P. 1
keas-I

keas-I

|Views: 214|Likes:
Yayınlayan: gokhan1988

More info:

Published by: gokhan1988 on Sep 23, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez.
Bu yayın 1000 adet basılmıştır . Elektronik olarak 1 adet pdf dosyası üretilmiştir.

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

CİLT I İÇİNDEKİLER Sunuşlar
• • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Dr. Ahmet TIKTIK. .............................................................iii-v Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan KAZDAĞLI ...................................................vi-viii

Sempozyum Düzenleme Kurulları
• Düzenleme Kurulu ............................................................................................................................. ix

Sözlü Bildiriler (Soyadı Sırasına Göre)
• • • • • • • • • • • • • Bölgesel Yakınsamada Kamu Yatırımları: Türkiye Örneği, Sacit Hadi AKDEDE ve Fuat ERDAL1-8 Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Deniz AKKAHVE..................................... 9-15 Ege Bölgesinin Kalkınmasında Finansal Kurumsallaşma Araç Olabilir Mi?, N. Oğuzhan ALTAY, Aydanur GACANER ve Nazif ÇATIK........................................................................................ 16-42 Denizli Kent Gelişimi Üzerinde Jeotermal Enerji Kullanımının Etkileri, Hakan AYGÖREN ve Tülay AYGÖREN .................................................................................................................................. 43-57 Uşak’ta Kentsel İşlevler ve Kentsel Alan Kullanımı, Nurettin BİLGEN..................................... 58-69 Kent Planlanması ve GAP’ta Kent Planlamasına İlişkin Yaklaşımlar, Yakup BULUT .............. 70-90 Türkiye’de Kentsel Büyüme Ve İhracat İlişkileri: Panel Veri ve Yatay-Kesit Analizleri, M. Kemal DEĞER ve Ö. Selçuk EMSEN .................................................................................................. 91-102 Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, Necati DOĞRU ................................ 103-113 Kentsel Gelişmede Etkili Olan Faktörlerin Urla-İzmir Örneğinde İrdelenmesi, Gözde EMEKLİ.................................................................................................................................. 114-125 Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler, Ayda ERAYDIN................................................................................................................................ 126-146 Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımı (TOPSES) Bağlamında Sürdürülebilir Yenilikçi Bölgesel Ve Kentsel Gelişme, Hüsnü ERKAN........................................................................ 147-159 İşletme Fonksiyonlarının Küreselleşmesi ve Şebeke Organizasyonlar (Denizli Örneği), Feyzullah EROĞLU, Ayşe İRMİŞ ve Bilge AKÇA................................................................................. 160-170 Kentsel Gelişme İçin Plan Neden Gereklidir? Kentsel Gelişme Süreçlerinde İl Gelişme Planlarının Rolü: Bolu ve Düzce İl Gelişme Planı Deneyimleri, Uğur ESER ..................................................... 171-175

i

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

• • • • • • • • • • • • • • •

İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişme Endekslerine Göre Sıralanması ve Belirleyici Faktörler, Kenan GÖÇER .................................................................................................................................... 176-188 Uşak’taki Sanayi İşletmelerinin Üretim ve Yönetim Özellikleri, Alparslan Şahin GÖRMÜŞ 189-200 Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler, Hüseyin GÜL...................................................... 201-219 Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Göstergeler İle Yerel Kültür Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Aydın ve Denizli Örnekleri, Yaprak GÜLCAN ve Ceyhan ALDEMİR ................................................. 220-232 Doğu Anadolu Bölgesi’nde Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Boy İşletmelerde GirişimcilikYenilikçilik, Fatma GÜNDOĞDU........................................................................................... 233-246 Kentsel Ekonomi ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri, A. Yılmaz GÜNDÜZ............ 247-275 Kahraman Maraş’ın Kuruluşu, Gelişimi ve Mekansal Analizi, Mehmet GÜRBÜZ, Ersin Kaya SANDAL ve Murat KARABULUT ............................................................................... 276-285 Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri, Meryem HAYIR ve Christop JENTSCH .................................................................................................................................................. 286-301 Türkiye’de 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Ülke Sanayi İçindeki Yeri, Önemi ve Bölgesel Dağılışı, Hamdi KARA........................................................................................................................... 302-313 Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Kamu Yatırımları ile GDP İlişkisi, Erdal KARAGÖL ve Kerim ÖZDEMİR................................................................................................................................ 314-319 “Dünya Kenti” Kavramına Alternatif Bir Bakış, Elif KARAKURT ...................................... 320-336 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları, Taner KAVASOĞLU...................... 337-347 Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler, Serap KAYASÜ ve Suna Senem YAŞAR348357 Yeni Ekonomi Anlayışı İçinde Kurumsallaşma: Kurumsal Ekonomi ve Yönetişim, Serap KAYASÜ ve Uğraş DOYDUK ...................................................................................................................... 358-363 Yığılma Ekonomileri, Ümit KIYMALIOĞLU ........................................................................ 364-374

ii

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

SUNUŞ Cumhuriyetimizin 80. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumunu Denizli’de düzenlemekten kıvanç duymaktayız. Üniversitelerimizle birlikte etkinlikler düzenlemek, il ve bölge kalkınmasında birlikte fikir üretmek ve üniversitelerimizin çalışmalarından yararlanmak bizim temel politikamızdır. Bilindiği gibi, Planlı Kalkınma döneminde; makro, sektörel ve proje planlaması aşamalarından oluşan bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşıma, bölgesel gelişme ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azatılması politikaları entegre edilmeye çalışılmıştır. Bölgesel Gelişme Politikalarının araçları olarak da kalkınmada öncelikli yöre uygulamaları ile bölgesel gelişme planları kullanılmıştır. Ancak, uygulanan araçlarla bu politikalarda istenilen düzeyde bir başarı elde edildiğini söylemek güçtür. Kalkınmada öncelikli yöre kapsamının çok geniş tutulması, bu yörelere yönelik politikaların etkinliğini önemli ölçüde azaltmıştır. Diğer taraftan, hazırlanan bazı bölge planları ise istenilen düzeyde uygulanamamıştır. Küreselleşme sürecinde, dünyada yaşanan değişimler çerçevesinde; Bugünkü Planlama yaklaşımımız ne olmalıdır? Yerel potansiyelimizi nasıl harekete geçirebiliriz? Rekabet gücümüzü nasıl artırabiliriz?

- Acaba her bölgenin rekabet edebileceği bir alan var mıdır? gibi soruların cevabının daha kolay verilebileceğini düşünüyorum. Küreselleşme süreci; Ulus Devletlerin kendi aralarındaki bölgesel bütünleşme hareketlerini hızlandırmış, Ulus Devletlerin yerel yönetimlere verdikleri önemi artırmış, alt bölgelerin Dünya sistemi ile doğrudan

Gelişen teknoloji ile birlikte, bölge ve etkileşim içerisine girmesini sağlamıştır.

Benzer şekilde, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte, gerek bölge tanımı ve gerekse bölgesel gelişme alanındaki yaklaşımlar değişmiştir. Günümüzde; küçük ölçekli işletmeler, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve her bölgenin kendine özgü potansiyelleri, kalkınma anlayışına yenilik getirmiştir. Bu doğrultuda, yörelerin bilgi toplumunda rekabet edebileceği prensibini benimseyen, mekansal sürekliliğin geri planda olduğu, strateji ağırlıklı planlar önem kazanmaya başlamıştır. Yukarıdan aşağıya, yani merkezden yerele, planlama yaklaşımının giderek önemi azalmıştır. Biz de bu değişim çerçevesinde merkezden yerele makro planlama çalışmaları ile aşağıdan yukarıya planlama çalışmalarını entegre eden, bizatihi yöre halkının katılımıyla gerçekleştirildiği ve ulusal

iii

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

stratejilerimizle uyumlu yaklaşımları benimsemek durumundayız. Bir anlamda “etkileşimli planlama”yaklaşımına doğru bir dönüşüm yaşadığımız söylenebilir. Yerel düzeyde, bir yörenin kalkınması için, belirli hedef ve stratejiler doğrultusunda; katılımcı bir anlayışın benimsendiği, proje üreten ve bu projeleri sahiplenen, yapılar oluşturmak durumundayız. Bu çerçevede merkezi ve yerel düzeylerin işbirliği ile yeni kurumsallaşma arayışlarımız devam etmektedir. Yeni planlama yaklaşımı, yeni ve daha etkin bir kurumsal yapılanmayı da gündeme getirmiştir.Bu kapsamda en önemli gelişme Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulması yönünde sürdürülen çalışmadır. İdarenin bütünlüğü ve yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde; - Bölgesel stratejiler oluşturmak, - Yerel potansiyelleri harekete geçirmek, - Özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kesimi arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek ve bu çercevede koordinasyonu sağlamak, - Performansa dayalı kaynak tahsis etmek ve - Ekonomik ve sosyal uyum çerçevesinde AB fonlarının kullanımını sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulacaktır. Yöre potansiyellerin harekete geçirilmesinde planlama ve kalkınma kültürünün yerele yayılmasında önemli görevler üstlenebileceğini düşündüğümüz Bölgesel Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliğinin de üzerinde önemle durduğu bir husustur. Politika oluşturmada, kalkınmanın en önemli stratejilerinden biri, kamu ve özel kesiminin doğrudan katılımı ile ortak bir uzlaşma noktasına ulaşılması ve bu çerçevede hem kamu, hem de özel kesim tarafından, bu politikaların uygulamaya konulmasıdır. Uygulamaya konulan program ve projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi, bu politikaların uygulanması kadar önemlidir. Bu şekilde, başarılı uygulamaların tespit edilerek, benzer özellik gösteren bölgelere aktarılması, politikaların başarısını artıracaktır. DPT Müsteşarlığı olarak, bu anlayış çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Geliştirmekte olduğumuz yeni bölgesel gelişme anlayışında KOBİ’lerin öncelikli bir konuma sahip olacağını da vurgulamak isterim. Teknolojideki hızlı değişim, genişleyen pazarlar ve bilgiye olan yoğun talep; genelde, yerel ve bölgesel gelişme için, özelde ise sanayimizin itici gücü olan KOBİ’lerimiz için yeni fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu gelişmeler; yerel ve bölgesel düzeyde işgücünün niteliğinin yükseltilmesini, etkin ve hızlı karar verebilen bir yönetim anlayışı ile katılımcılığın benimsenmesini gerektirmektedir.

iv

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

DR. Böyle bir yaklaşım benimsenmediği takdirde. Ulusal düzeyde belirleyeceğimiz bölgesel gelişme stratejilerini ve KOBİ politikalarını yerel düzeyde yapılacak çalışmalar ile bütünleştirmek suretiyle ülke sathında sahip olduğumuz potansiyeli harekete geçirmeyi hedeflemekteyiz. AHMET TIKTIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı v http://ekutup. üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm kesimlerin katkısını ve katılımını gerektirmektedir. kısacası tüm kesimlerce benimsenmesi ve uygulanması düşüncesiyle bu Sempozyumun ülkemize en üst düzeyde katkı sağlayacağını umuyorum. KOBİ’lerin rekabet etme güçleri azalacak. Hızlı bir değişimin yaşandığı Dünyamıza.pdf . Saygılarımla. kamu. Kurumsallaşma ve/veya ortak hareket etme.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. KOBİ’lerin kendi içinde ve Dünya ile bütünleşerek kurumsallaşmaları “olmazsa olmaz” bir koşuldur. maliyetleri önemli ölçüde yükselecektir.tr/bolgesel/keas-I.gov. Hep birlikte bir öğrenme süreci yaşayarak geliştireceğimiz bu yeni yaklaşım. birlikte pazarlamaya değin uzanmaktadır. sivil toplum kuruluşları. teknolojinin çok hızlı değiştiği bir ortamda. Ancak. özel kesim. birlikte hammadde temininden. Cilt I Bilgi toplumunda.dpt. araştırma-geliştirme konularından ağ sistemi oluşturmaya. değişime ayak uydurmaları güçleşecek ve zaman içinde. biz de hızla entegre olmak zorundayız. Yeni kalkınma ve planlama yaklaşımlarının sadece belirli bir kesim tarafından değil. KOBİ’lerin değişen teknolojilere çok hızlı ayak uydurmaları nedeniyle rekabet güçleri artmaktadır.

Bunun yanı sıra. eğiitm öğretimde alt yapı eksikliklerini giderek standartları yakalamanın yanı sıra.gov. Sözü edilen gelişim çizgisi boyunca Denizli kentinde ve kent merkezi civarında hızlı bir biçimde fabrikalar oluşmaya başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi.tr/bolgesel/keas-I. uygarlık düzeyinin adeta bir göstergesi olan ve oldukça karmaşık bir yapı gösteren bir konuda farklı disiplinlerden oluşan bilim adamı ve uygulamacıların bir araya gelerek bir “ekip çalışması” sergilemesi örneği oldukça kısıtlı görünmektedir.dpt. Denizli imalat sanayi. İktisat. Cilt I SUNUŞ Pamukkale Üniversitesi. Sempozyumun diğer bir ayırt edici özelliği de Denizli’de ve genç bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesinde düzenlenmiş olmasıdır. kültürel ve tarihsel miras. Denizli 80’li yılların başından bu yana gösterdiği hızlı ekonomik gelişme performansı ile ülkemizde dikkatlerin üzerinde toplandığı Anadolu kentlerinin başında gelmektedir. bulunduğu yörenin sorunlarına ilgi gösteren ve akademisyenlerin araştırma alanlarını daha çok bölgesel konulara kaydıran ve kent ile bu anlamda bütünleşmeye önem ve öncelik veren bir yaklaşım içinde olmuştur. kentin bitişiğindeki eski mahalle veya köylerin belediye yapılmasıyla. girişimcilik. kent ve kentli insana bakışın mutlaka çok yönlü bir analize dayanması gerektiği. Bu sempozyumun başta gelen ayırt edici özelliği kent ve kentleşmeyi kendi açılarından inceleyen beş ayrı disiplinden araştırmacıların bir araya gelmeleridir. Üniversite genç yaşına rağmen hızlı bir gelişme perfromansı sergilemiş.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Dünya’da ve özellikle ülkemizde kent olgusu gibi insan yaşamını ekonomik. eğiitm. Üniversitemizde Pamukkale. tek boyutlu çalışmaların eksik ve yetersiz olacağı bir kez daha vurgulanmıştır. sosyolojik ve kültürel açıdan doğrudan etkileyen. Sosyoloji. bu sempozyum ülkemizde böyle bir yaklaşımın ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Böylece. Bu gelişmenin başlattığı dinamizm ve nüfus hareketleri kent açısından son tahlilde çarpık denebilecek bir yapı ortaya çıkarmıştır. ulaşım. Şehir ve Bölge Planlama. vi http://ekutup. her alandan kentsel araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu bakımdan. dar bir alanda 22 ayrı belediyenin oluşması gibi örneği çok ender görülebilecek bir parçalanmışlık yüzünden bozulmuştur. Anodolu’daki diğer bir çok üniversite gibi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir. Fabrikaların bazıları Organize Sanayi Bölgesinde planlanmış bir yapı içinde yer alırken önemli bir bölümü de kentin civarında düzensiz ve plansız bir biçimde yayılmıştır. Dolayısıyla. sanayinin profili. bir kent için olmazsa olmaz durumunda olan belediye hizmetlerindeki bütünlük.pdf . turizm. özellikle de tekstil ürünleri ihracatında sağladığı hızlı ihracat artışı ile dış pazarlara dönük sanayileşme politikasının hemen hemen en tipik örneklerinden biri durumuna gelmiştir. bölgenin jeolojik ve jeoteknik özellikleri. sağlık. enerji gibi konularda kentle ve bölgeyle ilgili çalışmalar yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. farklı alanların kentsel araştırmalar hakkındaki örtüştükleri alanlar ile birbirlerini tamamladıkları alanlar belirlenmeye çalışıldı. Bu çerçevede. Bu ve benzeri diğer özellikleriyle Denizli kent araştırmaları için adeta bulunmaz bir laboratuvar niteliğindedir. Kamu Yönetimi ve Coğrafya alanlarında kentsel araştırmalarla uğraşan ülkemizin önde gelen üniversitelerinden gelen bilim adamları üç gün boyunca hem kendi bireysel bilim alanlarının bakış açılarıyla konuya yaklaştılar hem de diğer disiplinlerin yaklaşımlarını irdeleyerek kent ve kentleşme olayını interdisipliner bir analizle değerlendirmeye çalıştılar. Devlet Planlama Teşkilatı ile birlikte ülkemizde bir ilk durumunda olan Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu I’i (KEAS’03) 10-12 Eylül 2003 tarihinde Denizli’de düzenlemiştir.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumlarında her yıl birbirini tamamlayan temaların ele alınması planlanmaktadır. Ayrıca. KEAS’03’e özellikle davet edilen beş farklı bölüme. Bu özel açılış oturumu ile sona eren birinci günün ardından. Cilt I Sempozyumun açılış konuşmaları bölümünde Üniversite Rektörü sempozyum amaç ve kapsamıyla ilgili ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Dr. hem teorik hem de uygulamalı sunuşlara yer vermesi. Gerek açılış özel oturumu. kent ekonomisi ve kentsel ekonomik araştırmaları. akademik veya profesyonel hayatının az veya geniş bir kısmını bu alana ayıran yetişmiş insan gücü çok sınırlı değildir. ikinci gün sabah Sempozyumun bu yılki ortağı Devlet Planlama Teşkilatından uzman ve daire başkanları da özel bir oturumda projelerini ve yeni yaklaşımlarını aktarmışlardır. önce az sayıda davetli ile sonra da bildirilere açık bir biçimde iki dilli (Türkçe ve İngilizce) ve uluslararası olması planlanmaktadır. olabildiğince farklı disiplinlerden akademisyenleri ve onların sunuşlarını biraraya getiren paralel oturumlara geçilmiştir. KEAS’03 göstermektedir ki. Gelecek yıllarda yapılması planlanan KEAS’lara. Buraya kadar olan konuşma ve bildiriler paralel oturum olmaksızın sürdürülürken. Dr.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Son gün yine beş farklı ilgili bölümden (iktisat. farklı akademik ünvanlardan uzman ve akademisyenleri biraraya getirmesi. Bu alanda yurtiçi ve yurtdışından birbirinden çok farklı lisans ve lisansüstü programlarına yetişmiş ve yetişmekte olan yüzlerce insan vardır. şehir ve bölge planlama. kendi bölümlerinden / alanlarından bakışla toparlayan ve ana paradigmalar ile tartışma konularının gelişimini özetleyen özlü birer sunuşta bulunmuşlardır. Bunun için ulusal organizasyonun aksatılmadan yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.tr/bolgesel/keas-I. gerek DPT ve paralel oturumlardaki sunuşların sahipleri ve gerekse kapanış panelindeki konuşmacılar ile dinleyiciler neredeyse her oturumda KEAS’03’ün disiplinlerarası özüne ve amacına uygun olarak gerçekleşmiştir. ikinci gün öğleden sonra. KEAS’ın disiplinlerarası niteliği.dpt. Akademik bildiriler ODTÜ’den Prof. kamu yönetimi ve coğrafya) birer konuşmacı kapanış panelinde hem bildirileri ve Sempozyumu genel olarak değerlendirmişler hem de gelecek yıllara ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Türkiye’de kentsel ekonomik araştırmalar alanında çalışan. konuyla ilgili uzmanlar ve akademisyenler için fikirlerin değişimi ve geliştirilmesi için bir platform olması gibi özellikler KEAS’ın disiplinlerarası niteliğini oluşturmuştur. Ahmet TIKTIK uygulamaya ve düşündükleri yeni planlama yaklaşımını ortaya koyan sunuşlar yapmışlardır. Sonuç olarak. KEAS’ın değişmemesi beklenen özü ise dört kriter ya da özellik üzerine oturmaktadır: Bunlar.pdf .gov. Gelecekte KEAS organizasyonlarının uluslararası bir boyut kazanacağına inanmaktayız. Açılış ve cerçeve bildirilerini takiben Sempozyumun hitap ettiği araştırmacıların çalıştığı beş bölümün her birini temsilen birer öğretim üyesi. tarih (özellikle kent tarihi) işletme (özellikle girişimcilik) ve mimarlığın (özellikle şehircilik) dahil edilmesinin yararlı olacağı katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. farklı görüş ve yaklaşımlara yer vermek ve kentsel ekonomik araştırmalar alanında çalışan uzman ve katılımcıların hepsini kucaklamak amacıyla KEAS’ların her yıl kısmen de olsa değişen ve vii http://ekutup. Sempozyumun gelecek yıllardaki organizasyonlarının. İlhan Tekeli’nin sempozyumun çerçevesini çizen açılış bildirisi ile başlamıştır. sosyoloji. aynı anda ikişer oturum olmak üzere.

Doç. bizlere her konuda destek olan Devlet Planlama Teşkilatına başta Sayın Müsteşar Dr. Dr.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ayrıca. İnan ÖZER’e sonsuz teşekkür ederim. Müsteşar Yardımcısı Lütfi ELVAN ve ekibine şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim.pdf . Prof. Saygılarımla. Doç.tr/bolgesel/keas-I. Kentleşme ve kentlileşme derecelerinin arttığı. Filiz AKBAŞ. Dr. Özgür ALTUNTAŞ. Ayrıca. Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi Rektörü viii http://ekutup. Celal KÜÇÜKER’e ve aynı heyecan ve çalışma azmi ile sempozyumun gerçekleşmesinde çok önemli görevler üstlenen ve bildiriler kitabının editörler kurulunda yer alan Yrd. Doç. organizasyon ve konuklarla yakından ilgilenen ve editörler kurulunda yer alan Yrd. Sempozyum iletişimine ve organizasyonuna sürekli yardım eden Rektörlük Özel Kalem Müdürü Vesile ALKAN’a ayrıca teşekkür ederim. Muhammet KÖSECİK. Yaman KOÇAK.dpt. Can BAKKALCI’ya yürekten teşekkür ederim. tercihen ikişer. Sempozyum fikrinin ortaya atılmasından başlayarak son aşamasına kadar hiç bitmeyen bir enerji ile çok titiz bir çalışma sergileyen sempozyum yürütme kurulu üyesi Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. kentlerin giderek önem kazandığı ve ulusal ekonomilerin güçlendirilmesi için yerelde başarılı uygulamaların varlığının kaçınılmaz olduğu bu dönemde böyle toplantılara maddi ve manevi katkıda bulunan ve bildiri sunarak veya dinleyerek faaliyetin bir parçası olan katılımcılara ayrı ayrı candan teşekkür ederim. Böylesine önemli bir konuda Pamukkale Üniversitesi gibi genç bir üniversite ile işbirliği yapan. Habibe Naza ŞENSAN. Dr. Bunların yanı sıra. Nigar DEĞİRMENCİ. Yrd. öğretim üyesinin bilim / danışma kurulunda yer alması ile gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. Necmi GÜNDÜZ’e ve İdari Personel Sevilay YÜREKTEN’e ve tüm Pamukkale Üniversitesi çalışanlarına teşekkürü zevkli bir görev sayarım. sempozyum öncesi ve sempozyum esnasında büyük emekleri geçen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sempozyumun ev sahipliğini yapan Fakülte Dekanımız Prof. Evinç TORLAK ve Dr. Dr. Hüseyin ÖZGÜR’e candan teşekkür ederim.gov. sempozyumun her aşamasında canla başla görev yapan. Ahmet TIKTIK olmak üzere. Sevcan GÜNEŞ. Dr. sempozyumun profesyonel bir organizasyona dönüşmesi için Sempozyum Yürütme Kuruluna katkıda bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Araştırma Görevlileri S. Pınar YAVUZÇEHRE. Dr. Rezzan AYHAN. Cilt I ilgili her bölümden en az bir.

Dr.Dr.pdf . İktisat Bölümü Doç.tr/bolgesel/keas-I. DTCF.İhsan SEZAL. Ankara Üniversitesi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yrd.Dr. Atatürk Üniversitesi. ODTÜ. Akdeniz Üniversitesi.Ercan UYGUR. Ahmet TIKTIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Prof. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sabancı Üniversitesi.Dr.Dr.Doç.Hüsnü ERKAN.Celal KÜÇÜKER.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İİBF Dekanı Doç.Doç. ŞBP Bölümü Prof. Pamukkale Üniversitesi.Dr. İktisat Bölümü Prof. DTCF.Muhammet KÖSECİK Pamukkale Üniversitesi Yrd. İktisat Bölümü ve Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Yrd.Dr.Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi Rektörü Yürütme Kurulu Prof.Dr. Uludağ Üniversitesi.Evinç TORLAK Pamukkale Üniversitesi ix http://ekutup. Dokuz Eylül Üniversitesi.Dr. Pamukkale Üniversitesi. İktisat Bölümü Prof.Dr.Can BAKKALCI.Dr.Tarık ŞENGÜL.Doç.Sencer AYATA ODTÜ.Dr. Coğrafya Bölümü Editörler Metin ÖZASLAN Planlama Uzmanı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yrd.Rana ASLANOĞLU. İktisat ve Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı Prof.Dr.S. Pamukkale Üniversitesi.Raci BADEMLİ.Dr. Coğrafya Bölümü Prof. DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Prof.Evinç TORLAK.Erdal TÜKKAN. Kamu Yönetimi Bölümü Yrd.Dr. ŞBP Bölümü Prof.Doç. İktisat Bölümü Prof.Hüseyin ÖZGÜR Pamukkale Üniversitesi Yrd.Ayda ERAYDIN.H. Sosyoloji Bölümü Prof.Dr.Dr. ODTÜ.Servet MUTLU. Gazi Üniversitesi. Coğrafya Bölümü Prof. Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Doç. Ankara Üniversitesi.Erdinç TOKGÖZ.Erol TÜMERTEKİN.Zeynel DİNLER. Uludağ Üniversitesi.Dr. Anadolu Üniversitesi. Kamu Yönetimi Bölümü Prof.Dr. Sosyoloji Bölümü Prof.dpt.Doç. Pamukkale Üniversitesi. Ankara Üniversitesi. Kamu Yönetimi Bölümü Prof. İktisat Bölümü Prof. Coğrafya Bölümü İsmail SARICA. Coğrafya Bölümü Lütfi ELVAN.Dr. ODTÜ.Dr.Hüseyin ÖZGÜR.Dr.Dr. Pamukkale Üniversitesi. Dokuz Eylül Üniversitesi.Dr. Uludağ Üniversitesi.Hasan ERTÜRK. İktisat Bölümü Bilimsel Danışma Kurulu Prof.Kenan MORTAN.Doç.Zerrin Toprak KARAMAN. Ege Üniversitesi.Çınar ATAY. Başkent Üniversitesi.İlhan TEKELİ.Dr. ŞBP Bölümü Prof.Dr. DPT Müsteşar Yardımcısı Prof. Pamukkale Üniversitesi.Doç. İstanbul Üniversitesi.S.Dr.Dr. ODTÜ.Hayati DOĞANAY.Dr.Muhammet KÖSECİK.Dr.Mustafa MUTLUER. ŞBP Bölümü Doç.Alpay FİLİZTEKİN. ŞBP Bölümü Prof.Dr. Coğrafya Bölümü Prof.Çağatay KESKİNOK. Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. DTCF. İktisat Bölümü Prof.Hamdi KARA.Dr.Necla TÜRKOĞLU. Cilt I Düzenleme Kurulu Dr.gov.Yalçın KARABULUT. Kamu Yönetimi Bölümü Dr.Dr. ODTÜ.İnan ÖZER.Dr. Kamu Yönetimi Bölümü Prof.

gov. Cilt I x http://ekutup.pdf .tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt.

Bu tür ikili yapılar diğer gelişmekte olan ülkelerde de gözlenir ve bu durum kalkınma ekonomisinin kabul edilen genel-geçer doğrularından birisidir. kalkınma ekonomisinin en çok tartışılan konularından birisi olmuştur.dpt. yeni büyüme modellerinde de önemli bir role sahiptir (Barro. kamu sermaye yatımlarının gelişmiş bölgelerde crowding-in yani özel yatırımları çekip çekmediği. Barro ve Sala-i Martin. 1994.pdf . 73 şehir ve 7 coğrafi bölge araştırmaya dahil edilmiştir. Güneydoğu Anadolu. Büyüme yazınındaki bazı makalelerde. İtalya 1. batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Doğu Anadolu. Neoklasik yakınsama hipotezi. Arrow ve Kurts (1971) kamu sermayesinin özel üretim üzerindeki etkilerinin derinlemesine incelemişlerdir. düşük gelirli ekonomiler. Diğer G-20 ve gelişen ülkelerde olduğu gibi. International Centre for Economic Research. Kamu sermayesi. 1990. Türkiye gelişen bir ülke ve bir G-20 üyesidir. bölgeler arasındaki bu farklılıkların. kalkınma ile birlikte azalacağını öngörmektedir. Aydın.gov. bazı bölgelerin neden diğerlerinden daha hızlı büyüdüğünü açıklamak için çalışmalar yapmıştır. gelir farklılıklarının azaltılmasında kamu sermayesinin bir rolü olup olmadığı incelenmiştir. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden daha hızlı gelişmiştir. Endüstri üretimi ve yatırımların çoğunluğu. Çoğu büyüme teorileri. Aydın Fuat ERDAL Adnan Menderes Üniversitesi. Bu çalışmada. Bölgeler arasındaki büyüme farklılıklarının azaltılması. Glomm ve Ravikumar. Bunun yanısıra. Tarihsel olarak Türkiye’nin doğu bölgeleri nispeten az gelişmiş ve düşük gelirli bölgeler iken.tr/bolgesel/keas-I. Bir çok bilim adamı. az gelişmiş bölgelerde ise crowding-out yani özel yatırımları uzaklaştırıp uzaklaştırmadığı araştırılmıştır. batı bölgeleri daha gelişmiş ve daha yüksek gelire sahiptir. 1997). 1992. Kamu sermayesinin üretim ve diğer ekonomik değişkenler üzerindeki rolünün araştırılması yeni değildir. Torino. Bu çalışmada. Marmara. yüksek gelirli ekonomilerden daha hızlı büyürler. neden bölgelerin ve ülkelerin farklı hızlarda büyüdüğünü araştırmaktadır. Türkiye’deki coğrafi bölgelerin ve şehirlerin ekonomik büyüme oranları bakımından birbirine yakınlaşıp yakınlaşmadığı test edilmiştir. GİRİŞ Bölgeler arasındaki büyüme farklılıklarının nedenleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. sürdürülebilir kalkınmanın ana koşullarından biri olarak görülmektedir. farklı kalkınma ve gelir düzeylerine ve dolayısıyla değişen ekonomik büyüme oranlarına sahiptir. Ege ve Akdeniz Bölgeleri. Neoklasik büyüme teorisine göre. ülkemizde de farklı bölgeler. kamu sermayesinin özel yatırımlar kadar verimli olduğu ortaya konulmuş ve kamu sermayesi yatırımlarından özel sermaye 1 http://ekutup. Cilt I Bölgesel Yakınsamada Kamu Yatırımları: Türkiye Örneği Sacit Hadi AKDEDE Adnan Menderes Üniversitesi.

bölge ve şehre özgü sabit terim c ile karşılanmaktadır. örneğin altyapı yatırımları.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. politika değişkenleri uzun dönem büyüme oranlarını etkilemektedir. bölümde veri ve bazı tanımlayıcı istatistikler verilmiştir.pdf . Bu çalışma. Yeni büyüme teorilerine göre. y ∗ ) (1) Dy kişi başına düşen gelirdeki büyüme oranı. Kamu sermayesi. aşağıdaki denklem elde edilebilir: Dy = βy ıt −1 + ϕPUBıt + cıt + u ıt (3) Üçüncü denklem.dpt. neoklasik üretim fonksiyonuna bu değişkeni bir üretim faktörü olarak sokarak ta. kamu sermayesinin bu şekilde üretim 2 http://ekutup. 1986). bölümde incelenmiştir. Aschaur (1989) kamu sermayesinin özel sermayeden çok daha üretken ve verimli olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş ve Amerika’daki 1970'lerdeki verimlilik azalışını kamu altyapı yatırımlarının eksikliğine bağlamıştır. bir ulaşım şirketinin maliyetlerini azaltabilir ve üretkenliğini artırabilir. Model şöyle özetlenebilir: Dy = f ( y. 4. 1989). Bu makalede durağan gelir seviyesinin uzun dönemde kamu sermayesi tarafından etkilendiği varsayılmıştır (Shioji. Örneğin. Bunun nedenleri arasında. Diğer bazı makaleler ise. Barro'nun yatay kesit çalışması ülkeler arasında yapılmışken. özel sermayenin ya da girdilerin verimliliğini artırabilir. Türkiye bölgeleri ve şehirleri örneğinde. Durağan gelir düzeyini etkileyen bölgelere ve şehirlere özgü içsel verimlilik gibi bütün diğer faktörler.gov. bu çalışma şehirler ve bölgeler arasındaki büyüme farklılıklarını incelemektedir. Diğer bir görüş ise. 5. yani daha geleneksel bir yolla da modellenebilir. devletin müdahaleci davranışının ekonomik sistem üzerine aşırı yük ve maliyet bindirdiği. 2001). 2. kamu sermayesinin büyüme üzerinde pozitif bir etkisi olmadığını bildirmiştir (Evans ve Karras. kamu sektörünün etkinsiz işlediği. yapılan altyapı yatırımları (yol. şöyle organize edilmiştir. y* durağan gelir seviyesidir ve farklı bölge ve ülkeler için faklı nedenleri olabilir. MODEL Bu makalede temel olarak Barro (1997) modeli kullanılmıştır. bu argümanların hangisinin daha etkili olduğunu analiz etmektedir. 3. 2.). İkinci denklemi birinci denklemde yerine koyarak. Ancak. Makalenin geri kalan kısmı.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I yatırımlarına doğru pozitif bir dışsallık etkisi olduğu bulunmuştur (Aschaur. tahmin denklemimizdir. devletin maliye ve para politikalarının iktisadi özendiricilik sistemini bozduğu ve sistemin verimliliğini azalttığı gibi nedenler sayılabilir (Ram. y ıt = ϕPUBıt + cıt ∗ (2) PUB kamu sermayesini temsil etmektedir. Başlangıç yılı gelirinin katsayısı bize beta yakınsama oranını verir. köprü vs. bölümde ise sonuçların değerlendirilmesi yapılmıştır. Kamu sermayesinin etkileri. büyük kamu sektörünün ekonomik büyüme ve etkinliğine olumsuz etki yapacağını ileri sürmektedir. Ekonometrik analizlerin sonuçları. 1994). bölümde kullanılan model açıklanmış. dolayısıyla koşullu yakınsamayı gösterir.

kamu yatırımları.62 596.91 23271. Marmara. sapma Maksimum Minimum 17837.03 Şırnak 11394.69 Aksaray 7334.64 Bolu 2082. her ne kadar Karadeniz Bölgesi en yüksek ortalama gelire sahip olsa da.66 1024.32 696.51 Şırnak 145.19 Tokat 154.05 Ege (8) 11814.32 Muğla 1674. Cilt I fonksiyonuna sokulması.32 488. Kamu sermaye stoku verisi. Giriş bölümünde belirtildiği gibi. her şehir için gelir ve kamu sermayesi verisinin bulunmasını gerekli kılar. Bolu bir turizm merkezidir ve bu nedenle de bir çok özel ve kamu yatırım ve harcamalarını cezbetmektedir. Kamu yatırımları.40 5179.26 33026.78 Ankara 5140. diğer üretim faktörlerinin de yani emek ve özel sermaye stokunun da aynı üretim fonksiyonuna dahil edilmesini gerektirir ve bu yaklaşım sözkonusu değişkenlere ait sağlıklı veri bulma güçlüğü ile karşı karşıyadır. altyapı yatırımlarını ve eğitim ve sağlık gibi diğer tip kamu harcamalarını da içine alır.7 Antalya 68013.01 Uşak 38067.42 Isparta 68.73 16768. Fakat. Güneydoğu Anadolu en düşük ortalama gelire.03 Şırnak Kişi Başına Düşen Gerçek Kamu Yatırımı Ortalama 267. 3. Bu nedenle burada.7 90874.65 Sakarya 7334.47 23947. Aşağıdaki tablo (Tablo 1) farklı bölge ve şehirler için bazı tanımlayıcı istatistikleri vermektedir.39 811.55 371.19 Bolu Tablo 1’den Karadeniz Bölgesinin ortalama en yüksek kişi başına düşen gelire sahip olduğu görülmektedir.05 Bayburt 21123. güvenilir bir veri seti olmayacaktır. Bolu şehrinin önemli bir etki yarattığı söylenebilir. Dolayısıyla.07 Kocaeli 697.7 Adıyaman 90874. bu şekilde oluşturulan bir kamu sermaye stoku verisi.19 29215.2 Bolu 81920.6 Kocaeli 25694. İki veri de 1987 fiyatları ile tanımlanmaktadır.90 14570.88 3235.4 Muğla 43703. Doğu Anadolu 3 http://ekutup. Ege ve Akdeniz Bölgeleri Türkiye'nin daha gelişmiş bölgeleridir.01 Uşak 175. Maksimu sapma m 1258.5061 548.65 Mardin 126.12 568.91 820.dpt.12 Aksaray 177.5 Elazığ 25799.03 38368.86 1066. kamu yatırımı değişkeni.34 Bingöl 2151.27 13220.01 Şanlıurfa 3251. Tanımlayıcı İstatistikler (Bin TL) Kişi Başına Düşen Gerçek Gelir Bölgeler Akdeniz (7) 5408.47 Afyon 13895.04 410. Gelir ve kamu yatırımları verilerinin ikisi de kişi başına terimlerle ifade edilmektedir.91 Muğla Minimum 124.93 393. Karadeniz Bölgesinin en yüksek ortalama gelire sahip olmasında. Tablo 1. ekonomi yazınında daha önce de yapıldığı gibi.75 570.44 İç Anadolu (13) Doğu Anadolu (13) Güneydoğu Anadolu (7) Karadeniz (15) Marmara (10) Tüm Şehirler (73) 7268. kamu sermaye stoku yerine kullanılmıştır.06 Batman 12992.gov.78 Isparta 19852. DİE'de daha önceden hazırlanmış kamu sermayesi verisi bulunmamaktadır.48 14476. Gelir ve kamu yatırımları verileri Devlet İstatistik Enstitüsü’nden (DİE) alınmıştır.pdf . yerel yönetimlerin yaptığı yatırımlar (ki bazıları konsolide bütçe tarafından finanse edilmiştir) ile diğer kamu kuruluşları tarafından yapılan bütün harcamalar ve yatırımlardan oluşur.56 Ortalama Std. Bunu Marmara ve Ege Bölgeleri takip etmektedir.5 Nevşehir 24030.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.71 476.61 Antalya 5179. başlangıç yılı ve amortisman oranına göre çok hassas olacağından.60 Sakarya 68. sürekli envanter yöntemi ile de bulanabilir.05 16098.tr/bolgesel/keas-I.93 Std.51 4185. VERİ ANALİZİ VE BAZI TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Üçüncü denklem.

YAKINSAMA HİPOTEZİ İktisat yazınında yakınsamanın bir çok tanımı olsa da. Ege bölgesini öne çıkarmaktadır. Eğer standart sapma zamana göre artıyorsa. Şırnak ise en fakir şehirdir. devletin kişi başına geliri düşük olan bölgelere daha çok kamu yatırımı yapmakta olduğudur. Bu nedenle. Cilt I ise ikinci en düşük ortalama gelire sahiptir.gov. kendi durağan yada denge gelir seviyesine yakınsamaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İki çeşit beta yakınsaması vardır: Mutlak ve şartlı yakınsama. Sigma yakınsaması sonuçları ise aşağıda Şekil 1'de gösterilmektedir. Ege Bölgesi hariç bırakılırsa. 1999). Başlangıç yılı gelirinin katsayısı olan beta. Tablo 1'de görüldüğü gibi. yakınsama hızını ölçer. Kişi başına düşen gerçek kamu yatırımı bakımından ise.tr/bolgesel/keas-I. Kişi başına düşen gelir düzeyleri arasındaki farklılıklar azalma eğiliminde ise. sigma yakınsamasından söz edilir. Gelişmiş ülkelerde sermayenin azalan marjinal getirisi ve üretim faktörlerinin serbest dolanım sayesinde marjinal getirinin nispeten yüksek olduğu yoksul bölgelere hareketi ve bunun yanısıra teknoloji ve yeniliklerin yaygınlaşması ile. Birincisi beta. ikincisi de sigma yakınsamasıdır. yatay kesit ve panel veri çalışmalarında genellikle iki kavram en çok kullanılanlar arasındadır. Tablo 1'den gözlemlenen belki de en önemli özellik.dpt. sigma yakınsamasından söz edilemez. başlangıç yılı geliri arasındaki ters yönlü bir ilişkiye işaret eder. Beta yakınsaması ise gelirdeki büyüme oranı ile. kişi başına düşen gerçek gelir bakımından en zengin. Güneydoğu Anadolu. standart sapmanın zamanı karşı grafiğini çizerek kolayca gözlemlenebilir.pdf . 4. buranın bir turizm bölgesi olmasına ve şehir merkezinin düşük nüfusa sahip olmasına bağlanabilir. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri en yüksek kamu yatırımının yapıldığı bölgelerdir. gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler yada bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının uzun vadede ortadan kalkabileceği öngörülmektedir. az gelişmiş bölgeler daha hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Beta yakınsama sonuçları bundan sonraki bölümde verilecektir. Mutlak yakınsamada ise farklı bölgeler ya da ülkeler. Sigma yakınsaması. Bolu. Muğla'nın en yüksek kişi başına kamu yatırımına sahip olması. Muğla'nın en yüksek kamu yatırımına sahip olması. Şartlı yakınsama ile her ülke ya da bölge. tek bir durağan gelir seviyesine yakınsamaktadır. Değişim katsayısı (coefficient of variation) da sigma yakınsamasını test etmekte kullanılabilir (Kenworthy. 25000 Standat sapma 20000 15000 10000 5000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Ege Karadeniz Marmara 4 http://ekutup. Doğu Anadolu en yüksek ortalama rakama. Akdeniz ise en düşük rakama sahiptir.

002 Gözlem sayısı 511 5 http://ekutup. bunu yapmak bizi yüksek dereceli endojenlik sorunu ile karşı karşıya bırakır. 5. Bu endojenlik sorunun üstesinden gelmek zor olabilir.pdf .dpt. EKONOMETRİK ANALİZLER Beta yakınsama testi için. Tablo 2.002 (-1. birkaç yıl haricinde yakınsama görülmemektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu üç bölge bir önceki bölümden de hatırlanacağı gibi en düşük kişi başına gelir seviyesi ve en yüksek kişi başına kamu yatırmaları seviyesine sahiptir.021 (58. Bu denklem. Bağımlı değişken: GPCY (1991-1997) Bütün Şehirler Sabit 1.511)** PCY91 -0.tr/bolgesel/keas-I. Beta Yakınsaması Ve Kamu Yatırımları. bölgeye özel sabit terimleri yok etmek için değişkenlerin farkını almak olabilir. Türkiye'nin bütün şehirleri için. yani sözkonusu bölgelerdeki şehirler arasındaki kişi başına gelir farklılıkları giderek azalma eğilimindedir.gov. üçüncü denklem tahmin edilmiştir.032) PCPI R-squared 0. Denklem 3'ü tahmin etmenin diğer bir yolu. Fakat. çünkü yanlış enstrümanlar regresyon sonuçlarını daha da kötüleştirebilir. Diğer dört bölgede ise sigma yakınsaması gözlenmemiştir. sonuçların çok farklı olmadığı gözlenmiştir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. sabit etkiler ile (fixed effect) ve sabit etkiler olmadan En Küçük Kareler yöntemi ile tahmin edilmiş. Bu bölgeler Karadeniz. Cilt I 10000 Standart sapma 8000 6000 4000 2000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Akdeniz Iç Anadolu Dogu Anadolu Güneydogu 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Standart sapma T um sehirler Şekil 1 Sigma yakınsama: Bölgesel gelir farklılıkları Şekil 1'de görüldüğü gibi üç bölgede sigma yakınsaması gözlenmektedir.

004 (-2. çünkü bu yatırımlar faiz oranlarındaki dinamikleri takip etmezler.253)** 0.010 (-3. PCPI kişi başına düşen gerçek kamu yatırımıdır. Kamu yatırımlarını diğer bir regresyon değişkeni olarak kullandığımızda %0.823)** 0.028 0. Bütün değişkenler logaritmik formda ifade edilmişlerdir.795)** 1.007 (2.024 0. bir kamu yatırımlı ve kamu yatırımsız ve bir de sabit etkili ve sabit etkisiz tahmin edilmiştir. * ve ** katsayının sırasıyla 5% and 1% anlamlılığını göstermektedir.481)** 1. Bağımlı değişken.278)* -0.338)** 1.013 0.126 0.gov.004 (0.941) 0.039)* 0.021 0.877)** 0.031)** 2.003 (-0.900)** 0.038 0. Bu yüksek bir yakınsama oranı olmayabilir.027 (-5.006 (-1.411)** 0.074 (43.007 (1.069 (23.559) 0.929 (26.075) 0.367)** 0.002 (1.432)** 1.567) 0.değerleri verilmiştir.005 (-1.278)** 1.048 0.085 0.571)** -0.004 (2.031 (-1.305 0.283 0. Tablo 2’de görüldüğü gibi kamu yatırımlarının olmadığı regresyonlarda yakınsama görülmemektedir.675)** 1.119 0.353) -0.023 (-5.010 (2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kamu yatırımları her ne kadar küçük de olsa pozitif 6 http://ekutup.973 (23. Fakat her koşulda bir yakınsama sözkonusudur ve ekonomi yazınında daha önce buna benzer sonuçlar bildirilmiştir.054 (-2.011 (58. Bu sonuç bir önceki bölümdeki sigma yakınsama testi ile paralellik gösterir.519 (7.0046 (4.484)** 1.799)** 0.005 (2.611)* -0.142 0. yalnızca sabit etkisiz sonuçlar aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur. GPCY kişi başına düşen gelirdeki göreli büyümedir.199 (4.279)* 0.006 (-1.412)** 0.241 0.451) -0.878)** -1.035 (31.225 (29.929) -0.pdf .368) -0.003 (2.883 (23.749)** 1. Türkiye'de özellikle geri kalmış bölgelerde kamu yatırımları dışsal bir yapıya sahiptir.796) 0.168)** 1.002 (1. PCY91 1991 yılındaki kişi başına düşen gerçek gelirdir.390)** 0.232 (29.956 (14.096) 0.012 (3.012 (3.198 0.411) -0.535)** 0.876) 0.815 (19.4 oranında anlamlı ve negatif bir beta yakınsama bulunmuştur. İşte bu nedenlerden dolayı denklem 3.006 (-2.942 (14.002 (0.061 (42.308)** -0.dpt. Dolayısıyla endojenlik probleminin fazla önemsenmesi gerekmeyebilir.071 511 49 49 49 49 56 56 91 91 91 91 49 49 105 105 70 70 Not: Parantez içinde t.056 (21.016 (1.742)** 0.047)* 0.048 0.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I 7 Bölge Akdeniz Ege İç Anadolu Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Karadeniz Marmara 1.002 (0.969)** -0. Sonuçların çok farklı olmamasından dolayı.239)* 0.184 0.034 (31.

24’den 0. Bu üç bölgenin dışında diğer bütün bölgelerde beta yakınsamasına rastlanmamaktadır. ss. bundan sonraki çalışmaların konusunu oluşturabilir.pdf . Kamu sermayesi değişkeninin katsayısı pozitif ve anlamlıdır ve de katsayının büyüklüğü ekonomi yazını ile uyumludur. 7 http://ekutup. K.dpt. yapılan analizler çok fazla kanıt verememiştir. Kamu yatırımlarını regresyona eklediğimizde. D. Journal of Monetary Economics. 23. Sonuçlar kişi başına düşen en yüksek kamu yatırımlarına sahip olan nispeten fakir bölgelerde yakınsamanın varlığını göstermiştir. Cilt I katsayıya sahiptir. A. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kamu sermayesini eklemediğimiz regresyonda beta yakınsaması vardır ve bu bir önceki bölümde söz ettiğimiz sigma yakınsaması ile uyumludur. KAYNAKLAR Arrow. 0.28’e yükselmiştir. “Is Public Expenditure Productive”. yavaş ta olsa azalma eğilimindedir. kamu yatırımlarını regresyona eklediğimizde. Analizlerin bir diğer ilgi çekici sonucu da. Türkiye'deki coğrafi bölgeler ve bu bölgelerdeki şehirler arasındaki.04’den 0. Tam tersine. yakınsama hızı 0. Örneğin Muğla. kişi başına gelir farklılıklarının zamanla azalıp azalmadığı incelenmeye çalışılmıştır. ve Kurts R. SONUÇ Bu çalışmada.01’e yükselmektedir.tr/bolgesel/keas-I. the Rate of Return and Optimal Fiscal Policy.006’dan 0. en fakir bölgelerde kamu sermayesi şehirlerin birbirine yakınsamasına olumlu etki yapmaktadır. 0. Açıklama değeri. (1989). bu konunun daha detaylı analizinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konu.11’e yükselmiştir ve bu rakam da bir panel çalışma için yeterince anlamlıdır.7’ye yükselmektedir ve kamu yatırımlarının katsayısı her ne kadar küçük de olsa pozitif ve anlamlıdır. Aschaur. bölgesel kalkınma stratejilerinin ve kamu yatırımları teşvik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.3’dür. Yedi bölgeyi içine alan testlerde yakınsama bulunamamıştır. bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının artan eğilimde olması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. coğrafi bölgeler arası gelir farklılıklarının artan eğilimde olmasıdır (katsayı pozitif ve anlamlı).177-200. Açıklama değeri. Fakat. Bu şehirler için. (1971). Baltimore: John Hopkins University Press. 6. bölgelerin birbirine yakınsaması konusunda. literatürde yaygın olarak kullanılan sigma ve beta testleri ile analiz edilmiştir. Doğu Anadolu'da kamu yatırımlarının olmadığı regresyonda beta negatif ve anlamlı bulunmuştur ve yakınsama oranı %2. Ege Bölgesinde uç değer oluşturan bir şehirdir.gov. Bölgelere yapılan kamu yatırımları ise. Aynı zamanda kamu sermayesinin ya da kamu yatırımlarının bu farklıkları gidermede bir işlevinin olup olmadığı incelenmiştir. Tüm 73 şehir arasındaki gelir farklıkları ise. Bu da. bu farklılıkları giderek artırmaktadır. Public Investment. Karadeniz bölgesindeki şehirler arasında da kişi başına gelir düzeyleri birbirine yakınlaşmaktadır. bu sonuç da ekonomi yazını ile uyumludur. yakınsama %2. Bu durum bölgelerdeki uç değer oluşturan şehirlerin varlığıyla açıklanabilir. Başka bir deyişle. Bu durum.

ve Sala-i Martin. The MIT Press. 21. No 5. 6.gov. Review of Economics and Statistics. Kenworthy. “Productive Government Expenditures and Long-run Growth”. Cilt I Barro. “Economic Integration and Convergence: A Look at the US States”. (2001). 1-11. Vol. 191203. ss. Shioji. Vol. G. (1994).pdf . E. Social Science Quarterly. 223251. ve Ravikumar. ss. 80(4). R. Determinants of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study. Journal of Political Economy. ss. (1999). ss. “Public Investment in Infrastructure in a Simple Growth Model”. Evans ve Karras (1994). Journal of Economic Dynamics and Control. ve Ravikumar. “Public Capital And Economic Growth: A Convergence Approach”.dpt. Journal of Political Economy”. 205-227. J. 100. J. 1. “Convergence”. B. 98. ss. “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth". Barro R. ss. (1992). States”. 76.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. “Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence From Cross-Section And Time Series Data”. Barro. 183-204.tr/bolgesel/keas-I. L. ss. ss. Journal of Economic Dynamics and Control. American Economic Review. R. ( 1997). 858-869. B.S. Glomm. J. 1173-1187. “Are Government Activities Productive? Evidence of a Panel of U. R. Ram. (1986). 103-125. X. 76(1). 18. (1997). 8 http://ekutup. Journal of Economic Growth. Glomm.(1990). G.

geri kalmış yörelerde yaşayan nüfusun refah düzeylerinin yükseltilmesi. Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin (KEİB) gündeme gelmesi. bölgelerarası gelişmişlik farklarının zaman içerisinde azaltılması. Doğu Karadeniz Bölgesi için çok-sektörlü bir bölgesel gelişme planını hibe olarak hazırlaması için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nı (JICA) görevlendirmiştir. Bu çerçevede. farklılıkları. Cilt I Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Deniz AKKAHVE Yüksek Şehir Plancısı. kısa ve uzun dönemli bir entegre bölge gelişme ana planı hazırlanması ve bu plan doğrultusunda öncelikli sektörlerin ve mümkün olabilecek yatırım projelerinin belirlenmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. ülkenin diğer bölgeleriyle olan gelişmişlik farkının azaltılması. Rize ve Trabzon'dan oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi için hedef yılı 2020 olmak üzere. GİRİŞ Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Bölgesel Gelişme Hedef ve Politikaları” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan 496 numaralı tedbirde.tr/bolgesel/keas-I. Bayburt. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetlerin doğuşu. Ordu. Bölgesel Gelişme Ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 1. Tuna Nehri yoluyla Avrupa ve Asya ülkelerinin daha kısa yoldan ticaretlerinin geliştirilmesi imkanı. Bu teknik işbirliği çerçevesinde Artvin. Gümüşhane. Bu çerçevede Doğu Karadeniz Bölgesi. Türkiye'nin komşu ülkelerle daha gelişmiş ilişkiler oluşturmasında ve uluslararası toplumdaki konumunu daha da güçlendirmesinde bir anahtar konumundadır. metropollere büyük yük getiren göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulmasının hedeflendiği belirtilmektedir.pdf . bölgede yaşayan nüfusun refah düzeyinin yükseltilmesi ve göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması için bölgesel gelişme projesi hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın (DPT) koordinasyon ve desteğinde olmak üzere. Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan illeri kapsayacak alt bölgede. Karadeniz’i ve Karadeniz Bölgesini önemli konuma getirmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Japon Hükümeti. Son yıllarda. Giresun.dpt. Sosyal ve ekonomik gelişmişlik sıralamasında yedi coğrafi bölge içinde beşinci sırada yer almaktadır. gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları ile potansiyellerinin belirlenmesine yönelik olarak bölge planlama çalışmalarına devam edileceği hususu Sekizinci Plan’da üzerinde önemle durulan konulardır. Doğu Karadeniz Bölgesinin gelişmesi Türk ekonomisinin artan büyümesine katkı sağlayabilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden sonra ülkenin geri kalmış bölgelerinden birisidir. Bu bakış açısıyla. 9 http://ekutup. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Japon Hükümeti nezdinde yapılan teşebbüsler çerçevesinde. Karadeniz Bölgesi. uluslararası ticarette deniz ve kara taşımacılığı maliyetlerinin asgariye inmesi.gov. bölgelerin özellikleri.

Danışma Grubunun. çerçeve ve senaryo ile öncelikli sektörleri belirleyen “Gelişme 10 http://ekutup. Çalışma. programı. Japonya’nın mali yılbaşı olan 1 Nisan 1999 tarihinde başlanılmış olup. Çalışmanın yürütülmesine yardımcı olmak üzere DPT tarafından ilgili sektör uzmanlarının katılımıyla bir de Danışma Grubu oluşturulmuştur. uygulamaya ilişkin düzenlemeleri ve Çalışma ile ilgili diğer hususları içeren “Başlangıç Raporu” ile ilgili bilgi verilmiştir. Türk tarafının istekleri doğrultusunda birtakım ek işler de yapılmıştır.tr/bolgesel/keas-I. Çalışma. mahalli idarelerin.Mart 2000).Ocak 2000). Yönlendirme Komitelerinin daha çok mevcut yapıya yönelik sorunların tespiti ile gelişme politikasına ilişkin konuları tartışıp çözüm bulması diğer taraftan. Türkiye’de yürütülen bir seri saha çalışması ve Japonya’da yapılan bazı ilave işlerle yürütülmüştür: • Birinci Saha Çalışması (Mart 1999 . DOKAP HAZIRLIK SÜRECİ VE KATILIM Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı çalışmalarına. Kentsel Etki Alanları Araştırması (KTÜ ile birlikte).pdf . Çalışmanın teknik konularını Proje Grubu ile daha sık biraraya gelip tartışması öngörülmüştür.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. süreci. JICA’nın görevlendirdiği Japon. Ağustos 2000’de tamamlanmıştır. Bunlar. yöntemleri. DOKAP Tanıtım Programı kapsamında ise. seçilen öncelikli projeler/programlar için profillerin hazırlanması ve bir eylem planının formülasyonu. İlk Saha Çalışması aşamasında Yönlendirme Komitelerinin geniş katılımıyla Ankara’da ve bölgede (Trabzon’da) iki toplantı düzenlenmiştir. saha çalışması etkinliklerini özetleyen.Temmuz 1999). gelişme vizyonunu. sanayi ve ticaret odalarının temsilcileri ile ülke çapında bölgeyi temsil niteliğine sahip ve çalışmaya katkı sağlayabilecek olan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla iki yönlendirme komitesi (Merkez Yönlendirme Komitesi ve Bölgesel Yönlendirme Komitesi) kurulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Çalışmasıdır. Cilt I 2. Komite üyelerinin de katılımıyla bölgenin sorunları. Çalışmanın yürütülmesi için DPT’nin (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü) koordinasyonu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının. Atölye çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda. Nihai Raporun hazırlanması işlerini kapsamıştır.dpt. Doğal Yapı Araştırması. • Üçüncü Saha Çalışması (Şubat 2000 . Türk ve Çinli uzmanlardan oluşan bir çalışma ekibi ve DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün belirlediği bir uzman grupla sıkı işbirliği içerisinde yürütülmüştür. danışmanlık yaparak yol gösterici rol üstlenmişlerdir. • İkinci Saha Çalışması (Ekim 1999 . Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile birlikte bir video filmi çekimi ve broşür basımı işleri gerçekleştirilmiştir. mevcut koşulların analizi. potansiyelleri ve öncelikli yatırım konuları tartışmaya açılmıştır. gelişme çerçevesi ve senaryosunun oluşturulması ve bir taslak entegre bölgesel gelişme planı formüle edilmesi. Bu komiteler Çalışmanın yürütülmesine destek vermiş ve öneri getirerek. Sosyal Yapı Araştırması (DİE ile birlikte). Ayrıca Plan çalışmaları kapsamında. Çalışmanın kapsamı.gov. İş Tanımına uygun olarak İlk Saha Çalışması’nın sonunda. Sanayi Araştırması (KOSGEB ile birlikte).

Yine Plan çalışmaları kapsamında bir tanıtım filmi hazırlanmış ve tanıtım broşürü basılmıştır. DOKAP STRATEJİSİ DOKAP Ana Planı’nda bölgesel kalkınma amaçları sosyal. Bölgenin insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlı olacaktır. Mekan/Altyapı Gelişimi.gov. Ayrıca 1 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında. ana ulaşım altyapısının geliştirilmesi. 4. Üçüncü Saha Çalışması’nda ise 25 Şubat 2000 tarihinde Ankara’da. Bu ögelerin oluşturduğu çerçevenin istenen başarıya ulaşması. DOKAP ANA PLANININ TEMEL DOKÜMANLARI DOKAP çalışmaları kapsamında hazırlanan “Nihai Rapor”. 3. 11 http://ekutup.dpt. hazırlanan “Nihai Rapor Taslağı”. Ancak Plan Raporunun İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde basımı işi Nisan 2001’de bitirilmiş. Kalkınma stratejisi ise bölgenin temel sorunlarını çözecek bir şekilde ifade edilmiştir. Çevre. ekonomik ve çevre konularında gözlenen olumsuzlukları giderecek şekilde ifade edilmiştir. • Bölgenin doğal kaynaklarını ve çevre kapasitesini koruyarak uzun dönemli sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır. Sosyal Yapı. DOKAP Nihai Raporu 25 Nisan 2001 tarihinde DPT’ye teslim edilmiştir. Yine bu aşamada Çalışma Grubu’nun projeler ve sektör raporları ile ilgili çalışmaları ve eylem planının hazırlığı devam etmiştir. Raporla ilgili olarak Danışma Grubu’nun görüşleri alınmış ve Japon Çalışma Grubu “Ara Rapor” ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Japonya’ya dönmüştür. Stratejinin dört temel bileşeni. Cilt I Raporu” DPT’ye teslim edilmiştir. Sektör Raporları (Ekonomi. 17 Kasım 1999 tarihinde ise Trabzon’da yapılan toplantılarda Yönlendirme Komitelerinin görüşlerine sunulmuştur. seçilen öncelikli projeler/programlar için proje profilleri hazırlanmış ve eylem planının formülasyonu çalışması başlatılmıştır. Ana Plan. Bu aşamada “Ara Rapor”.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. • Bölgenin sosyal gelişmesini ve dayanışmayı sağlayarak bölge içi entegrasyonu sağlamak. çok amaçlı su kaynaklarının geliştirilmesi. 13 Ekim 1999 tarihinde DPT Danışma Grubu ile tartışılmış ve 20 Ekim 1999 tarihinde Ankara’da. Bunlar: • Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirerek ortalama gelir düzeyini yükseltmek ve bölge içi gelir dağılımını iyileştirmek.pdf . DOKAP İkinci Saha Çalışması aşamasında. Kurumsal Düzenleme) ve Proje Raporu ile Yönetici Özeti olmak üzere 8 ciltten meydana gelmektedir. DPT Danışma Grubu ve Yönlendirme Komitelerinin görüşlerine sunulmuştur. toprak mülkiyeti ve kullanımının iyileştirilmesi ve mahalli idarelerin güçlendirilmesidir. 28 Şubat 2000’de Trabzon’da düzenlenen toplantılarda. “Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı” özellikle Karadeniz kökenli işadamları ve yatırımcılara tanıtılmıştır.tr/bolgesel/keas-I. Gerek bu toplantılarda dile getirilen gerekse daha sonra yazılı olarak DPT’ye ulaştırılan görüşler gözönüne alınarak Rapora son şekli verilmiş ve çalışma Ağustos 2000’de tamamlanmıştır.

Tarım Bölgenin tarımsal gelişmesi için kıyı kesiminde ürün çeşitlendirmesine. Böyle bir yaklaşım ile bölgesel. Bu amaçla.dpt. Orta ve uzun dönemde yeni kalkınma önerilerinin geliştirilmesi ve plan önerilerinin benimsenmesi için halkın planlama sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. işgücü eğitimi ve pazarlama faaliyetlerinin bir bütün olarak geliştirilmesi önerilmiştir. ormancılık ve su ürünleri konularında gerçekleştirilmesi gereklidir. 4.tr/bolgesel/keas-I. Benzer çalışmaların bitkisel üretim.1. 12 http://ekutup.2. Cilt I 4. kıyı ve sınır ticaretinin geliştirilmesini ve dış ticaret rejimi altında ihraç edilen ürünlerin bölgede üretimini kapsamaktadır.1. toprak mülkiyeti ve kullanımı sisteminin iyileştirilmesi ve çiftçi eğitimi konularında iyileştirmeler gerekli görülmektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. iç kesimlerde sulamaya bağlı yeni bir ürün deseninin geliştirilmesine ve bütün bölgede verimliliğin artırılmasına ağırlık verilmesi öngörülmüştür. Hizmet sektörünün ikinci önemli bileşeni uluslararası ticarettir. Hizmetler Turizm sektörünün geliştirilmesi için bölge turizm kaynaklarının geliştirilmesi ve tanıtılması. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin orta ve uzun dönemde ihtisaslaşmış bir eğitim ve sağlık hizmetleri merkezi olması önerilmiştir.1. uygun maliyetli ve yeterli düzeyde finans sağlanması. Sağlık sorunlarının çözümü yöre insanının ve yerel yönetimlerin daha aktif katılımını gerekli kılmaktadır. Sanayi Sınai gelişme için mevcut işletmelerin desteklenmesi yanında yeni ürün üreten işletmelerin de kurulması gerekli görülmektedir. ulusal ve dış pazarlara ürün sunacak bir dizi işletmenin desteklenmesi planlanmıştır. temel eğitimin yaygınlığını ve kalitesini artıracak ve bölge insanının uzmanlık yeteneklerini geliştirecek şekilde planlanmıştır.pdf .gov. bölgeye gelenler için uygulanan gezi programlarının çeşitlendirilerek bütün bölgeye yayılması ve bu ürünlerin yeni bir yaklaşımla pazarlanmasıdır. Ekonomik Gelişme Stratejisi 4. bir Doğu Karadeniz turizm imajı yaratılması ve bunun çevre ülkelerin kaynakları da göz önünde tutularak pazarlanması önerilmiştir. Üzerinde önemle durulan iki konu.1. üretim kapasitesini geliştirecek teknoloji ithali/uyarlaması/geliştirilmesi. Bu alt sektör için geliştirilen öneriler. hayvancılık. 4. Sosyal Gelişme Stratejisi Eğitim sistemi.1.2. Sistemin kendi içinde ihtisaslaşmasının sağlanması ve personel eksikliklerinin giderilmesi hususlarının önemi üzerinde durulmuştur. aynı zamanda Kafkasya’ya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne de hizmet verecek şekilde planlanmalıdır. Sekiz yıllık temel eğitimin bütün Bölgede en iyi şekilde uygulanması ve mesleki eğitim kurumlarının hem kapasitesinin hem de hizmetin niteliklerinin iyileştirilmesi öngörülmüştür. Her üç konuda önemli etkileri olacak araştırma/yayım. Bu hizmetler yalnız Türkiye için değil.3. 4.

aşırı kullanımı önlemek ve meraları kullanacak olan yayla turizmi konusu da gözönüne alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir. İkinci kademe merkezler. sulamanın toprak kapasitesini ve verimliliği aynı anda koruyacak şekilde yapılması. Ünye. Önerilen yapının oluşması için planlanan ulaşım ve arazi kullanım sistemleri ile ilişki kurulmuştur. Bölgenin yerleşme sistemi beklenen kentleşme düzeyi ve bu kentlerin çevre özellikleri düşünülerek planlanmıştır. Ulaşım sistemi bölgesel gelişme amaçlarını gerçekleştirecek şekilde geliştirilmelidir. Kıyı kesimindeki kentleşmenin planlı bir şekilde Rize-Trabzon gelişme koridorunda ve Ordu kenti etrafında oluşturulacak bir kalkınma odağında toplanması önerilmiştir. hem de kent nüfusu içinde geleneksel olarak yüzde 20 civarında olan iç kesimlerin payının artırılması hedeflenmiştir. orman alanlarının mümkün olduğunca ağaç dışı ürün üretimine açılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ise su kaynaklarını korumak için yeni eğitim ve araştırma programları geliştirmesi önerilmiştir. Köylü-orman ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi.4. Katı atıktan kaynaklanan sorunların çözümü için yerel yönetimlerin işbirliği yapmaları. Yerleşme kademelenmesi farklı yerleşmelerin sağlayacağı hizmetler ve bölge kalkınmasında yapacakları katkı göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Kentsel gelişmenin çevreye zarar vermeyecek şekilde yönlendirilmesi gereklidir.gov. Bayburt ve Gümüşhane olarak belirlenmiştir. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi 2020 yılı için arazi kullanımı ile ilgili temel bazı öneriler. Bölgenin dağınık kentsel yerleşme düzeni gözönünde bulundurularak. Su kaynaklarının korunması için. 13 http://ekutup. Benzer şekilde. Kırsal çevrenin korunması.3. Bir alt kademede ise 10 adet hizmet. hızla gelişmeleri planlanan alanlar için fiziki plan çalışmaları yapılmalıdır. 4. kentleşmenin verimli tarım toprakları dışında gerçekleştirilmesi ve mera kullanımının iyileştirilmesidir. Temel ilke karayolu. Kıyı şeridi üzerindeki tüm kentsel yerleşmeler için çevre düzeni planları hazırlanmalıdır. Önerilen kademelenmede. Cilt I 4. turizm ve üretim merkezi belirlenmiştir. Hem toplam. kıyı yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla düzenlenmesi gereklidir. Bu çerçevede. demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin birbirini destekleyecek şekilde entegre bir bütün olarak geliştirilmesidir.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Yeni yaklaşımların gerektirdiği kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. yayla turizmi önerisinin temel taşıdır. Giresun. orman üzerindeki olumsuz etkilerin giderilmesi için mutlaka gereklidir. Yerel yönetimlerin bu konularda işbirliğini sağlayacak bir mali teşvik sistemi önerilmiştir. Türkiye’nin mevcut mera düzenlemesinin.pdf . verimli tarım topraklarının tarımsal kullanım için korunması. Ordu ve Rize bölge/altbölge merkezleri olarak işlev göreceklerdir. Orman işletmeciliğinde ve korunan alanların yönetiminde de yeni düzenlemeler önerilmiştir. Trabzon.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çevre Orman eko-sisteminin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik olarak orman kaynakları envanterinin çıkarılması için çağdaş teknolojilerin uygulamaya konması gereklidir. grup köy yolları uygulamasında olduğu gibi yeni bir altyapı planlama yaklaşımının benimsenmesi önerilmektedir. Artvin.

önerilen yerleşme kademelenmesini ve yerleşmelerin bölge içinde hedeflenen dağılımını desteklemelidir. Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı Uygulamalı Araştırma Programı’dır. Mekansal Yapının Geliştirilmesi Programı. 4. Son program DOKAP Bölgesinin imajını oluşturmaya yöneliktir. kalkınma planlaması ve yönetimi. eğitim ve pazar ağı gerekleri ile birlikte planlanmalıdır. DOKAP KALKINMA PROGRAM VE PROJELERİ Ana Plan önümüzdeki 20 yılda uygulamaya konulacak olan 10 program ve bu programların içindeki 52 projeden oluşmaktadır. Cilt I Ulaşım altyapısı çok çeşitli ulaştırma türlerine olanak vermelidir.pdf . Enerji sektöründeki özelleştirmelerin.gov. Çok amaçlı su kaynakları geliştirme projelerine yerel katılım sağlanmalıdır. idari yapıyı iyileştirmek. Bu sistem. Gelişmenin dinamiğini sağlayacak olan büyük kentlerin gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sanayi ve Ticaret Destek Programı. sosyal ve çevresel sorumluluğu artırmayı hedeflemektedir: 14 http://ekutup. özelleştirilmekte olan limanların işletim sistemleri gözden geçirilerek yeni. ekonomik yapıyı güçlendirmeyi amaçlayan üç program daha geliştirilmiştir. 2.tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ek sulama gerekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar: 4. Bu nedenle üçüncü gruptaki programlar. tamamlayıcı yatırımların yapılmasına olanak sağlanmalıdır.dpt. Bu altı programın uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için. Kentsel Gelişme ve Kent Yönetimi Konusunda Kurulmuş Yerel Birlikler ve Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi Programı’dır. Enerji projelerine yöre halkının katılımı sağlanmalıdır. fiyatlandırma ve etkin çalışma konusunda büyük sorunlar yaşanmaması için uygun kamu denetimi mekanizmaları ile desteklenmesi önerilmiştir. 5. 5. 3. Bu programların üçü mekansal yapı ile ilgilidir. Gelecekte iletişim sisteminin giderek artan önemi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede. çeşitli altyapı faaliyetlerini iyileştirmek ve toprak verimliliğini artırmak için seçilen yatırımlar yoluyla yerleşim yapısının değiştirilmesinde aracı olacaklardır. Kentsel altyapı. Bu programlar: 1. Program paketlerinden üçü DOKAP mekansal yapısının dönüştürülmesi amacıyla geliştirilmiş olup. sosyal ve çevresel gelişme için üç ayrı program hazırlanmıştır. Bölgenin ekonomik yapısını güçlendirmek için üç program. DOKAP çerçevesinde kırsal ve kentsel alanlardaki ekonomik faaliyetleri etkin bir şekilde destekleyerek. insan kaynakları gelişimi ve yaşam çevresinin iyileştirilmesi konularında artan yerel insiyatifin desteğine ihtiyaç vardır. Altyapı ve çevre düzenlemeleri konusunda yerel yönetimler arasında işbirliği önerilmiştir. planlanan sağlık. Bölgesel enerji ağı komşu ülkelerle enerji ticaretine izin verecek şekilde planlanmalıdır. Sulama sistemlerinin henüz tam olarak gelişmediği bölgelerde. idari.

Bu çerçevede “Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Kalkınma Çalışması” başlatılmıştır. Ayrıca DOKAP Bölgesinde kırsal kalkınma konusunda tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesiyle kırsal nüfusun gelirini artırmaya yönelik bir proje başlatılması planlanmıştır. 6.2001 tarihli 2002 Yılı Yatırım Programı Hazırlıkları konusundaki 2001/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde. Rize ve Trabzon illerindeki başlıca projelere “DOKAP” simgesi konularak projeler takibe alınmıştır. Diğer taraftan. Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı ve Yaşanılan Çevrenin İyileştirilmesi Programı’dır. Başarılı ve hızlı bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için. hem kamu sektöründe hem de özel sektörde dış kaynakların harekete geçirilmesi gerekmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyelinin belirlenmesi ile Bölgenin turizm alanında sürdürülebilir gelişiminin yollarının ortaya konulabilmesi ve yapılması gerekenlerin planlanması öngörülmektedir. 5. Bu kapsamda özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP). DOKAP bölgesel gelişme hedefleri bu 10 program yoluyla gerçekleştirilecektir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.07. DOKAP Uygulama Süreci: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) DOKAP kalkınma senaryosunun birinci dönemini oluşturmaktadır. “Yatırım tahsislerinde Kalkınmada Öncelikli Yörelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. Mahalli İdarelerin Güçlendirilmesi Programı.pdf . 19. Ordu. Bayburt. Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP). Diğer taraftan DOKAP uygulamalarında JICA ile teknik işbirliği devam etmektedir.gov. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) ve Zonguldak-Bartın-Karabük (ZBK) Bölgesel Gelişme Raporlarında öngörülen projelere öncelik verilecektir. Bu amaca hizmet etmek üzere DOKAP kimliğinin oluşturulmasına yönelik son bir program daha önerilmiştir: 10. Cilt I 4. Bu kapsamda DOKAP Ana Planı’nda belirlenen öncelikli program ve proje önerilerine yönelik detaylı çalışmalar yürütülecektir. 6.” talimatı yer almıştır. Gümüşhane.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Giresun. DOKAP Kimliğinin Oluşturulması Özel Programı. JICA tarafından yine hibe olarak bir Türk firma tarafından 15 Ağustos-31 Aralık 2003 döneminde hazırlanacak çalışmada. 15 http://ekutup. Bu çerçevede 2001 Yılı Programı hazırlanırken DOKAP kapsamında yer alan Artvin.

Piyasa güçlerinin kusursuz rekabet. İİBF İktisat Bölümü GİRİŞ Belli bir bölgenin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının değiştirilmesi olarak tanımlanan bölgesel kalkınma.dpt. I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. neo-klasikler bölgelerin her birinde faktör fiyatlarının eşit olması durumunda gelir seviyesinin de eşit olacağını varsaymaktadırlar.gov.tr/bolgesel/keas-I. İİBF İktisat Bölümü Nazif ÇATIK Arş. Doç. Cilt I Ege Bölgesinin Kalkınmasında Finansal Kurumsallaşma Araç Olabilir Mi? N.BÖLGESEL KALKINMANIN TEORİK TEMELLERİ A. Öte yandan. bütün fiyatlarda tam esneklik ve faktör fiyatlarının marjinal verimliliklerini yansıtması varsayımları altında kendi kendine kararlı dengeye ulaşılabileceğini belirten neo-klasikler. Ege Üniversitesi. bölgeler arasındaki dengesizliklerin üretim faktörlerinin ve malların fiyatlarından izlenebileceğini ifade ederken. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirilecek maddi. Gör. ülke kalkınmasına göre daha karmaşık bir ilişkiler ağını içermektedir. kısaca kurumsallaşma düzeyinin yetersizliği kalkınma süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Çünkü. Dr. üretim faktörlerinin ve malların tam hareketliliği varsayımı altında faktörler ve malların fiyatların düşük olduğu bölgelerden yüksek olduğu bölgelere doğru akacağını ve sürecin bölgeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırıncaya kadar devam edeceğini savunmaktadır. Bu. Gör.pdf . teorik temelden yoksun tutarlı bölgesel kalkınma stratejilerinin uygulanamaması Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişme farklarının derinleşmesine yol açmaktadır. bölgesel farlılıkları ortadan kaldırabilmek için emeğin marjinal verimliliğinin düşük olduğu bölgelerden yüksek olduğu bölgelere doğru kaydırılması gerektiğini savunmuşlardır. Ege Üniversitesi. Öte yandan. Oğuzhan ALTAY Yrd. kurumsal ve personel altyapı faaliyetleri yanında finansman sorunu ana unsurlardan birisidir. Ege Üniversitesi. Finansman sorununun çözümü. Ulusal finans piyasalarında kullanılan araçlar ile piyasadaki iktisadi ajanların gerekli etkinliğe sahip olmaması.Neo-Klasik İktisatta Bölgesel Kalkınma Neo-klasik iktisatçılar. İİBF İktisat Bölümü Aydanur GACANER Arş. bölgeler arası dengenin sağlanması gelişmiş bir ulaşım ve iletişim ağının kurulmasına bağlıdır. 16 http://ekutup. aynı zamanda bölgeler arası gelişme farklılığının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. ancak etkin işleyen bir kaynak aktarım mekanizmasına bağlı oluşturulacak finansal kurumlar ile mümkündür.

gov. kalkınmanın başlaması ve kendi kendini besleyen bir sürece girebilmesi için gelirin arttırılmasını savunur. Dengeli kalkınma yaklaşımı. bu koşul gerçekleştiği takdirde azgelişmiş ülkelerdeki talep yetersizliği sorununun ortadan kalkacağını savunmaktadırlar (Rosenstein-Rodan. Yazara göre. dolayısıyla kaynak dağılımında etkinsizliğe yol açacaktır. Bir firma tarafından yapılan yatırım bu firmanın çıktısını girdi olarak kullanan diğer bir firma tarafından yapılan yatırımı ileri bağlantı yoluyla uyarabilir. bu sektörlerdeki firmaların optimum ölçeğin altında faaliyet göstermesine. Bu modele göre bütün ekonomik alanların aynı hızla büyümesi gerekli değildir. Tamamlayıcı sektörlerin karşılıklı bağımlılığı nedeniyle ortaya çıkan dışsallıklar piyasa hacmini genişleterek ülkenin kendi kendini besleyen büyüme sürecine girmesine yol açacaktır. Benzer şekilde bir firmanın yatırımı o firmaya girdi sağlayan diğer bir firmanın 17 http://ekutup. Cilt I B. Dengeli kalkınma modeli ona göre. 1999: 264): Bunlar sırasıyla. Bunun için ekonominin sadece bir sektörüne değil tüm sektörlerine sektörler arası bağımlılıklar dikkate alınarak yatırımlar yapılmalıdır. neo-klasik yaklaşımda piyasalar tam serbestlik içerisinde tüm iktisadi problemleri çözebilecek güçlere sahiptir. Hirschman’ın yaklaşımındaki ileri ve geri bağlantılar kavramı analizin ayrılmaz bir parçasıdır (Krishna ve Perez. azgelişmiş ülkelerde kaynakların yetersizliğini temel bir sorun olarak görmüş ve özellikle kalkış hızı ile kişi başına gelir artış hızı üzerinde durmuşlardır. tüm sektörlere eşit oranda büyümelerini sağlayacak şekilde yatırım yapılması ve sektörler arası tamamlayıcılığa tam anlamıyla uyulması. az gelişmiş ülkelerin temel sorununu üretim faktörleri arzının inelastik ve pazarların sınırlı olmasına bağlamaktadır. Önemli olan tüm sektörlerin aynı anda gelişme göstermesidir. ulusal sanayinin desteklenmesi ve dışa karşı korunması gerektiğini söyleyerek stratejik bakımdan dengeli kalkınma görüşünü ortaya atmıştır. İlerleyen yıllarda dengeli kalkınma kavramı Rosenstein-Rodan. Daha önce de açıklandığı üzere. 2003: 2). yüzyılın ilk yarısında Friedrich List. Dengeli kalkınma modelleri iki grupta toplanabilir (Savaş. i-Ekonominin bütün alanlarına yapılacak yatırımların bu alanların aynı hızla büyümesini sağlayacak biçimde yapılması görüşü ile ii-daha ılımlı modeller. Nurkse. Dengeli kalkınma yaklaşımının öncülerinden Rosenstein-Rodan ile Nurkse. Dengesiz kalkınma tezinin öncülerinden olan Hirschman. 1966:54). 1994: 397).Dengeli ve Dengesiz Kalkınma Tezinde Bölgesel Kalkınma 19. sektörel tamamlayıcılığın sağlanması. kaynak dağılımındaki etkinsizliğin giderilmesi ve azgelişmişliğin kısır döngüsünün kırılabilmesi için gerekli olan sermayenin dış yatırım ve dış borçlanma ile giderilmesi gerektiğini savunmuştur.dpt. Yatırımların birbirini tamamlayan sektörlere yapılmasına özel önem veren yazarlar. piyasanın tek başına kalkınmayı sağlayamayacağı ve kalkınmanın bir plan çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini savunan dengeli kalkınma modellerinden ayrılır. Rostow ve Lewis gibi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Han ve Kaya. Rosenstein-Rodan ve Nurkse. Hirschman tarafından yöneltilmiştir. O. Dengeli kalkınma yaklaşımına karşı en önemli eleştiriler A.tr/bolgesel/keas-I. Fleming. her yönüyle örgütlenmiş bir pazara ve yeterli girişimciye sahip gelişmiş bir ülkenin uygulayabileceği bir stratejidir (Dinler. Belirtilen yönü ile neo-klasik model. az gelişmiş ülkelerin kapasite ve olanakları dikkate alındığında gerçekçi olmayan temellere dayandırılmış.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf .

2002: 12). bu kriz ortamlarının aynı zamanda yenilik süreçlerinin de yaratılmasını sağlayan bir fırsat olduğunu zaten belirtmiştir. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki farklı sosyo-ekonomik koşullar belli dönemlerde belirli sanayi kuruluşlarının belirli bölgelerde toplanmasına yol açar. Kutuplaşma belli sayıdaki iktisadi kuruluşun faaliyetleri nedeniyle iktisadi bütünleşme sonucunda ortaya çıkan dengesiz bir kalkınma sürecidir (Savaş. birkaç sektördeki gelişmenin hızla ekonomide bir takım darboğazları ortaya çıkaracağı yönündedir (Dinler. 1994: 400). Dengeli kalkınmaya karşı getirilen en önemli eleştiri.Kalkınma Kutbu Teorisinde Bölgesel Kalkınma Kalkınma kutbu kavramı ilk kez Fransız iktisatçı Francois Perroux tarafından 1949 yılında ortaya atılmıştır. bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik politikaları içeren bir bölge türü olup. piyasa mekanizmasının tek başına kaynak dağılımında etkinliği sağlayamamasına neden olmaktadır. hangi sektörlerin kilit sektörler olarak seçileceği ve bu sektörlerin hangi bölgelerde kurulacağı sorularının cevabı az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunsalı açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Dengeli-dengesiz kalkınma tercihine az gelişmiş ülkeler açısından bakıldığında. Oysa. zamanla yaratılan kutup ile çevresindeki 18 http://ekutup. polarize ve planlama bölgeleri kavramlarına dayandırılmaktadır (Mercado.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ilgili bölgenin üretiminde niceliksel artış yanında teknik ilerlemeler ve yeni yatırım alanlarının ortaya çıkması anlamında da niteliksel olarak bölge ekonomisine katkıda bulunur. Bu açıdan kutuplaşma kavramı. 1994: 401). Az gelişmiş ülkelerin temel sorunlarından üretim faktörlerinin sınırlılığı ve pazar darlığı. Uluslararası ticaretteki merkez-çevre ülke ilişkisi yerine merkez-çevre bölge ilişkisi söz konusudur. dengesiz kalkınmanın az gelişmiş ülkeler açısından daha uygun bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Polarize bölge. hammaddelere ulaşabilmek açısından etkin ulaşım ağına ve o bölgenin nitelikli işgücü potansiyeline sahip olmasına bağlıdır. Perroux. Bir bölgede kutuplaşmanın oluşması o bölgedeki pazarın hacmine. Bir bölgede kalkınma kutbunun ortaya çıkışı. Cilt I yatırımını geri bağlantı yoluyla uyarabilir.pdf . merkez ve etrafındaki çevre ile ilişkisini açıklayan dinamik bir kavramdır.tr/bolgesel/keas-I. Büyüme merkezi şeklinde de adlandırılan kalkınma kutbu yaklaşımı ekonomik kalkınmanın az gelişmiş ülkelerde tüm sektörlere eşit oranda kaynak aktarılması ile gerçekleştirilemeyeceğini ve sanayileşme ile birlikte bölgesel ekonomik farklılaşmalar meydana geleceğini belirtmektedir. Hirschman. Bunun en önemli nedeni. bölgelerdeki uzmanlaşmış emek ve sermayenin en etkin şekilde kullanılması zorunluluğudur. C. Büyüme merkezleri (kalkınma kutupları) ile ilgili yapılmış olan çalışmaların pek çoğu Boudeville’in (1966) yaptığı üç bölge tanımlamasına. aynı gelişmişlik seviyesindeki komşu iller homojen bölgeyi oluşturur. bölgesel kalkınma politikalarının uygulanması sırasında bölgeler arasındaki ilişkileri dikkate almaktadır. gerekli altyapı koşullarının yaratılmış olmasına. Sektörlerin faaliyette bulunduğu yöre analize dahil edildiğinde teknik alan analizinden ekonomik alan analizine geçilmektedir. Han ve Kaya.1999:274).dpt. Dolayısıyla sektörler arasındaki ilişkileri göz önüne alan dengesiz kalkınma analizine alan unsuru katıldığında kalkınma kutupları teorisi gündeme gelmektedir. Daha sonra bu sektörlerin ileri ve geri bağlantıları ekonominin geri kalanının sanayileşmesini sağlayabilir. Bu durumda.gov. Öncelik verilen sektörün faaliyette bulunduğu yöre ve çevresiyle olan ilişkilerle ilgili konular kalkınma kutupları teorisinde incelenmektedir (Dinler. homojen. Homojen bölge.

kitlesel üretimin aksine nitelikli emek ve esnek biçimde. diğer değişle esnek uzmanlaşmayı ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifade ile artık fordist kitle üretim sisteminin sınırlarına ulaşılmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. -işçiler üzerindeki baskı hafiflediğinden verimlilikleri artmakta ve üretim süreçleriyle ilgili iyileştirmeler hakkında düşünmeye vakit bulabilmekte. genel amaçlı makineler kullanılarak gerçekleştirilen çeşitli ürünlerin küçük ölçekli imalatıdır. Cilt I geleneksel alanlar arasındaki farkların aradaki işgücü ve mal akımı nedeniyle ortadan kalkacağını da savunmaktadır.Sınai Kümeler Yaklaşımında Bölgesel Kalkınma Yetmişli yılların başlarında yaşanan petrol şokundan sonra dünya ekonomisini etkisi altına alan ve temel iktisadi paradigmanın da değişimi ile sonuçlanan ekonomik krizin görünen nedeni petrol şoku iken. asıl neden üretim sistemlerindeki dönüşümle açıklanmaktadır (Taymaz. -üretim faktörlerinin tam istihdamına yönelik olarak kapasite kullanım oranını alabildiğine arttırmaya gerek kalmamakta. Bu gelişmeler günümüzdeki anlamıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli firmalarla yurtiçi ve 19 http://ekutup.dpt.pdf . -üretim miktarı yüksek olduğu ölçüde birim maliyetlerin düşük olması anlamındaki ölçek ekonomilerinin önemini geri plana atacak biçimde küçük ölçekli işletmeler de uluslararası rekabette başarılı olmakta. 1998: 66-71). İstanbul ve çevresinin yaklaşık %35’ini oluşturması ve bu bölgelerin aldığı göçlerle ülke nüfusunun önemli bir kısmını barındırması.gov.1993:56-61). kalkınma kutbunun yarattığı dışsallıklar ve sağladığı teknik imkanlar bu bölgelerin diğer bölgeler aleyhine gelişerek diğer bölgelerdeki mevcut üretim faktörlerini kendisine çekmesine yol açacak. -aynı ve benzer girdilerin kullanılacağı birden fazla ürün modeli. firmanın pazarlama bölümünden tüketici tercihleriyle ilgili olarak gelen talep tahminleri doğrultusunda. Myrdal’a göre. Örneğin.tr/bolgesel/keas-I. bunun sonucunda geri kalmış bölgeler tamamen yoksullaşacaktır. Gunner Myrdal’ın kutuplaşmanın çevre bölgeleri geriletici etkisi tezini desteklemektedir. D. Kitlesel üretim. standart ürünlerin niteliksiz işgücü ve özel amaçlı makineler kullanılarak büyük ölçekli üretimi olarak tanımlanırken. kalkınma kutbu ile bu alanlar arasındaki yakınsamanın gerçekleşemeyeceğini belirtmektedir. hammadde. mikro-elektronik teknolojisindeki gelişme ile birlikte sayısal kontrollü takım tezgahların üretim süreçlerine girmesi post-fordist . ara malları ve nihai ürünler için stoklama gereksinimi azalacağından. Kısacası Fordist kitle üretim sisteminin aksine esnek üretim sistemlerinde üretilen malların kalitesi yükselirken maliyetlerde bir düşüş sağlanabilmektedir. Ege bölgesinin ülke gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık %15’ini. Esnek uzmanlaşma. Post-fordist üretim sisteminde. fabrika içindeki çok küçük değişikliklerle ve çok az zaman kaybıyla üretilebilmekte. Perroux’un kalkınma kutbunun kalkınmayı bölgenin öteki kısımları ve diğer bölgelere yayacağı savına karşı Gunnar Myrdal. -verimlilikleri artan işçilere daha yüksek ücretler ödenebilmekte ve bütün bunlar olurken. maliyet tasarrufları sağlanmaktadır (Kibritçioğlu.

Bunun yanında Porter. ilerleyen kısımda da Ege Bölgesi’nin mevcut iktisadi ve finansal yapısı bazı göstergelerle ortaya koyulmaya çalışılacaktır. bu işbirliği süreci sonucunda alınan kararların hiçbir bürokratik engele takılmadan hemen uygulanması sınai kümelerin gelişimi için gerekli olan diğer koşullardır. daha sonra da birikimsel etkileri nedeniyle içsel teknolojik gelişmeleri yaratan unsurları da beraberinde getireceğini belirtmiştir.pdf . Günümüzde sınai küme içerisinde yer almayan şirketlerle karşılaştırıldığında. Bir endüstride sınai kümeleşme çeşitli yollarla başlayabilir. Ayrıca önceki sınai küme örneklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi. bölgesel kalkınma ajansları ve İrlanda ülke örneği ile Avrupa Birliği’nin yapısal fonları anlatılacak. ortak bir endüstride faaliyette bulunan birbirleriyle bağlantılı şirket ve kurumların belirli bir coğrafi alanda yoğunlaşması ile ortaya çıkan dinamik bir yapıdır. kilit endüstrilerdeki ve bölgedeki kurumların. II. Her bölge kendine has birtakım özelliklere sahiptir. 20 http://ekutup. gelişmiş bir altyapı veya üniversiteler bünyesinde yapılan akademik araştırmalar firma gruplarının kendi aralarında sınai kümeler kurarak büyümelerine yardımcı olabilir. Örneğin sınai kümelerin ihtiyaçları ve sorunları konusunda bilgi alan kalkınma plancıları bölgede yer alan endüstrilerin durumunu da dikkate alarak geniş bir perspektif çerçevesinde bölgenin ileriye dönük kalkınma stratejisini oluşturabileceklerdir. sivil toplum örgütleri ve diğer destekleyici kuruluşlar hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürebileceklerdir. sivil toplum örgütleri arasındaki etkileşimi de temsil etmektedir. bulundukları bölgeye uluslararası alanda rekabetçi avantajları ve yüksek refah düzeyini yakalamalarında önemli katkılar sağlayan birçok başarılı sınai küme oluşturulmuştur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINDA KURUMSALLAŞMA Buraya kadar. bol doğal kaynaklar.dpt. Yaratılan network ağı sayesinde çevresindeki iktisadi sorunlar ve bunların nedenleri ile ilgili daha sağlıklı bilgiler edinebilen kamu kuruluşları. Böylece sahip olduğu sınai kümeleri destekleyerek onları geliştiren bölgeler diğer bölgelere nazaran rekabetçi avantajlar yaratma sürecinde önemli ölçüde ileride olacaklardır. eğitim. Hangi alanda rekabetçi avantajı yakalayabileceğine en iyi şekilde karar verebilmiş bir bölge sınai kümeleşmeden birçok stratejik yarar sağlayabilir. Sınai küme kavramı. aynı zamanda hükümet ile diğer destekleyici. tüm iktisadi karar birimlerinin bir araya getirilerek işbirliğinin arttırılması. Sınai küme modeli iktisadi anlamda sadece sınai kümeyi oluşturan firmalar arasındaki dinamik ilişkiyi ve networku değil.gov. sınai kümelerin örtük bilgi. Kuramsal açıklamalara ek olarak aşağıda. Cilt I yurtdışında rekabet edebilmelerinin ve aralarında ürün farklılaştırmasına ve network ağına dayalı sınai kümeler oluşturabilmelerinin kapısını aralamıştır. motivasyon ve informel öğrenme gibi yerel nitelikte küçük ve sürekli yeniliklerin kaynağı olan.tr/bolgesel/keas-I. Porter’a göre sınai küme (cluster). kısaca. Öte yandan seçilen stratejiye uygun bir finansal yapılanma modeli önerilmelidir. genelde bölgesel kalkınmaya yönelik kuramsal görüşler ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Teorik açıklamalarla birlikte küreselleşme olgusu dikkate alındığında bölgesel kalkınma stratejilerinin de buna göre oluşturulması gereklidir. Firmaların uzman. İşletme yetkililerinin aralarındaki yüz yüze iletişim de sınai küme gelişiminde ve bu sürece ilişkin koşulların yaratılmasında yardımcı olabilir. sınai kümenin bulunduğu endüstriyi destekleyen bölgedeki firmalar arasında işbirliğini özendirici uzmanlaşmış altyapı içeren bir düzeni nitelemek için de kullanılmaktadır. uygun bir yerleşim yeri. nitelikli işgücü kullanımı.

geri kalan gelirlerini bütçeden. Bu kurumların amacı.gov. Kalkınma ajansları. Küçük ajanslar. 1998: 44). ABD’ndeki Tennessee Valley Authourity (TVA)’dir. AB ve diğer ülkelerde çoğunlukla genel bütçeden ve yapısal fonlardan finanse edilmektedir. Yapısal fonların finansmanının tümü ulusal hükümetler ve AB arasında ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda yapısal fon programı ile amaçlanan. bir başka deyişle bölgelerini pazarlayabilme amacını taşıyan ajanslara küçük ajans denilmektedir (Kumral.1994:8).Bölgesel Kalkınma Ajansları Günümüzde birçok ülkenin geri kalmış veya eski önemini kaybetmiş bölgelerinde sınai küme yapısının oluşturulması amacıyla bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. Bölgesel kalkınma ajansları. sağladıkları ticari hizmetlerden ve cüzi bir kısmını da Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’nca ayrılmış olan fonlardan elde etmektedir. Bankanın kuruluş amacı. sınırları belirlenmiş bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını geliştirip canlandırmak amacıyla kurulmuş ve faaliyetlerini tamamen veya kısmen kamunun finanse ettiği kuruluşlardır (Arnold. Avrupa Komisyonu’nun XVI. Örneğin. ağırlıklı olarak bölge tanıtımını üstlenmiş küçük ajanstır. bölgedeki ve bölge dışındaki firmaların bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında tanıtım amaçlı hizmet birimleri kurmak.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. merkezi yönetimden bağımsız. Esas faaliyetleri bölgelerine dış yatırımcıyı çekebilmek.pdf . topluluğun 21 http://ekutup. Avrupa Birliği’nin bölgesel kalkınma politikası ulusal programların yerini almayı amaçlamamaktadır. yatırım yapacak yabancı firmalara çeşitli kolaylıklar yanında bunların yerli firmalarla stratejik ortaklıklar oluşturmalarını sağlamak gibi çeşitli fonksiyonlara da sahiptirler.tr/bolgesel/keas-I. devlet fonlarına proje sunarak. üye ülkelerdeki geri kalmış bölgelerinin altyapı yatırımlarını finanse etmektir. Buna karşılık. B. Örneğin İngiltere’de bölgesel kalkınma ajansları gelirlerinin %60’ını AB fonlarından temin etmekte. Bölgesel kalkınma ajansları faaliyetleri yönünden küçük ajans ve çok fonksiyonlu ajans olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. arazi ve gayrimenkul yapısının geliştirilmesi. Ege Ekonomisini Güçlendirme Vakfı’nın (EGEV) 1993 yılında kurduğu Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı (EBKA). ulusal hükümetin bölgesel kalkınma planını desteklemektir. tarıma dayalı sanayiinin geliştirilerek kırsal kesimin kalkınmasının sağlanmasına yönelik seçilmiş sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvikler verilmesi çok fonksiyonlu bölgesel kalkınma ajanslarının işlevlerindendir. kentsel alanların yeniden yapılandırılması. 1930’da Federal Hükümet tarafından Tennessee nehrinin boşaltma havzasında yaşayanlara ucuz elektrik enerjisi sağlamak amacıyla oluşturulan TVA.1994:7).dpt. Günümüzdeki anlamıyla kurulan ilk bölgesel kalkınma ajansı. bölgenin potansiyelini ve sorunlarını göz önüne alarak geliştirdikleri politikalar ile bölgedeki ekonomiyi canlandırmak ve bölge halkının gelişmeye katılımını ve gelişmeden yararlanmasını sağlamaktır (Kumral. bölgedeki altyapının. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF).Bölgesel Kalkınmanın Finansmanında AB Yapısal Fonlarının Rolü Avrupa Birliği’nde bölgeler arası farklılıkların giderilmesine yönelik atılan ilk adım 1958 yılında Avrupa Yatırım Bankası’nın (European Investment Bank) kurulmasıdır. Cilt I A. Genel Direktörlüğü’ne (GD XVI) bağlı. 1991: 6). bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine çok önemli katkılarda da bulunmuştur (Mc Niven ve Plumstead.

küresel finansman. hedefler. Bu bölgeler sürdürülebilir verimlilik.İşsizliği engellemek için çeşitli önlemler aracılığıyla işçilerin endüstriyel değişime ayak uydurmalarının sağlanması. iv. Bunun yanında İspanya’nın büyük bir kısmı ve üyeliğe başvuran merkez ve doğu Avrupa ülkeleri de birinci hedef doğrultusunda fonlanmaktadır.Çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerin ekonomik dönüşümünün sağlanmasıdır. iii. 1.Gelişimi diğer bölgelerin gerisinde kalmış bölgeler. ERDF’den yararlanacak bölgelerin belirlenebilmesindeki bazı ölçütler. Günümüze gelindiğinde. İkinci. Birinci hedef doğrultusunda fonlanmasına karar verilen ülkeler Yunanistan. Avrupa’nın tümünü kapsamaktadır.dpt.gov.Azalan endüstriyel faaliyetlerin belirgin olduğu bölgeler. Cilt I ekonomik ve sosyal gelişiminden sorumludur.Geri kalmış bölgelerin ekonomik kalkınmasının uyumlaştırılması.tr/bolgesel/keas-I.Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Güvence Fonu (EAGGF). 4.Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF). 5.a)Ortak tarım politikası reformu çerçevesinde tarım ve balıkçılık yapısının uyumlaştırılması. 3.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. fona ihtiyaç duyan bölgelerin seçilmesindeki temel koşulları oluşturduğundan bölgesel amaçlar olarak da nitelendirilmektedir. altyapı projeleri. üçüncü ve dördüncü hedefler için seçilebilirlik kriterlerinden bir tanesi de işsizlik oranıdır. bölgesel yardım programları. kişi başına GSYİH. teknik yardım desteği. proje hazırlama ve değerlendirme gibi çeşitli finansal destekleri yardım amacıyla kullanmaktadır. dört tip AB yapısal fonu bulunmaktadır: i. Diğer amaçlar. Bölgesel kalkınmanın finansmanı için kullanılan temel fon ERDF’dir. istihdam veya gelir sağlayamayan birkaç geleneksel ekonomik faaliyete dayalı aşırı bağımlı bölgeler olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca. Yukarıdaki fonların yedi öncelikli hedefi bulunmaktadır (Mc Niven ve Plumstead.Tarımsal üretimin baskın olduğu bölgeler. b) Zayıf kırsal alanların ekonomik olarak çeşitlendirilmesi ile 6.Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG). 1988 yılı bölgesel politika reformunda üç çeşit sorunlu bölge belirlenmiştir: i. 2.Daralan endüstriyel bölgelerin sosyal ve ekonomik olarak diğer bölgelere yakınsaması. Fon. işsizlik oranının AB ortalamasına göre payı ve seçilen bölgenin göç verme oranlarıdır. 5b ve 6. ii.Avrupa Sosyal Fonu (ESF). sürekli istihdamın yaratılması veya korunması için altyapı yatırımlarını veya diğer verimli yatırımları 22 http://ekutup.Gençlerin ve emek piyasasının dışında kalma tehlikesi olanların mesleki entegrasyonunu kolaylaştırılması ve uzun dönem işsizlikle mücadele edilmesi. Geçmiş ve günümüz ile bir kıyaslama yapmak gerekirse örneğin.pdf . ii. Portekiz ve İrlanda’dır. iii. ortak finansman. 1998: 10): 1. 2.

