Turk Kusu) sa~ ISl ~lkalil"l''H~tlr. Bu sayrda (Turk KL'I~u) aSIlma t,crenine a:: it (25) resiml e §u yazdar vardrr. 3 m YIS - Serve Ziya Gurc\,rirn ~ Atatiirk - Behcet K'em.al I;aglar ;; TiJ k kusu acrhrken verilen sO"llevl~r ~ Ti"rk kusu iiyelerile bit konusrna ;; TUrk kusu der alerine ba§lad~el'1 5$ Id~retmen Bay Anohin'le Rornanciun duyeularr M otorsiiz m;;mi v e onemi= Uc;man ~ Ferid Ziya """"" = Talim uCllsla.n i~in bas-it bilgiler - F, Z. Sponla, mtisabaka i 'tman arrnda ya~ ~ Vildan A.sir Gil~1ij Venilen erkek (hika\'e) ~ Server Ziya Gure in Bin m.:-ak ",eoon bin ucrnan - Sakir Ha7.Tm Gokmen ~. Turk ku u i~in ga.2eteJ rimi i~ g'orii~leri :; Bu zengin say[y-J: hijrun okuriarrmlZ gOrmelidirle.r, __ Havacll rk ViE SpOT. en ?'evk~e o~~ly;ac~gtnq?: b'I'I" der~i dlr

~ ....... -

- unm IIIIUUlIlIlIUmUUUUllmllUlmmm
=1

mUUmUlInmllmllllUUmnlil ~

=
==

HAVAlJ

J

7

VE SPOR

:
::

--......

na <.lair vesika ibraa etmeleri rnecburidir, 7 - Terninatr muvakkate makbuztart He birlikte teklif mektuplarmr miinakasanm yapJ1acagr muayyen saatten en a~agI bir saar eve Ankara L vazim amirligi satm alma komis 'on rna vermeleri, (1271) 1-.2228

Arnasya ceaa evinin 1 haziran 935 tarihinden 31 milYJs kadar beheti 4180 ~irti 960 gram itihariyle 1I.22G40 kile ikinci nevi ck.mek bugii.nku belediye rayicine gore 1971 lira 160 kum~ hedell muhammel1e ile 9 may IS
93.!1tarihinden itiba.ren 20 gLin mliddetle kapah zar] usulii ife eksiltrneye kenulrnus ve 30 rnayis 935 persembe giinii ihale )'3pIlacag'. ilan e(jl1m~~,se de talip c;.ll~lad[gmdan i

:;

=

tLAN
] -Klrklarelinde 423 ton SIgLe eti ve 43 ton sade yaglrun 'kapah zarf1a ihales! 21 !haziran 935 curna giJrnU saat 14 de 'apllac.aktJr. 2 - Slglf etinin tahrnin edilen (iau 23 kUI"\II~ ve sade yaglIUn 70 kuru§otllT . 3 - Slg r etinin teminatr 73 .. IClO lira ve sade yag-mm ( 2260 Iirad r. 4 - $:a.rtnamderi her gun rkl areli satm alma 1<0misyonunda goriikbHir. 5 - Eksiltrneye grrmek istiyenlerin teklif rnektuplarlnI ihale giinii saar 13 ce karlar Krrklareli satm alma ko'mi.syonllna vermelel'i ve sa:at 14 ide komisyonda bulunmalan. (1272) 1-2229

20 giin rnliddetle eksiltrne u.zat.dm]~tIr. Taliplerin belle i muharnm cnenin ytizde yet1~ bll'l;uk nisbetind e hanka mektuplarmr kanunu rnahsusundaki serahat ve-;hi1 teklifnarneye leI edeeak r9 haizran 1935 persembc gilni.i saat 14 e
Kadar Atnasya C. M. U. hgmda rntitc,,:;ekkil knmisyona vermeler i ta:l"lflldrr. 1hale gi.iIl\Usaat ] g ten sonra rilecek (aZ~3 isahat alrnale Istiynlerin Arna ya ccza evi mil liirltigGne miiracaaelart ibin clunur, 1-2233
T

------........

== == ==

= =
:,

-

=
;;; ~ ;; ;;

-

nr.
De\'I'f'1 Dc." ir}'OUarl lhuliJln~alrl Sahnalma
Konti!i)'on II

f:EM 'in

ve

NaSir ilaci

II,anlarl

= ...... -~ =

I mr 11IIIIII1UIlUlIIl1f

IrIIIU1111111111!I III III II UIHUII IUU IUm 1U11U1U1IUI=
L

uhahz alaymm 15 bin ~ift kohne kltinler; 21 hazlran 935 cuma gilnu saat 11 de Ankara 'ev3nm amir1 igi bLnasmda leva.um amirligi :satIn alma komisyonu marifetiyle muzayedeye ~kan1mlstn"'. 2 - Fotinlerin beherinin mt.1harnmen fiat! 75 kur!.lshilL Mecmu tutan 1200 lirad_L
1muv,aldcatesi 90 liradrr. 4 - Taliplerin belli saatte teminatl mu\ akkate makbuzlarile t irlikte mc~kur komisyona miiracaatlan. (1273) JTeminan

iL

I LAN'
Muha!Jlmen bedeli 13500 lira olan (750) Ion yer1i Kok komuri.l 18.6-1935 sah giinu saat m 5,30 dakapaLI 7.arf u-, sulil ile An_Lralr3da idare bl'r

nasmcla satm ahn:acaktrr.
Bu i~e ginn1ek rin 1012,50 lirahk cminat eUigi ile istiyen1e-. muv,a,kkat layin kanu

Ii al"lar anl."1 n

U .. 1 f.. I) "jIi· . '1)

kanunl1n

En. cski

ri..1SiularJ

ill' pck

311:
lLAN

1-2230
1 - Ankara merkel: he stanesinde teda vide bulunan has.tala.rl a gediklJ kti~iik :zabit mektebi ta1 ebesinin ihtiya1:1 i<;itl almac.ak ohm 30,000 kilo yogL.1n eksiltmeye konulmustut". 2 - Sartname eyyaml tatiliyeden maada her g' n ogleden soma iicretsu;: olarak Ankara leva.zlm. am'dwgi satlll alma komis;yonunda goriHebilir. 3 ~ f!.IGnakasaSI 20.6.935 tarihine- mUsadif pc ... embc ~ gilni.i sa:at 15 de Ankara le.vazlm ,amirligj binasl dahirnde Wevazlm ,mirlig! satm alma komisYQJ'Hl tarafrndan 'apdac:aktu" .; - Munakasa ac.rk eksiltme usulu iledir. 5 - Otll.2 bin kilo. yogurdun h her kilosum.m mu.h.am men fiatl 20 1{lU"'u§tur. Mecmu tu an 6000 liradrr. Teminatr n'mvakkate.s. 450 l"radl.r.

vest "ala.n keza

1usa bir 'Zamanda H:ijki.i.adem
UmUl"lli

ta

l' ~t.rt OJ IhtiyaC"1 lem satIn Jlrna(ak 500 MJ ko~mar l3 h tas] el'l:siltr!leye Clka nlnH.!itu", Muhammen bedell on bc§ bin Ii:radlr, ksilt111eye girIn<:k iCiin 1125 lira muvakkat tcminat vermck lazrmdll. silt c ~artnamesi Samsunda tiitiiJ'1l fabri asr Ie 3..-:lm ~l.ll esil de, fstanblJ.lda inhisarla..r lCVi.llm ayaat miidiirluciunde, Ankarada inhisarlar b.<J.$ mudiirlugul1de

n.un dordtinc~ maddesi mucibin(.e i~e

~Ikarrr.

girmege

kanun~

de:llO'~I;I: lrl!::;ilii: Kanbel' eczantde
V~ m!jIC

mu

.:;tiriilellilir. k si 1tme kapah zarf usuliy[e
~~H1

manHeri bu!unmadl~niil da~r beY;lDnamey: havi tekliflerini ayni gun saar 14,3'0 i:J. kadar komisyon n~isliginp. H:r meJeri la.nmdrr.

zuk

ci!l:.i!.lusi.

bu1113-

h.lll'Uri Cidd'
'SIr ilaclljrr.

sir biZ'

Kan~uk obihiik

gUf'ubll.l: Ok!lurugU

~:. msun.:ia

inhisadar

tu-

:nLibayaa komisyon lit": fa 16 hr. L'Lran 1935 pa)'C)r g unil sa.:t 15 de }'aprlacalctu. fi ksHtm~yc gi.recekler 16 ha~Lriin 935 !)"Izar gilni.i sal 14 de kadar teklif mektup]af1nl komi:::.yon H.':ls1igine .'ermi5 bul tnmahdlL l26,5) 1--2.220
fahrikas.:.
I

Duna dail" ~arm.amel ef paras!z obrak Ankara,ria
mah:eme dai-resinden , H'1v"

kaU ~ekiMe dUT,GJILI'rn:r •

cJ a rill a.;a teseUiiim ve
mUdtirmgunden (11742' \li1fi

~evk almabUir,
1-220 f

Biiyiik fir at
Gayet mukemmel ve S3glam iliok modem A vrupa mamulatt ~e1ik takmU!ar, salon" yemek Ddasil', mutbak .... sac i.r ev eiYuz icabmda bliti:in bir eve tesisatI komple :sat[~ hkur. 394' 'It telefon.

Miillafl.l

Vekilr.ti

6 ~ Tern -nan muvakkate makbuzu ile birlikte muayyen saatte AnkaTiI levaZlm amirlig-i satm alma k,omis},onuna mjjra('aat~an. (1:274) 1~2'Z31

SalllluaJm- KOmiB,ODU
lJ~nlalM
I-

lLAN 1 - 240 ton unun kapah za.rHa eksiltmc:si Sdimiye 53& tm alma komisyonnllda 15, 15,935 tad 1 Cl.lmarteJ;i saat
14 [Ie yaprJacaktJr. 2 - tsbLi unun tahmin

hf'ddi 24720 Era muvakkat terntn.atl 1854 llradr r. 3 - istekliler uc:ulUne gore yazaca! larr mektuplarim mauj'Y n sa.auen bir :saa e'i.er ko fsyona vfrmi§ 0lacalda dIr 4 - T mina la lhaledc iki s.aat vcJine kadaf muba~

tanhk satm alma komisycnunda yapIlacaktrr. ~a.rtna .. mesi komisvoildan almabilir, Eksiltmeye gireceklerin alDO irahk teminat mcktuu veya makbuzu ite 2490
nUmara h kanunun eli maddellerindeki l:lrla birlikte

'LAN Erzincan g,arniz:onu

2. 3. iinvesika-

i~in 100)000 kilo un kapab zari1a eksiltmeye ikon.ulmu~~ tUl'". thalesi] 9 Hazinn 935, per§embe giinii saat 15 ri'e.. dir. ilk teminat 900 miradIr. t steklilel"in kanuni tarifa.t
dairf'sindB
tf:k~jf m'ektuph

I I

1-2,2!6

Ankara Ddt,.1i 'e R i ligi ;,
tIinbr1

I

lLAN
1-

-

nnI lhal e saatim:len bir saat
evve] Erzincanda Tiimen satm a]ma KO. RS. ligine \'er meted (1252)
m21t;Q

ltfcJjiye

me ydanmr"!a
14.6,936

teklLf me!t ..JO' anm kornlS rona vemle1eri. ( 80) 1 - 20 6

belediyej~e

<lit buz Fabrikasl

15.I5/Ji3S tarlhinden

tarihine kadar kapah a.zdla artrrl aya ~lk:lnh II§ i;:i,e lie
istekli
a)'

ok or

sehec:ilik

ve7.llesine

yatlrtl&

mI~ olacaktrr, Diger [hklarma yatrnlml~

ma[sanolan temin.a makbudan Ve")ra 1,an. ka teminarlan us.ufiine tev°kan eklif mektuplan o~ine

i It: rlJ U "
DRRt, F1RE Gt VE

U,
1"

••

l~m

~lkmadIgmdan

bif'

zarfmda. pazarhkla I jra~ ya ver~lmesl kararl.a.it nl-

konmu§ o!masr Iizund rr. 5 - g,artname komisyonda hergi.ifll gorull'l!bilir. (] 240) 1-2170

BELSOGUKLUGU HASTA LIK.LA RI M'OTEHA SII Tabakhane cad,d· s; ba~mda A hm ta..~ sokak N,o. 1. 7 ve r 5·20 ve k;::!dar kabu1 eder.
Hasta.lanm her giln 9-13-

vi iki odahk mUstakil da- :.:. du. i e i.ic ay i~in kirahknr_ t: 3 - M'utlakkat teminat ist~yen]erin 21B2 ye u~le(472.S8) liradn'", fon tm e-leri, 1-2221' 4 ~ tsartnamesini gar ..

2 ,_ Muhammen (1) selar tepesinde elektrik su ~ hava gaz ve banyoyu h,a- .:~ neUk kira bed eli (6301) lira-

Ha.vuz bai! nda Pa~a~ ~

ml~trr.

,1 L
KurutUll

1891 44 senedir Qurrnadan

Y A N IS ,
~tlnnakta olla

Selllleti

filn.W1
Il;dtar

yedne
btl

haha1

k

resimli ga~eteJlin Ankara'da s~t § yeri A K B A Kitapevidir. Sen,e~ik abone 10 Jira.. SaYJ.Sl 20 kum~.

istanbul ~Jirilkleri i<fln 24D bin kilo Uln kap 11 zar-na eksiltmeg-e kon Imu~tur. Tahrn.m fiatl

N kumandan1.&g.l.
Po

Satlhk ev ve arsa
Veni§ehirde mal mektebi M"rnar Ke-

Satlhk kamyonet
J l model fort kamyone-t
a.;:

k1.l.IIandn:U!j

bi~

sahib-inio nastahTalip olan-

10 kurus. oLup ihalesi 11 ha,zi:ran 935 sah giinu saat 15.JO da ,"'mrlrkh'da komu-

d armda 8 0dah bir ev ile pa§alar tepe .. sinde bit <lrsa s-atIhktJr. 22g1 tel e£ona m liracaa. 1-2124,

g,"~3T1

satllacaktu" postahane

be esk

atk;:tsmda At"
paz~r1rgl.
]-2lZS

lidjlr kilhve,
fll

mdc gbrup

y .. pilbiJi rler.

mek istiyen'h::r her gun muhasebcye- glelebilirler. 5 - lstekH olalllar lH.. l muddet zarfmda tati) giinlerinden ba§ka her paznrtesi ve pel"!jFmbe gtinleri komi~yo,n reb)" gi:ne muracZI. t ct .. mel idi'fl~f. (11 G7) 1- ~p-~ ,

,

- ..-. ~"g'.-~~' .
"".
"f _. ..........

.
'. &

_..

--o..r-.~~7:_:'t
..........

~ .. ~
-I

7"

...

.

<JI .. -.;;_-

a," ..~4

--.. _. ...
I

ij ~ ~ ,~

.~ _

~

•'

'.

- .:
..,

,'t-

.

, ,'1. •

_ .lit

~

I

..-_

,•

1..

.....

-'"~~
_
I

~ ,.

-.

urus
t§ ))01"0..11 a~lldl
Anafanalar caddes] ZctlcirHcal'l1i l{ar~[SU1da doktor Nizameddilfl apartrmarn Kerim Er-ta~ telefon 2037 Komisyon, mii~k alrrn satrm ve kiralarna, bakanhklardan i§ kovalarna, rnakine He yazr yaztlmas1 vc he dilden ~evirme i~h:ri biirornuzca ahrur ve teo:?: le dell basarrhr.
Not: SatJhk rnlllkli elan larla IScv[rme ve yazl l§l.e-

af a, akan
err.'

ii,·1iigiill(i
Kesif herlel i 2785 lira 89 kurus olan Karakoaun

,.

'J

A N ({ A R A. rla
unanlr t-a miijd

ri istiyen~erilll biiromuaa

bas vurma ~ Sift. Telefon

n-

2037 2183

ne getirilece k su 28. 5, 935 rarih inden itibaren 15 gun. mtiddetle ve paearlrk suretile verilecektir. 1 ~ 'I'alib olanlar ticaret odasmda kayrdlt olduguna ve bu gibi j~leri yaptlgma clair vesika ihr<lz etrnek.

koyii-

ORMAN 'CiFTLiGINDE= I [I "ad rriz pilijl

l\jlal·nlara ,Ia 1',1,,]

Erzurum maul"if Iniidili"liigiillden:
Kesif bedeli {l61(0) lira alan Er aurum asart atlkasln.-

2' - 9 'l,S terninet akces] olan 209 liramn vilayet vea .. nesine yattrtldrgma dair rnakbuz gostennek. 3 ......thale haairarnn on birinci carsamba giinii saat 15

Cil"tli]\.lJ(
aCIIQ1Itr.r ..

I" (]

te Nafla Baka,nhg[ besinci claire
yapllacaktrr.

Sl1

isteri miidiirivetinde
-. Her gun

dan tifte minarekerfn tarnir i§i 16 haairan 935 de Er:zlIJI'fum Maa;if l1"1uciiirlugiind'e saat 14 de. kapalr zarf lUHl~ly]e ihaIesi miinaka:uya konulnlu§tUE". M'i.inak.asa}la g irrnek istiyenlerin ahkaml umumiyeden 'ba§ka diplomalr mlrnar veva miihendLs olmalar) VIC bu gibi ehemmiyetlt i'~lerde ~ai[Iml§ ve devlet in§aatmda en a~agl on bin lirahk i§ yapml~ bulunduklarma dair komisyona vesika gostermel@ri sarttrr. M1Ilvakkat teminat rnikdars (12'07) Iiradi . Yul<.ardillki stfatlarr haia bulunan istekltler ke~ifname. humi §artllame rnukavele §artn8lme.:l;ini Ankanda maarjl vekaJetinden. :htanbu~da ve Erzurumda Masrif mlidulflugiJnden paraslZ olarak alab!tlrler. (1167)__ 1-2222

4, ~. EvrakI kesfiye ve pl"ojeyi gormek icin her gun mezkur dalireye miiracaat edilmesi ilfm ohm~r. (IllS) J - 2[46

og lie

ve aksam

her istasvcn larrnrlan G~h.1i ge tren I'eri islemektedir. ]-2068
Anl<sramn

Her gun geceteri

VE

zcngin

rnuaik

vardrr,

i~li:

Kapah zUI"fla Ci(Siitl11le JUJU) Bel diye imlen:
zar"fll1.

Iia iye Ve al tindem
ve caverj lmek uaere "yirrni iki milyon dokuz yU7. on. sekiz bin., muharrerat aarfmm imaJiyelSi. 26. 5.1935 tarl h~nden i tibaren yirmi giin muddletl e ve kapab zar Ila eksil trneyekonulmu~tu.r. ~artnamesi Istanbulda Dolmabahcede krrtasiye depcsundan almacakrrr, EksUt me:ye istirak etmek istiyenle!!"'ln 1525 lira muvakimt reminatlarr ile birlikte 15,6.1935 tarihine musadif cum rtesi
5

2i.S.935t tarihinde ihalesi yaprlmak iiZH~ kapalr ekailtmeye ko,n.l!ilan Haseki haatahanesia 111 rnuthak

Kagtt~arJ

ha zineden

ilis malmiidiir
Tahmin edilen bedel 1.1. K. Mevkh
4401}0 30000 2570 G. Antep, Ki~]s Ci'U1,si

"·,gm_ld

.11:

mil:pd~k binasnun insasrna aidkeiiiJ evraki ve $artilla111esinde garu]en IUO!:um i.17.erine ba~[ de,gi!}ikHkler Yipda:r:ak bu kere yeniden ekailtrnaye koerulmustur, Bu is :dn evelce mii:ra!";aat edip de kesif ve sartnaene alaulara bu ise talip elanlar helediye Ievazrm mudurliigilne miiracaat euneli ir, Ke§if bedeli 26718 liradrr. Istekliler proje ve ~artnaa rneyi 134 kurus rnukahrtinde b]~irler. Eks'iltmeye ~ irrnek ve eksil tme kanununda leva .. erm mi.ijhirlii.~tl~"Iden ala[Gin 2490 nurnara h ~rt trrma

I

gilnii saat on be~te Merkezde milte§ekkim rnisyonuna rniiracaat eylerneleri, (1187)

mubayaat kG1-2093 •

Hapisane Ona mekrep bina ve ba hll;esi Ki1is E}'tam mektebi binast Kilis maljyeaine metruk emval beddinden borclu hususi muhasehenin yukarda evsah yazrts u~ par'~a ga}'ri menkulab 18.5,.935 gunlemec:inden iribaren 21 gun rniiddetle artrrmaya konulmustur. Alac:aklann Kilis idare he)'etine muracaatlan ita.n o]unuf. (1257) 1-2213

da yazrh

vesaika

ve belediye

fen

isleri miidiirliigiinden alacaklarr fenni ehfiyet vesikasiyle beraber 2004- liralrk muvakkat terninat makbus veya mektubu He teklif mektublarmr 17,6.935 pazartesi gLin(i saat 15 e kadar daimi encurnene vermefidir. (B) {3043)

l(alJall zarfla ek siltme Ilildi · Tokut '"'ari)a}th'" III all:

1-·22 J

l\llaliye Vel iiletinden:
1) Eksiltmeye konulan i~ (Ankarada Ye:ni~ehir dev~et: mahallesinde tnhisalilar- U mum MudlirlUgu bim!s~, bina in§aatl her tiirlii t:esiS3tl beraber) Bina \.e tesisatm ke§i£ bedel~ (476814 lira 51 kll.liU§tur.)
~ar[n

1 - 2490 nurnarah kanun ahkjimlle Nafia vekaletincc su isleri icin tanzirn krhnan serait] umumiye daires·ode Tokat sehrinin fennI su tesisatr bavrndrrhk bakanbjtmn onaylt projesi ve bu [~ i~in yaprlan ~artname geregince VII: kap9ih zarf usuliyl e eksiltmeye kerrulmustur.

TemHk sUl'ctile eytam bank:as~ndan hazirarun bir u!;iind.i gunleTi
l SOl

maa§.larmr

a lan-

Asken

2) Bu i~e ait ~artnameler ve evrak ~Lmtanhr.
A) B) C) E)

projesi Nafl.1 t§~eri. ~:rili,ti
Hususi §alrtname

Eksi]tme Mukaw~le

!jartnames:i
UmlHitlliye'S~

150l Mtilki 200'
801

I~OL
1

500 numaraya k:iidlar 4.0.935 sah gunu 1000 numaraya kadar 5.6'.1935 l;aJ"~amba 1500 numaraya kadaf 6.. .,HJ35 p'en;~'embe 6 2000 numara:ya kadal" 7.6.1935 cuma
200 nun1alraya lndar 8.6. n93,5 cumartesi

2 - Isbu tesi.s.at memba sularHun, i'Sale mecralanmn in~aadan. su deposu jn~aa 11 ~ehir §ebekesi tev:ziatl ve ~artname \'e projclcrind e: yauh sai:r teferriiau lhtiva Mel". 3 - Dutiln te£erriiatile teslsatm ke!i!if bedeli (144.442)
lira (80) kl:ltlll~tuT. 4 ~ Bo. i§oeaiteks.i!tme~alltnames~. mu.kavele projesi ve

F) Ke§if cetveli. silsilei fiat cetveli G) II adet plan H) Fenni sartname istiyenler bu ~artnamder'i ,.. evrakl 23 lira 84 kuru!} .e bedel mukabilinde MaHye Vekaleti mitli emli.k mGdi.irliigiinden ,dabHirle'r. 3) Eks]ltme 12 . ha liran - 935, tarihinde ~ar§amba gilnil saat 15 te M,alliye Ve'kaleti emla.k mudiirliiiiincle: ya . pdacakt[r. .
4) El,r;siltme kili!ipah zarf usuLiyle }'apdacaktlr. 5) Eksiltmeye girebilmek i~in isteklinln 22822 ~ira 9'8 kuru~ muvakkat teminat vernlesi bundan ba~ka a§aguiaki vesikalarl haiz olup g,astermesi laznndu·. Eksiltmeye en az bir pan;ada 1(300000) lirahk birinci nevi idare binasl yapml§ olduguna dair Naha Veldletin de'll vesH'l:a ahu:llar girebilirler. 6) Teld if mektuplarJ ~'ukarda. iki n d maddede ya.zI11 53aUen bir- saat evve]ine kadar MaEye Vek~i.1'eti milli emlak mUdi.irliigUnd,e kurulan e'ksiltme komisyonu reisligine makbuz mukabUinde verllecektir. Posta lie gonderi~ecek mektuplarln nih.ayet iic:;{inciimaddede ya.n1t saalte kadar gelmi!\1 olma~a ve dI§l zarhn mGhiir nmmu ile iyice kapatIlml!} bulunmasl lazImdu·, Postada olacak gecikmel er ka bu1 eeli hnez. (1172) 1-2'084

800' numaraya kadar 9.6.1935, paz,artes; 1200 numanya kada:r 10.6.1935 sab Miltekaidin mulkiye ve ask,eriye ile eytam ve eramilinin haziran na agu:stos 1935 u~ayhk maa§larl yukarda }'azllr tarihlerde verilecegil1den numara. sr.rasil uzermc muhasebei \,; l8i.yete murac:aatlan. (1268) 1-2223

fenni i2ahat. ve !je'lrait ve ke~itnameh,r. planlar~ profiller. maktalar \Ie projelerL ;stekliler (722) yedi yiiz yinni iki kuru~ bedel k.iqIhgJ ile Tokat :§arbayhgIndan alabilirler. B.edeli gonderHerek teahhijtUi mektUlpla istek yaprlU-S3 gost.erdikleri adrese aynca elli kuru§. posta ucreti kar§odlimda posta ile derhal gonderiHr.
Slediye Eksjhme dairestnde 5.6.935 gun]emecinden yapllacakur. (1266) ba~layarak KIRK

BE$ gun sonra 21.7.1935 pa2ar giinUJ saat 15 de Tokat be1~1221

'Vekilettell her gun ne§:red.ilecek g,enel buyruklardan 700 tanesi fijjr halinde \Ie ay .sonlarrnda 7.a0 tanesi kitap halinde bastJrdmaSl pazarhga ka,nu!mu§tL1li. 2Paza:rbk 6.6.935 giiniin.e rast]ayan per~embe gtinu saat 10 dol vekiilet leva.lnT1 Tl1iidurlii:gGnde ku.rulacak kGmisyonda yapdaca.ktlr. 3 - IstekLilerin beUi gi.inden evel 75 [irahk temtniiU muvakkateLerini vek.§Jet veznes:ine yatlrarak alacaklan menkbuzl3l1rL3i bi:rlikte belli saatte komisy,ona gelm,elerL 4 ,- Bu i§e ait ~artnameler vekalet levaz[m mUdUrlu.giinde he'r gun gorulebi11r. (1280) 1~22'32
i-

Etlil ..mel""l<ez lal)oratllvarlarllnii .. · d"" I·"..... den: ur ugun·
Miies.sese tecrube hayvanatl ic;in asgari on be~ bin 3zarnl' yirmi hin kilo Ye.§iJ yonca pazarhkla satm. almacaktw. $eraltlni ardam_ak istiyenler miidiiriyete miiraca.at edec:ekler ve eksiltmeye gir',eceklerin {h:::18 haziran 935 sah giinii saat i.i~'t'eZira:at veka1eti muhasebe mi.k1urliigiinde b:lplana(ak alan kcrmisyona geLmdE'rL (12'69) 1-2226

(onya C. 1\1.. Umumiligiu(lell:
Madde: 1 - Konya ce.za evinin bir :sen,elik ekmek intiyael 31.5.935 gUnilnden 15.6.935 gliniine kadar 15 gun muddetle kapa:lI xar( usuliyle munakasaya konmustuir. Madde: 2 - Yevmi ihale olan 15.6.935 l:I'ulli.im; mi.isa.b dl'f cuma:rtesi giinii 5aat 9 da .Konya C. Miiddei un1Umi1i~ gi dairesind,e ihalesi iera kIlmacaknr. Madde! 3 - Talipler teldifnamelerini 0 g tine kadar komiSl'on riyasetlne vermis hulunac.aklardlr. Ma,dde ~4 ~ Ekmek yell"li unundal"l ikind nevi olarak 'Ie 1l:alipler bede~i muha.mminin.in y u::td,e yedi bUliuk kL'ru~u 'olan (1 :555) hra (20) kll.lru~ teminatl muvakkatelerini teklifnamelerUe birlikt.f: komisyon,a vtCreceklc'rdir . Madde: 5 - Fazla [zah.at ahnak ve §i.lrtnameyi gormekistiyenlerin KonYai ceza evi miidih .. gii.ine milracaatm Ian ilin oltlHu£. (].26,3) 1-2218 Jmtiya.l sah['Di ve Ba¥flu
l'aarriri FaJib RI fkl AT AY Uml,Jmi ne~ri,I'i.U idart edl!n 'VOUI l~led MU,dUrU NalHlhl

'Tayyare

BUYUK

••

ASI
-

Piyangosu

Rin!p.rce Id~inin )'tizlinii giH~lUrdii 2 ind ke~ide 11 HAZtRAN 935 tedir
I

iiy k ikr'a miye 30,000 liradl
n

BAVDAR

Aynca:

]5.000, 12.000, 10.000 lira.hk

ikramiyelerle

"20.000 •. lirahk bir miikafat

vardll':•.•

lI..

("anklfl

c:addesi cl .... Oirmd.
~lUjll'l'llf'

f YENi
j

UIIJIJ

Bll'!um(!vind.

Loretta lolTa.irn dan

BUGUN BU GECE Young v@ G,eorges Arli5s

~I

iN
temsil edi]en en muhte~e-m rilmi

.

- :."

-.

~....::.

--

-

---

-

.

BU GECE
Ask - hel'l!can ... d~h~d filmi e

ROC;ILD

I· kin Ii a.dalll
~'i kn; rm bi[d~1'L

Senenjn

... ''''',fUtl u'nQ flaim' ij:{'ne(Je I,l.~.r. =j~IUP.~

ifl. f' ,,1{ln..l. Iiir f1Fm'UZlo

20 lira vern, ~,Jlile{lhhi.i.t 'JlflU::fidi,·
~NUNt)

.

ON AL TlNCI YIL. No,: 4916,

,rASIF
Va Ifill, Qrgm,z;dan,
lonmemeh btlr aah.a

Alatiirk Anka a'da
~U U,"

o

ue.zre ayrllip gi.tfi.~i.fle !lir fUrlif GLEunl yal'lrcrRuy.OTum. hlo.' g,eR~ ue eanh} 9 lunlar &i%~ellt gonliim,iiUell lJe ifimiz ..

Basi ,

all

lzistanlJuldan

,( ondii

Kam _tay.~.grupul da
aur '. a a t z ,eli., rin ]. ilo 'II

t:lendi.. V iii"I~ta butin lanl,,Y'lInla1 6ir karaelb ~an[mayanlar bi:r' 'edb ve IzQJa arkadql hayb,etfiter. V.&.J. ilel'i Ita:re'etin JI'~:te Jiifmez bi:l,)!J'a/danndQ" ,&i,i irlt I(amr.dayda lie Kaimr Ba/uln''I,-

Cunnu· Ba~karu Kamal, Atatir.k birka~ za,mandanberi 'bumundykla.-;:; blanbul~dan Ankara"ya. donmii~ler ve saa,t 12 de CUtlik btas ..

yommda. trenden inmi~lel"J K,amula.y Ba,ka.n't, 8 a,baka.m.. Bakal] Iar ~

25 ve

C,H.P. Genel Sekreteri, ve ~a.ylavlar tarailllt'utan kclrllllanmltlardir

kes DIe ~,e

kilo II ,28 kU.I."u~a _ ,3,tllnl3.k i~in haz rlullun kanu 1amutaya sur 111(lu
.--ill

gEnda. 'ayla"Lta 'ar,~
ram.Q!nCQ

doiufmijf oldu;unu hI?.. niiz fu~pimi2. nalulal"lz. Alatiirk'un buyuk e.lerl ;rin jiQu.qu'Ren ne 'atlar iff,din ue serbe, bil'di'-lel'l lJe bilntedUderi i{in 0 R(1.dar eyicit tie Ir.Ofgoriil' biro JOlt} bi.,. elendi. iJ i. B iJtitn hmgr:qrtZlor ue stlinak.,
:salmdQlI o),lIamak

naIl IUJ"~'

DI!j

Bakarumrz son Biikres ve Cenevre konus .. rnalarr hakkrnda parti ark adaslarrm aydmlattr
C. H. Pa.rti3~ Kamul~y Gf'\IIPLl! ,dun saat 15 te E.,r:r;incan Sayla,\,[ S,3.Het Ank:!In'm Ba~kanhgt altmda to'p~aJ1~h. Ba~bak&1lI IsmeL tno~l':';.. hykiimetin ull1l5ii1l ihliy~~lar:r gozel. mek ve fina.nlal yegrelimleri imka.n gQE'dukJC;e hemen 'taptamak y.onundeki prensiplel'ini bir daha. belirtmi~ ve 'bu ctimleden, mak uzere fa b,rikada Itoz ~~keril1i kilosunun yirmi be, kuru we kesme ~ekell"inkill1,n de yirmi 'iekiz kurusa ~rtdi,tilme5i is:in haz'T la,l1ml! 018n kanum.llll1.Kaqn~taya 5U1nulldillgunu b~~dirmi,tiT. Bundan senra Dll~ Balkaflil. Te'Vfik Rlrittu Ar~!iI son Bikre, ve Cenevre k,on'Ul~ma.la.l'r 'hakknuJa P,a:rti ark.ada hun'\! a.,.dlUlatnn~-

lor ara~lndg

0'-

-J ~-.,",( ....,. ' .. nn~{:.m aaYOiI lk. d

bilmiye.n ,",' t.Cd'i~ bij)'~k

partinin

BiJyiill

ii' m Ii I Ii)' e ord'usHnaa lie giizel iki h at II S'j)~uiu id iter, i hi.;' J e A fQt.i;.,k'e ellerinden ge.IJi.ii hadQr evliidlill elti'er. Illili de. fen giilii~lefinin .esini kulaklarlmuJg blrakarak. yqil ,apraA haJar fa .. ze gflH1,liAlerimle;" bir 1m, 641"'0 ~u.ziinclen ii/up gitfiler_ YqamaiOl #'a hlar ~ lJo.r,ah. Boyle giinde boyle 6ir arlu:uI(Jf irin ne JlQzllabilir? V,Qsrl'l,n o'Jii.. iunu diisilnmeA. akll uyti§'tQru .. Necali ilel
,

ptlJ'ti onJQ en Jeri.n biri.n.i hd(lcald'u",

yaslorU'idan
Qy

U ilJ

tn'.
Gerek Ba.§baka.nmve gerek DI~ Bakam T evHk Ru!lii m diyev'leri grup~a a.lkltlada kar~11 oml! V'e oDanm.,'h:r. Aru-

...I Bat ,gun Je~ ·elime DI.~
k.eUmeieri il,e (Jllnyor. Turki~ yede f1ka'11 galeN! 'Ve dergile.
re her gun verilen S er kelimelili listetet! de yaZJyoruz. U Ius bajtil.nba§a k.rJavilJz '

3111DllZ

geld

ll

:ror.

V Q8rf11 hei' L;(fm n anacak~lr. Va. I JuJ.irnenin biiliin I:n.u}uefi)'h~ bil" a J ''I m.' dl. r. R. ATAY
urel
LIe

parli

BU' lisleyi bessn gazete ettlk bu kelimeledn smsrt» cslsrim kul1anmryacaktll.

y ~RM I B1RiNCJ LISTE
J. ~ MatbrJIillt 'Or-nek:, Sa In

Balm
hunt"u,q~n'

I\loderu Ntlhun Gemisi
Gecenlerde Havr'dan N evyorka ilk yclculugunu yapan bUyiik hanSlz transadanrtigi N orrnandieye modern "Nubun g,emi.'s~"demsk yan]!§ olrnaa.

dorJiineu kutlver' oldlug..n,g soyl'emekl on~ bo~ bir guru,. vermeil degil, lamler,li ("il§ aki~J'onu J,erin larleu ue !II) ..
ratill4rl kar4lUliinaa JUJun ..

aiirmeh d',em'ekltir.

V'u,;''I'e == OJetJ 3. ('suliyd = Soral) 4. -. N e~riyal = YayUT
2', Orqeh: R'Ad,o. o.rlmU::Ul en
(SO'lIlJ J. eli saYI/ada)

I.danbuh!l done" Orj' 8ak.un 8. Tevfik Ru!tu Aras, Cu.mur Batka.nrmn:la bi,.tiktc, dun. Ank .. 'ya ,elmi, VI!!' kar,.·
Cenevre'lden hUlml,lu.

313 metre uaunlugunda, ve 36 metre gE:ni~Hgin de olan bu g,eminin yii kseklig i. alia.g) yu kan On I ka tlr bir evinki kadardar, Gerni Perrheet teakahlart ta ...
tara hndan be§ ydda. bitirilmistir],

Habes ..italyan SID)"" 1"1lId a il{i hii(li
oraa, 4 (A.A.)31 mayl~ta, Itillya - Hah,e~ nUl"l bOYU'lllda ~Ik n hadisede italya.n ye eritremerden 30 ki~i o~roij,tur. Gene ,ogi.in Somali 'sunrlanlll-

25 miihendis ve 250 den fazla de .. sinator, 7000 tane kadar- plan ha-, B ir-inci snuf yoku]ar i~in ,iiverten; n ilstunde biiyuk bir salonla sigar; salonu, kl§ bah~esi vardE!'. BLl bah~edc, ku§larla balrk~a1In en 3 z gori,Hmii§ cinsleri b1ll1unmakUdlT. Gene a.yn~ sfnlfta bir yilzme havuzUI, birr kiHsa; bir ti ..
Y<ltro 'lie 5alonu~ bir yem,ek Sal0]111 zlrlam]~lard!r.

F an~IZ k,abine-.; i
Guven oyu aldIktan sonra devrildi
Paris, 4 (A.A.) ~ Parlamen.
to' Ih.iikiimde 192 0Yil kar:;.~ 3900),181 guve'nini lI,ildirmil'tir'.
(SonLl 5. inci saYlf(lda.)

to·
'I!"

II

da, Mlista'hihle -;'Ikan ba,ka hir onemli hildisede, [taJ,yan hatJanna tll.l.ldlr- n habeflerden 10 kadarr oldUrillmu,tuT'.

ve bir de hoI vardrr. (SOllU 6. U'liCI 6tJy.fo.4'A)

Moskova, 4 (A.A.) ~ B~¥iik E.1~i Vasmf 1~lDar'U], ii]umii do]ayrs,iy1e, ilng~r . ja.pon. ve a1man bii,z yuk el~iliMeri ~eflel"i~e bulgal"~ Norv~. I VC!"'t , Da.nirn a rlka, Fi n.. !I ,Iandiya 'Ile ma'call" o:rta ,el~mkleri ,e,fle:ri de Tiirkiye Buy-iik EI.;iUiine giderek Iba aglllgi dilemi,1erdir.

urag
"r~8f1t
I

Yuk rd.,:. Bic lIBb,., top!tIlSD
k",r~r lc.aJlarul

n bir

tiJpl'lJ

M.Qskova,4 (A.A,) - Dun sa· at 18 d,~Tiirkiye Biiyiik EI~mG;inde Varnf (;ma.r i~in bir 'o]~ loreni yapdml~br, Torende Kalenin"in o["untilgr Mia:z:'ki ile VDt0'tilof. Roo ,zengolc;. Krestinski. Stononiakof. VI,Jiht. Yekerof. Budenni. Zololard, el~iler Vel sovyet kurumhirI ofuntaklal"J hazlr bulul1mu'!".tur. TiJ.but, Killenin, Mo]ot~F, Vo(SQIW J. dl s:l!Ylhda)

ft bul!IIJil'raJr

bltl",ut bllrP'" ll}ml,f bon blf:l~.§ piyade.'il'. AJ.1gu:1a: bii.!:un gel"e!?," leri tam iki Ilabcj suvJri:,;j.. t:1c.sik.J(ri
1I11rken.

arloW

dalt

mBdaly"3

l'rHin,,pridir

Londrada
d., da b h'ndugu
dan gden
(Sa(.1i1.1 3. ci'

umu suzluk
hal" .mda R~ :\buyiik bir
nyda-dJ!)

Land '<1, 4 ( .A.) abe~istan In italya'ya kar§M yeni ir saIh",br:rl er,

.
~

-

---"
.:

~... ..._

l· ... '.

_'.-~-

..

....

.-' ...

-

......

:.~

-

ULUS
rlA ; :~~.

~r: :

Kllavuz i~in dersler
-2'1-

I. C;
JSl ANBUL
TELE.FONLARJ

u
.B. Abdurra
1-

u
Yeni TGrkofis baskan
Gazetemizin 2 haziran tarihh sayismda Turkofis ba§kanl !;;llla. atanan De, Mr.:cde' Alkinin .IdE yanh§hkla Dr. Necdet Alp olarak -;Ikmn;:tJr. Berlin UnLversitesinde ek onomi illrnlerlnden dektorasrm vermili elan yeni Tiirkofis baskam B. Mecdet AIkin btiyilk harpte ye Je~ subay elarak Bertinde, 1924 de Samsun tecim direktodi.lgi.inde., daha sonra tecim ba.kanhgJ oz:el
kalem Tedm mildilrlUg Linde ~al~~mJsttr. o;nJntagl olarak Amstcrtla-

Acaba, deniltllgl glbi. MWlammed Yarv,a~, v k U 5 U' bir /ijmse miydi? Cwnuriyetin ba~Jlca ode'llleril'ldt!n biri a II u s u z lui u ~idermektir, StU' g e 1]1 0 Y 'u AlmBnya'dan yamr sonu~l~~dl. En ~ok k.a"Jjt~rdlg~'mlz ye'vi kelimelerden ",iIl1 osmanlu!a '~umumj,.nin kar§lIJ'kiandu. G e n e I ba§~s ~ ~ ?J. u ~ ~ , lJ8§ha.dJr. "Amme,.. anlammdan gelen "umuml" sozu dun· ci kelimeyi kr.d/amu:aglz. _ G e n e I ,d i E e k t 6 ,. ~ "urnumi mudiilu ka,.,~dlgl€lzr.

Atina elc;imiz gi tti
Jsta11b,fJ.l~4 - A tina eJr;imiz Ru~eJ1 E:jrel bu sabah vapurl,a Pireye Clftj ..

"f'"

Bir kadm bir adamr 01diirdii
iSfanbu/.

an Naeinin kardesi Hava Kurumuna ikiyiiz bin" baska bir yurddas da yirmi bes bin lira verdi
Istanbut, 4 - TUrk hava kurumuna 12'0.000 lira ererek hava tehllkeslni brt,en uye yazrlan B. Abdurra.hman N acinin karde-~i B. Nuri de ueak kururnnna :200,.000
Iira 'lJef"crek lI1ava tehlikc:sini bilers ii:ye yazI1m,]§bI". Ayn:ca gene B. NUf"i admda baska bi yu_rtta~ da hava kummuna 25.000 lira vermistiro tsta_nbu~da hava tehlikesini bllien uye YaZJlmak iij~n bUyiik bir

"MelJ,laati um'pmiye •.,delti "umum" am:ak ukamrJt~, iikinden num "kamusaIJ• iJe tjjrk~eye ,evtllebilit: K a mils a I a S Ii! lakat ,ok kullanrJJr bil' tec;m oldll.g'IJ i"in bunu K11a:'Vuz "kamugasl .. diye lusa1tHN~,flr. Bu kelimc'eri iral'1sIz,caJal" lie lUyo1s1ayJ'Rca daha eyi anla.l1"slfuz: hili "gene,al"~ vlteki ··publique •• demehtir.. "Umumi bah~e .. eget meseJ.i ·'luIJk. bab esi .. diye daba ,(011"jig bir kal:j,llk aramazsamz, ancak II a usa ~ bah ~ e diye [iirk~e/f'~ebi1il. Fakat' biz bu gibi ;'p,ublique" Ieri "haIku 1imesiyJc kar§,'am,agl daha hOJi buluyot'uz: "HaTh meydamt halk lJab~esi,J
I

4-

Bu sabah lsisn-

bulda 45 Y8Jlnda Gijli~.u admda hiE ksdsn, Kazlm admda bit i~t;iyi

roververle degildir.
on fie

ve ajlr Y011,alad,.
YS!iam"acagJ

Kaz,belli

nun ya~ay,p
§,Yl.f

KuJizar. Kazum
onceanaslnJ

b'lJndan

rna giden B. Me·cdet AHdn. sonra-

m

y,e ka.rde-

iini olc1iitffugu

liza.rm on oculu!le Hilseyin a., dmda bir de koc-asl verdsr, Kadm

;~inVlI/mu¥u.r. Gii-

BIJ if kimin

O'stiime btF pardesii, U.!i: ,t e m • e. bit ode ....a/dim. A ttn iirk tfirk. Ie' urtulll§lunm butull da'lfala.r,mn se

ii.5 t e 'sinde.di,l

K....,!f,mr iSldiirmege on be§ yddan-

1]1]

b

0-

, ' ildiir. Kim evi a~ai,samayuu~.
Bu misallef'de get;en k lime kar=~hk1arJ: Okusuz = Ommr OkLlSlIlzlllk = Ommilik

bert Icalar Vfld'g1l1i. oMiirmell i~in f)'nun hapi ten ~J'kmaSl:lll beJdedigin,j sQylemi§ ve Kazm:u OlduT.mek
l~jn

istek vardsr, Halkev~, hava tehlikesine ka.r~1 halk:ll uyandumak i.;;in kenferanslar haz1T]aml~br.

gmt

dan Berline gemerel:c. ye:d~ yd bu i .. €i gormulj, ayrrca Bertinde kurdugil Turk teclm odasrrun ba k rnryapmI§tIIf.

Tilrkof~s kurulahdanbert asbaskaohk yapmakta alan B. Mec:uet Alkin,B.
I

Faik Kurdoglun,un

eko-

SflbahJeyin

saat

dort.ten b,e,

bu~uia hadar t;e:jmemeydanllJda
bek.lemege katlan."lIqt~l" ..GiUiz.sr Kazrmr vurdukt,a'nsanra' kendill,ginden PQ1,rs,e teslim oJmtl~tm ..
Ka~lmln ya}"m'u

Hava tehlikesi icin konferans
Tiirk hava kururnu, hava tehIikesini halka geTegi gibi anlatabilmek ;~i:n halkevinde konferansIar tertip etmistir. Konferanslardan hirinciaini Y3Z1 arkad!.a§llmz

numi bakanhgl yonetgeri olunca vekillikle licvirdigl ba~kanhga 26 maYlSta atanml~tlr. Kendisine ba-

~arrklar dile riz.

Oenoy = REyiam Oenel = Umumi ~'GeneraL,. Kamu5.a] = Umumi "Pub]iqm."", Uste = Ilhde
Sembol T'irnsal A agsamak = Tezyif

Bugi.inldi saynruzda geeen krlavuz kelirneleri
A~tkhk

=

Univlersi telilerimiz Yu ~
nanistana
1st.rulbuJ.
esas ~.arr',aman

B. §:akir' Hazrm GOkmen pe:r§em-,
be gtinti saat IS de verecektir, B. G6kmen ayn; konu iizerinde radyoda da birkac: konu§ma yapaC3 kR
tl:l=•

Aydin
Aru ~ Dllrluk

=

=

Vllzuh
Miinh'lCt

r.:tmek

*

gidiyor

Hauea

~4

Modern
Mod
tl?

mimarllkta

11

y If a

degi/dir.

4 Sma'flanlan sanTa yuz univ,f:'l'site talebe~i Yunanistana l[f!zmegtJ

~]kag~ ~ahre~
Degd
Elk'

mimarJzk

Beni bu hastalTktan sag I t a nhekim. sizin sai"k. vermi!i aldugul1uz.dur. A [.Hurk admr tarlbte b e ,II] :g i I e ;i ( i ,. e l] eserler .1ra~ smda. sizce en JHiyugu hangisid;c? Turk .H.aviJ KW'.umuna vee i t r e bulunmaK. herkes ifin bOTftur. Yunid,8!jlar arasmda )' a r dIm I a ~ m a ve d a ;y a .. ,n f $ m a esastlr. Bu av. siz;n/d Jle ,d e' 11 g Ii" .§ ,t m e z •

rasyoneJdir.

gideceklerdir.

Korler okuliarUlda. etiid
yapmak
i.stanbul, 4- ~ le kanlerans saloTwnda bir konf,e~ rans veren Bilyot korler cemiyeti ba§kam ve sekret eri inmiecansUlda ,A meri~ay;tj gid: .... ik.· t(irk cr;lt. gen.cinin saypalsrJ ~"ku1ca vefiJmek LU€te kotler oku/llfl'da bie y.1l kaJrp etiid y'apahiJecek.lecini lP'e0kulun ,bunun i~in heJi tiirli1 iJz"l!rileu~ haul oldU,gll_nu soyledi. lQ.n Bugiin uJj,i .. ersi-

Hava tehlikesini bilen yeni uyeler
:B.B. Hiisniil Kitap~rillgla sa)"~a:vl .sQ, Hal:il Sokmensuer T. Ha. K. tspek. teri LOO. Herre K. Tiirker AfyonJtaca.hi~ 53r sayiavi ] UO. amiz Eski~ehir Zinlat R bankasl miid'i.i. .u 25, V~bbi Colpan Eski~ehir Zir;lat Bankahl kontroloni .24, Is.mOli1 ll~lYIen.t Esld ir Ka .... akhdere ~raphan !>i s.ahibi, ni, YummiTLlt'".~el h~ hakh
I

= lstikral' = Ttmas
TE'sil",

:=

niJ Eu;!!

Ge["~'f'dik Gl!f~eizm Xavram
KUIaID

== Hakikat = ~ea1i5me

(1UaHte)

= M~fhYm = Bi.i.nye (Structl.lre)

Nijtul'

OzgU Ha!" Sanl = Zan Sav = Iddia
S::lvga Sint'ii.rmtk

=

=

Bitamf ...

Ie tamamf,anmal,d,r, tJu misallecdeki kelime kaT,lldda.:lI,:

Her b a oS 1 n ~. erg~ bir tt!pki dogfJrur. Y a n Oil d 'lltl Y a n at a z 'lIla kaiJar gotfjlmeyin;z.~ Ku"r1an halb 0 1] a r " J m a z. If Bakanllimlfl utsal torii've karird ya,zdsr hakk.l1Jilak} son g e liI I!' I g ,e 'S;jjj okUQunuz mu.? Boyle kammlar herk:esin anl,yabilec.eii ii t r e n e It. 'Ie,..,.

(BolvadiTl)

ilk okula

!:jai'

ogTe-tIne-

Sagrtmak ,= Tedavi etmek
Bengile~1tirmek = Te'bid. etmek Vent = Teberru Vardnn]a~a = 'Taa ...tm Dayan[~rna = T'esaniid DengE§mek = TeadiH etme"

U rka

= Tenazur

Tiirkiye ... in gil tere tecim anla§maSI irnzalandl
Ttkkiye .. Buyuk Briunya tecim anla§masl dun saalt: 6 da dl§ b.akanhgmda imza edilmi§tir. tmzadan soma R§agldaki resmig bim. ding ~Ikaninu§bf! UTiirkiye: Hie BiiyLik Britanya \Ie §imali tr]an.da bir\e§ik k:m1.Ulgl arasmda bir 'tecim anla§masmm bagitlanmasl ~~in blrka~ zamaDdanbef'i Ankarada yapil.lmakta 0lan. kOIilUl§maJar muva.ffakiyetle
bitirilmii

l'Ii 2:0, Meb.m~t. 6:Ui.iirk hhaklr T. Ha. K. ~\lbesi mubasibi 21], Ege Karam;m Ishakh Kamubayl 2.'l!.ebmct Ya§ar lshBkh Ba'kkal 20. Bekilr Oz lshakh § iJ.hull: ba~ ,i5gretl:lVl1i 20. Nuri Ergun l'Shakh og. l"et'menlerind~i1 n3kh emddi 20, Mustafa Dere[i ts~

= T~mltssm ettirmek BugUl1ki..i ramand1!l ge~efl oztUrk9t l[elim~Jedn ka'l'jrllktarl ~url13rdl'l': G5rcy Manzara. ne~ret Uzug = thtLSlt5 Sire c MIl~t~re If Belge = Vesika

=

tid .. aa

=

=

ogrc:tmen 20, Mus.tafa Va§a.ll" 1slilakh C.M.P. M§kam 20. ApturI".mm<ll"l. Celik 'hbakh Kanba.g koy i:iii;r tmeHi 2-4t Faik Ilr ayJcsi Di'l3nJ Dluhailiehat ikind r~isi 50 .. Seyfi Oran ve
ayl,esi D.M. birinc' rc:isi nO', AbidiA

Te§ekkiir
totuh :!I8.yla.vl Omer F'l!ihmi Noyla'mn ii, 'ba§loda bir-denbirq ij!me.s-Ie ayiemiziR kll.lbine "ukle .. nen yas,( paylil,fmaga kaJan sayla. ar ad~larma Viii! i~yar dostliill"i.,le erfkde:tlerine m;nnel LDrcUtDlUZQ odemek 1,ini uluaa brraluycnlZ. Talim ve Terbiye iiye!l1 Tevf1k C 5Yller
yirmi er !ira, Vedat Gok~n D.M. l. nd !mJf mUrakip 20. htet:d:i Kut D.M. id.:.... . e veH. 1, lPudiiru 20, Sc:z:a.iiErlrut D",
2. nei telrin r1'llf mii.:rakip' 20'. Ta·hIJiin Alp-. mi.idiirU 20, Tl!v[~li O,M. M.ahzen

Yanta~ = Tail'"afgilf Onarmak = Tami:r ,etmek GeneJge = Tamim
O'grenek = Ta'Uma,tname

Stenografi kursu
T,amn bakanbg:mm ti ay kadar Once Bay Sltk:r Ozti.ikelin oiret'menJig-inde 3gnli oldugu sten(lgrali kursu S1lIia~13nnm yapIldlil~
DI yazmJl'§tl k.

Konyanm bir koyiinde
lekeli humma
Saghk ve Soy_) kanhimdall ;
UKonyalDID

Yu["da'kll~ DJK. ik;;l!1cinisi SO, Alim O· z'rn VI: .aylesi D.M. ikinci r.ej5~ 50, Fevzi Erin~ Vi!: aytes. D.M. ik~;nei. reisi SO. Oy~kr~ CeLil Dinl(er, Rdik Balmy Ba.srii E&el'l, F.ab I"~ Q,z,bUdUIll, 'M~hmet AH. E. ~:i~...t: Okano t'orahbn Tiimay, Z. Aki £ A k:en:n. YQ,I!I u f Ziyill A sJan,
Mueyyet
fit,

ve iki memleket arasmdill tecimel trafik ve tediyt !.IJsldti

Ml!!nl!!mrndogl1dJ Derninoy

lIf'
¥f'

ayleiilylui, 40. Xc>'

Halit:

Y"1"drm B ~.
kOlIDunu:na,

Snle

Smaca. giren U i§yardan 9 unun pek iyi. :2 sinin de iyi derltce kazamdddan ogren.ilm i§tir.

Demiryolu ~ankIrl - Eskipazar arasrnda'ki At ...
karacalara vanb
C;~nkrl~ 4 (A.A.) ~ Ir:mak- E~ rei Ii de.mry.luodan Cankm .. Et.. lripu&r aJ"a.!,mdBki Atkal'acalillr kamunu ~!.ta.!!IlyQl1una trell val'dl. Bunon i~in dip biifiin kamun h ].. .. ~o,kurnrlU_kl. lOren :raptl. Bayl~ u Can ~'-'-I ilinin bllymdH"llg. l(-in Lii,.iik L.r a.-un da.ha ah1dr.

hath KirHgiret Jt;ijyi.inde lekelihymma bastalrgl l:IiriiJm.e.s:i iDer Lne lizJD] gelen butii!m tedbirler a. lmmm ve yetunJe bir ~dlrll 115. ta@vi ,a~da.m.k !la.slaJara ora.da b k"ma.ya bill II nmak u.zere bul\ln~
T,akmak rUz;el'e bit __ jltk ispeideri ye bi:rka~ uzman doklor ginderilmi,tir."
mUftur. Sava~, i"lerin:e

baklnnda hir anla§ma, 4 hazu-an 1935 de dr§ i§leri bakanhgmda hie[e~jk klra~bk achna ingilte:re bi.ivilk el~~si Sir Per,ey l..o,raine Bart K,C.M,G. tIe TU!ikiye adma Id~~ i~leri bakanhgl gend 5,ekr.-eteri Ba~' Numan Menemendoglu t3r3~mdan im7.alanmI§tlr.
Dokuz ayhk hir miiddeti olan bu arda§ma. muvakkaten 20 hazi-

Nanni Baiak ve aylesi lark....- Jil",a. Envel' Arkem l!Ilililettin otuz:u. 25. Hayd Mehm~t AptulJah

n.M. miiddei
.Akan;&~
V~

lI.D1Unli

Bai?k.atip Tahsin hkay

:ZS. Emin

Hakk~ Yilnak

.raportor-

K:tm;JJB:duk DUel, tsmail ATi

Ba~mi:iraki:plu;

Ba~katip mua\'ini Ntyazi Once]~;, Haklq SCl."daI"ogIu.

Ozmen ~dare mUmlllyy:izi 20. A1.aeu.in D. M. murakip muavini 20, Ha~~m Ta_h.. . s.in Me:rml!;lrc~ogau An\ca:ra. Atpazan rna-oi f'oturael!~ be-soy KOTlya ken altma 100. General i:B.ylavl girm.i§lerdi . A.U FIla,t Cr .. 50 Bra ),Illli,

¥u.

ZQki. Side'rmcn. Hcm~n.

lit Ya~t.
Fuuk 1-

srt.t
mf

y1rmi murakipler:

oc'el'"

Bafrada faydab
yai;mur'lar
Baha, 4 (A.A.) - Bu geeelelirimize yagmor d~lDu!Jtiir. Coktanbe1"i beklenli!D yaimunm wiin'e faydah olaeag'llu:nudmakiadll'_

randa ve nihai sur'ette ta5dlkna~ melerin t,eatisinden sonFa mer~yet mevkiine girec~ktir. 1ki hilk-umet ayni "..amanda 1g30~ar.ihli TGrkiye .. lBu:yiik Brita:mya muahedes:in~
ESeufak bit" tadi. yapmak ve hu
lin

suretle bu muahedeyi tecimd

D~rcan, Ibrahim Ozgiil, F~at Be~1ratue~Mtl'kba, Hakkl Ah:!ji, Ami Nemki Godr, Bak, Ergiin. Solit Babacan. Mil.3J1i ermal Akd.l.y. Mush.· fa Nul!"; Aydl!!mir. MBbmut Oztekin. §a., b.~n, Resmi Ko~k. Ibrahim SC'!Ifermal"l,
G:a1ip A.ksoy. Hiisamettin
RIZii

lira. Birincl SB sri YasurI, FcV%i Etc:m t)zmen. Resm.l

Elektrik sosyetesinin
yardImI
Ankara Elekhik So yet'eli 2000 Brain IO:!!lyet.@. 1275 lira81 lo.syelll
i,yarla.r1, 480 I~rul 1,~iler, 419 Ii-' rUJI mORtO,..ler tarafrndan olm!lli iizen~ 'Turk Hay-a. Kurum.UD 4174

P---------------~~--~~ __~~~--~~~'~~--- __ __~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~
K.1km;m. Rnim KfZllok:, tsmai] Goktr

la§-roanm muddeti zarfrnda meriyet mevkiinde tutmak hakkmda da mutabdi: ka.hm~lardn-·I'

Er!l,ln,

Ali

Togay.

RU51.1bi DulaY-Jr.

Musta.fa

limhk hir yardlmda bBlullmtl~r~: 'Turk Ha'l'a Ku:rumu B ,kanbil~ so yetflmin g,o:!!terdiii ilgi,i le~k .. kiir1e .. Un ..laliltTo;br.

Orman Cif ·,igi F

rikaslnlD kara

Zengl.

I

..

a

MBA

u

<

,

~n it

V~

'O,.UI arll§h,.. Rwlarl

{1 Iii re .imeilerdmiz
c')
H. R. T~H'tUrl'

ITAVYi\'Dl\

Ov"" ~t;ah~; :giiVe'll.~ ,
1. ,Mu§tak Mayakou
e ...

Arnh illerill(I~'~'Siimer -i izl~
A. ab elinin CD>gratyasm~ tam.am~ama.l( i&in ODUri ciizeyinde'bti a1liak rQprolktr· dan dOl bahsetmek g'erektir. Diele, FIrat ASJ. Bred~ gibi gilt sulu IltEhiiderwn SlIIladJg.1 bu Jslak ve 'fl.ltubttU top:raklar in· San ,~mc~in.i bti:yilk hir ;tom.n'l:I'ik],~ ij,d,eY,"-fIo, egi~it!eyen D g'iirhik ve b~f"ekd kaynagl yerltl"'dir. Ii;;; durmamalk:, duraklti1ma.mak ve bi.itLl.n ;a;;!£nu do,IB'§m<lk hi 1"$ I Ur yurdundia::l a,yflLan ,as),ah ml.1hadderlt11 hemte'n )n~psi hralarrru Mezo·, potamya. Suriyr, FilJ:isl'irl. ...e Havranm ahmJi1'<!i calzi,beka.pkrmt!,!laJr 'VI; bu erlere bagl1!l1rLl'p' killlml~l,aTd~. Siimediie r r~si
zS

Doiu Afrikas[odan donen hasta i§~iler
Ro:mll~4 (A.A.) ~ Dogu Af:rika· 1m dan, donen 32:9 hal __iKi" diD Meaina '¥ie' Napo~i')'e Iclmi,le;rdir. ,slefaai Ajamsll, malary.dan haslea '011.11, ba i,~i letilll iyil,qmekle QtdUItW1l11~ 'Ie 20 .•iI:oiin La.slae..mfi kllldl,..1dlgln.1 bildirme'lded;r.

kayb'oJmu~. alaka,ranJ'Jk eSn1i'!'.f bir dumangibi

Giin~~ ufukta

orta~lga yayIlml§tr, Sesin bir alq;am ribgal'mm ps'ze/edigi t.1'biatta u'!'z,e bit

biiylik seratik godedn ~HBJ lki yQlu '!;'i"· mil§ olm3S1 ~ok ii.:lil!ll"lallidir.

yeldllJ

gUZf,Uigrvard'I. G6kten dalgB' dalga d6A:ulen golgeli I!£lklarla toprakran yer )I'el' yiikseJll'n koku'ur'enkler B'rasmda (K.lzllay) bah~esi bir g,ul sakslSln8

binei yo,la gclin~c: Bu yo~ is1amlll Slkl~Jna kadar arab ilinin en i.§1ek 1tr hellt bir tecirn yclu idi, Hind Ue ban
acunn arasmda uaanan bu yol ceaup iirab i]~I:1i.l1 d'iUtt;rd!e destan ol:!l'1fl0 buyu'k
'io!;rlfV' ..

benzemi§ti.

n'eyaz luyaler/eerle kaawla.E birer Inc ~i,,;egi. k"eyiUi ko§U'~mala-

tini yaratall yoldur. Ea~:k.<i}'oUardar'l da -gol!; oldu, l'Ia!;,t,;~ ilinin ~imdlki Sam~ halkmm l:uristi,.ar"l< 11k yrmi ba~la(hgl ~8glarda eenub ar.,b illcrinden 'BO!ihUlmund,e'bi g!l:~ rek Afr~kaya gO'imii"ll)imalan dir, Worrell- /1;.. study ['krima]
O(RtlC~5;

t talyadla

yoksul halk iein geainti

riyte focllklar biTer banar ke1ebegi idi: Ve, omu.zlalmda biltun hie gilnun yo.rgu:nlugunll ta§lyan erkeJdel ba~larl1J',r Ankara'mn lllk.
tadsn.r 've kokusulJu dag ildimlerindell :toplayan bit lJ.avayJl dgede,rine dol~ duruYQrlacdl., H,er goniJl bir gol gibi dingin" bet baluf bir ~al Kadar eng'indi.,
~ • .y.

ieindcthe !!In-

(}ysa]h

k! .. r Irn

0 rit,-

I

dent

Est-.,

Roma, 4 (A.A.) ~ Devlet demiryollarr yonetg-esi tarafnldom ha:zmrlanm:t§ (101m yoksullat iliCm halk trelllleri gezi.nt~si dun biitiiD

gogsiuu~ dayal'l'u~Jar,

J

da kurdular. Eti~er !lanat drhal.annl,F.. lamlar tec:]m arukhk il5,tu'l'l]iU!::!er~ni or~laeda

parla'ttdar. Kaslann: 0 !!o~rt sa""a,~ erlermin buti.in "lalun Asyaya ,yaydma. s[ anc::ak oraJardat gU>ilendikten. sonl keslmli g]du. Yii,~.i't Arrza[llar-m ~c:'ik 5.l"r11iginm 0 bopraklardia Ei.1izlenip bliyti-

-llal,ran . hubes SIDl ~ J " ,e'I,li 11,ir hidise rmda y
kaygl (Bai' 1. ci bayrlada) llIyanduml.§lrr. ltalyan

~-----.------~~....

I'

halyada ba~lamlltIT'. Buile ayn1ml§ alan 5.1 tn:nia her bm ortatama 3S.s ki1om.l~c
yoW ;dml§, lie 43037 kiJi ta~:nm§br.

*

r~n kiiUi.iri.ln

JSI~'[

eritrl,

General G,iiring Italyaya gitmiyor
Gijri.s'in haifa"',. gel;.1 haJdun.. daki, :J1Ibancl haberle:r. ,alanJan.. makladw. Aim.my. hiiyUk leme; il@ Ita 1,. ell, bakan I a..... mdaki konu,malar daha. mush!!l hiT ~ nu.c.a varmamll,ludn" sayle diEj .. ne gore, hal,.. A.Imany.nlD A.
VII!ltu..,..',da Yllpb£1 proPA£:anday, dur dlJl'J"m:a S1nJli5temekledir.

flGiivenlik

Amt~' •. o.ntindeyim.

M'i,igal:l iJnlversLtesi :i!tmitique diller pro£e!lori.i W. H. Worren ,co.gtrafig durumlarrna Klzddeniz:in yunca usanan bakarak bu gtiftlik topnl!{!:-

Ankala'nm bagrmda.n ~Ikar"rru:i kumlZl bir tal flstiinden yuf ..

kiime~hllin~ bu hadiseyi deki yargu; komitesinin
d,e'n dl~afl saymtumdan

Ceaevre-

hu-

Rem.,4

(A.A.)

-

General

rmr bitek }'anl1 ay a.dlarum~tU'. Ger'iek •. Akaba gorfe~ind.:n "'~ Akdeni:z: ba~h)
yalLSI

yelkitlin.ve siiel

dun butiin smrrla.llnf gozetliyen bu tun~ par£,;ul aSlrlan a'ydrnJa~ tan bit ,§mak. hi~ sonmiyecek blr ate~ uzerinde hi~ olmiyecek b",cevheri kaynatal1' kutsal bi'l' Jlotadrr.

rak g~zeye dogru

boo

bi)" aral'lFJla)'a gUl~mekte ken,dini !haitI. gonnesilllden

kendi kor,.

Fn~sdn ime: aym d.ogrulu.ic.

t:a ASl suyuna kad.u; genj~leJJ.en Suriyc ve FIrat bo,yunca Fars de:ni.illne inel] M ezopotamya <!rrab ku m ~iil]eri!'1in gila
.ley k!smuH kap~3y,al'l bir ,,!!nm all' gibi-

klllluyol'. SJlya.sai .,evenler, dun ak!ia.m, bu yeni lnHJ;se~ij," kotanlmalUlJ ya Ua.lua,] k,om,ii5yoli1\Ul2i.. veya, :51:rUl:tal"f Inl~I,a.yaea'k ohu'i komiteye'

Kilbe ,onfinde kendinden ge~en inanl bfitun bir ha,e. /Jibi ben de. gOIlIum ve goz,{jm 0na Jliinelmi~. ,durup okudum: ~ Turk! ovun~ ~a/f:t. giiven ...
ortiiJi!

Rara

dir.
BILl yaumay OIiliU Oua Aiyanm Uk gti~lerini ve sonralan O:ral daglannm ardm.a ge~.mil: 0.1 n turk soylu gis~eri fran ve Anadolu titetinden nurl k,endi. ne ;ekti :ise alrab ~oUerliJl.~n Sa.m ogl!JlIUJ diye ~ilnochgrrru:z obahnru hndi ba,il"l. 1"1<'11 sekef\~k yakut Asy,a 1larihi:lidic ozge b~f !it£ab ve bailhca lair one;mi olan bU. yiilk dll!:vrimb:r~n I'LJhunu v,e 5e-beblcrjnl yaratttu,tu. Bill il:adhselkayna ..m:.:. W orr,elill '~iiyle ~nbb r :

\l'eya daba~ka bir yeni kuruma 'vermek imkinlnnnl gorlt!J,b~'orlar~ ,dl. Ancak bu "ev'enlerin bu yold;i\'ki umudlan zaYlftrr.
yu Klzrl,d,eni'Z yaz: tuttmamft

Bir 'papa~iI,oldiirdiiler
Vati'kan ,ehri" 4 (A.A.) ~ Brr aZlYanlanD Ci~ikar IJolge.inde. papu Etpen Jiirfd tolup aldiilrdiiklerlJ ha:ber al11UDf.lolaLua ~inn hr.

Bir

gece yarl!U, lutlnall' bir ,de-

kly~'armda. butiif'i, B. MU!lDlini it;in gti~ On ikinci nsilJl lersisi dOllaYI li~e, Ilrka.da.IIDlI:ill B. Si21i'btio yap .. tlgl iki krokiyl bugun koyu,oru:z.
tag1da: D.5amih.

Cunku

or,d,u,-

lJizin d.aJga.Jatl arasmda Y'Dl'u'nru I',,§nan bir ~emi i'fin anS1Z'JJ1 go.. ..un!!n bit tenet I~J,tl ne ise binbir zorag i~;nde. asun binbir kaslrp'"' sUe boguian turk it;,in tI,e bu diJrt
kelime odlUr.

olacagnn

du~iintiyor ve R,o:ma.,'nm, bjrBn OQce liel hare'ket:I@'re ba,~,. lamak ka:r,IlT'ln,[ ¥,ermek. ilteme~;n . den lcorkuyorIA't.

Franslz fUosu I taIyayt • gezlyor
Y"ka,da~ 8. Ibrahim C.lhJ ..Venedikt 4 (A.A,) - Fr~ birind den;z fUotIu be!) gUn kaldft;. tan sava O·ran'a hareket etmittir,

.A Z'gl1l ,dalgalar varllgl'nJl Z'ln kabul'gas,,,, /r,rma.ga.. du,.man ri gariSt adlmlallmlzl'lI h,Z.lU kesmege'. kaytak gecel.er

yolumu2un uswnu katartmaga ui~ rB.§tlg, de"i,.'erde bir .gUn Tirkun en BiiyiigfJ en gokse-I bir sesle u},u"

sal vicdana bu dart ke,limeyi hayhtlm., VI!' bu sesin sYlI.klandtrd,g, tilrkliik Q d,art kelimeden ald'g, kuvvetJe tarihin k.o/unu bike-rei yeryilziinde kendi yerini alnu-it,.
Bugi:Jn h'iIJrtulnu.!§. tur.k gomllh>rinin r;evr'indigi bu turk .Kii"besJ aUlk hifJ ,biT dalganm d,oviip :sal'· samlyacagl. hig bi.r rlizgallD ~arpIp a~anuyac.agl bir guvenlik ragl. l1if bi.1 z,plijm ve karanl1g1n'

"Bir k:ini tall yay]umndan ba'fka bir rgey ohnrya:n nab ~tiUinii. Fil.ii.tin. Surlye. PInt vr: Dide lin,,., n hitek bir yan. ay bi;imin ale ~ eVf,ele,mek~edi'f'. Bu Y!il}'~anrn kl§1 yagmurbrll il.t: RJ!]~[k: '!lb. n.m ~'m.iill y.a1llUU'U1'I b~r krson tat-a naJr~ :kt. sa bir zaman oidl.rJa yeliUtni:r. Y'akrn, Doglll tar:ih:i bu ~rak yaylarun yanl.l. nndaki bitek Yi1.rml a!y:r elde etm-ek i~lil\ dagb adamhnJa ~o! adamWarl :Ll"aamdalri ugnttan b3~ka bir ~ey ddildir~ B.ah 1'.s,. yaslDda. Jimd;ki RusYaJ ~opf3klarrl"!.da
nii.:I'tI!j'~ '~o'iaJaR

Bir italyan gazetesinin yazdlklan
Koma, 4 '(A.A.J ..... Inailb: we italy .. :lIazetel,er i ralJBdaki htma,ya dev.m ede'l'llCioma1e d· •. tal,.. ;gazeleli, !italY.R luelledbirlerini doiru bulmakta ve Habetil .. tll.nl'dll.ki ingiUz kmanDIL 'te.kid el. mekledir. Bu ,a:l'eleVa gore, Ha· be,i ..taR,' da buh.n&D inRilill: yuba .. )'1 Sippara." babet hiikiime'linin 25 YII i~in Jngilteretnin koruyueulu,'O gunq illediiini IDy'£mi,tir:'. ,s,ipo'JI"d'UD ibu lozliJ londra. Ue Ad iSIl ba ba. .Talln daki IIIn haila~ rm yeni bir kandl D'la~ak gor"I!i!·

,a,-

'M'eksikada ikikoyii

su bastI
Mekailm.4 (A"A.) - ,San Pecl~ 1'0, ve d Aktoyan ko"leriDi lular
J

Beliicistan depreminde y,eniden bet bin 51iiniin cesedi, ~dtanldl
Simla" 4 (A.A.) - Ku.tti!! ... Ylkmti'larmm. ,altmd. biqok 011 blllu.ndu,gll umlmaktadlr. 5000 yerlinin olijlen ~anhm, 'Ve: gOmiUmU,tiiT. Kuetta. 4 (A.A.) -- Sarn ldlg... ria gOrt. Mastin, \16 KGlkat halb
nUl

balml~hl'.

ndmaktadlr.

Yii:z ki,iQin o'ldiigii

M,"

haUl: tab.fig o~arak. ya.n ..

,uu-

la.a yaydrnakta '!ole [pe:ri1odii!!; kura.1:ddltlar ,r:Uti ('l:es'ir) si1,~ d'l:: bu bhek m:Jnta~ kaya g8~mekte j.cmu. As.y~dan 1D-'i~1lI turanhlarda Rusyadan go~~n uiJe'r tran yoluyla geLdi!er. Atab eHnd>eh goc;en
Sam o,gul1arr. da bii.ll yanm aya dogu VI: batl u~laf]ndan girdil~r. "A, stllJld vof:

rnu,liil'.

bau/np onducemiyece'gi b,ir I§.h' kaynagld,r. Blmufl imse.1edlgr' bri.. }'ull ( hs,ki.kat) •.kaya rIb; dayantkII ve tun~ had'ar sag/am a,lan turk 'varflgm:m U .kendisidir. Y B§'adlg IffllzaSlr bi,1 tul,an as(I,drf ve tarih baklmmdan bll tunf pBl'~aSI. osmanlll'lgl silip supUren 0 tulan it;lnden oztiirk",

Races tbe ancient Est. 7.•. yanm H!fIn, JIG UIt!.llo~U baglaYi!1!Ii bu yo] 'bin y~Uar si.iriimU U; ayn G;Q!.l'dJeIi IJ~ ayr~ ana !!!IilIr:onu~a.n u!lI.lslarm g~_ dilP~ gdmesine Vt 5urtun'ilp k.iyna§lna J.. na humet r:tmi§ alan 3C'Wi5'el ana yol~ lardan biriidiT. VI:' Netde ui;ram<!!k ~a.r. tiy~e arab §:o'liinij,n ottasmdam geS-ef. Bitek

hi.ikiimelti, ge:r~i bu IO~ zi. ydal!llaml~tlr. Fllikat ingiU:z: yal"baYInUl lozteri, adhzdan a'ilzll dola~maktadlr . Ciornale ,d,~ltalya,ilk hallet "a·, Habe, bakbglnl we Ha.be~;llantda dolft, an. ingiHz iily-r1annm Ualusl ha-

ral.burna. blr ingUiz doktoFlI1nun,

dile.lindem 1'001"3. adm..1 cddugunu yazrnaktadm. Italyan .,B.'Zeteli" blllLl1dan sonra Kenya ile iin~mU gerl~ler geld; giO'i. ya.zmlktBAilllr. Ciornue IEI'bal,va ga.zeb!!I,i, bu hadilelerin Habe,ilta.n~,a Ingiltft;oo, re'nin kendi!oine YBrdlm etme'kt.e ,&ldl1lgl!l d.U.'IUI1:IDU werecegini )'&:1mak:ta ve yazdannll: ,oy]e bilirmektedir: UI~te 1iliitiin bunl.r i~;.nlir ki, l1z1a,ma umudu s:itglde azalmak .. , tadlr ...

yiizd.e 80 i son iusmtlda

0.1-

mU~ttil'.

Kibil4 (A.,A.) - Dun Kan,da .. harda h.afif bir sar.imb duyulmq.. t'lllr.tru;anc.a kaYJP yoktur. §aman-Kueua demiryolumm AboluUab"da.n sonraki kmsnu ytkJl.

'mJ:§tn:-.

,B..Ri p'pen tropun de,ietleri
Londra. 4 (A.A') kanmlll Q'ormu~tiiT.

liilu. lwrtaran

Nu/Jun
kurup

gelm·sidir.
k,ulJandl-

TARmHIc.

ANA YOLLAR,

{-elilt. biT enerjinin

is bu gemi'yi art,k da/ga/ar sarSiJmaz, riizgatlar art.rlc: ,onu YDlun.dan
alIkoyamaz, ve karanlrklar onun r.. ~Igi ,oniimle. tlpkz gune'ill raslaml~ yarasalal" gild. ka'tS1fmak.tad,,.. • '·yle ol'dugu ;~il'1dir lei tiil'kull gonlU hiT gol giai dingin .t,iirkiin balH~r bir ~{jl hadar engin',iJil" .••

"Ara!:!, ulu~a:lnun ve dilirun na:nJl LIft'digi:ml YI! ~i.i.ll'"edl.~l'I.ia.n!ayabilmek: 110,.'!iillJ ode~ml!yl i~ley'rn "I'e kllltiird II'1.II11:'_ tilnmeyi yaratan bliyilk haf~ket yoU2lfl~ ru in.c~~eyip

zmiI-deki sag.r .. dilsiz ve Itorlel' kurumund an ~Ikanlar

8,. Fon

Rip entfOllI' dun 8. M.1cdon""'.J lie Sir Con Saymen"i ve deniz ha·

Her gOn be~ l,elime
(Ba~[ 1 :inei saYlfada)

gamen c:~~[rfiieye baghdlf'.

y,n'tm adasmdaki yoUann bu b • k[moan onem1i olanl.iliTl ;JunlardlT: 1 - Basradan Erdene: (maY~rau!i!~1:'ria) gid,I!D yolo Bu )'01 N'tcid"de1d "Hili" ~~,~kasaba.5uldan gc~erek' "Ccyf,l' Uzerin~ denE:.J:"denj!- g,dtilrlir vf: Hitck :yanlD Iii,.. ym bah ueun ... lima! iill"--aJb iUl!i:r1 ih:erln .. den. kUJtii:r merkezin'i!! .ISUmel'., ba,g~ar •

Arab

5. -

,biridir. Vasda = A:raff Nat: Gazetemize gond rile ""k ,az.darda blLll 'ke'limdertn tumnnh.
ca!iI'II'[b~.hnnlmBmaslLnl r12,.

#mlJvelli yay.1n WG,larrnJan

V aSlf ~mar i~in •• loren
(Ba~[ ~ mel saydada)

rica edc .

f$~.dan rem,emu San"a~n gifJ,. Uill'"tl1 yol. Mekke ve Ml!dine-d~1n g,cte DO yol da gene tidt,ek ya.nm 3]11D batl!
2: .....

Cag["[
Kamutay d[~i~le'ri komisyonu
6.6.'935 per~embe gfinu ~31atIS Ie toplanatakhf.
¥ JF.
oj:

ro~ilo.f, Orcculikidze'l Litli1llof- elti1ilder. tL. ,ahO', Tihrkslroy VI! ,i'tl!Y kumm.. far' tarafmdan IOJllldiet'ilmi, olaa ~if.:ek ,.,e ~elenklerle arti:il. idi. Biiyiik devlel ti,-a'll'olu rork,e:atra'i ~ilrafmdan halk artisti Stenberg"I yonetimiode i]ii lIlar I ~.lm .. ml~ V"e hz'U" hlllulllanlar. lliil' llial.. len fazla, laJD hil' .elsizlil, i~inde
DHiye aon aaYlllanlll1 ,J:l. 1".

d.1~' ba.ka.oIIBI,

Buy-ilk

!.ili:;uniIJ"Sur'ye',di!'1d e:ti :piUrdll,~ ~enup arab iDerinln. mi!:rkeziue gtiUlrilr. 3 - Netid~d,ekii B,ureyd.e yc::rindm II!;erek: Ba;sradan Samaya gJden, ,01. BIIJ yol bitek yaRD! aym dojtl!l U,C;W'l1.II hem §imOlll,bem If.Ultbr m.erkedllc
CI!:i8Up

uab u'la~mu.

iLlenn;

Bg YQ)JanD bldnei!l De U:~UndIU S~rhln V'c Erri!lllDJlta bUyDk Qzlet'iniD ata.lu:nun ge'ier. Bitek y.rrm Iya ,olan

SlUt.! v. sosyal YBd'MI liIaklln"i.nrn IZr»rrrle SBfll'. dil:siz 'Ve ' 'r'e', me-it,ebin. ,den 1m p~1 6 ., ,e.rhll Vi:' s; llu tOJmal! IU tiro 8 It I~i:b pkm1fffl. BUlllsrdan lil'U·

a

KamutalY i§yal'lar kanun.UI iU" resh: komisYQtlu b'llgiln genet komi toplantJsrndan :sonn toplan,~caktll'.

:11 .",
Kir',uin
vC'

.. dil.s.lc

tie

2 si t6n1ii,..
il:rfi mal'BilligoZ', I i l:uMafac.l'. I i d'o"umllcl \f,e t i f.erzidir. lJri'iJzii Dgrenm;!itir. lJirisi piyaRi~ {;"u.}. ,obarii dt! kemancii

..1\".

SjjgIF~i'~derJlI

giiatermi'Iler..

bel' itJs;

kom,fJozU6rdUr,

Part. Grupu 'Maham idarcl':-f ve ilk ted.risat" komisyol1!u bUa'iin :saat no da to,phmacalt tiT.

~---~~'";~-.
" -

,.......

• f!'

.

~~-

-

.

I

ULUS

J!J
lIJ'rH II

11. r,.'I~

y'.)

f>Jt,hIJ n,J;UJ

LOJ Buh::-rr,

g~O':(frt'-

IId7.JSJ

c
t

o
i
Rorna'da

Andlasmalarr bozai to karsr
1(J m.lY':. rJnhll L yer Bin sobe« y .. ..:ryt;ll'; Rt'l,iIMik'rt'

J

Pl-

Bi . Ankar a tclb!:ra.{1 I,,'~ il
Ulli";.IJ

il un hlle

T'ur-

i t.ln aru smrla

Y ,Ii hi

'h:cim anlasm, srn rn 1m "t'lt.ll~tnl 11,ber v nil Rdlildit!.1 gilli 'm .u,la~m" Tlll"kiye hukurne t rn e t keainde gnril'ili'fJW'

L
Bu yJlrn ~'ran",a ,;jr.w'!o.rra
JTlI1jo

L
IU5UJ Q1J.ll mu,!joidll' VI!:

I(
Y0l7un: B mto Mu.:;oltni dilkrlnl
iru L>Yfl'l U 11 U

""it"IS)I}
29
t.tmdil
P't1.:l'YJ.>

,

dire _lei"i
Deyli Her.1M
f;Flrjl,gl di'yOT

Uluslar

t:comlyc;ti

kon- y[ n mar

gtini.i lorlantlsl~1

k::.piIodr. F k,:It llu} uk i.in~1 ('

915 tadhJi
J'1

bir j..,i hasarrnak
kQmite
bJ

i.,.

ba rnda

brr

k

t .~ r1 ~

v« II

n.17.'

I" .Jluhm

b OJ:'I1.. y ;U,j k d Li~i..in1'1 L:tlfl-

son

k.inunUnu..iI ayk .. lkl;ul~J
I

LUJgobanJ'lElI

,!;;H~('N. '.B<1TU.1 I V<l7.lh~1 htr

di{(Jkleri ..
ba,f bptk('d~

sl-

ra kt.r,

yurul<

olac .. ·i1Lr. Bunun d diinyamn ckortotmk

i'I'I11:lmlnl sez-

lh:

11;.IIJ'II'.l ~Hi!SIOc:tJ.

yaplJr .... !jo vc kanjil~· uk yenid smn erda.rmi'i- bu I1.1-

RomE! d~ .... let
latinc~

fa.::.

"'I:
"~lLIl1'aSI

hi:

mek

;~in, ximd i hlltil n u luslar. kalb 1..1:.0<11 deg.i~Jcl'in haru l<lm" etk:lerile rde,
vc
l)l'tit)'iI

flC:'K I;;dln
'!'TC),

destanlarrm ka..;:
C.-InrOl ~~LI'

yoilLml~la:rdur. ,Napoli'de modem
iUilI5IDda

Bireyido-

t:.s.a~lr

bi:r nekradrr AV'fupii yakabrllll i.s gOTihkcn

:

ingi-

B 1I komi tc. on i.l~ler kornit csi rlir, Vft ~devi doe 'Ccno.;vre J.;Qmit:yi taraf'mdan 17 nisanda alrnrrus olan

duren
da ar srul

ol an bir d

sena

~OL1ra alrnanlar; gibi

li.z dCV]d
~unUII maltdl r lar.

adaml am Onlarln •.
:3'

m.iyoplLlkurrar'butdn

karara

LlY-

o)'nl,'acagl erekttr. durrnus
gllgidc: tecirn

bil-

nan anl !ima V~ bu anl<l.lnl,lnrn d,11'I sclen oI'taya te, l;itin maktadrr. go.1..~ril~r. bir ~m:l;n Ij.tkm.asma medeniye-ti Ancilk, sebeb

ee sindi el ldikler] kundu, If olarak len:

.italy~ll~

ctkilerindcII

yiik rolti ·ijri.i:tlcr ramn butufl.
iOk

ccirnc l olan arran Birsart la-

dogu~un<l da !;ok yardrmlarr

gum ol.arak, "ar srulasal 'bell tar Flr olarak inkar
otehltkcyc

)'ijki:iml~rini ederek

ban,
len!}1 ne
.1-

mese li~si. ncmal merulekette ..

gel i~,imi huh-

aldu : [..a,rinJik.

Liitin

uLU51arl
j

k.l.il"§jhk-

dumyaYI
hir odevdiL

goz OI1~indc
dece

bullit'ldurmalan Avrupa rne sele-

koyat:a~ .. bi:r devlete ve fi.nan5al

kor kunc

'Yenidcnl;itll"l

kacdel;'leriT'li
bugt.in

!OOZYg~'i!m k!jl1k.artIl-

edebiyar,

i!oZ"ofi ve ar etkifemda .. ok d r inve denehik.1filhldi devr-isl}l2I!I;1

gibi

ckonomrk

tedbjr ler

gI:i1<h:n:

:ri.. b.~lc ronesans varml~ll .M<IIlry.lIl'.e' fikir
J!

Bill gozleriM

lamd,11

bir kayguyl

kenmakradrr.

ulus lar m ur c t im

na g~r'iirkt ...n hdu·? Bugii:nkii

I~tin kavr anuuygul'l elan ne vardrr i'
hal'l~.i Ilaki'kat. mLrlil' once sakyol.:

.. Dante

Ilc by

l.Ja:;hya.n devir,

lie IJtten

le1:";nc dlk:ilmi!:~i 'kua gi;iJl"ti~~uJiiii.ine karijr A\lusrn'ralya'ml1 !>c,ykm i!l 0] d u gll
b! r :lozdi.it. Her boyle Bu halde otcki dominygniaJ'! '$i..i,hp:
VIIl:

hnabilec~i!lni Te2"g.a.ha Almanya.

an~tlncaktH.
k(lrLmlJ~

clan

bu i~Ln kap-

armru acrklam_a.k

~:i!tumILl rrrudur ~ ycniden tid

rrru .uurmak i!Min g.oil>lc.di!-tkri buyuk gay'l"l::tJer du rurn un yel'liden diil: lrne ...i umudlar
Dta.r j

Bu so:dJI'I arkasmda kit bir fi:kirl:er~ek1igi
}~lnl,o: ni",,,i~
I'd

IiI" ki. b!.l uluslar d~gi.1om~s.injn

arasmdaki ar asrndaki

] 15 li'nO!orUa, ~mleketind~

dunyada

latinl ik hilki-

n Oil

mr gtr~;,:kl'clitirmcdi, sis temiyIe yilkseltilmi ~ijy t dursur;
dlliha
'cUI

~i.jnki.i olan dutam icrf.uliillla~-

en i!'ih:k bir

yukull1:.e1
kur arak

a H:~.li'k hi.:zmeti:nl
VU5.-ilY a.ndla§maS1nm bozdu.

dir. L.Uin
dgi.ler rne ktc adamlan,
V~

uluslan
GtiyUk vc

cl'U~unduklerinde
YOoI .. :ki ku~kL1 d

YOIktU.L

hut:khi!'

bill" aOl mrdu? saym.ak hans1.1u.
VIC

Bu ser ulalidl'! dcnebiBllnBel!j;i k .. ispal.'lyollilr, Hili:n lullb

.... arlur, kiu;UJifiek line lcnh:,
maS1I'HI

en aSlrhk

ccvab

verrnc ..dcn

buhrun

ag[(b}tlk~iiII

bir ~er£evt: i~n!t" girl!Ii.ikiim.darlar, devlet
!t~"dini

dominYQnlanja DI~mdal'l rikan rika itijbidiii dei':i§t:iren
yete&_ine
Y-li

duyullJyor sank] "aglrl~1

i~k.i] y..aJ nlj; d .. d~iildi:r.
gihri /Ii..nk-

k-umler:ini

Ve boyl~ce, kcndisi-

bir i8,gil:i~

t""'II'. Birkat;:
ya.l.lIf1da

all'd~beri

m~'ITIleket-·

1r"l;ck uluslan Jar, ita]yanlilr, portckiz;]u ve tsvi~re gibj

l.1zlmdJr.

not. ne ropu, ne tangl, ne de u~ail iiik olmryacak nlan 500.000 ki!}ilik ordu vl:f"meklc drg] ko1ayhk]'a 'Otcyancian, !io",ldI de hi
J"

komutanlariy]e

itni

kdrk Ame~9~

dogm

i~lnin yeniden h IZ alI.hlZl beld~l!:l~l'" Ilel irse bi~ ekO!1iomik di.i~cnh;l'iIDc· arttlra:n ap.1n

:romanYiI[lfal"dH. dcvlttleril'l

belli (!tmektedir. hal, .., K:narrna de M~thci'de:n GBmbeu'ya, R.Nl k:lytlarm-'
da iki ran
:lil
OII'SU'

kOfU bioI propaganda,
bu

haTl~' iij/ni IIaglllmlast,r. j'ddia. r:d1ilcme:z. hu ka.dar tehlikeJ
l: Ii

bir1e~1ot devh:tlC!r~nde u!ashir

i

bir
81

~~ B.1bf'dar~h sine- kar=?[

hi~ biJ.zmalli,m

I:HI;:n'~1

ko:rukurtagi(".

cngelk.l
karjl!llinda

Qlm bazl yule-d

'ioI;;IrdH. Guru:y Ameri-

y:illn MauuinQ'dan tui.n.ini:n

1914 t·e Parisi. kadM

ull~~ulu.Kl.H
1
,I[';

~~ddetai kaygu.
dellan'l edip
11::-

k plll'llilllrla biitiin vr

ol;w meml kctll:[imizh.njyl~
),amnadia.s.Lnm I

de- babran
gitJD.e.ktrdir,

Bdl~rn fin.'lnial nJorIii ~d;:dl.!'n

onomik

..I.a.nda arsltdu

aI

~a'!l.mm b;:Llluna da. latindir dene,biHr. Btl hilkikilllcr [iI~hnldlktan soma latLrdBc lIardlr S-avmda buiunuB,ab:iLir. Bunu ba~ka lurlii de s5yiiyebiLirilz vc di· y~bi~iriz i. i~h=rinde- 'MIdi b~ll!' Roma
m.rdeJ'riy~tinin
"of

GaJ;ye-ni're vanncrya
dertnlikJ 'rim!

kadaro Fran-

mt:se:L~LC(ine in.giliz bukWnet.lnin Amerikaya bir i:lgisizlik golt,c:rdijgi tIIkisfni dlr-maga

s-ebe-blr yalnu: A!!!'l"IIl..p~ gOmI.H.mu~ kalIliliJl~ ooLan
k~J'!z
uy<lT1-

ilndJ iI'iI":uun

boz l'Ilma:;; I"

,kar§J l..'Iluslar cem!yetinin

'021 ~h kal-

d'ft' gorii1dii,
Gel'~ek. )la)'iI karll Fakat ibarct: kaJdl. Fransa'Dm bi[' Irurnhk bilJvu kon tlii bit

rna
ii y

I

i.i:le:. di.

mi~til"'. Bi:itun
fl"iln'SJZ

bU1'I1Ja.rm u.stiindle
i.lye1erinden

de.

