K(l,.ltij ..ulff'~ lman ;r- f,u: ,.anr ··Ceu{: ';uvve/~, tulh hutoUk kuruflrlJ!' flU I.. rmlml~, a nmllu.·uu :U1.jJft·lmi~lh:·.

KnlQfI'\-(I if 1m Iw . e"'en'e lIitlerci .. 'n "erle l I"afntil:l ~r " W ullIn '_'rnm._·lual'lr o'mw_lur.

.

£iinJeli', nlR TEflBIR
Son birk<t.1t- )I'll iqiride. genel
izmetler goren bir'fok blrakfgh (imtiyazh) i~ler, devlet e!in ge"i:ti. Afyon - Kas,aba demiryolru at'ln ahodE. Aydm demiryoiu ha~itand&nberi devlet mah Dl&rak iI~ liYII:J1i'. Istanbul veo fzmjr Tllhtunl.a. r1l arbk yi,t.batnci kapitaUer ;liin en kotii bir i~1etm.e iii! ~ok kazanc;:: getiren birer kaynak degiMilr. Her itci .§ehirde, lim6n ve nhbm i;ieri devlet yonetimi :dtrnda yalDiz rurk ekoillomisinin 0% a 'Lg.mm kul1.. I1IYoli'. Rill i~JeriD devlete ge~me-

BA~BAKANIl\IIIZ Trah 0 111 gi..ti
Hopa 24 (A"A.) ~ Ba~,bakafll 1smet (nonii 24 lremmuz sabahm
j

Artvin'delll hareket ederek K",arl:shane lIe Margul baku mmtak larun dola~lp Hopa"ya gelmh vie T l'a bz on"a. hareket etm; ~tir .

J

po ya a esistana s -Ii gon
zesi uirunda harekel eUigini sO}"lemekte UTai' edilmesi ilrtrk bOjtur. nevre'de )'apJJm[~, ye harbta ya.raIana larla hasta~ara. balnIQII'_'_~1 hakkmda olan ,arslluluul. muka eleyle g~rdigin; Isvic;re fedel'a~ konseyine lbi1dir-n1i~th" I

••

Ha)' t; tinkayam iz.ni ..d I· tiidle -i
lzmir, 24 (A.A.)
.sehr·l11~Z'

Italyan hasmr, Ingiltere ve japonya'ya. durrnadan canyor ~ Fransrz gazeteleri (Illuslar Sosyetesi diirtist olmalrdrr) diyor .... abes harbr bir (somtirgeler H harbr )ml dogura,cak?
Egel" bo}~leotsaydr tin'in Cenev-

Roma. 24 (A.A,,) - 1l1lgirutere. nin Habe 1stana. illih gO'li1lderm~ mesi yasaglHl kaldlrmaya karar
verdigi Ihakkmda Londra. IJaze -

den. Ol1ceki haUeY';ni biliyoruz. Hi~ hiriai de iyi kurulrru.;~, gerei;n.d@ I let bir haMe degildi. _ydmn demiryoLu. baA tan a~agE iloarTlmak istiyordu. Yol ar b8l. kmllSlIz.y pilar ~ok eski, tell: ik Ie pasite du,uktii. 8U1 halile verimIi Ege'nin e~~iz uriinlet'ini Basil
ta[yabilirdi. :va pek ohu:.ak, Yilhud la baklmslZ: Ru pahah bi .. ta-

de bululunakta 'DIan BaYIM1drrl,k Ba.kapi 8,. Ali tetill1kaya. Ah,alll •
cak'ta Aydm demiryollall'l. is/tali yo,nunu. aJilrepo ve cile:polanm gezmi~lerd;r. Bakan, devlet demiryoWlarmm yedinci ve ekizine] i,letme i pekterliklelfinin bir~e. tirilmesw iizerinde de incelemelelli yapmakladu" Oru,yderimi'2.i koru mak i.:;in Kasaha h~~hnda fetir; -

telerinde '~Ikan haberler bura.da biiyuk b~r ku:g1flllhk uy,aJtclwlim~ilU".
ha~yan basrnr,
l' Is~~e

r,edeki prolest'oia:n ayak alhna abmil' japon orduhlrnun tin'; salKma ugratmlli!luu

bu karar

dola-

tnl~Hell"eye ~iddetle !fat-· maktadir. Giornale d'itaWya: diyor ki:

lin; idi? h_alyan uhll!!ou ingilizle1l'in ILIlushu acuyete!!li IIIUtskesw aJtmd" habetleri ken,dine karl] silihlan-

kabul edebmr

B-iJ etciler geliYOl"
Genclerin basarrlr turnesi

" Bu karall' Ingilltel'e i-e Habe~mstan arasInda 51kl bir elbirligi
oldugunun reddedilemez hir bel gesidiT. halya. bu karan Ingil'lere. 1111n halyaya ka1J'~1 a-;~k bim" dru~. manhk hareketi olarak kar~dar. 1talya bunu bugiini~mn ,ohlJugu giIbi ilerisi i~in de go:zonul'1Ide hulun. duracaktrl'. Londll'a'da Buyiilk Bri. tanya 'n.n ancak uh u ~a.r sosyetesi nin benli gi ve dulf'l~ a bilonl~ ve Iii 9

dli-dI~ml ve italya'ulH katlanmak zOl1llllda. tutu1duiu srlnnbla.r dal1a agIr olursa Lunu Ingihere'ye bol"~lu ol,ac.agrrn'[ bUlgun billl1lektediJ". halya Ingilltere'nin bu ka.relketilili unutmlyacllktur. B,ijyiiik Britanya der.5 V'eri)l101' ve itaLya gunun birinde bu dersten fa.yda~anma!iml hi _ Ieeekrir ..,
J"ponyu,

,Imadan

dola.y; uTiiniilll degeri ek-

silecekti. Ege ~evresinde dola anlarm }'dm demir)'olu iizerillde ~ek-

len ~arihnin bugun }'ilrUI bu hat ~ til da a.ynen 'yer~tilel;egi hakkJnda diyevde bulunan B. «;etinkaya, la!filI~rdle ka'lacakJarJ bir hafta it;1nde

Hder' 'bir gunluk ezilll~ y(narc'" unll1tulam a. Va!C"onlar kohoe ve kenOE!.

1Ci.i~uk n deres havzasmda b " laoan CelJad golUnun kurutulma "
M

IIfJb~.). l'emll . iUilr

ba.stk~trenin kaldlrdlgl toz flrll nasli h;.inde nefes alma.k 'bir i~Ka.sa.ba demiryolunda da du . rum Aydm lnkindeD pe:k baiokEli. degiJdi. Ekonomik akl' buralarda da ~ok gu~lettirilmi~li ..

ve Menderes 111erin· yerinde

------~--------...~.,,~~----~--------.
do]u

ya.ta8unn yegJ:"imi gOJ'e.r.eklerdiJ'.

~nfu'e.·i. il" n
Cenevre, 24 ( . A.) - Bir LaI!um japcrn .a.janlarllluD Habefi:l-t .... lila ula~tn]'lmak uzere Cibut,I'ye, evgin Olill'ilk bool miktal"da .si1ih ve cephillile yollamakta ohhdrlarl burada I:.a.ber it'lnm ,tn" , lttd)oun
R ,"","'"

11" Dun

ia ISIUa ge~mi~ olsun

at 18 SlIIla.nlllda Ana dO]L!I

Biz bunlardan laJ"lnd k' ~al"ll ll1t.ek.
Y3.l'dl.

t[

de-:vlel de iryoJidemi tik. 8"

Aj

OS)

ku-

l"iII. gIllm ~att ara .. srn

aye. S~rnd, dev'et, Tur iyo;;' ni.,. ba" a yerleri.Dde old:u.~ gi.bi bi.i:tun Ege ~e'!iITeslnde de iyi bir yoltuluguo, ekooornik bir t3.§rm i~i nin demi ..yo .... rle olEic. glnl ya- In da oslerecd'; r. Izmi Tlht 'DII1Hl aCI ltalii heniiz Il,mllltulmadll~tlrr. Bunu ileteD~ ler T'i.irkiye'de dev\eti, ali! iUerde

dOl

angm
.. 1:

Ik

1m... r ,nlrnmn,
7'i.fI

fit"'

U,.IFUI

U.U'lj

heun::u

I'H151n1,Ingll1z

l A"

donailmasl

~tfa.iyeye

hahel

dan ~skenderiyenin dolaYlsi)'~e

•• - ~~ ItaraI t'In· bombardmman

..
Bu
.spO.l"{,U makillB'SlrU

vet;lmi~tir. hraiye geldigi za .. man ~atI kiri! • leri alevler i~in. de yanmakta

edihne5~IlIiB 53 UP(;U

ymldonumti
.

flLi tltiyr;r

uzun ya:zlta, yazmak

iell. 0 sll'ada !J~d
del~i bil:' Jfu~gal
estiginden yan gIn aoem)" hir durum aJml,sl. cia. i~erd@'n VI! dl~arda.n verilen bot su ile ,.angm yarllDli saat i~inde ' on dU'I'ulmu,tiir. Yanguun neden c.;lk~ hgE ke in olarak benijz bilineme melirtedir. Yalmz en fazla a'e~ b.ca e'tr.afmda. tophlndl !lima gore yanglnm bwadan bai]~a.d~gl sand· maktadlr. Maddi bir zara.r Joktur. Yal n12, elektr-ik enstala.syoDu rdan rak bozuldugu dan Aia.ns if aria. 1'1 dUn lJeee mumla ~all§ml~1 ·I'd.,. Ajansm ist - nbul·3,. bash rnakin ~

hisse sahibleEini aldataeak biT~Dk bilelere 5i1pml~lardlHijkiimel vakHnde i~e elk.oydu. BunlarkotU we bulalk hesablar.mn i~indelJ'1
~Ikamllyaea.ldannl anladllarr ve her fe . yazllstu blraklp gitmegi gaze ald.laT. ~stanhul uhtlmmU1 hir ilntll"'e'

l
gtafh ne ar,aciy~e a,l mmliJtIF'. A.na· doJu A.janSfn,B ge~mls ohun. m..:!ri7. lel'~ de i~leme:mi till'. Haber.,er- Lei.

ta we MIAUI' ulu!al partlsinin iJ1g~IiIz ahnmaslnl prot - ede.n biMi rigini yaymaktadn"

lc .... ,ine :tirdi.

be

CeneVTe, 24 ( ,A.) HaistaJlID Paris orta elt;isi, mem

Bi iklel federa5yon\l, hijlgeler~ de nazlrladlgll te vik yar~,malal'l~ na memleketin en iyi bisi'klet~ileT'i olan Ankara bisiklet~ileriDiD de ~irmeler~n~ ~agl~una.k i~in Anita 'I'li!"dtm bet k&:~mk hir takmu 25 hazmran SiII,b,du leziye ~Uu.rm'll''tIr. Bu bisildet~ill!!!r buy-un ,ehri mize donmi.i~ olacaklsl'dlf.
(SODU

leketir.in 21. 7. 929 tarihinae

Ceo

.5 inci saVllatl )

po derdiya,rdl.

Rlhbm!uz yerler ..

den nhtlm Yiillulmak idn bir,"ok paralaT allngu~ken hi~ bir ~ef ya.~ primanlI;.h. Bllnm 50ranlar 01 i.II ~ IDI lIuydl? Ge.~ i devi.-ler~n aiitun egri yollarmda yuriiyerek boyle bir 50runun oniinu kapamlflard[.

Tan:msal maddelerimizin ettidlerinden abnan sonu-;lar

n diinyamn n e · olaca.... · lla Ildl
K.urulma ; i, §i1~mrhCI bir h~:z.l Her~ilyen devlel enduflitrisinio yam ba.~Inda, il,er! ~.eknikl1 Mr tarIm ya.ratmak uiartlll'lU'l'II gun ge~miyor ki Rliisbet boor OIllilll;:una ka'Vu~maya!lm. Talufci olarak tanInan orta. Anadoluda bir glelii' kaynagl olabaecek varblk:l rdan faydaala .
Hlp >Dna ka.mugasIya

z] .ara· ,
u:dim~er L!f~.n ),ilp.Jml,br, An'karam,n kornu.nda sal,dad'ijl by deger'li M!lI.ddenin tath ,ira veya til-' ralr; naUnde Ile' giizell bi .. a.t]~ maddei o~acagun ve iirebnenin aim lerini lam degeriyle lea.r mlay bile~ cegin; aniatmasl baklmmdan 1£1saca ahyorlllz: Kaledk u:ziimleri iizerind.e ilk

Biitun 'bu OI,IUI anmakla bi r yere ili,mek mltiyoruz. Gefien lily iiliinde Istanbul telefon sosyetesiyIe Ankara: d.i1. lIZUnkonul2liDalar oldu. Devlet te.lefonlarm atm al . mak i~'n en lyi ~artlar ileri ,urdu.
sonuc.a va:rmad •• 8a.YlI'ld11'hk Bakanlrg! Isianbul telefon'~a.rlD~ yakmdan kontro\ dmege ka ..ali' 'Verdi. Bak:anl.k i,yarlarl so~yde i~ind,e ~al.I'lyol'[ar. Kommsyon ilk if alara' §'ebekenin onanlma6.,u LIe fe.i,tdr" Imuvdlendir,ilmelini , gerekli. bulmu!jiluir. Bu. giisteriyor ki BaymdIrbk Ba.lranhglom 10 yete uz;l! .. illdek~ Ilkl ilgi.sj" bir~un b1r milyona ya..km nufuslu ~ehrinF lelefon51lz kaJrnamas,1 ;~indir "Ie o!yetellin "g~di!j.i",de. boyle bmr !eh 'I~c yardrr. Dem'ryollarmda, nhhmlarda a Inan oru:mli tedbirlerin, Is a. bur lelefon lUI icin de ,dmmr, oldu .. gunu v."rmekle, hlitun mern1eket !Ieni, Ibir gU7e:nri!k idmdedir. Kema~ ONAL

istanJlulda Loza ] gunu
Istanburu, 24 (A.A.)I - lO2.all1 Elmd.la. masmm imza.lan[hg'l 2
temmuz guniinii kendilel"ine bayl'am .ran hukuk~ular bugun sa. ~ at 15 te iini'lo'ersite konfe:r-an 15; a 10.nunda b,r top.antl Vii: ~IDren yap·

Iii! hil'

yal'ar bmr h,a.le getirmek idn yapda.n ,pUn~. ettidler,. bi.u: orta An@do~lfi'lI'1l!Jn iJj.1n'm.

da yijrz)'~narca kahp onu froil: za . man eli bog-runde lun,kan oItah.1 cr" da.measIn1n silinecegi:ni, yerine hoI \I,e Ife~i(miiriin~eT1ni Kendi elild~istri_iyle ··i§lenlDi~ madde ha line sokan ekoliiomik ctiziilamlar kUlru~ablleeeiini an!atma.ktadlr. Bu eliidlerden biri, Ankarilmn yan~ ba.lulIda, 'Kal dk'te, ~ok za ~ man. 8Iu=,'1bulamadlsmdll'fll '!rih'u j,

eUiJd i~~e haJkmm
(SayilJVJ

bil~'V1Il'ma.!ljyle
r.efJJ·,iuizj

yen

\ley,a

il,j'oOk

Pllh.;;!J~uilo&

lIIOatlhm

ml,lardlr. Tmkhm n'l:khm do]tl alan s.alonda. rekUi,r B. (:emil Bi~5i!'1 ve bir~ok proFe.sorler goriituy,ordu. Torene erkinlik marl,iyle' ba,lan ..

dr. Ilk sozii alan B. Cernil BUsel.
uzun ID,lerinde. Lozan andla. .. mastnm, kurtuh ..~ ,a\!'a~ln'J:n heaefi olan tal1l ,egemetilm'igi uhnumuza
kazandITdl g:r. dunya tar~h~ni'n en gii:z:el bi .. !aYlfail olan bu sa\l'a~m iki safh amdan b.rinin yurdu 'kurlanna, 0. ekinin, erkiinlil e ege rnenli':i kurma. oidugullu anla .k tan 50nra Lazan bal'l~mdan dol " n biiyuk -terefin At ... ij k'e aid o~ gunu 1!1 oY'ed i.
(S"n~ J U.;l'di
S1fJ'jf,f;Adll'j

__

-

c

'L

.... i""~£~ -. '.~ _ "
.A... / }';:-. --__ " _ -. I
J'-J,

4o'L!'--'"

oJ"·4

.,.--

.1.•·
II;

"'r',!~~.;.

__

':,
II'
I I -..

'.'
-

..
r

.,,_

'.

_

_::-,....... .
~ ..

",

SAYIFA Z Ankara Z;raal direklQl'liiiUnun Bl'3.ciyle g~eD J11 ikinci le,nDde yiikt.ek Ta.rIm ultitUMi profetat lerioden Doktor Cem ve uillanlar. K.a~Kiie 8it01multur.
Tnnci
lj.Jnlp

ULUS
faluil!:1.1

iPa
bod.

K,aleci.!iI:
JlOliI

iio di-

Q;l'Iilirild:c bu ~Ilru!um~tu·.",

tlg4.1i bakanhglfJJ
~kt.ijdiii'inil,

kno,m:.

\I'~ pl'Df __

.fil

E
ITALYA ..,_ BABE'r,ISTAN PI'Pft.IJI,S Im.slln& rdrllllt-DF ,o8yelel"llrnden dii".ibtliik isdyor.
..... lBu lIab~lri gazue]u, lIJ~uslar 'GIosyet-eMnllll'l. geletc:k rophmtuH ile u.gra~m.a]nad~rl<J1l' . Mate", diYDf ki: ·"B'IIIgi.ilJ'l.ku duuunagijre, Cenc:vr~d~ italy,alfl ve ha.be'i tnleri arasrnda bir lIIa:fpl}lll&mn i:lnunc g(~ilme:si. hi,~ miima kiln gtiriiruniiyol".. Bunda:m do]aYI en' ki5tll i.lnimal olarak 15 jne~ mad,de[lln yeril!;Hmcsi du§iinul:mektedir.. Bu macldeye

_itlerdlr. K.!e.cilde 4500 hektar b i" vat· . u ·.. 95 1£0,,. b•.gc·drkla upa!lu .e n.doh.ul'8. :aJ3:gIJ: yukarl hek:t.r '-tma 2500 kilo dzWD almmgm-na

Imnal

ra gevketm.i

tz. Pro
HIlI

LE
R01R-fl Roll"" Jlur,u:nnlu
~/Jk

ne~ dahl. yapm_ '1'1:' k - UI linden iyi ola~gl :mla!llml§tt:r.
iizlimde-n
)1:lpd"M

ei

~Il

'&VmJcu

il,

hep- I

U5 e;Lna

BtRLE~JK DE\lLETLER'DE:
A.m e rihda

,~'i

mlnn

I§ilre--

)·eni pe

lI'e,.

VI:rmi1t~I',~

raift!

'i!Qyg Imlm.akbdrr. B1II heath en .... fllamtl ~ir heH.bhr. B ilal'da.
prlan eltid ve atd n bi.lge 10 .. •• u.n•• biT' donfunden GOO- son • Uo 'lead;n iiziim elde euilm kie ~ ir.

il.[ede idihn _iiriinij 11 milyon

l1.j ~ '.'
l.~
" ~ SlkLtti

-

JP.a:dl;, Zt (A.A.)

~oiab)'oJ'
NeV)'or.k, 24 (A ,p..) l~il-cr anderi B. Mak::a §d~r. SnaJana i~inde Te['~ rehallte'daki gr~y"in. yarlifll bitcceii:in:i bildin;n,htir, Bu, Ignv yiizLiI1r]en, iki giinVar~o",a,

l.iC (A .. ..) A

Gazetcler

0-

~

!1. . nc,

;::: -.!

Kale:cigin del1lizden yiiklekligi '50 meludir. 8aglar~n yfiksekHgi

ii.zaf;ye 0.'9994
:1.U ., Ui.O (I.• U6
~UBU

- ->.

~

..

l-a :J
Ie
rJ:I
;:II

1I:l:::tl

.....

~ ...
IN

m.-' ... I
~

@
~

,::,

-

-,

:ncmn framirg yazlcrlarmmal"l Rome" Ronald'm Sovyet Ru.u,yad.itlti gc;rJ&i,nd~n dOrliu§te ik~ g-olill V'ari!fov;u:l,a kal cagnu
ya ~maktad r.r,

dy,;r, i~ler

d''I!IFml.!lltlU:.

0,9906

0.91)28 2.:1.g

Etds.tlakt
b.il:" .IHu-=de 'H"8idm .alkol 20 .. 6
]3.;6

Terre H-a,IJ~'dan bildirHdigill'll! g,i&ee, f:Tev:in y~rllfi 'bitt'ccr:-i duyuh.ir duyulm,az, balk ~ir M'II<I'yc fa rjkasmn~n i:i-nunde bckleyel1 aSckct"ln ii~~T.ine lia~du. nllj't',!' .. A&keli'ler lra:3]k:. go:!! ~.a§artJcl ,g,il1: 1":lrnb~h'rilt guj p~l!Oki,jrtrnclt z~rUr1d.l ka~ml~t'r. 100 kjsi kadar

Fa"~flltndl1 i!Z<l"i

bUYNfrtU'

cdria ~ok elveri~li di r.
Pallat

alair yuka.J'I,650 - 1100' metre BraIlndll de!i,ir ikHm we 'lopl'lIk bag-

n',s
H~

core, a.llla~may.an t'araHililr. bundan
Ie jstedi.klui g~bi hareket knlir. Elh.U'mn da ne dernek hr. Radikal SQsyali5t On

boy·

Var~o""a. 2,\ (A"A.) - hcilerin SP,al· Ia top]a:nlHII dUl1 toren'le k<lp.ltllmt~tDt .. Y'abam:~ meml~kct iztih:ri mcmlelrc·t· h: rine dormU"gll! hqIaml~Darl"hT ..

$ebr
Bll ~i:ize rap alkolc.a
II

G.3B4

O'.5IHi
li~ §afUTrm-

elcim ~o~ [Ike hfr tilrma )1'1),pt mah:tad1r. Ragb'l" Ku:dnmak di'Si neJl"r boyunca uaar, P T!ja.b... nlDl& voUtanik ta§hrrdan g\izel bat!: veri!!" OWulh!ll'. G6r-t'y b.iikntnndan bUi ~C\lrc C iz:di'r del1i.lrb:ilir. fkin.t] te~>t'in ayln~I biilt~arR:rt

MIi]a.tmakta.dJ r: ~.al'ap Ke"i~ini.n

edehileeekoldugu a.~lk·

nomal 'Glarakgeli~ktrdir.
zengind;r. tarabu buyuk

y kalanrm

nr,

e'kiM("ak; dertcesinin

y.a~ bir <11-

nmda ytiz.dc: 16 ,gibgl. s-k

buyi'k brn'bu

gll7.ctesi i1~ ga.2'elteleri, U in~1i maddenia Drtaya atdm.asiyle hir ha;rbc:: kanulli~ biT §eklJ ve.ihnek Iste-

bii.tu.n !Sol ve ,a~:irl so] tauf

I. GII.T~';:RE"DE;
',n~ili%. p.':Il:i

C('lilr
A'nwJilltJra, ~elij('

,\jal'~(IJun

miii-Jpr .fi,. -iifii lu('rn Iw.ldzrrldt !'

ad .. agHhkt:a

Cornca} lannrn IS kilodl'lln gc:hnesj Uo:i.I:If:j urUmiini..in

ko~ det'~cui
§imdiden

gcstermtld-e

dah:;JJ

hOi bh· 1!adl vardn· .. B 1.1, ~ra.· iUiimlerjn kt!ndiiJ!in. maya He I§lok §olbuk IDbuk
It;.(Ik az !iekc:t

v~r:imde oldugufill

anfatmaldad.u:

bm fumantas),cnu de bulunao
ViI:

nihnesine k:OU'1r'iiddetle hi.raz etrnektcdirler. OVT diyer ~ i : "Egor ulus lar !>oloyetl.;:~il harb) kabiT ~ekle )<oymaga yara}'iu:.akOiil, bu sosyet~yi ottad:m k:a1dlrmak r::laha inUHJg

}'1. ntl:'td'

gorilyn,.l"I'?

Londra, 2-'1 (A..A.) 1I'lq;~lli,. e~k;;i s.av<I§';l1arl 'B~i"lll'lde:ll hu sabah Londraya donmi.i!,;Ic:rclir. KL1.rulun b<l~kanl .. F1:tb~;r5ton gazetcsim rak demistir ki: binbil:jJ diye-wife Godley. buhln;l-

I

.Om cinderi:
K.a.J!ec.ik ii1§Csinde
§LI

iiljii:ndel
$al'iLbUll.

mikd.al'mdan
OlmUi~-

Havas ~Erfurt'migfll!rk:;i:l"ll ~o!ID7antI1an yasa"k edHdigi g~bi hu ioIU1'i.tITUUI unifoTI'Il.3"SJnI giymelc ve beldf'giini ta~ITfIi11r da y-a:>ak edi1mi~tir. RI!:eml.g bh- bi1dil'ik btl ka· ra.rl grek irl:l"I ~ebleri aydm]atmak.
U
IT.

Berlin. 2.4 C A.A.} -

ci.

UzUmlere

anl~thhg-[
nrr.

libi ck iksdi olank
brraklapog,asE 'fife ilHnd biE' aktarmava

yli olu£. Dutiln di.inya, ulu:;.IaI" nin
!Jill

r.g:;;yd~S~-

"Bunda: kar§or durum

"GtnT'l;! c;el1k migfe

ooliim-

rasUanryor.
lfUrlLl, Biitiln Siyah

A ~ S~yah ~rrah.k. B - SiUn~ ~Irah.k
ell '$ok Q1an tin~th".

da "8" baf]ijzum
olmU,§h.l.:i'.

II: .. V~rli br,y,az
iizUml.erio yl.1zde 8IiI i siya.hbr. Yozgad climI'.

ta sonr

dagumul"lu, b1iylt' <bir sonnea Lliyc .. lkr'ljlamamlrjotH ....

Uf{:r'l-

ka!ma.dan
ve ilcri

·ke-ndi kendincendLlstriel

'Bij-

·~iin bun]iil!1' bl.1 redii ma,~nm

!iok gilzc'] ~'J:f

Sungu.rlufil:l.n
Ucu inc~

rnen~i

ozp~ii1rcler tagHhgr~
iEm,iitU bliJ.maya)!J \Ie lirIi.itiin mcmkke-

G~nel i~'iii koT'!Fr:dera'liij'oll1u organ r ~I;rn Le [}h: gazrl~si ~I.mlan yazrycr; ···Uhl.'ihr '5Io'!iy,nesi. h.a:rbl kanun1on~.

Po

"Gezimii! ho~mld edici oh1u. \Ie iki memleket ar;llsmd.a en .iyi anlayl:}l kolay. 100sh.rac.aktJr. PI. Imamyadaki cl'IJnr.m In. giHcl"edt:<"ki goriinu~ul1dcn aynml1drr ..

lerinin devlct

!.it Ila~yo"l"la' sosyahsUiie alml~ ghlll kbn" yazJhdlr.

f'n.rn."i~:; - uim(Ul
Berlin, maIl. heimel 24 ,(A.A.) :ilgikri,

fecint u,rtIUJJ1'UHI'
Fnms~z hi~ A] .. bit' A].
hakl!:lnda

Yerli beyaz ~ipl~ri ve S<lIp~.a.f[ JC iI, ka-

rn anJatmaktad[F.
olar.a.k yeti§tirmeg,e

dm nngindir. (a~3i:
!l!Dstitudm

hTtd!ak i~in kUr'u1mam1ttu .. Bu. ~eyt: .. nca maneVl'3Ii'i1D geti§l!l1uini gOl'ml!'kle ~a~~ k:.nhh i,~ji'idey~z.", Hi.ima.m~te. diy-or 'ki: "Ulusbr R.osycte-sinifl
mU[lUIl \Ie

Giderken.

I!:rgemiz

yalmzilIlImall

1Il-51ci

te }'aymaya

k.a.rar verm.i;itir.

sava:.l-"dar birlikkl"iyli; gori.i~mekti .. Fakat btl blirHkle:-i li1i.Jkumet grloipmanl;J. nndan ayrrm:Jk imkanslZdlT. ZiTi' ~im .. cliki hiiKumctin biiyi.ik Miinih bir k:nml hadh;~I~rini!"J t:$ki bu-

.anL3!j:m~ forD'lLllil

bulul"Imad1il'l1dan,

V.umlerin
f;ii-ze i'iin lillllnelre:"

italyad

n

yana

~imdiki diill!'udavranmaga

savas, 113:rdu ..,.
B. G~~ney, yy'!ti.i[mu:r olclugun'IJ bahrlatml§ "'~ 100:0:lerin:i alm3l"1 If!:" i n.giI12. fs'ki sa'l"a~~J ~IJ' c1Jkl.anmn d'eii§i 'II~ almal1 ~5k.i 1!3'1i'..a~. §:tlannm LOl'1drayr goretle-r; h~k.kJndi) temennide ~!lllunan,k itjrm.i~till".

deJcgdcTioin Bulin Dnra kJuing'in ol"taoan kesin gorunmekle.dU-.

man

doniqun

cn

kald.n\am:;t\I

bit "Refll"a.k~
... IIlh.tem.i 'He

ilc: ,tMcUenkamp beliten
Yapll-an

"ACINI" H.4BRRl.ER:

"'lamr:zi.vct'f
d~ri]l11i§tiT.

ya.ra§ Ka[ r:ige goa!iiQ,n-de~

'Ielc:..,ilmdo
Mek
b.i.ikumetinde

yem kanllkllhlar
=

~ah~ln<Lsmln, yarm, emp-e'rya1i:-m hastailgmaJ tutulm'IJ~ se rihl"m~iler'e Q:rne.k olmlyacagu'll !--time inanulrabiJid:i!7"

FIUNSA'DA:
Bi .. sillJh.. 'tf1.(tdrr,.'I"RI
Pariloo Z4 (A.A.) - MateR guete t· oi.n habn 'l!ud.ig~nt giju~.325 _nddt i.• §;er:ismde bu]ulilan ve FnRsada.n B~no, Aires'e g;onderilmil olan 2S bill'l kilo ;.

iko, 2'4 (A.A..,)
lIIekilme:sini

Tam,a\.!lipa.~
ayaklanm,I'f

1:( frdcto"m.r:tn

2U,OIJO lItiyl\i

ve ilbaym

iMetDl tir. ga'l"e.

~Iuu' Iwooslndahl iloharl flCB arrna (:lIn
Londra. 24 (A.A.) r.asrrun 'bi.:r toplanhslnda
'i HI'

"

"Edldia .. gazcte-si!"le

miistah·

-

..

biE' lih!ral

Avam kamasay-

gJrhi

11

••

l1ulr go.

kiilyh'k
2:6,5
Z6

ilHlil'ilyr,

bi nden fu ta lI.oy1i.l ta ra.· ..
1"am.aulilannutk-

He korun'li!lda Oldt'l~
d'!'nCielli

22.1

2(1,0 88,0 4,8

l~mtdM .ku§a.tdmr§ur 8az
I

p,arJ.ame1'llt(l' 'i.,,~nle ri. T a1c-asc:o

1l',S t~4.5

98,5,
.5,9

hiikiim-eti nde yapl ldJ!1 Kibi,

HilImlz.iyrt Luze:i!: lUi (:tbede dr IlnlJk

6.2
kob-

7,3
koku]u

pas. UbiayrllliD dot uiedt1.eagini
t:u'hrlar.

koku koku ..
lu

gibi u~lTIalarfll'l;J i~in v,er:ilip ur:ihned:i g in;' aormu§uu". B. Ed~fi. u~mai:im hak:klndaki isuk-Ienn. dip!omatik vona. d...ima D'iHl'fr bi:i.lI:iimetilu! bi.ldiftldigi: cU"lIIbnu ver· miit.l'~ BUgUn de, lJu ekilde barekcle dey-am. edHmekte I,'e her i.stek ayT'1 ,ayr
ilDc::d~nIMkt die.

iii::er-illde isledik1eri

M"nt.iiru, Fransaya gni g6nduilmll}tir. San(hld&I". H.aV( li.manmd.a B!ijddlg-r
:oE3.Ina.lil

Bi1krC'~, 1~ (A.A.)

~

Polis

111'ri g.e.

.'i!u~I1d'C: tilila kumdan ~ry 1i:[~JlJlrr .. Silah!arm mJ. yo~ yabancl i.m~elerdc: drguH po1i~ 1I1'<'I§tl:nnaktadlf.

giljl'l"i 'bir Framad2

l'en1c:rinden
dlfled

AJbay Ha1atore ko. dolan· dilj,,,,.z ka-;ak~!hgr beJcikah u~laJrt
bir endul!i-

ml ~alm~

k

'1'1:

~'a'kal anlTl!I~tlr. B. Kalat(ir;rl!!ko, dJ . tdtk.
01:1

R(Jpi~
Par:is kilm.et

~,"I

.lftn . yarla.·
~ Ctzil ha
(;
)'Ctl

15.u.r

:i4 {A,A.)

ArjanJinfle bi,. ,LaInIlU iildUrduk,.
B ueno:s Ayres, 24 (A.A.)
da. bjr liriirilpne Delcmtorc
Ir;m

ld kU:I"lmIunun RomanyadaJri

pa;raJa.rInI i~ini •

ge'ieD ClIma (dI1ti ti.b·lil h8lpil

gO::oI!:C:TI apan J

hili·

gij~term.i§Hk n.i!:Umde.n

ki ber iki hal"

-

SeMB. 'bakano

ifi bir lmlm~1 ~a.-

SJu.undii

iiyele.rden
t.llJ'"DlD

. B,.. Ru::u(I·elt, tfa/n.!~ implu·'tIfOnUUIIfl! yddsniJmunii kQtlsdl.
- Cl.I"M'lJr ba§. kant B .. RUJ!'I1'clt, ha4c-~ imparatorull.a Ilk telgraf 'i:ekip, dO~ltm\lnlU'll yrldofl.i.imnnii kutlamIltu". Va~.in.g1on. %4

njo'<J

\"lkartmaSI kwumd;m

is-in ,gcrdlc:n

i YUD'U 8 gandcD

J afa

War

\ll!..a::;.i;L] bankadan
Q

kopall"'mak ada.gll1.a ka.",. 25.(100.. 00 le-y <i~am0 •

~tlab.n.l1.2i ~T'Pt.rlI"II,m

r p eld~ erlilePilir
;r~k bamrz:iyet

Iri I'!:erek

fC!:kc-r \'Ie g~

ill £inan!S u

CA. A.)

denc.el.i ~Gk dvcri§lidir. ve umuJJna.kt...dn
bu koku ayIil~n

larJ 'Je biro de ba~k.a bit" kavga (len iliJk.mlan
dugllJ ~oc.adan

~)'-e a.i'i3.

Indtl

4j]~

.mr~ olm.a.kja ilJ!;lafld[vrlmaktadlr.

1\ AC,",RISTAN'DA
j

~
IJap
•h

VJ:ilmlu
]Iii modern

ko:kuludliir

&lRsmd-a.; psenJudc birpo-lil
t.abana

~ inotu,!Ie

bir i!iletmede

kom:iscri,
i]e i!.tC~ etml

ITALY_"DA

lWJllrUf8n
Bl.ldapetl·,
I

Ele

IWY6nm kluneli
(A.A.) II

24

a .. ~ f,.

prap]al"da

dB kala.bili:r.
'S~nguf]1..I

"Habet! lta,.b,f. "if 6ij,mii,.~e'm·

Ke~Hi !kCi:yu'ndc:n 1150 kilo ~ara,bk te'Qf ;lyni yerdelil. 400 kilo J'u
'V.~

II .. Bonia 8ebuc'yi
kanlm

ciWiirilp.

ra:rJM ba-

I orin alab iii,.u"
Paris, 24 (A.A.) ~ LcndrOldak"i 1,.1M§ e-]~.i·si, Elm do :Pariaytarm1i., habe~ l:er.in. erginhklerifl! koru.mak: i.;in, en son ferdlerine kadar i:Hrnlilge hao:H 01.1J undu kl.a [I msoy J e mi~t I[.
El~i:. bndi b;;Jlnmma gore. H ..bL:~i5landa "I'kaeak herha.ngi bir hiirbm yerl" ~n~'~veyi a§lp b.t:-lki dr, somiirgjg']er 1'1.31kl'nln aV"C''lJpaJtlara \t:aq:T ~yakbnm.alarr. na }'cl a~a-ca~JfI.l

ren;
gitm~1ti:l""

:111ft

il.al),lUI

'"·U:VIJ~fl~,.i

I

•• ~1nln

azete"j olan FuggtU t ta 1yafUO durum.unu

a},.Oattm.
'ioOyli-

h.:.5·25
A.h-

da yarwam.r.

K.JUkk.ai~nin

Uli1§ kayiindien tarun

Na.l'lo~i, 2~ (A .. .. - Praga "o'<IPLl.rll A) 70 sLlbiil 'l'1!!! <1123 ::it!kerJe cHin Masavva·y.'l

Y'OI,cagl ka:nag-atmda yerek d-iyor kj:

bu.lllT'!ldutl:Jnu

kilo luahk

wiim yuksek

ensti-

.. Ii §.a1"apbane&ine getjrnmi~tir.
nan so~u~ bUmn umudlann
olmupttlUr'.

Dan=iile Potoq,-.mlft duruJRu
Danzig, 14 (A.A.)
510

recim-e'J
Danzlg s~n<l'

11'Mllsolini bill'Jnci tC~fi[l ... nLlmll kaa o dar bayrak al'tJlldJ ~;!I!?ln]a-c,a-k iki nti1yOI1l
lll~ bir ~eydf:1\ kOTkmryilcilL: "0 AVftip3 barl§Jrt-a mUht enerji iJe iht.i~ mam rdecelct.ir. B,ii:yiik ihlyan dC"l'le I
a

iistiind~

-

Polonya

komiseri.ni! gij,Dilriik 'I;~dhirlc:r-i

Po]onya.nm hakkmda-

gore" bi'l" diktator1lik yOf1etimi altmMk:j ulke-den gelen ha erlrHi ill! onemli h'U ImaM ..drdar. Ayni uti" pot1lJya, gdecl2'k baya bi!""tid
I

ask-eric

onu[

I.

e hildim:
od·e iU
aoRIlU

SOl!!. aldlgI

vadigi

Proh5011.'' diii.dkri
mltt1t: 1 U:II.

"a.r .. 'bulu.

kj giiI"ij~]uini
t:~ ...

bi]dinD. b-ir l'Ieta 9~rmii'" Uri m.c.m1e-kd ofta~an Has.lm.d.a kaldr-

h Lere g·orc. J:i!i.kin<t~ k~flundd Adis.a.ba-

Xal-td

g j,n yakrrund.a
daha kUT'I ..ablUr. .[

iizi.imle: Tekirdagdan
Z-

~yuk

Zoriuklann yaprJae-u:

bir JiII.fap falntkast

Su i.i.riiml.efi.n yiU:de Rks~ni:

lah
.,'

ansidilr ..

,1·

konu§lDiIla:rb.

rr].ac:ag! iimid edilmekRdir.

life i~llId: tudii yuleriD ~di.mk:ri·
(ozni ~ok: .mi.iilpet l5lin.u~lar veTmittiro Bu !5Onu~a giire [Ie-1"ifl t.ir kmnl2'1 _ 1'~ P dd~ ~di:lebi1if".

"i

San Fransisko. :r:ikm bandu.lll Kalmar

'ki

ad"e

etmLilirr

gfi"l1d~.tcekt;r.
Jfi~;~,;m-

Avrupada durumunu vc etlccTligil'li korum )I'! simiirge me5C~dcr; de irde sini 5.3ycbrmaslirlll biJe(.cktir .••

"'E

JOJWnJ'~frl lU1:11,,'"rJllli:d'f"t'
l,'l'Upf1l'

f'EI.F.:J\IE

K"DE: l'odbirlet

(a'''p.~ll. 24 f A.A .. )
v.aPUi'U,

Arne·

.1'0)'6

hi,. pr,a/p.'.dn l~l::n,.JI \·e"...;1pF" '

San

,Ill! yeni 8u.lG.Jmaforl
24 (A.A..) """'"Yangt5~
Sll-

Sanghay.
yun'llim

Y'I.Ika.n IKilgesbJde

!!ou1.arrn 5C'lie~
1I'ILI]a.fI

FnnsiskClimllr.l on mil "C;lgmda; japan bandualr KuyumaTU V<lipu.ru He sarpl!,l· t1il'Dl bildirerck: yard[m ;st~i:tt;:r. K."'I1.mar[n hyfalarl kl.lrtaTma s:mdal1anml

Tokio. 2:4 (A.A.) - "Se~santo .. yani JapDn \i.refn1c-ft~~m" p<!irti j ba§k,aDI 11,..

Fe'eRu~nkfe J'eni /in.rmml
La Haye, 24 If A.A.) - G~JIIe! ttDypa .. lal'~ -:-.altilll bOUD proje5Jnin gorih;ill • me:s.il'i~. diio. sena du,a,m ct.m: tir .. Pu-

uS~-

'jida. Ci.zii na9yollalisl birIikle:riinil'1 d~ yardluu IiL~. B. MusDliniye bir tdgraf
\I'C'kip italyan In~'Urm;;u;.rT'I~ ordWlu.-,u.n Habe§.lstaru
\It'

.all ta '!"~ lm I§"Iarch r.
Bi~lrarakol gemisi, k:a.za yui:n-c gH:. mektrdil.".K'IJ),Lfmiru teniikcd~ degndir ..

prons'to etmi'

hll iii.lkc-

n i:ind·l;!,rl&:dndrn

3-

Kal~cik hi§
iJ.rt::ti[diiCi
dU1'\lIII.1II
'!o"~..

o]1iII;iP&a

iyj, bir lurlo1ab1lir.

~.i SLil:'ettiC'

yi:bcJdiii biD:d~nliiyor .•
TIl§3.D g,oHilllu'o

ye kaqr

., fa rOl!p vn~£.dl'
b.olca

'lJ'iifi]

ftil 01.:0 bmr itriietv-e.rijli.dir. Ii ,Drillilkc hir
tama-

ObUr fan.m.n ~bo'mJn lib daha yijbelimqtir. &e¥ftsinde'ki
tadll'.

ohh:l~lII tli:ca",iiz Iliya~.al!undJin ...az· gll,.m~s~lJIi dilemi:§oth.
giitm.ll:ktc

bif'!;otui kabim njn POll" rn \lilt CkODOmi s.zyaSELSln.a kar to bu!lun .. ClllItd il.'11"1:111 di 1Imi'§1 eJ"d~r •. bi]
:,_.: ¥ ~

bir yer uti "a dl. dyer' bu.giin

Japan
birlc-r

hi.ikiimeti:!lin

buna.

ore led·
dZ!ji, d~·

LI. Hily~. 24 (A.A.), mk biJdil!"'ldifEne dikije.
pDr'a

Re

"

oj -

CoirAfik
Tep Anda men

sed.l(!r

fIIu~

Hhlikewn-

aimaJill .i~in., b3'~ba kania,
i..i ba. anlarlnill

gm

dl:iltt

dedir. lUydarda

OtuNn

.aalj, b"il~ak-

me tedir..

Kaledkt~

ya.pllan

'70 bin kil08unun

ntdlIlr;, O~!!lndan Icoilay~a sahlac.agl

yapl.l,aca.ll: 1"1-

r i,'anuda
l..o
Viyanadan doniimril lan karga polis. duklan lu:r.

800

np1mn

a,n]q.drr .•• bu mc~-

Profesi:i.J' I. iiurioe

Gr(ls'Ui1 b~ I!oOl'lu~lara vu-

m. 24

fIRe hap. if!
RCy1'!:r

'andu
aj<l.l.1st

(A.A .. )

JoplJ'n bllAlnlR m. Imlyaya C--eVUbl Tokio,. 24 (A.A., - As.ahi - Chib-ounU gaze !iii ya! ~yor = "Ita] yall bunu.. sistemati:k ~l' ~ekild~. hillbi!~ anli1~1'li'Dazh.gHlI beyu VII! n:nkH nklar arasuu)a tlirgene] anb rnazlLk §eklinde- g,i5stume~e ~a~I~~'klildU'. haLYII, kend.~!lil"; .u-ka, oTlmllarl Iiiin Frans.a \Ie tngiltcn.
I

gOI"t', kabine Sly.s.lllimda

,ekUme!o1'Ch 'le

nil

Y<l."

hOI V\'Imlli'1ltl!!tur.

hOkilU:lI:tin

JapDn~vo n.ruJyoftfJ.li::."u/p;,1 "~.fJrkU:YRIl"
Tokio, 14 (A.A..) thva5 L~bcf<ll ['31'Li ., y taT! fl3 '!jul'1ln.

r ·anlSmda b~!i;biir de;

ildik

01..

m.ryaclkUr. $,ayed gerc:kirs,..:. ~i.iki:imc:t\H~mel'l flDrfni Icommak i~in mrii.mld.in (llth.l~n IIrndar ('Irlu tt!dbirlcr .llat: .. k11r.

ily eolll!'rl fI dll!! I bid f
n l!Iayle!rli~rir:

~n;

iixiimenkr

Direniyor~
Yll
0-

K".bhu· ",~~ki'.Jt~~k m;!'
Ld H )r1!',24 (A.A.) nd hurcal;u bJiklund.akl gui~'1.: Lllraklimul5.lnl
l,J ...

lit ile ya.ktndan ilgilelillli~ler~,ir ve 'IJ varlbnl§tIr: uap iirtimU ·iyitige doiru. gilt.
mEkt~dir Vtl ntmaktadrr. Ya.lun ZaID3n.u.al TekirdllK ~rap f~brilrasr. ihtiyacl y3(~~Hltlan ilk kurulacaJ.r i-

Yai'rI'I Dolifu.&un i:ildikii1du~unu.rt dotafl5ile ~kbr
~t
35.1

ibtimali

)'1 zDrlam ldadu.,. Genel olarak jalPCln cazeteleri ~aki 11" L:iklerini mubafa.z., et.rnektedirle:r. ';iin. Idol dL1 bakaullgl a,dwa diyevill;: ~~ulunan ~3'1:m cia !iicl~'ledi gi gibt, japon. ~a2elelcr.i ba.~I1'l1 az;g-iir lUkel rr]cn gelell. habl:rlt'n:

"haJyan
l
~.f

- hab~~ d
i!iin,

Vl]sr,

!lunyaYI

Il"

Ba)l ka.n, ge· gorii~elC-l·;!'I

vedbi.lecej":i

bb:~ dl: i1gil~mr" VU~ bu·

F

Qnii.ine g~riJ'en 01· koymu§.

'!!a.krll tedbiri belli

olmak iizerc nazi

51:10I-ti§:iy.i haps.e

I

t!l!~ i~.Ayrupaikki

gU!;;1i.iklcrdcl"i

liU'ilk
nal"st

ofl:1umuzllIn l'i;-in(l~ tle tli r nabYfl kil}1na~ma c;'lkm:. 11111.111l<orkHyn.

dilif:mi~tir .. J{a.bine. 'i'\1J b l~in u~oD"Liltl iJit It:Opl:antlY gfl)l11J~tJr. Ka:bin~nin ~'a liekitc-ugi '\I"llUd Id, pat"lamef'itomm d,~~JhlmasJnf ;"r!Vf'I:t'{:i

ruz.,.

...

samla}'or

---

-~.:--~

-_

.--....

•_ .......

.

.
r

-

.
__ I

-

~__

............

_____...........------._

_

, z : :-.~-

... ,

'\. .'
• w ".

.
f

---__

_.
.

"
...

__

_

~~

~.....

I.&·L

_

_

__

.... .....

__

,.~ J hasarrrsa., ,
Grtr;enki yazlmlzda

nu
.~t· 111)111 sraz
B
azrlarmda diyorlar?
h·r~anl!1H:f(hr
III

••

8. Laval'in
iizel' yilpUgl

'deey; ha.litletm~k
eJ"gey' oilaylatlp

I

I ri
ne

onaylatanllya.
ve ofiergenin,

'"'mra,.a~urml~

Corum'da parnukculuk
turk
'yf'fII

RB!yllmr.:;a, nasll SGH1'I1~'ar vere'Ueoe'gini hi,. batka yazwda idiyeN'gimizi 80 ylemi~tik. Bugun bu•• yepahm. (jnefged'epe;'Imlen gidilen r nsip, klasikr,ir: Frenst« ekono-

Cumhurivel
bif devrin "Lue T1.irluin

I.e ,LOl'l!HI.

~an:hiltde
yill'Js1:Ilda

A,"'i~

din Davrr diyo! ki:
kaaananlar,
~ni:illlJ.

S kar~en:r
ve
Lll;

I

mi.sinin biiliill boliimle,.in; h.JS/,. Icavur.an, bayatig ve istihsal fiat'armr dayamlmlyacak. gibi paha'''af-lH'an ddlasyorw. las~oni!Ji( degil de gene deUa.syonrs.t bu' 'yol. an J'rafilietmek dLi~uni.iIiiYDr. Ortalama ve ba~ tedbir ,olarak da tfe"'~t biidr::esinin a~"dBn kapatrtr(J'K de,v/etin piya.saya' olall baiI Irg.kald,(nl1yor. Boyle y,ap,lmakJa, b,ir here. de vtet biJdc,esi ve Idusun vergi

yay., Dum!uIJul'lal'l
ve :ihih,'\r'la

kuanaltt;ar
hn~1i

olmu~tur.
bir

bugjjn ve dairna
klulul:ayae.agl

~wf

bu hu.yuk

I

unure lmae

giifldc

LOO:<!Hl

l'[<im glliilp
VI;

ton.un i1i ~~lnde pa,mYl"~IJI~uk ~nc£lerne.ler; ,a·pma.k u:zen ~iuigini b~l·ka~ u1'l D,nee ya:z:d,!~JT=~[Z Tarrm Ba.ka.nlrS! P.,UlllIJk.liuluk u'Z . manll Bay ediL tlf'ihoz i~iflil bitirerek Ankara'ya d{jnmi.i~Lur.. U'l'; In:J.Tl Bakalllllr,a Osmancl!{ iI~~~i·· nin parnuJ .. elt.imim:~ e1.... el'i~li ol·h1gil] yoluncb. rillporverm~~tir. B<\· kiln1ll{ onl~mlizddli yIt bu i]ltec'le

istanbul uray isyarlarmm teadul cedveli
ls.ta.nbul oed: len isbnbUJl ~ar1rurulunc,a., uray ;~yarla.n

!!

otohiis lei"

kilbul te!rL-

yiulda i,li}T·C k
AnkOlra Ul'a)l'l imtiyazmll al.pll o~duiu~ lUray IUUI". i~inde i,leteco-

dilll, cetv,ellndle: )'ilpllaCBik dei1~ik . I.Mer hakklndaki projenin Ie; ve
'fil'lla:ns B:..kanlmk 3.lrlnca gozden g~C;i'l'nme5i b1tmit ve proje bakan [!or kuruluna :!lev,u!dilme'~ Ul'er"

g~ oiobi.islt:lr ~~;n ha::urltkl

bat-

Bl'\~baaknhga

lIerHmi'llir.

Qnu garmiye'l~, ~~hiHerle ger~ .... ~lc~tirc n lui

Loz an id~ilIl ini

't,jjrtii, lIl'amu!,

ornekleri
yap;J.clI.!ldmr.

i..illzerjndu

~ukrail

mirmetle

deneme~1er

Dun srcaklrk 35 derece idi
Dun. Ankara/de.
c."
l[clI.khk

lJ
dlgr
yav(fa<

Bay Ha.lid Nazmi
[Iii I~i fI Anm

d

~re·

YaT.-

dd BdY

Us fUn/.1f]

'tlm; u,=uca getirilmr§ olu}'or .. Dellasyol1 derJigim' iuulis« OJ1Qm; iiZf<linde me-nlig lesitler ostermege ba,JladlmJ gidilecek i klasik yoldan biri, Fra'nsa'nrn g;ttigidir. $u var ki, dellasyolUJ ortadan kaldIl'mak .iqrn" lstet rahat ve dana otomatik alan enllasyon isler biitiio belli bB§lfik.rttler;n li'f' bud'ce lass1Janrun indirilmesi Se{ilsin. ilk yd haurldc ve adaptasyon ikinci pI kDlayl~lc.lar veorahatlrkl:u ii~ancu yd da ye'Id gij~luklcrin ba§' gcstermesi_yle ge~er. Vt' bundan .sonl"a her ~€'y gene esld tag eski hamamdrr. Meger hi cihamn gei;i-rmekte oldugu striihturel Duh.ran ta'vSB'ma devu!·itre girmi~ ludlJnSUA. Stl'Ukt.iirel bul'll'tuun halbuki hi ler, heniJz en liddedJ de .... resin. deyiz. Hit; olmazsa. b;r nesil boyu
iirecelc u/an bu. bU/Jranm bitrni§
iste-

tab:iliyetr bundan ba~ka da devtet 6iidcesi ve ozei Jjnans fie iize! eko-

de'tr~ktt"dJ·r .'

Finiln:l'l 8 kanllgl pa.ra id@r. i. rekloll"u Bacy Hal'd Nazmi Kefmir salin :alman Aydm d@miryonarl
tahviUerinin b:e.sllmoit,::n vI!: !'O"ye~,e

kutJ",mak hem ulusal kahramanlarf ua, hem de Lazan
t

Loza"

s.aVi1i!joln

barl~lI:hJiY·

nil' di-p[oma.tl.1rlnil
guJ nmizi surU'I1;lk

sevg;

,,~

sa.n::J

ye tevlirn ed~lme!,i i~ilile ba·klTlJsk iizere Lon dra 'y;a gidecek~i r.,

i 35 e ~lkmr"hr, Bu. ,},a:z mev-si. II inin b.. :tJlJldanb-eri en yullsek $~' eaklrk derece.sidir. Ell fazla sIC-Ilk. 11k DiYI!!.'I:"bekir'de 41 derece ormr..ik uz·ere 'Ma1atya,' da 39. Nazmide 38, Ma.rd:5iJI.'da 37, Edirlile'de 31" (:stan, bu"da 27 de'rec.eded;r. Trak,ya ile
Kars'ta yagm"l

ohfiu,tur.

emektk
c

8u tih'i~

bi:r

evgi

ve !>aygl

LJ

nurnu

izim 1 in

bir olfurd

od~vld'ir ... da
kii'lj'iHr

y!hm hrJ,rrklr dlll-

MN
\IE'

Du,pl'1snr gOl'mi-

Kacak vergi haber verenA manya eski savascrlar lere ikramiye Iederasyonunu daglttI Bui,da,YI koruma. 'vergisi ~I~
u~a'k re~!IT1ii'mek'tuml,.nIH" 'ha ...... el vel't:.'r.lell"e de ilkramiy'e veraecegini F;na.ru B::lika.nhg I i,lbayhklara b1]dirmi~til'.

t ml hr. Olohiil!l~cr.n I eylUld. ~all,magil balhun.a.lar. karariatm!~hll'. EylUie kadar 281Otobiil dllh gelecek ve eldeki 22 otobii.lle birliht SO olobii~ -i~mdmk ,ebrlo ihttYilfClnr 'k~r,:damaga yelecektir. Uray iirmdik1 tarife!er~ indirmek 'Ie i!!oyadar i~;1il UCujil bit h.rife ha.zlrl~mak il!;in l;a'.4ma1atrma dl:vam t::tmekted~r. TarHeler, ilb, ve ~arlllllym Ankaray,a ,donii,uqden s.onra saplanml. 01 u.khr. Ogrendigimiu gore dayrele dn ,,=aJ ,masa.atlan b~lama.d..an Dnce v!!' bi:ltiikteD IO.lu'a_ !belli bir Iaill i~inde dev~et, lI!Jiyarl.an ill;:in bet Inlli'u!t1ukbir larife kuUanJhlca "If, Bi:iylece seMrde uturan bir i,yal' UJ kuru~ ha.rcayall"ak YeBi,ebu. deki da,re:s~I1N~ lidip 'gele},ilec.e.k tiro

Z."irM!7

iltlL.~1J ya ...d.l r
v-:

bg~ esk'i lIaya§~llu
m.1I

Berlin. 24 (A.A.)

-

I~ B'lLkan"

f,e:aell'a.s),Dnu

"Tl\"akyamlZl

mar'lcn

rtHl.dde-len

bortu hildigimiz takd1rdedir ki. I'ani ba~trrudaId barl~lsm h'c eh~mmi]l'et venne" den l'ah.-t ahat uyuy~biliriOl:, Yoksa ba2;1 ga:te-~el rimi1.in y ..ptl~1 Cihi • Bulg yiiks.eltmeyi vatan ristanl'l. fatla ekemmiyet \fC'rmiy~Hm-

en buyiik

B[~ak ~eken bir kabadaYI
Ket;;oyrende
Kl,z[;:lrprnarmda
0-

de-digimiz u:hhkclere
ia ~iiph

en bi.iyulr maru.:z: blukaca.glnu2dat1 ",.:_;..
~tmi}'r1im." dtnih".,ektedir. da Bay ~, EsUle,.'n ,._ r'ilR-

gi1n Trakyamu:1

bir i~~ikadm, yuzun. kll vga ,ederek b~tak t:;ek tig~nden poL 15 t·<illrafmdan Y8ikala n.il!ir,a il;.rey'e veril ml~tir. k turan Omer
den T arrkla

dag.tmu~br.Bu:yn.d'tuldia dcnil:YOoII' ki: ·'A.lrnall hi.ikiimeti, 1918 den 50lllra menl1eketi bl)ltevikle-r~ kar, )1 sa.vgaya.nlara'V tanm min. nel1erini kaaznm.~ Dlduklarml tcslim

FranSIZ tecim bakanr kurulumuza §cHen verdi
Pari ,24 (A.A.l -. Tec.im balea.nl B. Jorj Bonne: turk tec.im 1m. rumu ,erefine btr ,ij'en .,ennttti... ~ileDde Turkiye"nilll Pa.M biiyiik el!r1si B .. Suat ae Til ..kiye ekonomi bakan.rfl yHne'tgeri 1.l'eIruruJ b . !itan I 8. F',itIk KurlDglu huh.lnmu!,i
lardEr'.

"de!'. Arl.l::ak ufu a~ iit'autiin

Ds:yalist

I:lh:v1et, pa.rti d~~mda. herhanr,i
5IV;;;SR'

'buT priem!il!oz.

'Lui u,n ma!llllll: ka -

bh·

o,dugu ~imdilik ileri suriilemez..
m~yf:." istcmiye ve ehonamik

.su hafde

gm dregerini kommak. zrslltda dcniriytJr lei: ;'P alive.

i~·ir1., b01~JlkJI y:Jn halk ··s
kdr .r-

Fr,ansa,

ugiln

p
a~a

bW']dBa iki il~ y.11 sonra, sebebler degi~mediginden, yeniden a~mml~ olarak

onadlgr ter1bicleri

iinansar

"':!:L!"l'1n~ olduk~3

finan!!at

yuk tahm!!

i!i.I~n teu\';;irlerirt.

JTI'tmnuniyctlc

lanrrnyacagr

tabiig

gorlilm.ektedicr.

finiinde b111aca4lJC. Fransantn n~den en1Ja~YDnisr. J'oldan girmedigi meselesine geIjnce, u(;uk tasarruflac mernJe/ce-

Laval hili de: popiikr glmlyal1 bu edbirl ri alm<t.kla bu)""iik bir l;eS.u t
go!>tenni~tir. Ant-a.1e bll itiuz s sleric-

van1. vt:}'ahud. ri II fr _t"I::>rz fin

onmesi, .tI.lman tl;dbi lens.ll hayatmdi:l mcyda.n.a

biuiOk memleketlere aqtlgl s,ya;sal kn~dileri aym deger ii~ec;nden tahsHetmek meGburjyerimle buluumasl, bunu anratmaga yetel'. Br.md'an ba'lka halbllki Frl1nsa. ne Ingiltere ne de Am~rika gibi, kendi Istih. 31atmm maliye l;'Ih iizerincle egemen de'1lP'

ti almasl

gc:ti[;Ct; 'gi tcdbirh:re

b<lglldrr.

Eg

r

lKk-

l('nilen 1yi nrticde;ri mtl:ydani g Lid r::.c:. ~e-:liler !>usar, )i'ok~ Fr<l.fl:s.d, Fin3n';i!1 krizde-n duha clerin ,,~ dan .. ~umullij bir

~dz. i ~Iki d, bir d~vrlrn
I bihr .•

---_...__

kars,csmd .. k -

.......

_

((anlnnmn gr'fI~' garunlffu
Aifld m~ tr~ni
Sj'lo!'tlJ

gunlt:ri anslna

Ca.nku·IY<I gidum g zoluyor. SUI. b f. say !!; 1 riA2"(, Y;:Ikln

'C<lnlr'rl ilk b kJ~

lrlSana Bir

~...n bil' i tarafuu

gildi,..

(:'iinku bir~ok ha'mmadde. 'el'i soh rna g /lII mecb !.ud Ul'. Paras Wi dUfiurdiigu gun 1Hz./" e~yanrn istih-

Bir yangJrn daha
Ge~en geel!: t'krlk~E'tar ylilill.l ~u.nda Ham ogig Rih.t'm ote' D,
ka.glfidalld ka:ryola onall"itla. evimie pe.l1~ereden Ilt.bm bi .. slgara )'U ziinden yangm ~'I.kmJl~ II, da. id,iliy .ydi erek ijqdiil"mu~tiir ..
:j".

eok kalil1.J~]lk

ta yoh::ul!lr

dOl k<Hd,rnl~h.

1uk,;;ck lJir tepeye d::\yan,.~, as: t;rro'l h da y~~ill i k, aga-;ldc i.§i,ndl'di r. DtII,.akta he-

k,,;nt oldulgUl'II1II ~i;i:;.ltcriyC)r.

blitirmi fir. Bu prog min I~,nd~ dur; • ca de inin parke bldlrUll 'e -S[) trl"lik k.malizaSYOJ!lu

saf I'atlars ill'byacak 'lie hayar pafUilritgl da./ga5f gene hEr t edbi,.i

S!l.b"h :;;aat y diue yolot ~Ikiln. 011 ti-s vagonu kuvveth bir IOkomott I ~U· !;ibi l.I~url.lyordu..
1:111

men llUitiii.n ~anklnhL
~ll .. m<l ga gdlllislcr. ka ~llama

r ankat' h1uI k31'-

6rtup k-afMtar:aktff. Burhan:

t:ft rf1e :.ord.um.
dUfulmuyo,.
Ii

8fl9

"001·

0- Jrendiigime

gore

fe-I'll IJmru_ Ian urama (AbdulhaJik) dr vu· i.... til'. !Bundiil )'edl m~trel ik g~ni~ bir tad
l:arlifrmH die

Dl!lrag~n

oliu,-

vardJl'.

~

B ._.-H.~~;1>LGiE _

v.u. Ht.:r durakta
pen'iu COli.i

Va<1.1: !jh:k·

dm, li(01uk. 'ilJcuk. huke5 i'iin bu tr~"

veo

nd t:a 1";] h nd a

bi rliok btil

yen i

r

1e-r

CIi\UIli

lntl

bakJl'kr:1'1 ~e,.iltll D ndn.

t~ a ~!)u]da Lozan
• iii ••

¥ :to

gOlrcyler

01 11yor',

Dun Ajanla.ki
'ten
VIJIz.

yall"lgm
50nl'11

bir mGdde'~
olomobml'lin

Dncluk· hfaiye kih:.

,gUllU
(BiJ_~1 I.

ses;n.e ben2.h,r'!:!l'II

ci saYJ/ada)
I>On'U,

B. Ccmil BilE! ·J"dc:n

B.

~iikrii

.B8Ib,u" Bay n Muzaff~r G D'tcay. ali.1 Rifat On.lt ve Bjjlend E 11::1]
i:iylemi~ler ,[tnl
1M

Ea.
SOZ

b~r diidi..iJlde ,."ngm va'!", za.lf'lnina. rid ~uk'Ie ilfaiyeye Lelefon ettil:t:, Doyle bir ~ey olmad,gll'll. ya.lf"I1:l:
ba::n otomobiUerde bQ se5~ vel' n

lat. '1Iplak tep!:ler bi:ri'ui llii ko",ahyor .. A.nkara yol,,"l.1larl Ku~i.ik Yozgad i;inufI· LIe hall r"t ''oI'C' takr.1 irlc I;hudula1i. An k<t.r",dalll ';i;onril KuSi.il'l Yozga.d cumuriyet lli.iikii.m.~tinin y ptli~ ve yapmakta oldugu i,1 'ri.n guz:el lJir omegi o}arak gelene g4,;~en kendini CosteT'iyor. Fabrika, illY; r ~!f[cri" ·oKakl<Jr di.i~enle :>ual.anm1~... BirkO'l;
k!i1l

ugurla.m ba Ilea ~glen~ cder ara.sm.il girmti tir. Cdcan yo\i::ular kal bat.k ,r .. mdan Ilelil;r~ k ~ehr.e da~l. Ilyorlair ,
'¥'C

} "PI~I'1:1J r. Atat-u.rk ·ll

ilflnln

kan;llii-

zas '011 i~i de bu Curnu r'iyc:t b \ r k'" -ar Ibitirilecektil'. "SUI OI~Lhii,. 4 01
1'I

'Ie

h r~ ]0 D-

~anl'Ur~hlar 'S0k konuk lec'lliyorl, •.n. Batl.lrma, '-'ans~lrrin oturanlara drr'ba] hall, kilim cdiyoolillt. okul. renilik
fenll1i1i

II'l!'riyorlar:

mlty.,-o:l ikrl'lm ha rmam,
5U1-

iElelktrik, en:ltilllil~fonu

inema.

y"Plhni~

vtc ~ok alkrr?lannuil.lhlrd~r.

TCitc:nc!en soma

hLlkuk~ul

r Tal ..sitn

bir I;jden.k "'~ymu~laa:thL

kornalar olduClIlnu ,Dgre1illdik. U:r )' 'Zall:nta.mm by i,in onune li:e.;:me I. n~ dileri2.

YIJ, ycni

!;"m~~ &3.ddelcri

ola"

<;.mkul
0-

yrl

onc!!! K

yseriye

gl!:£r:r-

yolun .. girmi,

v

yJi,pllrn~kta

Kay

okuUarmda

degl.§ilclikler
KiJltiit BakaniIB,.I diier Bakandd~ birel' tez'kere yaza.rak lt~). okullulnda ~ocukIBr,~ oiretilmes; li2 ungelen bilgi'ler hilkkm da do .' uDcelerini lormu~tlll.r.. B.kaollk .. Kiirt;iir Bakanllllil liiir okull«n Jl'ogr mlarllufla e ash deii.,iklikmer,apacaktrr.

Orman gene] direktorti~ nun incelemeleri
BI..l ay wt;inde H,riiksel'de lop'
[l3.<ca ormanclld, kongresi lie hi -

"'erpi~ YlgHlm(l-an b"~ka bir !jo!:}r gormt!')'en~n i;in bl..l th:gi ~ikl i k kcnt]i. I' i daha !SoH: gOiSlleriyor. 1~"let.Lk dlJlragmdOi i]lh-re dizllmi~ hil'm ~Imil. t n nohut u.nhuna denilcn s ~ ilnrilld pi~irilmi!> e-km~~lui s.illl_
yadar. Cok da
Ul;l)z..

Jon bi l''Solet yapllada
TT!L1~tl.]r.

bay mlllrh~nH

ma,rnl;;lml!k u.z!:I'e bUlltlnan
E~cktrhl: motorill'1lu ~Uyos iistUH' c1t:n"Il r·yohliluh

tab.ir ~,,;-hir 0-1lrm.-,k-

Bay Abrlun<llbman ·lU1rnlJlst~r. 17 bin lir hare

bu K L~ml "<lp:.m Nilei ~ehre
.nulIIk

lometre uzakl~kla hulun.an 5~ If!hn: gt.. ti r~lmi·~ yt 2'00 metre mjld.bhk iki uVlwlzl'l akrtllrnT~tlr_ Bu ha'i'uzfJrdafli ¥"hn dagUllal'l ",1.1 :;aniyrd.1;; 2S00 litndir y~ h.allun -l1tlyaclna ,,",elm 1ctle'di Un.yln evelki senelel'dcn kahn It if bol'"CU I.'ardlr. Bu giui"[1;;~ zaJmaktad 1". =i rbay Omcrdedc 0(;11.1. memleketi illio ~ • tl~mJg i~ edinmi~.. YapllanlJT bu 5i~e fUll t: k tecl~r. ';a n k I[ ld.a KII I k~¥ ~rri (_;<'!III ~masl Cia gaz:t ~.O! rpll.C.1k h .. ldcd~1'.

go

Ha.llqe .... ~l"Iil'l 290 iiytsi llallimilkt:<lc1!r.
:S05iy .. ~

,'arch,",

A~t! tol dil, spor, BaJ'

elek-

Eh.lnlar
giii:zd

kOyri.J1iik:,
.ian ]"r, b ~k",

Yldlm,

Se~ ku:ru~ an

trill: i!;'i ba!i'.:JnlmHjur.

Y"IDilz dO~B.~hktan Baikan-nl

ct=lI:}'ll :.onlra al adrl<l.

t m :ildir.

Po1rt:ii "t Evin

kabhu.ak olan Tarim 8alkanlr'!:1 l'en@1 direklo. ii
nlllDiUla

ki.imelimi:z
Ray

tr

Fahri bUl1Iidan f8.yda.~,all1.ii1Tillk AVfllP a.dlll orm anc IIlk haktc:Jlllu:~j::l.
ilu::e Ireme leT'diebuluDfn liik ltl ell. , DiindiJkltt,ell1 l'Hlonr,a. ,ormanctll gnmz i;io iyi !Ioontl~lar vere-.::ck yeni l. _.

ba!1lay.lP 4(1 par ya istediiini2"i YCf,iYOflaL (Alibt:y) duragmda SJcal;;, yogurdun YidIJIZ renginden J3i)'d,iJanml§o ay_ ran Sll'!il.uda ml imda-cl Ina ye~ ~~ti, 30'·-40
"'IH~ltj lu'm('n

gee!! 12 de kes.ilmektl;:dir.
§,ehill"d~ §<n1.J.iy
VI['

W'rLlZ

C. H. Pani

bl!)~altlldl, ba11al" hiS; ~ atlik ve urn yamEl

O[lldlll'1 ~{)Ilira Sl·

Dell'llblarlnt

¥'e:rdilden

s.on"a

ealuan

blln bm

p~n~trelerden

ge:ri £ekild~ durmadai'l

b~r \St(5),omJ .. hil ~ec; k<llm.a

Dahll. dogr>!'!su bu Uri gem; ie'hh d VC' ;all:>1c.m OITH:Ol.da.lar bizi buldula'l". KiddJ(;.lmlz kPl-<l zaman i,~ntle l;;al'lklT'IYJ bi7.C t.:t.rllt.tllar. A]dl,grm bit etec i:ijl'~ be.. lediy "rn bi..idc~~i S{) bin
bi r yllll<\ t\l!.;1

Mu tara Earram b1l i,e onl!m IoI'crmi tJl['gerlj hir m¢IlIh;:k~1I:: genciclir. HaJ e-1't ge:n~leri ::iak sI1I koylere gidjyorlu. ,SoD ~t'.zi.lel'jl'lde tanm, sosraJ' ,ar-dJui1, kilL I [ir baklmuoddrl kriym}'e yardlmIar p.... JII1,I1mlihr. Bu ar·ahk drged!. alduty 111nd<l.l. b·rka~ rllllstur.
tl1d

ail

madt:11

par

I

bldun-.

~indu. Urll)l ge'r.1 Ilk prl!'f!r3ml

bide.. ahnac.aktu.

He C;ank:rrIYOl yardllk

ki be.

Bu pat~a.!IaJ:' A 1'1 kB ray· d,irektorlUKilne gi:inderilmi

den
tiro

.. L 8·'·... gazmo, balt; utiin

ANKARA BtRASI: •"-31, larda ~.:el"iII il",,, I

hf:1

zamlan

l1,e C.li \,4: ~I 1 l~

fV fn i§eh~ rue Orduevi ~lahce:s.im.h," \,~, Ord uevi iti:H'$,[S mda n-I Uhen dish~[ lolfan tasamb hu~u1'i tC'!rtihar \!~ te~kil a '!;l''''U7 her'kesli memnun eder ,)

"

t \" r .....

...

~_

.'

_j_

J'~-.

~

_ _ ..• :t:___)f <;,
....

_.
~~

t.:..:.·

-I.

..••

.#" •

-

'. ~..

:

~..
......

. ..IT. .'
t
-

-

I

"_I"r.-.\

.•

-

r

•.

-'

';jp:~Iji.r

. ".

.,
\0
-.

.

:.,
-

.

.

";.

- -_..

_.,.

.:
.

.

. --

c .. ~ ~..

,

C'

J

.

ULLl5

2, TEMMUl.

19:"5 P - ~EMHE

n
co~ inee
eller r koyu renkli pelerinin j)ltrf1da. binz dar oldll~ll hi:'1sedilel'l bir gu,lII'de: p;Ir~i!.k hill" berna : ASlJr ve Se-"biJprC-fl!ol~rinin~i g-tb~ ].ctvuclk bi.r ~: i~l~ril'ldll!:. hllJ.1Y:liIllfl druITnO)dan. ne oldlUgu b.iJillmcz' ir yolcu]u,}e y:.lpllgl god r : krsaca, bir askerden f;ula bir ·'mcj ••: lmp",nto<r Haile Stlilsie'derl hOi'mmda lI".alafl ~eki) budur: .. 0 agu Olgu· benjmle kotll.liuYQrdlJ. BCIiI de ana eeyah YItl"LyCii"dum. Sustugu.m\.lz zam..an Jm TeJyc:'nin, "0 iJ:ok ,ri.i.ze'l kayscrlere
1r~.

mec

S


Almanvada yahudi diisrnanhgr yeniden arnyor
,dili

't'azan: Piyet Benu:a f'ri'l'UIZ akfulem bi ii:yeler'I1'(lrfJ
B. Bart onde, ben uk.ada. pnJarntntcylJJ gumC'ge: DEl.sLachk. Mu,a'kxmln I1C
deli"cceye kadar ~y'Ulml~ ,C!ldu~ur:tu anIa 1::am a m. Bir memle ke+te Ii ryas;) I b~r tablonun uHsini anlarnak i,;;in bdyle bir guintj kadar fayd:ah bil ~ey Ola'Jll'll,\:1'dT, Saylavla:.:-m r sma kar.l~uk, ,onbrla komi cak, diliCkkri'l'l~. ~ika}o'etluin.j, tmkidlerini din Liyec.ek. g:r'LIP ve tS.li gl"Up ba~kanlariyle yanyana buh.mac;.aktrrn .., ECend'i ke'l1c1iime: "Ki'm bB ir, belkl de ufOl<k; t:ertib bir tahkikat kom;syo.nuna da rastlaram .. ,•• diY<OTdom~ Bl.Imm!a lard" kimseler brrak)e:r. JimdliHk koridof· yoktlil. Sa.ylav)"l'r he halcall~ly(lr olmillrlalltclt! iki Odl. gost ~r· ryokil'ihgrrn

Ya}11lacal
Y.~z.:m; flaun
N~ kad ..r ) azrk

db

jIH'f'n~1
;'ll~

Beyaz Rusyada yerse I endiistri nasrl gelisiyor?
Y.uan " B~ytli:
rn halk J9JJ). Yersel cncli.iuri .II inci parri kongnbini" kararlar) Beyaz Rusyada Ix! eodiistrinin gell imine btiyuk <bir l:uz ermi~tir. B~yaOl: Rusya keresre, ~H:rpi'l' fdpl g-'_ re'iI~Hi. topnk urLinlui. ve s,ai re gilli yc[se], bimln.add.~ler ,l;:ullan.mak suretiylt· );ok gditllle~ imkanlaTl g05ltenn bir iilkcrlir. BUl'IdiUl ba~ka oteki cumur1ukliilrd'Il'l grtll'ilel'l hamrnaddtlri M:ullanrnak surctiyte endustr isin! eel i tirmek 7.0r gJ kar3iislfldadl£· ki bu da Beyaz Ru ya ile yersel paaarlarrn ulus-.l ekonorni iht:iY,;l.I;liJrlnl &aglamaunT mum· kul'l klhyol". Ve en SoOnra bir~ok u t.a. i'l;;i lere- sahib ,o-lan Beyaz RlLsya:n LII'I yer· sc-I e-ruld.\stri. i~luindeki c1'\1cri~li ,:ntlar dola)'ls,i}'le Beyu m(usya }'trsel erld\l.s .. trislni!l"I urii'l'llu·i l:ulfiUrl".k s,1mrlanml'1 yok daba uzaklarma kadar gon erilme'lrte-dir. Reyat Rasya yerse:1 tndlJ tl h:a ;k Itomiserligi nezareti al\1iidaki tndl.i tnyel girl§.imlcr bu yll i.,inde 350 milyon ruL!;l]c]ik i.irttim ,apataktn·, hdntl b~ ydlIk pHina gore bl.l mikt::lr 1S(I milyotl Hlbkyc ~1J,tall't!3COl:~hr . 91.1 ydUl ilk alt. l!Iyhk pHiI'll yiiE.le 102.6 ni etinde himamljnml tit". Bill. da gtisteriyor kl l!il'35 plan! hll:l"fli e kornlsefJ' Daily
~Moscow Ru~ylt yeT5ltJ

Blr aee! .,YldI, '7 rCUHlHU D~,1i HI'!J :;lId gaul"sint"

iU5

1.-

ki, Jc:ar:.rllkll

yil7.1yOJ':

B<iy Hitler Vi: n i::; h u kilrnet] yei'li bir program pl1' inth:di rIel, fhl y~'Zden Bcr1in (. en biiytik caclde=-i o1an Kurfuersttrldam'dalki kahve lerde ),LlhudHnc daryak a,tllmakta. Fen" muameleler yapm[mllktadrr.

yuk1emektelll un ~ey ~Ikmlyor Ie o1makla Drtt!l.;i(;[, bugtinkiJ luslarm heniiz claha bit rani!

J bu hoygundf.: uOItam. .. n:llk·

A.

J.

"...aU,s'.'lIm,,,,;,:',

BoJl':in,

/lie'!':>, 14

latl birildk de~i'l' mllidd::li de: budur. Matti! ·on gi.inierd bu C:egi~, i . tiltu~i.inUi uile (!!!ni letmi.it1r. Fa-kat, • .Rla~mj'1I11f1 herkes ioJiin bir ihtiya!i oldugLl hi r umafld;,t. anlasmazb k bir Iy).fs I,;~y:;r
hOlIilli aln'Ul ""~ doh!.y! ~ii'll,l de i;l!;Ik pa-

hunlarrn II:llru;inclrl1 fasla, 'lath Vii! !I~d,erl i bakl~h PntHpp~ I' Arbe'a <lCIYOrum., diyel1 bir ~iiri ll.. tmmrlan J geiiil-

yordu.

Philippe l'Arbe ki. digi gibi "her §!.!yi onceden
gii1iim$ernezmi§,

o

~irin debilir ...e hie;

de bf.i.n:llarmda Yanh~hkla di. Bunlardan tLl, t\iindsinde lusl soyliyctl.:k bir asker vardl.
]lj1lg1

kapdarmt

.... NegUs basen gUIi.1m~emeye katlaruyor, fakalf. to k2dar ked~rli bir g-i.iltim-

btl clu<suncem\UiI

bo~ll'gillrHl bana lbifinei~indC'

.imse

de. cski bir ~ankala BL1 adam yaptq!lm bir

sll,.i~~e ki. !man onun dft 'lier ~ey~ on· udu bildiglni ",e l'JereY1 anladlg'r'lr
bi!W!diYOf ...
:f. ~ .Yo

maVZerl'l11 t~m:izleyc::n

yanu'Son0]'

U1UBIar Sosyetesine gOI[ birmemlek-eifte p.a:rlamento olu§u. bir ulmun medel11 olma.sl le;in li.b.umlu ol.m hll:ri~ c~ lpzetlcnl.e1'l birinci.s] oiduglllfutan, Halhr~isUn da bir par1amentoya olm:r..1c: zCl"undll idi. Ben de tabiig 'Sin kuru.mlar~ kaql siilyg' .i~;n. Adis. b~'ba·d.aki paria.mento naYI ge-zmt:gi bir bor~ bildtm. ge~£l"ke:n,
AVllS-

retie

ho'jJ gordi.i 'Ie ~ok sevim]i bafl8 golOm ~di.

Kapryl yava~~ii(lk kapathtrtan ta lulavLlzuma son:lum : ,._ Sayla~lar hClI'l1alde gnidtl mahlar ...

AlmanyOl.dOl slk, f.)ir SrlJ1S0r hulum:lu~u ve rsemlcketin dl~lni!l gid~n biih.in kab1013rm kontrol cdilli,;i icin oradll OlilP blten hadiseler hakkrnda pek a7. ~ry lOlZffiaJrt .. drr. BUlilii Irnr§-I[I olarak Dey~i Het'~ld gizjj b:tii vasrta ile g~yE't dogr'J bir haber] ogr~nml~tir. B'l!l"lin pel islnin ",enli~i bir bildirLd~ pazarte!l'i gtinii 9t:1'lind~ Y3hudilerl' hir saldwrml oldugl.l 'lie bunun DOni r ejiminl!' dti~mil'!l CIOlM bir takun ~In!iurlar t,uaFmd;Hli yaj:Hhi]gJ biJdiriliyor. BI.ITlurI bu Kadar mcydan<l vl.Iru]m:lsmm 5cbebi, bugunlerde: ~ ir lngili7. leJiy'cmuf'ililn Bforlin.dc buJunrn!isu'hr, Yabancilar, kendi memleketlerinde bulundugu zaman. almanlar. bu tiirli.i krlrga~CL]lk!arin on~i"e g~~mrge pek dilc:kat edl!r1er. Bli :s~beble hilcum Krtalarilla lI'crilen emilrdc: h~1" tUl!"lli gtist:erilt"l'dcTI ka~ln. ma1an. i'~ b.a~mda Olfllload.ldarl 2,.lman unilforma giymemelcrl bihlirilmi~tjr_ E~ki jngil.iiz .il.skerleri. . ~elik mi~fl1:rlilu il:ardmdan verilecltk )'~,-nek. il~ e~ki alman as.kcri ualannda arll~m ~lkmaS~ wcrine bu )"erJ1 kt<en v,n: ge-iii' ilmi ~ti,r, 'Pap,a. ;l.r;adalti kOll1l{crdatQya bir ~cki1de uymly .. n

hat. bar ~ey olmrqtIJr. Kara II<£.: deni:z y:irl~lnm y<ll'L1nabir de hava yan'::'l kat! ~'y'o.·.Tekni~in ilt'riligi endi.i~t[·ill!'r 'i-0ktukr;
gidlbl

:!t'ii~i'lIir1en rnemleketin

bi.iyiik
sav-

alanldrll]<ia.ki buyi.ik il rilik ViJztinde n de, yaklf'lda buyiik uluslarm ·Yl. kllep uevril~lerine Slr<l g~lrtcektir. Boyle- hir gt::lh;im knrk usu bGyuk 18 rtranyanm Ul~II'", 'tak dcdirttigi i;in, A 1m"l"1ya i!c: dnnll.nmH a'1'l18~maSml yapEger ki, bu IIIDlIa.~l1Ia, cizgiidligunu J.:Gruyac.agl!l1l bildirdigj VI!: kim5Cnin <lldU'mad1~r 17 nisan )934 tarihh nota.51.
t ••

na bir ceyab olmu~ iCsml ~lkat"ma7dl.

alsaydl.

Fakat.

FraTls<1 hi!;: IngiJtere,

In

sahib

ozel hj bir i!ndJa~yiikilmii alt:llla girdHderf Str~s<l konier:a:"'_~mlrl hem.en arkasrn·

it Iya lI'e Fran~anl"
y pmamak

l,embl!!•. hldigirn illf !ie-

l'Ie oldugu 3nhl'~dmTyil.l'l bir jc:;t yaptJ. Galib.a benim ne demekiste· digimi prk i.yi anlamilrtll§tr. Fa'ka!t b 1'1 menklmr gid(!l"mcie karnr vC'nni~tim, 5i:iziime devamc:ttim: - Fral'l'!iada saylavl8.1" uat zamanmda bile parl.-.menloya gelidfl:r. mUnaka· 13 eduh:r, di.i~ill'lc:elerl(ljj biri\lil'lerilu OInlatu];'il". ya.ni lU5.<lca, ka.'binenin dUTUmunu saihmh§hncak hcr ~ey hakkm· da k:onu~urhll'. Sizde de saylav1illr aym

B. Bart,

clan bu .. nta~l1'I<Lnln yarlllml!~ olma:oll. he-

1928 d,l' Sidney'den tur.alya pulamentosu na 'benzer ~r me,ruH §irdigim iw.digim Daha

pr::r~inlenm~~ olan bir bag' yenidl!'fl ~ij.'l'II1ek j~;n ingill<!l hiikiimd.inm. ~ok OIcele c:tmi~ o1dugu etki5m~ yapm~§hr. Boyh:Hkl~ hi. o]ut oetaya atllmli 01dugundiill. bunun vereceij :>OllUCU bckI'IUZ

hakktnda
bill

dla buAvusrlia Ka:m. ~'.

nlI.e:rak d~ymu§tum. Llzun

tun:I)"a: parlameii1.it;osQ,

ba.lnmdlaliil, lJa'W<1b:ri olan bir geceyt malo~du 'lie henuz

li:Ie-:rra'da i.di- Bu 1mlrilk bana, treodc zaman kiiru bit ba'ber

Almarly~dalli katoliklere fena mllame1c edihl~c:i i~ln BHline bi!:

ve trenden
l3I~dnn. on iki l,a-

~cy i yapm3 ~1ar ml? B. nart bu sder' anlaml§tl.
§a§-km yiiziime bakuak i.§aretiplc. bet~iyi li!ril'li huhangi go U:rdi. Gdiba 5iJ! bu de Iikanhl¥ln' iljiin mi buuda Onruarm s.i!inI10rSuD1IlZ~ bana. 'kap~nrl'il 6nunde

~.pT'l'1
bir

gene, yepycni

goz
nij·

nc udar k.abiine bu,hra.m gormu§. olan
b\1 lPadamento, narun
ylkllm.a!k

dll,lran

iii.zere id:i. .:8iHe temel1oeri.n~
S.!Iygrsrz

bana §i:iyl~ deya]nJ.& si..z~

ta.bta inslinlUI

me:k i~ti.yordu: IGehim dlumik

:Inul"t:1i1r kemiriyorJanh.Bu

hay-

'¥aRWarda Ibii.yiik b~r "Hkd

takib"

oldu~,u

bekh:dilt..
bLlTlY3 s.es P
sr-

protes:to tJo to! Sl gi:indermi~Jh-. lngiliz sa.,..a§~J1all"lna ve'l'ilmesi K'Irar aEtma. a.ILnmr~ olan yennek, ttirlii 31III:L8Dctmiyetlel'inin uyu:iam.am.asl yil ii:iinde'n geri kalm.ca gngin1er gltner:al Godng'in ilvland[g! koruya gOtiirulmii~rur. Bu 'SHlllla gcnelialJ'II':I krndi5i. dinmeI'lm~ k iil:el'"e ba!;loka bil' y.e:r e gi tmi~ buo

1emekten h-a:jk.a bir 'Safe kalmaml~hr. FlI"ansl~ hukjjm~tleri t~rlii olan Slhtblanrr.a.alarm biJ'ibirluine bagh bl.l.h.I.Il· duklaunI her vakit !joyleml§tir. Britaoya - Almanya il:Ildla'§milsJn1n ortaya ~[k.udlgE mellelenin ~uin b~~imi uztrin-, de durup M:onu,!!mll.nm h '£ bir- anl~1 yokt~l". Trpkl jngilizlerin deniEde yap~ nkJ an gibi. biz fri.JHiul 1" dil. karil. y. lah1anmaSrn.1 dih,;iirunek Y'e Ahnanyamll. del1iz:deki lUl"slannm 'b1.lt:.l .. nDfrllm.,siInd k qa kara.dd !'!Ii:rbesl~ ih.h1M1,1Tl.;l,1 ... I gibi Avrupa \ntasr i~in jjok daha buy'uk on,emde ohm bu ilhmda.ki silahlanmanll'l budanl:'hn]m.1sr dl:'l1tcif'lde bu]I.]nmak. zorundaYI2:.

I(;ra edi.lmi~ olaeaktlr.
A.ynl z: m8ndll hiila bii)1i.lk bi yekun tutan eksik:Hkle:ri de hatu'\mI!lIIk gltr-=-k:tir. Urunlerin kaUte bakm:!lJndan dii~;;ildiigii 'li'e maliyet fiya.tla.rnl,ln kii:i dercc~de Lndiri\ememi1 olma:!1 yl!trBel 1:l1'lidiistrinin bB~hc& ~Ici oillksaru,dJr'. Ce-;r.n ydIiln n.u; Ml her Ile kad 1" bir mikdl!ir i1tflcyi varsa da endiisl.-iyc:l i§olerin

'Sogunda. lirUnlel'm bo.zllk !rlkarmaga, ust"a iS9ilc:rd~n J'ok!:unT Igfl ve huna nzer dig.er zaVl 'lltlara kat~l nastf ~dacl!.g~ henilz Sgrenilememi,rir.

~"'i\-

Diger

cllmud'llklarh.
maUl,u

·illerde

be}i'32

~1LInlllyord'LI. SOil gUnlerde Amedkada lie jj.teki memleketlcrde ne1redilLm.tk Uz:er~ :gomie:filmek ist~nilen bir;ok hlilhcrl~r a1man hi.ikUmeti tilrafllHdan ahkollll.!lmu§tur. C;UnkU bUl!Iilarda yahudilerr kar]l I!ottl muamrle yaplldrgnnn b<Lhsi ge'lime klc

Rm.ya yapnu ve Kirof

hannrl hvec.cUldJ-

oagol"e,

Ilradan. Jedi

ym]

gt:~tiJkte:nson-

nil ka.lanm.akta(iIr.

Hel~ U['I1ti \l'ot'o~i1cf

ta AVl.Istutalya bocek]er Jrkmm
cerikli
lOS ..

parlamentosu!llLdan

buBu

bif" kimseli1lT! girmcsiDc nu dU1\inul'0rswnn: Yiiva~

BoyJe bir gi:rgi isin ise h,;r ~eyden
Almal'llya He goru§Ulmege ba~lan8Byh~bir g6ril~me hi~ biT sonlilc "e:maiy~cek bile ols.a, g~ne tlUlla g[Thm~k gerektlf, t;i.lnkU bu giiril.!;menlin S(lInIlC vume;mes.i bit' d~r5i ohl'11Ji1 olur ~ AvrIlP;;!, her §t:ydell'l Cim:~ aydJl''1honce

yLik bir ~ey I!raJmaJll!ll~ ,019.a gerektir. daba 001
VI

~mbrm~yacaklarH11 Ko:rldGrlall'ilIa

daba be-

ya.V3.§ yilrilye-

masl ~artur.

makinr fabdkalari1e Bodsof cam £lIibTikaslnln ve but ~lbi. ve deri f.J.brikalarmin yapUk\an l )'ltl' 'i0k: bt~ci'lihnekkdir. Y'eru1 ndrUstrinJ.n en ijnem1i

cddugu

Habe~i!tm[n par]am.en-korktugum'llll

rc:k. gez:inti.m.iz:e tievam ~tti'l(. Arada

i!iin die a:rnr ~~yden

derim. §u k;nbr vat Iii soylendi.fiTl~ gorc-, titiiz bir isvir;fe1i alan l]!Ii,. mar.bu t~hli.1l!,eden ~ekil'lmi!i: ve b!l.lltiilr..,
itinf ]'aeaml'1a:r[a 5U IDaslnl!llarmrn yapa:bilecekIni Z81'arl.an ne i~in di.i,iinmemi~? Hi bonklen me se-;mi§. dlllyanacak dn!l.ten Fak:at aym zarnanda

rad .. bir askelre. yah!.u: da bir 'I'l[va~tya rast!ayolI'dllIk, SayJavl,i!lrd:!n, ise bir tau bile gormenin im.kinr yoktu'l H~rba~-

mes.~-

idt

die ya bir Riist8.bk

~1~liJ

yabut be,.!

ma1.ze-

birden gJF0V YilJHE1!llardl. to~ lI'Ieyustum. KederU ktduli B. Ba.rtJm yu.;:iilile bakum ve 5'!)rduro: -, Ncrtcbd.,el' ~

Almu)o';:Jda yiyccek fiat!:arr arltmoairt;a vl': i! la.rHan kati.i.~elt' mllilkte oMugul,'u:l!1I1'l1 hi.ikiimet, balkm di'k·
Son ~amanla:rda katini b:!l§ka bir tarafa suruklemek ge:siyle renid.efl y.hudilerc biicum rek:etinli koruklemei'e b!l§18.ml~tu. e~' h~-

ga

h:lednd.l!n biti de i§~iluil'i, bii.yiik: btl' ijl~U iI;:inde, tdmi'k tel"biyduidh·. B~tt<lb~ !ilMlcHye kad.ar bll a[a.nda ~elk ~ok en§ty~cr Yl1pllm~tuB'ilIgYn birt;ok

'1kma.~ I!'orufldadrll'. Hitler. ber 5~botb ",,\(it li'1giltere alan Biilov"un 't~knr111d1gl jle Ji'ransanlm. iki.nci donanma VlJ= slyaYO\c;1:'a

ba[l~lml. helm

dil&tri i,lerln!ie

telmH: 'llJilgisi~Hk ort~tcrloiYI!! 4c.,,·

bi:rle§mesinc

ile prens

din kallmu~ sayd:iloi~;'I'. Bun,ynlu be:ra'helr telmik

veya tilva.nlann ba&1 bSilm1all'HlliI hth.IlM rdieD r-I.'IN'aet Lt. k~l~rini gtlrilncoe, bu bi'n,atun. an cal!
!teJ!I11 iye .alil! arak !oi:om.u!j"Ullah:ilec,ek ye r~

Insafl parkc]er1n

-

Kimler?
Sayh,vlul sag-uk 'il"!'iIt'lhhllrla: cevab
'i'U-

]II, Bart

di:
mall. Ollllar ya.l.nf:il

B,irka~ gundcnbcrw biitiilfi (csm.ig almafl ga:zet:eleriDeutche Volk.9'~ertBc· haft oiijall!hg~ 1:ilrafrnd3Vi1 'V~dJmi; hili" 'l:ak[m bli:tkdeti 'biiil&lYlllflar.Bunlann b.eps:ililld.e yalhJ(merin ekon~m.ik bay.1t1!:an u:zak1a!l:tll',lmas( BIl YUllarda ttll atdmadmk~a [jk me~]e5ii'lin !liirtilm e'k:tlt'di'!"_ 8u tiirli,1 belke:lerin. \ni.llciiOlf'1!:inhmi )fokt:ur. k3lda!:r ~Elr· org~'tu.11Iil blhukumeti." iI11m8k5r~1R !;;lkmai:l-rna imkan Yahucli'ler]e SOl'll dercc,eye PI§m<Jk isttnmektcdi>. Yilhud~lct. merDJokctyahuidil-

sasu:n hatnhyauik: t:ngi1tne,i ]a:~]iJDdan i!I)'j["mak n'll istiyor bir 1I::ankter bu ilnda ne blrini

e~ki bagP Durilst ve ne de

1etll'i te'knik 'SlnAffllrmdu e<e~-ekh: bittni),CI'. USb i§~i y.eti~:irebnmek I!;in daha. pek ~olk 1eyler yepJl.m.a.kUchf". CumudugLlmud. Lc:n.in ItI'Li~IFQtnulIi verUml~ O]m.a5f lKyBZ Rusya. sine ye'lrni yiiklimler geli:imti~

J~ri oldugunu bi.ss~diyoi'. Fa'ka'!: I:m, ba-bq s~yla'l11arm] UZllil1 ..ua.thya miite-

~rnir aJId~kl .. rl n·
511£ uk

otl!kin:i hi,. yupuia redd<edemu. l~in i~ yij~ti ara~tlrllmah mr. yoksa brlJO(h.n 'hl;l,y1r de t~teddiii.t i~l1demi kahtuh? Egel" Fnma Almanya, ile gO:rUi~lere gir'ise~ek 0111r511. abut" ll~us]arl siinirlendi'l"nnek giibi bi:r t~hlikmin ba$ gostermek ihti.mali vardn. <;;ilnkii. :11man - frans.a gorii~mtleri hab~rlerini go:!' oni.iru:le bu1ntldL1raca~ olan Avrupa, hrrhangi bir fnnsl!: ~ 31m",n anla.~ ma;dr~1 hakkmda, 13i11i11CUgi lna'b~Tter ka'SlnirJenecekrir. Bu ~tki;n'dan biri.,· den harb liilkacagl it;:in. nbilriinden d· bjr egrmenhk Kurul caRl kin vrupa korkuyor. Bun03t'1 delay'" FranSi. ingilt1;!re gibi baTdrc:t edemez. F:rlln! nom ordli~ij pakt aG I kenc'lisil'li. b<lglam.akt~. !:in. Bu t'lufuma g01'[, 2ineclk a.bijrlui,nil"l
ttliii'

~ndUltrt·
oll.lyor.

gcdider.
Ya I Bu ,Iumir k~ndne[im::

e ir etn'liyrcek
Sebebini Pa.rlamento

obn bir
5ilTa.Y1

mahZlIurdu!"_
arllO

Almanyad:aki
kotarllam1yacag[

bit'a;: sonf'.a sCSyliyec:eg"im. Adif>3b

veriliil" mH

ileri

Endi1s.tr~ytl gin~~il!rimi~in ortaya ~t· karacagt tirUn e~ y~li\i li~ti;m ~iHttiriimiizi.il'l geliS01tkte oh:hlgUm.l ~o!ltermelidir. sl1:1ann ICTlme5i guvenligi[l birge clarak crgi.i'ttui He uygun bir bi<Jiiime 1!iOincft Ulu.:.lar so~y1i!tet;;l~

taln

orta!Jnda, drafr evltde ~e"'rildiR:i u·· nun ~ok gi.i:z~Ue~ec,t:k oJan Reni!;! blr ~yda!l"un ortal'5]1;ldadu', !;.imdi1ilt! buraBI. ineklerle c:j.eklinin lI'e cl,rvele:ri.n ra· hat rahat ot:ladrklan ko~am.a.n bir ~ily](· ltkhr. KU11da, a~g) yukan hansu pa.rl am entos ill ml ga,re Madlrll kiHses.i gibi ohu:a.k biT kilis~ yaplhyor. Pa.r1amel'lt:oyu gczmek j~irl :se;!lHl:im gUn ogh:deo 5'I:IrtrQ nUl bill1an~n iiliiCer~ne, ~pi ~man hatll'lii1yacaglm b:lf wglililk Otomo'iJiI:im aLu metre uZllnluiuTida ~amyr den'itUe:ri 111jnU. tD, IPt:Wlil ...~1'I iioniincBe dlu·~I.I. Merdi.vrnin lI'ukiiiln!!lnda. giriij< l!:apl'Unlr1 GnUI'lde se]iJ:m dUioln lI'I.obetGi iiI&ktrJeri ,gi:iiiiiyordlLlm. FakAt onlarm yanJ1iL4l varm~· dan once merdiv,ende1il gt,~mek li:nmgeliyordu. 811.1 liIiIe:rdiven:i. kocam.an Ibir bal!!.~e ~eTl"liye:l>in:il't il1hllida fa::zlae;a ZIil·

B- Bart
l~ yapllLna

~itemli

bir tavuT1.a:

- trice anlam]yoIl'UJn, dedi. ,iz boyi~ler:i'n !!fox iyj yii:riiyeec:g!~ bit tav1,JIrla koh'll'na bu Ikadar k~i'illH size .at.

n1 san.m~yoJl" rn Il!lUflUZ ?
SOIl~a. babaun gir'~nk : _ nay' Adam
5~Z

W

Hider

gcncHk onder!eri,

rakdmlilj-tl r.

kulabi.hr. Ona,oIamak ne getirilmesl aile Ahnanya
maSIl11

(]e, dedi,

Bu orgutun

dulenmeyin. Sagni.k

Avunmanlz
cam1a'nn.

da gijstultcegi.m. tli'StUIl'lOe. mnnlarJ

dtiJri.mJyonh!ll.

krra!<:akm~~ gibi. Hampete "ai.yordu. Cckingel'L bil" harelcet yapmBldall'! bJoIdim!: a lam a.thm, !,Ie ~ Dl~ardakli ~avaya bak&an~:l1. bin,! li:l!~klt'yemn miyb?' d,edim. -

bj( kilnun lilkararak ge'c'e saat ond:lfl sonra yahudHerin evBrrinocll ~[kmal(lr, lill yank ennesini istemektedirler_ Ell hal'eketin yeniden a.l'I,mJ. ... 11.]m,a.nyadakil yahudileril'l durunnlarm I t!iisbutunberbat:la1i~HmakUdll'B,erlin dl~]lIIdaki, urayJaroa . ~,a A.l·

lUlJugelec:ek V~ Frallarasmdlil karOl siJahla.Tl-

adma.

dlch'ge

Q~ilra'k ,g1:kij~;1:ili[', GO(~

B. Bart giildu:
~ HaYlr (amm. dedi, hi~ Is1anmlY3· ,ug],J. 'GGdiYOTum Io:i sizr a-euamn bll.l,r~de, bidnci katta oMllgUll1.u bi~mi'!lotll1. nl.t2l. Si.z lin de
!I:(irii

m.iiI!nI.)'adadoiHlu~ da, 0] alar yatmdiler. yu(ddashktan 'ilkianlmaktadu. Bir d~· fa yurdda,hkt,an r;rkmu aruk bunlan kolay hap~ hkmak vc yahl.li 81n11" I'll iIjIlna sUl"mck imk.io ...ltmi!, girmektcdilr Bedil'lli!;:ki ,-ahudile.-'n u.l!ni~de gene ~~3J nis<Jl"lnm1

niiste- .v:l~~1! Po lmilanpa H~ FrI!n!.~ a['1smda bio gOl;'u!)ome dil'~ ba,§lam1!f b~lf' Olsll, Alman)'a i!e Frami3 3ra.sr!'1,daki

her gtirhmr, hakikatte A'ma:n.ya AI1'1"U'P(! :!IT'a'!::lnd3 yapdan bl r go'lii~mf d ·meklir. Qnl!ln i~il'l gorth~m~!.~r htlm
~I.h; ve he mile clan i1'gu ti'lrUdild~'I'.

nr

lludandumak ~eI"lfevtsi i~inde bi.T a.ndla~mil fapmak maksadiyleba§lancu:ak olan goriJt~m,dcr SQnu~ vermezsc:. aldanllml~ obnak:tan do1ol.y[ bir par· 'i:a! a.CI dUYl.l.la.caHtH;, a.m;ak ba~.I(!)1 bir ~]gln g\re~rk: olul"'lll!, ~o'!'ibime lerl A\iI"upada ko] .. )'la~tl nl!;:.• ~tfr. Fum;!. bir ada deg;ldir, FUL"lsanm ~Qgnfyad~ki durL1tI'Du. dDs.tl'LI.klan 'Ie Bndle_mal rI. OIlU Avrupa krturn3 Mlarnak edl!". Bun'l!Ir '!iozmek i$temediliti bagllrdtr.

t,aJI" go:rmeden !iilkUn'I. Bart bi!:i!ii.~ kaprn~D onulI'lme 1J,eldifQ(du. B. Bart d~yi~ce bunWi. ClrI,lLIn asJ1

m.

yUnlyUn. Mlii!rdivend~n ~Ikarkull lIenamn. kea·
I'll

korlnll'l~ gi3'11·~eri Y~'

A iUer. gtiri.i!:;Ome'el'ill1 a.lma:!iI

oluv~u:n B.
Parlam~nto

)!I,,art, bana

bu S.i,9te-:mi'n
}In-

ismi sanrnillytn.
nez hti hrhyruna(h~lm

0 giln hen.i br~llamak:
y4!;

iyiU~I,erini _ dr buhlnmas[

a.aylyordu kadar

~ putik vt'rasyonel

rtigostenm

limdi

bimini

!rI::j.

He se-naruirl aynl

~maktadlr. za.mml re!.mig bir boykot g\.in!.l ilan ~dilmi,. daha scnradan i ~le r nom..,.l hale girmisti. $lmdi i.. lilnnnm r giilni.i

o

\l:.ar8!kteri IJDe'k '!l'i bilk 1:1 a til ~ 1 Jl)Ll;1nnr~ dOl hi~ biT ,rey
dlgl gibli bunun

lliz~m Zaten b'UO~II!I1'"

yapo'U
m~mi

Fr.lIl B bi~o'k: flll1lh h'ld l' ",l.bihr. Fak.t: yddt:.aill!!iI1iik e-I:oldlJ~1J gib~ illude: de- bum!l. lm-

dah.B 'Iia~ll1ngr~ta, 13,..

habe~ aeri geJ"'flinden, Iba 1t olson diye, bu ili:im a1tmda b<a,h~ sed,eceglm. Onun Ad'isaba:ba ?arlamen~ t"CIBLlnda, b:iizdeki kt:Ma:rltl' gibi b,ir L,~ oldUl~unl.l "lmyonllm~

bovkot

gtlnudU .
bir1!:J'

tanma.smdall Vall" olmak ilaere h~T ~ vall"du. Vlilp,lii1uk her Ind],a m· • nre-nsci, 'bir afun<l~ayil h~1'Qe1 olau.g1ndan

it3n vlI:(miy~c,tktir. BUJ ondln l.!I'nluH§ oll.bilidu. !.ilI onlardan aynlmamT~tlr.

mcmll!:ketler 8undan

t. ij.d Indl.~DI;Il(",jJj
mal.alrl& cevab ve:rmek

Fak:l.t f'l;allb-1' gent: o.eJ .Il.dhl!j. Diye'lin!!e de de ..

h~r "iey var ml P Bi:iyl,!!'lil:l.e imparatl1r biitun adamla'tml dini.n altnlda bulu,ndurabmY'Dr.

Bell"1indc ~ c.;enlerde y~ht1Qilere yi.ilI bi'!' o;;aldnma 01m'lT fur. H!Syle mil1ll1at"da hi~ nsifll y:ml'm i~,in ~aitnbn G"brmam:ilkt;lrl!1'

po] I'!!

~e in obnk ;:n'!{.~~ Cl'!nevrrdc yl!PJlabi1ir. Bu go.u~mdlt'f 'l'apthrK~n. alm.an18'1"m ild t~l'tl,fh ~~tii~me metodu. hiln

tUdill'. SIlt M'k te["eften blhseden H:itkr, bid11ll. §l"rt fimi:te s3dlk kllmamua
IliLIt de !f4!}11Li1l1l .. hdH-

HE

ULUS

!;)A Y
y.a,pda.n birinci,
t

5

Ankara

bisiklet~i1erinin
IZ

basarrh

turnesi

m:YI; gidilm.i~ 15- ki'lo,metre~

i~

~e 7 t mmilzd!a y<l1:'I1'ta Niyilzi

Ii or
n
Ilaz.iranda Isranbutda Biv yap ]80teenmuzd .. gidi Imi~, birind
J

Orha[l ikinci, Tal t U~ijnc:iI gc]lI1i~lerd; r. Sekiz~nde Edirneden hO)rcke t edel'! bi:oikletsiler d rek ayrn gi rmj~h~r g~ill'ide ~a"dI OnUJ1dCl Canakk.dc iki kaJeye gi-

eml ket Postasi
---_-.

(: ~~

1. ci sayr(ada)

Ilardl'f.
kUOI'Ilf:tm'e

'I1e Orhan.

y.aH~,na Eyub, Tal3!t hera,
sonra YQhmu da

----

--

-

e l);lin
l'lIgmllr :re ve da

ilk

gilni.i

HiO

r11tmd.a. ikinci

giin ItO kUornet·

ca.k yan~ urayrn lzin do1a.yl y a p.!amaml~tH
'Ya]ov<I yolu ternmuzda han, ilr yaprlan

\I'e'rmeme~i"deil'l

ber gelmi!jolc:r bunhiTdan

HaKellluim.izdc I.Ira), ta.cahndan y ptlrl~..an e leki ri,k, 'fi'ihri..kili1 biltlp lm!!gi.:i.rI t;a. h§maga 'b,a~ladr. 150 ell' ellan
I

Itrn ~ana.kkatelilcr

ar srnda birin~ geldtgi~i're-

8\'Uf
'

tu

u'!;uncii gun de 10 kilometre: YQ~ iiIIhnaralc: bmit'e gidil i~tk 280 haziTan-

Bur saya

1II1i~tir, TakLm 'ourada

y<J.rJ~n
ii~i.mcu

Or-

rek a.ym on. bi r~ndl!: 212 kill;i!moet~ h.lfMU Canakkale - B:!Ihkel:i](' YQhmu bir giin.
de alarak Bahke rre y-arnm:;l;3ir,
12 sin-

kentb!1 lI!e.t'
i~ln

1

itt·

it kD§UcularlJun

knllm_a-

ikiru::i Gali'il.

Eyub gelmi~

t ah

ydr.nli3ill'1dr. lIu

en.ate]asyon daglal"1ndan

yapll..,. )'art~ Ocban bi,,=- eirgi, tzm.in:n !&evket ikinciJigi k ~lmu~
la ila

lel'dh. "{aJoYa ve lstanbu~ )"01111 [le i j giinde ~GS k;-Iom,:rre yo1 aJ !.aifak Edir_

d~ Bcrg;amaya
'Il'3f1lmLS "of:

11130 kUmo tre
15 lirule

gidilerek

uraym ha:rc,'Ii:bgJ:

paea be~ bin lrradrr, gelen
Sa

de Bergamadilll"l '.15 ki.lomtiu-e yo I!!Ihnarak v8:r~lrnr~tl:r. nih yarl!llnda IzmZi'e 14 Ta-

F ibrika Ye§i1 [lgu ill!' ~;dl~ktadn·.
buh.nmluru!millcta ~1
]ir.l ,.erilroektc

ve kasahanl!l'l pet yakmrndan
F,abr:ikada ve nuna ohlp

gcr;en
bir

i,~i

lindc yap~lan h.
t
t

da ayda yirba ka batC..a.ST evBu UJ'ay

bi.rin~i.
iklnel,

NL

yoknJ,r.K~nt

h~nu se-",jn~le ve hula ~vlel'ii'le
!;;;JYISI

}'3.2i

lz-

lerine
giine

~T1stalasyollt yaptrnnakta.drr.
kadar elektrik: ydmi~i ge~jyQr.

mirden KbJID ii~ wuii gelmli§ler _
dir.

alm1l:k is-

'yenlcril'l

Bi.Silkh:t~iJc=r
15 mde
17,

evl r veriren h almaktadrr, Hiiii

elektrikten

lzrnirde Hi, -

Gectyi yi.iJcc ~UIl!fI_uriyeti_mi.z\n
'hm enstatasyon

pek az bir akgundUt y.aptuatl

dogump
kentim1z

hiiyiltE halkml

dinleJJlD]i§le(

18 'l:.alrit.llerln-

kirH

4:

hm:ir

Ti~ok

re -

Ay'llllin

N azHli zorluk

Dent,,-

Ii yonarmda

laml:>abrdan kmtannakla bl',!rab~'r az bir harea il!: ilhe cdihnes.~ kal'3r]a~tH,lan bi r 'l:ulllmba 11e kasabamn her tarafrna su 'Il'cri1ecek ve bll . \l etle yangm havuz1arile bag. bah c ,
fa.brikaya

~ekmi~ler
giinde
,3].

'jot

elan su il1tiya~1armda

kurtarrn

VrJlumda:

~ ekfflk

fabrikasl.

,4,

gHIa

1

olaciiLktlf.

faluikamn

iri/Jdf!:fI bir gorul1u"

v

iki

mIIlarl

1aum geYO~1l
aJ'I-

len bu
eak
D

i.i'i g\i.nde

a-

Slid hakkmda bir ogrenek
Saghk ve scsyal yardrm bakan11gm tarafmdan, slid hakkmda bir
E

Ankarada

btl..hind
Hindistarun elh] sehrinde ingills dili ih~

p-azeh

eisi

~abilmi'ilndir.

rtdlf soMa: Bursa?:!

V<l'rI.~,

sa!da: b~!:rrhll'.

Bisjk1et~iler VJuliagda, lj,pgJda slJld-: Bursssl» 'ia'l'r~{j !:agdB: Yartifan biT l'Rstantallf',

Aydm yollafl
btilun

Bolgeler
'2 ~ Z(!

aa

I
In.r~IIII.§Manm Yar, a§tr E-skli.ehb-de bl!'psini
'1~ I.tl

geli uZ~f'lfl-tB en Iena §Ut! f i!Jil1d~ yapd:abllhtir. Gnp 19 temmlJzd.a D~ni::!1idC!n
20 'l'fmrnyzda 'Il'1!' 22 rl-emm Dil'lardan da Af.yon ,
tttrunllU

Dinan!, kalaruna.!Jna kilolarda B,urs. li1'e

(;Ilm.a.rt~si ""e r gim1Hi Bu.f5iI. EUi,t:bU Anka!l'~ iire§~i]eri rasmd ptl COl' b1'ld:!.~maLar boJgemU ul"~§;ilrnnin n gUn temmlk 9!S erdeki durumunu
te
U

21

de. A fyondl.l1 gclmi !crdi.

A ~eh irilil gel.
Ak1febi[fd.lf:fI

sin o.lan.k bakabi1iriz.
kim]~rin

mi~ler

onyaya.

23

rernmueda biirinci u~i.ii'lcij

goste:rec

'Jr.

:2 7
n
rm

!:'Iolmanesi
BUJrSd

gUfIl.iI Ankau-

ntU bel i: acgHdir. gw!1Jl' kulf'Rtlidir.

gc:lecc:kleri heBu kiloluda da bO ra-

Konyad3ild y<IITl}il girrmll?lcr; Eyub. ikinci Konyadan Ilauf,
T{o[Jl"adan

';ehir ve

~g

l

yu

TI

ya. 9kuCI,'!:3g til.Ii gi . '. d~ han-

CIllIIdJ'tt: i gilnii Anka.l"anlrl'~ cag. iki t"a.1amm 8.1af:ag~ ~OI]Uc.a

Abdullah olmu.~hlt~

Gor

~. i.ni~ Bun&. ~yil

E:.ki 1:hi,'c k nag1 gi:l!li turulmak"mdu. Gur!1~ll~ri • d-' ilkjam E""kaf par Iman:rndaki

idman salonunda
Icrini
nl

kilo

3rtma

vte e

. me

E

'l:rol edrrek

~

_ $I

•dma n]BU-

vapml'Slanhl'. Kar§JJa:immra giTetceg Ini kesin §un]a r dn. Es.at, Vdi, ~eh!::, gOl"'-

paUl' Unu n kU'II'II .. tli bir taloilTI1 ·.u:!t;leer:; .tiT. Bill ta.krm hem B,ur.a.a ",'= h~ Eslri ebi:rle vc EsJri§'thir An..kan V'1i! BUTS .. iJe Bu:r~ Eski1ebir 'Ie Ankara ile kaT§thJ~acaJc !oI'e u~ l:tiir mUn2n bi:rinds;ni 'lilkaracaktlr. Ku:an_QJara gi.i~§o kuru-

ogrenek bazrrlamrstrr, Bu figre nek yakmda roesmig gaeeteda I!i~kacaktrr, BUfII,a gore. sud hangi hayvan,~ dan almrms ise onun Lsm~ aikrolunaeak, yalruz "sud., kelirnesl inek slidtinu anlatacaktre. Hastahku hayvanlarrn siidleriyle bozuk, ko.. tu ve kan!?lk sudler satrlarmyacaktcr. Siid kaplarma, dnslni gijsteren etiketler yapT~tlrda,cakt Idnsine gore etiket~er a),'rl renkte oUacaktlr. Hal; s siidun. "'asIna['~ saptarum~tlr. SiJdu sagan ve satanlar r,asta111nLZ o!acaklarthr. Su...t t.a§Inan kapla.rla ara.bala ve hayv31ljalf' ba§oka i~ler ic;in kuL~anIlamIYa.cakt[c. Sah~ e len v olcii~e1i 'lte-

<;Ikan The Star of tndia - Hint y.ld1.Z1.. gazetesinin ya..zan Bay S. A. R~. Hk tngihereden ba~lay[p
butun Avrupa. mcmlekeUerin-

Hiud/i g teci B .. S, A. R~fik

den gt'5en bi:r geziden sanra An .. karaya gelm~'§ vc gaz~temi!e ug;.. ram'~trr. Hindistanda

.0 i.J g,imi.i,;: Iiiire~~le:r
SI5 kilo Ank2lira'dlln Mestan melerlnde gl!~en

rnu tal'll.frndlln
Gi.U~Ic:~

mdalya.1al" ivi ~du

venicct: tir,
d.ilI.l::l'D..

1u.I'IS.a'dan Abmet;. E:ski;ebirden yrl htanbulda birinci

Mc:slan

miz ohlcaktrr. Pastonze sud sata 1 yerler cibazlannl uraya muayene euir,ecelltl,erdir. Bunlar ev. abd~sth3ne, ve ba§ka tiiidi1 binalarl:a dogrudan
d,ogruya b; ti~ik .,rnml~'!i'I:aklardtr. Bu I!;ibi yr:rlerde otomatik aletler buluflH.il:a1,(tIT. Yazm 24, kJ~1IIl 48 saaUe satIlamayan sud~erin yeniden pastorize edlHmesi yasakUr. Yogurd kaplanna YO,gurdun cinsini g&telrl!f1Di etiketJer yapl~trnlacakuT. Yogurdda yabancl mad·

sau§..II en '10k gazetenin yaza..n bu .. [adan Suriyeye. Iraka ve oradan da b n }'olu ile Hin istana donecektir. Bir iki A\.'rupa dili iLe konu~an
hin tli gazete:l;i, bi.ze hintmerin u·

!;I1.u.n en eski

ve

tt.a]Yi1 lie~-

I!I:tkinl§ ~ok ~~vik kuvsan gun] :rde

"edi ve ]933 Tiirrll1ye S6 ltilo birinci5i

dir. Bursall Abmet
t.aklm i"iirl!~5iilerinden

tnahndan
bmimsemi
~fSlnda

~h~I:JC:Wnr§

Kil~{jk vot teknik gilir~

ulusal Flils~yin ,

tirc.

Bu dlll:gerU gUR. ile:r ku.
!miiltai

Es::u: "'~ V~d~ ._:;ok ~I!!ti~ bit $~fi"'~t:l paur s.1I.l1.l1m .. ktadrr.

tl"fe~r:klerdlr
m.lII

gunkti takl'T
abmllt,

girecegi

dder bulunrrnyacaktJr. YogurCl kabT kapah "Ie f1ierede \Ie Idmin 1:iIira.fmd.1111yaplldlgmL gostteren e~i.
72 kllQ: Demir SponJan R,JI'I Bisi let. lIer Bisi:Jd t~~ler dlln
bBrekil!iI: Hml~h:rdiir. tin~mli bir
YDlali

61 kilo. AnkaTad31

Habi-p,
gire.c:egi

Osman yardr!.
ki§phi:rd~n malilladlf'. Ti.irkiye maktadu',

BU.f'S3.'dan Ahmet ve Essand senedir U-mtl]• Ahmet iki

Ertugrulun Bursa"

kctler ola,raktlf. Ki.i~ilk uretmemJiemen ba~ka, evl rde veya satl§ dukkanlannda
KOfiyadan

;;run zamanlardaJIlberi Tiirldyeye kSlr§1 derin 'bir alikll beslediklerini, he~e s,on zaferlerden soma bir dogu memh:ketinin nasI! kurtuJabilecegi hakkmda tUrklerin bGytik bir ornek verdik~erini. Tilrkiy,ed en buhranh zamanda diinya~ nfn en buyiik onderi (:J:ktmgmN, AtatiirkUn sav,a~ zamanmda. oldugu gibi bar~~, zamam;nde da bc.r.n!:eri 'olmayan bir -I~vh!:t ba~l olc1uglUnt.1l soylemitir. Hintl i gazeteci bu aksam hare·
ket edecektir.

is] kilo ikinci1iginii

iisti.irnd,e tu'i:&

bah

Cok I_Itvik ve le\!nikti'l".

BugUn !:i.a.at M~'te
Ha]"~dapn.ulilrsil l:II,emlekrt j'li;io~

Ji'ladlk tulerde

!til f§I:mIdakini ~ok
Erwg

zor
-

zarlukla
bisikletijih,ri bu g

yogurrd yapl1am'lVacaktu. Kaymaldann bir kiloSUBo,a 25 gram vag b1.1hlnacak, bun lara ru!}asta ve bEl~ka. ~ey]er kan~tlnlmlyac,at!fhr.

At neslini yegritme
Tal'lm Bakanhguu1i1 a.t l'Iesli ••:

lI:h.lfll.lml:al"a dij~U:ri.h"- Es.ki.,.ehiT1i rul da saylll gi.i'["'~~ileFd~di[, epiy ~ ,tin kar~llaljma.laf' D"IudlUn panT' &an,1makt:adn giinkti ..
811

Dikm~!I'Id(' ol,acaldMdll"',
Ankara d yaptlkloilfl

BLI lriIoda konubcllir

olat:ak Ir. Mah-

takTma

dil en UlI!:un )!ol du klall"~ I!J la['d~l".

.aid en kJ z&milin· I'd[ ~.. n gibi g'lirmi$ o.~
UII

----~~,.--------

It Urn yMl

da

'kG

nm

-

Ankarada on yrlda kaf; ki~i ev)endi?
Medleni ikanunun yiirirttii;e bai" ladIgm giindenberi Ankara ev'hrr:l.me [§/'1arhgmda nilkahlan k1iYlIl,anIan" Ylllara go,re sayllannr 3§ail• ya yan}1onu. Bu ,cet",e!e gore bill y1l yftdi ay i~mde 400 nikih klYlla.r-ak 10 ydmn I'ekoru k[rdml~tu-. 1926 ydmdaki nLkih m.eden; Dikiihm t'~§riTljeve.de ba~18mw~ 0]m:ntndandn"_ 70 19~HJ' ayhk iki 42 1927

tiifi 'Irllo ~ gtinun

cretin k-.r~da§'mB1i11-

$i'!'l39.i, lh:li1, Sait, Bu:rs.adan ii.i.kri.i. Eski:;!ebi-nJeo In:~t g-iin:c:ekJc.rdi[. hat ~gk kuvvctli !i:evik~
r! bu ~i]odiad1l". Ankar3,jan fU. :n]e oyu.na gircf' gOTgiilii
Sidir.
lelri

;hd'GI'IIl Br~,klel KUFrdundnn,:
liis,ikkrt £edel:" YOllLLimm bll yll dii~Mmdan wri.o:reDledig~ tel"i.k y 1'1 cisii 26, temmuz p ar

BUTIOah ~i.ikriil

de

kuvv

bir-g\!re§ tini iyi

armtmak 1~in bu Yll ba~huhjp I!Cli • kinleme ii' lbi'tlDi~ VI! d3mlz Ik ha]i'v nhu depo.an. dOl1mii~lerd' r, Bu ,11 dull' k!atda !lIlian kl_. - 'c say, ..· .." bini ce~i,tir. Gumurl yel I eli 'Ik ite ba,lachgr 2 m a.D b u a ,1 '1030 idi. De mrz·1~en y~ramryaln h~~nhlr her )lml iit!' ~ edUmeldedir. 1928 cle~hf!ri boyleceig,di~ edilen 800 bin hayvan
va.l"drr.

iinu

saha.h saat

klllldnan

bir giire'§~idi1". Bu kilo giiTe§~i-

,I de Kamutay
ba~hyarak

lundaki

!liok iQr!.Il bi:r !Sma'S 1c9l'cctklerdlr.

12 lii~~: Anbrada l(rnf F.amk • • RiogJp; Esmcirtehin;1~n Li.ilt:fi, Ihnn: Bur-

Millan Sileyrnal'l

vardu. SO:tl.guftlel'de jl9 i]o gUf'~§-en h,san~n '11 kilo)!' indiglni sarunaktaYJz. Eji;u 1lU ki]oya in.mJ§Se hu

gidip gelme olaru l'apduaJct.u". BUI k~UJy.a. Anado~'U trumn. 'Ikwl§ ohm ~;rni:di bisnd~tbi,fte r~e d de gi re~e k:-1r rd lr. M.I_fI._k~ 'mdideD b~iI!irdetbincTh:finin

Sim:a:n

'kClfune

faIt yoldan

I

I

'0

Amasyada
Amasya.24

slcaklar
Birka~

(A.A.)r -

gii:ndiir slcakJa.:r ,idd,etifli .rln .. ifDIIII:u. DUI'II1Il.J:rUr,khlc derec:e:si 34 Li
bu'lmUI'fh.:tr.

d~

buud nm:t!krl.

giire~isidir .• BaH gorgusi.i1l1d n ve bilgisindea fliydalan.a...,air kuane.bii;rs-e lit .a~a. Raiflll'l puar gi,ini.i gi.lre~mesi umU hll1a:maktadn. iki kuvvedj

Jit:i~onlln en kl.lvvet!j

ZAY!
Ankara Erkek Lisesinden almI§ oldugum tasdiknamem kaybolmu,mr, Yenisini ~kartIrae3· gmula n es'k.isinm hiikmti yolnur, 4: eN,.,. gOg Seyfett~" 1-31,18'

Bun dan ZlJ!ki; EF'lki",ehirticn fhs.all ",era Lu'l:fj girec kti r. Bu kilodd AnkauIIIR yapac.agJ U'f

7' kil.Q Al'1karamn re, ~'isi HU!lnu, Rrza:

gu-

I

1928 1'929 1930 1931 1932

477

445
SSe)

553 629

1933
1934 193~ yedi ayll .

623
fi20

TVG ~UKL HI T' 0 R K K U S U'na
Y

cOO

u~uc.u uye' yazlbnlz'

_ r-·

~~ ....•

..,....

r~

.,.

1
~

....
'VIr

.J

'.

J1ii." ~
.' .

;.. ' \.
.41 .... ~,.'.....

-,
., ..' -.r

'-. .t.." ""'t':~
I

"
I

""';,
.

t~

•.."
•• ~

s:
,<:"

~--!

.

.1*.-

.,

~

11/

J"'"

_~

..

..,1'._

..

-

,.
It

• .:1
.....

,

..-

....
.... ,...-

J .

r.l

.:!.,"

._t_~

_

_.

I

~3~\~·~~~~~~~~

lIlill3
~

edilen bedeli I. 7655 lira 85 kurus elan 20 killmab;em~si ~ ilII~ustO' 93.!i pazBu,tcsi giinii saa~ 15 • Ka:I:anpafada komi '1'01"1 hi'l1asmd.a ka.~ah zaf~ usuh~,le • e,'i·~ tmeye kolll'lbn'U~'Lur. $ar"tnrunesJ veoT_llIeklen her gun mmisyo-nda prli~ehihr. lste[(merin 1324 Iira 19 kurL1§-~~m hrel!. C113,n ml!!lvakka'l: te-rninat makbul veya mektubiyfe ED,",I bel g'eyi havi tel.d~E 'mektuplannr eksi1~me Slil.t' nbOr saat eveline kadar kcmisycn b.a§kanhgma verme\!ri. (4 OIJ9 1809') I ~306,l
'fanLl'til1i
bo)'iI
z

~------~------~----~------~~~------~~~~~·~J~----~----------------~---~. JalldiJi'ma Genel kc mutanhg. l.";laulu .1 Jt-uiz Icvuzim Sauu Askeri L·se ve J.U..I(. AnJ,ara satmnlma komiskomisv n: ektepler.e a vonundam Gediklisine t-Iel e ahmyor
ULU
l.

25 TEMMllZ

[935

BE

,J

,UlI 1I11(1 ...

Tiil'll..: ive 'Ziraal R!l' '''I,s
1-

(Miifetti§ namzedli~i ve set narnzed}igi L~inmiisabaka imti hanr)
»-,...:

! ~ Elde bUilunan ·numune ve evsafma uygun 'Dlalrak (6.000) kilim, 25·7-935 per~ett1be giJnii saat (14) de Jandar . rna Gene! Komutan1rgr , lnasrnda kapalr za.d usuliyte eksil tmeye' kcnulacaktrr. 2' - Bir I.d~imc: (3UJ) kuru!j krymet b~~i~mi:!itir. 3. - ~artl'l.1me pani~lz clarak her gun komiisyondan 'I,Ir{rmr. 4 - istclclilcrin 1395 lira.hk terninat makbueu ve kanun \I' artnamede VUIIl betge~er i~indle butunac a k clan tekli] mektuplarrm eksittrne saattndan hlr saar evveline kadar kornlsvona 'Y I!rrn is buhmmalarr, (1,565) '1-2960

~'I ~

·~n:'
A ~· gl ayral'1lcr ~c: .... [il'1uft'! B kapl 'tie J9~ m~'!i:r'IJke No, Iu ~vli baa k gm mevCLJt ycm,j~.ltri dcdillild ('jo'du~1tlhalde em ~;ra, muhammt'l'I be(ilell.i ayltk iearrntn ihalest Ui... ·~,15 tari.hindl::tI itibaren 1 bir )' pazddlf. ki.lml!}tlr. hu·kl i1er ln doku:z Healrk depozito molklJ'llitu He df!![Ifo.:'rda1Fhkt kurutafl kOl1lisvona miiraca;.t]a'i;"i. (1861) 3112

Bankamraa milnbaka i~e (5) Mi..i.feUli~ namzedi ve (5) Sef narnaedi ahnacaktn'. . , 2 ~ Bu miisabakahu' 5. 6, ve 1 AgUSitOS 935 tanhl,e;l!'lflde Ankar-a. 1st anbu.ll Z~raat Bankalannda yapL~a.caktn:. Tabriri imtihanda kaaananlar g,eli~ ve dOnu§. yol par alarm vertlmek sureti}'~e Anklraya getirilerek ~ifahi bir imtihana tib; tutulurlar. Bu imtjhanda da kaaananlardan be§i 140 lira iI,ldda Mufettj~. namzedligune ve diger be:\'ii de (30) lira ayhlda §ei namzed1igine tayin oillnurl.at. 3 - Mlifetti§ nam7.ed1eri ~ki sene stajdlilll"llsoura MUfett.i,1 ik eblivet imtlhanma gl1."el;e·kve ka:r.amr1arsa .~ lira 1$ ay1rlda mufettifl.li~e gedri1eceklerdir. An.karad!a Umum Mi.iJdiirli.ik servislerin-le .;alt~tIrrlaca.k Dian ~'ef narnzedferi ~se bir- senefik stajlarmrrn senunda ehliyet imtihanma girecekl,er VI! kazarsanlat terri ettirile· m:klerdir, 4 - Miisabaka1ara girebHmek icin (Sr\<'asal b~~gi!er) !.FeSta(Yiiksek Tiearet ve lktu;at) okulls!ndan ve yahu~ Rukuk F'aki:i.lte.!!linden ,,'eva bunbrm vabanc! mem1eke'lt'lerindeki benzerJerirndien dlplomah blJ~llnmak Jerektir. .5 - !mtihanprog:ramuuve BaiT 5111rtlaTI gO-stereo" izah. nam'l,]er Ankara. tstan~u1 ve i::!mir 2Hraat Bankalarmdan eo.de edih:bilir. 6 ~ bteklileT. arandan bdgeleri bir mektuflla bir1ikte ern son 2fi-7-93·S cuma giinu aksamma kada:r Ankara Ziraalt Bankasl tefti~ Ih.eyeti Miidiirlugilne gondermek ve}'ilI ve['· mek s'l1l"e~iyle munu:aat eotmis bulu'I1mahdfrlar. (1702) 1-2R93

c. H. P, l\'IUl"()U] Halb:evi ha~,1

1 ~ !J35 - 936 den senesi I,itl lstilnhulda bulunan Ku. ~ leli, MaJtepe liseleeite Bursada bu lunan Bursa a keri Ii sesrne ve Klnkkah:deki asked sanat lisesile Kenya veEulfH;.an Askeri Orta Mekteplerine ve Kmkkaledeki sanat getWdi eruas rnek tebine talebe almacakn r. Li:s,o>I,t.:rrn 9. 10 ve orta rnelcteplerjn I)" 7 srruflarma sana LisC':sm:n 9 Slmriyle sanat gediklisinin bir inei srrulma tale'be alrralaktu. 2 - T'alebe askeri lise ve 0 ra mektepler tallmariyle sanat gedik1i 61."ba§tallmatma gore ka:ydu kabul elunur, Bu tafimar talebe 3ihl(:ak mekteplerde \Ie askerfik ~ubele· rinde gi:irillebiWir, 1 - .Atirteki hususlarm gi:iz iiniinde bulundurulmasi

311-

IlelUdllll: .....
00 lin mausla vf!! yollJ' .. ra~u vel i~mek 'i.iz@ll'e biL' hande ~dij aflyotstiY~'L'I1[f!!rin !YlI;ndi~ Han!:e ...~ BlI~k.1nhgma bel Ilfelerilyle mora.eaatlars, (~8S2) 1-3114,
Wi:.

terdh edilir. H - R,iltOn mekreplerde kaydii kabul 1 temmaz 935 de ba~la~. !5 ilgustosta bit>er miisaba'ka imrihan; liblmgelirs't 15 agusto!! 1 eylQl arasmda yaplhr. Bllinl.H!i.~a beeaber kadroda y r kalrrsa den: senesinln devami miiddetince sivil Lise ve Qrta mekteElle~den naki' suretiyle talebe 11m-ma-

'a:umd~f A AJmanca ckayanlar

Ankaru Sal"bu 11itl) flan:
, ...... 1

ga del/am olunur,

Font. beru pu;alan ",a,.du", ArtlrID.HI yi:indemi ile a:rtmnaya k:onmu!;itull'. 'Bunl,311'1 g.tj.r.mek ifl'l:iyenlel' ttfa!ye meydanmd.l SlI Direkil:OTIi.i·gu am'barmda gQ['e-bilirlelf_ £k>s:iltn'lll!: 8-8-,'9]5 pl;i'~!I,!mbe gUnl:l &a,H 15 dehfaiye' meycl.a'll.lncla :Belediy!: Su ~:~lelr"i,JJ'rtuma ve eks!lhtne ,..~ i.'hale komisymmm:a. q)laca~hr. (~8M) t-Jl ~J,

Bduliye Su l!;!It''I''i arn'barrnaa

AIII ara, inhisar1a.r
Ba§miidiirl
n

gD-nd n:

Cog-Ill Tuz:lumm idacl:: tvinin tamid hsfi mucibirlll:e 'IItIJ !~ra. bi!;;llmi tit. 81,11 iLl te.mmllzi1an lti'~8Fen yirm1 gun mlilildetle .'t!j;[k: ek'!>'ilLmeye kOI1u.]H1Iltl~tW'~ !hale ali:u"tosun fi iLl gah cl.inu !laat 15 d~ B:!;i Mi.iCNirLulue yapJ[aoe;.kur. 0/., 7,5 redi bu~uk 'l:eminal:l mJ..'IvaJdrate parlillsr II'trtnter Y~ ek&ihm~ artrll'm..a ,karl'lJn'unclia go.st:.en1digi ilz~!'~ kS." t~tlar'nI getlr~rdu c:k~ultmeye gjri~ebil'irh:r. ~artbrJ of:r~nm~k i tiY~l'Ilerin iIl:omi!>fona muracaatlan. U 1561 1-2!l1!Jlj

jHtiki.imli'lll~·t k.r.magl olli.inden ~'iuef.t bf,kij'prLiYl: '" r 1(1 yol parkeye ~evrileCt;ktiir, Bioi. i'~il1l yapllma~1 i.~iH (UO,MD) taRe parke tJ"!~l kap.alJ Z<l1'n .. :iLk mUl::ea.hhidini l'1 11Iam ...~ hesabma II:ksilltRley~ !.;;:<)f1ulm'lJ~turr. '2 - Bu tailrl 'lO:insi.;Fen n:,led Mii.d'i.!J:r1iigi.indeki. ~aI"tnanvsmde t!lmamiylt ya:!'dml~tlr . .1 ..... B~r ttl,~m I::ahmin ~dilen. ~l!IeH yedi bl.u;;u'GcH:urLL~tur, 4 - T iI§1n modf!!h. Belediyc few. i:!ilcfi Mudurli.igiindcdir ~ - Bu i§in ~a!l:'tn.:3me:.j .... muka .. elel11Bme sureti bedelsiz oln.ak e reI! isleri mi.idil:rm.gUnden lin bllir. 6 ~:Eksihme. 9-1·935 tacibin gelelil cuma GURU saat 1)1'1 bcs.tte: BtLtdiye daiml tlllci1meniocie ya.pllac.aktu. "I - Eksi]tm~ kapah z 'fila yapdanktlr. lit MLilvakkat tf'rninal~ (Ol ) liradhr. 9 - Tekhf m~'ktuplan n g , 6-!:I~9J.5 tar:ihine. m~satiL J,n~r~mhI'; gUnli -saa.t 011 yeat bLl~llIg.a ka.dar beh'dive .1I,u'c i~led Mi.ldtil!'lligliII'!t veriletektiI'. < loSS3) 1~31.0S

C • Mckteplerin bu)und ukla.n yerler h.aricindeki yederden AskeriLise VI! Orta mekteplere k:aydedilme'k istiyen. ler • temmae 935 den ]1 temmuz 9,35 tarihine kadar bulundlJ.1kWan y,erh:rin askerlik §ube~erine muracaat edebU i rter. n " Mektebe ginnc:k 1;in ya~LflI buyutiip kiiciltenh:r mektetH~,.dmmazla,:r. E - i:stekliler evraklnl tamamla~[p istek!i bulundukhm mekt,eplell"e askerHk: §ubeleri vasrtasiyle 1leya doirud?11I dogruya g6nderirl er. Mekteplerden davet vaki 01 adIk ,1 hi~ bir istekli mektebe gitmiyecektlr. F - Miisabaka imtihamna mecblllriyet hasIl olu.rsa m usabaka imtihalu yaplhu:ak y'cre Kadar g~tme "Ie imtihaJU

kazmamaymta geri (Jijnmek i~LI1II l.htiY3I' eo1i1ecek masnJ istekliye aid ohJP meL:,tebe kabul edHmediginden doh,J'1 hi~ bir hak iddia edilemet. Onun ~tin geli§ gidii masrahmn benber gotiiriillme-si 1iblmdlr. 4- = Mekteple[' leyU ve meccanidir. Talebenin ia§esinden b3§ka giydirilmegi techizat ve kitaplan htiJki.imete aid oldugu gibi aync.a her ::If flu.- miktar ~ iliL

Ev I. af Miidiirliigiinde

.. •

grl
]-

Valiligin(len·

MJdd .. i ~Bu.rs.anm JsmC-1: pa~a mahalksinoh: E,,'kafa ail 101. HIJ. LOS. H17. 106 fIIumaIah arsa}'3 yapllaca'k ott"~ ve garaj yapl::'1 kapalJ Z,"IrrL", ck'Silhneye konIlJmLl~tur. Ke~if b~de1i 190791 lir<l .39 kLJI.rustyr. 2 - Bu "i~e ait ~illrtm],me ve e .... T;,t.k~.ul!'lla.dlI": ~ A ~ Ek-siltmli: ~rtnilm si 1:1 CDMukavtl~ &ureti ~trait~ ~mlJ.mi}'e Fc:noi ~:artln.ame

kOl1liulan Trabzon - Karakose yolui§: da hil inde SaC_;:il:epei1 e KUrta1i koyu ar3smda yaprlaca bt tesviyesinde ima1.it ve makam §o-se impatiyle Sa~tepe ile Karakos.e ;a-rasmda Us ad'er rntitel"ludi umitat Ekip bina:::n in~aabihr. Eksiltmeye

LiseYl m _vaHak yetI bittl"en\erden arm edenlerl'l1 miisabaka [mtihanma girerek kazandlklan takdirde Asken Miihendis vefen memlllrTI yeti§tirilmek Uzere bir KtStnl Avrupaya tahsne gonderiHr. 5 - Bir sene-den fazla terki tahsimi olanlar hir evelki sene derslerinin heps;;nden lmtihan ven11ege mecbnrdu.r~ 1ar. (1550) 1-269]

nun Agrr Vilayeti

Bu islerin
tur.

tahrni n ed~.en bedl,eli 15303]

lira 46 kuru~-

i tiy.enler

E-

K>e)if ced""eli

VI:

ri.::iI!lD

A -.Eksiltme §iutnamesi
rvrakl
Q5 Imrt1§

2-

Bu i~e aid §.artnameler

v'e evriiilk ~tlnlardII'

Syhha t ve ic;timai Muavenet Vekaleti An kara MrntakaSI Srtma Mucadele Reisligin· den: A~[k eksiltme ile ahnacak (30) ton mazot
emmu2:UIl (15) i.nde iha.1~ :i yapJlacae,J nan c-dilen £akal ~lkmadlg.ll i"in bugunden iti.barcn y~lnidlm ek!i.iltme)'e komJian Ankara. mlntakan sltma mucadelesl i~i.B muhammen bedeh (4545) lira QlaR eVI501fT :.!3l'thOlrnede raZ1h on bf~r kill;)luk tenek~ 'kab1ar i~inde (30) tOrt muota~lk ek5iU:mc iloe 2Iltnacak~. r. tha.I~~' ~gustotiun bidnlCi peqemb~ gU'llLi. silat on be§te ':>IUna mueadele nV1l5leti binasrndl!! yapdacaktu. 2 - Mllvakht temin-at pans[ (J40, lira (81) kurL1~ (liup iste'kl.i.ldin bu pat.a:ioll "eya DII mil~dar ba,nka mek'i: IIIb1al'Ul I i.ilIal~ ~8.>lItln,dan bir- SJ..iIt once uygulIL re-He !iltm.1) mesut muha-sibligine ,,"erm,rled 1.ii Imurr

1_

bu. §Mt:l'l.ameler1e

b~deL

mLikabi.l1ndL:

Bursa Eli'kaf MtidUriytt:l i.~e Istan.bul ve Ankara Evkaf Heleti fenniyesinden .alabiHlI"ier. 3 ~Eksil1rne 20-7-935 h.rihi.m:l~n LS-S·Q35 pu~be giinuue ka d.1r olu.p 1 !ii~!iI-'Q.Hglinu saat 15 cil:' Bursa E'II'kaJ !dartsindc eksi Itme

B - MlI.lkaveiename proj.esi C .. Naha i§ler'i §~rai.ti lImumiyesi D . Tes'IIiyei tiinbive sos€: 'Ve kargir

iu.c:klisi

ln~aati3J dair fenni

§arlname
E - Hususi' ~artn.ame.

kBD'lhyo-namda ibale yap[hicakhr. 4 - Eksiltrne ki!ipaJ.l .iJ:a.rf ut;.~Lil'le yaprLacakhll".

, - EksiHmey~ gi1Fe>hi!mek i~in lUI il"CI mLlVilkkat t~m.iinal me.i bu.lldan bajka aflaglda.ki. vuikalaJ'1 hai2' olup gostermesi lD.J.du':

'w'ec· 3~-

F . Ke§i.f hul.asasn c:edvell. ve sllsi1e] f;.It cedve1i. G - Sinas imal.at tesV'iye \~e $ose OnEigi
H .. Ta~. \rum ve su Grafifi. J . Ekip binalan prl)jes;i \'e ke~;1 h1ll1asa tedveli htiyen1er bu ,.ilttnameleri ve evra.kI 765 kuru~ bede1 mUkabULnde Agn Vi1ayet Narla Ba~miihendisliginden a1a.bilirlerr ve Ankan. Trabzon •.Gii.mu$hane, E,fzurum. Ag[r viliYlluleri Nafra daLre1erinde okuyabilirler. 3 - Eksiltme 1 agustos 935 ta-Mhinde per~embe gunu :saal:' 1.5 de Af(n vila}.re,ti Naful dairesinde yapIlacaktIr. 4 -Eks.~~tme kapah zan uSL1lHyle yapl~acakt[r. 5- Eks~hmeve r;irebilmek kin 8901 lira 57 kuru:;. mu· vakkat teminat vermesi ve bundan bi!l~ki1 Ti caret odasl \'esikasnu hami1 olup g'osterHmesi lli~lm(1tr. 6 - Tekli[ mektuo'an Yl.lkarrla u~iincii maddede yazlh saaUen biT 'S3iaJt 'Pivvemine kadn Agn viHiveti Naf[a Ba~muhendisl iiin,e getllri1erek eksHtme komi syOtll1 'rems,ligine makbu.~ mll'u.bmnde v,eraecektir. Pos,ta l1e gondedlete·k mektl.JlpTarm niha\'et ucihtcii t-n~(,\dede vaz~~ s:aata kadaT gelmi~ aimasl ve dl!l z~rfTn miihHr mumlil He uykekaoat~l. mJ§ olmasJ lazrmdn', Postada 01ac3.k J!P.... ikmeler kahul

~ - En J.~air 20000 lirah1c Y",-(U il~ yaphgma dair vkaf Heydi felllnl.fesi[1~en ~eya Naha. ~iI~ M.u'b.emdisli.i;:inden. tas-d~~.U vf'si.ka.. '8 - Isloekh Mllmarr vera mub~ndh6 ollflt'lad~!1 takd.ude mu.teahlm31 i~e- beraber her skDJ~t:le~ti!'iki. mesl.lJIi olmak tizeR ·mt::5u1iyeti ff:nni. ,ey! deruhte- eyH}'~c:~k: diplC1mlah mimar vera miihendie;, g&sterme:ti, C - A.rl;l[m,'iv~ ~1c!liltme kanun'lI.I.nuVlt 3 UIllCU InHldd.e!!il'liu (A) "t' (B) Ii':ril:nh.mdai yazdi Y4!!II£lau h.1ir; i.s.e I:u.llua da[r ,..esika. D - Ticaret odasnlda kayit1i butundlJ~lini!i da.ir kanun~ ves.i~" 6 ..... Teklif mektuplalr[ l'ukardlll J Un,eli m ..ddede yazrh saa.ttien b~r saat ellVeline lmda,l!' B u.r iI Evkaf Mii.duriyetiinde komi yona ge· tire e1< 1IlakblilZ rnukahiJillde ek.5iltm~ komwsyonu rei sine . eri~ecekttl'. PQosta i.1¢ ,gond:eriltt:ek mektupluln nih3iytt U~i.ii"iejj .. "ddedc ,ILl 11 &aate hdalf gelm-i OhUiiIISI \l' dh§ n'l"fu'I. muhi.iir rnum,u ile iyilie ka.patdm!j ohna.tr Hlnmdu.

3 - Ahnacillk: rnazot:\IIn SUma mllcadrle ri)..asetiine

:;partllame;;'llll CQIIDe:k ""f' anliUnJ.k i~in mu.:racaat edilmeHdir. (17H) 1-29:r;tg

L;'korler ucuzluyor
tlthiS31"lar Ba~mr(lii]·liigundeD:
nelli. meYloI'elerinden ecnebl m'tor\cr.i aYillr.ndl vermlLltlar mlZln 1. agllsto5. 935 den .itibar t'l liatlarrnrn ill'ldil"i.lmesi k:u-.ar'la~tmlml~ 'TIe fiatlatmnz a!jagll:l.a gasle-Irilmi,'~nr. HayHer eUe.r:ln.dekl likBr ve vermutlaml ne'li~ .v~ m~kt.~Tlm ve ka~ arHilit~Uk oldukbrlnl "..e bunla'l"ln k.a~ taneslnUl Ustumlc fiyat ,C'ti~eti bl.!lh.!lnmaditgrnr 30 tE-mmuz 935 saat 15 e kadar '2~ ku~ ru~luk pullu bIt Pcneyann!llDe iLe 5i'1itl~ ~llbl!mi:z:o- lbi1dlre-ce\drrdir, Fii}l'8tlM'frl ind~rUm~sind!!'n dClihilVI BayUeriud'z[n z-arall" g~,rme~C']_e? i~in 'beY~lI1nOlmfh~rin ""'aktind~ 'Ie d,a'glfu Q]a,rak vrnnelenni bllcllH1MeD1lek.etimizin [mill edih'n likor
vI!

p[)stada olata.k ,gedkmeler kabul edHm.f:z. 7 ~ Btl ii! i~fn e'Wt!ler mllracut cdenler ve ~ks~l'tm~ye girtbU .. mek ~c:i111 Ylmkard1l. ildnd tru.dtledG!! ynal~ e...rakr ke fhye I1t l!HIireyi r;:nidcn al.Jc"lklarihr. (1807). 1-30SS
'-

ri,m.

HalkIlTlUZ'n1
07(1)

dill fiyatlllHmua

dikkat

etmc:lcri

k~l1di menfa_atbr~
~.'i

BUYUK piyango5U'
Simdiye kadar brn~erce ki§lyi zcngm etmiiHr.
1,. eu tertip f. eil kefide 11. aguSitos g3S dedil"

••

Tori Hava f

icabldrr.

••

uruml""

edi1mez.

nB8~n

1-2869
(;ikk Abududu V~!!lint Mandahna KakH , Nanlll Porl:Blka1
!

tl)O Santi1itTeli~ 50 Silntilitcd~k Eski ·Fi. Yel'l~ Fi. Eski Fi. Yeni Fi.
lU 1Dill 'Z21 ..

E3ki

Hal"iciye Vekilletillden:
otOOlobi:Ue.rI h;;in 250 n~ 451:1' h:neka b~n~lfll ~lt' 10 tene'k'll g-ak1.l.m YaJgl ahnacalmdan ta1ip1~ri:1'I 9 aglm9tO! 1}35,ct:llIIili gil. nU B8iliit 15 de saun~]ftl.!lJ komi Y'iIlInUHaJ nrlhacaatl rm. (,1 784) l-l03~ V,elkS.letimiz

II!
II! i" fI;

200 175

12'3
'J

Santilitt'elj,k Fi. Y rti fi. gO :508
8.i

~2S

,..

l

••

Biiyiik ikramiye 35,OqO liradlr
Aynea:
15,000, 12.000J IO~OO(}O Jirahk ikcan,iyelerle 20.000 1irahk ·miik.afa t vardu.

"3,·ita nmum miido rlii;iiinden:
~

~ Kat-ran

.. ,.
..
..
I. I,

125

..

tOJ
r~

...

'"

'" 6.1
'i'

fO

.~
".

11'11

I

1 - MekkQri kadi'ol)luz dolmu,tur. (36) binek ve k. :lium h.ay'Vam satlll ahl'lacagmdan vermeye taHp olantar her gun Cebecide Harta Umnm Mudiirlil~ij satm alm,jl ko:misyonuna gf:lmeleri. (1672) 1-2863

I

,

:Ahm
Turui'l'l;
'MI.lZ

~SarI

~,

,t
III

III

t'

" ....
f.

I.

""

".

to

t

Beyendik Vermut

..,

..

,.
"'

,.
"
...

"

Ii.!i

100

"

"
is

(,~

1-299,

......,_ ~_.

......... ,
'III

.... .... : .
-... _

,'_-.--_ •.. __ ..___,_~ .. c:.

..,...:r ,.,J'_

.~
• _ '. _ '. "._ _ ". _

... ~.~

. l. U ~
1!iIiiII__ ,""

Devfet Demirvollan ve Limanlarr Umum Mtidiirlilgu ilanlarr
lLAN
ersi'o ~yaYI ucanye anba" talunil ve tah llye i$i musavele akdi tarihinden i.db3l"m bir s:ene.miiiddede miiteahhide verilmek iizere kapah rarf u'Su]iyle eksiU.meye !kC:Hl.. mu§tur. Senevi yapilacak tahmil ve tahliye i§i vasau 250 bin ton mikdarmda ·tahmin edihrlJ, olup beher ton iii;;inrnuharnmen iicret 9.5 kUIU§tur. Muvakk'-:IT teminat ,a.kl;,esi o/v 7,5, hesabiyle 1781 lira 95 'IuJnlitur. Eksiltme 26 temmuz g35, cuma giinii Adana'da i§ktme Mwetti§liii merkezinde saar 10.30 da yapdacak.tn". eahhtit ednecek VI! yapdaca.k i~inm'l'll£assal §annamesi 'M,e-ninde Istasyon MildtirHigii ile Adana'da i~letme Mu£e.tti§:r.gind~ ve AnkaTa.',da D, D. yellarr hareker mudurlugu.nden bedelsi z tedarik edilehilir, Muvakkat ternlnat akcesi Ankara Vie A.da.na He idareiz vemeie'rine ya'tTn1ab~1ecegi gib~ kanuna uygun terni.nat da abul ediIir. lstekli1erin 2490 No. h A. Eksiltrne ve ihale kanunu ge:regince tekli.f, teminat ve vesikab.tml havi kapal ve miihiidii zarffamu eksiltme gUnu saat 9,3'0 za kadar A.da 113 l§ eune M;.irettm~ID.jiindeki komtsyo-na makbu:z kar§l_lI· imda vermeleri ve eksiltme zamaru alan saat 10,30 (IIakornisyonda bulunma1an liznndrr. (1730) 1-2921

Ankara Levaann Ami'rligi Satm Alma Komj"onu
ILA
Teki rdag krta3U

Askeri Fabrikalas
910 ADET MUHTEL1F

Um'lUl11 Mtidiirlugu

ilinlarl
LIDU

Satin Alma Komisyonu Hanlan
.apab
EBADDA BtL¥''' J VATAK 00 It " "CELIK 1 YA Tahmin cHen bedeu (2000) tirO! oliUI vukiln:lOl JIliktl r1 !lll' CiD i yazdr m;1Jn-m~ asked fahri'k ar Umum iJdu].'ilii;;'-u <Ii In II1l1IKO' rui-sy<lf'LII.m.ta 6 agu.JtOII ~U5 tanhinde sah giinii "';iiit H (' ~lk 'k. .ailibne He ihah: edileeekti:r. Sutnl.m.c p;tr.l!OrJO: oh.c:;!1: komi vnndolf1 ¥eril~r. Ta~iplcdn muvaiklnt rormiDat D1D1 t U'O) Ii r.lII VI" l gO nuraanh kamrnun 2. ve :t maddcle:rindt 'ki 'II~!I..lrkl't' nll(".drll'f '<n \'t: iYlU .. kornii!lyoniJ murau..atJa.rr. (J.818) ~~.m;
'i

N

zariJa. eksihmesi 21 temlI'lUZ 1l3S tumartesi gina, saat 9.30 da ve Malka'ramo 80 ton ,-to' etinin kapah zarila ek2'1 temmu:z:' 193·5 clI.1.ffl]ITt'!esi tinii saat 10.30 da ve g MaDkara.mn 15Dton ekm-ekUk WlunUIlI da ke.za. kapab 2ari~ hi e'ksiltmeBi 27 te.mmuz 1'!)35 cum.artesi giini.i aat 1t3C da Tekilrriag sa.tm alma komil;yonunda yapdacaktu. 2 - Te -irdai UDUl1Iun mukammen bedeU 'IlZ kUfU~. 50 sanrsnve t(;:mmaa mtlvakkate' 1625 Iiradrr, - aikal- !l~ srgrr "'nin f~'Ilha\llmen nede" n kuru~ve U:tllnatr muvakkatesi '20 IL;a.dlr. M.l~ara.nrn ummun muhammen be deli 13 kurus v~ temrnat1 rnuvakl atesi 1463 UradU'. 3 """= Tem i'l'1at~ar iball"" en !pvcl muhaseuecilik veznesi .. ne ya 'rrdrI'lTS qlacakttr. .. - Baska malsandiklarma vatllTItml~ abn teminat makbuzl ". ve banka reminatlarr iJe diger belgelel' tekUl~ mektuplan: Tc:erisine konufrnasr laZIIm:JJ1' • S - Q,artna me hergtin komr},ond.a g-oriiilebiJir, (1709)
1-2900 I LAN hayvanLar ici Z 5.'i(l lil' .. h'k yulaf all pey 1. ~]'7 lira. kuru 01. ; k p,i' 'I 1J99 lira; ] '-1620 [~rahk <31"pa ]1 • P . y 1 J96 Era, 5525 1lrah II samar .. ;'11( rev 48i} lirathr. Kapah z..rf~;] ek iltmrve kOM1ITI1.;;tur. l.hale leri- 5 aguii:tolii 935 ,!:I'l!anoesoi ISM'!: 15. Hi, 17. !8 d~flir il!t(!kli1 rin Rl?- "I! tm ;>II~ komi yonuna g I· , me 1 r~ (IH2S) 1-.';D5.5
Prna
hi' T krtaar lj:l:6!l1l) lil"a~!k

i~in 28fJ ton ekmeklik

siltmesi

lO' ADET TESTERE 46 I) .. TETER!: tAXISl Tahmin edlilen bedcli (4500) i OJ olao vukar;y roi\uhirJ 'V yallh abe· keri f~brihlar umum m 'duI"W~ attn I misyolllunc:a .; ryld~ 'US tarihi de ~ r b.a Winu ~t I d ,. .k eke
siltme ile iha1e -tdi.li:celriir. $artname p,U-UU 0 r " komisyr:mcian verilir. Tl'tliplerin muval.!:kat t~minat oli'!o:l"l(.13i) [ir.a ~ ~U) kuru ,,~ 24!lO nurearalr kanunun 2 Vol: 3. mgddelerind :lfi vcsaik lc me.dmr ~i:i.\ ve saatta kom1sY0l'1<1 mi.ira~aRtian. OR29) 1-l0H

Evvcl ~e iJan edflen 1000 - 20001 Ton ma2.(.ltL.lflmiin b ~liI I::unu degi~tiirHmi!}t:ir. Evvc:]ki ilal'lm hiikmu yokrur, Miinalr sa aynt:<I ilan
rdruleukrir. (1 05) I-J.G4J

I LAN

1\

roltji
Pazarlrkla

En, -ti ~i~ Dir ktn "liigi_iu(lel :
u

lLAN
Ankara istasyol'l.unda em kurulan egr-eti yolclil binasr inde i biife pazarhkla iki yrl Wn kiraya ~e.ri~ecektir. iJci yJ..l il,;in oramlan kira bedeli 1200 ~iradlr. pazarhk .5 a.gtt to! 935 paza.nesi giinU sa.at 15 de D. D. YoUan hal' et direk orliigiinde hareket komis:yonu .ijniind~ yapdacaktlT. Pazarhga ginnek istiyenlerin tutaklanru kanunij' belleri \.II£: i~e ginnege kanunii engenerl bulunmadTgm3. dair bildirgeyi S ajllstos 935 pazartes; saat 14 de kadar omisyon ba§kanlIgma v nneleri gerektir. Kira ~artnam i 3-3-935 tarrn;nt kadall" paraslz olarak Ankal"ada Hal kel diroktiirliigunden ahnabilir. (1894) 1~3H-2
)II'UJRLUOUNDAl'l

eksiltme

nan]

t
1)I!!

LAN

igde m~vldi i~in
r.

O.

kODll.llmu

n ki!o

arpa

kapah

zufb.

ell: Htme-

2hales.i 30-1-935 'Sa.1igtinil s.a t ]:') de Nigdedt tilinen satm korni~lonunti.:J Y.lI.pJlac..::akl,r. 3 - A rpilJ1lf1 uhmin ~cli leD fi,ltl beh!H kjlosu "bf'S" kUfU.~tU:r, Tahmi 1'1 ~{HJen bt:de1 2.4~OOa lirad!t. tTk Prninatl UiOO litadu. 4 -Ek!iilt'mc}'C' giT"e~cklerLn 20:00 numar.1h kanunun 2-3 Until. rna deh:rindc y3.zd vesik;)larb birHkte rf'mtrlat1arlnr'l'l 'lie tcklH alma
mr tupla mlT'l 1halrden bir saat evenT'le k;ulaf Nii;dede SU1n alm3 komuiyonuna Y~nne)eri I tmul S. ~ I t kJilerin ~Ttnam' i er ~In kOn"!isyonda. orebiHdell",

Met orolcji nstrtusu Ann ra merk mQ1:t-eorolo]' It yonLJ i~in I!lt!il~ \Ie artrrma kanununun 46 Inct maddesine gorl!' paz: hk 'UsuljyJ~ !ir tane An.emogrOlif pilonu yaptln).1C II. II pil-onun bir k~rm malzc:me:;;i cnlitittid m V(;uttUI'. PiJDnUfi nUnlUne!i!nl v me!lcut ma]zcmcyi giinndr istiycnl r her gi..il'l Kel;'iorcn. yalund.i. bu!ul'1an Meuoroloji En~titihune v p<l2C1rh~a g-irmek is iycl'ller d~ 26-'1-935 IC:LJm.a gi.illii sOioat onda .Zir~.;]t mckt~bi e.addesiml· buh.man tlllbmm [SoltJ.!-Di:s.tasyonu bin-iswdiii toplan.i.n komi:oy-ona boa. vuTT1\li;h.r" (18~7) l--31J8

1\lete"oroioj •

III

Su
!I!!t

(]1.59)

1·-'2'75

:.ku -

fm

o

Idan:

fLAN
lnanblJl komllltanhgma ba ~11bilrTikler hay aTliarm ihti. yael ola.n bir milyon ti~ yii2' e'1ti7 bill ki]a kuru Qt 2 agustos 935 cuma giinu ~a;lt 15 de -fIISh ,.al'naJ eksiltJneye k'!M1' mm~tur. Beher kilosuna tahmifl' e~l;~en fiat tic:: kuru~ clop ilk teminatJ 2943 lirJ fT. ~3rtnames.; 197 kuru!i mil1kab111 komis 0 clan almabilir. Ekci'fmleye l{ir,ecek'ell"in ihale saatmdan ir s.aat evveline kad:u temlnatr muvakkate vea me tuplan :ae bb"I'ikte te '·f zar£ml FmdIkhda atm
alma
komlSVOfillHHI

KARA tCRA DA tRES
:

GA YRl MENKUl.

SATl$

ME·

gtup p;araya !it'Vribne~ 'karada§h'l"Jluak 15.7.935 tarihinil'li'lllcL altJ.fm.il rI~li«, - 601 liraya mU~!tt"li'isine inaIc cdilip k3~ uui miiddeti i~ind~ bi!:1L ih31eyi ljI'€'nnedi~inden Ii ihalesi bozulayeni~D onbr gUn mU - oetl.: ai'tHmaya !im.rdmu~ kar.argir O'lan Ankar.anm Dikmem baclan emtinde Horoz pmanmevkiilnde It punun tS.4Al30 tari Vi! cHt 59 Mhifa 13 nqmara md3 kay.dh if )rna t rlanm UI 'M~dr IS ·ss.tli -§-.I1i1dW CUM d.airelioinde U float SI Y3firhnak aE I't' a~l& arhnnafi' S~k.:u'1m~JtJr.

lpo~

TavuH:I/jUlluk enstiriisii io;in a(;11I: eksiltrne: usuli)'l 8000 kLlo buuday 101H) kilg kepek, 5000 kilo arpa. 6{)OOlUlu II1lJ~u. 6000 kilo yulaf 'lie ~O.OOtD kilo s.amaril Ii~hn a.bn.a.c ktrr. T;:tltmin b~deli - HOO • liradcr. $artr'la.mder tankir[ c:ad·duj u.zerlTlld~ DuJunan bVLllk-'LIllu en'!IJtitilsii mjjdut"iu~-i.indeil alin!lCaKlUr. lsteklilerin 25 temm~ll 935 ~umaunu s.aat onda T~(..1rd Od.a.Sl vt'sik8s1 ve {Z4?) lira (~I)) kUTU"' lulr muvakbt teminat ma.kbuzl.1l v~ya h aka IUcktupl riyle bir1iktc

Ziraat Mektebi

iii billiiS-lnaa

toplanan

caddes.indil' Ankara tchl.lm 51ib ens.titii il komi yO ba. "drl'Q~4r.b (J.B'!U

"diirhi1-

13 '

EVSAF VE05TEM~LATI
"lIdLl U· r Ham t.arl~SJ g ben 1nn.i imaI n il:Cizlm ve: lit cll'nuNn )'inc- Pebmi tarWal':iyle mahdut 45'95 mctlf-t mur~b= bamdzn ibar~t1 il'. Hey-eti umwniyr;l9m.e 689 Ura Inymu t.akdi.r cdll.. tiro

l,erm,~lIP.T; t 737\

1........ 2963

E _llik
Iirklar

V,

E ,am
Suo Elektrik.
ve bava ga.ll tesis.;lltr.