Bunun en güzel örneği.pdf . teknoloji transferi. yapısal fonlar çerçevesinde birinci hedef bölge sınıflamasına alınan Orta ve Batı Avrupa Ülkelerine yapılan doğrudan dış yatırımlardaki artıştır. Aşağıdaki Tablo 1’den de görülebileceği gibi. bu da AB bütçesinin yaklaşık 1/3’üne karşılık gelmektedir. özellikle girişim hizmetlerinin bulunduğu alanlardaki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yerel potansiyelini geliştirmek. Litvanya. ulaştırma ve çevrenin korunması için yapılan altyapı yatırımlarına finansman sağlamaktadır.dpt. 2000-2006 döneminde bu programlar çerçevesinde Çek Cumhuriyeti. Fon. Avrupa Birliği’nin 1994-1999 programlama dönemindeki yapısal fonlar 200 milyar ECU olup. Polonya. Letonya. küçük ve orta boy işletmelerin geliştirilmesiyle ilgili projelere finansman sağlayan bir programdır. İrlanda’ya 3 milyar 88 bin Euro. Öte yandan AB. gözetim ve değerlendirmeyi içeren projeleri desteklemektedir. Estonya. İspanya’ya 43 milyar 87 milyon Euro hibe edilmesi kararlaştırılmıştır. Örneğin. şu an yürürlülükteki 2000-2006 programına göre üye ve aday ülkelere yapısal önlemler çerçevesinde 260 milyar dolar kaynak aktarmayı planlamakta. Portekiz ve Yunanistan’a önemli kaynaklar aktarılmıştır. kırsal kalkınma konusundaki aktiviteleri desteklemek amacıyla kurulmuştur. sermaye piyasaları ve birinci amaç bölgelerde eğitim ve sağlığa doğrudan yardımlar. Romanya. Macaristan. Uyum Fonu. AB. katılım öncesi strateji çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa ile Baltık Ülkelerine yönelik çeşitli alanlarda mali destekler içeren üç araç geliştirmiş olup. çevreyi koruma. 1999’da Maastricht Anlaşması’nın yaratacağı ekonomik etkilerden zarar görebilecek ülkelere yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye-AB mali işbirliği sürecinin Akdeniz programında yer verilen zaman alıcı prosedür değiştirilmiş olacaktır.tr/bolgesel/keas-I. ii. Yapısal fonlar çerçevesinde gerçekleştirilecek altyapı yatırımlarının sağlayacağı dışsallıklar da göz ardı edilmemelidir. iii. topluluk ve proje hazırlama. araştırma ve geliştirme.ISPA (Instruments for Sutructural Policies for PRE-accession. Aday ülke kapsamındaki Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yaklaşık 3milyar 120 milyon Euro (yaklaşık kişi başı 30 Euro) aktarılması söz konusudur. bu durum 2000-2006 döneminde de devam ederken uyum fonlarından Yunanistan’a 21 milyar 961 milyon Euro. Bununla bölgesel kalkınmanın finansmanı sürecinde Türkiye’nin en azından diğer aday ülkeler kadar yapısal fonlardan yararlanması mümkün olabilecek. Cilt I da finanse etmektedir. Portekiz ve İspanya GSYİH’ları birlik ortalamasının %90’ının altında olduğu için yararlanmışlardır. Slovakya ve Slovenya’ya sağlanacak kaynakların toplamı 21 milyar 840 milyon Euro’dur. Katılım Öncesi Süreç İçin Yapısal Politika Araçları). 23 http://ekutup.gov. hedef sınıflamasında yer alan İspanya. 2001 yılı ortalarında komisyon tarafından hazırlanan ve henüz yasalaşmamış önerinin yasalaşması halinde. İrlanda. Söz konusu fondan sadece Yunanistan. bunlar PHARE.PHARE. tahmin. kişi başı asgari 30 Euro’luk ek bir kaynak sağlanabilecektir. ISPA ve SAPARD’dır. Birinci hedef çerçevesinde bölgelere yardım kapsamında dağıtılan yapısal fonlar toplam fonların yaklaşık %70’ini teşkil etmiş ve AB nüfusunun yarısına yakını yapısal fon programından yararlanmıştır.SAPARD. İrlanda. DG XVI aynı zamanda Uyum Fonu’nun (Cohesion Fund) yönetiminden de sorumlu tutulmuştur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. i. birlik bütçesinin üçte birine denk gelmektedir. Seksenli yıllardan itibaren özellikle 1.

Cilt I Tablo 1 2000-2006 Yılları Arasında Üye Devletlere Tahsis Edilen Fonlar Üye Ülke (1999 Fiyatlarıyla.dpt. 2000-2006 programında bu miktar 180 milyon Euro’ya çıkarılmasına rağmen Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine yapılan yardımların çok gerisinde kalmıştır. Kaynak: Avrupa Komisyonu 0 0 19 229 20 961 37 744 3 254 1 315 21 935 0 0 261 16 124 913 722 5 085 127 543 1 829 745 28 156 20 961 43 087 14 620 3 088 28 484 78 2 635 1 473 19 029 1 836 1 908 15 635 183 564 Türkiye’ye katılım öncesi strateji çerçevesinde bölgesel kalkınmanın finansmanı ve geri kalmış bölgelerin altyapı. (2) 1991-93 dönemi yıllık ortalaması. SLOVENYA TOPLAM 1988-93 yıllık ortalama 114 (1) 1 033 36 (1) 20 (1) 478 72 (2) 111 (3) 35 (3) 502 (4) 49 2 450 1994 214 1 146 214 31 1 875 342 245 105 869 128 5 169 1995 201 4 453 180 73 3 659 420 195 90 2 562 176 12 009 1996 151 2 275 382 152 4 498 265 251 109 1 428 185 11005 1997 267 2 173 521 355 4 908 1 215 206 505 1 300 321 11771 1998 581 2 036 357 926 6 365 2 031 631 537 2 720 165 16349 1999 306 1 944 366 486 7 500 961 322 770 5 108 90 17853 (1) 1992-93 dönemi yıllık ortalaması. Kral. eğitim. (**) İsveç kıyı bölgeleri için varolan özel program dahil.pdf . 24 http://ekutup.tr/bolgesel/keas-I. (4) 1989-90 dönemi yıllık ortalaması. Tablo 2 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerine Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (Milyon Dolar) ÜLKE ESTONYA MACARİSTAN LİTVANYA LETONYA POLONYA ROMANYA SLOVAKYA BULGARİSTAN ÇEK CUMH. sağlık gibi temel ihtiyaçlarına kaynak sağlamak amacıyla 1996-1999 yılları arasında Akdeniz Programı’ndan 90 milyon Euro’luk karşılıksız yardım yapılmıştır. World Investment 2000.gov. Kaynak: BM.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Milyar Euro) Belçika Danimarka Almanya Yunanistan İspanya Fransa İrlanda (*) İtalya Lüksemburg Hollanda Avusturya Portekiz Finlandiya İsveç (**) Birl.(*) AB –15 Geçiş Yardımı (Önceki Hedef 2 Hedef 1 Bölgeleri 625 0 729 0 352 551 1 773 187 0 123 0 2 905 0 0 1 166 8 411 368 156 2 984 0 2 553 5 437 0 2 145 34 676 578 0 459 354 3 989 19 733 Geçiş Yardımı (Önceki Hedef 3 Hedef 2 Bölgeleri 65 27 526 0 98 613 0 377 6 119 102 0 30 52 706 2 721 737 365 4 581 0 2 140 4 540 0 3 744 38 1 686 528 0 403 720 4 568 24 050 Balıkçılık Enstrümanı (FIFG) (Hedef dışındaki Bölgeler) 34 197 107 0 200 225 0 96 0 31 4 0 31 60 121 1 106 Hedef 1 Toplam (*) 2000-2004 yılları için hazırlanan Barış Girişimi ( Peace Initiative) dahil. (3) 1990-93 dönemi yıllık ortalaması.

dönem sonunda işsizlik oranı %11. Bunlarla birlikte hem kentsel ve hem de kırsal alanlarda yaşanan dış göç nedeniyle ülke nüfusu hızla gerilemiştir. Örneğin. hizmetler. Bağışlar. kira yardımları. iii. faaliyetleri de aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. yerel sanayiinin geliştirilmesi ile ilgilenmekte.pdf .İrlanda’da Dönüşümün Öyküsü AB’nin bölgesel politikalarına göre birinci hedef bölge kapsamındaki İrlanda.dpt.tr/bolgesel/keas-I.7) gerçekleşmiştir. Başkent Dublin’deki finans işletmeleri de 2005’e kadar bu orana tabidir. ulusal anlamda bölgesel kalkınma stratejisine sahip değildir. Bunlar kısaca. kredi garantileri. kalkınma politikalarının koordinasyonu ile yükümlü kılınmıştır. i.Forbairt. Cilt I C. Bu otoritelerin temel amacı AB yapısal ve uyum fon programlarının uygulanmasını gözden geçirmek ve bu konuda danışmanlık yapmaktır. Forbairt küçük firmaları desteklemek amacıyla 11 bölgesel kurul kurmuştur. eğitim ve diğer finansal yardımlar ile vergi teşvikleri şeklinde olmaktadır. Hükümetler daha çok dengeli kalkınmayı amaçlayan ulusal çıkarlara dayalı genel bir sanayileşme politikası üzerinde yoğunlaşmışlardır.3’lük AB ortalamasının üzerinde (%18. IDA-Ireland. Adı geçen yeni kurumlar Girişim ve İstihdam Bakanlığına bağlanmış. ayrıca çeşitli bilim teknoloji hizmetleri ve programları sağlamaktadır. özelde de fonların dağılımının etkinliği için 1992 yılında Bölge Kalkınma İşletmesi. Bölgesel politikaların etkin bir biçimde sürdürülebilmek. ii. İrlanda'daki imalat sanayii şirketleri 2010’a kadar sadece %10 kurumlar vergisi ödeyecektir. İrlanda’nın endüstriyel kalkınmasından sorumlu politika geliştirme ve danışmanlık kuruludur. Bu dönüşüm çeşitli göstergelere bakılarak daha da belirginleştirilebilir. daha çok İrlanda’da yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yardımcı olmakta ve büyümek isteyen firmaları teşvik etmektedir.Forfas. 2001 yılına gelindiğinde İrlanda 1980’lere nazaran çok farklı bir görünüm sergilemiştir. 1994’te de 8 bölgesel kalkınma otoritesi kurulmuştur.gov. 1990’ların ortasından itibaren yıllık %7 olan ortalama büyüme oranı 2000 yılında zirve noktasına ulaşarak yaklaşık %11 oranında gerçekleşmiştir. 1991-1999 arası toplam istihdam 25 http://ekutup. bağışlar. Forbairt ve Forfas’tır.IDA-Ireland. mali teşvikler teşvik politikasının önemli bir kısmıdır. İrlanda’da 1988’den itibaren ulusal kalkınma planları hazırlanmakta. 1993 tarihli Endüstriyel Kalkınma Sözleşmesi. 2001 yılına kadar İrlanda’daki gelişmeler aşağıdaki gibi bir seyri izlemiştir.Örnek Ülke Uygulaması: İrlanda Seksenli yılların sonlarından itibaren İrlanda AB içerisindeki konumundaki değişiminden ve ekonomik yeniden yapılandırma programından kaynaklanan olağanüstü bir dönüşüm sürecine girmiştir. Destekler. rekabetçi firma kapasitesini oluşturarak firma ve endüstri düzeyinde kapasite artışını gerçekleştirmeye yöneliktir. Endüstriyel Kalkınma Otoritesi’ni (IDA) üç gruba ayırmıştır. Öte yandan. 1. ikincisi 1994-1999 ve üçüncüsü de 2000-2006 yılları arasını kapsamaktadır. bu planların ilki 1988-1993. Politikaların yürütülmesini Forbairt ve IDA-Ireland’a devreden ajans. öğrenim bursları ve eğitim paketlerini içeren çeşitli destekleme araçlarını kullanan ajans hisse senedi yatırımları da yapmaktadır. 1960-1989 yılları arasında İrlanda’da kişi başı GSYİH Avrupa Birliği 12 üye ortalamasının %62’si kadar olup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Yardımları.

2.İrlanda’daki barış ortamının devam ettirilmesi ve ada içerisindeki politik. 3. Günümüzde İrlanda OECD ülkeleri arasında Lüksemburg’tan sonra en açık ikinci ekonomiye sahiptir.İrlanda’nın uluslar arası rekabet gücünün geliştirilmesine devam edilmesi.Ulusal ekonomik büyümenin ve istihdamdaki artışın devam ettirilmesi. ekonomik ve sosyal etkileşimin geliştirilmesi. sözü edilen dönüşümün açık ekonomi koşulları altında gerçekleştirilmesidir. 1950’den bu yana göreve gelen hükümetler İrlanda ekonomisini Dünya ve Avrupa ile eklemlemeyi amaçlayan liberal politikalar izlemişlerdir. 2002. bölgesel kalkınma politikalarındaki birincil hedef de AB ile aradaki kişi başı GSYİH farkını kapatmaya kaymış ve bu strateji İrlanda’da başarıya ulaşmıştır.000. 2000 yılında İrlanda. işsiz sayısı %52 gerileyerek işsizlik oranı %4’ün altına düşmüştür. 6. 26 http://ekutup. 5. çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi seksenli yıllarda altyapı yatırımlarının yeteri ölçüde gerçekleştirilememesi kaydedilen büyümenin ülkenin sadece Dublin.Dönüşümün Önemli Aracı: Kurumsallaşma 1990’ların başından itibaren gözlemlenen bu olağanüstü dönüşümün arkasında birbirini destekleyen birçok faktör vardır. 1994-1999 planındaki yatırım hacminin iki katıdır.Dengeli bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi. en yüksek kişi başı GSYİH’na erişerek Avrupa Birliği içerisinde Lüksemburg’tan sonra ikinci sıraya yerleşmiştir. Bu gelişmelere paralel ülkeye dışardan göç artmaya başlamış. Plan. İrlanda’nın hızlı bir büyüme trendi yakalamasında AB’nin yapısal fonları ve tek piyasaya yönelik çalışmalar ile ülkenin uyguladığı doğrudan dış yatırımı çekme politikalarının önemli etkileri olmuştur.Toplumun tüm katmanları için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi. 1998’de kişi başı GSYİH. aralarında OECD üyelerinin de olduğu çok sayıda ülkenin ilgisini çekmiş ve bir çok gelişmekte olan bölge ve ülke tarafından örnek alınmıştır. Galway gibi belli şehirleri ile sınırlı kalmasına yol açmıştır. İrlanda’nın başarısında dikkati çeken en önemli unsur. AB ortalamasına yükselmiştir. Bu koşullar altında İrlanda’da Kasım 1999’da dengeli bölgesel kalkınmayı amaç edinen Ulusal Kalkınma Planı 2000-2006 (National Development Plan 2000-2006) yayınlanmıştır. 4. Avrupa piyasalarına ve küresel piyasalara artan entegrasyon.tr/bolgesel/keas-I. istihdam 500.000 artmıştır. Cilt I %40 artarken. hükümetler tarafından uygulanan bölgesel kalkınma stratejileri üzerinde de etkili olmuştur. 2. Seksenlerdeki zorlu ekonomik koşullar altında uygulanan kalkınma stratejilerindeki öncelik bölgelerin dengeli kalkınmasından içeriye yatırım çekmeye. 5): 1.pdf .Doğal çevrede ve kültürel mirastaki çeşitliliğin ve kalitenin korunması ve arttırılması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. gerçekleştirilen yatırım programları arasında 50 milyar euro ile en yüksek bütçeye sahip plan olup yatırım tutarı. İrlanda’nın başarısı.dpt. son on yılda nüfus 250.gov. Bu bölgelere yönelik iç göçlerden kaynaklanan hızlı nüfus artışları beraberinde konut sıkıntısına bağlı konut fiyatlarında da artışa yol açmıştır. Ulusal bölgesel kalkınma stratejisinde gerçekleştirilmek istenen amaçlar şöyle sıralanabilir (Walsh. Ancak buna rağmen.

Thuries’teki Teknoloji Parkı’nı. iii. gerekse kamu kurumları.tr/bolgesel/keas-I.Kurumsallaşma Örneği Olarak Shannon Serbest Havalimanı Kalkınma Ajansı Ajans. İrlanda dilinin korunması ve geliştirilmesi için 1970’te kurulmuştur.dpt. sürdürülebilir kalkınma üç kavramın bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bunlardan. Dünyaca ünlü ekonomik kalkınma ajanslarından biri olan Shannon Serbest Havalimanı Kalkınma Ajansı ise sadece bir havalimanı olmaktan öte giderek İrlanda’nın ortabatı bölgesindeki gelişmenin sürükleyicisi haline gelmiştir. 3. refahın ve istihdam fırsatlarının devam ettirilmesinin sağlanması. Sözü edilen bilgi ağı. Ancak jet uçaklarının kullanımının yaygınlaşması ile havalimanı eski önemini yitirmiştir.Çevresel sürdürülebilirlik. Birincisi havalimanın fiziksel altyapısının iyileştirilmesi. Offaly’deki Enerji Teknolojisi Merkezi. Clare’deki Ennis Enformasyon Çağı Parkını kapsamaktadır. Gaeltacht endüstriyel kalkınmayı teşvik edilmesi. İrlanda ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından biri olan Shannon havalimanının yeniden ekonomik canlılığına kavuşabilmesi için hükümet iki tedbir almıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. dengeli sürdürülebilir kalkınmayı sağlama amacına yöneliktir. Bilindiği gibi. kişisel refah ve yaşam kalitesini arttırarak bireylerin ekonomik başarıdan eşit oranda faydalanmasını sağlamak. Yukarıda sözü edilen dengeli bölgesel kalkınma stratejilerinde iki hükümet ajansı bölgesel kalkınmada büyük rol oynamıştır. 1959 yılında İrlanda’nın batısında yer alan Shannon bölgesini kalkındırmak amacıyla kurulmuştur.Sosyal sürdürülebilirlik. 1992: 3). ikincisi de. ii-Shannon serbest bölgesinin imalat sektörü ve uluslararası alandaki ticarete konu hizmet ve imalat sanayiinde dünya standartlarına sahip uluslararası bir yatırım yeri olarak geliştirilmesi ve yönetilmesini sürdürmek. doğal çevresel sistemlere sınırları içerisinde zarar vermeden yaşamak. Tralee’deki Kerry Teknoloji Parkı’nı. sivil toplum örgütleri ve özel sektör firmaları ile birlikte bölgenin tüm gelişim potansiyelini arttırmak amacıyla çalışmalar yapmıştır. gerekse insan taşımacılığında havalimanının önemini arttırma çalışmalarını başlatmıştır. Bunlar sırasıyla şunlardır: i.gov. Yaklaşık 40 yıl boyunca ajans. iii-yüksek öğretim kurumları ile işletmeler arasındaki doğrudan bağlantılı bilgi ağının geliştirilmesi. Temel faaliyetleri. 27 http://ekutup. Ajans bu görevi gerçekleştirebilmek için gerek mal. Shannon havalimanı konaklama ve yakıt ikmal yeri olarak 1958 yılına kadar Kuzey Atlantik trafiğinin önemli bir kısmının geçiş yeri olmuştur. Shannon Havalimanı’nın dünya’daki belli başlı havalimanları arsındaki yerini koruması ve bunun garanti altına alınmasıdır (Shannon Development Agent of Change. ii. Cilt I Burada hükümetin nihai amacı.Ekonomik sürdürülebilirlik. gerek tek başına. Network Limerick’teki Milli Teknoloji Parkı’nı.pdf . i-bölgede sanayi sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dönük hedeflenmiş girişimler için bilgi çağına uygun iş kültürünün oluşturulması. Bu ajansın en önemli görevi. Udaras Na Gaeltachta. Shannon Serbest Havalimanı Kalkınma Ajansı’nın kurulmasıdır.

v. bölgede belirli merkezlerde kurulmuş iş birimleri arasında network sağlamıştır. 2002 yılında Shannon kalkınma ajansı bölgenin altyapısının gelişimi için 9. ihracatlarını %7.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Birr Teknoloji Merkezi. 2002 yılında Ajans tarafından desteklenen 723 şirket. Bunlar Limerick Milli Teknoloji Parkı. Tipperary Teknoloji Parkı. 2002 yılında yeni kurulmakta olan on teknoloji yoğun firmaya risk sermayesi yatırım ortaklığı yoluyla 1. Şirketler düşük emek maliyeti yoluyla rekabetçi avantaj yaratmanın artık mümkün olmadığını görerek sürekli rekabetçi avantajı.endüstri ile paralel İrlanda turizminin sorunlarına anında cevap verebilmek amacıyla bölgeye dönük yeni turizm pazarlama programları ve yeni turizm ürünlerini geliştirmek. bölgede yer alan beş yerleşimdeki işletme eğitim kurumları ve yenilik merkezlerini bir araya getirmektedir. Ucuz emeğe dayalı geçici maliyet avantajlarının yerine teknoloji ve bilgi üretiminin bölgesel rekabetçi avantajların yaratılmasında kilit öneme sahip olması Shannon Bölgesel Kalkınma Ajansı’nın temel yaklaşımıdır. Kerry Teknoloji Parkı.6 milyon Euro’luk bir kaynak sağlamıştır. Shannon Kalkınma Ajansı network ağı.4 milyon Euro’luk yatırım yapmıştır. Limerick Milli Teknoloji Parkı yazılım. 2003: 8). Buna rağmen özellikle büyümenin ilk safhalarındaki şirketlere yapılan risk sermayesi yatırımlarındaki yetersizlik bölgede yeni işletmelerin kurulması ve teknolojilerin geliştirilebilmesinde önemli bir engel olarak görülmektedir. (Shannon Development Annual Report.2 arttırmış.bölgesel ekonomik entegrasyonu ve dengeli bölgesel gelişimi sağlamak amacıyla kentsel ve kırsal düzeyde teşvik etmektir (Shannon Development Annual Report. Yıldan yıla genişleyen bir alanda faaliyet gösteren Shannon Bölgesel Kalkınma Ajansı sayesinde İrlanda’nın batı bölgesi ülke üretimin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği bir yer haline gelmiş ve bu başarısıyla bir çok gelişmekte olan bölgenin kalkınmasında önemli bir örnek olmuştur. Limerick kentinde 1980 yılında kurulmuş bu merkezde küçük sanayi işletmeleri yatırım yapmaktadır. v.853 kişi çalışmaktadır. turizm etkinlikleri ve sanayi. Böylelikle bölgedeki şirketlerin ileriye yönelik yenilikçi kapasitelerini arttırabilecekleri amaçlanmaktadır. Cilt I iv.kale festivalleri ve günü birlik ziyaret etkinliklerini sahip olduğu şirketi (Shannon Castle Banquets&Heritage) aracılığıyla sürdürmek. 28 http://ekutup. Aynı merkezde üretim yapmaları işletmelere maliyetler açısından avantaj sağlamaktadır. Shannon Kalkınma Ajansı.üniversite işbirliğini sağlayan network ağı ile Shannon Kalkınma Ajansı dünyaya entegre olmuş bir yapıya sahiptir. bu şirketlerin ekonomiye yarattığı katma değer %25 artmıştır. 2002 yılında Shannon Serbest Bölgesi’nde 1393 ek istihdam yaratılmıştır.dpt.tr/bolgesel/keas-I. 2002 yılı sonunda İrlanda sermayeli şirketlerde 12. dünya standartlarındaki iş tekniklerinin kullanımı ve bilgi teknolojisinin daha yaygın kullanımında aramaktadırlar. genetik mühendisliği ve sıhhi teçhizatlar sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara cazip yatırım imkanları sunmaktadır. satışlarını %12. Gelişen endüstri bölgeleri. 2003:1). telekomünikasyon hizmetleri konusunda hizmet vermektedir.pdf . Tipperary Teknoloji Parkı. Kalkınma ajansı.gov. Ennis Enformasyon Çağı Parkı’dır.

dpt.5. Denizli.388 31.409 11.) Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Türkiye 1997 19. öncelikle Ege’nin milli gelire yaptığı katkı. bu da %16. Cilt I III.gov.225 15. Uşak.281 2000 2.023 52. Aydın.326 1999 4.(Tn. Kütahya ve Afyon) kapsayan bir tanım çerçevesinde ele alınmış ve veriler güncel kaynaklarla desteklenmeye çalışılmıştır. buna karşılık Marmara Bölgesi’nin payı ortalama %36.3 36. Bu bağlamda.375 14.964 15.526 15.TL) Türkiye(Tn.415 15.9 1999 11.211 7.0 1994 0.500 20.890 2002 1.318 89.9 1998 8.1 oranındadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.1 ve %37.5 Kaynak: DİE Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla ekonomik kalkınmaya yönelik kullanılan en önemli araç teşviklerdir.Payı (%) 1993 0.TL) Ege B.234 Kaynak: EBSO 29 http://ekutup.868 15.531 1998 8. Bu kapsamda teşvik belgeli yatırımlar yatırım tutarları.6 36. Ege Bölgesi 1997 yılı ile birlikte toplamda yaşanan büyük oranlı düşüşü takip eden bir seyir izlemiş ve 2000 yılında en düşük seviyeye ulaşmıştır. Çalışmada Ege Bölgesi DPT tarafından yapılan ve 8 ili (İzmir. Ele alınan dönemde en önemli sıçrama 1996 yılında olup.303 1.1 36. belge sayıları ve istihdam ayrımı dikkate alınarak değerlendirilmiştir.462 15.328 2001 1. Ege ve Marmara bölgelerinin Türkiye toplamından aldıkları pay hesaplandığında 19972002 döneminde sırasıyla ortalama %11. Tablo 5).650 6. Muğla.5 katı teşvik belgeli yatırımdan yararlanmaktadır.3 37. Marmara bölgesi ile kıyaslanarak (bazı verilerde olduğu gibi) verilecek.408 28.762 15.tr/bolgesel/keas-I.1 36.B. Bankacılık sektörü ile İMKB verileri de Ege bölgesi açısından incelenecektir.862 5.8 1996 2.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tablo 4 1997-2002 Döneminde Teşvik Belgeli Yatırımlarda Toplam Yatırım Tutarı Açısından Ege ve Marmara Bölgelerinin Karşılaştırılması (2002 fiyatlarıyla) (Trilyon TL.525 37. A.Payı (%) Mar.772 16. Tablo 3 Ege Bölgesi’nin GSYİH’ya Katkısı (cari fiyatlarla) EgeB.4 36.836 15.722 77.078 55.37 düzeyindedir (Bkz. Ege Bölgesi yatırım tutarı açısından bölgeler arası sıralamada ikinci sırada yer almakla birlikte.982 15.6 1997 4. ilk sırada yer alan Marmara Bölgesi Ege Bölgesinin yaklaşık 3. Bankacılık ve sermaye piyasalarına ilişkin rakamlarda son yıllara ulaşılırken.9 35. Manisa.pdf .6 1995 1. Daha öncede belirtildiği üzere sözü edilen veriler bölge envanterinin çıkarılması için kullanılırken.Genel Ekonomik Büyüklükler Yönünden Ege Bölgesi Ege Bölgesi’nin GSYİH’ya yaptığı katkı 1993-1999 döneminde (cari fiyatlarla) ortalama %15. bunun yanısıra toplam vergi gelirlerinden alınan pay ve teşvikler ile istihdam yapısı genel ekonomik göstergeler olarak ortaya koyulacaktır.MAKRO EKONOMİK BÜYÜKLÜKLERLE EGE BÖLGESİNİN GÖRÜNÜMÜ Ege bölgesinin kalkınmasına yönelik model önerisine temel olması açısından bölgenin iktisadi büyüklüklerinin envanterinin çıkarılmasının kuşkusuz sayısız yararları vardır.865 127. diğer yandan bölgenin son yıllardaki iktisadi gelişiminin izlenebilecektir.614 3. Toplam yatırım tutarına göre. özellikle milli gelir hesapları gecikmeli açıklandığı için aynı yıllar sözü edilen bu verilerde kullanılamamıştır.

912 11.7 1996 23.453 1999 31. Buna karşılık.9 22. Ege Bölgesi’nin 1997 yılında vergi gelirlerine katkısı %11 oranında gerçekleşmişken. Beş yıl boyunca sürekli azalan bir seyir izleyen harcamalar.8 24.625 7. Marmara Bölgesi’nin payı %24.197 488. Tablo 6 Teşvik Belgeli Yatırımlarda Belge Sayısı Açısından Ege ve Marmara Bölgeleri (Adet) Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Türkiye 1997 885 1.997 48.B.101 107. belge sayısı daha fazla.966 2000 559 1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf .285 10. Cilt I Diğer taraftan.Payı (%) Kaynak: DPT 1991 2. Söz konusu dönemde Ege Bölgesinin aldığı en büyük pay 1992 yılına aittir.9 1997 57.355 2000 25.958 31.050 2.886 226.949 335.7.521 2001 345 834 2.853 36.678 121.933 13. Tablo 7 Kamu Yatırım Harcamaları açısından Ege ve Marmara Bölgelerinin Karşılaştırılması (Milyar TL.290 1999 518 1.8 29.479 110.480 1998 47. teşvik belgeli yatırımlarda toplam istihdamda 1997 yılından 2001 yılına kadar devam eden düşüş eğilimi Ege Bölgesi’nde de aynı yönlü olarak gerçekleşmiştir.Payı (%) Mar.146 12. aynı yıl kamu yatırımlarından aldığı pay %11.7 paya sahip olmuştur. 30 http://ekutup.251 3.406 18 25.427 28.144 1998 639 1.004 142.049 66. %17’si İç Anadolu Bölgesi kaynaklıdır.3 1994 6.573 4.874 22.660 96.7’dir. 1997-1998 yılları arasında ülke ekonomisinde de büyümenin görece yüksek olduğu dönemlerde.3 düzeyinde gerçekleşmiştir.757 2. Bu bağlamda.dpt.673 190.) Ege Bölgesi Marmara Bölgesi Türkiye Ege B. Tablo 5 1997-2002 Döneminde Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstihdam Açısından Ege ve Marmara Bölgelerinin Karşılaştırılması (Kişi) Ege Bölgesi Marmara Türkiye Kaynak: EBSO 1997 51.813 5.762 23 17 1993 5. Marmara Bölgesi ise %36.018 54. Marmara Bölgesi’nin payı en düşük yıldır.041 10.358 3.927 192.863 Teşvik belgeli yatırımlarda belge sayısı açısından da Ege Bölgesi’nin ikinciliği devam etmiş.738 60.921 2002 22. 1997-2002 döneminin tamamı dikkate alındığında ise Ege bölgesinin ciddi anlamda gerilediğini görmek mümkündür. Aşağıdaki tablodaki rakamların ortalaması dikkate alındığında altı yıllık dönem boyunca Ege Bölgesi istihdam açısından ortalama %15.688 287.154 2002 450 1. ortalama pay %16 olmuş ve Marmara Bölgesi için aynı oran %38.201 12.8 düzeyinde olmuştur.331 78. 1997 ile birlikte artmaya başlamıştır.75 27 1995 10.8 Söz konusu gelirin yaklaşık %60’ı Marmara Bölgesi.394 2001 17.633 102.002 Kaynak: EBSO Kamu yatırım harcamalarından Ege Bölgesi’nin 1991-1997 döneminde aldığı pay ortalama %15.202 20.4 iken.2 1992 5.5 26.tr/bolgesel/keas-I.357 3.gov.

org. 6. bunu Halk Bankası ve Vakıflar Bankası izlemektedir.tr. Serm. Yab.198 1996 1. www.T.095 6. Ege Bölgesi için bu oran %4 oranında gerilemiştir.155 1994 1.2003 itibari ile. Ege bölgesinin toplamdaki payı ortalama %15.083 6. bu oran sürekli bir düşüş eğilimindedir.Bank.796 2001 2003* 1. Özel sermayeli bankaların şube sayıları açısından ilk sırayı %26. Tablo 9 Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Bankaların İl Bazında Şube Sayıları Dağılımları (2001 Yılı) TOPLAM TİC.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.Ser. Bölge kalkınmasında önemli finansal işlevler üstlenebilecek kalkınma ve yatırım bankalarının İzmir’de toplanması ve özel ticari bankaların şube ağlarını bölgenin tamamına yaymamaları aslında bölgenin iktisadi yapısı içinde bir gösterge niteliğindedir. 1. Serm.063 1995 1.tr/bolgesel/keas-I.327 1999 1.Topl.BAN Kam. 5.073 6. * 16. TMSF YAB. ikinci sırayı %20.090 451 526 87 26 22 4 3 1 2 0 Türk.284 7.pdf .881 5.881 6.230 7.093 10 6.999 1993 1.501 411 229 197 32 19 4 12 3 Kaynak: TBB.4’lük payı ile İş Bankası. Cilt I B.862 2.2’si kamusal sermayeli.093 1.116 6.Bank. Özel Serm. 1. Ticaret bankaları kapsamındaki yabancı bankalar açısından İzmir ili diğer illere nazaran farklı bir konumdadır. Manisa ve Muğla illeri hariç diğer illerde kamusal sermayeli bankaların ağırlığı söz konusudur.6’lık payı ile Yapı ve Kredi Bankası almaktadır. 3’ü kalkınma ve yatırım bankası grubundadır. İzmir ilinde faaliyet gösteren 523 şubenin 520’si ticaret bankası. www.160 6.9 olmakla birlikte. Bölgede kamusal sermayeli bankalar açısından Ziraat Bankası ilk sırada yer alırken. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların toplam şube sayısı 6881’dir. Toplam şube sayıları açısından bankaların %41. diğer bölge illerindeki yabancı banka statüsünde yer alan şubelerin tamamı Türkiye’de kurulmuş yabancı bankalar sınıfında ve tamamı HSBC Bank şubeleridir.416 1997 1.632 2000 1. Özel Ser.tbb. Nurol Yatırım ile Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası özel sermayeli ihtisas bankalarıdır.267 7. Tablo 8 Ege Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Bankaların Şube Sayıları Yıllar 1991 EgeB. Kalkınma ve Yatırım Bankaları grubundan Türk Eximbank kamusal sermayeli. B.7 oranında bir artış söz konusu iken. 1991-2001 dönemi dikkate alındığında şube sayıları açısından Türkiye genelinde %14.tbb. İzmir 523 520 180 286 37 17 13 4 3 1 2 0 Aydın 111 111 53 40 16 2 2 0 0 0 0 0 Denizli 90 90 45 38 5 2 2 0 0 0 0 0 Manisa 113 113 46 55 11 1 1 0 0 0 0 0 Muğla 112 112 42 57 11 2 2 0 0 0 0 0 Kütahya 46 46 30 14 2 0 0 0 0 0 0 0 Afyon 65 65 40 22 2 1 1 0 0 0 0 0 Uşak 33 33 15 14 3 1 1 0 0 0 0 0 Ege .org. Zira İzmir hariç.dpt.837 1998 1.138 Türkiye T.1’i ise özel sermayelidir. %48.gov. İzmir ili hariç diğer illerde şubesi bulunan bankaların tamamı ticaret bankası niteliğindedir. İzmir.BANK Türkiye Kurulmuş Türkiye Şube Açan KAL.891 Kaynak: TBB.tr 31 http://ekutup.721 3.07. Kam.3’lük payı ile Akbank ve üçüncü sırayı %11.Bankacılık Sektörü Yönünden Ege Bölgesinin Görünümü 2001 yılı itibariyle Ege Bölgesinde faaliyet gösteren bankaların toplam şube sayısı 1093.ve YAT.

Afyon. Denizli ili dışındaki bölge illeri ihtisas kredileri açısından Türkiye 32 http://ekutup.721 23.dpt. Cilt I Tüm bu değerlendirmeler 16.418 13. Ancak bu ile ait veriler dikkate alındığında son yıllarda bir düşüş eğilimi gözlenmektedir.020 768 78 1995 136 7. bu oran 2001 yılında %15. toplam şube sayılarına göre İzmir ilk sırada. Her ilin söz konusu yıla ilişkin kullandığı krediler içerisinde ortalama %75’i bu sınıfa dahildir.17’si (311 şube) kamusal sermayeli.10 1997 534 42.609 266. ilk sırada 137 şube (%22.472 2.7) ile Akbank ve üçüncü sırada da 60 şube (%10) ile Yapı ve Kredi Bankası yer almaktadır.07.pdf .069 29. Denizli 1994 yılında bölgede kullandırılan krediler toplamının %10.086 0. Tablo 10 Ege Bölgesi Açısından Kredilerin Dağılımı (Milyar TL) 1994 İzmir (Tn.580 2.075 5.128 23.242 2.037 138. 1994 yılındaki %72.914 2./ Türkiye 56 3.824 204. Bölgeyi oluşturan iller açısından bir değerlendirme yapılacak olursa. 2001 yılında %66.513 479. Özel sermayeli banka şubeleri açısından 2001 yılına göre bir değişiklik söz konusu olmayıp. TL) Aydın Denizli Manisa Muğla Afyon Kütahya Uşak Ege B.994 34. Muğla ikinci sırada.977 101.894 2.071 40.150 8.811 0.247 9.11 Kaynak: TBB.10 1998 916 68. Buna karşılık.521 35.327 30.827 97.690 7.10 0. 29 şube TMSF bünyesinde ve 3 şube de Kalkınma ve Yatırım Bankası niteliğindedir. ihtisas kredilerinin payı %12.083 92.168 42.790 394 3.gov.694 876 8.2’lik pay. söz konusu dönem boyunca Denizli ili krediler açısından oldukça büyük bir ilerleme (%5139’luk bir artış) kaydetmiştir.TL) Ege Böl.8 iken.09 2001 1.376 196.019 110.016 12. 27 şube yabancı banka statüsünde.292 192 1996 258 19.213 0.691 5. Aydın. www. ikinci sırada 106 şube (%17.737 37. Kütahya ve Uşak illeri izlemektedir.2’dir.tbb.436 14.34’ü (540 şube) özel sermayeli olup.672 80.861 2.406 70.115 21.8) ile İş Bankası.471 59.927 21.10 1999 1. bölgede faaliyet gösteren toplam banka sayısı 30.09 2000 1.233 61.743 0.502 141. yukarıdaki Tablo 9’dan da görülebileceği gibi.07 780.272 72. Bu orandaki gerileme aynı zamanda bölgenin yatırım talebinin. %59. genelde de harcama talebinin azaldığını göstermektedir.578 115. İncelenen dönem boyunca bölgenin toplam kredilerden aldığı pay ortalama %9.434 26. özellikle ihtisas dışı kredilerin ağırlığı göze çarpmaktadır.181 84.tr/bolgesel/keas-I.5 düzeyindedir ve bu oran gittikçe azalan bir seyir izlemektedir. Bunun %34.227 3.844 137. 2001 yılı kredi türleri açısından değerlendirildiğinde.526 17.805 144.717 1.2003 tarihi itibariyle yapılacak olursa.860 0.720 5.532 47. Denizli.936 1.7’ye yükselmiştir. (Tn TL) Türkiye (Tn.715 0.895 431.203 80. bunları sırasıyla.661 13.7’ye gerilemiştir.861 1. Türkiye için ihtisas dışı kredilerin payı %87.833 49.5’ine sahipken.122 0.851 21.701 29. toplam banka şubesi sayısı ise 910’dur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.032 1. Manisa üçüncü sırada yer alırken.org.tr 1994-2001 döneminde bankacılık sektörünün bölgeye açılan kredileri incelendiğinde İzmir bölgeye tahsis edilen kredilerin önemli bir bölümünü almaktadır.

4 5.9 31. Özellikle Afyon ve Uşak illerinde bu büyüklük toplam mevduatın yaklaşık %65-70’ine tekabül etmektedir.2 0.5 3.6 4. Muğla ve Aydın illeri Türkiye ortalamasının altında yer almaktadır.5 69.0 4.5 5.0 0.1 0.0 0. döviz tevdiat hesaplarında İzmir.3 Aydın 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.8 3.9 20.0 0.2 9.tr/bolgesel/keas-I.0 0.7 6.9 94.0 1.0 0. Hem Türkiye.9 17.5 28. Bunlar.8 Kaynak: TBB. Diğer taraftan. 1994 yılında %12 olan bu pay.8 İzmir 16.tbb. tasarruf mevduatı ve döviz tevdiat hesaplarıdır. Şubat 2001 krizi para ikamesini yaratan temel nedendir.6 82.3 87. www.4 1.0 0.9 5. Cilt I ortalamasının üstünde yer alırken.3 Denizli 2.3 düzeyinde gerçekleşmiştir.2 Türkiye 7.4 68. Muğla (1997 yılına kadar Aydın ilinin gerisinde) ve Aydın illeri izlemektedir. İhtisas kredilerinde her ile ait veriler farklılaşmakla birlikte önceliği tarım almakta.5 Denizcilik 0. TL cinsinden mevduat büyüklüklerinden fazladır.3 71.5’a kadar gerilemiştir.8 4.0 3. bunu diğer ve gayrimenkul kredileri izlemektedir.0 0. Tablo 11 Ege Bölgesinde Kredi Türlerinin Yüzde Dağılımı (2001Yılı) İhtisas Kredileri Tarım G.2 0.2 İhtisas Diğer Kredileri 1.gov.0 0.0 0.dpt. mevduat büyüklükleri TL ve YP cinsinden ele alınırsa bölge açısından İzmir’in önde olduğu görülebilir.4 0.0 12.3 Mesleki 0. Manisa ve Muğla illeri hariç diğer tüm illerde döviz cinsinden mevduat büyüklükleri.5 2.tr Bölgenin tasarruf yapısını izleyebilmek için bankacılık sektörünce toplanan mevduat hesaplarına bakmak gerekmektedir.6 0.8 12.0 0.org.0 Turizm 0. ihtisas dışı krediler açısından söz konusu iller ortalamanın altında yer almaktadır. Tasarruf mevduatı bölge illerinin tümünde Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken.0 0. giderek azalan bir seyir izlemiş ve 2001 yılında %9.5 Uşak 1.1 6. Ele alınan dönemde yaşanan finansal krizler sonucu TL’ye karşı duyulan güvensizlik ve istikrarsız ekonomik ortam bu sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur.9 68.0 3.4 1.2 İhtisas Dışı 77.1 2.0 0. Ege Bölgesinin Türkiye toplamından aldığı pay ortalama %10.1 64.3 31. 33 http://ekutup.7 Manisa 15.0 Muğla 7. Dikkat çekici nokta YP cinsinden mevduat büyüklüklerinin TL cinsinden mevduat büyüklüklerini yakından izlemesi. Bunu Denizli.0 Afyon 4.menkul 19. hem Ege Bölgesi açısından mevduat türlerinin 2001 yılındaki dağılımına bakıldığında iki önemli büyüklük göze çarpmaktadır.9 35.4 30. Manisa.7 3.pdf .8 Kütahya 17.0 0. Yukarıdaki Tablo 13 incelendiğinde.0 0. hatta 2001 yılında TL cinsinden mevduat toplamını aşmış olmasıdır.9 13.2 22.

org.0 0. Bu nedenle oran bölge geneline göre Denizli ilinde oldukça yüksektir.1 0.0 0.0 0.2 33.3 27. Tablo 13 Ege Bölgesinde Kredi/Mevduat Oranları (%) 1994 1995 1996 1997 74.6 41. Res.0 1.6 20.5 3.2 59.0 0.3 31.1 47.5 35.4 10. Mevd.3 23.0 8.9 30.5 4.9 3.3 88.6 İzmir 68.tr Denizli özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörünün yoğunlaştığı bir ildir.Menkul Kıymetler Borsasında Faaliyet Gösteren Ege Bölgesi Merkezli Şirketler 2003 yılı Ağustos ayı itibariyle. 3’ü gözaltı pazarında işlem görmekte ve geriye kalan 5’i de kot dışı pazar kaydında olup geçici olarak işlem görmekten men edilen diğer şirketler kategorisinde yer almaktadırlar.6 53.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.9 41.6 1999 42.4 0.8 47.3 55.0 5.Hes.7 Aydın 45.6 29.4 Uşak 10.6 48.0 1. Depo Hsp.3 2. Tablo 14). idari merkezleri Ege bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve İMKB’de işlem gören toplam 45 şirket bulunmaktadır. İzmir ve Manisa illerinde diğer illere nazaran oldukça yüksektir (Bkz.0 0.3 Denizli 55.9 48. dolayısıyla ne kadarlık finansman kaynağı yaratıldığını gösteren kredi/mevduat oranı Denizli.0 0.8 17.8 65.7 0.0 0.2 35.0 36.9 24. Cilt I Tablo 12 Ege Bölgesinde Mevduat Türlerinin Yüzde Dağılımı (2001 Yılı) Tas.5 49.0 0.8 3.tr/bolgesel/keas-I.7 Manisa 32.2 Aydın 23.3 9. Mevd.5 0.8 Afyon 26.0 0.3 33.7 1.4 11.0 0.4 95.5 40.8 23.gov. Mevd.7 34. Döviz Diğer Altın Topl.0 0.3 57.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Toplam mevduatların ne kadarının kredi olarak kullandırıldığını.pdf .8 0. İzmir 39.7 1998 68. Tev.6 2000 47.3 6.1 44.4 36.2 75.0 0. 1’i ikinci ulusal pazarda.tr 6.9 7. Bunların 36’sı ulusal pazarda.2 51.1 2.0 34.6 46.6 33.1 2.0 64.8 20.tbb.3 Kaynak: TBB. Kur.1 2.Kur Bank.tbb.5 5.2 18. Mevd.0 7.6 0.4 2.1 2.2 1.0 Kütahya 17.5 Kütahya 25.7 78.dpt.org.0 0.9 27.0 Kaynak: TBB. 34 http://ekutup.0 0.5 5.1 Uşak 27.1 41.8 0.0 0.0 0. www.4 14.8 Manisa 49.1 0. Sertifi.6 Muğla 24.3 2.6 0.1 0. Mevd.7 27.5 131. www. Mevd.2 0.8 0.5 67.9 Denizli 32.0 3.2 2001 28. Ancak 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında yaşanan finansal krizler bu oran üzerinde daraltıcı bir etki yaratmıştır. 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında dış ticaretin önündeki engellerin ortadan kalkması ile ihracat açısından öne çıkan bu sektörün finansmanı amacıyla büyük oranda kredi imkanları yaratılmıştır.8 47.7 68.5 87.0 Afyon 23.0 0.3 36.6 16.4 67. C. Tic.0 0.5 Türkiye 23.7 58.5 23.0 0.7 42.8 Muğla 47.

454 61. Mali Kuruluşlar Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2. piyasa değerleri açısından ulusal pazarda işlem gören bölge şirketlerinin Ulusal-100 toplamı içerisindeki payı %6 iken. Toptan ve Perakende Ticaret. 1’i Kütahya. ulusal pazarda işlem gören bölge şirketlerinin Ulusal-100 toplamı içerisindeki payı %6. Bir önceki yıla göre bu şirketin sırasında herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır.tr/bolgesel/keas-I. Ulusal-Tüm içerisindeki payı %5.05 düzeyindedir. sırada yer alan Petkim A.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. otel ve lokanta.547 8.180. Örneğin. 3.600 303.716. Makine ve Gereç Yapımı b.005 3.146 109. İçki ve Tütün Dokuma.38 düzeyinde gerçekleşmiştir. İmalat Sanayii Gıda.054 297. Cilt I Tablo 14 Ege Bölgesi Merkezli ve İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Piyasa Değerleri Toplamı Şirket Hisselerinin İşlem Gördüğü Pazarlar ve Sektörler 1.920 521. Giy.Eşyaları ve Deri Kağıt ve Kağıt ürünleri Kimya. Aynı tarih itibariyle.000 15. Diğer taraftan. Aynı göstergelerle. 4’ü Denizli.210 70. Bu nedenle bölge şirketlerinin genel gidişatına bakıldığında 24 şirketin 8’i bu 35 http://ekutup.32 düzeyindedir.601 3. Ulusal-Tüm içerisindeki payı %5. Ulusal Pazar a. İMKB ulusal pazarda faaliyet gösteren Egeli şirketlerin tamamına yakını aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi imalat sanayiinde yer almaktadır. 1’i Uşak ve 1’i de Aydın merkezlidir.Ş.56) ve üçüncü sırayı da Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi (%16. Öz sermayelerine göre bölge şirketlerinin ulusal pazar büyükleri toplamının İMKB bünyesindeki pazarlar genel toplamına oranı %5. 1’i Afyon. Otel ve Lokanta Perakende Ticaret c. ikinci sırayı Kimya.pdf .213 Kaynak: İMKB Söz konusu şirketlerin idari merkezleri açısından İzmir bölgenin en önemli ili konumundadır. 1’i toptan ve perakende ticaret.005 140. İMKB’de işlem gören şirketlerden 24’ü İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2002 yılı için belirlediği “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine dahil olmuştur. Kauçuk ve Plastik Ürünleri (%20.gov.343 55.254. Piyasa değerleri açısından değerlendirildiğinde bölge şirketlerinin ulusal pazar büyükleri toplamının İMKB toplamına oranı %5. Bir önceki yıl finansal krizlerin yansımalarının deriz izler bıraktığı bir yıldır. Şirketlerin faaliyet gösterdiği alt sektörlerdeki payları açısından bir sıralama yapıldığında ilk sırayı Kağıt ve Kağıt Ürünleri (%23). 45 şirketin 37’si İzmir.36 iken. Petrol.848 16. Tablo 14). Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı San.074. bu gruplamada Türkiye genelinde 11.7) almaktadır (Bkz. idari merkezleri Ege bölgesi sınırları içerisinde yer alan ve İMKB ulusal pazarda işlem gören şirketlerin 34’ü imalat sanayiinde.6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ege bölgesi merkezli olup. Ege Bölgesi yönünden ilk sırada dır. İkinci Ulusal Pazar 3. 1’i de mali kuruluşlar sektöründe faaliyet göstermektedir.222. Gözaltı Pazarı Ege Bölgesi Toplamı İMKB Toplamı Milyar TL.830 1.Petrol.dpt. Metal Ana Sanayii Metal Eşya.

hibe ve benzeri finansal kaynaklar.dpt. Yukarıda sözü edilen kaynaklar.135 15.gov. İkinci Ulusal Pazar 3. yatırım ve fon şirketleri gibi) kaynakları.436 184.Türkiye’de Bölgesel Kalkınmaya İlişkin Genel Açıklamalar Bölgesel gelişme farkları ile yerel ve bölgesel aktörlerin ulusal kalkınma politikalarına dahil edilmelerinde ortaya çıkan sorunlar bölgesel kalkınma anlayışını uyaran ana faktörlerdir. D. Giy.111 36.pdf .692 191. Bölgesel kalkınmanın finansal kaynakları incelendiğinde. Uluslararası finansal kaynaklar. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl yayınlanan ve üretimden satışlara göre yapılan sıralamada yedi (7) Trilyon TL barajını aşan firmalardan Ege Bölgesi merkezli ve İMKB’de işlem gören şirketler sıralamasında ilk dört içerisinde yer alan firmaların bir önceki yıl sahip oldukları sıralamada herhangi bir değişiklik olmamıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı San.218 299.719. Makine ve Gereç Yapımı b. Gözaltı Pazarı Ege Bölgesi Toplamı İMKB Toplamı Kaynak: İMKB Milyar TL.282 147.Eşyaları ve Deri Kağıt ve Kağıt ürünleri Kimya. (iii) firmaların öz sermayeleri. Diğer taraftan. (i) AB Fonları. aynı zamanda istikrara da katkı 36 http://ekutup. (iv) İkili ülke anlaşmaları ile sağlanan kredi. 2’si aynı sırayı korumuş ve geri kalan 14 şirket alt sıralara düşmüş ancak 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde kalmaya devam etmişlerdir. Bunlar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir: Ulusal finansal kaynaklar. 2.981 74. Mali Kuruluşlar Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.877 206. hedeflenen amaçlara uygun finansal kaynak demetinin de belirlenmesi gereklidir. (ii) Dünya Bankası. İçki ve Tütün Dokuma.041.330 1. (ii) özel sektörden sağlanabilecek kaynaklar. Tablo 15 Ege Bölgesi Merkezli İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Özsermayeleri Toplamı Şirket Hisselerinin İşlem Gördüğü Pazarlar ve Sektörler 1.855. bölgesel kalkınma için tutarlı bölgesel politikaların yanında. Otel ve Lokanta Perakende Ticaret c.052 (201. ulusal ve uluslar arası kaynaklar şeklinde ikili bir ayrım yapılabilir.119 25. Metal Ana Sanayii Metal Eşya. Cilt I sıralamada bir önceki yıla göre daha üst sıralara çıkmışken. (i) kamusal kaynaklar. Doğal olarak bu iki unsurun etkinliği istikrarlı bir ekonomik ortamda güçlenirken. (iii)Uluslararası özel finansal kuruluşların (bankalar. Ulusal Pazar a.Petrol.483 Öte yandan.956.318 10.tr/bolgesel/keas-I. ilgili ülkenin finansal kurumsallaşma düzeyi yanında hedefe odaklanmış bir bölgesel kalkınma stratejisi ile etkinlik kazanabilir. Asya Kalkınma Bankası gibi uluslar arası finansal kuruluşların kaynakları.271) 1. İmalat Sanayii Gıda.. Toptan ve Perakende Ticaret.149 902.

uluslar arası kaynaklara erişmenin maliyeti yükselecek ve hatta son yıllarda Türkiye’de yoğun biçimde yaşanan şekliyle kamu en büyük fon talep edicisi olarak ortaya çıkacaktır. ulusal ortalamanın %56’sı (Topluluk ortalamasının %19’u) düzeyinde bir kişi başına GSYH rakamıyla. İstanbul sadece. ülkenin yüzölçümünün yarıdan çoğunu ve nüfusunun üçte birden çoğunu temsil eden. Dolayısıyla ekonomik istikrar önemli bir ön koşul olarak görülebilir. etkili ve çağdaş bir bölgesel politika oluşturulmasına yüksek öncelik verilmelidir.EGE BÖLGESİNİN KALKINMASINDA FİNANSAL KURUMSALLAŞMA MODELİ Ege bölgesi. Bunlarla birlikte.5. Ancak Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda söz edilen bu ayrım bundan sonraki planlarda dikkate alınmamıştır. Ülkemizdeki bölgesel politikalara ilişkin değerlendirmeyi Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun 2001 Düzenli İlerleme Raporu’ndan takip edelim. Bunun için. Kastamonu. tutarlı bölgesel politikalara ihtiyaç vardır. Zira. Dolayısıyla.pdf . İzmir. ülke GSYİH’na katkısı sabit fiyatlarla son on yıl ortalaması yaklaşık %16.gov. beşeri kaynak gelişimine ivme vermeyi ve yaşam koşullarını düzeltmeyi amaçlayan. Manisa oluşturmaktadır. Çanakkale. Denizli. Model. Kocaeli. dolayısıyla bölgesel kalkınmaya bakışın yukarıdaki görünümü finansal yapılanmada da pek farklılık göstermemektedir. Antalya. yeniden yapılandırılması gerektiği savunulan Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı (EBKA) aracılığıyla da politika yürütücüsü veya aktörü olarak tasarlanmıştır.7’ye ulaştığını ilerleyen dönemlerde de %25 seviyesine gerilediğini göstermektedir. “Türkiye’de bölgesel politika var olmakla beraber. Aynı dönemde. çok daha yüksek bir kamu yatırım düzeyine gerek olacaktır” (ATP. periferisinde yer alan Bolu. Kırklareli gibi şehirleri değil tüm ülkeyi çeken bir cazibe merkezidir. önerilen finansal kurumlar ile bir araç. Ege bölgesinin cazibe merkezi konumunda olan İzmir’in periferisini Afyon. Gaziantep ve Adana’dır. 2002: 75) Öte yandan. Yapısal Fonlar’ın uygulanması için gerekli yapıları kurmalıdır. Türkiye’de bölgesel dengesizlikler ile mücadele edilmesi. Sakarya.dpt. Cilt I yapacaktır. uzun vadeli bir strateji hâlâ yoktur. Isparta.tr/bolgesel/keas-I. Bölgesel politikalara. özellikle orta ve uzun vadeli krediler vermekten kaçınacak. aynı dönemde kamu yatırım harcamalarından da son yıllarda % 10 civarında pay alan bir bölgedir. ülke içindeki sosyoekonomik kaynaşmayı güçlendirmek ve katılım için hazırlanmak açısından temel bir hedef olmalıdır. 37 http://ekutup. “öncelikli” iller denilen illere yönelik spesifik tedbirler geliştirilmelidir. bölgesel kalkınmanın hem bir aracı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye’de beşinci beş yıllık kalkınma planında bölge planlamasına ilişkin hedefler kısmında 16 polarize bölge belirlenmiş ve birinci derecede polarize bölge merkezinin İstanbul olduğu saptanmıştır. bu konulara yönelik kapsamlı. Zonguldak. yapısal politikaların uygulanması için hazırlıklar gerçek anlamda başlamamıştır. Ancak. bu oranın 1995 yılında %29. hem de uygulayıcı aktörü olarak tasarlanmıştır. Aydın. En azından. İstikrarsızlık ve belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ekonomide bankacılık sektörü. IV. Türkiye. altyapı eşitsizliklerini azaltmayı. İstanbul merkezli finansal kurumsallaşma ile Ankara merkezli kamu kaynaklarının dağıtımı politikasının dışında aşağıda bölgesel bir örgütlenme modeli sunulacaktır. Burdur. Ancak. Edirne.Topluluk standartları ile uyumlu olan ve geri kalmış bölgelerdeki belli başlı konuları ele alan. Tekirdağ. İkinci derece polarize merkezler Ankara. özel yatırımlar için elverişli bir ortam yaratmayı. başka şeyler yanında. Marmara bölgesinin kamu yatırım harcamalarının 1991’de %22’lık bir pay aldığı.

Diğer taraftan. borsada işlem gören 330 şirketin 45 tanesi bölge merkezlidir. Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). Ege bölgesinin İzmir dışındaki illerinde kalkınma ve yatırım bankası bulunmaması ve İzmir’de de faaliyet gösteren 523 banka şubesinin sadece üçünün kalkınma ve yatırım bankası grubundaki bankaları şubesi olması konunun önemini daha da öne çıkarmaktadır. hem de bankalar tarafından açılan krediler değerlendirildiğinde son yıllarda ciddi kayıplar yaşamıştır. 1987 yılında İzmir Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde İzmir’de bir menkul kıymetler borsası kurulması talebi ile başlatılmıştır (Bkz. Diğer taraftan. bankacılık sektörü tarafından verilen kredilerde bölgenin payı örneğin kriz yılı olan 1994’de %10 iken.dpt. bu oran 2002 yılı başında %7’ye gerilemiştir. Türkiye’de buna benzer ilk girişimler.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. merkezi gücün yetkilerini yerel ve/veya bölgeye devretmesidir. 1996). Çalışmanın ön bölümlerinde açıklanan İrlanda deneyimi. 2003: 98-127).gov. çeşitli bölge ve illerdeki yatırımcıları bir araya getirecek elektronik işlem platformuna işlerlik kazandırılması yönündeki çalışmalarına ağırlık vermiştir. Ertuna-Altay. Ege bölgesi merkezli şirketlerin İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu içerisindeki sayısına 2002 yılı için bakıldığında 59 özel sektör firması görülmektedir (İSO. Cilt I Ülkenin yatırım düzeyinin arttırılmasında bilindiği gibi. 1999: 49): -kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve idaresinde yerel ve/veya bölgesel aktörlerin katılımı (tabandan yukarıya doğru yaklaşım). 1996 yılı başından itibaren İzmir merkezli ve faaliyet alanı Ege bölgesi ile tanımlanan Ege Menkul Kıymetler Borsası (EMKB) adı altında yürütülmüştür. özellikle kalkınma ve yatırım bankalarının varlığı ayrı bir önem taşımaktadır. Yukarıdaki gibi bir görünüm sergileyen bölgede finansal kurumsallaşmanın yeni örnekleri sayılabilecek girişimler geçtiğimiz yıllarda SPK tarafından 1996 yılı içerisinde Denizli’de (ve Gaziantep) bölgesel bir borsa kurulması yönündeki açıklamalarla kendini göstermiştir. Bu doğrultuda kalkınma paradigmasında sorgulanması gereken konu. Dolayısıyla Ege. 1993 yılına gelindiğinde ABD’deki NASDAQ örneği temel alınarak bölgesel KOBİ borsasına dönüşen talepler. Sözü edilen yetki devri üç şekilde ortaya çıkmaktadır (Haliloğlu. hem banka sayıları. Yukarıda bölge şirketlerinin İMKB içerisindeki payları incelenirken de belirtildiği gibi. şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamasına aracılık gibi fonksiyonlar belirtilen finansal kurumların ülke kalkınmasına yönelik temel işlevlerindendir. 38 http://ekutup. elli dokuz firmadan 24’ü İMKB’na kayıtlı olup hisseleri işlem görmektedir. gerekse EBKA deneyimi birleştirildiğinde yaratılacak sinerji olumlu değerlendirilir ve merkezi idarenin desteği alınırsa ortaya önemli bir bölgesel kalkınma aktörü çıkabilir. tutarlı bölgesel planlama ve doğru tanımlanan hedefe odaklanmış bir bölgesel kalkınma ajansının başarılarını göstermektedir.tr/bolgesel/keas-I. Ege bölgesinin genel iktisadi görünümünün sergilendiği bir önceki bölüm dikkatle analiz edildiğinde.pdf . çalışmaları yürüten İzmir Ticaret Odası öncülüğünde bölgedeki tüccar ve sanayiciler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Ege Belediyeler Birliği üyelerinin katılımıyla bölgesel bir kalkınma ve yatırım bankasının kurulması yönünde de girişimler sürdürülmüştür. Örneğin. Ege bölgesinin kalkınmasına dönük İzmir merkezli yürütülen gerek bu çalışmalar. Yatırımların orta ve uzun vadeli kredilerle desteklenmesi. Bölgenin ikinci büyük iktisadi gücü olan Denizli bu firmaların 12’sine sahiptir. -merkezi politikaların yürütülmesinde yerel ve/veya bölgesel aktörlerin etkin biçimde rol alması (uygulama özerkliği).

ancak finansman gücü olmayan KOBİ’ler yönünden çok önemli işlevler üstlenen finans kurumlarıdır (bkz. Bu bağlamda. gerekse münferit faaliyette bulunan. teknoloji ve yenilik yaratma gücü yüksek. Önerildiği biçimi ile örneğin Ege Risk Sermayesi Şirketi. Bu haliyle tasarlanırsa EBKA’nın bağlı şirketi olarak İzmir Limanı işletmesi hem özelleştirilme tartışmalarından. Çalışmada önerilen model yeni bir ulusal kalkınma anlayışının bir parçası olarak hem tasarım özerkliğini.Özelleştirme faaliyet ve desteğinin arttığı bu dönemde. kurumsal ve kent lobileri arasındaki çatışmaların yerini “Ege Bölgesinin Kalkındırılması” anlayışı almalı.EBKA bünyesinde tasarlanan finans şirketlerinden birisi de gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir.dpt. 3.EBKA dar kapsamlı bölgesel kalkınma ajansı fonksiyonunu hızla terk ederek. Bölgedeki şirketlerin merkezleri için tasarlanan iş merkezleri ile sanayi bölgelerinin yapımı. Denizli’den Afyon’a. Risk sermayesi şirketleri günümüzde gerek sanayi kümelerinde yer alan KOBİ’lerin finansmanından yönetim yapılarına kadar destek sağlayan Girişimci Klinikleri fonksiyonuyla destek sağlayan. ilk aşamada EBKA ve bölge için aşağıdaki faktörler birer ön koşul olarak kabul edilmelidir. Ön koşullar sırasıyla.Gelişme ve yenilik yaratma gücü yüksek KOBİ’leri öncelikle destekleyecek bir risk sermayesi şirketi EBKA öncülüğü ve patronajında kurulmalıdır. orta vadede bölgedeki. geniş kapsamlı bir fonksiyon üstlenmeli. 3. Cilt I -merkezi politikalar ile yerel ve/veya bölgesel politikalarla ikamesi (tasarım özerkliği). 2.gov. Ege Bölgesi Kalkınma Stratejisi hedefleri doğrultusunda anonim şirket şeklinde yeniden yapılandırılacak çok fonksiyonlu EBKA ikinci aşamada. 1. Altay-Gacener. örneğin İzmir Fuarı şirketi İZFAŞ gibi oluşumlar bu şirkete devredilmelidir. 4.pdf . EBKA açısından en önemli gelir ve lojistik destek şirketi olarak tasarlanan İzmir Limanı’nın ajansa devredilmesi veya sembolik bir ücretle satılmasının bölge ekonomisi açısından çok yararlı olacağı düşünülmektedir. modelin finansal temelini oluşturarak bölgesel kalkınmanın finansmanında ana kurum olacaktır. işletmeciliği ve gerekirse sözü edilen yapıların hisse senetlerinin halka arzı ve menkul kıymetler borsasına taşınması işlevleri Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi aracılığıyla yerine getirilebilir. 39 http://ekutup.tr/bolgesel/keas-I. hatta hafif ticari araç ihracatında Bursa’yı da hinterlandına alan bir coğrafi alana hizmet ederken bölgenin dış ticaret kapısıdır. 2003:18-28). hem de taşınma tartışmalarından uzak tutularak gerçek işlevine dönüştürülebilir. kamu-özel sektör ortaklığına dayalı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. hem de tabandan yukarıya doğru katılım yaklaşımının bir sonucudur. ancak özel sektörün modern yönetim tekniklerine göre tasarlanarak aşağıdaki finansal ve ticari şirketlerle güçlendirilmelidir: 1. İzmir limanı bilindiği gibi.bireysel.bölge aktörlerinin hedefleri ile merkezi idarenin hedefleri arasında bir uyum ve uzlaşma sağlanarak “Ege Bölgesi Kalkınma Stratejisi” oluşturulmalıdır. 2.Bölgenin iktisadi ve coğrafi varlıklarının tanıtımını üstlenecek bir şirket kurularak.

bölgede kurulu ve/veya kurulacak yeni firmalara destek sağlamalıdır.pdf .EBKA öncülüğünde gerçek bir teknopark şirketi ile araştırma-geliştirme merkezi kurularak. EBKA öncülüğünde Ege Teknopark.tr/bolgesel/keas-I. bölgedeki üniversiteler ile ortaklaşa bilgi üretmeli. EGE TEKNOLOJİ AĞI ŞEMASI Ege Bölgesi Kalkınma Ajansı (EBKA) Ege Teknopark Bölge Üniversiteleri Bölgedeki Şirketler Kaynak: N. 6.gov.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Önerilen ağ aynı zamanda Ege Bölgesi’nin kalkınması açısından “Bölgesel Yenilik Sistemi” olarak da algılanmalıdır. İzmir 40 http://ekutup. Bununla sanayi-üniversite işbirliği slogan düzeyinden gerçek yaşama indirgenebilir. Oğuzhan Altay. Şematize edilirse aşağıdaki gibi gösterilebilir. Cilt I 5. Ağustos. bölge üniversiteleri ile bölgedeki şirketler arasında karşılıklı etkileşimi sağlayan bir bölgesel yenilik sistemi şeklinde fonksiyon üstlenmelidir. Ege Teknoloji Ağı (Networku).Yukarıdaki madde kapsamında olmak üzere EBKA öncülüğünde “Ege Teknoloji Ağı” tesis edilmelidir. bunlar.dpt. 2003.

Ekin Kitabevi.Ş.Ş.dpt. Active Bankacılık ve Finans Dergisi. 4. sermaye yetersizliği sorunu çeken Türkiye’nin daha kolay ulaşabileceği.tr/bgyu/bg83-97. 2003. Baskı.gov. Dinler. Yıl 5.tr/bolgesel/keas-I. Bölgesel Gelişme Raporu-1983/97 Döneminde Bölgesel Gelişmeler. MODELİ Ege Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.html. Gacener (2003) “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansman Sorunlarının Çözümünde Banka Dışı Finansal Kurumlar ve Venture Capital Örneği”. KAYNAKÇA Altay. dolayısıyla bölgesel ve ulusal kalkınmanın finansmanı sorununun çözümlenmesinde önemli aşamaların kat edilebileceği sonucuna da ulaşılabilir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. SONUÇ Teorik yönden konu incelendiğinde.Ş.tr/html/siteindex. Kaynak: N. ATP-Avrupa Toplulukları Komisyonu (2002) Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine 2001 Düzenli Raporu. N. DİE (2002) Türkiye Ekonomisi: İstatistikler ve Yorumlar. İzmir.Ş. Bursa. Oğuzhan Altay. Ege Tanıtım ve Turizm İşletmeciliği A. Uygulama yönünden bakıldığında da. Ulusal kalkınma anlayışında yenilikçi bir sistem önerildiğinde bölgesel kalkınma politikalarında yukarıda önerilen model dikkate alınabilir. Araştırma Merkezi Ege Teknopark İşletmeciliği İzmir Liman İşletmeciliği A. Ağustos. DPT.org. DPT (2003) Kamu Yatırımlarının İllere Göre Sektörel Dağılımı. http://www. Ekim-Aralık.pdf . Zeynel (1994) Bölgesel İktisat.dpt. günümüzün kalkınma paradigmasındaki sürdürülebilirlik kavramı yerel ve bölgesel inisiyatiflerin süreçlere dahil edilmesi boyutunu gündeme getirmektedir.Ş. Oğuzhan ve A. Sayı 28. http://www. Cilt I Buraya kadar önerilen kurumlar dikkate alındığında EBKA aşağıdaki gibi bir holding şirket şeklinde modellenebilir: EGE BÖLGESİ KALKINMA AJANSI (EBKA) A.iso. Brüksel. tam üyelik görüşmeleri sürdürülen AB’nin fonları ile diğer uluslar arası kuruluşların fonlarına böyle bir model kapsamında.html 41 http://ekutup.gov.

48.pdf. Kaya A. Erol (1993) “Kriz ve Teknoloji”. Bölgeler ve İller Bazında.Baskı. No. Arnold (1992) Development Agencies and European Regional Financial Incentives: An Assesment. Caner ve N. Araştırma.: Cem Toker. http://www. Jim (2001) “The National Spatial Strategy as a Framework for Achieving Balanced Regional Development”. EGİAD Ekonomik Raporlar No: 10. İktisadi Büyüme ve Gelişme-Seçme Yazılar. 1.int/eurlex/en/com/rpt/2000/act698en01/com2000_0698en01-01.189.imkb. Perez. McNiven.D.ie/nirsa/events/nss_jim_walsh. ss.la.gov.tr/bolgesel/keas-I.08. Plumstead J.un. Krishna. 50-61.66-71.08. İMKB (2003) Yıllık Rapor 2002. İnceleme. Shannon Development Annual Report 2002. Shannon Development (1992) Agent of Change Report. O. United Nations Conference on Trade and Development(2000).html Haliloğlu.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan005113. Neşe (1994) Ekonomik Kalkınma Ajansları ve Girişimciliğin Teşviki.Vural F. J..2003.dpt. http://www. Han E.eu.15. C.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf Porter.gov. 42 http://ekutup. http://econ.tr/veri.pdf.2003. Eskişehir.N. Rosenstein-Rodan P. 2002. European Comission (1999) Report From The Commıssıon 11th Annual Report on The Structural Funds. Mod. http://europa.2003. (2002) “Regional Development in The Philippines:A Review Of Exprience State of The Art and Agenda for Research and Action”. Haziran. Anadolu Üniversitesi. Lynden. http://www. (1966).. Kibritçioğlu. (1998) Comperative Perspectives on Regional Development.htm İSO (2003) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2002. Taymaz. ss. Michael A. http://www. ss. Mercado.dpt.gov. Harvard Business Review.pdf.15. K.pdf Kumral. Önder). (1999) İktisadi Kalkınma.tr/bgyu/bolgeler. Aykut (1998) “Porter’s Approach of Competitive Advantages and The theory of economics”. Ekonomik İlişkiler ve Enformasyon Müdürlüğü. Savaş.may.html EBSO (2003) 2002 Yılı Teşvik Belgeli Yatırımlar Türkiye.shannon-dev.. Journal of Future’s Technologies. 56-61.pdf. -Walsh. World Investment Report 2000 Cross-border Mergers and Acquisitions and Development. http://www. (2003) UnbakancedGrowth. İzmir. Zoguldak Karaelmas Üniversitesi-Toplum ve Ekonomi Enstitüsü-Friedrich Naumann Vakfı Ankara.edu/~kkrishna/unbalgro.ie/press/1992%20Agent%20of%20change%20Report.unctad. New York and Geneva.pdf . Toplum ve Bilim..08. 77-90.psu. İstanbul. iç: Zonguldak Bölgesinde Ekonomik Yapılanmaya İlişkin Reformlar. North American Policy Group.tr/html/siteindex. Ertuna. Bahar. Ruben G. UK.org/en/docs//wir2000_en.org. http://unpan1. (1998) “Clusters and The New Economics of Competition”. 1.E. “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’nın Sanayileşme Problemleri” (çev: İ. Nov-Dec. A. Cilt I DPT (2003) İllerin Bölgelere Göre Dağılımı. Necla (1999) “Zonguldak Bölgesinde Ekonomik Yapılanmaya İlişkin Reformlar”. http://www.iso. İktisat Fakültesi. İzmir Ticaret Odası Yayını. ss. Altay (1996) Ege Finans Merkezi İzmir.

Karataş. Denizli yöresinde jeotermal sistemler batıdan doğuya Kızıldere. Sarayköy. Gölemezli. Buldan. petrol gibi fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. 1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Tosunlar. yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan. çeşitli tuzlar. Ancak fosil enerji kaynakları her geçen gün azalmakta ve kullanıldıktan sonra havaya çok miktarda zehirli gaz bırakarak çevre kirliliğine sebep olmakta. Jeotermal enerji özellikle deprem kuşakları. 1996). Ancak bugün Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin sadece 820Mwt’lık kısmı değerlendirilebilmekte. sırada. dünyada jeotermal enerjinin kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Jeotermal akışkandan sıcaklık ve kimyasal özelliklerine göre çok çeşitli alanlarda yararlanılmakta olup.. Türkiye bugün dünyadaki jeotermal potansiyelin %8’ine sahiptir. DENİZLİ JEOTERMAL SAHALARININ ÖZELLİKLERİ Denizli’deki jeotermal sahalar çoğu jeotermal sahada olduğu gibi yoğun güncel aktif tektonizma ve deprem aktivitesi ile birlikte bulunur. Tekkehamam. ekolojik dengeyi bozmaktadır. sırada yer almaktadır. Bölgedeki jeotermal alanların çoğunluğu Büyük Menderes grabeni . 2000: 128). önemli fay kırıkları ve genç volkanların çevresinde bulunur. yaşam standartlarındaki gelişmeler ve sanayi alanındaki ilerlemeler enerji ihtiyacının daha da artmasına sebep olmuştur. Dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir kısmı kömür. Jeotermal enerji bu gruba giren yeni enerji kaynakları arasında yer almaktadır. enerjinin geriye kalan büyük bir kısmı ise kullanılamamaktadır (Karabulut. Türkiye sahip olduğu bu potansiyel ile dünyada 7. İşletme Bölümü Tülay AYGÖREN Arş. PAÜ İİBF. Hızlı nüfus artışı. Avrupa’da ise 2. Dünyanın kirlilik oluşturmayan yeni enerji kaynaklarına ihtiyacı vardır. MTA tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin olası jeotermal enerji potansiyeli 31. çevresindeki normal yeraltı-yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral. Türkiye’de jeotermal enerji potansiyeli yüksek bölgeler arasında Denizli ilk sıralarda yer almaktadır. Dr. Cilt I Denizli Kent Gelişimi Üzerinde Jeotermal Enerji Kullanımının Etkileri Hakan AYGÖREN Yrd. Kamara-Yenice.pdf .. bir kısmı da Büyük Menderes ve Gediz grabenlerinin kesiştiği yerler ile Gediz grabeninin doğu uzantısında ve Çürüksu grabeninde bulunurlar. gazlar içerebilen basınç altındaki sıcak su-buhar olarak tanımlanabilir (Orme Jeotermal.500Mw’dır. Doç. Çevre bilincinin hızla geliştiği günümüzde sürdürülebilir kalkınma kriterleri de göz önünde bulundurulduğunda yeni enerji kaynakları arayışı hız kazanmıştır.gov. Pamukkale ve Gözpınarı şeklinde sıralanır.dpt. Bu nedenle sıcak su kaynakları fay hatları boyunca sıralanır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü GİRİŞ Hızlı bir gelişim süreci yaşayan dünyamızda enerji kaynakları ve çevreye olan etkileri günümüzün önemli problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Karahayıt. Kaynakların sıcaklıkları 43 http://ekutup. Gör. Jeotermal enerji.tr/bolgesel/keas-I. PAÜ Eğitim Fakültesi.

1994: 13). Denizli bu konuda şanslı bir il olup Türkiye’nin en zengin jeotermal sahalarına sahiptir. Sahadan küçük ölçekli yararlanma Kızıldere’de küçük bir buhar türbini (0.1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu hızlı nüfus beraberinde düzensiz. Bu büyük bir enerji kaybıdır. Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma için temiz ve sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. seraların ısıtılmasında. çarpık kentleşme (gecekondulaşma) ve çevre kirliliği gelmektedir. Denizli’nin sürdürülebilir bir kalkınma ve sağlıklı yaşam koşullarına sahip olabilmesi için jeotermal enerjiden maksimum düzeyde yararlanması gerekmektedir. Bunların yanı sıra Denizli jeotermal sahasında büyük bir enerji kullanılamadan boşa harcanmaktadır. Sondajlarda elde edilen en yüksek değer ise 242ºC olarak ölçülmüştür (Özpınar vd. bu enerjinin ısı gerektiren entegre sistemlerde. Bütün hızlı büyüyen şehirlerde olduğu gibi Denizli’de bir takım sorunlarla karşı karşıyadır. buna bağlı olarak da il nüfusunun hızla arttığı gözlenmektedir. Denizli’de jeotermal enerjinin kent merkezi ve bazı ilçelerinin ısıtılmasında. Denizli yöresi jeolojik ve coğrafi konumu nedeniyle çok zengin jeotermal sistemlere sahiptir. 1994: 156). Ayrıca bu kullanılamayan sıcak akışkan gerek sıcaklığı gerekse bünyesindeki zararlı maddelerle Büyük Menderes Nehri ve çevresinde çevre kirliliğine sebep olmaktadır. çevre kirliliği yaratmayan. Bu bölümde Denizli’de jeotermal enerjinin kent gelişimi üzerindeki etkisine geçmeden önce. karbondioksit üretiminde ve tedavi amaçlı kaplıcalarda kullanılmaktadır. Burada karşımıza jeotermal enerji çıkmaktadır. Denizli hızlı büyüyen bir şehirdir. Jeotermal enerji. Cilt I 23. Denizli’de jeotermal enerjinin kullanım alanları hakkında kısaca bilgi verilecektir. İş imkanlarının gelişmesi bölgeye olan göçleri artırmakta. İnşaat 1984’de tamamlanmış santralden 44 http://ekutup.dpt. Denizli’de jeotermal enerjiden elektrik elde edilmesi ilk olarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından Kızıldere jeotermal sahasında yapılan sondajlarla 1968 yılında başlanmıştır.4Mw kurulu kapasite ile bir santral inşa edilmiştir. Hem enerji kaybının ve çevre kirliliğinin önlenmesi hem de Denizli’nin modern bir şehir statüsüne kavuşabilmesi için jeotermal enerjinin Denizli’deki kullanım alanlarının en kısa sürede geliştirilmesi gerekmektedir. elektrik üretiminde kullanıldığı saha Denizli’ye 35 km uzaklıktaki “Kızıldere jeotermal sahası”dır.5Mw) kurulmasıyla 1975’de başlamıştır.gov. Bu sorunların başında hızlı nüfus artışı. Burası Türkiye’de jeotermal enerjinin elektrik üretiminde kullanıldığı ilk saha olması nedeniyle çok önemlidir (Özkaya. Jeotermal kaynakların yerleşim yerlerine yakın olması ve ulaşımın kolay sağlanabilmesi bu enerjiden çok yönlü ve ekonomik olarak yararlanılmayı sağlayacaktır. 2..2-98ºC arasında değişmektedir. ucuz ve tükenmeyen bir enerji olarak bölgelerin kalkınmasında önemli bir güçtür.tr/bolgesel/keas-I. çeşitli sanayi alanlarında ve balneolojide kullanılması ile hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bölgede jeotermal enerji elektrik üretiminde. TEK tarafından fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra Kızıldere’de 20. Elektrik Üretiminde Kullanılması Denizli’de jeotermal enerjinin. alt yapısı tamamlanmamış yerleşmelerin oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Denizli’de çevre kirliliği her geçen gün insan sağlığına zarar verecek seviyelere yükselmektedir. Denizli gelişen sanayisi ile önemli bir çekim merkezi konumundadır. DENİZLİ’DE JEOTERMAL ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI 2.pdf .

Gıda maddesi saklamada. Bu jeotermal enerjiden yararlanma olanaklarını daha da artacaktır (Acar ve Eşder. Termik santrallerde (Kuru buz bazı parçaların montajı sırasında kullanılır. Eğlence Merkezlerinde. Kızıldere jeotermal sahasında üretilen kuru buz hem yurt içi hem yurt dış pazarlarına satılarak bölge ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Denizli-Kızıldere sahasında 1994 yılı verilerine göre. Denizli’de Tarım İl Müdürlüğü tarafından işletilen sera alanları tablo 1’de gösterilmiştir. 45 http://ekutup. Çimento fabrikalarında (Baca yangınlarının söndürülmesinde) vb.dpt.3. Seralarda. Tekstil firmalarında (Arıtma işlerinde). 2000 ton civarında kaynar su atık olarak heba edilmektedir. Bunlar kısaca. Trigonik Kamyonlarda.8Mw elektrik verilmiştir.pdf . Kömür ocaklarında (Kömür çıkartılırken). Son 10 yıllık periyotta santral sadece 10Mw civarında üretim gerçekleştirebilmiştir. Öte yandan bu tür yatırımların bölgesel kalkınmayı da destekleyeceği düşünüldüğünde bu tip yatırımların arttırılması gereği ortaya çıkmaktadır.900 m2 kapalı sera alanı kullanılmakta idi. Bu kadar büyük bir enerjinin boşa harcanması yerine şuan ki Kızıldere elektrik santraline destek verecek yeni santrallerin kurulması için çalışmalara başlanmalıdır. Cilt I ulusal elektrik şebekesine 17. Kızıldere jeotermal santralinde yeterli teknoloji kullanılamadığı için bu eşsiz kaynaklardan yeterince yararlanılamamaktadır.500 m2 Tarım İl Müdürlüğü tarafından. Günümüzde düşük entalpili kaynaklardan da elektrik elde edilebilmektedir. Endüstride (Örnek: kaynak işleri).tr/bolgesel/keas-I.000 m2 kapalı sera alanı kullanılmaktadır. Atılan bu enerji aslında düşük entalpili santraller için başlı başına önemli bir kaynak teşkil etmektedir. 5400 m2 Tarım İl Müdürlüğü’ne ve 7500 m2 İl Özel İdaresine ait olmak üzere toplam 12. Kuru Buz Üretimi Ülkemizde ve özellikle dünyada tek uygulama alanı olan jeotermal enerjiden kuru buz üretimi Denizli Kızıldere bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Kızıldere’de üretilen karbondioksit ve kuru buzun çok geniş kullanım alanları vardır. Bunun yanında Kızıldere Jeotermal Santralinden havaya bırakılan buharın sera etkisi yapması önlenerek çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır. ilaçların yapım ve korunmasında). Yangın söndürme aletlerinde.2. Meşrubat sanayi. Kızıldere’de saatte sadece 170 ton civarında buhar işlenmekte. Böylece bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanabilecektir. buradaki fabrika özel sektör tarafından işletilmektedir. buhar içinde kullanılmayan ve kondanse olmayan gazlardan yararlanılmaktadır. Günümüzde ise. %90’lık büyük bir kısmı atılmaktadır. Cenazelerde. 19. 1994: 112).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Tıp Alanında (Organ nakillerinde. Kızıldere jeotermal elektrik santralinde kullanılmayan buhar santrale çok yakında kurulmuş olan Karbogaz fabrikasına satılmakta.gov. Hazır dondurmacılarda. 2. pek çok kullanım alanı vardır. Sera Isıtılmasında Kullanımı Ülkemizde jeotermal enerjinin seraların ısıtılmasında kullanımıyla ilgili ilk uygulama MTA tarafından Denizli-Kızıldere jeotermal sahasında gerçekleştirilmiştir. 7500 m2 özel sektör tarafından kullanılmak üzere toplam 27. 2. Kuru buz üretilirken. Burada enerjinin %10’luk kısmından yararlanılmakta.

dış ortam sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde seranın ısıtılması gerekir. Ülkemizde seracılık son yıllarda gelişme gösterse de hedeflenen düzeye ulaşamamıştır. Kızıldere’den atılan atık su ısıtmada kullanılmaktadır. 1 dekar için ise 10001500lt. Bölgedeki seralarda elde edilen ürünlerin tümü Denizli il merkezinde tüketilmektedir. Kızıldere jeotermal sahasındaki seralarda topraksız tarım yöntemi uygulanmakta. Çünkü ısıtma için hiçbir maliyet ödenmemekte.000 Tekkehamam-Bağcık 1. Jeotermal enerjinin seraların ısıtılmasında kullanımıyla yıl içerisinde düzenli bir ısıtma daha ucuza sağlanacağı için. mazota ihtiyaç vardır. Burada yapılacak bilinçli çalışmalar sonucunda yöre halkının ihtiyacı karşılanabileceği gibi yurt içine ve yurt dışına satışlarda yapılabilecektir. Ankara’da 86 ton fuil-oil’a ihtiyaç duyulmaktadır. 2003 yılı itibariyle 1 ton fuil-oil’ın 550$ olduğu düşünüldüğünde Antalya’da 12100$. Isıtma giderlerinin yüksek olması nedeniyle seralar yıl içerisinde düzenli olarak ısıtılmadığından yetiştirilen ürün kalitesinde düşüşler meydana gelmektedir. Cilt I Tablo 1 Denizli’de Jeotermal Enerji İle Isıtılan Sera Alanları Sera Alanları Alanı (m2) Kızıldere 14. Yani seraların ısıtılması için enerji kaynağı mevcuttur. Seralardan beklenen en yüksek verimin elde edilmesi için.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ürünlerin kalitesinde bir düşüş gözlenmeyecektir.gov.000 Kaynak: Tarım İl Müdürlüğü (2003).000 Gölemezli 4.500 Yenice Yapım aşamasında Kızıldere-özel sektör 7. Ancak.tr/bolgesel/keas-I. Bunun nedenleri arasında ısıtma giderlerinin çok yüksek olması başta gelmektedir. Yenilenebilir. ülkemizde ısıtmalı seracılığın yaygınlaşmasında tek çözüm gibi görünmektedir. Ülkemiz seracılığının gelişiminde önemli rol oynayabilecek faktörlerden birisi de jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.pdf . Yakıt fiyatlarının yüksekliği insanları alternatif enerji aramaya zorlamaktadır. 46 http://ekutup. Yalova’da 46 ton. Bu bile Türkiye koşullarında hiç ekonomik olmamaktadır.500 Toplam 27. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanılması ile sera tarımı toplam üretim giderleri içerisinde büyük yer tutan ısıtma giderleri azalacak ve buna bağlı olarak birim üretim maliyeti düşecektir. mazot yakılması gerekmektedir. Sadece dondan korumak amacıyla yapılan ısıtmada dahi yaklaşık olarak 500-600 lt. Örneğin Türkiye’de 1 dekar seranın Ekim ayından Nisan ayına kadar 15ºC’de tutulması için Antalya’da 22 ton. Denizli’de kurulacak seralarda ısıtma giderleri sıfır olacaktır.dpt. Oysa Kızıldere jeotermal sahasında kurulan seralarda böyle bir problem yoktur. ekonomik ve çevre ile dost bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji. Yalova’da 25300$ ve Ankara’da 47300$ ödenecektir. seralar yine Kızıldere jeotermal elektrik santralinden atılan akışkan ile ısıtılmaktadır.5 kg fuil-oil. buradaki üretim talebi karşılayamamaktadır. Bir başka ifade ile 1 kg domates için 1-1. Denizli-Kızıldere jeotermal sahasında kurulan seralar Kızıldere jeotermal santralinden alınan sıcak suyla ısıtılmaktadır.

Örneğin Kızıldere jeotermal sahasındaki seralardan 1 dekardan 25 ton domates yetiştirilmekte ve kilosu ortalama 600. Böylece bölge halkının ekonomik gücü daha da artacak.000-700. buna bağlı olarak bölgede hem sosyal hem de kültürel alanda büyük gelişmeler yaşanacaktır. Turizm faaliyetlerinin diğer sektörler üzerindeki etkisi dikkate alındığında.pdf . sağlığa olan katkısı da oldukça önemlidir.000. Proje Önerisi Detay Raporu.000m2’nin üzerinde sera alanı ısıtılabilecektir. söz konusu ürünün görüntüsü ve boyutu için kullanılmaktadır. bütün sahadan yaklaşık olarak 250. Ayrıca diğer enerji türlerinde görünmeyen giderler vardır.000. 2001: 4).tr/bolgesel/keas-I. Jeotermal enerjinin seracılıkta kullanımı yalnız ekonomik anlamda önemli olmayıp. kısmen çiçek ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Seracılığın bölgede gelişmesi ile çiftçi emeğinin karşılığını alabilecektir. Kaplıca Olarak Kullanımı Ege Bölgesi’nin ikinci büyük kenti olan Denizli.dpt.000 TL’den satılmaktadır. Denizli sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri ile önemli bir turizm merkezi durumundadır. Böylece. Jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının diğer önemli bir katkısı da çevreye olan olumlu etkisidir. Hormonlu ürünlerin insan sağlığına zarar verebilmesi ve doğal tadının olmayışı nedeniyle hormonlu ürünler tüketici tarafından talep edilmemektedir (Pamukkale Üniversitesi İİBF Proje Merkezi . jeotermal enerji ile seraların ısıtılması sadece maliyet ve insan sağlığını olumlu yönde etkilemekle kalmayıp.gov. çevre kirliliği açısından sorun yaratmayacaktır. Bölgede seracılık faaliyetlerinin artması ile buna bağlı entegre tesisler kurulacağından bölgede hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma gözlenebilecektir. tekstil. Denizli jeotermal sahasında yapılan fizibilite çalışmalarına göre jeotermal enerjinin sera ısıtmacılığında değerlendirilmesi durumunda 138. 2. Bu bağlamda hormonsuz sağlıklı sebzecilik pazar açısından büyük önem arz etmektedir. Bunlar atıkların atılması ve depolanmasından dolayı oluşan giderlerdir.4. Bölgede geçimini tarımdan sağlayan çiftçi emeğinin karşılığını almadığı için mağdur durumdadır. Jeotermal kaynakların kullanımı ile kimyasal madde kullanımına ihtiyaç duyulmadan üretim gerçekleştirilebilecektir. Ancak mevcut potansiyel tam olarak değerlendirilememektedir. aynı zamanda çevrenin korunmasına da aracılık etmektedir. Ayrıca köyden kente olan göçlerin oranında da düşüş olacaktır. Öyle ki potansiyelin etkin kullanımı ile gelecekte Denizli’nin Türkiye’nin yada Avrupa’nın seracılık merkezi olması kaçınılmaz olacaktır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu da bölgede yok olmak üzere olan tarım sektörüne canlılık kazandıracaktır.000 TL gelir elde edilecektir. bu potansiyelin Denizli ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıkça görülmektedir. Bütün bu açıklamaların yanında seracılık su potansiyelini yerinde tüketeceğinden. Sera üreticiliğinde iklim koşullarının ideal olarak sağlanamaması durumunda çoğu zaman hormonlu ve kimyasal katkı maddeli üretim yapılması yoluna gidilmektedir. Denizli jeotermal sahasında 138. Jeotermal enerji kullanımıyla bu tip giderler görülmeyecektir. Seracılıkta ısıtma ile ilgili enerji ihtiyacının tamamı bu yolla karşılandığı için diğer klasik enerji türlerinin sebep olacağı kirliliğinde önüne geçilmiş olunmaktadır. Cilt I Bölgedeki seralarda her türlü sebze üretimi. ticaret ve sanayi sektörlerindeki gelişmeleri yanında özellikle turizm sektöründeki gelişmeler ile de dikkati çekmektedir. 47 http://ekutup. Bu tür kimyevi katkılar iklim koşulları sağlanamayan sera üretiminde.000 m2 sera alanının ısıtıldığı düşünüldüğünde.

Denizli’de jeotermal enerjinin mevcut kullanım alanlarının yetersiz olmasına karşılık yine de Denizli’ye hareketlilik kazandırdığı ortadadır. Denizli jeotermal alanındaki kaplıca ve ılıcalardan banyo.000 TL’dir. Denizli’de ayrıca yayla turizmi. Çalışma sahasında bulunan büyük otellerde ise kişi başı gecelik fiyatı 60-70.000. Sağlık. Buna göre 2001-2002 yılında bölgedeki kaplıcalardan yaklaşık 15. Buldan İlçesinde: Yenicekent. buhar.000 kişi ve bunların 15-20 gün kaldığı düşünüldüğünde bölge için büyük gelir sağladığı açıktır. Tekkeköy.000-20. avcılık turizmi de çok önemlidir. Denizli’de tarihi.pdf . Ancak bölgedeki kaplıca tesisleri çok yetersizdir. Kaplıcalarda tedavi süresi genelde 20-25 gün arasında değişir. Denizli’nin turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen elde edilen sonuç hedeflenen düzeyde değildir. Yeni modern tesisler ile yatak sayısında ve kalitedeki artış bölgeye daha fazla turist ve daha fazla gelir getirecektir. Denizli termal turizm potansiyeli açısından ülkemizin önemli merkezlerinin başında gelmektedir. ilk zamanlar birkaç oda ve havuzdan oluşan kaplıcalar bugün modern bir yapıya dönüşme çabası içinde yer almaktadır. Denizli bu konuda şanslı bir konuma 48 http://ekutup.gov. gerekse içerisindeki serbest karbondioksit nedeniyle oluşturduğu beyaz travertenleri ile dünyada eşi olmayan bir doğal güzelliktir. Kızıldere kaplıcaları ile Pamukkale ve Karahayıt’ta olmak üzere çok sayıda kaplıca vardır. Pamukkale zaman içinde tahrip edilse de son yıllarda alınan tedbirler ile saha kısmen kurtarılmıştır. yöreye iç ve dış turizm açısından çok büyük önem kazandırmaktadır.000 TL’dir. Bütün bunlar düzenli bir şekilde planlandığında turizm Denizli’nin en önemli gelir kaynağı olacaktır.dpt. Pamukkale termal suyunun doğal özelliği. Cilt I Denizli’de turizm faaliyetleri denildiğinde ilk akla gelen yer Pamukkale travertenleridir. dinlenme ve eğlence gibi etkinliklerin düzenli bir şekilde yapıldığı. Denizli jeotermal alanındaki suların kimyasal yapıları laboratuarlarda incelenmiş ve “tedavi özelliği olan sular” gurubundan olduğu belirtilmiştir. Burada konaklama ücreti 2003 yılı itibariyle kişi başı geceliği 10. Bölgedeki kaynakların çoğu 1970 yılından beri işletilmekte olup. Yapılacak yeni çalışmalarla bölgede büyük çaplı sağlık amaçlı işletmeler kurulmalıdır. Kaplıcalarda konaklayan kişi sayısı 2003 yılında ortama 20.000. eğitimli kişilerin çalıştığı modern tesisler ile Denizli’de turizm faaliyetleri tüm yıla yayılabilecektir. Bölgede kaplıca sahiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda kabaca bir rakama ulaşılmıştır. turizmin gelişebilmesi termal turizmin gelişmesine bağlıdır. Denizli’de jeotermal enerjinin en eski ve en geniş kullanım alanı kaplıcalardır. Çizmeli kaplıcaları. Bölge kaplıca bakımından çok zengindir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ortakçı. Denizli’de. Sarayköy İlçesinde: Kabaağaç.tr/bolgesel/keas-I.Denizli’yi kaplıca amaçlı ziyaret eden kişi sayısı Denizli Turizm Müdürlüğündeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle net olarak bilinememektedir. Bu da turizmin Denizli’ye ekonomik katkısını azaltmaktadır.000 kişi tedavi amaçlı yararlanmıştır. Termal turizmin bölge ekonomisine katkısının arttırılması için eldeki mevcut kaplıca tesislerinin en kısa zamanda modernleştirilmesi gerekmektedir. İnaltı. Bölge halkı 100-120 gün süren kaplıca döneminde gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Denizli’nin bu konudaki en büyük sıkıntısı gelen turistlerin ilde uzun süreli kalmayışıdır. çamur ve içme olarak yararlanılmaktadır. Pamukkale gerek şifa verici özelliği. kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılması.

en düşük sıcaklık -11. kükürt ve partikül madde bırakmaktadır.. Denizli’ye jeotermal enerjinin katkısı saydığımız bu alanlar ile sınırlı değildir. 1993: 41). Bilindiği gibi jeotermal enerji. insan sağlığına zarar vermektedir. Denizli’de soğuk-serin dönem (22 Kasım-27 Mart) tarihleri arasında 127 gün sürmektedir. Denizli’nin önemli bir hava kirliliği sorunu yaşadığı görülmektedir. Şekil 1ve 2 incelendiğinde SO2 ve Partikül madde oranlarının kış mevsiminde fosil yakıt kullanımındaki artış nedeniyle sürekli arttığı. soğuk-serin..Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Denizli hava kirliliğini önleme konusunda acil önlemler almak zorundadır. Ayrıca. ısı değeri fazla ve ucuz alternatif bir enerji kaynağıdır. 49 http://ekutup. JEOTERMAL ENERJİNİN ÇEVRE VE EKONOMİK YÖNDEN KATKISI Kentleşmenin ve sanayileşmenin hızla geliştiği Denizli’de hava kalitesi her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Fosil kaynaklar kullanıldıktan sonra havaya çok miktarda karbondioksit. Bu önlemlerin başında fosil yakıtların yerine yeni enerji kaynaklarının yani jeotermal enerjinin kullanımı gelmektedir. Denizli il merkezi nüfusunun hızla artması özellikle kış aylarında linyit tüketimini arttırmakta ve Denizli’de hava kirliliği insan sağlığını tehdit edecek noktaya ulaşmaktadır. 12Cº’den ise düşüktür.pdf . çok sıcak ve ılık olmak üzere 4 dönemli bir termik rejim tipi görülmektedir ( bakınız ek 1). Hava kirliliğinin en önemli sebebi kullanılan yakıt türüdür. Denizli bu konuda şanslı olup Kızıldere.4ºC ve toplam ısıtma günü 127 olarak belirlenmiştir.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I sahip olup bunu en iyi şekilde ve en kısa sürede değerlendirmelidir. 3. Ocak ayı ortalama sıcaklık 5. Bu soğuk-serin dönemde ortalama sıcaklıklar.. en yüksek sıcaklık 42. Aşağıda Devlet istatistik Enstitüsünden alınan veriler Denizli’de hava kirliliği sorunun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Denizli’de hava kirliliğinin önlenmesi için ısıtmada jeotermal enerjiden kesinlikle faydalanılmalıdır. Bu diyagram incelendiğinde yıl boyunca sıcaklıkların nasıl bir değişme gösterdikleri ve bu değişimlerin sınırlarını görmek mümkündür (Koçman.2ºC. Özellikle nüfusun yoğun olduğu Hastane Caddesi ve Sevindik Mahallesi gibi yerleşim yerleri hava kirliliğinden en çok etkilenen bölgelerdir.gov. Oysa jeotermal enerji fosil enerji kaynaklarına göre kullanıldıktan sonra havayı kirletici hiçbir zararlı madde bırakmamaktadır. Uzun süreli rasatlardan oluşan günlük ortalama sıcaklıkların. maksimum ve minimum mutlak değerlerin bir diyagram üzerinde gösterilmesiyle bölgenin termik rejim diyagramı oluşturulmuştur.7ºC.dpt. Gölemezli jeotermal alanları şehri ısıtabilecek düzeydedir. Havadaki bu madde oranları özellikle kış aylarında artan kullanıma bağlı olarak yoğun bir hava kirliliği oluşmakta.. çevre dostu. Denizli’de. Kışlar deniz kenarındaki şehirlere göre daha sert geçmektedir. sıcak. +4ºC’den yüksek.. Denizli’de bulunduğu konum itibariyle Akdeniz ve İç Anadolu iklimi hakimdir. Denizli enerji ihtiyacını fosil kaynaklardan sağlamaktadır. Denizli’de 1931-2001 yılları arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 71 yıllık rasatlara göre. .

pdf . 1994). Yeni kuşak modern jeotermal santrallerde. yoğunlaşmayan gazları buharın içinden alıp kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yeraltına geri veren reenjeksiyon sistemleri vardır. rezervuar kayaçlara tekrar gönderilir.DİE (2003)’den alınan verilere göre hazırlanmıştır. Bu jeotermal santraller ile jeotermal ısıtma sistemleri tarafından dışarı atılan hiç bir şey yoktur denilebilir. 50 http://ekutup. Jeotermal enerjiye dayalı modern jeotermal santrallerde zehirli gaz atımı çok düşük olup özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde sıfırdır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I. tüm istenmeyenlerin sıfır olduğu bu enerji kaynağı hava kirliliğinin önlenmesinde son derece önemlidir. dolayısı ile herhangi bir çevre kirliliği yaratmadığı gibi kendilerini de tekrar beslemiş olurlar. 180 160 140 120 Mg/m3 100 80 60 40 20 0 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 100 82 82 129 111 111 100 101 87 161 148 148 142 129 124 153 Kasım Aralık Ocak Şubat Şekil 2 Denizli İli Partikül Madde Ölçümleri. Aynı zamanda. Jeotermal enerji kullanımının yaygınlaşması ile fosil yakıtların tüketimi ve bunların kullanılmasından doğan sera etkisi ve asit yağmuru gazların atmosfere atımından dolayı meydana gelen zararlı etkiler azaltılabilecektir. Yani. Kullanım alanlarındaki işlevleri bittikten sonra jeotermal akışkan.DİE (2003)’den alınan verilere göre hazırlanmıştır.gov. Cilt I 250 194 203 177 173 153 145 121 191 165 159 135 147 138 201 200 150 100 50 0 1998-1999 Mg/m3 117 140 Kasım Aralık Ocak Şubat 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Şekil 1 Denizli İli SO2 Ölçümleri.dpt. jeotermal enerjinin çevreye katı atık bırakmaması da önemli bir avantajıdır (Orme Jeotermal.