~.abJmaktadu.

r)T'le, 1JIlus;lar c«DiyHi

y:i Alm<lnkildcn
'!:ta

akgdemisi

Made-

mesele Ie rin
i:-;;tatis'tiklcri lijp'hc~iz gontilrligin~ tenclll

t .... IIe rtt

ri n i

g iiste ren

~tkisi
dtVMn

Yil~.a.y.alll mke]u caflh 091-

geliel'llel'de n~§rettigi bir eSeTinde tertemi!.2 Mr Italyt!Jn ~lJ.rak gosterlc-n'in d:igi Napoleon B iribhf bul1dll'lm<lkt-aChr. (h:tfin~ boyle "i:ar~bl.l.k
51-

Hatti bu propaganda D adall' ileriyeo go,tl.iJrtilmtlJtBr ki Bay MaluJonahl'lft
kOl1mll~ oldug-LI tS3!i]a,r-d,:u:1Jadam akIn, uztlkla;:Ildrg[ 'Ie buna ...n 'SQ'P:ra gel~cek veRi ka.h:in.-ele~in bUtiin billti.l.n uzaklala,c:.aklar-1 bi1e ~H'O'
.119.29 gug:is.i.1'I.depaganda de edihrl!elru:di:r. hem BaJY Baldvinin. dij~ibtlp bem
luf.a61lU

bu jest. sadcce.

v~ A~many.a
ol"duyu

115 m gen.~

ka;;umayal"lhH.

'\I',udrl". VII' bu n1!ddE' bu Ulkelerdf: tiplk olarak etmdct-rdir, Biitii:n

I] '\lcya bu !:Doige. gore, ckonomi.k geH~'im~erin d~g"$ i-gi.1'rti Bormi.i~le:rdill'. Fa.kat.

ki by (,,<Ida.

kendine bagl~h:i.dr~1 hafaza ctt:ii. Her Uluslar
)'3n

m,\.I-

bu uLu.sium,
ttmclH

ke.nWlerinp
olarak .ayrran

rOih.nm]~ olain b\.l godj.-~lenJe-n ~du ki., aralannda aSldardanberi

de a.nla-

zaman

boyle illi" olacaktu']

bur

'LI]u'Sbrdan

klc, dnotmh

bir di.izclmchin di.izeJmcge t..ulmamrz

iz-

f.atlarm ·"a,rdlr. Ayrlm nokta]an.
Ii'i

I rinll' rilsl/lmu Fakat ~k yolu

,;ok gUljttir. bu
gDtJ..Il<t-

Irk. <iil, din, anai g il,g;iIe rdli r. bir anlamkavraml

bizi
rnutlak

na. diU ~iinu§ tan!l l1e tujh

lazlm.

B\.I

llmig balnmd
dOl

uk

latin· lik biegdigi ohm 'lie arad.a b~r batl yazmanloum Rom.a. etkisinin, teme]lj bie m~niyetin kurulm.U1nCl 'engel oM.ug~. nLll ~yJ.r:melC'riyk berabel". latin uluslanndarl bahsetmlil'k bCli~bi:r ;ey deg~ldir.
~.'Sl!f

(_emiyeH,

bunl

fl

umu.:rsamaI!ge:r, yarm, tekra'll' mi
bu

Hililbu.ki dlikleri giltcu

Ba)! Eden'in

sOyle-

hiiklim~tle.re k;u~I. verm.elde mi kaJacaikour?
siiglle~tirir5e. Cenevrr fay(l,C!IS.tZ bI!d1ir-i!mler

bOl hiikUmlet
\It

!.oyJ~v]~rde

~le

dc:oi.lmi§ti:

Alman)'ilI yadsfie] Ren bol.ge:sini

htdefe,
gunki.l

en giive:mli Ql.a.rak" iU{i('nc.e d!~gill~erin ;3rltrnlmasiyle Yilrlbll::akhr, Bugi.:ind~, i~ QylLllmunl.lfi
arttJglfu

degildir.

!s,s. dogmazdan

'-B

" A.mui.ka birle§.ik cK\ilJetledy!e 11!l2 ara5m~Jla saC lam b~r dostl'llik ~n

konsty:i Btrline
gond~rme--lde

8SIT

OrLc.e C.aa~m'da Hi bir halk

ya; a.yan , ~ban

...e ki)y-

B is)' ill:

~tme.ge

lilz!LI y,o k tu r. ~ unm

ol1,em 1:i mpa

f'Ilesel ed:il;'."
!lOs:ye-t'e!:>inin yah'ilJ2' AvOH-

!,:oren mf'mLek:ed~1', fll~anya pel'l'5ereieriDi 3l':lk bU"illqnl'~ v-c: DUlil\ln sonucu o. llarak .a ulus.al ~konomih:rine daha. n-Iam uir tunel VlCrmi~ olanlarcbr. Cogr.1 fig du.rwnlan ger~kHi:i ol4l.r.1lk.
Tii!l'ld}'1t
\Ie BuJgari,'Ji1:an

obn eslci latin u'lnnm Sa y~'Sl ~ok a.uh. Bwdill"ll.'1 yantb3.§mda cia indogerman kokiindell ohm biitiln obi.ir itali soylan Y'C: ki.l~i..ik Asyadan gelmi!jo
olan sr'l"h
tl"iis/r'ler

ki.i zail':en bug-un crtada'li"l kill ttirle:rl Bl1.11dan aunlau
I'l,

kalkm.u:§

olirn

.." Ulus]ar ban.§t

lala ran!lu:.u
F e.akt1r'

·1I.·1.ik··

umetJ,

-

l'ji Ddna.zu

1

Ro·m.a,'r:un g,ttirdiklerindillm
oLduklan
apa~lktlr.

:He :ilgiLi bir kurl1l olu~,

de:rde ;al.'r bulmak

[·!tedi .. Ve oruuu Istet AlmanVayx

d.aha <L§agl

ol-;ude

dan otclI:iyle

hi'!i boil' ilgis:i buhlrunad!il

Y~.iy(u~aI."i'k Roma, kanh harblarda dr:nizd'e

b3i~ka. b'itirt uluslar Rom.a Ileaillti:mda ya~ktan kend:ill!l'invC: tehlike anlnimparat,orlaf.

savma bu memlekette lir, ne de inanlJn.

nc ihltirnal

veri-

g~ jJze'l'ined~r ki., kOD'Sey, kasadIlrtan SOrlr-a., ar!.mll1sal
ni te taraflr bozarakwl§l

yiikiimJeri.
tcblikeye

ekonolQik yapmak

liEalZ'o-

ilkonce

haH

uluslarr'iiiI

de hi.r glH'l1r dUYlilyor dOl da, kendilet[fi~bi:r-;:ok komutal'dar,

kUlJJJiI aJ,mrnd.a

~Ibirl~gi

'tlzdi: ol'lda.'l'l fi.-oHr<l,fenikeiHerLn bl.itiJn bah dlinya!iun
mi::n1i.ginin den Hind Ka.radeniu
III.4W

:rundac:l ~rlar. ~ar bLi tdbid~gi sok (:Inc~. Ii 'Doil dc.gl'§ ve teoti.m oyLwnuna eri~1"" ti_ istanbul 'Itt: Anup.adm bem bafll
Sir 'yogi1tIID. ~rke:derilLli.n If"ini. bulga1'istandan aldrklul Turk - Bu1c:r tetiminDD ~nl~ oldug-u.mu hafuhlt.ahm,
t:~

ki ust11nliig-linG ki~d'If>d!J; bem~n he-men
ele ge~]rdi:
Km:ey

Il'ge-

suurLanm denizine

d~njidn Roma'flln
lEa -

mOldUa~, ~ai:r]er YU;Jtan impar.atorluk birHgini.iI'I ef'l c:cssur ko· TUYUCU]a.!!'1 o4uyodardr.

tngiilizler 1911 ''Can§ bi:ilijnmez bit biitiindtir,. ?e Ingihe~ by bakundar;t Bi.iJyi.i.k Okyanusu Ren kJyllall'mdan daha az onemli 'bu[maz. Bundai'll iki bliyuk

c!lolaYE ing:ili~
di .. egi, y.a1:rm:

~uyalkliHll'lnl

iHli~u:recek o~an. bil!' hiikilineti u,rUI. dok'IJnam.ayac...ak bir ¥lale getirmek VII: bay .. salhga ~gu·ma.k. j~i(1 ne gibi tedbiden ba§.vuTulahiJlece,gill'll ara§1t:trm.;lk 1!jo1ni bit'" lromiteye wer[)L

Al.I'rupanm de-

ve Atlas ckni:zinden

L~tinligin varlrg! besbelli ooLdugW1B
giice. geriye, bu 'Ilialrhtln sly,asal l§lude btil: temeJ olup o[amlf"i!cagl s,musu ka~lyOIl"', Bu mesele ~ok c.f'iemlidir .. An~ calk b1J.lRlUlidil
'CGV.abl

til

J'iyecekleza.-momh-

ka.dar geni~letti.

gU, bLiTiln dunyanm bau§ol'nl ·korutnak iliin IJIlu.sl.il.r Ilosyet,esi.ne yaI'chm ebnek
vc Amerika lam. ge:ni§ k1Jrmaktlr. Amerika, birl~~ik: blf devletieriylc
\Ie i§

bu yay(lI~l billk<l!~aSIF si.irdu .. Bu
i~iinde

sagbirligi i~il.'l,

:ra hadar ~lkmadMl. daha b:irka~ yd c,n-

GaJiya. tbadya,
OOitan

(!spanya),
boa~a :roma-

dostluk

~ok d!aha
Nt yurk
tlJtU·Ila.m,a~

DO!jiiye ,(Romanya)
hia§tHdd[.
'!nCIkgjj~tUlI' : anca.k.

mtnfig Utin

olmaktm

ki df-g:l~luim.iz
dr. fin ~lbirH;'i

.nu

B~r "lMin soy"lmdan babsetor'l:,a]a.m.a. ~Luak e]e.

batl{a turlil

O],am.a2.

u]u~li3icml.1I1 bunlarm

hcr ne It:ad,u bugiin

duzcy,[l usliin

tiirH'I o~:an s'ly.asa,~

geU'§oimi,

S unon s-ebebi. de elo;moml,k a,"rIcLh~
pnmsipinc eski ;I.kmasl'i:5e I,;evenlerindebu

,almaeak

,oiur1aI"5.i, itayanla.r.
fr-an~[dar

portekiz", ve roman -

U~r. ispanyoUar,

drr. ~imdi
prr'nsipinin dir. 1llusun Siinkii

eLbifUgi
gl!n:kht\i.l"ll: her iki ckono-

onan,ini

y.aldiU be:den yaDriarl

almaSI

Bu deD~~
a!;lli'

yap'lmaya deger.

-: b<lI.I.lgar degi~~ctin.ill! geU§tn£si boalumll'lGiaru ~a.lkanlarda boLL geU~me

ve sa'ila.r'm:Ln I"enkieri. bakrwlpdan fi.z.ik hif bif1ik gastermcktcdirler. Bu fjzik tiJl daha ilk '00.kl§t.1.

gueokHd:ir.

;3Inglo - 5,ajks.on, aynlm,aktadu·,
baklMUlLd.aliJ litin

aJmlln

ye

isla?

,eogrilfik Vi! d.emogr.il.mk dL:lrumhm di1~ s.ryasalannm §izgi1u:i WI" ibutiin i~inc giremezier. LiHnHk belg~Ber-i:niin dul"madan iierj 'Still'm.m~k yGziind~n ~debiy.attan dogan l1i Jilig~ d¢ yuvar1anma· run ba~ gostcrm.esifoeI1Hke'!li anay .. S[5
k.aLF:ra:nsa Wit

uh..isbT 50sy..ete'sim il1 dl~lnda buhmuycr~ !'.<I da heir h.a.ld·e dti.nya 'IIlIaP~lmn ba,an]masl ve muha£az:a rdilmc~i l~in en
kU'llVetli dest-clderden bi,[,,;l'Iidil'.

en ':10k: ekonomik \Ie f·" BQyl~ bir h.dde, poiik. tm 1.15 11:1(;1 m.adde inellE yazdI suel tedbirleri harekete getilrmek: ozetHmc .. mektedir; ]lilJOl.l s:us:lu. de\llelin eHndc:n, silab vI!: c~bl! 5uel :fabrika.]ar .i~[n gif'reldi hammil.dd.~leri lie ltatta. fin an .. sal krediilc-:I" c:di.ru:nek ;il]ra'ilarrm lIlm.a.k
oiUlsal o]ac.aktIl"'; d il~ii:lllmme ktc d.iI". B,u yol& konu1abi1e-cek

Bu tedbir1tt

£aydall

bil' ilaoje

ortaya
lli:ok giiS;'

midi:r i gid~imi'n

ulusl.ull'lldlm

halya ara-sulda
iDkin

bi:r an· bulundll.

mik

kmil.v],ilJr:r t.iI.Dlow.dltru:'ln=n bu da gt~ M] ekOl'lof'ninin :iierlente5.i: i.!tin £aydlab Yeni Turk - BWg<lIr ~ru~51 bu_ fil&in:!tm kuyvet akDJ§t r. Yeni. mem1e-

DiJ
kmhklan

u.hlL:!liw mHl

ya-

lli§HWllnm yaplltna'!ll1na
Yi:lf[n dOl Fransa"

Bay Ed.ene ve ingiliz

IiikUi oldui;unu saklaruak f3ydasu:dIf. Bu j~. meyd.ma ~lk;udril ruzrl ve sTyaW gi.i;HlkJerden ba§o'lta. iki bi.iytilk meseJeyi de OHara a.tma.ktadrl": Notiirlij1{ 'ire' czel sila.b fabrikalan.
BUfih.rJ

daba derin lJil'e k(l,klell'~ b~ribiFf'.ansanLll;, b.pa.nyamn.

olaeakbr.

lI"i1'le haghdu.

1:ta1ya ~E: 1sp-anYB Ma,iSlnda olma.k Iizere Alulernzilll batuml4a
bona 51yasal ~ b':ru:er biT anlaijUl3. ger~e~tiri-

tarihine hiicum
Dtyl;
Fajist

soyll!!mek

on i.i'i.l~r komjt~· Ilgra~malr

sinin

daJ'DiI FIe kadar ~imdi]ik.

~orunda

Herald

gazeffSJ'8'in

Roma

oUy-

kalacaCinI dogru

P'onckizi.o.. balyarun y~ Romanyamun ulu.sal dilleri b:ieibilflet"ine e~t:ir ve sUd
karargahlaul:a "costr'enst!' lejjyqnbrm vtl'l"bum ••da
yilDI

ian, 29 mayls 1935 taribjyle hukiimetinin ganlarJndan

biJdiriyol':

anl;,tmaga yete:r. tm !lromitc. 24 ha;i.rana.
gO.l!"d~:n gr~;:recegi hi-; bir b-rinin de,.,l(!tin, olan

]ebi1ir. Ancak
~oniu(

latin
i !iiinldi

oluslan

a.tasllrlda

tier olan Ti.i.l"kj,y~ biidcelerinjlil diizenlt~:50i mie:,ekalkmmalan iljiu

1If;

Bulg ari stan,
'iilt £kODO~

dH:i

alan

1:11'blokun
~,]erinde

g-CTIJekle1tid]mesi bunlarm <l5Jglarl, bOf b:irli&;n ortaya

kail'll atin-

orgiiUeme

i~lc-

rile ug'rill§maktadHlar. ~Il haldao her ~y, onl~n, dal:ta w:un zaman bii.'liin dUl"lIyanln koti..i el1k.iled altlnda kala,c:agl el!::ono-Ill:ik hrhnaya ki!['i' koya'bUmck i~Ln p.llptalarrnlla elbichgii y:itpmalarll1l ta .... siye etmektecl.je. EugunkU i3irtlar

cede birge ~Ikaglar gii5termelrtrdirler. Din b"lrlmm.daT'll da. liltin ulusbru'l(la birJik yard]r. Nhi:kim urtodoks olaon
romanyaldardan maada.S.I da dogrudur; da katoFk
'Yt

uhla10afrn
konulmas1

i~i:n Hi,um clan l.1ygunlll~U

gi..i:ven
gor-diik;

aJl:Inll

.dacak· ol.i.ide bi:r:ibirle:l"illC
Nitekm norn:r i~in bu'ilU hilr'bta kahb. degi.ldi.r: Harba da

hto] ikltirler. ozgU bi~ ~i1nkLi. Aolan devlcUer

bil"]e~m:iYQrlar.

J{.atol1ld:igin
din 'olmadlg] olup

ya.ln1z ]a1in~ere

15pilll"'~

Bu da
ispan~ gi.-me.
ilSlg0]-

hArbtan korlnugll
lIIIelerinin sebebi,

vustury
hi isliv fa, dr varon: u]a.l'i];;mn duldafl~a renekleril'lc oldug-u g~Jiflc~.

gibi. IHmanya

\Ie Lehislan Ci-

YQHar yi.g~t askerdir]er.
la.Tln.aJdogrudafl

Ueri gden Orbirisi o]an l~Teven gazetesi bUgiiR Bay Edell'e vc lngiltt:rc: dnletjne I;uh,\!if bir elk i JdIC -;-3.1:3n bir yaz. yUIDl§1::IIi'. Ce'lllflv:II'ede HaDc~i5'1:a.1l - tlalya.n anl.qm~hgl i.izednt: .a.lnu.n kii!l1'aru:u diilinc dolayan 'Iou gal!etl'~ .Bay Ed~n'i bie sanal galerisinden degerli Ibir tabla ~alan yavuz b,ir busu:a benzetmekl::edir. Bu yauda ketJnin tarihi biit.un tngiliz olduc,u
VI:'

'!ianIpalarLn!

jICi -as'komitt

o

3ytad~. .2"am.a[l~ kadar l1i..ikiimleril'ldr:n

omdla:pnill]a.rll'll hiH~ Hyrek
)'~"

bozu]man'll~

da.na yih

kiinO o'l'iTLlzundan 3'larak "barll;lT tehl ike· koymayal;;j1 ~lTIiI ~i.hl'C"nl:'bi ISI;'k neeyi 01 ur diu. yu.kum = Miikelldl}'lI;t; Finam;al Mali; Kap::;.a.m Suel

=

$umol;
=

Yi.lkiimsel KaslJll:k
;1';-

~j_nde ~ok gil~le§Di~ olano tecimeld'eiii Jerin yO-luna kouulma5l1 i illli bu hdar lusa bir si1r~ :i~iDde bil~rml~ ohm her iki. t.uafm doel:;::eha ini toebrik etl¢r

bu ha.rbm
dogruya

k~ndi

!mparato:r~ ha.r~-

Mecburi::

- As.kel'i; Ya.dsik1

anc:.ak billy-a, Fi"at[sil. tspan.
gi.iney AmuikaSlDln blolm
e-§

lu,gu 1:a~:ihin.i.l"i, sin5~t.e ve ha}'Jnt:~ ingiJiz r.agmdilkl kll'm[.u rengin ki.ilmij~ ojan immn k~i'irndan

dQkunmu~

Por-tekiz

mam.a:su'ldandH. lal.l

Djj1liya ku~uldlJ

kuru-

en. bi.iyiiikkatolik dOl ~i:iph'i!: Y{lktlH.

o~-

Mybu :v001l::I.aon
~lnldlgl yeti~lt1iS<I)·Jhslnii

- Mahk.iimiyct: keri; Bolge -

MlIli:<lka.

G::Jyn Kasam.ak

MahKum
Ara~ Ti.izt:!

uhu;h.nn Cl5.iJsh aSlglan, BiIZ~ bar'cJ]ae uyandlrryorlirr.
a§iu.Zlk ohm

;;;.og:rafik
uydu.o]dugu ise. d1elnYIlli1n-

=

ettnek:
V;JJSlta;

Ceoc
Ciiri~i;n Notiirli.ik
etm~k.

=::

= Mi,jhimm- .. t;
Tqebbtis: Bitar~fllk
j

=

a.:en Ank1.rada

i:rrn:al;mml~ ohm 31'11ajimlnUIl. t:n lusa. i:am.and:!!, '!:!.-iitiln .-cv~n]crd,e uyandn'dlf;z elorOlliomi'k denklik
v.-e gi.ivenlik um.odlanm ger~C'kJe~tirmcsini \Ie m~mlekeUe[imizin i-ilri.itlrrinill arlma5rna yaramasm~ dite.yc;.Iim. Ti!~;n-.: Ti.carct T ·(:im.el; JjollDal; 1s.tihsaJ lh::hiek: Ticari Yijriir: SUriit: l~hlr; E",.r~: Safba Hadm DUi:cy: Te-l.i:- i4-cri.. ~ _

ve ha1k durll.!!mlil.t"nm gClrtklig:inc ohm gOfulmu§tur. diosel
sarUIiID.1

siS, lcmnekte
Yazd~tl
yOmlU~

dir-. bu. kbtu bu ya.z:Ilar Uk

Ya1aYJ,t,aki

biribiduine

d,ina51t~k '!Ie Jbkikatte

Aytamak

de hel" gun l.stin

:raslilndmakta FOO(" kuramm

scbebJude:n

ile:t:i gelml~

gibi

cante

!:Iii apJi.!ilktu.

Mahr

zekj,liomm miras.r cbn 3~rkhk:. Il!en.g~ ve get";e.izm medeniyedcrtne Roma'Clan ald,k]alrl IIUzl ve'l'mekte olan u]uslar d~ hilHa ,C(!i,rolmolrtcdi:r. Arabl3.rm Ispanyaya
k.. tin
~rkbnl'l ginilikleri

ilkii ulusufli trke:Idcri
niz yo]uny
hUHla

ya kendilerine bir nehrin ij]kelerinin

buyUk bir karika'!:lill'd~ ingi1iz AS~~ril'1Ji kadmlar.a lie s:oeuklara sa Idrkoydugu ru' ~~kilde gijstennek:t~dir. 84. m1lYQI'I.u bulan .anla§lJlasl, Paris

-----_._-_ _
-"'" T.ayin

=

AdlL:

=

................

FranSIZ fa!jlst
NO)lr Zu:rher S:t.ytUIlg
aytlll"l

fl

'"

varmak 'tepdedni

vellal,

gazetesinin
'lll

]arJnI koruyacak

Ob8 lu:rh ..ngi biT :Slr~

k.i, I'IUfus,lau He halya.mn
oc:

T;q,bii. Alamet

Et~l:
~ -

t_frl:l.im:
t'-me" ~ BiilYiJ-

g;ibi 'bagYOIhut ba~ka

ArltmMt: Oylul]l:

ba'5ikmJan d.egetler-. :£iki:r

dagIl'l. 'yahut

eHICri:nlr

ge~~rmc''k Il~

Fr.an:lla bi.. d.c:nge vt:
temiz y·e Sldestan 6lmane!;.i

(Popiiler)

'lie (Ovr) gazeh~hl!ri

t-e:h·rfndrn
.... rmtk't:edir: e

ah!lralc go.l.zete"sint

da verimH

ve .z~:i'lgiii1 etmi~lt:'i"dir.
5:ay~

o'ifala.u e·
DevldleVIC

ul!"!u'k I.Imm:n.adul'. Boyle olaft

uLuslA.da

ohtn

tabiatile,

lit ~

I'iipnelo!: i'!lin barb

Fnnsu:
O'fgut1~ri mutanhgl

]a,hh bi:r HitinHk JUun dolu medtniyctinin

ise, ~ahl'l1n. a~glya

flil;'15tlerinill Lu ~i.iel biro baref.:~te g!.!lf'IIlck -sin ha~

un

,e: Mmtaka tatlm: !srihlak -A!;I~:
...",. .... ~~3~

uludanmn

kar.akteristHderi

rrin aStc,lan,
§.u·tlanndan

uluslarm
dcgan

co,gr.a.fi.k

lie: ba~taD

:zu1anmr~lardlr. eski

Bu km·vetl

'["in ba~ ko ..

Sevtiye:Tecriilue D!:lge :

uze

(: ven.ler~ Ml.lhidu = Dene!;: Mt"nhat
-

Kln~Y:Faa1i.yet Mldd~t

inde ,g,egi. tirici etkmleT yapml- tJr. ancak ~sas]ar degijrnt:mi~1dir. Ha)'abo lath''1 n.aalauZ13 yabanc:r olanun&\.Idarrn Upilt !lindhilme!;i ba.klmJnaan halya
'1.1-

dinamikllitrincleki bask .. b:ir ~ry dew

oldugLli ka.dar,

bu-

Paris

pons ditektoril

bilyi.ik K.uYl,'etll!llinden gildi'r.

l)rgi.H-l~nm~:

TI:$kiJiiltlanm Sure:

bit OT"l1¢ktir-. Mes.~la brr '1lman

B~T1§1ill aSJ~] ",e AvmpaJ'lln ellii:rLigiyle ~alli1a.bi'lm~'Si i~in i'i~ §uph.e role

gi.ink:i.i, UtinJigin de Yiltltk 'Ie iti:s:inin &3vgasni'll yapa.n ta:r:ibig, fikrig !Ie nyasal k1ymf'tlerin dc~cr bi~neroc:, bir tu·
tali"r'~Ir.

:j.iya.p ile es.ki fll"amllZ 'bali komulClnJ GI!\.. nenl Ve),gandiln eline. verilmi1ti I. Bu i'§t~ giidjjlmekt~ clan g:ay~ huk:..imcti
d ev irm ekti
'11' •

Noye Faye F:re!"e'den

SA

LUS

D

R
Pan toplanacak •4 Da.!>KMlIir eaktir.
lacakl::H.

N
Kabinenin
A.A) 'Ie !!oonra

GEL
ilk toplantrsr
Kabine bit" toplant
kauincrrin

ON
OA:

uu
Polonya parasr a -lam
Vaq,ova, 4 (A.A.) - Finans bakaru B. Savadzki, son Polenya oclun.G;almismm ba~an ile yapllidlgrru soyJem[~tiL Hiikiirnetin, diiJ~enl.i bie para ve ekonomi sryasast gi.1ttugiinu soy!eyen bakan demi~tir ki :
"Pol,oillYai parassmn rlurlllgu

bu

'abah

curnurbaskarurun

Paris, 4 (A.A.) - Parlamenloea hu}.djme~e gUiven;ldikten senJa ha~ba.~!Ul S. Ruyson, isno:rnal yetkiler pro jesini pa.rb,mentol :\ ..,ermi~tir. Sundan sonra fhUlms kQmi!.yoDW'IIun lo,rii"melere ~lamas. i'iin toplanlm dagltllnn~Il.U'_ Parlamen to hiild..iJmetiD istet1jii. tarq yetl..iJe. r; 262 ye ka:r~T 264 0),1"" red,d ... 1.:. ~ rek htikumeti deVNlrmi'ft~lI'. Hiikiimd -reldlmi~tir. BUDunWoIli, beraber 'bugiinkii ~ilU'tlar h;:'nde CUlnllr Ba~kalfLU'IIID bu ~ekHmeyi kabul edip etmiyecegi daha hem degiidir ..
K

illbnda
811.11 tcplantrda
Hilki.'im:l:t ift:m~k.

yapa bHd~krsa
'50'l'l
(I -

Yeni cek kabinesi kuruldu
Prag, 4 (A.A.) -. Cumu.1" baskanr B. Mazarilo!:, yeni kabinenin hs'1tes.ini onaylamrstrr, Liste ~udur : Ea§bal'1:an: t;ift~i pani.sinden B. Malipeter, D~. bakam : Sosyalulusculardan B. Bene,,_ i~bakan: ~ih'i,ile:rden '8. ~ernI, F'inans batkarrr: Teknisyen B. Trap]. Kiilti.i:r

r:i gi gQrtisiile'Q:~l!:tir_

Bi1d;rig
finansal
spekiilasyona

Avusturyaya karsr italyan sryasasr degi~,iyor mu?
Viya.na.,4 (A,A.) - Italy-an IU· yasa'lnda AvuillturYll'ya karlfJ bir degi,ikl1k oldugu hakkmda. y h ncr kaynaklarda.n 'IIerUe:mhaber ler, r~mig ~v,enlerde yaJ DIaD,.

~an;H'maver-

ra
mek

dev1!m

ve

pararnn

rturlugLJ'i'ltJ
iSTar

s<lglamla-

mak

yohmda

cdecektir.

Paris. 4 (A.A-)-

Poti Parizivenin

B. Hilt-

m klta.dn. Bu ~e'f'enletde !loyJendli. ljine gore" bu haberlerle ha.ditele'll'
a'Flumda.,

sarsdlD.ryacakuT·

...

lerin soy levi hakktnda bir yazrst
Berlin, 4 (f4..A.) - A-mao habera]m . biiro;su Paris'len ogren~·
yor:

bakaru:

'Teknisyen

E, Kromar,

duo

tam Lir ka~Tk11k

vaT

Danzig paras! degerden dii§tii mii?
o •• raSe Jalanlanma'kta old iu hal. de. tehb' h1l1kl, ellerinde bulunan
bi.r~ok yerll paralarl Polonya 210tilerile de·gi,tinni,leJ'diF. Dutzig devlet b nk.:lJ 300 dieD I.GOO guldeDe ladal' alan para.arm ~ekillDe.i i~in bi:r.y 'Ie bUDd&D yukan paralanD ~ekilme· si i,~iD. de ij~ a:r ineeden h.'ber V'eI"Ume ini illtemitlir.

Tuz~ bakam : Ceko!dova k sosyal demokratlardan B. Derer, Sil ba-

B. Kayyonun

bir SQzii

P2.ris, 4 (A.A.)' - P,arlamentuda, yetkli~er proje:si konu,u]u~' - D finans bakam B. KaYY,D, F'l"ansa fimuU1nm ba.~lIllda IbQ]UDlduk-;~ f-raogm klyrne'Uell du,iiriilmiyeceini ve bijti.in paralaern du-rilllgu. u goz: onunde tubnakla. 'berab~r frank LIe e.ltm arasmdak; bUgiinlrii ni bel;" heT'ha~de lnuhafaza II!!dileCI!";;;''''; ,,·;.;.d ..... mi"iI~I".

Hijkjjmet~i Poti Pa.riziyen ~aze·tesi. yeniden B. HIl)e-r'1n ~i·f,1 .. vini ~nceleyel"ek diy-or ki: do1aYls,iyle )"ap.~&n (ine:rgeler P'llI.ris'le bazi imkinla.ra "Oil arcracak yoJtu e:ol'ulme.ktedlr. BUDun j~in bUDllannhep.sini ince~emeksizin reddetmek dogr.u de ~ildiT. Almanyali'ilill bir raklilfmadan ka~makta ofdugu goriilm kt:edir. LDnd'i"a',da 1n~mZ. a'm.ah d,enlz I!,orusii'e:ri ba.~Ia.",u~ Lulu. n Illy OJ". P'iuis'te B. Lava] lI~man, \roe
uBulijyl€v
IIOvyet

kanr: ~ift~i1 rden B. Mahnik. kabine, ~iftt;i. sosyalisr-ulusal, \ekestovak sosyal-demekrat, alman
scsyal demokrat.
I;_;;I

Avusturyada yakalanan naziler
Viyana, 4 (A.A.) - PoU, nazi gat2eteleri 'kDnWTliyomunuD delgesi hlllunan :almaD g'azeteci du'klor Hans Harhneyer'j yab.a..
ml!l!hr.

Gulden1mm degerind.en dutiirill. digu hakkmdaJri iii berle!'t reamig

VatfO~al 4 (A.A.)

~

Danlzig

parn uyeleri

cekoslovak halklle tekniayenler-

den kuru] rn ustur.

Yakalanan gocmen c;ek Iere te: lim edildi
nrrt itir azrrn Olkh gorerek. 29 nil.Jan tarihi ade, CekoslovliIlk topra .. gU'lda. lie Zeh!:na. Rl,lda dem.~ryob duragl yalunmda alma.n !polhi tarafllldan yak lanaJII Q:ij~men Lam pelsberu'; if; ko:slovakya ~~yadaI

Prag.4 (A-A.) - AIQlIlII hukumeti Orl';l! n. {:eku,lovakya.-

Senlkoy.ski ile. ilc:ili oldugunu f!ibteren hiF~ak mektubtan da elde etm'i· tiro HiIltln-.eyer. ij ce klllmbiyo lecimi kanufiun. Ii ",1 hareket etti~nden dolaYlbir' deJa da'h. vaka1Ilnm.l~h_

8111 gazetec.inin

Ka yo arsrul usa I para
durlugu istiyor
Paris. 4 (A.A.) - Finans bakaOl B. Kayo. par-.dann genet durlugundan yana. oldugunu. fakat bu meseleyi k,onu~mak ili:1nar~aulllsal bi r karl! crans toplamak yetkis~ni kend-inrle gcrmedigini scylemi~tiro §imdilik btit~enin denkle§tir-ilmesl ve franslz parasmm bugunku degerinde tutu]maST ilC! ug ra§ornakradlr. Bununia beraber B. Kayo. di.Lnyanm ekonomik kalkmmasl idn. diger u]us-

Finans bakam,

D, fra.nuz: - lovye t a.nlaimaSrfUD Lokamo pa.ktl iheDian etkileti ife ilgili olduiu 8&1ulaL,mr. Bundan ba.!lka doli., meseles·i gorii,mmii~ v~ St. resa'da AhhB..fIyamn orta AVt'lJI' pada, bir giiyeD! si!lltemine 1:.111 .sis teD. bil[' ya.rd:rm P3ikt:1 olmayrp de. bir 5--a,[,dmrll~mama pa.kll olul'"sa. ~irw meye hi1!.zlr oidlllgu Iha.kknlda bu mem~eket I raflllda.n ),o.pII1&0hi'· dil'i g de konu~ulmiil!itur. F raDs.nm 0 erg-eye cevab vermede OD-, ee, lovyetler birliiii veo Leh'slan 1Fe Il'orii me!li gerektir.

Bu gorumeier;

buyuk ellfi'leri He go.... tt~hu..

nne

Pol;.s, A'lllUaturY'Il'da nazi pro.. pagandasl l!I:on,derilmi, olan parafa..II"J ka..;a.'k olarak ge~irmi~ 01m lil~1 n dan fuphe etmekted iT". Ha.tUne)"eT. 1934 )1'111lemmlllzueun 25 iftci pnu Y 1P,~an ayaklan-

BIRL !iJtK DEVLETLER'D

j~,"

N. R. A. nm durumu
Va~ington.. 4 (A.A.) -- Bay Riberg; uaanlmazsa, siiresi 16 h.aziranda bitecekolan 'N.R.A. nm. bu tarihte ant::dma:n "in hi~ bir girgide buhll1rnamasmm

,ili,

"nil teslim etmi,rerdi.r.

w

Ceklerin sovyetlere a~tlgI kredi
Prag, 4 I(A.A.} - Cekos·~ova.k bankalarl !konsorsiyc:nDu. Sovye~ Rusyaya 250 lIIliiyon kl'onluk hit kred.i. ac;.an son a~dla~maYI imza etmi~tir. Bu kll'edi. Cekoslo'Vak l1ii1kii:,_-~. ti tarahnd.'Ul g7a.rllnti edilmi§lh-. Sovyet Rusyil., yilzde 6 urem:i Olilll bill kredmyi bel Yilda. odeyec.ek 'Ie bu p ra ile r;ekoslovak
mallarl s",tlll'l a.~ilc3Lkhl'.

lI'e nazi 1istuine
k ••

tn. fr"

h relleti ba'fanlrna

hir bakan-

yondge:rll~gil"le:

getirilmek u:ze;'!m.i kaydedilmil ....

Bay RlIlzvelt
bildlrilmi

t:arafmd.an

keodisme

oldugll1nu sOytemi~tir.

Senkovski'nin Slit; ortak= larl yakalandI
VIY,UY.
d~ yakayr

Amerikada hammadde lec dev let kontroluna
alrruyor
Nv)'ork, 4 (A.A.)I Parlamenl.o. hamma.ddeler bonalanDl hii'kiimel k.onb'olu ,.Itma. koya.n projeyi bilyuk bit ~ogunlu1da lea. .. bul etmilti1'.

(A_A)
de v"Hcn

-

Poli!5.., g,=£~nl.uSCT'lkOlJ5.kinin Btl!;

orta1<lumoan

21 ki,iyi Presey

ya.k.a.lam~Ul". gO(~, bu liete-

YllGOS·t"

VY A~nA:

bile bill! ulU'ia! eosydi.st ba1Krlc:ri yaym<l.kiizlrlll"~. ~berd. yazrc! ve dag~trCf isyadalrdllln 1ron:J lu fi~ ~oiu
bLllun:l.1I'1I

run

Noye:

Freye

tann, :.ralannda lJ.yu~rak a:r:slulus.~1 hi.- para durlugunu ba~anbi~eccklcrini llmmaktadIL

vudr. ~. •

Hlrvat ayrI§ lideri an .]a~mak istemiyor
Belgrat. 4 (A.A.) - Huval kiiyhi partisi ba~kam Bay Ma~ek ~unlan so'ylemi~lI:iT: j'H'lrvatlar hrikiimete kar~J oy v,ereoekler 'lie yeni bir 'ii'i::r,:im si:stemi elde etm,ek il~il1 c;_ava:}lannl devam edeceklerdir. iii rneseleler-~ kotarac.ak alan. uy~avla:r ancak bu yeni sisteme
saylatvla.r

Cue, ~;mdi P(',t~dc
utee;
~'ordu_

alman 'buh:mu

~cpki. ik

<;Ik(

ill!i\~l'de

Bir nurnarah balk dii§manI ~etesi yakalandl
Va.~ingt(lln. oj (A.A.) - Tpe bakanlIgl, bir nmmHliTab halk d~maru Alvin Kapris -.;:ctl!si hayd1llitla.rm~an otup ban", ker Bremer De .IBi1:yoncr VeyC'rball&er'in og[unu k1l§~rmaktan 91l.ljltll bulunan Vel·
nl!!'y D<lvi'lil~in, I;en cumartesi dan :$ikagooa me'ktedir.

Frangrn dururnu

izvestiya ne diyor?
Mo~kO\la. .lttlt~i. s.ovyrt
ya.pl]an

diizeliyor
metin yef'le,nu~'li ve finan! baka;. Dllnn ~o:!!let'i fransu: we yo.banc1 ft& n~U15 piyuala.n iizerjnde iyi eUd· ler yapml!}tu·. Fran u rantlarl -j !elmi~, :altm sah!l,hll'I azalml~
tlr. P;.l.ris, " (A.A.) -

4 (A.A') Rusya

-

1,yts.tiya
a nl;JI!'iJ1l.ilsI

ga-

i'~ '-;eko~lo",akya
hak •
11. R02rn

Yeni ni.iJki.iJ

aCil8Jf1da.

kredi:

Alman ordusu hazirlanlyor
15 dog-umlulan silah altrna .;ag.ran kocama;n be'yaz Ibl~illeT yapl,,trI'TlmJl§m.

kmdill

dl!ii tee im ko-misni

gah2'I:t'I bir

betkeo;ini

\i [ka:rmaktaan.

8e-rlin. 4 (A.A.)' - Buti.iJfiI 'M· lit kuliibele.dnin uz'ederine 1914 ~

'11m

b.ir ;atl-~terD :5O'llra. gegtinii, 20 polis tara£m:e'lI!' ge§jrlldij-irti bildir~

B, RO.il!:J1goUz RUI.yamfli dr~

diy,or

ki;

"'So"'~'et

gore

<;,edlmi§ DIan

tedminin
. iiyiik

,g~nj1'ligi

Igoz
ku -

olaC3JktII'.,.

oniindc:
ronluk Fakat

tutulur kredi ~u noktadan

nn 250 milyo." anl"mlrchr

Once 500 mi~yo,nd~n bir mil-" lara kadalf ytik!loelen alhm ~eki~i dun 50 m1~yond3.n yukan 'i:~kiilmilIDI,trr. IlIlgillt~re, 170 milyon frankhk !biT ahn alma ernrin' geri alml,lilT.

General Goring BeJgrada gidiyor
= lBugim Dal mas:ya k1}'darrnda bulunan 'D. Goring, bazr ilcri gell![de:rle gorll!pnck DUTIf' ti l1;uiraJllda Belgrada gidecelnir.
Bclgrad, 4 (A.A)

bir ~!l:y de~Ud.ir. ki, Sovit'lllS-

Berlin l1skerlik burolanDda yokla.
naca.kTa.l' (br ..

lIu dogumlul:ar.

] 7 ha.zill'anda

Ha1kIn yiizde 75 i isterse
uuabi 'Landa lura1hk ku.rWacak Atina, 4 (A.A.) - Sii b8ikallll D. KODd~UI, EUiqihon-MeUon l'l!i.zete..siiode
u~

yelt Rusyaya yi:ly<! .a.z ~ok
'lIIiLak lazrm

~Ikah art'l:'m. ... i~in k

uz:un i:idll!:lli luedHlIll"iI':;= i.lri defa olara'k gl!r~elde~·
p~mgip;ni ~on

geldigi

oay i~inde: lkbci
tinnektedk

P(i,li:s di!l',ekto'lI'unun jrozB,m1 ta'Ilyan bu b~l~tleri 111dk mell'aida. 0kumaktadlJ' . 20 Ylldanber'idir. boyle IIilideT
lijriilmem;~i.

!lunll1n yaZlJor:

KwalllglD 'tekr,ar kurulmatn U]UIUB yiizd~ )"etm.i, beJin:in i"teogine ba,ghdrr.

VLVS'IIR

TUIlUlm

Tfrika:
-I

&9

San Michele'nin
Ti:irk,ey" {r'Viren; Nuuhi Yilil'ari~ Akseol MUNT

it,abl
BAY DAR

yortv1 annL benimle bidik1te ge~innek iste .. d;iini bi]diren mektubuna cevap vem1em~9
olduguma hiddetli ve telgraflnda bi1dinni~

Biz boyle kOli1u~urken, bah£e dlVMlm.n otesindel1l, iyice tamdl(:lm bir ses, beni ,21dm1 iJe liaglnnaga ba'!iihnh. Bu, tsve~in Ro· mada yeni eh;isi olan bit dostumdu. Pak

oldugu h<:IJlde, ir e:;ek tutup gidcflek, kend\b sin. posta vapurundan ~Ikarken kar§Ilama-

dIg-1m a bilsbiitiin ktzgmdI. Bu kotu kaye I&lkaran Fenikelilerden kalma. merdivenin yedi yih: yetmi~ yedi basamagmI kendi. kendine c;lkacagU'lI biJmi'§ olsaydl Anakapriyft ge1miy,ecegini si:iyliiyordu. Telgm:'afml alma(hgml il'eri sunneg'e yiizum varlllU idi? Boyle bir §eyi soylemeye nasll yiizWn Ghrrdu ki telgrah yalffi2 ben deiil. biitiin ada ~a1kl alml§tIk ve ,on'll ,dmakla da ben. 3'§3... ukan, sarho§- lolnnl§twn. Telgrah. ken('1Ismlf' l1"'~"lnca biraz yuml1§an:lr. Olnu Roma~

deUe Poote e Telegra.£ml,.ye gonennek lstedi, Kapri ile Fara arasmda yap~lan telg:raf ~§lerinin dUzelti~· mesi i~in y~.pl~aca.k biitiin gi'ri§imlere ka:r~[[ koyaca.glml. sDyUiyerek te'Wgraf kagldlfll eliuden zorla alchm. Dostuma her ~eyimi gosterip, ileride San. Michele'de, bUilunacak alan bi.itiin gtizel ~ey1eri - l1imm olduk,a dni'ardaJd kroltiyc ba~ vura'l'ak ....._. anlatttm. Hcpsine hayrandI, we kii-;:uk k~li8eden, ayaklanmn ahmda seriIi. du.ran adaya goz atmc:at~ bunWl. ra.s,tlanabilec,ek en giizel gorey old.ugunu du'§Urunekte bulu:ndugunu soyledj. Kendisine, lurmlZl granitten yapdma 1.'1:~SD!" sfenks'inin IkcmacagI y,er~, parmaglmr u.zatarak gost'erince bana ku§kulu go,zlerle bakmag-a ba§ladl. Dag,: dinamide atbnp neresin.e yunan tiyatrosUflIl iruracaglmI an'latrnca bira.z ba§1
yat gritiiriip "Ministero

Don Diyonizy,onufl. ~rurabIndan bir :It!~§iey&rie-§tirdikteJl :soMa oturmasliiiin tek
I!lstWlC

iskemlemi

gosterip d~yeceklerini
de yatagrma

din'h::m,ek
J

iil.zere kendim

uzanth:m.

yer h3istab.!r yurd1llnda. kafalan

Dostum bana" bu so.n }fl!11.,uda 'Salpetri"" az ~ok sarsIlniil~ kimseler ar.asmda. zamannmn .;ogl1nu ge~'rip ge~hrm,emi§ oMugumu sordu.

na iOO,omUrtimilil geri kalan giinlermi burada ge~irecekrim. - IIHayaum:zI bu 'seHI k,oyde" o,kuma yaZlTllal bi'~e bi~m,ey,en koylii1 er arasmda g,e. ~irrnek mi L'5,tiyonH.mJlz? Siz ~d ,aydm bir adamsrmz, burada kiminle konu§acakslmz:?"
l

-

iiKendimlc,

kopekler;'mle

",'e belkw de soyler

dondiigunii, ko§ke gitmek we bir bl3!rdak §a-

~ .r

ra', i~mek i:stedigi:om soyled·i. Benimle~ 'ba,kalan tarafmdan raha.tslz edjb:neden, konu~mak istiyordu. Odamm kire~le badana .. lanmI§ dlvarlanna goz gezdirdi. Ko§kiin bu mu olduguftu so diLL HayatmJda boyle .keyfimcG da~enmi§ bir Yfl:rde Orurma.ml§ 01... dugUIDd soymedim. BOyaslZ tahta masanm

Pek yanlmi dU$iinmemekte oldu,gunu, aqm cak ~okt3nberi Salpektriyere uiramadliJJ~ r.r.n sajlh.:dim. Bun:u ogrenm0k.e sevin~ duydugunu.ba§ka. bit Druga ge,;meyi dU,§,jjnmemin vakti ge!mi§ ibuWundugu cevabml 'V'erdi. Beni !S0k s'flviyordu ve buraya k.ada[" gelm'flsinin :sebebi de. Anakapride, !koyluler arasmda, gunlerimi bo§una. har,cayacaguna Parist'eki ~ok verimli i§imin ba~ma donmek lU:zumuna beni inanamnaktl. Beni gom-dtigunden bef't bu. fikrini Ideii§tirmi§t~ j iy~ce di.nlenmege' ibtiyalCIm, bl1l.l'llndugunu g[j,d'eril@ ,gorm ~ltti. l{.;uanm[( on,adlgma pek sevinmi§tim,~ dedigi gibi" ~ok ~all§maia ,daYmlamIyacak halde id;m, pek yorgundum. Scvimli hi!' giiliim'se~i§lt ,sordu: ~·Ba§l'" mzdm degil mi?u Benden Pari!n~ donmegi istemek bo§u-

durursunuz. Size kim ~alfk~ soyliyecek? Sizekim ~algl ~a1a.cak.", - uBah~emdeki ku~lar, dort biT yarntnl cevirelll deniz. Dil!"l.111!vinjzJ IhJI essiz Mezzo ~ _ sop'ran'Q'yu ~§itJyor musunuz?" Bu sesi ~'karan bir yan asmadrr; iinlti yurtta§umz Kristin Nilsentin yabut Paui'n'n :sesinden bile giizd degH mi? Dalgalarm aglr an ante'si n; dinliy,or mUlsu'Ruz? Betho,ven'in 9. uncU seJJfiJP~'Sjnin akl§Tndan daha iyi degill mi?. Soz birden bire de-gi§ti. 'Dostum, I'ni1t1rr1nmin kim ,oldugunu Vi! twin hangi uslupt,l

bir maymunla .. " ..."...~Miiziksiz ya§ay,amryacagnlul '

..

yapIl.atagIn[ ,sordu. Mimanm

yoktu, evill k' hangi iislupta kUI"u1acagnu bilmiyorchl n; i§ler U.erledik,~e hel' §iey yoluna gireccl{ti.
(80n1l va )

-

..

. ..---.-

ULU5

or a_ .Ie,
(B~~/

u
~ara.p
V(·

•• m SI
~ampan.ya~

NtifllS saytrruna do~ru
Duydugllmuz:a.
tara

gore yudum.

2090 tepsi, 2.82D {rih1Ji.i~ ttabi:lik, bin V,apurun muretteban 14J 7 k~§i161) slit ki5e:Sl, IIlOO'titt;;ek vaaosu, rlir : 1 kaptan, 1 y.a['d~mC:lk.a.p'tan, , Sayn baJk~mmdan, ya:tt.ak ve sof~ n ikind kaptUl.~ 2' gi.i_verte lubaYl i.~ fa ~akml1an da titekl1erden a§ai.~ le boolann .~ ·ta~.~besi.11 m.akj·n,e dei~[dir ~ 38,400 "ar~af~ 19.2\00 yas .. 41. 3ubay.; ile bunlann Igt.l.W.e Yiiiirdmt .. tik yiizu. :~. 5'70 so.f:t a ortusu, UtJ
~
I

t, 'Rci 5aylla'u~)

kor. Hi.oao Utr,!: bira, made n su yu,

2.600 §i§c Ii'9.500 ~i~e

f m da.

h~t'

ge.miI!I!]nifus '

:la,.lm~' ve

IUl!merotaj

haZlr~lIldaritn:l[1

ve an'tfIDiIJ i~in ~k
mlllnmif

"e' aay:tm ke8,in olpelil.e1dlf! ..

'IfIn tedbirler

hlll!n'~l"o~

NOlt"m,andi, diinya I"el,ol-u:nu 1{]J[,,(h
Pa:rIS, 4 (A.A.) ~ N,ormi!Uld~ vapuru. da'ha ilk yolculug!l.!lnda mav~ kOirdehlYlllun.:alHmfUt. Vapgf', Kuzey Atl.~ntik deni~indeki
I -

ri her !arafa, g.oude:rihni,tir. Che tara.Fla.n s-aYUD h.a~p'll1:k'l::l'"
iFUiU

I

Atlrspor kultibooun engel yan§masI
Athspor k~ll.i'bU
VI::

o1'lliLmiUdtki
~rk[

G:umil
Q]Iim,

ve nY!lIDe:r\otaj~,lerilDi

fer·le·

ri ode kODtro~ ,elme1lc iizer,e iistbd;.

lil;.:m. her ya'i;i:a

ne ohillfsa
!radar

tik '!Jeiflleillucl~rektoll"i Ce~alAy'b,"[ d.a :rann ta.lI1k~n. Bo]u. l:zmit iUe:riwe gidecek 'Ye' o]l'.ad .•uiI Edi!li'ne'ye
1I~le:rek genel l.spekter k. 'L'1[IR CDrusece hr.
.. ill III 11;-

aUara birumi~. iwdiye

kulULiln l!:2I,d~1D1i 11hazr.rla.V~

hiS bi'ryillrJ~ma'!lll:n.a
yelt!!' ·m!1U:r. m~tr~dtn Bk

ginnem~

ii~ii'lll b~r 1!:lWge~1 yarJ~,tlilu
mell:lreden

ille lulu '~~]er

yukae'k

:ik{
g -

I

I

I

bill )'oleu'lugu un laa.t 33 dakika.> dOl yap.iua.1!:: .once mtalya.1lII bandn·.ilI.~ h R,ek& 'Y6PU'fU, tar.ili UlIdiElI'ft 109 SII· at 58 dakika. obuak tdde edUm~i 01.0 l!"ebm klUnllJtrr. Kalll'ball:k hiill' hialk y[[ilDlI., vapum k,ar;ttd.IlIlU~, UI... 5 u'!r:l1k da Nevy,ork kOiYUu·ze.. 1 [1"; ode "it!; \l'apUlrllll1l. ~evt,e.!in,(le do1a.,lIJillfh:r. B. SKtga.t. ,Amerika :nU· kiimelt.i. ,Ildma B. L.ob:ron'i selamlam·tin- ..
N eVylcu:k. N'l!v)I'ol'k
:§! aJ'bay~

Snra!J, Ka.stamol1l,liII. VEl! COI"IIII'm U· lerinin konh'ol'IAn d.a. bugilnlerdc ya. Jl'1 ~11(.8. ktll:r.
~~

gc~d!f o·1.":u)'~n I ~m.g~l,

........ ................. -

Kamutay bahcesindeki ikinci konser
Kamutay ba.l\!Eel~nde veF~lmtkte 0 "'. 1_ ko.n.serlerh'l. ikini::hi bugU_ncHk. Progl':vi1 ~tUdllr: I. KISIM 1 =. Tayke M.'1I:, Gra.! T_pWin :il _, ~trays Va]s An duo Stiflen lIlaVi::n. D!I:lfil'iV

-

man be-saba kahhn~}'a:l'ak
Ayl'"lf

adanac.akur.

pliYa.ru aJanlar bini~te~i stHluinc g.iilr'e yar.Cl!i 'k:UlilUlu tuai'Jnih:n oIIyut e .. diJ,ectktir.
tl~ilncb kanht~. Aynl fa"~ :aJynE ,:ntTar i~~,DIi yar~, her'
y~tiill

de erkeklcll" j~in de \l".ardtr. ve: Hk~ M
'1i'ar]ll'l11l1

eluesa olson. adara bilUllil,
Ankara Bjn~cilik

Sa-

olkuLu

Oklllllf ,.

hm iiiind.iir. Iter yan~ ~~in li~
17e I i].;!:l:e'li:tir.

aI'Ma.t;i!lH

. .B.

La.suar dil.,

kadllilhtti adi1:na ken.disi ..

I

I
I

ne ~i.;,e;lldi!r 9u:nmlill~btr. B. Hu] ta["aJul,d.an ho~.gel,di:mri:z dnegini hil.direlll mektubu. yolculsria. aHu.uU!l§! vie va.p'Ul'IiII.D

:rad)''O ile

gllri,i baberi~ biitUD
ya.yllllJlf'hilr.

Umana. Amerika ~ya

:3 ..... V:i~et Uy~nu( l.~ BilligraJ'" .,. - l.ucini. B'3Jlc lEjips-iye-n n. K.l1SIM ,5, "'=='" 'G,.Ih ky ~an dij .lh·.2I.\!'lIlIIf !IIi LtonkavaUo F.OI!I"J'I!:ezi :p,a,ya.s
7Dvo:rjak S.laviliill: T.ii!lQt:i';eNo. 6.

SUd maclarr
Ankara Ayaktopu. kurulundau: C. H. Partls] !}ild m a ~;J nn 9J 8 haa .zi:rm camartest gunil S.1at 17 de
Ankara Oiiicii alamnda devam edi~e(ektir. Ma~ Mu~~fll]1!Ciiicu - Can ' kaya birinci takrrnlart arasmda .. drr, Yarg1~ Sedad Ak~a (G..B.)

--.-.!I-=

ANKARARADYOSU
Bu~ 1.!l!.40pIOg't3Hli:

n.lO .....Tayyar'le&ifllin saati

kas.ap, mdt~i, 62'8 bilfed,. 25 oda hi~et~iSl, lOS gemid, ]lS, mi~o" 20 garSQn. 3 dok tor ~ 2 ha:s.ta babe]:! 30 eI.ektr[kt;ii 7 basI l~~h:;.;,. ~rber, 9 16 ~alglcl, Vapu,rda bir~i!)k e~)'a da vard'!:f': 2160 sfu"ahm, S,,],600 bafrndak ''Ie k.ade h, 515, BBO tabak~ 2B.J 20 nncan IUllbagl 28 ..120 (mean.
1

m1lli~~9

C[5l,

292 'tayfa,nS7

ve ~~I y-,a.'somkil.ye, 10 ek~§'~I

,bin.

j

Gtimii~ tak'1:mIK.I!' da ~ok zen.ginditr; 170 kahve ihr;gi. U'.450 bll!;a Ii:: i Ui 340 ka~dr::. 14. 1'1)1) ~atal.

!iO'Era pe!ietJes!. 48. 000 ,k,ahve;attl p:c!;e·te!il~i 'IS. ODD ~y p~§.eteS~t 6,1000 'ban,yo :seccade'5.~" 30.000 tane tiiylii hav'm:li.iIJ, 15(1.000 tOOl! tuva1et havlu5u) 4fJ~(K'd1r.me muUak p~e .. tes~ 3(UJOO tame 'brUle p~.;t!:tesil 'mutfak. ve bill'c :~~in US,QDO tane may! onEilk, 4:5.00D mliltfa.k bezi~ .~.800I,un bataniyre, OOOIl·ttnte, Ka.v'hi.rla 'buzluklara 70.100(1 yq... murt~. 7'.000 pUij.~ve av Ilayvanlan, lttooo kilo et~ 8CM)OO kilo bua, 24.0011 litre §uap. tl.gSO ~i.,~ eski
1

Mtlsik~: ~F'er'bund.e U~ri 1.nhisa'f aati: Thomso]lll

B~etbOiY'=1]J; ~riati.onlll V Pil~O

.2.0,.

.

21.10
I

M1.lIsilfi:
Fft:~d~:
MEJllIId f eo Uopo,i.a ~ Or(en rale

Thompson:

G. MuiJe ~ C~ngUoil1'lta~n~

S iiI~!;a fon ~ N ih.at EU8giitl

P~ytilno: Uh·j C;tmal Erkln 20.:101 - Danl9 mlll:!liiti.:! i 20.50 ......HaberleII'

Cumhu.riy,et Merkez_~ __ ~nkaSI!1ln, 30 may~.s 193,5 vaziye.ti Aktif I Pas'if
Uri
~ASA; I

ISiimer B,unkumUJDi-

Miid iirl-u,giin den·
Un
193:5 cumaxtes:L gfuli.i saat 15 die iha, lesi yapdaiCagI m~.ln edilmi~ alan tzmit kag[t fabrika.51 il. ~Is3Jk .Yo1u: inata. tesi5atl vc so isa]e henclegi hafr.lyatnn_m 1li1at,e saatl yeni kaItlu:n mm;ib[nee' tJtil 22l!manma tcsa.dut eUig-inden ihal'enin U} haziran 1935 pazartesj giJinu saat (IS) e tehir ediJidigi ~tan olunur. Evvdce S hazir.;m

S'ERMAYE
Z:;!.4

A h:lI'I: i!~t"ii Idlogt3J:ll
Bi\nkno~

15.• 9U,178

86.8 71,4(1'

:1 5.0 0 1).00 1.-

$..013 ,3,Q9~~ 614.'171.85

tNTITAT

.AKCEst·

1.IlIZ6.756,61

U~akhk (lA H II .U ~::KJ

Nt UHAB lRLEII: :
'12~l,4JZ.Z4 MUHAB~IRr.ER; kabn
!S!!li f!utiSt

TEDAVULDE'K:I LA.R:

R.ANKNOT.
US. 148.. 56 3,~

l' 1.1 f~ Ii 1''l'S1
H A HIt(,;
PI. It lIn
:

Der!1li1~a: ~d il ella, c'.... rak1 n.akd ~ye Kan'll.!lnl1D 6 ft 8 In,i!::I mad !!!Ide· rbic tll!:vti'hn h".l!~fie tilJ:rdUld;m ""ak~ 1:ediyat

i I!.K,I
'I" i'li

Sa,{, ki'~og:rWi19 4.398,/tu4

A It In a Lah

6. !86. D99,90

10.4i9.480.C'vr.a1n

dovlidelr H A.Z lIN Ii
I(;ar~.dl~

lO ..g13.~U,4

7

rA,HVn.J.EtU:
Il!'ilkd$y~

ru."11.!i9.415l.3 1 ,

Dero:lJlil:e e-dilef!!

rL.akd~yt
148.269,<1

ba k iyeai

sa.I
1 Sg.:25~'.I!J'I~.-

l)~:rllJhlJ:'r I!:diJ,c·g I!Vrakl Kiln~nuD

n [jv~refl. tedavlHe
TURT'
14 80.2159.05 3~ 'V a.d~J i

k3Jl'"~~bgl

UI.mam:1']:1!I

alt[rIi Qhlral:i:

\feed

a~n

IO.OOO.OIJO,-

6

Le

~nfikan

B incl, maddele· baJ~inetata~uujJafl
'!Ie

r.ER.ASI M~VDUATI: lIad:~'8i:l!
MEVDUA,']'[:

~~f.",,U.09S.S'8~l8
~ ~ ..

f(~

12.09 5.S 7' 5.n

"k~ tediY;'1I
S KN~DA',I

.I---

-,...... ....... ....;_-l

1@)1!''''''''o~.'_

CUZUANII
ono]aJi'1

oa;vtz
V,aJdesiz
3.1lI00.fH)O,,_. 9.'809.397,(jt6
\1',)() Ii

J~

rio

-

l & f:ilu(
.JI ,"" f_ioor,;j.

10.04 f;i .09~lU 81'.18.150.97

Hati rlcB
Ticari It;SHAM

I

Selldat
'J 11:

MUHTELIF

I

G.;,4~~
............... -~~",--

tlI.p.J!

10.854"8.42.4't

63.1:164,567,7l'

~'AHVl'~",AT CUz.

DAN'~

Siimer Bank umumi
Miidurliigii1nden:
:Svek.e 8: haizrn 193.5 C:llmartesi giin.iJ. saat 16 d.ia!ina.. lesi ya.pIlac·ag[[ Uan edi[mi~ o,IDan Nazilli fabll"ikasl birlnci. k:l.sfl'Q in·§.tJta m'll ; hale saa.ti. yen ~ kan un. mucibinc e ta. til U

( De I:'!l hte ,edHen evnkl
It, ( div'~'rli'I'I kat.~'hiJ~lh:un
( tabv~lat B( S:~lfb~lit (ill:litid '=IIIIiI.am
'III'C'

1il8'i1.
3:0.'U7 "682.3Q

yr; IIrymede')'

tDvUEIt ....... ......._4_.ifi_!!""'8 . •_"'_'1_7,....,10~ ...

AVANSLAR:
~ L'I:rn ~r r.lO'-i"~~Ii.~:I!-erlfllC:'

2'4.,6·9:4,·4 ~,
UI!Ii .5,.44'0 .1110

Tal!ol"'~llt ilJlzedn:f
IF!! rS!;ld klfU,H'1
~A
k_~

zamaruna tesaduf ettiginden ihamenln. 10 haZll"aIJ HI3S pa .. ganeSl giiln'ii sa at 16 ya. tehir edr~rHgi n~n olunur.
1

1< lUI' II

l.9 UM :2:4,,11.9
4.50(1,1 ®'O,7,.63i!~2: U,l i
I

-HI V.EKtlNI

"

:.0.:

...

""'

~...;

•.•

,..-

- •.

~""...

KUTl11~

2:151)1.3U.l:2',.18

~89 1

U \' ,1\ N I S ~
duPit:l1adanr;Jkm.akta

,..y,.,,;y; .~~

Se.r~eti
v!rnll@

f~llu~

C'~kaf
111

44·seQf!dir

o,],UJ

h'bJ haft.<t

a
~ ~
)

fleSirmlli ga:zeN~n'inAn'kara"da satl:$ veri Po K B A K' tapevr-d~r. 'Sene' ik .ai:Hme '10 lira S.ailVlSia, '[1 kunl";

"

Nafl3
I
Haydarpasada sH tes]im :!J,3rtHe mubarnrnen bedeli 94·3 lir.1 elan 400 ~det tlrfon anahtarr i]e 90 adet cebire bulenu ZlnahUn paearltk la ek!l!i~hmeye kcnulmustur, Pazarhk 16 Ternrnuz 1935 sdw guni.i saat 10,30 da Ankarada Bakanhk Mabeme mUdiirliigul1Ide yap lacaktrr, 1stekHlerin 70.73 liralmk rnuvakkat terninat ve ticaret odasr veslkasr He bidHtte ayni gun ve saatte k,omisyonda bnlunmalart lazrmdlf. Bu hus'listaki ~aratnatlleler Bakanhk M.aizeme mudilrlUgUnclen pa'r3ST-! almabilir, 0.248) 1 ~ 2191

!!"'IIH,rc'ililflitlij,

Kill

,

II!!

"'-

Aslteri Fabrikalar
MUTEAHHiTNAM
Tahrnin

Umwn MLidull gi,
6

Satm Alma Kornisyonu ilanlan
ve HESABINA AMER1KAN A YNASI

Esas Dipozito 34ismetpa§a M. Poyu .z sokagl 7 kapou. 318 ada, j parsel No. lu 83 metre arsa 34....... 36 Vigenbey M. Mescid S. 1 kapu~ 203 ada, 20 parse! No. lu evin 1'90/336 hiasesl ]00.37 Hacldrogan M. tbadullah So. 6 ltap:r, 145, ada, 34 paesel No,. lu ev moo. 38 Hactdngan M, tbadu,Uah sokagr 64 kaplr; 2Q'2 ada, I parsel No, lu evin 76/~06 hissesi 12. _ 391 HacJIdQgan M. rnetbah S. 7 kapr, 290 ada, 22 parsel no. Iu ev, 60.1.6.935 cumartesi gijnu saat l6 da pe§ln para. ve a-:;:~_k 7701 yedi bin yedi yi.iz bit lira 23 yirm] i.i~ kuru§, hedeH an:nma usuliyle :satdacaklan: ilan edilen yukacda yazdI. ke§if1e Ankara Orman ~i[tlig;nde olbabdaki pl.an. preje ve mtilklerin 10 haziran 935 paeartesi giinu :saa.l: 16 da sahla .. fen'l1i §a:r-tnames;i mucibince yeniden bir mernur bir.lClSI ya(aldan. (1262) 1-2235

KALEM

n ve cinsi yanl[ malseme

edilen bedeli (1650) lira olarr yukarda mik taAskeri Fabrlkalar umum rniidiirlugu sat-lin alma komisyonunca 17 Haziran ~935 tarihinde pazartesi gUmi saat 14 de a~Jk eksiltme, pazarhk, kapah: zad i'le ibale edilecektir. ~artnamf; parasu: olarak komisyondam ver illr, Ta~iplelfin muvakkat terninat elan
(123) lira (75) kUrlll§ ve 24901 nurnaralr kanunun 2 ve 3 Uncti maddelerindeki vesaikle mezkuT gun ve saattc KOmisynna mjiracaetlars, (1251) 12T9

bka,'"a Inhisarlar Ba~-iidiirJiiguud

·n:

miiddetle

Voronzefin esra ~
Bx-igiu.
Helm - Jean '-'Iurat:

rn1masD: i~'i17 - S - 935 cuma giini.inclen itibar en yirmi gun a~lk eksiltmeye k(mrclhn'IJ~tLlr. ihaie 6 - 6 - '935 persembe g'Unii saat 15 tedir, Fermi evrakr 39 kllfU!i mukabilinde ba§nli.i.duriy,ctte IllUte§ekk.il eksiltme kemisyonundan ahnaeaktrr, tstekli]edn muvakkat terninatlarr ohm bes yi.iz yetrnls sekiz Iirayi bas miirlurlijK veznesine nakden yatrracaklardlr. 2490 No. hJ. kanunun 4 unctil maddes.ind'e ya.l]h kim· seter eksiltrneye girem~yecek'lerd'r. 0123) 11966

MtlTEAHHtD NAM VE HESABINA JO TON CEVHERI 15 TON MANGAN Tahrnin edijen bedeli (2700) lira clan yukarida .r'l,il.r::ta· rr ve cinsi YUIh malserne askeri Fahrikatar umum mudiir· '1iigu satm alma kornisyemmca 16 haziran 935 tarihlnde pillsar g~ni.i saat ] 4 te a~lk eksiltme ile ihale ed ilercktir. §.artnarne pafa:slZ olarak komisyondan V'Cr;ilir. Ta1iblerin
DE,M1R muvakkat terninat olan (212) t~ra (SO) kJlru~ \Ie 2490 nun'laral kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 1; !Salkl !Tln:zkur gLin ve saatre komisyona mtiracaatlarr (1234) 1 - .dG3 MOTEAHHIT NAM

()Lt;;O' ALETLERt'

VE

HESABINA

MUHTELIF

Sam
1~

~lln
Samsun

helediyesio dem
elektrik ve su fabrikalarmm bir senelik

ihtiyac]

clan asgari 325 azarni 375 ton mazot evsafr fermi-

ye VI! §artnamcs.i dafresinde kapah azrf usuli yle eksilrrneye konuImu~tur. 2 .......ihale 23. 6.935 gilniine rastlayan lPaza[' giinii saat
1

T.ahmin ed rlen bedeli (] 7(0)~i fa! o[an:) ukarda m ik an :~. cinsi yazrlt ma}~eme Askc .. -fabr'kal¥ umurn miidtirlugill satrn alma kemisycmmca 18 haziran 5 tarihinde s II gii:n.ii sa t 15 te a~lk eksiltme, pazarlrk, kapah zarf ile Ihale edHecektir. :§artname paraSlz olarak kamisyonclan veriIir. aliplerin muvakkat teminat olan (1'27) lira 50 kuru.§ ve 2490 numaralr kanumm 2 ve 3 maddelerindcki vesal Ide mezkfrr gun ve saattakcmiayona mLlracaattarr. (1259) 1--.-2214

on beste helediye encumeninde

yaptlaeaktrr, 3 - tstekmiler usuhine gore ver eceklert tektif mektuplarrnr muayven saatten bir saat eve] enciimen e·slig·~ne
mukabiHndre

B» k

all:

rnakbaa 4-

Eksiltmeye 2490 numaraI! karumun 3 ijncu maddesinin A ve B Irkralarma go,r vesikalarmr gij'st'ermege mecburdurlar. 5 - 1~ bu maoatrrn rnuh ammen bedeli oeua tic bin U.;
yiiz yetrnis- bes-Iiradrr, Muvo]<kat teminat 2503 Iiradrr, Bill terninat ihaleden eve] bankaya yatrrrlrms elacaktrr, 6 .......~a-rtnamenin- or:negi bedelsiz otarak istiyertlere ver ilir, (1245) -2202

vermelidir __ i§tirak edeeek §irketler

Be~cdiyemlz i.;in l{lD r fa iicr et li bir !jehir rniihe tdi ine ihtlyaCrrnIZ vardrr. Talip clanlarm e\'rakt miisbiteleri ile 15.6.935 tarihiriden eevl beledlye ba~kanhg-Jna muracaatlarr nan olunur .(1244) 1-2203

K

Ankara Levazrm Amirligi Satm Alma Komisyonu
tLAN 1 - Gami,ozn dahilindeld krtaat ~ii,ssesat h ayva .. nan .;ay ra pkanlacaktrr. 2. - t;ayu- Ankara le\'3z1m1 amirlig-i sann alma komisyonu tarafmdan pazarhkla almacaktrr . 3 - Pazarhk 10 h.aziran. 93·5 talihinJ mitisadif pazartesi giinu saat 1.5 de yapdataktu". 4 ~ Talipleri1! vaktinde komis.vona m~ncaatlan. (1287) 1-2.244
tLAN

.

ili larr

~ant ~ ·tiisii ns

\Ie

liigiillden:
a Ceza evi 1\1 u(liirliigiinden:
-",ra ceaz i!:\linin bir senelik ekrnek IhtiY3ct ic;in 30 maYIs 935 tGlrihinde ac;dan kapah zarf usuli~rlc mUnaka~ !ii:lya talip Zllhur etmeJigir;den mezkilr ekmeg!n ayni ~e~ rai t; t"'htmda bir 2y zarfm.da pa:zarhkhl. almmasma karat' ver;Lmi~tir. IS"'cldile'fin (2240) lira (37) kuru~ teminatlrnuvakkate akljes[ veya banka :mektubu ile bhlikte het' gun og'l,eden ~onra cumuriyet miiddei umumJliginde nljjte~ekkU komisyona VI: ~e:raiti 3Il1amak u:zer'e Cebedde ceza evi mndiJrE.igline mtirac.aadan iIan olunur. (128,2) 1-2240
Ankara YUk:sek Ziraat Enstittisiinjjn :3 i 5-425 talebe ile 100'-120 miistahdemininin 1 haziran 935 tarihinden 31 rnayrs '936 Ita:r'hine kadar sabah, agile, ve ak~am yemekleri kapah zad rusulile eksihmeye konulmu'§ v'e iha~e giinii verilen tekl if fazla goriiluugiinden tekra'r 15 gun temdit edi~mesine kar,ar verilmi~ loldugundan 11-6~935 sah gunu saat te ihalesi lHa edileceginclen fazla rnal11ma:ta.lmak isti-

..

yenlerin enstitil idare mildi.irHigune VI: ihale gunu de 5837 lir.ahk teminatlaruu cnstiti,i veznesine yatlfar.ak idare ve iha)e kom.is}ronuna mijrcaatlan.

is

Catalca duanndaki
liklet ihtiyacl

biro 01an 132.00D

De let DClUir)"oUan

\"Ie

timonJlJn Salma]ma
Komill!yonu 115n Tan

kilo slgu ,eti kap.a~l zan i!e lek.!iimtmeye

konuJm1l1itur, I kl10sunun !ian 29 kUnJ:jtar.

It-AN
Muhammen bedrli 0'1-40 lir,a o~iln ve ns to,n tamamile me§e. 385 tonu me§e. ~ veya giirgen olabiLe,cek
cenNiln 116D t,on odun 17 _.

Emlal{ ve Eytam Bankatndan:
Ankarada YUSlIl E Abbas mahallesinde Ulucanla.r caddesinde kain ve bankam~az aid 47 kapl nurnar,ah ali1§ap ev

Ba,11udlr Be1ediyesinden:
_ Ba:ymdrr belecliYlcsinin 935 ma1i ssne-:si i~in ihtiyacl o_lan. 30 'tona yalun m3z0t "moborln" lle 240 ten'lkeye yakm t~ce ve .kahn makine yagl anmn sa6n ahnmasl kapah zarl lie ekSlltmeye I;ilkanlmlStlr. Eksiltme 25. 5. 935 ten 18. 6. 935 sah gijnii sa at 15 c ka lardlr. isteklilerin Baym. dIr beJediyesine mUra·caat retmeleri ilan olunu .... (1510/1222) 1 - 2152

ihale'si
martesi

8 hazruran 935 cu1

mutanbk ,satin alma komjsyonundal yap_dacaktu--" Ilk
teminah

giinu sa.at 1S te ko-

a~!k artlrma slJ["etiyle ve pe§in bedeUe satJ1acaktu·. thalesi 11.6.935 tarihin:e m~isadif pazartesi giinii saat. 11 Idedir. Ev zcmin katta bil' :samanhk ve bir a.hu·, blCind kana iki ooa, bir sofa bir mutfak vI: bi:r heliidan ibaret o~mak uzere lki knttlr. Mu.zayedeye .ginnek i'iin 200 lim-iil pey yat:.ln·~acakur" Fa.:da ma]umat a,lmak lG:in bankaml:2 mualn,elit mudilrliiiiine muracaat edilmelidir. (1.261) m-2236,
1

281~liradd"" $;art·· names'i ]g] kW'IIJ~ mukallri1i komutanhk s.atm alma. komis}<'onunda ahnabilir. Tek·

fli ...... 1935 pa.z.a.rt :51 gilnij ... .. a at 15130 da kspah .t:arf usulile Ankarad~ iclarc :n;)~ln-

d,a satIn alrnacaktJT.
Bu l'~e glirmek Lstiyen!t:ran (783) littlhk mU\l'~~k.a.t

lif mektublarmm lbeUi sa .. :atten ,en a,z bir saat eveline kadar komis.yona vennlele~ rio (1144) 1 ....... 0Ur 2
ANKARA t]{tNCt SUL~1

tenlinat ile " ~mml1n tayin e'uiii ve-sikalan ken. kanu~
dordtincii maddesi mu~bjnlce i;ie gjrme~e k;:(Tl.uni manileri bHhU1mar:h~lna da;1 beyannamf!YI habvi teklif .. lerini a.yni g',n 'aat 14JJO a nun kom':s .•'on re~s1i~me venneleri Lizrmdu:-.

Allh:ara ~arbaybomd3n:
emniyet ,abidesi parkmcla elekt.rik lamba tesllsatl yapt-~nlacaktlr. Ke§i£ bedeH 3.'911,10 lill"a~ 1 -- Y ~ni~'ehirde

. Ank~rada bankamn: biT daktdo almacaktt_r.

fen servlsinde

~fllh§tEnlmak

jj~ere
H U KUK Hay,nana AHKEMES~NDE'N': mUlga tUtun :inhi·

drr.

2..- .. ~~§if ve. ~artnamesin1 gormek i<:;in yazl i§leri direktor-hlgune gel Lnecek.till.", 3 _.."".. . tbaJe 2?~5.9~S,. ta~~.i~~ !.~sdayan per§lembe .gunu ~at 11 de ya.n l§len dn"ek~or]ugLi odasmda ai:;:tk ekstltme lIe yapdaca k1l:lr. 4 - M1l1vakkat leminat 2'95 Hradu", (1281) 1-223'9

1 -_ ~u daktilonUI:I asgad o:rta tahsilini yapml§ ohna81 'fie lyl .almanca v,e iransl2ca bilmesi 13umdrr. '2 - Miisabaka imtlhanmda kazanacak olana muvaffakiy~ti der,e'cesine .go.re 1<00 Liraya kadar- aylIk vem-i'~ecektif". .. Istekli~erLn kaydet1ilmek ve imtihan giiniinil anlam,~k lIzer,e I 3.6.!)13.5pe['~embe ak~amma kadar Ankarada Bankamul! memurjn miidii,rlugune ve fst,anhiutda ~ubemize mll-

san e.:sk:i memuru olup nin 28 No. lu evil:lde

Ankaradl [ aCJmu:rat trllh .. Hesi.nde Em~re· ~
s<lkin AU

kacar

Fuada:

r'alcaatlan.

(1285) 'II

]~22'43

KaJ"a
Sakarya

lJlollniidiirliigiinden:
Inymeti

A.nkara tmm;:;!rlar ba§ miidur· lug~ tali'o!ifmdj'JJ!IfII a_1eyhiniu ikam:eoHc;l ~29 cia 1.i.itunmem1lllnl, 'kell zimmetiinil~ ge~imli!!! oHl"liIgunuz UJ lir 2J knrlJ~'liIn tahsilinc dailr
i"Ii.acak daV0l5InUl iua t.iiJl
\I'~

B una d~i[ ~artl1ame!er paraslz ol.arak Ankarad.a
malzem,e datresin.den ve Haydarpa§ada teseUiim 'Ie sevk mi.idiirllifundell1 ,alma .. bilir.
1 .......2194

Hurita umu'rn miirJii rliigiinden:
,Mikdan (6~OO) k~~o ve mu.hammen bed,eli (Ion) ~. (S,~),kuru§ Hanta klta er1eri i~in b~r sene~jk 5ugJr eti 3U;11ll.: ek:!!uhmeye konmu§t1llr. _ 2- .. eksiltm, lstekli1erin ~artnameyi gonnek" llZlere I· .._ ,,.' "lIergun ve -. -. ey l§tlTa~ ed,ecekler~n de (81)) mira (44) kuru~ te:~at ..",!~kblJzlarlyle eksilune giinii ,o]an 17.6.9~S [Ja~ar, l gnnu saat (10) da Cebecide Harit .. '··.... . n ..~.. ugu satrn 1 k .. ... ~... um [Ull.lIur 1" ~
<_

Mnhammen L.
1200 Bogaz]

H:!deli s~hdu L.
1150

kr]ma-n mu-

h.l::'lk~mll'3i nn'!l::!!nd3 ~ lIava arzu·

liE 1 -

a ma

om11syonuna

gelm~leri.

(1::DO)

l-- 22.14

goHi havyar ve bahl.fi rjji:ll~mUnlJn haziran itibaren 3 S€l'lc1i1i 1 h~zJr~, 93S tarih~~den 20 ha:ziran 93·5 urihine kadar yi]"mi gun muddetle m!.lzayedeye lIaze(:lilm~~ ve iha[esi 20 haziran ,9 35 g~niil~e tesadiH eden pef!~embe giill1ii saat 16 fla M~hyc 8~i!nrlesmdoe miite~ekl{il komisyon marifretiv e ina e~hl.~clegmden,.taEp ,olan]arm yuy-dt: 1,5 te'ninat al~c;c5iY'le 50ZLJ ge~en gum: kailar Mali 'eye milnl,caatlan Han olu. nUT. (284) ]....... :2'242
maha~ic
1

karasn 935 tar'ihfnden

tebHgi i'Sirl :ikam~tgtihmlz l!nt."'-;;tm!o1dugu .:lllla· ~fldl'gl1lJd::m mint'n 1il:'biigM yapd.
da'l'ctiye ma~ma
k<"lfiIF

verilmi~ti

r. Muh'}

Dr. Abdulaha

aid a~agl

k~m(' 225.9:45 sa t 9.3Q!a
'WeYLlh.u hll v kil

mkJa!1ak·

tn. Ge!jp bir -:ldich:- b'uhiTllman.:.r:
giiJllderm~n'( k.a.r",rl h.l'l.unu akai b:'lIde gi}'a-p tl:'J'i ~ er]i 'eCt'g: ()~hljri_1ir_ ]~2241

Ayvah baglarmda 25 donum bagl rnebzu1 su]u .1 kU}'llSU. ~krn boIiildii 9 m]a, 3 sofn \Ie 3 h.ita v'e mu§temil[ltI havi veni yap[ satlhktlr,
Ire
I"Ll

!128J )

lc:inric";lc;] -224

ii racaa t.

5

. -.,

.

T. L.iRA I: 75 DiKKAT
- ---~.

\li1I;

Mriidafaa

Vflkiildi
)'OflU

;;,;.tmalma

K01'lJ:Ji

Temlik Askeri 1

sureti le cvtarn

banhasmdan
4.6,935 h gtinti. kadar 5.6.] 935 ~ar~amba kadar 6,6.1935 persernbe kadar 7.6.1935 curna kada

-_

IU'InI31'.
(1'93) adet kariso,ri yap-

larm haziranm

hir U~jjncii. gi..~nleri 500 nurnaraya 10001 nurnaraya

-

935 iIOJ) ~I 1
RAlJ\'f
)1

Ii

: 7.5
"il

ilP,

tin lmak iizere ltapalI zarila eksi] tmeye konmu~tur. tahmin edilan bedeli (530_7 5)
!$artnal'UM~v,e resrm bedeHne kar~[ S. IV. ten aImacakttrtl~alesi 18 -. 6 935 sal; giinli saat 0,1;1 birde llradn-

SOl
1001

1500
2000 200

numaraya
numaraya

1501 Miilki
1

k,om~syonumuzda. l'aptlac~ k-

Di

'1\IED'E ve T

(j ..

BE ETll'IEDEN ALl""

NIZ

trr, m'll\!'akkat tem~natl 3~03 lira ] 5 kurusturEksl1~. rneye girec,ekler 2490' No. h 'ka[1unun 2 ve :3, unci.i rnadde'h;l'i']e sartn1.une' le is:te'n~l1 hc1lgeleri teminat 'lie 'tehhf-

ruamaraya kadar 8.6.l935 curnartesi 2{W 800 nurnaraya kadar 9.6.] 935 pasartesi 8'01 1200 nurnaraya kadar 10.6.1935 salt Miitekaidin. rniilkiye ve askerive il e eytam ve erarnrlinin haairan ila agustos 1935 ii~ ayhk maastarr yukarda ya:uh tarihlerde verileceglnden nurnara srrast llzerine rnuhasebei vilayete miiracaatlarr, (1268) 1-2223

le ...le bidi'kte i
ihale gilnti

en gee olarak
saat ona kad~r
"f'tltn§

ANKARA.Ila
1)1111111anla,I"8

komisycn reisligine buiunacaktal"dlf.
1 ..,_ 2193

miiid

(231)

ORMAN CiFTLiGiNDE:

A
I

lLAN

I aradeniz piJajl
l\llarmara P'31"iu

TURK PHiLiPS LiMiTED ~iRKE'Ti TELE. 372'2

ANKARA

c.
1.. 6,. 1135 guniinden

J\Iiiddei
1.

IDUD1iligitldel),
mahkfun ve rnevkuflara bir yrl

Hiiviik In-sat
Gayet miikernmel ve saglam ~ok modern A vrnpa mamulitI ~elik takrmlar, salon, yemek odasr, mutbak 'lie sair ev e~yasr Irktrr, icabmda blitiin

Sinob umurnl hapisanesindele!

icinde verilecek ekrnek 20. 5. 935 guntinden itibaren 20 gun muddel e \'1: ka.pab zarE usulii ile eksiltrneye pkanlml~tlr.
] ~ VerHecek ekmek 6,50 randsrnanlr Samsun birbas ummdan yapda<:ak ve beher ekmek 960 gra.m ata,r,ak pi§irilecektir, 2 - Ekmekler haplsane rrnidiieiyetinin goste~eceg'i Iiizum U"erine yevmiye 100 iIi 1000 ader aeasrnda we her gUn nihayet saar 14 e kadar hapisaneye teslim edilecek3 ~ Talibler bedeli muharnmerrin 1877 Iira 10 kurugluk terninatt 4ylizde yedi bu.;ugu: rnuvakkate verecekI~

6. 936 gunune

kadar

1 - Biths Garrriaonu i~,in [70.,(100 kilo fabri'ka unuka-" pall za:rHa eks~ltmeye konulmugtur, 2 ~ ihalcsi 12 h ziran 935 cac§oamba gi.inu saa l5 de acrlmrstrr. Bitlis'de Alay SCI. At. Ko. Her gun ogle ve aksam zengin Muzik v rdrr, da yaptlac aktrr. VE ,3Muh2lmmen £J an Her gUn geceleri AnkaraJnm her iswyoruarm. 20AO[] 1iradrr. dan GiftBge ttenleri islernektedir. 1~2068 4 - ~artnamesini gormek ,~;m;! i~in her gul1. eksiltrneye girecekUerin t,ekE£ mektupla-

~iftla" pal"kl ve lokautusl
a-a

bir ev tesisan kornple san3947 ye telefon.
1~,22i6

ruu ihairne saattndan B ltlis'de Satm alma

evvel kornis-

E1iiziz valiliginden:

ycnuna
~ ~ ~
I.
,~

vermeleei.

(1184)

tir,

. U~ ay l~ln
iIIIL· , .

,.,,.,,

1-2089

,.O!

..

l!:~

Havuz basmda Pasa-

I.

Satihk kelepir biiyiik ev

1"- Elazlzde yaprlacak ilk mektep in~aatl 9 g 931 tarihiae rastlryan paear gunU saar on be~e kadar kapah azrfla eksiltmeye konulmustur, 2 - Ke§if hedeli 30974 lira 12 kurus elup muvakkat teminat mikdarr 2323 ] iradrr,
3Bu i§e ait sartnameler ve evrak sunlardrr't

olan

lerdir.
Ihale Ul 6. 935 pazartes! gUnii saat 15 re Sinob C. M. U. hg-inde mtjrr:e§ekkl~ komisyunu rnahsusunca Adl i~le .Bakanhgmm mesuniyetine talikan icra editecektir, 5 - Teklif mek ublarr 10. 6. 935 pazartesi glinii s3at 14 e kadar sua numaralr makbuz mukabilinds 4. iincii rnaddede yazrlr komisyon riyasetine verilecektir. 6 - Mektublann besinci maddede giisterilen saatte yeti§mek jjzeT'e t3lde1i taahhi.idW rnektub seklinde gOn. derilmes] C2llizdir. Bu halde;

lar tepeainde elektrik su ~~ Ankara - Cebeci arasenda hava gaZl ve banyoyu ha- .. buyiik cadde ilstlmde giize1 bakdm~§ bliylik vi iki od:aihk miistakil da- ~ havada:i, bah~e ve manasrasr su elekire ii~ ay i~il1 kil'<iI_hktIf. trik ve hava gazl bulunan t'sdyenletin2182 ye telekargir bUylik ev Ion etmeleri, 1=2227

A ~ Eksiltme !jartnatnesi B ~ Mukavele projesi C - NaHa i~leri §Iera:lti umurniyesi
CTeS\'lY{'!L tjlrahiye

~ose kill"gilr

insaata

ait

fermi

sarmame
D - HusuBl §artname E - Devl et Derniryollar. msaat sartnamesi F Ke§tt cetveli H Silsilei flat cetveli L -- Metrai eetveli Y - Proje. Isriyenler bu ev:rakm suretlerini bas llliihendtsHkte:n
(li-; lira mukabiHnde) alabilirfer, ya .. z[h 111ikdarda muvakkat teminatmakbuzu He §imdiye ka· dar devlete ait yinni bin lira kIym.etin.d1e kirgir bma in.. muvaffakiyede bitirdigine dair ba§ miihendslik .. t'en musadd:lik bir vesikagostermekle beraber in§aatm sa.. nuna kadar ya.nrnda diplomalr mUhendis veya mimar bll.. 1undunnast §arttu". 5 - Eksiltme viIayet daimi encumeninde yapmWa§aJillItffiI

Doktor

Hacibavram ce, No. i Hayri Kemal kornisyon evi
Tel. 3977

Ii l\larllf Onvel"
DERt. iF1RENot VE BELSOGUKLUGU HASTALI'KLARJ MUTEH ASSISI
TabBkhane At tmtas
VII!!

1-2238

s, li:omdJr. '1 - §artnam.eye muvafd!; olmlyan veya i~~nde §-art.name dI§-mda iar-t]an ibtiva eden teklifler,e itibar olunmaz. 8 - Ekslltm€:den mutevellid bilciimle ri.isilim. ·tek.ilH ve damga resmi ile ilan iicreHeri ve indelhace ekmek veya unlarm tahlil ahhide a iUi.r. 9Daha iicret; 'lie sail[" bi[cumle masarifat mutegormek

aarfm miihiir rnumu ile ve eylce kapatrlmaPOMad.a o]acak gecikme]er kabu1 eai.1@mez.