SATI§ ~ARTLAmU
pq.in par iJr 0] .. Cf': B--8--Jj ttanhine IlitU~dif giinu 1!Ia3t 1'1 Ikn 16 ~ !radar Anka.ra tera d.:lir 5i gayri!II lJ memucJu.gw:n:i'a. yapdiicoaktlr. T lipler takdir cdit!!n ]I"IDIlt'trn utr~l!I i3rzedilen hisse}'c: i:;abet ed~n milkdarlft yiizde ycd:i bU!!j!lIgu lli&beuodie p~y k~"'l:i V~ yabuil miUt biir banJn.nln rem:iRiit mektubunu g-etiren·k.1udir. 2: - Satl!. net.ic~s;ndc 'il'C ydl.ult mur3~at iiize:riiTiLe v~d]l!t.e~ kilo IrhlJli .mU.blttiIll h.imrun@ ~ddi ift;Jleo telillimi TCmc d.1mediig-i takdirac iltaJc bo2u.l.a.rak ,<iIyrimenkuL J'C'mden artrrmaYiI ~Ik.in.hf' ...e: en ~Dk artr:raTllOl. illalc .:di iT. Ve ar-adaki fark birind mil tcrider!. ~ab!IiI olunuT. 3 ~ Arurmaya i~ti:rak edcnlcr dana eYVe-1 §artila.mt:y~ ve rnahall~n , ayriDkn.kul ve sair 1i1%umlu mahimat~ daha evvel gijil'mi.i~ V't ·ka'bu um.i~ ad r itibal' ohmurlu. Taliiple~in -il-anlUn itibail:cn §-Ol.rtnameyi her g~n dairede gOn'l::ii .• 1 ceklffi v 93]/194 numara ill: miiHlcaiat eylemeLer[ ilal'1 o.UnUf.
=

I prl'~

Sa

't II m~ktel1ltd ac:in 101] ~dtt maa !lIra dersh.t. ne m aSl 5-Ag •• 93S [l:lo-Z:;l.rt~"\i gi.in·' !m~t '14: 11 yc kadar 3.1;=,k cksilt:me. ..u:retiyle ~ann OIIhno':lca'ktrr. fllt'kl~Jr:r ~a('tname \II! niimu.nc!.i , gormet Liztrt rntkttp utln alm.ll komiliyorlUo. miirac.aatlan ...e muhammen berieH alan T Of) !ir<\ya I1:IILfkabil IDS lira tf'miflah ~veli.ye iniKrnkk.ale 3r.kf'ri' rahrikal3'" mll'llh.uibeci~igtn ~attr ...rak vaktil'1d~ komi vonrla buliHim.1'aT'l. (]700.) [=,974K.l'I"rkkale asketi
SOlTl:.t

Kirabk apartI.man
ru havi be§- ada. bill' heLit bir banYOt ve mutEakdanaret birinci k,atta. 3 numarah daire at;rk al'urma ile jraya verilecektir. Ihalesi 5JU935 pazartesi giinii saat 11 . de . yapdacakt[r. tstekHlerin ih.de guniine kada,. doksan dart lira depozito parasiyle Bankanllz muamelit Miidiirlugu ~ ve daiNyi' gonnek iI;:in de apanllman kapJC Ina miiracaatlan
caJ.de.s:lnae,

Iilto]~'cm iii!." llizunul o)an 19 kaJem m ranl0Z: mah:emesi 14 agullm!! 1935 ~.:u·~amha giinll ali,'k ek..~itme .ur--etile !!i.1t[rL il.na-c.ak'trr. Taliplfll muhamrrn:n bedeli ohm 331 lira .sa kuru¥! multabiJ 24 Jjn 85 ku.J:U4!uminah I;lvvcliyt ini lK'i~1!:],I h: i.5hn fabrik.da.:r ml.lh,al,l'l:Jedll~ine)'3urarak v krindc m~kt:ep

Kfflk..K Ie u

e'rl lan.at mektcp1el'i

tLoI\lf

(18t8)

1--3135

aatrru arm

komisyonuna

mur Ciiatl}lifJ. HIS')
[ LAN

1-3146

e
PazarWda
IRCI

D'

_III

1·-3121

KQr g<1rnizom.md .. I,i c![, tU'l u~I.ik ihtiyatl I i~.jn ;(10,000 kilo U!liI ka!pah luf u u[jylc eksiilm,eye kon.nlmli.!l~II;\:I.I'. 1h Ie i ,2'1 _gu lOS !!IlS c.uma.rteai giinU aut 'Gnda ,aprlauM.r. lstekWerin muhanm:t.en bedoeh. DIu 53.000 t~l'a.nm ytizde 1,5 I!I'IIIm t1.arl Be vilii m~ayyende bulunma.lan n §"Irln.;gmcyi niirmeit: ~ II1CTgUn 1r~1i' tm ahn.a ko~

.. •
eksiltme ilim
M~troroJoji Ensl!itilsU i~in tln.lh:me !oft: aHII'nlLi a.nURIJ..QUD" m.addes,i:ru gore pazarhk I.Isuliyle daru tilJ"I!! t.:Uhip\lCiDle' yapUf

misY0nll'l'l" mUrac;:).athin

(t!!!11)

1~31l3

i ruir Valuflal
'. w

ktorli~giin,den:.
bmir !laklflin'" topla.na~a-k kortlisyonda yaeLn,i ve

Ankara

be'edive
fLAN

reisliii

.' anlan

rona ~a

II"Ib~kbr_ J tddilerjn 2'''''-935 cuma gilnU aut cnda Ziraat ...:~te-bi c.a:ddl!:llinde tehum Islah j MY;BI'II.I biBD.smda top.anan liorm

linn

1-.!I1l'

...-_--_ ....

1-

lzm:"r

mc'drhk

tJnliKu Cur.
'2 ~.

bal binam
bOllesi

bOJ~1 mt:v iil:lideki "'ak,,f ar i.ig,crinc ),01111in a.au kapall .zarf u u1iyle ifKsl]tmey~ kon'LIlP l'le:mbe gtiniil lI.3at 1.5 de:

Ad
34

Cin .
Yiluhan~

U-8--9H

mr~IUOl"li.it.dc pdaulortlr.

dirclttarHik

odasmdil

3 - Bu i~ ait proj~l.u ile imalat we drlihmc !13r1n FQ.ukav lcn.amc nihhalaH (2.94) lira lIIukabitindco 1'zmir. I l.anbul da valii f1ar dinkti:i.rIii.k.l.erindCI1 II.mabi1ir.
.. Muvak.Qt rcm.inilt miik
1'1

Belediyeye ail muhasebe 'hina-SIn.ID 'a,ga:m ve lag-am borulan ke,,~f mudbince Ylpt~n"'3ta1t ve 'tamrr ettiri1ectk:· tWr. lsteklih:rm 26.7.1935 c:uma giinii h:v-az;un dir~ktor1ti· gune gelmeleri. K~r; (111 •.5) v tl'minatJ (Q) liradD",. (119S) 1....... 28,15
Temizltik IiOP ilrabal;m i,~in 2.3 kalem hl1rdavat bir kalotm komUr 3 blem parmdt ok: ~3imtaht.atsiyle 8 - emden 'httl-if IiImir m!il~~

7g
~16 Jl

Yu~bane

33
ll~

E,vrnk dola'b[ D 1rt~lo ma.s.ilS1 Sllndlay1a YlUli m;Js.A mas

Kitip

kohug'LI

:maNl'S1

An:k.a.ra.
gire

I LAN
ilSii.iiIt

41~n,5ti lindIr.

EIUi~Iil:mr¥c

00 10 51
51 4.5

Koltllx
~Iilhn:

V nhane
Ya:nh<llu:koltulffU Y zlhane Ma.ij,ko!!n sandaly mllhk~mc!~ i5iiiJ:yU

t'k! rin le.mnfl:t mOlokbllzunu !i'e~ra mektubuDU ti(.ard oda!itnda ka. V.dh oldu.lcl.a.nna. d..ir vnikaYI, VfI (flnni ~hliyl't y-C'sik~'5Jm teldit1crih, bcrabe:r ¥'ehBduii LUlmdlr. 5 - Eks~ luneye girccew mll'te.ahhidl~rin 'und! Icrin~n m:imar ve,.a tt1i..int:ndil!l ohnahn vC: Yihllt ~l'l§.aatln hu tilrlii kanuTilii ioari vc r-ellllni muuli:y!!t1rrirlli kabul "'~ :ifa edec~k muteha'§,SUi mi.ihrndi!:l veya rnimarl;. biituT'I mUHMhd rde mii~tereken mn1lJll almait: U2~rc birliktr saIJpnalafl ~arttlr. A},l'H zamanda bu eksihmeY'ir gi:rebiJmek i~in en a.z 31tOOa lirahk bi.r b.i.n.d.nr1l1 ~ntULItiJ: muvaHallnyc:Uc bitinni otdugun dah' Ulimii' len hey U~Tindel"l \,Ierilrni~ vcr u.sdik edi.Jmi) bdgd r ij'Ster:ilIfII s.i mc::ebullidir. - Ekiiiltme 'It ihal~24'!KI sayd.r arUrma teik6i,ltmt vt. ihaJe kitI".thl n u Uyiillrtll'"-'1 y.a/P m li:u:akulr.
Tt'kJi fni.I"M!er bl,ll kal'mna t.a:muni.lc Ulygun (liaral IS--8-!J305 pe:r~I!:r:nbe gUl']Jii tiiUl.t 14 de l!;ad'al" m.akbuz: - 'r ",a.klflar rurl:Ktii:rHlgtlM vcrilu~ktir. (119J) hun]alil.l.p I!n

zerne 25-1-'93.5;Ptf~be "nii iire iind.1!! 1Pa.z811'Irk~3i alrnan.ktu'.
i:Elatrarll..

OD

be-,u: llf'llurrtl d1R'ktOrlilk da1-3005
milra-

l·st.llilLi~crm kOUlilyonumuI3

ctktir.

HradJlI', 2: -

1-

Kf~iol'cndt

~e

f:

I L A It yel Y' .. pt~1'tbl;AJ"'t1lF, th,:if bcdeU Z~8,)i,91
g'&..N l!i.in f~n
alell'linc lI&in-e ..

Keoif vc lJaUnamuini

3 - IhaJli!f 5-8-935 t41rilllim: rblla.Y"n pauru:s.i' nil at It lI!1e fcoD dll"~1rtorluiii iQrlil'i!l:ndaa~tk t .. iltmt ilc: yaplb.ukhr. 4- - Muvakkat 'teminat leiS liraiCbr. (1134) 1 ~ 307ill 1 - §dlir i,ind.e b.a§ka. bi1§ka ytl"lnde yaphrda;Ci!~ parke: ka]dn:mu kap,'llr zad u!luliy~1' eksJltawyt ·k:OllLu]mU"Qr·. Ke~if bedtU 1.5156.61 hradrr. 2 ,.._ K, §'if yeo artnamcsi 'Ie ~ilC'r e?rak, orilJl!lek i!ii.l'l fen ka:J.at J 1 de fen

fdil mU full;;!'!:1 }'jI,Id..l 12 kuem moveo'mEhij~at 1icOlipah!'uf u!ll:lHyl~ rklli.1nnere l!;onmu1l1:uT. Mu· hamml!:n Illl'!d.el 36.5a~ li.l'iH:hr-. EkBiltmJt veWilet b:"~Ud mUduriyd~ oda.!lmda top1ana.u.k ektj~mo.e komisy(mg t.a:rd.md.an lS-8-!U5 1:3.1'1, h~ne 'rnu Bdif ~e'[~em].)e gilnU saat 14 de Japd ·aktll". t:kB!ltme)l~ i'tirOllk edecek -LstekHlu,in bu pt.oJld fellW 'Vi: bu!!us:i M name Vi re~;umlf'rile mu ka"d~ pfQj~sin~ U1S kunl.1 mubf:imndt Ankaradll h~!1llm!l rni.idUr1¥~tilliden '1£ tt&llb'LIlda Adliy-e In:.azlm rnenIllllr)u-

bil,.

Temyi.z

53

gundan

alabilirJe:r.

EpiltJne

.11.0' ~3Jl'Ic:

I LAN

muJcab·jJinde 1-:n~4

ha

aletinde

.

'

IrDllne gdin~c£ktir.

.bi1i:nde muhamm!n b~d'fHq 700 gu n.i:ibet.ira e [JUan 2.74 h:r;ahlt muv k_t t,rminO!th.n .l3.DI.hk m ..kbuzile bef'i1lb~r t-e-klif rmc.!d:l:l.lplanTIT ehHtmc s.::Jail:i.rl(~.t:r.l sa::u: c"..-",cline kndill' im.za. I.lir mul:;.bi1indf iromisy,Q,n r~)'a5le:lil"le vermeleri, POiSo'l:i.1 i1 glil'l.~:lt::rih~cck nltktupb!"~~ niha.yer ,hate saalinden bir ki;at t".vclil1~ 1tiidar k~isy'?~ gehn~t bulunImls% ve tt'lrlif m~kh.lpJarJnm miild,ir m'!.lltll~ ,ie muhi.irk-IH"l~ hulul'ii'l'L3 ~ J5.zundr.r. (l392) , )..,.,..H13 _

'.S

-yt

hanu!lJun_

tari~i .J..

lldlsat Vrk.ileri ~lD'Ium ra.k mijdi.idi.igUi i~ill1.400,000 adlC~ fi~ ile 10 yapraklL 80 defter paz:ll'hkla raJptlrllacagondan ;sltrkHler.in 26-7·93.5 gi.inu sa;l.r onbr -df' Yotn.ilehird~ Veki~!!t bina5mda kmniiii1-ai1nw mah~u'JL1l"J.a ~;1:rtnaIllle \Ie ni.imun.elerini gormitk uzerc t:l'tnl.W1 t'vrak mi.id.url u ~i..ine mUrataatlan. ~H!93J 1-3Hl

S ~ Teldif VII: 'l:eminat mektup vc Dlilkl.lU~]a.riy!e t~ ret od.a.5mda h. l!I.'n kayi'tli buhmuldugun8 daH obT'll .... e~~hal.m btlvi ziilrf],iilrIn i.hl·~e 8.lIa.tlnden bi ... 'l!;la.t evvclin·e kadal' frn dit"tkt,i:irlii~ii D-d.a~)rlida topl-anan kQITri&)I'OI:HiI vl:L"iLme!lf latnndiu.
1-3] l'i

;1 lbale. 9-1-935 Ul thine ta.sthpIII cum gi1nii direlcti:irliiiu o~lImd.. kapah zarfl'a yaprlacakur . " - Muvakkat teminat UJ7 iir .0'1'.

Ankarada'

• bi:iti.in lf1iil ablIid"
,ta

t'

rbct"il n1ii 1:u.·mH",If'I'"

TURK _'OHENDtSLER SlRLIC;INDEN: 2i!S1 No. ~l kanU.Da gore Milt ahhid ve .sCi"

dilh~:r Birl~1(~.r sln:rnart! a.ynl
yccegindl'n

935 .illi~'IIna

sf 'ia1!cll MUhIll' tlr_ Bjl~~n itira.:r. kabul I.:di1mi~ fliiIt HI den 19 iii. kad.a:r biz.z:at Io!ey uhrircn 25 lC'mmlU )radar- sendil! kazan~~,jI(nl1 IJlldi rm~kri. (H!O~)

• 1-]0'-12

---

..

~ ~.

.~-:l"

lor!

""E -r..
~
'Q •

1'"

.,~
'. .

L

~..

.w4t ... ~

.

>•

~ .. ,-".-~.
"

_,"

....-.

(.Ii

~~. ."1

/Ii

.• • _.

..«. .. ~

• ....

v

~,

..__ .__....

••

'.

.::,.
".

.

... !_~

_, ..... " ~ •

-r..

~
_ _.
,'.0

.:

8

ULlJS

25 TEM

r... "

.Jan ,dal'ula if: l~l (U. K. ) A"a!a:'.-.., ......
.a;

I(onll!_I'~" 11,1. ' ~

Doktor

Ali Maruf Dovel
DERt FtRENfi VE BJULSO· ,lbUKt.UGU HASTALIKLARf M1.)TEHASSISI
T· bakhane caddesi ba~mda A.) trnla~ sokak No. 17. fIastalarlnl hergi.in '9-13 lie 15-2ii1ye kadar Cins.i

M. M. V. Satmalma komisycnu
Ternlnatt Lira K.
30

ilanlarr
i
lQ III J6

·.0' _I
1-

t

., ItillildUlN

thal~

~i.im..i.

If~

saat

Ekailtme
a~l

l.I.. ulil

$ck.:r
Sdbun
Gal: SJ&Il' ell i.i~jjn.1

s' agustos!
8/ agu",tos/ 8; aguSloos/ 8/'agu~to~1 8/ agusto9.1 15/ a.gustos/

~ n.~·Hd<a, Ja daerna ve polis mektebinde yapt,;rrdacak ola Sl~ll1i tt!sisat 26-7-1935 cuma giinii saat 14 de ka .. pat'l zad llSlill;rle e;k,sihmeye konufacaktrr, 2 - Yino{1li bin Hr:ahk bu gibi tesisat isleeini Da§ar-mI§ elan ilSteMoi.ller<E {l85~ ktl:r;.l.1~sartname ve teferrua u leomisyen.dan V'eFr~,Zr. 3 - Ke§ii bedebi G3-7000~ otlilZ yedi biil Iira, ilk tGR'l:inat.J ~'5~ i~.j_ 1:iin sek·iz yjjz yei'mi~ be! IDiracillr. 4 - E}ksi~6uBye '"ieee klerin k-anun V6 §ilIrt:Ramedc' yaz.rh beige ve tiem~nath teklif l11e~tuplarm.1 usterl:'tle saatm-

im
SilO
::lDO!) UJ{)(JI
5300 270,

57 75
25

lJ35 per embe saar 935, per embe saat 935 per embe saae

iI~lk

a!i[k
aC;lk

'ka.bul eder

Kuru Zeytin

45
8(1

QJ5 pe~5trnbe

saal

lO

57 SO

935 per!t~mbe ~mat 10 935 p{'l["~embc .. 10

a~[k

B l.l~gUL"

ZAVj
-;en.gelkoy niifus meraur lugUlld a n a1.dlglm JrJiiviyet eiizda» rumla ta'tbik Rluhiirij,mi.i kaybtttim. Yenilcril"li ~Ikarlac.ag[mdan eskil~rinin hu'km.u yoktur. Miitekaid Asteyml!TI Aziz ~-314'l'

Sadicyar,
Kuru fa~ulylil'

:moo
-Hi 0-1 3001)

351J1

NQh.ut
Mercimck

d1m b[ ss.at evveline lsadar Ankara jandarma
lUtlMRhjtond-a komisY'O-·I'IUt'fl\.1za v,ermi§ olmalarr,

gene~
(1628)

ko-

Pirin!l: Melje edunu Fabrika UML Palates

!i5DO

230.000' 650()('I :'60D

J31l J,g S1 63 144 517 878 21

Sal

7.1 1.5 JiS"
5()

I{uru sogan
A r pil SamOlI"l Kur!ao Qt 1 - Ba§k.a]e

30GO

27

26/ ilguSlOI!l/ 935 pazartesi saar: to 26/ agust(Js/ 935 paaartcsi saat m 2/ ey[lll/ gJS paaarte ! saat VJ

kapah a~lk

Z.

kapah Z.

1-2859

· LIlY

mii.diirliigiinden:

Almanca ders
Muktedir biT alman baY.1r11 almanea ders veriyer. Kalllperat;if karsrsmda ahlnt'<I!~ mahalleal §tdf Smcyman okak No: 122'-124 va muracaat. 1-3092

I """",. Pa.§6bah(jc f r-ika,sl i~in sartnamesi mucibince sakit at- acak ·'8600" lira muharnmen bedelJi yuk a'sanso,rii ktpal zarf usulji ile eksiltmeye kOlmlmu§tur. 2' - f;jannameler levaarm ve mi.iibaya.i'u ~ubesi alrrn kel.loMsyooundan bedelsiz olarak ahnacaknr. 3. - E-ksiltme 20.8,935 tarlhine mlisadif !lah gunii saat L~ te Kaba"t~ta. levastrn 'lie mubayaat ~d.lbes;ndeki alun iQmisyonunda yaprlaaaktrr, 4 - E..j.csi~tmeye g.irecek olanlar ~'600" liea muvakka] ~'vorune pac·.aslve recekle-rdi'T. 3 - Fennt t-ekHin.am,elcl" resim, krok], izahname, kullam! taiimatname'si ve teklif, eksittmeden on gun evel rniiskirat Iabrikalar subeslne im~a rnukabilinde veritmesi

dugu
2: -

40CH:HJ '210. 150(11) 28 U 23500 51 hudut ta~ull'u i~ifl yukamb ya.z]1J gunh:rde Gtl-t-si1rmel'eri yapdaci!J!k:ur. htek1i1er hem giln \Ii!! saarlerde Val"t !'udut

Hususi [)eT's ve T'erciirne, Imrlhanlara Haarrlama, Posta Kutusu 131 Ank::uil.

Memur aranryor
Bir mliessesenln del/airdekl i!;!le·rinre bakmak ve AIrnanea muhaberat ve tercumele:rini yapmak slu'etiyle dairnl bi r va.zife almak ini. yel1~erin ANKA.RA'da (184) nlllmarah posu. kutUS1Jlna. miirllltaat eylemeh:ri la2:tm .. dlr. I-SOlI KiRALIK VAZIHANE VE HANE KAT!
Mii'kemme~~ ucuz. Ternefoll 2253 mmracaaJ'ir.

luundrr.
6-

girecekler !ja'["t[lamen~n 30 UHCU maddesi mucibince yuk.andi!'li. yazdI giin ve saatten blr sa at Ivel kapal.Jzarflar i~ind,eki tekiihlamehrri k.omisyon reis~

Eksilt-meye

tLAN 50 tane Arka Tesker-esi 50 " (;evirecek k.olu 1000 Kab 0 Dolab~ 'Y ukaro]a yaztlr i.i~ katem muhahere malsernesi kapab zarf ynlu He niimunelerine gore satm almacaktrr. Hepslrrin rahrnin edilen bedeli 5037 Iira SO kUI"UI§tur. §artnamesi bedelsls clank kornisyenumuadan almacakttr, Ihalesi 26-7-935 cum a giinii
'j
1

drgm He (825)

adet

ampul

kllltulan kapab zarf usuliyle

satmalmacaktrr. Ederi 8415 11r,ad1!r. Muvakkat temlnan ,(61 n) Ura (13) kuru~tur. evi:ilrtnamesini gannek ve almak istiyenler bedelsia olarakM. M. V. satmalrna komisyonundan verih:eekltir. EksUtmeye gireceklerin (2490) No. b kanunda g'os. terllen vesaikle ve (611) Ii· ea (13) kurusl 1.1k ternina t ve tekHf mektuplariyle birlikte belli gun ve 'saatmdan en az bit saat ,evvem satmallina. komisyonuna gelmeleri. (1682)
saf ve

Yazr ve terciime
Vazl ve terd.ime i§.Ierini.. si, dogm ve ~abuk yapurmak lstiyorsanra Anafartalar caddesinde Zincirli cami karstsmda t§ bi1rosuna veriniz. Tele£on = 2031

~ha.h::si 29,1.,9'35 pazartesi rni saat 14 dedir.Istektiter

gil-

Satrlrk arsalar
Yenisehir ve SmhLye vel~aleti yarunda. Mimar K~ mal rnektebi, Bomonti elvarmda arsa ,Ihnat istiy:enle~ rin ,Anafartalar eaddeainde

saat

11 de yapdaJcaktu, ... tUe

tigine makbuz mukabilinde tevdi etmelidir[er. 7 - Kapah zadlar h;:indeki teklifname ve teminat p'3r-atanna ait zadlar §arlnameae yaZIh oJdl.lgu ve£hi le eksittme k:ammundaki tarif,ata tamamen muvahk olacakhr. 1.1769/1652)

terninatt 404 lira 81 kuru§fur. EksBtmeye girecekler
2490 say:rb ka.l'llunulIl 2 'lie 3

1§i bUrosulI1a bal \I'urm.alan.
TeIDefon 2037 !-3003

uneil maddeleri

ile §artname-

Ankara iii Tal lm DU ektol·liigDnden:
1l 1

de istenen belgeleri teklif mekt'llpladyle birlik.te ]hale saatmdan en a:z bir sa at evveline kadar M.M. V. Sa.tmalma komisyonuna v,erecelderdlr .. (1683) ] - hmir gilrnizonu
8iLMT

ZAYl
- Be§i.kta§ Ha Lilliyeti Ml.lliye :jehir yatl mektebinden aldIgnn ~h.a.de'l:namtm iJe iB er gama.dan a ld~gnn nij fu:. U:zkere:m.i vee :mektebden alwgllll tstanbui

1-2870
§ja 111111'
111111 1111111 IIHII' 11111111: 1111' I~IIUI

1-2880

Sir memur
araIllyor
Muha:sebede 'iah~mak uzere bir memura ihtiyaclmlz vardlr. Biraz
almanca bibnesi !!a.rtrr. Ca:zetemi.z i. an memulL~ lug-una miiracaat. 1.-3140
-" Km:u.hl§

hi.i:s.nUiha"l 'Ylll'akaianml

ka.¥bet ..

iira lS kurus bedel kt§oifli Nalhhan kt:ntlnde ipek bocrkJednin kozalannl kurutma.k iuere 1 ag.ustos 1935 gtinlemtlcinde Ankara iJi daimi I;:nCtimen'l"tde pazarirkla !bi[' kl,llnH.ma ~1ii yapllmask a~TI!c'e'k:5i1tmeye komllmU~1:ur. Istt.:eklileiil1 25 liu 8-] kuru~ 5urt!iii.z: giivcn.!J pil,r.... :l;'~le iyni g~nle. rne4ii:.f' daimi -elllciirnene \Ie talsiJ.it almak Isti.yenlerin. d£' hergun tarim djrc:ktijrlii~ijne gelmc.leri ilan o1unl.lr, 0876;) 1-31.3~

3~

1~3100

Ediroe Jandal~ma era' oi{uluko~ --'. tauhgtn d ,0:
akulunun bir senelik ititiy,acl alan ('150,~OOO).. (200,000) kilo unun 5-8-935 paz.artes[ gunU sailt 1.(J da §;annames~ ve numunesi uzedne 15=1,,935 den ba1l!b~ yuak (15) muddetle kaprllih zarfla eksillime l]esatm ah.«oa:ktrr. Tahmini bed.eli (1.7,250) 1i~aJdIr.Muvakkat temiRat parasl (I29g) lira (15) kUru;tUL Eksihmeye giretek olanlann (2490) saydl! kanuna. gore t,eklif zadlar~y'e ~e· m' adanru. saa.1t 9' dan 11 re kadar komisy'ona V,em1l§< 01mttlan ~arttfT., lsteklilerin Edime Merkez Malmudiirmiiind,e toplima,cak komisyona geimeleri. (1712) 1-2961 Edime jandarma

Dai~na geD~ dailna giizel KANZUK B,al amin l(I"emi

it;in bti tahmin b de1i fiah 4 kuru:;! Glan 425.500 1010 kuru ot Ieap,iIl. zarfla eksHtrneye konuL. mu§tur.
ki]05umUl 2thalEsi (I agu t:os. 9~5 01., gi.ul'LiI S<l.at Ui,JO da tzmir Mil:;.

tim, V~rtileTini alacagmWiall e!ro kn~ri.nin biikmii yoktur. ~ Serif o&lu M'ebmr.:d § -----..;;.... ........ ~.-----

KiRALIK EV
hir.d'e Mim.car

Venl~

K'em.~~r~

.~

Mv. SA, AL.
hr.

KO.

d .. yapl1atak127~ 1i-

1n

ilk [nan,:;; paraS[

8all' l<ur!J§;l:ur.

mektl:bii -ya.nuub bir salon dirt oda ·ba.hs-e ve aytlCi1. iki adla bir salOon; k.mufor. han rnemudugu-o mw:a miiJra~aat, 1-3U!!l

4 ~ !j::trtname'5i her gun ;lid.1 gelirm komis.yondan a.hlUr. 5Eksi1tmeye ginl;ck]er Iticaret: oda,s~ ve-sikasile 2490' saYlh kanl.UUln 2 lie 3 iim:i.i maddt1e:ri:nde ya:nh '!J~'Sika. ve 'ilk in;mlia'k~tsi mtktup veya makbutlarJ ile bir1ikte te!<;Hf mek'l:ubh.'l"zn1 ihale saatinden en diO! bir saail: ne1 h·lDlrd.e rni.is·U.hkem MV'. satm alma Ko. na ",ermeleri. (1827) 1 -- 3011

Servetj fiinWl ferine IiIkar 44 senedir durr.nadan 'i~kmakta ,Dian btl h3i£'tahk resimli gazetenin Ankara'da satI§ yeri A K B A "K;. ~ tapey;d;r. Sen.e1ik abone 11011ra. s,ayun: 20 kW11!i,
189 I

U y' A' N I S . -,

lmar -liidiirliigDnden:
bl.llunOln bir add 'lKontaks '!ftY'a Laic.a. fotograf ma.kinM~ 9.8.!J'15 c.uma gilillu. saat onbe1de mti.i.nak.1u ileal1nacakhr. TaJip,luin ml.lllOilkkat temin.at PiiIIulariylf: m.u· Mi.idlhirliigiind1! t~p1ana.n 'komi.yo.nil miirac:a.aUan.

tLAN 1 ~ Beherinin tahmin 'len Hat[ 6 kU!I"ll§ olan
mi'lyon
ELH ~eMlik bi~ :maziye m-alik ve dunyarun be". tara ..

edi·

iki
.ma-

muhtelif

renkte

Ml!lh;unn'lLea b~deli

u~ yii:!: kHk alU 1i:radan ~oo.[c't

(lS38)

1-=3089

larl saltiblerine:
Divanl Muhasebat Reisliginden:
Da.ilre i,~lin ~jjnd~ vd:o.:tti g,la.rak 20 t-eneke D.~me Sltyl.l a lmacak-tu·. 1l\.irUi kaYllak sulanlldm e"'s8if ve f:iat b-akimznd,m en uygut!! o~.an 0IUylenece'kt.ir,1s.t-eli:H1eri.n 'kaynaklall'dan Illkan sularm ell SQil. -;:Qzr: rapiilirunun oruyll bir 0 neti i.le birlik!:e hu tenekesini ka~ kU:rll'§!a ve['"oodeceklerinl. gosteri~ onergelerilli en §Gk S agustDs 935 ak:ra. m]J'II3 lkad.ar Divan! Muhasebat idar~ \Ie h~sab ii1eri dil'ektorLi.iCiine venneleri. (1842) 1~3084

fmda takdir li!a.zann:!u~ g\i;J;clIi.k krelll'lidir. Cildil1l.zili"i< gi.il:eltik !Ie tazeligini dill:rna muha fa1:a ede['. Balsamin krerni memleketimizin
ki.bar me1'1aWinde r.l gbe I; ga,rmii.j dddii bir k:remdi:r. CHle-d ve bur~~ukla'l"] izale ederek tene fellkaJ.ide bir ca.zJbe
nuyaz ko,kl151l

kara 'kiil_:;a]n zarfla eksiltmeye kOflulmUirur-. 2 - §atrtnamesini 600 kn. ru~a almak ve orn,ekl,erini giinnek istiyenler her gun
iigleden sonra komisyon,a

~,
+::J1JrUf •

•r .11&W!.I!..IIWYJ..:!!..t!~~

ugrayabilider,
3 ~ Eksiltmeye girece:k~ ler 72050lirahk teminat mek-

b-ab§!:der. He

Rubayrlca Balsa-

veya makbu.da!ll iie 2490 sayIlI kanunun 2 ve 3 nnt;:u maddelerlnde yazdI v'flsika· larla bir-likte teklif mektuplanm ihale gunii o~an 29
lUp

obret

kazanm.ll~hr.

Jandarma

Genel Komutanh~ J. U,..I{. Ankara satlnalma komisyonundan:

katiyen kllru~ miiZ. Teninizin LitiJ lazel1gini, dldinizin 't;;aZ"lp tamin kremi
rave:tini <lneak kif em Bahamin i]e mey·dan.a ,~]lca[a.b]-

evvel M. M. V. satm alma ko. Ila.
vermelcri. (1328) 1-2337

temmllZ 935pazartesi saat 10 dan bir satat

gUllii

tLAN

,

liJrs!'mLiz:.Bil: d~fa Balsa;min kl.lllla.n.an ba~ka. kr,ew kl.!~"
~a...namaz. Tandml!'l i.tfiyat m.agiiliz.alar,1 ile bliylik eCZ3inelerde bulumu.

Ordu, ihtlya.CI i~in 165 ~ift seyyar 'eczaV'l havtari'l.'e san-

1 - Anka..ra.da ya.,l1makta ohm Jandanna ve PoJis mdl"tebinin LtA~orifer tes.isau kapah Jilad 1JIIsuliylc ek-siL1trrtey.e kOflulmu!itur. 2: Eksiltme. 12,!U'93S pazarte!!i giinii. saat (10) da Ankara.da
Jand..l.rma g,enel ko1ftutanLrgl Ir:u["a.grmia sahn <ltm:'!! komisyonl1Rda yapr~acakhr. _. 1 - :;;ii:lrtr'lame, ke§ifname ve te(errl.lalh (435) kl.lTUS ka.r~l1rgmda kOl'i1isyondan alma.biliL ~ 4 - E-ksiltmeyc gir~lIm~k i~in yi!'mi bin ]ir,1.lLktan Cl!i'agl olmitmaku;;:;er~ bu gi:bi te~is.atr begendirmek suret~ylc yaptlg~na dair beIge iIi! artT1antede ya.;uh diger be1gclci" te-si atln kesif bedeh olan (87162) liir.lnli'l (2490) uylh kanuna g{)re hesab t:di !ni~ alan f 5608) linl (10) kU'ru~1~k ilk. inan~ i~ln bank mektllbu veYIiL tI kada.r pa:ranrn mal sandlglna yatl.nldrfllild dair I>oandlk kar!;illlglnl Bnergt kagrdl ill! (teklif m-ekl:~bu Lie) eksiUrneden b]r s~t eve) k-ontisyona 'lftrmi§ olm.alarl gen:kt t.

lrotlYali sahib~ '\Ie Ba~u hil.rr-iri Fa1ih Rjif]H A,l' AY
Umlllmi
Vall

I I YENi

J

.. SiNEMALAR
--

-

-

-

-

-

---

---

--

--_
-

--

BUGUN BUGE.CE KEMAN

BU GUN,

Jill

t.:.[C.
K121)

ne~l"iyau ~dar(" eden
MUdi.lrli N,utlnl

t§Jeri

&iEDI VE

I'

BAYDAR
'anklrJ CRdd~'si rivarmd,
UI!J1I

BUlmevimi.

iJiisllfrHf-

JaneUe Mac Donald ~ Ramon NovarrQ FranSlZc,a soz'ii

(Batakh-Da.mm Oynayanla.r:

AYSEl

Cahide ~ Feriha.

Ta.Ii.t - Mahmud

ur.

(U!49)

.1-3134

Pek yaknu:lR: ISTANBULDAN GECERK£N N. Ca.rrol D. F.'i.rLanks J.:.

Katla ttl.
l'akfiabllfl hiSi ijlrllii1!:~

t:iridih.'ile ki~m';i.r rrvlfgmJ(,lii l.n~fJda33
.1 ki~i d-e Yilu.dnn rru . '
l.....

25

(If.A.)

~

ON AL TINct YlL.

Her J erde ;; klJl"lI~

Hahesistan mUSIluI~'Sosyetesindee

ne jstiyor

talya, ul sar osyetesi in, h r • W_. biI esmde yana d,egl
Londra, 25 (A.A.)te,re'J bill suretl.e f:ran$iil).!.

• DUn gnyonk ~ey
toplandi

C.H.


rul

BILDtRiG
Turk dili biil teninin ikinci Ylh
4_;;lkarmak\a 0 du Dili - bultenilD~1l L1 i.oci layl!!iI ~~kmI.tlr. Bi.ilten.in iikioei abaD.s Yllhnllt batla-oglell o~an bu IIi.\Ylda genel merkez kuntlu ijye lerinden Ahmel Cevad E'.mre'nila Hind ~ Avrup d.med,te wr- di" liDi kilTtlla,§bnna yoluoda ik"-ci Iud, diH kurultaj'IJlda. ... ,Iedigi tez va.r d II. ,(Turk Dili) nin on i'kiDci 1.)"1!II: da biil51lmaktadlr. Ulu imider;' .. mizin iki buyiik soyle:vi,1B .iille nen lou aYlI:dat kda.vuz fl',lllliDalan ve ..entaks ,I'lnk,eti uozerine , zdar ·vardrr. lkinci tijrk ,diUbrultaymda siiylelIleD tezlerden bif' ka~r da

-rarrsa, ya lngilteceyi. ya italyayr tercih edecek·- Anla§ma komisvonunun . son giinii bos geeti ..... inglliz i§-;ileriil Italvavr, diinya barismr bozmakla 5Urt; Iandmvorlar ve dunvanm Italyava karst birlesmesini istiyorlar,
tleIlIl"ai DeyJi gazetesinin dirplomatik YS.l'.iilrmIll saudlgma gore, frll.'t'\IIS1Z Guyik e1~15it i.tal
- (ranslr. k.. maga da ~ah,maktaa\r_ 91ktfhr Bu sevenj~

CumuLyet Halk ParlLai gem yookw-Iillu dfin !belli toplant.l(!.u·u yaph ve Y'llsufili, Bi11, Mana¥ ga~, ruap.slln i'l~eJeri parti . .fonkul" ...

gll - Tiirk

(~ Kurull1un

rul ba.,kanianDin odevlerin'i DRay lad •. Parlin in i~ i,leri iizerinde rg~
rlii,iilerde bulua.rall:: kararlar

'ti ili kara.rcia !o,yle deDilmek~edill" ..

di.

ver-

alarmdan
a.nerge ,. Samuel Hor'll ildi1'Dlek . in dBD D[I bakanlliima git1".

ler, ltaly.~n:J:D l.okMIIlIO pakh ite dogrud.ao doinJya. ilgili cdmadlgtnr ve Fran'H.nEn. tngillel'le ile balya.dan. biriui tercih etm,esini gerekliiiDi ilave elmektedirler.

h..lyran fatizmiitalyan ulu SUlfUI, d.ogu .Afr~·ka!limda ~iipbeli ,ereflcr'le dDlu biJr seruvli!n !IUD·
maktadu·. Kavgay,£io, sebep o~alll hadiselerin ger~ek bit' on.emi yok .. lur. Hahe~lst8n'da Ikopi!l.cak bill" barp b.iitiin Afrika'd.a karl~lkbk lar t;lka.rab,lir. Biiyle bir harp, A,,rupa baT.llnm emeli n'an Kif:I Q'

Bir 'koyiimiiz
Hava Kurumuna 1000 lira yuk.endi
Mugla, 25 (.A.A.) - Oi.iD La va kUwDunda.n ~lIle bir Iwrul Ahikiyiine giderek h,aikl baya teh1ikesine kart:!: ahna£.ak tedbil' leri a:nJalml;b ..rd'!lr. BUDU loren halk akm aklD 'kurulull bulunduiu yere gelell'ek lehlikeyi bilen 'Ie Yillr. d.mel iiye ¥aZllmltiard.,. Veli'it va il:y,e pa:ralannm ntul_1I bin lil'II.YI Ire.; m.i ~tir. Bahkesill", 25 (A.A.) - Haya kurumu i~in ytikeo 'Ie verit yekiiDlil ,imdiden elli bin l"raYI bu~m_uf· lu1'. Hawa tehUkeaiRi bilen iive 11.\JI311 ,-unden gin@ artmaktadn.

(italyaya karst diinya bir lesmelidir )
Londra, 25 (A.A.) -

pakb ile

UI~Hi~r !!.oaye'

esi tiiz Jgii·

UIU5RI

iKi p.artisi kODgn~.siniD kabul et .

I'IiUI~Mn[ey,e ,dl~i.irebll~ ... (Sonu it C'i 5.!'iy~f.;pd.iil

-g:cleeK.

IOlyetesiuiln
USDO _

Sir Samu.el Nor

Yuna nistanda

I toplanbsmda ha III!! - italyan a.ghnDuhfmllD biitiin evrelerip i iuc.eie.esLue engel olmaya ~1'1J0l'. Italya"mn geh!ce:Lc: dol't hafla ~.;iDde bukUmeth:T araslJuda. 1Imnu maiM' yapllDlMln[ Ye uzl .. mll
- mi.llyonUD\Ul

alhga ){aI".J ciddig hare etler mi ha lam?
bir hadise -

At-ina tiyatrosWlda

Parras, Atina ve
dolaYI g:rev y~:pi1caklarIm:

Pirede grevler
Alina,25 (A.A) Askerle", Atina. tiyab'olal'1Dm bil'lude:« Jral gefecek mmasene done-cek.iI bebten

da btl 18,1 da .;~bcalrur. Biri'llci ahoneYflmdil ba.lm "8 dagltma yerlerinmw. Hd kere da~l~ lQesi yuzunden yaym iimizde geIfi kalmalar 1ID1mu:fltu. Yea; "d 'i~i abone.ere \fiB !a.ib:clIIlal'll d'a.irtm i~inilnaksa.au. yiiriimesi Jollarl dii,uuulmu§tijl". Gerek :ye,ni,den aboDe yazllmak 'lie gere-k g~eD ,-did _abonelerini yeuilemek i~d],en'l!irin dogrudaf) dOliru.fll _. I s:tanbuldak; Ankara. ca.ddeainde tUrk kita~r : Ill" 'limitet ,irketi - ne hq.vuraark
on my! i~in abODe ka.r-I'lligl ,olllD u~ nraYI IODdenneleri gerekti:r. Ulusal ail ievrimi i,il!li adnn adnn kovalrya.n deier~f obulan .. mlzm hiiltemin Jeni ,.Jmll dah. YeJjhlDll~ hu1acak biir .evgi ile ll~ • lenece1lderine in.anryoRiz .•

or _daYe'r

bulmaktadu.

Pek yakm.

klnaVl

bimaslDl

istedi

iii

riire

.101.0

soylenme

-

ted·h-.

Lildirmi,lerdil'. Polis. 50kak toplanblaru:u y·a."Bk etmL:ti.r~

Son giig de ge.;ti
Paril~ 25 CA. .. A.) - lyi h.a -Le.r. ala.n ~eveD-

mrkiisiinii ~.a£uan bir I.Tti ti yara1.amJ:;Iil.lI'voe dekorillr. par~ala'm~t"
l:ardlr. Bu

w rkiiyii

I

i&~keer~II", kuala ba~

ler, B.. La val ile B. Avenol ara

a

som
fiUyii

.. nda

yapdc: "1 meye !rO';

bir

OneT.1I

Ira:.rets:a..ymlfl ardl"l'. TiYlltrODu.o i.~.indeki diole.yicileT. birbill'leFin·e gili'mi _Ier, bir~ok .ilo alllm'Ihr. Bu yiizden kimse ...
ye 'bi, zarar ge Imem~le roda panik Dlmu,WIl'.

A ~~ .'DID ilk 110m k fu"iin"'" n liraya s.abldJ
Biitfin 'Cukurova ~ift~isi iiriinUnfin

5

y--uzde ii~iinU

D' 3'

Hava Kurumuna. verdi

a b,isikJet~i1eri geldller
(i,

ve:rm.ektedid.e.r

. 1:],ir

de tiya.t·

:So,.ye~inin

IcaokU

U]U;5! EU"

b,iq kii"Llr kiEomeh'e uzuniujuDd. bah Turkiyesi gezi:dme 91'kan bet ki_;.i[;k biliklet~i ka.filell ,dun sallll

A.\c:a.ra"dag 251 hazirlilld.

b_ rma YOll1 "~~~::E::::::'::" bulmak iize:re B. Lav I italy-an - haIH!~ uzla III komisyopg_na erdiJgigun bugun Mtmek.tedir.

X'a ingiltef1e~ ya italya.!..
Renna, 25 (A.A.) - Dlll,Jomatik ~eveDlel"! lngiltel'e buy-Uk @' ~i~ i Sir E..·iC Drummond'UR. i yan
··meti ile yemden griilmek

A.lina, 25 (A.A) - Patraa"da lI;r tiitiin f'8.hrik'Ullnu~ iJ ileri, klra.lbgm yen·de.n Irurulmll51 proje. sin; protesto etmek uzere greY i· lin ebni,lerdir. Atin P;re 'Ve Seli.nillin bill"

.:;da ,'efuimize don_mi,lrerdiJr.

KaHle, btl gezi,ini muvaffaki~ ,etle ba,arl'lln~ ve btl &rad sekiz lIolgede fedel'a:JJon tuahndan II~
..aya kORan te§vik )'an;:1 rm

cia.

~Dk h~i endikalan

bugiin ayn; se-

hli

i9n

Tn.. - franslz k'" t" ir
Pari, 2'5 (A.A.) - Hava.· a jaDS[ bildiriyor; TUl'kiye biiyiik

S1[' IEr ic Drum. -mond, Musolini mle .!OD defa, bu 1'7 8inde konll~mu~bJ. Re ,.
mig itB..lfB.n ;t;:evE!olerinin aarublda· nna gore, uluslal" sQsyetesini'lll 010riteslne indirilecek her vu.rutun Lokamo pairtullD iHumu. demeK: a II!caglm Fl'iI!,wua aiill'leyen Ingi'l-

.f..ondra'da.n

saamaktadll"la:r.

direktif

bekledsiilni

.,IQ

el~i:si i1e B. Layai ve egit~m. bakaDI

girmi tiro A.llkara. bi!iklet~ileri hu 'Zaman bimh::mk. iki'llllcilik ve u~linciilUk .lm1§lardrr. Ole), !!I.bah !lIOn kooaklarr olan Konyatd.an ayrllan bisiklell;'iler hugon llill.l4,lO da Golba. Ina gelm; Ier ve bllrada A.nkaTIl &POI1:U .. I rl :tar. fIn n kar~da'nmJ lardrr . Bisikletlt~lerimizle onlan kD.l"tda.yan sporcular 5.aa.t6 d. Atillurk 2Ll'ld1 ij'T'lU-n1fl ge1erek iki ~elenk

Y811"1,1arda her

dun !l!ilat 18, de frI!l.RS:J:Z - turk kiltti .. ,ijzbaglllu 'IMza etmi lerdir.

B. MaTla.rous:ta.Q,

pamug!l.rJ' yet'if.tiii

IIdana

OJ,l'8~1

kOYifil"Uilll af"dilJlI'-'

Ad~na, ,25 (A.A.) -

Vliln

ilk

pamuk iiriinu bugiin Iboullya ge ..

't'iribnif ve b~ dort kiUG mlsu' pa mun. kil'OIU 25 1'1'0. hesahiyle to . Tel'll]" n.tlhnl,tlr. Pamuk tutal'Hun , biytik bir kls.mE ,§ehtimi:z: Klzliay
1_.-

ve Ko.zan, Kadirli. Oemllniye p·i . rin«ilerinin Ibuyijk biro klSTIIU 00\ yii~d1e 011 vermegi lrabu1 etmiJ,ler -

B;sik1el{ilerden B. O"rhall gezi~ ye 'f:i:1kml, ,olalll kaf'ile .adm Y@r diifi ilioy'levde. b;siklet spDrunun v t.an mudafaasl uzerindekil 'rollinrSOfiU

d1ir.

z. ~i savr/ad/JJ

IU.IIt'(u'QYl.la

·-1 • • \I',erl m~~tu·.
lI'C

··"BIE:LEOIVEL R '1)IALB II El'

(,1'

r'"

(:ALI~1\IA YA BA L~_o.I

~ehrimb:deki
dUl'Inl!uian,

:h.avlI.cll~k l!1ieJ'i
bir prog-

dliizg:un

yiirumekle,dir. 'Cevl'emlz,cie. ki bUIt.u'q iI~e ~ilt~aeri adanahl.a till yUzde ij:~ karanna uymu~"a
ramla

Adanave l\flelisin ~ h· rip-IIi i~me nyu e'os,tal YOUl) . a )11 .. taeat
B,ir demir boru fabri kasllnln kurulmasl du§uniilmektedir.,
K.apallmadan ~oh: az once. Dnemi. dol ~·15i)'le OPIlI{h Kamutaym
-I

I{iilliir BaltaOlmlZ bugiin g'eliyor
Istanbul, 25 (Teldon) - O~ ,gundelllberi IlIbU'ihuldil kiihuT i,le rlni. iDceleyen kurulun ~Erth.~mala

on binden

'''helediye

ilmll.lI"helfeti

kanunut•

rnuJa haz.-1:' buhman Kiiltir Ba.k:aDI B. Saff.et Ankan bu ak,am An·

klliJ'a'ya gilti. On be gilo SDnra. tekrar t30t..nbut"a gelooektir.

yiiriirluge gireU (:ok iilZ bir zaman o.dug\) na,lde ilk mii:sbet sonl!l~la ruu vermi,~ir. KaQllR gereg'ml;:', !inav lumu.ny. erjtiJen ve niif", .I

harila ve:' baYlndlrhk pHinJan v,e i~me sillan Ue spor ll!anla'rJl ve Ii ... g I i,ler1ni yaptlrmac yetkili olaft I~Baka~hgl bu .~h~1'it;1D bir '~beledi)'eJer mma'l""eye!iI" kul'lDutl

Yli.lkan oJ,c;m ,ehirlerio

(SQ.I'IU J

f.i[!lC~

faJ!ri,l!Idll')

.

'.'1.".

..

. . .....

_

:

., ~~_ ~

.'

"

••

..

_"

.,..I

':!1... • ~ 'r».

..
-

~..
~<!.. -.

''1(
Ii.._.;
-

.

.'

,e-.
,'. •
--:-

,.~~.
---

r.

.;3.....
• _ •• _

.
-_j

...
'-

. ~ ..

~.

SAYIFA 2

ULUS

ri ".•

LJI'__'

L ....

Habesistan Uluslar Sosyetesinden
(B'B~
kOllCn&i,
1M

ne istiyor?
kan:;1!Um..il:

1_

tit,

~ydaAa) ile ItaiyaLlh.llBlla.r

H;iI!Je§i.ltan

ot'"av]anm

s.a.ptamak

We.Ii'C

1O'.rete: i 1tODscymm Wpl..lnm 11m lngiL e ,bukiimet.inden. istemekt:edir. Ha be L6i!:an'ID bu_Dd_ oneeki dilitgi ,erme getkil~rek Ibu iilkeye "lak:it lm:ybedil .. mek ,u;n Wrai!'IJ.lI gormenler go.nderilIIH'tidir. lJl~b1r dev].d ltaly1i"YB, biric:ik rge, I~ )leJU fa§iat lmp.lTatorhllguDUQ §i1nmm yllksrh.ma:lI' ulan b~1' hull kolo}'lo§Ur»

iliCJylentilcr dQIql:::m'lmalda ot. ,aluiunu ~pret dm.cku:dYlu ... JapQoyamQ Halbc:)istana sil51i l0fi'derip gond'lE'rmediiini ~oyttmelC' lu1I 'ilrufl~ar bi"biJr WW.!1.i.DII gormiiror]ar. ]DJ' Ba~anblmda, "."ib-t§15inn·Q cep.·
boo(l gi;ioooedLmeBj ~pa hi,;: .lcim&eye ve:riLmed,igi

me bir:§ok

yaa .. habe~ dnva!>lna

h.ed.e-

01
Ji·R.ANSA'DA
I

E
YID
Geneloy
Ati:na,

DACINI'K
ne zaman yapdtu:uk?'
25 ,(A.A) .HiildimCil: ~evenE Vimbledlon, miltir. Bu aurerle

U... U1EIU.ER; Teni» IJlfi..:lan
2 (A.A) Amelrikub
)'i.

izi n

AllBaR tedbi rferle l1WIJm/ J 5 milya, Ilwld,
Parisl ahl'la.n

Hayter

I!ytan~a

iiiio,ylen ..

2S (A.A.) .......F'mBDIL ba.WI,
'biH~nin 51 ~a· _
ViC:
a

mi~tir..

~edbim"lt' yuztindJeD
bildirmi!Jti_r,

tn~L"ardal1 :i6 mil,ya.ra ~ndirildigiJni

leri, c:ene1OO' Ittarihil :hakkrnda Atin.!!. !lOlrblly~ B,. Katziae, tal'aflnda.n ]urabn . .au ~Mcderi bakkmda. I,recilccek i.zahlardan
aenea

AI'ilion ... ].miln Henk

'I i 6.1, 7.5, 11.9
eki bi HtHl!1

n-

ame:ri.ka[l

'Pllili= Wioesi dlu~umu
i'nceUyor.
l.ondra,
De!ii, 25,

bnlar kU'I'ull1llrJa
B.

bi.T' ka.raT

al.m.abHec:.egi

filuimJe

~

larmd
k:UiJ

Laval pHartiesi

giinl.i u]uslar 80
bu]unacagmdan

dirler.
Gene1oy,
t'l:lrdigi taelhte

mam:lk

i~in

6diiilDiji

par;a
bir

ennemelidil.". ab!olra il.an ha£tahk:

y~u:s.i teplannsmda tnciliz ka,b:i Paris lie gjjnii hlilkanlorr kurulu
lJ:oplantJ Uiribi

sah yUrii

~aylay~a'l'
yap'1Qlgl

kurulunun
1'i1k:dinl!e,

tOil hii -

il'1"m2 ckJ'bi ile kiwil}a ka.z.l\lllm1§ b~dunmaktildu. Amni ~h Bl.IIJ~e. alrnan VDIl Kora-

tmdS" m.alt ~ ... '"'

iBi.itiin diioya

ekonomik

n!

(A.A)

~

iJ S,

~.7, B.6. e.s ycnmi~tir.
.1

ctlne'k ~\,!,,~tiyle italy .. 1'1 mlpl:'ryaList pohtikaflIDI kat1l koymaga. dolendiginii gos'«digi Il!Im:a.n ha]YiI, tehI~f'lre-dt- (I:JdL!~_ FiU allIrVilc:akm.

·toplannlIyaca'k
i!llerin

toplanUsxnda

Ce:m.ev red",

Roma e1'/iilc:rini:n imlytam1i ..... h~ ~a~ad Ii& baklmllda kii d:i.plomatik
n'ill~]a.f' I"lip4rlarl
I

an ..
ko • sen

yi..i.§une bn·alulacakhl'.

kWnc:l bu ~us.lII'Sotaki lartlann ayrJ~, parriler] iIi!' uyu~mata
til'.

Gendoy, gf'cikt:iran~

SOTH.l.ya

iliin I I ., .. h~:2Ic;[k bLra~lhrsa hu'kiile!3.biti

Amuik
n

e k a r~1 4 5ayr!ll [Ie mill"la-

ka:z-anl!l'll'rtn.

haklwu:1g

gon~trd:ib:lt:ri

Pori

besistan uluslar sosye tesinden ne isiyor?
Londra. DUn~
25 (A.A) afMn riLymlii

inulemi§ilir. Buodilo ba~a. kabine, Habeps.taDa gi:iooelf'ilme'k UM yapdOlciltr sHah ~jkatl i~il1l vel'ilm.c-

bona.

l",

met,
'!:e-mmllZ

~arannJ
kurul

vermegcye.
unu

.f J'~,jbt~lin b"R:'f,,.i f.IUHUllw:"1 n r
ulld.uhyor
AQ

t-

R

Paris. 2!i, (A,A) - 24 r~b]i Pa.ria berea durumu :
Borsa"
m3.S1

FaII-

kil i clan
(Athinaika

ay lavlar

topl<Ln tl -

1a ~ai rracaktrr, Venl~elos, i~il'ld
pdal1

te,

2S • A.A..)

-

AmU'1k<J.n )'a.n-

eoi ihtimaH
Roma ile

olan

i:t.i1llkr

mese'Jc ini
arasmdaki

ele
du -

haruuz

fra.IJgiarnuD bit

agn];q.gedururn

g<We:

gozdeo gc=trmi~t:il'.
Ad'isababa

uzerine

y rli esham
d1n._haaz uy,gun

iizerinde

Ned) LUgU1'Iiin

gdZ

tesm bularuk

gOl B. fiururnu

n Hall iburtcn gec:~ ranSlrtda hurdY" gelmi1tir. Ga.l:t.\ cilul~ Qm~ an yazar.
m'k ci

'run Adisaba.ba

bildidyoE'

riel sareue :yi.l.zUnd!!H dutch

imdiki gt:noelOyDfiI

hi.ikiimel

tarafrndan

ya-

dIj bAkam. tL.dqma kom,i is yoounun e-rtey.t: .a1ddlil .hak.lm'lda halyanlanl.<UI. ~i(' .mota a1mr§hl". BUi ~eJ.e
nda, bunun.l11
ij

rwnun,aiu! prlan

Ig)nr,

ha.fiflumek
~TlSlZh~a

l'So'in ya
ugrar!!lia

gih'l:em;-mc'ktc::dir.
basrl
A.rsJUht5ah~!<h:llm

]lQnu-,:ml'lJ:t.v

.ita.1yanJarm ii~~il

V'4:&'uiilQleri nota

Londrarnn 9Hah ~Lk;th isoin ~dn Ve1'1~l!ne:1'in.e hr!i1n 1!J1mlyacHg~ ooy1el'l'\ll'iCktc d.i:-r.

Ah~ ver.i~in a<:hgl olan Ia.rld;uon.em:;i;o;~Ur. di.iz£nsj;l.dir. Royal
Para
it:kmekteo

l.dusal

1J1amryaC:d.gl

fi k'r

di1cge t-erci.Unan indedir. R. Ven.inlos.
1Ie meelisi milestay" s~Sil'll!l y3p"ma.~lm

ya.PlJgr gez.iyl en IJoK e"]en" Yolptlg1j'H vr larihig h diseyi le:kt~rhm.a,k hususundaki i:;u:g-irt,in ikift
il111'tll"1~

i.;in

Bi~1.rig temsi.l sisrcmi
I<:S.fl.J1 'i~in hernen s~ye ..:tin.ekttdir.

drrHeJc

oJdUg111l1Ll A.nibalio

:s.i)yle-mi~,,~

de-

mj;tir
"-

Jri :
1110iyilk Sl;nbfTnar earnan bi.libir

aranmaktad.r. dikkatilli

a.hm salLml vC gi.rgi-

ce-

tuilen
la:rda

no

BWlda kll til B~Mb!fnc hundan iintekl I) tll'ilmif o~an sebcble.rin

olufo:r.

piyas:uun

Jel"e' !:l'Igd olmaktadlT.

B. (;.ald!'lris, g IldDYUJ. ~~t01Tlekt~ I"ar euer?ie" Li!' ulusal bil"lik bi.ik~meti
!'Ii.n klll'ulmaSl nanlar ve mart g~T1el zlsmda ,1ilil1

.;id·nd~n
IS-

~una m
I

-

e . .E', Re5.Ilri

g

1,u,rU,p,.I'
Ll:mdra, JI1rli.n~fi.

gi!~ il I)JMu· bu gloozinlidrki zorlukliln dtlat· mk: mllz illi. Anibal'n !ru~ilk Seq Gell!Vre d.grndan g ...
ihtim.ali

t'~

mcriltrmm
~ Avam kamara

B~Yasa[ babe,

5;cV I11eri

bu SOl'II not;,.y. it.al.yan gtirli§iinl.1n kefooin bir ifadesl ~adEdlU', Ha.~ ba bmma gor~, uluslar H1~y~tesi kCJn~yi.nim, biri g~ni:!ii. i)telri illC da.r olmak
ere iki

elbi"';gi
2S (A..A) !j,]nd~ general SpeaL'!I.

POLONV

I

11\:

yakalaedilmc:\O.i

B~m;;rl'd, yahDii
mii!j olma51
-

iliin

hagl~

vard,r.

B,1.MlIm evin-

Palonya

.. n(lR.::;iy tinllJlIll
anlu§lnasl
"o~onya doyi,:zleriu, ga-

laz.tmd.r.

lnginere ~iik~ •

oom

Vl.rdlr.

Dar

ode".

«SI "'

Ja rn '~%illmesi .. ftrimlniti tarin huIPIlllid _omisy·onrla !i1b.n an1aFU! .~
ilgiUdir.

italJYam ~ h ~'§ an!a~ma.zhg1 meselesifldc', .Am.e:t'ika ile da.nl:l-ddE bir ru:yasa giitmcyi dii-§iioup dti.:;~digi-

A.tinaika NI;3 ga..ete"$i, cummCll ~r;: venler;n S. Vmiz' 109 ~;hi iHi~i.jndi.ikle.

dltki papnln, NapO\lf:oll nmamrul.:'lg. bui dag>dl ~u !£.adal kalabahf:;lT'!. gErijl .. m~mi, DldlLlgUlIII1Jl llana. 'Soylc.l11i,}lndil'.
GIl:~en ,a%aI yardl. .:ftuk hrr olan Hal1l.
b"!D

Var!fQ!"<I, 2S tA.A)

ru

~etes~Danzig t;arahndan 2'11!nlenDiK!si ~s:inal m;m
bahsede:rek
Dan:!ig bozdugundan
larmi1l

du-

riT'li nay!:

ctm~\de.d_~r.

~iiinii

Sll:n Beornarda

20CO

gugin

tedb~r]erd~-n
ELnla§ma'l.ui

SGIm111tUf.

olley. habe} - itaJyan d;;JY.3i .. linin 'hii tiinilnc 'lcapsaJdu. Adisabahada \1m:liJJhl'-lpn8i gOre .. koo,!!ley, ayt1i: beyii:l1l.1iiL biT ,arg!s ~ek tlZtJe' ber iki tardl buIU§DII4!.ga kmchramaZSiI, ~bn;undc bir inulane J'3pmll dian Lytto,n 'komi..syonunli hen.ze"I', ta rafs12 biT klomi"lytm ataDabilil" ve bu k.omi&yonu.n kesin ~tank Afrikaya £it 9'ieSl de ge reaoe.z ...
Gt.n

Geni

Silr Samu ~ Hor. bu '5oruya ~ ce ~ V;t'ol verrni§tir: of: K.ellog pBlikunl l.mza edenlerin 'u buslJ'staki dri.i-§e.geleriru Amcri'ka dl" !In.a~arnrun gC"l,ilfnleTdl!: ver.mig; di renD ingiHz hittimettnd-e ruya.ndJrdl -

diyor~al'
bu

ki: dll aSlgal· Lc:h'i!;,ta-

ALI'
f(apulrlon

G.t,:.li~ine devam

il:edhiderlt v~ Palonyuun tedbirler

n!lil.. m iii.,.,' 'Jar r U Hr l~u'l
yeni
Me:kb::mbur.& Pilri1.i.m, Lud. . ilieLlnde acvJel
pek andlran 'ieliio:

bun-on,

an J>onra

gUn 60 1I:i

metl"e yol

l!flak wnudundaclu.

dokunduglJindan karl1Uk

p-oWonyanJn ancak
:iS~I'I,d1r 'il'C

dI~
da

§,verUlJ 2.5, (A.A.) Havas Ajan'S! mJgf~[ Buna
yf!tine

HOLLANnA. 'DA; Kabinenin

nm \i~karl<11r1nr kOfumak

'\1,1'1.-

bildkiyor;

i1

h~ud[ugu AvatD

Londrildaki biiklimelifi, \j3ifderi

amerikan bal'~§J

hi'ibh' slya.-sa] l'I!!'ddl'fi y~ktllr, Ekonomik denTdlgin ba§hc:a §arn Uti

'IoI'-ig!l~USit 'Ve Vanmlrur Stahlhem s-ebcp bu kur~la.m.'l
k.a.r~1 hi&' suikastl

C!l'~p.lan uagJtJlml~ur, emftl_ dii~_
';Ibn

l..ab y~ n (A.A.) ~
k ... at]arml verm..i§itir.

uenliii km-~f' jiUI u,tulujfO,
Kobijn lubianl Fakat

e:J~h;int bHdird:im.
DnafHII.

1llIeml~ket paras[
ara§ti:I'DUlk: R:k:1i olMak

araslrKla dei1im.iy~n
hakklflda inan-

koru.yacalJ:

en

~yi

bi" nisbet kutmakt:rl' vt bu nisbptin

su-

bu

llytaI'

elvaf

ki, habe~ bUIIi

hususunda, Arner:ika hiikilmetil Ue d 'ma dbill'ligi ya:pmaga lilaz::rr bulun.ac.a ..
gma lrtJarl2.biH.rler ...

korunacag1

mapeOli ozIer

yaymalamiIr.

Bi. bi\lllrigOl'taya

dirilmemektedir.

Panll'm

biI, II dii~ihiilmeai.
lruuda.r

de: '·Son balta.iar i~illldc lJi,ldiiseterin bu iUerdeki

c0I1a.r lfinmdu.

ilmplann dcv -

leu: kar§~ bir met.od diahLliilde lie bi.lel'ek

ni isriYi':n1 II' B. KOlijniD dlileCe-,iimIi sam.. YiClTlar. Bunlar ba§ba]..Lanm yar-tt da ran.m di.ij.oJni.ni'illi ii'in1in~ gc~cmiye--c~~'
1:1 .zamati

Jriimet~, ya ba~ka il:C1prak~p,a,. yahud

AVUSTIJH'V A~D~ ~

!f.ah,bkJanru
bL,U1r]an

finan.sa1

b.ir y;udma

kDplil',

hndi
Adi&a~-

t<opr Idarlndan

lia.zl ye:rtel' bagl~},un.aga doten -

8. l.a~tll kabine lov1anru:lndo FM1I&lIRlii Cenevrede alocafJ.
dUl'um
181' ku'fUlu
It

Nezj'er, ~'/nti"41R ,ulaMj":I~, (fiyorw.
Viiyana, 2J (A.A.) - DoUiison (ildu..~iJdygii gUOUR Yltdonlimii do]ay[s\1c nazHer JUj'~]el"ini. Hi tJ ~rle lliEtiktt ")lc"

isbat euigi '\jill:' dagnmam.n dO]ilY' lfnm ,geldigi.. b'iJ1.diriJ_

dl d unu:q ~

I;ut~m IYIIi cagult I!JI. "

myorp1a.r.
Bunil brp bUGok ~~\l'enJ"r B. Kol1 -\ jnJdm SOJ1l'a kim gclirst gel!in Dcnim • ~ "mtmiki KI}I"U3SIIlIll bath blac ilJll liial'll
rna !ttdarrl-ar.

mtktcdir.

ber nki.t hallI'lbr. HVk:ikDct, run 'batJlJnda. bir dtmiryolu
~ t.u&vvu;rmQI

rmla'h,

goriipl.c:ge ba,z1t' o!gg.k] ber_,. 1il.C'1 we J3hal IIi notiil bi]' b<i.J.eenin ihdasmm 'kabull Iib:nC:mek .. tled'k '1talyaya ~asaI bir Diihu: baIJ4I JlUIak tutiyl~ ekoll'tllllik .iatly-az hr 'II. _ ~ de rU1'du'.

Paria, 25 (A..A.) -

e. Lallal

8eibb.cl'B
81Ulda Kijnigs.berg,

pesJiOpasunUIl bllllf.nunhu-!
ill (A.A.) -

fllt9-

bakan.

top]~m.blimda italyi.UI - b.a'.bfl~ .iinla~htrrlrn barI§ yol'lii He: bam iParis, Londll'iI. Roma vt Aclisabaha

"~1Ii

ni

A_V"I!:I!'Jturya

ve-yaku:I

clan

1rurtulUI bHdi-

Coin Pn.lSotopPoli!:, alan 4ba rrall:

HoUarwta kobinelii cekdiyol'
LI!IHaye. Z5 (A.A.)
IriLmcU
Y;HlIlBi bIri:ikulr~hr.
=

all'Hn.da

ge§en

kO[lupnalanan]ail::an~

ve

gi.1nu., i~in sav!!¥, >;ag.Lflil!lI§Uardn. N;;1iUei!' tardrr.wdan Ilt'§redi]en

yada

gem:

h'fi.stiyan

bidiktednin

Hc.llandlJl hi ...
kall"a ..rrm

lalillmakta !IDIlduklarl He:i1sberg J'IiIgu ~ato-!UJin.yn 'ulon[umdil,

piskopO-!l-

;or'ki.l.nJe:k bU!ll.lLsl.lndaki

Frans.mm gch:ce:k hdta C~n~¥Tea~ a. )Uagl ,aurum. etraflDda izahJard,ii lu.l"
hlDmll!hill'.

lD"iJgd~i!iyle
hek~;.Jeriyiz.

denmyor:

"Hw~bir ley~uQutmadlk.

Biz, B~:ii

u ol"ninm Uri. oi[u Il("RWRI 0100
Ramal 25 ,(AA.) lI~tmek i.i.zer>e gt6nullii yaallut

anti""
DIl~e'nin
,~dl:k Bruno

Bilkanla:r Iwmlu. nc iWy;m
de fllgHtere !irmrym=c.e!k
VI

VI!

ne

d~stbdd!ilr[nm tehJi'll:eyc diiiU'~uldall'
5Os.yetC5irun

Biz. yaln[z htii:n oltm.akla kalmty3cak. intikam da alae;agu." Viyanada 50 "Ie iUe:rde menfi propaganda.

V:a.ymar
tala!

cumur'Uugunun

b Idegi
san.51

iyah=lrurmlzJ-attrn

Fewme~kle

d'ur,um d.-,mtrJW1d1

elc:: ge~irmi§li r.
-

yaman

da.grit'an

200

nan

La HaYl:l !!i (A.A.) ~ Sryaal d nunda hj~bir d~gi~iklik olm~ml,b'l". Sa.
kanJa.r. d uwnu in el!'leliu!:iLI \Ie 'ba; 'balrar:l Koliyl't irn, krali.~~ Vml~lmle'~ ne suoeh Ie ~ VIllfilcagll1l k,tstirmell: ithl..dlln lioplaruru~dD'. HIl lopb.rJtmm 1(I1'louo. cia., fJorird t'orumaga dij!~ndljiini bildiD
ItLID

ilbtiU.I

Doiu Afrika')'1 kava
karde§i.

olro

8. Vitto.ri.o Mu!olini,
Bt<m.ulllt1r•

\I~gmen1jfine
Heniiz da p'10 bp dnnan

prcnsipil!rint 'b2lgb lIa1ac.ak cdan bu baa Rket~ beienm;!jtlerdir.. Framnz buki.1me!::illin. d'l.lln.&:allll kat::il olar-ak belli I:IIn:lU~ d~gildjt_ AD]qddlg~na_ c(ir~' B,. JL.ava~ Irati ;bir p'£Ogramla jo]a ~l'IcmamakmdIll'. Konseyil1 at1i toplantJ taribi b.enii.z: belli lamamakla ber.aber bu tarihden
,ijncl!'

lI;i:ai yakala.rum.liitu·.

Sir ga:.a.nede
KolorlY.a. 2':5 (A.A.)

nR!I:'IR

-

EhtCllfdd biri.mlc
"re

ga.z.aneEiinin

CdZ mel:.roIM.IIlclan

17 ya.§lndaki

Rornanyodo
Biikn

fHJr-(f

yangln ~ll;mu'!it:I'[". Bu yangcnm sf'beb onemi haJduoda
Unmiyo;r.

savu U o]mu¥Ur. Her ikl 1Ia:r bomba.r ..

dii§ul'w"uye£e/d
nans bakaru, Ie:mi§tk

he-nib hi

biT

c

)'

bj-

me

Ie: k3.t1m1tfr. B. Ito]iyn. saar
II'C oaSI!

m.

krali

d ~, 1 agulE.tolitan bil'jlIy;:uak dofu. AIMgonderilt!Ii:'f'k dokuZWlclJ
gfl,lpUl'1a

bemen

btl' ~M'e bulunma.smln

Lon-

memUI'

e;dilec·Ik1C'l'aill'.

etti ~~ bDpla..ntJYI liitum.sl,lz hale ge-tirmiyee--egi. anhl.§l1maktadlr.
dl!"<llrIm :arzu

, 23 (A.A.) - RoWtilf3i fi· huki.inn:ti'l'll pafilSIru !legerd~11 du§linnek niyctindc ol.ma.dJgrru i.Qy.

rafmdm

abuJ e-diliui.;rse. de go .

itii""

c

eri

bir hare1ret ka~la

tudllk.

Ian 'belli degildir.

Y f!niden ,-ideo 68kerl.er
Rona,
Ilfllllnnda

ZS (A.A.) -

Hallan

aUu~hrJ
dnlllm

berabu. tt.alyanln Ac:Jiisa· balmaya vcn"ligi no.tadan sonra dunund:a, h<lfif bir jyi~ik e'lmu~tuf. B. Mmolini S~J1Jrlar Jne'uJtsi bir Uf'3if.a InraTnlChgr
:Oununla

N(lZi p,u.oa~aHda.",1 t'e JUm:ar';.~lmI
BM1da.~li:~Ii. 2S (A ..A.) II1h;t [lI!roP01ganaa::a

I.skerin

yoll.allWlasma

~ilmektedir.
ikifiCn bo]ijgunu

Monteli.ia'd;a Veliahd, Ga gozd.:n
ke~irm:l~t:ir.

nana tUm!ninin J1I. ind piyade alaymm

ve be~iif.lci yargJ~ tayi.n edllmedigi tM:dirdel928 ,Rndl!1l§masllt.a gti!r~ olacak alan uz]a§rlDa llIsuHinun tatbik eClHebilo1!'cegi tH:inio di.i~i.ii'i'ceind,edil'.

Ankal'3 bisiklet~ileri g ldiler
tBOl.f'
d~n ba,l:tsetuH§
:srrasmda I.
VIC

kam.oyu

P;mnel'1!l.ala ug:rqtu'makt'I

ta d~va.m etmektedlL Ge~enle:rde d' Ambrozy'n;
bir bdkeden 6tUrii Pe d.iyor Ici: te:s.i lIutunlanu,tia Bu gazetr "Alman yap"an li.bsmabr
}'UdlgJ

'ngiliz. kraL kin yapdan ~nllkler buri..
Londra, ~lkmasfluD
"Ie yapdan

ci sa:¥,iada)
3J gun
sUlI'en

,guileri .a.-kada bildir!I.D

er Loyd

gaze_

25 lA.A} - Kcr 1m t,!!'h 2Sinci yddiQDiimil dolilJl ..
~eruikler. bugiln bitmi-til'. 181f"a.f~ Bukengbam

ka_r:;;x~bkla_n '!Ie kerldHerin:in

sporC'u

-

olmu~'tLlr.

Halbe$ 'impantoru

~6e,

Uhl,iSi~~'I' SoOsye-

humm

Ulu Ond-e]'e

Ktr:2,1 vek.rnhqe

k:ll£'§l

'ngfli:; ayMrlarl trio aion
Londr.a, iyuz'un 25

bit an]a§omaya ViiiramamUj! olao italyanbrla hillbe~1e'I';;n 'k:om~lIyondiaki

ohm ilitem S01y,g~ "Ie ba.ghhkJ.arll:u

hQkWfitti.

son..... I,udan ka§gizli gizli
rtsn'lig olanlc' 'I:i IJ propaganda-

bi.iyi.ik bir garden,.a:rt:i

ermi:;:lt'fdir•

mi."

vc aJ'ut cni.5niml!: topTIilJmU!!ll glan hal -

(A,A.) ~

Vorld

Pn51

Tl'!Ii.isavi oy~arun bunla'l"dan
lehin~ mazsa

bir

t:arafT'1'1I,

km slircldi a]'kl!j<laTI ar.as1Dda tor~n!!'
verilmj~tir.

habe]' verdigine

gore, habe; limy

olan~ tniisaviml:ten
on be!loinci maddedeki

,!;tkarmas[

.... I!
0]-

par2lt.oru Habe§inanla,

AwaaDaibaibki In.gi.liz baSin aytarJ2I'~ 3r.1smda bir da • IUJm.an ajan ataml§t:rr. Buo .ajan, imp~ra~ 'torun Ilnllbafu alilYl subaplanll1dllll AL bay Morait;s'dill".

be~inc:i yargl,~!n

at,aOHHL51 iimklin m

lIJ:l-I,lJu tat~

~~~~----~~
Te~ekkiil~

mak l~in fiibafiC[ bJll"rpam.n!a, lan durdunnak

tilkc1ede

pr-o,agandilllll'1i benber

fJ lIan.cla.ds hbbte bu.hmm
Londn. billriimet Z5 (itA) - HWJomdadiJ b.iJ:I ulinnI te:hl' lil:eaj ilc noriniJI

i.~m de hi~bil'

~y

yap-

ibik C'ttrn:si l~;zmm geldiii d~r.
Bu t~z!,eE' bi:rihirilll~

di.i;iincuiruloe. kilq~oldugl.l hal~

Juponya Hab6fi8umn .ilah

de. bt~.inci yag~,m atanma.s~ s{u:-etiyle bir .1:Inla~ma imk5Jru belki df. gene vardu·. PHi. I Londira.. RO:l1la ve Adisababa 21Msmdialri konu!fmalar kens!!'y toplantnlD!II kadal!' devmn 'edec:ekti'l' YC: onuitlU%de'ki Ccnevre !k:onu~larrnl onc1Idi bir lilwette d~gi~tiu:ctkti.r. Dugi1n B. Laval Ing:iltere biiyuk eL~jsi Sir 10m; Klarlri j iIl:a.bul Itdfcekti:r.

Oglum Hi.isamettindeki ,ekzerna hastal'Dignu ge~eq sene bir hafta ~~ind.e gidenni.'i olan D.r'_ B. H2b[r §ekilde tedavi ettiginden dolaYI alenen te~ekkiir eylemeyi vicdan boreu bilmekteyim. M.M. vekileti hava mustepd.lgJ levazunmda maa memuru M. Tebfik
.mn Gr.Htm~:mcbu ktorlru:n~ hasta]'I:~ i;I bU k iI.dar sii'rade v'e JlUk$ e:tmez

aktadlT. Bu propagandalar i~ Iizan ,ola.n ptiil1aT1 dJ gizlice vermette-. du. Pek k"cd';'J olan bu. taktik tiDIISCyi
aldatmlyo,:r. pa~nd:c!lan maliktir.
kamtD!junun §-aiID3m.a.lIdH.

Almall

hu1rlimtti,

bu 'Pro.. ~~Lara

DrtadaJill kal,d1nu::ak BUfiu f3pmadliJ.

Iriinde,.medi m.i?
Tokyo, 2S (A.A.) ......Siie.] oruntar,
til! oldllgunu
BUAI;u

i§:iD m3.e8t

dtierd:tn ,1Iii§i1rillmui tor so.. 6virid 7.3475 den 1. 0 a irune6i]~ ~D ;1 I tn. Borsan1ll· pa.nlpnda... Rotlandill ban .. karunm Mont.o fiyabru yi e1bnesi il floriD 1.31 e §,!unilik tut1mmU!l~-ur.

kelll.disini

OWTavh tuUnasm.li

Ja-

ReJ/aUo

bD:r~

'imyarun Ha.bqlstana si1 h gona:enn~kae yala:ruamak
goriini..l T,de,
fir'

Propaganda.
§iddetJi

cn ~ok se~i.m savappda

de bet it a] _

tm~1r iatiYQl'laJ.

IapOllya 'yr

tal1dakl hap5t bi.lki.!m giymi!jotk

olmll~tur. Btl yi.izd n Macanshalk~[ bill'ligi ~lrr tcri ~~ ..,

BU. ~5 (A..A) ~ Olrt3.hlna \U'II gunll'1'k .... ar-dllr. 12 temm.\D.zdanbe-ri b!lrlto sniz lPl:e:m bll il giindiir. ' at'da
a.r1!1\t kol e~:Zlniyor.

26 TEl\\MUZ

1935 C:UM
III

ULU'S

SAYIF

1

Habesistan i§· bir Avrupa meselesidir
i

RLE
yevde kadastlo meslek o,kulunun Ankara,a taim8cagwl VB ,birine. te§rinde Ankarada dersler,e ba~ l,andacs'glnl so;yledi.

BiltiiD' g,jjzler. dlnami't

b~/slna
hUll.

dogru ,ranan litili:n git,gide

Ir~lm ,k01KU ve deh~etJe seYI'ediyor. DalI,s' dun, bu meseJeuin de. son yrl,lar,da Ol't.iyB t;:tkm'!J bir~ok a'nllJ~m8z111dElr gibi ball§1 yoU)'/,e kot8t1'abUecegini um8'nJar a.tf,k aklmsarldIla.nm k.aybettiler. Sil" M usolinlniQ biribirinJ' tldIib eden.

kom/iu'J,armda'lI birinin. halma uza,k bir kltada buyuk bit gayle a~.s.aak Vi! b,eJld de' .. Kendi katJjlslnda bidig; eld'en blrakm,ysn ii"

rSTAIfIlV,1. TELEJ'ONLARI

Gii.venlik genel direktorlii·
gLind.e atanrnalar
gUvenlik direktof'1iiiil diirdinr.ii ,uhe diTektiirii Bali' (h.. man Sabri AdalJ T'r'aky& genel ... pekterl;gi i.ki.n danqml..nllgm., BlIllvlld"u n~baYJJ Ba,' NKip, .1-, hm:'l lube dbektirli,igone, birma ,'uhe direk,tor yekili Ba, Mehmet .Ali aM~eten birin.c:i IUM direktii.rh.igiine. ahuu:1 tuh-e' M'd~rekto:rii B. Behc;e\ Ankara a.!direktoll'lii!Pin,e, Allka.ra asdirektorii Bay ~i,. Iliasi gene! direktorlUlc u;Dncii "'" be dire-ktorliigulllil atanml~ ve C.... mgt b_ ,kanll imc::-a onaylanmllGeDel
Itn.

,bu harek~,ti.n s,onUClU7U AJm8t:1ya umud ve sabltla beJrlemeluedir. l.ngilrere Habe§istBna kam~g
toptakJ:umda

devleti

blrib'icine diiju:rebUec,ek

Sultan Ahm.edde ~okde gerti rnoaayikler bulundu
Istanbul, 25 - K"a/ntsakaJda yarnJan ara!j:tuma/.ruda sanat ve taril!' b:a/nmmdan degerli. P'f'lk.buprolesor B'akster. ifil1de' iJ.gretmen Ba'yan Afetin ,de' blliundl1iu iJ.ir saJglta mozayildan g(jsterdikte~ .5DDr'a ~l.mlan soylemi§tir: "_ l!i beniiz tanuunlal1maml.§' t.1E., Bu eski sarafin do~eme,si tiir~ Iii k'D1Jular hakktncla vI Sal.l'irt degel'Jeri fok b,uyl1k olan moza),lk .. iada daludur. BUIJ',':um en onemliZerilli dH/a'rlarl sokiip attrktan sonra m.eydana fl,karabilec.egim.u .$imdiye kadal' .meydana fllan moz'aYJkli'f ~ul.llardlr. Hurma' agae,. altmda ~at'uiu.nu ,ok§'ayan bit kadm; .sv pe~inde bi.r ,ask.er,· denizden olta lie b'al,le. ~d,aTan bir ba./rkr;l; bit Qocuk ve bir rZlvfam kQva/,ay.El'n bir kopek; ku-

oni versi te rektdrtirrun
bir diyevi
to.rii, iiniveJ'sile
§un/lt', sOy'edi;

yanda. Negw'in siiaha siJah/,a cevab vel'e{;~iini s6yJi,yen d',o/e'ni. biitiin bu.n/ar. Aftika kUasnula
te

biribirinaen §iddetU soy/,evleri, italytm gazetelerinin Habe-fistana ka,§, sist,ematik hilcumlarll veo. a-

k,en. beklen'medik ayrr 6,Jr hadise ye de -iahid oluyol'uz. Japonya, 'f;in!deki ,geni§leme i§inden gozlerinE bir an itr,;in aylfarak Ha1be§is· tan i§inde ltalya!ya .kar!fi.l b,il d'urllm a/d!lguu g',ostermi.§'tir'. ,~imdi.

.su,eot tedbirler

81.1'-

rus: nil~,ok eserler

buhmmu§

ve

Istanbul.

25 -

Oni'versite rek;'$/,eri hak.k.mda

kaltb ve BcrkJ. bir bD'CrJ.!;m'anm pelf yakmda b,a~layacain:l'a ar;rk kamt .. I ,ud ". lajmaz'lg', ya/mz iki iilke arasIRda b,a'r.!'~ veya harb yoliyle kotar, ...
Iscall bit mesefeden ibaret kalsay= ;;1,. bug-un diinysyJl" ,saran hllYI:U bu nisbette buyuk olm,yacakt.r. HaJbrdci halyall'lEu'II' kemlileriae

Eger. ltalya '" Habe~istan an-

italylJn gazeteJeci. Iflgi1tere"den sanr" /apollya'ya kaF~1 da ate.§' pushiiru.yodar. M eselenin ne ka. dar ~atalla!itli' mf:ydaml,acllr. H'a~ be§istan i!fli Loka1 b,il' somi1l'ge bar~k.eti. o!maktan

"_ Lise talebesiniQ daha mil .. kemmeJ ve daha o/gun yeti§tirilmesi hakkmda bakanl,k.J profesodere' bazl siiaJlel sormu$flll. Plolesorler SOl ulan :_ieyle-Ie cevapIanni "e,,,eli/er. BunlaF tetkik edil~
1l1ek

ve batta

aunya

~lkmf§' A vl'upa a10ijsilnde biT 0" 2:luen
m2'U~

nem B'lml§tlr. Po1i:tiia ala1Hnda

It"';:-

cektir., Kiiltur bakammn Universi .. ley} ziysretinde muh,telil ld:iltur i!jl,er,i gorii,iU,dli. Bakanhk hl!'nilz ~ul'l!dy,a't eRstitils.ciy'e edebi,yat Is-

uzel'e bakan"ia

ganderi/,e..

Guvenlik

amtr

somurge yapmai isteaiJderi Ha ..
be§istan. il2't!'l;nde birkaq buy,Uk tlevletin B8fi'arl ~arpl§an. ve §imdiy k.adar erkinligini m,uhaia:M etmesinj de bEma bor~/u alan ge-

mundan la:zla gtrg;n alan siniderl atrlan ilk HUffU'U.lll' biisbil!riin bo~B,'tlJbiJecf!i,inden korksn ve 1914

im~esi.niR

Ankara,....s ta,1fmmaS'1' ha.k.kmda bir emjr vermeil'-.,

d,e Sarayova'da

§imdiye kediu lid b.iiyilk devl,etin. Ingiltere VI!' Fl'lJlUilStDln kar§., I£oyl

niJ bie topcflk P'B,TfiJSldll'. J t.aJya. uzun zamBm/" tasarJa .. dIll projey; retine ,etirmeyel'

barb i~antini vermi.J lea slJSini hatlr/,rvan/ar yep bir diyorlar"

biltiln

~imdi Alri· haya d'o,iru yoll.ana.n a,d,er dDhr italy.n ~emj'elinj gitllide buy,fl·

0,18n tab an-

dunyaya

cagm4a k,opeh yavrusu tutan bir ~ocuk: kertenkele put,an b,ir 8slan" ,hurm'R agacma tllmamU'I' ,"aymun~

¥ Istanbul. 25 _ Vaprucwuk §irketi. iki .ay i~ind,e Fransadan hiI'i lOOD. oteki lOOD to'nJf.lk 2 vapul ,a'a'caktn·. Vaputlar lzmit ve 8a.~ dl,rma YDllarmda ,;~letileC'e"t;r.
0\'.0

Yen.iteh h·dflk; GilvenUk A 1111", DI n elui'IC, kal an m:l"anl!nnm I;ma. h.,llIInuutlD". Bir ilD haft. i~i'Ellde tam.men h;wi, ula.cald......

,.pI-

AydInd.a niifus saymu
haztrhklarr
A,dm12S (A.A.) _ Numarataj iI,i te&rimlzde tamamlanmq Q itt4ti.tik BeD tl dit'cidQri"Diln upektel'len taraf.dan kODtrol edit. mi!tir.

kay,u

ve korkuyl8

seyreI

ma~" yiizlinden girifemenJ'i,ti. FIlleat Roms'nln Berlin"/e anJa'§malt. tebdidler;, BB. Hitler VI' MusoJi"j'ni'n Venedi" gQlii~mele1'i. FrailsaYI bill snls§tlI'aYI onlem.ek i"in ttal,aya bir o~eride bulunmat
IUZtrlmun8

inandlldl.

Gitgide bii..
kac§Jslll'da

Fransa. HllDe!jistslJ ;,inde taralsrz .k.a/mayl k.abul etme/de hem
Rom;/llf,'lJ

yiiyell

aJman ft:hlikesi

Bilindiii gibi Habe§ista'D Uluslal' Sosyetesin'e bafVWQlJill zam!!ydandan hald,rrlm.yacak, bu a.. lD'an Cen.e~re kut,ul,u. Italya'YI k,zIan m.UZf halin,de k.ull,ar.nlm.ak uze· u,rmakt.an r;ekinerek an1aimazl,k ' rp b'U'fada bi, muze yapriflcakt,t. liz,ednde ,gor~mem;~. iki devledn Edirnekap,daki Kemanke~ Mu· bu meseleyi bS~'''l'i 'Ie ,arM/a.pa~a cllImisrnde yapdsn kiiJ'zlgIg -,al'u ill' kot8rmalanl1ll ve la-fda da birinci bool'umun alt:mda yeni bir bu-drum buhmmu§t.ur. sneak bll il 25 temmu za kadar ba~aJ>damazsa bu tarih-

hindi giiden bir ~ocuk, merxebe yem veren kadm. ~Ikan mDzayiklar cesim hir meyd:nH haplamlfjlanl,r" Bunolar

ge-yii,in bvymJna

sar.rlan'

F,'an;

agustosta toplan'a,calf mide 'V,e bai,ts:Jk hastalrklall kongrf1simle turk doktor/arT aauJs B'. Akit Muh=
til..,'

Istanbul.

25 -

,Br-ukselde

J

bulunllcaktlr.

~ I.s:t,;mbul. 25 - U,ray kimse .. siz (;ocuklar yurdunun kadl'oswul! 8'0 ,den J SOye firkat8Cak t".
¥

Aydmda okullarda talebe
S3YISI A.,dlD, 25 (A.A.) - Btl :vtI ~ miz bet sn:l!rn~ ilk o'kuU.rlJ1J,d_ 39&, u~Imdh k&y DkuJlarmd 368 ~ bitirerek ~dmu~laru. BUfi.afIll 181 L m', 581 i edlektir. AYrlca 3743 erkek, UiS! kl2 Imll ~i,lerdir. Rutiin ilimizde o'kal. 1an denm eden talebe1enn 18.. lDelll.,UI1'544 erkek. 3645 k12Ur.

sosYf"tesi tariff! ko.mis,Yonu bu:gun· leu tfJp/antlsmda yen; alrr. ay,/fk. fa"

.Istanbul,

25 ...... "slrki,..

su

bil'de' uzel'ine dikildig; 'Tunus'tan . uzakla§tll'ml~ olacak.tl. Gel'fi AI .. rika k,tasmd!a' ltalya"n.:n geni§lemes; ve imvvet kaZ8tJmaSf lIT!! hadar Ir.anslzlar igin hO§s rider orr iey degibe de. iii tehlik,ed'en en uzagll'lf: segmey; dahs s/ullrca bir
bSrI!ket sayl1n Fl'ansa. a/man tell .. didini onlemek ifin Habqistanl hagl~lamaktan r;ekinmedi. B. LarorEll'in Ro'ms goret;ndel'l'

elbitliiini kaZlmmt~ ViS b,em de Ita/Ylllllll gozler;n; ikide

ten stJ'ntl!l Uluslar Sosyetes; k:on~ seyinin yenide'R b,u mes.eley; gotusee-ejin; karllTJ8§tlrmllt,. Yargf'~ komisYODunlln t;ah~ma'latlll"

Konservatuvar musaba kasml kazanan mimar

rile,i giiz.den gef;irerek Dldugu gibi kabul e,ai.

,esiisirl'i

dan. onceden beldendifi gibi b'.i, SODUlji !;.kmadtf' ve muh1et geld/ ..

geUyor
Istanbul. 2S _
kO'l1secv'aruvac
Sit.ll

ii j~ill §imdi

wudde,t geciktil'mi~ a/dugu

[Jludat SQsyetesi bit

gi.i,

kazanan a'lmBII mimarm, fil'nblda ~ain·mf§tlr ..

kurag. musabaka-

Uta". Istanbul

...Istanbul. 25 - Srhh'at ve 5OSya' Y8rdtm bakanhgmm sud've .sodd,en yap1/,;J'1l ~eyl,er haklclRdsl1i ogrenegi lsta'nlmlda sevi,n~e Asr .. ,r/anm;l!~tlr.

........ ........

1 .. S

-~.....

Adana, ve M'ersin §ehirla1
l~SUYU
U'~I 1, Gi S/ijy,iJJd., tur. I~Buarun__m bllJkanllil a.tot. dB. b3ymdu'hk. e'{QiI'\o,mi .:i-ud Ii.. 801)"al ,udun 'ba,kanhklan OruB bklariy~e ~~Bakanl'lk yon,etC' ; va :r@nel YOllets,eierle UJ'aJ~IB:r"311 ikiillU gem:] direldorler1odl:J1 ka.tm.;: 001810bu kamilyoDQn feDn' g i .leri Ankar B:lymdlrM, d·rek\ijrliiiiince 1I1'ee~.ab i$le,.i, dll! ur,a,lar h bBnkasm~a gOriillrneklfldir.
Tophmmaya. bA~llJan ko misYDD ilk i~ oluak ellelce etiid Ieri yapdm mt ve p!,lin larJlh'iIlz Irla.a" ml, olan M@rsin ""e'Ad Da ,e'Mrle rinin i;me 5U)'U eD!lIa.lasJonumm •

Vargutaym

ta§1:nmaS!I

d.uruml!l tekrlll dii~m,u~tur. Btl duo nlm. son ulQudlarlnl uluslar 5'01;· yetesine baglaml~ olanlaCf Imyg"

veo ita/yan- Irllnsl'.l. anla~mas'ndan son,a B. Musolini ar1rk Habe§istan selerinin B~lia vurulmasmaa
b,il mahzut gorffledi.

l.and"m.aktadll:

Cene'llleJ

eger

lstanbulda gazdan ko ~ ruoma hazlrlrkian
Istanbu/t 2S - ZehirU gazle,. .. den korunma i~in Istanbul urayrrun yapfigl hBzlrlrklarda bul,uRmal£. uzere S,hhat ve Sosyal yar€1,m l!zmanJacmdal1 B .. Necme,[dn tstanbula gelere,k belediyenin se,,tigi k.imselerJe birlikte i§e ba§ladl. Salglt istanbutd8ici mahzen~ 'erIe sarnr~/BI'I ,gih.den get;irmeie
ft;j~/8dl. Her bilfl1de ne Ie,adal in-

Ya.l'gutaYJIn tatmma i,ine bat la.nlimltlll' .. Ta!1ft1O llol!I eyliilden

bu dusu.tlcesinde yamldJRoma'da ;yaptfg~ son girildm. ingiliH d,t!vl.et adam. .'anmn soder; veo ingiliz padame.i1t,oS:lJ'nd'a/d' ,got,iisn1'eler gosterdi. Italya'ya' kal'~' FIsnSa'n'llJ' yar. d,mlnl ve elbirlifini ka.ybetmeh Ingiltere ifiin gerr;I bit ba 'an lz,.
mS'l1m

bu m.eseltuie' yal .. it;in ses {(Ikaramlyacagl umulmUJt::J. Fakat RoRIZ

ingUteulnin.

ba~ma kaldlir

Habe~i'Sta1J.tlan yamil hir karat voeri,se It,alya Uluslar Sosretesin .. den ayrrlacak, hoyleJikle /aponya ""e Almanya"da'n sonra bir buyuk devlet daha kaybeden Sosyete
biraz d'ahs zay,/bya,caktrl'. ate y,andan Ital'}<'aya kal~l almacak !lir A:arallD prBt.ik hi{( b,ir yeritim 1m .. kall'n ol'mlyacagma ,gore, Man"u ..

once bitmi, oll,;eak ve h.akyeTleri. ninl azadlaR 'i1khp 'f!iinde ya.r'!'fU • my dill. Ankarada '\iab,maga ba, ~ hyaea.kht'.

Hava Kurumu i~in
Fina.n! B3.kanllgl ,3ylddlll'l ay -

g!lm B. Eder6n

ko'd,an sonra Habe~ista.1f i~inde de Cellel'renin eli ko/u bagh kll"'.
ffl'831~

'''zaytl devietlerin. haJdsl'lnl

lJal bir cilvesl olarakJ ile a,71Ja'ima tehliilf!'si

anu, AII'.ikadaki aSlilarlnl icoEumaif ir;in somuul ktJaar Bava~nlaAtan allkoYr!J:c,ek yeter "if s8'iJeb aIm ad,. Ya In.rz , FrBnsa i~iu taJiin tu-,

'Iktl~ fakat

kpvvedile:re karfi' ,kofumak. DIan odevinil1 bit siJ:zd,e'n ibare,r ka/,d,g, bir k.ere daha ispat etmi~ olacakt,c. Cene1l're. ,Italyay, ,g,li~ cend'ilme'mek i~in gene i~i ".iiI'II"saba§llca bir karar v£lI'irse. bu da s'ynl sanUCB vara.ca'H ve sosY{Jtenin kredisini busbiitUll dU$iirecehtir.

san barmab'iler:egini saptam'ak. i~i'n ~ehfi bolgelere ay.rn'cak. h'er b(Jlgeoe ihtiyaca gOle mahzen ve sarnrr;lal'dan ba.~ka yen.i sigma'idar j·.a.p.lrm~sl if;in de bir proie haZlrlayac3'kur. Pl.anda. eslti buy,uk kur8gr~rm .sarmi ve mahzenitJti de varan,

3S, ~iray. bulan l Y!:ll'lal', iicretmer, h3JSta ba leI ve ha.demeler:o a:r'llda:-l~dafl ds, t "ahhijd eder .. ~e""i!I"! "'lvf!l kUl"w~u ;'..in yu.,de iki h JlI: s"1 ,;bi~eG gini ilgilH:::re Lr d'r .. mi~lil". d Mu,gl.a, 25 (A.A.) - Ilin bii .. ti.n il~e'[erinde hav,a teMikeaini bi-

yapmlrnasl i-:in hazrrMda.ra
ml,br.

basi ~

l'~n VI!! yard,mel uye' ,.,a~dma,. devam edilmektedir. ~ilOl]diye .a:dar il-;I!lerc'le MuiJa dillard. olmak u ~ :zere ,5001 uy~" 14123 lI'ftnhml;;:'11 ii.1ye yazllmllt.ni'. Verit VI: u)re pU,eUilJ. olank da Bodrum U100, Mal"mll I"il 700, MUis, II lbin, Dat~8 50D, Fethmye 95041, Ko)'cegiz 700 lira ,.,-arB k vermege !lOZ k~ !lml ,I erdi r.

Memleketimizd,e bi~k bi.iyiilc II ,ehitler;m.;z~D iSH eQ5taluyoni fahltikM~nnl Immlma.!!1.1 zoraih ,eo' riJ!dii.gurnien komisyon bu me,el,et-, yi de etijd etmiye' ba.~lanu"hl". 811 fo.brikanm kuruJmll!Ulda he1edi .. eler ban1lc:aUIilIEI ilf,iiyiik bill' flatu
yaphr'hllacagmd'lU'II bi ..

demir bOl'i

AJrml'Dya
bu ,de/a d,a

,'C'r'

Man', iitesine ge~.ti. Son ingiliz "
aIm-an ,deniz anl,B!tmasI, Fransaya. bir ba§lm meselede lngi1tereJyi yalmz brrahrnamn hendisrne pabahys malo1abi1ecefini gosterell b'il derstir, Bu ih'timoali du~iinm.t"'-, mi, olaD Ir:!lnSfZ gazetelerimJe Uk.

Kadastro genel dirck ... toruniin so,yledilkleri
Istanbul. 25 - Kaaastl'o g,enel direktoru gazetec;lere verdiii di-

zamalllarda Italya·mn Alrikada.ki ,rzulal'lnB kal"~l goriiJen sempat; ;imdi biraz sDgul1l'akta ve itil'3Z sesleri yijkse/meye ba~'amakfa. diT. Fran!ilz fJolitikaSf t,eraz;nin iIi g~.z-~ o1rasmda d,enkligi saiU,amak u;;.rn gene ~,ok nazik dakika" tar ya'~am'..'Jnafbr. Alma'nva. sirndUik A/r.iks·ya ,id,en ita/yan ord'ularl icars'fsmda "tam biZ' ktJYltsnl.k goi;steriyor. Fakat bu kayttslzl,k pel",aesi ,a'ltmda gizUd,en giz1ive .~i,r J'OSliudlu1r &ezmek g,U(; df'jfi1dir. Kuvvetli

HerhaJde. UlusliJ'r Sosyetesinin bu g,kmazdan hit; zararSIZ SlY" rr/maSI uzak bir ihtimal alma Ida b~rabf'r. hu meselede k,endine na· Sl} bil" yo! r:;izecegi meralr:la takib edilmege iJeger. Ya~al" NAB1

olac L:.hr.

istanbul iiniversitesi gen~leri izmirde
tzmir, 25 (A.A.) - Ilimjzde ~ ld ornek h;tif'l~ri ge:zmek ve i'llicc, I~meler ya.pmak Iii:zere lI;aglt:rhul I'tanbul uni'Venils"j gem;leri bu
!!Iab",h 'Iiimanmmn:a. gelen
P'!JI'U

---..-.......-

z
oj"

zOJiIi'.:ulnnlo lIdll

b~},IllZlda

d~"iJiy'O'r ka.r1lsm

lei:
"Her ge-lien gUn. hal,yanm

zevki i.~in bu· c:ill~ bir [ilZ]" di.i~mi1:n. kUiHwnlllld<t yap· tltJ hataYI i~in 'i,~jn til~dik VI: itira.F dee gerektir .•,
gl.1ru]tuli.l
\1(j~

lIoyl,eme-k

lilI'l:ma en '2'yad~ ama,c, olab:ilecek
fa!iuhr. mak[a

yer 1b1l-

YC!lIlibir gu~lIik ~]kartmakladrr. M. Mu&ohni .mil: lIu i}t:e (}I kadiilr i]e:r~ gilmi~'l:ir
ki, kenclisi
maml,tu',

UR.·. U. N·...
ba~"gl
jll<in

da« HBVa lu1c.um· lacm;J ka'r~ is-

[anbg/.
ASfffl

tlltllldaki

Y<JZIs.uui'n B.

i~in hi~ bir

rr~,tal: bath

ka!-

Us $,un/an sOy~'QmelaerUr: l1ava ~Lh::u'mlal"rn .. karttlot_l1buldlllf.

bmir

va-

Y,all'lndan ba ..lm""rak omek- koyleri dDlqa&aklardlJ'.

ile

,::hrim,ize

lelmi§,lerdill'.

.BahL1ls'1.I!i:.t8i]ya.n ba~'V£ki]i ~Qk in<llti ~I, ~ok cia Llnur]u iJ~r zat: o~dugu ij(ln kar~I!lIna ~Ikafi bu gi.igU:ilklet kcndlisini kork1lJo1l:makdegi I. bu belall i.§Ci gill'~§ITltlk i!iin bDsbilil;l!lin tahrik . drc.ektir. Fa.k<'l'l ,ne de 01 M. MYs.olin£ bi:r ka; I

"Tiirkiye

I

r mllda.fa haZl'l'hg~ i~i l1e vakit ~om~·' u1ur9l3l ilk Hahn gelen
'tt.n'bulun

Mem uniyetlt garUyorw: 1ci OIJ. I:ummer bu olI~mn iiodevdle nib ... ,et bir c.anlrhk b.;i~I';nmf~tn·.Blr )'3ndaD htanbu!d ),cnw yapl~a.ca!c h~J binanm aU kiilhnda bir Sigmak bulunmasl f,jiU'=h:ri. iua~tlnhrlt<e,rI (ibiill" yandam ~ehriD ~Ui r iISI rnda bu ra.smd,iII biz811 S h la, dl:'vr ~II-' d!l:!lkalma yef"altr ~r!lly]a.r~rur.l yabud llIlabze'rlller~lRil'l gerekil'1lce balk i;in Ir~~ mIIak yaplllp ytlp!lmlya~aG'1 aFafllrllma.
tadrf ...

ee~

b-

miid"fila9nJ.:r.

It

nbullal bf&l!'a-

lroel bogazlann

havada:n

miidafaa. I[hr.
dil~lIa.1n1hil~mn·
ill'r,

Tan ve CUmJnu"iyettte bqYUI. yok-

'Ciinku

havada.n g~lf'etk

AM\:ARA, GiKASI: Sl~al{lal·da el"il11il,~ her zaman ne~e' Biitiio~azino" hal~e ve lokantalardan isleviniz~ (Ven,i§'ehird,~ OrdueVl
!'!I' ~
J~
lokamltasmda

hlJsusi

hah~eS]llde
v,e

tettibaf

le~'kiLa

ve Orduevi kar~Hunc1a
tll1112

her-keli memftl!lJl ede.r.)

n'luhendiBlcr

bidjti

_

__

.c:"

·

.-~

.

.a.~ ....... :
~
;'t

~!IIII"'.

~

;:-:

~

.

_.'

~"

•"_,,_m

..

-- ..:-'III.

,.I..

-. \t .... - ..,.;,;:. -7 •

,~..,Y .. ·'

8 ......
--

. r

~·'-·r:;,
~ 1. _...

6r.J~~
_

.'

..

4

..., ...'1
~

.,J.

' l:.
_

-' •

tA..tI ~

~~
L

::,

-

.

_.

...~

,

."".

.',
..

"

'

S4 YIF/. 4

UI

US

26 TEMMUZ 1915 CUMA

an
__ Fak3t
zufl..I.

Yuan; Piy.er BemJCI

l
ka-

I

a anci gazte er e okuduk a
B. Laval kabinesinin

F,.oniU:~ a',.adenli.si. iiYI..leri.nden
b1.li"liun ep~ l:iddig b'ir reah-

rind Ii:'k i

ak

k<U".akoL o-la~ Sltnafe'y-=,

MUi111ll bir darbei hii.lil'i.ino.et yapl]d.~g~ zaman ~na.ti::irleri perttt:red~'I'lI a§-aglya atUli.CiI. onlar da du§-C[. en Ei~)'lavl.m ~~t(eklet. Boylehklc de cwtahgr l'kan§tnaA bi.rWderin yapac.ak].a,.! igren~ iJ teh]ik¢~1 bir §e:kilde keilayla~l§ ol3G!k. Bunl.ll·r taraf.a bou'a-

da olahlJi:r.

'1nnaJ~. ben de 'bu -siste-m.in '10k iyi 01dl.ll~ djjli.incers~nd-cyim', - DegiL n'li? D·if3Z dii,iinmek: yeter. Mt&e]-2! Imidlte kan'IlIf1U1 '~Dk:arJht'ke'l!ll.,pro-

durli1yCldarm]~. Su i~mek 'iSln d~nlz suyunun tm:unu ::))'Innak lhnugdmi§. BlIl.l1dan iki ay an· ee Ma aua'da ~talyanlar da isecek IJ billamarrll Iar vi! Aden'den ii'Ll g.dirtmclc zorunda kalml~lardJ. Orlilan "i.mdi dU§indijrcn meSol!lcJ yagml.'ll' meselest, I)
zaB'l:J.n S·~l' It. Napi:er'i Y-!IlIrdu. a.a~~i!ltiU'llda
ba

dar ya.:luh:na.sr ~rtlk!mi, demi .r y,c,l~y]e bill i'kt'i:l Yiiz'll yaJul'll hat. b YI'! yuk ~eriridc yalpa. V'l.II:Up

olaJO kii~Uk 'bir ~le.l'HyQrlB.fmr~. gem-isi denio in

Kabinenin yeni ~lkardIg[ buyrultularla btitiin hiikii met odemelerinden yiizde 10 kesilmekte, yeni vergiler konrnakta, ev kirala rr, komiir ve elektrik fiatlarr ucuzlatrlrnaktadrr
SOLLAR lIU l'ENI TED81RLI!: ~ BIRLh~r nVKO .ETE Hi B U~ OIR HO.,N K.A.It~1 ~tDDETLt BlR
kanl.llnla bt:1Il a.yl.-e
lia.rnml

----------------------DSUZL
AVA~
de
bu.
l -

fir ansa I .re ekonomik edhi Ieri

KLA KAR~lLAUILAR HALiC.A(; lAS) BEKLENEBILIR. Hnyatm ucuzJatm..alk
ba~l,ryail:'ak

de

dii~iindjjTu· Imiillr-

,ieh:r\1IL .Se.IlSI i:l~ parlarnente a.rurnda cUp ge[mder1nd.~n 'U k3d~r vakit·

g~" b-

bit or(llJln.l.m

b3~.I~yatai) veya ba~]a.l'am.yatagl

"ilI-

IAl1Ihr de:i;iJ mi? B~n bo§. ~uluj]'u"a..k ~va.b vC'rdim; _ Ey.et~ hele bizdekil ,gibi, Cumur

mal][ hi.'ikmli altmda

hltan; yagmulfdll.ll'.

kabinesiJ parl.a mcntom.l1'J ke:n.dis.i. ne vllrdigi gerU!i: ye~kjJ.et'e dayana'

.,.n·emU bir

17 lI:emmuz

Frans-ada ~ok ba'dise o'/du. B. Laval

gunu

ve

bem

r;.otL1lk]all"~ i~il1 aYT~C<li ily~.tk ala;nl,21rda

~-;ii.1I!I !ed.bif'l~r
UI tHimlUl:d~nll

B.3.ik:anl scsmek i~illserul ilc parlamento"i\un b:irlikte topla:rnna.!u li!1mgddigi. .nrnm 'ne bl.lyuk kolayhkr
ElI ..

Ingj]j:z: generillli, ti~ aya v;;nmadan )liimur!a'nm barda.ktan ~illnn&i.Sln.&l ya~ gil-t3g~nl bmyordu. 1868 ydlllllIn §uobat a.}'J !J:;.I§·langrc:lnda 'Sue] krtalar 11'1lIJ'e'ketege'itL1u. 9 rrisanda, TcedoHJs,'Un k.aiP.an~ 'th~.l Magdala "mev'ki.i mU5-t.ahlcilll'lilf, inin oniine geldiler, ~.:; I'],:isandil 'ithir du!jou. jlor ve Negus de kendini. til di.iTiiyo'l"l:h.l. Ayll1 14 I.iIm.vlIe her Gi:irlildiigii §-ey biitmm.l~ri. iizeHi 1>u i§ ~abl1lc: biti.l'il-

ruk memleketin finansal V~ e·H.o", no'mik hallf.lnmasr if;ll1 h;;l':l.lrla'm'l§ olduiu tedbirleri 29 buy.!lJ'u/tu . kanun halinde ,.esmig gi8zetede

ne~,erti.

Bart

.0
I

~ad1r tuhd

bi-r ta.!flll']~

"bUme bald
:IIKIyverdik.
_ Sit

1I!:i iklfi'ia de kakahalarr
ciddig kon1!l~ul-

fIa.nsulada

lri I dcfdi. . ¥~'* Ncgu5'un i 1 nisand., on] o1arak tli:lfdlgl parlunentonun i:iniinde ~ok aDeDill tri'l' &(!.i'I.i:'Y v~rdiii pn b¢n Adila'hlabada idim.. B'IiI iOyle'll'cFnI'.a1lSa'da. Ibtm .old\!!gu kadar d~k.k:a~ olllnmiadsg.lgo'll Si3Imyomm, HaUA 'btll soyle'ol'den
bazl' pa.f~hrl"m.Ull

milltir. Fabl, bi.zi i:JgaI ~den mtsf'1eyc y-en.iden dCSneHm; egliN' 111111 1im~ek g;bi, za.kTi., seb-e'bi bH:inmek ~lIteniUycrSIl, ~jmdiki NegUlIl'iin gorti!liirlUn do~rijJ (11.1.

"k tutum yapacagl "Vi!!' F'ninsa'da lJay8tl Llcudatacagl (loran/allan bu ted'bidet b'a~hca' ,iiI( krsma ayrrlalJilir: De-vIet harcala'rmrla' yapd.an 8za.ltma.J.8.t,vergilere yaprlan elfIemele«, hayatm ucu?l~maSl i{i'in ldmmr, redbir/,er.
l

F'ra.nslz

bi.id.ceslnde J 1 milyar-

i k' ayll k bu n_dlj'rI boy le bi I' 1e~emiy~ce".t· !tiro Bunlardan balkai bir' 420 'Ie at~ki 500 milyonluk ik:i tutum tedDiri de urn'Ia:rdl!" : al SOIya[ ·5igorta.l:ar galfBl1.ti sandlgnl.1 hlikiimdln ~~tinki az·B]t~lac.aktTl'. 13) M!IIik!!lveieye c.tayan.aT\ nrilyon-

Ekme:gj.n fian kilo ba'§ln.a

w la.nt~m

ucuz:-

..

J.il.YCiilcakUI. l-

k. iiin
.3 Paris

H.ava galll fiatl ...nnm 1.lIc.~ h tarifeler reDiaen gozden goeElektl'ilc fiatlarJ.

,sirHc-eek1ir.
mdirUmi,tilr. 'i!;'in kilavat Sl;Iait ayd~n]altmada :~.50' frank. i$]if'ltmoe 'kloLvved clarak Ictll1lanahllJku ~ h·anktn. 131.1fiat ,ehirl!~rin nlifullunun ,aztJg[ :I\~sbel:ilf:ide artal:'ak en liz nilfl.ls111 ka:saba]~rd.il a,.1nlatma i~i" 2.401 veo i,letme iii.1D 1.'10 "· .. ngl . adar yUkselmektedir. iii· - Ge~-tn ~neki l'I.atmau bak8rak IcOtnlir Hatlan % oS Ie l5 Hall 9'e evdc krul1aJRillau'k k&mQlI"ledn fia.t1I1iE't da '% 2S Je 30 aTiill[ ind ~:rilmilt.i.r, Sunl lP'otu rUbrelednin Fi.atE beD.~n % ,Ii indirile .. cektir.
5-

sao

luk Imurnz.amamof't:~smanl

ilia

miietalkU

i'lmoUi.sma.n

6.!u'lCilgf ~ze-fii'lC: almaktacltr.

Bemuse! harcalardan
leeek:

o/"(} 10 kesi-

du.C:uf'lu bByl.rmek
Napier yalpa
[11'118.,

z:orundayu,

ma.driuu
dB, akrlda

bile

~c:t~l~'lrdc: tcl'lnp ·~1k:b:ilmi.yo:rum. Halbukli b1:ln~ pU!ia!ar

ziii£erif'li ne .mere, V"IU'!U1 yi.b gellljyc, ne dlli toplil!nc: Snider tiHeklerine, I£IMCa., in-

Sjr ·R. ne limanda

Devlpl hareula"n~JIl kiJ~malar
A~kmhklarm kalthl''IImasl:
Dorrt buyurul.tu ~h ~u ifil~f diize:llleJ'lmektediJr; 1 - BiJiti.in de'll'l~t ytint-tge:lerindt a~k.1IO harC<ll:n iU'<lnllacak ve k.ald l.rI1 a I:: akt I1:. Bu i§. i.'ii.11 20 ko.mlsyon biiru.n mernJe'ket ilfJind·c l_iah§.8cak '"'e ] eyHiJ 1935 den an;ce rr.aporlarHlI hijku
!paC'

HUkiitnttin. i:i:l~l :yol!lllt,g.elet"lD, ao.. mi:irge ve mandi.'i alltlfida:kl m-eml;eketlc:r :poD,ugeledni:n \fe 'kamUli!ill bi:zmetler goren bt!tijn b~lfaklglw -os.rl!t:cle:r.~ i:idryecekleri bi.'ltiiTl paml;a'l"dan ],1'iHde
00

tutu~mas.[ gueken

D'rdl. Bunlar fuerinde di.i~ii:run~ge katlanac.ak iT adiiml, yaknu:la olup biteuk badise:le:r yiizilJldeu !toile: §-<I:rmnamak
i:lii:ikal1m~ ~1de eder;ektir"'Habe§!
1.I1U.SIl,

gilizlerin haZ:lrhklarm clJ,·d usutiinliikler:iniZ bor~lu degi),di.r. IngilizJu bu uferi. ihanet ayuil1de Iaiz.anml~·13rdH. Papa'!; KI.'lUJoO,. yulcard.ai dOl ba'hseUi gim tarih k;ita.tu:nd ~!.Inlal"~ anbuy,or: ''IngHiztci' yclda. de~erli bag]a:flk'la~ clde etmek ~ansma naiJ clldular. Aanhara. h~le I:ha.nl'lu \Ie: Gsb-ezYIl"'deJ.d '''gayri memnun., Ra.s·]a,r. buHin kuvvetleriyle ingiliz baskmtna yardLm ettiler .. Sir H;, Napit::r in k.endiEnd.erta. Tigre
'Io't

Kf:si !ec..ekll;:'ir, Bu kaYJttan .. fieak (!!evl.et i~ill pek c.nem]j, m,em]eketip gi1v!!nl~gi ile ilgili hallerdc ve kcsin bil' :lora! hahnde is.tisnal1ou yapJ!abilecelui:r, Val'ruz kU~'lik ve aZ' .ayhkh i~y.arlar i~iin ke=
si1ec~'k para nisbeti az.alt~lml'jhr. Yl-

nisbttindc dikleri
IMi

Bi.ttln " 1rit"a]ar~. fark~u: jndliri~miiitir. Kira.clfar

%

~O

v~r-

,yhgl

l11HI.dan.

o.deyectklu.

bti,l~ % to nok-,,·e ev 58bibler~njn ye-.

",er~c~khill"diT.

2-

'SUe] ba'lca.ll'lhkhuda
etmek

dahill hilum· t

hgl 8000 f-ranktan :lI~agl .ayhI1l:h!rda ya1'l:'Ui! "rIP :3 ve 1lI000 ~l~ 100®O f'l"OIllok arasin'
d.8I

nwden fawn yap:m.:3Ik hallda.n oimI:racak~ tIT. 'Bu ma.ddenin h!Ikmii rutl ayhktrr.
6malt Yfliba.nCl DW"mltketlerde almmaldadrr. 'blake !:di.lmi!§E:ransul.an 'i~intedbirler

hi harrek'llt

l;iI.re1el!'~ ara.non.:iik da liizumsl,lz veya

tab-iat;

bakmnndan

% 5 ke:silece.ktil:'.

Bo,l~l:e

d.rvlet

lan-·

,igit bir IIlJustur. Fakat bn yigitHgin iiki p'l"t1a peki§ti'rilm~'!>i ~izlD'ldrr. Bir!m. bi'lrka,; defa da s,oyledi gim gibi, birlik VI!! sevgidiT ki bu mcm.lck.tt ;~in guruT duyuiacak en giizel bir ty "lie onun Illudafaas( i~in 1m lyi y<'U'dTmc.tdtr; b:irIik lie !>evgi, bir s.ip-c:re- gore daha emiH m;dar~a vgs~lta.larl·diJr: ~ijn.l.rii du§nm.a,m., kendi l'Ill'!l'vetJeliinin bu kalenin !Xliii;.
lamllgl kal'§~'5Jnda i·nnlaca.grm bilir ve bill" jey yapma~3i cesaret cdemez:. Oteki kuvv¢t §aJ"t:J da lital"lb silalndl:r. :F.a.kat

ote'ki bakanbk1211"da li:alar a~altl~ac:ilk

b r·

biisoutun

k.alO~-

si, bu h:arbtaiki nT.Z kalmasiyle

!:a£e:riiliii, Negiis'Un yal. t:lde ettig.ini :iti.ra·r ediyO'!'. Ingm~Te, korkl.lns mi.lJst:.ebid!~ 0:1"uclal'l kCllkmasJnI istiyen Tigr~, Za.st:a ve $03 karan8JrmH'I, Ingihe'lre'ye elve-

"beaku .. 1 - Lu:zumsllz ve yobu~ Ibir ~C!kjMc bagh.nmr'§ ayhklar. yenidell gozd'l:'n gt~'i'mc. i!ti' 30 eylrHde bitlt"Llec:ek'tir
4Illd
ayl!U
",r;

nolar~ lI,e tail'lvme-r-i si3IhitJlerine ijdenen i..iremhrden de 0/(;1 10 kesilmi§ ala.calctll:'. A.lmi'tn tedbirJerin ,en gelli~i V~'en faz18. be-ye-can uJ•• ldlranr u bid JtaJdJ g(;:;r~rmelt buh:rarlln bud In. bu tedi::illced~n B. l.a ... l, flklmJlgJ bJ'Jdiriirie a BugUnl[li
IlIUl'i

.lit pamlan klllrta:r-

Gazele]er BasIl kaFfj)]adl Haber gazeteJeri bE! buy.rulto .. la.rt genellikle iyi k,ar~IJamakta .. dulac. La Pati Ju.rnal'da B. de la Pal.rsse imzasiyl€ ~r.kall ya2rda de[JiliYOI lei ~
"Hii.kilm.l:t, bu buyrultu]an k31e.me

l~amun:la'lr gozdlen

budceled~ g.r!lil.':i!"

ir;;in ~oyle diyol; s.orlu~larl

nin de

b"~fmdan

r-i~l~ bir ~ckndr

uralsl:! hlm.aJ3.tmdan

m~si i~in de yubek bir 'komi-te i~1! ba~· layacaktlr.

i1e tiidigi1ll karllSrnda ny!ftn. H;;Il'b 5ila.!'u. birliktel'll sd{e.n k\1vvet·e dab .. g-en~~ 1:ir erk vl!TCIIl aldtir. YUrek: !iii! har'o liIilahr bir.iibir .. Irnnll!: ,.all'dnllil etR'ler bUc.yiift k' lillYvdiy~e
lUI

ba.rb suain bTde~~e ~vgii

da. a91g1an~b ... Y~rmi M!kb yr1 ownra bu dUI"l.IDilI ter~ine dOBmu,tti. Ha~§i5ta.filn ba mda heTkes'i'll tik61ndigi bit" mIisttbid yeTir.~~ U]US\J.DU'R, bUtiim unh kl.'lvvetlerlni

A.§km J]stcalarrn
1!l:t"

azaltllma~a:
bir den·
rniiddetler

DCll~d i§)'arllk!armdai
iI,&in tbl1ngell'TI

iler-lemek 2~

bi. z.an:LOlIl'D.(Ja kurulb.analafa buc:Un.ld! d'Cvlet: k::::!ri' koy:!cak: hatch' degildi.r. BiJgUn bi1ki.i.met i.~'in 'blJl §["-muda hituJacak iki yol Y"ilfdn: Ya. imkan n.i,'betinde odiy·ecegi paralal"l azaltmak !I'~ Itakdi'l" .edilemiyc.;.~k

oIa.n. biri,tok

athrken.

hUi 'Iri yem ti.z;yuilerin
a.ym de~ccde

yijlril.
'§-a...

nli h~rkese

dag~tma.k

lJi. yrl u7:a,!:11aca.ktH. Ayn~ evd'i! oturup
!k:~D ZaHIl1H

ya bunLarJ

"iI.malllil~.Y]'I: odeye'bilm.eik

i~n

ibil'HgiDlt m

~:v~IHahJ.ar

oldlllgu ..

ke:ndi !-rik.it5[(ub: ·to~.lam1'§ bu~~nodlura.11 bir kiildImder by hI 11LIIyordu. Gnun i.~ill. Magdala. harJln yerine. Adu:a hallbr ge;·
ti... Unparratll1ll HaiJe Sclil!lie'y:i liIoYU1'IIa djj~ijnd:urden ~eyi iiyice gostuebUm,i,

da ilyn meSalan i!t1arlardan. m.~se].a. I!:.a"m~lI~en zanmn,., ke-

luym-t:t.i du)mii"§ pll~a. ile i:idemck. Uullfi. met biriol:i ~hli Sl!:~ri. :lin bm:r kj e·t"llin:et!c y-critihrsc bu ted\Ji:rLu daJ'la i)'i

Ifl:iloc.al!!lan birinin

1He.c.e-kt ir.

baUrdll.I!IJ BU.t~1l

~ll(2rrm.a'"Frn ... IiiILl konulILli!!'l bo:yuna gen.i},-

.a ~

Alu5 vc Lorandl!! \l'eril~D tazminat

bhme:t

coren

!!til:" ge1ecek s.aglJyacaktn".

.::i i)y Ie ....

i,yarlafa

iU!altdacaIkU". 1-

Yern j!;elir lkaynakJ~lIrl
Dc:vld

JetiJmC'sinden
tmparator

batka.
sOylevi.nde

bi!' §CY degildiT•
aynr

olmagl §.ok istiY0T'u:m.
Ask.erlerinin :IiIiliblarlDin yetLJ:m.e~Hgi on.a gore en k.orkLins; teblike de-giLdicL Za:tc:n c. 1&&11 zamanla.l'da 01.'1 )"eli§" muligi g~dermt:J.; i~in elil1d:ell g~Jotn~ y.apm.l§-tlr. H'e:r zama.nk"i "oniahku 'iI"rl:'-

m-

.nun ii.z'eTi:ude dunna'ktiil,

I\lot~ nilzUDhL· rm "manevi hzil·et1·er" dtrliiljii vt'; b"iim harb Iinras.rl'l.dia "~u~'SalbirHk •• myf!

tel'i ivmdrt:edir. ~l:DpilTiillto:r. _hSltdgi leyi iyl biUycu·. :Bir d1ikilria biolf ba)'a.l.e kapdmzyor-. DUpnanla silab vI malzem.e me5.~Jesiltl,de yaH§mak 'tlo1 biT ,ey oJur, F;tkat ,daha deUce bir h;i~
,and! gllm1Z

gisinden b-a.§1c:ol ge\:en. 11~ ·ilizel ~,ir daha koymu~tur. By "'ergini.n yalmz, yabat'ltl meml~ktderdC:il uk harb ilib1anill3. ha.!i.r«:tilmi~tir.
r'atg~

...,ergi geHr!
ahnl!l-'

tosynel.ef bundan bi:i<yk iUiU)ar~nOl devlet iifYarlanndan dalrta yuk"sek ay[e vt mesken zarnlar[ vcril!mi.yece~Hr. :5 - Hem cm.-e'kLi!ik ayhgl ve bt"m !cIe olen bi.T:mdel!l. k-ell1r1isiBe: ge~en b'ir ayt1C:1. berabc-If!;e alanlard!ll bl'l i!ld 21ytlin'!! bh·]~i}lD~s.nr m.eydan 'I1l1l:l'ilmiiyeeekl:~l'. 6~ ltnebilir. HaTb zamanlnda ELl! §t:hirde her ~Ikml!i! s.abah

~ ~ lhrakl~!l (imtiyazh)

n:mi.nden % 10, kesile.ceiinc gort ~un~.a!il1R hak.Qn:1:iga ugramimlall 'i!;iin fbitiin anol1lim ·sosyetelerin ta!lJyana }'uJh 'Elebimlell"i!ld~[] .ahnalll vugiye d~ '% 17 d'IUl 24 C' kac2lr degi;tl'l u,tUD re!!llm.Je r ila ve cdillnilitir.
'MliIvakbt veyil ozel olan bu zamlar, i.lerde tah ...mer dc:vletin sosyetelerin
Vii:

oono

lie tahrilatmm

u..

rel.erini araml!ttrr. H~r fmnsurn. huto Y'urddatiarllloJD ,ukiil1i.i paylqmap se~ vc. seve kabul edec.egii di.i.§1.incui 'bakia CI]mu~tull". B!.l cia gosteriyoif ki bBIrilmtt. laboratundarllnda t-ekni.liy,en]~riD ;panrmda psikologlar da ta]u,.mlltlr. Fakat· bUi paikologhar', hilOUf[I ilruk !jIIJrp 5lrpmalara, Jijz'wn:nu ft beybude hilT.. calaTa bir BOD .. erilmcsimii i.ltrdliklerinl an:mlmll_lard~ huylik hir Ih.ta I!!'tcmi,

o~ur].lrdl.
}utllAl ga'Ufesilfd~ B. Raoul SabatiN dtyor Id: Buyruhulardan bir ~gu
h~a f:im.iyell;~kt~r. J'UolIiil:B .. Lav.a] bu ..

nil Qat-eden gariirp de iO;yh! demcDi:, miydi: l:ButUn Ode-Him h.illkmg~biindea
duftDck o1s.a bile Ddev~ yerine getir .. me-ktellll gni !k.almIyacagim.ro

tmpa-

bit

S:lk;uac.a.~-

(eket

",ardLf

ki

0

da, btitiin

ulus~n

ken-

bu

'VcrglY1

bakh alan

gostcrrntk sellot;ve he'!"-

lar]

chim

i~in tatbik ediiJ-

di ark;]~md.an

geh:c&gi:not

~min

olmadan

ve bu sayede

e:lde cdilmiJ]

miyecektill".

barba giri~ntektir'. "KuilUat" kH.dmm" ne dii§iiodugi.inii bBl.!§ok!li yerltrdc afil.~tlrmagi1 liizum yok. S.ilal1.1.1l.a:ul yeH;melllgine ald.ln~ etmiyof, ~i.\nkij elindtn ba§ka bir §~y gelm'iyo"f. a'nun bid· cit kaygusll, biridk dti~um; si, bir hlya.net

Jan bHdirme.k I~in U nisari"l.di!ki i!loylnini. Ilermi'jltjlr ~ "Simdi, demi~tir, ,.a.lnu:
iiabeiistandii dt dt hOllk ba§;ka meml'eketl"r· )'llI]m~ oi:;le yemegini yiyo:r ve ak~am yeml!!ginin PUall.I'I'U memlekdi i~in veriyor. Fuz.uli yQ! JUks §eyludf'f!I vazGI:~iygr. degil,

gliin ijgleden

som,'.a ~o-kaga '!iBklyo:rdum.

Fnnsrz: demi:l:l'o] ku.mpanyaStiHfII, Sii~f:k. l,!:r 'l'e 1!:\II:}lal."l;) dolu gii:z:el paj;"~lnl b~·

2: - 80.000 fr.angt 3~ geHder<ie:t1I it.ave o~a",k ~u nis"bet1l:e vergiler ahn'mc8iktu ~ 80.mm le UJo,m)O ~rank alman gertel bir ilave. ge~e:rd~riJl bi'l' .ilave. IS:i pa ....-L; ala.n Ii lab ve bu mik· vergHerin araSLnda bl,l

Poti ParizJle<!l Bazetesj de lUI mese. leye ayrrdig~ !n,Ij'!! Y<Juda diyor 11';,;Hi.i..kti:metin IIUIkta. da: dik..kati.ni Drv]=t §ieken bi.r ba 14:.gltJ':lde

OOt'Cl.lnu.lllo aJ't1930 alia
193:; de

raklyor 'Ie yuregim mt'ril!lkla

dolu

()~-

karil&md .. ka!lTI...akt:u. Jj\ ... :r-

h:i

cl'ivabJ Vl'Ina,

bir~n.i memo

dugu h.dde, ... k tuhaf bi:r b:inanm anun· o den ge~iy·olrltlJuD.l, Ku~iik hi.e park i~inde tek kath, a~agl !II ukarl 111 ("I'H!!:treI!IZUf1hl~Llnd'2 ve bc§' metre geJti~Ugind~, bil llerandaY:l a'!r~laD Ibit kapl'S.l i.lt iki penc(-lI"e~i olan bir ....... j k,.di:ibe cl,ii~iit'1.jjn. Du

f8il"H: iiadnd~n
~Q

vr:rgjj~Tifl

mas! '10'1: ululSal finan iiuJ'i.udt agn bir yu'k kahne ~lmesidir.
260 milyar 340 milyara olan de'l1]et borr.u
!;:fiUlIU:itJr.

2S i nisbe:tinde

IOO.mm franc]
tarda:n
fa.zla!:l SO 'si nisbeti.ndc l - DevieUen sue] gere~ler betiD'lld~ aJyrl
1l'1l'i

BugtiTlI'~I"j('. Habe\ji!atan'[ ylik i~k yayli!laulla hTtmlmnagr deII'H!!ye'l':~k c-

Iao bir AvtLlipa ordIl1,SIIJ.:rUlft. ka.r~d.a!jaCo1· il bijyuk gii~H11du U!I.lD U.2.U.n S-aYI!lp coki.ildu. Fakat bUmllar anl.ahhrktn bir Jey ur.lutuluyol'. Pek die oak oloHY1l1'1 hir dc,",ircie boyle bh ~ey yapllm.l~ V'I!
90k yolunda gitmi~tir.. 1861 ,1Imlll. birin"t kanllHunda general N uier'in t..."1l.Ii'I\ n.dasu'1d3. ol",n an be~ bin ingiliz a!!-

l-eketL i,in veriyol'. Y.ab<!dcl basklnl Jtarfllsmda ukinligin "Ie bi.irriyetin.in korLlnm.as.1 onun i§:in yiye-,eek v( esvap yeride geSiyor .. 'l;iJ'Ilku. bir mtmleket 'lit bi~ Llhl!!j e:rkinm£lerini kayboet1ildui za·· mail, Gola.nn maHan Y'C' zeHgi.rujl:ch·ri
kendilerinin ~ei:ildir, umlLldsuz bi.r ha:ld~ siiri.hdip d1ulrurlar. Cok ;para biriktirjf'Iek n~ye yar!lr? E1l'kiil:lJigill'l korunm81 •

i~in gene)

o/I'!

hll.si't b~nal'llll ol1li.inoe bir :nQbet~~ belJltmekl:edir_lLapnun U!l.tii'l"1de d'\li TIlE' Yil' zlh~lSlll iyi: tJ.w~,~staD im~;illTatorlug~, hi~UITIcti.'l1i'l'l hl'lrb ba~anhgl.

fabril:!:a]ar~ bil' kazan;

i~in % 20 nis'Vergisi. k,aIlul-

Bu 80 milyuu1 ortalam.a. % 5, iir~mle ilhnml~ oh;luguau Fau-edin. l§"te: s'ize her yJl vergHu~ c-klen"me5i Uiznnge]en " D1Ii.Jya.rhlii:.Mr fa.zh'lhk. Hot-lab basiU:ir:
U nlInYOll frill".::~.za! dagr'l:lE"ll.r1 4 mil.yar frank inS<ln b.a§tl1ll'l 100 fr01ll:'lllf },cnj 'lier-

ulfl:u If. 4KlIlmllT we birgt-bahi'llJerdr'n

~.*

Son obrak:" habel
bif ~I!V Oluv~Tiyo·r.
Ii.okta.

lima hazU'lanmak i;;lD para 'baz.l ,eylerden mahrumk3hna.k

ha.rc.aYI.p daha i-

bilmel;;t'6:i e:pt:l' U Bilinmesi K~rrk.en

a}ma.n vcrgj,ler

'ke:ri i.apdenLZil'1de. l\h53~a'nU'll bi..raz i:1irleyine dU:l~n AdlJlli5 kgrfe:dn~ lilkm~,lardl, kl ,imdi aym yrtn ~taly;o. 011>k-ul'U'l 'i:rk:aP1maktad~r. liilgHtcre-, (l:r~Ja g6ndefdi;t~ bit' Ii!J~~j'i zeDoit¢ \l'1lTd:ufan Negue Teodo·ros·u ee:zalandn-ac:*n .. DostllM Sir Erik Stordi'nin baWl AI tCllPi$U yii~ba,u;,t '!!lratiyl Ibu sdere ginn;, oldllgU ili\n Q !:lana. bill hub h:l1!i:lIanda epi meL"a.kl, §eyier an].aUr, Hin-· dlil!itandan getiriJIel"l a~'bnl~ tane: IiI', die· nlz kel1arlJ'l~;]n ~h'Ma.k cbgUl we-

yidir ... PraUk baJumdan bu yeni: ma'SJ"QUar 'n I'on zarrnulliardaki bu m.al:u~miyetlll!:r
n.~ gi'bi

b~r

I!,om ..;

\I~t1fIi§t"r l' Yani Ha1:De-

!;I~!iita.n. .tag~yuka[] a htr tey:e sabib ohm b.ir dii§maul korkut3cak bit" ha.nrhk ,apa\'li)mi§ midi.r ~ BIlIII.IIi "Hayr,., diyec:,~

ii;illL Bu i~ bakj.cll1da
l!lokaklaflndalyalPuglM

itabiDi Ad.i-sahb;t
gezinti.lerden el_

de oettigim bH,g~ierden ba'!ika bir §eyim yok Fakat bUl a.yrurhbrli'l, goriUea:a \JOl.n lttyJr'lI'lli1 inll\lam olll~atmedl~l,a'rl BOY-

1

Hab~~i"I;t' nm il5liu olup olm;iu!IJ· gJ degil. birlf'ljmi~ olul'l 'Ollmaollgu::hr. Ei~r bi.lflcrtmi, flegHl.e" Sic iii. NF:I' pier'in :l;aJ::I'I!OlIltn'l.da old'!.lgll gibi, it;:dyanlal' yalnzz IIilU¢] roil." .gC.1inH yapa.cakl!lr. Birle~i~ 1St, 4 bih:1lliiltun baika, Or j.acak. Roma i~in de. Adi.sababa i§in de l\o,rku"'i olacak ••. Oyh: bit' ;§ ki, btl olup bittikten SOI:'lra hi~ lI:imse nc: Cenevrede"'l flD de: Cr· 1IIeyre "yakt]at'lndan" bah-se-l:J::n.f:k yi.git ~lF;h'l.i gastl:t·em~yecek" - SON-

a.rt~flllml§tlr. Gazino, g~bi yrrlnde ayn nan k'J~ m.arlardan kazanlian mi:kta.r tiz:erimlen' IQO.OOll banga kadill:' kazB.l:l1i w.zer~lldc:!:n Of" 1.5: UtO.GOO Ie .'iOll.tlOO frank anlIlm:li!!kiler i.§in % 25 i SOi).WJIJ ~e .~.500.DOO !rank ar:ilsm.daldmiktar1ar i'illll ,"0 i:50 i I.SClO.MHD d~n l mHyona kada:r m~k~.u;· tal:" ~~in. % '15 ~ 3 mi1yondan 5 mi.:y..,u bdar miktarla[ i~in 'VI!! SS i 5 milyondan
15 mHy.on~ bda =:iI3calE"hi. ka ..ar '

g] d.rmlktL:r. rstenildig:i kad.ar malo]ma {iatiarrl lm.dil"ilmeYi!. hayat ucw:latl1= mayl!! ~a~lp1sm. d~vl~t bonu bugiinkil '1!U:dyl~ arll:malrt .. dc ...am C'ttjk~e bUI[J'Iar hakikig 'bior ~afe o)mIYacaktrt. T~I.I caze!f'si .a/maD ledbir/f'l'ir,g agJ.r oJd.l.Iguru.i gil!femi,Gf. F.,k;u bu .fI&.r.rhg.J doil"LI btl1UfO" ",.!!' dly"r Jr;: Bit:' yarll:l;"I'!'Io finlJns, ii!uinin gtinden giim: k;otille II!'I-e!!oi. b~r ya'!'ldl!n ka.n.'l.oy·un klZgmhgl durumu oyle bir halite getirmi 1i k~ !i~[fdete nket;n
VI

% fiO

Vol:'

15 milyo
:!'T"'

de ba1vu:rahi!Cl:ek kt'JTn

enerjik

bir \113-

kaiza.n~tar i~il:'l de o/~ 6.5 Ifergi
par"

l'iiz:ml1u OTtaya

c;lkm. t1

5 - Ceza k~nundl.llkj bir;ok raLan artlF]lmlS-'hr ..

cc-

bu fd]Dl.1~ pa!r"a.nUl krymdini. ~ommall: i~in d,e-gil aynl zaJ'I"Landa bucUnLdJ l!uyu'6IaW duze-ni muhafaza II:tmlak; i~in de

-:. ~ .:.1

'.-

-

---

~

.....

6 TEMMUZ 1935 CUMA

ULlI

r

~utbol ve atletizm yarJ~malarl
Ankara :;por bi1kImmdan !iok canb ge~et.elrt;'r. Sursa., Es:ie-bir. Anlena gi.il:'e§ kaT§da~mas~ndar'l ba~b cumartesi 'lie pazar giinle:ri sabahJaTI

Yann !Ie ohu:rgiin

(Paz<l.f,

saat 15 •.30)

l.
15.30 15.40

e
Yozgat Eti anrtlari iizennde a rastrrmalar
h3Lk~vi i.iy~lninden 25 ki- I
!!:!:}'

J
bllHiilld.a gozle gormEl~ kada .. kr",ans:1 r birr yoktu~. Saroy 1{[)P1SI bii;yi.lJk II:LLpH'l'i1 asl<!Tlh.:r l<::apJu, 50 ~ 10 mHli"e u~ .,IIl_ ... ~u'fldaki
land biltii.';1

Yar rJln 1M layatag saM 1 ~ O~ adlm
:2 J~

Kand~'l"liz

Il.wul:l.lnda

ytizme

I,1eat-

501)0 1IlI'I!f:'l:Te Chid !!l00 mctrr' 200 ,(fin }) 100 +200+ 400

¥ozgat

lrunaliiU \lard.".

Ankara. Giici.i alamnda :fl.l'lho] masl<JJr~ ve atlc:tizm y.mpma1iim yapdacakt Ie. Bundan Ila§ka pua\" siilbahI bisikletS'iJerimiz Nazillili konuM3T1a birlikte Ankara - Sincankoy ansmd:a ko~a'r.aklardl . Futbal V!! atleti.:uo yaH}ma1arnn dBrt. kuliibiimill: (AJtnllordu, Ankara Gi..IIi:.ii,~ankaya., Gcn~]eT bi~Lig.i.) organize e:tmi§h:r-dil". Bu yOliTI§<lara ail!: progn:mLan a~t;Jya yauyoliuz. YaliJ.in edilen
i!j.8I3UUit=

U.4S
]6 116.25 SOl) Balka_n bal"

~i kada.r b~r kaJabaJ rkla I.!I. 7. 93S pazar
gti.nu Bog.azko)"·d,e Eti ti31rklerin.in annIan giinlli'llCge gidiTdL Bogazk~c varrlmca ilk~, o1arak koyiin 2, 3 kilometre dogi.lsulI'IdaJ 'DIan Yazlhk~ oIloriildii. BUl:'asrEti tilrkl~-

SS6-

Yi!'llgile

gozlerl

-t

k~ma§unyor.
Bllt"l'llall'l gormrek, il'lce!e,ore:k, (III" i!:Irmo:nk her genc~ buyUlc: bir bd.- ..... ,

mgl

NOT:
lOon

AYa'l:

V"TJ~la.1"a

giTUeJr: arlerler adlanm vi!

en
6

is.m

kada'll'

glli"C

ccld.en y8.n§h!.I1"~yan'§
l¥a giremjyetcltle(·du.

IIclud~ri!'1eyaz-

n.u: progl:'aJnJl] klIiz.
F!Jtb.IJ] marIan;

gtitt: dil-

c:h;ncaJdardrr, YazdI nr1. ay:rn lar y,M'lpna· B~
Atlttler

taJt.bik edilmesini

ngi.l~lerdt:n

fulemle

Ankafa

GtkUndr

so-

)'lI.lnaeaklu

'Ie 'P\untazam

bir §re~ld't a·

27

tenUlIUZ

- fi~h:r

birligj.

euman.esi. Ahlnordu )i'ugl~ B. Slunk

lana ,Ikac'
5a\il,It,

aniu·.
Milmta.! TaIban. Or~
I

C-

V.argrlihu:

Gi:idifjank:a.ya yargl; Bay Sa_ saat, l'.0!1.5 Eu iki mas.- k.iI.z;man.iall" 4 a.iuSt06til k.e.t§diiflac:aklar!i3Jr. Maeas' Upl:.§t takm:u Oniimu.zdeki hafta gdir~ kar§tla§Dla 11 agu'SQ olaeaknr. Futbolc.ul I iic;in gii. :rc§ kUru.~u 'bh upa koymiJ tur. A't/f'tirm yarl"l~malarl; (Cumarttsi, sot n,30 c!a) YlitIl§-ln ball lIyarI"-8Cr saat

17.4.5 Z8 temJTHJ_2 pa2!oOITAnlk.a:ra

bn $trd

Apidr. Harm" Ka.t,

Milheli -

Ankara gir.e,pJeri BurM E<;Jkiel1ir ~rf!~~i1el"ile k.ar,da 'lIYCIU'
27

v,~

di'! C~v,d-et Bil.irhan.

vat Ora.ndH. Giivcns

!lipor !nllrulu oteygiin we onemli BUrrill
BOnta yondim

.

tam:rH Saim ve 'c!~

ve U!

kmMlU ~mall1:esiv~p'il.Zilr

gUIl]el'~

Ankara

Gi..ieii a~a.n[!1lda Ih:rf8a,

"
yrJh1k

Eski~eb,i(. An1:.:ara gir,elj kill .Ila~m-Si]::Irl~

klirl.1lt'aYIOI topJanu.
Jar vl!'fdiktelD yeni.d~n e~,ti:r.

kar

giilr£ fjiler )/'013 ~tktrk~<lIrnll telgrafiil1'ii'l1~1a.rdJr. BUigiin saat 9.10 ere-

h<li gel!:cek

1:'-

0,.

Kurlllu:rn.1
!;Oklui;u

n.iy]~ §"ehri.m:izege1ueldtrdir. 'Ogrendii.imi.ze gore hu k.a!I"§i~la§J:Dalil[[ lorrneg~
Hum ve Eliki§e-birdcn b:i~k i!iPQI" me· Turkie-

de \nJ'I'I.dda i1' alanlar

1I1DJardu:,: Gcnd birind ~klnd.ba.tkan

ra1d1~.Iu·~ beraber gelecelderiir .. da

1-

GliUt!' alID..;! Tel!; adml

~5"JO

~ba§.k.m B. Nerc~p AliiKii~U!!ia,

Dei:eT~; ti:~ gUn:, bOlgnif1lin
ye \ririndHk]el"~
YC']

2: -

U.«I
'15.40

baJkan miibtndis
Bay Asm"l. gentl B. 'Sati, B. Server. MlIl2afhr,B.

ASlmo

'k~'qIlrlil~~aJ!nlll(hm

1- moo l1i'le::tre se~t. 4 - Yii:ks.:k atla.m.a

is.se
16.20 16.2<1 16olO

kap'bm B. Kemal YaSo, J\bdUlIltadi.r, B.

ve pek

yakllllda

mcmJcketim~.2e

g~-

~H'Ilru

ayakta

dunn

t'n 'CHElh kabal'tmIaBill:' da biiiyi.llr 'Ve kU~

Bau

Utrum. bi:lyi.iJI: bHgioleTi.

lU'lf )'I~ bu-

Sfi -

Disk

atma
Ilto

16
u

:uuol1u, diger ilire1er B. Sati, B, Naim.
KarIm

1500 metre

., - nQ eng-em
B - 100 (final) 9 ,_ 4x lOO' Ibav rak

Nami.

Gn.b.en§.spol:'l u],ara ga.Yt'tc-r.i.ndr

oo.~ ~

18,30

[lIar dileriz.

lc·c~kdost Sgvyet gUideKiln~le:savapeak An.'kan gutei~']eri liI;Jkkmda bue bir Ukiw- ",ermi; o]acaktu. J)ig~!f tara! .. tan giil'ie:i mi.nderindl' ADkaramula dairna ayni kab:iliyct:i gQ,'I!Ite:r~n E!ki~'hil' 'IoI'C b1JllirSal!1arm btl mihaba'kal'ara en kLJv~ vdli kadrolarile gelm~ld:c: olm~l,Jr1 hu i~ bi.iyiik bil- onem vel."Hlektedk Varin Bursaya liilr~1 Ankara talumlrun bu kadr-o ile ~lkma 1 wnulmaktadltr:
56 lriloda Es.at., 61 Mallunut. 66 Said. 72

~rpmakta, buralall"daki bpluda kabartm ob:rak 'bir .a 1~ . ijyi.ik t a.n.rtbJr IO.ru'lnrlrkted.1c"

,uk .ki p1eri

lar mdan

.,iridb·,

gon

biiylik ka.:n 1i1kr:i fapr:a~ aJTa.~buhmur1ar. Orb Anadolu_ nun g~begind~ rl:rlt:~n Eti tii-rk!erinln
hfiD ]Ifda

rahr,.'!la

yqaYI,UU,

ncr); ... mi ara.,tumak

iii .....

"aivk. '19 lhza
Es.ki!!;iehire ~1kacak talnm. 56 6~ Habib. 66 ""laW.

veu

n

RaJ-

C'q), 79 HUsnt:i. H 1.1 kaql]:-I mdlltrd.a.n .all nae a k sonuea g-ore pazar giinu .:Iyn hil' takrm ~Ikaeailrul'_ 'Nu taknn i~ln 56 d;]l Sdil-rt:. 1"1

$ifla5,i, 'l2 RaH gibi go:rgiili.l giinslfilcl'
nUnl' hu]unmakt[llfurJar.

Sporc.ul;arutll ;oll'.iigd~. R~

za \1< §<lnlar di iuiz

.

•.01

.m.nunall

~u UD£)den

.baUerdc: kut w
pllcnBipLcrLn

ita-

FlillfiIIlrII.ra
maS1D'

kail'fl

kendilofl'ryJre

Aill'~';:k

01·

ileri &i.iriilmil~,tjj . .HaU. da miik~m.me\dil". Dr::IiI]ret baziDe.indc nrcrcyc biU'cafruml!ciigl bwliIUlELC'd.en d'W"UII 19' mil,.

de a·

yak :dtrnaalmllut Qldugu i1lu:tenm.~den :bi1kti.met~, by CIJ.~fjiyi giist.erebildigi ve i:h.l'eviDi Bqa.rdJ!li i9in WDDC·t dlly:tn.i. llJ'Q. T rD, F1"ansamnei:onomitveo liDanSM kaJklnma.S1nlD bu t~dbjr.I'U;1l iyi hr i,JamnasJI"IO!II 'l"e yeritj1mesi ni!' bail ..
~ldr.riun". soyluYQc.

Lami dil P'lipJ gaz.eli!'siMI!" B, Piprl BerriZlOD d',yor Iri: MemJll!~et, iyi ,dlude. idare edildl.gini~iHefll:igi g:iin bUI'E luJu:1!unWli da ll.Z:ak olmiu:li1gmr aI1l1ya~ c.akt1T. Bu ilk ewnc3el'l SrOnra" :s.. L.1~'i ~o gU~ i.~~e!l' e7d~ediT. b Iyi dayaD~ 1m. PoJitika ad'amlarrnnl !;lglrtkanhgT ii!!tiinde y.atan~n yijlks.ek .a51glarl ViJrmu" Bun ..'! k;u:jlllk yahuz sosyaUst ve

dilemeltl-diE. • KomuDJ'S1 VmallJre :gaz'f:'le'sindr .8. Vay~lIl • R:uturiye diygl Aiz Lavill tos falm-dan. radikaJ bakllllwa kabul uti. rile:D buyr1.lIJtular hn ycrde uyandlracagi! bo§nllds!1,J~l!.lkla, I.ynl Lav~I'tn kurdugu "Ate~ bac;lar" a yeni harelketleri i'§in bill' nail!! oh!J;.a.ktu. Al m:ilnYiu:la Bruning a~hK t.uyn.lltulariylc Nu:i~erin hareke1:e gC;''I1lesi gi!bi ,onWa.!i'In dr!l!i
j

Boi.lzkly.'

II!

Va:ul,lq ..,. dol

iJII.!I.aJ

buyriJIJtuiani!,m
Di;irU

f.aydotl.:mllcaklau

".b,es:i.zd~r. 8;cne!:licbQI',tu BO mi1yar a:rU:ran we bu YI~ U milYlUlq bir a~~k ha:iurlay::m delict: bir SlY· yl halkLfi 'kilo bu.! !lftmiyeeegUri pok iyi bil irh:i!' .. IKomunh.l: pa.rti8i bu pf'ojelere 1c;1!'1' birge h.1n~ket etmelk i~jn soo.yal'is.t parti:;,ine ba1!j1Il·rm'Ll~tur. Valnrz bil'llktt ya.mu1ac.ak bir Mllq L3.v .. l; geri t;rkihlll~J.r zonnd<ll blra.kacaktlr.
S(}syaUnlerl'f!

:gUl lndamduglll .H.nlIUIJud.a !itbnkm.J:!lI bBunlu mIt kaldlnlmahdu. GClli tIIi..iyiik gti'rlUdllll'r'le prO'kstoIDK iti.ti-, yorUI. Fabt bugiiDkll8ibi ~nrrjik 'b~f bHHim:et bunJul umu~ kat .. ,dayabihr fa.k! bizi:m bugill'likU lIulrmm:J.a, yilkim~'nirm artrnlm4l'1>1" n~ do~ ru 'Vc lid iI 1m Lma.m n: ~m, ~IIiBn!'d~r. ·Biiz tel'li1lLC ~nllnlyonn. Bi.z hc[I' .zaman 'Irlugiluhill ,ou:alrnaSU1II
istemill}ic,efl 'iimdl hI' bb: hale blJ YPHii vf'rgi.l€'ri daka kal:nd e'dClm~YlIz. HIl~iimet, getinnek fakat katliml-

YUlbka.ya~ I~Dn l.i1N)'m d~!gQ J'edeu Il.dlldi. Tlirk 1Ui.b.imn II"~""~ Ilg ab.D bUyt1k1Uihii. d.tieriDi

~~~-I
I

',.,lyOi pJel'~'

)"CiDIJct ~f

d.da yc*ay ~ YOZgad. y,elw BoOlulliyln.r bel' baWc lJ~hdR.",
He

ffioliwn bo Dud IJzh.!,· ah¥"l~ur.

gu den.klc~tiirmeye
~~klri.il' ed.elim

ana

lie-

lJ'!Iu1iirIi..in 'l::ocllk~a

Ic(j~

mlinJ'st gazrreJer degiJ KDti,dii~~, Oll'r Blbi ,."dihal - 50syalist ga.z.e~eJerden ba-.sl]arl da i(iradard:JI b.u}'unuyorJal'. Populu gazetesim1~: B. Blum eligor ki.: Giri~imleriniln y3J'ib hgllRE kendUeri de gordiildui i~indir 'ki B. I..iJ)va~
we gazell;ele:rii §imdl:iden balk.n
fn::aSllU

oldL1gunu d[lJ '5li:lil1iyelim. L'Ob g.azeU!'sinde B. G. Bido diyorkj: Dikkat. Oyle fJiOlUar val"dll' ki dolHI~
nulm::uu do.gluabihr: liok
.iI~H-

C'konornik

!Kifluclar

tamlhlislier aym Ii g,tjre buu lJi,.llk ~jmdidell;

Bunlar

hlllbubat riathmdlT.
U~USU[l inmesiniJ

kiJfae old,ugull'
meydall.EI ala.m1yat 'Iud elk.,de

Buna
tedifi

karljlfl

btit:i.in

is·

geJmi, demektjr. Fakar B. Lab.ldlk,a

fiat1<11f' da " T"dlJ' ki DUlllar ~1ek-

III t.edbil'lerj

.ger,i

,kazanm.aya ;ah§Jyodar. Adeta klU~. bjr birlik ya.pmak i!!tiyol'biir. Vol'! .projel:ndu.nmayan udlc-mrucr.i de biJ i:uUa] 'birlikte aramalt: hl'l:iyorlar. He· men haber vcrelinl: Biz IIUMIIUZ~ venniyec:~iz, 'IlupudenasyoD iij;in lizlm glaID bu kllts"J birHk bizsiz olaea.ktlr. U~ ydhk dell'lle~]erhn;z.e ,da'yanarak biz inanlyorw. ki B. Laval vc: arkad.a§la:n ~arelr!d der-c:lin U:rll yi:lnetinde an,Yo['. ·Iall".Ve zehir dana bilyiill: miktarda ah:ndlgl: zaman ilOL~ ~lm.iillz. Biri'bi.rird t:w~ ki.'b eden hiillri.i.m,~tlerin gaze batan hatalar illjjinden It~ama!'n !hue ilpal e. d [ lei lmnlar. ,endi.btri ve 'ba..nka~M"m C,gl!menligi kaf§Ulmda kolemen kalmak:ta.drrlar. Blilgunden b.a~hl"a_rak B. l.a. •.al'in I:myrull:ulariyle: iIlai'n·~A gir[§eugi.;z. Biz BOsyaListlef ~~in dllrurinsam_,., y~r yo.ktU[. Ha1klljjl.]ar iijjin ohu::.a'k mldill' ~

ktlr. Du~UrmMrSi!'lcall~Jjldr~

d,~v.resi y,e:nide~

ba;J1.ryacaktlrr.
LO;f~Lld ... zJl1k u gos -

lerinde

B'ay;ruJtul.ardrli'l

t.e.l'mekt~ sosyaJisllnle lltomullisdC'T yalRlZ degiJdirJel'. Daha m~tedi1Jel ala ~ ~}llla Ja idrilz s.esierine rasnanlF,(J1r.
diy,o'l' lei: Bu liatlrlarl ,:n0 dakikada hel'D.Y.z E. La\l'a~'in buyru1tulatl .. iee biHnmiYrG~. Bunu y llerde il'u::d'iy,ccegiiz. Vc ;r·g·tr l,l)'nkid']e· ri din~er&e B. Laval bir giil'rldi! dogan W uCIl'l>eleri di:z~ltme" lmka[lll'U bullJr·· K'Qf.idijt'lIJ'
dlgDnIZ

W'I. £i tlarrdl:r. Sl."beb olmadlk lau felaketirn yu'kii koy1liniln omuzlllll'ft::l v\ilkleti hnemr lid ir. Liberte ~Qyle }N'rliII!l)'or: BUYl'UlUulann I'izumu irir'az I!:'lStllrme.l. BU['Iunl" ~ralbi!'r rej irw.i.m ~yrl~lkhm bunun yeTi,

hik. gaz.

gelriil e.::ligI11'II i gorurse k ~o:k fI' 11In.rl. 1..:10",,11' g.!lzet,esi so119rnJ 1:i·uki'.im·C('; ~1Jf'ritle alm.l1Clrl ihrt~'mOJJint I;'eri SU.I"u, VOl Vt 6nce" ;eMik~Yi go~erJr(Jr: $l.I
,. ".HI

ne getmrHmc ca.L; fa rd
Ilr.

tne engell

o]mlya

I_j811!1a-

M,atle

g~ni!J ddla!lil'Dn lilzumlu

d!enenmektedir

Bu tedblirlerin

oldu,cunu

\,0"

kc:ncllHed yaraltm'lbi:r durumllJn sonvlarnu Iiz'l'rl'erine alma.l.ilo Vii: boyle]ili:lc ha1km gozi.inden di.i§IiI!Dekr~ ~~in erkcy~ getirmek: istiY4H::ckJ(f. Hatann', i.$l~ndi. g~ zaman dJegil kotu el:dri[uin meydnna
OnllLfl.·

Hakikalttt

11'U~ old~1:d.a1:1

H.allk~T 'bil'Hk

,i:mdiden

bagr1·,ryoif.

iy i 'sortll.§l<lll' vrcrtc·~:i!ini b' t ni,cE' ddD
Rar tckrar
0]

"I' Itlg.

zaman

hiildimdifl

ha~lnda
.dll gdtiiliJ)"or

bll.-

Huhaldri! radika~ t:lIl!lII·ik.1t~lltin d<l onU'arr I::;tBtljd IIlld~iCek]'e:n:1ill". F;:JJk"at kabiu', die alh
~er
iI)"IilU

ddltr.

Ba(t'b<Ikal'l burf .. i~hl'm

h.anmlmlk ,~tel'. BII !Il;1,saltmahifd8fl r~ni bl.lyruUulaoo'!'d.iJl'i
h.j,lt;:

.\Tak r~medi.

inamyo'l'.

~i

iJyrelf:f-i
}fob

'1II~1i!11

''Htodoks

I'i'id:ii!: 1Bunk)
'II' i"Il

BumJa:lla

gHm~yec.ekh::rd:ir.

befaber B. Lava] wmul.iUi' !l;1l1"11l:ii hiilrilmetin ban:ali!rJ

Rogal'l p.;uliler

hOofiH!,ds~:;o:. lHJkilml'~i fayr1alanmak.
SIJ

ll'liliparlaull k~ndi1ullll~ 1~"'~b'mi~ I.. r. Bugfrn,
hr. BunUll:',
§1.mU

orul'-

cakUr. Fakat

daM §imdidll'i'Ii,

dikkat'li!:

gt:1i'll'~eri:nl' I.lygl.linl::''ll'tlrmilik yetm~,1 G .. I:irkrin dt'. liIatti aZ<llt.1m1'f 'i'J,lsn!'! h!ll' kar1rlOly.abHmcsi
50<(1".1,

biilyuJi:ltrh vi'

S~I

devinup.H
ti1n g~1'1

I.;ifl
SIJI'UJ(

butl'Ja...a'..,"liD

~arpaJl !mil' nokta vardrr;
].a!l"1mcydana get.ire[l

Bu buyndtu-

eOyUl'f"biliri.2 t r fmel ..n

k:i &ava.,

ulaf. ki 'F'hu:ak

ger'I.'Mi'l'.

Oyl~ hn

.ka.'uuYiJr;:Jirla,dH. llrf!'receJr.

sav;]~I~r
I

metod kotijdiir.

yalnu: Mnksistlcr

y.a.,dacak-

hi ka~ av ve

J:ia 'ineo yenideTil

no,,1 blf' fll'.lef'Jlez. d~n rlHr?uilr mes!

imdidel1

[.·EntransJ~ian'da' Gallus ~ijyle ,Fazl' 21YiJt: Bwlti dogl!'uc.a i{Ia.~ gottirlfn a~16
.gl kapamak
6U[l1)I2?

g.ijsterhjo'ii.Jell"i,

~'e'niiden tolP-

am

mr- dt yrnililcn

o,nay"

Ya'm~ LavJfl Ifabine
bi, ~iddeille
(p'!insJi!

du~

k~sr-

is[n

b3~kaY<ll]

comYOT

m~I'

,aoderi radilrrd s(J.svaJisdf:rl~ krJmiJld.'~rin de bu buy-

Bu c.umleyle

sDSyaiis'

Ben, kendi hesablma yillmz bill' 101 RC'l'~yorll1m~Genlik dellrinden onceoki u.1d bildccy·c e:'IOll'lmok. B.u ~a'l' , cbk .. orlce· de ticaret oooFaTi taTa(md ~

lamak i~i'lii ilirgutk nhk ctmeye ba,],rtnlT§:ia!rdlilr. V~ her t..~manki u!luller; gibi i§y3t!arm Vie d.'gulrdni.H 5('nd~kalan' m dloidij';:ililt ~~glrrl~~'kl.arhrl~ r,
B I.l ellujik kamrL3J!f. vemli~ ollm .;~kolcak· Et

"Ik. C letlr ~imnli. i",; idr'lre ~d?h:ni~ hi' RaJ: ~e s..va~1 I,le parl<lomento fIIHll'leV,a:;., BoUan i, ba~rfii3 g~tinbiLilL

..e SIva nl b'uh.rIlrnn FOl1sll'da.

esk';.s",,I'Hevlf'1fr
yel"ll Srf!"

yenrdcl'l
slyas3su:u:la

bf"df'n~Mhr. .'"

Hr-rfiJ1de,

He
i!$il1 ?

yIlP.na'k

15;11"11 H;:mgi
proc: raJII1J

6nltl'den.
\p,rTl tm . k

'i-JI'J1't}'f.17 onl:lf'

~am

kat ay ].[I§tHJlmrll.IDJ~

brr durrlJlr tllr.

lrtllkllJIl'Ui

lH~kl·emek. gil",

La.!lilljn. oniil'lt:

ngcHer

kilrll'-

U r, IJ S

26 TEMMUZ

1935 CUMA:

Ankara Aske.rlik ~ubesinden

BU'UK piyangosu.,
Slmdliye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi=j~ir. 19. eu tertip 4. cD. ke~ide 11 agll,ls,lLos: 93:; d'l!dtr

••

••

.MalrU~Z.abitan ve Efra.'t ite e,ebit Ydimlerilnln 9'35 aenesine ai't tiitiin ikramiyel.et'i 1:$temmuzdan 2 te§rin 935 gUL_ niine kadlar tevziah yapdacaktlf.'E'shabI istihkakm yetle\'in,~ I deki maa~ senedl resimled ve OUhUI,tezkereleri ve iki§er I tan, fotografl! ile askerlik ~ulbes;ne rnuracaatlarr ilan olu1

Sii· er Bank
UmumiMiidiirliigiinden:
Kapab: zarf usuliyle eksilt me ilanr
1. - Nazilli"de insa edileeek basma f:ab:rikast bi ,nnCl k[SIm in~,jU'[ vahidi fiat e.:iasi~e eksiltrneye ~[ka·

nUT.