000 TL.000.000 ton olup bu kömürün kalori değeri 2500 ile 4500 Kcal/kg arasında değişmektedir.tr/bolgesel/keas-I. 51 http://ekutup.000. 1 ton fuil-oil 790.gov.000.dpt.000. Cilt I 250000 200000 Kg/MWh 150000 100000 50000 0 Fuel-oil Bitümlü Kömür Yarı Bitümlü Kömür Doğal gaz Jeotermal Şekil 3 Farklı Enerji Kaynaklarının Karbondioksit (CO2) Atımının Karşılaştırılması 6 5 Kg/MWh 4 3 2 1 0 Kömür Petrol Jeotermal Şekil 4 Farklı Enerji Kaynaklarının SOx Emisyonu Denizli’nin nüfusu yaklaşık 280. Denizli’de 110m2 bir evin ısıtılması için 2-3 ton kömür ve 1 ton odunun kullanıldığı düşünüldüğünde 660. Denizli’de tüketilen yıllık kömür miktarı yaklaşık 200. Denizli’de yıllık odun tüketimi yaklaşık 50. Denizli’de konut ısıtılması %64 oranında sobalı.000 TL.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. harcanmaktadır.000 olup bir evde ortalama kişi sayısı ise 4 ve konutların ortalama alanı ise 110 m2 olarak kabul edilmektedir.000 TL. Denizli’deki bir konutun (110m2) ısıtılabilmesi için tüketilen linyit miktarı 1. Oysa jeotermal enerjinin ısıtmada kullanımı ile konutlar ayda 30. Denizli’de ısıtma sırasında karşılaşılan bir diğer sorun da ucuz kömürün kullanılmasıdır.000 liraya ısınabilecektir.. 1 ton odun 150.5 ton ile 4 ton arasında değişmektedir.000. Ucuz kömürün kalori değeri çok düşüktür. Denizli’de halk fazla ödeyip az ısınmaktadır.pdf .000-50. 2003 yılı itibari ile Denizli’de 1 ton kömür 180.000 TL’dir. %29 oranında kaloriferli ve %7 oranında fuel-oil ile yapılmaktadır. Buna taşıma gibi giderler de eklendiğinde bu miktar biraz daha yükselecektir.000 ton ve yıllık fuel-oil tüketimi ise 2000 ton civarındadır.000.

Cilt I Jeotermal enerji ucuz bir enerji olarak tanımlanmaktadır.9 as . fuil-oil.9 9 9 M otorin 9 O ca . ısıtma maliyetleri açısından diğer enerji kaynakları ile karşılaştırılmıştır.01 0 Elektrik Fuel-Oil Kömür Doğalgaz Jeotermal Şekil 5 Türkiye’de Ortalama Isıtma Maliyetleri.9 az .9 9 8 Ey l. (1987)’den alınmıştır Türkiye’de uzun zamandır konutların ısıtılmasında jeotermal enerjinin kullanıldığı İzmir-Balçova’da jeotermal enerji.dpt.gov. 1999: 44). 0.06 $/1000kcal 0.9 is.Türkiye Jeotermal Derneği Bülteni (2001)’den alınmıştır. Jeotermal merkezi ısıtma sistemi yatırımları kendilerini en geç 5-10 yılda geri ödeyen.03 0.9 ra .9 9 .tr/bolgesel/keas-I.000 civarında olmaktadır.07 0.04 0.05 0. Jeotermal merkezi ısıtmanın konut başına dönüşüm giderleri.9 9 .pdf K as .Erişen. elektrik ve dolayısıyla döviz tasarrufu sağlayan yatırımlardır. Konut başına düşen jeotermal merkezi ısıtma sisteminin yatırım maliyeti $2. alt yapı hizmeti getiren. Konutların ödediği jeotermal dönüşüm giderleri ise daire başına $150$200 arasında değişim göstermektedir. 9 i.9 Te m A N Ek K Şekil 6.02 0. kömür. doğal gaz. jeotermal M 52 H http://ekutup. En büyük maliyeti yatırım giderleri özellikle de jeotermal enerjinin taşınacağı boruların maliyeti oluşturmaktadır (%60) (Öz. doğal gazın dönüşüm giderlerinin en az 1/7’sine mal olur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Jeoterm al D oğal G az Fuel-O il 10 9 8 7 6 ABD $ 5 4 3 2 1 0 ay . Aynı zamanda.9 9 8 9 9 M ar . Fosil Enerji Isı Satış Fiyatları İle Balçova Jeotermal Merkezi Isıtma sistemi Isı Satış Fiyatlarının karşılaştırılması. Jeotermal enerjinin kullanımı sırasında maliyet çok düşüktür. Şekil 5 ve 6’da da görüldüğü gibi jeotermal enerji diğer enerji kaynakları içerisinde en ucuz olanıdır.08 0.

Endüstriyel soğutma. koku vb. gaz.pdf . yeşil. günün her saatinde sıcak su musluklardan akabilecektir. Denizli’de jeotermal enerji sadece sıcak su ve ısıtma amaçlı değil kentin soğutulması amacıyla da kullanılabilecektir. Katı. 1987: 81). Yıl boyunca sıcak su imkanı. bacalardan karbondioksit. ekonomik olarak ısınabilecekleri gibi. temiz yeni yerleşim bölgeleri kurularak şehrin gelişmesi kontrol altına alınabilecektir. Tüm bu sebeplerin yanında. is. Denizli’de yaz mevsimi oldukça sıcak geçmektedir. jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sisteminin uygulandığı bölgelerde insanlar.-$ olduğu. tüp. ormanlar ısınma amaçlı tahrip edilmeyeceğinden asli fonksiyonlarına devam edebileceklerdir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. rahat. kükürtoksit. temiz hava gibi insan hayatındaki en önemli faktörleri de beraberinde bulabileceklerdir. huzur. Böylece altyapı sorunu olmayan. mantar yetiştiriciliği için soğuk ve serin ortamların hazırlanması işlemlerinde.000 konutun ısıtılabileceği belirlenmiştir. soğuk hava deposu işletmeciliği. Denizli’de tüketilen 50. konfor.gov. Elektrikle çalışan bu makinelerin kullanımı jeotermal 53 http://ekutup. Jeotermal enerjinin şehrin ısıtılmasında kullanımı ile diğer giderler olmayacağı gibi. Denizli’de ısıtma dışında sıcak su temininde odun. Buna göre jeotermal enerjinin kömüre nazaran %50 daha ucuz olacağı sonucuna varılmıştır (Denizli Belediyesi. sıcak su elde etmek için elektrik. Denilebilir ki. Cilt I merkezi ısıtmanın işletme maliyeti doğal gazın 1/8-1/10’una mal olması jeotermal merkezi ısıtmanın cazipliğini ortaya çıkarmaktadır (Erişen. şofben gibi ısıtıcılar kullanılmayacak. elektrik veya tüp kullanılmaktadır. Denizli’de ortalama bir konutun konfor ısınma ve kullanım suyu için jeotermal eşdeğeri aylık ısı bedelinin kömür ile ısıtmada 85. Termik rejim diyagramı (bakınız ek1) incelendiğinde Denizli’de yaklaşık olarak 155 gün serinletilmesi gereken bir dönem görülmektedir. fiziki mekanların bir kısmı değil tamamı ısınacak. Ayrıca. jeotermal enerjinin kullanılacağı yeni yerleşim bölgeleri kurulacaktır. Denizli belirli konularda kendine yeten bir şehir konumuna gelecektir. Denizli’de jeotermal enerji yalnız konutların ısıtılmasında değil tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işyerlerinin ısıtılmasında ve soğutulmasında kullanılabilecektir. Böylece devlet ekonomisine katkı sağlanacaktır. evlerin mahallelerin soğutulması. Bu durumda hem kömür tasarrufu sağlanmış hem de hava kirliliği sorunu büyük ölçüde çözümlenmiş olacaktır. kül. Jeotermal enerjinin kamu kuruluşlarında kullanımı ile kış boyunca oldukça önemli bir maliyet olan ısıtma giderleri çok düşecektir. Denizli’de de jeotermal enerji ile ısıtılacak bölgelerin çekiciliğinin artacağı örneklerden de anlaşılmaktadır. sıvı.-$ olacağı hesaplanmıştır.tr/bolgesel/keas-I.dpt.000 ton odundan da tasarruf edilmiş olacaktır. Yapılan hesaplara göre. jeotermal enerji ile merkezi olarak ısıtılan bir bölgede. diğer yandan aynı ısı bedelinin jeotermal enerji ile 43. ucuz ısı temini ve temiz bir çevrede yaşama isteği gibi nedenler jeotermal enerjiyle ısıtılan bölgelere olan talebi artıracaktır. Dünyada jeotermal enerjiden. Denizli’de yaz mevsiminde serinlemek için klima kullanılmaktadır. Denizli belediyesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre Denizli’de jeotermal enerji potansiyelinin etkin kullanımı ile 30. Aralık 2002). azotoksit gibi havayı kirleten gazlar teneffüs edilmeyeceğinden insanların ve diğer canlıların sağlık sorunlarında azalma görülecektir. Sonuçta bölgemiz ormanları üzerindeki baskı azalmış olacak. yakıt atıkları olmayacağından konut ve iş yerlerinin iç ve dış yüzeylerindeki ısınmadan dolayı kirlenmeler yaşanmayacak. karbonmonoksit.

Tabii Sorunlar. Devlet jeotermal enerji ile ilgili konularda özel sektörü teşvik edici önlemler almalıdır. Ayrıca yerel yönetimlerde jeotermal enerji ile ilgili 54 http://ekutup. badem. dış pazarlarda daha fazla rekabet gücüne kavuşacaktır. biber.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. pişmiş yiyecek hazırlama. İlk olarak Denizli’nin dışında kurulan sanayi tesisleri bugün Denizli’nin hızlı büyümesine bağlı olarak şehrin içinde kalmıştır. üzüm ve incir gibi meyveler kurutulabilir. Jeotermal enerjinin kullanımı konusunda devlet politikası yetersiz kalmaktadır.tr/bolgesel/keas-I. Hukuki Sorunlar. sarımsak. Politik Yaklaşımlar. bamya gibi sebzeler yanında elma. Denizli sanayii ağırlıklı olarak tekstile dayanmaktadır. alt yapı sorunu olmayan yeni yerleşim yerleri kurulacak. Denizli Ege Bölgesinin sanayisi gelişmiş illeri arasında yer almaktadır. bölgesel kalkınma sürecini hızlandıracaktır. Devlet Politikası ve Bölgesel Sorunlar olarak sıralayabiliriz. Denizli’de sanayi tesislerinin dağılımında bir düzensizlik söz konusudur. Öncelikle ülkemizde jeotermal enerji konusunda yasal boşluklar mevcuttur. Yetişmiş Eleman Eksikliği. Geleceğin enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin Denizli’de etkin olarak kullanılamadığı açıkça görülmektedir. Denizli’de bu amaçlı kurulacak tesisler işsizlik sorunun çözümünde etkili olarak.pdf . Böylece şehirde yeni iş yerleri açılarak artan işsizlik probleminin çözümünde önemli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca. yurt içi ve yurtdışı piyasalarda yeterince rekabet etmesine engel olmaktadır. Bugün organize sanayi bölgesinde 120’den fazla tekstil fabrikası bulunmaktadır. Bu sebepleri kısaca. sahip olunan doğal kaynaklardan en az zararla yararlanılabilmesi ve halkın sağlıklı bir ortamda huzur içinde yaşayabilmesi için jeotermal enerji kaynaklarının maksimum düzeyde kullanılması gerekmektedir. Yanlış Kullanımdan Kaynaklanan Sorunlar. patates.dpt. SONUÇ VE ÖNERİLER Denizli’de sürdürülebilir kalkınmanın yaşanması. Ayrıca binaların dış cephesine düzensiz yerleştirilen bu makineler şehrin görüntüsünü bozmaktadır. İldeki sanayi hızla gelişmekte buna bağlı olarak da enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. soğan. Denizli’de jeotermal enerjinin kullanımını engelleyen bir takım sebepler vardır. Jeotermal enerjinin Denizli’de diğer kullanım alanları dışında soğutma sistemlerinde de kullanılmasıyla halk daha rahat ve konforlu bir hayata kavuşacaktır. Dünyada jeotermal enerjinin sebze-meyve ve tahıl kurutma alanlarında kullanıldığı çok sayıda örnek vardır. tekstil sektörünün ne kadar kaliteli üretim yaparsa yapsın. hazır çorbalar da üretilebilir. Böylece yeni sanayi bölgeleri belirli bir yerde. şehir merkezinden uzakta kurulacaktır. Bu sayının artması için ülkemizde üniversitelerde “jeotermal mühendisliği” gibi bölümler açılarak bu eksiklik kapatılmaya çalışılmalıdır. Böylece ekonomik alanda gelişecek olan Denizli’de ilin kalkınması için yeterli yatırımlar yapılacak. Denizli’de sanayii sektöründe enerji kaynağı olarak jeotermal enerjinin kullanılması maliyeti düşüreceğinden Denizli’de üretilen ürünler daha ucuza mal edilebilecek. Bu tür tesislerde fasulye. Cilt I enerji ile soğutma sistemlerine göre oldukça pahalıdır. sanayiinin gelişebilmesi. Ancak bugün için enerji sağlama yöntemlerinin yüksek maliyeti.gov. Tüm bu sorunların çözümü ve jeotermal enerjinin etkin kullanımı ancak Denizli jeotermal sahasında potansiyelin yüksek olduğu bölgelerde yeni sanayi bölgelerinin kurulması ile sağlanabilecektir. Denizli çevre kirliliği yaşanmayan modern bir şehir görüntüsüne kavuşacaktır. Yine ülkemizde jeotermal enerji konusunda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. sebze ve meyve kurutma gibi yeni sanayi kollarında kullanılabilir. 4. Bölgede yine jeotermal enerji tarımsal faaliyetlere bağlı olarak. Bu gerek gürültü gerek görüntü gerekse sağlık açısından (hava kirliliği) hiç istenmeyen bir durumdur.

Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu 27-30 Eylül 1994 Pamukkale Üniversitesi Bildiri Metinleri. Eşder T. [128].Yüksek Lisans Tezi. Denizli. Sanayi Proses Isısı Temini ve Sıcak Kullanma Suyu Üretim Sistemleri Teknik ve Ekonomik Fizibilite Raporu. Denizli. H. (1994) “Kızıldere (Denizli) Jeotermal Elektrik Santralinden Büyük Menderes Nehrine Atılan Jeotermal Akışkanın Denizli’de Tüketilen Linyit Eş Değerinin Belirlenmesi ve Ekonomik Değerlendirme”. A. [44]. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu 27-30 Eylül 1994 Pamukkale Üniversitesi Bildiri Metinleri.. [59]. “Dünya ve Türkiye Jeotermal http://www.pdf . (1994) “Jeotermal Enerjinin Temiz Kullanımında Yeni Bir Teknoloji”. KAYNAKÇA Acar.gov. Orme Jeotermal. [107]. Denizli’nin modern bir şehir statüsüne kavuşmasında etkili olacağı açık olan jeotermal enerjiden maksimum düzeyde yararlanabilmek için tüm karar vericilerin en kısa sürede harekete geçmeleri gerekmektedir.jeotermaldernegi.org. Yiğit Ü. (1994) “Jeotermal Enerji Santralleri ve Ekonomik Durumu”. Halkın bu konuda bilgilendirilmesi için yerel yönetimler üniversiteler ile birlikte hareket ederek konferanslar düzenlemelidirler. Gül.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Y. Özpınar Y. Denizli. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi . Sera Isıtması. Denizli.. Ankara. M. (2000) Türkiye Enerji Kaynakları. (1996) Milli Kaynağımız Olan Jeotermal. Tüm bunların yanı sıra halk jeotermal enerjiyi tanımamaktadır. Koçman. Denizli Belediyesi Fizibilite Raporu (2002) Denizli 30. (son ulaşım: 01 Nisan 2003). Denizli Belediyesi (1997) Denizli Jeotermal Enerji İle Isıtma Soğutma Projesi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. (1993) Ege Ovalarının İklimi. Acar. Denizli.dpt. gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi için şarttır. [81]. Çevre Dostu ve Yeşil Enerjidir. No:73. Cilt I çalışmalara devamlılık kazandırmak açısından yerel yönetimlerin bu konuda sürekli bir politikalarının olması gerekmektedir. Pamukkale Üniversitesi Mühendistlik Fak. Böylece halkın jeotermal enerji konusunda bilgi sahibi olması sağlanmış olacaktır. [112]. 27-30 Eylül Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi Bildiri Metinleri. Denizli. Denizli Meteroloji Müdürlüğü (2003).000 Konut Kapasiteli Jeotermal Enerji İle Merkezi Isıtma. 55 http://ekutup. Ankara. Enerji Potansiyeli” Karabulut. Erişen. (1987) “Jeotermal Enerji Kullanımı ve Türkiye’deki Durumu” Jeotermal Dergisi. (2000) Kızıldere Jeotermal Sahasında Jeotermal Enerji Kullanımı. Kreditanstalt Für Wiederaufbau. S. Jeoloji Böl. Temmuz. [12-30].. Mart Sayı 15.tr/ .tr/bolgesel/keas-I. Ü. B. [3-12]. Sürdürülebilir kalkınma için tükenmeyen ve çevre kirliliği yaratmayan jeotermal enerjinin öneminin ilköğretim çağından itibaren okullarda öğretilmesi. Kumsar. Jeotermal Derneği.

Ankara. [4-5].. Proje Önerisi Detay Raporu. Özkaya. Özpınar. (1999) Türkiye’de Çevre Dostu Jeotermal Enerjiden Isıtmada Yararlanmanın Avantajları ve Uygulama Örnekleri.dpt. 56 http://ekutup. I.. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. E.. Gökgöz. (1994) “Denizli İl Merkezinin Isıtılmasında Denizli Yöresindeki Jeotermal Kaynakların Kullanılmasıyla Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Ekonomik Analiz”. 27-30 Eylül Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi Bildiri Metinleri. Çevre Bakanlığı. Y.gov.. H. Denizli. İstanbul. M. Denizli. Pamukkale Üniversitesi İİBF Proje Merkezi. Kumsar.pdf . (2001) Jeotermal Enerji ve Bilgisayar Kontrollü İklimlendirmeye Dayalı Özel Kaplamalı Cam Sera İşletmeciliği ve Organizasyonu Modelinin Geliştirilmesi. [44]. Cilt. [154-158].tr/bolgesel/keas-I. Topel. Jeotermal Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Öz. Cilt I Orme Jeotermal (1997) Çevre Açısından Temiz Enerji Kaynağı Olarak Nitelendirilen Jeotermal Enerji Uygulamalarının Bölgesel ve Sektörel Kullanım Alanlarındaki Alternatiflerinin Araştırılması ve Tanıtım Projesi. Yıldız Teknik Üniversitesi. A. (1994) “Denizli Jeotermal Santrali Tarihçesi ve Bugünkü Durumu”. [13]. Denizli.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. K.

pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I 57 http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.

Ö.. kuruluş yeri ve yerleşmenin evrimi üzerinde durulmuştur.dpt. bu tarihte müstakil bir il merkezi haline getirilmiştir. Ege Bölgesi’ndeki 8.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çalışmanın başında Uşak’ın coğrafi konum ve önemi. turizm ve sosyo-kültürel kentsel işlevleri bilimsel metotlarla ele alınıp analiz edilmiş ve ortaya konmuştur. İç Batı Anadolu Bölümü’ndeki 3 il merkezimizden birisidir.gov. İkinci bölümde 58 http://ekutup. dışarıdan hammadde ve makine ithalatında bulunarak üretimde nitelik ve niceliği arttırmışlardır. Öyle ki.günümüzde olduğu gibi işsizlik sorunu gibi sorunlar büyük oranda çözülmüş olacaktır Bu çalışmada Uşak Kenti’nin canlı kentsel etki alanları ile gelişen yönetim. sırada yer alır. iplik fabrikasını en önemlisi de 1926’da Türkiye’nin özel sektöre bağlı ilk şeker fabrikasını işletmeye açmışlardır. 1910 yılında şayak fabrikası ve 2. ticaret. seramik ve halıcılık başta olmak üzere pek çok sektörde dış piyasalara açılmışlar. Günümüzde ve bundan sonraki dönemlerde de Uşak kentsel işlevlerini hızla artıracak. bir yandan da imalat sanayisini kurup geliştirebilen az sayıdaki kentlerimizin başında gelir. 1913 yılında gerçekleştirilen sanayi sayımı sonuçlarına göre.tr/bolgesel/keas-I.. 1923’te Uşak Sanayi ve Ticaret Odası kurularak buradaki girişimci ruh dinamik tutulmuş ve organize edilmiştir. Uşak ekonomisi 1992 yılında Türkiye ekonomisine 19 trilyon TL yani yaklaşık 271 milyon $ katkı sağlamıştır. Son yıllarda Uşaklı girişimciler tekstil. tüm Osmanlı Devleti sınırları içersinde bulunan 13 dokuma ve iplik fabrikasından 3’ü Uşak’ta faaliyet gösteriyordu. Tunçdilek’in ifade ettiği gibi “Şekerpancarının Anadolu’da ekilmesinin yaygınlaşması Anadolu kentlerinin adeta dirilişi olmuştur”. Günümüzde Türkiye’deki 81. 1919-1922 yılları arasında iki yıl Yunan işgali altında kalan ve 2/3’si yakılan Uşak bütün olumsuzluklara rağmen kısa zamanda derlenip toparlandı. Eğitim Fakültesi 1. Dr. Aydın-İzmir Demiryolundan kısa bir süre sonra 1898’de Uşak’a da demiryolu ulaşmıştır. İstanbul’dan önce elektriğin.pdf .GİRİŞ Uşak İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan kentlerden birisidir. Ayrıca yeni yerleşim alanları üzerinde durulmuştur. 1950 yılına gelindiğinde Uşak’ta çok canlı bir ekonomik yapı kurulup gelişmiştir. Doç. sanayi. Cilt I Uşak’ta Kentsel İşlevler ve Kentsel Alan Kullanımı Nurettin BİLGEN Yrd. 1950-1980 yılları arasında ise. Uşak bir yandan tarıma dayalı sanayisini kurup geliştirirken. İstanbul’dan sonra telgrafın geldiği ilk Anadolu kentidir. Uşak’ta yerleşme İ. Bu atılım Uşak’taki tüm kentsel işlevlere olumlu etkiler yapmıştır. ekonomi yeniden atılıma geçmiştir. 4000 yılına kadar iner. deri. bireysel olarak kredi kullanmayı sevmeyen ve ortaklıktan hoşlanmayan girişimcilerin çokça varlığı nedeniyle ekonomik yapıda belli oranda yavaşlama meydana gelmişse de 24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarının etkisiyle. Ege Bölgesinde ise 6. Pamukkale Üniversitesi. Uşak idari olarak 15 Temmuz 1953 tarihinden önce Kütahya’ya bağlı bir ilçe merkezi iken. Burada yaşayan girişim gücü yüksek halk 1905’te iplik fabrikasını. Uşak nüfus miktarı itibariyle Türkiye’de 36. Tarih boyunca pek çok kavmin ve ulusun istila ettiği Uşak ve çevresi. yağmalanmış hatta yakılıp yıkılmış olmasına karşın hiçbir zaman önemini yitirmeyerek günümüze değin sosyo-ekonomik yönden sürekli bir gelişim sürecini devam ettirmiştir. çok kere el değiştirmiş.

1. Ancak Prof. sırada. Uşak’ın Milli Mücadelede önemli bir yeri vardır. Yönetim İşlevi Uşak.Ö. 2.15 Temmuz 1953’te çıkarılan 6129 sayılı yasa ile il statüsüne getirilmiştir. Yunan orduları Komutanı General Trikopis Uşak’ta esir alınmıştır. Selçuklular’ın dağılmasından sonra bölgede Germiyanoğulları egemenlik sürmüştür. torun". Germiyanoğlu Yakup Beyin Vasiyeti üzerine Uşak 1429’da Osmanlılara katılmıştır. 30 Kasım 2000 Yılı Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Uşak kent nüfusu 137. Afyon ve Uşak) merkezinden biri olup 15 Temmuz 1953 tarihinde il merkezi haline getirilmiştir.1. Sonuç bölümünde görüş ve öneriler dile getirilmiştir. Kentsel İşlevler Ve Kullanım Alanları 2. XII.1. Selçuklular bayındırlık işlerine önem verdiler.pdf . I. UŞAK’IN TARİHÇESİ Uşak ve çevresinde yerleşme M:Ö 4000 yılına kadar iner. yeri kesin olarak belli olmayan "Arzawa-Ahiyya" ülkesi sınırları içersinde kalmaktaydı. Halıpazarı Köprüsü. Kütahya. Uşak Cumhuriyet Döneminde Kütahya iline bağlı bir ilçe merkezi iken. 1 Eylül 1922’de Uşak işgalden kurtulmuştur.1. Ancak.Ö. köle" gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Taş Han.001’dir. 1071 Malazgirt Savaşını kazanan Türkler (Selçuklular) tüm Anadolu’yu yavaş yavaş ele geçirerek Marmara kıyılarına kadar ilerlediler. Aydın. Uşak ve Keromon Agora kentlerine uğrayarak devam etmiştir. Uşak Osmanlı Devlet Teşkilatında pek geniş Anadolu Beylerbeyliğinin (Eyaletinin) 14 sancağından (vilayetinden) biri olan Kütahya merkez sancağına bağlı bir kaza (ilçe) merkezi idi. II. binde uzun süre Frigya egemenliğinde kalan Uşak. 1076’da Uşak ve çevresinde de hakimiyet kurdu. bu yörede ele geçirilen paralar üzerinde okunan Flaviapolis’in de Uşak olduğunu söylemektedir. KENTSEL İŞLEVLER VE KENTSEL ALAN KULLANIMI 2. Bundan sonra Bizans’la yaptığı sürekli savaşlar sonucunda batıya doğru yayılarak. Dr. Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1075’te İznik’te Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. Manisa. Kalkolitik çağ olarak adlandırılan devirde. Makedonya Krallığı. Bu dönemde yapılan eserler şunlardır: Canlı Köprü. Uşak.gov. Yüzyıla kadar Doğu Roma (Bizans) hakimiyetinde kaldı.tr/bolgesel/keas-I. Lonca Han ve Şehri çepeçevre kuşatan beş kapılı Kale. Sarıkız Köprüsü. Ege Bölgesinde 6. Dünyada ilk kez parayı basan ve kullanan dönemin en zengin krallığı olan Lidya’nın egemenliği 120 yıl kadar kısa sürmüştür. daha sonra sırasıyla Pers. Uşak. Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu’nun egemenliklerinde kalmıştır. 59 http://ekutup. halk dilinde ise "esir. Türkiye’nin idari yapısı içersinde 81 il merkezimizden birisidir. özellikle Bronz çağından itibaren buradaki yerleşim açık şekilde görülmektedir. VII Yüzyılda Lidyalıların egemenliğine geçmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Denizli. Muğla.dpt. (1999) Aynı zamanda Uşak. Uşak M. Uşak’ın kaynaklardaki ilk adı "Temenothyrai"dir. M. Nüfus miktarı yönüyle Uşak Türkiye’de 36. Çağatay Türkçesi’nde "oğul. binde Anadolu’da ilk siyasi birliği kuran Hititlerin batı sınırında yer alıyordu. Ramsay Anadolunun Tarihi Coğrafyası adlı eserinde. sırada gelmektedir. Cilt I de kentsel işlevler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.S. M. bu süre içersinde Efes’ten başlayıp Sus’a kadar devam eden "Kral Yolu" yapılış ve bu yol Gediz (Hermos) Nehrini takip ederek Uşak’ın batısındaki Güre Köyü. Uşak kelimesi. Arapça’da "aşıklar". Ege Bölgesi’nde yer alan 8 il (İzmir.

1363 yılından beri kaza statüsünde olan Uşak. Uşak’ta idari merkezlerin yapısına gelince. Banaz.dpt. Uşak il sınırları içerisinde toplam 266 köy yer almaktadır.” şeklinde bu olumsuz olguyu açıklar. Buna karşın kentin merkezinde yoğunlaşmışlardır. Uşak’ın bu idari fonksiyonu. Bunlar. Uşak Merkez ilçenin yüzölçümü 1333 km2. Uşak merkez ilçe ile birlikte toplam 6 ilçe merkezi. bundan daha büyük katkıyı burada yaşayan halkın öz kaynaklarına dayalı olarak yürekli bir girişim ruhu içerisinde ekonomi alanında yaptıkları yatırımlar sağlamıştır. şimdiki) İsmet Paşa Caddesi’nin doğusundan başlayan ve Belediyenin kuzeyinde.pdf . TBMM’nin aldığı bir karar ile müstakil bir vilayet (il) merkezi haline getirildi.tr/bolgesel/keas-I. (1997). Uşak bu dönemde de Kütahya iline bağlı bir kaza/ilçe merkeziydi. 1363-1919 yılları arasında hızlı bir kentleşme süreci geçirmiştir. 15 tanesi 1000-500 arası.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Günümüzde Bucak (Nahiye) merkezleri köy statüsünde kabul edildiğinden "Güre" Uşak’ın 2000 kişiden fazla nüfusu olan en büyük iki köyünden biridir. Buna göre. Ancak 20. belediye imâr planı sınırları yüzölçümü 4800 hektar.. Bundan dolayıdır ki. Cilt I (M. Bir kentin idari fonksiyonu yani yönetim işlevi "kente merkeziyet" gücü kazandıran çevre ile ilişkiyi temin eden önemli bir fonksiyondur. 30 yıllık bu zaman diliminde kentleşme olgusuna çok büyük katkı sağlamışsa da. Uşak’ın 23 km batısında yer alan Güre uzun yıllar Uşak’ın bucağı (nahiyesi) statüsünde olan tek yerleşim yeridir. herhangi bir merkezin il veya ilçe merkezi konumunda fonksiyon üstlenmesi o merkezin kentleşme sürecinde belirgin bir rol oynar. Bu süreç içerisinde hem kentin alansal hem de nüfus yönüyle büyüdüğü bir gerçektir. Uşak kent merkezinde 19 mahalle yer almaktadır. savaş esnasında hemen her şey yok oldu. Uşak’ın şu anda 91 köyü olup bunlardan 2 tanesi 2000 kişiden fazla nüfusa sahip. Özellikle idari özelliği bulunan binalar Dörtyol mevkii adını verdiğimiz (eskiden İstasyon Caddesi denilen. bu tarihten sonra Uşak’a bağlı bir ilçe merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet’ten sonra sancaklara (Liva-mutasarrıflık) vilayet veya il denildi. 14. Bölme Köyü (2418 kişi) ve Güre (2168 kişi)dir. özellikle Kurtuluş Savaşı içinde Batı Anadolu kentleri gerek konutların (yakılıp) yıkılması gerek sosyo-ekonomik faaliyetlerin durması ve dağılması açısından büyük darbeler yemiş oldular. yönetim işlevi gören yapılar ve binalar biraradalık göstermezler.gov. 66 tanesi de 500 kişiden az nüfuslu yerleşim yerleri (köyler)dir. Bu şekilde ekonomik çöküşün üzerine gelen ve işgallerin getirdiği çöküntü ile Anadolu kentleri gerçekten yangın yemiş harabe kentler halinde 1923 yılına ulaşmış oldular. Aynı tarihte. Ayrıca bu tarihe kadar Manisa ilinin bir ilçesi olan Eşme. Belediye İş hanı binasına kadar devam eden Büyük caddenin (İsmet Paşa Caddesi) özellikle batısında olmak 60 http://ekutup. Yüzyılda) merkezi Bursa olan Hüdavendigar Vilayetinin (eyaletinin) beş sancağından biri olan Kütahya’ya bağlı bir kaza merkeziydi. Tunçdilek bu olumsuz olguya "Anadolu Kentlerinde çökme" tabirini kullanır ve “. Yüzyılın ikinci yarısında kaza merkezi olan Uşak. Uşak Vilayetinin alt idari birimleri olmuştur.1363 yılı) Uşak Tanzimat’tan sonra da (19. yerleşik alan ise 4325 hektardır. 1923-1953 yılları arasındaki Cumhuriyetin ilk yıllarında Uşak Osmanlı Devleti zamanında olduğu gibi Kütahya iline bağlı bir ilçe-kaza merkezi olarak kaldı. Uşak’a bağlı birer nahiye olan Karahallı. 8 tanesi 10002000 kişi arasında nüfusa sahip.. siyasi ve ekonomik buhranlar tüm Anadolu kentleri gibi Uşak Kentimizi de olumsuz etkilemiştir. Sivaslı ve Ulubey yerleşim merkezleri de Uşak’ın ilçeleri oldular. 15 Temmuz 1953 tarihinde.. yüzyılın başında Osmanlı Devletin de yaşanan askeri.

61.Ş. Türkiye Elektrik Dağıtım A. Belediye Encümeni Fen İşleri Müdürlüğü. Belediye Sarayının zemin katında 20 kadar dükkan ve mağaza türü ticâri işletme yer almaktadır. Bu binaların çoğunluğu ticari işyeri ve bürolardır.gov. Otogar Müdürlüğü. Cumhuriyet Mahallesindeki Askerlik Şubesi ise. Aşevi. Defterdarlığın kuzeyinde Postane (PTT). Cilt I üzere. Belediye Sarayının kuzeyindeki Belediye Parkının kuzeyinde yer alan Belediye Merkezinde (iş hanında) Tapu Kadastro Müdürlüğü. 1995 yılında Uşak Belediyesinin 16 mahallede yaptığı (1997 yılına kadar 16 mahalle vardı) numarotaj çalışmaları sonunda. İnşaat Mühendisleri Odası gibi birimler yanında çok sayıda ticari işletme de yer almaktadır.tr/bolgesel/keas-I.dpt. her iki yakasında yoğun olarak yer alırlar. Bunun 584 tanesi küçük. Türk Telekom binaları ve Ziraat Bankası yan yana sıralanmışlardır. Yukarıdaki resmi . Bölme Köyü yakınlarında yer almaktadır. Vilayet Binasının kuzeyinde yani ön (giriş) cephesinde yer alan "Kent Meydanı" çok güzel bir peyzaja sahip olup içersinde Atatürk’ün heykeli yer alır (kaide yüksekliği ile birlikte heykelin yüksekliği 5 metredir). 153’ü de büyük sanayi tesisi (fabrika) olmak üzere 737’si endüstri tesisi olduğuna göre. YSE ve Köy Hizmetleri.468 (%12) bir ticaret sahibi veya ticari işyerinde çalışan personel konumundadır (DİE 1990). Uşak-Ankara yolu üzerinde Karayolları 23. birimler Belediye Sarayının çeşitli katlarında yer almışlardır. Egemenlik Caddesiyle Tren İstasyonu karşısında kesişen Şeref Caddesi üzerinde yer almaktadır. 61 http://ekutup. Meteoroloji Müdürlüğü.181 tanesi ticari işyerlerini meydana getirmektedir. Belediye toplu Konut İdaresi. Müftülük Özdemir Mahallesinde.2 Ticaret İşlevi Günümüzde Uşak’ta ticaret işlevi çok canlıdır. Askerlik şubesinden başka güvenlik ve emniyetle ilgili diğer yapılar Nuri Şeker Caddesi üzerinde yer almaktadır. 2. Emlak Müdürlüğü Sular İdaresi vb. Valiliğin güneyinde Adliye Sarayı ve Orman İşletme Müdürlüğü binaları yer alır. (TEDAŞ) işletme binası ise Belediye iş hanının batısında Yılancıoğlu İş Merkezinde yer alır .Toprak Su Müdürlüğü de Ünalan Mahallesinde dağınık olarak bulunan idari merkezlerdir. Belediye bu dükkanları kira karşılığında özel şahıslara tahsis etmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.idari binaların dışında her mahallede muhtarlıklar vardır. Zabıta Müdürlüğü. Kent meydanının doğusunda İsmet Paşa Caddesi ve yüksek binalar yer alır.diğer binalar ise zeminden sonra tek katlıdır.Belediye Başkanı. Gerek yurt içi.1. Sosyal Sigortalar Kurumu Cumhuriyet Mahallesinde. Bölge Müdürlüğü.pdf . gerekse yurtdışında ticaret potansiyeli giderek artmaktadır. Bunun dışında Uşak-İzmir. Uşak Lisesi ve Uşak Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi binaları yer alır. Türk Telekom bakım İkmal müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesinde. Uşak’ta valilik (vilayet) binası Kurtuluş Mahallesi’nde İsmet Paşa Caddesi üzerindedir. Beden Terbiyesi İI Müdürlüğü Kurtuluş mahallesinde. Bu rakam 1998 yılı itibariyle 8. 7301 tanesi ticarethaneleri oluşturmaktadır (Tablo 1). Devlet Su İşleri Müdürlüğü ise Ulubey yolu üzerinde. Tarım İI Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar Müdürlüğü. İsmet Paşa Caddesinin sona erdiği Ulu Caminin hemen karşısında Belediye hizmet binası yer alır. Belediye sarayının şekli "U" şeklinde ve ana giriş üç katlı olup. ticari ve sanayi ile ilgili 8038 adet işyeri iş yeri tespit edilmiştir. İmar Müdürlüğü.609 kişilik çalışan nüfus içersinde 7. Valiliğin batısında ise Milli Eğitim il müdürlüğü binası. Kent meydanının kuzeyinde ise Maliye ve Defterdarlık bulunur. Bunun da 8.897 işyerine ulaşmıştır. Bölge Trafik Müdürlüğü gibi idari binalar yer yer serpiştirilmiş halde yer alırlar.

marketler. fotoğrafçılar vb. pamuklu dokuma mamulleri.604. 2. mühendislik-müşavirlik büroları. mobilya. Bunlardan 86 tanesi konut yapı kooperatifi. yani 1923 yılında kurulmuştur. Merkez ilçe de 106 adet kooperatif faaliyet göstermektedir. Uşak’ta 5590 sayılı kanuna göre kurulan Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluş tarihi Cumhuriyetle yaşıttır. Çal. Konya. Uşak Merkez Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 2693 üye bulunmaktadır.105. satan dükkanlar ile kişisel büro ve meslekî hizmetlerin işyerleri terziler. kooperatif. fayans. 3 tanesi temin tevzi kooperatifi. Gaziantep. Uşak’ta ticaretin canlanmasında kooperatiflerin de rolü büyüktür. bakkallar. Adana. İzmir.301 ticari işletmenin 3600 tanesi (%49.1.600 950 21 2. bu odalara kayıtlı 8509 üye mevcuttur. peluş battaniye. Nüfusu 100. 62 http://ekutup. Simav. demirciler. 4 tanesi küçük sanat ve sanayi sitesi. Salihli.tr/bolgesel/keas-I.dpt. Uşak yakın çevresi için (Gediz. Süller.) olduğu kadar uzak mesafeler için de canlı bir alışveriş merkezidir.7) . mısır nişastası. muhasebeciler. kuyumcu ve dayanıklı tüketim malzemesi vb. Üretim (istihsal) olarak daha çok sanayi mamullerine dayanan Uşak endüstrisinin malları olan başta elbiselik zig deri. Uşak Belediyesi satışlarından 3.pdf . 4 tanesi motorlu taşıyıcılar kooperatifi. Çivril.3 37. kundura. Kayseri.3 13. kuaför ve berberler. 950 tanesi toptan ticaret (%13. esnaf ve sanatkarlar yön vermektedir.gov.731 7. sigorta ve finans kurumları. doktorlar.3 İş ve Ticaret Merkezi İşlevi İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan Uşak’ta ekonomik olarak iç piyasa faaliyetlerine tacir. başta İstanbul.000’in üstündeki bir kent için bu sayıda bankanın varlığı yetersiz kabul edilebilir. ticarî işletmelerin çoğunluğunu oluştururlar 6331 işyeri (%86.3) perakende ticaret.301 Oran (%) 49. Dumlupınar. 2731 tanesi de %37.4 100 Perakende ticaret kapsamındaki işyerleri . Ankara ve diğer illerimize satılmaktadır. Kula Selendi vb. Kent merkezinde 12 işyerinin devamlı olarak faaliyet gösterdiği Uşak hal binasına Antalya. konfeksiyon.0).150. Tablo 1 Uşak’ın ticari işyeri sayıları (1998) Ticaret Türü Perakende Ticaret Toptan Ticaret Banka-Finans Kurumu Kişisel büro ve mesleki hizmetler TOPLAM İşyeri Sayısı 3. manifatura. züccaciye. Ancak bankaların yıllık ticari hedeflerini yakalamış ve yüksek oranda kredi kullandırmış olmaları Bankacılık sektörünün de canlı olduğunu gösterir. TL gelir elde etmiştir. manavlar.0 0. kırtasiye. halı şeker vs. 9 tanesi tüketim kooperatifi. Uşak diğer illerimizden daha çok gıda maddesi ve makine ve yedek parça satın almaktadır.000. Uşak’ta banka sayısı 15 olup bunun yanında bir finans kurumu (döviz bürosu) beş tane de sigorta şirketi vardır. Turgutlu gibi il ve ilçelerden %95 oranında yaş sebze ve meyve gelmekte ve halka sunulmaktadır.000 TL (1995 birim fiyatlarıyla) olup.marangozlar. halı. tuhafiye. 21 tanesi banka. Mersin. 1 tanesi esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifidir. Cilt I Uşak’taki 7.500. tamirciler.4 kişisel büro ve mesleki hizmet birimlerinden oluşmuştur. Uşak yaş sebze ve meyve halinde 1995 yılında yapılan satışların tutarı 44.Bu odaların 20 tanesi merkez ilçede yer almakta olup. kilim. avukat.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.

İslice Mahallesi. şu bilgiler yer almaktadır: 1997 yıllında yaklaşık 158.derici ve tabaklar Tabakhane ve çevresinde.678 milyon dolarlık ithalat. Uşak’ta ticari işlevi olan müesseselerin çoğu Nuri Şeker Caddesi. İhracata konu olan bu malların sektörel bazda dağılımı şöyledir (1994): İplik %10.819 kişisi doğrudan sanayi sektöründe çalışmaktadır. son hafta bir işte çalışan 51. Örneğin.926. sınıf gümrük olarak kalan Uşak Gümrük Müdürlüğü ithalat ve ihracatta söz sahibi olamamıştır. 103’ü Limited olmak üzere 109 şirket kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.000.263 ticari amaçlı şirket yer alıyordu. inşaat malzemesi satıcıları Garaj çevresinde kiremit ve tuğlacılar Avcılar Uluyolu üzerinde.099.1. hayvan tacirleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. derece rol oynaması beklenmektedir. merkez ilçede. Battaniye %24. toplam 1263’tür. İsmet Paşa Caddesi. 30.1996 tarihleri arasında 7 aylık dönemde Uşak’ta 6’sı Anonim. hem de büyümektedir. sınıf gümrük statüsüne getirilmiştir.000. un ve yağ satıcıları Zahire Pazarı. Mimar Sinan Cumhuriyet Caddesinde.1996 ile 01. Nuri Şeker Caddesi.Mimar Sinan Avcılar Ulubey yolu ve Nuri Şeker caddelerinde. Bu da tüm çalışanların %48.343 kişiden 11. Belediye işhanında.dpt. gıda maddeleri satanlar Zahire Pazarı. Cumhuriyet ve Mimar Sinan Caddeleri. Genel olarak şirketlerin adları ve sayıları şöyledir: Anonim şirket 40. 1997’de Uşak Gümrüğü 1. yüzyılda yabancı sermayeli Osmanlı Bankası. yaş sebze-meyve komisyoncuları Belediye Halinde. İsmet Paşa Caddesi. Kollektif şirket 24.pdf . bakkallar ve marketler hemen ve bütün mahallelerde.000 TL’yi bulurken. UGİAD (Uşak Genç İşadamları Derneği) 1997 yılı Raporunda. o dönemde henüz birer kaza merkezleri olan Uşak ve Alaşehir’de şube açmıştır. halı kilim battaniye satıcıları Belediye çevresi İslice ve Kurtuluş Mahallelerinin çarşısında yer almaktadırlar. Balık Pazarı çevresinde. Ticaretin gelişmesine paralel olarak şirketlerin hem sayısı artmakta.227. 1997 yılına kadar 3.200. Uşak ta dış ticaret ise son 15-20 yıl içinde giderek artmıştır. manifaturacılar belediye çevresinde.01.06. Ancak Uşak’ta Deri sektöründeki ithalat potansiyelinin bu rakamların çok üstündedir. işsizlik sorununu büyük ölçüde çözmüştür. kamu kuruluşu harcamaları ise 452. 01. Nuri Şeker.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Cilt I Uşak’ta 1997 yılında 1.915.döviz alım ve satımının serbest bırakılması bu artışın temel nedenlerindendir. 1990 yılında.tr/bolgesel/keas-I. pastaneler İsmet Paşa Caddesi ve çevresinde. Uşak’ta 1996 yılı itibariyle devletin tüm gelirleri 4.1998 tarihinde hizmete açılan Uşak Havaalanı da bundan sonra Uşak’ın dış ticaretinde 1. kasaplar şehir merkezi ve çevresinde. Uşak’ta sanayileşme. Ne var ki.gov. Türkiye’nin sanayileşme ve ekonomik (iktisadi) atılımlarını kendi özkaynakları ve girişimciliği ile daha 1900’lü yıllarının başında başlatabilen ender kentlerinden birisidir.000 kişidir. 125. Örneğin bankaların hemen hemen tamamı İsmet Paşa Caddesi üzerinde yer alırken. Limited şirket 1. 19. Nuri Şeker Caddesi. Deri %44.08. lokantalar İsmet Paşa .179 milyon dolarlık da ihracat gerçekleşmiştir. Ayrıca. züccaciyeciler ve beyaz eşya satanlar. kırtasiye ve kitap evleri İsmet Paşa Caddesi ve çevresinde. Belediye Hali ve Ankara asfaltı üzeri. diğerleri %22. Uşak Dış Ticareti hakkında. Özellikle 24 Ocak kararlarıyla banka ve faiz işlemlerinin düzene girmesi. Köme ve Özdemir Mahallerine kadar.6’sını oluşturmaktadır. o zamanki vilayetlerin pek çoğunda şube ve birimlerini oluşturmadan önce. Cumhuriyet Caddesi.895. Uşak’ta sanayileşmede halı ve 63 http://ekutup. 2. Mimar Sinan Caddesi üzerinde veya yakınlarında toplanmışlardır. Sanayiyi destekleyen yan sektörlerde çalışan nüfusla birlikte kentte istihdam oranı 25.4 Sanayi İşlevi Uşak.

000. 1500 ton/gün şeker pancarı işleme kapasitesi olan Uşak Şeker Fabrikası 1996-1997 döneminde şeker üretimi 30.1926’da gerçekleşmiştir. Anadolu’da yün ipliği üreten ve dokumacılık yapan 13 kuruluşun 3 tanesi Uşak’ta bulunuyordu. deri (3. Uşak’ta münferid olarak faaliyet gösteren ve dağınık bir durumda bulunan tüccarlar ve sanayiciler 1923 yılında Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının kurulması ile bir çatı altında toplandılar. 37.1925’te atılmış. pamuklu dokuma (3.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1997 yılı başında Uşak’ta 49 dalda üretim yapan 604 fabrika ve işyerinde 27. Uşak sanayisinde en önemli iki sektör tekstil ve dericilik sektörleridir. bu tarihten sonra sanayi hızla gelişmiş ve bu parlak düzeye ulaşmıştır. Bu durum fabrika kurmaya yönlendiren en önemli faktörlerden biri olmuştur. Cilt I kilimcilik önemli rol oynamıştır. Uşak’ta endüstrinin yoğunlaştığı alanlar yakın zamana kadar şehir merkezinin doğusunda kalan zahire pazarının hemen çevresinde başlıyordu. derece öncelikli yöreler arasında yer alan Uşak’ta. en önemli endüstri kolu halı. Tekstil şehrin doğusunda Durak ve Sarayaltı Mahallelerinin birleştiği eksen üzerinde yoğunlaşmıştır. 114 ton şeker üretmiştir.000 kişi). Yapımı hızla tamamlanan Uşak Organize Sanayi Bölgesi. 1913 yılında yapılan sanayi sayımı sonuçlarına göre. Ancak açılış iki aylık gecikme ile 10.262 ton pancar işleyip.540 ton olarak gerçekleşmiştir. Çalıştırdığı işçi sayısına göre ilk beş sektör şunlardır: Halı ve kilim (10.tr/bolgesel/keas-I. 1996 yılı sonunda Uşak Şeker Fabrikasında 950 kişi istihdam edilmekteydi. battaniye ve trikotaj (5. Uşak’ta sanayiye verilen önemi ve Uşaklıların girişimciliğini daha iyi ortaya koymaktadır. 64 http://ekutup.pdf .435 kişinin çalıştığı fabrikada 330. bir bölümü ise geleneksel yöntemlerle ilde üretiliyordu.750 kişi).000.12.1926 tarihinde açılmıştır.500 tonu küp şeker olmak ere toplam 43 ton şeker üretilmiştir.000 ton pancar işlenmiş.500 kişi).gov. Tekstil sektöründe üretilen tülbent (400 milyon m/yıl) idrofil gazlıbez (100 milyon m/yıl) ve kaput bezinden (100 milyon m/yıl) yıllık 3.dpt. Bölgede bu sektörde dış pazara yönelik üretimin gelişmesi halı dokumacılığında kullanılan girdilere talebi artırıyordu.devletin katkısı ise çok azdır. Bundan sonra 1910 yılında Hamamzadeler ve Şürekası iplik ve şayak fabrikası ile Yılancızade Biraderler ve Şürekası şayak fabrikası adıyla iki fabrika daha açılmıştır. kilim ve battaniye endüstrisidir.750 kişi). 1982’de 1. 1926 Ekim’inde işletmeye açılması öngörülmüştür. Görüldüğü gibi.000TL (1995 yılı rakamlarıyla 75.000$) gelir sağlamıştır. 1981 yılı ortalarına kadar kalkınmada 2.10. Uşak’ta sulanabilir tarım arazilerinin azlığı tarımı zorlaştırdığından insanlar daha çok imalat endüstrisine yönelmişlerdir. Organize sanayi bölgesi açılınca orada da tekstil fabrikaları açılmıştır. şeker (950 kişi). Türkiye’nin ilk iki şeker fabrikasından biri olan Uşak Şeker Fabrikasının temelleri 6.199 kişi çalışmakta idi. Tamamen özel sektörün çabalarıyla kurulan Uşak Şeker Fabrikası 1926’da 1.400 tonu kristal.000. Alpullu Şeker Fabrikası ise 26.500. İlk olarak 1905 yılında Bıçakçızade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyası iplik fabrikasını açmışlardır. Uşak Deri Organize Bölgesi ve 1 Eylül Küçük Sanayi Sitesi sayesinde fabrikalar ve atölyeler kısmen de olsa şehir dışına doğru yer değiştirmişlerdir. Uşak’ta sanayi yerel kaynakların aktif olarak kullanımı ile gerçekleşmiştir.11. Yukarıda değinildiği gibi. Girdilerin bir bölümü il dışından getiriliyor. Bütün Osmanlı Devleti içerisinde 13 tane olan dokuma fabrikası sayısının %23’ünün (3 adet) Uşak’ta bulunması. 6.

Aşağı Eğlence Köyü’ndeki 42. Cilt I Uşak merkezinde ve köylerinde zengin maden rezervleri yoktur. Uşak Müzesinde çoğunluğu Bizans ve Roma Dönemlerine ait 10. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ile SSK Hastanesi ise Cumhuriyet Mahallesinde 2. Bu okul daha sonra Uşak’ın Yunan işgalinden kurtulduğu sene tekrar açıldı ve 1923’de bir ders yılı içerisinde "Uşak Lisesi" adını aldı. 14 Eylül 1914 tarihinde eğitim ve öğretime başlayan Uşak İdadi Mektebi Yunan işgali sırasında kapanmıştır. sosyal donatım alanları. Burada adeta tam bir sağlık Kompleksi oluşmuştur. Bu bina da Paşa Caddesi üzerindedir. 1 Eylül 1978 tarihinde "Atatürk ve Etnografya Müzesi" olarak hizmete açılan ikinci müze binası Mustafa Kemal Paşa’nın 1922 de Uşak’a geldiğinde kaldığı.229.pdf . Uşak’ta 1997-1998 Öğretim yılında yüksek öğretimle birlikte toplam öğrenci sayısı 32.dpt. Çok az gelişen bu endüstri kolunda mermer.900 tonluk talk yatakları.000 ton rezervli Kaolen’dir. kentteki sosyo-kültürel kurumlar ve yer aldığı alanlar ve onların sosyo-kültürel faaliyetlerine değinilmektedir.236 kişi hasta olarak sağlık merkezlerine sevk edilmiştir. Uşak Müzesi. Uşak Sağlık Meslek Yüksek Okulu. Uşak maden endüstrisi yönüyle canlı bir yapı göstermemekle birlikte 1997 yılında bu sektörde çalışanların sayısı 57’ye ulaşmıştır. Uşak’taki Cumhuriyet sonrasında bugünkü ilköğretim okulu düzeyinde eğitim-öğretim veren kurumların başında 1899 yılında Uşak’ta "Gülşen-i Marifet" adıyla açılan ve 1926 yılına kadar aynı adı taşıyan. Sigorta sokak üzerinde yer alırlar. zımpara. Buradaki kömür madeninin ekonomik değeri yoktur. sağlık. 2. 1926-1928 yılları arasında "2 Numaralı Erkek Mektebi" adını alan. SSK Hastanesinde 8. 1996 yılında Kârun Hazinelerinin yurt dışından tekrar geri getirilmesi ve Uşak Müzesinde sergilenmeye başlaması ile ayrı bir önem kazanmıştır. Uşak’ta 325 yataklı Devlet Hastanesi. Verem Savaş Dispanseri. Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuarı.45’iııi oluşturmaktadır.gov.tr/bolgesel/keas-I. Sağlık Meslek Lisesi.408 kişi hastaneye yatarak tedavi görmüş. 1997 yılında Uşak Devlet Hastanesinde 17.980’e ulaşmıştır. ibadet ve spor aktivitelerin gerçekleştiği alanları ve faaliyetleri ele alınmaktadır. Fakılı Köyü’ndeki 510 tonluk Uranyum mineralleri ile İlyaslı Köyü’ndeki Kömür belli başlı madenlerdendir. Sosyo . Bu anlamda.Diğer beş sağlık ocağı kentin değişik semtlerinde serpişmiş durumdadır.5. 1056 derslikte devam eden eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli bir kısmını da özel okullar ve dershaneler üstlenmiştir.1. Aynı yıl (1997) Uşak merkez ilçesinde 19.000’den fazla eser sergilenmektedir. Stat Caddesi üzerindeki 3 katlı Kütüphane (350 kişilik) ile Doğan Caddesi üzerindeki 1968 yılında açılan Uşak Arkeoloji Müzesi. ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile 1 No’lu Sağlık Ocağı Egemenlik Caddesinin Dörtyolla birleşen kısmının güney batısında yeralırlar. Burada Sigorta Hastanesinin lojmanları da yer alır . resmi kurumlar hariç. En zengin rezerv Merkez Karaçayır Köyü’ndeki 800. Uşaklılar için kültürel değeri yanında verdiği hizmetlerinin büyüklüğü ile de çok önemli yapıtlardır. 65 http://ekutup. Müzeler Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Özel Öztan Sağlık Hastanesinde ise 846 kişi yatarak tedavi görmüştür. Bu sayı. bunun yanında Yunan Başkomutanı Trikopis’in (Göğem köyünde Türk askerleri tarafından 2 Eylül 1922 de esir alınmıştır) 2 Eylül 1922 günü Atatürk’ün huzuruna getirildiği binadır.819) ancak %0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1928’den 1997’ye kadar da "Aybey İlkokulu" olarak adını sürdüren okul gelmektedir.Kültürel İşlev Sosyo-kültürel işlev kapsamı içersinde. sanayide çalışan nüfusun (11. alüminyum sülfat gelişme gösteren madenlerdendir.

gov. Cinibiz cami. 1 Eylül Sanayi Sitesi Camii. Çocuk Esirgeme Kurumu. cirit gibi spor kulüplerinden 24 tanesi faaliyettedir. futbol. Şeker Fabrikası Cami. Kente 15 km uzaklıkta Göğem çamlığı. (1999) 8400 m² açık. güreş. Uşak’ta her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Kurtuluş Haftası" etkinlikleri 30-31 Ağustos. Ulu Caminin doğusunda yer alır. Ulu Camiden 100 sene sonra yapılmış olup. Kentte spor faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerlerin başında Kurtuluş Mahallesinde 1 Eylül Stadı çevresi gelmektedir. teakwando. 2342’si erkek olmak üzere toplam 2538 lisanslı sporcu vardır. binicilik. Beden Terbiyesi İI Müdürlüğü de burada yer almaktadır. Bu etkinliklerde Kültür Bakanlığı Devlet sanatçıları ile tanınmış sanatçılar. Yeni Otogar Parkı. Uşak kütüphanesinin yanındadır. halter. Alaa Cami. siyasi parti örgütleri. 5 km uzaklıkta ise Kalfa Koruluğu da önemli yeşil alanlardandır. Deveci cami. Atatürk parkında bir kültür sitesi yapılmaktadır. Atıcılık. Bunlar arasında önemli olanları şunlardır: Ilıcak Subaşı Parkı. cirit ve bisiklet yarışı gibi sportif ve kültürel etkinlikler yapılmakta. Uşak Kent Meydanı Parkı. Sümbüllü Cami. Zincirci Cami en geniş alanlı olan Belediye Cami. Uşak’ta yeşil alanlar (parklar. Uşak kent merkezindeki spor sahaları şunlardır: Atatürk kapalı spor salonu. Belediye fidan dikme.pdf . Ayrıca Ilıcak Subaşı’nda 9 dönüm üzerine bir fidanlık (sera) kurularak 28 tür süs bitkisi üretimine başlanmıştır. Miladi 1419) Germiyanoğlu Beyliği döneminden kalmadır. Kültür sarayının 1999 yılı sonunda bitmesi ile konferans salonu. Memur Evleri Parkı. Kargıcı Cami. Bu konuda Belediye yetkililerinin halkın istekleri doğrultusundaki girişimleri çok büyük netice vermektedir. Uşak’ta son yıllarda kültürel etkinliklerin sayısı giderek artmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çakaloz cami. özel vakıflar. Yardım Sevenler Derneği. bilardo. Çinge Parkı. Konferans salonu ise 1 adet olup. İI genelinde 196’sı bayan. Atatürk Parkı Çokkozlar Dinlenme ve Mesire Parkı. taşıma ve sökme amaçlı bir araç satın almıştır. Belediye Hizmet binasının kuzeyinde yer alan Ulu Cami (Hicri 822. mesleki oda ve dernekler sosyo-kültürel alanlarda faaliyet gösteren 66 http://ekutup. Karaağaç Cami. Mutaf Camii. Kaşbelen ve Bölme Köyü Futbol Sahaları. Nur cami. sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı. Kadir Uysal Parkı önemli dinlenme ve oyun alanlarını oluşturmaktadır. yöredeki ozanlar (aşıklar) konserler vermektedirler. Cilt I Uşak’ta dini yapıların tarihi çok eskidir.su yapılan "Kurtuluş Haftası" etkinlikleri çerçevesinde konserler. Hacı Efe Cami. panel. Kentte Zafer sineması ve Kent sineması olmak üzere iki sinema salonu vardır. Egemenlik Parkı. Çevre Köyü Futbol Sahası. Uşak Merkez İlçede futbol ile birlikte. tiyatro salonu spor ve sergi salonları hizmete girmiştir. Türk Hava Kurumu. Bozkuş Köyü Futbol Sahası. 960m² kapalı alana sahip olan bu sitede başta oda tiyatrosu olmak üzere sinema. Uşak’ta en geniş yeşil alan Elmalıdere Mahallesinin kuzeyindeki Akse Çamlığıdır. Tiritoğlu Parkı. Burma Cami. 1998 yılı itibariyle Uşak’ta 178 adet cami vardır. Belediye Parkı. Aşevi. konferanslar ve bilimsel paneller düzenlemektedir. İlki 1995 yılında gerçekleştirilen ve 2003’te 9. Yamanlarlı Camii. basketbol. voleybol gibi spor dallarında 788 antrenör de görev yapmaktadır. sempozyum gibi her türlü sosyal ve kültürel etkinlik yapılabilecektir. Uşak’taki diğer önemli ve tarihi değeri olan camiler şunlardır: Kurşunlu Cami . 1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Keleter Cami. 1 Eylül Stadı ile Şehitler Futbol Sahası. tiyatro ve halkoyunları (folklor) ile futbol karşılaşması. Yılancı Cami. şiir dinletileri. Uşak halkının çok az masrafla piknik yapabildiği bu alan 70 hektar alana sahip olup kızılçam serisi ormanlardan meydana gelmiştir. boks. Bu çamlıkta Eylül ayı sonuna kadar mesire yapılabilmektedir.tr/bolgesel/keas-I.dpt. Kentteki yardım dernekleri (Kızılay. çocuklar için oyun bahçeleri) giderek artmaktadır.

Bunun en büyük nedeni. İlk Kuruluş Yeri Uşak’ta ilk yerleşme yeri bugünkü kentin 9 km. Selçukluların Mende Beyi olan Ey-Beg ve oğulları ile kalabalık bir Türkmen grubu Mende köyünde yerleşmişlerdir. Kentte yaşayan Müslüman halk hemen hemen bütün mahallelere ya yılmış durumdaydı. Aşevinde her gün yoksullara ve kimsesizlere yiyecek yardımı yapılır. Uşak Germiyanoğulları Beyliği döneminde (1302-1408) bir kaza merkezidir. Mende köyü bu tarihte Selçuklu Türklerinin hakimiyetinde olup. Yüzyılda Uşak Kenti bugünkü Aybey mahallesinde (Eski adı Ey-Beg) kuruldu. 2. eğitim. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de yetiştirme yurdunda kimsesiz çocukların bakım. Aktif ticari hayatın sürgit devam etmesi nedeniyle Mende ve çevresinde nüfus fazlalaştı.tr/bolgesel/keas-I. Yüzyılda Kütahya’nın bir kazası olan Uşak’ta 11 mahalle ve 441 hane bulunmaktaydı. Tarihi anıtları. Turizm alanında devletin yanında özel sektörün de yenilikçi bir yol izleyerek. Uşak ve çevresinin Mende Köyü’nden bugünkü Uşak’a taşınması 13. Yüzyıldan sonra Uşak giderek her gelişti ve Dokuzsele çayının her iki yakasına yayıldı. Tutsak’ın tespitlerine göre 16. ve 19.Buna karşın Gayr-ı Müslim (Hıristiyan. projeler geliştirmesi zorunludur. 2000 yılı itibariyle Turizm işletme belgeli 5. Mende Köyü Lidyalılar zamanından beri (MÖ 670-547) tarihi Kral Yolu üzerinde önemli bir ticari fonksiyona sahip olduğundan kısa sürede gelişerek büyük bir kasaba haline geldi. Yüzyıla dayanır.pdf . 13. Hacıkadem köyünün eski adı "Mende" idi.dpt. barınma gibi ihtiyaçlarını karşılar. Yüzyıllarda sayısal olarak aynı kalsa da alansal olarak büyüdüler. kadar batısında bulunmaktaydı. Mende Beyi oğluna.gov. şifalı suları. KONUT ALANLARI 3.. Yahudi vb) unsurlar ise daha çok iki mahallede yoğunlaşmış idi. Bugün Uşak’ın ilk kurulduğu yerde Hacıkadem köyü vardır. (Bugün kale dışında bunların hepsi mevcuttur). İşletme belgeli tesislerdeki yatak kapasitesi 264 olup bu oran ülke kapasitesinin %27’sidir. Uşak bu yönüyle Mende’nin fonksiyonlarını devraldı. Mende’ye göre daha verimli bir araziye sahip olan bu yeni yerleşmeye "Uşak" ya da "Uşşak’ denildi. Bu mahallelerin en büyüğü Cami Mahallesi. 3.6.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. zengin tarihi yapıları ve arkeolojik alanları ile Uşak kısa zamanda bugünkünden daha iyi düzeye ulaşabilecek turizm kapasitesine sahiptir. gerekse doğal güzelliklerinin fazlalığına rağmen turizm işlevi olarak yeterli bir düzeye henüz ulaşamamıştır. Turizm İşlevi Uşak gerek tarihi varlıklarının zenginliği. Gayr-ı Müslim halkın yoğunlaştığı iki mahalleden birincisi Kemalöz 67 http://ekutup. Turizm yatırım belgeli 2. Uşak’taki bu mahalleler 17.1. eğitim öğretim yardımı (burs) gibi hizmetler verirler.349’dur.1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı fakirlere tedavi yardımı. Cilt I kuruluşların başında gelirler. en küçüğü ise Selman Fakı Mahallesidir. bunların yatak kapasitesi ise 3. İşte 13. Mende küçülürken Uşak durmadan gelişti. Selçuklular şehri korumak için şehri kaleyle çevirdiler. bugünkü Uşak kenti içersinde akmakta olan Dokuzsele Çayının kuzey kenarında bir çiftlik ve mandıra yaparak oraya yerleşmesini emretti. Niteliksiz belgeli otellerin sayısı 12 olup. bu sahada sahip olunan değerlerin yeterince tanınmaması ve bu sahada yeterince yatırımın yapılmamış olmasıdır. Aynı dönemde Uşak’ta bayındırlık faaliyetlerinin gelişrnesi sonucu üç adet köprü iki adet de han inşa ettiler. belediye belgeli 6 olmak üzere toplanı 13 belgeli otel bulunan Uşak’ta yatak kapasitesi 639 yataktır. Bu dönemde Uşak alansal olarak güneye ve güneybatıya doğru genişledi. 18.

Elmalıdere. Ege Üniversitesi. İstanbul. No 1806. Ankara. Araştırmada özellikle 1999 yılındaki doktora tez çalışmalarım ile birlikte yeni bilgi ve gözlemlerim birlikte ortaya konmuştur. 68 http://ekutup.Hicaz Bölümü. KAYNAKÇA Atalay İbrahim (2000) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. 1973’e kadar Uşak’ta 14 (Kalfa mahallesi ile birlikte). ikincisi ise Ünalan Mahallesi (Hacı Hasan Mahallesi)dir. Evliya Çelebi (1990) Seyahatname. 1997 yılında kurulan Fatih. Bu mahallelerden Durak Mahallesi (Hamidiye-Yörükler Mahallesi)ne II. Yayınları. Bu bağlamda bundan sonraki araştırmalarda Denizli ve Manisa örnekleri de benzer yönleriyle ele alınabilir. Uşak. Darkot Besim ve Metin Tuncel (1998) Ege Bölgesi Coğrafyası. DİE (2002) 2000 Genel nüfus Tespiti Sonuçları. İzmir. No 4. Ankara. Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri sonradan kurulmuştur. Tunçdilek. Uşak’taki 11 mahalleye ilave olarak Sarayaltı Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi adıyla iki yeni mahalle daha kurulmuştur.pdf . Erol (1973) Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1928’de Uşak şehir merkezinde 11 mahalle vardır. No 14. DPT Yayınları. Abdülhamit zamanında. Uşak Valiliği. No: 72. İstanbul. Özav Lütfi. 19741997 arasında ise 16 mahalle bulunuyordu. Ankara. SONUÇ Bu çalışmada Uşak örneğinde kentsel alan kullanımı ve kentsel işlevler belirli bir süreç içersinde ortaya konmuştur. Coğrafya Enstitüsü Yayınları. Cilt I Mahallesi (o zamanki adı. İstanbul. Anadolu-Musul . 4. No 39. Baykara Tuncer (1998) Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş. Ankara. DPT (1982) Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelendirilmesi. Coğrafya Enstitüsü Yayınları. İstanbul. Uşak. DİE (1998) 1997 Genel nüfus Tespiti Sonuçları. Mehmet Akif Ersoy ve Dikilitaş mahalleleri ile mahalle sayısı 19’a ulaşmıştır. Uşak Halk Eğitimine Yardım Derneği Yayını. Yılında Uşak. Coğrafya Enstitüsü. İstanbul Üniversitesi.tr/bolgesel/keas-I. Uşak Ege bölgesinde kendi öz sermayesiyle kalkınan tek ilimiz değildir. Doğanay Hayati (1994) Türkiye Ekonomik Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi. Tümertekin. İstanbul Üniversitesi. Anadolu’nun doğusundan getirilen Türkmen ve Yörük aşiretleri iskân edilmiştir. "Gavur Mahallesi" idi).gov. No 99. Sayı 4. Atatürk Üniversitesi Yayını. Kara Hasan (1998) Cumhuriyetin 75. Tümer.dpt. Erzurum. Necdet (1986) Türkiye’de Yerleşmenin Evrimi. Üçdal Neşriyat. Haşim (1971) Uşak Tarihi. Uşak’ta 1928’den sonra kent doğuya ve güneydoğuya doğru genişleme eğilimi göstermiştir. Capital (1995) Aylık Ekonomi Dergisi. İstanbul.

tr/bolgesel/keas-I.pdf .gov.dpt.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I 69 http://ekutup.

çok yönlü ve farklı disiplinlerin elde ettiği sonuçlardan yararlanan bir sanat ve çalışma alanı olmuştur. Doç. Cumhuriyetten buyana. buradaki mülki amirleri (vali ve vali yardımcılarını). bölge. ilgili meslek örgütlerini (sanayi odası ticaret odası. İİBF. İkinci olarak GAP kapsamındaki illerde yapılan anket çalışmasından elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yaşanılan çevrede kaynakların kullanımına ilişkin her türlü uzun vadeli sosyal.) aynı zamanda yeni yerleşim alanlarını da ortaya çıkarmaktadır.. Diğer bir ifade ile. 2. Ülkemizde. kent planlaması. GİRİŞ Türkiye’de 1950’lerde başlayan ve bugün de hızlılığını sürdüren bir kentleşme süreci yaşanmaktadır. MKÜ. belediye başkanı ve başkan yardımcılarını. Bu gelişme sürecinde teknolojik imkanlardan yararlanmak ve bu çerçevede kent coğrafi bilgi sistemleri. konut. Çalışma. ekonomik. Bu süreç yaşanırken kentsel mekanların yaşanabilirliği açısından alınan önlemlerin de hızlı olması ve hayata geçmesi gerekir. eğitim ve kültür mekanları. kent planlamanın amacı. kentlerin önceden belirlenen belli amaçlar çerçevesinde gelişimi kastedilmektedir.) ve üniversitesi olan illerdeki mimarlık ve mühendislik konularında çalışan öğretim elemanlarını kapsamakta ve onların kendi kentlerini dikkate alarak kent planlaması hakkındaki görüş ve yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 70 http://ekutup. yasal araçları. Sonuç olarak teorik bilgiler ve uygulama sonuçları birlikte dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılmaktadır. sanayi bölgeleri. KENTSEL PLANLAMA KAVRAMI Planlama çok geniş bir kavramdır. kent tasarım sistemleri kurmak ve sağlıklı kent planlarını oluşturmak lazımdır. mimarlar ve mühendisler odası vb. süreci. Zaten bu çalışmada planlama kavramıyla anlaşılması gereken de kentsel mekanın planlamasıdır. Kent planlamasıyla. “toprak faktörü” ve “kent planlaması” ile birlikte ele alınması gereken bir husustur. Bu açıdan kent planlaması ekip çalışmasını gerektiren. iş sahaları vs. Bu çerçevede geleceğin yaşam merkezli kültürünü oluşturmada yeni kent planlama teorileri ve pratiklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.pdf . yönetsel ve mekansal değişim düşünceleri. Dr. kentsel büyüme dinamikleri bağlamında irdelenmesi gerekmektedir. yerleşim düzenleri. GAP kapsamındaki dokuz il merkezi ile sınırlandırılmış olup. Yerleşim sorunu ise “arsa”.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I Kent Planlanması ve GAP’ta Kent Planlamasına İlişkin Yaklaşımlar Yakup BULUT Yrd. kısacası kentle ilgili hemen her şey gündeme gelmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü. kent planlaması ve kentlerin yaşanabilirliği sürekli gündemde yer alan bir konu olmuştur. Kentsel nüfusu artıran bir çok etmenler (göç. planlama kavramı içinde değerlendirilebilir. Hatay 1.tr/bolgesel/keas-I. alt bölge ve kentte çeşitli planlamalar yapılmakta ve kavramın anlamı ona göre bir boyut kazanmaktadır.gov. Kent planlaması. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış ve elde edilen bulgular tablolar şeklinde hazırlanmış ve yorumlanmıştır. bir kentin gelecekte alacağı şeklin önceden planlanmasıdır. yeşil alanları.dpt. Ülke. Çünkü yerleşim sorunu ile birlikte kentlerin alt yapıları. kent planlamasını işlevsiz ve işlevli kılacak etmenlere yer verilmektedir. Bu çalışmada öncelikle literatür bilgiler çerçevesinde kent planlama kavramı. kentle ilgili çok yönlü ilişkileri kapsadığı için üretilen politikalar ve planlama stratejileri. ulaşım.

Bu açıdan kentsel planın yapılmasındaki amaçlardan biri de kentsel alanların modernleşmesine yön vermektir.tr). mahalle temsilcilerinin daha çok katılımı ile kentsel planlama konusundaki gelişmelerin daha kolay olacağı söylenebilir (Kaplan. planlama.dpt. tarım. Bugün dünya kentlerinin küresel sistem içinde birden fazla rolü ve işlevi 71 http://ekutup. kamu kurumlarının. bütün kesimlere fırsat eşitliğinin sunulduğu. alternatif planlar geliştirmede ve plan seçip benimsetmede resmi memurlar. 1973: 95). “şehirsel yerleşmelerin mevcut ve gelecekteki kültürel.org). kısaca kentin tüm fiziksel öğelerinin düzenlenmesi ve sosyo-ekonomik gelişiminin sağlanması amaçlanmaktadır (Aslanoğlu. iktisadi ve sosyal şartlarla bir düzen içinde bağdaştırılması için gerekli işlem ve eylemelerle. 1998: 176). içeriği ne olursa olsun önceden saptanmış hedef veya hedeflere. sosyal ve teknik ilerlemenin ve dönüşümün yaşanabilir bir zeminde gerçekleşmesidir (Tunçer. kenti zaman içinde modernleştirmenin aracı olarak görmek mümkündür. Bu aşamayla ortaya çıkan bir kent imar planının istenen doğrultuda olması ise yasal düzenlemeler yanında yönetim ve sivil toplum kurumlarının etkileşimini ve işbirliğini gerektirir. Bu zeminin oluşması için kentsel mekanlarda yapılaşmalar meydana gelmeden. her yaş ve eğitim (tahsil) kategorisinden bütün insanları ilgilendirir. planlayıcılar ve vatandaşların birlikte planlama sürecinde yer alması önemlidir (Lane. Zamanla kentlerin modernleşeceği düşünülürse plan üretme.com). dayanışma ve iletişimi güçlü. içinde bulunduğu sorunlar. 1991: 286). ihtiyaçları ve kaynakları dikkate alınarak.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. her düşünce ve meslek grubundan. 1998: 206) olarak tanımlanmaktadır. Bir kentin tarihsel süreci. Çart. KENTSEL PLANLAMANIN AMACI Kentsel planlamanın amacı. gelecekteki gelişmeleri önceden tahmin etmek ve kentin geleceğine ilişkin önerileri biçimlendirmek kent planlamasının önemli bir aşamasıdır (Geray. turizm.pdf . ekonomik ve toplumsal konuların tümü kent planlaması ve kentlerin şekillenmesi ile ilgili olduğu vurgulanarak planlamanın çok yönlü amaçlanmasını vurgulamıştır (spo. Cilt I Genel olarak değerlendirildiğinde. kent planlamasını. Kentin en küçük birimi olan mahallelerin de kentsel planda çok önemli rol oynayacağı.5). Yayla (1975: 9). başarılı bir planda en temel unsurlardır. Özellikle sorunların analizi ve amaçların belirlenmesinde. 1995: 14/7). kentlilerin aktif katılımının sağlandığı. çevresel. sanayi. 3. kentin ileride alacağı görünümü (geleceğini) önceden belirlemek ve yönlendirmektir. kent planlamasının rolünün ve planlama mesleğinin izleyeceği rehber ilkelerin belirlenmesini ve tanımlanmasını amaçlamıştır. parkların. amaç. yine önceden saptanmış sürede ulaşmak için izlenecek yön ve yöntemleri belirleme eylemi (Bozkurt. Bu amaçla planlama. yapiworld. örgütlenme çabalarının tümü” olarak tanımlamaktadır.tr/bolgesel/keas-I. Bu açıdan. Bunun için. ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanımına ilişkin kararları belirlemelidir (İmar Yasası Md. yolların. sosyal ve fiziksel alt yapısı yeterli bir kent modeli ortaya çıkarmaktır (Çalışkan.org. Her şeyden önce yaşamaya elverişli hoş bir çevre oluşturmaktır. Çünkü “kamuya danışma” ve “vatandaş katılımı”. Dolaysıyla kentsel planlama ile yapıların. siyasal etkilerden ve rant olgusundan uzak tutmak gerekir. Kent gündeminde.gov. aydinlanma1923. ekonomik. Bu çerçevede hazırlanması öngörülen Çevre Düzeni Planları da ülke ve bölge planlarına uygun olarak konut. Gelecekte Avrupa kentlerinin gelişiminin yönlendirilmesine ilişkin bir tartışma metni oluşturan Atina Çartı’nda da kent planlamasına ilişkin bazı değerlendirmeler yapılmıştır. yapılaşmanın nasıl olması gerektiğini önceden hazırlamak. Bu açıdan kentsel planın amacı.

1930’lu yıllarda yasal ve yönetsel yapılanma çerçevesinde. Yüzyıldan 17. Afrika ve Latin Amerika’daki az gelişmiş ülke kentlerinde toplanması beklenmektedir (Erten. İşte planlı kenti doğuran da bu hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardır. Çalışkan. 19. hala kentleşmenin yol açtığı sorunlara çözüm aramaktadırlar.. 1961 Anayasası “. sağlık ve kent estetiği gibi önemli sorunlar yaşanmaya başlamıştır.. aydinlanma1923. 2000: 115.dpt. 1962: 79). kent planlamasına ilişkin yeni dinamikler de beraberinde gelecektir. Diğer bir ifade ile gelişme.. 4. ekonomik. Bu hükümler de kent planlamasıyla doğrudan ilgili değildir. Hindistan’da. V. Dünyanın en hızlı gelişen 20 kentten yarısı Asya’dadır. toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek . içinde yaşadıkları mekanları önceden hazırlanmış bir plana göre geliştirmeye başlaması oldukça eskidir. 1982 Anayasası da buna ek olarak “. mevcut ekonomik ve sosyal sistemin bağımlı bir değişkeni haline gelmiştir (Çalışkan. Bugün Türkiye’de çarpık kentleşmenin yaşanması plansız bir gelişmeden kaynaklanmaktadır.. Çalışkan. Anayasalar dışında 72 http://ekutup. Sanayi devrimiyle beraber.Ö. Ancak. aydinlanma1923. Birleşmiş Milletlerin “kentsel binyıl” (urban millenium) olarak nitelediği yeni binyılda. toprağın kaybolmasını önlemek . 1995: 33). BYKP.gov. kentsel araziyi. Yavuz.org). az gelişmiş ülkeler.. daha sonra ise. Mülkiyet ilişkileri o dönemden bugüne kadar planlamanın teorik ve pratik çerçevesini değiştirmede önemli olmuş ve planlama kavramı.tr/bolgesel/keas-I. Bundan dolayı konuttan alt yapıya.. Yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir.. Yüzyıl kentsel mekanları nüfus akınına uğramış ve bu alanlarda sosyal. Çin’de. bilinen ilk kent plancısı olan Milet’li Hippodamus tarafından M. İnsan yerleşmelerinin ussal olarak örgütlenmesi. Yerleşim mekanları düzenden ve plandan yoksun olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise dünyada özellikle küreselleşmenin de etkisiyle kentsel planlama yeni boyutlar kazanmakta ve bünyesine yeni kavramlar katmaktadır. 2000: 171). Roma’da ve Yunan’da. hava kirliliğinden çevre düzenlemesine kadar hemen her şey.pdf .” (M/52). Cilt I olmakla beraber. Bu bağlamda. imar planlama olarak tanımlanan fiziksel mekan tasarımı yaklaşımıyla başlamış ve sürmüştür (Güven. planlama ve düzenleme arasında zaman uyumsuzluğu yaşanmıştır (Karaman.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.org). dönüşüm gibi konuları kent gündemine taşırken. 1998: 176. 1962: 81). Kent planlamasına ilişkin doğrudan bir düzenleme hiçbir anayasada yer almamıştır. Türkiye’de kent planlaması. kent planlaması ve yasal düzenlemelerden önce ortaya çıkmıştır. Mezopotamya’da önceden hazırlanmış olan planlara göre kurulmuş bir çok kent harabeleri vardır (Yavuz. 1996: 196). Mısır’da. Bugün yoğun kentleşme sürecini aşmış gelişmiş ülkeler artık yenileme. kent planlaması batıda 1850’ler sonrasında sanayi kentinin sorunlarının çözümü için geliştirilmiştir (Aslanoğlu. yönetim. Japonya’da. yetkin olduğu temel rolün belirlenmesi.. 13. KENT PLANLAMASINA İLİŞKİN SÜREÇ İnsanlar. Hippodamus.” (M/44) görevini devlete vermiştir. Mekansal planlamaya ilişkin ilk örnekler ise Anadolu’da görülmüştür. yani surun hakim bir unsur oluşturduğu dönemlerde zaman zaman “ideal plan akımı” ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki 30 yıl içinde Dünya nüfusuna eklenecek 2-3 milyar insanın 3/5’inin Asya. 2000: 44. aydinlanma1923. Yüzyıla kadar. kentin gelişiminin planlanması açısından büyük önem taşımaktadır (VIII. özel-kamusal-kutsal olmak üzere üçe bölmekte ve mülkiyet ve planlama kurumlarını birleştirmektedir (Günay.org).

İmar Kanununun sadece belediye sınırları içinde uygulanması ile ortaya çıkan aksaklıkları gidermek amacıyla yapılan bu değişiklikle. Ancak bu planlar genellikle uygulanmamıştır (Geray. Ancak 73 http://ekutup. İzmir Büyükkent Planı 1972’de onanmıştır. “metropoliten” ve “büyük kent” bütünü olmak üzere iki ayrı ölçek olarak çalışmalarını yürütmüştür. planların sosyo-ekonomik yönü ihmal edilmiştir (Karaman. ancak 1972’de yapılan değişiklikle (1605 sayılı kanun ile) imar planı yaptırma görevi. 1995: 44).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Maddesi de değişikliğe uğramıştır. 1930’da çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile bütün belediyelere imar planı yaptırma görevi verilmiştir. imar planı yaptırma zorunluluğu dışında bırakılmıştır. Böylece kent planlamalarında bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Bu tür gecikmeler ve düzensizliklerin diğer kentlerde de yaşanmış olması yeni yasal düzenlemelerin olmasını gerektirmiştir.pdf . 1995: 46). Kanun. Ankara ve İzmir Nazım İmar Planlarının İmar ve İskan Bakanlığı yönetimi altında kurulacak özel bürolarla ele alınması öngörülmüştür. Ayrıca kent planları daha geniş kapsamlı hale gelmiştir (Karaman. Nazım planları dışındaki tatbikat imar planları ise ilçe belediyelerince yapılmakta ve yaptırılmaktadır (Karaman. 1972: 97).gov. Cilt I kent planlamasına ilişkin bir çok düzenleme yapılmıştır. 1980’lerde belediyecilik alanında oluşan yeni dönüşüm. Yasanın 6/b maddesi büyük kent nazım imar planının yapılması. nüfusu 10 binden yukarı olan yerlerdeki ve il merkezlerindeki belediyelere verilmiştir. 1993: 45). Kent planlamasına ilişkin ilk düzenleme 1928’de çıkarılan 1351 sayılı kanun ile olmuştur. 1995: 47). Belediyeler İmar Yasasıyla planlama yapma. 1933’te çıkarılan 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ise beş yıl içinde bütün belediyelerin kent planlarının düzenlemesini öngörmüştür. 17 Ocak 1957’de 6785 sayılı İmar Kanunu çıkarılmıştır. Bununla beraber uygulamada nüfusu ne olursa olsun belediyeler için normal imar planı yaptırılma yoluna gidilmiştir (Geray. Yerleşmeler ve planlamaya ilişkin bu düzenlemelerin yirmi kadarı yasa elli kadar ise yönetmeliktir (Gökçeer. yaptırılması ve uygulamasının temini ile gerektiğinde imarla ilgili bütün faaliyetlerin denetimini büyük kent belediyelerine bırakmıştır. Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük belediyeye imar ve diğer kentsel hizmetlere ilişkin geniş yetkiler vermiştir. 1965’te 6/4970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul. uygulama ve onama yetkisine sahip olmuştur (Altaban. 1972: 97). 1998: 61). Planlı dönemle beraber metropoliten ölçekte de kent planlaması yapılmaya başlanmıştır. önce nüfusu beş binin üzerinde olan belediyeleri imar planı yaptırmakla yükümlü tutmuş.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Kanun ile Ankara’da kurulan İmar Müdürlüğü’ne. Bu kanun 22 yıl yürürlükte kalmış ve bu dönemde 860 belediyeden 503’ü yani %58’i imar planı yaptırmıştır. Böylece 1367 belediyeden 1003’ü yani %80’i. Bu karara bağlı olarak kurulan İzmir Nazım İmar Planı Bürosu. Bu dönemde yapılan planların bir özelliği ise genellikle çizim (design) olarak anlaşılmış. Nitekim 1984’te çıkarılan “Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı yasa çıkarılmıştır. Aynı yıl çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu. Bu yasa ile başlangıçta İstanbul. kent planlaması uygulamalarını da etkilemiştir. Ankara için imar planı yaptırma görevi verilmiştir. belediye sınırlarına yakın bulunan ve belediyelerin gelişmesi için uygun görülen sahalarda hatta köyleri kapsayacak şekilde bu kanunun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. İmar Kanununun 47. 3030 sayılı yasa ile kent planlaması konusunda yerel yönetimler özellikle büyükşehir belediyeleri ön plan çıkmış ve büyük şehir yönetimleri imtiyazlı bir duruma gelmiştir. bu zorunluluğu sadece nüfusu 20 bin ve daha yukarı belediyeler için öngörmüş ve plan yapımı için 3 yıllık süre tanımıştır.

tr). değiştirmeye gerekirse re’sen onaylamaya yetkili kılınmıştır. palanları “bölge planları” ve “imar planları” olmak üzere ikiye ayırmıştır. yaptırmaya. aydinlanma1923. Keskinok. kent yönetimlerini kendi kişisel yararları doğrultusunda yönlendirme gücünü elinde bulunduran çıkar grupları” olmuştur. Yavuz.org. konuya ilişkin çeşitli yarışmalar düzenlendiği ve raporlar hazırlandığı. Özellikle. imar afları nedeniyle uygulan Islah İmar Planı Modeli. 74 http://ekutup. kentsel planların.1997-4232/4 md. kent merkezlerinde ve yakın çevrelerinde plan değişiklikleri yapılarak yeşil alanlar ve tarımsal topraklar yerleşime açılmaktadır. kent sınırlarının nerede başladığı ve nerede bittiği anlaşılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de kentlerin gelişimini planlar yönlendirmemiş. Bir bakıma kent planlaması. Ancak özellikle 1960’lı yıllarla beraber kent planlamasına ilişkin araştırmalarda önemli gelişmelerin olduğu. esas yetki yerel yönetimlerde olmuş. Genel olarak bakıldığında 3030 sayılı yasaya kadar kent planlamalarında merkezi yönetimin esas yetkili olduğu. çoğu kez rant paylaşımı kavgasının kağıt üzerindeki yazılı-çizili belgesi olduğu bir süreci yaşayan ve bazı kesimlerin çıkarları doğrultusunda hazırlanan bir araç olarak gelişimini sürdürmüştür. İmar yapma yetkisi genel olarak belediyelere verilmekle beraber yasanın 9. 1980 sonrası kent planlama adına yapılan düzenlemeler bütüncüllük ve eşgüdüm sağlayamamış. Cilt I 1985’te çıkarılan ve 6785 sayılı İmar Yasası’nı değiştiren 3194 sayılı yeni İmar Yasası1 bu imtiyazlı durumu değiştirmiştir. plancılar ve hatta kent meclisleri değil. aksine kentsel gelişmeler planlara yön vermiştir.com). Çünkü bu gelişmeler imar planlarının yerelleşmesine bir alt yapı hazırlamıştır (Geray. Bu yasayla beraber. Planlar da bu gelişmelere uydurulmuştur. Sayı:18749. merkezi yönetim bazı özel ve istisnai durumlarda ön plana çıkmıştır.org. gerektiğinde işbirliği yaparak imar planı yapmaya.pdf . “kent işletmeciliği” ve “kentsel coğrafya”ya indirgenmiştir (Çalışkan. plan bütünlüğü bozulmakta ve kentsel mekanlar yeşil alanlardan yoksun ve sosyal donatısı olmaya yerleşmeler olarak ortaya çıkmaktadır (antalyakentkonseyi. 2000:16). Sezer’e göre.11. Hatta. Geç kalan planlar da teknik olarak uygulanabilir olamamıştır. Maddesinde öngörülen bazı durumlarda bakanlık belediyelere bilgi vererek. planlama eyleminin ve hazırlanan planların sağlıklı bir yaşam çevresi oluşturmada pek de başarılı olduğu söylenemez.1985. Sezer (1999: 17). yapiworld. Bugün.dpt. 1973: 104. diğer bir ifade ile yerel yönetimlerin yetkilerinin çok kısıtlı olduğu görülmektedir. “bugünkü görünümüyle kentsel planlama sürecine egemen olan. kentliler.1994-4046/41 md.4. rant oluşturucu ve dağıtıcı belgeler haline getirmiştir. bugüne kadar ülkemizde hemen hemen bütün belediyeler ölçeğinde nazım ve uygulama planları yapılmış olduğu halde. bir kamu hizmeti çerçevesinde değerlendirmekte ve bu konuda belediyelerin de görüşene başvurmaktadır. siyasal anlamda da uygulanabilirlikten uzak kaldığını belirtmektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1962: 69-71). Ayrıca imar afları ve af kapsamına girmeyen yerlerin belediye olarak ilan edilmesi hem belediyeciliğe yeni boyut kazandırmış hem de ketsel gelişmeyi yönlendirecek olan planları bilimsellikten uzak. Gerçekten de. ve EK ibare3. aksine dağınıklı ve yetki kargaşası nedeniyle planlamayı eylemsiz ve işlevsiz kılmıştır.tr/bolgesel/keas-I.gov. EK:24. diğer nazım ve uygulama planlarını da deldiği için. ön çalışmalar ve anket çalışmaları yapıldığı dikkate alınmalıdır. (Tunçer. Aslında sorun çok boyutlu olmakla beraber imar ile ilgili 1 Resmi Gazete: 9. durum tam tersine dönmüş.5. İmar planlarını da “nazım imar planı” ve uygulamalı imar planı” olarak ayırmıştır (m. Kentsel Planların bireysel müdahalelere veya çıkarlara göre sıklıkla değiştirilmesi bir bakıma geleneksel hale dönüşmüştür. imarı. Yasa.6). Bununla beraber. Diğer bir ifade ile planlama.

Planlı çalışmaları engelleyen bu küçük parsellerin birleştirilerek yeniden dağıtılması için “hamur yöntemi” geliştirilmiştir ki bu yöntem bir çok ülkede uygulanan bir yöntemdir (Karaman. 1973: 114). Özellikle daha çok gelir getirecek veya taşınmaz malda değer artışına sebep olacak planlama kararlarına gidilmesine çıkar gruplarının etkisi olmaktadır. 1972: 313-323). Bu konuda Türkiye’de ilk düzenleme 1928’de Ankara için çıkartılan bir yasada2 yer almıştır. Daha sonra 6785 sayılı yasanın 42. yapı yasağı. 1351 sayılı Kanun. belediyelerin ve Bakanlığın kararlarını da etkileyebilmektedirler (Geray. her yapı ve tesisin planda kendine ayrılan yerde kurulması gerekmektedir. 1962: 100-101).pdf . Kent estetiği gibi toplumsal yarar nedeni ile kentte her kullanıma belli bir yer ayrılması.1928 tarih. yapıya zorlama. 2 3 28. ilgili hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından. Değişikliğe göre belediyelerin “%25’e kadar eksik dağıtma yetkisi” yerine. büyük şehir belediye sınırları içinde ve dışında planların uygulanmasını zora sokacak şekilde küçük parsellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.tr/bolgesel/keas-I. Maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir. “düzenleme ortaklık payını” hükme bağlamış ancak.3 1972 yılında 1605 sayılı yasa 42. 3194 sayılı İmar Yasası bu konuda yeni hükümler getirmiştir.18/2).1963 gün ve 665/275 sayılı karar.gov. Maddeyi değiştirmiştir. 1995: 50). Cilt I yasa ve yönetmelikler arasındaki boşluklar ve çelişkilerin de bunda payı vardır (Çakılcıoğlu ve Deveci. kentsel mekanda gelişen ve değişen alanları kontrol etmenin ve çok amaçlı planların uygulanmasının da bir yöntemidir (Lane. çıkar gruplarının yönlendirmeleri de etkili olabilmektedir. 1995: 14/37).05. Özellikle II. 22. 75 http://ekutup. 1995: 49). Ancak kent ölçeğinde mekana ilişkin planlama kararları bu bölgelerde değişiklik yapılarak yozlaştırılabilmektedir (Geray. Yasanın 13/3 maddesi hangi alanlarda yapı yasağının olduğunu açık ve geniş bir şekilde hükme bağlamıştır. Bu açıdan bölgeleme.11. Yapı yasağı ve yapıya zorlama: Bu konuda İmar Yasasında yaptırıcı hükümler vardır. Yasa. Maddesi böyle bir hüküm getirmiş ancak. Dünya Savaşı sonrası hız kazanan “parselleyip satma” işlemi. Bunlar.dpt. 2002 =kentli. Bu yozlaşmada siyasal etkiler söz konusu olduğu gibi.org). vergileme gibi).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. birleştirilip dağıtılacak arsalardan yeteri kadar bir alanın düzenleme ile ortaya çıkacak değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” adı ile ayrılması ilkesi benimsenmiştir (Karaman. düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüz ölçümlerin %35’ni geçmeyeceğini de hükme bağlamıştır (Md. parselleme) yetkilerdir. bu payın. 1961 Anayasasının 38. bazıları doğrudan kent planlamasına özgü (bölgeleme ‘zoning’. KENT PLANLAMASINA İLİŞKİN YASAL ARAÇLAR Kent planlamasına ilişkin yasal araçlardan bazıları kamu yönetiminin genel yetkileri arasında iken (kamulaştırma. Parselleme: Kent topraklarının plana en uygun biçimde yapıya elverişli hale getirmek amacıyla parselleme yapılmaktadır. 5. Bölgeleme: Kent içinde çeşitli amaçlar için yer tahsisi ve arsalardan faydalanma bakımından bazı sınırlamalar koymak anlamına gelir (Yavuz.

“belediye ve valilik. takas yapılarak mülkiyeti belediyeler tarafından elde edilebilir. kamusal kent topraklarını kamu yararı doğrultusunda yönlendiren bütüncül kent planlarını da zora sokmaktadır (Çalışkan. BYKP.dpt. 2000: 157) ve kent planlaması işlevsiz kalmaktadır.tr/bolgesel/keas-I. belediyeler sit alanlarındaki kültürel amaçlı yapıları kamulaştırıp onarım imkânına sahiptir. Hazırlanacak olan kentsel bir planda bu temel etmenler dikkate alındığında planın da başarıya ulaşacağı söylenebilir (Lane. aydinlanma1923. Böyle bir ortamda. İmar Yasası (Md.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1995: 14/4-5). 1996: 206. Takas da denilebilen bu uygulamayla. 76 http://ekutup. gerekse 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası. aydinlanma1923.org). kamuca bir planlama yaklaşımı da çıkar ilişkileri içerisinde etkisizleşmektedir. Çalışkan. çünkü sanayiciliğin kentsel rantlar kadar para etmediğini ileri sürmüştür.46).pdf . Cilt I Kamulaştırma: Kent planlaması için önemli bir yasal araç da kamulaştırmadır. plan ve mevzuat hükümlerine göre yapı yapılması mümkün olan belediye veya valiliğe ait sahalarda yer verileceğini” belirtmektedir. Bunun için. İstanbul için bir değerlendirme yapan Sönmez (1998: 138). eğilimleri ve ihtiyaçları doğru tahmin etmek. özellikle plan kararlarının hayata geçmesinde sorunlar yaşanmaktadır. amaçları ve hedefleri belirlemek. Tamamen kamu yararı nedeniyle oluşturulacak olan kamulaştırma hükümlerinin malike zarar vermeyecek şekilde uygulanması gerekir. kuramsal ve yasal araçlardaki eksiklikler planlama sürecine dinamizm getiren çok aktörlü karar verme. planın vizyonuna engel olmaktadır. kentlerdeki doğal ve tarihsel değerler de rant baskısıyla karşı karşıya kalabilmektedir (Keskinok. planlı gelişmenin önüne geçmekte. finansal teknikleri ve detaylı uygulamaları geliştirmektir. Türkiye’de kentsel planlamayı işlevsiz hale getiren etmenlerden biri. siteler. alternatif plan geliştirmek ve taslağını çizmek.gov. katılım. çevresel etki değerlendirme gibi denetim araçlarına imkan vermemekte (8. Kavramsal. ödeyecekleri kamulaştırma bedeli yerine ilgilinin muvafakati halinde kamulaştırılması gereken yerlerine karşılık. Gerek 1982 Anayasası (Md. KENT PLANLAMASINI İŞLEVSİZ KILACAK ETMENLER Genellikle aynı temel metodoloji ile yaklaşılan bütün planlama sorunlarının temelinde şu etmenler yatmaktadır: Sorunları ve koşulları doğru tanımlamak. bu tür tercihler uzun vade de bir çözüm olmadığı.org). bir tüzel kişilik olan belediyeleri de kamulaştırma alanında yetkili kılmıştır. Özellikle büyük kentlerde bu tür rantlar nedeniyle sermaye. kent planlama sürecinde. artık lüks villalar. İstanbul’da eskiden sanayiye yönelen büyük sermayenin. alışveriş ve eğlence merkezleri yaparak inşaat sektörüne yöneldiğini. Kentin güncel dinamikleri. Bütün bunlarla beraber. Ancak. spekülatif kazanç istemiyle gayri menkule yönlendirilmektedir. Oysa. tavsiye edilen planı seçmek. kronik hale gelen kırkent dengesizliğinin neden olduğu kentsel rantlardır. kentsel sit alanlarındaki bazı yapılar mal sahipleri ile yerel yönetimler arasında anlaşmayla. Belediyecilik anlayışı da bu çerçevede ön plana çıkmakta ve belediyeler kentsel gelişmeyi kentsel rantlarla yönlendirme tercihine gitmektedirler. Bunun nedeni de uygulama araçlarının yetersizliğidir. Dolayısıyla. ülkemizde bu etmenler düzenli olarak işlememekte ve çoğu kez yanlış uygulamalarla kentsel planlar işlevsiz hale gelmektedir. Yerel yönetimlere yasal olarak sağlanan bu olanaklar parasal ve teknik destekle birlikte kullanılmalıdır. 6. Nitekim.18/12).

plan kararlarında çeşitli spekülasyonlar çıkmakta ve planlar uygulanamaz hale dönüşmektedir (Keskinok. merkezi yönetimin destek ve denetimi de öngörülmektedir. karar alma süreçlerine meslek odaları. özellikle yetki karmaşası giderilmeli ve sorumlu makamlar net olarak belirlenmelidir. yurttaş girişimleri ve üniversitelerin aktif olarak sokulması. 1986’da BM’in ve daha sonra da Dünya Bankasının yapısal uyum çerçevesinde. Çünkü yetki karmaşası.7’si İller Bankası tarafından ele alınmış ve tamamlanmış. Bu yönetişim sağlanırken.org).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.3’ü ise belediyeler ve merkezi yönetim kuruluşlarınca yaptırılmıştır. kent planlarının. yerinden yönetimler üzerinde odaklanmakla beraber. imar ve kent palanlarının ehliyetli kişi ve uzmanlardan oluşan bir ekipten ziyade. Dolayısıyla. sorumluluk alanların net olarak belirlenmesi.gov.dpt. Burada önemli olabileceği düşünülen üç etmen üzerinde kısaca durmak gerekir. %5. 7. Tunçer. 2000: 16. 1996:197). 1993: 44) tüm belediyelerimizin imar planlarının %94. bütün kesimlere yapıcı bir sorumluluk yüklemesi ve bir yönetişim çerçevesinde hazırlanması gerekir (Güven. imar planı olmaksızın imar haklarına ilişkin kararlar veren belediye meclis üyeleri” tarafından yapıldığı tartışılmaktadır (Güven. KENTSEL PLANLAMAYI İŞLEVSEL HALE GETİRECEK ETMENLER Kentsel planlamayı işlevsel hale getirecek bir çok etmen sayılabilir.900 adet 77 http://ekutup. Marmara’da yer seçimi kararı gerektiren 8. milliemlak. teknolojik gelişmelerden yararlanılması. “diplomalı şehir plancıları”. Kamu mülkiyetindeki arazinin yetersizliği de dikkate alındığında. 1996: 197).1.com:5-11. yerel yönetimlere teknik ve parasal destek sağlanması. Bu tür ikili karma sistem Fransa. yapiworld. aydinlanma1923. Kent Planlamasında Sorumluluk Alanının Belirlenmesi Kent planlamasına ilişkin sorumluluğun kimde olacağı konusu.org. Nitekim bu konuda bir çok görüş ve öneriye rastlamak mümkündür (Bkz. Böyle olunca.pdf .gov. planlamayla ilişkisi olmayan meslek gruplarınca yapılmasına neden olmaktadır. Genel yaklaşım. “yetki belgesi sahibi mimarlar”. hatta Türkiye’de yürütülmektedir. “plancının imzasını alan harita mühendisleri”. gelişmekte olan ülkelere dayattığı bir kentsel gelişme modelidir. Şehir Plancıları Odasının yaptığı bir çalışmada. Ancak. İngiltere gibi ülkelerde. 7. Çalışkan. sürdürülebilir kalkınma anlayışının göz önünde tutulması ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması şeklinde özetlenebilir. 1973: 96). Türkiye’de 1993’te yapılan bir çalışmada (Gökçeer. aydinlanma1923. Bu görüş ve önerilerin ortak noktaları. ortaya çıkan sorunlarda sorumlunun kim olacağı ya da kim olduğu tam netleşmiyor. karşılıklı bilgilenme ve işbirliğinin olması. VIII. Cilt I Planlı kentleşme sürecine yönelik olumsuz bir etki de. kent planlarının. Bu öneri ve görüşleri artırmak mümkündür. Aslında bu gelişme. Hemen her belediyenin bir imar planı olduğu halde bütün çevrelerin plansız ve çarpık bir kentleşmeden bahsetmeleri aslında iyi ve sorunsuz bir kent planının olmadığını ortaya çıkarıyor. sivil toplum kurumları. BYKP. her ülkenin kendi siyasi ve idari sistemine göre değişebilmektedir.tr/bolgesel/keas-I. küreselleşme baskılarıyla ortaya çıkan ve çoğu kez kamu yararından ziyade kişisel çıkarlara zemin hazırlayan kentsel mekandaki özelleştirme uygulamalarıdır. bütün kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında bir konsensusun sağlanması. “taşrada hiçbir yetkisi olmadan imza atan mimarlar veya fen adamları”. Çalışkan.tr). 2000: 177. Kent planlaması toplumsal yararı ön planda tuttuğu için kamusal bir görev olarak merkezi yönetime veya yerinden yönetim birimlerine veya her ikisine birden verilmiş bir kamu görevi olarak kabul edilmiştir (Geray.

dpt. Türkiye’deki sanayi tesislerinin %98’i de deprem bölgelerinde bulunmaktadır (Cumhuriyet. kentsel alanların büyümenin ve yeniliklerin gerçekleştiği alanlar olması ve teknolojik dönüşümün bu alanlarda meydana gelmesidir (VIII. 2000: 155).tr/bolgesel/keas-I. Kentlerdeki ulaşım sorunu da kent planlamasında dikkate değer bir konudur. insan yerleşimlerinin dolayısıyla kent planlamasının hayatiyeti için gerekli olan ekonomik. Çünkü. çevreyi tahrip etmeden ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını azaltmadan yürütülen politikalardır. üretim ve tüketim baskıları. Böylece kentler sadece araç hareketliliğinin olduğu mekanlar değil aynı zamanda insan için olanaklı hale getirilecektir (Ertürk. 7. Ayrıca. bölgelemeden sakınmayı. Bugün kentsel gelişmenin. sosyal ve çevresel imkanları korumayı esas alan bir yaklaşımı ifade eder (Eryılmaz. gelişmeyi sürdürülemez hale getirmektedir. büyüme oranlarının çevresel etkileri. ulusal kalkınma planlarından kentleşme stratejilerine ve ilgili mevzuatın yeniden değerlendirilmesine kadar her şeyi gözden geçirmek gerekmektedir. sürdürülebilirlik çerçevesinde kentsel sistem tartışmaları da önem kazanmaktadır. 1996: 174-175). VIII. Bugünkü neslin yaşam kalitesi düşmesine karşın en azından gelecek kuşakların yaşanabilir bir kente sahip olmasının kentsel planlamayla yakın ilişkisi vardır. BYKP. kontrolsüz büyüme. Büyük ölçekteki depremlerde bu tesisler büyük zarar görmekte ve ekonomi de darboğazlar yaşatmaktadır.2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 175). Bunun en önemli nedenlerinden birisi de. 1996: 177-178). 2000: 152. Afet İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre. istihdam.gov. sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Ertürk.BYKP. Özellikle. kalkınmanın odak noktasını kentler oluşturmaktadır. 2000: 13). Bu açıdan. Özellikle kentleri bir ekosistem olarak algılayan “ekolojik planlamanın” kent planlamasının her aşamasında ele alınması ve böylece kent planlamasının her aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların sürdürülebilirlik anlayışı ile çözüme olanaklı hale getirilmesi gerekir. Dolayısıyla. buna karşın karma kullanımları özendirmeyi önermektedir (VIII. kentlerde ulaşım talebini azaltmak için “bölgeleme” anlayışında değişiklik yapılarak. Kent Planlamasında “Sürdürülebilir Kalkınma” Anlayışı Hakim Olmalıdır Sürdürülebilir kalkınma. Kentsel mekandaki nüfus artış düzeyi ve insan kaynaklarının nitelikleri önemli bir yer tuttuğundan kentsel planlamada nüfus. yanlış arazi kullanımı ve çarpık yapılaşma nedeni ile 17 Ağustos 2000’da yaşanan Marmara Depremi. Ertürk’e göre. insanlığın besin güvenliğinin de sağlanması gerekir. 78 http://ekutup. Bu bedeller ödenirken dersler de çıkarılmalı. kentlere “sürdürülebilir kentler” niteliği kazandırılması. 1996: 180). bu mekanlarda çeşitli çevresel sorunları da yoğunlaştırmıştır.BYKP’nı da kentsel alanda sürdürülebilirliğin sağlanması için.pdf . Sürdürülebilir kalkınma ile kent planlaması arasında yakın bir ilişki vardır. toprak kaynakları üzerindeki olumsuzlukların giderilerek. Günümüzde kentlerin üzerindeki nüfus. adil kaynak dağılımı gibi sorunların da çözüme yönelik olması gerekir. Cilt I imar planının sadece %13’ünün yeterlik sahibi şehir plancıları tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır (TMMOB. ev ile iş yerlerini belli bölgelerde kaynaştıracak biçime dönüştürülmesi gerekir. Bu bağlamda. 1 Mayıs 2003’te Bingöl depremi büyük bir faciaya dönüşmüştür. 2000: 15).