Kirahk ev ve u ". .... d··kk an
~ I~ banka.st civarmda .: 4 c..da, sou 'lie elek.trik Va! ~
drr. Ulus gaeztesi kar~r§irke-

4-

Eksiltmeye

girebilrnek

i~in. Ud.nci maddede

c,addesi baJ~rnda sokak No. 1 i

Hasta~anm her gun 9·13 .~ 5-2.0 ve kadar kahu" eder.

fazla

tSlf,SLhl't aJmak; ve §artnameyi

smda Resmi tlanlar t'nc-].e Muammere mun'ci3Iatr.TeleEon = 2326 1-22415

istlyel1ilerin tatil giinl'erinden maada her gun Sinob C. M. U. ~igi kalemine muraeaat etmeLe'l'l ilarl olunur. (1204)
12121

cakur"
() - TekHf varakalaTI birinci maddede yaz~h saatiq hitaJmma kadar daimi enciimen rdslig-ine verilecektir. Posta He gonderilecek mektup[a:r da nihaJyet mezkiir maddede yazdI saatin hitamma kada.r gelmi§ olmas! Hi... nmdrr. Postade olan gecikmeUer kabul edileme.z. ? - IstekHlerin Vila}'et Daimt EncLimenine miir3lcaat etmeleri Han olunur. (1250) 1 - 2196

afla Bu_ anhg.n

an:

Saclar' Dokiilenler

Shell benzin ve

yaglarr
AnafartaJar caddesinde KlzIlrrmak kIlaathanesi biti~iglndeki diikkanda satmakta ondugumu~u. muhte· !rem mii~tETnerimize bildi:rinz.

Haydarpa§ada sir teslim sartiie 3096 lira muhammen oedeUi 2 kalem poz maLr.emesi kapa.h zarf usulU ile eksiltmeye konllimustur. Eksiltme 16 Temmull 935 sail giinu saat 14,30 da Ankarada Bakal1lh.k Maizeme Miidi.irluguode yap.I]acaktu.'". Kliring SHrttrlt. tekl.iHerin~ 292,95 lirahk muvakkat teminat ve Tic.aret odas] vesikaSf ile bi.rHkte 16 - 7 - 935 sah giinU saat 13,30 a kadar Bakanlrk malzeme MiidurliigUin,e tevdi etmderi lizlmdIr. b.tek1iler bu husustaki §anname]eri parasJ~ oLarak Ankarada Bakanhk Malzeme MiidUrlugiinden ah.bilif'!er. tstek1iJerin

Nureddin Baki
1-2237
lmtiYalJ sahibi ve BiI~nu
bl.lrriri F:illih Rd.lu ATAY

Haydarpa,ada sif tes.lim ~a:rtile 6.HJ lira muhammel1 bedeHi 7 kalem poz malzemesi kapalr zarf USII.1lii. ile eksiltmeye konulmu§tu:r. EksiItme 16 Temmuz 1935 sail gunii sa at 1$ de An. karada Blkif'lhk Malzeme mudilrliigunde yapdacakt.r. KJ iring !',!a:rttEr. Istekli[erin tekliHerini 473,48 li.ra]]k_ muvakkart temina.t ve Ticaret odasl vesika,':iiI ile biriikte 16 - 7 - 1935 sa.b gunU saat 14 e kadar Bakanhk Malzeme Miidiirliigiine t.evdi etmeleri laZlmdn·. .tst'ekmer bu husustaki ,artnamele:ri paraSIl:: olara.k Ankarada Bakanhk Ma.lzeme MuduTliigtinden alab' ir1cr.
( 1238) 1_ _ _

(1247)

1~

2189

KOID,ojeo

Kanzuk

Giimriikvt
1lardan kitap halinde 2-

Sa~ Eks,iri
Sa~]ar'm doktilmesme ve leepeldenmesine mani olur. Komojen siliilann kokled.ni kuvvetlendirir ve besl,er. Komojen sa~l.ann gldaslrur. TabU' renkleT"in~ bD:zmaz~ Ii .. tif biro rayihas.I vaJrdlr. Komojen kanzuk sa'i' eksiri rnaruf ,eczane)erle nriyat magazalarrnda bull1nur.

U I"fHlmi ne:~riyat,1 Idnc: e 1en ViZ .• t~leifi MiJdlkLl NCllluh"i BAYDAR I UJIJI
f3flk~fI cfuJdui c:i"'"irmd" BSiJtm'l'btd. bur/mlf"

l tli'.

VekaJeuen her gUn nel?redilecek gend buyruk. 100 tan.e:d my h,edinde' 'lie ay sonlarmda 700 tanesu
bjl5UnlmasI pazar'hga konul,mu§'I'.ur. pei!'§1embe gilnu l(urulacak kg...

2191
__2 - - -...

PazBb'hk 6.6.935 gi:iniine rastlayan saat 10 da vekalet leva,zLm mudiir1tigii.nde mis}'onda yapllacaktur.

,___._ E ..SIN
( YE
J,'fima Loy -

3 - lstekJ ilerin belli giinden evel 75 lirahk teminatI muvakkatelerini vekalet vezncsine yatrrarak alacak.1arr makhu?t3rla birlikte hem saatte komisyona gelmderi. 4 - Bll is.e ait !,;;artnameler vekalet levazrm miiduthi-, gi.inde her ~ Lin gorti]cbil ir. (1280) 1~2232

i

___:_____ 1_-

__

_

__

l.

_ .. ~

LAR
BUGU 8
GECE
ve- deh el fllmL A~k - heyecan

BU GECE
Clark Gable Powel
William

LINtMANTOL KANZUK : ROMATlzMANIN KATI
DEV ASID,IR.

SON GUNAHI

a'l,-· eli acta
li!minde

11

.'

..
_ _

..

.•1.IJ.;

-,~..
. ". ~:.~

.-

~.
.
I

.
_ _ _~ __ ~ -" ~ ~

..
to. __ :

.
-

'.
___: _ __

.
_ _ ~

I,;;) iii. ~r/u,'( kiJ, lel,lil.- yi olduifC uilli fl~,.ij,.. Rf;.'I(J~ u.huId", fri'rk gibi • .!:'e(',ui~',' .. frl~ti." b~r )"(u'm. da 'daimu rruuuIJe'I' 111',(1'" ~
I(Ard

,lulU ne

,,,1,.,,.

'~'lU"
--

lfo;lnwt tNONV
-

-

-

--

-

----

-

--

-----

-----

-

iF
8ugun

I'll ....

Kamutay'da
iki suclunun ,olliIn cezasr
hapse ~evrildi
Dun Fikret Slmay'm ba,kaoh .. gmda. toplalilan Ka.liniUlaytda p(lili~
s~n odevi v',e J~ll:'ds~ k.tulIun;unun be§ind maddest'l'il~n A. boJeginin de-

FRANSIZ K .DiNE St _ ASIL D .
Yeni kahineyi gene B Buison'un kurrnasmda rsrar ediliyor - Gazeteler rejim buhrarundan bahsediyorlar - Paris'te karrsrklrklar oldu
Paris, 5, (A,A.) - 8. 8UY5D11'. un ~am yelki d;~eiini 262 oya, liar· ~1 264 'oy ile' reddeden fran~[z r

Fra. w'd. en kuvveUi. ptti ot.n radtkal DIYlI.list partisinin mideri Bay E'fYo on bir III yle vinii ,U liizier le biti II"mi.tir: o ..... frangm koruma.k i~mn. toplana~ 11m. 't'ii.nkil, frank . .fran .a tlelnektir ... " frangm bugunku Fn.:nsa demek oldu-uJllil, Eryo ile b·et"a.iber herke.s ~na.nmakta[hr. Pa:ranm, para 01 rak bijyuk rot oynad~ g:J. hi .. ulke-de e].umom~k olduglll kadar,. 51}a id In.k~mdan dill ''.(ole: degeri ve onemi vard.r. Frall~i:\'nll\l S05-

Gellel Yon tim
I{UllIlllunda
1. ~ Genet YOl1efirn hI,.,du &u. gun Jiin) IQplal"ulrd, An6ar-iill. BCI't.'e~if' illeri.nJe Q{£IQn

ell H. P.

kimet

gi

tarafJludan okuRan bildill'i ~
komunistler

r

g~ttil'ihnes'~ 'lie:

)"~Tg·uta.yUl

1935
ta~ln·

a~'kI~lamIila~du" Bununla. ber.aber,

btidce Ylh i~inde Anka:ratya

masi. hakkmdaki kanualarm ilk . oru,meleri yapllml!jt1r. Yargulay g bakkmdaki kam . mun bi.ikiimlerinc
gore yargutaym Ankan.'ya l&Jmmass aamam ve Ilrt!3011 yapllaC!ll.gl 'fuze BakanhgIrlIIca atanaeakter.
Kamutay

bildirigjn okUnmaSllnl hir~ok de ~ fillar !kesmi lerdir. Radika11e:r, sakmh. hareket etmi~leTdi:r.
g'er;· ye b.lr,a.k~lma.sl i~jll giivemn ayu istemi,l~r. Bill geri bnal{ma. onef'ge~i. ne kar~l kn,B bir ayhfmadarn SOrt • ra pilr~ilment-o 192 oya kari,1 390 oy Ue lelr~ buakmay[ oO'ilpn~t'lI'" BunYH iizertne B- Buyson, tam yetki kanun projeain] Qrtaya kay. mu~tur. F' nans komi yonu hemen lOlllanml~ ve 18 oya kar§1 19 oy ile tam yetki,delil yana D~dlllilllm.Ji btl dir'mi~tir. Vergileri azahmayr Y,e
sOIi'QlallilI1

l"le Kelhit Ufe8inde a~~IQn btl, 'Qn,l~g" ;yerletinden bUrlirilen 011' '" hQJa~lan" tlltanmalaruH ona'yilli •
ml§iltt:r •

aye' ••.

Hi.iJkiimel iince,

2. ~ PQTti. klJrumlanru k~U·IU'l1, helap l.Ie ~atl~ll~ bQ/lirnlaTfn.llan de-

yal dU'l"urnuJ

buyiik bir

Ilii.s'beUe

franglH klymdine dayamyor., .Fra.n.slz koyJiisii, fr,anslz burjuva:zisit fran~lz (ili'\an$~ a(.urlI i'f:in fn.ltiLk

C.a~'m Dere

ekofiomik hayatm baJohc temelidlr. Ulusal zenginlikle ulusal ge lirin 'bliyiik: biT kJsml dogrucla..n

lil'n~n Ca.mmkebir maha.l1eslnden Mdunel oilu HakkI, (:al~'m ~eyheI"a.n koyiinden li, KUTlu;ay'.n Mehmet ogiu Ve· C;oralt icoyiincien

cltink'iikoplanhs,H:ida koyii.ndelll Omer Ku.
I

utlmll. bri,. fe/fi~' ,altmdtl bq,fURJUf' mcill, i~in bu ;,iplal'1lClm~i rJ'e Krt. mula}'.n bu yeu: l'tlfilin'tle bill }/ol
d,an ~alllmQ.vQ b~lamn5'~m 9nay .. 'Q'A1l~trr_ Bu sure-tIe bu aza' .101-

-

,tu.rnJa illerin
bulfJInacakirr.

y,u,rlll

lelt:i.~ edilmi.,
-

dog-Tuya. pa.ra iJe pa.ranm iirem;fllm den dlogdugu j~iEl, onun degeri
F ransada herr verde oMugllJlndan

ME!hmet oglu Cafer'in

(Hum cesa-

dah!l ~ok bir dtiyaT~lk .~e·goz ij,nu:ode tutulur .. V,e IOu degerde hal gosterec@k d.egi~Hdikler, ha.ngi sIDllftalll a.ursa elsun, lbiiUin fransJZi fa dokunur." V on.,a.r frangln tehlikeye dij,ttiJii1nii giilI'ilncet fta.nsa lehlikede Imi, goibi

srna ,!;-arpdmaJiilLn bakkIndaki mazbataYJ kabul etmi, ve Sa'lih'Un;u, { $t;I'.lUJ 4 iI r1CU s aY1hdaJ

Hel" uii

I

I)e, kelime

_._"11'

ancak

djj~illillimetll btiUjn

etki

tu·

Ulus ba.§tanbafa lulslIrJZ

y ev i~ kahin I de~~il\li (
. Bdgrad. 5 (A.A.)
pOlI'iarr

..

e
Bay La'va1
limen10sunun

ed~Mikten sonW',a.. e.8 • ~~ stl"a~·~~lann haMarirle uira~ may I adayaD 8. Buyson ae B. Kayotnll'n so::derillden !.onra Finan! komisyonu raportorii B. BII.t'tu !lOZ
toplanl.,,] ,alm~§hr. B. Bartu, lam )'etkilere ili!ik bu.gi..inklii prnje ile e&ki pro,je ara .

l.lIJm~a,relde

ayak~anarak

harekete

ge~erler ..

Bill'ki'l'ivakit h,;;:in ~ily~.t,S"Juymi\z~ J.klan 'Unutariili.ik frangI kOll'umak amacUe birle~irler.. F r,an lzlaTIn bill usnomal ka.lkmm~dal'lJ c-ok kere:hiiyuk. bir b3.ia.rl He sDn~da- n'" Bill.un b;r ulu5un istek we ird,tesi bir nokta iizerm. e loptamnca bunu~ ba~ka. tiJrlu o~ma.sEna da ikti. mal ver Hemez. Ekonomik buhran her hu·afta. para kavraml[ iizerinde yel'lli fikiller lUya.ndil.rml[~sa. da onuill ,E!.sash roUinu bie HirHI. degi,tirememitiro Par-a ya val'dlr,:va yoktQI". VaT. a, Ve gerek il)t gerek dr de·

Havas a.janslnln ,o'Zel aytarl bildiriyor ~ 5kulP~,"a'da. 5a,ylav~arlllll se-;im fa.-

dinku
lilat

,kelimeleri ite ,~.rklyar. Turkiyede ~:tkan gazete ve dergilere her gun vel'ilen 5 et kelime1ik Jiste'/eri de yazlyoruz. Bu listeyi basal) gazete ..... tlk OU It.elimeleri.n 0' 'm!u:rlr .. calanl'l InJ/lanm,yacaitlT ..

~oyle oim'Uttuf:
~IHukumet 20,40 da, ,&ek~...

im::elendiikl,en Aonra, Yav. ti~ kabin-e.s;n~liI ba1l1 uyderl; yakind ... degi~tirilecektill'. ~;mdiki I(filttir Bakanl 8. 51e· vent~' if;; in Sln&p~ma a. k~Dhgl na ge~mesi iJ:d~mali v.ardu. Yer~ ne mg ji. da.ha. be.1r lde -

'Fni~ti:Jo

sUl.da.ki ayrlhklarr be1ilttmi, ve franga 'kar,1 y.pIlaR Ipe'kul.~yo -

!" 2..-

V1RMIIKINCI Llsn:
T CIf~m4! VeJ4iti nakl'iye = ra,d (til.
Na"-;l
Ilmel flra~la.rl)

Nakliyat

==

= T df'ln

gildir. HeThl.tlde kabinede ~ok bii~ yuk ,degi§:lklikler yapl.lmmVl.cakhr.

-Orneklell'! 1 - Bir lIIemiekl .. Ie 'Q§UI itleril' eltDn.miII ,I'e'ifimle' lillie .,kmya il'giliJir" :I - D.,iz: tQ.§,tlarl ... a.:lnd'a !l!1I\t ue,r,r.m Y'e' IIe,llile"diJ'. l. -.!- Emv.i menku'le = Tqdr EmruJi gfilyrr. mellhul. = T. IrtltZ mallar
OrneA: Ba, xxx nut/lat'

B. Go'ring'in Belgrad
yolculugWlun
BelgTad,5
Gorln'lf
rU'ldall'1l

sebebleri
R.ve Bu.
11(1y.la "

:jilin balilca a.i!'a.~1 ile It;'l)'metinin
de liok oyn;u .....I.ma.sl VI: kendi,sine uzk,e~ euvenilmeli ger,ektir. Belki

(A.A-.> Da.lmac;:ya

II IJe tilf1t,n; rn.al'«rlm
4. -

bumn

tGfII ... lrm-.u

yaYln,

U.S1!lO'l1uJ zam.e.I1IJarda par _nm klYmetini oymdar ak ondao !:e~lCI faydlliar ,elde ediildigi IQriihnii§se
de bunun ne kad:ilr' deva etti gi

geleceklercljr .. R'elsrnig ~eyenLe,., B. Goring·tin yu~ godllvya'dill. 'resmig 'bill" wI'- oldugu hakkuldaki h bel'lel'l yala.nlama.ktad , Yugodav~'run pc.ditikasi.
uk.an 've bl!~ 'lm rile be ti1:'. Bu politik •• dod iil~ Jere habeT verilmeden yapdacak bir laL::Im konu-!rna~lI,rla dlegi~,t~r;'-

Belgll"ad'a,

ParlamentoDl!In

loplanbsl

I",at

ffUl(IIJ

e lonr., tutum ve biriktirl'll1le fI.k., wllul R yapll.gl z.f'al"la:rL, ah, 'Veri balumnldan g,e·tirdigi faydalaTID bi.ribirioi De dereceye ka . .il1l\f korudlll,ju cia eyice &n1"",II,II.maml,tlr. Gun ,Ie~; r mek we balti ho,~a !Ie~Irmek i e 1" nnm d.. hQ-le,g~ &eiine keli. hi" beldek de" ildil'. Pa.r d1iizeni dB. ulu. hay.1I 10 temel tqlannda.n 'biri oldugun.a gOTe di ger bi:r~ok 10.5), al Vie .1:1),". , .. I duzen IeI' lIfi'Jb,i bUDIIn ela. ,devarni. 'life durluklu olmOlIiUla lijzum vatdu". i~in dirr ki F ran a J da f.ran,gl korumllk iti ortaya ~Iklnc:a. bpkl ru.rd.u korumak i,inme 01datu g1hil .aldan veya soldan 01 sun, II luaSt ~k vey ill; ,ols'IIIA. hu run f f'ansn;lar hirle,iyo:rlar .. .F r,an.u: p:a.rli!lmeldolu bunda:n. Olil eeki ibb in eye.. tam ye'lliri vere,..e'k
f.rBiE'IIRI

n... mi ti

do

15.10 da ba,laml,br. Merkez pII.rti:s,i iile sol ve Silg partHerden bir~ok aylavlar, bij -

,aza.ldlimJ soylemm,tir. Bun.u.n uzerio@ 8. Buyson hlikiiPlt'.!'ti ta rl'flndan istenUen tam ,etIDler m.elele ..i hakkrnda .,l"vla.1I' fikirlenni :!Ioylem@ge 1!Ja)a.mJ.llard,1T.

miyeeekUr. ka.du
Ga~ete]er, boll! geziye he::rhangi bi~ yiikaek ,ahliy'etin yolclIIJug',JI

ilgilenmekltedi:rler.

-

italya .... Ha])e'~duro .. DIU gergillle~iyoI"
italyan gazetelen son hadise]er dolay][siyle gene
Ha be§istana kar§J[ ate& piiskUriiy'Orlar
Romar 5 (A.A.) - ltA~fa ile H be"istan a:ra.sm,da. Vah ..al hadil. sel<ini incelemek iizere ilaly,anfl"al1!if~ - amerikan kO'lI!!i&yonUDYn ,toplllnmaya hazlrland1!gm hili. ,rra • ria. Samoh ~Im:r'mda hal:n~11erye . :niden ita~y,an jand.a,l'malar,JJQEI sal.
I

HiikUlllet

a,dlOl.. B. lo ..no. (S!Jo.llU .5 ind uydsd/l)

DB-

u:::erine "eui.rdi. Tedvin e'",ek = Dergim.' MuderJvlIn c:= D.rrjin Orn,eld'er: J - Trifr's:e' Kamu.U~ .,enllettin 5mt1i"'nin lier gi mit olduiu e.erferin eft iyi.Ulil', 2 ~ A • •• nm dergilll ri (lr. .~nd(.l '" "i,"clc· 6if' r M,. rlamlyGrum. ( SOJ1U 4 tine!l
Sl(prt

ad, J

.--------------.~ ....------------==.
partinin iIyo

I~
~~ D

lorya ba,ymmrlanlyor
lsa.nbu!. 5 (Telef'o.n)' ya"Dln bayuulrrlll.nma,.lm

Floll"

ba,lan-

.-·,m kl rulunda
d. haZE kararla .. verilmi tiro Oniim.i.izdeki cumart.e.i gnDu !tat onda 'balk hi" ~ok ,yurddq '" , I'ID dB. gelecekl,eri biT loplantl yap~. calc \Ie copl_ob., 'Tiiltk H8\1'8 Kurumu Gene) Mel'kezi 11llClinlilnda ol.a.ca'khl'. Top'anll"a. gi-

dm. Plij

Bunun

Yakm ye.rler'de !lrim, diden. evler yapllmlya Iba~lanml~h['. ~a ..ba.yhk pl,ijm s hn .bnm i,ini bitirmi!jtir.

konfurlu s:etirilecektir.

eft ,~okbiT ay i~m'n,fJe tam 'bi .. gez~nti yerL haline

bU'lIOIJlanb yapd(h
Dun, HaJk Parllsi il k'!Jtllgln • da. it J.one-till'll kundu ba,kaD.1 R. Rifat"in ba,ka.nhgl allmda ·(hava 'tehhkesini b,ilen i.iy,eler" Ylllzmak 've yurdda.,laT II h.y,. kuTUIDUlI1I. y,a dlmlarlm lagla.JDak itleri:lllde ~IJI,ma.k u;!:ere kurulan kOD1ite. i'kiac1 topianh.m'Jl yap. Ilug 1i:u· , Ou tllplaotm: ~k. 'IUItUen £a:da , lurma, 'VI!bu .;-a,IJImala'r elr_fln

CagrI
t~.yada:r kanunu suresiz komi!'i.y'ohU 7.,6,.1935 cuma. ,gilnij gcnel kurul itop,lan'tu;,rndan SORra top1ana.caktu·. fliamutay
¥"'fo*

5

ol'U.l1Iak,i,inde Yll'rdllD et· lIJellli,.e buoa biraz da IIJ 1.1 di.i~ 'U ce'le.- aebeb olmutlUI'. Ne olur;o
sa 01 frall.llzl
ID.

dU·lIlu,lardu·.

ROlniiil. !;I:,iil:zeteleril bu .•

l'ecek: yurd da,lara
gonder·ilecektil'.

~.tJ1'li!ddllr'

biiyiik.;,e-

nu Ha.be,i tan"m ltalyal'ya kar.I! yeni bi .. diilmnhgl 'Ie habe, hii kiimetini. de -wnltda guvenmi .i bdmllktam.

iun.a heT' hll.lde fran,g n kOI'\lQIna!mu i-tnneMedir. Yahuz tUJ!'1i para ~ar .ru In d.iil.ki daY,lln I,ma gaz
aniilqe 8etirmnc~' franl!l:z.lalli"~franiRl sanllUl etkeler~n dlfltan eelen1erine dl!: hi'lr vakit kar,1 IdUl'iIlbilereekier hlidir? Meselenin ea:n noktil:5,1

K.amutay GUI'D1'ik _e Tekit ko. m~.sJl'onu G. VI. 1935 per,embe gumil !laat «1.0'0) top~aQa~ kbll". da.
""'" Ihlil€d; Kavram-:::: Mefh _111; Dl:gi ;: Mubadlel~: A~ Vnlta~ K.ellin = 1U1i.~ Btldck ..... Al.a~ = Halasiyct;

ekafn oiduglJ!lnun hi'r k. J1d~ ""Iar,o.tc:· ormekled,ir. Ca,:ze·lelere gOl"e' Italy,a(ya. kariJ~ yapl~iJll, 'lbu

·· Bugii ku
recektit·. Imldo yozllanlarl

fera

5

Vsnomal

= FC'vkaU.dil!: :

UYDlll2hk

bUfa.d,adu·.

!!Iia~.du·malall' 'komis,yonur.l L,ini k.o· ' 'I yJa§~u'mlllk'tan ~ok I!lzaktn"~ hem bu ::I Id.rlll'n~.ar blitun '&Imr boyun" ca y,a.p,lm _k1:adlr.
habelj ordu.Iunu bel.~ikall'ai"la birlikte· mo'· dr.rn Java!. h ,zlrllYillil. i.vet; ku 801m 6 rr'J!Clsay-,iaila (Tevera)azele.5i

Turk HQiVa KUr,Un'i'uRun. Ita.va tel:!liiesini gereji gibli AalAs Qnla~a:bllmek iri'n hQ'Zlr,laJlil, A:on/erQl1slar .erisinden bir.i.ndill~ n~ bugun SQot "8 de HaJkevinde 8'. $"ak,il" Hruim G'o'mefJI' lU'eEski. bir' u"ak~1 ,,{,dwgll rue Avrupg"da ,har;acl.ld" ~'leri 11.'di"atle gOMeR ,ge~inli:ii i,;in bu i"eki bilgi~ Ii buyii' old'" B. ,. H. GiiAmen·il1, ilgen olacajuu:lan §Q'pbe et-

Zeki

elud ALBAN
1r.elimdu DLivar-ilk.

met: Du.li'luk = !stiikri!lJl"; Y~tki
~ah]y.et ~ CoiL'mluk
vanI.
Mil

Bu ,.&zlda gt9Cn yen; 'lur-sllhkhlU: rUr~m = PiIIiz:

=

SaDa-

meaitimiz.

hon/eJ'anslndtl

bulunmalat·uu.

oinulat''Imlz:a,oll

LIe

= 1'e .nW:il;

Rt:'L:~ = Ami!.

E'k;!iuiy~t.;

"allnmn:tillJ.n

tlii-ere.

~ ...
-

-

.......... ~ .......
"

_

-

--_...

-

~.

.-

- •I

-I,

''7.--~.

. ~'.

.

.~-iIf,.

.~

-._""_.

AI-ab illerindfSiime:a-' izleri
H. R. TANRUT
Bu ytJnarm
ulusuna
!l'lIIjIlnda ~bnl

I
tapmrna
!Ii Ird ~ ken·

u
Hava tehlikesini iiyeler bilen
1STANBUL

A
TE.LEFONLARI

rasae a-

odin

YOI'IOmm~

vif dilini

, Jllp lilkarmakta

e:m]ar

dar onernU 'bir yo! da.ha var ki,

• da B.a.sra'da,n ba~,h)'ariiJ.t Babiilmi.indelx k dar UZiiU'LUl dcni.z k.]yls~ yO~1Jdur. 0 JrIJI~ru-da.k!i iklim arab il1erirun ildimimc hi,§; bcnZ<eRle,Z, Sin rnli havasm, ye< i[ derel~ri ve
~1I.lI]il

las, okudular. tngiliz bilguni Ikrus SaIJTat: der ki: .. Gcrs;ekte Heb:rolu M.el:o!!D olamya1 ~ gOsimenlerden di.sinin.ldl,ed bir

is:

y~gl,n a.m. Abrallam

dag

etek~e=

em~n her ~erinde insan ya~ayl~ mr .kolayl . tw!~gr i!iin biiyiik §'apta ol.nlryan g,o§jler. kcim kenan]an deniz
yolu.n:dan au arUk 1m deniz k:rylSl yolu.

. II

balu· EIlHIIdM arab ',a:fIm adasmrn eenubunda1mi yu,ks.t:.k dagl.v hebe~ ,.ayla 1 iUII! 1ran'm lI:~nubu:odiilki lura. daglar arasl[lda birr z.encir ektdiI. Sord,on ClnIai1de.
"COgr-af,)'B T~e most Bu Anc.ak yrl Wiu.ient Est lizeeinde 2]4.,. bi.il'iik 'ollar F!rat:'rn

UsNI'.I tuta:r~awth.

bi:rllkte Haldoe'de!ld Ur'dan I;eldilcr, soysalhk mu~zlc:ri:ndeJil liok lIlzaku, FUist:;n'de kersil!: olank yerJe~tHer. Mezopotamya'mn kQ.kUi elamanlarlnJ beraberh:rinde lSakhygdaTdl. His .. toirc des Teligions., 93". Sonra Ibrahim H~c:l.za indi.r (Mekkeye G:eld~~.i zaman 'Ciirbi.im o:ynrtag1 M.ekkc yaJc:mlannda. ya~1yol:'du. hn:ahimin QgllJ ts.mail bu oymructan oi.l" kuJa eVh:Ilclii. Bi;iylC!c,e iircyen Id61iine arabh~§an arabbr ., Ar bt mi,bhrebe .. ad) verildt
Bugilnki"l arab .Her helP onu._n~ocukIarrdrr. G J'~k Muhammed Yilla.,a~. rek is],a.m tarim bu. familya.ya slmsllu

'V.as,)· OnarID cesedi SOD sayw toreninden sonra Moskovadan

Jandark gitti
}stanbul,

,aY.111rL
Mosko'll31 5 (A.A.) - Vasrf Cmarat son alii toreni dun yaprlmrstrr, E1ilUikte tabutun bulundugu satenda merkez yOll'iitum kem;tesi h2l§kammn nrunta gl l\o1iazki iJe Litvinof. R02erago,1~, Kres~ t~nski. Stomoniakoft Budenni, Eliava, Mihael Kag~.,ov~~. Eznrof, Orlof, DI§ kOnliscrHgi yi..iksek i§yarlanndan Zukennant Barkof ve EJ~iJlt:r haZD" bu]unmmjlalfdu. Tabunm basmda son saygl n,iibell:ini
Litvinof lle el-:;ilerill1 en eskisl

idare meclisi uYI!!!li 40. B. H. Kad.r~ Sav Be.@diyeler banka.5l ida:re meclhi iiyes; 40, B. AYIli Aktogla. Belediyelet' bankasl idare me-dis; iiyesi 40, B. S. Kepenek Bcledjyeler hankasl umum mtidG· riil 40, B.~" Sez'gine'r belediyelel' ba.nkiuT mu'ha:!lU!'he ml.lamelal mii .
ba1l'llliasl

Bay SaBh Eroglu Bdediyeler aa1llkil51 tdare meclisi ba~,kat1i1' 5D lira, 8. Nlfsr,et. Evcen belediyreler

5-

Bjrka~

gjjndeno

bed tstaniJulda buhman irsas,» a.. kula gemisi Janda,./( ktuyazo,u
A kdeni.ze
gitt],

Balkan, operatorler birli ... gine girecek doktorlanmlz
Operator B. Mu-r,at, B. Ahmet Kema}, B, K,l~'JI'ffl j smail Balkan opea1.tor/er birlii,i toplanhsrnda bulunmak uzere bu
Istanbul, 5gun Bjjkre~e gittile«,

_!I'in ne zaman ~]a.drCmr
'OnC!

dokiildugu ycnle ., bin

hareket· bilmiYO!rllZ.

ce-

kUfU1dugunu ,eg-remiligiTJIi.z i1k tfU (] J in Eridunin yap,cdan ola!'! sulhier~jlerin 01 ijjaglardan daha once DU yollar lizet inde gidip gthligine ~tiphe if! c:lidir. §:$mdli Nec~d'd )'a~ayafl bugfin dabii es.ki sumerin tdandan anoelci t nrljl Ut adrna and isen ~arn~ mar oymak ( ~iret) InIID. bu ~ijle Sa· ·Jelen.. ancak IIllme,in dagllmasmdan
lOon gO'!jtiigii1l1ii kabul ~triie:k en dognJI

'b<lghdH. !slam ta.ribi 1(0). B u dJiyevlerin b:i!i Ibi.i biz!:: bil' amb yarhgJ; bilginin dm He va.sdlMibrl]~ mJ~ bir arab ulusu 'I!:;uui::amlyo~. B!:iyle oimakla beraber h(ahim'd,e~ ,i:im:.eve yedi biT dme kQnu§lu'JI ozge bir soysa]l:r.k buLunmll~ oldugul'llu kabul ebr.u~k cerektir. F'ilkat bu " ..rllk k.end:ini aneak lslarnda. bi.rka~ arSU' O'I1Ct duyurabilrni till'. 'i:opngm Muhamm.edtdien hi~ tli:raz oo"t'!iin~ giJst'e"r.en ulil.l!'aJ bir t'OIiribi yoktu. Cilnldi onun nr bide§ik biro vuhgr, ne iil]l'nmi~ bir ki.iltl.iru vanh. Gen, is]amhirn bjr~ok asrrn~ 'S~(BIl olma.zs.a k3in:rsak bu,gtin de hir tariM yoktur, A ..

hir lnan olmaz sanrum. Haria .L!ahrsa yukarda a81i1rJnJ laydl!:rnl, bu ~arruTl.'ll", ann (iIII1~) v<t sahiJl" g:ib[ oymaklann at'alar nopotamya'd ki.ih:urel v3rhklanm lruran uluslannm ana bOlgiiFi.i ile

talya buyilk e~!;isi ,Attoliko, Afganistan orta d-;is~ Abdtilhasin han A.ziz. ve Rornanya buy uk eh;isi ';uyuntu yapmI§lardu, Tabut oUi mar§l ile salondan kaldrrtlmrs ve bir top arahasma yuklenmi~t.r, El,!;iljk on'i.inde: Stalin muhabz kttasrmdan bir adl boliigu He siiel Ok!:.ll talehe::d v,e Pand.is merkez yoriitum komitesi saygI torenind,e
bulunmu~tur.

lediyeler banka.st hulruk i;leri wii. dijru 21, B. Atiwl Pekm;,.t'l belec1i· yeiret ba.l1kasl Muh. Sidl e\l'rak Md. Mua. 21, Bav Sail Baq,ak Adapa . za:rl Ticaret Ba.nl!uul direklol'u 1SO

durii 30, 8. M. Ali'da belediyelel' bankasr rnuhasebe ,eft 21. D, Abdi Denel heledmyeler bankasl md' a:meU.t Jefi 21 B. Fazlt lI~efl be • lediveler banka I konl.romorii 21, 8. R. Orgey he1ediyeier hank;u. sigorta. ~efi 21, B. ASlm Eru.n !be .
J

Uluslar Sosyetesine yardnn kurul tayr
J stanbu1. 5 - IJdikJ!>eJde LOp/a. nacak uluslar s,o.c;yeu~sine yardlm
IcUllJmJarl

re Iiniversite

kuruJtaynJ3 gil'mek UZf!'o rcklorii B. CamilJo

Gircsun

say}a""

General Ihsan

,Vf

B. Hamdi Mutlu Malatra mudiirij ve turkc;e edcbiyat

ogrel~

lisesr

meni 66, B. Saracettin Gurer Ma ~ I tya l1!!ie~;tabiiye og1"ei:meni 24, General Ref et Be:le Istanbul say -

Ankara TuzE" FakUltesi ddf8m Fovzi dun ak§.am Romanya vapuru iff.' gittiler ..

Yargutay,

ld'klflri halde dana Q zama ayrtla"cid'm gel"~~kten ·'nmm.et" gibi
o]an 'Sub.lr v~ J'f'§:il ovalanna. kadar~ekilm.i~ leT y~ bugi.ine

rab birlitii adlna lbrahim baha.ya baghhk gibi sQzden M~ka bir nesone olm~'lite bilr .batlh 3n[aY~~1 :ile hi~te uk· bit' anlam ve bir f~k:iL" ve:rrneyen bir bagdall bahsedili:r '!I'll' Hail iUe:r:inde ulu~ sal kaYl1a~a adma btl ge.,,~ek bagdan ~:l,

mr.
"ilk

onda y3iaml§'larbu bus go~1li1er.

yan

1!tunlar

glbi dana bin;oklan

t)lu. alaYl istasyona dog!"u ilerItem;§.muhahz kltas~ yaya obrak ala.yla birlikte gitmi~tir. Binlerce kl§-i ,a'laym arka.sm~ dan yijrumi.i~1tu.r, 1stasyonda bayraklar yanya ~ekHmi'§ ve trenin onunde suel klt3. }rer ,a]m~§u. Tabutu gotii!"en teen iilglr ag~r ve o· lii hava.:rr i~inde u.zak]a§u.

laV] 50, Bay Aptullah Al1kit.ra !iiark Paza.rm sa.'Ml.i 1000, Allkara. Zit'a,,~ En.sl.itii sii Zh'a a. t F a.kG h si b irln c i SIPlh 20J Bay AV01 Gucuyener Ke.· ~an tiic-carlarrndan 30, 8. Tayy;p Akahn Ke~an hukumet doktoru 2') B. Zati YUl'iiiken Kesa,n be~cdiye ba§kiln1 30, B. M'lhlis Sa.v-'\~a,~ Ke. ~an bezza.zJ 21. R,. Ham lbu.hofi'i \Ie katlsi Ke§aa l1ayvan tiiccaTI lOB,
B, Hil,sal1 Kadri Ke~an tiicc.arla Ka.dr; karde!J:i

posta direk ... torlen hakknlldaki kaJr,an bozdu
gend d
Suphl
hakkm--

Esk i posta ve tdgraE ve tc1gra f i!}h:ri clinlkto'l'u

rektoru Fah:ri. ile asdif'ektor

yollat"

bo)'onu
da

Y<1."l'Iane, HadramlllHa.be~e

'll'e oTalardan
rd n birkiJ"iHlI

ba~ka

onU}'1J .ayd.nRatl»ak

i':iin bl.! hareket-

9urmu~
Bu

yokuu.

Arab

illtl'rindlc'

htikiim dag. opfer.)

olan yalmz
Dr. Huber.

te.kJik. yalm.z

yilZl'llahymm:

mklLktu. seb=b1er

Da.osnank

Vaslf CInar aylesinin te§ekkiirij
Di oskova biiyi.i.k el~imiz Vasd
~mann ,jjliimti memleket i!;:inde

nndan

3,6, B. Emin Ke§-an tiicc.ar-

laJI'Tnrlan B. Hasan

ARA ULUSU TARiH HANe! I:;AGOA VE NASIL DocnU "Jsa do;,umunda.n en az bel: bin Yl[ ofll.,(:d T1J.beri yakm dO@,UJl'lun tilrihine l!:arJillgf gibi kiiJtiidi llzerinde de etki
yapmr dan olan (2) .. arab iHcrirun isli1m~

.

.

t~kligi. blJ daguukhgl i~leyen yalm, 'SaY'Soal dcgHdlf'. Cognfik durumun yaptrc,1 seb-ebler de ~ok onea1iUir. Arab illcrinde yalmz '!iQ], yalmz s.tep "'ill" 9anma}'rn. U'Za'kJard;]J, kurn derl.iz:lerinin ortasmda .zclligin ~ehirleri, bu koyleci.
slk yule§llli.~

36, B. Mustafa ~arap~lh Ke~andOl derici 30, B. $a1'apCdI Hiiseyi n Ke~an~da bakkal 21J B. Ali UfL Ke :anda ba'kk_l 30, B. Sulevman Surl Ketan"da bezza.z 30, B. Ba.h::t Mustafa. K@~an'da ha.kkal24. 8.
Ke§anda. be.z:zaz 60. 8. Bekh" SIUn

da Ankara birind asl iyc eeza hak~'erinde vernen beriJeme kaJ'ann[ genel savamanh"k. yargutaya gondermi§ti. Vargutay hakyerim:e v,,;. rilen ka:ran bozmu!} ve dosya §chrimizc &,elmi;?tir. Bugiinlerde du..r nl~ma 'a yeniden ba~lanac:aku[".

on

balk.!

ve dl§Inda kendisini tamyan ve sevenJeil"arasmda, hiiyiik bir aCI uyand1rmIitu. Va.sd ~ma~ ayle:si bu aClyl pay)a~anla!l.'a minnet ve §tikranlannI slmmaktadu. (A.A.)

BaSIn kurulunun toplantIsI
1 ijrkiye bLri.nd basm. kurultaymd, kabul ,edhmi§ eSls);na gore tiir1 hag]., kurumunu o.giHlemek. devlet i e bas []II lcur-utnli1rI araslnda i, birJigi yolJarm.l
c{

rid kbltiiru.

devlet

kun.JIIIllan,

halkl hal: mdil bildjkJerimiz hi"i deoer:..ek k.ad<lf a.::r:dn. Ar-a.'b ulusl'lmm kos

emek gOrll\ij~. i~lenmi§ Ibitck toprakl3.[[ val', Bu :verIer h r ne kadaT Yarrmada'nm kJydarrnda bu~
ile mmluCianbcr:i lunuY,Qrs,a
'J.l~UJ.1iL

Siirt'te yenl yollar
Siirt, 5 (A.A.) ....... §ehrin

.kii n.trede bitli'? Yanrna.da'ya n:ereden ~}di? A~lk b.elgeli ve ~nandmtr !J!amil bilmiyoruz. ATa.b!fI tkik~l an]a.mc'la,
t'tmokljUt

da, m.~:;,ela o-rta ya,ylada

N,e..

cid'~n ,evre]eri
10k d.en!eri.

kitr!!ili: bagmnl!

daGlar~!

le!j.ti:r~lmes~ .L~in rent
mj;l,SIilla

yollar

gu.zlela~~lsa·

lSu']a'k vof ye§il ozleri~

ba§13nmll~tfr.
bll hit~klerin fakat

,.ok
Ye

Ui~US

beH] bii' uktan dogma$[ boil' o]idUgUIlU bbe a:llatacak belg'¢ler

\izer]i!':r~llIde en iYl arab atlam:un )'aY11d[gJ 'IJ.~SUZ bucaks,u ,stepleri i gene m~-

tikter

y'azD:u~t~.'fevTM

g:i bi.di r.

Tn»loO)"lI bilgi.ni Dr. Huber. der ki: uMnhamm.e(l'<Jrn onct' far'l!! yoktu. Yala II' sOy IriitiikJel"i, .oyIevler, demeler conk~n 'I"ardr. KiiHiklu hi!'Uiha~h lOY a.dJarln[n niiht6 kS.gtd! gibi ~ylerdi. yPll.ldiieTde oldugu cibi arab 1ID,)"Unum ia.ril:irn.i lbrahim ValaV31j;'a kadar iIIur ~1'k3rIrlard~, :BLr~ok k:ijk; ve .. y bOli.ikl'e~iJ1le: ke8in olarak aynlm)!} alan halllt )'It;rnmm biribi rine raJcla,hRW'lb.r
IW1 vr sOzde 'ba.glaY3J1 bi;rici.k lind bag her yantb. ddlerde destan o~an Ibrahim I)a~allgr i,dt Dill! il:nmlr o'Pfn."

sela batm gi:iMyindc taiu1 amb.ar! Yemen VUHDada'd.a pyrSIJ ~ok hi. ulillsun
,eski dog'LII tarihi iSinde ya'iadrClna hii~ olmau.a ~e\ll'.e!li.ndeki ulushmn kii]tii.

y[Sln~ !ioga ~[karryor a.rapii~ yoldur', lIu ~.agiarda

is;lerindie

de

rune

uymilr§! olduguna

b:i:d

inandJr[r.

s.~ dilinden

biE' S m

IrkmdanJ bir 0% ge,;I!!I'. ,Arap ellerinve un

de ,alraptan

i:hilc¢ yaia;rn(~

vcrm.i§

Gordon Cha.ihle gORbu yu1ilerin ~ogu brakisdal w a:u z,enciler 'lie A1amiller sefa] iid:i. BlHtWil]a beraber iste:r bf.akiolsun-

olan bu Sam oguHan ,kim]ndi. Dilleri· nin ozdli.gi lie ieli? Dr. Huber der ki: "A:rabm taril:le hangi §.liigda tliocduglJn[l kestirmek i~in

Sial 24, Mehmet t):z;c.an ve aylesi Ke'§anda hnnc.1 24. B. Rec:ep Ci . han Ke§an·da. bB.kkal 20, 8. Ibra . him Tunea Ke,an Malmuduru 20, Bayan EDJiln,e Kei·l.n'dB. bezza.z AU Nuri kansl 20, II. Bekir Bursah E s· ki,ebir IdlprUba~lnda bakkal 20, B, CClllal Sanc.a.r Ha)"darpa.~a De'Vlet DemiryoUal'1 kimyageri Tak . sim taltmlliin1e Sait Sakir aparli mam 20, B. Osman Gencer Muhend;s 'Oevle't Demiryolla.n mia ga, idare mecHs~ iiyeliginde-n mii Ngrllziya 50k~~;;. NQI. 15 - 5 aparbman Istanbul 60,

Isma.il S.u'a~ Ke~an tU(.cariaT'Jn dan 20. B. Anmet Ke~anda deri~i 60, B. 11P18t~1 ~~I Ke anda bilk. A

alfa.§tlrmak oJur~tamak

i'§l~rile uguiIDak tihk kurul uzc.e kULtwta}'

'It ..

ioel

kllJ:ruhayakach:r s.i'!''!;,ilrnij alan dirrki:orii.igurldc. ya:pro]§hr.

baSin kUnUDUnq tanfmdaD ba"6tn

chin

c~n~1

birinci

lopl<inlrsrn.1

leka.it Beyoi:lu

obunlar, is.ter dQlakisehl

loU' ke.mmeri.ni de kmuldatan yUksek ki1turyiiriij'ulune te~r te~r ve !boy 001" uydl.liklarr h~Me ulus~lI geneI, bir bare 'k~t gosl::ere IlJII!di Ier. Asya'dan
k.m akin nrinde
)I'.illpty&r.

SOl'll ikii iitin. siizmek gerektr.

...e dogu

Ew1t, hrahime :l"'lhuditer ~ilii arabtar da baba derler. Kahb k:il'brah1m nc: yahiIJdi. n~ arahd;. Suaslyle Suriye, Fi-,

ku1triirlii derin i2Jer

Avrupa'8mdan om¢k[e:r ge]iyor

fI-

ve ill-

f111n ta.ribiflli e1ey.ip if;tinkiil daha Bnc.elcri yanm aibliDln ba~h(.a yeTHl~rine: a.ncak Sam oguHan gi.bi genel bi.r ad vc:rilebi]iyordu. Bu samilerin de t:a,lribt girebU. m~§ an .. a'k ~i~Ika'51 lTaare'luti y.aI'Chr, (Sm'lll var)
:g,u bt::t,kea,e

B. Ibrahim Santul' Galata Bahli. yar ban No" 25 tiit.iin Hiccarl' 20
B. Hikmet AtlamazEyupsulta.n' da

BlJI topla.nhda ku.rultayd.a OniU1.iiD i~ l~r iiurinde genel Oo.ank gir~u.bniili' ~ her §e:ydcn unce mrk baslD kUlUffia-o nun resmi.g o]arak kUf"lllmaSS i~tn gene. Ii alan j:~]erin yapltma:una karat' y,e-ril· mi§'ti:i:r. Kurul, li:opmhsmda.n Qnra i; ~1leTi bakam B. $uKru Kaya.:yr gOll"er-ek gozdt"m1 ge"i:rd~gi i§ln ve aldlgT brad h'il<kkmda kendi:;,ine bilgi vermiJhiT. G~Lec~lr topl.antl CWinio gUni.i '!I!pd~ taktu".

,

:rarmtillda'nl[1

,diarmada~Jn

kalabahgl

bJt1i]nyol",

dkiJer (dogu.

go~~elfden '~ul'i alma!) ~ok 0. 'Iir" birinde habasf tark ama "an1e· .. m ki::ikU" II.I Azul. birl'i'k1!e tbu.him ;. \Jollu:n.u,JWdu. Do~due'Lll, bi.iyiidili;ti. • IIiIrmdu blkual: ,iradli Urf'a YOE'rlilll:fidtki 'Hll!!'a'da IiKm:r t:li1m'llu~ndali\ ,Ar ,abut Sina, !lidlma mr' taprnak lrur:.

IIDJ,

• fin 'Ie

-i

Rican dogru

yikiimil,.

'.,tl-

!fa at ye:rH halktan ul~s§ia bir
~iin1W

ge~n

iul;]Jvuz

ij!!!]imCl]e-,

hiitUn1i11c yaratanuyordiU.

d.nin kafJzhklal'l: SoykUtygii = iIi~cel'e: kc:'Sin = kat'i; tind = manev'[; "or~ = c::ivar! tapu\ak = mabet: gO!(Jnen = p:l1!I,hacir; Oymak. = kab~le: d:iycv bl!!YMlat; iincmJi = miihim. 'b.it~k = miIDbit; T,aJ!ul = Za· hire; etki = testr; oz·elUik = hus,Il'!!i·

§olii ile batJ.da biT klmi ~oencl!reliDe be'n.zet:ibm Tihoma ~olU bu ~ner'in bidc.peailK
UCBUZ

Ilia

hueakBlz

Ruwlbalii

enge~

1111811'.O,J'~da mmcr

dinine

gore

BUrner Budunll

.... _ Ina tapmaga. ba~b.ddaT

ba'~.by,af".ak t.. yd Orl.l::.eJfi~nl!! ka.da:r bit lirab uluBIJ ve bir ulu~larab dili 'ldunmadlglR~ bOylec!!! iigl't'runi,
kafH]..It:: otkvh;],erdl!!:JIIJ

idi. Dr.

Hu'bc'r

claJ: traql!i: opfer,)

=

eczac.1 btanhul.20. B. Cehi~ettin Germiyanog1u Go.:r:tepe ista.syon ca,ddesi No, 36 elekb'rk ,~rkelimemUf,la,:I'II],dan I!ta.mbu.~10, 8. Bar· zila,y ve Ben.lamen Annato." Va.P\~T sir-keli I.danbul Merkez Rlhhm han 2 inei kat 6 - 12 um, B. J. MSayall Doktor Reyoglu me~nltiyet cadde!1. Yemeniei ,okak Ke . feH haD No.6 20, Bayan Ha1ckiye Kure.1 SeMI' Meclisi aye.; T. Ha. K. ~,stallhul 5. Ba,va'nlal' Ic:olu ba~krnn 'Panllf1ll1b ~akir Pas a 8,pa.nl' manl 'No. 55 ZO, Erei11 M,aliel'l kij· murler; ~il"ke1ti 1500',
.y.
"it'

mu,hn

¥e ge,le&ek Jlll1ar ~ip 1.000
,l- :f 4,

'Iiril yiikeR..mi,le'fdil'.

'"ULUS" gazete \l'1i! m \""111. cia. yil21 y',e has I i,leri:JIulle ~hpg ..
lar, her all" ayhklanmn J'uzde lid .. s.ini TUlI'k Hal,a. KW'iIlIDuna venne ..
gi Ie. .tarla IJrnu,la:rdlr.

Rize ormancdarnun

bir

yurdseverligi
Rize~ 5 (A.A.) - nbayhk orman direktiiri.i ve l§yarlan bmrer aybklann:r hava kurumuna vermeyi kararla§tmmu~lM'd[J' . OrmancIlar" oteki arkadq,lanIlIn da. kau!masr ile onnancd, r a.. dma bir u~alt almmasml tanm bak31l'hgrn21 hildiT'mi§lerdir_

sa doiu:munCllan

Uli kin

yet~

oluyotu:z. Elam Lnnh Kutur FiJini.llIi

:ddlgr
lI:onu§-

Dlrkd,.

z~ tuklan

ora~arda

ya~~yan ulus.~ara

(~) Dr. Hflb,p:r D~s tlan1£ ople,.

DUZELTME: Diinkli yazuru2'~n birinci sUturliunda be1incii boltgin Bon iki saHn yanh§ di2ilmi§tlT. Dogrusu A Study of Rates inthl!' ancient Near E.a.sta
drf'.

'!f

;I

rlnaD

• ·] .W,.,· .If,t Igi Fa rlkaslDID • "lr n 'k,ara B"· _trasl· l" englD b· .''1. '. dlr. a
G'

1l1usal dillll!l'lr

gore: a.yn ayrr bi-

Bagw~ diliYC::i'ck dUzelHrJ ....

.Ankara'dB. in,aal mliiteabbidi Muhendis Bay TBhsin Ibrahim !Ie ka;rdqi Turk Haws KU1"umuna ,5.000 lin.llk hir yft.l'drrnda hulan -

-

-

--

--

-

-

_.

.

--

--

6 H ZRAN

1935 PER.$EMBE

Tiirlc o,gretmen el~i' ve Alhok
,-,lude en dirt omuz/urlAda 1.!o1J'l'd,,'ar, M~ ,¥uphesiz: ki. yarrw nesi/l'eri .lYu\tlannd.a istedi1rleri gibi YQ'glll'an' Qgutnle'nJI!I'_

Lehislan'da
(Len (adyo~
bir kOf1'ierans.)
ba.;?tanba'jia dogu Ue bah arasrnda ge~jitJil( eden bizbolgede buJundugundan" Avrupa lie Asya. hartaLilrlrla iJI<. Mk~§ta go:rUru;i;. Bu binge aarrlar i~il'Ldt bir~ok: defa:hir Asya bozo
ku-laerndan baJJY<l. dogru !j,uriilen I1nda v€l"i,lm1$ ,olan daha

Tiirkler
on altrnc,

----~----------------------------------------------~----------~
OIisu·da. KanUD\i~ Si.B,ey-

U L U' S

I~~
"1. -

SAYUA

3

5Or.",
dir.

Ct:'lHi'Yl!l~·n'

iibllJumiJi

man nmal'unda.

.'i liar,an

"Ri:'iii]e·

i.

Hi· ikl,et y,an~lan
ArIi"tau. bolg.esiJ bi~jkld
'kuTuhllDdan.

-

Lehlstarun

ff.:okle$.mi§

veo aaaualarnJt

kUl'lmJ'~

I!:S-

Iii

'lit

iJHiyar

reiimlerd.e

ogl'ftfn~ld@'.r gore.

go.

Tatar. i . Leh .. yuarlIHn soylemesin· dep a5Ik~a. g1iri..inilyoc" Seyrek o[arak ya..lnrz Lehistana ge~ gele., g~nler arasrnda Tatarca bitenlere lI'a5tge1i.n~rcli. busbu.tUn isla ...].ai~madan kurtacan etkelerin en om:mli.'S.1 de !shi.m dirtjdir ve hunt!" .iliimb· ki ba.balumm dJn.ini !J?D'k seven VIC dined clan uu LIlLIS yaimz 0 dine bag.
lr e ski adip smda tQ.l"U ve ananalarrm
yCi unutmus,
i

Hoeyetimi;r. 9 h;pirOln p. a ,gtiti1 kullibi harel<ule
VII!:

..a·
Q-

bahr ••.at 8 de. An~

niindt:n
ll"!'l.slnda

yDlu Uz:erim.ac ·Bir:inti
VIC!

Etime.1iI.d • A _jUp.rU i.ki IIuf 110 uoolillr iIt'tmj~tll'.

Bizim

Tatadanrmz~

ya ....~]a.1U'
SHill

tcrt~p

r·'lin. gcn(lIiin

sly.uaJ egj~iminde

cek br:iyLik Mil' J'!j yok!IJr. A.yle v cemi: yet." ,e'k.sik k.,lmf~ to/sa ria, bp cgnimi bii. tunler .. Halbufd geac rejimlerde. yeni
devrJ'm gci(;rmi~ J.anmanu.f leketlerde Fftjimi I.'e hele kafal<!fJ aydln.
fil7.l<i yurdda§J<lfl

!ie-be kavirrtlerjn yclu o1dugul'lLl bihyo. rua. B i r tara £tan "Isla'll diinyannll1 rus
kavlmle r],

kO~I.1CI.!lIM,

tek~rt reker

oigu

tU<lft.an Leni.s.Un,"

iSE! tlir.k ulus-

be~r- dakika ara ile ~kih1Ctk kl.l.-a neti.ee-~inde SI1'3 ile hanket ~I;e'klc;r-

l.Hi ile ilgilcr,

6J.:m memo en geni.f
se-, dirm~k.

hil'iil1 en oncmli riz ,
Go£ebt:

sryasal tanbir krsrrudre diyebi.li.
dQ·gudan ba-

air,
lkin.ci mesafey]
srnr] ko.§ucul~r.

muhafaza
yahut

bl,lnlarJ

t..ki-

kalanlarim ~fa - drklar

ara-

ben v!: grup

halind«

ha['ek
rr,
1:1

edCTck aym

.... devrim! e
fallltmak,

Ylgmhlrln

<;:f:ve"l"Iin ctkisi

.. lun-

ko~acakl.ard

hJllk ytgmlarrn3

tlya a~malOlrr Lehistanrn

yalruz

yeni diJ~unceleri 1ft' yeni il1';H'U'.~r.iU{y'"'ymale b'uyUk bi« ilirtiY.1(trr. Cemiyerin St.
yasal aJand
g.1nda:Cl

de degiJ, hatta

etllogra£yasmdil

tCll"ihJn. da go.
sonra.

z e ~<trpan izh:~ blrakITlt~hL Biiyiik hir su tasmasmden olduklia uzun bir zaman

hil''f9K

yaylCl

10'11

prupa-

;;ua~laE~srasmd« ogretmen 1')1'dllsu.nun Ill' o~emli bir yer tIJ rugu ise r/lrr:adadu. Ce,,.,i, lilrK oireU'fI€Rlelim·n. hir bir zamst;l .y,en~· yeti:jel'l turk ~ocLlkl ..rrna ulus~uJll.k v~ 'I:'tlml.llriyetirli~ preonsipJt:. rio!!" .ylnn ff!!lkinlet 'IjI',I!J"nll!mi-} cMuklartn, biliyorllz. Fat.t. lu:liI! .MoO Pnd K.urlJlta.Ylndu OIli".iIi. s,,.kr;oII orla,. kiJIJi.llmu§"tU'E . tiJrk d~yleti1JJ~n b~nilll$C.diii prl!!nsip~ let' y,.lnl;r cUlfIuriyetrWIt VI!' [J/us~1I'1IJ1t dtiildir. L,ikUIr. d~vlt'!~i}iiJ luj,Jl£~d* II't' dtIVrimciJit prel1siplt:ti de g~lI1:t TlJriiyenill' i/er/emes'; i,in, dig~r iki pr..ell&ip 1cadlll' ijl1~m'lj fartlari'lli, Y.;;IITlD tel: bir fdkii f~vre.sinde lJirJretllJif, .:IrasInd . ,kll'lJar v~ lIytlflklst bit' bulunll'J;;r..

kuo;,kuk gol ve b;lItakllk1ar kaldlgl gilbi, g,jj~ebel rin her' dalgasmdae sonra da yerli halk
arasmda lar yeni gelenlerden Bunlardan ufacllk adaZOlI·

kahyordu.

b3.z~lau

It"I,anlais.Hi"Ja~af"ak!

aU!;lf'IUda )'a~a.d .• kl.1T1

halk i~inde b.iIs,bi..h:i..i:n erimi~. ko8Jlmalarl ~SIil bll.lgi.ln~ 'kadiU' ulualuklarten kOr'Ui'mo§brdu,

Herhangi

iJ.i:r halk

)'lglnU1..,..

bir

yerdtn ba ka. b"i~yere tilllnmQ~ her za . man kLiltuH:[ v1Ir'1 ·klar tjJ~n ki ti.hk kavUnletinin ta§Inm.lSmdOl! dOl!a"u ~eyE. r.asthy,oruz. t~l;;iE fukar'da lJahsedlhm i]gaer~n sonlolncu:ulII. lLebista.n·Jfi k.i.lHiifUnde
1ft:

be1e Leh

dJiHnM

E~eyCfJ

go-

.rebiHri.z;. ttidde!r meseLesii iJ~ ayl"l baklmdan a.tqnrrdabH.ir Id. bblnlar da: tya!li!.1 tall'iib. ttnogr,a.fya ve '1d..iltiir t;af"~hjdir,
Knac8,

Lebista.nda

,all1'. t.oplu ve Il.uv~tl:i.

turk buru,o..

gelmt'si lI'~ me:ml". In'tin ii'N,1e hJ~_lJ'ir t.araillUla. geT; JjijUlht/trot! yei' k.ilJ'iJoVn.i'u ifrn. yarmm n("sWerim. bug.iru:i'f'.n. lli.i~ulll b1u o1I1u peensip~ baglJl'k vIe il'l"1I'1.I .. Yl!ti~irmek zg... Nod i!lylZ. Hepsi II.Ihls§1I.I lilIan turk ijt,.etmeI11~. ri ara.slnda. b'ugiinkJii genJdikl~r ifind.e iutk ulusfillagunun t.ek J;tf'U oll'n Ub pre-RsiIH b~ihlrktan aylnr~ ml!j O'.JII~ larla btt!U.I1OlC.aglllii inannuyaru~, YalRQ:, altr pre-,uiibe hillglr ltahnll1larl, k:endi~ If!'rin~ biilt!i.n i:ir:1ottvlerini yapnui tllmalc it; J"ahiil.tl~gmr veremez. 'unA-a ,011101.1 iuand,kJarJDI yaymak. dQiru ve gii;{~1 bi1dilcl~ri ~eyJ~ri. orllterine ...erilml!j olall
turk
YlIVFUf;lrlll:J

'ugtilliln meydalJli

da bih,bGti.in dcgi'tHrmi!i'tir. D~iwil sud hizme'ltr: s-all:j,m Leh Tatartarr ilme ~ok: da onem vermedi kJerinden dolorl. bu 1.1] us hl~m e-de'bfYiItrnda hi~ bir rnl oynama.dI di.yebiliriz_ A.ral.annda ulusa] dil oldugu ,gibi. arab dili de avsanuk oldugundan, kurandan ahnan dualarr bile h:i!; bir sey anl ai~r1 Qtornat-uk nlar ak okllyorhll de, B<iyle bir du Q"lJ.mUIl i:!.eV'.!IM etMfsinr izin ve!'meM~k crgesiyle daha on yedi,r, cl asrrda Leh musltimal'llaruun tapmtina, yardrm OJlaun diye, Leh ve Belo . rils di.ll~.rL -okulmu'itur. RU!5 ve Len dillerinrle Arabi harn~riylt yazllall. ve kllllJ'.1n ~evjr,lIIes.i t:1 yn:D:lalan I..eb 'f ... 1t<l.J!"l::m ciil"l)'; ha,yatmm iLiad amUar~drr. Dalla Conte de dedigim gibi:" l.'atat'l.a.lI"lmrO!m ba~lu::a iid~'II'leri as.kell"]iktL On'lar Leb askrri aras~l"i.da ozvuilik V~ kahnmanhklariyle undan ay.fJ ath kat ...l.U" halinde bl,41unurlardl. Mem~,~ket i~ilHl hizme tlerine: o.den ,olaralc: Leh kl. raUarr on]an boyar ve iJeri gdenlerle
bi:r derec:ey~ yuks.eltip, din o.zgdig~ oldugu '"'e &yl!'fca hl:r bilri:

t~g;Ri
da Ankara hiaur

1i'1I')i..is-abrklann
'I/a;liyeUe

GUtU kulubu

13k

gun l.i<Ult 1,30 iin~ndc ya.rI~ hul!'nm~larr lUzuml.i ';'ccntt. 'i ri-

hildill"ili:r2. Clemo-to bisiklet

fmdlan. 16 haziran pa ar bah, at ., de 1 . bankasr ijnij_nden tlartk ti Ankara - Kah:dk ~tdip gclme 148 1ritOlDet:re1ik bh yan~ t.errtip ~dnmi!
V~

[dares]
)l'Mlil;;a-

Pro], Ur,
tJugii:n
.,1)[.

Kowalski
otUll'.aJlI Ba1k.u

heyeti.mi.~e

'JIoeril'lll'l.l§tir, b~fl,e mukaV">em«t alan

i:se

Kafka.ayadla
bugun

BudaI'!

liun] ona 'CD §ok h-e!Uibi!ij degtip-emi§ tl. ki li.sartl a.m:a'k Ldlistam VII: Lit'V;il,lRyada ya Jyan K.araimler muhafaza eM1i~Ju. dir ki, KInm Kat"aiJm~el!'i~ aralarmda ya~ ..d1klO1rr 'l'ata.rDall'mn etkiti. altJltda lisaniannii bijrsbi.i.tiin dei:i~t~lJ";ip ~imd~ki KUIITI 'Taur dilindeT1l n ·farkh bit leIi· iii: kIlJUanma.'ktac;'hiJaJli.

v~ Ka.n~a.)'larm

nnln ,yiiz \i:ilomet:lr1ed~n aI!Fil m na~i!lrJ diklQlte

jj)]InIiJILU.r.

Fant

beyetilmi....

bu

gibi ,.atJ§~anlil yalnlZ trir mll .... by. b.asrediibntmt 'N de g&:C'te~k., ba y .. II'Z~ i~in d~ger mmtakalardan i1tirik edec k billiklet,ill!lrin yo! m.a:.aDan: blldiler1n~ ai.d olmak uzeu Anb.r_ dift gun]U'Ii: ia~~ It'll' iiM'!:! tltri beJdimiz b..nf uul iln te.nUH !:dnl!ct'lrt~r.

Azhkhuma

karirn Kuzeysd

Leh

K.ilniml,e.ri
YC

dil balr:mundan
a.yl:'l leh~eye d~1'1 bit

giineysel

aynhylllf]O!rr.

B"U lelll~elel"

Subaylanrmzm ,yeni bap.rlKz
Bediin. !i O\..A.) ondUmt1, yar-z§rnat:u!rlii 3 huitili'l4. lid.

B1J mesetlYl ia:Tih balJuh"lilndian ~]e .aJlsiydu11" ilko'J:llce turk .k.ul'~Mlc:l"il'lin
till~rnmaiUlfidm IjI'e L!hi!lita.rnn banhgr

topra.k

I.ium da V"ermi,!!lerdL

kadOl.:r Ku~i..iciilk bir
bif gmpun

tu:rk

bu-

ada gib.i he:r ta.rart:an

turi~~i1'al'll denh:i

i:imek vennek i~in her iki.sin· den dt iki;ter ciimll> gas.tereccCim. Bi· rintisi bh at:a~a'f sod} olup kuO!':eYlld Idl~edle: 'lsll''II'sey ah~anr Iln'liIhlif5 lJiyaJIII" cenubt unuturs
$.t!lcrseD

kiHrteUc:riyle.
he-I 'Ie Kmm

hell! oSJn;1nlll tiirk

SY[U'I'l.

~!~salrJlan
muhafa.n

a.ltJ b~n ki~a·ik

le1\c.ede
utal1Cf

ise "sivStn

aht!S.an1

mudardaa. It at gl rm:if ,'te gmen Saw Pu:t.tbn s:..:.a.et uhndilki ,iill'tla, biriooemgi Ilm~Jt:n', Br'Qp One Ii Ide ka.:z<lit'll anl_ t I1I'~md;a denor :11[m.tH. OndQI = Milkif..al

ile d@geHeTiniler

a!il'fhlll'danb-e:r~

bah etmek :!Orunda kdmhm. Aym mesc)'=yi kUlu.b.r tarihi Iba.lumrndan ele abw.k iiiiteserdim, lLeb ti:lI'll
VI:

bugune kadarr di:nl'erjni etmeIed eskide.n cldugu gibi
bi.iyJl;k bit bel,degid:i~.

uya]no"du

ki turk'ie "para,yr unutur 1:18", ,!femektir.

§imdi de Leh hUld.lm('tinin Vi00311 lo'ler,uulilnrn Bar] . z:amamnda

a.naJ'llBiJarrndat h.alk edl!:biyahnda,

t¢knik.

ki.iltilriiHUa
di~ind~ bu iki

baZt

k~!lfO]arlnd<!i

ve en. sorn'"

de 'l:lJrk
l'lOktafiln

1:elil'li!rini
ar.d,~tlnLma.

gQster-mek
Fa:kat

i:idevim. olu.rdiu.

B!jI/amak

m~vkiind~

Sim, yok i.lgi. veda ve iin.r:mli olmala.fma krill, ba,ka bi:r hr'sata bnakarak
}imdi mcsoleye Yillnu etnografya
ba,..

b..lJ'lunuyorlar. d~. blWi.ll

Gene njimJelin hepsiniigTetroen orelllla,." bLl YCJlda
yapmak

s.elerber e di1mii til. Bu tirjevde s.:lIvSlaclMi: gr:m;1erin srya~<11 egit.imi
ItimaYI y.etifj

i~iR
fa-

yolunda

Wzumsuz
)!i! OkLrniil'1

.... ay.mak~ bli. i~i cemi .. g:tze,t.eJerle eserlerin
in n k bir

k.endi krndine

g6r~cegine

oz.iir olamaz.
Aga~lal" :illcaTc /idan haUndeyken istenUen ~ekiJde bJjld.ilcbifjr, Bj-r cemi·'yf'tin lerdlNi de kan<igatJattm okul 511I'lilannda crlj·nirJe.r.

kll::[lInd n baJk~p. bugiiine kadar E.ehis. i~il1df' :Vi!I~Y3.n turk ka. vi lerjyle 1.!Jgra~a.C1Lglm" 1.lI:!hist~nda turk ka"im~erinin Y'a~adlgm[ yab.a.ncdal' dei"iil, hat:ti leMile. rin bir~ogLil dOl. lJiJmiyorla.'l'. Bun~ dan dolaYi onlar ha.__kkmda ICI:s.aca b'lg.i ve"fmemiz. hel~ dogudaJ ya~lyan ti:.rk ulusla a.... md .. ilgi uyal'ldlrabile(;~.
1an sJnr:rlar.r g~ni uma
[12:.

Ptensj'pierl'

aytHt1

~elkb~ler"de bli.!uhm.ami.ik bi.itunl.ugii
Ve'

yetme<:, ti.lrk

un. i~jl2' prefJsibe

iHkesinin buyuk ya~ luzumU'Il.lI rna.ndfglm/z !llir inan V'1a' sevgiyi ge'ndige vel·
turk Yap
I

Et.nognffa1.armcl!an ba.hsetmek .isLipka deni'ien Tatariai:' v-e Kar-ajmJer L~bistanll'll dOHU Slnlll't !:i1)}'lJInd,a dagrlmr§ kii~U.k kay we kanbilLuda

tedigilTl

rnek u'zllTJd'l", /IIabi NA Y I R

Sorav = :Mlcsuliyd ; ,Ogretmen = Muallim; Egitim = TerbiYf!; AnI; = VaSlhI i On~m = Ehemmiyet ~ Ayrr~~k = Mu.haHf
III 11111

ya lye- la:r, Onlarrn niHusu ~ok ohtt • yrp topu topu y~di bin ki~iyi a~matnak. ladu," ve iinemleri ~okluJdarmda d g:il :mcalc: yliksek derec~de olan kiHtihl· I"i.ndedir.
B LlIkavimler aym Sibiryadan z~maJ.'!lda diogu.saJ

Tatarbr kcndderim~: veriJen ;iftUldtrdle l.~h iiIIksoyu gibil y .. ~da('dT. Topnksrz ka,1~nlarl !!iC)gun I!:aliakhk" rtlqinc.i:1i,k I(I! ba~ka "S.i9.na"t]<!i'r(llin ge~~niyo:r].a'rd~: ~imdi is.e onl:linn okumu1 'kJ5'iIU hekirn. avukat gibi o.:-.-gi.ir ertik~el'dit veya biiikiimet Ihizme. tijnd~ iliyar oln 'k: ~a.btular. IGene] h~rbtalt biraz SORra Lebistan billl-:umetinin· ynduniy]e Tatadu ken. di d:ini g o:rgllUell"ini de kurdular_ Bu. gij,n Lehisnnm ii~ dogusa'! ku.,zey mc:-. J inde 20 'l:opluh~k meydlana gl'ti.rirler Tri blll'liann d",klUU NO'flttJgvodek mnde. s;eli:izi rvUno Hindr. itrisi Biallstalr iilin. dt ve bids' de Y I'"§,llvadadu"la.r_ Merke. zi VUno'da Q1a 1m orgill biir mUfti yon. t~mi altl[uia kalryo'r. Bunda.n ba~ka Ta. tarlar halk ilydlnlanmast i~il1 k~ndi ce.iye1::1~rine d~ 'Sahib olup, sosyaJ Vt i1miji birka~ cler-gi n~~t'ehtu~kted:irlell.", dergHerhli en i:iinem1i!!·j Son zamanlarda birinC'i cildi <;:dc:lfIi "f,atar ydhgr-

tk:indsi ii:neden bahstdcn bil" bilme;t'dir ki, gcn ku Y 1 m h~~: "!butml dunyay~ tiydi nt" o~Uyalanga!i buvn]a.~,. cenubi leh~cde "bikin dUIll;yan~ kiydire-to uj y,a1a.n.gatl bh..-rf:1etot (Hr. Bu bilmenni.n maflaSI 1St "hilton d.uny.aym G:l yindiriyo~. kel'lldi's;' ~~,lak grol!;l"yo,r,. de
me-ktir.

Atb

SPQt"

yanllan

Dim.ki.i ilayDDUdl yudztmau spar kumliMinUn bD:U'lw,p y~ yfll\ le'II:izi~ci ICWDarte&1 (IlnU caktrr.

Lehistallidalki Karaliml,ell"in lisanlfida ba~ka ~isanrardan kttim ier olduks-a liz dlr ve Oonun ic;indir ki Turk Dilii ara.§tIf"ma Cel'1liyetinin "O:!omaruJeadian Oz
ti.iJrlcii(l"y~ si;h: KaJ1'1lhklan n.UndJ! 'tiltmak
t<lrounill

Mersin'de §ehir i§leri
Mersin :l (A.A.) ~ $arlik
l"1l1u §arldc blit!;esini

~--~~,.,~------

,..1....
kg..

db..

d1:rgi.-

si" adh e.s-elf~nd~bg m:a.k d~li dot ga.z 'S~ok dognn:lur.

319500 lin "lank 'Saptamrftlr. Bu )'11m gelid ge~en yddan. fa:da okJuiu i§iD bi.it~elfe baymduhk illeri it;in yelIlid'en par,iiI kon:mu','tur.

Miktarlaru binden a~- gJ e,liln Kar,;.· imle:r l.ehis~anJ:t"1 dogu ::.Hm"'mda ya.tan Troki, Viino, Luts.k" KalIi.~ a.dh don: ,b.,r.inde Qturmaktadu. r. AyB~ ukun

KaraimJer1
de buluyol'uz.

Litvar'!.¥il!i!RH'II

Ponevc:j ~ebrin·
oldu~

A'tatilrk a.mb i~ ge~m yd bjjt~eye konan ile bu ya.l ka.bul edi,. len para yinni bin. lirayt bulmDf'" tur. Sehir pliru i~in ilk bali olarak iii bin, mezarhk i~ 9500. u
bi~]ikt,e 24 bin yeru bir 'iJkat isk,desi y,ap][mak. uze·re HibUJ ge-. net h.alilar ru~in.. 3800 yeni ka1d1nmla.r i~jn 20 bin, onanna i'~1eri i!lin '15 bin lira kabul olunmqtllr. ehrin temiz :!iU ihtiyaCID[ sailamali: i~in 216 bim Ilira harcanacaktlr. Hom He ooenmek iizere bu yd 5U iistermesi yapdaca.ktx. i'e1uin plan. 12 bin liraya Yalllene yaP" tlrdacakbr. lede
,1m Od~vimiz 01...a uluslar
Yillryo1'.

Lehlsl1olinda.bi:dcrj

i§IDe'rli~in, ge~eD }'11dan devndilcn·

o

d~T.

Leh i:,.tan. :..11'\1:[ lar~ i~indt' yai3yarak ni.iflJs~a Ta aria,dam. daha zay~i 01dugu b~b halde. "a~ka bil"~ok bakrm);nd.an tUrk kilvrni Ka· merOlik uyafldmllt1

AllrupaYll

tU11'k dtiny.asln~fl,

b.aJilsal

a ',a'
·.I'lalay haf'ta -'I
)"lUrdum..nZtfR

her

l.o:r-a-

nxn en LIzak ul!;unda sldlr. Tanh i~ bilgilue ,gore Lipka Tat_rtan Dn dordjjfl~U a~lrrdaJ L:ity.anya g andi.i:ki.lJ Vitolod t.lIIrafmdail iJi:V1in ho~ ka.Ian ynierincie yerie§.t.irilm.ek illin gtt:irHmi~! r(lir, Ol'll:i.r AJtm Om:duyu mer
dana geth-en 'tlidii oillp, lisanca rine d.a ev)enip um;'llrlard.an ku,"

suri.iliH"l parlalc ku.::~y 5U1iI,rJya~ly~ul biT par",a-

t'aimJ.udjr·.
Onlall"ln ulus sekizinc'

Karaiml~lI"defi. lbaJa.s,edell'].zerl" ve din mc51l!Ie[e:riini Ices-in aYlrmahyJZ, Kuay, ortasrnda AbbasiJer baiIlerillde y.ahudiUkten

gLbi Lit.varI1iyadal-l:ileri dr: ~ogulll §iJt~iHk lie ba.b~lv;anhlda. ~g.a~lrlo!ll.r~<I di3.i ,aIralannda ozgur er'tik v,eya Iti.U\i:i.imet hi,;:· mct! ~rind~ r:;a.h§anLa.t dil az dlEgn~r. Merkezl,eri Trok· ~hridir ki DLilrada iki . biiyiik ,gol arasmdaki d ~r bir dihfe! !lOok giUcl bill' uramda otUl:'l.Iiyofmar. Y'lJIkarda b1lJh~iIge§~n dart ~e:hrin her biJr~ndc ken d iJe Il'jine 0 Z gij VIC ife l)C <!II dULi lc n b~r Uiplllcaya safl.ib'ti.]l1tf. Cok dincim:r]ell'_
T ... m'i~an suas.mda p :ibranice oldugu gi-

otara;k btrii:lir-inden
asrm dogu

lileliginin
~¥nlan

/tn(lr:r yupdr;n

(KI.;al,ayrJ

r(ye

olmllJ Iw;lnSl.na bl.r . rUik ktuuRrumu:uun Ankonoll l.:.rlr fa
0=

'r;Hlgl~du·]ai'. ASI:rh. kanianm

Mil ve Kandeni.;;: 'i:iirkle. i,~inde a:ralatlfi.

ve tiirlii llrkla.rdarl haJklara da· gd.<lill'l 'IT1uhebin ism.icllir·. Bhlndan dola}II, me:;e]~ M.::>lraa Semit rll'l-nncb.n Kataimier,= d1.ah:i nsgt]i-rLZ, FaJkt bu lll'tOl· h!2'b en <;:ok Kurm y.anmadasmda ya u.y:an turk ull..lslafl arasu'ida dagJ1dlgmdan, onlara dahi Kiuaim, isrni 1I',c<rilmi.
tir !Ie i!}te
0

okuyodar. Her toplu]uk h.:lzz,an adh bir din adamma sahib 01up biitiin top]uluklar ise Vi], o~ dB. l,a,:;tlyan h.ahaflllfl yonetimi. .a.ltrflldill I kahyor. Kara.imkl' h~r <[amEli' ilme lJki.yuk 0.lJelm 'li'erdikLeI:~Ilden, il.b. n1 d1Und~ 10.1.· duc,u gibi ka.raim dilinde d.e wn bilgi.s; hakkmclil ~OH genj~ edebiya'ta sa.h.ibllrler_ Son ylllarda yl!'ni ku:ru~an "Karaiim
~dl:boi.yat
If(;

bi hr.aillD'lCl! de TC'vtat

1'1:01. Dr. 7'. I(owaJ.6i
KrakQV YS'gellon Ooiver.slresl dmeri mlidrorr.i.slerind:e-II. Bu YUlda ce!i:en rend tclUncla ~[hklan:: Bolgil! = .i'lmJU\taka, 11g1 = ~

,...1:

8 Ilo21ir"n:

cumflrleliii

finii

b~hY6Caklrr" Klz,luy lara/lndo.R

el,11c ...

kan~tlr(hk1aTln. d,m dol fJ, bugi.in bizi~ Tatarlaflmlz i]l<e] unsurlan aynla.mavaca·k bir yrup' uk~'k o]up H Liw1lll:l, Rus ve Leh kall:]lnh.l'i:yle evl~ndik!ermdIolTl dob.y~ H!k+g:l.antropo. lojik tipleri ~Q1k zay[nam.m~h.
yali'ilz l:lldar, 'Geh:nler

Krrlm

KarZiimleTI

ti.i~k

Ir"

tarilti

u.qt,r-ma

Cl:miyeti'i

ijne"IDJi

krndandn-]a,II',

Lehi.~ta.nd.aki
h~mtn lu Tatarlar1a ki, Dnlann
Uf.ak

Kar. imler
a)'m

Kuuud8[] geldi-

rirri:::::c E!~·;ndc.it~cek (tiye yo"" . :;,lmaj< ku~~tl.armll da.rrlura,·
rol
ni=.
0'","

,u-

zarnanda

ye:rle~'¢i:r~lme5-Uni. de t<l.rih~g ana'tlol grandlik VitaM ad.ma bag.
hYQ:r.
]~'I'I

t.ara.Emdan Vilno'da ~eh dilipde "Karay fikri.. ad; alunda bir derg.i. I'lcJFI.Hlil~ mek:tedk Bundanba~ka Lutsk"'ta da karatim dilimd!e "Karl'll' avaz~ .. decgii!li ~lJmakta!dH. Ta1:a:r];;:u gibi

idet; Hde" == vuif'e r ml1him: karrn .ra:tmc·o.'; do - usal = §BtD ,j Iku.zey;;:::: • Ii U =
~I"ma!,; ti:i:ril

be't ~

'&I)nu,el.l.ltu

=

=

=

netLCf;!lini i

dlc:gd: ~

=

Hize

cerirene

gruplar

haHnde

yer]e~tiri. .ile
~ell-

kara.i..mler

de

~imdiye: IGeru:'~-

lJl!ti'-

'lie !her taraftan

hl- 11 'halkf

kadar

olduk~a

az ~"c.elenmi.ttJr.

Ta'biigdi.1 kil tU.rK!iC b:iLmiyen

anaLi·

Blln:§w ve

sIlVa III /ela-

lardan
Sllmm

dogan

~eukl.u'

da a'MJ.arJnzn

I..erlt!f'imizi POY'ft'i'(JR I:,., b·i. - ti,," '"frr'fm.",n,:::a i,ye 01.1-,
II r

...

zaman gC'~tik~e uRul:lIlIyorlardl ki -nugi.in bizim Ta'tarlard;m h1i~ biri turk ~'! bl1m;:z !If: yalfirz lehQC: yahl.lt td,Oo·· rU:3~a. komI 1lITJar. Ta'ta.rhlrll'l Kendi li· 9ilJn]arJn~ bundan §ok Qnooe unu'l:~uklan,

rilen Leh Kal"aim1eri bugi.l!ne kada.r 'C51· ki §eki1 ]isanlannr koruyabi]mi~lerdir. Bu Hsan, ewdce guneysd RusJ" GOl>ttkn-hnnda. SOon ra da Macal"i.snn'da yaIy,m e6lk,j Kumanlaran li5.31'1l1l.3 'tok y"kInd ki. onumla bir]i,·ktc tiirk l j-

Ukle Avrupanm ,!:ok iyi "Ie ttnogr.alya ahl1i1lnd.t her-hang;, biT 'ycn~ bllllgu.ya. bl. rakm1yiica.k dtrecde tanlllm~=J oJduglllnu sahlyonl.Z", halblbl.ki gorUliiyor ki ~oku tamla"
Vf"

I,

uh.li!ibra

ra.~tt:clmelc

i~in As)'~

= miiFe.kk.ep: :Ukd ""'" ip. tida!: etkc- = ~h ,evoD = mumtr f'tki = tesh; savsamak """"" mtihmd; cr-. ge = miliad. tap'ln Ca = iba.d.etbane ~ am t == abi ale: ozy.uH k .= feddl.rtJt~ ,ozge-I'iHIK = hUrTiyet; ~]de'k == dJmell: ~ aksoy = asl1za~: ozpr ertik = BeTbt: m 'sIck; i::irgiit = t~kilall:: ,onetim = idarc; der-gi mecmllli3: kesin kad: giiJn.eysd -- cem~b~: kuz:}'s~1 = ~imall~ ~ogun = ckseriy : ~Ir.lm
vHaYil:t: katrn

=

Ab:ikaya

gHmlliyt'

~.:lnlarnun

Krp,ak

klsmmd:m

saylhr,

},81rllb<lSlmTzt!a

li.lzum .v0kmu~. 1yic~ iTu:tler1'ITii!!ed bi-

hanl:; dar;

Bzgu

=

mahlHl~ ~ lIi

,...1

= ...., ..LI

-~

ill1~c'emek

-

te~~ik

f't

YII'A4

lUS

AJ\IIUTAYDA
lBaj:l 1. ci £aylf~daJ

B 19ru . mektuhu
Skupcina acrlrrken
B~lg.fild • daki herkrs :wdu

Gtlle koyiiinden Mehmel kalfl5 ...dul Kaln~le ile Ali tav~ 1&1 Rukiye'Yl bogarak oldilrmekten ~U~,lLl Pirl.\~uvc\h Mebroel oHha Arfibacm H Ii ile Ma.ksud oglu 'abacI adri'nin (I urn ,cezalarJna c; rphnl mall hiJkkinda B:a~b:a.'kanhk tez . kensi ;~e Ti.iJz.e. komi~yonu rRporu
lii ..U~UlUr~eD ~OZ .ahln

DCI
t\. lm slandal"cI1 meselesi
)0
r.1ti}tj.:t;

teler e okud
__.

.3t
c~im

may"

-

Yugoslav}l~s.onu~J:uJnI

!lJ3.v~mm

Hasan Fe -

Bo 'Yevti~'in li5lesinde~ ki adamlar, orlanD yiizdc 68 ii'lL topJ.i:Idr, Ote-ya.:rudAt! Oiyrr~ lU!it.elerinir'l heps; yii~d'li: 32 den a~u·z 0011' alarnadr, S!f~ibilJyc,r. min kesin :,onM.I-sldnru k silptaJn:i!ga l11erini s~..im
iIIy:rl-

-Ittl
SOI'l ••M a/lSUr/d

a- fah" 'i~L.. -1
ill.i rarihll'
.!>OSjlCttSI

pO!,''J'

ite !:.el~n Nil'
,Uj'rJO·

1.!>C dergi'Si iJltrfid~ 10".-

27 hEllllil ~tl'tedc

rn-'JyJS

Tuymr,
v,co

~

;.1!:'-

uursln:Juk" hir belkedi!! uurumda 'Bir ycrde

hOlihgJ

te.si, "utustsr
ahrnd.

i ro,lbf'~i

, m.,

t:uihJi

DeyH lIeraJd

g,ne-

yaziJrgl

rid Perker
:lerin,de

(KaY$eri) bu nu!sele ii-

~es; allm ,m{}'<;dl!."; n>Jkkllldiii dllgti bir
bilj bttj(t'dl!

y,UIlIJ.§'

Mlslrd.aki. varn ediyor. na kada.r

dursueluk

descrtu-

y~"RU$

r;J-MuglJ

bu- h.ff

diror ki :
bundan ontl;c de oltlugu vOir.llan b r c-iminin
jI]dlgl

tetkilderi UZUI1I boyru iza.h eHi ve HaUl ve Sa.dri' y.apnmgI

Ian (tlnld komisyenu] gi.il"lr kad r batirere
g(jr~

bir iki Y:IIIsa!u;] B. Yevrail:"

diYfJr

k.:
...Iun
;j",j

diu.rwnurl

Cenevndc m • AVnJpada bil~i:ek
0

nin, olUm eezalarma ~arlPbl',hn8 ~ Ian !!tuc;luln:rdan K:iimil'in, liilekiIe-te !liU C;; alm.1e sureti 1e jl1t 8'e~ ~n· le§lm'rme .9lra.51nda )'8plJlgr iti'Fiilfa.
I

aylavhklan

dagllali:.a.kh:r.

Fr,ilIns.anaki standardrnm

JHlan:N..l buhran, yeni bir'

t:i!; hiikume:rinin nit M kadM

eHnd~ In.!! k'i§Hik
k:i'§iden ibal'er k':im.5-eyc

abutuna

da-

!togLlnlulr: bullllll'l>lli:agj 'lie muha!dl't ~imdjden bu ,elidlde ilIII1.1~mhygr. kllll"ulnYs,
1H§tc

fal-

ha

1ja:!nnI!J

cldu.
ve bu sure tle . : finas kualfrn
giHon't,-ltigu

o}.acagl

Bu standard kendinl Bir

boylecli r
~nlr!

da.yandrrguu,

'c£ek nrtada kuvvetl] ba b bir :ipueu bulunmadlgr yolumdakil ve T'iize !komilyonu raporunda )"ill: • d.jt dUJu.nc:eleritni 8<olalb. "fuze komis.,onu l'aport.orii B. Salih
YarK1 yar.l!lulAyca f1lii1ayLanau

ho.:kyerin de i:iteki 5u~h.lla" gibi Kamil,'ilD dt:. ,.d.Hdlg. bill itira.h haklr liGate
sonr8.,dllln

P;;uL;;!men.tllllll1n

bi r }'ol daha

ta~Jr -

gBstermi1}ti l1iikiiM
t

dursusluk ve Ix: ill"!Si~Jik i!;inde sUrtip ~itmesine imkins~~ gOzi.i ile ba.klhr. On U2 YIUtk erlcinl.ik baya.tma MI~lIr i'ki a.na yasa, birli-ok dagLlma ve sll:~im kanununda diirt. be def3 del!i!,me g~.~ii'mij!t ir. B tiHlIT[ bunlar, bu memleketin dana
(Ina yi;l!;3ya u.ygun

, i, Son d,alcik da n bir' ilgi

anlalle reonUlLe

tl;'h]ike111 &.onu Jar

-;mi. tiro U~uli'lilor ..c:u;y~t~sj bir
H:

kararla hliti n art ...dan

ha,lya He Hahr§<i:nan
anJa~rrn.ul~ld!lill'l kaldltrDJ wcnim:illlo bUtiin cIHak tad
IT.
tl(

a.n!lmdaki olar

kesln

maz. 13I.u, tojunlllJk yapJldlglnl bilen.ler

iiljj l"Iilibetind~

saltamyor

bit haya.t ~i.iJrebHec~k aldugunl.l

dineri'jt;:zs~
de

b~li!ii;;lrIgagottin:1il d·Honte: idL Fa.Ir:;!t s-rc;;mn leri mn tuh.af
par tls]

l,J5ylile seliim

i~ill onc~de1l1l en

Lt-:m
yasa-

l"uWlla[[ beealamakta
Slkrntl

ve I;,'·tii!'l bir ulus

(OK ~3 III"Un

,ekTnekt~ajr.

derccede olg'Un1a§ma.rm~ termektedir.
Bu diuflID}u incclemek J.!IJ.23 ve H130 ytHaflnda sa,]aIJ ara'!ltnda

gos-

iJe: 02:e'] bjh'lir· IIQyle<ligi glbi, ...bki
~iilpu.~lIdrk a
I

aynh.k1i1f1,

bii un

\.yin M~61nn ya:pll:u'I ana ya-

iCY, ayll"l§ ~e(]e'fillld~n hi~ bi:rinin bi r b:a.yla'Siyle girememe-Itf'ridh. es,ki mIisWman Spa.ho, !Ii ba
I

Bi.llun
tulrnasr verilen
~I:'~

bunla«,

frank
ileri

dl:geri.nin

eul'i1n

lrota1"T.D.<Jg.a yel alffDl iOO~yete
~OI1

bulunrnakyiruJ'l " ..rdie git.

p:lrbmellltoya

ve a.h.H'IIla bOll~a~i1I$ kalmasr lr,anTdan blr gdiyor. l1alinde
'If:

m'-in h~HflqtirilmecS~

we dei:i,u ~

hub:.

Ne eski sup
orgi.iJtii
1j'il:

tarn)']

Altmm

ba~1 B. Yo'lliUl ~Y v aIlQvi~, fie de

rcnkte

aok~ntl

Franea
bfll'l-

ri1mesini gerektirec.ek bir . ~beb litiilemedi~ini uZlUI bDylu ve hadi enin biUiin c'Vrelerini aydmla . ak izah dli. SOllunda Hasan Ferid Perker'in cez.a.lnl!ll 2.4 yd Itap:se ~evri.mesini i5teyen c::Iilerge·

£i B Nebmed
pluti.padamentoya

TIe de e k:i ~Il"b demolt£llt '8. L. Da\'iidorii

bank;l!Illldilln k.!ila:ra. do~ru

lidtlTIilktili

dl!;.ard.a.ki

akmak a.du.
aya,k dinmesinaltnnn

gl:flrmeyece;k ler dill'. Hde B. DaI"id.Ov1§;. :!!iIlI"billitamn iki 5e"Sim '~n'Tl"'~inde hg[!I'1 koydl.1gru

Flf3ns .. hi.iklimetil:'llJIi'l hUa a11.m standardnu den muhafazada Ufaftan

ad':Jiy-

bir krya'51aA\.21 y,a,ptlma.~ ill aHa. gdebilirst. d:e ilIsll gerrelce:n MIsrrm on Uo, (iiin ]i~ }l1~lrk li::rkiIn baya.bn. da blltiin k.ar:!tUI1 deii~mc;lerjni n bun· larm aebcb[er~ru a ..a~t~Nl!lakl:r:r. MlSlr da biiti.in otcki lHke1~r gibi elindeki 1m eyi ku¢§.lerden. kurulm1i1§, yetk~n w namtlslu b'r' h kilm~t:e iht:l-

Herhalde

g~ IUl.rar,
mi,th.

bun.dan

'biTH dlilha ileri

BuUrllr". AVTUpadaki .1J1lektif si!ltrmi. path" ~rmrBi imlrim liind~ Luhman bir gernem~den. bir 00 ulmad n
kurtatmf~lr.

iii ova konul'arlLk kahul edildi.
tl! lfJacd-rihr.
~

Kamutar

yarm saat 15 te top·

.......