(1678)

1-2865

BU,yiik ikramiye 35,.000 liradrr
Ayrlca: Hi,OOOt12,(100, 10.0000 lin.llk

ikramiyeh:r1e 20.0DO Ulrahk mi.iJk:a£at vardrr.

..
t!'1

E'llih. mf'rl,p7. laboratuvarlart IRiO ., diir'l iijiilld, 'n:
.

nlnu~tu.
kllltrU§,tlH".

Tahmin edjlen i'n~aat bedeli 32S.9421~ra dort

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Miifetti§ namz'edligi ve sef narnzed ... Ugi i~ln rmisabaka irnti hanr)

Tiirh i\le Ziirao'l Rani

"F"I 1( .

n:

I _ B:mkamn::a mij,sabaka ~Ie (5) Mti'fettt!i namzedi ve (5) $ef nantz,cdi alrnacaktre. ".. 2 - 811miisaba'kalar 5,,, ve '1 AgustOi 935 tarthlermde 6 Ank.ara. lstanb,ul Ziraat Bankalanl1l.da y,arpl1acaliur. Tah~ ri.ri inui'handla kazananlar geli$ ve d,onu'$ yol parala.rI Y,enlmek lur.etiy1e· Ankraya getirilerek :JUaM bir imtihana tab; 'tutu\udar. Bu 'lmtihanda da 'ka7.ananJarda.:n be'§! 140 lif'a .y1'1kla MiifeuL~ namzedng~n~ ve diger besi de (130) 1ira .yllkla set namaedligine uyin ohulurlar. 3 ......Mufeni§ nemaedteel iki sene stajdan sonra MiHet· tt§lik If!hliy,et ~mtihanma gill'ecek ve kazanmT'ar-sa 175 ~ira ybk1a mUfeUii;llige gecir;1eceklel'dir. . Ankarada Urnum Mtidlirliik servisl'erinrte ~ah~tln'atak olan sef namzedleri lse bir senelik stajlarmm so-nunda eh· liyet hntihamna glre(.elder ve leaeananlar t:,erEi e~tiri1.e .. cekl.erd ir, 4. ...... MUsabakahtra. ,gireb;l-mek ic;~n (ShvClsam bUgner) "eya (YUksek T~,caret ve tkulat) okulasmdm V16 Y'ahu~ Hukuk Faktilt~sinden vt'ya bunlann v,abancl memleketlerlnch!ki brenzerleri,nden diplomah b1l1unma'k gerektmr .. oS tmtihan pr,ogramInI ve sair :;.artlaT'll gosteren bah· nameler Ankara. istanbul ve t::!'mh:' Zir;illaJt Banka1anndan e.lde edilebmr .. 6 - tstek1iler~ aramlan belge·leri b~r meluupbi blr~ikte CD ISDn 26·7-935 cl'Ima giiniil ak~am:rna kadar Ankara ,Z';['a.a't Bank.ln tefti§ hr;y@ti, MudU:rHijg:Une go:n~em1ek veya ver· nlllnc ,aDr,etiyle miirac.aat etmi§ bulunmahdrdar. (1702) 1~2893

Serom B:akteriyol0,ji haneleri lcin 57 k.ale~ alat1 Eenn~" y'c aiIk eksllnne suretiyle satan ah":acaktu. §artnaJme'si~.i 1Ihl!lak istlven isU:kHter-in her gUBi'~ln Laboratuvarfae Mu· iU:rH.igUn'e ve etcsiitmey'e giretek o.lan.a~n da (160)lif2lJI~ banka teminat mekrubu lie yahll' bu mikdar paramn hasi'"11;::\ ~ yat[n'1'chgmili dalr makbuzla bid ikh ziraat vek;!ilet; muhasebe miidi1rUigunde toplarnacak elan kO'lTlis,yon.~ 26- ....935 tarihnne mu'!;adif euma rrLinti !:!2J3t H de ge1mel~ri. (1fi~·?l' 1-2805
1

2, ~ Bu ise ait eksiltrne eVif,ak[ !junhu-du' ~ A. - Eksiltme ~artna.mesi B. - Mukavele projesi C. Fenn] !?a£ltname . E. - Projelee . tstiyen1cr bu evrakr 16.5'1)lira bedel mukabilinde SUmer Bank Ankar:3 subeslnden sattn alabilieter. 3......... Eksihme 8" Agustos 1935 persembe gunu saat on alt!: bu'~ukta Ankarada Ziraat B3nkas~ hinasmdaki SlimeI' Bank merkeziadeki komisyonda yapda·
D. M1etraj" vahidi fla,t Vi!!' kes~f htilasass

1

An icara

Levazun Amirligi Saun
1 t, A N MTIi!~l:lJr~ Muhn"'m-ell kilo I~ilr' ~Q.awo 8100 30,000 ~OSI)

~

cakur,

Alma K ~mic:;vn1l1U ilanlarl
Cinlli Ekmek Kok komOri! B.
H'I( I:"I.-ninab

~ira 'ko.
fiOCl 78 75

Kmk'kale asked unlit mektep!eri iC(in yukarda yazlh ekmek ile kok komulI'u iki ;artnamede elunek kapah zarf diger.i 3l~lk eksi.h:me su(',etHe .!i agustos 19350 pazilrtesi gunil \(apilb za,lf tam saa.c 14 de d.ilgeri 15-17 ye bd,u' satan a.hnacakhl'. Muhamm.l!n fiait~a.r'1 l]e ak te1'l'lin3t a.k,~eler:i !llyn ayl'l cinskrilt b;zali1nnda. gO~teri1milijtir. t5'" iek! ilee te'minat: &k~ellerini K.[lr~kl:ale askert fabrikaLa.r mtahase'becm~jae yaurarar:lik: V',;;JIkliinde meld~p ut!'tII a\m2I. klOmisyo.nlllllHi mil·

4·.- EksU.tmf! kapal zan usuliyle yapdacaktrr. 5. - tn,eklHerin 16.908 lira muvakkat teminat verm'esi bundan ba~li:a en az SD.OOlllirahk bir trek bina in.. §aatHll muvaHakIyctle bltlrmls olmas'l, lizlmdfl'. 'ii. - TekUf mektllPt.an yukarda y,az11dlgl ,gUn 'lie saatten birr saat evveiin~ kadalf Silmer Bank Umumi MUdurliigtine makbuz rnukab~~[nd'e verilecektir, Posta Ue g,onderUecek meksuplarm nih.a.yet (hale saatinden bir saar: eV'Idine kadar gelmi§ ve zanIn kanun] sekilde k.apa:tdmm~ bulunmas,\!. limndu',

rO!.caatlan.

(1789)

'1-31]07

1stanbul kum.andanhglnal ~:a.gh birli!lll:ler hayvan.ah iMiya!!E elan 979 'ton saman I agu9to:s 1935·' per1embe glinU SlIi.1t 1.5 de kapab tadl .. ek:siltmeyc konul!'QI.l'St1.!.f. Behu kiJ,1lI5Una. ta:hmir'l ediJen fiat Z k'!bl:!"u,"SO' s.mtim o]IJP ~lk Iteminatl IBJ.6 ~indJr Vi!: ~art1'lam~si her gun
Ii.ilatinden

t LAN

•Na.f.,a
,

-

1-3077
--

-

---

------_:_,

-

-

,

,

[---

-- -- ---

.
-

IInl,anho,nrfan:

kDm~syonda gijri.ilebili..I.'. htek:mclI'in yakt~muay"eni:nde ihale bir B.1I:a:t f>VeHfle Rada.r t,emh1.at meldubl..ll veya makblJzu il~ biI'1ik!e tekliif m~ktuJl]ii!.nnl F~~lIhld.H:!a 'sa,un alma kODlli9:yonUiiLOii.'!Ittme I e rI. (17S8 )!........JI!lIO!il

I LAN
I - tzmir mUitahk'em mevkii hastahanes~nin 60,OOD kilo, kesnrni~ kOYUfl eti ~h:tiy,acJkapall zad usuli 11emilna. k.asaya k,onulml1stur. , 2 -lh~lesi 29' temmuz 935 pazanesi gijoi.i saat on alb hu:(_;;uk tzmlrde k.t$-h!.da miistahkem mevk;i sa:tm a'lma kGm~syonunda yapdacaktlf, .1 - Sartn.amesi heli" gUn komisyond.a ~l5riilebi1ir. ·t, - Koyun etinin mecmu tllltan o'I1do~z bin ~ki yiiz

Haydafpa~.ada sif te!diQil ~al['tiyll!: lU9f.i 1[t'3. muhammn Ibo!iU'i ·40 t;alum vagonet cmemi:r aksaml ile 160 de pir; q,'i y tagl kap II zarf u'Sulu ile ebihme-yc konl.llmu ..nu. Eksil~e U !),lul glS 'ilar~am,ba, gunU S8iat ItS de Ankaradal 1::.a:tanlL\, Mah:eme Mi:idi1:rHii:;Unde yaplia,cakull'. KHring prttu·. t'StekH1erin uMi neri.ru 29'2,950 lit'aM( Kluv.a.k1:i:a.t temin.n we Tt. caret: I!)daSJ nsikinI He bili!:ikte, 11··9-·91315 ~iillr~a:mbi!i gij.ny !!ut 14 ,e k:ad'lIr Ba'ka'l'IIl:ck Mabeme M'Ud(lrU!igun~ tevdli etm.e1!ed Ibmmdu. . IS1!!!ldileT bu blJsl,lstaki ~artnlmeleri paral'!llE o~ar.a'k Ankaraila Ba.kanlrrk Mal:zeme MiidildilgundeA ,ar1,abii irter. (legS) 1-31S2

c. H. p. Mardin Dalkevi
hgIndan:
l:al¢ll.ff. (UIS2) J~U4

bWjkan~
~c:n PiI}"Omth:a ..

Adap.azan
,s[lIJ<J Meu! 15 Adet Varni!! (Anabta.rh)

Belediyes.inden:
dahm kutl,lJ'l~
pill; bont

h1~uru:Jie 6D mi1imetrc

6[1' Ur.a maa,111 v-e },olpaIll'as!l ¥edlmek lliIe~e 'bi:!r bMldo, ru;;, bt.~,.enledlrJ. M<!ilidll'l H.,1kcv[ B8.§ka:lll~imSi bdgdetiym~

'Kapah zarf usuliyle eksiltme ilitll

Karacabey Merinc s Yet~lirme .. t;iflligi Dire torliigiinden:
'l- Karacabey har.:t..mda. mii:t 8:§rekkil M,erm.os y,et·[~t[l'me ~iftHginin alb bi Ir1 IoiIIIl ytiz aitrm§ be§ ~ira otuz yed~ kufUl bedcli ke§ifli MemiJIrm biirosu in'§aatlyle' ahr bin otuz bir lira yetmi~ altl kuru§ bedeli ke!JiHi Bakt'eriyoloj; (abor;.1.tuVrlL"1 kapi1lJb zarf u'sl1liyle v,£: Ibi:nbe~ yuz yetmi, be!i lira ltoksan yed~ kum§, bedtl ke'§i1li s\JIli telk~h laboratuvan inaatl ale'wi eksiltme usuUyle eks,thmeye' konmu§tul'. 2 - Eksiltme 2 agu5tDs 19 35 tarw.hmne 'Dzgelen cuma ga.. ali saat on be~te Karacabey h.arasmd,a yapil:lacaktrr. 3< ...... Bu i§e aid ~artname ve evraklar §unlardu: A Man ~artname B • Fenni §artnatne C .. Nafl3 §eraiti umumiy,esi
I 1 ;0

5 - Beher Kito koyun et[ i~m otu?; Ud kw'ul '~iatt tahmm edUrn i,tir. 6 - Teminatt muvakkate' a~as[ bin d'Qrt yuz krrk U.. radrr. 7- tsteklille:r ticaret odlasmda kayitli olduklarma darir yes [kagos t ennek mec buri y,etindedir, 8 ,,_ Munakasasrna i~t1ra.k edecelder 241m saYlh, artll!."· ma ve eksiltme kanununun 2 ve' u~iiin,r.li l'1!I3Iddel'er~nde "'Ie §artname'Sinde yanh vesikal an ;le temlml'n nmvakkate: makbuz1.annl ve tekHf mektuplannl ih:ale saatmd,aln en az bLf s:aat eve! komisyona vermi, bl1hmaeaklardIf. (1707)

liradEf.

25 " 90 der.i!ce~ik; Din.elk lS II ti~ agl.l~1f (T) 150 Abo:n~le:.rc sUi vermeil: i~~n pai[~ (tam t.a1tt!lt)1 2 l'ak 1m botu ddme ge mahslLI makkap .s II Ya.ngU'l nlu..s'lpgu (110 pIe) Yubrda tins lie mikdaCJ yazlb ve IS atmo5f.e1' tazyib mUteLtammil bedeli "e~fi 4500 HII'i! olan 9U yoh.l ma1zemesi kapah ZU( USIIliyl.e ~ksiltmt:ye konUrmU~83 Gla Yl!:vmi ~baie alan lei temmuz 935 flab giinii wlan Cldilen saat~ taliplenn teklHleri muvafdt Vi! batlldi ]a.y~'k gorU1medigi.'![den klplIIh zadd.an sarfrnazu edilel."ek e·k,jl,tm;:. I'Iln pazarhga ~ev~ihllesi1ille 1!c:8J.l'arT !lelHmi~ti:r. Jl'a:z<lrrhga i:§'tirak etml!W is.tiyel'lllerin 15 ag'IJ.s!oSJ !'lI3S 'Pe~mb= gii.nii :s.a:at 17 de 375 liTal,tC m1Illvakkat lem1nat i'e beled!:iye dai:resiine 'I'rr'"ura,eaat ,eylemele:rl ilu
olunur. (1824) I307fi

1-2890

IL A N
1 - 715.,00(1' kUo a.rparuA kapa.h zilrUSi ek'JIihmesi 5 ajilllSlI:o 935 pa21a.:rte'si l!.aJ.at 15 de Selimiye a!,kcr1 oat~n :lhrCJ koml9ytofii1nd.a ya. pdacaktrr. 2: - A.tp'a!l\~1!1 tibmin flat!: 3,57,51)1 l1rcaJ mU'Ii'akkat teminiiltl aS31 U· 11.'31 Z5 kuru!Jhu:. 3 _ Tc:mi.natbmn i:baleden ofie>e mulla.HbeciHk '!;!'f;zne'sine y3.t~ Irdm'UI'!!I V'1Il tekHf mektuplanlu,g ihaledeo 'b~1" !Baat eifel komis}'ou 'Verilmesi mecbuddir. 4 _ B3.§ka mals3indlklarrna yatlnlnul o,lan tem:inat makbuda.1'1 veya 'Danka ttminat mektllp!arn t kanunun '1!,tJ€:diC'idiger ~)gefedill 1.iL9uHine gore tf>~'lit LlIl.Elktuplan i,~ine k[)nllll!ll:'s~ ~aZlmdEt. 5 ..... §artill<lme her- j!iii.n kamis,y,cmda gDriilebU>tctgi gibi: auretl~

Meteo ·o,loji eR~titii, ii DIrektorliigDnden:
PazarlIkla eksiltme Ham
Met~ro[ojl En'StitLilliiir i.~in ek;s.l!bne !1,e utuma ~nunllnun 41 m"r maddesine !i\tore pe.z,aJ'llir 'Ul!lu!iy~e- don tan= kutaphne yaptlt'llaeakJtEl. IstekHleri[l 2'5-7·935 cuma gUna saat onda ,Ziraat: Mek .. tebi (;add~sinde tobwn n1~& i5t.asyom'IIJ 'bi.nasultb tDplanan komi .. yona ba!ivurma.tarr. (1878~ I-:lllll

tstekl tI,er i~bu ev:taklanBursa
4-

D ,- Proje

B-aymdrrhk direktorlu-

ii:i?~e~ ~~y~ ~~aracabey h~asmda Mer;n.o~ yeti~tirme t;iftlig. mudurlugund,en bedelsLZ ohrak abb~brt,er.
Eksihme'}l'e gi:l.'leb[1mek lrc.in isteldi~er;n memudn hurosu i~in be'§ yoiiz lira, b:akt'fill"uy,olo,iw bboratuv,~n ~~~t\I dart yii.z e1U uli lira v,e sunt telkili laboratuvan i,~in yUz; yirmi

lira temina,iI: '1Iennest 5 - lstekUlerin ~'eralti kanuniyevi haiz 01maSl ve 249D No. 11.1 kanunun tarif:atT d3,hilinde eksiltmeye i§tirak evlemegi ilan. olu.nur. (411 1-1822) '1-3062

:d de tah:min fiatmm yijz bindl!: be§i :misbo!t~nde bir bedel Ue kiunig. lIoDda ahnilllbiili.r. taUS) l-29U I LAN I ,_ 2+0 ton URUB. :kap:air Z' •.1il'fla e'ksii1l:nu:s; temmuz 93:5 ~af~a.mba gfinl1 srun 1.5 de SeUmiye: a5.kerl ~,Um alma :komwsyolilunda

.u

,

Y:3ir:nlaca.kbt.

alia Bal(anllitl1dan:
Trabzonrtl'l tesHm liartiy~e Dlo'l1ammen bed-eli 4700 Hf'a o~An ,Kapt~k"ii;;tr ~ipi.nde: iJd adet kamyo'fllt"t k:.p ..h rarE uBulU He eksi.lt~ lW'!ye k:onnh:nll.ll!ftul'. EkSi·I1:m~ S-&·935 pet~embe gUn," Baat 15 de An ~ad BakanlJk: Inallzeme miidi.i['Hi~iinde yapd~c.ilk-bif. 1&tekH1erin tekli:fJerin; Ti.c!I:IIet od.a9~ veaikasl Vi!: 3S2,S 1irahk: mU'Iakkaft t-eminatlarr ile bir]ikte 8-8-935 per~tmDe glJl'lii1 saat 14 e kallar Mah:eme MUdilrtiigiine tndi etm.eleri Ummr;tn-'.
1

2 _ Unun taohmiin bedeli 29112 lin mllva.tk:rlt tem;natJ 2228 Uta SUlI kuru~tlJr. . l - l'emifliatlann i.lI1aledtn ikl saat ,Snee mu.bas~becilik vc:znCBm! yatTrr]Bi3J!i.~ zal'uddir. 4 - B:!iJIra ~aJsandlk:laTTAli ratmlm~~ ohm kminat makb'lll~1arli 'l;l'eya bank~ tJ!'mirllal: mekl:upb,rnuin. tekli[ mekrup.lars i;jne kOfLJ:!:l;!!,"
5~

19Jz(II:ndu;.

.

5-

~a"n!lmu

m~_ su.re~m kanlJn~~ m::j!I1n'C~ ~3ddtsi mucibince Inuhammen (iyatln yil ...~mdt be~l Ilusbehode blr bede! liDukabilinde komi'5lyondan ab-

!:J'el' ~u~ korni'!!yonda

gortitebi.1ecegi 1-lD24

giM ~alrtn,a..

nabdu·. (~8tl1)

M.eteol'loloji
1

Du blill8ustak:i S}3Jr'l::nameteti i teklil1er p'l!J£3iau; obrak fIl.3hem.e m9... ilUrHi~nde:I'IJ a1abi1i'!·]er. (H!l32) 1--3095

Enstitiisii Direktorliigiinden:
eksiltme ilfuu

Ankara eezaevi miidiirlii~nden:
Ankara Cen nlnln Idn!m~t Il,e Ba!j:akl!iJl'lmn oft.::mlmaal ..12S0Ilnlr ke ifnamesi mudbhll:e 14·1·935 ti!irihiodeo :itibar,en on a~u cUi'll mUddetle a~~k eksiltl'neye 'konbihuliLttUI'. fsttkH!t-dn YULde 7,5 teminaru DlIlIY'akkate ak~ul "eJ'a h-ank: l!I~k ubu i~e biflikte Vtvrnl ihale: 013111 30·1-935 tarihi.ne milaadif il:i!Jh gUnU saa~ 15 H' ;C.umhUl:ivet .Mtidd=i blmumi~i.gil:lde m.lite~ehki:1 ki>rmflYIUII8 Ill!: ijerralU alil,l<ima'k there Cehoelde Ce~a ev~ MU.dUI'~tifUIlC mtiraca;at.lr~ iJ~n olun'LIr. (l.jN!l4) 1-20~"

Pazarldda

I

. Me-te.ol'olojli enl!JtWJ'!;U Anhrar merkel! me~or'o]oH i'!ltaSJORIl i~1n eks!]t~ ."e lIIThrma kanunllDun 415mel maddesine ~ore pazat'h,k usuhylc but' tanc Anemog:raf pile"ul y.;tptIrJ:laca'lltlll'. B'lI plilonun blr k~!Hm mab:emesi enst"ttide mevc:uttuf. Pilonu1!l. numunesini 'iI''i! mev,cut ma~z~meyigHrmek: btiyel!!l~e her gUn KC!j:Eor n yo)ufida bU~IIJ1r1a'lil.Meteorolo,jl Enstiru'!ijnC' 'Ie pazarh~ilI ginllek istiyenh:1I' de 2tl-7·9JS C;Um:ULgtlnli a.aat ondl Ziralilt m~ku:bi uddesil'l,deo bU!lInal'i tobum Ifllab !staayoJ!Ju ~ina!lfnda topJan.IlE} t,g:mbyo:n.iI ba~ \,,~nfilll n~

I

(U'nJ

1-3138

TQRKiVI i" BANIC.~I

.:..

...;-:..
_ ~~~.~

.,

..
:__~

..

. ~.

.

.
.'

-~.....
_~ ,

. ,=."...
...... I _-._

.
.............__..t_

'/4..

._,

.,,. ...~:~~""'.~-.._~-

.~-,

.._.~ __

.. -.~ ~-:_.-..:.;:.

.
.._---'-----'_

m rmi Miidiil-liigDnd on:
1 - Na;;:lUi basma fabrikaSl iltisak demir yotu toprak tCls.viyesi smai imalat1~ halast tedarik ve do~enmesi ve poz: i'§~ vahidi fiat esasite eksUtmeye ~kanlmt~trr. Tahmin edilen bed.e·1i 28.588.25 liradu. 2' - Bu i§e aut evrak §unlardu-:a - Ek!iiltme §artnamesi b - Mukavele projesi c .. Fencl §artnamelel' d .. H ususi ~artnam.eler e • Metraj vahidi fiat ve e$if hul:asasl F • Projeler tsteldHer bu evraki 1,45 lira la edel mukabilinde SUimer-Bal'lk Anka~a §llIibesindell ve tzrnir yer); mallar pazarmdan tedarik edebilirler, Faela tafsUat An· karada Sumel" Bank tn~aat servismden almabilir. 3 - Eksiltme 7.8.1935 ar§:Imba giinii saat 17 de Ankarada Ziraat Ball aSJ: binasmda Smner Bank Umum] Mudiirliigundeki komisyonda yapdacaktu. 4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle vaptlac,aktrr. S -- Eksiltmeye O'irebilmek icin istekllnin 2145 Iira muvakkat teminat vermesi ve fenni ehliyetjni ispat etmesi laznndJr·. 6 - Teklif rnektuplan yuka da yaZlldlgl gti~ v~ saatten bir saat eveline kadar Siimer hank umumj mu dUl"lilgiine makbuz rnuka mode verilecektiT'. . Posta tle gonderilecek mektuplann ~hale Sa;Jtln· den nihayet bir s:aat eveline kad3:r gehni~ ve zarlrn kanuni kilde kapatdmJ~ olmas] laZLmdlf.

Siimer Ban

I

Devlet Dernirvollan ve Limanlari Umum Mildiirliigu ilanlarr

I

SAY1FA 7

Askeri Fabrikalar

Umum .Miidtirliigu

Satrn A'ma Kornisyonu
100 ADETstLYAL

ilanlart

tLAN Sene-11k bedeli muhammeni 3600 liTEI alan Demirycllan mecmuasuun bir sene miiddetle basnnr i§inin kapah zarfla eksiltmesi 6 agnstos 1935 si!3Illigiftnii saat 15,30 da An· kall"a,da ldare binasmda yapdac.aktIT. Bu i§c ginnek istiyenlerin (210) liralIk mU\lakkat t,e.~ m~nat ile kanunW1 tayin etti gi vesikalarr •. kaf!lunun 4- Di't'il maddesi mucibince i§i6 ginneie kanunt manileri bul'l.Ulma· dllgma dair beyanname ve teklif1er[ni aym gUIII saat nl4.30 a kad r komiayen re;slig1ne vermcleri ~azlmd.If. _. . Bu ise ait sarmameler Ankaradiil malzeme dalresmd.en ahnabihr. "1833) 1=3087
I LAN bedeli 7u.OOO lira alan Eski.:i-chii atdyesi:nin kaled .. fell" tc::s-isatz 2.~9-193.!i pnsartesi ,glinii saar l~.:m Ela k8ipa1t aarf 1JlilUl:ile Ankanda Idare bi:ni:fSi"da ihale ediklt{'ld~r. Btl -i~11' gi~ek ist-iyenltT'in :5250 JirahN IDUVilkk;tt temi'll'latiJ,c. kanunun tayin ettii g'i vcsi.1ralan. kununun .. i.incU _ rnadde:s.~ iIIIll(.l bince Ise girme kanun] ,Il!,,::mileri billunmadrg,"~ flail:' be-Y~1I'lname t teltlH1e,.-in,1 aynt gun saut 14.30 kada r Cer dairr:si ~om~fl.yal1l UISligine ve ... cler] ]azlmcllr. Bu i . :tit ¥It'tnamel~r m 350 I.i:llru~ muk-a· bilind· An}l"ra ve Hayrlarpa!ia .... eeneler in- c sablma'ktadu, (175~) 1--3037 A.N
Muhammen

YATAK
1 rak komi

TaJ:nllin edUen bed eli (28CJO' li.ra olan Yl.I.karda miillc1an !it cin· si vazdr InI}lzcmc askeri fabri ka lar slItlll:nalrna komisY01Ulll'llcaJ 4 cy· Uil m935 tilrih~D!IIrJe I_;i<lT:ramba gri..inil l.aa1i: !5 de .a~l'k e:hilUml.l' He i'tJaJ.e edilecel4:tir. §.ilfiname parasrz I). .500 ~ 7(]O KlLO
4ilO.(i(](I 600 - 801)
t.

)'o·ndan verilir. 1'tlmllyakkar temimt 01211'1 (Ult) ):if .. ve 2190 M umarah kanunun 2 'It" 3. IJ\,}drl~lerindc: 10 vt~ liiaikh: r'le,,~iiJ GIJFl ,..~ saatte ~o· Hplerin
lIlIisvrm" mU~;Jcaatl;-.irJ {UJI))

• ---';l.l5J

KABAK
TAZEFASUL-V~ fi'ATLICAN

,.

400- 800 30D'-4QO 200 -lOO :200~3ao

.. "
Ii Of

no - soo
!Joe ,. 800

..
I"
II

lSPANAK SEMlz OTU T AZE BAKLA DOMATES l.J\HANA
PRASA

:r

ya:nII

Muhammen hedelleri ~re rnikdarlarr, eksiltrne tarihi gi.inu. saati ve muvakkat teminat rnikdarjart a!§aglda yaztlr ohm malzerne kapalr zarf usulii il e Ankarada ~dare binasrnda satm almacaktrr. En i§leff~ girmek istiyenterin 3~2Iglda yazrlr clan rnuvakkat teminan vermeleri ve kanu-

ITll kdan "'to Gin I malzerne asked fabr ikalar umurn rnlrdil r]=j'~ ..~t In • lm 10:0m,isyot'1l.ln!;a 6 agmlos lUS tarih] nd _. per -~rnhe gumi d!4 de aCCfke'k Htme :ile ihale rdller..elctir. !j3rtn~m~ r.-ITa~l7. olara\( komi yondan yuili:r. TaHplerin rIlUvakkat t minat -rlan t22) Hra (86) kurus vI! 2490 numaealr kanunl..ln 2 ve 3 n",4,ddtrilld Iti vesai le nrnezknr ..:tiM ~.e ..aatte komisyona muracaatlar. .( l871) l-31Z'7

200 - 300 '1 YERELMASf BO - loa KARNIBAHItR Tahm.'n Itdih:n badel] (]05) lira ol ..n )l'ukilnila

1-3050

ettigi vesikalar ve i!fc girm gc manit kanunl bulunrnadrgma dair beyannarne Vie teklifler i]e eksiltrne giinii saat 14 e kadar kom'syoll rcisligine vcnneleri1i1zlm· (lTr. Bu i~]ere ait §artnameler Haydnpa~ada tcselliim ve ",c;vk miidijT1fjg~ndc Ankar:ada Mab~me daire!'l:inde JDa~.!1~HZ olarak dagltTlmakt~thr. (18]
Mabemenin ismi telmiihammen

nun

t ayin

Eksirtme

n

70 ADET MU~ TELtF KIlJTURDA C;EL/K 8 J LYA SIlO TAK:m:M V1DA PAFTASI 4501 ,][,A KIM ERKEK Ta11min edilen Ixdcli {(960) lin elan ~uka. da nukdarr y~ cinst yazdi m~hem asker; Fabrik.11ar m _m mUdtlrLjJgu saunatma knmi::; .. ycmUTlC 7 a~llstos 935 tar ih irrrle ~ar am 0lI ~tini.i saar 11 de .. ~lk ~ksiJt~ He illa1e c:diJ,tl;;~kli. $ar n me p ~IIZ CllaFl\t ko i yOI'lI d:~m verilir. Taliplerin mUllak'kat crninat oh!.n (72) 1~1" Ire l49(} numOlrah kanunun 2 !,Ie 3. maddelerindeki vr~aikJe m~rltLir KUI1 Vt; a· aUa 11:omisvona m~iI;)"aa'lhJl'l. (828) 1-30Rn 1000 TON MAZOT
Tahmin edilen b!:deh 00.(00) lira olan yuk .. n.lH mi kthH [ \It to: I n:!llt yazlh malzemt' a.,keri fabrik:!l umum FII1~ldiir1linil satmaJma ko· mi.:s.yonun.c:a Ii agll'!!ito!l 935 tar:ihinc1ie s~h giiniJ sur 15 de kilpall zarf .. la ihaJ djle~ekt". ~iJrtnilme (3) ~iriJ (SOl kuru !1'ltlkabil inde komisyondan "'·erilir. Tali.p1crin I'iluvakkat remina.t ol:l.rl ( 150) liraYJ bay] tl"ldif mekt'lllplamn mezkUr unde Sliat ,., de kad komi9)'on~ verrucJeri ve kendile:rii"lin de U 90) nl.l.lnotrah anunun 2 'lit 3. m'J(lId.~lrrind~~d .... e.iai'kle rnet'kQr ~lin ve saatta komi von~ milr.u~a·

tarih

MU\lakkaJt

An -a ·0 Sal·ba- hfu dan:
!I ..

\Ie mikdarJ
2{)OOOO add
lJ dt11l sahah 1-31162

bellel;

gun

Vf,

sat'
t

tem1nat1
12,00 lira

'all'

15000 Ura

SLI darhgJ dolaYlsi.lc 27.i.193:5 den soma fi ya lca.d.aT ~ebirdi! s.ular kuilece tiro (1909)
I ft ~

gec:r]en

graf makinesi bandr 52 adet kasa J]44{I lira
Bir adet malzeme 8500 lira

5 ue 2D.8.9~5 sah saat U de
&a3t

19.8.935 pa 7artesi

858 lira
6317.50 !~ra

~
~

']}.i MiAdafaa

Vekaleti Satm Alma
I Lit N

3,9.93~ sah

~

Komisyoo1J ilanlan

tetriibe dhaZl i.e bir ade"t arat ·~a.ylnl ,[.ibiazl TLAN
tan

.saat IS de
~_.",;3057

adan, U82l)

1-30

1

Y PI; M. M. 18akanlIC! Dairc:Md. 16gfi Erab i~in afjr ekiSillt~ me ile it kogu§ yaptm],aca'L.-nr. ~i.f, proje ve ~rt1'llamesi bede] .. 11 oJarak in~aat §,ub!l!isinden ahuiu:aktrr. Kelif b~de:l; J999 lira 46 kuru,tur. lhares1: 2.131.1935 cu.ma gtinil sa.a:t on bird~di:r. Jlk lerni nau 199 lira '96 kuru tIl.r. E~bilt:m.eye girecekler 2490 ayrh kanuurn 2 If'!! 3. l'IIa.ddeln;lld~ iaitt'nen 1H:lgderi He birliku:: ihale , ...atin· Ir M.M. Bakanhgll Mtmal omi5p-4>Yhll'la grlec ktir. (1171)
a

ilk iki eksiltrnesi Eeshedilen muhamrnen bedeH He mikasagrda yazdI elbise, palto v'e serpW5]an 12.B..Hl'35 pea .. zartes~ giini.i saat IS.30 da pazarhkla Ankarada iriar'f:bina-

smda satm almacakhr-. Bu i~e girmek istiyenlerin 449S.12 lirahk muvalt'kat teminat vermeh~ri ve kanunun tayin ettigi
vesika.lar lie i~e ginne:ge m~lI'lii k:::m'lilnlblillunmad~gma dair beyanname1erle aym gUn tayin edilen sa;:lue ma1.7.em~ dairesi komiS}'Ol1!lunda haztr bulunmaEan Jazrmdrr. iBu i~e ait §artnamele:r 325, kuru;; mukabil il'1~ e H'a yd!3rpa§a. Aflkara merkez ve tzmir vezndertm1e satdma'lktadT[' Takriben (4709) tatum 'Ie parc;a lacivert se-rj. lacivert ~ayak. ve gri §ayak elbise: siyah kastor, gri ~ayak palte; lacivert !;uha. krrrrll ~uha, lacl\.'en ~ayak ve grl !iayak

MUTEAHHAD NAM VE HESABINJ.\ 1 TON GRAFIT Tabmi Ii!. edilcn b~deH UClO) UTa olan yuk,a.rda mi Irda.rl Vi;: dna~ yalJiI mauc:me lIIl>kcd fabl"iika~ar Ull"Ium rnil,di1rl~gi.l !!<lUll idmB 110misyonun.:a 9 ~yiHl.] 1935 taril1:int.if' paz.lur~; gilnu ~aat 14 de pazarhJ.£ ;h le edUi!'crkti·r. §ut!l1ame PU,;UIl! oluak: Ir:omisyon an V'erili6. Ta[i lcrin ml.l.va~kat ttminat olan (37) lira (!jO) 11:urut \I'~ 2490 numlaf'alr ~anunl.!ll'l Z !Ie J m:addc:lcdndeld v~SAljlde mezkfiI un v au.~ komisyol'l:a milrac.aatlar~. (170) 1-312B lStDO KILO SAUE. Y AOt Tahmin 'l!d~l~fII ~edeli1 (900) Uh·a o[an ,1Iirarcia. I:l'ukdan vc cin~. ya:uh malzerrre lIskcri fabrikaLar I.unum mUdur'll;Jgu U1:rn aIm ••• mi"\·ollu~J,I.:a 8 agust!liill ~l5 tnihinde IP!!r!joe:rnbegilRiJ 53at: 15 de- ~'!i:.lIr ek:.Htme ~Ie ih ..ie ed~]e:t.f'kti'.I!'. ~<1Ir-tname PilJ'UJ.l o],arilk k.ru::n]!J'OI. dan verilir. Taliph:rin Ii'luvak'b.rat ttm5i1'l1a~ o,tm (6'1)' ]iTa (SO) lrurn, vi! 249D numara.lr kanQnun 2 ve 3, m{lddelerim:leki Vl's ... ik!e mezkilr gilin '!,Ie uu' komiavuna. mi.i a{: tJarl. I( '873) 1-312.'i W,ODO Kilo LO,OO[) " Ar-pa KURU OT SAMAN bedeli (1200)

1........29!l1

erat i~ 9000 kilo :tade yagl ilk inan~ ak.esi 434 lira ibale-si 1. ,8.. 935 pel"fembe giinii aat 15 teo 25,200 kilo piIavbk pjrin~ 'nan" 3k~esi 378 lira ihalesi I. 8. 935 'peC§embe giinii saat (9) cia a~ eksiltme ile VI::
Midyattaki 29,6 bin kilo ekmekllik tm inan~ ak~esi 1998 lira ihale:d J. B. 935 cumartesi saat (9) da kapab zuna eksiltmege

B1LIT

§apka,

1845

Diyarbekirde Kor. Siirtte Tli· komisyonlannda. alma· bilir. Eksiltmeye girecekler yukarda }Tanb ihale gUn]erinde inan!tak~eleriyle bidikte Midyat'ta satmalma komis 'om.mda bulunmalan. (1143) I -2947

konulmu§tur.

men ve M;dyatta As. Satmalma

~artnameler

t

Muhammen 64914.3,5 1-3155
LAN

beC'leli Lira

9.100[1 ., Tilhmin edil~n ~ir'il Q]an yukarda mU:daT) ViC em! yazlh malz@me ilyrr ayl'! 8:s.kcrii l.abdk.alaf 1LIoIn'l:llilo mil.durlUg,il AtlD alma 1c-omi5yon1.1nca II agu'5Ito! 9.35 tarilli:mde per~embe gUnll Ib'

Lti1,eb~gaz

gamizonu

BtLtT i~in 4fi,3f10 kilo sadeyagJ kapah

zarila eksiltmeye kOJlU1m u§t1lr. lhal'eai 30 temmuz 935 saIl giinii,saat Ui:l20 dedif'. Bir kilosuna b.l'i:·h~neder 75 ku~ ~u~tur. _Uk i.nan~ parasl 2605 liTadlf. Sartnam.e:sin~ a~mal'l: ~st:l?enler her gUn ve eksiltmeye gile:celder ilk inan!1 ak.,. ~esl makbuz ve-ya m.ektu.b~arjyle kanunun 2' ve :3 until mad~elerinde yazdI vesikalarla birlikte teklif mcktubla .. nru lhale saa.tinden bir saat eve. Liileburgazda As. Sa. tInatma Ko·muiyonuna vermeleri. (11M) I - 2948
StLIT
zarUa IIkl'.liltm!!l'iI!:

] .~oo..ooo

Erzurum

garniznnu i~jn kilo ~am oduElu kapah

Muhammel'l befJeli Be roik 1a11a,.. 3§aglda Y3lzll1 maizeme 26.8.1935 paz.artesi gunii aat 15,30 da kapab 2arf usulii lie Ankall"a"da idare binasmda ahn ahnac:aktrr. Bu i:§e girm,ek istiyenh:rin (430 . .50)' lirahk muv3k:k~f. teminat vermc'" leri ve kanun'l.1n tayin ettig-i ve.5ika1311" \Ie i~e girTnege ma .. nH kanuni bull'lnmad]g-rn.a dair heyanname Vi!! tekUfler ile ayru gUn saat 14.3'0 a kada.r komisyon reisligine venneleri liznndlr. Bu l~e .. it ~aTtnamelcr Hayad.a.rpa$ada t,eseUilm ve sevk Miidurlugunde Ankarada malzeme d:!llresinde parast.Z olarak daglUlmaktad1r. (188S) S8 kaJem mlllhteHfiilcms ,cam. Sli tesviye §i~esi Muhamme nbedeli ve ayna 574Q Lira 1-.J~53

14 d~ a!&lk rks.~I'l:me iJe ilha]e ,rdilccc'ktir. iiartnilDllJC p8J.1ll~ olar,liIIl( kom:isycnda.n verili .. Tali~~u:il'l I!nl1vd:kat tem.inat clan (!ID J lir VI: 2490 nUfaar.dl kanun'l1ll :z "I:: 3. lOOd.del'erindeki vt'SOIikJt mukilll' gUTI '\I'f' aaUe k:omisyonn. milral:aal:~;l:rJ. (Ul''2) I...,_Jl12ti
~oOO KJLO FERRO KRO 21:10KILO FERRO MANGAN

200 KILO MANGAN 1ETAL 650 KILO .E K PAKETE Tah:mirt ~dilen brdel:i (USa) ]ira 'D~.1nyuka'l'da. m1lH.lau VI: ~1Jlro s~ yazl1z :mah:eme ~,.keJ"i fabrilr,darumum mi.LdUI'I,i.i.~ij satm alma komisyom.mca n eylliU ~9JiS tuihinde lIilI1"§.lmha gun!.! snat 1"1Ge :a~lk cksilnm Ue i~al~ edilecektiir. §.1i:rtname par.l9J:z o1arillkkQmiIYGlDdan vuilir. T.1Hplerin muvakkat tc:minat ohm (W3) lilfa He) ku.rd; Vi: 2490 numaralt hnU1'11ln 2: vr 3 maddelerind~k:i v aikle- mezk~r gUn v~ saatte komjllyona mtira·eaatlarJ. U90·n r--3t6~

-d I•,DID a _V a liligi n- en:
Hf milularda §~ gOzU.lgi.i.

kOl"ll.dm~ 11111", Iha](';si 9·8·935 cuma _gUnti s.a.at HJ ~ildTr_ f1k inan~ para.sl 1500

lirad'Ji'. §artnamesini almak lSlicnler her gun vc: cbilt!'l1e'yc girete ler titaret vesikaSl Yc' .il inane; paraSJ ma.kbuz v~y.a D1edrtupl .. riyle bi.rlikte tcklif m~ktup. !aru'l! ibah.· ~aal[;mdan bi, aaat
Er~un.[mda KOr. sMm alma komisyonun.:l vl.:["rn~I~I"'L (IS98)
Cvve]

HusuBi Ders tmt;ha-nlara
POSta 2AYI

ve Terciime.
HaZTlI"lama. 131 Ankara.
NUMARASI
Ircayboldu

Kii1tfu" Bal(an 11g]1 dan:
16!0 lira mubammen
liatm alnnataktn.

Vi ~5.)'et ",argaSI 1';:ln 216S lira k~ymdiiind~ H k .. l'1;i'il n:HlbtaKOI.zm2l, EI ..ambasl, IEhllrami.n, Makup, y.n!J..1 Kurek. Tall' 1(1 ad~t maht'llti. B .u.det Id:i~eH ~adrr II! Ik t'k~ i1tRil lur1!l~

bll!'dcni 6MO , it,re benzin

a~Lk

eksihme

Ue

Kutusu
ARABA

487, 45~, 489] 4g(), 491 num.a. ra~1 ;11 aba piJailrnlan hiikm·u y,oktl.lll".
i

31.7.J93:5 sar§amb gfinu sa.at 1'1 d~ Ank T ella Kulti.ir EksiUm.e komisyonunda yapJlaca*ula. i.stekWeriin ~arl:nall''':y;' gormek ifin h~rgtil'!l Ge:rl!~ Dilrll!ktorli..igiin~ lie ekl!iHtm.eye glrmek i!lj;ln dE' artnilmede yUill UJi [ir-.i) mlllv"klun tcminatl mer~ I:ce~ veznes.ine yahraraik 31acaklan millr'buz veya kan~Ulen m\l'kayyet teminat mlt'ktub'll ham; len komi5yQrta mi:l'l'fI~ilat~an. (111.99) 1-3 l63 Ek!liltme

Bakanhgl

2 - Bunlarl'l1 !f'v":iifl Manisa .. ~ar,;I Ba~miIh~ndi5U~indel'1l itTe. nileliiJir. 3 - EksilLmr agu.5tosun 2 inei c;urn.. lipii sa,H'i:: on birdie viMy'c:t daimii eTldimrninde yap~liI'cakhr, 4 ..... MLlva'kl«l'tt tem:inU mikdan J 5.3 lilradH.

tiyl,e s-alll'1 ahnacakUr.

:5 -

Eksllt:mey,~

~llmeninde!

bu]unrn.illa.n

girDlek: istiyenlerin m'Uayytn i1[11n01. nll.ll'l',(1716)

,,"a\l:in daimi eni--31H

B ,. ~HIII
~
i

m-Jl~9
Willi,
111111 111111 1111111 11111 11111 11111 III. 11111

I
!
1=._

i
f!;

arl)'OI"
§

Hacr Murad mabaJJe&iT'lde No: t'vde marangoz Muerafil

AIll,al~aC. l\!liiddei Umumiliginden:
Ank!lra Barosunda. kayJth 3vu.kat1arda'l'1l olup IJIUvelrld1i.n.:in ,ala .. cag~Dl: tabsU ede:rek hndi: ine vemJiyen ljere£ ag. Ziy am illi aJ avuknthktan m~ne(U1D'\ie9i:r!le Clair Bara inziba:t mecli:9inin 20;!il glinHI karan AnkalfHl agu eel mabkemesinin S~6-915 gU!!'l ve !J 5 lIIayrh karariyle tasdiik edilm.i,tilr .. tU~igi ohmlaru b.ilin:mek i.iZII;!II'> ibn ohlnuT. (l8S2) 1-3150

A ImaJlCil , fr.m&r~C'il ve tUrky1 eyi li:Dilcnb~r tcnebj M t. muel illilr:l~r nezdinde :i~ ara .. D'laktadl'f. (:lI'J.c.'lcIk; balumJ \1'(: ('11

Kirabk ev
hir. da.kale ,ohk 4 ,ev. do," <ala banJo. ka.. Larj:f.e'r. 1449' tel fena millracaat. !-.3JSS Yew numa:ra1.

Jandal"ma Genel OmlJtanb~ U.I-··" Anka aSa n Alma, ., omlsyonun_-dan:
l

----........

i~Jerjll1L eyi yoap.a'!". $<!nhini agrenmek i'stiyel1kr Matba::lmrz Han me.murn B. CiaJibe miill".a.t::nl ede'l:;rilirlcr. l-3161
Uf!'1II11 Ilnr;o!llll'lIlIlI!llln, ifill III I

LalloraluvarlarMiidiirliigtinden:
MCJ:lk.ez Scrom Mij~5Sesesi iI;:in a-;rk eksi~tme o[an 36 II: !em Eczaym K'imye: ...iycnin mtinabsa!u
uZaUlIiU!hr.

KiRALIKEV
Yeni!}'eh'rd~ melrtt-hi Jon
1!I'U.1Z[I

n.reriyJe allnacak Oil. gUn m£h3ldetle

SatIhk Arsa
VCnI!jOc:hirdr kaJ".. ohl Mkagilld'il rni.iraca.at.: Haridyed tal'l IUl'l. kava,s Osman
131fiO

1i.mar bir aync.a

KemaJ

yamnda
ViC

a.lan dorr
ilk i ada bi r mll:_llrlU~Il"

!!Ida l!)ah!i~

ii konfor.

11an

mllral:aat.

]-:]1]9

Ml.lhammen b-edcll 15JJ lira 50 kuru tut. llartnamesini Silmak {stiy n!er La'Doratuv.a:rlar Mi.idilr]iilgiine ve eksi]tnl.l!Yc ,girccek olano la.u!' da 11 i5 H:ralrk: ban! il ~~il'Hl! me:ktubl,l vera bu milldar p.aranm hazu'\cye ya'tlrddLgm:l dalr kOIi'll1',yona m 'kbuz: ib:raz edUmelidir, Istaldih:If~1l .5-1-935 taribine mU!iadif 1Pa:z~rte:!iii gUl'li1 Baal '£Illbe'ldc Z:iraat VeldEdi Mu.h.aliebt Mfidiii'r1l..igund .., l'(IF~anac.ak '1:)]3.11 kOItJ&Si,cma mU.acni3'1:]om, ([8-96) 1--3151

1 - A.nkara Jandann.a 'lie poli . mektebind.e yapunlac.ak: 0181"elektrik tesisatll 27-7-19135lcuroa.rt,es! gijnii saat (0) d,a kapah .zad' usuliy'le eksntmeye kona.caktIr. 2: - Y.irmi bin lirahk: elektrik te:sis2It] i§~er~ni ba:!jarfflJ§ ohm isteldih:re:· I3rtname ve Ui§ikle'ri (2SS) kuns kar~bgmdia komisyondan \loril;r. 3 - Ke~U bedeH (.50494), em bin dart yab: doksnrn dm-.t lira (94) doksan dort kuru ~ Ilk teminatT. (3174) lin (57) klWU:jtlill". 4 .- Eksiltmeye gir,e.celd.erin kanun ve !3'ar'tnamede ya. zdl beige ve t,eminath teklif mektup]anrn ustem'u~ sa3tm· dan bir saat tvveline k.adar J andarrua gen,!!'l kOl11l1Jta· II 11I1~ dakomisyorn:mmu.z8i vfil!n1li§ (dm,alan. (,16,29), !-2BSl ,

--

-

..

. -_... ~L""'"
c

;,.-......~

.. ~

~

--t

. _ ':

='

.

.'""
,~_

-·1/,11!.;

. .j

./..... -~
4,'

.~,

~

__

.I.:L ..-:~

_:._

_.. _ ~.._ __

-. -'

_r

.'

_

:. ...

.. .;~
_;

'.......

.r
._

,AYIFA8

BUTUN DUNy
ENE ENE YA~

p
S HUNW

ZEIT!"

IUR
MAItKADIK

KAR

Hiikfunetin ve dart milli Bankanm 1 rnilvon lira He sermaycsine istirak ettig'i

Dikkat
Ankara .lIIl!:entan·

· e'd.iBIZ
K.AR
zeytin

ib'lll.mdujumuz

yaila:rrnm

bot

tenekele.rioe

Turk Ticaret Bankasi'na
YATIRINIZ ..
.Vadeli mevduatsmzm

ADAPA'ZARI

mahiyeti

§iipheli

,.il... do~dW'ula :rllk

l!lbld.11 hahet" B~.IInm,,'t.l' ..

Aldan,maglnlz/
YaglanDfU

,-&

dbgruca

Kooperatiften
ve

...mn~ Y·l!hut I

KAR

marka.h

f•• :;----J aJZIDI I

~ail81'11 piyYD.dan ,.lukeD lenekelel'inin yarnall

I.ekral' lehimJeDtmi,

~ok ,dikkat ediniz
Ankara Mekt~b e -satmalma Komisyonu
Beher
J[o:p Lm

Her ay ba'ilnda
1
~_a_l_a_ca_.k-~8-.-ID ••-z.---------.

Reisl:iginden
lO/Bf9J5

Ku-w e·ti

c:tl

6,7.900

k~lOll!I.!. Tllt3JlI"~ Lira KlII kut"q 21423 51
11)......61)

~Ik t.em.iAah Li.ra! K.u.

IZID, S• •
Bankanm biitiin '§ubele rinde "Faizleri her ,ay basmda k uponla ddenen hesab., acrlmrst rr, Merkez' §ubesi, Ankara
I§I

Ssgu- en
l'r

Dana

e-u

l2.5'O1)
8.100

l$-Z5

7S00

!-04:S

KoylUD. bOhr-elf

IUOO
HZ5

32-25
4-O----3{11

z1S2
330

264l 15

.. ..
o.

HI

.. .,
"
·r

yap

SOD

49---lD
2j......12

200

••

.,

KOYI,IJl. karl! Ko,LllIl.

Sr!« qk:~csi
1toJl'W1

ci:.geri

be.,-m:

'"

2J~SOA. ~_O(l A, lZOO A. 1000.

SJO

50-30
15-11'
2O-'Ut 15

ISO
~8D 10 Sill

200
1'5

" ,.
111/8/935
O.

" .,
lO.S tI),S

klar caddesi, Mu,amelatTelefon:

2316

Kill I1dimli 3!lO ~aru lizilm gctir4eksi:-2 1~51l t;1lDl I.tlk 318 eel'lz iii 13g(J1 Fm(h'ki.~ ''liS Kuru kava I Uti Kuru. erik: 1346 KUfu lncir 1860 Bwm ~~i 114
A.rpa b.riye

B orULIle

SDO

til'Ji
4tO

114
18QI .311

UHJ
50 6D

lO/!5j9lS
11.,

~.'iO
512 1035.s"..

80
6t

..

..

H7.60
'144

um
30

41'

,.
" ,.
10/8/935

,. .. ... , ..
I'

Doktor

Ali Maruf
MUTEHASSISI

over

~J4

DER(, FIREMeU VE !B:ELSOCUKLUGU HASTALIKl..A RJ Tabakhmc eaddesi ba~1fidla .A.~ hnlq s-oka!k:No. 17. Has.talaTlnr
hergUJn , 9-1.3,
VI!!

Tel ~riye

'nOll
4950

Ma.kama No 2
Irmik: iDee

135

30
30 lO, U

Ua obtre ebtn K.us, ku
Pil',in~uau Nip,sta V~ityl:i (pa1«t}1
T I.Ivldet ih:'igtd~

l.zIO '900
10.50

.liDllI !lOItsol 1485 366 UBS
,us!

11),,5

14~
603

JI 30

.,

"

I' ..

15-2D<ye kadar

Itto
!ijKI ! Ui5 A.

SO U
,

10112'.60 • ll.SIlI n ~·@'.SO HJO 291.25 32.25 95.20

..

kabul eder

' ...
1-,

"

YaZI ve tercume
YazI 'VEl. ·tel'cnme ~ilerin;:fl, dogrtl ve ~abuk yaptIl"-rnak Ls;tiYOIL'!l!amz Anafartalar eaddeainde ZincirJi eami .karsrsmds I~ biirosuna veri .. 11117.. Tetefon: 2DJ'1

'Silpuige
~ah

~.yit
Ndt

8UpurgC!

(pameli)
(kuru
S-Ill

:US A. 112P. 282
HI 71 66,5 .15 no.
l'IIlI,

2'0 .2:5 15

85 sO
10 30 3D 14·.4.5

rtim kahn PaI'aftn Re~U!«, BaiDliumu To! i!:«I"U

normal )6BO It.. 3.

204
HI 4<1A-O

.. .. ..
II

u

•• ••
" "

2Um

53.20 17.5;"

lfi.~

,

•• ••
••
"I

Satdlk arsalar
Y'eni~ehi'[ ve S.Ehhiye vek~.metL yanmda, Mtmar I£e. mat rnekt.ebi, Bomonti civannda ana a1mak istiyenJerin Anafartalar caddesinde t§ bUr,osuna bas vunnalara, Telefon 2031 1-3003
[mtiY1i2 'SaMibi
\It'

KUlfU/

..
Of

O'

Kf.0'1
Tw: raht, Fi1it (fayda 1/2 K.. G.

186

III 50l K. 5000 ]51l~ 20r;lO 100,6
Ui.6(l{J

~t. tl
:to
5CJ 5

18.60 93.3.1.1

as.en
25flOlJi .I.22.SDJ 40.01!) l060.00 li2S.0ct, 960.00 1150.001 1100.00 361).01) 240.00

m/8/9n ,.
"

1l

,. ,

..
11

Yii

Arpa
S&IlIlM Kuru at Kepe'k
DOIDiltel

1,5

1O/EI/9U

Ziraat enstitiisii satmalma komisyonundan:

TiD:e bamya polmahk biber S.·vd bi.bel' Pathcan
~eftilimi Tau 'ii~ne.

:UO~
431]fJ

~O

"

5

1 e (tOOl

..

.,

••
"

..

B<l)lTlu

as

lO/!I/,!lJS

II
I.

harrjr l F~lih Rlflu ATAY U'mumi: nl!:~rLyau ldare ediel'll l'a.u I~lcri MUcU~rl.l NaB~hl

800

UOOO 1201)

20 20 19

'1'

••

BAVDAR
",afti'm

Yi.iksek ErJsti.1:i.i ta]¢he[~r-i ~~in mrvcut nijmuntlume gOi'e yapl!.ac<lk ::U ~at~izmlt 'Ie 2':) pantalnn aljlk eksil'l'!meyekonulmu~tllr. §aE"tn~!!Iini <I1nna.kwe nii.WMledl1i co.r-mek i.slI:iyenlerill yukuk . Enstitii Idlarll: Mlidiirliigi.ine v-e EksiU;:l'II-tye i,tirak edeceklerln .Il2-8·935 ~aribinde IHllziiI-rtesi gUnU bjz.a.[nnllld.a C'i::islterH~n saarlarda ~ 7,5 tflminBlt1ari.yle hi:l!'Hkil:e Yukeoek Zira..at EnstitiililU RektClr11lk

"
'0

UiOO
1Ii1]an yazlh

100
U

..

..
I. h

Ultl.l
FII•

clJddui civlrl'nda Ihslmf'\'ill'ri. b sllmr".

bina.srnda Idare ve !hale komi YOD'IIIIm:imiiracaatian. Ta.hmin edileo bedeli, beberi Yd:o.n
CiZ'JM 2S;i£t Pant.'l mom. 2S -15 37.5,

(18iZ) Saat U de Sa.at Ui da
1-3156

'r

rzs

1-

\'u.ka.rd.a

IflBftHfiai pOlli"ti parti

kapah

y,yecek Y·I!: salir'e ek:silt me ifartDll~!loLne gore komiS,YOfiUDiI.u.za b.gh 11 o~1JI1 udla miil'l~-1IiY.iI konumu,. we' ilk t.eminat: miktau yanlarrna j'azL~Im:tlt~r.

S-"O
-

-

;a - Ek:siltnll.e A.n.b.ra M!lilIrif Mi.1dtirhigu odass na toplan.acak beUi gUn ve &aElderde yapd2lc.aktu:. J ~ EhHtmeye g-ircc.ek1uin '935 fIb Ticaret eda S[ 'Ie 24'!!IO 'l<ay,h bru.mun Z. :3 madd.ele:r:ine gore eUe- I rinde bulum.ilin b~Jgtlel'le' th:aretbane nlUfiIfiil i~t ,gir 'i!celdeFrn. i~nl kamU,II,ui y . ~h J.anhu ]~jnde nQt'erlHckill alma vekilem<lIQelerile gifebi~ir[er,
Kapah satf eksiltmelednde istelfmerin yuk zarf mektupbnnda iSlenilen belg,eler VI!!: te-minat .. dl fin Ii:zerine tekliUerinin bangi i§oe ait oldugL1 lli o.bLak ben; gUll VC' l!Iaatlerden bit" saat evvel mak l;'brtJ:J-drr. lIelli glint we zaman]ard.an 9iO:n.:ra vl:dloecek
4< ~

T_dnad:tirrn l~ksHtrne s.aatluinden IUu.nma.sr li'e eirsiitme )!a'ftJl'Iamelerilrll
---

arda. a.d, yazdI kanun.a uygulli olmaik fure:roe kapah makbW:1!I vera banka mektUJpla.rrnz k.oymak stlretiyle nu ve :kanunl' i:kam.etgahlorr ya:uh 'Ii"e zarfb. muhUrhu ... mll1.bbiHnde komisyon b.a§kanllF;U'ii1 verilmni veya gondel!'i1~oetk teklif mekeuplau kabul edHmez. !fvve! Ankara m.ekteplcl:' nlU~lilll-'!1lbcc:iJi:gi vf:2'nc-sine yat~r]!mll bugiSrrn~'k UOEtre k:(lmiyon llaz,ganhgma mlil'raeaal:Jau Han ohumr.
(11882) l--Hll
---

, YENII

I

J
-

SINEMALAR
BU GUN Hu ~ECf

-

-

1

la:l'a.hnda.o

... u Font ._ Dolly H8"-1. u 'tems.ml editeD A'lma.ncll so:z:lii

AYSEI.
(B8t"k:l. Dam!n Kun) Cahide.
----

BOYLE BIR KIZ UNUTULlIIRMU
---

--

.

Oyna.ya.n 1ar : Ferihll. . TaU.'t - Ma.'fnllud

-----

Ankaranrn en temiz ve en iyi suyu alan (HA.YAT) suyu kaynagrnd.aki. bol akr§I, tesisatIndaki mii~emmeliyeti, dagrtIlI§Indaki nezafet ve intizanu ba1cmlarmdan her zaman iistiindiir. Ve iistiin tutmaga layrktlr. Onun i-;in. evinize, dairenize HAYATsuyu almakla sIhhatinizi kaza nnu§ OlurSWlUZ. Telefon: 1115 eman oteli .. 1 ..... ]11.0
.-

--.
.

----

-~.'

-

~~....._..,._...

-~-

.--.-.--..-

--

.

...

--

-

(,1'. ~ .) - 111nill 1;0(111 y Ore i"d(~ bir tJt(Jkflrh, hi,. tren 'l"'p~j"n~~ ,,,'ttlror,l,, f..,dummhn," ~'l'di.'ii i;lwrl • leI! , i yarfr'anmrl>:' .. ·.
1

I"r UI" 1.'ln /1, ~ n

ON AL T[NCI YIL, No~ 5028

Imrz'l andlnuzdll'

SBA(ANmIIZ ~
Rizeden Trahzona geldiler
T raLzDn 2S (A.A..) - Hopada.n hareket e:defl BB:,~bakan hunet ing~ nti Rize'ye t;du'l.lI'aK: ill" :zaman ~a ~ b I, fin ve 25, lemmuz ak§a.ml 1"rabzo !a
VlIlIR1II

B. Celil Baya
Moskova elektrik fabri a
8M

ve radvo rnerkezini gezdi

br.

t~ Ba'., amnuz
Istanhula giUi
t~ Ba.ka.m;mu:
'>0 _

B. $tikrii

Kay ..

Ii: amki eksprele

t,la.l1Ibulll

h;tir. BUipl dur It_a _ ylav ~ iiil' we .!; bakanhk i~eri gelenleri -- rl nll~br.
i';

Moskova, 26 (A,A.) Turk ,eko:nomik kurulu klil!§i,mdaB. Cdi. Bayar ohlui;lII haMe Nogu.msk'te· k; elektrik fabrikaslIun radyo me"L:ezini gezmi,tir. DUll! g~e agml' en,di.islri komjserl~g~, tur' kurullll ~~refin,e bir kabul toreni 'yapml) ve bunda. Tiirkiye biiyuk el~~sil B. Z,eka.i ,Apaydrn ile biilun kuml ve 'el~m'k 'Ied ge~enhfri. agmr endti&troi kOR1ise:r~, d~~ bakanh§l ile a,g~1:' endiistri ileri gelenleT~ hazlr bu lunmlll§lard~r . 23 lemmuzdil B- Celii Bay r beraberinde B. Zekii Apa dm, O. Krestinski oldu'gu tudde 8. Kalenin tarafmdan kabul edHmilt;r.
uz,un :sjjrmij~ ti.ill'. Turk Ekonom.i Babnl ile bu~ yullc el~i:si ,81.,)'111 gundle B. Voro,iloF ta.rafrndao da kabul edlilerek u:zun uzad,ya gorii~n1ti!jlerdir. 23 temmuz ale a.m, Tiirldye el~iliiinde biT Dlen ve'r;.mi~ ve !onra bill' kabul to,reni yaplhnl~ttr'. BunGoru:§me, o1duk~a

Ita ya -zla,ma heztr 01

ULUSLAR SOSYETESI

KONSEVi

31 TEMMUZDA TOPLANIYOR
I "

0_

r

Italva Uluslar sosyetesinden ayrrl adan venleri umutsue -- Amerika /bu i§

(-5~

iir: kalrnak

istiyor -"italyan ~e ... bildirdi

cak komia)"oD ilen elsDleri n ve enalt'orSerden B. o lIlye , laz.e ~ecillere demi tir ki; u_ Bi1:'letik Amell"ikam __ hedefi her t,i.idil sa:vqul dl,ILRd.. kalmak oWma~E!:ln""

Konsev 31 temmuzda toplanacak
bi!l., ...1Iu1a'[
'Pari I" 26 (A.A.) mtydeii

OIl b
kOD'

A'

Bahkesir-v
f

i tanbulda dep -em

31 temlDlIlzda.
dirnJ!l!!ktell:li;r.

eyinin Itoplanacai'mr hi. -

Ankara 26 (A.A.) Tan Bakanbgl meteoroloji ens,tiltiisuDden i Bu n.bah at: 4,25 de B hkesir'in 25 kifomeb'e ku . :n,yulda 'Keb u~·tl. iIIesaa.~ 4.55 di@ lslaubul'da 10 IIIniJ@' de'V'CkIP eden
tepremler yoklur. dlllyulmu tur. Zall'ar

Cene\Fre~ 26 (A.A.) ao yeteli kon ..eyinin

~

Ulu ..lar'
lopla .. :51

hakkmda

'i inllkJarID bu (Sonu 2_ ci say,{ada)

bah

da agn" enldiis~ri komiseri D, Ko sengohz Krestinski i~e dl ve agn.' endi.istri ve dlj! tedm 'komiserllk I,eri ileri gelenle1"t hazllf' bulul1lmu~lard rr.

.Roma,26 (A.A.' -- Giornale d'~talJa ilalyalll - habe§ a.nlll~lna.z. h~InJ u.lusl r o.syetesine gotiill"mek i'f;in yaptt:makta olan ha.l'ekelin ve bu anla.§maz.bk~a. Japonya. mn dururnu da.n bahsedel'ek di '

yo:r ki: « Devletler~ Ibu mele~eyj Q]Us lall' sDsyete.sinin yal',u;Jtglna. Sli!In madan once Japanya Ma.n~U'li'jyiJ

ele ce~irirken mahdl'll'lar.

fie' i~in bu

lO!!lyete -

APIL
. 'Celilll\.:3" .. a 1ud1rllk
i1

nin seyif\d kamml 01 uglllnu a.nla.tJaponya'ya geli ce, kom,usu. nun topnklar.na. salc!hra.n b'l.l pn:rule'ketin ilalfAn - hll:be~,aDla§ .. m- '1lgJl1da l'i.ize ad. a 10 IOyle. nuye akkl yok ~ .a.ponyanllli her 'De §ekilde elurs ' olsun bu iJe kan;;masl yalnmz halYB.'ya lear-II bir dii,manhk hareketi alma i.le kalm.az fakd aym z m, nda J •. ponya'nm ekon,om~k Vii! yantil!l."'~upal hedefle,de Afl"~kil. u'lusilH'lIDm lopr,akiarnll elf: ge~irmek i'iin besledigi yeni emperyaJist diu,iifllce -

y edin ~ ar
01
mu Iklii a Imde,
$arlr demiryoll n

10111

al

ye

a ~a ".m alIa
d.lm edecagini, devleltinola.n

.26 (A.A.) - B ymchrIrk Baka I B. Ui Cetinkaya dun de tiirFii baym,' ",II i lerini i celelzmir,

haUmm

mi .tir. Yanmdn

bufunanlarl_
Jl1lvalUlU

hal-

kapllIIElr bata,kbglll'nn kumtulmall.

'Ka.r~lyaka '-;OClJi . gular kur'u.mlannr"

rillde,k5.

ve Saya:mgm yerle -

iJelmesinin de yaklli1da ahnma5~nm ihlimal ii];inde bulun~ dugunu siiyle.mi, ve dJtmi.,ti'r ki: (~- Sinna kadar gideceglz. Hatlarlmlz on bin kilometre 0 [unc.a ana. hatlar bitmi~ olae

MoskoiVa,26 (A.A.) _ Yedinci a.t mlu a] komunizm kurultaYI din slI.at 7 de i§'fi .seodikasl yur c1unun siitunlilr suJoD!!lnda afllml§. ~ III', K!HU h.a.y da 69 D1'emlekelLl'I ..!,.

yeni yapdBI'IIl. pa:ollynl
III

gez-

Ie: '"

lerln biT belges,i olur.

mi:t. telefon _o5yete~inde

birr $l!iat
~I.-

tlr.

kadar ,~b

,til'.

Bugiin Aydm 'h ttml tef it,.:

Jzmir uraYI m&e ha,va.gazJI sOlyetesi aLl'a. Inda sa.tln alma i;:ini AnkarAY,,- donu§,iiode . celeY£l'ek sonlll~landfr caglDli, h;mir OlOm tik lelefo u • nun modern oldugunu, hukiimetin be, Yll sour. bu emstaU yos

kecilklarau. B. Ali f;etillkaya taklla.uDIl d.iYe'vinde

basin

'DrUIn~

~stan.ul tram'Vay sosye~e i i§i. n~ bill' dereceye kadar duzelUik. Kapilt.dini bir m.ilyon 401]1 bin li 'I'llya k.adar indirdik. Sonradan b"ZI yen; hatlar ;I,;in ka.pital ge .. tireceklerini so.)' ediler. Bir wrk liras1nl 26 i-vi!;re frangl a.y,arak kapitali on m~lyon liraya. ~lk rdl-

AmerikanJ:D hedefi
Va.§ington.26 (A,A.) - Silih: rneselesi hakkmda cerl!;in yapa.-

Japonya 1<'3.-a

113v,a,

lar. d d diizelttik. So rete yeni hatl",. bahanesilyle lhiletleri ii~ bu~uk kuyu~ yuk:!lelitmi i.r.
Kurtardlgnnul !bill"mHyon 700 bin 1ira. budur. Dm'-I,nnu ilda.pta_yon

ordu.._ lIDO I UVV t] d~ ·
Tokyo, 26 (A.A.) Gazete ~,eregii.r€ ordl!l tall' fUl,dan kabin,eye yeni biE' s.avga. prOI'a'l'lil veril mi~ti,.. 81111 'program, o:nlu'I1IulIiyegl'imin~n lruvveLiendirilm'es.illi, eski-

n.u a.lmak hakkmm aakl. bulun . dugunu. halk itioin iy. yondilme, sine ,emir verdi'klerinm, Halkapl . nar balakllgmdaki kurutma.dan evindigini. Baka.nllglD bun& yat·

sozbaguul

gore yo.ulIla

koydu]~.

50syeteyi a]mak isleyim:e bir mil. yon 400 bin lira iizermnde konu • ~a(ag.rz'n

B.

StaFfIl

Istan. ul'da komisyon toplanacak
Btl yol, ii~ hufta,p )e,~ gOne iDdil~eeel{,118\'IUDl) da, yiiz,f]e yil~midii§iirecektir
Turkofis'in ya, ebz \Ie meyva.Jarlml:il: dl~ paza ..lara satma.k yo'unda esaslm hi,. ,ekild~ ~all~rnaya ba~ladlgu"l ijteygUIl yazrrllst1k. Bazi ftrkalS:1 rnemlek&tleT iifin' bir gelir kaynagl alan bu i jn kalite bakrmlllldan e5s.iz olaD turk i.iriin· feri h;.in de bir' ),oga.lbm yeri olma.

Uriinlerimizi Kostence yoHle gondermek

i!;in

gderi 'vardu'. B. Stalin';n
t.a:ya gelmesi

bu'tun del:g@ler tara-

lunrul ~

hndan ~ok ~iddd[i 've s.urekli ,at k"larla kar,danmEt ve bu ann~ lar on be, cll'i.'k~'ka siir.mti!}m:r. AI .
m.a.n komiin.I!,~ parljsi

lerin ){tmilerle degi,tirilme5ini he· def tutmakladn'. P'rogram. )936 yml'mda ba~hy,arak he~ YII i!tindi!: yeritileeektir. Pliogranun y,eritil mes! i~in 60 m;~yon ingili'l. lira I lu\II'c.8fH\caktlr. Hava kuvvetleli'i 1I11;:din,e ~1'k.all'lbu:akllr.
0

i'.'

BUG:are:;t, 26 (A.A.) ~ Ktral Karol. uASSOClated Pus 01 oruntagIna demi§li:r km : Ij_ Romenler. otekra_i e istib.. dad ilemezlell". Ulu un hi~bir ZII ,. maD d' klatijrlugii kalm) eboek zo1"IiIlnida bnakdm'lyac.agll. pl1rli.m:ento veya herhaogi b~r ozgi1r kuru ~ mill ,dai~t:m,ak giTjl':sinde hulumnl ... yacBgl kesindi'f.~.Kuahn bu dlyevi. klJl'aUrk hakkuula yetkilerin gelili, letilmeli i~ill alno. 301kamlllUn, deg' lirilme; y~. lunda. bazl sag ceIl b '!jE!venleri ra.fmnaD yaptl.an propagalldayl'
cevab olmskta
Villi

uzun uZildlY

'n

cel'pnmektedir.

:z;rj@j

a

helm Pilk, kongreyi UZUfj bb oylevJe a~nu tn. Konrre biiro5und 42 uye v,ard'rr.

~.deri, Vii·

Bugtinkii spor .malarI
15,30 A. Giiref

y,arI§,""

't~,bHle lri,., II In a,u bultutfil .. i 1 SaD Uf£tk en u..
:fajil I OOD
~ P IJv,~t,inde ,ll.('ldtl.

ulusa] bir clava. olarak ale a· Ian ofis bir.;;ok .;andera' ba!o'lulI'D1u~tur. Bu arada, .:,;ok lCiab k o·
SIlU

At'letizn1 J'~n·l,rnaID'·'.

de ..
1

Cueu

SQtlI'.'

Qlanmda.

lItt!kti.,. B~f500
I'~'II;;' f' "U·.\·,I'f1fta
II

:lul ..n ya. sebze VI! mey" nln ve oteki uri.inlerin en kl!la yo].

yar'fmafaTI. sa",,' : 16.."ifj A. Gucii altlrinu/a~ F utbol Jllu·lin1afcln. SQat,'

b

1r1

J:

e'if'~

rndiyi:.

ta
oneml;

Avrupa'ya
hi..
{SOI1I1 J ltP'l'CUo

gonderHmesi
S'aV'd~H~. J

, 7 ,'IS A. Giieii Dla.unda.
(YIMIS!

;~ olilrak orla.ya t;:IK

of im'i 5lJYII:mnzdadtr)

.':

. ' ~....". •• , ..--.....

...,

r'

:/:fI...

,r

',...

~

J!'

.:
...... :-

'it .
-. -

.
.

I ..
....

<r :

,...
__

t;.;;.
L_

,

C....

".
_. •

.........,. .

.

<_

~

..

_

'Iskin .
M mlckctimudc:: ma n'it'selelli vardrr,

SAYIFA 2

ULUS

'L. J •

land.
memlt'ketin

kanunu ve Jur,·

a poli ika . z
Dr. ~

is
133 49'

I
BIRLE~tK DEVLETL'ER'~=
A.merilwdtJ alRUlnlaro

cF NUIU

.kendilini I,IIIJ5.ilI bit ~a"ijj :il:ld:hnde ga5tercn bi.r yurdLandlr •
IBIU l!f)ueloef'l~1IIIdog ymdiIIi"I ~~

51
~

Illuslar sosyetesi 31 ternmuzda toplarnyor
(lh,p 1. cJ' ::;ayJ(ad~)

flolundo
L.1.h

L,Mul·"i ,l" Iii
K,jIblOlt:

t'~rile'n Ill.ddar
V:a§ington, 2~ (A.A.) - Nc:vycrk ~ar· bay LRwnbir almana ma.sckHi.k iii;in iain venn"klten. ,§.tkinme&i mes.e~l.'lSi bu a~ma~
mn 3ivu.~ulh Ulrafartdan

ye,

'21] (At. 1\ J ~

~eki-

duiu
d 'l'U

liIl'ly.rnaklar lK 1lJ1nlaJdllf~
~) Y8.IG.a.nu memld!:ethm:leki hlrlmlZ kilpLiaruu

~8
'i!=I

g'Dnde.rilmif olma.sr muhterui!!Mlf. t oplanh tarihi ~ r~all'hba ob.:rak
sap(pnnlilLir.

~

~b
~

.' .m ekonomik ul'etimi fazlala~ r.n k. - 2) 7fj2.1~6 kiloml.:ltre murabhar

ani rl top~u alan tilrk omcgi I~eri,. I. lIo"ma k "e ameci - belli '01 n lIlusa~ v g~nll}~ nufus bir
.

]~
~bd

Il

011]1 ba'kanhg~na

umini kJnli~eye ....;rmJ~ "'I: k'riilli;e b>.l ~..kmrni kabul ednre~ bakanlar a, giinrle I ik: l~l<erl gormek vt: ITI m!ekelir.L "iug. lnrm. kerum k i\;m ~ller~nd('n gtltni }' pmak Orl~vi"l
Y rmisljr

Tl.irlU)'~ ltaEya
Y'-lI1:lpi;!j. an

1'b2

zao

J HJ ,000
130,000

13,648,270 ~1,4i7',OO{) 6,480.000 6,062,000 .18,llKl,OOI 7i(Hl~.(I0 [J 9,000 ,(moO 3,300,000

ibUd:irilmi§t~r. DI, b;!l.kDllIhgmda. A~rnan· yada hi§ bilt' .amerikah haJkkuilda. "}I'll etyem. yap.bnamakta oldugu yeo 192',5 tarlhl] Ucim andla~masl ytiti.iti.ilml:kte bulundujiu buki..imlerinin b"ildi:riilmi§th.

Italyan ceveruert umutsuz
Hk

..

1 (·r,i "uhiut>yi
Lah kabincsi
c~rm~lir.

kim
bu
esas ICilLi
kJJL

bUIW,.,k?
KaLo
geiH~ ILLl~ LU WI

'I. 26 (A.A)
t... ~kjlmj

I., p .. .-ti. ....
kL1..z
kalJu~

Irig:il1de

blllLH'rIlllr'I

mcml~l~di!llli ... n i

Rlkll~l1ml ~og,a.1tm.ak l) Ni.ihH;'llmUlZlIIl'I yaYI I III
U}'llm

II::k!inc

Y,er-miik.

4) kild

Mcmleketimlzin ki

Ila;zl alan

~'cL"h;rmd~ go~eb('llk
~I:!"

hal ~ htilkiim ~urmekte Uluoal ckol'tomi

B lII~garist n lOl,OOO Roman y., 295,009 E r gan i!Ota II 65 (1.000 Iran 1 ,fii 2-fi ,000 I TaFf 302.,000

1936 olinlpi'!l(lf/l
Nevyo:rlk. ald 26 (A.A.) g,;m;:te'!i.in.e

ve

.4merilm

gor ,

N~vyork Herbil."~e§i'k Amerik~ ba~kam Bay ulfII'!:.el mesete-

ROlJlla, 26 (A,A_) - Diploma fevenler', B. Su .... ~Ie Frlal,nsa. i~ ve In8illere!Il~1'1 Rama erlllfi~er; aresmd,Q. dun yapwlan konu§malarda11 !onl'a. i1a.lyan ., babe, anla.~mazhgl i.izerind bu devlctler ar'a mda.. bit

b.l§okilln'l H. AltJL;r:s~ F;Jil:at

Irl)'lc:

,],..11,.

"LI.U;JUiiln

bildirofc('l,t~r.
~ .~;J;

I' . . mstc ~(;\ cn lc r k rrmaktan (ti.inku

lam. 26
iJl'O

a§.1)'I'iil a.:rUk hir lIaf1u~ v rmelr, balnmmdi'lnUll e,lm!li},lp,
rn.60l1n boUu~u

olan memleke{t

TUl"klyede niHm. sIkhi1 dynya nuIus ::>Ildlgl nrtalamasmm (13,2) ylil<!lc, gilld dir. FaJc.1t bat] 'II,r giin~y Anl.ilpa.-

a:t:kt amarto:rkri
Mahoney.

birligi

A lmaityanm

~ LnSanlilnl1 beden, hkir '11'11: ruh ba.lu· mmd31T1 haL'c:adJklan ,C'ltQ.nomi.kanlarndeIIIi C:J1erjj~erin ve emeklerin kc-ndUcrinde,Jt bir lise ve kertdi a~llg'anndan daha ytiksek amaern drafmd.a ~Qpl3.n:m.a5uJu·. BLI ancak a}'r'U §~kiMe dlJyan 'fie ayru He de dii· Lincn bir ulus manb ) urdun imk~nla.~hnhr.

~I"a, Yunaniatan, haiya, Bulga.:r.illlan ve .Roffillnya gibi kDm§iIIJ d~vlule:re ni sperle Ink deg:ihlil" .. Fak.at bu klj'aslamanm ilmi o1abilm si i~in ayni p.l"t]ar'~ gijlSte~ ren memlek·r:iler.i goz cni.ind~ tgtmak gc:n:ktir. M seta. barr Anado1uile Vunanistarn klY ~Iar~k, YunanistandakJ I11.ifUEl IILilligmnl dah.a fa..zla o]dugunu gori.h uz. ltalyada da durum Eliynidir, 0ra.daki. nil.fus ' ~khgl dla ml:=mlekedmize niiipetle pek '!j;okhlll", halbulU bat I Ana(0)1.'1 iklimiyh~ ,s,§agJ yukan 8.ynidirr. Bunlardan re Ti..irki)/enin ~!lf:ara.c:agrm]z I'Ol1lJta niiru&onu arIDmlaSl

tu yiizl.ind~n atletlere k f~t ayrl elyem yap-Utl' anla11htsa .A.merik~mn ]9~ti 0)iml'iyat1,;IIrrna girmiyccegini soyl'f'rni~-

tk

uyu:tma ya.p~111iIasfihtimali ,olma dliJi fikrindedirler. Gene aym ,~evenlelf'in kanaatine g1)re B. M",1SoILl1It'nin HRiccio.ne. da bu lunrnasmdan dola.)' I dLinkU g(ku~,mt:'ler pelt. degerli deg;Mir.
¥- .y. ."'(.

r A A) -

F'mansa] k.dllineyi anmaktadlf.

CSOl Alocrscnin

"a.zg[~tjg~ni

n)

dig{ r p rt ilerden IjjO glJnl ll~U sag"1amal'l ld r'I arka bl.lb.n'lill ktadrr Ba.~kil.nllk .i~in btl ~eve:n,d,e
proiCilU"

n,.-j:;tiYln

gruplll

Uyt'li:rmdien

D. Jonk.hQ

Ne.:rlym-'au . !cnklu,. Ne"'yotk, 25 (A.A.) - 0,
bcr-i Nevyodd3
]Ctfi

gtindeno!an

rekil ;

o

hb1ciim silrmekte [uk d31gas~,),agan yagm1..lrlaida

hdif-

impa'fatorliJlgtl dCY'rinde bir ana !,Ie" bir hikim UillS0Tl bulurunama-

i§tit.

Rama, 26 (A .A.) - ha.Jya h,uyluslar sosyeiesini 1~)l:r;J.k .. madan, dogu Afrika!unda k~ntU • sine hal'eket ozgiirl" iii eril n~'... slLU'elile kabule dcger bir kota.rma. yelu bu~u.nm.a~1 l'I"li.imkulIJ 01 c'lugu
ki.imeli, nu !'lanmaktadtr_

Degcrden ~ok hahs.ethllyo:r. B. Dtgen~ heniiz d ~aiya~y~n hal<ikmdak; fikrini

bildirmem]
re ragm de

·tif.

Sanrldrgma

gore

s,lyasll I g.rh1mel~-

n iskonto

Iiatmm
flo.-in

yi.iksoelmrlli biicumlara borsa. ~ok aJ,. ..

'81 ve. hi.! imparatcrlugun

sl)'a!a!

Itlnlrl,;m

i(C!,;rlsindli: y.aban!;;( dillerle konu§'3Il. ya b.an~l Irktan Qbn Velyabancl karakter" ia-

II}lyan insan gruplaTmm
~ekeu~ faydah

bwumna. ], mem-

ga.
18.·

LiM .4l1ge'o~ - Ncv l'ek.!8iko htn.:u yolu
Lou Angeles, 26 (A.A_) ~ U~an Vile:}' post, diiiIU ki1w;U n hi.e 3rkilda~r ille Nevme'ksiko'ya g.itmek iizel"e h.......atllnDu§hr, Siberyaya madi.il"_ Burasl A l.aska.d an ge~ere'k yapacagl \l~U~UIl

0'00t'nligi gibi. lrar§l kOfL na.ukur,

Karnbiyo

Qlan bir 1l1u 'aJ ekonomi . n:i me-ydana gf'lmesine clIlgl.":loluyordu. Bugun hiiti.in diilnyadaki ul!.J ,tar kcndi lerine ve mcmlek.etlrrine f.1iydasl cJokll • nan loir ulusal ekonom.i. p!Jolitika5! gudil-

mndlr. Ve cla.va da .taten bu de&i1 midir? Ekst nsir ekonomi lilltmcsindc:n

HiikUmet ~cvenleri, J,jl.p·onya tara.fmdan C,in'de y.apmlan hare .. ketlere kaql da.ha ;'t~ ,iddellre prote~to edildigini ka.yddmektedi'l' -

;:;In~la tin
tur

si.H,uJ."t b~k'j

Yi!

inipo ~tlanala:r pi.yas:3 fiatma

i'lZdn. Dcvlc't: b!l.nk~sl vennekte drevam

!!diYDIf. HaziDe

tahV'·lIeri.n.de bafif

yaksc'

ch:r olmu..-

ler.

·entan~.if bir i~letmeye gcpnek istrd~gi~ J'IIIiz 1,:1\1 I!Ilr.ala'l"da ~a. bu hinnn h:endisini
daha lru\lVetli olarak

J1'odar. A.rtlk ]8 lnd asrm rtrafa iIIa'i-tl~. ~lIlzmop.Qlit 'lie libc:ral Eikirlenn tlllh'IJm~;j. rr !\iirumr~c: Bi:dm ba"liilldl. ".~ g(:re-kSt;; bu .III'lL md'a ..
\l'alf-

ger-,ek ckonomik linea

NiHu~umUl Ick11K balumlmiilll tUE'!U yli!r1 n:lt t1jr1jj fa:r'kh~I~~ar !f1jsteriyor.
nUl

.

ilk yUgru-

gQHtremu

ml ~

"
yak ki, diir.Lya-

ALInANY A. 'DA
rcamiini~t

I

kabines,inin Habe§islan'a ~i]a.h ~mka.h i~in izin vermek. ten ~ckind' gT dakikadanbeTi ~talyan kamoyu In~iltere'ye kal'~11 da-

Inamz

DA ,tl'tllK. lI.4IlERI ..ER:

A ru",'urYQ,
LQndra. Viyanadan

l:lub81J1.tr,g.'a,.,
_ Rijyt~r ajiUlill gij,rm~n ..

ha

Rudolf

K"nu
Halk
bakyeri K1a&uI. Qdm.a.hiilkiimoi!t

'~!lyal Jb.akJmlnda.n Iti bir inun drr .Tlhkiyt

Hi~
htr

li.iphe

bol1l11gulltiil ibtiya":JI!Uz (;umuri]'~t:inill nufus

YC

rurctrandmna
Il:1U

ta

poli.ti..kas]:nda guttUgWi a _ htmd.Jn. b:a~ka bit ~ey drlildfr. bu anJrliJTIda· ,e~it ontmi !lU·
baktmmdla.n Ni.i. blliytik
;0

yerinde VI! her memlrkre· tinde DO}'If' lfarkhhkJar go;te ~alt'pat". BIU f3rkhhir doguran ebebler de ya labial ...~ yer rtlaru:hr ve yahud da ~k(lnQmik ~rUar".e d'Uzornlerdir. l\ifemJekedrnize 2.anmart rl'!n lllle )leorlerio Karadcnirin dogu 'kI}'JlarU1d1a1ci>DI~rn1cketleT (Trabz.cn 62,7, Gi:rr~un 301,4, Sinop 29.5) He Mannar.a .... Adalall' dr:nhind,ee ki lIletlllc:~etJel[ (Bu.na 29,6. Ihllke-s.i r ba:kh~lml~

allmcak
Berlin, 26 (A.A.) bugufi komunist Rudolf ma hti!riim ...ennl~tir .
Bu adam,

B. Eden, Cel1evre'de !'D~kkanhbk geister . mek hluusund'a. ~mjr t\lm!~~ll'. 't"'l·f.l

Yfl.1:tm bu~unmilldadlr. Soylendigine gOT!;:!

i8temiyo,
26 (A.A.) oireniyor: SlyasaL

ulu.5al SQsy.alistlik
IOflf81

l.. m.isYQ'I·u, ~iTmi.)'e hazlr o 01 ugunll IJ'lrl'rai
ltalya.

ba.:JJi"I.age.;rikten
part~'2Iinin

hh:mctindt

komilni.st yen! AlJnanyay.a.

ct

C~fl.e'H'el 2ti (A.A.) met!

hiikU.

EkonOnllb k iJU~CIII~

i.r;in

ki niif~1! !io'_lugum..m
d]r:
1 Iltvlet

kar'~1 ~ah§mJ§otn.

ij~

politika&1

l'uhudiieri hURtFul i{in
Berlin, zel komiur da otUi'an
'Ic

,italYM - h!lhe~ lJtI!:1ajMlli k'timisyont:lflun r,;ilJ I§masma yeniden gi:rmiye ba;nr oldu'gunu I:dusliu Eos),ete.si sakr-€I::erJi·g:ine teJg.rana bil" irmi -tiro

ler eesmig ~ev~rdl!'l'de Habsburglara ka §I go terilmcktc olan sog-ukJu:k:tiin data. )'1 h.ayrc-t j~indcd1rre;r. Son 2' t itit:l"l d~ ··c Avushlrya eyal~ti (Noralber ,yl!ll kan P.vu tury3., Timl) Habll:nugl:tm1 Avu!'iturya ya do:nmelerin~ kar,~ oMu .. gunu ilST'IIetmi.flir.

OJLlip ekonomik

e-rkin. bi.r temelidir. daha

fusu ~ok bir devld d<!lba erlCli
cdrr ... rkol'lcm.i. alarundlt r

haJrr~et

29,4. tanakble 2'D,l, hmir 40,0) ve bun· liB:JlIIIlIORI'a da Styba.n 15,3, Gtnantep 19,5 vc 'fo"kat n,! ge.lir. Ni.i1usl!Imuzun bu ti.lTzdaki d.agdl~II'1" da bOkim oll:'ll'l tllD-iat VI: ycr rtlarld,cr. Fakat bunda tam bi:r lIyUM old1.lltu ileri ~tiri.ilemu. §:iinkU niiild.s I(KlIgr pek liZ abn yrrlea:' ~ra!rnda el~onomi!ll geli'~.i.me uygurl ye:rln vudu". Buna kll"§rhk T':rabzond:.i rO'Prak ukrntllr ;ekilmekte. dir. ~ h.alfle yurd~s.ndHma D1e-.elesiflli doguran kayl"laklardan biT!s! de bl.lldur~ SJklntE !jfokiTrn Ylrlerden nlUuB !!11th.
gllun a. bUil.lTldlrlgL1 ve £akat .konomik m.artlanna l,IygulI1 geli~ye "'Ie ya~ yer 1e re t a:orlnm;t-l,.
':to
IJF.

lIB (A.A.) -- B. Gobe1s'e.o 8. Han Hinb:lli.
\oi:Ll1i11Vlnt

.

Habc§ hiJ.kijmet~ , 25 may-I'll tarihli
ania§mada

F,.ansada .dgorUi iflerinde dei~i/dik
Paris, 2,6 (A.A..) = "Jntl'ansigeanl" gu· te:sme dii,.evde butlilD.u if '.a.bnl B. Feos.uu1. p&z azadmdan onr:~ gollYa1 <=igort& u.5.y]1erinde yegl'~timJtr ya,l1&. c.agm[ &oyl~milur.

Alnulnya.ya.ba.ncL ijde-

l1'i lrktam almIyan

goril

konu§ulmayan me-k i!lf.el'u uzlarna. .. gl

m~selelrTi komisyonu!lioravlt

koya,~h mryd,ana. gltirebiJir; YILlrddat • ..r
lara. daha. (_yi ya.rd:rm im kimru bllh,u' ve lerdleri.n t'konomik vaJ.ziyrtledll1e d lil.a. .yi etkiler yapai1i]iF.

I...nn fikir ve I!IaI'la.t

Ilanuo[

Ifli.m ugrlyac

ba~an~j,[zhktan

vlfi~ vrU'mi§!lir.
Hinkel, Elidir. I,tirak )"Ihudi 1923

na2mgl! Uk katdanJ.a.l"dao bi· Mtinih bil'la~.ahtl'U!
Hinkd'in . iddeui. bit' oylenmektcdiT

tlltu1m.~k te!oi.Hke!lli1e Jrar§l cEllg~ i>iiy']~nm~kll:edk Sanddlgrna , oRIlTgeler-Me

k2lt~IYa. bJayeni

gore. hal)'a mtihet

2) Eko.r1omik ol'gani.zalyen 1ft duzrnlilik bakImlnc:'lan olup, ekDnom~k .erk.n bir ttmr1idir. iih.l.sl1l'1 ~okl\lii;u i.iIrrt~m'n buyiikliigU v~ vclimliligj iiJ:edJ'ldc p~k
etldndi:r. rette' NiHuSlLln bLiyilmcsii eldeki daima mtentli{ i..iretim imkanlarmrl1 kulla:mlmastna

etm.i§tir.

Dul'l.lnrrnyaca'r:hf.

PfI[tllhkla
B. Norman
habe!l " ital-

'I'r.PO:tUlttya

atw,ndu

dU!trnanl olduga

Fnrm.annt durumll
V'a§in.gtofll,26 (A.A.) DiliVit, IJ.hJ!l1ar so!!yetesinin,

lelti-lCUlnln
\lada.n buraya.

D,m:;

e t'erdiii nota
Dun Var§o.

Yllgoslavya lI:raslnda imzitlalllnl1;UI.

Roma, 26 (A-A.) ......DiilI papahk jl~ bi:r 1I;ankordl.ta

D.aIU:ig. 26 (A. A,) -

bir

suEI-

li.iz'lJm gOsledr.

mi.cri
tiro mttlCli[l Lt'hisl.in

gelmi o11m Lth gene! koB. Pape, senaya bi. nota venm; ..
Uh t1'111dl· kendi gorii;unli on.ad1gm 'li'e hnOlnl!-'b kilnhgloul buyru1tu.

"Van anla.:rrn.;Jzhgm81 l.HITIISIj[ b~r §;ozge bulmaga m'IJlI'aHak olacag1nr 5Ciyltmi§tiro

A lJWluryOdlJ
Vi:yana, ZI'i (A.A.)

rdu.sul ) U.I

d~ b\.lhJJ1an i~ kuvvdkrinin tOplll olarak giri~imJerlll lliiyuk r'Ct'ot' timdl.!ki d'lmcsine ga1an bir

-;ogalmaQJ. losi€r~n en s-ok d liftlde e~cl!It'beb bir tek. olup, im'k~'fll.3.jlJnL

K.Dml&er, bu notasmda

B. Davis, gilt:eceden
madlglnl

Fral'lsanm.l

ttalyaya.

it s.arl.ma H.i:lum
yapdmaslnl

olmi'lk il;:in uluslar

sOlyrtesinden

aTka lie In
M

If..

aynlm:lslnm

his: ihtimali:

101·

-])olfu.l·!UI. en. durulmesj.ni.n Vll doni.i.mil doJaYllslyJI bi.i.tiin Avu'.iohlryada IIlu 1 yus tut t.
'mu§tur.

bir nufus i~ bc:mrn\lnii

Mc:ml~ke·timildi!1'ki

nomadhl'f,

gO!j;ebe·

min ,~d~r. Ve bll b3krmdan htih.il'! te1rnik faydaJann
sebeh olul:. Ayn.r

lik bayau

bin:ok balumbrdan

bi~ de

faydah alma)!an

bir 1ekiM~ en 'i:ok Ana·

bi Idirmi~ veayn. zarnanda &cna bu. buyruh:u h.Uk:umJcrini yeriLmiYE iljagn1JJu till'
sunun
bO~!:!IlfiJl)'at;OI

CmL

Have etm;<:.tir.

umanda.

l1uf!.:!i;; 5<l1til~1IlI <I J'tm::Hi I M

O·I11'lt ve sah~

;Jirtm~<II d~ mil5rant

dolunlln is: dogll ~w:l1mlanJ1da i:Q'!iebeLere n:Olgelirilr. BlJnhlf !!luTultfilc bil"lill:te ilk!baharda ibi!: yiiksek YIiII)'lalara Iff' }'a~ gt:hncrkar[M.

INGtLTERE~UE: : Cin ese,.leri
Londr3, ~anm§
V·if

Iltlbp~ im par-atornuun Pari (&el~ine /OijylecUI.·reti
Paris.
tOftl,

liar

ni'k Irurubbi!ir. l ~ah-i>i II.:konomi bakllrundan tkonomik I.:rkin tc-melidir. F'crd y~n n~rU'8un hle'mel'l rek ...b~tr alan dab. rasyonrl
~,.,lal" ""~ (Dna gore

Kt~rn

de dana yiilt~tk tcpe-Ierr II;:J' i~e [t>krar ovala.r3i in~l'ler.

'n

"ille ... ed'~
Su.ffolk ktu.vadLi.n karaya ~I •

26 (A A.) eSi:rJ.er aka.demi

biiyu _
randlharc_

erkinJi~;l'Il

manlr c:allsmaga Ife daba ket rt-mege bblar. l§te bu ba.bumlardiJIl'lJ

Bu ilckild k~ gt'll~ ve gidi~ ilnlann,la onluine r;lkan ormall1lara vC f'l.lndahklara zarar ".rirler, t(aflm y~rt dni bo. ;.!:a.dar. B.~d~ ti§t!rmek van lerindt !"nnl ki.lhtJr
1')

zorii ~n I&anin tlicrlerini
tnrnl§h:r.

deiPol.a:rlna to ClIU·

'I.;in JdihUr 'uakanhgl leri gChi.Umege haldrmda mrmUl eillflg ~ Y!n yoicuJugloln hu.~ulTlt:tine

Uta.hndan

h~nU2 ItlJ'li ideL

i;lekllde

(lIylr

yebi·

TUl."kly(:( f.1..Imuri-

oi.m.al'hgmdar'l de: l..abii bir

ve bu hifY!ijaYlTlan i~in db;oyvan~

cd:i1en CU1I!ngnoma] g~litj~i
rt1ipQr v.errni~t1r.

yeti memlekettelri niifli.u; ~lkhgtll1l sa,lahmak tniyo:r .... bu .!tlitelt;:kendisini e ~'llJs.aJ bir da'll'a haLindr gostertiyor,
Tiirkiy~dt' 21HO,19l1 LIe yap11a.n on sayrma gorr ll.M8.210 nufmm vardlr; bu. mikdar biiti.in. lop:ra~a Ilil!lpet I'dilcuk 01m·5<1, kill)m~trc m'IJrabb.u b..a11 ki§i du§er-. BLI duo rllm bugiin hie; ~iipl1e yolr ki, IiO~ d:t'gi ft1j~tir. Ce!jcn ~ekiz Ylll£k bir zaman 1'l'niil i!.
H

I!ahiplerinin vasltil1an
I'

,,,erel-!: atlarLlU

yuc Ylgma.k
Dbnad11~lnd!ai"l
V.e

2.5 (A.A.) - Habi)~ jmpar~ • Fari Sua:r _gnete5inin ~bel olarak gOncl:ndigi. ;aytara ~~ag-I(Jakj diyevi vel' mj~tir : .. _ Ulusl",:r sosyetesinin karanna. giivcnim va:l"du, be~c Fran&a we fngutett: hakh taraftan. yani. bizim taraflmlztlan 01 n~. Fakat ltaJya'llan yana. toprak§ai veya ckonOim.ik n~'M: bir imtiya..z mumkiin degildir. Ve egeT har-p ba!}h.l"!i.p Qrdu· mlln, ilk eri ve askctle;rimin lIh11 yan· fi,]ntn. ol'tagr oJaci'l~Jm." irnpamto[" italyan]ann bozgun.a

Ame.rika flrmaJari:yle alan soz:baglaTlD~" bozulmasmdan doJayt ~sgn~nni bild;r .. mi~tlir.

UhudQr

a~,.velesi IfDR:<Icyin;,,, loplBnacagl toril,
v nol

kOHUY 15yelefinr

gondc:rdigi i~in
b.rlh1uini

bi,r le]gru
:)1

ta konstyin veyaJ:mt 1
m;·S1i ..

loplanmit
:ag1ltitos

temml1.l. intrgt-

B. laval insiliz f':ICilli:r1e IIf"J"~
m-eHlesini
Paris, 26 (A.A.) val ile illlgiHz pJlan goruiD!le d;JJ olmu~tur. b.abej

ug... e

gor;i§lii.
Hu sabah Eo La· ar .....mda Y"le&i hakklnol.,T'l ltekliUni. blrakllm.OI~l sove Rorna arB-

l!Illn~

}'aylak

In~laklara n

go~

ramaJan

ihtim.lli

olduglllnl.ll sayl~mi§

ag, yuk-

"~r

ti.il'riider.

Gc;rek

onna.nCI1rk

gerrluu.' yurd-

bak !mlarmdan

iJ.4Jr'lun oniil'le ge·

lIebt'blerin~ sayml~t]l.": 1 _. ltalyan ordusll ~h: soma1ileri
tJf.

silml!:!>i "Vfe: bUflhrrn lliab!t ycrhl're b'l1dlT"rlrnal>' icab oc-dreg . ul uu] Kldlr. -ekild~ bi t dava }ekl-i I'\dr! go.-iiTle:n
ml.f cJe'iinin

t:H-ilhndan
lnt:ala'l"

fnnsu ve ingiikiye aynlmr~daglar. ~orllLlklilrLa kari~llebi1cc·tk so

'·,uk. e]~isi
mt

I1h: bu dart onIda m(mleketimi..:(k
yurd. plimll 1andlrma
"'Qft ~.e~id kayna-

Z~

1talYM

yiik5elk.

!i:di!;.indot: rncmleketim.izin nuh.lslII ~o:k yule Imhitir: fa~at bunlJl daha pck ;ok yUks~tlmek hiikiiiJ'h~timizin 3na prtnj rlerindl'ndir. Nt.iIIU!> mU2ur IlUrUmlmlJ dilha iyi gorebilmek ~~il1 1I0rlrl!HI dnletleri.n r'ijj~ £U'i dLlI'\lm1 11 riy'~ \1l'r'a15hmak iy, 01 u :

rIi.Ji<umet

bunu.

di.izenli i~in

'1(0:;

sonLmdlnn.ak

kC!t1di~lnjn

)'~lrdIa.rl(ljrma politikasirtl 2.ay~t 3~~k 'jurcU go tt:..un 21.6.1.93.4 tanhh I\!kan k'lmlnnnu ~J1.{auml~trr.

TOR K K U S U'na
UCUCIJJ

(:O(~UKI.. RI A
uyr
ya21hnIZ

TURK

da ~ilphe 1-

edi1emiye-r:e'k Gaden ~olilnde

"h.alya.nm Crnev1"cye IIlluslar kons;eyinin geri rLl..ICllnu urercl:ek; ~imd~ Londril, Pa,r'is

!illa~a(;akttr. yok1fur. yan
BiIr~ok somalili ve critreli, it::!1 terkedecek!eudiF. tmp;):r<ltm-. fi~J.m iinrine a.mbClTgO ko4~1t:ala!'"ll'lJ
Ve'

ijner.nde sa}-IIm.Jyor.

nL11masmdan

Bd'lik.a.

C~lo!q;I"lovtlk 'Ie

o.mdaki konU¥Dalara h.akim 01 l'I ~f:y Centvrr !oplet,slnlll pek yal" 01 !Hdu. A 1] mesr]c hakkmda" bal yolu 'buILlnmi:l.s,1 :i;in ola..a kOllllJma1ar :§imdi. ildnd plana g;eiimeKtc:-OLr.

-----

--

-

-

-

-.~
_ . 01-'" .--~- .:'

- _.

....

--.~

---

--------------- ---

'-'"

~\,

--~..

....
r~ >1"

~.. .....
'

.

r
SAYIFA3

27 TEMMUZ 1935 CUMAaTE!Jf

ULUS

r -

tin . ~~ ftl.·Hj

I

Del)

.
0

mesel Su i'ilti yael
kal"~llalll yO):
Sa di.\r~li~ dol8.rls~yle dijl1ldell' be.ri eMr "ulan gecele:r~ 23 den ssbah, a.lhya kadal" keJ,iIKekt~r . OteYgUn KOl!llunlarda1ill I,elen SU)'1U "Ie oradaki koyr"lerin all mhliyaci nil yeTinde inc.eleDlek uzere Ta . Itml dlr,ekto1l'u Bay Ham dl we 5'1.1 i,~'ell"i direktor~eTindenBay .R~ j" KO:!lunhu'a lIJ~tlDi~,lel"diT. C..d.;:~n ~.1"1clan I..i~~e birr~ koyiin ~airlm i,ler~ i'ti'Jll huakdacnk. ger~ tara.'1 §lehrf;!

ortinlerimizi
Uh.~1I.
CJ-

K6stence
.saydad.)

yoliyle gonderrnek it~

8uyuk $ako'da ria' bi". savB§ "Bplllil Fox'ull sinema gazetesi bile sred« suada bize bll sava~ uzel'inde bir tekun bilgiler verdi. Bu sava§m JngiJtere iJe Amerika BrasEnd" yaplla'D .kanh bil' pe:trol aldugiIJnu da ba§ka haynak'Brdan atTendlh. KI'SliCaSf, Sako .sava,mm hie hayl; propaga'nda ve ceklaml yaprldl. Fakat habeJ i!fi

m8",

Lozan giinu kutlamalarrna tesekkiir ediyor
Cumurba§ikanl'RI

Atatiirk
LOZilll1

'",

ht-in yollal"l

onarrhyor
y ~Hali'danbel'i omumhOllllllf ..... e yu:zus.ti.i bI1l"4k~lrml' yollilrda.n bin Qlan SamiHtpaZarl - IlCOYUDp2u~arl

A/rikamn bi,. yama'cmdaki memleke« hakksnda ydda bir S02 ger;e:rdi. Adis.ahaba admdaki egzo.. tik tat, genet bit,gimizin damaglna, ~ok sey:cek bu18:jU. gene siJruirili. Halbuk.i .§ill SO.n Bylartla, butun ba§saYllalarda, tsbtm« kurulmu§'. Habe§istan imparatofll Of,UEmaktadlT. §u giinlerde: en pekgozIii gazete aytarJarf, A.lrika SlcaglIIln kua.nmda pi:je kavru/a .. en US'ta/,hlr yazrJaf'lni yeti,fti/mektedirlet. UJusli!i1f'Sosyeteslnin geJecek toplarlttsmi' da ba~maddeyi, Habe:jist8n i~i vermektedir. Eger bu It.adar l'eJdam ve PIa.. paganda. herhangi bir kadm i~';n

karlM degi'.

rllt'erliiimien
munden

Genel Sek~ bildir.ilml"jr.:

- A31anbane PIS]'

Paz,aryeri

H'sark ..

akrtJJacaktu·.

GelienlerdeyazdlgiiDliz gib~ EI· rnadagrndan ill~nac.ak 5U bOnl.lilTI. 'DID bag-lam ~3. 'i~i tafil:l!l.mb·nml~hr. Jki gun i'Y 'nd~ ).,apda:n proy,a'ar iyt lonuli vell",ne su Ilkmaga ba~ •

Sii Bakanhgr hesab i§leri direk:torliigu

hyacaktul'. Bu :!Iure'tle A.JlIkar,a, 5U ihtiyac.1 biraz. daha !Hlogla:rliml~ elacaktll";

Trakya giivenlik
darusmanlrgr
Tr,ak),a gene] is-pekte1'li gl guvenltk danllmanlJ,gma )'urdlandrrl1la dl1n~~ID&nl B. Hulus,i Dev "' J'imerin B.tanmas1: Cumurba.~kan . hgrnca. OI1a.Dml~tU'.

kUU:llil } lisilY ilY~tlIden arkeoloji Imu zesine k<ll,d:u ohm Ilwmll da yci.pm • hndan gelen kutlam.a yaziia . lacakttr. trUla te:§ekkurler~ni ildmI,.Y":. U Wuu;anlarda. d .. m,irdler ~in~J Ata.turk Anadolu Aa.njsml IU!IlLlI.l'!i ge;1el caddie-den s:c'(-l,!'lie" me-mur elmiftil'. hapisevine ve UIUlk2!pl iniir.":'_. l11u;z;ik ogn;tmen okulu yanl"" ka I (Jar o~a.1]yulul] park i de do!enU1i~tir. 8ahriye eadde,i illi:m:··. i.,i bi~mi, ve yoh.m par~e ka.ld'l:r~II'~ Sii 8 .....;:>;lhjl hesab iflrei dirt~·k· ; ulb:ll'lciye ver~~mi,tir. Birka.t:i gun" ~ijl"ij Bay Nucl finan, bakanhil i§· den yap]' ba~hya.cakhr. yariar direldorliig-une ve ooun )Ie Ankara duragllntD yaplll dula :rine Istanbul rioanl gers:-inlemi! Yl5iyle dUfak oni.i.llldek~ gidi~ !!r:di, b~ i yadl\l'nldaD Bay Mu~'af. ala· :'j'oUan de~i tirihni,Ur. nac.a.kt1l1' .
o

Yllcilonii' oliirii yurdu~. h.er larb·

giinuniiln

c.3.ddesin~n parke kaMlrnn d(i,. ~'eme ~']; laJf]'Olmlanml~tlr. P k ya

t1gmdan ofil bu me elenin fa,dalarmul:a Yygun bi:r senuc.a baihmma.J1 iJiin ilgimi dey'lellerl., tema..sa ba~laml,.bT. Mem!leketimizin iiri.inleri ~iD orta ",eo kuza.y Avrupa pa.zularma D'alll en lun. yol Kosb!!1IIUi )'olu olduGundan Tiirkofi,; 1m evk meuieaini gorii mek iiz.ero RDmanya delegeleriyle l.tanbuJ,. da bill" komiS}'onun lop!a.nl!llQdD 8,agla.ml~lU'. Sevk ~,ini her iki Iarllhll\l
aSI

i~.armn!ll. uygun

olarak II..
D.I

laracZII:k olliln kGlm~~yon

hk Gend 5ekrelt!r~ B. NW'Dall Menemene] oily ill£: Tilrknfi'!!I1ten B. Harrettin $i.ikri ve Buhe Sek~ :reter kommersiyal O. Nejad~ deniz v,e hay. ,iDel~erliginden B. 4yetuUah ile l'lanbul Turkofi. ve teeim en dii 5tr1Ii 10d a \1 ba ka nlan katdaeakhr,
ROIl!lla.nya.MardBn Romanye
~i

Hmo-

lDendHer~er~ senel dire'lt:lirii

yapdsayd,. Garbo VI! Die(rich'/,er. luskalJ~bk.tan oTtaJatmdan 'fat/a'f'atd,. Fakat memleketler ;~in peJe oyle almlyor. Habe~istan. bu pro-pagMdadan som'a da, Alrikil1un bh: yamacm,da: kendi ba§ma ya§l-'
yan vt!' sessizc.e iJerJemege ~alfIlJn seviml'; memleket kalacllkt'f. Nifjin hu hadar p'ropaganda ve giHii.ltii a/uyar? NasIl olmasm ki, ita/yan fa-

Goyniik baymdirlan Lyor
Gliyouk.

Kostenee timan yiinetgui toru, RGmanya vapurlan ,onelgeinden bir direktol". Romany. el-

il~ due 1'1'"

Kill tiir Bakanlrgmm tedbirleri
An'kara 11~ bill ymhn n merkC1.1

26 (A.A" ~ Her talI"8.f~ ba'i Vie bah~elt=rle ~vriU o'al:l Goynuk het yd yeni yeni baymI!!hrlrk e!loer]eriy'~e ·ilerleme ,p~unda.

~iligIDin Tiirkiye At.
;yali ge!e(,ekh~Tdill'.
Gorii,iil1e:rin

kommerItimdiye

konarD

ilk iJ,-rel'l,im dUlFumunu incdemek· .,.
tedir. 8una gore hu YI' talebe ba",· VUrll'l3 'I d::'\h .;ok o'aca~l an'a.·~ maktadu. B'l dL rum k3r~lslnda be\k~ b~r i d oH:ulda yer.iden. -;i ft okulma ya.Jnhu:::ak ve ~ik Qgrenlr~ ~agmda hi~ bir ~Deuk liI!c;~h:ta bu'!"!.
k,I"'ftIVaCBkhr.

IIm:Ia yiil'umektedir.
tagm YiillLpdn'il~tlir. Bir

C,~mi,.

)'11

B. Cezminin incelemeleri
Finans, BakanhCII ~spekterler Kurulu b.a,kan.l Bay Ce'Zmi m,em .
leket i~inde ya.ptnakta. ol,dugui.nc.e\emelere deva,m ehm.ekted~r. ~imdiJ 1"rabzondadn·. Orada.n do.
gu ;Ueriliile A;idecekdli.

~izmjnln

biitiin propaganda

vaSI-

If;enin du:zenlenmesiol! h.~lallUlmak Yl'zell"e p~inl Leklenmekt:!:di'r.
lBuru:'lall
nJ

I~inde hiIT'parti we bir ,de oral' kg· ~Ill!elil'kha.bii;esinin d ~ d~vatlat'l ~eVl'ilmi,. bah. ba!lka i),i Mil' 'POI
ba~l"'nT'iiu:!b'r,

ka.dal' 'rmY@l!t~ yoliyle II"kedil,. mekte oJao be'Ui tllql'll oDc.li ~rkalmad,delerirmizin Ko,tence iiz& rinden levkinin .aglanmuldu.
Tiirkofb~e uzun zalDlUJde.n- • y ptlmakta olan ar otmna!o. 'l'e etiidlere gore J'at ve .ebz.

la/an. ingiliz propagauda'smm us· tahklh sane' ~e"drme hareketine

:ili,]a-

z8Jmanda. hozulalbilecek yumu:rta llihi ~Ik.' addelem
il:z

let~miz~e

me,...

d3. yap~~all"alk dOll't rani dlJvjJ,r~a

rioin

Kiistenl!::l'!:uzerinden

l!IIa"'.

cevab vermege ~a/.l'§ry,m. lngiliz pTopagandasl. itli'lya uzecine Ja.ponyadan bile sesler g,ol'ldermek-

cl!vrilm""ge

=

ten geri kalmadl. Ayrzc.a Uluslac Sosyetesinin pl'estiji v, 'fhikmeti
viicudu •. iJe Habefjst8mn istiklaJi, ,imdi ,aym anlamda saYllrna'ladlE, Mesele saT.lUCllna doge!! i/~r ..
1iyedursun, i[alyan
lzmir, mel mlu
olarnk

iZlnir
22
ilgUI501.0:sta

ar~1ultlsal j) (.11a\ 11'"1 )' 1)11
Ba~bakli.n l'!l' KUI~ pavyonlarl
jI'apUtH"l::lya

tututmu~tu[. bulamfstll.".

h

ri gihrenhk, !!;ablilkluk ¥e ucu.Uuk bak,mll'ldtu~ da.ha fayd III:01 £:~ ", meyda.na t;dmultn. Bu hu u~ ..... Turkoftsle, Roma'1lYa. ...a.pUJ' pan,a 1 ve ,imendifer Jooetgni,Komi'tc:-

Sank.asI bir

bu

lien

fil

400.01)0

ki~i gelmi'§t:i.

tnbnii'null'lJ a~augl !ore Ba.kanlar
i.h: birliOk

y~l dla ge~~1"1 yd g:i'l:li biiyilk
Yerli pru:arJ, .dit~n &r~en

~lOlin'"
ma.lIn

gUterenin

bundan

iinee IskenderiYflyi
dJman ettiginden

gazeteleri. In'" ya·tlm yuz yll nas" bombarb'B'hsetmekte;

nay[n

i:>a.ylavLarrmlzln 't;,agl'lh buhlDa.COIgJ hm.if' ilrs'rulu!"ia] PCl' ha.ztrhklilE~ de:vam dm~k ~dir. bu bivi.dk a[~mJ~Dsal pa·

bi.iyi.ik kolayl~klar yw:ilinden Ibu }ld bu !Hly~nm 600.®OO oi bl.daea.gl umut~
leTd«:ki maktadH.
PanaYH IlQmit~!IIjnt:e Bunya

~e Ba1kan devletieri 'Umiina'kal.t.
kongreli

m,ulya delegel~ri lar
aptal1m.,

nde

bU~gnmUf
lllir~mda

011

ROo

gu binay.
tedi.r. pa.n~yu'nda

bir

g

elduJ..;~u'ldr r.l:!h<J IJLJyul~mek.
)'d )'apt1rmHj'

bir

"gelenlell'l
biirOI!lU

Hiikum~timiz.

Bi.T'iok

Ii.lIlu'ill

hb:rikaJar

hmir

ytrle!?tirmc rulml.J~tul". olener

ve barfil'ld ..·ma,.

giriqiio 'er J,aPIIJ:llll~h.Hel" iki me'llilieketin Fayd lall'ma uygun gorilJen au-

ku-

DldugundMII

L

..

'I'IlaYlrrml,nn
iCi:in gerekell'll

eksiksit
but:iio

ve t§siz
tedbill'h~ri

ohn
almakta-

lit

japofJ gazereleri Habe§istanm if8alin; dagru buJmll.makta ..italyanJar buns kSI'§1 Mant;uho i~ini ha'~/l'latmaktadl,r. Bu_ndan biT zaman evel italya'R ve ingiliz basmlarl arasmdaki ,;;)glZ t1ala~masIna 'limdi japof'J' ba.sr~ n. da katilml:i bulunuyol". Gazet~ l(;'ri do,Jduran bu haberle,. ve ya'zllara biT tek satlC bile katmak iste-

dlr.
lilt'ahk kabul lilan

konomi
jl'llrdlm

BakanlIgr panayrra lO,OIXJ yaptlgr gibi, KamutaY1n
panaYIrC:lia kil.o:anlii yer
Llnly

y~r alr,lIklan gibi dost Sa,,· yet bi.i.kfuneh de pana)'lra blU ]I'll d ha hUri.ik mikyto katllmakradlr. italyan·
lOll', ll'lgilizler. huznlamaya or-unlaklo1dyh' Her doviz ,kararla cd. man yab<1nl;] YUl:llanhlar b,p~1a.m11Iardrr. de panaYI ra ...tandl .. nrll Diger hir· Ti.il"kiytde~i gir~celdrnH"',

ba'§ovUIt"!JR1i11"lIi gerek

v'e gtrtks.t

Ity~erde Uleu. fiatla

yatac .. k yer ughk ¥'eT'ilr~ekthl'. PilH .. • ylr [) eylQldl:! k~pan c.ugm.li gOre '9 ty-

eUiC·j

bi.r kamml<ll,

nll kurtIJ1L1~
lanacakta. Tam uziim

enliilh:ri

b

I

!llrad.a

k~lt-

II rmat,L1'1' ner

turuti

~ok YOIbal'lcl dtvletler

vergHeril'ldel'l
l'I1'\cl.a

ba~l~tk

tLltulmu~Jarr(lhr

".~ mc~r mcvsimlnc fzmirr arasmdd bi:r lc:!yru~mJl

rast. g~len.
t
w

DevItt demiry01lan
bmit e gi.decck

p.anl'lyl£
alan

2amanllJlyoh;ude 10

bi.itun

firma.ya 3000 Jirallk ozgLir verilmt l Bakanlar Kuruh:m~a
tlnlmltl xadtIl' " DI iiHudcrdtn
:lIU

li3Iyan pan O'!Iy H' gUI'II1.crindl:

lar;l % 0 nc: killdar. e~yafa da nisbctmde ucuzluk yapacakhr.

'7{1

onda tanh
!I~

l;ire:l}'hk

gunler

ge~irecektir.

Pana)'u

~omi~

Tlirklye"oin kontenjan.

mcz.V

biitiin gaze.relecin, bizde olsll'n dl~al'da olsun, §imdWk bun·
8

dan daha ~gltf!'nce'i ve' IsydaJr .bi,. yay'"' yahuf. Burham BELGE
. !II

)'adalll

ikllld 9, Liiliundi a hril. Aryon. dan :ikirlll::i 5,25 i.iS.i..il'ld.i !,S lira; Baad~t'& madal'1l J~il1l:l 1,7S~ i.i~ilncli 2,50 Hradrr. Denil yona.n ger,ek yl]i~eu VI: gG'uk
tiro Bu sureth: panayuzamanhlrln

MeSl':la f Ankaraclafl zmire. giJd~i gdifii ikinci ]0,5; ~liiindi'1 Iilradu. Ron

Icontellljilni

vuilmi:i'

tiro Panayu' lurasmda ~elme pL~jl<lJ1'tyl,e Yaman'ar.da~/n8, Giilcllk ~ yayb'SIn.a, EJez ve Berg<llma yakl1arma gezinti· ler yap,], calrtxr. btQnbul ~enir tiyatrosu dlll pa.n yu alanrnda yapdmakta olan Bz:d tiY3troda 4111 mk lam kadrosiyle 'ki tern mer vnecektir. Lllna p.:Jirk eglence yef'l~ri panaym :li~lIJienditi!oCektir. lzmir pan.ayr'l'Hm g'rJ-

l:r.nir ill! y1tgl ve ~ rbayhgl pan3YI.rlfIJ !;ksd" i~ lilt' guz,el D!lmO'l!ll i!i;in ~Clk ~1l1l~lInakl.1tllr'lar. Tu:rkofil Bi! kOln· h~D dll bu il;ahsma il,-= j' 'klltdan ilgUrn~kte. ~'ierdt~j ve d~!IIardilkl orgiltil itt pamllylr~ ~·~k fOi}'d.ah Ohl1,a,!rI:1!'3d1U. Panatesiylc y~'1i'~ gormek i!iin YunLln~!ltan, Rulg ..ri toLin, RomilnYd. S'lillri.ye blz~
ve: Mnur'd n

misyonda keSln &Onuelu eld edj.. lecektiF. Bundan once Triyeste ii:r.ma. den Almanya ve ku:u.,- memle tt.... lerine ~e'vkedilmekte ohm mall r'1' mn: lic; haflad~ varmBJ.c:tll. i'ken Kostence i.ize:riuden iilJlII yer!ere en 1;0'1£ be~ !funde g~deb;l~ektir. BLilmunla beralur navlun, bind',lOe. indirrne iicretleriyle di~ r hare:ftlar )'iiz,de rirmi n;sbetinde

indiribni

olawhr. ClkatImlZlR ge1i,im; b:aknmndan Turkofis'; n elde ett.i~i bu iI!lDlI"ilj~ I;tok one:mli gorii hnl! k te dir. TecigerleThgi~'n ,imdiden bu

,011a,

Goyniikte Hava Kuru ...

~§y<ll

i~~n tar'fesl1"li yLizdt eUi il1di.rml -

mal gi:i,nae'fecekleri. Almlpa . dak~ BjBnla.rmdDtD .1dIkI.n me -

gugin
tiro

gru.plarllun
bunbr

muna yardrm
COynuK, 26 (A.A.) ba,kan.
llparti

fak!R

b:ir lzmi yolculutu. deta bir koye g,ider g1bi \Ie hatta on· dan da IlICUi!' Dlall:aktlf',
rastbyall S~""diye 'I:r:lldar panil]Otll'l. dCiftt,t

BilWn
)'1

gr:lecegi ,I)irenitmi,bu Yll tzmir
tAlkrndan

t-Upl-r-dlllD

Oft

anla,lIlm:aktadmr. we kuzay A YnlIP851
en e alb

·bi

pan

rm biituni

)'lIlll'ddtqlat'1

yUzde ij-;.unu haviil kurumlJlna vermegi kabul etmi"lerdir. Ulula] 5aV(i~Ia. iizvedlikJe,.le

dun haJkeV'inde haV,;l eb Uk ea 1 ., akk IIIda bir kon f eranl verdi. Konfera.nl, dinll'!:yi,ciler Li zel'inde buy-uk hit' etki yaprnll .. til'. Hazlr buluna.nLar derh.al reh ... like billen uye yazllml,lard.r. Ba,gcdar 'lie ekiciler iirunlerinin

Us

il~liyece'k,

goruJmtfG

dcgu

bit

c~c: ..

obc.a ~uu iWIlauuaktadu:.

Ji bir

memleket1el!'inevapacag. ~lb:b eeli'!llirecek Dian au glri,;m;n; u.. lmuMliliu g~bi !lonUd~nmIl'l51 On.cm-

iitiin1erimi:dn

yoCa1hm

b.,.n

o!8(ftktrr.

Hava durumu
nkara, 26 (A.A.'

k;Jt-

Tarim BakanhiJ meleol'o!oji e:ruI,1 Ltiisi.inden ,: HUlun lurddll , •.
YlIIll'llllz kuzayda Kl!tradeniz lrlllannda Riz:e. C~re~uDYI:' S

ktl'fldw.erwni gO!ltermi~ olan giyniilkltiler hava. t@bHkes.ini iinlemek i!rin de i~hnm bb· istekle ~ab;:m,ak ta ve: diger i~~elere ornek olmak •.
temnektpd'
r.

c.,

...

Yollarrn yapdmasI
. ii'kumlij a.mclderle YiII..pJ.la.ca!l( Y ,.oUar hnkkliida. U B,en,el kuruJu 'la... rafrnd<an \perileD kll.u,r,a gore eylul a:ymd'1. yaplya ba~\aiUDa!;1i,in Ag. 1"A"'" .,; ,imdjden hazrrhklara bat. 1- --"':n'. VoilaI' ii~ yd once b~,b Y '"
i):!~
1

fur. Coli: yuzu Trakya. ve E,.. _'Ian,. la ..mda 1I't.kt haw,. ..ca'kbi;J bir giin linceye gOI"e! buralard 2 den--

sun'da olmut,'lur'. Metrbreye Ri .. ze'de 14. Girelun'd 2. Samsun'da [ kil'ogram yagll ~uyu ilculmi,·

Anadolud:a eok 'yu:di bu51c.akhjll bill" gUIII ewe] .. kine gtiiTe' 2 - 7 d1erece' ,d'aha dii,ukwr. Yur,dlda bul:iin ,en viiksek, Orta lulll111.

c

d ha yii ks,~ktirr•

".ya

yr

.

111

TK

1-

pro.gTam

' gOT8 ya.

.,.

pil

Cllkt'l1'.

calcM, Di"ar&e"lrtd~ 40. Mda:tyada 39., Adana,dill l&. Kili. ve N... .,.i.m·dl~34 d'!recedir.

ANKARA, BiRASI: Sicaldarda s'eriolik" her ZB,man (YelTl~~ehh::de Ordlile!ll'~ 'hah,~es;n_d,e Ordur1li kar~l!iunrta Biitiin gazino,bal!;e ve lol(antaJaI~danl isteyiniz. lokAntasmda bususj terlibatve t,eljkilaveumt~ h,erkes; memnu:n mtihendis~er eder )

birlign

~~--

..
~_~'
"J

I

_ It

,~J!I';L .r~.
, _ _ I-F........

--'___"

.

_.' _<.....

'. ,.'~

.~ b.ne;. _
I ~ • ......

...'

~~. . :.. .~';.~-_ I.
••

~

'..

_)~
t

_

'

~. __ ~_ .
p,'
T ... ~

'.-'.'" ·
4~·

'. ~.'.,

~

_-..."c~ .,

or._

_ _..,.~

.,:

".
...

_

.~
I

\.,~"

.

.."

~ ."p...,

.
.;
I

_

4 I·olh/~.

ULUS

27 TEMMUZ

1935 CUMARTESl

Bir yan eSICl yakalandr
admda biri Geredenin Mengene karnunvndan Halllin ccbinde bulunan 400 lirayr a~]rdlgml pol ise yamtarrns ve Halil yakaland~gl zaman ceainde 266 lira bulunmu§-tUir. Polis ;§i gerltinlernektedir. MuzaHer

anci
bundan

z
E""erfJ
oe U'
I"]

duklart

IZ

Hava Kurumuna 5000 lira veren vurdda'tlar mrz
e fBi eli 5i n:.jmdLl lar; tiir h.\i H. kUl wI una 5 ra " rmi ,Ie..-dir. Hav", kuru ne] erk zj bu deierli yardl
dolaYI
1-

1I.

ger

elirse

keod'lerine
:gQndermi~l'r

oil'

••... Mesele sedeee AvustUf'yada kuan'gm iad'esi olse buna yl'Jlmz eseiteuili«, r;unkii k.u/§rkhk ve harb qr kma:z. Fakar Hsbsbu.cgls:r/s teseiter tarrmp y~n;d~n. Av.uswryarun ba§tIla gefmeJeri bunda J1 dahl! fa~Ja bir §eydir. (:'unku onlar rn gaye.'iil eski ~mparatarJugu yeniden diriJrmektir ... "
Eg,cr Inralligm
bUlla

me:ktlilbu

EI isleri a tolyesi
kijlti.i.r diu=ktorlu,iu bu den )I'll. Ga..zi t:gitiro enlli.Liisu (j s.. retmenleriDiden de faydalagl~d. rack bi.r e1i§leri ato yesi kurmak duo Ankara

fiB yasmda bir ufilrukc;ii yakalandr
Cihanbe:yii
hCydel1

1'1 temmU2 935 tsribli D,eyJi H er~/d ga'letl!sinde V. N. Ever imz siyl« yazllan rOT lI:i.:
'Yugo~lavyan

me~ele iadcsi

sadeee ulursa
0

Avusturyacl.a aaman yalnu hundan
arlO]-

de gOl:~ttil~h:ri kurma.kU .
Avu5tur-yaru[J

gave bir unpara.tor11J~
erkinligi ge]i.nc:e,
'rI'C

bi« betke.de
If]

deniJi-

eseflenmekle hir

kahru:;

loprak dip-

ulusal ~Jkmaz.

kafl~ll~hk

vii:' harb

tehlikl:si \pc 1i:Ju.1l1a·

butu1'l1i.ilgune
lomat]
nl'ilLrI

hu, yabanc,

i~~esinin Dondurma

altmss sekiz ya§.la'fITlda

o.

liO'akat Ha:bsbUfgl.nln bUfLda:n 'claha

kendi

oz·c1 ergeleTini

yii-

Ycvl;~

bir I>Dzu1l'1de "Hab~bl.lrglar.

11ll1'b

:rUl tara ha:rbr·l,n m tekrar mesi

t;;lhta gehTil-

mcr~~n i.ifiiriik~iili..ik y::'pll,gl bazr af adamlarr aldatrnaga ijah~tlgl goriilmil§ ve torbasmda hulunan lritaplarla beraber -akalanarak tiiye

aemektir" demi~~i, Bug0n ia ~urajllga getirilm(;5~ srralarda 11"dl r. Orta
V<I.l >:,II

on.I<lIrm ~>l':kkgli'j,u~u1flugLJ. gelm - khir i$iii' zaman go~teri.r :
0

foul a ~lr ilcydir.

C;tin-

~uflcesiDd>edlr. Bu aloiyede j'!1k agll'etim D~reDmefi!le.rifje ilk okuli;l programlarma gore eli~leri ,c;iuJ tHece'a::tiT'.

b!.l ~O4: stk z lmiinlBrda

silk hatrra &oylenmi~

Halkevinin para

IZ

verilrnistlr.

Iilimleri
ya muze.si ile £v arasm ~Ifr rdugll per-de iize-nnde ha.lk i~in Ii ~ l13Jema go:s.liermei:e bil~la.mIfbr. EIde bulunan egitim nlimlerinden onra Ankara !!I,memala.n ml'eldorliigu tBr-afmdan f)U'a!lf'l. hBn(~ fie vl!!l'ilecelc: f;limJer de
DLin I!IIk-laJllHa[kev~ etnograt-

ki bu hanedart

h.dkkmda

iki yobazrn yaptddan
Otey gtin Nev~ehirden Ankara· 'Ja 25 kadm ve S su~ll1 getirilerek gl!l:nel savmanhga tesllm cdil:m.i§tiro Bunlar N,ev;:,eJ1irde bir evde top,Warupkendi airalarmda tamat aYInl:an yaparak tekye ve zaviye-

o].;!ka tiirlu "Bella 1'Iube". Ti.lrk~esi "V;usnl. C;unku raklan d~ evlrnme

dLi!iuniildugtinu

geral1it al ii : tu, felix : ba~kala.t'L barb

Austria,

cdedl.lrslIIn:

~erl, biWtiY.Jr AvustlllTylll, evlen 1..

Habsburglar. bilr ta.lnm top'
degi! yoliyle kendi iilkel

oral<m harbla zaptcll1erek

eektiT.
J'dbrd~ ise 9. Mus(lliminin

go

erile-

}erin kap,arunasma

dair

aim ka-

ril1le
c vyiJ-

una l.lyg1lln hareket: etmiyen eavalh ve cahil kimselereir, Eleba ..
§mlar~ nev§ehirli Yusuf krzt S,eyh erife 'lie UrkiipJii Sii]eyman ogllJJ eyh Al1mettir. N eVieh~r zabrtasr bir takIm adamlann ve kadmlann bu iki ~eyh bo:mntusunun evin'e slksrk toplamhklanm gorerek .§iip• clenmi:!j ve kendilerini ko]]ayaTak en son suclulardan Mustafa og!1l 1smailin evinde toplu: bir halde iken yaka]ayarak tu:reye vermi§tir. ~ehrimiz agu' c:eza hak ¥,ell'inde birkac gUn ic;inde duru~ma1an

k~tmlijolardrl". Fakal1'mparnlorin.Jl.c: lenrne ziinden yolu

her ne kadar

marr Tuna. de bir

bii.tul'I .rur"'" ve :Sol[kan devLulcri: ii~eTinlrurtnOiktu. iisin A,vu'StuTyllda kurru'e'S·
Q-

Dt biJ}'iimi.il§s.~ de hal'b prensin

he~emonYil olmw!?o

BIA sene t.u

de- par~ala'timI'ljo1i:Ir. de bir Hac.shl.lrg

Bu ,cbe'b1e i 11 kii ortlar , sadece, u faClk bir degill~rdir; rMorhl~u ,._" Bu
.o!:.;rL1.iIF1lnd<l

enlar

cumuriyet bu da~lIk gaych:ri ba~hiJkan ITlfrrllekeHf: t:rgesinue

knan~k olmu ~ ekl')Bu cnlarm isltedig:i dengc-si,. biT ~ey

Oldi.irmesi biiY'i.i~ h<lI"bI tu uilturm.u~· Bu hadhe en birl~a; ay sonra L<ll,'d 'Sil:iyledi~i bir 5uylellde AV!J.5wrya. etmek c;;ar ordL1paimpara.torll.lgUIlU

nomik murunda
yunu dir.

uhran

DlmlLP~. ekonomik YOktIJT. "kuvvetler ba~k8
Onla!r'I'I"I

Con:, lannm

11.1;,l11 1 k ku rmaJ.c r

lUi oJmll~ dnemi c!e~ildir_ IIri §~"cilde bir oynamaktan

onlann
ycni i~e fs.ki

es!ci. impaZo1ypel duit:-

r;].mpar;a

iiiztre cldugurm so)' e· ...a.kitsiz Daha
ovi.iJ'lrtli.i,'lU .

en dlriltmrktlr.
'i:ah~jyQ(_

d~gilfri'ln· -

m~~ ve bununla ilc,i geliyordu.
me~irH: dart
Yl]

Bu, yersi..! ve vakitsiz

bir giivc:nden bitka~sonu!"l"

.rup d"inlr.:nmcksizin V.at~k.an·J!'I merkezi min ~derek imparatorlugu

Dolfu'S

hu fdOlKetin

d.a y::ndlmuu lJuylik t)neTgesi

Habsburgl.aniIl
~1Z:

geTi donmtl:lini Cunkti alman

vard1. B u. haTbm memle:kdindtn

bir katoli"c ya·

kamoyu

istiyor.

bll h.a:l1~da-

da da kual

Karl

kl.lTUlrnasl

nIn tahhm

ele ge~lrme5i;

a.vu_0"

aslmda onemsizdir. GiirgiisUz vc: bilgisiz kij,y~m,erdEn faydalanmak istiyen bir iki yobazHru ya.r-a«~gnbuit bir !iI£i.dised
l'\

yapdacak1tlr.

mak ytiki.im~l1de: 1o:... 10t. I{;'l.;:~k 'Im'a1 iki dda. ma,c.ar tahtH''I1 ele ge~in~bilmek ya 1.I1aial11adl, §.imd:i ise AVrL1pa, oglu Otto'rum Avus'l:l1rYll uh.'l:1n.a ~rkar.lmasl meselesi ile: k.arljl kjJr~Dy.adlr. i,,;;i.n ~d11~tJ lSI!! dfO bLl.§1r1-

pllnil!il,r.
Bu impantor1uglllll !lonr ~:>as g5vGC

i A.-

tu.ya bide"mesin~ la.cakur.
samn.

en biiy\ilk engel

vm:.tu:rya obc.aktr. gC'itikh:['I kato]ik

Ar.adal"l biral! zaman fl.hc.aristiln blJn.akatl~

Halbuki bunlartn donmesi hala Fr .. n, bo1g1a§lgl r:;flan kii)uk anlapnamn
de taban tabana :l!ld buluntereddi.i.d

[aeak, BohemY<l, MOralol}':!i, Slovak)';:], vc Hrrva·ti'Stan o:rl::odoks S.r'a)iSl;an il~ Vi,irtemMrg'aynhu;.a.k. bu. .c:cekti. BI.I sure!:y,t. hulyasiyh= bir biTiiil'l"lp,au" :riJtmCK da.n.; katolik d~ LllllteU;[
impar:ltor]llIk

31ughuiiyle

ba~ka bir ~ey dej{ildir.

Ba ... cra y Almanyadi1n iJe bide alae adammm Fkil1err idi ~

makt.a.dll". 1ta.Jya., her !"Ie kadar ~ugtin

ediyorsa dia gUn ge~tik:~e HabsDurglil" UI'I donme:sirle eglim gostermektetJ,ir,

Umumi 1\fiidiirliijuud,en: 1934 - 1935 'LIsE VE TicAR'ET
MEZUNLARINA:

e

,..~ mukailde
niden BiT kilise empcryahstin birinden k<lt
~'SiI"s

Roma imp:u.norillilJ~
kh,

Viyanada
p.arato:rdall

gtucao. ve nil" itaJyafi

pren.

ku:rulmuJi

Rsi He evIi b!;lhman

bir Hahsburg im.

alm3.fihlI" i"icfret

edec~k.rer'.
U

!hUlya.'!i.l teferrUau:;(I
AVl!!I'UI'II'y-a

~u!iiik ~tilaf dClI'leltlif:ri
reUe Avusbnya

kQ~lu.c.ak, buluna.&aktu.

su ..

ayrl
;31'111

gostcrebHi'i". F"I.InasI o~31:01.kt],
iii"lj ..er-site5in.d~

d!ya"mh ola:rak italyan.

la.nn iI'I!.HW:1l a.ltmda
d.iplgm,n~ii.i

~u

todug!.l11 Otto
AVuULll"yd,

:ob~gi ve
kendiisi, annal

ba:lde H.ab:lilburg p:rop-agandasmJ

~ta.]yan

Luven

i~ifl uydul!'mu§ olduklli.n
erkin1igl p 'Lc y,e topra.k

ilk

~y-

i;in fayd!!Jh bir elilab gibi
bu i§e kUju:hgma bu bir
DCY:!

kanunu, fedcrasyon tezle:r geri feden,syon

Macaristan
a,raSIn-

dir.
Hakikaue chr. §UTes.[ muh.a.kk .. ~tu: k:i 1919 ydlnda.nbiitUD-

kull mlabiJir.
AlDItm.yarun aldlrl1 edilmiyecek. kmhgl 'bir kij~ulc anh~ Acabl

l\IVSABAI\A tLE l\fEMUR·

e:konomisi

ve Tuna Ruklimt"th::r; iiuri'nde

.cal

bi. ckol'lomik Bu ck'JnGiflik

y.apIlmil5F
jlapd'masT

ALINACAKTIR
Bank,m.m da.hill te§kiUiltUlda. fabr,ikalannda ve dig-err Miieillseselerinde istihdam edilmek ii2,ere miisabaka lie u2Su rnem.'Ilt ahna'caktDr. Musabak.a imtiharunda muvaHak. olanlarO( ba~]atlgl!;1 maa~I ,olmak uz,ere, kazanacaklan derec:elere gO'fe SO- 6.0· 70 Ura verilecektir. Bu memu:rlar aynlacaklan te§ekkiiliin idan. tkari~ tcknik i§ oolilmlerinde muayyen devre]erle sah~t~nla:rak yeo ti~tirndikten som·a. ehliyet ve liyakatler-iyle temayGz: eden· leri bir se·~im im6hanm.a tilbi. tutulanlt t:ecriibe V'iI!: bUgih:rini.b::kernmtil ettinnek uzere Bal'll.ka hesabma r:cnebi memleketlerde fabrika ve tlcaret mUesseselei'ine gOJ1iderileceklerdir. Musabaka imtihamna kabul §artlan; 2 - Lise-den lIeya Ank,fllra, tstanbul, mekteplerinin birinden \leya 1ise muadiU
1- TUrk oLmakl

lug-un'll istiyen

az , Yu~turYiilh var-

azi t3:hla 'k."lR

kOI'lDlat'l

ya~m~§U:r. ge:,tirilmesi o],an btl'

uyd~caktfr.

Ortl.da
bbYQ~,

fikrj, bahsilllfl

Habsburglarm 'konu~ulmasl

m!i?iilc.an1a!}ma, k.adar kuvvetH ~ijphe bl.lndan

'bu i§ln oll1il~ vr bir1~!iffii;t

~d

A.vwtu.cyad:iAhtl.U'l.ya bulunmaktadu.

He b-ilrle~~
biiyiik

nCIIi,lz ya-sak: (lldn-

n~' ge~el;tk
mhlir?
]j;(JD]

gill 51:ra1arda
fonniiMiir. Bugiin pek
0

mell; yoh.llmc!l!a oy wrrecck gJ,lnhJk;

kulbrnlmaldol o.taya

'lJ,lr~

Ben,

e:tmCgf

bay

bu!u n LlIyofUlDaaurlaJn.mll anas.al kanu ..

esa's ergeyi

vurmaktal'll YODey;'" il:C:l:i:

kadaE"

~ekinilmemektedi:r. ·'aml yurd &ek:reteri. o]alil yarbay dem;§ti.r
ilTlilSlnda

B. $u~mg'in
miyetinin Ada.m,
"'tURi'II

1919 daki devrim hWkilmuii. anjllllU bnlrca erC1='siolBrall: Uao et:mj~ti. Fa.k.t g;)lible:r bunun o:mi.ine III ~tiJer, BDIIlUD i.Uerine Avu.uurya kendi i'Stem!::di gi
halde bal'J;io 3l"Idla§malannm iirurii erkin kaJdl. b.iJl1kmUl =i'li:!il:(.egi:i~
'biI"lI:!~mC!: A1II'1.!I~t'lJlrya

KI11dl ki bu hin. zemini lm.lunmaktadlr. AVl.Itsurya
Du.1Il

gore

a.ruk

b:iT c:umu,riyet

olmalc~

genel

ger-ekti'r.

tan s.lImu§h:r. Impu,lltorluk hi III
li:;'1U.

Ilir soyh:,;vii'nd-c: dev]t:Uerj

mrtlind!:n BUgUTi
~j

aloim.ederi, uniiforImlla,rl, bay:ra.lrbfll'~ yen.iden kuHiln'lmaga b"(l~
Habgburcl""rlrt m"lIlan, l]1ulkh.::ri ken .. diler;n~ ger·i vniliyor. :lita ve QUo A.~u tl.lryaya ~u hald~ talyamn d~nbire k dtinmrkt~ serIH-sttider. ][i'raru....mn bo

birr ek:anoo-

m.ik fedEra!yo!l1. ya,r1nt:!ls] limn mcrkuig- Avrupada
full: bit"
[01 7

ve Habsburg.
yf'ni.d~n mumki.in

bude-

taTZ[ o.-'l:all'a. !;Ik:arrp
If.

belirt!lTlek

o]aca:k

~i.inkli

hi:r tar!ll£tan n bit1erizm meyd:ano1 'bun !ilira

almalarl manda.

vahnz

,!:Ulegi, biT tara.ft ko1eli dir. F3.h
t bi.iJtiill

ndreti.
nefretli u'!i gl.!hl'mcktemen bu"

e.il,

a.yj'iJ

i I::enilir ~e)'leTdir .•,

bi.r tara ban dOlI Dot usizm kUyV~t1u

orme i ve
il>e birb;ts-

tzmir

Ticaret

AVl.Istl.lryilfilD

ierden PEK tV!. ty! derec:e zunu aim a.k, 3 - tS, y,aJmda.n a~agl 25 Y<lI§mdan yu1.c:;rn D]mam.:ak. 4 - Sd"lhall' tam olma.!,rll lm1rihan:a girec:ek1,uin nihayet 20 ag1!lstos l'Q3S tarihine

ne

ecnebi mekterr 19'34--1935 ders senesl me-

zamanlar parato:rhJJg,u

tanm ba.k4m ,lia bi(" AvultUirya - Ma.tarist:oLn im.·
ttbaaJ91 olan AlI'u9tll1rya. b 1-

:a~Jkta.n onaylama.sJ imparalorlugun ilamnd
tlr.

J"iI ~

hj~ b~r ~ey kalmalilt
~ ¥

kinIn
bT.

He.bsburg

hanecianHl.a.

h:iHii ba~·
Biiylenu~-

,gun snbest
iSl'I:yenlc:r

oi.lu all yapl[acak

bi.T gem::l-

¥

hhkh.:rlnI

1!IUllhda eniklerini

oyda mubakkak,

AlmanYIii ile bi.-le§mek A,m5tu,-·

kadar a~gldaki
Miidurl"ugiine

miidurlugune 12-

vesaUri Ankarada. Siimer Eank Memurin ve fstanbu]'da SUmer Bank ls,tanbul §uhesi gomilerme~eri laz[mdu.
::iebadetnamesi \I,e Ylhut~ mektcp

Biitun DLI ,ollJip bHen!,er huke5ten lola bu i. 'Je:r]r Ugili olan kil'iub: anla~ma dcvfct]er~ edi1mek:tedir. Bil birle~me bsburgla.ul[II ~9Z0 de MaCilll'htana geImes~ on
bel)

~otunhlf.'j kazanll.cald.1l'dllf,

. Bu yi.il:d~ll na.-b '" 1 kacak l'i'il? K:i.i~i.ik: i'i11i1a~mil. 1921 d~ 'Iunl Karl'zi'l rnac.ar
tahtli'l

Hugill:!, Hahsburg h rekrti.