Kentsel çevresel planlama ve yönetimine stratejik yaklaşım ise. doğal çevrenin korunması ile birlikte yeni bir yaşam tarzı ve kentli oluşturmasının başlıca araçlarından biri olmuştur. Bunun için de. Gerçekten de. her toplumun şartlarına uyarlanmak üzere yeni süreç ve yaklaşımlar tasarlamalarını istemiştir. verileri doğru ve kolay ulaşılabilir hale getirmek gerekir. kent uygulama planlarının daha detaylı olarak hazırlanması ve kendine özgü uygulama araçlarına sahip olması sağlanmalıdır. kentsel sorunları çözmek için kullandıkları önemli bir araç niteliğindedir. sürecin tümünde oluşmalıdır. kentin mekanındaki görülen alanların kalitesini ve niteliğini geliştirme. 2002: 15-18 = yapiworld.dpt. kent plancılarına önemli sorumluluklar öngörmüştür. Bu sorumluluğu taşıyabilmek için hemen her profesyonel meslek grubu için geçerli olan iyi bir eğitime ve donanıma sahip olması gerekir. toprakların kentsel kullanımlara dönüşümü. doğal kaynakların tüketilmesi ve kentsel atıklar yönünden çevreyi etkilemektedirler. henüz yasal bir zemine oturmamış olması ve kapsamının ne olduğu belli olmamış olan bir kavram olmakla beraber. 1998: 1). 7. karar oluşturma ve etkili politika seçimine dayanmaktadır (VIII. Çünkü. Kent Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve bilgisayar destekli tasarım yöntemleri kullanılmalıdır. katılım. yaşam merkezli bir kültür için sürdürülebilir kent planlarının oluşturulması ve uygulanması iyi bir CBS’nin oluşmasıyla doğrudan bağlantılıdır. sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kentle ilgili hemen her şeyi planlarında düşünmelerini. kent planlamasının en önemli aktörleri olan kent plancıları. Bu amaçla planları hazırlarken. politikalar ve eylemler gerekmektedir.BYKP. planlamanın her aşamasında kentsel tasarımın gerekliliği vurgulanmalıdır. 1995: 14/19-20). Bu çerçevede kent plancıları.com). Her bir meslek grubu kendi alanına uygun olarak kent içinde konuttan ulaşıma. 2000: 153).com). Kentsel tasarım. kentleri.pdf . farklı disiplinlerin ve ilgili uzman kişilerin ortak çalışması ve kentsel sorunlara daha kısa zamanda ve etkin bir çözüm sunma girişimi için “bir eylem planlaması” yöntemi olarak görülebilmektedir (Tunçer.gov. Bu bağlamda. planlama kararlarının hayata geçmesine kadar etkinleşen bir süreklilik içinde olmalıdır (Türkoğlu. yeni kentsel çevrelerin oluşturulmasında. Bu tür olumsuzlukları engellemek için etkin bir kent ve çevre yönetimi ve her kent için en acil konulara yönelik olarak özel öncelikler. tanımlama ve kentsel paylaşımla ilgilidir ve bu nedenle kompleks ve karışıktır. Çünkü. Kentsel tasarımın amacı “yaşanabilir bir kent” oluşturmaktır. Cilt I Kentsel alanlar.3. mahalleye. Kent Planlaması Bir Kentsel Tasarım Eylemi Olarak Ele Alınmalıdır Kentsel tasarım ve kentin estetiği. Kentsel tasarım. 2002: 4 =yapiworld. 79 http://ekutup. park alanlarına. Her kentin “sürdürülebilir kent planları” ile yaşanabilir kılınması gerekir. aslında kent koşulları ne olursa olsun kentin yapım sürecini ifade eder.tr/bolgesel/keas-I. Bu konuda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Merkezi. Özellikle. Onun için.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu planlarda kentsel rantları denetim altına alacak mekanizmalar oluşturulmalı ve kentsel rantın kamu (merkez ve yerel) ve özel sektör arasında kamu yararlı paylaşımı sağlanmalıdır (Tunçer. bugün yerel yönetimlerin. Çünkü. altyapıda bina katlarına. Farklı bir çok meslek grubunun ortak çalışmasını ve yeteneklerini gerektirir. Kentsel mekanla ilgili sonuçlar. kent planları. Bir bakıma kentsel tasarım eylemi. yaşam-merkezli bir kültür mekanı haline getirmelerinde önemli sorumluluklara sahiptirler. tarihi yerlerin korunmasına kadar her şeyde ilgili formlar düzenleyecek raporlar hazırlayabilirler (Lane.

kent planlamasıyla. aydinlanma1923. Çok fonksiyonlu ve değişken bir kenti ifade etmek için “Delta Metropolis” olarak adlandırılan bu şehir. toprak kalitesi. yollar. Bu yaklaşım. Cilt I kentsel planlama. anıtsal ve sivil mimarlık örneklerinin yıkımına yol açacak yoğunluk artışları ve kullanım kararları (depolama gibi) kent planlarında unutulan konular olmuştur (Tunçer. 2002: 6 =kentli. alt ölçekteki uygulama kararlarına indirgeyen bir tutum içinde yorumlanmalıdır.tr/bolgesel/keas-I.dpt. kente ait daha üst ölçekteki planlama kararlarını. Böyle kentlerde sosyal düzen ve güvenlik de ön plana çıkmaktadır.pdf . Kent dokusuyla iç içe olan tarihsel kent merkezlerinin planlamasında.org). Planda öncelik. kent planları bütününde ele alınmalı ve üst-alt ölçekler arasında bütünlüğü sağlayacak biçimde temel ilkeler.org). Aslında. Bugün. Ülkemizde bir çok kent. Kent merkezlerinin koruma amaçlı planlanması. gelişmiş karayolu ağları. kentsel tasarım. dağınık yerleşim ve çeşitli ekonomik faaliyetlerle idari ve askeri 80 http://ekutup. sel yatakları. yeraltı yapılaşmalar (otopark. daha alt ölçekteki plan-tasarım uygulamalarının verileri ile tekrar değerlendirilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir (Tunçer. Günümüzde kentsel tasarım kent planlarının öngördüğü katı kararlar ile sınırlanmıştır. kentin niteliksel olarak da düzenlenmesini gerektirir.gov. Antalya ve Konya tarihsel kent merkezlerinde uygulanmıştır. 8. uygulama ölçeğine kadar indirebilecek tasarım projeleri. meydan ve yapı ölçeğinde ele alınan koruma çalışmalarıyla yakın ilişkilidir ve bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. sokak. Dolayısıyla. çarşı). önemli bir mimari kültür. Geleneksel dokuyu tahrip edecek yeni ulaşım aksaklıkları. Bu merkezlerde doğal. Üst ölçekli kent planı tasarım kararları. kentsel alanı korumak amacıyla yeni şehircilik düşünceleri geliştirilmektedir.org). kültürel ve tarihsel yapılar kısacası hemen her şey etüt edilerek planlara yansıtılmalıdır. kentsel tasarımın etkin olarak kullanılmasının yollarından biri “Böl ve Yönet Modeli” olarak tanımlanan planlama yaklaşımıdır. Diğer bir ifade ile. Diğer bir ifade ile. GAP’TA KENTSEL PLANLAMA GAP Master Planı’na göre Bölge’nin mekansal gelişme yapısını. kent mekanında varolan ve varolması gereken. 2002: 1-5 =kentli. Kentsel mekanda yapılacak sosyal ve fiziksel araştırmalardan elde edilecek verileri. Ankara. planlamada bu önceliğin yer alması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaktadır Bununla beraber. hatta kent mekanında mahalle. ulaşım.) yaşama eklemlenmektedir (Stoop. Kentsel tasarımlarla. “kentsel tasarım. bileşmenin ve dönüşümün karakterize edildiği bir mekan olarak değerlendirilmektedir. mülkiyet sınırlarında değil. tarihsel ve arkeolojik alanlar adeta içiçe girmiştir. drenaj hatları. inşaat vs. otopark uygulamaları. sağlıklı bir kentsel tasarım kent planlamasını işlevsel hale getirip kentsel sorunların çözümüne katkıda bulunabilir. 2003: 465-480). kentsel tasarımı bağlayıcı ve esnek olmayan kararlar olmamalıdır. Dolayısıyla. Alt uygulama bölgeleri belirlenirken kent planlarında getirilen kararlar. kent planlama süreci içinde bu mekanların öncelikle yeri olmalıdır. tarihsel kent merkezlerinde planlama ve uygulama sorunları karmaşık bir haldedir. büyük oranda. çeşitli disiplin dallarının birlikte çalışmasını ve disiplinler arası eşgüdümün sağlanmasını gerektirmektedir. gelenek ve birikime sahiptir. kompleks ve çok yönlü gelişmeler (trafik. yapı yerleri ve şekilleri. vadi tabanları ve fay hatları gibi jeolojik veriler de olmalı ve bunlara ilişkin raporlar hazırlanmalıdır (Çalışkan. fonksiyonların yoğun olduğu. kent planlarında belirlenecek olan alt uygulama bölgeleri ve proje paketleri şeklinde gerçekleştirilmelidir”.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Dolayısıyla. Bu da kentsel tasarımı işlevsiz ve sonuçsuz bırakmaktadır. Tarihsel çevre bilincinin gelişimiyle eski-yeni kent dokusu bir bütün olarak ele alınmalı ve kente ait kararlar da bu çerçevede verilmelidir.

bölgede oluşacak yoğun sosyal ve ekonomik faaliyetlerin çok önemli bir bölümü kent merkezlerinde yer alacağından. Şanlıurfa ve Siverek yerleşimlerinde çevresel öneme sahip konuların projelendirilmesidir.tr/bolgesel/keas-I. “GAP Kentsel Planlama ve Sanitasyon Projesi”dir. sıcaklığın 40-45 dereceye çıktığı yaz aylarında. Ayrıca. 1996 ve 1997 yıllarında dört kez gerçekleştirilen bu toplantılara ayrıca Şanlıurfa Valiliği. GAP kentsel planlama konusunda tümüyle devreye girmiştir. Bunun sonucu. planın bir çok aşamasında halkın plandan beklentilerinin tespit edilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi toplantı organize edilmiştir. önemli unsurlar olarak dikkate alınması gerekir.gov.tr). Ayrıca.gov. Gerçekten de. İmar planı yapımı sürecine halkın katılımı çıkış noktasından hareketle. iklimi doğal ve tarihi yerleri vs. bu faaliyetlerin mekanda dağılımını düzenlemek ve kentlere yönelik nüfus baskısını azaltmak amacıyla. Projenin amacı. Karaköprü Belediyesi) değil.gov. Proje kapsamında Diyarbakır’da kentsel planlama çalışmasında kullanılacak Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kurulması da hedeflenmektedir. Mevcut kentsel altyapının da bulunduğu bu koridor kısa vadede altyapı yatırımlarının ve stratejik sanayilerin gerçekleşmesiyle sağlanacak gelişmenin ilk ivmesini oluşturacaktır (gap. Diyarbakır. GAP’ta kentsel ve çevresel planlamaya ilişkin önemli projeler de geliştirilmektedir. planların.tr).pdf . meslek odaları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile hemen hemen her meslekten yöre halkı katılmıştır (gap.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Batman. Anılan bu imar planının da 1998 yılı ortalarında aynı tarz bir yaklaşım ile tamamlanarak uygulamaya geçmesi öngörülmüştür (gap. nazım imar planı ile ilgili olanı ise Aralık 1997’de gerçekleştirilmiştir. yapiworld.tr). kent insanın ihtiyaçlarını karşılaması ve etkin bir hizmet 81 http://ekutup. Bölgenin mekansal kalkınmasının planlamasında üç büyük kenti (Gaziantep. tarihi bir kent olan Şanlıurfa’da. Bilindiği gibi. Çünkü belediyeler. Tunçer. sıcaklığı önemli ölçüde azaltmaktadır. GAP’taki ilk örnektir.gov. Her bölgenin hatta her kentin kendine özgü bir yapısı olduğu dikkate alındığında.com). Bugün. katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. tarihsel ve iklim yönünü de yansıtacağı söylenebilir. Bir bakıma. Bu hedef önemlidir. GAP Bölge İdaresi. 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresine (GAP-BKİ) proje kapsamına giren illerdeki imar planlamaya ilişkin İmar Kanununun ilgili idarelere tanımış olduğu onama yetkisi verilmiştir. Şanlıurfa Belediyesi. bir bölge yönetimi gibi fonksiyonlar üstlenmiştir (Bulut. kesme taştan (kalker) kalın ve yüksek duvarların ve toprak örtülü tonozlu damların kullanılması. İkinci örnek Islahiye (Gaziantep) İmar Planıdır. kent planlamalarında her kentin kültürü. bölgede yerel halkın eğitimini ve bilinçlenmesini de sağlayacaktır. plan uygulaması yönünden dikkate alınması gereken bir nokta. 1986: 63. kentlerin kültürel. yapıda kullanılan malzemedir. Özellikle. Cilt I fonksiyonların yoğunlaştığı birkaç büyük kent belirlemektedir.tr). Örneğin. Aynı süreçte yer alan bu planın ilk toplantısı Temmuz 1997’de. Bu toplantılara sadece imar planı üretmekteki ilgili idareler (GAP-BKİ.dpt. Mardin. 2002: 272). geniş yelpazeli bir katılım sağlanmıştır. GAP-BKİ’nin kuruluşundan (1989) 1997 yılı sonuna kadar. Şanlıurfa ve Diyarbakır) birleştiren bir kırık gelişme aksı öncelikle gelişme koridoru olarak tespit edilmiştir. duvarların yüksek tutulmasıyla günün her saatinde gölgelik bir kesim elde edilmektedir (Maraş. Dolayısıyla. GAP-BKİ tarafından 1993-1997 yılları arasında bölgede aralarında Adıyaman. Bunlardan biri. Kilis ve Şırnak il merkezleri de bulunan 36 kentsel yerleşmenin İmar Planları yapılmıştır. GAP-BKİ öncülüğündeki “katılımcı planlama” yaklaşımıyla hazırlanan Karaköprü (Şanlıurfa) İmar Planı. 95 adet kent imar planı GAP İdaresi tarafından onaylanmıştır (gap. sokakların dar. Bu planlamalardan biri olan Karaköprü (Şanlıurfa) İmar Planı. Katılımcı plan yapma anlayışının hayata geçmesi.gov.

1999: 86-89. Çınar. “alt-bölgedeki her türlü gelişmeye açık dinamik ve esnek ekolojik bir planlama altlığını” geliştirmek. gislab. güncel ve sağlıklı veriler kullanmak durumundadırlar. “GAP Bölgesi Çevre Düzeni Planları”dır. Şanlıurfa ve Viranşehir) çevre düzeni planları yapılmıştır. Diyarbakır kenti için KBS’nine oluşturulması da GAP alanında yapılan önemli bir başlangıç çalışmasıdır (Arıcan. “eko-kent planlama sürecinde halk katılımını sağlayacak mekanizmaları” geliştirmek.gov.tr). “Adıyaman İli Eko-Kent Planlama Çalışması”dır. Diyarbakır’da CBS’nin kurulması kent planlama ve kamu hizmetlerinin gereksinimleriyle başa çıkmanın en hızlı ve doğru yolu olarak görülmüştür. Bu tür planlama çalışması.dpt. İstihdamı ve Ekonomik Yatırımlar İçin Planlama ve Uygulama Projesi”dir. Adıyaman’ın seçilmesinin nedeni. “eko-kent planlama politikalarının uygulanması için stratejileri” oluşturmak. alternatif yeni yerleşim alanları tespitinde planlama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Ayrıca GAP İdaresi’nce kentin 1/25000. GAP’ın sulama projelerinden etkilenmesi nedeniyle gelişmesinin çevre konusuyla birlikte düşünülmesine ihtiyaç duyulması ve halen sanayinin kontrolsüz gelişme eğilimi göstermesidir. mali sebeplerden dolayı henüz uygulamaya geçmemiş olsa da 1999’da sonuçlandırılan ve GAP Kentsel Sanitasyon Projesi kapsamında yer alan Diyarbakır Büyük Şehir CBS ve Diyarbakır KBS çalışmaları başlatılmıştır.gov. kentsel büyümenin koruma-kullanma anlayışı çerçevesinde kontrol edilerek olumlu gelişmelerin temin edilmesi hedeflenmiştir (gap.edu.ktu. Mardin-Kızıltepe. GAP’ın uygulaması ile oluşacak sosyo-ekonomik ve çevresel değişimlerin/etkilerin düzenli ve dengeli gelişmesini sağlamak.pdf . halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi vs) GAP İdaresi. 1993: 46-49) belirtilen ilkeler çerçevesinde (planlama için uygun araçlar kullanılması. 1993: 37-39) ve “Arazi Kaynaklarının Planlaması ve Yönetiminde Entegre Yaklaşım” başlıklı onuncu bölümünde (Keating. Çevre Bakanlığı ve ilgili konsorsiyumun ortak çalışması ile yürütülmektedir (gap. Diğer bir proje. Diyarbakır. İşte bunun bir aracı da. Yine başka bir proje.tr).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çalışmada Adıyaman ve çevresi pilot alan olarak seçilmiştir. Bu sebeple de. koruma-kullanma dengesini oluşturmak ve gelişmesi beklenen yerleşmelerin planlı gelişmesini sağlamak amacıyla. Çalışmanın amacı. Halen uygulanmakta olan planlarda sulanacak tarım alanlarının öncelikle korunması. Bismil. mülkiyet bilgileri ve planlama gibi konularda doğru. 9 alt-bölge için (Gaziantep. Adıyaman. Proje kapsamında. koruma-kullanma dengeleri ve Yerel Gündem 21 kavramları etrafında bir eko-kent planlama yaklaşımı oluşturmaktadır. Adıyaman alt-bölgesinde sürdürülebilir kentsel gelişmeyi taşıma kapasitesi.tr/bolgesel/keas-I. kentin mevcut arazi kullanımı. kentin orta büyüklükte bir merkez olması. Ayrıca.gov. GAP Bölgesi özelinde irdelenmesi amacıyla Adıyaman İli için “Eko-Kent Planlama Çalışması”nı başlatmıştır. “fiziksel planlamaya altlık oluşturacak bir teorik ve teknik çerçeveyi” oluşturmak. Cilt I sunabilmesi için.tr) 82 http://ekutup. CBS’ni kullanarak hızlı ve sağlıklı verileri elde edip bu verileri işleyecek Kent Bilgi Sistemi (KBS) oluşturmaktır. Çalışma kapsamında. Bölgede kentsel planlama açısından önemli bir çalışma da. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planlarının yapılmış olması da Adıyaman’ın pilot olarak seçiminde etken olmuştur (gap.tr). Nizip-Birecik. GAP İdaresi’nin kurumsal yapısını eko-kent planlama yaklaşımına uygun olarak geliştirmek ve desteklemek konularına ağırlık verilmesi öngörülmüştür. “Birecik Barajı’ndan Etkilenecek Nüfusun Yeniden Yerleşimi. Rio Konferansı’nda (1992) kabul edilmiş bulunan Gündem 21’in “Sürdürülebilir İnsan Yerleşmelerinin Teşvik Edilmesi” başlıklı yedinci bölümünde (Keating. Bu çerçevede. Kilis. bilgi teknolojilerinden yararlanmaları gerekir.gov.

Adıyaman.5’inin yönetici. %24. bunlardan da %22. %4.4’nün akademisyen. %21. genellikle orta yaş grubunu temsil etmektedir. 50 yaş ve üzeri olanların toplam oranı ise %18.8’inin de hukuk alanında eğitim gördükleri ortaya çıkmıştır. orta yaş grubu diyebileceğimiz 30-50 yaş grubu içindedir. 9. Anketin geri dönüş oranı %68. Şırnak) ilgili kişilerle yüz yüze görüşme fırsatı bulunamadığından. Diyarbakır. 18’i belediye başkanı ve başkan yardımcısı. Nitekim büyük bir kısmının (%88. daha sonra çeşitli olgusal ve görüş bildirme soruları ile deneklerin görüş ve yaklaşımları belirlenmektedir. Araştırma.dpt. %19. 9. Anketlerden elde edilen veriler önce tabloda gösterilip sonra yorumlanmakla beraber. 9. Genç denebilecek kesim ise (20-30) %16. belediye başkanı ve başkan yardımcılarını. Meslek durumlarına bakıldığında.3’ünün iktisadi ve idari bilimler. Araştırmada. Buna karşın.1. Araştırmanın Amacı. ilgili meslek örgütlerinin ve üniversitedeki öğretim üyelerinin. Bunlardan 19’u mülki amir (vali ve vali yardımcısı).5) üniversite mezunu olduğu.pdf . belediye başkanlarının. GAP KAPSAMINDAKİ İLLERDE YAPILAN ALAN ARAŞTIRMASINA İLİŞKİN ANKET VERİLERİ Burada araştırma sonucu anket verilerinden elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapılmaktadır. %49.7’sinin mimarlık ve mühendislik. Dolayısıyla. bazı illerde (Mardin. Araştırmada anket yöntemi kullanılmakla beraber. 27’si mülki amir (vali ve vali yardımcıları). meslek örgütü ve araştırıcılar.4’ü erkek.6’sının siyasal bilgiler. öncelikle ankete katılanların kişisel özellikleri incelenmekte. Cinsiyet durumları ise. Eğitim düzeyleri ise oldukça yüksek denilebilir. yüz yüze görüşmeler (mülakat yöntemi) de yapılmış ve bazı gözlemlerde bulunulmuştur.5) genellikle orta öğrenim düzeyinde eğitim almışlardır. sadece anket doldurulmuş ve adresimize postalanmıştır. ilgili meslek örgütlerini (sanayi odası ticaret odası.gov. buradaki mülki amirleri (vali ve vali yardımcılarını).4’nün mimar ve mühendis ve %9. bölgedeki kentlerde “kent planlamasına” ilişkin görüş ve yaklaşımlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bunların dışındakiler ise (%11. Ankete Katılanların Kişisel Özellikleri Ankete katılanların büyük bir kısmı (%65). 22’si öğretim elemanı. Üniversite eğitimi görenlerin %45. 44’ü ilgili meslek örgütü olmak üzere toplam 103 denek anket sorularını cevaplandırmıştır. ankete katılan yönetici. 30’u üniversitelerin ilgili bölümlerindeki araştırmacılar ve 67’si meslek örgütü olmak üzere toplam 150 denek üzerinde yapılmıştır. Cilt I 9.6 kadardır. Kadınların 83 http://ekutup. Kapsamı. bazıları.4’tür.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.) ve üniversitesi olan illerdeki mimarlık ve mühendislik konularında çalışan öğretim elemanlarını kapsamaktadır. mimarlar ve mühendisler odası vs. GAP kapsamındaki illerdeki (il merkezleri) mülki amirlerin. 26’sı belediye başkanı ve başkan yardımcıları.tr/bolgesel/keas-I.7’sinin ise serbest meslek grubundan olduğu görülmektedir.2. sadece sonuçları itibariyle değerlendirilmektedir.4’nün master ve doktora yaptığı görülmektedir. GAP kapsamındaki dokuz il merkezi ile sınırlandırılmış olup. %13.6’dır. %11. Ankete Katılan Denek Sayısı Ve Geri Dönüş Sayısı Anket.3.6’sı ise kadındır. %88. Sınırları ve Yöntemi Bu araştırma. Ancak.

sağlıklı bir kentsel planlamanın yapılmasına engellerin olup olmadığı. Bel. kentlerin imar planlarının nasıl belirlendiği. ankete katılanların yaklaşımlarını ayrı ayrı değerlendirdiğimizde belediye yöneticilerinin yaklaşımı. 10. mülki amirler. belediyelerin hangi işleve sahip olması gerektiği. Medeni durumları dikkate alındığında. daha çok olumsuz etkisi yaptığı yönünde iken. Sit alanlarına ilişkin. sivil toplum örgütlenmelerinin katılımının sağlanıp sağlanmaması.6 22. mühendis ve akademisyenlerin içinden olduğu.pdf . ankete katılanların görüş ve yaklaşımları ele alınmaktadır. 10.3’nün ise köy doğumlu olduğu belirlenmiştir.5 100 Tablo 1’de görüldüğü üzere. %45’i sit alanlarının olmadığını belirtmiştir. akademisyenler ve meslek örgütlerinin yaklaşımı olumsuz bir etki yapmadığı yönünde ortaya çıkmaktadır. %30. Sayı 10 isteği 2 4 3 19 Sayı 13 3 2 18 Üniversite Sayı 6 10 2 4 22 Meslek Ör. katılacaksa hangi aşamada katılımının sağlanması gibi soruların cevapları aranmıştır.6’sı evli. bu sit alanlarının kentsel mekanların planlanmasına olumsuz bir etkisinin söz konusu olup olmadığı. Sayı 22 11 3 8 44 Toplam 51 23 12 17 103 % 49. Buna karşın kent imar planlarında “arsa spekülatörlerinin isteği” (%22. kentsel mekanın planlanmasına ilişkin anket verilerinden elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.3) ve 84 http://ekutup.1.6 16. kimlerin söz sahibi olduğu. GAP Kapsamındaki Kentlerde İmar Planlarının Nasıl Belirlendiği Burada GAP kapsamındaki kentlerde imar planlarının nasıl belirlendiği yönünde. Cilt I genellikle mimar. katılanların %88.4’u olumsuz bir etki yapmadığını belirtirken. Ankete katılan bazı belediye yöneticileri ve meslek örgütleri kendi kentlerinde sit alanlarının olup olmadığına ilişkin bu soruyu cevaplamamıştır. GAP kapsamında bulunan kentlerdeki. Sit alanlarının mevcut olduğunu belirtenlere “bu alanların.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.gov. Tablo 1 Kentinizde. Ankete katılanların %55’i kentlerinde sit alanlarının olduğunu ifade ederken. GAP’TA KENTSEL MEKANIN PLANLANMASINA İLİŞKİN VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Burada GAP kapsamındaki kentlerde. %41. GAP kapsamındaki kentlerde sit alanları vardır ve bu alanların az da olsa sağlıklı bir kentsel planlamanın yapılmasına olumsuz etkisi söz konusudur. GAP Kapsamında Olan Kentlerdeki Sit Alanları ve Planlamaya Etkisi GAP kapsamındaki kentlerin bir çoğunda sit alanları mevcuttur. kent imar planlarının daha çok “imar planları doğrultusunda” belirlendiği görüşündedir.4’ünün bekar olduğu ve bunların %33’ünün il. yönetici konumunda bulunmadıkları dikkat çekicidir. Başk. ankete katılanların %69. planlamanın hangi düzeyde ele alınması gerektiği. ankete katılanların yarıya yakını (%49. kent imarının planlanması nasıl belirleniyor? Görüşler İmar planları doğrultusunda Arsa spekülatörlerinin doğrultusunda Köyden kente göçenler tarafından Fiziksel koşullar doğrultusunda Toplam Vali Yrd.6’sı sit alanların kent planlamasında olumsuz bir etki yaptığını ileri sürmüştür.2. bölge kentlerinde sit alanlarının olup olmadığı.dpt.6).tr/bolgesel/keas-I. 10. %19. Dolayısıyla denilebilir ki.7’nin ilçe ve %25. kentlerin planlanmasına olumsuz bir etki yapıp yapmadığı” sorulduğunda. Bu bağlamda.3 11.

Yrd.5) etkili olduğu söylenebilir. Örgütleri Sayı Sayı Sayı Sayı Toplam % 85 http://ekutup. kentlerin imar ve planlamasında kim söz sahibi olmalıdır? Vali/ V. B/ Üniversite Meslek V. MMO ile yerel yönetimlerin söz sahibi olduğunu.9).8 32 100 Tablo 2’de görüldüğü gibi kentlerin imarı ve planlanmasında mimarlar ve mühendisler odası ile yerel yönetimler genellikle birlikte ön plana çıkmaktadır.3. doğrudan değil de dolaylı bir etki olduğu yönündedir.pdf . %32’si ise MMO. Bel. B. Tablo 3 Sağlıklı bir kentsel planın yapılmasında en önemli engel nedir? Görüşler Vali/ Bel.9 46. gerek MMO’nın (%0. konut yapımı gibi gecekondulaşmayı önleyecek ve sağlıklı bir yapılaşmayı sağlayacak önlemlerin alınmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile göç edenler dikkate alınarak önceden yerleşim alanların belirlenmesi. Ankete katılanların bir kısmıyla yapılan bireysel görüşmelerde. Baş. Tablo 2 Sizce. yerel yönetimler ve merkezi yönetimin birlikte söz sahibi olduğunu ifade etmiştir./ Üniversite Yard.gov.4.7 13. Sayı Sayı Sayı Yalnızca.6 6. GAP Kapsamındaki Kentlerin İmarı ve Planlanmasında Söz Sahibi Olanlar GAP kapsamındaki kentlerin imarı ve planlamasında kimlerin daha çok söz sahibi oldukları konusunda ankete katılanları görüş ve yaklaşımları Tablo 2’de sunulmaktadır. mühendisler ve mimarlar 1 odası Mühendisler ve mimarlar odası ile 9 11 9 yerel yönetimler Yalnızca yerel yönetimler 3 5 3 Yalnızca merkezi yönetim Merkezi yönetim ile yerel yönetimler 2 3 Merkezi Yönetim. Genel dağılıma bakıldığında ankete katılanların %46. 5 2 6 mühendisler ve mimarlar odası Toplam 19 18 22 Görüşler Meslek Örgütleri Sayı 19 3 2 20 44 Toplam % 1 48 14 7 33 103 0. Bu engellerin bir boyutunu rant paylaşımı oluştururken bir boyutunu da kentsel mekanlarda var olan sit alanları ve kentlere olan göçler oluşturmaktadır. kente göç edenlerin imar planlamalarına etkilerinin.dpt. Sağlıklı Kentsel Planın Yapılmasının Engelleri Yapılan bireysel görüşmelerde genellikle sağlıklı bir kentleşme planın yapılamadığı ve bunun önünde bazı engellerin olduğu dile getirilmektedir. Bu bağlamda sağlıklı bir kentsel planlamada ne tür engellerin olduğuna ilişkin anket verileri Tablo 3’te sunulmaktadır. Cilt I “fiziksel koşulların” da (%16. yerel yönetimler. arsa üretilmesi.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.7’si kentlerin imar ve planında. Yard.6) kentlerin imarı ve planlanmasında tek başına çok daha fazla söz sahibi olduğu görülmektedir. Bununla beraber. 10. 10. Yrd. B. Dolayısıyla GAP kapsamındaki kentlerin imar ve planlamasında genellikle MMO ile yerel yönetimlerin söz sahibi olduğu söylenebilir. gerekse merkezi yönetimin (%0) tek başına söz sahibi olamamalarına karşın yerel yönetimlerin (%13.tr/bolgesel/keas-I. Burada dikkati çeken bir konu da köyden kente göç edenlerin az da olsa imar planlarının belirlenmesinde rol oynamasıdır.

ankete katılanların %57. merkezi düzeyde ele alınmasını isteyenler %16.6’lık bir oranı oluşturmaktadır.6. Buna karşın.7). sivil toplum kuruluşlarının katılımı sağlanmalı mıdır? Görüşler Vali ve V.gov. kentlerin planlamasında ve kent yönetimine katılması her zaman öngörülmektedir. Üniversite Meslek Örgütleri Toplam % 86 http://ekutup.3 2. Bu bağlamda GAP kapsamındaki kentlerde. Kentsel Mekanın Planlamasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı Katılımcı bir yönetimin gereği olarak sivil toplum kuruluşlarının kentsel hizmetlerde.9) ise sağlıklı bir kentsel planın yapılmasında önemli bir engel olmadığı görülmektedir. Bel. Nitekim.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.4) önemli bir engel teşkil ettiği söylenebilir. Yard.7 100 Merkezi düzeyde bir çerçevesinde ele alınmalıdır Bölgesel düzeyde ele alınmalıdır Kent düzeyinde ele alınmalıdır.pdf .4 100 Tablo 3’te görüldüğü gibi. Buna karşın. bölgesel düzeyde mi yoksa kent düzeyinde mi ele alınması gerektiği konusunda ankete katılanların görüş ve yaklaşımları Tablo:IV’te verilmektedir. 10. kentsel mekanın planlanmasında sivil toplum örgütlerinin katılıp katılmaması yönünde ankete katılanların görüşleri Tablo 5’te verilmektedir. Yar./ Üniversite Yrd.dpt. GAP kapsamındaki kentlerde sağlıklı bir kentsel planın oluşturulmasına daha çok çıkar kesimlerinin oluşturduğu baskı engel olmaktadır. Bu iki kesimin daha çok bir rant paylaşımı nedeniyle sağlıklı bir planın yapılmasına engel oluşturdukları açıktır. Kentsel Planlamanın Ele Alınması Gereken Düzey Kentsel planlamanın merkezi düzeyde mi. Sayı Sayı Sayı planlama 2 7 6 13 19 9 7 18 10 5 22 Meslek Örgütleri Sayı 8 18 18 44 Toplam 17 43 43 103 % 16. çıkarları zedelenen kesimlerin oluşturduğu baskı Siyasal güç sahiplerinin.7 41.7) aynı oranda olduğu görülmektedir. Baş. 10. Baş.tr/bolgesel/keas-I.5. Dolaysısıyla GAP kapsamında kentsel gelişim için planlamanın bölgesel ve kentsel düzeyde ele alınması gerektiği söylenebilir. bazı arazilerin değer kaybetmesi nedeni ile çıkarları zedelen kesimlerin baskı oluşturarak sağlıklı bir planın oluşmasına engel olduğu görüşündedir. ve Baş. kent düzeyinde ele alınmasını isteyenlerin (%41. Toplam Tablo 4’te kentsel gelişme için planlamanın bölgesel düzeyde ela alınmasını isteyenlerle (%41. Sit alanlarının (%2. Cilt I Bazı arazilerin değer kaybetmesiyle. Katılanların %20. Bel. kentsel gelişme için. Tablo 5 Kentsel mekânın planlanmasında. planlamanın hangi düzeyde ele alınması gerekir? Görüşler Vali/ V. planlamayı yozlaştırmakta ve sağlıklı bir planın çıkmasını engel olmaktadırlar.4’ü ise. Yar.9 19.3’üne göre siyasi güç sahipleri. kentsel planları kendi çıkarları doğrultusunda düzenlenmesiyle oluşan yozlaşma Sit alanlarının olumsuz etkisi Gecekondu alanlar Toplam 5 11 3 19 5 4 3 6 18 5 14 3 22 6 30 8 44 21 59 3 20 103 20. kentsel mekandaki gecekondu alanlarının da (%19.4 57. kentsel planları kendi çıkarları doğrultusunda düzenleyerek.6 41. Tablo 4 Sizce. B.

Ayrıca plan yapılmasına ilişkin araştırmaların yapılması aşamasında katılımın olmasını öngörenler (%11. çıkar ilişkileri ve siyasi 87 http://ekutup. Ülkemizde 1930’larda başlayan ve bugün de devam eden kent planlama çalışmaları hala istenen düzeye ulaşmamıştır. Dolayısıyla bölgedeki kentlerde kentsel mekanın planlanması yapılırken sivil toplum kuruluşlarının da katılımı sağlanmalıdır.pdf . Kentsel planlamaya çoğu kez rant. Dolayısıyla.3’lük bir oranı oluşturmaktadır.8 100 Tablo 5’te görüldüğü gibi. kent planlaması yapılırken. Tablo 6 Sizce. Planın uygulama aşamasında ise katılımın bir anlam ifade etmediği görülmektedir. kentsel mekanda meydana gelen gelişmeler ve dönüşmeler. sadece %2. B.tr/bolgesel/keas-I. sivil toplum kuruluşlarının “plan yapma ve karar verme aşamasında katılımının sağlanması gerektiğini” belirtmiştir.2 2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Baş. ankete katılanların tamamına yakını (%90. Bel. Bunun içinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar takip edilmeli ve teknolojiden yararlanılmalıdır.3 11.2’si. Cilt I Evet Hayır Kısmen Toplam Sayı 16 3 19 Sayı 18 18 Sayı 19 3 22 Sayı 40 4 44 93 3 7 103 90. Sayı 5 2 12 19 Sayı 4 3 9 2 18 Sayı 8 14 22 Meslek Örgütleri Sayı 9 7 27 1 44 Toplam % Hedeflerin belirlenmesinde Araştırma aşamasında Plan yapma ve karar verme aşamasında Planın uygulanması aşamasında Toplam 26 12 62 3 103 25.3) kentsel mekanın planlaması yapılırken sivil toplum kuruluşlarının katılımını isterlerken.3 2.gov. %25.8’i ise kısmı bir katılımdan yanadır.9’luk bir kısmı buna karşı çıkmıştır.dpt. temelde yaşanabilir alanlar oluşturmak kapsamında değerlendirilmelidir.7. Teknolojik gelişmelerle beraber kent planlama kavramı içine yeni kavramlar girmekte ve kentsel planlama yeni boyutlar kazanmaktadır. 11.6)’lık bir oranı. GAP kapsamındaki kentlerde kentsel planlara sivil toplum kuruluşlarının daha çok plan yapma ve karar verme aşamasında katılımının sağlanması gerektiği söylenebilir. ve Üniversite Yard. Yrd. Katılanların %6. Katılma Aşaması Bir önceki tabloda sivil toplum kuruluşlarının kentsel planlamaya katılmalarının gerektiği görülmüştü. ankete katılanların %60. Bu çerçevede kentsel planlama ile ilgili çalışmalar.6 60. 10. yeni kent planlama teorilerini ve pratiklerini de gündeme getirmektedir. kent planlamasının hangi aşamasında katılım olmalıdır? Görüşler Vali ve V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Kentsel planlama kentlerin geleceği ile ilgi olduğu için. “hedeflerin belirlenme aşamasında katılımın sağlanmasını öngörenler ise. İşte bu katılımın hangi aşamada olması gerektiği yönünde de ankete katılanların görüşleri alınmak istenmiş ve katılanlara “katılımın hangi aşamada olması gerektiği” sorulmuştur.9 100 Tablo 6’da görüldüğü gibi.9 6.

3’üne göre siyasi güç sahipleri. Gamze (1999) “GAP Kentsel Sanitasyon ve Planlama Projesi Kapsamında Diyarbakır Kent Bilgi Sisteminin Oluşturulması Çalışmaları”. Aslanoğlu. ASA Kitabevi. Trabzon. ankete katılanların %57.2’si. planlamayı yozlaştırmakta ve sağlıklı bir planın çıkmasını engel olmaktadırlar.gov. Kimlik ve Küreselleşme. Nitekim. 41-64. Bu çerçevede. Dolayısıyla bölgedeki kentlerde kentsel mekanın planlanması yapılırken sivil toplum kuruluşlarının ve halkın da katılımı sağlanmalıdır. İstanbul. Bu boşlukların ve çelişkilerin yeniden gözden geçirilerek yeni düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç vardır. Rana A. Yapılan yasal düzenlemelerde de önemli boşluklar ve çelişkiler vardır. *GAP kapsamında kentsel gelişim için planlamanın bölgesel ve kentsel düzeyde ele alınması gerektiği ileri sürülmüştür. *Ankete katılanların %60. *Kent imar planları daha çok “imar planları doğrultusunda” belirlenmekle beraber.3) ve “fiziksel koşulların” da (%16. kent planlaması yapılırken. Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Arican. Cilt I etkiler damgasını vurmuş ve kentsel planlama amacından saptırılıştır. kentsel planları kendi çıkarları doğrultusunda düzenleyerek. “kentsel tasarım”. s. 88 http://ekutup.pdf . Kentsel planlamayı işlevsiz kılacak bu olumsuzların giderilmesi gerekir. KTU. GAP bölgesinde yapılan kent planlama çalışmalarında bölgenin ve bölgedeki her kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yönleri kent planlamasında dikkate alınmalıdır. Bursa. Özcan (1998) “Cumhuriyetin Kent Planlama Politikaları ve Ankara Deneyimi. Planın uygulama aşamasında ise katılımın bir anlam ifade etmediği görülmektedir. KAYNAKÇA Altaban. *Kentlerin imar ve planlanmasında genellikle MMO ile yerel yönetimlerin söz sahibi olduğu görülmektedir. Katılımcı bir anlayışı hayat geçirerek ve teknolojik gelişmelerle beraber yeni kent planlama çalışmaları bölge kentlerinde yaygınlaşmalıdır. Diğer bir ifade ile Diyarbakır’da.tr/bolgesel/keas-I. sivil toplum kuruluşlarının “plan yapma ve karar verme aşamasında katılımının sağlanması gerektiğini” belirtmiştir. Gaziantep’te Şanlıurfa’da. “arsa spekülatörlerinin” (%22.84-94.3) kentsel mekanın planlaması yapılırken sivil toplum kuruluşlarının katılımını istemektedir.dpt. Adıyaman’da yapılan kent planlama çalışmaları daha da hızlandırılmalı ve diğer kentlere de yaygınlaştırılmalıdır.”.5) etkili olduğu söylenebilir. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık. Bu düzenlemelerde “sürdürülebilirlik”. Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında GAP kapsamındaki illerde kentsel planlama için dile getirilen görüş ve önerileri ise şu şekilde özetlemek mümkündür: *GAP kapsamındaki kentlerde var olan sit alanları az da olsa sağlıklı bir kentsel planlamanın yapılmasına olumsuz etki etmektedir. *Kentlerde sağlıklı bir kentsel planın oluşturulmasına daha çok çıkar kesimlerinin oluşturduğu baskı engel olmaktadır. Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı Ortak Yayını. (1998) Kent. “CBS”. *Ankete katılanların tamamına yakını (%90. “katılımcılık” gibi kavram ve gelişmelerin dikkate alınması gerekir. “KBS”.

“Kent Planlamasına Katılım-Olanaklar ve Sınırlar”. Sayı 14.gap.tr/Turkish/Dergi/D691998/strateji. “Gap’ta Mekansal =http://www. Mali Yönetim ve Denetim Dergisi. Cilt I Bozkurt. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi.htm. BYKP (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. VIII.org/sayi34/34-03. Filiz (2002) Planlama İle İlgili Yasa ve Yönetmeliklerde Varolan Çelişkiler ve Boşluklar”.tr/Turkish/Dergi/D6101998/proj. 95-124. 39-46. Çalişkan. Sayı 3-4.gislab. Bulut. Prof. Dr. http://www. sezen.html İnternet. Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyon Raporu.dpt. Çakicioğlu. http://www. Yıl 28. DPT. Mart-Nisan. S.antalyakentkonseyi. 313-323. 277-288. Sayı 6. Cevat (1973) “Kent Planlamasının Yasal Çerçevesi ve Araçları”. Mehmet ve Deveci. İnternet.gov.tr/Turkish/Dergi/D691998/ekokent. Baykan.html 89 http://ekutup. 27 Mart.htm İnternet. Geray.html İnternet. AÜ. İstanbul.ktu. Gökçeer. Cumhuriyet Gazetesi (Mart. (1998) Kamu Yönetimi Sözlüğü.Yakup (2002) “Bölgesel Planlama ve Kalkınma Projesi Olarak GAP ve Yönetimi”.gov.. Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler (Editör: Bekir Parlak-Hüseyin Özgür). Bilal (1996) “Kentleri Yönetilebilir Kılmak”. http://www. Cevat (1972) “İmar Planında Değişiklik Yapılması”. Yeni Türkiye Dergisi. Sevinç Matbaası. Ergun.html İnternet. METU Faculty of Architecture Press.gov. 2000) “Deprem Bölgesindeki Sanayi Tesisleri”. Erten. Yıl 2. http://www. 253-284. Hasan (1996) “Sürdürülebilir Kentler”. Yeni Türkiye Dergisi.. Sayı 8.doc Kaplan. Metin (1999) Nasıl Bir Yerel Yönetim?. 13.gap. “Gap’a Yönelik =http://www. Geray. Ertürk. http://www. Planlama Çevre Planlama Çalışması” Projeleri” Stratejisi” İnternet.org.gov. Eryilmaz.kentli.htm.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ankara. SBF Dergisi. Fikri (1993) “Kent Planlama-Uygulama Süreci ve Belediyeler”. İstanbul. Sayı 8.tr/Turkish/Dergi/D691998/katilim.tr/bolgesel/keas-I.org/makale/meh_fizl. Ö. Mart-Nisan. Kemal Fikret Arık’a Armağan. Cilt 2. “Türkiye Planlama Sorunsalına Genel Bakış ve Yapısal Çözüm Önerileri 1“. Habitat II Özel Sayısı. TODAİE. Ankara.tr/raporlar_imarveplanlama_grubu. Ankara.gap. (1999) Property Relations and Urban Space. Ayşegül (1991).pdf .. Alfa Yayınları.179-185. Ankara. Yay.gov. “Adıyaman İli Eko-Kent =http://www.gap. Olgun. T.tr/KBS99/11_gap. İller ve Belediyeler Dergisi. 174-178.edu. Cilt 46. Yıl 2. Günay.aydinlanma1923. Sayı 321-322. Habitat II Özel Sayısı. Anahtar Kitaplar.

İstanbul. “Türkiye’de Bölge-Kent Planlaması ve Kentsel Tasarım: Uygulama Sorunları ve Görüşler”. Çağatay (1996) “Kentler. SPO (1998) “Avrupa Kent Plancıları Konseyi. Kaynak Yayınları. Mehmet (2002) “Kentsel Tasarımın Tarihsel Çevre Korunmasında Etkin Olarak Kullanımı. Baskı.yapiworld. Çağatay (Şubat-1999) “Özelleştirme ve Kent Planlama”. Ankara.htm Türkoğlu. Yayla. =http://www. İstanbul. Stoop. McGraw. 90 http://ekutup.com/cevre/tuncer_kent_eko. Tunçer.gov. Alan Yayıncılık. Konya. Ankara. (1998) Bölgesel Eşitsizlik. Mehmet. 205-217.com/locate/ssci TMMOB.. Mimar Sinan Üniversitesi. http://www. Volume 41. Gündem 21 ve Diğer Rio Anlaşmalarının Popüler Metinleri. Teori. Janathan T. Maliye Bakanliği. 3. Maliye Bakanlığı http://www.spo. Ricketts. TODAİE Yayını. K. Standart Handbook for Civil Engineers. (Ocak. Yeni Atina Çartı”. Yıldızhan (1975) Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri ve İstanbul Örneği. Mehmet.org. Sezen.pdf . Özelleştirme Değil Kamulaştırma. İstanbul Üniversitesi Yayını 2098. Yavuz.org. Birlik Yay. M. Fehmi (1962) Şehircilik. İzmir. 15.htm. T. 2000) “Yer Seçimleri Kimin Meslek Alanı”. 465-480. N. Tunçer.dpt. 9. Sönmez. (1998) “Bir Koruma Aracı Olan Kentsel Tasarımı Zorunlu Kılan Yeni Kent Planlama Süreci”. “Kent Merkezleri Planlamasına http://www. ‘Böl ve Yönet Modeli’” Ankara.yapiworld.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.com/tuncer_bölgekent. A. Önder Matbaa. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu. İstanbul. UNEP Türkiye Komitesi Yayını (Ortak Geleceğimiz Merkezi’nin İşbirliği İle Yayınlanmıştır). İstanbul. Keskinok. Editors: Frederic S. Merritt.tr/atina_carti.Kent Loftin. Haber Bülteni.htm Ekolojik Yaklaşım” Tunçer. Rantlar ve Planlama”. Anadolu Matbaacılık. 3-21. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Maraş.Mehmet (1986) Peygamberler Şehri Şanlıurfa.C. Sevinç Matbaası.kentli.tr/e_devlet/e_devlet. Keskinok.tr/bolgesel/keas-I.elsevier. Kentlerin Planlamasında Yeni Bir Çarta Doğru.Hill 4th ed. Seriye (1999) Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama. Lane.gov. Section Forteen. William (1995) “Cominity And Regional Planning”. Cilt I Karaman. Michael (1993) Yeryüzü Zirvesinde Değişimin Gündemi. Antalya Tarihi Kent Merkezleri (1) = htpp://www. Keating. A. Ankara.htm. M. http://www..milliemlak. TMMOB. Zerrin Toprak (1995) Kent Yönetimi ve Politikası. John (2003) Safety Science. SPO. İstanbul.

Poon. Selçuk EMSEN Yrd. Güney Kore. İhracat ve ekonomik büyüme üzerine ortaya çıkan bu farklı sonuçlar. 1987: 51-72) bulunmasına rağmen. Greenaway and Sapsfort. Atatürk Üniversitesi. Bu görüş taraftarlarına göre. İİBF İktisat Bölümü 1. Hong Kong. 1985: 415-425 ve Ram.gov.tr/bolgesel/keas-I. Özellikle Asya ülkeleri (Tayvan. Yine kent düzeyinde özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir takım değişkenlere ait veri sıkıntılarının varlığı ve panel veri yöntemlerinin kent ekonomilerine yeni yeni uyarlanması. Yerel ekonomik kalkınma sorununun kökeni. Cilt I Türkiye’de Kentsel Büyüme ve İhracat İlişkileri: Panel Veri ve Yatay-Kesit Analizleri M. 2001: 187-196) yok denecek kadar azdır. GİRİŞ İhracat ve ekonomik kalkınma ilişkileri. kent tabanlı çalışmaların az olma nedenleri arasında yer almaktadır. 1982: 59-73. bazı yazarların da üzerinde tartıştığı gibi ülkelerin ekonomik yapıları ve kalkınma düzeyleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu ifadelerden ihracatın etkin bir şekilde ekonomik büyümeyi etkileyebilmesi için dışa yönelik kalkınma politikalarıyla birlikte ülkelerin minimum kalkınma düzeyine erişmiş olmasının gerektiği anlaşılmaktadır.pdf .dpt. Kemal DEĞER Arş. 1980’lerden sonra ihracatı üretim girdilerinden birisi olarak gören bu gelişmeyle birlikte. kalkınma literatüründe oldukça büyük bir ilgiye konu olmuştur.Doç. Atatürk Üniversitesi. buna karşılık ihracat artışlarının ekonomik büyümeyi en kolay şekilde etkilediği ülke grubu olarak orta düzey gelirli ülkeler olduğunu ileri sürmüşlerdir. 1994: 152-174. Moschos. 1989: 93-102. Bu yazarlar (Kohli and Singh. ihracatın ekonomik büyüme üzerinde etkileri ampirik çalışmalarla ortaya konulmaya başlanmıştır. faktör verimliliklerinin en yüksek olduğu üretim alanlarıdır ve ihracat sektörlerinde yaşanacak gelişmeler hem kendi sektöründe hem de ticarete konu olmayan sektörlerde önemli çarpan etkilerine yol açabilir. 1989: 391-400. 1995: 75-90. Singapur gibi) üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular. İhracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere teorik düzeyde bakan bu anlayışı ülke düzeyinde test eden birçok ampirik çalışma (Feder.Dr. ihracat sektörleri.. Sanayi Devrimine kadar dayansa da.Grv. söz konusu ilişkileri kent düzeyinde ele alan ampirik çalışmalar (Sun and Parikh. Moschos. “ihracatın ekonomik büyümeyi artırdığı” yönündeki Neo-Klasik görüşü destekler niteliktedir.. Yaghmaian. 1970 ve 1980’lerden sonra yeni sanayileşen ülkelerin başarılı ekonomik büyüme performansları. kent düzeyinde bu tür çalışmaların eksikliği. 1989: 93-102. İİBF İktisat Bölümü Ö.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. geçiş ekonomileri olarak adlandırılan piyasa ekonomisini yeni yeni deneyim eden ülkelerde (Çin gibi) anlamlı bulgulara ulaşılamamıştır. kent ekonomilerinin 1990’lardan sonra popüler bir ilgi alanı olmasından kaynaklanmaktadır. yukarıda ifade edilen ihracatekonomik büyüme ilişkisini teyit ederken. 1994: 977-995). Ram. düşük ve çok yüksek gelirli ülkelerde ihracatın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkilerinin ortaya çıkarmadığını. 91 http://ekutup.

DİE ve DPT olmak üzere bir kısım kamu kurum ve kuruluşları ile Bankalar Birliği’nin web sayfasından derlenmiştir. minimum kalkınma düzeyine eriştiği düşünülen ve sanayi gelişmişlik endeksine göre normal yöre olarak değerlendirilen kentler ele alınmış ve hipotezin doğruluğunu sınamak amacıyla normalin üzerinde gelişmiş ile normalin altında kalmış iller de araştırma kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla panel tahminlerde kısa zaman kesiti içeren ve benzer nitelikte olan veri setleri için “grup etkili” (panelde yer alan iller için ortak bir sabit katsayı tahmini). Cobb-Douglas tipi büyüme eşitliğini ima eden Neo-Klasik büyüme fonksiyonunda. “sabit etkili” (panelde yer alan her bir il için ayrı bir sabit katsayı tahmini) ve “tesadüfi etkili” (panelde yer alan her bir il için ayrı bir sabit katsayı tahminini tesadüfi olarak elde etme) olmak üzere üç tür tahmin yapılmıştır. VERİLER VE METODOLOJİ Türkiye’de kentsel düzeyde ekonomik büyümede dış ticaretin öneminin araştırıldığı çalışmada kullanılan değişkenler.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Türkiye’nin yüksek ve orta düzey gelirli kentleri (sanayi gelişmişlik endeksine göre gelişmiş ve normal yöre kapsamında yer alan iller) ile gelişmemiş kentleri (sanayi gelişmişlik indeksine göre kalkınmakta öncelikli iller) açısından araştırma konusu yapılmıştır. dünyada ülkeler arasında dışa açılmaya paralel olarak ihracatın büyüme üzerindeki etkilerinin incelenmesine (Chen and Thang. Dutt and Ghosh. 3. Bu amaçla ihracatın etkilerini daha kolay ortaya çıkarabileceği kent grubu olarak. Durağan olmayan il serileri fark alınarak durağan hale getirilerek tahminlerde kullanılmıştır. bu çalışmada kamu kesimini temsil etmesi amacıyla kamunun yatırım harcamaları ile kamunun diğer harcama kalemleri modele dahil edilmiştir. Veriler başta Dış Ticaret Müsteşarlığı.dpt. zaman serisi ile çalışma yapmanın bir takım sorunları ortaya çıkacağı açıktır.pdf . ADF test sonuçlarına göre GSYİH. 92 http://ekutup. 1990: 577-585. kentlerin ihracat büyüme oranı ( X/X). İhracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin ampirik uygulaması için Feder’in öncülüğünü yaptığı. ihracatı üretim girdilerinden birisi olarak ele alan Neo-Klasik üretim fonksiyonundan yararlanılarak.gov. toplam kredilerin kent toplam gelirine oranı (C/Y). Bu nedenle tahmin sonuçları açısından yatay kesit ve zaman serisi özelliğini içeren panel veri ile sadece 1991-2000 ortalamasını içeren yatay kesit tahminlere gidilmiştir. ekonomik büyümenin belirleyicileri olarak insan gücü ve sermaye birikiminin yanı sıra kamu harcamaları ile dış satım alınmıştır. kamu yatırım harcamalarının kent toplam gelirine oranı (GI/Y) ve kamunun diğer (cari ve transfer) harcamalarının kent toplam gelirine oranı (GCT/Y)’dan oluşturulmuştur(*). kamu yatırım ve personel harcamalarının GSYİH içindeki payı cinsinden değişkenlerin genelde durağan olmadıkları gözlemlenmiştir. toplam kredilerin.tr/bolgesel/keas-I. Model kapsamındaki seriler Augmented-Dickey-Fuller (ADF) birim kök test sınamasına tabi tutularak durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. nüfus artış hızı ( N/N). 2002: 2255-2257) hareketle. Lin ve Song. bir ülkede (*) Bilinen Neo-Klasik büyüme modeline kamuyu da dahil eden çalışmalardan (bkz. 1996: 167-182) benzer biçimde. yatay-kesit ve panel verilere dayalı regresyon analizleri yapılmıştır. 2. ihracat ve nüfus gibi büyüme oranı cinsinden değişkenler durağan çıkarken. UYGULAMA SONUÇLARI Bu çalışmada Neo-Klasik büyüme fonksiyonundan hareketle. kent toplam geliri içerisinde dış satımın payı ( X/X)(X/Y). dünyada ülkeler için geliştirilen büyüme modellerinin benzeri şekliyle bir ülkenin illeri için yapılması yoluna gidilmiştir. Çalışmanın amacı. Çalışmanın veri dönemi 1991-2000 arasını kapsadığından ve veriler yıllık olduğundan. Cilt I Bu çalışmada ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin varlığı.

752519b -0.040480 0.a Grup Etkili Büyüme Modeli Tahmini Değişkenler C X/X  X/X)(X/Y)  N/N) C/Y GI/Y GCT/Y Gelişmiş 0.58334a R2=0. 2000: 572.673’tür. illerin ekonomik büyüme oranlarını gösterirken.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.=2.497040b 0.022632a -0.dpt. Panel tahmininden elde edilen tahmin sonuçlarından hangisinin daha güçlü olduğunu da Hausman ve Lagrange Multiplier (LM) test sonuçlarıyla belirlemesi yoluna gidilmiştir (Greene.b’de verilmiştir.178159 0. Test sonuçlarında gelişmiş iller için tesadüfi etkili (hesaplanan LM değeri (4.47566 Az Gelişmiş 0.06578 D.a ve 1.W. 577-587). Gelişmiş iller ile az gelişmiş illerin ekonomik büyümesine neden olacağı düşünülen yukarıdaki eşitlik çerçevesindeki grup etkili model panel tahmin sonuçları ile sabit ve tesadüfi etkili model tahminleri Tablo 1. diğer değişkenler daha önceden tanımlandığı şekliyledir.W.000198c -0. %1 önem düzeyinde ki-kare tablo değerinden küçük olduğu için sabit etkili modele göre tesadüfi etkili modelin daha güvenilir tahminler verir) ve az gelişmiş iller için grup etkili (hesaplanan LM test istatistik değeri 1.32718 Not: Modelde yer alan parametrelerin anlamlılığını ifade eden t-istatistikleri için (a) %1 önem düzeyinde.pdf .021262a 0. Tablo 1. Dünyadaki ülkeler arasında genellikle orta gelirli ülkelerde ihracatın büyüme üzerinde olumlu ve anlamlı etkisinin olduğuna dair literatür baz alınarak.02) %5’lik ki-kare tablo değerinden büyük olduğu için tesadüfi etkiler geçerli. Ayrıca hesaplanan Hausman test istatistik değeri 9.70832b R2=0.007571b -0. Bu değer.720212b F=3.318942c -0.tr/bolgesel/keas-I.280235b F=2. Cilt I yer alan illerin ekonomik büyümesinde ihracatın rolünü araştırmaktır.07584 D.043’dür.031591 0.=2. Bu çerçevede iller açısından tahmin edilmeye çalışılan modeli aşağıdaki şekliyle ifade etmek mümkündür. (b) %5 önem düzeyinde ve (c) %10 önem düzeyinde anlamlılıkları ifade eder. Türkiye’de illerin ekonomik gelişmesinde ihracatın özellikle orta gelirli illerde anlamlı ve olumlu etkilerinin olabileceği düşüncesi sınama konusu yapılması temel amaçlardandır. Y/Y= + 1 X/X+ 2 X/X)(X/Y)+ 3 N/N+ 4C/Y+ 5GI/Y+ 6GCT/Y Burada eşitliğin sağ tarafında yer alan değişken. Bu değer.451823a -0.000254 0. fakat kesin değildir. 93 http://ekutup.gov. %1 önem düzeyinde ki-kare tablo değerinden küçük olduğu için panel dahilindeki illerde bireysel etkilerin olmadığına karar verilir) model tahmin sonuçlarının daha sağlıklı-güvenilir tahminler verdiği tespit edilmiştir.

59 ili kapsayan ve gelişmiş-az gelişmiş il şeklinde yapılan ayırım sonucunda.038892 0.844904 N/N) 0.W. Türkiye’de son 20 yılda ekonomik değil.65881a Az Gelişmiş İller Değişkenler Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0.38117 F=7.026936 0. personel ve cari) harcamaları.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. az gelişmiş il paneli için de geçerlilik arz etmektedir.202174 N/N) 0. Nüfusun az gelişmiş illerde ekonomik büyümeye olumsuz.007272b 0.tr/bolgesel/keas-I.618856a GI/Y -0.000235 -0.000439 X/X)(X/Y) -0. verimsiz kamu harcamalarının payı (negatif). gelişmiş il ekonomilerinde önemli boyutlara ulaşan olumsuz etkilere neden olmaktadır. nüfus artış hızı (negatif) ve bir çeşit dışa açıklığın ölçüsü olan ihracat gelirlerinin gelişim seyri (pozitif) olduğu görülmüştür.02424 D.912256a GI/Y -0.W.196317 0.299032b -0.=2.53236 D. Gelişmiş il paneli için elde edilen verimsiz kamu harcamalarıyla ilgili sonuç.813472b GCT/Y R2=0.114115 R2=0.dpt.W. il ekonomilerinin dışa açıklığının derecesini yansıtan ihracat gelirlerinin GSYİH içindeki payının gelişim seyri ise %5 önem düzeyinde büyüme üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır.58604 D. 94 http://ekutup.00989 D. popülist politikalarının izlenmesi sonucunda.gov.483622a -1. Verimsiz kamu harcamalarının büyüklüğü artıkça. illerin ekonomik büyümesinde istatistiki açıdan anlamlı değişkenlerin ise kamu yatırım harcamalarının büyüklüğü (pozitif). Bu bulgulardan az gelişmiş illerde nüfus artışının anlamlı ölçüde il milli gelirinde düşüşe yol açtığı belirlemesi vardır.000201 X/X 0. Az gelişmiş iller tasnifinde yer alan 29 il için yapılan grup etkili büyüme modeli (Tablo 1. gelişmiş illerde ekonomik büyümeye pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkide bulunan faktörlerin %5 önem düzeyinde ihracatın büyüme oranı ile kamu yatırım harcamalarının büyüklüğü olduğu görülür.299676b GCT/Y R2=0.=2.14474 R2=0.17714 F=7. fakat istatistik açıdan anlamlı etkisine karşılık. kamu harcamalarının irrasyonel dağılımı ve büyüklüğünden kaynaklandığına işaret eder. Kamunun büyüklüğünü bir ölçüde yansıtan ve özel sektör birimlerinden toplanan vergilerle finanse edilen verimsiz kamu (transfer.a) tahmin sonuçlarında. Özellikle Türkiye’nin az gelişmiş illerindeki nüfus artışının kalifiye olmayan işgücüne işaret etmesi. Bu sonuçlara göre bir önceki yıla göre ihracatın büyüme oranında %1’lik artışın cari yılda il gelir düzeyini %0.377303b -0.008500 C/Y 0.b Sabit ve Tesadüfi Etkili Büyüme Modeli Tahminleri Gelişmiş İller Değişkenler Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0. tesadüfi etkili olarak (Tablo 1. Bu durum. Gelişmiş illerde kamunun diğer harcamalarının toplam gelire oranı %1 önem düzeyinde. Cilt I Tablo 1. gelişmiş illerde ise negatif ve anlamsız etkilerinin bulunduğu gözlenmiştir.58197a Not: Her bir il için sabit ve tesadüfi etkili sabit terim tahmin sonuçları Ek 1’de verilmiştir. Elde edilen bu bulgu.022343a C 0.b) yapılan tahmin sonuçlarından. Dolayısıyla Türkiye’de nüfus artışının üretim artışından daha fazla olduğu ve işgücünün verimlilik artışının çok alt seviyelerde kaldığı söylenebilir.672007a -0.023499a C -0.000130 -0. Doğuda nüfus artışının gelir artışını olumsuz yönde etkileyen faktör olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır.W.=2.036275 C/Y 0.pdf .73 oranında artıracağı ileri sürülebilir.512712b 1.007888b X/X -0.348873a 0.= 2. “ihracatın ekonomik büyümeyi artıracağı”na dair Neo-Klasik düşünceyi teyit edici niteliktedir.283541b X/X)(X/Y) -0.

11) %1 ve %5’lik tablo değerlerinden (6. dünya ekonomisindeki istikrarsızlık unsurlarının ve/veya konjuktürel dalgalanmaların gelişmiş illerin dış satımını etkilemesine paralel olarak gelirine yansıması sorunsalından bahsedilebilir. az gelişmiş iller için grup etkili SEK tahminleri (LM değeri (0.02383 D.89246b R2=0. sabit etkili ve tesadüfi etkili model sonuçları Tablo 2.=2. Buna göre oluşturulacak büyüme modelini şu şekilde tanımlamak mümkündür. ihracat büyümesi ile dışa açıklığın illerin ekonomik büyümesi üzerine olası etkilerini sınar nitelikte olduğundan.13788 95 http://ekutup.297314b F=3.008101a -0.00117 D. gerekse az gelişmiş illerin gelir büyümesinde. Özellikle ihracat büyümesinin il ekonomik gelişmesine katkısının araştırıldığı çalışmada.81 ve 12.16699 R2=0.257) %1 ve %5’lik tablo değerlerinden (16. Y/Y= + X/X+ 1 X/X)(X/Y) Bu büyüme eşitliğine göre tahmin edilen grup etkili. Türkiye’nin genelde Batısında yer alan gelişmiş illerde ihracattaki artışın ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkilerine karşılık.84) küçük olduğu için) dikkate alınır.023453a -0.W. fakat istatistiki açıdan anlamlılık taşımamaktadır. yukarıdaki kapsamlı il büyüme modelinin yanı sıra sadece ihracatı kapsayan büyüme modelini tahmin etme yoluna gitmekte yarar vardır.pdf . Tablo 2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I az gelişmiş il ekonomilerinde yaşanan daralmalar.51006 Az Gelişmiş 0. ihracat büyümesinin belirli bir kalkınmışlık düzeyine sahip olmayan ülke. GI/Y ve GCT/Y’nin parametre işaretlerinin örtüştüğü belirlemesi vardır. gelişmiş iller için tesadüfi etkiler modeli (Hausman test değeri (0.63 ve 3.gov. modelde yer alan değişkenlerden C/Y. Çalışmada ele alınan modellerden elde edilen tahmin sonuçlarında. Elde edilen bu sonuç.= 2. Dışa açıklığın ölçütü olarak kullanılan  X/X)(X/Y) değişkeninin ise Batıdaki illerde büyümeyi olumsuz etkilemesi.000400 0.000224 F=0. genelde Doğusunda yer alan illerde ihracat artışının negatif.018064a 0.tr/bolgesel/keas-I.W. Çalışmanın temel amacı. bölge ve kentlerde ekonomik büyüme üzerinde anlamlı etkileri doğuramayacağı ve/veya minimum kalkınma düzeyine ulaşma gereği hipoteziyle tutarlılık göstermektedir.a ve 2.a İhracat Değişkeni İçin Grup Etkili Tahminler Değişkenler C X/X  X/X)(X/Y) Gelişmiş 0. eğitim ve sağlık gibi alanlarda devlet tarafından yapılan yatırımların gelişmiş il ekonomilerinde olduğu gibi az gelişmiş il ekonomilerinin büyümesinde hayati öneme sahip olduğu araştırma bulgularından öne çıkmaktadır.59) küçük olduğu için). ancak istatisitiki açıdan önem içermeyen etkilerinin olduğu gözlenmektedir. özel sektör kaynaklarının verimli olmayan harcamalarda israf edildiği anlamına gelmektedir.b’de verilmiştir. enerji. Farklı yöntemlerle elde edilen bu sonuçlardan. gerek gelişmiş.dpt. ulaşım. Bununla birlikte kamu ekonomisi literatüründe verimli kamu harcamaları olarak adlandırılan altyapı. İhracat değişkenine ait tahmin katsayısı negatif.

000400 -0. dış piyasalarda yaşanan gelişmelerden önemli derecede etkilenmektedir.35226 D.007680b -0. Birkaç geleneksel ürün ile sınırlı sayıda ülke piyasasına yapılan ihracat.12402 F=1.W.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ihracatın büyüme oranının ekonomik büyümeyi artırdığı. ne ihracat büyümesi.291992c R2=0. ihracat büyümesinin olumlu etkilerinden yararlanmak için bir yandan ihraç edilen ürün ve piyasalarda çeşitlenmeye giderken. yukarıdaki sınıflayamaya ait gelişmiş ve az gelişmiş illeri dikkate alan ihracat-büyüme arasındaki ilişkilere ait yatay-kesit regresyon analiz sonuçları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. dolayısıyla dışa bağımlılıklarını yansıtan ihracat gelirlerinin GSYİH içindeki payının gelişim seyrinin ekonomik büyümeyi engellediği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.gov.000183 2 R =0.300371a  X/X)(X/Y) R2=0.39796 Az Gelişmiş İller Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0. Elde edilen bu bulgular.000408 0.01546a 0. diğer yandan dışa bağımlılık derecelerini azaltacak şekilde toplam üretimlerini artırma ya da yurtiçi piyasa çeşitlenmesine ağırlık vermelidirler.5187a Tesadüfi Etkiler Değişkenler 0.=2.=2.= 2.01503 Sadece ihracat büyümesi ve ihracat gelirlerinin GSYİH içindeki gelişim seyrini dikkate alan gelişmiş illere ait yatay-kesit veri tahminleri. daha önceki panel veri tahmin sonuçlarıyla paralellik arz etmektedir. üst gelirli (gelişmiş iller) ve orta gelirli (normal yöreler) iller olarak 96 http://ekutup. diğer yandan gelişmiş illerin dışa açılmalarını.tr/bolgesel/keas-I.00357 F=0.W. ne de dışa açılma ile ekonomik büyüme arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler bulunamamıştır.01985 D.W. az gelişmiş il kesitinden elde edilen bulgular.12027 Az Gelişmiş 0.000514 D. ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki anlamlı ve pozitif ilişkileri ortaya koyarken.023452a -0. Çalışmada. Burada az gelişmiş illere ait panel veri tahmin sonuçlarında.018005a C X/X 0. dışa açıklık derecesinin ise %1 önem seviyesinde olumsuz etkilediği görülür. Ayrıca çalışmada gelişmiş il olarak ele alınan 30 il. Böylece gelişmiş iller.dpt.01095c -0. Gelişmiş il panelinde tesadüfi etkili tahmin sonuçlarına göre.008404b -0.W.pdf .02262a -0.63515 F=20.b İhracat Değişkeni İçin Sabit ve Tesadüfi Etkili Model Tahminleri Değişkenler C X/X  X/X)(X/Y) Gelişmiş İller Sabit Etkiler 0.84555 R2=0.000226 -0.00022 0.19840 R2=0. Cilt I Tablo 2. bir yandan ihracatın gelişmiş il ekonomileri için önemini bir kez daha ortaya koyarken.=2.07212 D.09388 R2=0. aralarında önemli bir farklılıklar bulunmamasına rağmen. Tablo 3 İhracat-Büyüme İlişkileri Değişkenler C ∆X/X (∆X/X)(X/Y) Gelişmiş 0.7302a Not: Her bir il için sabit ve tesadüfi etkili sabit terim tahmin sonuçları Ek 2’de verilmiştir.136515 F=26. Belirli sayıda gelir esnekliği düşük ve emek yoğun niteliğindeki malların az sayıda ülke piyasasına satışı olarak tanımlanan ihraç ürünlerinde ve piyasalarında yoğunlaşmanın yurtiçi (dolayısıyla il içi) ekonomilerde olumsuz etkiler doğurduğu uluslararası iktisat literatüründe üzerinde sıklıkla durulan bir olgudur.

863210 -0.dpt.090134 0.52370 F=3. Kayseri gibi ihracata dayalı ekonomilerin yer aldığı orta gelirli il grubunun ekonomik büyümesinde anlama sahip diğer faktörler ise kullanılan kredilerin büyüklüğü (pozitif).053038c R2=0.013758c 0.35937 Not: Her bir il için sabit ve tesadüfi etkili sabit terim tahmin sonuçları Ek 3’de verilmiştir.a ve 4.960175b -0.tr/bolgesel/keas-I. LM test sonuçlarına göre üst ve orta gelirli iller sınıfında yer alan iller için grup etkili SEK tahminleri diğer model denemelerine oranla daha uygun sonuçları vermektedir Tablo 4.709724a R2=0.572678 -0. orta gelirli illerde pozitif etkilerinin olduğu belirlemesi vardır.=2.88941a Tesadüfi Etkiler 0.012028 0.b.110416 1.07899 D.= 2.300283 -1.971787a R2=0.pdf . Denizli.= 2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.29064b Değişkenler C ∆X/X (∆X/X)(X/Y) (∆N/N) C/Y GI/Y GCT/Y Orta Sabit Etkiler 0.583937 3.184771b R2=0.= 2.254066 0.006957b -0.16311 D.W.07619c R2=0.413619 -0. bilakis büyümeye katkıda bulunduğu ileri sürülebilir.= 2.208809 0.18197 D. nüfusu massedemeyen metropolitan kentlerden ziyade sanayisi çıkışta olan ve iş imkanları yaratan orta gelirli illerde sorun teşkil etmediği. üst ve orta gelirli illere ait tahmin sonuçlarını göstermektedir. kamu yatırımlarının payı (pozitif) ve verimsiz kamu harcamalarının payıdır (negatif).41281 Orta 0.938734 F=2.41537 Üst gelirli il sınıfında yer alan illerin ekonomik büyümesinde.045281 -0. Cilt I ikiye ayrılmış ve bu yeni oluşuma göre model tahminlerine gidilmiştir.W.04077 D.007171b -0.109807c 0.299978c 2. 97 http://ekutup. Tablo 4.4588 F=6.094435 -0.W. Bu durum.b: Üst ve Orta Gelirli İllerde Sabit ve Tesadüfi Etkili Model Tahminleri Değişkenler C ∆X/X (∆X/X)(X/Y) (∆N/N) C/Y GI/Y GCT/Y Üst Sabit Etkiler -0.779998 0.035597 -0.gov. Tablo 4. ihracat ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve %5 önem düzeyinde anlamlı ilişkilerin varlığına dikkati çekmektedir. Ayrıca göç olgusundan.040410 -0.092826c 0.219559 0.24759 D.007373c -0.W.306094 0.W. üst gelir gruplu illerde göç olgusuyla desteklenen nüfus artışının ekonomik büyümede negatif dışsallıklara yol açtığı söylene bilir.738131c F=1. Bununla birlikte orta gelirli il grubu için çalışmadan elde edilen bulgular. Tablo 1a ve 1b’deki nüfus değişkenine ait belirlemeyi Tablo 4a’daki sonuçlarla birlikte ele alındığında nüfusun çok gelişmiş ve az gelişmiş illerde negatif etkilerine karşılık.765176b -0.a Üst ve Orta Gelirli İllerde Grup Etkili Model Tahmini Değişkenler C ∆X/X (∆X/X)(X/Y) (∆N/N) C/Y GI/Y GCT/Y Üst 0. model kapsamındaki bütün değişkenlerde olduğu gibi ihracat büyümesi ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ilişkilere rastlanmamıştır.281516c -1. Gaziantep.058533a -0.

ihracat ve il büyümesi arasında pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri ortaya koyarken. gerek gelişmiş.tr/bolgesel/keas-I. Gelişmiş il panelinde olduğu gibi kamu yatırım harcamaları az gelişmiş il ekonomilerinin büyümesinde önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş il panelinden elde edilen bir diğer önemli bulgu. cari ve transfer harcamalarının ekonomi içindeki büyüklüğü artıkça. fakat istatistiki açıdan anlam taşımayan etkilere işaret ederken. gerekse az gelişmiş iller için hayati öneme sahiptir. firmalara üretim ve üretim sonrası satış aşamalarında önemli büyüklüklere ulaşan avantajlar sağlamaktadır. dışa açıklığın derecesini yansıtan ihracat gelirlerinin il GSYİH içindeki paylarının gelişim seyri. Az gelişmiş il panelinden elde edilen bulgular.gov. verimsiz kamu harcamaları (negatif) ve dışa açıklık derecesidir (negatif). gelişmiş il ekonomilerinde ihracatın pozitif ve anlamlı etkileri söz konusu iken. Bununla birlikte. gerekse verimsiz kamu harcamaları az gelişmiş il ekonomilerinin büyümesi önünde önemli bir engeldir. Genel olarak gelişmiş il paneline ait tahmin sonuçları. gelişmiş il ekonomilerinde önemli daralmalar yaşanabilmektedir. SONUÇ Çalışmada sanayi gelişmişlik indeksine göre gelişmiş ve normal yöreler.dpt. az gelişmiş iller için istatistiki açıdan anlamlı etkiler gözlemlenememiştir. verimsiz kamu harcamaları olarak adlandırılan personel. Sadece ihracat değişkenini dikkate alan panel veri ve yatay-kesit analizleri yukarıdaki bulguları teyit edici niteliktedir. gelişmiş illerin dışa açıklığı ve aynı zamanda dışa bağımlılığı artıkça. minimum kalkınmışlık düzeyine sahip ekonomilerde ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği” düşüncesini bir ülkenin illeri açısından da teyit edici niteliktedir. kıt kaynakların israfına yol açmaktadır. uluslararası iktisat literatüründe son zamanlarda görüş birliğinin oluştuğu “ihracat genişlemesi. İhracat genişlemesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dair çalışmadan elde edilen bulgular. ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki olumlu ve anlamlı etkileri ortaya koyarken. “etkin olmayan (kötü) devlet” görüşünü ileri süren klasik iktisat düşüncesinin güncel bir yansımasıdır. gelişmiş ekonomilerinde önemli daralmalar yaşanmaktadır. ulaşım. Cilt I Orta gelirli il sınıfında değerlendirilen illere ait sabit etkili model tahminleri. gerek nüfus artışı. Ayrıca eğitim ve sağlık yatırımları işgücünün kalitesini iyileştirerek üretimde maliyet azalmalarını sağlayacak verimlilik artışlarına neden olacağı içsel büyüme teorisyenleri tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Daha açık bir ifadeyle Türkiye’de son 20 yılda yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği irrasyonel ve etkin olmayan kamu harcama politikaları. kamu yatırım harcamaları (pozitif). 98 http://ekutup. dışa açıklık ve bağımlılık artıkça. Özetle çalışmadan elde edilen bulgular. il ekonomileri üzerinde olumsuz etkiler doğurmaktadır. dışa açıklığın gelişmiş il ekonomilerini olumsuz etkileme nedenleri arasında sayılabilir. dolayısıyla illerinin ihracatının yoğunlukla ilksel ve emek yoğun sanayi ürünü niteliği taşıması ile bu ürünlerin sınırlı sayıda ülke piyasalarına satılması. Bununla birlikte. eğitim ve sağlık alanlarında devlet tarafından yapılan yatırımlar. 4. bu illerin ekonomik büyümesinde anlam taşıyan diğer değişkenler de. Bu sonuç. dış ülkelerde yaşanacak konjonktürel dalgalanmalardan ihracatçı ülke-il ekonomileri daha fazla etkilenmeye açık olacaktır. ihracat ve ekonomik büyüme arasında negatif. enerji. Başta altyapı olmak üzere ulaşım ve enerji alanlarında yapılan yatırımlar. Ayrıca Türkiye’nin.pdf . altyapı. belirli bir kalkınmışlık düzeyini yakalamış gelişmiş il panelinde değerlendirilmiştir. ihracatın gelişmiş illerde ekonomik büyümeyi teşvik ettiği yönündeki görüş birliğini teyit etmektedir.

30. D. Growth and Level of Economic Development Revisited”. pp: 152-174. D. and S. Ram. H. 38 (3). J. (1995) “Export Expansion. pp: 59-73. (1987) “Export and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Time Series and Cross-Sectional Data” Some Additional Evidence”.gov. pp: 391-400. 99 http://ekutup. New Jersey Kohli.tr/bolgesel/keas-I. Economic Development and Cultural Change. Critical Minimum Effort and Diminishing Returns”. Journal of Development Economics. (1989) “Export Expansion. P. (1985) “Export and Economic Growth: Some Additional Evidence”. and D. pp: 75-90. R. pp: 51-72. Song (2002) “Urban Economic Growth in China: Theory and Evidence”. Vol. Vol.dpt.pdf . Journal of Economic Development. R. Sun. pp: 577-585 Dutt. Singh (1989) “Exports and Growth. Sapsfort (1994) “What Does Liberalization Do for Exports and Growth”. I. Lin S. H. (1994) “An Empirical Investigation of Exports. (2000) Econometric Analysis. Greene. Vol. pp: 412-425. pp: 977-995. Thang (1990) “Export Performance and Productivity Growth: The Case of Taiwan”. and A. G. pp: 2251-2266. Inward Direct Investment (FDI) and Regional Economic Growth in China”. 30. Vol. and N. T. D. Fourth Edition. and D. S. 35 (3). J. Parikh (2001) “Exports. Greenaway. P. 130. 36 (4). 32 (2). Journal of Development Economics. Ghosh (1996) “The Export Growth-Economic Growth Nexus: A Causality Analysis”. 30 (January). pp: 187-196 Yaghmaian. Vol. (1982) “On Export and Economic Growth”. Cilt I KAYNAKÇA Chen. World Development. Growth and Level of Economic Development”. and D. 39 (12). W. Development and Growth in Developing Countries: Challenging the Neo-classical Theory of Export-led Growth”. 22 (1). pp: 167-182 Feder. 20 (1). Urban Studies. 12. Ram. Vol. Journal of Developing Areas. Journal of Development Economics. Economic Development and Cultural Change. pp: 93-102. Moschos. Economic Development and Cultural Change. Vol. Prentice Hall. Vol. Poon. Vol. Regional Studies. B. Welwirtschaftliches Archiv.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.

005134 0.010091 -0.004245 0.009539 0.012013 0.tr/bolgesel/keas-I.014664 0.013904 0.007397 -0.032401 0.018729 0.016865 0.011208 Değişkenler AKSARAY AMASYA BİNGOL ÇORUM DIYARBAKIR ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM GİRESUN K.007169 0. Cilt I EKLER Ek 1: Sabit ve Tesadüfi Etkili Model Tahminleri Değişkenler ADANA ANKARA ANTALYA BURSA İZMİR İSTANBUL KOCAELİ BOLU BURDUR ÇANAKKALE ESKİSEHİR GAZİANTEP İÇEL AFYON AYDIN BALIKESİR BİLECİK DENİZLİ EDİRNE HATAY ISPARTA KAYSERİ KIRKLARELİ KONYA KÜTAHYA MANİSA MUĞLA SAKARYA TEKİRDAĞ UŞAK Gelişmiş İller Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler -0.001393 0.016495 0.019894 0.015265 0.gov.006505 0.018837 100 http://ekutup.URFA TOKAT TRABZON VAN YOZGAT ZONGULDAK Az Gelişmiş İller Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0.026203 -0.000432 0.000501 0.002379 0.038444 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.032701 0.026181 0.003415 -0.019327 -0.011422 0.012718 -0.001909 0.005367 -0.006938 0.006887 0.007548 -0.023850 0.028800 0.025223 -0.016573 0.026902 -0.013020 0.031062 -0.012838 -0.042274 -0.030705 -0.007365 0.027474 -0.018492 -0.004200 -0.026630 0.002752 0.014548 0.005962 0.025075 -0.MARAŞ KARAMAN KASTAMONU KIRSEHİR MALATYA MARDİN NEVSEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS Ş.020349 -0.013450 0.024674 0.014663 -0.026773 0.012608 0.017987 0.007204 0.025005 -0.pdf .049507 0.003420 0.016625 -0.007168 0.003161 -0.011699 -0.032132 -0.026715 0.003984 0.032737 -0.021453 0.015264 0.031809 0.000503 0.056752 -0.052850 0.020386 0.014941 -0.016411 0.052223 -0.017710 -0.014683 -0.014359 -0.038284 -0.042265 0.017896 0.032153 -0.004831 0.051002 -0.004556 0.005968 -0.059884 0.008398 0.041415 -0.039377 -0.013511 -0.010578 -0.010445 0.008096 0.026516 -0.004393 0.003767 0.005149 -0.001367 -0.001082 0.035395 0.000506 0.019376 -0.007167 -0.dpt.017954 -0.026812 0.014181 0.027580 -0.006123 0.013724 -0.

019390 -0.011245 0.016253 0.010736 0.039919 -0.022528 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.012740 0.003589 0.001146 -0.001540 0.012462 -0.016819 -0.050202 -0.031001 -0.020767 0.029347 0.86E-06 0.017329 0.014364 -0.43E-05 0.tr/bolgesel/keas-I.024067 -4.20E-06 0.012286 -3.32E-05 0.001038 0.001480 -1.042569 -0.018189 -0.014574 0.006004 0.017584 -0.021172 -0.16E-05 0.000109 0.017428 0.17E-05 0.024323 -0.61E-05 0.pdf .000108 -0.000485 -0.001170 0.016977 0.44E-05 0.025678 -0.006470 0.000238 0.gov.046822 3.029059 -0.011785 0.019657 0.000191 0.028323 0.022728 -0.000283 -0.006845 0.032933 -0.016717 101 http://ekutup.004428 0.37E-05 0.53E-05 0.050581 -0.007702 0.043188 0.041308 -7.038950 -0.029911 -0.URFA TOKAT TRABZON VAN YOZGAT ZONGULDAK Az Gelişmiş İller Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0.035703 -0.dpt.001367 0.038844 -0.010315 9.28E-05 0.012882 -0.040333 0.011257 0.004990 0.000172 0.000112 7.76E-05 0.000118 0.009915 0.000887 0.025493 1.000283 -0.028486 -1.000165 0.000189 0.013581 0.000520 0.003333 0.000422 0.015048 -0.010200 0.000116 0.007771 0.021600 1.057204 -3.019251 Değişkenler AKSARAY AMASYA BİNGOL ÇORUM DIYARBAKIR ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM GİRESUN K.000155 0.028023 -0.000413 0.014545 0.95E-05 0.031081 -0.001481 0.031529 -5.MARAŞ KARAMAN KASTAMONU KIRSEHİR MALATYA MARDİN NEVSEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS Ş.70E-05 0.033611 -2.002810 0.025052 -0.000126 0.025112 0.018671 0.039348 -0.023867 7.016653 0. Cilt I Ek 2: İhracat Değişkenli Sabit ve Tesadüfi Etkili Model Tahminleri Değişkenler ADANA ANKARA ANTALYA BURSA İZMİR İSTANBUL KOCAELİ BOLU BURDUR ÇANAKKALE ESKİSEHİR GAZİANTEP İÇEL AFYON AYDIN BALIKESİR BİLECİK DENİZLİ EDİRNE HATAY ISPARTA KAYSERİ KIRKLARELİ KONYA KÜTAHYA MANİSA MUĞLA SAKARYA TEKİRDAĞ UŞAK Gelişmiş İller Sabit Etkiler Tesadüfi Etkiler 0.045351 -0.002977 0.024865 0.

003390 -0.031427 0.pdf . Cilt I Ek 3: Üst ve Orta Gelirli İllerde Sabit ve Tesadüfi Etkili Model Tahminleri Değişkenler ADANA ANKARA ANTALYA BURSA İZMİR İSTANBUL KOCAELİ Üst Sabit Etkiler -0.053812 0.028539 -0.001780 -0.008737 0.dpt.064415 0.004710 -0.000309 0.025315 -0.001524 -0.062658 -0.035870 0.003259 0.007571 -0.052443 0.019640 0.067454 -0.005479 0.015264 0.010161 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.071958 -0.108249 Değişkenler BOLU BURDUR ÇANAKKALE ESKİSEHİR GAZİANTEP İÇEL AFYON AYDIN BALIKESİR BİLECİK DENİZLİ EDİRNE HATAY ISPARTA KAYSERİ KIRKLARELİ KONYA KÜTAHYA MANİSA MUĞLA SAKARYA TEKİRDAĞ UŞAK Sabit Etkiler -0.005981 -0.123591 -0.045782 0.019174 0.025319 0.061912 0.009506 -0.010352 0.032100 0.028082 0.008006 -0.005995 -0.gov.001622 -0.000383 0.056539 0.000114 102 http://ekutup.tr/bolgesel/keas-I.007963 0.008702 0.047219 0.057644 0.031802 Orta Tesadüfi Etkiler 0.002304 -0.013356 0.008244 -0.013159 -0.082080 0.006486 0.085657 0.077238 -0.072221 -0.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Projesi
Necati DOĞRU Mühendis Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü GEREKÇE VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı; bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması ve gelişme imkanlarının belirlenmesi amacıyla bölgesel planlama faaliyetlerine paralel olarak ilgili idarelerce fiziksel planlama çalışmalarının yapılması öngörmüştür. Diğer yandan bölgede, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun küçültmesi ve Karabük ve Ereğli Demir Çelik İşletmeleri’nin özelleştirilmesi ile meydana gelecek ekonomik ve sosyal sonuçların analiz edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Müsteşarlığımızca Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmasından sonra, çok sektörlü, kamu-özel kesim işbirliğine dayalı olarak Bölgesel Gelişme Proje çalışması anlayışı içerisinde “Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi” uluslararası ihale ile gerçekleştirilmiştir. PROJENİN AMACI Proje çalışması ile; 1. Bölgede yer alan sanayi ve madencilik kuruluşlarından TTK’nun küçültülmesi ve Karabük Demir Çelik işletmesinin özelleştirilmesi sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçların analizi, 2. Özel sektörün yeni yatırım alanlarında faaliyet göstermelerinin sağlanması maksadıyla yeni yatırım alternatiflerinin belirlenmesi, 3. Orta ve uzun dönemde uygulanabilir Bölgesel Gelişme Planı hazırlanması, 4. Bölgede yapılabilecek yatırım tanımlanmasını sağlamaktır. 1. TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU VE KARABÜK DEMİR-ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR) RAPORU 1.1. Türkiye Taş Kömürü Kurumu TTK’nda üretimde ve istihdamda küçülmeye 1990 yılında başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda üretim miktarı aynı kalmak şartıyla istihdamda küçülmeye sonraki yıllarda devam edilmiştir. 1995 yılı itibariyle 23.000 işçi ve 2.600 memur istihdam edilmektedir. 1990-1995 yıllarında toplam 10.400 kişi işten ayrılmıştır. TTK’nun taş kömürü üretiminde işletme maliyetleri satış gelirinin yaklaşık iki katıdır. TTK’nun hemen kapatılması durumunda; Sosyal ve ekonomik dengeler bozulacak, Göç hızla artacak ve

103

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin birçok ilçesinin sonu olacaktır. Zira bu üç il de TTK’na bağımlı aile fertleri sayısı 126.000 kişidir. TTK üretimindeki değişiklik taşkömürü ile çalışan veya kuruma üretim yapan çok sayıda firmayı etkileyecektir. Kuruluşun, faaliyetlerini mevcut şartlarda sürdürebilmesi için yıllık işletme zararları için 205 milyon $, mali giderler için ise 322 milyon $ sübvansiyon gereklidir. TTK’nun bölge üzerindeki sosyo-ekonomik etkisine göre, geleceğe yönelik en uygun öneri uzun vadede (10-15 yıl) madencilik işletmesinin daha da küçültülmesidir. Böylece dünya pazarlarına açılan Türk ekonomisinin ihtiyacına göre kalifiye işgücü oluşturmak için buraya harcanan kamu fonları işçilerin tekrar mesleki eğitimi için ayrılabilir. Tekrar işe yerleştirme ve değişim yardım planının uygulanması ekonomik olarak uygulanabilir. Bu çerçevede, küçültmeye paralel olarak üretimin iyileştirilmesi için; Verimli damarların ve panellerin seçimi, Üretimin asgari alan ve seviyelerde yoğunlaştırılması, Madencilik yöntemlerinin standardize edilmesi, Yeni yöntemlerin uygulanması için maden ekipmanlarının optimizasyonu, Personel eğitimi, stratejileri benimsenerek bir dizi iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. İyileştirmelerin sonucunda; İşlerin sadeleştirilmesi ve kolay yönetimi, Etkinlik ve güvenlik artışı, İstihdam edilen işgücünde azalmanın yanında üretimde artış sağlanacaktır. 1.2. Karabük Demir-Çelik Fabrikaları (Kardemir) KARDEMİR, 1995 yılında sembolik bir fiyatla özelleştirilerek farklı bir yapıya kavuşmuştur. Özelleştirme işlemi özel şartlarla gerçekleştirilmiştir. Borçlar devlet tarafından üstlenilmiş, Sembolik olarak 1 TL’ye satılmış, 1995 yılında 1.100 kişi işten ayrılmış, Çalışanların maaşları geçici olarak reel olarak düşmüştür. En önemli modernizasyon tedbirleri arasında üretim maliyetini düşürecek yeni yatırımlar yapılmıştır. Böylece en fazla ingot ve pik demirde olmak üzere yıllık üretim 700.000 tondan 1 milyon tona çıkarılacaktır. Yatırımlar bittikten ve tam kapasite üretime geçildikten sonra KARDEMİR yaklaşık 2500-3000 kişilik yeni istihdam sağlanacaktır. Bu durum, bölge ekonomisi için olumlu bir etki yapacaktır.

104

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Yeni teknolojilerin daha az kirletici ve çevre mevzuatına daha uygun olması nedeniyle çevre şartları da iyileşecektir. Yatırımların %20’si çevre korumasına ve kontrolüne ayrılacaktır. Filyos limanının tamamlanması ile KARDEMİR nakliye maliyeti ton başına en az 10$ düşecektir. 2. ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK BÖLGESEL GELİŞME PROJESİ 2.1. Bölgeye İlişkin Mevcut Durum Ve Analizi Toplam 9.695 km2’lik alanı içine alan bölgede 3 il, 13 ilçe ve 884 köy bulunmaktadır. Zonguldak-Bartın-Karabük illerini kapsayan bölge hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Bölge Türkiye’de en yoğun nüfusa sahip yörelerden birisidir. (Toplam nüfus: 1.103.345 kişi, Türkiye nüfusunun %2’si ve km2’ye 114 kişi), Kırsal alanlardan kentsel alanlara hızlı bir göç ile karşı karşıyadır. Bölge ayrıca net göç veren konumdadır. (Net göç oranı - %1,7) Bölge, tarım yanında, ekonomik ve sosyal yapı olarak (istihdam dahil) demir-çelik ve kömür sanayilerinin etkisi altındadır. Erdemir başarılı bir işletme olup, özelleştirilme sürecindedir. KARDEMİR ise özelleştirilmiş ve kara geçmiştir. TTK’nda aşırı istihdam ve yetersiz üretim devam etmektedir. Arazi kullanımı topoğrafik şartlara bağlı olup, bölgenin %51’i ormanlarla kaplıdır. Ormanların %71’i verimlidir. Bölgenin sahil kesiminde dağınık olarak bulunan köy ve mezralar kırsal yerleşimin önemli özelliklerini taşımaktadır. Nüfus göç nedeniyle azalmasına rağmen kırsal yerleşimlerde yaşayanların bir bölümü sanayiden emeklilik sonrası ormancılık ve tarımsal üretimle meşguldür. Yerel yönetimler (belediyeler) konut ve ekonomik faaliyetlerin yerleşimi için kentsel planlamayı organize edecek ve yönetecek, yasal, personel ve mali olanaklardan yoksun durumdadır. Bölge homojen bir yapıya sahip değildir. Zonguldak-Bartın Karabük bölgesi geçmişi eskiye dayanan kömür madenciliği ile modern demir-çelik üretim sanayilerinin oluşturduğu ağır sanayie sahiptir. Üç KİT ve şirketleri bölgede 38.000’den fazla istihdam sağlamaktadırlar. İmalat sanayiinde metal sanayi ürünleri iş kollarında faaliyet gösteren 440 işletmede 18.500 kişi istihdam edilmektedir. Büyük işletmeler yanında, Bartın, Karabük, Çaycuma ve Ereğli’de kurulan OSB yatırımları ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) güçlendirilmişlerdir. Son yıllarda giyim sanayii ve yapı malzemeleri sektörlerinde önemli gelişmeler gözlenmiştir. Tarım sektörü (ormancılık ve balıkçılık dahil) nüfusun %61’ini istihdam etmektedir.