H

---.----~
C'l

halde. B. M.a"iek'·in Ii;.. tf'sinte gil"digi i~DlI llI.er ild 1:a:rafta clIa fenilmi~'!:ir. Ayn~ 1i!lit~sirdT'l bai\llnrllOil
bulunan hiri 'lie Radk"in yet:i'ltim':leleri'l'uh:n yalm.z olan B. Ma~~k, Bu;
'5rdu·.

'Ye hi.

cia eld~ki

,a~
maga

duymaktadn. e]v~r1~li

InrOnce. H.abe, 'WI. blnk!ldJ.ir
~H.,.

Iblyan haly;..

an lata .. bunilln

azalma!>lfldan dt'ki
Bu mektedir. yuzde'l"l

dol.ay~ fr.ansTL l11usIJI din.-

M~sl[["ln bl.lgilnli!: kada.r

pOli'rllillln ·.at,n alma

di;i~fi

I:Ksil-

bUkLlmet

bu iii fa'!'· veo d~",lrt. ada·

ma..zhgJ uh.1I111n sosyetui in yargls.1Jgl~
ill:1 de""l!!. bun.ib. ulualv
'bir
tlllA""!!!f

mI

y~ti!lltiremediij

gti:z:e. ~arplY'or.
u.JUS1.I.n

1Ii'da

limtarllabn~ltetin.i~

o~~rak lI'artagcn·1 bat-rna·
(1-

]" ~ oUll
(Hajl i"

hes keli DIe
saytfada) miid'er.HJle'l1e· kC!l"lullnlal",r-

lIH~l'1toya gl£iyor. ~ski partiler srY3sal to ba~13rmrn YIldl.;dOirm ar1fk, bir dU1mrsJ, Ian yeni ko:rdon

Yll1i1:rdilnberi vc memleketin

Fra]"].sada ur~t]m

para ilza]ml§,

kaynaklar.
'ti ....
~Ul'ILL

~crl:C i !!:ibi. :;omui'U Il:ml;lJlj~. Ie i~;1'1 frank

3 - KfI(JQlIir.l

Hariran11''1 p.arlamen

i.lci.indt

toplat"lal:a'k

;oguTlu, gunl.ll kendis.'inr ya.rd'lmcl 'lie yard!3k~J olarak g6!lteren Vefd. peuh ini alalrm. B II pouli bil'e son d~ Fa i§ ba§ma ge~tjgi za_mi'a'f'l bu yonetiR'l ~rkini giisterebUmi~ I!I1jdir~

Birr ,omek o]arak

..,.rt:r.amin
tHat

1n.rlfacagl itir'1lZd-

o'mad]fm! sOl/lemi"

mi§ vr H:12-8 de ild
lanan anla§manm yaxaya-cagml

8rMmda imza-

bu i~ ),BtlljtU'maia s~tti. Id~i§ln

s- - '·j"T"."ul- H«:yal
(}rR~k:
J1frHzda

miz mlz.

-

D€,.g,rn

giij;i.i51cri i htiyad .. r

antn-ITI

d~Cell'i.-

ilui

vr nl~aTlLla kapl;Il"lml~

uAtrJ¥i,le = 5~.J'IIQJ'

(1. K:a.J

Siz bn haberi Ilona: lc({,d elmi, oim"I1I1 .

I:,,·k. hgl lie drgi~t:irmek gel"'eok'igll'1 i dL.lrdu· gu anla~I]Jyorcliu. Eski [JHIa.mento say· lavlarlndan 8'1f1f:ak yU2"d~ yirmisinin
go.rmiyec~ktif, yenj
'II'

H.alklll'l bu:nl,;lrda:fII

win dti~i..irjjlmesi nulml:rni~t]r B.unun bile,

g~'I'~lt:ti It:i bUi 0,11 d:u§i.l-

yeri ne ('liya d~ferhi"i'
sar!l.llml~. gelmi§tir. bnh.ran

o gun bugi..indiir, bll parti de en c:y.i uyc:lerini ka.ybebnL!ii blllrunmakt:3ldu. Yarrn. eger Vefd bir hlikiin:J.co~ kuraemk
'olursa 0 l~an bll:I''lUni~iru:l!eki bakan-

1" pe:k IQwarma. VlIldlg. 'l'e
h

iI !lll'ada.

bile ita~

hWrilm&tl

:l!orl.a

u]uslar

5j!1.'S'fet'eml!l~

rDrukrikc~k M1raf':1:
dhemekte

imHrilml.§til"·" Tecim oUI"gunluk buh.milTI
S'Ll

nl • Not: Gazetel!l"liize gond,erilecek }"l\?:r'nrda. bu"'"'ke~imere'i'in o-smanlrC!'II II'~Z.

parlamrntoya ylavhklanru buimu~ haUcln

girebi]m.el!!ri Henii:l parti
O<)I'UIlU

du un-

~osylll h:izmetl~("e
i~inde
duygl..l-

dii'ftl~~c.ek bill:' nQk:tadn

gcmtr o]an yeni

lanrl D1cmJe'kUte en ryi kimSt'ler 0 dugl,1 !iavmda c.aktlr.

kafa

o!mad~gI nolriasmd.a ilyak

sahibi

bulun:muy.a.g8e.ken

idi.
lIu ttirlu diljiilrii.!i IOn umanla.rda Btl ::velda bua.1nbru"hJ'. Day Eden
f'Ulns,IJ

kuh..ibh:rindc

.

a1"1

kuUanrhnama.s.'1l1

Finans i~yarlankanunu ..
proJesl
Finan'S i~Y,1Ir~an kanunu proje5'1bakan 1ar kllru~una verilmi§tilf. Projenin e:s.a:slanna go:re. yedin.ci dereceden ba~layar3 k ;§'~'a:r],ar yukl!il"kokulh,rda okumu~ olan1udan.
sefiilecektir.

---_ ..,----

r1ca ed,e -

~iUHhl'l"!ml·
hivl:H,

olm.lyan

ily-

Bu memtelu:t balkl F:ransaya bes.ler.

o

bIde

Mr Ir kendisin-e ~Il

iliI delegesi
01 WyllIE
boy"'

kazanmak

t~~1'1

kU~1 ~C:lPp,di

bil:" bi.iku.meti

iok ,!abalamak yiiki.imi.]m;I~ kaldlhr. BI.1.:nlall",es~i YOfJternin t~rsine oJarak
h=p dogdukhlrl ettiler. kuzry ycrhmrle ada)'J r'k i1:in ka.da' Bu YUzdt:n.d.ir ki §jmdiy~

Biz de boiiy1e; bir

ibunrnn

ge~

~~fdik, Biz de ahl n standardll" iSi!''! kedbirler
L

I<Ll rtarmak \'er~I-

aldlk"
ge\medi.

F .. ka;1: berelu~t

bu.laca.kbrr Eger bir ptiti Ilyeleri bi.f memle· kdte geTegi gibi bl:r kamn.c 'kur.amaz· larS3 a.k:1a il1l ge]en partileriT.! 'kan§lk olarak bi:!' kabiD~ kurmal rt ohU', B5yt' fuil' kab~neye ginn btlmn 00.klln]ai'I1Il

He ultWl
g&rlilmli§

yanhmcru
ViI:

ckh:gfti

Bay .Lan1'in
onla:rm

~bala.maJa.ru

~e hill"

a,ph,jm.<lZ]J~!

Irotamu.a.k

\:Iluslu dOl

~ye1:esintD

hh haklu d~gil, b·, 6dc'li
italy;mlara

Slrbistanl itday]a:rmT sr~mek ~.gIfUm'la bulun.-n gLi.n=y SIrb:lstal'll. Ikendi
y-eT1i1erini Boyleee sC's;ebilml§tir. pal"]am~ntoril ··mi.bbd: so-

sin OU tedbirler
mu:a felake1!:

para etm~di.

de

parti aylrlhgl hjzm~tinc

diq-umnckl!rizin, ?arIa· v-e~l~ri
0

e it olarall:
Til'll

!;.ah§malan !Ie btiWn

oldug_u Jl'o1uruiakl savlBl hif hnaga!l: venDittir.
Sos,yetol;lIlin

Fet~kel gelm k ~ijyle tdur9llf'l, nnumuz
ahh. Fransu:lar m:k ~tmeli, gunden gune

dl.ll"ubir hal

mcmleket ".. Eger

ge-

1m bran. Mrhangi I.1ritilrnf dip~omasl
Q z&m.an

Italy ... hir an]a .. a:ralas,QI-

:ra.rlarla" gi ren ~:t·rl3iv!1I'r. on)'a hi'!' ;'al'alu:r kuvvet de !jc:firHc:1l:1Hdir ki 'bunil htl'saba mrsine n:llil tOl£ du, katmamak imk'ansrrdrr. se~menl~r
sl;'il.sa]
BI1'n-

daha

fc-k:lil". bu tH.i~unltc dogl"u ise
gildetegi )'.,.1
'Il~

Habe~ anJajDIaamDI

rri

u-

tamazlTlrta rmdil

eger

kendi wu:il

-man

J\tIlSJrIn

is''Y''<IlS3

Bu dereceye ka.dar okumaml§ 'If: ctah~ma kta alan i~ya~lann edie-k hakian saldld!f. Bu gib~ iiyarlann barem kanunu esas!anna g0re ilerlemderi de gene sakhdr.r. Ptrojeye. i~ s.ahiplerinin i~lerini ~a~ tmk bitirrneyen !,Ieya kayn:la:n kapatmayan ,ikinci bir defa vergi a~ Immasma sebep alan [Iyarlar i!;in

da bur1ll kr.:l1dileli~ne 01'bu. yulda yun.iwe:lidlirle-r. -rekil1e!;;cc;inden Hele!il-

a.s: Ik d~mektir.
.1.923 bunlaun timi
'Vf:

ve nom.aJ

YOhl ~le boir

d<liJl,ba§ka hu !iayla"T]ar. dayanar;lk
11'11

ko3·· F-

1930 an;t yasaJafmil ger~klW alan ortadadrr.

ge:Hnee
yOM-

~, kotaram.a.z:~iU'~ yetuinin hildiren
tadr:r.

a 1m 31 a r r n I

durumun ona,. lanu ya ca Ida
V~

m~le"'(tc:

yal"gl~gma be~inci

~.Wi'uh.li:.aim:r

k.ma'l;l.a. ~dh~l.c.t..i bahsrtmek ya'Sal G~rural IIlamnda
§~f

alup

getirrnN1lig"

IDiIIddr'Smr:

dayanmakgnun-

SlII bal·nmdan dyll!' gortiluyof

dolen

irdf'

adam-

olduk;a o\mi1k

y.rn;lildi.c.

Bii,l~ biT nisbet
ma.k bl'llnmmdan

i~iind~ sleiim yap~
1r

1an o~al"ak goz:Liktcekle:r:i riiven toya ve taril1!iel dij,necek

nml1Jur.

dillllayl~i.y]e

ki on ~nrl:ik lSeV1iu:'Iisrlerden scnra
doga~alI yelli hadi-

I!Itrdu "if deni" bakanl d~zc:Jl!melc-r

B. ~eyti!il o!mak itibuLJIZ;
yapan bil' adam

NIl

~t;IJUmlrfi

11-

Bu IDndeyi de atl'lataeak: dan

llh,J.s·Jar sosyetni olan :kumisyon

yas.a] egitiml D1Iak~dlll'Koyl~T,

rr"i \:o'k kit u bi.itiiD
SO:5.)'tt-rnin

g~ri buh,,"~ ozli ... ~

fiyelcn
tarl1hn~

i;:lya'!Oaldumm '!I~ler bllfada

mt:rke.il~ g~nl!- pa rl ante nve ~Injde gc-li~rl':.ekti:r. Fakat AYI"I~ da ,"u{oguntlligiJI ~t:Yinefl \i·e .... tapta. b;a~h~:-

P. C~VkO'O'1~ ...~ nibayc:·t; fi.nans Sroy,ad1Ilovi!i gibi kimbir 01-

te-

!hem halya, hem de Ha~~i!lt.an

once dm.
ltalya

!It !lrulll,t~.

yasav cezalan kQrunu~tur. ProjeRiD onemll esas~armdaDI biri de, mal i yarltannm ertik i~y3T]a," haHne sQkuimandu.
Tiirlii servislerde i§i goren i§~ parla.nn ba~k3 bir servise ge:«;ebi]~ meleri i'im~ be'j yll 0 :serviste bulunmalan ve 0 i~te bi1gi sahibt oJ· nmlanna boagh bu~unacakt1T.

obra!\: B.. Milav
sf'1erin ma5f ma.larl hTdLgl
vi:

1ri.rlkgi o)dlliuna gtir~ 11m ileridt bvve.tli n
lu

nu gormii§l!:ur_ Se;imil1 ti~ biikumeti m.'lga koyulaeak,
f10\d.IISI 5[1a

her

no.k ada du§iinU§Ieri

e~ebi1uek ikinci

burad.Ui bal· bilgili S3.ylavRs;menlu-e OJ'

biikti:rnc:tinc~

babe:

LI)'TUSU 0]-

lIIII.;ran

hes.ab:ll katma k yukiimiind~djr. ionu~lanndOim

Urn bir beraberlik iktima~ini

i,£inde 'Salq. nzaklai'

\7ennel ri gt:r~ktir. ..,.Sonm p.a.r1amr:D~oya lIlLasU 'bir bi!jilin vui.h:c:ee,i d~ hill"meseledir. Soimdi"Ie kada. pa:rhmentonun (mehu~) vr (aran) diye i.ldye ayrI1ma'Simoao da bir a.SI~ we ba~r, (l!~ma.dlgl Ol.n.La~d.D1I;ur. Onl.lfi i~in MUUfln yr;niden lie!i:c.c~ git p·arlaml!D.tonun yaJnn, blr t~k kaiBu" tay Qlmil~1 daha dogll"u o).acakttr" dii~m:esindlE:yiz. yerin:i
W'e'

don babq ddegc!inin o.ada. bu.}u.DmasJ ve dort kiti aralannda .if bill'"
~tti:l'j]mi,"

b1,l ~ekilrne

kan se~i1mesj ~saslafl kahuJ
ti:r. Bununk rii§ililouge

artJlt proc;ra.mml
bu program~n

a.i hil.YilU:n

he • .a]anrnd;a B. Yevt:;i~ bunk.uo¥ •. bildi0].

nanDa] [h.lrumaJ dcn\li§tti.i:r. diln b~..kalj: gun once layacagr
V~

hi.iJkiimetin

gib[ Ye",tirr kabinr'Sinin san~ldEtlmda.n d1ha 112un uman ...Jrel:lfgin~ i hir bl:'lrJelklir. Gori.llilyor ki ouhkta kaLa!."! k.ar~ln. lar yOnerim.den lIzakla~tn'11ml§ b\llllltllu·

IIH:lI"abc:r,SDIIf'I" n'ltI!th~si hql:mdlgI ~

gij-

CeneY'r"f;

:ile Roma iU4Ismdli bir diipjnii§ ol.u:ag1 gOii.ilu)'ol"o" Taymis. bll b3j belkesind~

.. ynlig[
u.JIJ:;I.r

Bugiinkii sa_ymnzda gec;en kllavuz kelimeleri
Adama~ Akttl -

direkt:ifle:rin nomaJ curllmil

dtii~miJolecegini d(in.'i.i, m~s~]esi. hUkUm~H. Kri.!$iIrd et-

YQrlar.

B oylc: oJdugu

hald·e k~ndi~rine oviiniiYOl \~r.

biikiimrt

bahram olmadIgmr

0)' Ilcreoledl'l

~.ayISl ~te

rrirkrn
:lUll

=
=

ne de do·Kunmlli§otu. Ne ti..irii.i oluna hl:r:IJang:i YllgOSJaV AII:'k5andr'l£l di;rekt~ncr iijel"ide ai1:ilnOi ul tigi Iavya vasiye-tindc 5;lkamaz.

Bunlann Iii '!i:imde biT mil}'on oy a.ldlkJan do~'t"i.ldur. Dort pan; 'birle§erek
karar5n::laTi ,..e bo~nu.d olmayanlarl de-

BIl kamutayda .... ba~baJ:canlar e

&oelliil'nm

s.osyt[csirrde &u brann 113sd verildigi hakklllda izaiJJuria fUlluRduld.an SI!tI1T<J.
illl ar31"In ii1rChruildll SClD anlqlDilllH.HJ

lultmilJk u,Oiiee yB§h

diplo!'il2tlillt dla
bllhlfi·

V~d~bn~k
Mi..inal'J;il§oa

e:ski.Wkliirt Boylr:

da yapdsp

ilfin

yalt1ltudBcagnn

t1m'Gu=
bJ-

Ocret

Ayt:u;m_;j
Bilge

Vugoll-

= Mahi:m,at

rnagojilf:fi ile I.rend~ tanf1iUlDiI. ~ekebiJldt A..gJr bir ~'kononnik bubraD ge:~i.
reo luk bir i.mcede dur!!luzluk .... ho!;>tllude: Fakat: 'clJllmak gi.i~ bil: i~ degildii.

dundabilir.
biT J.tamuta.'l"ln~50 ki~~ o]au~t:t cag)nJ 'er~st: 1n k.a\ml eduscll:
"'it

gum.!

siyltl'm'l!'hl!"

v·f

,iZ5JfJl

boylHe

tjrmeJuedir.

Cevenlel' = Mahafil Durluk = l'5tiJuM
Elnd\~:r.tTi

Etki
Cicnoy

= T~
=

=

S:mayi ir umu:miye

bir VI! ,ayrrhll: kabul u· Inn. dm§all"lda ba[J~a bizm~t; edeT bir itilke kalmalldu. 1'iirUi slyaioal z:iimr~JuIt:i· bi.rligi men bl.l e'5a~ uzerime :ir~bILl ed·lehi]iT. 'f,anm
k.,vil,;; il!!.e

bpnllln

ikisJ

Sf1:lmh: yapllabiHr atanabilir.

ve g-=riye ka.-

tIde eU:~gi ba~.n,gJD Qcgl!d.ni 'bit' kat da.ha arttmk CiinkiJ
bu B. Ye';tti~:i'n E. Ycvti" I1'slci veya bif"ine
i~jln 0)1' almL§tu

bllgUlllki.li

partile. hatdc:

Eik!r.rl

BOIikam B. Dragutill'l
tarnn

Y;mfillldi.izenSioylli:.

0)" -

,in

Jili!;

dayarunadlg~
ki

Rey

iirtinleri

de&c:rJel'inli

Oncrgr

. T~kIH

1.HO,OO(l li:csla.vy.a

lJu oy~a'l"

'iu.

uki devlet adam~ 0: Za.1lum, bi.r U1USLUI ;J.'SI&larUII gtflrl':gi gi.bi kon~yabil'iitl:!.:k bi, ka.m.uhy ddc ,t;dikni~ 01'1.1.11'. Yel.'l:i ana Yili$a i1e yeni 5ie~im ka.nn·
ar.asmdan
Dlil

lanlar ,da bu ya~"

Amerikallm hava kuvvetleri
Noy!; :rikada Ziirher Siaytllrlg lbilrilirHd'igioe y~ni &i:1tetesine gi:in:~ Arnei~tiJti:sti1tller Vaiington'dan

yiikseHmege

elden.

g~lditi

kadu

Siicl = A~kel'"i: MeTiI,5im RomaBlmlxl'n bugunkU par~aslnda C;;_f'1il f'limele'rin k o!'IIIJanlu.a 1r,lrIirhll. rr:
Ba~arlk lInlllsa G6j"~rldt; -

nec i'leride,

ne: d~'§l:lnda

bugiitl!ku

hi.i.kiimet P'allat

tarafmd,an hltlmH'I

kale-

~~caJg~ye koylu .1mfml .'ige. ka'ol'll§~ur-.ag",
mi.§til".

dirlilge,

uiTa~c;agm,

Ti.ir n

Otliki b
i>LliIlU.llDak

an.~ar da

par'amentoJa
kanUin.lar hanr-

uzell'e bir~tlk

-

MLlvaffakiyct lCJ.ikili'u"[ ha.yaJ Adeol

b.on~ bu~unuyor13r. Fina.ru: Banw :Dr. M~t:a'll Stoyadil'loYi9, lI.y1l1k: biJdc~lere bir buli:. 'll'encek ohm ycni bilidceyi ta.
mamlamaktalGrt. GOT"finliyor k~ 'hlikiim;et

belrhangi bir &t:ruveD ~stem.iyenJ!nin ~uidif. B. Y'cvtis: bu ], 14CUJOQ se~m=n.i. bir araya ItOplaya.u.k ve bu slIl:J:'eHe Yugo lavyada imdiye kadn ~nzeri gOrlHmiy.en btl yUi:1l! SIJo:aw 'Dl'gUt kil1r:1l(.aktR. ~arlllllento a!;;tldlkt:an 50nu
ba~biJIkaoll'l koy la,~ail b ..~hca i§kll'd~n' bh'.i. budur.

me: ahnabiliJr,

gerecifl'"'t

1i~lredill':rI

ba.e.kd etmek yeni kamutayrn l."e C.. nun giiven.iliili bildireceii hiikiimetin i:i] obna1tdIr.

Eie:r bu uas u:urinde
bir
Mlisll

ve

~J.I

Jalda
Q

JUde HI" An"l.erib. htikiimrtlerrinin hl'l....Jt :kuVVl!!tl~Tillm lZJlOO 1.I!j ft. 1&.000 U~IIlan1 old\lguDl'I gos.tcrmek:tedider. Bu 6aytl~m ~~inde ivil u\;ak~lhk da Vardll'. Sud ~a.k~llrtm 29M ucagI
V~ 4400, U!rak:~lsl
olil:h.lgu,

kabinesi

lruruluak

olUTSa

13886

s[vil

zaman uund.a.n memlekeUerine ve g]us~a!nna ya.1U§-0Ul 'll'e onTara 3'!!1~ "'C'r n hiz· l'D.rU~:r. bd;h:nebi.lir.

lI.I~aks;rmn 70!!J ii bomba atan Hl" 1!'1rl kllJUanabilecek erktu b'J.!llunt1ugu bihlidJmeollted'ir.

u

us

.
r

L
"l

YU
ArsIulusal para durlugu fikri Amerika'da iyi
karsrlandi
Nevyork. Ii (A.A.) - lyi ~a ber alar! 'l.:e'\l',ul~e...in bildin:ll~gine 'lore, Bi1"ie!ik .4mel';ka devletleil'l ingi~iz IlinuI" franluz hang-I ve do1000rm ,durlugu isin [ngiltere l"e F'rann, hukUmederi le gorii mege hazmf Qldugunu diplomaei yolu ile bildirmek niyelmndedill!' B. Kayo'nuli'l a.riUU)U.!!i11 Mr pa.n. chuluguna Y8.nat. oMan loz1eri, 8. Morgan T,avs'm biiyiik pl1r."humn a.ylu %8 -

(B",,,.

i.

,:i

J;ayr{3da)

Buyson ve Kayo soze kan~al'o;I.k., hijkUme~~n s.peki.1lasyona kart] a'tl ~an ~afjJa~ Vt:; ha.ngJn l:-Ol-unrnaS\ hekkmdaki f,kirr,E!r;rd izah etmi~ .

'lerdir.
• E.5ki Fi.o ns Bakanlarmdan _ .ateyrt·llin bir soru una.

in kabiney; Imrmag_l kabul etri oylemi, ..e !I!li!ki l!Iav.,t;11.ra ·Ie:a pa:ralarda bil~ok ,iQllsuz Juklar olduplIlu ileri .iiretek: •"._ Hi~ 70neye gilmemi, ora bile yuzde yUz igdl gibi r verilmi,tir... demi~lir.
fin;

I, yeniden en biiyi.ik bir iht;yac olan bi.itiin parala.nu du ..lugun~ sa~l.ama.k j~ini gO:l;oniine iI'IIlmakve fralil~u' ot~ki ka.lnbi yolara gOre uilln durumunu 'blkll blta.kmamak lIer tir.~. B. BUY50n radi.ka.Uer taJ-afnl n kendiine yal"dlm adandlB:I
o

Dlinya eknnemi dit·iltihnek is\en1yoIl'5a.

vab veran B. ~ayo, "tir:
,.•_

B. ce!jounlarl soy .

bar ~ kararMz.du". Btitun cah~m.a ~ saglam 'bir eSa$ verm~yi aye ediniyer, Men"lleketw· mixddci 51yasal blllhran. F r nsa . nlD olol'iLesini :zaYlfla.tlr. no~tum F erlllBlnd BIIl¥!,on' darn ba~kn hi~ k:imulllin hijl.c:umJ1etin ba~ma g~ec~l. kapBsi\ede deg!1dir. Pa r-la . ml!ll~o, bu agu buhrandal1 SOnlra. .a.'rtlit: uzun zaman odev~erini sav say n'uyac.aQlnm anlamak yii'ku mu'ndedilf. Oydan sonrll pi rlamentonlln Bay Buyson'a ka.t I gOller miio ol,dugl! sempari, ver~len oy'un
1arUTliz barrse

Pariste karrsrklrklar
Pal'is, 5 (A.A,) - Kabine buhramrun ioonuc;:lilrl, dun gece iyiden iyjye dluyulmu~tur. Sa.g kanadm 6ir-;ok grupbum "Ie Acl~on Francaise iiYI::l~eri durur.ruhuru

Ispanya'da baysal I t; r yeni tedbirler almryor
(A.A.) - Birco ki.yaralarllITU'lS! ve ii]melili ile bilen "lie paz,JI'I" gii:nu hlavaUe! kii,inin
yi.inde ~likan ofllemH

Madr'd,5

hosnud o~-

maddl]prll1l blhar m~in gDs.~e,.j, yapmak iizen~ caddelerde dola~, mH;Larrdu" Kartlyeiato:nd.e v~ by )'uk buluvadarda haJkUl oEdukilf-B.
heyeCaffl

sonra, hukumet
38y,amanhililHI.

hadueletden c:umurluK gend
r

bir ge.nelge yoUa

nu,tlr.

i'7ivde oldu

-u,

guri.iJmek

-

t8.hnna kar,1 DI'l'nad'l~1nf gos. terir. KftbiJneyi lek:ra:r B, Burson ~a.raf1Jndlln kurduTma:!lf ;~l'l'II um1ll'r C ba!kan~ k~tlnda IITarde. bu\ulf'll·
ollun

tedir, Seyircilerin un Iii Alman or kes.ltta :jefi FlJ rtwengler'in ~efligl al1i:nu:liIyerilecek olan "wC!lU'YTie" iii]llera.!Ollllft gitm,ekle lirihLuklali"1 SuadB ,opera 1t~yatrolu 8.nunde baZl lluldiseler olmutlul'. Sozde fa,ilt

manda

du~lug,unu

:!>aglaQU1k i~ih'
birle§oik Arne

J~ Bakam ~a... a.y]ara emirler b vermi,rir. Ayram dlilfumlar olma dll'k .... 1(5)'.1 Yfi: slya.II&I lop]a,nhb.rda ba,yt'ak ve band,,~ h'~lnmall
Yiu3tk

Bunda, Alya~a~ ve azrbcl "o:derin loylel1digi top~o:.liIt.la.r yaak C!dildigj bildirilmektedilr.

~a.pTlan Qy,damlan

edilmi,tir.
Iku
;0

dum.,

Paris, ;5 (A.A.) - B. Laval, bu a.lqam saat H~da cumur ba§karu~ na giderek eevabsm b~mdinni§,til'. Bu eevahm mef1ilf~i olduiu 5.a.1I1maktadu,

kanl:rllU'. h .km kiy,atroy,a Kimn~ .
sine enl,e. o.maya kallutm.tlardu. Cumur~yet muhafllz kllla.hu,·m daD kuvvetli bi,. bOliik kam),onI811'I. bemen D'per .. m.l!yda'lilmo. gele -

IIcu,pluJ.d

nolan

bir

'tlllkim

deli-

rika devletlerinin

z.t bulundugu ile ilgili b!i.1lullma'ktadu.

il'u:,elemeie Im:teklil1lcleki siizler-il

Sosy,al ve spor kurumlal'l,
ragJft'tID8." ooze.

buyraklanOl' ancalc u~.u!5al baYl'llkla ber be..
biTec~Klerdh"

Radikaller ikiye ayrrldrlar
P(Hi •• 5 (A.A.) ~ Anadolu A= -an nUB oze! ayta:n hildiTiyoJi": Parlamentoda. tam ,edd PMjesi iki oy fa.zlif! Ue redded:~ ... :zden onc'l! finans kDmisyoDILI ~ojleyi 18 Qya. kar,~ [9 'oyb. onaml~b. 81.1durum kall'~.n,mdaBiI~bak~n B. Huyson biiki.imetwn ~eki1imini ye:rd~. Cumur Ba.tkallil B. L,ijbrijnyeni kabipeyi kurmak ijd~rini tekrar
Bay Buyson'a verm.i~!ie de 8. R,uykal"§i!!llnda

hi:rsok talehe • Din lop.antl yapml~ olduklan Ye' bunlarlD i -anat HTUplal'iD,dan
VI!!

!feR ka.r-IJap.hgrn onune g~m_iI,lir. KaJ!'g'll~al1l1,,: ~lkaTm.k istiyenler. dep bi.- f;OP yakalanmllb'_ Liik senburg ur&mmd

ingiliz

Alman konusmalari bashyor
=
;0

Depremde olenler: 56 bir
Londza, 5 (A.A.) - Ott.a.vadall bildiriliy,or: Re.smig babeT]tn: gore depremde Cilenlerin saY~!l~56 bin kl:§iyi bulmustur,

Londra, 5 (A.A.) - ingiliz alman deniz kcnusmalarr, bugUn yapdacaktIr.
I

Alman hava kurumu
Bedin, 5 (A.A.) - UC;ak i§le,.. ri kurulunun yeni tUzUgii ~Iknu§ .. tIr. Bu kuru.1'hava bakanugma bat-

melin, hu paJ"8.larl a%allmd deiit f kat JolsliLZluklaTID ontine .~mek ist.edigine it.uet ederek yeDl
,u ile.r lirlkarWlyaeagulI, terslDC D]Br'a'k vel"gileri axa.ltacagull ve bundan ba ka tam yetlri kanunu DUD parlamentoDuD hakl rlDl eksiltmedi gini. hiikUmet tara.fmdan 'JIM: r1Iac.a1-cbl.iJtiin bUYTultula.rm gene parlamenloca. konu~UI'acaituu

Bu:ndan !"!onn. 8. BlIyaolli hUkii-

yurdsever eelli~)ik ifi'li'ptJ.erin. den bulgnduklar, diyle:nilmekte -

dir.
Bugiirn Pe lit Joul'na~ g,azelesi ku'l"ag'fnm 0 .

Pu,~, 5 (A.A.) -

Londra deniz konusmala.rI ve Versaytm suel hiikiimleri
Bed in, 5 (A.A.) - SllyasaJ ~e·venlere ~re, Almanya lIe deniz

loylem;~t;r. Bill sozlerden m1~ ... hukiimet, e

son ka.bul etmemi;,tiTBugiilnkii buhran

niinde ciddii ka ... "khklar tlr. Ab,iYOD Fran!>I!z iiiyeleri. Pol .• Jumal :gaZ:etes,i1llin. f:raoglD Iluymetten dii ,iirii 1m eli haL:kmdaki
yazrl Brlf1!1protl!sto ederek 1ru... , .. " glDbuli.iD umlannl klmu~lardrr.

~Ikm.,·

konu§malarma ba~'[ayan tn,giltere bu ha:rek1eti ile. Versay andlapnaSlnUl sud hiikummerinin iiignenmesind~1i1. ~'[k.an durumu tan.m'lak-

bdlr. Hava l~h!'r-i.ninba§m.a general Goring getirilmi,tir. Hava ordusu. 6 buylik bOlg1eye aynlml~br= bun1ann merkezleri §W1lardrr = KonigsbGrg, Bedin. Dre den. Munster, Miinih ve Kiel. He£' biiyiik bOlgenin ba§mda bir haw cenerali bulunma adn'.

sonnJi oya

ya.1mz i'ki o,.la aZInllkta kalmlfbr. Biiylelikle Buys.on k:abinesi il'LDitak ~~ gun ya~llm~tH'.

l~iI -

Ra.d;kal Parti,irliin ~gunlui;u BEryo~)"u degil .BB. Da!a.d.iye VI! B:oille~yi tutuyor. Bunlal'. :5'Cl1syaiist· lerle birlikte bir !!iol'kabine kuru~ma.sIDl is i:yoltlar.

Pa.r~lin diger biT~Clkyer'le'rindc de huna benz'!'!1" karf~;'lJkhkla'l' o~ ..
m·u.~tur.

B. Laval kabineyi B_ Buison ':un kunnaSIDr
istemi§
ra agldaki di"evde hulumn, tor. I_ Parmamftotooun vermi, 01dugu oyd:an dola,.. e.sefliJim. Ben dE-lDokrasi kurumhnloa ve kamusal huni)'et£ baillYlIIID, fakat hU.D ht;:rl muhllFB,'za etmek iij:tn ulusa.l krediyi ve de-viet otorit"in; lehli " Ire e du.,urmek gerekmez. fr n a'om h"h ngi hil' alanII n c;.ok d.f rl ilqraa& alamDd kuvvdl, (11m I. liZIIDd_ll'. Bu uyua.yl yoneteRlel'. kendilerine IUIm 0Ia_n oto'riteyi uluuJ kredinin bozulma.rmull nishetiode ehle edebilirler. A'PTupa. lakin degildir" Ve
J"onUlrJr

yeni kabineniu kurulmas! diizenleyici Tolu o1acax1 m~ktedir.

Bu ~OiuDI!lgun
ili-nde llo1Ful-

"Rejim buhram"
Pms, S (A.A.) - Entransijan gazetesm, kabine buhramndLn b hsOOJerek diyor ki:
hBu amk b~1' iikiimet h blllhra-

'Pil ria 5 (A.A.) ~ Bay Laval ..... umur BClIkaD:J: ile gorn tiik'len aon

Paril, 5 (A.A.) - BU)f!.on ka bi nui. ii~ul[Lci cumu:rluiun kuru lu,undL'1 hen parlame-nto ka'f!!!i'JI.ma !ilk I' ;;rdanaz devrilen betinci kabiaedir. Birinc.i i Ro,'bu bbineai olup 16 mayu 1877 de denilmi,ti:r. Ikinci~i. Rib., kabinesidir ki 1914 de devrihni,tir. O!tiinciisii1926 dll dillen Eryo kabineIi. dordi.inci.isu de 1930 ,da di.i,en SDtan k.bin.el!lidir. Paris, S (A.A.) ~ Radika~osyalist gruPlll bugiin toplanarak verdii~ kar:aTda Flanden ve Buyson hiikUmetmeri tarahndan istenilen ~ekilde :yetkile:l"le kar§:I" oldugunu bildin1liltir. Bu karatr :sonar konferanslIna gOlllderllmi§lwr. ~ekilge1er ve pergoJalard~r.
kUTacaksmu? ••

ru degil, 'fakat bir

rejim ve belkt

tadrr. '''Kolni§c Zaytung., ,gazete"Si, bugu.n bu gtirii§ii yazma_ktadu. Bu ga zete, alma n hti k wnetinin 16 mart genel kararml ki:itilluyen u§ lus~ar so.syetesinin blll karan hakkmda §unlan yazmaktadrr: "Bu, karat, tiizel bir sa.buD kopiliii idi. Bu kopiik ~jmdij dagHm1§t[r. F.akat Almanya kendisine
kar~l yapdan bu yeni haksl.!"hgI kolay kol.iJlY W11lltmlyaca'khr ...

Bir a]man g.azeteci AVUs. turya~dan ~[kanlryor
Viyana,5 (A.A.) - PolisJ iii .. t'ey gun Senkonki ·na.zi propagaQdau i:ti ile au,lu olarak yakalanan. alm&n gazeteci HII.n. Harlmeyer in SinD' dl,ma ~,kB'll'J1mailn:u em remitt; 1'. Awsturya 'OPI1lL:'.II"~dB'I1 pkmali 'ZonlDdadlr.
Harlmeyer, 24 MUSt i~iDde

de kU!iaca b~r frall1su: buhr2lnldu:·. Parlamen·tonun dagroimasl bile

bugunkii

duruma e]yeri§li bir haI'@Ket olarmyacakt:rr. Onun i~in yapdacak § YI' pal''lamentoyu azathyarak erki bir kamusa~ sag-1m komltesine vennektir.

(:in Sefartinden: ein cumuriyet htikiimcffri dI§l§ler i bakaIihgmdan

Al tIn piyasasI iyHe§;ti
Pari., S (A.A.)
btiiytik

"'.

-

piYMB5mdB

Dlin altm hi!: iy;le,m~
z

goriilmii"tiir.
Pa.ri • Londra'ya. a.hlD oUa ml.,tn. Salll.J.bgma gore. pi" -

da mtm ahuan inRiliz lira!annm i5denmeil i~in ingil;z k~]i1trll')li1. P:a..rll,'e blllndan lonra. altln yolll •
yac.a1€hr,

biitiin e!~ilildt're ve kons,oloslukmara veri.1en emU- muci bince l.m.93S tarihinden itibadem. pa:saport. vize \Ie sail' tastikmuam ehl~emde i§ sahipleri taraImdm tediye ohmaJ(::ak harca; mllkabil bu vesaika a§:ai1da yazili (em dlI§iqle;. ri blkanhg~ ) p1ll11 a nnJ y,apl§unnak 1i1nmd rr. Bu pullar bej :IllevldiF ... (1) On dolarhk (san) (2) Be§ dolarbk (mavi) (3) ilki dolarhk (lumun) (4) bir dola:drk (ye§il) (5) 2'5 dolarllk (mor) Mem~eket dl§1nda. otlu'an biitim vatmda§hlra mal6m ,o,lmak iizerl:' keyfiyet nan o1unur. Aflkara, tm rse'ladeti 4 ha.ziran 1935 mii§ ve u; aydan bcri d'e yataktari ~Ikma.. ml§tI. Romadaki biitiin yabancI hekimJer. lura ile; ona bakmm:§lardl. Kadm:r goriir g,or-. mez tsve~ eli;i:s.inin i~me dlogan. llmudun bo~ oIm.arlIgJ. aklrma geldi. Talim, yal mz .berurn g02'lerUne goriinec:ek gibi. yan1mda yer al<hglnl bi.:r k,ere daha anladEm. Ramada mu§>teri edinebilmem Liiin. bu pek mutlu blr hastahk hadisesi idi ~ Hiista. Romadaki yabancIlarm gozdesi Dian bir kadmdr. Onu boyle yatalak eden ~eyin bel kemiginde bir aksakbktan degH, ~arp~madan dogdugWlU ve inanla masajm bir Irn-; ay ililnde, kadm.c:agux ayaga kald!racagmll §i:iyle bir bakmC8, anladrm. Ona kimsenin 's·oylememi~ oldugu bu du§unceyi sQyli!d,m ve sOzijmu de tuttum_ Masaja ba§bmadan once iyile$mege yUztu'ttu. U~ ay olmamltI tJ ki ROlnanm yiiksek snsy,etesinin yansI. I ka,d:mm Villa, GOl'ge~ed,~ arabas.mdan ineII rek." bastonuna dayana dayana, aga~larm a1tmda gCOilindigin.i giiFdii. Bu i§itirememi~ bir bG§ank lSa.ydd~·. I,m dogru:su, bu ~ok sate' bir m'ssele idi~ yaJlfIIlZ yeterdi ki hasHtda man we hekimde sabll' olsun. Bu bana. Rornadaki gen;§ ingiliz kolon;siniJ1l ve [u~k~ok i.taIyan evlerinin kapdanm: a . Ertesi yd mgiliz 'eJ'l;iUg-inin hekimi oldum VI!: Roma~ daki on bir m.giliz hekimin bir aradaki mii~terilerinden d.aha ~.ok mu'!IO r.rim n! u.

'Tefrika: 90

Evinizi

ne ·~e

e
T.iLrk~l:'y~
Yll!z8n:
~I!YJl'I!'lI:

N85uIJi

"ElIerimWe!u uI-;ine girclikten

BOIU'3 ne ille ya~Iya~

11.4YDA.R

ca kSlnl.2 ? ..

AI,hr'}

M ClN1'

(j,e-ne yan gozle yiizi.im1e baku. PaTineD ~ ol..m.azsa zengin ayrdm1i oMugumu an..laaiakla

dar giize bir ko!}k yapt[nnak

idi; kendisine anIattie:1m kaism illsanm pa:raSl o[maI-t 1izrmdl. hahtb

Boyast7 masamm bir goZUnu ~Ie;"":rek bia- 'rora.bm iliine t!llulllm~ hir avu~ kiglt paraYl gosterdim. Bu. oniki yill bin gii~liikl¢ ~!J]'P elde etmi~ oldugum para ldi. Benti on be§>bin frank.kadudI. Belki daha .;ok \Ie belki daha azdl. Herbald'e daha azQl. Ive~ elliisi; uHakikat nedir b~bne2 kutu.c,u. bir dostun dedigini dinl,eym ... diy,eve parrnagi.yllie amml gostererek de'Vam etti: "·Siz Salpetriyer'deki hastalanmzdu daha dogru dii§un:mUyorsunuz. E'V~t,!bu, Elgm hastahktl1". Ke:ndini:ze hukmederek bidiselell'i ,rtiyalalllHlI?daki gibi deiilt rem,. tedeki gibi gormeg,t ~all§DUZ ,Eu hula yij,.. riiyecek ollJllirsilmz. bir ay:a v,armaz, s.OI'ap botabr; bOyle oldugu halde daha., ipnde Qoo lurulabilecek bir tell: ada gonntdim; timdiy;e kadar yap11a.tdu Jan bitm" . tal'~~,

- "'Makarna ile •• - "Hayali beynLnizde o~an San .Michelle en az yanm milyonla kurulur. Bu pClraYJ nerede bulacakslmz? .. §a§kmhkta_n diUm tUt111IllU~U Bunu hi~ dti;iinmemi§tim. Bu yeni bir goru§tu .. Dli~iiniip ta~mdilktan :soma, goZ'lerimi do:st.umun lIli2:iin,e; dikerek sordum: '"Ben ~imdi ne yap'iacagIm?" . Arkad3'§DJl, karannn venru§ bir adam h,illiUyle ~ 'IBunu size §imdi an'latac.a.grm. Yapa..
cagm:rj'l ~ey ba:§lladlgmlz i§i - SOnu g,elmi.ye-

ta oldugnnu 50yledil,er. AklmlZl ba§lnJza toplar Vel dddig olarak '!iall§fIlaya baJ~la.rsanil: bUlrdan kolayca yenel", hepsinin ileri'si .. :De ge~eniniz_ Dunnadan ~a.mll!i]['ye artudI" gUlIz paralan bana sak1atrrsaruz - sizinle i tedlgin[z ballse pri§irim - ro.e~ yda varm,3.Z, San Micheh~lyi bitir.ip' ora:da k6pekleriniz 'Ie maY'RUnn1armTZIn yamndai mutlu biT' 0" mur siirebilecek kadar para kazanmt§ olut' ..

ceg i i~in - hemen oldugu gibi brrakacaksIJ!III:Z. kin:;; badanall: oda:nrzdan ~Ikaca.k ve Parise ,rnonmek istemediglnize grOre R0111a~ y gidip hekimligmize yenidel1. ba,hyac.akSUlII!!. Roma" tam smn liah'§1a.c:agnllz yerdir. OTada yalnlz b§;lan ge~rll' VI: uzun yaz

gt1nlerin,de de buradaki

kurmakta de~am edeminiz. KafanlZm i~indeki 'tek :§ey San 'Miehel!l!ld'h'; mc.ak siz beyinsmn bin degilsiniz: y.ahut hellke bmtu daha &ezmi ,egildir. O'te yandm" e'ipizi nere dolmndursarnz ondan f'aydalarurmZl1ilZ., Bana" RoyapdUZl!

Arkad3§lm gittik.t'en sonra, koyiu odamdat kalese 'ukzlml§ bir bayvam gibi, a~ai1: yukan dOIJa§a do.a§3 kOFkun~ brir g,ece ge~i['d~m.HeF ak:~,am yapngnn gibi, kU~uk kili:seye kadar ~ide1.lek, haya~i=d.e ya§ayan sfenks"t, '~g'll:cen hayrolsW11" bih: di~·eme~ dim. KIrm.IZl mantolu ald>atlclIllUl birden bi['e oniime §tk.acagmdan ~ekLniyordlll'm. Gune§ yiikselir yiikselmez fenedn bulundugu kIYIya kO§iUP kendirnii denize frrlattmm. Bey· nim hemen. orfezmn aulan g~bi duruldu, seril'!lledi. On be~ giin soor3. R:omada, Piazza dE SpaA,ad~ b«kim ow Kits"m evine yukpni,gtim. VtRM1NCl SOLOM Pinza di Bpanya lnt m!i:}terim" Rornarun tanmmf~ ingiliz bankeri P ... Din amn oldu. Av ko U:!l1lDd.a kOpekJeriu ardI . lit Im§tm"llrkm d .

su.nuz'H

m

b . 1!lni2: yabana: ImkimiD¥llwumak.

-...

... T"~-=f~i
• PO. I'

~. ~

SAY~f

I

ULU5

6, HAZtRAN

1 ~35 I>ER!).EMr.£

,!

,i

I !~

Milyarlaca malolan bu. geni§ orgtit biitiin yetkisini kaybetti
.5 (A.A.) - B. RuzvcH. gaz,etecilcl'f:, N.R.A. 111m yeVa§ington, ni §e.kli, kongre tar,EIIhndm kabul edilirse, 6 baziranda }lori.irlUge gi~ recegini soylemi-§tir. Kururnun i!jl'arlarmr azaltmak lie i~ rneselelerinde 3r'alClhk edeeek yedi komisyonun kaldrrtlrnast ger,e'kecegini sdylernistir, Bununla berabcr, B. Ruavelt, i§ hiirnsunun, aracr kornisyonun 0devini gorebilme.si icin kengr eden 600 bin dolarhk bir kredi isternis-

N. R., A. nm yeni ~el,i

ita). a ....Hi:,IJe"
111U
(Bai'r

dUl"ll-

gerginle,i,'olw
J. e:i sayda.d~J'

Yurd
Bl.In"!j
iII),rtaT1n'lI1.:chn) -

Pn s t a s i
her ~cy ~a1tI]lyOj, ~,~O'kl.ilun yelWU~ks.alCilnl1ndMd fadrC!~ sundan yt:mckJenje mij~ik cilinln.iyor. B3:joka eamanlar da i. \Iiiyu,klerimizin ulusa) gtinlerde 'ill: bayramlardaki soy. Ievler] dinl.eniyor.

Til('.u','l ,kan
51.". i &;I}d~".! Vil~tJ rinden senra.

UTm

~l'l'"h,i S~""lt,
O'LiDu

Rasid

uzun ~r-

ru~u b ,kam Alba], Vil'lin~in resmini b •• 'rak AlbaYln ve:rdm""iI Ide gerrli der lerin semi, bil" land. yeo 'rinldigini gtirmekle hOllilUd I01.dUgu'ElU

bar ~iiJhpn.1 Ue biz1! bin;ok d'I:'~t'rli eserla.

Bil" I iiI Iiii" kaynagl:, Bursa luz Ii. ~,eLi COin] v~, tlkler i bu kQopentift~ oklJ.d ra gcre-k
0

bir de ticarer

hi vlmui~t·r.

,~ul.aktadu'.

be§ YJ] ol:lc~ye~~J.I iN!) blfi n.iifusl,u 81.1:1"sa ~ehri l(1ztoi!J'l'mI okut a eak t:e-k bir o,l<u~
hi sahibh;

Kita.b83 sayfahk tarih] btl' ile ba1jlamaktaLdJt. BUlI"ad'. ta.n<l:imatltan e ...tl \Ie: son.l'a &!.man.ll dev11l'1ini'n kQydui;u kanunlardan be.fl~d.~l.

I1Imkaddem~

ga.z@te!li d.II!!' jta.~yal!l - habe anl:a.lmazhinnn ancak ilti kO~i.\rma )(rI)lu bulundugunu yaza. rak diy,or ki: ., - Va Habe~~$taO!'n~ ha[ya ~ ya saldu'mak a1!'ZllUU kun:'acak ve Ha.be~istan !taJy.a.nm haldarun Lanryaeak yahut d'a halya Afrikada her t,ulI'Hi slyasa' (.aJ~~D1adCIJn Ya.z gececektir,
(TlI'ibuna)

mol

A.me'l"~kafi kollejL.
Glt:uz I!:ilnesi

~ni!j.tir. BUlo'Ida.n !lonra ticard hiyeti, teklmiiJij, .ret kammbu ri teahhi.it1~ri ran ba.rniline

hi rde ~rk~lde:r

i-;;i'!'1

·ilk. bq,

k>l'l1unUl1un

1IIJ.1..

tanesi
kralar

de: er ta oku! LH.llundugu h::dde icin hu arnerf kan koltejindcn
erta okl.llun
Qlma)'l~l. kadm-

eC'l"l.~'bi devlerler in tiu.
t~c:.I.-

,tican:t kanI.li.ItLlmu:l. bo'r~Jar l'Iu kukundan emre senetler, yaz.Jb

ba'§ka bir

C;ok bi.iyiHf: btl"" bah~cnin
kurulmus ,,]an bu okulun artl.k ~ok gcni';jletilrn-cs.i

lrk kiilltiirii

ba.klmmdan

Bursa

i~I,n. bii-

ortas.ma bircu dah ..
£CTf>I'n

afJ.;

yi.ik bir bo~}uktu.

hill usiyetl~r.
y34:lh

senet:lp.r,

tiearctkanununun aynj haklu<1 muteamk huslIJ.sifct. led ,a,y!."~ ayrr hahisl~rde tetki!.t edihncli:Dogrllldan

tedir,

tiro Va§ington. 5 (A.A.) - B. Ruzveltin, kanuufarr yiiriir olmasa da
ortadan kaldirniyeti §oa§km~ 11k uyandrrmrsnr. Baas ~e'llenler. B. RUZ1ileltln, yi.iksek hakyerinin karan dolayrsile, N.R.A. da pek ~ok ~ey kaybetrnjs oM.ugu fikrinN.R,A. mamak orgutuniil hakkindakl

italya - Habes uzla§ma
komisyonunun ilk toplan trsr
Romna,
$, (A.A.)

dOgLUya.

ticarete

teaUfik gore ticaartlal'l i

eden Jusml.da retin

iae, mrtinler~ ~bliyet

tadfi ve ric.al'etin.

aah edi,lmi§tiL". Bundan

Bonn ""tab,

ti-

cad j~leri .ticard kanunumuzun
~cri snWUI'HI go:re iJerhetmekudir. I Kanllnun

rnadld~ve l:eLZ3

~talya .

Ihabe~

IiIz~a~:m1ll komi!lyolluD'UR

ilk

miidd-r:H
u'!une~i tamdlirmlZ

D

hukuk ii~erill'lde
muharrh

t.oplanbsulda

'b!lll.!laDgl~ ululi

h,a.k-

~hkotmeleri e$erlerini .arb,

deguU
(368)

B. RlJI,zv,elltwn endustriyi N.R.A. kanunlarmdan kurtam1ak istemesini, bundan '01'"u.ya lilkacak kan~[khgrn N.R.A. dm yana fj~i:rmeri lI;ek,ec;i~n~ urnmasma ve'iI'mektedirle.r. "Tecim gaeztesi .. diyor ki: 4 B. Ruzvete goriini.i~e gore bugoo N.R.A. dene~iniL terketmekt,edir."
Va§ington. 5 (A.A.) - B. R\lZvel t 600 end iistri kohloa em i:r v c-

dedirler. Dige:r ~t"venlerde.

kmda :gorutule-eektir.

Kom,i!!lly,on, once programlnl ve yeitki:Jinin 11IlIUUlI bl!~itecek. IJUIild!an IGDra lelecek ~op~a.ntlSrnrrn yelf'ipi 'Ie tari:-

i'Siincfe ticaret E!>C:rhukesil1i

kanunu

,erbini

dIE: ~

iyi ve a;d, b~f i.bUlb :ileya.zmJ!hr_

lenetle
!d~lmi~t:ir.

okuyaeagr
Fiatt

hini

!l!apt,i\II,Y8,e;a.kl'iir'.

gU1i]ukle:rini
kild~

kol!liY01

hal1edebilec!g~ lit:
ZS ku·-

Dogu Afrikas,lna giden
italyan kuvvetleri
Rama, .5 (A.A.) ,.._ .Ask,erlerln ve i~Ciile;dn dog-u Afrika,sma go:n".OOrk ,kilih;Ur lI:urulunW\
doldurmak r-ikan

;,i tanzim

bu

b!lJlugll

bi:r hal :ililmll! bU]W1Iuyor. ~ilnkd:

I;)kllJ1

lI'ulttlf.. kaunm biiyUk bir kay barn. In! yapddr, lJayl'ama ilhaynluz Full GmC!~le k:OytU~iik komi.te50i. 6,.11::11::[; 1:11: geJmilludl. !hY~SI binlere "aran kilil~ HUe r lIltu toy IbilJ}'TOWiJm gel",;ek-ten boil' b!!!yram. gibi bilyU[k bi.T 'Ilev11!1~lf: kllllllad.r· [.ar. Zerbek Gyun.1ar~ oynadJlaT_lid;at: ;;ekme ),Al"JfI, yumurta Iko§ulu yapt.d:u.
mljtr.

ren N"R.A. si.ueminden kesin o~a· rak va.zg,e~ m i ~t~ Kendisi ga.ze te~ r.
cUere s,!;ylediklerinde, ap:Ul ~ah§-

derUmck uzere vapur~ara b~ndiri1m,es[ne dievamedilmektedir. Pa zanesi. giinu TlriY'Bsteden Saturnia
B

kOn!!j~Din bul'Undugu )I'!!rde: -stliigr ku: lis~,irdlll bugUn 79 III IcyU' 01mak uzere tS3 oluuUl ",ard~r. BIII,)I'd
SOn

i~i'n !bi.r ikl )'"d on'~iC: Amc!;.

Bwr,8a:prn 'kg okur~ar.ma yetmi"ol'~ of re.ndi time gore, olbJ.hm bu gealt bah'Ie IRe haZl lJiv~'lH ,.p:dm_ I~IIR du-

'Du ya.TI~tOl biri.nc:iligi

Armi.td k.oyund.e

sn'uft.a.n

-ZS 'kl::UM[Z

;;J!k:aJ(:aktnr.

t!ili: r in.de t&,tanbuJdan,

13aI.'rke5~["-

ihn..

maya, du§u k gundeliklere. -;ab§ma §ardarUlia .dI§nomaJ jjniirde~m'eye dokWlan bijdin hiiki.imlerim .art:rk yiiriir olmlyacagUl[ bildinni~tir. Bo,ylece N,R.A. b:ir yonetim blirosu olacak ve yairuz ~u ~~Ie ug..le ra§8C akur : 1 - t~sizUk. gilndei.ikler ve fivatlar uzerinde N.R.A. sisteminin "ytiksek hakyerinin karanna kadar ya,!?m[~ oldugu etki~eri 3.lI"a§tI:rarak bll..1nlan saptamak
Simdik~ durum nakkmda bilge toplamak ve yetkesinin ~er~evesj, bQy'~ece iiizilm~~ obn N'.:R.A. mn onumGzdeki nisa:n aymIn 'birin,e kada;r 'i21qmasma devam edecegi sam 1m aktad:rr.
2-

ismindeki biiyuk vapur dort. bin i~.. ~iyi "Ie'Cenevederl d,e Livorno ya~ puru

tz:mili"d~'IIlI '!I1't otl!ki An.ad.olu tehjt[eri:mtdn g~h::m]iIl:r dI.cbilliluna:n 'bu ok~] kl.llJilrnun d'il"ekto,riyle

~,tu

bUniillJ~a.r'llh:r.

Dn"

,lillnceler '1anru~. Bu. dll!J'Un.c.e]crin pr.ogra.mhll hr'llard: her ,,11 birer pariasJ Yi3\P'dmak· iU.lret ile hi; o~maZG Ibq, y:d~ ,tb m.~ydan.a geti:r.ibDuini giintil §<ok ister.

bin i-§~iyi alarak

limandall'1

bi:rHk'te

gc:otdliim

'~:rkml~lardlr S,efe:rber ,edilmi§ Illan Laduada tumeninin bir ~usm'i da Cag~iarid,e I,em.ilere bindl[raecek~iI'.

sjn~n en ho~u'~ giden Tine ve cia denlerll1.e ~ot

ku Liwet.-alb spor i h:·
,i5n.em yerHi·

Ova k,oylerinde temizlik
B\II,rrsa.,

we bir;Ok

toy pdtlivanh.rl

gil

re jlt i;lerr ,

(Ozd .a,~)

-

Bu-

italya ~ Habe§ 928 a.nla~masl bozuluyor
Roma,S (A.A_> - Gazeteler, 1928 habel -itatyan andlalma::T .
n~1iI

lim olmu§tm". Ctin.kii = akull!l,rrmu.ilan tHI.~kaOtedenbcri biitiin Ipor IwroUanmrzda dahi hiJ.kiIImI liIynn yanh~ bir ka. na.tat vardu: Ma~ kazanm.ak. h :111·

ra,dJa.halkeri ko,.~ti.HIk komitcll Ova kOyteri uu.:m.da bir t.&DbBlk J'WiII q-

bayramm aonufilB:lI haJ.kevi 1IiI,cUlOk komlbcli A.rmlld ki)' sand[gma 50 nn mt1kUu udli_ M ATA.;

n1.iI.k ...
Bursa kit ]i,c!;Lniin BpOlrda gihti.i.Cii 'lpor,!lopGt di:ye ,01·· YOl bu degildi!f.Bur':lda. sun v~ v1.loc.ud kuvvnbmloin.

ya.p:rl1101'alan~
a.r~J\ljt

n'la;k:lt:adr:r. Okulun
duo benyizbol.voleybol lal."~ vat"d
[II'.

gUzeJ biT te-ni,
ve rkroket

bondacajuu yazmaktadnlar.
..

hlnm

ULa,\"oll'o - fasc:isla.

bu riIlesele:

K u: lar

r.mu bG:§ :zaman]

bakllm:tdOlL d iyor k ~ :
Habe,ista~:Eun meydan oku yu~larlj ikl ij~ike iIll'asmdaki dostlllliii!. eng-eMir. JnslII.n !iunu soru)'on
(C

dil!diklerl

g~bi. '~m :opal' .alanlaml.da jnlm~yi

Be. bir

~i I.' meo-k1i edi rl~'[.

Dil dersle'!'inden
amerikall
SJZ

mis, fra.nsl~cay~ da bir okl.lLlmaktadlir.

Kabine t:opianlYo("
B. Ruz. .... yi.iksek hakyerinin. vermi~ oie]t, dugu karaT iizerine ortaya ~Ik:a.n
Va§ington. dur-U1mu gorii§mek iizere kabineyi toplantrya ~mglrml§tI:r. 5 (A ..A.) -

«Habe,istan"m, a1du'gu,amaz hklatile r~ddetmekte bulu.ndugu bir anla;!,maYl. Italya.~IilliR ida boza
rak oz,eiilr]{igiinii @lde etmes~ d.airy Dlmaz ml? »

matmazeli

&.a:nOtret-

menle!['den
sil!sindeki

~otunun a.ym zamanda erlid: listsi ogntmenieri I)lma5~ Iku; li-

dyor.
.gIoHl'IJ

V'eriTDiw ey~ oldugunu gMt:e~ Hatd bu seobe-ble Kt.H'l:tir Bakandiger Hselerle blr rOoldu·

Ciyornaie D'italya,
m itaJ,ya.rI SHlln

Halbe~i:slOlli.

11g~ bu olnllun

uzerinde ill!.ker topiall1aMa ~Ii.u;iugormektedir.

'kabul etmi~'lir. Li9.t okurlarn:un bl.llrada bi.r koa'pe:ratHleri ve bi!: kit..ab sa.rdYl vaT'. Gene k(;ndi~ef'n.nin yonet-

l
bedeli 21.700 IiradI[. 'artna~ mesini goreceklerin hel' gun Q~leden 'evel ve eksiltmesi i~il1 beUi gfirtde 'S<Bi,O!irt a 14.30 kadar 1627 bl1lillk lira. ilk teminat mektub veya makbuzlarile teldU mektublan, m tophanede satm alm.a ko· mi'sy,ona venn,ule:ri.
1---.21 0

\; II

1,11

L~l(37,;Un

Ami II"li~j

Sallnolma K mDi~YUDU lHinlan lLAN Klfldarelinde 480 ton u.nun kapah zarfia. ih:alesi
.1 -

11-6-935 salt giinii telgrafha-

ne ayan saat onbe§ote yap:r~
lacakt~r. 2 - 'Fahmin edilen bedeli 62400 lira ilk temina:t!: 4680 liradrr'.

IS l1a.ZiI"an 935 curnartesi gunu sa at 15 de kapab .lUna eksiltmeye k(ii. nulmU'~ ta hmm e dilen. bede,l 20963 lira. 710 kUHl§ ,olup ilk temmatl 1573 ULradIr.. §lartnamesi FIndIkl~dak; satm alma k,ornisyonundan almabilir eks,ihmeye gir,eceklefin vakti muayyeninden hili' saat eveline kadar tekHf mektup~anm Fm.drkh lstanbl.l~.kumandanhgI satm al· ma komisy,onuna verme~eri.
ret n.akliyatI

artu'ma ~~e satdataktu. 2 ...... Muhamm.en berl,eli (204) Hradu. 3 - Muvakkat. teminat (15.30) lira dJ r. 4 ~ §.a:rtnamesin i gOtmek. is'tlyenletr her gun mu· haJ.sebeye gelebilirler.
5 - thale 17.6.935 pazM~ tesi gun.ilI sa at on be~te ann· rna ve eksiltme komisyonunria yapdae.tkur. (12'508) 1-22'D7

~ I'nph3loed@

"

I lambuJ Le

~~;;,;::S""'~~IIZ!"iZSZI.:I~~itL\z
~

~azrm Amirliii SatlD
Alma K·o,m[syouu

. ~I S.!l~\'I.faSan timi Sa,..n
f.

hinlaM.
lLA N
73000 kilo sut 665001 kno yogurt 13 - haziralll - 935 per· ~embe giinu nat 15130 da

Hebel

Sa Illhni 200
100 4fJ

2
4 6
8

~
~

300 150 go

3

.,
5

:3 - Sartnames:ti Kuldare-Ii satIn alma komis,yonnnda her giin goriilebilecektir. 4 - Eksil tmeye ginnek is,tiyen1.erin teklif me:ktupI3& n ihale gUnii saat 14 de ka,.. dar K.lr'ktar,eli satin alma komisYGn. :reisine vennelelri ve S1iat on beite komi:syonda
bulunm,alarl. tstanbul
(1201)1 1~2106

I

A"b": Re;~d:e~~i.~gil·.]
Ili,nlan ~
I I

(1181)

1-2087

ilibaren birinci ekmeg'f: 9 kurUi on para, ikinci e.kmege B, h.

6 ha.zir3n 935 den

ni gekmek tizere ber gun oi· led.en evvel ve ek:siitmeye ltfaiye memur ve mUstah. gireeeklerin 1455 'lim:abk L~k t.eminat mektup veya malt demin! i~i'n lUzumu Oo13n (ti5) taklm yaibk e1bise niimune- I D'llZmariyh: tek'mif mektUlpla~

l'taprah zar.fl,a ahnacakuc. TahmifjJ be.de]i 19400 Hra: thr. ls,teklilerln §artnamesi.

ANkARA 3. cu SlJl.H HU·
({UK 'HA KtMLtG-mNDEN:
H.ac[ Ankar-anm haUe-si.nd~n

2S kl!lru,tllU' I 1 - Ha.yu i,ltrine c yen! I~ I(lltal!':l kit.ablara a~d Uinlardam ~~ , % 15 't~nz·j]at "a!JlrL[I'. 2: - Zayi il~n bedllloU~n rnalll:.
rt~

lLAN

Scyyid rnavefilt

rib

otuz kUf"II§iRrr.

S. ._. Tebl'ik, te~~kkUr. nlen. •. me vefn II'~ kat"! a[5ka ilan]at eylemi vc mabkemcce ter-eke i· "ndan ma.ktua:n bCj IiI' a.Jmrr n~ vniyd cdilmij oMugundan

s.ebz'l:ci Cemal

raHcalaya GIl be§. kUiru~, yilt( 5e'~!; iat konulmu~tu'['. (129'3) f

si ve iiartnamesi mucib"m;:,c a-;Ik ,elu,ihmeye '1;:lkardmli· tIT ,. M uh amm,en b edel (1040)
l~roldIr.

n haz~ran

93S sa'h

rln- b~ni s.aatten hir saat evel T,opanede BatU1a~ma, komi~yofll!.m~ vermelel'i, (2816, - lUB) 1-208B lLAN

kda1eti hasebUe alacakh olanlar
dla. dahil a]111::atkh ~ldug-u ~Hildc
'\1"1

bilc.umJe vcsa~ki bir a.:y ollarmah· .. 17 ve ala'c.ak. (" 5eneliii ~: - A)'I~il ...~ 1 ""Hh
I

bo:rclulaTIn benbr:r

resmiye1t:rile

hndla. 3,- uncrii :su[h huk'llk ktTl1e~ine mUracaatt.1:rl

i LAN
lmmandanhgrna

1~2262
lLAN 1 - Yeni~ehirde 1111 inci adanm 3 lPafS,d~nde Baytar Zekaiyle ait :iJJna ile ~uyu-· lrm.ndrnialfl (136,f M2 ye'f" aJll;frk

gtinti s aa't on da iha ~e ya pdacaktlf. TaHplerin % 7;5 ve
muvakkat tcminat akf;elerin; yaurdd~"t3n sOflra komisyana muracaat ctmeleri 1ii:l;Imdrr. (].205) 1-2122

li~

10 16,

LiI'1l

bagh Anadolu v,e RumeH cibetindeki birliklel"in sene1ik ekmeh: enzk ve yem na.kH·
yatt dan 8578 tonc:hm lb2l-

n;m II l{l'"rlll vakHle kaymett:irm;ye[1le 40.000 kilo koyun !Ie 30.000 ' rir: minlsc:iya ue ~ahsan V~ nt: d.f: tert:keyt: irnfcten ~akip edemiyek~lo 'SIgn:, etiniu lS. hazir311 ceKI~rii 'if' ibm...: elleJ<:c;ld.eri ve..ai' gaS CllmartEsi gunG saat i~inm!lkbu! istiJ,'..-bHecl:klc'l'i h.i IS.30 dOl kapah zarflaJ eksil t '1J'Tl'] i1i'l"l ohmu:r 1-22 '1" mesl yapdacak:hr. Tahrt"lLn

Piyade ve at]§: okulu

~

I

""'I
"
.:

..~ ~,

PtiSh

jjl~I to t I

.. • ~ondl·r1lrnlv"'''' ..
9
." .. i' ......

n ..lt;-lllhlilr:;i

...... ","1

~j=:""~""--:--~"-

- . - ...

po

• U., umjJjginden:
Madde: 1 - Kony.a ceaa evinin hir senelik ekrnek ihtlyacm 31.5.9'35 giiniinden 15.6.935 gunune kadar 15 gun mlrddetle kapalr zaef usuHyle mlinakasaya konmu~tul". Madde: ,2 .~ Yevmi ihale elan, 15.6.935 guniinemtiSladif eumaetssi gtinu sa at 9 da K,onya C. Mtiddei umumiligi dairesinda ihalesi icra klhnacaktIr. Madde'l 3 - Talipler teklifna:meleri.nl ogiine kadar komisyon riyasetine vermis bulunacaklardrr., Madde: 4 - Ekmek yerli ummdan ikinci nevi oMarak ve talipler bedeti mlllhammininin yih:de vedi bucuk kuni$U elan (155S) lira (20) kuru§tem.inab muvakkateh~'rml tek~ lifnamelerile birlikte kom;syona vereceklerdir. Madde; 5 - Fazla. i2ahat alm:ak VI! ~artl.'1ameyi g,ormekistiyenlerin 'Kamya ceza eVl mtidUrlilgiine mUJ'acaatIan Han ohmuf. (1263) 1-2218 1-

1'>'

\JR'

UCUNDAN.

1IpQtck oldugund.an dolaYI saullDia:orna ka.rar vClI'iJen 13.pUnun 15•. 930 tarih... tild 59, s:iIJ}'fa l.) nuraarasmda ikayl'th vt!! horuz bun n rnevkiinde \'a:Ju tad 1'1 n IS bissedc l!i bi~e i a§agroo y.azlh ~artlar doiresirrde sat rlrnak ij,4l r i'ili1k artm'Day8 ~~Ut1.m.I'trr,

2!liimiillt':n

Evsaf
K3ZIDl

we mu~~ei"J:'.ulatl:
\,,1,;

&ark.anHali] g"ne Fehm,i 113kidir.

tilr].a~il) gnrbilln

Fehmi,
ve 689 lira

E.mitl eenuben sahada para

tar1asiyh
umuntiy.esinle tar'

mahdut

0459'5 meUe: mur abbar lClym e uledi lSau~ pl'~ln

Heyer!

oluDmu§o'l:ur.
ile c: m.ak u.len: 15.7.1935 iDe mus-a.dif

pazart

li1. giini.i saat 1 -Hi ya k oar ic:ra da.1Tc-si gay ~ memku1.satJi yukar~aki muhan:Jmen Jy:mepel' ;ak~c:=>~ !,f'eVa mim bir him anI.n tererainat olarak ,kabul cdilefi h zne t.a'l!talan edrlen scnra edil~!'l ikiR~i k~ymct~n mez bed yuzde giiniin 15 16

mc:mUl"lu~unda yapllacaktlr . .. _ TaI:ipler ta!kdir edilmj~ in yi.it:;dc minat SmCI

dJiye Vekiletinden:
1 - Biitim mahkernelerle adliyedaireleri ihllJyac~ i~in kapah zarf usulile basnnlacak 3'7 kalem euatbn evrakla hir kalem defter hakkmda 3.6.935 gunii yaprlan eksiltme ne'tLcesinde teldif rnektuplarmda go:sterilen fiat1ar layik had .. de goriilmediginden kanunun 40 Ulel' maddesinin gereginell: hu i'~i a~[k eksiltmeye kenulmasma karar verilmi§i11:ir. 2 - Eksiltrne 20.6.935 giinlemecine tesadtif eden CLlmartesi giinii saat 14 de eksiltme komisy1onu tarafmdan yaprlacaktrr, 3 - hteklilerin bu yoldaki §art.nameyi ,gormek ve im.za rmskabilinde almak ilzere hergtin adliye Ievaznn dairesine ugnyabileceklen ve muhammen bedeli clan 8100 Iiranm yuzde yedi bu.;ugu nisbetinde 6,53 Iiralrk muvakkat ternlnatla riyle 0 saatte Ankarada Adliye veka!eti evasrm miidtirli.iliii edasrnda teplanac k. eksittme komi'syonm).3 rnu-

7.:5< gu nisbetinde mC'Won.il!Ju ile kanu:nen
eeklcrd an
VII:

'1li11cri getir ·ni buldu saatinde 6luymetin hammen

ir, arrrrma b de li takdir ttirildikun

S"i'l.tl~ gilnu

2 ve 20
1b",lunl.lr.
lerin
e~en

kOl'l1pi!'imehlr Ambal.Jj,

Gifl1b.lI.a.Jlard .. ...e loIompnm
te

lie. dela nid
artrrrnada

ar

tn. !i"0J.; artJr.orl talibiin-

ihale elunacaktrr, 1 mullammen miis.adH 30./..!l3.'i tarihinc

unlrindc

halh'19lni

I:Uki'

t bu utihteki
yilzde

\eklif

7S ini bulmadr gJ takdilide
].4-16 J·a kadar

ffi

I"'I.H~a!.lnl

arilYlnl~

&ah giimi.i saat

yapllacak.

]nyrntti n yi..i ade 7S ini bulmak bine ihal~ nlunacak ve bu nisberl bulmadlg~
m<lT<:Ih kanun "] _ ahk.amm3 re hkan bi turul acak rr,

Clr-urmada (k'U3 mill· ~rt:iyje em ~ok aftnan t.aHtakdlrde'
ise 2290 nuteci1c:

bon;: be~ se~e mildded€' ihale

ta-

---

----

heaeH i.kal yi muteakip vrrilmedigl t;'!kdir(!e Qlerine ihah edileni.n taJebi iber;ne: ibaJ~ tarihlmlc:n itihau:n kendisine bedeli iliaJeyi te1>1imi vezne ell'Jemesi j~i" yc:di gUn kadar mc:hl1 vuilecektiT. lr§bu muddet ;,:~rfr"da da
Bir inci ",e i]..in.h a irrn larda ihale evel berie li
letl }'<L1LU]

racaatlan ilan eluunur, (!292)

1-22'63

Devlet Derniryollarr ve Limanlarr Umuni Miidiirlilgu Uan1cr.
lLAN
18 He 28 yll§ ,araSI genliJerin

mad

1

&1

ta'kdfrdc

[hale talibe

'oozulaoJ::ak ve bu t.rrihll>en t!:kHfi

yiiksek

teklifte

bulunan

'll't:'-::hile

almaga

raz i

Naf13 Balconl Jg.ndan:
l

ve bedenter! sag-lam gorUEenlerinden

askediki« ahikaSI imtihanl.a

olmayan hareket

!lIlup olmac1g1 50nlldukUn sQnr01 hale lark. bir inci taliPf n tahsil lecek ir. TekHfi vc:s;:hi1 aJma-a rl n on be gUnliik ikim.i ar If"]" bine inaJe edilrc:rktir.

tekHfi ve~hi!e almaga. Tur ise i~dnmek: iizere bu taJibe ihale ediraz. olma.zsa gayri mtnkul yeniya c;'kaTl~aulf rn ~ok a.trran tali·

Haydarpa:!\lada sif Iteslim §artile 20250 lira munammen bedeUi 270 adet lay kaldrema aleti kapah zalff usuii.i He eksiltmeye konulmll§tur.

Eksiltme l.6 Temmuz 1935 salt giinii saat 161 da Anka.rada Bakanhk Malzeme Miidurlugunde yapl~acaktu.
Kliri ng §isrtUr_

Hi - Her lk~ artmnada ~ gayri ~nkul 'la! ibine ihale edihhktt apu b01r(:1 He d~Ha] iYE resmi mijneri}'e ye ihaEe taril1\ne Kadar 0]an muteraJnm vergi ve r~Slm ise- bCl-r~l1Jya a.itth. diger aM.kadarhmn by g:ayf"i: menkul uzerindeki hak1anm lIot tin til slY faiz I! rna'STafa dair ohm idd1a ann cynt~1 mu.5-bl.telerilc 20 un icinde d~iremil bildinnele:ri 1. z m I Aksi takdirde haklan tap'l siuhylt sab olmadTk<;a !:alI_
9BQ,!" lu ,..e alacaklilarb

t

I!e'J

jl

P yll'l!i It·dm m

n

n

urulac:1k .. rda.

bteklilerin tekHUedni 1518,750 mir3hk muvakkat temtnat v'e tica:ret odasI vesikasI ile birlikte 16 ~ 7 ~ 9355a .. II giinii saat 15 e kadar Bakanhk I\tIlaJzeme Miidii'rliigune toevdi etmeled lazrrndlr. istekliler bu husustaki ~ar-tnameleri paraslz olara.k Ank;:.uatl Bakanhk Ma zcme 1 i·dI"'I"Uigilnden alabilirler.
(1221) 1219,5, =

§akirdi ahn3c.aktu. Girmek istiyenler orta mektepten diplornau olacaklardrr, Lise diplomasll buhmanhlr rnlrsabakassa ah rrlar. Musabaka imtiham 20.6.1)3.5per§embe gtinu Ankaraca l1mumi mijdurliikh~ Ha.ydarp,a~a. tzmi~ Kayseri 'e Adanada l§letme miifeHi~liklerin.de yapIlaeaklir. lsN~k~i'h~:rden orta mektep di.plomasl gosterenlerin bu §ehi:rlere imtihan i~~n gidip gelmeleri panlslz yaplhr. h. tidalarve diploma suretle:r~ yukar-daki ~akamlara 15.6.935 e kada'l'" gonderi~mi§ VIC nereden trene bineceklcd bildirilmi§ olmahdrr. Imtihanda kazananla.ra. §imdjlik 30 lira kad,ar licret verilccekti:r. 6 ay sonra telgraf imtiham verenl-'rin ayhklan 45 liraya artlnlalcakur\ (1260) 1-2252
• . j

10 mar.<j if
mltmw

Actlrm.aya ii: ira d (""'kler 1.7.1935 tarihindl:' 933 19'4 nud:3..He:rnj::!d~ki. yeJinde nel'kcs.e ~(ll( 1J1'1lmluruJan ~ta'Okuya,LiLi rler. 1-22!il

,1. AN

Askeri Fabrika1.ar Umum M.iidurl ugu E SatIn Alma Komisyonu Uanlarl
L

'"

Tahmin edilelil Hapi-sane 30000 Kilis Orta. mektep bi'na ve bah~esi 2510 Kilis Eytam mektebi binabl Kilis maHy'ei~ne metruk emval bede!Linden bDn;lu huusi muhasebenjn yukarda evsafr yanb ii~ parlia ga:yd menkulitl IB.5.935 giinlemecinden itibaRn 21 giin miiddetle artTrmaya konu1mustuT. Alacaklann Kir ida.re hefetine mi.iracaatlan ilan olunur_ (125,~1) 1-2213
bedel Li. K, 44000 Mevkl.i Go Antep Cins-

E ~
;; ;; ~ ~

I nil ru I fit nu III UIU1111 lin Ul1l11111U In m I InUlnlU un unm In
Ha\"acdlk

HAVACILIK 'VE SPOR

UI11111111 III nn nil II

==

ton san sabunlu kosele 6 ton ~iklJlata kosel,e 5 ton siya.b yagh kosele 8,61ton san vakete 1800 adet. me§Ut 600 adet slnmhk §ap'h deri Tahm.in edile.n bedeli (80000) lira clan yukarda miktan ve dnsi yanIl malzeme ,ask,eti f,abrikalar umu.m mil .. diirlligil satm alma komisyonunca 24 haziran 935 taribin-de pazartesi giinQ !j,iilat 15 te pazarhk ile ihale edilecektir. iartname ('4) lira mukabilinde kOMisyondm venlir. Ta.. liplerin muvakkat teminat ,olan (5250) ~wrnve 2490numa .. rab kuW'mn. l ve 3, 'maddeler;ndeki vesaik1e mezkiiir gin ve saatte ko.m~syona miirac:aadarl. (1289) 1-2253
lkL bin ton matzOt altml§ ton diz,el devri daim

15

Ml1hammen bedeli 13500 lira ,alan (150) ton ,yedi kok komurii 18.6.1935 sah giinii saat 15,.30 da kapah: zarf usulii ila Anltarada idare binasmda 'satIn abnaeakm'.

Tahsildar
la'cakn:r. . kailtmeJe

ar:anryor
soru· 1.-2256

Mel"'kez eczanesine

Bu i,e gmnek istiyenleIin 1012.50 lirahk muvakkat teminat ile kanuftun, tayin ettigi vesika] an. ke'za lIanu· nnn dorduflcu fna,ddesi muci .. bin(t LIe gmnntie- kan'UnI maniler; bulunmadlgma drur beyallftameyi havi tekUneri ..
ni ayni gUn saat 14130 aka .. da.r korn;SYOIl reisligi:me \It;!.

I

bedelli olarak Hr'. D. S. IV. teD ahnac.aktlIr. .lhalu3i. 12

konmu,hl1'_ T,ati· min edilen bedeli (54450) liradu". $i!l.rl.Dame, ve I"e.im

kaozl:r.a.:n 935 ,~ar~a.mba gi_D.i.i aaat on hi rde komis,onumuzeia yapdac 111'. M....

akkat lieminab (3972) lira 50 1mrultur. Ekliltmeye Iri-

m.el'eri ~i.z~d:lir.
'BlIU13

dair

~artf!,amel'et

t"1tcek1et 2490 Ilu:rnara.l] kaIlwnun :2 VII!! 3 ijncii maddeleriy Ie ~artmullede istenen helgeleri lemillat ve teklif-

pa:ras.llz olarak
darpa~a

Ankarada

v,e SPOf, ozel hir (Turk .Ku§u) , a.YISI ~l .. karml§trr. Bu saYlda (Turk Ku§u) a~dma torenine a.. ~ it (25) r,esimh: §1l yazdaT vardIr .. .1maYls - 'Seever Z·ya Giirevin

yagl

malzelne dairesind'en
t,e'SeUiim ve

~ Hav..

5
~

=

§

Atati.irk ..... Beb~et Kemal «;aglar Turk ku~u a~:du:ken verUen osoylevler TUrk ku~u iiyelerillc biT' konuima ~urk ku'§iU derslerine ba~]arken Ogreb"n'tn Bay Anohin"le Romanof'ull

-

-..... -= ==
==
~
,

Motor"stiz

LIi~U!i

we onemi

duyglldan

,_

A~ir Gii~lii Yenilen ~rkek I(hikaye) ~ Server Zi, . Giirevin ....... 'Bin, Il~ak ve on b~n u~rnan - ;]aki.r 'HOlm Gglm)ifi~t.i ........ ........ Turk ku;tu i~in gazetelerimizin gomeleri
Bn zengm

Ferid Ziya TaUm l1<;Ll§lan i~ill1 basit bilgiler ~ F, Z .. SpOro3, miis3baka idmanlannda y.q ....... Vildan

U~man -

...... == -

=

Tahmin edi!en bedeli (150_000) lira alan yukarda miktan "Ie cimd ysnb malzeme askeri il'abrikama[, llmum mudiirliigu ,satIn alma komisyonWlca 16 haz; ..an 935 1I:an. hind,epazal' gung saat t5, te kapab z'adla ihale edilecektir'. ~artn.ilm,e (yedi) 'mira (50.) kum§< ml.lkabHinde' komi's.yoo" dan veri]il'. Taliblerln: muvakkat teminat alan (8,750) U. ray! 'havi tekUr mektublan:rn 'mezkGr gunde :sut 14 e ka .. dar komisyona venneleri ve kendih;;rinint d'e 2490 num,ua", h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ves~dkle mezkir gun ve saane L(omisyona miiracaatlan (11249) 1 - 2185

miidiirlugiinden

n242)

sevk almabilir.
]"""",2201

lliJli

Murlara \'ekilell SabDa1ma Komws"oD1I
tliin'I'gl'" lLAN
1.Bitlis Gamizonu i~in

leriyle birlikte en g~ oliU'ak illale ;riiuil saal Ona kad komi.YGn rei,ligine l'cmHt 1Hdunai£aJd..,.du. (117)' I - 2111

lL A N
Diyarbeklrde eJrat pavyonuoun do§emesi tizedo DC kal'D SUnen kaplama.sl· _
'1 ~ k.Omurliik, camek,anh ito su k.u1eai. ii.zerme

Havadhk dir.

sayfy.l bi.iti.in okurlanmu: gijrm:elidirle!l'. ve Spor en zcvkle okuyac.aglDlz 'bir dergi,

-=
::::

.....

-

K a· bey Ha a ] miidul·liigDnden:

III I nn I ItIIUIIIIJIU IU IIU flil III III fill 111111til I1111III Iinlil III rill 1111roo

5

[5

pa.zartes[ ~iinii saat 14 te Asked fa br[kalar sa:tuu alma komisyonunca ,a~J'k artuma
ile sa.h~acakt1l" Bu mal:ze~ne Jistes,i paraSl2 o]al"ak komis-

MESi SATlIiI Muhammel1. bedeli. 15'3,',3 ]ira clan yuk ilrda ya-nll d if '51 rnalze m esi ,24 haziran 935

44 KALEM D1sct MALZE.

170.,000 kilO' fabrika unu Ita,I,aII zarila ,cksiltmeye k,onul-

mu§tur,.
1

balm. paroo
ile yap'-

332 &eflC'lI~nde: Kutahya. MWlIIlim m~kt'ey.inde.n ka}'~ ,',ok~ttIiDill. aLd~gJD] ¥c-nlsini vuw ..

g.rm

&Jan-

~ariamba ganii IH,t 15 de Bitlis'd'i: A1ay Sa.. AI. Ro .•
da yapdlac.akur:. ,3 MuhammeD
,

:2' ....... lhalesi

12 ha:ziran 935
I

toner ,SliD: eksiltm,e bnlacak'bI.
1

k"ly:rn eti hlma.dl_
Ta.v§anhh

Ham o. Musta!a
1~ZZ6!)

fian

__

ZAYi
I

Harada hllSUS:l biT surette yeti~t~ril beyaz 'tecriibe fareleri_nin mUraicaat ,edildiginde resmi ve bUElus! miiesse.ele.re hara idare heyeti:nce kararlastmrlan bedel mukabitndc isteniJdigi kadar gonderiJeceii i1in oh:mur (306,7/ ~200) 1-226~

2565 numaraiJ ve 1.3,930 tanhTa]ip~crin U i.k,amc:t: tUkererni :zayl E'ttim.. muvakk2li'~ 'ltcrninat DIan t 1 Yeni-sira:i '~rkaracagm:l(!!an elllira 40 kuru§ ve 2490 IilW"i:1akisini:n bUkmu YOktUT_ rah kanumm 2 vre 3 madde .. Maear trba.aslU'1:dan: lerindeki vesaikle mezkGI' Sltk,d 'Sander gun ve saatt,e k,omis,yon,a te viy«i dC1Din:i mUTacaatlan. (] 288) 1--2260 1-225"

yonda.n

verilir.

20.400 liradlf. 4 - ,artnamesini g,ormek isin her gUn ekstltrneye gtrecekler'~n. teklH' mektuplar nnI iha:1e saatmd,an ewel Bidis~de SatIn alma komisy,Qn.una venneleri.

1

2 --- Tahmin e{lilen bedelt 2150 li.ra 38 kUIlJ§tur. B - K~§if ve pUrunl got-mek ye' almakistiyenleriR heM" gUn a~lk eksiltmesillc
2490 sayrl.1 kanunun 2, 3 tin di 'mad delerin. .. giruGckllenn

de yaZlll lanlar
Vi!:

dahmnde

1.......,~1'J89

(11 &4)

iLAN·
tllm

198, adet ka.risori yaptl" ilzere Ii.pall zarfla.

I

16,2 lirahk t,cminat r.nekmbile b,irliku 12~'6·93S ~ar~amba b .Urn.ii :sa,at 11 de M. ~ M. V. satmalma! kom;syonu .. na munn~aatbn. (1206)
]-2121

SAY~FA 8

U L U 50

6 HAZlRAN

Hakimiyeti Milliye meydamnda sahhk arsa C. H. Par i · • IDBSI b b _8 .~eslne bitisik
Banka mdan
Esas N e. Mevkii ve N ev'i 3 Ankarada Fevzi Pasa rnahallesinde <;anku·[ caddesinde Hak\miyeti Mil. liye meydlanmda ,eski Tashan kar§lSTnda eski AlI'ladolu Loka.1'IIHrSl arsasr ZB ada, 11 parsel, 2/4 metre yiiTerninatr Lira
3,8J8.~

'Temljk suretile eytam bankasmdan l arm ha,zi rarun bir li~UrLcij gUnleri Askeri 500 numaraya kadar 4.6.935 salt gum] 1 1000 numaraya kadar 5.6.1935 ~arsam!}a 501 1500 numaraya kadar 16.'1:).]935 per~embe 100 2'CHm numaraya kadar 7.6.1'935 cuma 1501

maaslanru

alan-

I . N S Fi

LV
KAM ..

OTOMOBiL. OTOBOS, YON LASl'tKLERl

MUlki
nurnaraya kadar 8.6.1935 cumartesi 200 BOO numaraya kadar 9.'6.1935 paeartesi 801 1200 numaraya kadar ~O.6.1'935salt Mute'kaidin mOiUdye ve askeriye ile eytam ve eramiIinin haairan lla agustos 1935 iiI; ayhk m,a,a§larr yukarda }'a.zdlarlhl,erde verileceginden numara srras[ UZ(!1I"ine rnuhasebel vilayete rrruracaarlarr. (126B). 1-2223

1

200

Diger ]aSitikJef'e nazaran yiizde yilz nishetinde faala dayanrr, Gok daha saglam ve Idarefidir. Mansfield Histiklert yuzlerce kilometreyi hi<;; hir ar12:aya ugramadan tam bir ernniverle katedebihr aini», Umumi vekili

A. Cernil Tahir
Galata. Agobyan .,., Han 1-2224

A N ({ A R A~Ida 1111111113.ll]31"81niii de
1

Kurulus n 89

m

U Y .. N··· S I
.

1-....

..,

Serveti funun verlne ~Tkar
haftahk

~

44 senedlr

durmadan

crkmakta

alan bu

zu ] 4 metredir.

ORMAN CiFTLiGiNDE:

Yukarda yazd~ ana pe§in para He satlimak Ulere kapalr iizrUa ar-ttrrrnaya konulrnustur. 1. ""'" th~~e birdir ve kat idir ve 15.6.1935 tarihi me miisadi f eumartesl gYI1U saat enda Bankamrzda yapllacaktu. 2. - Bu arsa pe§ln para iLe satrlacakttr. 3. - Fazla tafsiI3.t alrnak istiyenlerin her glln bankamrza miiracaaflarr ve bir lira mukabil inde sartnamesini lmalan laZlmdlr. ~-2108

1(·-."L_(leniz I)ilajl Iarmara pnrlil f;iftlil I)al"k, ve lokantasi . Hi "a IJa,iu
j;)J~,ltnl§t[r. Heir gun

filIi Iiida aa " ekil1etillrl

]1:

Cumuriyet erd usunda kul lanrlrnak iizere 1455 sayih asked mernurlar kanununa ve talimau hUkiimlerine uygun olarak a§agrdaki sarHarla yedinci smr] (As. bareme gOlre kanunuev,elden itibaren 30 lira asli maastt ve kanunuevele kadar 25 lira asli maaslr) asker! adli hakim all-

nacakttr,
1) Bir hukuk
I

og·~eve

Her gun geceleri Anli:aranm her lsrasyonlarrndan Ciftlige trenleri islemektedir, 1-2068
S'25'2.5"2S2.5 '
---

VE

Clk§oam 7.engin

miizik

vardtr,

mektebini clmak

en a~agt

iyi derecede

bitir-

mi! elmak
2') Thtiyat aahiti

..- -, .
-

-

,

\'

.ali- 11-- den': ' gL
[I

--

I~~ ~IR-~-'u""-. 1!-,.";;:7.~' ~-~":.

.)1

~.

~~ld~l!!iI.

'fjJ ..

~'TT7":

....