':;Ilrmaga

yelt:e:ndigi

Slralard~ yapi!uk mJ ,ul.V"-

t,II"BfU1dan

di.klkat1e takip lIa-"

'I mi11eU t:arnfn'ldan yarchm gOmlC" mekte. u i~i daha ztyad.e yahan~' dip· lomadar koriHdemelrt <liTter.

yapt

gl

,gi.lIj. sefnbeTlik A'iu~tllryayl

Siiphtlidi HiltTer, Hab burg i~1·n bi:r yiJriiyti, mur"ldfl'! ikurtarmak

NUfus tezkeresi~
Mektep

i.hhmo1Li
ltillt.lll,

ka.r~fSnt·

h.aJy.a i~!; FunlOi. i~ill 1919 d:mber:i
A'tushl,rya
tUlr]l':;;Iyl

tarafm·

da ya.prlifit§u.
Bundan

me!l.~lui

gayet

b.asit bit b"ll
AllUs·

P uk mtdlr?

dan verilmi, mlllvakkat tasdikname. 3 - Resmf bir hastaneden aJmml$ slhhat raporlll,

.vJ~

alml~ bulunuyoT. bUig-ijn de donme·si A lmanya

O:nJar'[1l 8ilyl!si

Nab sIn] :rghm

n A \lUSW rya.ya
bullJnu1uyoI".

ile birlC'!j.1IIIII~klten e-no m

Bugiin o-lae:ak. Fait;)! bl.] hadiS'r, yoe i bilr dursUl1uk In~ ) eni lTir tir. Bugi g rc;rkten me~tir"" b!O'tlurgl:arm tacllr, olf'!1a'!la bile '·Habsburg
~~~~Il

'Siip'l.u:l'idir. i~i'l!1l bu de~iime
ona

baTti! h;:ind'e Avru:p,rv't rlevletgetheukbirinrfe harb

4 ........ Ad.e't vesika fotografm, 3 Miisabaka imthianr 2,6 aglllst-os gun:iiI saat J de ba~lJyacak, ve Ankarada Sum r Bank Umum Miidur1ii~iinde ].stanbllll(!a s,tirner Bank 'Subesinde yapdacaktlr. 20 A~ustos tarihim~f'n :sonTa vak~ ,o1acak muracaatlar l'a?~rT it·'''H''r('' ;0 hnmlV(I";lIrtH" n n:n) 1-29Qf!

etm,rkti .: fa.k'at bu slyEl~anm
adJ "AVlls'!:Ul'y~nm milk., erldnligini

naziikse
kom·

ve bir taktm vr korku guniin dem~k,
~hL

lelrldidi

kar~rstnda

vr ,te!l'1ll'f Avusturyilnm Hher AlmiiD~ IIln- kal11 dl.l.ldugu otunda bau merinde doJa§t!r'lan SGz11:r, gu.
KU§'iik zel \iiI" propaganda wUltas[dlll·. f;]~hil lu:ralulau, OlgUrlugundr'l!ll \Cij. !!iya

oluyor.

nns.a lljin AIm ny n '" kuvvet'len· mesine Y3nyac.ak her'hangi hi.r tedlbi["~

ne-

~mi'

AIo'u'5tll1ryamn
Si1k ,Avu!lturya.ntll

kar J gelnwk bit ananadlr" hal:ya kendisl ile AlfiiiHIf'lYi' arasl'r.Ida bir
Ira hiiktime:l btl\'I.lnmastnl '''tLi'or,

i'5!'

SQ~fi J':e:r~~kle"'rc

Ve Hl'

'b:3§.

lahta !§:I kmalan

yakLa~m •. -

S01'l

ULUS

S YIFA

;

Kill tiir Bakanhgmda atanmalar

Ku=tlunlllllU
Memlc-kcllIl. ler larim bir ipek her

laribi
H:Qll:"sindc kalbJcri genekoaa-

Bub" n ~e",kli ve ht:1r'e~3nll ya.n~maIar l;;:ornegiZ'. lJolgemizin Jidill'. Bursa
Vi!

B giillkii '-1)0 r3 smalarr ., ..
Bu yarr~malilnn balclmmdan ol~ti~meleri, sporu

kuruIu iiyesi B. Hawn Haydarpasa ~iw

KlU ur Bakanlrg:

kiihtir

M·mle

memle kct ve ilirn sl.:vg.i.siyle dnlu

t ost

I

hepsi

~c

;ok onematlctizm kuliilJumih tumuvasm-

bizimkih:rl
yarl~alarl

bar

Eski§ehir

gure~-;ilerinin

sesi tabii bilgller ogretmenligine. B. Te~ik Gazi Iisesi tabii bHgiler ogretmenligine, E, Nevzat Haydsrpasa lisesi Fetscfe og·~etmenH~in.e. Ankara kiz Iisesi .Iirekteril B. Avni Ol"ta ogretim dsrektor lilgiine, ilk ogretim direktorti B. All Rrza Izrnir ki.ihur rlirektorli.igiine,
Izrnir kliltiir direlr' orU B. ikmet kiilti.ir kurulu uyeligine atarums ve cumur ba~ka:nlrg-lnca onaylanrms+rr,

bocegi ses8i 'Iigiyle

oI"i..iyor. Ve beklcdi~imi<:

gi..iruHusuzl:l!':. gr:liyor. l'jlc 20(1 sayl fal rk, temiz
ml~ hir IIlSCf duruyor

ner!cll'. ve birer biter meydana OnUmi.iule bilyuk: lut.ada
'It!

Aydlnm yeni ilbayr i§e baslarke»

dt~ik!!lil: lIlakkmda

bil.i!H~tar ih]:

: Kastamonu

Gaze temied

kendir

yaz·

dlgl yazllalvcl!uzel Kastamcnu tuplariyll,; okurbnmlzll'll tamdlgr

mekTabt

arasmda dan G~n~ler birhg.i - Alun ordu Ikal'1r1<1 mass b:ir~.ok me..-ali:l,l.m Anka:ril gucii
nma h;l'cll'1'a>l;ilk1lr', :!iu sporbll:"l l,rar

dOl"t 6ni.i'rdc~ hazlr~anan futbo!
V~

Ruam savasrnm

son uclarr
Ruam aavasr mevsirni alan nisandan bugiine kadar 57 ilde yaprlan savastn sonu almrnrstrr. Sa: va.'§ hayv;an'lalr<il MaUein maddesi-

Mi.imtaz bu buyi.ik escrin sahibidir. Bir bolgenin tarihi'l'l] yum<ll<. mernl~kl"li_miz gibl. bu lanlarda ba~\I'I.Hul.at cak ese+leci clrmyan bir rnemleket Lyin ll:OI" bi r 1~ oldugl.l. meyCiandCliciu-, tile T'alat Miimtu, I(a5tamorllll'ya. kaql du'Y'
dU~1-l sevgiyte. l:m meml~ketil'i raZI olamaml§ tal"ihsiz

kalrnasma

gonli.i

c:;cTi vikud a ge't'irmek

ve hll is;in tam ahJ )'11

suretile yapdmaktadtr. Btl madde Il:mlunmazsa hayvanlar klinik mu_ayeneden ge~iril~ mektedir. Sava.§ y,apdan iUeroc:ki Ienni olm.ayan su yalaklan yIlnlmrs, istenilen §artlarda olmayan han.lar kapatllml!j ve oteki hanlafin ahrrlarr da temizmettiri[mi§:tLr.
It'J.alarJ yarlna adaleler]
liJl'l"akl]ml§bT.

nin yeritilrnes!

~ah!iim~!jtrr. Btiyiik bir sabre, czen, dikkat istiycilt bu !ta~l§m.1 scnuesue lcalmaTm§tl(. hte e lirniede mernleket :kiitiipl1;;lf1esi 1!r'" ha.~ikjjl'i. bir k.azanc alan tlir esar Ifillr. Bay 'I'alat Mti.,ln, kitiilllunTIlI 0'11
~ij.01liinde 3l1hd·tlgJ gibi, hu eser l ya.zma\ir

i~in Istanbul,

ka Anadolu biHun belgel,eri
bu kenu bilgll~ri

ve dana bar It;Utupbanel.rrinde hu h:lIugll topl3ml~ imkSn
YiI:

KastamomJ

- J]imi.:zi'l:1 ilbayhglna atanan, Edirne ilba}l'l Bay Salim th:;demi,i:n geldi&illi'l~ ve par) ..... t··renlr: karillandlgul.l
dun bf ldlrmi d."i:_ru orurrun. kereurarnn dayre lha:lflmtZ dlll'aktan

Al'd!n

en gI.i!ii1li i,Lu bq.anhr,
ytlrdj~i

Ulusun

bize

njm.e1i: lJar,ilii1 liolt 5-alJ~lDn vr

iizuimh:e

a~dJglDHz adevi iyi ve verimborcumuzdnr. s-evgi delu bir

kitabmm ~o1t

Ii s.-onl.llca IIla.§hrmak

Ashnda
VI!:

~1IIl

!O[khglfldan
VI: ~lIla

at:letizm

futb.Q1

yar1llmalilrma.

g~ncek1€lrin
So..nra bill kaaym gi.i •

yiizmemel.ni f;lydal1 olur. dar geni§ bir prograil'Un
ne slkJ;}tH&lmaru

da

% Q::dUJ".

57 ilde yaptlall1 savastan alman sonu~ §udult",: H)9.99S ata mallein ve:rilmi§, 24.094 lane at. 13.070 tane katrr, 157.0+8 tane e§ek kl in; k muayeneden ge~iri1mi~ti.f". Sahiplerine tazminat verilerek bldilriilen hastahkh hayvanlann :sayuiI 657 dir.

uzerifide
tQpiamaSI

nisbetinde

kin

eli nden cel.en' bl~~· ta-

y,;qrrnl~'~lr, "K.:J!S.t<1mOml ne1"l en eski
nfmd:;m

tar ih i,~ bOlgenin bu den beri kirnler nasrl

.erek ak~aITIa kar'lar direlno'l" .... ;'§yarlarile c: 'iaruay, pa rtl. halkevi VC' d, ~~r k'Urumi'lr ua*'kan ve -ilyeh:·nnin Kut!amabrrfll kabul ctmi~tir.

Dih.uada ~ok !;.Ieak ~

§eY'nnle ka~ll.a~um. gccak i~yar w<c gerek'!.l:' kurumlarrn ba§lnda hulunan ;1[.

k;}da~hlrl.a
~mp3t:i

devirler

Ilk g01:"u§li1\im bende ~ok eyi L.lY:;'lI'Idlrdl, Aydlnl ~ok ileri ilbaYlmrz d.aha goretll.;!ri kabul

oturuldlJg~l.

)lont' ildiiii abT'l ,.,1-

Veni

ilh.::lylml~a

~ ulus

adln;]

- hos

gordu!itI."
Sayrn

ve ne gibi dUt:,uftu

iSlya- a! harekerlere

geldili"l d')'(!nk

dUYl;ulannl

50rdum.

Bu sayllarda.n da an1a§dacag,
iizere. savas va.k1ti i~inde muaye-

;!fl1atmI~hr. Isa'dan once 1·1'\1'1 yllmdan fsa'dan soma 1462 de Ka-st'lmonu'nun O!HJ"llr'li r de",ICtirHr gc~j"ine kaJar alan tarih par'iasJ bu t:~erde biitun evrel~riyle

f;JUICcilcl'ine ~ok erin ilgi .t:: sevcisi IOlan ilbaynnrz c ~j~k3T'J yurdda~larm a~llt.ht.! ve yurulln
en ztngm ~iytrel-: ' bh botgei
O~,ll1

Turk gaze-Ie ve

ederken

Ayrhna

!'::e'si:iy-

neden ge~en. hayv3nlarIll1

saY~S:l:

C',inlanclrn!m!~l1r. bir eie:ri 111~1~f)n

('!Ir1~rL!"lden ~{lk zc..." duyd"klar,nl

314.207 oldugUl halde hasta hayvan say~s~ 657 dir. Eu da yekunun yii.:z~ de ikisi kadar tutmaktadlr. Ruamll1 memlekette yayIlm11 ,oldugu yolun.daki sozlere kar~l b" rakam gercek durumu gosterrnek-

BII

kauar dt:ter1i

.::!rk"'~~~lJl"llJ;1

scvenlere

tehrilt eder ve- kit bl ;drih tavlioiyc edcriZ'.
2 liradlr

Taner;,i

.-a ..lumoFILJ KaJ;tamonlJ tccim

k"mlir'
ve endi..istri

tedir.
15.00 mc'l.r-r k0=iu Disk atma 160.,
1fi.05

K1l.~'l.amonu \cel'ldhl!!rLnin

onemi

oc1a<;l. yeli~-

- Ardm SIIlHlna [lanLe i ydm1l1<lun Dlklcri ilgi lie ev.i. ~d kit !;I,. giyi ya.altl evgilerde-"I: rlogacak

(;irciif.im dakd1:,l' an I. r~1 gt;!It~r. ,n' de J}'l1i '''':If"
8 ;yle l(ar~IIr,,"h uyum ve birlikle

ilin gtlir VI!: ozc:l he: aplar durumu ile i1gilmml'iJeI. ogrc-tmenlerin a},hk:lannln duzenle ved lip 'IIerHmediCini ,ormu~lardTr. Sporla oa ilgihnerek, rsPQr l1iilerinde bi rl ikte ~a] Ipcaklanl":1I kll!ndisinin at \Ie f:'stuim parlarana mnaln oldugunLl soy.
lemi lerdir
s

Uil11.iI i~e ba§!adlgl giin 11bayltJ1lzm hu ilgile:ri genderr V~ nall<r ~ok evin
dirmi§tir.

66 kilo:

A.1lka'riil GucOndrn kurull1
da bunu

Hiilm
gormiJil

T=kadlm
400 ml!tli~ (final) GillIe alma 100 ,"eire (final)

16.2.';

SI.l :..porlan

16 110
16.45
] J.

me ,ekilleri. kentliri:n Vasl flarrt k ndi r iiri..inu ...~ C!kilcl"l tClopHl1-: la,.-. son yllJarrh kenclil" i.lrim le..-i -i~t:Jtlbt ,I ...c m~r IlfI'Pt: tl:: vaptll;;l \i'~ Yl'lpaGil(:l;:egi hyd;'jlaTT 'In. hit"n b~r ~ser meydana getilmij;tir. P,.p-

Mecidoziinde
ll~ebay B. Fald

kales ve
i[e CumLll"i-

Orman miihendisleri
ara ~ilnda atanma]ar
I

pec;e kal ktr
Oz:;oy
·~t Hal k fiilT'tisi ve ~Llr-bil)' II k ha.:rrkan ""'C uycJeri halk :rani kuraglnda toplan.a.-ak

A lan.y,a Mrinei ~Hmfannan mu

p:rogra.nnm kaldl.nnl~tl . Gure§ Ankarc g-'cu alanrnda 16.30 d.1 b hI}'a~.ak:nl'. Eski!fehil'" v BiI ursa giiI"e~~iler:i dun sabah ek:Bpl"esl~ gelmi~leE'
ve Aydm otelj ne yede~tirilmi~Je:rdi:r.

ve cumartesi

yeh!!~e uterine
rab~r l)asilan !';}l!lm~kl"H:hrr.

vt; bir~Dk .rnimlel"le

t,c-

Yi.ik~ck aUa.ma
4:11: bayr<'lk 1 00 (Futbol ma~,"111 iki boh.imii

17.10 18.30 8ra~ilnti~)

bu iJlitab 10 k'LIru~ fiatl

pe~e

vt

kafe '1 rin kal("rdma~mll i.lan clillr unakarak liar1ilfl

Ol1oi1),-

hendisi B. lbrahim Denizli birmc smd orman muhendisligine, orman miihendislertnden B. Fa.zd
Alarnya bidnci

l<J.rrn~tLT ~lIrbayllk~a eJilmn
~iM: bill oian
ljPij,J!

SIDlE orm.an miihen·

AnkAra
~;rndi ~'S1ci ])Isi~h:r Ii J':'m<1lna

=azlPtelplrl
olan lI"e

Her

il<i hi::ilg~ giirelsilerin!n de k:.adro. • 13ifJ kuvvetlid.ir, 56 kiicdill }:)""rsah Ahmed - Ank;ilrBh Ssad; e!i.k~ chilli Se:y • f& anklll."ah Vel]: 61 kiloda bLl.rsah Ahmed - Ank:nah Habib; eski;rehirU Musa - Anltarah Mallmud. 66 kilod~ burs.ah Si.i.leyman - An~:rah Said; Es.kiteh~rli bzet - Aflk<Lf"a.h Ham; n ki· loda Jt.unah S!llihaddin - a..nkaIa~1 FiII'll'll: ~ esk"i~l!birl i ths.a.n lIIr1karalLRaH He ve 3f: Ida eski,ehirli Ccmiill Anbrfl' dan Necmi jle giire~ecektiL netizm. yUI~mal 'f'l saat ]5.10 d~ ba~hyac:ak:tlr. Programda bazl de&i,ik • Jikler yap,ld'I;:,rnd:!n bu gun te'krar H:1lvuyoru!> : Saat 110 rl'lctre tl:ngeUi 'ko~u l5.30 15.40
l.Ui

Bu yarrmalara ArLKaramn t.anrnml~ !autun atl~dt!'I":i gkml!ktedill'1er. Bolgl' ~amp;yonas~ndan !S.onra ~th:tll·rlm1·il'l ~a.l r~ma]arl slJnlUlcunu gostrrec:e.eindrn ilgililer kin liol< onemlidir.

Fi1i:b~ Sa. kon'Solosumuz:

}'nindcki Bay.imLi[ Ie 'Ie Jlr
IT

I~i dort gihle h-l klemekte
IlC'i:,·,uiTII I!:J.~ml da

basIn direktoru
C,I31'11

B .. hl1la~lkmI~ anl~·-

~I hd:kl 're ...fik, An'kl!!ra'da btitUn

I:lIr:lk~1 <.Ill:

disligine. lzmit annan miih~ndi5lerinden B_ teli1 Tahsin Ankara mcrkl.,:Z orman muhendisHgme. Canklrl ormal:l muhendjs,i B. fI.ii .. mirl lzm]t merkez orman muhen
di s] ig- ine a ta1l!IIU§!ardu.
w

gaullderi

nto

ile g .. ·mege
'nImH ,r:

ba lamlii'l~rdu': r~n~cre halk

Altrnordu
ma~1 IV~~

-

Gen!;lt:T

birliti

flJ

nl

de ba~hyilea!du. kl-mm <;ankIrlda. berLiher

Bleil iki til· k:Jld.k1an ~07

ran. bunl"lr h klunda bilgi]~T resimkr top].aY~1I1 bir klUb
geliirl1'li~tir. d~fHIi
~'5

Vf"rel'l V'e
meyd
I83.tl130

lHalk bijt.un e'l'lerinin I' in;

karesVII:

n€
tltl

'bas'am,~lar
VII: ..

1r.o:~

51] klJl"u ri tavaiye

fiatla ederl!:.

iki il~ebay"mu:z
Adana tiire i§leri direktorii i-

: mlar
Halk

b .. ·o;m, dL,)ldl,.llllar,l'u "artisim: rbiillylug

CWT1uriye't bildinui,-

ollill'l.de tutulllr'iia Y;:IJ::I.II<lcak ma"'lJn ne' kadar ~t:tin OI3~:;j~1 il'flldiJ~hr. $tLd finaIiI;; ti: i I~ An.kar:3i sampiyonund.lI'I gliz~1
bir oyun bil1kliYOTllZ •

Tii~'1!!: 1m rlarla.li

,n"p.m
'II

irIP. IE
obI'!

lerth •.

meemul1
B.1yt;Jirl'!lr Cemiyrtininl

orgalr1l

!'Ina metr-= (s!4_ime)
Hill l11Ietre (5e~mc)

Su Sporl<l:rl Kurulundan: Bugi.inki.i cumartr:si Anj(aar gici.i :'1lanJnda giill'~'v!: tlet-inn futbol ya'n~malarI yapdacagmd.1n yill:l'll'le yar1rt· larrna gi rCice'klli!rill bUfllan g1irme:ler-l i· ~ii'll, su spariarr yarli'}llT'!<!hlrl ya.p.llml}lilcak.tJr. Pa.nr prQ.g:ramf CIa.saat onda haliihya C3 k t"fl'. Ankara

\Ie: ikii ayCla bir ~I[(an bl.] ~Imig Gergin;n

H'1 kevi
lBugtin kolunl1n toplantry.;l saat

spar
14 de

komi tesi
Libemiz olElnlElT11! Aver! r

ken Bili il"iebaybgma atanm ·B. Nebil ve Koshisav ;l~tbayhglna 3tanali B. Vas]f YI!!frl~n'nde ~!i.ml!1e ba$lam'slanhr. ZAvl
3.19 lIf' .140 Ben~luind'e
di:!inin 51nlh illl2;a.risi

] tcmmuL t~lribl~ 4 I..intO I!! "rsl )llmu. tir 0,\.1 sa~'lda da digerlerinde olduwll
gib; !Solt giJzel
vt

ba~kanbgJ.ndan:
gt'ncl

Nn§otbir ida.-

ihnig

YLIIl!llar.

m~'11e·

ki: bilgtiler lie h der 'V;lrdr'r. Bi.i Lin 'baytarla.fllTlI.Z1 pek YOIlundan il,.;i]i"ee~'k clan bu dcrgi)l'j hlp!in·r t:;l"'ili~~ I!de ..iz. T'afle~i SO kuru,hlt'.

[:)ir toplallu

J YilrdIr.

Bu

mi id. di birde a.hsil

ill: VI: kTSD'll UJnucirdii~ultli.i mii~

kol;) yazTh

yenidtn
g-elmdcd

ibeY,lJdn 'IIeliiiJilil:imizay:i eu:im, Yeuhini a.l.ac.a.hmd.m 'e!lki:llil'.lin hiikm.ii yolctur.

yaz1im.nk i1!.'l:i1'~n .lrkildla_~lann

Anlralr.:!

Dllmlupunllf

ric.:1.

(I

(1IIn L! r.

n·,A

Dutlu

s.okak

Osman oglu R~mzi

l'efrika: ]31

un Mi,cbeienin
rl.lrll:;teye lI"~zan= ie .... u·.e-n: A,Ir.s~J

l{it~III
lJA YDAR

J'IIasrUJ,

MUNT

Kapri~ye dogru ~ekil irkl'n, Fenike merdivenleril'llclen dolaYf! b~rakmak zorunda kalml§ oMu!dan kUIiUk top §imdi bahsemderlir. Frans~zlar. sabah olur o-Imaz, Monte 'Solaro tepelerinden Kapri'yi atre§ altma almI~13rar. Oraya bil' top i;_;;lkarmak ilr;in nasd ha:reket etmi : ()11uklarma akd errJ'U:z. Kapride ~'Ku;a lnglez~n de oturan in· giliz komll.ltan teslim andla~ma.lSmm ~mzalamaktan bai§ka !ia:re blllamad:r. in:uza:run milI"ekkebi daha kUnImam~i'U ki. Ponza. adalan 31"kasmda, ruzgarsn:Th[ktan gedkmi§ Dim in,. giJiz donanmas], aI'ilk.la:rda g'oriJndii. Tesiim andfa~masl pe!~ taHsi.z bir adamm Unzaslm ta~Iyon·lIJ. Ell adam, ba§ka bit" ,adada lesir tu- I tulan kanahn (Napolyonun) dana sonralan zinrlanCIST clan SOlir Hi.id!!:on LO\l'~du. Fan M~c:hele~)-'egitmek uzere koyden ge,&edten kii.:;u~ hir bah'iede Bade yaplh: bir evi, pa-rma g' mla g,o<"tere-rek sah~binin Anal-C:3plD"'! guzeli aIm Bella Marga.n~tatmn halabnnd '. bi i ol'dutunu elkiye .. 1 im. Ba.la. b"r

ingiliz lordu ile lev1enmi~ti ve yam]mLyom-sam lord. e)~inin yakml.anndandr. Evet, d~i de hatlrhyordu ki yegen~erinden bid, butiin ay[esi 1'lI~ §3.§luna dondiirerek. ~t81yah blr kiU~uk koylii lu~]a evlenmi~ ve bu yetmiycumu§ g~bi i-tJZI lngilu:reye kadar get~cmj~ti. Faka;t dci 'onu hili g,j)nnemij ve kocasI old'iik· ten Bonn. da ne oldugunll ogrenememi§ti. EDci bu mes,e1,eye pek ilgiJennyor ve kotasl
hakkmda bi1r~ok ~eyler bilcligini
He

mo'mJn

fikrinc

ben guzemktrn ruml§tun. Adasmm dl!l:mda kalan komJ~a.r uzerine ilgil~TIdirt11ek iGin
HI:'

guvenilebilirdi. ~i.inkii o-nu iyi a.nlaT bir i:ldam olarak fayapllml~ is'e bo-

fia 'Pkmi!~ c~dug-L1lndan. hie;; o1ma~sa Kaprinin

tarihini ogrenm,esill1.e karalf ver'ilmi~. Kadm. Tiber hakkmdaki korkl'llnrt;. hikavelerl. iI!'1-ine: ge~rurdigi dii~manID3nm Salto di T~bcr'yo"d3n lI1ast! 3~agl aUTlhm, biT bahkcmrn bir

iJave ederek

bend en ['l:adm naklnnda mem i rica I~dliyordu. Evh:nm.e hiidisesinin den !i;ok on,ee oldugunu

bi~iyorsam soyllerngiUere-

ben adilya gelme-

vekadm1

den dCindukteTl pek. sonra~ dllJl ve ya~h olara1£. tamdIg[mT sij,y'l.edim,Zat'en bidtun bildik1eri ... mi de kaduun giWnah ~"fk;uan papasl ve vas;~ s~ clan Don Krizo-s,tomoJdan ogr-en.mi§tim. Pek labii olarak kadrn lI'Ie okuma, ne y:um.a

biliyordu, fakat kaprili1~rin a'l;lk zek~sl ill! bernen bir-az ingimi:zc:e oglr\enmi~ti. ingiUerede ya aIDaga hazJrlann~ (dmak Uzere. ingi1iz lordu, aydm bll' adam alan Don Krizostomo"· da kailma" daha ,r.;:e§itlii konubr werind,e konU!labtlm.esi ic;in, ogretmen y·apml::}tr. KadTn, bilttin Kapri klz1an gib~" ir dogu~ hub kr omarak. nari~clik ve va~ama mrii1erini biocdu. ~e;U'w 'c Kriz'osto-,

,'Ill
r-

~aiano,:run ~enkeUerile nasI1 tnrmaladlg 1m. kllijuk kltzlar]a oglantan mavi m:agarada na· sIl bog-ougunCl, sonTa Tibl!'!nn tor-unu Neron;ll.ln kUirekc:ilerim! k'endi anas~m, adamn ij~ niinde. n-aSlI oliinceye kada-r do,vdih-diiiilnii. regen; KaHguma."rnn. Pocclloli yakmlannda binl~r-(;e ki,!!;'yi niillsl~ s:u-ya attu'd!tgmm, ~ok ciddii. dinl,edikten sonraJt kims'~nin benzetemiyecegi 0.% koylU §h,l,esiyl!e: "BUtun bu ,adambr ne koru, se.v~ermi§. hep:si de birer Kamor~ .. . nate.u• deml!;!. • Prnfesor ce'Vap 've:nni~ ': "Ki:itii ins 'nhlr yaw o.emin s.i:ze dememi§ miydim ki Tiber mall'i mag,arada ktz1arla. oglanlan balmuI? "He psi bunlann olmil~mliP'u i'Hepsi y.a, iki bin yr. Ii:adar once.,~, i'Oyle ~seJ rica e!1eTim, m:den onlar ;I;in iimdi ta ? BII"UkmIZ ken . hall i-

yuzunu

nell! diyerek, 0 insam ~lleden ~2k:aral1 giize1 ~lUmseyi!fi ile giilumsemi§. Ve tarih dersi die btiylecG! bitmi . Kocas,l oldi.ikten sonta aday,a donmi.iJ~ ve kaynaklan. ingiJiz lordlugundan en az iki bin y~'~eski clan. babat.annm sade hayatma y·ava'§l ycliVa.~ da~ml§tI, Qnu en~nde birtesbih v'e diztnde bir kedi ~le, Graklarm ana51 kadar

ha~etljJ
hemen

pergolasmda Otun.l'1" bulduk. Lord Daffin, eski bjr ,capkm inceligiyl.i: kadmm ernini optii. Karlm. bildigi butiin ingilizceyi nu~tugu kay dilini yenid~fI ogrenmi5d. E .... ~inin klisik ita[}'ancas~ ise. benim ~ibi onun i~in de an'Ia§iTlmaz bir ~eyd!i. Ond.an aynl'ITrkt:n lord Daf'rrn bam;: "KendiS,lne soyleyinfz ki Mada:rmn Icsld !toea.SI hemern 'I!lnutmll~. ~ocllllduiund8 k"'"

ingniz mordundan. kibarldt:ta hi!; geri kabr bif'
tarafl YOktlll",., dedi. E1G;i. madamm ycgeni Lall Bella Margeritay.ll da tanrmak istiyor mill idi? Hi~ tammalc istemez olur mu Idi? La Bena M;arger-ita bi:!i en tath gi.iliim.. seyi!ii ve p,apasm en iy; §ar.abT ile kar~Tl;)dl. Lord lsr:, yeftenlikleri ni Dnun penbe yanag.t:na klondurdugu gtiriiltUlii bir opiiciikle kut-

Sonra.,~.

ladl.

(8

II

r)

,

.:

...

~

.

.r>

_

-..~. "~. ;l .... ·

')I'L'
I

,.~..

,..

II' -.~.

"'-'. .... _ • ~.

~ .-

.

.. ~

.JJt> .

...

~.

": .. r.:._..~.'

_.
- -, --"

_

__I.: __ ... ~

-,.-~

~
'6'..'

i
-..I

-. ~
_

_...

._'

,. -. . ,..,~
.•
_

it _ .
__

...J

'

~SA~Y~I~F~6~

~

~~-----------i' ~~~~~------------~~~~~~~~--~~~~--~~~~-I.§'I
U !. U
1.11 :; 11111111

21 TEMMUZ 1935 CUMAK J .:;,sl

num

IInUIII.Li:.lI

rnu

'~mJIII_'UIl

111I1I1Il.I!>

'JlII'

II II IIII

11I1I1Il_

I'III~

'nUlliLlI'.

11I11I1U

"'aK!:!!_~U:ii!rIl.'lUrijl U~il:llCI:l!!:!'iilICl'

!lI'!:""aU~~"'Ny""~::liIl,,:.s::';ja::s:li!:lIG!l:~il:,',;C'
tI

S::""~s~:~~~v~~~,
yerine f;[kaf
..... . "

BUYUK
Ayn,ca:
15,000.

••

••

J

-

Ankara Levazrrn Amlrllgl Satrn
Alma Komisyonu ilanlarr
t
LAN

"...

~.

189I senedir

duemadan

'rdcmakta elan bill hartahk

tya

~

-

gOSU:
tiradn
-.:.~-.:'iIi':. ~ -~. = .. ~

Simd~ye kadar blnleece ki§iyi zengtn etmii~'I'· I~. eu tertip 4. eli ke,~de n aj;uuo5, 935 rie(hr

Bi.iyuk ikra.niye .35.000

12,000. 10.0000 Ii;rahk ikramlyc1ede 20.000 Urahk miik3fa t vardn.

(Mtifetti~

Iiti icin mdsabaka imtiharu) Tiirl,i ve Zi."aal Ranl~n~I'
1-

narnzedligi ve sef narnzed,f~ • ._

1 ~ "125040" kilo un satm alrnacaktir. T'ahmiwedllen bedel 1500'5 liradar, 2 ~ SSirtli'l.amf'lsi herg'iin Edlinlled~ Tug-ay satm alma ko:m iSYOflun.da I?:,Orii.1,ebil ir. 3 - Eksiltme 30 ternrnuz 1935 sail gUinu saat Hi, da IE dirnade t:ugay sann alma kernisyonunda yar'tlacaktIr. 4 - Eksi I tme kapalr ;,:ar£ usuli iledlr, 5 ~ Muvakkat reminan L126 ~iradI:r. 6 - Teklif mclctuplart veya icap eden vesaik rmmakasa saatinden bir saat eve! Edirnede tugay satin iJjlma komisvonu h::'s!{anh;ln.a vcrih~c~l!f \l~n elunur. (173B) !-2940

rcsimli gazetenin Ankara'da satI!J v,eri A K B A K; tapC!v·dir. SeneHk abDne I.D lira, SaVlsl '20 kUrD!j,

AnJ ara Defterdarl]~n(Jan:
M ;'Ih.. ne:Sl
T!!Itasyon
I

Sok
<u-ahk

t:anbar

Umum
CiNl1 No.
20/44(1

MUiruli:e No.
<40

Mu!taf'!'Unl:n IUfl!IU:t:i
Uri! I{, 00

h.l~.t
Uli lakll.iUr

no

ILAN
Isranbul ~mm.lI1d"I1Jl gl birli kh:ri ihtiY1ll;;l 01 LIp 1halesl yapdal"l .5[S,OIHJ·k'lo sad!: Yllg11':l:;! V'u~I~1'II fiat komU1.an!Jk~a pll~;:1J gortildOgi.lndcn tckrar ~arOlh za'rfldl c:ksihml:yl;: kenulan ::;ade )"as,ID behcr kilo'slJ.nI:tn taf'lmil'l bede li 8~ kurll~ elun iJ,.djesi II .'lgiHltoSi 935 1l!H"~-em· be gi.ini.i s;I,U l!i de djr sar enarnesl 24 kurus n.uk .. hi Ii Istanbul k:omu· tanh(:1 satrn alma kom'isycmunrian almablltr. Eksiltme}'e ~irctd;:Ier'in 3654 lir;]Jhk t'emin)]t meK[uhil vev a makhuzu ihale aarrndan bir saar ellvt'iioe kadar kt'll'ni. YOl'la 'I 1B'(1I1 eleri. (1839 1-3082

" .. •• 22/441 1 12u 0111 " '"' "{uk rda Va;uh iolld an'barlngenrlik jcal~ilnrlll ih-aJesl Ii , ~u8toe 9Yi 'BoOthgijnii sa t IS rio yaplXfI1a.k {i;o:ere.ortlnnay.il k{.lnlllnull'!'tiJ.I.. I 'te'!(lslerfn 1'raid oi!r"oel1!m~k VI!! pc-l' Iurmelli: Ih~ere dokuear Jir al tk iI)HI avrl maldml!~lI1rJiI dth~ ... dI~rlrl!t ICIlru1al'l ki;lnmJi"VOllii UllllraCd,"Itbil"l_ (ISfiO) l~JUI

n:'

Ankara
bt!'Hsarlar

Bi3inkamlza mfisabaka;! (S} Mi.if('t is narnaedi ve (5) $e·r rrarnzedi almacaktrr. . ., 2 - Bu miisabakafar 5, 6· ve 7 AgustoSi 935 'tanhlermd,e

t n hi 'arll1ll' Ba~miidii..liigullde
Ankara

Ankara, tsta.nbul ZiraatBankalannda yaplacaktu, Ta~. riri imt;handa kazanan~ar geli§- ve donti~ yol paralarr ve~]1~ mek saretiyle Al'lkTaya getiriterek ~ibhi bir imti~ima t~h' tutuh.lrlar .. Bu lmtibanda da kazalilan~aT'dln he§1 U40 lira ayhkJa MUfeeti~ namzedligine ve diger blf:$1 (Ie (130) lira ay1dda ~@f n,amzedllig;n,e ta vin clunurlar. 3 - Miifetti·~ n;arnzecUeri iki 'Sene 5rajdan sonra Mti£e:t ti~m" eh1iyet imtihanma ~irecek ve kaz3111rl.arsa 7'; 1ira ayhkl.a miifetd!l)1ige s;etirHeceklerdlr. _' , Ankarada Umum MUdiJrHlk servisleein e t;ah~tlrTlr:!I:::a!f
alan ~ef namaedler] ise bir senem~k sta]lannm sonunda ehliyet' tmtihanma j!'irece:kler 'If! kazanan.1 aT terii en i ri lecek1er-dir, 4, ~ Musabakal.ar8 gireliJilmek h~;n (Sf vasal h~lgj]er) veya (Yiiksek Ticaret ve 1kt~'!HU) okulasmdan 'lie yahm Hukuk Faktilt,esinden vel'a bun1.arm vab~nCl mem1ekel· ~erindeki benzerlerindl!n d·jp1omah buhmtnak g,Jre'ktir. 5 - Imtihan pragramml ve sa;r §3ri"lal"l gosteren 1:zah nameler Ankara, !st'al11Ibu1ve tzmil' Ziraat Bankalan:ndan elde edilebilir. 6 ~ tsteklilcr" aranrlan belge-leri biT md(tup~a birhkte en son 26-1-935 cuma gunii ak~am1llla kadar Ankara ZLraat BankUl teftj~ h~yeti Miidlilrliigune gondermek veya ver· mek sureti~'Le mU:r.3caat etmis bulunmahdn'lar, (1102) 1-2893

t L -' N
I - Kl'rkJarelif'lcle otUl bes ton sade V<l;::1f1l11 kapah zad];) Iha tesi ailJLstosul'i S. inci nersemhc: !=t'iinii .lfa~Hiacakhr_ EhHt'm.t:ye girmL:!k istjven It. I ndlJt ~t.inU h::idi f mekhipla:r1l1 [ td~l'afha.n~ ayilrJ !!1~<It Onblt'Lf:' kOl'hI:iYOll rJL:i.,ml! vrrif' nl-'l"l~IJOl: ;;I1mflll vc- saat 01'1 altrda komisYQnda bl,llunrnalal1r_ l - ~.}(le }'OI'~'r, hhlTI"; 11 r:rJi'lcn bi r ki Ir,l· fmatl Vt!~mi~ kurLl~tl.lr V ilk hr' inat r 11'1'00liradn 3 - ~;:Jrtnam s-i KII''k~u!lt . '.ltm almd komhvof!untia her un god.i!ehilir ClR5At 1-3097

lILA
m -

N

Ba!jmi.idurZUgG binastnm dahi.inde bo~ s,l1nd,k koyrnaga mahsus EliI' sundlllrTrIC,l yaprimasl 104 lira 5 kuru~ ve avlunun parmakhklan arasma boyah tahta konmasi 31 lin 96 kum~ ki cernan 232 ~ira biT' kuru:; kesHll1i~ oldugW'ldan '91-7-93.5- tari'hindf"n ]t~'bar'en '2.0 'eulll all:,k ek si1tmeve konulmu:stur. E:1:.;;jhme temmumlil 29 leu piillzarlc:si gunli sa,at on be~'[1 Bas. Mt\di.ir~uktf" yaprlacak trr. t rekl imerin kornisvona gclT"'ot",pr, ibn elunur. (Hiliig\ 2R4fi

kJlTliiri sLltmeye kOl1ulmlJ~tll'r. 2 - Miinaka:;;a_ <lied" e~dtmr,: u'Su~i iledi'11', 3: - MHnaka .. asll ~ ill ~!J.9t·al'9i !nS tar-ihl.nt! mijsildif palH.lT'l:rsi gLiT1ii S;'Iilt. 011 be~te A:rdc.ln lev.llflm amLrH~i s.atm alma ic:ornil!l'l/ClI"I'lJnda yap II:lU:a.:k t H. 4 - Ekilihrney~ kQ['1ulan 20500 kilo nlli:~'': komi.iluni.in bener k," los.unun fiatt 5 kuru~ olup meCmu tut3r! 1025 lira vc temin41lti if'Ill.Ivakkatesi 75 lira 81.5 kurl .. tur, ~ ,5. hteklilnTn munakasamn yapl\at.lli~1 ITIl.Iayyen saattt' temil1atl mll!tvakkatemakl.Ju;z1jI ile birlikt.e An.kara 1f'''<l7.lm lmirli~i 5.atrl"i alma !c:omisvon uoCl_;. u.u]u1I1malarJ. (1!1I.5) 1-317.s 011 il incl.ekr luta 've mu.~~5~s ...I", un .:>t'ndik. hLtu~. turm,a ·OOLlm.l ile .:asker. funmurl ekme~lik OdUllilil milnakauya ko.r.1uJmu.,tur ZE~u;ihme :k:aJHllr ..:arf LJ!;:Iuh iledir. l - Miinaka.sa ( U agusto!> 935 tari.hine mU1>adiI pazartesl gunu sa-at 01\ b1rdc A.nkua levuJrn ~I'ili:rl'igi saunalma komjs.yon1.lnda 1Ganu.

(iJ.rni.ot;oll cl<lhiHl1d~ld krta vee miies.:.e)'oeierin kl~11k mangil] ihtiyac;larll'ld siH~_dilmek i.i'}'er~ "20~HIO" mese ~olTluni ek-

Ank.

1"0

illlusariar Bas miidii'l'tliigiinden:
Mu,

I\ni-:a[<I' 1l1hw!lular B2I~ Mtidl,\r~lIk bina'5mda Y.;!1prbciiIIM: tamirr .. Tsi rl1 Ii ra 42 tum, hh;.i!m~:;;tir, 11 8(jTk eksi1Nli'~ He. y.aptud,acaktrr 24-7.93-5 Ri..i.l1'ililld~ti N~h'';Ir",k YI'rmi giin :a~lk eksllttneye k~on"lmUll1u'I'. l.hale gilni.i 1l agu5tO'll 9H Ql r !fiirtu_ ti~at 15 de Ba ~ Hikte vapJlaJ;:a'ktir. htl1!!\;1Her ke!jif defter erlFlI §utlan Ba Lit-

~t.'~r-

l~k komiRyon.unda

gO!'~bUeeek1rrdir.

(1865)

1-1116

ua.n

~ LAN

Ani a 1'3 Oeflcrdar~] ti]odan:
YerJ i~ehin~t SUlevmal10 bey mCl;lrll ~ r m~vkiiH'h:1e l1;Mn 3~5 mct~In' No. 1':' u~ oda hir mutba'h ~el:11 ...ot= t'<'1~llif .~ii~temi~ ~v bed~lI. lea·
mili!}ah rt sure'tiyle 'Vie pe~lnefl a.l,nmak, ~:i!le~. ilVhgr 15" lli'ilid.VI artrfma lie iuofl edi.lece!o:tir. tstekhl~rJt1 on "Ii hr.Ji 51] kUl'u~]uk dlipoz~to makbuzu ile ~uaiti ogrl!!nD'Ick 'I1e piCy s.urmek tizc:re ihale gtinii Qlan 6 agustos EllS sah gu~il !a3t L5 de ddterd.-hkil:a kurulan kDmisyana muracaatlollrI, (HIS7) l-:UOS
rl

-

apah zarf
I-

D'

uliyle eli:siltme ilam

yapdacakt:lr.

""I ," f .· Ire, 'Olugu M ug a N a_13 d· kt'· '1··.. ·n d.en:
Ek!Oilt:m¢yil' kOLlulan i§.: Mugla ...U.&yetitu:lie Mugla. • Kijyce~ tiz yc;l~lUnda Bcton aJrmB Na:mnam koprti&:iiI il11~a.atrllhr. tn~tnll !.;eM bed.eJi: 2:9-,~'!)O Urad,r; :2 - Bu iitai:d '§art~imlcler ve t:l,1'rak I!lUnlCl.dH', A - Eksiltme ~ttllamesi . B - Muka\!ele pmje, C - Nafra i~Jeil"i. 1rraitj WDl1IJljyesi D ~ '1."csviye"j tilra.bjye. Sose. Urgir tll.:jaata daiir erud ~.auname F - Keljiif hu]il.sa ce d'l,l'e i I G - Proje 1stiy~nler bu §anmu:nder~ 'Ie cv-rakr ~ 17.~ 'k.Ull"l.Ii Iled~~ mi&lkabi.~inde JliIh.l1g~a aha Di:rekltijl!'lUgunden N abb'ilirler. .3 ,~ Eksih:me Zl agLl.stos 935 ~'rs.amba g-ilni..i ;t4It' J:!) d.e Mugla Vilay.eti NJ.ha daircs:inde yaptlacaktrl", 4Ek:silt:rnt teminat kapah ~arf ubulile yaplla~akhil".

4 - Eksiltmtyc konl.llan 700 li:m gijrfl'en gdLlnUmlitl bl!!her kOo.!Iunl!l.n f~ah bi.. kuru~ 1S 6ilnti.m o]up mC:lr;mu tutar-r "l22:S0" lira teo minatl U1uYJ.KJitatesi !HS Li£'EI 75 ~uru1tm". :; ~ Mlina~OiIsaya gir.ecek1cr eksi~t,mel1in y.apl]a,cagt :mllayyr1'll l!laattea bi.r s:aat f'veline kadar tCltlioah mu .... akkate maklnu:larl He birHk~e t~klH mektl.l!,lrJn[ Ankara 'L!-1I<lz(m .~mirHgi satin cErna ko~ mi.sYGl'lun,a Vi!!rmeleri. (191.6) 1-3177 • LAN 1 - Kuk1are!iac:'llZ 625 ton kurlll lOt kapah za:rfla. agllitolilln 12. ind pal:alrtesi guniii ihale olunaukiu., Eksiltmey:i liStiyenler 'hale: gl.inti tekli£ mektuplal'IOJ telgrafb.ane ayarl &aat on bc~e karla" komisyon reisiru: v¢"ri.p makbu:z almalan 'Ie em aInda komisyond:;t bu-

Ankara llaytar Direktor liigiind en:
ViIiyet d2lmu:hk !lygtr depo!!u 'nayvanlat1 i~~n ~i11) Inl'rIJ CIt lMOO kilOi yubf satin alm,n:akttr. Av.n. I,:~m n,tJ:khlcnne a~11if eksih.1:I'\t ill!! i!h.al,e edile~kt:if. §a(tnameslnl gormek (a.da maH\mat: ahnak \:uiyenLer 'bayu,1" vera .ayg['I' dC:POFlU di'rlc-ktol'liik1crine mUral" caat etmel 'rii i!.te;"liJe'[i!l.1 dlt L~8·935 per~embe giinu saat iki de ri.. ]ayet d.a:imi enciimeniru! gelmeler~ ve 0 gunt bdar tcminat I!Ik~Coo lerinin hl1SUSI mnbas~be difekti:i-rm~une yatmnalau bilit olunu ...

um,DO

h.mmahdu]ar.

(18l2)

l--~Q44

2' - B~her kilo ot fl1litr iki. k:uru§ 39 s:al'1tim Uhmill'l lJkteminat para'SJ l ]21. hradH. ;) §artna.m.e:si K]rklardi satm aima komis:yonund::! gormebiUr. (]'!H 7) 1-.3178

e:dilmi~t:ir. h~r gtin

I(iilti~Rakanll~])daD:
lOatm

5 ~ Ehi1tmeye
mU'I".a.kkat

verm,e!5i,

gircbil.mek

i,..in isteklinin

n62 Jlra

II kuru§'
lhimdlil".

Bundan ba..!}ka a.~g~dilkl vuikalan hilli~ olup g(istermesi J - Ticaret od.ulIna. kayrth blllundl.lg1.ln.l. d.air "'!:!clJ{ilI

Z - hh:klil.eril'1 t'naz ya 011 fiJCih·e. ar;lk1l.l::ulda betomumt koprii veya ell .. b;n lira degeriJ:'ldc ell!ash a'kSitlilllr betonanne ·in~a.t tea},.lilut ve iyi surette ikm .. 1 dtigine dair r~:mn vesikalar. 6Tekl:if rndrtuplau yukarda i1-;:ldn~iimaddede ya.zlh u.aUan bir ~art rvvdine k.adar Mug]a NafHl. Da.i resinc ,g~'!:iri]enlc e'lu:iltmc komisY,Ofiu reisligifle rn kbuz mukabll iode 'Verilec!'ktir. Pesh ile gonderilet:c:k mektl:lplann nihayet u,!Ul1'Ici.i. madded'!: yalHh ta kadar grlm;1 olm.a.sl li'e dl~ zarEm mi..ihur mu.mu UJ: iyice kilpatJlrDl~ oim81 UZl1mhr. Postild:a olacak gedkmc:]er kabu~ edilmez. (U:I74) 1-3 l!i'

~,
KU UL

!Eksiltme 3l.7.1935 IjOIr~au'ba J(anil s.aat 14 de Ankandiil. Kultill' Haka.nhg"Eks!il:n:: k01!ni~_yol'lund3 y~p'la~"ajg::r:.~. istekHl<en~ fin; namryi g6rme1c lI;;m betgun Gtre~ DtrektolrlUll:llne li'e ~kSLltme, gi:rmek i"in de a.rt'l1;!1mede yazdI 126 hra muvak'kat tem~natr m.erice.:; Yt2nes;ine yatrra:ra.1r a.li!lcakli)ln makbuz 'Ileya ical'1unen muk:a.yy'~1 teminal mektubn hamHf:D komi5yama. mi.i.racaatlan. f.l89Q) 1-316~

UiitlO hra muhammen ahnaeaktlf.

bede11i 6341 litre

Mnzi~

iI~~k e:k ih:me Ho

.. .,

Altkara Slhhiye miidiirliigiinden:
Cin·si

I r I 1EW!!1J!!..bl!~~

Kwl0
14Sl

Tahmin edilen fiab
11 3o.4tl 6(}'SO 3.5-40

Birinci nevi ekmek Koyun eti Vag Zeytin yag Kuru. fasulva

6001

SabWl

80 20 80

26-32
17,5 10

Anl{ara V'3lili~nden:
dairc!ll i,~i.l'l lUiumlu alan. lOS'!) tene-ke ben:zin 'Ve 525 tene-. ke va'lrum '\It s!l.lr rilr;lar kapah zarf uEuli,.le eksllltmeye konul. mu hull". I ~ Eksiltme 29 1-93S. pazartesi gunu saat 15 te vilay' t tnctim~n riyuet ada mda olac.aktu. Narnl
K

Patates

40

Nohut Mercimek Kuru sagaD

80 20 20
100

.15

IS

10

bed.e1i 70n ~Ira 15< kumst:ur. 3 - Muvakkat teminau 52S Iiri2188 kUr'U5t1J,'I'. 4 - $artll1lme !p,u;,su: olarak Ankau 'll'lla.ye~i N:af[B mlid-l!rlii. ~tinclen, almaLil i,r. S - 1sl-eH:liJedlll teldU mektubu YllIhrd;:! ya:uh Ill.hll ...1' SlUttu bir sa at e'i1'!;le1 ine 'ka.dOl'r muvakk8~ hm~l"IIat malc1.ul~u vera bankil ke· fa.1et mektup1.uiyle bi r!lkte viU,yott eocumen 'rei-sUfin" lItl!'rHmeleri. (1B44) t-30'Bfi

2' -. Tahmin

ht:il!lyonclia Ii

162 • 1M. 12: - 186 No,
\lC pe~in~n

]u

k~rgir

m<ll~<!il!a

iC;Jii'1

sc:newi&

Ankara Yiiksek Zir~jJjt Enstitiis"· Reltlol"l iigiinden:
E:nst:i:tU Kilt:tiph,uIJesint ahnac:aktJr. 1'15 UTa n,uet]e bilr kUtil~)~e memlJtUJI

lIS 1 350 Seker 50 32 Rum iiziim 50 20<iO Sam~ 2S 30 Vukarda cins ve mHc:darr yaz1h erzak 1. 8. 935 den 31.5. 936 90lluna kadar eksUtme ile alrnacakur. Sartnamesi sag-hk direktor1U§:"Und'e ,!!oriiltil. lstekmerin 3D.7.935 giiuil sa at on. be§te direktorliiie geEmeler-i. Cay

Pirin~ B 11.11gur Ga2: KI,hk ve yazllk Ya~ sebze

100

o

24 teneke
'12 SO!

4

yev:mive

aJ InmakLizet"C' seolle1iti radan a.rtrrma ile ],c.a1'a v-erdeeektir. ii:!telli:lq~tin dipoz,ito :tnakbuzu He Ejofnil!:~a,i;rtnmf'1c we pel!" gUDii ,olan 6 aguOStJiH 935 e!h 1t;i.in.lI sa at 15 dell II:Il1rulirm komislIO"n! mi.irraeI3t1a.n. C L8S5)

Ii'll takwiue

YU'i: dl)lt::'Jan. bl1!!l/ li· 14 lira til ki.lrll~luk
Iilu'mlek u::!:ere iilale evvel ddten1;::l'fh:kta 1-3 llUi

(17L9l

W..... 2909

---_

~arllar
L ..... YOk!lek mekt~p mC'IUIflU Tabii:Y·lt vi! 2iiira3J1 bh:!it edeo.!!'r Z - EClllebi lisan~ bi~mck
01m.at.::

Harita umum miidiirlii~nd~n:
(Uo!rtOI";!

.........

tmar
$armamelell"~
tl·

iidiir ii~Dd
tmar

n:

yapmq. lO]ao~arla te:n:ih tdilc:ce'klir).

MfiaUrmtOnde ~lunan m'1!.llllteUf letI'ilUmll Illye 30. 7. 935 tadhimlle ek5liltme Ill!' .lullacakllr. 2:490 nURHIi13h lJundaki 'trai~i hah: Oil;u'~al % ?:Ii Dluvak:kat hminat Ue lma'l' jJiU r~lI!lit'ld'Cl'!i komi 'yona rlclme~ul. (1180) i-102l

3It ked igini bltirmi . o1m k. • - KUt:i1phancc:ilik !Jllhallinda ~aI1im[, olanla.r
Taliplerin

lug« ,erat pavyom.anun ta~an, dij§eme~ huiei s.w.iII vi! 5air in :Jltl" '. eksiltmeyt konmu~mif. 2 .-. '~erairi gtir-Mek istiyenler bel' J,!ijn Vot ek!'l'il~ye Ir,ire-cekh:-.
rin de (440) lil'a (45) ~m ' millvakkat terninat mllikbuzlal"~le ve 2~91l saydr kallunlllli 'Z we 3, a:il mi!idde'uinde yaz~h vesaikle cksj'tme gij. nil o]lIin I BI~U!i,to, 1J35 pUlfernbe lE:'unii s1Iat (14) de Ct:'betide H.u it 111 lieneJ Dlreidaclltl1;{l n,tln almJl komlsY0:r111liui3i gelmelerL ,1 '78('i) l-JflHD

....t - Ke~if

br:dth

(5Bi12) Ura (6-4)

lruru~

Harit<l Genel

Din.kto.r-

yet U...s.-9U

tc1!'cib edilUr. dip!oma Bureti, ene YlIZ!hnoe tcrcUme h lIel'iyh: Diha~ rialrjbifl~ k:adH en,dtU rel'rttlrl{i gilD. mUnealltll,[I, (1830) 1-30711

3A"I'IFA

t~Bankasmu yeln
mcmur ab'18cal,tll"

Devlet Demiryollarr

iirkiye ., Bankasmdara
8ankaouz. ~otn·i leriude ~alJ,m9k lizcre U~e \l~ '1.1.. rare1- Lb,elr:ri DU'.r,:unllllrnuhm limtihao Ile 15 DJ~mul' almacnknr. Miisu.bqkmla kaZi:Ullul)aT' :ara::;l ula ,3JrlC'H iik ,..k tatH.il p;ornli.i~ ,\'t" yah,3nf:r U"3ullJ'l'l iyi hil"nl'cr
I('noill ohLoacakhr.

MildUr liigu ilanlarr
ILAN

ve Lirnanlarr

Asker! Fabrika lar Umum ~'ijfl··rlilgu
Satm Alma Kornisvonu jl;nlan
!UO ADET MUHTEL!F EBA.D A BILVALT VATAK 61[1 '. ,., ,tEL K BIL l' T Ihmln edHen bed~]i (2UGO) nlan > Hkfl'rd, mlJ,;riofi lie! dl\~i YUlh mBil,u:III'e iI!.k:~tl flbl'iklillu Umum Mlidi..irlliii.i B:il.un:'llm 'leomillyonunca' (i agI.!S:t.olll 19.35 tar lhind all ~i.inti 'l:aat 14 ric: .u; sk ek1i1lm~ ile Uulll~ ed:ih~l:.lI!!kll:if. §-Drtnamc PiUillIl7. ~Jarak' komi '\lond,1n! vuiUr·. T8IHp~el:i'l"l 'lITIIuvakkal temil'Mt oll1n (~.'iOl liu ve 21"11) nurrrarail k<lnLlllllun~ ve 3. maddirltdnd lei Vi""" ikle I'll (';0: k nl" r II rl "II! liI.Un

DU1\"arralnycl u.rlara imtihandaki ,'e tah>iiild~rer€Decil1e gar~' (100) Urn ih (70) Tira arl:1-

hmJiCO:lk

(Drt'111

Ankara istasyonunda yeni kurutan egreti yoku b1nasl iliindeki hUh: pazarhkla 'ki yd i~in kiraya veri~ecektir. tki yrl i';tn or;:m~lan kifa bedeli 1200 lill':uhr, Pazarhk 5 agu5tos 935 pazaetesi giinu saat 15 de D. D. yona.n hareket direktOrli.igiinde hareket kornisyonu oniinde yap!!acaktrr, Paearhga girrnek istiyenl r in tutaklarrm kammig belgderi ve 'i!ie girmege kanunig engelleri bulunmadIgma dair bildirg,eyi 5 agustos 935 pazartesi saar 14 de kadaf komisyon ha§kanlrgU'ii verrneleri gerektil'. Kira §artnarnesi 3-8-935 tarihin,e kadar parasrs Qlar.ak Ankarada Hareket direkti:irH.ig-~liI.den ahnab;~\r, (1894) 1~3U42

n,.

komlsyona

miral;.iilatJ~u·!. (t8U!1)

1-1;'7 ~

-

unll:1 ilylrk,'erUeceklill'. Yazl ile imtihan 31 ~.;u lU8 19:i5 tl~ 1hdJouul. A'lkar- e Izmir §llhder-imizdC! yal:ulllot'akl.U', En {tn yazlhna .arihi 15 ain~(o I ~J35.Hr. t~h~.IkH olaillal' gi.Fmf' ,.~ imlihan ~nrllannD ail iza.hDam yli. bankauuZln .4nkllll'i". I anhnl It' I7.Hlil' ubde.... rimizd II alaMU:rlt·r. 1--3167

30 ADET TESTERE 4610 "TE'FERE CAKlISJ TaJIumil1 editen bedl':U (~5{DO) lira ulan vuknrda mikdan ...e c.in • .FUJII malzem .askeri fa.bri.kOllar umum mii.JUrrlcij!;ii allo;]lma kom~syonllll1ea 4 cylOl 935 tarihil'lde 'ian;3mh .. RUI"IU!jaat 14 dol' acdt eksiHme He !ha1e ed~lt,c'ktir Si'ill'tn rn lI'Iitr'lSlP. 0111r<l"k kO::'IIEiY'nnfl~tI veriliir. T ..liplerin m10lvlikkat teminat 01:'1'11 (l:l7} Ii ra C"Hj) k...ru't ...e Z490 numarah k;:munun 2 li'e :t mBdd lc:ril"ld.... ...~sili'dC' me kLlr Jti.iJ'll 'kl !,Ie S<Loltta Itom~s:vona mii.lIcOJilthri. OB2~H \-30'7-1
lIilNI Mljijlll~"mftMtllh. IIIJ 1111 . JlIIIII:I

_ Belediveye ait on iIIJe{ yazl makinesinin eskiyen par<;a1anmn degistiri1mesi ve tamir ler] auk eksiltrneve
~lkanlml~trr. 2 - Ekailsrneye l§tira.k edeceklerin 2.8.BJ3S curna gunii ve yaptl acak liieyl eri anlarnak ve ~ilrtnam,tsi:n i gi:innek iatiyenlerin de tat; 1 gi.inlerlnden baska her gun levaz~m dbrektor-H.igi.ine gelmelidlrler. 3 - Muhammcn bed ell 2501 muvakkat terninatt 19 ~lra· drr, 1-3049 J LAN 1 _ Y (ll,,!:hirde J!l.S inci adarun S !i<lYlh parsc:lil"lll~ Mcvhllv ye
ait yer

Mllh Miidataa

Veka eti SatHI Aln

C:I

Komi vnnu ilanian
i LAN Umum baytar iyc d~posun.dCli mevcud 4 lu.em kohr"lfO m<llzemt:. :sa. trlacaktrr, Satl~ ~jjnti 6.8.g3~ 0;1111 gum~ s;ilat 14 de" li~ f t \.lIner malznrneyi gOTmek i.b·ere her gun Elmer..: urnurn b.:lyunyt: ,'ltpQ miidurli.igunr rnur acaat ve satrsa gir cekle rln be Lll ~un Iv e saatlnCit M.M.V. S tmalm::J komn::yofWI13 elme leei. (1~IO) 1-3112 1L A J Ordu ihtiyqc~ i~in on bir kalem baytar i malzerne k p h z arf u5iuliyle satin almacaktar. Boedeli (5300) Hra.du". Ihalesi 12.9 !B5 pentembe unu S [U dt'dir ", stekltler evsaf uc artna in-j Imalt VI: (:!'Qrmek i tiyrnler bedel II; elarak M_M V. '!Iatrn. alma komiSY'i'lnLII1d!au ve ... lecekfir, Eksi1tmeye gi.ccck1erin f2nO) No. lu kanunda b!!ltuilen vellliikie ve r 397) J~ra .50 kUfll"§luk t~mjraii t ve t~ldii rnektuplariy!t birli kte bl:'m gun \Ie :i<llatindco erial bi, '\3at evel :O;;.Uln <;lma J.tl')lT'i yomm.a gelmeleri. ([91~) 1~31'J

Al,ka!l"a iii Tallinn. Dil" . ktorlii"""· .-1ll : e
rinin
OI~lk

I.Im'§ bedJel ke§ifli Nalhhan kentmde ipek bocc: leko.ularuH kumtmak iizere 1 agllstos 1935 gi.inlcmecindc Ana -a iii daimi encUmcniode paearh rla Ibir kUI.'_tltma evi yaplim<!.sr
eksUmu:ye konuhmll~'tl.lr. . .

344 lira 35

ar trrma
2.] ~_

ile !jiuyuhmdrulan ad fazlasl 175 metre ile l>aulacaktl[". MLlhammen bedeh (350) Hradrr.
:Muvalrk:at
$artIiOLn'lf'vi

murabb

I

-er ;}~lk

fsteklilerin 25 lira 83 kWfl.1l'j suresiz g\i v tO~ paras) de ilyru gunl~me~te da.imi em;.imen,e ve tahiJat almak is.tiyenle-rin de beTgUn tarim di.rekto:rliii~i.ine gelm.!lni ilin clunu[". CnS76) 1-3t39

terninat (:26,25) lil'adll:. gdrmek jstiy'!nh~. her gun muhas"-.·bIl!'Y· celebi-

Hrler.

-ha

ve

m,al""

ua enet

ekile ·nden:

Bu yd istanblllda. Leyli Ebe Talebe Yurduna Orta mektep lDtZUllllarmdan derecesi eyi ve pek eyi olanlardan talebe ·almacaktn:. l"steklHe:rin kendi el YU11a.rile Y.<:l7..1h istidalanm (ljEylUl/1935) tarihine kadar dogrudan dogruya Slhhat ve tiitimai Muavenet VekiJetine lTondenneleri 1iznndlr: Kabul §art.lan ;umar.chr. 1 - Ya.p YUmmden a~agl. otUldan yukarr o hruyacaktJr ve gerek tahsilini \I,e gerek ilerde mecburi hizmetini yapmaya engel o1.ae !bir hastahgI ve an.za~n bulunD'H}'a.
caktlr. 2 ~ istida receklerdir. ile biTlikt.e a a~ l~:!l.
ya.:i:!.II.~]

pll artl.'loi I;iini.l :>Rat on b~$Tf' artlrma ...e ~'ky.apililicakulr. (1919) 1-3U9 t LAN Bel diye kimya ~vi i~in e-~ .ayi kimyevlyt 'Voi!' urn J... p~ l' l>3.ll n ",hn ..caktIL hteklih:,.in 13.8.935 I&all si.i;nil saat 13 [le komi~yon.;J t:lmcleri, mu!;ammen bedeH 324 ~ira 4S kI:lTU§tLJT Muval;k'H lemi n3tr U lira 30 kmlJ~tur. (lnO} 1-3180 1 LAN Ml!'vsim dola}·ls.il.c ~ch;rdL."! su darh~1 b<l~l.adl~mtlan yeni ,,~ cs ki 'ithir s,u1armm 27 .I.l9:H d~n i rihar~J1 glf',",ch.ri saat 2.3 r'I n !!~bal~ al UYIIIkadaT ,,"utiil" kc!>"Llecektir. I( lj}lO) 1-31SL

5_

Lhale

5.8,P;U5

:-.Iitme komisyonund;I

BIL1T

I -Kan GarnizonllJ i~in 2'l1,'OOOkil,g .. de '''~ k all artlil ekesiltmcy onulmU1hl.F. 2 - hmlesil UJU93S all giinii nat 10 kars'ia A • Sa. AI. Ko.
rl· yA rlac<lkl:,r, J - tlk il'Lanli
par3.5i1 ~440 lin "'01:. hcpi,i'l.e bisilen eder. 19.200, .radar. 4.- ~artnamesi[li gijfl:ltlb!ll~r ber bi, vurabllirler. ElulIJ I:m~ye glrftt:;kler T icaret v~'!Ilka!n ijlk inan~ paT<lsr makbuz ..e),a. ruektuplarirle I irlikte tekl:if md:tuplarlm ihall!: sa.ati.nden bir l.rmt eye] K.'tr 'da A.. SaUl1alma lIo1l'lisYfiniU a "rrm~leri. (]913)o 1-31111

un

Jandal"ma
I.

Gell

I Komutanl

ihn( an

C. J41edc Dak!.:1. .:>:.Iy,h J. i\l.:ktcbinin .. yda )'i.JZ Ii.r ~i retli ~e MaU.ep ]. Gd" Mektcbinin a}'da dokun lira iicretti he:kimli~J.eIl'\nde i gotmek lIzere ild ~ekime ihtLy.il!i 'li'3il'dlr. Mi.ne a~d, lI.'Ii.i t.aH ve ,.ube t tll~kimlt:l"den Iln.lulilrda j.. ··rmege i.t(.:kli olOll1ll'1rm b'IJhLl.dd~Jkla:n ]ll!'rin Kortllltanhgma dilek~'I! (1907) de mur:l.C.;Jall3 huh.lMn< lat't.

'Io'si Kalan gonde-

1--~159

rzmlr - R~ adiyC!de umumi kanaliza&Y(!Inlln ball kumnl:'i lIa ...!! Irr pazarhkla yapbnlac.akllr. 2 - T'ahmin edilcn bedel! ~.961 lira 20 kUfl.l§tur. J ~ ~~rt:~a.m~ vr ~lanInr .gormek: 'lie a.]ma.k is.t.iiyenlrrin ber~Un. paz· rll'"'iiI. 1 tu'ak edec:eldt'.i'~1'1 249(1 sa.yth kanunda araTIlhm filrtlar dail'lili.l'Lde n L47 IHahlt t4!minat rm~ldubiyl~ b;rl~k'l:e 'l.S.Hl3_) Cl.IMa gi.inu 33.t II d,~ M,M.V. tm 111ma kor.pi ..,;nuiT1m mUncaatli.n.
1-

t 1. A N

It - Turkiye Cumhuliiyeti tebaas,mdan oldugunu bildiren ni.ifus hiiviye:t cuzdamnm asb. B ~ Mezun bulundugu mektep §ehade names'nin ash. e - Hus.nlihal sahibi oldugunu ve hiS evlenmemi~ bulundugllnu g.osteren mah.alli hi.ikiimetr.e tasdik e(mmj~ ilmiihaber .. D - 4',5C1XG boyunda u~tane fotograf (1otograflar profil olmryacak) u:ph,eden ahnmT§ ol.21cakhr). E - Mlitei1ass,:rslan tam hastane hcy'einden almnll~ basJlml§ omegine uygun ve ilzerinde tasdikti fotografl bulunan: bir smhhat T3potll. bu rapo[' hastane ba'-' t:.abiplik leri tarafmdan zarflanank alt:r. miihtirlenecektir. Ve istekIi tarafmdan mtihiirlii zad hali:nde. istirl~sma bagl:anacaka

i\lll"ura D. fl · ",
A ,'-'1

n:

(!9U)

!-J17J

Ayrant:t m,tviinac Kal'llutti}" binl'1.lu til a dii1ll'lC=J.c uur.: L~timlak ohmin salla dabilinde kolin lS4 mttrultt Nfl, lu dOH oda, kiler ah,l' ve helayt mu ternil t'll bt:deli iUrI mii~ahr' sureliylc ve pe irlt:rl almmak u.o: re <lllhgl yi m i be§ Hnl.dan :atlrma ik icara vel iltcektir. bteJdilel'in 22 lira 51) kuru~luk dipo~ito makbl.lzu ile ~er;:titi i:ii:rerllTlck: l'e pey sutmek: i.izt"re iha.le gunu alan I) agustos 1}35 9:1h glill'lij saat on be~lc;n evvel deherdarhkUi kUfL\lan ami'Syora .. miiTCIC:a.atlarc. (USfi) 1-3107

Cim.i.
Un.

mi.kt .. n
500.0001 kilQ

in~!i
537!i

JLAN a.k~all LiLsuLi.i
~jra

STGlr Ii
1-

13D.ODOkilo

2110 lira

Dc ~rkoy gamhonu i~ In 2 .agustDS 1935 d~n ltibllren 15 gUn m' ddetlt
mlLltlJr.

ihale l rihL kapah 8.8.935 pu,e be sa 10 ~ap:111 8.@.!l115 per\iembe 14 yu~arda YlUlb ikl kaJem yiyeeck
c'lniltm~y~ 1Ionul-

uhti

,Ii

Yfi ~

IImlilD Mu" kkal
lira kuru~ 46712.22
teminat

i - thalor giil11eri '" - rda YUlhdlr. 3 - Ekl.i.ltmelere giJfe~kler ·titarct- "e'6;'ka~l ""If UIt; ~nan" k!j.e veya meku.lp~ar~ ilc: bir1ikt~ te~IH md:t1l&~llI.nn.~ ~ba1e NOltinden b~r S-aat eve] Demilrkoyiindl~ uhn ~1m.1 ~omh.yonull'a '1'I::rmtled. ... - $:utnllm.i"luini alnlilk i .. 'ycn1er her gUn yuksrlda !!Ilh k,,mi ~on; b vurmalnrr. (18~) I-JU9


mttru.kc

. T.

Mu.ayene

yapacak

hastander;

Ankara, Stvas, Erzurum. DiY£lr'bekir Numune hastam:ieri, 1:s~anb1l.l1 t:;Dcuk ha ,tanesi, bmir. Bursa, KonY3. Adana, Samsun memllcket hastaneleridir. Buralarda muayene 0[unmak iliin lIlastanelerin bulundugu yerlerdeki 'Slhhat ve t timai M'uavenet Miidiirliiklerine isteklilerjJn biz~at milracaat etmeleri La.llmc:.hr. H - Ornegi .asaglda gosteriLen N oterliks;e tasdik edfJmi~ bir teahhiit senedi (btl senet isteklinin velisi 'ta:rahndan eger ve~isi yoksa kendisi tarafmdan verilir). 3 - hteklil er tara£mdi31fl gonderilecek alan istida ve
vesikalal."m Vekale't~e a]mdlgl hemen

ad:reslerin'G 'bi~diriedilmedikleri

lec~gi gibl bu vesikala:ra O'ore kabul edilip de yine adreslerine vaktinde bildirilecektir.

istanbul On[ver-sitesi Tzp Faktiltesine bagb: Ebe Mek~ tebi.nde okunma:STlaz~m den~er-i okuyup bitirerek meloi::te:p ten 'ilktlktan 5011ra SIhhat ve t!l;timai Muavene1l: V,ekaLetilIin goster,e,eegi herhangi 'hi r yem,e Ebelige gi.d,erek li'~ yd mtiddetre tayin olundul;u (oilJndugum) vazHed,e geregi gibi hizmet etnU:digi (ttmediglm) veya tahsil snasmda herhangi bir sebeble yurUan (!karrldIgl (<;:!l{anldtGTTl'II) yahut yurdu terkeyledigi (eyledigim) takdirde kendLsi (ken~nm) i~in hi.ikiimet'~e yaprlan masraflilf"l flizami . aizih~ birIIkte hl~ itiraz etmeden odem yi teahhUt 'lie tekeffUJ Eyh:~ dwgimi hiMiren bu senedi]m adr get:;en Vekalete veiiildi.
_ ......... ........ .................. .......:(~1;.69~1~)1-2884

TEAAHHOTSENEDI0RNEGt

K.illedonya feneri 1595 2125B.12 Tav,.an Adall 'I 4382 58422.82 Akba.t1 Murt,o, A drasRI"I) Kma.h a.da&1 fene'l'lei'~ l' Yukard:a muhammel1 bedeUeri Ve meY~ilerl yaz,1I1 a.~tl a.det fenerin mubayaa!oiyle ),erlell'ine konulmasl kapat. :tarE usuliJ'le '\Ie 45 Run muddeUe ~k~ihme}'e kOrliulmu llilf. tmmarn1 karakterleriyle ruyet mesafeleri fenni ,arwBmede YllzlhdLr'. VallIUa.n itibariyle birbi,.hl;n ynl bulunan Akba~1 Mudo, Adra n. Kmal. adasl fenerlelri biT' ,artnamede we \,aAdJa.n y,~kd~gef~nden ")In olan T ...I'. n a.dasiy. \ le. Kaledrmya FellJer~eri dahi ayrll, ayrl, artn me1erde loplnruna.k $yretjyle ek:!!ilhneleri ij~ k~5ma.. al,.lml hr. Her ii~ gurubun ;halui. 15 agustos perJembe gunii :!!i~at 15 de Galatada (:inm RlhLlm IUlnl1l1l"lJ lnd katmdaki 2 satmalma komi.syonunda yapdacakln, S Jrtnameler tahlis ye umum mi.idiirlugunde mlih mmen bede!~n yiizbinde be ~ nisbetwnde bir bedel hluk biI~nd~abnacak "e l'ekHF lI1ekluplart 15 ii::\gu to! per embe giirni.i l!Iaat 14 de ka.dar kOP1;syon reillilifine tevdi edllf!cekf3474/t512) 1-2661

3504

A~.. gl AynrLcr 'K~vakh den) mcv'ki inde k&in fi/328 kapl ve 3915 NoO,lu u~ oda. h.lt[l, banJO, mutbah "Ie diun1ugll mU~temil If'" bede1i inTI mi.i~hl'rlll iIj,'1,wniyle ve. Ii ~;l'1Ie!"t ahnm .. k Uzen iily11i1!:r Q1lUi hradan IIII'trrm3 i.li! ]ura ¥I!'rilec~ktir, hleklilerin yirmi yedi li:rahk drpozito Mlkblll!ll ilr Ij:t't'3iti O~'I'Immekve pl!:Y sllrmek Ill!ere Hu!ile J;Uni..i el!an 6 agu'tOil 935 uh gi.inU &B.:3t 15 t·en evel ddterdarhk jl kUllli'l'l'l 'knmi!lVfll'llil miirac~allarr. (15'i9) I-1no

I

J.

el on utaD r n a -3, a 111 .01 113 .. l(omis,'onundaJl

EJde bl.llunan ~vs.ar.l'ea uygun olar.a:k f"2.0DOl Ki10 ger sabu.nl.ll 7-8-935 ~iJrjamba gLinii !laat 00) da AI1Kara J.andarma Gencl omu· tanl t ntlaki komisyonumuzd::m .r:tk eksiHme ilf'- Silt1l"l almilCilJk"tlf Bir kilo sablll'la (fiO kLlrUl! fiat bicilmi'litlt. Ilk ttrnir.w I nO) U: f3dir. ~artname her giin ,HH'.ilSI% olarak komi~vQnd n almabilil'. Eksiltme}'~ irme illdyC'nler eh~11Im1! 1180ltmc]an 1I:1fl.'1!1 (90) lirahk nk t mmat maklmzu veya banks mekmhu i!e (2490) saYlli kanun 'li'C'",nf'lame~inue ya7.rh bel g~l~ri komis.vona venr.ll¥ olm.alan
(TI8]O) 1--]O~

nl 3.·a Deft'1'"rlal"11itndilll:
'nfll'1l bir

depolar uddcsinde 1156 No, ~\.I biT' dilm a1tItlda bl1hJ" bir k.ah¥lI oeilgl V~ bl'll' ku.;:i.:il! otb iean senevis·i 15; tak-.iur ve pe§in~n all - - _ U ire !ene1i~' iki yiiz on lir dan rt/r" mOl ile iean 'Ii"erilecel(-tir. t' t klUerin Pi lira 15 kU'rllIsluk depo.zito makbuZl\ i.1t i!i~t'aiti Birenme-k ve pey stirm.~k ibere i.nale giinlJ olaR ri 1I.~ustos 935 sa1l gUl"lu tosat is de ddl:erdol'l'hklt:it 'klHLllan korni&vodUkkiln

I ta yond

na mlinu.a.tl.an,

(18S8.)

1-31011

---_""._

...

U1ul'lsla I~aza·'I

elediy Ila~laJ]llj;mdan:
U!~'I{I~Ta'da yeni yaplrrll ~Ll!k (2115) lira kc~[ ~d ·Hi hOImam 2·2-1-915 tarihinden iribar~n 3(1 ~n mLiddetle a~lk r'ksiltrneye
onuhtHI~rllr.
1-

t-

Ihilksi

20-~-g3!ii

!lall

~iiJ'li! belediye

daiulio'ndc

5a.<1t

14 de

yapll,u:aktlr,
.3: -

$,att.namey~ ... drn:a.k

"\Ie Q~rt:[Imtk

i~'tiy~nh:r

hc-r glin bt-lcdiyc
~-316i'!i •..

I
'

KAL

IA5E

I

Her 'c,;e§id fenni g'OzIUk ve «;en;eve er Tlbbi korsa ve lastik .-;oraplar.
Aradrglnlz biitiin I'tnyat ve tuvalet e yas Dikkatli~, Taz1f', ucuz ila( Telehn1:] 125

rlalr~sine

rniiraOC.::I~t ~L1t"lJilil"

(l'!)Otl)

___

. .. :n.~"'.
, .,~

..

~ ... '!:

I....

_

FU
'~9

r
r
......

...~'
• ~

_ ".. ~

~;,

'~-~~~~

oii&.

;~D ,_~~.

'yi"'.,

,...-.'.
r-

:__«J.
.' ,

~

<

..'-...
I'

.r .«:
,'.,

.,

~

..~.

l!,' __ . _ .. _~~"'~"

... ••.

~

...

_.. '1Il:,_ . ._ ~~,
. ~',

-,.'~

_'

1

'-

t"

,

' ' --

ULUS

27 TEMMUZ

1935 C

lut venet
B-u Yl! ist..anbtll Oo·versitesi FCMFaki.ilte-sin11l F. K. T. ~"{ma d'evun1. etrnek ii:zerc Leyii Tlp 'I'alebe VUfduna ali." 11k taleb n.in yazrhna ve kabul ~a:rtlan a aglda gost;eTil~ II,it ir, Til ebentfl yemesi, iGmesi, giyinmesi yuct(_;<iItemin
UT-

Sa~J31' dokiileuler

istanlJullis
E r sak
Ln

lei" satm. mal
Mikdan
27,000 !7,OOO 5,000

)"UI" rmunduuTahrnin Bedell
50 45
5(1

cins i

Teminats L. K.

Dagh~ ell Karaman eti Kuzu eti S!glr eri
Ekmek

K.

EksiJtmc gUni.i .... saati e
1-8-935 lXarfarubtt

Eksiltrne §ekli

4,500 IS8,000

1~9l,87 1303,,50

35
11

.. ..

15 de

Kapah .MEla

Ii tstldalanm en son (lIBiril1c.i te§rin/l 935) tarihin.e kad.c dogrudan dogruya Slhbat ve ic;tima1 Muavenet Vekilet-ioe gonderecekleroir. Bu istid3)'a baglanacak evrak
F

almacak h1ilebenl.!1-tarn devreli liselerdcn ., f6 dereceeinde oldugu tasdik edilrnis mekteplc::rde~ hsk-a]ory ..eY3i olg'unhd< lmtihant vererek pek e~n ve eyi dMecede mezW1 olrnasr §!uttfr-. 2 - 1.,. kliler kendi el yazrlartyle ya~dm[~ ve a.~1k adI-

..

'"'

,.

r(

V'l.~N

A- Tii:rkiye CUlnuriyet'.i tebaasmdan o,ldlug,urm hildiPI« nufns hUJviyet c:ilzd.anmm ash. B - Tam de~eli liselerden veya bu derecedeki lTiIe~t4lt-en me~mn old gU'Illl gostelfen mektep i;jehadetmuru:sllIi ash (tm't.ihan.1arl tamamen hirirdikleri halde ~ehad,etnemellin tasdik maamelesi gedkmi~ olanlar mezWl bulu~duklan mektep M.i.iciiifll"'lligiiniin. aym zamanda dcrecelerlni de go'storeR ioto~ rafh ve resmi bir vesikastnt keyacak"

MlAbrdrr.

KOMOJEN

Sa~EI{siri

KANZUK

Kurumurnuza ba~;~JIstanbul Erkek lie k:n:z muallirn akullarrrun i mayrs 936 sorruna kadar yukarda yazrlr et ve ekrnek lhtiyac;la.r[ bjr ~artname ile ltapah 281rf suretiy1e eksil tme ye konrnustur. Eksiltme istanbul Kiiltiir Mlidtiriyeti Bin asrnda Liseler Muhasebeciliginde topla.nan kurumda yaprlaeaktrr. Eksiltme 7~8-93S ~ar§arnha. gli.nu saat B de yapdacakttr. Ekailtrneye girecekler 935 ylh Ticaret odasr vesikalariyle biclikte 249'0 saYlh kanunde yazrh §ari:]all icinde ka.pah zar] belli saattan bir saar evvel makbua rnu kahilinde kururn ba!}katlhgma verilmi~ veya gijnderU'.mi~ olacaktrr. Bu bit saattan evveld en senra verilen .... eya gonderi1ecek rnektupve

Siill,~]alnf1 ddkitlnteaine

kepeldenmesir'ii~ rnani olur, Komojen sashlrrn kokl'erini kuvvetlendirir ve hesler,
Komoj'en

lar kabul edilmiyecektlr, Kapalt zad mektup larma kanunda yaztlt oldugu ih:ere ilk temi~ na t nakid makbuau veya bank teminat mek tuplariyle diger vesaiki koymalan lazundn'. Bu ise aid sartnameyi gonnek veva almak uzere kurarn kitipiligiille mUracaadan belli saattan evvel teminatlarrrn Mnhasebe veznesine vahrma.'lan ilan olunur .. (4143/1841) 1-3MJ

v.

D _ Miit·chas.,SJslarJ tal:n hastane hey'elnden aJmrnE§ ba~llmr§ ornegiRc uyguu ve i.ist~nde tasdikli fot.og~3.f b~~L1' It bir sIhhat raporu (bu raper nastane bas t~blpll~le[,1 tao liIIfrndan zatflana:rak iistii. mUhi.idenecek ve lstekh taradan muhilrlii zar£ hallnde istidassna baglanacakur). Muayene yapacak hastaneler Ankara, Srvas, E'rzurum, Diy.arbekk Numun:e hastaneleridir, Istanbu! C;ocuk h<ll'sta.~ neai, rzmir.Burs~. Konya, Adana ..Samsan rnemleket t1Ii\Stan.eleddir, Buralarda muayene Oh.Hl.mak ~~jn bastall'lenm luuUlndugu yerl.erdeki srhhat ve i~'timat muavenet miidUr· liikl,e:rine isteklilertn bizzat rniiracaat ermelerl liz~mdIr, E ~ Ornegi q.aglda gOsterih:n Noterlik~e tasdik edil· mi§ hit teahhilt senedl (Bu senet isteklinin velisi tarafrndtD, eg,cr ve1isl yoksa kendisi tara.fmdi1Jn verml'). C _. 4,SOX6 boyunda jj~ ta1fl'C fotograf (fotogniUar pro~ r~ olma}'aocak cepheden ahnml§ oISicakur). 1 3 - Yal'flar[ yirmi iki.:yi ge~k~n ohm v,e yurtt!ll okmna· }la \Ie ilerde mecbl.llri hizmetlerini yapmaya engd olacaic bir 'hastahgI ve kusuru oJanlar kabul edilemezler. 4 - lstekliler I:arafmdan gonderilec::ek o1an is'tLda 'lie vesmaJan Vek.iHetce a.hndrgl hemel'll adresierillit bildicileceji gibi bllJ vesikalara gore kabu~ edilip edi1medilderi de vine adrederinc vaktinde· bildir1]ecektir. LeyDi TIp ta1ebe yurduna k.abnl edilerek up tahsil edip herhangi bir t[P f.akultes1ncle 1tabip olarak ~[kugmda (9kt[grmda) 9~6-1932181rih \Ie 2000 sayth kanur:L mudbince adJ ,ge~en ~rUlrtt:a gec;irdigi (ge'~il"d\gim) zamamn i.h;:t'eikisi ka, dar bir' mUddetle slhhat ve tctimai Muavenet Ve'ldiletinin tayin edecegi yerde yapmaga mecbur oldugu (o~dugum) hlzmeti kabul etmtdigi (etmedigim) ~'e yahut. kabul edip~ t.e muayyeo alan miiddetini bitinnedcn terkeyledigi (eyl,edigirn) lakdlI'd& kendisi Orendim) i~in sarfeclllen paramn iki katInI ijdemeyi veUp ta.hBilini terkettigj (ettigim) veya sIhhi' s'ehebier d~§,mda Fal!::ulteden daimi olarak ~I' ir-anldlgr (<;;fkarrld[grm) ta.kdlirde ve ~'urU~ bir yllda.n az. bir miiddet kalar-ak yurdu terkev1edigi (ev1edigim) ,ta.k. dirde yin,e kendisi (kendim) i.;in sarfolunan paraYl odeme· yi teahhut ve tekefHil eyledigimi bildircn bu senedim adl g en Veka.1ete v UdL (J692) 1-2885
----- --

~.

'C ~ O~t1dlllklan

mektepD.erden.

ahnrrus

hUs.nuha]

var a-

Tabii renklerini bozmaa, 'a, tif bir eayihasr vardtr, Ko· mojen kanzuk sali eksiri rnaruf ecozanderle rtrlyat ,(!1Iagaza~arlll1.da hulunur.

sa.1i1anili gJdaSldtr.

Kiltahyada : Jandol"l a Okulu knmuta ll~ndan:
C;ogu i.h:erhuden tutan Lira. Kr. 20000 80001
300,

LiNiMANTOL KANZUK:I ROMATtZMANIN KATl [lEV AS]DIR.
~ 111111111 11111111 lunlinJ II 11111l'1lJIH
11111111

~oiu K!lo Gir. 200000 40000
1000

A~l

KBo

G.

Tahmin edilen Ha.t

Kuru~ Se.
W
20

~500
1200

IIIIIIIJ

11111

Cebed Hastanesi
I
~==2_-_

OpeniLory

17611 210
350
1050

100000 800{li 3500

4500

190000 15000 500 4000

.30
00 U

r;) 7,S i[l;;; teminaJt Ef'zalun c:[na4: Lira Kr. 1500 Ekmek (birinoil nevi) 600 Slglr eti 22 50 Koyun eti

SflOO
3000

375
'gO
32

Sade Yal[
Bulgur
P~rinl;;

6000
5000 3000

22
6
S

15 7S Tnz
26 25, Sogan

1000
3509 8{100

Dr. TURGUT
Hasta'lar,r[l1 Adliy,e SaraYl 'kar~[smda HaYilti aparhmaJnrnda her gij,n 15 den ]9 za kad:!lt' kabule ba§Ia.ml'jUf', ~lIn IIlIIn
E

30
15, ~O
Ii

78 1S Sabun
93
2.2

1240 300
600 675
210 500
100
liE

5000
lOOOO
2500

7000 4000
8000

Kuru fuiily.

SO Nohut

6

2'000

27
111
~

GOO
5000 400

400
3000

35
25
2~

Almanca ders
Muktedir bil .. lman bar.n'll aJma'l1ca ders · cdyOI'. Koopr:ralii ... k; .. r'~lstnda alt:ll'lta~ mahaUcsi Serif Silileyman ~okak f'lo: 122-124

7.40

4000
2000

500
6501 040
84 54

300 3000 15000

2500
4000 7001 41)00 SOOQi
60(1 100

2000
300{)

TEAHHOTSENEDtORNEGl

ya HJUTacaat.

1--3092

500 500

2~ 26 12
'9

3.0

60
3000

45 50 m5 37 i 18 37 48 18 6 4 1 45

62 Toz §eker 75 Zeytin yait sa K tr'[)lIZI doma't .1'0 Zeytin tmesi Meccimek so '-;'ekirdeksiz iaWn 7S, $ehriye Ma.kama 30 Siit (yair al.mtnamqJ. OS Un (Bit-inti) abak Pa tlu: an
biber

Patates

30
4 12

2 150K[n:nIZl

KtRALIK Y AZJ:HA VE HANE KATI
Miilkemmel.
LlCU.z.

E.

1150

600 300

250

5000

HmO

4000

SOG
3000

30

S
20
~'

Tdefon

2253 miiracaat.

UO
30() 350 ]lOO

l-3tOO

iN(;tUZCE
Hususi Ders ve Tercume. lmtihanlara Hazulama. Posta Kutusu L.31An'kara.

50

600 6000, 7000 2000 1000
3000

400
4000

!i
j

4000
1000
800

5
S

18 75 Lahna 9 Sirke 22 SO Puasil 26 25 lsp·analt 1 50 Taze bakla 3 15 Semiz otd

22 SO Taze bamya

4159

2000

li15 450
100

HlIlO 3000

500
10000

51]0 2000 300

15 17 50
15

20
if)

600
240
150 4000

Doktor

Ali larufUnver
DER1. FtRENGI VE BELSO· CUKLU'GU NASTA.LIKLARI MUTEH AS'SISI
Tabakbam: caddiesl ba~'nda AI hnta. l!iokak No" 11. Hastahmnl hergiin 1)·13 VI: l!HWye kadar k.a.bu ~ e del"

[500

8000 6000 200000
120000

8000 6000
5000
190000

I

3

2 50
2

lOODOO

1 25

112 50 Me§c oounu

13 12 ti; bezelye 33 75 Bornlce 7 SO SaJ'rIm S ilk 45 Arpa 18 Kuru ot ] 1 25 Saman 300 Cam odul1l1

33 7S Ye§il taze faslllly.

adlan y.uth yivec.ek ve yak mtinaka'saya konl.limu~ ve 2 - Ekmek, sagu eti kapah zarfla diger ile 15~g..93S gunlemecinde sa8tt 15 de Kiitah 1Yukarda
komisyonumuzcc:ll. caktr:r. 3-

Il!JCl.kml.ktar[ oks.iltm.e ~art.name.erine ,;ire ilk I:emina.t miktar1arE yanlalrma yaZllmliiur. kU'k lealem y[yecek ve yakacak aoe;:rkksiltme e yada jandarma okulu komutanhg-mda. yapila

Eks:i..ltmey'e girecek1erin 935 Ylh tica ret Gdias.r ve 2490 aydJ kanunu.n 2 ve u.;iincii maddelerinoe gore eller~nde bulunan belgeler lei licarethanc namma. i~e gire-cekterin i~bu kanunda Y3Z1h ~artlar i~inde noterlikten <lihnma vekaletnamderle f:ksi1 tmeye girecek .. · lerdir.

SablIh: arsl'
Yen:i§ehi:r P~Hlar Tepcg,inde 11lO metre

·kATa,dee
biigiik Damacana

Gi.iBstan

Sokag~nd:il
SUI

murabbamda Rifat'a

teslsatl Bay

mtvcut
Ha§-im

Meraz Bankasmd,a

miil'aC3.at!:.

1- 2902

ELAN

kaluma uyg'un olmak iize:rl kapal~: Z3I rf mekluplannda isten.i1en bel geler v,e t,e minat makb'llZU Vi?;'a bank-a: mek'tuplaTml ikinei bir zarfa koymak suretiyle :zarflarm uzerine tekHflerinin hangi i ~'e ait oldugunu ve kanuni ikametgahla["[ ya:zdI!!' .. Zar£lar mii hUrlii olarak be ]i gun \Ie sa..auen bir IIa iii II: evvel makbuZ' mukabHincle ktnnisyon bal~kan hgma ve:rilmesi lilzlmdlr. HeHi gUn ve seatten sonra ve:rilecek veya gonderilecek teklif mektup:a.cr kabul edilmez, Teminatlarm bel .. Ii gi.n ve saauen ·evvel Kiitahya mahilandlgJ na yatI:l:,dml§ bulunn'UI15! 've eksl1tme ,anna .. mderini g-ormek i.i 7ere kom;SVOll v;l7~~nhe;1 na miincaatlarr il "'n nhmllr. (41 1 ~:n 11 ~2
}'ukatrda

4 _. Kapah zarf eksiltmelednde

adl yazdt

Inuiyi'lJl

saJJib~

Vol:

Ba~u
iii

harriri FaUll .R~nu AYAV Umumi nelriya.u ~d:ilre eden Ya.u I'lleri Mlld""O N,;uuhl SAYDAR

SiNEMALAR
- - -- -

.

-

-

-

.

"

.~

J

--

--

BU GUN BU GEGF DoUy
'temsil
HillU

DUGON

BU GE

Kuru~

,"'lIkm cld.dui clvarmda oUlu!: B iiiI m ~vI'nd, b"5 j Imz~,
f II.•

Vim F'orst taraf:rndan

edilen

AYSE,l. (ll-atakh Dallun K.mzl)
OYJ'lll.yan1a;r:

B(jYlE BIR KIZ UNUTUL'URMU
A lmarnc:.a !ij'!l:liiI

Clthide.

rer;ha

T,,'it

- Mahmull"f

Ankarruun e~ temiz ve en iyi suyu alan (HA'YAT) suyu kaynagrndaki bol akl§I, tesisatIndaki miikemmeliyeti. nezafet ve intizamI bak mlarlndan her zaman iistindiir. Ve iistiin tutmaga laYI.ktlr. Onun it;in evinize" dairenize almakla slhhatinizi kazanml§ o]ursunuz.. Telefon,: 1175 Cilia]] oteli.

dagltdI~lndaki HAYAT suyu
1 - 3120

~-

-

-

------~-___.__.,
---..;;;.. ,

-

,

.

'-.---

'-

Vlm&Wdon,
IU

27 I( A ...~.) -lJllvi
i!FJ.de

kuprl"
jn.~;'

/in

i idn yup..wn rrJaffarm

1'- rl~,i'l "nurrikulr A"i~Bml yenmJ. fir.

ON AL TINCl YIL.

0:

5029

ur

••

, nomi Bal~' 111m ZIII ayrllrnas- dolay'~i~rle veri I JoU ~olel1 ietem gosteriler

-

v
yol at;t

os

U

w

Izmitt ill patjama
Bir kaza eseri olan hadise onemsizdir
Resmii BilJirrg:
26 • 1 - 935 giini.l atlat 4, WO da
Derilllce

(Jan onra

ayt

iskele.s1 I!IIlarunda bululIli1n

Iii Bi\yp.r, Tu '"
I 'da
yen;'

delmVIl. 27 tAo A.) - Tv .. .ye E'konomBakanl B. Ce ma..•

den
si

Il!lu:hi'!!llri ..

n1erke7:ieril1l1

rezmi§,

elektrik nba.mr aoz.,
~irmi,tiT • 2.'2

,-

~~

depos.u e~varmdaki kuru otlar, yolcularm atbgl siga ~ rfttall'dan oldugu z.arnnedilem bir seb~ble hJlu§ar~k yangln kii~iik ve eski bit fi ek ve bombl!!. depo auna dogru ~Ie:r'eme~e bi'it.$.aR'H~h,'.. Depo nobeb;:i ~ Kimsey .Pll:)er vermeve IDLl.vaf Fii,k OiiilJIlIYlI.rak kendi5i .tin.durme~ l!th:ll:n'~ e d ba~a.ramllm1tn . y ~ngIn epoy. sirayet elmi~ we ba.nd:!r 1'1 tutusma I tie depo da me cud pi a.de H~ek ve bDmbal n ~(I'. !lrnd d", inFi1Ak~ r ba~ Illmu~t~.

bir cep'hane

srgn'veh a§ISIDIU
Epi)' zarnil.n once B. Gura5'~on IIdh b~t' fransn: uz.ma.ru IIncak bir hafta Idayanabilen .. ulu I.SIr vo ba a~Isml" bulmu,tu. Onmeli. fa lUll c:'Iayanrllu,u: (l8.n b J yeni i!'J.~r riizerinde ·ugra~an b~ytar1arnnJ:l:dan Bay Sureyy.& bu B~lnrn 40 gun dayal'labilen yeni bi,.. kuru ~ei:dini yapml~ V~ biro a.lman ilimJlllenm tarahnda.n Avrupa fen Memine bildirilen Jeni buluf ilim ~evenJ:eriy· te di.ilwa bllArnml uzun 0)' U i1 rtlendinni, ve B. Gorl!ls on b kuru min ekonomik deger-nin .z 0,1 dUguflU vc kenrJ~ ; t r f~n n hihllldiiini i1eFi aUT'mu tii. )'Bpl 8'. Y[ rneaelenin e.18alu:iI etiid edilmeli i~iD bir ko rni=yoII\ kurulmu tu. endik bo.k eriyoloji enstitihii direktorii 8- 5eifiIk Kolar'" BaytlilT' tenet direktorhil)'Y8nclhgl uz.erinde etkihi:r dolaYlsiy'e
Srglr 'oIeba:!oU'un memJeke[imiz

a Ide

a

du ar
Ukiince 45 vo

mark ~4!:in If"il!!Enaya balllllm.,hl_ Pendik bakteriyoloji IIa.bo.ratuv!lrlnda.ki u'ZlIIn I ee-fubeler "e hir~ok ara.l}brmala.rdan 10BI'II bu~ gun. sl!!vim;le ogrellliyol'u'Z !Hi deieT>

H

uzman18rU1H:Z~

1.38 gun ve en ,onra dll (7) ay dayana.Ib'!,en nesci, mayii !o[ilr veba II,U,JnI ya.pm.,larchl'. Her taraFta elki y{ljliAc.&k VI' Yilnkrlarr dU}'LIIJa~ak olan bu bulu .. !lin ke ill degerini a.nlatabi
sonra.
(Sontl
If

l.ii"lCU

_ .,y,FadlJ) s

(A,. A.) ~ DI_ tedm halk ko miseri B. Ro.. seogolb, Tii.tki .. ye E ollomi Ba ..
"I

ollkov", ,

am B. eel·1 B _fa.r i~in hir
Afu e",clUstr'
rl~LD

hDlit ve Kad~ktiy itfaiyeleri yeti{let'ek eabahn;'1 'laM seld:dne dogl"\l b:hli.kenin seni~leme5ine m ni tedbir~er 11nm.1~11rPiyade fi ~k~eri ve bomba..drl~ nUl Itek liik ve ok leyrek infil"'k_ -

~I:ICJ.

Yugoslavyamn di~SI" ya~asl da de~iklik yo) t r
Be.rl-ifUU· T6,1t'eblahn .,,-a.;dorIRi ~ B'e'Nr'f141 yamlfl Mmtddad Jr. Belgrad. 27 (A.A.) - Berli .. ner Tag.blat guete"i. 10 temmuz
tll'l.li'ihli n.YI!Hoda
trr.

larm
omro;t!!ri B Rozengo't:i'~o brr#kre

ayrtlma tol i vermi~tir $olende B. Vel _ B. Cel;]' hayer.

ro,i1of, 8. L;ubim'Of,
-TLirkiye Bi.iyiik

B.

BOlolknDV,

Etiii'sl B. Zeki~ Apayd.n ve bil'liok 50vyel bii,uk leri bulunD1u~tur. 8. Dsengoltz. liiylevinde boll •

korunrnalll ve 'kuvvederu!1ril me~i i~i" ~Dk tinemli CJ~antUrk Bonet dO!lttugunu. Ill"llatm'l,lu. Bu Dos.tlui'ulll iki. memleketi" her gUll

B.

ETi
Gedi· a.r,:aca k, l.r _

AYA

Aydm hattmd ..etiid lerine devam ediyor
Bakoll Biiyiik
nprii1frinii Izmic. 27 (A..A.) - Baymdll'bk Bakanll' B. A.li C;etinka.ya duoyaullilda ilbB.)l' General Kizlm DirikJ Devle't Derniryolla.rr Ge:nel Di!'elktoN" haka.nhk youeL el danJ,manl we 8111 it1eri direktil'ii ile: Ayd;J:n' La:rekel etmi ,is syonda bir

!Jittik~e IIrlfPakta. als e omik ilrilerinde de gorunmekte !IIldugunU soylemil tir. Halk komi~ri bUTlIdalli IDnrll lkl memEeket 8.fa.lmd.ki leokoll"l.omik. ~II ma birliginin 'Ire Sovyel us-

-.~"l'ii'l'kiyell·n endu!ltrit~till'i1m«,ne OllaRteknik :rarrhm1D'IO rlaha. zi ade kuvvetlenmesi, i.·tegini goslermitir.
(So'nu !_ d 'l'a."f,dd

."maSL

demi.ryolu ilzerine pa.tlam mr~ birka~ bornba dii~rnu~tu, , Deruiryolunda bir lahrii btl t fOk.A d born ba 1II. 1'1 n. pa. da • mas. ihtirn Ii do1avu!iile trenlerill'i hal temizlen;nceye 1cft dar G' m.U'i t karla. !?ec;ii durdurulmu~tll.lr. [\u ~beble Teras VI! A.nkara. k pre lef"l Jo'icularr Izmit'ten dpl"liz ' ohm lie Islanbul'l!I: nakloiunQ1.ak U2ere l'!it8nbul' da.n b~r ",apu'l:' )'ola ~lka. • rrhlu,tlr'. Bu l"olclJ.!llli!lt' .~e I'!<lan • bU~1!I naklo1w nCOJ;ll!:lo.rd,,'. Nu( US~ :\Ii bir z.... yia\ yo Lur Hi,- i.tFifi iye nefer; lre iii lh ftS- _er ya.nj!In sondutm.e esni1llnda. ~ok ha.fif~e var hlnml· lardn. Hat, f n Ill;dacakhr. (A..A.)
ge(elil

o dva ... an d

tell81dtif

olunul'or.

bil' betke yazmll"

re
om

gmzi.inden

Btl ya·zl,da. Prens Po"ija aiik .. loora Yl.lllltAlavya. • dll Ilyai3iuUUO cmloh au.retie
terkedecegi BlIJ18ari.tan
yeni

de -i,mi, oldLIIG;Q. YDBo.lavya'run kiliSiik atdll,maYl ",eob Uo£aJl IqmDIILD!

iIIe YugOf-

I vyll,
fedi r
I)'

m D}o'a 511"IUmda

(I)"

we bir

RID"
,rup

te \Ie btl degi,ikiige

~lkac.~,"

ALMANYADA NELER
-

-

OLUYIOR?

~k %atlar tarafmdan
br.

u

,.1

nm'l]~-

aziler, (:elik m .,.f r liIerle .di I I ~mlal·lna ka ..1 har ,
burgun mektubunu

ashyele (J'e~ ill·

~

zlUDlulidaoberi bu nU!I.ellede Writ: tezi'oi iiltlin kllmak 1'1i!! nele1. lIIayii d 'YllnlM 'ltifr V'eb ,'IIIDli bul-

liigii uzmam B. Muzllffer Bekman Pendik I!n ,titiisu .. dirrektirii B. M,a.vl'oglu" "gJdat t hmit" laboratuvarll 'Eifi B. Hamd., Pendik eD' ~ titulU tefi B. R~if Ko,liio~lu, Pendik en.~till.i:iiSu I.listanl.lul[ B. ~IU.l,D Eliln ve B. Cevllt, Gediz·deD. kl,lln~ o1an bu komilJoR hif y.l~ yalc:m I

Hab,buli'g dinalt111~ muele,'

.et.ep 01.,.

J Jenmek

...

'led

iirtilme'ktedir. Acun lenoyupg IIIldllbna,l h .. def tolan bill bilget relmil98vlfln ler tB:raflndan ike.ion lure . ,.la....

11'1. alrta.d nm
1)l'!18I1ndll

mT.

Bu t;Bvenler

Yugo,slll y.mm dll

lI.-lIilarma.

luDU Vel bu fYala.nm bu ina k.dar gill. defi,memq 00.. hmdugunu berkitmehtedir.

ba,.,L ald. p.releriniD

Bahan, Torbab, Baflndn-. Odlemi. btalyonl&TJiuda kar,liamru, 'tu. Bo,zdogan.'a ~IkillnB. Cet~lIlka.ya. wze bakanl B ~ukri.i S~ua9oilu

Yahudi dU!jrnanhiI devam ediyor .... olis" HindenP
ne§J'eden bir gazeteYl toplattm denize attdar
aellm J'azm[
011111111.51-

ile konu

mU!liblr. itol..!lradl1O

Sel~uk·a

Nevyorkta alman bayraglnl
8edin, '1.7 (A.A.) Polis, M I H'ndenburS'un eYk:eline .yl'ln h.ahlhe m (~elik mig fer) gaz;etesini topiatllrmJttlr. Bu lDpiatht'llmanm. l!Ir:bebi. 0,nl~dh.tma. gore~ bu. gaz.eteniD, Mare~al HindenblUrg tarafmda.n 14 maYI 1930 ta.r·hinder Pru"ya hiil kiimeti r;elik migferl,ere kar~1 koymut oldugu yas.IlC[ kaldlrmadlk ~Iil, bo albian Rberl bolge ine II dIm n:ltmrYiilcagl hokklDda B ka.n Fon Meilner'e yazdnu~ IOllln btr

ltalya i telcl riode l!iii ~ar ed rken, Habe .. ,istan barba Da~nt baZlrlaDlyor?
27 (A.A.) - EJeD' dl, Pari gazetesinin R .'datki Izell tty. tn. duzenii h be, anel kuV'l'lil!tle • Pari,

gieJe-cek, Cellit goliiniln kut!!Jtul ~ m ':5, i~lerini gordiikteo. IOnra. eceyi Scl~uk veya A.ydm"da ge~irec.e·ktl:r. locelelllfl l!i; dart guo .uri!: cektir. B. Ali Celinka.ya dijn~.i,le u.~ guo dal1a ,ehrimizde kala:cak ve bu arada 'btiyiik Gediz Kopru iioi.il'l a.~rlma torenini yapacilkIf.

£,

meklubun

din·.
Hill nburg, bu meklubun 101lI'i!ilnc.la la.rahlz olm. k luzum'LIn dan blClhsettitP i~in Il!I.zete, bill di ~ legin, Mare,lJ.hn 'blily1ikli.igone hili' tanrt 01 dugunu tleri llirmekte idi.

rlnin. Avrupa. u ulUue cihalll&D WI. 'Ie Bel~lk. lubylarmd&11 eii
thn

B'ol'mu"

100 . ~20 bin, k;,~lih!
loy1iYDr,.

ka.dar

oldugum!l

(Sonu 2 ,ind

IlQ]IlI

ada J

~ld liltel!h birkll.~ bilL ryadlr. Makinelm tiif,ek

Topr;u kuvvetleri.

krt.al rmm elll!Finde 500 tane Kftdar Dlitral.,.ti~ I'd.T. Y·'c.e: d i 161'1 b!IL:D oktalartnda ~oktaDbe-ridi iizlenmi, cepane epD'1l1fl 01 dutu ke.i.ndir. Modem hB1'b ge rec;l ~k WI.r. V'e bir~ lankla. bill'1b;rleri11e iberu:emiyen u~B.ldar· ChiD ba kll bir I!jiey yoktur" (S·on~ 2 inei laYllaJa)

r]

IU"3

(Jar (alDen lola I"

l{onferan~unda
B. Fazd Ahmed tiirk devriminin geli§imini anlattI
Brtiklll.d. 27 (A.A.) _. 31 incl arslulusa~ par.a.menta.a.r kOlllife ranSI~ D. Carton de Viart'm ba.s kanh'g:r altnu:la. ~rlmr~br. Ge';el kOllll,ma yapIluken B. Fazd Ah= mel Ayra~, Tiitkiye~nin i.e; ve dill har(~1 islemekte olduguDu ve ha kikig demokn.sinin fikirlerini tat· bik alaOina ge~irere·k kadu,liJu '1asmek \Ie .'Ie~Hrnek ha.k1arm. veTd • i 5Oyfemi,tir.

Bugiinkli spar yarl§malan
i.I(eli':;m, Mud I

I' a.,'JO

.4 .. Gucii "Ian,nela,

"0

Bbi k16K" ,lUlU I II m rday al nnoolri diirty,ol
ag:;nnrla

C r;... ~, e
Ii.

eiid.

~U.fll:
-

16.30

(II,mmda

f'r"b"t
• I"

saUl!

17.':;
.

.

A. Ci;c;i ulunmdu ,

I,"(1,-1(1,.1 ~ II,O'(J r :
::Hi ........

'0
•• __ -•

Karadeni::::
(YJiOllSr
.. •• " .. til

h.-wuz.u'tdu
:i!I4o !Wi

,!i if.ld S.tlY''.101J,1fu!Bd,ll')

-N ....- •• :

_

__

.

__

,~' ~-'",

"

_

,)or
.'

~I'"

".

,d..

,:~,?::--, ~ .~
~

s:
~
-'

'!!it..... ,

.

,

~.",

, .... ,~"' •.

,

Ii..-

•.:: .

,.

I' ._~

~-~

-~
'

'.,;'f'. c t ___' -

','';
.
r
»: '

,

.~
~ .-

~

\

UL"

:28 T 'MMUZ

1935 PA~" ..

I
D'c:gerli Baibakarumlz Hava unung,ftgn kurultaynu ~km dtinyaYI S8J'UJ silahlanma yan~l-

E
Tiirk - S'Ovy t dostlugu ·
flla.p ,di3I;!l.a] J. ci sayl/lda)

durnrken arp blkmaz ..
Gele.c,ckte

daglarl
bir harb

pek tabat bir sonucu olan Aava tl!!'h H kesinin korkun-; bir durum aldlglru, hava tchliJR'sme karll U'~ lUSU£l ,elhidigi ederek tedbir almasl gerektigm siyiedi. BlIg'Tiirkiymin b,~1'!jM ve ka abasmda, biitiin kQJ'lerind~ bava tehl~ Iresini dard lFaCak biridk silah g.. Ian uI;aldann al"tunlmas'[ jGin ~ahidmaktadlT. Yu:rdda§. tehlike;yi gorU§ VII! kavraYI§ nisbetinde bu, ulu.:sal davanm kOll:an.lmasma ug .. ra§lyor .. Bununla beraber, hava tehlikesini onlemekve havacrltfa yardlm hareketinin goniil dol.. durmaz, yava~ bir hula ilerledigj,. ni soylem.,k. bana hi~ de yanll§
11m

patlars81 bumm biitin hl%iyJ e 've hava 01'.. dWfU eliyie Ii"vil hak uzerinde etki .IRterece.gim tlilml:;k g'fr-el:tiyor. tiinJrii bu 't3J"2', harbm i'usa zammd. ve Ii.Z p lle bitirilmesi sonu .. cun.u kolayc v,eretektir. H.alka, muharebe 5anatmd l Ibu devrimi :anlatmak "Ie kallllsm.. da bulu'nduju 't,ehlikeyi. uzerine
dU!!ij.enL~]eri

ALMANY ADA NELER OL'UYOR?
(B.tw~ 1, ifi ;sa,riadaj
NiUl~ler btl ,. • .ndill, ~elik migfell'~elfe

k.• .,1 ~lln. duruml r~ hakklnda gormii, o1acak:lardtr.
¥ Bulin, 21 (A.A) .. Haya.; ba!tkanl

bir

bti ..

.I~ROHrlgoh'Z. tUrk ulu unun iniyuk
Ati1mrk'un ve tiidr billfiiml.:tinin &ovyct - turk sJyaliiaZ ve ekonem.ih yakl smasmda gos'termi OMLl'k?Ul
knrumasun lOre Ism t Inoni.i ~I~ Ttvf~k Rii iii An!"1n Sovyet RusyaYI V~ B. Voro1'iJof ba,J.r;In[lglnclilk:i 5Q'I)'l't: '!I e ~gEtlmn Turkiycyi gezmtJuinin Qn.-:loi.l.yuk:

YunaD kIrah.,u1u .un kararmr heklly cek
Altil'l!3, l7 CA.A.) ~, Parrrasa gelir glE1-rnt.l. Atina naYl B. X.oh;iaiJ. Londnu},a, CliO bra] ]orj 'k neler goiii tiiigil -IIkmda:
mUiilur:

AlmOln-

.rol
II,

g... dll:ciitre: i

§Oil diyevd

bulun-

izH palil

'll.utumu

R. H~m~
lu~

[yice beUetme,k Ui::1umdrr ... Bu hakik.iill'tin iYle!! anlauldJ:gl giin_ hava Hkesl de ertadan k.alkacaktll'. ~.akir Hazim GOKM EN

suel

bu- hizmct

ola:rak

ln, goenliliglin dln~]
vrnr daralti'lon

ku["um1aJ'mm
iiJDU§1.U'.

Lair kiilrar

ordusu maddele§~cek ve hava teh-

Bu braT, gC"§erderde Prus.y.a iliLn B. COl'ing. Alman}'!. i~iR de is: hakaru B. Frik tacaflanndan vcrih:n emtrlC'f~
tamamllllD..IIkt.lilQu.

mrnden baksetmi!'f ve hu geiiler s~r.a:!lJ uda iki Uh]5 ara&nlld:~ik" mfj'Uinil"l kertd_iili gOsterm;i oldilJgu-u ..lave eyleM~ H.

E"5'ki krral, iner Jioeyd~11 .t7nCt, yurdun J,:-Encl ii'ilgbrnu V~ ancak 'bul"1dan !-Icnra ge-rekhndisinim, gen:k din,~'!"Hsinin aSlglarll'1I dij1Y.nme-ktedir. Onlll!\! £ikrin'ite. kltl.lhj:ln fenid~n kurulm":boI"I taman uyg.m dtg,Udi.-. Bununl ber"
ber, 'hill. hU5usta lek hakim 1 un3n ulusu

"_

gOriinmiyor. Kar'§IsliIlda gumuz ~ok biiyuk, 'liok

buh,lll1dLlkeorkun!;

Bill kUOJml;u UYIl"]uinin i.inifonnJi V~ th:d beldek l.3.§I.malarJ, g(:~it lo~m yapmalarr. k~p kurmalarr, i::ir'kutrQ
ailhLllDielmalarr ye goz onu.nde bayrOik
0-

B. Ros~ngolt2. B. C'lal Bayaf'm

Sov-

iyke ogre-nem,edjigimize, iyj,C'c an.. Iatrp hanna davaya inan yall'atabundan daha t)ll ve kuvvetli bir iimek gosterHemez. Bu hal, 'bana kalIna, elbirUginle, birHkte ~t1.Il.lpnalara ah~km o~an ko)'lii vie ~al"lI bii:tiln furk ulusuna mes~: yi hakk;y]e anlatJnad~gl" mtzdaradlf. Teh~ik'eniEIrJ!e oWdugl1l1m bilenlerin tizerh::rlne dii§en i§e deter verememderindendir. Uavaclhga ya:rdIm hareketinden alac.agImmz sonu~larl her vakit soyledigim gilbi, tehlikeyi anlatl~ tarzmuzla ol~eliyi:t.. Her §ey" den on,te istedi,tlmiz yardmun 0" MU bilelim... bu bjr iane midir? Vergi gibi" askeJdik gibi... U~usal,
madIgrmU3. bir borl!( mudUJ'?. Eger iste-nen)

hava teb1fkcsini

gerek.t;gi

libi,

(Ba~iI" birim:i

sayfada)

(;;ent' bu ,B1yumn s.Oyleditin~
p.lratCl'UD

gorct im-

t~§rmalal'l Ian dime]

Yils,akh:r. \Ie
oli,j

"i{lIh'll:;l:, '!.ISlllwm la.rel1l~rinde

verg~ ve aslc:edik gibi.,. yudJrnm usti.ine ~dtan bir i§ ise bunun neden bOyle oldugunu ,a~1k~a anlatm a.mu: lazlI[ul.r. Yu.rdun tchlikede Vie harb i~ID-

I

de oldugu ~ailarda, kurtulu§ sa·
va§lDda kE~lrk zahil"esmi. hatta,

tohwn'huiunu ~l deginnenin:dc: 0gutup e-kmek yaparak askere dagnan koylii.yi!i boyle bir harekcte zodayan, yunlun. geT~ekt,elil bir tehlike kar§lsmda bulU11lma_s1.idi. Demck oluyol" ki, bugiin kar.glsmda bulundugwnuz tehliken'in, "ava tehlikesinin, halla ordusQ eksikhginm yurdda§I g,gniil istegi ile harb edGDl,ere yard~ma, zQr.. layan dlli1kii muharebJ:lerden daha ltorkUD!i o1duimlu anlatabHdigimiz gUn. mus. diin oldugll gibi bugun de, dinden geleni fazlasiyIe yapacaktlr~ KaldE ki hava. tell.", likesinm1 biT' harbm bajladlgI ha. bed a hnmadan hal kI oldij nn ek gayesiyle bi:rd~nbife patlaracagtftI

i~erisinden ki de UIOO.OOO cr'kck, kadin veocuk ko. a.c.a.ktll". AytaT diycr ki: "Hab~~ i.i1'koCsiat:naJIdlll". Fran Min i.ki kaJ bi:iyii If! iii{iin,3t.!ir, OnlJl korll7i1fl yakici bill" iklimoi 'Il'e daf;hk bir 'topragJ vudn-. Y:i~it'iesiJ"ie v£ y.lmada.n IHIIvgaya cl,v~ri§oUdiJl'. §irndikj balde ]2')0.(100 ki§lI:i kolan itaJyan k\.lY'vttltri yakmda biitun fi,r£erb~ celilen as.kef buraya gehm:e, 150.000 i biLl' lac:aktu. Bu ku,YVdlerin. ke!Oin s.:'dllruna ge~i1Ectgi SI r:ad<ll daha ziyadc aft· hn Irna bon iht imilli Vin aI fro 1t,alya.n ordll'Suntl:n titian bo! vI:: ek. tiikaidir, He-Le tank, "lI'bJ~. o'!:omobil, u. ~ak "e mitra'iroz bllsUflunda ~ok Zl.!n .. g;n'II:'. 'Kr~if ye bo:mbardunatl ha.va filolain r~jn '1O dan fuJa jni~ alam ha~m .. lanri'iH;tn. B,Ull'lunla berah~'I". yalnlz btl biil'Yakuvvdll'rtlr. bu iiJln 'I'Iasll ba. rl],ac.agma heniir ad tmlrmcktedir. Adisab.aba ¥lnri, italya!'! u~ak alan~ 1afmd:an :lineal( 150 kilometre o1tededir. D~mek O~Y:r ki ,bir ton bomba ta§lyarak ;ZOOO kilcmu e u§:a.n .3 motCiI-]ij LI'§-'1kJaT',
OUrol'lln[ bo~.:hmal'l. edebi.Jeceklenlir, An'CiiIlk Ad!isabab.a 100.000 nU£lllslu ye VlI-

~acnrlllrnOl, 1O.00U.000 nilfU!lIl'1 ,0]121 olsa 5-6 yih: bin e bel~

dla,yJitJlt'i<'l goret[erat.

dins.rl

orada 'liIc~lemeh:r 'Y pm 5.mm ve sorvy~t devlcl ad.a.mlaTTyle: I'.1nUfmilSrnln ekonomik alanda Qymyacagr mril'rll oflemiini an~3U!kL1n sonr a b3f1dagrnr Tiirlliye c:.umtlrlugu.nlln biiyuk

yet RusyaYI

gezer~k

o dugu.nu

s.oylt'm~kt:edilr .•,

DEVLETLER'DE~

bayramb,n1.a

al'fl

-

1IJ,.; gi::izetilmi tir.
Bedi:ll, 27 (A.A) ~ H<llI'ao;,: YaJILIdi

dil~maIlhgl biiki.im ::.iirmckte d'~vam 1:ci'iyor. Si"lrzyada, ~ulotL:nburg Ikaplu::a tan d1n:~tOrjj. onrl ... d orke:stii"'ala;lI"a l yahLidi kOoGlpoi1:1 tOl"h;rinin ~::i1H1'tril'l i ,alm.ayr ya~k dml§tir. Hesse'de. Mef'kel"lfri~ sa. kun:JJu yf'lhudil.c:r1e ah§y~ris eden, eyjnde yah'L!~j n uran, yahudilcre kJ~ gozlc il:jal"tt ~den kadm. erkek h~r almanln, :!Iman ulu suna ka.r§l hayl:l'l . ay[larak. jl:endiS-lIllt may tar.a.fmdan h"ilj; Lilr i~ v~r;lmlyel:cgLni kara:r illtl!rla alrntShr.

Jdi Kamal Atatiirkiin tiirk biiokiimetinil'l ve B. Ceil.il BaY<lrm gone ve genliglne ka~dllfarak i~isitr . 8. Cdil Ba,yaT, bu ~yle\l' CC:VilP vcrerek kendi5ine k~l"~pg~sterilcn liok iyi
kariJ]arnadan dol"YI tc kkiir cbm~. yillUl"ld n gCirme:k: ftnatmr ddt: etmis 01,dug~ biiyak \l'e goze ~arpan i1erleme.ler-

Am tiha, #ta8amk.larl Ihtara ediyor
V~ington,17 banu ka~mldardaf'l (A.A.)
151 ki

"oII'n,.,.~

~ V.:Iikrnd .. ]l'a

den ba'hsttmi~ ve bu i1er]~melerin nailil· 1'111l!lak.ikig dO'!i.thm clan tiWrklerJl1 gOnijlh~Tini ieviru;le: daldurmakra oldugil1'1,1.1 • ylcmi~tiT.
B. CI!!Jal Bay.llY'. Sovyet

i. iilkenin dlSH'H\ ~l alfl1acaldllr \Ie bo}.'iece Amerib hukUrneti yd&l :52,000 doDar kalRnaukur Bir~o-k doe...l~lth::r 9ot: bu. rada. ltalya DillyUden afar gOreceklerdir. Zill'il yal:mz ;l:alYil.1'llardJ'li'IJ 62 k.;lsarlJk ~Tdl.l. Kliisanrklar. ulke d~~""lI Ina. ~Ik I). mud3B Doce, ilgili city tJer~n 11' 1
all D.iiu:.ak
tHo

It! Il.n!Jn Bilglamhgl mamiyle Ilnla§!lU§- oMllgnnu
dl'uikh:11I socU'u Turkiyellin

• tLilrk dOlitllii'r i,*,i tarafm laoDemle 'II:"'y-

Edd Rtll!I),t"1'O {,pludl'r renl.-li ,'myrnk

"€

U{

r-ndii:.tri~al"'ima· nm .,!' lIc-vyuler:in da'S~ot;llISln.a j'apmakt3 (lIldl:llda~l amit 'It ttkl'lik yardimun y~ 1t'1o~hi1mesi il.aml'ld:lki benber
krt·Jif1~n
dtmda

Tuna kon./ewn'SlIrw

'w~lrbA

i~trde dr t1(5,ilmiyece~i

U.'T.lH-

Berl:in, 27 (A.A) - Havas: Bavyl:fol l£ DW:IU, B. Adolf Vagner, du,n 60Yledigi b"ir ,;gyh:vti'l BaY)'~r'a V'elidhdl, ~rl!ns Ruppnhte k..1rll !jiiddctle niie-urn
edeTek. zerjne onun hi'r; bir Miin,jhcJck.i tilrtosmHlin y-

oldl.lgul'l'l.l bildirmi t~r. B, CdS.) Sayar filivltvinh'l ~oylc drmi§tir.
"_
i1YRI

oount'h
din!

Bi.iyiik

'lefinil

Si~ hllin

Rom-21, 21 CA.A) - DoIb.;I:;l!R 'lioyhmti.!lfre gOIl'C', Stn:u.aJa Us:ilrbnm:rl olal'l 'Roma konftr.1ftsuta ~IUI!i' ol~ta.k btr Tu .. Ita andJa Mi.SIMSli!lgr kul"3lri.k It defiyll! ilgilii lIiikUmetlc:r ara'SlniJa gOfU§Il1eler olmu§tlllr. Soylenciler II' it oj 4l'k p... kistirHmi!t degHdir.
J;I,aH'iOo

rvfac:ah: d'a. biT tarafl olmayan !::Iir tbirdir. Ve bu ~bjr. 18111Zal'bindt Mo h kOV!ll1llll y,andrgl gibi, yanon' e bunll1"l

1Io'<li;dt am;aiJ ha"lr b,l!i'ralc: !ii~klillemi, okilJlgundal1 ~1Jzlamn~trr. B. Vagner, demi§tlir ki: « - Viluelsbah din;utlsinin bu SOH ;OCllg1ll. ~5ki, km1uzI - siyah - beyaz
Bavyaril bayragml Ij;ekmt=k[e kana.1i

He: !lfl:H ve h3iTl:b,grmr Sawyer Ru ... yanni g~n~;gim~ 'k:aldrr;u.a~ lIaillgmlt:l veo me:ml &kettelrtm i Z ill U!!Imd aki '!ail am
ilJo.tlulc ,al!illrlla L~erim""

n

(A.A.)

...'"

~

Yabil.TK! mnn

e-

,,'R AN,
Po ris bu,.. l.t_n
P ..ris. 27 (A.A.)
dim IJmudur: Esham 1:10sa r
51,

brlerde ~tkan bliiberler UfU~nll!! 't,tki]~ ~t ... nlof:f TUlia pakh ~:tk:kmdaki gori.i~u. ~ leTe dipJomai, yohll t!c devarn i!dUme-kU! Dldugunu tauih ebDektcmlflf'r , !lgnl
hiiki..lmr:tler tlil'lU Qyibmlardll
~I

a. hi'filbir

etkiaL

olmaz"

e:.

muttArd
pro;e

. Poall: IlclIlLir
:U~ &nmamq'llI.

buhmh- h',

UllUltu' ~a.!)·,~teJ!i'Ie ),apUook?
Londra,

n (A.A"

-

H. Eden. Lon-

diyor. Bana iSyle ,geliyo:r ki, Bavyel:: da gC!m~ bil" t~miz1ik yapm ..k geTt'kiyor,~ VeHahd Rl1p~m~hte 65 yaijOmdadlr 'We
Bavyuad3 ~e!lcil'mi.~ o tUTm.akla.drr.
btl}

~

25 ta ihli \lorsa

indan ulWl]ar IOsyettsi topbnb!lmd.m bi]' gi.in (inee: iunkc-t edeccktir. Parish: ItIhp k.ahlliiyacagl bc-IIi C!cgildir, Kon~,iD ilk Dnce 'be ind yargl~1 beJillilmenDe karar vtrmesi temenl"li edihne'k~ tedir. Uz1a~a. tiIIrz[ b.akkmda bir anla~. maya val'l],;unazIB konseyin, an la~muh~

Nttl,yo,.kfa
Noe.vyo.rk,
men vapurn
dil, n21syonat Z,}

td'JtlI,,,"

rugml

YU·llda.r
(A.A,) _ Dun. Bre~imandil.n aynlacai:~ 501f'a :;os:yali,ost:li 'kllr~I> hil" gos.. g~
R

b.5Ia. C all lana m a I:IU§trr. Gidi~in~'!a bir ya.'I,I'a~hk gijriWnektc .. dh. ,Fiat ayr'~mlarr liok a..zdn. Flor;nin DJI'JUmlIS! tiirlu Fr:lemel'l.k esha..ml '111'1: DU arad.a royal dutch iber~ne djk~ati ~ekmckt dir

nACINl1l ,1I..tBERLERt B.lilllirwt Marienbod kaphcaJa.nnda
r g, 27 (A.A.) ......B. Utv'noJ', 111 o]dugu
Irnphc.aJarmda,

hn

gibi, bu
hsthig

)'11

da Marie
gil!H tll-

srfabnl

f~n

genel

kuru]

kararrm

yc:n:nesi gee!::"
~!>:'I-

oldugt!l gibiJ ~d,lllsababer

ver..

tf'_{:,i bndi~i1me"e vi!:btl' ula,§:ma S<E hllhlTiacagJ u'ItIIl.1de-dilmtktedir.

mek. §imdliden tedbir a.masI. ba.~are&ine bakmasl biitiin bunlan liiylemek mesdeyi bilenlerin boreudurYa.rdmu: bir yana h:rra'k.altm. hiittin bir §-an, i!;lndekilerin hepsJ
§IIllll

i~m

',s/yo idek/erinde iuar ediyor
Roma. 27 (A.A.) - Tribune gntte-Ii It.alyanJn uluslar ..os),etcsinc ha1Je
bakklnd.a verd:igi nolt .. dan bah· sdi!:rek di:yol' ki : "Bu nota. Ua.lual HiidisC5L komisyotnlrillln i~lerine rinam etm~siHdcn yanahlBw ~u dem~k:tiif ki, 25 tem.ml.tzd;r 1'28 h.dya - hab~li a[Jdtla~lJ1ilJsmd3lk:i 8la§aQJuhklann kotlJ'rllmasl hak,luLld·
mClle'l.e5l alan hiikiimltrden henu zvilzgE'iilmi~ do::. gildir. ttaly.a. ln1ll1arrn yer:ine b3§ka bir ust1l '!Ie giTi~it konulmaslflT kabul tdli:· m~2'.

teri yapdml§tlr. BlJndan I!lonra ~rk.an ,ka.'rg.a~a"ta. 1.000 'kadar komihl'Lst k.an~. mT~tL:r. G"cisteri ~ihrden U~ ki~i. Br;~meRe ~~kmag.a ltIuvaHak olarak; geminin pro'V.1I5nIldakl: aLm"n bayraglnl, nbtIm uzerinde ylgIlI bl1Junan haHcrn aJL lm;hn ~ras[nda Ji:oparml lar ve Hudson
llt'brLrtt

Hic~

vetUlnllm,r

~ol.eJli

P.aris. 1.1 (A.A) ~ Hl'cu vcliahdl Emir BUILI,d,d~~ ba'k'U:lf R Fuad H,un 28 fie birHkt;t.: otl1rmakt:<II olduglo,l, otel dc, dun bir ;3~ ~i:i1el'l; vermis,.t~r.
!iCilende t'skii F;n s.ultam hz. Fransa Mevlay Ha"

tank, ktir yapmalltachr. Berabcrim:l!el Paris biJyuk dS;i.si B. PQt~mtin He bir takrm S-ilV'yfl ilieri re~t"nl~i b~h1nmlk ..
t'.ad1r.

1 ell; ..tnibal yoluna ,let om edi ..",
lUSQ.

komi!:eri
§.cyh

B.

Do

Marte],

11 (A.A.) ..... A.meikaJ, ya ..
n.lly admdaki hlmin

ile birHkte yoketmek kapasi'tesin. de o]an hava,tehlikesin!, halkm turlU incehkh:rriyl~ ogrenmesinin, yemek ve i~mek gibi iyice bilmesinin b'r ulusal savga i~i oJdugu kada.r kendi £aydasma alan bi:r i'§ oldugu meydanda bit' hakikattir. Bir memleke:tin ol'dulan iSil:erse biiUin diinyaya Kar.j'[ durabilir bir durumda ois-un, leger 0 mem1Cllketin halk~ havadan gl~en tehlikeye kar~1 a~:rk ve tedbirsiz kalml§" larsa1 0 orduJIann e::riyip, gidecegi ve ulusUD da eziUp yok olacagmJ ogretmek lizll1ldlI" .. Ciinku urdu .. lann ihtiyatlnl lllust.ar meyd.ana getirir; ordulann yiyeceg-inj, is'''' t£gini. cephanesini~ silah.ml cepbe gerisindc t;a1r~an halk hazula)'lp yapar ... Egcr halk, mahvolrnak tehlike&i kar~Ismda i5e~ cepheden VI: kuvvedi ordulardanJ ,smulann a~J~mazhgmdan so:z a~mak ve bUIiIlara giivllimmek bo§ lana ,zaman
a[diinnek o~m.az mr?_ Bir gelecek -sava§mm. r!skisi gihi yapllabileceg'ini sanmak ho§'

s.ivil !!'Ioli... , gosteri~5:1!eri giJ~ bela tlagltabilmi~lerdiT. KlIli"g",~ahk !llrEl'SU'IOabjrka~ el 5il,;1l; yQ!o1ttlml§. 'hob ki,i Jl'llin1anml~t1r. Br~men vapurunlln ii'~uncil smlf

aurm~lar'dIL i!;u i.i,~ ki§oi yakalanml§hr. 2litl r,~smi& ve lOO Kadar

Sud-}re br! ba'ka.m

Tact'ddin,
COI'C

111,gir11~

.zar Haliburton.
i>lrtl:nda

Pon ~

Sen _ Maren'

dogr-u yo-

~i~ biiyiik bakanJ~il

e!ljisi
Afdka Traki

Sir i~leri

Kltrk,

direktor\i

B.

do Senkanten.

H.sis.tal1 'Ire han

hub'o

k{Jru~eye \'U.g,F'llda
hiikiin'!ebu'uTilma~

Roma, 27 (A,A,) - ltalya Ii Uhl.lilaI" Hu£UlmU kOlrlseyinde Y., t;agm]n:mihr•

anla!i11maktadu. Zi'r~, ba'jlamw:d;;lf! onu: "enternasyonal" m.ar~r okunml.l~ Vf: "KahrQlsun Hitle'r" diye billgmlml!}trr. A.lman gc.m~dleTi hemeu lienizi.!' bit fiFka in.olTi.p. I.k.lntnnn !iii.! ri.illh melU[' oldl.lF;'U ba)'E'~E]

cularlndan bir taklmJ }'aka'anml~tI[". Du gjjslt~ril!iin oncl;!den ba.ud;mdJgJ

d~lh:ri yc daha bir t;'iklm diplomatlarr. 1a islam il~Ti ge.~mled b\:llunmu 'lardl1!', goture-n polislrrin arkasmdan gitmi~. !Ie d.aglt'Tlma ernri verildigi ~alde, polis ka· rako:iufilY kl.lJ~atarak m.evkllflarzn oZgU:r blrakllma-s.UlI i:stem~§til'. Bunun iizeril"le gogi.!!j go,gii~ebogu'§malar Glmu~tUir. GiiriiltUdct"! u~'anan oradak; r:vler 'Il~lkl. peru::enkrden,
polhlerle halk ;uasmda ifavgullar k01.'alarla lirtmasma y.l:ci:inc, frr~:J, lrundmtli ve !Ill atmak 'lJIfcti:1e Ie r~~1i:all~rn sebeh olmu lit,niH-. .BullllJiI'II iiUTin'l! b.adis. yrlrine gelell tdel"rk

luna del1am ct:mi~tir. P¢~i 5J.(akalab;iI1lk bir h..a1k ;ogm~ oldugu ba1de l'1,1ea'ya girmi§tir. Fmn bankla.iL i1i::l'ldl~rnd.a.i1, ya. zilr bUl'lIdan ,onn.yaya yUriiYf~elni:r, Yann hkended)'e'ye gJdtyor.
n(,"z,;~;'

Jint.nuuun
dlltllmU

lec; e'
Danzig gaz>r~

Var

OYilI,

'Z1 (A,A.)

-

tder-i, Lebist'ln «em] komls-eTlnin 0.1gilr St'bir Ie'll'la,. iUO l-rmmuz- tarihinde not:adan bab!icdcrkco D<lnzi.g '§oyulaJl'ulUl Lehistan fin:!Ds 'b kammn tlnri:ni ,edne getirmt' el fine fi.t'btb olarak biJ hya:rlarU\ ij iilr ;ehrin ekonomi~ all larmr dU unrnu olm3.Jarlnl ,gii!i.term~kitl!dil'. tlgi.H ~evornll'r liSe

deki g~cih:l'le

lr'lllrtnrnl1"lardu. a]mllft yo]cular

Bnrnen· 1:;li3,yragl

vei'l'Di~ QldugLl

'taJ)'fI

"ube'lli~'lJmn l'ereceii ceooln heldiyor
Rama, 21 (A.A.) ..... halyan hu'kgmd". uluslal lSos)I'dnj kOD'!eyinin top. ~liI'iiIl(nd.a ha.rlr bulun1'N;lI ~Y:!lllJslJi'idakl DrlllTnlIrn 1..4 VIIl: 23, Ummlolf r.u!'ibU "(IItabrrna, "abe itsan t.lr<'lfrndAn V'~ri,leu'k Q:VIIba. bd:h 1iI\llllndu~nl1. l!I]ushu'
y~te!l'inl!! biJdirmi~tiri.
K.oHlI·)

"OR. e ,de

b,,'uornak

rein

ondeTi:n.e I: krH ~ekifJ elimlaml:rlardlr ban un arkaaul. n dOl hep bir agl~di'lt1. '!Iurd tUrtmcrl ~ai:U·tIll lardn, GermaIn lhmnda11lynlmul, b~ ylitd-:I'I, ~jII1r . gttHII'ml,dr.

j~nj 'ku'lllleHer, i;;opala.rla "ileum hI'a bill If: I ,rlr.I grt:tbih':ni~I erdir.

"ei

hAdh.elere babJmu dwumlln tJeyle Gtmo1.d~tmJn lIlI1a,t1uagrnm

hi.. de
.o)']I.l-

".I~iU·~

Mevyork,
"toil! duplktn

(dr\'uli Illl/i! ytH'ah Ii (A.A.) .... Bw pbab gli.

.A me ..it-tim,. ku "'~,m I fI r fJS
ro'Jlli~'e;nlet
Va~ingtGn, 21 (A.A.) .Amerik<r

ya.rla r. Btl
Ifi2:l'Lh~nu'l.

!iitvil

nk:iI'c

gi:i.rr:

lid, fh1'8l1s ba.~,

bUyrnltlllU

hiJ.kiimttlennifl

puyofl.~ - Io-~y.mi't]it Wil ylpl'lan l;(i;s.~,ner e fiurrrdpi r.. hM •• 1J (10 I KIT. blt~(I!Ii livillltr

ye.ITitilm.eIlJ

tell:. bi, IOIIIU~ vcucclrti.

RrfUm'jlO

UHU

de

hanr

surette)'

11 nml

~anhr.

Paris., 2'1 t A.A.) '!Ii kon'!l;eyi, !ian,amba
(If.

f.o,,19" r:,t'Dr ~
U~l.Isln
l!.O

'yel!t~.

gunw toplaflacak"

t

RT~n va Ufil:l"U'I'l hare tuu:i~n IUln. Da'lll~.. r ei'flnndaki 50kaldarda IJOc'u':l!maLu renid~n ba~la.mlifhr. J(<I,I",ba! Ik hir halk yrglnl, mcvlul fta ra

ahudi kurumlanQ.1. b 'gh bir deleg.a!'· on, Alul.my lda y.. hudHen· kar~1 ya "lImail:l:! olan :mlumden ba k'lnhgTElO'l gid..:n:k proles.toda hu!unmultur. Y)chg,a:,;yon, hjjkumethl jn~j3:nlJk iJ;dl
na

oi Dmziideo Lehi tana gonderilcm . \.. hilloZgUr It iI topl'aklan )'uin~ Lrhi.
tan loprakl
I::akh. Bu I

l'Ind.l gUmriikt~n
Danzig
~l

~l rd -jto1u HI: y .

plbn giret ul'eorinde b.i.~ ~iI' t.tki J' pm1'Y eak II'f' sonunda l~una.mn tt:<::imi i.Jl~f;ni!J.· ~li; bir rOds'i o1rn1Y<lc.al-i!tI.

.. HI~ kim e kolay .... di.iz yol e
--

5f'si"11

dUI{~1 rm.a~1fl

r dilL mi:~t:iT',

--

-

-....

--~

-

....

_"

~

-

---

_-

-

-~ ,

~

...-.--.

----

....

'.. _ ~~.

.. j.:'.
• ".

..::....
. ---~ -~-,. -.. ,,,,._ ............... -~ •.•• . _ • , .. • ~~ . . .2.' ~ _ ~ __ ~_ _ ~ _ .

.~ ..... ,,{"~'-. -. __ ~~_.:.t~ _."'to ." __ • ~ '

28 TE'

MUZ 19J5 PAZ ~R

Ul.US

SA'Y

!"

S , UZrlrll

·· ,.

.!Ie· r~~

f' •

4.ydlnlar
~Q/I~I'rk'eR
Fur.boJ' ma~l., bi: ~au§madlT. On' biter kiifilik iki ralkrm 45 dshiha.! ,arsm/usallnu-alJara giJJe hszlrlanm,~ bit aJanda malt' aUliIJhlsal lmraliara gore yoneten bi!' ys'rgJlcm oniinde oynarlar. So.nunda ya bu tinal, yahut atek; ra10m' yener ' Boks. iii Jd§inin yumruk yumr.uga far1§nJ<l!SldlT.

I
1ST ANBUl.l£L£FONLARI
~Tt>l'L

E
DI§ piyasalara kotii ~

l-'rUD~ada ye I •

rmh an alar
gonderenler cezalandlnbYOI
,II!
14 lemmuzun Ylimlaca hey.,...· can ",el,en ve Pati~i a'p.k!r'a' Uri holu.. me .1)'uan mimayi!jJerinden so,..

i~ Bakanmuz
B. $'itkru Kaya bu sabah<§eiuimi. ze geldi. Ak~am Yalovaya gitti. Yannki tsenle Ankaeaya r!ii.nmes;
ihtimali
vsrdrf.

1 st,anbul.

21 .-

J,

J~/~r bakan,

Boyle hir su~~liye" u ~a,ati f· ·'nlaSI hal<yerineverildi
Turkofis ~Ikatl yasa.v altma alacak
M,enin
!(Ik:at

«s, B,. L;wal kabinesiniu men.d~ ketin Irnallssl ve ekonomilc 181iein .. parlarnento'fu:m ken· disi'ne 'Iter-dig; yetkiiere dayanllfak r,;lkardlg, 29 "buyr,ullrl - ka nun,,, If'Sll!l>1Z ga~ete'I'eriR(bm bir klTl'ma.
I

Bunda de tavnd'

bessbltu» vardu'" ol'ta.da biT y,u'gu;' buJrm.u.f ve' dQ'iii~enlerin k.urallar dr~u'la flkmamasrnr sag te«. Tenis b,fjyle. H okey boyle, Goll boyt,e, soziin Jusasr. "au§ma Vf' ya.rJ~ma yolu Fie yapt/an biitihl oyunJal' ve maf11aT boyJediT. Raua. bunlan bir tarafa bUB .. kim,. eshi yolda ilk'el olarah hotOZ, kcu; ve deve gfjre~tjre111erin bne Y'erine' getirm1E'k yukumunu duyduldan bil' takJm kurallar varr],l'.

Siileyman Numanln olumunun onuncu ytlr
Istanbul, 27 Bug-un GU.lhalle

ledmel"~flrinden

~ata~i admda birl TUl'ki!)fill~nba,~
V1..n'Rla.sl ih:erine Menin genel !lavilma.nh,il u.rahndan 'hakyerine Yerilmi,hir, .Bu adam d1i piya.u. larda gitltik~e tutunmaga ba~b:. yan iirufllerimizi tag,it li:derek ",e' hile yapal"sk f zla ka:ZB.fimak husi.le fe·na. laDatmaJctliD ve bb~olc iikiyetlere sebeh olmaktan. lI!ul;lu
E

teeim ,oda..slltarafmdan gon,der~lelJ bin;ok alma.n firmalarmsn ,ikiyet~@['i ¥ardlr. Bunlar da. dava evrakl
limn}

Insmnu yeniden ~idded;

ara,sll'Idadu.

hest« yurdunda Dr, general Sij .. ieyrnan Numanm oJumiiniin ommCIIJ ylldoniin~ii doJaYlsile bit un
yapdltu!jfU. Torend,e GiHhan~ tatbilnu okuh.l direhtarii miralsy Dr. Sii.reyya H'idayet, bir s6ylevle Sii-

Btl eVl"'a.ka giire ~a"a.ti finna _
o!tPc:k1cllI'e o)'llIuyan fie ma.~ • ~u, P1~ liar gondermek .Iutetiyle !turk dr, 'tedmine kar,f ~ok feua elkner yaptll!1 've .apmatk. eldu~ anl ~llmaktad'lr, Sa~atillill duru,ma.!n M~n;l1d~ bug-tinler,de ya.plltmBl:dachr. Mer'" 11nden haber ver;ld'ig~ne lore bu duru~ma or,~d,a ,~ok ih:ii. uyandJt maktadu. Meml,eketin yiiksek fay·

to

bsham B. Dr.

teyme» Numamn ertik anlatri. Sd,bat ve soysal

hayalml

Yakln va.kiflel"ekadar bilgimjz §'uydu: bu f;atl§ma ve yan-lmala, ifincle hi~ bir kurala bagl' olmakslZrn ya'plian bir tek gure· vard" ki adma Pankteas yahut Catch as catch can demUr. Buna giri~en iki pehJivanm biribirlerini yapmaga, iSfedik/efi gill; sa/dn'maga h.aklarl var"drl'. Pek yakmda. $lJn,w da ogrerr

gelen mektup ve general Maz/u· rnan Sf.ileyman N uman baklunda·

ssn«

Saydamdan

yard'ul1

duro Burulan bir middet once ~!! Idan A1Der~ka.ya, bozu.k: bar. salt::gonderen lechnel' gib; ~a,a~~
hmbiIJ

hi yazul okun,du, Dr. B. Tevlih. pr91esQr B. A.k.il M uht8r S,iil eymBD Numaaa aid amla.um s6yl,edi1el.
Gii.Jhane
SijJf~'Yma'n' Numan

~ek IHaUar gondermi3lerdir.

firmast da 1011 B.ylB.rda AYnflpll 'pi. yasElJarma ahcllarl ,ilciyet ettireAlman)'iI< Bremen l3oua~u, s;gortil~ifketi ve !Ijo kominporl gijnder· diklerl delgeleTe inc:eu~lJlelell' yaphnnl~~all" 'Ie .$a,a~i firmillillulHI giln. del"digi parnuld.arm "bile bile Ish

yazriil'flti hilkumt:le hU(."uma sevketti. Komiit];.st ve sosyali~t1erJ,' radikallerd,~n banlaJ'j 1ft' ayrlca bir t8'k:lm 6zguI" gazeteler, hiiJni meti, biidceyi ve J'lrpnraJ d urumu kurtarmak igin altlIgl sedbirte« arasmda iseiterl«. ku~ilk i~y9' \Ie' kii~iilc geiirWer' yrni oZIIf:,l1erd,,' bu/unmsk zorurula blrakm,akla sUflamaktadu;lal'. H akrIca'fte b;ltun bu hUC!Jmlal~JI"! a.!:id h".rlefl, L» val kabinesrni :zaYlflatmak ve haJ hill g02unden dii~urmek afd ue-un ...

dalan

ve dl~ It'ecimimizED ge1i,imi

anlamak gu~ d,egildir. SolcuJar, Laval kabinesinin mevki;ni sets-

p'avyolJlarll1dan birine ad, VE'l'iJdi.

ne pes dedhmek

i~j" diledihleri-

Ya§ sebzelerimiz i~in
k.omisyon
'·tanbul, 27 - Y.i§ meyva ve sebzelerin Romanyaya, ve ROnJanya yolu He octa A vrupaya gonderUmesi imkanJarrm aramah iizere piJ'zartesi gunu burada biT homis· yon tapJanacahtlr. Komisyonda RQmanya de.,let ~im.efJdHerle.r-in~
den

bldlgun hakklln.da.
VI!

!laptam~§]ardlil'.

Butnll!ln

bakmmmdalil me.se.leuin ta;'l:dlgl iJ Oem goz onu,ndedir_ OrunlerlMizi kendi kazan!ilarl iilj.in dl~ 'P,iYi\$iJj Ia.rda 'koti.ilemeie ~ah~an bu Fi'l' . ma ~I@ bunuill g~loi hareket eJeule.rin kanunuD
rim
pen~e&inden '"

dik: Eli kalem tur-an

gen~

turk

aydmlarmdan bjrkaC;1 da biribirferife ayti'~maia' giri~tikleri zaman hirer P'I1ikreas kahramanr grbi dal,.rramyorlar. Bir l:.Hanbul gaz.etesinin bir '5iaydasmda kaqlll1£1r iki siDtun

tutatak orada llitralar yazan iki yazar iki Istanbul dergisinde bi...
ribhlerile son haltafar ir;inde 'Zor-

lu bir Car.ch as catch can giire§ine giFi~riJe[.
Qu.. mtsld':UJ A.nkaradak; basIn lwTuhaymm aglz. birJig; ('dip «ante ga~etecH~i; isbaSWI

uC( t.Izman Romanya dl~ i!i'er bak.anllgmdan bir i§yar da bulunacaktlr. Kom;syooa dllf bahanllgJ genel sekreteri B. N umall Rilat M enemenciag/unu.n ba§kan/~k e~
decegi sam/ryor.

;,rtiu.j kal"an Ti.lrkof~se eon dir. TUl'kofis 1i1kal maddelerimizin d:rilmi~ ve bUDUID uzer~ne turk dr . piyasalara ewkini !I.la: hi. YI1lIlah i.izell'inde hi~e ),apalil 1;,11.1. tet;~· av altlD koymak karatlnl \letlII1el'ha.kyeri,ne verilmi~t~r. mi§tir. I'Meni tag~i§. kaJlunul'llun ~a~ati fil'masmm Dundtl.ftI ba; . ka. lsvi~re'ye de ornegt yijkern.li"'u~. , emr,eui!l"; t.ilzulder hill.zlrlanm.lll>!a uymwyan kurtlu bugday giinderrdi. ha~laml~tn. Bundan .sonna. 1Iilkat gi goriilrnij~, liir!f c1~mg~ d,~ liirko. tec.imerlerinden boyle hile He pa~ikayene bu.umnu'tu .... ra kazanmak ~s iyenler bun ... im k~n btle bulam]yaCJ~.klal·dlf. Tiirknfisin elind= Berlin tur"

tutu1alil :zablt

varak:a.sr

kurlaram~yac.aklarll fuphe:dz-

kala-

mak ifin bu hadar uy&un bir hrsalr tabiigdir hi ka~.ramazlal'llr Yalnrz, §imdi, Level'e ve onull buyruJtu/arma. ka.rs,1 bi"qen 501'ann. farm erKe'ye ge}meh mell'k.'ifnde kaluJalSiJ bu birligi rre dereCf'ye hadar nmhaiaza edebileo

ernler; sorulmaya

deger. 14 temmuzda birlerine gore iki yuz bin, en sollarrrJ iddia mil ,ore de bit milyoli ki~rnin· bel-

he in hakikati

kemUnin! - kat,'-

I

ns~

masiyle huyfik bir gos.teriJ yapan< ha'lkrrf cf-phenin get;tidiude hi, yandan Iramuz bayrak.Jarr Me ve Marseyyez soylenirken b1r yandan da enternaSYOlJsJ';n ezgi ...

guru.-

ter; v,e "ya§.?s.rn sovyeder •• sesleri

Ankara otomatitk telefon

Turk.

iskele$ kimin 01dl1iU
anla§ddJ
lstanb'ul. 21 f'nstitiisu

direktorlfigu
Istanbul el f'Dn c te~i kont rolu ile birl1kte .Istanbul'a, eiden A.nkara.. otomatik telefon direkto ru Bav Niya7:i"ye lzmir post, Ve lehnaf baf direktor yard1IDcl'" B. Sa.di Ala! ve1<ill1k edecektir. B S"\fH Ala!!. gelmi, We i,ine 'ba~la
III1ll~hr.

~Iel"sindeilk pamuk urunu
• ill .111 II !II

giinliiue bir .$,ey katmak ;,~in basin ayve
I

tiyeli ~ok olmadr. Okurlarm kalasma

Ankara

Tar,m

:I"~malarl .va nrld,gi ise
gniriJmesi

tekF8fl

fIt!-

rek.en hir ha.kikat lki bo/uorfjn
yerine

deiildil'-

d5iu!imesillde
gel'fdcU

lwralI;u ve dv~:ma<;dulrnamasl gerekfi bur;lar buJumlukran sonra, kala kaiaya, halem kaleme dogii~en iki aydrnm ".arpr$masmda ayak aluna almmamasr IUzllmlll esaslar ve kurallar almama" rrmllr? M. NlHettin ARTAM

Siireyya savsmanllia bir mektup gondererek l'tBnbuJda Selfu" Bo; p'artmantllda b!lhlnan iskeletin kendisin.in ~alJ~ma zamanJarma ait oldugunu b,ildil'mi!i;tir.

dOfentlel'indtm

B. Dr.

Mer· 'n, 21 (A •. ) = 1935 YIhi pamuk ul'ilnu Dugiin Menin'io Bekrde koyiinden Deni, og[u B. Mehmel tarafmdn 8 kilo ola rak borsl.ya. getirild1. M,ers"n le c;meRlerit Turkafia direkti:irii ve !OD~yete~er ~evi rc;enlerinin inunde
'!Ia,at

l'ibirinden (dole ayll liJd,lerini i, h line kOJ,msk zamam ,geline ... ra/armda soguklult. bai gaster-me-

i§itilmifjrir. Birtle teh1ike karl"" smda enSfenkt;v bir ha'felretie elere veren bu YJlgmlarm, parm._ tehlihe onJe'fulik.ten sanra ve hi-

si ve biribirleriyle sav~mak
yeniden

'(ill

GUmrlik i~yarlarrna

kurs

Yeniden U'i silo yaptrrlhyor
Afyon iUe1";nde ve Po.ad. il~e inde yen;l:!en iit; silo yap,lmasl tarim blilkanlEgmcll lurarl011brdmlshr. Bunlarm yaplla TTnilD ihlendlere verilmesi ya.~L.n

11 de bDTS" yiillehiminde biJ yilk bi .. lorenle Blelle a.rtlrtllliya koIIllJldlJ ve kilos'UI 20 I~ra SO kuru,
L

b(jliinmelf.lri be/denebilir Bunu daha iyi Ir.avfsm'ak ;(;io bu .... dan az zaman onee. sosJlalin onder; BlfJm~!ln homfinistlel' tara-

tmdan

du§'mluil
II'€

,diye go'sterildigim

tan

164 li ... ya a

·'Mel' in

A'nadohl

Istanbul, 27- GDmriiklerde dokuma e~yasmrn n,e fe-kilde b.l/nlacagmli muayene i~yarlarrna log· retrnek uz-ere- Istanbul gi'imr,ugiinde

Ad.ana.

ink;i!!'af 'I!l)svetesine"

ntrld,.

Merinos iC;'in i§ya.rlara kurs
MednQII, 'yel~~~il'me'~iftnit 'Ve Durla Y'ldi,lirme bolg'flsi inl'arla"'l '!l.iin yuksek tarim enstilusiinde bir kurs D~llea.khr. lkinei te~rin bll'llndft bt'u.h BeAk bu kurst iu!ar1ara 1:.ay ta'rhk ViC zeolekni bHKiI<eri oireti~ IKekti ....
Tanm,
li:iakanhgl

halk~1 bi"iEin lendisine bil' !fel sf'{mediiini ve b. nun h,atrra bile gdtmiyecegirri du~ill'llmek yeter. Ole yandan~ lad t hal'eketi de.

haurlamak

BaymdJrW{ Bakam~ iran halr1arlnm transiti Ist.anbul, 27 ~ trEln halIlarmm IDlZID te£ti§,leri transit if/erini saptayan komis~
(Ball bicind soylltd JI

bi.t

kurs 8t;r/mr~trr.

ginde Hirleri fa/did eden Alba,
Ka..ra.ca.be)l dii Larok.

Fransa'da. umulmatllk ilerUyor. Hareketlerinde

bit' IlIzla ve taJr'i-

Aydin, 27 (A,A.)
demi.ryollanor

~

AydlD

yon i!ilerini bitirrli.

du, A.dana 'lie PDlath 1,~lo'al"[[diirder bin, Aryon 5'i1n~u he!. bin Ion· hktul'. (n.,.ki l!IIi'~nhtr eibi bttohtl da. tatun bakl1nh~. hesabma la·

/timsenin

dahs' dune

leadsr

umur.5arna'd!l'~f

bu

adam

'H,

nm bi\nka~1 y pbra.c.ak'tu.

tefti!e' ~lkaD BaYln-

raberlerinde

oldugu hal de bus;un !IIaat oodl. tehrimize "eImi,leT we saat ~J,30 d,1. Oeni:zWy'e
uzmanhnr

dlrl:rk Bllkanl

B. Ali Cetinkaya be ..

Yerli mallar sergisini gezenler
Istanb~/.
s,fiTI{;sin; 27 ~

PoUsteki sma~lar
Ge~enlerde polis Yl..Ikarlama sUlIli~lar] yapLlml.' ve bQnla'ra ,250 ki1i girmi,t;' Gemel GtivenJUc d~rektorlUgunde bu :!un.1i . larm kii!jIdlanm ~,iizde~'I!gec;:;rmek i~in kurulan kurul Dnumii'Zdeki ay i~'ndc' odevh.i bhirecektir. Cene~ 'IJiivenlik ClirektorltiJgi J.ti.gldlanll tara.f!.lz hir I!"oz:le emden llfe(.irilnYIe· si .~in 'tedblr~er al1'tilshr. Smil\~ ku-

Yerli

mallar

Y,akalanan

ka.;ak.;:dar

~imdi~ pariamenter hi, utkudan or;ok ,de~;rim )!'olunu goz oniinrle tutrll~U icin askerce tliizen/enmi, on bin/eree Ir8nslzrn ba~mtla 60lunms,kt:adlr, Fa/uu hernen 14 temmrJ!zull f!fitf!'sinde A UJ'li'Y de l.aro.k'un mu. '1dnJer~1n',den birkst;lmn onllan a,-

dagru hareke'l etmi,"h:rdi.r. B. Ali C;etiDk ...ya dogruea pal" tiklHagloa giderek bir muddel dinlcndikten VB ilgililell'den ilmmi Ein genel ba.y:mdlrbk i,Jeri hakklnda i1!.ilihlar a.lddctalll saDIra otom.obillerle Men.derea kopru.sune Lc:adat gil,derek Aydm ~ Mugla yolunun 'bu kI!unmr ve kiipr,uni.in duI'lIIlIIlunu gozden gel;irrni,tir.

blJ Bk~amaJ kad.lf ~e7.enler;" .say's' yuz seksen bini bul·

nw~tur.

IGe~en Mr Ihnfta 'i~;ndE!l gumriik koruma DTgi.it.iii bir olu, hlr y r II. 16 ka'iak~l1. 580 kilo &:iimriik k.1.~agIt 360 kilo t,ekit 1I.,,81gl. 6240 r;akmak tll§l, 1986 defte;r
1

Trlm-alarl da dikkate ,rieger bir h,. disedir.Bu hal gost,erir ki IrlirtSli lat;ist h8rek,etini de ram ve SII'.. sdmaz bir birlilr diye ~Ostermei g,iir;;tUr. Bay do Laro,k'UA'. pro gr. rnl.ru' a'r.!"atmwa" ve sadet:e ,dis;,.
lin isti,'en tB'Hriii.

A§,lk ile kumar- oynlyanla'"
Ankara.nttD yeni TUlI"an ma.hllt~ le~ind·e Oaman. A Fnnet, Mehmet Vi! f;f\po adtnd:t doli Id,;. .~k at· milk IlJ!refiYI~ I!r:uma!ll'oy"aciar1<en yaka.lanm~~18r[hr,

rulu

ii1ieJer~ bllktm'kl.arl kii'!uim kh·...;q 101 duiunu b;'mIPflfle;'ltledirle I' ,

~i.Bara. kaiul,. 3 tiifek~ 16 menni. 270 ki.i"lt lira~ Hi lcIlJ;alk~1ba.,Y'lnll
ele ge~'jrmiilotir.

suru

Immandasf .Itmda'ki Iransrzlan gi:i.ziii bath bit halind',f:' UiJI;,Ur.r2amS'R tutabi .. H,erhalde
Ell'

Turk - franSIZ

tecim

an]a§maSI
Pa.ris, 27 (A.A.) - Turk nall1i&U!: ekonomiik ,a.nla,.masU'illfl pa,zarw5i gunu .R. fa.ik KUl'loglu ile teci:me! anla~mlll8.F da.yre!l~ di _ rektoro B. F on fua. - Kn.pol'l Ili"a • I1"J p.ua. fe edHecegi ! ndmak -

Bir yurdda~a

otomobH
,~a.I~~'l.n ge:c;<> ...l(en
keq,dii"h-.e

Takas i~,]erihakklnda ogrenek
'fiirlldyenin Hilrlii mem~eketmerle yaptTgl ledm. a.nla"ma~arnu:1aki o:ze] takas i'~1 rinin ne !Jekil,dl,e ~". ne't;I~ce'i~ne damr elde biT-;:~\ og -. ren"'kler old 19unu g'oren Tijll'kof!i~ bunlaf'1 bir ari\VIl l,onhv,an~-t dahJl el!la~h 'V'e tRtikde It III1 yllk 5:l~b,,:ac~k tf'k it' iigl'enek h,1!l21"t
1
1......... ;;:\

'Y,eni kont,enjan kararnamesi
21 agu "os a. c;lk calle ol:ftn ye'" konlterdan kararnames.i i~;n haz,rMdar ya.pdmakladTr. Btl ha:z:u·, h'kb. dOli.memJekd tedminin G- . t"'tnmesi, YlIipdacalk ~mk<ltl l!Ii.. he~· d fa:zla P.'ilFite imkin veri1mes; fl '\11 I fil giiz oq~inde hltu~mil'ktad,'I" Bu hI 'Ullsta il!l:"iIi maka.mlann ,di.iJ·:jnceIetl !'i'mmm ..lI'rr.

lecek midir?
~k bi,f ba"srf ,b.

k.aygunun buyiildugunfi
faf(is,t hareheti.
rna'
SUE

z::mmasl da

Fransa'da
8rtlr8n

.;arptl
Venia.y maga.za!';;Tnda
Ali S~mallpl\'Za.rU'1dan 337 numatah ntarnobH r.arn"YIll! ve di'-!ind~n.

ihtimalini

erget; bit

a.yl'l biE

;re

g,(jsterell
I;lJrl"JWJ-

"amus'"

ofmu tut . 14·

temmfJI

n,iimayi~~erintle

h_,alkt;1 ,r;~pheni.n sayrea r;okfugunjl halkffl cenhenin sfJym/J iistunUigiJ.
!'Ie karsd,k duzen1i ve

.r,~f;!fr~
t'~_

kolund
f(iu::l'!.n
i.T .... ~

yaTIl'I
..
_..:::I!i"a"_

iU'i'IiI"l,tl'l".
.. ,.""' ......

11 o·

tad"..

JI-.,;*-.~ _

'IIIII("""!Ii--- ....

I'HIJ'",ml

til',

di.,\;plinli. dO/en'; ~ecifini oven Pierre Dominiqne. L 'Europe NorJve1Je'ae ''(Ikan b.ir yaZ1S',",r SU

iac;istlerin

h("... za man np.se Vf" ~I 1 h~1 ",... '". AN AR On]uf':vi ve Biitiin g" ZiIIO, bal t;e ve If~l\.anlalo."(lall i~tevi II i~.. Iok {Yp.n;~eh;rde !1u';l.lsi tprtihathah~es1rJ1(le ~ Orduf'vi ~a1i"!lr:=::m.rh .... ta ~mf13 n ve I"eskil herk~si memnun
~T"n'!"

..

rl'liihendisler bir1iei

eclr.r. ~

.'

,. -".~" -. . . ~~~

~

~'
,_

:£:.. "
__

..

..... ,.

I ~ ~ __

. .II-r .

.6. ,...... ..' _,.;.

.. - w__~:_

-"

.'C':!. ."
--'

_.

./

'J"__'~

I ... '

r

~

r. ' ," M'
~

-,'

,
_._. _

,

..

.

.
_'f_~'.-'

,
'

'.
:
I

-

_;'

,

~ . - I" , .-_~lII'~

"

S

YIFA 4

ULUS

28 TEMMUZ 19~5 PAU

v

II

WI

o
E.kQn·omi Bakan Lmlll; B. eel a J E ..Yilr t' y,tri.mUaki ut]ar §U anda S(llvy~tler midigi.nde bulunrnakta VII: hu dost m¢.1""lleketil'l ekonomi alarundaki Ijok Hz: ve biltii'l1acun i!ji"in oncmli clan CkOIlQm;k U~rJeyi~]erini yaklOodan ince leme kte. 'rler .... 'Sovyet1u ~ Bi.rligf, bytiin c.i.ln,Tn sar&a11 ~'konomik ooh'l";,'1"1 i~inde! bu lw,hranln hiit:un !l!gl'l"hk~arl. na I:'i'lgm~n :i1.er1eme'ln:~ ve bndi ulusal ekonomilrrini yel1iden Inrrmak'til o]an 'k, do!t ~mlekettiJ'. B u iler]eyi:; VI" TUTkiye knrtulu§ i!i<:ind~ise, tarihl SJyasa1 dostlugun., ekonomilli: anJa malara ve bir tlronomik yakln
~lIhFlLya YaIl"mUI

-I rleyi~ r
ahllllinmda t.am bi.r io{)syall;':m,i kmmak. digl!'r tar<Jftafl SQvyetler .Birli.Cinj btltun cli.inyadil ri!.;,;Jncmlk ba..1Clmclatl. en onde vi.ir~yc:n ...e bi.itun eolcol']omik i~!e. rtni (hem tarlmd • hem C:llIdu trial!) .n 7iy.ade maki'l1al.'!*trrml~ bir iJik haHnt: getirmektill'. Biri.nc:i be ydhk pli.nm oz«, en, ~mdiJtI geri ..... dre'Vfimlu ilj;inde Ylklil.
mx:!; boil!' i.ilkil: olail1

e

l~ a

y~-

---

ancr gazete erd
I

o

d
rinde

I
k: dilt!14:1erlni dln-lel'n~k Samuel
tll!!mrn~~i,,"

italva h s hal' .. , hir heynz .... iyah s har'ln ol ar-ak 111"
21 renl'lmJZ (.!ifihli mt"Ji gazet~si yazdrgr

..talyan - hah ~a)]la~ rm "h~ ve ·ngiHz e" rin odevi
20 [emm~ ~j'Jo UJllhJi Deyli TeJegraJ gazetesi .,Habeflistan: brzim odevimiz" ba§/~i~ aJtmda yazdli' bir ba~befke-df!' rliyor hi:
h~1Yil il~ iIFI ~~!tan arasmdaki lalmazlrk m!!5el,~sindc ikillci bir mrn atrlmas: la!jJ}'or. anadr yUtkoiimiJn. HoI', dun ahl-rna
:t.

Sunday

T'i-

de l.lLlhlMc.;.klardhr, DI~ bakam Sir

bit ba!fbet-

yam kamarasmda
dar

1!:a-

lu~d€ diyar
H bc!ii:ota1'l
5.iL durl.lm

ki:
rnrIlI!bC:lrsi, h5~a, itoHlll.Jluuzuind~ rrk~l~r yapm.;l!ktagCl'-i.i UILi meselekendl parla~CiyleYr ko-

SiiVl"l kaflii!!hndan

75,000

it Iyan

Sovyeth:r

Birhgini

ml",

~alI'ldi'ln. ~ijn gel;~ill;,~=. yak·

:rl!llhril ilff' 29,000 i~o;;fiifi t~~i~ oldu.glllnu igyltdi. Bunlar ;talyal'l Eritre vr. SomJ.lil!li:rre g1tm~!letdir, iltalyalll r.l~isil"lr Amf'>, .... !g vr.rdi.~ bir .har~ Vlr~ington'daki

kc:ndi kunctill!: kalltmabilt.cM!:k bi hate k,oyrna k vc bunulli iiin de' S<IIiYyetler
Birli~iJ1dr biiyiik blr a.gll< endusrr], faoi fIIakinalal' ve i.lrerun vaSltaJ,.m yap.;tl"'l cndiistri 'i!Jbd'~ril1.i yaratmakt~. Bu pna.n ramarnlle ba§llllmI~ ve bu surerle de iifinci ile" y11hk plaliliL her alanria l1Iazlr ve yeni esaslara goa kUfulml.l1; biT l!I.gu· I:ndiist~'i v'e "ym dereeede ·iler. I~ti]mi" otNri ff'k:onomi)!: kuYv~'l:lu~f' gin ilm.i!lti:r. I

Biiyiik devi;l!ttuin nin i.iz::erincfedir,
ml!l]to!!"lInd..

B,u_ hu.£.IJi'!i.la rl:5mig lik"'imin toS-ler. d.ig.i a.ayrh gwl1erdell biri i 25 temm\Udue. lhilgundlf mi yonu rl
If ni i~j ICgCM"

Hiil.M~ l.mpar _lorunun balnlacO'1k
dlllT'SZI

bugiiink\i
yolunda

ger~iD

ko-

1'iklli'III''1 U11l.ls1ilr :Sl!»yel1~slnemilnt vanl:rmlindil buhmmak: ka:rannl ~;in;. ~ijn1ci:i Afrikada bm, giU1K~t, !'Ii bilii'irminir. A.mnilra~rl da kopacak

6yl!!:m~'i old,utl] habc5[cr, himay~

kQt.1rma
'II'f:

bir oo,¥I'

1t1;:'r'ldi rrremkurmak :ul ..
}-'iUla~ml'

costoc; rernez
lfIugi:inkii

ilnliill§amiLl

a

g

zaman ~l.km.iIl'

Ilg'i1C'ndil'dit!liT
i!.}'PlI

Mr Uri m1ren:in alHg-larrna

Imi!'l'l'llii !!:iiI" haldi.r. ........ I. Cda~ a.yuIIl '1i!lUnd.a.ki Ihh !!..!:[I FIm 11'1 don SOV}'et1C-I' B ir'~i i i n~ go.!'. 1:111II ~ IqmIWI
Do!;,t

"ygnn!:Ok Ekonomi 'Ih:hm-

lC'lI'1i!ItJC'ri il:rerifli':

bir yugl!j !!;lYlle.e ktir. ~ulldl!
kOl1lj&yon

nust! iireril1d~ konuma~OIi y,3cakB ard~ r.
~mpa'r<l~ara T~'k'!arfm~ kcndi

yo}a g-irmi .,,~
foCl'lJilllIla'ljo1lmJ, katm .. k

g31:oC:balY!I • .ha':1:~
~Ollrald3!rma Inm<'l ~yda.1'II ha.lldanma.k:tadlr',

hi~ 'gil' i. go~mi.f-e(..:il olli!lugundlllJil .u:bill: ytin:i iiiii'
faydlll olaeillipm Oly olg ~Wi i1i y .. t~ .hrUe i.lgiti gJan deYI"_ieilrti]fil!~ lteh1i;a:e·

!it§id Iikirlu orLil)'a atJhh vI!: JoiIpOrlyal!LlJl'l habe~ i~luin.de- t~miylt Htisi oldlJli;u hall·
kJn& li!omi!.'di!: y3.§oly.nlL k;;maiat, J<iJlon iii Wkaru tiU"<'!!flncliln I"Ii!:ii.rnli lurdtr tek.:r:ib edildl. Sll adu durum isin1lE biJtiln dbn)"B. y~ni ,b:ir IJ)'uaya BOOif'f'Jik dete1f bir uvveti gOdiyor. JIlL! dill aJlulir, Iniyuk :fIritanya olabilir.

Diin Tokyo·da

eyi ve d0s4.

S"yu'lcr 8i.rlipni C'OIUl1lli'ii1l: alaftdUi tU v.r incmh iluleyi!lini
Wapbilmek: ilin onc,e dUny III ell Onmlli iki elldiiriri,el ,- ninde: ekomomik biLl..hrlnrn ilm3. ~izgUerle gidi~ini
lOfVl

,....m

ve fabtmaJaF~

.n4DaJ! bill an· pm dJ'etek

\ nf!'l~

l!It'fi~mel:inil'1l

~ir Jtb:b ollcafrtrr.

$im:di Sovyt''tler Bill"&igind:e ill.nc~ be yd.hk pJil'u!:I il~iinm Ylh,,1. maktadu .. Bu ~i.incii ydm (ya.W 1'3~)
plilllnln!. biillin Sevyt'tler Bi1'1igi ckonomik ile!rl.eyj·gi iii-in ~ok tariM bir ijnrmi VII rth r. 'Ciinkii Sory~tlU Bi'l"H· giDd~ kapill:a1i.!i1l: !!1~man~-n. yeni kap;t:di!m (''II:onQ.ll1ll5.inin IkOonomik UI1IfU'l" !a:rlll.ll"J. o~tad.a:n kaJdul.lI·1 i!Ji bu yd]J] p]anile tamamlim,uak !Ie bu SI.l rrtlr d~ Sovyetler Bidigim1c 50~yali:!:m 1'1m kurulmu§ olarak plan!! c."kof'lominil'l ilk h_clefint> vanlacaktlr, Aynl lRlman<ll1 Sovyetler Birligi c:lektrik II!!ndiist.ri~i, tarlmln mak:inala~trrrlma'!iL gilli bir~ok ah.nlard~ da biiti.in dLinyada Of'! plan'" g~~m..i§.
I:.:lku!',

i~:Ifi lu:rk ylldantll~ri Fak.at habe~h!r

wnmUYOJ'Ul;.

\f.:;fmcmdc li<UPI'

mall i~liJ'!! IDt:'~l.

i~:in !ilrk 'bir ki~i kal rne.ya 'PI U Idul'i IT"

b.dar

rin elki.: bir trdbirilm.aJ.ln1'l.I van',r_
0,11"1111'. 'In"l

JElu sadc. Iak:lIt
i.lz~'rind~ cah~m"ktill
~ia.h'jm3IarrTlI

Iocesin !'>tb:h:r.
alan bir ~~y sarsrnn.tlf.

bu i~ komn'S.yonuPl
Yillr~J

giin an~ak

binz
by

daha

liJe'!(',tigi hiin max ·.. vOal.

'ul!"¢t1oe davr'Oll"l-

c 11: byd.a'h diu ;
BUHRANININ
..
!;; ..,....-

durdurmu~,

y,lt'nibir kaca.gl

aloibilir, 01 mq!.:u:ag
I

Kaybedilfuk vakil ka1mtm.I;tH'.
gihotR lIull:iime,"i.

10'

gJ~ scdlmlfo:indif:in

~.

Eum ... da g,lgp n it;ir. I dli dtgil'liIir.

blul.,gi.im

D'ONYA

"1:1

ill

,
0
U'I

OlDl§,l (1)
C C
4-'

'lnlildl..lnu kolltiinden
Komisyol1ll1n ~[Idlktdn rii~l~ de~il. 5<~I~. U1I.Iislar ulusla si c:ilgulrr bun a dair ~di]ec;e'ktir Li.'i tun 'onra
'!Iosyct .. s.i konsry

Bniimiizde-ki !Ia rta isind~ oI:lacag.~ beduang~ bi.T man. he· men Kama'ya ","'e P'·iris'l; hi]dirm-e]id.ir.
Bugiinlercll,e
Fl'ansanJD

bir i'i gg.rcmiyci:~gi
top]al'lilcak Old"

;tnh·
ull1

Ote tilrolft...ul
Kl')lIferansl de' Li.r hi k,.
rtUSU n'l'ri

... ..
~
t:

Jar

ROlN.mn. eiu ii£ler hllly.a.nln Ha slstan llzeri1ill.· kurmasl
ve humm

onemJi

\Ie

"e
to ~
!.Ii

e

:J t:
.!oiiii

iC

:t:)

':;:l

;::1
'O;l

:i

..

....

~

"{IUa,r:

Iil

~ c~ N
r:I

'" <; '" <'
100

~ 'ii ~ E;.... ~ .;;.
t'lI

..

""
11:1

...
I)

~

;.::
I'll

C1l

de! me:sd,.yi rncelrme'l:et~

d,u l.Jir

2.... ...
1'1::1

go-

mil)'!;!

~ekJi, bu·

~edl] i~
Laval

gayet g

I\i~ ve k<\p~lIl' oJaolO3.n
iiyr olan trdbir
nll1'-

uZe'rirtdr

konl..l~ac:ak

j h:riyle uira~ eta oil.n B y bi:!" tara han barI§ln kOl'un.masl-

olursa bildirdigi

E
"" Ill'!
I'll

1029 1930 1931 1932
Hl33

100 85.4 73.S 62'.4 71.2

""

:Ii

.. i ';;
'a.D

E

c

.:::I

~:.a

.... -:::I! Q" -,*, o '.=:I

...

~ .;!

rak g1)rjj~~celHir.

kabul edilebilectri!:ini !loY:l"nm.e-kredi r, H:lbe~ impa:ratoTu

lOa
111.l

JOO
81.~ 67.8 S2.9
41.0, 45.6

to!

u

SO~yt:'trsil!1de

bi:!:'

III ozledig:i kadall'. birr tal'aItan da hal'ya. !i1e- olHl dcstlufunun ibo.zulma'l'Da.Sml isteT.

yard birifl~lh~c
dabi!l

V'armJ~

o]a·
li nl

pil!''[~emb~

gUDli!I

Nt neleri,

alursa

O]SI.IiIiil.

bi:ribiri

arduu::a

'il "'"

bil:bi'l~'kaio~ nr~~mda barb tehli~("kaquU1da
HLl.SI1

1Q(I
HiS

SDnuifJ~.r

~imdid1:n

sovyet

~d(mll~l

iI!1noil-

kr-f'Idi 1.I1~'su[lii 50yhl:diid SQyle"de $d .dlr!;~na. kaq~1 birl~§ere\l: kar~~

''bir kay.

b.a~IlI'!a gelmi§

olan birr;;ok fransll:ka.b~"
Uhl lac 5.Osye-

ana uyasaLarlDlIl,

80,3 57.0' llU
35.0
33.8

148.0'
155.1 150.3 ·~47.1

241
297

dulerine s{)syalizme <I[trk varrlr;l'g iliI" etmek kuV'vetini vermekl 'dlT "Kapit:alist ~konomjden bi.zde 'J'rk bi.r 1e-y
1'l11tklJ).

>Je.

00

yetem.in
madcllcye

andlasmasml'l 1':01"1:hueket bir iki k!ln-

m-ak" tllv'jjiy~
hi.;; bi[" ilerleme Bugi.in l'iin d~lr AgustoslJ:n

uD'1~sindcnberi
va,ktur.

durumda

olan .

279
2].0

kalmaml~tH."

Jg25

(MQlotcfl1l11 pla.:nlt'lIn b",·

Kctlseyil'l
OlaU:lK

ocle'l'i. a.nla::..ama.z:hgc gi:Jj"l![l~n g~~irn1,ek dilll~mekiil'_. di]~kliUi.ni k:~nd~ her

I.1mulan .... beklen'en !lUc 29 und;;r vt> yahut biiraz

tesine day ndJgrnr tcC -rar tekrar 50yle· miJlerdir. Bund;m dolaYl Pariitrn RD· JDa'ya gideeek hCI'hangi bir Itav iyenin E. Musolini uzerinde e1tk; yapangl u,
iIlulabi.1i:r. Ingilll:erenin
kOrlsty'f. ...eueegi

J934

15.1

Ha.kik",h:;n. daha
!jlndill

Ynkilmlakirakiumu

dun},,,, eko-

tarahn

soyliyecegini

d'lha soma ulLu51ar 50syete'$i konseyi toptCLnd'jiJ :::!;J,mlln, Gnun i.iye1cti italya.'I'I' habe'J
me"l-j

0:1 ergc,

boJlie

~u

nomik bLlhril.rnl'l1D gidi ioi gCistc1'mck" tedir. Do~t SO\l]l'dle::r Bir'li g.inde ek(:)o nomik Huleyilii ve yewdea lUfuJlIIt. en ~ok: diinya[IID bu bubranb d~vfesmt ..... t!ama kt.1 du. ,_ovyetltr
1.

yordu,
Sovyttler kolho:r ba~lnda a~I. Hm nun ""iyni.

193-1 (2)

k~nd'in'i gosteriplfinrnrn ba~n"ld.a b-iltyn balhl'un s.aYlsl am~le 74 idi, vr 1935 clll.lar yiizde

'Sonll~

EgH ltalYB.
rekd. eaktn. l<lI"ahlZ Fakat Hab~~istan

!OJnlrlndaki :!amanrnl'nt
..

hadis~lerin
;ok

ge§'tiglni:

im:clen· .gijr~c~k. Iiz~·

balfa
sinin

abuU ~lme~

y~1:ki'.lllnl g5!i.te-r:mnini

d.i!!, ]u'I!Ilu S05fl:toeu aaglayllibl.

lBirliigi bunbrm

s=y~ ~eli'JI !loylemiycU'!: lein

oIUlr:sa, b1.l.habi.r licazan" gen;;l ola·
III ini

1-

Vi;;

mak

ha.ly3,nm

Ha,be~stan

h:eek bif mahiyeuo!! ohnahdu.

yii~d:e sekseni

Birlicinde

Bin de bat"

SO'l1'ydicr
v:<ISIu]anntn

de:vcim. 1920 Je kadal' ir;; ~ dll §ol.ada ge~~~ ;pe HiIZI deirrf&P dll!!~ ••~ b:ir y~Jli iliikonomi 5I.Y~IiISJDa gor:. ~i1IDl1~,192~ den 5;11)ni'a. is.: tam. !!IlaJtaBile planh bi r s.osyali:st ekol1omi,i. kurlllu§U. ilia b.i~lanlD.lilu. SUo kurulUL ber biri S l'dl~k plan devreleripe bOlllrunii~tiir. Bir.incii IIK~ ydh1c p]an U12:8 ~ 2'; da b~hyarilk ~ U33 len Sof.tra ilkint:i bf§ 'lElI k: p l.ana ger;ilmi§-ur,.

Bit1i~iildot: btitiin un'· yii:rde 9fi SI sosya.list (oplandl.

Be 1 ki di!'" lwnst>y,

mll!''50l'Ie-nin h... vale

bi;r komisyonot-

t>de-ce'ktir. hi~ bir

(B.a'tJ

1.

1:1

!a.ilJ'l{l1d.il)

l:e§ekKiiU~d:Jl1 eH:nde ve !j;ltwTlinirJ bilribiril]~

Ko)'] illit:

bu kClmisj'on. bugiin
Qlac<!1-riu'_ Bumm lialrpl~malanm

da.r olmu, 'l'e IUa.mi birka~ giin

hillyat ~artl.a[l yak1a§u

'H"

y.ap.[l;1"lJyac.agl a.nl;a~flml§ dan f~r'k:IL
dec!;; SHut

ohm l!omi.syorl' odlf'lli sa·
arai'!tJrm~j(

UhJs.al
milyark.en t:ihli

bijd~t>de gelir 1934 b: n 1935 t:e 6-4.5 milyau yiik, .... , sosyalisll rkonomifli n

d~i:il, mC:5f!leyi g~ni:;; botiirn UhJs.lar l~g;:ltC!re bu tiokta ayak ,dli,pl0mas~ direr.r,~sinl Sosyt:tcinin

bi. ynki ite vc takib etlei:egi gnckti ,

ve bu.nda

ola irak il'iulC'Yli:c..:ktiI",

verimi yiizde 97.S tur. 21.1 da gosted· yol" Id Sovyetler Bi.I"1igi 'EkQI'"IInnisi "Ii' t,k 50syaHst 1915 seldon= b.ir d.ayatddl.
da,vOIS.i pLinllUllo

:sencde bitiI'ilmi~

ke::;tiuJllc vc duz yol bl.!. olma.k hiikulDt>tinin bfrklel'iz.
i;i z:£I"indc:

da koy ~k!:!-

CI1'Il~v,e:dl!:!
We'

2u, planlaru1 hedefi bhr tal'altan SovycUe~ Biidig~ ekonomi!!l~nin biirin
(I) Btl eod~~el'

nomisin.in \I'c: WiWlfi cliidiistr.)I't' bakJ' linea yava~ olillll i.l4trleyi~ini hlzla~tu. maktu. BllIRun i.~in 'l9lS te i!!ndustrl verimi

iii; [:I" b ..",m iCiorn.1

Bu. biT it:aklm

}'olbriylt: meseleyi
da kim~e'Yi 0ll'llOl.1'3

ha}!etm~·
aJlko}'ma:.>:. ele

B~rljn
buraya

onyc:mktur alJnl1ui-

bir yr1 oneeye

bakarak

yuzde
YI!(i·

if'

~<lll~ma1<taJ1l i~ yalnrz

idaresi
tiT,

tarafindan

EO'pJa.nm1~ ve pl&01'1

16 fazlaloilsac:;aiJ gibi. kay v~ tar-nn

Fak.llt: MC5clc, aimaSJDl

eironomi mec-rm,r,U'rndan

cu.mJeyle biti:riYfU:' "Fr8nsa

yaJl.i'rz

birJeftirici degU takat ayn.r za·· manda bir v'uzuh.JaYlcl bekJiyar. 8ekJenen sentezi. taril ettigim ikj ruhtan bil'i giiniin birinde mey·

mi de yi..izde 15.3 fazlala~acaktllr. Dandi iil"unlu1e endust:ri ncbatlann~n artl,1 'buy-uk 'bir ~Hzhhk al:l,eagJ gibi. h:lyvancThgrn ih: rllE-)'i~ temposu d(l tlafif el'ldii~· tri i~t yjYltcck ~ndi.isl!:ri!!iinin tf'mpol!lulila uyac.akur Bl.lIndan ba KG yoga1tmanlarm ku8lretiniiki ii'S defa arth:rmak 1'"yil ta b I ize II! tme k i"lrn ic; bes planrn hir meselesidir, al rm vc ruh}'I n r k

,nT'ttk UluslaT ge:rr'ktire-n sonra

So'"ydesiniliiJ

komis)fonu.n verdigi raporUD o.zeti:nden b·az~ lwnmlall'! ahYlIntZ: "I - Mayi fDrmi.iJllii a~nmz lall gii.nde:11I .sonta. muafiyd has,suml muh.afaza. ,elt.m.i,tir. Ve da..ha da. .et~ m::k ~ht'mali vardu·. (Ki son tee rubeler A§11fi1.n 7 ay dayandlguu gostermi~tir.) A~rnm onaer.ohi ve aero'bi ekilmelerll1de Me; !bir s~r SlJ.rne ne~vi.inema. bulmam.II,trr. 2 - Mayi a.t1nIlI"L ze:rkiyle 'hay. \I' a.Mllar .11l11h a.r,ekellerin de P1ii~kijl:U c;mkara.:::sk h:e bir muvec.ca we de vamh od~m luud olmamlstlr. Ve bu odemlerin hiiyiikliigii hl!.~rl d .. iio,. takrlirde azam'ii Y'Umruk k:Ji,~illl

i~inde
~. 1:.

r@off olnrufhir.

3- Bumllyi qlldan d.efBlt.en SO zer1C edihligihalde hi Ie hayYB.nJarda De menii, rile de II . mumi biT lee:ayyiirat goriileme-

mi,lir.
4 - Yapbi1:m.lZ formunil m.l... yi a~lnln bugiine Ic,ladar litreati.ir lerde goriile.n alrlar-daq en t;ok daya..nll'lI, '-'I

daha fa:zl. dayanac.agmll. umidi miz vardll' ... " Se&si:z 'VI!! i~lem I?Blr,maJan:nul verdi;:!; bu mus-bet mnuctan otlirU deier Ii u:zmaruanmJzI kudar - ve f\ ~ I, 1" J a iiviiniirii:z.

olduiu:nu

gc;-rdiik

ve

b.ir alalla gi.m:li~t:ir. Am.erika i[e dlegete h i.i lrii m etj. fiiillJuvig ltaly"ya uylirbildi,.·
illl-

Bunoon Ulu.slar

Turk ....apon tecim j

gi rl~i loi;:b~if. Va~ in g tom l
!teo.

anla§maSI
26 temmllJ:l 1934 de Ankara
da imzillanmm~ olall1 ~iirk - japon tee; 1. anla~rnaSI!'Hn 1 ik;flCi ' -

Mara§ta Hava Kuru .. muna yardun
Mara!, 26 (A.A) Have teh~
Ma.ra§la h .... rared!! devam etmektedir. Bug-iiD ilbayldcta. toplanan ~ift~ilelr UTU nun hami:i:riituniin yUozde iki.i 'VI! !;elti gl n hwuu..uUioun yUzde bi TiDi hava kurumunia 'o'er-megl ka.
rar]a~tlrIDI,tlT_
~lnlil"l

S05y!e"tesil]~

drmlarda.

bulunaugrnr m,~ bul'UTHnl! ktild'rr. Bu y.ar
Imln

likesine karfJl verider

da a getirer;ek.tir..
il'lInsl'z

Fa biT

Lenin

alacagl

~t'ka, !;ent;l

Yl1rduna i$ci (UhLtnll 1"ere· cek; ya da bir Mu~o1ini haJ.kJa ve halk if;n devrim yapacaktrl ... Bug-unkil !iekliyle parla'menta· ,izm;'n Fransa"yr girgide ,dana fa.z la lral'g3§aya ve pkmaza gotucdii. gunii. goreTek, bu b'umanm f!'TJinde sommda. sol veya sag. bi.r otor;'tel; ve disiplinci rejimJe sonucla· nacaguH du~unen iransul:ann saY,Sl her gan fogalmahtadn.

nuulI byvtik

kapit&1 !93"' e gore [935 h:yi.hde 21.6 ilrtacak, 'D"l!Iill degisimi bir I'll onoCt;y!l' gore yiizdt> 239 ~ogal.:iI!:ak. yc,~ai1lm'l ill~yasl yapan en· di..istride biiyu k artJ~la. o]acaktlr. Sovye'ticr Birlig"i ekonc;rnisl !~1n btl kadar oll1em1i alan 19305 pliRnm!n 193'1 ydm .. bakoarak bu i,ilkenin ekon mi~inde yapacai,1 btiyUk degj§ik~i ler ve ilerlf'yi;;1t'r elimize ~kon,oi'li'li - PJa.novcf
MUa!lo~lnl'l. Kill

Na.1diyata ImnLllacak

bir t.:tkii
tapragl vardu. , biiti.in

y.ap.(IbililL

Arrika bir

lutasmda dal:iill faz']I devl.et harbl harb harba

hiittin

A""",-upa d~vktlerindpn
we t~bil<lS~ olall

kadBr yuriirli.ik.e ka~"c:agl ekonomi ba.kanhtl tara· flodan ilgmli yerl@re bildilfih:ni~ tiro

19~6 tarihine

slfati.yle 1>iyablillrla demekti

bidtll

orad.a
BiT

§ok biiy"\k - b~bl: bir bu olur.a1l":lS~tl·

as!g1ulI'l"lH

italY3

beyaz:hrir

.n",H';lnda halln,

Halkevi meydanlnda . paraslz smema.
znla.dl,gl

Bu .ka.r~J" ilbaylrlt
'o'e onem-

i~inde yell"iti1«ek Ii bir gelirV'erecekti1".

Afrikanm

rCl'lkH

bu gozle

b .. kacaknll',

Ege'f bu 1'§'

Ankara Halkevi balk i~irn h.a ~ 'il(.lk hava sinem.a:S1 bu

gelen
Ha:lyastvo

"'Planll •• mN-

il:e itililyanlar Dkka a]hna gidecek lacfsa 0 1):lman biltiin ~e1"lkli balk ~a kaHumml rek ~abuk dilekle-.i bir utku hntB ita]yan~ann

Herhalde Laval ,hallinesi Fran·
sa'dahl ~uya'sal buhram ,anca1t: lnsa Oil middtH ;~ilJ 1U,U§turmufmaya ba!ilamaSI zerind€ hiikum
yacagUlI

buyrwtular u.. vermeye 'tagrll. masiyJe bl.l.hr.:mrn yeniden ba!ila~
Vi!!

tur. PaElamentonun yeniden

~al,,,.

!;-ok '1:11'afh iCIJai".lIk !I'I'!I~al:lImak!!adllr. ·Me.::muamn !:m saY!'3rnln ]935 p~anrm :;nr:lataTl bll ya~r· bUlnrn biro hu]a5.a5~nl bUr.3iJi'1lI alma}'r ~i'! DU surede ekcfiomik okurlan~za bu dlos.t Ulkenin
tantbrlliYl

saYlsl'l'lda

llyanalCakUlr.

bi.:r§ok kan r]ijkt·
kazaflmi'lSI
:it'lla

bi1§hyara.k: dorl gun !iii . r,ec.ek DIan (iran $ahmln mePlle ketimizi ziyan~ti) buyiik. filmi !O!,~ lerecektirr. RUmha e:ii&teri~muin~
lIik§a.mdan
!5&at

Burdurda

Hava Ku -

rumuna yardrm
Burdur. 2,6 lA.A.} BugU" halkev; u.loDunda iI.va teblikesi i~in .HbaYID h~kRD]JI!I altlfulla yaPllan toplsntlda. blll leh11ke ilba)' \Ie Antalya aayiavi B. Rasih Kap'an larafmdall. anlatlbm~, Burdur halk! bi.i iik bir ilgi ;Ie hu --on"!:,

da gll!!1)e cbki~er

8,30 da ba 'aaDcl!k 'Ie b~1'"a·

II(t siirec:ektir.

iJerleyi'Sini

fa,d"l-

afriHalh yapn.

ki.itll:l

r iizc:£indt hay-blan

h buldl.1k:

SOlilra jj,dt
!JURC ~'kti:r.

da u~un boylu Dnnne ge~i,

balk i~in iki veya ii~ del bu gibi filimleri balk pan.ll2.
goslere!tek giinleri de gilzde ile bir iki giin Onc.e bUdi:reee'ktit. Herke·. ~ok gu gosterec.ek: ve !liDema

Haftada

sanmal£

iazla karamsar

( Sonu va.r)
(2) Valli sflsyiJlis~ mi.iJkjyet orsasm·

.Ilk E"-ostermeh

sa.\n'amaz. Ya§ar NABl

le-bjli!C-egi:

Herb.dde bu felakederin
ImlilJduRIl

1jia.IJ§maga. hu ahnl~tn·. Her

YUlt1l

.eh:len httakrnaml-

da !i'JlIiJII k6yHHef.

hyu,

zEl ~1II!'vrilmi,Gran bd rilmi
meUdir,

go:r

du iiye ve yarr:hmci fiye ytl':ut • ladrr.

-~, _ ___-

.

.
._-

.
,_._.-M-. .............

"'\
. _":
-

-. -----.~--

,~}~

28 TEMMUZ 1935 PAZ R

ULU~

o
3'.

sim,

Kc~ FI, Bel irn, All, Bu rna~L 1

N Iya.o=.l, ka Ni-

a
bir kuvvet de Anka.uJt mceadelesidh Hauip

Ihsan. Ci n~ler1Ji>ligi
sl1as.iylc zandr,
Gcnylcl'ill

j!ollcrini
VI!

Dun. Ankam ghr.u 11ir ve ankaratilar r hirligi:

alanmda,
rasmda

Bmsa gil e~,

l;:itti

Ii •

nctice-

e
Bo uda : tatiirl

yui,

Ali,

Kern;'!} luric.t< kalmasa

g I1e Niy,ui }·apn. giizel bir ~iitlc

et
gunl)
•• 1111

kaaandr,

6en'i_l utbol
illi'l

ve Altmo

dill uraflndan Altlnordu, girdigi j3,H~aarar
V'l:H-

ve Ankara {Jiidi, m'i1c:r b;T'lig~ at1ctlerinlf1 yan~m<!lan yaprld), S yird organi,aIBrlen:

66 kilo, Eskisehirden hnt Ankau.dan Halil : bu iki gi.lre~)i d recrubeli ;
dir. 11~ tlal.ika to ra.t.pl ve Halil hz,.;t ~(jk ~uul hir salille ku r 1/''':

Altmordu
t a k rmrntn T'll1h~a

5.a~ i~i de

golunu
idi bclki
11

attr.
daha

Mali: k
zevkk ~ YI;

mt,kabH

hir selro

=>t'yr.;dilcl;t'kli. nik
Bay
bYU.I1U

l k: tar .. ~ da gi.izcl oyna~~ti..in ve tek Yargi'Y r1:!ov~,l1c'Umdub'-lIT'lUz

cek kad.n a:alil. SporcL:l Bakanrmre B. Ali l;e:[sna :ran~mahl[l SO[luna kadar' sey:E tOe:!'. Ge\ b~laYiiln lutb-olda.n bilika yan _ larda progu'I11 utiz .nle _ aplltk

b:2.et'i tC'hHk~li dururna 5oo'ldu. Halll'.QcT'l daha gOI ~di.l 01:.1'1 lua.;t
tulmak ist di Halil bir baravb ok cauuk
SOHra

Filkdt

dl tar. G~n~ krhirli;in; senucu
oyunu

kaz andrrdi.

~rlitj

:.)i",'enin
1"l1l~

huna 'b'ir ptyolt ~'aptL Hahl di ve kurtulamadJ ri oyunlardan hne:t

kopruyl.! gt: olan bu 1 dakikad
Si:'

'bekledit old.... lki

gLbi yoru:tr:rrtt:di. Ma~m
51!

ri gormL!di. !::ak; kaclar A.ltmorduh.l btDlmad!lk. "a.lJnda ~ncitmekrcn m<lmas.H'l1

nlefli'mll,;~in
)II!

sebeu
Fakilt ~ok ha hi!

Iidizm yan~lIl8htn
Bn iSoce. 15.30 da .a.f1elizm b;)~ladD.
Pist 'iok yumu!lak
VI:

:

t:araFtarl Iavul

da tiiz

i.l.)'~mya -

hay@. da sn:.a'k eldu,

kazandl. 66 kilc, Sait Ankarn. s-a' Sa:itllk daki.'Eada SYllI!'ymanJ kopri:iye kerk he~ nn-iyede 12 lrilDda, r.di Rail: ald.l

yapanlar

vardr, roptao
dl!§

Siikyn.'HIi'I"l Burkaptr,
ve I dakik~

Bily Ziyal11In
atllmCliSln.1

Innd:a..n

:yarr~~ard ..[] iy~ s(lrm~l <IIr alr! dJ. Sonu~~;an iO.l.raliyle }"aLl)l'llIruZ: 1]0 engelli ko~l.1.; S·, Lijdi (G.B.) biNiyui,
J

b:ar l~k k~1

kar~n;.md.<!knerc oldugu

ni'i do~1I"u
a

1]'t'l'~dck:i ma.~lilll"d!ili

karnnd'l, !hun, Rill Anka_ da -

.~nci, Faik (A.G.) ikinci.
00 mdn '5urat; HI!.

'(A.G.)

Es~efliI'1i

'k ad ar, ('kanrluyl c;el.dn~r ' 'ku;,iktelr'ini

brrak-

thMin 'iok kuvyctlj

dil ri~,

(G.B.)

'hi-

I'.,jn~i, thsal'l (G.B.)

...
~

'G.B,) lS£1D
J;I,

ikincl,

Sa!ahaddin

~iind.i, met~e Iko~1J: IGaHp ., M:ithat (A.'u.) ik:illti,
"

(A.G.) birin'Silihi (A.O.)

ba go oiilu t.hs In giizel bir saltosu.nll RaiJ gU~lilklc. iltlaru. Cok zevkli vc I:;u, IH olan bu giir~~i tl1SaR be§ dakika ] S uniycdc 'ka~a1lldT_
7:Z kiJodB, Ankal".<ih :Jul.lIk.
Sa]aat.W:i.; BI.lI[sah

Il"nbli

.

hi il;.lt'h:iJ,'ri
!3ia.t

,.'IoU'1I.lua!:.U'
so;!ku;d~ .... arnu
>

.lB IJIgi.jji] 5i10alJ nnki:iyt

lity ~'C ...h,u:u:l a Id daTil: yo

I. 8 gZTr.ld w:i S inbl',!;~I""et filflg\.ll.annm
VIt:

F.u'uk

SOn

:gUn]trdc beak Uih.

.mlI
I'i,

.... :m.riI* .kOJUI; ~vl,j (M.G.) biri:ri, Emin (G.B.) jkinci Disk a~: Suad (G.B.) birinci. lh(G.Rl ikinci. OZeT (A.G.) \i.£lmcU. cnll~ abita: Va.hiid (A.G.) ti in('iJ Rifat t A .O.J iki!l':ld. Niiy:u:~ !(It.G.) ti'iiin.-

madJ.i1 idman'

no socu.ncunu
akikada

~oll&

limp

rc'h:n't' bir
(hI!

p paptl c kur.
SPOTCU dll
teDm1\i1zdil
~~T

yanlfllUya Deniz .
tllU'flie!"c: ;;I'kan "ltI
Bu gerlol;I~r ZO
'l!'e'

g" cl b:i·1" lIIaf;t 11 lla 4 ti:ai YDe.di.
B· den CeMOlllle Ankaradm

Salgb.at·

tid'i!!n H.a.1kevi adma yola
~I

.Bit .irl'd.I' Bnluda yrurd sevedik duyYC'IllIi. y i ·lIay.. ",pnaJlII'ml ye

Cemal S LIdia mi lfl'db
dllt

IIC

IIi teat DcnH

'VI

Bay

Bdiz GC'lmiJln "lie Bohdulan levlndirHm,cdh." lOy
ai!IIUJl

tc!lderd:ir,

an l(JiIlrll ago- lriloda. E.ski~ehir-

H;!ar iki

8: gunde knsenra bitit"Ay·

Nc~mi gmc!j'ti. Al1Ha.rahl"'l

A.llokanf3 Wlkk'ihgl :mek uze're lst2fll:H.d. drn da yoluyla Bugiinkli

gE1rnillerdk bi'Sikl~tliiltr

Halkevinjn gun tumeluim 1zm~r,

,t'Ti gi:inlcl"llll g~t·tin· ~ kteyiz. Saym !J:a§balm t t InoniinUm Tlirkiy~ tDpr-aldan biT gun hava td1i~
kuine maruzdur, bl'WlI te.bl.ikesi kuru.. I
mUll'lii aaa oimak ve 5I!lO ~ .orm:'h..-., declligi gUl1denbe:ri

11

tcmDll.U

934

Cemalin ~imd iye ka dar ya gh g wC§i11!
bi.r~ok Ikaz.anlj].um~ gijrrm tUMl1Idan '!;ok aor:Vilen iyi 1:111' gu.e~ , dil. KCDdisi yaglE gi;i:r~te b~'l" ;zaman 'l:Jir amator olank ~h§'~ ve 'on z3man]u· da Y"i gi..i ~ple..nin dalnircli i .l~lenn den w:uJen:\: Eski_§.ehir tcrketmi~ v huhll'! tJJ;:;u bii1gtsi.

YiikMl:k. olil:l<L!.l:aB.; Faiil. (A.'i::i.) ~jr~ru:i., . Liitfi (G.B.)

BatT I\nadoh,H1,.ll"ldiaki Bm~a,

ikinci. Jerfi (A.O,)

u-

;'011'1 ~;kac;aklarcl..r B aJ l'kesir, .IJ nlzliy Ahmed"e
\'r

ve b:nnit,

yapmall ll· iBn hu tao

de Bolayu p;rei1cndirdilderi gUnun e. ... 1 'bI:I,lUdlllMndan titleD Pyh.i' lla"1m Bd ... Q ~nifi .,EldiiBlamiJ Jr'l'dJ

"ntil 4xJOO bayrak kOjusu: Ornsie bir'ii takmu biTinci. Anl-lar<l gi.icu ta,kf'lnf
imcidiT.

don,e,,~kh:rdir. }'afl ma AlIl.karolcl

rafmda ha~Zayan yurd If!wrHk duyguh.n i~r bi..iti.i11.' l1allr: ca.ndan H • gi::i~tei"'melrte,

70 kilomerrelik RyiihuT'l ili'l',
"ill

Iorah.rede,

~Ill~lda.

e",de

diikk.ind.
~~ka~1II 'bii~
1'1

Denizlidr:n 'Dei' n

n.

h~p lJ.<;ak tehliilkesi.:ne

uye o)mak gtiniin

lii-'nc;:i
'rligi Muhah! maktadn·lar.

gun Y3n<:.m31arda
Guci.i de ~~er

Gen~l"T
puvan

amator1er

gi.lrepndf

TahIr, N1yaZt
1I1malari

uyi "gntl~ lar

45, Ankan

Gii.cu 21, A1trnO'l'dll ~l-

rza.IJfDlill' a iH1dip1li lie fedt:ras.yonci!. ki..i. tU~W1C i~l1ret e1.th'mJ~tir. Heniiz greko • Rome n gilrepne pel!:: y-rni 01 rna Ida. b I: Taber b01gHl'lizin

konU'Slil clmaktadu. tun i1~e]e:ri matta

1] parti ka~Lml

K:iL·i.UJCllizd ~
S"'a.t onda

~[wd.a ...

11:'1'0'<"1 tr::hlik~5irti bilen h.;JviI L~hlik~!iIi hakkll"lda. ((~rck ik,~loft'l
1"11'1

dolasarak Lire kayd~ ill:ill
s.i))'l~l,I]e:r:ini
'V~-

Giir~

sunu.~l.rl
,yarJ1m:!lar. di, Dog--

N~
tcnso'n

lcilo ile 19 daki·k.a4S :saniye a hi

iilglf

gi.in.·~~i"'l giin. ti,~_ ~nili-i ve
I'i

K.audcniz havuzund.., y"2: me '\I'e a.1 am-a y a n~m a.1'H" L dOl V.II t1l r • Ogkd'!:n s.onraki
tijry lar
sOll'ln

bu yurd

SI:Ycdik

yOl.fJ§m·

16. 0 cia b,1Jbyan gil toll: rail: ve ilgi i)~dl
1m

bit
'Jm'

IJ.SUr olrlllyan faTmt

geni~

progrilfIlid<i.O 0 bir hafta blrin-

biribirlrli g~sirmektedir. $imdiye \.1rtar i I ;~i.ndr nilVOli tehl ikefiini bi lel! liye
"i"Iyl~1 1000 TIe yakla"maktad1ir.

y··zilnden ~genil malin . tit.

~ok tath tarOlfrfl hcve

ogLrrlcn da

etcve

<l1man bu yoiln~maC;tinldi
ve
YIZ

Linm -!if ar 1§IB3" Ja.rln ~T'l c.iii2'en1i51 de gUIe ler o1du, G~If 1] rs.a V~ gere kYil E ~ehir gi.lnl~ liiyb:~k ·l~i. umdllgumu.z Rihi iyi giin::~lu y~plar, BunlOU1"D sanm;la:n ~b:?lc Clldu: 56 kila, ilk kOltp:l A..b.u)ed Bur· Ijefi'k AIibra, 2D !.IoAII~

!i0k cesur b~1'gii.t'I!~e huk's emlek:etimizde IriIr buLa.madtjbmI:!" agr:r kilo!ar

Onemlidir. da bi:ilgl! yljzm~

atl<'lrna

,. liye saytSJ 2000 ni bulmu§tl.n. tt iclT'l· ..I· en ~ok para verme:k sllfttile yurdsevtrlik rckorunl.il. lurnn Akc:alc,oc.lnlfl Yeo
r.ite
~ 'lUll

Y'ardlm-

l-;;i-n Ceiircljii.
-

~~likleri lIiye

yapl~aca.bt;

ama ti:il-ll::j' l.rill'SIIlil. girmC'll'i miJ~icin biiyiik' bir ka.zMlctn.
E

yU2mr

I-!a:;t<lnalliaf Ti.irve atJ tria yarl5malan l!i:IM

koyi.inden Ie lr~.:I"iiJj

M~hm~l
IHgt''I''

Alidir,

Bu r~

ih.elel'deld
VI"

.l!engi

n-

h'lanb~"~

,::;,(h;cddL'rcin

h r d~ ~abo;;maktildrrlar.

~i.!r~~~iY1l Yilb<lnrl itt: ~·am.asI1U ¥e 'kendisiniE on ern YlD'rn !li
by

kii chiriIJ
MI '

8u~i~nkii all,'lizm
Hu,gunkil YOrtl:z: prog'l'ilrAl 5<lClya koyu -

Iki giil'l nnl!::e t:n g-i.i.l!~l 11,;1irnizdell alan 17 temmuz
hlillim

nl!~lI!r _ilon. AtaJ~iil!'k gti-

GtJyniU·dor r!r:Jy . f.I~5i
nil! parli m.i~tir,
Y1'"!

U:r§ i tcknik

~m.;I

§Ok gidel

gUn1§§,;i oyundan oyuna gCIj.-:k liW'c.tilr ah.fi.;m a '" tin 'liiD iDc.e.J.iklu· . gtisterdikr. Soll'lft.nda say I

N.;cmi If'ttk ~ I'millarma l.aml"!lhr. Bolgemi h bl I'l.l kl:nmtindm -sok ~eyler b~'kl:iyt'bi1·l',iT.
5IJoDU!; •

ni So

n dil~riz.

fluabr :il'e ~efik kazaadJ. 5ti kilo. Eski§dili"d Seyfi A nkan~ dan ESlId: Sityfi ilk dakik.ada biTIr;d~ kona Esad1 aha aldl YII: ~ daki'ha on , :wirede: 'hlJla gcalip ddi.
_ kHo. i!vdu

Eshi -f;1mr '2 1J Bt.:Ir~aira

3 A.Tlka y4, Ai'lhrll gaHptir_

2.00 mc:U'£ (I:ljim), aali l !i.ao, 80(] metre. !ut; .15.40, \.i.~ dim at1ama, nilt: IS. SO, 201J1 (final), Slat: Hi.OS. 5000
mflir~, saat: IfdS. Balk
II'!

mt'!

ba. 'nmlnl v-apl 'Ie AutOrk 11 tc:1934 giinil Bolu'y;t err! vcrmi~( {I, gimiin 17 te mu..: 9].t do.-

,'.I' din Li kut:lafh k. l7
tUrk ~tifl\jnij,"

]935 At<l
0 0

400 !ki~:iLik ba10 VEl yiiksel'l: kavraSLfu uII'It.ftTl!IIryarak Ylldonilmunu utla.yan BaAtatUrkUn Bcdiz:in \i'c1'<Jjgi baJ" B'Oh~cia. venleD. baloli!1l'ln
0

saloDIlnda.

~6J5.

G:rnd

,!ltm30,

B1IM ~

bh

'Jldonumu (\.indc k:IJU,ln(ll Id

!fUn.un

kadar

i.":l
~p

slmdiyc ka1ar

III ••

AhJnordu
ilT!lOrdu ~ nli:ici

- Gem;ler
IGenlilel"birli~i

hirJ'iTi
edill:l!

bayr:ak yafl~I,

!!<lat:

D6."I'I1

Il.__W';1

fi'!'lr' "r:>v 'b3:skiH1T oloClLma on~ni y.apugl ~ocu'k bJ,htel;j Ve fennig bna'l'"Ol ill: ,!;'Q'
cllida,' n~-.;.; 't': '''!V~tf
iI~

y~

en kalabihgl nisbr-t11! en giizeli o[mufbllt". Hell!:
'kibar a!l'lel~rin ilk dda
'1)0

yerli '1leh:n

b,d~ya b,~

17.• 5 di!: ),aprl

e jJ ilan

A~ ma!(l

de

:ldliun1Z

g:ibi

bUf'Sab Ahmed:
<e'f'~nerind!n fcndi. Ahm.~d

mmta~iUftu.mTl!

iyi giiikin ..
81]] hn-Ie in

bi:rn, g'e~ 11 dr. Ankara
j

rutbol Gliic:iutun

~'~mka)a - Ankal''' Cii£i kar~du 11)'01'
Dort ImUib ar.asllGda Yilprlauk
Ir

ttl,

Urai', ~I!iialoi:
kUfuian

vt: 0;-

J':~lm.!l~!'"iiAtitUr"

r:UD'lunnn oi'lemin;

mil'"]

anuml

!;.us.li.i talr

6" -

gii -

Ii'll" "ldt; v~ may o:nnudr e,u"",1
.-iii'" :; ~ 4! .s-rn .01.111

M-ahm'lJldu !a]l1l heubr ile iki senedir TiirkiJ~
'on

Ba"

~mgi.:ni iizeri'l"lde bu1uoduruyordIL
-di!'§m& '§ok fi.i;z~l o1d'Y takdifil:li

dOl illi t"aJinm UUS AthnOTdu

iycngin yal"gl~)lgr alunde oyu.rta bdll;Jr.

Uknm:

topladllar.

Ahmed

sayrh gri.irc~_

ilcrdC'll gldugunu

hiT dab..a g&urdw.

IH kilQ. Esld c.h.irdell. MuSil. A.nka. ra.dan Fb.bi ; Her ikiai: I digell'luine lIauran tt:criibeai.l; vI!: fakat kuvvetli.

Ci'had, Meb - d, ZiYiI, M~hm~d, '0gu. Ziya. Bed!"!, Rc~ad, Ncn3d Serveil. Hhami,
Gen~]l''I'b'irli&i ~

onc;mli ki1f§d<ll~ mabnnd n bid de: ~ Jti1'ya - Anlciil ~ :fa '(iU1i:.Y ua.mda Qliie li£tu. B", o)'urn.m yargtCl hmirli Saimdirr. hi tUOiIIh:n kvv'lleti l,.iIDiri.!le ,.alnn bk.:u oyun i.~ temJeri bas,.k.ol m. kadll. A .an!l gclenJer
kup3::;1 lfia~l
!.'linn

'put'i b.a~'kam ,.111 V~ co~ul: hdh,e ~ onundf' 11. eo ol"t (lift' I eg itim iig.

balnmrndan '!jo3. '21JU takdi,dir DI~.mhD ce]~D ko'ilU " arnnu
0 yal

Balubu-

n\Jn
il fley. If 'tll!:mi l'I~r

b yiltr'liUlli

U

I:lJDilftd1!.

iDe .... l:J..aJgda1l:i c

d~tim e uylllGt'redle 11It'r1
g'e~

rrtm~nil'1ir:
'M'l ....n

"'~ kanal"
""r:rdi~;

ilj"junne uny dokhe If (,(::'In 1I !>nyl~ylerle

rna D~yrilfi olmi1~bl"dn
temmLlZ

aynl

JI:ama.nda

bugiin tu.
, J lcua'k

beye:u:nh B.kahm

'bi~ ma'\f "~f,ed'ec~k

-

AM1urkc- kar 1 0] n 1f'lI'gi vi!' ba~ II' [, it· Of:ssi~ hir ba".. (11m ~iini..l y~adl
'I-.'r,

n

.o!\ lali.l.rkun

KOTlya sayli1'1."l B!!:VM

nC'De-

in dt:: ~..t;li'lwk
". pehlivan

g:uni.i idL aindiiz
giile feA· kut-

~o.sterill!'n

l.dl Ian Volpllml~hr. 18 t mmu l~nS Diiz:ce il~e ir ~~lkild k
III

gen I fin kill' nuna

kim

"t')'ululann
r.l~·1

bu "ty"

~Ii gii.nln~ni

Cihacll, Ali Rln,

Ii

1m, Ahme-dRa-

?

1{~:.,;aJIl'ak ic;in bir~ok lwnu 1 or ve

rba},m ~.agndlg' ;1\rlavlasd1'ln Emill

·r. it
i'nml

ilfllli dahi r~s~r

Tefrika~ 133
'!I'll'

'.lIe e e'D!D

bI ·

TMr&,~y,! ,,",lIf!'fJ': I'lJaSU'lir B A 1" DAB Ya_2an~ A hel M UHf'

can aVClSJ.. o]arak, 'ioll:uk ugundanberi Y,alsa YIP butun acda.nna k:atlanml§ ,oldllglJ dem:· de mdi. 0 ~agh.l'rda_. Kapri'nin hemen bihun erkdt nufusu. Tunus'l!il batl Trnblusu araSlliI-

Cc.k zamandanber'
yal] 1 ontimuzdeki

bekledigimiz d,enu pa2aE gi1nii yapdacaku,

Yan$dacak yer Kapri. Posilippe ve S,orrente araslDi.d.aki ti,,:; kQ§e~i ge:ni~li.kti ve yenen Led.i Ramih:.on'un ,elinden kupay! SOrfiwtede ala.caktt. Ledi Viktlorya admdaki ~ok eyi kotram tek ag all;~mdan ve Ii,elikt,en ya'pIlrm§tI, lsk~ya'da kurulabilen ,en eyi gemil~rden bif'i idi, eyi elde oMuktan sonra her ha·vada kendisine gUvenilebilirdi. Ve eyke h:ldigim bir ' ey vana 0 da: gemi kuUanmaktt. El4iinin ve benim kot:ra]anmu iki.zdi, n:",iDe de adlarUlI 'el~~nin iki krz~ takml~tr. Ka:zanma t.ali1erimb: de hemen h"emen e~itti.. Hava sert ve deni:z dalgah offiuI"sa benim ybctmem imkam daha c;okta, f.ak:at ~..a[lf riizgA r esel" VI! dentz: sakin olurBa. yen;' yetkenlerim bana kupaYl ka2311du·acaku. Y,eni yeml enlcr i5e, daba en Roma'da iken tn,.. gilter~'delll gell'ni~. ayrl biT odaya. asIlml§tt. Hizmett;ilerden. kendisine en ~ok giiV'e'ndi~ gi.rm ihtiyar Pak~iY31e bun Ian banyacakb. P:.kdvale. bu son }'lllardapek hlTsh bir meZ3iCI haline gelmi~ o~ma:k1a beraber. yiire.?"!, I', i ' dc, "PeskatQf di koraJJ.i. - mu-

da "BarlJa:rya"da m· ,can avlarlarch. II korkun~1 tiirHi ihf maUe. yoksunlukJalr 'lie ·tehlikdede dalu bir il ti, c;iinku aralanndan lioiu bir daha adalar-na onmezllerdi. Pakl:;iya](i!'n~n, evleneb[~mek iizere Ilu,"dine liz 1m oran ii~ :viz lireti top]Jyab[lmek iliin tam yirmi y~rn denizde ~ah~rm~t[. Bu ij~ yiiz liretin yU.zU sandaU.arla :lglar. iki yuzU de bir yatak, iki isk,em]e ve evh:nme iI;in bir pazall" rubasr alma.k iI;in.di: us tarafm:r 10M. Madonna, nasIl aha. sagl.ay.acakt , Evlc'O'ecek gen ~k:LE,flJ gellnce~ kC!'ooi get"nnesl gereken ev ~am3§T:r'~ar[mn ipUgm.l biikup doklll,yarak~ yrnarca bel'derdi. Pak~Lya~e, herkes gibi. babasmdan biT' pal'1i;.a yer Iud· ml$u. Om.ln~d i.se DamekUta'dan bin ad~m a~agld3i. denizkJ:yISmda, toprakSlz bir kay·ahlur. Oraya biraz uzii:m bagl ime b:rka yaban inciri dikebilme i!;in tUmmu olan topragl. blr :sepet i~inde, yrUarca sIrtPlda . mus,tI. Bir drunla §al"ab yapamryordu. c;unkLii denizrlen esen tll2]U ve nilak riizgirhlT baiI~ her YI]~ yakzyordu. Vakit vakrt,. eHnde biro ka\tane ta:l!N~ paltatesleo eve ~I,erekbal:la bU· :yuk bir gumrla SUftuyordu. 'BiitUn M:t :zama:nlanm, biiyiik ~apasUe kay-alar] ka,:rllya-

atmal ..tan ~ek:inecegi dik -yamae;tan a~agl 'kendimi ij.capl:p koyve:re.rek. bah~esine kaclar iniyar ve ony 'evim; kinde 1:)ll"aluyonh.Im. Tam ayaManmlzm d ihhlde. .rine denb: tao rafmd'alil gjr~ijlemiyecek bi!' m3Jgara var h.

rak ve yaltut agzlnda, toprak pipos\!, bir ta§m iistiin'~ ~kJP denizi styred erel't, bahc;e '9iind~ gc~ir]:yordu. A.ras[ra.. ITir ke~inilil adrm

Fakat hu magaranru

1U8sd

biT' SI:" oldu-

gunu anlamaga va kitim yak-ttl. Akhm fikrim. yakla~makta olan ya.n~,ta [d1i. Vemeku:n SOnr,llI gidip ye'no ve1kenl,e:rim i goreceg'imT Pakc.;iyaJe'y'e bildirmi~tim. Y~lk~nLcrin bu· hmd1iiig-u odanrn kapls1 ac~ktl ve Pa'kciyale

bir l'telime bile ~J madil, yaImz bapm yana egerek k,oUanm duvar,a ufkig ka.l(hrd~. lim indio BunUD n demek o,ldug-unu bmyor dum. bir ba~ka zaman bLl je!!i.ti g,ene gOfTTl1ij(' tum. Bu, gi:inahw obtHl.dlgml, bDS yere ce"'gormekte bulundugunu anlatan .;armrha ge

de ~ ~~dacak e}' ~ Of da yoktu. Vepye· ni yelkenfer' birer bi:rer a(~arken bay ~m"13,r get;irmege ba:t1ad1!m. Hepsi Ylr1:~k. par~a pa:r~a idi. Ai~!]mr a~abi1ecek l1alc geNnciI! a'l.lazu'n ~Iktrgl 'kadar bagTnnaga baslad[m~ Pak~;yale r P'akc;iyale" Pak~iyale g-ariinm~di. Ye!ken odasan· dan ~Jklp a.ra!;itrra v,astI['a onu bah<:;e duva· nna SErtIru [layaml~1 ayakta durur, buldum. Ku:gm.bktan ~ Igma diinmU~ti.im. vurmak ll;in elimi ka1drrd:rm. KlmddamlH:h. agz ndan

rHme durnmu idi. Elimden geEdlgi kadar tath bi r tonia sozlerime devam ,ettim. Fakat genr- smit'llJ, t.a.lrnuIIg[ tavrJ hi«;: bo.zmadl. Yel ken odasmru anahtanm cebime koyup buti..in adamlanm.ll c;ajuttnn. Kimse yelken odasu'la qit"llemi~ti, kim~enin liyecegi hir ~e • yoktu. FakclT Ciyo,vann-na on1i.igti ile yUzuno. ka ayarlJ'k gbmaga ha:!i1adl. Onu alrp odama golurdiim ~e z:orla soyletebildim. Go:t yas]arl arasmda ban; aniattJgl hika~"'eyi ben de, keEime keHme. tekrar12lmak i'sterdim" thtiva:r P'akc;ivale' rio bundan dotaY!l, tokatlryacak I{ibi ulciugum 1 man az kaldl ben ] aghvat"aktTm. Bu 1!" ma'da iken iki a) Once m~n'lsm birinci gunil olmusta, Belki hattr1an:anu. bin;ok }'rttar once. rna 1SUl birincl gtinii. buti.in A VTU'

so

pa mernlek,r,tlerinde halk ::IVai klanacnk. zen· glnerin maHanru ilagma edecekti. GazeteIeI'm dedjgi blJ idl \I~ g3}.. ite n~ kad r ki.iciik ~ olursa bu isi btil'utiisU de 0 nisbcttc hli. En klh;~iik ga' eten.im adl da ··Vor.e . i S n Gennan) .. idi, BunlJl Mariya Porta l.etterf. h~ftalla iki kere, bah.k sepeti ~~in eopa tiriJ:' ve 'Sonra. ~diilmn aydmlaTmdll, elden ele d.O·hl!iU-cil, BI1. adanrn c~nnet s.aklnl igi iliinde .. dl~ dunya hJ.d~sel'erirtin b fH bir y krST id j_ (OS onu '0';:1 T )

.

. .....
j'
."

1" i¥<"'·
f •

~_....

._. _"~' _ ..'
--

.,... • ...

.

"

-r r

. ..

.
.!-

~
.

:.;,,&

~~.

.

?-~-.....

.-.:.

£."
""10'..
-

Ill. -

.,

.

_.

':fit.

I"

. !... ,
J

~.
'.
.

....
.
-

.

.
.
• .. t::;. .:» ~.

- -'.:....

i ,..'

".

.~:..,
~

~

.

--

SAYIFA

I

A .1 ara
zarll

ya.pIlaak Y Iii me-J)"oj,e"inin mn ahaka
• ~a.rtnalllesl

S tihk ev
I~

stanbul Ziraat
Adanada

Balli(uSlll

an:

ANKARA iMAR
MunbakaYi
Ier girebilirler.

MOOURLUGUN.DEN.
ve muh,e;nd.is·

tUrk ve Yillban,c,1 mimar

Yeni istasven dvarmda Narh.ca mevkiinde kiHn Ziraat Bankasma birinc] der ece ve strada ipDtekli buIunan $inas,iler Iabrikast namile rnaruf Parnuk ve Nebati Yag'liu San.ayi~ TUrk Anonlm Si1:·ketinin mah D~an 1 rtu marahfabrffikarsl dahilinde mesken elarak kullamlan I;:i:

1. .~ Yapdacak projelee me.zarhk ta1imatnamesi~ ue uygun olacak ve enzinin topogr.arik vaziyetine intibakl g,B.zetUecektif'. 2. - Me.zarbk yerirn gosrertr 111000 Mikyash plan iJe meaarlrk nlaamnarnesi Ankara imar mudurltigtin· den bir Iira mukabitinde almabilir, Blii pu'lln, hududunda mesaha mik~a[J fa;da degi~memek Uzere deg]· §iklik olabllecekrir,

I

3. I

Yapdaeak

prejede

idare krsmile bekil;ilere ait

bmalar iil~tane beklil evi, ruhant avinteri i~in 1azungelen kunmlar miisabaka pla.nrnda g<i'sterilecektir. 4. - U~us bLi:yiikleri vie kahrarnanlarrna mahsus arut~ann yerleri ve arkitektura! siislemelerf e husus] aile mezarhk kssrmlart ayrrlacaktrr.
5. ~

Me.zar parsellerinin kabil oldugu kadar kii;,iiik: m~ydanlar etra£md.:a 'V~ komsu gUTuplardia1'lL at: ;.ak aga.:;; srsalarile ayrrim]~ ohirak yapifmasr miirec-

cahnr, batip . ~ Ciayl yanmdaki tepelerden birinde su depcsu yt:ri ayrtlacak muvahk yerlerde bir veya dana fazla rnirnan ~~ rneydanlar yapdabilecektir.
6. Krernatoryom rnevkii gosterilect:k v
I ~~I

.:
..

~

~

7. ~ Aynca b~r havUJz te·rtibi TIlUsa.blklann (~tegi. De h)lrakdm.~'hr. Miinasip yerlerde umlllml halahlf V.a,· pd.acaktJr. 8. - Yapdacak p,rojeni.p A/1000 mikj'3smda WHOmi vaziyet ve park planile 1/500 mikV<lJsanda be~ de. tay p~an1arnn ihtiva edecektir. Aync.a umumi giri§ kap!sm ve etrafmm 1/1000 mikyasmda plan ve relsim 1eri yapdacaktlr. Projenin hava pespektivi ya pllacak. to'. MiJsi3ibaka projelerine rumu7. ya:llhp ~5im Y1!l.7'Iiml" yacaktlr Plantar Anka ..ada im.ar mildi.irli.igunde iylan mii dkd~~li:ndn bi.ttigi gjjnijn S,21?t 17 sine Kadar rn"~b'12 mn· aul 111 e te'slim olullur. Hicbnr sllITetlt posta teahbLi rap kahu1 edilmez. Miisabrklal" pTojelerle birlilae ay nca bah~,~m':l ~jjhilrlu bir zarf kinde i.sim, hiiviyet ve adreslenru b~ldlrecek1er. Bu zadlarm ell mda yaJmz ail: oldugu projenin rumzu yazdI o1ac.a.k. MUkifat ka zanmayan vleya satin almmayan proje~er;n l.arfbm

mente bloktan in~i1 ,ed;Emi~ sekiz edah ev, tstanbul 61nCT N'oterllginc,e tasdik edilmis 9. 11.93 L 1:<1 rlh ve 15142 nurnareh ve BeyoghJ 4 uncil Noter1igince tas dik edi1mi~ 11. 2, 933 tadh ve 640 33 fltlmarah mukavetelerle Parnuk ve Nebati Y.ag]ar Sanayi] Tli'k A;n'Ill)nim Sirke tinin Bankarmza clan mikdart malum borcunu lU. 4. '~n5 tarlhinde gondler-i!dilli kayden miisber ihbaruame u;oterine de tesviye etmernis ol dugundan isbu br)l"ICUI'I ih;~det2lirih.inc:: kadar "r 9 {;!liz ve 0/(1 3 komGsyon. sigo-rta uc:retL, I\esap masrah, nakl i nukut, muarnele vergisL. avukat ucreti ve sair hiH'ullum masarine birllkte tahsil! i'c;in hu bore muka bilinde Bankamflai ipe+ekll ohm vukarda cins 'lie sair evsafr Vie mi.i~temillatl yazDh Adana Tapu MiildurW.iijnuTI 2. 4. 930 tarih ve 87 nurnarah tapu senedile lfirketin tasar rufu alunda bulunan ve 2'23'0 nurnarah kanuna tevfikan UI'\{ yeminl] ehli vukuf tarafindan BonO lira \uymet takdir ohm~n n'lezknr ev, 1697 C1um.1rah Zi:raat Ranka-s, kanunu hi.Hllumh:ri dairesiride ]0. 7. g35 rarihinrlen itiharen hir k.'.J ~uk ay rnliddetle acrk artttrmava 9k:a.nlmJ§'tIr. M rvakkat ihalesi 26. 8, Cl3.5t~rihil1e mil' ad; f pa!;:!rtcs; ~iinij ::oaat 2 de Istajrhul Zinar Ban . as I'll -Ja V3TulacaktlT_ Teminat akcesl crr, 7.5 duro Sartrr-rne G,,·'''tafla Itain Bankarruala, Adana. Mersifi; An'.ar::! 7ira.!=lit R2Inkalan kaprlarm asrtrmsnr, (1584)
[-2'121;]

Aske i' Lise ve Or ekteper ... San' t e G- di I- • talebe edik isme ahmyor
935 - 936 ders senesi iCiin Istan bu lela bu ILAnai I K u~eLi, Mahepe liselerile: BursClic1labulunan Bursa askeri ,,~. ';.ne ve K~r11'tkaledcki asked sanat lisesue KOllya ve Erzin. n Askcri Oua Mektepl,e:rin.e ve K;r1kkal1erlcki sanat ~edll I; erbas rnektebine talehe almacaktrr Lis."!:I.:rin 9, 10 ve orta rnekteplerin 6, 7 struflarma .!loau t ~ i isesm-n 9 smlfiy le !iOiU''i,U gedik1isi"," h.".;nci 'SHIrf I i! ta lebe a hr. all aktrr. 2 - Tale-be askeri lise lie erta m ktepler talirrratiyte sanat gee ikH erbas talimatma gore kaydU kabul olnnur, Bu talirnat talebe abfak mekteplerde vt: askerljk subelerinde ~or;mebil ir. ], - Atide'ki bususlarm gOl ontinde bulunrlurulrnass I-

~a:m"chr A i~lrns nca okllyanlar tercih edili r. B - Bi.1tiin rnekteplerde kaydti kabul ] ternmuz 935 de ba~l;u. l5 agustosta biter rniisahaka imtiham l.htmgelirse 15 :Pgusto,s: 1 eyLu! arasmda yaprltr, Bununla beraber kadroda ver kalrrea ders seneslrsin devarm rnuddetince sivil Lise ve Orta mekteplerden naki~ suretiyle talebe almrna~a devarn elunur.
C . Me:k.teplerin butunduklart yerler haricindeki yerler-

.,

• rl

_Ia

den A.skeri Lise \Ie Ortl mekteph::re ka'Vded'~mek istivenler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarih irult kada; hll'" 1unduklan verlerin a5k~rTik !;iubelerlne muracaat edebilir.
ler. D . Mektebe ginnek irin
Y3Sm]

biiydttip

lriiciiltenler

Allanada e~ki iSUsY0n civarmda Zinci:rli mevkHnde cil:man 45013,3250 mctr,e m.lI.lrabbaI arazi uzerinde k5 inEel· ~ c1k21 fabrikasl namile maruf:

R

I I
~~

J

beyeti dahHiye. Na:fla. SIhhiye ve Mali· .. ye veki11eri veya bunlann tevkil edecekieri klmseLer· d,en tc§ekkiii eder. ~ 10. ~ Misabaakda kazallian birinci ve ikinci proje .sahiplerinJen bidndye 12001 ikinciye 900 lira fat "er~HI'. Bunlardan ba~,ka begenilen di~er ac pr-oje· de sahlp]eriniIll muvarakati}'le beheri 300 lira bet1 el il e
l

a~~tmaz. ., 9. -Jib-i

rnu'ka- ~

satm ahnlr.

I

miisabaka ptanlar-rndan diled;~in; tatbikte s@rbes ~ti r. MUsa.bak3y~ k3z.anm~ vall proje leI: ~e~hi.rdelll sonra ve biT ay zarfrnda Si1I h p~eri .di1edi Ider1 ta!kdirde gerr vedlir.
I

I~j~ lbakanlrg.l.

Maklne dairesl, muberrit daire5ii, kaza.l1 dairest lskarta c1airesi. 'IrC;1r 'Ie temizleme daiTesi. siHeme daires,i haUat dalres'. sl.llama ve pa.~a] dairesi, ~igit anbarl. koza magazas), prese ::lairesi, kozCl magaza!l1 malzeme anban. petrol ve benzin ma~azasl, ate1ye1er. 'haU, , otomobiJ garajl v,s atel}'esi, miidi.iriyet bjna~a. n'dsaftrhane. ustaoa¥l bin.a.s[. miidiiri}'et i I..amet bin.as]., ba.§muha5ebet~ binaS1:ndanibaret ve i~jl1lde bir adet 350 bC',gir kuvvetinde bolEndk. marka bu~ar mak~n~.si ve Hodad.!t h:ad'l'u, bi:r adet 285 bcygir k.uv· v:tmde W,dhams .mn~rkah buhar makinesl, bir adet 50 beyg~:rkuvvetmde WLlharos, markah buharh kurup 3~ektro.jen. blr add 20 beygif kuvvet;nde kamyon motori.i ve 0 kud~ette m.iitemadi ce!reyanh dinamo, benz]1I ciba.Zl, rutubetlen~ d.lrme tesisatI. bi1um,um transmis,yon. ~Ire.lr makineleri. ~lHeme 1TIiik:neleri ve elyafm tozbnnl almak i.;::inmakine .. ller, vaJi1tilatorl ~·f• ..su cihazla.n, y.<tngm tesisat[, ~enber kes~ me ve de 1me aletier], tmdan .nakil va:sn:al.:ar~. bi~iJmum mal. zeme VI:: yedekler ve sair atilu edevat[ hu1u'l1an ve pamuk ve nehatL yag-hr sanayii TU:rk Anonim Sirketinh:l m.aih

istekH b1lllundukl'ln mG~tep'er~. ask~rnk ~ubeleri vasrtasiyle veya dogru tan d?g~y~ gon~er-ITler. Mekteplerden davet vaki olmad Ik~a hi'; blr 1 s:teklr metuebe gitmiyecekti:n-. F - Mtisabaka imtihanma me,cbllriyet hasd olursa mQ:sabaka imtihnm yap11acak yere kadar gitme ve imtiham kazanamaymca geTi donmek kin iht[yar edilecek masfai .i",.tek!iye ai~ o1up .mektebe kabul edilmediginden c]ol"'l{1 hI(; b1r hak adllla edlilemez. Onun i~in geH~ gidi1 maslfab. nm beraber goturulmll!si laznndlr. 4 - Mektep1er leyU ve meccanidir. Taleben;n ia§esinden ba§ka giydi'f'i~m@si ec:hizat ve kitapbrl hukiim.e:te aid 01du1!u gill:Diaynca her ay bir mi'ktar rnaa~ dl vernir . , Liseyi mU'IJaffalbye'th~ bitirenlc:rden arzu eden1erin mil.. s~b3ka imtihanma girerek k.azandTklan takdirde Askeri
I

mektebe almmazl a.r. E . tstekliler evrakmI

tamamlaup

.

Mlihendis v,e fen mem.uru yeti§tirilmek uzere bir klsml Avrupava tah$ile gOnderi1ir . 5 - Bir seneden fazla ter1d tahsili olanlar bir evelld sene dersh~rinin hep!;ind~lI"I imtihan verrnege mechurdl!JFlaT. (1550) 1-2691

Anl{ara vali~iiiDden:
Naha

ohm:

.

ke vakum
mu~tuI. • 1-

diOli:res~i~if1 Uhul'nlu 0]31'1 WSO teneke VI:: sair vaglar k.apalr z:ad usuUvLe

benz:in

ye S2S tent-

tksiJtme-ye

konul-

:4

H. - ~Iojeler 8 eyml. 935 cumanesi giinli sa01lt ]7 ye kadar tmar miidiirLiigi3ne makbuz mukabili teslim olunacak ve on giin sonra milsabaka neticesi bi IrUri l'ecek \'e sekiz giinde musabaka projelen Um~lmate§h!r edil ecektir.

i~·d ~.. :"'.I"t~h lrf']1 £abrika] ,~ ~
I.

12 - Tatblk edih~cek proje sahib] krema:toryom ba" '" ru; olmak iizel."e tekmil insaat bah~e. ag:lH;lama. I~i~ekI lelilme "'f' meydan ve meydanc[k pU.nl31:r1ve yo] maJktal ... .tula~i .ve an:anilerHe sair tesisatm ve toprak tesvi~'e l:!ll~rmm 1/1~O. 1115, I' 0 mik!'asmda tno;aat: proje. II'~ Jerl ve metaJ~arJm y~p'acak ve projeJerc gore tahakkuk edecek ke~if beddinden kl"ematOfvom naric; ()]. mak iizell"e yilzde .1 ins.aat pr-ajlesi bedel; 've insaa.ta ne I zar,et hakkr o]ank da a vnca Y'i~7,r!e'3 verillecekt~r.
I

Bankamlza 31. i. g:U tarihLnde vadesi. biten yedt klt'a senetle borl;.lu bu]unan Pamuk ve Nebati Yag~ar Sanillyii Turk Anonim ~irk6ttne Ibu boreD 5dennes:r i~in yazEi2ln ye g,onde'l"iMigl kayden musbet 10. 4. 935 ltarihli ihbarname

Eksiltm.e :29-7-93.5 pilzarte- i gUnU silallt 15 te vHhet enci.imen TJyaset odas~nd"" ol.acaktlr. Z - Tabmin bedeii 71'Hl 1ira 7S 'UTu~tur.
:3 ..... Muva'K:kat hl'iilnafl 52:5 Hra B8 kuru~tllr. 4 - !:;:artnamc paratu: olarak Ankara v-j!ayeti Naha

iizerine tarihine

de tesviye etmemi:!\l oldugundan i~bu borcun ihale kadair ~l" 9 fah 'lie' % 3 komtisyon. si,gona iicreti mUam'ete verg-isi. 3vukat ticreti we S8ir bilumum masarHiIe bi,r1ikte tahsili i~in bu. bor~ mukabilinde Bankamua ipo·
j

mijdlirltl~ gi.illden ahnabmr. . 5 - tstek.merin teMi:f mektubu yukal:"d.1 y.a.zlIr gun !ll'e saattft!R bn saat eV1I'e-tine ~a.d8J1' ml'lvaklc:at temina.1!: ma'kbuzu v~yolJ banka k~ falet mektupbriyle birliikte v:i1aye-~ encumli!irll rei:sligine lIerilme1er' {18441 1 3086

KiiltiirBal an1)!!Judan:
1680' li.ra mlLlhammen b dclli 15340' ]itre tatrn .ahn;tCaKur, Eksiltme
b~:rHtlin a'~lk

tks!ltme

ile

31.7.1935 ~ar§amba giinli Baal 14 de Ankat"adBi KiiUiiT Baka:nl.g_. E.k:~i]tme komi yonundill YilpJlaG:lIgloa isl:eklilerin §a'l"tfI~mcyi ,g~rm,tk ('jin her-giln Gtre~ Dkt:kto:rliljj;Une Vie ek-si]ttue-ye g,amtk l~ln (lie ~Oli:rt:l1i1mede yal1h 126 lin muvakkat: temi'nah merk·tl! ."'~zl'llesin~.yatlE·.ua.K aliu~.a.kl.aiL"[ rr.iak.b~Hl veya kanunefl IMIllkayyct lI::ernma.l.mektubu bilm.i1en komisyon3 11'I,u.'I"a,e:aaitlatl.. (l89~) ~-3l63

tek~l olup yuk~rda h,u:llut, cins ve sair evsafl ve mU$temi. 1atJ ve Ad3na Tapu MtidlirLUgunun nisan 930 tarih 13,7 nu· m.ara.h tapu sened;~e ~irketin tasarrufu altmda Dliluna.n ve 22811 nllmarah k"anun mucibinu: Ui.-; yemtnl i ehU vukuf ta· rafmdal'll cemt"m J 07 .500 ~ira k~ymet ukdir o~um!ID me.z. kur fabrUta 16,97 numarah Zir.aat Bank-as. kanunufluill hukiimleri dairesinde 10. 7. 935 taTihinden itibaren 'Mr bucuk ay ;miiddet~e a'~lk arttfm1a:~"a c.mk.ardnu~ur. Muvakka . ihah~Sl 26. 8.935 t.1ribine musadif paz8r-ted gilnu sa at 2' de istanbul Z,raat B.ankasmda yapdacaktlil~. Temi.nat ak~esi 0/" 7.S duro S:ratn.ame Galatada kaiT'li Ba.nkanuz, An).[ara. Mersin. Adana Zlr.aa't Bank<3i~an kapzlanna a.sdmI~t1l". (584)

imar liidiirlf iiinden:
Mubammen bed ell o~ yii.z ktrk alta Uradal"l ibaret buluna.n bir aJd.ei KQntak!l weVii Lai.ca foto!!rd makin.as[ 9.8.935 cuma giinU saat

ol1bt~dlemjjt'IJakasa i.1e Olhuca'kt:Jr.. T.aHp]erin mu ...akkat tcm1nat: ,1ta]ilT:iyle lmaI'Mi;ldii.rll.i~lIl'lde ·~GPlan;m kom;s.yona mUiL"!lcnUarr. (1BJH) 1--3n8g

Naft3 BakanbiJnrlan:
Hasrl olacak ihtiya~ mikdarma gore Ankarad.a Bakan .. 11k binas.rnda per-akende olarak te·slim ~artiyle 28·11 lira n'lllhammen beddle 10.000 ~i !:rebenzin ite :n:iO 1~lrl vak.um. 1

l!.'e 30 litre '$anjuman ye difransiye]

yag.

a~lk

eksiltme

IilSU.

1-2;'26

AnlGll"a UhayhnlOdan:
talibine ihale edildigi !kald mukaveleye 1halesi bozulaR 5 numarah par e1den ~!karrlacak kL.'lm 5. 8. g35 p.uarte:!i gunu 5lliat Ui te il1ale edlilmek t.b:ue aelk arttll'm.O!iya kOI1ulmLl~l;ur. Bedeli 15Q(I liudrr. Isteklih'rufil 1!2 but[uk Uralrk I:eminat malcbuz: nya mektLlbile S. B. ~'JS paza.rt~!:i gUniil s.aa~ lS teo" ",HiI.yet dilimi enctimell'liil'le gel· trltJel'1 §aJrtlarr (lgn~nme!r lahYIi:TIlh~:rm he( gun hl.l'!1l~I:!>im'lilbllsebl! mudurltlgune mi.irac.aatlan ~laill. olunur. (1925) 1 - 3186 Panell:re aYflhlt<lK

Srhhat ve lc;imai Muavenft VekaJ,etinden:

y.ana,madlgrndan

dolaYI

Hlldut ve sahil],e Iiidul'Il iimin den:
(1'

SI iliat lImllm
Bi.nas] slv.i11a.nn.m

liy1e eksiltm.eyekonulmU!ijotur. Eks,Utme 1·8~913S,per~embe gtinti salat IS de Ankarada Bakanhk mab:l.l'me mudi.irliigUnde yapdaca'ktIr. tsteidi1enn 211.28 I;rahk muvakkat teminat ve tkar,t'.:t OdCl5~vesikasl ile birlikte 1-8-935 g-i.inU saat 15 de ma1lz~ me MildUrUlgUndeki komisyona rntir-ac.aat1ar1 laZ1mdlL Istekl it f-r bl.] husI.lsta1d ~aitnamelef"i para 8[1,: 01 arak An karada Bakanhk maLZeme miidUrlu.~iinde'll alabilir-ler.
( 17.li)fi) I")oQ 7n

. ~'k:!llih~eye
:nm.

i~:Urn.IJ!'['I MtidurH.lk ~e!;lIf bll!'deh: (15M) lira ni!}) 'kuru~tur.

k?nulal'l

tii:'

§

............

3

a ililaybgtildan:

mrk.tuIJ'l~

Gelife" !:ic"_eki Lt:delj 2Sf lira olan K.lya~ K!2r1ca koyijnd~k.i pilltk~ tas oCOlIf:rnn bir ·eneHk iCUI paz:nhkla isteklisim~ verHeccktlr • . Alm<lk I:> Iyen I'e.rln ]8 l'Iri:l 85 kuil'l.l.~ teminat . ·t· rnakbu:r. veya

encumcmne

muha!Seibe

paza.rte:3', ~u~oembe giinh:1"i l;Liat ] S tee vilave-t d.urni: ~tlmel~Jti v ~:rf t·namesml 'O.!I .... ;00, ••_.. gtllrmeo 1r" Jl>byenler'lrI hUSUSl • mudm-1\1gune miiraCtlL(ltla:r1 .ilan ollJnur, (1'9,,5} f - 1 til?
.. •.

hn

tst~~~n.~E-r"I.n.ii~e aid ~artlf1ame. ke~if ve m~ka"'l'le Sure'l'\eI"if1t U. murn m.udluluk oiivnivat mlJl:Jasibi m~sllllii~i.ind(;n paras[z OIlabilir. E'kslltme; Venio:.ehirdf" \1mJ~ld ve '!ilhiller umum Mi.idi.irlti'k oj. nasmda lIIrn ;rm. M"'d"nr "'k satrnalm3J .,~ 11 u. knmisvollu tar3fJndan 1935 '-'f::ll osu 5 inti p;J:-art&5.1 ~fnil saat On birJie vamlacaktlf Eks.iltme: .Jirik c1.l~lltme l1s11iivte yapllacaktn. . M=vakl.wt leminLit m!~darl (.167ll lira (50) 1(lln1 tur. Bu t.:l!!illtmr'\'1!' l"l"l'l'-r.tklerr-1~n. Ticar{'t orlallol lJei;ikaSJ vfo N.aha ;~ lirlii:1i1~ii. nd n hi;iylll!' ,bjjv~k bi ~ bi nat'~ edelpl1'l?: SIIIiilJ vapf!ll~ ve '.lnabl!ecegmc rl~, r en II y~lI f~l1nlye VCSil~dS' .... an.du.ktrr. (1 E!2J) 1-30:506

Ankara
r" ~~it"e

menba sulal-. ahillieril1e:

DivanI IVIuhasebat Reisliginden:
icin giil"ld,' vasatii Cllarak 20 teTltk~ i~me suyll ahnacak rr. . U.r]LI kaVll'lak sularmrJan evsaf vc fiat ba!r.mlnrla'11 en uvg n alan ;neylenece ktir. tsle~'kll.~efil'l •. k:v na~la.rdaf1 ~Jkafl 5ul.l nn en \:ion ~i:i<"c ,apor~l'1Iun on~i'~~ ~~r o]'_n~~' Il~ Inrhkrt! l1er t.f'llekesini H:OIC kuru~a '!.ien:bdeceklt!rm1 go-stera o:n~Tgelerini en enk .5 "~U3tOS 935 tlk*a.
!lima !~.adBr Dill':uu verme1e:r1. f ~842:) Muh.:tsebat idare ye hesab i!;ll'![ i ~clire'kto.:dtif;unc 1--30B4

~

--

_

~-

.......