105

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Sanayi sektörünün tersine tarım tüm bölgede yapılmaktadır. Ancak, verimlilik ve pazarlama konularında Türkiye’nin diğer tarımsal üretim yapılan bölgelerinin gerisindedir. Hayvancılık, tarım arazilerinin sınırlı oluşu nedeniyle önemli bir potansiyeldir. Bölgenin tamamı tamamlanmış bir ulaşım altyapısına sahiptir. Bölge önemli bir doğal çevreye sahiptir. Doğal yapı (sanayi kentleri hariç) şimdiye kadar tüm kötü etmenlerden korunmuştur. Doğal çevreyle yerleşim alanları arasında büyük bir tezat vardır. Doğal çevre ekolojik olarak zengin ve geniş iken, kentsel yerleşim birimlerinde fabrikaların atıkları hava ve suyu AB standartlarının üstünde kirletmektedir. (Filyos ve Bartın ırmakları sanayi ve evsel atlıklar ile kirletilmiş durumdadır.) 2.2. Gelişme Potansiyelleri 2.2.1. İyi Derecedeki Potansiyeller Kuzeybatı Anadolu bölgesinde dengeli gelişme merkezi için alternatif konumdadır. Karadeniz Ülkeleri ile (Rusya, Ukrayna, Romanya, Ermenistan, Gürcistan) deniz ticaretini geliştirme potansiyeline sahiptir. Ereğli dışında Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöre olması nedeniyle yatırım teşviklerinden azami şekilde yararlanmaktadır. Büyük Ölçekli Sanayi: Yerel destekleme olanağına sahiptir. girişimcileri, küçük ve orta boy işletmelere doğru

KOBİ’ler: Hizmetlerin ve destek faaliyetlerinin iyileştirilmesi ile, gelişme potansiyeline sahiptir. Bölgede süt, kereste vb. üretiminin artmasına bağlı olarak gıda ve imalat sanayileri gelişmeye açıktır. Ormancılık: Doğrudan ve dolaylı orman ürünlerinde miktar ve kalite artışı sağlanabilecek durumdadır. Kırsal yerleşimlerde yaşayanların gelirlerinde ve ağaç işleme sanayiinde etkiler beklenmektedir. Eğitim: Karaelmas Üniversitesi ülkenin ihtiyaç duyduğu çevre mühendisliği ve bilgisayar bilimleri gibi özel alanlarda geliştirilebilme olanağına sahiptir. Üniversite bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir işlev üstlenebilir. Bitkisel Üretim ve Hayvancılık: Hayvancılığın ve küçük arazilerde seracılığın yoğunlaştırılarak geliştirilmesi imkanları mevcuttur. Parsel büyüklüklerinin artırılması için arazi toplulaştırılması gerekmektedir. Ulaşım: Proje alanında 600 km’lik karayolu mevcuttur. İstanbul’a iyi bir karayolu bağlantısı, Ereğli ve diğer limanlardaki Karadeniz trafiğini geliştirme imkanı mevcuttur. Zonguldak limanının yeniden canlanması için araştırmalar yapılmaktadır. Filyos limanının gerçekleştirilmesi için DLHİ Genel Müdürlüğünce Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılmış ve KARDEMİR ihaleyi kazanmıştır. Bartın-Çaycuma arasında Saltukova havaalanı, yeni terminal binası yapımı ile iyileştirme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Karabük belediyesi kente yakın bir yerde havaalanı yapımı için proje çalışmalarını başlatmıştır.

106

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

2.2.2. Orta Derecedeki Potansiyeller Yerel Yönetimler: Şehir altyapı hizmetlerinin yönetimi ve geliştirilmesinde daha fazla verimlilik sağlanması gerekmektedir. Turizm: Safranbolu ve çevresi ile sahil şeritlerinde turizmin geliştirilmesi olasıdır. Yerel gelir artışında yöresel turizm ürünleri gelişmeye müsaittir. İklim: Bölgenin kıyı kesimlerinin yıl gerektirmemekte, ancak drenaj gerekli olmaktadır. boyunca yağmurlu oluşu, sulamayı

Çevre: Doğa turizmi ve kent çevrelerinin geliştirilmesi bölgenin imajını değiştirebilir. Zonguldak’ta çevre mühendisliği eğitimi, uygulama ve hizmet gelişiminde önemli bir potansiyel olabilir. 2.2.3. Düşük Derecedeki Potansiyeller Fiziki Şartlar: Kent merkezlerinde farklı fiziki alanlar olması ve farklı yapılaşma nedeniyle sınırlı miktardaki kullanılabilir alanlar en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Arazi: Arazilerin kalite ve parsel büyüklüğü itibariyle daha rasyonel kullanımı tarımsal üretimde verimliliği artıracak ve çevreye yarar getirecektir. Madencilik: Yapı malzemeleri imalatı için girdi olarak kil kullanımına devam edilecektir. Mermer ve dolomit için bölgesel olarak fazla bir potansiyel bulunmamaktadır. Balıkçılık: Deniz balıkçılığında potansiyel oldukça düşüktür. Ancak, gelecekte tatlı su havzalarında balık üretme çiftlikleri kurulması imkan dahilindedir. 2.3. Bölgenin Darboğazları Kömür dışında önemli yeraltı doğal kaynağı yoktur. Kömür rezervleri işletme şartlarının zorluğu ve derinlerde olması sebebiyle potansiyeldedir. Yerel girişimlerle bağlantı azdır. Kentlerden ve büyük sanayi yerleşimlerinden kaynaklanan geniş çaplı bir kirlenme mevcuttur. Bölge dışına göç olmasına rağmen yüksek yoğunlukta nüfus mevcuttur. Kalifiye olmayan işgücü ve düşük teknolojik düzey söz konusudur. Yeni sanayi, ticaret ve benzeri faaliyetler için elverişli mekanlar sınırlıdır. Zonguldak’ta merkezi geliştirme tasman nedeniyle imkansızdır. 2.4. Bölgenin Avantajları Coğrafi konum itibariyle Türkiye’nin Kuzey Batı bölgesinde sektörler arası dengeli bir gelişme merkezi kurulabilme imkanı, düşük

107

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Yatırım teşviklerinden yararlanma (Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöre) KOBİ’lerin desteklenmesi ile gelişme potansiyeli, Orman ürünlerini artırma imkanı, Karaelmas Üniversitesi’nin eğitim konusunda bölgede etkin bir yerinin olması, Hayvancılık ve seracılık konusunda geliştirilebilir potansiyel, Ulaşım olanaklarının uygunluğu, Ereğli ve diğer limanlarla Karadeniz trafiğini geliştirme olanağı mevcuttur. 3. STRATEJİ VE SeNARYOLAR 3.1. Gelişme Stratejileri Uzun vadeli kamu desteği verilmesi, Sanayi ve KOBi’lere öncelik, Bölgedeki tüm potansiyellerin değerlendirilmesi, Bölgenin Türkiye içinde ve dışında tanıtımı, Mesleki eğitim ve yetiştirmeye öncelik, Bölgesel Gelişme Ajansı vasıtası ile gelişmenin organizasyonu, Çevrenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. 3.2. Gelişme Senaryoları Yeni iş alanlarında yatırımlara hız verilerek Kırsal göçü sınırlandırmak, Madencilik sektörünün küçültülmesini etkili olarak yönetmek, Özel Sektörün büyümesini sağlamak, Kamu sektörünün katılımını sürdürmek, Özel ve kamu kesimlerinin ortak kombinasyonunu gerçekleştirmek. 3.3. Senaryo Kriterleri GSYİH’da %5,5’lik büyüme hızıyla 15 yılda iki katına çıkacaktır. (Ilımlı Senaryo) GSYİH’da %6,6’lik büyüme hızıyla 11 yılda iki katına (çıkacaktır. (İyimser Senaryo) 3.4. Bölge Kalkınma Hedefleri İstihdam imkanlarını genişletmek, Gelir ve katma değeri artırmak, Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek, (Girişimciliği) Teşvik Etmek,

108

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Çevreyi korumak, Üretim yapılarını ve organizasyonu yenilemek, Bölgede farklı faaliyetler arasında mevcut bağlantıyı güçlendirmek, İstanbul ve Türkiye’nin gelişmiş bölgeler ile bağlantısını güçlendirmek ve Bölgenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanmaktır. 3.5. Gelecek Alternatifleri Gelecek için üç alternatif değerlendirilmiştir. Temel Çizgi Alternatifi (AO): Mevcut eğilimin yıllık %1.6’lık bir büyüme oranı ile devamı, Orta-Yüksek Altematifi (A1): Gelecek 10 yılda bölge büyüme ortalamasını VII. Planda öngörülen yıllık %5,5’lik Türkiye ortalamasına ulaştırılması, Yüksek Alternatif (A2): Yılda %6,6’lık yüksek bir büyüme ile Türkiye ortalamasına yükseltilmesi hedeflenmiştir. 4. BÖLGESEL GELİŞME PLANI 4.1. Kalkınma Stratejileri Bölgenin gelecekteki rolü; büyük metropollerin hızlı büyümeden kaynaklanan sorunlarını dengelemek üzere alternatif sanayi ve ticaret çekim alanı görevi üstlenmektir. İmalat sanayi ve ticaret sektörleri gelecekte yeniden kalkınmanın temelini oluşturacaktır. Filyos vadisi hem imalat sanayii hem de ticaret açısından kalkınma sürecinde önemli rol oynayacaktır. Altyapı, kentsel gelişme, organizasyon ve sosyal kalkınma için uzun vadede güçlü bir kamu desteği gereklidir. KOBİ’lerde öncelik imalat sanayiinde olacaktır. Yeniden yapılanmada emek-yoğun faaliyetlere teşvikler vasıtası ile öncelik vermek gereklidir. Sanayi kolları, yeni eğitim kursları, daha kalifiye işçiler, teknik danışmanlık sanayicilerin organize edilmesi suretiyle desteklenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. ve

Ormancılık ve orman ürünleri sanayii kolları potansiyel uzmanlaşma alanlarıdır.arım, turizm gibi bölge için marjinal alanlarda yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Böylece diğer bölgelere göçü kesecek, sosyal etkilere yol açacaktır. Bölgesel ve ulusal ölçekte önem taşıyan mesleki eğitime mutlaka öncelik verilmelidir. 4.2. Faaliyet Programı Tarım ve Hayvancılık, Ormancılık, Madencilik, Sanayi (KOBİ’ler), Ulaştırma ve Bayındırlık, Eğitim (Mesleki ve Teknik Eğitim), Turizm Çevre, Bölgesel Kalkınma Ajansı ,Su Ajansı

109

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

tr/bolgesel/keas-I.pdf . pansiyonluk program. Bartın çayı ve Filyos nehrinde kaynakta kurulması planlanan barajların yatırımlarının gerçekleştirilmesi. Şirketlere arıtma sistemleri için yardım. finansman ve teknik-pazarlama destekleri.Yatırımlarına başlanılan ve yatırımı planlanan organize sanayi bölgeleri yatırımlarının tamamlanması. Tarla ürünleri. Safranbolu. Eğitim ve köylerin geliştirilmesi. dağ ve deniz turizmi için 10 otel ve 50. Eğitim: Mesleki ve Teknik Eğitim vermek amacıyla. Uzun vadeli programla: Orman ürünlerinde yüksek artış olasılığı. Nehirlerin taşkın koruma ve kıyı tahkimlerinin kısa zamanda gerçekleşmesinin sağlanması ve bağlı yatırımlara başlanması. Yılda 100 milyon $ ek üretim hedefi. 110 http://ekutup. girdi ve AR-GE faaliyetleri destekleri. yıllık 640 bin $ ve 1. Emeklilik ikramiyelerinin geçici artırılması yoluyla emekliliğin özendirilmesi. Sanayi ve şehirlerdeki kirlilikle mücadele edilecektir. (OSB’ler): OSB kurulması. yıllık 923 bin $ ve 4. Cilt I Tarım ve Hayvancılık: Genel üretimi destekleme programı: Yem bitkileri ve otlakların geliştirilmesi. Turizm: Turizm konaklama tesislerinin sayısının artırılması. Kısa sezon nedeniyle özel yatırımların devlet tarafından desteklenecektir.gov.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yıllık 1 milyon $ ve 1080 kursiyer. Temel teknik eğitim merkezi. Seracılık ve meyvecilik.2 milyon $. Yolların.600 kursiyere eğitim hizmeti verilecektir. Altyapılar üzerine geniş destek programı.dpt. Yeniden istihdamın desteklenmesi. 3 ilde temel teknik eğitim merkezi.6 milyon $.030 kursiyer. Bölgenin değişik bölümlerini içine alan. Yeni ormanlar oluşturulması ve erozyonla mücadele. Hava ve su kalitesi kontrol donanımları. Süt toplama ve işleme. patikaların ve kablo hatlarının oluşturulması. Büyük kentlerde katı atık idaresi. Çevre: Kentlerde su arıtma tesisleri. Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi için finansman ve teknik bilgi desteğinin sağlanması gerekmektedir. Zonguldak’ta sürekli mesleki eğitim merkezi. Madencilik: Devletin üretimi artıracak faaliyetlerde bulunmaması. Su teknikleri eğitim merkezi. Demiryollarında bazı bölümlerin iyileştirilmesi. teknik. Çınar ve kavak dikimi ile özel ormancılığın geliştirilmesi. Süt üretimi ve besicilik. Sanayi: (KOBİ’ler): Yıllık 5000 iş hedefli ana istihdam kaynağı. Ormancılık. Karabük’e doğalgaz boru hattı döşenmesi. Ereğli ve Bartın limanlarının donanımlarının ve donanımlarının iyileştirilmesi. Yıllık tahmini maliyet 4. Dönüşüm ve madenciler için eğitim merkezi. 10 yıllık tahmini maliyet 58. Ulaştırma ve Altyapı Hizmetleri: Karayollarının iyileştirilmesi. Zonguldak’ta su teknikleri konumunda uzmanlaşmış eğitim merkezi kurularak: Sürekli mesleki eğitim merkezi. Kapalı ceviz yetiştiriciliği. Madencilerin yeniden eğitimi için özel programlar.

pdf . Su Ajansı Havza ölçeğinde sulamanın teknik ve idari yönden sağlıklı bir yönetim ihtiyacının giderilmesi. Teknik Yardım Fonu: Küçük girişimcilerin projelerine yatırım safhasında gereksinim duydukları. Garanti Fonu: Yeni ve tecrübesiz girişimciye kredi veren bankaların üstlendiği riski hafifletecektir. orta ve uzun vadedeki kredi ihtiyaçlarını azaltmak ve dengeli bir mali yapı oluşmasını sağlayacaktır. Fonların ve pazarlama organizasyonunun 5 yıllık bir sürede 25000 kişilik ek istihdam sağlanması amacıyla toplam maliyeti.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Garanti Fonu ve Pazarlama Ağı Organizasyonu kurulması öngörülmüştür. 1. Su teknikleri eğitim merkezinin desteklenmesi. Tarım.000 $’lık finansman ihtiyacı olacağı hesaplanmıştır. Merkezi bilgi ve iletişim birimlerinin kurulması ve yönetilmesi teklif edilmiştir. Su kullanımı ve kirletilmesinden toplanan vergilerle finansman sağlanacak ve Suyun verimli kullanımını.000 $ olmak üzere Toplam 153.000. Teknik Yardım Fonu: 800. Katılım Fonu: Kişi başına 5.tr/bolgesel/keas-I. Katılım Fonu. Katılım Fonu: Girişimciye geçici bir süre için sermaye temininde bulunarak.180. 4. 111 http://ekutup.000.dpt. turizm. Mesleki eğitim hizmetlerinin yönetimi ve devamlılığının sağlanması. Cilt I Bölgesel Kalkınma Ajansı: Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve yeni sanayi kollarında yenilerinin değişik alanlarda kurulmasının teşviki ve işletme faaliyetlerine verimli olarak devamını sağlamaya yönelik olarak Bölgesel Gelişme Ajansı bünyesinde: Teknik Yardım Fonu. çevre ve bayındırlık işlerinin koordinasyonunun sağlanması ile verimlilik ve karlılıklarının arttırılması. Bölgesel arazi kullanım planlarının hazırlanması ve uygulanması. Pazarlama Ağı: Yeni kurulmuş olan küçük işletmelerin hayati öneme sahip olan pazarlama sorunlarına sağlıklı bir yapı ile yardımcı olacaktır. özel danışmanlık ve yatırım fizibilitelerinin hazırlanması ve finansman destekleri sağlanmasında yardımcı olacak teknik bir ekibin kuruluşunu ve hizmetlerinin devamını sağlayacaktır.000 $ hesabıyla 130.000 $. Genel idari hizmetlerinde düzenlemeler yapılması.000 $ Garanti Fonu: 22. 2.gov. 3.000 $ Pazarlama Ağı Organizasyonu: 360.

Meslek Kazandırma ve Eğitim Programı.gov. Cilt I Kirlenmenin önüne geçmeyi. Orman. Zonguldak Kanalizasyon ve Altyapı İhtiyacı. 5. FİZİBİLİTE VE ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI Bölgesel Gelişme Projesi kapsamında hazırlanan.tr/bolgesel/keas-I. Önfizibilite Etüdleri Ahşap ve Metal Gemi Üretiminin Geliştirilmesi. 112 http://ekutup. Karabük Master Planı. 5. Proje müellifinin kurumsal yapı olarak önerdiği bölge kalkınma ajansı ile ilgili olarak önceki dönemde herhangi bir çalışma yapılmamış olup.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.000 kişiye iş imkanı ve göçün azaltılması. 5. Refah. Fizibilite Etüdleri Hayvansal Ürünleri İşleme ve Pazarlama.2. Projeden Beklenen Sonuçlar İmalat ve hizmetler sektörlerinde 113.1. Çevre Kirlenmesine Karşı Alınacak Tedbirler. yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerine göndermiş ve tanıtmıştır. Azami faydayı sağlamayı ve Etkili Yönetim Oluşturma amaçlanmaktadır. Tarım Ürünleri ve Gıda Sanayiinin Geliştirilmesi. 6.dpt. gelir ve işgücü niteliğinde artış sağlanmasıdır. müsteşarlığımızca bu dönemde kanun teklifi taslağı çalışmaları yürütülmektedir. 4. Turizmin Geliştirilmesi. Ağaç ve Yan Ürünleri Sanayiinin Geliştirilmesi. kamu kurumları. Müsteşarlıktaki ilgili birimlere önerilen projeler bildirilerek kamu yatırım programlarında (ZBK) rumuzu ile takibi ve kaynak tahsislerinde öncelik verilmesi sağlanmaktadır. Bölgesel Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi önfizibilite etüdleridir. SONUÇ Proje çalışmasının 1997 yılında tamamlanmasından sonra: Müsteşarlığımız proje raporlarını ilgili valilikler. Tarım ve ormancılık sektörlerindeki üretimde sağlıklı bir yapının sağlanması.3.

Cilt I Kurumsal yapı olarak önerilen su ajansı ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.tr/bolgesel/keas-I. Gıda sanayiinin geliştirilmesi Turizmi geliştirme Çevre kirlenmesinin önlenmesinde alınacak teknik ve hukuki tedbirler Zonguldak kenti kanalizasyon ve altyapı ihtiyacı Bölge içi ulaştırma altyapısının geliştirilmesi 113 http://ekutup.gov.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt.

sağlık. sosyal. Kuşadası) yakınlığı. Dr. Yüzyılın ilk yarısındaki hakim üretim sistemlerinin çözülmeye başlaması küreselleşme ile birlikte yeniden örgütlenmesi. Bölgelerarası ekonomik. kent. çakışan çıkarlar ve politikalar. Türkiye’nin 3. kültürel ve politik alanlardaki yapısal değişmeler ile birlikte mekan. iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi. 1980’lerden özellikle 1990’lı yıllardan sonra otoyolun ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) açılması ile kentin gelişime yönleri değişmeye başlamıştır. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.gov. yazlık konutların giderek artması ve İzmir ile ilişkilerin yoğunlaşması.dpt. nüfusun bir kısmı geçimini tarımdan sağlamaktadır. geçmişten getirdiği antik kentsel yerleşmeler. kentsel ve doğal sit alanlarının dağılımı. Büyükkentlerin sorunlarından. planlamanın temel girdisi olan coğrafya ve mekan kalıplarını değiştirmiş. günübirlik turizm hareketleri. kentlileşme kavramlarının tartışılması yeniden önem kazanmıştır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin açılması.tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Doç.pdf . Arazi kullanımı bakımından tarıma ayrılan topraklar çoğunluktadır. tarihsel özellikleri. 114 http://ekutup. Ancak Urla’nın coğrafi konumu İzmir’e ve uluslararası turizm merkezlerine (Çeşme. otoyolun tamamlanması. tarım yada turizm gibi ekonomik etkinlikler sayesinde güçlenen büyükkentler yerleşme-konut. Urla'da gelişmeyi yönlendiren doğrudan ve dolaylı etkileri ortaya koymak. Urla’da kentsel gelişmeyi hazırlayan farklı dinamikleri araştırmak zorundayız. İzmir’e 35km uzaklıkta erişilmesi kolay olan Urla ilçesi de kent halkının artan taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. teknolojik gelişmelerle doğrultusunda takip edilemeyen dönüşümler kentlerdeki gelişmelerin irdelenmesini zorunlu kılmıştır. Urla’da nüfusu çekecek kentleşmeyi hızlandıracak motor güç olarak belirgin bir ekonomik sektör yoktur. Öyleyse. Coğrafya Bölümü Dünya son yıllarda hızlı ve kolay tanımlanamayan bir gelişim ve dönüşüm içine girmiş. bu bildiride kent coğrafyası yaklaşımı ile Urla’nın kentsel kimliği irdelenmektedir. 20. sosyal ve kültürel farklılıkların artması. sanayi. altyapı. ilçenin gelişebilmesi için belirlenen politika ve hedeflerin yeni değişmelere ayak uyduracak şekilde gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. Cilt I Kentsel Gelişmede Etkili Olan Faktörlerin Urla-İzmir Örneğinde İrdelenmesi Gözde EMEKLİ Yrd. kentleşme. büyük kenti olan İzmir’de 1970’li yıllardan bu yana kent halkı yakın kıyı kasabalarını dinlenme amaçlı tercih etmeye başlamıştır. Ancak Urla'da gerçek anlamda sanayiden bahsetmek mümkün değildir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün öğretime başlaması kentsel gelişmeyi etkileyen dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Urla’nın bugünkü ekonomik yapısını ve kentleşme özelliklerini derinlemesine sorgulamak. arkeolojik. uzaklaşmak isteyen insanların sığındığı küçük kıyı kasabaları da kent nüfusunun dinlenme ihtiyacına yanıt vermeye çalışırken yoğun bir baskı altına girmiştir. Selçuk-Efes. Diğer bir anlatımla. çevre gibi sorunlarla boğuşmaya başlamıştır. Bilindiği gibi ülkemizde kentleşme genel anlamda sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. eğitim. sosyokültürel değişimler. ekonomik. Genel olarak bakıldığında Urla’da hakim olan sektör tarımdır.

Kentsel arazilerin değerini kentsel gelişimin yönünü doğrudan etkileyen kararlar. Özellikle 1970’lerden sonra Ege Bölgesi’nin en hızlı gelişen kenti İzmir’in nüfusu artmaya başlamış. Türkiye’de artan nüfusun kıyı bölgelerinde yoğunlaştığı ve özellikle Ege kıyılarının bu gelişimden fazlasıyla payını aldığı bilinmektedir. 1970’lerden bu yana kıyılar yazlık konutlar tarafından işgal edilmeye başlamıştır. İzmir metropoliten alanının hızla büyümesi ve yayılması sonucunda. üniversite. dinlenme. Kentsel arazi kullanımı ve kentsel gelişim üzerinde insan-mekan arasındaki karşılıklı etkileşim önemli bir paya sahiptir. yol. termal kaynakları ile turizmin gelişmesine öncülük etmiştir. kentleşme hareketleri doğrultusunda dinlenme ve kentten uzaklaşma ihtiyacı öncelikle kıyılara olan talebi artırmıştır. Urla. konut alanları. Yeni kentsel aktivite alanları ya da kentsel alanda eski önemini koruyan ancak genişleme ihtiyacı doğduğunda diğer alanlara doğru bir saçaklanma gösteren aktiviteler de vardır. sayfiye-dinlenme yeri olarak ilgi çekerken. tarihi ve kültürel zenginlikleri. doğal güzellikleri. 1980’lere 115 http://ekutup. verimli ovaları. rekreasyon alanları hem kent içinde hem de kentin çevresindeki diğer yerleşmelerle bir yarış içine girmektedir. Örneğin. uzmanlaşma ve işbölümünün önem kazandığı. Urla. otoyol. kentsel oluşum da toplum yapısını etkilerken. barınma. Artan nüfus ve kentsel aktiviteler bir taraftan kentsel kullanım altındaki alanlarda kişi ve aktivite yoğunlaşmasına neden olurken diğer taraftan da bazı kentsel kullanımların bulundukları alanları diğerlerine bırakmalarına ve yeni alanların kentsel kullanımlar altına girmesine yol açmaktadır. Kıyıların dinlenme amacı ile kullanılmaya başlaması kentleşme ve sanayileşme doğrultusunda başlamıştır. eğlenme gereksinimlerinin karşılandığı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.gov. Toplumların yaşayış biçimlerine gelişmelerine bakıldığında kıyıların avantajlı bir konuma sahip olduğu görülmektedir. ulaşım alanları. diğer bir ifadeyle tarımı. kendi içinde tarım kasabasından tatil kentine doğru değişim göstermeye başlamış.dpt. kentsel mekanı yönlendiren tüm faktörlerin incelenmesi gerekmektedir.pdf . çalışma. konumu yüzey şekilleri. kıyıları. sanayisi ile yüksek kalkınma potansiyeline sahip coğrafi bölgelerimizin başında yer almaktadır. nüfus yönünden daha kalabalık yerleşme birimi” olarak tanımlamaktadır. Cilt I 1. GİRİŞ Kentler sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme. otoyol ile ulaşılabilirliğin artması ve Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ilçe sınırları içinde açılması ile kentsel yayılışı hızlanmış ve kentsel işlevler ön plana çıkmaya başlamıştır.tr/bolgesel/keas-I. sanayi ve ticaret alanları. tarımsal çeşitliliği. politikalar ve uygulamalar kentin gelişimini etkilemektedir. Toplum-çevre ilişkisi kentsel oluşumu. Urla’da kentleşmeyi yönlendiren. tarım dışı etkinliklerin yoğunlaştığı. Türkiye’de iç ve dış turizmin ilk başladığı illerden biri olan İzmir ve ilçeleri arasında Urla da bulunmaktadır. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan Urla’nın İzmir’in yakın hinterlandında yer alması ilçenin önemli ölçüde bu büyük kentten etkilendiğini göstermektedir. kentsel alanın sınırları üzerinde etkili olan faktörler coğrafi bir yaklaşımla ele alınarak incelenmeye çalışılacaktır. Buna paralel olarak elverişli iklimi. Farklı alan ve arazi kullanımlarının yarattığı ekonomik yarış insan ve mekan arasındaki ilişkinin bir sonucudur. İzmir’e en yakın sayfiye yerleşmesi olarak ilk dikkat çeken ilçelerden biri olmuş. Sözgelimi. sanayi yatırımları kentin ilk çekirdeğinin oluşması için atılmış adımlar arasındadır. Araştırma alanımızın bağlı bulunduğu İzmir ve Ege Bölgesi.

Urla’da gerçek anlamda sanayiden bahsetmek mümkün değildir. Ancak.gov. ulaşım olanaklarının artması ve İzmir kentinin batı yönündeki saçaklanmaları nedeniyle Urla’ya olan talep artmaktadır. Kaymakamlık. fonksiyonlara ilişkin binalar. İzmir metropoliten kentine bağlı 2. konuya bütünlük sağlamak amacıyla. konuta dönüşme eğilimi hızlanmıştır. Bilindiği gibi. belediyenin gelişmeyi örgütleyici girişimleri olan kooperatifler ve son yılların gözde konut tipi olan çiftlik evleri ile dikkat çekmeye başlamıştır. Ayrıca 1/25. yoğunluğu ve dağılışı. Coğrafi konum.pdf . yollar. Araştırmada farklı yöntemlerden yararlanılmış ve ilk adım olarak kent içi kullanılışlar ana hatları ile tespit edilmiştir. Cilt I kadar devam eden bu süreç hızlanarak artmış. konutlar çoğunluktadır. Urla'da nüfus gelişimine bakıldığında kentsel gelişmenin belirli dönemlere ayrıldığı. nüfus artışı ve dağılışını etkileyen faktörlerin ilçede kentsel gelişimi yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Tarım Müdürlüğü.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu yıllarda yazlık toplu konut kooperatifleri Urla’ya gözünü dikmiş. ikinci konut işgali olarak ifade edebileceğimiz bir süreç başlamıştır.dpt. Milli Eğitim Müdürlüğü. bazı köylere gidilmiş çevreyle ilgili gözlemlerde bulunulmuş. kıyı ve iklim 116 http://ekutup. 1/5. verimli ovaları. bu süreç 1990’larda otoyolun yapımıyla kıyılardan iç kısımlara ve otoyol çevresine kayarken daimi konutlar da yapılmaya başlamıştır. lüks konutlar. 1990’lı yılların bir başka özelliği de kıyıların dolması ile iç kısımlara kayan yapılaşmada kır evi. Orman İşletme Müdürlüğü. Coğrafi konum ve doğal çevre özelliklerinin kentin doğmasında ve gelişmesinde etkili rol oynadığı kabul edilmektedir. Söz konusu dönüşümle kentsel alan haline gelen alanlar bireysel olarak üretilen az katlı müstakil konutlar. tarımsal çeşitliliği. Esnaf ve Sanatkarlar Odası. konut talebinin ve arzının yoğun olduğu kıyı bandında erişim kolaylığının da artması ile I. Kentin tarihsel ve alansal gelişimi. diğer bir ifadeyle doğal tarihsel. halk elindeki tarım topraklarını satmaya. tek elden gerçekleştirilen siteler. Geleneksel özellikler taşıyan ve kendi içinde kapalı bir yapı gösteren (son yıllarda bu özellik kısmen azalmıştır) merkez mahalleler ile mekansal olarak kopuk kıyı mahallelerinde farklı yapısal özelliklere sahip II. Hatta.000 ile 10000 ölçekli Urla kent planından ve 1/100000 ölçekli haritalardan yararlanılmıştır. görüşmeler yapılmış ve fotoğraflar çekilmiştir. Bununla birlikte. çiftlik evi tarzında bahçeli evlerin daimi konut olarak yaygınlık kazanmasıdır. Özellikle Urla’nın otoyol girişi çevresindeki mekanlar İzmir’e en yakın ve en kolay ulaşılan deniz manzaralı sesiz sakin mekanlar şeklinde pazarlanmaya başlamıştır. II. Tarım Kredi Kooperatifi görüşmelerin yapıldığı başlıca kurumlardır. kültürel çevre özellikleri ile prehistorik dönemden bu yana ilgi çeken yerleşmelerden biri olmuştur. Urla’da nüfusu çekecek kentleşmeyi hızlandıracak motor güç olarak belirgin bir ekonomik sektör yoktur. nüfus miktarı. ulaşılabilirlik. Büro çalışmalarındaki son aşamayı elde edilen verilerin çizelge. 2. kıyı mahallelerinin yaz ayalarındaki kullanımı araştırılmıştır. hatta yaz aylarında kendi evlerini yazlıkçılara kiraya vermeye başlamıştır. coğrafi konumu yüzey şekilleri.tr/bolgesel/keas-I. URLA KENTİNİN GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER Urla. Elde edilen verilere ek olarak. derece alt merkez niteliğinde olan ve ihtisaslaşmış fonksiyonları ile dikkat çeken Urla’da merkez ve kıyı mahalleler birbirinden farklı mekansal doku özellikleri taşımaktadır. Urla’daki bazı resmi kurum yetkilileriyle görüşmeler yapılmıştır. ülkemizde kentleşme genel anlamda sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. fonksiyonları irdelenmiştir. ve şekillerinin çizimi oluşturmuştur. Urla’da özellikle son on yılda.000 ölçekli topografya haritasından. Son yıllarda. Belediye.

tr/bolgesel/keas-I. İlçe merkezinden tüm köylere dolmuş seferleri yapılmakta kent merkezi ile köy arasındaki iletişimi artırmaktadır. Antik dönemden bu yana bir liman kenti olan Urla. Öncellikle kıyı turizminin ve ikinci konutların yer seçiminde kıyılar ilk tercih edilen yerlerdir (Özgüç. Ahmetbeyli. Urla.dpt. Zeytinalan. denize paralel devam eden eski sahil yolu ile (Narlıdere. Özellikle ikinci konut modasının başladığı 1970li yıllardan sonra kıyılar en çok tercih edilen yerler arasındadır. 1977). Urla çevresinin iklimi yazın nüfusu kıyılara çektiği ve kıyı turizmine olanak tanıdığı için kenti etkilemektedir. 1982). Özellikle 1970’lerden sonra artan yazlık nüfus hareketliliği kentsel gelişimi hızlandırmıştır. 1992). Urla ne kaleye imkân veren bir tepenin eteğinde ne de düz bir ova kenarında kurulmuştur. İzmir'in 35 km batısında kendi adını taşıyan yarımadanın merkezinde eski bir yerleşim merkezidir (Şekil 1). Cilt I özellikleri. Bugün artık İzmir'in banliyösü olan ilçe. 1970-1985 yılları arasında İskele. o dönemdeki liman özelliğini korumasa da kıyılar halen çekiciliğini sürdürmektedir (Mater. kentsel gelişimi ve nüfus hareketlerini de etkilemektedir. Büyükşehir Belediye otobüsleri Urla’nın Çamlıçay mahallesine kadar gelmekte ve İzmir ile Urla’nın ilişkilerinin yoğunlaşmasında etkili olmaktadır. İzmir kent halkının sürekli oturmayı tercih ettiği yerler arasında ilk sırada bulunmaktadır. Gelişmiş bir karayolu ağına sahip Urla'ya İzmir-Çeşme otoyolunun yanısıra. Selçuk ve Kuşadası’na. KalabakYücesahil. 1980’li yıllarda Konak-Urla-İskele arasında başlayan vapur seferleri günümüzde devam etmemektedir. 117 http://ekutup. En önemli özelliği yarımadanın ortalarında verimli tarım alanı içinde bir çok küçük yerleşmenin ortasında pazar ihtiyacını karşılayabilen bir yerleşme olarak ortaya çıkmasıdır (Emekli. Kalabak ve İskele) de ulaşılmaktadır. Urla Akpınar deresinin içinden geçtiği dereli tepeli bir alanda kurulmuştur. Urla’nın kentleşme sürecinde. Urla kentinin yönlendirilmesinde etkili olan faktörlerden biridir. hızla büyüyen İzmir metropol kentine yakınlık. Ürkmez. 28 km kıyı uzunluğuna sahip Urla’da kent ve yakın çevresindeki kıyıların büyük bir bölümü ikinci konutlar tarafından kullanılmaktadır (Emekli. batıda otoyol ile Çeşme’ye bağlanmakla birlikte eski Çeşme yoluyla da Karaburun. Kuzeyinde Ege Denizi. Çeşmealtı mahallelerinde günübirlik rekreasyonel faaliyetler başlamış. Urla’nın köy ve mahalleleri ile ulaşımı kolaydır. Urla’nın kurulduğu yerin özelliklerine bakıldığında alışılmışın dışında bir durum göze çarpar. Urla ve yakın çevresi doğal olarak Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Kıyılar. coğrafi konumunun ve doğal çevrenin sunduğu avantajların önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 1978). Ayrıca ilçe güneyde Seferihisar yolu üzerinden Gümüldür.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Urla’daki nüfus hareketleri kentleşmeyi hızlandıran faktörler arasında değerlendirilmektedir. 2002). Urla İzmir'in ilçeleri arasında (metropol ilçeleri hariç) yüzölçümü ve nüfusu açısından orta büyüklükte bir ilçedir. batısında Çeşme doğusunda ise Güzelbahçe ilçeleri ile sınırlıdır (Darkot ve Tuncel. Güzelbahçe. Urla-İzmir-Üçkuyular arasında karşılıklı dolmuş seferleri ve Urla Belediyesi’nin otobüs seferleri düzenli olarak yapılmaktadır. Alaçatı’ya bağlanmaktadır.pdf . güneyinde Düden denizi ve Seferihisar. Urla’da ulaşım karayolu ağırlıklı olmakla birlikte. yüzey şekilleri Urla kentinin kurulup gelişmesinde prehistorik dönemden günümüze etkili olmuştur. kamu kamplarına gelenler ile hafta sonlarında günübirlik gelenler turizm hareketlerini artırmıştır. Urla’nın coğrafi konumu İzmir’e ve uluslararası turizm merkezlerine yakınlığı. denizyolu ile ulaşım geliştirilmeyi beklemektedir.gov.

1970’lerde ülkedeki kentleşme çabaları doğrultusunda Urla'da kentsel nüfus oranı %61’e (1975) çıkarken kırsal nüfus oranı %39’da kalmıştır. 1950-1975 yılları arasında Urla toplam nüfusunda bir takım değişiklikler dikkat çekmektedir.5’ten (1927). 1990’larda Çeşme-İzmir otoyolunun Urla kısmının açılması Urla ile İzmir arasındaki mesafe km ve zaman olarak kısaltmış.0 55.5 Kır 6612 7112 7528 8209 8906 11532 7927 8171 8529 8871 11650 5266 9819 11364 12640 % 42. Kavacık.4 25.0 45.774'’e (1975) çıkan toplam nüfus köyler arasındaki bazı sınır ve statü değişikliklerinden etkilenmiştir. Kent nüfusu 23 yılda 1. Aynı dönemde kentsel ve kırsal nüfusta da pek farklılık görülmemektedir.5 42.5 42.dpt.309’dan 22.0 58. 2001). artışını ve dağılışını etkileyen çok farklı süreçler dikkat çekmektedir. Çamtepe köyleri Urla’dan ayrılarak Seferihisar'a bağlanmış ve 1960 sayımında Urla’nın hem toplam hem de kırsal nüfusu azalmıştır. Diğer bir ifadeyle. % 46’ya (1950) çıkmıştır.5 58.5 Çizelge 1 Urla'da toplam.pdf .5 57.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Büyükçamlı.0 80.0 45.0 55.gov.548 olan toplam nüfus 1950 yılında 19.6 74.0 60. Yıllar 1927 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 Toplam 15548 17073 17858 18415 19309 22424 18754 20625 21170 22774 26066 26907 35467 43087 49515 Kent 8936 9961 10330 10206 10403 10892 10827 12454 12641 13903 14416 21641 25648 31723 36875 % 57. Daha önceki dönemlerde 20-25 yılda 4-5 bin artan toplam nüfus bu dönemde her sayım yılında 4-5 bin kişi artmış ve bu artışın tamamı kentsel nüfusa yansımıştır. kırsal nüfusun doğurganlık oranına bağlı olarak daha fazla artması beklenen bir sonuçtur. Bu dönemde.0 40. Küçükkaya.0 51.3 40.0 73.7 60.0 26.5 54. Bazı yapay artışlar görülse de toplam nüfus sürekli ve hızlı bir artış eğilimine girmiştir.500 kişi kır nüfusu da yaklaşık 2. Bu dönemin en belirgin özelliği toplam nüfusun ve kent nüfusunun hızlı artmasıdır. Kızılbahçe. ikinci konutlar birinci 118 http://ekutup.515'e yükselmiştir (DİE. 15.0 72. 19.5 46. Bu dönemde.0 61. Bu Urla'nın son yıllarda göç almaya başladığını ve göçlerin kentte toplandığını kanıtlamaktadır (Çizelge 1). savaş sonrası sosyo-ekonomik koşullar hatırlandığında konu daha kolay anlaşılmaktadır. Kırsal nüfus oranı da buna bağlı olarak %42. 1975'te 22.774 olan toplam nüfus 2000 yılında da 49. Yelki. Cilt I 1927-1950 döneminde Urla toplam nüfusunda önemli artışlar dikkati çekmemektedir.0 39.tr/bolgesel/keas-I.0 20.0 48.0 42. Payamlı. kentsel ve kırsal nüfus gelişimi (1927-2000) Urla'da 1975-2000 yılları arasında nüfus hareketlerini.300 kişi artmıştır.5 olan kentsel nüfus oranı %54’e (1950) düşmüştür.309’a çıkmıştır.0 28. 1927’de %57.

mayo. 1981 yılında mahalle statüsü verilen köyler arasında bulunan Balıklıova. Urla’da tarım topraklarının kullanımında narenciye. Urla İmam Hatip Lisesi ile Urla Çok Programlı Meslek Lisesinin Yatılı öğrenci yurtlarının açılması sonucunda yarımadanın diğer ilçelerinden pek çok öğrenci ilçeye yatılı olarak gelmeye başlamıştır. Zeytinalan. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün açılması ve bazı yüksekokulların. sayıca artarken buralara ilgi de artmıştır. İskele. Son yıllarda tarım topraklarının imara açılması. şapka. Çeşmealtı kıyıları ile otoyol çevresidir. Yapılan araştırmalarda halkın geçim sıkıntısı çektiği. Özellikle bu çevrede yapılan 544 konut sanayi sitesinin talepleri doğrultusunda gelişmiştir. çay bahçeleri. kıyı mahalleleri ile kıyı köylerinde kıyıların kötü kullanımı. bamya. börülce. 1985-1992 yılları arasında en fazla inşaat ruhsatı Güvendik. Altıntaş mahallesinde kurulan ve 1993 yılında hizmete açılan küçük sanayi sitesi iş olanaklarının artmasına ve kentte dağınık halde bulunan küçük sanatlar sektörünün örgütlü bir şekilde faaliyet göstermesine yardımcı olmuş ve kente yeni bir gelişme yönü kazandırmıştır. İzmir iline bağlı. otoyol çevresindeki Yenikent mahallesi ile Çeşme yolu üzerindeki İçmeler ve Torasan kıyı mahalleleri eklenmiştir. 1992). Torasan mahalleleri daha çok İzmir’de oturanların ikinci konut alanı olarak kullandığı mekanlar iken son yıllarda daimi konuta dönüşenlerin oranı artmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1990). Urla Kemik Hastalıkları Hastanesinin tam teşekküllü devlet hastanesine dönüştürülmesi Urla yarımadasında kentin ayrıcalıklı bir yer kazanmasına neden olmuştur. biraz yükseğe çıkıldıkça zeytincilik. İzmir’de saçaklanmalarla özellikle kıyıdan yaklaşan Zeytinalan. deniz gözlüğü. patlıcan. Gülbahçe ve Özbek'te halkın isteği doğrultusunda referandum yapılmış ve bu yerler tekrar köy statüsüne kavuşmuştur. turfanda sebzecilik. 1990 sayımından önce. Ayrıca. tarım. fakültelerin ilçede faaliyet göstermesi nüfus üzerinde etkili olmuştur. havlu. güneş yağı gibi ürünler ile günlük tüketim maddelerinin satışlarında (peynir-ekmek-meşrubat vb) artışlar gözlenmiştir.dpt. çiçekçilik. Urla’nın İzmir ve üniversite ile ilişkilerini geliştirmiştir. küçük sanayi ve turizm ile geçimini sağlayan ilçelerden biridir (Emiroğlu. Zeytinalan mahallelerine verilmiştir. Denizli-Çeşmealtı.gov. 1985-1990 yılları arasında ise toplam-kır ve kent nüfuslarında belirgin artışlar görülmüştür: İlçede merkez ve köylerde yapı kooperatiflerinin sayıları ile konut sayıları artmış ve bu işlerde çalışmak için dışarıdan işçiler gelmeye başlamıştır. bağcılık dikkat çekmektedir (Emekli. tütüncülük. İskele. İlçe bütününde genişleme yönünün en fazla olduğu kesim kuşkusuz ikinci konutların ağırlıklı olduğu. hizmetler. çeşitli otlar) yollarda satmaya başlamış. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi İskele mahallesine ilgiyi artırmış.tr/bolgesel/keas-I. Özellikle yerli üreticiler hafta sonlarında yetiştirdikleri ürünleri (domates. balık lokantaları. İçmeler. inşaat. Cilt I konuta dönüşmeye başlamış. merkezin güneybatısında. usulsüz avlanmalar ve trol avcılığı balıkçılığın gerilemesine neden olmuştur.pdf . Bunun yanısıra kıyı mahallelerindeki esnafın sattığı ürünler çeşitlenmiş. terlik. Çeşmealtı. ticaret. biber. yeni iş olanaklarına gereksinim duyduğu anlaşılmaktadır. mandalina. Sonuç olarak. Urla. İkinci konutlara gelen yazlıkçılar ve günübirlik turizm hareketleri ile ilçenin kıyı mahallelerine gelenlerin artması arazi ve kıyılardaki kullanıma değişik bir boyut getirmiş. 119 http://ekutup. turizm ticari bir işlev kazanmaya başlamıştır. 1992-2003 yılları arasında bu yerlere.

1997). plan kararları kentin gelişiminin gerisinde kalmaktadır (Gülez. konforlu ulaşımı sağlamıştır. İçmeler ve Torasan mahallelerinin sırtları.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Urla kent merkezinde ise kentsel sit olarak korunan sivil mimari örneklerini yaşatan alanların başında Zafer caddesi ve çevresi ile Urla eski postane sokağı gelmektedir. Yeni açılmasına rağmen Çeşme-Urla yolu üzerinde bulunan üniversitenin/İYTE’nin çevresindeki araziler değer kazanmış yatırımlar bu yöne kaymaya başlamıştır.derece arkeolojik sit alanları olarak dikkat çekmektedir.dpt. 1989 yılında Toplu Konut İdaresinin desteklediği 1000 konut yapı kooperatifinin yanısıra otoyol boyunca ve otoyolun Urla girişinde pek çok müstakil çiftlik evi tarzında konutlar yapılmaya devam etmektedir. Urla için imar planı çalışmaları yapılmakla birlikte. Yenikent mahallesi bunun en iyi örneğidir (Emekli. Hatta bu çevredeki kamulaştırma faaliyetleri ve kişisel girişimler arsa-arazi fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Urla'nın kentsel gelişiminde etkili olmaktadır. otoyol çevresindeki artan konutların ve nüfusun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla yeni mahalleler oluşturulmaktadır. Urla ilçe sınırları içinde 1992 yılında açılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kentsel gelişimde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 2001). Urla kentinin büyümesini kontrol eden bir başka faktör de sit alanlarının varlığı ve coğrafi dağılımıdır. Daha çok İskele mahallesinde Limantepe ve Yıldız tepe mevkiinde. Urla’da özellikle arkeolojik sitler İskele mahallesinde yerleşmeyi sınırlandıran. Otoyol ile İzmir’e daha fazla yaklaşan Urla’nın nüfusu otoyol çevresine yapılan büyük konut kooperatifleri ile artmaya başlamıştır. 2002). İmar planları kentleri yönlendiren kentin düzenli ve planlı gelişmesini sağlayan araçlardan biri olarak görülmektedir. derece arkeolojik sit. Özellikle merkezdeki büyüme eğilimi binaların ekonomik ve fiziksel ömürlerini tamamlayıp yıkıldıktan sonra yeni yapıların yapılması şeklinde olmaktadır. 250 hektarı I. Otoyolun yapımı ile ulaşımın kolaylaşması. Bunun dışında mahallelerin çoğunda sivil mimari örneklerini yansıtan konutlar. Urla’da 1400ha sit alanı bulunmaktadır. tadilat kararları uygulamada zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin bazı dersliklerinin (1982) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün açılması kentsel gelişmeyi etkileyen. Çeşitli yıllarda çıkan imar afları ve değiştirilen imar planları kentin ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. derece arkeolojik sit alanıdır. Başka bir ifadeyle bu çevredeki boş alanların büyük bir kısmı sit alanıdır. Cilt I Otoyol. 1991 yılında İzmir-Çeşme otoyolunun İzmir-Urla bölümünün tamamlanarak açılması Urla ile İzmir arasındaki mesafeyi zaman ve km olarak azaltmış. 120 http://ekutup.1997). Ayrıca.gov. yönlendiren dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır.pdf . 400 hektarı III. Hatta. Alınan imar kararları genellikle kağıt üzerinde ya da uygulamanın gerisinde kalmaktadır (Çerçi. Bunun 750hektarı I. binalar bulunmaktadır. kentsel saçaklanmalara. sürekli değiştirilen imar yasaları. derece doğal sit. Ancak ülkemizde imar planları uygulamalarının başarıyla sürdüğünü söyleyemeyiz. İskele-Çeşmealtı kıyı yolunda dağınık halde bulunan Klazomenai kentinin kalıntıları 1.tr/bolgesel/keas-I. Urla kentinin genişlemesine neden olmaktadır. korumayı sağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. otoyol çevresindeki bazı zeytinlikler doğal sit alanları olarak korunmakta ve imarı sınırlandırmaktadır. Urla kent merkezinde olmasa da kıyı mahallelerinde ve otoyol çevresindeki alanlarda yerleşimi sınırlandıran doğal sit alanlarının varlığına da dikkat çekmek gerekmektedir. imar planları ile verilen yapılaşma haklarının mevcut alanlarda dondurulması 2-3 kat ile sınırlandırılması yıkıp yapma eğilimini geriletmekte ve yeni gelişme alanlarını daha cazip hale getirmektedir (Urla Belediyesi.

Zeytinalan. 1990lardan sonra ise otoyolun tamamlanması. Öte yandan. Urla bir metropol kent gibi sorunlar yaşamasa da giderek artan talep karşısında gerekli tedbirleri alması kaçınılmazdır. İzmirlilerin ikinci konut için en çok tercih ettiği ilçe olmuştur. 121 http://ekutup. Sosyo-ekonomik açıdan değerlendirildiğinde İzmir ile çok sıkı bir günlük ilişkisi olan Urla’nın. Belediye ve Hükümet çevresindeki mahalle ve yerleşmeler ticaret işlevinin yoğunlaştığı merkezler olarak önem kazanmakta. yol ve sahil düzenleme çalışmalarının yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. İlçenin yüzey şekilleri akarsulara yataklık eden ve denizden başlayarak içeri doğru uzanan tarıma elverişli geniş ovaların oluşumuna olanak vermektedir. Turistik etkinlikler ile ikinci konutlar yoğunlaştıkları yerlerde bölgesel ve yöresel altyapıya dengeli olmayan bir talep yaratmaktadırlar.tr/bolgesel/keas-I. Urla’da kentleşme sürecini ortaya koyarak eksikliklerin saptanması ve tamamlanması. Kentte özellikle yaz aylarındaki nüfus artışı ve artan nüfusun kıyılardaki eşitsiz dağılımı bazı sorunlara yol açmaktadır. Torasan mahalleleri ve otoyol çevresinde yeni bir genişleme alanı doğmuştur. Özellikle Çamlıçay. tamamlanamayan altyapı ve kanalizasyon sistemleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. mahalleleri ile Çeşmealtı kıyıları kentin genişlediği ve nüfusbina bakımından yoğunlaştığı kıyılar olarak günümüzde de önemini korumaktadır. kimliksiz bir yapılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Kentsel nüfus artışı ile birlikte kent örgütlenmesinde niteliksel ve niceliksel açıdan ortaya çıkan değişimler bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Ekonomik ve arazi kullanımına ilişkin ortaya çıkan sorunlardan biri de tarım topraklarının imara açılması. Yücesahil. Kaynakların kullanımında aşırı yüklenme ya da atıl kalma gibi sorunlar altyapıya da önemli bir yük getirmektedir. arazi spekülasyonlarının artması. Uygulanan anketlerde.pdf . kentsel fonksiyonların geliştiği kentsel niteliklerin ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. ikinci konutlarla adını duyurmuş. belediye ve diğer kamu kurum kuruluşları ile yapılan görüşmelerde özellikle yaz aylarında altyapı ile ilgili bazı sorunların arttığı su ve elektriğin nüfusun ihtiyacına zaman zaman yanıt veremediği. Bunlar daha çok fiziki mekan kullanımı ya da çevre ile ilgili sorunlardır. yerleşmenin fiziksel ve sosyal oluşumuna ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. kente özgü sorunlara yol açan etmenlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. kıyı kesiminde ve otoyol çevresinde üst gelir grubunun oluşturduğu ikinci konut ve toplu konut alanlarıyla büyüyen Urla son yıllarda kendi özgün mekansal ve sosyal yapısının dışına çıkarak değişmektedir. Urla’ya bağlı Gülbahçe Köyü sınırlarında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün açılması ile İçmeler. 1950-1970 yılları arasında küçük bir tarım kasabası kimliğindeki Urla’nın 1970’lerden sonra kıyı mahallelerinde başlayan turistik hareketlerle nüfusu artmış.gov. hızla artan ikinci konutlar.dpt. İskele. Cilt I 3. SONUÇ Urla kentinde yapılan yerinde arazi kullanış ve anket çalışmalarına dayanan araştırmalarda. Bunun yanısıra. Doğal çevre koşulları açısından değerlendirildiğinde kentin gelişmesini sınırlandıracak topografik engellerin bulunmadığını özellikle topografyanın kuzey-güney yönleri dışında yerleşime uygun olduğunu söyleyebiliriz. plansız yapılaşmalar. merkeze yakın çevre mahalleleri kırsal niteliğini ve geleneksel özelliklerini korumakla birlikte. deniz ve kıyı kaynaklarının kirlenmeye başlaması gelişmeyi önleyecek tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atatürk Kültür. Ankara. Çerçi. Coğrafya Araştırmaları Dergisi. 547-558. Bu nedenle özellikle deniz turizmin gelişebileceği kaynaklar sınırlanmıştır. Çeşmealtı. Günümüzde artık deniz turizmi tek başına yeterli çekiciliği sağlayamamakta bileşik turistik ürünler önem kazanmaktadır (Buttler. ve M. İlçenin kuzey sahillerindeki adalara basit. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. 122 http://ekutup. W. İstanbul. (2002) “Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı ile Urla (İzmir) Kıyılarının Değerlendirilmesi”. (1997) “Kıyı Yerleşimlerinde Çevre Kalitesinin Sağlanması”. tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için tarımsal sanayi geliştirilmelidir. İ. Yücesahil. M.Ulusal Konferansı. Kıyılar tamamen bu tip yapılarla dolmuştur. R. 227-256. 179-198.Ü. G. Bunun için öncelikle Urla'da turistik çekicilikler araştırılarak. Günümüz ihtiyaçlarını dikkate alan kent planlamasına öncelik verilmesi. Emiroğlu. Türkiye Kıyıları ’97 Konferansı Bildiriler Kitabı. Şu anki durum itibarıyla ne yazık ki Zeytinalan. Turizmin gelişebilmesi için doğanın ve kıyıların korunması kaçınılmazdır. tüm dünyada deniz turizminin yanısıra farklı turizm türlerinin geliştirilmesi için yeni arayışlar başlamıştır.Ü. Emekli. Ankara. 207213. İskele.pdf . kıyı alanının ve deniz suyu temizliğinin sürekli denetlenmesi sürdürülebilir turizmin gerçekleşmesi için kaçınılmazdır. Ulusal Konferansı. son söz olarak. güzel. Environmental Conversation. 2002). 1991). yüzer iskeleler yapılarak günübirlik turizmde kullanılması sağlanmalıdır. İzmir. No 3. çağdaş bir kent için halkın eğitilmesi. Cilt I Urla’daki tarımsal niteliği yüksek tarım toprakları korunmalı. Türkiye Kıyıları’02 Konferansı Bildiriler Kitabı.gov. prefabrik tesisler. Bu nedenle bu kıyılarda turizmin özellikle deniz-kıyı turizminin tek başına gelişmesi beklenmemeli.dpt. Çünkü son yıllarda. Urla ve yakın çevresinde ikinci konutlara yönelik yoğun bir yapılaşma vardır. Urla'da kent kimliğine damgasını vurabilecek olan turizm sektörünün doğal. İkinci konut yapımına ve sayısına dikkat edilmesi ve hatta bir sınırlama getirilmesi kaçınılmazdır. B. 201-209. özellikle kentin varolan yerleşme dokusuna uygun olmayan gelişme ve yapılaşmalara engel olunması Urla için önem taşımaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Sayı 6. katılımcı çalışmaların artırılması gerektiğini söylememiz gerekmektedir. geliştirilecek turizm türleri saptanmalıdır (Emekli. Tuncel (1978) Ege Bölgesi Coğrafyası. Vol 18. Urla’da kıyı turizmi ile ilgili aktiviteler ön plandadır. (1991) “Tourism Environment and Sustainable Development ». Özbek ve Gülbahçe çevresinde ikinci konut sayısı yerli konut sayısının çok üzerindedir. Darkot. bilinçlendirilmesi. (1992) “Urla-Seferihisar çevresinde seracılık etkinlikleri” Ege Coğrafya Dergisi. G. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 1. tarihsel ve kültürel değerlere zarar vermeden geliştirilmesi sağlanmalıdır. (1990) “Urla Yarımadası’nda Kırsal Yerleşmeler”. canlandırılmalı ve sosyokültürel aktivitelerin yer aldığı bir işlev kazandırılmalıdır. Urla kent merkezinde tarihi doku korunmalı. Edebiyat Fakültesi Yayını. Yayın No 2365. Bunun birlikte. Sayı 2. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu. S. Kıyıların yeniden düzenlenerek. E. Emekli. turizm çeşitlendirilmelidir. KAYNAKLAR Buttler. Ankara.tr/bolgesel/keas-I.

Ulusal Konferansı. İ. Ü.E. 85-91. (1977) “Tatil evleri”.pdf . 71-74. D. Ankara Urla Belediyesi (2001) Urla Analitik Etüdü ve İmar Raporu. Cilt I Gülez.T. Özgüç. No 2863. B. İ. (1982) Urla Yarımadasında Arazinin Sınıflandırılması ile Kullanılışı Arasındaki İlişkiler.tr/bolgesel/keas-I. (1997) “Kıyı Alanlarının Koruma-kullanma Yönünden Bütüncül Planlaması”. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 1. Şehircilik Dergisi.dpt.Ü. İstanbul. 123 http://ekutup. Urla. Ankara.İ. (2001) Genel Nüfus Sayımı Geçici Sonuçları. Mater. S.gov. Edebiyat Fak Yay. Türkiye Kıyıları ’97 Konferansı Bildiriler Kitabı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. N.. İstanbul. Sayı 14.

pdf .gov.tr/bolgesel/keas-I.dpt.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I 124 http://ekutup.

pdf .dpt. Cilt I 125 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I.gov.

tüm bu gelişmeleri irdelemeye çalışan bu makalede. bilimsel anlamda bölgenin tanımlanması on sekizinci yüzyılda gerçekleşmiştir. bölgelerin. aşağıdaki beş soruya yanıt aranmaktadır. Mimarlık Fakültesi. Dr.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Haritacılar sınır tanımlamaları yapmaya çalışırken su havzalarının belirli bir bütünlük gösterdiğinin farkına varmışlar ve ilk bölge tanımları nehirler 126 http://ekutup. kentin çevresindeki kırsal alanı da içeren geniş alanların. 2.dpt.pdf . Çiftçilerin toprak. Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler Ayda ERAYDIN Prof. Bölge kavramının değişimi Bölge kavramının içeriği ve tanımı dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Kentle sınırlı kalmayarak. mekan parçalarının yalnızca nitelikleri ile değil.1. nasıl olmalı? İzlenebileceği gibi ana amaç değişen koşullarla birlikte geliştirilen yeni kavramların ve kuramların nasıl şekillendiği ve bu gelişmelerin uygulamada kullanılabilirliğinin irdelenmesi ve tüm bu tartışmaları Türkiye özeline taşıyarak Türkiye’deki bölgesel kalkınma politika ve uygulamalarına yol gösterecek ipuçlarının tartışılması olarak belirlenmiştir. tanımlanmasının geçmişte de çok yaygın olduğu görülmektedir. * Bölgesel gelişme ve planlama kavramları zaman içinde nasıl bir değişim gösterdi? * Bölgesel gelişmenin kavramlaştırılması ve yönlendirilmesine yönelik oluşan çerçeve gereksinimlere ne ölçüde yanıt verebiliyor? * Geliştirilen kavramlar ve kuramlar uygulama açısından yeterli bir çerçeve sunulabiliyor mu? * Gündeme gelen yeni kavramlar ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasına yönelik öneriler belirli bir gelişme düzeyine ulaşamamış ülkeleri kapsayabilir mu? * Türkiye’nin bu yeni oluşan kavramlar ve uygulama biçimleri konusundaki tutumu ne. dinsel ve yönetimsel etkinliklerin gelişmesi ise. GİRİŞ Geçmişten günümüze kadar bölgesel gelişme konusunda ortaya çıkan kavramsal değişimleri. Bu iki kavram “bölge” ve “kalkınma-gelişme”dir. BÖLGESEL GELİŞME VE PLANLAMA KONUSUNDA DEĞİŞEN KAVRAMLAR Bölgesel gelişme/kalkınma konusundaki değişimleri izleyebilmek için öncelikle iki temel kavramın değişim sürecinin tanımlanması gereklidir.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I Bölgesel Kalkınma Kavram. 2. aynı zamanda bir mekan parçasının diğerinden olan farklarını belirtmek için kullanılmıştır. Ticaret. ODTÜ.. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. Ancak. üzerinde oluşan ilişkilerle tanımlamasını nedenlemiştir. ortaya atılan yeni kuram ve politikaları ve bunların uygulamaya yansımalarını tanımlayarak.gov. topografya ve iklim koşullarının benzerliklerine göre bazı yerleri aynı isimle tanımlamaları ile çok eski dönemlerde başlayan bölge kavramı.

127 http://ekutup. birikimleri ve potansiyeline dayalı olarak var olma mücadelesini sürdürebilecek yerel kavramını gündeme getirmiştir. coğrafyacılar çalışmalarını daha düzenli bir hale getirmişler ve mekanı daha fazla değişken kullanarak tanımlamaya çalışmışlardır. Ulusal kalkınma stratejilerinde benimsenen sektörler arasında denge ve gelir dağılımında denge kavramına bölgeler arası denge kavramı eklemlenmiş ve bu kavramlar ulusal kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olmuştur. kendi olanakları.dpt. bunların eylemleri ile ilgili konular gündeme gelirken. 19.bölge olarak tanımlanmasına yol açmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1980’li yıllarda ise yerel birimlere odaklanan görüşün değiştiği ve yerel birimlerin değişen dünya düzeni ve artan küresel ilişkiler ve kurumlar çerçevesinde elde ettikleri göreli konumla tanımlandığı görülmektedir.gov. Nitekim. Bu çerçevede yerel-küresel etkileşimi ve yerel’in bu etkileşim içinde sürdürülebilir gelişmesini sağlayacak rekabet gücü ön plana çıkmaktadır.pdf . kalkınma kuramı ve kalkınma amaçlı politikalar da 1950’li yıllardan bu yana hızlı bir değişim göstermiştir. yönetim sistemlerinde ve ideolojik düzlemde büyük etkiler yaratırken. Kalkınma kuramlarının değişimi bazı kavramlara dayalı olarak izlenebilir. Bölge biliminin gelişmesi. Ancak burada bölge artık 1960’ların “yarı kapalı bir ekonomik sistemi” değil. Daha sonra coğrafyacıların da konu ile ilgilenmeleri farklı coğrafik özelliklere dayalı bölge tanımlarını gündeme getirmiştir. ancak ulus devlet oluştururken bu farklılığın sorun yaratacağı endişesi nedeniyle bu konu üzerinde durulmamıştır. 1986). bölge planlamada kullanılan yöntem ve tekniklerin ortaya çıkışı veya uyarlanması bu dönemde gerçekleşmiştir. Liberal ekonominin hızla geliştiği bu dönemde ana vurgu firmalar üzerinde olup. dünyadaki farklı nitelikli ve amaçlı ağlar içinde yer alabilen ve bunlarla etkileşim içinde olan bir bölgedir. mekan hep ikinci planda kalmıştır. yüzyılda fiziksel yapının nitelikleri yanısıra farklı mekansal birimlerde yaşayan insan gruplarının farklı olup olmadığı sorusu gündeme gelmiş. ulusal bütünleşmenin ana koşulunun ekonomik eşitsizliklerin giderilerek bütünleşmenin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Bu değişim yerelin potansiyeli. Bu görüş yanısıra 1950'li yıllardan başlayarak kalkınma ekonomisinin güncellik kazanması bölgesel politikalar ve bölge planlama kavramlarının yükselen değer olarak gündeme gelmesini sağlamıştır. ilişkileri ve kurumları ile farklı ağlar içinde varolmasını sağlayacak bir bütünün. fiziksel ögelere tarihsel bir boyut katmak ve ülkeyi oluşturan bölgelerin farklı niteliklerini ve bunların örgütlenme biçimini. Ulus devlet içindeki farklılıklar ekonomik göstergeler ile tanımlanarak. Fransız deneyimi ise.2. bölge’ler bu dönemdeki sarsıntılardan ve kavramların tersyüz olmasından etkilenmiştir. üretim faktörlerinin önemi ve akışkanlığında. Buna karşılık. Cilt I ve dağ zirveleri tanımlanarak yapılmaya çalışılmıştır.tr/bolgesel/keas-I. ekonomik bütünleşme yanısıra ek sosyal ve davranışsal ögelerle açıklamak şeklinde gelişmiştir (Claval. Bunalımla birlikte değişen bakış açısı kalkınma sürecinde ulusun bir alt birimi olarak tanımlanan bölge yerine. Bu tür bölgeye bakış açısı ve peyzaj ağırlıklı analiz yöntemleri bugün bile Alman bölge planlama ekolünün ana çerçevesini oluşturmaktadır. 1970’li yıllarda bölge kavramından yerellik kavramına bir dönüş yaşanmıştır. Kalkınma kavramında yaşanan değişimler Kalkınma kavramının içeriği. bugün kullanılan çoğu çözümleme ve planlama yöntemlerinin 1950-1970 döneminde ortaya çıktığı rahatlıkla söylenebilir. 2. Ulus devletlerin ortaya çıkması ile bölge tanımı farklı bir boyutu ile tartışma gündemine girmiştir. 1970 bunalımı üretim örgütlenmesinde.

mekan organizasyonu üzerine geliştirilen kuramlaştırma çabalarını. Elli yılı aşan süredeki bu değişimleri üç ana evrede incelemek mümkündür.tr/bolgesel/keas-I. Kalkınma kavramındaki ve aktörlere yüklenen rollerdeki bu değişimler devletin bölgesel gelişmedeki sorumluluğunu yeni bir çerçeveye taşımış ve yeni bölgecilik diye tanımlanan bölgedeki kamu. bugün yerini sürdürülebilir rekabet gücüne bırakmıştır. İzlenebileceği gibi kalkınmanın yarışmacı bir ortamda yenilik ve yaratıcılığın sağladığı avantajlarla sürdürülebildiği benimsenirken.gov. bugün kalkınmanın süreklilik kazanmasında yaratıcı gücün ve yeniliklerin sağladığı avantajların önemli olduğu vurgulanmaktadır. özel sektör ve farklı sivil toplum kuruluşlarının birlikte bölge için vizyon. BÖLGESEL GELİŞMENİN KAVRAMLAŞTIRILMASI VE KURAMSAL ARAYIŞLAR. Önceki bölümde değinilen yeni bölge ve kalkınma kavramları yeni bir kavramsallaştırmanın gündemde olduğunu göstermektedir. giderek artan büyüklük anlamına 128 http://ekutup. Bu çerçevede doğrudan müdahale yerine destek ve yönlendiricilik esas olmakta ve kalkınmada devletin sorumluluğu kavramından kamu ve özel aktörlerin birlikte sorumluluğuna doğru bir değişim gözlenmektedir. 3. kalkınma sürecinde aktörlere düşen roller de farklı tanımlanmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Göreli üstünlüklerin çoğu kez fiyat avantajlarına dayalı olarak açıklanmasına karşın.1. ölçek ekonomilerinin önem kazandığı sanayileşme sürecinin öne çıktığı kalkınma döneminde hızla gelişmiştir. Cilt I Kalkınma ekonomisinin en önemli kavramlarından biri olan göreli üstünlük. Kalkınma ve büyüme kavramlarının bu dönemdeki egemenliği. Mekansal örgütlenmede akılcı kuralların arayışı ve bölgesel çalışmalar: Bölge bilimi ve bölge planlamanın yükselme dönemi II.pdf . 3. Yeniliklerin sağladığı göreli üstünlüklere ulaşmak için fiziksel yatırımlardan çok AR&GE yatırımlarına ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede bölgesel gelişme/büyüme süreci farklı kuramlar geliştirilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. politika ve uygulama projelerini tanımlandığı bir anlayışın günümüzde benimsenmesine yol açmıştır.Dünya Savaşı sonrasında mekansal örgütlenmede akılcılık paradigması. Şekil 1’de II. Bu kavramsal değişim sınırlarla tanımlanmış belirli mekansal birimlerin uzmanlaşmalarla sağladıkları üstünlüklerin ötesinde küreselleşen bir dünyada var olabilmek için sürekli rekabet gücüne ulaşmasının gerekliliğini işaret etmektedir. Dünya Savaşı sonrasında bölgesel gelişme konusunda önem kazanan kavramlar ve bunların tanımladığı kuramlar kronolojik olarak sunulmaktadır. Kalkınma ekonomisinin temel ilkelerinden biri olan devletin ekonomik kaynakların ve refahın dağılımını sağlaması ve eşitsiz gelişmeyi önlenmek için dezavantajlı ekonomik aktörlerin desteklenmesi görüşü yerini bu aktörlere sağlanan doğrudan desteklerin kaldırılarak bunları yapabilir kılmak şeklinde bir yaklaşıma bırakmıştır.dpt. İzleneceği gibi 1950’lerden bu yana öne çıkan kavramlar sürekli değişmiş ve bölgesel gelişmenin dinamikleri dünyanın değişen koşulları ve yeni ortaya çıkan olguların etkisi ile sürekli olarak farklılaşmıştır. Ortak sorumluluk tek başına karar vericiliğin sona ermesi ve ortak karar ve çözüm üretmeye çalışılmasını gerektirmektedir.

1966. hizmetlerin nitelikleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. bölgesel politikaların sosyal refah devleti çatısı altında oluşturulması çok da sorunsuz değildir.dış katkıların katkısı ile büyüme c. 1949 ve 1956). Yerel kaynakların etkin kullanımı . 1948. Kültürel dönüşüm projelerinde tekdüzelilik .yaratıcılığı destekleyen politikalar İzlenebileceği gibi politikaların seçiminde merkezin denetlediği gelişme süreci ile bölgesel olanakların değerlendirilmesi veya bölgesel farkların azaltılması ile bölgelerin kendi olanakları çerçevesinde gelişmesi gibi iki farklı tutumun çatışması söz konusudur. a.tr/bolgesel/keas-I. Merkezde toplanan kaynakların bölgelere dağıtılması .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Gelir dağılımının düzenlemesini da içeren bu çerçevedeki politikalar. Ancak. bu açıklamada yer almaktadır (Storper. Isard. Diğer bir deyişle. Merkezi Yerler Kuramında (Christaller.çeşitlilik d. bu maliyeti azaltacak politikaların geliştirilmesi ve bölgesel düzeyde yatırımların verimliliklerinin artırılması öngörülmüştür. Bu seçmeler arasında en çok sorun yaratanları şöyle sıralanmaktadır (Kuklinski. kademelenme. Mekansal kademelerin oluşmasında. bu yapının ögeleri ve dinamikleri ön plandadır. Sosyal adalet . Yukarıda çok kısa özetlenen bakış açısı 1950'li yıllardan başlayarak 1970'li yılların başına kadar bölge ve bölgesel politikalar konusunda izlenen ana çerçeve olmuştur. Cilt I kullanılan optimal ölçekli işletmelerin yerseçimi sorununu vurgulamaya zorlamıştır (Hoover. İşbölümü. Bu politikaların oluşturulmasındaki sistem merkeziyetçi ve kademelidir. Mekan ancak farklı işlevlerin örgütlenmesinde birimler arası ilişkilerin kurulması açısından gerekli bir öge olduğundan.gov. Mekan bu ögelerin uygun bir şekilde örgütlenmesini sağlamak için vardır. Bu dönemde geliştirilen ekonomik politikalar. 1989). 1986: 179). bölgesel politikalar maliyeti olan unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Kalkınma ekonomisinin ilk varsayımlarından biri sermayenin kısıtlı bir kaynak olduğu ve bu kısıtlı kaynağın en verimli yatırımların gerçekleşmesinde kullanılması gerektiği şeklindedir. Böylelikle ülke çapında kaynakların doğru kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bölgesel politikalara temel olan seçimler kolaylıkla yapılamamaktadır. örgütlenmede akılcılığı temel alan mekansal paradigmalarda ekonomik yapı. Yer Seçimi Kuramları (Alonso. Bu ölçekte 129 http://ekutup.pdf . sosyal refah devletinin nüvesini oluşturmakta ve kamunun özellikle teknik ve sosyal altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesini savunmaktadır. sosyal gerekçelerle bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ilkesinin benimsenmesi nedeniyle.dpt. karar verme süreçlerinde merkezileşme ve yetki dağılımı kavramlarının öne çıktığı bu yaklaşımın özünde üretim ve girişimlerin örgütlenmesi ve mekanın gelişmelere koşut olarak şekillenmesi bulunmaktadır.makro ekonomik verimlilik b. mekansal özellikler belirleyici değildir. Berry. Bu çerçevede bir kademelenme yapısı tanımlanmakta ve her kademede kentsel işlevlerle. 1964) mekan hizmet etkinliklerinin dağılımı üzerine kurgulanmıştır. Bu nedenle yatırımın nerede yerseçeceği önemli rol oynarken. 1964) özellikle sanayi girişimlerin yer seçimi kurallarını belirlemeye çalışırken. Ancak. işbölümüne bağlı olarak uzmanlaşma. Mekandaki yığılmalar ve kademeli yapı işletmelerin yerseçim ve örgütlenme biçimlerine dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması için devlet müdahalesinin gerekliliğini benimsemiştir.

ölçek. Cilt I ortaya çıkan çözümleme. Ekonomik bunalım sonrası gelişmeler: Bölgelerin yeniden tanımı. Hazırlanacak planlarla yerel kaynakların harekete geçirilebileceği. Esnek üretimle birlikte gelen yerel başarılar ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin yığıldığı bazı bölgelerdeki yenilik çabaları “yeni coğrafya” diye yepyeni bir yazının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Albertsen.pdf . 734-736).2. planlama özellikle bu sorgulamadan önemli ölçüde etkilenmiştir. büyük ölçekli ve seri üretime dayalı örgütlü kapitalizmin kesin kuralları üzerinde bazı soru işaretleri ortaya çıkarmış. Sanayi odakları üzerindeki yazın üretimin farklı aşamalarında uzmanlaşmış firmaların birlikte öğrenme süreçlerini ön plana çıkarmaktadır Belussi (1999. Yanısıra. teknolojik değişimin yayılmasını ve bilginin aktarılmasını sağlayan faktörleri şöyle sıralamaktadır. düşük ulaşım maliyetleri ve firmaların yenilikleri kısa sürede benimsemesini sağlayan ortam. Ancak geliştirilen çerçevenin. 1988) ve bu karşılaşmada ortaya çıkan yaklaşımın Marxist perkspektifle bütünleştirilmesi "yeni coğrafyanın" çerçevesini tanımlamıştır. Bu yeni coğrafyanın mekana yönelik tartışma ve araştırmalara yeni bir soluk getirdiği görülmektedir. 1960'lı yıllarda ulusal ekonomik planlama çalışmalarına koşut olarak bölge planlama çalışmalarının da hız kazandığı görülmektedir. Böylelikle “Birikim rejimlerinin ve bu birikim rejimlerinde egemen 130 http://ekutup. yeni gelişme odakları ve içsel büyüme modelleri Yukarıda sunulan kaba özetten anlaşılabileceği gibi II. bazı bölgelerde ortaya çıkan ekonomik çöküntü ve bu çöküntünün özellikle büyük sanayinin yoğunlaştığı merkezlerde yaşanması. 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik bunalım. Esnek üretim kavramının Düzenlemeci Okulun bakış açısı ile karşılaşması (Dunford. Buna karşılık bazı küçük sanayi işletmelerinin ve bunların yığıldığı alanların bu süreçten daha az etkilenmeleri ve daha da ötesi bu alanların kısa sürede toparlanıp hızla büyüme süreci içine girmeleri yeni sanayi odakları ve bu odaklarda izlenen esnek üretim örgütlenmelerinin büyük ilgi çekmesine neden olmuştur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt. 1990. dünyada farklı yönlerde oluşan gelişimleri açıklamakta zorlandığı ve gelişmelerdeki çok yönlü boyutları çeşitli ülkelerde uygulanan politikalara bağlayarak bir açıklama getirmeye çalışılmıştır. Bu çerçeve çok farklı mekansal yapıların gelişmesi olgusuna fazlaca bir açıklama getirmediği görülmektedir. ölçeğe göre getiri. ve dıştan gelen yatırımlarla da bunların desteklenmesinin bölgesel gelişmeyi başlatarak eşitsizlikleri önleme konusunda önemli yol katedilebileceği görüşü bölge planlamanın güncel olmasını sağlamıştır. 3. Değişen ekonomik koşulların getirdiği risklerin firmalar arası bölüştürülmesine yönelik olarak ortaya çıkan ve firmalar arası işbölümünün üretimin düşey ayrışması biçiminde gerçekleştiği esnek üretim örgütlenmesi.gov.tr/bolgesel/keas-I. Bu nedenle yine Düzenlemeci Okul tarafından geliştirilen “esnek üretim rejimleri” yaklaşımı oluşturulan çerçeveye dahil edilmiştir. pazar payını genişletme kavramlarına dayalı olarak kurulan söylem üzerinde büyük sarsıntı yaratmıştır. İtalya’daki sanayi odaklarına dayalı olarak birlikte öğrenme süreçlerini. Ancak. mekansal olarak birbirlerine yakın olan firmalar arasında bilginin aktarılacağı farklı kanalların varlığı. yüksek düzeyde firmalar arası işbirliği. politika ve planlama gereksinimi pek çok disiplini bölge ölçeğinde buluşturan Bölge Biliminin ortaya çıkışına neden olmuş ve Bölge Bilimi Derneği 1954 yılında ABD'de Walter Isard tarafından kurulmuştur. seri üretim sisteminin çöküşüne neden olan 1970 bunalımı sonrasında üretim konusunda benimsenen çözüm olmuştur. Dünya Savaşından 1970 ekonomik bunalımına kadar olan dönem ekonomik planlama ile birlikte bölge planlamanın yükseliş dönemidir.

farklı yerel/bölgesel birimlerin kendilerine özgü dinamiklerinin olduğunu öne sürerek. 1989). 1970 bunalımı bir yandan her bölgenin kendi kaynaklarını en iyi şekilde 131 http://ekutup. Böyle bir bakış açısının yeni oluşumları açıklamakta ve anlamakta büyük katkı sağladığı görülmektedir. sosyal ve kültürel özellikler. Bu yaklaşımda mekansal ilişkiler üretim sisteminin bütünleşmesi açısından önem kazanırken. 1984. yeni sanayi bölgeleri tartışması üretimin örgütlenmesi ile mekanın örgütlenmesi kavramlarını bir araya getirmektedir (Staber. 1988b) ortaya çıktıkları öne sürülmektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Urry. Cilt I olan sosyal düzenleme mekanizmalarının farklı mekansal gösterimleri olduğu” (Peck ve Tickell. diğer bir bölümünün yüksek teknoloji sektörlerindeki gelişmeye dayalı olarak (Sawers ve Tabb. 1996.gov.tr/bolgesel/keas-I. Scott. üretimin yeniden örgütlenmesi ile ortaya çıkan esnek üretim biçiminin mekandaki bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. Üretimde düşey ve yatay ayrışmanın mekansal yığılma sürecini hızlandırdığı ve bunun sonucu olarak esnek üretim komplekslerinin ve bölgelerinin ortaya çıktığı öne sürülürken. bu süreçte üretimin örgütlenmesi kadar yerel birimde emeğin örgütlenme biçimi. Ancak. bu denli yoğun ilgi çekmesinin ardında bu birleştirici özellik yatmaktadır.1990. 1. 2. Daha da ötesi. Enerji fiyatlarındaki artış ve bunun ulaşım masraflarını artırması mekanda hareketliliğin azalmasına ve ekonomik faaliyetlerin az gelişmiş bölgelerde yer seçme eğilimlerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur. Storper. Bu bölgelerin bir bölümünün geleneksel becerilerin canlandırılması ile (Piore ve Sabel. 1987). Ekonomide azalan büyüme oranları ekonomik faaliyetlerin gelişmiş bölgelerden az gelişmiş bölgelere olan yayılmasının ve yayılmanın yarattığı diğer büyüme etkilerinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu çerçevede Yeni Sanayi Bölgelerinin ortaya çıkışı. Stöhr. Gelişmiş bölgelerin yığılma nedeni ile ortaya çıkan sorunları ve ortaya çıkan masrafları. yerel birimlerin ve bölgelerin gelişmesinde daha önce söz edilmeyen pek çok faktörü gündeme getirmektedir (Cooke.pdf . 1987: 190). Storper ve Scott. Esneklik üzerine kurgulanan bu kuramsal çerçeve üretim ve örgütlenmenin mekansal boyutlarını bir araya getirmeyi başarmıştır. Bu konu üzerindeki kuramsal ve görgül çalışmaların. 1992) ana motifine dayalı olarak mekansal gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır. bir yandan üretim ilişkilerini mekanın önüne taşımakta. 4. 1986. 1986. yerel/bölgesel sistemlere özgü dinamiklerin tanımlanmasında kullanılacak ana değişkenlerin tam olarak belirlenememiş olması. Geçmiş dönemde az gelişmiş bölgelerdeki alt yapı olanaklarının geliştirilmesi ve bu bölgelere çeşitli etkinliklerin yönlendirilmesi amacı ile kullanılabilecek kamu fonları azalmış veya tümüyle ortadan kalkmıştır. 1993). Bölgesel politikaların değişmesinde etkili olan değişmeler şöyle özetlenebilir (Stöhr. Yerellik kavramını da öne çıkaran bu yaklaşım.dpt. örneğin çevre kirliliği. Yine de gerek dünyadaki gelişmeler gerekse mekansal gelişmelerin bu çerçevede yorumlanması 1970’li yıllardan başlayarak bölgesel politikaların hızla değişmesine neden olmuştur. Ancak. dünyayı mozaiklerden oluşan bir bütün olarak tanımlamıştır. başka bölgelere aktararak çözme olanakları ortadan kalkmıştır. sosyal ilişkilerin niteliği gibi yerel birimlerin çok farklı özelliklerinin mekansal örgütlenmede etkili olduğu tartışılmaktadır (Brusco. 3. 1984). diğer yandan sosyal ve ekonomik ögelerin rastlantısal bir şekilde tanımlanması ile yetinilmesi zorunluluğunu yaratmaktadır.

Merkez tarafından yönlendirilen ve sermaye ve teknoloji transferine dayanan büyümenin gerçek anlamda bir gelişme olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu varsayım doğal olarak ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemlerde geçerliliğini tümüyle yitirmektedir. 5. 7. Bu çerçevede 132 http://ekutup. 6. Geçmişte çok uluslu firmaların gelmesi ve bu faaliyetlerin yarattığı çoğaltan etkileri ile bölgesel ekonomilerde sağlanan canlanma tersine dönmüş ve özellikle kısıtlı sayıda firmaya dayalı olarak gelişen alanlar büyük bir bunalıma girmişlerdir (Bradbury. Neo-klasik ekonomik kuramın varsayımlarının değişmesi ile gündeme gelen içsel büyüme kuramının bölgeye uyarlanması ile ortaya çıkan bu kavram bölgelerin kendine özgü bilgi kaynaklarının ve bölgedeki yığılmaların getirdiği dışsallıkların önemini gündeme getirmiştir. Bunalım ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar gelişmenin anlamının sorgulanmasına neden olmuştur. en azından durumu korumak gibi bir yaklaşım izlemişlerdir. giderek yerel ve bölgesel birimlerini birbirleri ile ilişkileri ve etkileşimlerini gözönüne alan ve bu ilişkiler çerçevesinde oluşturulan politikaların öncelik kazanması gerektiği görüşü ön plana çıkmıştır. Yerel kimlik arayışlarının gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri. hem de gelişmiş bölgelerin göreli üstünlüklerinin azalması anlamına gelebilmektedir. 9. Büyük firmaların bunalım koşullarındaki olumsuz performanslarına karşılık küçük ve orta ölçekli firmaların bunalım koşullarına çok daha iyi uyum yaptığı izlenmiştir. Teknolojik değişimle birlikte yeni emek süreçlerinin de gündeme gelmesi hem büyük firmaların. 10. 1970 ekonomik bunalımı dünyada yeniden yapılanma sürecini zorunlu hale getirirken özellikle büyük firmalar başta olmak üzere pek çok firmanın kapanmasına neden olmuştur. Cilt I kendisinin kullanması gereğini gündeme getirirken.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. bölgenin kendine ait kaynaklarının harekete geçirilmesi ve yaratıcılığının geliştirilmesi teması üzerine gelişen İçsel Büyümeye Dayalı Bölgesel Gelişme (Endogeneous Regional Development)’dir.dpt. Bölgeler ve yerel birimler kararlara katılımlarının daha fazla olduğu düenlemeyi talep etmeye başlamışlar ve karar verme süreçlerindeki edilgen konumlarından kurtulmak istemişlerdir. 1985). Tüm bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkan kavramlardan biri. Büyümenin olmadığı bir ortamda az gelişmiş bölgeler diğerlerinin atıkları ile çevrelerini bozmamak. Yeni kalkınma kavramının bölgesel kimlik ve bölgesel politik katılım ögelerini de içeren yerel güç ve kaynaklara daha fazla ağırlık veren bir içeriği olması benimsenmiştir.tr/bolgesel/keas-I. 8. Dış dünyanın bölgesel ekonomileri nasıl yönlendireceği üzerine kurgulanan bir bölgesel politikanın geçerliliği yoğun olarak eleştirilirken.pdf . bölgesel politikaların tek taraflı karar verme süreçleri ile bölgesel ve yerel birimlere getirdiği baskıdır.gov. Geleneksel politika ve planlama amaçlı bölgesel analizlerde bölgelerin nitelikleri ile birlikte gelişmede etkin olan dışsal faktörlerin de büyük ölçüde değişmeyen kararlı yapıları olduğu varsayımı yapılmakta idi. diğer yandan kirliliğin başka bölgelere transferi konusunda bir karşı duruş ortaya çıkmıştır. Enerji ve çevre konusundaki bilinçlenme kaynakların aşırı kullanımı ve salt büyüme amaçlı projelerin uygulanabilirliğini azaltmıştır. Mikroelektironik gibi merkezi alanlar dışında kolaylıkla kullanılabilen yeni teknolojilerin gündeme gelmesi esnekliği ve küçük ve orta büyüklükteki firmaların yaratıcı niteliklerini artırmıştır. Bu ders belki bunalımın en olumlu sonucudur. Bu durum tek sektörlü ve bir kaç büyük firmaya dayanan gelişmelerin sakıncalarını açıkça göstermiştir. 11.

gov. ortak çıkar ağırlıklı ve mekandan bağımsız hale gelmektedir. Yeni oluşumların tartışılması. Küreselleşme bir yandan rekabeti artırırken öte yanda çeşitli fırsatları da yaratmaktadır. Bu 133 http://ekutup. 1991. Doeringer ve diğerleri. araştırmaların gerçekleştirilmesini ve kısa sürede akademik ilginin bu konularda yoğunlaşmasını sağlamıştır. bir bölgenin ekonomisi sektörlerden değil. küreselleşmenin farklı boyutları ile gündeme gelmesi ve rekabet koşullarını daha da zorlaması bölgesel gelişmede yığılma ekonomilerinin sağladığı avantajların yeterli olmaması gibi bir durumu ortaya çıkarmıştır. 1987. Çeşitli birimler hem yerel hem de küresel eylemleri yerel ve küresel şebekeler aracılığıyla gerçekleştirmektedirler (Garofoli. Yukarıda sıralanan küreselleşmenin bölgelere sağladığı olanaklar özellikle üretim. bilgi ve diğer olanakları paylaşmaya yönelik ağların önemini gündeme getirmektedir. Diğer bir deyişle. Kademeli bir ilişki yoktur.dpt. Örneğin.3. 1990. 1990). yeni kavramda bölgeler diğer bölgelerle etkileşim içinde bir sistemin parçası olarak ele alınmaktadır. ancak mekanın örgütlenmesi ile ilgili yeterli bir kuramsal çerçeve ortaya çıkamamıştır. Firmalar gibi bölgelerde oluşan sanayi kümeleri de değişen teknoloji ve rekabet koşullarında sürekli olarak değişmek ve koşullara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I bölgesel kalkınma 1960’lardaki yerel kalkınma kavramından oldukça farklıdır. bu kümelerde birlikteliğin ve ilişkilerin sağladığı dışsallıklar 1980’li yıllarda bölgesel gelişme dinamiklerinin tanımlanmasında etkili olurken. bunun yerine karşılıklı etkileşim söz konusudur. Bunalımla ilgili tartışmaların uzantısı olarak bunalımın mekansal etkilerinin açıklanması. bu tartışmaların önemli katkılarının olduğu da yadsınamaz. 1986).tr/bolgesel/keas-I. İlişkiler mekan bağımlı değil. Storper. Yerel kalkınma kavramında bölgeler bağımsız birimler olarak ve dış dünyadan oldukça soyut bir şekilde ele alınırken. gelişmelerin özenle izlenmesini. bir anlamda geçiş döneminde yaşanan bazı süreçlerin ayrıntılı ve aydınlatıcı açıklamalarına dönüşmüş (Lipietz. Bu çerçevede mekan organizasyonu kuramı diye ortaya atılan pek çok kavramsal çalışmanın bu niteliği taşımadığı da görülmektedir. Brusco. Ancak. Diğer bir deyişle yerel-küresel ilişkiler sıfır toplamlı değil. Ancak. 3. 1990. Bir bölgede veya yörede yer alan firmalar çeşitli şebekelerle aynı kent ve bölge içindeki firmalarla ilişkilerini geliştirerek dünya pazarlarına ulaşmaya çalışabilecekleri gibi. mekansal organizasyona yönelik kuramlaştırma çabalarının kısa sürede anlamlı bir çerçeve kurmada başarılı olmadığı da görülmektedir.pdf . artı toplamlı ilişkilerdir. 1987). Küresel üretimde etkin bir rol oynayan yerel sistemler yerel düzlemde oluşan dışsalllıkların yarattığı göreli avantajları kullanarak veya dayanışmaya giderek küresel ilişkilere daha kolay uyum sağlayabilmaktedirler (Camagni ve Capello. 1986). Küreselleşen dünyada artan bölgelerarası rekabet: Bölgesel yenilik. yaratıcılık ve paylaşım ağlarının önem kazanması Sanayinin kümelenmesi. Bu durum bölge içindeki birimlerin benzer bir gelişme sürecini izlemeleri ve ortak bir kaderi paylaşmaları gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Miller ve Cote. Küresel şebekelere katılan çeşitli birimler yerel değerleri yeniden düzenleyerek bunların küresel dolaşımını sağlamaktadır (Stöhr. ülkenin ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir dizi firma ile ortaklık yapabilme veya en azından iletişim sağlayabilmektir. firmalardan oluşmaktadır.

Uranga and Etxebarria (1997) yenilikçi bir sanayi odağını birbirlerini tamamlayan sektörlerde yer alan üreticiler. ortaklar ve müşterilere ulaşılabilen mekansal birimler olarak tanımlamaktadırlar.dpt. Yeni sanayi mekanları olarak adlandırılabilecek kavramsallaştırma yereldeki karşılıklı bağımlılık ve firmalararası bilgi aktarımı üzerinde dururken. Tüm bu kuramsal çalışmalar özellikle sanayi odaklarında yenilikçiliği destekleyen faktörlerin önemine işaret etmektedir. Ancak. Bu firmalar aynı zamanda üniversiteler. eğitim kurumları ve ilgili diğer kuruluşlar arasında gerçekleşen yönetişim ortamından yararlandığı görülmektedir. Bu yaklaşıma göre gelişme odağı yeni ürün ve üretim süreçleri için gerekli bilginin mevcut sosyal düzenleme mekanizmaları ile yayılmasını sağlayan bir sanayi kümesidir. Bu çerçevede yeni bazı kuramların da gündeme geldiği izlenmektedir. 1997). 1998. 29) göre sosyal düzenlemeler firmalararası ilişkileri ve yerel işgücü piyasasını örgütleyerek ve toplumsal oluşumlar ile yeniden üretimi destekleyerek bir odak oluşumunu sağlarlar. öte yandan birikimlerini yenilik ve yaratıcılık amacına yönlendirerek sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlamak zorundadırlar. Bu alanlardaki karşılıklı öğrenme sürecinin iş çevreleri. 1987). 1999). Avrupa Birliği deneyiminden de ortaya çıkan sonuç belirli bir noktaya gelene kadar bölgelerin kendi gelişmelerini başlatabilecek bir aşamaya getirilmesi gereğidir. Scott ve Storper’e (1988. Buna göre.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Son olarak öğrenen bölge modelinde tüm bu fikirler biraraya getirilmekte ve bilgiye dayalı dinamik rekabet gücünü gerçekleştirmek için gereken koşullar tanımlanmaktadır. Oughton and Morgan. Cilt I teknolojik değişim. ekonomik kalkınmadan sorumlu kamu kuruluşları. Landabaso. Bölgesel yenilik sistemleri kuramı ise ulusal yenilik sistemleri tartışmaları üzerine kurgulanmış olup öğrenmenin kurumsal yanını vurgulamaktadır (Braczyk. Aksi durumda bütün içinde farklı birimlerin dayanışması ve etkileşimini sağlamak mümkün görünmemektedir. AR&GE ile ilgili farklı kurumlar birbirlerini tamamlayarak veya birbirleri ile yarışarak öğrenme ve yenilik sürecini desteklerler (Gregersen and Johnson. Yenilikçi ortamlar kuramında ise bu tür bölgelerde öğrenme ve yeniliğin firmaların birbirleri arasında “paylaşımcı bir atmosfer içinde” kurdukları ilişkilerle sağlandığı ifade edilmektedir. Son dönemdeki gelişmeler ulus devletin ekonomik açıdan önemini yitirmesinin devam edeceğini ve bunun yerine mozaiklerden oluşan yeni üst ölçeklerin ortaya çıkacağını göstermektedir. Cooke and Heidenreich. 3. Bölgeler bir yandan kendi gömülü niteliklerinden dolayı var olan avantajlarını kullanmak.4 Değerlendirme Yukarıda sunulan kuramlar bölgesel gelişmenin yönlendirilmesine yönelik politikaların saptanmasında yeterli ipuçları sunabiliyor mu? 134 http://ekutup. uyumsuzlukları çözümleme organı olarak tanımlanmaktadır. bir odak haline nasıl gelinebilir sorusuna yanıt getirememektedir. Bu yeni üst ölçekler/şemsiye türü örgütler bir yeniden dağıtım mekanizması olarak değil. Ancak bu bölgelerin nasıl bir odak konumuna geldiği konusundaki açıklamaları oldukça sınırlı olup. ticaret ve sanayi odaları.pdf .tr/bolgesel/keas-I. yenilik ve yaratıcılık anlamına gelmektedir. Bölgesel düzeyde ise Cooke. özellikle AR&GE’ye özel bir önem vermektedir (Scott and Storper. araştırma enstitüleri ve teknoloji transfer ajansları gibi bilgi altyapısı oluşturan birimlerle de ilişki içindedirler.gov.

Örneğin yerele gömülü bilgi. ortak çalışabilme alışkanlıklarının doğal ve fiziksel koşullar ve üretim örgütlenmesindeki özelliklerle birlikte ön plana çıkarıldığı izlenmektedir. yeni sistemin ögeleri ve bunların arasında ilişkiye yönelik daha somut tanımlamaların yapılmış olması ve bu sistemin yönetimine yönelik ögeler yer alması. 1980 sonrasında gündeme gelen tüm kuramsal çalışmalar başarılı alanların incelenmesi ve bu alanlarda başarıda payı olan faktörlerin tanımlanması şeklindedir. sözsüz bilgi. ve yenilik kavramları gibi kavramlar çok farklı içerikle tanımlanabilecek oldukça karmaşık kavramlardır. Yaşanan aksaklıklar devletle birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve özel girişimlerin birlikte çalışabileceği yeni bir düzenlemeyi geliştirmeyi zorunlu kıldı.pdf . Kuramsal tartışmalarda ve farklı açıklamalarda kullanılan bu kavramların somutlaştırılması çok kolay olamamakta ve kimi kez bu kavramları temsil eden göstergelerin çok farklı olabildikleri izlenmektedir. Nitekim.dpt. 135 http://ekutup. 4. politika oluşturmak için gerekli çözümlemeleri ve ipuçlarını da yeterli ölçüde verememekte ve her bölge için özel bir yaklaşım gerekli olduğunu söylemek noktasına gelmektedir. kuramsal tartışmalarda öne sürülen bu kavramların uygulamaya yol gösterecek şekilde kullanılması kolay değildir. Bu kısa özet özellikle son yıllarda bölgesel gelişme konusunda farklı kuramsal arayışların söz konusu olduğunu.İÇİN ELDEKİ KAVRAMSAL Son dönemde gündeme gelen kuramsal tartışmalar içinde bu konuda en fazla yol gösterici olanı bölgesel yenilik sistemine yönelik olanıdır. Nitekim. güven ve karşılılıklığın. Bu noktada son dönemde öne çıkan bazı kavramların da somutlaştırılmasında çeşitli zorluklar olduğu veya bunların farklı içeriklerle tanımlandığı hatırda tutulmalıdır. Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılan bölgesel gelişmenin kavramsallaştırılmasına yönelik çabalar ve ortaya çıkan kuramsal tartışmalar özetlenmeye çalışıldı. bölgesel yenilik stratejilerinin oluşturulması. Bunlardan ilki bölgesel gelişmeden sorumlu olacak veya katkı beklenen aktörlerin gücü’ne ilişkindir. 1980’li yıllarda devleti dikkate almadan geliştirilen çerçevenin uygulamada pek gerçekçi olamadığı izlendi. özellikle Avrupa Birliği politikaları içinde yer almış ve bu çerçevede projeler ve uygulamalar başlatılmıştır. UYGULAMAYA GEÇEBİLMEK ÇERÇEVELER YETERLİ Mİ? . Daha da ötesi. ancak bu çabaların “tanımlama” aşamasından kuramlaşmaya doğru geçişte fazlaca başarılı olmadığını göstermektedir. bazı konularda karar yetkisinin ve sorumluluklarının olması konusunda görüş oluştuğu izlendi. Ancak. bu uygulamalarda gerçekleşen bölgesel gelişme politikalarında kamu sorumluğunun kamu-özel ortaklıklarına veya tümüyle özel kurum ve kişilere devri beraberinde bazı soruları gündeme getirmektedir.tr/bolgesel/keas-I. Nitekim. Bu nedenle. 1990’lı yıllardaki kuramsal tartışmalarda devlete yeniden yer verildiği ve ortam oluşturmak ötesinde. öğrenme. Bölgesel gelişme çizgisini yenilik ve yeniliklerle sağlanan rekabet gücüne bağlayan bu yaklaşımda. sunulan örneklere zenginlik katarken. Bu denli çok sayıda ve sayısallaştırılamayan değişkenin bölgenin gelişme dinamikleri çerçevesinde ele alınması. Diğer bir deyişle “özel kişi ve kurumlar ne ölçüde toplumlar için karar üretebilir?” sorusu gündeme gelmektedir. bu çabalarda bölgesel gelişmede gömülü bilginin. Diğer bir deyişle.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.gov. bu kavramsal çerçevenin uygulamada yansıma bulmasını sağlamıştır. doğal olarak bu örneklere dayalı olark bir kuram üretilmesini zorlaştırmıştır. Diğer bir deyişle. Cilt I Bu bölümde özellikle II. sosyal iletişim ağlarının. üretim kültürünün.