"_·,rf.-OCJ--

'Sekiz parsele ayrrlmrs alan xiraat koprusU ile Kalaba ve Krnah koprti He eski we yen] Cubuk yoUar,mm birle§otigi sahatara air dere mecralarmdan ~~kardacak kum §artnamrelerin,e gore 13, 6. g35per~embe giinii saat is te viUa.yet d,ahni' enciirneninde lhalesi ya:pdmak uene a-;;dt. artrnnaya konulmustur, ist'e:kU'h:rin 37 Iira 50 kuru'§: terni:nat mektub ve rnakbualaeiyle IblrlLkte daimi eneumene gelmeleri §e:r,aiti aniamak 'istiyenlel'in hU5USt muhasehe mi.idurlUgune miiracaaUan nan olunllr. (1241) 1 - 2169

onu

Giimriikv'ttnhisarlar

Vel,iiletiln den

Daima gen~ d.aima giizel
KANZUK Ba,lsamin Kr'emi

zsvt
MeD'can idadi!lline
I"ILt:rr

3) SO ya§rndan yukan olmarnak, 4) ~a~kasma ge~er ha.suhg[ VE vaaifesini geregi gibi rap;q:taga rnani ol3lhilecek vucud ve akrlca bir anzasI bu. h.mmamak (tam te§kilath bir askeri hastanede rnuayene ettirllecektir .) 5) VabanCI ile evli olmamak, 16 _ ~ere£ ve haysiye ni muhil bir su~tan mutlak Sl1retre v,e bir cilrumden dclayr ii~oJ' vera daha ziyade hapse mahkum veya boyle bir suctan tClkib a1trnda. bulunmamak, 7) S,al"ho~luk VI!: kumarbazhgllt adet 'etmi§, kumar oy· natrnrs, aMak ve sireqe hakimlige yarallnyacak bir hal ile dile gelmi, olmamak ve hunlaT"f polis tahkikatiyle tevsik etmek,

.

a~t ve skalay.enidni.

zayi.

ettigimden

1 - Vekaletlten her gun ne§redi1ecek genet huyrukIardan 700 tanesi fay haHnde ve ay soalarmda 700 tanesi kitap halinde bHtItdmaSl pazarhia kOfluhnu~tur. 2: - Pazadik 6.6.935 giiniJne rastlayan per§emne giioii saat 101da vek5.1et levaatm mudul'liigunde kurulacak komisyonda yapdacaktrr, .1 - lst,eklilellin belli gunden eve1. 75 lirahk teminatl mUlil'akka'telerini vek.ilet vemesine yatmrarak a1ac:akb.n makbuzlarla bi.rliktd beni saatte komfsyona gelmeler"i, 4 - Bu i~e ait ~artnameler ve'kilet levazrm miidii.rJIiigUnde her goo gOriilebiH~. (1280) 1-2232

~i kartllcagnn.a rnad,q~[ :i[;an

binaen hi:i\.;mu kalclunur,

8) Ni:ifus kag.l:dt sureti, ve ihtiyat Z" tel'nis tezken::si. 9) Diploma, tasdikli suretl ve muhtasar hal :tertumesi 10) Bu §3rdali dnhilinde istekli~eiin hu'lund.uklan ye:flfl en huyiik komutmhgma veya a:skerlik jube.si ba~kan·

Me.rcan idadi'!li talebelerjnden Mab.mut CemaJeuiln oglu 295 ,A.hmtl: Bahae ttin

hgma vesikalarr ve diirder adet fotoiraflariyle beraber istida ile miiracaatlarr. Ankal'ada M. M. V. ne mUr-3caat olunur, (] 16t) 1 - 2044

U!;3,Y l~m
Ha:vuz ba§mda Pa§alar tepesinde elektrik su hava gazl ve ba:nyoyu ha-': vi iki odahk miistillki~ daire ii~ ay l4im kirahktu. lstiyenlerin 2182 yetfi:le~

..

. ..

i§ biirosn

a~llm

I

Beypazarl BelediyeBa§kanhg.nd,an
Belediyemiz i~in a-;;.Ek eks:atme ile asfalth iie:hk, 5U bOorusu satIn ahnacaktlr. 4252 lira beddi ke§fi ,olan '14,36 metre ~e1ik boru ve teferruatI 22/5/935 giJnunden itlbaren talil giinWeri hari~ IS giin mUdd,ede eksiltmeye konmu!itul". ihale gunli 8+93,5 cumartesi gtin'i.isala 10 belediye dairesinde yap:t:lac.aimdan taliplerden fazla malmua't ahTl.1k isdyen~erin esas ,al'tna~ naesli.lll is,temeleri iBm o,lu.nur. 1-2081

:..
I

Eon etmeler~.

1~2227

Anafartalar caddesi Zencirlicami kaJ"§ls.mda dokt,or Nizameddin ,apartlmam Kerim Erta.; tc,le(on 2037 K.omisyon, miilk ainu, satnn v'c kiralama. bakanuklatrdan if kovalama, ma.kine ile yUl yazrlmul veo her dild'eo ~e-vim1e [§ileFiburmnlJ.2'ca almtl" ve te.z el· den bajanlu-. Not: SatdIk mUlkU olanlarla s-cvirroc vc yan i§ler'~ istiyenlerln biir,omuza 'ba~ vllrma.lan. Telefon 2037 1-2183

'Doktol
Em 'Senidik
Lir muiye
1:3irahnda

maUk tak·

ve dinY3vun her

Ali l\laruf Unver
DEBt. F1RENGI

afla Bakanhg..ndan:
Innak - Fiiiyos hattmda sekiz muhtdrur istasyond. ya,ptlrllacak b~na in,aat ve ameliyau milnakasasma talib zuhur e'l:medi,ginden t,ediye §a.rtlannda biILZll miihm-t tad!..lit yapl]arak bu i~ kapah aad u8uliy:te yeniden munakas<!Iya konulmu§tur.

dir kaza.nf'ii'u~ giizellik dla.~n1ilmuhafa.za
eder..

kremidir. B dsamln
li;ibar Me-

Cildi.niz:in gih:'e1.Hk ve talzeli.gini
~l."elTli 'memlekehrn~z:jn

BELSOGUKLUaU
HASTALIKLARI

VE

·UYUK
Piyangosu
Binlerce i,ioiu yiiziimii g'uM,iirlll ii 2 inc~ ke§ide 11 HAZ1RAN 935 tedir

••

MOTEHASSISI

bal'riHnde

'l"agbe~
CiHed tJan~rdr:r.

ga.rmi.i~ ciddi

bir' kremdir. b~1."'c::azibc'

we 1:1U:a:u.!ukRulmiilv3.2:
~D!1l'"et k:azan.

l~fI inle derek tene fevkalid'e
kok~IUJ Ue ay.rU::<l! mliitn. Bals3m,in
kl!!TUIJiIa.ill

Tabakhane c:addesi ba~mda Altl[nta'~ sokak N,o. 17 Hastalannl hie! gun 9;013 've 15'"120ve kadar kabul edell,
Imtiyru; sahibi V~ Ba~\I harrid Falih RI~k!AT A l" Umumi Tu~~:rjyatlldart 11:'1:11::71 \',iiI.nI~!cri ,MlIdilrt!i N'ULlhi

1~ 2-

Bu i~in muhammen MUivakkat teminat
1

bedeli miktan

160,000 liradu-. 92.50 llradlr.

kfemi

ka,tiycn

Biiyiik ikramiye 30,000 liradl .
Aynca: 15.000, 12~00D" 10.000 lirabk ikramiyrelede "20.00(J~,lira11k bir 'miik.5bt vardII" ...

tie:nini:zi'l1 Hid! tueHg[.

nj. ci~d;nil'in ca.zi.b Itaravnini an-

BAY'DAR

call:: k('C'm 1!hllsamin i!~ -.eydana 91rk.arabiUrsilniz. HiI' deb Bal'!!a~
min kuUanan laTne bli.yl.ili:
nUT.

ba1ka krem kuUa.. eczarnelerde btdl1.

nama!'. '1'a.nl:lnug. ltri:yat mag-ua-

l.

'an""f

UJiJ!

~iddt!J; r.ivJ'[mdli' SU/mlVjnd. b. Ilmr~-

tll.

3 - Munakasii 13.6.935 peI"~embe giinii saat on be§!te bakanhk binasmda demiryollar in~aat dairesindeki miinakasa komisyonunda yapdacaktu"'. 4 _, Bu ek.siltmeye ,g'irecekler ltekhf mekwplariyl1e eksihme ~artnames:inde yazdI evrak1 ve 2490 rUJ.d'I.arab arttuma, eksHtm,~ ve ihale kanunundil 'goslerilen sair' vesa· iki eksiltme saatmden bit- saa'll: eveline kadar Rwna.rah makbuz mukabiU!I1de mezkii:r dakeye ver-mi§ olmabdn:lar. S - Bu l-ie ginnek istiyenh~r mUnakasa §8ll'tnarnesile mUkavele proj1esi ve teferriiatmdan ibaret blr takmllRiinakasa evrakml seki.z lin bede~ mukabilinde baka_nhk in·
~a~t dain:::.inden
-

'.. ocaeIiCeza E· M·-d·· I"~.... d en: VI. U .ur Ugun..
I ...

alahillrler.

(I I 95)
--

,----

2127

KoeaeU ha.pis evi mahkum vc mevlc:IUUarmm bir seneILk yiyecelderi obn t~hmj'ne'n 65664 kil,o ikindnevi ektnek 20 gUn ar:a ile a~tk ek:siltm.eye konulmu§tt1r. lstekli alan. lann yuzde 7,5 pel' akc;e,siyle veya bir bank.s kefalet mektuhu ite birHkte 9.fi935 pazar giini.i sa in 15 de Ad~iyede toplanaca.k komisyo'na §artnamesruni. gonnek v,e bUgi edin .. nlek ~st:iycn1e!rin hapis evi ~evirgen1igin~ mUrBeaatlarl i.. 1@.nolunu!".(2887/1212')-1_2134

SatdIk ev ve arsa
Kemal meklte:bi dvarm,da 8 o· dah bir ,cv ile pa§alar tepe· s~nde bir arsa s3t~:1:rktn·. 2291 telefona murac a at. ,1-2124

Yeni§ehirc1e Mimar

[YENiJ
Miirna Loy -

I

SiNEMALAR
BUGON BU CECE
Ctuk G1l:ble ...... William. Pa,wel fl1mLnde

-

I

BUGON BU GECE
Aik - beyeun
V~

]
Wrn.i.

deh¥t

SON GUN AHl

lakineli adam
24
19D1a

biirdenl

. .

,.
---

Hi,..

'U""'Ur'

.).;

J

(rna

'H(;ije"!f'"
tt hf'Y,w ..,.eni,J

lU:f::rl1"

1"1,,,,..

th.t,."bihnelo· if:~·n.

I'o/:uu her

. eR-t!' &.ridce",)·e ""O:\·flHfl.." Fa:.I.nrdrf'.
tw;md

lottuii

ON AL TINel

YIL. No:, 4978

DllZml'

Grindelilt ~A ~II \ T'I!;KN

FRANSAD
c

KABtNE BUR

Nt

tehlikesine
Tiirk Ha a IT -1"II]U U 113zll"larh;r. ko .. fcranslaedan l iri ncisi diin vril( i
IIalUClCIllill'1 ue ha"t!.1 ~ehde anlaB!'lIIn[ iyi.. ee anlatmak iI"III al'il,uJicaAi tedbirle~
UIU.llCf

'Herhangi bill" ku¥vt:tten, bir enerji kaynagmdan en yii.k,ek derecede fayaaJanmak ~aglmum ba,ll4;a a.ma~JarllDdan biTi oi u~,luI'. Ra.:lyonaJiza.!lyon d.evrimLzin en onem~i h,ayat parolasuhr. Eko. nomik alande !bunun degerini tammayan ka.lhJl'u'111~tlli'. $u kada.r ki, ekonornik hayatl ilgi1 ndirmi. yec.ek his: bir It: Ina.v tasarlana.mlyae-agmda!l1 rasyoualianyoDUI )'a.lOIZ ,ekoDomik bill"ter~rn o~ rak kabul, etmek dog-Tu olamaz. Bir randlman almak ,amacnn guden her if, her hare ke t bugunku ilim 'Ie teknigin bu~mg~ oldugu YDntemle~ Fe Illyma.k ihtiyacJlndadl r. Bu baklmdlUl herhangi biro ~ah mlUUf.I verimi de ~a.hJma lelmiiinifli bilinme:si 'lie goz oniinde IYtutlmaSI ,derecesile o!~Gliir. Ulu~a.1 gu.~ yurddiiljl8.'rJO il)'rt ayn ~.~Dla.la.nndan ,d0G:iiJl.o b~r

I P· B.~_ trh in erim~iz kalan ~'ah~malarln .. dan o I a B. La alkabiney· kllrnlaYl Y uid n lea l1ul etti
Paris, 6 (A.A.) - 8. Laval kabineyi kunnaq~1 kab:u.1 etmi till'.

ti kuruhna:n girgi,inin yijzystii kaJ~ Il:iIEgl soyleniyordu; bununla herabel" bir sa at 50nra gaz.eteler daha basdmakta iken, 01 partileri Ol!'unilakla.rlnm a. gldaki karal"1 ka.bul etLikleri ogrenilmi,tlr:

lik'e,inlin

k,a,vTam

B.Piyetrinin
Pa.ris. 6 (A.A.)
-

~ab§malarl

rei izah etl'm~h g'ayesiyle. T UJ"h. Halla /{R!"Nmunun hO'l'lrlctJlil ,"anle.
I

bi, koHi \Ie karl~tk gunlerde kendi ~agduyu::!1!Il lle, ~lI>Il.IIr'" ile dogl."u ),u11.1cla.ima bl!l.!.lmu~ olan turk uly~u.~
nun ileriyi ,goruJ erkine, lurk 500 '" yunun kan temizligine inammm.z;dan dOgUYOf. SiJYU'I dlnleyid~etim; korku.n.~ bir teMike ka.r~ii~Inday.z' ve h,~ edebiYilt Yi:lpn-uu:lall, hakikati, 01dugu !:lbi anJatpH . otmaik it;in 1<1saea ,u kadarUl1 l!IoylemeUyim ki= Bu tehHk@, bugiiin~ kadar yazmlml~ ve soylenebilmmt o,landan d. ha ~ok buyiilc hir ijl~ijde ,oldi.inicu ve korkun(:lI:.lu. Hit; biT tehlike bu kadar kapsa], bu kadar loplan 01diiren ve yok.ede.n bit ozd~ o[ma ml~hr ve OlaRllyacflkhr. Bu haki-

Kabine bull. ran na son v'el'mek ice;inBa.y P,yetl'~ konulmalarlDa deva.m etmektedir. Bay Piyetri bu sa.bah Bay Tardiyo ye Lava] ~~egoru§mu~ VI! sonra., 1C).30 cia parla.mentonu.n radika] ~ olyaJist topla.nhsma giden. Bay Da.1:adiyeiy~ kabu] elm',. tir. Bay Piyetri 10,30 da d.eniz b!llkllll.nhglndan (Ik;a.("ak 8ay flan.

.~ RadikaW

.50S,Y

I

,ke';undn·, Bu Ferdig ~ah,m8<lar ne kadar kuy..,et~~, ne kadar vt:l'lmli
ulusal Rii~ de 00 ai.hette yiiksek ve etkili elur, $u haJd.e yurdd ,lara. .;;alJ~.ma tekni: 'ni ogreterek n.ndlllilanlarmm yu selmesin ~a.b~mak yalruz ozel hir i§o degil, ulusal bak.mda.n da. ,=ok on em ve degeri elan biiyiik bjr ,s,orumduro Hele dOR'tudan dogruya devJet bayab ilgisi clan vat.nda'~~ larm kmavlarmda. btl ~h,ma. tekDig-in1 ne dereceye ka.da.· goz;etip giizebnediklerini yakmd n soru§lurmak 'i'ok hizumludur. Ar:uulu'5al dUnlImun buunkii. $ekl inde her ulu" lU.lvvetini en yiikllek derecey<e ;;dta.rmak i.~in bulun ulusal kllnavla.r.ll hi'£" yalliav il;i1'\l de diizeldemeie ~ah!ma.ktadu. Ara.ada.ll tedhirler aJ' nda ~h,ma tek.nijini!!! yerilen klymet olano.

ae

cumuriyetci 10 Mr~e~tik pl'olol rya yoneyi grup . Jan bit ya.kla.~D1a istegin d,edi:rler,. Bu groplall' geC;lci bill' ~Q'Zei:in bill'J.e§ik bir demokratik ~otumluia, i~~i kll,1Fumlarlna VI! memlekdin enerjmlerine dayanaIII !bill' htilldi.m t kurulmasI olacagmm :sanmaktadurla..t. Demokratik rejimi savgaya, spekuLa.sY0lnliJ yak eltmege ve memle!ke1in va.kit gecirrneden oyu.na, ba.~vllrmaya 'kal'&r vermi, olan bu ~oglllniuk, ekonemik klnavl tek rar c.anlan,dITmak .... tanm mad e delelFini degerlendirmek ve i~\7-i Ylglldanmn. ,yuik:iinii hafiHelmek i~jll a-r,k 'lie 11lzh bir .sna tedbir!e· ri .go:zoniinde bu1ulIldurffla1dadlr. 8u gruplar, bu (:wogra.mu'll yerit~l· mesi i~in bil~~anarJ goru~i.iler@ de. yam etmeye kilT r vell"ider ... i..nlel", bu KilTiUI e ti..idij hirJii yo.ramaJ.da berii.ber, her gtup bu proog.r 11 saptarnak ~§-in iki u~ orunl "o!!t~Tmittit'. Du rumun anabta; iU eJinde hlmakta olan radikat iSo;s)'a~ilS~ grllJ.pu:nda., ~eti:lI :a.y:tI~ma.I~1I' obnasr. beklerJel -

.liet, so.syalist yalist, komunist 'Ie
j

ranslardan' birinci.i dun Ankara 'Haikfw;nde sefhin bil' Jinlcyici kalabalfimm onu.nde uerilmi,ti;r. Bu (j/andRk. lU'l.!'gU iI~ hnun . m., Dian Jejerli YG:IJ arhacl~Em~z Bay Sflkir H(lzim GoAm'ltn':fn t;rIlh layd~ll bulJr,ilunuz bu kong,
mallnl

ozelerek
BaYiJ;.nlal",

all),OUU':

t"J

Bayla..l"j l'u'rllc Haya Kurumun.u.n altm If.un.lIltaY1n1 a.~iiJI'l"ken Biiylik Sef
-

kati, Dkuldak~

~ocuktan.

e .... deki

- _.un

at!ll.lak_olmu~ hir ihtiyara. klldl!ll' yu'rdda~,larln ogrenme i ve ilmesi g,erekiyor ... Evet, kodum~ bir lehlike kar§umdaYlz. Fakat, yarmm 58.VIII}rndan doijacak bu tehiike, durdu ndma.z ve online g~ilmez bir 0.1l g:ti:stermiyor. T e dbi .. a Ia r.k, ko runma. yollaruilf ogreDerek ve hi~ ~iiphe yok en ba, '!Ie saglam led.

Gorii~ulere

bir haliQde kuvvetli

hir h.ays

01'-

dUlu meydana. getirerelc

bunu on -

den'e ritmi~, bllllDdaR lonra da finlUll b nhg10dlll Bay K yo i.e garii pnU.1 ttir.

bilir,

lsmet (SQt1L1 J.

InOnu. YliIIfdu

<Lralil, hllva

teh~

• 11 tly~e I' ",.

lemek imkiDI vardll'. Her l!!!iyden once dUlijgmeli ki bdinen bi)' tehUke butijn iildiirU cUlugiinu kaybeder .. Ifabt h • .zll'~ IIIIi.nmak, lkacrflD diuzen .lma.k taT·
(SOli!.! 6
!n.~1

;m:i aYli"dlJ)

s-ok biiyiiktur. En yi.iksek fikirle~, en derin anula .., ~1I, a lek~ nigi goz oniinde tutulmu II, ken~
dilerinden be-klenilen .IIonu~larI veremftz.~,el'. Ba~Ja:nl'l[~t lit; h~za" ~ah'fI1~ teknigidin. deva.m un:s.uru kahlmaz ileroleme ldanmda yol a Ima.nm imkull yoktur. CaPili~U ~ 9'!h~malar; hi~ bir "akit yontemlii ve Itekni g.e uygun ~ah~malarI8 yarllJ edemezler. Uhnl no korkl,ln'i bit yarl ~I[kllkla:r[ bu devre 'ira~ , hirma teknilg;.ne en .;;:ok !.Iyan ulualarm dah;a. ~abuk erelderine dlLa,acaklarJl iuphe:S;1dir. Teklligi gii:;;!;etmeden az veya ~ok ~ab~lDak a.rasmda b.r ayrlm yapmaga li.izum gormeyiz:. f;aJJ~ mamn • .zlIgi. ~oklugu .iii. ca verimi ve :sonucu ile oilliulebilir. 'Cab§may. :za.man i~inde degerlendiren ve bu degcTe gOre ve:rimlni art1ll'.[IIn ~ah,ma. teknigi oiduguna go.. re ya]mz bu noktamn ~ab ill1lar ara.f odiul ne derec.eye kadar go:.!': iiniinde tutulup tqtUllm ILhgmt an. hrmak onlarln. ~a.I.tma. nisbetlel't iizerinde bir fikir edlhm'ek i~in yeter. Her ~ah:;manln hangi alanda. oluraa ohlun, lcendine gija re :gene! ve ilgili g,~dujju i,e gQl'e de oze~ leknigi 'J'ardll" Ill; bunlarm her h8Jde bilinrnesi ve bilindiJk~erinto

B. Piyetri, partilerin an .. la~masmI gerekli
goriiyor
Say Piydri, gazetecilel'£ bu sa.bah
SIl,;d,

toO"iliz
l.ol1dra 6 (A.. A.)' ~ UaJdv::n ka.binelll1in I~s tesinin hep i s p tanmi~tir. Hin dis,tan bak.~m :P.. Samuel Hor'un dE~ ibakanhglna g,e~~egi ikt:!'w

l"'al1-ne ~

.~aptaDdl

1 de

((-

IlIIol8,r[ sQylemi,ti:r: Niyetim, gereginee ~osyl.\ileri lUI"

tist gruplIna ve ra.d1ikal1erle &01 partileri ,aral,lnda bulunan

liil pariamento g-ruplarma hii.kume. ~e 'gi:rmeleri)l; onergernektir. 1m • ki.m oldugu kadat butiin partile . rin girebile.cegi bir hiikumet kUT mak il!;ter~m. Bugunkti durumdan biitlin parlilerin ortakla~-a hukii met 'nu-m Ianni ba~lu;a rt a.yl
YOI'"

.sin sllY1h'l'llakta dIr. B, Eden'in
yerini munah. za. edecegj bim. dit·· J- e ,t~diT' B. Samiif'1 Hor

01."

Bu sabahki olacllktrr.

konutmal

r

ke!~1i1

Tadikal partisinden bir deleg&5jrOIlU kabu~ edece~;n i ve bu grupun toptaniJsn:lda.n son· ra her iki 'kurl!11hm finans kmois .. yonlar:t ba~kanlariyle: B. Laval. fla.nden, Tard'y6, Kayo, MahrL'yi gorecegiRil. IQflelDi~lir.

B. PiyetriJ,

Loyd Core kabineye . . glremlyor
Londra. 6 (A.A.) - Y,e[}~ hi.i k:i.imel listesi, yann bildirilecektir. 8. Loyd Corli'un bu list~ye girm. si iktim Ii goru memekted·r., Yeni yeralb Lreleri yap'l:lrna ~ SI,. !bazl demiryoUanrun elek rik lestirilmes; 8. Loyd Cor~'ul'l ka .. bi~ey,e verd;gi C'eni~ bayman'hk proiIJ,jd,uLnle ulusal hilh:u'h1!etin bir kaqlilgl saydmaktadilr. Hukumet, B. loyd CDrc'·u. ye . ni kabinenin hJ,erine liarl:jotI:r1lli8 ~ mak i teginde gOl'unmekt@dir.
I

likesinden onem veI"erek b • .h.elti. Tehlikeden ku.rtullllif ve lek ko. runmll yolu olarak elbirliiiyle ~a~ I.,mak, tehHkt:yi duyarak una kar-Ikoyma.k, ibuyiik bir havB. D:rdu~u ya,pma.k ger'ekt~gim; soyledi. Ba~bakamn dei::e:rli s,i:)zleri, erkill'llligi.. ne 1.11111.1.9111 savgarsma "ka._r,1 -;rolc: ti ~il., I.;ok duygulu 'Dlan turk ul"U!lynu bll~tal1 ba~a heyeeana. verm;~tir, Deyleti yiiriitmek, iler. goturmek odevinil ilzerine a.lm. 01 111 ~efin ulus.u yardl.mmlll ~i!I;li~rmaln bu\fe ma li.i~um eve ihtiYill!r lormesi he pjD1~z,de Ci1nll bi .. ilgi uyandlraca'k kadar oli'lemH bi r ha.dise o~mlil,tlU"'. Ogi.indenberi, Tiirkiye .8mtrlar~ m~inde kOnl.ljjllJJam tel< kon~. ha. va tehUkesidir yurdda~ul, h,a.va teL likesini kO\u,dam k yolu.nda gi; tel'digi ozverinin ,derecesi gazete lerde, sevin~ duyarak, her gun okunnlaktadu-.

serIf d. )

,I

e gUn be _ .keHme
Ulus ba§'tanba§B 1"lavll.&

Iffd.imelerj ile ~Jkryor. Tu.rifi;,. yede 'flksn' gazete VI!!' dergilere her gUn veti'len 5 er lrelimelik 'is[eleri de y,i'Zlyoruz. Bu listey; ba n gazete artlX bu

hellmeler;n

osman/r-

,ca/anm kullanm,ya,cait.rr.

YlRM) OC;ONCO Llsn: I. ~ 1"lfa elmeh = Iztlemek Titmiz, ~aki,rJimarilel = 1-::..:Ierne.n

O,.nelder:

1 - Bi.z 6iiftin defJsaYlfelda)

Ti,m daomfnrnJa h.tI eme6.teyiz
(SQn!JI 2 inci

'ariir"~ii

Biz. 'bu ale~~i a.kUllm bu h.lzh" hat~a. da.ha. hLiyiilk hlz~ d.e"la.m
edecegine in.uuyoruz. bliyuk bmet tnonu'niin

Bu

inan, dedici giJ-

Tiirl~ d-· " "a~hrnla
]{llrUm 11 10}1]011IYOI."
.Kurumlll.· 1 iif'k DiU A,i"a§'~I'ma

Va If (: nal ID ceDaze~ i bugiin is a llula geliyor
c9

Par tiler anla~IyorLar ml?
P'ilri",6 (A.A.) Bu lab h aaat birde, kOIDiinistlerin arka.la Irn'sm He bi .. : onar karteli hiikiil1'le-

hta.nbuW.6 ,(T@lefon) - Vaslf f;ma r' 1ft cenaz'esi yarm hiro rUI ha,rb, lell1is;y~e l~t8.nbul·a gelecek ..
I~I'. Cenillze huktim,et" tehir 'Ve kiiltii,1I' k~rumla.rl v@ ogretmeDlel" ad .. 11111 Haydarpa,a'd.1!I. e1imlanaeak Vel 14.5 d ' kalk&n ozel trente An-

i, bl.,lan

Genel Sekrderliiinden,.
Gazet@iertile ba dan (Osman .. headan Tiirk~eye Kar,Jlhklar KlI:la .. vuzu) lisleiel"inin onuncuau 9 m3i· YIS 1935 te (Ulu9) gazete!lii'ide ~Ikml~ ~di. Her U5te i~in (Ulus) La '!r[kh guu1an ba,lamak iizere ~~r a,y i'!finde onerge gonderilme5i ka.rarla .arak kamuyl. bi!dirilmi~ idi. Gelen oner.geler~ ozden gec;irmek iizere KurumumU~lJn Gend Merkez Kurumu i.e Kda:vu.z ko . misyonu uyelerinin 10 Hazira.n 1935, ()Bze.rte!oi li.inu 5l\illl.t 14,,5 tc Kurum Metkezinc gebnelerini di.

tall"a.fmclan
ulu5al

gori.i-

lup anlatilmasi.
ve yuklelmenin

dtt.

ilk

kalkmma .artlarmdan-

kara'Yil gonderilecektir.

ZeRi MelJud ALSAN

Floryanm baymdIrianmasl
Istanbul, 6 (Telefon) - Flor. ya'ya telefon, elekt ik teller- uzatrLmaya. ba~landl. PU,jta §om;e ara:smda bir de ,asEalt yol yapl~a~ak V~ ory, ya vaptu. ii1cme l sag~ lall :iii taktl!.t" •

ingili.z - alman deniz konU~malaf"l devam ediyor
Londra, S ~A.A.) - Ingiliz a,lman konu;lnlllilrmda h ;ur bu lumm alman delgelel. alman de. n;:;: programlm lildirmi lerdir. Alman KemilerilOin tonU _ Q u.(SanD Ci
. I _ydad. )

Ba~l)a

VasIf Clnarln

8Jlln lZ

tabutu Harkoftan g,e~ti

Yu]culuk yapacagr hak

krnda bilgi yak
Ba,bakan nonw"ni.in
melD

Ie .,

ket d1lrn yapilcllgl seyah:a.Uer i~in gazetelerd yazlla.n haberler

rut.

ha.kl-undll hit; INr anIta

bilgi yok-

MDSkova., 6 (A.A.) Vall~ Cm81"m tabulunu la,.jPi;u1I tflen dun HarkoF'I,an g~erke:n til komiser~ilg~nin oruntagl ol81n Bay Mihaylof tabut~a ber.bell" iltmekle olan turk i~S'uderi NusreUin p~narc,,, biilge mel'kez yiriilum komi· tell ve Hal"kof ~eh,i ovyet'i, adma

'erim.

bap"il1itl dmlemiftir.

ULU.s


'" ill

A 7.im = Dolen
Azmetmek

= Dijlenmek
dura onunile egiJmiyer:ek hang; uvvf!t rad hurmak. ir;en d (; len d i k : fJ u da

D0 J e
I&§.]rac<lg
Madun

JI1

Vi'

Hev« giivenligini

'Z.

a marrnz ol Takas memleketlerden gele eek mallar
Takas anlasrnamia bulunan devlerlerden getirilecek mallarm,
satan tecirner ta:rafmda.n verilmis bulunan g irit bildiriginin, ba§_ka hie hrmaya devredilrnesi bunlari

H:'tv

ik si 11" en ··yeler

,.

Ii ~sinl bilen., ba l nm til'.

iiye er y zdmai3

Mafevk = Os,t

=

Au

BB. Vehbi E:rgene Ankara v«: ni§ehir Kaump<i§a caddesi No. 28 50, Mitat 'Sukrii BIeda Srvas saylavt 50. Nusret Metya C. f'Jler!t.ez
Bankas. Idare Mecfisi Ea<;kam 250, C. M erkez Bank.asl uye1eri:

Safy nbo u, 6 (A.A.) - Ge .. neral smet nonii'nun ulu~a habet' verdigi hava tehHkesi i":lin. bu lehlike}'i bLien iiye ya?.lmas.ma ba,. .
lanmrstre.

st
ahl'Cf;

'Vf'

Us,

C

1krfl. Denizli ve

ar -

= I - Clkn. 2 - Siirut
dlt. (Crlul
.II'

Her mal i,in bir !i I kit belg~sine ihriya flelgesi Mahre~ vesikass) It rman piy,ssasl turk ,tiituniinilil en eyj Iii

=

,U ['IE'r.lndeli

esast kararlasrm nr, Yalnra anIasrnalarmda Dzei hiilktimler bulunan rnallar bundan ayram olacaktJT. Bu karar bugun giimriiklere tp.l grana bild i riJm l§th·.

BB. ~efik Bagman 100, Nusret Meray 100, Rt§ad Erbeyli 100, Mahmud N edirn 100, Hakkt SaHet
1001 Ahmet Miinir 1Of)JNusret giiren ioo, Savni Seren C. M. B. katibi 20, Selah Cam C. Merkez Banleasr ge'nel direktoru 250, Hay-

mariste

lava teh ikesini bil n iiye calrsmalarr
~ nkrrr, 6 (A.A.) Diin saar

us-

'dir.

Makalc = Betke
'uk~lmbecj bh~ guzeJ be rile ·Ier;nizden }'Disundunzyor-

Finans atanmalarr o skuda:r ahm ispekterhgine
Ank.ara keslnleme b~ i§yarlanndan lere-I, Ankara yuret soravlr
sagl§omanhgmal afycn alrm ispek-

17 de Ilbay Uzgoren in b~ujkanlr· gmda btitun kurum tar tlevle, day

I

,"Ot8I1OO; gfizeJ b e , It e'lerinizin yokSURUYUZ. Giiz:eJ b e f k e ·'e,inizdes YOHsunmak ru2im id:n MC~ bir ydil'. Bu misallerdtPlc_i yeni kelimeleT: Mahnun etmek = Y undurma~
Iabrum

nm.

ten Mahmudt 'Ceyl11an maldirek'lorliig line Anltara, yii.retsori3i.vh sa .. gI!imaru Said! Ayanclk rnaldirek-

rettin C. MerkezBankasl genel direktor muavini lOOt Nedim Edsun 'C. Merkez Bankasr muh.asebe mudiirii 60, C. Merkt!z Osman
fJankasl

releri ba~kal'llarI Halkevinde topIanarak "hava tehlikesini bilcn "e yardlll1c'I uyeleri., yazmak uzc:re
)'inn; ki§iJik bir ~ah§m
:,:.;:4

ve pro-

paganda korrutesi secilrni tiro Deniali, 6 (A.A.) - HavarebIikesini bilenlerc1 en biqiok Id~i dun Halkeviride toplanmr larder, tlbay Fuad TUksal ate i bir sCiylev !lioylemi~tir. Ora a eplananlaT hemen "hava t hlike ini biIenler .. uyesi ya211rT1f§lardfT. Hal .. ktan bircok Itl~i iiye zrlrnakta .. drrlar.

i§yadan:
20,

BB. Zeke~iya

Ak<.;alI kitib

= Vof.tsun
n
01an

hrurn olmak =
B;,

oksunmak

e

j

b i J g i ~I i ~ etmez,.

."

'tor1iigiine Sltak maldirektorU 2'iYilI, Bafra maldirektorliigu-ne Ay= dm rnerkea maMirektoru Vehbi Aydm merkez ma1i1ir-ektorliig-une
KQ"§'ehir rnerkez maldirektoT'ii SeHm ,atanml§;tanllr.

Nuri hukuk mii~aviri (lO, Abidin E:rker Muamelat Mijdijrii 6D.Adnan Blrgi muamda.t miidur rnuavini 20, C3'bi:r Selek rnaurnefat mudiir rmravini 20, Sadi Bekter mnamelat rnlidiir rnuavini 40, Sanavber T'anyeri kon'tro]or :W, Fethi Aktiiln Emisynn servisi §. 40, Siileyrnan Hikmet E'tiit servlsinde ;W, Muzaffer HuHlsi muhase-

Yurd savgasmda h;~ bi« e l.i g e J bizi durdw-smaz. Eier bIT 0 l.i g e'niz ,o.k:sa ytum b;z,~ Bel:menizi rica ed"

H j~ biT

eng

eI

ve

ii n g

f!

bizi hBva

giveDJiiimiz.

Ozgiir ertik sahibleri hak. kmdaki kazanc kanunu
Finans Bakan_h:gl 02:giir ertik sahiblel'inin kaaanc vergisi nisbetim d~i.§tiren kammllt illere bildinni§t~r.

4*=!I

- lamaktan a/.fkoyamaz. Tiirhiye'df! bas' teknigi gittilr~e iledemektedir .. Bu kiMb UJl1& Bas ,m e II i taralmdan ",ar,ll1l1J'tJr.

be rniidiir mua, 20, Fevei

Gok-;:e

Bir: turk irill en biyiiJr
lerlenmekt.;r.

erg

i , Atat§clr
e.l d j .oJ .. yslnlz kanuJl

taral,,,dan II

muhaberat §di 3D', lhsan Snnter Bajveznedar 20. Nuretltn Tiizmen Haaine servisi §. 2'0, Nivazi

Yurdda kurakhk
Tahll rit1h y;iks~li_yul y,Bzd IY 0..111:1'
U~ak. 6 (A"A.) _....., Hilvanin kurakbg. devam edi,yor. 8u yii:zden

'AfariirJrle lIanufmah §elelin€ V ~rcjlerimi'Zi .jjdemek i~in '1, "J,r::da.n

2: .,

,I

g

d,,...

y tU It i.i m '0 alt.utdayrz.

Esham tahvilat S. 20, Burhanettin Seiim ~pta~ ko.misyoml 20, R.ecai l'ptal komisyonu 20, Ha§im Rif,art t p'tal komisyonu 20,. Edib Kemal
Emisy,on seT'visi 20. Muammer

Mersin.6 (A.A.) - Hava 'lIl'eij. ljkes~n~ bilen iiye yazrlmasm3 deyam edilrnektedir, Dun u§ama kadarki yiiken 5000 f1'3yJ ge£mir tiro Dun. ak~a.m parti kuragmda parti y.onetim kurollan: tnpfana .. rak biirun halkT bu l§le ilgilendir ..

mek ueue pazartesi ginn biiyiik:
bill" miting Y<illp:r1masnu karada!i" tJrmlS r a I'd H"'.

Eskiden lrmak

cami meytlanlarr
y
8t

en esaslr 118111I
•ka

I

i .I Il

a 11: ·Jatl

a

i

I.

yagmru suyu

Bu misalJetd,(t

Bagjn = Malilmatb BHgiC; = Ma16madi.inJ) Enge" = Mania
Onge - Ma.ni BasI = Tab'l3t Baslffievi Ma:tbaa Ergi :::;;Mazhariyet, maihyet

re

i I,.

fiatt yiikael .. mi,ti:r. E:kmegin kao.u 9 kuru,tu:r.
bugdaYJD
Ve'

arpanm

Tahvi13t servisi 20, Filat Ba§anr Hisse senedi S. 20t Va.le Kambiyo servisi 40,
BU£S8 hath.,·

Takas yolsuzlugu gerc;ini
GUmriik
Vi!

TekitJer8akanh ...

e<:n keli1l1elerin

ur§lhklf!J1l

Ikinci ekmegtm
nod • "'"Yo-Uf. ~r '

.

DIU

da 7 ku-

AG_lu, 6 (A.A.) ----- U ve ~1~rell!J"" de yagmur bekleniyol'. Tahil _btl 20 KIlTIl yiiklenmi~tir.
¥
¥ ¥,

BE. TurgId, Nafla fen mr:mu--.o ru 20~ ~atdlfabrlkatij:r SD, C.ahit ya:zmao 20J Sahbaz Ahmet t,ecUn

g-mc:a takas yolsuzlllgu ger~in1e-. me dosyasl ii2erindeki inceremeleI: bitiTilmi§tir.Bu incelemder: soD'Lll'lda takas kurulu i~YiU'l.anyLa

=

Ennek = Mubar, nail olmaTl
De~erJ enmeok = Takd;1i' edilmdi

kelldiDi giistermi,til'. Diinkii al:t, v,e1!'j, ,erleri:nde ijriiniin

(:ank"trl,

6 (A.~A.) -----KurakbJ~

gun

Zor = Mecburiyet Yiik.um ' Mecburiyet. ,q]'·~f'¥d YIgmak = Mecma Y.a.tak.aka! = Mec.rA

de gerleri yyz,de: 30 lI!II;sbetimde yilk ,lit-Mi. He.,y:van degeri yiizde 20
I

20. &ahba.z Ahmet tecimen 20, AU Kem,al Sugut T. Ha., K. ~. Ba§karu 20', Va~u£ Annay T. Ha. K. ~. ba§kidbi 20. Miim.. taz SukuJllu T. Ha. K. $. muhas-ibi 20, ~i.ikrii Vasa T. Ha. E. §. vezyazma.cl flledan 20. Haki t~ Bankast dir'ek~ tOIU 25" Fa.nl Gti1e~, t]bay 30, ER. Ahmet Korol" Ankara vi~

tecim 00 as! uyeleriDin

dnrumla--

nnda ka~ak~dzkla ilgi1i bi:r noktq
gorillememi§tir. Ortada bil" OdeV' sm~ gorlildugul'lden dosya. hakla-. nnda. boil' karar verilmek iizere is-tan bill iii yonetim de-rilmi§til". :uruhma &011-

diilw. !jq giimel'de yaifnur olmaz. .m tahd yij1ue1ecektir.

Konyanm tanm durumu
ilm fli,.,liifiinUztle
...

g"'''n
i'lLZ;

be,
OlQln

kelime I
6t li'Qlu iyi bi... izdeIN ter6 Ie

(B;],i1 1. I;i ~aYI{adD)

".,IIni Jelil~, _'e61!IIl" 6il. giti AaUrntlg ,iipAc,e Ju ,", _. '''tidal' = E,.k (Pui.&ctRce) Mef),kii ill,fulfll" = E.dre (POIIIllloir)

2 .. A£d Ojremteyi
eier
17reni oluiI"&Onl'zJ

,ORa.

a-

.i.ze yel.ltJ'.

:Lljm kuh Vel yagmurrTu ge~tigini. goreD. ,kijyli.Hcr iJkbaliarda dO!!pek ~oke in ekmi~erd~l. KI!ihk elrin~er pek giWel oldugu gibi bah8lrhklar da :iyi ,ge-hpnli'§H. Faka.t Kony.a ve :il~elel"in!! krr" bet gtindenberi hi; bir yagmur yagmamas~ Ibu iyr I:eli i dur[funnu \' 50ndiinnjj~tiir.

I'-lila dmd ...::.... bul· Yefer
mall. Yelftnmell. OrneJder':" J .. Hir b;irimiz. haoo l'4f)gamlz i"in.200 'a natl'1 yel'e1" b Ui.m'CI),lZ. 2- Ke.ndirini. hO!f kullW1U'AImZj vermeil ,isleJijini.z pa;ra-

SaAibi iklitlflr

ca....;

Erllll~

(pIIUmn.) Ornehler: 1 - Sir devlel

nUl ~ -

ns fiipite etmiyorum. Ilrtisab efmek = Edil1Meh'

ile de yebineeeii'"

en bu"uk erA k,a)mBg.. elMnomih geJi,im_d'ir. Z - Sir ,elin MIl el"Hft, 1mJ. Aln uvgi';Jir,

,iii"

klf§l[k ekiuJ.eTI bugun yii.zde eHi drr cere inmi~ . Baha:rhklarda.llJi i.s.e hi~ bir v~Tim sinde
YOk'l:UT. f

Ova Ikoykrinill

liyeti Daimi Enciimen iiyc:sinden 50, Arif ~ubuk~u A.nka:.ra Mu.nel.:~ cim yokU~l1No.8. 1000 Barzillly ve Benjamen Annator vapur §irkctt, merkez nhtrm nan k2t .2 1000, Kar-amurSel Mensucat 'Ie Turk Anonlm ~kketi SultanM-' mam :2 inc i vakrf han l.stan bu] 600~ B. Ahmet Ham!1t Gosinab Yurnurta tiiccan: yag iskeles' No. 12, tot Ahmet Hamit Gas.malt Yumurta ti.iccart Y;;Ig iskelesi lstanbul 20D_, Muiz AIsaid \~eog'lll1an Sultanbaj

At yan§1ar1
Pazar giinleri yaptJa k CbIila rUulen yap.Jmakta 01 1'1 at Olulan tatil giid]enniD degi! "
me-si iizerine pa.zu giiDlerine ~e ....

rilmi~til' .

I

Bu,gunLii saymuzda ge-~en krl.avuz kelimeleri
Afid.~

ASlg

=

=

Muhh!ril

Menbllt

Bagd,ama][

cy

k3lmaJm~trr

ve

mam No" 104 kazmkci

3D, B. tzak

=

Teolif etmek

Krnj_;j!arda

is.e yu.izdc
)'okllDlmu§

!.~k:!C-r'i d~n~(~·

ekim1er

ge bur,a hallu ]. COl kluak

!Roditi ve Moi:z Kohen Istanbul Marpu~~ular Kohen Han No. :; man if atu ["'3 tl 100.

b~uu:n)'iyecddcri'ii'li de ed~bil~c:eklerinden Btl dki
aUl'um

.... tobuml.arlnl c iUpheli(ijrler, piyasalaTlna okiiz. at.

3 - £,.lmten

7

Irii~iilderm lu .

......., ml.iJu&,. = SIII-tq: ,Orn elt! Sir fdlebem'n _ u ll.erlntien _'Di ." yolt.Jd" -

Miikf«eb = EJillih "tiMJb = £din, Ifiilduebat = EdiJlflu Ol'tre"a-: I - £dirriA IIaJJar = H(llmku l'Rii.k1eo.s.ebe .2 -Ilirn Jintl I!.TI old".,. ... D alan &u adamou

ur/annt. '"" gOriU" Not: Ga2;elemilze gonderilecek yazdaT'da h-u kelime1erin omumJ cal rJ ktdlanUm8imaSlflit rica de-

hayl/an lnek.

Bursa ve Safranboluda
HO'\l3i

BiJdki.g = Tcblig l3,irge = Mi..&~ttIek Bue1a.mak = Tahdid 'umek BL1~andJfflI.a = TaJ:.did ~evenlc:r = MchalH , .. -itlik = Miisavat

yapm.l§tn_ satrtan

Irhlike"ni

hi

CD

iiyelcr

Girgi
OficTge

=

Tii!§f:bhiis

Ka:moy

fiaUan.
r

~o.k dii§l!IIW:-ge ba§lamJitl:r. 50 }i-

:ril.ya almlp

bil" at: bug-Un iln<["gli
h~.yvan}iitiJ &aUtlak-

rie.

lQ lira etm~'ktf'dk K.tiyDil e"im-deki: tad H', ~drdmiz tanm dirCl\t;torll EonYiI H~eltrme ck.in v ilanm d'l.l:rUPl\ll1il1l 1I0t'rnu~r. . hnan cev.ilbda {Ekekon ,aYludu', pek ~ lJ,~e~ nr;ar lu de Y2immsuzluktao gormi.i~t\~r.

Afyon kmisyonU top
AiyOD.

anm
V,1t,

Bursa, 6 I(A.A.) ~ Bugiim sa .. a.t Ui te cumuriyet alamodll ha_"a~ dan kOrurun.ay1 ulUKa kut.lamak j~tn on binlerce 'bunah top,landil. Top1an1t erkin'lik maf!:E il@ a~lildl.

= EfttaulJmumlye = Tek1~£

= Miipb.e:mI Pck:i§tjmtlek = T ... je I!tmek, m
Orrufl!i S.aglamu = 'I'cmin ctm.ek
SlIiI!;ilamak == ttham

iH'ctir:n auIUmWlU

a-

ref tlew. a nllan yl 'lgI

tedbirler:ini goru§-e,ce-k komisyon dun de top lanml §w.
tI§

C, H, Parti:si i[ Latki!l-DI Bun-a sayl.vl Doktor Sadi Konuk VI! llba'f'
Fa'd, Gii'le( ~ok allo taDlln hil"t"r oylev verdile:r. Boyleee Uhava. leh-

Y',uitmek
Yi:in~y

= Cepbe Yiikcn = Taahhut
=

= Tatbiik
Mecburi

ebn

etpael'l

- Konya)

Viikilrn!i~l

IkaSlnlD

aa

-ras Zen ...... Ir ··

to.

-

. .......... ...

-

-

--

--

.. ---

--

---

--

,

1 HAZIRAN

1935 CUMA

ULUS

JAYIFA

J

Arah i11erindf Siimer izleJ,.i
B'ozkurr k6yUniJn t;mac·, In,d, ftlll« gen~ ve gurbliiz bil' ,3'ga"tl. KIZ gibi duzgUn bit bo'yu'" ",aim ka'~ dar 'OJgU'lI bir giivdesi vsrd,. KokJeri t:Qpra'gm derin/rgine
sur,up girrn;,f, dal1ii!l'I dart kola
Se'C-

H. R. TANKUT

looi yaton
a.nlam dill'll1 bir

doglol luihind,e
1'0]

A.riJb iii sidir. 'Cu.n

mejte baslaen Ira.n'k: IIu Lo\urimlk:

liuth. Dr, E. I=hl'b~ r. Dol ~36) hn :iki
illr:ilfll'l

Veni iirtin ,_Okullann sergisi -Hava kurumuna y.ar-

Deiel..j hir ~) ar J ka,yllettik.
Tllrkofi
UZLm

bagdan~ru

B.

MtIIfiIotas

uma.nd;rn"bcri

ire-

(&ahi!b) a.na

opf~r

<inn ,_Stcaklar
Adan~ 6 (A.A.) - Yern ti.riiD §ehir- pazarma gelmektt: y·t bu gcli~ g~uik~'e artmaktadsr, Y em arpamn kjlosu 2.3SJ yu1af 'lJD§" ku:ru~~an :satdmaktadlr.

p,tili
~

hnloillr bu--

t.;ahilllldlul

kI!Inu~ati:LlyaF-.k, ,.rutl lni ~ ..'_


iii

kii
ca

Ol"aSI

S.u:n

uNlklJnun

yurdu
ulunca

id~.
1i'lJ-

gid:l~ geli~

l:iUh

ay)a~
'tMI

__

¥l/IN
'It:

kendi,lerine aruk toprek

dar ge1m.ege doyu~

ba [aYJ

~t:ok~1i oluyordu.

Yih;e

bir

k:m-

Filip serpilmi§ti. 01 koyliJniin arkada§t, yo!da~l',
de.rdortag, idi : ak~amlar,r ~Htr:ilel'
=

DO
ta~·

IUr di Ii. nlan scnralar alan eski

surner ee Herde
~QI;:

ve daha

Sam Ulrugll 'o<ii'hyiC!, dO.g\.lya b~lnclan !l'Ia.~a bal:!ladl.

synUI(I:'~ Sam ditine

kuvveth:!"Ie~e'k ve
'U'!-

terJerini onun golgesinde kuru tsulet, giindiizleri nineler yavru

ketlrne ler

Aro;-\) ili
ada. kmn Elguni.i
~C'

IfIlZrim:..iz,

jjruMij~

!;;Jill''kll !;I~ok devir-

r imlcr
tine!

verrne g e Ua.~ladl. BlI mar;idig
,~mdl1:liL) lumlldayt~lada

vr

Bugdaym

degeri bil'a£ dOfltiin ..

Jaunt onlJTI dizinde uyur urlar. geeeieri delikanliiar gonal i!;leri.ni arum yamnda konu~urJatdl. Bozkurt Cmar'lln tBnlmryan yoktu: so.rrbahat sabahlarl do1a!} maktan bacaklarr YOTuian av,c.rlar onun y~~;J yapraldan altmda dinlenir. ra'l gunleri yiiri.ime.kten ,bo% gazl kuruy3n yo,lcular anun gog iinde serinlenird],

he,

z arrian

yOk!;~IHuk, her-abe

ar srulu-

ker,

Oy le
En

ormakla

sal degilse kjj]tiir

de kavimler 're

ard.!ot yenl Arhk

bir nrer-

dog·umludllr. lerde

kotu
artar,

ve bunlu

istenrn

biJ§lIyo:rdy. i.~indc

bile niifusu

81.1 artma

yu-

kez i <1Irllb

yur dunun

almamak
r1r~l

zi..in.delli ~okl!Jk ,an8J yu:rdl.l.nfll Boyle!;.!! yurdht'lnI imkanstzllk
)loUanm

huaku-lar. ~rkan1.a:r tjcaret

'liar til~ bi r ynntTll3dal,tar
gibi dOl Qluyaru;t. ~ogahp y2par
la an

va

~zel'

dti . Ovalarda bic,m.e ve pamQk itlerile ugra§Ina hra alo1.ljt1t. Hava .. lar duzgw.l giderse btl ydja geIS'e" },]1 gibi bel pamuk ablllacail IJmulUYO/JF"_ Simdi borsada hazIr
pamugUiI1

bu'akl,p aneak

\fi.iJ1-4:sek: arab obal.a:r,

Ylliylal'smoymaklar; verimH

kilosu 43.44

kUrU:j31

5>iI,-

trlmaktadrr, Adana, 6 (A.A.) ~ Ders yd.1 sonu dclayrsile ilk okuUa:rda 39-

do]aytsiyle izleyebihyorUudl. bu nuJu~u

Yanmada; yan

bQylar

k !lima.l,e Frratln - aYll'I.dlr

artrk

tasan

her ;il:rttlk'ia

tQpraklal"1na. YUI'uyo,rlardL Buna kar~l

~arli1 ....na dog:ru

yurdla:r-ddi

srya sa 1 "'e eknnornik

.tJ~r bunbals-

Bir y.az ak~amlydr+
Ko"y1Uier

:ran bas.lard~.

Bu ~e~i(1 gQ9l'I~lerin yakla.}tlrma

asyal)

ka ...imle:r

de durSurnerH-

"tt1ar'Jn

dibme

top -

hlll"lgICl

Mih\dtan

3.~IJO )'11 binu

made n h:.reketdi)'or~ard]. Ier, dan £lamhlar Yernene, Yill:'nnada1'l1n

Ian sergiler bn yrl ~ok .zengin eserlerle doludur. SergiJerde yaV'rulaermrzm bUyUk emek ve ozen ...
ler']e ()~t3ya koydtlk~an devrim lI"e'Sml erile tUrl ii ;~~,ert gez:enie:E i tarafmdan ~ok begenilmektedir_
"F>Ii:¥

lannu!j:lardr. Herkesin yi.izu gi1Jii ya.rdu. 0 yll urun bc.reketU idi. Bir aullh, bitinmez nest} o},du, qr.. narm yapraklarrndan bir hl:flrtl
ge~ti. dal/ar sert bir iirper;~le sal· landl. kaf§lki tarladal1 bir toz yilkseldi, Gorgulu ihtiyarlar yetle rind en kaJkttlar, Binz sonra t;ma, em te-p'esrnde bir tJ'P.J1ut belitdi., 'ok ge(]meden ,!J2aktan bi, gak. g,jjrJemesi i!fitildi. SarI bit ,aJev ulku tu·tu~turdu.

cfllcedell

ba§lill". V,e' §oyle boyle devam eder,

In:1' YQl1)n. gidip

yll arau kla

1]1;: gOlj;me en get:irdi. once t;k~'n. Il'c].8J'S·

H ..be~e ve MI'!iiU'"
y e r yer

eaki Sam stokufll'IIJ BilhU'e el go~me tine daigasl konanlMI

gdE gelc Sam ogullannm

Idasi.k yurdu

5.lly l~ a'r'i.
(&emtlat) tecim

(I

iIIet de

'Somiif,gcic r
omek ve Ekonomj

oradan

cia gene Babil'e Yillhut

<lith. Ulljun. Stiryaniltri l:::.e~irLci dal. Bl.i

Adana, 6 (A.A.) ~ Hava tellIikesini bilen iiye y.azIlma.k
l'!j;UI

yBlpit!I~lar,

soy sal Vie

k:i1h:i.ird

m

di dalg.a A:ramlan
ga ise Arab]ilTlBabil'e gfj~Um c]al gala
1.1I'i In

ler kurmu§lardl. oldugu

do.rdiim::i.i dlaJga. N"abtlan.

dt: elkrjndc
ahma

i~i.T1 yerlileU·

su:rlilded:i.

:ri hiiikwrnieri zun dugu

:illabiliyoda.id~.

Ui.!iil.ntu ile be~j'l"ld· 11k
bi'!" li~ en iltkel

Ir.afah ye"Hle ... MC:il:opotamyada · g~bi burrall1rda yar rmadasmda
da kuzey Mezopotamya.da Sumn

01·

10,1 i:ibiirlerinin g,o~rnenlel' dalga
bildi.

en bllylikkridb:·. tkinci

Id:HtUTUve tl'i1'tun

her tar,afmda olduiu. gibi Adana"da da buyiik bir hareket vardtr. :lJ.bay ba§'ta olmak U:tere oteki ileri gel-en ilyarlat' ve d,ck .. to~La:l"ve loglietmenler ile llire, hiyurdun
kumenl,erle genel savamanlalf ,20 §er lira vertrek hava tehlikesini hilen uye yazdmI§lardIr.Bunl.a.n_" tutan 910 liraYI bulmu§tul".. Bu ii~, iizerinde bugiin Halklevinde bir 't.oplan tI yap]] ac.aktIT'. ¥*~ Ad,~a. IS (A.A.) - Hava]ann i;ok :S[,cak gitmesjnden dayreler .. deki i§YMla:rm s:ah§rua ,~aatleri

tuinbutda diktell
s.DOAl

T~
hiiJlrimUI

fakWteain.i

bitil"-

beaDnn.l Parde:
bitirmi1'

gtdereo'k otada ogren.:imiru
:8" Muhta.:r. .ra bjr
1900n.Ta 1i.W1I'C

o'u
lOB--

m~m]~kottl!

di;iru:!UkteD

VI., Bakanhtdlda Dakanlrgma

I(IIilrpmJ. 8e~ .. u-

ve Bte.'fli hir sava§ il~U. Gokyii:zu pardtcJarJa aQlllp Ic.apandr, yetrn

H ep kaC;l~n/ar. o gee!! sabana Kadar kuduz. ta' bia t. S'en koyiin ustunde giiru1riilii alu sa,sm~llarla rallundl durdu. Bir arallk la yakm,da bir kam-:;i
!lakladr:

Sam dilinln

Eikonomi

rae uydul<!t'. Ara.b

pi ile konll.i~uyOl'lardl.
I

g0'i"1'ile
kilyna~a. (Nabt·

zun

zaman TriyeB.~ tecim
I. 0 lin

o£untakhg ...

sDysalhglQLR'ladJ.

ile bu on,:.i..iller hemen

m yapm

da 'flu Od

de gardil~
T k~

run, ktiltii:ri.iniin ]¢lUTIesi

boyle:c:c: y~nip is.tunyana

gil dcgerl;

hiOE:lDet]e ..den

dola)"

5oIJHU~'rH1erden

DOrdi.incii.
LO!;'t") once kilter

dalga
,gibi

gi:i~~nled

a,fi5 Aak.a:r;l kadro5.Uina a1mm:1~.t.[.
3. Mubtar bi.lti.in! arkadqJa.n:u. disin.i. iOk sndhmi",
~ah 'kan, odevjne

'farm tenine

otarak 'kenai
\l::aL~I

51181'5<11

"ie

1I-

kQrlu§awryodanh.

h.l.si3ll va,h'klafll'llil

kdye ~im~eh

du~tu.

Onhnn
o,ul];~rl

dili ba~ka idi. gibi
(ceml

Cenuptaki Sam
bir

mu!r:es:;,cT)li

mil

--~------...--------.
oidl.l.
-'

Hnahlakh:" zeki biJ'

c:yi. ~
dii~kij[lj
f'oe

Eries;

sabah. bulun kay hall':f,

(kuHanlyorludl.
H i:rind 'lInda ~ollerin ]lin gOliffie dalgi!5J

vurulm!J~ bir arslan gibi yerde yat.:m 'f,nann ba§lna rOlJlallffl'.r§'ardf. Gec€ki sava~ln en kuvvedi al:e~l Bozkurt' un c;rnalll'H lu;kUnden bh;mi~ti.

bo.grundt!n

i],e ikinc.isi ara·
·~jndc biT d·l tip i-

:sabah saat 8-13, og~eden

SORra

Is.-

kalan

bi[l'l y~lhk biT devi.c

Corum iIbaVI Ari.f Aykacln

i~i1l"lde d:a!hi'l farkt.

ta

i!;il('11m~~ otdugl.lna 'Ctulstall"m
cenuh dordiincii

h.tikmetmek !>a.ndIgl

ye· gibi,

ani tililmti Corum v,e bot
gesinde bUytik bir
Corum, bir oramanda

18 olarak kar-,;n-l,a§tlnThm1:§otn"_ ¥*:v. Ayd.U}, ti, (A.A.) - Diin hbay m ba§kamb'gmda bi.iJyuk bir toplan ... t[ yap:n1dI. Bu toplantIda nava teh~ Hkesini bilenl'er kurumuna \iye yazIlmak i§L konu§uldlu. Pek onemli IOlan bu i!i hakkmda kararlar verildi. Ve blll i§le is!.. kI b~r .sureue ugra§mak tizere 14 kj§i.Hk biS" komite seliihU ve toplantJda hazu bulunanla-r hem,en,

ijyardl. Mcm1e1ket ken.dil~D olaril'k daha. pet .gok hlizmtUet yebmn!li. IGene. yajlnd ijli.imu bir k:ayrb olnlU§tur.
mkOfiomi Bak;m; B,.

II:takh
bckJ&&aldl

B""u, rDlI mlll-

mill ogrcnin~.

ay]e5~nC' bir- klgrdGoli-o

E'inde oll'l r.
il-;i.inciL

Ytl!Jldar

boyuI11arfnt

brlktii1er',

B.CI

ve

h;lerini c;ektiler, ka dmlar gizli gizli goz ya~l doktii ..
deJjkanl11ar let. Bozkurt sjfmi~ti. kiiyiiuden
f'
II U

• zarmrnla:rda
de mel'lk.ezine

dalg&laT Sami.ltri

arasmdaki rncrkcl:in(Ieh-

derin bir yas do,gw-du
bekJremtl<.:dik bir
devlet kaybetmek ve l.m:mhn.adlk
adamHlII,

duerek kederleTini pa,.'la~tlglm bildir~ mi§.tiT'. B. Mu'htar'm olUmI4 !Sotmbu1da Tceim Oda!i.l. billrsa V~ ekonom.i. kulrum1arl liyeled dHdac.a.k. taraflndan genel

(Yr:m.en)

kOHu:julan

'liiy ·lek

tOrenk 01-

bit r;;lnarek-

'~fl) in sODr,aluJ

§imal Sam

oguUan l!ilnotRayi..i:ruyi.il di[

b~r

go~mi.i.§ olm3!i1l lMimal

sl;vgil~ ~ifli.

balutsrzhe,ma

tkdk.W',
ees inthr

H. Wo:rrel. A. study.
ane ient Est. SiS.) gOIi da·lgala.nnm
'Ire. yonetlcri.rli

ugrildl. lIIJay, Bay
Arir Ayka~. cuma! gtinU ha-

di~ktori1 D_ hrna.il Vell"al'la" BerUn tedm dmlpDan, B. Awni de baku hk :WIllI bull' buUuruu:,a kJ,arrdu.
i§ t.ecim •

V' asd da boyle oldu. 0 da, Bo~kun'un Ylfdfr1In r;arpa.n ~.rnarl gi .. bi d IIri1di. Taze insan etrndell ho~Janan kOT Vi:!' ku.du.z tabi:u, gil~ ne~li bit yaz gununiin cumbu~u arasma bir nrrslZ gibi sok.ularak. btl devtim bek'fisini kallClhqa ar kasmdan vllrdu. Dune kada.c on' Or temiz yuziinu gijrmek ifl;in !lava ~ ya k:.d/{':Jn b~l.~lar~imdi. ¥'hfrrrmm ytlttlgl B~:lklJrt ~lnarl gibi ye-rde yatan bu cal1S!Z govd~yi gormek ir:;in bit cukura Kadar eiilecekJer -

Worrei kollautll

saat 14.30 da bir
yata gozl'ln"lni

b'lb dturmasmcian

uye yaZ1lmay,a ba§laddar. tlbay .. hgm her bu.cag·mda bu i§'e kMil
btiyiik bir imgi g,osteri Idigi biidi-

anl.aurken

durumlannclan

da banseu,i. Ben he-nuz
bahsinde oldl.'lgum

tarih d nar"kc:tler :iliin Sam
Bu

k2lpad , ' ~ok ~nine:'l ve ~ok: sayrlan
bu,
VOIK It!U~

degerli
vt bir

rilmektedir.

:Ankara'da
K1zday haftasl
furdttm.p:l:ifut lU!r,t.aJ'Uoo fUlda ytlprl.,n (K JZllaya iiye

'IInllljllIll~lIIl111J

di11e:rini

daha

Aykacm bOlgesindlll

~lerideot;i.h~-

ommiil,
<11;1

£;orum

tiirmc ge ;1LI acag1m. gij~rne da.lgalari
Fmlltl

dcril1

bir gunu.rI

vI!' biiyi.lk

ANKARA RADYOSU
BUglinku program:

3p,l'ak a.1Iia'k

yas dogurdu.
le konu~sal'lU:.
aCJ

Ne'r 'fe

.gitseni.z,
'S02"U,

ltiminle
bill

~unale,
ovala.rma

Mezobo'tt,amyann'1 ge~tilcr. topra.klara

di.h
be"[k~e bu

k.onu~'U

Vol;:

Dana gC:SI~:ri Asut"
yer]e~tibolilumutliirnal daha

vc: y~re\c flri

sutauca

o.liim ha"beri

,)1!.l·

19~30 Cocuk .51!l..alti t'9,40 ~ 'Musiki:
V,enac1n;

_

i.li adlanan ler.

YOt·du.
bu~uk YJldlr, C;orumun yuk dfak\~iln \Ie I mel;'i, ileri §e'rdli

die.

Mezobotamyal1lln ya~ama daha

$imdi

yii,reklerimiz

yasla, gOl,-

gunclc lu idl1. bilell

giivenH,

gortl~lli

ve Atahirke

Jerimiz ya~/a dalu,duf " yumruklaClmrZI ko.tii lie kuduz tabrata sfk,_· YOfllZ Vf' 0 yiiksek IlJoyun dc:vrJI-

Arkalilunda

stiri.He:ri tLarlndrraai ..~lr
zs.manE'l

bir

~w'a.

ol,ma'Sl i~~11 yorUilmak

oUu, bitek,

,,~sulu kadar

l'i.i~e tanrl-

u-sanmak bllmc7.
r-en Ar-i.f Ayka(.OI,

b~r

c:ntf]l

ve fmtk

ve-

20 , 2.0,10 ~
20.,30 -

AUemanda Adagio K.ernan: Necdet Remzi Piyano: Ulvi Cemal E"': kaciuuna. oiiitl~r Handel
MU!!lki:

ha'UJsmu bu e)'UiA ~ lanUmrlnlU:l!:n:lQ AnhoM ku ~ nil u B "Ir;r~h un, II mtJ rle,; Munu b~ilyactd·t~r. Krzdsy mr.afrndan evle-

alnuz)

Dans mu:sikisi Moz,~rl MeR'ue:t Reek'hoven LB.l'gheUo Piyano: Ul¥l Cerna.1 Keman: Nec.det Reo'lzi Violon:seh Edip Sezen

I

dilioe, 0 gur sesin sustug.una, 0 bir cUt iyi goziln kapandrgma ina namlYOtuz. Yalmz ~un'a inanki onun blraKtlgl nobet yeri hite bif' zaman boq kalm,yac8ktlT.
f'
til'
I! R

daglar 'll'9ird.l.
YCil

0

CCflllm

ha:]k~ kO(l -

sel lfis.an1aun,Sumel"li]eliin
bir bih~
tim

aiul irme·
ta·

maz bi:r 'Sevgiyle
gi.nin parlak
luml

ba.ghyd~. V'li ibu sev kil,
ad~ hep yapar-ak 3ru]aciilk saygl -

.·inize giJnderilt;.,ook (aye yozdmt.d kiigul'tuun doLilJTa-o rcd, ,onu Iflal' gel b'ene (len"" ni=~,
HRr,,~'a V8 S8VQ.JW leUik'e~lerim izi Pl'ly'tl~gR bu liyi'Ur. kurum.umuzo ,iiy DIu'"'

i I

;1

(yQJ.lcu[j Ie yaphklal'l
U;IlJ

se'llgisidi:r

m'§lzdl1'

(ziraat) i b:dni ri d~ yapab:iiecek]e:rdi. He]e bin
)I'll

usu'

k nciilcgOlillUl Su-

bil" oUl.rn torew

gosterdi.ler Co BAYKAJ...

\

2050 -

Haberler.

!IIonra iki.ncti

Turk ropraglnlrJ' yetiftirdigi tude Va$.~f gene topr,agm:J Q,ong Y'Ot vii!' turk devrim.inin' k§b,es;
o.!;Jn

dalgas[ dJ.

geldigi

z~rll

llkinkiler

mer rnedeniy.,u;i.ne:

ginni~ b!.lh.muyorlarIb~T

di koynrma

A nils,s

BuyUk davanln e~iitinde ve tu· f,egi c1inde- can veren' Vasll"m y,er. de yatJ~1 da ayakta duru~1l kac1ar biiyuk ola,ctdh.rr. Dun onu ClUJ'" &rorme.t i~,irJ' ba!~Jarlffl'nri' IJ'e kadlu kafdH'tyorduk.sa l.u.r,giJn onu saJdcyacak e,;ukurun onunde de gi:inlil ~ Ferimiz 0 kadar egfl,ecektir. Ve t,ijrk t;Dc,uklarl (VasIl) m oliimiyle aq.rlan bQ!ilugu, Bozh,urr ~mannm govdesini sudlv· n BUr~'rn yar3Ta'tmdan bi.ri gilli t,lil'.l']f ~ ··1caldard,r.

kendi ~ocugunu kenga.grtIY(u.

8urad ' gO.l:C batan Mi]id:tan
gildi. Bin

ozgiHii.k

v

1":

3500 )ld

Qn~

ce1emu.lerin diU yabanci de-

·Hkel id~ fakat

umcrOtlye

yd !IDnr~ gel~fiI!.le.r de gUiJtik
bjll: oiIllra-

ISeknl.edileiF. h~men elikj urnkdqlariylc
anla 3blld~Ler. Cinkti bi.iI'lI)'dlrll h~a arm

ugWlen d~UlI!l'i a~a,gl 'ylt<ka.n gene
idL
SUl1I\e:r dilti~le

Ncc:id't-en
bir

bin

yd a.ra i1e gelen. iI~ b~yU.k

g!%un dm~ ..
soy .opluk Sumer

d arasmda
oldllgllnQ",

bi:r ya.kIJUihk.

§uplh.e )'o1rtul". B"m]ar (hde
iiS bin y~1Oflc.e alit da~ma t1qrymp ftt~ra.rrak getljr.

Miladtan
ki.iltiil" g.eriain

el~m;!l~h!!I'[I'~1

t

Ml\§tak MA VAKON

gedye

~n1i1M

.
..

-

.. ~

.

~~.~~~~..tII/!tIJIl.'r......
."

""",,'

~.

~

.

'--rtI

.'

-

-t.

..

II

".If
OI!:

.....

,.

~~------~~--~~--~~----~--~~------------~_'-----------'~ .. .
w.gm
ItJ m3JI~S'
AVl.I!il

UlUS

7 HAZIRAN 1935 CU 1\

tM"IMi f)~y}i TeJ~
nl

Ulusl, r S ~ e pakt ar
.J 1 m~
r

uryB oyh..v}nt.:

ni ,
cd:u k

nhll
~'It'

J)e yJr J/f!nltl

'I/.L-

flHh:Ti"

k> i:"'JhjJ: de

.oy!of'dlg;
. Hitle-r .a kar

!>Or1eovd e dO~I"~n huc\lRl
I

dGgruya

r

emi§Be

AJn-.a.n-

Almun
Alm.any.a'nll'l B. Fon

...

,"U

ve ha \/U
el~isi [ngilhz 3 pnngirmdc

IJol(nl"II(.~lI
ence vt)'a te:1)'1

it~lyu ve ..I1giltf~re
ilk defa olarak Urimem leketin sryasass birbirinden ayrrlryormus
Rormil'd.31t Jl
ml« gailf"tpsi'llf'
ffl'dytj

f~

"PMn',][
b!l~hg.

ulu J:u sot.yesos,
YBzdl/!,J

kon-

S<e'.VI- ..

stunde

1)1('

hy
h.d-

beO·('(h· diyor

ki: Pra.:ua. tngiherc. ¥<!pmak, onu
,ijz.

1¥~ till

.'Iy d2hil~c

k .y6nlui "i;tyle:nilen b~L.onrllr .. bLiyuk

'" ,I.ln

hi§ bu irun oh:kiluden

>

Diyd lIC)yin'd
1IIr,

Irr.LI{"IaJ,u~w.n

onwndc
bir

Bay S.u~ie,

Avust~rya

Ho~ ~.. r!:lafIHba

eiinlii

gi

kilclUr.:r:r

r tllhJ.iarak
flydanberi

}'HltDlcrni,~c:!C-

,01

Bug,i.ln.erd~
\1',

A Imany,'

hcav.l an la:;masf

yapmak kmi!\li:! dil Dlan

a~d;~ o1.m'!k yi'J..!;lhyih.
F<!ka'l

~\.ini poek utan h;al!.:. .r"_ l[['Ida bir at vennerni§, aoyunufl pIld1il II _rnamn lDemrnln tlr ti; .• A'll
Y

l'!!Ui i:inngl!liiyapllmmn se-

bu,ld.im.,;ttn.e, Fllal1l;'<!.ile 1111gihere'nin. ,IJba.t tarihli b1irge bi[~irl~tuinde
'VI:
Q

uS

dih.giyle gr~e

konu~lar i.U:e:rcdirler.

alll11O!JI"i

diploLamb'a

gcm)~'

,m<lshinir3

bLitlin

'irlual

malan,
I

!l15 terint]

Tay-

Hugun i)-lt:den bu .k.ol1U ilzerind

parlament !I~l..hyecek

,o!nda ..c:~ diJ.ek:1Hine c~~n bunda
TD

dQgrud2liD'll dogruYiI

iiiipi ral iler i silrdlikler] l.teJ:i Almanyanm istedigi b~r\la~
.a1f'ldlll,[

l.dmil'lildan

pliiln1n1n tiirlLi J'llI)kI.alarll'l aYllimalc gay~ilinj Hele, dogunull

bh"luidnden i~il1 ve

bilr!iri1iyol'':

}'.!ilruz Avu&tmya na.ziligin

defa V'enni~l:k ingiliz

gi1ilmlt'ktediL gU'II'et'lJligi

yII 2'5 ~~1II!.muzd;JJ )"ayC'nildigini

lrtava Lokarnosunun biT giygi~inil'l u.ill:'
fT"lJI"~1Z

proje tas~a· diptobDT::!:k.

gin.

bildil"eA Bu atrnan

bi1dirmi:~ti ..
II.Hld

be llei de &i l5.hslzlaiil .' I~i nin gem:! ~ekh i.",il'l Y J:lillac.ak konu ,lnclbrdan ka;mInak

ba~I!l<!, B. ~u~!'I,ig Bay H~t:iliiin~ burua
10 nna!; I ndan

m<l.~l5jni inj lI1;uik
t[;;lllll

degi.lsc kendimizdt'n

diplomasi-

u~~n Alrn,8T1Ya.

~ok I.IstaJddT proj si i~iJli Win Gjl'hi'"teg~ni

Roma'riaki \rigUiz bii)'ii'k el£-i&~. TII:ivere gazetes.i tarafmdan Bay Eden'-= yap,bn hucWn dola}'lsi.yle haly .. hukii~ I'j"H:ti 'Io::a~nd!! 1fT g~tgide bulunrtlu§tu'l".
Her ),cti:j&li'· bir d:urum haHf ber
I

Sil" Con Sayme:n.
p.aItUa.rm
De

yaplh'l'HlSl

tasad.1I1al1

uluslar

50syt:tcsi yukli.y

konscyin~
!lnlat •

gibii ylikenler Ingihz

cef;ini ulusl ar

e&khl".

in b.

k.1 m~]ekel1er
ne

bir mc!;(':le kU$I~mda aklamayahm. 11a \1'<1 anl i~ind~ . VIt:

bir ~ekilde,

J,a"'11 Lokarrrcsu

ne kadilr iblyanlaT takmnu§o

eiit;mii

~ob.ll'ldi!. !l!yi ka.FllJl

Irynasrrlln
'\!'Ie

"y«:t~.

oldugunu

0 d!.l~un'IJ lijyl~mi~
U8tUrya.

ve rleml~b,l"k21
Jilil!'

1i"Il::,i liz proje~]nin ya !;ilkll&IRI B. Laval srz yakU11a~m
raeil

Fr ans rz !1llitn-]a.yah~: Rorna'da

fI!:irr'lOi~1

,..akln

tarjhi.~de aniam, blr.

ne !;.ilo~:rartlar

cr't af'ranher taB. dr te· anun
bl,;!t:tillm.-

Boyle 'bi. nl~~rna Almanya)'1, 19Z5 te. pm~rilad].il R~n p,dti:Lom lumdili~nc )fuk]~digi )"iilre'f:lI~r d~itnda
jj".

hl,;rnen etmi~

kOI'lU!}MOIlara.

lng:iJt!eoufl

da ga.zeteleJ'de
ve d:ikkate tngihenye He'I' haJde
t~R

bulunm..ayorJa:rsag-elllD~ '~EikisiDden ciaba
degmez
lca~1

Q]makJ.a ueraY4lzdmal'l-

giittiilgii Sty" adan yapllacak b6~ge parktlann:rn ulusla'l" &OtIy~tc:...i1liin durumunu p~Id~1:i:r'fc~g1 iu U, rar tekT~'I" ;;yt~n h lIi'lilin ye kon!.ey~nin ajl'nlmryac.agl mi~tir. Halbl.lki yap Ja~k
bli

--ruelrctin

i§~n~ burun tlrtaya

s.okman.n ba:hal'u:[er

drrnek O!ldugdftU ryiee
AVU'Stury£Il1'm

halyi'lh

yf'ni

llIili bir yukcn p:rojey~

ilhn~a girmesi iJe

a.okmadlglllJ,AI· babaprati'k
"UCU2C""

ya:ztlar

!iil-

5101 a§arml:;

dan. bu o:nun iii.in kolay mal11Y<lIIIHli krmdan ta
'If'

bir ~eli'd;L

tadu.
i:n.gilbeTe-n:i'1ll hattS lflgll-

pa Uann
~rKat:ag-.

Ct!:n~vroe ~cr~esinia.

dl In~

III'm:nlna" dl~rda'fll

atr-i

&urmeit

I:tkiler yap~~dtClru ihtiyacl yokluT. 1'33,
oll.lp bhen b... dL eler" fl.-

pelt; de a;I'~I!j~
i)~

Ilan !:'It_mcksizi'll'l, n pe!d§ltirHmt'sinii uzh~masmm onn
iI}'1iJ

MU=i.Il!,lil'll ma.~ i~;n~

ile btln1Jer, l!li]al1"i;an~ guvenlig;
atm.L§h.

una h'i~ bir !ie:ye: mal oJm:amaklngilb: k"m.oyu imld.mnl kendisine
:3 lubat

1934 ~neleTindt Drr. Joiund .. hlan

·'yl~ ~a",l.1r~ .::eva venni§th·_"

alan bir AVHlpa ~ndrt'l'ya

f'§-3bilme'k

'Ir'e'Tlinek-

$1II'§on~g. b:nd:i biilklim.etinif'l
yarduMii, g(h-mtdigi tara.fmdan B y HideI'

ruwllerini
i~Ul

~'1r.
lngHiz ,~abincsi,
tokolu,o, karlar tan dfJma Alman}·anm yapugl
;J.~~giii

vlJo~turyOi uti:!' undan ova

git:nrl!l"i:d~n

~2kmayarak, maya \'Ie""em;:itL

Di"t:aya

ba~arll;:lt:3.1or mesele, UhlSoai

zamanc!la ve

proj!imdiyt l.Dkarnosu
tilrjbli Ci!k-

n If 'boe:rakr FraJ'l.!al1m H.,iI,tan QltaeJ~siinde takmdrklan: durlilm, ltalyan krom bir,ojunu .inlfl~fldirmi·' ve bundan hir ik.i Mit.. once ,urada buradla. Habe ista.n Ii,ell"ij'li'eninc \i:al'§U'I ",lank yapdaT:J ~1lIIldill.n~ri dw"dmm~
lJ.f'.

dOli t,;Qrulm. kt~k

Bunil.a:D. boaflm,
!OlyMesine
ItlDa g:iriillil;

i£Um.l"Iloe

Almuya.. ",11,:1'5131 de ;J,v.a lobmo.. I mJd.n l"1:inde In.iIUfUI,,,cu

Uelfii .UrliHlYQr-

dill c"",ab ver~n!:k bu:nlln a~lli!ll~ I!Ildugunu ve bu ~lIe[cHli[l A'II'u'I"
Ifuq"" kin ba~k.1.lanl1l bfr i~ mesell!si i.1gi]~ndi.rmn; bulundugu,~t"rkm~~'cn

f'ransn:

~.e",'enl~rin~ bir sHahsuK<IIbul euh-c,c,dr;

i~i.l1 kendisine Fa.kat

onergelne:

Bugtinku Hiilbe~:is.tand:a pek ha1ya il~rj

gUnde

lanm.a konu§mAsaB In.giUrrenin mcsini de:

cc'vab

bir huba

ltalyadlll ltalyan In giri~iI:'oe gi hu-

H:aJbulti ge~ IUUttald Londll'aJ IIA:l DUJIDiIlarmo.han paktmm yapllabil. me i iiJi.n \lmaaya'oln umu.l&r lO!lyete&inc: gi'rme8i
!i.oyleDm.i:t~i .

,art olehlgu
ldktimetiu

U11'I ohlTd bu IJ~ n~]el

dogu lmd],.1.~ma~'ru, gil"bUilmaktJ. olMl bu Ijar,e kupl!!:ki!lt:ir,tcC',k gozun~

B. Hhll!l'in
kab·jnc:oi

~n!;Hb!: kamllo'y~,msoyleyindcn

tmdil, genel bi. kanagat vardll", ~ gitm~k

tlll

soy1crni'ltir. B.1t'uhm b2lo;.ka, A,Vll.,,'l.lIfya hiiki.imlE·
kU'llyete

sillg:1ayil~a k bmr ~are pakl:lnl

c.a

g

kada~ Eyi kOlir~,JaMn ingniz

DluJ.
Habe§i:5;tan~ia patlaml bu
buJu1'i'lli-

Hcrbalde
dii,lindiigti

Londra

SQEU'OI

t1l'1in
~U:
IrOI'lU

vab yer~n

di!yal'idtg, glo"I'i'U! da cc:ba'3b3li:afl.. kenai I"cjimi 'ko ...·
dayanan bir kimliit ile bu yeo Aso\ofliU~-

ha~.l! anla::;:rmlisi. onun o1.uillk go;d.Hctii. Bit" killl'!lhkh
I'll

kadar 'Ie
~If'!l.a,

s.ag1am duucak
Almanyarr,oo l'T'ansa m: yapuak?

bu.giiB de e'Sk;.~i mr?
one'rge:;.inl;: k ... disine n
013111

Son on gilD i§indt
aras.ln,da bir

bugllit

ortaya konul

giiri.iJ1tilniin
Vii:!;

malnhr.
H~ha1& ~r<;~Dia

yan.a. hi~ b~r

v;:::n:tci!:ine unanm~~ oliltd:aT

bugiln

\Ie wra

Ila ...:i yarC'liImmm , kamoyuna

uze.ril"Lde aytl~n,.yal!:agrlu Alman'ya'd~'ki ilg:isi clmad[g~

1m.<l51,

Frall\!.H

Ren'deki

Ft"an~ projeniEl

da, hakikane

yQlda diJ'§iinme~n yodar.
A "11 ba'§JDda
'll'1t

gl£~i"

rn.Lll mcmleketilll

g:irec:c-gl

DU gU.veoJik lDlrtem.i

,"u&turya"nm yaiizml' tlnl bir

wlusal
gibi

giJvenligi.rniT.in
... rebilin:li. e

pcki ~ti.II"~ldigi hh.sili'lll
lngiJttt~m.d:i

bi:r yerui ga.ranti uzl.a'jmaf' ~n gene) alman onergesill1i! Yaksa,

\lernte)'e~c:-k ~k]indeJil yanilJ~e;rk tngihz

ag r baih

1talJAno]yrsa Stresa'-

w,mdia

u~u lar IOsyeteai oJmarnahdtr.,

got'!"~ekl~§oml!J's; i~im,

i'!ioW!digi,
'VeliZ

mn ~n
bunun

-;;0'1<: du~iJndiill'en sonul:.u
m:l

nokta. ~ ger ba~

f:il:~ip

be~lilC:i."]e Bgi hal.}·"da dOl kuru]an
V~

kelioim~ yapl~at.alk olatatldJ::r. bir~o'k

lilr il!;;irrde A"U5tl1Tyaiia

yc:r bl1lllnmadlIlliiinme· v-e bllL
5\:1&-

Gene bu k:aII"~ddh yardlDl, rt:'ye FnMIZ Ingifu
I!H1!L,dllf sly.illsamum saT's]lmaz

DiU?

11TIlatml§I'H. Dr. $osnig t:la't>sburglar.n M~ dok'llnn\aml~ ve il'i'lJamh

dayanl~m.asl-

kinueler,

F~amm: -

diplomaa~:atil'k ve

si ~;!h:;ifl~

oldlliglUnll

gO:!llten"bi]jrd~" luva ..fila main pro'iok 1ngilte[\:ye de dog~u rnl;Hterenin garaotiij,i. dOl buoufl h i~ l'aolur,

ma, or]l;mli

gQnnmU~tiir.
AvustlllT-

tile yo:rneyil\j. ydunagl gQZ~ ~ngihereYIf giiUi.igi.i menfig
yaz ge~k mi edcl:e'k tki we ir.3nsu: frr:oatl
t'li

biirg:e yonEy·in olarak Buyii'

s.arS1ldlgmi Britaoya

:;nyaSoadan
hunu r~d

italy .." bi:rle~ik b~f 'klralb'k l!)!dll1ban
~lk defa <elldii sryasasI araslnda buyiik bir ayltclyii. bal-

1
fa'ya lerini

Bu ba.k:lmdan.
j(;~in:in Fran..adan [ad~c.,"a

scnra ilc:
II'DH.

Andla~malarm yeniden gozden ge~irilmesi
19JI caril1li Dey/; Herald g. zetesi, "Alldl3§maJa:ruJ yenidet'l gli'r .. den g.girUm~si., b;q1sf, aUmda y.az.. .ID!§' oldugu bir bet~ede riiyor ki!
JV
HI Yloli"

\,erer-ek,

fllyadan hahs-eden ba~baka[l. ~I:~en giilller-inde MUliolini'ye takat haly.amn kuu§tri~ )'anhm ¢lil1i uzatan Bay ve uzal!moa'ga rninnctAllusbabulerri Avus· anlata.oldu-Qyle Fa-

r

..

}',lm en karanhk: dc:Yam ed.en tur¥~nln

i~<lnt etmek:

Cunk"'~

Fr.:mslII Lokarnoda yudnn
1 r',

ka.r~lhkh

i~in gend yardlIDl

Im.r.aftan [Iii tdllike. PyUkt:Uf diplon'la51sinin boll i.t:orkuD~
yudi)'ebilme&i. i~jn

oldugunu &O)'luyoIlaT_ ELi dYrum w~zslnd,3i

'bildimli.s,

ni. ah'rH~iI;;I, ki aava b i:r P i.1'~ as,ld l!lo2S ta'l"'ihh oil" ~ranl'llz
Rtll

til1gel1elr u~smda

i~ i lerin~

B nJ n un te.rs:i!'le olan,k, pa:.c:tr tng~1t.ereye dii!iiil1liilen il,a'll"a "efn"lem~ktedir.

~ok u'5t.i.hk lazlmdu.
:"::4¥

Bay Muso1ini.'nin ge!icn cUfDntesi giinii f;oyledigi lie a1manla.rla dostluk Iku:rmaga dogm bit' egilim ,gos~ereif'l 50yli;:vlni tckTI!Jr tdc:l'al' ba§bakam Dk:umakGenHa] tanlmdan devletle:rin dC'~~~ikljktadu·hr, Mae.aristan Gombci:ftin., &iiylc:nilen Bay

kmdan

lioiu,

AY\'Istu:rya. ~ ~;uistan, yak ilo imz3J~ oidukJan iUldlapnal.a.rm su" e! maddele:rirlill
rilmesi

y,ill;;!n.a ~I karml~trr. Bundan b<t§ka turyan
II"flM: guTU.I En ill" 1U~ll~al

yeniden
.1

gQzd.en

ge:,;:i...

Dr. §k.l§rdg, dilrklctini f':ioLt ~~ref hale.

gafantiis1 y3:plhnasl tlilgi~L reyc

AJmaoIJya'1I11l, mege
flIitsi
hi1Z11'

h:.lllll

Lok.aTliOSUlL'i

B6ylelilde.
ge-nd~ince yapma'k

proje

olduiunu Ingilrerf'yr:
vert!jgi

giJ'bi1d;,.f{a-

L~n J'IOJunca baJV1lrduJar.
Ii korumaktaq
iCi,nce /bomba
~]&m1§.

bunlann

e~it

sD;,lr::mis ve dr:mi1-tirki: "B,,~~a ml!selcler u:zerinde boyle
;I

yardml1 vt' s-as;ok

uzeriBe Sir SafHl n'in
La Rt!piibJik

Avam

i~in verrecegimiii b~r l!:uan~

SOl, Dnul'L i,-;;i:Tl o1a~aktr

n1.:1tumda

suyJo('vi1'e,jI] bahs«deo diyo( kil
",0]1:

Mm.olioi. ooyJnodc batr
i1ni a.nlam

Bu baJvurmanm
ba§ka bir WamJ

ve tullaCI yoktul', Clio ..
z~

vrya kat

't:T!;JJ1alu

yapa'biliTiz.

a,l:H: ve lJIius:bet ingili:z:l~r ~llk alman

I Uaz:inJll,a,ihJi

ana ;:'lyo1'Salar~'l"ida bi:r talnm lcr rapl1l'.i:aSJ ''kti.maJi"i de bUyiik biT
(it'!

kU Avustul1'8.
I!r~

ept!y

sijrmes.inbuhmdu-

u;:3klar

yaplD.8ga

Mac&ft:a.lyadilD bu ba~~ canlafi-

bu 11Iolktalar
12.,.

uzednnc

aytl'P"laga

u~1 ld.~ak~lhglnlH
buna

...
nuanshir kinmi,tir •.. gore

Sir S<liymenJifl diyevi
ve gel'!lcl noineltar .. S&ylevlmieJl Sir Saymen once

orrim§gibi, ~~ ~

mv

yana §-MI1!1}'

o1aT'ak YIl:]iir;1en k:1!l:nll'u~undan Bundan cia gcriiliiyor itiraz bera.bt:r,

tiir. Soh Sa.ymen.

her zaman j',a:ptigr

ri~tan ise "ya~
utrrt

,ilahJ:ITIH

os;e'kindi1>tled 'i'fil'll tdtik ilsJgiarr

sr::vi'!'!l.eeekle:rd'i. ki. pro'jenin el me ii;cliltcek bakal1hUlrb,mm noktalafl Lo~.a:rooslJ· verecck i~tl'ldir Frall1su: g~bi ki 3 ~u·

a;rki'l5rna ,~e-

kUtil:'uk aiIlol1mesdey<:: yaTl .. .,nt1akll:an

gunu s6yl4!mistir. Dillin oon1ada
!.o1il'l.i,

aJ.m.aIkta bu]unmurtur. yenideJil. gozden
,emden

beraber,

ingiltere, dominyonlar ve uluslar sosyetesi
19 mayls 9,H

Ha'beilistanlai

Smyo:r MubiU"I§sal bir uzI~b]["akmJ~ degil-

Bu boyle- o1malrla Hr'""bu, ~,ilDdJa}ma1an.D ge!iiri1mesl dnmaktadu. U h.lls]m
I5Osydel!lo~

got~rmu:r0J"dl.l.

ma yapl1masJ ~Illkc;a allla!lddIg-ma Almanya il!t bava Lak!ltl.\JjP'l1'l1a·

uMudulllU goz iiniind~

BUIi1Uii1la
~;U]

dir. Duru.m:u
V~

OIeselesinii

r~rihJi f}r:ylJ'

gaze-(esi old~ilJ Bay

., J Rgilt pre blr b(ukNle Antoni

mr:in

Trlellraj

prato!.!: aS1glal", fransla; ",e ingilu t.arafl1·ubn Londrad.a ,ijtedd hin'" Avn.lpa u.da:!lmasmrn

g ..rno5L1 bakklndaki
ra bir3n dh. I~mi.~tir:
md:!1l"l

res-mig

bulumluran yabMl-Cl

ulu,dat Ifi:

sosye-

ba~bnmasJnI

istemekte konu~

im.e1e¥en

bit" lakrrn

gor-

koJ'l"&ey in~'[I buD" kar'-

t.esilli [utuyor.i'"

ba§Jlgl Eden

fllllnGa ,.urn},

By. .arada

da, belt, §Imhn soyleuzer;ndeki i~in h:i'i bir ~gOI"ii.§iinl.in }'ap.l.acaI{ ;}ni.smda olan onu en

dJyor

dt'§Jnda. olar.a:k, yaJnu liIyn yapl]ma.sI111l bat ~arihli gilil olan tiirli.i reo nlg den
Mill

'Jhava pakh
bozla~bl['mamannz

dUD biT toplantl-

imkaB

d .. so)'ledigi onernli

bi.r saylevde

lngtiHuenin
buIUI'lc1ul"acagl devletlnin de oluak:

(lIegi.ldi. Ve ';rte bunun pr01!:Qkolda, bQlUmlerinde'k; Bald ...in Kadar diyebilil''iz.
progf;)nTllnZn

b~b yoldu:r'fjl ... Alman dn,~ru konll~m,alann dip10masisinin 'll'e §imdl p:rojc!eri projenin. $imdi ingi1ulere old\lgu

dlj Mya!>ada gbz ijnunde
TUokltanm

tTl-

gorU§olutne baluhf'Sa ttalya, bu Ha.beiistan i~inde, kendisini kandlr;acak bir aruaiIDa olmazsa D za,mar\ B. Mllso~ini. J,'iiksok B.{lor.a.vh,I'J gerekti.en i~ler~ de giri§IDt kten geri dunnayacakmenlerin
tIr.

d.az:l OP~

vermi'§ oldillogu kesin atmakti
oZgUr

dan SOIl.I!"a Ma~iStanla yUlrenlcr:ini kin'
masma.