~~~-

..

,.

_,.

-

--------------------

-

_._-

-

,

--_.

ULU:s,
1111111111111111111

Sf.,Y t .

"1

en F~ bri ., ar Umum 'ma
sou. ,00 m:m -100 ~I)O. sao
400 • 600
K fLO ~A BAK

I

Ankara
f.

belediye

reisli gi ilanlan

Satlilk fab
10

syOOy

.I ....... Y pllrda,nkhr.

T A Z E F S U t, Y Iil PAT leA 1',1 ]SI-'ANAK

:2

oi;lan pali. nokta.lmd;m Tab.~aka)cyr iden ),01 'I~'kt e§if heddl 743.2D IiriilQIT. KiI! if y,j!! g.artnBK' ·illJ li:irrD!e'kitin fen kah:mint .Hnull ..
r1

oJ Ziraa

r nknsmd

a
II II

til'.

300,- i4~O 201 • lO e

.,
" .,
"

SEMtZ OTU T AZ E B A K L A

fen d;Rktl)l'ro;~n Od!l18~nda 1~1'k tlt1iltme ne y.pdaulrtll'. 4 - MLJ"'8k~at temJ:tlllt 55 Jind;r. (Ian) ~-J1:U
1'111
f!!11i~

3 _, !.baJe .. 8.:8.1935 I&a.rihiinl£

'1tlaya.n :per e:mhe K"llnQ .... t

n

I!t:

2:00 .. 300 3.10 - SOC
600 -

cdifen be del] (.105) l:ira ohm yukaTM mikd!T1 VIl Clll&i YlIIZlh malzeme a5.ki!r~ fahnkalaro umum mijdiitl'iig~ atm Irna koD'.l'iiii)'.onUJ'lC 8 a~us.tm;, 19350 t:uihi.ndl! fJet§em~ gUnii saat t4 de: <'1~I'k e!ft'SUtme :ile ihale edih~c.ckti'r. §a.:rtnam~ parlL 1I ol.a:ra'k. kom~'!I)'ondan VI:''C'mr. TaHrkrin m\.lvakkat tC:TI[I~riIat ~ID UU hr<ll (&I) kum, v 2"90 RlrI'TUralI kanunun 2 ve 3 ll,a.dd,c:lelf~ndr:ki vcaaude mt2kQr gun \Ie S;].1t:te k,(!)r'r'IisYOT']3 muracaaUaJ"1 (]Sll) 1-312' Ta.h.min

2'00-300 SO~ 100

sco

DOMATES LAHA N A
PRASA

~Iiidafaa V' kil ti Satm A1nla

Adanada yem lsta.syon civarmda Narhca mevkimrl bul'unan ve eeman 575H5 metro munbbal ar,a,.; uzerlnrle kiln ve lilla-siler Fabnkas~ namile milJ'Uf: Koza anban" ~tvinne "'I: buhar daisesi, kazan uairesi, :3 numara]:11 due] motilor dairesi, ~,ineme dalresi, ~1r(:tr d alresi, platfcrma 1-2 duel moti::ir1eT dalre i. buhar kazan dairesi, bidclI'"lik §itit 811barI. ~ili anhart, balye anb n. I
tflrnizlcme. pm;d ve pre e daireleri, rnalzerne n.h",n, .!!ihn

YER LMASI KARNIBAHAR

Komi yonu Uinlan
ILA
Ian
gal"nUO.D1lI

anbar
Kapil\] iI!~d!1

t

otomobil garajr. kiidU anbart, rniihen;t

leposu,

i~in

16 ADET MUHTElL.1F KtJTURDA CEt.!K BIl.YA SOOTAKIM ViDA PAFTAS] 450 TAKIM ERKEK Tahmin edUen b~ddi ((960) lira alan yukardia mikdilfl ve ,tin'Si :y,azth mah:eme askeri falbrik:aJar umum miidi:irli.iga &i'ltlnalm~ komiay;onunCil '] a~UnDs !P.~ 'l:arihinde ~a r sarnba gUnt! ss.at 1.4 de. apk k&Utmc tile ~~ale e~m~cektiT. §al'tflarrJ.e pa.riillsu: o1arak k:cmn;yondlin vniJ:il". IUa

:Bi~i1l1!n eder 2UiOt) Hradrr, $artn -uini almak. i ~iY',enl!!r b.1!t'fjlill komi yOnd .11 "u. rur lar. Ek.iI~trne,e girc:'cel:tler tiCOln!t Ileslk<l ~ ve ilk inan~ P;W,ul ohm ~620 JiriJhk ma:kbu.z: 'll'e)'iI. m~ktuplB b:irhktc 'l:cklifllll'l ktupl;mnl ihale saaHndcn bi r s,aat C:V 1 Kaf'sta As. Sa. A L kDmi onull vermeleri. (19.14) 1-l191
3-

Eo.

lIiiltmyekonulmu:~lLlr_ 2: lh.;:d~si .D:'5·~!!.l9JS pUlcmhe
da Yllpl[ac.alinH.

numo

Iori 10

I ~If to .... '!:

ni

I!:lt· A. L

I

giini.l

1 ~ dt' Kanta

h.

4-

BtLtT

marilJI kanunun

T'al iplerfn mllva.kk;!lt reminat oliln (1:Z) Ht'a! we 2491) nu:2 v~ 3, !IFl:1dd,,[el'indc:\ive!!<Iiklt met'kllr gun lie saiIIomi: von,a rniira~a:Jt1aTJ. (' 828) 1~080 U100

TON MA.ZO'I'
mikdarr we cinsi

umum mi.idiirHigiJ: annatrea korniIiYO[]UBC 6 ag-ustns 935 t cibinde tl8ih gunti saar IS de kap .. 11 :I'arf· ~a ihale edilectlHlr. $ar'Uname (31 lira (50) kUIf"LI~ muka1JiHnde kc~ ill:Hsyondan \l'erilir. Tanplerill mU'Ii"akJc:a temina'l: ola.n (41.50) lil',a,YI bllvi t~k1if mektupl,a:rHlI mezldir gUTIde saat .114 ur kadar koDl:JS1',tim~ "'4'rm.~lui ve kendiTeri'!1~n die (2490) mlmar.h IUlnunun 2 V'c: 3. n1011ddderind.l!!ki vli'!i-d.!lde m zldtr giin ve saa1tta komis),ona miiTaQ' atlan. U all ) 1-308 1 M1J'TEAHHln NAl\ VE HESABINA 1 'ION GRAF1T 1'ahmin cdilen bedefi (.500) lira olan yulkMQ ikdarr v€ tinsi , III maIze me asked ("br' Ira ar u,.mum rniidiliH.ig-· sat1n alma kolWs.yonunca 9 ~yl61 1935 tal"ihmd,1e pazart,es.l gUflD 13 t 14 de p arbk iha~!I:cdilecektir. :jllrtname p r3iSl% l!)1arOik komi Jondan '\Icll'ili.l'. Taliplnin muvakk3t tcminat olan (.31) li:ra (SO) rlJ~ 1lC: 2490 nu" mall'ah kanunun l 'I1e :3 maddclerindeki. v(:!;uldc m.l!zkllr giJ.:n, vc laMit 'komisyona milr.:;jc:.aat]erl. (1870) 1-3128 z~h malzem lI~keri hbrikala
hedeU (900) lir!) D~an Yllkarrda mikd fJ ve c:iJ'l5i Y lh malz:emc: asl<i:erl fabriksl U 111m mlidurm jj S<!tm <II~fi12 11:0ilYODunea g agullt:M g.3S tarihinde per~ell!lbe gQnu I.lat ~S de iiII(lK k Htll'K ilc ihaR~ cd')ecektif'_ $artnamepar8su oJarak komls-ronn veriJir. Ta.lilP~e:rin mLlII' k t lI:eminat olan (67) lira (SO) lkur1.l§ ,. 2490 Dum r~b kanunun 2 ve l. mddeleri.ndeti 9naiklc mezk{k

Tahmi[1

ed.il~lil. bedc]i

('O,OIlO) Ii ra oliln )/'ukarda

- Hepsine tahmin edi len eder 20 LO !iTa 01'U1 50 file t ee mikol· ln _ 6kn.al' il:llhtafi] 10 M. mHdibl ~i;j;m dilm~j, .:mo kilo amlJiIolaj lIemwlI'i. ZO JiiIQ kl.ll.!fjounm.tlhi.in.il, HI kilo kUJ'1l.ln lell, S kilo gali. lbarda. aSJ.k r1csiltme ne sattrt IIJmacdktlr, :2 thaleai S. I. 935 'PLlza tesi saar 11 deuit', 3 - Ilk: inan~pa.rasr 150 lJr dir, 4 ~ &utnamesini gorme istiytn1 r her gun. ek~iltmeyi.: I':m~' (;eklu <ek iltm gunu. ve saatinde M. M. V. ;.run alrna Ko. da bu- 11So1 1unrnalarr. (1914)

mGberrit kuyusu, tarnirhanejer, ~en r anbarr, tal, a kurue ma dairesi, yazd1aneler, I No. p;:l'ilyon {ff':t1 i.iduru hartesi),2 NOI. pavy.on (sevk memuru hillne!l'li), 1 No, pavyon (~,imif'3,t amid hanesi}, 4 No. pavyoil'l ~U~uha~a hanesi ), arnele helilST, S'll rnotdrii dairesi, su deposu binalarrmlan mLite~elddt u9'111de hlllunan ve fabr:' "1nm kuvvei t" .1. rr;kesini te kil eden 1-2-3 numarah atlas rna rk a h h herr 1'10 heygirlik i.i arlet dizel motDru. ~]rCIT makineteri. sifle-ne makineLeri. emizltme ve prese makin ..~eri. vantilatort r, urnurni trsnsmiavon, krrrcr makineler, parnuk pre f"l-. n-rn .. Ierne aleti, kantar, kiitlti k rm SoU, 5t1 deposu, h\lhar kaaaru, demirhane maki'l1elcri. mar::1n~ozllane. makinel er i, p la t, ~rrcrr Iart, pIa L errcrr 1a rm m ku \I vei rnuha rre~e:s.i. ~o:komobH. RoUer gin atel -esi, yc:dek alat edeva ran ibar et ve Pamuk 'lit: Nel ~ti yaglar Sanayii Turk Anonlm Sirketinin :

iJ

I

mart h

flO

".~ ••

"

fnl.riki

~I

1 LAN
J - C;orh.l arflL%01'lU i.. 108.2(1) kilo in '-gu' eu Kapah t.arFliI rksi.ltrnc:y komdmu~tu[. 2ih:'1ksi ]2' ;;Iij,us;los g.3.5 pOUttrtli:S1 gt'lnil saal 16 dadlr. .3 -111'1 i'l'L.aT1~ pa:rOlS~ 19.~g Iharln. 4 - Sir kilosuna bi.~ilcn ed'cr 2:4 klolnl lur, 5$anl1ameSIn'l1 lJO almdK isdyeofll r her UI' Ko na

ugnyabilirler_ 6·ksil me:yc g;ir~cekl t licaret ""c!o;;ka~1 ilk W· ill paralu m..a.kbuz veya .me1ctll[plaril!Z bilrlikte t~klif me1ctup~arlnJ: ihalea tin til bi:raat ev,l' I ~orlLlda As satIn rna I{o. nil venndcri (L9 3)
1~31!lO

~stanhul ,6 met No[erIDigince tasdik editrni 30. 1L g., l taTH, ve ] 5142 numarah mukavele ile ParnUM \Ie N eh.uF Yaglar Sanayij TiiTk Anonim Slrketinin B:mK.ilmu3 101ao 11likdan ma1Um borC:llllnu til 4. '93!i Larihinde· ~onderildle.t ka}'d en mtis,pet ihbamame ilzer-ine die tesviye II!tmem.i 01dugundan i~hu borcun iha1e tarihill1e kad.ar ~ g fail vt'; ( ;) komiisyon. slglOl"t.a iicr~ i, hesap masraf , nak.; nuk t.

BtLIT
1 - Er\Zu.~llmd.a yeni yapdan asker! 1113U:nel1iVll i'ltkll 'kr!n'lrndill ,.av}'on, hamallil vr muda.k )'1IpulInmu :kapab zarfl ek 'hme~ c konulmu§h.n·, 2 ~_ - iltme 13 aEu to 93S CllI.mOlrt 5i Baal 10 da yapll c3i'k3 - Kr!,i;f ve .. nnamel~r Er!Iil.rwnda KOf. lnpat JUbnil'idillt'li
B.hnrll'.

Daima sablt daima

T

'in, edilen

t.500 KtLO

SADE

YAGI

tabH
JIIY~ -till
'8

m.

1)

" rl

"n

"I! UlaUe

OfI']lieyona mUnc: .Uan. (lSil)
Arpa
K.URU OT SAMAN

1-3125

IO,QOO K Ho
10,01110 8,001] •• ..

Ta.hmifl C'djl~n beceU (lZI'KI) Ura olan yulurrda mikdan vcr: ~j,n.1 Ih 1I!Iah:eme oiiiyr~ ayrm "'lkceri f likalar u.mum mUdUrH! gii sahn .tma komisyonWlCil I aguUol 935 tMihimJII perl£Dl~ gi.inil Mat 14 de 5;1 eksillmc il'!_iha[c edi]ec~ktir. S,annamc par lIZ olar~k • omi yon dan rriilir. TaJiipl,uin mU'Ii"a.kkat temin t ohm (9t'l, bra 249t) I:IUm.lrali k.nUDun 2 e 3 maddelt'1rinrl~·· we alkJc muku.1 • iii e S;H'tt~komisJon miira.c.aatJalfL (UI12) I-3IIZ6 lDQIi KiLO FERRO KROM 20a K.tLO FERRO MANGAN 200 KlLO MANCAN METAL

m:r.

4-

Ilk inuli Elf iltmcye

p,]t"Ol ~

1125 lirllT

liVe! '!lUlle
I'ml

~-

n lie ilk .ina[JC: p..
Kor.
&3. 311.

gi:receld

1::11-

muarnele' vel"gisi. i3I'llUKatiicret; 'Ii1 s3ir hil umum masT' n a bi'l"~i.ktl! ta.hsi1i i~in hu bore rn kahHinde BankamIl.'CI ipotekh olup Yllka..-da hudllt. dn ve sa.-r e\l'sarl ve mii 'temiUtI y ni 0 A.d, na Ta pu Mudiirliitiinii1'l 22. ~l 929 ulrlh 6~ numarall tapu .genedi~e $il"'ketin ·tasarr!Jfu a1trnda btllur;an ve 2?80 numarah kanuna tevfi[.Glfl ij~ yeminll eh t; vuku( t:l"'ahnd~n cern "an 72.000 1il'31.byrnet takdir ohman me::lk~r fab~ka 169t' numarah Ziraat Banll3.81 kanununun hii .. kumllrl dairesinde 10. 7. g35 tarrn indcn itibar n ir bu~u . ay miiddetle aC;lk artIml8}1'a IkanlmI~tIJ', Muv kkat ihal sj 26. B, 935 tarihine mtisadif pa:o:artesi giinU a t.2 d 11tanlud Ziraa.t BankasInda yapllacaktIL Temln31l ak~esl 0/(1 7.5 dir. $aTtnam~ Gahnada kiin BsnkamJz, AdaJU,. Mer in~ Anka";1 Ziraat Banka Ian kaprlartna asIlm.ml}tn'. (L~fl4'
]~2721

~ulyle birlikte' t~1I:] if m,~ktu'P11Iihale It'lndan bur 8aat e •
e1 zunmula
11'1: ;

KG-

mis},onllJ

lui.

(L

6)

l-:UO BILtT

t~ll~ak;

ti50 If.lLO E X PAKETE Tahmin I!duen b~d~1i (13 0) lila olan r .ard.a m,kdau ve cinY III mabrme a&kcri fabdkalar wnwn mtldurUilii Un aJm.aI l\:1);0

_ i ]l'onun.c:a 11 t)'UU 1935 U.r~hinde

,arllmba llinll .ut 14 de lI.lk k rltme ile- .hale edHecekll;ill". §all" name plir~ u: oJarBlt kDmi yoneriHr. Tanpl~rin muva'kkat t~minat olan (103) Un (50) ku. we 2490 numarah kanunu!I\ 2' ve 31madddU'ind i vrsai.kle m,eztir ve uattc 'komi'!lycna miiTacaaUan. (190-4) 1-3164

un

IS Kalt!'ml Di.:d Motor IlLlr§oil' brl ~I ek!.il~ SUlr:tiyJI.: utm al'milc.khr. Bedeli (1653) I ira (15) kuru hlr. ale if .s-e-9 5 p rfeu . i.i t 14 dedir. I tektiter ,,",vm VI: san mt!'sin; glorm~k Vol!' .lmaX ll.1.erc b-edel iz ol~l'8ir M . V. Satmalma ~(),. mi.YOl'IUndan 'll'rrUel:ckrlr. Ek-

9Jfi OIlun. karla[" "l:<1ra eri1ece:k aJan hir lok. rnilil Jl1.\ IaDdrum i teldi ~I ~l1ia~ Ilm,]an a ,",al~ nP.iddeti 22.8 19H nn I n~ kill ar uzal:l1mq~tlr. Ayllk iCilfl 25 Ll.r,jidl r, hteklilerin HI ~ira 15 kuru JU.H lemil'l!at ml!ltLup \leta m<lbuII.Lt ..
Mdy1

2'5 ton LUI'Ct'mbUT,gdiewri

15 'ton DQ'kiimhanc demhi 1'ahmi.n cdilc:n bedel:i (4000) lin alan "Llk~nda miku.r.

•ihm~yc Rinc,!:klerln

(24~O)

No.

V~

(.in~

M AZlh m.ilh:cm.e a5kert Fabrikab'l' u_m'Umrni.idiJrli.i.~U lahnalma kamisyoTltJn·~-a II c:ylu1 935 t3E"ihjndr C:Um3. giinu .ut I ~ te 'i~k I kiltmc ilil: ihaJe edill:l!:ektir. §artnilD'l~ puaill. olauk kOIDWyondan lirrilir. TuHp1erin mU"lilkkat h:miru ..t olu (300) lira VI:! (2490) nuIb.::uah kanumm 2 vt 3 macld~] :ri:ndeki vesa.ikllt mezkilr gun 'e sa~ Mite komi.yona mLiracaatlan. (1902) I ..... 31112

h k3liun.d .. ,e:olhrilen '1{e'I!Hltlfl<e ve (I l4) lira 3 k'l.u'lJ~luk tunil'J.at me'lrt:u.l\tivle b~fhkte h·m gi.in .1 IU.ttI. tm.dma komiaonDn
W IIIIIM 11111

lmrlui.
"Hil

( 19 )

~n8ilil kan1.uk eczaneiSl labOratu" rlarmda h zlrli!!fl.m Juvantill sa'!; boyal:lrT muzu 'lie ehldl m udelerd~n tamamen I. olup :u;:lara tabU nnk]-rlni bahllEder• llvantin ~ ayaiar, kLLmra~ 'fl iv~ 01 rak iki bi'i reM llIerinde le'll't'ib cdilmt 1'1' • Gayt!t trJbli ...e :..abit alan\.! Ie· mm eiHlrn l'l.:nk '! k;mm 1M; "'C 'ller· lem~k hatt .. uenizc irml1!k Il.Il'e'tiyle d~ IIkl'naz. £11'1 ciddi \It' emniy Ii 'linIH\(adrr. Err.-n ~erde Vf!
I ·..

CumenlTDC gelmelc;n ~a.rtT"lmelini gorm~k :i!!it;:Y~IlI~lI'in hl.l!UI5& Ill. ha ~b~ mudiirlilgiinde c:tirebil~cek~crw il'n Dlunur" (1927 1-31~

r~!,lc

h:er

pa~artelili

~c pcr~embll\' ,gUnl',eri Uat

1.5 de vil:flyet daif1Tll eD"',

at I a a t
Zh"&. at
831
Ziraat lbiinkasmm

I a Ind~n:
bulunan.. Aukarad

Gi.he iizmir c udesinde man satJhkhr.

tas3l1iruftmd!a Mersinpabs

namile maruf ap.art ..

J-301"
1111' 111111 .JlII

i"

l

m'i -; 1'.lilrlnrlan

'[i]ytnn:.

111111

'111111

11111

11111

EBADTA 2S KALEM CEL! Tahmin edilen bedrl:i (J55tp) Hr.a alan YUlkamla m~ku.n vc: cinIL YUlh m~Jzcmo 3's.ker! fabriH:8]ar IlmUDl mUdi.ir\jjf;U !Hl.t:1nalm~ hmi.syonl.lnta 13 eylill !BS hrihinde II;Uma giini.i saat on 'bc~te as.Lk eksihme ile ~halt ed!ilctGektiw. $arlname 'PBrasn2. o1::us.k kcmi!lyon ..
rnl,Jv~kkat tc:minat olan (266) lir.:!l (25) kuru 'II! 2490 t.!.umara] kanuJ1un 2 ve 3 mll.ddduind~ki vcsailde mezkfir I.!un \! ~atte H:omisyona miiracaatli'lu. (J9Cl) J3183 dan vnili r. TIl~i pltrin

MUHTELtF

Ankara Levazrrn Amirligi Satm Alma Komisyonu
1L ~ N
Bayrruniii g-arnizonlJnun endik ihtiyaci o]an 400.000 kHo J.'u~af kat ah "arf usu]i iI,£:: mUnal(~saya \c:orml~
1

iUinlar1

·evle; Demi~Y~ll~~~ ~. manlan .~e.
MUdU'flugu Ilanlarl'
tLAN

Umum

I

Tumen

mU!ltur.

2 ......Beher kiJosulllun mu} mm~n flat! 4 kuru' 50 antim oh.1p 31-7-935 tar~h "iarumba gi.inii saat 15 de Ba~frami~ tiimen 'Satrn alma kom;syonnnda :yapJ1acaktu·. 3 ..... MUf!.akaJ5ilya glr,ecekIDeriE1 Ylere·c.ek1c'f'i yuJafm ~II:"

Birhod urn katJ. inr ~emin ,all ~e . ync.a birin i Lki .. c', u~iinci,j katla.n v~ btr dll!' au katuu hiWi al n 1 bi! 193 metre mur,f\bbal rsa iizerine rapllmJ~t:rr. 2',emin katlnda iil~ diikkan \If her katta kar I hkh Iu. §erdllt:'Z'l cem'an altl daJire vardU', Ben r dahre miistakil bir methal i.h:; ooa. bir mutb ...k, bit banyo d::Jiiresi, bir hdi He bir b31k'onu havidir. Satll kap3 h zad u:suliyle 20 agus,tos 935 sal L giiTilill sa~ at on ,all da Ankat'iIJ Ziraat Bankasmda yaplla ~aktJr_ Xapalm ve i.istu mumla. miihiirlenmi~ olarak talip olanlann tekUflerini muhtevi :l3rHanm Ibu tlriht kadar Ziraat Ban kas meir'k ",ij Urliigfule g'Ondermreleri \'e bina 'I gezme 'i&ltiyenh:rin de her gUn -;ah~ma aatleri da'hilinde Merkc:.f muhasebec1sine miirac:aal.hlr:1 l~in ollilnur. 1-3111

Sen,e1 ik bedi'!~.i muhammel'lli 3600 Hra alan Demiryollan mecmuasmm bir s.ene miiddede basrm:r i inin kapah 2aF'na eksiltmesi 6 agustos 1935 salt Isaat 15.30 da An~ kaf'.ada. ida:re bimuanda yapdacaknr.

gunu

Bu i!le ginnek istiyenlerin (270) lirabk muvakkat teminat lie ka'l1t:Jnun tayin eUigL vesikalan, kanulII'lun 4 neil maddesi mucibince i'!jicginnege kanun~ ma:n.i],eri bul11jnnn,a~ dlgma dair beyanni31me ve tekliHermi ayn] goo saat 14,30 a kadall' komisyon rCls]igine vClrmeleri Unmdrr. Bu i~e a1t ~arti\ameler Ankarada maheme dairesinden
almabilir. (1833)
1 3087 ......

raDt ve v Ihmn l1ulundugu mahaJl1in satmilll1ma kornisyonuna Inijr,acaat ederek agTenleb~~irler. 4 ......rst~kliler munakasa kanununlJO 2. 3. iincii maddelet]ne i:ire isten~~en vesaik i1e muvakkat teminat tutan OhLI'I ]1.350liranm jha~eden bir saal cvel tumen muhasebeine ·tevdi ile mukabililflde alacak13n makbu.tla l{orni yon. da hazj~ buhmmalan. (1 94) ]-29 l2

Maliye Vekilind- n:
1 Ka lor if erIe:..' il)in Himmu ,olan 350 II ton ko komuril . artname i viI:"lhile kapah zarf1a eksU me)"e konulmu ruT. I - Eksiltme 29-7-935 pa'lartc5i gilDii nat on be§dcl Icva.zrrn id,aresmdeki p.:k~ihmle kombvnn 011'1da yap1 hll:3 k~

Kapa]1 zarf usulile eksilbne

ila

ILAN
1 ...... Nigdle mevl-di li;in hnmas~ ieab eden 338,000 kUo un kapalm ,!l;a:rfla eksil trru::ye kO~l\l11mu~tLlir. 2 -- :thallts'i 30 temmu7. 935 sa)J gllnu !3aat ] 5 te Nigde tlimen satin alma komisyonltnd a y,apdacakt~r. 3 - UnlJft tahmin fiat! (U,25) Vf! ilk tem~natl 315m.lindmr.

tu·.
1

TVlmin bedeli (13050) l~rOldH·.
Muvakkat
3artname

au:
dai resi pa rhkh. il: ra vefiiccclWr. Ayhta 35 ljra~h.-. Kir<lbmak ['I!tiyenlcrin j~i ogrenmt!k ilfin h~,- gu.n 111.!~u'si muh ebr: direktorlUgunl.: \'e pazi:111lk il!jin :ill -.gu los IJJ5 ~LJI11!mc,il1e ~tlar 11l~r ]'lil;!;ilrfh;!I~ V~ pCr'~t'm1.Je gu'l'l rc:I i 3'0 lir.lhk tl"TIliTlilt J11!.:~hlhu v~y:'i ma.ltbl.lz1J ih: bir1ikte s.aat 1:5 d~ enum nr gelnlcled flail olun~ir. (1928) m-318!J'
e ki bilyta:r N C libcy okulOJ~1 y, nlOua

-

stckliler

§.a.rtna:r:nesini
l

he' gii'J1 g&ebi1i Ie.

t~minan (971;0 lira 75, kuru .... tur. panllsmz ohilrai:c: 1t 'fl l'!Un miidiir1iigtilll\el\ \'C hta ilbulda evraJu matbuaamh~n miimr-y 'i7liginde

3 4

5 ~ Eksi]tm~ye gir eceklerin 2490 liIumarah l(snUflun 2. 3. Uncil maddelerindeki vf:sHtalarla birhkte tlcklif mektL'lblanm. iiha~eden bi'l" saat l!'veLil'1lP kadar satIn alma !Itomisyonuna vermeh:ri ve tekUf mcktu'b]annm kanunda ya%Jh forrn,j'Ee ,core yalllmasr J~zmuln _ (1755 J957
1)

almabml'.
S - fstt!kl~h:rin )'IiJKarda ya:ll'l giin ve 5;1 ttl':n b,r sa r evve1ine kadal' muvakk(lt teminat nHIKhu:t13r1 \'c~'a l1ank~

kefa]et

ml

ktup1ariyl1C

kamin'ona

mlinc~aUan

(,1/~8)

1- 962

-_

-:.

:jOol'
-- -

-.-..6.. _f
--- -----

...

• ~

r....
'YO
-

~

... --......,._.- .• :
~ ;;: ........... ".:

_~ 4"' -

••

;c;.*
....

'.. ~. .. ..

' __ ,,r".

.-:-- "~V--.,i . . ~• --.

.d'"

~

,. ... ''''1~.- ~ _'. _
c. '-.',
~..

- .,.1"'".....-:

....._J,
~

-

", i"
.''',

.~: :2::r- •."'.ti;. .. ~

\.

-

.. _
«'. _

, -.

Ci.n
Koyul'll t:tl

Kilo
5,1);100

B,ehl: r kilosu,
kl..lru~

reutarl Lira Kill, 2142~ 1SQO
3[J-\

tlk teminatl
Lir" Ku.

T .IlrLhi

a
10

u.

eli nana eli Sr~,r eti Koyun bijbr~k l~ yagi
KUl:1I.l

12.So-n ya~1
8.700 8.60-0

J7
JO-fili

lO,1!l/93:'i

35-25
J2--.2S
'1tJ.--10

.. ,.
,.

8Z5
50(J 2.65Q' A.
3(11)

2152 1
2GIJ

..

..

4 (J-3G1 A.
lU--!2 se........ ~Q

,.
.,
"

II:.igeri: Slgrf i~kemb~s! Koyun •. Koyun bC'yni

OCoyul'! kara

]200 A. 1000

1.'i~IO

HI ISO
180 2001 IS

10/8/935

20-10
15

7g

50

h' f' I·"ll~e-t ,E ~O~ l.... 9, do~ab. uhr. On u dau ~df?ce;y. i.. t-if.adenin ne buyiik 01'dl ~k i . l.eu.1 lann 1111'.
[ ,I'!\•.nuT

Bortilcc 500 Ku§ uzu.mli 290 Kuru lLdim i?! kir d ksi.z 19.'iO rq;am frstrk 11 B ~z i~i 1300 Flndlk. i~i 71.5 Kuru kay5~ 1296

ee....
KUrLII

lOO
5~

6.i 40

114
7&0 31S

1!J/8/'HS 10/S/9jS

'.

!U,S Ul.5

.,
.,

81l
BoCl 40

fi5CD 572
Hl16,1!I1J 147.50 144

llJZ

12

.' ,.
..

..
..
" .,

~rik Kuru ine ir
Badcm
I~l

12'15

HmO
134
l201)

lIR.ada I" !l.hluntni 1..0-

100 30
]0

B4
360 100.50

,.

..
..
"

b

+'8'1UIl

).11. rdlDl PI

f

d p.

A rllOil :!fchri.ye Tel senriye Makarl'lOil No 2 hmik irice Un ekstre ekst re
Pi rLI1~
IJI1U

01951) 1120 79 til 0 1050

335

10 !i/~..JJ

10.'

30
30

1~SS

IS

342

NI'asta Vani.lya Tuvalet Supiirg~

30 30

uss

356

3IS
U2.liitl

'.
"

"

(pak~t) kolgldl

603 410

Stl
1-5 10 25 l5

.'HH.SO
ZtH.SO

..
"
tu 1oS/93S

..
11

C;atr siipi.irge c:;; Iv it (pa It'd
Vim kal Nt:U .Par~1in R~~J"e
a<!ll
TOl:
In

ues

500

A. II S Iii.
I1 ~

IDa
!1)l.25

[)

(k u t UI !; uno

rma I J 6tH) K, 30 28;l!.s0 111 i'IIO 73 56,S. Hl'Iio. no.

P.

ss

32.25
9S.2:0I

"

.,
"
,t

20'4
HI 44,4D 2Ul() 53_20

..
"
Ii I.

]0
Sill

1
\j~" --

'JTl ~'11l U

tUyu

14.45 16.SI}

11.501
18,60
93.30 '

SS,42

..
1O/S/U 5

'I

Kao! TI.I~ r""hu F:iLit (ffLyda Arpa

1/2 K. G.

185 ~ t HD 3M! 30 52 K_ 51)

1_

26,O(JI
25j'J1,{lO ] 2~,5Q

Saznan
Kuru ot K.cjJek Domares Tal':e bilmyil .Oolmallk bihcr Sivri biber

3500 20IJO

5UDO

5

l,S

10/9/935

n
"
1Il ,•
••

1000
10600 l~(lO 4l0u BOO

.,.
lO 2S

.Ii

IOO,DO
40.00 1060.130 6lS,OI) I'H'iO.OOl
I

..
IO/8jg!!i
J3-1)

zCJ
2l1l

P.;]IUu:!IIU
ScHilli T aae vilne

1 [OCtO
~2'OO ~6{lO

lO
30 15

ll00.1110

um.oo

37

.J

I'

"
"

...
.. ••

36{J.OO Z'1IQ.1KI

1 - Yukarda aclll'lrJ furlr yire-eek ve salre eksih me §<Il!'tllarDeSlne gore konusyonumwa bagh 11 olwl namrna patti pa.rb kapalr a:adla miinakasaya k.1;mum\l~ \It ilk teminat m.iktanyanlanna yau1ml~tJr. 2 - Eksiltme Ankara MauiE Mtid.urlti.giil Otla.Sl na. topbnac.a'k belli gUn v,e saarlerde l,.apda~akt[lJ!'. 3 - Eksihm~ye ,gireceklerin 9lS flh Ttcaret odol 8[ ve 2490 saydr kanunun Z. 3 maddelerfne gore ellerinde bulunan be!gelerl,e ticarethane l'Iamrna i§e' gil ilicEklerjn ii~ kafiundil yazth §i'nUa.r i.§i:nde noterlilrrten alma 4;lOIre

'l'eld.letnameleri'le

,girtb"iUder.

Kapah l:a.r£ ~ksiltme[ertnde istekliJerin )'lIIk ~rda adr )ra.ub !k:anu~.. uygun o-Lmak UzCI:'C kapillr Inli:oktuplannda istenileo belgel,~:r ove li:elll1LtlBt makbuzll.l. verB! bliloka mektuplarnm !koym.ak IUfetiylc zil.rU .. rrn. iizeril'lle t(!!k:1incr~l\i!:l. ~langi 11(: ait Clh.llll!l~tl rt!l ve ka:eJ1u.nl ~ka:m!:!tgahlarr yatZd~ VIE 2;ar-Uar ·mi.ibU1'Hi olirak belli g"i.in ~e saatterden blr saat ~V\I'e] mal!: bus rrlllkabiHnd.e komisyon ~a.ljkal!lhima verHmeli lizlmdrr. BeU~ ~tin, lie a:amalIiJard"n sonra verllecek veya gf.:i.nderilecek 'tekH:f mektl1plal!'! kabul edliilmf:JI:.

Pek ~ok.kimseler ooguk hava dolabrnr
derler, F RiG iDA

bir Uiks e~ya satrs kola.ybgl Taze

T,cmi.l1Iat]a:rm e ksiftme saatlecinden IU,flman ve ~Iksihme l}r1r'l:n.utllelerild

gormek

enel Al'llkar,a mektepleru:!'ere

muhue~cmgi

vuneaine

yaurdmli bu-

1c:omi'5lyon ya.zganirgm!l

muncaatbr'1

ibn

(18&2)

nlunue, 1--3131
111111

t REin

gosterdigi

Yazr ve terciime
Van ve terciime isl erini. z~, dojtru ve ~aJbuk yaphrmak i.u]yonanIz Ana (altatar COiIddesinde ZincirH cami ka~lsmda t.§ btirosuna veriniz. Teldon ~20.37

INGtltZCE
'EluslJlsi Dees ve Telfcume. Irntihanlara Hassrlaraa, Posta Kutusn 131 Ank.ara.

sinde soguk hava dolabr bir ihtiyat; haline girmistir, ilk taksi
ularak verecgeiniz on lira sayesinde evinizde daima:

Bir memur
aranryor
Mllhasebede ~ah~mak uz-ere bir mernnra ihtiyacrrnrz vardrr. Biraa

mek, buzlu i~ki ve giinluk Yl murta
n

ve tereyagr
tereddude

bulabileceksi diisurebilir: sieden evel larnbasI kada

Doktor

Sa bilk arsalar

FRIG.tDAIRE sizi bir nok adan
LEKTRiK FRiGiDAiRE olmaslndadll'" .

SARFi"Y A.TI:
ancak 50

Bunu FRIGiDAiRE bir elektrik

diisundii, ve miihendislerine

bu \;etin meseleyi de de boyle i . ..

ml mluk

Yenisehir ve 'Slhhiye vekaleti vanmda, Mimil' Ke· mal mektebi, Bomonti elvarmda arsa almak isriyen lerin A.naiartalar eaddesinde ls bilrosuna bas vurmalarr, Telefon 2037 1-3003
~/llIrl
1111111 11111111 ~'"IIII 11111111 1111111 11111111 1111111 1111111

Ali 'Iarn Unver
DERt. FtRENGt VE BELSO· GU K"LU ~U N AST A,LIKLA. R~ MliJ'f EH A SSISI
Tabakhalle tlnli!i' s.okak caddeal basmda A1

almanca bilmesi §art1r. Ga.zetemiz Han memurlug una rniiraeaat,
1~314-0
IIIn, 'III~I IIIJIL:

Ilmlml

1IIIIJ!IIIIIII!!o/l

=

Kiralrk ev
Macar Sefareri arkasrnda bah (Je :i!finde elektrik V~ suyu haV'i be§ odah ell' kir<lhktlr. Mijra~ila1 l~indi!"kiltrc vl!'ya Tt:1don 3431

No, 11. Haseatarrm
kada.r

hc.gun

9-13 ve l!i.20),e kauul ~der

cereyan sarfeder. OnW! buti nrl)uvaffakiyet.i

i~arlyor
A Im,mea. h'H'IIioH:t.a ve turK- ~
Mat, ~ -:;CYl I:yi bi.1en bi'l" ecnebi

Imtllr'az s<l.itihi ..,~ Ba'}mu fI.:mid Falih Rlnu A'fA.Y LJ CI'IL.lmin.~i.i,all Idare edi~n
V3!.l:1

den 258
11111'1 11111111 1111111 illilih ·illlih IIHIII

1--3Jg6
lilill 1IIIIIi II II IIi _.

Celled

Hash'l'1.C!Si

Op~ratorii

Bout a Biraderler ve

~Sl.

malel a~lele:r ne2'dinde i§ ara· m.akudn. t:;ocuk billklmt Vi!' ev i,lerini eyi yapar. $.erai tini ogrenmelc iSliyenJer Math ....•
ilan In!e'mul"U B. Galibe mU'I"aca.at ede:bili,rle:r. 1--311')1
mil!:

li1el:i

MildH.lrU Na.

lIih~

BAYDAR
Uiu..
til'.

Dr. TURGUT
Hia!ltaJanI'i1 Adliye S ray. k.lf~lsmd ... HayaH apartm:amndOl ber gun IS del'll HI za kad:ar kabule b:a~laml~ttr.
1111111 11111 lilli' llilill .111111 IIIIII! .111 _,
-

r; ,!'Il,m

Cljdd~lii civD.rmd,
b\il'5flmr~"

BUlmevind.

='
H

1111 I]HII

-

-

Bevoi111: i til~Ial Icaddesi AnJ,arn:, Bankalar caddesi izmir: Gazi BulV311.

I

SiNEM
YENi

-

---

".

.

-

LA
BU GECE. Hort1ay
11

1

8U LUN

uU GECE

]
fill r

Vim Forst tara.fmda.n

Dolly Ha.a
lem!il ,edilen
11

Mumya

B{)YLE BIR K[Z UNUTUlURMU

y~l,h:z~ Zit Johann ve R leh. rd Arlen taTafUlda ntemsi I f" dil~i11

A IRIIllnc:

sodij

DEMIR

rlia IJJ U2:ca so:rJi.i

PENCE

H,.. u .., 28 (,1..4.) n
1U ~"'fP'll";

1'~"'ii1C' ,uniVl-·rl'l!t8·
""1'('.: :••, p;I;f;lle'l'iIHJ

:Fr~l-lanla"~n "'UJ'~·HUII biT Rl ".!l~"'n' 200 hi,.. )' ·U~,.ilii; Ibilfli ';1111 -'i'll',l; . l

y/e

flCR(I".

,hlDJz"I an d 1M

Zdlf'

H.o&anda.' da. par·a deteri yLiziJuden L:abine ~ekUdiJ. La Haye'. de florini koru7a.cak yeni bill' kahine heniiz kurulamadl. d~vl'et BaBka,., altlD stokunu piyas.aYil d6k-ii)"or, Ibunu la Fiorini t_ tmak slIvailDda. Bu ne ka.dar si.i.recek, nasll bir so (. erecek bilinemez. Fransll"da. pan. degerinden dDogan sryasal SHunt. g~en .yda ba,h"u".k tennnu.zu.n GIIrlaianDa. ka· dar siirdiil. Fraug kim, na II kol'uyahiliT'? ... bU'I1Iun tizerinde karar gli~ \ferUdL Laval, arldc kararslzllklaf'dan bu:n~lml' olan[arln geni~ guvenile i~ ba~ma geldi. l~r;de devlet biidce ini deDkle~frerek, cb,afl ile lec.im dengesi:ni kolla.'ya-f'ak frangl kotum.ak YDlunda. Ge!if.e a ydlarda ng 'Itere i~ 51Y sada_ki uzun d;di~lDeleTden SOil' ra s.terling: degerini dii~iirmu~tii.

Ba~bal{a Il1IZ fin gGC yi Giimii~auede ge~irdi
(!;ij mil~ane,

,.

ANKARADA GOZEL BiR SPOR GtiNO

28 (Oze.l) -

Bu .
hUIIi:· -

o .eularr g iil~ Ie E. ki~e . ve Buray Dnizliyi yeilldiler
it.

hi iiklett

ket eden Ba~bakanlm.z 1.met Ino. lIIii )"01 ijzedndeki ;Ic;;eiere ugr dddan sonra i~imiz 5InU]nda. he -

griin saat 61 da, T:rab:zoo'dan

Can kay a

kara Giiciinii 2-1 yendi .... nkarayiizm.e ve atlettzm yarrsmal A 90k diizenli oldu - istar buldaki at ve kiirek yar J~larl

"I

dis'ni kartrhyan j'lhaYlimllz B. Hilmi Oca.kh 'Ie sl1yla.vlar'lmii Ue Di,. likte og'leyin ,aat 12 de Giimii, ne'yi ~erenendirdi" U~eler balklnm .saygdarlnl

unm k uzere ge -

len heyeUe'J"~e~ehir halkl ve iU'arlar laraf.ndan biiyuk b;r co kun~uk va Cl.lkl~lar~a ka.r Iljlnmr~ta.rdlr.
Ba~billkan karfil (,kanlarla ayrl .yr~ kon!JItaraK 'g6nuUerini aldlkta.n sonra konagm inmi~ erdir. Bu geceyi burad .. ge~;re¢.e_ lertHr ..

a

Arnerika bu~~ dolar. indirmelde ceva.b verdi .. ran a'nm da frangl _indirmesini istiyenler bailaml§tI. Ancak fra.n!'ilz ekonornik kurulu~'LII'mUIll IlIlgiltere·ye V'e Amerika. 'ya madlglllla inananlar, ijstun gel= - dHer. Buola,r di:vorl~rd:l ki: ··En ... diistn6i ve teeimi. dah. ,ok Gilt
Qlan memleke.tlerde; par degerini U1i"mek faydah olur, Fr n:Slz ekono . mis], daha ~ok ana ytanla somtirgeler VI! ma.n~aloi:l" ara linda. btr i~ a.]l~veri~:iI yaplyor. BunWl ya![IiIDda. dlf itecim hacmi k~i.jktiir. F tangl dii~i.irmek, eko:nomik bir fayda ermez, belki de franS1Z tasar:ruf ananasuu y.kan koti.i blr tedbir oJur." Bu ebeble frank dii utiil- ~ I'l e i,nca u e a. 1~.; 0 mek lebHkestnde. bus I. La'Val, frangl korumak i."iin biJdce denklig:i u.zertnde sert k [pa'lal"iar l~in kurultnll§

Isp,altada
D.enizl;,28 (A.A.) IlYI" d~rltk Balialll 8. Ali C ink .., diin saal ']9,30 da burtllya elmit ve ista -ronda \:ok 'k.~clbal.k halk l ra Fmda.n kar~!lanml tn'.
I pD.l"ta. 2B (A.A.)

ail

ci.rhk Bale rn B.

SaYIn Cetinkayil. (Scum z. ei s8vli a..J -

A.li

Yunan eurnur I)a~k urale 13l.. a l
Atina, 28 (A.A.) CUlDdr.

U'IUIn abah saa sekizde b ,11 ~ tiil'lu spor yar.,m Ian amll hadalr surdu. Bilikletr y';h:m,e, a.t • letizm., "re ve rutb I mas-Iarl. b..
yan

hir duzen i1finde yllpUlI1l lbLil :s.por i,~enr gini y zar en dart organ .. ~ :r.:atol" kuli:&b' mu.:zu ve IDnlarm fll .. h kan uyelerini kutla.mk gerek .!uld ve gUlI'e. 'rine on weren bu i i apor koluftuo hat. kanlarliH d ..bu ae d IIInllllt:~.lUYO.

l"1 bir at"a)'

radar ahh. Bir~ok ver,!ilerin oibetlerini, saJ 1 <lldar:J:I:U (ma.trahl - :rJlm) l'eni~let 'rek geliri adbrd. devlet barcal.< tInt da kl.sarsk bud.. c:e giderini ind- :rdi. H.a.rcafar bi .. ka.; fooden klSddl~ 1 - ArId, gere.Jdi 0] maya.n hiz .. metlerin kaldlrdma I ve her biz ... . met i~m. a.nca.k gere gi. kadar harciiuIlJ.lmasl. BlIlngo i~iD flransa'· ge nif b~r!;Ah:~ma ba,l DUlbr. 2 - BUtun devlet tideme6in~ yu.zde on eksik :yapdma$l. Devlet hmlariyle iu"arillra verif.en pilra~Ilr !bell bu VI! bUD;! ,aklR nil-bette az olaeaktll'. Ancak bu a.z.ali1'm
y:a.famay] gii~b~ttirmeme5i rwrekti. HumiD i'iin de }ll'~pm..nm en Ie .. reidi 3rai;b,1'1 yinecek _eylerle kif 11m elektrikl,e gazm ucuzlatl'lmasl

ba,kam Ba)" Zahlli ,. eumu'I'llill. partisi onderi Bay Kafandar~ lea bu.. ebni ItiT.

5pb,,'arr ,even bn'~ok r fair. loplad •. ~,imdiye ka • dar bSlge kuruUanmn ha.Zlrlad. im ya.rllmalal'd,an '!;;ok daha iyi v,e

..uz,

let~i gi'l."dii.

~-biri'Rci Kam.uta..y~n 1l1tmdaki koteden al Il Sin kijya ridiip gelmek 'uze;re ya.PI •• caIc Din 'B..rl~ lila3 dePlzHIi ve 6 a,pkau.h bi5ik (Sanu J tincll sard ... .aJ d

h.iklet ".'fU'llIm"I - nil.

til

a

iIiIJ!.!,!!!!!¥2~C£!!!'!"!!!!!_~_!!!!!_!!!!_~.!!!!"!"!!_I!!_~~!!,!!IE2!!!_~_~1iIiI~_!!!,,!"'~!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!_!!!'!!!!!!!!_!!!!!!~!!!'!_!!!!!!~"'-=-

Ek momi Bat an nuz Giimriik ve Tekitler Ba1\10 l,-ovad~D a) "11th kaniIg[yonetgerinin.
Mosk.m,Ya.,28 (A.A.)' - I!L CeIiI Ba.yar v·e yanmaaJ.c:iler dun k'~lIn burlldan ba.rek,et elmi lerdir. Bakan. iata5yonda 88. R(IozengolC;, Krestinski, Pi lI:tltkof , Mi~el Kaganovi!r, Elila.n.e, Vo.rob,iefj Zuker malll~ Zolota.'tef~ ha~ta R. Zek.i:i Apaydm oldugl!!J. halde bumo Turkiye biiyiik £1~iHi; i'Yl\r~an, Mo· ko.v.a.'da'ki turk k.olonisi.. dl' h'il" 1_ I d
KaDlIl[gl ve
'1~

"rlanda inWlte -edel1 ayrlhyor' mu !
Londral 28 '(A.A.) - Sa_nde~ DLpa~ g8.z:et£sinin Dublilll"deki ay· tal'mm bildirdigine gore, By De Vldera. iki lane yeni kanun ta,da iii t,amamlall11.kladllr. Bun I rdaD 'birinci i klr.l~ giiney Irlr..nd.'da. oruQltayaa ilba'yhgm kaldll'dmll51 iteJ!ci de e:rk~rII Irlan:da de1l'Ieti ana. kllDuDundli. bir laklm def.-.iklikle

g'azetemiz'e'soyledikle'ri
Gi.imriik we tekitb~r ba_k nhil )'on~tgert R. Adil, kendis;yle lila. ~ kanllk .i,leTi hl1~kmd orulu 10· ran bir ",rkadlmJlza a"a.guiaki izaMan vermittir~ -=- T'eki.I.ler genel dire-ktoll'liig:u DIe z mali!. Ankaray ta,mael.k?

agll1 endiistri bakl,nhgt yarlan VI!: Romanya.'n

tecim bakanllil

yi.ik 'ek i-

\Ie

-

Tekitler

-

genel direktOrlij -

M .kovil.

arta, el~i'

B.

untu

lan.fmdan

t 01 n kurag,SJ6 Ylb ylili.iqde bitec:ek 'V bu gene' direktorliik 0 zwna.n AnL:ara'ya

gunun yapE m

I

~ il.e i,zel kurula. ba~.VliIrloa keyfi,etinin k.aldullmftl5!J: ha.kkm. dadll'. Bu ledbirleJ' onyaJlanacal oluna., erkin ["land. devleti In
andl

yapsl'a'M

klll"ai·a Japil

II1i

\ia,;,I1IMI:

- iizf!l"ocle ledbirler &1,-d.. Butun bl.lDlar bi;le '!IiiI'll; para_lDl Marum&.

i!!!lLI~-~~.u~F~la!!!!!n:!!!m~.lt~t~Ir~.~~~~!!!!!~~~~~'f~a~l~n~a~.Ir:~a~J.c~t(~r~. ai~Ji'~ri~l~d~.:I)~~~~I!I'~i~l:;b~-l!:r~f'~d:;ll!';:n=.~aV~JI';;J;;lm~rs~. (~s:o~'i'I~U~J~· 3~· ~tJ~I'l"~ii~· ~D=h~l.c~8.~kt~.T~'~:

olunda l.!ll de Japdan 'PlllD
lill'l

Bunlall' arB. Indaki bu gorli! lDe~ B.ilY Zilimis'in r-ejim melelesi·· ni kotarP'llak iizere Ilyas I partiler

bt'ltindegeni,le~i~en bud~e', ]9!:n de bizde de duyulan eVl'1en ei bubra.om etkisi a Itllflld.a. geoi, ol~U de kaiama.zdrr. Cumul'iyet. 'ifYGrlano, emeldUerin (miik:kaid~erin) p8!rall dB i~i.nde olduiu h.alde bi.illtim, biidc€ giderini lusbt bjf~iJk himlletl.eri darla§brd •• B,udc;D denk .. ligmden, saAra. dr, lecim tedbirl'e Iii liirk pal'aSlnl kOIi''U.du. T irk ibiidcesll!1ol1l, iki yd drrr I.Ilu:saJ oelir-in 'Yerebileeeii i,l~ude ve ,JW'd'U ko't'ullll,\ gerek~iii i~in.de
a
s

babrlahya:r. Cumuriyet budc gid@riniiq uiusaJ :f,elire uy,gUR olmae DI ·i~k YI],danberi hir alY . a bi'~mi~ti" ARcak Jllllann verdigi gefllik ni ..

a.Da

ya'Va, geni,Hyor. Anciilk bu ge~i~lilde birUkte yurdda bayrn .. dll'hk ,ari:ry·of,. endlistrinin kuftllu,u irerliyor. Yaklillda baYTnd~tt.k \Ie .. diistri, her tedbirin ii:stunde ve llama. olarak tur'k parasnun de-

yava"

ba,kanlal'l ile ta.ssrla.c:hgl gorii, .. Melerin b,ill'ba,.1 nllel sa,ythyur. Veni:zelcll5~un yerine liberal par ti ba~kl\flh·gma. g~en Ba.y Sonoli!!; c;umurba~kam: tarafmdan pazar tesi giinu kabul edil.ecektir. Bun.", d n 50nra,. hiltun padt ba~kant r •• bjr ho.nfera.:n~ haHnde lop!B.oacak:Eardllr. Sa:ntl,diJlllll:lIll Gore Bay Zaimii!!i~in biitun !!Jgra,mala.rl, kD'albgl! ycni. den kurmak dii~'iineesinden va.:z ~ ee~ilmesi iii;indir. Bay Caldar1,in, CUMUl['luk ha ka Ii1lDm pa.rti In,,,,kan ~IUln'll bir konfel'ans· 'iaglTmak p·n'JlftSlllle kar:i,1 ge!medigi d~kk.ate deger bit
m

I

ke}"iFiy'etti r.
sa.a.T

'-~~~~!!!!!!!!!!!!-I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"

Tiirl
ell

ka)'Ra~U'ken

·Tiirk~yeJnin

I rini tu:lan jlri gugtu kol olacak 'EI'.

genl ik ve guvenlik ;~.n de te dbir ... lennin vel'imine yaMalD111 U!lid. n oviin.ebUiI'~. K.atpiil 0

ava KI rumuua ya )tl~ .y3 "'dIIDIII bi a ~y lJml~ (Ie ildir. BIIO~I I I. ve yiil'k ..
10-'

al~ un n.. ~ r a'i

Ilk

S "}' Jim .. ,

,

... ~.&::!I......../ ~

;'t"L-'

-....::7"'tl . ...,."""~ _

~

.. ;'


.... '

~

x"
..

.'."...... ... .~
• • ,I
~ _~

,...
_

.~ •. ~
'"
'~.r~

:<I~.

q~.:__

.."...

.'

... ~.

~, .,,_
U L U',

..


r

4~
r

~.
I ~
... ....

.• ".
...:._

.

t

,,_

:to
~

J'
• •

""
~
~

•••
~'.

j...

-(..,

,II"

•..

..
.. • .,.

Jr.
.

~_:_t.

-

~..

1..... ._e:"
'~'

~
.. ...

. •. ." ..

'.

Dev 1m
B- -'(;ina' dl
Jk.i ~ay .u'.1s!nda
d'Qsluma

hakkl
·-eko u malar
bun/slI

D
ITALYA'DA

(TUrk vatan~)
dim hi "Cin'in halil'e bakan av",pals dii~UllUr/£.r bu dort yuz milyon/uk Iroea illumin itfirlde' buAtn· dllt,u lehlikeJeci Ioyle ssy,yorlal:
,& ~

'ralyanln tedm lilos[I
'Rom<li, 28 (A..A.) tik'lere mi~fon Re&m.ig

fstariisl-gJJ;5ha-

de-

Kendi yet'ldJeriui ve ma,d·

dig a rglafllu krskanan bifibirl.erin" du§ma'n genelaJlel' araslI1daki
bitmez

kendi l],tg,erJigini1J peii§mes; i"in lndJanm,agl tsyd,al, bilQi. $ap1l.aYI,giye.o'. pe,eyi ataR. Iead"ds er'icek aJ'iUmda lark tanll'myaJl tUl'kJcrce biitiin b,u kuru/la .. TllJ hi~ bi, vakit ltenimse'nlTJemi§ olduguna we laildikf'f! ae kadar it;a
tern oJdugumuzB' b.afka kalllt

gore 1914 t;emmUZIl!Hlan

..4,yen obnayan almanwr'111 yap,'lkturIl FopuganmJ!.yrt kIl"'1

s:lr.mJ a:ra.smda
UO.IlOO

italyaTl
tenllat

teclrn fi.JoslIJI J. edan z..UB.Q[lO (0-

r~dbirl'e,.
BCI:'I~n., 2.fl. (A.A), ~ Aryen
~lm~l";1n .!\Jmanyada ,kiilti.ir ljjahJmaia. otlJltan
ukmdBlfl

Ad~sabalm. 2!!1 (A"A.) Hatu::;. hi;~ ki.imcti ~u bi'lciHrigi yilpml~il:lr: "halyan
""i;!m cd
bOlStl11

prcpagandasma
tt::il1mYZ

rJt·_

:nHlltoya ~dlllll!ll§tu ki, 1.40!lQIlO 'Wmi1alto yani yiizdt: 98..5 artmr tlr. Bu fa:zlahgl

altmrlilla,n~

rek blllgUn,

sonunda,

ancak: AtmH ~ka bi Ic§-ik hiiktimeUeri
7.685,'(100, ]aponya 2.JlSJJOO Vii: Nor\lc1 '2.0.1{lJ.'IO~I:onill!ito ~le ge~<cb:ilmi§!l~rdi r,

Mi:ge Bay

kontrol et(labels. taraflndan memur e-

ml

il1ljJ<.Lntor H a Ile SIE'1;I,siie'nin g'~en rnaIn!; .1 Harr r bo]ge inc- Jl:e:!:i yalPhgl ..... racia !ozde &Oyll!mi.§ oldugl.l hi. taklmuy dL)rma SOZ1!:Ti yeni du·. Habes hilkiirneri vak+t hi'!:j.ltan ele alma'lct .. bu iddialar. flah;<J 0 ya Lan-

dilcn Ba.y Kin]",:}. (AngriH)
nlli dcmi.§tir ki ~ I( Ahnanya'fl'H yeniden bah:alwmak :kilhur

,gazdesibayaul'liJ

buonmete ba§:lamadan, gelir kaynak.
lstmdsu iyicf1 fayda/anmah ;sti. yen yiJnetITu!'lJler elil1tJe sr/u/m,* limona ,donen yfJrddla~larm yoA-

tilke.nmez sjv;I harb,Jal, Tali !'femberi tersine

sullugu,

e ....... ,ecimi T

",e

elldu.s t,iy; vey6neti.harbJn

limsizJige

du~,iil'en lIjjtu

mhi' sonUCfJ olan finansal buhran.

.male ister mil Bidet din; bir vicdan meu·lesi saylyoruz. Propagandasl1U y.ap. mamak §irtiyle her din Tiirk.iyede sayg' goriir. ;a.k.at devlet i§le.rine kall§amaz, s,yasanm 'fine giremez Din adamlarmm 1{lIJg' ;~in ~lkaldlglmlz son kanl1nu;n s,ebebleri de bu dediklerimin ifiimledir. Imam camide. papss kilisede, haham siuago'nda imam. papas ve h:Jhamdlrlar,' hayata kariirddan zaman hetkese benzemel'idirler.

S'ra~

Si .. iw{yun lubrr/,wnndu
podrUtlH aMfl
Van::iic. madan lryan ZS (A.A;) Yr..:1'11 hie patla kOlikllllldugu temizleme lizere

i.'!ijin or<IJda ourada

,gizH giz~i '~ilhlllU1 yaliludilcd'lll y ...ph kJ;[I· rma bir lion yermell h.tiyo£uz.,. c Biz ),almz radyoya. in(ma~~hga ve cdcbiyau }'ahudilcl!'den '!okl.lilmal'! he;;,ab
IstiyCfl SIl~~U

halya.1TI

H:e!>11"1. ·ue ya~anlamr~tJ IIl,u' ba'!.uLI, ?mpantorl.1Tl kanrmyar ak,

~~ dL.ivn3mh i;1 duygu.tan 90ylemcldt

gosh:rtii ~ini imp<l:Jr3tr>run 'We
m1li!te

i,i~ 4:TaiUJioJO da pat·
ynJul;m kl • !~l~ri bu 5oa.bah tck durdu['l.Dlmn.J~tll:r. pa(~anml~ ecsctlerl '!i,karJL
[~;!it .

madd'd~f fahTikasmJI'I

rmuyoraz. B ir sa
rr-

~ah ig djj~unc~lerinin dotr~1ugunu kuJlandltI clilin fit' dereceli.1rde dit bulundugunu ma.n inarnnJyaci:l1rlrl bil'enlerin derecedt

ftlmlall"Iniln

rar ba~Lunak gee.:: ynrl!!1
Imililll'.

ka~ para i~iil kc:nd~lnil!'Li y buddere ldC<lk ka.daf utalIlmaz bulunan a.ryen k:.ndan caglz .•,

hi~ bir

za-

Ipjik.

d-

t;ok. u2sy,an siv.u

On i'ki ki~inin

elanlara k;}r~] ~ok sut

dav:ra:r1<1-

iiliini
su r mek

sdsler
tcdlr .•

oy1cOfIli!j< Qldlil~Ul''lU

Hcri

sonUClili

olaTfJk yab,ancs'arm
§ar~

}'lklTltl~j1rm alundan t.,)5 d

~e kSflf;ma/an. Olt;iiIEE ~ok hUfulfiilmek fiJi/e. tanbul

elkin/iii sa,"a~l sllBslllda" Ishiikiimer; de boyle bit dUE

idi. Y ....da i/gi/i r imj~t;esie ne hareker: edeE goronerek ORlln kanun emenler her r;sgda ve her

lumda

Esk; din/e't hayattan SOIuaSI i~in de bi, tak~m iyilikleT adayarak 'lie (Jnl~l'I yeryuzii.ndeki gidil"· lJa.gtlyarak ya§ama yolla.n goste ..
Eirlerd~·. BugulJ de bu y,ol1ard,B yij. rurnek isteyenler buJunabiJit. B;z. l(Jr yalmz-fizerinde daha ,£ok konu-

P'at.!am:ll saat

.:iti'llyan

lIyan maddeler
fabrilkaslnpa

ge e:1 !lj]byettsinin~
tl..l , Bu fabrik.1.

bir
mC'(-

,

.41nlflnyada bir I::.'!lhi Ul4lie,.ler:bi r liMi , llf'.d'J yor
Bt gQreBay yasal keller lin, 2~ (A.A) Fon 1Jirligi) sebebhmJ~n Soyll(;nUiigi.nc bazt bi'r dl;; sias bu ('l:ski Ri.bbcntrop. olinil.

Hube:j
zetesi. Jerinden

'lanJnda .... uF1 fUtd. i'!l"c.rligi
28 (A.A.) bahliedcrek. Eko Ilo Pari gao yurd5t'verJik<'Isnn son. in[n ~Ikh. 19 uncu hab' kaam]3innm

Paris,

olmu

kezi Mut~katini'de
kimy·tv~ madd.der
Fabrlka koyiin<iln mii!1ctadtT. maJor

bu]unan sQsyetcsine goH.i.ne

bir bUyulr bagLI icli. Tauio buiun yakln

nin k'llrLllmULl'ta ya,'rdlm

lann.a dogru

bi!" habq; imparator:iiiC olarak meydanal 1896 da Ad1l3'da
dal101 C;;o~ bu kadrrnn

gOJ"iilmu-itiir. An"ak, bir de. IJahikig yu.rd:se·verler 'liard" lei on .. lac kendi kanlaf'u:u yurduD billig; ugnmda hareamB'ktaD ,gekinmez .. leI. Turk vatamm boyleleri biJy .. Ieee klllmuF'ardu. _ S.mffllyor mUSUliIlJZ hi ,in'" biitun bll har'i1kJ,k/ar i~inden dayerde
ha canh, da'ha /luwerl; ve birl;gi .. ni yapml~ o,larah ,rH.uuys'cak.t,r?

§a~agtm .. Kema.l;zme
Ve tUI'.k "stamm

blT k~lomC;tre ol'Esi'l'1n

etmr.:1H.('u,:ir.

Bay fon

Ribbcntrop,

ye-l1i bir Jandark gtn) ve halya'mn radlil
bOiilg1lilna

ir:l.IiillUy01UZ.
\l'l'

Kemali:z.m pren-

birligi.11 blltiln il.lk .... h:r larlnm karde~.c.iic ilgilerlc p ..ogran'llnm Ci:r~ekle liJy}a~tlr<lcail

e-ski S<!lva~~r· 'b>ljlanmaJan ~ok ko -

!;Ie; •
lIe.-

siplel'inin kuracagmil

tecegine inamy·oruz. N.BAYDAR.

yiiksel··

PadamtJoo 50 It. i ijlruuJ,
fllonH
Taiuo
j

mcsini

bep cldlugul'1u ci rnenelik'in

hab..latIjo:r. ikin.
Yilli

y;J~'ff-

sayll'JI b IIi degil

ka1'laatindcdirler.
I:l!W

Bu gazde diYQr ki: "lmparator ikind
kariSI

glan impa1'3tOl erkinllgi

B. ~ET NKAYA
lspartada
(BI'-i.l' birinei S.3yfada)

28 (A.A.) - HOlrap olan pat~ hr,yU:1 maddde:r (abrika:!!IInda b~~ yuz iHi ~:I~j~\.rta Faln:ikanm idi. a.mbaLaj kl:3mHldan ~lkan

Paro km:o.l«;,rlgl. yiiziinden fl'iyen papas ktulmlar
Bc:,~i!'ll. ZI Ull.Sile~y2l.

ri~e 'faym. u bir SDk dda~ar

iillc:enin

i§lerini ba.be§ crdularln1, ne gore,

kendi

a.lml~"e komutanlaruun dllge:ri .. i.mparatoriijje TaYlhJ_ Batati.cri, o,rdu

elllll'ine

{A.A.,

~ H.21kyerL Ho·l1!1D.iji~

I[;ok giizl!'l bilt' sunUe dag~tm,a " 'tle General onra Gere:ral

nilmez bir lu,Wvet olduiunu da biliyoruz. Zaman'. C;II~e kar§1 deiii. Cin'den yalJadn. Ancak, gene
rekrarllyorum. gayr:le, iyice be-

__ MemJ'eket/eriF)in iyiligiJJi du~iinelJ ~iflJ;lerin 8:1!'! olmarllgmJ' biliYOf~Z. TopJaylcl lillfill ne ye-

'-erabel'indeki zatlar i1. bi..likte aaat 18tlO da. binlerce halkm 'co klllln gosterile1"i Ill"llsmda

'-.Igon

,ang~nm 33 ki'§inin o~ijmunE duglll ~i:itylerunektedlir.
Kauriln geri:~ dolu

nbeb 01·

1andaya.. '2.501i0l!1 iJ'l.ar'k ka~'lrmakta.n

s.mJ bilmiI}H:r. Kna :nun t3\Jjyes:int: 'IIIIe de ont'lan ba~ln ge~en

"Sen §.ar~ Dorome"
u1l:i ba1kaduol papazl

l.I:atolik

temmize
:bll}l', parti

geldi~ !ehir tak ve bay •

mninden tnt imdiytl kadar
S'O,11

bir ka!ianlll diii}" i!cri gc]digi samhyors-a da
tcyid

mimastlu

Luil·

g... dis Knc~k r

ilr manas.ur rmMiliasebe·

ital,an

unun
kal1f

rdihnemi tiro
V'E

ba,karu: ve ta ..bay Di. lmIar'da kal'~]ladl·. ~llI'IIn'linndaki bu.ne anladlilMJ:l.f soy'i,eyim. Biz, tUn istllsyonlarda parlak bir kar,[" "atar.n tarularken eski vI!' yiiksea Lama tonni yapddl.. Ba.Ila.D} tarihimlzi. topraklall.mJZ1A delin .. tarahndan ,erefine veri.en lolenliklerirrdeki esedeci. slya al smude bulundu. $olen ~ok it;tem hir larla <;evrilmi§ yetlerimizi ve tUrk , Lava i~iDde g£!ili lie Aycim haftl • dilin; kQmJ~al1. tUlle IfflJtiirunden DID devlele ge~mesiniD hu alandaolan. iilkiimuxii Jr..endine ii/hi ediJri r.ayda lari:r1e cumuriyd dewnnenJerr, yani s,¥3sal ve 50sY81 bir Ain biiyuk val'llI'klarl 'IDmnnet ve bi.it.un bi1digirniz ulusumu.z,U' g.ijzlerimizjlJ onune getiririz. Ollun hif .aaYIfJi He a.mldT.

lirmi~ olmak Ia.zlmd'rr. Sf!, "in vatann:u naSiI biliyoUUJluz.' .F.a,k.at iUfonee ~en. bi.zim furk vatIH1'JJ1d'an

rakla.TIII donaDmlltl. SayUi kODU .. ill llparta.lriar adn1a aaylavhlT, il-

haberlrre

got'c eHiye yakm iilii
lQPli!nml§u:r.

bif~ok yar-ah Yird U'. H:alk. f,el.5.keil:ycrin~

(;isi RQzalqi ISS'.OOil mark para cuaS[ vi! U!; yd ha[pK, ba, kadmpiJPaz1 5S.~Q(l mark pan u:zasma yr yi.rmi: b:ir '<IV .I1ap~e. p.1.p,an,uhn Ros.;! Voelkdi be~ ay
iJ1apse mahlrilm ctmi!Jlir.

BalcrlSera

koyamaml

!ardu.,

General
Rorna.

Do
il"e

BOrlo'nU'n

p,.irrelile-

"".(liF',~ii
~. Dog'!.!! Abika:IH
EmU)'1I!I ~.ij

~a. (A.A.)
komhed

W'.'

Uri iijretmerurz
i~'Vasso. 28 (A.A.) ..... Kaulml§ Gldugu kerV'anm
geH~flerini
ti.l

i,leri.u!' .on verild'j
28 ,A.A.) Hi.ikiimet di.n

iJenoma] Bono

gt'l:1eraJi

ryan kamyo.

nct deW';ri1digtnden. amerikah yuman Halliburton, "Do1li" adu1daki fili ile la
\alyada ~ii''111&&oda kalm]' till". KU'II'an. Torlls'ya dogl"D yoluna
v.am

DJJase1d'o.d,

orunlarJ ..~

olrulunun dekam Lied

El'i!::re halk~na ne~Tettigi bHdirigd~ hililyanJD endilerinden. italYL~ !!jift'! siler-iDe 'I1cri1mek wiin a.sia tOpI~ OIIJa,·
mryacagtrt<l, Cl'irrelilereinan~ladmk art. Italyanrn Eritrcye koprlilrr VI; yonillf rapmak ,yurduli ekonC'II'Iik gf'li.
!lOilra

mann ile papau Mtinningllla'lls'den ders1eri vil!i"BWk bakluru ullJu§t1r.
I

de-

e:tmtk

I

Du ,8ir.e~nlu.,
ni bo.zrDak

i~in

kamy<CHlulI'I oilarJlIilill<lstr.

oku'~ ig:iru'cki dOze· errnil ~]c ,Gg.retl::nl:;n~ik

~a~-

rHn bi.tmnini

bekliyecekti

bir bag ve ~OIrt altmda aYl'lllk kabul efmez biT hill olduiun·a ill'am-

-....

II!

vlni! ha)'lIlihll remii~ o1malt we gen~}i.C;~n tul:!iyesinii n.ilsyonal !los,~Hst yolundan
iil:f1nmJ

§im..i. ~~;.n gerek~n her FY~ yapmak bu io~r-aJklanT.l dU§-.aIlll.a l!:,ar~1 mti&!f.aasrlIlJ

!!aglamak i~il1 y!!'rJe'§en:gini
tedill".

biJdil."lJ1llek.

"Z.

RADYOLAR
19.UI - Muzik konf'eTl.n!u
Bttdi)

Var.al1m

ul1Surlall

bizce

blUl&

ANKARA
Mozar

Nevyork hadisesinin
(S. fblii'l 'b.i.rBerlin
],!r:illl.

oJmakla

IUIj;1U1dudar.

bBl:Jk.a •• - Evet emp'f!tyalistiel' bB§'k.a •. ~mp'eryalistle',. Ciil1"e onlerimle bjr ha~Ja cirmjJ'~ldjr. 'inJde h,,is~jy~udria kaT!}' kuvvedi bir faI,§m,a ve propaganda valda. H,ristiyanllgm rayesi koJemenlit/
Empery,aJistler gen;:'iletmek. sf}-sysl hayaflmlZlI1

_ Herkes iqin boylt" olmak 1B.mdtr.

rd,r.

19.2.0 - Muzi.
k&~
S,(i,z

lbaklundSi (B. Ntcdu Rlfitd)

Ahnanyadaki yan'lalan
28 (A.A.)

lllelrl.em."ur,gdo
Mil

Swlkelm
kapallldf

k'f1'U-

'"
eshummJan
yab.sma yiiz:dc ferd

U.4B~R['ER: /N,n,nJ
vergl
yeo oosydeler

. t.lbanclln,.~1I'JJ ellerinrhhi
Par~s. 28 (A.A) Fina.ns

Monr: SOMte K.eman: N c ~det R~mz:i
P:iya]"l,o~ U]vi: Ce.mal le. - Z~1'8a vekalctj 11.a3ti l,g.m - Muzik: orkestra pHiklan 2Q..lO - Dans rnus.i.kisii lO.S(II - HabtT]e·r

!lUnda llremen

vapuruna
teltavii~U

Nevyork alman

~imail!iI:~
b,a'!lUU

ka 1!'§J 'komiln

)'a:phkla:r~

derin bir IHzgm.l.dila
Be-rliner ~ldU'1t11annm

kairfr1ama.kt:a-dU" • Tage-blat ga.zdui l!;:omu[li:;.t
r:.esareUeriini Nevyol'kta
TeS-

verin.a!!. (.A.A.) - Amman hUkUMi!hlclnburg komiBui yuli ~taL ht:lm birli,1Min dagddm3lml emretmll· tit. Kcmi&er bu bir1ig;n Mekle11ll.burg krsmr §ef~ birJik1ie h;~ bir i1liih bu lunmawg.. h.H::!Dnda ll:atmU5U Wie:rine
metinin andi\tiil orada bald!!. yapdan pek 'iOk sil.ih biT' all"a§tnmoda

abnmlyocuk bakan1 riP
ubilm~ndliB karar
Vi:

-I
'

on "~I'gi: ahnrnamaSlfHi

vcr

mi,tir.
.Bunlarm terede lann

mig
Bayan A.zHe

Almmyaya

kaT~l baunda vI! hatti §!i:'ll:nltrde \)(sienell'l dii§m.anhktan

~ogu Amuik.ada

togi].

ve c:ebe de ge~ti bulunan bir Mek-

,emelle.rin; Yfkmak. genclerin

IiHUll

,fi"

leye,

reketimiz. lu.mu.n it;imlir hi, uhrsal t1e1frimizin prensipJerindendil'. - Biz erkin turk vatamnr on lu,rramIIll inceleye ince
y.ap,smlD

Idrlerini bo:zmaktll'. H,r,ristjyan' lUektebl,pri'ni kJ!Jldrr..mo diJegimiaHlristiyanllia kar~. olrm .ha~

Yi.i2m.e ,derllt'fi

lSTANBUL

aJdilkla.rJD1 yazmakt.ad[r.

gini. si:iylemij.tir. Ludvigs:1'ast hi:ilgninde ~Qk 2:ar3'l"hpropaganda

yapdan fransLZ borc;l:sndtli'. Bun bu ve:rgidcn bag~~lk olmaslI 11
1935 taril:tinde 53biblerinin e· 01 ..,; bUhl'l'1dugunul'lI i8h.i!Jt t!dilmi~

temmu:z

Tarc:j!j] 18,501 Pransuca den. 19.10 Pl' ot,.riyah
n.SB 20.20 2(1.:30
E!50ttga~o orkeGtti'l.5J. 'Rmllll:n

Ridise Amerika dlt bululnlJ:ji'rn 'n Ctuu .. .;rkmrf u
V·..§ingtolll 28 (A.A.) - nl§; tJu.a.nr . v,!:'k-illj Bay Vilbilf lear, Bllemen l'a'lJ~ runa !lair'§! y.... prLalil komUnist giSst!l!lrisinden iitufu canlin~nJkli(hi!ln[ '5loylclDl. -

bdg:e;l!li

lindc

]emburg 'talehernin
dugum.ll g6stermektedir.

tej~mlt dii~rnan 01-

m<l'S1na

'bath olacakhr. iJr/i idtu'f' ,:.:l!',nf!

mu.sik:is; _
H.ahe.rler R:ady.Q
!lIn VI:

Mallar,l

pller-;uden allnan Iro!lo-

Bar' elomla

hlUl'gi yerf!<ftlere ih· ,';yael oldlliunu gOle dii-iiine hUTdllk; §imdi lmnlarr alt, v1JsJ.lta :top .. 'uyar!J2: Turkiye ,eu.mwiyetiJ uIuSiU, haUrr;f. devl,t!t<;i. lsik 'Iff' de"",-

c.a.z: !Ie ta.ngo
II! IIC'rr cr R

orIlUt:rl-

Ba,an Bl:'driyC' TlizUn,

t.ii rlcljt!! sizlil 21.30 2~,.1}
SOG

Rmcidi,.. Biz flanB hl1'istiyan/dltal1 bah· tini'z. ben - oteki pren'sipleri.mi· e gene diinmek i.izere - dze . ikligimizden ,bahsedeyim.
O'zgiir dogmu!j, ,oyle ya-lam,~_

ksbtlr!er'bI"OualOll:r Yayh Mzlar kUjvertdi: (Beetho-ven) 1 JErman ~ pl'ofeliir
Z

ti.r. Bay Kal". dl~ bakanhgnnn bu badin bakkll'lda ll!smen: ,aikkalt~ §ekihlilll!o~k't his: 'hIli r f<!!5.miIi bare kttte ge-rmiye:ee gi Ili de biild i'tmi'§t"i r.

'Bzile, z:8 (AJ\.), lediklui

lil. "u,umlarl
HilktilTlel: orulR. -

uwnld,
odi'

~an. devlet Ivmluna karll e:rg~h~'[' e-s .. b i~i" diililt:dml, clan .\I'il.108o"we c!ji1ffeuun:ll ka.tlJ-

'M.adrid. 28 (A.A.) - Bar ~h:mdakJ id!are 28.8.935 tarihil!1l~ Kadar unulm]~uf. Katalo:J'l.ya. Astitld, Madrii,d.
Sar,agoss.a,Bh,kayo,

bundBadenva.bb

~i.k birlik1eriniu

mallsnm

alans etm[itir.

V'!ire,
ihtiiyat

Va!<!In~la.

Leon SaDundu.

Hlles!l;a.

Na·

Tel."n~1 btil··

Ge')ef~ Ue yurdun teCibirJeri

ba~k;, tal:'aflar.mda~i
devOlm c:trnelrttdk

A I~

Feni luidi~eler
NevyOl!'k,

keman: Orhan Aho i tzz~t N'ezih

letlbi'r mind,
28 (A.A.) -

tzlltnwJ7Ul..'U

i{'in
glin

-_

POLO

IIkder almJ~ alan tDrkiio' hu)'u tUn mistiiine uygun dei~/dir. Bi2-

n.HI

'C<tHo:M~slJl CemiJ 'JIlHik noC!;ri:yatr

ler alUm ,oresil1in degU. lJeri~inin
t/amJan},'IZ. kiy'ye kendi o'lde dinst!1 al'dmdan bir takun

HOr..O.
La II

-_

DA'DA~

'~

Gte}'

........ ..iiiiooiiO;....;;;;.;.;..;._ leI, lHKi1darrnlR
~

"IJ)A ':

yu.plljl
Donanma ko-

Vt: U,fHJRY I par-lid bernb.p-r
('al·tacO'k
Madrid, 28 (A.A.) - B. Azanil ]leo B .. Martinez B'iirdo vc B. Santell fQmen kendi pa.rtHerinin bir·ge pmgram1annl tel'k~l edecrk D].an bif' beIge imz etl!lrli;lenllir_ Bu paniler ~~nLudJr:
12SDJ kanat Cumuri.yet: (,ulDufiyel bi.Tli~i. p Jtllili.

Brc:m.en vapurn lI:a,]karken '~Ikafi hadist-

HI: horb gem isi
Odiin, •• 2ft (A.A.)
murt:anl dill ba.:i:1'[, oldl'dgll b.a.lde leh le.zg.:J.hhlr1nda :yallE]1lI11 me hil.rb r;emi:lli 'fr,avlt'r jaskoJpa gem~sinil:'l lid koym,. torcoi dun yap!lmlftu.

Ie-dn li:ir diliha t~knr]i!JirLmama!j,1 "!iin 'iWalmag,l bazrdllnmak13du". IDoy~l.and Vf' ,Oropa admuaki a1man ~3'lIlif]a.n, hi:ri ~at'~amba: ot.e:ki de cuma guniil kalkacaldrr. Rt"ks .1dh itillyan v3puru :ise I::wnartesi Hmandan aynlacakl!1omiilll t~dbi:rler
tIl",

Va/mz, arab dU; TUT.

~be",P. kl.d'inilyi
)off',

"·".ramnd,
Parlamantcr
Bay

de sok. m~tu. Tehkeler, her yerde eksik olmlyan re'm/Jf!lIerf! y,J1arcB ore/iiI! v lokantalTk eft;, . Bray is,e

giirt!nekleli

28 lA.A.)

Jl""uilerillll lider]eny]e

!IIyu~arruyan "rrali~rd~n

Aillerse kabiney:i
~H I..h:erillden
(:3 frmj~lir.

kurmak. ode:vinin

kenrj-

i!lhnmasm~

R.!iks ""apI,JOC"U K:ilIlkarken. ttalya:run H1l.00§lllta1'1 siyas.a&ll'la kaJr~' b.ir gOul!!:ri.
yapllrJHI91

Bir "( ilk h.azcu,
V3H~ova, 28 ,(A.A.) - Sir ut£ak V.ar· ova yaklnla'l"lf'l.da dU§mu§, Vii! i~inde bulunan Uli u~man olmiJ~tiir.

bekl~Tliyor.

3 - Uh.lsa] c'WIIu.ri.}'et~ih:r. Be]g~ yaluflda nc~redih=G~kti[.

--

.~

.

~.. ~
.
.-.-..-,_...-...

-

--

-~

_,

-

-

~_...___

-

--

-~

..

---

-...

~

..

.
2.9

.,.-

-

.

_

_.'
III -

-~-.
~ _....

-

.

_.

_. •.

~.
.

~

. '.

'-.
.~

'!C";;1
.....

-•

~~-'
TE UZ 1935 P

"_

,:..

...... , ..

-_.-

__

,~~~

.
-

_

...-, -

,. ~ -,
. ....,:

-

4P.l

-:~

.-

i• t: ';'

1.... ~\.. ·

_._

~~.

..~.

---

ANKARADA GUZEL BiR SPOR
(B.n~1 I.
Cl

GVNO
I~.o:::d, A.du-

.....

r1l
• .,j

t
II

\;iydau'.J) ~Ikan. sporeula r. ~ 50nra (54) ki-

fill

kilo,

]i;s' ,~",hHdl;:'ll

Sallt sddzdli: ,ola lometreyi hir

radan ~m.d Ly~ 1 cla'ki~;tUili gahb. 72 kilo, Anka(ah Raif.
BUI:!>;!II ~

mra ~eti.n bir ),okuJuklan BirinciJigi

53<11t kHk da~ikada alddar. TiirkiYf bi.sildet lampt ·onu., Ankara GL.i.ve,,~spordan Talal: kaz'mtil. 3 ... ,metre' ara He denielill Halid ikiliei IGld'll. Omm. arkasr srra Ankara, lfi;8.n.ka. 11'3 kulublhtdell O!>cp i..i~tincij gelcli.

lahaddim
56 kilo, ikirlc1

.. dakikada
birinci

yendi.
SeyH (I!;~ki~t:hlr). ii!riin~L.i Ahm ... d

SonUl;lar: Sd;k U\nkara).

Istanbulda at yar§larr
Istanbul 'ill ko§U'.(1'r,~'Un bir-incisi bugtm Ve1ieicmli lko~lII yeriU'!.de Y<lir)[ln'1r~tu. Biiyiik bir kaistanbul, 26 (A.A.) laballl£ BtF! ora.ufldli: yapl1.m bILl ~OlL'lh:l!'m so·
nu~]an ~ull.]ar;)1 :

v Tek"t)er
Bir kamun bir saat icinde viinetn·p.rinin
1000lira topladr
1II'1Ikl,1 dere I(amulluna gi tlen u~ak saJgl\[ hav~ teMikesine k;u,m hal kl Liye ya.:zalma.ya, v -riHe bulan maya ~!l~lrrmm~tl'r. Btitlln traf kay. lerden de gelen ha.ne 3alg:Jtm bu anlatl~hlll"nJ onemle clinLemi ve
bu

diyevi
goruti.ile'1"11

(8u.rsa.) .

(,[ kilo,
ilunci

lnrinci

t~i!et

(E~ki~cl1lT

J.

KurBflrll.lilz

h.. ulr.IlDtla u
balllj1'J.n

'i'.r.nl~

Hi:lbib

(!l.nkdra), bir inc i lueir

I.r~lincij "'1", .." ll'~dn~l:hlr), i.i~t.incii Sililey(E!;kii htr •

Muila" 28 (A.A.) -

Diin Kil.

-

t BUi' E. reI sayriadaJ Bl)kaflM( te::jokilit, kil.nul!1W1KamlJ1taydil

vt" allaulI.dsl!'

(lE'iki~ehir).
6,6 kilQ, ik:inci man Sina (Bursa). kilo, RaH (B
1.1 rsaj.

Oil
n~abrl

en cve[ onda olmlyan

yu,::n'.!Jc

lie CLtJal11alara bugul'l diger ler, Dcn~uilik

i (Ankara),
bidllCI (Ankara). th511tl

crkek ve di

. lanlardia.

fa-

li,flon:ularnnIz

girdJi ...

fe:dc,ro1.s.YOO'LInUIl iki antrcnero de burada idil~r. B'lJIgiinku ya:n!j . malarda yeni sporcutar gc.n:Htk. B1Jnl;;rr ~ab~1ftal."N ge4ien J'~nal:'d.aJ Ti.irkiyC' 'Jo,irm· ciJi.kh::rinde bep sonlJnC:1:il k'a]an Ankara_ run yiiziinii gilildUru\''l,ii, olacaklardlr t,ituf::iimn g6re jkii antreno,r 'bIlTa .. dit kalm:akmn Izrnire :gidecckkr'm.i1Hix o1m.a~s.a d.aIlU~tc: ugtamalan i~in SIJ. 'poriaA kuml1<l1 leoera.syona ya.zmal.t: VI: yihiijc:I.Ucfimh:~ Tur'kiy~ birintiHklerin di2:n e'Vel !l:ok !ia],[§tu"lJiahdrl:. Kauna.ml'll .. n 5n'uiy]e yazlJoruz: YiiI.zmeLcr: lOti metre oserbtst: Orhan (D. S.) bi~ inci. Zcki (D,s..) ~'lrind. Nihat (D. '&.) ilo;iiru: iii. ~U"tUst'U: Cibat (G. 8.) bi rme-i, E.zhl!.r (A. G.) Uunci, Remzi (1\. 0.) (j~i1nci.i. ;;lDO11'Ii'u~'l:re se:rbes,t-: Raul (D. S,) bi • rinei, Kema.IJ (A. 0.) ikincl. Ezher (A. G.) UIiYncil.
100 metre 100 metre kUilfba.iaJam8i: .zcki (D. S.)

n
ikind
din
cI.aDII.

ii~i..mc:ii S3l8.h.11·

fuJi yilnmkau ingiliz aylar i~ind1. Uzunlugu 1200 metre, mukafal] dOl z>Oo lira idl. Ankara" Salihin Scomiramisi biriru:i, SaU.had.rn:il'lin Gij'et"~ iklnd. Nhhrnedin O]ga!ii.r u!jiLi1l'lcu.geJdite r.
Y.l. mda

1J~

txct

da deii.,1I1:meier yaJ:n\a.ca'k mil

1<O$U,

kUliuik k.amilln u~ diirt !lalilt i.;;iil:l

yOlu1ma )'apoill13ml'\l Nec.rni hukmen dan far. nu Yiillbamaml~ Necm~ 'lii1':men

IKiNCt

KO~U:

Ka.zan.m1~trr. E'Jki eair ve: Bursal! kunl.lklarllJ1ll~l: bu.giiil yederine Uiijnecek~erdir. Kendi •
lerine ba§-D.nLar dilertz. ve Eliki~t;hir gurl:''} l[alnmlOilr~ Bursa

~ Anka.l'ada yaphgJm.u, kartlla'Jrnillilir. da Ankara h.alkmm ve ooJge porcularUIln, gUn~lji1erjOll.j,£c ka"1 g05it'crdik led )'uk ek ve yakm ilgi.den oturti II • dn say dar'1I'1[1:1 ve te ~kkur1erimiE
!ll'RilI'U!',

ba . k~llhkliJ,lrnl.dan

ya~ta haHs· kan mgiliz at ve kl!lnkh.r iQin.c1i. Uzun· lugu ll'i(lO metre, mijiotifah da 230 liu iell. Birinci1if Ilnkarah Ah.mcd;[] :Ese1fEii aldl. Prell H",1imin lllrrura'llJ i.kind gene ankanh A.hmedin Stromb,UH lI~ijn.. ttt I'l'ehm~r. tH;t.tNCU KO§.U: DBct ve diaha Yl"1faT-l )'a~takt yerU yanmkflR sub at lie lusri!ll'Kbr~ l~i1i"ldj,
lfzunlugu 129'0 mtU' • mu.k5bt] ['la 2!i5

(}'Y ...e daha yukarr

de bin lira kadall" v~rit ~e uye )"_jzrhTu~lalrdu". Merkez i.;,inde g.dH medik ya~nfz bit Ic:afnun ka.lml tu. Onumiizdekir cuma g:iiJnu de bu ka.
nUUlii1

I

ghlilecektil'.

Izrnirde de yardl1Tl devam ediyor
I~mir. 2.8 I{A.A.) -Izmir i'~t'!1erriode iha"lil ~Ullnlmun& YllrdU'n VI!! hava te.hlikesini bilen i.iye ya~Hnl
lion gilnlerd,e ,c,o,k canh ve luva.n~ verid hir ,ekil a.hnl,hr. Bl'l.ym

k nun proj.:::,inin geri .II~ lI'la&ail ve pro;e u7.erinde dlegisiklik !I pda.cagl hakklllld. ortad dot.,an haberler cJogru degildir. 8,a.kanM{ bnyte Mr ~ey dli,unme . mekted"r. AlIl'1IIpOl,da ol:;on tetkik di ... tiirriil i[e Tl!1!uamelit direklor ,...dlme.iI. dononce giimrok kaDlI nunel. d~i.,lklik yapmlmul diitii ~ Qutu,or rna? - A\Vrup,ara giden tetkik di rektijru 'lie musme!a.l di",ektor mu avini ,imdi Mllrlillyadadnlar. EtiiJ yapdan

ilk

lin

Diiokii
ElLII

Rdt'l.izm

iyi ~,ldu

birind, Ezher (A.. G. ikinci. RelDzi (A0.) ii~lim::il. I1ml metre serbest ~ N'iba't (D. S.) btrinci,OThi'l'lll (D. S.) i.kind, Ih:Uli

CA. G.)

dih:cp i~inde ya.pr • Ian bir OlUetizm yarl§ma5l gormii§ ol~LJk. DUll die yndrF;11n1z gibi nan VE a]an 1'''n~ma onu!ilanru diledi.gimiz rekorlar uJatb.ramadlk. Bunu1'L1a bernbe:r kuUip ,. 1 vC 'l'h3ilk tarat ndan c:ii!ll:uilei'l ilgi a'l: h:tislnin Ankaraya ye'l!'ltftigi.ni. g!S tt'l'_ digi.nden ~ok menun kahbk. Bu.gii'OI pp11a.n kOj'1i.l. 'Ile atmalii!!rdil kazanilnlan yazryoruz ; Hald{1 (O. H.) bi.rinci, ( • G.) iH:inci. Faik (A. G.) i.I-;iiu200 m~h'~: ~~vki di, 800 m~t:re: fHiseyin (A. G.) birinci, Mi.tiit (A. C.l ikim::i, :Sillilh~ I(A. 0.) " •

yJ1 AnDrada

1<11. oi,,; n,ci1i!l Mehmedin Sedasl aid,. Ankaralt Ahmedin OI'lIli''SUi iki'l'ld, HU ni1m.i.in T;a'!,."n'TI Ue:ut'lclllUjiil. aldi'llar, D~RDtJNCO KO$U: Tll1i .. t Ilt d.aha yukau 'J!liil:ak~ ingi. Ih: at vii!' 'k!snklan h:111di. U:i:unh!l'~u "2 biin mer.r~. mlilk~filtl dOl 255 ~i.ril ldi. Akinn Gozbodalya I birind, ~4!!fte Akifin Markhri iki.nci, RUs.temin Conk'u lIc;;riin. eli ~eldiler. BE~tNCI KO~U: Do:rt vI!- di!l'n.a. YlJkan ya~talki yerli
VI!iTlmkan ifwilb: at ",e iIrlu'T'3Ikhl"] l(jindf. U:Z:Ui'lllh.l ~tI ~S(lO metrof. mUka f<ltr da z.5,5

dlrda 'bumn k!il-illab .alln ijtet· meQler, kiyltiler 1.5 bin ki,ilik b,ir Lc:aFi,lehannde lop,l.nm.,I!1lt', ~ol'e· ri~'el' )'a.pml~lar. i.iriin\erimin vuzde I eli r.

lerin; ,'bitirdi'kten 1I"OllIrll. ,ManiJ,.tdan Ilvi~re'ye gideceMerdir. Ken. di]eri Turkiye,.e dondiild.ell lOB ra. gii.imriik kanununda mu.h.akb.k urette bir degi,ikHk ppllmQI dii uniilmemektedi,r. Anca.k 0 I'mn o"gule:rindCIl ve hilgilerindetll her a.l!l.nd. fa.,d!il\!Ilnl~au.g. talW Curnrijk ife, tekitler b.DUwrmd& f1el' hangi hir deiiliJldik ,.. p,'mak du!!ounct!!l 'Wek... n ,ok ...
luI' .

uiI;unu hav.

kurull1lunlll blTakmaYI

kllrar!3b~hll'mllli,la,rdlT. IU,.etm~fI'i!'iri de bu

Sef'erihi~l!u·

Ylldan bf\ "11,,,,,-

rak kaldrracakialrf iii1l"ijndftft i"zdc " ul':unii. lev~ ~p.'·e hllva Imnllmuna
""' .. ';:"1 ... ~I""Ii""!J'iI!<l:111

",dlY'.

I'h;uncU
t)nl'! idi ba.hklaMal dill birim:i,

,kind Diht tek E'lnd
riliy

Ca lat
Qillat.ai!lluy

~ Kl1'tlEID (D. S.)

Salahattin

(G. D.)

!kine&. Ci.hat

l~ra idi. KarracaM:yl'

Bu

y~n~,lard<JI

1'51, HiJli;

I

- Iitaobul gumriiiiindeki d gi,iklik ne o!du'1 - I l nbUlI giimr6jundeki d gl'!!1ikZilder;n verdjk'eri IOh~1ar b-3"a.nl min;Il go~ on ijlU:!lI!! tutllllru.aktndu. Te~kili.1! kanuna da r;lkm ell. bu l-oDu-;iann fayd..1r

+

'toplu: Salu.1l:t:iD O. D.) bi:rim:i., C~bilt (0. 8.) ilUnci Zew ld (D. $.) Li~unci.L. Arkaya balddama 'di: Zckii (D. S.' birinei, Saialila tin (G. Q..) ikiint~. S V
(A.

(G. B.) u~ijncii. One a.di bahklama

A~m~din d. Kcu<llcabey1i F. hrinin

Crylam birin· Bozkmtu i.ki.n· . oedi-

r3

t~uYii!in

d, JFikT'~tin 'Kop'u Ilt;Undl geldl1er

suncu.
d1un: Sait (A. G.) bi.nnci, Fa:iil: (A.. C.) iJ.!;;ui'iCLl, smm e_tre: M~dt (A. G.) biri.nd. Ali CA. G,) OOnei. MU5~il (A, G.) Il sUncil mir
(A.. C.) ikinoti Galip

KO!jutar h:cektir.

gd~ce'k 'PilLar dcvam

n~ ikinci
tki

iJl1ml~lard1t'. I{ ~dlLlt!mtr araund,il. Bi:r ~lfte - Galata·

garUien
..

kml1lmlan. te,kilit
r'f
bi,riind -Ha'-

kanunliiDUID

ni kl.dl'loli),le

biJrt.kte,

Ie

re -

yerlerde tatbik edileeektir.

I;-iftc -

Galata!.

ray blrind. Ha,..
.... a.ab~lsarl'

c..')

u'jii..i.nll:.li.

KLr1angI~: 'Sal.ahattin usunc.iL
h

(0. B.) birinci

istanbulda kUrek yarn~lan
Denbcilik kurulunull h;U1[lad1gl ldirck ~en1ik:ll!:dnil!l.yamflan bl.l.gtin y~. nika'P~dli1. Y pTlml§hr, Alman tltknik 11)nv.elar ,Ull'ltari!5fr: O~llidtn tinct m"Up't~diler ara.sznd ..
Yllpllan YElfl1l1arda ~ Birr "ift~ trk - Gillata:s.aray 9<ty\l;oz ik.i'lll.~I. HaUl; ti~lincli biril'ld.

1i~ 'kind h:1i i;lfte

dlirs.ekU

Halkevi aVClllk kolunun
~b§lTlalan
It!!bqiqin .y,,~ koluDda kayrlll olaD 47 aye dill evd.e lapll!Llllmqw VfiI hAZll'11I.IIaII
ApOJ!'

!1lilnnen Irl:n.c I UIE ~~fk - Ga!atl!llllJra)" \l1m'lncl, Ha .. H~ ~killej

Ha.lke:ri

Zeki (D. S.) i.hlnd. M.u.hanem (A, 0.)

DOf't t~k 1iJil

Ga!a.taurar

hUmen

g ..

.ra gij["l!lJ~ile.i b,zuuld .
Gii:c~ al.aruna gljre~ bU-iok llOe~ekcn

Cint alma:
SaJkan
t;aJnmT

Sillat

(G. B.) b~rlnci.
Ank! .. BirHg~

DUn Ankara ifa.kldan

Mebmet (A. 0.) ikind.
bay ... k yarlJI ~Birinci ikind ra GiJcl1 tiilkimll.

Bill yJJI'111arda Gabl Ilray ~aljc 9 pu"an almI,I rdlf. F~nell"bah~~,

n pUllan.

4j

kilU·§Lla. m.aJarl G.nodierdi.. Al'!kara g'il:rc~~ib:d 11 puvan~~ bi.ind o!duhu. Eski.:ttb.:ir HI puV'a:nh
ikin.!;i. Burs.a
6 fuv;a:n1a.