özellikle az gelişmiş bölgelere veya sanayi yapısı çöken bölgelerin dönüşümüne yönelik olarak tasarlanmıştır. Bölgesel eşitsizliklerin sürdüğü ve güç dengelerinin eşit olmadığı durumda izlenebilecek tek politikanın bir yandan 1950-70 döneminde egemen olan kamunun katkısı ile altyapı ve üretimin desteklendiği bir politikayı sürdürürken. Bu politikaların temel özelliklerini Tablo 1’den izlemek mümkündür.gov. Bölgesel politikalar. Cilt I İç dinamiklerin harekete geçirilmesine dayalı kavramsal modeller birlikte karar vermeye dayalı yeni bir demokrasi kültürünü ön plana çıkarmaktadır. bu politikalar üzerinde daha ayrıntılı durmayı gerektirmektedir. İkinci temel soru yeni geliştirilen gelişme kuramlarının asimetrik güç dengelerini ne ölçüde dikkate aldığı ile ilgilidir. 5. Özellikle yapısal fonlarda reformu öngören Delors II paketinde Avrupa bölgelerine rekabet gücü kazandırma politikası üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu anlayışın yansımalarını Avrupa Birliğinin bölgesel politikalarında açıkça izlemek mümkündür (Şekil 2). Avrupa Birliğinin bölgesel politikaları Şekil 2’de izlenebileceği gibi 1950-70 döneminde projelere verilen desteklerle. özellikle başarı örnekleri üzerine kurulan kavramsal çalışmaların. Artan yoksulluk ve güçsüz kesimlerin sistemin dışında kalması. DEĞİŞEN POLİTİKALAR VE KURAMSALLAŞMA Önceki bölümde Avrupa Birliğinde eski ve yeni nesil politikaların birlikte uygulandığı saptaması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt.pdf . Ancak farklı çıkar gruplarının istek ve beklentilerini biraraya getirmek ve uzlaştırmak kısa dönemde hemen gerçekleştirilebilecek bir olgu olarak görülmüyor. bu nedenle küçük ve orta ölçekli girişimcilere verilen desteklerin artırılması ilkesi benimsenmiştir. Avrupa Birliği bölgelerinin yarışabilir nitelik kazanmasına yönelik destekler sürerken. kamu-özel ortaklıkları ile gerçekleşecek politikaların desteklenmesi olduğu görüşü yaygın olarak benimsenmiştir. yetersizliğini ön plana çıkarırken. geçmişten gelen birikimi ve başarısı olmayan bölgeler için ne yapılabileceği sorusuna son yıllarda hiç yanıt aranmadığı da açıkça görülmektedir. 1990 sonrasında ise bölgesel teknoloji geliştirme programları ve bölgesel yenilik stratejilerine ilişkin program destekleri ile bölgelerin teknolojik kapasitelerinin artırılması ilkesi benimsenmiştir. geleneksel araçların da sürdürüldüğü ve günümüzde Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonunun özellikle az gelişmiş ve tarımda ve sanayide dönümü geçekleştirememiş bölgelere yardım sağladığı görülmektedir. diğer yandan da birikimi olan bölgelerin dünya ölçeğinde rekabet gücü kazanması için yeniliğe yönelik. En azından böyle bir kültürün gelişmesi için zamana gereksinim olduğu açık.tr/bolgesel/keas-I. İkinci Dünya Savaşından 1970’li yıllara kadar olan merkezi idarenin güdümünde ve desteği ile uygulanan eski nesil politikalar ile 1970’li yıllardan bu yana gündeme gelen yerel dinamiklerin ve yerel potansiyelin sağladığı üstünlüklerden yararlanılması üzerine odaklanan “yeni” bölgesel politikalar olarak kabaca gruplandırılabilir. 1980 sonrasında girişimciliğe verilen önem artmış ve piyasa güçlerinin büyümeyi sağlamada etkin olduğu. 1970-80 yıllarında Avrupa Bölgesel Fonunun finansman desteği ile desteklenmiş. Ancak. 136 http://ekutup.

kademeli olmayan örgütlenme biçimlerine doğru bir kayma önerilmektedir.gov.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yatırımların bu amaçla az gelişmiş bölgelere yönlendirilmesi ve altyapının geliştirilmesi gibi amaçlar. İçsel büyüme dinamiklerinin desteklenmesi ve kamu finansman desteğinin koşullu olması gündeme gelmiştir. Geleneksel bölgesel politikalar merkezi hükümetin karar sürecindeki ana rolünü tanımlarken. en azından merkezi-bölgesel ve yerel yönetimlerin birlikte sorumluluğu konusu gündeme gelmiştir. 1970 sonrasında yerel yönetimlere verilen görevler ağırlık kazanmış.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I Geleneksel bölgesel politikalar bölgesel kalkınmaya yeni bakış çerçevesinde ortaya çıkan politikalarla önemli farklılıklar göstermektedir. II.dpt. Bu önerilerin gerisinde yerel dinamikleri harekete geçirmek için karar vericilerin yerel aktörlere yakın olması ve onları da devre sokması görüşü yanı sıra merkezi hükümetin küreselleşen dünyadaki azalan önemi ve elindeki düzenleme mekanizmaları ile mali kaynakların azalması da etkili olmuştur. Dünya Savaşı sonrasında uygulamakta olan sosyal refah politikalarının da bir parçası olarak bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi. işletme yönetimi Karar vermeuygulama sürecinin yapısı Politika araçları Siyasal ortam Siyasi sorumluluk Uygulamacı kurumlar İki farklı nesil bölgesel politikaların arasındaki en önemli fark ise karar verme sürecinin yapısı ve politika araçlarında görülmektedir. Bölgesel politikaların kurumlaşmasında bölgesel birimlerin ağırlık kazanması ve merkeze bağlı bürokratik örgütlenmeler yerine yarı-özerk birimlerin gündeme gelmesi ve bölgesel gelişmeden sorumlu yeni birimlerin oluşturulması da yeni dönemde benimsenen politikaların uygulama yönünde getirdiği farklılıkları göstermektedir. Tablo 1 Geleneksel ve yeni bölgesel politikaların özellikleri Özellikler Amaçlar Geleneksel bölgesel politikalar Bölgesel eşitlik Ulusal ekonomik büyüme Yatırımlar az gelişmiş bölgelere yönlenmesi Altyapının geliştirilmesi Ulusal ölçekte genel politikalar ve bazı özel bölgelerin seçimi Merkezi hükümetlerin takdir yetkisine bağlı seçim Kademeli yapı Kamu finansal desteği Ağırlıklı olarak kamu kaynaklarına bağımlılık Tanımlanmış bölgesel birimler için bağlayıcı kararlar Bürokratik düzenlemeler Ulusal politikaların öne çıktığı bir siyasal ortam Karar verme sorumluluğu olan merkezi hükümet Taşra teşkilatına verilen uygulama sorumluluğu Merkezi hükümet Merkezi hükümetin taşra teşkilatları Bürokratik ilişkiler Yeni bölgesel politikalar Bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi Bölgesel ekonomilerin kapasitelerinin artırılması İçsel büyüme dinamiklerinin desteklenmesi Bölgesel ve yerel hükümetlerin birlikte karar verme süreci Bölgesel-yerel karar yetkisi Yönetişim ağırlıklı karar süreci Kademeli olmayan örgütlenme biçimleri Kamu finansal desteği Koşullara bağımlı örgütlenme Gönüllü ve koşullu bilgilendirme Kamunun sağladığı danışma hizmetleri Ulusal politikalar ile bölgesel ve yerel politikaların ağırlık kazanması Ulusal hükümet ve bölgesel ve yerel örgütler (hükümetlerin) doğrudan politika uygulamalarına yönelimi Bölgesel birimler Yarı özerk birimler Bürokrasi yerine. Böylelikle kademeli merkezi hükümetin ağırlıklı olduğu bir yapıdan.pdf . 137 http://ekutup. 1970 bunalımı ardından sosyal refah devletinin çöküşü ile gündemden düşmüştür.

tr/bolgesel/keas-I. İtalya ve İspanya ise geniş yetki devri ile bölgeselleşmiş üniter devlet tanımına girmektedir. Bunların arasında en önemli olanı Bölgesel Kalkınma Ajansları’dır. İsveç. Ülkelerin idari yapısına göre farklılaşmakla birlikte. Bu birimlerin gerçekleşmesini sağlayan kurumlar da farklılaşmaktadır. Buna karşılık.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ülkelerin bir bölümü ise federal devlet yapısına sahiptir. ilk dönem bölgesel politikaların uygulanabilmesi merkezi idarenin bölgesel düzlemde örgütlenmesi esasına dayalıdır.dpt. tabandan-tavana şekillenen ve kamu-yarı kamu ve özel kurumları birlikteliğine dayanan örgütlenme modelleri gündeme gelmiştir. Almanya. Cilt I Özellikle yeni bölgesel politikaların uygulanması amacı ile şekillenen kurumlaşmalar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Polonya Kamu-özel sektör işbirliği ile kurulan bağımsız birimler veya şirketler Fransa. Estonya-PolonyaSlovakya. Belçika.pdf . Farklı nitelikteki bu ülkelerde son yıllarda bölgesel gelişmeden sorumlu yeni birimler oluşturulmuştur. Tablodan izlendiği gibi Avrupa Birliğindeki ülkelerden kısıtlı bir bölümü üniter devlet yapısını korurken. Tablo 2 Avrupa Birliğinin ülkelerinde geleneksel politika ve kurumların dönüşümü ile bu yapılara eklemlenen yeni kurumlar Geleneksel bölgesel kurumsal yapının yeniden şekillenme biçimleri Geleneksel üniter devletler L Luxemburg Y Yunanistan İr İrlanda Karar verme yetkilerini (güçlerini) yerel yönetimlere devreden üniter devletler D Danimarka İs İsveç Fi Finlandiya Karar verme yetkileri (güçlerini) bölgelere devreden ülkeler P Portekiz (Ada bölgelerine) İİ İngiltere (İskoçya ve Galler) F Fransa (Tüm bölgeler) H Hollanda (Rijnmond bölgelerine) Bölgeselleşmiş üniter devletler İİ İtalya (Bölgeler) İs İspanya (Communidades-autonomas) Federal devletler A Avusturya (Lander) A Almanya (Lander) B Belçika (Communities-Regions) Yeni kurumlaşma biçimleri Merkezi hükümet tarafından kurulan birimler Belçika.gov.Danimarka. Bölgesel kalkınmadan sorumlu bu yeni kuruluşlar merkezi yönetim tarafından kurulabildiği 138 http://ekutup. 1970 sonrasında gücü azalan merkezi otoritenin kurumları tümüyle ortadan kalkmasa bile. Portekiz Farklı Eğilimler Tablo 2’de son dönemlerde farklı ülkelerde gündeme gelen ve bölgesel gelişmenin kurumsallaştırılması çabaları sonucu ortaya çıkan farklı örgütlenme biçimleri verilmektedir. önemli bir bölümün merkezi karar yetkilerini yerel veya bölgesel yönetimlere devrettiği görülmektedir. Bölgesel ve yerel yönetimler içinde oluşturulan kurumlar İngiltere Yerel ve bölgesel yönetim tarafından oluşturulan kurumlar Yunanistan.

1950’li yıllardan 1960’ların başında kamu yatırımlarının yönlendirilmesi üzerine kurgulanan yaklaşım. Temel sorunlar şu başlıklar altında özetlenebilir. Türkiye izlenen bölgesel gelişme yaklaşımlarını beş değişik dönemde toparlamak mümkün gözükmektedir (Şekil 3). Bu nedenle küreselleşen dünyada var olan ancak küreselleşen ekonomiye eklemlenmede sıkıntı çeken bölgeler için farklı politikalara gereksinim vardır. 1960’ler ve 1970’lerin başında kaynakların etkin kullanımını sağlamak 139 http://ekutup. Öğrenme yol-bağımlı bir süreçtir. yerel ve bölgesel yönetimler içinde veya onlara bağlı olabilmekte veya kamu özel sektör işbirliği ile bağımsız birimler olarak kurulabilmektedirler (Webb and Collis. Yukarıda belirtilen kalkınmaya yönelik temel hipotezler az gelişmiş ülkelerin yeni bölgesel kalkınma stratejilerini uygulamakta dezavantajları olduğunu ve bu tür bir süreci başlatabilmek için gerekli koşulları sağlayamadığını göstermektedir. Buna karşılık küreselleşen dünya içinde var olmak sadece emeğin fiyatına bağımlı olursa. daha önce de belirtildiği gibi en temel sorulardan birini oluşturmaktadır. Elli yılı aşan sürede de farklı vurgu noktaları ve farklı araçlar deneyerek bugüne kadar sürdürdü. Cilt I gibi. diğer bir deyişle topyekun bir ekonomik değişim çok farklı kesimlerin birlikte özverisine dayanır. TÜRKİYE’NİN YENİ OLUŞAN KAVRAMLAR.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf . Bu yaklaşımların az gelişmiş ülkeler için geçerli ve kabul edilebilir olup olmadığı. 6. Rekabet gücü sadece emeğin ucuzluğuna dayalı olursa bu işgücünün giderek artan bir sömürüsüne yol açar. Bu nedenle geçmişten gelen birikimleri.tr/bolgesel/keas-I. Yeni gelişen politikalara uyum sağlamanın çok kolay olmadığı. Bölgesel gelişme konusunda günümüzde tartışılan kavramsal çerçeve böyle bir açılımı başlatmak için yeterli değildir. bu durumun o bölgenin geleceğini kurma konusunda dezavantajlı bir konumda olduğu söylenebilir. ÖNERİLEN YENİ KAVRAMLAR VE POLİTİKALAR BELİRLİ BİR GELİŞME DÜZEYİNE ULAŞAMAMIŞ ÜLKELERİ KAPSAYABİLİR Mİ? Önceki bölümlerde gündeme gelen bölgesel gelişme politikaları. Öğrenebilmek geçmiş bilgi birimine dayalı olarak gerçekleşir.gov.dpt. Ancak daha önce de belirtildiği gibi emek yoğun bir yapıdan bilgi yoğun bir yapıya geçmek kolay değildir. az gelişmiş ülkelerin yeni bir öğrenme-yenilik-yapısal dönüşümü içeren bir politikalar dizinini uygulamada dezavantajları olduğu açıktır. POLİTİKALAR VE UYGULAMA BİÇİMLERİ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMI Türkiye modern anlamda ilk bölge planlama planlama deneyimlerine 1950’li yıllarda başladı. Bölgelerin hızlı bir değişim gerçekleştirebilmesi. Geçmişinde araştırma geliştirme geleneği ve bu konuda gerekli kurumları olmayan bölgelerde yenilikle kazanılacak rekabet gücüne ulaşmak çok özel koşullarda mümkün olabilir. Bu özverinin gösterilmesinin mevcut durumu kısa sürede istenilen doğrultuya yönlendireceği ve yapısal dönüşümün gerçekleştirebilmesini sağlayacağı da garanti değildir. bunlara bağlı olarak gündeme gelen uygulamalar ve yeni kurumlaşma girişimleri genelde gelişmiş ülke ve bölge deneyimlerine dayanarak öne sürülmüştür. 7. 2000). Bu durum gelişme sürecindeki pek çok bölgenin temel açmazı olmaktadır. becerili insan sermayesi ve bunun için gerekli altyapısı olmayan bölgelerin kendi iç dinamiklerine dayalı olarak bir büyüme sürecini başlatmaları zordur. Özellikle yenilik ancak birikmiş bir beceri ve bilgi ile yapılabilir.

uygulamadan sorumlu olanların kendi sorunlarını tartışmaya açmamaları ve bu konuda söylenenleri ve az da olsa ortaya çıkan önerileri gözardı etmeleri ile pekişmiştir. Cilt I üzere gündeme gelen ve uluslararası kurumlarca da desteklenen bölgesel kalkınma projeleri ile sürmüş. 1970’li yıllarda gündeme gelen teşvikler yolu ile az gelişmiş bölgelerin desteklenmesi ve dışsatıma yönelik teşviklerin ağırlık kazandığı proje uygulamaları gerçekleşmiş ve son olarak yeniden az gelişmiş bölgeler için proje üretilmesi gündeme gelmiştir. Ancak. uygulamada yer bulamadığı da göz önüne alınırsa. örneğin kamu yatırımlarının az gelişmiş bölgelere yönlendirilmesi. yeni görüşlere karşı olumsuzluk ve mevcut koşulların değişmesinde isteksizlik olarak gibi gerekçelerle de açıklamak zor görünüyor. 1960’lı yıllarda kadar pek çok ülkeye örnek olabilecek bir çaba ve deneyim birikimi var iken.tr/bolgesel/keas-I. Türkiye yeni bölgesel gelişme politikalarını şekillendirmede çok geç kaldığı gibi kurumsallaşmada Avrupa’nın çok gerisinde kaldı. bu noktada makalenin başından bu yana öne sürülen gelişmeler ve Türkiye’nin bu sürece karşı tutumu çerçevesinde bir değerlendirme yapmak daha uygun düşmektedir. İlk önemli soru Türkiye’nin dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak üzere gösterdiği çabalar veya kendine özgü bir model oluşturma için gösterdiği gayret ile ilgilidir. gerek bakış açısının yenilenememesi. Bölgesel gelişmenin sorumlu kuruluşları yanısıra diğer ilgililerin de düşünsel düzlemde bir çaba sarf ettiklerini söylemek mümkün değildir. her şeyi piyasa 140 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu açıdan Türkiye’de gündeme gelen bölgesel politikalara bakıldığında ve bu konudaki tartışmalar ve mevcut entellektüel birikim incelendiğinde. bugün bölgeler arasında önemli boyutlara varan gelir dengesizlikleri göstermektedir. Türkiye’deki farklı bölgelerin durumu nedeni ile Türkiye’nin yeni bölgesel politikaları kısa sürede devreye sokması da kolay değil. Şekil 3’de kaba hatları ile sunulan farklı aşamalardaki bölgesel politikaların Türkiye’nin bölgesel sorunlarına tam anlamı ile yanıt veremediğini. Bölgesel gelişmenin kurumsallaşması konusunda Avrupa Birliğinin önerilerine karşı da bir ayak sürüme olduğu izlenmektedir.pdf . siyasetçiler bu konuda ne sözler verirse versin fazla bir şey yapılamayacağı şeklinde oluşan görüşte yatmaktadır. Türkiye bu konuda hiçbir atılım yapamamıştır.gov. fazla bir şey yapılmadığı izlenmektedir.dpt. Yine de ulaşılan durumun farklı açılardan değerlendirilmesi fazla iç açıcı bir tablo sergilememektedir. şu anda sürdürülen çabalara ve projelere karşın önemli bir boşluk ortaya çıkıyor. Ancak bu durum bölgesel politikaların yanlış veya tümüyle yararsız olduğu anlamına gelmemektedir. Türkiye gibi bölgesel farklarının çok fazla olduğu ve bu sorunların çözülememesinin büyük ekonomik ve sosyal maliyetlere neden olduğu bir ülkede bu tür bir duyarsızlığı anlamak kolay değildir. Kurumsallaşma konusunda Doğu Avrupa ülkelerinin başarısına ulaşamadı. Bu görüş. gerekse bu konuda kurumsallaşmaya gidilememesi 2000’lere geldiğinde Türkiye’de bölge planlamanın ve bölgesel gelişme politikalarının çok yetersiz olduğu bir sonucu getirdi. Bugünkü durumu farklı açılardan değerlendirmek mümkün olmakla birlikte. Sosyal refah devletinin bazı kurumlarını devreden çıkaran gelişmiş ülkelerin bile hala önem vererek sürdürdüğü bölgesel politikaların tümüyle devreden çıkarılıp. Bu düşünsel isteksizlik bölgesel gelişme konusu hakkında ne kadar çok söz edilirde edilsin. Tüm dünyada bölgesel gelişme konusunda yeni bakış açıları yanısıra bunlara uygulamaya aktaracak kurumlaşma çabaları izlenirken. geleneksel politikaların. Bu durumu Türkiye’nin diğer konularda ve kurumlarındaki kendini yenilemeye karşı direnç.

J. Conti S. 1986. ve Heidenreich.. July. M. 159-172. Bu bağlamda kendine özgü bir model arayışı içinde olmak. 38-63. 729-747. “Four enterprise systems” paper presented at the Conference of the IGU Commission on Industrial Change Tokyo.. economic and cultural concept”. Progress in Human Geography. Bu konudaki ilk adım bu konunun ciddiyetle ele alındığını ve gerçek niyetin bir şeyler üretmek olduğu konusunda küskün gruplara bir mesaj iletilmesi olmalıdır. Changing Face of Urban Britain: Localities. P. "Regional industrial restructuring process in the new division of labor". Berry B. MIT Press: Cambridge.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. konunun tüm tarafları ile birlikte bu konuda bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. 116-137. in New Firms and Regional Development in Europe. Alonso (Editörler). 1997.gov. “Postmodernism. P. 184-202. Cooke. H-J. 1999. London. Cilt I kurallarına bırakan bir yaklaşım kapitalist sistemin en uç örneklerinde bile rastlanmıyor.tr/bolgesel/keas-I. Stöhr (Editör) Mansell. KAYNAKÇA Albertsen N.. “Regional Innovation Systems: Institutional and Organisational Dimensions”. “Location theory” in Regional Development and Planning. Türkiye bölgesel gelişme konusunda gereksel kavram-kuram oluşturmada. J. London. 112. “The region as a geographical. 6.. ve Extebarria.pdf . 9... International Social Science Review. Prentice Hall: Englewood Cliffs. 141 http://ekutup. 1964. Keeble. 1989. M. G. 328-353. Uranga. 1987. Central Places in Southern Germany. Cambridge Journal of Economics. Cooke. B. “Cities as systems within systems of cities” in Regional Development and Planning. F. Alonso (Editörler). D. Bradbury J.intensive Local Production Systems”. gerek uygulamada kazandığı birikimi kullanmak durumunda. “Policies for the Development of Knowledge. J. Türkiye’de son on yıldır sürmekte olan ekonomik zorluklar ve süreklilik kazanan ekonomik bunalımlar yeni politikalar saptamakta ve uygulamada önemli engeller oluşturduğu açıktır. 475-491 Cooke. London. vol. Research Policy.dpt. ve Capello R. Ancak tüm ekonomik zorlukların üstesinden gelinebilmesi de önemli boyutlarda ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi ve yapısal ve kurumsal yenilemeyi gerektirmektedir. 1988. Unwin Hyman: London. W. Croom Helm. Friedman ve W.. Friedman ve W. E Wever (Editörler). L. Camagni R. MIT Press: Cambridge.. 1985. Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World. Claval P. in Global Challenge and Local response: Initiatives for Economic Regeneration in Contemporary Europe. “Small firms and industrial districts: The experience of Italy”. UCL Press. Environment and Planning D: Society and Space. Christaller W. 78-106. Alonso W... Belussi.G. 1998. “Towards a definition of manoeuvreing space of local development initiatives: Italian success stories of local development-theoretical conditions and practical experiences”. (Editörler). Brusco S. 339-365... 23. 1964. 1993. Braczyk. post-Fordism and critical social theory”. 1990. 1966. P. 26.

Garofoli G. J. XX. Gregersen.. Ve Cote. 1996. work and territory: contemporary realities and theoretical tasks” in Production. M. Scott. “Theories of regulation”. 1987. M.. Regional policies: experiences and prospects. 1997. International Social Science Review.. R. 479-490. space and flexibility: The social regulation of uneven development”. “High technology industry and regional development: a theoretical critique and reconstruction”. ve Sabel. 1986. 1987. Dunford M. Location and Space Economy. K. A. 1948. C. W. Sawer L. “Flexible production systems and regional development.... Isard. M. “Production. IGU Sanayide Değişim Komisyonu Orlando toplantısına sunulan bildiri. “Learning Economies.pdf . 173-186.gov. Invisible Factors in Local Economic Development. “The Italian model of spatial development in the 1970s and 1980s” in Industrial Change and Regional Development: The Transformation of New Industrial Spaces G Benko. “Time. M. International Journal of Urban and Regional Research 12.. 1956. 1990. ve Johnson. International Journal of Urban and Regional Research. Oxford University Press: New York. policy and practice through the RIS experience” paper presented 3rd International Conference on Technology and Innovation Policy. “New tendencies in international division of labour: regimes of accumulation and nodes of regulation” in Production. 1986. 1949.. ve Storper. Quarterly Journal of Economics LXIII. London... Storper. 1987. vol. P. F. 142 http://ekutup. Staber. Innovation Systems and European Integration”. ve Tabb. B. Environment and Planning D: Society and Space 8. Oughton. Peck. 16-35 Miller.. Lexington: Lexington MA. Growing Nex to Silicon Valley. M Dunford (Editörler). Hoover. 1991.Oxford: New York. 299-316. Cambridge: Masschusets. Allen Unwin: London. ve Topakian G.tr/bolgesel/keas-I.. Piore.dpt. 1999. 1992. J. International Social Science Review 112. A. M Storper (Editörler). Sunbelt Snowbelt: Urban Development and Regional Restructuring. 3-15. ve Morgan. 1984. C.. Landabaso.. U. 112. 297-321.. B. London. 1988. W. A. “Accounting for Variations in the Performance of Industrial Districts: The Case of Baden-Württemberg”. The Location of Economic Activity. M. C. Scott. K. A. E.McGraw-Hill: New York. ve Tickell A. Work and Territory A J Scott. M Storper (Editörler).. 171-186. A. Belhaven.Austin August 30-September 2 Lipietz. W. Isard. New York. 1987.Basic Books..Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 215-232. Work and Territory A J Scott. J. Kuklinski. M. J. “The general theory of location and space economy”. G. the rise of industrial spaces in North America and Western Europe”. Terkla D. Cilt I Doeringer B. Learning regions in Europe: Theory. 1992. Regional Studies. The Second Industrial Divide. ve Scott. 85-101. 476-506. Allen Unwin. 31.

273-305. “Survey 12: Society.gov. M.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. J. 13.. Storper. 27. International Social Science Review. Stöhr. 2000. International Journal of Urban and Regional Research. Cambridge Journal of Economies. Storper. W. external economies and crossing of industrial divides”.tr/bolgesel/keas-I. 1987. Webb. Stöhr. W.. Regional Studies.. Urry. 1987. 1990.Mansell: London. Environment and Planning D: Society and Space. “Industrialization and regional question in the Third World: Lessons of post-imperialism and prospecs of post-Fordism”. B. 34. “The transition to flexible specialization in the US film industry: The division of labor. Cilt I Storper... 435-444. Italy and USA”. “Regional economic development and the world crisis”.9. 1990 Global Challenge and Local response: Initiatives for Economic Regeneration in Contemporary Europe. 433-455. 423-444.. Regional Studies.dpt.. “Regional Development Agencies and the “New Regionalism” in England”. M. B. ve Collis. D. 112. 1993. 857-864. “Regional Worlds of Production: Learning and Innovation in the Technology Districts of France. 5. M.pdf . C. 143 http://ekutup. 1989. 187-197. space and locality”.

pdf .tr/bolgesel/keas-I. Cilt I 144 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.gov.dpt.

Cilt I 145 http://ekutup.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I.dpt.gov.

DPT-PAÜ Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt.gov.pdf . Cilt I 146 http://ekutup.tr/bolgesel/keas-I.

politik açıdan “ulus devlet paradigması” veya onun bir parçası olan “bölge kavramına” dayalı olarak konularını ele aldı. kalkınma ve bölgesel gelişme ya da hepsini kapsayan bir kavram olarak Gelişme Paradigması. azalan verimler yasasına göre işleyen sanayi uygarlığı büyüme modeli yerine. sanayi uygarlığının dünya görüşü içinde. ister istemez teknolojideki yeniliklere dayalı büyüme ve kalkınma modellerine yöneldi.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. DEÜ İİBF. İşte bu nedenlerle ben konuyu bütüncül bir yaklaşım içinde ele almaya 147 http://ekutup. ekonomi ve sosyal bilimler literatüründe en çok tartışılan konulardan birisi oldu. Bütünleşik Ağ Etkileşimi (BAĞET). Sermeye birikimine dayalı ulusalcı kalkınma paradigmasının yetersizliği görülünce. Her birisi sorunu farklı yönlerden soyutlayıp. Doğanın kıt kaynaklarına dayalı olarak. Bu nedenle. Bilgiyi merkez alan yaklaşım.dpt. Diğer yandan bilgi toplumuyla birlikte. çevrenin sürdürülebilirliğini gözeten. 1980’e kadarki yaklaşımlar. gelir dağılımı gibi göstergelerle çalışan insanî kalkınma paradigması bir başka alternatif olarak öne çıktı. Dr. başta BM ve Dünya Bankası olmak üzere kalkınmada yeni paradigma anlayışları öne çıktı. karmaşık bir içeriğe sahip olduğunu ve bu nedenle sınırlı değişkenlerle konuyu ele alan yaklaşımların yetersiz kalacağı gerçeği ortaya çıktı. 1980’lerle birlikte büyümenin ve kalkınmanın krizinden bahsedilir oldu. sağlık. kısmi analizler yerine gelişmenin farklı boyutlarını içeren bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği gözler önüne çıktı. Böylece büyüme. eğitim. Söz konusu çalışmaların farklı yönlerle ortaya koydukları sayısız model ve yaklaşımlar çok yönlü. Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler (TOPSES) Yaklaşımı 1. sürdürülebilir kalkınma paradigması gündeme getirildi. sermayeyi tahtından indiren bilgiyi baz alan yeni büyüme paradigması gündeme geldi. aynı zamanda. kalkınma ve bölgesel gelişme yeni boyutlar kazandı. Ancak. bu kez bilginin üretirken. çok boyutlu.tr/bolgesel/keas-I. Yine bunun bir parçası olarak. yoksullukla mücadelede temel ihtiyaçlar yaklaşımı dile getirildi. Diğer yandan azgelişmiş ülkelerdeki yoksulluk ve geriliğe bir çözüm bulunamayışı. Cilt I Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımı (TOPSES) Bağlamında Sürdürülebilir Yenilikçi Bölgesel ve Kentsel Gelişme Hüsnü ERKAN Prof. İktisat Bölümü Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES). analiz edip farklı yaklaşımlar ortaya koydular.pdf . paylaşırken ve tüketirken de artması nedeniyle artan verimler yasasına göre işleyen büyüme yaklaşımı öne çıktı.gov.. GİRİŞ 1940’lı yıllardan beri önce ekonomik büyüme. içerik ve nitelik değiştirdi. sanayi uygarlığından bilgi uygarlığına geçerken. Şimdi bütün bu gelişmeleri birlikte düşündüğümüzde iki önemli olguyu saptamak gerekiyor: Büyüme. arkasından kalkınma ve bölgesel kalkınma. Önce ulusalcı sermaye birikimine dayalı kalkınma paradigmasının yarattığı olumsuzlukları dengelemek üzere. ekonomik açıdan özde sermaye birikimine.

alt sistemle ve karşılıklı etkileşim ilişkisi içindeki insanın başarısı da. Bu yaklaşımda toplumsal bütün.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. kültürel ve teknolojik alt sistemlere ayrılırken. “Toplumsal Bütüne” uyarlanıyor. bunların belli ilkelere dayalı olarak kurumlaşma ve sistemleşmesinin temelinde “insan” olgusu vardır. dağıtım ve tüketiminin. tutum ve kararlarına ilişkin kurumlaşmış kurallar bütünü olarak ele alınıyor. Bu sayede toplumsal bütün beş alt sisteme ayrılır: Mal ve hizmetlerin üretim. 148 http://ekutup. Bu yaklaşımda toplumsal sistemler. Ayrıca söz konusu alt sistemlerin. İnsan davranış ve kararları belli ihtiyaçları gidermeye yöneliktir. rasyonellik-verimlilik ilişkisine dayalı olarak insanların refahını artırarak ihtiyaçların karşılanması ekonomik alanı (kıtlık sorununun çözüm yöntemi: rasyonellik-verimlilik) Yasaya dayalı egemenlik gücünün demokratik yöntemlerle. 2.dpt. Söz konusu bütüncül yaklaşımın burada farklı meslekten gelen uzmanların. aynı olguya yönelik farklı yaklaşımlarına da bir çerçeve sunmaya hizmet edebilir. politik. Cilt I çalışıyorum. Belli ilke ve kurallara dayalı olarak kurumlaşması toplumsal bütünün sistem boyutunu.pdf . ekonomik. bu sistemlere etkinlik ve işlevsellik kazandırmaya yöneliktir. karmaşık ve çok boyutlu sorunların analizinin ancak bu farklı boyutları kapsayan bütüncül yaklaşımlar içinde gerçekleşebileceği kabullenmesinden yola çıkılıyor. Bu tür bir bütüncül yaklaşım olarak sistem teorisinin analiz yöntemi. Alt sistemlerin kendi içinde ve birbiri karşısındaki şekilleniş ve örgütlenişi yapı boyutunu Alt sistemlerin her birinin kendi içinde işleyiş ve zaman içindeki akışı süreç boyutunu gündeme getirmektedir. Başka bir deyimle. Toplumsal bütün bu alt sistemlerden oluşurken. alt sistemlerin etkinlik ve işlevselliği insanın varlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik olurken. Bu nedenle. dış dünya ve çevre olarak küresel bütün dikkate alınıyor. kendi içinde sosyal. TOPLUMSAL SORUNLARA ENTEGRE SİSTEMLER YAKLAŞIMI (TOPSES) Burada kapsamlı.tr/bolgesel/keas-I. insanların davranış. Genel Toplum Teorisine Giriş niteliğinde bir yaklaşım içinde toplumsal gelişme analiz ediliyor. insanların amaçlarını özgürlük içinde gerçekleştirme ihtiyacının karşılanmasını sağlayarak politik alanı (yöneten yönetilen çelişkisinin çözüm yöntemi: demokrasi) İnsanlar ve gruplar arası ilişki ve bağlantıların uzlaşmacı yöntemle barışın gerçekleşmesi ihtiyacının sağlanması sosyal alanı (kişilerle gruplar arası çelişkileri çözme yöntemi: uzlaşma) İnsanların sahip olduğu farklı değerlerin hoşgörü yöntemiyle korunarak psikolojik tatmin sağlama ihtiyacı kültürel alanı ve İnsanın doğaya egemen olma uğraşında bilimsel yöntemlerle üretilen yeniliklere dayalı olarak uygarlığın evrim ihtiyacını devreye sokması teknolojik alanı (doğa-insan çelişkisinin çözümü: teknolojik yenilik) oluşturuyor.gov.

dolaşım sistemi gibi alt sistemler yanında. genelde uyumlu sistemleşme. istikrarlı. Mekanik nedensellik Paradigması ile sanayi devrimini yaratan süreçler ve nihayet sanayi toplumunu yaratan teknolojik gelişmeler yaşandı. Söz konusu alt sistemlerin her birinin kendi.tr/bolgesel/keas-I. Ancak birinde görülen hastalık veya çarpıklık karşılıklı bağımlılık ve etkileşim ilişkisi içinde bir birine yansır. bir birinin işlevini üstlenmese de. mekanik düşüncenin açılmasına yol açtı.dpt. Gerek makro. sindirim sistemi. Yeni paradigma ile çağdaş bilim. Madde ve evrenin. ilk bilimsel paradigma olan Mekanik Nedenselliği kazandırmıştır. bilimsel uğraşta Newton Yasaları bir dönüm noktasıdır. birindeki aksaklık bir diğerine yansıyor. Bütün bunlara bağlı olarak insan varlığını sürdürür ve aktivitelerini (süreçleri) yerine getirir. işlev ve işleyiş olarak bir bakış açısından birbirinden kopukmuş gibi. hem de birbirini tamamlayıp bütünleyen iki ayrı boyuta daha sahiptir. Ayrıca bunların oluşturduğu toplumsal bütün hep birlikte. birbirine paralel. Sistem. Birinin yokluğu diğer birinin yokluğuna yol açabilir. yapı ve süreçler.pdf . BİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİ: BÜTÜNCÜL (KARŞILIKLI) AĞ-ETKİLEŞİM PARADİGMASI Bilindiği gibi. 149 http://ekutup. Newton yasaları bilime. sistemleşme. Her biri ayrı işleve sahiptir. determinist ve öngörülebilir niteliktedir. Yapı ve Süreç her alt sistemde ortaya çıkan öğeler olarak. Bu nedenle kendi farklılıklarıyla birlikte. Bilim tarihi Newton yasaları ile ilk ve köklü bilimsel devrimi yaşamıştır. insan bünyesindeki gibi bir bütünsellik oluştururlar. süreksizlik ve olasılığı ikame etti. adale yapısı ve kimyasal yapısı gibi yapılanmalar vardır. Cilt I Bu nedenle. istikrar ve düzenin sorgulanmasına yol açtı. yapılaşma ve süreç açısından hem bir birinden ayrı. kuantum devrimi ve kaos teorileri ile aşıldı. yalın. 3. kurumlaşması ve sistemleşmesi kendi içinde yapılanışı ve tarihsel süreçteki sistemleşme ve yapılanma içinde akış ve işleyişi söz konusudur. Termodinamikte sistemin ısı etkisiyle dönüşmesi. kaos teorisi ile açıklanır oldu. aynı anda birbirini tamamlayan entegre bir bütün oluştururlar.gov. toplumsal bütün içinde kısmî sistemleri oluştururlar. Analoji olarak ortaya koyarsak. düzenli. toplumsal bütündeki alt sistemlerin varlığı içinde gerçekleşen kısmi sistemlerin hepsi birden. ayrı işlev ve işleyişe sahiptir. Ancak birbirinden ayrı olarak gerçekleşen sistem. Newtongil-Mekanik Bilimsel Paradigmada nedensellik. İzafiyet Teorisi ve Kuantum Teorileri. tek yönlü. Ancak bu öğelerin her biri. yapılaşma ve işleyişe sahiptir. fizyolojik yapısı. doğadaki. Doğa sürpriz ve düzensizlik içermez.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.Buradaki alt sistem ve yapılanmaların her biri. Kısacası. iskelet yapısı. Örneğin beynin işlevini mide veya kalp üstlenemez. gerekse mikro kozmosun açıklanışı. belirsizlik. İnsan bünyesindeki sistemlerden birinin yokluğu. Bilindiği gibi. insan bünyesinde sinir sistemi. hepsinin yokluğuna yol açabildiği gibi. parçacık fiziği ve çekirdek fiziği ile açıklanışı atomun iç yapısını çözdü. tek düzelilik ve istikrar yerine. Ancak Newtongil-Mekanik Paradigmaya dayalı bilimsel uğraş. diğer bir yönüyle hepsi birbiri ile karşılıklı etkileşim ilişkisi içinde birbirini tamamlar. belirlilik ve istikrar yerine.

zıtlıkların. Aksine. mekanik paradigmanın aşılmasına yol açtı. Burada. sistem öğelerinin yapılanış ve işleyişine göre olumlu ve olumsuz olabileceği sistem bütünün. Cilt I Sanayi uygarlığının mekanik paradigması.pdf . ağ bağlantılarını farklı düzey.gov. BAĞET Paradigmasında. Her şey her şeyi etkiler (kelebek etkisi) Karşılıklı bağlantı ve ilişkilerin sistem içinde şekillenmesi Sonuçların olasılıklar içinde gerçekleşmesi Sistem içinde. İşte yeni Kuantum-Kaos Paradigmasını toplumsal sorunlara aktararak. zaman. Bütünleşik Ağ Sistemi içinde karşılıklı etkileşimlerin yarattığı sistem.tr/bolgesel/keas-I. örgütlenme ve işleyişine bağlı olarak. neden-sonuç bağlantısı araştırması yerine. yapı ve süreçlerin. anlık neden-sonuç bağlantısı yerine. yapılanma ve süreç işleyişlerinin bağlantılarını bulup. tek yönlü tek değişkenli mekanik etkileşim paradigması içinde ele alınırsa. literatürde olduğu gibi sınırlı birkaç değişkenin mekanik nedensellik etkileşimini tasvir eden birbirinden kopuk sayısız model geliştirilebilir. Toplumsal bütünü. Daha önceleri. söz konusu alt sistemler ve kısmi sistemler içinde ve arasında sürekli olarak karşılıklı. toplumsal bütünü oluşturan alt ve kısmi sistemler içindeki ve arasındaki etkileşim. olumlu ve olumsuz gelişmelerin. bu bağlantıların oluşturduğu davranış kalıplarını ortaya koyma görevi vardır. mekan ve ortamlarda aramak durumundadır. aklın kullanımı ile doğa ve dünyayı düzenli ve birebir nedensellikle açıklıyordu. çok yönlü ve çok boyutlu bir konu. kurumlaşma. standart tek düze ve determinist değildir. kesikli.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt. mekanik etkileşimdeki gibi tek yönlü. Ayrıca Bütünleşik Ağ Etkileşim Paradigması içinde Araştırmacı. Nedensellik spektrumu yerine burada etkileşim spektrumu devreye giriyor. olgu ve davranışları şekillendirdiği süreçler devreye giriyor. Kaos Teorisinin. Bu paradigmada araştırmacının. Ancak bunların hiç birisi çok sayıdaki değişkeni ve bunlar arasındaki çok yönlü bağlantıları(ilintileri) dikkate almadığı için konunun açıklanmasında ve reel analizlerin gerçekleştirilmesinde yeterli olamaz. çok yönlü bağlantılı etkileşimlerin ağ içindeki olay. şekillenme. Araştırmacının. alt sistem ve süreçlerinde kısa dönemde farklı yönde gelişmelerin olabileceği kabul görür. Oysa. pozitif ve negatif sinerji oluşarak. farklı yönde gelişmeler gözlenebilir. mekanik nedenselliği ve diyalektiği özel durumlar olarak içeren bir üst kavramdı. dönüşlü. dünden bugüne geçen ve bugünden geleceğe uzanan sistem. her şeyi her şeyle bağlantı ve ilintilendirme görevi nedeniyle bütünleşik etkileşim anlayışı ön plana çıkar. Oysa kuantum ve kaos düşünceleriyle şekillenen yeni paradigma. Bölgesel ve kentsel gelişme gibi. belirsiz. karşılıklı-dönüşlü kümülatif nedensellik ilişkisi olarak başta Myrdal’dan esinlenerek kullandığım kavram. Sistemler Yaklaşımı içinde ele alırken kullandığı bilimsel analiz paradigmasını Bütünleşik Ağ-Etkileşim Paradigması (BAĞET Paradigması) olarak adlandırmak istiyorum. 150 http://ekutup.

Evrilme. belki uygarlık ve toplum düzeylerinin gerçekleşmesine yol açmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf . katı belirlenmiş sistem. Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler Yaklaşımının. Sistemler Politik Sistem: Ekonomik Sistem: Sosyal Sistem: Kültürel Sistem: Teknolojik Sistem: Yapılar Süreçler Tarım Toplumu Krallık Kapalı Ekonomi Gelenekçi Sosyallik (Bağımlılık) Geleneksel Değerler Geleneksel Organik Teknoloji Geleneksel Yapılanma Geleneksel Davranış ve İşleyiş Sanayi Toplumu Parlementer Sistem Piyasa Ekonomisi Bireyci Toplum Bireyci Değerler Mekanik İnorganik Teknoloji Mekanik Yapılanma Mekanik Davranış ve İşleyiş Bilgi Toplumu Katılımcı Demokrasi Yenilikçi Piyasa Ekonomisi Sinerjik Sosyallik Farklı Değerlerin Birlikteliği Kuantum Teknolojisi (OrganikNano Tek. 4. Buna paralel olarak toplumların zaman boyutunda tarım-sanayi-bilgi toplumu şeklinde yapılanmış olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Tarım-sanayi ve bilgi uygarlığını birbirinden ayırıyoruz.Toplumsal gelişmenin dış çevre etkileşimi. 4.Toplumsal gelişmenin zaman boyutu (genel trend).dpt. Toplumların zaman içinde evrilmesi. 2. daha esnek ve çeşitlenmiş sistem. Toplumların zaman içindeki bu yapılanmasında toplumsal sistem ve yapılar da sürekli yeniden şekillenir. Toplumsal gelişmenin söz konusu 5 boyutu birlikte ve paralel süreçler şeklinde gerçekleşir. Toplumsal Gelişmenin Zaman Boyutu İnsanlığın ve insanın oluşturduğu toplumun bir evrim süreci içinde olduğu genel kabul gören bir yaklaşımdır. Tablo 1 Zaman Boyutunda Toplumsal Sistemler .1. Cilt I 4. yapı ve süreçlere doğru bir dönüşüm yaşanıyor.) Ağ Yapılanması Esnek Kaotik Stratejik Davranış ve İşleyiş Zaman boyutu içinde. TOPLUMSAL GELİŞMENİN BEŞ BOYUTU Toplumsal gelişmeyi. Her evrim sürecinin temelinde zaman yatar.Toplumsal gelişmenin tarihsel birikimi (içeriği). sistemler ve yapılar yeni sistem ve yapılanmalara dönüşürken. yapı ve süreçlerden.2.Yapılar ve Süreçler. zaman içinde gerçekleşir. 4. Bütünleşik Ağ Etkileşim Paradigması bağlamında ele alırken aşağıdaki 5 boyutu birbirinden ayırabiliriz: 1.gov. 5.Toplumsal gelişmenin mekan boyutu. Zaman sürecindeki bu şekillenişte. zaman boyutunda gelişme düzeyinin ulaştığı toplumsal bütüne bağlı olarak.tr/bolgesel/keas-I.Toplumsal gelişmenin yenilik değişim boyutu. 3. bunların belirlediği iklim ve ortamda şekillenen süreçler. 151 http://ekutup.Toplumsal Gelişmenin Mekan Boyutunda Sistemler Yapılar ve Süreçler Toplumsal gelişmenin mekan boyutunda oluşturduğu yapılanma. yani davranış ve işleyişlerin şekillenişine yol açar.

3-Toplumsal Gelişmenin Tarihsel Birikimi-Içeriği Toplumsal gelişmenin değinilen mekansal analiz düzeylerinin her biri.dpt. bölge. Buradaki etkileşim ağı. birey-örgütkurum-toplum düzeylerinde konuların ele alınışı farklılaşıyorsa. sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma ile ulaştığı bir son durum ve gelecekte yönelme eğilimleri ile gelecek potansiyelini yansıtır. Nasıl ki. Toplumsal gelişmenin mekan boyutunda ortaya çıkan. İzmir ve Denizlinin ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde gözlenen farklı davranış kalıplarının. Mekan analizi. Tarihsel birikimde. 152 http://ekutup.gov. zaman boyutu içinde gerçekleşen sistem. Örneğin her kent. örneğin bölge ve kentin nüfus. mekan biliminin analiz düzeyleridir. kent veya bölgenin zaman boyutu içinde ulaştığı gelişme düzeyinin sağladığı geniş anlamda alt ve üst yapı donanımlarına bağlı olarak şekillenir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. bu kentlerin tarihsel birikimine bağlı olarak. toplumsal ve mekansal her değişken dünden bugüne evrilirken. ülke bütünü ve kümeyle ağ sisteminin belirlediği etkileşim-dolayısı ile açıklık düzeyine sahiptir. toplumsal bütünün analizinde. belli bir kent yapısına ve diğer kent. bir köyün olduğu kadar bir kent. alt yapı donanımı. geleneksel iktisatta yani neoklasik iktisattaki gibi konuları yalnızca mikro-birey düzeyinde ele alma hatasına düşmez ise daha başarılı olur. Cilt I -köy-kır düzeyinde -kent-büyük kent düzeyinde -bölge düzeyinde -ulus ve -uluslar-üstü (küresel) düzeylerde gerçekleşir. Yukarıdaki mekansal birimlerin her biri bir diğeri ile ağetkileşimine sahipken kendi içlerinde tamamlayıcılık. bağımlılık veya rakiplik ilişkisi içinde bulunabilirler. Örneğin mekan ekonomisinin geçmişteki analizleri(örneğin kalkınma kutupları yaklaşımı) bu şekilde tek bir analiz düzeyi ile sınırlı kalmıştır. ekonomik. Mekan analizi bu farklılaşma düzeylerinin her birini dikkate almak durumundadır. Bu düzeylerin her biri. her düzeyin oluşturduğu ağ-sistemi sayesinde bu düzeylerin açıklık ve kapalılığı gündeme gelir. 4.tr/bolgesel/keas-I. köy-kent-bölge-ülke-küre ayrımı. belli bir tarihsel birikime sahiptir. Tarihsel birikimle gelen toplumsal sistemleşmeler. önemli ölçüde. kültürel. Örneğin bir İstanbul. yapılanma ve süreçler. bölge ve ülkenin de tarihi birikimleri söz konusudur. bölge içinde belli bir konuma. politik.pdf . üst yapı potansiyeli gibi her toplumsal alandaki yapılanmalar yaşanır. yapı ve süreçlere bağlantılı olarak şekillenir. sosyal ve teknolojik açıdan farklı yapılanmaların yarattığı ortam ve potansiyellerle bağlantılı olduğu görülür. mekan analizinde de köydenküreye çıkarken analiz düzeyleri ve konulara bakış açıları değişir. Oysa bu gün mekan ekonomisi artan ölçüde kent boyutuna kaymakta ancak bu kent ekonomisi artan ölçüde de açık kent modeli olarak kendini bölgesel ve ulusal ekonomi kadar küresel ekonominin içinde bulmaktadır. nüfus yapısı. Bağımlılık ilişkileri merkez-çevre etkileşimi ve kent hiyerarşisi şeklinde kendini gösterirken.

Teknoloji. Açıklık. kendinin altındaki birimlere olduğu kadar. mekansal birimlerin her birinin açık sistem oluşturması zorunludur. Sanayi uygarlığında özgürleşen birey. teknolojik açıdan yenilik üretme potansiyellerinin birikimlerinden yola çıkmak durumundayız. sosyal açıdan sosyal akışkanlık ve katılım. Örneğin bir kent ekonomisinde. bilgi uygarlığının açık-esnek yapılanmasının yarattığı etkileşimle gerçekleşen sinerjiye bırakıyor.tr/bolgesel/keas-I. Bu sayede daha da genişleyen bir açıklık ve etkileşim sistemi devreye girdi. banka) kurumlaşma ve yapılanma gösterir. kültürel açıdan değer. Diğer yandan yeniliklerin kaynağı. örneğin bir kent. TOPSES yaklaşımının merkezinde insan vardır. üniversiteler. açık olma ötesinde onlarla kurumlaşmış bağlantılara sahip olmak durumundadır. kurumsal ve toplumsal sistem ve yapılanmaların sinerji yaratacak açık ağ sistemlerine dayanması gerekir. politik açıdan sivil toplum örgütleri ve siyasî katılım. Cilt I Mekan biliminde bölgesel ve kentsel potansiyeller ortaya konurken. dünya görüşü ve eğitim durumu. Tercihlerin toplumsal bütündeki yoğunluğunun niteliği koruma/değişim isteğini belirler. yerel düzeyde kapalı ve geleneksel örgütlenme ve yapılanmalar vardı. İnsan. organize-bilimsel düşünceye sahip 153 http://ekutup. çevresini aktif olarak etkileyen bireye dönüştürdü. Ancak bu kurumlaşmış etkileşimler yalnızca mal ve ya para alış verişi ile sınırlı değildir. söz konusu mekansal birimin gelişme düzeyini ve gelişme düzeyinin içeriğini yansıtır. insanda yenilik ve değişme motive olmaya yönlendirir. kurumlaşma ve yapılanmanın öne çıkmasıyla. kurumlaşma ve evrimleşme yaşarken.pdf . sanayi toplumunda sermaye birikimini belirleyen örgütlenme (fabrika. 4.4. Bilgi toplumunda ise. Bilgi çağında örgütsel. ağırlıklı olarak toprağın işlenmesine dayalı bir örgütlenme. davranış. kapalı-bağımlılıktan. Sanayi uygarlığı bu örgütlenme ve yapılanmayı ulus düzeyini baz veya referans alarak genişletti. hizmetleşme. Ancak teknolojik yeniliklerin çevre üzerinde insanın egemenliğini sürekli arttırma güdüsü. politik ideolojileri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Örgütler içinde oluşan kültürel değerler ve sosyal davranışlara kadar birbirini etkileyen. Kısacası sanayi uygarlığının mekanik yapılanmasının yarattığı enerji yerini. Bu anlamada bilgi çağında.dpt. etkileşimi yansıtan açıklığın. örgütleri ve üst siyasi örgüt olarak ulusal devleti kapalı olmaktan açık sisteme dönüştürdü.5. bilginin birikimini sağlayan örgütlenme. 4.mekansal birim.Toplumsal Gelişmede Yenilik-Değişim Boyutu İnsanın doğa ve çevresi üzerinde egemenlik kurması teknoloji ile mümkündür. Mekan biliminde ulaşılan tarihsel birikim. Oysa bilgi uygarlığının referansı. ortaklaşa çalışma ve işbirliğinin yaşandığını görüyoruz. bunların korunması ya da değişimi yönünde tercihte bulunur. küresel ilişkilerdir. Örneğin tarım toplumunda mekansal birim. bilişim. etkileşim sisteminin genişlemesine hizmet ediyor. sosyal bağımlılıkları ve kültürel değerlerinin bileşkesi içinde aktivitesini sürdürürken. Bu tercihler Bütünleşik Ağ-etkileşimi içinde sistem bütününe yansır.gov. her toplumsal alanda söz konusu mekansal düzeyin tarihsel birikimlerinin oluşturduğu ortam ve çevrenin ve gelecek için arzulanan ortam ve çevrenin dikkate alınması gerekir. üst birimler olan bölge-ülke ve küresel etkileşime açık olmalı. ekonomik çıkarları. Düşünce insanla ilgilidir. Başka bir deyişle. Ar-Ge’ler ve benzeri kurumlaşmaların öne çıktığı görülür. doğaya veya çevreye uygulanabilirliği olan organize bilimsel düşüncedir. ekonomik açıdan sanayileşme.Toplumsal Gelişmede Dış-Çevre Etkileşimi Tarım toplumunda. Bilgi iletişim çağı ise.

yenilik değil. bilgi birikimine dayalı bir sistemleşme. dolayısı ile doğanın henüz derinlik ve ayrıntılarına yeterince nüfuz edememiş bir paradigmadır. Oysa bugünkü paradigma yeni sistemler. Bu nedenle kuantumkaos paradigmasına dayalı teknolojilerin ön plana çıkması. Oysa bilgi çağında. Buna karşın kuantum-kaos paradigması madde ve canlının. insanlar yeniliğe yönelme eğilimindedir. gelişme ve büyümenin temel ve sürekli kaynağı yenilikler olarak gündeme geldi. Bilgi uygarlığının temelindeki bilimsel-teknolojik paradigma Kuantum-Kaos Paradigmasıdır. parlamenter politik sistem. 5. Sanayi toplumu ve uygarlığı. Bir önceki bilimselteknolojik paradigma. yapılaşma ve işleyişine yol açtı. İnsanların. kurumsallaştı. yeni yapılar kazandı ve süreçler yarattı. bilginin yeni bir üretim faktörü olması bilgi çağı teknolojilerini ve bilgi toplumunu yarattı. yapılanması ve işleyişi söz konusudur. Yaratıcı insanların geliştirdiği organize bilgiyi kullanmak. içerik ve nitelik olarak değişti. yapılar ve süreçler getiriyor. madde ve canlının. SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ GELİŞME PARADİGMASI VE STRATEJİSİ Toplumsal gelişmenin merkezî unsuru. 154 http://ekutup. Ancak bu yaklaşım. bilimsel dünya görüşünde bir ilk basamak niteliğindedir. mevcut durumu koruma motifi ön plandadır. yani sistemleşmesi. mekanik düşünce idi. yapılanma ve işleyiş gündeme geldi. Sermayenin zaman-mekân boyutundaki birikim farklılığı yeni yapılar üretti. Bu sistem ve yapılar içinde toplumsal gelişme yaşandı. modernist (rasyonalist) kültürel sistem ve bireyci sosyal sistemler oluştu. Sermaye birikiminin yönlendirdiği kapitalist piyasa sisteminde. iki toplumsal bütünün farklı sistemleşme. Bugünkü uygarlığın gelişme düzeyi bilgi uygarlığıdır. İşte insanın doğa ve çevreye egemen olma yönünde sürekli olarak yeni bilimsel-organize bilgi. Bir yandan atom altı parçacıklar ve bunların davranışları.gov. Cilt I insanların yaratıcılığıdır. bu paradigmanın mantığı içinde sistemleşti. kuantum paradigmasının yenilik üretme düzeyi daha yüksektir. insanların güvenlik motifi ile mevcut durumun korumasına yönelmesi güdüsü ile karşı karşıyadır. Geleneksel paradigmanın ağır bastığı toplumsal ortamda. Bu yüzden yenilik ihtiyacı ile korunma güdüsü arasında kısmi çelişkiler vardır.dpt. Sermaye ve bilginin. değişimin. Sanayi toplumunda sermaye birikimini baz alan bir gelişme modeli izlendi. dünya görüşü ve algılamaları benimsenen teknolojik paradigmaya bağlıdır. diğer yandan canlı hücrelerin DNA şifrelerinin çözümü daha üst ve ileri bir bilimsel paradigma olarak doğa ve çevreye insanın egemenliğini artırdı. uygarlığın ulaşılan gelişme düzeyine bağlı olarak. yani doğanın gizlerine ve derinliklerine daha çok inmiştir. Bu nedenle bilgi çağının büyüme ve gelişme anlayışı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yani teknoloji üretme şansının gelişmesi ile insanlık yeni bir uygarlığa ve toplumsal sisteme ulaştı. Burada yeni üretimin. kurumlar. Ancak yeniliğin riskler içermesi. kurumsallaşması. sermaye birikimi yerine. insanın çevresi üzerinde güç ve egemenliğini arttırdığı için. insanların edindikleri dünya görüşü ve bu dünya görüşünün lokomotifi durumundaki bilimsel paradigmaya bağlı olarak yeniliklerin üretilmesidir. doğa ve çevreye ilişkin bakış açısı. Bu nedenle mekanik paradigma.tr/bolgesel/keas-I.pdf . birbirine göre nitelik farkı. Mekanik paradigmaya göre. Bu paradigma bağlamında üretilen yenilikler ve bu yeniliklere bağlı olarak toplumsal sistemlerin yeniden örgütlenişi.

katılımcı demokrasi. tasarrufa dayalı biriktirilebilen ve maddî bir stok büyüklük olarak belli mekânlarda (fabrikalarda) somutlaşan. sinerji yaratan yatay örgütlenmeleri yarattı.dpt. sürekli yenilik demektir. her sosyal birimin kendi içinde ve dışında. kapalılığı kabul etmeyen. etkin işbirliğini sağlamaya yönelik açık. merkezî karar alma mekanizması yerine önceliği. Bilgi çağının kültür. kurum ve örgütlere. Ekonomik alandaki yenilikçi. kurumsallaşma ve işleyişin oluşturulması. Bu nedenle bilgi toplumu. Toplumda. paylaşırken de çoğalan. Ömür boyu etkin bir eğitim ve öğrenim sistem ve süreçlerini devreye sokarak altyapı. ekonomik gelişmenin. öğrenen kent ve öğrenen bölge kavramlarını devreye soktu. Sermaye birikimi yerine bilgi birikiminin kişi. toplumsal birimleri birbirine bağlayan ağ-iletişim altyapısının oluşturulması gereklidir. Yenilik üreten. Böylesi bir sistemin etkinliği şunlara bağlıdır: Etkin bir ağ-iletişim altyapısının varlığı. akışkanlığı yüksek. iletimi ve kullanımını sağlayan yatay örgütlenmenin yaygınlaşması. Küresel bağlantıları güçlü bir ulusal yenilik sisteminin yaratılması. yaratıcılık. stok olarak akışkanlığı olmayan. insanın kendini geliştirmesine ve kendini aşmasına hizmet eden bir üretim aracıdır. Ar-Ge.gov. tüketirken de. yenilikçi girişimciliğe dayalı. öğrenen kurum. Bu özellikler. kıt bir üretim faktörü olarak. bilgi birikimi olarak. öğrenen insan. sanayi toplumunda alt sistemlerin şekillenmesinde etkili oldu. Bu altyapıya paralel olarak bilimsel bilginin toplanması. ortaklaşa rekabete dayalı piyasa sistemini.tr/bolgesel/keas-I. tam aksine insanla bütünleşik olarak. Öğrenen birimler arası işbirliği ise. 155 http://ekutup. Cilt I Ekonomik alanda sermaye. kurulu fabrika sistemi olarak kapalı bir sistem oluşturan ve benzerî bir takım özellikler gösterdi. Oysa ki bilgi. paylaşımcı ve katılımcı sosyal yapılanmanın devreye girmesi gerekir. Öğrenme. öğrenme süreçlerini ön plana çıkardı. sosyal alanda işbirliğine dayalı. Yeniliklere dayalı gelişmenin bilimsel bilgi-teknoloji odaklı olması. işlenmesi. örgütlenme. yatırım olarak kısmî akışkanlığa sahip. Yeni gelişme anlayışının ağ sistemini baz alması ve yatay örgütlenişi. teknopark ve üniversitelerin etkin olarak devreye girmesi. Sürekli yeni bilgi üretimi. yeni paradigmanın “yerel” potansiyellere dayanmasını zorunlu kıldı. örgüt ve kurumlara bağlı olarak gerçekleşmesi. sürekli yenilik üreten. yani mikro birimlere bağlı kalması. sinerji yaratmaya yönelik paydaş sosyal sistem devreye girdi. paylaşımla sinerji yaratan. öğrenen örgüt. üretim sürecinde insanın yabancılaşmasına değil. politik alanda örgütlü. kültürel alanda çok kültürlü kozmopolit post-modernist kültürel sistem. Sermaye birikimi ve yatırım kararlarının merkezden ve yukarıdan makro düzeyde ulusalcı paradigma içinde yönlendirilebilme kolaylığına karşın. yaratıcı insanlara dayanırken.pdf . üretirken de. yenilikçilik ve bilimsel bilginin çok sayıdaki kişi. katılımcı biçimde yerel birimlere kaydırdı. değer ve davranışlarını özümsemeye dayalı örgüt kültürünün kurumsallaşması. paylaşımı. Yenilikçi Piyasa Ekonomisi ortaya çıktı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu sistemlerin işlerliği için.

bölgesel ve ulusal düzeyde rekabet avantajı yaratacak nitelikte sistemleşme ve yapılanmasını gerektirir. personel. cazibe merkezi olmasında belirleyicidir. Cilt I örgütsel. Ar-Ge birimlerini kendinde toplayan tekno-parkların üniversitelerle özel 156 http://ekutup. bilgi.gov. kültürel dokuların ve sosyal yapıların birbiriyle karşılıklı ilişki yoğunluğu . Ar-Ge örgütlenişi. Üniversite . Ancak insan ögesinde birleşen bilimsel bilgi-teknoloji. sürükleyici ve belirleyici olur.tr/bolgesel/keas-I. yenilikçiliğe dayalı girişimcilik yerel bir olgudur. Bu nedenle. Büyük firmaların Ar-Ge birimlerini çekebilmek için. Tekno-parklar ve Tekno-kentler olarak yeni yapılanmalar yarattı. Girişimci. Kentin kendi altyapısının (doğal. kent (alt bölge) ve bölge düzeylerinde söz konusu sistemleşme ve yapılanmaların ve bunlara bağlı olarak işleyiş ve akışın ele alınması gerekir. davranışsal özellikleri.işletme. Bütün bu özellikler kentsel gelişme ve kentin diğer bölge. teknolojik merkezli yeniliklerde odaklanması. malhizmet. yenilikçi olan herkesi girişimci haline getirdi. İçerik olarak bu tarihsel birikime bağlı olarak kentlerdeki ekonomik aktivitelerin. kentsel. öğrenme süreci içinde bilgi birikimine sahip insanı ön plana çıkarırken. ülke ve küresel ilişkilerinde yönlendirici. Karşılıklı etkileşimin yarattığı sinerjik ortamın bir “mükemmeliyet ortamı” ve iklimi yaratması. Gelişmenin. kentsel sistem. mekâna taşıdığımızda yerel birim. yerel olan potansiyel ile evrensel olan bilginin sentezini yarattı. Ar-Ge. maddî. bilim. haberleşme – iletişim ilişkisi ve kültürel bütünlük. Kentin yaşam kalitesinin yüksekliği. Bölge düzeyinde konu ele alındığında şu noktalar özellikle önem kazanır: Bölgenin heterojen yapılanışı. teknoloji ve eğitim kurumlarının ve tekno-parkların ulaştığı etkinlik düzeyi ile bunun sağladığı kentsel imaj. evrensel bir boyut olarak ortaya çıkarken.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yenilikçi-teknolojik bilgisi ile birleştirirken. kurumsal. Araştırma ve Geliştirmeyi (Ar-Ge) merkezî unsur durumuna getirdi. teknolojik) birlikte varlığı ve karşılıklı etkileşim paradigması içinde birbiriyle sürekli karşılıklı etkileşimin yarattığı kentsel gelişme dinamiği.dpt. çevresel-kentsel altyapının yüksek nitelikte olması gerekir. Kentlerde. kentlerin zaman boyutu içindeki tarihsel gelişme düzey ve potansiyelleri.pdf . Değinilen ögeleri. Kentler arası ağ etkileşiminin içeriğiyle birlikte ulaştığı düzey (insan. Kamu – özel. çevresindeki fırsatları. Rekabet avantajı yaratmanın yenilik-teknoloji bazlı olması. rekabet ve cazibe avantajı. Bu durum gelişmenin mekânda şekillenen bir süreç olmasına yol açtı. sermaye. kentsel yapı ile bu sistem ve yapılanışın içeriğine göre kentsel süreçler olarak toplumsal süreçlerin şekillenişi.

bunlar arasında oluşturulan ağ etkileşiminin. çeşitliliği. yeterliliği ve bilgiye ulaşmada açıklık önemli ögelerdir. kentteki insanlar. Yenilikçi bir kent için. uzmanlığa dayalı bilgi ve kentsel sinerji yenilikçi ve dinamik girişimciliği destekleyen stratejik değişkenlerdir. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerekir. Ancak bu dinamiğin yakalanması için. yeni iş ve girişimcilik örnekleri ortaya koymakla mümkün olabilir. kalitesi. kentsel ve bölgesel fırsatları daha iyi değerlendirir. Kent ve bölgenin küçük işletme sektörünün dinamiği.öğrenim kalitesinin. kentteki ağ-etkileşim sistemi içinde. küçük firmaların etkileşim ağı içine yoğun olarak girmiş olması ve bilimsel-teknolojik bilgiye ulaşabilmesi gerekir. mükemmeliyet ağları içinde bilgi zengini bir ortamın yaratılması gerekir. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir nüfus. “mükemmeliyet ortamı” yaratması gerekir. spekülatörlükten ayrı bir kategoridir. kültürel ve iletişim davranışları açısından belli eşik değerlerin aşılması sayesinde.pdf . iş fırsatları. 157 http://ekutup. İşgücü kalitesinin. Kentsel gelişmede.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. evrensel teknolojik bilgi ile evlendirerek yenilik üretme. üniversiteler. Bunun için. Mükemmeliyet ortamındaki yenilikçi girişimcilik. yerel potansiyellerin değerlendirilmesini gündeme getirir. Kentsel gelişme için. ortak çalışma ve işbirliği ortamına çekerek. üretim süreçleri. kentsel girişimcilik ortamının yüksek kalite düzeyinde yaratılması gerekir. Çünkü kentsel kalkınmada. örgütler. belediyeler. Cilt I araştırma kurumları ve yerel birimlerle işbirliğini sağlayabilmesi gerekir. Yerel girişimciliğin ve yerel kültür ve yeteneklerin şekillenmesinde kent ve/veya bölgenin eğitim-öğrenim kalitesi belirleyicilik kazanır. işletmeler. Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi için. yerel girişimcilik dinamiğinin belirlenmesinde önemlidir.gov. Yenilikçi girişimci için bilgi akışının. Yerel fırsat ve potansiyelleri.tr/bolgesel/keas-I. Birden çok uzmanlaşmış tekno-parkın ve üniversitenin bulunması durumunda. yerel fırsatları değerlendirmede riske giren girişimcilerdir. Kentteki eğitim .dpt. Kamusal yönetim kalitesinin. Girişimciliğin “yerel” olması. yerel. yerel iletişim kanalları. odalar ve sendikalar arasında pozitif sinerjinin yakalanmasını sağlayacak eşik değerlere ulaşılmalıdır. Yenilikçi girişimcilik. kenti bir tekno-kente dönüştürecek biçimde. İletişim kalitesinin. sosyal gruplar.

ağ-etkileşim paradigması içinde potansiyellerle bilginin karşılıklı sinerjik etkileşiminin yarattığı dinamikle beslenir. öğretim. karşılıklı mal.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kentteki kurumlar arası ilişki ve karşılıklı etkileşim. ağ-etkileşim paradigmasına dayalı olarak tekno-kentleri birleştiren interaktif etkileşim ve iletişim sistemine dayanıyor. eğitim. Özellikle teknolojik-bilgi yoğun kent merkezlerinin birbirine bağlanması. gelişme sürecini sürekli besler ve yeniler. bilime. Oysa yeni yerel-kentsel-bölgesel gelişme yaklaşımı içsel dinamiklere dayalı yeni bir yaklaşımdır. yerel dinamikler) bilimsel – teknolojik yeniliklerle evliliğine dayanır. yukarıdan ve dıştan uyarılmaya dayalıdır. Kentsel kalkınma iklimi için. kent merkezleri arasında etki-altyapı koridoru ile daha geniş metropollerin doğmasına hizmet eder. nüfus büyüklükleri farklı. Cilt I yönetim teknikleri. ekonomiye. yenilikçi ve yaratıcı aktiviteler öncelik kazanır. tamamlayıcılık ve değişim eğilimleri yüksek.gov.pdf . Bilgi toplumunda kentler arası ilişkinin yenilikçi kent ağları şeklinde bütünleştirilmesi gerekir. yerel potansiyellerin (yerel kalite. Bu durumda gelişmenin sürekliliği. Bilgi çağında ölçek ekonomileri yerine yenilenme ekonomileri geçer. ağ kentler (network cities) modeline göre yapılanıyor. Esnekliği ile değişime uyum sağlayan açık kentsel sistemler. Ağ-kentler. kendi içinde çeşitlenmiş. Etkileşim sistemi içinde bilgi alış-verişinin yarattığı interaktif etkileşim. sosyal değişime. üretim yapısı ve örgütlenmeye esneklik kazandırır. beklenmedik yenilik ve yaratıcılık fırsatları doğurur. Kentsel kalkınmada gözlenen yetersizliklerin ve eksikliklerin. Yeni kalkınmadaki içsel dinamiğin sürdürülebilirliği. Kentsel gelişmede insan ögesi ve insan ilişkileri daha yoğun biçimde öne çıkar. insan ve sermaye akımına sahiptir. sosyal gruplar arası etkileşimler ile bilgi alış-verişinin etkin bir düzeye çıkarılması gerekir. yaşayan insanların değerler sisteminin. merkezî hizmetler yerine. Zira gelişmenin odak noktası. Bu sayede yerel inisiyatiflerin gelişme sürecine yönlendirilmesi mümkün olur.tr/bolgesel/keas-I. Esneklik. Teknolojik yeniliklere bağlı olarak yaşanan sürekli yenilenme. çeşitlenmiş mal ve hizmetler sunan. Karşılıklı etkileşimin yarattığı sinerji. artık merkezî yerler modeli yerine. öğrenen kent ve öğrenen örgüt ilişkisi olarak gelişir. Bu nedenle sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma süreci yaratmada yetersiz kaldı. yatay örgütlenmiş. Bu sayede bilgi bazlı araştırma. hizmet. Ekonomik aktivitenin mekânsal dağılımı. ulusal ve bölgesel politikaların kentsel gelişme politikalarını destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte olması gerekir. Ancak bölgesel potansiyellerin daha etkin değerlendirilebilmesi için.dpt. Sanayi toplumunda kalkınma ve büyüme yaklaşımı. kentsel sistem ve süreçler içinde yaratılan ağetkileşim paradigmasının yarattığı işbirliği-sinerji mekanizması ile çözülmesi gerekir. özel girişimciliğe ve risk almaya hazır olmasını gerektirir. Yenilikçi kentsel gelişmenin sürdürülebilirliği. 158 http://ekutup. işletme içi ve dışı ilişkilerin hepsine birden yansır. yerel girişimcilik.

ulusal arka plan olarak ele alındı.gov. Toplumsal Sorunlara Entegre Sistemler (TOPSES) Yaklaşımı içinde. analiz aracı olarak mekanik nedensellik yerine. 159 http://ekutup. Buna ek olarak mekansal arka plan olarak. çok yönlü ve çok sayıdaki unsur ve ögeler arasındaki etkileşim sistemi kuantum – kaos paradigmasının toplumsal bütüne uyarlanmış biçimi olan Bütünleşik Ağ Etkileşimi (BAĞET) paradigması yeni bir analiz aracı olara kullanıldı.dpt. Kent Kalkınma Kurumları. kentteki kalkınmanın kentin potansiyellerini açığa çıkaran. tanıtan. Bu görev için. bunların kurumsal – toplumsal çerçevesi ve bunları yapılandıran bölgesel – kentsel ve nihayet ulusal ve küresel düzeylerin dikkate alınması ve bunların karşılıklı etkileşim ilişkisi analize dahil edildi. Bu yaklaşımla. yenilik üreten ögeler.pdf . kentsel potansiyelleri belirlerken kent içi. öğrenen kent kültürü olarak bölge. katılımcı biçimde örgütleyen.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu yaklaşımda. Cilt I Dinamiği ile yeni yapıları yaratan kentsel yapısal değişimler ve Açık ve esnek kent sistemleri içinde yaratılan dinamik yapılanmanın belirlediği süreçlerin kentsel amaç ve vizyonlara uygun biçimde yönlendirilip yönetilmesi gerekir.tr/bolgesel/keas-I. Kentteki kalkınmanın sürekli ve sürdürülebilir olması için. kent sisteminin gelişim. Ulusal ve mekansal arka planların belirlediği ortam içinde. kentin yakın çevresi. 6. Kent Kalkınma Kurumları. kentsel – bölgesel konum ve hiyerarşilerle bölgesel ve kentsel yapılanmaların önemi vurgulandı. değişim ve yapılanışlarını katılımcı biçimde geleceğe yönlendiren kurumlardır. bilgi çağına geçişin ana kalkınma – gelişme stratejisi olarak sürdürülebilir yenilikçi gelişme stratejisini (SÜYEGES) belirleyenlerinin neler olduğu ortaya kondu. geliştiren. alt ve üst mekânsal örgütlenme ve yapılanmalarını gelişme potansiyelleri açısından değerlendirmek durumundadır. kentsel gelişmenin sahibi ve yönlendiricisi olarak Kent Kalkınma Ajansına (Kurumuna) ihtiyaç vardır. ülke ve küreyle bağlantılı etkileşimi ile kentteki kurum ve birimlerin gelişme sürecine etkin katılımını sağlayacak mekanizmaları kurmalıdır. SONUÇ Bu tebliğde toplumsal bütünün alt sistemleri.

İ. ekonomide ve kültürde yaşanmakta olan küreselleşme olgusudur... sermayenin. Pamukkale Üniversitesi İ. üretim faaliyetlerinin esnekliği ve ticaretin serbestleşmesi. Birinci yönü. Sermaye hareketlerinin hızlanmasındaki asli faktör. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerin. üçüncüsü. emek ve çevresel) maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üretimlerini başka coğrafyalarda gerçekleştirmeyi daha kârlı görmeye başlamışlardır. üretim ve ticaret faaliyetlerindeki esneklik ve serbestlik durumudur. Pamukkale Üniversitesi. özellikle hammadde ağırlığı ve emek-yoğun yönü bulunan tekstil gibi endüstri kollarının üretimlerini çevre ülke ekonomilerine kaydırmayı tercih etmişlerdir. sermaye hareketlerinin artışı. Üretimin küreselleşmesi ile merkezi ülkelerin işletmeleri ileri teknoloji gerektirmeyen. Kınıklı.gov.tr/bolgesel/keas-I.Dr. IMF ve Dünya Bankası bu doğrultuda.B.B. Ayrıca. dünya ekonomisinde şiddetlenmekte olan rekabetin etkisiyle kendi ülkelerinde üretim (hammadde.İ..F. Kınıklı 1. Gör. Kınıklı Ayşe İRMİŞ Dr. özellikle gelişmekte olan ülkelerden ekonomik potansiyelleri bulunanları ve bütün “yeryüzünü” yatırım yapılabilir bir alan olarak kullanma projesini uygulamaya ve uygulatmaya çaba göstermektedirler.F. sosyal güvenlik sisteminin yarattığı sigorta fonlarının.İ. kabulünü gerçekleştirme çabası içindedir. 1970 ve 1980’li yılların başında patlak veren petrol krizi.İ.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Petrol krizleri. 21. Denizli Bilge AKÇA Ar.pdf . İ.B. üretim ve kültürün yüksek bir hareket kabiliyetine kavuşmuş olması ile birlikte hızla tarihteki yerini almaya başlamış bulunmaktadır. bütün “ulusal ekonomilerin” yabancı sermayeyi (gelişmiş ülkelerin yatırım fonları) sınırlayan ve kısıtlayan uygulamalarını kaldırmayı sağlayacak şartların.dpt. kültürel etkileşimin hızlanmasıdır. ikincisi.F. yüzyılın temel karakteri. azgelişmiş ülkelerden yolsuzluk ekonomisi kapsamında kaçırılan paraların ve en çok gelişmiş ülke ortamlarından hoşlanan kara paranın aklanmasıyla ortaya çıkan büyük finansal kaynakların yeni yatırım alanlarına yönelme ihtiyacıdır. Pamukkale Üniversitesi. Küreselleşme sürecinin ikinci yönü. yarı mamul. petrol ihraç eden ülkelerin kazandıkları “Petro –dolarların”. Küreselleşme sürecinin görünürde üç temel yönünün olduğu anlaşılmaktadır. Cilt I İşletme Fonksiyonlarının Küreselleşmesi ve Şebeke Organizasyonlar (Denizli Örneği) Feyzullah EROĞLU Prof. Gelişmiş ülkelerin işletmeleri. KÜRESELLEŞME SÜRECİ NEREYE GİDİYOR Tarıma ve sanayiye dayalı ulusal ekonomiler çağı. başta ABD ve Avrupa’nın gelişmiş finans merkezlerinde yığılmasına neden olmuştur. Bu 160 http://ekutup. gelişmiş ülkelerin tasarruf ve sigorta fonlarının hızla artmasına karşılık bu fonları kendi “ulusal ekonomileri” içerisinde uygun yatırımlarla massedememeleri nedeniyle “ulusal sınırların dışına taşarak yeni “ekonomik alanlar” oluşturma çabalarına yol açmıştır. özellikle de ABD’nin denetiminde bulunan ABD ve Dünya Bankası yönetimleri.

Bu durum. Dünya ekonomisinin sahip olduğu bu yeni düzende şirketlerin faaliyet alanları (tedarik. kamusal ve sosyal alanlarda daha fazla görünür olma konusunda daha istekli görünmektedirler. Başka bir ifade ile farklı yaşam biçimleri. Bir bakıma. esnek üretim ve pazar serbestliği olarak) dünya ülkelerinin sınırlarının kalkması anlamına gelmektedir. 2. ulusal sınırlara takılmaksızın bütün dünya ülkeleridir. diğer taraftan da içe doğru alt kültürlere doğru açılmaktadır. Hatta. Böylece. pazarlama vb. değişik yerlerde üretilmesini sağlayarak. belirli bir ürünün yüzlerce ve binlerce parçalarını belirli kalitede ve en düşük maliyetlerde olmak üzere. yerel anlamda faaliyetlerin çoğunluğunu yoğunlaştırdıkları kent ekonomilerini daha fazla bir faaliyet zemini olarak daha fazla görme ve kullanma eğilimini gittikçe yükseltmektedir. hemen hemen bütün sektörlerde yer almakta ve her konuda dünyaca tanınan “markalara” sahip olmaktadırlar.pdf .gibi). ekonomik anlamda (sermaye ve yatırım hareketleri. Merkezi ülkelerin denetiminde kararlar alan eski adıyla GATT yeni adıyla WTO (Dünya Ticaret Örgütü) yönetiminde. küresel anlamda dünya piyasasına yönelterek. Ekonomik ve kültürel sınırlar önemini yitirdikçe (şimdilik siyasi sınırlar durmaktadır). Üretimin küreselleşmesi ile birlikte ticaretin serbestleşmesi de merkezi ülkelerin. Böyle bir kültürel açılım ve genişleme yerel ve bölgesel kültürleri her türlü yaşam alanında daha fazla yaşanır bir hale getirmektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. pazar bakımından en uygun yerde “montajını” yaptırmaktadırlar. “yeni pazarlarda” satılmasının sağlanması olgusudur. kendi kültür öğelerini aktarırken. ulusal ekonomiler çağının bir uzantısı olarak dünya ülkelerinin çoğunun gümrükler ve serbest ticareti kısıtlayan korumacı uygulamaları “zenginlerin” ürünlerini satabilecekleri pazar alanlarını daraltmaktaydı. üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından “yeni pazarların” bulunmasını kaçınılmaz bir durum haline getirmektedir. Gelişmiş ülkelerin Pazar olarak doyum noktasına yaklaşmış olması. belki de yüzlerce ve binlerce parçadan 161 http://ekutup.dpt. ekonomi alanında da kendini göstermektedir. Her ulusal kültür bir taraftan dışa doğru evrensel kültüre. Bilgi çağı organizasyonları denilen bu şirketler. yeni dünya düzeninde “ulusal ekonomiler” yerine “şirketler” ön plana çıkmaya başlamaktadır. Küreselleşmenin “dünyaya açık olma” boyutuna karşılık “yerelleşme” şeklindeki yönelimi. üretim.tr/bolgesel/keas-I. planlama ve pazarların seçimi işletme merkezinin bulunduğu gelişmiş ülkede (ABD ve AB) kararlaştırılmakta. homojen ulusal kültürün daha heterojen bir şekil almasıdır. YENİ ÇAĞIN İŞLETME TİPİ: ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR Küreselleşme sürecinin merkezinde bulunan ve temel aktörleri sayılan çokuluslu dev şirketler. Ekonomik ilişkilerin ve enformasyon akımının hızlanması kültürler arası etkileşimi de arttırmıştır. öngörülen üretim kararlarının gerçekleştirilmesi ise çevre ülkelerde yapılmaktadır. kendi mekanlarında ya da “öteki” mekanlarda üretilmiş ürünlerin. Oysa. yalnızca kültür alanında olmayıp. “şirketlerin” kendi anavatanlarıyla olan ilişkilerinde “ulusal ekonomi” yerine. çevre ülkelerin coğrafyası gelişmiş ülke işletmelerinin ofislerinin üretim mekanı olarak kullanılmış olmaktadır. aynı zamanda ulusal kültürün egemenliğini de zayıflatmaktadır. Küreselleşme sürecinin üçüncü yönü.gov. kendi “markalarını” dünyada çeşitli yerlere dağılmış çok sayıda işletmelere “fason”olarak yaptırmaktadırlar. üretimlerinin fiziki ağırlığı ve ekonomik yükü ile ilgili işlemlerle kendileri uğraşmak yerine. bütün dünya ülkelerinde 2005 yılında mal ve hizmet ticaretindeki sınırların kalkmış olması. Cilt I çerçevede üretim ile ilgili araştırma–geliştirme. Gelişmiş ülke merkezli küresel kültür.

Yönetim ve Organizasyon açısından bu tür örgütlenmeler. Örgütler bir takım varlıklarını ortak amaç için bir araya getirirler. 1998: 521-522). işletmelerin “fordist dönemden” kalan. Amaca yönelik süreç ve ekonomik rekabet bağlamındaki stratejik bakış açısına göre şebeke örgütler. Daha önceki dönemlerde Yönetim ve Organizasyon açısından fazlaca bir öneme sahip olmayan bu örgütlenmeler. sanayileşmenin ilk dönemlerinden itibaren uzun süre geçerliliğini korumuş olan büyük hacimli. Bu durum.tr/bolgesel/keas-I. diğer aşamalarının (muhtemel katma değeri düşük olanların) başka işletmelerden satın alınması ya da onlara yaptırılması daha avantajlı ve kârlı bir işletmecilik tercihi olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece. “Şebeke Organizasyon” denilen ve gittikçe yükselmekte olan bu organizasyon şekli. 162 http://ekutup. Cilt I meydana gelen kendi “markalarını” en uygun maliyet. Bu duruma en tipik örnek olarak Nike ve Reebok verilmektedir. Şebeke organizasyonlarla artık.gov. Buna göre bir şebeke pazardaki başarıyı belirleyen “fonksiyonlar”. etkin ve esnek bir tarz içerisinde iletişimi ve yönetimi sağlayarak varlıkların bütünlüğünü oluştururlar (Alstyne.dpt. Nike ve Reebok her kıtada gerçekleştirdiği satışları için Asya’nın çok sayıdaki değişik ülkelerinde kendi spor ayakkabılarını ürettirmekte ve pazarlamasını yaptırmaktadır (Wheelen. iş birimleri”. hammadde ve uygun işgücüne sahip olan.kalite bileşiminde üretilmesini ve müşteriye ulaştırılmasına dair işlemleri sadece yönetmekte ve organize etmektedirler. rekabet avantajını kazanmak ve bu avantajı ellerinde tutmak için birbirinden bağımsız fakat kâr açısından birbiriyle ilgili örgütler arasında yapılan ve uzun vadeli amaçları kapsayan sözleşmelerle oluşturulur. “coğrafya” ve “küresel müşteriler” arasındaki dört boyutlu değiştokuşun ortaya çıkmasına imkân veren “büyük şirket içerisindeki küçük şirketi” tanımlar (Charan. belirli bir imalat yapabilecek kadar yerel ve ulusal sermayesi bulunan. “dış kaynaklardan yararlanma”. 1991: 105). küresel süreçte iş yapabilmek ve karşılaşılabilecek pek çok riski yönetebilmek için kârlılık ve etkinlik stratejilerini hemen oluşturma yeteneğine sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ortaya çıkmaya başlamıştır (Kuratko. 2000:6). tek bir işletmenin bünyesinde yapılması yerine. dünyanın pek çok yerinde diğer işletmelerle işbirliği yaparak üretimi gerçekleştiren ve bir pazar alanı olarak dünyayı kabul eden. 1997). iddialı olunan ve ürünün katma değerinin yüksek olduğu kısmının sahip olunan işletmede yapılırken. küreselleşen dünya ekonomisinde çok yaygın ve yararlanılabilir bir organizasyon şeklidir. temel hizmetlerin ana bir işletmede yapılmasına karşılık. üretilen ürünün çeşitli aşamalarının aynı işletmede yapılması yerine. belirli ürünü üretebilmek için yapılması gereken işlemlerin ve faaliyetlerin. bunları pazarlayan işletmeler yerine. bu temel hizmetin sonuçlandırılması için gerekli olan diğer işlemlerin dışarıdan ve başka işletmelerden temin edilmesi esasına dayanmaktadır. Böylece.pdf . daha büyük miktarda üretim daha küçük ölçeklerdeki işletmelerin sinerjisiyle gerçekleşmekte ve büyük hacimli üretim ve pazarlamanın getirdiği maliyetlere katlanılmamaktadır. belirli bir girişimci sınıfına sahip olan ve pazarların hemen yanı başında bulunan ülke ve ekonomik bölgeler bakımından çok sayıda işletme kurma imkanı ve fırsatı sağlayan bir gelişmedir. sanayileşme tecrübesine sahip.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. bütün fonksiyonları kendi içerisinde toplayan ve yüksek miktarda üretim yapıp. “taşeron kullanma” yada Anadolu kent ekonomilerinin dünya ekonomileriyle olan ilişkilerini ifade eden “fason üretim” şeklinde adlandırılan ve halihazırda uygulanmakta olan bir işletmecilik tipidir.

Bu anlamda. belirli bir ürün için başından sonuna kadar. teknolojik. Bu çerçevede. gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Bu yönüyle küreselleşme. ekonomik. çoğu zaman mülkiyet bakımından da “başka” olan diğer işletmeler aracılığıyla yerine getirilmesinin ortaya çıkardığı işletmeler topluluğuna. toplumsal faaliyetler ile işletme fonksiyonlarının özünü oluşturan “işbölümü”. bilimsel faaliyetlerden elde edilen bulguların ileri bir teknolojiye dönüştürme kapasiteleri ile sahip oldukları aşırı sermaye varlığının yarattığı yüksek katma değerli faaliyetleri kendileri üstlenirken. Makro düzlemde yeryüzünde ekonomik ve siyasal kaynakların yeniden dağıtımı söz konusu iken. Küreselleşme sürecini denetimleri altına aldıkları ölçüde gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasal karar merkezleri. dağıtım v. önceki yüzyıllarda görülmeyen yeni durumlar ve boyutlar kazandırması sonucunda. askeri ve örgütlenme gücünün katkısıyla “öteki toplumlara” yeni roller dağıtmak ve her toplumun kendine verilen rolü yeterince yerine getirip getirmediğini denetlemektir. küresel ekonominin bütün toplumlar için eşit şartlar hazırlamak yerine. belirli bir ürünü elde edebilmek için çeşitli yönetim ve organizasyon fonksiyonları ile süreçleri farklı departman veya bölümler şeklinde oluşturulmuştur.pdf . Cilt I Klasik iktisadın ve işletmeciliğin maksimum kârlılık ilkesi üzerine kurulu bulunan klasik organizasyon yapılarında. Bu bağlamda. (tedarik. gelişmemiş toplumlara ait işletmelere "fason" olarak yaptırmaktadırlar. zaten gelişmiş toplumlar lehine olan mevcut eşitsizliği ve nispi sömürgeciliği. ürünün piyasaya sunumu.gov. “şebeke organizasyonlar” adı verilmektedir. dünyanın en büyük tekstil işletmelerinin listesi ile tekstil ürünlerine ait en büyük tedarikçi ve üretici ülkeler tamamen birbirinden farklı olduğu görülmektedir (Tablo 1 ve Tablo 2). “kalite” ve “hız” konusundaki beklentilerine en uygun cevabı verebilecek bir işletmeler kombinezonu dahilinde gerçekleştirilmektedir. çeşitli aşamalara dair yönetim ve organizasyon süreçlerinin. Ancak. kültürel etkilerinin makro ve mikro ölçeklerde dünyanın tümünde. yeni yüzyılın gelişmiş ülkeler lehine daha somut eşitsizlikler sağlamış olmasının avantajıyla yeniden “iş dağıtımına” tabi tutulmaktadır. Başka bir ifade ile. “tanıtma ve reklâm” başka bir işletmeye. “üretim” fonksiyonu başka bir işletmeye. Belirli bir ürünün “tedarik” fonksiyonu bir işletmeye. kendilerinin yapmakta oldukları çeşitli işletme fonksiyonlarını. Küreselleşmenin ekonomik.g. daha önceki dönemde bir “ürün” için bir “fabrika” kuruluyor iken şimdiki zamanda bir “ürün” için çok sayıda “fabrikalar” kurulmaktadır. tekstil sektörü üzerinden konuya bakılacak olursa. Böylece. pazarlama. ayrı ayrı bölge ve ülkelerde çok farklı işletmelerde yerine getirilmeye çalışılmaktadır. üretim. Küreselleşme sürecine yüklenen misyon. gelişmiş toplumların sahip oldukları bilimsel faaliyetler. siyasi. “pazarlama ve dağıtımı” için başka işletmelerden yararlanılabilmektedir.tr/bolgesel/keas-I. özel anlamda da bir işletme bünyesinde olan yönetim ve organizasyon fonksiyon ve süreçleri.) yetenek ve kapasitelerine göre. ekonomik ve teknolojik katma değeri düşük olan faaliyetleri ise seviyelerine göre gelişmemiş toplumlara devretmektedirler.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ama buradan beklenen sonuç. kıtalar arasında ve küresel ölçekte yeni değişimler ve alt üst oluşlar yaşamaktadır. yeryüzünde diğer yüzyılların şartları ve verileri doğrultusunda ortaya çıkmış bulunan ve yine de eşitsizliğe dayalı olan toplumlararası işbölümü. “fiyat”. 163 http://ekutup. müşteri duyarlılığının “maliyet”. mikro ölçekte ise gelişmiş toplumlara ait büyük işletmeler. küreselleşme olgusunun ekonomik ve işletmecilik faaliyetleri kapsamını genel anlamda yerel ve ulusal sınırların dışına taşırırken. siyasi.b.dpt. daha ağır ve açık bir sömürgecilik haline getirmektedir.

862.807.320.581 1.041.5 -17. 1980’li yılların ortasından itibaren tekstil sanayii ve tekstil ihracatı konusunda adından sıkça söz edilen yer haline geldi.pdf .968 120. 20. Hartmann Gruppe Daun & Cıe D.729.578 1. VF.513 % 4.9 +0.636 4.08.06 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri.int.556.049 1.351 1.08. A.343 Pay % 100 9 % 11 % 10 % 0% 1% 3% 1% 0% 3% 1% 3.tr/bolgesel/keas-I.356.6 --+8.48 5.135.407. DENİZLİ KENT EKONOMİSİNİN KÜRESEL EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ Geleneksel dokumacılık üzerine dayalı endüstriyel yapısını. 19981 (http://europa.200.413 60. Tablo 3’den de görüleceği gibi Denizli’nin Türkiye tekstil ve konfeksiyon ihracatı içerisindeki payı 1999 yılından 2001 yılına kadar artmış olmakla beraber 2001 yılı itibariyle %5.944.2003) Sıra Merkez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dünya Çin Türkiye Hindistan Hong Kong Tunus Polonya Romanya Morocco Endonezya Bangladeş Tekstil & Giyim İthalat 57.2003) Sıra 1 2 3 18 19 21 25 29 40 41 43 45 47 Şirket Adı Sara Lee Corp.000 Denizli 432.643 1495 1.321 1. 1970’li yılların başından itibaren modern teknolojiyle geliştirmeye çalışan Denizli kent ekonomisi.4 +9.494.685 2.696.eu.gov. Tablo 3: Denizli'nin Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı-Fob ($) Yıl 1999 2000 2001 Türkiye 9.C.659 97.397 1.073 2.000 6.D. 2002: 18.6 +9.251.Corp.908 1.733. Knitting Toray Textiles Coats Viyella Textiles Chamatex Gruppo Marzotto Courtaulds Textile Chargeus Textile Intern.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.B.38 4.250 552. Damart Groupe Gamma Holding Merkez Ülke A.472 2. 1 http://europa.51 -17 -12.eu.3 -0.2 Tablo 2 Uluslararası Tedarikçiler (http://europa.830.int.744 2.881.2003 164 http://ekutup.063 3.000 10.114 113.956 524.719 450.666.M.957 Pay % 100 14 % 11 % 6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% Tekstil İthalat 16.08. Japonya İngiltere Fransa İtalya İngiltere Fransa Almanya Almanya Fransa Fransa Hollanda 1998 (millıon€) 6.int.287 2.984.138 875 838 813 804 792 Değişim + 0.eu.951 3.673 76.542. 20.447.D.2 +5.B.213 1.804 7.dpt. Cilt I Tablo 1 Dünyadaki En büyük Tekstil İşletmeleri.878.188.992 472.7 -10.06’dır.000 10.4 +7. 20.503.

226.97 67.719 450.947.dpt.838.881.69. 2002: 18. Tablo 8’deki veriler özellikle dokuma sanayi alanında yapılan fason üretimin bu yüzde içerisinde büyük bir paya sahip olduğunu göstermektedir.648 140.532. 2001 yılında 352.568.56 26. Tablo 3’de Denizli’den AB ülkelerine 1999 yılında Tekstil ve Konfeksiyon ihracatı 305. İhracat oranı her iki pazar bölgesine 1999-2001 yılları arasında artmış olmakla beraber Denizli’nin AB ülkelerine yaptığı ihracat ABD’ye yaptığı ihracattan çok daha büyüktür.549 Havlu ($) 130. 2002: 20.tr/bolgesel/keas-I. Denizli’den yapılan Tekstil ve Konfeksiyon ihracatı içerisinde AB’nin payı 1999 yılında %70.524 141. Denizli sanayinin çoğunluğu fason üretimle çalışmakta.777 70.226. Ancak.002 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri.907. Aynı zamanda. 2000 yılında %69. 165 http://ekutup.503.155.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.92 25.137 315. çarşaf-nevresim gibi pamuklu üretime dayalı ürünlerdir (Tablo 4). Tablo 4 Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatında İlk Üç Ürün ($) Yıl 1999 2000 2001 Bornoz ($) 133.09 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri.601 137.146. çarşaf ve nevresim üretiminde 2000 yılında ufak bir artış fakat 2001 yılında büyük bir düşüş görülmektedir. Bununla beraber havlu.146.340 % 23. Tablo 5 Denizli'nin Genel Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İçinde AB'nin Payı -Fob ($)-($) Yıl 1999 2000 2001 Tüm Ülkeler 432.370 165.802 352. Tablo 4’de görüldüğü gibi 1999-2001 yılları arasında bornoz ve havlu ihracatında bir artış mevcutken.09 olmuştur.165.185 Çarşaf-Nevresim ($) 69.248 162.513 ABD İhracatı 103.932 % 70.503.729. bornoz ve havlu ürünlerinin ihracı çarşaf ve nevresim ürünlerinin ihracının iki katı dolaylarında gerçekleşmektedir. Tablo 5 ve Tablo 6 Denizli’nin tüm ülkeler içerisinde en çok AB ülkelerine ABD’ye ihracat yaptığını göstermektedir.817. 2000 yılında 315.881.719 450.528. bornoz. her ne kadar dünyanın en büyük tekstil işletmeleri ABD’de bulunuyor olsa da diğer işletmelerin çoğunluğu AB ülkelerine aittir.956 524.932 USD olmuştur. çarşaf ve nevresim üretimi tekstil ürünleri katma değeri düşük ürün sınıfına girmektedir.513 AB İhracatı 305.699 58.69 69. Görülmektedir ki.907.pdf .806. başka bir ifadeyle küresel şebekelere fason üretim yaparak katılmaktadır (Tablo 7). Tablo 1’e bakıldığında da görülecektir ki.98 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri. 2002: 18.137 USD’dir.729.801.802 USD.97.gov. Denizli Babadağ ve Kızılcabölük ilçelerinde doğan geleneksel tekstil üretiminde el tezgahlarıyla yapılan çarşaf ve havlu türü üretim bugün sanayie aktarılmıştır.617.580. Tablo 6 Denizli'nin Genel Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İçinde ABD'nin Payı-Fob ($)-($) Yıl 1999 2000 2001 Tüm Ülkeler 432. Zaten. Cilt I Denizli’deki tekstil ihracatında ilk üç sırayı alan ürünler ise daha çok havlu. 2001 yılında %67.956 524.371 115.

LC Waikiki. dünyanın değişik yerlerindeki ilgili işletmelere yaptırırlarken bir anlamda kendilerinin tedarik ve üretim faaliyetlerine ilişkin içlerini boşaltmaktadırlar.2 44.4 100 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri.57 gibi küçük bir orandır. Walt Disney.tr/bolgesel/keas-I. “öteki toplumlardaki” insanları 166 http://ekutup. bilişim. Cilt I Tablo 7 Büyük İmalât Sanayii Fason Üretim Durumuna Göre Dağılım($) Fason üretim Durumu Tamamı Fason Üretim Kısmen Fason üretim Fason Üretim Yapmıyor Toplam İşyeri sayısı 97 181 222 500 Yüzde (%) 19. yer kürenin “ötekilerini”. büyük ölçüde “fason” çalışmaktadır. Denizli kent ekonomisinin yöneticileri ve bir kısım sanayicilerle yapılan görüşmelerden edinilen izlenimlerimize göre.4 36. pazar ve tutundurma gibi daha çok “bilgiye dayalı” boyutlarını geliştirme çabası içindedirler.67% 72. Dünyanın en büyük tekstil şirketleri. Bu durumu açık ve seçik bir şekilde ifade edecek olursak.17% 6 8 9 11 97 181 35 42. Ulaşım Araçları İlmî ve Mesleki Ölçme Aletleri Diğer Sanayi Toplam 1 1 1 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri. Makine ve Teçhizat.11% 28. kağıt ürünleri ve basım sanayii Kimya.33% 73. daha çok da “üretim” işlemlerini yerine getirmektedirler. bornoz ve ev tekstili konusunda dünyaca ünlü markalara çalışarak. 2002: 168.03% 4.43% 66. Cote D’amuor.dpt. Benetton.19% 31 2 222 92.81% 100% Sanayi Grupları Gıda. Hiç “fason üretim” yapmadıklarını beyan edenlerin oranı ise %28.57% 141 2 4. özellikle tekstil sektörü.24% 24 37. Calvin Klein. özellikle havlu.57% 5 28.50% 14 26. 2003:8-9). Giyim Eşyası ve Deri Sanayii Orman Ürünleri ve Mobilya sanayii Kağıt. 2002: 169. bu markaların endüstriyel mülkiyetlerini kontrol eden büyük tekstil şirketlerinin kısmen tedarik.gov. Diğer sanayi kollarının her birinin çoğunluğu fason üretim yapmamaktadır.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.57% 14 24. Denizli’deki tekstil işletmelerinin önemli bir kısmı.73% 58. Bunun bir başka tanımlanması ise gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasi karar merkezlerindeki “güçlü aktörlerin”. Petrol. finansal. Denizli tekstil sanayinin fason üretim yaptığı bu markaların bir kaç tanesi şunlardır: Adidas. Kömür. dünyanın büyük dev şirketleri. açık bir “ırgatlaştırma”politikası gütmektedirler. Tablo 8 Büyük İmalât Sanayii Fason Üretim Durumunun Sektörlere Göre Dağılımı ($) Tamamı Fason Kısmen Fason Fason Üretim üretim Üretim Yapmıyor Sayı Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%) 38 329 7 4 21 33 24 42 2 500 94 3 28. ileri teknoloji ve finansal kaynakları ile pazarlar üzerindeki davranışsal ve kültürel egemenliklerini kullanarak. Organize Sanayi Bölgesindeki gözlemlerimiz. Büyük imalât sanayii fason üretim durumunun sektörlere göre dağılımına (Tablo 8) bakıldığı zaman görülür ki. fizikî özellikleri ile somut işletmecilik fonksiyonlarını. Kauçuk ve Plastik Mamülleri Sanayii Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Metal Ana Sanayii Metal Eşya. Versace vb (Bardakçı. Bu şirketler nesnel yönlerini en aza indirirken.86% 94 28.57% 71.76% 3. Pierre Cardin. İçki ve Tütün Sanayii Dokuma.