AVUS1!:uryay:r

bI:rak.
and-

hi!( de iDtkii,n goriilem.ez,

Giini.i.n badiSt'!ler-i. ikarll1smda lqm.al.um

oleki
oidugll

31'i",lma.:z

bir blitiln un!l~rla.'fdan

deCi~e.mc:z oldugu
kaldlrfl~sl durumun fakat

hakkrnd~-

dakii
ibnkdigi tngiliz umuddan boyle uzun lJ:z:un rn
U ,-

kUaTln

imkinh

dL§. 5Iyasala[IIH)a dcgl~rnel£ davranmak

gibi,
uygun

tabia'l:nD.

gildir. Her haldr
KallUn.l liIydu-

hildh,et(:.il'1.e
OJJUiUllU

5.oyledi.

!;ok ilgi1encl'iit't'I Bay bilii kimse klldegildir Ge'r~-ek once Uhu:Ju HI.llikla bil'leiik ~k
IiU

h.ava LO'kamo ,rap!lmasl hU!;um dli ilm"n-

balhsetmi~tir'.

Onun i~n eger kO~lJlanfHzdan ka.~ol1m.a.k, ollll;urian bitt'l1~ye llzak kllhl1~k dir~h;dl; degilse kencli kabugunl.lzun i~ine S;c-'kilip ka]amazsJnlz. tngilter· AvrUpa11lft biir:un meseleIe rile ilgiln.emrk }rlikilmunded;r bugtin ~ !;iinbUIrii B:ritaTl}'a. 2Id.ahn, ,ciiliin

oldugu hava

a,~.kllr. §ekliy1e, yoliyle

dl~ bakanmm

'Soylevindcki

rulWiasl

gerktir!

nas11? '9f' k()m~1.I1a lI'LIn bu kti!l.t("~gibi gorti-

d~",let ilIIdami'g'
o]i!!r! i~leJ:in

idcdt't:rbeopnlma-

~iiniikn Jar

hava anla§masz.

ornll!:mll ciimk

hili ~iit,b~~iz

~udu..r ~
genel b'iT

Biiyiik lrrden malan ]iiyOT.

devlede-rin

pntik

ed..:r·

" Hava
daha sonra

~<!Jktrnm daha

AVl.lsturya He Ma~aristam kurta.:mtak pek gl:,,~ek. bir sarc

ge:rektirirr. sOI>Yf.::tesinde iiye Amedka

len!e lramuzlann rilii ~cr.¢kle§tjll"mek bi.[" anla1'm.a!" FraJ1isa. ile bava

OI'lJara yard ..TI drnele·

yl1ll}rna ile na5.ll hagrhnacagr

bulllnile dostJuk I!'t=
i!'Y!er degn-

edir. BdlciJ de bi:i~,le Almanya
V<e

me-seles.i de, g52:oniinde tlltu]acak bir i§ • bakan1a1"1

i~in kOml§rnl'!1.'!Ir' y~p-

tngilh:nye nwctleri

lil'." Belki

d~, ingi112 'li'e hanSIZ

tUn dadil~ltll1 we: yarinulqan

d.ar bi~ kabatlarmu~

bh'ib-i.r~le ~gd~

bakJillIndan

'I!~rarrn.da.f'I birge:

!')l.. r.ak l ~rJbaua yaP[-

Kanan baklmmdilIl latrn l\epsinin onaylamasl mitla.rln gi§tirilmesi l~t!: bLlndan ayT! ayll gcrtkir. dolaYllj,r

biir and1a!>mat'LIn Ol"l d~iism ·)li. ki bu .andl.a~g~~irllip
V~

nal

Avrupa Ondan

krydar~y]e

dim',
Butlln docn;n17onlan:mu:m
lOSyetel5oiflde'l:l yana

bulunmaktad.r. Klnlhgl
Oli.yC1.c

dalayJ eger birle!ik ingmz bau§l korlmlal>:: ve D1uh:a£a,n, ise, h
I"

olmaJan

wusUar yeo Ibu ku

C!§itlik veruc:k OlaD bi" u5;3."'~bk hue 'and:mnasma dOly,ol a~.acaktIr. Sonra da gene bu ru\]aJmOJ. AlmanYiIlllIfl ytikUanel nsker1igi 'yenidcn

Ian p'l'ogramm b6Itinmf-zliginde" "azgeSmeksizin Rayb§ ile hav.a paktl proje'sil1i kOll'l.uljmak imkin[ vlIrrl.rr, Bu, ba" lokamosurum hem~n ko • nu~ulmasL1U kabul ettnek. !a1ta1 lbnnun imzalamp yeritilmcsini 3. !luli>at t:lrih]ii pi"olokolda g02'oniinde tutulmu ol~f,I 0teki m~s.e!e1erin ko'tan1ma.sma baglr tnt-

degi.:§it.bilme'Si i~in onu i.mzalall'J.t!j: olan-

['"uhm

etl"!'l.Ck doleninde'

b.alde

uluslar

c;,a,gma
lariyle:

diinya 'ba'U§:uu ku rta:rl P kol"U,a.in!lllU!II1an, ~pa.l!'atl}dugUJl! aSlgAuupa i~ter~liIin ayr[JIre~ii

irurm;a5ile

bab

de'il'let·

inin Ilyasasrna ~ogay yardlDl go~t.ere",ekJ birIi.k c:IIavra~t tlr,

Bu se\.r.eble l.!I.lusal lliikiirnetin Inya1iII1l~ tl~gi me;;: VI: Ja.,maz lbil!' surrette
,,1115131' :;.osyett:l!i ndt
w-erine
B\.lnll

Itt oldugu yolu.nda Baviar acta", atanllM~ ,alancly.1. 51'karac-ak bit' beEgedlr.
Bu iki. sl}'a a biribilliu gi.ldir.
TII.maz:

,!!i,d:e~ 3y'l1Ia-

~e:riyl~ kendi ara:O;lIndalri, ylll.lu1J:m~ ,okojp_ :riinun,. pc:oiden kll1ll'ulmasma sebeb 0laeakbr. Bunlar. IngHtere'yi kay~dSlz bnakacat OlaD b~T taknn ,a"slgJa'l"du.
Hunu.nla beraber, Si.r Saymeo'in lI.oylevimll ba§ka pB§31an, Foreya Oris'in bu i~te: ancak FII".aru.a 'ille iyie~ anla~i'lnk har-eket I!tmek i.!ltedigini g&st.er-ec~k lI!IelWdedill". Sir Saym:eo her halde
'bIlVliU

]i'1!t1idl'l~ gQ:o:den mes~lesi

deen

en piiri.h:lil

§etrdil mese]~lerd.m

biri!1i o1maktadTr. •

kU§lu

uye ka1mak c a&J tlult'lun
Vofl dll~HI~

Bunla:rm surette

iki.si de birH:rirwe bagla.nml§lardlf.

mIlakd~_elrtir. Almanya, yahm:

D~I'I koI1.U mali31ra ba~ldLJ!lima.k :lsin goster

bava paktlnG. gin'lte-

dikler~ an;uyu

Cia ynil1~ geti:rmi~ olaellk

Imrulmu!f

dLII:rat:ak'hr. 'liC:n')pa,'ti~eri

bdyle soy]emek,
anla'¥D:alilu gelmek

inanmald:a oldugumuz anu.dusal mUl kal?ay~

billdirerek bansl:!: - ingifu: anla§ maS1n:l cevab venligi zo.unan, fnJ1SlZ htl-

fini

ve buyi.i.k bir dik. bil~Jlhkla su~lanmak tan k1.l.rtu la.c~ ktrr_

da kalan ijrmezlibe

Uta ~mp;nator]ugl.ln as[g].a:rUJ,a gij::derrideg.:il, pek ya.kU:lJnda. buJundugl.lmuz A,vlrlJpamn i§le:rine bUtii.u impara.tor1uk uyrularlnlR di~c('Hgi liet,il., ke.nta- ~ .1~LiriE..

kiJrneti
baglI

kor.U.11mllJanrt

bu §ekildc-,

~;uta

Bunlo.1n

demek deg,ildir-. gcroek1igin.e evelki ak am

Myledigi 50z11l!lrde tngih;;: - Amet'ik.1.o dQstl-.r.gun;;r t"n onde Viti i~n:ide rn v.

iyicf: gosterebilmek i~in. bUtiln igili devletleriD hava palffil'HI '3X"§1 ,osterd;'lrleri i1cidien VIl: onlan: yakmda biilttin

olaf .. k yapIlmasJru dU§unmi.i.~tU. Be1ki d!l: buCiin gene bi,li ekle doniit-

Bl.Illunla berab..:r. 3 §llbat tanh1i pnlg r;;}mm Citeki nolrt:aJanndan vall:ge~ilm si ikt.ima.lint kal'11 te1bir 'Iml~ ola.~ak rr. Bu, onun irln hem kuvvel:li. hem L ~ tallkh hi
dl1lrnm

mek istenmyor.
Il'ntnR,

koaulnullaJa

giir.miJ

gOntH'k

yo1Un4i\!i

bGyEelikJe,

ingili:z: aaz, te1en-

i)Ta,..~ktlr.

:

ULUS

G
FRA S B A NI
Sosyaliatlerin
PUg ...,
k.ar~J]lJk:
iii (A.A.)

o
B.Be
O'lt I
Prag, is (A.A.) Bakam B. Benes, :saart
Moskovaya

onergesi
SosyaJiltltlu,
t-.

italyan - habes anlas I

-

1 .In l!Iormu.~ oMl.lklan so llar deJeg.asyoT1un.a kabineye k:i karar)
1. -

serulare
;;)~.a -

ada.

mazhgt ve Ingil terenin dururnu
Londra,
,6 tA. A.)

kovaya
• •

Borsada durum
Paris. 6 (A.A.) - 5 ha;,;rr.n 'hli Pa ',. bo.naiSl~ Ye i ka ine

~uIlJl'lLl~I'_l"dlu-: Sosyalist!ec,
1'1

(;j,h,[lrla~ L'lgm depT'0-gl"3ml'

-

Yall" , Hl

B. Ruzvel t amerik ulusun un fikrini sora cak
VB.linl:,u..on. 'U:I N.R.A.
'V~ ....

I;;ak ki.mse'lefi
IU

~<Lh...iy!2'tlern(' \'urumoHin
eM;

AvaRli Kl1marn

i11>rTd~1'_ Anci\\.i: dii~nudc:r.

Ta riUel" .e IN arad ....fta

hrant k&r~ISlnda. bersa en af i Ilynl kayplarl 1'6 et'dL
ufo dO'lln onemli IDreU:e xeri eldedir-_ Bun kutl lIeU ..liJ e _,

2. -

SO~fa.li:5tl-er.

iH:

i!bi. ba§1111·

Iaea e:mllii trileriIll IIlUaljiunlmam.uu 1_ dfi:Jt1.1"Uln:'Iruine pllahLhrt~~i gUniuk

lie sicortaiann

u.temektedirler. So£yaJ lstler, pau degerinin
k.al"ilUld n lar, Frangm !>ava,

1'; bn·akma dilh once, m§'!ri oll1derlerinden binball Atlee, italy. .. habe, anla, ~ mazllima dokuna:rak. bu me.sele. de Ingiltere'nin ,hlrumu ne oldu .. gu.nun izahlanmll ... l hiilrimel1.el'll m ii:sliyece:ktir.

mda loru~uyi.i ge. onetges~ onaylan.rn3iZ-

DI§

r.~leri 14,40 da

6 (A.A.)

-

B

Rwvel.

u~in ~h

gli.nu Ja~'lll!l d~)'~ .. iicin,itc r imnd ha..ltyeri Lilk.. !lur ., ,"'g r 4;~P
HI

Oraya 8 haeiranda aat n.45 de varacaknr, Bir~ok kimseler ve bunlar arasrnrla franslZ el~isi B.
Bene: ~iistEl!~]yonda ugurhllm§1a.:r-

dogru yoia ~-knu!itu"_

ilnlO1Jn

vcdlJh~iktcdir. • .lu=tl(h
lle yi.H:e

c

UI3a yrhm,n

~lUVf:ll, uasmda m.
mal.c

ul
bir
Toilf

~itm yapmaya
Y1i IKIllyal

Du

eU ile B. Rtu:vel~. bafill.

lJiJD ~ kQ1l()[l'"lik

h· jerin !;ogu size gO'riiniit' .Jere.
eede hrlamaktadllf.
III deierl~r '11'_ dAtta

k!Ji[\LflJTl.iI~lI ve ~lJltkulasyonla i~in. ,~arn:biyo cyl~min l!:aJdudmaslnl, Ijlertne

fa·

Tiirlti QOk ,I.F

ftrsruluakta-

iP~yas.asmda:n i~5;rH·

~i gidermek

~'im uJ uaal bir koapi.tal tle, gil'j~Umesi~ 4nl

Parlarnenronun
Pari3,6 (A.A.)I radik

dagri -

biiyij,k ~md1ll'hk

Habes meselesi iizerinde ingiliz - italyan aytrsrnasr
Rerna, 6 (A.A.) anl~:uh lla]yan - Habe,

drr, So'Vyet RlIlsyanm
da.ha onlr.e yola !;rknu,

i~i.1Q, gGfli.!;i bir YO:1:k.i i alan
bit hUlditnct

mil'rkel-

Prag

lel~i5i. olup .8:. BI!--

le§Urllm1!,

thl!:! gini

Lied

drml!it; olaCllrtIl".
R RU~'lf'elt, 1 WUtl 19:~ )I. "-adar ... vq pllnhlHlU ~IU ctmiye:c.elrtil". 0 .... .a.~ Ifrt.. kadear. bDtO.n yetkileotl ahnnllll R. A, t!-yarla.r 11'1 bA:Jaraca'kJal"s tek N. R. A..mn ~811H.ltJ Ye kO\ld!Jrlhhgl !.. ma.nlu b ..kldn-d. In}'ll.h blr tWm ve eQ, dO.trl '!'t!''a;]M\I yzrpmak I!)ll!l('a't'tJT ...

m

vc bir h.aftaj rk

'iiaJl~Ure~l1il:l

mas' iktimali val"
POti PAriz ,.en. Maten. EkQ do PariYe Jurmr..1gaz.e'teleri,
neT la-raJIII -

dan 501ulan sorulara. lo.yaUstie rin el'digi eevaplan 'oora, hi .. lc:artel htikumeti ku.rulmll I, imk~ 01 orta.dan 'ka.I!d,!iml ya:uyorlar. Ma ten ga_'zel e Sl.. rradikallerl c

yate !l.asrolunma"fnJ ofu::cgtm.elktclle ozgcn..ligi karuwilk i~flI .fa.~ist kUf'WDIa.rnnlll d iii tn: alri::J.a:!lLnm p.u lame ntod a I9atlMlmllsu'U. ;cgllJonilJk i'iind~ y~nUll!n qim y~~ulmll!u~] istemrktedirl r. S.-yaUstlelf • geniI) yetkiltr.e dekilr,mdrrJar. 81.1 anerge iUd' en 1!OMa. I!IOUU dd~asyamll bllndn hak-

gl

hal.clunda

I.Hgiihz ve ital-

!I'Ui gudeleri arasrndak] ride l1'lmClktadu.

~ytl~ma git-

nes'e Var§ovatda kavu§acak ve kendiaine Moskovaya kadar ark:a~ da§hk edecektjr, B. Benes~in gezi s; s ekh gil n surecek Or. 'Cekos:'lo,yaky,a He' Sovyet Rusya arasmda tecirn aJldl3.-§mas,lI'. bir
kar.!j[bkh y,ardrm !I,ozle§ffiesii.ve

WV iU',1:! II'.a~i III: a di yor h: t: "j n gULl!: leriD

ltalyaya Ikar [ olan duru~lan,
vo(!

hal·

gorn

yarun A.fr~kada hQ;a gi:bmiycn bir komIU 01 biLu.egi de
IIJi£rcr

Hilfi.d~9tao yolill U~J'in· yapabile:c:e:gi i:.or· :jqdacak
iH!ltm'ta

l[[nd~ nre-cegi
mrljbf.

kararr

WH.II"lIya.

b ra'k-

bh kontrol

k_ulild~ ~cyd:ir

i.leri g~ktc;di.r. Habe
haldr
!i.dU1!'U,

01dugumJ, 'Ie Pol Bonkur'lI ba,ba kal'l yapmakla 501 parli~erin ku:r ,:It klan kombinezonu onceden IUya d ::iill'dugunu. ve bu tekilde tam yelki alabi'ecek Genil§ bir cllml!U'iyet~j !birti ge dayaDan bir kab,ine
Izhg1nln btiyiik hir hadiN
U

"an

5!Oc5ya.li!&lt1elll' arasmda

anll1fma. i:m-

FranslZ el\;isi sovyetlerir

Ri, tngilkE'C.

izgn bill"

vc: tOI5oa~lilI~y,fl
ulUs olam.

~btLyIllC!i olmryan

bir finansal kll"edih!~r anl:a§lD3s1 00 .. gltlanmumdan lonra ve yapdan bu g zinin, iki m,emleketm b8fl!j~ korumak ve k:uwetlendirm.ek amaeiyle aralarmda yapmag,a utra,'hkh,n yakl.qma abmnd.a"Onemli bir yugriim oldlJgu oneude
kaydollllnmaktadrr.

Durum degi§irse B. Ruzvelt (001 idarel

edecek
VI ,lngton.
Ii (A.A.) I

".an

Konen"

Karadeniz

filosunu

baldE'gl bind

~olor elki bir

gonnek istiyor
Mo,kov, 6 ItA.A.) - A1q1an haberalma biDo!iunUD Tu a;anIJIDd.3.nal r ye..dh~i bir bab~re BOre fra.n!llz bii,-ak el~i&.i.BillY AUan
Si'Va.stopDra giderek orada Sa,y • yetlerin Kara.deniz fi'losu Komuta.ru ile zun biT goru,me yapl11lt1u. El~i Karadertiz filo5UDU lammak istedi gini gosterm i,tir.

~O'YlaU[g~ ol~

tngil1ter~-

min ,kont-rolu nhlnda bulunl.l)'o:r ...

ingiHz gazetele~ rinin. 1t;dyarun i~}uiDe ka.~~~a haklu olmadfbm yna.Tal!: di.yor lei:
Cio.rnal~
ll

d'ttalya

Polonya Cumur ba~kanl ~ .... kan nrn se~mll l~m - WI
n.
Varr~ova.. 6 '(A.A.) ~
tumn ib.a.,~arum~ bugtin

lei aJ:yullill partilft 3nderleliniD. 13pleo dlki.e:rine gtlrc B. RllZVl!:lt 1I:6mllr e.. dO.rill'llirl dQllll:lgu i,,;n y.pdRn VagDe'r: 1'0 Guffey pfDje!le: ri kongr-e. tarafmdm OAa.ylill.ftmlda. il!il l~ruflruD li.0f0 IIUdAuablll~ du1"II.IBlII IIartI ,geLm II ~91T1 (15rf1 tdare) nln ktir.

....an

HUktimti kabul
.

bl.

tng>iltere

ya noma] d'twletc da

IUi'W

ilLrSJUhlllaJ

~Lgi-

~i1eceii

Bu 1edbi.I'1cr DUIDWl hakJl.,~n
Wl.D aliode
kanUl!IJ

it~iieri.D

*oJJektif

ko-o

tam:n.mu~nl,

patron-

ha.kkll1daki h~r i'laziranda
kafiun rir. p'rgjt's~ni

e:di1cn

kuru

~1TI a!oI ufmlU dhll'llOl

aril1'd rglDJ

lerde

her

tanman

hakla:n a~~k~a

yekaql

bu.l'l.ll.DMlJLI~i lleJ"Ldikal.. nLC' m 'IOIf'l1mumr.. y:ilj1l1mn, ~ komur ~bgiinde1iklerin ve Hi nli goz:e tmeku-

diyt'l:~ iOi'e-rell:~k •

d~i

yo. 7.m a Ida. d 1il".

ter go[\~rf"k yahut

haJya.ya
ulusJarln

~na"b;sinde

ga.zeteai, plI.lI'lamento finansta ve devtet ir;inde du.zeni bra );;: !tgin bir politika I gude. me? e, dagltllma.!imm in o1dl,llfi~aro
gunu yazmak\iiidrr.

Ha'be,islta.nla ycuktil".
yalo.rz
]Ui'lllflill

birle§tigini
ama,eml

ijyHuyum fakal lti-

BLI projcy~ gijn~ yeDt cwnur ba~kan'

q
dir.

uatJ.e-rininkOl'\tto 450.0DO kdImBr

Boyle olursa,
alil~I~[(1'u Uiendj h:aksu

biri u,ki

CUmUr

b.a kam 'l'e 6te~

de- ozd
Ir-

i~ill!1dcya amalan

degil.

ae4iim. komiu:si

tarafmdar.t plebislt

CB~;~eril~c.1c . yoluyla

iKi,i!IJTln

Populer

ve Ow

gaze.telri,

PW .

:reb-i, hu'kiimeti kurmayt blllara mazs&. bu iti yeniden LavaJtin delI'Ieyecegin' yazma.ktadrrlaT.

Dogu pt[ hakkmda'lri frnnS,IZnotaSInI ingil tere OnadI
6 (A.A.) - Morning POlt gazetesinin s:rya.~al ayta'l'l, in· Kiliz hiikiimel'illlin, Fran~a.nln Doin pakllol gori.j~melen ha mdk; yeni notaSlInJI onad.!Jm 'bildir Dlektedir. Landra,

k~[ldi nakh

gutLugiiniJ

~ki ada.y .JT'a!llndar:

grev

,lIl.pmak

teh.didindt

7 I!I~Rda bulwu:na.kta ..

raE et:meHd~[.

di.inya

imparOlto.r-

silecektir.
(jonl !le~im, komit<ellj ., S nyC"d~n kuJ-u..
]aotak ve tlunJ.ann SCI !Ii dlyd."~ :zS L t!c'UotLlr

du·]ar.

her' ij;8Jteye ba'i'lu-

f,lll",ilk ikllran tngiherf §imdi 110m iil'rge1Juini yonelt~ bi~md ~sin r,ahata. ibtiya.(I oJdlllgunu gi:irer;fx i:iteki devleth::ri ha'f"eicl;t h; buak iSliyol"."

nil h.ra£mdan

se\il]ecek:tir. Efer

Amerikan ordusu kuv . vetleniYOT
Parlamen_ ordu !!IIUby tilUlrosl:l.RU 12000 ki~iden 12400 Id.,iye §ifkar;m ve haw Imvvetled Il~ 381 bay naves!r1e utllran kan1ldL
mshJgmr onayby,;u.dc
4!lell~

ba~karn itday gi::is.tll!!rm~k bakklndan I~i.m ill:omi~Clsini!n

vaz

V.'PlIlg'ton. 16(A.A) -

ge'iti~iru hir biJd'irig i1~ i15n eOcrse. 6 c..I aday! t~.iJe~ek:ti£. PllI!!biei1;c kadlm, erkek 24 yapm bitinni~ 1O]{lIiil hlklanna 'lIahlb her B.e.hli 'Ii'..lIUn •
da'lj ,gilll'ebil~ctkti •.

K1ralcIlann

gosteri§i
Kwaleda];",

Paris, 6 (A.A.) -

dun Pij.ti JurnaJ g.. :z:etesi fODetl~ .jnd,en ba~ka Cra:nmD'II'yan Mal!llOD loca51Dln buluodugu riliaYI da. ~lB.nu~la'r. kuJr3.gm hUttig cam1arsRI kIrmJ~,lall'd"". BUDUD uzeJ"lDe aJay ha1inde opera a.laruna gitmeL:: is " temi~]e~5@ de bulv&rlua, gelinee
8.!!I-

Hindistanln
Londra, dUn ak~. ~eii 6 (A.A) Hindi.'stan

ana kanunu
Avam kimlantil• ana lranunundaki kand'fi t m2'2 oya laiuu"kar,m 3B6

Grevciler tekrar i§e ba§byacaklar
Toledo, 6 (A.A.) Elektriloi; i,~ile. d'O!ha 24

gOfldu

m.i,-clr.

Moskova metrosunun

n
nat

gr'!!!vinin ~e~cdn

bil langlclll'lddnberi

yeg-ritiln ba.kkmdaki
OkUml~1i1nd21

i

oyla onayla.nllUl.
dor"l: ~ydanbef"1i

Avam
buglifl

lnm.arasU'J.1n
yapugr ~ordl;jlr Tl:ama:-

ayt[!p'Dahlf'l.m

ke-rlel" itaraJmd,ilD

c1agmtdml'[~lall'-

m.

ka::l.un proje!!ll,

d". 6 '~dfl yakaianmrftir.

IrllStnla

gonde:rHecekt:ilf_

topl3li1mJ~lM 'W: i~~ giind,eHklerinln yii.zclle 20 arthrrlm~sl istrgi iizedne bil~11)'.3.1'1 kORIlI§zrmlarm '60null'lU bekl~k i"ilU "e'll"liden i§e b.a~lamafa karn.f lI'~r· mj§]erdk

,i

5oend~kasI delgeleri

ikinci boliimii
Mo,kova, 6 (A.A.) Il~tl

Amerikada aln bava merkezi
V,iIIiJingu~n. 6 (A.A.)
]I'~t~

Mosko" ..

-

ParL;mt~D'uurla-

to, A.laska'da,

PanaJ'lla kanaJl ho!gninW!.

tTenmin

] 1. ki.loJDt'l.re

lUuniugun~

d~. Anti] d!eniTiinde

AmC-nQ

c!aki likinci 'iboHimiil'1ltiln yapIlmasma 'bu 8y i't~TLde ba~laniil,cak ve 15137 y1h i~in.
d~ biU:rHec~k1:.ill'.

nnda •• ltl bUyijk bO!'Va met"'ke-~iIl'IiJ'l. 1m. rulmul bakllmdaki lun:un ta!lagm.:c 0naylamJ:' 'IiIi! l'eJ!lJl.yll. gondr:n:ni§-tir.

Tefrika:

'91

kitab
TUl'k,eye ,ev'reD: Na.Sl.lbi BAYDAR Yuan: AIlsel MUNT

duygularmm ne Gi.izel san.atlU' okulundan esk;' bir dostum da beni framnz kolonisiyle taru~t1rdI. Ba~ka bir eski [los.. rum. Kant Giuzeppe Primoti romahlara Dvdu. Beni Pads'ten taruyanlann h~ kkttnda si::iy~edik]el!"i e i~imi bira.z daha eyid le§tirince evim hastalaria dotmaga ha!rladt. Amerika'II1In birinci dere,e.ede sinili hastabkla.f1 lJzm.anl olan Pro£reso'r Vay'r - Milie1 e Pari:s'te ~ab~tJimI STrada ta.m§mI§tIm; o da bana yorgl]T1L milyoner-Lerinden. bakamadrklariyJe isteri'ye ug:ranu§ kanlanru ve romah prensle talilerini denemege ha· - gel1!;mi~ knlannr g,i:indermege b~ladIIlmdaJl bunlann" umusarua.a neIer-in sebeb ol"dugu h.akkmdaki dU,llncelerimi anlam,ak h6l"1:!bo~ saraylarma '~agnlmam bit- gQlI"enek . e geldi.
olahiUecl:!gini :siz du§iiniiniU. A :erikahLar kal.abatgmlO geri kalanla81 oncekilerj[1 ar-dl slra, koyun siiriisii ~ yUriiyup geldiler. Bir a~ zaman !Soma, HoIftBI'r1aki on ikl amerikall hekim de, ingi-

Bwdarm

hakkundaki

liz enikde~lerinin almyazlsmI payla§tIJ.a.r. Montekassino dagblarmln ozeJ klyafetleriyl,e pen~el"emin kar§msmdaki. Trinita dei Monti'nin bas.,amaklan uzel'mde bekle§en yuzlerce Tesimci modeli k.1Zm, hepiJi, benim mu§ter~mdI. Piazza di Spanya,'daki 'lii!JekIDi l::admlar. 5a~(I:S1Z bebeklerinin oksurugtinii ge~i.rmek i'iin venl'li§l oldugum §umbun kar:§~hgI ol,arak., diikkinlanmn oniind,en geserken, arabamm i~ine Iri.il;tikmene7ql~ demt t· leri atarlardI. Transtevere"deki dispanserim, Roma'dald y()ksul m.aha]lelerine adnru yaydI. Sabah .. tan ak§ama kadar ayak u:stii ~ti~!in', ak§3J1ldan sabalu kadaT da _ slk SIk o]dugu gibi. hastaya ~agnlmazsam - bi[" kIral gibi uyurdum. a zamanlar, yorgunluk denilen leyi bilmezdilll. Birkat; vakit sonl"a, hem zaman kazarnnak, hem de at merakttnI gidennek i~in aldlgIm iki din; macar ,ab ko§ulUl, kIr~ nun dO!icmeli §Ik viktoryamm i~ine kuru!.. m.u:~ ve yaruma da sevgili Lapon kopegim Tapplo~yU oturtmu§ o.a.rak biittin Roma~Yl dola~maga ba§ladmli. Simdi anbyorum k.i Ibu belki biraz gaze ~arprnaktJr. ve tam vaktinde ltOpriiyi.i ge~memi§ alsaydrm, hakslZ: olarak, il."eklam da
I

hadi

azman. cenaze 3rabasl haHne getirilebilecek __, Pio Nino .;agmdan kalma! - karanhk kupalannda, 2Iplaya sanana. do~a~ly!Orhu'tkimi de. 5IrtlanndaJ umn redingot'Wan ve ba§lannda - sanki ilk ,olec:ek hastalanm tlerin derin du§i.inuyorlarml~ gibi bunm'lanna ka.dar g,e~nU§ _. sUmdill" ~apkalan oldugu haMe~ aCIkh: i§.lerinm ba§ma yay,a gidiyorb.lrdI. Ben ge~erken hepsi ten; ters yuzume balny,oriar v,e hepsi de beni gxyahnnda tamyorla:rcb. Birkali vakit daha ge,~tilrten ,saRra, om.m ha]~ndeki mti§terilerine konsiiltasycln i-;lll de '~a.gnlmag,a ba~la(ll"grmdan, ister istem,ez. benimle tam-§. mal!: zonmd,a kamd:dar. Ertigimizin u:suUinti
lstenildigi

harfine,

yerine

getirrnek'We

bera-

,saydabiliTdi. iuphesiz alan §udur kit dwumum krrk dort ertikde!§imi ~ol.l kIskandIrdl. BunJj,iU'dao bir taknru, olen hastaJan i;iD,

her. ha:stalanna da. leyi eUeJrde buhmduklan i~in, kendilerini mutlu saymalarnu soylerdim, ama bu, her vakitl kolay olmazdr. t§in dogrusu. bizler~ biitUn kIta!arda ve biitun denizlerde kazaya ugnml§ ve eUerimizd,eki ufa.clk bilgi ~antalarrm]z1.a Roma'da kara"a liIUrmu§ ankh bi:r tayia,ydlk. Hel'" hangi bir yerde ya§aman:uz gen:~k~j f bll§kalann[ ya§attlktan sonlia Roma'da ya§amamamu i,~n hi~ bir dddig sebeb yoktu. Oyle hie gUn geldiJ ki Roma'da ol,en bir yabancm oteki diilnyaya gi:i~eTken beni kendlsme yarchm fia~SI imlMoslZ oldu ~

Boyle zamanla.rd.a cksik olmayan bi.r ld§i daha vardl ki 0 da yabancdann cenaze ala)'J kurucusuve Porta. San Paolo yakmmda.ki pliot'estan me.zarhgmln! dicektCiru obn Sinylor Komakklya idi. Sanki anu ~agrrmafa hi.; lumm yoktu. ~il.nku tam vaktinde ~J:kagelirdi; krv:nk koca. b'Ulmlll. a1cllaba gibi, .Qlu kokusunu uzaktan alum. Bana kar~1: de'rin bir sempati i \liar gljj.. riiniiyordu. Soka.kta her raslaYl~lmIzda. silindir §apkas,UlI dost~a saUayarak heni selo1mhyordu. lIDkbahar gelip de h,erkest.i~·nonce Ramadan aynldrgrmda bana e.seHedni bildiriyor ve sonbaharda Roma~ya dondugiimdle de, kollanm 3!;arak "Ben tomato SlgnOI" Dokton::'J sozlerille beni kar§lhyordu. OnfimUzdeki mevsimde mekbi:rJi ~.imizin bol kazan~~al getirmesi dilegi ile bana (lin iki §l§6 §arab gondefdig-i Noel yO! tu[aonda, aram.:tzda bir anla§amazhk o~dllJ. Bunlankabul e-tmedigimden dohYI yureginden yalfalanmlia dondii; aflkada;rlanmdan hi'!; birinin bu sempati eBeri anuagam ahnamazbk etrru!:digini soyledi. Ayru umutsllz anla§m8zhk" ik' yabanci ec:aZCl He de. araI

mu:daki i~t m ilgileri.
bozdlL

birka!; zaman i~iII,
(Sonu \ m\

..

-

.,

-~"--=----:"WL.~""';

* _..•••

... ~~-.~~_.

..

-..
I.

,. _:'.a

,-

.--~~~---. ... -


....
• ~

~.~... ":: -,

-__

....
,..

....

-

~.. ,

tr .~,
-.-~

~_.

..,,;- ~

J

..

f

SAYI

A6

va
TO'.
, _. J'.

-eSl'oe k ' .... ·
y~l d..)
otneklel j'a· -

·,1
00 ...
.01\1"

U L lJ S

1 HAZiRAN

1935 CUMA

Aydm sarbaylrk biidcesi
Aydm. 6 '(A.A.) ~arbayhk bildcesi gehr !,PC gide~~ 130 bin lira iirzerindenla.ptanml[~h~-.

Hava .urumu nun ]laZlrlamg. I l."ollslol"dan l,iri ncisi diin verildi
ci $11 kif H .. un Giibne-n btwdan u
1J!r.alda in genel, s.lINalta
k:ri.ll'l;ll

Ingiliz - alman deniz konusrnalarr devarn ediyor
(Bqf 1. c, nyd'Q~J

n~z yap.JJlarln~n

birkac; Y.~<It aynl
....

ma

ill'U

i:!itedilkl~f'j :!Io)'.erlllnektedi

Her iki Uu·afhln. Jngiltere'nin
pcek belli ola.rak guUiiJiii I.Yoe ge lee cI!:niz kOll~e1'.nlll bIII.giin,d.- l,ehlikeye gotiinlrii:tt' r. In:It'If",/nin, in -rgeleri UI"IfI .~ I,nd. alm.n~.r. dii,ii~k i; zam i.. temiller V'e J.r
sa.lrytl.

"ini

Sebin Karahisarmm
yrs aYE ~Ikat[
f$.. Karahisarr,
_VIS

rnaMa~

tar I, in.ilb. ton.il.to

tutal'l m yftz-

~
IiW;

de ...it"!!e':r, taydall

gOr'l,:.bildn to,placil:

~i L,C"' Jiili ve giil' " •

6, (A.A.)

rH

ptemU§-t:Ii..- k:i belclcf'ilen bir hli,· dOllima \t;ar,lla'fl

I~ri

§u

Botle!l'le:

OUGI.

tedbir <lihn'U"Olk,

.: Dunya

IUn'tl!ndial, havaclhji,m 'l,e had)cttigi durdurdugunu harbrnda, ban
OUlil'!iUIlU

Qntt~I'. Havadan gelen v bUtul1 til u~la r in uykiJ&UrlU kali Iran

ru Oil ua.lfn..1. :k'a.ra ordusu

ile<rl1ycm urdularr
diik. G~nC' dunya ,;;ekilcll IJgraUJg:ml

iitinde j'albanc~ memleketlere 9 bin kelii vre 75 !jljdet Ii,", deri 5i ile l5DO ki~o balmurnu \/(1 .,15
ayl

teliliJke huklim denen

de, iilckHc r gi.
killr. Bu, her
Li-

mil'll'aclh
bOlCU

saudrk

yurmsrta

gonderilmi~df,

de 35 i d.erl!Cf!ainde oI.calc:: 'l'e. bBI' ,n;rhh, 16 kruvazor. 50 pa~a do, d i.lrQ ye:r ya pdaeaktn. IngUtere, oJSi. ol!!la 5 ,UlfMlfliin Y'i!lJnlmasIID ka.bul edecek:!l!e de'. d'llha kii~uk gemUel'~11 yaplhnaSl,
Iluu:ey denilzil1d·e ingitiz iisltinltigu. HU liehlikeye
nijyor.

lnakllmlftu.

AlmanYia: ingiliz sorutarma cevab verdi
LOl1ldra,6 (AA.J -&ndd n.a. gore, .lm,an hi.ikum,eti, Inltllt~

'bit .a.yrll sena ugratd ac
lu8U!'!
DIfl fl'1l

grn.
na
tiP

d'i.lJ¥'1an
hatt€!

Y4lfamak. tahigi

:;,ufmek h<Jikk, •
bi.iyiJJk lJir te h-

bir geregida'l'.
uulunuyoruz

kereler

d ~I-

f'1t'HlhvNt.igini telee

g:~irdilk.

'Bu

un ko,rlmn"i

H.:Jv,jI aku n Iarmrn diistr~yi km maneviyatu:u,
ni gordi;ik .. nu her
ml~

keskcea

bilr eirl Malcttig,ii

lHIr~flin varhg'm o~rcnrr.d,

Bd d·, her a :kll b8l~mda adam gibi. her rBJ'klr1Ja.,.nda u ~IlS gi bi bi z i kc r wtnma t a; orunm~ yoll.Lnda sah¥11aga tad]!', T'cll~i'k~yi giirenlerin
rr sevinci. tlgreniiten dogaca.k zorlamak-

ug'rat:'tcg[l'u saghgU''U

gOrdUk.
h'Hab

H(lva ,ernnieytini
sonra,

korlJ.dugllbunlarn ahn

ULUS., hazsrlanan ANKARA TELEFQ,N REH BERt i~in. ilanlar alma. ga basl adr,
sa.
!.Q,I'I

dUful'ecek

gibi gOTU'

Almanya'mn dilrekleri onayl.n a'calk OIU['"'Ilio, yen; dUlI"um'u karl. lamak h;in [ngi~terefnin de ken.di deniz pl'ogram1n1 artbrm.':!1 rerekec.elld:~t"

t',enin Berlin Btiyilk E.lfili Sir Erik Rips tarafmdan Almany.'nln durumu hakk:rndl. ya.p'lbm. lOr:uya CDo
Yap Yenni ,till'.

duydulda.V'I:

gOrdiilk .. » dedikt:en birine

hC:Yi!1;3nl bu otreni"te

bu

.. yr. a,y:n. gent:! gosh~!idli.. h vat;drgm

s"vil~tan

barb

.aylar mda, 918 )'Ihn," almanlar

he-r ily 271JO u son dokiJ'<: ~oyunca

mutlu

sonuclard

omekler Harbs-cnlJ,

~ak yapm.ak harbta kul Ingilizler YU'Idia 2M!.). den lIVk
SOn
lIT!

zo("und<l kalml~tt.
oil -

Ingilizlerin
Londn., 6 (A.A..)
deniz kOnu.tnUklal'rnda

istekleri
Diinkii. il1lgi'liz del-

aramaltyu." Btl bqlangJ§t,m i:OOnra GOk.mr:::n, U ryagm 1tJ,rad;;Ji deniede ve havada na •
fll~
yi:1'I 5:1111

lanma

YDhu i.lzer~nde kanaatlerini soyliiinlii adamlarrn :s,oziclI"ind~n bir lea
h<'ltl1:,lathktan se nr a, harbeden
1.1-

harb

52 200

Faz le uital< yapml~Jardlf. Y3par<lJk har1;;Ja gil'erl

A.yda

eo egemell. temeli gtle"

en on srraya ulusal

hrl1lml~
IJ'L

bi:r silla.h aoidur,lIJ.L1u.

g"

~iijj",c:an

naha siiy-

oldlL~unl.l tehlik.eyi de'll'trlerde
eUi~"L
ari'l~1

lie bu surede anlaUcagmf s;wa.,ta aldagl genel

!<l;I!,v'II.:Hi bir ~OIvai::lllk yaproa'k u~l'L1nda ne buyuk onc'I'itel'( karlar, •
dtldann g;irmi!}l.t.,
22 fr.afl5lz
I

luslarrn,

tl'lgi]tere,

,c:e1eri, alman dile'klerini azaltmak ve alman hiikiimeti ml'8.fm ..
dan yapdmasm ta!tl!l:riB.'nan gemile Imv-

Bu cevap, hi!' nola ,ekHndll LOl'lldra'ya gonderilmi -tiro Nolanm dluumd:a bi~bir yeni .. lik yapmadlgll !l:oyle:nrnektedir .. Ci.inku, Alma:nYIl~lnn, ko~oni dil,., g1 hakkJ1Ida. a.yrmh vermemekte ~ elit". Bundan ba.tka alrnaa notas •.
B. H·~tlel' tara~lndan onergenen Alm.an,.. ile kom~u]al"iI' a~asnu1ft,

harb aylillrlnd!a k imkamnl Butun
genel bunbr.

gi.inde

90 u'i"!lIk yap

..in
In

tonUato]!allilrUliI!

'We

sUll.

vadan

SiLl

!oz1.erJe

gOSltTdi: u~anla k .. !d~. 6-8 ~lkuC;l:'nl 'lie hub Hi5025 u~a.n

b\lllmlJ~tu. havacrhgm son gent't sa aldrgl

vetlerlnin
yrhnda

ha.ZI saydall'l

a,mama~!lI-

yapllacak
I,a!l!!mall

bir sa.ldml~m zltk and bakkmda durumu
ay

liyer-ek
d311'1,

havaclhgu'l

ve on-

Fnn503

1137 asker Harb boyun(a

elde etmek istemitlerdir.
deniz ~even-

daft sonrak'i e!de spar Str ljiaklann.

dY'rum1.~r·
babeU:i.
1l"

va~ta.

s.ava~ll1

dm[0-

geli'Simdcn olarak
ZMTlillida.

y(:ti:;;t~(111(:k zO'l'um1a

u~8Jkh gor-

~ok y~ksitk ka
t

Uonem.i a'S-k~3. gB~te'riikr. FilLb IJ ~n
lJi.iyii'k

l'Iarba giren

i.L'!Iak boHiguniin

h;ubs(lImmda 19 l8 de fransIz sa ~

ge.1i'i bi.Hiin burL! a nn. C sa'l"a~]<JIrnd~ nc: kad.ar t.an13na~agmr

dah a

hirh'Lei

Lgini Vf! ba kOTTl'utanhgmda h;ubl hava
leriyh:

nali.d degcrle-nc

birden'bi,re 1917 de franS-lz
'kuvvet nasll i~n
yel." 31-

10 - II!! lH:;.akl I 312 bi;,Hligf: dijk, 80g k1i~mk 150 bin ki!j<iyi 8S0 yeni katlanmlS motor
52390

iyi anJa~llm~§. obm
r!nm y!1;arla dugunu biT val'!.k

hilJva sBallln.ln,

ya sa -

]914 kadl"os,u. bulmu§'!:l:l.

biti:rmek v
nt'

imkanlntn

haV3 endUiJstri i 45210 yeni u~a.kta,

1]1<3k. 79 bin
LHW.50 moto

gostcrmekte (II tIIa saru Jm .. Bugiinlin en bi.i uva~ta

dilgml dan

Ill19 hub1arl tedbirlc'r

bu bak~m·

yilprrll§ ve aYrlca,

yUk l!avaclhgmm.,

pe.k Icii~iik

gihi

hazlrlandlgml

~ij)'Jed1. .

rti onarara:k yeni hale getirmi§tilr.

Fran-

di.i~eoClI:gini. bilmemi01l ve ona gore (ja.hipTl.amlz gerekiyot'.,.

ha£inc

a§mryaca.kt.F. Hafif kmV8 2,o:rler 10_000 Ion olacak ¥',e toplan ,6 pUS'U &;mlyacakh:r. Ingiliz delgelel'inin a'mllD de ~
PU!U

iog[Uz de~lel.ed alma." :&1.\11"", semUeri ~"iin ,1.1 nisbetleri iltiyecek1ler,d~r; U Buyuk kruvazorEer 35.000 t.ondan a~gJ olaeak we top.a.n 12

R,esmig olmlyan ,Ierinde !oylendiiiJlle

gore

latnl.amaktadll:r. Bu andla,ma. karnoyu itn'Za edenler, framuz

-

sovyet andla,m:a.l!IlI haklunda al. man itirllzlanna cevab verind:re kadar ge~el' oJac.aKtt.

Alman smlihlanmasma

gel' nce.
de' ~
al
R

550.000 ki,mk hh o..dunun gi,me2 hi'1' I'akam oldugunu
man ~evenleri !.oylemeklied;rler.
iCRA

Anado k lind
$ifket

11

Seh;.el" fal)rikalarl T,.A. ~iIlO ~

Dr. CEMS'iul
Ul:'\'ld I h'mir}'ulhu'l \... Linumla IIJ"I Rahmllma
KOftl,j!oll\'un ..

A.NKA RA Ankal"a!mar

MORA.

11:

NaSIr ilac]
1Kanarada (mezbaha)
bcton do§eme. :su koy,ali!. dcl.cQvU hattJ do§,eme.si. su deposunun s;,oyultmas:I (teeridi) gibi onannalam:- Y;.'Ii.P[I-

FAA HAKtML1C.1NE.
Mi.idi.i.riyetilll

hissedadan 27 haziran 1935 . t~r]hine tesadlif eden pe'f"§'embe giinii Bureti fevkalidlede It;t:lmaInI yapmak ~izere daveti k3.'rarla~tlr:dm[~ oldugundan 'esas mukaveh:name mllidbince en az 100 hisseye 'ma~ik his:sedarlann '10 giinde saa.t lli de ~i:rket~~i:dn Ankar~da T~I:dyet§ Ba;nkas:a: binasmda'ki merke~m1 ~e'fef1endlrmeh::l"l \Ie t'oplan.tl gilniinden bir bafta evel hisse. senedlerini Ankara'da Tiirk~ye t§ B,anl-l:asUla. SLi:mer Bank veya Ziraat Bank:asma veya Eski~,ehirde Sirketin Umum Mijdiidugune t'evdii iJe cluhu1iye kartl almalarJ :ric.a olunuf.

ITarnla"l
bedeli 10440

ILAN
Muhammen

bol:"~lu K~ma.liye kuasJ Karp rn.ahaUesinde Ahme't nam dLgeori A~il §aVlJ.~\m ~anunt ikameh
gabl beUii olmadlgmdlUl y.;.v:nhnnatn!~'\;lr. 6-9'3 kilr tU.nen h:'ras.tnOl lcara.r \l'oI!!dlmi~tlr Siaat 14 blra.kJ1ml;t~r. giinde teb1igQ tebligilt:

lira olan ve 7iS ton tam:limi~e me~e.. 3SS tonu me~e~
~.1m

ve 240Mn ..

",eya gi.irg'en olabilecek

RUZllame
1. npoll'U!, §~rketin.

ce~Tlan 1161) ton odun 17 -fj - 1935 pazarte.3:l ~ilnUi '1aat 1.5,30 da Ikapah za.rf u:sulil!! An'karadf1 idare b:n:lnn,da satm almacakttr.

nlacaktlr. 2-

Ke§if

,ak.~esi

6970129 lkadu.

K.e§i£ ve §art kagati~in Bay tar gelinecekk H!IB b ir zaman da ki:iklindeo 1:amamc
D V£

lecc~j

ClJ'ablnda i.1in olunur.

Celmedigi takdi,.do mlir.afa.<lya d yam Hll.
1--2'289

lanm gi:irmek Direkto:r~iigline

'fesih ve tasfiyesl

hakklnd,s;ki idare
ve

r:ned~:si

2. -

l"agfiy,e: memurlarmm

tayi.ni

saJlhiyetierinin

tesbitl.

1-2277

Bu i§e girmelll: istiy,enh:::~ l'Hl (183) hnh1,. mu'Vakkat . . temma:t 'I' 'i: :i.nUI.l1.m taym l6 ettig[ vesikalan keza kanunun dordiincii maddesi mu· c.bince i§le glrme,;e !'canuni manileri, blJ'!'·i1mi31d!~1n.a daoil

tiro l-

Vs'tenne 22-6-935, tarihine rasthyan c.umartesi gilnii saat onda Bay tar Di~
rel'!:tOrlii.gii odasmda a~[k eksiltme ile yapi]acaktrr.

\I iUi t\ltirlafall VekYI .. li SUhnu.Jmu Komuyunu

r;1'ka.rrr. kan1~

'1:111118 .... ;LAN
Enincan gamizonu i'iw lOO,O[)O l(ilo un kap'ab zarfla eksiltmeye konulmu~
tur. lhalesi 19 Haziran '935,

Umumt depo!lu ~ b.gilb:

beyannam~y'

habvi h::kHE-

4- -- Egreti tutak alC!~esL 523 Ii 1" a dH'. (1298) 1-2284
tLA 1N
I

zuk eczanesi. liter c:czanede bulunu.r. Ciddi: ve mUI!fi:!'Iir biru,ij.·

lerini ,ayn] g·.n
i;;"rar

k'om,:,;von

vernleled

Ui znndlr.

.

saa\

14,30 a
.

ttam:ut ok!!iiiri.ik ,ufubu: OklU.riigjj k.u,
~=k:j]dl dUlI"dllrum:.
c"" "" __ ~ ""' . .. ,~

rrels~ll'.... ute,

Halde 54 numiuah

Buna daif §artnameler parasIz olarak Ankarada
malzemc dairesinden ve Haydarpa§ada teseHiim 'Ie sevk rnlidiirlugunden alma.

~ayhin.e 31.5.936 ta'fih~ne kadar olm,ak uzere a~J:k arur-

ma ite kkaya verilecek'l'irr.
2 - Mwhammen (480) 1iradIl~
3, (36) Muvakkat Eirachr

.. I ~

_

per!embe gunu saat 15 r1edir. tlk t·eminat gOO liradrr.
kanOOl tarifat daire~inae tekJif mektupll nm ih~le saa.tinden bir saat evvel Erzincanda Ti.imcn Si:ttln

1stekli~etin

lLA

$ARTLARI
Reher

It

bf"ddi
teminat
I

~
Behe-I •
Sflntiml

Sayrfll Sl!In'tiQ\i 'Sa,m. 2 4 300 3

at rna KO. RS. ligine \ ep
I. (1252) 21q9

bill!".

2&0 lail' ~

meleri ~

I~ ANKARA

2194

OORDONCti

tc-

41=~:tnnamesilt1i ,gonneb. i.st]yenl.elr Lergtin ml.lt.?'seth&le 13_6.935 per~.'embe t- i~r:J saat on be§te i ortuma vc ,ek'Sil tme kcmis yoU'unda yapllacaktIr. (1243)
beye gei .... 1.i1i!l:"Uer,

150
B8

8
8

5 l'
ikunJ,tur.
i~lerjae
\I'~

40
,em,

RA MEMURLUCUNDAN:
.Dav,a, vll'kni Zaim oglu Kimi I'e 50 li:raya bor''iJIl Boh-II vilayeti.nin ~iu§anba ~i.it ki:iyi.indcn nahiyes.in.d! 80Ebrahim

25

S-

" I .... Rayn . -C1kan kitabl

raid!

ilflrdardan

~
,,~

Shell benzin ve yaglarI
Anill!arta13["

aghol Haikametg,ahl
yaic-

Ut

'ii,aVU§o1.'l1l

baLen

------- 1-2116
Biiyiik fll·Sat

, % J 5 renz:illt Y1lpdlf. 2 ~ Za ... ilan bedeUeri malt. i " .1j tu Villi cruz kurllll.ltur.
.~ :3 ,mdam

v
Maliye \lekiJelinflen~
tevfikan devlet ,aJiacaklanna 45 kunt!tan ahnmakta o,~an beher mecldiye; gilinu§l fiatmm yiikselmesi sebe~iyle ~l.tl,?I§ kUru§il C;Ikanlml§, 'Ie !bu ~iat iizedn.den kabul edilmesl 1.~ln malsan~ dmklarlna t,ebligat y.apdml~t[r. , 2 ~ Cumhu:riyet Merkez Bankasr dar. beher on gram safi msekftk ve gayri meskuk halis gumii.'~ii 30 KUI"U~'tan
sa ....... 1 ......
"

mi:~hUll o]matiimdan pJlamatt'u§ taslrl8/ karar

teb[ig,at

. ro,e

ill! fa,

ve iLanen tebligat vell':i1mil'

olduglllll.-

ittbaren 10 giln .i~inde d.airedlc 9351 1588 dm.yay.a mUracaatla ~:ir diye~egi varsiiI bUdirmesi aKSI. illude teblisat yapllmJ~ fi3Zarlyle t.albLar.a.k muamde y8pl~a.c.ag~ ilan 'OoLlIItlur. 1--227'

daB i~bu ihm t:uihinden

Gayet. mijk,cmrn.eru, ve .sag~ lam ~ok modl'crn Avrupa mamulatm Ir,eliktakrmlar. salon, yemek cdasl. mutbak ve sa· Lr ev e~yasl icabrnda butiin bir ev tesi-satl kmnple satI'" l!l"ktJlI"_ 39'47 ye t,elefon.
1~2216
:lA.Y! Radiye

Tebirik" te,~ek''''b~ eyl~n· lil'e k:alll al 9.kil ~Iin I iii· 'mak:tuill'! bell Lira iilmn'-. '
l

~

diikkanda satmakta oldugumu£l!l muhterem. rnii:!itcrilell."-lmize bildiri'II."1z.

KUlhrmak ti§igindeki

krraathanesi

caddesinde
bi-

Nureddin Baki
1=2237
iI!

~

ABONE ~ARTLA RI
,~iidldet Sefieliii

~

,Dllhildc:

Hanfle
30

..

... -'yllg,.

n
9

Lin

..

liFe

..

..~I

Sa tdrk keiepir biiyiik ev
Ankant - Cehed araslnda
buytik cadde iisti.inde giize1 havadar. bakrlmli bUyiik hah!i ...ve mananas I SU elek .. , trik \'f hava gazlbulunaa kirgir biiyuk ev _ HaClbl1yram Cd. No. 1
Ha}':ri Kema.l 'kom~!lyon evi Tel. 3971

I ~ 2257 No.lu madeni ufa.khk paJra kanwuma

ZAvl
Anikaral Emniyet ~ GdUrlU .. danl

Serite
biill"ltdc:

n

isimli
WlU§

miJ·
di2:-

CUlilden aldlglm ikame! v!l:5i.kSJlllU ~aybeUirn yenisini alacaiundan e:skisinin hlikmu yoktur. Ma.ear tebaa!u ndan
1-2U4 To'th M~ba1)'

213 nw:narall

nl.i c:di.lJniiti'r. Yenisi. ahe::;,kisinin hi.ikmLi kaJm.adlg[ Han oh.mlLlL
nacag.m.dan 1-2ZM, Rad~ve:

T,ahsildar' aranIYOr
Merkez eC:!'.aI1esine sorn·
lacaktu·. 1~22S6

tn ... ([ 285)

..

1~

??!,;Ji,

-

'-

-~-

-

--.

-

--

~-

-

-

.,

.-

-

-

-----...

,
"

-~

u

••

ye Ziraatanl{asmdan:

Sinoh C. Miidde 'Um1llDi1iginden!'
Sinob umuml hapisanesindeki

Ankarada hankarmz fen servisinde c:;ah§ttrdmalr iizere bir daktilo alrnacalctrr, 1 - B u daktI10nun asgari orta tahsil ini y2lpmI~ olmas] ve iyi aunanca ve Iransrzca bilmesi ~aznndIr. 2 - Miisabaka imtihamnda kazanacak olana muvalfakiyeti dcrecesine gore 100 Iiraya kadar ayltk verllecektir. Isteklilerin kaydedilme'k ve imtlhan gi.iniinU anlarnak iizere 13.6.935 persernbe aksamma kadar Ankarad.2 Ba~karma rnernurin miidilrliigunc ve Istanbnlda §ubem~ze muracaatlan, (285) 1~2243

mahkiim ve mevkuflara §: '1 .:: 1"Il3S ...~ d 1 6, 1"136.ITiiniine kadar bir yd icinde ~ -;;r kguknllllkCZ!!lO'; 9',)"'S •• tib aren 20 gun mu· - I ~ ~'''''d ven ece e me ,~,.;II gununuen lL : detle ve kapalr zarf usulii ile eksiltrneye ~Ikarllml§t]r. .5

.. ~. ~ T. r. C. I. Esya piyango
.. .

k

rmsvonun

'

1:

.1.~.] .

b:· _, ..

S atrlrnale

a

ehaslara
fa p.iyango

daglhhimlj

uZiIl'n U:5J1"1.i, ayn re!mi mi.ie~ vsat :i~e saygl g dete.r O]<ln l\.irkiy Idman Cemiyeti htif.(ll.1 (;1inden

biletlcr

Bahlamlyanlarm l'd
Kadar Oi;irdi.inti..i

en g ~ 10 ha.llriln Vak.l

----muvakkat

1erilecek ekmek 650 fa d manlt Samsun biTba§ unundan yapJ;bcak: ve beher ekmek g60 gram o'[arak pi irilecekrir. 2 ~ Ekrnekler hapisane miiduriyetinin g(isterecegi Iiizurn iizerine yevrniye 7{Hl ili !OOO adet arasmda ve her gun fl:iha~'et saatt4 e kadar hapisaneye tesfirn edilecekrir, 3 ~ Talibler bedeli rnuhammenin 1871 Iira 10 kUn.l§luk terninatr yiizde yedi bucugu rnuvakkate verecek-

935 tarihine btmda

kadar

!stet

llam

bir i... ci
t 11-

13 nurnarada bulunan ilin

piyango komisyonurn
gondcrilmiyell

rza gondcc-

r ilrnes] ni ve uu tarihe

bi le tlcrc i

m[~ go~ii He hakrlacagm:

I:'del"

ve bilctlertrniz

s.;.trnOik ~

Ie -

a

l~ziz va iliffndell:
1azrfla Iazizc1e yapilacak ekailtrneye ilk rnektep in aan 9--9-935

olan

tari me rasrlryan pazar gunii saat on hese kadar kapab
konulmustur,

Ierdir,
4- - Lhale 10. 6. 935 paaa tesi giinii saat 15 te Sinob C. M. U. liginde miitesekkil kernisyonu rnahsnsunca Adliye Bakanhgmm rnezuniyetlne talikan kra edilecektir. 5 - Teklif rnektublarr 14 e kadar S1r3 numarafr maddede ya?th komiayon 10. 6. 935 pazar tesi giinu saat makbuz rnukabilirrde 4, uncu riyasetine verjlecektir,

Zl1

emil>
n:

et

la
bir senelik

2teminat

Ke'!jif bedeli

3[]g74 lira 12 k\.i"f"U§o clup

hibligind
Memleket

mikdan 23231 iradrr, ,3 - Bu isc ait §artna.meler ve evrak sunlardm A ~ Eksiitme §.<lrtnames] B ~ Mukavele projesi C - Nafia isleri eraiti utnumiy esi C; - Tesviye] tiirabiye liose k3:rgir in~aata 31t §artname

ve E~II"dpa~a hastanelerlnin

zarfla eksrltrneye iiIkarnrn § ve '2 hasiran 935 pa.zar gunii ihalesi yap11acagml saym gazeteniale ilan edilrnis id·. AhiTen teblig ediimi~
olan 2739 say I kanuIlI a curna ratilinin pa3Zr gunrine alm-

(22300) lirahk ila~ mhtiyaC1 kapah

lenni

Mektublann besinci maddede gosterilen. saatte yeti§-mek uzcre iadeli taahhi.idlii mektub §eklind,e, gOIil~

6-

derilmesi
S]

caizdir.
miihiir murnu ile ve eyice kapattl rnaolacak geeikmdeT kabul edilernez.

DE-

Hususi
Devlet

ijartnam eo
Dcmiryollarr ~ll§aat §artnamesi

B u hal de; aarfm l.3.Znndlr. Postada

F H L Y

eli.

Metra j cervefi Proje. ro stivenler bu evrakm suret1erini lira mukabitinde) alabilirler.

~ _

Ke§i£ eetvel i Silailei fiat cetvelj

Sarmameye muvafrk olrneyan veya icinde §I.rtname d:~§nlda sarrlerr ihtiva eden teklineTe itib clunmae,
B~ has muhcnrllslikten Eksiltmeden

1-

mast ~oniinden bu rnuarne e yaprlemarrusnr. Kanuni se'bepler e geli blraklla.D bu eksilt.men;n bu aym onuncu pa .. zartesi gunii saat 9 dan 13 e kadar yapdacaktrr. tsteklile" TUl mezkurgiin ve sastta tzmir Dalrnl ViHlyet encUrneni. ne murac.aaltlan. (130.4) 1-2288

4 - Eksil tmeye gircbi!mek it;i11 ikinci rnaddede ya zih rnikdarda mm.'al(l(at teminat makbuzu ~Ie sirndiye kadar devlere air yim"li bin lira klymetinde kargir bina inmuvaHakiyede bitirdigine clair ba.~ mlihends1ik ten m.usac1dak bir vcsika goste:rmek]'e beraber ~m~aatm SDnuna ka.dar yanmd3 diplomah miihendis veya mimar bu~aat1m
h.J!Il

ve damga ya unlarm ahnide aittir, gDaha faala tafsilat alrnak ve sartnameyi gormek i5tiycmlerin tatil gi.inh:'rmnden rnaada her giln SifiOb C. M.
U. ligi kalernine miiracaat etrneleri

miiteveflid bilcilmle rUsum, t,ekiUf resmi He aan ilCl!"'edell"i ve inrlelhace ekmek vetahlil iicreti v sair bilciirnle masarifat miite-

Evvelce 8 ~iran lesi yarlllaca.gr
tisak ihale

tHin ofunur.
12121

(1204)

nan

1935 c:um,artesi giln.u saat 15 de iha. .. edilmi ~ ohm tzmit kagd fabrikas~ ~l. .
ve su isale hendegi hafrlyatrnrn tesadiif mucibim::,e 1tatil zamanma

YQlu. ilhata tesisatl s:aa.t~ yent kanun

1{3 ·,3

'urm.aSl

§3TttIT_

5caktu·,_
(j ~

EksiItme

viHlyet

daimi

enciimeninde

yaplla-

Milli Em ai< 1 ii,diirlii ...... n
Eski illale Umum No.
40 M.l 2382 4596,50 yazdi bagm klymeti

dtlg-inden ihalenin OS) e teh'r edildigi •
II

10 haziran. 1935 pazartesi il.in olu_nul'.

gij.nu saat

yazdI saatin hitamrna kadar daim"i enciimen reis]igi:n.e yed~ecektill'. Posta il e gonderilecek mektuplar dOl nihayet mezkUr maddede yanh saatin hitamma kada:r gelml§ o1masl l. mdlr. Postada Qlan gecikmeler kabul edllemez. 7 - tsteklilerin Vilayet Daimi Enciimenine mUiI""3caat etmeleri iUn 0 unur. (J250) ] - 21'95

Teklif varakalan

birind maddede

Jill]evkii
Toklu

H15se
miktan

Emlik ve Eytam Banka mdan:
Taksitle, satlhk emlak
Esas No2]

Ciru~

L~ra K.
201 00

ka..; u.ksit o~dugu seki2 sen,c se kiz taksit

la-

Bag

Tamaml

'1111

Bir gonu] boyle avlanch

mi11ki) ednin ihal si 23-5-935 tarihind en hibaren biT' ay pazar11g,i'II bJrakdm~tll', 1st k Herin ]6 Hraltk depozi1!:o, makh~zu ile ddterdarhk a kurulan satl komisyonuna miiracaa Ian. 1-2102

Yukarda

3

\Ie nevi temmat lira BOy:aCl AU mahallesi klZrlelme- me'S- 114,cit SDkagl 6-19 k3ln, 399 ada, 10 parsel N olu 61 metre arsa. lsnlf:t pa!ia mahallesi ince YQ! 4 kapu, 0.13 ada IS parsel, nlIlmarah 81 metre ana.
Mevldi

33

bmet paja ma'haUesilllde

UZW'lyolda

140.-

~llraYIdevlet umlrmi kilil.li;;:inden:

Emlik ve Eytaln Ban a mdan
Sehid Nu-ri sokagmda Bay Herant 'Ie karIsI Ba.yan N eomi'nin malI olup bamkamua ipotekJ! ap.aruman Ankara icr,a. daire:si marif('tiyle a.<;lk .tIirttJnna. He satm:bga ~]"kanlmI§it.rr. Bina lOS metre murabba.r :aIsa u.lerine bod rum, zemjn ve hiri!lci kat1ardan ibaret beton kargir obrak y,apdrm§hr. Aynca 110 metre mu:cabb:u bah~esi vardlr. Boc::1rum katmda 3 ada bir koridor bil' hela, .zemin kattnda I methid, u~ada, bir koddQr, bi .. mutfak. bir hela. bir ban yo. bir ltarali3 ve bir balkan birrunci katta dort oda, bir korido'r. birr mut£ak, bir hel;i.bir ba.nyo ve bir t.1ra:sa~ ve bir balkol']
Anka:ra Yt'!ni~,ehirde dairesince bh;ilen degeri (.10.670) ~iradJr_ Ar,. tumas,]'nda ba~ka alu::'l czkma.Z5i8 degerinin yUzde yetmi§ be~i uzerinden kat; .ihalesi yapdacaktJr. Abc! msterse ihaIe bedellnin yanSlfl1 bankamrz kendisin,e on seneye kadar miiddeUe ve yUzde dokuz bu.;uk faiz]e Lkraz edebHir. AntIrma Ankara !cra dakes' gayri menkul manar sau§ memurlugunda 9 hazi:ran 1935 paza:r giinii s3at]4 - Hi araSIn a yap]]acakhl'". Fazla malGmat a]mak i~in bankamIZa nnuracaat (11B9) 1 -- 21BO vardlr. tera

Dairede a~ilk bulunan 35 lill'a maa§1 - garp lisanlarmdan binni bilmiyenlf'f i~in otuz Iiradlr - ik~nci mm{ milla.zimlik: iein haziranm 12 nd ~aj"'§amba gunu saat !4 de miisabaka yapuacaktJr.

41

2

memu['in kanuru.mlm 4ilncu ma.dde,sinde iba§ka yUksek mektep mezunu olmalan ve 30 ~mI gc-;m i bill 1unma I ai'I la. zlm.d] r, ~ tstiyenIer evrak; mtisbit,elerile birlikte 0 t.arihe kadar umUtui kltiplige miJracaatla kayrt edilmeleri ilan oluour.
y,:lIZlh §artlardall

istekHleriJl,

ya

ve 2',45 met.-,!! arsa

kapu 1> ~a;rse] 16. ada 8, numarab 174l metre arsa Bostani ma:lhalles'inde Ol'ta ~Ikma.zll 50kaglnda "1 kap!.l, 3'9 ada 8 parsel nomarah evin 1457/18144 his'Sesi. Boatani mahallesinde ~j~,ek~i !lokagmda kapu yeni 18, eski 21! ada 40, parsel 7 liIW'narall bir d\iiddln bir ada

12,-

URl,~

(1233)

1--2200

Yuk.arda yazdI mti.lklerin bedelleri ilki pe~iD VI: bald .. }lesi "1 se:nede 've he psi seki2: musavi taksitte VI: taksitle-r faizsiz odenmek artiyl,c atdacaimdan almak itiyenle .... :rin 2'1.6.1935 coma giinu 1S3at on altlda §ubemize gelmelew rt (12g6) 1--2282

lobi arlal'" Sam -'un liit fah,rikasmdan:,

un

ANKARA ASLtYE
MES1NDEN:
Ankara belltdiyes:i bah;el

BtRINCl

HUKUK

MAHKE-

Fabrika ihtiyac.l i~in satIn ahnacak 500 M3 kjjknar ta htasl eksiltrneyc ~'kan~ml§tn". Muhammen bcdeH on be§ bin li:rad1r. Eks'ltmey giTmek idn 1125 lira mlUvakkat teminait \',ermek laztmdu.
Eksihme ~artnamesi Samsundla tiitiin iabrikasr leva• ..nm §ubesinde, tstanbutc1a il"llhisal"'lar lcvaZlm ve mtihayaat mudtirHlguTlde, Ankarada inhisa.rla.l' b.a'~ mudijrltigtinde g6ruLebilir. Eksiltme ttaIJ3h zarf u5u]iyl,e S:.msunda inhLsada:r tutdn bbrikasl mubayaa komisyonur.da 116 h.uiran 1935 lP,a .. zar giinLi S3::..t is de yapdacakur. Eksiltmeye girec:,ekler m6 ha:Z!r;'111 93S paO!:argiinti sa3t ] 4 de kadar teldH mektuplanru komisyon rel'Sligine ...erm~!} bulUJJ'IImalIdtr. (265) 1--,2220

d~ ~'I"lIbOlc:r Abm-et agalun Ziya:ya: An.k ('.aRm t:oamiUl paziilTlnda )'agcdar :!Iokaimda 26 numtuah Iba~ ned karmu IEminc He 934 ene i tcmmuzun ikisjnde Ankara bele§ diy .. illlde akdiniz bincr;] c§ ay bit arada kan ko a 01 'ralt; buhm .. du' taN sonra ortadan pip alup a]u aydan.beri nlenmenin tahmjl eUigl Yflzife1eri Ha ~tmediginii.l'den dola)'l a,Je}fMni.n ~kame eul ..
gl ihtar tcbligi da~i3 mm
USl.lIe'n

mudi.irlugl.ind~ hah~JvlU'i VII: ince' auhanes!ndr iiakil1 kozO!,nJr AbdiJiaziz: oglu

'Slime Bani, umllmi
Iiidii wliigiinden:
Eveh::e 8 haizran 1935 cumartesi giinu saat 16 da ihalesi y,apllacag;r Uan edUm~§ oman NaziUi fabrikasl birind Imnm m§aatIruJil ih,ale saati yeni kanunmucibince tatil zamaruna tesadiilf ettiiinden ihalenin 10 haziran 1935 pa.zu-tesi gunii sa.a.t 16 ya tehDIf edHdigi ilan o[lunur.

yu~a'f(!'ald

a.dre!Jinizr

dava

ar!ub.ahnu'l

6
A'

Ciimlluliyet miiddeiumuInilimu()ell:
SIVilS
S~va.s ceaz evinin 11.'::16 'cnesi mal/iS nihayd~ne ka.dar bir s.endik. ekmek ~htiyac~ idn heher 'iifti bir kilo hesabiy .. ]e ,en an (151200) ve 'en c;:ogu (252000) kilo olar,ak ,a~m3J~ak DIan ekf'nek haricd~ satdan ikinc.i nev~ ayni olmak \Ie bclediye narkl uze:rinden tenzilaHa ih.de editmek uzere ] haziran 935 t.arihinden itjbarern kap,alJ 2a'ff usuliyh~~ ve 20 gi.io milddetle munakasaya kQnulmu~tllr, Ta~ip olanlarm yi.izcle yerH bu~uk hesabile 87S Lira ternimil'h muvakkate akcasl veya banka. mcktubiy~e hazlll"'amn 20 nciper§ernbe giinii saat 14 de Slvas ,C. M. U. ]iii da.lresinde miltes.ekk1J kOll"lisyona mtiracat etme]ed 've daha zil'ade maUimat a~mak ve §eraiti ogrenl11ek istiyenlCT'n SI'll'aS ce-za evi mUdi..iri'yet~ne mU'I'";:u:3at[;;JirT iIi., olunur. (1302) 1-2287
I

i-;:i'l"l mi:iba~ITe t~vdlj II!dilmi~ \Ie ya-pilan u.han~yaUa bulun.m:;u.hglmzr.Ban Ibahisl~ miiha§oir hi afUidan bil<1 'l:eblig iade edilmiltiro Dav.acl Emiflenin. ulebiJe: i bu ,dava)'! bukuk IIISUHi. :muh kern!Jeri ~kanunm'lUn J 41, 143 '111: 148 ind ma.ddelerine ,gore td:D1igille karat ve:rilmi~ oldu.gu.ndan IJbu dav Blizuhallin£ 011 gUn il:a.dmda li:e.. yap vermeniz we" m'lhake-me gU1'1ij olin da 26-5-935 !i:.BiI"§ambali!3at 14 tayinine ka.car ver'~lm.§tk Mu'kul" giin. ve llaatte ~tel!l:UJa gelmediginiz lie yah~t 1'I'I1IIs.addak b.lr vekil gOJlldermedigmil uk,dkoo de !:l'IY bU12W1 muhakeme}'c; dev.am o]unaca~iE liilWDu iJ.anen utJ..

, ~g

0] nom.

1""""2211

ANKARA BtRiNe! SULH HUKUK MAHKEMEStNDEN:
ibadulla!'1
Yeni

I

~

c dd~5ind - 37 No]u e\lde Adli:yt.: za.t ii, leri
maba)]~sind~ 13No]u evde

- 111

dbi Halide,

lb=~~~~~~~~~=;;~:::~::~;:;::::;;:=====dJ
'i'ELt-""",

:lra:tlv ~I'~'

i~d£
I

Harn~t klz[ Emin~nin ~ It}'hini z~ i kame ettiti bOTCUOtlZ.dan dolaYI h~nedilen 8G lirahk qyamnn ladt!iiine clair davada grUp bir drfi.de bWllnmanlra dair Dlllhl~Hf ct,]l.eT i,U1 .,;:rkarI1.an diali'lI!tiyedc: vn~h::Jt Hriiba,ir me: rlll~ hatlnda. .ulr~sinizi.n belli olmadrgI anla~J~ma.kla yeni ~~lf3. da~ .." r blii!.atan u~ulun 141 loci lJl."Idd~s·il'l· uyarak ilanen iiCt351n.a Ii:IT:;rr vuilmi ir. Muhak me 26-6-935 sa,H 9,30 i'i ml19iUOIktu:. Ge:Jip .if' defidr bulullI1IJ m.z vc-ya bir 'Yek.ir g,ondenneniz aksi h.a1d~ muhakemC1:ye glY:l1;unl;;:da glyap ki'!rarr V'trih1:u·lt:tir. 1-221S
dog.m

-

.

,

~~-----".";"-""'.'~~~ . -- ~~"'":'

-,-~

.

,..,..,. __

.

-~ .....-,

.

.

~-

... -

SAYlf

8

Ul US

] 3.... CU • \ 5

A .. hulunanlara miijde
ORMAN CiFTLiGiNDE:

Ankara LeVaZIm ,Amirbgi Satrn ,Ahna, Kcmisyonu ilanlarr


-

T. L
<t: .-.

Kuradeniz p "lajl
lill~lnal'!!a)JBI"lu

(;ifllll{ 1'3rkr ve lokautasr Bil"alJal"1u
a~dl1rustlr . Her gUn ogte ~ alq:am Her giiln geceleri Ankaranm her lstasycnlarmnan tC, ftEge treateri i~EemektediT. ] -2C6B
!i'2:.5'2S2._~, I

VE

ze.ngin mi.izik vardsr.

---

-

_
-

-

-

-

I

I

Emla ~ve Eyta.m Banka~111dall:'
Pazarhkla satrhk emlak
Esas No. Mevkii \,Ienevi 43 lsrnet pa§a mahallesinde
sokagmda uznnyolda 1 4 hissesi, Yukarda yazdr evin 1 4 hissesi satdacagrndan istiyenlerin H.6.1935 hda bankamlza gehneleri. (1297) Teminat C;e~m~ onu 46 No. h evin

etraduun ihtiyacs icin 18,000 kilo sade yagl rnunakasaya konulmustur. 2 - 5a.rtname ey yam. tatiliyeden maada her g iin e.gJeden sonra ucretsiz elarak Ankara levaarm amirligi saun alma komisycnunda gori.ilebLhr. J - Mijnaka:s.as.l 26 I hiZlI'an 935 tarihine musadj] carsamba giinti S3.;lt 11 de Ankara Ievazrm amirligi binasr elahllinde levasun anlirligi satrn alma kornisyonu tarafmdan yaprlacakttr, 4 - Eksiltme kapah zar! usuli iledir. .5 1.8,000 kilo sade yagrnm beher kilosunun rnuhammen Iiatt 95 kurustur, Me-emu tutarr 17 HlO liradrr, Termn,at t muvakkatesi L282.5 1iradrr, 6 - Istekhlerin ricaret odasrnda rnukayyet clduklarrna dair vcsika tbraz etme leri mecburidir. 7 - Terninatr rnuvakkare rnakbuaiarr il birtikte tekHf

lLAN Ank.al·a garl1llo.nundaki k aat ve muessesat

i -;'.-- -.

K
.

• •


".-

-_-,"
..,.... -oJ

I

.'

9 5~' ODELi

R UU

A _Df : 7.5' liriJ ile

mektu Iira
50.-

laruu

rniinakasanm

yarnlacagl

muayyen

saatten

en 3§3g1 bh· saat evel Ankara levaeirn amirligi satm alma kornisyonuna vermeleri. (1276) 1-2267 iLA.N 1 - Ankara garuizonunda krtaat ve rnue ssesat rim ihtiyact icin 30D hin kilo srglT eti rnunakasaya
mU!j.tlo.lr.

PHILIP
Oi .J~E~IEDE 1 ve l'ECRiJBE ETl\IEDE ALIIA I I
TURK PHILiPS
,

A,

taksitle ve pazarhkla salt gUllY saat 0111 ill1-2283

e l rachkonul-

Etlik me r kez Iahoratuvurhtrr
diirliigundeu:

mii ..

Miies:sese tecrube hayvanan i<;in asgari on hes bin azarni yirrni bin kilo, ye§ll yonca paulI'"hlda Sal tm almacaktrr, ~eraitLni anlamak istiyenler milduriyete rntiracaat edecekfer ve eksiltmeye glreceklerin de 18 haziran 935 salr gi.inli saat u~te Ziraat vekileti muhasebe miidiirUlgundc toplanacak ol]an komisyona gelmeleri. (1269) -2226

p~ T Ba~nliidiirlii~;rnrlen: T.
II

ve kaprmn yanmda bulunan dLikkan hazjran 936 iptidasma kadar icara verflecektir, Diikkanm cephesi bir metre 30 santim derinllgi ti~ metre clup muharnrnen senelik icar bedeli 96 a.rhgt sekiz Iiradir. Ta11p clanlar yaprlacak arnrrnaya girmek ilzer e 18-6935 sail giini.il saat on. beste ba~ mudii:rH.ik kornisyonuna mirracaatlarr altt lira. 90 kurustan ibaret muvakkat terni-

Bal miidi.irliik biuasmm

antmda.

2 -- ~artname 3 lira 30 ku us ticret mukabilierle Anlevaztm all1ir]igi satm alma kemisyonundan ver il ir. 3 - Miil'Hlkasas] 26 haziran 935 tarihine rniisadif ~ar:!iamb; giln_u telgrafhane ayan ile saat 15< de Ankara levazrm amirligi binasr dahilinde levasrrn anlirligi satrn alma komisyonu tar afmrlan yaprlae a ktn', 4 - Eksil tme kapah aarf usuli iled ir. 5 - 300000 kilo sIg[r etjnin beher kilosunun muhammen fiatl 22 kurusrur. mecmu turart 66.000 Iirarltr. reminatt rnuvakkatesi 4950 liradrr. 6,- Istaklilerin ticaret odasrnda mukayj ..et olduklarrna dair vesika ihraz etmeleri mecburidir. 1 - 'I'eminati rnuvakkate rnakbuatan ile birfikte teklif rnektuplarsru miinakasarun Yilpllacagt belli saatten en a§i!l!g[bir sa at eve! Ankara h:vazvn1 arnirhg] satm alma kumisvonuna verrneteri, (1275) 1-2268 kara

..LiMITED SiRKETi TELE. 3722

ANKARA

iLAN A - Trabzonun krtaatt l£in kapa~l zarfla eksiltrneye konulan takrluen 28412.5 liralrk 255. bin kilo ikinc! nevi

ti

Kiralrk ev ve
dtikkan
I:~ban ka sr ci va rmda 4 Coda, su vc elektrik vardt,r. Ullils ~aeztesi kar~l· smda Resmi iU.nlar §irklet;nde MU3mmere rnliracaat, Telefon: zsze 1-2246:4

'I
J.

nadannm
yat[nTlIa1aT~

lhale gununden evvel ba§ mudijrliik veznesine ilan olunur. {130m) 1-2286

una ulip ~~'kmadIgmdan yeniden eksiltmeyekonulmu§tur.

Askeri Fabrikalar
S;ltT.n
MOTEAHHiT Tahrnm edi]cn

Umum MiidUrliigii

i
~

talep vukuunda kornisyondan paraSoLl

B ~ Sartnamesi

~I------------~~------~-------------------TIJrhal Seker fabrikasi Tiirk ano · ~ nim §irl(,etinden:
~irket

Alm==t Komisvonu ilanlarJ
NAM lie H.ESA.B.INA 6 KALIEM

olarak. gOnde:rm_r.

AMERtKAN
bedeli (1650)

AYNASI
lira clan yukarda mikta-

n ve. cilllsi yazdI ma!zeme Askerl fabri!kalar umum mudi.irlug-ii satIn alma kom'syonunca 17 Ha.llran 1'935 tarihinde pazartesj giinii saat 14 die a~[k eksihme~ pazarhk. ka pah zaJif ile ihale edilecektir_ Sartn.ame parasu olarak komis:yondan vernir. Tallpterin nl1.nrakkat teminat o]an (123) lira (1'5) kuro~ ve 241H), numarah kanunun 2 ve 3 iindi maddelerindeki vesaikle mezkur gun 'lie saatte k,omisyona mijra.caat:lan. (i251) 1 - 219B
I

C - Arnrma eksiltme Tea bzcnda Kalede satm alma komlsyonunda ,1:1 Hasiran 935 curnartesl gtinti slat i6 dadir. D ~ Artuma \p,e ek-i1tr..le' kapaJh zan nadIr
E - Muv3kkat tem ina tl 2Ul HradIr. G - isteklile:rill 9 hazi[an 935 cumartes1 g'iioii saat 16 dan evel tek.lif mektup~a,-

Sanhk I)ag
Dr. Abdulaha aid a~agI Ayvalr baglarlOda 25 d(inum lb'agI mebsul sulu 1 kuyusu, iki boliikHi 9 ada. 3 soia ve 3 :hili. vie mi.i~temi1atI havl yeni yapl satIhkttr .][~indekHere milracaat, 1-2245

Doktor

-----

I

hissedartarr 27 haairan 1935 taribine tesadtif eden persembe gunil sureti fevk:aUidede i1itimalnl yapmak tizere daveti karlrla§tn"'l~tru§ ol.dugundan esas mukavelename mucibince en az 100 hisseye malik hi:ssedarlarm 0 gunde sa at 12 de fi:rketimi:zin Ankara'da Tiirkiye i:~ Bankasmdaki merkezini §e1reflendirmeleri ve toplantl giiniinden bir hafta evel malik olduklar~ hisse senedlerini Ankarada Tiirkiye t!i Bankasma, veya Ziraat BankasIDa 1tevdi lme duhuliye kartl almalan rica o~unu(".

MUTEAHHiT

NAM 'VE HESABINA OLeO' ALETLERi

MUHTELiF

n He Tra b zan sa. un alma komisyonuna ll1uracaaU.:lt~.
(I
!

Ali l\'laruf Uovel
.DERt, FIRENGt
BELSOGUKLUGU HASTALIKLARI MOTEHASSISI

i

RUZllame
1. - &irketin fesih ve tasfiyesi hakkmda idare meclisL raporulIlrl!u okunmasl. 2. ~ Tasfi}'e memurlarrnm tayini ve salibiyetlerinin
1

;J',.)

1-2'16,~

VE

Tahm in edilen bede1i (l700) lira olan yukarda miktan \Ie cinsi yazlh mal:leme Askeri fabrikala:r umum miidur}iigil satIn alma komisyonunca 18 haziran 935 tarihinde salt gunu saat ] 5 te 3iilli: eksHtme, pazarhk, kapah: zarf tie ihaIe edi1ecektir. S1lJrtname [)arasll oUarak komisyondan verltir. TaHplerin muvakkat teminatt ohm (27) !ira (50) kuru§- Vi: 2490 numarall: kanunun 2 ve J maddelerindeki vesaikie mezku'f gun ve saatta komisyona miiracaatlan.

fL N Istanbul kumanuanhk bir1ij~Jeri i~in kapah zarfla eksiltmeye konulan 68 bin kilo koynu etine verilen fiat maJumca pahah gbrtildUgun-

tesbiti.

1--2276

d,en tekrar kapal! t:arfla ek~ siltmeye konulmu§tur" ihalesi 19 haziran 935 £.ar~amba gunu saat 15 tedir. Tahmin bedeli 34. bin lira olup Hk teminau 2550 lirad[f. Sarto namesini 170 kUI"u§-mukabi .. linde komisyondan a[[nabi~ lir. tsltekii]elt"in vakti mauy~ yeninden 'bill"' saat eveline 'kadar tekl~f mektupltllirI He teminat makbuz ve mekt'l1pla .. rI Is.tanbul kumandanhg-l satltl. alma k,omisyonllna ver-

Taba.khane caddesi ba~mda Altmta~ sQkak No,. 17 Hastalan:m her gun 9~13 ve 15-20 'Ve kadar kabul ,eder Imtiya.z sahibiJ v~ Ba~'I.I •
Fa'lih RJfkl AT A'"

(l2S9)
YEVMIYE EN AZ (400) EN

1--2214
C.OK (1000) KiLQ

ha.rriri

TALA~

SATI~I

Umumi ne~riYilt1 !clare eden \'Ul f~leri J1,~lidi.!rtl N.:II!l1hi

Azami ve :asg~ri miktarlarr yuka.'rcla yazdI ve behe[' ki~osu 27.Ss3!fitim iizerinden bir sene[]K tanmtnt beddi (WOl)1 lira alan ta]a§ 25 hazLran 9],5, t8Jrihinde sall gi.inii ,nat 1:5 'te 3';:'lk arturma i1e askenfab:riLi:alar satm alm.a komis)·onunca !i;atllac-akt[:r. ~artnamesi parasn: olarak ltomiSYOlldan veriiir. Taliplertfll muvakkat teminat olan 7,5 lira 8 kuru§: ve Z4~;m numarah kanunun 2 ve 3. maddelerinde Y32Ih vesaikle mezkur gun ve saa1tte komisy,ona miiracaatlaI"J. (12'95) 1 - 2269

BAY DAR
fiill'kil'J

.

CldrilJi

r;:j'varuu;]a

I U~~J.s

,B Mlmell'.'nd.

I!!IIs;JJm'~.

"=~=~=-=-

l~·

Ankaradaki §ubesillde reklam olarak satdmak U.5 zere yaz mevsimi i~ilIl - 12 biiyilk renklerden ELB tSE VE MANTOLARI fevkaLide UCIilZ fiatlarl81 silt"d== makta oldug-u iHin. olunur, ::: Adres: Ankara BEDiA VE FEiN telrzihaneSL .::: Hal arkasmda - Veni hamam Apart.

=

..... '-..... --

5i

~

IIrllllllil mlliliU 11mlUI II m Inil UIIUillUIJIIIIUllm 1mIm 111111 m IUllrnllllill ...... -. --i'stanbllidan gelen kadm terzisi ........ -

Ire

e

iE

....... =
....... ....... ....... .......
'

§

-_- - __.. ~lmnUnUlllllllllflillfllllnllJllUllUlmlllUIUlllmnlllmllnnlnUIIUIIIIIIIlUll

~

meleri (1253)

1-2206

56 KALEM MEFRU~AT
Tahmini be del i 3444,22 lira. o]an yukarda miktiMI yaZ[lI mefrusat 25;Haz1935 tarihinde sah saat 14 te askeri fabrikalar satm alma komlsyonuncflI a~Ik artflnna iJe satdacaktlr. BUI mefrllJ~a t lis-tel ed parasu: 0-

SATI$t

gunu

la:rak komisyondaJ"L veri Hr. htelcliler1D muvakkat ten" 1nat alan 258 lira 32 kurl1~ \i _ 1490 numaci\h kanunun 2 vie 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gUn ve SaatHa komisyona mUl'acaatlarI.

Y eIli~ehir(le

t · "ahk

SiNEMALAR
BUG'ON BU GECE
Mima

(1294)

t~2270

Parke do§e1i geni§ be§ oda salon hoi sair mu§temilat garaj. Teiefan 1435 Selanik Caddesi '" No. 47 ~ (t299) 1-2285

LQy -

Clad,

GaMe -

William

Powel

SON GtiNAHI

fiknkld4!

I

BU GECE
B rigit:t~

Helm -

J

iln

dan tt;m,sil edilen

FnmSIZCai

sozliJI

VorolDzefin esra -I

..

.

-!

'''&
.;

....

~

_

__

-

~.

.

.

'.

_

.....

.,. ..._ _~._....:.....:.",_

_. .
"

.-

.

~

__"'L'-_

_

-

1UZ

HUI'l' h·ldi~(.;, oa rf!~kif.til •• 'm~ij rf uu,-U£'lsol I... (WJfUf' ,nihf er"ni rll ,Iw·it ,.,·dell PoR
1

"d

~, ..p.m/i

t'

'n

'rI, ·gcrU !bi,.

ktnm

h.fllin i

aiR"

--

---

--

.

ON AL TINCf YIL. No: 4979

. LT R I'LANI
Hcltktmizdeki !fC:run - TahsH Oku Tadi]
IJLLluk ~

f1eni -

kdim

er :

Og~

I\.yrranli "Uk =.