Gen,.lll!'r

li~l.Ui.cUduii, E,-

ki eMr Ie Burn giiTe§~ill!d'llin g~~~n Cumuriye:t DaycamInda. gordliiiimilz: ~"' II malariyle bugiin arasrnda. flek bUiyik bi Herrlel1:!!: .... a:rdrr. Eskiiiehirdcn Iuel. bun. BUlrsad.a.fi bi.iyiik ",I: ku~Uk Ah _ met1er gtire'l beniml!l~m'i lerdir. Sonu.~. liil" r:t:i::ily!t tl!~r :

Ilri Gi.LnlUk ,iUl§ma]ilr-1ia Gtn~]cr Sir ligi 61. Ankara. Gticu 58, AJnnonlu 9, Muhafu: Gi:.I.C'Gi p1Jvan ,aJm1311ardn·. B

Ikl "jfte·~ Clll a tii!lBaray birincl. ko. ;!finc.i" Anadoh. Uo;;UntU. Uri ~Utc dir rkl - Ga1ata'Saray
rind. H.rvkoE Iki nd

Beybl-

C;anka)'a

OkHI'1I

GiiCUllU Y ndi

DUn epiyden bui ,gi;irmedigimbl zevkIi bir rutbo~ m 1£1 ~eyretnk. B:ir:ill'lcli bo _ liimlllidlt: t,aJl'l,kaY!!!I'ntn ,,~ ikinci btsUlmde Ankar.a "tin nek GUr;l.inun

'Of; ~if~ - Beyle'l'beyi biirinii!l, HaH.; ikim::l. GI'atl'liuay Ul;;thu:ll_ Dor!: tek ~ G8Jlatas.arav blri'l'lci,
Bey\tlG:l:

Uiiriaci pa!r'ti
56 !WO,. Abmt>t Bursa, Sey fi EskiJt"o • hir: BW"sa.h Ahmd 20 dakilr,ada !-ilyr beabiyle hz-and). 61 kilO', Mu.sa Eli'ki§thi.tr AbQl~t Bu.r: Bursah Ahmf:t 2 dakibd!a tutla kaundl. 66 kBo, Sti~!!::rm.3iJll
BUI"!Ia,

agrr b!!i'1Jg~ bu

10 -

ildmd. GUne ll~Und.t

Ank::ll'<! fll.lit'hla i~in bi_ze iyi bit:" 6r-

bzel:: Ell _

verdi. Y rgt~ lzmirH aay Sa~m'dl OyWlIiII Slzr1t18r; y(!,n'tt'l;~ v<! tinernH maliJan Ona. b[nkmak ~aZ'ml gel. i~inl go tPf_ di. FlII2tS[Z, t&kcnd~rsiz Col1llkaya il:iskrm Elbnii. oyll1! ~l'kb.: Siddlik A.hdu,. Rasim, Hilmi. K~mil, Nihat, MU'5tafiJ, r)mer, Orhan. Om!;:'r, O'lilman. SBlmin~1 oynamryordUi. Ikiilll,c~ bo!Umde d~gi~,=,n takl1l1i boyle k'lJ.liFldmu'§tu:, Hliseyin. Or • h3.illl,Salih, Enver, C~vdet" BUi), Itlull AUt. MuzaUer, Seyfi. N:iyazi.
Gliculliln

Bu yarlll!aE'diiJ Ca1 .. t<lJ'!Iiaray21, Btl''' koz 12. Bcvl,uMyl 5" Hah~ 4. AnadD]u we (iUne blur puvarn ahliH§I.ardlr, K!dem!ll:l~er r md :
Bir l;if'te ~ RaHc bir1rnci.

BeylcrbeY'i ve Anadohll IrulUp1e-ri milptt!dih!'1 3rasmdak~ ydiT! tan onra ,arIPi'arl l.unkml9li1r, ~i[ld~mSlizlu .... kldemHler e IIraslI"Idaki yarl~larda ,ilia Cila.huary l=Ia· He ts K. ve AltrnOirdlu k'lJlllilplu'inl yal. AU! bHakmllia:rdlf'. Bu bl'falu~1III ube-hl Ila~kmda UgHi o:rullilar-da d Plalfim::Jt yokt!!'f'. Y.l1nl~ kendl aralarmdl. bill" b1o'k. yapa'l1 bu dcirt kumbiin yani!1.ar~n Beykozd!l Yilpllmal 1'iin de~h:l!;iUk ku. tJ.h.:l!na Ima.~ V'Ut'd •. dflh vI onun Lljln hll d yafl!}91 ghuw'Iilck fikriTld~ b'llhtndukbn Qr.c~d~n bili.T1Ilrordl.l. B~ huek tin f~kir ayrlhgrndan iled ddi~j IIHy1cncbiRr. YaH] Beykoz.

Gi.i.II1~I B~yk6Z.

kabul etmt, lerGO-. Yeniden kuru.ao bu kohm 101 ba.yram'iiI {a ",maya batJam "e bu 'La,yramm ogulloSUD ikiBei hahall ;~illllde ya.pllmuma kua.r \l'erilmi., Vi! ave.1lk kolu qlerini yii riltehilmek uzeR I'llI' Dr. CdiJ. Bay Keft'ud, Bay Halil~ Bay A ~.. d~n we 8ay SltIu'dan mule,eklril bi.. komite I~UlDi lir.
Du kom ite he-men il;Bh ma,..

h, .. prOlnllDlR[

okumU,f'

Wi

hUJl'~dd&nD J .pma.la ba t 1ItJac.a.ktm ..

ba~h.,..mk bayram

Diizeltme
Derince'deki pad hakm· d dlin'kU sa,ml'llzda n~Rttigimil bildiriie b~1'yanh Ilk eseri ollarak ·'f.z:m'l~teki patiama" Ibqhgl Ira • lilt) ~m'lqll.ll'. Olm.dl. rnllDda iI au di1iverek dii:z~lti'riiz.

I. S.

K.

I

Innkan
AIlIIl~otu

Gunel.
Vt

Fenerbalwe.
kl!l1lip-

ikln<!"i. G1tlratala,r
!\Cilll:;;fte -

y U-;llncU
HaH.; ikincl

B !f~erMfi.

lerl yel'li b,mBiiln .3prrhhktal'l IOma Sa·
Qa~sl:.l!luay ~I.I~.
Gi:!Ihit';'S3'

['"rt1at3~"l'raV birinci.

ki~eh~ = Eski~dl.WwI.i h.zi!t I dakik,u lDn:iyede tu~la ik.a..za.ndI. 72 kilo. ThS3iD. E'Bkl~ebir, SaUhaUlDi BIl[ a.: E ki§chirli lhsan 2 d kikada. tUILa kazandr. B'U 8uretle 55, kilo,
~aI,

Ankara.

de Natala.

hri. c:if1t1!! dtrl!<ek!1 men blrilld

0.,

dftt

-

Hallie bbind,

~Itmi!l~er ve Grada kendi arah-Bu l'an,1ar tla!'k tar'OIfn'ld~n ml!l'ald. s.eyif rdilmllftiro
rInd .. yaJ'I'~~laT yaJpmI~1i!ITd~r.

lae1ka

Diinkii itanlJlti
Cumhuriy
da ~e'ltm('.k

birine]

dCV'l"e bittt.

(kioei purli kar,IJaijmalarloda
§efik

Cankaya m"'~ ohlfak
'bi:itlimde

birinlt~ boliimu '2 - 0 ka..z,tlnbi irdi. Ankan Gl.lcU ikh'IICi
bir sa II"~

Ankara,
2{D

Ahmed. Bill.
llay~ bifli-

sok cOIlrfth oynad1 v~

-I,

dc. yurda kalkm '" dJll'msok i,.in ,tSl.!'mr gib~ bit' di.b:~It.-

yazmasmd n ball§}'a.ndI: kil.ltiirc:e Her'leti" de .memle'bt killldm:mrndca
kU)'llp

en tel'!ll~lli usulU rtm:ido

.'it' zi.rut
vilayeUc:re
dakj b

el'l!tituac

§I.d:u:lerini

ve IIiE.an·

A.nkarah §.efi k
lIilz.aJ1dl. BLlrSolh

dikiJ..lada

.abiyJe

ya.p-b. Mali 2 • 'l bitti. Bi.rim::1 goll.W ~llIn_ kay:dm Mu'St.1lfa 1'2 inci d1.kikaHlia yap'l'r .• 2S inti
daki!<a.dl

~e,re Id r,r. !llJl.\ib gI aU md I':

,61 kilo

Ahmed

Ankarrad!ID

kiil;i.ik

Omer'jl!l,

aUlgl bi)I ':,

Eger melnlehti kalclrrmak me!!elc: ya.1nu: tarlm~-zi.raaJth

ha.lkm yiy!, ~ii:e~lI!i iflldtn dab& on~m~j 'bi'r 'IIH!sde dtgi!di,'r, aIm" EPI::l;t'I~ bts zi.mki gibi biT memlekctte enilli.i9.'I:[iyi
mtmleketin

'z.

la.ra kad,ilIir yaym.ak~a

bu ya)l'mDkla

b...

lulllab~l,ectktir. ba1ka

BUi 'onemU Me".hy1 bit:' yaznnrJa Iln1<llhcaCun."
,Y1JJ'l'Sfndl B. ASJm mi.icade/~d'm d~!

Ha.bibe '" dakika.da tlll~lil ,a~ib. 65 hi 10, A:nkarah ~ina'li. Bur!3~h ilileymana hi.ikm.i!:H g.alib. 7~ ilG, hsan Eski;iehirr. Anka.ra.b Raile 12 dakiltada till lei gaJ.ib. .56 IdJo, Es~i~'t:hit'd~n
tlldan

go1 gun lin en iyi lIaf18~ idi. hinci l!.lmd~ Ijoktanberi Ank3Jl'<l CHicili

mc,kffie hakiikaten kota.rtJabilecek 1315i1ydll, iU y3prp ya.par bu tek i~ yokoyar.a'lt §apka.rrll2:~ havaya atardrk. Mem,ll!]n~tin kahJl:rdmasr gibi yi.ik.ck del'ecesil"lde dorsal bir mlseienin [Dl!k ~ok ylizi.i vI: ~uh oldlllgunu hI:[' ~ey~
luna den

en IiDk I"um ~htiFa.d
ve kaVat

n ka-

dar ohll1ft yer

ve::rmet

C'n

ai!jlagl

KURUN
git;~;/mi~ mektedil'. (JIBn Zf'nCil'l
O}Jralf

Us

011

••

go:rmcdigil"l1lZ: kuUl;lnma:iEfU bilir bir
gO!ii'terdi.

mmda

Ahmtt
0YUIlCIl

rU'lut:lan

olcll.l~ulDiu.

bir mcdleniyet ~al'rtlC!II([" Aran'JiIl bu )'old daha sayd,b doki.il~c.e'k bhden .. '("uk baJ~
ka i,lll.'r
de

manl Ida Aim flJulda kutDJikll!'te
ba~l

Ir"l'~

-

'bulunlJlr. bl) f,le:r lli:z:'!l:-

Us;Ulleu "ani find

SlIllyEi, Anka ..

OnLi'mu:!:deki hart ... gtirl2:~ kUolprn ;~in Cankilya I.l'e G!'I'IIIj;ier Bi:diKi kaT'~r'I;:J,a-

H .. kiloli Ii 'bir u:zmanhkla
dncle yakmd.m lI.I'Julleri

Z Llw.JJ1l

im ;;,1,11'
1IiIa:lh.r1l

Y'-:'Ur#B dll
ediJrlie~i' d ' Frll!'fgu' oJrll.:l~r ;C<lb~rlr'n

onel.: li::iy]emi~ olallm.

Meselli, g!.:fII~J

~e:fik'

5.30 dill tu,~ kazand..

61 kilo, J\l'Ikarada.n, Ha.bib, Estd,e lir i Musaya Sill" hcsabiylr g&llib.

I gu1i

I ~a'dardu·.
ycc~!'I
Ii

BS1!!e: birinc:i.liginde bek1iyecegir.

bJ..'liki de.
'It:

iinilrde~;ni" oVlinunu

rnerak

he

sagh!<i: 1~leri]l'1~ nUif1ol5 me~e-Iesl de memleketiin I<aldlnlmil T 1I tefnel ot:m rtlOlddele:rdendir. Gene mr9~15. halkl'l1l satt 0-

~i!ih~1hr:ia l-ul[uk }'ll111rda l-li:ioylilyll 'b!Qt''Ilyab~1I!cek ~olil: ~'!lash
zira!lt vokhl r. bl!Wlun;H:a~tndl ~l1ph~

i~ir1/n 1J~,./u:s;rI a.:f~r"Il' IIiI' mts.e/,
is'f,~mf'&tf'dir~

f!lr aJmmasm,

Bu voJ.1

l;;ah"lm<1ntn

till

ivi ve

ANI<ARA 8tRAS·. '1~"" " ·-11" (., he Bii"liin gazino, bat ~e ve 10 anLalCi ..clan • 't.eyini7.~
o"Ii ~

za

an nf!~(,

\fP

_,I

h~I VPI· •• ".
a...""~i"'11 h erkf'"l.i ,
ve Orduev; I aro;.lstr.rl:::a rrdihcndi s~ tr bir'i!i IT] emm ..m er1er.)

(V en; ~ehirde Ord ufo'vi h3h~e"l;mle lo~i:l'l1tas;mda hU'iiusi ,p.rtihat ",'e te.::k

.
_ _ _

-,
."

.0...;;'),"
a,

..

;'

....
.,"
••

.~

'

~

~
."

....J#
_

~
,...,~'
(...

-~ ..
..
....

.'
' .• • .

I '. ,Ai

/.~ It_.

".

.

~

.•

_

_.'J!

J

-'

'.~ _.,

:--.

'.

:_'''"'''
I

'.

----------~~----~~~----~~~~~-------------~.------------------------~--------------~~--------~~-ou Ig z telei b· , al~ht. J. nya da ·k a r y ? I on ..
SAYIFA 4
ULU~

29 TEMMUZ 1935 PAZA.RTESJ

E.'koil1omi bolt'\deri ~

I

•• l~lne

J(

,

.I

(Bu

Y"'llnln

b<1~1 diin'ku

'hay rmI1dadl't\)
1[;2,5 m"ilyar

~I yar-daIl
til.".

13 mily;uOl -';;1 kacak SIl2 milyon ruble

ve Lu alana YJ.tm].all:ak. ka.litt bakr-

EN DO STR~ ~ ]935 tt II1h.lsal endustri rubletik, yani 1934 ~ g{ln 7,9 m~lyar rula mal vc:recrktir. Bu iSu~tlr endi.istri vl!lI":imin.in hacmi baklmmdllil SflvyctiCr BirHgi. 1935 te bi.itiim dunyada Amer;kollldan ,onr g~Iec~k lie biitUn diJnYl!lnm boll yll Ameri.'IIad.ln lonf. ikin·e; e:ndii.:s.Uiyel iHkeai olacaktn.

'i ycniden

vC' Habqistan'd.. .1}'.31:1<11 aSI~lar r u'rna ;,... ~I~ berabe r , C''konomtk a~!lg;,!a:1

11

I"

larl
fllil

o ldu
-

g 1I n a

j sa

ret

e d ere k, Clnl a :jimil-

Entl iiatr i 'll'erimlr;:'l'if'll'1'l

h~1 di~katle II.lJuslilr
ve

mmdan eyilc~m~si 'Ie i.tlfinin vertmli1iginin arUlrlhn3ill ,il a lkinc! be~ }l'lllJk pl.1r11r1 ana prrn&ipJerindefl!dir.
>11_

gozden r.:c~irdigini lie Br iKe1Lag paktrru jn17.i!llJy:!inli\lrla
sO~)'et~!!Ij

22 remm U~ 9:15 ta,ihli Herald gazetes; yaziyof:
DLin Meyfeyr'dr.: bir etelin kaprlarl arkasmda cski yunan Arin", !:!Iarbayl dOT aaat .urf'n kcnusrnada bulundular,

Deyli
kap-.ah kumh iJe uzun bir

i.iyderinin go terti bu

alacaklarr gini de Ila-

tav:ril oze! bir eui, haly",n
ea

ilgi

KOY

EKONOMls[

VE TARIM:

k.arnoyu

!!o:z:!eri duyun-

!lutlln
IU..

Avr'IJpada

ise bhinciti -i alaeak-

1935 pl~narndil leii)" ekonami inlTli ve tanman Ye'rimi 11.25 mi1yar 'l'll'olrye o;~. k:acaktlr. Bill mnc:tal:' 193~ til: 14.111milyndh. 1935 te bu slana ye-nlden J.BOO milyol1 I:'liIblr: yatrnlaca'k 1,!'.e- blJl"illifi yanS.1 makina ve tr.g_lotti5r depD \Ii! i tasycnhn yapma i§ine Yllltlrl1ac[!1<trr. L93~ sonunda bu i:stasyonlarm 53)'151 350n idi. 1935 omn'l.da ~'lJ &ayr 41aO 0131:ak·
tlf.

bu aozlerle Japon.ya a~lkt;:j11 a~lt.2i hlllyaya lr;u11 v.a?:iYf.:t 3,Ilrdlnlm"d%:

Bu konusmanm kom.lbU Yun ni w~ run glmel dururna v~ VlJnanillltan.ll .IoI:rr;llh~ln

donmelOt Og1ed~1f'I

olmu,hU.
her Ikl j bir ot<lm!lIytll

llyordu Han~i 6ebeIJler yi.izijndNI ~ ] aponya her halde kl!ntlilinil'l na
kilrl;'l

IOI1n1

E]ektt'ik UnH~m] 193"1e gorl<yijZ'dr 21.! artaca.k !,!Iecnerji !stihsaJatl 24.S milyarkilo'll'<lita ~~ka.rak Avrupada biiiinci oiaeakhr. Elektrik ifi.lerine I:IU )'11 y.el1iden 894.5 mily{)('1 eublelik 'kapit:lIl yatn",Jacaktrlr. 1935 te komtilr un:timi bir yd 01'1n,lei 94 mi1)'Qn I::on"" k.u·§lh~ I HI milyon tona 'I.'aracaiktr'r. §,lmdi SQvyetler BlrLi~inde- yen.:i kij.rni.h- alanlarr i~leti1. mc~e ba§lamr~hr. Bu suuth bu y~Tili alallllardan OTal ~evresillide b1r YlldaJ yUzde 41, uzak doguda yuzdc 42, Moskuva y8rnine rib'de U ve guney Kaft 5;'ada yti.z:de ]:lm ilerlll!m11tir. So .... yetlot, BirHginin en biiyi..ik kij.miir 31:\111 QLln Ds.mbils'ta komlJr i'llerinin yuzde elekll.ri kle§tiriJmi,tir. ]935 pttrol iuirdiml 3~ milyoT'!" var:ac:ak, bir yll on~eye g(ire yi.izde ]8 .u1.1

goz

bilr binerdl ~hjl' dr!'J.fi'liJ g~llmi, ". muot'ie Ilz:el'+nd~ koru.lSIDI.I.:!tl:Jl.uhr.
1

k1,:ndi$inin

yapmak

istedig:i

ha-

dikti~i

nir

"ya)lI~rnii

alaru ..ru bal/lk.iII bir

rdlleti onl;edcn "SiilrJ h;hlilu:"nio ydd I ~ I hakkrrula

hald[ gO!!llnrnek i~in Afrika'ya kada.r yaAvrupa uC'vlctleriri in ba~jay .. Jtdan'bc~)i r az
1II1'11J1h.i] -

dnletin lerlle kendi
pamnc:Y Ir~

mektedir,

Kay

ekOIlOl]li~il

alamna

1934, re

di'kkatirli, uyandItlTII'tti. F'akat, anla.;lma:.d.lk
r i,

ele geljiinDuini he gorme~unky n, f be~istand:a. i.i.Iungo.$'menle:ri lliin bir milhrll!:S, 'Ie iplilt f.abri ka.larm.alulm oJ&n
yeti~ti.m~k i~il'll UliSU:iE hue, a k-

Bu saba}, d. g~ne bjr bu] " 01 LotH: ve e'ulI1i.utesi gilni.i Londra'ya gehn7~ 0hn AUna rprbaYl ehrim~zd!!n ayrlhp

Bay

o~y81 gidtU!kllr.

ynm

,( 1.5.56.000) Dli!-y.:;.ir Ik"l.Ivvetin-de lraktii-r verrlmlsken btl Yl1 a.ynca ] .530.COO b"'ygir kuvvcttr'1d¢ tra,ktcr 'iI~ri1e{:ektIL Bunlar arasmda bii.vl..lk kudrefl] traktorlerin saylsI geccn y'l 7500 iken DU y~l rl.S(}() o[ml.l tur. Y(ll1i kom :;anilrrin say.sl bu '11 iki rni·dinc
]934

mt":'oclcnin bu
lUI)';]

larafl

mUilll.
w;;lSII'H

dQgll

Afrikllsmd.il

ya.y]l-

haarr larken,
kendi I

Japonya
r ilt;i .memlrkc:t' kendi yabugl

da lmzay
haz[rhyordipkl. yipda .... IlI n(\1 O ..

dutUllti.iYQm;-du. Aynl zama:nda da, lOiyah A frika}' I AyUlp a devletler i gibi kolonize edebi1:10,," toprBkhl'r

bu'ma~n

Olin gec:e kendisiy!e gijri.i1ti~umtiz Ba}' K0S:Y3::; 'klt'"alm bir;:]CfI Yun ni 01IHi donmeK istemedi~)ni. 'ciI' uljilildatl .. .a)1a gidip b'ir hilklime't darbee! Y:"lpll;a. hakkmdaki Y"!}II[1tIluln Ulima olrlu funu, ku&1., ulU5 tarailndan lia!rnldlkUn 50n1"3l hhhn.i .dIiitire.~tin1 "ylr!mi.
!;lO.g..l

€;1n'in(k

yaJllrnasln1

lecegifd her iste

,oyHiyordll. Avrl.lpa'nsn

Zate-II rakibi

1<'l!pOililya sev~

duo BoyhHklr

almak

masi61nin
bidevtirm~k
tl~1

<l11J:lart1lun,

va-flyor: Birligi

20.00() kiiy ziY,It'le

vc: her bidnin.

Da11a

t:e Sov-yetlu

harekcti

ot

kcndi

dasmdadllr. O']]UH ~~in. halyallln dah.a sauuK <la\pr .. nm~SJnda1"l 1'10 nud kilimadl gl kolayca Fak.:tt, rund,!! .d~h;) .mla~lhr. bl2lki bu ~;:Oik liebt:b'erin yakm
'I'll:!

tir.
Atina ,arba.ylnll'l hi'fdenbm:

u"i gun

kiniLi

bJ'l'l;kel.-

ekonom~si

buti.in

diin}':<Inm en

at

rilakin.a.l:!~ml§ liih'!;;li~i olmu~tLl. 19H tr: lmakil1:'1.1a~ma artOlC:::Ik '\I'I! !l-onbahi'lT ~kim]erinin yuzde 78 L. tlkbah31" ekimlerinin yu"d-c: 71 i. bi~e i~ltrjl:'!\n yi.izde 37 si, krten bilin'lesinln yuzde 34 i..i (ge~cn )'11 b'lJ nisbet yuzde 'l jc;]j) m:akinalapc:ak ve s-ovhozlarda (yani devlctin ohm taw:" kUnlJnaruu!:a) korn· banHiI!: ~arrm., but,un tarimi'll yi..izde 'i8 1 ol.u:a.ktu. Du ylL ko~hozlBrm, plindan fnla ekece-J:deri u;ill"lU dev1ete l5<11tm3~ I~~ ayrlea zoragE ka~dmld~ilmda.n

If' hakll g ." (:rmc c: 'i;J.ln~trh':1 SOl.'IllIOLbi1il'. Nit :!'ki. '11, Ku;ang .• Tung; QrilUILJ Ho·

ya··

p~i "'e C;a.ltoU'·r cle ge-;irdigi Z&Il"I3.n ~taly;tn ga.z:teleri japiln emperyall.r:mlnin
tenl·ndi tchirlerdr,:n gibi. g3n.il'ltbilec:ek dikkaUc her tLirlu 1c2~mm(,1ardr,

daha

"d·ogrud.an

knlmak uzel'e LOT'ldu'y8 g~li~i 'Ie bu ,U· n il;(inde eski klralla bir it.:i de,ge·tte bul.unm.nl bu ffil!sclenin uf .. I tara hd
IlL

dogruya,. halyaya
giltuenin mu? metinin kadar

Il.ebehler kar~l gib:Une

de !lardi:r.
girmek

]abanya

bir kat daha D1.inkii bulu drlarrya

derinl~~tjrmi:,ti mad;! neler sudl[Tllamilik

kQnu~LJldl1.-

tacakllr. Uuk

bir ,.~lda. 76 bin tmnd.n SOO bin Iton. ,km11'lIr. Orb AS)'ilda petrol vel"im; de i.ki drfa 'lie Sah&]in"de 1l'iildr 25 .ltmIthr.Petro] it1~l'ifUJ bu fd 800 m:ilyoR ruble dah;!
y·abrI~mJ~l1r.

laIllarJ 'II: y aklslI'fnrn veriml

I!'!oguda yeni peU'ol abu!unmu§tu£". Me-· tii t,i..mbay

yiik:ukte-n

Itmakla, Londra

Inhiikii!'Ie

gunu

i;.ln gayd
yLb: en birfo

i~U'miyor

Ter5i.m: olarak fa iBt I::lZelch:ri japonlarr, ~in .;m.u,isine kan,malall!'J o;ok

h ..ttti Japonyantn.

!llkr t dbirkr 2IhlllmL~trr. Bu bem umd ra'da , hem Atina'da Y3Ylntllar 'i~km!~tn'.

In,kh alan mi~lerdi.

dotre:n

unlmlarl

gibi golter-

htegile

boyle

haroeke'l: etmedi-

g:ini nerede:n

biliyoruz

1

Japonlar
olsllnlar.

K.ara madentilill: emUi. tdaindil! mIrit!r. B"\! I.rada i~lik yi.izd~
m.ill' yiizde

Zl.".

ti!rede-

e-kin ahmr bektlu'
pa-

art:acaktlr. 19J,j, te bug day ver~miDin entneTdeft '9.4 &~ntnert,

gun onu RGma hukilmeti \I~lyh:.l1 hlYrnun mlikafatlnm ~]de ett~gini d{l.~,i.b1dll. Rama'daki. japan
!BulUd.:ilnbirkas: B. MUIa-lini
Yilln

klQlvvcUi collo4:rlusa ehlle edecekli:ri

'CiII' ..
ilJ.O!?
kti~iik

de iI!IL1ttiikle:r~ .~yasayj gormesHe loremn1u. maklB riJtm~k

In,gihrenin
~iS!Z&1

B a;y K.o~ya.:s.. bugiinkU konu§IU.Y' yapmadlliK~a hiMi 'bi. '~y 'scy1emiyecef;lnl bCiy'ece ilnd -ettig ini l!Io,lem i ttk

22 ntmJ,trr. BIJ yll b\ll alana yeniden 1.561 minyan rlible yahrl1.800I,O~O kudre'l::in15 ....!: :U:WO.(lIlO ro.f'II jteli'k verecek i 30
(mru

It']liiisi Bo. 5ugimllra.
Z"Un uZ1.lID lU!I,nlllitu.

i.lr u·

Ita~)fiill'Ja kartl ya.z;iyct tngiliz
a]cbklar1 bailil.~

aJ~

ba~ma. 8.5

la·fll1Hu.

muk 'll'ui.minin 6.' rien.tnerden g.4 sent· ycniden
nne, k'll:ttn v~:riminin 2.3 'lentnerdeo 1 ..5 ,!iI!:Olnere. plUlc.ann 95 senhlierGl'l:Jll 125 !!ientnere ~~kma'i] ]iUlmd~r, Ha.yvaPll:lbgrn d "~rimj bu 711 gflien ]lIla gore yiizde Ui3j siid verimi yiizde !U!, ,un ytir:de 19.3, artacak V~ ~enel
ifC

U3-S u

de

atIln-e1ll yUkML!:

iJler:rx:ge bq1.ayaukUr. AYlua ZOIU)OO ton'lut bir dekh-ik yukHk 'uInr [,m;yeCiftdr. RenkU maden cnda trisinde 1935 pHlnJ, ba~ur izabesinck yUzde ll, ,§'-in~ kodla yuzde 66, kUifiunda. yi.i.zdl! 69~ a1Q:mioyomcb yu.:z:de 73.6, 'nikeBde yiitde: l11.8 bir artm.a. k3}'detmi!itir. Oil alalila bu Yll yrnlcjen 641 mily!)n .rubJe yaUflhyoT',

rnmli bir bildiri.ide de B. MU'solini, Ja.ponyanlln H ..beg.i!!'.tan ilindc tarafSlz kalacagmt jnan~l:!drfrn! baber verdi. E. :Mu~oHIU.I yuh, 1'In imlaml§U ~ B. SQgimu:ra so:illerini eyi ilII'11aU.a:namlf lluyd.1 ~ .rIpon ~~"iii:11lI;iilW:dyeti.wlII
tlllntlll ml lj;ikm.lfU l' yok.sl Toll.yo hUk-ijmet!. Roma iel~hiil He B. MI;J;oltin.ii"nin. garij~lTu::s; nden
n1

Atina pfcavr oze] ergelerle Londlaya gcldigiRI~ 7aph'l!~i!Jmn kendUI,. I;lndtn ya,tJgmI IHyleml~ri', anl~ak ken.dimi t:emsil ediyunuD." demigtir. I'a.k.at ken,di.slnrn 'herhang! bir Jdlme adma .!1Hz13yleyip lOY· lemediill sQrlll.luncl!. ze:ugin "1:yo~l bir~ok kimo!]~1I" adlllHI 15(11' ~ijyleaiiinl ~e]c I,~ IJT.lJflnm. aUeK~crlnl Gr~"ja koydWlgu.mu115'lemi~. b5yJeec hel1n tflDl lil cttigini: m~ydal'lar WTmY .tur.
"Ben

OJIII~rmn be.ddi de gil mb!llr~

11.922 die bol"ulan

tslti Japan

1m

m-

Jilponlann biro iey

bl,] UlTrm ),an-

1nhm ~gk b'liyi.ilk olabHir. ~tinkll bOy~e Tokyo ve LondraYI da, ete taraftan llidbirlermc biribirine Rama
V~

1'akla~un:rsa
.M1c,skovaYI

hilyvanc.ll!k veriJrli ge~en ,dill gi:lyuzde 13.51 artmr, oJaCllktlr. . Taluhn "'crimi yl1zd~ U.7, p.atate
2'2.1), eb,;enin yiizde
e

soma ~

birde:nhifl!'

uvnIjan-

yalda§tJrmakPolonYI ve d~

ml [lJCj\i,tlfdl

tall! geri durmaz. Bu yiS.z.a,eq de Avrupal
duliU.mu gt!jiebi1lr,

8I.Jndinbatka 8. ~yBil, Atinada §arbaylann ba.~k t2iraf[ftdlm R~i1digini.
hu!r{lmpt tarafrndan atan.m:.ild.pttnl ala i!liiylc:mitUr,

Haki'kat

~mlu:r lei once Rengo

Fnmu, Al'many

i

ail:! yuzd

3:1.7

hU'la]a~(;lktu;.

tmln kanalUe. ynra da d~~ i~le:rii bakam B. Hir"Q'ta'nm .a~Z:Jndal'l, Japonya B. Ml.IIlI!lolif'lllf:l~n 'I'H~'I!"l'dtirditi habe:r:i yalfJ)

kiil-;iik anla§IDilI

is.in bajota.n a~ag-~a

Ma.kina yapHlinda L95.5 te '10k btitim bir yll oJu;cye gon yUz:de 19. i artyi.lik bir g~lbiim vardH. HIl endiistri §:ubesinin bu yr ver11lli ge~en yda gore
yiizd£ 19.3 anarak 16.1 milyar rubleye varacaktu·. Bu :111] bu ~i.l.be dunyanl" en karl d<elektrik tlirbi.nlerini de ya· p.a.caktl["
U,3S
S~

MAt. DEOlstMl:
Jilu yd gene] yu ruolrve

Habe1i'S'tan i~ininA!il'Tupa
bi.J" marok yazmlitrk. lIf'Ieselesi Fakat olduglltlll

~~i.n YE"ni blJl"1Ida

odoy

iarbaya Y\lnanlstanda y:a.palaotak ge.. hakkmdOlld fikrin~, 'bu me!!e1e
lZI'l'!

mu
yi.izdt

dl:gi§imi.

S® mil.

;,dr:auk, yan!: ge~rn yll'll gor~ yuzdr: 33 al1:a~aktlr. Du anda iilr·
3S vr

.1!J34 te 42.100 kilometre lken 'I!t800 kilometreye varac:akta.

ou

bakkmdi3 btiklime1 rini 50ylemege do,~rll olup

l.iye1ednin dv"'Unh:.. erit,m~dig1nln.
I

i:iy1,e bil:' m.a.rok lji lei,

o'madlgl.rI aynlmadan

sordium ~ dpdi kiJ do tumdul". k~ndjsiyl~ §ud l' r~flm

sonus;l ..rr ~V'l"eflse] olabilir.

dana. baVI! kMlilk-

Bay (:<IldaIis,

benim

tl§ tehirlerde

koylerdle

[~ KADROSU: hlifi v~ ityar
13);1 I

Oe~en ber giin. bi.zi biraz

Atlil14dan

ancr

teo l::a'§lma makinalan

yapdma-

kuvvettendirile;::,ektir, gare bu yd lokoJ1lotifler

Cir;~cn
yapmak

yrh
yi.iz.

yi.izde 28:2 ola.taktlf. Btl arOicia v!'Gika~ '. rani saU 1 b\ill:landlrr]orDl§ maJI I'll;' aatJ,[ bi.itun mal d'-lgi~imiJ1iin 3.nca,k yi..i.2:d~ 7 !linden rb;net lulaca.ktJl'.

bu yrl bir mil-

yandan fazla artac.ak, h~le muhend,i,,1"'r ;le rlil.kliyat Jmele'!ii 'iiGgalBcaktir. Bukar,lllll: i'ortttil'l'lli~lerjndl!: ku.rtlrnbrdlllk' iltyar '!aYll!r ualttlac.akur. Bu suretle SO'lyuler Birli gindeld i~lji vI! i~,ya( ayur 23.225.000 den 2'4..349JlOIJI
"!:II

trl"3 gelmiyeH hkl&r

b:i.r teh1i.keler Jli,okuyor,

lahjrerrbne

gihi.i.~ti.im. Elde ki 0, partlsinin meseleSL sijy1cmekte ra.1t kimSt

cttigim anagnt bi.i.'li.in uyeledn.i

NAKL!YAT:
Son dort :s.1'[~dl demil"yolia.nna In.jdrn 3131J lokomotif. 1.5 miJl'OIll ray ve on inleree
RgOI!i

JSPANVA'OA:

ilzerinde dilcdilderi gi'oi ozgi.i.r bm'llant~tlr.
[.oni'l:r.a'da

sot olaOyle ..

Bay Kosya5,
Mt'tIf

rrsmig

162.3 (yan~ yJlhk ,15.ndan da yiizde 78 f<llz1a) gerni yapr. EDI yuzde 28, petrol mad~lderi j,''rin m ...Idnalar yapdr:p Vtizd·r 41, d~fBir edt-

de 29}3 va.g-on yiizde

yeton

JJatlridde guriiltii ile

ile gorti~rniyecegiT1li !!or-dl.llT'l. el~isini? bu bir nezakr:t

di. Kendisine
Yunarn

e

va.r::u:alil:tIr.

tlcretlet

'I: Lltaf'r

"I'eri!mi.rir.

·memaki.u1arl
temizlll!me

J'3pth§I vi.b:de 2.51, biul ve b.annan D"I3'kjnaLilfJ :r:aPI-

h~t YU.lde .!i20~bi~"e Dila/ltinaJan y,apllr] yiizde ~n, kombaniler yjj~de 141 (y']l11k p]andalil Ilia yi.zde 25, fada), dokurna makin,a1a.n yafid[§1 yilzlk 10(), de:ri m.akinalan yiizdl! 'lIl a.rUI!l'[bC3,~tl"l"_

HIU tC' d~emir-yoUannrn m.al naklli·· yah 35·S.rlCO.GOO lena 'llka.;cak yanE ·!I"lI7.~ de U ..3 artuaktn. 1935 ie' halk ekonoii11isine yahnl<1~ak biitUn kapitaUtl'in yi.i2d,e 23.'1· !Ii nakliyata ~auk
YOtDU

3.8 milyu bbara.. ukurr. YJn,k QTta1aJrui " ilcreti ile g~. -:ten j'11 lin ruble Ikell! bu ."d 2.031 n1b· Ie olac:akuT. Yanl :,rUde 13.~ rttIi.u llirt'~
olaca.khr.

,e~en fIla bakank

Madri.d, Z8 (A.A.) - ~aj' kuruhmull ,-.ldIg-, bir karan. gore- 1 agust:ostan iti bare., gee-enin saat 13 Li ausmda di.idiik
'li'C

ne

_

Tabiig:

ve 'tor~n

9ibabm

6

11

bunun

gi.bl teylcr

mC!llele'Sidir.

KULTUR 1~l.ERI: Kiiltur iJlerJn~
J\'Jl,ki IMl mHyar
(m.1llu·jf,e)

a'it:acakttf,

Nakliyata

yatllrr-

endUsu;,sw Juymet bi.lummdan bu I'd YU<ldc 15.1 ilcrliyecek blJ ..ralb Qbijeo yihdl!: 23, fosfat yuzdeo 34. lSJf[ltet~k kau§l.Ik yiiz:de '8.~ artac;]k
Ki:m)'a "r buala.na bu )Ill !!1Mmilyon mbl~ yahnlacaktlf. YapJ gerot=~]e:ri rndii6tr~l~ bir yJl onceye ge,rc yi.h:dc 26.6. (lfma!:'! endustril3,inin verimi y!.lide 13 <111!'taca.khr. Ha fif cndilstri ij;retiminin bu 8.5 milyu ru.bl!tdi:n 10 mil}'.ar

bu. S rni1¥aJ rulbh:f.Iilll i.e 39 mildogriJdan dogruya demi:ryonarlna gidecektif. Bill yl~ (81l.000) yol!n'l va.goI'1 yapdaC:l'ktH. gl35 B,unlJn pUrrunda
}VieW

gc~cn
bu yd

ba~ka s,aBLlerlnde otoltlobin~:rin kOrll'l.lI ve bIro I!es... U klakson!ar kl..dhulf'iHllar··ma izil1 verB mi~tir. M.adrid, limdiye lead:!!:', dlJnya ku,Ua:mlIlIDryaca.kin. run en gihiUtil1fi d\l. ~eh.ri olal:"alr tanrlryor-

GiniJn

§nbaym
iUokrasiye

son sOzii, uki
uygun coldugun'LI darbe5ii
vii!

kJr,ohn dehareket etme'lr: k~l'1dislrJin b;:r adam hir-

d~leginde
btiJtrilmd zllndcn grrck:ti Dun

yapai!:.ak

0'la- Li~

rubleye

k:aqlMf

mCldtglllu soyleml:k
Yu'nilnh.tal"lda oimamr§tu". rdi lum degi1ilJcHk:lelI'

olmu§hI
rejim

,
b'r

I
yrr

·li1emiryoUan a1rnaktadtr.

10011' 'kl1om~tren'k:
D.acak
liD!!!,,!'

bi.

UlI'mi.lyar ruble veriJ'f'ce-kHr. 3'00 mi1. yon l:'l.I.bldik yeni o'kul binasl y.apllaotaknr. 11:935 'SIoniLlflda 1:J.iJy~k "ehiderd~ ve U3-t'l IIQl1unda blltUn ~thlr'er-de nobUU
'[lklJ.tma. m~cbll.u·l.yetl (yani a~~e'd~n ~...f'1 b~r lUJm'i blf'beyi vii C1iDl.ld,el'l. Bonfa ger bir klum:n hlabryi okl.ltinak) kal kacaktr:r. 1938 Bonlilnda, lise lIUtUn So,,yetter Hi r1i gil'llde lru IJsu] sona e~eee:k·
til"".

ka inedeki meselesi ..

Hi,. bp-l1nyo' koyiinrJe

pelrol bld,.lndu
M~drid; 2'8 (A"A.) Santander ilin~n S .. n...marnel

gi

8\..1ntar l~ i leTrni '"
otdinin klral. odasrnd esrarh hiv uzun VIC hil-

tedbirl~rdir-

bir 'Londrll buIU-l.Ifj'

.sDOQ kU'omc--tl'e'si blJl Yll ba~haola.nlard.iI'- 600 l4:LJ.ometre l,~et-

At"ina :tarbl!lYl ile f''!;iki suneHcI

='i-

koyunde

bir pew:)] !:IOII-

I:rir n:u;:mleketil'l
IIIZU1I")

ynJ

rub1eYI!

V3rma~l Hi:nmdu. En z~yad~ tete" en· dus.tl."isi:ndr yiizde 36 ve tam eDdihi'tri· lIIinde yLizde 2' IIrtJl) o~ataktl-r. GJ.da endiul!;tri.:slni1"l ....er11ln de 5di mUyar l'ubleden ttl mil,-ar ruble,'t nfOlC'akbr. Makarna lo'1£ kosHrve I'nlil.i.istri inde bi..iyi.ilf ilede:mclu o1acaktrlr.
Du Ylld3n ba§hyarak O!!rtlk ekmegin strb st liablmasm.rn grti.recegl filyd<ll-

o.zunlulu :LOSa kiilD~t;reYf! v: rae ktu, Drnirmcrde ma-l nakliYlIti yiizde U.5 ve neblrlerde lizdt 2.1.1.1.3Itacali: sg nakJiyauna ycniden &91 miiyon ruble yahnlaca.ktu·, Sovy~t1er
de f6.3 ~e,i.thn masr.afl Bil'Hiindil:

~d.auktrr. lElektfikU har~a.rEI!IJ

man bul.unm1J!itu.r, lU'I ara~tum.a]an :l'iIIpan Madldd unive:rsitni profesdr-lefi
blf nkta'( D~vtet ,.olunu
:I!IU

~j)jjdn

ge~l!:cegi u:!'uinde ke mUyonbrca
1111

i~eriflind.e

petrol 180

bu-

J..!:om.l§tk!~ar Bu r'!nrh

!-I maJarm

y••

Illndillgunu

&Brmii~lerd-jr. mUhendis,leri, hektarlllll l§letilm.e-s:i bu damarln

~uhhilnl
da.n pek

Londr;

h.lkmdtilncl", ior

H35 ie okuJ
cnklau

y.<Joi!}lfI.lOI

varmal'lU!i

-;:00-

biliynrdu

p:iotorlu
!laf[B<~

artl-

ba1afm 'otomobj~. kamyon)
b,da.la~tJnlilluktJr.
4S.I)OtJ knom~t:re muhafaza
80M k:iBometresi

yuzHIl ,d ber
yol \Ie yaprl~onar-ma yapl' ~

itOptayan kurlilm1alfdl;tld (Qcuk Rynn yiide 2L4, 11m1:d o~i.lnar1nd!:l yi!idllO: ~16. !D~lk tlkulhll"U'Ildi Y'i.il!:d~ 61 ~~ a~aCB.1!: trr. OlnJg'I,l!I YHmA l'iilm n1C7lit Sovyet

b r }leI' kapby:ao

Dart:
mil daha

Ullt

'komi mi'l ~=h\r ~ orada
llyn

I

1lI"a.~tr:rac~kt[f.

IJItomobDl ytllcollJgu ~anT;I - iLl
..

biT ikOrlLlr

g!l!!:'f Ilski Ii !rain. ~arba~

'"xu'I)'Q' orda,u
mfd,.'i"~rf?" 'rili)'(Jr'
Madrid. 28 (A.A.)
-

yu oturdu
Londra Atina

yn

otel1rrt

monii~,
ve
flo

]'er birligind'e

esas l:!akll1'ldall kaldm!·

bu i=i-lTli hrkmda I.lcun .. hoar konu~acaklJ.r:

dtgildi hey~ '!.loma

cak "II'eyonarm yUzde

:56 an:.urllaGakJ

~:m rla bL1 3.l:iula aync3 he9a£ra katma1c
JA.umdH, '{erst} c:n~iil!lh'inin 'II'uimi 6.9 mi1-

calc yollaml
olacakhr. Sovyrtlet

'kal<'hmll'l
yoUan

mr~tllr'. ~imdi de az; (.Ilmr ),azarllgm ikal· drnlmasl s,;nra,tna lItid,Umi,tir. Gaze· telerin til."l1jJ bu. ),,]1 daha 1.5 mil yon i'lr· !:a''i:ak
VI!!

Sij bakamntJ'l

topugunun ,genr

bi1di.rdi g.ine gore biltun ordl1 ma.kin~ 11e dhLlzlandU:Jl ;H:aktrr. Orduda bllndall

iiji.ndeydl.
Bugi.in i1r·

kitab

ba!lImt yijzd~

12.2

oC;lIlgB'

boyle yuk !,;ekmrk ve tOl'iJIJ1.l'I. i~i'l'l hOlY
Vlilt

BtrH.ginde

hava

laca.ktlr.

kuHamlmayacOikur.

bar m~mlekdinil!' donccek. KH81 ,§imdil-ik burada kahyor.

-

~
~~-

- - .... ~

-----

_

.. ~
~-

-

-

---

---

-

_...._,...,_._

-- ----------.-.--~

,-_.'

MllZ

1935 PhZ.

RTESI

ULUS

SI
HZ
ozv,~uhkdll!!

go
Valn
z

....

r ~& J" bulunurlar hetta

ehrrler] l~ln iraz a bioi iin anka ra -

ruZI

doyur.; bi1irsinrz..

lokantalarr odellini

biraz Qrayl

II

ita t'l:mizlige

ah§t .rmilk

11.1-r her
Valnlz Tn: 1\1g l.lI da ha

devlet Ankarad~

oraya ta~lOaca.ld;JiHiIr. cilClmiTyoHilr1't11ln cia }'o1!::ulaz
I

~liletenkre ka!mak

i:.Ifretmclidir.

h:i

oreJ de~i1-

vaT, i;ak.'!t

~Hj,'cl!'I.leT l-;;i.1'! ,il1tiy:a.ca bit' QUl'lImda

kol iI.¥~a§t1rrna 11.45 de' ~ank

drr, no-

k.1i1'J'Jau1,';'1ga,~te.cek

7,4S de kall.nyor

YII!

ma) gidi~iyle

nya va.nyof_

dir. t:tgrcndigiml: gorce ur'lY iok8Jllta ve etel i~leri1ti yak-Inda hallcdec.ektir. Germe

bfr U!aklrk i~in dort It li0ktUT. Stinra bi.z gfderke ' 'lie ge . en yarrm.:JI!IT saat g~~ ,!rddrk. O':-rrndi ' -,e go re g ~H haft :11udg '1:11,1 g!!''!; kalma,]llr daha Ulu'n olllyot",ITIUI. YoMa b~ . let kon'tro]u da. aJiI'ap veTie~ blr sekilde yapdma1ctadlf. KOfldClktor, biraz s.onra. eftfen, ~r iki dural( soma da reruoT _ Az a2lytlabilecek ltrin. tt!fti " YOh:l.I:f1LL ' sandmyor. Yofda

yerJer~ go: a.1abildigine
'Ylt

u

:van b:!.glal"
!;elere dogru
ralarda

ba.b~-elerdir.
"isbyorlar.

Bu arada bahbuUral'

iki de ga:Z"iIl1D yapdm1f§l:
gazigod;a

Zonguldak'ta

kadrnhgtn

halkevinin
.a. vl!r:mek~
na atmaktadlJii',
\P¢

ve tiirki§
on]u.ll ;:alJ~a lI~yatr.

sosyetesmin

cahsmalarr

i:nl:.csu

dIn yapdan
Anklilfaya

tarilfm. i~lcid'£' IIHl~lUnuyor.

'en bi.iytl k

I.l ill'!

g(SJ'Cll:cu:duk!:lll ga2ino]arm hdir. lki. k:i:ti 80 _ 100 ku-

Zongudda.k'ta ogretmen Sayan Na. zin ve Sayan :Murii'I"Vetin hi arc' etdg'i iki bi!jJri !il'e dik~1 okuly 'VaE"diH. 3fJ M' dan faz:]8J t;lllf:M!oi o]3on 'bu okullar hi, ni:r yerden
i:rligi.yJ

leyi~ti hayranhldauDI gidl!'ye:mcmi~]efdili'. Bill okulTIar lu:r pill 8-UDi luzaJ rupJo-

biT de' Mdise oldu, Be§ iri§ml< bir arkada plIrisin;n biletini 'Saklayan genein _ iri, c:ebind -1"1 rnendilini $lkarrrkcrJ hi _ letler p!D![eredfR
bunu Onlara luk gi:i'riiyJe bu dam llli;tlll. tlyar]a.rdan halde

ru a bimz Iperatif alabiliyor. Mez·e crin en kaba da-slnl (10) kuru!j d~y~ haber vmr em c ra ga.zinolarmda a~.lI ya-' nan klEY£ ebli biknem ne deT'ler? !nee Mil
hM:i

parii yardlJDl
tt

gikmedtlil
S(I'&y-=te

e~l'slo
!i;ok raal-

Bfh"b.n Bo:Ikevi: lu srd ~lm Sartm Ha]kevi biHilin gen§il1ci i~De alarak Ioi:OIlli.tl! '5Iesimh:rin1 ve ha.znhk]anm biti!'l!l'lii eanh life
111lzh ~ab~malara ha~lam[~tlr.

tiide kadulhgmrn

lIalkevinde ,.iyuz;ye
Bu yd tlua okuld.a talebe
)'1:

Iclfl'.dlJ.r~

faydah biT sure degcrli

yeti tirtlmestnde yerli
'tilDltmakta,

bid

"Ey "ie§omi BI'IIll

IIlil eh

I i.ll:a" fiI !ia~l'}'I!l!r.

!bi.zmcl:ler yapmakta,

i'i:in Halkninde

ikmale kalen 68 li~ krSl:m riyazi-

Ilba · 1'1:'
:sileri:
JJbay Zonguldalk:

Porti
HaJit

8a~,k(uUmR

ue-

"rordtigii
Zo. h

bu zavallr

be~ yoituya

}l"UIliden bilet ald.irW:.

Fakat blltLda,n Ja..l!']a.SnlJ bU:f.lda '§:imdli1Ik 0iI'iUlIlak: dog.,;. olDl'11yacakhr. ~uDkU Iii"

lin'"UDUJ haD. nnlZa
biribirirdill. t~ rire'DiD de ke'ndi kaamm

ve ilgi-

letri.ni uyandlnnaktadHlar.
hem oniird
§il

'Bu. iki OkUiI
\Ie hem de Miitiil/Vet'

kUTlIiilan a'iil]ml~II:mr. Ogntmil!nLik 0de'l,l'ini profesiif A,ir, mi.ibendis M..u:af. fer larIa ve Cel51 lIi]mr~Jardrr bu gl1l1J~lerimii:dn bu izin ardl 51kl ,ah§masmdlarml geli· iJgili

Ak'!ll;ll)' ve parri baskaru
M, A.lnck,

saylavl

,Durek,

yolc\J. ba
1'01

iliNan

ilrkalayu:uadn.
Halkni okulunda,

Bu )'11 Bayan
dr, Bayan

3,5 Ilraya

mal

0) ..

me1er~ i~in Ponti bi,. suretre

e Halkevinde

du, $u u da say Jemeli gerektir k~ bdet kontrolUne
Ibiraz
P.ilra.,!2:

ilbay ve parti ba~torenlede

blr-alnlmamak-

adrr.

da b111unduiu

~tlklick

i~~elrrile !Jill il~ellHe bilgh killhalkla dct~lt:u bulIJTllmu§la_ n onlarm dertlerfrii din!emi~lct, ~evcniD i.h·ya~1a..rUiI im:.el~mi~!erdir. Do UgUi gezintilerden hal k [r1rllZ ok lu!j{3n~ duymaktadu·. E'rrgli
muna giderrlI

L2:1'1ge~en )'Itlilrdiln 'til-trgell'l:il:mi§ti . Verli de tiirk Ica.dlnmm
taralmdan
hl.Z1

iistiirn 5ergile:r
mal1arlmu gosterrligi ince

dOl

halktm fDJculugu.

J

TiI,.k'~ . o.•. \'e,esinin kmov.:
Havzada i~e b.aijl,n:b!il
t;C'I1-

b ohn3ktadn rk gazltiliik

.

ilzerinin ive

Ankara - lonruldak
Ankara

[elejom.t.;
~e-

i:lk ~ii.ndel!l.-

- :Z:~mgtl~dak aeasmdak]

bed
resiud

iJau.lrntz
yem

sa ,

Uk herkes

begenilmekte

ve:

yanlar da i£-ilnizdo }''')k de~i1 ir. Hu
no~ gide:q

ilerls! is;in olan mektedio. ergiJeri e onomi gOlitcrdigi
lialanJatra
~u.~

v - inanr pet'"~inh:inceleme turk gezi.
DIJ

meder n vuhklaTIa

Zvngulda.k't;a g,e i~le:r v

line gclen iki alm.an kadm gazeteci
alanmdak.i ba§.a:nhiT ~a.nh ;ail§malada
ka.I:§ISI]1.dn

Fyler d~ ICluyOll" :eir yolcu. ~iu lOa biJ.. t~].=r so rarsa i..I~ YOl'§ll'IIda o:Jugunu Etiyleney~ iitretmi!l. ~i:ukl:agn: okulJa gidip Kit mr:iIi - ·'!'.Ii ft b(mcl amn oldugUllJJ. a rI biT <11" dqa:: - tl . tlUlU:y - amma ~ Y.q:DI , diyer k
, . glild !irdiL Ankaraya. -donUyol'_1:
iI~'I:

bdmmHI

til Llsal magde1'lcl" H,giroi.zi hel" gUn. biT kat daha ina-nb.
vc evi.lil~li verhnlede ba:;a.rarl TU'I"o k~ sosyoet:e:; i.ni. rI (j.. tedenberi Uz~dnde
ijn~m.lill

degerarasll'lda
6 _ 1.5

en 90k v~rllftl.

glindelik

Ibir

lit", du'. Ii: et, bUinIi:i 10.5 ikinci 8 lruru , -

Ii bir even. hn:la ] 5 - 20 lWalanryor. Diger nlerin lin. arnsfndadJT.
SOI'l olarak
['I 5U::a.kt:a.li.

lira

kiraIan

durdu

U

-

mga alb

orada. ka:~mak atbn...ak <;an!rmda ei· ilec~k,. vakit ges:ipecek ~k: iyi ~ler ~ulmak ilteniyoT. yolunda hzzb ad..mdarla ,c.l Jan CankInd.a ~imdiliiJc biT it 0 Ce' tal";!f yolrtur. Tabi,a ge.zi ~iI!:llri n vfll'digi-

i"w.

d~ 11:1.10-

durum her Jude O]dUlgtJ gibi Cankm"da da bug ay ve ekmelk fia~an:nr dJlga'la. . Unly bu 6a an ![DOmal gonm.fiyor 'VI!: yaklnda i.nec¢gini umuIII IIti ;UI, kuz:u Vii! I;~ etten 10 AtdryGl". Scb ;u; fi "'tb n y-A.21la Nt. 8-0 a:uya.eak . dar
CUZ

e:~le, tIll'k i§!ii ..
!lnu YUilbilir"im::

Can]u-

'inin
I:un
ye

saglrk

vo
'"

bW'lalan ve ,i!Jzat gliniinii lSI ~ k:tDbsu bir ycrde gesirm k i'!ltiyenIlerin her nm<m gjdebiJ]ccc:,iw ~ir yer olablilir,
Aflca.k demiryollaruun
i!li bil'2IlI dilzen

soy al ihti.ya,Iar-m daba daha

~eon; l dilzt!'.iH
~don Jmttl ifil'l bili~ok gel:i,es; gelmiJ 'II'~ Zonguld.l.ktao :btattrn ~kil'meJinr ba:jIu:ml: 'tn.

-

",e bold~l!'. 4 - S hi-

BayrndulIk

fie' !j:ok

§eyleT katmak

gerektir.

Loka.malar iOk u:cLlzdW". En tlZ 25. ~n coli: 40 lruru§la ist digifllu gii1:ij h-rmu.

J'U1 bil: iUlb.~.il.t1I. b~ kui-u~ atu13l'. Paurr-dan b3i4;k3giinJ~d!' 7 - 9 ini bet ku:l'u§:a. a]- bili:rmiiz. DlWiIk yolo iizeriinde i.iz:crine to toprak konan pi~m:' tavulda:n 20 _ 25 kun.J~ Vf:riyor ar. Ell' kira]ilnm !lIJTd§hll~dlJm. En bliyilk, w bth. sold:: adab, 11;11 •• clcktriL

lem~si ve ~nkmhlarm dciigclenletrll: ho vakit g;e~C'ccLc imki.nW'I t.em:I11 e.trnel~. rit , ..rtm. Bu ~ehif hallg i!;in mOlDCvi 0] duid kadatf In ddie: bir fayda da dogu_ Rca OnemJi bir i~tir. Ml'mleketi ler-in~ benim!!t'"yen eren; .... df'gtfH e ,arba, 8. Orner D;:d oglllndim !;I'll: onun §<Ilfrt km ukadla;hlnndan bunlru bekHyorul

oJmilllud.LlI'. Veni 5 yJ~hk program,lndat SOD e yakm i~~i evi, apaftnnan.ll Ill:: bi:l' ,,_ 1 y"pJtlm En kuru.lma.s.uu ilJ.k il olard ~1~alml~trr. Bu Yipilarm tcernd lull I tiirenle yaplhf"~ vi! tUlnuriyn Ii!'·
~~miT!l·n i~!jiyc

vudigi 50ylevler

eccri

a~1
I

hlr

C;orumda ki.iltUr i~leri
Olkenio b r yerindr: c unyenn ~n iinlril biT an dl 0 ar k yii'lito!ieIen okuUarJ g5rdUks-e kiHlii:r de'\i.iml~ri hesabmQj gogihlerl:D kab.mnamasma tmkln Vilir

~ekild~ an13tan Tu.rki1 so.yet
rektorlii

v rri.lmi~tir. ile biiriin

sinin ba§ta

B- El!i<lt Rrnmo1

genel diiit'
'Jf'!

yarl:nlnm, ~1~iVi Ililgini, dwyguJu giirbil~ o1arak )Ii'! ~i 1i mu~k: folundaki ~ok degerli zrrinde c;all~m;!ihlrl, i ~ilc'rimiZ' evin~lerlf" beT an artan

lJu?
ij.

kar§lI
I

on yll~aJ"dji .vcr Cf t::Ii (IIlan yah 'boige {l lillian Oiydmlanmalll i~in kurulmus dQrl hkil

de

pllmakhoyl - urt bi r
IlY

la makt d r. Ya1un hi vakitte iI&··lmez bolg~'SiindJre y~py~ni 'V modern bir li'Yi uraml go:rulccckti r

oJuyor_
~orum ilbayllgmm ':;Ir'rcsmdS yibi n bayat,

A tof;i "If Il.fl),keli:
Zong1.llldak:u
ti.lrk Heykelinin
f'r genl~ b.ey}t;elcile

It; bu yaplh
dim,
0]
f1

(t;orum

merkczLnin

il!frbLlyl rkbrdan

yapllacaH:

Au·
i..iZe'Den-

~eklil1.i !aptamak
b1!ll'lizd n Rafp

Bog:a:rkoy, A 1 CLlT1l.n Ka] cl'liS:l'l', Mcciti:izun.iin I;lkrlk. O~mi.lnclgln
Sungllr!Unkll'l

dogu Zonguldaga

~i:'IgrI~a ak kOfllu§.f1IU~

I Tda bulll.DlllimU r. Hry'keliin tiini hltanbutda ha::z:r~hya,c:ak DiUII' t dC'rb.:d Ii,,!! gD.ri~i1ec.ekhT.

VI:

milkebe-'c:·

KJlmiJ koy]e:-u'jdeki bolge yilt! ok:uUlilrl gche le r U nin cumildye adlna go~'.ItillU 11.3511kaharHlgr anlLlmml vcrayor. R m'miz: S ydin lroyiindeki ho]g~ y tr
Ok:L

lunu

go

itl'riyor.

Te.frika :134

.,,] IlU-tJ h
riir1r'~YIJ' pvirefij': Nil _hJ BA¥DIIR v.u~Il\'l' A,k d IIHJN.,.

Fa.kat bu sefer, VO~I! di 'San Genna .. :Fo'nun stiltun1armda aydmlarm kulaklarma eri~en yank~ hafif ,olrnadI; ,mavL gok. yi.i.zijDen bir y~]dlrlm gibi du§eriek blittin koyU a1:tiist ett~. Bu, ~oktan ha:ber verilen mab§el." gfulu oDacakt.l. Haber' biitiin ana Kapri'yi bir ate§ f rtll!l3SI halind:e doia¥tm. P,a-pas, Santt Antonyo'nun degerli e§:ya'S")e kutsal karlaF.I yatagmm altlfia saJdadt. kay iJeri gele-nlen mallanm ia.rab ma.hzenlerme gotlirdu.. ler. Halk kay meyi!3lanma top,~amp Siilllt"Antonyolnlln heykeUnin, kendile.nni kOnmi.a.:st
~~in~ [·dill' :sokaklarm.da g;n-3 bagua istedi dolai1utlmaSmIJ ba-

I

Bu . am~tli giiniin a.k~l Pak,iyale g;idip papasm fikrmni 50rdu. Daha once Ba1dassarcrle papaSI gonnu~ ve h.aydutla~ her nalde. :sinyor Dottore'un kInk dokiik 1I:a!}lann'l\ eski. remelt taknnlannl v,e "rob .. ant.lea, , bln I pek umu;rlann;yaca.klan v,e bij... ~CI ~n~nn old an yerde b alulm.alan'"

.nm yapllabi'h:cellt en dogruha:reket oldug 1III mup' inmi§ler. Gece Y;;!_TlSI bah.;eye UI'"II' yemken~eri magnaya ycrle§tirmi~ler. Hutiin bir cevab:m:r aldlgJl i~in gi,nlii rabat ebni~ti. Fa .. kat papas ~!yenumlerin 60T,iI¥IW ta§lmak.ta ma]1'll5 gijniinU de. her biri sua i]e rnagara .. olan Pak~iyalenin boyle dU!junemiy,t!:eginm kap;m.5U1da nobet bekliyerek gec.irmi~ler, GUl1e~ batacag 1113 yakm Palb;tyale k,lrde~i .. ni" iJiv etmi ti. Eger hal'dutlar adaya gtle,ek olurlarsa gemi ile gel'ecekmer ve §u ha.. oi k&yde neler olup bitt" giro .anlamaga gonh~:gort! dill, yelken onlarca buy"ulc: deg,erde dem1i§. tJ',~ saat k,adu sonr3. karde~,j gelipi 'bir mal saymlabih::ctkti, Bunlan iarap mahkoyde he~eyin yolunda oldugu haberini zeninde :saklamak keJldini biiytik hir tehU. get[rmj'§!~ "keye atmak demekti, !iiinku demdt cmUr Herke-s P[a!zada imi~. ld~~5ede m'l1m~.ar tiren adamJu, yelken kadararap' da anyruuyor ve Sane' Antonyo. AI1akapri"yi hi.f yacaklardr. 11 boyle ,olunca bunbn Pak~iere dana kurta.rnu§ oldugu i~in. koy meyy lenin, lru~ u!fup! kenran ge~miyen bah~e .. dan:mda. butUT:! haJk~ kudarlTlmak uzere dlsine gotiirm'ek .ak1a yakm degil miydi? Hay .. ~a" I;lkanlIyormu§. dut1ar Damekil11ra u~urumunda k@mikledni Dort arkada!j, geee yanSl, siiriine silriine parl':;alamak pahasma, gidip bunlan ,orada a· magaradan ~:rkmui' ve :srrtlannda niak Velramazlardl .. kenlerim oldugu haldekiiy,e v,arml$]ar. PalIGece olunea Pakc:iyale, kanJI~l Vi!! k,en. 'iiyale ydlc:enh:rin basma gden £ela'kc:'t1 far· dilerin.e gUveni1ebilecek iki ark,adiil~1') kedrnnce kendini ucla bogm1J.k i,sttm'iii~ ve Inz· $ sopailarla silahlandmktan soma, yeni , Ian onu giinler,ce gO! ~aps;altma allmi1a:r, yelkenJerlmi abm~:laJ." 'Ie suriiye siiniyfi: 'k,o giindenberi de adamcaglz biisbi.ittin de;iJyniaki bah§cye kadar. gotunnu,lCT. G,ece mi~. agzml bI~aklar ac;m,OlIIZolml!.1 . Bu haJini ben de sezmi; ve ka~ keri! kendinden sonnu~nrtmah imi:; v,e biraz- '·'onl'a barda'ktan boCiyovannina :sozlerini daha bitirmeden ~a:rurcaslna y.agmur yagmaga ba~lam~§, fehidd,etimdeil1 ,eser bne kalmammu. IIlnu 0ner sonmii_§, y,olcular hay.atlarUe oynamak· na anlatmak i.:;in kClI1disini koyilll'1 her tara ta olduklanna hi!; baknuyarak, kaygan u-.;ufmda aradlJ"j]~"En sontmrla ?in;lImm,m altmrumun dibine kadar, el yardann ~~e,yol bu:-

am an ki u~ uze. nne otUmllJj ve gene her zaman ya'p,tlIg~ gi., bi. gozleri del1izi :seyre dalmts. bu~dum. Ke:ndisine vu:rmak iizfre e~imi ka~d[rm[ oldugumd.an utanCi duymakta 01, lugUnl so,yledim, Biittin kabahat papasta. idi. Veni yelkenlf:r umurumda bl~e degHdi, eskiler bma yeter.di. Ert,esi gun U2!l:ln bir deni;: ge-zisi.ne !;l'kmak niyetinde idim, 0 da Ibenimdaki bCilh~,esmd,e. her
<I:

I

Wlui,acakbk. Mezar(:~.. o.l!maslD..Ul h~c bir vaki hll§uma gmttnem;, oldugunu hili ordu. En iyisi bu i!ii karde ine blrakrp g-ene denizc -Iiie donme:si idi. 0 gi1nden tezi yok. kr'ft amdan tdt ~d . l~ gelecek hk etmekte
\I'f!'

he:r!icyi

soravh, tayfamch. Ga~tano. Ka]aherya
ki kere, kendini id~. N,~ olursa ka- ber'lecek katrl:'llT olsun onun hi:one in
bi.~~ denm:::dn dihi'll'lli boyln-';flr:a!{

a

T-

icmi~ ve son
i1 V"'-

h;>"e I!:et;nni~ yc1er-

r'\ecektim. Oeri doni.lnce ana, tngilr ere en dah
ni !!eMmis clan 'lie go@si.ind~ k
l,tl

ar

le yazrh Lady Victoria R.C.Y.C. . Q ta~ly3n gemic'i ~om.1egini O"iydirdim. bir daha slrundian ~Ikarrnadl, On 1nla d~.. (Sonu

I ini var)
Onu Vasa ..

.

'.. ...

.

..~-:..

•.. ~.it"!... Il'i~,

-

~:r .., .• :.... ...

.
f

. ~-.

-

•• ~.....

.

. ~ ... ~. ,

,:-; "''J'". ~L____ '. .i.J.... "_-'a..!

.-

.

~,..:.

r

. ,

-.
'

.....-

,. _
'

,

1--:"",

_.. •

, ... . , .. I'!. . __ _ _

'.'-

••

"

t

o"

.,. _

."

. .. '" '._ ~

.

('

_

~....

'

..

.~_

"-,.