09 Metal Eşya. ama en fazla da tekstil sektörü açısından.47% 3. katma değeri düşük endüstri dallarında istihdam edilecek olan genç ve orta yaş nüfusunun yetersizliği gibi nedenlerden dolayı işletme fonksiyonlarından tedarik.Lisansüstü derecesi.00% 14. diğer endüstriyel kesimlerde önemli bir teknolojik gelişme kaydetmesi ve tekstilin Denizli kenti için tarihe dayalı geleneksel bir üretim konusu olması. diğer taraftan da küresel ekonomide yer alan şirketlerin her birinin diğerleriyle karşılıklı bir bağımlılık zorunluluğu içerisine girmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebepten dolayı katma değeri düşük üretimlerde daha çok vasıfsız iş gücünün kullanılması tercih edilmektedir.18% 43230 Kaynak: Denizli İmalat Sanayi Envanteri. vasıflı işçi niteliğindeki personel vasıflı eleman başlığı altında derlenmiştir. o toplumların bir kısım girişimci ve genç işadamı pozisyonundaki en kurnaz ve açıkgöz sayılan yerel insanları ve işletmeleri aracılığıyla küresel sömürüyü derinleştiriyor ve yaygınlaştırıyor olmalarıdır. Elbetteki.81% 1.98% 0.82% 3.34% 34.16% 2. SONUÇ Şebeke organizasyon olgusu. gelişmiş ülkelerdeki genel ücret düzeylerinin yüksekliği.14 Metal Ana Sanayi 69. Bu bağlamda.pdf . Lisans derecesi. Denizli İli İmalat Sanayinde çalışan personelin niteliklerine göre nispî dağılımına bakılacak olursa (Tablo 7).73% 3.dpt.Kömür. Denizli kent ekonomisinin başta tekstil olmak üzere.İçki ve Tütün Sanayi 62. her bir işletmeyi.Kauçuk ve Plastik81.tr/bolgesel/keas-I.18% 26.1 Denizli Sanayi Envanterinden alınan veriler dahilinde Y.48% 25.15 Kağıt. Tablo 9 Denizli İli İmalat Sanayi Çalışan Personelin Niteliklerine Göre Oransal Dağılımı2($) Vasıfsız işçi Vasıflı işçi Diğerleri Toplam Sektörler Gıda. formen.51% 21.70% 3. küresel ekonomilerin odak noktasını teşkil eden “yüksek kalitede ama düşük maliyette ürün” elde etme stratejilerine uygun bir üretim sahası olma özelliği katmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.09% 23.Petrol.Kağıt Ürünleri ve Basın Sanayi Kimya.Ulaşım Araçları69. üretim ve dağıtım gibi faaliyetlerin endüstriyel altyapısı ve vasıflı emek durumu uygun olan gelişmemiş ülkelerdeki kent ekonomilerine “fason olarak yaptırılması” konusunda Denizli uygun bir örneği teşkil etmektedir. teknisyen.Giyim Eşyası ve Deri Sanayi 73. Cilt I doğrudan doğruya kendileri sömürgeleştirmek yerine.84 Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 82. Büyük işletmelerin kendilerine fason üretim yapacak işletmeleri ve bölgeleri seçerken dikkat ettikleri en önemli hususlardan biri de maliyetlerin ve bu maliyetler içerisinde önemli bir paya sahip olan işçi maliyetlerinin düşük olmasıdır.) 2 167 http://ekutup. 4. Böylece (Tablo 95. 2002: 290. vasıflı elemanların durumunun iyi bir gösterge olduğu söylenebilir. Denizli kent ekonomisindeki belirli sektörler bakımından.2 Dokuma.67% 1053 35104 168 618 3022 1223 1581 73. bir taraftan kendinden farklı diğer işletmelerle şiddetle rekabete sokarken.Makine ve Teçhizat. ustabaşı. vasıflı iş gücü arttıkça iş gücü maliyeti de artacaktır.7 Mamulleri Sanayi Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 73.gov.51 ve Mesleki Ölç Diğer Sanayi Toplam 23. Bu çerçevede.36% 9.88% 17. sosyal güvenlik maliyetlerinin fazlalığı.

ABD ve AB ekonomik coğrafyalarına ait olmayan ekonomik bölgelerine ait bütün işletmelerin kendi aralarında “işbirliği yaparak”. çevre ekonomilerine mensup KOBİ’ lerin. daha önceki dönemlerde tek çatı altında birleşmiş büyük işletmelerin. Buna göre “işbirliği” kavramı. küresel güç merkezlerinin üretim kararlarını çevre ekonomilerindeki işletmelere nasıl uyguluyorsa. ayrı birer organizasyon olarak şekillenmesiyle ortaya çıkan bir örgütler ağıdır. Fakat. bir anlamda işletmeler dünyasında geçerli bir süreç olan “parçalanma” ve “küçülme” olgularına karşılık bir telafi mekanizması olarak geliştirilmiş KOBİ’lerin bir refleksidir. Küresel kriz karşısında. düşünce egzersizlerinin odaklanacağı konu sorumlu oldukları birim ve faaliyetler açısından “nerede durduklarını” ve “ne olduklarını” iyi tespit etmektir. kendi aralarında geliştirdikleri “işbirliği” olgusudur. demokratik ve insancıl bir tarza kavuşmasına uygun bir zemin hazırlıyor. Küreselleşme öncesi ekonomik ve işletmecilik faaliyetlerinin ana ekseni “istikrar” kavramına dayandırılıyor idiyse de. yeni düşünce ve zihniyet kalıpları geliştirmektir. üretken. Cilt I işletmelerin işbirliği kavramına ihtiyaçları karşılıklı olarak artmaktadır. tek başlarına dünya devleriyle rekabet etme imkanları görünmemektedir ve bunu sağlayacak “sihirli bir değnek” de mevcut değildir. ilk dikkat edilmesi gereken husus.dpt. bu çok sayıda örgütlerin birbirlerini tamamlayıcı işlevleri eksen alınarak bir “İşbirliği Sistemi” oluşturulmaktadır. Bu anlamda. çeşitli işletme fonksiyonlarıyla ilgili her bir birimin. başka mülkiyete esas olacak tarzda. şebeke organizasyonlar düzeninde KOBİ’lerin dünya pazarlarında faaliyetlerini rahat bir şekilde sürdürebilmelerinin “sihirli değneği”. Şebeke organizasyon pratiği. Merkeziyetçi yapılar ve otoriter yönetimler.gov. Şebeke organizasyon tipi. Bu durumda. bundan sonraki dönemlerde yaygın ve geçerli olan hızlı değişime dayalı bir “istikrar dışılığın” beslediği bir “küresel kriz” olgusudur. ulusal ve küresel dinamiklerin tehdit ve tehlikeler ile imkân ve fırsatlar açısından kendi faaliyetlerine olan etkileri ve yansımaları analiz edilmelidir.tr/bolgesel/keas-I. küçük işletmelerden oluşan “büyük işletmeler” avantajını yakalamaları zorunluluk teşkil etmektedir. Şebeke organizasyon ağı içerisinde yer alan işletmelerin farklı olmakla birlikte birbirlerini tamamlayıcı özellikleri bulunması nedeniyle işbirliği yapmalarını kolaylaştıran temel mekanizma. Ancak. Küreselleşmenin ekonomik gidişatına bakılırsa küresel merkezlerde bulunan işletmeler finansman ve malî konularda büyük bir entegrasyon yaşarken. çevre ekonomilerine ait şirketlerde yoğun bir parçalanma ve küçülme yaşanmaktadır. esnek. Küresel olduğu kadar şimdilik kaçınılmaz olarak görülen küresel sömürü karşısında takınılacak tavırlardan en bilineni ve en rahat olanlar biri Denizli’deki tekstil işletmelerin fason üretime devam 168 http://ekutup. Bütün ekonomik ve işletmecilikle ilgili faaliyetlerde “küresel krizin” varlığı temel alınarak gelecekle ilgili tanımları ve eylemleri planlamak gerekmektedir. girişimcilerin.pdf . politikacıların ve hatta bürokratların ilk yapacakları husus. Şebeke organizasyon. Bu bağlamda. bu hiyerarşik örgütlerin daha şeffaf.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İşletme faaliyetleri bakımından geleceğin planlanması ve tasarlanması son derece hayatî bir konudur. Bu doğrultuda. sayesinde hiyerarşik kademeleşme mümkün olduğu ölçüde yalınlaşmış ve demokratik bir zeminin varlığı klasik organizasyon yapılarına nispeten daha çok söz konusu olmuştur. Burada unutulmaması gereken temel görüş: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bundan sonra olacak olanlar belki de ilk defa oluyor olacaktır. küçük işletmelerin işlevselliğini ve gerekliliğini ön plana çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda küçük ve geleneksel işletmelerin iflah olmaz bir hastalığı olan “otoriter yapılarını” çözerek. Böyle bir tespit için öncelikle yerel. kendi örgütleri dışındaki örgütlerle işbirliği yapma konusunda ne kadar isteksiz ve duyarsız ise şebeke organizasyonların o kadar işbirliğine yatkın ve duyarlı oldukları gözlenmiştir. bölgesel. çok büyük bir ihtimalle daha önceki dönemlerde “olmuş olanlara” benzemeyeceği gerçeğidir. iş adamlarının. bundan sonraki “olacak olanların” büyük bir kısmının. çevre ekonomilerindeki işletmeler de kendi ana işlevlerinin dışındaki ikincil işlerini kendilerinin dışındaki diğer “firmalara” yaptırtarak bu şebeke organizasyon ağının daha geniş bir sistematik yapıya kavuşmasına imkan vermektedirler.

Üçüncü tedbir. “öğrenen bir organizasyon” bilinciyle kendi insan kaynaklarını. başka bir deyişle “faydasız olan” her şeyden kurtulmaya çalışmaları gerekmektedir. Çevre ülkelerinde ve otoriter kültürlerin resmî ve gayrî resmî eğitim kurumlarının yetiştirdiği “ezberci” ve “emir almayı bekleyen” insan tipi küresel krizlere karşı uygun davranış kalıplarının bulunmasını sağlayacak zihniyet ve düşünce açılımı yapmaktan uzaktır. İnsan kaynaklarını güçlendirme programlarıdır. İşletmenin yada örgütün boyutu ne olursa olsun. İnsan kaynaklarının harekete geçirilmesi. çok farklı işletmelerle işbirliği yapma imkanı sağlayarak özellikle küçük işletmeler için çok zengin bir davranış esnekliği sunmaktadır. Pazar tıkanıklığı ve stokların artması durumunda bu doğru da sayılabilir. örgütsel faaliyetlere en az katkısı olan ve kriz zamanlarında da kendilerinden ilk kurtulunması gereken kişiler. Bu çerçevede. Böyle olunca da.dpt. aslında “stratejik işbirliği” kavramının iş hayatına uygulanmış şeklidir. aynı sektörde benzer “insan kaynağı” istihdam eden 169 http://ekutup. Bu bağlamda. ortak girişimler “joint venture”. Sürekli ve kalıcı ortaklıklar yerine. Yeni durum ve olaylara eski cevaplar ve yaklaşımlar pek etkili olmamaktadır. her işletme. kendi faaliyetlerini “en iyi bildikleri” konuyla sınırlamak. Cilt I etseler bile bunu hiç değilse katma değeri yüksek tekstil ürünlerinde yapmalarıdır. yeni cevap ve yaklaşımlar bulmak gerekir ki.tr/bolgesel/keas-I. İşletme faaliyetlerinin maliyetlerine “girdi” teşkil eden ama “çıktı” olma özelliğine katkıda bulunmayarak arada kaynayıp giden bütün maliyet unsurları hızla ortadan kaldırılmalıdır. belirli zaman aralıkları itibariyle ortak faaliyetler yürütmek mümkün olabilecektir. modern iş yönetim tekniklerini kazandıracak bir iç yapılanmaya gitmelidir. şirket evlilikleri “merger”. Uygulamada görülen. gerçekte otoriter ve hiyerarşik örgütlerde. Dördüncü tedbir. örgütün her düzeydeki “insan kaynağı”dır. bunu sağlayacak olan sosyal ve entelektüel zemin. sektörel dış ticaret şirketleri. bu kapsamda “en iyi bildikleri” işler için “işlevsel”.işletmelerin bir eğitim işbirliği geliştirmeleri de düşünülebilir. bunun dışında etkinliği. geleneksel yönetimlerin önemli bir personel avantajı olan “deneyim” kavramının önemini gittikçe azaltmaya başlamıştır. kendileri gibi diğer ortaklarla birlikte yapma şeklindeki dayanışmacı ve işbirliği esasına dayalı bütün müşterek girişimlerini bu kapsamda düşünmek gerekir. ortak üretim merkezleri v. yeni durum ve olaylara. Bu durumu dalgalı bir denizde batmakta olan bir gemiden kurtulmak maksadıyla vazgeçilebilir eşyaların teker teker atılmasına da benzetmek mümkündür. verimliliği ve somut bir şekilde faydasını görmedikleri “her şeyden” en kısa zamanda kurtulmaya çalışmalıdır. Şebeke organizasyon. yönetim holdingleri. Küreselleşmenin yarattığı çok yönlü ve karmaşık değişim dalgasına yeterince uyum sağlanamamasından doğan küresel krizlere karşı geliştirilebilir en etkili çarelerden biri de stratejik ortaklıklardır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. işletmelerden personel çıkarılırken ilk önce çalışanlardan başlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus. Stratejik ortak olgusu. stratejik ortaklıklar kurma girişimleridir. çoğunlukla “proje tipi” işlerle yapılan bu tür ortaklıklar. Belki de. küresel pazarda egemenlikleri ve güçleri tartışılmaz durumda bulunan her sektördeki dünya devlerine yakın duracak ve faaliyetlerin sürdürüldüğü yerlerde o şirketlerin bir tür yerel iş ortakları konumundaki stratejik ortaklık türleri daha avantajlı sonuçlar verecektir. “gerekli” ve “faydalı” olduğunu gözlemledikleri işleri sürdürmek. Küçük işletmelerin.b. Ancak değişimin ve gelişimin bu kadar hızlı olduğu küreselleşme sürecinde çok daha etkin tedbirleri düşünmek ve uygulamak gereklidir. Uygulamada.pdf . bir kısım orta ve üst düzey yöneticilerdir. yapısı gereği çok farklı ortaklık ve işbirliği yapma konusundaki esnekliği ve eğilimi nedeniyle yabancı ve yerli bir çok başka işletmelerle aynı zaman diliminde.gov. yaratıcı düşünce açılımı yapacak. küreselleşmenin de güncelleştirdiği “yeniden yapılanma ve değişim” programlarının özünü teşkil eden yönetim ve örgüt süreçleriyle ilgili yeni tedbirleri almaktır. Ancak. özellikle çeşitli karar verme teknikleriyle sağlanan “yaratıcı düşünce” zenginliği yardımıyla mümkün olmaktadır. Bunlardan ilki. Böyle bir durumda. işletmelerin veya örgütlerin öncelikle her türlü “fazlalıklardan” ve “gereksizlerden”. kendisinin varlığı nedeniyle katlanılan maliyetlerden daha düşük kalan yönetici ve yönetilenlerin de bir kısmından kurtulmayı göze almak gerekir. Hatta bu hususta benzer sorunları yaşayan –ki aynı sosyokültürel ortamda bulunanların bu tür sorunları da müşterektir. Hatta biraz daha ileri giderek şöyle bir öneride bulunabilir: İşletmelerin istihdam ettiği ve yapılmakta olan faaliyete katkısı. tek başlarına yapamayacakları büyük işleri. Küresel değişimin hızlılığı ve krizlerin derinliği daha önceden yaşanmamış olayların ve sorunların çokluğu.

(1997). Contemporary Approach. Sonuç olarak.edu/papers/CCSWP192/CCSWP192. kısa sürede uygulamaya geçilerek söylemden eyleme dönüştürülmelidir. yeni bilgi dalgaları. Denizli.eu. 170 http://ekutup. Denizli Sanayi Odası. Prentice Hall. hızlı ve şiddetli rekabet ortamında karşılaşacağı çok yönlü sorunları tek başına çözme imkânına. R.yüzyılın işletmeciliğini harekete geçiren temel dinamik. Seventh Edition.D. daha önceki dönemlerden günümüze neler gelmişse bunların yeniden yapılanması ve bu değişimlere uyum göstermesi gerekmektedir. çok önemli ve kapsamlı değişmeler meydana gelmiştir. New Jersey. başkası adına marka satandan markaya sahip olan işletmelere kavuşmaları gereklidir. 104-115. bilgiyi üreten ve küresel şartların dinamik yapısına uyum sağlamayı beceren ve ilke edinen yönetim geliştirme merkezleri kurulmalıdır. Pamukkale Üniversitesi. J. 21. daha önceki dönemin işletme yönetiminin olageldiği gibi “korumacılık” altında olması yerine. http://europa. The Dryden Press.08. Yeni dünya şartlarında. yaratmış olduğu yeni fırsatlardan ve imkânlardan daha fazla yararlanmak için “Stratejik İşbirliği” kavramı. Fourth Coming in Journal of Organizational Computing.int. küreselleşmenin işletmeler için yıkıcı ve tehdit edici sonuçlarından uzak durmanın dışında. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke çalışanlarının ve girişimcilerinin yaptıkları işle ilgili yeni gelişme ve değişimleri yaratarak sadece üretim ve tedarik gibi işin maliyetli fonksiyonlarını üstlenir konumdan kısmen de olsa çıkarak bu fonksiyonlar için gerekli bilgiyi üreten ve pazarlayan. Hiçbir işletme. “The State of Network Organization: A Survey in Three Frameork”.2003. 20. 3.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. deneyim bakımından “Stratejik İşbirliği” ve kalıcı olmayan “Esnek Ortaklıklar” kurmaları zorunluluğu vardır.pdf . Hunger (2000) Strategic Management and Business Policy. Bu doğrultuda. kaynak. Kuratko Donald F. Hodgetts (1998) Entrepreneurship. http://ccs. pp. patent satın alandan patent satan. Wheelen Thomas L. Küreselleşme sürecinin.tr/bolgesel/keas-I. imkan. deneyimine ve bilgisine sahip değildir. Charan Ram (1991) “How Networks Reshape Organizations-Four Results”. Harvard Business Review. Denizli..M. 1990’lardan öncesi dünya şartlarında.mit. 21. Denizli Sanayi Odası.dpt.html Bardakçı Ahmet (2003) Denizli İmalat Sanayiinin Pazarlama ve Rekabet Gücü. bütün yeryüzü piyasa güçlerinin etkileri altında. Cilt I işletmeler Organize sanayi Bölgelerinin de katkılarıyla İnsan-İş-Cihaz uyumu sağlamaya yönelik çalışanların işi ve cihazı geliştirmesinin de öğretileceği “Ortak Eğitim Merkezleri” oluşturabilir. hızlı rekabet ortamında yapılabilmektedir. KAYNAKLAR Alstyne Marshall V. çevre ekonomilerini içine soktuğu “küresel krizden” kurtulmak için benzer durumda olanların insan. 7: 3. kaynağına. September-October. Denizli İmalat Sanayi Envanteri (2002). örgütlerin ortak Ar-Ge departmanlarını. Ayrıca. Fourth Edition. New York.yüzyıl işletmeciliği.gov. “bir elin nesi var? İki elin sesi var!” özdeyişinin uyarlanmasıyla söylenebilecek “Bir işletmenin nesi var? Bir çok işletmenin sesi var!” şeklindeki söylemin ana temasını oluşturan “STRATEJİK İŞBİRLİĞİ” kavramıdır.

Yetersiz kamu kaynakları ve devlet yardımlarından yeterince yararlanamamaları nedeniyle illerde hizmetlerin niteliği düşmektedir. Bölgelerarası gelir dağılımı eşitsizlikleri giderek büyümektedir. kırsal alanlarda yaşam standardı hızla düşmektedir. Kent-kır arasında farklılaşma büyümekte. İİBF Kentleşmenin giderek hızlandığı ve kentleşme sorunlarının arttığı günümüzde bu mekanlar artık yönetilemez hale gelmişlerdir.tr/bolgesel/keas-I. Kentsel rantlar yüksektir. Çoğu kaçak ve imar planlarına aykırı yapılaşma.) dahi karşılanamamaktadır. sosyal dışlanma ve çatışmalara yol açmaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler.gov. Öte yandan. kanalizasyon vb. kentsel alanlara müdahalede başarısız olması bu bölgeleri kendi kaderleriyle baş başa bırakmış bulunmaktadır. Günümüzde çok sık yaşanan krizler ve piyasa şokları. uygulanan liberal. planlı kentleşmenin araçları olan Organize Sanayi Bölgeleri inşaatları ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle tamamlanamamakta. Kamu girişimciliği gözden düştüğü ve devlet sanayiden elini çektiği için kamu sanayi yatırımlarının bulunduğu bölgelerde sanayi hızla gerilemektedir. Küçük Sanayi Siteleri inşaatlarının tamamlanması için çok uzun sürelere ihtiyaç duyulmaktadır. kısaca küreselleşme kentlerde kutuplaşmalara.piyasa yanlı iktisat politikalarının ve sanayileşme stratejilerinin kentler/bölgesel ekonomiler üzerinde çok farklı etkilerde bulunduğunu göstermektedir.pdf . parçalanmaya. Dr. verimli tarım arazilerinin konut. spekülasyona açık. işyeri ve sanayi tesisi yapımına açılması kentler için gerçek birer tehdit oluşturmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Anadolu’da az sayıda kent merkezleri hızla sanayileşerek öne 171 http://ekutup. Devletin (merkezi ve yerel hükümet kurumlarının) görece geri kalmış bölgelere kaynak ayıramaması. Pek çok ilde.dpt. Kayıtdışılık yaygındır. su. yerel yönetimlerin ve girişimcilerin işi çok zor olacaktır. kentlerin en önemli kaynağı olan ve kentte yaşayanların ortak mülkü olan kentsel topraklar artık kentte yaşayanların ortak varlığı olmaktan çıkmış. üzerinde özel mülkiyetin tesis edildiği alanlar haline gelmiştir. sermayenin dünya ölçeğinde hareketli hale gelmesi. ticaretin serbestleşmesi. Plan fikri olmayan kamu yöneticilerinin. işsizliğin yüksek olduğu bu mekanlarda suç işleme oranları artış göstermektedir. Üstelik geçmiş yıllarda merkezi ve yerel düzeyde kamu hizmeti üreten devlet de bu mekanlardan hızla çekilmektedir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Artan nüfus kent merkezlerine itilmekte. Türkiye’nin geçmiş yirmi yıllık deneyimi piyasaların kendi işleyişi içinde yaratılacak gelişme hızının sınırlı olduğunu. yaşanan belirsizlik ortamı bu mekanları etkilemektedir.. İnsan kaynaklarının (eğitimin) niteliğinin düşük olması ve girişimcilik kültürünün gelişmemiş olması pek çok il’in ortak sorunudur. Gelir dağılımı eşitsizliklerinin (yoksulluğun) artması gerilimi artırmakta. Küreselleşme ve bölgesel entegrasyonlar en fazla üretimin yapıldığı gerçek mekanlar olan kentleri etkilemektedir. bu merkezlerin aldığı yüksek göçler nedeniyle hızlı ve kontrolsüz biçimde büyüyen bu yerleşme yerlerinde en temel kentsel hizmetler (ulaşım. Cilt I Kentsel Gelişme İçin Plan Neden Gereklidir? Kentsel Gelişme Süreçlerinde İl Gelişme Planlarının Rolü: Bolu ve Düzce İl Gelişme Planı Deneyimleri Uğur ESER Prof.

Öte yandan üst ölçekli (makro) planlar ise bölgesel /yerel sorunların çözümünde etkili olamamakta. Stratejik sanayileri/sektörleri hedefleyen.tr/bolgesel/keas-I. DİE’nin Yılık İmalat Sanayi İstatistikleri verilerine göre. kredi vs. harekete geçirilmesine yönelik.dpt.) değil. Bu on il Türkiye imalat sanayinde ücretli çalışanların da yüzde 68’ni istihdam etmektedir. tarihsel. Bu yüzdendir ki. 1980’ler ve 1990’larda yaşanan “sanayisizleşme” dönemlerinden sonra “stratejik” il gelişme planlarının ve ulusal sanayi planlarının çekiciliği giderek artmaktadır. teknolojik dışsallıklar yaratabilen.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. potansiyelleri) gözeten düzenleyici. ulusal planlarla da uyumlu olan. az gelişmiş bölgelerde sanayisizleşmenin yaşanması sanayinin mekansal dağılımında kutuplaşmalar yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Eldeki veriler sınai faaliyetlerin az sayıdaki büyük ilde yoğunlaştığını. teknolojik gelişmenin odak noktasında olan. Kentlerde salt mekan (arazi vb.ulusal ve bölgesel planlar yapmak yeterli olmamaktadır. birden fazla sektöre taşabilecek etkiler yaratabilecek yatırım projelerine sahip İl Gelişme Planları illerdeki merkezi ve yerel hükümet kurumlarına güçlü bir perspektif kazandırabilir. makro planların ise hesaba katmadığı bölgesel farklılıkların. dolayısıyla sosyo-ekonomik gelişmeyi az gelişmiş bölgelere yayma çabası başarısız olmuştur. Mevcut yasal ve kurumsal-yönetsel yapı kamu kurumlarının etkin çalışmasını engellemekte. kültürel.) hızlı büyümeyi ve bölgelerarası gelişme farklılıklarını çözmede başarılı olamamıştır. sektörel sorunları (darboğazları. 1980-2000 döneminde on il’in Türkiye imalat sanayi katma değeri içindeki payı ortalama yüzde 74. yüksek katma değer ve istihdam yaratan. Cilt I çıkar ve sanayi belirli merkezlerde yoğunlaşırken. yeni ve stratejik bir planlama yaklaşımına ihtiyaç vardır. işyeri sayıları içindeki payı ortalama yüzde 73’dür. Ayrıntılı sektör planlaması ve bunun tamamlayıcısı olan fiziksel plan hedefleri günümüz dünyasında Türkiye için uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır. Türkiye’de sanayii (sanayileşmeyi). Piyasaların yetersiz kaldığı. Türkiye’de illerin çok geniş bir coğrafyaya dağılmış olması ve sayılarının son yıllarda artması. verilen kamu hizmetleri halkın ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. beşeri.pdf . Tek başlarına ne yerel yönetimlerin ne de merkezi hükümet kurumlarının bölgesel sorunları çözme kapasitesi yoktur. ekonomik. Ülke düzeyindeki (ulusal) ölçekli planlar ile bölgesel (yerel) düzeydeki fiziki planlar arasında yatay ve dikey ilişkiler de kurulamamaktadır. dinamizmin (potansiyellerin) bilinçli bir strateji ile uyarılması. yönlendirici ve yol gösterici stratejik planlara ihtiyaç vardır. kamu 172 http://ekutup. mekansal ve kurumsal zayıflıklarını ve potansiyellerini (doğal kaynaklarını. kentsel (il) planlama kurumları güçlerini önemli ölçüde yitirmiştir. Piyasa aktörlerine/güçlerine (ve fiyat sinyallerine) dayalı arazi ve kaynak tahsisleri (teşvik. Kamunun (merkezi ve yerel yönetimlerin) kurumsal ve yönetsel kapasiteleri zayıftır.gov. bir taraftan küresel rekabetin baskısı diğer taraftan ülkesel ve yerel ölçekteki sorunlar altında bunalan (savunma durumunda kalan) kent yönetimleri.) planlamasına dayalı (çevre düzeni planı vs. yönetim ölçeğinin büyümesi gibi nedenlerle bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesinde sadece üst ölçekli. bilgi-beceri ve girişimcilik düzeylerini) dikkate almadığından başarılı olamamaktadır. İllerde planlamanın ve düzenleyici politikaların eksikliği bugün daha çok hissedilmektedir. Kent mekanlarına ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemeler işlevini kaybetmiş. Az gelişmiş bölgelerin gelişmelerinin gecikmiş olmasında piyasa kadar devletin de başarısızlığı söz konusudur. Türkiye sanayiinin coğrafi dağılımında bir kutuplaşma olduğunu göstermektedir. kaynak tahsis süreçlerinde etkili kamu politikaları geliştirilemediğinden ve mevcut planlama süreçleri bölgelerin sosyal.

Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002 Yılı Programının Uygulanması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. geleceğe yönelik bir perspektiflerinin bulunmayışıdır. Kalkınmada Öncelikli Yöreler (bugün bu kapsamda olan illerin sayısı son yıllarda artarak 50’ye ulaşmış. bölge planlarıyla uyumlu. Yukarıdan aşağıya. Bugün devletin kaynak yaratma ve dağıtma kapasitesi zayıftır.06. işlevini çoktan kaybetmiş olmasına rağmen.Türkiye’de VII Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine (1996-2000) kadar gelişmenin aktif bir ögesi olmamıştır. uzun süre belli kesimlere (sektör. Bu çerçevede. Türkiye yüzölçümünün yüzde 58’ni. Oysa devlet yardım ve desteklerinin etkinliği bizzat teşvik veren kurumlar tarafından sorgulanmaktadır. AB’ye katılım öncesi işbirliği çerçevesinde ve 2004-2006 döneminde bölgesel farklılıkların giderilmesi ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulması hedefleri doğrultusunda. üstelik devlet yardımlarının Türkiye’nin uluslararası (Dünya Ticaret Örgütü vs. İllerin bu noktadaki temel sorunu ne tür bir gelişme stratejisi izleyeceklerine dair bir yaklaşımlarının olmaması. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2002 yılı İlerleme Raporu ve 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde (KOB) yer alan Ulusal Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmalarında.tr/bolgesel/keas-I. Türkiye’nin ulusal ve bölgesel gelişme stratejilerini yeniden belirlemesi gerektiği belirtilmektedir. bölge planlaması ile ilgili amaçlar.“ bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve rasyonel kaynak dağılımı açısından önem taşıyan.pdf . Bu plan döneminde temel yönetim birimleri olan iller için bölge planlama çalışmalarıyla uyumlu İl Gelişme Planları’nın hazırlanması öngörülmektedir. bölge planlamasında VIII Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2001-2005) illerin analiz birimleri olarak ele alındığı gözlenmektedir.gov. devlet eliyle gelişme /sanayileşme beklentisi pek çok ilde yaygındır. illerin birikmiş sorunlarının sadece sağlanacak teşviklerle çözüleceğine inanılmaktadır. Türkiye’nin bölgesel gelişme faaliyetlerini yönlendirmesi beklenen İl Gelişme Planları Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda sürdürülmektedir.5’ni kapsar hale gelmiştir) kapsamına dahil olma yönünde çok güçlü bir istek vardır.Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda. Cilt I önderleri içinde yaşadıkları mekanların uzun dönemli gelişmesi ve daha yaşanabilir hale gelebilmesi için bir arayış içindedirler. il düzeyinde İl Gelişme Planları çalışmaları başlatılacaktır” denilmektedir.2000. 3 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının (2001-2005) Uygulandığına İlişkin TBMM Kararı. 17 Ekim 2001 gün ve 24556 (2. 173 http://ekutup. ilkeler ve politikalar kısmında da belirtildiği gibi. bölgelerin sosyo-ekonomik yapıları ve potansiyelleri dikkate alınacaktır”3. nüfus itibariyle ise nüfusun yüzde 36. Kentsel mekanlar. 27. İlk defa bu plan döneminde “mekan” kavramına ilgi duyulduğu. bölgesel gelişme fonlarından ve uyum fonlarından sağlanacak desteklerden yararlanılmasına yönelik olarak.dpt. Devlet yardımlarının ekonomik ve sosyal tüm sorunları çözeceğine. firma. Pek çok ilde ise. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve gelir dağılımı dengesizliklerinin en aza indirilmesini temel hedefler arasında gösteren VIII. Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ek’inde. Bölgelerin ve her biri birer bölge olarak değerlendirildiğinde illerin kendi potansiyelini harekete geçirecek sektörlere yönelik olması gereken devlet yardım ve destekleri. AB ile ilişkiler sürecinde. Karar No:697.) yükümlülükleri ve Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle teşviklere önemli sınırlamalar da getirilmiştir. “İl Gelişme Planının hazırlanmasına veri tabanı oluşturacak olan İl Envanteri ve istatistik raporları hazırlanacak” ve bundan böyle “yatırımlarda devlet yardımları politikalarının belirlenmesinde. bölge) kaynak aktarma amacıyla kullanılmıştır.

Bolu İl Gelişme Planı’nın (BİGEP) ve Düzce İl Gelişme Planı’nın (DİGEP) amacı. Plan çalışmaları ile “ il kaynaklarının rasyonel kullanımı. 2003-2023 yılları arasındaki dönemde. Belediye Başkanlığı ve Üniversiteden destek talep etmesi ile başlanmıştır. DİGEP’de. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün Bolu Valiliğine ve İl’deki Üniversiteye “Depremden etkilenen illere öncelik verilmek suretiyle.dpt.gov. çevre ve mekan kalitesini iyileştirmek. katma değeri yüksek tarımsal ve sınai ürünler üreten. aynı zamanda Bolu ve Düzce illerinin gelişmesine yönelik düşüncelerin projelendirilmesine imkan sağlayabilecektir. kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak ilin sürekli ve sürdürülebilir gelişmesini planlamaktır. potansiyellerin değerlendirilerek illerin gelişmelerinin sağlanması” amaçlanmaktadır. ilin gelişmesini sağlayacak yatırımları başlatmak amaçlanmıştır. İki ilde de atıl durumda olan tarım. BİGEP ve DİGEP ilde kurulu çevrenin (fiziksel. Cilt I “İl kaynaklarının rasyonel kullanımı. bu hedefe ulaşmada izlenecek sektörel gelişme stratejileri ile bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. BİGEP. il ölçeğinde bir yönetim planlaması ve geleceğe dönük bir karar verme aracı olarak da yararlanabilirler. Plan yaşanabilir bir kent formu oluşturmayı. sağlık.pdf . il envanterinin oluşturulması.C. yerel potansiyeli harekete geçirmek. 2000 yılının başlarında oluşturulan Kent Kurultayı’nda ortaya atılmışsa da. potansiyelin değerlendirilerek illerin gelişmesini temin etmek amacıyla bölge planlaması ile uyumlu olarak hazırlanacak olan İl Gelişme Plan çalışmaları desteklenecektir. mekansal dağılımın düzenlenmesi ve il envanterinin oluşturulması. ulusal ve bölgesel gelişme plan hedefi ve politikalarıyla uyumlu biçimde. tarımsal sanayi merkezi olarak hazırlamayı ve insanı odak alan sosyal bir kent inşa etmeyi hedeflemektedir. Plan. Bölge Planı ve Rehabilitasyon Projesi hazırlık çalışmaları“ nın başlatıldığı ile ilgili 22. 15 Kasım 2000 gün ve 24231 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe giren 2001 Yılı Yatırım Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ek’inin Bölge Planlaması Amaç İlke ve Politikaları kısmında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının teknik desteğinde mahalli idareler-üniversiteler işbirliği ile Bolu ve Düzce illeri için İl Gelişme Planları hazırlanacaktır ” hükmü İl Gelişme Planlaması çalışmalarının yasal dayanağını oluşturmaktadır. öte yandan özel sektörün teşebbüs gücünden yararlanarak. yerel düzeyde yaşanan süreçlerden elde edilen bilgi. kentli yurttaşları ilin sorunları üzerinde birlikte düşünmeye. Plan. sosyal ve ekonomik) mekansal ve sektörel düzenlemesini yapmaya dönük bir çabadır. ortak bir gelecek tasarımlamaya ve ilin gelişimini yönlendirecek stratejiler ve projeler geliştirmeye 174 http://ekutup. merkezi ve yerel hükümet kurumlarının belirli hedeflere yönelik olarak stratejik düşünmelerini ve geleceğe dönük perspektif oluşturmalarını.tr/bolgesel/keas-I. T. doğaya çevreye duyarlı. mekansal dağılımın düzenlenmesi. beceri ve deneyimlerin daha genel.08.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. turizmdeki potansiyelini en üst düzeyde kullanabilen bir kent tasarlanmıştır. güçlü bir kamu desteğinde. Bolu’yu doğa. ve spor turizmi bölgesi. Plandan beklenen. Bolu’da plan yapma fikri ilk defa 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri sonrasında. ildeki tüm yaşayanları. Bu planlardan kamu yöneticileri. plan çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın deprem sonrası Bölge Planı ve Rehabilitasyonu Projesi kapsamında il düzeyinde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere Valilik. tarımsal sanayi ve turizm potansiyelini harekete geçirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi çevre ilçelere yaygınlaştırmak. üst ölçekli ulusal ve bölge planlamasında yararlanılmasıdır. Bolu ve Düzce İlleri’nin gelişme planları.2000 tarih ve 3328 sayılı yazısı ile başlatılmıştır.

tr/bolgesel/keas-I. Bu ise illerin en zayıf oldukları bir konudur. hedef ve stratejilerin ilde tüm kesimler tarafından paylaşılmasıdır. planda öngörülen kaynak ve alan tahsislerini yapması. Dolayısıyla İl Gelişme Planlarının başarısını uygulanabilir olmaları belirleyecektir. demokratik kitle örgütleri. üniversite) ilin sorunlarını birlikte düşünmeleri ve çözüm aramaları amacıyla işbirliği yapılmıştır. Önerilen stratejilerin. 175 http://ekutup. yatırım program ve projelerin uygulanmasını izleyecek olan sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi gereklidir. herhangi bir yaptırım gücüne sahip değildir. Plan hedeflerine ulaşıldığının.dpt.gov. Planın başarısını belirleyecek olan bir diğer faktör planda öngörülen vizyon. Cilt I yönlendirecektir. rol alması ve sorumluluk üstlenmesinin önemi büyüktür. gönüllü kuruluşlar. kurumsal destek sağlaması de zorunludur. Bugün İl Gelişme Planları henüz hukuki bir çerçeveden yoksundur. Kamu kesiminin başta altyapı olmak üzere. Planlar uygulamak için yapılır.yatırım projelerinin uygulanmasının izlenmesi için kurumsallaşmanın sağlanması ve mevcut kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi İl Gelişme Planlarının başarısı bakımından önem taşıyan bir diğer öncelikli alandır. planlama süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş ve tüm kesimlerle (merkezi ve yerel hükümet kurumlarının yöneticileri. kamu önderleri.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu nedenle planlama süreçlerinde tüm kesimlerin en geniş ölçüde katılımının sağlanmasının. Bu nedenle her iki planda. meslek kuruluşlarının temsilcileri.

ÇALIŞMANIN ALANI VE DEĞİŞKENLER Genel faktörün elde edilmesi için yapılan faktör analizinin alanı. Türkiye’nin ekonomik olarak kendisinden az gelişmiş ülkelerin gerisinde olmasından hareketle. 1996. Bolu il sınırları içinde alınmıştır. Her bir il kümesi içinde ekonomik değişkenler ile sosyal değişkenler arasındaki ilişkinin boyutunu ölçülerek. 2. 2001). Cilt I İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişme Endekslerine Göre Sıralanması ve Belirleyici Faktörler Kenan GÖÇER Dr. Faktör analizi için SPSS paket programında temel bileşenler tekniği kullanılmıştır. Rotasyon için ise genel faktörü bulmak üzere.dpt. Bu yüzden faktör yükleri matrisinin satırlarını göz önünde bulundurularak.Gör.tr/bolgesel/keas-I. genel faktör oluşmaktadır. Türkiye’deki illeri çok sayıda değişken kullanarak gelişme performanslarına ve benzerliklerine göre gruplayarak (İl Kümelerine Ayırarak) sosyo-ekonomik gelişme düzeylerine göre farklılaşmaları ortaya çıkartan faktörleri saptamak. ekonomik ve sosyal değişkenler arasındaki ilişkinin il gruplarına göre irdelenmesi. 2. her satırdaki değerleri büyütüp l’e yaklaştırırken. birinci temel bileşende mümkün olduğu kadar fazla varyansın açıklanması gerekmektedir. karşılaştırma yapmak.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 2002). diğerlerini küçültülerek 0’a yaklaştıran dik döndürme yöntemlerinden “quartimax” tekniği kullanılmıştır (Tatlıdil. gelişme indeksi ile bağıntılı değişkenlerin çıkarılmasında ve illerin gelişmişliklerine göre gruplanmasında “genel faktör” (General Factor) analizi kullanılmıştır. Öğr. GİRİŞ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani Kalkınma İndeksi (HDI) raporlarındaki sıralamada.. Literatürde. 1996. Türkiye’deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini belirleyen faktörlerin saptanması. adı verilmektedir (DPT.pdf . Başlıca şu hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır: 1. 2002). Çalışmanın amacını. Değişkenler arasındaki ilişkilerin büyük bir bölümü faktör analizi sonucunda tek bir genel faktörün altında çıktığında ve toplam varyansın önemli bir kısmı birinci faktör tarafından açıklandığında. Bazı verilerin 1990-1997 arasındaki ortalaması alınmıştır. Türkiye genelinde 80 ilin ekonomik ve sosyal değişkenler ile yüksek düzeyde bağıntılı olduğu değişkenleri saptamak. il olan Düzce. çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur (UNDP. 80 il bazında 1997-1999 yılları arası verilerden oluşmaktadır. 3. Değişkenlere ait veriler İllere göre yapılan analizlerde değişkenler aşağıdaki gibi dokuz grupta oluşturulmuştur: 176 http://ekutup. söz konusu faktöre "genel faktör" (general factor). Beykent Üniversitesi 1. sosyal ve ekonomik göstergeler arası ilişkinin il kümelerine göre nasıl değiştiğinin analizi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma sürecinde üye ve aday ülkeler içindeki yerinin belirlenmesi oluşturmuştur. 81.Çalışmada illerin sosyo-ekonomik gelişme düzeylerini ölçen indeksin belirlenmesinde. Calvin. Calvin.gov..

Fiziksel Altyapı Değişkenleri. Sosyo-ekonomik yapıyı analiz etmek amacıyla DPT. Türkiye Bankalar B. Sosyo-Demografik ve Fiziksel Altyapı Değişkenleri: Nüfus Değişkenleri. Bak. belli bir dönemdeki yıllar için sabit fiyatlar ile ortalamaları alınmıştır.gov. Sosyal Güvenlik Gelişme indeksi için toplam 60 değişken kullanılmıştır. Sanayi ve Tic Bak. Kamu yatırımları gibi değişkenler yıldan yılda değişiklik gösterdiğinden.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. DİE DİE DİE DİE 177 http://ekutup.dpt. Değişkenler ve kaynakları Tablo 1’de verilmiştir. Ekonomik Büyümeye Yönelik Değişkenler 2. Turizm Değişkenleri. Kentlerin karşılaştırılmasında kolaylık sağlaması ve hata payını azaltmak için değişkenlerden uygun olanları nüfusa bölünmüştür. Çalış. ve Güv. DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE DİE Turizm Bak.pdf . Bu çalışmada da. Eğitim Değişkenleri. Cilt I 1. Sanayi ve Tic Bak. gerekse UNDP’nin çalışmalarındaki değişkenlerde kadın ve erkekler ayrı ayrı analizlere alınmaktadır. Ekonomik Değişkenler: Girişimciliğe Yönelik Değişkenler. değişkenler kadın. DİE ve uluslararası çalışmalarda yaygın olarak kullanılan değişkenler bu çalışmada da kullanılmıştır. Tablo 1 Gelişme İndeksi İçin Seçilen Değişkenler EKONOMİK DEĞİŞKENLER GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK DEĞİŞKENLER Toplam Şirket Sayısı Toplam Kooperatif Sayısı Küçük Sanayi İşyeri Sayısı Özel Banka / Kamu Banka Sayısı Özel Sektördeki SSK’lı Sayısının Kamu Sektörü İçindekilere Oranı MALİ DEĞİŞKENLER Kişi Başı Banka Kredileri (1995-1997 Ortalamaları 1998 Fiyatlarıyla) Kişi Başı Banka Mevduatı (1995-1997 Kişi Başına Ortalamaları 1998 Fiyatlarıyla) Bucak ve Köy Nüfusu Başına Köy Bütçe Geliri Kişi Başı Genel Bütçe Vergi Geliri Kişi Başı Ortalama Kamu Yatırımları (1990-1997-1998 Sabit Fiyatlarıyla) Gelir Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Konut) Katma Değer Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı Kurumlar Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı Kişi Başı Yatırım Teşvikleri (1996-1997 Ortalaması) Kamu Yatırımlarının Ülke İçindeki Oranı (1990-1997 Ort. gerek AB. 1998 Sabit Fiyatlarıyla) TURİZM DEĞİŞKENLERİ Kisi Başı İl Nüfusuna Göre GSİYH (Otel ve Lokantacılık) Ortalama Turist Geceleme Sayısı EKONOMİK BÜYÜMEYE YÖNELİK DEĞİŞKENLER Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Ülke İçindeki Oranı Kişi Başı GSYİH (Sanayi) Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (İnşaat) Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Toptan ve Perakende Ticaret ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sanayi ve Tic Bak. Değişkenler 1997-1999 yılları arasındaki döneme aittir. başta eğitim ve işgücü olmak üzere. Sağlık Değişkenleri. tadilata ihtiyacı olmayan binaların oranı ile konut yoğunlukları 2000 yılına aittir.tr/bolgesel/keas-I. Ancak. okullaşma oranı değişkenleri 1996 yılına. Son yıllarda. erkek bazında ayrılmıştır. Mali Değişkenler.

Cilt I 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Ulaştırma) DİE Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Mali) DİE Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Konut) DİE Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (İthalat Vergisi) DİE GSYİH İçinde İthalat Vergisinin Ülke İçindeki Oranı DİE Kişi Başına Yaratılan Katma Değer (İmalat Sanayi İçinde) DİE Kişi Başı Sanayi Elektrik Tüketimi DİE SOSYO-EKONOMİK VE FİZİKSEL ALTYAPI DEĞİŞKENLERİ NÜFUS DEĞİŞKENLERİ DİE Kentleşme Oranı DİE İl ve İlçe Merkezi Nüfus Artış Hızı DİE Kırsal Alan Nüfus Artış Hızı DİE SAĞLIK DEĞİŞKENLERİ DİE 10 Bin Kişiye Düşen Uzman Doktor Sayısı DİE 10 Bin Kişiye Düşen Pratisyen Doktor Sayısı DİE 10 Bin Kişiye Düşen Diş Doktoru Sayısı DİE 10 Bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı DİE 0 Yaş Grubunun Toplam Ölümler İçindeki Oranı (Orantılı Ölüm Oranı) DİE 65 Yaş Üstü Yaş Grubunun Toplam Ölümler İçindeki Oranı (Orantılı Ölüm Oranı) DİE FİZİKSEL ALTYAPI DEĞİŞKENLERİ 2000 Yılı Bina Başına Konut Sayısı (Konut Yoğunluğu) DİE Kişi Başı Konut Elektrik Tüketimi DİE Kırsal Yerleşim Yerinde Toplam Asfalt Yol Oranı DİE Yeterli İçme Suyu Olan Kırsal Yerleşimin Toplam Köy Nüfusuna Oranı DİE 10 Bin Kişiye Düşen Motorlu Karataşıtı DİE 10 Bin Kişiye Düşen Otomobil DİE Kişi Başına Düşen Telefon Türk Telekom Tadilata İhtiyaç Olmayan Binaların Toplam Binalara Oranı DİE EĞİTİM DEĞİŞKENLERİ İlkokul Okullaşma Oranı DİE Ortaokul Okullaşma Oranı (Erkek) DİE Ortaokul Okullaşma Oranı (Kız) DİE Lise Okullaşma Oranı (Erkek) DİE Lise Okullaşma Oranı (Kız) DİE Üniversite Okullaşma Oran (Erkek) DİE Üniversite Okullaşma Oranı (Kız) DİE Yıl İçinde Sinemaya Gidenlerin Sayısı DİE ÖSS’yi Kazananların Oranı Milli Eğitim Bak.pdf .tr/bolgesel/keas-I.gov. SOSYAL GÜVENLİK DEĞİŞKENLERİ Emekli Sandığından Maaş Alanların İl Nüfusu İçindeki Oranı DİE Erkek SSK’lıların Toplam İl Nüfusu İçindeki Oranı (aynı zamanda ekonomik değişken)DİE Kadın SSK’lıların Toplam İl Nüfusu İçindeki Oranı (aynı zamanda ekonomik değişken DİE Özel Sektör Yatırım Teşvikleri İstihdamı (1991-1997 Ortalaması) DİE 178 http://ekutup.dpt.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.

Tablo 2’de faktör analizi sonucunda 60 temel bileşenden 9 tanesinin özdeğeri 1’den büyük çıkmıştır. orijinal değişkenin bağımlı değişken ve faktörlerin bağımsız değişkenler olduğu çoklu regresyon eşitliğinde.34 1. bir değişkeni faktörler açısından katsayılarla ifade etmek mümkündür. 2002).72 81.70 6. Faktörler ister dik olsun. Tablo 2 Genel Faktör İçin Açiklanan Varyanslar Temel Özdeğerler Açıklanan Toplam Bileşenler Varyans% Açıklanan Varyans % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 31.95 2.90 1.11 1. illere göre bir gelişme indeksi çıkarmak çalışmanın amacını olmuşturmaktadır. SSK’lı oranı. Cilt I Genel Faktör İçin Açıklanan Varyans: 60 değişken kullanılarak yapılan faktör analizinde birinci temel bileşen üzerinde maksimum varyansı açıklayarak.51 2. İnternetin hizmet sektörü üzerinde. kişi başına düşen telefon sayısı değişkenidir.dpt.96 52.46 74. ister olmasın.40 1.75 66. Haberleşme altyapısı başta hizmet sektörü olmak üzere sanayi üretimi ve pazarlaması için en önemli parametrelerden biridir.41’ünü açıkladığı görülmektedir.17 1. açıklanan toplam varyansın da %63’ünü açıklamaktadır. 1997). Calvin.34 3.20 67. Faktör analizi için ekonomik ve sosyal değişkenler kullanıldığından söz konusu olan faktör aynı zamanda bir gelişmişlik faktörüdür.34 2.78 52.97 77.45 3. Genel faktör ile 0.83 63. Faktör yapı yükleri değişken ile faktör arasındaki bağıntıyı göstermektedir.56 71. Faktör yükleri ile değişkenlere bakıldığında gelişme indeksi faktörü ile yüklemi en fazla olan değişken SSK’lı oranı değişkenidir.tr/bolgesel/keas-I.41 69.41 10.92 1.43 2.41 62.18 52.46 1.pdf .94 1.20 3.83 10.66 3. Toplam açıklanan varyans ise %83. İLLERİN GELİŞME İNDEKSİYLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER Her satırda.20 2. Birinci temel bileşen toplam varyansın yarıdan fazlasını açıklamaktadır.32 1. kamu ve özel sektörde çalışan SSK’lı erkek sayısının il nüfusu içindeki oranıdır. 1996).85 73.20 2.93’lük yüklemle bağıntılı olan diğer bir değişken ise.90 3.45’tir. İletişim çağında telefon sayısının genel faktörle bağıntısının yüksek olması önemlidir.22 2. Özellikle. faktör yükleri (factor loadings) denir. gelişme indeksi adı verilen genel faktörle yüksek oranda bağıntılı olduğunu göstermektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.45 6.15 81. Söz konusu katsayılara da her faktöre verilen ağırlığı göstermesi bakımından. 1996. Toplam varyansın yarıdan fazlasını açıklamasından dolayı genel faktör olarak adlandırılmıştır (DPT.40 79.gov. standartlaştırılmış regresyon katsayılarıdır (Akgül. bu yüzden sosyo-ekonomik gelişmişlik indeksi denilmiştir (DPT.16 2. Mutlak değer olarak büyük katsayılar faktörün değişken ile karşılıklı olarak yakın ilişkili olduğunu açıklar. Oranın yüksek olması kentteki üretime katkı yapan ve iş güvenliğine sahip nüfusun.62 2.05 76.77 1. Genel faktör ile fazla bağıntılı olan değişkenlerin doğrusal bileşenleri sonucu oluşan birinci faktör skoruna da. Birinci temel bileşen.93’tür.49 83. Değişkenin faktör üzerindeki yüklemi 0.36 4.21 79.36 3. Rotasyon sonrası birinci temel bileşenin toplam varyansın %52.44 3.67 83.06 1. Tablo 3’de rotasyon sonrası genel faktör ile ilişkili olan değişkenlerin faktör yapı yükleri görülmektedir. Faktör matrisi farklı bir biçimde yorumlanabilir.45 Rotasyon Sonra Rotasyon Sonra Rotasyon Sonra Özdeğerler Açıklanan Varyans Açıklanan Varyanslar Toplamı 31.07 52. ulusal ve uluslararası 179 http://ekutup. faktör ağırlıkları.39 1.

kişi başı genel bütçe vergi geliri ve kurumlar vergisi verenlerin oranı gibi değişkenler.89) ve kişi başı genel bütçe vergi geliridir.pdf . Konut ve sanayide elektrik tüketimi ayrılmış olarak analize katılmıştır. Konut tüketimi konforu ifade ettiği için sosyal yönü olan bir değişkendir.91’lik yüksek yüklemi olan değişken. İlk okulda zorunlu eğitimden dolayı önemli bir farklılaşma olmadığı için kız ve erkek öğrenciler karma olarak analize katılmıştır. Cilt I boyutta entegrasyon için getirdiği kolaylıklar. toplu işyeri kooperatifi ve diğer kooperatiflerin toplamı alınmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. uzman doktor. 0. Ekonomik faktörlerin yanısıra özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki feodal yapı.66 ile 40. (0. ailelerin tüketim standardını ölçmek için önemli bir parametredir.87’lik yüklemi olan değişken. Konut elektrik tüketimi yükleminin sanayi elektrik tüketiminden yüksek çıkması. (0. Sırasıyla genel faktör ile yüksek düzeyde yüklemi olan değişkenler. konut yapı kooperatifi. Genel faktör üzerinde 0. farklılaşmayı azaltıcı etkisinden dolayı önem kazanmaktadır. on bin kişiye düşen diş hekimi sayısı (0.92’lik yüklem ile kişi başına konut elektrik tüketimi değişkeni bağıntılıdır. pratisyen doktor ve diş doktoru gibi farklı değişkenler kullanılmıştır.88) SSK’lı oranı. cinsler arası okullaşmada. sıradadır.85’lik yüklemi olan bir diğer değişken ise örgütlü üretim için önemli ip uçları veren kooperatif sayısı değişkeni olmuştur.91) İllerdeki sağlık göstergeleri arasındaki farklılaşmayı saptamak için.dpt. Türkiye’de kentlere göre kız ve erkek öğrencilerin okullaşma oranlarında önemli bir farklılaşma vardır.tr/bolgesel/keas-I.gov. bir yönüyle genel faktör üzerinde çok fazla yüklemi olurken. temin tevzi kooperatifi. Ancak farklılaşma ilkokuldan sonra önem kazanmaktadır. 60 değişken içinde genel faktör üzerindeki yüklemi 0. altıncı sıradaki on bin kişiye düşen otomobil sayısıdır. 180 http://ekutup. Başka bir deyişle ekonominin kayıt altına alınması illerin sosyo-ekonomik gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. kurumlar vergisi verenlerin il nüfusu içindeki oranı (0. Sanayi üretimi ise ekonomik boyutu olan bir değişkendir.92) ve on bin kişiye düşen uzman hekim sayısıdır. Bu yüzden okullaşma oranlarında cinsiyet açısından değişkenler kız ve erkek olmak üzere ayrı ayrı alınarak analize katılmıştır. tüketim kooperatifi. Lüks tüketim grubunda olması nedeniyle otomobil sayısı önemli bir refah göstergesidir. kız öğrenciler için lise okullaşma oranı olmuştur. Genel faktör ile üçüncü sırada 0. Diş hekimi ve uzman doktor sayılarının genel faktör üzerindeki yükleminin fazlalığı. Genel faktör üzerinde 0. illerdeki sağlık standardı açısından uzmanlaşmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır. her geçen gün söz konusu elektrikli aletlerin kullanımı yaygınlaşmakta ve çeşitlenmektedir. Kız öğrencilerin okullaşma oranı kentlerin gelişmişlikleri ile karşılıklı ilişki içindedir. kız öğrencilerin okullaşma oranında etkilidir. sanayileşmenin sosyo-ekonomik gelişmişlik ile bağıntısının güçlü olmadığı konusunda ip uçları vermektedir. Kooperatiflerin içinde. Zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması. küçük sanat kooperatifi. Genel faktör üzerinde dokuzuncu sırada. Yedinci ve sekizinci sıradaki genel faktör üzerinde yüklemi olan değişkenler sırasıyla. kurduğu bağlantılar ve zaman tasarrufu kentlerin gelişmesi için her geçen gün vazgeçilmez özellik kazanmaktadır. motorlu taşıt kooperatifi. diğer yönüyle de kayıtlı ekonominin boyutunu vurgulamaktadır. Çünkü konut içi birçok aktivite elektrikli aletlerle yapılırken. Kız öğrencilerin okullaşma oranının genel faktör üzerindeki yüklemi erkeklerden daha fazla çıkmıştır. Kişi başına konut elektrik tüketimi. Erkek öğrenciler için kullanılan lise okullaşma oranı değişkeninin.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Özel banka sayısının kamu banka sayısına oranının ise 0,85’lik bir yüklemi vardır. Girişimcilik açısından önemli bir parametre olan değişken, kamu sektörü ile özel sektörün kentlerdeki dağılımını ve farklılaşmayı vermektedir. Başka bir deyişle özel sektörün kamu sektörüne göre daha etkin olması sosyo-ekonomik gelişme için gereklidir.

Onüçüncü sırada genel faktör üzerinde etkisi olan değişken ise 0,85’lik yüklemle il nüfusuna göre kişi başına GSYİH içindeki inşaat değeri olmuştur. 1984 –2000 yılları arasında DİE tarafından yapılan bina sayımında, belediye sınırları içinde konut sayısı yaklaşık 7 milyondan, 16 milyona çıkarak nüfus artışının üzerinde bir büyüme göstermiştir. Bu yüzden inşaat, ekonominin büyümesinde önemli bir parametre olmuştur (DİE, 2001). Konut yatırımlarının ekonomik etkileri başta inşaat sektörü olmak üzere ilgili diğer sektörleri de etkilemektedir. Toplu Konut İdaresi tarafından 1996 yılında yaptırılan “konut yatırımlarının ekonomik etkileri” adlı araştırmada her 1 milyarlık konut yatırımının ekonomide 2,52 milyar liralık üretim artışına neden olduğu ortaya çıkmıştır (Eraydın ve diğ, 1996). İnşaat sektöründe yatırımların fazla olmasında kalifiye insan gücüne ihtiyaç duyulmamasının etkisi vardır. Bu alana yapılan yatırımlar başlangıçta diğer yan sektörleri etkiler. Bu durum ekonomik açıdan büyümeye neden olur. Ancak, inşaat sektörü, imalat sanayi gibi üretim sürekliliği olan bir sektör olmadığından, büyüme de süreklilik ve istikrar olmaz. İnşaat değişkeninin ardından, genel faktöre 0,84’lük yüklem ile bağıntılı olan değişken il nüfusuna göre GSYİH içinde ithalat vergisi değişkenidir. Türkiye ekonomisinde ithalatın büyümede etkisi büyük olduğundan, kentlerin uluslararası ticaret içindeki yeri daha da öne çıkmaktadır (Dinler, 2002b). İthalat vergisi, kentin uluslararası ekonomik sistemle entegrasyonunun boyutunu göstermektedir. Türkiye’de ithalatın yaklaşık %10’unu tüketim malları, %70’ini ara mallar ve kalan %20’lik payını ise sermaye malları oluşturmaktadır. Ara mal ve sermaye malları ithalatının oranının büyük olması, ihracat için fırsatlar yarattığından ekonomik krizleri azaltıcı ve engelleyici etkisi olmaktadır (DPT, 2000). İl ve ilçe merkezi nüfus artışının, genel faktör üzerinde 0,3’lük, kırsal nüfus artış hızının ise 0,49’luk yüklemi çıkmıştır. Batıdaki kentlerin ekonomik ve sosyal dinamiklerin etkisiyle nüfusları artarken, doğudaki kentlerde özellikle 1990’lı yıllardaki siyasi olayların etkisiyle kent nüfusu artmıştır. Bu yüzden kent nüfusu artışının hem geri kalmış, hem de gelişmiş illerde görülmesinden dolayı genel faktör üzerinde fazla yüklemi olmamıştır.
Oysa kır nüfus artışı olan iller hem gelişmiş il kategorinde yer almakta, hem de bu illerin kent merkezi nüfusu artmaktadır. Bu yüzden analize kent ve kır nüfus artışı ayrı ayrı değişkenler olarak alınmıştır. Başka bir deyişle batıdaki gelişmiş kentlerde hem kır, hem de kent nüfusu artmıştır. Doğudaki geri kalmış kentlerde ise sadece kent nüfusu artmıştır. Bu yüzden kır nüfus artışının, genel faktör üzerinde kent nüfus artışına göre yüklemi daha fazla olmuştur. Üretim göstergelerine yönelik değişkenlerden kişi başına imalat sanayi katma değer değişkeninin genel faktör üzerinde 27. sırada 0.77’lik bir yüklemi vardır. Sanayi üretimine yönelik değişkenin genel faktör üzerindeki yüklemi, kişi başı konut elektrik tüketimi, bin kişiye düşen otomobil sayısı, liseli kız öğrencilerin okullaşma oranı, 10 bin kişiye düşen diş hekimi ve uzman doktor sayısı gibi refah seviyesi değişkenlerinin çok altında kalmıştır. Bu durumun en önemli nedeni, sanayinin ülkeye dengeli dağılmaması, belli bölgelerde toplanmasıdır. Aynı zamanda bazı sanayi kentlerinin hak ettiği sosyal http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf 181

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

göstergelere ulaşamamasının da etkisi vardır. İmalat sanayi üretimi düşük, ancak sosyo-ekonomik gelişme indeksi yüksek olan illerden Muğla, Antalya gibi illerin varlığı da, imalat sanayi üretimi ile genel faktör arasındaki bağıntının az olmasına neden olmuştur. Tablo 3 Rotasyon Sonrası Faktör Yapı Yükleri
Sıralama Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Erkek SSK’lıların Toplam Nüfus İçindeki Oranı Kişi Başına Düşen Telefon Sayısı Kişi Başı Konut Elektrik Tüketimi 10 Bin Kisiye Düşen Diş Doktoru Sayısı 10 Bin Kişiye Düşen Uzman Doktor Sayısı 10 Bin Kişiye Düşen Otomobil Sayısı Kurumlar Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı Kişi Başı Genel Bütçe Vergi Geliri Lise Okullaşma Oran (Kız) Katma Değer Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı Özel Banka / Kamu Banka Sayısı Toplam Kooperatif Sayısı Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (İnşaat) Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (İthalat Vergisi) Ortaokul Okullaşma Oranı (Kız) Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Toptan ve Perakende Ticaret) 10 Bin Kişiye Düşen Motorlu Kara Taşıtı Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Konut) Gelir Vergisi Sayılarının İl Nüfusu İçindeki Oranı 10 Bin Kişiye Düşen Eczane Sayısı Toplam Şirket Sayısı Özel Sektördeki SSK’lı Sayısının Kamu Sektörü İçindekilere Oranı Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Mali) ÖSS’yi Kazananların Oranı Özel Sektör Yatırım Teşvikleri İstihdamı (1991-1997 Ortalaması) Kişi Başı GSYİH (Sanayi) Kişi Başına Yaratılan Katma Değer (İmalat Sanayi İçinde) Birinci Faktör Yüklem 0,931 0,930 0,921 0,918 0,913 0,912 0,892 0,884 0,872 0,871 0,854 0,849 0,847 0,841 0,84 0,829 0,829 0,825 0,823 0,812 0,811 0,806 0,800 0,794 0,786 0,779 0,778

182

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Tablo 3 Rotasyon Sonrası Faktör Yapı Yükleri
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Kadın SSK’’lıların Toplam İl Nüfusu İçindeki Oranı 0,777 İlkokul Okullaşma Oranı 0,777 Ortaokul Okullaşma Oranı (Erkek) 0,776 Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSYİH (Ulaştırma) 0,775 Kişi Başı İl Nüfusuna Göre GSİYH (Otel ve Lokantacılık) 0,759 Emekli Sandığından Maaş Alanların İl Nüfusu İçinde Oranı 0,752 GSYİH İçinde Ithalat Vergisinin Ülke İçindeki Oranı 0,729 2000 Yılı Bina Başına Konut Sayısı (Konut Yoğunluğu) 0,706 Ortalama Turist Geceleme Sayısı 0,704 Kisi Başı Yatırım Tesvikleri (1996-1997 Ortalaması) 0,702 Yıl İçinde Sinemaya Gidenlerin Sayısı 0,688 Bucak ve Köy Nüfusu Başına Köy Bütçe Geliri 0,667 Lise Okullaşma Oranı (Erkek) 0,667 Üniversite Okullaşma Oranı (Kız) 0,661 Özel Sektor İmalat Sanayi İşyeri Başına Çalışan Sayısı 0,654 Kırsal Yerleşim Yerinde Toplam Asfalt Yol Oranı 0,644 Kişi Başı Belediye Bütce Geliri İl ve İlçe Merkezleri Nüfusuna Göre 0,640 Kişi Bası Sanayi Elektrik Tüketimi 0,620 10 Bin Kişiye Düşen Pratisyen Doktor Sayısı 0,617 Kamu Yatırımlarının Ülke İçindeki Oranı (1990-1997 ortalaması) 0,574 Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Ülke İçindeki Oranı 0,553 Küçük Sanayi İşyeri Sayısı 0,512 Kırsal Alan Nüfus Artış Hızı 0,487 Üniversite Okullaşma Oranı (Erkek) 0,474 Yeterli İçme Suyu Olan Kırsal Yerleşimin Toplam Köy Nüfusuna Oranı 0,412 Kentleşme Oranı 0,411 Tadilata İhtiyaç Olmayan Binaların Toplam Binalara Oranı 0,395 Kişi Başı Banka Kredileri (1995-1997 Ortalamaları 1998 Fiyatlarıyla) 0,383 65 Yaş Üstü Yaş Grubunun Toplam Ölümler İçindeki Oranı (orantılı ölüm oranı)0,325 Kişi Başı Banka Mevduatı (1995-1997 kişi başına ortalamaları 1998 fiyatlarıyla) 0,284 Kişi Başı Ortalama Kamu Yatırımları (1990-1997-1998 sabit fiyatlarıyla) 0,199 İl ve İlçe Merkezi Nüfus Artış Hızı -0,300 0 Yaş Grubunun Toplam Ölümler İçindeki Oranı (Orantılı Ölüm Oranı) -0,422

4. İLLERİN GRUPLANMASI

GELIŞME

İNDEKSLERİNE

GÖRE

SIRALANMASI

VE

Genel Faktör üzerinde yüklemi olan değişkenlerin, faktör ile doğrusal bileşenleri sonucu elde edilmiş skorları, illerin gelişme indeksi olarak belirlendikten sonra kademeli olarak gruplanmıştır. Skorlar, rotasyon sonrası oluşmuş değişkenlerin yüklemlerinin tek bir vektör üzerindeki ortak ifadesidir. Tablo 5’de genel faktörden gelişme indeksi ve kademeli sıralanmasıyla elde edilmiş üç ayrı il kümesi görülmektedir. Gelişmişliklerine göre kademelenen üç il kümesi, ekonomik değişkenler ile sosyal değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması için kanonik korelasyon analizi için de kullanılmıştır. 80 il bazında gelişmişlik sırasına göre birinci küme 27, ikinci küme 27, üçüncü küme ise 26 ilden oluşmaktadır. 183
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Bütün iller, kanonik korelasyon analizindeki çoklu normal dağılım varsayımı nedeniyle birbirlerine yakın sayıda, gelişmiş, azgelişmiş ve geri kalmış olarak adlandırılararak ayrılmıştır. Bütün illeri üç il kümesine ayırmak kanonik korelasyon için uygun olurken; illerin gelişmişliklerine göre daha ayrıntılı değerlendirme yapmak ve mekansal dağılımdaki farklılaşmayı gözlemlemek için yeterli olmamaktadır. İl kümelerinin mekansal dağılımı değerlendirildiğinde; birinci il kümesi Marmara’nın tamamı, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Konya ile Ankara İstanbul bağlantısı sağlanacak şekilde İç Ege’yi çevreleyerek genel faktör ile yüklemi fazla olan değişkenler bazında bir homojen bölge oluşturmuştur. Kayseri, Adana üzerinden birinci il kümesi ile birleşmiştir. İç Ege ise coğrafi olarak birinci il kümesinin arasında olmasına rağmen, gelişim indeksinde ikinci il kümesi içinde yer almıştır. Birinci il kümesinde Antalya, Bursa’nın ardından beşinci, Muğla ise altıncı sıradadır. Antalya ve Muğla’nın gösterdiği gelişme performansında turizmin önemli payı olabilir. Diğer yandan, Denizli, son yıllardaki imalat sanayi alanındaki performansı ile Adana’nın üzerinde onikinci sıraya yerleşmiştir. En gelişmiş 27 il kümesi ülkedeki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %90’nını gerçekleştirmektedir. Kalan 53 il ise yaklaşık %10’unu gerçekleştirmektedir. Ülke nüfusunun %59,7’sini barındıran ilk 27 il, kamu sektörü imalat sanayisinin %82,4’ünü, özel sektörün ise %92,7’sini üretmektedir. Ülkeye gelen turistlerin %96,8’i birinci il kümesinde konaklamaktadır. Şirketlerin de %93’ü birinci il kümesinde açılmıştır (Tablo 4 ve Tablo 5). İkinci il kümesi ise, güneyde Gaziantep üzerinden başlayarak Karadeniz’de Giresun’a dik uzanan, Giresun’dan doğuda Artvin’e, batıda ise Bartın’ı kapsayan bir homojen bölge oluşturmuştur. İç Anadolu’da Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale illeri Karadeniz’e bağlanarak ikinci il kümesinde yer almıştır. Ayrıca birinci il kümesinin arasında bir “ada” görünümünde olan İç Ege’deki Kütahya, Afyon, Isparta ve Burdur da ikinci kümede yer almıştır. İkinci dereceden gelişmiş il kümesi, Karadeniz kıyıları, büyükşehirler dışındaki İç Anadolu illeri (Aksaray ve Yozgat dışında) ve İç Ege’den oluşmaktadır. İkinci il kümesinin en gelişmiş ili olan Gaziantep, yaratılan imalat sanayi katma değer açısından gelişmiş il kümesinde olmasına rağmen, sosyal değişkenler açısından kendi kategorisinin gerisinde kaldığı için ikinci kümede yer almıştır. İkinci dereceden gelişmiş 27 il kümesi ülke nüfusunun % 25,6’sını barındırmakta, kamu, imalat sanayi katma değerinin %16’sını, özel sektör ise %6,8’ini üretmektedir.
Tablo 4 Genel Faktör Skorlarına Göre Oluşturulmuş Üç İl Kümesinin Değişken Bazında Farklılaşması SanaBitkisel v Sektöİmalat Toplam Toplam Toplam Kamu Gelişme İndeksin SektöÖzel Göre Kademeli İmalat Sanaİmalat SanaToplamının OraHayvansal Nüfusu Şirket Turist Kümeleri Üretim Ora Oranı % Sayısının Geceleme Toplamının OraToplamının Ora % % Oranı % Oranı % % Birinci 27 il Küğmesi İkinci 27 ilKümesi Üçüncü 26 il Kümesi 59,69 22,54 17,77 93,01 5,22 1,77 96,79 2,91 0,3 82,41 16,05 1,53 92,66 6,77 0,57 90,32 8,89 0,79 54,93 25,63 19,44

184

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Tablo 5 Genel Faktör Skorlarına Göre Üç İl Kümesinin Değişken Bazında Farklılaşması
Kişibaşı KonToplam İl Nüfusu Oranı Gelişme İndeksine GöKişi Başı 1997 Ortalama Kam Kademeli İl Kümeleri Yatırımları (1998 Sabit Fiyatları İlElektrik Tüketimi % Milyon TL) Birinci 27 İl Kümesi 12,1 0,31 59,69 İkinci 27 İl Kümesi 9,13 0,2 22,54 Üçüncü 26 İl kümesi 11,9 0,12 17,77

Üçüncü il kümesinde ise toplam 26 ilin; 21’i Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde homojen alan oluşturmaktadır. Yozgat, Çankırı, Aksaray, Kilis ve Osmaniye üçüncü il kümesinde yer alan diğer illerdir. Üçüncü il grubu içinde homojen bölge dışındaki illerin beşi de il kümesinin en üst sıralarında bulunmaktadır. Tablo 6 Birinci Faktör Skorları İle Elde Edilmiş Gelişme İndeksleri ve İl Grupları
Sıralama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Birinci Grup İndeks İstanbul 2,64 Ankara 2,27 İzmir 2,01 Bursa 1,6 Antalya 1,45 Muğla 1,4 Kocaeli 1,37 Tekirdağ 1,24 Yalova 1,15 Eskişehir 1,11 Denizli 1,09 Adana 1,07 Balıkesir 1,06 Aydın 1,01 Edirne 0,95 Kırklareli 0,94 İçel 0,89 Çanakkale 0,83 Manisa 0,64 Bolu 0,64 Sakarya 0,63 Kayseri 0,61 Zonguldak 0,6 Bilecik 0,5 Konya 0,47 Uşak 0,46 Hatay 0,44 Sıralama 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 İkinci Grup Gaziantep Burdur Samsun Rize Karabük Isparta Nevşehir Trabzon Amasya Karaman Artvin Giresun Kastamonu Elazığ Kütahya Çorum Malatya Kırşehir Kırıkkale Sinop Afyon Niğde Sivas Bartın Tokat Ordu Kahramanmaraş İndeks 0,42 0,4 0,36 0,33 0,32 0,31 0,29 0,17 0,12 0,11 0,05 0,02 -0,03 -0,06 -0,08 -0,09 -0,11 -0,11 -0,13 -0,14 -0,16 -0,22 -0,23 -0,26 -0,37 -0,39 -0,41 Sıralama 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Üçüncü Gruİndeks Aksaray -0,42 Çankırı -0,59 Erzurum -0,6 Erzincan -0,61 Osmaniye -0,67 Diyarbakır -0,67 Kilis -0,76 Yozgat -0,78 Ş.Urfa -0,86 Adıyaman -1 Gümüşhane-1,01 Kars -1,02 Tunceli -1,02 Mardin -1,04 Van -1,09 Iğdır -1,14 Bayburt -1,15 Batman -1,2 Ardahan -1,3 Siirt -1,47 Bingöl -1,48 Ağrı -1,71 Bitlis -1,73 Hakkari -1,88 Şırnak -1,99 Muş -2,01

80 il, gelişmişliklerine göre üç gruba ayrıldığında, birinci il kümesindeki illerin tamamı, diğer kümelerde ise büyük bir kısmı birbirine komşudur. Üçüncü il kümesi, ülke nüfusunun % 19,4’ünü oluşturmasına rağmen, toplam yaratılan imalat sanayi katma değerinin %0,8’ini üretmektedir. Üçüncü 185
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

grup il kümesi bitkisel ve hayvansal üretimin %17,4’ünü sağlamaktadır. Üçüncü il kümesindeki illerde kişi başı konut elektrik tüketimi gelişmiş il kümesinin yaklaşık üçte biri kadardır (Tablo 4).

İkinci il kümesinde bulunan 27 ilin, 1990-1997 yılı kişi başı ortalama kamu yatırımlarının ortalaması 9,13 milyon TL (1998 Sabit Fiyatları) ile gelişmiş ve geri kalmış il kümelerinin altındadır. (54) Birinci gelişmiş il kümesinde kamu sektörü imalat sanayi ve nüfusun fazla olması nedeniyle kamu yatırımları fazla olmuştur. Geri kalmış üçüncü il kümesinde ise GAP gibi büyük kamu yatırımları gerektiren projeler ile olağanüstü hal uygulanan illerdeki kamu maaşlarının fazla olmasından dolayı kişi başı kamu yatırımları ikinci il kümesinden daha fazla çıkmıştır.

5. SONUÇLAR VEPLNALAMA ÖNERİLERİ Faktör analizi skorlarına göre kümeleme yapıldığında illerin büyük kısmı kendi sosyo-ekonomik düzeylerine uygun yerlerde çıkmıştır. Buna karşılık Kocaeli, Mersin, Gaziantep gibi illerde ekonomik göstergeler, sosyal göstergelere göre daha iyi düzeyde iken; Artvin, Burdur, Nevşehir gibi illerde ise tam tersine sosyal göstergeler, ekonomik göstergelere göre daha iyidir. Ekonomik göstergeleri daha iyi durumda olan illerde eğitimli iş gücü ihtiyacına yönelik yatırımlara öncelik verilmelidir. Sosyal göstergeleri daha iyi durumda olan illerde ise ekonomik yatırımlar kısa sürede karşılığını alabilir. Homojen il gruplarının saptanması, gelişmiş, az gelişmiş ve geri kalmış illerin ülke içinde nasıl dağıldığını gösterdiğinden planlama açısından önemli açılımlar sunmaktadır. Marmara’nın tamamı, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Konya, Ankara, İstanbul bağlantısı sağlanacak şekilde İç Ege’yi çevreleyen iller gelişmişlik açısından homojen bölge oluşturmuştur. En gelişmiş il kümesinde turizm sektörü nedeniyle Antalya ve Muğla’nın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi Adana ve Kocaeli gibi sanayi ilerinin üzerinde çıkmıştır. İkinci dereceden gelişmiş iller, Karadeniz kıyıları, büyük şehirler dışındaki İç Anadolu illeri ve İç Ege’den oluşmuştur. Geri kalmış iller ise Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Faktörlerden bağımsız olarak değişken bazında bir değerlendirme yapıldığında 60 değişken içinde kişi başına düşen telefon sayısı, SSK’lı nüfusun il içindeki oranı ile bazı refah seviyesi göstergeleri illerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri ile yüksek düzeyde bağıntılı çıkmıştır. Yeni ekonomi kavramının en önemli parametresi olarak iletişim altyapısının, kentlerin ulusal ve uluslararası entegrasyon sürecinin hızlanmasında, bilginin dünya içinde dolaşımını arttırarak ülkeler arasındaki bağlantıların kurulmasında, sanal ortamda ticaret yapılmasında, sınırlar ötesi sermaye hareketlerinin akışında, ülke ekonomilerinin birbirlerine bağımlı hale gelmesinde ve web dünyasının oluşmasında oynadığı rol ile, her geçen gün kentlerin sosyo-ekonomik gelişme düzeyleri ile ilişkisi artmaktadır. Bu çalışmada da kişi başına düşen telefon sayısı değişkeninin illerin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ile bağıntısının yüksek çıkması özellikle planlama alanında önemli açılımlar sunmaktadır. Ülkenin hemen her köşesinde altyapısı hazır olmadan yarım kalmış düşük kapasite ile çalışan organize sanayi bölgeleri ekonomik kalkınmaya dinamizm getirememekte ve verimsiz üretim yapmaktadır. Bu bölgelerde özellikle iletişim altyapısı yatırımları sonucunda, elektronik ticaretin artışı, zamanında teslim ve stok maliyetlerinin düşmesi, bürokratik işlemlerin azalması, depolama için kullanılan binaların daha 186
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

etkin kullanımı ile maliyetler azalarak verimlilik sağlanabilir iç ve dış piyasalar ile entegrasyon gelişebilir. Kentlerin sosyo-ekonomik gelişmesi ile değişken bazında yüksek düzeyde bağıntılı olan diğer bir değişken SSK’lı nüfusun il içindeki oranı olmuştur. SSK’lı nüfusun oranı, ekonomik olduğu kadar sağlık ve emeklilik sigortası ile ailenin sosyal güvenliğini sağlamasından dolayı İnsani Kalkınma İndeksi’ne (HDI) benzerlik gösteren sosyo-ekonomik bir boyutu vardır. Aynı zamanda ekonominin kayıt altına alınması konusunda da ip uçları vermektedir.

Ülkemizde sosyal güvenliği olmadan kayıt dışı çalışan nüfusa özellikle eski doğu bloğu ülkelerinden gelen kaçak işçilerin eklenmesi ile var olan sorun giderek artmaktadır. SSK primlerinin yüksek olması, kaçak işçi ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve cezai yaptırımların uygulanmaması, üreticileri kayıt dışı ekonomiye yöneltmektedir. Kentlerin sosyo-ekonomik gelişme düzeylerinde iyileşme sağlamak için ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Böylece, kamu sosyal güvenliğe yönelik harcama yapmak amacıyla daha fazla vergi toplayabilir. Kentleşme kuramları içinde sanayileşme, ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarındaki değişimin önemli göstergelerindendir. Sanayileşmiş ülkelerin sosyal göstergelerinin, sanayileşememiş ülkelere göre daha iyi durumda olması beklenir. Ancak, iller bazında yapılan bu çalışmada imalat sanayi göstergesi ile sosyo-ekonomik gelişme arasında yüksek düzeyde bağıntı çıkmamıştır. Sanayi üretimine yönelik değişkenlerin kentlerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyiyle bağıntısı, kişi başı konut elektrik tüketimi, bin kişiye düşen otomobil sayısı, liseli kız öğrencilerin okullaşma oranı, 10 bin kişiye düşen diş doktoru ve uzman doktor sayısı gibi refah seviyesi değişkenlerinin altında kalmıştır. Çalışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, kentsel sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin ülke genelinde daha dengeli dağılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Ancak, az gelişmiş ülkelerin kıt kaynakları nedeniyle bölgeler arası dengesizliği azaltacak, özellikle de sosyal politikalara yönelik yatırımlar yapamamaktadırlar. Bu yüzden bölgeler arası gelişme farklarını azaltacak kuramlar içinde oldukça önemli yeri olan “kutupsal gelişmeye” yönelik plan bölge önerilerinde bulunulmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP çerçevesinde Gaziantep ve Şanlıurfa önemli birer kutup merkezi olmaya aday durumundadır. GAP ağırlıklı olarak tarıma dayalı üterimi hedeflemektedir. Özellikle tarıma dayalı sanayiye yönelik teşvikler verilerek bölgenin kalkınması sağlanabilir. DPT raporlarında GAP ürünlerine yönelik ileride pazar bulma sorunlarının çıkacağı öngörülmektedir. GAP ürünlerinin büyük bir kısmının AB pazarına, Gümrük Birliği’nin tarımsal ürünleri kapsamamasından dolayı, girmesi zor olacaktır. GAP için en uygun pazar yaklaşık 450 milyon nüfuslu Hazar ve Karadeniz havzaları olabilir. Bu pazarlara yönelik kara, deniz ve demiryolu ulaşım bağlantıları sağlanmalıdır. VIII. Kalkınma Planında yer alan Kars-Tiflis demiryolu projesi, GAP ürünlerini Hazar havzasına taşımak için oldukça önem taşımaktadır. Demiryolu, GAP bölgesinin ürünlerini Kafkasya yanında Karadeniz’de de uygun bir limana bağlantı yapacak şekilde birleştirilebilir. Böylece Güneydoğu Anadolu illeri için kentlerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerinde bölgelerarası barışa ve entegrasyona katkı sağlayarak bir yükselme sağlanabilir. Rusya ve Ortadoğu dışında üçüncü bir alternatif, enerji güzergahı olan Bakü-Tiflis- Ceyhan petrol boru hattı projesi Doğu Akdeniz ve GAP bölgesini ekonomik olarak etkileyecek ve Yumurtalık boru hattı ile bölgenin stratejik önemini daha da artacaktır. Buraya gelecek olan ham petrole katma değer yaratmak ve taşımak için kimya ve lojistik alanında teşvikler verilebilir. Yine nitelikli sanayi bölgesi olarak adlandırılan, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapılıp ABD’ye gümrüksüz olarak ihraç edilmesi 187
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Ekonomik Çöküntü Alanları Konferansına Sunulan Bildiri. American Economic Review. Isparta. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki dengesizlik. Factor Analaysis. (1965) Brain The Identification Of Forces Of Rural Poverty. ve J. Queens University. Afyon. Kütahya. Areas of Economic Stress In Canada. Barbara. Cilt I düşünülen yer için de Doğu Akdeniz öne çıkmaktadır. H. termal ve inanç turizmi potansiyeli geliştirilebilir. Ankara. Berry. Kingston. S. B. A.dpt. G. An Empirical Study of The Dimensions of Rural Poverty”.ekonomik gelişme düzeylerinin yükseltilmesinde önemli bir araçtır. Hatay’ı da içine alacak şekilde yeni bir plan bölgesi oluşturulabilir. B. başta okullaşma açısından sosyal göstergeleri daha iyi durumdadır. DPT. L. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’i kapsayacak şekilde deniz kum. H. Mersin.pdf . Isparta. Turizm. Ray (1965) “Identification of Declining Regions. Linda. Kingston. Tatlıdil. New York And Oxford. Turizm.. (1950) The Equalization of Returns And Regional Economic Growth. (2001) Using Multivariate Statistics. daha laik bir toplumun oluşmasında ve özellikle kız çocukların okullaşma oranlarının artmasında etkili olabilir.. en ufak terörist saldırıdan etkilenecek kadar da kırılgandır. Kanonik Korelasyon Analizi. Turizm geri kalmış bölgelerin modernleşmesinde. Özellikle Doğu Akdeniz. doğu illerinin aksine. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Türkiye için önemli bir olgu olduğu kadar. California. Calvin. Borts. 188 http://ekutup. Berry. Lincoln. Akgül.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. K. Depermant of Psychology Research Design and Data Analaysis. batı bölgeleri için de geçerlidir. 50. 21-22. P. H. Antalya ve Muğla’nın turizm sayesinde birçok sanayi kentini gelişme indeksinde geçmesi turizmin önemini vurgulamaktadır. Borts G. Bu yüzden GAP bölgesinin sınırlarını batıya kaydırarak Adana. Kütahya. (1997) Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Riski azaltmak için mevcut turizmin arz ve talebindeki bölgesel bağımlılık giderilebilir. (1996) Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Bunun için AB ülkeleri dışında da pazar aranmalı ve turizm ülkenin bütününe ve 12 aya yayılmalıdır. kültür turizmi. GAP. January. Oxford University Press. Faktör Analizi.gov. Ankara. güneş turizmi dışında. 319-347. Ankara. Cook ve D. Stein (1964) Economic Growth in A Free Market. New York. Ontario. Bu yüzden turizm konusundaki riskler azaltılmalıdır. KAYNAKLAR DPT (1996) İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. Bu illerin. UNDP (2001) Human Development Report. eko-turizm. kış turizmi. geri kalmış bölgelerin sosyo. G. University of Nebraska. Burdur gibi iller daha gelişmiş illerin arasında kalmışlardır.tr/bolgesel/keas-I. Özellikle İç Ege’de Afyon. Antalya ve Burdur arasında ulaşım bağlantısı yapılarak sağlık ve kültür turizmi geliştirmeye yönelik plan bölgesi oluşturulabilir. (2002) Factor Analaysis.

Anket uygulaması. Sanayi alanında Uşak’ta devlet yatırımı olmamasına karşın.1’ini oluşturmaktadır. Ayrıca Uşak Defterdarlığı’ndan alınan dokümanlarla beş ve üzeri personel çalıştıran işletmeler belirlenmiştir. Gerekli gördükleri yerlerde açıklama yapmış olmaları bilgilerin doğru alınmasını sağlamıştır. özel girişimcilik gerçekleştirilmektedir. 189 http://ekutup. Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaklaşık %99’unu. 270 işletmeden 10’ sinin mevsime bağlı olarak veya başka nedenlerden kapalı olduğu tespit edilmiştir. 238 işletmenin tamamına ulaşılmış ve bilgi alınmıştır.pdf . Dr. sanayi ve ticaret odasından beklentileri ölçmek için oda temsilcileriyle görüşülerek sorular belirlenmiştir. personel sayısı araştırma kapsamı ölçütlerine uymuş olsa da araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. istihdamın da yaklaşık %55’ini karşılamaktadır. Anket formu geliştirilirken. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) belirlediği ölçütler kapsamında beş ve daha fazla personel çalıştıran sanayi işletmeleri araştırma kapsamına alınmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ekonomide oluşturdukları katma değer yaklaşık olarak %25-30 civarındadır. geliştirilen bir anket formu ile sağlanmıştır. Bu sayı da araştırma kapsamındaki işletmelerin %88. Bu fonksiyon o denli önemlidir ki. Bu kapsamda. anketörler aracılığı ile yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşmiş. Araştırma kapsamını belirlemede. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI Türkiye ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) önemli bir fonksiyon üstlenmektedirler. Uşak İİBF 1. yüzde yüz dönüşümü sağlanmıştır. 5 işletmeye defalarca gidilmesine rağmen anket görüşmesi sağlanamamıştır. konu ve soruların amacıyla ilgili bilgilendirilmişlerdir. Diğer bir deyişle işletmelerin sanayi üretimine yönelik çalışma şartı öngörülmüştür. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Cilt I Uşak’taki Sanayi İşletmelerinin Üretim ve Yönetim Özellikleri Alparslan Şahin GÖRMÜŞ Yrd. Türkiye genelinde görülen bu özellikler bir çok Anadolu kentinde olduğu gibi. Uşak’ta da görülmektedir.gov. ön araştırma ve literatür incelemesi yapılmış. Anketörler uygulama öncesi eğitime alınmış. Uşak’ta faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin genel yapısını ve işletmecilik sorunlarını belirlemektir. sanayi alanında faaliyet gösteren 270 işletme belirlenmiştir.dpt. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırmadan elde edilen veriler. Araştırmanın evrenini oluşturan. Doç. 17 işletme araştırmaya katılmak istememiştir.. sektör temsilcileriyle görüşülerek sorular test edilmiş. araştırma kapsamına dahil edilecek işletmeler bu listeden seçilmiştir. 2. Uşak’ta yapılan sanayi araştırmasında.tr/bolgesel/keas-I. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelerinin listesi alınmış. Hizmet işletmeleri ve ticaret işletmeleri. Böylece araştırmaya 238 işletme katılmıştır. Araştırmanın temel amacı.

8’lik bir orana ulaşılmış olması.01. TTK’ya göre limited şirketler. Serbest piyasa ekonomisi içinde gücü ifade eden yüksek sermaye.5) ise 5 ve üzeri ortaklıdır.8 oran ile kolektif şirket almaktadır. “küçük olsun benim olsun” ya da “azıcık aşım ağrımaz başım” 190 http://ekutup.4 oran ve 127 işletmeyle limited şirket türü oluşturmaktadır. çok ortaklı şirketlere olan güvensizliğin de sonucudur.25 Ocak 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Dağılımı Yapılan anket çalışması sonucu.tr/bolgesel/keas-I. Uşak’ta şirketleşmenin öneminin kavranmaya başlandığının işareti sayılabilir. Uşak ilinde de sanayi işletmelerinin limited şirkete yöneldiği gözlenmektedir.dpt. İşletmelerin dörtte birinin (%25) ortaklı olmaması. %20. Bu nedenle küçük sermayelerin bir araya gelerek. işletmelerin hukuki yapıları aşağıdadır. İkinci sırayı %25. tek kişi işletmesi olduğu sonucunu vermektedir.pdf . 3.6 oran ile anonim şirketler.8) iki ortaklı. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı yardımıyla değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir.4 . yeterli sermaye yokluğu.0 Tablo 1’e bakıldığında. Cilt I Anket uygulaması 15 Aralık 2002. 2. %74. Toplumumuzda daha az ortaklı ve aile şirketi tipinde sermaye şirketleri talep edilmektedir. Üçüncü sırayı 49 işletme ve %20. birinci sırayı %53. 3.2 ile tek kişi işletmeleri almaktadır. Görüldüğü gibi.2 53.4’nün limited şirket olması. 36’sı (%15. bu şirket türüne olan güvenin de bir sonucudur. İkinci sırayı 60 işletme sayısı ve %25.2 oran ve 60 işletmeyle tek kişi işletmeleri almaktadır. Tek kişi işletmeleri. Ancak.3) dört ortaklı ve 56 tanesi (%23. İşletmelerin Ortak Sayılarına Göre Dağılımı Şirket halinde faaliyette bulunan işletmelerin ortak sayısı itibariyle bakıldığında şirketleşen işletme sayısı 178’dir. 15’i (%6. en az iki en çok 50 ortak sayısına sahiptir.gov.6 ile üçüncü sırayı anonim şirketler almaktadır. 559 sayılı KHK ile Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklik ve Bakanlar Kurulunun 2001/3500 sayılı kararı ile (19.2002 gün ve 24645 sayılı Resmi Gazete) bu yetki anonim şirketler için 50 milyar.1) üç ortaklı. sanayi işletmelerinin %53. Ancak ekonomik güç itibariyle bakıldığında. geleneksel yönetim anlayışı ve şirketleşme bürokrasisinden kaynaklanmaktadır.8 20. Bu. son sırayı da %0. çok ortaklı büyük sermaye olarak daha rekabetçi olmasına karşılık. limited şirketler içinde 5 milyar olarak belirlenmiştir. Şirketlerin 71’i (%29.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. şirketleşme ile mümkün olabilecektir. güçlü sermayenin rekabet şansı daha yüksek görülmektedir. İŞLETMELERİN GENEL BİLGİLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI 3. Tablo 1 İşletmelerin hukuki yapılarına göre dağılımı Hukuki yapısı Tek kişi işletmesi Limited şirket Kollektif şirket Anonim şirket Toplam Sayısı 60 127 2 49 238 Yüzde 25.6 100. 1. Anonim şirketleri faaliyet alanlarının daha geniş olmasına karşılık limited şirketlerinin tercih edilmesi.

7’sini tekstil oluşturmaktadır . Cilt I yaklaşımından kaynaklanmaktadır. işletmelerin ortaklıklara yönelmeleri teşvik edilmektedir. 4 işletme (%1. 3 işletmeyle seramik ve kimya ve petrol sanayisi %1. İşletmelerin Mesleki Oda ya da Derneklere Üyeliklerine Göre Dağılımı Sanayi işletmelerinin 7457 Sayılı Ticaret Ve Sanayi Odaları. Ortaklık halindeki işletme sayısı 178 idi. Şirketlerden 151 tanesi ortaklar arasında akrabalık ilişkisi olduğunu bildirmiştir. 4. Ticaret Borsaları Ve Türkiye Ticaret Sanayi.6) orandadır. Sanayi Odaları.3’ünü oluşturmaktadır.3. Bu soruya 60 işletme cevap vermemiştir. seramik sektörü ise 3 işletmeyle (%1. 27 işletmede ise %15. mesleki odalara üye olmaları gerekmektedir.8’inin ortakları birbiriyle akraba olduğunu ifade etmiştir. Ortaklar arasında akrabalık ilişkisinin varlığı. 3. İkinci sırayı 23 işletmeyle dericilik sektörü. 4 işletmeyle %1.7) ile Makine sektörü oluşturmaktadır dördüncü sırada. 3 işletmede bu soruya cevap alınamamıştır (%1.8’ini diğer sektörler oluşturmuştur.7’sini. İşletmelerin Faaliyet Alanları İle İlgili Bilgiler Tablo 2 İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı Sektör Tekstil Dericilik Seramik Gıda Makine Kimya-Petrol Diğer Toplam Sayı 154 23 3 23 4 3 28 238 Yüzde 64.3 11.3 9. Rekabet edebilmede temel olarak.3) beşinci sırada yerini almaktadır. 28 işletmeyle %11. Bu kapsam içersinde bakıldığından 3 işletmenin cevap vermediği. Bu soruyu cevaplamayan işletme sayısı ile tek kişi işletme sayısı aynıdır.8 100. Ortaklı işletmelerin %84. 23 işletmeyle dericilik ve gıda sanayi %9.7 1. Uşak sanayisine yön veren 3 sektör bulunmaktadır. 230 işletmenin üye olduğu ve 5 işletmenin mesleki bir kuruluşa üye olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Deniz Ticaret Odaları. Üye olmayan işletme ise 5 olup.1’dir. 3.2 ile ortaklar arasında akrabalık ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. Deniz Ticaret Odaları Ve Ticaret Borsaları Birliği Yasasına göre.7’sini makine.gov.3). 154 işletmeyle sanayiinin %64.pdf .dpt. finans ve insan kaynakları yönetimlerinin ön plana çıktığı günümüzde.7 1.0 İşletmelerin faaliyet alanlarına yönelik olarak 7 seçenek sunulmuştur.7 9. Ticaret Odaları. Derneklere üye olmak ise zorunlu değildir. 154 işletme sayısıyla %64. üçüncü sırayı yine 23 işletme ile gıda sektörü almaktadır. toplam işletme içersindeki oranı %2.7’sini tekstil. Mesleki kuruluşlara üye olan işletme sayısı 230 ve (%96.7 1. bizi 191 http://ekutup.tr/bolgesel/keas-I.

Ayrıca profesyonel yönetim. Bu sonuç.gov. “Bir işletmeyi dede kurar.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.9 7.0 Önem sırası 3 7 5 4 6 1 2 192 http://ekutup. Cilt I şirketlerin aile şirketi olduğu sonucuna götürmektedir.2 10. İşletmelerin kapasite raporuna sahip olmaları stratejik bir üstünlük sağlayacaktır.dpt. 77’sinin (%32. Toplam 160 18 68 103 61 323 217 950 % 16. torun da sanat tarihi okur” özdeyişi tipik Türk işletmelerini tanımlamaktadır. herhangi bir dönem başında o döneme ait kapasite planlaması yapmadıkları. İşletmelerin %47. İşletmelerin yaşam sürelerinin uzatılması ve rekabet avantajı kazandırılması için.9 100. 1. önümüzdeki yıllarda bu tablonun değişebileceği yönünde izlenimler vermektedir.3) cevapsızdır.4 34.Der. serbest piyasa koşulunun hakim olduğu ekonomilerde. 8 işletme de (%3. oğul büyütür.5’lik bir oranla kapasite raporu hazırlamada ticaret ve sanayi odasından yararlandığı çıkarımı yapılabilir. Halen kurumsal alt yapısı şekillenmekte olan bir üniversitenin Uşak’ta kurulan yeni birimlerinin varlığı. Bu yolla işletmeler iyi oldukları alanlarda. Önemli bir iktisatçı olan Alfred Marshall kurumsallaştırılmamış işletmelere yönelik. şirketler çok ortaklı ve küçük sermayelerin oluşturduğu büyük sermayeler şeklindedir. toplumumuzda ekonomik ilişkilerde akrabalık bağının büyük etken olduğunu göstermektedir. 33 6 6 12 13 10 35 Ağırlıklı ort. 2. Profesyonel yönetim. 35 11 2 3 12 13 15 23 6 15 83 32 20 61 3. İŞLETMELERİN ÜRETİM ÖZELLİKLERİ 4. profesyonel yöntemlerden yararlanmaları gerekmektedir.8 6. Yaklaşık 1/3’ünün kapasite raporunun olmaması. Kapasite planlaması. aile işletmelerinde kuşak değişikliklerinde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.3) kapasite raporunun olduğu. Uşak’taki işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabette güç birliği yapmaları.Der. rekabet üstünlüğü sağlayabilirler. Bu tür sermaye yapısı Uşak’ da yaygınlaşamamıştır.8 1. İşletmeye üstünlüklerini tanıma fırsatı vermektedir. üretim girdilerinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.pdf .tr/bolgesel/keas-I. Tablo 3 Düşük Kapasite ile Çalışma Nedenleri Faktörler Öz sermaye yetersizliği Kuruluş yeri yanlışlığı Hammadde yetersiz Yetişmiş eleman az Teknoloji yetersiz Pazarın darlığı Dövizdeki dalgalanma Toplam Etkisiz 159 227 207 188 204 113 122 Önem Dereceleri 1. Oysa.Der. 4. planlanan ve gerçekleşen kapasite karşılaştırması yapmadıkları. Üniversiteden yararlanan sadece bir işletme olması şaşırtıcı görülmemektedir. dolayısıyla boş (atıl) kapasitelerinin ne kadar olduğunu net olarak bilemediklerini ortaya koymaktadır.0 22. geleneksel yönetim ve yönetici anlayışı yerine.4) olmadığı görülmektedir. işletmeye kurumsal bir yönetim anlayışı getirmektedir. güçlü sermaye yapılı ve çok ortaklı şirketler şeklinde bir oluşuma gidilmelidir. Kapasite Raporu Durumu İşletmelerin 153’ünün (%64.

%65. bir üretim sürecinde hammadde ya da yarımamül aşamasından mamul aşamasına gelinceye kadar geçen aşamalarda yer almalarından kaynaklanmaktadır. buna göre Tablo 3’te kapasite düşüklüğü nedeni olarak birinci derece öncelikli görülen. Üretimle ilgili bir kalite kontrolünün nasıl yapıldığına ilişkin soruyu 14 işletme (%5.dpt. %7.gov. güvenlik.9’u diğer standartlardır. 142 işletme (%53.5’lik bir oranın kalite kontrolünü kendilerinin belirlediği standartlara göre yaptığı anlaşılmaktadır. 2.1) üretim süreçlerinde kalite kontrolü yapmaktadır. Kullanılan standartlarla ilgili diğer bölümünde ekoteks ve gıda koteksi standartları yer almaktadır. 82 tanesi (%34. 193 http://ekutup.1) yüzde yüze yakın kapasite kullanım oranına sahiptir.3) mevsimlik üretim yapmaktadır. 31 tanesi (%13. Sonradan daralan bir pazarla karşılaşılması durumunda önceden belirlenen stratejilerin uygulamaya konulması yerinde olacaktır. 4. %71. %5. Boş kapasite ise planlanan kapasiteden geçekleşen kapasitenin çıkarılmasıyla elde edilir.9) cevaplamamıştır.6’sı bir kalite belgesine sahip olmakla beraber. 22 tanesi (%9. iletişim. ikinci derece öncelikli görülen %22. İşletmelerin hiçbirinin CE standardı belgesine sahip olmadıkları görülmüştür. İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının düşük olması maliyetler üzerinde artırıcı bir etki oluşturmaktadır. Daralan pazar çemberini genişletmenin temel yollarından biri yeni pazarlar bulmaktır. İşletmelerin Üretim Şekilleri Üretim şekilleri itibari ile işletmelerin 103 tanesi (%43. İşletmelerin %28.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kapasite kullanım oranı.5) yüzde ellinin üzerinde kapasite kullanım oranına sahiptir.1’i ISO 9000 serisi. Bu konuda enformasyon toplumunda varlık göstermeyi hedef edinen örgütlerin elektronik ticareti dikkate alarak faaliyet göstermeleri bir zorunluluk halini almıştır. ürünün piyasaya sunulabilmesi için gerekli olan uygunluk değerlendirme işlemlerini yerine getirdiğini belirten bir işarettir.2) sürekli üretim.tr/bolgesel/keas-I. 3.4’ünün ise hala bir kalite belgesi bulunmadığı anlaşılmaktadır.8’i öz sermaye yetersizliğidir. Kalite kontrol maliyetlerinin ve hatalı üretimin azaltılması için üretimin her aşamasında kontrol gereklidir. Rekabet avantajı sağlamak için.2) fason üretim. Bunlardan günümüzde en etkili olanı ise elektronik ticarettir. CE işareti bir ürünün sağlık.9’u dövizdeki dalgalanma.6’sı TSE-TSEK. Cilt I İşletmelere düşük kapasite ile çalışma nedenleri sorulmuş. çevrenin ve tüketicinin korunmasına ilişkin temel gereklere uygun olduğunu ve üreticinin.6’sı bir kalite standardına sahiptir. boş kapasitesi o oranda düşecektir.4) sipariş üretimi. bilişim teknolojileri işletmelerde değerlendirilmelidir. Seri üretim yapan işletmelerin oranının yüksek olması. İşletmelerde Kalite Yönetimi Ülkemizde son on yıldan bu yana kalite konusu giderek önem kazanmıştır. İşletmelerin sadece %28. 4. Geri kalan 224 işletme (%94. Buna göre kapasite kullanım oranı ne kadar yüksek olursa. gerçekleşen kapasitenin. planlanan (olması gereken) kapasiteye oranlanması ile bulunur.pdf . Bunun %15. %34’ü pazar payının dar olması. üçüncü derece öncelikli görülen %16. Daha kuruluş aşamasında iken işletmenin üretim kapasitesinin ve pazarın durumunun çok iyi araştırılması gerekir. İşletmeler için kapasite değerlemesinin önemi büyüktür. Uşak’taki işletmelerin %75’inin tekstil işletmesi olması ve bu işletmelerin çoğunun birbirlerine müşteri olması nedeniyle gerçekleştirdikleri üretimin. 20 işletme (%10.