= P'abrlka
Degi,ke ~ -

=

~

0 Ogr¢~im
UEU~

=

-

oren all Clua lugu t·· •• •• ecek e Cebeei e go
'~e,roda Ukran ,3, g .misinin dim t itanbula etirdigi cenaze, ~ok iiziinlii b,ir tor nd n .Ollra. alta a gond·,rildi

••

.Laval ka
Ye

I
'on

eyr
oyu

ru

Seviye Terbiye

=

Tedri

Di.i...z:'IilY

thusilS -

Eg~-

13bakan

.ahinede

) ahinesiml n

abinenin var .. ~
gUYeD
'yO

tim -

= ROige

MTnti'ika

Saptarnilk = 'f=dlu; ~tmek

·Kahine
ruLmull1n:

Turkiye·nin en eaB..5h deg.,ikliklell"inden bbj, raer' yurddtlfrn fO'cuj,unu olntrmak glemesi'dir ve

hi!; kime

ma.z: Y el, i;niversiteye

yalruz ilk okuUa

kanka.d.ar 'U;Ik.

Paris. "1 (A.A.) - 8.. La.val. kahii.eniD Iblt'e,ini Cumur B:aJka.RID a venni;tir .• K bine ,0)"le b .. Bo. !i;a.kan
Dlit Bakao[:
¥C!I

Deniz t«'mi Rustau.

BakanE: B. Mal" ~

I

RakaQII: R. FrOMJ'd..,

01 m.a..hdlT _ Heli" kiiye ~O:ie, her il~e merkeziDe

B.

ray, her lrmak iiUune heton

Lava],

koprii istemeit gibi, 'her ~ocuk i-;in en yiik ek ogrenim det'ecesini istemek hili bir ~a.ma.1I1 kusu.r degildir: Belki Turkiye'mizin 'Lerleyi§
hrzlnl gosteren e~ash
:')1'Ua~.a'l"-

Devlet Baka, nl: B. Eryo. Dev.et Baka·
m ~ B. Maren, m: B. Fla.n,dell. TUlle Baka. . nl 8. Berard.

D~\flet BHa.

dan bl ..idir.
I:JID ilr ba.1i1D1 yuriitemiyen; cocugunu ekusualuktan kurtara~ayi.tn yurdda~ Midc.e imkanlarmT dLi iinmekle avunamaz. Onun icin-

Ie; Ba.ka.n
Pa.ganOR
j

I:

B.

djr ki daha uzun, ~Dk uzun Yllb..-r t.i.irk hukiimetJeriiI1 ba.~1 in~ 01m., ca.kbr. Ha~k istegi i.ikenmi)'eee I 1 her gun yeni ~htiya~1arla. geni~le)'ip a.rtacaktlr.
A ,kit Mr 'U'if:

v:

~J{

,,'.lU.t

Ulkii arkadail Necatinin olilmiinun y,[ rllinumunde, k.abti ba-i,ndlJ.

Si.i. Bakanu 8. Fabri, Deniz Bal(1ll " nl; .8. Piyetri,

I,in halk taraf. budur.

H~kii-

mel t.... fm,pa.rt. programlnlD son 1I" deB,i~kelel'; ara,smda en yukeek dec-eri -rerme.kten ~ekinmedliimiiz p 1 a n 1 ... m a meseiesini ba !i'r akhr.

I..t.anbul, 7 (A.A.) - MOl> 0 Va! Biiyiik. EI~imiz Vas.f 'Cluar'rn olu ~ti Sovye t] erin Cevo dill. U kra . nia. kruvaozotU Ue bug:un ,ehrimi ze ge[mi,tir.

Koc8.tepe dedroyerimiz. tara. f"mda.n Bogaz dl. mda 'kiu·'~~ft,rn.a.n luuvazor; bill'f gnu ya1l"~yamndir • Rli, hi.. halde I.at 13 te d.lit l~m.-

Hava Bilka. • m: B. DOlle E'I
Tecim Bak •.
:nil O. Bonnie,
.1-"

Yt!nl

fA'D.mo'I

R.l!illl':BSJn.m

bQ§'lrCI

Qyeofell!"'

na girmi, onierine

VI:

top ntarak §ehri
sonra

e-

eyi dikka.t edilmi~!.e, bu. yalm~ pa.ramJ<!';11.gore g'!ri,i giizel okullar at:ma:k .;Jegi.l,;Ik, oria. 'Ie yuk,ek ogretilfli" mel'llleket ~ht'iYIiI~laTma gore, :ye.n.den organize etmektir. Bu1ga . ristan'm iiniver.siteli boUugundan Ishr b I!tekmekte oldugunu a..ra.sl~ 1'& i)ltir dururuz. A. .. mesele rit.iniveuiteJi bollugu degildir. Bir memlekeue eger herke kendi i, ve sanatmda en riikeek iie:renim derecll!sine kada.r ~rkm.I'a., bu.. 0 me.m]ekel~rI en yiiksek med@oiyet di:i2:eYlne 'VIU'ml~ Olm&11 demektir. Ef'ell" her kOYJ m.e-sela, ydda be.~
&\'lU'ka.t

iiitur 1P1iuu De Eger parti prog-I'am.m

demektir l'

~arnladmklan

Haydarpa~a

B.
liz

It

VlD

ye

••

demlrieml~t.ir.

Finans Bakan.: B. rall ye, KUltur 8a.kaQI: B, 'ldrn"kornb. BaYIDd-.:rhk Baka.nl EYliia.
Somtirgeler
BlilkanT ~ ~o~'en.

Emddik DakaRI: 8. Mupoil,

Ta.rlm Ba.kanl: B. Kath.t
aghk Bakam: B. L font.
(SOflU 5. in-ei !.ilJrlfada.)

I

t urdu
Londra, 7 A.A.) - Makdo na~d k.abines' saat 15.45 til! r;ekil mi lir. Yem hUkiimetin li31e I bu
ak~am t;IkA ...dac.aktn l.ord London derry'nin ~mtibrJii has.. lordlll 01 E

Oliiyi.i,. Sovyet barb !Jem~sinde kd.r~IJ8.ya.eak ",I nla.r. ,aynllln .4 ir. ket, in 57 nu r lr PUflJ ophane nhtlmmd n k n{h~1 v~kit

gemide
tin,

htanbul
('SOf'lLl

yarilbay
'l.. inel

,8 8.

R.uknet"----,

II
~.

m~ral Ha.li,

Merkez

Komutarlf Ge· Komutanl
saylf.a.da)
;M'

1'r; rk Hru'Il1 1\ UnrJllUHUHl.
Zl:

hdrllfl ' .... I,iik

"~i"(

i'f.~f'l ~'mek it;in uiffCi"f!t Ir.II,irferin
fwIllfmalt i;=er,e Iw::rrladJ;t.

dugu 50ylenilmektediiF. 8. Eden'ln d~ dl'lvlet bakan, ofa.clI.gl oy~e.
ruyor.

Irar )lar amentosu a lId]
~ahin§ah ir,an - turk d03tlugundan bahsetti
Tahra.n
(:11

IIlJ.lkillD-lk~tn/t~Nln,,,fardf.m bir;u£ui iile)'
np,pr
fltdfl.gUflU

.

I'e'

'ro (lell. -UJU- i

I

~ii". i~nkt.r,.a Hull.f!vinde
b,l. IwnJennurn
,m.e-lii'i"

1,..~,.;J,,;~i,:• e hi~ tl~' diillku
p'I,j

IIU::nmIW

I

b,iil'"i~d

",_"J.:ljIf

fU:

kif} nu'.:;hl'k. Bar ~Q"ir Giikikinci
IP l:Ion ~r(.'Rnhl

Ina: degt!rli oll..u ..lal'''JH:n

kon/en4'R-'OIrnm
.'1,UJU.l)·,U·,U:.

do.

I

firkarlr&a.

0

zama.n feli.kel

b~ gosterir. Cijnkii De devlet, liIe de ozgw- hayat kadro!lulu:la. bu ka& ar a. vukat.a. yer b lUllmu; jI vukat. i e kendi i,indien ba.,ka, pol." ltika.Clh:k yapa.bilir, Buhran ba!llaml~'tII".. Awukadtgl bir mjla.1 ol,.ri.l.1o!: sii:yluyol'uz: Bi..itu!tl! u~uil r ll!fin i~

LDndra 7 (A.A.) - B. Bald ",in yern kbineyi kU!l"mu~ • Fi _ nans Rakanhgma. S. . eva c; I'D • be:rJeyn, Jt; Baic:a.ntJ:gmCl Sir Con ,sayment D.II~ na anl.gma es.ki Hindi!:tCJI'I Baka.m B,. Samuel HolI"', Sii Bakanlmgma. 8. Halifa.klii gelnd~ . lerdh-.

br,~iin l\._
¥.

BfJ.",·S"J.ri ... (~i)krn·e-" ~o:zle,.i-

,!uyle ,lev(I,,"
Sa.yrn

elnlltlir: u~ak ne kadali ~ok yijk kaldrru. nl kadar hmzh u.;ar "Ie IIlB ka.dall' ~ok yUk~e-ie ~]jka:na lehlike 0 dere:ci:' de bliiyii.k ID1acakhr.
C
S'O.i1U

7 ( .A.) -

6 hll.zirad.

1935 Iran p r~amelllhl50UnUQ onuod,evre!l~

s.

boyledir.
Anadolu'null biiyuk~£ kend~erine gidini:z; Orta okullarla li8e1e .. ria dopdDlu olduggnu goriinLini.z. F'alc:a.~t;.a.rttda. okumup; benzer p~k az kil"lll-'eye f'a.stlaurmz:. CiinL:i.i bu Ort& okullarla. lueler, t;~uk~arf ya]mz iiniveuiteye hazul:amaktadlrl.r. Hi~ biri ~ilr'lya iDe· cek degiLdir: 18l.anhul ve Ankara'. :Ya gelec.ek, FakUltdere giTecek ve de'Y·letten i, iltiyecektir. Kulliir pli.n]a.tma mda esasit

---............. ---

Alma
lmanya.'nlll

l~i .j

larafilldan ler~nin- i!llyiilllili "knmul"da. ~8hin,a.h en balj!ta Turkiye - I rilQ 'ilgiierini a.nlatall'ak, ge~mi zl..manlarlda bu

Majjes~e ~abin,ah a'irlhm~tLr. A~T§ 5o),ie'v-

din~eyidmerim ~ H3vadan gelen te'hlike" u~ak la:rln Ui!rU~ ka.pa..si~elerine b'ilghduo 1"ehlikeyi, bu kapa:!rit@ni:n bo· YUY~1l ol~memi:z. G.enkiyor.. Hi'l'
-

4 tincLi s-ayJladsj

~ki dev1et ilgilerinin tam bir do 1:tuk ya.ratm - ml oldugundan ozgur btdundu1danlll, her il!ri ta.., IA
g:oslerdig~ ey~ niyet ve genl~' ~ " Im§ma :!!Dnucu ola.rak arada iyi bit" d,Qstiuk ba~la.ch~m, Tiilrkiy'e'ye ulan gez;leri "I: Cumu.r B'a~Kalin • mlzla, g,iiru~melerinin k~ymleti ve· bu konu~n1alrUl butiin anla.,m:az.!Iklan orladan ka!dmna.k yeri.ne dostl ..... '!Iek"rde')ik hislerinin yer k tuUug nu .mla ml§lJr. Bill )f11,,1 yen; kararianndalll olarak bundan so n &ayLa.vlar,m, K . mU~ilyda bil~a-;,rk buhllnna.larml V'e ya.rmdilill basi l¥atak ~ilI.p,ka. giyil mesinin kar,ara. !ill rrlmallnl einlret -

Ankara B-.Jyiik EI~i5i Do!ttor fll'ed'r~c. Han~, Von Rosenberg ftIIem~ekeline donmek
u:zere dun ~ehrim,~den a.y~dmm~ ve istasyonda DI§ i~Leri Baluuu. DI~ i.ljolerilB.af-l8.nhgl Genel el(reteri, Bakanl.lt aeri g,eleIilEeri, tehrimizde bulunan 'biitun e~'iiler, el-;mk ileri gele:nleri, Biilyi,illr elt;.inin dod la ..r we alman k:olonisi ta.rar mdan

iki noktadan bin, ilk okuU.,uda, yerine gore, v@·rilec.ek olan egiti'm dava:u, Oleki de orla Okun.ili.tIQ, blil],unduklarl bolg:el@:re gore hjzmet.lerinin 15ap tlUflDli2U Hhr. Eger 'her Uk 'oku~u bitiren

ugurianml:t'hr.
B. YO" Ro.senberg :nhhilg du. rumumm. din]el1me~ini lerektir ~ me~i yiiziihden bir zaman i.;in dl i~ler ertigind'en li;ekilmek an:uq •

mi~1elrdill'.

koylii ~ocugu kOYYlllden 'C;I'kar, ve lQ".rta okuld'a.n lonra Ii e n.r. on
da herluulgi hir Faktil. ley'e ba. vl!lrul"sa, boil' tara-ItaR ki.iy okusuzll'llda.n kurtulmaz: obut taa rafbn da rnemlek.et ge'ni~ bir
dallJlIooR ..a

--==-.,,_-_ ....._ ....... Je

bunnl.T. Biz

~ Kijl tir B~kanllglndak] I~kin 3.rkada~h,rlml":dan hepswr.in bu elaslr egitim derd' i )faklfldan bildtkJerinde ~··phe etmi-

a.ydUil

~ ~,~IS,mz:ler

kadro!!!ou

kinde

hiikurneti bu dile.· gi ka bul etmi~tll'. Boylece bi.isbiitiin m.emleketi . mizden lIyrllmakta. olan alrna.11I bu. yi..ik ,elt;lli dun (;ankaya't1a Cumuli' B3.~kam Alaliir'k taf'aFmda.n ka . bul edil rek kendisine saghca mektubunu !lunmu~Lulf.
no gi):51erlU', ve

lme
I

,.

UJus ba~tanba,a lulilllUZ ilf:' q.k'Y01. Tilrh;· yede ~rkan gS:.t.e'te ve der gUe.
kfofime'eri
Fe

yor z. PaTti prBgra.IIlI simd' on I ra. killtur pla.flla m;!ma. 1;: 115. mak i~in yalmz djrektH de~il. fl;tnt da "iIermi~r.

emle ret"mi7de bulund g- za man .cinde yi.iksek naziidl!f ve buyiik e.... ·yetleriyle kendis"ni herke:!t!! ~e'YdiTmi~ olan B. Von o·

her gun veril,,:'n J N keli. melill lisle/en de vauYOfUz. Bu li.ney, ba)qn gazete ar· tIle f1u ke.hmelerin osman1,
'ml1,mm;V<lCakTlf.

calarmJ

ytRMI DODOrcO llsTE
I. Refall -GenUA Orneh: Bizim dGvQm,[~ .[ntf rleifil. ha.lh genligidir.
(SalT" J.
I;'U

aenberg'in
~lhlfillDt

bu aynlJ"1 hijtUn Anka.
dcr~n kedeT')~ , a.....

F. R. AT AY

I"a c;even'erinde

Turk KI..iI~u afa1Ul"lds haflu] erk.ek gcnclerimiz bl'l'"rok p.latlBr mJ~lardu. R:~sjmlerimiz bu u~u:Jlfllrl yc.l p'an bi.r bay"n~<l' bir bll,ln
Dun
priOf

tI_irJ'I1an

yap.

pl'aIl6rd.kl

t.rr

s!jyd~d;j)

yefinf:

b ~)ambirriilUR~J u£tukJar

I

.r V,f' yerr

inlifitlel',inr

gO'!!Jt.ermrtu'du".

...

........... ~..
,.

,

-.. ..~

~--

,

... ..~

"_..~

...

..

.',L" ---

j

-•

...._

2

U L U .5

-

-I •• I~ ru avuz 141m dersler
-29 ...... = Caglnnak 'Cagn (dikkat ediniz,
I.Ilu


I

c

~--~~~~~~--~~--~----~~~--~---S HAZlRAN 1935 CU r1 , .... 31

D

u

u

Davet = Davetiye = &;agnlIk Med'u = tagnk, .;;agnlr
'DJ§

Davet e~ek

yokmr.)

_

VasIl Cmar bugiin torenle Cebeciye gomtilecek
~8""11 I. t:i .'1<1r~/"ula)

hiilva.sJ ~ahwrkeD b"en kalku..

Cenaz@ bugun ,ehrimize rilecek ve lorenh: Cebeci'ye
prDgram §l!Jdur ~

geti -

go-

Bakalr1llg,

,ge,lten "d'.sam yuz
~a

degil mi,'diniz} - HaYIl. P'f"otolt.oldan . Ii i r I J I k. almad,m. Dun ak§a'mki ~agrJkJ IIIU2. arasmda kimler vard,~
,,_ ,siz bu {jolene
,II

iI

ki§Hik

bir

~a g

mmecektir-. Toren i~in hllzu!anan I - [)Ii.i toreniDe ~!J,ilnlmI1 olanlar bugiin iigleden!onra lam saa 15,45 de islasyolll a. amnda, ,dij;-diincu ma,ddede y - ZI II olan lira ile yer al caMardiI'. 2 - Kaml.llay Ba,kamt Ba~ Ba,kanhgl Gene] 5ekreter veki1i

AtatUrk'le B..Ka min arasmda telgraflar
Clnilr~ln ij]umu dolayu.iylc Cu· mu'r Ba~t,anl Kamal Ataturlt .18 Sosyalis.t Sovyel Cumuriye leri biZ" Img,i merkcz yurulum ko itesi Ba~kaD[ B. K.a.1inin ar In cIa ;.u 'telgraflar !i€!ki1mi~lir: SonekAela.n,. Kam" I ALa "rlc:

II

'BlP~

k

III.¥-

Gflnera.~ Fehmi, CUlmu't.'lyet H",tk Parthil Yilnetim Kurulundan Ali Riza, Harb Filo!u K.omutam Silk. rii. Filotilla komodoru Said, Yair' .
~B.rbay He idJ Giivenlik DirektD ru Hasan Fehm], DI~ 1,I~ri Ea. kanh~ll o~el bU1'oslill:u~atn Nejad ve Sovyet KonlD]osu bulunu),orlard,. Goriilen b;r~Dk .:;e1enlder a.T3~lnd

Bizim bU'giinldi
babc.'rJere uygun

d

til

Y u k ~/arlmlz, diin Ankarildall ge'en
lJ; I II e f verendir.

d,egiJdil'. En flyi gazete, ,~ok degil. dQtED

Kelime k.arpllklarl: Habel" ~ (T, Ko.)
DUJ/uk = Mesmu

bakan, Genet Kurmay ba!$ka.nt. Bakllular KUnilu uyeleri. Cun:m.!I"
leri ve iiyeleri. kor diplomatik. t,,· hulun ya.m.da., protokol ~tl.Hlrla.f'Iom gijsh:r«ek~eri yerlerde dura .
ca.klar,clmr, Torene ola.nlalf krokideki

~a..rbayhk.

On~"'el!'.smle. HaJkevi.
. gidenlt:

Bilget

= Havadis

CUMUlI'iye:t Hlllk Pariis-; ve Sory@t EI~iligi adma S bu)'uk .;elenk go ze t;:arpmyordu.

ba'Y4lver, kamutay b",kao veMI·

Ankara Turkiye cumUiriyellinin p::~1 Juymet~i Bi.iyiik EI~i8i Vud C...
lIar"mg

va.kiuiz

oliirnii
aCI

dlllay.~lyl'e ge ..

ciuydugwuuz len ba
ag.mll

derindir. Size ve
Kolinin

],iiltun turk ulusuna en i teD

A tatii.rk demi§ti ki: "Dulman, yurdun .r,g g t z e yin ," r e Doiacai'z = Dii§'MiU11 vatollD1D1t,8rim; ismetiRd'e boiaeag1z...
:,

Harim = Gizey

Bu h~sal'lUD

den mi yiiriituym'&ul.IIuzp,

a:l: a.r i t "mi,
I

..

Ohiyu
lam

kars~~arruya

r

yoksa

h ,81 ill m

rut

beri"..
lip

I

saa't 13,30 da kruvazore lIj:idl • mil bulunuyorlal'dl. Gemi kapia. DlI, lI:elenleri se~a.lTllaclrr Vel Mosko va. Vi~ k(m5Wii Fuad Ibl'shim,

girecek yetlerine ge~.

a nca

Jiuuanm.

mi,o]aeakh'/rdlr. tioc€. tabuhln

Bundan ,.moda

IOP:ra

Sovyel ~iikiim,e.1i tara.fm dan ken .
di!l.'n~ o1uyU ehrimh!e ka,dlLl" gc·

Bafbakan l!lomel ]nonu 'lar'llflDdan bili' loylev ve'rileeekitir. Soy1ev bi .

So.syalist Sovyel C~muri,et'eri 'biTligii mel'kez yiiriitiim komite<>

olanlar
i!ita8~

M'Sllda harb tilt sat dugunll orllda. gOTdiim. SemIen uzak. dost1artf'an ~nde yandl. tI,rlrdu~ Bir SiJ'ltfl8tJt go r i em

idim;yurd

0 z I e In;

01-

u_zalr.Biillliim
uinma YUl!d

, 0 ,. e

i stei'

tirmek ode¥i \lerilen d';f it'leri ko. :miserligi sryasal buro ;.efi MiilleT ViII amin.1 R Hi He komutan Ku
2iQ'!rof'u 'ya.rilbayl~2Ii ve ko:nldtanla.· rmllz l:a 1&111- brdl. VW!IIf i£;mar'm ;Jliisu, kruva:z:Br~iin

krolriye gore yer alaeaklar,
yon aia.l1IlIlIQ ena

!Ii Ba.~kan' !onekseliml KBolil1in Moskov. Va~lf Cmiilltlm va' 'wz ijlumQ

IHab ...unan Vii! I dort si.ingiilii 8J.Sker tarafmdaa beklenen labult, top ;;!U'ab,ulna 'konulacak ve orad. buhmup lorene gireeek ulan su@) kytalar laraflndan :selan:lIanac.akhr. Olu alaYi .<ta.t 16 15 de istlli.!l! . yonaJanmd,lIl hareket edeJ'lek isIa.,sYDIII c.a.dde!ll1111d1en ret;ip Kamulay, 'Cllmur-iyet

dolayrsiyle UfnidliIDI1Z yaslpa.y .. la~bC:lnrzdan dola.,.. ken dim 'VEl! tUrk nlU5U Ildrna eklriir edeTlm..

ve halk sImndan

Kamal Atatiirk

aeler bai'I'amar?

Savsa bag.l~lanlDa2.~ a Il u t IS a , I' k ho~g,oruli.i,.. JJltarurlr en biiyiik a y t Si ~·rm/zd", lsmet J'noni TiHk. Ha"8 ilHWDd' KurrJItSYllnla ell kJymetli
edinece,h kadar lrii-

Io~ hueli

Oteki ba§sagy'telgraflan
Ayr:rca~ Sovyet Ru!.y. komi ae-Tler kurulu b~ka.m: B.Mol,otof ile Sa komise.ri General Voro,ilof'n Bafbakan General billet Jno ..
nu'De Vii! ilaJyan

o11ii:ndeki

go ge,.

a 'JarllMan birim lieI'd;. Onu. bi~ bir iJle. kendim fiUmiyeceiim.
•, t

teye kODDlu~ lbulUBuyorch.l. 4 .sungiili askerle hi, dI!D_i:l !!uba.YInm selim durumunda beL:le,dikleri bu.

Ha'k

Pa.rli!i

'Ie

If Bankasrndan

bastaJ,g.,ndag sagdmal,y,.z. 11'11 mis!21'lJe.rde ge~elJ' &eJ.im'f! k,ar~llIJdarl .• Ozurut = Hasda:tI ,safiye !I L Hamuriit = Hasdib: gayli saiiye no. Tutsak = Esir .)6 a Ozlem = Hasret Goresi = t§tiyak Gork,em = th t i~an. UnutsalIk = Zlihul Ayta~ = Hat;_b Ayta = Hitabe A}lu~ = Muhatab Gonderi = Havale

lfJ'arlaElIl1lZl

100 "rallk hi,. g jj n d e r i g,tddL salts:nat y6aetg,elecimlJ It i I] de' riG' iii j
adllJlZ8

yule DIu magdenden bir ttahuta konm'U~ ve !turk bay:t,aglna .a.-I! . !1'fH~,tl. Tabutun ustunde ve elrafrn.

da tii.,'1ij Sovyet lrurumla_'rile MOi!ll kova slya.sa' ~'e'lll'lenleri'D; orunta -

I!Ilusa~egemenlik ala lQda Ata-turk heykeHy~e Kii~tiif 8akanh~1 Drili.in· de MireII' dakika durarak Bankaral" caddestndell Ilef;mp OJ 1.~ler Bakanhgl oniine gelecektir. ~liiIdiTillenk~basta ygrdu eaddesln< den ge~ip Ceb~i me::zarll-ma ~otih·tilmek i.i:ze..e alii olomobmne kORaca.k Ve loren da..illaealrtu. BundaR sonrn otomohillerle tabu
tun arka'l!I1da.n Bl.llrada. ta.1i:rut 'op 8.I'ii!Iba.slndan

47 ~eleo ye!!"le,t1r~lmil l:lldu~ Duyor ¥e V,asd ('rnar'I:n. bir ms u· tisti urahndanya.ptlmJf bir por
Jiil:rl!

solini ile 8. Alo'izi ve B. Si.iwi~'IteD ve Sovyetlenn Paril Biiyiik Eldli B. Polemki:n ile Ro.man,.anm MOlkcnla e1'i=i15iB. Auoliko"dan 0.1,1",
le.ri Bakam B. Tevfik

B&JbakaDi B. M ..

Ru,lu Aru~a

bqsa.g. teigTaflan lelmiJtir.

.,...

lresi, I:a.huta. yaslamrUi~, duruyol'duo Kruvazoriin wellen iislune KODulmu biiyuk levhad.a.lci u ati dillinle~Sovyet btikiimetinin V __If Cmar i~·in son dilek~eri!Jli ta.§ol)"OT'
du,,:

Basm kurultaYI
aJiha
DlmlZID

3-

Om toreninde hl1luQ(LCak·

g~dHe-c kth-.

I

Bu kuoma.

... ovyel S

Ju.raiar

Inymelli J~

iUiJ.adulIll f iidtiJUJ Biiyii"

E'~i';' Vtull 'rna,.'" bem razimi'..
'Ve jfBiiyii.h Tii'kiy~ cumuli'iiYEti.ldn

Bugiinkii sayunrzda ge ... t;:enkdavuz kelimeleri
Ahillel = Tm'!iliJdar At.anmak Tayin dilmek AybiifIU k: = 'M iinaka~ e lime

Biiyuk EI~iS'i V(ll'li C'J1ur'p! ebedi
Ozveri :: FedakuUk SagdUjl'1ll = HiSl~ ~elim Sag Ilcl :::::Veda Sag~hl!D = 'I' cdari S.alkur' = Heyeti mt'!ftlhha_ Sav = Idldia. Savga == Mud-faa
~~kin

=

Bi'I§sag; """" Taziy~

Betke = Mable B ge = M ii~tel'elt: II olge JM:mt.ak.a Cagtnhkt <= Da.vc-tiyc CCY1enler- == M('liLa.f,i ~

zr

=

,s eruvcn = Serg;ii.zeJt Sugemelk = Tepn Umeill Sora'll Mes.ul:il'ec

=

QUzidc

Srndil.D kollanna. yaa bn rYi'Sdeniz suba.ylan

IWrmetler .•1 Kruvazordell1, jjlunuo te51~ml l,oreni i;ok 8If!lkh oJdu. MlzlLkayas mart. m ~alMken ta but. S ilvyet deDiz~iler.'inin kollal'l aTiiU!~~da gu verteden Ica.ldrrddl VI! ~irket va· p!I&nma gowJ'uldu. (:)luniiD ark .. -

fmda DI, 1,lel" Bakanhguada u~er iurar - Va~~f C~na.r·1D erkin1i!{
madalYMr -

tu jaketa.ta.y. 5~va kraval ve si ~~ndir ~apka:. a~keTler de ;gundelilt: unmforma ~iy~ekletdir . 4 - A.[a)il'u ~ekilde ola.e kln; Atll olarak Merkl!'Z Komutanl ~ Atb bit" _ a - BaJ1do - ya. y uker kda I - poli.ler - bat· la AtaltU:rk'iin ~elengi olmak uze • re s:elenkler - t.abulu ta'lyftn top IiFabul - .r.~nm her iki tara. .

ya;dlg, mddlill ,-Ra~n BiJoliW i~in Ilba)'hga bB1vnrmaca.k
I)u-md Basm Kuru.haymm. ~ab~masma son verirkcn kendi: sine gosterm.i§ Iflldugu bagbhk duygularma kar~dlk olarak Ba~ karu B. §iikrii Kaya'ya
bu gondennj~tJr:

bakan hmet manu kuruJtay bat'"

u m.ektu-

.sOKRO
Saym

KAYA
v,e TiirlUye bi-o

i,aretlen

'ta· geliY0l'du.

her iki yanluda biTer protokol i§ )"ilf'1 Kamulay B8,kBIU, milD-

le"i -

ortad

Va.sTF (;lnB'r'm Ity proto of feMe

1~Bakam

nnci basm kw-ul tayz bqkaw,
BaSin Irurwtaymm deger/J "'i'

=

Stio.z.]=pu: .... Mubvela
SLiri!! =Muddt!t

Bunla.rm birinin oll1Un,de beyaz \Ie lnmuZI a.tlasla;rdan yaPllmI! hir y~ubk uzerinde. Vas.rf (:mnartllii er·
'kinJik m dalya!'iI buI,.uuJ!yolrilu. Sirk.et vapuru. VasJf Cmar'ID ijliisiil'lu "laraH: kruvazordelll apr.. luken. Sovyel denizcileri guveTte·

da Ba,bakan.
~

solunda dlba'bnl

anemli 6devini bitirirk n de ban _ai'l' gostel'lni§ aldug,u bi/dirile4
i~telll duygularllll
klYan~ ve teoJekki.irle kal~I1.al"-, l.rW'wtayca aI,.nan degerl. karar'arlD taptanm~ smda da bS§iiclk1ar diJe,.im.
:'*.1<

Genel kurmay ha kanT '!f'eSa ka.nhuF km"Ulu iivelier' Cum1u'

Ba,kan1
ba~yaver.
nm -

[~:r

Genel seikr,eter veki1i.

Coi\i.flhmk=

EkI;;uiyet:

(:Ciz=

== TahHl

Stirsalr.k
Teci:m

Dru,ergc = V,ec:ibc Egcmcnhk lIaldmiyei
Egilim M,cyn Erge = Make'ad
Erlit

=

=

=

l{udr~1!: :Sey,ahali: WIalz~me

= MiikemmeJ U t~ftc:l = MUteallhld UGHrme = thaJe
Tu1r-d
OzyrdO ~

=

=

Taarru.zl

T~eaJ'CI

de dizilmi, 1I:nduDuyor]ar
'll'aZDr

"e kru-

Ertik Gi!zi
Gerc~

=

= Me!lek

Hazin Y,agmn, = SlJiikasd

topla !Jon aygl torenini y,iIlplyordu. Olii. sa",t 14.151 te H.a..ydil!rpll~a
rrrhhnuna ~Iakrdrh.

=

Yeritmek Yonetkn
Ytike'lII!

OCiru§U=

NiiUa.k,en

00geQ oyu ltim.arl flCJi lnceleRIet = Tetldlk etme.k 1J.~ba,. = Kaymabm Kamc.y = Elkin unumdye Kabm = Terldp Kahn~ = llIIiiretkep ltapuirc = KabiHl'et Omntik = Miimtuili ClmDtamak 1'c:IIlIil I Ode = Vazif·e

=

=

-- 1iatbik = Idarc

e-brJle'~

kerle pDlis Ilnlasl, rlhhm(la yer alml!b. Binleree halk. yapJ10JLD tore·
ni gormek i!rin nhhIIl i.i.zerhilde

Jki

biiJliJ!r. as

Mu'hl'l.'hz .daYI komuLa ~ IUl'aJ.T1 - ko:r diplomatik - protoko] iU''''lrl Ka.mulay ba~kan vekiUe:ri 1I'e uye1en - Da.nIJ'lay, &a.g"kur VI! bak"'l1 hklarlil1! a~ker ve s.;vil Lie!l"igelen • leri - Qteki ~~;nMar - poli!! k •. tiLsl[ -. yl\ye. asker krtasl- a'l:.ll kif.
protoko1 WI.

Merkeri

Ankara'd

olmak VI
~uibele",

n almak

)'Ul"dtm tiirlU yerlerimde

uzere bir BasmBirligi

kurulmasl i~in basm 1mru1taytnm lrnrdugu komjsyon iiyelen bir bLl..

Yiiri1tmn YilrUrliJlI Yiizliik

=

Mc-riyet Sath~ Rmn8fiJ:imirJD lb~nkQ puutd' gCteD keJimel~.n_n P1Umhca Iau,d.tk~

=

=

'ta ahhUd "fer.

Alaym her iki tarah.ndan, zenJ. a.1!'a.I~kll'1rlQ.J ja.ndann2Llar

du· yii1'-

topla.nmJ~,u. Bu arada kiittlir di rektoriil Mehmed Emim ile biriik te gelen kalabal~k hir ,ogrebillen Ylitm, kijhiir ordlU8uDun Vaslf CI.
nar'lIl

rUv ecelrti
!';Jhklal"l:

'I'•

P'l"oVil!!'J1d.a

gC:'jC'n

mlmr)ulD geT!l~l kuf'lJlo'!y
kuTlU]

dingle Ankara tlbaylIgma ba~.. vlJrmaga k~rar v'emJi~tet'du.-. Hie.. I;gin ttirngii \'e:resrnig miihjjlii hanrlalllm~trr. ]~ BakanhgJ 11ayllkbr evinde birL,ge bir oda a,...
yl:nnI~trr.

Tor,en =- Muasim;

kar;fl. ;~mRelm;1

son

IllY glAoUU Yl'lpmalr:

e!rlll'.anJ h:!'I'h;ye; umnmiye;

= h~~

~

"".._-~t-4iiiii-~
~YE

1ST ANBVL lELEFONlARI

bulul]uyordu.

OnlJ.!lfJulI: FinanAl

=

=

=

bekim mal'll

Ii1c~tI

Orge
Orgiit
Otg{l.r

=

= T~k:i[.t = Str'bett

Telkililt

Kot'l.nJmalt; = Wledilrgek SI ihlmd
!~!;C'II

=.

=

OIi'.iIIJe~M ta.:n,fh ~len_kle:ri iU'k",da Vaslf Cnuul',n la'lil,ubilt y~ mar~.uu u]ak gi~lel"Je ainliyen biiyi.iJk bmr kaJ h8lh£Hl al'aSmda.lll
yav8.f l1iRe yaViD' g~tiler. Ve 14.50 treI.aglani\n ozel vag"Dlilun onU· ne ge]indi. Tabu'~. elle:r tistunde vag,ana

yrl; !5~'kret~:r ::; k3tib: i,y3.'[' = memu'£ ~ sUd = askll:Ti~ 1llusal egt:men1ik = baa lrimi,yct~ mHlfye ~ tr'lrinlill: = i.stiWl ~ danl~t.ay = ~uraYJ! devh!t~ !.ailikuJ d~vam muhl1lSll'bat~ ij:3gnhJar "" dave\· IHer: di1;l"enU = munta :un.
E::'f

Lehistan eJ~isinin

Istanbul. 'I ...... t-histan biiyiik L
elt;isi bugun (dun) Yf'nikoydcki ya2J,I£· kuragmda tiirk gBzetecileTjni~ bit ray verdi. Cayda ga'J!ete ba.~yazarJan ve ba21 yanclJarla BasllI Genet Direktorliigu Orun'tagl IwlunirUl§lal'drr.

G\in.eyl

ner = een ublu]

aJ'

U:ru! = lh!t:i_

". IgI . .·.·.rl.· O rman ~I .I_WI. F·a b ·k·aSID n
nkara
.
-

yeTJe~til"i1,dli. Vi!' ge:ne

pllcm ror.~".i 6e"inci'
owymnrr%.)

(Valli

'CUI(If'

ifin Rlil ya'da .l'1I1-

oYflarnuda

',IlL'"

irasl Ze .g
I • ..,_ ~ -, _ ~ .......

hi
-

,IIj_ '.;

-.. ~
.~,
_ • a

~ ,!_

+_ .. '

...

-

-~-

U l. U S

SAYIFA 3

Havu tehlil{c~illi IJi1e11 iiy lei"
Bay ~onel'

I
DUn Fikr,et Sllay'm ba .kan,hgUldatopLanan Kamutay'da .An~ kara, Aydm. Bursa, Diyarbekir, Edirne, istanbul. I zrnir, Kastamonu, Konya bo']ge sanaa okullartrun kurag]a:nm]an ba~ka birttin e~jJ<li.avadanlsk, rnaklna ve .ogre" tiro ~arbo}'hk kanununa ek olarak onanan bir kanun prcjeaine gore ~arba_yhldaf kanunu 'yeritilen ve llUIU5U on binden yukarr o~aiiLyerle'r'in ha rita vt; getecekte baymdtrma plan 1armf vc i~mc sulart L~ le lagm:l ve spar alanlarr i~le:rin] artrrrna, e~(5iltrne ve u.sterme kanunu hukum]eri ~er~eve:sin_de yaptrrmak icin Ic !"Sleri Bakamna iain verilmekre ve btl isler i£;;in de bir "belerliye irna r heyeti •• kurulrnaktadrr, Kamutay bundan snnra, d,ang
> ...

z.1 ay h a f t a s i
Klzllay yurdd3§olanD dagdmlljo. h
himl

Ankara

Merkez

Hdz[lamhha mueuese-!li khnya te n 20 lira. B. Kutiu,ay Inebolu telgraf mijf,ett.~i 20, B. E.noy loeb olD
hava1e memuni 20, B. MlIIltaJa. Ge-

Bugiin ,ehrimizde
11u,gi.in lehrimi~de ba~lam[§tllr. o~malarl ~<lIk genl:' aynl y..:.rde butd.m

Evlete.

11ye

dik Inebolu Poata memuru 20, B.
[nebolu M'Ilh:\.bere !Delmlll'U20, B. fikr~ Mara~ lI1e . botu 'te~efon rnernutu 210, B. Sori ano ve Hananel Ank.E&C:ra R~11beri Ticaret 'tlJhafiye maga.zllSoI 103, Turkiye umlllID k~f1[J,yager!er cemiyeti (An ara) 50.E!j,~~i~eh.f" de isi m~n' bUiHlimek ~s'emiven bOil" ba yan 52. Korgeneta] Nad TUla.z Iski,ehir 4, uncu K,Q!mrdu Ko~ny .
Ram 90,

j'!iin bildjriglell"

jeh-

bil ti Z5 kuru az:anma.k n
U haairan giizel ve b.. (Habib~

n y: her l·' olam. e Yill "&1ii1 ' U u, yard rm e tmi1!' o~ma'- f!:~ ,
<iklann~c:'bir bh' esl,moc' Halide)

~e'vkel

U gur

fin tiilrlu yeirl.e'l'ine dovizler as[lmr~Ur. Alldarhbr eadde'sinde. KlzrJaJ)"'m haebtill yapt:1gl

zevlde:ri tattlrau;;,\'ikhr
programh cglenclI::ye molla

I

:il!leri

gostc:refl ev-imizi.n Anafa'C'talar

biir labia

see-

gCl1mi~, belli ba§l~ maga.J!alar rini deki bu hayH sUslemill]erdir.

'IIitdnle· eaddesin-

bdl~l-ind. yapd.u;:oiIt
artillt

tim

I

He btrtikte Kii1ttir Baka:l1hgl!,u devir ve m,aledilerek bu okuttarm bi]gi; yonetim. ve para islerinin KOhui Baltanhglliu:a gorillmesii ag'd1ar kanununun bi,gere~leri

oayrak];uiy[e

fSc'l:imbulmian

de gin:celrtit. 'bi r

KI~day merkezine konan hir heparlol'. hallumua bilYH evinin c'u.muriy~t devrlnde Yilpt~gl iiyiliklerri anlata--~---------__ "

Halla,
krnda
•• '_w.__

Onnan

Ci ft1iglnml1
lbuyuk

p

r,

He kapan Beak hr.

rinci

Beypazarb

Bay

M1I.1sti.\ fa

Ve~i YrumurtaCI Eski~eMI' 20" 8. dneli Esld*ehir

E'ski~e'Mr p~l'in~ kanl 40, B. A h nlet S-;fm z~d,e Eski~ehir 50. 11-

rnaddesiude yazrlmrs elan S~trenin be~, Yll daha uza1U1m~HH ; Cumuf Ba~k,anhg~ dayresi ol'gii-

Sason hadisesi nasrl oldu?
Hat.H~:l"gazeh:sinin Il saYI!:.mda ~r,kan 6 h:.u:inn SasOfi

~----~---=-giitmi.§ 'Ye geceyi.

veri1ec.ek,

hi .. gardenp.uti

Mehmet Ak~elhill"~L yaz;U;J zade Eski,ehil' 80, B. MUlral F;:Ihri (~,iimi.ill. SaKarya ~e'Mt 20, B. Mehlil1e~ Ahmel biraderler Gi.imulcineli 'FabTjhator. Es~ ki:!lt>hir 1000, B. Darmu!, 'Mihilln;.
~fkl. E:!;ki~eh;t 50, B,. Me~tiiin Kab· ] 00, B. Ba.1h.utin p'azetesi mubabid 'E'5ki~,

I

hakkmdaki kanunun be§lnci rnaddesinin deiL~t:irilm~si i~in 0" Jan kanun projele:ri kabu~ edi~mi'§til

hastahgmdan mernleketleri kar,. §~hkh korumak iilzer,e yaprlmrs alan arsrulusa! sij'zle~menin onajIanmasma. d,okt,orluk ve ~ugbeleri
sanatlarenm yap~lmaSI tarZl hak-

tHib-

hadis.esill'do

hndan ilrell'1di:Ik:,tiylerine: ;agrilmlltlr'. 11rrebay vekHi blll ~ilgU-,I)'a.. jandatl"llLilJ;Jrt -sok gui!:lle bua.ka.nk arbdH1lariyle 'buabt:r

olUl ~eklil ::iioyledill': ,sa50n. n~ebay vekili yun VI:' gi:;:li nu.£uz]'<!,um~
21=5-935 de Y.ilt1iJna. Sasol:'!

B. RJdvan,
fiijjftllsunl.i~

sa-

tho Ve m~k anda 130 ki,i i.iyelige, YOJozdd. Bunlal'm yukenleri ii~ b~n • li..yt bl.ll~mu~tlllr. Oye !liay~sl 'ra· a kmll'ldB g,en1:; ol'li-ude artacakt[T.
~, jj. ~

kmda elan

kanunun dordUncu. maddesinin d'egi~til'ilm.esi j~iJ1 0Ian kanunlarla srtma ve fn~ngi
hakkrridaki kanlUlU, da onamrgtrr, Bu sonuncusu ile, k]nin ve mu§taklan ile mUh[erini ve ba§-ka !:Opesink ve sentetik: !Htma ila,~larIllu ve bunl.arm hazldarunl§ §~ekilde o~anlarnill ve neosalvaran ile aym v€ya benzel'i katm~lan alan arsen"ooanzol katln,!:lanm 'lie bunlann her tiirlU ispen'iiyaf'i ~ekill~rini ve frengi sag~t]mmda kuUamla_n 1bizmut ve elva milh~.erini ve bunlan:n katmiiWa'l'~y~e ha:urlanmt§ ~e-

i:~]err.i i~iD

~kmi,tif. Erteai

§arbaylrk

sek!:'el::er~JlJi, f~fila.niSi .ahml:J:;tlrU

Harbat'b geg\l.o. koyden aYlflllg:ZD' daJDIlI'Jlra'l y4!l"li1 ii;yilrliull baes uymilWer a!l'it!!ll'uJa. ~~kafl §ahsig bh: kavglI IiJI:'<lsmdia b;eilay veki]t die bmnmenii.zin.
'Ie

zimal Eski,eh;r

61').B. Deryi" Kerested [,ki,ehir 40. B. 'smail M!i1F tii zad_e E~kitehi1i 100, B. Rustem ki,ehir 25, B. DT. lhsan Es,k;~ehir 25, B. KadriMiitekait Miralay 30.
8. Avme'r
BOI"Siil>Cll

fcvzi Dograma fabrika.:!ul Eskise kir 100, 8. Azi'Z Zeylin zade Es
&

mir 20. B. Naei Be-rla.:!!T. Ha. .K. 1zmir .5. ba!l'katibi 20, 8. Saim Ke~ .sen T. Ha. K. lzmir~. tabsUdarl 20 B. AptuUah Ozken!t T. Ha. K. ~zmiT ~. pilyango:!luflda. 20, B., E min Tee'!!:!"T. Ha.. K.. hmi'l' $. p; . ya.nrrosundOl. 20r Bayan Nimd Derbi T. Ha. K. hmiT lPiy.angosnnda. 20, B. D.:F ral'lsez E. Yeru¥iillm'i lz • mil' 30. B. Sal vatu]' .Ba:rki He,-ntaR lspTer h:mill' direktoru 20, B. Na " Hz MustaFa Izmir ka.glt ttic.carl 30, B. MU~t2 fa Delen Izmir kig:rl Hiecarr 20~B,. Davit: M. Z. Sid; IzmiJ· aeri niiccali'J 30. B. S, Y.Nahum Da_nub Sigorta, Turk A. ~il'keti Iz~ miT a.cenia$l 20. 8. T, Alabay Mu'i~ ~Il T. Ha. K. muha!oibi 20, Ankal"a Akta.r oguUarrr reeimgesi 500.

oglu sLmsar

Iz ~

U:tak, '7 (A.A.) - Hay. teMi I kesin; bilen uye yazmak i~in ,ehI"~rowzde ha:Zll'llkla.r yapr!ma.kta.d.r. Bug-ill halke1l'inde biiyiik bil' top Ea.n~_l1 alplhu:.aktIr. Y l§ BankaiiIJ it -, yarla.rJ: a,yhklanndan yuzdi ~ ikisini Hava, Kurumlllna vel'meyi 1<ar,1l1r'ra~lllrml~hu-dlr.
:if.

,.

ve janda.rma koml.1t.ail'lWyl~ bbk.a~ jm. darmay~ alarak Goy kijyUne gitmill ve bu oyde iken Harhat koyliileri tara-

yal:'i!lll1AJ::mi darma

ij,.l.iDu:l'triir.

0Idi.iirii.i]mi;i~ ve l~ke!n.c-e gOifmu. jan,
yrGktUL

Iz'mi
8i,.,i'r~i te~t"~R"YI i~:inde 'Jifece~ ve i~lel'lU!)'e LllfbJ!'Ucaldu·. t;. kUl"fWu';,1 lu.'j;!r(1 're~idle:,.i. icinde Mil.. g~ l'e ga;ete l.·agullul'fndaR iyi t'e,id ;rIG!' kiiBld~ 1m',,",, Vl! h:tr'onlnrR katlar furlii '1I1(lww, l>'tIJ'.. du.
Oe~el1 haft:a i..;;i.nde toplan!l!n hasm lkutLllltay]J~d .. ga2eteler 2r3smdi.dc:i Bayf3J i:iniirde~mcsinia1i oIlsne gecmek i'ijln. ted.i\iin de bir ::.1 mm<l'liJ goruiiilmu§,
bUl'IllH

¥o

:if.

Ayvallk, 7 (A.A,) ~ Olin, AyvalJgnnn:da hava tehlikes,ini bi •

lenler kurumuna yazdmakl~ln mali veya. memleket i~inde yapha.lkevi saionunda bir laplantl )lamak \Ie yap,tlrmak Tilrkiye KlzdJuim1t. Ba~bakalumlz General I!~ oily Cemiyetinin monopo,lu IlIIhlna met Inonu'n.uD soylevi Ubayu'liuz a.lrnma k tad Ir. ta.ra.fmdam nlmnrnu~ ve bu }turd K,amlltay pazartesi gi.ilnu top~aborc.unun odenmesm 'hun' vatall1da~ Haca'ktu·. i~in en on ern ~i biT odev 0 Idu gu anlatllnu§tTr. T oplanbd:a bulunan .. lardan bugun 67 uye 209!5lira vermeyi yuk.enmi,lel'iUr. Oye yazd • Dli8lS1lna dev~m ed~lmektedill'. (B8.jl 1. d sBy,iada)
¥ ¥ ¥

kilde olanlannl

memlekete

sok·

'!iIinden ,on b~§ yir-

Ike!'ldi yurdummda
kada'f sayrfa_laran

Y3.pllm.ctya bir [ormiil alt~ndaJ ,iII-

kagHi

onr .. kiild Ii~k~r'm;]jya bill,· ~amasE moma 1 gij.. ri.Hmlektec!li 11'.
wi gun

Kijtahya, 1 (A.A.) Bug'YO Pa.rtil kuraimda iibay:nil ba~kanh:~ glnda biiyiill!.:, b:ir top~antl ,yapl~m"f
v@hava teMikesini bUen u.ye yaz ..

I

Her gUn. be§ ke6me
2 .. AI',1 lAtah ..

zaltdmiliSl i§in bi.r o'lllerge yapllJ1D<I9I karar altm:a ahnnu t[.

2. -- Ida,. e'me

=, -

Y,eiri'lme/~
.t~IUil.n1du

,E,,'.hi kit.plan/a

B..

;0

Naci D mirag

¥iiz yinni bin liraYI Ha.,. va KurwnWlla yatlrdI
Hava tehlikesni onle'mek i"Sin

male ;~il1 bi:r Komite !!Ie<;,ilmi!t'~r. YaYlm kollll SQlI! 'Pe yazl ile ~all1' mlya ba.~ladj. Ikincl Iml da Dye yazmak i~lerile ugl'almakt.a.dlr. Antalya, 7 (1\,1\,), = Hav,a, kunlmu"a yardtm i:~in dun ak:;.am C. H. P. giilnu i;in d.alla, buyiih bir to pI a.:ntt :Y apda.rak hI. va tehlilkesi ..
n~ hi!enuye
k;"U'ar

turk hava kurllmuna 'J 20 bjn ~ir-ailk bir yardlmda hulunmagl ytikenen ustencL Bay A.bdurrahman Naci Demirag~ dun Turk Hava Ktlrumu mel'kezine Vlikenini tes.~ lim etmi~ \'e kurum 1ba:jkanJ B. Fuad Butca, kurumun mUraua madalyasam B. Abdurnhman'lfll gog-stine ta.karak kendisini kut'1a.
mI~tlr.

yazmak

i~in

esash:

,oyiemeAren y.eiJir;'~.. ribi ,.0%1 en halul'arilUllz. Yeirir'lRek kelime.irnin Iliku ~Ie bu' nyeg" ,Jir. Of'ReAler: 1- Bu lzul'unlU yegriltJ1ek, 01ltt YIAl!p ,..eni,inE yap.mak'an doha zorJur. 2 - Ydlard.anberi bizele'ki cd cinBi:,'yeli nli' arlltmqia ~tll ~fl' "
yora.::,

Bu i:!ntrgc bir ta.raftan ya.p,dadu(ul'rken b:irlaf"ait!lJn d tlllmi1t'te kurulm* .. ta olan kiCld fa!Jl'~kamlztn ne du;rumdai oldugunlll. nc Z'.J.m.an yaplsuul] biteceg~ .. ru ve .i~~i.ferek k_,fii~dI yapabHcugi.nl inoceleyi.p 8 ro'l§trrc:ht, 'Ogrendi.liI~H[mh:
un~a:rdH; 14 agw'Sto3 934 salt gtinii
temelii

Fabrik.ulIn fa- Kdg,d lab,it~ pacag[ ka.gu:1 direla.ill'll Bq ~Utcri 'Iunlardlr: Ifehmed AU 1 - Metre: 'lBLU'~1 aguugl 3D cam. dan fi!l.llkILU bel' !iqidl 8!!!1'lflhk ~ (bir Wall pt'rdahl:l, ilki tanfm fI~""_ h. yai' tiguht y_t,) kiigu1Jan (bllftJ .. rro 'i,~inde ge rek: dUz "30111 f. baJinlie. gorekse rotatilflerde kuUandmak lllC~ bobin bannde~-H11D'1I1J olaalar ...a:rdl:r.) . 1 -- Eyi ~e~iid lbasun klg.'dI: .. - .Eyi, ve ba.y01lG~ ~§id YUEkltr4L (K~si1mil, l1~si]mf!mi§o, 'iiz:giU vi!! 101ft kagu!l1a1'1' hunJa.nn iillj;ndedir). 50..." EYl VII: o!!lyagl ~e~id ka,rton 6 - Siinge'l!' kigJd[ DIU ~r~id!el" bugunku gIl1mMlk taritei!iIine gore anlatdm~§trr. Bu ~c~i:dJet ic;ionde. tabi ig, istenUdigi -ki1de renk boy. kaJllIJrk, incdi:k farMan yapllahi2Bayagl NID lir.

,t-

ant-

'rm, ve
~3]

kmnaV'l. Fa:brib yapls,mda hepsi bil' dam alhndOli oln'1ak lizel'~ Dn bir hBHik varcllr. B~nla("dan bi.ris.i hammaddl: ambarJ, birisi odlJl'i h.a· mum y;JpI18l~ yer, bid'!li kS.gH! hamu:ru
0

eiinden

bugune

kadM

~[1makm buhmmu,tur.

hurrllanan

rtf.

birisi:

k5gld

makinalalfr

la'r ahnaeald l:r. Bill 'biiyiik YUl'di~ine kar~ .. An.
biiyiik Mr ilgi gosteril-

3. -

I'S/ah, '1Jlalrrd
limJj
I"Up.a

talya'da

2 .. Ardlm

= 1 ~Yeg,i

..

mektedir.
SHI'8S.

Or-raekle)': I ..T an'zimat AvI:O:rkh.suyiQ ba§
;y.egr'itim
uund' ~

ka gull trunamJama bii.1iiguo bir.isi. l.mJamlanmr§ kag-ldil se!lml!. s3yma v= paketh:me yeri, birisl: kaz.an~n bU]lIInclu~u yet" bi:r'iSi t1l.lrbin santralr,
salooilu. biri.s[ birisi Mrisi onanrtaJ lcd, bi(isi laboratuvJ!I',

4""*
7 (A.A.) .- Bug-tin i l ge-

B. Ahdurra'hman Nad bu yal!"dunda hi~ bil' tisnominlhk olmadlgml soyJiyerek bUyiik hir a1cak gonill1iUiik gostenni§tir. -

neL kurul salonunda i1bay vekili Bas,elin ba~.kanhgt attmda. bi.iro §efleri topiantisl olmu§, biitlin llbayhk i§yadann aylddarmm yuzha va tehlikesini bilellleI' k1Jrumuna ver,erek b11l kuruma uye olmananm onay]amJ§lardEl'.
¥'if-¥

iJi; hir clerJ'rim degiIJi.. 2 .. Islti1n cins-i Icres = At
dnS1nin yegrifimi

mu§ bir

h':l:reker.i

bahi.giidiJr. Bundan ba~k.J i~silerin 6oyunma, giyinT:rt'i¢ lie YI'kanrnalan i~il'l ,aYT'11m1l biT" bolUk dt 'varcilr",
de din!lktortHk

Bu 'kSiguJlan yaprnak iljin ko'lm. ,elluldi!:. eski. k5gld~ k:aoHn" pe.. ~~ne (kolohn), §i3Ipr. 'l:oprak boya.sr '9C
odunu" anilin boyalarl kullanllacaktu. senmij.z,

de ikisim

4. -

SaMh bulmak

S~dh

Otnekler:

= Yegrim

= Y ~gl'ime'
hiy hi:r (uldrneli)

Bugun.ku
r;ilcrin mllml~hr:

giinde by. boltiklerd~n i~. &Qyum~p gi,inmc }'t:r1'i!ri yapdoto~ki1erden hi!:' takrmr biltun

Bunlal'dal'l

selliiloz

{.abo,.

Diinyado. ehono ..
henij~

bUt iSm, bitini~,
re bulunmu}t:ur,

bir takrnu da biltiml!ok tiZi!:-

kamlz kl<lruhmcaya !Kadar dr~m'dan ge-t:h:tHecek anilin boyaJIan da rdB

al~

mill. d'urum, gO-siermivoll'.

a.hn

:':11::

ak:tn-.

Hava tehHkesi
YURDUN HER YER1NDI!.
CAL]~~LIYOR. 8urdol'; 7 (A.A.) - HaJkev,nde ilbaym 'ba,kanbgmda ya-pilan bi:r toplant.iilda ilLay hil\!a telllikesini anlath. Ve Ism'et Irdinij'nYfI! oyle:vinden bi:rka~ par4ia okqdu. B'llIndilD son. ha.v:a leM.ke~jni bi, ... len uye yaoz:m,a.k i~'In erupla'l' ayrd ..

yeg;rirn befcleg,;

Blln!ann bc:ps~ antimi.i.z:deIH bidnci h:pirin ti'llktr'f. Maldmdanll .ay~ [i[nde

Odllll'!ilaru'll haraur

lBaymdJr, '1 (A.A.) - SaYIndtroa, yurdda§lan hava tehHkesini bilenler Uyel1gine yazmak iI;in U~ebaYlTnba~kanhg[ altmdaki kuru1 i§i ba§lamri ve iki sallt i.;>nde 48 uye yazml§tu·, Bu uyder bin yuz ]ira verec-ek~,erdlir_ Halk ara~ smol.a bu yo~da bidyuk bir kayna~rna vB,n:hr. Oye ya:nmI devam, eo;
diycu:-.

,5. -- S",'ih = rara....£'veri~li
YQt'ar

Y:ilpIlJllll.li, billt'li~ cla-

ve es1d 'k.§!gJdlarlifli i~inde l'apL].3!caklllf.
lap m.j!mlek,et Fab:rika,

baline gttjri.1meM :i~li!nme!l; fab ... b i
Kolin. re"ine
'¥e'

O',r.nellIe r:' I - Bu e vi b,1I i,~,e
billlmuyo,rurn.

montajl

epe:y ntrJ.emi'~.

i~iindel'll ed~:nHetektir. ZonguMak kOm'oru He il"

.2 - Bu eui ofu;rma:ga ,elfu~f'i!I':i buimul"orum. Nor:: Gazetemize r5nd'eriie.

cek )ftlziI'arJa bu kelirneleTin u. mQ"'l!ooaill'l hullGnllmamtl!i1lll1l: il"i('~

k5gld nu.kinala.rmdan biJ'ljiogu I:amamlall1m:aya ya,kla!iml§,l:u_ MakinalafiD hep· si g,elmi§. lokoffiotif, dekovil rraYl ve boru gibi bi'r t~kIm gereg de y,o~dad'l"r; ge:lmek Uzendi!:', Birirlci 1:~§r~'I1 i.~inde ya~,dma!911l monll:a.jl bhe-cek alan f.ab:rikamn bn,tme·

liye-cektill'.
I

Fat-rika
Ankara)!,,,,

~§Iui i!jin gorii~mek
AU KagJd(l.

w:cu
bUnlld21

gdm,~~olil'R fabdk-a dir·,-!i-

rll Ba,F Me-inned buluI'lD'll!llIk'l:adlr.
t~b!lr

Cl"llmarteSii gUl"IIU akpmil tzm,i~e donecektir,;

~

--, - '-:~~~-• ~ I " • 01.

Fff~
-

.

A4

ULU5

1'E5J

a
( R a,p J, ci
,s

I
Y d a r)_:1
)

• Ciuj ~e b iiylihiiJ en , hJZI arnlan ve lru yiiluekWiklere t;11 IH
tdma -a ~ va dan iii 8. ta hava. reb I'keail'lin yaklll:w ve oldiiriici..ii ezu dn ... diyen B. Gokmen, d.-a los.ferde u~ma.k i~iD ll' pJlllJ:l {a. Ir :mlll&rl da anlaLmL~ \Ie fOyle de vam oetm.~tir ~ " - SaaUe 711 kiWom.elre. "an; Diyede 200, bir dakikada 12 kilomel1"e hrzla u!;an U'iak var.

(" Buyuk,

gib. like kay
Jlgi 1- iThlDClmlZ lan, deja tUrk

hiaim V~ bepirmnn_ iste buyul; bir havil ordu U ehgl 01 deniale cr, el alrmda, rutlnda bulll.i1&1 dur gun uyapacaktu. Akd~r.liz.i, Buadan bizil1l

. Sla
Entran

e'
J<U\,

ald· ·
Pari.'ll - 4. 6. ~JS
'1'1 aldiktan
lU)11·

dcnuleri

Turk - Macar ekonomik ilgilerini kuvve dirmek l~in
endustriyel Isilinl!lzlq; In d_ll.Tiirkiyetye gid rek, rurlr. mcar e mnomik bagia:rml Imv.. llenditec~l" qebbuller ile il~i lenec.ektir.

. R.,
jJ

• DJ
fl- Hahk
bLi

ruGlyrs 93) r.:JIJJJJJ' Gardiy~n

an-

~e,Her

gazet~si

~Jlk

al-

rdrr ki dogll

d,~:niz )'l:Ipurr.k. tu.rlu. [thlike!~ri melt JraygtJ iyle bUylnl: h a viI OrdUBI.1
~il"ldcyiz.

A kOttll:' ~
pe1I"a"

hada ya:zulgl

bir bo11bll!'rk!,d~ diyo!' yiih

kl:

A

!tJ;

Y II ba,b.i.l II a nl r II; ca
}I

8_ Rams
VI!

MClkuon.al d bu haiL! ~~-

~ii· biill.~kiU]hk kurulu

Hudl!'lJpl.!~te -

TiU

- Maear biro

D.za.5mdan Gabe.... ya .

80n

kiliyol"
A~

y~rini
nda

b~kas.lna
karu alan
1;1Ilma

b1f<'!klyor. 'B. Stanley

w;u, B3~kan Rw::vcltin ill'ini.n i:o!dine 'l::iiiriik balta indiedi.
Hakyt.rj, A1l1C:riita konG.resinin

,\m=rika

It: huye:rinin

of::-di~j N UtA D~~
en.

• 8~r u~u~\-a onbin kilometrll= uza gideb~len hir~ok lIJ(:ak KO:! lerebiliriz. " Ta~lI:hgl yiiki.in agfrll g~ yll"
mi be§ ~onlU bl!l~a_ftup.k .;;,ogalml~a br. Se.ksen yo]c:uyu til,in ~i]omet nl

Bi:~ la,n liiudl u i.rQnu;om- n ~_ larrnda, hav aktniarrlla karSI. bir yurdun t'tgin olarak ancak u~aklat:"hl. IroruIl bi]cc~gini a1iylcdi VI:' toplann bavil • ya kar~J i~ gi;iU"errJ.. diklerinden ve bUtun ~h;:r ",1 ko:Liiaba1ara tnpla ~~virmenin
E!Il u:ngill devletler 1~in bile halbuki, onlem~k, yak imklintlu: ordiusu dU'lman • etmek h:b-

kaman1

(muhalazakarlar) g\inl.l bqbakan
OIImUlU~tL[,

£ogunlugunun Baldvin, olacaktrr. ge~cc'Ck Kabhllt

buhram

Kabinenin
yOktLlf.

i~ind

hiS ,bil' gijdi~ ayrlbgl
ne

uzagB

OlD

yik,elm~kt(!: rtTll: lih;Iuk kAlnulm.,br ...

dod bin metre:ye

gCiturenler

&8)'151 ,.:hr.

Ve

0 halde

&Juyor ~

Suoun

Macaristanda endiistri bakanlrgr kurulaeak
Budapc:tte, Macaril!!tantda

du tri al;amnda y rr :l.i~i kararlarla Amuika.n an a.y aaasm I ~orlacJJglnT, 0dan dolaY" ven!igi hiikiimleri". O!! rh~i tedbirJ lil'l hiik:rnii o]madJgml bildirmi" bunlarl OF llil"Hgi ilt hi([t 5-.'1 yml
hr,

w

Bu
HiH.

&anayi

alan!

bu lu Ildllgunadn. havacrlq;ln'

havi!

behi 'Il~dir1 H~I' Je)'d~n
ber
,l;OUiIIaJl

ile dii'_m,JI"I ufj;aklarnH daJ, hangarlarrmb

ol'lcr

~u var!ri,

ma'h
feo

Bundan '!lonH, birr l1~alIIl r top'lanhamda i:inesdi btl- s,oylcv "erell! Fun. A bava ~ dedikI rjne daf~ank ijnUmwd=.ld yd bm:nbaJ."lbman u~dl!arlD m .. So tiJ ome: ere, II.vC;~ l1IS~ 13 rmlll'I! 100 kilcrne rre bu:1:a LlI1IiltakJarm[ ve g~ luck !ia"ql!:u~yb]:nrnrn y~ ban:rhkl:l no bur a gore :rlilp~hlina."" gerdrt'g-ini.
lOylcdL B l.ioJ'l.dan:;.onra bit- ~o uljak aclll E-

fabrikaJarmna,
hl1'3ll'I'ar;ak

depolal"m

bDzuk o]an B. Racru;.ey Mackd(!lki ~kOllioml ve p~

Endiilitr~n;n ~ok ilerlemi; olma.51 . na 8.l'lm endiistri i,leY·n ozel hiT halmnllfl hi. Ii yoktul'. Gambo~ hu.· 23 yani .a.p. fJ yuka rr lIri m· ]YOIiI ki,illlin hayabnJ endii&bid,en kazandlgml dlqunerek endu!tri i,]en nin Tecim Bakal111gmdan ayrrhp yenidell kurulaeak Endti~lri. Bakanl1gx:na verilmesini kuarla~trr dr. Hiikiimet tarafmdan f ni 1m . ru]acak bakanbk ha 'kmda hazrr . lilBan pToje nuu:;.ar parlamentom • tal'aFmdan ka.bul edildi.
kiimeti Mac.al"1atan niifusuDUO

klnmiil kanununun Kanunull

tse, A!I'D dk.:i.n kal .. en can alae 'Ie nokta· bO

bUt u~i.I:n.cii

ve nihayet
like:vi

dU~:ln

u1u'!I:lIs.aldilTamk
rniimkiJn

dondld,

193]

%

wau

bil~

sondiirUlt""

o]dul{un

lilht.iuden

swua

gden

bu.y·

kalkmma i~ ba

kana en du~IT ide (l.llrurd e .m,e gi onam.ak ve abamak yetkeh:ri.n.i vtrmc-k-tcylli. IU..
n\Ulun bu b.o~runii.nd!l: en ,iinemli hil.-

dan bah5~tti.,

i.~ini §ev~:nnek
konferarnlHI

u:r:ere

;0][ r-atl§tlcl

B. Gomen
bitinni:'ittr: Pa~1adIgi

1u

si:if:1C:T~e

~imdii hi fkin bir baldc dir.

Bundm

b, bu y~h. t!lko;yah punten, iSfJa.sa •

~a.ma..n. 641 j!Liz Iltd'iJI'eJ:ik

Ie deaizlndcD blb~ EJ.zllfU.lJ:l4l kadu hi&' ka~ UUl bom.lJ,a "-rtlIlctan ItmrOl kalk hgt

yen~ dorunek ve yen .irunli:d~n t~k· rar Er:zur-uma k:adar il~ttllr:t,aun ~OIH"<I E·
deni.zin~ tnm-ek durumu'I'lda olduk ~ Ole memleker
¥r

bJfalam yan YI!lucr bomba. sandi.i:rmmek bilmiyen, c;;e~igi:~[itell yangm bombaSI ve bir tet< nde dk a!a1iU bi.l' andi1 o1d'inn uhirh gaz1.I,dari, Eakirle 2"engini, §lO c.ulda iht:iyaH, kadm1a rerk~t;. 'kBy1iJ
ile

gcni~ bif' ~evlYdCl din yaratlk

y.: be:r zaman bi'l" ~c:~d (papashk)
maktadn. SOlin.,. p ctisiai. ilzerine tile-rm merir.le

s.a:¥-

iJklIIhml

D~am B. Ram:=!ey

Mak:dQnald. artIIs: k!~diilfen il:li yap'qI bitir

ki::i.mlerbulugmakta, yalwz kollektif II· l~ veri§< VC: pazarhk tar-lilarl yedind boD! imde bWUNrJi:.ldad 1'. Gimdi iii!ljUncli bOlUm oldur'U ii Ct otelri bOJlii:ml~r de oldiiriilmi.i D!uyar .•, Gazet~. lIurad's y~ b eriailJ. VI! ,s'i!,ter tlJ'I'gI~ulak kurulLlIUUl ba:fVUt miSS uzerJllC! bIl' k.irii'1I'I flagl 'P~rd.gillJ·
UZIUl

mi~, bir de'll'h!:t adamm !:.iI.mektedjf ~ Bilde'!! denl-:~r. i1zalmaktadrr,
rada. oLmyan tedm

Kamalizm hakklnda
konferans
Rlldap~te~ ~ Uiuslam.:rul kilo dmlar bruit. lnda buluRaD Ma ~T' yazan Dayan DT. Feltoronyi Magda diin B,udape t ~de Gel1l!t

uzadly.T .. u1.altJktJiIJ k:alkmma

s.oDI"a

dlyor

ii~
Bit'
llillan

'~ehirliyiarm! ~bneden

va t:ehI1kesin~ !llndayu. bin ge.

ha· ch.llnlynn.a.k i~j_n, bUyi.iJ1c
Oidufl!lII zOfagl Kadar kar,.1 on

fohrndadiu",

i;s.i.z1ilr .
'lOti-

l.l.olL:ldu U~ nrulmu;
()IT.Jy,a tVilfa

b.ruu

elue tut k(ini !>byledi
bomb alan liiJdcler1i!

isJerinirt clime k.a wuan gLivenligi kay1x:tti.k~
'Sonra
§OU

ffindi.'1otau\ i~in ILurrla
b:i~ bill' yen!e uymak auh

bir bavito ordU!1l\ y.lpmak HavalarrmtZl dlolduruocaya
1m]

bin u~ak.

nan kanun hu haha ~ka.caktrr. En ngiltltltnin,
ilIilasal l!:'3nununa

tdacak

N. R. A. iilmiJ'l:ti.r. Artzk alan 700 kanUII d.a bir nktl:m.l;tn-.
Arhk 20 milyolil. ifiinin


br-

izahJilrl

verdi;
y.imglD

uc;ma:n]a

i~i .. kadar

i

.a.atJel'i

,.;~U5:aJr1ul .. YW<!;l IxImb~<lIT,
lie nhirl igaz
II

mizi doldura:n ate~e
SUS1'll[J"OlI(;aglz.

b",gla.tmzyaca-

ZOl"'D

tahili dr. Usak~ar&m )lere top ve makim:1i
,ate)!, !I:debiHriz.

Vt: 'bLl lIlakikt!:'l:i anlatl1'lI::aya

vardrl!'. ki buna gore bit' bi1Jrfunet ~e. •
finil'l, -;OtunJuh:

-

dij~n gernil'ertl"lc, to:!" pldolar g.i.bi. II;g'(pil atabilir, dU§BIaII dil:n.izle:rio~ mavin d.o,lu~biHd,z. DU§IDilD gerilerin~ Iilavadan akin kItaJa.n ind.il'nek mem.l ... etio :i~ gliven k 4:lj,in~ tmzabiliru.. BI.I akIn kna]anw
U~akLu·l.a
Ile

y-dm"Hlan ~ahJalc:.agU!. Ba.ljkaia,nndafl ge;ri ka~Ulilmak. her va.ki.t ve bu- ~~t¢ o1dugu gibi dairna usti.i:rll ve: kuvvii!tli olmak i~tem dilcgi mine, biiyiik bo'lv,u:ihk U1kiisune can veren:It, bavadan gd~n tehHkeleri: du:r dunnak bepimizin yapm~ v~ tiirklii. -

~di lanl

olma:s.L ~erektir.

Otelinin lriiyUk konferaD5 ,alonunda l'esim1el'le kuvvetlendiril m.it alan biT konferalll vermhtir.

B- Stanley giinu
(dUn)

Baldvin

gele"ek Cor-ulan

ICum,a

U!i-unciii a~
beT me

kabinesini hkoyub
§eyden

kunnak i~1:edigjni

odeyini

aldJgl za istedigini
bU;jJJbe:r, ~vga.

Konferansmda Tiirkiyenjn Ylmi . de.n doprunQ, Irya.lal, lO5Yal ve ekonomik alaoc1a yapilan biiyiik

man, istedigini
hUr o,tacakur"

yapm.akta,
BllII'lunl.a.

gonderml!:kt~

eyic.e

gu

)'\ik~ ltmek
0] <Icakull'.

borc.umwu

yerint

ge -

iler1eyi,i ve !-onda Kamilizmin hitkUng anlamI ] dinleyenlerin almlIan i~illlde anlatml:trr VegA YBJ'IH

havOl ki.lVVidl~Ti}'le

kQruyaraJc

du§-

t'irmek Tu.rkiye

1<uV"II'etli '\Ie t.tiyillc: kuvv~tli

on';E; i;51ill~k ve: ulu~l

N. R. A. om kontrolu...-t 0 uma 1 aIhoda degiJdir. N, R- A- lrn.a,l'ek>etinio ba§Ulcl.a bu]u .. pan Bay Ri§betg i~5:ikTC aytayan bir b:ildirisinde. onlan kcndi d:i1eklerile ge· pe kanwmu§- alan. kuril,Ual'a uygura dal{~ ranmaTaT'Qu ~st.:;mi~d.f. Patroolarm jiOglllDiU N. R_ A. nm kUTIJ1U§ oldugu dii.z:eni muhafaza tmck· ten ya.nadJrlar. Fabt bil"&!Zwhk dOl vu· dlr ki bu.n.lar hem=a de& l'h:ri itu.1ir-

man ordusunun d1uru.mmuniIJ gii~lc:~tircEil ve bOilgun dggunn iiQl'lll'llu e1de edc bi,lici:l.

b1llgU.n b,a:"ral.a.rda da

selch:rinia

tay,gula.n..dudigi

kam.oyun, ""e Iilgduyu.
d~ii]dir. bu fueMS ~

l{,""o haberler. IRAK

wege, ,gWId..r;:l~kl~ld Inrma.ga g;;ri~Hekler, bunun ~orwc.lbtI1da da m.eml<:itttte bir kargaphb yol .a~luaktu. Sena uye:'Sj Hani50n, kODgnnLI!l yiiksek hakyerini .!DemDU:O edec; k bi:r
, rar ve komun yapabilec:egini sGyle~

..

Tii:r'l&;iye. ,anlam..ma gehyor ..

Vr nLhay~t eo ki:itil, en korkull!l e in ht,it. en 'U},W:IJ'- bill" i~ h.dinde bula u;r hastaWdOLT l'ayn:1 tmddeler atf]a~ billr .•

Y,:rrda he~ wanda, I&ayls~~ ba§anlar k-aza.ndrran buyuk devlet: adanu, !lalla tehl.ikesini bilc:nJeT)c bu di.lektew.r.
ls.tiyorlarr blim1.l. da

d.a bes.a]:)a kab:ruik ~o:runda kalacakur,

B. Ba.ldvin sogukkanhdl.r
onWl'l.meziyc'tkriDlD Ba,n (rnl.lhilfazakir.)
Atblil
la,r:lDID

Britanya i§yarlan
Hoye Zulner Sayh,mg"un yazdllgIfl.a
gore. Irak hiikiDn ti, hi.ikUmet biz:~ metind~ Duluuan Britanya.h bUyUk i~y,a'l"]ar] l§ten ~~armak '5Iyasasrrut dew.m ~bmle-:rt.edir. Bo i~yarla.nn si.irl!!~ bitm.i~olan so zba gla,r~ Yll!l1ile.~t~L r:ilmemektedh. Bu yit lrak hi.zmttim.· dcn aYH1.an h'iiyi,it.:. ~~arlar :i.fas.mda i.ii i~ler dDlm~iIJll K0r1waUi5. Irak poti gend is.pekteri.a1ba.y Ben.kat ve yone:~ tim j,spe-kt.rTi bililba~[ V~blon bWllImnaik.tadrr.

en ufai':
~evenlerde-

~ancatlardll['.
:t

Biz; bu sonuca inamyofiL'il.

a._ glurp \!IlusaJ bill"Jigin
geni,\>leflmesi
ba1ron da.n

ey. olacag-t

di.i~u-

niilmelftedir_
!.;

H,e'!" ha f1!:a Ingi11:erenin

!{Jonomii k

y~n H~§'ti lI"ilmesi

iell'! yapug~ mojeii;;:e ..i~d~ §imdilti kabinenin uyelcriyh:

ayu§.:m
B. Vinston

B< l.oyd
a

Core, hi~ fUpbes.iz

iyi bi. bOlkan olabi

liT. Oil:e taraftim. ydkili Stanley I"(ilrkun~
lann::t null Del::~kti(.

ca.:r~mn de
en olsun, B.

niz ve ha.lli!l li1crinde pa:rlamento.nun ad~f 011:11.'1,11 soylenmekterUr,
Ii t Oh,1Ir!53

A] ..c.a fJ: karadiU
a}'r[~[klarU\ rnernleket

Bir :miJyon yiiz bin ki§i
a~l..tktan oJrnu§tiir
Noye ZUl'he'l' Say tung, Rengo japon aj'Msl:fidan aldJig. bi:r b.ahen: gihi!. k1.ll. rakhk yazUndC:D Y.aJ\ke~iyang'ln giineyinde Iflim.ilo ilinde 1.100.lJOO kiji ashktan olmib'l:ii'l"_

tN

B.. ~dY'irl hili l1Uph~l!Iu. lIiosyalist
i~inde" yaphklarl

mj~tu. Fakat bunUD iSiD pek a: umud vard«. Haky eri , kong-renin cumut"'iyet ba~kanhgma de]egeLik yetkisw vet!!::miyec.e~i 1mukn:liinii d~ 'li'enrni, bulunu~ yor. halde N. R. A, fl ku:rt:a.ralDimt i!iLD '00 kanunu yapmak ve !!irk-anDalE gerektir. ,Bul!ldan ba~ka sena'da. ilri tUrIii ,du~tifiii~te olan i:iye1u vanhr, Onun i~in sr,asal ba.lnm1an hlu i'~in ileri gti.. tiliiilmesii pel!: dl!! i.uW:.ioh goriilmez. 13 WlUD kar§Ulloda. hOI ~ karl bel ki. .de N. It A. Dm. eyi yii.riimediglni. onUD Ii'ilr.!. bu gii~H1klerin ~IkugIJ:ul liltiaytni bjr yUIUyi.i§ vennek guektigini aoyUyerek bir kota1'JW yolu bulmak is'tiye-

o

e

rhSJ keflilmiyen
lkal"§] IIt'DyacagulI

hiicum dOl diii~u -

cektir.

10. VI. 1935

pazarte!lli

gu __i :
'kfiltiit

itaiY'8 ...Habe§istan ani a§D1 a2hg I
Itm_'flft {!azelelerinin hiicrnnltrn
Noy~ Zi.irhe:r Say tung gazt't~5inin armTI bir bnzil'an tarihiJe ga2'e lesine Habe',;lstan mese]esi dolayrsiltMilano ltalyan go\llZdele:riind~ s-!kan YUl]ar.·ul oz~tini' bildirmr:ktrdir. Buna gBn: "1(orrtv.f"!'€' del/a Sera., Buyiik Britaf"lya'ya
saygHllzl!:d ~ab:nakta 'Io'r dem~kt~dir ;,atan

Fa.kat tJu yohla. oylenen siiz, N. R. A. ba§a:flgr, b~kSlzhg,udan daha iler' ve dahaJ ~nk obaydz. gn!ick oIabilirdi. Bugiinkti dU:nJlD is~ oyle degildir ... c:::: her iki !lomur· gcye b:irden bi.,= bu- hnlun yapmah!rl 'k:orlrusunu apa~[k: :s.~yl mekttdir. Habe rstan Ctnev.ede bulamlc: sl.lrla hiillk avJayaTak kumaz:ca bir Sryas3 gild r· ken sud baknndan EritlB: ve: Somaliyi gi.i~ Lir durLlm it;in,e; fioka.uk de[t~ede
ordu .. ,"I1~u }'u!.:stlt yaylalilida toplamaktadu Ycn:id~n ycniy~ silah gijnd~rilmi;t oItlliLS-L 'lie an.lu'lus.al
II'~

Din dog-w Afrikaslnd:a.ki

heyeli umumiyeden 50nra komisyonu toph.nacakhr.
:f:f..*

Kamu.tay itva.rlar kanunu ~u reslz komisyonu 10 - 6 . 935 _ u.fiuuni hey!!t i4;timcundan SQnra topla.:naca.kttr.
*¥:Jf.-

ki.

tarafrndan

k:DpanlnlI~

ba::;lnln bU111Iclan yaygara
kotuh:!mtir

Kamulay Patti gnlpll ··medisl idQeler .. ve ·"ilk ledrisa:t., Ikomis -

ltaJyaya ..damlan.

Britanya.nrn ya%al'l.arl

yiiz.iinuen

dur1.l.1lI1 gi.ttik~e

del"lct

saylav1arJ.

J'onlan bugim
topla:pacaktll' •

bah saat 10 ..:.

vegazetel~rinin souvlilln 'iok buyiiknil'. Soysal ulus]anu dayanfJrnalan, bugiinku dl.lr'II.UTI isin c, h r §eydelll onde buhmma51 gCfC iT.
Eger. !ri. BritanYil ~i.1k bir tut;n-da
baslnmlD

G zeta drl Papa/a da y~nidcn asker uvk~dilme!;'f'ii hir sa .... tedbjn olarak ga

go termtktedir_
gldugu
tiillV1T,

Ccnevrrnin Hdi>elistan He Frans oldugu dkisini

takmml~
imPU;)toru. nm IorenltaI)'" Ha. _cri

daba hi.; kiil 'Ill'il-

nat Buylill: Britanya

Kamdtay budu kOmi ... DDU bu Y gUn saat 14,30 dl. ,toplanac.akbr.

di iy1e birlil!
n11§tIr.

uyand['[".
-

olmayan

g;,uetelen

HalAtwi T email Komue.urulell:
l1u
113lfa it;il1de

M'ans:lda

IOgra/,
rin,
r

bu bayram ~sjyelt!'l'iylr1

biJe iJozmayal'ak,
r ...

su~l u~dft Ilk bayrafJ1f PJu1m1iUl'. Yuhrdab lOt~d,a'n' ya.imu.rlu. f,rnl1aya kaJ1U1 l.!~akJurlll S1raJar'll.I IJed~fI(!*ri1i,e drJ'gru. gittikledni \~e Illaglt1a oulan seyrec1en}eSTrilSln4a ke~ndJJal'iru
yagmur

ci<m f.roTlJWaoga

~BbiiJadllrlarliH

goSft!I"-

I

8 - &' - 935 _rihli cuma.rtai gUo nii saRI: (20) de Halkevinde .

hi biT

IC'J,-

y:lpllaca.~tndiln &'0· lumu%a kay.tfl u}Tele:rin (I ak~am Hi1i\]kevme grelO1e~ ~,ri.
toplilIlb

lerinil degi§tirmiyec~k oluriar-sa, bu def.a Esk:id(luberi devam etmekU ohm It.alya - Britanya. do tJugu lok !crt hir tekme yemi.~ olilcaktJf'. Umanz n, blill diU dC'gi~esi bir an om:C' yapllmj~
olsun. Hi~ clmazsa )'alnLZ atl bir anla§m,n:lrgm dki,sl k..lmr Q]ur. PopoJo rl'lr;dv,l

yoneyi be-islan

B.-itaDya Fnlfls,a biT B'r~t<ln}'a - FT3'1"1 -

yiineyinr

ii;l!!vrilecege

ben:zi)·or.

HaM:§iS'l:anrft

biT milyOl1

ilahh

ardrr ki, bUDLW hugiin bin~ kl'ldarJ silah al'tma
}'3 bu oTdunnn ik-ri hal ya ilIskerlerH1~
Ql

lOO bind4m 400 ahnm trr, hill-

h r~ -ct~ niz

~...
ti lem

I,:

JIll

ise. 100.000 l:I;;hr:'§li-

~~1:01] i y.:rne2, ..

, __

~

_

__

- - ---...- .. -

.........-............,.._

....__ ... _

~......J..~

..,.

~.--'_.

_

... ~
.r ••

.

. -r

---.--,;---_

I

~_

-

I

..

~

----

---.._

~

-

~

.

,

T

LUS

3"al
ve

.f'Clsta

telg'l"a.f tdefon yonetgeri

Bakave Al ~

: 8. MAndel.
BaJba1<lanhk

elbi:rligi form" & iii .JiiI u _u-. yorum. Her h,rafta a~lk hir \liZ B~ ma i~tegi gordiim. Fakat derhal yapd 851 gereke 8.zveri ve ~ • h,mahH1n bir SDDUICa. !bag <lnml)'ac.,g-. gOri.iMiigundeJil ben de bu yo'dtllki t;aJf~malarImI uzalm,adun ... B. Ivon Delbos. da §1Il 5,tb:lc-r;
.a.~D101ve

SOV\·ETLER

RLl(;J'NDE~

L GILTI'EKE-UE:

Loren !,l~r;ne bilk eak Blezo ;nede e adan 4! uye. var drr.
Renye
- IiItan"rt.r.
Ve

~oy]em;~tiT :
Ba~]n::a mesele finaruaJ 1i]lldugundan benim 'bu yolda o'Ze~ bi" vetkim YDktur. Aym zamanda yahuz bir defa baku oMugurr. i~in bili" hjjkumell: ~efine gerekeill deneder,e de lIilhib degrlirn .•,
fO _

Dost SO ryetler VasIf Cl~ nann oliisf ne Srvastopolda son saygr torenini yaptrlar
- Vasrf 'CInar~['I rabutu (Ijjn Slvastopot'::. varml§tlr. Ti3Jrg}y~ i~gi.ideri B. Prnar ill': DI~ [~led Komisf':rliginin birind dogu :tugbesi <l.5dir'C:'ktol'l..l B. Mi1l~ir tahutla be:raber gihnek'i:ed;r, Trent lurk v( so v yr:t yn I::rayr::lkhm ve Va!!.Jf €;ITlLar'm ya!! C;;H~eveH portre-le-riyle ilni.ilu ohln
Moskm·a., 1 (A.A,)
percna .'fa, hall'CI!!lt ~~nde

lngiliz ana kanunu degi~iyor.
.) - Arra. ka nl'lnU[IJ'I Iclegi§tirwhlle$i 'hatkkmdaki kanuf'l projes] ilk UkWlU,ta. lord laica ka.bul edilm;ttir. l.ordlar 11 ha .irana ka.d1ali azacla g~Ji'tni~ti:r. Londra, 7 (A.

] (~'" nzal la.. (, m"! ~k
Vll,~nglof!, 1 (A,A.) - Ken gre 'ha,ktml ite hiikiimE!tJ kDngre • ye bir ka.rar projesl vermeh 1"t-1n

MFle~rr. itlerdir.
Bu karar N. R. yl 1 - ni 936 it Kadar uz:at.mak VI: batbndau. endu!otri ndnml rma ve tee imerlere N. R. A. [U.n hi.i .. _ iim'erini ye:dtmek yetkbi i 'kal", d~rmak PTen5ipini giitmektedir.
Ian -

Pa.rt mente d !,'mdan bir tek n:ye va.rdrr ., DODen'diT. Otelkile rinin hepsi 11Ii.,1avdrr, 13 ballan Buyson kabinesinde bulunrna.kta:.

Ingiliz - alman deniz goriismeleri
LomIra, 7: {A.A.)I £1.1mB-I] de'Diz
yonuDun

IDRUiz·
komi" ii!; 0-

B. Lavalin bildirigi
Pari
tesiude

kDnulmaia.1'1l

idiler.
B. Flande.n Vi! B. F abri sol eumllri et~i grupta.. BB. Bonne. Markomb, Mupoit ra.dika:l 100yali~t
(rUpunll., Blew
ra.!'!Iyon!ll, Renye

'1 ,

ei

Eko, do Pll"i g eBay - alla1in a!'lOiKlIjaJd bildid.
ta..m

(A.A) -

gayiU

yallll

bll gU:rmii toplante I

IgirnJ.i~

...e Ka.rad~J1i.i!

m OIlU

komutanr

a.Uen fa'l:llB:. Iwmiittilr.

I;tllaru§oh.r;

« tllrW

latecli _.

yetJ...-ilerin

isri.Lcu;

cumW'iye~;
101

fededemokra[ gru-

pu.nll~ Beral', bll~kaJu

bulundugu

aunu.riye~i buligil'ldedirler.
8 8Jll]ar E1izearaymd bilr otten fazla kalm.,lu Ie lu.kikii bbiDe toplanslh yaparak p&l'l Dlento Gnunde oImnacak GI.. n ahiDe progJ"ammm tiir'lu noktaJanm inceleuri§ler;dir_

bitirile uk olan bu progra.m, 'bu akpm !laIDora

Bugiin ogle-den

slyasal !fcupiar It,1e'hele rad:ikall sosyaUIiUerle gor~FlXleTden :EQlU"a.0uem1i artrn:Ji:l.ahll' yapmak gert.ldiglni anl:mtl'li geni~, bir lI;;ogunlugll giiv€nl ~ bjlnle~Hgim i'iiudil"'. HU1ri.:irIi\(;t fi:niiD':u mcak bBylelikJe diizehe:bi.l'ir. KlJirduium hi1kiim 11: spdriilasyona ka:r§z'koy mOlk:!Ie paranuzl Jrurtarmak i~i:I'I her eyi. ya.pmaya karat vcrmi~JI:.:iir.:J Gaztteleritl $ogu. bu yolda Ba, Lavala b.a~M'lk dilemcktlfdi'r. So:syalis't par DsJ. h.adi'SICluin a1drg.; ~\cilde.rD bo~nud df:gildk ,g.u:etl:~nd ki Ibir yazHnnda pariamentonun dagTlm Slln.Ifl onun ge9i1emiyeli:egi.ni saylemekle ie. Day Blum

B, Ko; ane F iI~ me rke Vii. iit fun \{OID'r t gj asba,kan B. ~;!Iryi. !trlm halk kll)miserler! asha§kan ,Milukof. S[vastQpol !i:BrbaJl B. . arilicnko, §Mba.yJr·k ilyeJe:ri deniz eruntaklar; u:.r<lfmdan selamlanmT~tn:'. IstUJyonda dlt:n;zcil r s:a:Yg"!toren; yapn'il "hi r.ch r. B. Kojan(l'f tle H~Ts~nko 50vyetlcT brrliii [lostlll eIan bUyiik eJiiinin vakitsiz (;liimili dclaYlsiyle dona:nma. t y£3.. Kmm btikiimet 9~ Sr"lAStopot arbayh~mrn ba~sa.tll~:rJnr turk hiikumetint ~i1di:l'me-sinl H. Prnn·dan rica etmi~l<;'rdir_ Tabut yc~i.l dal VI! Iii'\( klerl brti.ilil bir top
arahasr il..zerine 'kDnulm~~ vi: arabamn

malarda

Bu kornll dI~ balmm B. Saym.£o'iu

YlJGOSLA VYA'D4:

olmasJI I.elmik me.se lele den ba,ka .ll)'l!sal meselelenn "ori.ifuhtlu~ o.1d ugunu gO!lle:rmekl

e bWUDmllf'

B. Goring Belgradda
Belg~-d. 7 (A.A.) ring.

B. Go -

tedir,

kane. Vie Ylll!lmd:a.lrilel' dUn a.k~m M Itar·da.n gelerek Be.grad

Konusmalar geri
brrakrldr
~ Giim, meier} Pantkot yo:rtu u yiiztinden geri bmdulmqb:r_ Alman delgelerl yarm Berlln'e gidl!ceklerd·l'.
LOllldra • .,

us:ak ala· nta 10mit'etdir. Kendileri KrraJ, Ba,baknn 'Ie Sij Bakam
a.dm.a geleniu ile alma. almao ko1amlii larafmd' lagmsltu'. el{1.i 1'C: - elWu-

(A.A.