'''W:_

_

.,- . _,
c,

_

,

~SA~Y~Jf~A~G~

~

~~ ULU5

~, __ ~

~~~~~~~~~~~

EMMUZ

__ ~~ 1935 PAZA.RTESI

aVI

az

OLDURURl

I
I-

Kapalr zarf usulivle eksiltrne ilaru

N ,II flO
yolU'nda Firat
Ek:E;iUmll}'c.

V'ekiilt"li ntlt-~II:
kOf1u!muiil clan il (E:IOl.i!~<:dt'El.a.n~ • _.b:r~.i~~~n •

nehr] lizerinde Bl!tonarmr= Keban rnadenl :k:opT'U~U In· t4latldlr.) In a tin kc~if bedeli OJ,SO{l) liradu'. 2 - Bu i~e ait ljartl'lamder ve evrak snnlardre : ) Eksilrnu: ¥artnam· I b) Muka\l'de porjesj c) NaUJa islcr~ ~erOliti I.ImUml)'C'1I1 d) TellJviyei ti.if.Flbiye, ~{)se ve k~rcir Jnsaara dalr Fenm arrname e) Bctonarrne bUyuk kopriikr hakk.nda fcnl'1i S1trtl'l.ll'rle.
f) Ke~if hi.iI~!iI;"1"s1 ce'tvd I: ,

g, Proje,

tstnyenlr;:'i' bu .~'.. r~naJTI~I~r vt:. I!~:~k' J6;,tI~ k:~:u~ J bl!(~~1 mldlocflbllinde Nafra Velral~u eseler rehh~m(lcn. ;iI<lbll.r1er. 3 - Eksiltme s.,8-93!i rarihlnde pat.lrtesi gi.inu saat 16 dOl Anka· rada Naira Vil:kiHetinde soseler rt:,~lig,i dairesiride yapl]acaktlr • .,__ F.:ksiltme ki..lpalr z:.i'rf usul iyfe yap.lacakhr, ;5 El(~iltmtye ~irebilmek i'tin ist~kliT'lin 4925 lira m1.lvilkki.lJ\

·emilll.:lt

vermes]

hunrlan

h."ka

a'S;:]~ld,ki

!l1;,!>lkaJilri

'I1ai? 0111P

[:!!iti!l'

termr~llazlm~lhr J) Titaret edasma k:a) lth blJllu.nduq;;urta dair vesika, 2) Ist~!kliler yapml~ old'Ukla,1'1 i::;11!'1I'I!: ait .... ~'§ikalarl gCil!ltertrek ,",ksi!tmeyt.l tirm,l!k iell'1 Nafl~ VekiHetinden ~I,Hye't vesik1"ls~ ala. r;:tk I 011 rdu5 - Tekljf mekrupiart yukanla Li~u'l\cii rnaddede j'8lJ11 saalt'~tlll bir s.aat eyvelinJ: kadar ~oseler rcisllgi dairE'sin.e ge(rilel:'ck Eksllit. !Ill Komisyonu rei~liginc makbuz mLlkabi.li:nd'e veriletekti . P05h"! ~I~ ~ondierilct~k mekruplarm lrIihilyet ii.;:iincU rnaddede yazrh saare kadar gelmL'ii olma">. ve fh~ zarfln muhi.ir mumu De i}lice kapOlul'mr olma~n lfi,...lmd[u;. Po~t::ldil oh,r.ak geciln:nclc!I" ka.bul edilmez. (l79!l)

Blr
n;'llli'lJ
1

t.

kl''Ii'(hd~

en

""anf

'-.11 bldu,ruci~
1;16

Uaslrslz!9~1

milly~)le'bile ~Ic-

bulu",..,r

Amb,,,IClf ... ~

ompr.me l~hUul
II'lj.o!

nelk IL'H'I )' !:IrBJ

cd U r~ca k

ya ..-1 1fI". Ol'lhud. b'1 Z. son r... l-&krar canIDln<u-Ciik. ra l.l,;u';'l1f1a "a ba~lalf"l.:p·. Hu ~I.II r hie em nH'll'Btinil 1~11I MunlhaSiren WII!! mUs.IHElfil FLIT I~hlylnlz. FLiT, hakUc len YQ lI;IiltullY8n olawir"iir. ILe\.c9 Y P,lIfldZ. _ taZQ lid 'kokuludur. Slynh ku\i?a.I(JI VEl ;;IskQlr r estmtl sari leneke1ar-e dlkk I

du=?j,Jri\rhH lII'e undalfl fa e !'; •.u;leco bay,lt

'I

rel't! u:o:'flndl" pdip.,

n~d.~ li~HI'

1-3060

ffi

fI1I1oi111.,<J"j,lrlll

a'd~

,-ur

ad mil2:

FiJ tltlr t',tm~illltrr.
1st C·!!!I.ta.
¥'QJfGdl,

JSi:iko.: kazasmrn f~mnL 'li eesi anna aid. 48,891 • 50 kuru bed ]j Muh mmenli muh.U:l:if eM thIDa - LL081 - bUIiUk mttl"ll! tulilnde ~elik veya Font bOlru vt Arm~tthled. kapalr z"rf u uliyle ~6 temmue g35 'tarihindcn itit> ren 31 gun mi..idrletle cKsihmeye knnul-

:x:

«;0 uk E.~irgeme

K mrmu genet
dan:

lfmuml lIJepoSiu : J. CIfESPIN,

HI" I

mustur,

mer] ezi ba~kan h~

2-

Eks.iltme

]5 a,y~to:i

Ankara Inhisarlar Ba.~miidiirlii~nden:
fabrikasl! alanmda yapdacak otuz tonluk deponun ke~ifbedeli 5661 mira 91 kum~utr. W ternKij~iik Yo.zgat Ba~t

3 - ~a'rtn<lme: .Model 'l'e pmjeleroi "I bw;;uk lira mll'li!abi1ind~ So. Ice H eJ~di\fesi!"lden ~lo!hilid~r. "'I - Eks.iltmc isine ~ifeb:iLecek talliplel" 24g0 numarah artrrme ve eksihme ve i'hale kanununun 2 'lie 3 u.nd.i maddderindeki ev:r.afl h,aiz X \pc vesaiki hail: blllu~,,,cilikbl'drr. (H!46) 1-3094

lediyesl.n.de e.ru::limen hl.lzlLU"uT!da icra saMtan bi:r iI<'It 1i!:'11' .... eline kadlar teklH lotine lIermi~ ol~c,,"ldoilll"dir.

91,S ~li.:r~~mbe gUlI'\U :.aat l6 dol Solce bekll'l'lauj'tmuaIrI tal~pterin bUi rnektuplarrm Belerl'iyt! dyol-

Y: euisehlrde Gazi bulvan izerinde kurumwnuz ta1 ,-, fmdan yaptJnlan apartman altmdak] iki diikkaftm ihalesl ;lllilk arttrrma suretlle 29.7.935 paeartesi gu'nii 'SAt 10 da yapda,cag!ndlan i:.tck1i1erin yazlll gun ve saatte 'kurum gene] merkealne gdmelen , 1-3191

en:
200 Tonu VekiTet dairelerlne ve JOO Tcnu Emn1"et tsleri Unmm Miidi.ililiiguor aid! o-1mak iizere 300 Ton kok kBmuruniin mubayaass kapah rarF121 ek ... h:meye i konulmustur.

rnuz 935 tarihinden ttibaren yirmi giln rntldderle kapah Earf usuUy]e eksiltrneye konulrnuscur. Artmma ekslltrne ihale kanunu mucibil1ce is'tek:~ilerin fen ehliyell ve tiearet ddastvesik,ar:mu hah olmalan ve 0/" 1,,; mllvakkat temi"'a~ paraSI vermeterl lizrmdlf. lhale
te-mmuZUll 3'0 cu sail gi.1nii sa at on altIda Ba~ MfidiidLikte yapda,c.akhr. ZarfWarm aat on be~te getiT'llm si.

I· nn IlU I: St
Tahmhl

n 11·'~ Le __ 1,%,1. •.

3,

zrrn '.~!]t-II]-a.lma ~~

kO'ml'~YIJllUndarJ: .
edilen bedeli .58500 lira elan 4500 ton Rekompoze kilnriir 29 temmuz 1935 pazrlrtes'; gunil saat 1.5 de

rin komisyona miiracaatlan.
I

§artname

ve k,e~iIname ve harttaYt gijrmek is~iyenle(1660) 1-2959

··h..... Adana, S ar jly gJn d au:
k~nl.dmu,t"u.r'.

Hlii'kumet koftl.liIg:r §p,ti'alden geilier-el'c ta§oko'pdlYI! v!ll~"q y,()l parlceyeo ~-=YTj!e,cektil'. Bu{lill papdm.~1Si1 i'!iin (HD,OOO) Ume p,al"li:e tql kapal. z:adla Uk mliti'a'hh~din'in nail]] ve bes.abml. ,eks:Utmeye 1ta!lln cinsi, lien j.~leri MUdilrlUglindeki fillrtn - inde yazJlrnl~hr. 3 - Bir U!?~D ta1uQi!1' edi.Jen bedeU yedi lnl~Ulk k.tm.ll§tur. 4 ~ Turn mod~]i. Be~ediye fell i§h:ri Mfidur1IJgindcl!lir, 5 - 11.11-i~in ~&rtnamelli \l't! JIm~kaV'e]enamll: sllreti bedeJsiz: ohi:rak feft i,leri wi.idiirrlli.~jjndeE'l lilmabi~il:'. ifi-Eh~Itm,Ci, !i'·!':!,-9u uri.bane g-el¢fI. cumaJ g'l.!nU aut 'IIID be~te Bdediye daimi enC:imll:'rLJriae yap1Iai!:akhl".

Kasrmpa~ada komisyon binasmda kap~h zarf us.uliyle eksiltmeye ko,n.urnml!lstur. Sa.rtnamesi 292 lira 50kuru~ mukabiUnde l1,er gun k~misv·ondan ahnabifir. tst,eklilerin 4nS liradan ibaret muvakk t teminat makbuz \ley:a ban· ka mekt'llbl!lnu v'!! kammi he]gelen havi teklif m,elktuplan. nm ekslhme s:aatmdan biT' slat evveEne komisyon bEl§' kanhbllla vermel1ert (3B80-.11.22') 1-2934

lstek1i1erill'l buna dsir alan sarrnarneyi 2Ii~ma'k tizere Ank!llrada Venisehirde DahiHve. Vekil'eti blnasmda mute. §ekkn eksi1tme komiSl~o,nlJn a mUralC;3at I!-tme1eri 1iZtmdU'. Eks,iltme 2-R-935 tarihinde Cilma. giinu -saat 15 de Yeni~ehirdeki Oahiliye V,p.~~lrtl binasmda toplanacak ek-

Biltmeomisvonllnca yap,raC'ak If. Muhammen bedeli (9000 dokuz bin lira~U'.
Mlivakkat tll:m~nat (fi1S)

Z -8u twarniyle

Anlta~a lnhi arlar Ba~mii diir 1iiiiiliden

------

htekli!erin

• fIItu v'i;'.z vetm1s bC$ lU'.3Jdtr. 2-8-935 ta'!"ih1nt.h: persembe giinU uat U de

kadar icabed!ftI vesaik:1e btrlikte tekltf rnektup1.annJ Os .. hiliye Veki'ilelti eksntme k:omisyonun.a venni3 ol.malan lb:nruihr. (17291) 1--2924

'I 9~

Muv1IJkka:t rtemm~t; (Cit!)) LIndEr. Teklif rn.ektopla:n en gei 8-8-93.5 ta.rihbl.e mU93dif per'~emhe gul'lu 'pat on yedJ:i bU~ut3 '&radar beled!1"ye yaZf j~leri MUdlirliigii.~ f1l' veril,eecktk USsl) , I~ l'DS

a-

E'Ii!:'SilhIle_ k:a.pa.~I,-~~nIlYlII.p!lacakul'.

A..nkua inhie.adlil" biill~i.idHrH.i.gU namr:na ~im Hdiferle ge:le[,ek ohln H.iti.illl ve i~l<i ~!lIndfk1ariyle ispi.rto bid.on!arr!lun ist!ll!'l.vondan gazha'l'll:ye ...-.e gOlzl1mrll:d-to ve ~!lta.!irOH civju.md!llki~ski depodan b.qmildildii.k &atl~ depJ;<s,",1111 lI'e bo~ sa.ndrklarla b:idonlarm istasyona ta~[mo1lS1 a~~k ~:kili]tmeye c,:~kal'dml~h:r. :B ia:- yr]hk ta~lma. bed~H 3noo lin tahmill edi1'mi!}ltiir. Bu ta:§~ma :i~l bin diokuz yLh: ot:uz aJtr ieneSl 'maYIS1R1l'I otu birll1cl gi.iniine kadar de1ram edlec~kl::ir. Ac:;~k eksi Itme ~~ustosun 15 i:ru:i pecr'§embe giinu saat 15 tc ba§IfludUrli.lktll!! yapdaeilktn-. ls.tt'kHlcri.n !prtlatl anlarnak uzeTe basrntidutluge geJme1erl. (921) 1-3185

P. T • T. Binalal" ve •
leV8Z1W

iid iirliigiind en:

Adlive vekale inrlen:
Umumi

iidiirliigiinden:'
J•

Kapah zarf.lisuli.yle eksil t me' ilaru
1. - NazilU'de' bua edilec,ek basma fabrlkasl birinci bsmt in~aat![ vahidi nal esasi]e eksiltmeye ~~kanlml§br. Tahmin edilen !n§-aat bedleli 3,28.9'42lira d3.l't
ku.ru~tw'. 2....... Bu i§e afit eksi'ltme

93~ SI2'IILe3i h1lJ2irarnndarL ltibil'fCIl inil:iJ:!ar edecek a<[an adJiye ce .. ridei!>inin en :ili alh en ~Qk on formac!lal1l ibarel! oLmak ib.1H"1I! er ~y h !jjfkac;alk alan ~150 ni.isha::anm lIlastm!mur a~lk eksiH:me I.Isu1iyle ck:;.:iLtmeye konuhrUl:ltur. Tahm;n bedtli: iki bin dor"t yiiz liradn. EksiJtme 12. 8. 1935 p:uarte-si. giinu saat on dBrne Ankarada AdjUre vek.lileti levazlm miiduriye.ti oda", sUlda topJlJifian ,ebiltmt komisyollundl!l yapIlaca.ktn. Umumi 'Ie hll~ 'slIJ!!d p.riname v~k~lrt levanm. mUdUr1Ug-ii He ::I:stanbillda adliye le\I''a.um 1'Il\e-murtugmndadu'. Ekl!lihmeye ge~tC:l!k isttkliler her gUn bl.li dairderden §OI'i"'l:nameyi PiU'a!I<[Z imza mukllbmnde alabiHdell'. Ek5.i.l:t:m,ey,e girfCGek i5tetdi]~:rim'l ek!Jiitme c-U'I'Iy s.a.at. 14 den net mu: v<likkM tem~nail: ohnt no lira nakU 'I,O'e:yil n.akrt muka.bUi k~y-meth
mal sand]p;!na vefll!rek makl:DII!zlaTln'l t~s]i'm etmelefi lilzum1l1 i!ihll o1lJnur. (19'32) evnkl k'GmisYQn

1 - Sehirl,er arasm. tel don kotl1l~ma.sll i~in satm almm~ Iii: vc tesis: etdrUmesi istenilen dart tape b:a!j kuranpartor ~ihaZTile be~ 'lane mu.~eddide, yedi Unc f;'tre~ bEr tme ~e· hir1er araSl mssssi. d'Dkuz taklm muhtelif voh: "Ie ampeirsaatlik akkU bata:ryul He iki takrm elektrojen grubunun fenni ~artlan dahmnde 21. 8. 935 'tarihinde saat on be~te kapah zarfla ek:s;1tmesi yapl1.acaktrr. . . 2 _, Cilli3zlarm neyet; umum;yesi He mahal1ennde tesis1 ell"inin muharnmen beneH (ISD.Om)) 1ir-.3drr. lsteklilerin (8750) lirahk kanuneD muteber mllvakkat teminat1anle istellli1en vesikalan kammi tarifat dahi1inde zarflaya.rak ve mtihiideyerek mezkQr tanhe ra!1:t~avan !;ar~amba giinli saat (l4)e kada'r Ankarad.a P. T. T. U. MiidiirH.igll bin.asmda sattn alma kDmisvonuna mi.;racaat etmeleri. 3 - ida!'i:. fenni !i1aT'tname~er her Run levazun mud~
m~ilnden h!del'll11 olarnk ver111r_ (HHfi)
t'.i

1 ......2814

Eksiltme §artnamesi B. ~ MukaJel,e projesi C. Fenni §3["t!]i3me D. Metraj, vaaidi fiat lie ke§!'£ hU\;asas,]1 E .......Projeler !stiyenmer bu evnJu 16.50 lira. ~edel mukabnin.de Slimei' Bal'1,k Ankara sl'Ibesinden s~tm ,abbil irl er. 3. ~ Eksiltme 8. ·Agustos 19JS per~embe gi..inu sa~ at on altl bucl:Jkta Ankarada ZiraatBa.nkasl binasm~ daki Siimer Ban.k n't'rkezi:ndeki k1omisyonda yapda. caktu' .. 4. -Eksiltme kipab zarf 115ul[yte yapllacaktf['. 5...... tsteklilerin Hi.90B lira muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka en:i!Z 50.1]00Wirahk bir tek bina tn§3atml muvaHakJyetl~ . bitirm1~ alma!)] l.iZEm.dur, 6. """'" ekH£ m~ku~plan YUlkar,~ClI y.azddIgJ gun ve T saatten bir saat evveHne kad:ar Silmer Bank U mum! Idiidiirlligune makbuz mukabl1inde verilecektif'. Posta i1e gonder-ilec:ek mektuplann [lihayet iha1e sa,atinden bir saat evveline kada:r gelmifJ ve zarhn !.ta· nuni' ~ekilde kapiltdmf~ buiunmasl laZlmdlT. 1-3071
1

A.. -

evrakl

§:un!ardtt=

1-3l92

riya5ielt~ne

Tiil~kHava
• till ••

KllrUml1

I\nl(ura ~arbaybg.ndan:
ya.flIdemi He eksiJtfi.l~y~ kionmut!i'h,r. tstcklUerin c:i.n!'l VC' miktar1.iulnr an];lma,k: ~~in SIl t~leri DircktarlU~ili lev8i~rm meml.llr~llgul'llda ~Drebi:I:irIn. Eksiltme 9.8,~3,S cuma gUnii saa't I S de Itfaiyc: meydanmda be. k:diye I5U i~lefi 1lI1!''i!:H'n'la,Vi!!II!ks; l!tme ve ih::lJie komisyonunda. 0]81.
!m!l'b1ll1l"1

Belediye

SI.l iii-led

i~in 83 kal,e'l'Il kere~ eksiltme

'BUYUK piyangosu
§imdlye kadar binlerce ki~lyi zengin. etmi$~u. I§JI. ICoU tertip 4. eli ke~ide U agustos ~35 dedu-

calli r. f lS80l h

hglndan:
60 ]in
n1Z.

c. H. P,"Mardin
maa~]a. vI!: YOlplllTIiST

I-3tH

BilyUk ikramiye 35.000 liradrr
Ayru:a: 15.000. 12.000, 10,0000 li:rah"k ikramiyelerle 20.000 lirahk mi..HclHat vardmr.

Halk evi ba,lan-

lstiyenlerin
([852)

Ma't'din

r.a.at!an.

verllmek Uztre bir banda . eli 21TJ!OHal~e",'i Ba)klllnlrgU:"11 bclgeJerlyle l!Ii5.ra· I-Jl14

='111111UIIl I

Har-ita
1~

Umu m Miidiir1iigiiuden:

REV U E
ballu::a

l§!te:

biittifi

dlifiyada

tanl1n'll~ s801tlerinln _

,
I
k ;

_ _

-

_

~

_

Muham.men bedeli (00) 1inl Haril"a Genel DirektiiTHigu JeodcZl §u\.lesi i~in (200) adet AJaminyon'i Map a'i1k eksiltmcye kg!l· rnu:;tur. . , 2 _, !;?eraiti gorfl'l k iistiytnler 11 r giJ.~ ve ek!lI1trney. glT'eci':~k rln de (5,2) lit-a ,(SO} kUl u§ mUIJaick2lt temmM makbllltlartYlc 1 agtl5tos 935 clll"Oilrtes.i sut 11 de Ceheeide Ha,riLa GI:"Ilel Direkti;irlilgli SUm alma ~(cmi5yonu.n .. gelm~leri. (1787) ;-~(n9

evsafl

bun!ar~H.

'S.lH1.1!:lel'inil'l l'C'fii koleksiyonun!j~ gormedt![1iii I:: alma} mu:.

REVIJE

AI1kara'da., dEli 8

Rtza Te'llfik
;-IUIU InHII,

Bankalar
11111

cad

~

1-28!Hi

11111 !111m

~

-

-~~-

................ -- __,,_.
--~.
.

-

-

.
,

.
-

-

~

er-i Fabrikalar

Umum MiidurlWiii

IJ Devlet Demirvollarr ve Limanlan Umum
Miidiirliigu
ILA

.\ YiiI sek
5J.Z

Ziraal

En,

Ii

Satin Alma Kornisvonu iliullan
KUTURDA 41 KALEM ~ORU Tahl1lin editen b1:dc:1i (3500) lira alan yu ard. mill ar VIE ~ilf.i.i ,zllt malae me askerl fabri. alar urnum Mudiirliligil atln:)llma ko.mj::;yonuI'H:a II a.~~1 tQ!, 935 tariMnde '!laIr giinu ..aat 1'1 de tliiJ~ !Ii iltllDe ~I~ ihille edlle cektir. §artnamil! p;.rasl2 01011' lromi:s.yaod<iI:I1 v ·r T~]; plcri n .rtm~'akkM ttminat o1m (M2)~ira (50) l.I:.u11 ve 'lQ90 numarah kanunun '2 ...c J maddeJe:rilld~lri · ~wkl~ mez... i:lir g ii n ve saa rta kern i!i. 'ona mii r ac <loa } tl.arl. (HIOf)) 1-32(14

Hinlan
N

Rei, IOl"lu~rundeD:

.~.~? _
u

.Bl1 yd Ankara Yiiksek Zira~t Enslit' ·.criin Zir.13t, Bay tal!' Fakiiltesiinc KJ,z we crkck ve Orman FilkuUni.ne yalnl.z erkek ·pan -

.UHTELIF

mr.

ADET MiKROMETRE &hmill edilen bedeli (900) li:ril (lIm yukarda mikdan 'Ie d_Dsi y. z h malaerne as'k~ri fab I kala~ ~murn mi.idur]ii~il .. S?unaIm:a. komi y01"l1lnea 14 AgU5tOS ~35 ur~hlnde ~an;amba gunu sOtat 14 ~e II~Jk k 'iltrrte ile ihall!! edilecektlr, ~annamc para"z olar~k "'O:mlS~ ,ondan. verj l ir. Ta.hph:rin muv:a.kkat teminat: 01 . (61) .ht'iIi( (.50) lr!UTU~ ve l49{l numaral; kanunun 2 V~ 3 m.a.dt!eIcnndtki ...es.a~k1e 'Int':rkLlr ~iin 'lie saatra li:omisyol'LCI mUfa~~atl;uE. '(!~I03. l-llDl
l~.sO

M.uhammen hedeli [le mikdad:aTI qacu3a yazrll mabeme 26 B. 935 paxartesi giiaul :saat lS~O da kapah usuUi ile Anka:ra'da mare binas~a satm aJm~caktu". Bu. tIe girm~k istiyenle£"1n (430.5(l) lirahk rnuvakkat teminae vermelen ve kanunun tayi,n 'ettigi vesikalar ve Uj.eghnu:ge ma .. nil kallluni bulunmadlgma dair beyanname ve lI::ekliHer ile aynr gi.in saa1l: 14.30 a kadar komisyon Il'eisligme vsrmeler]

zan·

lazlmdrr"

BnJ i~e ait §artnamelcr

Haya,da:rp.asada

teselliirn

ve sevk MiidiirUigunde Ankarada rnalaeme dalresinde parasra olarak cilagTtdmaktadrr. (18 S) 58 kalern muhteliliildns Muhamme nhedeli cam. su tesviye ~i§e!'li ~740 Lira ve ayns
1-3ISJ

Salm3stralrk ki:h,el ahmin edi lcn bedeli (H2S) lira ulan yukarda m'kda 1 \Ie IO:.Lnsi ya.uh malzerne asker] f abr ikalar Umum Miidi.1TlUgu satm l:i'l'1:1 KQmisyon II\C8 13 aom;tus 935 rar ihinrle salr giinu saat 5 d~ a-;rk ek&iltm ihale ;dilccektir. §a[tn~ p<U"a5IZ olara)[< k . yondal1 er ilir; TlIliplcrin muvakkat t rr.inat clan (189) li:r.a (38) ktJ~~ ~(.! 2490 numarah kanl,lnun 2 ve 3 madde ler indeki vesaikl mez kfir gun ....C' ute komisyona rnun!;.aathm. (1~05) -320]

zao

KILO

"

V

AKETA

ne

tLAN Ankara. istasyonun.da yeni kueulan egret! yolcu binasr i~indeki bi.ife panrhkla iki yd l~in ldraya veril'ecektir. tkl yll icin orambn kira bedeli 1200 Ilradrr, Paza:r lk S ag'llstos 935 pazartesi ii.nii saat 15 de D. D. Yonan hareket dire:ktorUlgunde hareket komisyonu 'Dnunde yaprlacakbr, Pa:carhga gin11ek i!itiyen~erin [utaklanm k!iilnunig hd-

Leyl[ PiJTilh leyU 'Pt r:.=:_ .. rl tal tJe at ktrr. Ens itiiye ya.zd.JbUme k i.;in. atiii.lj;dilki .artlacal uymak gci"fttlidir. t- Lise muun.iyErt imtib~fWH v ruei B~.a]ury.c!sU'1i 1.1'Pml, .,eya, Lis.e olgunreuit diploma.!llIlU alfl111 ailJlMk (BaL;aloryalum ~,a,p.. mamu:jI ve;rll OlgUDluk d:iplomilSlnI l!nil'ft,. .•u'I.lar En!!.ti tLiye .11maIOU). Ve: lurkti:'lml_lyi!tindt buhmmik nmd:rr. :2 -' t5lta[JbLl~ 01lliven;:i't'uinin 1:1'1 J'a'.lntt~;JJ.d.en nald!:n gele .. eek o,]an1ar erada o!ll:uduk1Ml I&omc terhff'hu, UI1i.l .... "Hak oTmu!}lal hie. iki:5i kabul dtlerek Boiliy'l:ar, Zineat.rOrman 1F"ifuht"'Leroli'lin 0!iililc.t! li,1jmtstcr1erin aJlnuh'l'. Ancok IbJrtar Fakii.!tnine a;r"tn1e~ I"ln btl fa iiltel"lin birincil ve ilt:<illlcl Qm£ tluinde o'lu:Jl'I;tn Amtomi clef.ine de ~)'ncilll devam. Etmeleri lit Zil';'M FalriiHe irie gi",ull I"In Z~raat Hajl1fl: yapl'lillu1 gerck1idir. l - .EnstitUye girecelt talehen ya~1 '" ,dell a~3(1 YI; 2.5 rlt'rl lo'U ~.a'l"! elamaz. Niharri ralebe yubelt yiil5kaljl:~na b2l~h fle~fl<3ir. "[l'lIrasI.t l~"ti talcbtd.f'~ me lelduil'rin li:izl1m 1":i'ir:;1nJii{i: bee den ka.bi]iy~ti ve !kIIglamlr1o;:Iari "mkklnda f('~keki.H]Ll bir h:l!sl:l e'lfi kurulunun raporlJlJ I.izzrruhr ~ ~ Enstiti.iye YUI]an t:aoll!briki i1y lPnd"e, 'I rurlen l"<lgllliJ ve sag~am1r'k miJa,'cn~1>indel1 g~ .. ir+lere) rtili:lninin Iii urn gosterdl" gi betlcn kabiliyetini gosterelT1iyr.:nlerin "1'tittiJd~1!\I ili~;gi kuilill'.
0

[} - Zi mat FakiHtesin~ gi nee k: ta lebe AiT'l k:a~r1a Orman «:;1 ftll. ginde 10 ay daj gunntge mcr.burdurlaru l!t<iJj mu dctj"cc ralebe~e 30 lin a yl~k y rilir. Yatil.c::l'~ yem- Ciftl'~ p:Jra!il ~;;I,:mlr. (StaJlyer. t I~benln fem:~sij "e i~ll'lrs:i ~e f'1"Istitlh saglant'hgr rk"irrlf" kenrhlerlnJ: bll :m I Hil verilmed.
1-

Slhha t ve i<;timai Muavenet Ve kaleti ,An ara Mlntakasl Sitma Mucadele Rei ligin den: A«;lk eksil tIne iJe ahnacak 30) ton maz.o
1 - Temmi.1Llln (15) inde Ibalrsi yO!pdacagr ibn edil£R fakat hteklisi Jilkmadlgl i~l[1 bugiinden itib:a:rtn yemden ells.ilhneye II:~ nu]an Ankara mmUk::1J!!i1 suma mi.kadelcsi i£l[l mliJnammen bedt!h (4~4S) l.iril ulan evsafl §oartna.mede yUIll on bt~er ldloluk tenek: lr.Ib1ar l'!;;nde (30) ton mazot a'irk eksil'trIK He alnl;tca tlr. 1h..11es~ agu;;.tosun birinci per~emb gunu saM pn be·te sdma T'tuitaliele rio ya" ti binaslnda }'aprlacakttr. 2. - Mu!.'akk.at t~min.at pac.;t51 (340) lin. (87) ku U olup istekHerin bu paraYI ?eya bu mid":r bann m· kt1.lbl 1'1111 ih:;j;li1! sa:llhodall hir aat once uygun surette sltmi1l mtsul mll'hac:iligine urneleri JUHndlfo
3 - ALmacak rnazotun srtma mikadele riya.s-etine nnaJIbbinl gOTDlek '0'1:' anlarnak l!fin miiTacaat e:dillll4!ljdi.r. (1'1'19) 1-2999
3Pll:rt1m..a-

gele:ri ve i§e girrnege

kanunig

engdleri

bulunmadTgma

dair bildirgleyi 5 agusto~ 935 pazaMesi sa at 14 de kadar komis}'on b3§kanlrgma venneleri gerektir. KiTCil ~al'tnamesi 3-&-935 tarihine kadar paraSIZ olarak Ankarada HaI"eke dir k::tor)ugiinden ahnahi1ir. (1394) 1-3142

onraflan Ii~inden

P,U.1SIZ yatl ta~f"h!5;ndt!n ~tal "n oleLlm .. fl~... re?;1 Ic:inde, meydllnil Il"el~n milel'!h- haHrr itrJm:d:i I1Jhn;aloi: nheH. kendi. !lta 'Inr 'If.:,... .. Gkuma,"Itnl brr k.nT';I J'"I':hn vry. r.t''I'el olar~ k -;'1liH:limctcII! V"prl~!'II m'l~an~U

kanlanlarrl::ti"l

5"'iy~celden

h

k'lnnda

ILAN

Ycrllcc[ k numu'neye: e-Q'T"1r notef'1 ilcten ~•. r1 ildi bir l!rebJ.rrnamr all n I r 8: n ttuye f!innel i iv~" r YI""'~ .J.. l",urh fapQrd n bas-

11k iki esi]tmes1 feshedilen muhammen be-del' 'Ie miktan a~aild3 yazLh elbise pat to ve 3erpu~~an ] 2'.8.1935 pazartesi gi.inu. saat IS.30 da pa.zarllkla Ank~l:arla idare binasmda sann ahn3caktlr. Bu i~e girmek istiy,enlerin 4498. liJalIk muvakkat ten1Lnat \permeleri ve karmnun tayin ettigi vesikalar ve i§e ginnege manii kanu.ni bulunmad[gma clair bey.annamclerle aym gUn tayin edilcn ~matte malzeme dairesi komisyonunda hazu bulunma1an Ui7.Tmdlf. Bu i~e ait §artnameler 325 kUn1§ mukabHinde Haydaz-pas3t Ankara merke2 \Ie tzrn.il' vetnelerinde satdmaktadu' Taikriben (4709)takun ve par~a. lae:ivert serj. ladvert ~ayak, ve gri pyak e]bise~ siyab kaS'tOf, gri .aya~ paJto~

ka niifus kilgJdml. ;t!>1 kij,TldlnJ. po i vn·j! Urhaylrkrnn OIl cillchr uE~itlim ka.gr 1m, Ovta mekt p y Ii ch:rde ~cinnii5 oldillk]::IrJ SU4011 d~r<;Jf'r h .. -klndal-!i eh1iyc!"1'1ameleri ili1lirC!Rli: ~1 y;il.zd~fI ile ran·
(aUan
(a

punu

tlit di.lekc~

ile ve a Itl tn.ne fQliolpfr

il,. birIJktl'!

(lo~TU.

n

Ankarada
!l ~

Yi.i\cSf'H: Zi('aat Enst~llillu PUlSIl2 oJiln v~ ·B 11lC; m;lddede

Rtktih'Lggune b3 ilUr'LIT"lar. y.;t ilt kiiHi.i1r1n ilisilc: (Irma· b~ vKOInlar
9C

dlf:r dilck~elcr e:elme1Di~ wydrr 10 - 'Vak't:lnde ram k:'iglt:l;!'I'iyle ~dih~cc-k t ..le~ ..el(ilirler•
H-

arasll'ldan a tarih~rrinl'!

k ..bul ~i)r~

diplnInOl i!ltiyenlcr

fle~ce ..ilf!e

C~vap

iili'fJca pul

go~nnelirlirlr.r

12 - B ~vurma ;;:amanl trmmutun Oon" ~IluTley ftinill ah:1mll'13 i,tad:3rdlr Bunda. bu~ edihnfO .

er
?li

~niindeD. e:yl IUn aki ba~.,unn tr b1~~.9'i7

ANKARA UONcl lCRA _EMURLuCUNDAN. htanhlol.~ Tak:s.irn val ide ;;e§DlnikatI 9'9 N", lu Me1e

~acivert I;uha.
'§apka.

kTTTT'lIZr

.;uha. macivert ~ayak

VI!:

gn ,ayak
be.de~l Lira

~B4~

amda mukiDll iken haJen ikameq;hl bili.ilniiyeu tzzet Abmrt 'Ie re~ filrasJ Asiy~ tzzet tarafmdan: Ankara Talbanda. Ay Cemal Ii'ekili ~laJ Celll~l ta:rafmda.n 1685 lin alaca~mIn It~m:ini Ii~in Ankara Asliy', dcare1: mahkot:l1Ilc:s;inden aldlg[ 5-8-9~4 tanh" ti17-24 No_ Ill: ibl'iiyati bac.~ kHan iizerine akdliri luymet komisyonundaki m,atlubatmrzdan borea Ikafi mik·tar l'1a J tanboJ 4 iineD in memurhlgll nun 934- .. 8U8 numaralt i&tinilbr i3csy_i1r ibtifati haci.t konulmLq ve 1m bapt.'! icra ve ina' kanllnunun 2~ until maddesinr tevli an namJ~ f7i1 gonderi!en odem.e ~mrin.il'! llral'l'JJ;tg5.hm.t:l1n tiulunm.:ulJj;Inda.n 'bUa tebUg iMc lnUlIIm.uu ilzerln~ il.Hel1 ttblicin~ v teblig mud· detini.n bir ilY Oi;;Qa.sm3 'Ie Ankarg'di!i Ulus. hunbu'da ak~ ga.z~"de-riyle b~1' defa olmak unre n~i-n.r karar veriJmi~ V~ fuihi ibn· an i.tibau:n bir ay i~inde diyeceginbi bHdirr[n:diginiz ve~ ait 01dugu nJahkemt:o n VOI.:yatetkiK mrrdinden ieROIn ge,.· brralulma .. sma dair hi" karar getil'ilJ:ll'l~d i lie iCfilya deva.m olunacagl l~b1ig makamJna aim o]lJlak wcn :iran o]un1Jr: 1-319S

Mnhammen 0,4974,J5 1=3155

A
Miinl!ra.1 buhl.nan

eflrrda
K...3ileci.k Bal5 tah.sil

ndan:
., etri;kri i,in 5
irntmaDf yaplrncaktu. nil id:idi mf.zunll 0]· bli~e ,ddtud h-a mO1.-3205

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilaru

aroeal) y Ie -Dr s e~tirme 9ftligi Dir Ii orliigDnden :
1 - Kilu.cabey ha.rasU1da mUt.e~ekkd Merinos yeti§ti:r~ me ~lftliginin. altt bin altt yiiz a.ltmI~ be§ lira o·tuz yedi kll1§ bede ' k,e§ifli M'emuri.n bii.rosu i.D~aatiyle alb bin ctuz biT lira yetm;~ ahl kuru§ bedeli k~Hli Bakter'yoloji Jibo' ratuvan kapah zan usu iyle ve binbe~ yliz yetmi~ be~ 1ira

!US p""o&rtesi gUlilU Ikrterd'arbfcU Tayil1J c:dilmek i~ill .ngari li ..e 'YC y' ~k 15J!Irndlf. TaliplcriH vr.saiklell'i ill! ral:.l.atlan j,Jan oll.!n1.lf'. 090\3)

i

u5

Hokanl t:l'Jndaln:
tcc:lim ~4Hiyle mub ...-.,,·~_ apuk.a~tr ti'IJi'nd~ illl:i I~ct Iramyonu mrye konulmustur.

Tnbzonda

he_Ii

.7(10Ura ohm zm MUm 11 e ilt-

I

EkliiJt:me
m.;rh:em

Iii takil Jau,darma
abul"u KllmaDdan]I~D(Jan:
ine'kH 'lkmadrgmdan 2490 sa.Ylh k.aB\lbUll 43 eu madd"si~ dal.anarak i~u m.iktar ekmeg$n ~l5 puan~si giinuaat 15 d~ iliakill faplla~aktlT'. 1'alipierin J. tL. TH. l'UiII'Id; Mliite§elckil 1comis-

8-5-9035 per embe KilJnil pat 15 de A:nkuada B ii iirTUi '·iifI!l1!! y3Julacaktlr. Istcklilerin t(lc!ifI'erifli Tiurd odau yuiUer ¥II; 3S.Z,.5 llnbfi

i,e:

2:5-7-~3S de a~lk ekliihmlryc

kOriLlohm 1400 kila

b~dnd

~ot~j'fI

ckmc-

doksan yedi kum~ bed.:1 ke!_lifli sun] telk~h laba'ratuvan in. ~aatl alern !k:si!tme usuliyle eksihmeyc konmu§1t.ur. 2 - Eksi1trne:2 agustcs 193:5 carihine ozgelen l:.uma gJ. nu saat en be§te Karac;a.bey ha,rasmda yapllacaktrr .. 3 ........ i~e aid §artname ve evraklar ~un1ardlf: Bu

mtl\l'aJtlt t t,eminatl,m ilc birJillte 8-i-9U ~r~ gUnO t 14 • 1uui;!r M~!umc Mi.i ·i.lrlU~i.irlil! \cvd; c·tmc1m lizTmdlr. ·Bu 1i1Iusu!!ltal-li 'l.1'!'tna.rtI.t'll!ri iatl'!ldiler p - ~J2: olMa.t 'IliIHl!lHtIlI mUdUrli.ii;ondI:D IIlillHir1n. U832) l.-JIIJ :I

JllInu~

mfiracaa.t1.a'!'T ilan

01001111'.(1'29)

l'~'2.D8

Baytor Dire'ktorliigiind
I

D:

1 ~ 3f9& Bra 94 klJru_§ bC'd~]ii ke.Uli Yii~o .2iraat enalilLl'lli.in· bulu~al'l ·t~eTit evi''I'Iin U5t kah 15 giin muddeUe ve a~lk tk1;$hme t].e: u5tcnil'i~ye konuhnu~tuL 2 - ~artname ve plin projuinl gormek jltiyen~u brT Kiln 5<1::.1; yediye ka.dar ilbaY]lIIk ooybl:' dircktol"liJigunt orabiHr. J - EhUtm.e U afullO 935 lab g\inii ,,;'!II 011 he d~ ba)'t2i dtrektorJiigil d.lcesi.l1d yapdanklr.

3.~ ~

Egrcti

tutu

:a'):iSC

i {3QO) liradn.
l HH4)

fstekTilerin

U agu50tos 915 s:!Ih gUflU gdrnclcri. 1...... 200 1

l\Iilli Eml31
I ii(lii."liigDnden:
Me§i'utiiye'l: mabalh's;nifl t'ski Ahme:t bey. yerd Nigar l5llka~[. da eski l8 miikerrer. yel1.i S4 nllm.arah narltyan IpartlHlanmm (44500) p;JJY itibarriylll! (33575) pay' 9-8-935 cutna gijl1i.i s.aat 1" tc (1&862.) lir.a. i.hrerinde:n pc~ill1 para ... kapah 2<IJrf u!luliyle \It! ;lrnl': c ma i5.urdiylE S31:: I laca.ktlT. 19t1l:kJn~l:'in yuzde yedi bUljUJk pc:y ak.;CI~ mald:iUZ~j'lc d.i&cr gef'>~ken vtsaiki mul]tlCv~ mi.:i~urlu ;~[nal'lll.1 ;ar;. tn-rna saalin(len 'bir g.rt CV'II'clhH: kada!" jdai"emlZde muh!\'~kllu] &ii· t.! r.comiiiyoHIl ba~killnhiilna vermll!leri. (l931) ~-32{u

A .. Mali' ~artname B Fermi ~anname C - Naha ~era1tj um mlyesl D Proje istek~~!er' i~bu evraklan Bursa BaymdIrbk direktorliigiinden veya. Karacabey h.ara.smda Me:rin03 yeti:!it~rme I;!ftLig'i mudi.irliigiJnden bedelsiz olarak :tJabmr~eT. 4 - Eksil tmeye gi ebilmek ir;in is,tekme-rin mert1urin bilrosu i,~in b ,yiiz Ilra bakte:riyoloji laboratuvan kin dart vii:!!' ,ni ii, 1ira 'Ve uni telklh I boratuvan i.;in yUz yirmi lira t. inat vermesi. 5 - lsteklilerin sera:i i kaml11iyevi haiz olmaSI 'Ie 2'4'90 No. 1u ka.mmun tari atl d~hi] inde elul1 trrle.ye ktir k evlemesi i~an t'lh1n'l1r. (4.11 r .1822) 1~?f)fi2
;0

n:
mayondcm~

foOnt bu1I pl.I'plar) "rdlt. AHrr· ile all'tumay21 kaam\:! tor. lIDfan BOf1lH'.· ·~h:1 hll~J'C: mcyibnrnda Su Direkt'lirmgc:· l'iEi:rro.bllir1er. Eksihme 9-!MJJ5 :ptl~£mbe gUnli llilll i5. dll! hfa,ye mer round Beh=diye 50ll t']4!!1'"i artrnr.ra !iI'~ ellinJlbllil! .. iliale kom~'1yoll'1unta elaci:lktu. (1&64) t-mll lIeledi,e S'lli h.leri aJIlbarln

I

f

Evkaf
Madde

iidiirlii

ow ••

m_,. B I:" nr'l'1 lamer ~1.a mahal1uin· ...ut. !lit ],01, 103, )05, In', J06 nwnariillh anaya yapdauk ate1 y~ p,ni yapJ51 3 pal]: adb eksiJtmeve M:Clnll1mu lur. Ke iif ~ddi Ina 39 kuru lUI' • 1 - B IJI i§! ait ~armarJ1e 'Ie evr ,un.J;ach.r: A ..... Elf!; I nne ~nn.am eS1
C' ..... ~erilliti
F.:I Mllkavtlc
s'LIu~ti

Deyogl

Linda:

tzmir "al £Ia-Dit- ktorliigD de:
I - l:c.mirde mt:url~k b ~J D'k,:vkiindcioti. aJnf il'lla Ilrerineya;p. t:mlac k 5879] lira 84 lUI u~ haI~H k,c~jjf]j hal bin';'51 ill'l 01t1· kapal. n.rC l1sl!liilyh: eksiltmeyc konuJm'LI~nU'. 2 - h:dcsi Hi ag-usto'1il 935 per~mhe giinil ilU.t on.br~te t:mlirva.lufll.ar dLnlri:\Oll"mJ~ iiT"lde dir.:ktCirliik: Odal!unda to [ilnau' IUHnisyo-

'F,ul'li ,af~l'1.ame Ii: - Ke ~if cedlld i y,e lI'el!iim 1 tiyenler bu ~artn;unelt'r]e evr 'In 95 MlrU1 bedel mukabiliDdt Ihn Evk f Mijni:ir-~~U ~le bta:nbul \foe Aaio;ara E",ikaf Hey1eti fenniyesin len alabilirJe,. 3 -- Ekl.iltmr 20·1..193,5 ta:rihindrn H.:.a.;m ptll'p:mhc gilnune kllJ d.al Dhmp JS- ~9J5 gunii bat 11S de: Ih.lrYi' iE'lh.f idaresinde e i111mt' komisyonundill iha1e yaplb.ra.1ttlT.

o-

umurni·ye

nda Yilprhill:ak'tlil'. i - 81.1 iii! aL·t projel~:r ite imaLlIt '0'1: ebiJtmc ~ rtnamele~i vi'! JI'IU. ka'll',tlename nusb:Jlari 3,'~4 lir,a muloi;.abHind trDlir. AnJC:lra :t'!ltanbu~ d& orakdlar di.re t&diiJ.!,luindelll ai.lnabilU-. 4uvakkall: 'tt'mln.at rnikcbrl 4Hll,!ifi lifad~:r. Eksi1tmc}'c glrecekh:rin trminat ma.kbuzu '1t)'a m~ktllbuuu Ticaret odasrnda bYinll.
i

.. 5~

DIll] !!:JDldrr ~

1rapa1r czarf u~1i.y]= yIIIitJ:lu.lrt.n. ~ntml!!y'~ gire-biU:meli: i,[n l"U Un tmU~I.~ bunda'll rca~k.. 4ljld:a.ki Yesin1an . 0111,

Elf ihme

g6rtnmeai t

ttmil'lilt:

'nr

di
I

Afm

En -'tail 20COD liFa,llk , .pt i"tI1J.Utma dair E!;,IkllI' )f~y. iy!! 'nden vep N~ha 8:11 M'_-· • o' n ta ctilrli '¥ftika

Frvzipa;.a
ilJfularalk

Diyar'Cekir Eq:::;ani made-nine
=

. min cdilen
J-

ilmrlaH n~!;,I"'cr

I

hattrnm ..21 +5~n inci IIilom~tr,~ inlitfi uztttlla'i"l mak:!s b;aunuo l0 aoo bra tah· pazarhlb miilnalLasaya !il:oDlllmUi!iWf':

Paz;! rh\.! 31. 1. 93S $oill!'lt<Iml:".i.i1 gilnil ~Dt on be~U! \IIotkSlet deJD.iryoUar imaOlr d:!li.relOhul~ki miln~'ka~3 komisyonund YlIprhu:akhr. . 2 - 24~O· r1lJml'oIl'l Btlinunu'IU 20 inci madclcsi mudbiT'lllCe b1.ll i'§iD ,ka1'1' tcm~natl HOC liradrr. J ~ Mu ave~~ proje. i, pazarhk ~artn;:tme5i" ",;lf13 l";1h:ri urnumf t,n3m~'!Ii. val1idi Fial cet'lliCIi. feonni' ~artnamerlen Olurckk p bit ~ lum IJaz.arllk evrakl 150 kuru mlblkabWnde ilf'mil'" ",naT In °<l3t da:if Sind 'n aJrnablHr_ ,41 - 8 Ll i§e C"irrn~k ist; \o'~n!rr 2"~)[1 rlllmarah k.mun "'11.11; i~,ifJ(;(, hUlr1",yar,;:ak'a'i'"~ teklif zar{larlnm ve p",urhl( ~(HtnarTl~sinlie YUill Ij,;~n ('vralu pazal"hk saatlnd ..n bilc ~3t f'l"Vll!lJne k;HIi'ir melkli~ rbjk}'t TI.'".di tolrni, bulunmalldHlar. ~17fJO) 1-2987

h oldu'kJ. fJna dai:r esikli)'J ve lellni rhliyi!:t "::~!..:..nr lrklH1uUe beraber verruelef"iJ lizffildlll". 5 - Ek5~ltm~ye gi-r'eCD mMiit>ahhidlrrin iltndHeTinin mirnar vey:li mLihtll'tdill 01mil]a.I1 ""e yahut in~aatm hr:r tiirlii kanlUnl, idari \l'~ feFlfif mesutiyr:tini kabul \i!: Ha cdecek miitH.al!iiUIi 1ll1.i.i:.ber.ldis v~ya mim.arla bi:iti.i[J mmrme]eltrdl: 'rnilitereke.g me:!lul ohnak i.iure b:ir· 1ikte ,!tali mal.lm prttrT. Aym zamand'a bu cksihm ye girebihne'k t~iiTI CIl az 30000 Hra[lk bir binanm il1JOlattm mUY'aHakr,eUe bitinnl~ oldugll1na dair rnmi fen h yell illden vt'l"ilm i vtya tao dik ednmi~ belcder (Cisteril· mni mcc.buridi . 6 ~ Ekl!iiJtml:: ve ill~le 2490 s.ayrh artlTma 'Ie eksih.ml: ...eiba]~ killi'lI.mu UY.::I:rU1C;I yapdaclIKtJr. Tcklifnamcler bu KanUrta tamamiY!1l! l1Vgun olara~ ha2ulamp en, gc~ ] 5·S-~3J per§emlH: gijn~ llilat l4 dE' ka,iar Dl:ak1.nli.i: nlL1kabi1in(]c t..m ir ~·,drrn;'J. ~]i rl'klQrl i.i~Un~ \lerikl[;!!'ktir. (1945) i-32m'S

:8 - tslekti MimH vt:YiI mU:hl!illd •• ' takdh'de mfllra . hi Ile vaber her GW'!tle ~rri'd mesuliJ o1aaIt IKT~ muuHyet~ ImnlVl!'1m d~mbte ~li"liyfc:r'k diplom2llh mi - '"1"3 miihendis gisurmnL C - AftU'ma on ek'5iihme 1raI"lI.'lT'l~ S umci} Dl'ilddC'sn:nhl. (A) !!i'1! (:8) fr1rrnhlrrnda pZTh ""151031:"1h_ ' IlUn;l tl3}T ·¥tlika~
kayitti blJh~R_ un<!J (ia;ir kanLlnii vesi,kil yu~rd3 1 DJ1di motddlJ!dc: yUill lWIatte'n bir saat ev .. e~ine kadar Bllrs,a, Evkar Mudil:riYl'til'lde 'Il:omisyoaa getil'er~k makbuz mukabilil1ae e siltlHf: komi:!vonu reisine veri!ccelktil". Posta ile gO'!1derlilee~k a'lelctuplartD n~JI'et ii~iillcn ~drde vazrh sa;lte knda:r C!'l!lmis Olm8SJ \fe d'~1 Udlll mUbi.ir mumu: He iyice 'k:lpatrlmr., olm;:rsm HizHmdQ'. D._ Ticarl:'t Oddismda

o

6-

TrTdif meli:tuplarr

0] c.ak g,ecikm~]c~'f kabul ediltneZ. 7 - miu i~ i~ifl elil"QtToI:t' lIIilurac:1at edcn]er Ii ell iRmcyc gin mek i!f;in yukarda ikinc i maddedr ),IIZoI!1 ~'lfrakL kc,nve \IhI' niJTyi Fcnid~n ilbcaklardlr_ fUm7) !-l058

Podadlll

ULUS

, §e§id f@FNili gijz·Hik v€ ~§evelcc «

YENi EeZ} NE
-

I

UUs.usi Dees ve 1'erci1me. Imtiba.nl:i1ra Hazulama. Postal Kutustl 131 An.kara.

.

GtLtZC
--

-

---- --

-

BUT N 00

,'A- IN

TURKlv
F.
L '"

Trbbi kor a ve HiS1:~k ~oraplar. A..p<'lIg.rnIZ biitNfil [t!rlyat ve tuvalet e§yasl Dikkatli, Tase ucuz ilar Telefon: 1725 ._ -

Ali Maruf "', ver o
DEft!. FtRENGt VE BELSOGUKLUOU: 'HASTALIKLARI MUTEHASSIS[
Tabak'bane cadclesi b<JI§mda A 1trnta~ sckak No. 11. H n stalarlnr h rgiJrn 9·13 ve IS-:a:Oye kadar
kabul eder

Doktor

:.N ,vI lEV' IN VJ\ ~I

E:~rl
RlJ

KAR
MARKADIR

I(AR
~lARKAOER

-

-

-

--

--

--

-

Bankasma y, Ii m mur ahn3caktl "

··rkiye ., .ankasmdarc
oluIDDlcl1k,u·.
~

Kirabk ev
'Vcn i§chir. adakale sckak 01numarah ev. dod ada baruya't ka~,ot~fer, 14-'19 te-ldo-na mi.ir.1ca.at, t-3158

Dikkat'
buJu'flldu~umu2:

ed
[<.AR..
haber allnml'lbr.

IZ
be, tenekeleri.ne

,zl!!ylim ,faglanmo

ml'l!hiyeti !ij,phel~ y,aglar

doldurula

rak aatlla_g_

Bank'aouz lil~1" - erinde ~!lJJ,mllk iiz;~l"eLiM~ ve T~oAl·t.'t Li eJeri m.nlll_ mdsn imtihao U'" 15 OIIJIDI!U' ahmaeakhr. Miisahakada ka.zaU:lildar 81'1:11 1mb a)'ltu~a yu sek lall~iJ ,go['mii~ ve ,'lIbancl li!!!lanlarJ i) i hilenler

~ Cebecj

'asta.nr.:si Opcratorii

Dr. TURGU'T
HOistalarmr Adliyt: S.uayr _ k.aqJ!ilnda a"Y:<Ito apartIl1amn~. da her gtin 15 den .19 za kadar kabule ba~laml§t]f,
I ~lIl1n 1111 1II111~ 11i~ Rli

l@rCih,

~ ~

Yaglarlnizi )fa.glarl

ya

dogruca ah:rken

AldanmaglftlZ! ooperatiften allAlz
tenelkderinin yarna.lI
Vi!

yahut lehimle

KAR
mi.§:

Markah

Ahnacllk meruu,rllo!l.J"ll imtihandaki min IIHakl,'. " ' tall,dl il'h:'reeelrl"~l1te gun' fIOO) lira H,' (70) ~ill"lI 111'81Indo, o.y1.1( veril r kli,r. l"azi il.e in liLa 31 aan 10 1935 de t!illabnu ., Ank., a ve lzmir ~lIbelerimizrle yapdacllkltr. En son rodm rariW 15 ail1J1~los 193.5 dir. l.!i!~,eklio,la.wu- «i me ve imU-h31u ~arllUirmlAi sit i.zakh meyi baokamlZ1ll _ nkall"~~ 1sIanbul Vi! tl:IDilr nb leriraizden aUlabilirln-. 1-3167
,

~

p;y.ua..dan

t'ekrar

-

- ----

-----

-

,

-_

Daimu geD~ lai a giizel KANZUK Balsaminkrerni

9ok' dikkal ediniz
,. -

"

-

'

.

,
I

---

<;anakkale
..!ll _...
~

• I~:ri... Melt;:tepleri satmalma komisyonu re1S~~D:' ,..i.o.
0

'andarma

--

ARfta.fa beledive
ILAN 1Yeni§e-hirdce US .

reisligi
I!I

ilanlan

...

ait yer j!e ~liI.yulandu·dan roa fa.zlasJ
artHma ile I5l1tdaeak1u. 2 - M'idJ.amm,cn bedieli (35(1)

ei adanm

Mevhibreyc 115 mf!:tre mu,r-abbat yer .1~lk:

sarth parselilAdc

Has ekmek Slgrr eti Sade yagl
Odun
A.rp!!i

~u

::.5

III

.s e-.". .

~ ~~ ~ '1!Ii!

~

::

";,,,,~

~..o~
84Sgfj

~~ .

GJ

~. r..:::.:: :e~~J
CI:ISIIIl

1 ~ Muvakkat

teminat

Lira.ilr. .(26.25) Ii radrr ,

~§.artmuneji"i giNmck 'sti:v~nler her gUi.n rnubasebeye gele'bilirlero. !Ii Ibale 5.8.1935 .a.~:"l.Itcsi gU.Illi saat Dill lJe,te a.rtuma ve tikliOilrne komhyonlIInda J'apdac.aktrr, (1919) l-:U HI

[L
I = §ehlr i~jllldll:' b.qk.a dHman k:.ap<!ih za.rf i,!,sullyle 1.5]S(i61) li.ndu'. 2: - Ke~H ve §artrwnesl ba~ka

AN Elli
fmda zelli~

'l:kiihmc:yc

yer]e'rde yapt~rdacak park!: kalkOIlll.lJrnlilstur. Kesif boedeli ' ve diger evra!k:[ gOl"iilm.ek i~11!1fen kansthyan euma giinu saat 11 d· fen

1373 1 - ~anakkalede I. 3, 9. 10 sayrlr jan,dar 935 den ,li. 8. 936 gtmiine kadar senetik ih tl larmda gosterilen gtitl!eme~. gun ve saat1a yettaI' komisycnca kapalr 'z,mrfla eksiltmesi 2 - Teminatlar aamanmdaaiki saat eve de-n b[T' saar evel komisyona verilmi s oLacaktlf
!ieneUk bir rn.ilziye
her t!lnmal ik ve di.iJnyamn

893650 120000 18750 1175000 261700

24000 - 15937,50
11'rsOr

6367 1800 1195
13,31

1.':1.8.935
l5.8.935
16.8.93,5

- ....

::1 b.Il .... uu II!

C

I

], 5

@

;:;:

Jj

;

_,!i4
Z

fJ_!

...

CIJ

0

H!319

Ui.B.935 21.B,935

Persembe 15 Per~,e'mbe 15 Cum~ 15 Cuma. 15 Sah 15

Kapab zarfla
Kapall

Kapall zarfla Kapali zarfla Kapab zarDa

zadla

rna okuUal"iyle jandarma Hastaneainin I, 9. ya~lran alan yukarda (5) kalern erea h"zada Canakkale Belediye Dairesinde salihiyaprlacaktrr, 1 mal sandrgma yatrrslrnrs V~ t,eklifler akrin-

lemine g-thrtec.c:k;t~r.
3; -lba~e, 9-8-93S ta1rihine

alma kamisyoriunda

3-

§at'tnameler

Ankara ve t~tanbul
par.iil5~:Z gosterl1ebilir.

Jo ndarma

3 sayl I Jand:arma.
(4JOO/~923)

okulunda sann m-3mQ!3

dtre'.i::~ar]iilgii ndasrnda ~ah zarfla yapJlataktJf, 4Muvakkat t~t 1137 Hradhr.
5T kHf
VI!!!

~emilloiJ: mektup

ve m.akDu.zlariyle

ti,caret

edasm-

da halen kayitti bullJJl81dugu,rta daiir ohm ve'!!lik.dan bavi u:rflann iba1e saat:inden bir su.t uv~Hne kadar feD diuklijrh.igll odiasmda toplanan komi,yona veriknesi Lb[mdu'. l-lU4S

ra kd i:r k aaanm I~ giikrernidir. CLldilllizin giizemk ve ta,zehtinj daimamahatasa eder, Balsamin kremi memlekeritmain kibar mehafrliude 'ro1gb.et gormi.i. ciddi bif krerndir. Ca.l]eri we burLD.~uk1ar~ i"ale ~d I::rtI k I;~ne f e ...ka.lade

KtRALIK

y'AZ'IHA,NE

VE MANE KAT! Mukemmel. ucuz, T,elefon 2253 miiraeaar,
l.~llOO

\

Alll~a.ra lli Tarjm Di -el tOl.,liigiinde
344 Li.la 35 ku["u~ btrlel rinin kozalaruu kurutmak ke ifJi NaUlban uzere ~ agusto! kenttnde

• •

:ipek boceklle-

I LAN
llir'Bll:hr.

kara i.1i ditimi encilmenindi!

1935, ,giJnlernedndc Anpaxilrldda bir kurutma evl yapdma.u

Ke~:iorefHje Kqif

~OM@<1

)"aph:rdae8i.ktu-, go'nnek

K~~i.f fen

bcddi

24W.!Jl
g¢line--

Kiralrk ada
ApntuwMndii 'konfcrh:! ve '!Ie.r· visi iyi hi .. ad!a kiraya vtrilec.ektiro R1.!.oo aparhmarllnda daire l saat 12-3 VII:' ak~am sa~t B den sonra miinc.aat edilehil:i:r.
1-3201'

2: c~ktir_ 1-

v-e §artlWlllrsil'lli

i~in

kal~min£

bit" i;;!lZibe bo1h~eder. IlIUV!IZ kokus!Il ile

Ruhayru::a

a~lk f:k:.siltmeye konulmu~,tur. tsh~k]j]erin 2S 1ica B3 kuru:i< suresiz gtive'lI'tl;: POIJU!!IE ile gtinlenK.yte diaimi elll(;iimcne vi: uhiU.t almi3ik i.stiyenlerin die brerglim tarim d:irekt.or!il!line gelmele.i. Han olunur. (la76) 1-3139

arro

Ihale, 5~g..915bu'ihinll:' nsdayafll p:azartc'i giLnii saat frill direldQrliigU ode-s dla a~d( eksHtme ile yarpd"'l1:lIktu. 4 - MlJvakka.t tem- at 165 iir.adn'. (1134) l-

'1

de

3(}70

tlnkara ~arbayhgmdan:
ve silindir ve gres yaglan kap1all zan lJ'suliyle eksihrneye konmu~tuf'. l:steldiler artnamesini itfaiye meydanm.d,a Stl ijled direkrorlugun 'C gOrebUirh:l". Eks.i1tme 8. 8. 19',35 p-(:I"§emb.egtinu saat lS de ttfaiye meydanmda Bet Su i~~ led artInna, eksittEl'te lYeihale komisyonunda olaca.kur. (1816) 1-3048
Su i§lel."l direlrtodUitiniin bir senelik ihtiyact Qlan ma.2:ot. gaz. benzin ile 1068 traktor ve k.a1.m ve In.ce valvalin ,

DOZELTME

,§ohret kuanml~tn. Sabami.n krc:'mi kat.iyen kurnmOiz_ Tenin.izin J,itif tazeiigini, Itihhwz,in cazip taraviUini .am:::..k hem BalsamiLl lIe m,e-ydana ~lkar8lbilD:rsimh. B'ir deb BalS<lmin
kuU l'IIa,n b8i~ka krcm kul.

Kirahk ev
Mac:u' Sefar~l:j .arli:asmda bahI;rt i.. i.nd~ tlektrik vel suyu havi.
be1! oda.h ev kh'allktrr. MiJracaat f'iindekHer'e' .... eya Telefon J411 den 25i 1-3196

t\.nkara inbisarlar Ba~miidiirliigiinde

:

]anamaz. T,andJm~ itriY!I!l lnago1Zalca.rl ile biiyiik etl nela:rde buhmur,

Ak~8.'koyunlu I:ll1zJa!lu'lda yaprlaca.k evlerin k~§iE bil;;imi 4IlB1 li· n l Icu!ru§tur. !3 temmwz 5135 dl'!n saydarak yinnw ~ti" ol![!k eksiiltmere konulmuitul". Eksil1tme agust:osuJll 12: lnc.i 011 ilrinci pa:a.rte!!l1 gl!.nU saal!: on dudill ~nbi arhn Ba§ mildi.idilg-iinde yapdaCi1ktlL Projelui gOnDCk §80rtlarJ anlMnak is.tiyenlel"tn "B rnUdtirilik komisyonuaa ~elmebiri. (1866) 1 --3102

U in;
_,

1Htiar,lIa'\I ekiilt'lj Sal,malma K ulrniSYUJlnu tliTlhllrll

<;anakka.e Janda- ma
1\lei{teIJleri satlnalma l{omisyoDU reisligindeu:
""' I

Etlik Merkez liboratuarlarl miidfu·liigiinden~
~ell'kez Serom bin,! V'eomi.:i~tcmi1a:tln[n E~ektri,lt teliisatr:U glin miiddeUe a~~k ,eksiltmeJd k:i!inuLmLJ~tur. Muhammen beddi 2900 it· rachr. Muvakkat kminith :n'1 lira 50 kUl"U§tllr. htekh1erin bu mik:d.ar parnrrul1 v~ya hilllliQ tem$nat mekrubwm,:ltl hazineye Y!ltu'ddJgrDill daft' komilSyo'!'la mak60z ibr,az edee..elclerdk EkililtnneYIll! ehHyeti f~mni.'IIl!Y~ bawz ohlrdillr girth'airier. ldari ve lenni ~.a'!"tnune~iyle t:e... Sl,s.a:t pl'oJ'IIl!Bi bedebizdir. Ammak vc p,!ii.nlMml gormek ist:iy~nler her gUll :i~im. LiiiblJrafUftI'm Miidi..idiigullile muracaat edebHirler. Eksiltme 9! a.tustotl IJJS cema g\Jnii saa;t L.'i de Zi:raat Veka!etii

HID Ton kok v(! 25aJl'Ton Ma.den komiidj kapllh zufla ek·

1-

siltmeye

konmui}t:uT,
edilel'i 10/8/935 bedeli: cumarte-

.... ~ '~
'"

2 ~ Tahmit'l 8.900 Iind U'. 3 - thale&i:

;~

...

.~ ..9..c::
:.A
~

e·.......
-...!I:: .........

~

(U

.... i'l'I
,.

,;

(;I;lU

.::lI

f-i li...J

1'\1"E.

·U ~

~> .-E r:.: ~ ...... ",;; :!~~

'"

+=.!

-! u E

tI!l_... ... ....

•..•

:::::!

:~

c=

.... I'iI

~

_,

.... 'U

I.!J

'00

z

~

ell _

=
Id

0

si s,aat

n

dedir.

4ia.Ttl1iU1'1~sini gormek Ite alwilk i.'5tiyenler-in her giin ve eksDlbneslne gircceklel;in 2490

Has ekmek 215,000 19350 14Sl 15.8,9135 Per§embe 15 Kapah za.rfla 1 ~ Gelibolu'da (11) Sa.yl1l okulun l.!l93S den 31.8.936 gi.iniine k,adar senelik ihtiY3C1 clan yu:karda yazdI bir kalem erzakm hizasl nda go'Steriten gUldeme~, gun "Ie :saa'tte C;anakk.ale Belediye dairesinde saIahiyeuar ko mhiyom:iI kapab zarHa eks,ihmesL yam;ub,cakt
Ir.

Muha.

M M'udurliigundc
II11W' 1II111l11!111l~UJIIII!!II-~1I

top1an3cak
""''' III'"

1I:mnisyooda yapdlf.
1-·303g
1111111" ·',111]1 !lUlU'

0804)

~ .. ..n"II!jItfI!I!II

5.a!y~h klli:l1unda yaulJ ~rttal dla.hilinde lie mU;lyyen gun \Ie SII3.-' nudan birsaat evve1 (561,5) lira.Irk teminat ve tekLi:!" mektup]an. IllM. M. V. Satrnalma komi.'Syonuna ".ermeleri. U8(7) 1-3HS mmhyaz
ha.rd.rn Falil1

2 - Teminat zamalllndaki saa.t e\'el mat sandIgm3 yatlrdnu~ \Ie U:ldif vaktinden bir sa.at evel komisyona verwlml!1 olacaktu': 3 - 5artnameler Ankara ve t.staRbu~. Jan danna 3 nymh jandarma. okul satm alma ltD-' misvonrlan [I.ar~C:l;: P"o~tll!:r;h·'hiH'r. (41n11n"'~) ~-3\94 - ---

-

-

-

Ankara Levazlm Amicligi Satm

Alma Komis,:yon1:J iUinlarI
t,L A N 2:500000 kilo odun kapah l rf usuli i1e ihalesi yap dan korkomutanbk~ "an.a.h 'l!ldLlg nd.an tehilr edihni~tir. Kapal zarfJ;l eksiltmeRi 6 agusto'S 9.'55 salr Ciimiil S2ia.t l2 de ko,i' Satin alma komisyonu.ncia "a:,pJI.acaktu:. tSl:eki:ilil!r i'!{" 1,5 tetnmatl alan 181S !lka.hk temJnat m~kbu~liln ill' k.,rnws,iJ umuza bliL griinlerindlen maad!l ber g;iill'.
1

sahibi \Ie Bd~mu Rlflu ATAV

Umumi ne~riyau iclar.e Ii: ~en Ya.u ~~!eri Mildilrl1 NaBuhl
BA.VDAR
riilllle", cadd~;si elva'fUlda

VENi

I

]
NaOCf

SiNEMALAR
BU GEeS

BU GUN BlJ GEt Demirpen",c: Zita Johann

_II

-

\5.....

UIIJ' til,

B lUuf1evil7de bUllmr~.

AYNANIN

SIRRI Pilul Lukas

(L.w.f,

1---I8M

C

lIOn -

Ta.lebi umumi uzerine Demir Pen.ce fitminin devaml mudd~l:ill1ce valnlz 4,30 seanslarmda.

AYSEL gosterUecekt.l'-

-----

----.--.

-

__.... __

-----.'-

-

~-

-

....-._--

...r ,

-

-

-

Poe J.·irL 2iJ ( t. ~) ~ Ul'Pf" j~jni'l ,jtotRu ... n:rf.t. ('ur fu 7yu'll'n,. ,.I,Jup 11ft yri l.tatlar ell" 11;..,"'1 ,. l:i'rttW '~ulrilW J,itrn ..il,1I di...

ON AL,TINCI YIL. No: @3-1

H'AB:ESiST AN tTAL V,A YA CEV'AB VERD

Atat··
th ~U Jaylal"lmlZa hirer aut V rdi
29 (A.A.) - Habel;" aldlGlmn:a. gore·, A "oI'rulPa 'd'll b;r .:raK hinicilik y.llrl,ma1arrrna gin;: reI!: hiiyij'k;: ba,arrlar kazl.nmr, 0
s

ANKARAMIZIN

BAYINDIRLI6I

t'CiN

bir ~. rp.,
Italva konseyde buhmup teeini savgayacak --Habe kadmlan §imd,iden aslmr'erinc yardu.n8 hazrr
rNevyork, 29 (A..) Ney. yo . Tllymis'in Adi .. bal.a. ayta.rl, ha~~, - italyan SIO'IiE'lDd. bil" ~1II:rpltDl oldugunu ve hu !urlld 40 ila,,·:aola 20 habe,in il_rild1i.We ..
r~ . ~biJdill"iyor.

Yap. a
Ankara
nB

l~tanbul,

y Ilarumz ile
ona.nlmlll.sl -

e

I
1
s

y(),Ua.rUilUl

buyuk Mr Iinnawia de ...am olun-

Ian ath 5ub.y(ar1ml1:dlln yii:zbd,' Cevat Kula. tegmen Saim Puial kan, Eyiip ()ncii, Cevat Gurkan'a Atatiirk tar {mDlan imaah birer ko~ !lIaati verilmi,a_r. Saatler;n bili'er kij~e:sinde deger[i subaylanDl.lZm adlarl da yaa.,.dlf• Sadler

m~ktadlif'" Ista..syorulan Akkopri ba,~angrc:;m:a kadaT ohm ku~mlD oaarrlmas» bitm~, alup asfalt do ,-emneslne h Ilanma u:z:e"edir. , Agustol ba~1anglC:lnda bu 1§.bit mlii~ oiacakhr·, t Akkoprii ba,iall gu:mdan uiu&a.1

lIlek iizeNdir. Ai _0 clndll bu yolun !II.,1!FaldB

OS'fDiilntl Bu...ka.ltnd.o Akkopr,u ba,lanllclI'II. kad ..., o"n yolu. KlIIldu'JInla.rmID Dmln "I bitiftl..

Napoli. 29 (AA.), pe . C·yovanoa 'lie Ur,
1,

41 istihkim ]400 isLilhkam '8.i!iike i ve 14 nhhi.ye' suhay VIf! ya.:rslilbaYl ile 200 111ih~ye asker; ve katlrlar ve gere.;~er M,asl,vva'ya harekett etml,lel'dlir.
"'obe~i!fIIUUH "'.usiol' ~tJI'i'~'ere ille

p~~1

Prin iiya v a.ubaJI vo

kendilerine dUll Dalm bah!jie 11& raY.lfiida. Cumdi'ba~kanhgr b yaveri t
f<Ii

fmdan 'Veri miltiE".

BASBAKA .,

n uz

no M.I 1
Cenevre" 29 (A. A.) - H .... ,istan dr, bakaDi B. HerQi~ B. .. venol-::I huktimeliniDJ ''tal,. .. ba. be dBv8o!1J.nm B&IUIl ha.kkmd, ulusla .... sO!lyete$iQin yorada. bulWJ~ lDasml diledii?;ini bHdil'en bit not verm i:!ti r.
flabc~i:flarr
:«61'01'

llii1Jf!j7ic na
1l11'lJolFo!I

en

" Gumutane, 29 (A.A.) - Sa . haka.n Ilmet Inoo·· ,~hJrimi'Zde lteLkiklerde bulundukt n 5o-nra bu ,.lnlh Bayburd"a, hareket etmi,t,ir.
ml1yon sterling
H.de~iSfall1n

Bayi)urlla

'6diini
LOll'ldta

egemenlih: meydanma kadar~ ol~rI ~ui51m1lll pa.rkder-ilfl in sokulmesine ba lanml§.br. 20 agusto5 ta.rihipe k dar pa.rkeleriD lokiilmeai 1 bit mi~ olacak, bloka.j ve Inrma ta~ do,ernes;yle bunlarrn Iwiii'lldirajlarl ta.llI12LmlanaU:l.k ve as.Fah do"enme9.; de b,tmis buiuna.cakbr. Loziullipa]a!o oniim::1en ba;.laYIP O:uuan'b Banikasl VIf! Nemazgah kara.kolu onunden Re~erek IKhal ve oayal yardnn Ibak.anhima A:l. dim caddenin toprak tes,viye!li ve nnai imalit, i~leriJyle bloka; ve baiiat silliJndin.jlarl aiusto!l Ivnuna
kadar bitirilccekHr, Bu yo~a ilJsfalt

• i,i de IMtmi, bulun .£a \.,_ Smhal ve SOIoyal Yard kanhjil onundeki ad •. IChrrmlaruilul oluudmul .e ufal . tin yenid,cn do',enmclli 15 D..0'IiI1.... tllrihine kada .. bilroit oluald . r Dikmen yolunun lopra.k \I y~

,0

ye ..ine bqlanmlltJr. Rill Johm big.. j VI!: ta., ..aindil'ajlan birillei YJI i~inde bilirilmi, olacald:tr. Bill yoUl'lrln yapllmalliyl. A.D .. kana tDZ ve ~murda n 'bti de kurtulm1Ll1 o1.cakhr.

t.

~.!I'Jj'f3ifl'

"

drisi

B. A zal Y,lrl'l('h, H. Marten

t41 BakaUIIDIZ geldi
l~ Bakanl Bay Sukrli Ka.ya dun
Izmit'ten ,ehrimi:ze diinmii! ve duo rakta bakanhk di torleri ile do-st.an taraFmda.n k rfItanml§trr.

Baladiz ~ Bur yolu ilk kaernayr BaymdIrlJk
Bakarn vurdu
Burdu.r. 29 (A.A.) 8qua Bal dlz - Burdur'de '"yohlnun ladlZ dUl'ailDda ba 1 8 tore ~ ni Y pllm"tllI". Tirende B J'lPd r .. II a.kanl 8. Ali (:etinkay., Af .. yon Burd-ur, lsputa. ilbaylarli A... lal)'f1 'lie bpal'h. aylllvlarr bulu.n . Anlal)1'a~dao we bele 8l!1rdulI"dao binlerce ki,i bulunmu tUII". Burdur"dl'L y,aphr.lan go mil, b;r kazma lie Ali C;etiD'kay ilk 'kaz;maYI 'Vurmultur. orende B k n, WrkuQ kurtulu, reketlerini VI! iler]eme yolun1i1 lIL,d. 1111.. . b]r soy ley ile bu yonde 1;mendi hrin onemi,ni III II'IIla.tm i~ten Re 1'1 len chI YIIU 1al'l B.. dur",kll'Z .. ikl,I&.. ml tn.

ulrruyol'

Adiaaba.ha. 29 (A. A.) - Ha.~ be,i.sta.n dl~ Itakal'u B lerui. 1 talya. eI~·si kant Vmllt;i'ye! 23 t8IJInu.lz tariMi ita.ya.n vabInl 'vel'mi~tir. Bunda uzlasmil
~il.h§m2l.,'a.t"l'rill.n
lIIobl'IDID

uzla.§oma kamite .. !linin yelle- lui tef ire ha.srettirmekte ve kel1di gorii lini.i aavg ybil -

melerini,

sadece

ee-

mektedir~

do!!eme j,~eylu1 aymll'lI liUil1.111111 kada.'I" bitirihnh. oll'lcakhr. Bu ),0lun d10gu cihet~ndeki b~tDn plak h yaya Ikald rlmla.riyle, Inc:esunun yatllCIRrf'l betonl kfi.planma.:II1 da a rn zamfm ;cinde bit"rHecektir. .
¥

komi.YGDU

k~si.1rni, olmaalln'Dan habe'§ hUktimd.inin SOl'il.vh bulunma.dlgl ve uhl51ar losyete51. konseyil1~o bu i~ ha.kkmda bir ka.~ ra.r verecegi ya.::nhdrr'. Hah(! hadl. ·JtJ,unn IUI .. t,./lgl disababa 29 (A.A.) - uAs_

1arIa olan 'ir~ol yel"le ~ 30 - 40 yal once Sll{ aga
orma.n dll.!lru Orman. aga~ ve )!'e~mik - bele ~ labHen Ankara'daki ~orak Dian Oria An:a.dohl i~in - bir 'I' muna. hakarak llhyoTUZ:' yurdsev,erlik sembolii olmu9tu.r. Son 1111"r8 kadat baklm ... z.llk Vii!: Ia.hib.lizlik yiiziinden ya.luJml~, IDkiiIPlu"ve kesiimi, Dlma.!Il'lla kar· !lID, hali elimizde bir u,5ervetn laydac.ak kallar O'l"maoumz V "du. Illno, Bnaz. ag8'Sh bir balge yl Ul"lly

mUfJjlil"du·_ ToreIllde

.....

tJ
o

r L'

kere yard.m., ~(adlD]1I1" komitesL ,Ad i5aba,baI5.Dsyele&illlin ile:ri Ie lenlerinden Dayan Vi zero C;Vil.Rt l2l.de nin ba~kanl:rgr, a.ltmda "Ie ordu komutan~armrn onunde dun
topl.anmlf
ttl'.

.lDn~all'lnd 'n bllthyaliak bii yuk Ah~ dagl et.e]derine kdar da Y8onl1'. 10.000 hektar bl..i),ukli.i.gun

clIedir. 5th:: ,-al"I ve k.n.~ m .ia~ ..

-

Ha..-p pallak vere(;ek 0IuI"8II .• .komite yal'a.hlarla hastalara yar ~ dim i~in ,imdiden C3nla ba~la ha...rrbklarda rI'I;~lir. bulunmaga kara.1[' wer -

Ulu.n.l ananala.ra. gore, hirH .. ..gin iiyeleri, askerlere S-IiVa., ala.nlRd,. maddig ve t,nelyardilmlarda , bulunal'::aklar \Fe iiHilerin 5 ''1111 hiT sureUe kal'dlnhp gomulmeleri 'adevini uze:rlerine a.la.cak'lardlr.

ingiltel~ 11m y di YII... hl, d niz Ill'"OgI"31Dl
Loudra, 29 ( _A.) Deyli Her Id·.n diplolrlatik a;rlan, de· niz. bakllnhgmlD giz)i pTogrll' ml ne4-retm'ttir. Su program 7 f11hk bir ZEIi" man ~~in y,iJ.pdml~br. 12 baf'b kRl.'.. Vllzoru," 6'liop.U''''a torpidD ve filo .~ "!if tma., kll'uv8.ozoru, 2.0 lane de'l'lm:zaill
ve hir~D'k t, u~:lfJ.k g:eMlisiyap,'maI

C;a.lnma.kh. Kirazll.
yayla.lilU'E'n

latl vardu. Orm8'n i,letim.n.e elve. :d,li Vii!:' 4'serveti ha§ebiye .. ce :zen~ s:indir. Orman i~Lndl!kj bir~Dk kuyler tarla a~m k "Ie kereslelik a "a~ ke&l11ek, me~eleri ha.yvanlaro' yedirmek surel,iyle ormanlarl OOZmalda.dll"lar. Btl 'levre icr~ndeki

Kapakh

gibi

o~maS'f~ ya.z. ·mevsinttn • de h1l.l mrrmanlarEn henuz )'e:ti~mli!:k-

"partll, 29 (A.A.) "el1ri • mizde bu.luRa.n Baymd.rhk Baka· nl 8. Ii Cetiukll.YII. bugiln t .,,30 da yeni ya.pllan i til yon ku* ..ai:la.ril~ i!ltall),oD yerin; 8'ezmi ,,·c

te olan 2 - 3
rllU ~il8e

zel orman
makladD" .

gen~ fidanla.edi ekte 1ft bu ~ij gun rec;tikc;e kaybol 5eneHk:

oradan Egridir'e

doiru

yoUan

ml,tu. Eirioir'de lie:oti ve .da}' 'IezKckltir. Bale.n ay:nl molldol n ··UG!:' 1'lPr~
(StHlolJ' S

(Srum .) inc;

. yr/ada)

,,,r;f

slIY1(ad

"

.. , hr!,i
grna

II

konseyJe

bl,lunocak

Rama, 29 (A.A.) - Sa.nddT gor,e ba~ya. Habe,iatan hi kurnetinin not.uncian sonra, ulu!'.
~Ilr !l.osye~(.~; konseyinin

T'urgut1luda
Bu Kal/call milim ofimEllJllundan garUnO,

113Va
~eltlikl"sini Ulusun

tehlike i i-;in Dliling
IIrdlltmllk J·~in TruguH,u'da 'ya~rldln mitehlikesi.ni llnladrinu ve onLl OnIEUIf!'lr ,uzel boir brl,e Q/rrM51 dol8'1f ill! ka

l.esjm

h Jka "ava

onumijz-

deki toplanbsmda

h,(lzu' buluna-

cakhr. ltalya.·n£1II BAfgr. k.n!ey g6rii,

gozetmekledir. Bu gemilerin yapdma'i h;in 150 mi1yoR ingiliz I;rIll.So' lIa~canacak VI!! bu pa.rannl biT k'J!lmll. ijdi.j~ all .. Hac ktu.
8lnl

"If
'CI"

it'1'rIgten

biT glir.ilni!i§(tiJl'.

J!lavil
BI'IIllitan

J·!:inl

rmsil

harekere

gt.ldigJ'ni

J/'UJ/,Qf'U"

w

Amel-ila i§~ileri Al- baJya A 1m,llnya.. ve JaJlonya.'ya. manyoy,a boykot ya- bildiri'mi, 'D'dugUHU l'Ioyliiyol' .. pllma Inl iliyol~lar Amel~~-amn en bii.. Berlin,29 (A.A.) - 8. Gobel., yiilo )31"mman Bremen tayfalann.a. hir 'tel
l

")It r. 011.1 programm

Franl!la,

nh.arada nef'~le'rde' orman l,unl,r?
Anka.rafda
Klzll.cahsln8l'm,
Beypazl'l'll"iI,

Va.PlU"U

,graf !;ekmp. bliUin u'kell!"Jrde aslmca da kustah
~r )'apt

diil korka.k, fa'kat :!l'liiy~~ainok oEun~ ~

Ilt;agl
Arnerika.mn en buyi:·k bomba.rdunao u~agl. 299 numaT h u~ak. 30 da~ikahk Uk blr d "erne I: s:u~u yapm1lbl". T'amam; Ie a.gdeni 0)- n bu u~akta 5 ane mitralyc;z; Vilrdl'T e 15 Lon agll'hglndadll'. 3000 beygir
!uJyvel~ndt! 4 tane motorh1!

-

Nllllhluln,. Aya~,. Bit ... Ku,kin~Klec.ik 1il~el€rlnde ~ , orman vlI.l'dlll'. O,m.olaF) hiiyUk .. ltik, c;ns. slkllk ye ,ekilieriR~ gore ii~ rmfa )"Ilalliliriz: . 1 Klz:dcahamam, tiLth:. 2 - Beypazl!I.1i'r, Nallmha.o, Aya, 3 - Bi1i, KeskiJlil Ka.ledk

bilk,

olan

komuhistlerin

alman yurduna

,'ebayragnut

kal'-

Sel Ie, 29 ,(A.A.) -

1-

KI.:::;I'culmmarll
C;lhlk,. Cerke

or~nl1R.rOri:

Idan hayaslzc.a

!lalduma

kar Isr~da gosterdilderi
dUfumdan

erkekrre

otiilrij,i hayrant.glnl

!In-

dirml~tir_

,Jim em YU) a
Va.!?ington,
(StJI'lLII 5

1.0,.."

'C,UJ;,.
G~-

i"le ~

, Get'ed@ ve Beypazarl ormanlariy'e sIDlrlan 1 olan Kmzdcahamam Of mal'll an ,a. il y-uka 1 50 000 hektaT (5.00,.000 donum) ge i liginde otup il£c i.~;ndeki biiyiilk ·Drmanlat'B gore, A,h!;, Mldrth, Eledefek lata-Jarl .a
a p,1111l. ,tu·-

29

(A.A.)

inc; .<;ay,flld::i)

Hlekted1it·. 10 ki,i ve birkat; loon de. c;ep'hane tEl fJllhili'r, I'

A.1f~ bol

ell,

KIZdc:a1il!Udftl!lll[]

--

--

-

...

ULU~

Kr s
.

A
·iil _0. "Jill I~rine
o]dn..i.f"iil~ IlllltElili ;in i 0 klld:ar ~o:k Janve ~~r dO' i buaJan11 en kuU,andmasr v,e yap.dma.sl ltiohy o1anJarlnE oyliyeeegiM: a·rind I: Sin 'II: ak6dcridir ki bunB,ynl;l1rll1
VIC IWfhi .... !Mnn.

say: J

B~ yazl, Ankara cadyo. s,,,,". nbra biN _ es.i lWim.'
laborat.uvar,'
'j

ii, ii .myu.

.Mo'S·ko'Wa"l!l (A.A)-

.D.c.

'stan ve bun n ;~itJ rtbiki Ita/ay bilkOk p.ratik !llHeler tavsiye etmesi dolar}'lsih: 0.ct!l!i'rek ,abyoruz~
S<!iYll'l dil'lll!y:idl~rim,

Ilk 'lie ~1i;,hhatIIl'JIZm ,€"l) lI'uyii..t lIit dUfmam ola.fJ ka'ca sil'l.ek'l'd~1JkOTunm ~llr lerini an-

Mitillat Ha,ritBlJi'aimda}1' 'ezans ,vlalaR vefilmi§tir.

kO'"..

Sa~

yakalaJWDa!u tedm alarunda

Rom~ 2'9 (A.A.) - YOlki . ~()ven- .. Jer, ltil~arbi. 11 be: let Ilta.nn~a b~r ii!l!iTIPrpt'iB dtdugu hakkmda lrq~iJi:z kay ..
'tIa1cl.. ~
\I'

n
komtinia

B -'garistanm ~ ..... sryasasr
!icon.
leri

AJ'mrlJ:1j

n.s.,IM

uni~

oMlukl.3.r.l

h",v.adjllli

part[si
gresi,nde

§di R. Pi'l!1k'in 'komintem
nrdigi sClylevf alh

Sofy.a, uhrsal

l_g

(A_.A) -

BWo{;m

tcc.ime.r ..
-

birli,gi

kongn:;si, dUn hura-

y;d~inlmmm.a'l'tla berillbu habe!jlleTin yiro; !IIi ve mtyaDhrm 40' ilU v'ermi alma~a!!"I!iiI!I nmifualagah bulmaktadrrliiT.

pattin bz

111 surmu,§tiir.

Bu

soylev,

ilerdeki politikaslnHll na h,a.tlllnru bildirm

komlnternin ynah ::Ilrl:e ir:
asaglda

d& eko.naaU h.aka ru B. t a' t.eh 01 M 0: hannI tarafmdan a'li:hm_fta, BahT!~konomini.1lI tiidiil ~ubI:'Jerinl1e. ahnmr_

lara. konan

'si.nc-k[er .h
¥e

IIi

kondukLarl

ye-

re lip r n n lehirH

!iz!I!:t'~ bihJiginiz

hir

In kl'lrku.n~ v: u13 'ICl ',aym.ak yotundallrii rulluin' 1 a;dac It ;:tvatta
'ullyni!'ri

~l"i; '!!iinek.hs tilhklar1 ve Ibunla.n. ile-.::egii.iSi.i.k olm,a'de bUilan-

b~ dt!' cmcllikleri madd.eDbmmndwm 61UrLc:r, Bwdarmy;tpdmi1~!u i-.;ill; 250 ,kJi"IiIIIlleI Ii (Qo ;,mara )pilr~II.I!U'J: bi'!" Iltrc sudo hir
nil - sere

Hail!!' eo
'~E1dH,

fI(11'11

Qlda .?
a

~'daki
tq;:inci;yc

29 (A.A.) - Timi:IIi'i[l Adi.8 y 1'1. sag I<alan it;dYlIll'dan m.a.ki.nah milfrue

1 - Komlilllnn. bpi lizmin yLkI1ma:!il i~in, ut.l~m kuvveUcri tQphYliir"l tek I!:ayn!lik olmahchr, ~iin:kti 'il'i:lsJali.z:m VI!' ikint:;~ cl'l'tllm<lsyoI'1al )Hktlml~1aTdlT Bunlllrrm I:ili!'fil1:.Jer, klmliinizm demokra • ti II' ideali ta~tyan biiti.in partileri, ve f"a!i'i4!ntin, kapita.lizmin mi y krhnasmr - tiy tl"n yn clanJan bile c \Ie e:mperya.l!iz • fukiill: metod 1"

clan t~dbirleri !laYlp doktiikten m rn!'L:lI~tif'l elronomik l1ayahfl'

onra
C31'11:ln-

dllfmak bed~fiyle hi..ilt::i.imet tar .. r,nc'b,n yapl1an i~lcrdcn bah ,ctmi~fi' Bakan, bjjlr:iimcli.m clronomi :liIy rn bi~

1c1J:r1:ol:m:Htg1lgeh:1'I

V!!'-

muddc:t

cdilit'.

i'flnc

(25)

gt rn ck r kona:rak di;i.rtte bi1:'i kahnesy kad r k:aYDald~l". Soma bu lluvamh 'SUYUH irine papye, Witre, p,apyebuva:r kilde odalOil'a yerl~re

kadar, 40 jtaly~nlK11 20 habc§lo canlarrna mal 0101,11 UiIIlk:ayit hadi e in' i1!:-r kitrn~ he d iii". U Umyit. Eritre .omriHGc:;.inin am.manl, topraklarllll'la _.irmi';l

tetrar etmek i iy-orum.
lin~kl r Rl. I1l['u

U~flinla bakma.yQf

gibi 91:.1. emen kagu:Har
kcsiLuek
lie I!inekt:en

i:;;t.enilen ,,~-

y

n~

. Hahc
habe~

it lya[l asKomutan,
kutdukl;:1n lkeniliktini

beri bii',ul!: ulg"lDll1rt'lii 0, '!ul.duhilU rellerle, I!:Iu.dilcriM Q:gii ha t l~tla:d& herka .. On korku V'e d~kll:inilli i.b~rine lickm.ijtil' j!ben buradl!l ii: ] b talr.k1ardOli fO" Iii an lulnlclII ..inek1cri'lc:n deli!. her 'n 'I:!l\~ .. imil:de. gezciliimi.z yerlerde 1'a.s~1achgtmlz lrar'~ inekkrdll!n hahs c-dC'cdim. Yu.mllr1aJbn be y,<lA: , pmn;: u.DC'si
Iub'naml, 'iiSH.lardiin

dnir4kl

l:J;:thtdnlar. Ve bLlnlar konJ.nmak is"nd",,"
kapan!arrdrr. u kg-

kwe:r.inia
oh;lukl;utrl1

SU),Lcmt:ktcc:lir. Y;]I"Ulid.I"· 'Sjadu

asrlsr.
s;nek

itillyanl<irrn derenin

f1:llilI opl;mmih; h.izwIlI,rnu duytnaktawr. ytaK;:. lmmii l1i t pllrtisinin hAr ~tluip ~nel ha~ k...n.h iT kon.mm t ve koali yon un nuhu oLDl'lill kalmasr gc.n~kIitini 6nrm:le !loy-

giri~i'l'l p:r~ns.iph:.rine dayanma.ktil \I~ bu prenaiplertn ~fitilm sinde oupe. ratiif zihl'liydinin t'e~i.lIen odevin; r,:iirmeka bulundugunu bt1diTm~. Bakan, u1garirtamn 1 iktnci • • nunda» beri basi t bir hazne -" tt mi k;tbul ctmi: !fe hu sistemin _im iy:e ka
~r hall'lt tal"3fmdan

palnJa:rm nil bu labTikantl" kendi buluuna gor apdml~ tirrhl S~ it1e i ar-' tliT j Ilnlat d ~IIBite otomatik 9p nlar, ~l- kUrkH aglu (Lampe vcille'l.l.se)iel", ide kiMI ~. illtr Oili:uf!i~iHi.i: tipI~['deJl d Dzon maviyo1i:: l}lkb.1'ldu". Sine-kleri c1o~n..lc:1i1ndnog.

lkin,clsi

)'olU1r1Q deii~tif'ip,

Icmi!i\tir.
Kom.;'ntcrn orCiitleci. ht;:r yr:ril"I ihti.y.lun gOl't' kurulmnlrdlL UILJ~] :§uhelerc bii "k bir erkinlil-:2 erilm~klc enber. u _u elr. dire tin~r,ni ~eno: k"omin ern den Blal;- lar-

tan bilrokratik sist.eml: d.ugunu !!oy~mi~ti.r.

In.dlam.lma.kL.L an v-

n-

!>!..nuu brralmll:l.k 1iIl.Jrttll~ g1;;ccleyin kn;mak z(ll"1l.mda hrn.knlJ • Ronca da Uzu-

KT'edj 1I'I:eR1eBiIlde har tiirlii

dl::lDa-

Ju-ine

IlJldlrIDlfT,

hi) nialJ
mi!ti:r:

lfunmundaIl baaaedea P t Y a km b .r ge.kc.e Irti: i:!ran . • ilec~i . 'lemi~.
b_"

tUm.'!!

n. Ruz velf
olmDYfJ LOl1dl' .... 29 (A.A,)

har,bo f!ngel ~·a1Ili'Jl.'Il· halya

ochanCJ£.

Bon

Di.aI'B

Qylr de ir;;in hi -

d,
3btl-cn:. ba.%1 1;)01 lerd~ki 1';.1.] oz:!:L orlll:'I1'l,u 'l-erilmC'l'>i ge.reirt:i

B. Piell,

T,

«-

MonopollaT,

hulnimet

Phi

o~up Gnah;:~n
A;tt

SI.Cillkbk dcrtc:-esme

i~i.nde a.;illl'r. It isItrinden 'IIlI£ak 1wrt1a:r &iKiU ki nil kurt=, lar cia gene or-tahgm s[cakhgula gor!!'
'(10 -re-deTe 15<) gij,nde ktl'~~] 5iftrk halin:iala-

gon: (8---48)

Tuya old'li:ren 1101&11' ila~larcllH' ki bunlarm en . uuii vlli en kU'IlVeUi 01imh.lTl Ameri.kada
SOD

YO!IpdmaktaJ

i.5e d~ bizde

th:' bit

lamHlnlarda

~k

gii:::el

(Insedid·,

'k ~.r. JU •

Ve "Ul"'t n
bir takm1

bulunDU.lUi1il"

de)ler yap d milIktad Ir. Bunla"n piiLvcriz:ator ile &.lkilina.S1: i!rgiye

man

utllhldar

rOIl-

_1tkrJ.u - ilell"ii

vermekte ve sintkl~ri l5ldiinne edn-. JfBl..mmh balnlan Otmiy~k bay, t1I otdukt nndolD bunMr'.i:a bdh.:: ba1 biT Eltc~ kU"rdine' "1Il~ Yllblln.Jsl bydalmtr.

il>e MdM'§fsta.n EiTa1HlIiCii! harb Ijjlkfl'l.a~ intimah hakkmJa . liul tarahndiiD llalya btL ¥Uk el ,. Dri' gQ90tJ:rilw_i§ ola.n ll:ay ~ II bleden NevyoI"k T<lymi1i auleiSt. B. Hurlin herb:Lldt: B. Rllzveh'in 'rlZilliiyl~ ha(cl'l,ct ,etrnl~ Qla(;Ai!H:U yazltym. •• Bunil.a.m
Bu ,gazgt~ diyor Id: :lnllil§-dryo,r ~k.
Ul~C

gini
Cl

onemle RuylrnU1tir.

Mr!'.ela. t;in
fa :m

n::r idenl def1'1dir. t1I'Z mmmpo mjjzdekii hafta kaId1Dtacak~lr ...

enll .

_LIb Iii,

¢n

tClprnli::

butiiI'llii~ijnu.

e-mp~arm"ljn~ Ita K01"'lJ c~k, Po lCTlya ~ubl!'_i. i:r et alon as.m. huulmasrna lI;i'Ll~ac;akt[:r, BLl.ml kar!lI, an til: ~l.Ib=sine ~fi1l'n iide"ler ~el bil mah:iyet ia!«"lilrtad:rr.
Ylgmlan ktttlii1mlal.c • .Fa'i1.iz:mI~ !1iV3.§. malt., SO'lyet Rl.IlIiv ..ya Yilkm]'dl!l'WIk_ ~~kos]ov .. ky!llrla[l :lihsed~n B. Pid:, ba.zl Romiinin j1e BCflesi r.a ~dd,t.de ;;'I!vtnle:rtn B. MBz.arlk fa~i:stmdit lu~land1r1'na]a:r~-

-. tiiT
Satya.
'birlJ'kU
1!)

ukun
Ll;l..lllqau

I~'

(A~)

HiT balr.nn: B. JefidtttY"~

II:nuoaya gw:hni~.
ge-nen.I

m
~re,"

\:iu I gat kUl ti.i r bakaru
'li kU'1t1a~ell7.

g~'§"tn ttlayt~ta Vill'"§'Ov1Iiya yaptI-I1

Sinek jiderimo ortllthm
h 'Ell klan y 0) Uikrdu. lu bualla "_ RordiAiliza.1iz silueklet.tn biri bi:r <aly,Cla e: ki.iJ~i.ik bir b..ublB v Pl' . 1).) 1[l;ald,U'GI. !bill' Ii. de devaml· DI (1-7) .. bbu.l y c:8U1i'k blr yaz n;imiDM (it' U) JD.!1,p:rlrk biT fmiilJ'1.lU:a, ana&l oluJoY' dm:rek-ti.'r. t)b tnm4m doll¥R111' kiJ. sin!>tifttn ~opl.m8Ja.. rna _ lIitiilUkkrlne i~ ~Iik (li~linek biT Olri.t -b1U!ffi:ri6 bir ~ ;Ii :ym') :ll Soyledi:gim gibi ~
'l:Oi~:ala

mkr
nIt.

~kM1.u .. 11 1y 'Ilim

101:1, cuml]f]uk ibcrinde rmd bi:r \mr'thh,ftyl~ dbirli-

Ib.kan bul

I•
1-

tiir
VI,;

tur
V
DJ

UlillI11m~.

dll'lilma
I

n
'!lIE

fi flm.,ge
~

hl.zrr-drr -.11
birlikte res-mig 'iah~

En om!'mli bundalc:i ~Ik

en [,OIIdikl1i kalkmma o'l:nm.kla beruer end

Ral'bm tilitinC g~§lMek: ~in. B.lJiz uh.li liar :!dSyetesHe

kaJr~1 gdmistir.

ktu"Dj]uft hep bir'dml hu ~a'!lll'p om.ld,;gn'la&E ~izl1'l"ldtr It::i: ,ya.ptlaca.k tedbi'rlet §un~3I!'du' :

mj

ret e fakat tam.lllllilc

r:EKOSLOVAKY.4.

,

bakanl

8 ... y

a&::iMD

lehll kowikw-

uktu .

EVLER.

tZDE:

B.a 11·
Lu:ndn!t..29

,vI:!!

l._ fflal Cenet,,.,fye

gi diJ·oHm) - Ulwilali IO~~ ,bI:iI[aIQ' B. A _.' : Eden. 'n.lmtm:iIlUk:i in.giJ.iz de.le'pyo .. c.Hili. B.. Eden, ya.tm Cen=ntYl; cidec.ek.. B. Laval da y-aon Pa:riste:n tm.n tic!: .t~ttir. 1k:i 1JQkil:met adnm.w.m. yil Parisn. jI1itbm :wyP:a'l: SItPmda ko:nu rrnaln I ~~lnedir. SOyJauti -: gii-. B. Laval v.:: 1kIl. C~nrtde 1 is.i ill: ~ 1m • 1Ul~ hu.l c:aklm"d.Ir. Will WC:II§ E. &ryin ~Jambeya yap!.! <J;!U ~~ top.1 tmmdan tim:e C~iI1:id:tIr.

B..Benes Po onyayt suc;lanW:rIyor
f'ng,
29 (A..A) z-tlel-rdc: l'e«:beD'm ttl! yapilim giiftUilc.r Lan
'UD1U

l,~

1;.Tami}tir.

d~kla:n¥! bUy jj airkle Ii! YHl~n
rmik1'ob, yl.lo'l!'as~olmna~. evlerim1ziie

biRr 'h~l"

.il1cdiilderi yerlere tC'ltmsi:n.e gidp HaM~nmn iitiitii .n.eJc1er mikmb .. all
_,&ftl-.H"

S~. lMyn mmt.dar.ntm ve op}Hin c:vlftdc £Ul.illl ~lw:I::wlmam. u ge-:ret tdd IWIrI J'C'rlen'lc VC' gerek e evl&I~1!Dizde yiye:cek ve ~e~k ,eylerin si.Dek de. -mc~ll:u:1~n "'O".IDDllilSJ ve bU.n.i!1 SOil d~:rete d~kbt ed.Unle'5.i, 5-op' ten-eke. Winin. ''liU ddPiiilHm. 1tiikdik bokll:1lW-nul'l.3pzlannm b(tbemu:al bpah hui.IltuluTU lml, lliyiilli: yaJhl :rzJllI'fII i.!:I.ce-siJonsuz &sein beh~lm1 ~m dlU:tfiled k,~ydurlJlmll.s[. 0Ir'8sm1 anti ti'k
s-oliisyanllTia temridenrnesi" den incecy br:mi..z'ik"lu"inin bajm:"11mu ~

(

Gc§:cn!erdc, gaPDlonya bi:ilgtsill~_ kJnndli duyd.u.k-

t;ind.e
anki:D,

"29 (A.A.) I!Iml,

yJ ~]d:.adIr.i.ar.
llT1mlm:mm birtiin

Polonya.
'"9te.r~
i!i:II -

hjl d'dviz

gmn-

p~~

-

!bi.ikiimet J"il'SillE c~ ~

1'Dr ~
-

iwtrm¢",

iiz=ine'. Pc1OD._.YaD..I.n

·mda.n dendiitu, Pra.gd.a

l:onufW

m'Uftl1. 'KilttO!ifi.t:r !ffiYVoda:h"~ de1~ge !"Urnd~1l b..irinill i~ biI Qyl.t:c~ i e-kt!slo'!B.kyayli

~eilef:fteri

i. dC'tle hii.cu.w I:tmW

Ivdan ~ 'T'
i-zantoW..

~'Uk gEiz kD,stal:rk1an, -

iJJ. -' • JIIIH" . Iuillet
• !hat-

..

'II:::Izll, veb.a ve BU ~ gi gibi bu.la.pI klalnn l:Dikwblvuu fa k8nadllrile.. ayah: !mile. bnncm1aril:l' g=t.irllil'k. ya(azla y(:dikleri l!(1~nd:dl .heTi y'Yl:cejWliz: ley iUerim: ,Jt~lr J'ahut da yediklui me-vad i!nsmda middn:ine ~l!'Idirdi1rleri.. mikYobla.r1 bir 'DIuddet soma. pislikluile etrHa -sa¥IIJI-A tile gia olarilar3. iijlilomtakU, VI!!

laglm

h3.~

piir_gelule liukll'l'larmm. a" - -

..l::tEboJm~tur. lBundan ba~ka, ,oste ~ riHile:r iCko'Slo k gimJri.ik day -"Ul bumbardlmlln c:ttilderi poli::;.inin karrpnlitirg.l' suado1 Folony;;! ·ylcmmt."kted:i.L Qrgam

~clrosh,~k

ema

se -

Pe.k.in, 29 (A ) GaIa Cmm ih iIhmm.
s aytan. alma1:l gaz~ It:.r, l:l.al.go lnu.:ey

WI: ~

~ci
hilru-

_omu

:H.e..t-ba-t

fU-.

:la Pao-

~""ng31 yakm
diiymU§lerdiL

l.aonm sda hi:r ~ure~ imp :ttrn1m lapm OO1"iUhu'mda dil~k1~ l13n:a hur. lM3. tel kafe'der konorp'KI. ~ ayd.at bi~ oimazsal!:ne e Uci d.t:u !lag WI! 111.1
kUHlfl

bit" yerae e~1riY'llnUi d.me lki guc'teci ..at.om m-,:
I

B_ Bc.ru:5. v.C ~

PB~tlS1rnn

olan

Ce ke SLovo guct:l:si. bilt~1'I gosttrikri eden Pcl~a
hii..k.ii:IIJet munJatJdurmamakla su~landll"'

yo1culuk ,~dfyor VI: 'Pt"kinaen (diyor • Lazill. Mongoliu::md.1 Dolo:man It ..
IfitkN o]a.l1 oromohi1in tofDTi1 clan bi:r rue: da avdutlann eline dtlpnuF d~. ~mnrad I'll _ lJVHilmj1\lr. ~of6t-. algan<3 gid-Up t'§loyanm ~Si.emekte 01 tikli11n a a.dltk pan.smrn m.ik.darllll bi} i ce.kt.· Haydutlan:n llJ..lJ.OOO d 1ar J':'\LV~ cekleri sam] ,yOT_

benet

n"I~tre mikiib!na

(5DO) gram,

1
"J'
StoklWlm" 29 ( -.A.) -

olm a k ii:z:E'f 'Petrol. yaj'l vrya digu .:lin

mll2ltt. ( ~ ell is t ) yag.la.r \Ie yahut

d.a: kire;;

ka

ag] d1ikiilmesi.

P.adamEntoi len ba bh

ta~!lmaktadH'1aT. ne lead-aT mil.« tEl H:bjI--

Bunla.rrrl:

Bah~·!!'lerimizde. villal.I!TI"IIlIzda. likl.erimizde. Oylerimi~ giibre

Iii ft-

y]gm·
n
V~

d:a Iii!!: sVyliyrn Is-vcr; ~ B. ~d1u. d~m' tit ki:
., ULu'l!ila:c: osyetesinde s

:

..

Ilia bir !§<ITel obnak il.ze'l"le; bil tifo IUll,g:i'li ,UTliasrnda biT si:negin b~.r· jeliiriiD Iafi.hell~
t1

l<n"lnln hrTke'iic buJumluill ye.rdet! 1% iJd \tilnme:t:rE iJlZ'akm b~~unmaSi bllnlanl'1

Uy~ alan

tin:Tinde bu"aktJg] izdt b~Ta.z UllOOO) 5DikrQbun mevClldiyeti= _ ok
DD

yaJhut
~t:rr

ya cukurbra gomillmt.Si d3J yi.i:zde .Ii ('Cd:syl) mahHllu

ve i1e

vb DlurullJ.!mm

.·t tiilu:
" hil'
I

vuem1i hir a.U'ft'rl ngUn

inei;in

:puacak yrgIJun" eri- , 'ne ~ y~7d.c flO) - lb:tdli&T ~liisy-o~rpilmni. V£ lara giiride hiJ'

dev~tin ,$Ilic:n1igi ileri !liiriildilgu i~it1. it::llly-a'n. - habe, anla.§I1lillzhg] 'y2)]nlZ Ualu 'aJ ~'HH:lii5esl ile ilgili. degi1:iil:". H1.I hll'!iiUSta bir karat almasl i.s.tel1ilnn,:sf: bUe., itaL
yiln .. ibabe§ anla§mazllglnrn 'biitulnii,
1.1

z.;:rr

Al1f'II51el'd 11m , 2lI (A.A) - Dun, pa· oldugundao kabine buhnruna.a bi~ biT ~ii 'klik gB.rillmem.i:;:t!T. Prc.fcl>or I er:senin yew kabineyi lrurma~
l.Iekinmesi iizcrip;e ku'aLit;en.in bugiln -

IT
Hi,. JJu,dum.afJa jjf
VI:.r
patklma
'11"""l'"

pidik b.ahbclerinde
l1lIib ElhUfi.1Iln giidim3.ilgull1..il

dm
].

.~l~.
jilllIl

~ ~k

IU.fidi~.

Z:lI.WI.r:~.

1Jl:e
1I.0l' k ..

k:uftlan belli

hld:n:lmynD v:ilmJJUde at githrelai i .b bi:r . - fabribu 'gih+di:r. Dihllh bit ;n~tre- mikib gu"1:lrt (.lV=:-12) •

hislar sosydesi.ne '1eri'lmenidir-. f;iinkU bu lmnsey. barb tehlikesi tallY1lIl hadi 'llllleri :i.mdrmifkle yiikUtnliidfu."
Elu,nMllI '!!Omit B. Sa.ndler. ilgHi
r:ara{-

:8. .Yon leT Deg -er'i. yahut lri rsln On,JJa.kil.n B.

R~ys Wi

e:e'I',ntbrll.:[('n ~g1f bernbel',

mas) ihtimaIi VEiirr, Bununla
'iekilefli bil~bak.lJn E. ba§ VU['lIlmtl.5l tla ~

~diye

- (-..A) - BiT' }'IbilndellI l4 t~ii~kayboLmu,tur 1.2-c:;a ~-d[;lru~ItIJ:I!Jta
&

Z!1

Ib1lyJ

o-lijJlee

l'eni~

grulmi.iyor·.

Verese, ::!9 (A.A) ..i-mllL)d bilmu;:CIlIu ~ud1JT: M iiJ..I.I, 1311 uym.m
!I(tm

P.tJ manni
I

Ja:r- una b~z
cir

ve

I:' en

klli 1l'1I::lar a.rasmda
-

abklarJ

:nill u-,kana-

~ tcubhklan In bir J: uret oldu gum! t.irdikten
EonI"&

nei:'ilI Ur\9'M ve JJ,~ x iiz nlU"3.k mn-rkkre

'!laQ§ ,e lllZ vmrJla!'l~. italr-rn

nab!!
Laill:._y,.19 (A.A) - Kn"ar§e, B. l{olH~I'1I'e par1:arnmtD "hir bbme kurmak ode"itti rmij ve bir lki gii • n~ kadu cl!vap s.. i i te-mipir.
'BY iiw:.e bqlIyaa

v~rr.
j\tU'S1 ._.

hir"az da

pH'lerini goad!n p!jil'l!.lim:

y,qm sa,ghk knnmma yiifiii:n:drn berb... ~m bir om--v oldugll ttOl!' ec.krhn gihel Ankuan'Uzda V1! :urdmnrunm h~T ko,esjnd~ h1!r yaW' ttIarilara ve
mimarlU{mlllii Bon

ulqmA:ilij'lOm inl!m.l.~ l~.lle~tlr.
I[li,llk dlu.

doim-a~.agI
m

!i.onu~r
bi.i~

t;imkii ~nn b Uz bitmemi

0t
L •

nu

arJa~a.z4iI

yuk biT dikHat ile kova1ama.hnr 1.1.ZlD1 geliiCirii .,myleyl9l... kan:r." nlllslar
~.n Jeikkm,a
'!r;mllnJiU"l bii}TUk

s.m:m pat1i1m.aIi,mda
lIgt:LUJmalann b iti ri I meJcte Dldugun[l i1in ettni§tir. I1rtiD::ta.1 i~ndt!ci gjlah ~Ikatlarl k·
r

"IMl • .

t'l-

S8'\o~!t° iki yo1 giidiil··
lIirint.l!s1: ~
korunma.
0] -rlJ1mesi,

!

(kiliil) 5.ai'-'si vc

kre gorUIenluiJJ
Btn
ul/3-

d;, uygutlal1im mini hatulat

ru

l!'Ielera Amr.dlm(Fly 'Rroo£) ya"pl !.ist~ve hili lI:rctle hmD

ck~'l!!'UCir hail: •

old.ugu

ikadar. ~tikl,u

• 3~ tfu:. Y~r

Runla.nl.;a n . Q 11. d •.tIdJ"'. o.lnndBn ~! _lruz- 12 f,hJ IC!!-

DUb. da IIDUt..eb=n:fu ... drmi}tir.

_ki cisi: SIDe jit1ro.nin yaoi
1

J;ok u para hlir!;l1e ev]er i~inde i!ilpriintillerin e £cplerin haci~lr bir ilgisi olmadan cell. 1 I'"j ,plri kiil (llabilmelcrri. guzeilik VI!: ycniligin pel ~lik yoh..l;[1uO biur Qlmalarlol jllYI.:C\:~iDt.

Love 'in g~~ cim anrJlru:m B. Sandler 1m
:Jr., dl!!le;; bq •.

de It:aJya lie bir t ~tti~if1lii atn.I.arnn de "Uliisaaiky~ mH
r~tnd~ il>ve~ - hll~
[1'.

kmdKl Ha1x~irt.a.iim bazl htikiimrtkn: bu ~a bve!; hllkUmetint gOtider-

ksDhm~ '1'«: bunlar.. !ab tkll.Rm i.cI;ri:>lJ:1~ de .bancla.c.a.c WE kililO~ye Iconmn t~H'
ti.T.

?

1- ort.ir.diW. kaldrrr 11 Lrrrtilt= i .mek iir~ t;-:iln • ¥nilmerna idir- ki Itn onem] isi de budllf'.

hem de e· oniitgml":ri

ori nldugu. l'Iot:Jiha.kkmda. B" SandIe., hiikilinetinin bu notaya \·cuteg-i 1:!!vab
icin .h!:niiz hi!!"' k.n::U: mi~tLr, ermedigiui 'oyl~

Olenle't"in ayleierint! )'iH"dlm ed'lrni 'fiizel orunlar, 1~,:uJit1ln FlC I;"lClln; du"l;u.

Bra§urmakr

tecim ilgiledni ilk dda Dla.ra ~ma~ YIlI[ffi lrnalc .!iin tlundat1

Torinoda

bull.loom

tQP~~1

alta

mo1oz1 a r1 ltillr1lnTIag--a

I,lm

T)

sk~[h:rl. rliJr ,.

'",
I

... . ... 4.....,,·.~-~~ , .... ··
'I~"".
~

..... ' _":.A"'~

~ '~Jo.......- .•:::"",~.
_,~...

_.

- .,.'~~

........ , ---

~-.-

-

-

_.

~~

---"'-

...

."

..~..,.

..

_

-. ~

_,,,, . _...,._L
L• -

_

-!i

~"

_

~-'--~

1-~~"

I

.'

~

__

~.. "

_...

-,:1

,,~

-

••

"'~·~"'ir A -, -. .\or' .,__

__

.. ',:; .:

..

!
'..

r

..

_.~

-

--

r." ~ _- .,
II

---~~~

II"

.
-

.-

]0 TEMMUZ 1935 SAI..l

L II ~

SAYIFA

.

•••
. 'Iel'i'ne aayBn81B·k_ {flk8rdlgl feni kanunlarm bieim ir,;,inen dikkatle ta/(ip ~dilmeye ve u2erinde dilSii~

B. Laval kabim:sin·in gem"r yet-

lstutllullgnz

un u
diJ

..elt~I"i t
ne
"KQtLi

1<;
ISTANBUL
,

L
IIIiI...",.,......,

Basyazrlarmda divorlar?

TE,Lf.FONLARI

Gelen g,o~menler
istanbUl, 29 - Bugun Romanyadan 600 gor;;men geldi .

niilmeye
IUI'yatl

deter tara;',

ucuzJatm.ak

it;ill oatman ted-

Frans.ada

hi"Jerdi,.
Bu tedbirler haY,ll'!~ pai1aIJl'ilrl" da rol O)'IUI'ran bi!il',ca ul1surlarda'n iifi.lm::ii~ ekmek liyatlyJa ,ev k;ralp,f'Em -e hev« gazl. homiir ve

D~k'er .. ad''' ba~yaf.'rd'oll B. Alrm Us tl~·yQthi:
"II UJI~FJ.r!!itanda tLl.rk a ~JI ~ddrlllin ba~tn.d.a Hiisey in Hi..isnu adh b~l· hOI miHtli V3IJ"dlr. Bu adam eski amL h rf.

KURUN

or-

Bizans saraYIDln ternel ..
leri bulundu
Ayaso/ra' mii zesiml.eki moz-ayilderi meydana frlkarmak:la ugra,an pro/esar Vitte· rnor Kabasakalda y'apllan Bl'a,Urrna hak.kmda ~unlarr soyledi: Sultan A lime-He biz;Jl'1S saray. yerrnde meydaua (irka,dan mozayik.htl bizsns degi.l. R,oms
1stanbIJJ, 29 If _

OO,an8]
Y"t meyva ¥8 .ebzp.leremiziq blil Yllda1'll lodra. una, ve kuz!1, Avrupa memleketlerUe
mild·

Ver Ii mallar sergisini gezenler
Jstarrbul,

Mil.,·. f,'_zl.

e-Ie,,ktriirgibi yaliaca'k ucreo,erini ucuzlatmak gayesini giid mek.tedir. Bizim icin bir ek.mek ffle'se.lesi yoktur. Urayiarnmz eokmek liya,.
lie un liyatJanna uy· gun bit diizeyde rulmak i~in, dehnor .. Dugday

fer; ilc: tiiTk~!.: bur galetc

'Slk rmaktac1 ~r, Bu gazettnin . th "Mcdcniyet" rlir. Bnlg r' htikiimetinill mU::;. .. dl:~l'iyle

sergisini /(ifji gezdi,

29 VeTIl manu bu ak '8mB hadar 24,1 bill

bi:!' de cemlyet karrnustu«,
.JI,t'!:i» (lil', ZilVillh B IJlgiui~ta.n

Bu cemiyeti.n ,adl da «mu'Sliimn II'Ilarl korurna ~t!m! t=.irkleri

bir yanzu-

bir kontrol a.ltlnda buJundurmaktadrr. Yak8cak liatlannda lse daha ya.pacak ~ok i~;rniz ,(ddugu.nu biliyoruz. M emleke'He ha.
",amil

dan gil1i ve a~Ik yollllrd.m lumleri yetrniyormu1i gibi

bulgar

bu yandan

d" bu Hi..iseyin Husnu yobill.lnm crkar • drgl giUetl!' ile kurdugu t'emiyetin. hU. cumlarma !l"iyorh;r.
'lit

k:itiiliik.leri~e

mUll ,el,elurik.

Vii!

ha v a gazr ensta~

(jgu

ge·

pan .. ;:aresimlerdir. Ayn.r lU'oza'yik .. lerden esk.i eserier. miiz·esinde de birer par~a vardrr, BI1 mozayilde riD b'ulullma:u en lazla bli~ans sa .r:J'Ylmu ye.rinin meydana ~lhmli
clnul'sl baJumlndan

mo.z.ayigidir, Ve bunlaf ki'JmpD • ds),o'll n'alinde bU'lLtnmayol'p parqa

Pasabahce ispirto Iabri .. kasmda yangln
1:U<l.nbuJ. 29 - Dun geer: Pa~abah~e ispirto
glnt1a

fda I-e"ki iiljin Tutkofil tar aflnd.n yap.lmalda. 01 D giri:timier baarlyla ,onu~lanml,hll". MilU~~1 mazm en UCU'l navlu.nblrl ve 'd
kru. 'Zamalll ictinde ta~mm III hu Ilu,un.daki tedbir1ertn sonu bugun'erd~ ,!I iU\l1I cakhlT.

labrikastnda

sa eli-

baha ka,asr devam eden bit y,an -

lab'rika'nm iki depasiyle sig,aradan

cek ya, meyvll ve lebzelerimlziln
It .rifeli

TriYlfl'lIte ¥e !<lirlc ~in\end~!er l'nIm)'le Rind~ ..ileGek maUarm huife· Ii • ptanmllhr. M'.Ir'il ginc!lerih~ ..

rektorliigfln
YangUJID

bU/undugu yer yaml'

Jasyanlannr ve h'arcanmasfr.u srtumah iqin bun/aun liatl8rtm yiyec!'k iietleruns» ucuz/uiUlJ'lJ poygun bir duzeye indirmeh IIizlmdlr, Fakat ilu genii "e burfik hir i§. ve

Bizim b'lllg<'l!"l<'1rdan d,Qst'luk hesabma istec:lligimjz bilyuk: bill" sey de gildir, Yalnn: iyi niyet de 'hIarckd erti.lderini gBrme1'lt'ir Fakalt gtizl,hllli.iziJ.n

onemlidil'_ ••

f(a,nda saraYln te-meUerine restlandl.

pkt.rgr ve za:,.arm yuz bin liraaan' fBzla o'dugu
r9slnlanmaktad.r,.

onUndl:: bu tiirW orl1otk!c:r dt'va.m edip dun.ll~lcen biz bu1garlarln ~)"i ]'ItyctJe i11.~

endustrile:;memizin
beraber yuruyecek

bir davadu'_
lcetin

ve ba ~ardacak

iJecleme.siyie

nasil in !tabnirh.?"

Istanbul'daki finans uzmanlan
Istanbul, 29 lstanbuJda
yspan Itanslz nansal etudJer

Srvas ..... Erzurum
hattr i<;in
FinaDa Balulollgr SivA, - Erzurum yap.al i~in on bu~uk milyoB

Ev .kiraJarma geiinr:e, memle..
Ankaradan ba§Jr.a hi.r; b,iF ta ..

ZAMAN
J~trmgi
yal'lJI'~ YB'ud.e drmiJi)'fJr' ki·

da Zaman imzalJ \o'e olInlanuyallnl"
II

De'll.

nans uzmanlo'r.
gumruklerinde hu.

bug-Un
~all.limaga

Ii Ii Istanbul
ba'§lad,-

liral.k tahvil lJaetn'8.caikllr_

bi!iflwldr

d.rim. bHiYOfUZ. Fakat ay.ni zamand:r biliyoruz ki hjjkumet meTkezimizde. ev sahiplelinden ba,,5 ka "elkesin !fikayetf;i oldugu bi, ell' blJh,am ve gorulmemi§ derecede yuksek bir kira nispeti vardfr. Ankara nfifusum.m artmas.rna 1le lau yuzder.r d~ A nkarBnsn geli;tmesine en 'fetin engeJle,den biri fJ}pn bll k.ira. pahaJilrgmm kahunden Iwtarl1m8SJ ancak devJ~t gi~ ri!jimi ve yardmu ;Ie Vf' herbangi hie- Jarmul bu.Junarak ~ehrimi'Zde yp.niden binlel'ce ev yaprlmasma
bagftdu.
CJ

rafmda bir mesken

buhram

a/milA

Bay Raufi Manyas
Iltanbu.1 limao idb.lnel; gene1 dir~~dorii Bay Rau.fi MiillIJlalo alt. ayd. hir lalanbul.da toplanan lari· fe komisyonunun yakmdaki loop lanhamda ~iiTii~il!ecll!!ki'~ler hak goriitgelmil-

kooperat;fi.ne

ma. lIIelele"i de ht.."buM", yalD1' • makta 'DIan toplanlilarda Ibir kll ~ II"l!lr a.lllllla ahnBc.akhr. 'OFirm,i1ll ya.phgl ba~kll bir go.'" tude tarnn bankatll tarahnrl q ya meyva ve lebze ~Ikab 1.1 ~ra.Jan leeim,ell~ VI! 'bunlal" arBl'lPdIz.mir ,., meyva we IlI!!bz.e Lintmenlell'i kooJ!!I!!1"atifile Uzunkopri.i

Kijl~ence yoh.,I. yapllacak

d'l!: kotardmr,br,

$imdi

!tatl ..

,.ne

yete.c.ek

m;lctM'da:

e lk:h&iilidI dev]el~Hik

bizde hrm.uz
edihne • lea ti.lJrlU
anlayl -

esash bir sureUe tarif ve Jlah l'fIi~tir, Bun .. ga.Hb<l her\.n;: ha anlryor or h r muharrir kendi ~n'la vr i!UlI ve ~rkanna gore

Ekmek inmedi
Is,uJnfJrJJ, 29 -

Uray n3rh ko

tarif e -

diyor. lktl

~di dt ...let:~i1ik, ho.kikag ma0

h~y,eti .anla~dsa

korkulma • icabeden, bj]~U. hiisnu t-2iltl.lli'k ~di1ine m!:!mh:k~i! mi.ifid olaca~~na s.i:iphe ed'ijlD1em~s.i la'!"Imgel~n bil" 'S;inemciir,
kadl:u" Yaltll&

misyoIJu bugilnkiJ toplanusmda bug day liatlarnu incelediktf!!R son ra ekmf.'k narhll11 oldutll gibi hlraktr.

kmda U~iIi bn.kanhldarla:

Urayla esnaf ara~SIndaki

hallediic:.;;ck

fm:::~}'

Uti dt'l ..

i~ler
Jstanbul.29 - [leayla ei:).nai a· rasmdaki purfl:zlii i!jleri Iwt3cacak o'an yargn(; kurulu p'er~embe gii . niJ ilbayhlcta toplanaeaktll', Bu ~
gUn

mek ijzel!'e dun Ankara'y. tiro Bav RauFi Ml'tnyal .yarnuJal'l lonll'a Istanlbul'a doiinecekt.r.

kl'edi B~llmll.llnhl'. Tij'r~·ofil ba~ka.nll'llD tarIm bankalr g·enel dire UirlLigu IIulnnl.. YBptlli girgi ,~nu· eund. kredi melelesi de kou.n' ml' I) ,duo TarIM bBnkulDI , ,.at mey"'. VI! ael.zelerimizin ~Ikab .... IUJufld Ro:stennekh: oMtlIeu lnl yall"dlfl1, ~mdiye kadar satllmlJ'a.n one'mli ijrunlel'imhr:in P~J'ua. ~ 1arda turunm3,'!lln& etk~ Dlac:skt11'.

::I,.,

let4iiligin hududunun ~ok D1Illayyen nl. maSl, lere:cesinin iiyi bi1i:nmuidir. Ha hllki hI) dh~t bilhassa hiiki.im~t~i m!JJI h..rrirJl!rin ya meseleyi 'kavrlyamama • Iilln yahut kavram:1k istememe[era'l"lden dc.laYI miiflhem ka~mr',n If.Jo

Ya~ sebzelerimiz i~in toplanan komisyonda
K'Dstence yaha,ta om ve leu A'Vnlp _ya gonduilecek ya, me'yv8 \Ie !oebze·lel"imiz,illl .e¥ki h,,••!nunda li:i.rk ve romeo dele'J!ell!"inin fllI.l~lmEi.:!!iyle dun ,~lta.'I1Ibul'cla yapilan lDp!anlmla.ra, de\'aID edi~'LB.y

oJ

Macaristan veispanya fie tecimimiz
7iirlzo/i. B'~'antlitndllPl :

sau.rJar"

son Jr.rsmJl1dak.i HI bl1 hu.nrs:taki du.§~~"1ces;ni at;lk£a gcster.mektedir; i·Ote tarahan daha ucuz ve uzun odeWli bir kredi fons,jye kipin"n
paninIn

Esasen. part; programlfJIn
maddesinin

6. tn-

kSf/a,.. ruziu i!ifel'hJ bir 'i.sfesini
nu§tlr.

ilb,a. vbkta

~opl8mm uray avuiii y"n araslmJaki ,~Li~
htu .. da/

Cumhuriyel
YIlIlU

rl!' ba~Y!lZI ,,'alaI{ Bay Viyana"diJill

Narli'nin

gom!erdigi

kUfulmasuu, en az :zamanda ger~ekh~itirilmek lazrm den bir i§

biT' nlrktub
Tanda .a

VUTOIr.

Ford fabrikaslndaki ka~ak~Ihk
ls.tanbul, 29- Ford (abrikaM kat;akcrhgl davasrm inceley,en i h· ris,,"!; 'l'Bkveri kurumul'1 bi.iriin J.Jre· ,rin;n tamamen inC'elenme"!r'lI'~ ka r,. vermi.j Vi' i~'i I'ellii 'V uJi ui •• a
j"

savanz." A ncak. bu ~,ok gerekli i~ ba~anhnca ya hadar ~ trpks fransrz hiikumetinin J,aphgl gibi, b'il kanun ~/kar,lmak s.uretiylE Idra/arm uaha hula. anmasuw'1 onune gecileml"z ve hatla bunlar hiraz in~ dirllemez mi? Yarg~taym Ankaraya g,eJecegini bilell baZf ev ahiplerinin. ~!mdi.den, t"v veapartmtm kirBla.
hazll'landlklall"U'J1 i§rtiyuruz·. Bic nilk[lrnet tedb,rl'ile (lrtaya ~lkan durll.mdan la'ydalarun artlrmaya

yi\Ol:I

yoktur.

viinetll'esi :turk ye romen de-lege It'ti,ni Va.IDv.t\.'va QoUir~c.ek ve ~e ref1"lI"inf! hir lij'i"le yeme~i .... erer.~k-

mektedir. TUlI'kofilsin ricall iizel"ine Aka.,

.. 3'1 I:::mmlllz 1935 de IDl!lI"i;;:.:ten f;lkmak uzere bukiimel;miz .Iaflndilll!l r'elhc'dii I en 18-11 isan.9],4 tarih!i tiirk - mllcar I;card anlA! mashrEe bu anla!J!manm de _ r Dluddtitince uzatllml~ h lunan 1

r.

A~Ik ha va tiya trosu
Ha.lkev i a~I~ ha"a ainemPoIIDdan ba,ka bi.r de 1I~lk h,3va UyalrOSd yapmak karannll vermi!tlir, KJlhk !,inem makine5i de eaH rnakine ile degi~till'ilec~~ditr. Dun geee smnemad3! Iran $ahmm Tur kiye'ye gelme!~ni goateTen filim gOI'l:.lI!!rilmi!lir.

tiro BUi vemekte 'komi VDn i..iJy~11! Tin"""'n balll,ka:\ tec.-im Dda.!! tan
fmdall'1 ~I'I;;-nlil.cak

Big.to 1933 tanMi MirinR' Ilnla,D1 I bitim tariMi!ri 01 lI:n ~ .. mu~ 1935 dpft itibal"en 'hir I)' rnnd dl<:!tle,yani 31 agnstos 1935 e
~d;lmi~ILr .•,
JI .. ..

dar lemdil

v~rml~ur,

.

"lIdlal'd

h;l"lR'

.'

bnlun. cakhr.

lki deniz kazasl
lstan,bul, 29 - Pazar gunu biri Bii}rilkderede, d.rgeri H eybeJia .. dRda o,'mak uzere ihi d~rJjz kazJj~I 01"11. Yu'zmek icrn denrze f[i ten Raif ve Ahmed ismi"d,e iki

istanbul i~in yeni flhtIm projeleri
IlaYlDdlr~lk
dan l!lotanbui

Tii.rhofi. Btullanl.gl.nJan : I' lapanYII hukiimeti taraf m

Ba'kanhgl
nhtlmlarl

'tat'Q.fl

hil!!ikSUild:a Vano A.ka

dan,memlekelimizden y _pda itIh..lita yeqiden dij,ii'k par koer.· YlIiomnm I:Btbikine LaT3r verih' ·~i Madrid't~n tel grana hildirami, ..
!til". "

ne olabilir? Devlerin lill'7B1 kq'rI~mas.r bit haltsrzlrlc ,olur. - Pelfi. derlim. devlet: istedi,:i zaman k~TJ'di hesabma yeniden be~ bin ev yaparak bu buhram Duadan kaldlfabilir
Vol!

aaha tabiii

hesi,., k'fmli rna/1m istf'di.~i IEya tia satmasmdan VE' kiralamasmdan

rmrak haUnn zararma yap~'acak bir kira yuhseltilme5ini gene bil hiikumet tedbiriyle ii1'llemek n,e.. den imKanslz (Jlsun.l Bu fikrrmi kendisine at;u:!.m bir arkada~: ··.F,ahat. dedi, bu §ahsii bir hak m€selesidir •. Her·

P'ara cezasl ahnart'lar
Cazoz:cu All Ulvi ve Berko ,ekeri eksik gaZlIz saUlklarlll'ld::ln. Sakarya Hl3lhaUesinde bakl.c:al Hikmetin diikkanlnda. lSuni !liTke DU .. lu"d~iundan ve F.... nnc.l Niy 7:[ ~~
fn'lnii:1

Ai;,; boiulr:lu,tllr.

;nc:dl!mel~re lI1emu.r edi'!en '1.1:% man e",y Demayo we Rill)"Tank i,-

iki. Itfaiye neferi ¥aralandl
Istanbul, 20 ~ Bugun ~ehr;mizr1,: bir ev yand~. Yangrm sondurm -;.

.,'erini

b~t;nni~'erdiT.
onra

Doktorlar arasmda
atanmalar
Dogumevi ~OCIII'k h talddar. uzmaoll D,oklol' BillYHimid OS maJII Merll!lin ~OCl!Jk 'kur:umu. u'Z.,,: mlllnllgm,.~ Nlihnul1Ie haalanelii 1mla!k~ bOBRZ. buron u'ZmaD'II DDklM Bill' tlnan Siva! hl:'l.stl:.yurdu. L.q •

irlll:elemeden e1dle edilen SOJllUC! gore Vi' pi lac.k yell;' nhhml 'In projlelen
y IJlIrl~collkll".

f.·YIIi, ~""hmdelll

I:

Kama

hamur

t:!kmek ~I'k:ar·
Cof'ZiEI.lIICl

ic;in r;ali!!iu/(,en Bte~/er
lan' ve damdfJn at/ryan

arasmdlif

kB

d~'klarmdillllli nraycli. plua

iki

itfaiyc

Bay Server Kamil
H!Ilyd.l;.rp~,'8! ent:l"l:lI'IIi e hul:a~lcl v 111l!!1,taMci r tU't!olane!i bat h~k;mi Doktor Ba.v Ser\fer K ""mil Anka r ""luh:.I!I'llhhB miiles!.lI!!s£!!L bakteri olnji ,ubesillle B'tBllml~tlf-

t;.arp,lmf~lal"d.'I".
ffl'alizm, n,u.kUmete hakkl vermi~,tir.

neleri Ahmedln hir aya£r, MeJ1 medin de :raburga kem1kTeri In • tabiig
"Id,.

1'ie1d1ll1Ii{:i iJle hou halt.ahldar

11'1:·

bu

e''IJ

kilalBlm

yall"l

}'anya dusmesine
HtlrJu kalnd -

sebeb

olabi1ir.

lumak istiven dev/,etin. etkileri oayIfi olao hen; b'r hedele varmak sou' ",eya bu :fiekilde harehet etmo€lsi B,.,.a~r.nd;l n'as:.rl oluyor gDcebiUyorsrJ.flu.z ,~
\"e

tie'llJet it;in bir hak o1arak. f-d'iyor mu.sunuzi' Evet, d;~ cev,ap 'Vcrdi. Su hatde. rledim. ballfl ko

Hayll' , ev hiralann.r uClUz'ar mall redbiri hiikiimet f~in bir half meselesi olarBk ortaya konu,'amaz, II nCB" almacak bayle bir !@dbirin J)lli"atik sOl1ur;lau ve yeti" tilme imka'nlarl uzerinde lu~mu II
IlJibilil'.

Bir genei tramva,Y

ma.nllgIlla, Ni.1muna ha ·tlne.i I horatuvl!I.r e,f; 'Doktor Ba, tillf, Burn .. Ahmel ReH'kpll,. h",:daJUrdu ~l'I.bora.tuvar
I

,~iinedi
Istan.bul. 29 - Pazar punii SIl.Jdiye- ile B'ost,anc' 8ra'Smda tram ,. V8y, 2'4 vB~md'a Ma'kbel i~'mindc
bi, gencin

Bay Sinasi yeni odevine ba~ladl
Gt::nel Ruveld,k d1reklorliigii
1.\111.-

h~ut.'JU1'du kadu1 hlll.,laJI'khn .., dngUTD I'Zmllnli Doktor BA' Fa.i'1i
Mli\ni'sn Llluta yurdulilun

1eflHHnc.

Niimun

..

aya.;';wt

kes:ri ve

lalla

i1~iinlcii !Ii,u}"e ";f'etrtnl""jpi~n~

'-Mar

Ida

bir fa'rh

'duz~n'e"ici

DevJeti. ulu.sun biit,ij'lli feNlleri toplu/uJrlan arllsrnda ;JsliilaJ'l

pre,;h alanda ne gibf gii~Wkle.rfit har,s,lanscai' m dikkat1e tOll· Idfl' ~dl'rek. VI!.' Ankara if;in r.;(J,k ii·
ve

Ollun ir;indir ki biii. B. Laval fCR1;inesinin Fransada "iralan YU2 de '0 ucuzlatmak icin aldvgw flu "rdbirin nasI' SoruJi;'ar verece;,ini

kan kaybeden gem; diln Nim t [(ami' hasta yurdunda a/rU.

nl'l A_,..'<ara C~~",enl~lc: ,d~reL,r-iTlti. ; Yllrchml"[SI B v $inDsi Turga
•1
1

!!!',m

UZmJfIi'"U

u'l.mBnhftl"MIJi, ;1 pll'?ici do. .. Doktnl" BlliY 1=':1'111-1'
Idl"ll~ume",i uzm

bl.! '1IIi!lhll •

Corum

nhCIl"I

Zehirli gazlardan koru.nma
Jla.~;I:tI dan ho.runmaA: iCit1 l'st;m!Julda. In (_ elemelf!f yapll'n ," !lrul ~imdiye kB Ista'flbu'.

i.i1'l

ven; nc'lev~"

ba,lam.,trr.

r!bif!im,~h\Td'T .

BIl!iarll",t dHf ri'Z

Yeni orta ijgretim gene]
dire ~torij
OrtB iil~'rf' ;m r.etl'" di,.eTdOr1jj.
l!!IlI

Bugo3.yt 'koruma vergigi
BlIIgCi"V1 ko,,"uma. vp.rI"1!11n;,
h~ Iknlmel~ne R'irmp'Yip, shel VBr c:efli llifi1lll muamd~ v.... 'I'g1!i ~:;d rah 11 !ok"'IrI"'''lIf1n I F~n.nl!i B
Tl1,;;;m"'f'~ ;,!I ... :la....... ..'I!p~.-.:~I;. hi ..
I

29 -

7.e/l;.-li

",em1t
A

01817

,bu mes.ple ii2:erin'e He-

fl:Hl1~ fI't:n'l"lla." An,.., ...." klz ~i"l~!o; tt; .. reklOl'iii R v AYl'I~ '!\tanbul'd:lft In ..
~i:.,
I!""""-

yid' bir ku"vet

ve haksl'Zhklan

iinle-

rI,de tf"/uac diine,r:ejiz.

olara1c ;smyan

T(a

YASAR NABI

dar 10 dan lazi

karllk ve mahz.l'n

.... antamrstU'.

k

deceJc: 'Ie 0 eVJne bn~hY·211 ..
n',

HiH
IsleyWlz
iii ....

le
(Ven~sehirde

lokant~slJlcla

Orr'llll"''''; h:.hce'!'.inrie V~ Ol~dll{'\li k~rS!~n'Hh "'liih, nr1I~I~~ bu Ii§ i hususj t.!;;rtibIU ve ie'§kila tlnUZ herLtes.i mcrunun ellcl.)

"

t"t.

II·.

ULUS

3D'f~MMtl

I

b
DeyJr

smm da

bl

l
lip

banci g_ zeteler --~.. -~---~Ak( nizin ka1))181"1:
u ey~ I~ na
.11

IZ
_1

I

Ttdgrai

Byrarlarrr'ldan

BaJian Mansel Prato lulyan Afri~ .lasl lie Habe!ijst81J hakkmda birr;oi ol1remfi meiuubJlU' IEJZIP ga~rzetes;n'e giinrderuU§tir~ ""Babe istsn :im'IFmda:n~1 yaz,I;;!n' bu mektublardan ilkini bugun dilimrzf! p·viriyoruz:
Erit.re, istatisti1dc:rin flo}'I, d~~ine balnl rsa yaT'ln'I mUyol'l niifu'gluduf. Bu

ka, ortadil dB ma'li biT ny ahlindc clIenici. '[iidiYQ['du).;:, Ben, g,6iert~de n'lUgm.

ta

birr Ylilkarl

ita1YllJL geneuli ile bit 8.§agl daJa~ap k:eflrusindelil ote: bre:~ ~i i:!be:r'lmege 'L1gra§lyonhJlm:, -Ge'n~aUm, lben.i du'l"Um hakl[Jn~

a dm1am In rica. ~.dllf~gim. Eini ol3cak rm, olmayacak m[? T buna kollarml dayayan lie

Yazan: Ri!jard Ion Kiilman
']]3.54 ta:r1hind~ h:nd.i adann alan pa,t1!l, Vikolllll: dQ Les.~ps·e d~ilme'5i

t~§ll!bbiiillLinu'l'l, buyi.ik

Bri.taDYIl

hukWnr;Dr

ffilsnlJ

Said

I, -

somti1"g~."i H~be§i 1'tndadu vc on milyonluk
it31yan

t

nm. kUI:1.. bil" m!'Ttlle~

Biiz]er"ni Lll:aklara vab 'If rdi :

diHIt

ge

CT

1 oe·

Suny~ bernnmln

-

Harb mat uli.

Ortada

en lU'fak
_

tctin ~ap del1~Z]ne: CI~anYDwnu ko'1(i.at. tl'il gH: i oncl.'llel:"'j .H.aln:~isliln.a bafll 0liilll1 400 bin ki,iyi: kavramaktadrr,
BttHlm odevim il;:Liyanlarm i.rru.rlarmda ne gibii orgiitler yaphk1arm;r 'Vi! bugLin italy.an hiikm\i, altmda buluOM dart

bir liMb ibtirg:!lJj bi le yc'ktur. Ci 5zlcrilu: bakmalr istcd im ~ III ~lrub ve sOz:anc dl"V.:lm e1ti:

1
r,

Bu"" ,bu gornllgimriil l db iT:all,cnt Itcdbiri alar-.ak aW'IIYDT.. Val-

ytiz: bill habC'jlilllil1 So f1lrln ote tara Fmdaki kardejlcfinre kilfJl nOlisIl dlilygular be51tdlf;i.ni og'l"cJ'tmek, me-ydanil "rki1rmakh.

... l hadii5njDd~1'I llionra h;dymm a TII'f1l'11~ .a.surlgman ~rl!'ktjgi 311111'511dl. DiJ~iindilk k~ pek lKZ evd E itrcide lwrk bindeoR fail-a beyn'l! 'II'S,lu'r yokhl, ..... fla.be~istilj'j,Jlli bit' A'I1"l.'l'Ipadc:v]elt;

y-<tZ v,e:rince. hu Cransudan masm .. ugra§llan hkat hili til. senuc ",umiyen prejenln artrk ge~k:I,e§et~1; "flLl~11dl. TlirH.m ti,ir-ll.l .'2:0:1:"11.11):131:', akIt 'Ire hayalhn al.armyatagl bir o1~ilrlt idi, Bu zorluk1ar. ornya hir~ok srya· s a 1 c'h!lT'umlar r;rkanyordu ve me1e Babl· ali ilt: MISlr biikfuneti ar8i~mda bi!' tUIr-

:i~in imtio.nr:~ blJi'lrll-

l~nin 0' anI: kadar mubafaza ettij;i ba.r ... Sd tar.ill aegil;!tiJomeie sebeb olac.glnl i1~ri surdu. G~n~ .zamanJar aldu ki, M LSU'd.a ;1kiln ba:u h.adfsel!:r, SUvey§ kanal; 1Wl:selesine yen:iden ¢n pliinda yl:.r ahhn:lh_ Finan s i~lui1'lliln l::iolJ.zuklugLi yi.izLilndem M.Jslr"da ~Ikalll ulusal karga:§3111:dar 12182 de tskcncl.eriyeyi IngiJtem:e denanrnasrna bornbanllman etr:ircH. Bunun u:z:er.i-

ik,i biitlin rinde "on c Mrs

ar

m(b

anlasmaahs meseleluinin wir~le1" ~ t:emiz i u ~n:l,i BlJ ~'JricI VI! la, Jotuk.!JliU. i:J
II.D~"~

unpdmasl ~ Qk
bij.

Ffik 01 19Q<f, eki d nl mad PUmla,

yapIldl.,

Bu

F~, SLiltamlrgrnda

~ 51;iide Rmes-t'tf h:;arnket It'1mCM hakluna lc:aJ'1I. Mr!UJ'd Irtlk obstliksi-

m

ayrlmlanmayan yapJyordu,

durum

iize:rinde

tus-

ne M.slr' Hidivj ingiliz amlral) Sty . mor'e gtini~ c.l§iide biT' iiCa1 harekerinde bulurunak yetkisini verdi. .s a~u!li· testa Hi illgiw: harb eemisi kanala gi.loll. 10!,(DOIJ iugiliz asker] karaya iJkanlW. 'Q'olseley. 13 e}'~wa.c ullilsaJ 'Mlsrr kuyveUerini Tel ..d-Kebir·drt! yendi Hemen arkaoslndan Kabire i~ga1 cc.ildL MlSlrln devlet: yonetimi biisbUtUn :ingiluh:r:in et'ki!Oi aluna gir,dii lie dlllnur.J.a. ",::Ill buyi..i.k bir clcgi • Hk Dldn. Vetilt: butun si;i;dere kar J, ingiliz aske.r]er· bugiJll hal~ Mrsrr1dadlrlar. tngilizluln MIS1T u~erinde kurdu'k. Ian ii!it:tin tlgf.."ml!nli.'kyUzilild~'iI tngiltcU''t'lin l'til top1'3.klar] iiZel"lnde'k:ii ';m'tiY37-1Tdmumu rnti altmda biikLimetini,

kisini

Nil topraklarrnda

tun bir egr:menJi·k kurmak i~in Fransa iJt' tng.iH:en: arasmdaki y.an~ da bu. duI'LilmU arah ~a;ma

Bunl.ann

cevabl

aneak bu:rada bUi"
I

lunabili.r i, P.lBaportum dim
tell.' itilly.an Iwnsoalcnb vizc i edim, O.r~i ~t.lj.e,

Paris-

_' dip 'hH::n.i pek
iiiUdai
D"Il.IJiU-

kada~ Li.l:dthlnnu!l! o~dugunu iIDlym mus.llnu:i!:P __, Habe§i,!!tan yaln!z degil,dir, Al.. mIJ'l a ot! 1U'bsJ: _" 83 ! illShill"ba giri~e!k

nit

~YiriYDrdUi-

'Boyl=

biJ.yiik biv i~j" b!l!i~.mlmalll ityin lhmn 01:;!1I. a ra~lan bahn.ak hit de kii~iik bir rneseJe dC'gitdi Dev gib'i buyi..ik bir r : ser o~an kallal i§in~, IBtIjg da, F:nmsi'l impMalOl'i~csi Ojen.i de 'hatnr buUund
at!!'!>I\.I]usal

klg':l1r k;arlod•dl
n]jf~ nuzt'

~:
jcdi, 'hi1mi]l'or

• 1:5·

an 'apma!.tan l eciyurdu. Au~marun Ii 101; • .w.liddui,nil Siiveyi, k,a. D h . i de yard.!. ngihekg. biri ci t r in 18808 t.'l.l"' Li 1 t I and 1qt!i'1a."&l'i1 d.aki. biik timl~ri!1 J urlirliiiUDU, ve bUlla ke.ndillilnin de kah.lm..;Ji~DI kE.buJ etmi b.. B.u su rerle kan.ald.au ~ he t$C . c~mclr: kabul ~i:lijltl.il oJ WIdan e.r i,kj hiikumd luanbal ndLa mda yapdm<l51 dtisiinulcD ]c:z-dtm de va'!: gCfti]er. B'I.I ing1i[iz - freQ:llil~
;a.adlal'Jl.H.l.lJ.lJl

Buna im.ki.D yaktw;,
olu:p biHliirui Erjb"e
SWLrllll'1

1DH:Jal bir
gidcmez.

kapalulLlI' ve il!5iz:il:l ol.lllliaddc;a k;ims.e oray ...

Genenl bu son ralm. Bea s.O.rula.nMa tq.tl

sOflJlyl.l

cev:rb'lliz bl'eHim:
y~

ill

b ..ldc ~k

paTlak bir

II"enle b3i}lilllda. MHiln:la

lJIndd.ifI birka~ maiCar

I"CI'6tlad]gllIl

I'll one! dl.:v]e't ada-

dilVad]

Fa1W:

f[lbeiiilt.aJmUl U~io

ka.du
vi::

SonradlJ'l 1Q:rlJjbrrma1l:r Yllpdd] II'~ 'bei!\ bir bayli bekkoiktell s.gn:ril vizeyi larak: Ce-nna'da Ibir ayda bir dda ele IcStll ilk gemiy~ bin.erc:k yoSa 5;lktnn. Ceneva. runt} .ahm& yamy'or v~ laLa'ha~lktiliA bUliiahyord,u. Orada 18 51mf sUah ill1:m~ -:l:ain]m~§h. Ililtun iea:U 1La:e:nta~UI b8ill!: tarafnulaa illn1IDUjtl. r~ya.Tla r g-eteli ,gijn,aUzl.ti !Sal~~],ordu. B em Im1di iii dimi ag-a git .. tim ,onda diOt yeni en,gizisYQnl.a.da kar.. ,uaitHD.

'VUJtala.rlto

t;.mklan

gu1an v3J' au&rJ Genua} bu 1iQng'.ili ullin dimyaG1D hi diji ~y tek:r.ariay.ar t~vab veil"" di. baI_aki- ~ misH kd _ cndirilmi,w'!iI~
't:O!rwa. etnbrliJ
Ul"la'F!1!1r IDt!

rl£ui L • irop.ara-

"I\,vmpa.dalW

ge1:irti I mi.;!

mu kQot ApQ]]ir. hill1I. ClRml.nlar 1r1e· r.iiz dana bir CleHkanh oldugu. hahh~ naor hUkumet;ini bcu t(jrend~ ternsi1 eduken y,,-pl1 fa ft'!llt '!ft anlm:nJ 1:1]mzy3n ;H':af1iUm.'k~llrusi iizerimle bt~ l"3illrnu§ ol~ ~leri"ideri anlllUyor AVl'upa, Hindist:al'L, t;in, Ja~nri!i ve Avu:stur0ll1ya arasmdaki ~Igner I1C boyulila C'e'llll,~'jledik~e, yeni p:C;idiJn d.(: tinemi 0 ni~Del:te .ruyo[~'i.il.. Si.:ive)"~

3rs.!nlus.a.1 0 emi hakUll!UldandIT brda &Cylf'ditimiz 1s1l:~buJ
'SJ Il &lki

ki
db

)'11"

doh.yrsiyle
hrt;u:llIil

korklllsll,

Imnah d:a h.,tkingili2'
~,"I"a'kn.

Siiv~y"§ k.anahnm

g~nd (kI,dr ihtirui) den b.gilm'!'e kenc olvak va.: gepnif cJdu. l&tc bunda.a dolaYI da lstanlnd .mdl Jm aF ma bugiiu Sinoeyj kou:Wuuo iU'sn •.Lus.al

la~ Inlmam

t:ru-

me&l!:lesinii lmkuliden di3leltm~lc: 2D:rllnd3 btrakt:l, Bu g8m~~~ lerde: M1S[rdaki rrClT1sn: - 11llgilil2 yam'llf,UI

.t.aruu

gii.ziylc

b:ablabilir.

CIank1l5"l ~'!i'ilmifDrnllJ.

Fnn'5'a,

ih-

~Jliill'~

.......P,eki,. &1DHlar ne: haldC'?
!il.l.ltanmlft ol'3.1ardO'i mD-l!em
'9ail'

HabelJli
~Juzau I:.n'an

un

k;,aina.h" Him::iis.ta'l1l

yoll.li'llu, leap

til.lrn·L1I'1~

_til

he... te7
-jI

Bit yunCJ:n:m beTii -f'I'IlY& 5itkm!~ Ie h.lEu yo1m1. Fak&t t. yec1m i -.ellliyoTd1ll.
tit

&:i~

ga

eiitiyOftRl-

Cenb ~miln:
,_
mHo

S;iiylebit gezinti ,..pnlata. Ch";!J.ya gezinti :Yqlmaga gi.dl e-

OraY'll ""Ak

I.6d

_~crllla:rm git-

Ii ~i%illl vuilir.
kendi:~init puaponumu 'Ve gil"cD tigulllan]D[ giisterdill'l. Dmnj kn;h, Bun 1l1\18 'bl:'faber gelle sordu = ~ Geri dihul:Il!lk bi1erini almayor .. RmUZ. bu 1\iI~i11J?
Siz; ~edi iim~ ya~ rl'l.i1Z 1 Gemi ,,'ok y.ah:a.tsTzdl. Bi.rar ~onn
SI;l:laTldm:t.

Rnnc-ktm h~rak balid liIir bafD nlll D.zerin-c feYi rdi : _ Bil1t'i'i .EritRaTn Ilnis;ndt triT Tigr "b6.1gni flTdtr 1ri buny!iIJ[~n.eJek l5oyunda:n gelme Ras Seyum ,.6ndir. Ras Seyam"u ~k bert' I!'rg.elerimden biJiw; illt. OnuD ic;ift C"C'nera· lin dediklerinre ~ce ltul.k "rdim ~ ..... Ra.5 Sqom bugUn kend· m.e,.keJii a1an Adowa

Gc nH'81 hm"U"C11 bu H'I"tIJ.

d.ol!!!FftlIJI ni 'b~Ht: S(I)O kill:!QRtre h'n:Pl~If:. V uttar IlJ'W bIr b~1'l11, A.fl"-'kllyl doll! -n . aldan bir :aJ daha Inn biT sUT ~ gideiCekIm yerr ~kta.dlrl r. Sil~n 1u.nl.b dDl-.yJt;i.y1e mi1rlin i~;ne ~Tm, s:JtJ'Df . ~oll biiyiiktUt'. tngiltrRI bitytilE Dif tim=rzrl .' ~an bu ari:auh~s;;Ji1 g'cii;idin bUyiIt In~ilde 'bil' f:r:a:ns]z ctgr:r1tgi aUrndia q.nkmil'!'iiy1e i~ld'igi ~nl~T I;o'k ~medEIl
3r11ad!. Frms:q: k.alnoy1.llnLln oi.1ti5111 hI:' i§h:rt hili a[dumarQlgr bitr a.nda. ingi11z

il.lke"mttdl! i~T 1131:'biI'l'! yenidfl'l kl.il:lInrna.k ishy01'd.u, En Oltr .. , 19 birlnei tein 1 " e Siiven k:m.i!tl vI girl liman1 ;:It ~ miUik hQ\o ~enin :Hn1f'lilU'Ln'I!1U ~ I I1urina~ ylpl~3" t~bnbut 1I'Id'la lISt yd lUI ret
di. Bu andla~an.III, iI(i maddesivan:hr; 1 l'lld madide ~ "Sii'lC:Y . llWD.'&u -,k ol.!\

m a.li yu.d:lndll!I1 'Fi r.:JVWl laT kaif;Jettigii J'~rini., dt"lomlillhlt

Eju j§i. hqUo Mhk, ac ululWIIl da~ .... :lim.iij.te tcmel a.tmJ~ a]~ bllll .r.wlktlia...a malieJ'et:.el.c olw-1IiI.k., Siiven .ka:D&b goiidinin har'b yap;illll ]~ID b.arb ;gcmi1pinc de ~dl bWlULd.nC'" IlC UC\mi! r.uu. Ne ·kim bllAUIIi bir Or:I'W: i I - j pw;I hnhr.nd.a iariilmii tiir. iraJI Bo _ tvc'DSlri'1iliI Ii undak:i dogu Asyasl yolunu tll 11m IUS £ilQ5.u" J,apon,.a iJc ~lktaD fa liD t 4I:e.sJ,Ra IngiltUCllUi
prat~st:Qsu kiulaund.aD He: hqL1~tI

g-e9Dl.lti. ~ II

i.1I:~~dt, gerek ha:rb I!amamndiill gcr~k:B! 'M.in~b beyrn1c: (·ark] C52'~t:nnu:dm h~r rll:r1U tcc:im yahut da hub gnni!l!:rifit her valki.t: a~lk buLundurulaukh:r.
Buna go:re. and1a~mB.rr irnza.lryanI~r, 1:Iar11 ...eya biln§ zamamnda kana~dan ~ ..bc5t ohlTl.k esUmelOinc -engel olmam;)k- ~HIf,usJjl'lda bitrle§iktirler. Ka-

Di.in,a :Iiarb~nd.a bgil bn.1mm tuafuzlJ g
t Almm

as! DmruT ~ D1"adan hjj· kilm '!iiil'l"~r. Kcndisi biT n[1z.adr. ohlu· g1ll.ndan l)I'I'Ianm ki h!lb~§ tahtl:nB ge~~

balr.nn lorn BikJOrnsfild. IS'! de.. Mls[!!' H[IUvi Ismail pa~al!.JI Siivl!Y~ btl.h
ak'!;iyo1'i
'~'!"U'lIr1i

- ltir.k grt'iul hii'lmmian 0 m·· tJlhk~m ;erlr.rle kar¥J dl

£idin,e yap'tlklan

£

2rrh-

n.l'mto hemm

yatTSrnr

hlarl

i,ster.BllgUnkU lirmparatot' \DI ~. ooatdan idyadeslle klJ~ktJIl"''I1LJr. lila! Si!· yom'un Ka'!l'!l3. iHlh d~li,mnl Mr 0-11.1 vardJ ki bi.iy-· b.l.~£ i::ivuniir durur·
'm~k.

h.tan biilyiik bir akBiyon p3.~~ri tm alma): a~lk gcil:luHlgii'lti gij'!it~l'{li. Bu pilket h.ilfi hugiH2 hiiki.im.e~nin elind'l' buhl'l'lJru1klla vc Sr!Jliley§ kanalr ... .y~te. m s~ iti.zerinde tamr_ Siiveyt§
!;Ql>l

toplill"ln l~

nala 'h.rp hiiJ bir
Iml1ilnlhmar

:;o8;ml!n !lbloka

hakkr

II. i.iy1r bir dum ki ., a~tl1d.l'L ¥U! ue§i. anatm P'" §.ilmuini hemen he II imkin ,.. bir h.J.
lilOll:tU.

blivut'k bir rgl oyn::tma1c:.

4 lincil mildc:1e; "Siivty~ lrnnahnm s., g ~;di. andla$m:!nm 1 inc:i madde"Si.ne gore. barbt3 bulunan de ktin har gcmilerim: de her rlmlftTri ac;;r buhlniltl~ r'l.llacagmda'l1, o~anh devl~t~ bOle ha.rb

Bi.i:riin tUn

d\ll"umu

ra~trl"1hnca
ar,Mlft

da.

metd!!:" incl1'YC i5tl:n ttalya i]~ H
h rbilTl.-

prlSonu ~atml1i
(l1g1111.

Dndan

ill-

du,

Impar.ator

bUlnu oldiir'tl!llii~tUr.

-

cevab 1\1 oldu: Gemi bogaZ:Jnill kad.ar
bile

lIubay]a:r

do]u.du'l": ohn" o]maz: Y(!flen:l!e yill-

hyor111r ma.dam.,

So:!' zarnanlarda NC'gu.'S. Adisabab:tda bulunan Ra9. Sryomiun, kansma Ado"tlava di:inmn; ;~in izin ~nniJ'iril'. _ Ben~m i~in 1bls S~yomt!J gal'me-g~ imkin olaukE:get' 6'mek
'itlldn:

NapoU"yfO II"lUd]gl.lflU taman r]':I· tunda. say~sHz a'Sik~rhH'in 'EriU'e ve So-;'9il'll gemiye )'iiklenme~ lUere 'be1rlcdi klerini gOrdtiJc. Askerler lnYlda do[aijlYDlrla.r. bir 1!IU dill hey~C3in 11~indr: bayrak ,allrmaWi'ye gi.tmek

dl.lrumu h1ll1l.kmda ~pd n mi.inak.a.~bt u:r:un nman ~r'ka plinda k 1al. Diinya k3moyu ilgisini, ka.nahn· iJ.erink'jjti:rilme::;j ve geni~tefLlmes11 kanaldan {;.c:t;,me pRo ra511:Un Y ilk!i~kligi [:ibi, yalrLu. pntik
ka a.bfill'l OlrslUh.ls.aJ '1CIf.!:sel'eleV'e kar~r gcsterlyordll. halya tIe Habelisltan i.mpauto:ril.l·

bir hl!rb \Hi§lam~~ 'I1l dt:vletil'lin
asker

&i 'bi.r A'Irupa
gemiluinin.

itatyan

barb.

diileginde

l!ii'l!:niz

01qf.

F:;lkat General de 13ono'nun size !Uflrn g,e~mek izminl wcnni.yecl:gini san (ftfii. _ ~1lL 'halde biitiil' bLl haZl1rhklar1l'l bk barb i!;;in olmadlg.nl sanlyOl'6unuz. ~]dltlm oyle Jni1 Su orguya her tar.aftall c;cvaolanl1
ilIyDI'!U

ol~. bu andl8i~may' imza.l1yanhr, I1f '1Hl'llahla n~ ~an:!l111l gin;; li:manlannda ",.-e ne de bu ~ima("lhlrln u~ mi:llik lievresi i~illd( l'1wrb Hiresi kullM1m~mak da clih~m:!nlr1c ha.
yapan1ar ans.lrilda bulu.nmu,§ re'k:etinde be'5i'ie vt! 'Ilapll'l'lann kanaltl;!n :;er· gl:~m~lerine I:'ngel olmalt gny-esillte hie;: bi.r h3Tekenc bU\U!1.mamek hllsu'Sunda Kanal

tiil§ly.m vapurlarm

gt rru:meleri iI~in kanah It.alyaya kapa. y tak bii[' htilki.im yoktur. Bu chi§unc.euin ak:s.in.i iJeTi ~ii.i:renbir 'l:ez;in lie:rb.a.IliLg1 bir yand.an O1'taya :ihhp tl]nllyaca~
thtCl".esm

bir m~~1edi:r.
(ni

gl,.l

arasl'l1.da\{i,

gUn ~ti'k'ie
iEtan

lJuyUy!;;O U3.smda kllldretirlrlil!:

vII: tebdid
)111: VI1'

trJid bir ",,&1:1.11 ,:!thm anlasmazAlI'fl.lpa

Z(J t~mmu1'! t.n.

Ii Brrli~r

T.g.lllat-

lh111ya jj)e Habe

)'orJarol.
Heps.i harb ~ark1ian loymyodM(k Eski sava~~rla'[' da gI'n~Ju~ katr~ml1i1,mh: bu y~ni &eril"ol'tl'lt atJlmaga
g~diyor'at',dJ. habir'e ~ah§'YaT. gnniye 'bem uku. 'hem ~D'a yiikl friliyo,rdu. BiT .u-ahk IGIptanl go i.im V~ k~nr

Lri[" harlil I(lkmta.~

devletlerLnin

1I11ull'lu 1 Tilrr
bi;ilgesinin bu

Siiuf'
olup

kanil1:rmbpamak

snurtan Sfrvryi'§

aldtm:

Vin~ler

illisir1e bu maga'l"a11Jln
ma1rtansa Eritreye

il_ii.ne itlk-lhp k:2Iln,dar yiiurek git-

- H311: b m,r? bi:!" h!l:rb dUiI'l:inrces i.nde de g i.]i.1I: Btltun hiLI tt:dbi.:r]~r , c:eni~'emelt, i§5i.zHge ~are buhm:lk w,!!in yaPl':mL§ hir dene'Stir. gO!.Z~tesi Kam!lrunda bir iu.lyan gelen ~Il buldum ve ounda Romada!l'l
haberi okl1dum ~ "Mus.o&inl. Abikay3i gitmek iize:re h,1ZU1antTIlt Olil.DIotuz sc£erbe[' tiimeni telti~ ctmek~z~l:"e ansU:Ul Ka.gHy.ari'yc

olmadrlclan .klm1.(ia ga.z:etelel"die ~~kan yn[]ar u.I'erinl1', Siivt'y~ kanah. nm a:rsmh.l'5.al r1urumu, ~enc y~ ..ddlerl

k<lna~ sosyetesi imtiyaz .irld'a'il.'l'lasmln yi1rudL\k muddctiyle dE: 'blH:.land1'l"Tlmll~

RADYOLAR
4.NK. R
1'9.31) 19.110 Cocuk Milz~k_
5iilah.

ki'l1'l"loyl.l il,giJrendird1.
Kan':!.hn
r~fS[Z
I

dl. Eter

imtiyiill.

afidlB~as.IrId.a

tfl·

oldugunun k3yded.ildiginc hi~ §uphe yoktur. Allcak, yalmu Hldiv tar
I a:f~ndaf1 SllptaJUTlI~

lsnmbu.i andLat'n.n da oln kay. JI ilitirui) yi ka1Jlitirmi.m '!i oluy(h. l~bfLbl.d andla B.SI. Silfty Lanahnln
yilplhrhn gcnel bi.'!" l;lru I.nrul :oa1 tii.rni m~ ·lc~ini de Ipil'iJlk latmim edici hir bi",imde di.i-cltmil

Ingih:en:.

menin daha kala)" ve rahat olduc,ul'lu el"iy~edjm. Bu gg.ri.iJ1iurn~ p.ek nazi.k V~ '§ovalye t<lv[:rll bh ita'!yiilD gc:nc:r~1i He tant~IDilmilil 'fe!ll Ii; oMu_

~.a1 bh

tiire

bit biJ.kiim. anotulUO~IJI1l1ZdL OJ:~riTld.en lIirjjOolr

(iur:;el gei£en gllnler; Pop,pef n.H: babn ~arlnsz; Sdlubert Norlda~ GCy~tte
20.0D 20.10 MaJi.Yfl Veka~ni Muzik: 5a.at

gitmi~ti:l".
MU50HC'li'nit'l ~ayl da okudllm:

On iki giin suren
IOl1-U

biro ~onkl~m~d~n
i'l:alyan gen",Ht:,ta:>1dl'!darrl11 i:ig-

5QylcV"iDcien
),'fmi

§Il pU-

Eritreve

l'Iin ne
l'umegl:

gi:den glbi. bir mil

geC;riktl:'I':I sOrln. guni.in biIinr1e, dcvlet adaml Barer. Si.l'llIf'Y'~k!lI'Hshrnn t.iitiin dUnyamn n;m.ll !i)ldl.l.~tI. he:r zaman ve herkc!l.e illClk bulunti'lu-ul m.asl la:n:m~etdjgj nkri.ni ortaya .atn vc
fl"afi!lU
L

ydllr

cla.ukb:.
BI1 fkayd~ iJnin.l1) udu:r; lngiliz hiiktiirneti, trngihererlnn 1.. mt ir;;.ga1i.ndre serbestliif' hankel: tlmesi..
Il~

2{).3C 210.50 -

Trill Da.lis mihifi

Hillher1~1"

engel alilbH~k

... b\L e

chuI.lml.a.

i):Ig-

lSTA 11 L
lBol0 -19.40 Almi!!lnLil.

otLinel'll
"~psi[li.n

b\Ji'IIlaT. si.iJd iiniforrnabu i.l~ gi.kbiU ve tl)Y dC'liikanhla.:rd,; agzmda MusO!lini'nin rrll1!§hlLlr

la.lurdliB! dlola§'ryordu: ·'Blltlin bir haya" gibi

sa!JJar.mu flarllIr. Bunla.f la yo/a icollulacaktlr. F'akat blZ. Slnl riarrmlzHl ote~iTJd~lt.i1erill dedikler;ne kulak asm1yac3ilz. KenrrJi aSlg.larrmlzJ
mizi

..Kotarrlaca:k

ve eski

hebril ha-

diillyanm surukledi.

du'!)unc· ini bl.l likrr d,ogru Siivcy§ kanahmn a,rsmhtSo;Jl

d~ ma.y.;;c..ak ol.n
Ilin yiil·urUigi.inu
0'11:!.h3lfuI!J

[lod)
dunlu~k:

a biikiimtedb... kktnI NIL
lC'lJlI

d

rs
lPlell)

111.50 .... Dans

mlLls.kill

ture ile: tarafslz)atu]lnlm3S fikri (ok ' dal1.3 eski zaman an .:Ii.d bi." me el~d;r Tiirki:ye: l:!!:n de Rusya i.l~ b!ilrbi tutu ~

edu. ihtila'lli) IIIVbu~und\.l:gu

Haher Ege

'ell" rlil"k'i:~ 56 Ji.i
orKestra&..
~!

Bu g~nel (kaydl

ral c1IrurnmJU.oaV~ i~inrlc

gtL

19.45 20 .15 r

CiJ.l

rIa

sureslnc:e koylbl.l'II Y<ll'pld'r.aktansa iiI!; gun arsl ..n g;bi ya§amak yegdir t... Nereye cHtildet"ini bildik'tr'i }'1"I1I:Lu FakaL slk~ bir disiplin a1tlnda ic1ilc,.. S")It'\.llilO !;Q:rgulani cevab vtrmc:ge
yana. ~nlyorlardt. 13ir taraft.a Asv<J., blr

k{,l1di

h,iihumleri-

mu:jo
ma.S~

'li'e'

turk egemefltilP
'ItSU

"'ttltuldll

bl.l.]TlIl-

-';lci l1adi5clere

dayaUlank

temcll~~ti-

Konferans
Radyo

mrzie kotaracaiu.
dfizcTtece.l~;iz,

Ve gelecegi

doliiyrsi.~'le.

dill bu harba

h-

ita/ran genq'igin; sila1Jralf-ma caglclyorsa bu,
E~er laiistJik.
kar<;'llatt}gJ

ulml~tl. Bu duru'[iJ"! kaT§[5mdll R:U.·YiiII Si.i~Y!! kan!lhn. bl k.a edebi.lece&i me·
c~lesini: orla.ya ~tml!', ;;;)Slnl c;i.dc1;~ tedbirler lJt"akml~tl. 1ngiliz. la kar§1 yapa13cak ingil:iz Jipl0lT'lR.a1m .. lc zOIrul'Ida

rHdi. btanbul :ondb§rlll mm IngiHere vi bi.gla)'i!1n lu:>m,1ann.lf'i degu~ni b!l genel (k .. ydi ihti'l"a.li) !lin 51frr.a il"ldir~

20..3'0 --- Stiidyo

2UIO

taz ve tango.
liyatro\iu

01'

e,-

balan.
11.30 -

hi, .viikiim

dolaYlsi(Sona yar)

tligi de besJ.:elli idi, Fnnsanm \i ar \ruvve iyle day"
5[.

l'1 m.a-

c: t

$~hir

.l:rt:istlerin

G Jib, K.i.ii;il\ Elkrat<lT'. Son h<lbcder. Bay "Rita

ledil.,.
~nlta Afd•

dl~ bakanhgl kanaherhangi ~ir Iblob

vc hele Nh:;,rr'tlaki ingUiz f'gcmcnH~inin tlaha fll.Zla 1;: 'k Killml:l>ma k<lr~l

21.45 22,(10 -

ahmud

( an).

UlUS

(1J'8ql

I. CJ :S,'lYlfada)
In

h, K~mdi(oI..: ermarrlart 30,"""",

o]up

il'!ielJ,in

mer-

Bugiin
gbJriH 6ene

O(Tn~

'tUrlli
ol

fedc.'

bCt~luklarm !:Vel :>Jk omlan

ve

Ialar

yaT ktio hiler

soylUyo:rIBL
('Sf;

:1 ~

'/~' l'e~' biil
Eldele-k.
2.5 -

Bu bolge
sncrkeelne
IffIA

YlldHun.

'l~lk
bai-1a-

di:lgl ::;;uhelerinden kl::aot't".

ibare ttir,

Bli.1nliillr:ils-e

30 kHometr~deo

I§Jk dagl f;ubuk dSe~i !Slnldar. ~,il'lde ve Alu;: bolgc.'Sino gore daha silk,
i§lem ye daha hektar Wn. El de le k OD"maru, bu menlera ekt ura nen
I,

ke.ziIlC so -- "'Ie kilcmctn~ lu:a'klIktiildl'r, KIHl..IIIKU dagl orm I'U Kurlta,;unam 00 i II! birge Qlup >&am, gokn&Jr kat' aSldn. Ko.yliller bu Sam yapT klartru hay" rilarrna yedi:rmek %onClnda oldY'khmndan agaslara ~lJ~mem.i§l~ra.ir.A.kta, ve Kabl.kh ormanlan de ladian !.'iOU' IIli00 metre yuksekHgimie. dir. K3;ra~a_m, n ian'ii ve ga.knat rIlt:HI'SJdrr ve "serveti ha,ebiyc"si 50k .r. C;evr _ ind.eki lKiy hallu lEe-

AJ .. manyaya boykot yapJlnl3SlW yo" 31·
Arner;1 .a ~!;:ile i
II

ansa trrrunn
Be (:ikab Romen kazandi aes

tBat'

1.

CI

sa.f./dda)

Del iI., konfeder yon B. ViUiam Iren. ualman niikiiDlldi.nin }1l':1.hydilere, k.toliklere ve alman ne k_qJ: y~ ptlgl b.ueketl,e· riil' biitciimet ,.mnds prote,lo e't..

. _.'en

mi tV.
D

B. !ireD,
I

u.g'

nJ'B I RaaOt

_,.o

iKi
e

IImdl-

•2

&

elverii§J..itlifQenii<ligl

13.000

III _nmlD

geldi "lni hiiki.ime!!:e b,i~. etmektertir.
¥¥;)I:

kadardtr.
pki'iln

Bu guzel, ormaru
koylUlcr

da

yaylalil:ra

bozmaktOiic]lr·

sl: .... rcdekj
bJ.inJ y!l.pIl

ortak:

gon bir

em ihtun vaslflan
krrasr

to~teI"'

ir. At'i'lenejman i§letme bu errnan

o lar ak b61'iibiiyLildiigun'ki-

300 he ktar

dedir. flej~::J yap.lIm
nun 92 de 5 vlllIk ku,,rm bi rinci v

ytlda lS04Z tre mikab k1=u50te 5-karrlmak uretlh mnbn=:lry!!i: ba~'lIW1f ur. Bu iID.~ D ipnde huhllrJa ¥iyen biT hbrik.
01110<1£
11'.

8c~lpa:gn. !'lotb/wH, ,: Bu iki i.l.,;;enin or-manlar, hckta.. kad<'lrd~r. Beypa..zarmdl3., ormanlar Ll~el'lin kll21a.yEn.;J" Nallmanda i~e kl.lJ::ay ve bars kuzayrna toplarUliljtu', e'YP iillfJ crm nlartnda "'se.nreu Iu hiye" bakrmmdan "engi,f\ o}ardar Ka .. Tal'\llkbogaz, Belo'Y.a. Akplna1', Eg:dova ol'lm:mlandu. Bu ormanlars eyi i~et 'I"~~ lio faydalanmak 111 Urnld.indiir. Nal1,ilia.mu brUi ba!joh (nmanliilu Kau'ku§ Ka.rClki.re~, I\ndu, SusuZ' oFmflnl.rrdu.
Btl ()rmarullJ:
OIrJ!:!Hlnl

numm gerektbdiji
mallil ilftin I ru

dirmi,tir.

hiilmmetin dotedbi,.l~"; [1,1-

digu
y!: b

ra a gore

ve Koh.i'l.ar olup
"~t"V~ti

ha~ebi-

rndan n,yrlt

.

l\;hdrlp biill!si : Bu bo]gede Mldnp. Bclhaagl .rrmanlan baslrealarrdrr. 201;10 metre yuk. ~~kHginde yerlf'ri vardH. Ai.as:br ke~ reste '"lli G.k ist~n:iJtl'll \I' flardiadn. Bu ]P'i!b da hnu 2' ... e ynkKl .. esl:¥CT gijTijyoTUZ. ay ~lilrle I.Ir.allc._b &In 0 I!I~ n; ures~cilik i~in !iQk t:t\l'er' Ii .ct· malda beraber baknllsIZhk r o,yHileyiiziind n ,ok ural' -

Fram-.. I 'Ul'irJl!ilild~ litiren be/ghlf Ro "At. n

Bu baltahkla1'l

LiS j1sede £a.m
olup daha

rinsinde!ll
:oI;iyade

g3~
me e

.Pm.,
kihJlineb'r
iU51mU

11 (A.A) uUTindt:

n

durakta ~lJ8
ko·
II:

ydi,me.mekte

Fr:im!i:3 bisikln

r.
M:II1iiIlAIUU 1.-:

~n]8in Kab!lkdiap. Alnepe, (:avunduf, Aydos, IlEk YC Yd. dJrm;l oolgclerine ayrllmTi (25 - 30) biD. elrtu bijyiikm~ dir. KabaEdll.I ormanJul il~tni'lll 15 - 20 'blo In -y.u:.;la.da vc 11

Bu il'ienin

vard rr, B,ala errnanlarr Diid dar;. ~Ie E daguH ~vfC'leyjp JJ..UnJf'· la.r. ] 2:.000 bc:kt ..r biiyiikli.igii.Dd o1&n bu orma.nh:r ba.klmsl1:hk dolBYI ile ol~ du a. unllml'§ol3.f'dlr. An.karanm yakB' ca'k odununun bif klS!rlI Kiire da -] 01'miLD..I.B.lmd:au lir. Kalecik il~ 'Din belli batJI,l iki aHll.hk o"flllanli rm nt!j pIiru yaptll'lltl1J~a ~!!I • "I"di ha_ bi e ... ~D &ZlIg~ ~Qla,Ylsi~c '1l'"'IlnlZ" K.~atci - in~h tiyaCli R:ii lrI 0I5'l"ediJ .. mi§tir. Keskin ih,ulne gclim:c: Buad;li Denek da.gl ile illJi;e'lJ.zn tlir1i.i :.rhHWW: tek tU..k me}!: baltahklan:na rut! 11 kta . ,e bunla.r ihtiJl'aea y '1'.

141 saat 32 dak~h

39 s"ni"e .

'bel~ika.ll

Romen Ma". hzUJl'l1lJtu.

Uraym
Uray zabd:.a

on trolii
,ehirdeki

VaiingtoD, 29 (A.A.) DI, bakanlrgl Al anyanm it; awum.u hakkmda dutiin~eJerini aOylemekI:e devam elmeklJ:.edir. Bakanhldan ,etki'li biT zat, alman Idiki.imeli temig ol.nih: prole!!to etmed;k-;e, biro mesa] laloDu alj;R1 i tiyeo lm&Dla)'!a. p.aten vermek ilb!mi· yeD NevYDrk ,arb.IIY. B. la Guarda.'nm ~Ika:rdfg. 'hadise hakkmda. "c: bir karB" ver11miyec.e "ini .0)'. I 1". iinihre ... leT'n ,u'ofJfI~arufnlon Bertin, 29 (A...A..) ._ Rem:wii bir bildi['ige gi:il'e, M" 'h'~ kom"'_~lIt ;partisil1il'l imza.!lH hi" takmm propag:and. kat-dian daitdM1t1'111. Bu ki.g-.dlarda., k8.I.o];1I kaolik) n.zilere ka.:r~1 durmak uzere komiin;stlerle dhir_·

OV,a.c1 k kO,.i.:nde u.. ehmel l'd i H nm yal" ftnm . e elll'tl leri n. me minu o~al!'a.k ka~an bir u' ',or. e.s lesil1den dol.YI tlb,rah jtni thley ba b' I Hasan's tabanCiL il .. oidurmii,hir. Hidille 'IlabBih leikizde gene1 .ramanlrga J,ab~r IV • rni VI! yuine genel.11. hkyardnn rlnrln.dli.'In Bay Zihni o derilm' ir. Sue J r ".kala. uarak Aab:ra'ya ~iril i"lerdir. Yerincle yaplla..o ger~in, habarnc.a br unlannm muayenHl ve 'DtOP. !Ii hiditaeyi aydml!aJ:au, ve Hili • e C'lteyg

Enistelerinin babasmr oldiirenler

aeyin ogJu.

faf elm.j~tit. H.iai!l.e '>I15m'da H sanm karde,ini b~tvik eUigi yEt iU n H ani .. he]i den tUUaju dar ani lr1mr . Oldiirl91 11,= ~ or : r TIl I:yraklan !lorgu hi.illriimenUgi e werilmi,t1r. Bi'l"ka~ gundt!'ll ceza.] al"I verilmek uzere hakyerin e 'g: 1decek Ierdli:r.

JIm

de Ib,Mn'.

o.}durdiigunii

iti..

Bir i ~ geQ.rdigi kaza
ayakl dere'de
YBlpUUDQa ~an

hll Kildir

OI]U

DelL1ll:.emigi IJanl dl.il ad•.n • u duna lraMftdm.,hr.

met'i.n

iizerin~

top1l'U Y

Unhf 'Ve
,.ur .

iii AL ..

diilll lobDta~ k.hye, .azino

ibi yerJe

I'd ma Ina du'.

~._g~

~i-

Bir
1;0

hlrs,IZ

yakalandJ
r'

ri :uk. bir konlroldim le~irmeie bl1,1 a . B U fna da lemiz dddali'l we UIii21i.y r-'zC:li e ltygun
rek,el e~rned;k]eri priifen
-.plan.

I~ HA BEHLER..
Fn yulculuju bilti
ToriM,
Zdl'

admd biri iyar"armCian

devlet i..,.J n Bay Fethilnin I!vioe

,ull
ya·
.. Dn

pma.k ~

'pe

de

ya.kalanlh:l,hr.

yerler

Ifr.

29 (A.A)

-

Amui\tab

'Otomobil ~masI
'975 hir oil1;l
ap. mail
10 U H

KiU fir Bakanllgmdaki
misyonlann
K- tiir BManl.g.
tiitlii den

H1llibu,rm:n,

dUn )'olcuh!lglJlJun ~oclJk,

dungl
mi;itir.

alan Torinoys fiJ 1I1t'_lnda gil." •
Bil" illiiJ fih: yiyecek
-.rlh

-Bu
:DILI'1U'I.u.r

ur

~II§IDBSI
larahadan

g~tirmipil""

Pi] bu yiyecek~uin

to'ftirii Ta • Hi ey1a bilyiik En ,iDiiD.b.n a~el'kea ....
myo
2iya'ya (Ararak -_fif·

It

duklial'. gal:ete kai)~lnrfl

"ATrn-

lhl (!mtlln lardald ap~l'aT "dir. De\l'amU hiif' m.uhafua eak .; m.etre ytih~kligin_de

1""

lJ nl.a1"1 : ~ ve

DIu

!JI~

e

He, IInaia~Ja-

elde etmck miimki.indul'. rl hiiyiimege e]veTi~1i i e
gerll,tir.

ta',.Boz onunde selecek I,an
(Bii~l 1.

ci ~aylfadllJ
0

battm ba~la.llgJC1

incelemede

bu -

lunmu

Biiyilklugi.i
IillI.I.I ..

Bakan izmire gitti
'DIU'. lZ,'ettD.cZ;

iizerinde ll~nJe Pui'9r gideceklerdir. P!. hal' lUeu' klLllruli111fl ko • olyakla rTl1dal'l Il:hri!bhdrr. ,-on]al' ~ft,tf!malc:tadTrE.f. Bu 1'1.1'1111181 kendi!l~nin felsefe lIakkmdaki hi]. lVD~.:li 'man giletlmden layda1anmak i'!;in , apen'h1!c. (A. ft.) o"t~l ~ , • It")', • .._ Ba,. •.• eIlm TnoltJe.rg. GrolllLlnd.m giln~y bel.

~'ID

prosramla.rr

cayakadar yutmu~tur. B. Haliburton i~t H} ,ttli'lly. tHllgUn

tie,.rala

Polis k~ndilini

....
·tultlraLt

b G1'In."",

:ru, B .. R.tgni~r, b.uni11rriDin uh.Im gelirle,rini kIonuol etm&k Uzc:n: k.upOD karnderi S-Lka.nbu - f haklwu:l.a alan

, tan. b" v~
~ktc

-

~

ilardu. Aydos Il~ I~!k OI"I<l__ Yll ~uda.n b-e:ri ij;a.nln n:
Jaklll

kOY[l!:r~n hucUm.la:nnJi anuk birbi yl1 abm
giitunim IPilen bu
'Iii: om'HIJ1'lI01

u~
fan

arat-

29 (A.A.) - Bayuuhr. . Ali Cetinkay.a bel"a· !.p!.U!'LLU1Ul zat.lar'la birlik{e ......... geld;lel'. 83. D _ . mTlii ince1edi 'VI! 1m
IlIra.y

met EmiD de Ankara'ya
m·thr.

!1;aju.IIl-

g .liil1id~ JUl,alWl Haah'a

1o'.::UmiU,tlf'.

D.;;ln b:l1kJ. lbir olaugtlTnI ilave

Bur.~elon "rflr"b

di~RlIIU1
lnar'b rfiVl'lnl,

kararil!

Den hastallklan

aia~Ia.l!'1
kara
UbT!

~ura.g. ;11ft

. omISyonu

Bar,eldn. 29 (A..A) ~ Orfi JOitttj,. min j]anU1dln~ri ilk del. ii)1.anll: Iia,scJonda lQphman

I.;ek -

reh mm

Bu!!t:lonDlan
r.'1:!r -

bnncllla noma] Slkhkta OnnanJ:aD"da duo YIldu"IM
IT

lardll'. da ",n· cIIaib~ - am
Vij.;:,-

rk ~e halke'li

Haftada bi hlplana.Q Ankara

da

• 1111 liJir hi.i~uma
tk~

ilki Iti iyt'
mi tir.

J'~1te:Tlmi~ 111 hot.p..i. Cc.Lall

guzd memba
o'l'manl;lu

n.

Drdiil1cten

~_i]nra ITmir e nJlfh.r.

R n;n l{.lln
Bu~,
1

"'"'

Ydd.u

ue:rind~ vII! I:,;l.1Ibuk'la .Ku:llcah
kar.a ~am ormanlUldH.

a_rasmdaki

Ni§aTI
§.ehit SeyWettin kUI

Hiikiimen ve genel sava-

de 5 -!ill
doSaytsile

nisbuindt orman

ki:i'knar

val"du',

H.ayvan otLatdmasr

Ife larla
bozuhn

a~dmasl

,ur.

A.:r~· ,ormanluTI:
Btl il;enjn rWDt:u dagmm ba~lrca
bahsJ

ocmJ!.Dlan KuiJe pak-

y C.E arka 11:_ dilll Ojrl.' ecmuasa direkooll"li Hd.a Og-w: Benta n ni!;;.anlan dlin tj, Jif ..... iI.U. .. la oniil!'llde yaprlm1§hr. G~ -pnhlar] tllJlal", 1inutliil bir hayat Tt birle~me 'leriz.

B :pn

1

manlarm sicilleri
Tiiz ba
a

nhg,; hiikiim
\pe b k ft.1 dda

D,

ge -

29 (A.A) - Suel hakyui odC"lini y~pmaktil !bile biie: !n.l3Ur eb"o rna i alan ~ski n-l"ula.Jl'nJa i!Spe1ct~ri ge • rjjjJ Dmitre-Ko h4lduod. W'c.:rrilmil 01 • Isn be~ <ly hapi! "e d reer inJinlmni· k'lllrannr bODnIlt~tll r f'run...·~tnIQ

V I'JOva., 29 (A.A.) ~ 1>110_ ill:bonin bu pn9'l!tffil PDiony.1 illl ~kwI.b;r.ViLky; nda. ilri~ IXiI n d;ilcr _n. rcransl OnffTUn H i ci y ldOri I) doJaydyle, K)('jJn b51gc&inin PDlonya hi..ikmil alttndakl kJaD.[lIlda 20 bin kiJi.. li1l: if gDs'ttri y3pdm B C'-soteri 5.In.Pndil. .PWDD}'ll 111 tau b1i1i.Ll'I liiyu hi~ bir ZilJDan tantmaJ'l!'l~'. diyd kunaJIiI.nIi.1J1l da cJ.iltr kon'C'ral'lIunm blJ II; arm.ll bali Qn;J,ylamam aJ.dLljiunu up an WI' IcrnIr 11
I'D

I

buJl!loan q;)"

I m oY,lldiarlDiIiI. ilK i,lerl _. n 0 _ "tirerek bildir . meleliini ;Igili _left' r"'ZD1IItu.

el

M lI'

n.

uu1

11.ci1l~., II

'i

Ilg _I
£k.a do

LondUl,29

pn'em.~' ifi,..
Pill· ,zg (A.A." gP'~ tesi ;f b~ r P.ari

Sir Vn:deric

(A..A.) ab Luuu'Ds''ILl kllb1tJl .rtmiltir.

Fredcric

Ldthtos. ~Ie«k l':1.r tidA' ~I~ ,iine gi(]eukw.
.

yr

np.1

Tefrilm:

135

Turk,ey~ ,;eVlflm: I\f:lSUIl1 8Jll'DAR If.UD: ADl'J Jl.r.JN1

dl. oHWl]a aidii Pak~;ya1eye ilk ra.st.lawgIm v.akit zaten olduk~ ihtiyarek Kai; yas.mda bir ihtiyardI? Bunu kendi bilmedigl gib', kulan da. bal§ka hir kimse de bilmiyordu. Onun dog-mn mrihini uraym res ig dtfterlerinde bo§ yen ru-am~trm. Da.ha dogduiu gUn, unLltu1mu~tu o. Fak.at ben hi~ hir - a. .. kit unutml)'acagll'D! Onu hit; hir memle ketteJ hi!; bir sosya dummda l"3stlamaml~ oldugum en ,Qogru, en becerikli \Ie en uysal
lfli"Za.~l1bir insan ob;rak her- vaklt hatII'll yacaguil1., Kendi ~oe.uklan d.a On un m: kendiIerine ve ne de analarma sert veya ki:j,tu

bir soz soyledigini hamLamsyorJa.rdr. H~y ~ 'IIanlara kan;l hile iyi id~ c blerint elcmek lbnntllariyle doldllrup bah~es.jne gider. kmi .. lan doyururdu. Adada kuslar-<I tuzak kllnnaml§, bir e~egi bile clQvmemi~ olan tck adamdr. Sadakatli bir ihliyar bjzmet~i glhl kUUanmIJ ohuun adnu kidetir. 0 beBim dusrrum o1mu~tu.

leri, Uli.s'in ge:misinin t::lyfalan arasmda, :lymkIydarda dola§t:rg:JI z3manlaro:<m l1aul'hy,o:rdu. Evde bwundu.gum1lJ.z ,slT3d:a." ya ball!$ede. yahut u~urumun aLt yamnclaki ken· d~ bah~esinde I_;ab rdl. Onun. dimdik yamaCJ inmelc: veya O[lU tm:nan sure iyle ,ap-

Seref benimdi ve 0 benden iyi bir ins.an· ch. Benirnkinden bi.isbutu.n ba:fka., be. 'm hi!; tammadlgrm bir ~ev,enin ad,amJ olmakWa beraber biribir.imizi pek iYI anhyorduk. Onunla ba~ba§a deniz Gzermde kald:tgImrz UZlUl G'Uin \,pC getelen::Je ba~ na ne kitablarda okurnu~ 'Ve ne de tJalkalannm ag:undan dinltmi§i olm.ad'JIgIm, ~ok ,§eyler ogretti. 0 insan]arClan ICkinen blr" adamdl. deniz {ma susmayz ~Dktan og-re mi ti, Fikideri saylsrz de-gl I e bunun bOy e 01- da kendi i~in pdt iyi hi!" §eydi. Fakat 5Dderi iif do u ve i.sliM lerinin adeUgi -ekoaiksiz yunaniidi. KullandJ.gl ke:· limelerden ~og'l.l da yunan idi. Bl1 dim ..
1 I

dogmas.md3111i atmasma kauar ayak ostLi ~~ m • mil. Giinful b"rlndc, hili blr §ey y mez 01· du her ne yedinnek is edikse n:ddetti. Xc " din) bil'a.z yo,rgun hisSietm~kite oldugunuoy· edi ve 5ki g-i.in~srra ile. pergo,lanm altH'ida otump In:ak1:an de-nizi seyretmekLe sakrunJe~· mhj go·riindil Bortra sarp' kly!daki bah~esine inmek i~in aya. d~lI"edi.Bizlmle ~tiillmasll'1a 0nu zorh'l rall"! eodebildim. Oraya n.'ed,c:.ngi'tnu:-k isteiligi"i _endin in d~ hild' gini hi ~ S<.Inmam, f.akat blinn eniliy'ord 1m. Bu, Onun c e- . ya biT agOilJraya sa IIJn1l'p Ii'· mek isti _ ilk!!) in nm insiyakl idL Sir
g-m a)tmil v

tiyar

belde i 01'1 hili kimse yatagnu
&3,

.

e

yanmda durmuyordu. 1 atagm3 uzaruru~t harek

Usoldc:IJ

alrlug

uzer

insaniardan

bill' kayanm

amma,

YaJhut bir ~a-

giiniiuu

bilr yata~[nda

ge<:innemi~

olan

b1]

adam" bir gUn, D~leye clogru, binz yat;agm. tJzanmak ist~digini soyledi. Kel'ldini na.'HI h".ssetmektll! olda - Uinu 0 gun ;r kac;
!'tere sordum. Bana hl!p -«pek iyiyim, te!!;ekki.tr eder1mft . evablnr erdL A ma dog ru yat.agml, (l"ijnes.i entire inisini gorebilmesi b M arl· . • i' • pen,c r-en'n iinune getirttim .. Av ya'dan sonra .van na danatil!iim va' it butiin ev haHn, kardes', arkadas]an~ odasmdl idi. Kimse O,Il]:I:ra· gelmele int blldirmemi~~i. Ben bi~e sonun bu hadar va kin oldiugll1nu ht~· miyordum. Komlsmuyorlardl, dua etmiyor. ]all"d~, sadecc. or:.da. buti.in iI!,ece uzunlugun-

silo rahat, gozler~ hep de:nizde. uzaklara lnyordl] B"'tiin b nliiT bir omriin sonuna eri§mekte oldLlg1.l.nllJ gosteren sade \Ie yiilt .. sek a.nlamlll icyh:rtli, Fa,pOllS da, son D(lev; n.i y~prna,k u~1!'e. gEJw. ibt~yar Pak~ iva1e d gi.inah!arml siiylemc.sJ ,rica edildi. Pak~iya ba~I il'e 'Ievet •• i~areti ettikten sonra ha~ 0 rn. Biivii Ta [rl on djlegini h' gUliimse Yl§ ha.minde yerine getirdi V~ 'hti a1' P31<rC;' yale~niJil c:rnnete :safa ~I iglni sov1e i. B onun ~oktan oraya \!3rrr'lll$ oldugunu surr ken bjrdenbire e1inj UZi.ltlp )lava ~ • h me heme" k:orkan:a ma vfrrlimii okSDvarak nldand[ : US'i~tebl.'lilno comr ile mare" Deniz gibi iyi! ~ Ell sozll'!'I"i h'l.lmya P'I~
t

rurla

egil, hav-ran OI,iHak _Y.ll.;r,~yorl m.

B

" gI

smink sotl'lga done-ni1. Bunlar hesaba katJ: mIyacak olursa her yaldt ne halde lse ijyle goriirLi.iill". hill b":r §eyd'en s17.1anmazr mako.ma· Sin:!: h,er vakitk~ i'§teha.sl [Ie yeT ve giine§in

yolculuk hi~ ho~ma gitme.zdi. Bana. sanki damar]an l!aha 1u. ID~:tvorrml~ gilJ~ ge]lrdi \Ie kendisi de bl! tlrmanI§]anndan

sozler nereden ~cliyo("(ll11? Herh y,.le uza 1~rdan, UlI1utL1lm11l5 hiT (;3grn V(lnkll::m '(bi Pan'm haya ,ta o~(h.LfUihir devi 1 h , lC'ln da 3o.acll nn kOn1Hahi?,Hkle,.;, den: (I.! dJ ... ga':ann tiirku c P1'Tah,1 rtild {'rio : .~!'I;:1Tll~fI c1 in! evi pi anlayabiLu~k\.~ri bi.r ramanJ:;:1n
-

liyordu.
(Sontl v"' .....

.
_.

,,',

It'

.

~_~~"I_"

w-J ." - ..... ~,11.-- '..

:;L~ ..... ~.

..

... ,-~.__

~'~'_"

..

~

.~.

_~

"!;)~:\

"...

.~.. ,~. I
. .r

..

~..

~

~

_

r

~'"

~

':

. .. .
f'4-

__

.-...

.

....-t ..

-.

.. _

,. <,
L

.' . ....

.

:...:-__~

,_~r.

_,.

.

.';

------------~----~----~~---------~~~----------~----------------------~ rA. ku ra I) · -rd a rb .~udan:
U IUS 30 TEMMUZ 1935 SALI

.-1

1

lsla5yonda l6~ - '1M, 12 - ]8fi No. lu ki.rgir ma~a;.:a lean .enevi si ij!l' tJks~Ue ve p~§iT'l~lIl "I1mmtlH:u.!e:rc: 9-CI'll'li .gi dok'!i.1l1 h~~. li· radan ar-luma ~Ie icara YlH'iII~Ct'khr. 15tc:khh'j'ln 14 hra 63 kur\J~luk dipotitl) m.alolbuzu. ilc ~erai.ti ogrcnmek 1,I't:pey sUrmek Uzere ih!\le gu.nU o~iln 6 agllstos 9'35 5311 gUnu saat U den ev'¥el ddterdadLkta lmrulan komis.yo'l"la mi.iraca.ltlarl.. (18S5) I-lUG

rU~..

I

Yazr ve tercurne
Vaz-u ve terciime

M. V. Sannalma komisyonu ilanlarr
Tl:lminah thah: g il.nu
If! i.iHlft

i~~er;n;.

zi, dogru ve 'l:abuk yaptlr· mak iatiyorsama Anafarta lar eaddesinde Z inl;;:iT'~] am, t
karsrsmda niz. .

Cinsi
~~k~r

Miln ..irJ

i

Kuio
S~()

L~r3i
l'L')

K.

.

Is biirosuna
Telefon

Sa-bun
Ga.z

II 081

57 75
HJil 270
4S

veri: 2037

Srgn eU
KlI!.ru

...

.' BUYUK piyangosu':
••
§imdi}'e Kadar binlerce ki§iyi zengin tm~!j~I. 19. cu tert&P 4. ell ke~ide 11 agt1;no 935 dedir

.

a

Satrlrk arsalar
1

Zeytin

uzum
la'!I\lJye

300 180QD lOOn
11l10[),

n
0

81 aju!ltol/ 935 perilembe tlaal 8J t!lgusb,n/ !U5 per .limbe ... at 8/ a~l.Isoo!l1 93S perjembe aaal
8/ agustoa/ 9J5 plilljembe 8/ agusto I 9J5per embe 15/ agu&tos/ ijlllS pe:rlemb

10
10

a~Ek
Iii~Lk

10

6,7

13i11 10 !lut 10 it 10

~rt
Ii~lk

a~'k

~:

'Yeni:sehil ve Sthhiye vekiteti yan:mdia, MimaI ICe. mal mektebt, Bomcnti civarmda arsa alma k istiyenle rin Anafartalaf caddesinde h burosuna bas vurmala 1.
TI!!don 2037
11111111

B !.I1,gur

S3QrJ 30.'100
tl60Cl :W[JO

80

Sad~y~g
K.um

300Q

13D

.39 51)

1-3001
1111111

Nohu1 M ~:rciDll]!:k Pj.il1~ Me~e !;!diuniJ FalJriira unu Patates
Kuru l:lap:<l1"I

.550a
2'30.000 ii!iO(jn 3600
3001)

SL 71 63 7.5 ~41 38 J78
'l7 27

!In ~o

26/ a~u!otos/ 9J) PdZdl <"'1> ....... "J 26/ agu5-to~! !US puaw:'j aat 10, 21 ('ylulj !US flaz.a.rtesl saar 10

kapiilh Z. ."'pa1r Z. a.; Ie

1111111, 1111111 'IDIlIl

1111111- l1li111.

11111

Biiyiik ikrarniye 35,000 liradrr
1

Ayn-.;.a:

15,000. m2'JIOIl, 10.01]110'Urahk ikramiyt:lerle 2D.000linlhk miikibt vardrr,

is a)"lVOI~ .. .
Almanc:a. fr ansrsca '!ole ~~y~ 'tyi bilen bir aenebi Mat· maul aHe1e~ nezdinde 1'j ",,;n· makt.u:hr. tocuk hakIm. ve e ...
i:~JC'rin. eyi yapar. ~erai'l'ini o:e,rt;nmck: ibycnlel Miitbaamrz i~an me'PlUTU B. G.a.libl!
nlii r'of"Oliltedebilirler 1-3Hi~
III iI III 1111111

ihp.a

4GOIJO

'UO
1.)

Saman 1 ~OOQ 28 ltl.~tu ot ~3!i{lij 53 1 ~ Ballk;';!]c hudut I:aburu ili-i.n YlIkanda dllgu gunlerde '~'H:s!1tmI:Jnj yap1la(:.a.kl!:J['. 2' - Iste ld iie r h~ III g\! 11 ve saatle rde Van

yazdi
hu
(I'U 1

kOIlJl.ltanlJgl

iiahn

alma

k:Clfni~y~nun~

L.a.,: vurmal .. rl.
~]¢!71

#hndan:
Mllha_Uesi
Umum MetTuke Cinsi No. N,o.

ILAN'
1hmi~

40
_I

Muhammen k[ymet~ Lira K. 120 DO U~

Ita luiu!:

1111111 1111111" "IIII~'

11111111' ~IIIillll

peslnen
t~loya

41 120 000 2l!44J " Y'Ilkardli ya2~h i1-i:1aJl'!I.billrm s~nthk: iearmrn ihalni ,6 oltUst'oe, 9J5 .alt gUPij, ~aol.t 15 dO!! yapllmak UZ~Te arhrm.aya k01l"lulmu§-tul'.l-stckmedn fir.a·tl i:lg.~lIImek VI:! pet Unn.ek ilzrre dekuaar Urallk ay:rl .yra makbuzlada d:eftc:rcllarllkta kuruldll'l. komi!iyona miiT'BCaatlarr.
.iIi
pili

Dllktilu
i.ht~yai

UlriLtll.!lyur
Vlll'l"'dll".

Jie'!ll;)irl i indcn anhli'l" bill' oak·
T2I1i.blerin

kil'lJIsunuT1 kl.lT'U~ elan 416.6QO kdo kuru 01 kapah .. aarf la ek. iltm~ve konlJl· mustllT. ... 2' - Ihalesi 6 a~1.I.&Uls 935 sah ~l.iniil saat 16.30 dOl ttmir Mlis. Mv. S 1\. 1\.1.. KO. da vaJp1Ii,1ca.k.
hr.

garnizoLlu j~in bir t:abmin bede1i fiatE 4

Bankalar
S.a.ki'ye

(addel3-indle miira(:aaUarl.

NIIoIol'tddil'l
1-32'11:1.

1-

11k inan~ ~.artnaml!:si Eksih:mey.e

(18'50)

I=J1H

ra

p ra.. ~ U79 liber gun adr

8Q kuri.l~tut'. 4-

c. H. PI
bg.ndan:.
60 lira maa'§la
rill'.
ft

zxvr
KIt~~hh' askerljk ~(Ibesinden

lL A N Ordu ~btiyacI i~in (20) kalem baytari .alit ve rnalzeme kapah azrf usuliyle satm abnacaktrr, Be-deli (6800) 1iradsr, Ihalesi HI'.8. 93S pazartesi gunu lBaJat 11 dedilr. l-stekli1er evsaf ve ~artnamesi.r~; ,a~mak i'U;yenl,e;r bede1siz: Ci!larak M. M. V. satm alma komisyoonundan verileeektir, E'k .. s.ihmeye g~ncelder'ill (2490) numaralt kanunda gos,teri.· len vesalkle yet (510)'lifal~k teminat ve teklH mektublan ile birmite belli gUn ve saa.tinden en az bir 'Saal:evel M: M. V. satm alma komisvonuna ge1meleri. ((536) 1 -- 2673
lLAN
Cinsi
Un Srgfr mi.kt:m inaflu.; ak~.1I!1 SOIll,O(lO kilo 63'1.J n:ra el:~ UO.noo kilo 2730 lira 1935 dlen itibarelJ l:uluUi kapatr kapah

ardin

alk.. vi I)a~ka _l-lU~

gr<;cn kombyondan
S-

alrmr,
gireceklel

aldLgJm vnikaml ka.ybUtim. VI!1'I.'usini '5ilkadaC!l·g~mdan esk:isilllil'l
hGkD'llllll YQ!dur. MU~Llr ~ A
1(1

btiyenluin

yolparrasD Ileri!mek iizere bir b8irldo ~efi M ,rdin Hal~evi Bajkanhgma btlg~ll!!fiyl{'

",~lLl

:shul

I'

I'

mahaHe ~ oglUi e:b

a

ca.al:~an. (1852)

A.bdl.lJlab

:an

"" '. ye dIi ... ve <3 tin den:
Ad~1!: 34Cinsi

NKARA JUNC.O SULti KUK HAK MLICINDEN:

HU·

titaret odasl ves.ikas.i1e 2490 sayd. kanunan '2 ye 3 uncii ma.ddt· Ieeinde yazlh vcsika '\Ie Hk inan" ak«;t!!li mckh.l'P veya makb1i.izlafl He birhktc trkl-uf me krublar II"! I iha1t !laatii1lden en az: bir sa.at eyel IzrnLrde i'I"Iiis'tahkem My. satin .alma Ko' nil vermeleri. (l827) I ~ 3071
8

jh.de tani'li IUt.93S per~embe !!i.S.!!]S peqembe
ek:sHtmeye

a 10 ia 14 kot1ul·

'1 -

D.emi1l"~O,y gar1iliz:o'tllJ i'i~1li ·!i'1.I.k03l:rda y,uJb il:d kalcm yiy-ec.ek
15, ~n muddet]e

24 a.gU!ito'il

Yal'rha'ne
VazlDime koUucu Katip ma~~u Evra'k dloJaln Daktilo m~s.a!u SilllIdlil]ya yard iskemle

151 12:6
3t 33
3](1

69
5~ 51 45
:5J

U'

Koltl.1k
Cub.;u;u: rna
iI

Mah k:emei Ttn'lyb: aza~mda.n miitevdfa Mehmet Ali. Miilnir 1!!00:uklarE IG..:izi:n ve Mtinin ve Oguz VI' ]; .. zlIYa. k:arde~lcr"i Ceo Ded hastOlnesi gperati:in:·jj dokto!!" T,n' ,ut baba cglu 17·'-9'5.'i gu. nlmdl;: fIHlhk~mt(;e ... si tayin e· a rlilmi§ oldlJl~undan alakadan'[u.a. mali'.m olmtlk \i'lll.!!ii'~ il.m oIUI'ILlf.

1L t T

mu§tur. 2 - lhale gUnleri yuka;'da yazrhdlr. J - Ek Utmtlell"! gi:recelkler dcaret n!iika:a ve ilk inan" • ~'il!! vey.1ll mektup[3r" ile bil'likte t-cklif mektuphmnl ihaJe saa.tinde bir saat o!'1cl DemirkoyUnde satrn alma komisyoRunanrmeh:ri. 4 - :;:!artnamel-erini almak istiyeT'lle:r 'her gUn yukarrd2 ad. 'lEo-mi.o:;,yona 'ba~ vu:rma1al"l. (UI84) 1-3129

¥az.bane
Yazrhane koltllgl'l
s,.imd.t

ZAvt
.No. 52 araba pi\ak::il,lru ka·~ b uim. Hiilkmu yuklur. Ankara On Ceb!:ci.de II:maLau harMYI: mahatiC'si Na. 8 ,e'vdt tUglilCI Sevke-t

Ya~lhafle
Marnken Iya

Temyiz m,ahkJtIr.es.~ i~i1'J. ~ ~~,;II,..daniHrediaU yazlh 1.2 kalem mo· r bHyiill VI! mehU§::I!t k.a.p2lh zarf -;J:,uliyle eksi~tmC'yt konmll:~u:~. "Mu: tlammen. b~d~l 36.580 liradlr. Ek!;i.ltmc \I~l:a.I~1i:lev3!IM mu.dunyeu Ona'OllfidJ toplanac;:ak ek1liltme komisyoHu tarafrl1d:m 15-B~9~S taIi~ hine musad,H prr~ernbe giilnu saat 14 de yapt)acaktlf. El<slhmeye .i.~ti.rak edetek ist~kli)erin bu. baptaki fe'l'lnl ve husud 'jarln"mr Y'e re!limle:rile mukaveie pToje ini 185 kuru, muk.abiHnde An" r::ada levazzm mi.i.diJriydind~1"l ve 1su.nbulda Adliye levatlm Dlf ~ lllgundaJL\ alilb.ili:rler E'KsHtme gi.inu :ftarmame VI! kanunun tar. ~I dahi[il'lld'r: 1'Quhammen bedelih 0/£,0 1,5 go. nisbetinde ohm 2,144 lIrahk muvakkllt tercinatlarl undll( ma.kbl.1ori!e bHa'bllla:" tekli f :rtuktl.1pb,nnl e·ksihme' s~atinden bir 30Lat ,evvt:line \radar jm2'a n'u.~kabilindC' kom;,syoll riyallc:tine lIermeleri. POi:iti'l ill!: gonded~el;:ek mektuphrrflili fiihayn ih.ale s.aatillden bir saat rvvelim= kadar komisyonl! ~elrni'!i bulunm.aSl vt::: teklif n'tektuplarrnln muhUr mumu ~te miilhilrlei'lmis
bulunmaB! Hli.zrmdu. (189Z) 1--3'143

----..stallbuJ

Er~urum gamizol'lu l~irli umQ,OOO 'ldlllll lOam odllll1..1 kapalL U'rfla eJ.csiltmeye konLl!muo;tll'll'. Ibah:si 9.8-9350 a:cumilll gunii salilt ]'0 daulT tlk inan~ paras[ 1500 liradu. Sartl'Hl.mesini almak isH· yenlu htr ~i:i1[1 we ek .i1tTievt rerelrle:r ticaret ves~kasl ve Llk in' "1; parasr nu.'kbllz vey.a n1e:!I:tupLdl'lvle loil:Hk eo teklif mektLJpaura i!131L!' SIHltmdiln bit' saat: evvel Erzumm.da .KOT. satm alm.:& komisYOl'lUmli vermtlerL (lS9S)

BtL1T.
i-

Kars. garnl2:o.L'l.1l t~ln hep

4-

;,-i-

4am odunu kapBlh z:.a.rfta. rksiltmeye konulmu~tur. Z .... Ih:alesi n·8-!U5 paZ3ilrtesl giinii. saal: 14 te Kar,s,"ta A . Sa.. AI. Ko. da yapdaca.ktH. J - 11k inilfl~ ,aTa!H 1687 H·
11.500.000 kilo :radii!!".

sine bio!;Uen eder 22.5000 lin clan

yenlu

her gu.n komisyona

:i aliftn ..mc sini

alm.ak isti ~

ugra-

If'ja.Jar' .Ii - Eksiltm~ye girec:e ler ~caret "'e!:iikas~ 'Ie ilk jnan~ p3 ... I'asl milkbuZ' ve mektuplari!flo bil"liikte ltekUf mektu·pl.anl:n ihaIe s.a;tttnda_n biT nt e.,rvel K:!r-I"I ta A.5. '!l3l::~n ;dma kQ, na 'fiIerm!!~e--

ri.

(1044}1

I-JZU

.

1--3149

Ueniz I evazun Salm al na komi~v nn (Ian:

Tahmin edilen bede~' 17655 lin 85 kun.l§ 01al1 20 killh:;:m hoya malzemesi 5 agust.o:s 9'3$ paza.rtesi giinil saa~ liS de Kas'[mpa~ad:a 'komlsyon bina:sm.d.!1I ka.rah zar~ USlL1h~~~e ~ksil tmeye konulmu~tl.lr. ~artnamesl ve o~ll:klert her gu.n komisyonda gorUlebil.ir .. lstekmerin 1324 hra 19 kuru~~an

a.fla B':~L~--'in-iliiD: I
;..a.,_.. -~~ _ ....,.... .

iharet o'an muvakkat teminat makbuz veya md·tublo~le k;JInuni betgeyi na vi teldH m,~ktup1af[Dl eksiltme sa3tmden bill" saat eveline !Kadar komisyon ba~~tanhgmll. verme·
1erL (4089-1809) 1-3OfH

40 itaLum vagofl~t
:z:ad
ulBulti

Hayda.rpa~illda

sir t;e,lirn '3niY~1! 3g9fi Hfi!i. ~'UlI!J.amme~ bedelli d~m~r a.ksa.mJ ile UIlJ ,.(IIet plnl'lli~ yatagll. kapa.h

~!r: ~ksi h;meyr kQf'I'll]~U.~'l:hl:r. Eksihme 11 eyllli 935 sar§amn<l gi.illu S-Olatn dr Ankarada Ba~ ka:nhk Malume Mudiirliigunde y.aFd:;u:ak~lr. K~i('ing ~a1l"ttJr. hteklilerin tek:1ifleriini 292.95 1irahk muvakkat temin t v~ 1'icaret odasl' vesikasl He birlikte 1 Pl-9H t;:aT'~a.mha gljni1 saat 14 I: lIadar B.ak~ulhk. M ...lzcme Miidur1iigtine tevdi etmdel'~ Ih,mdu. tstekljl~1' bo. husm;taki ,annameicri pans!z o1ank Ankarad~ Bakanhk Malzeme Mi.idiir·l.iigum:hn abbilirLer. (lagS) l-ll.52

Erzurllmvalili.ginrlcn:
1 _ Trabzo,n. Agn transit yohmull Er.zurum vilayeti dahilinde Horann k.i:iyii ite S.a~tepe ara.Slnda yapl~ac .. ak smai imalat v,e makarJam §ose in~aatl ile Kop dag~ 111:: S-aztepe arasmda sekiz adet mutenlad\ ~ami~at ekip', bina~ Sl in§aat~ eksi1tmeye konulmustuT'. Bu l§leTm tahmm bede1 i (181108)

Jandarma Genel Komutanhg. J..U. K. Ankal~a s.atlnalma
Ankil.r.ida yap[lmaJtta olan Janda:rtr...3L \Ie Po!is mektebinin tes.isah kapah za f 'Usu1iyle r:ks.iltmef~ kDnllilm'lJ!~tur. 2 - Eks:iltme, 12:.8.1935 pll2i:ilrlt:si gi.iinti saal!: (10) da Anl-r;g rada J,.mdamn. gent] komutanl_Jgl kuraglnda utln alma ko:miSYOfllund"" ya,da~ktu .. ::I - ~.3..tnMm::~ ke~ifn1lffit 'll'1!c t:denuatr ('136) kuru~ kaT~lh~lnda 1kalorifer

2 - Bu is.e ait §artnameler VII! evrak §unlardrr: A - Eksiltme :§artnamcsi B - Mukavelena'me prDjesl C ......Nafla. ~§leri §eraiti umU11'1liye ve hususi.ye §~rt:l"Ia .. F - Ke§H hlliasa cetve1i ve silsilei Hat ,ce-tveli E - Smai imalattesviye ve ~ose gra£a H - Ta$ ve kum ve su grafii e\!lp binalaT'l projesi ve
i-stiyenler bu §oartnamelf'r! ve evrakm 905 ku-

Ura (52) kuru~tur.

mesi

hlllUsa cetvdi

komi!lyol1dan ahnabi1ir. 4 - Eksilhmef~ Iilirebi'~mck i~in yirm] 'bin tinhktan a~ag[ olma. m.ale iizCI'C bu gibi. tui au begendirmek slJI1I"etiyle yap·tlpn21 dair beIge Be §artnam I: de yazllr dige:r belg·t]eri ve lI:esjsa.ll:ln ke§oif bedeli ola.n untiz) liranln (249D) sa.ydr kanlilnli gore hesab edilmi 01011'1 (5608) lin (UD) kurl.'l~luk ilk :inan~a ~~in banka mektublili veya bu lead.!!!" parir!.l'Unmal sllindlgma yatlnldrgm:ll da.~r sam:hk ka:r!jrlrgHIl i::ine:rge kiigld~ i]e hekHf mektubu He) eksiHmeden bi:r siliat evel komiisyon .. vermi'~ olm:da:n ~erekti •.
(lE!t!) ].-1]54

rus bedel mukabninde Erzurum nafla mudiirlu~ijnden '1bibiHrl,er. Ve Ank":a.r,aJ ve tstE!Jnbul. TrabzoD. Gi.imu:sane~ Erzurum, Air! vi!aye·tleri ·nab. dI~i['e]er+nden a!(uyabilh:·· ler. vilayeti naffa d,a.iresiI101e vapdacakt.rr. 4 ......E tsiltme kapa.b :zarI Ilsulile yapdacaktlr. 50- Eksiltmeye girebilmek i~in istekme6n (10305) len 1035 1ir.a 43 kur'l.1~muvakkat temin:at venn.esi ve bun· dian ba~ka ticaret odasl vesikas~m haiz olup gost,ermesi lizlmt'hr. 6 - Teklif mektublaJn yukal."1da ii~iiI1cii madded,e yaZ1II saa.tte1"lbir saat eveHne kadar Erzufum vilayeti na.ha
rr;iidurliigiine goetidlerek eksiltme komis\'onu reisligine mBkhuz mukabilinde veri1e:cektir. Posta ile gondcrl1ecek met~tul'!arT:n nihayd iiciincu maddede yaz]!T saate kadar gelml~ otmas[ v'e dl~ zarEm miihur 'mumu ile eyice !tapa· tl1mrs Dln a<;r Htzlmdlr. Postada D~acak gedkmelpr kabul edUmez. (1731) 1 - 2927

Anl,ara Defterdarll,itndan:
A~ag[ A:ynncr (Kav',l!okh df':re) fill:v'kj'il'!dt" k3in 61J.28 kap[ ve 396 metl'llke No. lULl!!; oda. hll]i. banyo. Mu:tt.81b vC ('dunlugu mU~l1tmll 'l!!'" loed,~li ~c:ar1 mu~al1er.e suretiyle ve pe~lnf' I'll lI:mmak u:zere ayhgl oh.z liirada.n artrrm'" ile iura vuilecrkl; r hteldilerin vj rmi vedl Hrahk: depozito makbuzu i~e s.erait:; o!i,renme-k ve p~y s.ilrmelk ibere ibale gi.inu 01an 5 .a~ustO'!l '9.J.ii sal! e,iinti s.aat IS ten tvel defiteTd:arltllta 'kUf111an komisYD-na w\1lrac3ltlarL (U&59) 1-311 n

on be§te Erzurum

3-

Eksiltme

29, 7. 935 tarihlm:lIe pazartesi

guou

sC\lat

landarma

Ge el Komutanllgmdon
J

(_;. Kaleae Dol-un: S'l.v lr MeheLll'lin ay-dill yUz Ji.ra Ucretli ve altepc: J. Go. Mektebini ayda do ~san lira iicr-C'lli htkimlildc-rin· tle i gormek tizer~ iki hel..iml: ihhy.lS vardrr. Mi.itckaicll, Mustafi ve «:rbcU I1l!kjmlerdcn l ur J 1 da i g6,me~e iste~1i olanlarln uulun· dllH:li;!'rI )'erin J'. Komut:anl ,,<1 rlil k~e [le m~raca8tta bulul,mal .. rl. , El07) I-31M)

Parseller-e" ayrllarak: talibfnr ih.1le e~i1di.~i halde ",uk-ve1 yanasm<lc:hgmdan dola.vr ii1alesi bozul~11 !i l1uma.rah parselil .n .-: kar.li'lc~k kllm 5. 8. 935 pa1:3rt~s.ii ~tini.i 5<J~t 15 te ih::I1 ~flllrn I'! l.1zue a~lk arUJrmav;a kl')l'IulmLlstLlr. Berl~l; 15000 lna(!lr lst~hlill:rin tIl bur.".k lirahk: teminat rn~kb\..',- vql'a mekll' I e ,5" iI. 93') paz<:irte'~ g:i.inu s..aat ~ S te "Pi ~;wct thilTli enc:i.imenine r' 1meL:ri ~arth!rl i:iRfr-nme'k i~thtnh'ril1 hel" vi.in hll:r.Usi mll • mudtirLtigi1nc miJrJ.caatla.l'1 itan olunuT (1t;l25) InSf

'"" '--

.......

Asl; eri Fa bPikalarWmum

SatIA
,jHHJ -

Ima Ke
KA Ai TA F ASULY PA. TLICAN ISP AI:,
SE

MiidiirlUgu I ilinlaFl

I
'"
S

Ankara Leva a
10

AmirHgi Satm
N

_""''!I'1:=Oyonu ilanlarl

AfyonV
Afyon=bpart ..-- 23, 900 kilom,mI"m.:·'c' euma giiJ'lJii saa

yetin

+

ti(HI~ "I COlOQ,-,

eo
0

.. ...
..

"

lz OTU
ATES

200 - JOO

2119-:300

TAZE

DO

BAlILA

3500 - ~OCl 150ft - 900.. 2(J1) .300..

Ta_hmin edilen bedeli .105) Jir,a oIan 2dr rnalaeme IlSk-er[ fabrikiliar IlMum
._.g:m;tos 1~3S tari.hindr' '!ilk ek il

BO reo

LA.R'Ak A I\SA . LMASI
i,

IEA-

AR

WlMda mikdan IlC ctnsi Udi.tr1i.igu satm alma. kogilnii 1 de
iii"

Fe:rpmbr

. He- male edi cc--e'ktir. 'ia:rtlUllDC pIillTiI'Su.: D]ank komi,Jondnn eritir, TaHpl~rin 'D'lllva.k:kat Umlfl3i1: alan (2l) Un t(8d) krLtrlJj ve :H!la IllillDilr'a] k unun 2 ve 3- maddel,rtinde" 'R'5aitl.le Innk1lr gilll \1'>: sa.at1jf komisyona miliraca.atIarr (~871) 1...... 3121' UT

_ Tiimen krtaatmln ['k ihtiyacl clan 4240.QI.}ki1 f; 'I\t.apahzari usuliy'Ia', 'nakasaya konmll1tur. _ Beher kiIoscnun 'I"I'M.rH~mmen iiau 4 kttr'lli 50 satim olup ihalesi 2-8·935 ,t G.ma g-i:inil saat :U de Bayramili; -men sstm alma lot:oTllllnrla. yaprlacakttr, .1 - MUn~kasaya girt in verecekferi yulahn seramt ve evsafrm bultH1dugu m lin satrn alma komisy~ nun miiracaat ed rek o,gr ilirler. _", lstekWem· ulr1ak kanumm 2. 3. lineu _ Ierine gijr,e istenilen ves ik muvakkat teminat Ian I 31 llranm lhaleden sine revdi'I ile al acaklarr lunma]arl. (U597) In.I.N
Pma:r Iira, 'a
f'

an:
Kdime jandarrrra
(ISO.OOO) - (200.000)
10

H

to NAM:

E HESAB1NA

1 'FON G

FIT

hisar' kltaaf: 185160 Jirahk
rJre'l"e konulmu

y~ nla
kuru
{L1f.

~;:"

at i.[

Tilhml edil n de CS ) Jim ohm p'1..a.rda mikdarl cinsi III malzcme as' T' fa,bri alar umum miidijl'~uii.i at r alma kemisyonunc 9- ~ylul 1!13S tarthinde paz.artt • gi.in'i.i saat pazar11 'bale dile.c.ektir. rt Me pansu: oj k komisyo lIerilir. TaHpler:in. WJ.Iva'kk'. t;vn} at olan (ll) Ura (SO) kUfU§ 24!HI numaralr kanunun Z 'lit l rnadde1erindell.j'll'csaillh! mukCtr giJn ve sa.LUe komi'!lY0r'l.:t mUrH8 t:lan, (Inc.) 1-3128'

U96 ~ir(!, 6525 [il'ahk ~S. 15. I, IS dedir i mt'Ten, {I 825)

Ih"

!til

2] 5~(I lill'ahk yulaf il lIry pcy 1399 lira. 181'io20li.rahl( atpa ' ilk fie". 489 lira u.R.:Ipa-h zarf· ri 5 agustos 9

rir senekik ihtiyaci clan kilo unun 5-8-935 pazartesi giinu aa

okulunun

[leriTII

s-atn'l "''''''a k· 1-305S

a ~ rtnamesi ve ntimu e i u:zerine lS- {~935 den bashyarnI{ (. 51 _ udtfetI~ Rap i eksiTbn He satan ah ...
'F Im'ni 11 •( l'!'3rlIT. vakkat termnat parasi (T.Z9J) lira (75) KUl"UltlW. Eksihtneye girec'ek elanlartn (2.4QO) saytlt kanuna tekli P- zarflar iyle tenacaktrr

1500 KILO SA DE YACil
-

e tlnSI T'i'hmi.n ~dil fll' 0) lir 01_ JUkuda rnikd alma keya%Ih 'Ill Izerne .~ke.ri £.. bl'· alar ummD iidilr~ugii sa 15 de a~lk isyonum:,a If OlgU&tQ 935 tarihind pC:T§~e giinii sa JtC)misron~ .k iltme ile ilnll' edileerktir_ ~ar'tHame 'Paras.!!' olara1c n veeilir. T liple . kat ternina.t . ian (61) Lira \I) kurut e mezkC,r "Ve' 2490 nu l_ lranunun ve J. rnadldtlrrindeki vesa

..

liin

ve saa1!t

kom.is.yert

m,'

nca.atlan (18.13)

1~12:5

komntanllgma ·11 birH.kler- h 'Bnatul Ul'Hi vacr elan bur milyon u~ yi.] lz bin kilo karu ot 2 IR!)'!.' to 5 curna gunii saat 1 ~ apah zarfla . ittmeye ken, B her kilosuna ta ediTen Fiat -c. kUTU$ olup inan 2943 lira If. 'O!.-n........ - arnesi 191 mukabili i yondan almahilir. trne 1!! gireai!Itb:tri:1:!I sa tmdan bir saat e veline Ifill"teminatl muvakkate veya tnektup'an TTe biTTikte i r zarfrnr Fmdtkhda satm al orrrisvonuna vemH'l", ~ (1737) 1-2963
Istanbul
;it'

minatJ
1.III.*lLJ..;UJ.L ~...--

...........

Bar go: dam ] 1 bt'eKrH~rin Ei

korrrlsvona vermis 01.. Merkez Malmi.irliirlu(1~7.Il2) 1=2g~n

Yrlllis.ehi'rdc Si.i1eyrnan bey m zarlt- r rnel.'Kiiillrlo. ki.in 3 ~ m t ke No, lu o.da bir rmnbah he15 V~ ta"hg~ mii,remil ev bedcl] icar. m:i.i~a.here slJJ'ct:i.yJe ve, .'n n all un avl - 15 1ira(lan .anrrma He.: ic '(E'tilexrekti c: kllIl!ri-a. il t 1ira

u'r

ne

lfikka1e askeri sa M mekt 51 S-Ags..935 PB:Z::Jrt~Si.· iltm.e suretiyle sattn almacal<t1lL sini. gDl"mek ii.zer~ mrkt~p satin

i i~ii'l

saat 14: 17 ye kadsr a~dl: ek. htekliler $ar-tname VI! nlimune-

100 adet maa srra dcr~ha~

:5:0km'u~luk dlJJorib:i m buzu ihere ibale giinii ohT\ rIiagu.sto

n

itt ojn:mme)( VlIC ]ley "i_irml' k 9-35 salr giinil ~at 15 de d fterdaratlar r. (HiS?) 1-~lO

hkt

kurulan

ko-nrlsyona.

m mmen b.l!deli ohm 14011lirY,e • ~ Kmkkar~ OIskeri fab iTrn tm II Itomisyonda bu.Iu mal an.)

lmmis}'omma mi.ilraca~t1an ve mlblkilbil 105 Bra teminab rve-H:UhasibeciJigine yahuTak Illlc:-

Kapals

K.a:nUale <t'Sik"'i sanat mtk:t.mlih:n ka.nrnr m;rr~ngQ:: maL~m~lIi lit B:'

1

N

l~m+

of
I

az~z_, yohmda

wtme: s\U'l:li c

lira sa kuru MI.ll::ilbil 2 -ljr;) 8 hJ ultl!n flt£lr:ik&!.u:mub.ol ebl!'d~aa:

Sdm alJn.;;Ii:aktu.

Ekliiltmc;YII: kwIuJrm:· _~ y J1Iindir be1:Qn;[l.Y'm :namikin Ii.Dpriisi;i, jn~mdil. l~ilhn ~-jf blllkli «&4000) liradH. z'~ ~Umli~ OiL) E),i .....~...,__

1~

ptl:lclBlk

lLAN

2-

Ret
M'Ii

11 -9"J
3~

'Ir:iTQslIlrnm muJr:i:.wnmrn i&- 'Saat !I daB
01.1 &1I'Ultc

ht.lb:l:i 9' ~
t
VI!

Rtr!.Ir"

['c~clJ; leir i &lini.lIIit

_ I!_
nJ:~'

llru bul undqu. yuill.
ren.ebiUrler.

SAUD.

~l·O'!'1un.1

miira~:;y,t_

Ui-

rnaddi:leril'1c ore iSUllilen ... mi atl ve]'a bank me ctub mmd:l&IIUI1I muhaRb 'nne fevdi ~d~relt_ m:.ro.n

arbjlnda

..
"

._ Unlln tahmin bedeH 2!J'H2 lira muvakkat lira 50 thlIWlblL ]e-minatlann ihal1edc i J dm;r)l[ .zila1lTidlh'. 4amIliJrrdlkt I. ' hnlml oJ
"ey:I bati

.

malitu'J!I13l'lnrn
~iJftn,a]]'w!'

lhllllidj;a..

me saTeti k3niUnun be~ifid m nfmnmik bir

&-

IIu giiD; 11:

. yonda gorilllabi]B:
si muC-ibinc~mullilllliJillllliIIliPIIIL
lei muko.bilind t

Anka."3 inhls lar
j ,

"le!'; k Enstitii tdhbdell'~ i;ill l;male 25 qih c:izm! "Ie ~5 paM ,~

rrrevlCu~ nUmune:.tm:mL
1l.~lk

a_ar.e ~~

f'ksiiltmc ....

artnamesin~ ~ vc - , nHito tdilrt: Miii:li.irr'- ,
tarilUnd.e B u., i!;l 15 temmU2 mlf}' konu.hllU-\lu.I~ 1 MthHlrllikl:C- yi1pJL - ~ak

v

] rini gormek, i1stiymd'erin E............ _

mUd
Ir.

k uminatl: muva1 kat., pa. 1'01&1 \l'C'refiTer- VI~ eks:IJtmc.: arttrlDo1 k .. :1W'1L.and<i ~o:s,tmldjg;i u rc ki. 8:1 tl3mll ~!: lrrrnTe-r eksiftmeye Jl:jrili~t)ilrr'cl" SartlllrJ 6g~~H: i tiYI"nltrirt )tomlsYia mrrI'iic~ b,;. £17116) 1-29%

'7

u _ ua- 5 1,5 !jcl.i b

c.i

IZr cil1"lii
. j:rme

I!'BT.irt!si 'birlikl:e y" 5£ nda td.al"l,~ve th.de :komi ~nu

h:,minatladyl~

Z! i P ilta10n 2!

Tilnmimed be:hrDl l.i

------

.

.

_ ..... -.-~.
. .•• J6/J-

"

:~

-

.,

-

f~...... _

-

~ ~_itt· ..~':O~~~
•, ".

........ ,..,':1

--~ """

•....

.,'" t."'-...

~.t~'~:
-

-' __.,_

...r.:> ..... ~~• .J"f' . ;a: .• ~ •

ir_· - -

-

.
.' '-

-~
J ~.

_.;.

~

~~.>".

~

"'" _~

,,·r·' ,

;.t'&-'"\

':

:.

," _

...
_

_

_,; •

_

__

..
II'

Cog u uzeri

rtI.-

PAR NI'ZI:
Hii1cilinetin ve dart milll Bankanrn 1 "1yon lira ile sermayesine i§tirak ettig1

den tutart
2000QI

Lira Kt"

~ogu Ki~o Or'.,
200000

Kilo

A.Zl

8000

40000
1000 4500 lOOOO

Gr. 190000'
3500(1 40~

Tabmln Ien fiat

ct1i~

Kuru~

se,

turninat
1500

~

7"Ii iJf

I.i:r,;akm ein!iil (b iz:i.D.ci lle1Jl)

Lira Kr. Eklnclt SJgJr et~ 60U 22 50 KGyun eti 375 Sade yagl
9.0

3001 "15001 12,00 J 760 210 350

SOaJ 8000
600.0

100 20 ]00 ]2
22 6 5 30 30

8001}
3S{lO 'GIlO

Bulgur

3mH)o

lOSO

AD

P

ZARI .•

1240 300 675 210 500

Ticaret Bankass'na
Y ATIRINIZ
'. ._ Vdli .' · mev.d ua . I
IZlD

600

51)(:10 1000n
250fJ

35'00 8000

soon

3000 4000 8000
2000
4{)(J

1000

J5 SO 6 6
27 35 10

132 Pirinc 15 75 Tu?: 26 25 Sagan '8 '(5 Sabuu 93 Kuru fasulye 45 Patates 50 62 T,QZ ~el;;_er

22 SO Nohut

snne
40()

600

3000,

100

650

240 SOO
84 54 30 160
600 300

300

4009 20{lO 2500

3000
1500 2000

25
25
2'6

15 75 Zeytin yagI 31 50 K~nnizl d,om3tle'9

6

37 50. GekirdekaLz
48 75 :.1ehriye

]B

7 50 Zeyt'in

Mercirnek

tanesi u.'liirn

mzim f'···

UJiO

400(]
700

3000 500
SOt)

26

Heray basmda
alaeak
W1Z.

600 100

12
'9 30 4

18

'M,ak'arna
ahnmwDlQ) biber

40mO
!mOO 5000
100(t

60 lOOD 4000
500

12
300 :5
20

2 60 KlrtnJZI 12 Kabak

4 05 Un (Birinci)

6 30 SUt (yagr

250 120
300 350 lOO

600
600[)

300a
400 4000
4(01) 1000 8(l0

Si In
bii tiin

•• I~ID
~ubele rinde
rr,

7000
200Q

50 450

1000

5 3 S

30cm
1000 3000 500 10000

4500
lOt) 60()

175

2000 500 21000 JO[}

20

15
J

S IS ]1 SO
I)

,.,Faizleri her ay asmda k uponla

odenen hesab acrlnust

.. .

240 150

4000
150Cl'

2000-00
adlarr

8000 600

8000
60001 5000

18 7S L;ah.n~ 9 Sirke 22 50 Pirasa 26 2S Ispanak 'I 50 'I'aze bakla 3 75, Sernlz ollll 33 75 Ye~il rase iuuh,1 13 12 [~ bezelye 33 75 Boriilce 7 50 Sanmsak 45 Arpa

P.athcan 22 50 Taze hwnya

46

190000

12'0000

100000
acak

2 50 2 1 2S

Kuru at II 2S Sarnan 300 Cam odunu 12 50 Me§e odunu
18

Merkez subesi, Ankara I~I klar caddesi, Muame],atTlelefon: 2316
I',

(ElIlS'in

Nasrr ilaci

,

l'OaKi¥E ~EKER FABRtKALARI ANON1M ~1KKETldin AI]mlh:l. U§ak. E . ehir ve'Turbal ~EKER FARKIK."-LARINDA
fabrjkalarru

eaktrr,

yaJz~h yiyecek ve yak rnimakasaya kunuhnus ve 2 - Ekrnek, slgtr eti ka.pall z.arfla diger ile 15-8-935 gi.in.lemcdnde saat l5 de Kiitah

1 - Yukarda komisyenumuaca

miktan eksiltme §artllamelerine gore ilk terninat miktarhln yanlarma yazdmI§tIr. krrk kalern yiyecek ve yakar-ak acrk eksiltme yada janrlarma okulu komu a.nhgmda yapda

VE lSTANB

LUA

tcdim edeeek eri cand.~;

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yrlr tica ret odasr ve 2490 sayrlr kanunun 2 ve uc;unci.it maddelerine gore elterinde butunan betgeler le, ticarethane nam na i~e g ireceklerin i§ibu kanunda yazzll sartlar i.;inde noterlikten air nrna vekiletname:lede eksi! rneye g1t"eceklerdir. 4
=

((ristaJ Kesme

kilosu 2Skuru~, kilosu 281{U U~tur
il

Kapah

zalrf eksit trneleriude

yukarda

zarf mektuplermda

istenilen

belgeler

ve te

ikinci bir zarfa koymak ve kanuni ikametgahlarr

suretiyle yazalre,

aarflarm Zarflar mil

Mii§teril'erimize bir kolaylrk olrnak ii.zere· a.§3g:rda yazth yerlerde de ve hiaalarmdak] fiyatlaria 10 AgU'st:os 1935 tarihtnden itibaren. satrsa ba,lanacaknr.
kJ:s:a bir ,u.m;md.. ki)kti'l1den ,!:rk;:I'rJ[·.
Umomi depesu; En e lC n.nub."

evvel mekbuz rnukabilinde komlsyon baskan ten sonra verllecek veva gonderi]ecek teklif li gun ve saatren evvel Xutahya malsandegr rnelerini gormek iizere komi~ytm yazganhg-1

yazrlr lean UM LI}'gUIll olmak ihere kapalr minat makbusu veva banka mektuplartnr iizerrne tekfiflerinln hangi i§e ait olduglm1l. hiirlii clarak hel li gUn ve saarten bir saar hgrna ve ltrnesi lal.l.mdIr. BeUi giin ve 921atrnektuplarr kabul editrnea Teminatlann belnail yaurtlml§ bulunrnasr ve eksiltme §!u-tna. nil. rniieacaatlarr ilan olumar, 1(4-lB3) 3132
iilIdl

t3.man1en
tn.giHz

bile

pelt

v~

Kristal
Bursada
Vagonda Izmir Bahkesir n Adana zlnll

Kesme

K:!Il'

zuk ecranesi. Ju:nur. dddi srr illcrdtr.

r\i.gu. kat:~ §ekildt durdlurul'".

Kanz:uJ:r oksiiriik

--_..".........Doktor

her eczanede 1:Iae mii~ss.ir bi.T na~l1ri1.bu;

25,50
26,10

Ij')ksii-

Ali

a

,.fO v r

DEHt. F RENG1 VE BEL 0(j.UKLU~m HA.STALtKI.A: I

Ml1TEfi A S,slS1 caddesi 1Ja~.u;ld3 A'rtrnl!:a~ Bokak No_ 11, Hast:alarnH hergiin 9-13 .... 1.5-20ye kadar ~ kabul eder
Tabak.ba.ne

dapazan Samsun
(Fob

"
limantoda fob

26,40 26'180 30~15' 25,25 2,8,30 25,65 28.80 25,10 28,10

28-60 , 29,25 29,70
.

iN GiLlZCE
HU:SU5l

Ders Imtlbantara

ve "I'erclrme, Haztrlama.
131 Ankara.
1I11i11 NIIIII 1111111 '1II1~

Posta Kutusu
llililll

Till ..-··ye Zi1"3ICt Banl~a ud n: .
Z' raat bankasmm
Giieelizmir caddesinde

n

1111111 11111111 11111111 1111111 IHIlIl

C~b-eGi Hastanesi

Op~ntdru

tasarrufunda Mersinpalas

bulunan,
namile

Ankara.d.a maruf apart ..

Dr. TURGU'T
Ha;"talanm Ad]iy~ SarayI lta~n;Jnd3 H.i!ya.ti ,partmamn·~ ria her gUll 15 den 19 sa lu,du § kabule b.a§la.ml~t[r.
~ lIun, In 11l1li1 1II11!'
111111

: ~ ~

IHII

111111

lUI

lUI _

IIUIiH ~

katt ve aynca birinei, ikinci, iic;;iincil katlarr VE bit" de ~a.tI ka tmr ha:vi nlan bu bina 193 metre murabbar arsa i.izerine yapIlrnrstrr. Zemin katmda ~~ di.ikkin ve her kana kar tlrklr iki§erden cern'an altr daire vardir, Beher daire mUst<'llki~ bir methal ii~ oda, bir mutbak,

man satthktrr, Birbedruen katr, bir aemin

Kiralrk ev
"i(:ni~ch:i'.
rL'LlmaralI cv.

Kirahk ev
Macar Sdareti :ukal>mda bah· ge i~inde ell'kt.ik ve suyu ltavi be~ oda][ 'ev kil'allknr. M"i1r<licaat inde kHe:re 'ljl'ev~ Tel e fQ1I'1J 3'4031
den 2~S

Samsun fiyabj Kar-adenLz sahiUednde irlerhangi bk iskeWeye gonder]hnek uze:re fabrika tarafmdan vapura }'i.jkledlmi~ bulunma.k kaydiyledir_ Ve Samsa.ndan sonraki navlllln ve sair malsra£ mij~teriye aittir.) Sipari§ler, fabrikabrdan gaYl"i yedef\de on gun i.;inde if a ediUr. Fabrikalarm bulundugu yerlerde: en az BtR TON, tst~nbul ve sail""' yerlerde en az otR VA.GON sipari§o
kabul (Bir ed iHr, vagon 150 ~uvi31mveya. 260 sandlktIl".)

huife..... 144~ telefana

don

adaka1e

:.oka.k 4 murac:aat.
1-3158

odlll ban}'o" ka-

lmuyu sahibi vc Basrnu ~ harriri Falih RJnu ATAY
Umum~ ne~riyah {dilre eden

-----e.
Na~lJh~

bir banyo dairesl. bir hela He bir balkonu havidilr. Satl~ kapalr zarf usuliyle 20 agusto~ 935 sah giinu saat 011. at uda. .Ankara Ziraat BankasmC'la Y-i1ipTla:caktlT. KaI~ pahve ilstu. mumla miihijrlenmi~ olarak talip o]anlarm tekliflerini muhtev1 ,zarflanm bu tarihe kailar Ziraat Bankma merkez miidiirltigti.ne gondermeleri ve binayr gezmek: istiyenlerin de her gun c,;ah~ma saatleri dahilinde Merkez
muhasebeci:sin'e miiracaatlan ilan ohmur" 1-3171

r-;

ViUJ l~leriMlldUrU

1~n96

Kirahkoda
cr· visi iyi bir ada kiraya. verilecektiro Ruso apartJmamnda daire 1 sa<l.t 12-3 ve a k:~am sut 8 den
Aparhm.and:!l kQrtforlu ve ohra mur;!l~aat c(lilebitill"_ 1~320i

Yukardaki fiyatlara sigorta dahil degildir. Sip'ilri§ bedelleri fabrikal.ann bulun.dugu yerlerd.e v·eya Istanbul, Ankaifa ve Samsun. Biirolarmda odenebLllr. Diger sipari§ §3rtlan: fabrikalardm veya tstanbulJ AUM ka:ra ve SamslIln Biirolanndan ogrennlebilir. 1-321.1

BAYDAR

Ankara .nhisa ~Iar Ba~miidiirliigunden:
Ankar';: lnbis.arla:r Ba§ MildiirlUk bi:na'IHnd~ y ..pIlacak tamirat ;~i 7H lira 42 kum~ bi-silmi,tir, 1:; a~Jk eksi1trn.e ile yapturlacaktlf. 24.7.935 gi.iniinden ba~hyal3k yi:rmi: gun a5:lk eksiltmeye kanul~ mlllltt:l"l". thale giini.i 13 agl1!ltos 9lS saIx giinii saat H de Ba. MiidurHikteo yapdacaktJr. :s.l:ekli]u ke)f deftcrlt:tln.i ~rtlan Ba~ MildiifHHc kom~!':,'onundil 2Q,ebileci!klerrlir. (185'::;' 1-31l5 . --:.---

,an!!u" c4dd'e8i civJrlfu/a

ttli',
-

I UfrJ5

BSJlmer,.inrJ.

hill$J!nuf'

-

-

-

Ankara Deflerdarhg:.ndan:
A~g) Ayraml mevkiind= Kamutay bimll!T htp ed~lmek UZE!':re lstim'ak olunan 'Saha dahilinde kallll 384 metl"'uke No. lu dort oda, kiler achu- ,.te heliiy[ mii;itemil ev bedeli lean mii§.,er~ 5u£etiyl.e ve pc§inen almmak iizere aylrgL yirm] be, Undan ,uhrma ile iea a .. dJecelnir. htek1ilerin 22 lira 50 kuru ,Iuk dipOlito makbuzu He ,eraiti ogrenmek v~ per si.1rmek were ihilile gonG olan 6 ag'l.!stos 935 sab gU., a saat on be§ten r;vvel defterdarhlrta kurulan komisyona muracaatlan. (18505) 1-310'

Kirllhk

al~arlilnan

II k.atrnda .., od kirahkhr_ Bakls, gu7:el hllY3 elektdk bi'!nyo vaT. t~T1de.Kilere miJraC,,"1It.
!-3Z1\l

KdHllf Ar51aTI manallesinde NIJ. Ju apartlmanm u"$unci.i

[YENi

f

I
Nancy

SiNEM
BU GUN BU GECE AYNA Caroll N SlRRI Paul Lukil.l!I
Johann. , Talebi umumi u'Zerlne Oem', Pel!re filminin devaml muddetince
Uemirpe[l~~
Zita

BU GUN BlJ

L....

ya)mz

4,30 5ea.ilI~larmda A YSEL gijslerH~ektiil".

l..Q.ulru, :it)
loillS

r 11•.4.)

-

11. rt,tl·dvin

,01rtiu~·

I!'u-m KanHJlI'p',1UfUJI1' folurlamenlt",nun

2

IfJplmHrlanna

Iff}"

Vercc('giui
nt

illr le,,..inCle 'elul'(lJ' lopitUIIfI£(,a_

211 iiY'tPlni~V

t~r•
.... , ) .. !
~I _ .... -

No: 5032

B. S. A_RIKAN'IN GAZETEMizE

OiVEVI

•• 1~ln

··It·· I, I mlz .Dr · e

BASBAKANIMIZ , EIZU ·UI da
Erzurlunt 3'11 (A.A)

B. A. CETiNKAVA~NIN UL,US'A OiVEVi

~iiniil· y er ....
n

?

Rakanr B. Tevfik Ru iii Araa dii .
51IU!J.1t VI!

bakan

Jllimet

InoDu

-

Bat·

"Ie

D., I,ieri

~ah~malaI"'ln onucu- {iiltiir kurulu- Yeni ii,relel" _r oy oku liar) ... I' ,a-:;Iar S
Kii]ttir Da. . kanJi Bay Saffet
Ank:a.n'J: dUll
!:j:a: ..

rafmdan

17.30 da ~elh...mize gelmi Ie, i~Yliularr :!Iubaylar ve ht\lk ta ..
k.ar§lla'l'lllmfrt1sl'dlll'.

Bay Eg e
~ikan
Ali

I

w

a

Frall'lzlarla t cim an asmannz ~
P rille yapilmakla ohm tUrk - ha'l1.!uz: ledm an ,. ta.tmaian son evreye gelmi~lir. Yakmda. parafe ed"lmesi bekle nen DU anla marnn I er iM mem • [eketin ilgi1erinin gelitil'llinde et,· olabilecek bir link yeni hijkurn. leri kap ayacas, soylenmektedir.

..ydm hattmm onem· - tari f ueuzlurh - Egeni ha lor rr
BaYlnd.rl.k

1m
_iiY la vi

Fran szlar1a

t;elinkaya iir.li
B&,,,, mmsz,

BakaJlJmlz J? ilimizi de ~eTefJ. n. yanmda

Bakanl~kta

III~uken ziyaret

"euik. Kendile .. 1"1 yurd haritaSIR iizeri.nde sanat okullarmm yer .. Ierini ve ~evre: .. Terini inc.eliyor ..

He

duo leki

Ba.kanlrk tedrisa.t

yjj.

netrge.ri i1e mes-

Krom sa
f;lkat

..-.-

1 mda

di ..

l'ektorii; hang\ iIIerin ~Dcuk]a • nnrn hangi ,sa. KiJJtur B:l!carU!1iIZ. B. S"afiet Arit,Jn ilia. okuUarm ni~ i1giyi tatmin ederse De mutlu gitmek e oldu.. aula Iyordiyordu. lard •. Bakan bu iIle-dn okul bulunan J<ehir~erle ekonomi ve bl.,m Ba.kamn masil ustiindeki hariara~Ja..rl yonunden bag-hhgnu a .. tadan ayrl'an gozlerini blra.kmR~ nyor ve konll1~malar sonuuda kedim, hemensualimi sord,um. raelarrm veriyordu. - C;ah§malannul iizerinde bizi Bay ArIkao·nl, Bakanhga ge· aydmlanr mrsrme? £elidenbfOri bir ka~ kere kiihur BaHanJlga geJdigim gUni§lerimiz uzerindeki d-~~iir1eeJeri denberi kUJrul' i~ledni blr pcogni sormu tu. 8akant.kta geni rama ve sisieme bagiamak direk· b'r ha:z,rMt a IJd1g1R1 bil'yor. tilme uyarak ~a1r':imaya ba. -tadun. du.... Devlet lUIIl'"lI.lmta:rmdan. D ~ B'uyuk Onde"jmi:te ve Ba§bakamk~'·L,,,dan. uzm!l.n1ardan D;t liok ( SonlJ' 2_ inci sayhd.;r) ~e . r sornldugulllu okurla.rnnlza da bildirm·~tik. Boll At'lkan on ~ eeki sOTU!flarrmlza otedenberi te~Idlgl Dzel cll~i.ifLceleri !loylemek gerekmedigi ceva'blnll v:eriyor, ~. rastumalann n sonuclan uzerin de Biiyiik Onderle ,Ba~bakandan dh'pktiUer ,ntaca-imll'oyluyordu. « 10 7.am,an soynyecekle'l"im, kin ~ Biiyiik {)pder Ka.mal Ataturk' .. = .. r"'..;nde hiitiin yurddaki geun yuklek korum laTI alllOda 'i ~I,a.n Turk T rih" ar3.ltrrml!l ku-

Dunyanm birinci devletiyiz
millddderhn\z,

i~inde en

onemlilerinden 01 kriliim madeninin 1934 ym~lI'IIda §Ikat ye1!r:um.l

120 bin tondur. Bu mikdarla, dunya pi yasasmda bie rekor kuran krem madeninin 1924 de sah~ ikdarm 3406 kilo idi. Olllumiiz·
I

deki yll 150 bin tony bulacagm k ill sjjl,ly~lmaktadlf. Maden e~-id we rama en titii IU laraflfidan Tav an" il~eli i-;n de ~iJlYll madenleri iiz4!:rinde bit, ince erne y phn '. "sldlll'. Bu i ayrtlan i~Yill'lar 'lie mi.ihendi!lJell' ya.klnaira yola ~lkacBklan:hr.

.Jay,ndlruk. ,}rlm ,-J}'w.dl; drn'liarrrl

b' kanIm/z,

dlJ{"_~llld.1:

",ine Nui1Jide: flY'

¥iilemnde.

Y
Veni

En,

(Ozel aytarunu,dau)

satin amman AydlD de . rniryo1unda bir incelem.e geziiine

nmlz 8. Nazmi To~ r 'l'e B. Nyri Gliktepe. De'1fle~ Demiryollan genel direkUiru B. Ibr.Mm, bUT Sumri Devrimer aldugu halde Gte), ak~a.m ka.ldl1darl Aziziyeden Sokeye ee!lj:milier yeo S(i.kedeo o. I'll her iIta yon da co Imn IGlt • rileTle kar,da.na.f'a.k ve im:e'leme . le:ri'ne devam ederek I-I,lit 10 dOl A.ydrna gelmitler,diT,

iirk tarihi kurumunu
onemli tedbirl~r

'yeD) prcgrami
il
turada bUl'ada d.a.glftlk butun n biitiin beJgeleri. el fez· mat rmt, ya:Z;ltllllrI, 'IV kfiye'leri, haikyell"1elf'i, IldUturlerini dell'.'et (S(l'(HJ J. inci 5",.18(181)
kapSIYi.UI.

Bakanhk

yiSne-bel dam,m

DI

8.

Bii lin ulus, bu ynr() i~inde seferher
goz onune lin·
nil tlf. Kiihiir Baik:!l.nhgr ulul.1 tarih t,Oz.umU'l.Un, i1mig u~ku!.l.Inu elde elmege yaflyacak t rihig amUllrl

Amenl ada e,i goriilmemi~ bir La ,dutlnl
Nevyork, 311 (A.A) ~ Duo, be§1nc~ caddede, Nevyorkurn en tanlftmIl kuyumc.u. magazalaf'1Q . dan bir'ne £ok c£HTe'tle bir allm
1

rumY Yliic'e ~ef'den

atdljl

direk-

Saym Bakalu. i'lb., 1"1. dzdt> ,arbay' NaFi:z: Karahud ve Parti b.,kl.nl 8, Etern K.dril~
mir,

tiflel'le yazmllkta oldugu «'Tork TD.l"'ihinio Ana hatlarp~ ,dh 'De "rtl1li hir ayak once bitirmek i,.in
gel'eii gibi 'ir,OILh;,maktadu.

r s"..,u

's. inci S'llyfada)

yapTluullh:r.

Cadde,

balta'lll ba1a, ka.labahlk
ile

bit, haLk )l'fgrn[

dotu bulundu

-

gllll ve magazlllII'DII

il'erilinde bit' pol,. i,yarl nobet bekleai!:i h'iIllde bit ,,&okhaydut ~ 1iJ.1"magaza.),11 giterek ciddii 'bi •

50 a':hm kada ..

gore Kij~tur Bakanh . g. d bu liilb,malara hlz vermek ve tillrihig Ara tnmalarl du'Zenle mek i~iD biiyii'k hEt" plan ha:ln;rla. • mm~llr. pllin , gOTe bUtun dey· 'let 'Ie' uiu!I, karam.a.n, fakullelel', alchj:!I1n-.:'Za.

H,a.ber

iTALYAN

BASININA GORE HABES.iSTAN

MESELEst

e,g

'Ingillere . Harb,
-talyall
IJ3· IDJ.m
Millano, 3D (A.A.) - Popolo d'italia gazete.;, bugunku ba.n'a .. zlsmd,a, ,eniden we fiddetle Ing;l.

yiizilnden
koltar, calc: bir t;.are 'varrh

~Ikacak I
mak ilj;in Ulusl,
ferber ediYDr.

ret abel imi§ler riM, gormek iljin
degel'li hil'Zr miicevherler
ml,l", 'du'" Bu Aln,da '!;rkaft biTdenbire maliaza dire,k1:orti ile, o,rada buluJI!Ian 1o,~1:" alrcmm lizl!rine ahlarak 'kell1dile. r~ni .ums,.k. baf~aRn~]af v,e !hi~ bit' 91.celeye Uh!:UI!D '1orDl,eden arlilldaki mu~evherleriR eTi iyilerini se~ . mi=tler ve came-kind. 'bubmaD ve vaktiyle MaTi Antuanel'e o1up fiat koru.d&lnr.ya.cak derecede de gerli oll.n yallrut gerdanlmgm hannn gozleri olllcnde ahnl'Qlar _ du·. Haydutiar, bu gerdanhi!:n1 hakiki i ohfluiu ha.k:k-mdi\ m0i ia zit.da. buhJilf'IiUl bir hahadd1'lll'1l.rne1' yi aJmaYI da. liIl1utmaml!}lardu·. l§olerini biti.rdiktelll acmra hayIdutlaJi', h i~ bh' 'hiicuma ugrAma. dan magazadan (l!l'Tllml~lardrr. ~3Jddda.rm e,lmasla.rm degeri, 250 b,in clol- rI ge«;mekledir. Ru sa,h -

halk Tiirrk T3.r~hi Ara.,hrma kurum'Una ve mihbet Jiudlm,dll. bull.lllla· cald rcbr. Plallnn eSeJi:darln gor 'Yl!Irdullluzdaki u',unl tal'ih eseif' ~e...;n1n korunmasma, ululIHI,1 lIn.he ilgm biitun ;~1eThl 'Ie' ~dri,irn, lerin yaptlmulna, bu suretle Slil " urlu, canh, urel!di bir tarih kiln' VI!

billun okuUar akademiler" ler, her tutli u:zmanlar
j

mlilze.

rm_

enevre iugill·· .·e,re 'rularl ........ lio'nu~malarlndall umud 1'01[.

I

madan

ki, 0' ilid. 1lllgiLtere'nin hall e., impaII'P,LafILllnil;ngiUz ul!!IIulil bir andla,~

I

SOlyetelipi Ie-

S,upbe,il! Iii. i.nIitir. "'....d·..... .._J_ •

mal y~p.ma51' tavs;yesinde I mast tdll.
In'giliz u!lulundef!!

bului'i-

roa devr~n;n

,,,,~dft1lailnn,iiI. ilfahil!oda •

gayemi:z,

.,.t

bu

ca.'klnl'. Pliinda. yurdumu:zda\d her tii1"Iii tarihig belgel,er;, gl!rl;Jeri. a nll1,1 bulmak, loplamak. kgrm_I.!: VI! onu:rma,k i~ln :l:!:ll!feken 'Ilrutiin
1

rgiltere'nln

h,abe§liIerd,en

tt;ok m,e

In.

derail ulUIIa.n diir.
r~

ka.r~1 ye,..iniji

usu1·

idiilc [{Drolla gOl'lii~et~,el(
I»HeiRl . vehren« l€r~1I"i olrgam o~an (cOste· ra.yi~er Abend Zaylullg» ~azete j burgull yaktnda luraf Karol gorii. ecegini . ,a~m:akta.dn,. iB.q gorii,mede M~ h'il' !uya1fl adam. ha2:1r h:u lu pml,al:.a.klrr.

Fa.kDt Ullh!l.al hadilE!ilindenbea4;:lkhlD a~,g habc~· lilerden ya.na bill' durum atd~. Da. hI! h,akem vc anla,ma l!comi!l)!'onu· nun I·ult'uhna.!u olm,adan once, Habc~~'s'andalki. VI! Cel'levre'd,eki inInln~ere,
gw~iz i~Y,il.ri.a:rl meseleyi

Viyana,30

(A.A) -

~mparatorlugunun k, a!uilall'l Lai'afma
8. Ede'rJ

Brilanya. 'Habe islanda·

kotarddar.
ll'.

kl ralhk

davacm!u

OU.o

dO. Hab~

ae

-

'ml

yapan'ann k~rn, oMulldarml lo'~,~et'~e'k hi~ Hr ka'll'ut yokhu·,

tere'ye hlicum ederek diyor- k;: I"itaiyaile Habe,i~tan ar !li1Dd,!)iki enla,m.r.zl[[gl, lila-ha ba'VUJ'~

Londll'a" melek gilbi an tavur .. lar tiliic1lla.rak ulu,la.1I" :8i'o5'yelesini :!IlI:vga.ma1f: zoraglnda. O~dUlillJnlill s8vamaktadU". Ha.'kikaU,e is!:!, fngill,e:r I ken. di empertt.Jlst projelerini .. vgll-

r.-;vl'll

I'nasa luubt" ktu;mmalC: i~ln Ha ... be~isllani ta1ya.nlarla hi" ani&. (Sorm 2'_ ci saprfad3J

__-'
_,

-

~,,: ...
"OJ

A _ ..... ~.."
'.

~ss.:»'
,.. ":~k ~
,'.J...

_-r..

....

Z:
~.

-~
f
I

' "":"-. _ ,,_,< _,.::»-.
' .' .

~

,. y .... '_nC",t', ~"

-",..,
'-.~-

"

.. 'f•
i.

:"":;'-_ . .. ::
,.,~

I;'"/'"

~ ., " .

,."

l'

.'


...

tt ~ _
I .. ~

~

1-

.. ~

"!.

~.u

... -

~".

..'

" _)--. .u,

T

-

. .,

."

..

'.\ ~,
.-

lULU!

B. S,. ArIkanw diyevi
(111!'f' J" ifJci

.. "1:1
'liI

s:ayi

dllJ

dnemilti. Y,erlerllid.

mid yapt1g1m izah'Jara gar,e ffldlglm ernirler ~all§ma ,e,,.~evNiIl; inrmu§'rur. BrJ k,lItam if e.. , ugfjne i_a, gelfm zSJUilna ,j;en .1m:.el,m~J~li,e"end~ Ar.riB-

:u,.
go.

'Ut lal B.f11 CJJ' B. lhsu V~ iiy B. Ali Ha,tI-rdIT. A,,",I: DyelW_l' :j,l~ .. lar" i eli'i' .Izmil' kUlt,Dr iii, IIriira B .. Hikmet 'Turk getirilmif-

',~ -'J

ltalya - Habetislan
(B.l.JI I. jlld uyladaJ

dlldarl paktln ~u v,eya l1u madde.inin yel'itilme,i degildir." lI"be~
pgr,mlIl1RI'R

anla kurulunda 13. Lay 1. 1.11 1a ses,elclndc .Fr;an5aYl orunuk1. y3cak alan
dclegenin ini,:iliz do!tluiu

ti•.

itt: ita1l'a.n

ke ,lIfzetmekle _boyar aJdulli. IGa.z etr;lerde kUltur kurulund. ve b-akanhkt.l ,cpl)' deiiiilt~ilder ..
_mI

U'\alan arasmda bti.yiik yerr

_IDI~

latag. ya:l1.hyordu. Ankarada da bir YIg-1n eahminler . frauD koD\q'"
Ulus okuYll.lculan i~in bums .or-

doinl olamuw. tkinci

Kii.ltUf ku:ruhmrlalr.i tukadB~laa nmdan yalmz ikisil1in yerJerinde ~ah§ma'larJm. diger1erinin keruJi
IJ.:tmanllklan

lunan de,gi2Udikler dogru mudur? ~ DO'i,rod u r.

bu O'I(lu: KiHtiir kunllllln.da ve akanbkta yapddIgrndan bahso-

tik kurulwllUl alae II ,y'cni yin ayduda.nml:~'b. B akanhkta klUtiir kurulumm nomal ~ah§masmdm ·batka ~el komiSYQnlar,1, da esash .ondar vcrildigi_ni ve bunlar u.. serinde ~ah§dd]gmI ogrenmi§tik. 'Uzmanlarla kurulan bu kOl'lIiyonIar, yapdan genii arasurmalarr teknik bir yc,nden inceleyip kanr -alnna ahnac:ak ~elde getirec'eklerdi,

B. Arlkarun

bu {.itVal:n ill kUI ..

ru, harbtan bli'hlediyor ve meml,elJ,u~t. 10D lIaml. linIn ka.dar lIa.ygayacaCIDI loyliyor. lmparalorl .neale bO,le bare .. liele yelki ald.-) i~indi, kil, La lav· fl takllDmaktad r.' Rama, 30 (A.A..) - ha1)!3in. habe~ anlatDllI.z11ima. bakmakilljin U11U.slar 50syetesi lcon:ieyinin yapaca.g.1 t.op'antu:1a..n ba.hseden C;ornale d'I'la]iJa lazeteai d~yor ki: "Uhub,r Sosyetesinin l§e ka~ n;masmr zorla kabul eUirmek ve 'bnunu dogru oMugunu gos,teiunek i~in hllk beraberHg~ndeD ;re aliSl~ IlIlu!!I.~ ilgi1!!'rden bahsediliyor. ta'rih we tli:z:~ b.].nmmdan val' '01. malnhr. Sonra, Ita1ya ~Ie biiyuk
aomi.irge devlelleri

kabul ed'~rdi. H!!lllwJd, bu tiD h be, impuato),1I,P101.,1

~GktaD

"gglum l'g' if.:in

AdliJabali:D3e, J,i) (A.A.) - HaLt~ iillll5 p.ara.tGr~. bir ~!en snr.,~rnd'~"fi::f'!Ian~ uamanlarl VI! tl!!dmc-nlerle gorii;n'ltl~-fiir.
Taler - l'Ia1M:~ par;'ll!ll meselesllc
j~i,

do:sUligunl,;l bozl113mak, tllu~h'r 0 yeteslne kat'",1 ylikcn1er'in~ s,ay~. gos'lcl'mel<! ...e: bu 50sydeni.n "'ah~m b'ir buhr:al'l3 rI u'l' ftlellii.l'I~n 'onijne ge~·ek kJ,gu!1,[ ile 1;,,:,cket rildrc. ~dr:l:'e'iilni ve bir uzla"Jnna gini lIo:y'iemi~tir.
),011]

iilkenin

e-ltiono:m.ik kapas.ites.i
sasl idi

gOl"i.i~deri!'l.

e~
J

BB. Eden," [Ul1U' go,.ii~JiJlelii
.Pa'ri s, ]0 (A.A..}, iiHlt ] 51- d,iOjB. LQV~]

I,.•f' n"';lJrJidlmdu llall '.~il('."h ,Itm YOriO go~'erife,.
k{jt~

B, Eden,

tmgiin

ile

gom:i.ljotcckti-r.
ya-pm;llad~~ i§leri

Lundr a, 30 (A-A.) :lyt:ln gao:et(;sil1e

-

T;:tym~5il'l Kal.

bildiriyor:

Cen~"'l:"r
rl

yO]CIiI~'lJIgUI1IJ

Drn'ber rasmda

Bu cevaaile bakan, kiiltiir i~h:.. rind tutulatak yeni )"olun ana
l:;i.lgUerini aydmlattr .. Okutma kaynaklarmm ~,eksis tern ve tek kitap plen~ibine, uy~hll§urdmasl iIerikl ki.iltUf' I!;ah§malannm esasr

ihtimaE

v<1r-diu'.

Frans,t:, salkuru

Kal~iitatla li'rli.i.!i~um41nl'lrla tJi ndu lar buyuk bir top];Jnu YZipMI~1ar{h'l'. VeTf· ~en !!oylt' ...lcrde h<ll,all1111 Hau(~it; ana

it;:inde iaydalr a/m.i ..
B'flk ,O'B'lI

larmr, daba uyg,pn buldum.

direkf.OrlijiulJe Ankara I[,Z Lisesi Direkti;J~l'ii B. Avm'yi gccll'Um. IJkagretim Drrek~dEij B'. AU RJ'Z'8yr da y~ni a,.18n lz.mir KiHtru Direktorliigu ite oaevlenditdirn. Bu dayrey; ,de Bakanllk miizeltt dlfektoru 8. Is. mail Hakkr .(imdUik veki/JiJde yii ..
Genei netecekrir. Ancak bu degi!jildik ..bir klslm yazu;;,/sr,mI2,n yorumak isfedikJel'i !gekil ve yond.e almmamalld.sr. B,en~ her v,ata'ndaiU1 ken.. di yerk:esinden ve rJzms'ul.gmdan en ,ok /ayda f,karmBktan ,ana,1m. B'ulukadil'srlma yeni Mr 0. dell' lIeri,ken bn k..ymetlerin bu y~ ilerind,e kamuissl,YlJ daha ,gok

0iretim'

Bakanlrk.ta. da

Dna

, nn
dir.

oluyordu.. Ancak bu esastan s.a~ umma alanrna ge~ilirken uzman
ft

bakiU'I.hCI silrel sekreteri B" Ales.ds Leger, 8.. Lav.;Ilin ,olel burosu ~cr~B. HOIchat: He 5ly.Jsal biiro ~di 'Ie ~ uslar sesyelell~ uzmiilf'lll B. Ma'S!ligli de bll]unm:'lk~ ttldrr.

kar 1 fak.nrll ~l dururn ve rl1'lpc:rY..Jli .. t drvlctlerin clurumlflrl takbih cdilmh;tir.
Lont1ra, 30 (A.A.) - TLmC'i g3zn~· Iskender iye i1yt::lu. MlsoI[ balk.· yana yap'tlklan y'OIunaktadn. t'iO!lt· Kopt

sinin

o21erine onem

veri1mlltkt,t-

HaJbuki, bu 'bera-bed;k

iUI: once

Adi5abab,a.. 3Q (A..A ..) - Habcl1i5t'l'n. da do~mu~ !Ii! hi!lbl:!~ Ol'dUSllt"l::ll gi-rmi~ 0lan 4iell'Tl'lrni." dtin ;mparator can kaburn edUmialerdJr. FMRBtfJ
tanfHl-

I'lin Habe~l:nandan 1uk gosu~riledni

m

,s'(s,r!II1 glisterecekJeri hal'J1§' .ile halehet etm;; bulW1uYOfum. Ve
6unisrIB ald,/daCl

iidevJeli

§8rdddallRI. gorme/de

de l'ev,~l.I'

eon iyi

duy"~8Im.
1111

Biiyuk Pam kUJrnlta.y1 ge~en n sta kiii!tjjriimuz i~in yeni bir prens&p, ko)rdu ve troy ~oc;uklan· run i~k (j'gretUn §eklini. degi~tirdi bll1n~ar i~;n kua .zamanda .pradk hayat i~ill IUzumlll bi1giyi verebileceh ii~ veya dOl't somesttli kay o/nd/ar~ kumlmasl eSaJst programa girdi. Bu okldlaJ"~ ~OClJk1an yiiksek ogfetim darrccelerine hazmtlayan ilk oklllUal'dan. ayn Q,lacaktlr. Bu.. ralarda liCK;uklann daka olgun ya~ta okumaga ba§lamalan VI: 0" kLllmamn: ,arasIZ devam ttmlesi ve bu i§i devt'etin askcrlik borcu gibi ,nkl tutmasl gene programda. ifade o]un.mu§'tur.

gi~tere, Fran!. 'Ie Belc;ikalun, he. Ie In:gil'lere'nin. Versay"da ele ge
o

len lleraberlik aneak b::::orikt·r. ln~
toprak ve: somlirge ka.

ara:ullda gor\i-

fatik "Habc:!,>i~tani3 ..k;)r~1 duyulan uostIllgun giis.trrilmrsi i._in ahn .. ,ak tedbirle i gori..i~mli!'k uzerf Ultl3at konsejlini otplan'lIya )agrrmr~tlr. birligi, girdigi Gens mi.isluman mijsli.i~1113nn dll

Snrnnfi .•inde tedbi,.
ah}·u,
-

Kopi'lar

...e

~irdikleri

I:luyuk ba

z:an~larrm bi" tlJ,'fafa bn',akallm, - Versa',' da. ha.lyatn.1n dinf! hemen. hemeJl M~ bir ,ell' ge~memi~t;r .. If1n eS2I5l'nl el,e .1.a.hm = Kcendi top·
ra..giip;ja. Ilshnda c!en1ir 'Ie kijmur~ den ~ok zeng;n bU'URan ve niifu~ !Ill da italyan.nkin.den bir,lIIz fa.z1a alan Ingilte're'nin, dominyo:nlar-

Hiikumet. 1t[ll • ran - habe~ 'hartu ba~1arsii1 smuda 'ill~. mi1iS.Jih'l:imalii o~.a.1'i I<l!In!pkhklafl:H. oj'\!Jnil alm<llk i'ilH
fniTl!lU

P'aris.. 30 {A.A.)

tcplanh yap.rm'jltU'. Ito Ilopla:nhoi'! !.lir die: HahcH!i:i~tai'l ~g.:menUgi komis:"QilL.:Lnun
(mImi

kur'1,ltm<lST rtikselmesi1"lilli rekolteleri

go.rui~bi'li.:il1tu" itafyan bitme:k

()te

Somahsmd"kil

garni'zon1arI tiro Somaliye
n~,e:Jkt:lr.

~ofa]tmaga kaf,U yrrm.i!!ha.ya kuvvetlel'i dC! ycoHa-

yaf'ldaD yerh

piy.as.CII1CllrdOlk~ arpa
s,oyl'enm.ektcdlir.

nltla.

ahm1<1;lI]-

dan ileri gclcligi
yi.ikse]me,
[unJiIl I'I'1,T!ild

BJ:I
bu·

here

Ilan korl4:uya

dUiijrmil~ti.ir. arp!iI al·

kunillda

,etiriJm~s; liluinde tleiilim. llinde uz,man ve bu ,uzmanllj,m Dgretm,enlik h'BYBtUi'd,lJ t8mt .. m'~ 01al'l genf B,kada.;la'nnnn b,u
l,ayda'h olma.fa'rma

remde en yiJksek derecf'li o'snJa ..

Sen kWt~1 '&:u,ulunIJ' y-/nfz ba ..

Bay Saffel Ankan. Kuntl!taya

dan ba,ka yedi bu~uk milyon kilo'lDetl'ernura.bbar lomiill'lIesi VI:! 162 mily,on k&dar d,1) 'Dmurge 'I..Un ~li.rdrr. Gene' ,kendi topragll'nda, kij.~ mur ve demmr we pola!llti\lo 'l!engin

olan ve
liZ

nVlfU.l1II

ise ha~vai1ll11kin ..
FraniiUHn

Il~2n'laru§mda Parti gotnkurulu Ub'U~lUnmu~tur. as.ba§kam, B .. Ar'lkanl kuruha.yul onayladIgl ulus.al eii'tim esaslarm:r 'ba.k:aLlil olank sap,t2lmak tidevhli ~dml~n. liotsi olarak

sW'll!.danParti programl, tas~ag]mn

Kurllitay

m;lyon kilom~tl"e 'I1Iura.bhll'll so· milrge.i ve 65 mil yo [) kada r da somtirge h.lk, 'l'ardfr. Verinulz VI:!
daglrk bir
MIla. topTa.,gl

den

bul~nan

da, 12

harp ~emileil"t f;fl~n,'dr. P,nis .. 31) (A..A,) -Sir fnns~z r~l~ g.raf aj<:!mlsr" ~ilZ:[ IdOgll Hmanlarll1l goret. etmelne o~an ital,!l1I nliu'b g~'miileri'nin ge-ri ~ag~rJld[kt.arnu b"diTmcktedir. Cem-ner, lta~yaJ3 dlogru hareket ct· mi§h:rdir.
PUlOR}tflfun

I'al:)"o:"

Murr }'akll'lld;a yi.iln:e'k 'liattarla m,.k zorunda. k.al.i!1cakl:!l1".

"abe, iDiparalO,tU

Ii.tJpkln

8ubay gerirriyor
K;J" 30 (A.A.) - Royter iljanl!!. biidiriyor: Hab~~ impa:ratonl K.ap'uki orunta ... gmil bir telgraf ~ek,tnk beme.n beyaz I~ktiln ve ta-til'll gfjnnij~ 'luna draum. du bir mikta.r goru31ermel9oinj hituni~til:". lmparator Dun];m babe, OrdUilu.nda !oilbow}' o]a.rak kulla:n:u:alt:tmr. O:runtOlik bn
slI.lbayhmn i.'1in grreken gu~~Jerlllij
&.iIg]a.llllilk v!: ken.

dele(le i

iSiII,a ..

Ibulunlln

1-

cai.lm. Cie':rekitse ',unu kanunlaf· t.rrmak i~in kamu·taYln yukse-k iF-

_ Bir talmn kiiltiir uzmanlannl Ankara)'a ~Bglrdlglmz dogru mud,ur? ,_ Dogru,dur.
<$imdi stiy/edim

,flesine yaIV,Bl"Bcaglm.

Iti ben,

yi bilir gen~ a.rJrada§larlmds'.p

ilin;

KiiluUr bakammn~ progf'amda. .. ki koy okuUan i.Uerinde otedenberi ~11§tlgmll da biliyorduk. Bunun iizerinde Ulus okuyuculannlR aydmlanmasmda btiyuk deger vardl. bunu geri bJ[akm~yara.k sor~

j..

wardu. Bundan h.,L:a Ingiltere. dOlDin. yenilln ile dunYluun en biiyiik p r~mr kantrolu .Itrnda bu.lundu'" nay,ClI' ve 'blll ralarm kapllanm: yaMil.yon
L.

talyan'Iit'LI i.e buy-uk bir par~a.!!Il ,~ij,l o1.iilwi'ki hu~uk rnHY'on kno:me'tre mura.hbal .omurgelli ·ve i.ki bU!!ruk

Va.IVQ§.a, 30 (A.A.) - DJ~ bak4llh· gl !j.~yasa~ ~~i-er~ !rial:' di.rt!\l:ttoll'ii B. Gl.a· rado'i'S'k,:; "onseyin ih,nomi'l.1 lop]anhiS.!fj,.

da

!!Iomurge nann

~a haZl1I" buhu'lmak ij:lere C'enev~l"eye 11.1.· r-: I,: e" c·tm~'!itir. Polonya. bu topl~:"Itldai yil1nlz 'Gud ddegesi ~ara.fl:ndam. oruI'!IUn.1cakt!l'.

d:ilerin~ u~ak]a

Ha.bcpSl!:lIDiI gondLl"m-ek biltun tedbi.fzer:i ahru~tlf.

0" ii{kr "dna itesinin. rapo1'U
3(1 (A.A.) - Ull.1s1a:r so<;· yetesi kon:s:eyj ur:dlndan, Cel'lle!l:re ~'ld. ~a~m a.Sl h i.ik UmJ.erin'i, bi r gil:' ,gil Ileill ~~ i
C":!'nevre, di.il!'i!f:llleR'l.@k nu!:us\IIniCIa dah.a. etgHi ,3f'roamn yohal'lfU I!In~trrmaga merl'i.Jf e~ Dilen 130 ler kornill-si i§lerilli bitiFTl'li,·

lay.

da'ianmai isterim. Bakludlia ,eUligim g,Unden .. beli~ okulla.nm1Zda B,gretilen iJim v'e lenlerin IllJDgi karnak/aldan 0.. llutuJduiu i§i ile ugra~tlm. GBr .. dum lri bu kaynaklal' teJr sistem. tek kitap prensipine uygun degildir Vii! diizeltilme y,oksunudur. Bilgisine glivenilit akutan bi}..
tinlruin de bunlsr.rn esaslr olaralt.

zenli k verilmesi go,Z Oni.i e alman n
:k6y okullarl
vardu?'

dum: - Parti

oanCT g'O~men

••

-,

ere ve tKlm 1ere
.
,i

1~

tIIa ..

pr'ogrammda i~in ne

bir 0""

I
I

p:ilm~§,b'lllunuyor.

liuaZJrhkhu

Ll.d.

bir lIhnla1"

Va1"llI'g'l elsa.en kel;n oimtYan So,!yde&inin hugiiJII orQUlUDU,U

Pari , 30 (A.A.) ~ B. La.val, tngil~ ~ere elli1l,i B. Clark~ kabul dmi~ti:r. Dt~ 'boa'k2lZlT i:lgltdll!n ~o~J(a B. Edtni kabul otdece:ktir.

ululi&r

tar1hi.nde

Cok ye,.inde olal1 bu. program madd'f!~;i ile ilk giJn'denberi if. gUend:im. Ancalc size ~imdiJik kesin bi'r k:alar soyliye.bilecek sonuI

_

iribirlerind,eD IIPli iki zaman VII!! iki ..hl.k 'yara.tamaz. Ulusl:ar !lO:O~:!· '~ai ,dul5la.rl hll~ek.euiz bn'akmak
lavtuU'l.da olamaz. Ulualar

TrtJblusfo.ki
gazetesi

tiro KornUe. tUrci:lter VI: I! -onomi 'tl~f'" den kurulu iki'D~i df!reeedcki kumt'"'ele· rin rapor]a.rull o\f!lIl'lU§i, fakat yap:r1all 0n".lcge1e:(i daha de'rillle~timledel1 1lindi. ~ik: ka'bI,J1 lIuBI¢mh,Ur. Komiil:e .lkell.d~lJa§kanl1fJnda bulLlnan. Eski. Jilort@ki.z dt~ babn1nJ. lIilhlSlaT 80S· yetesi gentl sc:kreterile gorii~up, sHah
yapnmu i~j,R gc:rekelm. ilk maddeler meseJesini iincl!leyecek ,olan U-2manlau :S;~~. mege meIHu:r etmi~ti.f.

itlllyon, wb,./e~i

Cil

gozden gefirilmesini ~stediJderrni ogrendim. Bi, lIte U2'man oiamn riiziinC! fj'nem lIermek. BI'1CllI:K istedigini e.sasll b;r irdel sjjz.. ednden g get;irmek bilgty~ saygu;;1 o/aIJI'ar it;in bir bQ'r~tlJr. Bu sebepJedir hi guveniHr Br'ad8~Jlrlml buraya falu:dlm. Bun/at bu d'e.digim ;~ u'Zeri.mle o:rM~mie r;;alf~lJUJrJa.r.
Bu cevabmda baka.n, gazetele!"in dogru olmayan yoruJan u:l!erindeki duygularma ~ok yer

varnu-t degil.im. Bilirsilliz ki bO'fIe but-un bir hiitleyi en 90h ilgiJendi,e.n i§lerde. ]lalplJacB'k §ey. en in.

loUlni l:Joyle 'bill" _VII!Iif,1i rih.e kart.idl]'. I,te u.lu:slar :S8.!<yeteswUl

Sosyetabiata, ta-

Lond:ra, 30 (A.A") -- ~,.Ii 1'~I.g:raf nin Kahire :aytarJnIR 0 ~ rendi&i. ne gore, TlI"abhlstaki iu~yan IrUVYdlrn Habe~istana yolli'll\ltu"tu. halyan hi.i~.dimll:!i:j 'il'.:rit:r,td,e h kan"lpo
Ian kUmlllk 5Iii:i'll'1. \ra'blus]o ]amaktad:Jr. ara.b]a;n t!ll'P~

..

k· .. 111.._' . U1P atac:&g~ me!Ui!:'le oU tnu , fl5[lda.

ce par~asma :varmcaya hadar na· SJI yB'pdacai' dii~iJnillmek' yapacagm verine kendini koymak,' yapllabilir o1dug.una kandik tan soneS karat V,t emir 'V,ermeHtir. B,llnun ifindir ki bakanllgm en onemIi olan Ilu i§i lie bu yonden her an zibnimi vo.rmaktaYlm., Ancak i$in mUll bir "el"feve ifine .almmasmrIa en ff;ok /'ayda Qldugunu
taslak

yoksa. bir taklm akJl ijgll'etmenle-rinin habet imp&ratOtulla ;Jeri !liir-

mt!sini pelid,e arkasJnden
sma~l,a:rdlr. Bumm

Kral "llek"8ufuJrIR
J\Tarsilya, 30 (A.A.)
sandrJ da.vas.mm oldLirm~kten

iiliimiiniin
Alek· s,1l~h.!l Ulta~ilt"l"

vermi§ti. t~, alanrnda, her k[y .. meti. kendi ~ev,esinde faydalandmnagll erg!: bilen bir bakan L!;ln bu sO.der ya.lruz. a:sil bir arkada,~ hk dUl'gusunW\ Uhamn degildi. Bu c.evapta kiiltiir i'§ller~nLnbirer ba.tarlCls1

kestirdim. maf; koy oiula taJt!!'belerinin. .KemaUst. yurt-sever, uluscrl. hirer lelt: kamugasryt iizeJ dU.j'unce ustfinde tut.u ,elumomik birer
unSUT

habsGozettigim a·

olaeak h~r WIlSUr"a iizel etlni verm~ge t;ab§an ve 'Duun i~in kendtnde geni§, bir meSlll.

·yet (luyan. bir bakamn d6rin "~Unu!j kuvveti vardt . Bakanlrk lij['gfitiIDdek~ dcg~!iik...

y€ui hi, prog"'~m htil.:iurl.amak; vat oJam: bu programa uydurmak ge,ekdl. Bunrm kolay bir Ilo1mJ!ya ... cagrlU kestirirsinjz. Yalnu §unu soyliyeyim hi kiJy eg.itiminde b'il~ tin devlet ,orgiitll!orinin. ba'kanlrklann it6y/,urlen bilgi olarak ne is..

olmasnhl~ Bu "maca varmak i~in

iizednde her zaman bir~ok §eyler soylenir. (':J'g'" ·retmen.neri suS;lu ~lkaran1ar oluf; ~ocuklar t;ah§nnyor denilill"o Usnl· lere ~tiraz edilir. Bu bir ytgm fi. kir arasmda tek bir1e~i1eJl.nokta. "n bini 3§a.n Gfocugun her yll en iyi bir smamaya if'i~mes'd·r. Yeoi KU!t:i.ir Bakamrun smac;I.anm[z Uzerinde duracagmdan §uphe etmemi'!itim. Sordum: _ Sma~ ogreneginde, numara .. ~armd31 degi!i1klik .yap;dacagl ha" b eri dogm mudur?
....,.. vet. ,bunlarda tlegi§~k.lik E yapl1masmda sakmacak. bir ley C,armiiyor 10"19 iayda Ui'lluyorum.

HI.!. m:ma.rdu, HgiJi: W1ceoin e:konDm i :;;i ni d ddi g sunUe s.arsmak!Hz m, 'l'angi ilk ma.ddelertecll'lllnin yas.ak tdillii:bi lect'gipi k~s.tireceklerdir. CkiriiWvol' ~i. 13 -ler kOl1litesincle 0-

sK(hdan
-Krn1
sorgl:! klSlm bitmJ"t~r. D1JrIJ§-

!"'UTltIyan devletlerden

babes davas!ndan ~inmrden oturG, mlUht~me) t3vsiycleri haidu:1da hi!ibir §e, say]ewek i1>temi-

her bi:ri, Halyan. dogan atsnJ.Lu,sa] !dr-

manm gelecl!k ilk h~dD.de BU1i cli.i. Ron G:eza haJc:yerinde yapr),acagr 5anllJyor,

FTl1JLSculo yeni jinilnSBI
POUtS, lO, (A.A.) toplantlsmda ekonomik
Old: i.htere U.UI kanun[um

tedb,i,.lel
Son

yorl1l11.

Kabinenin

dUlrgmll dih:~ltintelenmesi-

B. Eden ,Parise haf'elrel eui
Lol'ldra • .30 '(A,A,) - B. Eden, h..~ ",a )'0]11 Ue Paris!' hilr~ket elmi~til'. B. Edenin haIitkttinden once, ;ngi:t:i.z biJ.. kUmf:ti, LlIhnlar losv!tesi kon'!.eyi top., lantl!illnda yiiriin!cek yomar !mkkuHla
hi!jbi.r 'kaf'ar illmJ

Ie ugra~ttgl

sandma.kt.adu.

Btl katlllLlln]u, agus1iol!l bajJfidiJ ve kararname ~k:linde ,aymlaaktrr.
Bg arada is-phta, pileI' lie tar3p fiyatlarmnl imliidlme51 mHtlcsi de vatdK.

• leri adlan ile ogrenmi§tim. Kiil· tiir kur.u~unda dla klmh:dn ~ahiaufmJ okUlrJarmu.za bildinmek ge'o' ti i h emen so:rdum ~ - Kiiffitur kUlnJlunda ka1.anlar kimlerdid' Cekilenler1n. y,erlerine kimler ge:liY'Dr? - KWtut klHplunda sian iki - y~Uk oIpktl. Bu.nlardan ve.ki/ola. l'ak bulunan B. Safiet daba once
I""ndrne: ba,'jka bir i§ ve.'rilmesini

t~.ajkleri; IboD programrn t~meli 0g6z onune almaraJk bUl"adBn gon'aC"sktl.r. Balranlria geldigim glin .. derlfmesinde; brri,nr;;i ikim:i vi geolerde> It.han afh·.!ild'a~I"rJ'ma yap'tlnel sma"J,ira ve ogretmeni.nin glm liD orulara on'ernle ha2'ula .. talebesil1e ders Yllmda yokJamamaida olallJdarl celllJplarl bekliS/Ji!Bi ayn ayn bymet vermek yorum. Bunla, ,g,en"~e i.rdeJelJe-. 1i:izumuml "la kanrglm. r:elrt hll7!rrlrk yapl1acak: fJu yll i,;Kiil tUr bakanma t'e:§ekkii[ ede= die. Bunun it;indir IrEsize kesin bit !'",ek aynlrrken il}imde ulU:5i;d egi§ Y siiyJ'iyemem. d~mi!itim. I' tim uzerinde amman yeni kar,arla. KUltiir i§lerinde: biitiin yurdu rIn aydmlIk eo din hey~c3mv.ati1giLendiren konulardan biri de (!II. ~

KaJd, ki b'en ia,zla olarak sma, sOluJarllun. talebenin kapasited

lBu hlls\iistakl
VIIi·

degildir. kararlarr

kendis.ii iilaCi.kbii'. Palkat

konseyin Lonorada La·

BIIJ kararnamderikn

bir IPsmmm,
llnza

Eden kO:r'Uu§Ulah!run.m. tngHt:ere Villi F'rans3.y1I, ko:ru,eyloplanll:: I 5J 1[1 dOl tak Ina· ~.alda.ro. d1U"ll!P!D hakkmda biro uz]a~ma Oli·

cumllr b-<I§<luJnl tarafHubD b'lllgU8 e-di1mesi ihti.mal i~indI!!Dlir.
u.l~ ("II fii'
:I}"" ....

an M.!!.pIlQ ",on Heyl

,I_

L

Ia.m bulmak imkaQ1JU mcktedir.

"uu:~gi du§unYlBiIkrej..

lo,pian'lyor
30 (A.A.) _. Kti;i.i.k anla~.

.Rakanl.ar Irurlltr.fndu B.. La'l...uiR rli)"e1)i
Pa.ris, 30 (A.A..) - CumUif ba~ka. ntnm ba~anhgl altmda top].anan b:'!·

lrPakonsey' to;planb1ul' 29 agu5tosla Yllgoslavy,a,'da Bled'de yapdac:a tn: .

*~

(1J1~ Itabl!rlef'imizin

d~

'flml

5.

i,nci su)'rfomu:dodJ.iI" )

--

..

_ .jw ..

-_
-_:.

..

--

..
-

-.

-

-.

----,..

- -~.::R..:"
" j ~' .... ' '. ~.-,,:--"

'
•• • :"" •• ',

---------' __

'

3 t TEMMU Z 1935 CAR~AM RA

.

..

'.

;_~~

. ~~. r;.j _1· .....l~~;r.

.

. .. .i~_,... .........
-

·~I: .

, - " -" . ...... ~ l':~.

.•_.. ',_

9'1("

\;::I:

'.~-..... .~ :~ _ _

-

., .'.

-

.
<

~.
'

-..,_;:' ....;.. .... _I_:L _-~-

__

,

_~

~

~~---_

_

__

.-.:.-...___~

ULUS

Gen Aul,-aralun ev Istanbul gazeteler'i buhraru hakkrnda
Diinkii.

Ie;:
151ANNUL l£LE:f'ONLARI

kara'da

saYlll1uda ~rkau ve A,lfit' kiralarmrn yu.k;sekligin"
yazlm,zr bitinlik-

Basyazrlarmda diyorlar?
ve
.!iIY

n

Bigada yangID
130 ev, 50 diikkan yancb
CanakkBlc, 30 fA.A) - Dun IA~t 19.30 d. Bill_ 'kll.la.ba,,"d,, ibarul YiI!i pat~a)'U:'1 ma,d,deier dliikkanlndl!ln l1'ir yangm "Ikml,tu. Yllngul 130 ey YaI! elli diikkin yandlkb,n lonra tinduri.ilebilmi,.

MetI§e phadetnameleri
harcr
B i,.relli meDfe fA • • delnameleri, tell: tei bir ,ahad~ nalRle alma,) do1ILfl,;yte, y.lnn: A ;,aretlilindea .,ize hlre1 .1m ... rale: B i,.retlia;"(leo han: ahnmamall Guml'uk ve Tckitler 8a ItI.glnca UI'ili.lere bUdirili tiro
VI!

den ,b'Elheden

ten sonra l~tanbuJ gaZ'ete/eriF.den birinde aym konuyu ete sien bit A nJc:ala mektubuTllil rastJadlk.. Ankara,'da i§YifJaf' i~in d,evlet
IBr.l/rndan

daAi
Sf nd.a

baiYUIB. A Still:
f~i h.;rbe;,

Istanbul tecim ve tahi
borsasmda
istanbul, J() - B ugun Jstan~ bill tecim ve tahrl bors,a$J ledm kuruhs sfH;imi yapl1d,_ Oylar yarm
aYl'llacak tsr.

lit

Us, Ingilter
kal':j{swd.a nu Ani1dolu Vl.'

l<;fiH1,'l. ... nrn

masmm
iiyen

yeJ.iiden evler yap'tfTlldo,gru ol,myacagm. s,oyrspa.t. 'fin

i l1'ceJJ'yerek. '.11.1harbl /ioUB!aflrlda.ld Jltgi1l7.
BiSBla ['J m
beRzeti),r.n

Fr.wslZ

aFlla~m<MlliJnit
J'iiLfJal'l

bu jrazr, ;ddiasml

bluUJI» h kkrnd.a

bit Friiaslz ga~f'r"", nakJdiyor. da Zaman

fU

ehebleri iter; suriiyor.-

IJini[l y~7fllgl

1 ~ Bu yuzden Ankara.'da mestigi parayr Ankara topragIlla ya1:Et'J.'N~, alan bircok yucdda§ 7. arara girec~k.ti['". Ankarada arsa ve yapl bedeUeri pahall:dlr. k~ra pahabhimtn asrl sebebi de budur, 2 -- Bu kucaglar yaprhrken yapdarda ~ah§anlar ic;in geni!; bir i, oylwnu a~llac:ak, faka.t ondan enraki yrllarda yapl i~leri birdenbire durac aktrr, 3 - t~;yarlar i(_;ln yapdacak £1ken kiralarr dU§l::cek. tasarrut et-

ZAMAN
jll koruJUak

imJ'.a~

istanbul limanmda
ucuz tarife
Liman y'ijm~timi limandaki ,.i.iJdeitm~ ve bQfalt~ ma tarifesini yenide'tJ inceJem'eye
ba§lad;. Ta.riff u,cuz/st1Jacakhr.

tiro
YangUJ h beri allmr ahnmllZ

zst: ve
b3!jllgl
2'<l1'lI1.u'l!J.!i"da

Itp r~_

,11,0., vekili
Ie hemen 23 e dogru

iiJin"

alundaki

udr!

Frans3mD

son

bDdciIl!bubr.:ln-: buh-

istanbul.

3D'-

i~e ,arb,,), bir aro:EC:b.", Bigaya I;tmi,t~r. 5.•• ,
zorlukla
yaU.JlI:ll'lllrli

deJri Ol£JIi yi.i7i.il'ldt'n dan b8hsedUmf.'kr~ "ranrnt Fransanra

",e

K~r;irrJigj

den:iJln~ktedil

nuni! g~t1mii, VI! '1I'6ahln u(u.n df! ate, tamamen .ondUiriilmuiQitiir.
YangHno .!iondiiriilmeli i~in Cunab ve g,allkuirden de at.lazler

0

Pulsus veya eksik pul1u ka~dlarU1 cezast
M..L.. ebe d.:,yr'elerince h ...... Il.n&r.1< alnak ..:hiblerine ba_ • lathrll.n pullUZ ..eya ebik pu (idem,e emirleri:rle oteki m.unf kitrdl.rlnm puI Ttl pa ce..1a
rlnll1

ge,,-,i:rd~gi budce

biz: d bi.1yuk bir dikka'tle til ib etmdiyil". Va~na bi;,:im 'bildc'emiz;in muv:ueneJi nlmasma her vakit dikkat edi}'OfUZ.

Romanya salkuruna
§olen
lstar.,Jn},/~

gelmi,lti-r.
Ya'nBID IUlkktnda ve Hel'~in y

Bilh~~sa

uugtine
:;i~yaI1l

kadar takdir

par bir

1-

2m

istik!,'31"1n1

"bal-

30 -

Ya~ meyva

l,. mUhR(:Jj.1.E1 ctti1(, de tasarrufa

Bund a n scnra i~hl r~i.yet cdersek, gibi buhranfarda» kalacagmuz ve hele

sebzeierimizin Romanyi' yohl' iie Dlta! Avrupaya gihrder;lmesi i~;n

pdn:udlctadn. $imdiye kadl.r ka . 11ft' oldugu hak1undl h;~ lIir kanlt

partmanlar Y,eni§ehir~de dc:vlet mahallesinin yan tarafmda ayrt-

ne kadar

Fransanrn
Ii)

gc.;irdigi
ld.de

iacetemele«
nan kuruldaki

yokwr"
Yang'lm:il,B, insanea, kaJlb olmam1llw, A~lIkta If:.lanI,Blr olel1ere \'1: bUyilk I;,illllir. 'Y rle,tirlln'littiro Yiyecekleri i~in de tedbirler

ri1mi,lir.

tea.r rla,trfllDIJI ye ke,.fi,et Fi .. nenl Babnhlfmea iltrililere hil

"11,m-.nl.rdan

.I,IDJII.QI

Yl1pma'k

i.i?ere topla.

Ian }'erde yapdch:ktan sonra ehrift bugtinki.i dagmk hali oldugu gibi kalacatk ve bir ok sokaklalda goze (,,3rpan hD~Luklalr artrk 0rd giri~imlcrle n olduru~am[)'acakttr. SJmdi biz de bu ,itira:.!lar i.izer'nde birer birer dii:funelrm " 1- Mesk,en kicaiarlnUJ dii~rneiyJe elf sabibleri,;n zarBra gireAncak bunun bir hakslZlrk doglJrup dagucm/ya('aimr ara!jtuma.Jmz gerekir. H ~
eeg; meydandadlF.
men ~um.J

n:isbt:Ue

demir
ufak

gibi sag-Jam clan
bar s3hmhya
bile

pararmz
maruz

en

blra-

delegeleri setetine turk tecim odasl bug-un lstanbulk.lupte bit oile yemeti verdi, Yemekte Biik,.e~ el~im;z B.
Ramen

Tiirkiye bal pehlivanmr

secme giirqleri
01 n Tiirkiye bq pelw1i ••
c:akttr.

11Uyacag1rnlz
kl.1vvetleri

muhakkaktIr. Pan Jstikran. hele bizun gibi iktl~adi VC mali
mahdut (llar! memleketler
til

i~in,
soma

Wtumlu
kadu

~imdiye da millct:~e o kadar

bir ,esa'::;tu-. Bu e~oJdugu gtbi, bund;m
~sin devletc;e
gaY(L!t &flrfctk d-, kad:u

ffil.lhafaza d~ n hRylrll

e.h;isi ve Ista nb uJ konsolos IJ b u' u Tl'dIII ar. Yemekte dl!j i§ler b'akanlrgr genel seku~t~ri B. Numal1 RiiatMenf" menciog-lu bit SOl"lev verdi. Romen e/~isi eel,.' p ve-rdi. omanyamn Ankara

Hamdulla'h

Suphi

Tanniiver

lIe

a!mmaktadrr.

toe.uk Ellr.eme Kununll I e! merkeziuce tentb edi~
mDI ..

.

tstanbul telefon sosyetesl•
teleFon IOlyeburii i, leri lag-lidos IDrilunda hiiklimete ge~mi, bulunacaktll'. T,.dEfonhu Ista.nbul

me lure,leri I iIliDciletrinde .. kaT.d. reDi Sta.Jomd. ,.prla-

Ra, pehlivaa]lIgl kazlon..

1-

hir i~, g(irmii,

oluru
B.

..,

soyliyelim
:liltUn

hi

Ankara2,i'mOf-

Cum uriyet
A \'(.I!lifuJ"yadlln
v;a

te,
;nus

YrJ

adIkoy
J~tanbuJ,
fesrnin me/ere

5U

sosyetesinin
I

"m=._

JUn,. yapl11~1 yedi sekh seue'yi geI

A vLl$(~ry_iJJJn
bu hali

Notdjr inrg-lln
iI.r

alrnma
[;a/f'andl.

a

hep5i

artUc

kii halind'l!n h:tfl!>-eder·k
l'lJ ~tol.lry,IHJfIJyi1~amasIIl')

30 ~ Kaddfoy

_oJO'u sosJr'''.:'.

h:ukumet~e yonetilmege ba~lam . 1lnca dige[' hil~lall'da olduiu glbi Idanbul iei kOmUnlil ti:retinin indilrjlmesi die muhtemeldir.

IIIc:nfi para lie birliKte bir de ,dnlya Yeril~ektir. Biim T·- . ye pchli"a'nMarr 'hu giir~e ~
lu]p,

ri cdjJmi~l;r. Meske!] kiralanmn yapr fiatlarma nisbeti diinyamn hit; bir yC!rinde Ankarada oldugu Radar a' In deiildir. Biz. Ankar,;h da bi.!~ Vf'J'a altl Y1Jda kl.1ragmm biitiin harcaslnl kiradan ajnJl~ f'V' sahibJeri tamyoru.2:. J .::I<tanbuida don bin Titaya t;;lkan bif' ev Anka:ra'da be§, bin liraya q'lkwo.r£a. A nkara"daki btl. evin Ist.atlbl.lldakine bakar,ak. kicasl da 514 nisbedni gefmemeJidir. H albuki hal boyle delilair. Ankara'da ev kiralarl 1$-

imkjn o!madJ.
:ta, )' vi
R

satm altnmas~ ;~'in inceie-

gfm

ya.:m kta

ve b~'rir:ik ~.(Ire Q!arak Alman;'

almaa

A '·U,)(UTy:mlll

fluKarnlakl buruk' alman YIgmllJs !llmasr Ja lffl!llr, dcmtlrttldir.

Esnaf bankaSlnda
Istanbul. 30 - E nM bankast g,enel kuru/u bUe"unhii usrtlmal toplanlfSlnda aT/tIm kUl'ulu'l!Jn ~i!!kilme i ;~ini konuaCiilkt(l. Cogunluk oJmadrgl

Ankara }o'OJuy la btiHln meTk~zlede kDIH.II~a.c.ak ol.;tn Zona'Ullhk
telefonu
I'lnIdll 3u ha~ ta Z'ongulda.k - Ankara ara,,1 n. da bill" lira veo Zonguldaktan eli fpt yerJerte konU8Uldu.tu 'lamanlar,dlll bill" bu~uk lir 1.nll(.Aktu'.

tlk ogrenim genet direktor vekili
vekmig'ine okul mu~e i din:k. toru B. IAmaU Ha.Lda atanm'I •
g

hie

ijirenim

genel ~nrektar1U •

onumuzdeki '::'yln i,metme e ac;;ml cakhr.

Ol\h,

-

Al1trncl ulusal hekimler
kurultayx
7 hirmndleuin 1935 de Ann. rada altnlcl uJuaal turk Ihek:i.. !iI! II!:I' kuruha" toplanaCo"ktu. Bun-d konulul .. ca.k 'lmngl.r iIe b.... lalr1 hazll'liryaa raportorler ..........
dill":

ZOllguldaktaki
..It

hastan
yurdu-

ZOflgUildak, 30 {A_A) I~rri b;rli ~1 tarafmdan yapdma![ll na. klt-

yil"rni yedisine
~ ••

Ifin brraktl.

fr;planlt'SMl

verilen 60

)'atiElk~1 hilda

Telefon i.i.cretlerinin
iii

nun dun t~mel ~tma lo:reni y,aplidl hukume \Ie parti bliiyiikleciyle

Unlversltey~ blna
Jstanbul 30 - t)niver§ire ede. b;yar Vi' len [akalte - 'Jrk:JSrndaki bina universitc>ye ve:-irmi~frr, Du-

ucu zlamas,1
POlla 'Ie T elgr.f C'enel dirl!k .. 'orly~ij biitul'l lelefoD hatla.n ii zerinde incelememer :yaptnmaktadlr, fnc~lemeler bittikten "'I! BIl ymd ..·l!k Ba.lcam Ba.y AU Cetin ka)'". A.n!c:arayB. dondi.iikten, !lonr lelefon i.icl'etlerini'lll ind;ri1m~li i,i

ta yerine
ancak

t~nbuJa bakarak ikj kattan ve halgiire ii~ kaftan

Eger yeni yap/lac;;,},

i~y.uf\·Je,.iukillfllar
j sflV .sahib-

laz.Jadlr.

den sonra Ankara'da

.magdEsn i .;Hori blillul1Idu. Ma '" den i-;':I i ve aylt=!linilll paraSlZ h klima larma. mahsu:i u'an bill hllst Qenin .vapllma:n., Havza i~.;:atl·.
anumda derin dwrml~hr. yor,
mall

) RJomalizma

rada Univeors'tl' taJebc'eri i~;n bit
yurd yapdacaJu

I-

tanbuldakinden
10 zaman

d~ 8~agl dut!rse
Ankara

bir lIevml!1~ uyan

lerinin
rllklan

hakikig bir 2arara ugrailer; .siiriilebilir. HaJbu.ki

oskiida r tramvaYI
3D Kadlkoyund OskiJ,dar tram'2'n Gazhaneye

fr.

Spe.ifik intan.i ramamn.. .. (0. profesor doktor Ternt(

bu teh1ike yoktur. Kiralar

}/apl1masJ

kODIJ§ulan

aparrr

htanbu/,
vayl'

bir klll.r

fll

b.'ilan

caktrr.

gf'ne

Isranbula bakarElk hali! bir ii"lun~

'uk

decrl evdrT ~ tophI bir yeld veo bugiil'lkij yap' biilgelerinin d,.
kl1TrJiuf5ia,

gosterecekti:l. A nkau'da meslf.en
a'SI}

§mda

ileei

suriU~n

hi.

kada,. IJzarda,cak B(Jstancl - Suadiye aU1S, da r;iltf hat o/acakrrr.

Fizyo 10ji kongresine
giden salgltln1l2 Moskova'da
Mo.kDVB" 30 (A..A' Kemal Ceo.lnn b daki 1l1'11U1u!l31 fiz:yolo;1 sinde Ibulunacak t"l"k
felDr

Sn.glam we iiretmen do1it'0r .-... dOo".dir Lulf;) 2 - Mi.izmi:n rom.limn.tu: (0. profe.or duktGr Frank a d0ltenil: doktor Arif I, e)

]. ...... Marui te,ribi~(0.
fe.or doktor O.emdofer r~.or diiJktDr H. Sedad)
B} Tolr.ikonm:ni ~ J41kolilm Dleulu;';

pn.

we ....

yijksek1iginin

gclince, bu. hif ,de doll'u dt!giJdir. Elronomini,(J en bash klJrallal'lnda'n biri de, liarl, inhis31' olmlyan yerde t. arz ve talep" , hanunumllJ tayin eHigidir. :AI rsa "119' yap' bedeJle.ri istedjgi ha.dar pahal} 01:.;."11:£1. eier taleb birdenbir'f! ol'tadan ka'lkarsa. bu kif'aItum korkum; bil' ini:jt! I1grad.guu evlerinin yapurlirwlS.I geleceh .enelecde ys,pr fall:jmalan1U biisbutfin durdul'a,cak deiiJdir. Ankara bir hukiimer mt'rkezi (J'duguna gare ~ ve hele Ankaramu ~e\'r~Silli doldurmak S.i'yasasl aa' giidiilunce - y:iI .. ,dan y,la nuiusu artil'Ca'htlF. ~u halde hU,lffinkii nfi/usa gore yapllacak kUTag/arm yann gene yenniyerek tekra.r ev yapIJmasma devam edi. lecegi meydandadlf. lstanbula ba-

tu du~i.i'nl-:t'sine

yap'

bedellerinill

k;ra'afJ se-bebi ania "'e paha!l/rgl u}dl1-

r-a"l hi:tkh o!acaktlr.
Gerr;ekteu, A nifara i'fin. artl} "Ji*a doirll g,en,i!i:l~rm_'krens..t §eiJ. rin icindeki mikta:1'I ~ok fazla ho{

- Pro "' ,k:a.nl~glll

Juklan doldurmak
yil(tU • J!jyal,'

buriile bir jhtjtOllll1
lit'

kongre _ 1.11 din

ellierinin

hil" ars

hllIry

ge1miltill".

b,u yuzd'en mahzurln oJa,r:akur. BIJ elf/erin. §,eIJI in bQJgelel'ini blr-ibirinden ayrrElll

da yapllma'sl

bo~luk]a", dolduncak
pllmasl gare'erini

surette

ylt-

··'f •. k·· " Ank ara nu US d-lretoru- .. nun gezlsr
'III !II [Ii

(0. profuoT dOktOT Ma_ Usmlln. profelor FallLreddia Kill • rin,) ,2 - B ,k toluinle· ; (Oirebnen doktQr NURD kir, doldor $~dui1Yu.uf)

3-

Ad~i bhbi toktim nh
d'oktQr MU:I!,taf.

(Profcl!oll"

Ha,.

arama/,y,z.

giilmez miyiz.' 2 - Bu y~ni

rn'iJl

F. R. Atay.
imkam dogurilcsk

bit ya:usmda b,
rok pntik hi!'

tavsiyede buiuDrnu 'UI, arSalal'l uzerinde ev yaprlmasr h;in sahib lecine iki m,iihlet vermek, bu
miJdrlah',en sanra hali hutUJl ;us'al'J uygl'lD

Kazlm 'yl\lnn koyl'l!Irdeki nuful itlerini iflcelemek i.izere bir gezi,1: ~Ikml til'.

Ankara

nlifu.

dire!ktorii

Ba.y

timlak
!'l

bOf kalan IhUJarla irs. etm,_;oh. l:jyar evlerinin ayyapJlmasJ habl1Hndan ev
VE'

,,,1

NumarasJZ araba]ar
UT'8.y
Iberi ,ehir
kllhlmag&
za.brliIJlM

'II'dn81h~ dDldor Allmed Slikrii) Kurult .... u,eleri i~;1II De .... y Demiryollan ve vapun:uluk _ yeteli ile DenizyollB.'I"I i,leime yi. Iletge i vlrIpurlarlnda ]/,ii de 50 • cu:duk ya~lillacaktrr. Her ]I'll old .. glJ cihi kurull5Ya. 400 ~ 500 d -

dun

Ilobahla.n

-

ayn

yerlerde guzeUigi

devi,et

d.aJul. pahal1ya maJ'olsa bile AnkR
l'anw

ic;;inde nlllIl1l,D.l"iIJ. ahnadEln doli"I.. fln 'Ie i, yap an arabll'larl YD.ve llflk1arlndlli apDl'iIoGa ba,1 ml,lrIr. Ic~in

geleeeli umulml'kh (hr. Sa.i:Mc ve SOI".T YArdlrn u..
tDrumuzun

kanhi!;1

latmn'kt:

ii1velere 'bir rn'lel ha'ZlI' tilt. Toplanlilar H::lIkc -

bu 181-

lalrktan
StJ!ll'/f!l'in'i

~ekinilmemelid'ir.
kir-a

He
fflf'

haJde Ankaramn

bit ki(~Cl bllhrElnl olan bu ~ehirde yap.r i§Ierinin canl'dlkla hali;' devam enitini giirmiyor
klnlZ.

buyiik

muyuz:;

uzun im::eleyecek ve bir sonU'ca yacak' altel bir komisyonun
ele alarak
maya, IHj~'lama~f

ball ...
r;al'i"

boylu

Srtma kursu
Slhu8. ka.nunu gereginee )·rll ~Uel ve lIi,vi~ doktorlarlmu!!: tier
m";~~l

vind o'aclIlk 'l'e 0 8iinl~li'df' ev ... nernasmda llliil~ga "Ie fenne d'..• HNIIlIII'er gibt,e,.U@cekt;r. 8uod n ...

ka, Sersievinde

buviik b;r

!1

!lId.:

!'!~"I"e'ii!i ~';iI'hll!:B.kt~T, BYlI",.da m

J-

den ya:£ilr buna apa.rt1manla,n

J ~yar ev/eri - bilmem nedi-

ilk. adlffl olaciJ'/drf.

bu yolda atllml~

Ya~ar NABi

Adana Srtma !ins~wUii'!lijnde YD.IlJiIImaida alan kul' bu yd ~4 bi''I''in db!,r;lI"Id~ - ~(raiC~k ve he kafla 'i_il' cektir.
L

'e~E'tin ¥erlj I iii ghk ger d. haJkm ",I,'PItrnu ~oru'VacAl( tedbh'ier il;in, '''fi:!oler ve Itablll.rtmill levhftrar "hl"lTer ll'o"ler;lof'cekliT. Sl"nrl ii~ i~~ '·Teceklir.

Y.

cal 31-(1 a I.~'ifiill'gaziuoll IJul!;e e JoantaJo,-'(Jan

BlRASI:

II

h

za

,3 -

ne~
II'~I

(Veni~eh irf1e Orduevi hahl;~~inde ve Ordl.levi kall'~~fmla n-.{ih I":n[h:,1 er hu tokan1l:asIl'1da husu:si tert;bat ve te§okila tlmu herlcesi memnun eder.)

LUS

ROBe

,, be, -sml __ kh
G u ""I Ue bir gij",r~glne
iUJU
'I ...e,

z
f.

r
'Yaz~n~ Marsel' Prat
oln.l.h':,i

Fra sa Iinansmm
diize
Y.auu
Fr.Jl1SU

yeni Tii
Mar:.d Finan!;
R't:niYll

ye
UO'yJ(e~

emn 8"uet

uelri bhtlin
otLlrdugu

kara
Inri!

i:.

den1.i!

Berlinde
Noye Jfr.aye PCe5egliluresi. ALina aytumw yunan ba,b.,.k.afll S. (;cildarjs ite y.ptlgl bie: loriJ§mey:' n'liret mei tediz. y: LlDlm hu. kumt'fill'1rn if; lie d, styasasm, .:IyarnJatdn bu giJrij me e ,ge~en seru \Ie £lIllian kaqr"klalJ alduiu ~ibi a-tagrya k0l'uyoruz:

"IRan

Va/ea

BaJc[lrH

kl!.lV"llecierin.i11 b..a~~llaEluhr.

Genel';!Lin
nJJI'fI.

bilm1yotner-

Pari .... i2 !'tnu);Iiu.

Mu'"IVVI! l Y.'uurna

;..

'r
gt

gi.ill

IODTa gl!lnt!

gelea bi.. I' l nr:mo nun

ubay
~l'!I"Ifl-

Fakillt ziyam bi lJ
1.1:

YQktu, Burad

I!u

yone

dloKru lii:!iYJI!Ir, BIIl'H t1~

B~r lH!u~yr buyUk i!;"verlikler yiik· Ierne!!: ii~in euarl;!'t sahibi ohn~k I,iizll'lldrr, BUi\l;unki:i yerim, liurlUTlul1 ec bilmek
t

admdaki gazeti* 12 temmuz "1935 tariM; saYI:s.mda. Tilrkiye'n'in bugiloki,i ve yannki oJ1em; hakkmda vatdfil bir yauda diyor h'i:

bh-robmlQbil vere~~ghd ",e benirn bll'nunh. Eritrr:'nin merke~i olen A;;m. T'tI·· gidebitrc'~iim. soy edi,
Ak§: lli;r:ci !nYld,:It
1101

kalaba.hga
mn sarayma doly b't tapm~gllll

kahlTp
1:)l!h~e"in

ilerledlm
Buras: c.rtaemoa

Vii!:

K:On'iut!l-

bona, I:u::rhli'fgi b~r

liar-dim.

~i~tlklerle bi:r yunan

!.mal n kmav,

'bu. gihi goriliui.iyordII. A., I;iiig~eltmda gemi bo~allyordu. Slyahlarb beya:dat dllrup dinlenm..:k,R

ndrran

bir kura.ktL

K:nttrn. k(lilYlutanEl vermek ili;t~ t henden alan 1;e bir nod .. ~ac1 iladar ust\i
Drt§J si:i':lolu blr d~ bhtoilHi't tliu'lIfa

.hlike ve rigikos.uou evelimk;inl nt 'Ieriytllr. lll1Y!lr\ar, rantiy 1, r k ~L ~ilk ve gtl'ckse buyi.ik kapitah5tlClf. geliderini.1'I bir ~ISIliHlH, ur y11l ~t;krndtte aldugu duygu.
(hI

ih: YCl.JlyoI"ltlr. Fakal

bu gibi

kirnse-

If'! iz in

pl"llIlY0r' lardr,

zenel, ~ekildi.

hana karr Biraz

birae senra

beklegene-

dikH:,adic b:llktlm: bUi1l r "iLm~nto liUY- 11'1'1 'ole tun' it loim' 1 l! • ir90k dikenU t It l~ U~rl, r-l va.rmeri b~luk knllm k at: g i g5riinuy' rdu. I ilvaSi.uda blnlere n • in II~U§'
YJRll:fIn i&ilinelere s.fJ.:a'il: esen hi'!" ri.izg"'r Jl !ZHl.IZ3, !:nJrl'Umuza dllc ve tllzlU1 bir to:! doldurd", II ; rd:G Lnolll m&z 'I Lnarlll m .. z bi r ;ta1rall, hty«al'lll "'<1:n:lI. Ya. I ~Uerlu kada:r ~ap~ak: ve yiizIe i kdh y.tgnz1 I'JiU, OIIs'ker]e:r tutU

nl(H'll1 rica I(:'l:ti, Sir ~l1irhdeyd;j'n,

a~lld~: bir prr-

ler. J'rt.f'ile~lerh'Li, tlu rumtani'll, ~Jlt~m1 a1<1T113.nm de ...let 111HlkirtasHlHl ak!:.ttn<'lSI'
hatt~ b:ih;lJu~iin durrnasi Idtli ke ve rehdi dindcn kurt.HthgmHzl hesablayaI;Ak k"''PlIIl>Hl:yl g<lst~nmiy,orlar. Balk. kendisinden ist rdlen o:;!:yuHg,in ol~u ...e ni.:.bdmi bitiyor; bniyor ama, d,t"l!!t makina~lnm usun veY<l krsa bir sure'V

i.satstr

KUME~tN

DOI:.:AYIS1YI;E) HtJ·

:rARAFSIZLIGI

AlJ1:IJ'ua tilr A.VI'Ll'p'a de ...[ef i y. rat. mik i:lo.gud.a j.ap0l1.]lirdan -bnra lUt.Id .. l.Irklel'e na ib olm\,l tur", A yan til do~u'Su ;~InJapony.l ne is batllu i'iin de gUn Relj;likiC bUytlyen b~r iSntmle,"Tiilrkiye odut; :mcak anda b[l' fa k yardu:-: J~()pn9a, dolll1oOll SiyaJlfl ve ~il!l gi. iji [i~ijl'lell aerec~a~ d~v]nIJt"· ar I ijs·
j

~ G&l'Itlo}' ilpIlH'k~n ir \( h.!;,li~ Itaklhnd.a bUki.lnu.

itanf Ih ver-

tlln. bll" U'II'ur

t':l\"u1I1ricer1,

tlttldil!'r

haiti-

Bu, 'Llfak yilplh, ~ va Ii al\(lt] lie bana dli. S2I AJov.t

a'tik hiir ~d<lmdl, Ut1t1i1I.ya gi:i5tcr~

- Akr.um'a

gitl11ek is-

rl~gi diye'llin n nlamda old'llgo krr Ih~J i~tGm k eYA. tememek bakrmrnddn b:ika lattn am yn ne- gi i dU ~iiJ'lced~ bli1JunduldlrInJ ha bak&ndan
Drabilir" miyiml' ._ Hl3kUanet kendi
t,;Ir;afl

••

det·H lIni? diye bo.rdu. yani abe-,l tan.1.? B'1U tlmk,i uchr. Size bini ve'r men. Bu lim d~ g<! ~1nu.
ti]i'orsum.lZ

dUTm"~lnln 'lie )l'ah~t Q.l<~'f;:II, devlct I{czM1eri!'lin
cl'e

da ge~id

bile

lmpanmasmm
rc:ll

dan

dan

il!!dil-

yt !lIar gibi sail" 1 r :u K falarmdB te bit" I!:}' YaTcb. S 1'1 yOI!' MUlllotinini
Cll".

1I11rlar ka;p:aTlmt~ Buna G:;~"ah vermed.i;
de\l'am ettj =

nr gLQi tepkiler yapacil~ B~gLin anll< her frd.n~ni:.

I:rilmiyor. '!.!aybo~mu§.).

ruilf ohm
Hliikiiml!t,

y.rahiIzlrilA

,an ami

"udlJl:r:
~tki8ini

d:1J,ti.n(.uinin bUme!lli

n'lulili'r f.... kat Io.~i.int!

ian guveni ye:nidcn
:;.aglamOi hiil~arak kurtarmoth

el~ g'E:~irdigi gibi hd gilnkii 1:['.1 b,,~nn:;l
11'

yaprmdaln,
ve rhest~

he keI Uk:riiJlJJ istedPi
oyHy Cy' 1apaukb:r.

gi.bi

i~in rUn-

da, DU' "PrirnU":li inter pare " (e~illeci a:raslnda bi.rlnci) alma)" dam a iyi bl.liu.· y(,,-Lar. Anc.ak, tuttultlirl bu yo] re J a.lyi bit uruma 'll'atryorl r, Her ~e:S-d onee e§1 olmlyan ve- lYi kJUY1 birlt. tirtH eog a FY;illdilki durumu l1e Ti,jrk$y~, Avpupa ve Asyalftn ha].:iWl! ;;rael;~d~r. BLlndan 'ba]ka. 1"'urkiy"!n. n 1i:om~u13r[ at md:a U~ilin['1 dereced it vlet i'lem-en yo,k gibidi:r.
A.tatli k' n d1i slya adak· _. e v.e

gid.ebilir.
Ben,
milm,ki1n~c Go;:iHe:n onu kl,l JJ'tarm~~i ['In ijl1C!l1 vc ~<lill~hrn.

del'l g..:1en her

It ·ndiJ_.infl

a§ll

~.

Idugu

he~'c:-

-

Si .i bi italYdO di 'tutadar. Bal'la bir ~c:y oJaca:glnl nmrml8,YI'ILln
50r3.'I' LIiU ~:2

NcfC.iler~
.....t

__..autUn

,ordum

~

_
";.Yi:l.~

Lu ~h alar n,i~in? 9fjmibg~i o"tgiit]t.ycbUm 'If i~in., p.clIj bihii.n bu 'gQ I !iINl, hu :;i.id
GiilDiln

-

lJirindc

ih'~iya-;: irLsini

OhlfSa.

di ),(;.,
y' --

zi -r
Uu

Yil.rLllc:rind~1I'I
Il.ordum:
DO ",,]al;;<i.k ~

yuvarh.

biT neftre

a.lamam. Bu i~ sck tehl.ikelidi:r. Bugul1lerde 51'IIllrlllr(lalki dUHUll g.l!}' ,t ge,rgindir. SImrm bu tal'ahnr dil~d:ig:inj~ gibi CezmenLu izin ycririm. Fakat ote u.ra{ :iiI... haYlr .. E~umaklarile krl:' ... sivr" e sakaLrRl ok~al.b. Sonu ini1nde bir bHardo mauSl btiyukliigiind~ bulull'lan bir lrlarltillyT •
rim!!

anla.ml lana, ~O!irrn,',!k ku "'.... ini \lerdi. P~ri 8 borsasrn· et daki seh[rrdtri1'l i1snOITH'I\ (11..1 rumJll, ba· ,HI, almOIn tedbtrlel"in anlamTnI hal\t.:m
kavradlgl dt~lnd.adH inan
tlU

s.onu~11Ibu gii~ i~i ba-

- Eger ha k az it' s:ogunlukbJ klr~lhgln gcri @:elme 'ni i5teTSt,; bioi dur~\m karsn .. da m hiikumet natllt
JU.l!!i.l~sta

ongoruioU- Ttirki}'C'ni
yiHcs.e1tmi1tir.
nil:

OOJlnl

kat
yaJ-

bir taiihna-

vllr lI'alni'lacaktll' P
F!,s,TIAJTLf'Il'todlil

olskerlik 'lie i"i luyailada - gl t aynJ 2~manda dt§ t;;lyasada b{}yillt bit dllil,~ 01-

At<lt~r'k

btl sUTC'th:

bu

ve:rdi,

FI-,;LnS'l:)') fran-

gl. bugi.in <!.rt." h [' turlU
)mdiki

tehlikenin

cak oylal'iI claya.ll.an bir ki1l',arna.m.: He ~encloy i~in LizJm o~an !EogunLugu:l'l en 11 fak olSiisU s.i!!ptanaeakur.
Kart) taira_hili,
IOn

1!lpa.t !\i]]i~tit. Daha imdidcn bi!yuk devl~t (duvdi lJLua2llumJdlan' ~!l.}'lllln TUtkiyet bugUnkil i!i VI!:dl Iya. dllj!tunl.1

ia rm'l'l

eli

hni:yle brLld
olaeakhl.

"[1"

llin al:til

Ya.i yapma!c i~in" Bu lidt.vdc bir ~~ref y;Oktu.;

gost"ucli.
alkat as·

lilitdcl' illiSl:.mla· g:ibi ~ah~l·etdll. G<l'mlYC ddfidiUn. Onda da ren . rileudl.II-1 te Ie pa~dd3.yM

koyu
yel'li~

1(1" hol' una yule ka§lyorlardm, K.L[ <l.yaljilkan as rrkri til.!lyacak vaslt"Jar yooktll:L Bllnlarr 500 mil uzak1:iil V~ 15QO jlyah yUk!ilekHg~nde o]an As~Ilta·y .. gOtlir.tcek ne kilmyon. ne de h'~..,. ij,IardJ. lak.at ",nlar ahlln§ ttmeden

!iol:rada ben, bu Unifo<rma1r.. ula'k r.llh adanu incel iyorpdum. Dilr omUll" 1u iI,rkaya dcg:ru dik dura.n bu u rak ,a.. dam routiin kari. vc de:niz lmvvetle:rlne
bukml!diyordu.

o

ftet'hangi bir etk~ yapamadalf krrllm.a.k zonmdadrr. Fr, ngTl:1I satlamhr~t1rrlm.a~m:l !TIllvazi o]ma~ nun dlf rh~·v1~t kredisinin tezelden diizeHilme!>inc dogn!. gidi1iyor. Ay,,:a;1 biidcenin kanun~ denkl
h<ltl rla.l'ken

~artlar aJtl I'Ida bir 'iprkulasiyon nUCL1mu hi~

anma d61aYlls.ttmeltri

blr

e1han. devlc:ti

airt

ttzahl1m~

olanlMUIJ g4:ndQY mil.·
am:tI

nI!.5~lbeetiy}e" tiagl~la.nm.a

l1akklt'lda biltkfimet n~ dUJUnHYOIr? Bagq~amlJ me ItWdl hl.i.k'Bruetift -gel'leel 1'5: :S7yasa ~us:eveli h;i1'lde v~pl~·
.t.",;

ii'iinde belli b3§l.J:bit': gay Bu dan d.ol~ (J:J VUT!
b,.:.....:Ie'lnuler
Ihh: It'§c:-mez.

ta una.kudrf,
[..,,;01.4

.blokuna

g-Inne.aind

ba·
d~ VC!l

p... kat

cbltt randal!!
pa

bl'!i.it H~ hi~ hit

l11ti.1 olT1iuyan

b1r me-

Hd de:Y]IU:]er

gr\li~HI (balka.1'!

Kendi iine baNauh
meH: ih:1!evi Y~riJmj~ Eger
I'IlHma

bi,.- harba ada.m

hi·
kolarr!.

olan

buydu,

mtsl kaygu nku. tm digimi de aynca. ka detmek istedm . ..B nim du. 'neem, k.arnu,~l lir: an "ml FranslI! ekon.oml!;inll' y~ni hiT'
1uz almolsor i~:in Ilk yi.igru,rn (limas! idi.

yahl.l~ iy ha-

etedir,
BULOARlSl'AN VIE BALKAN

PARTI
- Ege· Bulg ria n b.alkafl paktma girecek o1i.I,n,a, )lunan hiikumetinin ilI13ieagl lllJtllm mlo511 o)acaktu' ~
Bu1ganslanm balkan paktma

yakJnd.o: bn mesclenin

~ iiriiY'brwdl. Mlz~ka ~ahyQ<r. barrak. ]o,r u;11tialaltuyordll.l. S<11»bln ye:disinde beni 1\ mar",!,,, gO'l.i.irecek (tItomobH geldi..
Ha a IIJc.ak, gU[J~:t yakJC1, tozlai' buna!tu:f. Yoh duze!ld;k. Yiiks.e]rrH~ge b;I~lad'k. Kayahkhird~ blT§ok

bir !iare l:tulunOlmJyatak olur~a o zaman ou.rada ilri u~ kar'~£kar:jIY" s!Lv.a§aca!lda'rdL Bf'yaz lddann uuUnliigi.inti ve prestijlni worl.lmak da bu a.damtn ~ ,omu.llarma
<lrdu:

D€"II'let,l!1h;
diin~ tarmm
p<lir<l.

arch

arkil~II'1'

kil:smedcn S·

aln'1~'1.c :ZOrLHlde. kahr'S;l, tUyulnitklig!, holl'3.abJ bjle gU'; tu· tuhu::a.k kad' ~.(Jk olalt ~ r'l.lmlal:' i.~in
hOilyaH bir

ylikleflmi~ti.
:;mnlilmnf.l

billr ih:erinde ister llIlIis:iTIiI~ bir
tedigi

I(Hnde olin Urem mi? K pitMi't, btlth-angt
L 81

J1dldle-

It'ambi.

Bh!'im

yo mane
t~Tk~n,

clan liol'lrnr.ak,
parOlsma

gbT1 m isis-

siy~1rIh.![',.

yo]

c:e!~nti yap:mak Cevab v~:rdim:
EYj,lt,

.lJrnCln

hllkm~tmelk

yaprnak i.'iin ta~ ,klrmalda ugril'§lym:lar. dl 'CekiiIJiler ]j<lbire kalklp iniyordu. Siyalllann 3.T3.l!lllda ir t'alum i tal},an i§oSI1.leri

Bir

im.kim "'·ilfS<J " , kur~1Jn k~lemi ahp hnitanm

-eger

11-

:ze:dne bir 'ilz-Ci. ~i:z:di ve dediki

~ ernleke1l:.
arasmda

kasaya girmi':j clan karita1. yeni l~ al;!nlarri'la ~\km:lk toruntla blra.kdabi[ir mil Devlet Hnan';,l, }'..J!Jl'1 !"era obtir glln diy!lt dmn1adal1 tCh1ike i'i'indt
yUzee
'I!,

l1:iml~si lhtimaH 'baklMmda.n oe di.i~iil'ldUg i.i n.ll , Vunanistan btr'§iok hrsatlarda. soylemi§l:n. Bu meseJe, yalnlz 'b'aUcan paktl is:in a dan tohwnun mz V~:rmJ!!! d vre 'inde degil. lIonr hm da ye'l.keH balkan ~evenle i ra 1nda yapJlaft gou~m~lel' t 'lie 11i1lriimetin tii.rlil re5_~i diy~vlerm('f dt bir§.ok dt£alar :!'ioylenmi~tir. Zeydn cl:aJI'IU ts.ki lI!amanlarda.n· ht!'ri ul~!;~1 b; r ttmsa.l di:ye ka.bu} etrni~ clan Vun;anisr.an her devirde barf~ i~in
de on LlyaK olmu~tu • Bundan dolaYI gir~sini ••

kU~iill anlM11D1i1) ariitlmdaki ge~k 1:og[.ffa bakulillliidUl, gerelne ekonomik V4 daba b!ai~k:{ bagl;!,1f dO~y~-:5iyh: bu avlet,. ted i1gilcndiren evrcnlC_ me el~l~rde !'lIn blr [~ blrn!ii huhmdag 'uphe yok:tut'. &1 kam clevletlez:illl.den iklsi ay .. Dr zamanda b~r Iki de""]~t g:ruptlnl1T1. Uye1erlndlen cldutlanndall1., bLlruarll'l 3,.. I"2.Il.ndaki 11gilel'ln"de ..kattd~kh biT "dost· J1:I "Ite" Jempati duygU'llUA11l ~IIZIJ.U1 td"

fl..

biiigdlr". Am:ak,

bunlln

,.mlmrll, ~,tr

grup

«SbUr ,grupu vkaemdan dnn~k degndi:r_

llri.ild·yece~

GO
Ugi

'R'OK MESELEst

RLtOI
rll bir· Of lim.nasTt kar~'.

Hu.kUmi:;\; bir fikrinin g:tr~kle~tidlml:::!l

de i1 bulfflu1Jarcil,

Yo. da birkali elida suel ta~rma va~l· tahmnn yol ye'l"mek i~in dlJn.klac;hk.

- Addi Kuel. lu.rmlZI Nt: c memleketi, Bu bol,eler
do]a~tJG:,"lZ ogren d~n tafr.Hahm birisine l:aman tek6~n.i~.

'ko(1ornik

Io,IC

fin~n .....l

kll1..l'l'l-

J fin; pr~h i,p ~k1mlnda layor~

bi:rIi;Ok ~cylcI'

goriip
iite-ki

Her tarafta
gorUnmeJi
Iflip
I

yapH:111k

vardl; hu

herkes
duBUmlTI.

Bu doJa~ma.nJ n

hir ku" ... tti-n e

alarak

karOlirla~brmagl brraliflC'3.g1m ..

subaybnm-

na yeni bcd...:rler aramasl i.;ilt memlehtin ekonomik yenilikleri hakkll'lda bir plan yapmak ve i.ilkcyi hareketc gec;ifmelt imkinl v~h mldrll'~ Halbuki simfli.
fiTlJ.I'lS

Bulgad::otoln.ln
h;ten gelen bir

balkan
5

paktlO!

vin,le

kar~dayil~ktl

Currkiil , bu sUTetl kom§D d "Iette <lost~ luk ilgilui bfligl,macak \'r dolaYIsiy1e de balkl.l'l.daki
barl

i§lerlmizi

saglam

'I.f'metler

i.iJzc-

daha !!.i.glilm blf

te-

dht1eruneden

ahl,q.ordu,

:;)l'H Rtf'lda ne 'I'.Jrcih? He'!"baLde bu S{)T'LHllffi cev:obl1'll mara'ya pe ftnnca ~hlbi1 c ktim. itr~'nin merk.ezi alan Jollar • SUI
SI'roth ~

A!!~

dum, Kendi;sine,

ct:~

Asmarat gii:rulbir

ri pUlrdLlariyle gi.ine~ yakut gibi ililJrhyold1.l.
Uf'1k
);111

tm

ieri,

ltlnda

iG. eskiclen

bil' kasaba olan A&n1li'r~'rHI:'1. halpek durgundu i fnkat bunlabird~nbil'\t' c:!nLutmalan '.iok 'kolay
ugfut ise biitiin ihr ne oh,rak bir kr 1a habiiti.in kuUililllrhri alt ndadn.

dOlha ol;giil:'korluljoabi.liyor. gl:!t'lerahn beni smnln tarafma blrakmad[gu:Ll 80yl dim. Sl.lbay gtil~l:'ek ct"'a.b vee:rdi: - Hi'S bil:' italyan sizin yaTIJnl;:~tra g oeme7., Tek tiil~ma bh: beYili 'I<admm c1a habe" tgpra'klarmdOi yola ~lkD1aSl kendim gQ.2gor~ Olumc atm'UI demektir. Cevab \Itl'dirrt: Subay\a
,_
5Um.U:.

ri'l'lt' kllrduktan !5On.U }'<:I'IideJ1 erkinlig,imize ka,,'u~mu~ old~f;llmUl: f.ibi, ~ah~' m:!J1:mmltl da vuimli i~1eT' lberind(' yen"£den tOfJlayalJilece~ hl r 1)rurntJI girmill; olduk:_ Noy '" pinw
J~tnal an

m..:}!; dayanm'i'
)car
I

OlilCAktJr. Hiikiimet, balkan pa~hnln ncgat''F ii~unct

- B lun gilmrilkbil'~ 'il i !cUi scvenlerce derinden duin al'a~tlrdml~ ve. h~liI da araJtl1~ 1m kta. olan gue bir ekonomik mc~ledir. Yuna:n;stan. balk.iJil dC'I'leUcrinJ.n 000- 'k 3,Jal'llarlnda bi,.likte ~l!:1r~m.a ga;reTfri dr.af[nda etmei;i Fakat, <Llman her tedbire l{a£§r, itir.lJ!

kli!SUr

~iik anla.§ma ik bit'le~mc!lei
tasH;lrgl erliyor mur - Yunan'stamn kan paktl, r, f)'~ ~er~~\I'esi

ihtimaHne

p tnsi:p di.ye kabul b~!, balkan gumriik s.elesint: gelLnu, Yunaflista
De on mioiz bir

tlli1lemi~tlr.
birJigi me: .. , her bid .. 0"

go:ru~um: gore. balbu landu 1m" ~1.m hir eog(halkan yarloo ada.SI)

olC1;ude mal ~tkaran
l!iln,
a.khndan

bUr bal:C:an
mtmldc<elti

clevletleri
o1m.ty!

bli giril C1iirm'lH.

Fakat Ben

!.iz fran.i>1ida

C'L

tan!mrycr:l<'uin~ P,
,F ~~'tiJ

biJt~1n diledildtdmi

.. S·DZ d e
'C:lntlide,)
'f,;J 1m" gaze ..

ilI~mu~hll'.

getirl.!cegim,
Subay bana ~rkl~n' gi.bi yapU: - Siz kadmlar da hep imkam,ll §t:y-

Uni al
!tV
I

r~ gibidir.

A§ag yukan,

bi.t asker!

kltan haS1!:ane

Oku11M. ki.Hs krin b~tIf!:
UH

lcri Istersiniz.
lin d dikl

Bana

kal I rs.a sh genera-

'Ninlif! ynk 1'lda '" hI katikarur~ rii " JJdrk_
}'.11'1

yOr, iJilHin dayrelcrin,

ka.hve-Ierin, haul!. halkonl~t"mda a~kerle.in 'Ill)-

r1l'1i old.ugu

gibi yarun; f'n
ol1eml' ki;l21

AlulJcl'.a "<iI::

fU

gtiru yorlllUl'IUZ,

iYllii ouur. Yl'Ird i~indc ve dl~rnda

"BJ"'oo kl' oym11i tlymy.m
OI'rIUU2H",

H <\'II'ada Bure kH Qlarak !I'll ri.iye n :3& ~mlu H ayak aotslcriyl S-0cllkJ.um hilyllll"z~arr du)'uluyor. Siyab bit" oda hL:m tJiisi ute-hle'iti 0damm kaplslnl vurarak bir mek:tul::i g~fI dt Si:id ilbay Gen de Bono;:) gi111'1
ogledtrl
BOnl'a

beni

b~kHyordLl,

-Hil general 1920 de mc: :riyah gomlek,nell' orgiiti.im.i.i 'kurmu~w ...e M!l'Sl)lini i'h: R()[W1ya dairy yuraye" KuO;!dr:iyom~ vlnt'rn ilui gtdenledndcndi. O"dai1
sonra mrt, rJ?kam kc:ndisi dalla Tlrablus il1Jayh gm..: at.1n.500(3. halya1"l11"l de
HQI'IO

Bu subay, gerekli t;a,rifey; hatlrladr ve bana Itizum1u ki:lg'dtan ViI!:rd:i. ~ Es!dden Hal::ieli.itan yonetimi attmda bulunan yuhler 111: dU§Unuyorla,.? Bun!ar, bu tarafla Ol;e ~ai'dtak:i oycia~' lOin at'.a~l"da Stl U iit.killl;;ak olu[sa fie aurum takmacaklar? 81 D' gun, kJ.:l'IJ.iIeT~"in k~r1di renkle· tindel'l ohm, inun1aTii 'P.iIlIf§l yiirii:ttUduklerini ar'lliyac:a).: oh.arlarsa bu, Uzulc:rinrll!: ne gibi bit tepki yap.u,aktlr.

tiiTk

~u "urm

11 ve ~ra:b rili g6re··lel
lInm

. ;orgag.mirna·
~w UOflbak~-

Iesli ve

V.e'

1u 'oculd.lra
DJZ,

Turhiyr ~ilgjsr y:1nll~
0-

ha<kJllP1rJa
bolJ kadar

"Eritrelilcr, hOlbJll:~l(re lar. r;ogi1 gordl1Hi otank
maktadular",
SOn

(h.l"m<:ll'ldlr01 duy.;:: rain1-

Ian, gLildi::ireJJ"m de,bn k~ndisjl1i
lI;i:i1UIU;yaplll

ls1eT'I:nue yerli
general
halde Bircio bu ra tgeldii1.ui. nl1'pslrun

k1JVVeth:r bir~ok sordum.

kOM'I.ItaT"I1

Piroli de
SOfUIaTI

blJlundu~u

somurgdn
Eritre

italyan
~e

5U-

01mll~1.U.

baylanna.
it.31yan

Sir I:Un otdde hi,;: hir erkek garyoktu. Net.(1 olduk1arrm sortlum, C'J!I iron J&k r gittlkl. r-I'I'1.i 6y1 dilcf.
!Soi:11l
IU)

,ik

tihfstill

ki!l'c01hi/.

gclm

dt

~ib"ldi Gcn

Hl;men

\'crrdigi

b ~u

toon1'r"

t.
,1ur,'j(lU:J" I

~AHfI
"

I q",.,( 1",

Baytndl1hk'· Sakanrnrn
mllDUII \"
'

gezisi
I.'U/~ ".' mll/.i
lohyb.

.
k

]1

(!Ba.p 1. inci sa' (ada)

B"" C;P lilll{u) . ~~I
(Bu~J
DP'1_ ...

all linl aitJl#,JII- Eg(~ lwlg(~~I)i . la~.aI·ltl.. (~II. a\ Ii. I '[I
l-iL:l . Jt

II 'u/, IfH,,.t."rd,·rr

HI

f'A.

1\,)

....... S tel-! r in1'I0k . t,

[,'I.J ll'i

yVI ItlIgah<.Ll d

rke:zinde

yeniden

odern ~n
,ac:akbr. !D&nlara ..

KuragJiD

t D r 1rura.gda

I

.liJrullillca.'[

toph pla.llla r uz r

I.

1111:i .• ll.mla)
Ier

ifl;' ;,u:- nnri",
dcvam e(liyorta

Ilgllih:rll!

iuee l l-

u

·Inl~

,tiH!."
.j(J1

!Jij~ti:ir B'-ka-n1181 IMm eli t leri.n lIlerf:lerde fie ,Hk "'b'

i.izreredir.

u.:.-Ba-k

balk:a baD 11"ka'r~lbJ,n'~11 Ba.ka.~, liIiI'l.'tftYI. tc len_,I r'" ;'g beh::e • ~erin hepsinin eHerini :ukml~ VII:: bulund fuM vb
YI!!!'re: :Slil~tU'lla
W

-dk I uragmtlt\ft k .. lla ~ iii ,Ikult r. .Ayd1.n d.urDi gm d" 9.jje~ torenle

meleriru hir

r, V ctistird lJ<J latu),r.>
"DC Llj;

dol •
''']iil'lo1!

jl IOllml§urlootBun.

I

tarahall

yei";liL~t!ye
mu l.lil5UIHIr.

;b

J

pc n a'lil<lIJ

3). h.;h iJ :u:: wit! ('31:: (J C!' hill k ... ~ h:~ ill sarilma 'i'ar~r!.:si sine d~ Devlct

!'Ill t"~
I

kc;h'u ma.,
Y A~' r t
ilID

k

Hall.!

yucude itii1t:r'i

g~t Ll:'il •
print ~ ~ttnii;tir.

G niH yllic

mi

,til

J II'fKHl)'onJn
CfI!>t

Pllr~oI)k.ryerle ~ ue.ak

Di!ilIir1.~Hi'lrr {~rif.~i,~It..dir.
I
I~LI'l

ri l'1.i1e tcWnik
mod

~'iak

tlcl rd

h

sormu"

ru PaTti k,.u--a.gl"rtla 'g~del'ek i~~ il I d(r,tld ba,.mdlthk i~~er i pliO· je ve bal'it&lnr tiierihde in'c.eleme"

11ydui''lIlm:-k

f:"tbrika!an

kuru I Iif1I1Muf.
I:·' f,'~(1 ,-,u· I l !l'rI

B u h.'ldisede yaki!.hwm[~ o].n ;!,erI11f1 ozgli.r bll";!Ikllmabrl, fed

HatU
hrac.a~I~, ,"un

t'O,dun

kur a rrnak

bala ..tVhllt a D )~{ b~l
ve

lIL11l n ke~fi

yarnlmlFilrr r;111

, • ,, ."IO"~
; '(f,Jkyo. ] hullkl'llini c.il~' gr~i.iti.int

'at I!·· ('
\.':U'V

I·"

"

ktilHir
y,er'e lopla.

1II~.gl

~oylece blt hllrihi§" be~gele .

lerde bulunmu§la.r"
ve Ulfay
fli~letrnefe

A'Ydm
kopriisiinii

alammn
soz.

,

• - fe {l1ffl~a.1.i

k I1ldodlarla.

!il-

dGzlI!n1eme.k lie tarwb ,-azan1.Ell.1I'11l'.I bu belgelelrden her VoIkit \Ie Itolayc:a faydalarul1ala rUIII ve ihnig ara hrmalarlnl h,er leyden ooce bu !:lhasal belgeler,e daya.malarIDli imkinla.~ [rmak i~in ,erli 'Ie l'abanCI uzmanlarl ~ah~. I1racakhr, Dijzenlenecek ve 5iruflanacak

yerm' ,lerd Hir tla.t bd.a.r rd~nlen't11l.eden

'r.

Tti
ge -

i e ba lanacaktrr.
}itT-111i

~o (A,A.)

arulrllmCls,J'
j;!!OI"l

- Ja.ponya.da 1 t "n.d·'*nU: v£!tljtltfin
I

'~i!1 tk~n

d gisk,'y'i v·

yall<lcagr2:. .naklnelerinln

, Ikhnh ),0111 va durakh rinde kmd~ h rda

mcrkd Cilm~'k theh~ "i _ r Ifl bi rJi,gr'" ve 'til"m gil ..n-i
k~H·.-1<rr ... .crmi~lcrdir.

ve onemlerine giir,e (Tul'" 1 Gere~lerl Yay.nlar.» adr "~"vtIJ" ,~' .... M ~thr_

_lr

Ige'l 'iilzma.nlar lar.AFu"Idiill.n in~ dtkten ..m'n af reknik def-erle

!!onra otomobHlerle Mender€s nebrine gi,dU,erek M nden.~s uzerine y,apLlacak kopru ~~in yerind,t!: harihl ve projeler U'l:er[nde inceleme yapara.k Ci ,Ii bumuna ge~mi§ler, burada d' ~~ll'Ie yayl.,,(nn,a 'yapllacak sel '~ini y rind~ g&zden ge(lrmi~terdir. 5 rlaYI rrnz: B. NIllz:mi TiOp~'I.t b ' eHe c;:a,~
ym. 5l~yu Lop1amr.sll,

lmat:ta da i~1~rt1e,i

i'i:'TlI. Alil~Y'e t-undl
k (1('gI5ikli"kh:[ olllnuYOt, nil
tT.,.

yaprlaea

!.iz~.

inc:d, m ·Ierll.: devam
I ~l1t da

y.a

1

her

l1:ilumd ohu::a'k halkla

rnir_ olta Bakan ralf haHI
(1(1

I

aY3rlmJa durakta
VI::

her

konu

•Jfl{:fihm'hnin
Idfl"r)-.
(l

iSIt_J(Jiiii ,JtJJdkamll'lH

Cf,-"i
J

i
makinele r

1 rtl ..>t
ilgilij durrnakt ~yu!J

i'''hya~htrl
J10'l

i':1ir11emdch";

Lo drtJ, 30 (A.A.):_
10HlIar abrnda dcmi§tlr
tnrn

'otd L'orTdOI'l.
dOl b:i ... ilOJuy

ell en u FOlkn~]di"lh1r uteril1

yet1§tiren

100 bin
nMat im

_1

dtinum
fU If

n

li i

u'k

:aa karnmrz

a ve

ahna ktadrr, mmh~ ilg~J:iy~[1 i'!'

ki:

"_
:.<ly~

tD:pra. ..

ler
I'T

na kkll1da dol ~ •AvdlJ1m bllymdlrlrk lf1crl ... im d red ·rind· .',

~t
'If

D~1'11z silahla-rl
dcr ki
(I

h;inch:,

In 'Io:o.UI'1I1-':1\1 i~hl

bugunkJl Ie I( 1:11\fI

1 E Tmgin- dtg~ ~I'ttfi::l ri mda r btrliih1itt~ I11l11har.aa bllirmelhetlir, H:.31cninmuMhku 1

ya.pw.agd ha laml1uT,

.

1.1

'~"''''''''''Inml:&

b ilgi1enec~ld,el'illi

ihtiya<;1 nur .. y ve: p<i!ti
ge~l.'

~af~ hir lelll

'fli1 -g.el.ec;c:k,an,.Uayn3)',
'cek f"':!lnm yedn~ ~93'" d

lj,i~l.H~'e

go!".ttlcbil
-It;

soyre-

alanl:n-mdaki ni l~tllm _
I

i Ci

t ~}'on

!kf.

rus.u

kOTlirusul"lun
'IoI;n'

i[i1nu.lmam~1("
(ttl

':i\Jlll~rm oi
oJarak'-;oz

Cint!

htl h"''1g:i bi .. dCV'tc lirIb"stla

st!

i~1 rl,l1ln k ••

Hllll'll';
gnrlilen aka'!

I3p

a af"g I

dt'l U942
(1ft!

ye I; 'C3~

Pvrf

i~

I

lllr" I un

illfh

Bun ... gore tUy.umlu
url!lIc.aktrr, FJilh.lika
Ve

i~l~r yap g - rUt dLra·

ni.!: programl

hakkrnda

kendiiTI iklrrinVIH1IlldtfJ·.

~~~dJdl"t~lJr~

ve bir t;Jrafh berllhar

..

yilt".

di:r. Boll s.lh: bill" and!a~m:Ji makla hDl'h;ingi

yitJl:en'i:-alm
b.lr ...[.

gereks.e Gil'll!! kopruleri. YO mmi~irl dig [' haymrhrl'Jc, I!;!] rilo ~~'IC' .}w 1'\(1
U ellim!jol
r.
It

i::i •

e~d.J'I tiT rj ndo' u
I"ardrndakl
vermck:l,iril1

lac;.

ol.at

ro
habeT'

b

m··

drs

I i:'li buhlMmLl!'r B;"l-

saytl<lrr Liegi5.tir

'otckilerine miyecoktir.

de beraberjeh'!(' lard
If.

alarak

y~rindc
incol<mlt.lenh:

pHiln 'ole pr

itPi&t:nntlt"-

balf;lmlnd~l1 d ti,dnecc:

Bi.iyull Brit_I"IYI bi.l"Um~ti, dl."niz i]ahldlll'1m
uyu;ulmasrm liri

n,:l!{rahmda • kanrmU,' dilri

113 b-ildirdi gim glbi

laflma~n hlhu9und;a

g-er:..;;Yi D('-nh:lide-"~cylrm
B'lIgun Baladiz:

~

oflemli·gorur. ..

tt'r bugE'n'lE~"rdik:- rlog-£IJ g~!H~ril'l It_"
am • mh!l~rfll" "--' IBl . I t va .
teo i
" eUf .f.:

tdut
parak

t

h

Untn

ltID

l

'lftmlliil"t'hi1

E - trdi

~t :tnrt d mir kler
... 1' __ ---------

'or

----

__

~

K: ~ t:e!:l

H:oinki1l;l.6Il . i.tm.c kte

· Rinans- i:~.yarlaIil acaslnda

.. "I .,
klu. 'turk ~l"lhJi
;a.zIfmiJktili Ta].tm:na KurumlJn~ .uhj·';- !'Tiirk f'arininin iln.~
~~+

atannlaiar

s

I

I

tbr.J,. J11 ~iYe .• hd~ ...g~dii~ ~ !r~ma p'l'ogl'oImll.tH!."torc- bltlrtne1{ I~Jn W w:milil kolLardan ~aycla.ll1n1Ja,"aktlr.

ye-

Turk lJdi 4-§tmna' k1J:rumw IuIndi ;5inden ayrrauii blr kuruma tanh ba..., hound.m dil a...utlrm ] 1") yapur.ca . 'lurk tar1hinin an ha lan e:serini , _U krmulH- bir. gmt" 'ha.lmoe yazdi 01ca;c.tlr. Bu. caEPin.klilti1r klill'J nd(ll.d b . bisfer- babnhkliar'ca kondli ~mir.l~ri a . tll,aaki: LlZ.~I1"I'I'!"a yazdIrI liica ktl!". Gl."ne h3:;ntlaj1dlginr habt:t ;ild~'lml;r. "pl:imn L:'=f<rShlrl[la-gbte'TL.i c'k Tarihi .{.
It

tfrm'a

ktl1"Orhu- blr

f'Jergl

"~Y'a 'bjj}tr~

RU.. 'fr(l(/(J Jln,~m·Hkim-, n • 'Jlal"(!I=J~'nnw8'
Moskova, a griD maS!
J

OSk

CUlttlf. "'l"utkf" taninnl

harL

cez"lara

.30 ~A.A.) Be* yddan kasanan k.alkozl,-

Ii Y 11 n~ haldclndaki ml.::l'lc:u yilrliWm komi-

till-l!~ 1110

kollrti5~r kuntlu kan[',[J!]l g:l.l!ctt;" )0. Y.mliml~tlr. Bu 1c.ar::m:hm \.;ar~lt dcvr··
'riHl...

mt g;rri~me~de su~lu ol n[arla, ml!mle,~t

rtM'

Ir;·

.cli!zlCnmi bozmilya d2.1Dnarnaziar.

yt:1teneIl.1er

hy~

lihran ...... 30{ B.1.ktl.1 Nu'

I

IIJlmam doktor S:' Niilz:he\ _1lk'aTi".n'· ne h.~ ~urd u

;

_ 2..4.. saatm

haw

eleri
Sa ltk etiid
oyaS:L IJl'"Utmll

.waHl-gma, KtUliYa. doguliIIlevi bit., h'emmi ~e kadm hau I klan. u-.l
i~ini cdr::n;k Devlet Aychn mlll~rde
-

'" KiI~La:I aha J~.IJI.B.~ me~elesindin kaledkh Hur~idle v e.cler k I I .SOI\. m·us· • tiinden yaralidJgmdan polis tataf dna iJDl~rr. Vabana.01adlf. Ramazam bir g~ da1u'U keen tab nl Ad·

gti2:d n ge:tirclim.

man\ dokLor B. Ham K;ray A II",!
ge~!,;n

.on m i i~ hlzb.

Yi.i~ yor.
ara~lfna

Demiryollan buhmdum.

Qerniryolu c:JiUr. kl~rLnda

iru::l!le _

T<l!llJt lie durilklau

.

gd1!denqj;l:!:irdim. cllrklWrLi.iAI.! • N~
blUilni1:l

Bu halta
'" tclim

'brg.a:k.'La... :'101 k I IldaH yeullI"'ml$ ve ka"rm~~sa dOl. tutulal'"ak g~. ne' sa 'arrUi.llhga eri mi lit-. a' an u f..lbr· alt dill. ~ah· tan I asan o~lu Fazh· J-cendi.ini ma.ki"p i p ne iR 3ptli')l11,
1H

llJa bir ~ok
i~in ~erid

esv~ I'~rihl(irllll lnairihtH.:si ltmi~

Sihat ve Sosyal

500 kilom trehk bir: J'm"' II "~~~'n(i l'clkt'nlioAllLLlS...y.a.p;].n 1 rilt) :i-lm11iy,,; k • d.ar ymb li.Udvil,Pt-lop. lii.{h~mlol'll1 ~7
ki loml:'--!.X' ~II( I ekoru klTm I

~irmdii'e kada kiJomet tcndi<ln ~ z kur1'1 alma 11 zeytin

"

>

Baka bgr aun
I

"-_

......

_--011

~. 1 d I r

yagJ,
da

j~itli !:ip,lt:Jz. patnugun
1,Lit1i1l1n 5.onE"a S.25 tikL'lt"u,

onun
::ihnma!ill

_

d::llf'l

hr.

Ba.cngl

.'

an., yam Qdlgm 1uneoiflasl - yurduRa -ka.lc!:r

d.u

rllm,~h;r.

btitim dl'~klara cnin ~:l h - 1" ~Ol1'U ~ ta!jln ae <11 ktl r.

a[

bl1dirllm~~tlrj
2mirii.!J!;,lJi

lq.

t

at

~ e 2:

[

vJ

1i P-iI}1i'I

Ankara belediye reis1igi ilanlan
Ilkantmi
1 - Be~ediyeye ail an a.det ya~I lirl3kinesinhl n,kiyen par~2lanma deii~tirilml9i ve tamirleri a-;tk eksiltmeye
§til'.

Aktif
KASA:
A]hn:

Cumuriyet M'erkez Bankasmrn 27 temmuz 1935 vaziyeti
Lira Ball !tiDo'gram 16.110,499

Pasit
Lira. Liia
15.000.0
()(I,_

Lin 41.51:19.1 S5.40
732.Cl9!I.ZO

2 - Eksiltmeye i ,Ii k edecelderin 2.B.1935 cuma gilnil ve yapda-cak !jeyleri anlamak ve §a~mamesini gonnek istiyenlerin de tatll giinlerinden baska her gUn 1 vazrm d i'rek,tor1tii tine ge lmeli di rler. 3 - Muh,ammen bedell 2'5'0 muvakk,il'l!: terninatr 19 liraLl ff', 1-3049
LAN Mev,tlR'l dolaYEsUe ~ehiE'~e 18;1lIdilrhg~ lba~l3dlgllulan yen! ve esAi:i §i!~~r sulaTlnln 27.'l'.l935 den itibaren geceleri nat 13 den sabah
_lilY. klciolr sular kesi!ecektir. (1930) 1-3113.1

Banknot Ufakhk

:2 2:.650, 7 s.J,~::I
18.213.BlZ.-

6111,510,6'1
7l2.098.2~

T~DAVULDEKIBANKNOTLAR
Demble edilen

SERMAYE: ~HTtYAT AKt;E'Sl:

..,.,'

~?:
158.748.3&3,lO.64IUB<i.-

1.0,25.i56167

DAHtLDEKt
Turk l:irasl
HARtCTEKt

MUHAH

lRLEll:
!5.1!JO.78L ,35 (j(i;lL869,55

MUHABtRLER~

t

Altm: Saf5 kUograJn 4.ilOt,l91 A1tula tahvlll jJ:abH se:rbcst dovizle[ HAZINE TAHVJLLER1: I)el'ybt'll< edilen evrakr ni'llMtyc kar~lhgT I{anullun

............. 6.e.S3.6S'O,n

IL AN Bc'.ediye kimya eyi i'i:in. eczayi Ikimyev,iyc 'Ill: Lam kapLa.r sat:!'ll hnolcaktll". l'S.tekm~T:in 13.8.935 sall gunU saat 13 de komisyona ,eJmticri, linuhamlflen bcdeU 324 Iira illS 'l'mnJ~hu. ML,!Ivakkat temiILIlt 24 lira

t~v£ikOJn
di~.at

I> we ~ lJll::i maddeledne h<l7-irte t,natlnidan 'II'a'k~ teo

1ss, 74IU63.10.640,380.- - -148.1'0 .]88,-

KaJ'!}rh gJ tamame n altnn abul: V'etcn tedCliviUe lIazed~h:R Vadeaiz

evrakl nali::tiy,t KanlLlnLln ri 'Vi! S lnei ma.ddcler~nc te,fi'kan hadne tarafrndan Y<l,k~ teo diyat Del'ubte edilen' cyrakr nakti.ye La. kiyesJ
B,1.

WJ)OO 0(110.1 UlSO.28l.2:J

15S.10B.HU,

TURK LIRA,s1 MEVDUA1i'.' Vai!llei.i DOV[Z VacJesiz
V.adeli
1

- ......

1.5. 80.2 3.20

3'0 kUtlll'§!h1f. (19'20)

l-:nSa

ILAN I -- Yen~1ebirde 115 ind adal'lrn 8 sa~l1r pa'!'"se]il1dc Mevhi1.n:ye ,It y=t He ~lbI,yiJland[nIBl'i\ ada fa.zla.sl US metre m'l..lr~M.~(uyer a~lk

SENEDAT CUZDANI Hazine bono]an Tic.ad senedet ES[-tAM VE TAHVlLA1~ CUZDANI: I Deruhte edlilen revll"OLk~ '!1IaJktiAyr,min klT.'§.[hgr
esharn ve tah-

MEVDUATI
1,2.119.360.91

8, 976.412,3 ~

l.'inn_ooo -

10.476.4l2.34

6,14.216.13

12.803;591.01

MUHTELIF,

S'.3S5l.:S8T,~9

vtmna

He latdacakhr.

ebeye ge1e-bj .. Urler. S - Ihaloe S.8.19JS pazarlesi guo'li saat en be~te artrrrna VI:' ektltrnl! Ifomi yGnuetla yapdacakhr. (~919) 1..... 179 3 I LAN Hiurd3 YJk'trr!an ;e~me enhu llI,l.k ,<lJ~ttlrro,a UIi!"saerlacaktrr, Itte\dilerin 14.1VU5 s:ar(lamba gihlU !i.iI!lit O.i!ld.ti lev.azlm direld.orflJtijne gelm~I~r:i (Ml.lh.llIlIiilen 'b<eCleH (2{l11) ta:minat (!~SGl) Uradlr.

Z -Mlllhamtlltlli .!I - Movakkat 4 - §artnameyi

hl!:ddi (350) Hri'l(hr. h::minld (26,25} liradrr, g6:rmek istiyenler lIer gUn muha

vUSit (Hibari

klym~th')

In.62S_CQI3.r;n

B • Sel'ben esham ve tahviUt AYANSLAR: Alun Il,e di:iviz ilzerinf TahvilU uzerine HlsSHDA RLAR ~ MUHTEl.IJF :

4.S5<li!.S7IUlfj 3S.nSIl.963,97
2501j,I),5Q'

:;!.S61.8Z3)11

Z.S$lJ.8SJ·-1

4.500.000',_ ~~,U.OSg:J~

YEKON

;'t')9,U8.·1'(U.40 1'933 taribinden I"ibaren~
h~,ol'ltQ

YEK'ON

259'41)8'40'1'4011
.lliVi!.ns

(nn~)

1~230

Z Man

-~

haddi

%

S

i/ ..--

Altm lizeriD-:

% 4 1/ ..

a
Is'tanbul ZiI"a,al Banka mdan:
Zincid~ mevkiinde eeman, 45'1113,,3250 metre murabbat aeaei iizerinde kain Bel~;ka fabr~ka51 namile maruf: Makine dairesi, miiberrit dalresi, kazan dairesi, rskarta Gair1csi. ~m;n' ve temlsleme daises], §iileme dairesi, hallac dairesl. salarna ve pa~al dairesi, ~igit anbarr, kcsa maga2UI, prese dairesi, kOla maga.zaSI malzeme anban, petrol ve benZ"in magazas,iI", atelyeler, h. aLa.. otomo'bil garajr ve atelyeai, mudiiriyet binasl, misalirhane, ustaba§m binasr, miidiiriyet:: ikamet binast, basrnuhasebeci binasmdan ibaret ve i~inde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik rnarka buhar makinesi ve ~ki adet kazanr, bir adet 285 beygir kuvvetindeWilliams markah buhar makinesi, bir adet 50 beygir kuvvetinde Wmiams markah buhal'll kurup ;dektrojen. birr adet 20 beygir kuvvetinde kamraR moti:irii v,e 0 kudrette mutemadi cereyanh dmamot benzin dhaZl, rutubetlencUrme f- :<;ah, bilumum tra,nsmlSYOl1J -;rrpr makin.eleri, line-I" l,dneleri ve elya£m toz'manm almak ioliin makineler, val. -it.ltorlert Sill dha.zlan, yangyD tesisatI, ltienber kesme ve delme aletleril, todan nakH vasltalan, bi~iim1!lmrnaJzeme ve ytdlekler ve sa.ir alitI edevatI bulunan ve pamuk \Ie nebati }fag-lar sanayii TUrk Anonim Sirketinin mall

skerr

A

Adanada eskl ;:staayoh eivarmda

ktepler e San'at -d·' tale e
o

se e

a

I

a

I

bri a

tstanbul Ziraat Brnkasmdan:
Ad3inada yen.; istasyolll civarmda Narlu;:a rne:vkimde bulunan ve ceman 51915 metro murabbai a~azi iiaerinde kain ve ~,inas~ler Fabrikast namile maruf: Koza anbarr, ~evirm ve buhar daireai, kazan dairesi, 3 numarah dizel motor dairres;. §ifleme dairesi, 1iH'~Ir dalresi, platforma 1-2 dizel motor1er dalresi, buhar kazaru dairesi, bideelik <;igit anban, c;.igit anbart, balye anbaE'l. tem~zleme pacel ve prese daireleri, mah~me anban, zibit anbarr, o'tomobil garajs, kGtlii an ban. rniiberrit su deposu, rniiheeeit kuyusu, tarnirhaneler, ,~e'nher anbarr, tahta kurutrna dairesi, yazrhaneter, 1 No. pavyon (fen mti.dUrii hanesilo 2 No. pavyon (slJ:vk rnernuru hanesi), 3 No. paVYOD (tamlrat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Usta.ba~' hanesi), arnele helasi, su motorii dairesl, su deposu binalatIl1tlaa mUte'Sekkil ic;inde bulunan ve fabrikamn kllvvei muhan-r .. kesini te~kil eden 1-2-3 numarah: atlas ma:rkah hel H::!ri \ 50 beygi rl ik H~ adet: di'z:e' mot.orii. ~u·~[r makineleri. sin erne makine~eri. 'temi,deme ve pres! maklneleri. vanti1.iturfer, umUlmi' transmhi;yon, (nncI maklTlli'eter.pa:muk [l~ese5i, nem. leme aleti. kantar. kiitlii kllnnalu, SUI dcposu. L1.lh:lf kazaRI, demirhane makineleri. marangozhane. mah:;liIclcr~ pratt ~t:r,=frlan. plAt ~IT~rrllannm kuvve; muharrekesi lokomobil. Roller gin atetyesi, yedek: 315t edevattlliQ ibaret v,e Pa.muk V'e Nebati }'a,':]ar Sanayii TUrk Anonim $irketinin: b
i

1-

935 .. 936 den senesi i~jn Istanbulda

uulunan K~.

meH, Maltepe I iseleril e Bursarla bul unan Bursa askeri 1 isesine ve Kn:lkka.ledek:i askert sanat lisesil e Kenya ve Erzincan

alan:

tki nnmal;;ab

~11·~111 fab

as]

BankamIZa 31. 7. 931 tarihind.e vadesi 'bi,ten yedj klt"a senetle borM;lubu1unm Pamuk ve Nebati Yaglam- Sanayii ~jrk Anonim iirkedne bu bo'fcU odemesi i.;il1 Y2lZllafl ve gDnderildigi kayd'rm mUsbet 10. 4. 935 tarllili ihbamame lizerme de t,tsviye etmemi§ oldugundan i§bu lllorcun ihale tarihine ka,dar '70 9 £aiz ve % 3 komiisy,ont s5.gorta iicretil mu,amele vergi:si, avukat iicn~ti ve sa.ir bilOmum masadfi. e bir1ikte tahsili i~in bu bor~ mukabiHnde Bankamtza ip~ tekli ol'llp yulkardla hudut, c:ins ve sair evsafI ve mii!jjotemi. Jatlve Adana. Tap" MUdiir~u,iilnijn nisan 9.3Dtanh 137 nu· mar,all talNJI senedUe ~,~rketin tasarrufu. altmda bulu.nan ve 2280 numarah kanun mudbince u~ yeminli eltH vuku( tiI.rafmdan cem'an 107.500 lira klymet takdir olunan m'ezilr febrika Ui97 num.arah Ziraat Bank.as,1i kammunun biikiimleri dairesinde 10. 7. 9',3Starihmden itibaren bir butuk :ay muddeHc a~lIk artt:rrmay,a ~lkanlmI~tIr. Muvakka.t Lha. esi 26. 8 '935 tarihine mi.isadif paza.rtesi giinil saat 2 de Istanbul Zir-aat Bankasmda yapd~caktu. Teminiillt ak~esi % 7,5 dLlr'. 'ratnarne Gab.tada kiiin B,ankamut Ankara, Mersin. Adana Ziraat Bankalan kapllanna asIlmt§;trr. (1584)
'1......2126

• nkara menba Ida:J sa~ .. rule:

Divaru Muhasebat Reisliginden:
Dilir.e i~in giind~ \Iai!atl oll1rak 2~1 tenekt [~mt1! suyu Il[rnac:a,ktu. ;rihlil k.a.yna~. '!!1II1.a.nn~an. c'Ysaf y,e f~aI: baklmmdan en uygun 01111. oneyh:nrccektllf. '~tek:hhmn kaYlli1ak]a:rdan Ij;llf>lin8ula.nlll en son io:lle rll.pGfUnUn onayh b;r iirn~t~ He bi'l"likt~ ber' teDeke~ini hq kU1"u~a yerebUeeeKlcr~ni g,ij5ter.ir on~r~e;lerini en ~I)k S, 3gL.tstos 9lS ak§amIn kadar Dn'aIl[ Muhascbat ldare '!I'e bcsab i~[ed din~ktor1iigiiM
verme!erL (1842) 1-30-84

Askeri' Orta Mekteplerine ve Kmkkaledeki sanat gedikli erbas mek ebine talebe alma caknr, Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sml£lanna sanat iisesm·o 9 sImfiyle sanat gediklisinin birinci smlhna. tale-be almatakur. 2 - Talebe askeri lise 'lie orta mektepler a!imatiyJe sanat gedikU erba§ tal;matma gore kaydiiJ Il[abllJl Q,hmur. Bu taHn-lat tah:be a]acak m,ekteplerde VIC: askerHk §ubele· rinde gor iilebi 1ir. 3 - Atideki hu'S.usblnn goz onunde buhmd.urulmasl lazrmdJr. A Almanc.a ok:u.yan1ar tercih edilir. B - Bi.itiin mekteplerde kaydii k.abul I tcmmuz 935 de ba§lat. 15 agustosta biter musabaka imtihamu 'aZlmgelirse 15 ,a.gUBtoS: 1 ey1Ul arasmda yapdrr. BUDllnla beraber kad .. [ada yer ka.lIna ders sonesinin d,evaml mlicldetince 'Sivil Lise v Orta mekteplerden nakil suret;yle talebe almmaga devam ollilnur. C .. Mekt<!lpler~n b1!l~unduklan yerJer harieindeki verier· den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedi1mek ;s.tiyen. ler terL'lmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bulunduk1an y~rlerin askerlik §ubelerin.e mLiracaat edebilir~ ler. D .. Mektebe ginnek i~in }'iill§1I1U biiyiidip kU'imten~eI mekteb~ almmilzlar. E .. istekliler evrakrrn tamarnlatTp istekll buhun.duklan me'ktepl,ere askerl ik ~ubeleri vasltasiyle veya dogrudan ,dogruya gonderlrler. Mekteplerden davet vaki olmadlk~a hi~ bit- isteldi mektebe gitmiyecektmr. F • Miisabaka imtihanma mec:buriyet hast! olUt a mii... sabaka imHham yapdacak yere kadar gltme ve imdham kazanamaymca geri dijnmek i!;in ihdvar edilecek 'masr-at iste-kUyt aid oluJ) me'ktebe kabu1 edamed~ginde1!l do1aYJ hi~ bll'"hal!::[ddia edUemez. Omm i~m ge1i§ gidi, masra£l. Jln1 beraber gotiiriU mesi l.izrmdlr. 4 - Me'ktepler leyU ve meccanidir. Tah:beninia~esin. den ba§ka giydirilmesi techizat v,e kitapl.an hiikUm,ete aid oldug-u gibi aynca her ay bir miktar maa!i d,a verilir • Liseyi muvaffaklyetle bitirenlerden ar:ru edenlerin mOsabaka imtihamna girerek kazand~klan takdirde Askeri Miihendis ve fen memu.ru: yeti§tirilmek l1zere blr kISmJ A.vrupaya tattsi~e gondJermr. :5 - Bir seneden fa:da terk~ takslli alan.1ar b~r evelki sen derslertnin hepsinden ~tihan vermege mec:burdur. lar. (150) J-269\

Birnuma.lJah

~lt·~lr

fabriltOSI

.Istanbul 6 mel NoterlLgmJ'llce tasdik edilmT~ 30. 11. 931 tanh ve 1512 nurnarah mukavele He Pamuk ve Nebatf Y~g1ar Sanayii Tut'k Anonim $irketinin BankamlZa olaa mdcdan malum borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gonderild;gi ka~den mii.sptt ihbarn ..me uzerinl! de tesviye etmemii 01dug-undan L~bll borcun ihale tanh'ine kadar g fa;! ve 70' 3 komii:syon. si g'orta iicreti. hesap masraf •. nakti nllku~ muamele vergi:s;. avuka.t tiered ve sair bilil.mum miillsrana hir".kf:e tahsili i~in bll bOf4; rnukabilinde Bankamn:a ipot~'k_h olup yukarda hudut. dn ve sair evsafT VI: mii~temilab yaZlh Adana TamJ Miidiirliigiiniin 22. 9. 929 tarih 6' numarah t3pu senedile .!iirketin tasarrufu alttnda bulunan ve 2280 l1umarah kanuna tl!:\P'fikan ii-; yerrdnn ehH vuku.f tararmd~n cem'an 72.00-0 n a krymet takdir olunan mer .. k~r r,ab~lka 169'7 nUmar,l!l Zinat Ban'ka:!!I1 kanununun hli .. l-nntlTer'1 daire~dnde 10, 7. ~J.5 taril1inden 1t;!J.aren hiT butuli ay miliddede a~!I'k artn'ma ya r'kant:mJ~,tTr. Muvakka t iha1resi 26. Et Q35 tarihine milsadif pazartegi giinii saat 2 de lstanhll'l Ziraat Bank::ulmda vapdacakt:lT. Teminat ak.:;esi 0/'0 7.5 dir. $artname Galatada kiin Bankamlz, Adana, M ersin. Ankara Ziraat Banka1an k'apllanna as'!'lm:r~trr. (1584-)

'0

1..""".2'27

nJ{3 "3

lli Tallm Dll·ektorl~gundeD:

Ihhat miidiirliigiind 'n·
1 - Ozel ldare mua.yene \Ie ted~'IIi cvleti e.l\iiv makinesi eksiltmeye: konulmlJ§hn. l~in di6rt. tan~

Giimrill,1\fub,afaza Genel K I nhg. tstanbul sahn a a • olDlsyonun anI - Gtimriik Muhafa:za krtaatl i~in 4000 -;ift Asker Fot~nLkapah za·rUa 21-8..935 ~ar~amba giinij saat 15 de e ksih:~ mesi .:yapwlacaklIr. 2 - Ta:smlanan tutafl: 20,000 1ic-adrr. 3 ......Evsaf ve ni.imllrlesi komisyondadrr. Goriilehilir !;Ie ahmr., 4 - lstekli1er bu i~in o/() 7,5 uta.n clan 1500 lirahk vezne makbllJlU 'Veya banka

seyyar
daiou

.144 lira JS ktlrU1 LedeJ ke~MH Ntll1lha:n kentind'e ipek bo,;ek]crinin kozal:.rml kurutmak wze:re I .llgllstOI> 1935 gi.i,lll.JI:IDcdnde Ankara iJi daimi enoti.:iwenifllde piZilrhkla bir kuruttm'la evi yapllma~n '!ilk ek iltmeye kDnulmu!$t!.u. 1 ~eJ,dileri" 25 lira 83 kull'u~ liur«!si.z guvenl£ para'llf il ayni giinle. loI,:'il~_ dmmi encumene \'e ta silit alrnak l&ttyenlerin de h.ergU ta+ nil d1rektijrliigul1!.: gelmeleri Win OIUntLf. (18715) 1-31]9

cn~bmc[Ji reiisBk odasmda o~acakt[r. 3 - Her bir maki.neniU'll tahmin ,aLasl
4

2~

Ekl:l,ihm~ H.!!l.1 g~!i pel:~emb~

giiJlIlti auilt .!I5 de ...H~fct

950 Ji.raau.

Muvakkl'llt

teminat

28S lLradrr.

S - lllteklilerin yuka("da yazlir I!:lin !it saatten bir 5 .at ~"c:lim:: kadar ~uvakkal leminat makbuzh)fl veya bank .. kefa1et m.ektupLariy. l~ _~nc~~en~ ve :tartn~~~iA gonnek i~in de ber2un sIhhat miidUr. lllg\.! d;aHesme gelmeierl ilan o1ur!ur. (Hl6l) 1-3229

bir-ikte saat 14 de komisyona

mektubunun

vermelet;. (430"
, -3227

t(:ktif

mektl101 J 9"" )

I i"le

I

"

"II

IIIMlaIIlIlIfr_.jIlIl'~

11111111 111IM1M~ 1,1111, QI~III

1111111

Mini Mildafaa Vekaleti Satm Alma
Komi yonu ilanlarl
r;orhl t,al"nlzonli i~in 108.200 kilo s.1~rf cti kiit'ah urn .. de'5iltmc-ye konulmu§lu . 2 - lhalcsi 12 ilgu ...to~ ~n5 pai;u-tesi gunil saae 16 dilen. 3 ~flk inan~ p<ir8U J 948 Ilradrr. ~. - B~r !tilMun. bi~ileft edf:r 24 'kuru \1..11". :s __ §.:arr'l:nllm-@sini ~ 30 k1l1nl,1II ~ln'1.1k i"l::i~eJ'ller hn~un Ko. rUI 11.1Ir1

Ankara Levazrm Amirligi Satin

Askeri, Fabrikalar

Umum MtidiirliigiJ

A1ma
\

omlsvonu Uanlar!
;'

Satm A1ma Komisyonu ilanlarl
1250 KILO V AKET A
12. 200 " Sllm:a.trahk 'ilosele

I LAN

t LAN
Kuk1a'l"elind.e

l~

misycn
2

gunu

inci pazartesi

gUnU lh .. J. o1unl.cI. hr. It Ilhmtyl
aY,11I'1 I VC!

625 ton

kuru

ot Hilp.h

ZIIo

fla a~u..rool\Ul

eldif mektuplarrm telgrafhane reisin~ verip makbu.z almalarr Beher

en

.'tlyl!'nln i.halc ilt lin br k.d 'I' ].;01t'1!~" komhyol'1ld[]. buedl1mii}tk
I:ter

Iunmalsdrrlar,
1n: temin.at

y [;Ibit iTloelr. 6 - EkliJ'tmt:ye gireel"klel" tk;]['I't;"'c:=>ikasl Uk inan~ paras) rTJ.il.k. bllz veya mektup1.1rileo birH'kte t kUr me~t.uplarlm ih.a1.e sa,aUnden bir aae evoel Carludll AI, latHI ulm Kg. n.1l! vermd,cT'1 09.n), 1_3190 tL A N t - rzmtr - RCf.idiyede umumt k."ll,Hu&yonl.ln .II lei mUU1,

pans! nu Ii r,ad

lingo ot nah

!ki hUrl'"
1'1'.

39 .!lnUrn ~lhml1'l alma komi!oYDnondl 1.... :3117111

3. §artna.mtll'i RoIirlleblU'f. (19n)

Klr'klill"eli

satll"1

gun

l"ahmi" ..:dilen b«lleH (25250) mira elan yukil"!'da nnikd;m ve tinliL yazlh '1tHl1zeme a&k:'~ri fabrika]ar- Umum MUdUrlUgiJ I un .. lm.a kG" misyonlJncl. 131!'UltOIl 935 tarihinf]e aa1t liln.ll uat IS d~ 1l~[1f ~kailtme i1e ~hiille edil~cekt1r. SOlt'"t:na.me p.ua!!UZ olarak I:o::om~!lyond .. n y,eriljr. 'Ja1'ipl'~liif1, '1'nloliVOIkkiit I"eminat ,olin (1119) Ura (::liB),lUlrll, 'Io'C %"'90 ngm.:&nh kanunun Z ve 1 m8Jd.l1e~cltlndeld OTt6i1ii'kle me:zkCir gun
Vi!' II

~ltU koomil!lIcna mllrii!lc.aM:1al'~, (~9!}50)

1-~2o[)J

niv,e'~r pu r1lkll
2 ,_ 3-

),Rptm]acAKtJr.

~ 1.961 lin 20 kU'fl1 ty:l'. cci:rmek \Ie almak i!lt:iyenlerin hngiin panrhga. i§til:".ak edectldcrin 2'4S0 lIa)'TlI Iornund.1I annllan sarrtar dOlihilinde we 14' Hnhk l~minat mtktubl),le bi'l'Ulne- 2,8Jgl~ lI;.\lmtI giinii :sail!1: II de: M.M.V. satnn oi'IImi'l komisyofl.l,.ma murac-aakl'lrI.

'fEllhmhi ed!i1~n brdel iaTtn.ame ve plarnm

f tanbul k~lmand .. nbfr I:!lrU'kl rl l'ntly 1:1 oh1p Ihal~li YllIpllan 5B,OOO kilo sade yag;.na "erl'l~n fiat lcomllhnh'kcB pahc.b orUldl.!igunden II krar kap h run f IHtmeye kon.ul n de ".gm behee klkssunun tahmin bedr:U U klJrll~ otilP 'h If "I !!l a~ulto!l 935 perj<em· Le guni.i saat L!i dedir §lIIdnamesl 24 kurll~ 'IT.ukabn; tstDor'lbul kom.~= tDnh~1 l!ol'lhn. alma komllYQrIIlJ.Tlcl " almabflir. Eln{hmeye glnukh;'_"t1 3654 li'r!L1Ik temhmt '!'I'I~'ktu:bolJ lI'yll m.akb'IJ~'!J Ihall!' uatmt.lan V
hi!!'
ISI!Hlt

ILA

Talun'" edi1en bedel] (3500) lira elan ¥\,Ika'l'da mikdau ve ein.l ~zrh mllz: me . ,nl i br'lralar um'llm Miidijrlilgu atmalmil
]icg.mi YOll1unca 13 agul'ltos 935 'larihinde &ab gi.ifiii :5iaiilt H de a~L" ek:11ltme ile ~halc edilcfeh:llr. $artnilme para'lilZ Qlank !t; omi lyon· dillrt v eriJir. Ti11iplnil'l muvakkat tC'm:inM lilian (262) lira (50) kuru~ ve l~9{I II1Umll"3 I. kanu.llun 2 ve 3 madod,elerincleki vesaikle mu· kQr l!:Un .... S.ilaUIli komiayona e murac:aad3r1. (\906) 1-3204

MUHTELtF

KUTURDA

. 1 'KALEM

BORU

rvvtli ne k,u]ol'
Kirk)

!comhyo'n!l

'Ierrneloe:rl.

t 1831g)

1-308:1:1

(1912)

l--Jl7S

~ LAN
II!

S1tLtT
t!iillmeye
KaT::; Gam!zonu j~in 2~.OOI] kilo sade )lag kapah aarf'l ekkonulmustur, 2 - Iha1esi 13.8.1935 salt giinii aat Hl Kars'da As. Sa. AI, Ko. da }'ilpdacaktlr. l - tJk inan:~ paras: 1~40 tin VI! hepjsine bi~ilen eder, 19,'200 1-

i ailA 'to_UIl 8, inc;i ptr me k i- ,tiy 1lJ, ilIolv giinu

y. ~ nln ~ pall :fadl ihagiJnii y:tpdacakttr. Ekl-ilti'il'u:ye &1r,· t~'kJi f mekfuplarln, telfi:ra fh ne ayar lat enbeste komi yon Hi,iil!! verip makbu! alrnal: ve - t on altrda kornl yondli bulunrn.al.dlr. Z _ Side yliI&ln t!llbunin edi len bir kilo fiatr l"etmil kuru tur.
I

rl!Jindc

otUI b~,

ton aade

I!mbe

as ADET MlKRQMETRE 'l'ilhmin edilen hcdcli (900" lira ohm ),l.Ik,Ud.ilo rnikdar s ve dnPIi YUl1J m ..Izeme ask Til filbf"ikalar urnurn mi.idilrnigu :&.Cltln In.... komiaycnunca 14 A~1.lUOS 935 tOlrihinde ~aramba gunu t ~4 de a~l1c ell iUme ife ihale edlteeekttr. $artnim'l~ pal a'SI..: ohlrak komi yandan vedlilr. Tatiplerin muvakkat teminat elan (67) lira (50) kllru, VI: 2490 nurnaralr kanunun 2 lie 3 Inaddelerindekl v~ alklt: mtzkur riilll ve !'l,att:\ komi yena mUr8ca;;!ltlan. 0']03) 1-31C12
Arl kara Evkaf irlare!ine 21 11 raya bOT'§:1u evelee M uka,ldt'm 1'1'1.01h;a1l~8iT'ldC' "iken holler! ik.imetgahl hu:hJni'lmil}l'an ?ri'tt~ndi AI t!uH.aha ihmm, tebligat iCt'illilna. k:!r:Jl' verildl£:;'ndeta i,bu ilan l::arihinu<:!'1 itibuen 10 tin ic.inde d!'lirllmizin 935-283.1 'I1umarah dosY3!1ma mi.i· rae atl bill" ,di'\.'rc~i!:i va:rl1l hil irml: i akll1 'hal!1c tehliga yapllml nazni1~ rnl'llam 1~ yapIT.ac:agl ilan o11.1nur. 1-32:11

Uradrr. 4 - $a.'mamnini

gtirecekl!;t' her gi..in b:a~ vurabilirler. Ek .. iltmcy~ gir~ce\ller T]caret v(' lklU~ ilk 'nlns; poiillrollil makbuz vera mekhlp, Iniyle bir]i'''te 'l:C!kH£ m~kluphlrlnr thlllr lS~t''I''Idel'l 1 IF Ii! t f el 'Kau'da As. Satmalma komi ;:Yol1una vermeleri. (i9U) 1-3174
1 _ K TS garniz.oJ'1u iShl 1 .000 kilo liiiltmeye kon\llmii~lur. 1 - thal~=>i lS.S.1!U5 P'!;:T ml;Ht ~mj dll YillpTllc:aktlr. JBi~:ilen cder 21.600 llrOl(!rr
T

V~ ilk ternin<'lU 18[10 Ii r,uhr. ! _ ~ilIrtnamei'li K:1I:,klP1roeU gori.il ".Bh, (L S~~)

~ntln

olmB. ~Qmi!!"Hl,nl1i'Ld~ her gUn

ANKAFI'A

nORDUNCU

teRti.

M.EMURLUCUNDAN

1 LAN

lH~

r etl

Ire pall

rna

e.k.

«D.

aat 1 J de K.ast

Sa. Al.

'4 ~ ~.rtnl!m~l!oi.nl a]mak: i'!ltlyrl"llrr hoel"gi.hl komi'loy0'l111 bl!. 'l'1LI' Nr1ar. Ek..~lrm~yt girecewlrr ticlrtt n ikal~ y~ iHe In~nli pllr-as. olan 1620 lirald( makbu;[l: yeyl mek"tupla birlikl~ b:klif ml!~h!pLilnnl ih 1e Ii atinden bi. -nt e\'I;l Karita As, Sa. AJ, kQlfI15yOfllll'1;J

1l-3097 AN tllnhul hum ndanllf;InCl bd~l birlikhH' h;tyv nat I ihtiy CI oLm 979 ton Rman 1 u to. 1935 per~emb guni.i nat lS doe kilpah 2 rfI ekliltmq,re kDnulll1u hlr. Boehcr kilg~'LIna Lahmi I!!dit 111 fLat 2 kuru~ 50 oH'l im olup ilk tern; atl '8~6 linH.hr- ve rtname! he:r gUn komlsyontla gorLlt~btlir. hteklilerifl v.lkti It'IuaYY{.'ninde 'h~lc saatl..,de" bi r 'S8f1t eve-line kl1dar h:minat me kt\.lbu .... }'II ~ kbu:l!u ~1c: h'rWcte tt~lif m~ktuph1.rlnr Flnl\[khcla 'i tin alma kombyon ma vcrmeleri. (1 ,BB}I 1-.3006 t LAN Ci MS.; Nlikt,:1I'r M l.IharnmCI B. UK tcminatl

1 :L

Devlet DemiryoUan ve L-imanlarl Umum Miidurliigu Ui.rdan
11k iki eicsiitmesi fcshetlil en muhammen be:deli ile mik.. tan a g cia ya:tlh elbi51!, ra1to veerpu!oOlan 12.8.1935 pa .. za.rtesi giinii saat 15.30 r1 pazarhkJa Ankarada idar binamda atm al macakilrr. -u i§c girmek istiyenlerin 44,98"72 lirahk rnuvakkat teminat v~rmeteri \Ie kammlUD (a yin ett~gi vesikalar ve l§e gInnege manii ka.nuni bulunmad~gma daIr beyannameh:rle aym gun 'tayin edHen saat1:e maLzemc da .. iresl kamisl'onund.a ha:zu· bulu.nmalarr linmdlr. Bu i.§1!: ait §alrtnameh:r 325 klJ!r'U~ muk.abil i.nde Haydarp~a. Ankara merkez "'6 tzmir veznelennde satdmaktadrr Takribtn (4709) taklm ve par~ laciv,ert serj. lad vert ~ayak, ve gri §ayak dbi e: siyah kastor, gri ~ayak pattI); la,c'vert ~uha" ]urmum ljiuha.1a,civcrt ,ayall: \1'0 gri gayak iapka. 1845 Muhammtn bedeli
64974.35

,,'ermclcrL
Ordu
&at 1'1

Ekmek
Kok komUrLi KltIkkak a

kilo 81,000

lil'~

MOO

lira ku. 600

LAN

(19H)

1~3191 lijin U ) kah:m Be-dleli (14,500)

htek1iler c iii vo I-Brtn;un. &ini lm.a.k 'Ye gciro1lra~ M.M.V. nUn i11lmil komlsyoT'lundafi vc· rHettlnlr. Ek~ntmtye gi1"ecekJer~n (n90) No. 101 ka.l!1l.md~ gi)'!l.tera.. leon v~lJ!lkh: 'il~ (lOll?) Hra 00) ckuru,~uk hrnlnl!ot ve te'kHf n1l1lklI1uplulyle birHkte!::len; ~iin !ir~ .,ut'lnnen .r'nU Ihir lallt eYrl II:Gmi~T ,ona g h»dtfT. U17~) 1-2990 I LAN A : M. M. Ba.kanhgl Dalre Md. mgll E.lI'ilti ~SiJ'L ;]!ilk dsi1tme jle bir ko&u~ yaptmJaeak I•. Kt!:;if, proje 'VI ]artnamhi bcdelIi alar k im!olillt ~Ilbr I"den II iii 1'1 !llCa kul'. Ke;tl£ bedelJ 3999 lin 46 k\lI"U~t:llr. Jhalesi: 2.uI:.1935 cumll gUnl.l u t 011 irdedir. 11k teMI' nau 299 11'1',) 96 kuru§tur. Ek:liltmrYD glrrceklrr 2-490 ny]h kanunun:2 ve oJ maddele:ri.r.tde i t(n~ belgeh'M H tli lite ih!!l111l' ~aatiinlilt t4 drdir.
In 1-1

(Unu

ahnaca1ttll'.

ih'tiy

AN

CI

blytari CUll 11: pllt %iIIrf 111uliyLe lindlr. thale,l S.9,J51J's p~relmbCl

uzur

bedelsi.l

30, Oll 1050 78 15 ed j, n.t mektr:plcfi I)in yu~:!rda yal11 kmeK ite kQk komi.iri..i iki i'~rtnam~d~ ekmek k&lp,," 7;Jrf dig ri a Ik ek i1tme l>~rdUe 5 iJI~1.J to'5 Hl3S pa.zarte!'li gtiL1ii kapalr nd tam II a1: 4 de dikc:ri ]5-11 ye k;tdOif htln IIU'li!lcakhr 1\11~h:'lmrOt:" fiLltlilri He ilk tem~nat i.do:<;~leri ayn a~'r1 cinsh,rin hi.za1annda gosteri1m] tiro httol.cll1eil' ti!'rninat ak,~eleril'll Ku[kkale a'!iked Fabrt'kalr:u: l'l1l.1hOl5tbe! d1Lgln~ yatrrl!lr1l'l"ak I,IR\ct!'l"Id. mel<tep .attn fllma lcL'lmilVOt'lloUna morrlcaatl ~ rr. (111lO9') l~l007

,dt M.M.

Bak:M\h~~

Ii,tl,lI.ml!~'I'I1.ilI omiloYOiRl.lna gell;~I;k.Hr. k

9lS ~ ~l6 dNS. !lene~l .il,iin t50tanbu!da bl.lh.man K:ul li, M;]h~pe liselfrile Bur!;ada bulunan ker'l lisuinre: ve Krnkkilileddci a.s.kcri na.t H.~8ile KonYI \l'ot Erzlncan l!lleri arta! m kteplerinc vc KIrlkk.ledeki nnat Gd. Erba., m 'lebhl~ talebc ahn<lcalun. U cleril! 9, ][1. 11 \l'e' Ort mekt!'pler-jn 15, '1 lnc:i 5uufliluna. sa't U tliinin9 un~u .!nrf, ile S,nat GedikU.ln'n I inci IlnIlfrflll taNbe ahniiu:aJchr. 1 ..... Klollelit Mlilh;c~, !hn iii .it krri Ulduinin I ~ in(.i JnI£1a Ina d.i! talebr: ,drnac:aktr:r. Ta]~b~ a~k'tri Li~~ VI Qrliil mclnepll!'l UHm_'l:il , lana.'!: gedik. li C'rbl~ t,aJimalma gOre kaydukillbu] Dlu.nur_ BIl tiiliHma't t.aJ.eiI:JIoI: ala· I::.akmekteplcrde Vi: ar.kuli.k §oubelerin'il-c lor~h:bilif. :I - Atid.e'ki hususlann goz oniind~ bulundurulma I l,izlmdn. a) Almanc j)kuJo~anl..l' tcrdh ccailir. b) Biiti,ln mekiep,]~:rdr kaydUk~b\lJ 1 temmuz 935 de ba~hn' 15 OlIiustosta bite'[ musabaka i.mti ham 1azrlIlii"eHrse U a - uno ~ 1 eyliil arumda yapdu". Bunlln1a. Icerabcr lcild1'odili yet kahr:oloi d~n sene'Soj.. n;n devlmr mlldd~t:ince s~vil lilt Y! ~rtl m-ckteplerden na)c;il Iuretile uh:1R! almmaga de..... olunull'. am e) Mc:kteplrrin bulundrlkll1i'1 yeor1er hi!lricindck! }·erlerdcn a~keri lise WI;;orta mekfepltlrr. kayded\lm~k iltiycn[er 1 tem.mu~ ~J.5 dC'rli 31 tCmIDU2: g.~5 till"ihinc kadsl!' Du1und'lllkliirE yer'~d'l'l uktrlik: !ol1b~leri.nc ml.ha~aat cdcbi.hrle:r," d) l\Ibktebl: girmek iliin YI,I'n[ btiytitUp, I'IIJStHtf1Mh:r meklebc: hrunazlar. t) ltekli1et ~v["iikmt tamamJaYlp i 'l,ekh bullindukliirl mekb:plere iI ·ker)ik ~ubeleri va~ltasiyel 'ley dog udan dogruy .. gondedrler, mekteplcrden davt't VlI.ki cd1'Trladlk,~a h,ic hi,.. 1 teJo;I' meJ,;tebe ~;tmi-

t

LAN

ono
.

lLAN Ti.imet1. kna.a.tU'lln sene1ik ihtiyaCI olan 620.000 kilo yulaf kapah .lad usuliyle munakillsaya konmu§tu • 2..- SEher ki]osunun lUu."ammcn fiatt 4 kl..lru~ 50 santim o]up ihalesi 3,. 8. 935 n'rth cumart,esi gUnu sa3t 9 da tiimen satIn lima komisl'OnHllrh vapJJa!;aktIr. 3iinak:ilS3 yo gil" ce I i:n v receklen 'u]afm ~e..
rait

L~l'a

deler-ine gore istotnilen !lesaiklh: muvakkar tem;nat tutan 01.<111 2092 'liranm tumen muba ebesine teslimi ve mukabilinde ;~acagl makbllzla komi ronda ha2u' bu~unmalan. (1696) • m _". 2950

evsafmr bulunciugu ma.lla.1 L~n satma]ma komis},cmIDanna murac:aat e:derek ogrenebHirler. 4 - isteklHetin mu:naka·~ ka.nlllnunu.n 2, 3. unci.i mad·
VII:

ILAN Anlmra i!!tas.yonunda yet'1; kurulan egreti yolcu binas.E i indeki biife pazar1~~da;k; yd i.;;n kiraya v,eritec:ektir.
tki yd ic;in oramlan kira bedeli 1200 Hradlf. Pazarhli oa g3S p32arte i gijnli a..t J 5 de D. D. Yollan hareket clirektormtigi.inde hareket komilymu onunde yaplla-

1-3155

5 agu

cakm.

tLA.N
JBal'nlfni~ garnlzonu cillarlncia bulul"lan piyadt lut alit'lll1 :;,ene fik i:ntii"u:::~ i~in 8SS.DOD k.llo 1iL11 k piilh zarf 'lJluti iIe M:lih.meye :kQnl:l1mu~ ih3)c:~i gUnii taJabi ~lItm.l!drgmd;-n ye'nitlcn kapall zoa'L"f1OB. Htm~}'~ k,llInuldl.lgl!4l t:k 2 He kiJ05UnU'll IDuhammCfl beileli g Imnl~25 sfnaim ihal !>:i 19-8-935 tarih ~.:!t IS de B.ayrami'l;j; mmC"n 13tlri .1ma komis)'onundd yaY"rlacaktn.

a-

3_

,Muf1ak

,ya

fULl bultmdulu )levin renebUirl,er. 4 - lst~kl ~Ierill'l 2490 I'III.nnar311 kBlI1UfiUo:rl 2. l. Ilneu milldd-eledne gore istenUrm vl!:!!ialkle .5204 Dil"a 38 I!:IoJ ru; mUl{aklr.llt temil'l, til'! v'l:ya bank meiktubuflun d,Uiiltmc:dt>n b'lr !HUiU n~J '!:umcn mJ,.lhl'rb~5in~
te:v~ii ile komi~yQ.nda
l'Hlnt

;,ret klerin verecdcler[ "at," alma komi'yollUn

unun ~ rail!: .., eVlllamUrn,c It edereli: .,~.

Paza.rllg,3\ g;nnek i!t~yenlerin rutaldannl' kanurldi bel .. geleri VII!! tile girme!e kanuni,! tngcUeri bulunman::hgma dair bildirgeyi S aiu:lto! 935 pazartll:lm Baa! 14 de k.adar komi.yon ba~kanhgma vennelen gercktir. Kira $artna" me j 3-8-935 tarihine kadar para,IJ ola-rak Ankara a Hareket direktotliigiinden ahn bilir. (l8fK) 1-3142 L-N Muhammen bedeU 'Ie mikdarlan a aglda yazltm maize .. 'me 2'5.8.1935 pazartesi gunu fl3at 1§.3(J,da kapab zarf usulU il, Anka'E'a~dEilidare binasmda flatm almac::aktlr_ Bu i~,e gir ...

r

mek istiycnler-in

huJunma~lIrr,

I~

U31J6)

1~322l

ye~ekt!r. ~ f) M'i.is ..bak;a imtil1ar1 ana ml.:&1.H.ll'iyr:.t hn~l

oIl] rsa mU6"ba.ka.

im-

tiharu )'apz1acak yerr~ kadar gitJ'I"II.:k v!:' jrrl'dhanl kil.zaJ1a~aYHlcil g~.. doltmt:k i i'iin ~hljyClr eujleltck m<lsraf istekHyc ail. olup m~J..tclJe kabul ediJmi;digil"ldell dolayr hi" bi. hak iddia cdr..:mu. On'l.lnisin (rli§, gidi masraflarm In b ra'ber goi;itUrl.l.lmrl!i H'lZImdlr. 4 - M~ktapkr Icyli ...e mel:tanidir. Tille:benin i e.s\ndcn bl§ka giydirilmesi, le~hii,':at ve 'kitap]arx hiilkiimete ailt: oldugu gibi ayrlca her ay bir miktar m.2la~ Cia verilir. Li tyi muvaffakLyetle bitinnlnd n arzu rdrnlerin musaba.ka imtihanml girer'el( kazandJklarl Ukdi'l"de- .as.ke... muhcnt!is i ve fen memurliil. yul§ti.rilmt k uzere bir ~H!>ml Avrupaya ta.h:.i]e i:Qndll'rilir.

Kmkkale a&kerj sanat ml"kt 1P1l!rinin il1tirac~ ohm 5000 Idle loz ekeri 22 locmmu7. 9lS t l"·hinde a~lk ek iltfneye 'konulm\'l t de verUel'll fiat C Ii oril1di.i~Undrn 2: I'Igusto!l 93.13 per§f:mbe gLlnU ",:!at ]4 de ~!k c]uiltmr: .ur~tn~ lIun 31 nn.a~lld1 r. 'fnlipln muhM'UT1en ~~ d~li QI",n 1920 llray1'i mulrabi1 ]~4 lirll ltmlnlh cVlrl yeln'" KlnkJ.l'iiII· Joe " kcn filbrikasr muhaaebedliiine Ylltir uk ""kti nde m1"L·tl:'p Sollm alma !~iJn,j:.)'omma. mur,clu!.8t1an. (19GB) J- 322:8

I LAN

lifO ve kanunun tayin ettigi ves;ka1ar "eo ;~! irme~e rnag nii kan.uni blLdunmadllgma d_ir beYlnname voe r,ekli£lrr ile Byru gUnaat 14.30 a kadar komis.yon rcisligine verme~eri hiz-un 0'. Bu i e a· , !!jar nameler HaVJIdarpa ",d.e teseWim \Ie '!l'V MiiidUrlugunde Ankarada m berne dair-tsinde parasJl.Z olarak daglhlma\.c:ta IT. (1885) 5B l{alem muhtelifi.i.lcins MLlhamme nb~den cam~ au les\riYf: J§~!i1
VI!! aynB

(430.50)

lirahk

muviilkkst

teminat

verme"

~740

Lira

is
~

• en}

m

u ahnaca,
;0

5 ~ Bir Sl:rI dcn Fa:da t~dd tahsili olanhl1: boir 'e'!ivelki h!!rinjn be~~il':I(l~.~ imtiha11 v!rmtgc: mecb'lli.'durl~r. (~9S'!)

U
I::lin:1

••

if.:nC

dCII"Il-

k• · lye
ihulh kada

1-32~[J

B~~
Gunii!:Qnu i;in 2,000,(1)0 kilo !iaDl gdl.u u 'kapa.II zarfla eki.hme}'c konuhlllulUJr. Z - tbah:z;.i Ul-g.93S pa7..aT'te i gi.inu aat 1] de J.{ar 'da As. Sa.
II

l-

Ka

1 """" EuurutIlda Y'lOni yapllan li.ll/kui hasl:anenin JTk,. kJsmm-d pavyon. hunam \lem~thk a.p,mlmeI1 k pab Z"lldl t:k 11hnt-

B~tt

Bank Sind
iizrFe 1· e ,'e ' JD imlibau ile 1:5 ~emul'

!jl

Dankanuz

Li

erviBI£:rind elcri IIIt'zlInlunn.J

~-II,m.

ye konultrlUiltur.
2_
~UmHkBi

alia
Ie

C'_klllll".

z nllnla..

all'8&rndn

)'1'1

da yapTlacaktlr. .3 lilt in:an~ p3ra5l 21QO ve lilll:psinc tri~il~n ~dt:T 21l1,0\)(JI lin](0"

At

EklSj]tmc

13 agusto:o UI

935

yiikt!lk

h II =ormii§ ,',e y_ b PO llsaruan

iyiJ biJ uler

uat

dla l'apdacak.

:ih ulrllll]('(lkhr •

tHo

,hr.

4-

Jeruer
'Ollil

~artn,ame'~im hu gun .adl

i;loll'melol ili'tl-

gt.:~!n kmll'li&-

uirayabiiirkr.

;:ul'lllTlida Ken;. lnf<lat l!lbes~Tlden ..hnrr. of -- lltk inan~ p ilIl l12S lira-

] ~ K-e,U Ve' ~ftrlamil:'l~,~ ~r.

EkliJtmey.e gireceklc:r ilk ~n""~ p raSf ma:kbuz vera melt:.. tup);Jriy1e ti(:ar~t beJr::;eleriyle blirlil<tc telilj[ mt:lduplarlnl iha· r~ saa1:lndall'l bi!" :s:aat eVIlc' Kars'· dfl hs. Sa. At K.ilo. n~ vlrrm.eltri. .!i -

a.1ls;uiyle birlikte t klif. m.::ktlil<p]:!. rlJ'U i'halc s.aaundan bll' saat ev" "'1:1 ErzufLUTlda Kot'. sa. 011, KQ. mi.yon1.H1!1 vetmol.:,]e:ri. (11M)
1-310'1

5 .....Ek&iltm~ye girecekler Ji.yet qnik.da.tJ ve jl illan~

dlf.

eh-

KlIfUA'

~J952)

J--322S

ArmHcak m lIl1urlara imHll:andaJd 1I1uvafraluy·. ,'e lah ill dcr fdt'rine ~Or'lP (100) ~il',o.ill' ('10) lira ara' smda ,0 lJ k " riJcccL: 1m1'. TaD ilc irolmah 31 a~n In 19i15 de 1,,1 In 1I1~ I) .. ksl'_ v tzmil" ~ul1 Im··mizcle Yllpdm.ea'kh-r. ilion 'Rzmlm:l t:Jtil.i 15 n.e:uln~ ]935 rJiT'. ltoj,h,kli nranlar p;irnu' "'1" 'iJ!i1lli1uln ~arll:'lrma ail iz' h Dume)i banluHruzlJ'I1I ADkBra~ I ranlll1~ !\".' ~ "1· "r. I'~ .r-imi:l:d,rn n'ahilirl.rr. •J "1

... "':.
___ _

.

a."_~,.
~_

~

~ ...--.......

.«:''''''-;
' •••

... ?Z.
r
~.
__

A,. ~'

,,-~~" ~ .,.~ ....~.... .." ~~
~.
U'

-r

~..

6'!..~

:_;.

~~ .....

~

,.. ~'oc

'

. ".

~

'-.~

••

'

~

·IL'

.-


"

......

-

._:_ _

'.'. ~.

.• - -...... '.~ ~'. 1l~ • -.... .
JIa •

~.

~.
•.

j',.

:;

....,...

.

.-.. -4:

.•
..

..

'. ..
_ _ -.~

.' ~...... ~ ~

,. ':'
:0.,.

'--.
~ ., •

.
.

~.

!)AYIFA 8

ULU~
(\1 U~lJk. Eski~ehil· ,~c TurltaJ
lan.dl:l. ~

\

T' R li"1!. ';.EK ~K I\:ETluiu AlpuDn.

sm-

I· apa

Z31wf

usuliyle

(. iltm ila

III

~'EKER, FAB.R1KALARIND

VE IS1'ANBULnA

Mugla Nafra direktorhigii nden:
l - EksiU:Mt)'C konulan i~: MugLa vi[ayUinde Mu.gla • Koyce. g:iz Y'l)lunda Beton arena Namnal11l kij,pri.isii irrsaatrdrr. In,a..alln k • §lif bedeJi: 23,51]0 liradu. 2: ~ By l~caid ~drtl;alTlch;r ve evt lit ~"nlanll[". A - Ekstltme ~r narnesi B - Mukavele projesl C ~ Maflil isleri ~craiti umum~ye51 D - Tesviyc'~ tLirabiye, ~OS<l.!. k-afgit' insaare dair Ienn] ~a rt!liJmc F - Ke~i f 111]1;35iJcedvel i

fahrikalar

n te Urn edecekleri

sme

L • 0 ,I 25 (111"U ., kil I] 28Iilll"ll,tul"'.
nlmak Ulere

MU§ter-ilerimi;2le bi:r klo!ayhk

ZIb yerleede de ve bizalaemdaki Hyatlarla 1935 taf'ihinden ltlbaren satrsa bastanacakne.

a§aglda ya10 AgJlIst,os

G ~ Prcje
it>tiy-enltr bu ~art~all1t:h:d ve ~vmkl 1 E7.S kurus bcdcl mukablr linde Mugl.a Nafl,). Direkti::irHiCi..indcn alabiJi.r]e r. J - Ek",ihme :21 aglLlSlQS 935 ~;n~iilmba giinii saat l5 dl.:. M u~la Vilay· i Na (3 dairesindc yaprlacaktrr, ~ - Eksihm(l killpah zar E u'!lum~ yaprlaeuktrr, S - EIc\;iltmeye gi..rebiJmck icill isteklinin 1762 lira SO kurus rnuvakkat teminat vt:rmc~i. Bundan ba~kil a§ilgldaki vesikalarr halz OhlP gijst~.mln:ijUlil"~mdcr 1 - Ticare1: edasrna k4lyu:1I bulun.dlJlguna dair ves.ika 2 - tst~k.llkT"~.rl. ell.az ya on meta lI-;'lkiJi;.mda betonarmt: k.oprti veya eUi bin lira dege:rinde cSOls11 aksanu hetonarme Jn aat tt.:ahhi.lt ve iyi s~reHe 'ikm;;,l ettigillc dair resrm vesika~iJr. (I ~ TddiJ me ktuplar i yukal"da u,!;uncu maddede Y'Uli1 saatta:l'I bit s.;]at e.,-yeli:ne kadar Mugl MafIa Daireeine gctiril rek cksilbne komisYOnL.I rcjsli~inc rnakbuz mukabitinde v!:.,ile.J;:ektir, Posta 'Ie gcnderilcctlk mek uplarm nih;lyd- ulI;uncu rna dcde yazrh saata kadar gf'lmis alma I v clT zarfrn mUhiir mumu ile iyiee kapa1!11ml"l ohna..'lr Id;'!lmcll( Postada ulacak gedkmf'ler kabul

-isla) rsada

I e. me

tzmir
Bahkesir . da a mit
Adapazal'"t

Va gonda.

.'
limanlD"

iamsun
(Fob Samsun

act. fob

28,60 2'6,10 29,25 26,40 2'9,70 1 26,80 30 .. 5 25,25 28,3'0 25,65 28~80 25,10 28,,'0

25,50

kikiTade

ugu. B·· ··k Damacana

ediJmez. (1874)

J-1157
,:U".tIlH

011 k I Un

y u:r
Her rahktlr, IU~llna
1,Ie

§EH]RDE
KtRALIK tlirlu odd Vie bh hoi, mLiracaat APARTJMA.N konferu ilan 01 n dbrt kimernurblr apartrenan edilmesi.
-

fiyatm' Karadcni? sahilterinde berhangt bir iskeleye gonderilmek iiaere fabrika urafmd::m vapura yiik~eti1m~~ bulunrnak kaydiyledir. Ve Samsun an SQ11Ira· ki navlun ve sair rnasraf mtisterive ai ttir.) Sipari§oler, fabnkalardan gayrl yerlerde on. gun. i~inde Ha edmr. Fabrikala.nn bulunclugu yeJiLerde en a.7. SIR TON. !stanbul ve salt yerlerde en aa BiR VAGON 5iparl~' kabul edilir, (Bir vagon 150 ~uval veya 260 sandrktrr.) Yukardaki Iiyatlara sigorta dahil degiMir Sh~ari§ bedelleri fabrikalann bulundugu yerlerde veya Istanbul, Ankara ve Samsun Burclarrnda iidenebilir. Dig« slpari'§! §artlan fabr'ka]ardan veva tstanbul, An.ka:ra \Ie SamsuI1II Biirolarmdla(ill ogrenilebili:r. 1-32 U

Hesab isindcn anlar b:ir dak ti loya ihtiy3~ vardrr. T'al ihler in Bank ta caddcsi nde N urcddin Saki',€' rnUriJc"atlan. -32 !d

.-

-

..

';~:~'" ,'._ ,... ~ .... -......_.~

'~~~

..

Gazetemiz

Kiralrk ada
ApartllI'1<l1l"1d~ konforll1 ser'IIhi iyi bir oda kiraya ve rilecektir.Ruso apartunamnds dai re 1 saat l2·l ve ak~am sa,at 8 dr n sonra mi.iracaat edilebirir.

Doktor

Ali ~Ial'uf Ullvel'l
DERt ~nI:ENGl VB BELSO· GUKLUCU fi4STALHCl.ARI MOTEHASS!Sl Tauakhane c:addcsi
baslnc1a

1-3207

Afyon-Isparta ynlunun 6705 lira ke~i[ bedelli 16+538 - 23 900 kilometrelert arasr esasfr enarrlrnaisi g. 8. 935 cuma giini..i saat 16 da Daimi Enciimende ihale edilrnek iizere acrk eksfltmeye konuldu, BUI ise aid ~a:rtnamele:r VI evrak §uniarchr = EksiEtme ~artnamesi. rnukavelename pro. jest. nafra i~~e['i ~eraiti umumivesi, tesviyei tiirabiye, §.O • seve kargir insaata dair fenni sarmarne, hususi §artname,

+

Al

Hususi

IIJers
Kut'Ll!Sll

'Je Terciime.

tlnta",

tmtihanlara Posta

Haz'i"rlama.
131 Anior;ara.

h~rgi..in

istanl)ul Ziraat Ba kaSlndan:
Adanada Yeni istasyon dvannda Narhc.a mevkiinde kain Ziraat Bankasma birind dere[:f ve !iuada ipotekli bu~ l'!1lnatl §inas,iler fabrikasJI, namile ma!l:'ufPamuk ve N ebatL Yagla1' g,anayi~ TUrk Anonim ~i['ketinin mall lolan 1 nu· marah fabrikasl dabilinde mesken olarak ku.11amlan ~imento blokt:an in§a edLlmi§ sekiz od.ah ev. 1stanbu16 mel otedigince tasdik edilmi§ 9. 1L 931 tarih ve 15142 numarab ve Beyoglu 4 tincii Noterligince tas· dik edilmi§!, 1.1., 2. 933 tarih ve 1640/33 numarah mukavelelerle Pam,uk ve Nehad Y,aglar Sanayii Tilk Anonim Sirketinin BankamU:8 olan. mikdart ·m,alum borcunUJ 111 4. 935 tarlhindl gonderildigi ka.yden mu~bet ihbarname uzerine de tesviye rttmem;_ o'ldugundan i~bu borcun ihale tar1hin~ kadar % 9 faiz ve 3 komusyon, sigorta iiered, hesap masrafl" nakli nukut, muameIe "ergisL, avukat iicred vesair b;Uimum mas.arH e b[rlikte tahsiU ~ci.n bu bO'T~ mukabUinde Bailkamrza ipotekli otup yukard~ cins ve sair ev~ safm ve mU§ltemimati yazdI Adana Tapu Miidiirliigunijn 2. 4. 930' 'tanh ve 87 numar,ah tapu. senedile §irketin il:.a5a'f~

S

ev

~

sokak No. 1'1. Hastabrlnl 9·1.3 ve 15-20ye: 'lc.adarr k~bul edeT'
Hastanesi Opualti:iril §

ke§if cedveli, silsilei fiat cedveli, grafik; isriyenlcr bu ki ~ Afyon Naha idaresinrle gorebilirler. Eksiltmeye girebilmek l<;in isteklinin (503) Iirahk rnuvakkat terninat verrnesi ve bu i~leri yapmakta iktldarr ohm bjrisini kuUanacagIn:U taahhi.id edinrnesi \fey; kendisinin fenni ehUyeti buhmmasI sarttn·. (4329-1947) l-3221
gldlan

'1111111 1111111 111111111111111111111111 111111 1111111 1111111 IIIIII~

Do-rna gent;;

dail a giiz 1
KANZUK

1i

§ C~beci

A(lapazarl
SOOo Metre

B ledi esin d n:
ahiJi kutur11.l pik boru

Dr. TURGUT

~

tu1i..inde 61l milimetre

Bulsamill kremi

HiI";].tal:arrm Adliye SaraYl ka[~Dsmd .. Rayat.:i apartmanm .. § ':1;] her gi..in 15 d~n 19 za kad.llr ~ k.1bllle b<!~]aml1t:1[", ~
JliJIII~Ir.II!II!IIIIII!1I1 III!III' 1111111 UIIIII IIUI

15 Adet Vanil (Anabtarh) 2.5 " 90 del"ec~ljk DirseJ.: 1S .. {iii agl~h ( )
150 .' Abonc:lere
'llJ vi!:ITl'lek

i'j;in

p3ir~

(tam

u.ktm)

Kirahk ev
lMacar Sduetia:rkasmda bah-

2 Tainm 5 "

bor!J delmege mahsuSi ma.~kap Yangtl1 muslLl gu (kcmplll)

'Vuka:rda cins v-e mikdarJ yazil[ VI! 15 atmos.ier tazyi.b mi.:llt:l!b.am .. mi] bede\i ke~£i. 4S0[l lin olan su YO]1l m.alzemesi k.a.pall zari D5U· Hyle eksil't:m!.lye konu]mll~sa dOl yevmi ihale Dian U temmu.z 935
Bilh

s;e l<;inde eJektrik 'lie suyo havi bes odah cv kh"ahkhr. Muraeailll
t~indekner.e den

gtinu iJan c:dilen

saatte taliplcrin

tekliflui

muva hk

VC'

baddi

ass

vey~

Tdefon

1--si96

3431

'0

XIRALIK

Y"AZHiANE

Jaylk gO.riilrn,,:digindcn kapah o:arfdan sarfmazal" ed~lerek eksiltme· nin p.u:ar1.ga. ~tvr~lmti5jne karar yerilmjj~tir. Paz.<l["lrg-a :i t.iraketme1i istiyenleril'l U a~u5toSi 935 per§embe giinil sa;at 11 de 375 1irahk muvakkatl:eminat iie b~lediye da.ir~!line mtinuat eylemeled nam olunu!'. (HL24) 1 - 3076

VR HANE KATI

Miikemmel, ucuz·. TelefOll 2253 muncaat.

Hariciye VekaIetinden:
Veldleti.rniz Ol:omobil1eri i'Jin 250 ill 450 teneke benzin :ile 10 teneke vakum yagJ almacagmdan taliplerjn 9 agustos 935 eum.a gU.. nil saat JI.S de satlll1a]ma komisyonunOli muracaatIan. U.1'84) 1-3\136

1-3100
EUi s.enelik bir :tna.2:iye m.-aUk y,e dU'I'IYIIllI1li hlt'r tarannda takdir k azarwu§ gll..
zd1Jk 'kremidir CiJdini~in

rufu alltmdla bldu.nan, ve 2280 numarall

kalluna tevfikan uli yeminli ehl~ vukuf tarahndan 8000 ~.;ra klymet takdir 0lunan mezkUr ev, 1697 numarab: Ziraat 'BaJnkam kanlll1lu

istanh,ulliselel
Er'Z'ak~n cin.si
Dagh!!: et, Kall'aman eti Kuru eti Slgu ed Ekmek:

CW

sabnalma,
L.
Teminau

kurumundan·
Tabmin
BedeU 50 K.

hiikUmleri dairesinde 10. 1. gJS tarihinden itibaren bit' bu~uk ay moddetle allt arttlnnaya t;Ikullml§tlf. Muva.kk:at .ihale i 26. 8~935 tarihine musadif pazartesi. gtinii saat 2' de Istanbul Zin.at "Bankasmda yapdacaktlr. Teminat ak~e.si % 7~5 duro 'S,aftname Oabtada kijn. BankamJzl~ Adana. Mersin. Ankara Zim-aat Ban.k-aJ.arm kapdarm asllmi~t~r. (1584),
1....... 2725

Mikdan
27,000

K.

Eksiltme giinu!le saatr 7.~3S ii;u§amba 15 dj,.
n

Eksiltme

~ekU

gUHUik !Ie tazeliginii dai .. mil muhafau eder. Ba151.
mi1ll 'klremi memleketimia:in k~b!!il" mehafi.Hnde [jJ,gliJ.d

11.00D
5,001)

45
50

gon~dill c;~dld~ bir kl.'emdir. CiUe:ri '1'e bli.lJ:ru'§llitdar~ i.z:a· le derek tenll' fevkal.Ue bi r ca;r;j be bot~H~eder • R u h~ niiv.az: koku!u iie :a.yuta ~o,hret kaza.nmI~hlL Balsa ..

4,501) "15.8,001)

1891,817
1303,50

3S
11

.,
11

..
'I

Kapab
zar(lll
t,

Uii da

Arllliye veka 'eti-nrlen':
9'~!i sen~si hatiramndan itibaren inti~ar edecoek lOolan adliye ceri.dnini:n 'n az l!i1:!:r ~o,k on formadan e ib:uet olmak i.izere her ay ~~kac:ak Dolan 11751]' fi.iJs.~a5Inm bastmlman a~rk eksiltme usu1iy]e c:kIltmeYie kOfiulmu§tur. Tahmin b~delii H:i. bin dart yiiz lindl!'. Ekslil'l:me ~Z. S. 1935, pa.zarlesi gunUi ~aat IOn. dprtte Ankanda Adliye: yd:a]et~ levazlm mi.i,diidyet:i od:i· s.rnd:a top]ana.n Ck5Htmc lloO!misyonull'Iida: yap.f1acaktu;, Umuml Vie hu· !!'usl1anllanu~ vek~ll':t le'YHlm. miiJdu'[mgiiiJe istanbutda adiliy,e lc~ ~a.z:~m memnurlugundadl'r. Ekai1t.meye gele.;C':k iatekliler hel" giln bg dairelcrdcl'i ;_artnameyi pSl'ali'Z ilnza rnuka.bi:l:ind= alabiH:rIer. Ek", i!tmeye gi:recek iueklil.l'in ~biltme gonG saat 14 den evel munklkat t·em'inat olan 180 Ura n:akti veya naklt mu.kabili luymetli ilivrakl m.d s.a.nd!glna ererek ma.kbuzlarf[U komis.yon '[iyasetine teslim etmf'leri lih:umu o]l1nur. (932) 1I~3~9Z

min kremi
Inalz.

k.atiyen T,eniniziD. latif cildinizin

ku.rut<llZe..

Kurl'lmu'muz:a. bagl~ l:stanbttl Erkek ve knl mlllalUm okullannm maY:Es936 sonuna. kadar yukarda yazdI et ve ekmek ihtiya~'1arn bir ,artname i~e ka,pah zarf su.retiyie' eksUtm.c ye konmu§tur. Eksiltme Istanbul KlUti.k Mildtiriyeti ,Bin asml1a Lise]er MukasebeciLiginde top!.anall
kurumdla yaprlacaktrr.

li&in~. t.avetini min lirs1niz;.

ca.z[p ta~ ancak: krem Bahia.· meyda,na ~~kara..b~B,ir dlda .Balsamilll kuHana.n ba§1m krem kul~ hmilMu. Tarulr,nJ!! itriyat ma.gazabr2 lie bUytilk eCI:a-

not

m.n

ntlerd~

bu.li1.1nul'.

Eksih.me 7-8,935 ~alr§amba glinu saat: 15 de yapdacaktrr. Eksiltmeye girecekler 935 Ylh Ticaret odas,~ v'f:sikalariyle birlikte 2490 sayd~. kanunda yaz~~l ,~:>.irtlar i~inde kapall zarf be.m 'saattan bir saat evvel makbuz mil kabilinde. kuru.m ba~kallhgma \lerimmi§ veya gonderilmi::j ohlcaktu. Bu bir saattan evveld en. son.:ra verih:n veya go.nderilecek mekt.up~ lar kabu1 edilmiyecektw. Kap,ab zarf mektLlp lanna k2lnunda yazIlI oldugu ihe.rt ilk temi· nat nakid m.a:kbuzu veya bank teminat: mek tupladyle diger v,e:saiki koymalan lazImchr. Bu i~e aid ~artn,ameym gonnek: veya alma~ u.zere kurum katipHigine murCicaatlan ve beni saattan ewel teminatlarnu Muhasebe veznesine yattnnalan ilan olunur. ,<1. 41 '11<.41) '-~nq~
-----

Ulul<l§la kaza-]

lmtiy321 sahib~ \Ie Sa~u harr~rifij11h .R~fl'll 11.,1' A,'V

Belediyel18§ka
Iyapr1a.c:akhr. ,3 --:- §ar'tn.ut1cyi alma.k ITI ogre~k dal.Jre!illl'le m~.hacaat ede'Mlir. \,1908)

h~ndan:
dairc'sil'lde
I-lUiS
SllIat

UmlJml ne~riYi:n.~ tdar~ eden
ViZl

tih::ri

Ml!dilrl.l

Nallul1i

Ulukl~la'da yeni yaptlrr1aca.k (21lS) l~ra ke§if bedeHi ha~ mam 22-7-935 tadhinden ilibarei'il ]0 gun mi.iddetle a4ji~k eksil'tmeye :konulmlJ.~lt:uL

2 -~ Ihalni 20·g·9lS aall gU1:'IU beJediye

14 ,dle

Lstiycnler her glhru be[etiiyc:

I lrll..
~

BAYDAR
"tlplUl. ctJddt'!ii clvlrfl1dl

.._[Y E_N__ ..........i

L

I

SiNEMALAR
BU GUN BU GECE
BlJ GU N
Uemi[pf'n~~ Zita

-

---

--

--

--

--

--

----

I UJur

Basrmev/mi. b sllm1f-

A YNAN(.N SIRRI

J

Nancy C reU -

Paul Lukas

lU; l.h. Johann Tale-M ",mum; u2erinE1 D~mi. "_Ii ~e filminin devllmr mliddeti1lc" yabuz 4,30 ,u·ansla.ruull1 AY SEL gosterUeeek t; r.

~

---

-

-~

~...

.---.._
~~

-

........

-~~

.

.
-~.~

-"_

..

-

.....