8. Goring cumarlni gUpune karl ' burada kaJacakb:r.

Bu gorii,me.le:re

oOWniizdeki

PopiliJer

18 de !lena ve pa.rlamento de olnl11llcaktrr.

onUn-

II. PmJ,r gitmi~tir_ B. PIQaI bil' yastlk iiz~rinde Vaslf 'CUlar'm istik1HI mada1yasDnr taiJYDrdil.. Oh.i deni:!' olru]u tale-beled ijlu alia.fI :ile birrakla.l'lyla .or-tum idii. SokaldW'da binlerce i~'iinin bulutunasr iki u~u!s BnSID' dak[ dO!'ltl1.1gun j~ternHgin~ gos"e:rmekIbedir. Tabllt Ccrnova Ukrayn~ krU'll'azorine ya.!> barn lariylc dO[l.anmllji btl vapur He ta~mmr:~trr. VapLU'oa B. Klir j;mof ile B. Har-renko. karat, dl!ni% filoEU Vie S!lI'astopol s rbayhgll adma om. ye t£~len.kltt koytUuiar. Kruvaz(il'. bay['agIn~ yas ipreti olaTaik y.aT'lya indil'd~ v~ tam. ogl!: ''''<LxH bi:r 1I!.!iak filosu·
lI'IIun

en onunde

h.aJta ;~i:nde :veniden bq.laJ]!lu.kta.

ANKARA RADYOSU
Du ~i
U1.30 -

program~
u.siki:

Bijlticistan

depreminin

Kabine parlamentodan giiven Oyu ,aId!
Pari!, 7 (A.A.) _ PulaBIe ... ED r.o ian l'eddede:rek 137 ye kar .. t 20I hWriimete rri.i enmi

liktoe gitmi~lerdir.

Sokaklat

J'~

hay-

Pariste
birligi, dun

karga§ahk oldu
Vetgi
vl::relller
ak~am. 4001:1 ki~inin

k rlrunc; sonucu : AltrnI§ bin Blu.
Simla, "1 (A.A.) ~ Son deprentilelf'de olenterin U.yISI Kuetta-

Veb fAir

poJom.ail!

De Beriot

ltalyan

Paris. " (A.A.) ~

Ke~n:: Necdet RlI9liZi Piano: Ulyj Cemal lSi.SO - !\!at'buat rapQru
20.20
=

g~twgi. bi!' toplantnla bir kiilrar kabul etmi§dr. Bu katnda c'Umurba~ anmdan otoriteDin te1U';1r k:ul'ulmaSl!'. bud~(li'lin ,c1enk1e-!f tirilmesi. saypaJarm
SJZ paraslnrD

Musi'ki:

daklle:rle beraber olillak uzere 60 bin ki~idir. Ziyan bir k~ mi1yon ingiliz lira!lIdrr.
ortaya koyduglA mese!e kendiliginden suya d~mez mU il;Unkii han-su -~ov.Y~t aruajlllASJnm il\iYiizi.i yaJnrzca &a.v .. ga :i~ndjr u bUll-dan .;tk!m lI.a.q.dJ.klJ yardun dii~e:r'g~sij SCIl.'yeller RiTligiyle

Schubert: Andarutt' F. Dalli:d Gondol ~ai'kW

Keman: Me~det Remzi
Piano: Ulvi Cemal 20.40 - KIZ11ay baf :20 •.50 H~e:rltt.

B. B. Piyetri

ve Delbos kabineyi neden ku. ... ramadIlar ?

azaltdmasl, fran ~ koruwna51 '!leo 5I"'e1rula!s kO'lil"alanmaSl sonunda istcnmit :aiI"JIIll§ ~ palish:: ...

jon

yapanlarm TDplanu

tit-

beraberinde

'kq, rda:n Ilzakb~u,

m!!ilar olmu:§ ve bir ki~iagH, i.i~ ki§1 ha-

Pd.!' is, 7 (A.A_) _ B. Laval, M.a.t 20,10 da b.biJ:n~ lmrma,YIl ka~ t:.ul etmi§tir. B. Laval, gazeteei ere ..unla:1'1

nf yaral~nl.lU¥n.

Sovye't - franSIZ
MoskQV~. , (A.A) -

arda§Tas ajanSl!1I{OT ~
~g\-

Atbsporun konkuru
II hazin.a Bah
19Dn,pmimaSl
ICe

JFran.saya kal':li!l iiI~un'cU b:ir memlekct
r~fJnd;In

t:a-

masmm i~yiizii

.0,.1 mi,tir
u_

ra

a _8 slya

i

Durumun

ftgull-l

kar

II _

u:zerim.e dii~en [;devden ka.,..mOll. haklum yoktW'. KabineYl bu ga
lEa! lwrmllYa.

.mda

hayatla ilgili bir dileh:
Paris, "1 (A.A_) - Agn ceza hakyeri jiiri!l;~,Stariski l~inde pu& mag. olma'ld "U~'lI buluo D eki Tuze Bakaull B. Reno'yu ozgur blrakmqbr.

dan: DoY'ie Di.plomat~§e PDUiti~e re-5PQnd~nz gazete_'nilfil fransl<Z vet
andla~rna~Ii"iH'i

biT $J.Ml~mJ oldugunda ft'ritt~ lec.ektir. BesbelHdir ti. ulus.lar ,,~sye .. t~ ..j paldma uygun ot fransl2: _ I!I.DVyet Ddh,,..-oa!r Lo'kamo i1~ kiU':i1l de "

g"uniine

blTakddJ
tJu..

Tilr.k.i)1c At.lI iopor lntlilbi.lni.in

nan

bmrla~t1f'Jlall 'Ie

o,lc-

edi.leD engel i1umk:uru; Mo'S.kova cenaze tore-

g.iAdir. Tam ter.!ine ow

~il"llritme'lrtl!!

..

bilyiik: el-:isl Vas.d' ~ntar"Jn

Lckuo(lYiJI

karr~m

~bm.

Fma.ns bakan.hfrm bir teknisc e ve:receiiDL"

ol'dugu hakkln.daki almOIn h,'ber1~'I"~ni::a, dogrulugunu irl:1i11lt.a ~~ll~a.n be'lliresi haklunda yoruda bli.11unan Pravda ~zetcsi
diyor ki: ra~irmi h~r n~ p.aha~m"
Y'<r
Ill·

B. Piyetn, ve pa.rlame to r d·., I o!yalist grupu b~kam B.lvOD
Delho!o. kabineyi Imlillllaktan vaz I(e5mi,lerd ir. 8. Ph~e.tri'Ol~a'llIoyiemi§tir;
u_

• ATman 1una

Yeni bir huhra.u lehlikesiImldrrmak . ~iD
biitiio
1IZ-

ni ortadan

pa.rtil!eriu yardmwu i tiyen bir

Juri, dUekte lmlunmu,tul': U Sa.ylOlvr HDah J'ah'l..lld HOlloran ,~ilen a ka.llar, 'gerrek dagrucia1ll d D Wu.ya ¥e gerek batbbil' kimsem.iu aBya Binnesi ile~ !I.Jasal i lerinin de [II eU'igi luTe i!i=inde avuka.thk yapmamahdrrlar."

,u

aJ'suil'll biihda

[log1l1da

b.<IITi!ket
j'O!l~t

6zgijr[figunu,

yafi~ vtum.ak i.stiyo:r.

i~in

sl!,'!'¥melk'te ozgiirHik ~:!nz·i,:r:I betk~'Si.
anla~ma.5flliU

KOfi'iI!:!IpoD.'

dill". lIte alma" fa izminin i~i'l'le g~1 miye:n de: buduII", Alman f,a,i:mi yalnn: f;r<iwn.z _ lovyet Mdlilprna'Sm~D bo.r:I.I~ .. maSHl1f de-gUo LokafnOt anla;OrD.3!mm bie taranr biT' belge haHne ge~me5iini il!.tif,or. Bu I:lir tarafh beJc;rnin ~bca b~ddi. Aiffianya doguda bir serU'Kifte tdd1grnda, ootuta ar ulusal b;r If.I rant! eldt te'tD'iIe:ktir.
Bundan
~J'l<an il!itm'LI~:

nil dola.J1siyLe arID. 11 iinci
SiJiat 17 y,~ brnkrlml,'l:lf-.
o1m !jjQgmhkbr
l1li1

Bah gi.linu
Oijnd~rilmiil

gUn i!iin

kWJ.amta-

leOb:f.

ULUS,

hazlI"]anan

AN-

almail'l la1~:Z ..

AJ.mBLn),<lnnli l..okarno
lOC!V<li

~at'!Ji'nak gibi

U!l)1an

.bir crgell olmadlglnr kuin olarn.k si::iy~ lUyor. h.a.ldr alman dip]omasisiinin

a

min~n kendisine en 'faydah 5ly.IS<lJ dununll yani sunOlhk durumunu vI!' 'bit' aaw~ -~in tam bir &Ora. [2':hk elde etmek

KARA TELEFON' EH ... ..... ar ..... ... 1_ l~m BERI.'... llan,1 CWlld -

ga ba§lacb.

istediiidir ...

refrika: 92

Tu.rkfeye ;;t1IPir~n: .NaslJlb' II AYDAR Yuan: AblJ UNT Bir gUn.. bendeD ka~mmasl i~in pek ozel nbeble alan ihtiyClII" doktor Pinkil ton'un evime geldigini gorerek §a§um. Kendisinin we crtikde~lerimin b~ni, ~imdjye .kadar, y3~ §ama 'torenine gOT,e tam!!i'mak i"iin bo§ yere

be1derni~ olduklarllU 50yledt Dag muhammede ge]mcdjgmne gore ~Muhammedin daga gelmesi gerekmi~ti Uzunl saym :ve ak 5aka ndan ba§ka Muhammed.e benzer tarah yoktu. Uzun xamanlardanberi aI alIannda sUrUp gitmi§ alan 5ava~a bir son vermck i~in kurmu~ olduklan kar§wkh yardnn 50Syete"'ine ily'e olmarru rica etmek ii.2ere ve,
ya'bancI h"ekimlerin en eskisl 501ratiyle gelmis oldugunu soyledL But.un ar'kadaslar sosyeteye yazllmr§lardl. yalmz hi~ binnin konu§mamakta oldugu ihti}'alr dok ... tor Kampel haydudu bu i§in dl§mda kal~
DII§tl.

Roma'dak!

Pek dikenli hir mes .Ie alan o:nurluk i§i, an yinni lin~t olmak 'Ie en !;ogu da huta-

.

om finansal durumuna gore hekimin msahna turakIlmak sU'fetiyle, ka.t"§llIkll bir anla§rna halindeJ kotanlm1~t[. Hi~ bill;- erkek~ ka~ dm veya 'tocuk ,olUsii be~ bin lirett'en a§agI mumyalanmlyacaktI. Onurlugumu istemlekte ve kim! zaman da hi~ al.mamakta gasterdig,Un agU' savsadan dolaYl san glinlerde sos,yeteye pek ~ok arkada§larm slll.anmI§ olclukl.arrru bUdinnek ,;!orunda kaldlgI i~in esefienmekte idi. Daha duR.t .sinyor Karnakkiy,a •. giozled ya§ ll,iinde. kendisinri: geHplt LSve~li papasrm kansIru yUz liretemlilmyala• mI§ oldugumu gizlice anlatm!§tI. Bn, eritjkde~lerlme kar~l do,gnlliuk.t;:.m aynlma. saYI1.abili.rdi. Kar~ilikll yardnn scsyetlesine uye yanlmanm bana saglayacagl faydab.n an-, bycagnna inandrguu ve yann yapIlacak. clan toplantlda bulunursa.lD kendini mutIu bilecegini soyledi. Yeni sosye.fcye tiye olmakt.a ne kendim ve ne de kendi1eri iliin fayda gijnnemekle esef duydugum ve almacak onutJugun en alB isin deg~l. en ~oiu i'iln gori..i§mege hUlr oldugum cevabnltl verdim. Mumyalama adlru veroikleri sublime §II1Ilgasma gelince~ Ba, cUi lin:tten a;aglya maJoluyordl1; kay'beu.igim .zaman, i~JQ de cW fu'ct isternekle

papa.s1J:an alm!~ oldugum yiiz liret hi~ de az deg.ildii. Ben hayatmn oUiler degil. ,dlriler

yijziinden kazanmil:k daeginde id,wm. Ben sIrtbln degi~, h~kimdim_ SIrtI.an soriinii L~itince ayaga kalkarak k:endisin.i kORsiilltasyon3 !:;:agmnak ist'eyccek:
oluTsam bundan vaz get;memi
j

~Unkii bu gi-

bi ricdamnl bildirdi.

artdt yerine

getiremiye.cegi.ni

ummakta oldugumu soyledim. Birka~ gun soma ayaga kallbp her vakitkindcn daha i§~en. ~a.b§omaga,bailadl. Doktor PinkUton'un I'thtiyar haydud,. dIW vermi§ olMugunu en buyUk du§ doktor Kamp~. ile. birkali vakit sonn-a, m:~,um. Bu adarm ilk gorii§te doktor Pin· ton'un, .11kdefa olarak dogro biT te~his
mU:;j

oldugunu

dLi~ilndiim.

i~in pek agtr bim: §ey o']acagml; bununla be-

Booun hem soyledim.

elldm., hem de hastalanm

G~oriini..i§Ubu kadaf" vah§ig bir ihtiyar rna timdiye Kadar rasttamamI;}tlm. G6z1
kanl~, dudaldan nllUimden zevk abn bir

!faber k'endisindell vu ge-;mege 'iah~acagImI'!I

Soguk kanhhgum kayb~tmj§ olmam.a esef euim ve bunlll "D6rt~e~men sokagmda .. [d evinde. Uk kar~t1a~I§m1lzda. kendisine soyledim. Zavalh do,kto,r PinkUtoln. goru§memi:zin enesi guno hi!" buhran gle"iirmi§ we

bakmak i~in de ben;
yardtm

''iagIrITil§U_

Kar§lhkb

50syetesinin dagdmJ§i, biitun hekimlerIn 'biribirleriyle g~ne kanh brSakh olmll.l§ oIdugunuanla.ta.rak on1ardan, I;ok 'IHm.a gtivendigini bHdirdL lyi Id korkulacak bir ~ey yo,ktu; eskminden daha. iyi" daha saglam gO-

damm dUidaklan idL yilzi.iJnde. biT sar morann~i VIe' bir mllymunun klllara bii mu§ yQztinun haH vardY, Sakah kann ~Tktl. Denildigil'1c giire scksen ya~ml mi§ti. Artlk i:§ gOlrmeyip eski kaz2n~lariyl gCiiinen ihtiyar ingiliz ,eczaCT onun, otuz y once, Roma~ya geld igi zaman da, tIpku: le oldugunu soyledi, Nereden ge1c1igini ki :seobihniyordu. Amerika sa'Va~mda, gur'l€
cerrahhk. etmi§ olrlllgu sa.myorlardl. Uzugu ceTrahhkh; Roma'u ki hekiml.er 3ras.mda tek ceTrah da kenrhs idj ve lli~ biriyl'e gorii§mezdi. Bir giin 011 Hler ordlJsunda

runuyordu. Tela§ edec,ek bir
dan once de b,ir!;ok

I

§ey

blllhl"anlar

o]mi:u:1Ig-mt ve bungc.;irdjgini

arabauun yanmda, Tappio'yu

OkS3T _bQrltii

(801111

\1"'1 t \

u

US

.. ~Iua~ya (: ~:J

evl .uii dfu"iiigiill( ("U:

I".~ • Ilil"

Amas}'a ceza evinin ~ haziran 935 earihinden 3~ rnayrs Klr~ehi.r Cetta e vinin bir senelik ekrnek ihtiyaci ali~k 936 t.arihi:rli'l~kadarr beheri 4R'O'~;Fti 960 gram itn,ariyh~ eksLhmeye l:Qnmu~'sa da talib !;j~kmad~tmdan 4. 6. 9JS gUE 1 - Muhamrru~n be-deli yedi bun lira alan yeul1L:<i Inn 122640 ki'lo ikinc] fU:!:V' ekmek hugiinkli uelediye rayicine I nu on gun uzamesma karar vcdlmi~tiT. -T~lipleirln 0/(1 7,5 kilo metodn 19 haeiran 935 ~ar~amba gunu saat or. cH;rt gore 1971 lira 60 ku,ru§ bedeli muhammene ile 9 mayrs hesahiyle (:262) lira (SO) kurus depozito ,a!'I.~'~si veya hiibueukta kapah za:rf usuliyle encurneni vililyet salonumla 93S tarihinden itibaren 20 gun muddetle kapalr zarl lWsuli.i ~niIl11dr;p. taliUlml~ blr banka m ektubu lbrazl ve ihalleden sonkat'] ihalesi yaprlmak iizcre eksdtmleye konulrnustur. ile eksintmeye kQnUltml~§ ve 30 maYIS, 935 perE;emibe gunUi ra bill miktarr 'fv is, hesabiyle (525) 1il'aya dnldurulmasr ve 2' - Ekailtrneye girmek istiyenler "575,. lira muvakihale yapdacagl itan edilmis ~sc de ralip ~lkmtu;'hgmdm1 ;halll! tarihl alan 1'11.6. 93S cumartesi saat 14 te talihlerin kat temi nat verecekler VIC' teldif mektuplartru yukarda go~~ 20 gun miiddetle eksiltrne uzatelmtstrr. TaHplerin bedeli eeaa evi komisyorruna milracaat etrneler] Hall olunur terilen gun '11£ saata kadar encdmeni vi [iaye t r isli g IJI~ v ermu.hammcllenin yuzd.e yedli bu~uk. .r'I~sbetill'tde banka rnek"".....;.(_13_0_8_) . ....... ~ ]_ ......... .... 2_29_S_ ......... mi§ elacaklardrr. J -. Bu i~f: ait sartname bedeh:dz olarak \fHa-yet e lektu[)~an:ri.l kanunu mahsusL.mdakl serahat 'vc,~M~eu::ld:i.ina.· trik rniiessesesi miidiirHigiit'1den veri~ir. (1309/3'123) meye lef ederek ~9 haizran 193,5 persembe gun:ii saat 14 e 1~2299 kadar Amasya C" M. U .. hgmda mljte§ekk~~ komisyona Tahmin edilen I!II IIlilif 11111111 II"~ IlJI lwlllh 11111 11111 'III! 1111'1' 1111' 11111 '"1111 ~IHI 111111 111i!! 1II11IIl~11. 'HMHIII '11!o, 'IIrit'i!!iIlli vermeleri l;izrmd:If'. th,ah: giinii saM t 3 ten senra verilecek ~ bcde] fa.zlaizahat almak mstiynh!ril'l Amasya ceza evi tniidiirrniLi. K. Mevkii Cin.si I~ giiln,e muracaat1arJ; ilal'll elunur, 1-2233 ~ 44000 G. Antep Hapisane Bel-,.e Dan.ieL 30000 KUis Orta rnektep bma ve bahcesi ~ illill I! IIIII 'IJIIIIII 111111 1111111 ·"lIillr.IIiNI ~IIII . ""11 li""~ lUll Ullf IIiP HIIli 1IIIIlIIUi' 1111111 111111 III If' _! . 2.5,70' Ki~is Eytam mektebi b~nabl Ki~~s rnaliyesine metrlilk lel11.va~hedel inden bo:r~lu huKi.gldar~ ha,zmne.den: verllmek usere "YLrml iki ro~~yon susimuhasebcnin yukarda evsaf yazdJ ii~ par~a gaYrl dokua yilz on sekiz bin", muharrerat zall"fmm imlliyes1 l'6,.
I

Kilis lInalmiidii,-liiglinrle, :

"f

• lye M a Ii V I Al enn (Ien:

!

5.19',35tarihind,en itlbaren yirmi giln mtlddetle ve kapah zarna eksiltmeye klonulmu~tur. ~artl1l3mesi tstanbu~da Dolmabahliede kn·-rtasiye deposundan ,ahnacaktu.Eksiltmere i~tirik etmek is,tiyenlerm 1525 Iira muvakkat teminat~an lle hlrtlkte 15.6.19t3S tarlhine mfisadif cumaru:!d gunii saat on be~t,eMerbu:zde mute§ckki1 miilbayaat kemisy,oL1,ut.l.a muracaat eyl.c:·meEeri. (1187) 1~2093

menkulau 18.5.935 gunlemcdnden ltibaren 21 gUn muddetle artrrmaya konulmustur, Alacaklann KiJis i are heyetine muracaaUan ilan olunur, (12.57) 1-221.3

Ankara Dg,gtJm ve (_;ocuk Baknnevi ba,·taiJilJligi_nden:
Tahmin I'utan

Adliye Ve (,iilelindell:
9'35 senesi haairarnndan itiharen I\;:l.kacak adliye ceridesindea en aa ,ahI en c;.ok on Iormadan ~baTct o~mak iizere her ay c;d-tacak If 50 niishanm baatrrrlmast a'Srk eksilrrnegle konularak 3. 15. 93:5 paaartesi gunu ta'hsis edllen seata kadar talip zubur etrnernjg clmassna rnebnl 2490 Ne.lu kanu'Aun 43 i.incii maddesi mucibince eksiltme on gun miiddetle 13.ti935 persembe giiniilne katlar uzatrbms o1dugun.dan eksiltmeye gelecek elan istektiler her glin bu baptaki Ijannameyi a]mak jj I''''e Adliye Veki.leti 'leva2am miidulrtyetine mUracaa.t etmeleri ve miina.kasa giini.i. olan 13.6.935 per§embe gina saat X4 te bedeli muhammeni yu'Zde yedi bUGugu nisbetinde alan (225) Ura teminatl muvakkateleIlini malsandlfma yatlrml~ olduk[a:rrna dair sandlk mak .. buzUl veya banka teminat mektubu jle me.zkur miidii:riy'ot ,odasmda toplanacak eksiltme komisyonuna mi.iracaat eylemeleri Han olunur. (1291) 1. 2293

Erznrum maarjf miifl iirliigiinden:
Ke§iE bedeli (16100) lira elan ErzUlrUn1 asan atika.'Un~ dan I~ifll:eminareleein tamir iii 16 haziran 935 de ErzUT'IIJ.m Maarif miidiir'liigunde saat 14 de kapah zarr usuHyle ihaIesi miinakasaya kClinu]mu§,tur .• Miinakasaya girmek isltiy,enlerin. ahkamI umumi.yeden ba§k.1 diplomah mimar veya mulu:ndis o,lmalarr ve bu gibi ehemmiyetU i§lerde ,~ah§m~!i' we devlet in,§aaunda en al'§3g1 Q'n bin Hrahk i~ yap .. m[~ bulunduklanna dair kOl'uisyona vesika gostermeleri §.arttIlI". Muvakkat. teminat mikdan (1207) liradn·,. Yukal'daki Slfaltlan haiz bubUlan istekli~er ke§ifnamet lenl'lli §artname mukavele !HlIl."'tnamesini Ankarada maarif vekaletinden, btanbulda veErzurumda Maarif fnudulrlug-linden paraslZ olarak allbilirler. (1267) 1-2222

Clnsi fiatm. Miktan Koyuu eti 35, 4,cmo 1400. HIS. 00 18-&-935 Ankan Dogum ve ~otuk bakJ1Tll,evinin 19 35 ~a1. senesi ibtiyaclolan yukaro.a miktillt"l ve muhammen ha~ Y~ 'ko,yun eti evvelce a';;lk eksiltmey¢ konuIm,u§ ve Ihal~ gunil istekli ,zuhuf' etmediginden on giin mi.iddetle yemd.en
1

Muvakkat teminab ihaLe gunll L. K. L. K.

mek iizere hell" gUn ogleden evvel mtiessese ba§tablbhglne ve ihale giinii de saat on besten evvel % 7,5 tminat muvakkate akcelerini An.kara de£terdarhk vesneslne yatnmm~ bu~unacaklardIr. lsteldiLerin yukarda yazIh ihale gtirlt'l Hluessesede teskil olunaca.k arttumat eksiltme k,omisY·Q;-· nuna mliracaati'rI otunur. (1312) 1~2302

agrk eksiltmeye

konulmu~tur.

t'steklih::rin ~artnam~y~ ..:~ijr-

Anl(.ara N afl3 Ba

nan

Miihe'ndisIiginden:
Ankar,i, Vili.ye:tine ta.kE"iben 9+501) kilometre luun.. lugut'u::iaki Ankara ~ Cubuk barajl yo,lunun tesviye~ smal imal5.t \Ie §lose sathil ,00sfaU Ikaplama in'§aau ve ik.i sene1ik 1'mtitema(li 'I[amiri kapah zarf uSlUlU ile eksiltmeye konul .. mu§tur. Ell i§lerin tahmin edil,en bt:dl,\!li 13811'9 lirad:J.r. 2 _. 'Bu l§e ait §artnarneh:r ve evr.ak ~un]ardu. A. Eksiltme §,a:rtnamesi

Adliye Vei,ilemrl en:
1 ........ Litiin mahkemelerme B kapab zarf usume bastlrdaca.k k,alem defter hakkmda 3,.16,.935 <:esinde teklif mektuplannda adhyedaireleri ihtiyacT i~in 37 kalem matbu e'llrakia bir giinii yapIlan eksiltme neti-

Eksiltme i.an

'Sam~un bel ~diyesinden:
1 - SamsWli dektlrik ve :!:infabrikalarm.m bir senelik ihtiy.aci clan. asgari 325 azami 375 ton mazot e'Vsafl f,enni .. ye ve ~artn.ames1 da~resinde kapalI a.zr-f usu'Eiyle eksi·ttrne .. ye konulmu§;tur. 2 .~ tharue 23.16.935 giinUf1ll1li rastla.yan pazar gfinu saat

on ber;te Ibelediye enciimeninde yapda,cakb,r. .1 ._ ist:eldile-r us,umn.e gOre ve,recekleri 'tekli·f mektup .. iarml 'muayy~n saaUen bLr :saat evel encriimen reisligine
makbuz mukabilinde vennelidir.

gosterilen Hatlar liyik had. de goriilbnedliginden kanunun 40 mel maddesinin geregin .. ct: bu i~i a~Ik eksUtmeye kOf1\l!lmas,ma kar,ar vlernmi~tir. 2 - Eksihme 20.6.935 giinlemecine t.e:sadlif ,eden per§.embe gunii saat 14 te eln:i'tme k,omisyonu talrahndan
yapIlacaktlt .

B. M1!lkaveleJilame projesi C. Nafla i§leri ~era;ti wnum'yes1~ D. Tesviye~ tnrabiye, ;ose ve kirgir i'ftiaata dalr (enol.
~artname.

4 - Eksiltmeye l§tiIl'A'k edeeek §irk,eder 2490 numarah kanuhun .1 Oneil maddesinin A VI: B fd~lralanna gO're ves~kalan[u gos;tennege mecburdurhl.1l. 5 - i§: bu maoztun mu.hammen. bedeli Oit!:lZ uli bin Uti
yu.z yetmi§ be~ lirad[r. Muvokkat tcmina·t 2,503 Hradu:-.Bu ternin3lt. ~haUed,en evel bSinkaya. yatInlml[~ o~.acaktll[', >6 ~ ~,artnamenin amegi bedelsiz olara.k isdyen.lelre veTilir. (1245) 1-2202
1

3. ....... tstelil:lile:rln bu yoldaki §artnameyi gormek ve inua mukabilinde a.lmak iiZ'ere hergiln adUye levaz~m da;resine ugnyabilecekleri ve muha.mmlen bedeli olan 8700 Hranm yilzdeyedi bu~ugu nisbetinde 653 lirahk muvakkat t,eminatlariyle
0

E. Hususi §anname:

sCiIlatte Ankarada

Adliye

vekaleti

levazfm

mii~

diirHigu odasmda. toplanacak eksi1tme· komisyon.una mil. racaatlarI ilin oluuour-. (]292) 1-226,~

Klonya

ell M.

Um umiligin den:

Bursa Evkaf Iniidiirliigiinden:,
vakfa aid un, 103~ IDS, 107. 1Ij,9 No. 11 arsaya yapIlacak otel "Ie garaj yaPH!~ kapah zarna eksihmeye konmu5_itulT. Ke:§if bed,eli 19079 lira 39 kuru§tur .. 2 ._ Bu i§e ait §u'tname 'Ie evrak §unlardlr:

Madde: I - Kanra ceza evin.in bir senelik ekmek ;htiyael 31.:5.935 giiniinden 15..15,'935 gUnUme kadar 15 giin mudd,etle kapah zatE usuliyle miinakasaya konmm~tur.
Madde; 2 - Yev.mi ~hale ohm 15.6,9'35 gunul1i.e mtisacHi Cllmartes;, gunii saat 9' da Kenya C. Mtiddei um1l.lmUi.. gi dairesinde ihalesi iera kuhnacaktJr.

1-

Burs.arun

!smet.pa§a

eaddesindt

Madde ~ 3 kom~syon
I

!Bursa. Evka:f miidirly,etile l:stanbUll ve Ankara. alab~Hlr'ter. 3 - Eksiltme 27 - 5 - 935 tarihinden 27 - 6 --- 935, per§embe ,gUntine kadar bir ay olup 27 - 6 - 935 giinii saat 15 de Bursa Evkaf idar,esinde ,eksntme komisyonunda ~abmnde
he;yeti fenniyeswnden ihale yap:rlacaktJl'. 4- - Eks:i~tIne kapah 'Zad USlllij He yapdacak.tEr. 5 ~ E,ksi1tmeye girebil.mek ~in 1431 lira muvakkat tem~nliil: venntosi BLmdal1 ba§.ka, a~agJldaki vesikalan haLz olup go:stenn.esI UiZImdlr:
4

projesi. C ~ Nafia i§leri §eraiti I1..1mumiyesi. D - F,enni §an:name. E - Ke~Df c:etveli ve resim, lstlyenler bu §iutnamelerle evrakI 95 kuru§ ibed.'el mu-

AB-

Eks:Utme Mukavele

:;;;art'nam,esL,

Talipler tteklifnameler]ni .riyasetine v'ermi~ bulunacaldarchr.

0

gi:ine kadaJT

Madde; 4 ~ Ekmek yerU Illnundan ikind nevi olarak "Ie talipler bcdeli muhammininin yiizde yedi Ibm;uk kuru§u c]an (1555) lira (20) kurus teminatr ITJuvakkatelermi tekUfnamlelerih~ blrlikte komisyona verecek1erdir. M'adde; S - Fa7.]a izahat almak ve §artnameyi gormekistiy,enlerin Kenya ,c:eza evi miidiir1ilgilne mU'l"3CaatIan i1an o1unur. (1263) t=2218

komisy,on1Jl rels!igin,e Posta ile gijnderHecek mektup]arm nihayet 3 unci.] ma.ddede yaz1h saate kadilr geE.mi§ almas, ve dl'~ zarfm muhur- mumu He iyice kapabl. m.J~ almaST Lizlmdlr. Postada o]aca.k gecikmelcl[ kabul

F. Keli£ nii'lasa'sl cetveli. silsile~ fiat c"U:v~lii= D. Ta~.knmJ su grahgl lsteyenler bu §artnamele·ri. ve evralu 694 kuru bede1 mukabilinde Anka'fada Vilayet Na£13 ba§mUhendisUgiB .. den alablUrler. :.\- Eksih:mc26~6-93S tarlhinde iiar~amba giinil eaat i5 d,~ Ankarada ViUy,et Naf~:a dairesinde yapdac::a.ktlr. 4 - Eluihme !kapah zarf usulite yapdacaktrr. S - Eksihmeye giflebilmek i~in is,teklinin 8189 lira muvakkat temLnat venm~si ve b'llDdan ba§ka ticaret odasl veslkasml ve bu eksiltmege girebihnege mahsus olarak NaJra Vekaletind,e;n istihsaU edilmi§ fermi ehliyet vesikaSUlt haiz olup gosterrnesi l.imndu·. 6 - TeklH mektuplan yukarda 3 il.nc:ii flIu!ldded'e yanh saatten bir sa at evveline kadar Ankarada NafJ:a Ba~.mU-

~endlt9im1gine gdiren',lk ek.sl[tme makbuz muka,bilinde verilecektLr.

edilmez.

(13U)

1-2301

Anlara

Milli EmliJ . Miidiirliijiinden:
dipozito makbuzu (1313) ile DefterdarlIktaki komis-

AnI ara l\Glli Emlil, Miidiirliigiinden:
Be~ bin lita muhammen bedeUil Yeni§el1irde kiin iki adet m.u.zika binasm.m §a.rtnames'ine gore Y.Ikdarak ,enkazlInnta.libine ait o.~mak: uzere l-caldInlmasinIn iha'!esi S ha:dran 93.11tariMnden itibaren blr ay pBzarh:ga blrakd .. m'[~ur.
2490 No.~u kanuncla gos:teirilen Icvsafl haiz taliplerin ~a:rtnamesini gormek uz,ere 375 liralIk dipo.zito makbuzu fie defterdllrhkta kurulan komisyona mliiracaatlan. (1315) 1~·2305

Ankara Genel hapishane dahilindeki dGkkanm 800 lira muhammen beddli sene11k icannl!l1 ihalesi 30i.S~'935 tarihinden ill:iban~n bir ,ay pazarhgaJ bu".ak.lWm[!i!tlr. bt,ekHlerill 60 lirahk

fona mu:racaatlarl.

Ankara
Da~mI Endimen
1

...... d Va1iJjgm.,.en:

1-230.3

~ ......En a~ag[ 20 b~n H:rahk yap'~ ]!ti yaptlgma dair ~aha ~a~ :n~hendisli.iinden 'tasdikU vesika ve mes'u~iyetil. fennlye UiUl diplom.ah miihen.di.s veya mlma.r veya fen. memw-u go.stemu:si. Bvesika.
ZdI

ArtJrnta ve eksiltme

nilll A 'Ie B f:o:krasmda yazd~ vauunan ,6 ~

kanum.mun 3 iincu maddesihaiz Lse bnna darr

Tekli.f mektuplan yukanda ii-sUncii madlclede ya. bIll" saat evveJh"e kadar Bursa Evkaf Mi.idiri~ Zir nahiy~sjnin ko~ onu mevkiinde kiln sarkan }'ol yetinde komisyona getirerek makbllz mukabilind~ eksiltgarb~n ~~~ §l~~~en Ah da~I ve' c::enuben Yusuf bahc;elerile m,e komi.syonu reisine veriWecektir. Po,sta He gonderiUe .. mahdut ~k~ donum b8lhsernn20.lir.a muham.Jnen bedeUi leafelt mektuplann nihayet u~uncii m.addede ya.zrh saata k.a.~ n s_enevisin~n ih~le.si 18:hazira n 935 salr giinu saat IS te icra dar gdmi§i olmasm ve dl!j zarfH~ mUhi.ir- rnumu ile .iyice kaJp<ltdm~§ oimasl Utl!lmcJrr. Pastad,a. olacak gecikm@ler I ed.H.ec.ektir. tstek[~le. ..rill bir li~a eUi kUfu§,luk dipozito b~Z:lIl lIe Ankara Defterdalrh:gma kutul:an komi'syona m.illrabu! edl]mez. (1237) 1 __",. 2192 racaatlan. (13,115) 1-2]!05

saaUen

Anl{ara l\1ilJi Em iiI, M··d"" "..._,..d en,:' u llr U~D

rlyaseti odasa mu§amba do~emesi giinli rsaat 15 de daimi encu(meode ~hOll' lesi yapdmak :iiZG:r'~ aI'li1k eksiltmeye konulmu§tur. tstekliJ~rin ~e~if bed~n olaf:ak 618 lira 5.3 kuru§un % 'j buc;ugll n~~betm_d~ t~nun~t rnakbuzu veya mektupl3riyle ·hale gii_ Imnde d.uml enc:umene geimeleri ~eraiti anrnamak niirnu~~sini g.?rmek istir:enlerin MUhasebe"i hU5usiye mudtirliigu.ne muracaatlan llan ohmul'. (1322) 1-2309 17-1),9 35 pazanesi

mak-I

Ekin pazarr mevkiinde kain yedi oda. sefa ahlr samanhk ve saireyi mti~temil hanenin 24 Ii,., nmhammen bedelH i,ean senevisinin i1:1a~esi 18 nazlran !lah giinii saat 15 de kra edilcl:ektir_ lsteklilerin bir 1'·1 eel k.unl§luk d~po.:zilIo tlJiaJkbuzile AnkaraDeflt.crrl~r1T -. 1. kllJrulan Itomisyona mur .• :aa t.LiUI. (13 ].4) 1-:.'0

Zir nahiyesl~ln

1"',

"..

-----

--------..

.....

-

........__

- ~~._.._.~

--~-.._...

.

...,--

..
..

-- ~.. .....

-

-

.

-

--

.

------------_

--

ULlJ5

7

D
Cn J
1 .... J

a
Kilo 246.000
57.900 12.500 8.700

e tepler
Behcr 1£i105\1
ur'Uj

a
Lira
'66D

Lira,
22140

Tutan

K

n k temina t:r.
It.
SO

• · IglD un sahm omlsyonu 'rels 1-"· en:
I

Tarihi t 7.6,935.

saat
14

Cinsi

KiLo
10.630

Seher Ki~o!:iu
Kuru§. 3,2
W

Turan Lira K.
340] 59
60

tlk tenlinau

Tar ihi
20.6.935 IS

Lira
255
38 304

K.
12
92 (J

k

9
30
25

0< 0
0
0,

Koyun eti
Kuz'l.l eti

11370
3125 2001 1720

1302
'234

75 35
00 56
1

Sabun Soda Benzin lPirati Gazyagl . Otornobi] ya~ A. M. Otomobil yagr yabll.'k Otomobil yagl k.t!jhk Beair yagI
Taze erik Porta'kal 4. Vol

!d90

10

836 T. ~8S

4aS4
454 165 140 12 67
285

60
15 0 0 0 9'5 0 10
0

)01 T. 425

34 12 10

10 37 50 20.6.935

Dana eti SIgn eti Koyun bobrek yat.

8.600
825

t~ yagr

23 20 30

150
]29

00 3S

500
1.650 A. 300 A.
1.200

25
12 15
4

247 125
318 45 48

se

0

0
(J

ms

17.6.935

14~

g

15 T. 1100 1'0 T. 1400 5. T. 2'4C

~5.S

o
:i

so
91l 37 31 37 20.6.935

151 T.
1.900

45
15

Kay n kamciger SIgIr i.kembesi Koyun

23
3

85

Kevun

A.

0 0

37
60

t 7.6..93.5

15

eyni

.

1.000 22.500 1.5011000 14. 00 13.700 43.00 T. 150 $. 5.300

12 90 2900 44 40 'IS 22.S
5,

120
l0250

0
0

91

3

em
15
50 30 17.6.935 lB~6.93.5 18.6.935
1&.6.935

27.500 13.700 239.500

7 5
2

1925

21 144 51

u')

Sade yaiJ Kok komurii yevli gazhane Kesrne ~eker Toz ~eker Eyi
in

l5HI
~262 465

15.5
"

~3500
621)4

0
0

5480
645'0

0

4U 483
2

DO 75
,53

14.5 14,5 IS

Me~e komiirii MIe§e odunu Cam kon'luri1 Gil rgen od unn C1ra Boriilce
Ku~ iiriimii Kuru uriim &;ekudeksi:z Cam fr'Stlk

sss
4790
10

0
0

359

200
2CLOOl) 1.100

5
2 4

o

25
75 0 2'2.1),935

400

0

44
45

0
0

30 3 3 Ii
43

30

500
200 1.9'~m
318

9
30 30
SO'

Maden SIlYU Buz Sud

33 265 37611
5250 3000 .2975 361 22StJ H20 168

i5
0 0
0
0

0

17
285 254 520

0
0 40 D

37
23

22. 93

14.5

II.fUI3S

87 0
'0

1'9'

87

19
39

Yogun
Be y.a.z peynir
K<lym~k

18.800 U.OOO
4000

20 2S
75 4S l50 lS0 140
120

282 393
225

0 45
0

Cevia i~i
FmddlO il;;~

'1.300

40

11S
1.296 1.24-6

SO
50 20

K3~aT peyntrl

s 500
245 1.500 800
14-0

TeI"eyagt

Ogul bah
Bal
"FOTik ba:hgl

0 05 0 0 0

219 21
168

37 56
75

8J5.935

U5

Kuru kaysr Kuru erik Kuru weir Badem lei
I

572 648
249 558

D 0 20.
0

42
48

90
60

22.6.935

1.960
134

30

1S
25

100
300

50
0

18 41 1 22

69 85 53 50

84
12

0
60

i.seo
700
4.650 A.

.41l

Kalkan

-

40
3S

2801

600

0

0

45

0

21 l22
99

0 0
37

Arpa §ehciye Tel ~ehri}'e Makaroa No.2. lrmik ince Kusk"us
Pirin-; umJ Nl'3.Sta

1,200

335
".950
1.220

27
25
20

gO

45

2.3,7
244 '190

se
C 0

6
92

78
81

18
59

Un ekstra ekstra

Tavuk
Hindi

16,27
132S,

50
0 0
(J

)9.15.935

J4,5

?gOO 1.050
342
603 41D

10 25
30
2S

1.325 A. 100

262 J02

50 60

19
'1 IJ

30 2S 69

22.6.93~

II

69
30

Pirasa

spanak

n.soo
3.700

S

9.000
2 .. 50 8 1.025

8
5

Havuc
Ker evia Pancar TaLe yapeak

9 8

S6S 120 185 256
82' 42'

54

42

37

150
49 75

751
20
[I

o

V:anilya
Tu valet ldigm dI

0 50
0 5.0

13

]9

Karnebahar Taze _ogan
Ver elrnass

2.700

425

H.
15

To1r.E" bakla
SE:tn1Z0tU

2.250 1.700 7.000
2.'900

Ye~il salata Morol
{:iillhasu]ye

]4.000 A. 5.750 A.
g.'950

20

1 5 8 15 4 8

tOS 22
B5 560 435

0 50
0

SO
4.2

6 3

81 23
15 IV!J

S,upUrge C;ah sii.parg.

500

12

15

3 5

69
62

ChAt
Vim kalm

'.165 A. 2S 215 A. 2'5 112 P. UJO

291

..3

2S
I)

21
3 11

112
17'0

0
U

1 6

68

37

Neh

'680 A
282 ]11

2S
50 401

12
10

0 0 0

37
(Ii

Para fin

1'9.ti..935

32
41
34

5

62

:560 460
'9'0 235()

0

Ay!'jie K. fasuJye Doirnahk kabak
Maydan02

n.soa

9.460

25
l(J

0 0

7.7S0

2
8 SO

U60 1'1550 4140

0

Hiyar

Konserve
Bursa Ph i.l\~

her C;q::id

UUlOO A. 3.300 A.

155 800

D 0
0

1'" 87
11 123

59

25 38

50

o
o

Re~ine BaJmumu Toz tiiyij Kao~ T~ruhu Filh Arpa SOlman Kuru at ICe-pete: ....~ -;; ~ukand~

I'll 44

0 40

40 75
33 74

84 22

S

75 23.'. 99
31 40 33 34 12

7]
9:5 185 311

66,5

50
80
50 - 10 40

36
53

50
20

52 K.
,.,.,QOO

60
if
6
I

17 18 124
9.1
1'1:5,

50 60 40
20
0

1
I
'9

,2 .3

2'

60

62

15
50

o

3.S00
2.0DO

2.~
~
VI

78
120 3D

50
0

J3
Ii

1.000

9
2

5~

0

25

o

Kuru
Kuru

20. '7 {I 0 fasu]YI:

~

Patates Kuru barbunya Bugday Rer::el her ~e;id
Sirke SaJt;a

sogan

9J!52
]9.130

25
5

0
5'1)

310

2463
956

0

184 101

27.000
5.950 700 ,2.700

tz

5

1350 114
70 1215

0 0

71

73

12

I gore

53
!U

10

2.780 m~rcimek
1.490
1.200

4.:5 15
30
25

Kmnw
Kara
N"ohud

411 447
300

a
0

0

s

2S 55 2S 13

,akaca'k. mtiys!; miktan eksiltme .§artnamcs!nil mrfla mtinmmsay.a koaw ... mu§ ve J1k ~emJlla~ miktan yanianna yaztZm I§,trr. I 2. -k Eksiltrne Ankara Maw .. _w-liigil odlaslDa topt belli' gUn ve aatleTde,. puaca ·t:rr.
. (J1~nsy_o~~lI1Za

ad1an .. anh ~iyecek y
~gb
11 okul

1'lIamina parti parti kapah

0 0

31 33

27
53

g35
2'.570

IS
~D 25 in

22 25
12 38
7

50

Kuru bezelYI Bulgur Cav Kahve Kakao Yumurta
.l.imon

140 -251

25 0
.50

52
28 31 32

1.350
m.642

111 64

300 150

nw
3135 1162

337

513 102

20 0

48
20

20.fi,93!

~02
20Q 000 A.

100

96

0
0
0 51l

Kw:-u bamya ]hlamur Krmuzl biber Siyah biber Xu ru sanmSaH Tarbana Pastmna Kay&eri k Q~ VIP: 8~rt doniU
TW"glumuhtc]if K.imyon

11 46.5110 A. 2. 375 120

'1
235

65
13,

.1 7"""' E~.siltmey~ girecekllerin '935 yIlI Ties ret 00051 ve 24'9D saJywbkanunun 2. 3 ci.imad,. delerine gore en~rmde buhman belgderle tic arethane namma i§e gireceklerin i§bu k.. llIunda yazdi, §artJar i~in.de noterlikten alma vekaletnamelerile eksntmeye girebUirler. .. 4 - Kapab .lad c'k:sntmelerinde iatll!!:ldUerin yu'karda adr ,azl'h: kaJ1lblna uygun almalr were kapau zarfmlrktuplannda istenhen bel gtler ve temin,at makbl.PU vcy,a banka -etc. !Up1arrm.. knyrnak _W'etile zarfJarm ii~eriqe Ie kIiflerir:l~ti. hangi iie ait oldugul1u' vc kanunl Ikarnetgahlan YillZJU ve zarflar mtihurlil elara k belli gUn we aatlerden blr saat evel rnakbill" mukabilinde komisyoll b3§kanllgma verll mesl linmdIr'. Belli giin ve zamandan sonra 'Ye~Iecek veya . onderilecek teklif mektuplarl kabul edilmez. Teminatlann ekslltme saatlerlnden eve. Ankara mektepler muhasebeeili g; veznesine yabrdml§ buhmm.asl ve eksiltI me §arm,MIllelerini lonnek iizere kQmisyon ya zganbgrna mihracaatlan i!an ohmur. (1211) 1-21.28
I.

72
265

83

reo
30 40

160

430 183
,43

0
0
20

81
33

191
69

41

120

49
7'9 31ft

20
50 0

15 3 3,
5

23

7S

Satrhk e
mikrtarda
rt

e arsa

.. pah zarfla ek iltme bUdU jmj a
lI

II)'g

Yeni§lehjrd~ ismetpa§3 eaddeslnde iki ev ve BomQnt] civarnsda biiyiik ve kii~uk
3J';sal:ar Bahkpaza-

okat ~arbayhwn am
karum ahkimile Nafia ekiletince su i§leri ~~intanzim ktlmm :scraiti umumiye datr-esinde Tokat §ehrinin lew BU teShJ3U baymdn·:hk bakanhgmm ona)'1:11projest ve bu i~ b;in y,apdan §artmame geni1nc:c \1'II!! kapah zarf usuliiyhl ek.siltmeyc kOIUdmu,tul'. Z - 't bill tesbat memba snlarmm, isale mecralarmm
t -- 2490
DumMiidI

~ns

23
45 45
4

9·6 25 gO
50 ZO
50

ci varmda

yeni bir e'U'saAnafall"-

Tahao P,ckmez tncle TllZ Ekmek kadayifl Tel kadayifi Yassl k.3ld ayif Sandovi~ m-iillcala Tahan helvasl Safr~ Hararot Saleb Ze tinyag-r 701j1tin tartest

7651 I.SOO 25
1.g20

80 _

4() 240
311

612
MIO

0
0

60

2.350 6~280 1."100
865

830 2.3'00 1.880 800 Kg. 25
.222 eil.S 50 200

25 10 210 2'5 20 2t5 40

576 587 628
220

0' 0 50 0
,

o

43
4

47

2Ui
UiS

25
C

57 752
200

50 0
0

11'11 Iti 12

lD

o

caddesinde tlj bw-oo,lIIna ba~Vllnnab". Dikkat: biil'omu.zc:a. mijlk alrm, G3.tun, muamele taki .. bit yan ve ~evirrnc ·~Jel'l kabu~ edilir ve tez elden ba§3nlrr. TI. 2037 1 ........ 2'!;il 2

hhknr. 'lsteklilerin

talar

in!iaatJan.
14-

depcsu in aan ;ichir §cbekesi tevziau "D artnan'u,~ "Ie projeler"nde yazl1 I. sair ttferri.ilah ii1tlv3 eder,
SUI

Biltiin tefem:atile

tesisatm kc§if bede~j (144.442)
.

lira (80) kuru§tur.

4

56
IS

45 31
40

22

Temiz ve sal hava a1mak istiyenlere

III
1~?3,

0
0

8
9

32
23'

Dilunen gazinosu
Yeniden a~llmI;tlr. H,er nevi vie ucuz i~ki bulunur; vcsai'r ]5 kuro§tu . Ge~ vakte

6.100
4.150

JS

43

2881 1452

0 50

o

o

Bill t§ie,:l'~1i:eksiltme~artflamesi. mukavete pll"loje:si vc. fennI izahaJt vie ~enit ve ke!jii£lI1C1iJ",elerllplaDI,llIIIr~ profiUer", maktalar ve projeleri istekliler (722) yedi yU! yirmi iki kuru~, bedeW kar~dlgr i~e 'Folltat ~arbayhgmdan a1abmrler. Beddi gonderUerek u:ahhUtHi mektupla istek yapdrn.a goster 'i1deri adrese ayncil ,eUi kuru, posta ucreti 1 iU·llf1rgmda posta ilc derhal gonderilir. 5 ,_ Eks:i1 tnu: 5.6.935 gtinlemednden Dadayal'ak KIRK BE§ giin onra 21.1 ..193,5,parM gWlu sait IS de Tokat be..
Jediy!! da,ireslndll: yapdacBktl'l·. (1266) 1-1221

k2j.dalr vanhr.

I-

~298'

"_

.~

-

....

_1

"

it.

UL.U;:'

Dev et Demiryollarr

ve Limanlarr Umum Miidurliigu ilanlars
1 LAN
bedeli (2730)

-ltk I I Doxuten Ier
.1,

Safilarl

lira alan mulltei t ~ekU ve eb'atta Zi rnpara 1!a§olarl g temlllUZ 1935 pasartesi gunii saat 15.30 da kapalr lad usu.lii ile Ankarada idare blnasmda
MuhalHmen rnuvakkae terni .. nat ~le kanunun ta.yin ettigi vesikalarr. kanunun d,ordun!;;Li maddest mucibince i.1;!1: gilfm,eg,e kanun! rnanileri bulenInadTgrna dair b~y,3innam.e ve tekliflerini ayrn gun saar satin almacaktrr, Btl l§oe gi rrnek istiyenler~n 205 liralrk

ramhrken
uzun asmrna

YIpra tECI vol tecrubeleri

ha

aydar
·.a•••

bir lastik ortaya ~Ikard[

omru olan

yuade 43 daha

-

14.30 a kadar komisycn reisl igine vermeteri lizrmchr. Bu ~~e ait ~artnameler pa rasra nlarak Ankarada malaerne dairesinde, Haydarpas ada teseltum up sevk mudii:rm iiinde dagrulmaiktadTT, (UDS) I - 2294

KO,Rtllljtl.n

Kanzuk

t

LAN

Sat; EI .~iri
Sa~~ann dokmme-s.inc ve kepekleillmesine mani olur. Ko· mojen sa~larrn koklerini kuvvetlendirir ve besler. KQInojen sactarm g[dasldu. Tabii renkkrini boarnas, la· ta bir ray~haEu vardrr, Ko· mcjen kanz:nk S<l!l,~ eksirl rnarut eczanererl e rtrivat rna~;l,Iz3laT'md9 hulunur.
l:iIutU[I marka

Muhammen bedidi ile rniktarr a§atgllda yuzrh eiekt.rtk mabemesi 24. 6. 1935 paaartesi gi.ll1u saat 15 te kapah :zad sulu He 3atm alrnacakttr. Bu i§e ginnek istiyenlerin 1208,94 til'alrk muvakkat temina~ verrneleri ve kijll1lJnun tayin ettigi vesikalar ve 11i'@: girmege manil kanun! bulun macllgma dair beyannarne ve tekhUer ile ayru giln saat 14,e kadar komisyoer rr~i:sligine vermeleri liizrmchr. Bu ise ait sartriameler parasrz nlarak Hal darpasada teselliim ve sevk mudu:rluglinde ve Anikarada maize e dairesmde datgrtdmaktadIT. 1303)
M uhammen bedeli

otOR10bil

tr, Lastik

lU~lm,]arl.

la

liu.tikJerind€ tlkler eskisine

garif

bir hasitalmk ~iLkmU~daha takviyeh buldular,

nisbetle

OlmaSUl<3 ragm~n, Goodyear Yen!. fazla l'lrpahyo:rdu. Bu ar ezanm rmdaki liii:rat'H.

~ok ~abuk <II,§Inryordu.
bu bastallgm otomob1l senehtni kllyvet] i frenli ier lasti kler i Faz la Mboratuvada-

mill1endisleri

o'nii~1(! ges-m Ii: iSir'l zimpar<l iyi cdildi.

GoocllylSar earhlarr

muazz am teerube

ii1.t;;rmde Y\.l1:hu'ce
i[t iflkan

46 kalern rnuhtelifiilcins

elektrik

rnalzernesi
I-

16119.15
2292

LiNiMANTOLKANZUK. ROMATlzMANIN KAT! DRVAS].IR.
Anka,ra ]. une,u Sulh Hukuk Hlikimliginden:
Mini Miadaf<l."1 rnuame la] Erzururn

}leni Ustik:: tccri.ibt Laboratuvar t:ecrtibc-

tecrubesindcn
slir'at

nerlce

lastikler, otomobilleyrp43

otnmobrlfer-inde

hrrpalaruyordu,

TeerUlJe

ri. gece gunclu2:, yuksek

ve ani frenlede

]astiklet"~

I Lit. N Muhammen bedeu 13500 lira alan (150) ton yerfi knk kijmiiru 18.6.i935 sah gUnil saat 15 30 da kapals zad usulii Ile nkarada [dare f· asmda sarm almacaktrr. Bu i§e ginnek istiyenlej

hi~c.e i§e girmege kanuni ma:l1ileri bulunmadrgma da ..t beyannarneyi haiti tekliflcrini ayni gu saar 14,30 a kadar komisyon reishg inc ~c:. melerl laznndrr. Euna daie §annamel{"f
parasrz olarak Anka;o,n-'la mab:~ll'U; dalresindee • H]v~

nUlIar. Bu I!zici tecrube ler de bir l;lstik daha uz un o.mi.irlU ~lku. B II lilstik, yent ~imdi Goodyear acen talarmda la=otiktif'. kU\lvetlj

di~el"ier'nden

%

gOre-bilecegini.?" Iren Ii ntcmehi'ller yeni otemobilfertn ,en';jtil",

rnernuru

[ken

Anka ra

"0 - 3

H

Hpi 'Goodyear
yuksek

~e$mesi c.ivdrm.dOl ~vde mukim j'ken

51 numarah v e Iat eden

"G • 3" yeni

slle'atli,

tsmail hakkmm
keme{;' vaziyet ke Ialet]

terekcsine hase-biyle

mans

i![i'!1 yaprJam. Uk l.astiktil". YalfiIz hu laslik, lur-palayu;r tesirine d.ayanab'ili L"_

I.:dilmi~ oldu-

Bu y~ni ]istikte
re temas satha daha militthammil

taban krsrru daha du z, daha
bi.iyi.iktUr. th:c.i:mie

Ye-

gllndan

011·

l6 %az1a

kU3ga

ri 1012,50 hrahk muvakk(lt teminat He kanuntm ta)ritl

ettigi lIesikalan keaa kanu nn.n dOl'dunt:ii nladdlesi 'llltC;·
--

--

da~p'a~~ teseltum 'Ie sevk miidiirlugund,en abnabiHr, (l1.42\ '--'-201

cakh olanlu da dahil oJdllllgu balde bilcilmlc alaeaklr ve borM!. lu larm vesa.i:km reSimiyelerirl~ JJe:r'ilb~r btr ay UIi'ffmda 3. tiru:U s!JUI. hl.1kuku mahkelft'l.fsine mura ..
caat[arJ ve a]al:1Iikbnnr vaktiyle ne kaydettirmiy Dler-in mirasllilya

blokler vardu, Lhtik kxsmr takrjben bir kilo daha Iazladrr. Blok 1llr.alar] daba dar, lasti gin uzerind<eki mil. teya~i 'band].a.:r d!aha geni~th'.

Twrnak
dir. Bex lerile

vera 'tel kcsmr !rOg dana k:uvvttLi ve LtllJkavemetLi .. krsml agrr i~len ma!h:3u'S! GolJdyear Superh'/:ist iplik~

An ka ra belediye' reis.li gi ilanlarl
iLAN CEZALANDIRILAN ESNAF
bozuk fm:nc, salin bo-

§-ahsan ve ne de terekcye ten takib demiyecekle:r:i mu

inie·
Iii~u· 2297

yapdmJ§,tu. Lastigjn beT tUSttlt HIll % emni)retHd'ir. "'ei . 3'" las,tile ~)erni:nde balciki bir hru:-L.kadrr. r"n"lodyea.r Acent.ahlrrnda bu ~astigi bi~zat tetkik ediniz.

iran

olunur.

1-

A.li N azmi apartnnan:m: ahmdaki bak.kal Recep

D'Oktor

sucuk sattl,gmdan beii!. KOYIlTli pazarmda mk ekmek ~lkalrd[gIndan be~. tstasyonda fabrika caddesinde numaras;IZ dUikkanda bakka! Kas:rm. kan~lk strke saugmdan bell. tstasyoDda An karl. caddesinde 166 numail"a.II diikkinda bakkctl 8tUeyman kan~lk h,elva satt~gU1dan b~. 1smet P~a mahaUesilllde UZlln yolda 56, Ilumarah dii'kkWlda bakkam Tahsin ka"~~k y,ag utbgmdan an, 'Cocllk Sarayt cadde:sind,e g-azozcu §elLif b-ozulk gaz:o.z pkardl. gtndan be§. Tahtakale cadd,csinde brancalacI Ali Rzza, ulucanla da hrnlCI Ziya hatnur ekmek ~Ika:rdddanndan 20 ~r lira para cezaSI He c;eza~andlnlmw§.Ial"d!r" (1318)
1- 2308 ILAN

A}j.l\

8.-uf UllVer

DERt. BIRENGl VE BELSOOUKLUGU HAS T.ALIKLA R] MOT'EH ASSISI
T2Ibakhane lI;adde::ii~baJ~mda Ahrnta~ 5o'!:il:ak No. 17 HastalarInl her glin g..13 lie 15-26 ve kadar k3hll~ eder. \uk~u'ljJ L~ul~lm A.tnirli~i

··G . J" Un imali _fabrikaYiI !10k daha pahabya mal olmu§tur. Fakat 5[Z bu l.is,tigi GOO EAR acen talarmdan fiyat farltl vermeksizin alabilirsiniz. 1-229110 44 KALEM DISC! MALZ& MESt SATI$I I
;r

Askeri Fabrikalar
U 16
tOil

Umum MiidUr]i!gu

S~tm, Alma Komisyonu itanJan

Muhammell bedeli. 15,:),,11 lira ohm yukarda yazili d~

Sa!I~na'hllu

lCanarada (Iiltezbana) duvar 'ile kollllniara menner' kapL-ama. i~~ yaph~ nlacakttr. Ke~i.f ak~asI 6'940 liradlf. 2 - Ke~iE ve ~art kagld.:.
1-

§i§elerle satdan iuanbuldan gelen sul.a r U1 be her §~§esi

K Omil:iyQDU lIeola"
n~AN

be~

Ankara menba sula:rmm ~~esi yiiz paradan satdacakur. (13,11) 1-2301
kUnI§.

1 - AlpuUudaki i,~in 160.000 kilo ve

kltaat 19'.000

lanm:.

g()rm~k: i~int bay tar

:hrektorlilgu ouasw3 geUlec,ektir. 3 - Osterm,e 24. 6. 935 :.ujrune 1"aSUI~'3n iPazartesi ~unjj saat l~ te bay tar direk~

idaiye meydanmdaki hurda otomobil pariialan 21. 6. 935 C1Jma gunu saat onda arttlrma He satdacaktn". tsteJdi oianlann mezkur
mahaMe bulunm,iiII~aII"L (UtO) 1 ~ 2300

lL

AN

liT',alrk un kapab zarfla ek~ sLltmege konulmu§tur. ~ - 11k pel' 1400 lir.adu", 3 - thalesi 24 hazlran 935 pa:!artesi gunij saat on yedidedir. 1steklilerin V'ize Sahn, alma komisyonunaJ gel. 1
melerL ([323) 12310

san: sabunhl kosel,e ton ~ikolata kosele 5 ton siy,ah fagl• kosele B,6 tan san vakete J 1800 and me§!in 600 adet sIr~mh:k ~aph den Tahmin edilen bed\eH (80000) lira alan Yl.1karda ,milttan vee ernsl yazd malzeme aBk'er~ fabrik.a.lar umum miidii'l'1iigiJ. satin alma komisyonunca 24 haziran 935 tarihil1lde pazarte.d giinu saat 15 te pazouhk ile ihale edilece-kdr. $artname (4) lira mukabiljnd~ komisyondan venti!'. Ta1ip~eril1 muvakkat temina Dian (5250) lira ve 249B numarail kanunun 2 ve 3 maddeler-indeki vesaik1e mezk:Gr giin Vi: saaUe komi syona miiraca.at1an. (1289) 1-2253

"i

mabemesi 24 haziran. 935 pazartesi giinii sa at 14 te Askeri fabnkalar atm alma komisyODunu a~1 utuma Ue- satdacaktlT Bu mahe\Re ii:stesi pal'a&lZ o]arak komlayondan verilir. TaImpleriD muvakkat temmat Dian t1
lira 40 kucu§ ve 2490
nll1r.ta-

ZAvi
Ankal'~ el'll .... alindetn O'llmakta oldu.~!.m\ c.u.zd1ammI 561 Naolu tekaiid rna;)! k.aybHtim. Y'enisifli aJacagll1\dan eskisinin htikmii YOk:tOT. Mutekaid bi.n.b!3§l

I II.! I~Hnu IIU Inil m IflU n Inn 11111I nu rill flU 11111nInil nil rn IIIU 111111111111111 U I

tab kanunun 2 ve 3 madielerindeki vesaUde mezkQr gun ve saatte korrusyona miiracaatlan. (1288) 1-2Z~4

:oT1ugu

odasrnda

a~~k ek:-

~11tme ile yapiiacaktlr. 4- - Egreti tutak a !f;e.i 521 liradIr. (1324) 1-2311

Satdlk ev ve arsa
Yeni§ehirde Mimar Kema~ mek1!ebi civarmda 8 Q,,da.Ir bir ev ile pa~a:br tepe. sinde blr alsa satdtk1rJf. 2291 telefolla muracaa,t. 1-2ID24

Diizellme
7 Haziran 1935 tarih ve 4918 No: saYlm[zda. yed~nci 'Sillyfada orta siitunda ~u.

=~
~ -

-

~==_I

istanbuldan

~LA.N L!Jilanta, Kahv!;!, GazinQ "Ie IteUerde bU1:Lu bu'Zsul' kapalt

ray I' devlet uffiurni katibligil'liIli,ait

-= ==
-

=
- --

Ire· D.,e.·· F··e. '-0

gelen kadm terzisi

-

==~

=-=-::=:

ml:§1

bulunmamaJan) yazdac,ate iken yanh~hida 30. ya~1 nt ge~mi, bulunmalan §eklinde' yazrlm!l§tIl'. Yanh§lIga mahal kalmamak uezre keyfiyet i~an olunul".
lu.rrid "<In", Rlfkl ATAV Umumi nC'iriY.iitl [da,re ed~1'I Va.u .t~leri Ji.HidiJrtl. N,UlIhi

nanda. (3D

ya~ml

ge-;;-

Tahsildar aranlyor
Merkez lac.aktlr. !!c:z:anesine soru1-2256
--

Ankaradaki §ubesinde reknam olal'ak :!u!.tllmak y. zen yaz mevsimi i!;in. - mzbuyuk nmklerde(l. ELB:tSE 5 VE MAN1'OLA,RI fevkalade ucuz fiatlarla 'saul5 maktal ,oldugu nin olunur. [5 Adres: Ankalfa BEDiAVE FE1N terzihanesi Hal arkasmd:a .. Yen! hamam Apart.

=
~ ~ _ ~

§

==

=mllUUmUlllllllllfinlUlUlllnllUfllIlllIlIlUuUllunlurulllull
.

Tayyare
Hi 1I1~·rcpki~inin

Piyan,gosu
Jiiztiuu
~jjld nrrlii 935 tedi£

!muyu

"ahib-i \Ie Batmu

I

2 ioc; bce"ide II HAZtRAN

,.

SiNEM
YENi
hrahndan
BU GE.CE

. --- -

~Imlllill II~
-

=

--

-

LAR
BU CECE

[KUL"
Delisi)

ikra
Aynca:

iye 3 ,00 I· rad.r '
ikramiyeler1e

8AVDAR
(;snlcrlf cadd~si c;;viJr.ind,

15.000. 12.000, 10.0.00 lirahk

"20.000" lirahk bir miikMat varwr ...

j

m
1ItI~"~iii~iiiiii·~iiillliiiiiBii' i;jiuiiiiliiiimiiii,v_iiiiifl_d._biiiill l/ .5 iiii iiii
iiii

'iiil'·-.:1

I

Franzisk:a Gaa~ - Pau

Horbiger

AMOK 1-

(Malez}'a

temsi~ edilen

Glindiiz iki film: Voron.zefin esrar[ - 2' AmoH

lLKBAHAR

RESMi
sOzli

GEC1Di

\lmancl

GecelerL

yalll'l.lz bir fllm gostc:rihr.

'.
.

.

~ ~~

,l

.

~
..'

Hrl"dJnu~.

8 (A,A.J

-

l'irU,il,'on

Bu~/m.kmu

He

Ittlnu::nt bfl~-fmla ... ndtl.n ~e.nf'rnl r

(;i'ri u ' e, Ak~
{If:'rii-

~·ru·tut rfisfuunm

&,iiyiik

lru( ri;d,.·~i

mlstir,

Ad uurz

auwru.udll

I F. R. A·TAY
'Btl
§.dddiif"; r'-l et*edc: ~el'i Vl::"rit ~ fedalcii''hk ~ k~limelerin u
=

VSI
kar'Oz:Ye -

orem C; nar'm cenaze t·· ·

Yasll hir g..
1. Miiftak MAY AKON
Bunda"' ay a.nce. i,inin b4,IRa gi.JeJ'kenJ Ankara i t Y " nunda ,elJgi ue :!Iayg.: ile ugurla -

"rebe,

lias
He -

a iyc-t
..

Y.:lJym

DuyganhkN,t§riyat Merclla -

ba~ ,'I.. as f ~ narm ayl ~i- e b ~sagll I bild- _de .. D Ba'karumlzlD soylevi ..Toren ~ok iiziinlii oldu ..izmirde i)· ~tOl"enya p ldl ve hir caddeye Vatllf c.;lnal' a,dJ verildi

,.l"

Jli~m[[~ canf"

tie ,eerlheirfi'

valr,

A>lrm - ett~ibe -

Yu ...gu

Turk Havtl Kurumun her ta.fl'L tan 'IIerit yaglyor. 8u yanhm. , kileri gibi. g~ic.i biT butut sae :nagl

dun .rene 0 utQI)!I!iI'nda~ Igkat bu e'er gamB§: renginJe dor' tali/a parfa,r ~'i"eo U'~tl!tflm.lf ,C4UllI'IZ bi.,. riJvde, damarlarmlln hant Ue goz '"' Ie-rilli'll I!,fit. ~ehi'miJ "ir e~ ue he mil.r )'fgUlI ltalinJe ku.r'llad.k.
Ankara, JUn!l yah riinlerin
co

degil.

devamh

''lie ti.ikenmez:
,

biT'-kaynllk geliri olma.hdu. Bi2.de halk yurdteh1ikElSL ne « dir. bilir. Yurd - ~ehlikeJe dii,tiigi.i zaman, ne agllr ozverilere katie. ~
mlmalc: li.zllm geldigin~ daha iyi bilir. A,sd Plesele. anutra hepimi .. zin gonlilimiizde tu.l.u,up onen bu. iki haldkat.i. durma.kslzm i,iet ~ .L't· meR. U.

den 6irini daha YaJiacll. G wr reli ka/aklar Emnd,cz bugun bile bit' e.rg-aIUU'I' gi6i fu'lia " }'Qn~gurbiiz: uarllil ha,aiimiue LugaR bile bir D'iJ.a.8Ql' 'ahramant gibi dolffoftn1 V CHI' elQn ,biro golge
5etf.&wigi dUJ'ailnff

diigiine
kmllgl

yolunun .011 giclerhen herhe,'e gor ri,u1namlyan hir ~n.an- ~4f"

ile.

mum

Iki tedbir

ba,~ta

gelir"l

bjri.

f}tlrtl~ ..

hap birden elb~rligi ile b~an'll
(;3.ktlr. Organil:asyoJ1.

halk yardlJDlJu olfganize etmek, oteki. halk duyganbg'lnl caDI. 'lJ'e uyanlk tutmak] YardllIu organ.i:z.e edecek 0 '" lanla.r Turk. HQ.rJQ Karumu i.e: Pdrti dir. Ikincii tedbir i e Tiirki .. y;e'nin biitun ya.ym a.ra.~larlpm

Btl nas,l Jeydi; biF c811/ni:'ir 1'10 .. SIt karal'lp ka-mur olabilirdj; ,g't'lnq bi.r ~ilr omuzulII aneak t'CI§I:yabi/tli.gi bu fj'J.jj bllf hir urulUfIA 11«.,,1 biikiiliip yaJ1a tliifebilmi" 'ahtQ.-

..

Jiii bu gii~lii yiireh bit dokunufla na•• l bozulup Jurifilbilmit~ y"ragl m her gun daha ~o, 'azlp fin .. ,lq:tiren bit .zelra kaynQil. bit, 'fa Idi§le: llaSll ba~altp 'uru)'a"ilmif~ ti; Veo:bidlin bUill aT,. btl ferre-lie sine 'Igmtyan canil t"blo 60 11.11. _, ':nnelan ttqtlll bereherli varIa' iki .uru' aT In uzunlugund'a dor' 'tid, d pur9Qltmn' ·.fill'le 11::1""" 51gJ!rdabarnifli~'
Sel! iz: buIH,ia-.rl. bir,ibirimiz den 6,unlarr rorwyo" rJe Qn'm her &irimiz: bill bi,.· ... nar ,i.fiIlJe bin bir

man

&ir

gogumn

anea' ttq,JyafJil-

blr 1eknH;t~ pro -

pa.ganda. bir

,1lII1dittU" •.

Bizim ya -

yin ara~lar.mlzllI u sanatl pek z bil iklerin] soylemeliyiz. Propaga da sanatsmn incoebgi, her gun soyle ek. Fakat her gtinku )"Elozr ve soze laif ~Oyl enmem ~Jlilr lad In) e imrm verrnektir , En g-Uzel cum· iel-=r bilt: sokak ~hvarlannrla iki gi.jne~ gordiikten. ikm u'i' de fa, ha .. sonra, oJu :ve donu kli,eler haliDe gelir. Ok UUl1~1:. OK' nsa d~ duyulBelki Turk Hay" kue mu ya. .. yin ar ela unn i,inti. kolayla~br .. raak icin, res.im VI:! YI.ZJ artillle .. I'joden hizmd isteyebili'lI'. Bu ihi;r;,. meUe ve bi..itiin propa.ganda harevermek de gil. her ay veya. her Jill herkesin a~ok hir ey veTmek 'hi,s ini kokle,til"mekiill". Halla. iehlikerini bUen yurdda§laJ':IO yakalarmda her yd rengi degi,en bir rozel buhmabiBlr. RDzet i~ bir yaka, hava b!hiike.llillJi!!! "kall"§Ji ,ode • 'Vin~yapmam~~ o]mak gibi, biraYlpi ve biT kUSlllf beld,egi DiuT. En buyi.ik propaganda a.ra~JaI"lnaan birinin, ulJoJ.a 'ana" lII'elii hir§ey
kelmRde :i'um yuvguLI

aJttnda

ezildikten

maz.

ela&t bir :gun

i~in

aZ'!rok

Jen'ef. gorup ge~i,.mif birer in.an Jeiilmirliz. 5lJldii her birimizi'l yure.ginae l'aYll'rZ oUilerin QCl'" yotm'iyorlml, g.ibi ka/olarilmlzd,q bu bilmeceyi Q',maga~bit Irorrlii iUmii ro.z:m:ege uirliirJim),ordulr. Hr.lb:.ki ha'i'llat 'flr~lpla"r. CQRQUCU t'obiQf,. i§i';ni gormu.JIii; LIe gijmiif J"en"~ '"buwn ifinde VUIf'IR yiireii fadQh 6ir kiiriilr. ,gibi po..,siimiif dururken JI,ilIJ·. da riizgdr gene _erin _erin e~iYBr, iilarn karanilldorl onun gozlerini aol'durar'en yull,arJq giinS§ rene

gl"a/~i'~ aydnrighyorill., O,nu Ja. goliJr·Jiik.
Sel,.ll'i
Vi! "ayg1!

olduEU u da hi~ bit· zaman h_ hrdan erik rmama.hyr..z Sivil u'!ra.ks;l1 ga. u un m~ leketler kadar
onem vermeliyiz.

Va$'l{ (:mar lIJ cenaze [Dremmle, soldan s<JJga' ve yukaldan :ifiaglyfj dogrlJ: TBre'rJ ba~lamadall' J!a'lil.u:u beJdiyt:-.. tfi.k uabe ~i i: A fdtiirk'Lin gcind~Idjii ~eleRt; t.1but tap a.rabasrndfi; B. Tcvfik. Rit ui f'a9 sr;ylevln; vrrirkfn: Vasrf "rn3r'ln erlrinl,k; mac1aly.asl ve <lyle i: Itor dip/om atik: Partimizil1 r;elengi .. Bak.Jrdar h.u'ful!l yf: ilJY!(lVlllr: ceflaze Bl~Yl AnadQ/u KuJtibti', Kamtwray, kaf:fllJMi!I, tafi.irlt: heyk'f:'lr' onlilld~n·gf!~elken,' aruleri/en ~efenkler: resmi, d~igelerdel.1 "ir CIUP; B'a, A nilr 'ra kales;

I

I
I

ipepnJen orii/~ mi, ,if"" bir elek gibi onun do t,u·'a.II'1Jqn yiriiyereh" go: yrl§laI'lnm .'Ulad'i' lUeya f.i-rt'l'lderi.nin' bezedi,i,i bir ,¥oldan Gnu da ana ..
,)'II rJun

KaraYl, yumyen ~ denizi, yiiz.en t havaYlt gS;,!i.\n bilir. Bizde halk. goDi ile, inanma.gBi. ah§l'Dl~br. Sizee halk ka.hra.
D

hynun,g

blrd,,'_

sev,er. Af'!!u:uiu,al

rekorlarda

ve yarn~hlrda, ve uzun lU~u~1 ['cia ad duy ran u~manlarlnuzln rt. IIglnl gOt ek isterlz.

H

l"

gOn h@~keli.me

Haziramn ikilil:ci Mosko'va'da on oef'e!ini vermi~ CiI~an devrimiD bii.yiik 'Ie degerli ~ocugu Va. sif dun, biiyulderinin we utllliun I )"81 ve gOil ya.,lan _'rlnda, ailr we y sla bir lo:renle. C becjdeki AOD dinJenee~ine gotiiriildii,

gunu

«;.011',

Az. oli.iI'ell' a rdla:r Inall. bu !kadar buyuk bil" !kedet Ve ij.zun bir·k '" mt,lard.r. Olumunii ilk itittigimiz gUlulen:beri radanbil" llaJt B'8~·

I

Dun' Ce,'u~-d~'Je V &••
PJl~aeaiJ isbJ.syon alanma. mil "Ie bW'a.da. uzeri siya.h ki.ir uye konulmu,tu. ge:ttril-

ra'da Gnu boyJe anslzm

mi. oIma31na

k rln,

dun.

kaybet-

Alilka ..

U/us ba~ranba§aJ"la"u.z. kelimr' i ile "krYOI. TiJrkiyede fJ .• an gazete ve del'gil,e., re her gUll verilen .5 er Kelimelik list.elel'i de yazlyoru~. Bu list,eyi basan gazete a'rtllc bu lielimelerin osmanhcalanm kuUanmwacaktrr.

ni fl"an .,):1. 1 abine i
Kabine giiven oyu aldll B. Lavalin p,rograrru
PflrisJ, 8 (A.A.) - PIlt'IGfflet.l'lo Lcu;),al hQb,ine.i. lara/InGaR idenelll tam yetkileri lGt) " hll.rf. 324 9),'0: onay'aml§l'u'. SayllUJi(;lrdQI1 101 ri oy v,ermem· fir. bild' gi dun k am gat 18 de B. Laval tarafmdan pa.rlamento a ve B. Derat' ta.raJmdan sena'da. okunDtLl~lur. Bildiri~de deniliYor iii:

mekten duyuhm acr, bu, '!,!om !habeTio ;1'1( almdlir gijn,cien dahl'i. 'Z ve daha, hafif dl),iiMi. Omi taflllli:'ill, olan~ali'ln be-psi. !lyra. I~, bu Ilte,li, levimli1, iyi k lb. Ii, diirii.' ve 'lemiz.d 'IBID olilinii.. ne _iH..,drlall'. DOUR ·,"d.a, memleke1t kendtilinden ~ok Liiyuk i~le:rbeklenen bi, devrhuci \"e tet IlIIdrklaruun hep,si de (h~'ger1i VIie

,.Ih

Yeni ingiliz I(abine ninin Ii in I~ekli

na alan fukul'biJ" 'fJprq ,'o~luju Jeiit .. .:;atqrnR: - liz &ain idi. BiT iirHilu d4Y411,Qn bg I U~U )'u rdungonliine Tabubm valondap iSI,asyon·1 ),ol(ulluh o'iimlii d'ullyada 'allbe alan ns. getirm lode asker ve po- I leleii sadQtRn en biiyiii 'amll$i • Ii.! miifr@zel,eri JaYll toreni yap'Ir. Va'I' diizwun IIa,yat!nln ,plan, .. m'[Itu·. ~I'uunu bu bNyii' "Qlz:an~l'a "a .. pail •. (Sonu J iindi sayllada) iir" bcrYmK1'na &ardmlf ,liiilfl' furA de:dQ'nl fJlbi dun Allkara"lUn. 'QkaJrlGl'nu/,a .Oon B',e:zill'irilli )!'Q'10

"1, koynlJl"

r

pan V'al:~/"bir zamalllar

e,n :giir

lie-

d'l'llutulma.:z. bi ~ d Qat diilk.

ka,yb eUi Ie r .

YIRMI BE$tNC1 LISTE
~. ~ Meyl,
h!!m!pyul -

Ve l~te dun Doyle bit- adam. gom" Dun mlllhtelit katal~a. bagll ijz , staRbuld,an Ankara ya getirHmi, olao Vaslf Clnarfrn la.bu.l U !Ia.at 14 e dogl'iIJ! A 1'1 ka ra. asilbllYJ S.lihattin, Merkez KIJ • rn -laiflll Albay D,l!rn;nJi've c..UVE!I1Uk DireJ!dorU S ,1ih ile PrDti:~I.kol i. '
bi .. vag1onl'

ginlih
-

Ejlim, Eg-

M,iilemayi.1

Eggin

Ornehler: I -OglunuzuR' me eglimi olduitUIJ.I f,iUY9 .. 2 ..Bu I,',; 'abul e.tmeje 011U h~ l e egg-in bul PHd m.
(SO/1!.l Z

~e,-

, Pa is, 8 (A.A.} -

KabilJenin

Lon,dra, ,8 (A.A.), - Veni .Bal~ dvin kRbine!!,i §Dy'le kurulmu,lur: Ozel kOHler ba,'kan lordu: B, Makdonald, Lord kani§.ehl'l," (e~k1 su hakand lord Hail§am, Fina!ll Bakam: B. Nevil C;emberlayn, ICji i,ler Bakanr ve Av m Kamal' 51 ond,er saylav,r Sir Con Saymen

DJ,' ~~Jerr; ba.karu {e5ki Hindistan
i~Jeri bak,!lnT) Sir Samuel Hulf',

,iyle 6l1j1rmlf oIdu.jll, Kamglgl'fA Il"'PI I oniin'i1e lie ugil.i par,fi inin ,el~ii'u/,e biTer daAiA. dqrd.,klflft SOQ'ra biiluR ,(uirl~ilf ,miiJd'etince. ,)'o'iunJ alii ve em ri nden 1H9 .:ayr.l .. ;m'aJf.g~ biiyii,,6. $elinin "'uz:ur,urildq: temiz:: he5l1blnl ver-,itken 0 'adar yiikselmifti kit ,Yalmz D' zaman, ilium" giizel VI' hutlu bu/"nl Irlm __ Ne mutlu V clln'~a Ii'i, ."'illil1l~ dq dim/en hi;; Jii~ijrmed;gl Ii.irll baYJ·oglnl olwmii"de de omuzundlll
hJ~ilyQfah top'l"ag,q

'Ult1fh!
0, 1"d,:uJU:t'

rum.

Hindiltan

.net sSY'(rJldaj

,.._- ~

bllhmduklan

h· hi

i:!j;i,eri Bakal'lI (eski Bel'lsftle Hh.<i.¥l) Lord Zetland. Sii Ba(SOI1(.l

Dune '-aJ.ar ~isi iJi.
BiII~iinJcl'il

nob·d~

&!ontCli

rI. LlQl~an oF.lun

ya-

J. ,cii siily,fllda"

ad'., .. bekliye-ce'dir.

YI.fA Z

UL

u~

_-....' aVUZ
BavaYlCJ 2MUOY

it;in de 'Ie'

a~at1k Hi.jkUrnet eker ve tuz iiatJal'lllJ i1Jduirken~ balklD J" a ~ r r i ~i~letiJJe ne kadar rlgjlenmekte olduiunu bie daha giistetmittir.
I

=

I
Romanyadan geleeek gocmen1er
Romanya'dan geJec,elr go~menlel'i getirtllek i~jn ik; 'l'apul' Kih; enceye gift •.

to:"
I

Diinkii depr m
Dun saat 12.35 de ehrimisda haJj f bir deprern duyu]mu~tm' •

ha, ..
Kmzday Ankara

Hasra, va r sa liye dondu. Ge~mj§e ya:z
hazleJa! Siz bu
liZ?

IJ J

r

Jar ve g 6 rum
ma

.*~

KUl"umlJ tara·

s ii 'leT it;inde bit dene
thaT? GeJHeg;nl

ls;ranbu/. 8 -

r

h Ia n

kt

Imrlan §eluimizde yapdan "Krzrlaya uye yazma haftasr, na dWI ba~hmml~trr. Bu ha Ita ic;;lnde Ankara'da btl bUyUk: sevg'enlik evi-

Erzi ncanda deprem
Er zincan, iin y
w

(A.A)

-

Bu

e.abah
5niye InsaRl:a

'.3D doe01.. ka-

iii U

do"u y-'niinde cv yrkrlrrustrr.

;~i iistenize alma

fa bir

~ ~ Ii ; n e

gorilyar musIJ.

Onlvers-te

e smaelar

o

k. () E iIJ. 11 iIJ £ u d,eiflim. MUIr. Buyiik B,rieany8mn k a r I.l n e a k. I/Bfmdan bi,idu. Bit ij n S e z i lie, ba~lm9 boyle brr leJiik.et gt!!leceiini anJ eedum, D u y gall J I k iy; bir eydir. Fakat u y m a elk I. dam} n hi~ sevmetn: Saylav ar/fada§IMlnli!2 so.n Rusya g e x i I simien pex iy' Ben himst!nin
U )'

bltanbuJ, 8 ~ Oniversit.e fire lakultesinin birinci slfuhn.da S/'uaca girmek. hak.kl alan 254 talebenin 194 ii, lkine! smlira ZOO telebeden 160 I ii~uncii: slmfta JBl 'calebeden 144 ,u smaca gimi. Ve bu' ders YII, j~;nde istanbul /ak,iil .. tesindeIJ Ankara talehe giUi. laJdlltes;ne J30

mise on bin kadar uyenin yazrlacag[ oranlanrnaktadrr, Dun akioam radyoda B. Dr. Ra~ gIb Knnlay'm ode,viCrlnl a 1111.3 ml§. Anafartalar cadl"lesindeki KI"
zday sergisine konulan radyu halkImlZ3 bu haY1I" evin;n basan,T[gl i~leri saym1i'tlr. 1] hazlran sail ak§aml ~ehir bahceslnde biiy:iik bir eglence ha-

v
J'lp

eden
yo

Vicldctij
Blf

Lir yer depranmesi

mustur,

{UF,

Bugunkti savrrmada gecen krla VU2 kel imeleri
Alamak
Ayt:ar An

tturJ.a.r.

dijndiilet. Son Frapsa had',isefer;l'l;n iy; hie 0 z e tin j hBZJIrlaYJlDlz. Apk dCliiz pislik. uyami' kala san I k 8 tutmaz. Bi.iti.in ogr,itmenJeri cgJumJZU17 t:i!:iIl g i i ;m indell 1l'.Q.f"
lJ

-i

'lalla

= =

= TaYln
MLlhi'ibll'

et~d

j

Yarnn giindelik
8 - Kal1unda/d a~lhIlga Aali' 6aZJ Ifurumlar.rn camar(esi IUnu i§~ilerin,e yar.rld gfmde .. Jilt. verdikleri habet verilmek.tedir.

En b,uyiik

:; i It

I II ,

• Jar

i~ndf' bill! lrimselle ,HywJ eg,m..

IsrlUlbw.

Zlrhmml~ttr. Aynca balta s onund a orman ~iftlig'in.in bira parkmda buyuk bir gardenparti verilecektiro Biiriin. ankaralrlae bu eglence· Ierde bulunaca~tIr.

AYrl lk = MuhaliI

=

isYim

Diyev B~yOlflat Dilek!i~ = btida
Emekli

.te,.

m. Balk i~leEinrJe bi~ bir .zamBO a ~ .I i e II a/maFlmz. .'raJ, adam, en ,etin d'ij ,A il ' leri IlwilmaeyeleA iabDl B,II mi'isllerdeki
Vars3Ira

YakaIanan ka~~ar
i!;indlc: gUou-iik mu,· haJaza ~rcijtii biJ-i ilrHi 55 k:I~ak9., 2489
GI!§en bir haha
k:j']'i) ~mriilc

Endustri = Sanari Etke ~ imil

= Miitekaid

Etki

= Te:nr
= Ami]

Etke
Ewgin Genel

kelime karJ!JJdaI':

-=

M'ustou.el

lBersam (haUudnation) Oorums,jj = Hayalet Yaz[klanmak = HaYlnmmak, 'telebbiif etEII 'Cekmek = Mahzu Korunuk = Mahmm Korl!ln&aik = Hlmaycde. elan yer Onse.zl = Hissikablelvuku Duyganhk = 'H'assasiyet Duymacik = Smte husasiye~ Gezi = Seyahat Duyu§ = intiba Ozet = Hulasa

=

A... "1· 1· Universite 1 ,g'en~erm

.. gezist

k~ilgr.

12'3

~i]o

t:t:;.kiit

avarnan

n:u:ci.diye, l023~' ad~r' srgal"J !tag. dr. llIir tUrek. bit' tabaRca. at ka'i.ak'i~ hayv..ulIJ' e'~e g~~ifii.
mi1tlT_

ka~aCJ. 5550 giimii,

(iern.oy = Re:yi.§.m (iijrevarma k = Z iyantte
QUvenlik == Emfliy~t
=

Gcn.~1 i<:pe'kh::r

=

=

MUdaei'lJm~
MiilfIIlitt:ili buhli wnuml'

lstanb'w_ 8' -

kfJ!tesinden lJ'8doluya. len laku/teslnlelJ bir grup ds Balpa mailenJenne gide-,

Onivel'site la~ bl:r g:rup emd i~in A ..

G,uvcn oyu --

Cankn]

cell/enli,.

ilbayhgmm finansal durumu

(iio~men [josttri
ITha)'

Itimad Muba.!;;Lr = Tez:.ahtir
VaH

leri

11gi. = Alaka

Arjantin turizm genel d'rektorii
B """"'" Tiirltiyedeki turizm Orgiitier.in.i gormelt. 'lTe ilgili .. lel'le. hO'IJuJmak ;';11 Riyo do , .. neyl'o tu.rizm ene' direlttal'ii IstB'nbula geld. -e tu.cin~ kuliible Istanbul.
ko'nu:itvA'tar.r'
:5'OJ1t'3

Cankm, 8 (A.A.) ~ l1baybgm
finans i§leri. dW"'llmu §IOyJedir.: 93.4 Einans, yIlmdaki gelire gore alnn yiizde doksan be§tir. AlI~ mID bu kadar yiikse olmasl U e.komomisinin iyiligini gostennek ... tedir. 935 finans ydmm biitiin gelir .ke'simlemesi maym i~erisinde tam~an.vak alM1 bUro lanna Yen mi§t'lr'. g35 Jlh .sayrm verg!Si dt: 3'D bni lira ~o'kluk gostennekte:dir.

=

Samka

= Huralrc!

Uzgidim = Hus.nu balD bareket SJ:km~ = Iswap ASIgCJl = Menfaa,tpcnSlt Du~ku = Maglubiyet ,. Kok'en. !i1kag = MenGe Ba SOn ekoDomi ak,mlsm "0" e lJ1 J len 1Ja.l.bmla bilgilerinizi sayler m;siniz? Eski zam8lJJ~l'l'da en biyill del/Jet adllJDlarll1llJ f II .t, i') ooerrandu.
!t\.*1io

l!i'giider = iMaslahatgiiz:U l,y:u =MlmlulI' amoy = Efk8.numUJDi, Ka.r1J1i'i = Ragmen Ka'tDD = Tc-rkip

Kaps.mk
Ka.w:tm .Kesin

=

Mahbua

=

= MefhUIII
Ka.t~

AI vtapeya git.

KUTul = Hcy,~t

ri.

Ok:ul = 'MektelP o rani ama.k = TUl'IJln e
On.emli Dzgiir ::::::Ebemmi,edi

_I

Telefon ir eli kapitallsUerin. lerind D B. Fmnk .1lanbulda
Istanbul, B -Istanbula gel,en teJeion sosyetesi kapiralistJerin-, deEl Jo1 Frallk'JlJ BaY't1QIrllk Bs.ltanirillJ'IJ' iine,rge yapacai.1 sayleI

Sinopta kurakhk
mekted__ir. Tiitiin ve
tchlike gosteriyor. Swab, B (A.A.) KmaklIk sir-

Or gUt ':;:;;. TCiki1at

= Hl.lr

Bir dell',;mc; i.ildi.iiu z UJ8D. ,ljjaSUJd' 0 ,-, E sip'.... D9'Z: omm buyiih harelteue kif lJ1,akt.1i1 'YeT rlolf1undwr. Aglt =- Mersiye

mr iiriinlcn

,C'z!!!l ;;;:;:HUl!!'Ulri

Saglamak
Saptamak

=
=

Temift elmek
Tl!'9biit

!agdufu """" Biasi ,dim
'S'"'IIC'8'Hk = §eU:llit SOJS2il = Mredenl .Sof,av == MI!su.liyet
;arb:illY

n;yor.

•.

:1,.:1::'

' ·r gun bet k·elim Muilada, ~pf . .'.e
.11

Kamutay bahc;esinde A~Ik hava konserleri
C,l.imu.r BalhD