3.tr/bolgesel/keas-I. Hammadde Tedariki İle İlgili Bilgiler Tablo 5 Hammadde temininde karşılaşılan sorunlar Faktörler Etkisiz 145 145 Önem Dereceleri 1.pdf . 4. Uşak ilinin dokuma sanayi ile bütünleştiğini sayısal olarak göstermesi açısından önemlidir. ilk sırayı dokuma makinelerinin alması. mevcut makineler arasında sayı olarak deri sanayiinde kullanılan makinelerin çeşitliliği.0 Önem sırası 2 4 1 3 5 Hiçbir sorunla karşılaşmıyorum Hammaddenin niteliksiz olması Hammaddenin istenilen zamanda 120 bulunamaması Yeterli miktarda hammadde 131 bulunamaması 206 Diğer Toplam 194 http://ekutup. 4. Bu rakamlar Uşak’ın bir tekstil kenti olduğunu ispatlamaktadır.9 208 18.Der.5 18. firmalar yerli makine yerine yabancı makineleri tercih etmişlerdir. 2.gov. Cilt I 4. çalışma sıklıkları ve menşelerine göre dağılım Makine adı Harman Tarak Cer Open end Dokuma Flatör Makas Şardon Vargel Dolap Etleme makinesi Sıkma makinesi Tıraş makinesi Tırtır Tav dolabı Gergi makinesi Desi makinesi Boya makinesi Toplam Sayı 115 341 125 128 1694 54 51 80 235 97 29 38 36 22 37 38 18 61 3199 Çalışma sıklığı Menşei Tek 3 Vardiya Yerli Yabancı vardiya 64 51 45 70 130 211 32 309 33 92 11 114 32 96 11 117 423 1271 294 1400 18 36 11 43 28 23 10 41 31 49 10 70 82 153 24 211 73 24 95 2 22 7 29 0 24 14 23 15 26 10 25 11 18 4 15 7 29 8 36 1 27 11 35 3 14 4 18 0 37 24 35 26 1105 2086 759 2440 Tablo 4’e göre. Bunun sebebinin ne olduğunun incelenmesi yerli makine sanayi açısından önem arz etmektedir.9 5.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Toplam % 279 24. 5.1 100.dpt. 93 43 29 21 45 35 22 55 34 3 18 38 7 Ağırlıklı ort.Der. Tablodan da görülebileceği gibi.6 363 211 57 1118 32. İşletmelerde Makine Donanımları Tablo 4 İşletmedeki makine sayıları.Der. ikinci önemli sektör olarak deri sektörünü gündeme getirmektedir. Ayrıca.

İşletmelerin başarılı olması ya da başarısız olmasında en önemli rolü insan ve insan kaynakları yönetimi oynamaktadır. 2.15 işletme ve %6.5 57 4.Der. Bu bulgulardan Uşak’ta faaliyet gösteren işletmelerin büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğu sonucu görülmektedir (%93.9’u yerel kaynaklardan sağladıklarını belirtmişlerdir. İŞLETMELERİN YÖNETİM YAPISI Üretim unsurları. girişimcilik.3’lük oranla büyük işletmeler yer almaktadır.0 290 23. 5-9 işçi çalıştıran işletme sayısı 48’dir (%20. İşletme sahibinin eş ve çocuklarının üst 195 http://ekutup.dpt.7).0 Önem sırası 2 1 3 4 3. işletmelerin %75. 150 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler büyük boy kabul edilmektedir. Buna göre. Uşak’ta araştırma kapsamındaki işletmelerde toplam 12072 işçi çalışmaktadır. işletmelerin %24. Verilerden.2 ile çok küçük işletmeler. Cilt I İşletmelere hammadde temininde karşılaştıkları sorunlar sorulmuş ve araştırmaya katılan işletmelerin %32.2).9’u bir sorun ile karşılaşmadıkları yönünde cevap vermiştir. 50-149 işçi çalıştıranlar orta boy. Bunun yanında. 25 5 115 - İşletmelerin %40’ı hammadde ihtiyaçlarını ulusal kaynaklardan. elde edilen verilere göre. Uşak’taki işletmelerin çalışan sayısına göre sınıflandırılmasına bakıldığında 48 işletmede %20. emek. 50-149 işçi çalıştıran işletme sayısı 29’dur (%12.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Tablo 6 Hammaddenin sağlandığı yerler Önem Dereceleri Faktörler Etkisiz 1. söz konusu unsurlar içinde etkinliği olan tek girdi "insan"dır.3). Araştırmada işletmelerin uluslararası kaynaklara pek fazla başvurmadıkları sonucu çıkmıştır.5’i birinci öncelikli olarak hammaddenin zamanında bulunamaması üzerinde durmuştur.2).9 ile üçüncü öncelikli olarak yer almıştır. Bu unsurlar içinde insan kaynakları unsuru en önemli yere sahiptir. Çünkü. işletme sayısının azaldığı görülmüştür. 150 işletme ve %61. %31.9 494 40. işletmelerde çalışanlar arttıkça.tr/bolgesel/keas-I.6’sında işletme sahibi işletmenin üst yöneticiliğini de yapmaktadır. 5. Ankete katılan 238 işletmenin kaç işçi çalıştırıldığı ortaya konulmuştur. İşletmelerdeki Çalışan Sayısı KOSGEB’in işletmelerde çalıştırılan işçi sayısına göre yaptığı sınıflandırmada. bilgi.Der. sermaye ve doğal kaynaklar olduğu yaygın olarak kabul görmektedir. 1.6 1234 100. 10-49 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 184’tür (%61. 80 102 31 Yerel kaynaklardan 39 101 93 Ulusal kaynaklardan 11 21 Uluslararası kaynaklardan 91 219 19 Hepsi Toplam Ağırlıklı ortalama Toplam % 393 31. 29 işletme ve %12.3’lük oranla küçük işletmeler. 10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük boy. 5. 1-9 işçi çalıştıran işletmeler çok küçük ölçekli.pdf .Der. Yeterli miktarda hammadde bulunamaması ise %18.gov. 150 ve üzeri işçiye sahip 15 işletme vardır. İşletmenin üst yönetim yapısı kapsamında üst yönetimin nitelikleri ve eğitimi incelenmektedir.2’lik oranla orta işletmeler. Bu kapsamda.

Ankete cevap verenlerden 1-3 orta düzey kadın yönetici çalıştıran işletme sayısı 30’dur (12.7).5’tir. 205 işletme bu soruyu cevapsız bırakmıştır. 3 kişiye kadar orta düzey erkek yönetici çalıştıran işletmeler 108’dir (%82. Stajyer erkek 31 işletmede (%13) toplam 69 kişidir.2).gov.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 4-9 kişi arasında alt düzey yönetici çalıştıran işletme sayısı ise 15’tir (%16. 2-7 kadın üst düzey yönetici çalıştıran işletme sayısı 5’tir (%2). Orta düzey kadın yönetici sayı ve oranına ulaşılmıştır. Her üç düzeyde de (üst. Ankete katılan işletmelerin %88. orta düzeyde %14.3). 10-25 arası alt düzey yönetici çalıştıran işletme sayısı ise 12’dir (%13). Cilt I yönetimdeki oranı %10. Sonraki %10’luk dilimde 4-7 üst düzey yönetici bulunmakta.8. İkinci derecede yakınların oranı ise. orta ve alt düzeydeki kadın yöneticilerin sayısal ve oransal olarak erkek yöneticilerden az olduğu bulgulanmıştır.dpt. Üst düzey yöneticilerin yarısı herhangi bir meslek alanında yüksek öğretim görmemiştir. İşletmelerin %1. Erkek stajyerlerden 1-3 stajyer 28 işletmede çalışmaktadır. 10-42 orta düzey erkek yönetici çalıştıran işletme sayısı ise 14’dür (%10. 10-16 alt düzey kadın yönetici çalıştıran işletme sayısı 3’dür (%8.4).8) en az 1 üst düzey kadın yönetici çalıştırmaktadır. 3-8 kişi arasında orta düzey erkek yönetici çalıştıran işletme sayısı ise 7’dir (%6.6’sında ise 8-16 üst düzey yönetici yer almaktadır. Profesyonel yönetici çalıştıran işletme sayısı 23’tür. 4-9 arasında alt düzey kadın yönetici çalıştıran işletme sayısı 5’dir (%14. Alt düzey kadın yönetici ile ilgili soruya cevap veren işletme sayısı 35’dir (%14.3’tür.7). 5. 1-3 alt düzey erkek çalıştıran işletme sayısı 65’dir (%70.4’ü yüksek öğrenim görmüştür.2’dir. 1-3 alt düzey kadın yönetici çalıştıran işletme sayısı 27’ dir (%77. Buna karşılık %50. Bulgulardan. 5-9 arasında 3 işletme vardır (%1. %4.5. Özel statüde çalışan personelle ilgili verilere ulaşılmıştır. yaklaşık yarısının ilköğretim ve orta öğretim düzeyindedir (%49. 212 işletme bu soruya cevap vermemiştir. orta ve alt) kadın yöneticilerle erkek yöneticiler sayısal olarak kıyaslandığında. Ankete 33 işletme (%13.tr/bolgesel/keas-I. Orta düzey erkek yönetici sayı ve oranlarına ulaşılmıştır.1).9).7).9)cevap vermiştir. Üst düzey kadın yönetici sayısı sorulmuş.4).7). 443 orta düzey erkek yönetici çalışmaktadır. 498 erkek üst düzey yönetici çalışmaktadır. ankete cevap veren 92 işletmede (%38. İşletmelerde Çalışanların Yönetim Düzeylerine Göre Dağılımı Üst düzey yönetici ve cinsiyet dağılımlarına bakıldığında. Üst düzey. kadınların erkeklere oranı. Bu sonuçtan cevap vermeyenlerin kadın yönetici çalıştırmadıkları çıkarımı yapılabilir. Alt düzey erkek yönetici sayısı arttıkça işletme sayısı azalmaktadır. Alt düzey erkek yönetici sayısında.6’sında 1-3 üst düzey yönetici.6). üst düzeyde %7.3). 107 işletmeden ankete cevap alınamamıştır. Üst yöneticilerin eğitim durumları ele alınmaktadır. 2. Bu sayı 196 http://ekutup. ankete 26 işletme (%10. Üst düzey yönetici sayısı ve cinsiyetiyle ilgili soruya 18 işletme cevap vermemiştir. alt düzeyde %28. ankete cevap veren 131 işletmede (%55).9) cevap vermiştir.7) toplam 385 erkek alt düzey yönetici çalışmaktadır. Ankete cevap veren işletmelerin 21’i (%8. Üst düzey yöneticilerin eğitim durumları ise.pdf . Cevap vermeyenlerin orta düzey yöneticilerinin olmadığı sonucuna ulaşılabilir.6). ankete cevap veren 220 işletmede (%92. Bu işletmelerde toplam 109 alt düzey kadın yönetici çalışmaktadır.

2). İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri için pazarlama faaliyetlerine gerekli önemi ve önceliği vermeleri gerekmektedir.1) 101 erkek çırak çalışmaktadır. Araştırma geliştirme bölümünde çalışan sayıları ile ilgili oranlar şu şekilde bulgulanmıştır: Araştırma kapsamındaki işletmelerin 29’unda (%12. Terör mağduru çalışan. İnsan kaynakları bölümünde çalışan sayısı ile ilgili soruya 29 işletme (%12.3’üne denk gelmektedir.pdf .2) Ar-Ge bölümleri bulunmaktadır. motivasyon gibi verimliliği artırıcı teknikler üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda herkesin bildiği bilgiyi bilmek işletmelere katma değer sağlamamaktadır. 5. Bu verilerden soruyu cevaplamayan işletmelerin pazarlama departmanları veya bu konuyla ilgili personelin olmadığı sonucuna varılmaktadır. koordinasyon. Modern yönetim yaklaşımı personel departmanıyla. uyumlu bir örgüt ikliminin de oluşturulmasına çalışır. 3.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ar-Ge yardımcı bölümlerden sayılmaktaydı. bilgi teknolojisi ve özellikle internetin önemi ortaya çıkmıştır.9) toplam 42 kadın stajyer çalışmaktadır. Sakat çalışan kadın ise 3 işletmede (%1. İşletmelerin çoğunda personel yönetimi ya da insan kaynakları yönetimi bölümü bulunmaması bir eksiklik olarak görülmektedir. Pazarlama işletmenin kuruluşundan başlayan ve sürekli devam eden bir süreçtir.3) toplam 5 kişidir. İnsan kaynakları. Kadın çırak yoktur. Üretim bölümünde çalışanların tüm çalışanlara oranı %75. Toplam 24 işletmede (%10. Son 20-30 yılda dünyada iletişim. Cilt I stajyer çalıştıran işletmelerin %90.8). Bu işletmelerde toplam 103 kişi çalışmaktadır. Üretim bölümünde çalışan sayısını belirten 207 işletmede (%87) toplam 9140 kişi çalışmaktadır. Eski hükümlü erkek ve kadın sayısı elde edilmiştir. Terör mağduru kadın çalışan yoktur. Özellikle küçük işletmeler pazarlamayı satış olarak algılamaktadırlar.7) cevap vermiştir. İşletmelerde Çalışanların Bölümlere Göre Dağılımı Muhasebe bölümünde çalışan işçi sayısı ile ilgili soruya 154 işletme (%64. cevap alınamayan işletme sayısı ise 140’tır (%58.7) tür. Önceki yıllarda işletmelerde. İnsan kaynakları departmanı personelin özlük veya sosyal haklarının takibi yanında. İşletmelerin rekabet avantajı sağlamaları ve üretim kalitesini artırmaları için imkanlar ölçüsünde araştırma geliştirme bölümlerini kurmaları gerekmektedir.7’dir. Bugün ise araştırma-geliştirme yönetimden sonra ikinci sırayı almaktadır. uyumlaştırma. 197 http://ekutup. 84 işletmeden bu soruya cevap alınamamıştır. Bu bilgileri de araştırma geliştirme bölümü sağlamaktadır.3) cevap vermiştir. Anketi cevaplayan işletmelerde toplam 383 kişi çalışmaktadır. 20 işletmede (%8. Pazarlama bölümünde çalışan sayısını bulmak için sorulan soruya 98 işletme cevap vermiş(%41. Bu nedenle işletmelerin. Üretim girdilerinin en önemlisi bilgi olduğuna göre işletmenin kendine özgü bilgilerinin olması gerekmektedir.. işletmenin ihtiyaç duyduğu kişilerin daha işletmeye alınmadan önceki durumundan başlayarak değerlendirmeye almakta.gov.tr/bolgesel/keas-I. 1 işletmede de 1 kadın eski hükümlü çalışmaktadır. 31 işletmede (%13) toplam 89 sakat erkek çalışmaktadır.4) toplam 61 eski hükümlü erkek çalışmakta.dpt.8). 209 işletmeden bu soruya cevap alınamamıştır (%87. 4-17 stajyer çalıştıran işletme sayısı 3 (%9. Oysa satış pazarlama unsurlarından sadece birisidir. 209 işletmeden (%87. 14 işletmede (%5. insan kaynakları bölümü oluşturması yönünde daha duyarlı olmaları gerekir. alınan personelin eğitim. 2 işletmede 2 toplam kişidir.8) cevap alınamamıştır. insan kaynakları departmanını fonksiyonlarının farklı olduğunu belirtmektedir. Araştırma geliştirme çalışmaları işletmelere yüksek maliyet getirse de uzun dönemde rekabet avantajı sağlayacaktır.

4’ü tekstil ve deri sektöründe faaliyet göstermektedir. küçük ve orta boy işletmelerden oluşmaktadır (%93. Kapasite raporu durumu: İşletmelerin yaklaşık üçte birinin kapasite raporunun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.5) bu soruya cevap alınamamıştır. işletmelerin yaklaşık yarısı ticaret ve sanayi odasından yararlanmıştır.8).pdf . Dolayısıyla kapasite kullanım oranları tam olarak bilinmemektedir.dpt. ancak yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. İç ve dış müşteri memnuniyetinin artırılması halkla ilişkiler bölümünün çabalarıyla gerçekleştirilmektedir. Kapasite raporu hazırlanırken yararlanılan kaynaklar: Kapasite raporunun hazırlanmasında. hem de kendilerini müşterilerine daha etkili ve doğru tanıtabilmek için halkla ilişkiler faaliyetlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir. İşletmelerin faaliyet alanları: İşletmelerin %74.7). İşletmelerin ortaklık durumu: İşletmelerin %75’i ortaklık şeklindedir. Uşak’taki işletmelerin örgütlenme konusunda bilinçli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle işletmeler hem müşterilerini tanıma. Deri sektöründe 23 işletme (%9. Halkla ilişkiler bölümü işletme içi ve işletme dışı ilişkiler açısından önemlidir. 6.7) tekstilde ise 154 işletme (%64.5) halkla ilişkiler bölümü ya da bu konuda çalışan eleman bulunmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 198 http://ekutup. Halkla ilişkiler bölümü özellikle büyük işletmelerde oluşturulan bir yapı olarak değerlendirilmektedir. planlanan ve gerçekleşen kapasite karşılaştırmasına sahip olmadıkları sonucunu vermektedir. 213 işletmeden (%89. Bu durum söz konusu işletmelerin kapasite planlaması yapmadıkları. Bu durum Uşak’ta şirketleşmenin öneminin büyük oranda kavrandığını. SONUÇLAR Yapılan sanayi araştırmasında elde edilen sonuçlar temel olarak aşağıdaki gibidir: İşletmelerin büyüklükleri: Uşak’ta faaliyet gösteren işletmeler genel karakteristik olarak.tr/bolgesel/keas-I. Ortaklar arasında büyük oranda akrabalık ilişkileri bulunmaktadır (%84.gov.7) faaliyet göstermektedir. Cilt I Araştırma kapsamındaki işletmelerden 25’inde (%10. Bu durum oda ya da dernek üyeleri arasında olumlu iletişim ve etkileşimin olduğu fikrini vermektedir. Mesleki oda ya da derneklere üyelik: Uşaktaki sanayi işletmelerinin neredeyse hepsi (%96. Bu durum işletme verimliliklerini olumsuz etkilemektedir. Bu iki sektör Uşak sanayisinin lokomotifi durumundadır.6) bir mesleki kuruluşa üyedir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu faaliyetlerini genellikle üst yönetici aracılığı ile gerçekleştirmektedirler.

işletmelerin üretimleri büyük oranda mevsime bağlı olmadığından personel devir oranının kabul edilebilir limitler arasında olduğu kabul edilmektedir.1’i üretim süreçlerinde farklı yöntemlerle kalite kontrolü yapmaktadır.3’tür. Personel devir oranı ve nedenleri: İşletmelerde işten ayrılanların ayrılış nedenleri ve oranları şu şekildedir: Başka bir işletmeye geçerek ayrılanlar %27.1’dir.6) işletme sahibi işletmenin üst yöneticiliğini de yapmaktadır.5’lik bir kısmın kalite kontrolü kendilerinin belirlediği standartlara göre yaptığı sonuçlardan elde edilmiştir.2) işletmenin üretim şekli süreklidir. Hammadde sağlama: Hammadde sağlanması konusunda ise karşılaşılan güçlükler temel olarak. Sonuç olarak.4’ünün herhangi bir kalite belgesine sahip olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.5’tir. Emekli olarak ayrılanlar %14. Kalite kontrolü yapmayan işletme oranı %5.3’tür. öz sermaye yetersizliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardır.6’sı bir kalite belgesine sahiptir. Hammadde kaynağı olarak.Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılanların oranı ise %23. İşletmelerin işçi sayısına göre sınıflandırılmasına bakıldığında 148 işletme %81.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf . Kalite belgesine sahip olanlardan da hiçbirisi CE standardı belgesine sahip değillerdir.4) yüksek öğrenim görmüştür. Kalite belgesi durumu: İşletmelerin %71.3’ü ise büyük boy işletme grubuna girmektedir. Buna karşılık 120 üst düzey yönetici (%50. Uşak’taki işletmelerin büyük kısmının tekstil işletmesi olması bunda etkili olmaktadır. İşçi profili: İşletmelerin %81.tr/bolgesel/keas-I. İşletmelerin %94. Üst düzey yöneticilerin yarısı herhangi bir meslek alanında yüksek öğretim görmemiştir. 199 http://ekutup. Yüzde 65. işletme sayısının azaldığı sonucu elde edilmiştir. İşletmede çalışan sayısı arttıkça.5’i 50 kişinin altında işçi çalıştırmaktadır.gov.9’dur.5’dir. yeterli miktarda bulunamaması ve istenilen nitelikte olmamasıdır. İşten çıkarılanların oranı %26. Üst yöneticilerin eğitim durumları: Uşak’ta faaliyet gösteren işletmelerden 180’inde( %75. Özellikle tekstil ve deri sektörü yerel ve bölgesel kaynaklardan beslenmektedir.2’si orta boy işletme.5 ile çok küçük ve küçük boy işletme grubuna girmektedir. Üretim şekli: 103 (%43. %6.dpt. İşletmelerin sadece %28. İş kazası sonucu ölüm ya da sakatlık nedeniyle işten çıkarılanların oranı %2. Mevsim değişikliklerinden fazla etkilenmemeleri sürekli üretimi teşvik etmektedir. öncelikli olarak yerel kaynaklar. İşletmelerin %12. ulusal kaynaklar ve uluslar arası kaynaklar tercih edilmektedir. Cilt I Düşük kapasite ile çalışma nedenleri: Elde edilen sonuçlardan işletmelerin düşük kapasite ile çalışmasının üç önemli nedeni şu şekildedir: Pazarın dar olması. hammaddenin istenilen zamanda bulunamaması.

Yönetim düzeyi arttıkça. Buna göre. 200 http://ekutup.3’dir.9). Eski hükümlü erkek 20 işletmede (%8. Yönetici düzeyleri ve cinsiyet dağılımları: Kadın yöneticiler erkek yöneticilerle kıyaslandığında.5. Terör mağduru çalışan sayısı 2 işletmede (%0. üst düzeyde kadın yöneticinin erkek yöneticiye oranı %7. Sakat çalışan erkek 31 işletmede (%13) 83 kişidir.gov.4) 1 kişidir.3) 5 kişidir. Özel statüde çalışan personel durumu: Özel statüde çalışan personelin oran olarak düşük olması dikkat çekicidir. Çırak sayısı 24 işletmede (%10. orta düzeyde %14.4) 61. Üst düzey.2). 1 işletmede (%0.8. orta ve alt düzeydeki kadın yöneticilerin sayısal ve oransal olarak erkek yöneticilerden az olduğu bulgulanmıştır. kadın yöneticilerin erkek yöneticilere oranı azalmaktadır. stajyer kadın 14 işletmede (%5. “Çalışanların kendi kendilerini yetiştirmelerini teşvik ederek” gerçekleştiren eğitim ikinci olarak tercih edilmekte (%21) ve “işbaşında eğitim uzmanı aracılığı ile” uygulanan eğitim üçüncü eğitim metodu olarak tercih edilmektedir (%13. Cilt I Hizmetiçi eğitim: “İşbaşında ustabaşı gözetiminde” uygulanan hizmetiçi eğitim en yaygın eğitim olarak tercih edilmektedir (%56.tr/bolgesel/keas-I.9) 42’dir.8) 2 kişidir.dpt. Sakat çalışan kadın 3 işletmede (%1.pdf .1) 101’dir. Terör mağduru kadın çalışan yoktur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. alt düzeyde %28. stajyer erkek 31 işletmede (%13) 69.

10. kamu tüzel kişilerinin yanında. 3. 1998). özel sektör ve kamu sektörü yöneticiliği arasındaki ilişkiler daha da yakın bir ilişki haline gelmektedir” (Farazmand. Farr ve Favero. 1993. ekonomilerin yapısal olarak sanayi yoğun üretimden bilgi yoğun. bölgeler ve kentler arasında rekabetin boyutlarını da genişletmiştir (Rogerson. Toplumsal çekiciliği olan bir dalda kenti simgeleyen spor takım(lar)ı. 2000. 2002. vergiler vb. Doç. işçi-işveren ilişkileri. Bunun yanında. hem gümrükler. 7. 1994. Avrupa Birliği(AB)’nin tek pazar olma yönünde attığı adımlar. 1984: 4). yerel düzeyde var olan girişimcilik gizilgücünün daha iyi değerlendirilmesine ve kent ve kentsel bölgelerde de ekonomik kalkınma amaçlı işbirliklerinin geliştirilmesine hem ortam hazırlamakta hem de bu işbirliğini zorunlu kılmaktadır (Rogerson. Cilt I Ekonomik Kalkınmada Yerel Alternatifler Hüseyin GÜL Yrd. küresel ekonomi çağı ve onun beraberinde getirdiği küresel rekabet. Bir yerel ekonomik kalkınma stratejisi ve yönetişim modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek işbirliği ve eşgüdüm. yerel düzeyde ekonomik kalkınmada rol oynayan değişik aktörleri5 de içermek durumundadır. Siyasiler ve diğer seçilmişler. Okullar. İşçi ve işveren örgütleri. Serbest meslek sahipleri. Yaşanan küreselleşme. 4. hükümetler ve hükümet dışı örgütler arasındaki bağlantı ve eşgüdümü kolaylaştırmaktadır. 1999). Girişimci-sanayici. Kenttaşlar (Logan ve Molotch. ucuz ve nitelikli emeğe vb.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Mal-mülk sahipleri. 2002: 9). 6. Yerel ekonomik kalkınma sürecinde etkin rol oynayan ya da oynaması beklenen aktörler şunları içerir: 1. Tees vd. Yerel-ulusal görsel ve yazılı basın. 1990). Dünya ekonomisinin küreselleşmesi. odalar ve birlikler gibi kentteki diğer önemli kamusal ya da sivil kurumlar. hem de mal ve hizmetlere. Dr. 1990: 643-644. Toplu taşımcılar. Yerel yönetimler ve merkezin taşra örgütleri. 8. Kamu Yönetimi Bölümü 1. Artık şirketler. Gül. 201 http://ekutup.gov. diğer bölgesel ekonomik işbirliği ve kalkınma girişimlerinin artması ve Sovyetler Birliği’nin dağılması. sadece serbest piyasada şirketler arasında değil. Piyasa ve siyaset.. 2000). hammaddeye. elektrik dağıtıcıları gibi kentsel hizmet sunanlar. en rahat ulaşacakları yerleri yatırım amacıyla seçmektedir (Dulupcu. ülkeler. Üniversite. mahalle muhtarları.dpt. ücretler. 1996 ve 1989: 203. Moore ve Laramore. Malecki. 1996: 300-318). İİBF.. 11. Bu yaklaşım aynı zamanda. 9. 12. 2.pdf .. Yerel yönetimler ve yerel topluluklar da küresel sistemin bir parçası olmaktadır. sermayenin uluslararası hareketliliğini de artırmıştır. kentsel 4 5 Göller Yöresi gibi birden çok ili ya da bir ildeki belli ilçe ya da ilçeleri kapsayabilecek şekilde kullanılmaktadır..tr/bolgesel/keas-I. Sermayenin ve yatırım mallarının hareketliliği. yerel. pazara. GİRİŞ Günümüzde artan ulaşım ve iletişim olanakları. sadece ulus devletler açısından değil. yöresel4 ve bölgesel ekonomiler ve yönetimler açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur (Dulupcu. ulusal ekonomileri ve uluslararası ekonomik ilişkileri önemli ölçüde değiştirmiştir (Castells. kapitalizm ve devlet. açısından ulusal sınırlamalardan en az etkilenecekleri. Süleyman Demirel Üniversitesi. teknolojik üretim biçimlerine ve hizmet yoğun sektörlere dönüşmesi. 5. Ünlü. “insanlar.

Aksine. özellikle yerel ya da kent bölgesi düzeyinde ekonomik kalkınma kavramını tartışmaya ve yerel ekonomik kalkınma yaklaşımlarının bir sınıflamasını yapmaya çalışmaktadır. kaynakları kıt ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları yüksek olan ülkeler.dpt. işbirliğini ve eşgüdümü olanaklı kılacak yerel ekonomik kalkınma planlaması. bu dönüşümlerin ortaya çıkardığı sorunlarla baş edebilmesine ve yarattığı fırsatları kendi kentleri açısından değerlendirebilmesine de yardımcı olacaktır. Ulusal düzeyde planlama. 202 http://ekutup. bölge tanımı tartışmalarına ya da Türkiye’de yaygın olarak benimsenen ‘bölge’ ve ‘bölgesel kalkınma’ anlayışlarına ve uygulamalarına yer verilmemektedir. AB’nin ekonomik kalkınmada yerel ve bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasını destekleyen politikaları göz önüne alındığında. Yerel kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak. Türkiye’de var olan bölge anlayışının ve planlama yaklaşımlarının ötesine geçilerek yani yaklaşımlar geliştirilmesini de gerekli kılar. Bu çalışma. ancak merkezi düzeyde yürütülmesi gereken bu planlamanın aşırı merkeziyetçi ve karışımcı boyutları giderilerek. kalkınma ve bölge kavramlarına. kent bölgelerinde ya da yörelerde yerel ekonomik kalkınma çabalarına vurgu yapma amacı taşımaktadır. yerel düzeyde. Bunun yerine. yerel ekonomik kalınma planlamasına engel oluşturmaması sağlanmalıdır. Çalışmada öncelikle. ekonomik kalkınma planlamasını ulusal düzeyde de gerçekleştirmek ve toplumun bütün kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak zorundadırlar. Bu adımlarla. Yerel düzeyde ekonomik kalkınma planlamasının. AB’ne üyelik ve uyum çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin. Ancak. ulusal ekonominin de güçlü olmasına ve küresel ekonomide rekabet edebilir konuma gelmesine yardımcı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulama örnekleri temelinde yeni açılımlar getirmeye.gov. Türkiye gibi gelişmekte olan. hedef. amaç ve performans değerlendirmesi gibi temel kavramlar tartışılmaktadır. Cilt I bölgelerin. bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla kaynakların yeniden dağıtımını da kapsamalı. özellikle gizilgücü bunu olanaklı kılan kentlerde. Türkiye’de uygulanan bölgesel ve ulusal kalkınma yaklaşımları yerine yerel ya da kent bölgesi kalkınma modellerinin benimsenmesi tezini savunma amacında değildir. stratejik yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı. hedef ve amaçları ile yerel ekonomik kalkınma planlaması tartışılmaktır. Çalışmanın amacını aştığı için. uluslararası düzeyde yaşanan dönüşümlere uyum sağlayabilmesine. Ayrıca.pdf . yerel ekonomik kalkınmanın kapsamı. yöresel ya da bölgesel planlamanın önemini yadsıyan bir yaklaşım olarak değerlendirilmemelidir. bölgesel ve ulusal düzeydeki kalkınma çabalarına ek olarak.tr/bolgesel/keas-I. yerel ekonomik kalkınma planlaması Türkiye’deki planlama anlayışında var olan merkeziyetçiliğe yeni açılımlar getirebilecek niteliktedir. Aksine. ulusal gereksinimler de göz önünde bulundurularak yapılabilmesi. yerel ekonomik kalkınma planlarında vizyon. yerel seçenekleri de desteklemesi bir gereklilik olmuştur. canlandırma (‘revitalization’) ya da ıslah gibi yerel ekonomik kalkınma yaklaşımları ve yerel ekonomik kalkınma planlamasının evreleri sunulmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yerel ekonomilerin rekabet edebilme ve istihdam yaratma gücünün artırılması. ekonomik kalkınmada bölgesel kalkınma kavramlarına yeni açılımlar getirerek. yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar doğrultusunda. Daha sonra. özel sektör endeksli ve özel sektöre koşullu destek temelli yerel ekonomik kalkınma modelleri.

Kanun. ihracatı vb.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İşsizlik Sigortası. yereli de içine almak. ekonomik ve sosyal refahı artırmayı hedefleyen ekonomik kalkınma girişimlerini sadece merkezi hükümetlerden beklemek gerçekçi ve geçerli bir yaklaşım niteliğini kaybetmeye başlamıştır (Dulupcu. Artık. 2003). Gül. ekonomik gelişmeyi teşvik edici programları vardır. özellikle sermaye birikiminin çok yetersiz olduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımları ya doğrudan kendileri yapmışlar. istihdam yaratarak ve vergilendirilebilir yatırımları teşvik ederek. çalışan işçilerin stopaj vergilerini 2 yıl erteleyerek.gov. Cilt I 2. Merkezi hükümetler. Ekonomik Kalkınmanın Yerelleşmesi Türkiye’de kalkınma girişimlerine son yıllara kadar merkeziyetçi bir anlayış egemen olmuştur ve bu anlayış günümüzde de belirli ölçüde devam etmektedir. işletmeleri vb. 2003.pdf . 1960’lardan sonra.1. istihdamı ve bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlamıştır (Uras. 1998 yılı başında olağanüstü hal (OHAL) bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla. 2022 sayılı kanun gereği dul yetim ve kimsesiz yaşlılara sağlanan gelir desteği.dpt. 2002 yılı sonuna kadar geçerliği olan 4325 sayılı kanun çıkarılmıştır. resim ve harç istisnası gibi başkaca teşvikler sağlayarak. Ekonomik gelişmeyi teşvik yanında. enflasyonu kontrol altında tutarak ekonomik gelişme hızını artırmaya çalışmışlardır. ekonominin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak. kenttaşları. ya da üretimi. bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek ve diğer sosyal adaletçi politikaları uygulamak halen merkezi hükümete düşen önemli görevlerdir. gelir dağılımının daha adil gerçekleştirilmesi. bu bölgelerde yatırımları. 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerini 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutarak.tr/bolgesel/keas-I. SYDTF. Ekonomik istikrarı sağlamak. Sallan Gül. yerel düzeyde 203 http://ekutup. DPT’nin da kurulmasıyla daha merkeziyetçi bir yapı oluşturulmuştur. sosyal adalet ilkesi gereği devlet. Örneğin. azgelişmiş bölgelerde yatırımı teşvik türü programlardan bazılarıdır (Uras. değişen ulusal ve küresel ekonomik koşullar karşısında. istikrar programları. bölgesel ve yerel ekonomik girişimlerin desteklenmesini ilke olarak benimsemekte ve girişimlere kaynak sağlamada. 1998). teşvik edici plan ve programlar yürürlüğe koyarak. Günümüzde devletin üretime yönelik doğrudan yatırımlarından çok. Ancak. SSK işveren katkı payını Hazine’den ödeyerek. Ekonomik kalkınma planlamasında. AB. de kapsamak durumundadır. 2002. Bu amaç doğrultusunda gelişmiş batı ülkelerinde yerel ekonomik kalkınma konusunda önemli yerel pratik ve teorik bilgi birikimi oluşmuştur. Talas. YEREL EKONOMİK KALKINMA VE KAPSAMI 2. yerel oda ve birlikleri. asgari ücret uygulaması. 1995). yani yerel yönetim birimlerini. ekonomik kalkınma yerel olmak. yatırım yapacaklara bedava arsa ve ucuz enerji vererek ve vergi. bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi. Yeşil Kart uygulaması. gereksinim içinde olanlara minimum bir yaşam standardı sağlanması gibi sosyal sorumluluklar da yüklenmektedir. 2003 ve 2000.

engelliler için daha kullanılabilir kaldırım ve toplu taşım. çok daha profesyonelce yürütülen. bölgedeki hizmetlerin dağıtımının planlamasında ve eşgüdümünde liderlik görevi üstlenir. çevresel ve toplumsal bir olgudur da-çevreye ve zamana duyarlılık açısından daha hızlı akan kent-içi ulaşım planlaması.2. özellikle yerel kamu otoriteleri. yeni girişimciler yaratarak ve var olan firmaları daha da geliştirerek ekonomik büyümeyi amaçlayan bir politika olarak görülmektedir (Teitz. yerel düzeyde ekonomik kalkınma. ortak bir kentsel bölgede ya da yörede yer alan ve ortak yerel kaynakları paylaşan yerel topluluklar ve yönetimlerle işletmelerin işbirliğini ve eşgüdümlü eylemde bulunabilmelerini. Bu süreçte. önemli ölçüde istihdam olanağı sağlayacak büyük sanayi yatırımlarını bir yöreye çekmeyi amaçlayan teşviklerden oluşan bir strateji olarak görülmüştür. 2.1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Yerel Ekonomik Kalkınma Planlamasının Amaçları Yerel ekonomik kalkınma planlamasında güdülen genel amaçlar şöyle sırlanabilir: Ekonomik refahı ve yaşam kalitesini yükseltmek: Refah ve yaşam kalitesi. 2. bölge içinde kendi konumlarını ve karşılıklı bağımlılıklarını daha iyi kavramalarını. 1994: 65).2. Cilt I ekonomik kalkınma örgütlenmesinin sağlanmış olmasını. önemli koşullardan biri olarak aramaktadır. daha temiz ve düzenli çevre gibi. 1994: 101). Kaliteli istihdam olanakları ve özel girişimler yaratabilen. ekonomik ve istihdam yapısında çeşitliliği ve kendi kendine yeterliliği (‘self-sufficiency’) olan bir ekonomik yapı oluşturmak. ekonomik olduğu kadar. 1994: 102).dpt. 204 http://ekutup. yerelde ve daha büyük pazarlarda rekabeti ve işbirliğini tekrar gözden geçirmelerini de gerektirir (Blakely.2.pdf . Örneğin. çalışan kadınlar için çocuk bakımevleri. özel ve sivil toplum kuruluşları arasında sıkı işbirliğini öngören. dış sanayi yatırımlarının bir bölgeye çekilmesi olarak tanımlamıştır (alıntılayan Teitz. Amaçlar ve Hedefler 2. yerel ekonominin kendi kapasitesinin daha çok geliştirilmesini hedefleyen.2. dışarıdan yeni yatırımlar çekebilen. Yerel Ekonomik Kalkınma: Tanım. Bunun yanında. Geleneksel olarak da yerel ekonomik kalkınma. Günümüzde ise yerel ekonomik kalkınma. dışa bağımlılığı az. Yerel Ekonomik Kalkınma Tanımı Yerel ekonomik kalkınma kavramının zaman içinde anlamının değişikliğe uğradığını görüyoruz. Moriarty (1980) yerel ekonomik kalkınmayı.tr/bolgesel/keas-I. yerel stratejik kalkınma planları hazırlar ve genel kamu yararı için zorunlu altyapı yatırımlarını gerçekleştirirler.gov. yerel ölçekte kamu. verimli ve etkin çalışma için gerekli ortamı sağlanmalarını.

yerel ya da kentsel yönetim(ler)in. toplumsal.1. Stratejik yaklaşımda. Yerel halka daha fazla istihdam olanakları sunmak ve uzun dönemli kariyer fırsatları yaratmak. 1993). OECD. uzun dönemli ve geleceğe yönelik olarak. 3. 1984). gönüllü sektör ile özel sektörü teşvik etmek ve desteklemek. 1993: ix). ekonomik kalkınma çabalarına liderlik etmek. göreli ekonomik üstünlüğünü ve rekabet gücünü artırmak. 1994: 134.dpt. mal ve hizmetlerin etkin pazarlanmasına olanak sağlamak (Blakely. insan ve doğal kaynak gizilgücünü daha iyi kullanarak. Kaynakların. Yerel ya da bölgesel ekonominin. bir vizyon çerçevesinde planlaması sürecidir. geniş ölçekli. 3. 205 http://ekutup. yerel ekonomi için öngörülen vizyonun gerçekleştirilmesi için harekete geçirilir. kendi toplulukları hakkında bilgi toplama.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I. yerel güçler. Bu grupların. Yerel kamu otoritelerine bu süreçte düşen en önemli görevler. 1994: 42-43): 1. Dışlanmış grupların yerel ekonomiye katılımını desteklemek ve yerel ekonomik kalkınma getirilerinden yararlanmada adaleti gözetmek. alıntılayan Blakely. eşgüdümü sağlamak ve kamusal alt yapı yatırımlarını tamamlamaktır. gerek girişimciler ve gerekse vatandaşlar etkin rol oynamalıdırlar. 1986. İşletmelerin daha verimli çalışabilmelerini sağlamak ve yeni işletmeleri çekebilmek için kentin altyapısını iyileştirmek ve kentte yaşam kalitesini artırmak. fırsatlar ve kaynaklar. 2. gerek gönüllü kuruluşlar. 5. yerel halkın. kurumsal. 1986. Yerel olarak üretilen kendine özgü ürünlerin ve kaynakların daha iyi pazarlanmasını sağlayarak yeni fırsatlar yakalamak ve yerel-bölgesel ekonomiye dışarıdan daha fazla kaynak girmesini sağlamak. gerek odalar ve birlikler. alıntılayan Blakely. Genel Politikalar: Stratejik Planlama Yaklaşımı Stratejik yerel ekonomik kalkınma. ekonomik ve doğal kaynaklarıyla coğrafi konumunun göreli avantajlarını. doğru yapılacak şeylerin nasıl bulunacağı ve onlar üzerinde çabaların ve çalışmaların nasıl yoğunlaştırılacağı” üzerindedir (Kemp. Stratejik yerel ekonomik kalkınma planlaması bir yönetişim sürecidir. 4. Yerel kamu otoriteleri de bu görevleri. Burada vurgu. EKONOMİK KALKINMADA YEREL ALTERNATİFLER Ekonomik kalkınmada yerel alternatifler genel ve dar kapsamlı politikalar olarak iki ana başlık altında incelenebilir.gov. olanaklar. 1994: 41. Bunun yanında. yerel ekonomik kalkınma çabalarının daha ayrıntılı bazı hedeflerden de bahsetmek gerekir (OECD. Bingham ve Mier. işletmeler ve topluluk üzerinde oluşturabileceği olumsuzlukları hafifletmek. Cilt I Küresel ve ulusal ekonomide yaşanan dönüşümlerin yerel ekonomi. bütün bir kenti ve ekonomik ve coğrafi açıdan yakın bağları bulunan diğer kent ve kasabaları da kapsayan bir stratejik yerel ekonomik kalkınma planı geliştirerek gerçekleştirecektir (Farr ve Favero. 3. o yörenin insani.pdf . “bazı şeylerin nasıl doğru yapılacağında değil. Bu süreçte.

bu konuda özgün bir örnek vermek gerekirse.tr/bolgesel/keas-I. 3. bu bölümlerde 30 yeni öğretim üyesi ve araştırmacı kadrosu 6 Özel girişim bölgeleri (“Enterprise zone programs”). 1994). vergi muafiyeti gibi teşvikler. yerel ekonomik kalkınmada özel sektöre bel bağlayan ve kamuya özel sektör yatırımlarını kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir görev yükleyen politikalardır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. vizyonu. (3) Eyalet hükümetinin.dpt. ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış ve düşük istihdam ve gelire sahip belirli bölgelere özel yatırımcıları çekebilmek için. ekonomik olarak geri bölgelere yatırım çekilmesi amaçlı özel bölgeler oluşturulması6. ekonomik kalkınmanın değişik yönleriyle ilgilenecek ama eşgüdümlü çalışabilecek birimlerin kurulması gibi kapasite artırıcı politikalar bu gruba girer. yerel yönetim birimlerinin. mali. Dar Kapsamlı Politikalar 3. planları ve stratejileri belirleme gibi konularda aktif görev almaları beklenir (Blakely. bu politika türüne örnek olarak verilebilir.1. Özel Sektör Endeksli Yerel Ekonomik Kalkınma Politikaları Bu tür politikalar. inceleme.2. 206 http://ekutup. bürokratik ve teknik kapasitesinin artırılarak özel sektörün danışmanlık.2. kamusal yatırımlar yapılmasını.1. Ancak bu iki türün karışımı yaklaşımlarla da uygulamada karşılaşılabilir. Vergi muafiyeti ya da indirimi uygulamaları. 1980’lerin başında ‘Microelectronics and Computer Technology Corporation’ (MCTC) isimli bilgisayar teknolojisi alanında çalışan özel şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde. vergi muafiyeti ve indirimi uygulamalarını vb. Örneğin. Kamu yönetiminin kapasitesini artırıcı ve özel sektöre koşulsuz destek politikaları olarak iki temel türünden bahsedilebilir.gov.2. Austin kentindeki Texas Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne sağladığı 15 milyon dolarlık kaynak. 3. yatırımları bölgeye çekmeye çalışan ve kamu yönetimi (artan vergiler gibi) ve halk açısından (artan istihdam ve gelir gibi) somut getirilerin ancak belirli bir süre geçtikten sonra elde edilebildiği politikalardır. işletmelere işçi ücreti ya da kalkınma yardımları sağlanması vb. yeni bir bina tahsis edilmesi.pdf . sorunları ve sıkıntıları saptama. yönetsel. amaçları. olanakları ve fırsatları değerlendirme. Yatırım danışmanlık hizmetleri komitesi kurulması. organize sanayi bölgeleri kurulması. yatırımcılar için teknik danışmanlık hizmeti birimi kurulması.1. serbest ticaret bölgeleri kurulması. izin alma ve onay süreçlerinin tek bir birimde toplanması. (2) Eyalet hükümetinin şirkete yaptığı. öngören politikalardır. işletmelere eleman bulmada ya da eğitiminde yardımcı olunması.2. Texas Eyaleti’nin başkenti olan Austin’e yatırım yapmasının nedenleri şunlardır: (1) Bu kentin yaşam kalitesi açısından koşullarının çok iyi olması. Yönetim Kapasitesini Arttırıcı Politikalar Bu politika türünde. Cilt I esnafın ve işletmelerin gereksinimlerini saptama. Özel Sektöre Koşulsuz Destek Politikaları Yerel yatırım ortamını işletmeler ve yatırımcılar için daha cazip hale getirerek. 3. örgütsel.2.1. onay ve eşgüdüm taleplerini daha iyi karşılanması amaçlanır.

Bu eğilim.2.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Austin kentinde eyalet hükümetiyle işbirliği içinde gerçekleştirilen bu yerel kalkınma programındaki temel düşünce. 3. tamamıyla özel sektörün yapacağı yatırımlara ve bunun serbest piyasada yaratacağı istihdam. ulaşım. yerel kalkınma politikası başarılı olsa bile. Cilt I oluşturulması. Bu ise. Ayrıca. ekonominin zaten iyi olduğu ve iş fırsatlarının bulunduğu kentsel bölgelere ya da en fazla teşviki veren yerlere yönelmektedir. zaten geri kalmış yörelerin kıt kamusal kaynaklarını. 1990). Ayrıca.3.gov. o yörenin gereksinimlerine yönelik bir hizmet sunması ya da kamusal bir yarar sağlayacak proje geliştirmesi şart koşulur (Goetz. özel yatırımların beraberinde getirdiği kamusal maliyetlerdir. vazgeçilen vergi gelirleri daha başlangıçta kamuya ve yerel topluluğa gerçek maliyeti olan programlardır (Mishel. Dolayısıyla. Eğer. sunulan kamusal hizmetler. 1996). eğitim vb. kentin diğer yatırımcılar için cazibesini de artıracağı beklentisidir. ekonomik aktiviteler ve sermaye. özel sektöre endeksli ekonomik kalkınma politikalarının önündeki en önemli engellerdendir. daha fazla ekonomik yatırımı bölgeye çekerek. araştırma ve lisansüstü programlarına ayrıca destek sağlanması gibi kamusal yatırımlar. 2003). 1996). özel girişimcilerin ve yatırımcıların bir yörede yapacakları yatırım karşılığında. ekonomisi zaten kötü olan kent bölgelerini ve yöreleri daha da kötüye doğru bir yarışa (‘a race to bottom’) mahkum edebilmektedir (Lynch.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.2. 3. yerel topluluk bu tür politikalardan yarar sağlayamayacaktır. 1996: 311. Levy. Ancak. 207 http://ekutup. getirisi belirsiz özel sektör endeksli politikalara yönlendirmesinin riski görece daha yüksek olacaktır. vergilendirilebilir üretim faaliyetlerini artırarak. Özel Sektör Endeksli Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Sakıncaları Özel sektör endeksli yerel ekonomik kalkınma politikaları. üretim ve gelir artışlarına endekslenmiştir. yörede yapılan kamusal yatırımlar. vergilendirilebilir üretimi ve ekonomik aktiviteleri artırmasının yanında. bu tür ekonomik kalkınma girişimlerinin artan özel sektör yatırımları ve istihdam olanakları gibi öngörülen olası getirilerine rağmen. kamusal sistemler üzerindeki yükün artması. istihdam yaratarak. yerel topluluğa getirisinin eşit olarak paylaştırılmaması riski de her zaman vardır. Ancak. ev ve kira fiyatlarının yükselmesi. Ayrıca. girişimcilik gibi önemli üretim unsurları daha çok ekonomik ve sosyal faaliyetlerin önceden geliştiği.pdf . piyasa güçlerinin işleyişine bakıldığı zaman. ekonomik büyümenin ve daha fazla ekonomik faaliyetin olumlu imajını yerel topluluğa kazandırarak katkı sağlarlar (Lynch. MCTC’nin kente gelmesinin istihdam olanaklarını. yeni altyapı yatırımlarının ya da geliştirme-genişletme yatırımlarının gerekmesi şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Özel Sektöre Koşullu Destek Politikaları Özel sektöre koşullu destek veren yerel ekonomik kalkınma politikalarında. Seçmene iyi görünmek açısından da artıları olan bir program olarak değerlendirilmiştir (Logan ve Molotch. 1994: 214). Bu program başarıya ulaşmış ve Austin kentinin ekonomik kalkınmasında bir katalizör rolü oynamış ve sonraki yıllarda ekonomik kalkınma hızı bir şekilde devam etmiş ve kent bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu tür kamusal maliyetler. nitelikli emek. özel sektör yatırımları beklenen getirileri sağlamaz ise. bu tür politikaların getirisi. Özel girişimlerden başlangıçta kamusal yararı olacak bir hizmet sunulmasının beklenmesinin nedeni.

bu tür yerel canlandırma ya da ıslah politikalarının daha çok yerel elitlere hizmet edebileceği eleştirileri dikkate alınmalıdır.4. Bu tür projeler tek başına uygulanabileceği gibi. ekonomik olarak sıkıntılı yoksul bölgedeki halkın ekonomik kalkınma vaatleriyle bölgelerinden tahliye edilip.tr/bolgesel/keas-I. Ayrıca. bu tür politikaların faturasının genellikle sıradan halka. Dolayısıyla. mali. Porter. 1991: 137. arazi temini. 3. eğitimsiz ve tecrübesiz yoksul kişilerin güvenceli ve makul ücretli iş 208 http://ekutup.dpt. insan sermayesini geliştirecek eğitici ve gelir getirici mesleki programları yürürlüğe koymak vb. yüksek teknoloji ve hizmetler sektöründe çalışanların bundan daha karlı çıktığı. ama bu grupların bu politikaların faydalarından yeterince yararlanamadıkları da ileri sürülmektedir (Mollenkopf. işsizliğin ve toplumsal sorunların yoğun olduğu belirli bir coğrafi bölgenin ya da bir gecekondu bölgesinin sosyal ve ekonomik olarak yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedef alan. kamusal faydalarının daha fazla olma olasılığı yüksektir. Kent merkezlerinde ekonomik canlılığı artırmak.pdf . Canlandırma ya da ıslah politikalarının kamusal yararı olduğu açıktır. 1984: xii). ama. canlandırma ya da ıslah projelerinin türlerinden bazıları olarak sayılabilir. Özel sektöre koşullu destek politikalarının başarılı olmaları durumunda. Canlandırma (‘Revitalization’) ya da Islah Politikaları Canlandırma projeleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ayrıca. belirli bir yerleşim bölgesinde gelir ve konut kalitesini geliştirmek. yoksul. yerel ekonomik kalkınma sonucu yerel toplulukça elde edilecek kazanımların adil bir şekilde dağılmama riski de göz önünde bulundurulmalı ve adaletsizliklerin uzun dönemde yerel kalkınma politikalarına karşı güven ortamı oluşturma ve destek bulma konusunda sıkıntı yaratabileceği hesaba katılmalıdır. Bu tür politikalar hem sosyal hem de ekonomik kalkınmayı hedefleyebilir (Krefetz. küçük girişimlere ya da aile işletmelerine çıktığı. ulusal ve küresel ekonomilerde yaşanan yapısal dönüşümün işgücü piyasasında oluşturduğu ikili yapıda. yıkık-dökük. bu tür canlandırma ya da ıslah politikaları semt sakinlerinin tepkisini çekebilmektedir. serbest girişim bölgeleri oluşturmak. daha dar kapsamlı ama kamu yönetimi ve yerel kenttaşlar adına daha fazlasını gerektirebilen politikalardır. yönetim kapasitesini artırıcı önlemlerin alınması gibi yöre halkına maliyeti olan kamu hizmetleri ya da teşvik uygulamaları da söz konusu olabilmektedir. Cilt I yatırımlar için başlangıçta yerel kamu birimlerinin vergi indirimi ya da muafiyeti. ticari ve sanayi yatırımları açısından bu bölgeyi daha çekici hale getirmeyi öngören. mahalli olarak ticari gelişim koridorları oluşturmak. bölgenin özel girişimcilere yeniden geliştirilmek üzere satılması ya da devredilmesi durumlarında. Ancak. 1983). eskimiş yatırımları ve binaları onarmak ya da yenilemek. kentin bütününü kapsayan genel stratejik yerel kalkınma politikalarının bir parçası olarak da uygulanabilir. Ancak.gov. Geri kalmış bir yerin ıslahı amaçlayan politikalar da bu kategori içinde düşünülebilir.

3. yörenin ve yerel ekonominin durumuna göre.5. Büyüyen ekonomiye sahip bir kent bölgesinin benimseyeceği ekonomik kalkınma politikası. Değişen bölgesel-ulusal-küresel ekonomik birbirine yakın oranlarda yapıya uyumu kolaylaştıran politikalar birlikte Yeni ekonomik faaliyet alanları gelişimini teşvik eden politikalar Kamusal kaynakları verimli ve etkin yöneten. kentsel altyapıyı geliştiren stratejiler Acil istihdam sağlayan mesleki programlar Yerel ekonomik yapıyı. Dolayısıyla. zaten ekonomik olarak kötü durumdaki yörelerin ekonomisinin düzeltilmesi yerel kaynaklarla olanaklı olmayacaktır.dpt. bölgeler. başarısı açısından önemli olan bu politikanın bir plan çerçevesinde uygulanmasıdır. Tablo 1 Topluluk Türüne Göre Yerel Ekonomik Kalkınma Politikaları Topluluk Özellikleri Büyüyen Bölge Ekonomik Kalkınma Politikası Türü Kaynak Kullanımı Yerleşim. yerel ekonomik kalkınma girişimleri tek başına yeterli olmayabilir. yiyiciliği ve dışlamayı önleyen stratejiler Yerel işletmelerin kapanmasını ya da başka bölgelere gitmesini önleyen.tr/bolgesel/keas-I. çocuk bakıcılığı. tecrübesiz işgücü. garsonluk. yeniden yapılanan ya da küçülen ekonomiye sahip birbirinden farklı nitelikteki ve farklı sorunları olan bölgelerin ne tür kalkınma politikaları uygulayabileceği ve ne tür kaynakları bu amaçla kullanabileceği konusunda bir sınıflama geliştirmiştir. kapasiteyi. Ekonomik Kalkınma Politikası Saptamada Topluluk Türünün Önemi Bir yerel topluluktan diğerine. büyüyen. Politika planlaması bir süreçtir ve sürecin aşamalarının her birinin dikkatle 209 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. sınırlı Ulusal işletmeleri bu bölgeye çekebilecek idari ölçüde yerel kaynaklar kullanımı yaygındır. Blakely (1994. Castells’in (1989) de dikkat çektiği gibi. alternatif ekonomik Büyük ölçüde faaliyetlerin gelişimine öncülük eden politikalar merkezi kaynaklar. ticaret ve sanayi alanlarının Büyük ölçüde yerel gelişimini planlayan ve çevre koruyucu politikalar. kayırmacılığı. Cilt I bulmada güçlük çektikleri görülmektedir. iller ve kentler arasında ulusal düzeyde dengeleyici politikalar zorunludur. Yerel Ekonomik Kalkınma Politikası Planlaması Süreci ve Evreleri Yerel ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için ne tür politika benimsenir ve uygulanırsa uygulansın. inşaat işçiliği. işletmeleri ve işgücünün niteliklerini zenginleştiren politikalar Yeniden Yapılanan Bölge Küçülen Sahip Bölge Ekonomiye 3. sınırlı ölçüde merkezi kaynaklar Ekonomik büyümeyi yönlendiren politikalar Yerel kaynaklar ve merkezi kaynaklar. küçülen ya da ekonomide yaşanan dönüşümler sonucu zorunlu olarak yeniden yapılanan bir kent bölgesinin benimseyeceği ya da benimsemesi gereken ekonomik kalkınma politikaları ile aynı olmayacaktır.6. Eğitimsiz. Bu türden. kaynaklar.gov. Bu durumda. Daha büyük ölçekli ve köklü çözüm önerileri geliştirmek gerekebilir. temizlik işçiliği gibi çok düşük ücretli geçici işlere mahkum durumda kalmaya devam etmektedir. Bu sınıflama aşağıda tablolaştırılmıştır. topluluğun. 46). ekonomik kalkınma politikasının türü değişebilir.pdf .

Planlama sürecinin yedi aşaması vardır (Blakely. ve. -Kamusal. Planın Hazırlanması Yerel ekonomik kalkınma planının detaylı olarak hazırlanması dördüncü aşamadır. Bu aşamada şunlar gerçekleştirilir: -Yerel ekonomik kalkınma planının hazırlanmasında tüm yerel aktörlerin katkısı alınır. 3. işgücü piyasasının. Bu aşamada veri toplama ve çözümlemesi gerçekleştirilir. -Proje sonuçlarının bir ön değerlendirmesi yapılır. Bir Yerel Ekonomik Kalkınma Politikasının Belirlenmesi Bir yerel ekonomik kalkınma politikasının belirlenmesi ikinci aşamadır. politikaların başarıya ulaşması açısından önemlidir. ve merkezi hükümetin ya da taşra kuruluşlarının ekonomik kalkınma amaçlı projeleri ve kaynaklar saptanır.tr/bolgesel/keas-I. fırsatların ve güçlüklerin saptanmasıdır.4. çevresel ve mali yapılabilirlik çalışması yapılır.6. yerel topluluğun ve işletmelerin gereksinimleri belirlenir. 1994: 218-221): 3. amaçlar ve hedefler doğrultusunda yerel topluluk için en uygun olan belirlenir. -Yerel topluluğun. Gereksinimlerin-Olanakların-Fırsatların ve Güçlüklerin Saptanması Yerel ekonomik kalkınma planlaması sürecinde ilk aşama. Maliza. -Siyasal.pdf .2. Levy. Yerel Kalkınma Projelerinin Belirlenmesi ve Seçilmesi Seçilen yerel ekonomik kalkınma politikası çerçevesinde. güçlü ve zayıf yönlerinin çözümlemesi yapılır.6. ekonomik yapının. işletmelerin vb.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ve. olası güçlüklerin bir dökümü çıkarılır.dpt.6. 3. Cilt I uygulanması. 1985: 86-87. -Özel gereksinimi olan mahalleler ya da bölgeler belirlenir.1. 3. ekonominin. saptanan vizyon. 1994.3. gereksinimlerin. -Uygulanacak projeler belirlenir. özel ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanır. olanaklar ve fırsatlarla. amaçlar ve hedefler saptanır. işgücünün nitelikleri ve çeşitliliği saptanır. 210 http://ekutup. istihdam durumu ve olanakları. projelerin belirlenmesi ve seçilmesi üçüncü aşamadır. olanakların. -Vizyon. Bu aşamada şunlar gerçekleştirilir: -Olası projeler saptanır ve değerlendirilir.gov. -Alternatif yerel ekonomik kalkınma politikaları arasından.6. Bu aşamada şunlar gerçekleştirilir: -Proje yapıları belirlenir.

6. -Bir değerlendirme raporu hazırlanır. suçla mücadele. yazılı-görsel basınla söyleşi. Cilt I -Mali alternatifler oluşturulur. -Saptanan performans ölçütleri ve nicel ölçüler çerçevesinde başarı ölçülür. Bu aşamada şunlar gerçekleştirilir: -Proje uygulamasının zaman çizelgesi hazırlanır. uygulanan bir plan çok önemli olumlu 211 http://ekutup. Yerel Ekonomik Kalkınma Planının Uygulanması Planın uygulama için hazır hale getirilmesi ve uygulanması aşaması ise beşinci aşamadır. -Değerlendirme sonuçlarına göre planda gerekli değişiklikler yapılır ve uygulanır. -İşgücünün mesleki eğitimi.6. -Plan uygulamaya konur. planın değiştirilmesine ya da plan uygulamasının durdurulmasına ve yeni bir plan hazırlanmasına karar verilebilir. Bunun nedeni.5. Bu veriler. Bunun için. ve. başarının her zaman kağıtta yazılı olanın aynen gerçekleştirilmesi anlamına gelmemesidir. Başarı düzeyine göre planın uygulanmasının devamına.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. plan uygulamasından elde edilen sonuçlara ait nitel ve nicel bilgilerin toplanmış olması gerekir.tr/bolgesel/keas-I. plan amaçlarının ne ölçüde gerçekleştirildiğini saptamayı amaçlar ve “Plan istenildiği gibi uygulanıyor ve istenilen sonuçları veriyor mu?” sorusuna yanıt arar. Bu aşamada. plan ile sonuçlar arasında doğrudan bağın kurulmaması da yararlı olacaktır. firmalarla birebir görüşme yapılarak plan tanıtılır. performans ölçütlerinin ve nitel ölçülerin açık ve net belirlenmiş olması. Örneğin. broşür-afiş. 3. amaçların genel olması. uygun veri toplama ve veri çözümleme tekniklerinin kullanılmış olması kritik önemdedir. ve.dpt. 3. -Altyapının. Değerlendirme Plan değerlendirmesi. Altıncı aşama olan değerlendirme aşamasında şunlar gerçekleştirilir: -Plan uygulamasına ilişkin olarak veri toplanır ve geri-besleme sağlanır.6. -Planın tanıtılması ve pazarlanması: Reklam. yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi diğer ilgili konular da planla bağlantı içinde değerlendirilir.pdf . plan performansını ölçmek için konulan ölçütlerle karşılaştırılır. değerlendirme yapma metodu belirlenir. ulaşım olanaklarının ve diğer kent işlevlerinin geliştirilmesi amacıyla planlar hazırlanarak yerel ekonomik kalkınma politikasıyla bağlantısı kurulur. -Performans ve başarı ölçütleri saptanarak.gov. çevrenin korunması. -Ekonomik kalkınma amacıyla kullanılacak teşvikler belirlenir. Ayrıca. ve.

karmaşık ve masraflı bir biçim almasıdır. Bu değişiklik. ekonomik. kültürel. Örneğin. performans ölçütlerini daha geniş ve esnek tanımlayarak. sürekli hareket eden bir hedefe ateş etmekle aynı şeydir” (Levy. Bu değişiklikler. Patton ve Sawicki. Buradaki temel soru. hedeflenen performans ölçütlerine ne ölçüde ulaşılabildiği. politikanın hedef kitlesini oluşturan grupların tepkilerinin ne olduğu. 3. çıkan uzlaşmazlıklar karşısında planın hiç uygulanamaması ya da planın.pdf . Ancak. bu nedenlerin tümünün göz önünde bulundurulması farklı çözüm alternatiflerinin ele alınarak çözümlenmesinden.gov. Bunun yanında. Bu süreçte. Bir diğer sorun. istenildiği kadar iyi olmasa da. arzulanan performansa ve amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının sürekli olarak izlenmesi (‘monitoring’) gerekir. aynı bölgede yeşil alan ve çocuk parkı olarak iki ayrı alan öngörülmüş olsun. uygulanan politikaların değerlendirilerek.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. bu olumlu sonuçlar planda öngörülenden tamamen farklı ise. planın kullanışlılığı azalabilir. bir bölge birden fazla sorundan ya da yerel kalkınma projesinden etkileniyor olabilir. sorunların da değişmesi ve çözüm üretmenin daha güç. planın ne derecede başarılı olduğunun saptanmasına kadar tüm aşamaları daha karmaşık bir biçime sokar. plan uygulanırken. ulaşım yapıları sürekli değişikliğe uğradıkça. Bu süreçte. kısacası. açık ve yeşil alan miktarı aynı oranda korunduğu için hedeften sapma anlamı taşımayacaktır. Ayrıca. Bu durumda da çözüm üretmek. tek bir sorunun birçok nedeni olabilir. “sürekli değişen bir kentin sorunlarına çözüm üretmek. Ancak. tek bir alan olarak birleştirilmiştir. yeşil alanın ve çocuk parkının toplam alan büyüklükleri korunarak. konulan zaman ve kaynak sınırlamalarına ne ölçüde uyulabildiği gibi ölçütler izleme aşamasında sürekli gözlem altında tutulur ve bunlara göre gerektiğinde izlenen politikalarda ya da projelerde gerekli düzeltmeler yapılır.7.6. ilk halinin uygulanması zorunda kalınabilir. açıklayıcı 212 http://ekutup. İzleme süreci. planın esas amaçları gerçekleştirilemeyebilir. bunun başarı olarak değerlendirilmesi zor olacaktır. İzleme sürecinin en önemli sıkıntısı. teknolojik. Bu sorunları aşmanın bir yolu. sorunun gözden kaçan yönlerinin olup olmadığı.dpt. bir bölgeye yönelik geliştirilmiş planda. Bu durumda da. Rossi ve Freeman. mali. Bu durumda aslında. daha yeni ve güvenilir verilerin kullanılabilir hale gelip gelmediği. 1994: 145). “Politika ne ölçüde başarılı oldu?” sorusudur. bir plan döneminde dahi gerçekleşebilmektedir. değerlendirmeler sonucunda planda değişiklik yapılmasına karar verildiğinde. çünkü. plan ile elde edilecek sonuçlar arasında doğrudan bire bir lineer bağ kurmamak olabilir (Talen. orijinal plana ne derece sadık kalınacağı ve planın iç tutarlılığının ne derece korunabileceğidir. sorunun niteliğinde zaman içinde değişikliklerin ortaya çıkıp çıkmadığı. 1992). sorunun doğru teşhis edilip edilmediği. Cilt I sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.tr/bolgesel/keas-I. kentlerin nüfus. 1993: 263. yerel topluluğun kıt kaynakları öncelikli olmayan ve öngörülmeyen bazı hedefler için kullanılmıştır. 1996. başarıyı ölçmek vb. 1996). gereksiz zaman ve kaynak israfının önüne geçilmesini sağlar (Talen. uygulanan politikanın amaçlarından istemeden uzaklaşılmasının. daha zordur. Bu aşamada dikkatli davranılmaz ise. sosyal. gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla sona ermez. İzleme Yerel kalkınma planlarının ya da politikalarının uygulama süreci.

Var olan gizilgücün ve girişimci ruhun harekete geçirilmesi için gerekli çabanın gösterilmemesi Yerel halktan ve girişimcilerden yeterli destek alınamaması. 3. vi.2. Uygulamada ayrımcılık yapılması. ii. 1995. ekonomik faaliyetler vb. Cilt I ve tatmin edici bir çözümleme yapabilmek için. işletmelerin. 2002.7. Uygulanan politikanın olumlu sonuçlarının 1.dpt. Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimlerinin Karşılaşabileceği Güçlükler Seçilmiş atanmış kamu görevlilerinin. örgütsel ve teknik kaynakların kullanılması. çok yetersiz olması.gov. Devine ve Wright. Merkezi hükümetin destek vermemesi ya da desteğini kesmesi.. vii. Ekonomik kalkınma faaliyetlerinin eşgüdümünün iyi yapması. 1996).. Etkin katılım yol ve yöntemlerinin öngörülmesi. ve 213 http://ekutup. Acil gereksinimlerin giderilmesine ve eşitsizliklerin azaltılmasına özen gösterilmesi.tr/bolgesel/keas-I. Yerel yönetim birim(ler)inin yönetsel-bürokratik gücünü etkin kullanımı. sosyal sınıflar.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Etkin kamu-özel sektör işbirliği. İyi hazırlanmış ve amaçları açıkça belirtilmiş ekonomik kalkınma planı. toplum liderlerinin. Başarı İçin Gerekli Unsurlar Başarılı yerel ekonomik kalkınma girişimlerinin özellikleri şöyle sıralanabilir (Mishel. kenttaşların. açısından aşırı homojen bir yapıya sahip olması. 1995. yetki-sorumluluk dağılımının karmaşık olmasında ve uzlaşma-işbirliği kültürünün gelişmemiş olmasından dolayı eşgüdümlü işbirliğine gidilememesi. Bright vd. girişimcilerin. Merkezi mali. Özellikle güçlü kamu kesimi liderliği.7.. özel sektör-kamu sektörü işbirliğinin ve yerel kalkınma planının açık amaçlar doğrultusunda iyi hazırlanmasının en kritik değişkenler olduğu konusunda. birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekli olabilecektir (Talen. Yerel girişimcilik ruhunun harekete geçirilmesi. ve. v. 1991): i.1. Wagner vd. 3. Alt yapının. x. konut stokunun vb.5-2 yıl gibi makul bir sürede alınmaya başlanılması. 1995. Yerel topluluğun insan kaynakları. iv. Güçlü belediye ve kamu kesimi liderliği.7. 1993): i ii iii iv v vi vii viii Kentsel alanlarda yerel yönetimlerin sayıca çokluğundan. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamaları göz önüne alarak çözümleme yapan yazarlar arasında bir uzlaşı göze çarpmaktadır. 1995. viii.pdf . Rogowsky vd. Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimlerinde Başarıyı Etkileyen Unsurlar 3. Kalkınma girişiminin en azından ilk etapta olumsuz etkileyeceği grupların direnci. ix. iii. oda ve birliklerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin yerel ekonomik kalkınma sürecinde karşılaşabilecekleri bazı önemli sorunlar şunlardır (Wagner vd. ve Krefetz.

Bu durumlarda. planın bu sorunu çözmek için benimseyeceği yöntem. genel olarak ekonomik büyümeye kısa dönemde çok fazla bir katkı yapmayabilir. çünkü bu takip edilecek kuralların belirlenmesi anlamını taşır ve amaçlara daha iyi hizmet edecek alternatiflerin daha kolay kabulünü sağlar (Patton ve Sawicki. bu teşkilatlarda işgücünün yetiştirilmesinde bir takım uzmanlık standartları geliştirilmiştir. amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerekir. Örneğin.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bunun için. ölçütlerin. yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yaygın olması. alternatif çözüm yolları. 1993: 186). YEREL EKONOMİK KALKINMA PLANLARINDA AMAÇ. bazı politikaların olumlu sonuçları yanında zorunlu bazı olumsuz yan etkilerinin de varlığıdır (Patton ve Sawicki.gov. Günümüzde ise. Ancak. vizyonun. performans ölçütlerinin belirlenmesinde etkili olur (Patton ve Sawicki. HEDEF VE ÖLÇÜTLER Ekonomik verimliliği ölçmek için geliştirilen standartların kökenleri ahilik ve lonca teşkilatlarındaki uygulamalara dayanır. Performans ölçütleri. Ancak. Amerika Birleşik Devletleri deneyiminin çözümlemesinden çıkan bu sonuçlara ek olarak. Öte yandan. 4. hatta aynı toplumlar içinde bile çok farklı sosyalkültürel yapılar yer alabilmektedir. 214 http://ekutup. az yarar sağlanan grupların tepkisini çekmemek için. kabul edilebilir alternatiflerin belirlenmesinde ve sonrasında da uygulanan planın başarısını ölçmede kullanılırlar. Cilt I ix Katılıma olanak verilmemesidir. alt gelir gruplarının faydası düşük düzeyde kalabilir. Durum böyle olsa bile. Bazen siyasi nedenlerle amaçların net olarak saptanamadığı durumlar olmaktadır. ölçüt ve nicel ölçülerin saptanabilmesinin koşulu. çünkü. planlama disiplini çok daha fazla insanı konu almaktadır ve dünya yüzeyinde. Sorunun niteliği. 1993: 207). kayırmacılık nedeniyle kaynakların etkin kullanılamaması ve ekonomik kalkınma planlaması yaklaşımlarının ve yöntemlerinin küresel ekonomi çağında gereksinimlere yanıt vermekten uzak olması gibi etkenler de eklenmelidir. amaçlar ve hedefler vb. amaç ve amaca ilişkin hedeflerin yeterli açıklık ve netlikle belirlenmesidir.dpt. alternatiflerin karşılaştırılmasından önce belirlenmesi gerekir. alternatif planların karşılaştırılmasında. işsizlere iş sağlamayı ya da mesleki eğitim vermeyi öncelikli hedef yapan bir plan. Daha sonraları da askeri malzeme ve uygulamalarda geliştirilen standartlar performans ölçütlerinin gelişiminde yeni bir aşamayı getirmiştir.pdf . kaynakları kıt ve bu kıt kaynaklar üzerinde paylaşım kaygısının ve kavgasının yoğun olduğu ülkelerde.tr/bolgesel/keas-I. Türkiye gibi gelişmekte olan. Bir yerel ekonomik kalkınma planı en fazla yararı en varlıklı kesime sağlarken. genel olarak planlamada ya da yerel ekonomik kalkınma planlarında kullanılan ISO-9000 gibi açıklıkla ve net olarak tanımlanmış standartlar geliştirildiğini söylemek güçtür. muğlak ifadelendirme yoluna bilinçli olarak gidilebilmektedir. 2003: 330-366). ISO-9000 gibi uluslararası ticarette kaliteyi ölçmeye yarayan standartlar geliştirilmiştir (Efil. Bunun en önemli nedeni. 1993: 188). kamusal kaynakların yanlış kullanılması.

daha yüksek yerleşim yoğunluğuna izin vermek. yani geçerli ve güvenilir olmalıdır (Patton ve Sawicki. Vizyon. İstanbul kenti. başarılmak istenen sonuçlarla ilgili olarak daha açıklıkla ifade edilmiş. Performans Ölçütleri (‘Performance Criteria’) Performans ölçütleri hedeflerin daha somut ifadelendirilmiş biçimleridir. uzun dönemde kentin vizyonu doğrultusunda gerçekleştirileceklere dair formel ve genel olarak ifade edilmiş hedeflerdir. Amaçlar (‘Goals’) Amaçlar.1.3. Hedefler (‘Objectives’) Hedefler ise.2. yüksek teknolojiye dayalı ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip ekonomik yapısı olan bir kent gibi. Vizyon Vizyon. Cilt I 4.1. bir zaman ve hedef kitlede belirtilen ifadelerdir. etkin ve insanca yaşanabilir bir dünya kenti olmak” olarak saptamıştır (TOKİ ve IULA-EMME. bir yerel topluluğun kendi kentlerini bir bütün olarak uzun dönemde taşımak istedikleri konumla ilişkilidir. Orta Asya ve Ortadoğu bölge müdürlüklerini İstanbul’a çekmek ise. Ölçütler açık ve net ifade edilmelidir. yaşam kalitesi yüksek ama yaşam maliyetlerinin düşük olduğu. Örneğin. 4. alternatiflerin değerlendirilmesinde ve politika uygulamalarının başarısının saptanmasında kullanılırlar (Quade. Daha varlıklı. 4. uluslar arası yatırım çekmek vb. Uluslararası turizm merkezi olmak. karlılık. 215 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. kentsel altyapıyı geliştirmek amaca örnek olabilir. 1993). Ekonomik kalkınma alanında genel olarak kullanılan ölçütlerin bazıları şunlardır: Etkililik ya da verimlilik.1. sadece bir tür olaya özgü olacak şekilde aşırı ayrıntılı olmamalı ve değişik alternatiflerin karşılaştırılmasına olanak vermelidir. Uluslar arası şirketlerin Doğu Avrupa. tekno-kent alanları oluşturmak. 4. yağmur suyu toplama ve kanalizasyon altyapısını yeterli düzeye çıkarmak ya da yeşil alan-konut alanı dengesini korunmak gibi. Örneğin.tr/bolgesel/keas-I.2. Yüksek teknoloji yatırım çekmek. İstanbul’un vizyonu çerçevesinde düşünülebilecek amaçlara örnek olabilir. vizyonunu “demokratik. maliyet.1.pdf . yapılabilirlik ya da fizibilite. “Geleceğin İstanbul”unu kurarken. 1993: 219).gov. Aynı hedefle ilgili ölçütler tutarlı olmalı.1. fayda. ancak. yukarıda verilen İstanbul’un vizyonu ve amacı çerçevesinde düşünülebilecek bir hedeftir. Amaç ve Hedef Tanımları 4. 1982: 32. dışsallıklar. Bunlar. Performans Ölçütleri ve Nicel Ölçüler 4. Patton ve Sawicki.2. 1993: 187).dpt. ölçülmek isteneni doğru olarak ölçmeli. hedeflerin değişik boyutlarıyla ilgili standartlar getirirler.1. yaya ve araç trafiği arasındaki uyumsuzluğu en aza indirmek.

2. dönüşümleri. konum7. 148). 1992: 64. Başka bir örnek daha verelim. trafik kazası sayısı. nüfus artış oranı. 1996: 313. suç oranları vb. Rossi ve Freeman. Örneğin. Bunlar genel ölçütler olup. konutların kolay ulaşılabilir olması. performans ölçütlerinin daha kolaylıkla ve doğrudan ölçülebilir. Yukarıda kullanılan İstanbul’un dünya kenti olması yönündeki vizyonu çerçevesinde. toplumdan istenecek değişiklikleri. piyasa.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I. girişimcilik ve liderlik. vb. hava kirliğine ve depreme karşı koruma sağlaması. İstanbul’un dünya kenti olma vizyonu çerçevesinde kente çektiği uluslar arası şirketlerin bölge müdürlükleri hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin olarak geliştirilecek performans ölçütü geliştirilirken. konut alanının ana cadde trafiğine kapalı olması gibi ölçütler benimsenebilir (Levy. 8 Teknik. yayaların yağıştan ve rüzgardan korunması. Kurumsal bağlılık: Projenin yürütülmesine. hakkaniyet. 9 10 216 http://ekutup. İstanbul’a çekilebilen uluslar arası şirket genel müdürlüğü. projelerin yürütülmesini olanaklı kılacak düzeyde olup olmadığını belirtir. trafik sıkışıklığı. 1993: 218-219. yapılabilirlik gibi ölçütler düşünülecektir. Cilt I hesap verebilirlik (accountability). yakınlık.) de planlamada göz önünde bulundurulur. işgücü piyasasına. bunların gerektireceği fedakarlıkları kabul ettirebilme ve plan sürecinde işbirliğini ve eşgüdümü sürdürebilme gücüne sahip olup olmadığını belirtir. kurumsal bağlılık10. 1993: 187). ticaret ve alışveriş bölgelerine. uluslar arası şirketlerin bölge müdürlüklerinin İstanbul’a çekilmesi için kentin katlandığı maliyetlerin ya da teşviklerin miktarı. bir caddeden yoğun saatlerde geçen araç sayısı. fayda-maliyet. riskli bölgelere. ölçülere örnek olarak verilebilir. 7 Planın uygulanacağı alanın özellikleri (ulaşım ağına. Patton ve Sawicki. yönetimin ve bürokrasinin ne ölçüde bağlı olduğunu belirtir. bunların kaç kişiye istihdam olanağı sağladığı gibi nicel ölçüler düşünülebilir. 362).dpt. Nicel Ölçüler (‘Measurements’) Ölçüler. amaçlar arasında iç tutarlılığın olması vb. 4. halkın taleplerine ve değer yargılarına uygunluk (responsiveness). otorite9. projenin türüne göre daha belirgin ölçütler de saptanabilir. dışsallıklar. ticaretin ve sanayiinin canlılığı. proje değerlendirmesi ve başarının ölçülmesinde kullanılırlar.gov. (Aronson ve Schwartz. hukukilik. çevre temizliği. kullanılabilir arazi. Bu proje için. Planı uygulayacak olan yönetim biriminin. Evsiz kişi sayısı. mali ve idari kapasite ve yönetim yapısının. 1994: 140. Raimondo. eşitlik ve adalet. kişi başına gelir. açık yeşil alanların konut alanlarına oranı. yerel ekonomik kalkınma planının bir parçası olduğunu varsayalım.pdf . siyasal destek. alternatif maliyetler (opportunity cost). konut sayısı. işlevsel ve nicel şekle sokulmuş biçimleridir (Patton ve Sawicki. 1992: 163. park alanı varlığı. topografyanın ve toprak yapısının su baskınına. konutlarda araçlar için yeterli park alanı sağlanması. işbirliği. Nicel ölçüler.2. bürokratik. kirada oturan kiracı sayısı. Bir semte sosyal konutlar yapılması yönündeki bir projenin. idari kapasite8. altyapının varlığı-kalitesi. veri toplama ve çözümleme. konut başına düşen park alanı. konut alanlarına vb.

sıvı ve katı atıkların toplanması.dpt. bölgesel ve örgütsel düzeyde önemli ölçüde yerleşmiş olan planlama çabalarına ek olarak. genel ve uzun dönemli bir yerel kalkınma anlayışının gelişmemesi sonucunu doğurmaktadır. kamu kesiminin öncülüğünde ve liderliğinde geliştirilmeleri ve uygulanmaları zorunlu gözükmektedir. yerel halkın ve girişimcilerin. serbest piyasa koşulları yatırımların nereye ve nasıl gideceğinde belirleyici rol oynar ve yatırımlar ya ekonominin zaten iyi olduğu ve iş fırsatlarının bulunduğu kentsel bölgelere. üniversitelerin bilgi birikimlerinin yerel girişimcilerin gereksinimlerini karşılamak. İşbirliğinin ve eşgüdümün sağlanamaması. işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla harekete geçirilmesi ve yerel ekonomik kalkınma girişimlerinin bir parçası yapılması olanaklı hale gelmiştir. Bunun yanında. aynı kentsel bölgede yer alan.gov. Cilt I 5. yerel ekonomik kalkınma girişimlerinin Türkiye örneğinde başarılı olabilmeleri için. iller. ekonomisi zaten kötü olan yöreleri ve kentleri daha da kötü durumlara düşürebilecektir. yerel ekonomik kalkınma girişimlerinin ülkemizde başarısız olmasına yol açabilecek en temel sorunlardan biri olarak devam etmektedir. araştırma ya da yüksek teknoloji enstitülerinin taşra illerine de yayılması ile. halen çok yaygın uygulanan bölgesel ve ulusal kalkınma yaklaşımlarındaki aksaklıkların ve eksikliklerin saptanması ve düzeltilmesi için daha hızlı ve duyarlı davranılmasına olan gereksinimdir. Ayrıca. kentleri ya da kentsel bölgeleri yatırımları çekmek için birbirleriyle yarışır duruma düşürebilir. stratejik. Bu durumda. SONSÖZ Küresel anlamda gelişmiş ülkeler. özellikle yüksek teknolojiye ve bilgiye (know-how) yatırım yaparak yarışmacı üstünlüklerini koruma çabasındadırlar. dönüştürülmesi. ya da yatırım yapan şirketlerin maliyetlerini en aza indirecek şekilde en fazla teşviki veren yerlere yönelecektir. ülkemizde yerel ekonomik kalkınmanın. güven duyulan bir otorite olarak merkezi hükümetin taşra birimlerinin (yani valilikler ya da il özel idareleri) öncülüğüne ve liderliğine gereksinim vardır. Türkiye’de uygulanmaya çalışılan 217 http://ekutup. ama parçalı bir yapı sergileyen yerel yönetim birimlerinin bir araya gelerek ortak hareket edememeleri. Türkiye’de ulusal.) bir ilçe belediyesinin ya da kent belediyesinin olanaklarını aşan kaynaklar gerektirdiği gerçekliği de göz önünde bulundurulmalıdır. kentsel bölgelerde yer alan birbirinden kopuk yerel yönetim birimlerinin uyguladıkları kalkınma girişimlerinin bir toplamı olarak görülmesi eğilimi. Türkiye örneğinde son olarak vurgulanması gereken bir nokta da. imhası ve geri döndürülmesi gibi çevre koruma çalışmaları ve yatırımları vb. Artık.pdf . Yerel ekonomik kalkınma politikaların bütünlüğü olmayan programlar şeklinde yürürlüğe konması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yöreler. Bu ise. işlenmesi. Dolayısıyla. eşgüdümü ve işbirliğini önemseyen bir bakış açısı ile. gizil gücünü eşgüdümlü bir şekilde ekonomik kalınma amacıyla harekete geçirebilmek için de. Ancak. hatta kentsel bölgelerdeki yerel yönetimlerin. Türkiye’de de. ekonomik kalkınma girişimleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan bazı kentsel altyapı yatırımlarının (hava ya da kara taşımacılığı yatırımları. AB ile bütünleşme politikasını benimseyen bir ülke olarak.tr/bolgesel/keas-I. Anadolu kentlerindeki ekonomik faaliyetlerin canlandırılması için yeni olanaklar doğmuştur. eşgüdümlü bir işbirliğine gidememeleri. kentsel bölgeler ve kentler bazında da planlamanın daha etkin olarak kullanılmasına günümüzde daha büyük bir gereksinim duyulmaktadır. özellikle son yıllarda üniversite.

C. Cambridge. Englewood Cliffs. Thousand Oaks. Urban Revitalization: Israel’s Project Renewal and Other Experiences. Urban Revitalization: Policies and Programs. New York.” içinde Proceedings of the Comparative Development and Administration Seminar for Eastern European Scholars: Studies in Comparative Analysis. Blakely. 68 (410). ve Philip Favero (1984) Local Economic Development: A Strategic Approach. Logan. Calf. Washington D. Reading in Urban Theory. (der. anakent ve kent nazım imar planları.). (1994) Contemporary Urban Planning. Mumphrey J. Basil Blackwell. Birmingham. 58-80 arasını çeviren Namık Demir. Sage Publications.). XXV (229). ekonomik kalkınma stratejilerinde yerel alternatifler de artık daha ciddi olarak değerlendirilmelidir. “Mahalli İdarelerde Stratejik Yönetim. Rebecca M. J. Murat Ali (2002) Accomodating Turkey in New Regionalism. Sharon Perlman (1991) “Urban Revitalization As A Catalyst for Urban Political Change. Temmuz-Ağustos 2001. Roger L. Local Government Reforms and Local Autonomy: A Comparative Analysis of Recent Trends. TX. Edward G.” Urban Affairs Quarterly. New York. Rod Erakovich ve Dick Grisby (der. Mülkiye. UK.pdf . daha çok fiziki çevre planlaması niteliğindedir.dpt. Wagner. UK. Research and Service. Oxford. Basil Blackwell. 26 (2) December. Devine. Alfa. Lanham. güncel gereksinimlere cevap vermemektedir ve stratejik bir bakış açısına olanak vermemektedir. Campbell (der. Mart-1996. Blackwell Publishers. 113128. Oxford. Cheryl A. Arlington. _____ (1989) The Informational City: Information Technology.. Richard D. (der. çev. Farr. Dulupcu. Ali (1999) “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi. Castells. 218 http://ekutup.” içinde D. ve James D. Wright (1993) The Greatest of Evils: Urban Poverty and the American Underclass. Gül. Manuel (1996) The Information Age: Economy. (1995) “The Central-City Revitalization: The Fort Worth Experience. İstanbul. KAYNAKÇA Bingham. Efil. Blank. ve Robert Mier (1993) Theories of Local Economic Development. H. Kemp. Farazmand.” içinde W. Levy. Bunu için. 245-278.” Türk İdare Dergisi. Confronting Poverty: Prescriptions For Change. E. Sage Publications. Elazar (der.” içinde S. bu çalışmada da vurgu yapıldığı gibi. (1993) Strategic Planning for Local Government. The University of Texas. Society and Culture – The Rise of the Network Society. Edward J. (1994) “The Employment Strategy: Public Policies to Increase Work and Earnings. Cilt I çevre düzeni nazım imar planları. Sage Publications. Russel Sage Foundation. Inc. The Center for Economic Development.gov. Thousand Oaks. 170-190. Fainstein ve S. ve Harvey L Molotch (1996) “The City as a Growth Machine. Prentice Hall. Türkiye’de ekonomik kalkınmanın planlanması ve yönetilmesine yeni açılımlar getirebilmek için.” Public Administration Review.). Newbury Park. 9-43.). ICMA. John R. University Press of America. Centre for Urban and Regional Studies. Krefetz. Hüseyin (1998) “Decentralization. Aldine De Gruyter. s.tr/bolgesel/keas-I. Joder ve A. Sevilay KAYGALAK. Economic Restructuring and the Urban-Regional Process.). The University of Birmingham. vd. Inc. T. Goetz. J. s. 59 (6).” içinde S. İsmail (2003) Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç: ISO 9000 Kalite Güvencesi Yönetimi. Bright. (1994) Planning Local Economic Development: Theory and Practice. Joel A.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Elise M. John M.. Danzinger vd. (1990) “Type II Policy and Mandated Benefits in Economic Development. Arlington.

“OHAL Teşviki Unutuldu (. Emil E.1999. _____ (2002) “Generating Jobs and Growth: An Economic Stimulus Program for 2003.” International Regional Science Review. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ve IULA-EMME (1993) Geleceğin İstanbul’u. Urban Revitalization: Policies and Programs. Talas.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 101-106. İmge. 397-411.dpt. IULAEMME ve T. (2000) “Local Economic Development in an Era of Globalization: The Case of South African Cities. New Brunswick.” Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. New Jersey. Pearson Education. (1994) “Changes in Economic Development Theory and Practice. Sweet (der. J. The University of Texas at Arlington. Mollenkopf. E. Wagner. <http://epinet. Ankara. Princeton. Institute of Urban Studies.” Milliyet. (der. Sawicki (1993) Basic Methods of Policy Analysis and Planning.C. Economic Policy Institute. 51-66. 4 Mayıs. Songül (2000) “Yeni Sağ Sosyal Güvenlik Anlayışının Tarihsel Bağlantıları: İngiltere ve Türkiye Örnekleri. Robert G. Patton. Paris. Porter. erişim tarihi 4. Raimondo. Mishel.15. 55 (Haziran Temmuz). Maliza. C. Cole ve Jay. vd.08. Tees. Praeger. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. Sage Publications Inc. 54-59. Rogerson.org/eplync..html>. Upper Saddle River. Paul R.org/content.C. Stanford (1990) The Interlocal Contract in Texas. T. Wagner.pdf . Lawrence (2003) “Reducing Taxes Will Cost Jobs and Bloat Deficit. Güngör (2003). Center for Urban Policy Research. Richard L. Malecki. Sage Publications. Carl V. Joder ve A. Halil (1993) Yerel Yönetimler Arası İşbirliği: Kent ve Belediye Birlikleri. (1995) “New York City’s Outer Borough Development Strategy.” içinde F.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi. Thousand Oaks.cfm/briefingpapers_bp_2002_12_stimulus>. _____ (2003) “Yoksullukla Mücadelede Fak-Fuk-Fon ve Yeşil Kart Uygulaması. 91 (4). Rebuilding America’s Cities: Roads to Recovery. OECD (1986) The Revitalization of Urban Economies. David W. Uras. Cahit (1995) Toplumsal Politika. (1980) Industrial Location and Community Development. vd. 16 (1-2).epinet. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve IULA-EMME. (1992) Economics of State and Local Government. John (1983) The Contested City. OECD. Fritz W. G. Porter ve D. Sallan Gül. Henry J. Thousand Oaks. İstanbul. Edward J. Teitz. (1984) “Preface. 40 (34). (1994) “Entrepreneurship in Regional and Local Development. Arlington. Princeton University Press. (1985) Local Economic Development: A Guide to Practice. Inc. (1996) Do State&Local Tax Incentives Work? Washington D. R. Edward T. 119-153. Mumphrey Jr. W.2003. Barry M.” Görüş. Christian M.) (1995) Urban Revitalization: Policies and Programs. Moriarty. Cilt I Lynch. New York ve London. s.” içinde P. erişim tarihi 21. University of North Carolina Press. ve David S. İstanbul. <http://www. 16 (1-2). Ünlü. New York...gov.” Economic Policy Institute Brifing Paper. Kent Basımevi. 5.). Michael B. Praeger.” International Regional Science Review. 219 http://ekutup. (der).tr/bolgesel/keas-I.. Rogowsky.ve de Uyutuldu).” Detroit News. Chapel Hill. TX. 21 Ağustos.

pdf . Aydın ve Denizli birbirlerine komşu ve görece iki kalkınmış ilimizdir. Bu yaklaşım yerleşik sosyal ilişkilerin ekonomik yaşamdaki etkisi üzerinde durmaktadır (Swedberg. kalkınmanın ekonomi dışındaki başka etkenler tarafından etkileniyor olabileceğini akla getirmektedir. DEÜ. Ekonomik aktörler ve ekonomik ilişkilerin yüzyılların ürünü olan sosyal ilişkiler ağının (network) 220 http://ekutup. Cilt I Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Göstergeler İle Yerel Kültür Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Aydın ve Denizli Örnekleri Yaprak GÜLCAN Yrd. Daha özgün olarak ifade etmek gerekirse. DEÜ. Dr. emek ücretleri.dpt. Doç. İşletme Fakültesi. Aydın ilerideki tablolarda da görüleceği gibi tabii kaynaklar.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. tabii kaynaklar. yetişmiş işgücü. İşletme Fakültesi. merkeze yakınlık. mülk fiyatları gibi somut etkenlerin dahi bölge ve/veya kentlerin başarı ve /veya başarısızlığını açıklamakta yetersiz kalması. Kent (il) düzeyindeki çalışmalar ise yalnız ülkemizde değil tüm Dünya da henüz embriyon aşamasındadır (Danielzyk ve Wood. Bu eğilimlerin etkisiyle T. Danielzyk ve Wood (2001) bu etkenlerin en başında kültürel özelliklerin geldiğini ileri sürmektedirler. Elimize ulaşan ilk kullanılabilecek bilgiler aynı alt bölgede yer alan Denizli ve Aydın illerinden gelmiştir. Bu amaçla Ege Bölgesinin tümü ve Marmara Bölgesinden Balıkesir’i alarak on ilde başlattığımız araştırma halen devam etmektedir. 1996). Dolayısıyla çalışmanın amacı açısından en uygun yaklaşımın. ekonomik coğrafya ve bölgesel kalkınma tartışmalarında ‘kültür’ faktörünü ön plana çıkaran. Planlama Teşkilatı da son birkaç yıldır süren bir çalışma sonucu Türkiye için 26 alt bölgeden oluşan bir gelişmişlik haritası hazırlamıştır.C. bu çalışmanın hedefi ekonomik gelişmeyi motive edebileceği düşünülen ve çoğu zaman Protestan İş Ahlakı (PİA) olarak da adlandırılan ve temel olarak beş kültürel değer ile bu değerlerle birlikte ortaya çıkan aktörler arası ilişki ağlarının (network’ler NW) iller bazında kalkınma olgusunu açıklayıp açıklayamadığını araştırmaktır. Ekonomik yapıları.gov. Bu ve benzeri tablolar gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde sık rastlanan ancak çok az araştırılmış olgulardır. coğrafi kolaylıklar gibi bir çok içsel (endogeneous) etkenin Aydın lehine olmasına rağmen Denizli’nin özellikle son 15 yılda göstermiş olduğu ekonomik performans şaşırtıcıdır.. muhtemelen Avrupa Birliği’nin de stratejileri doğrultusunda. kurumsalcılık (institutionalist) yaklaşımı olduğu düşünülmüştür. Sonuçları henüz yayınlanmayan taslak halinde ki çalışmada (2003) Ege Bölgesi üç alt bölgeye ayrılmıştır.tr/bolgesel/keas-I.. Ekonomi Bölümü Ceyhan ALDEMİR Prof. Dr. GİRİŞ Özellikle son on yılda. kent ve bölgesel kalkınma konusundaki araştırmalar bir hayli artmıştır. 2001). turizm gibi konularda Denizli’den daha zengin olmasına rağmen daha kalkınmış değildir. Çalışmamızın amacı Ege Bölgesi içinde yer alan alt bölgeleri) ekonomik gelişmişlik düzeyleri açısından karşılaştırmak ve olası farklılıkları geliştirdiğimiz bir model çerçevesinde açıklamaya çalışmaktır. Yazarların da dikkatini çeken ilk nokta bu olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma sadece iki il ile kısıtlıdır. İşletme Bölümü 1. Kalkınma için gerekli insan sermayesi.Ülkemizde kalkınma konusu genellikle ülke ve zaman zaman bölgesel düzeylerde ele alınmaktadır.

Kültürel özellikler ve ekonomik gelişme arasında sistematik ve tarihsel bir perspektif içinde ilişki arayan ilk araştırmacı Max Weber (1985) olmuştur. 1998). otoriteye olan mesafe ve belirsizliklerden kaçınma davranışlarnın az olduğu ülkelerin daha kalkınmış olduğuna işaret etmektedir. Bu çalışmalardan hareketle. Özellikle bireyci. Dahlgaard ve Dahlgaard. 221 http://ekutup. 1984). Kapitalist gelişmenin gerisinde manevi itici güç olarak Protestanlığın çileci (ascetic) kollarının (Baptist.dpt. İçsel gelişme (endogeneous growth) nedenleri olarak da adlandırılabilecek bu tür ekonomik ve fiziksel nedenler ile olası sosyal nedenler ve bunların her ikisiyle bölgesel ve kentsel düzeydeki ekonomik gelişme göstergeleri arasındaki ilişkileri gösteren hipotetik model Şekil 1’de gösterilmiştir. çağdaş anlamda ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı özellikleri olabileceği de bilinmektedir (Weber. Araştırmaların büyük çoğunluğu kalitatif olmakla birlikte bazı kantitatif çalışmalar da yapılmış ve genel olarak Weber’in tezinin doğru olduğu ileri sürülmüştür (Blum ve Dudley. Arslan. KURAMSAL ÇERÇEVE Kültürel değerler ile networklerin kalkınmada ki rolünü görmek için öncelikle kalınmanın “hard core” (somut) nedenlerine bakmak gerekir. Aynı biçimde Mc Clelland’da (1961) başarı güdüsü yüksek bireylerden oluşan toplumların daha kalkınmış olduklarını ileri sürmektedir. birbirlerine komşu olmalarına ve dolayısıyla nispeten benzer coğrafyalara sahip iki ilimizden birinin yine göreli olarak daha kıt kaynaklara sahip olmasına rağmen diğerine göre daha kalkınmış olmasının kültürel etkenlerle ve bu bağlamda özellikle gelişmeye katkı verecek ilişkiler ağı (network) ile açıklanabileceği düşünülmüştür. 2001). 1981.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Hoefstede’de (1984) 40 ülkede yapmış olduğu araştırmada yönetime ilişkin değerler ile gelişmişlik arasında önemli ilişkiler bulmuştur. 1999). 1985. 1997. Pietist.pdf .tr/bolgesel/keas-I. 2. Saxenian. Bu alandaki olası değişimler radikal olmaktan çok tedricidir.gov. Cilt I dışında yer alması pek düşünülemez (Ülgener. Ancak sosyal ilişkilere egemen olan bazı kültürel değerlerin. Calvinist gibi) olduğunu ileri süren Weber’in tezi özellikle 1970’lerden sonra bir çok araştırmaya konu olmuştur (Jones.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Alt varsayımlar ise kurumsalcılık yaklaşımı çerçevesinde ekonomik kalkınma göstergeleriyle ilişkili olduğu düşünülen iki grup bağımsız değişkenin illerin kalkınmasındaki farklılığı içsel kalkınma modellerinde yer alan değişkenlere kıyasla daha fazla açıklama gücüne sahip oldukları yönündedir. Cilt I Şekil 1 Bölgesel ve Kent Düzeyinde Ekonomik Gelişmeyi Etkileyen Faktörler I) EKONOMİK ve FİZİKSEL FAKTÖRLER Yatırımlar Kaynaklar Uzaklık Nüfus İnsan sermayesi . Yukarıdaki bilgilerin ışığında araştırmanın temel varsayımı Aydın ve Denizli illeri arasındaki kalkınmışlık farkını en iyi kurumsalcılık yaklaşımı açıklamaktadır şeklinde oluşturulmuştur. Bunlar.tr/bolgesel/keas-I. Bu değişkenlerden birincisi. zaman ve para tasarrufuna verilen önem. 1997).gov.Networkler . ekonomik ve fiziksel faktörler içsel kalkınma teorisi ışığında ele alınmaktadır. özellikle ekonomik davranışla ilgili olduğu düşünülen bireylerin çalışma anlayışlarını (zihniyetini ) ortaya koyan beş kültürel değerdir.dpt. Kültürel faktörlerin kalkınmayla ilişkisi bir ölçüde kurumsalcılık yaklaşımı ile açıklanmaya çalışılırken. işin amaç olarak değerlendirilmesi. çalışkanlığa verilen değer. ekonomik kalkınmanın da o 222 http://ekutup.pdf . Bir toplumda bu değerler ne kadar yerleşikse. ilişkilerde iradeci tutum ve davranışlar ile boş zamana veya zamanı boşa geçirmeye atfedilen değerlerdir (Mirels ve Garrett.Kültürel değerler II) SOSYAL FAKTÖRLER BÖLGESEL ve KENTSEL DÜZEYDE EKONOMİK GELİŞME GÖSTERGELERİ Büyüme Kişi başına milli gelir (il bazında) İl bazında gayri safi milli gelir Tasarruflar Endüstrileşme (İmalat sektörü gelişme oranı) Bu çalışmada. kurumsalcılık yaklaşımı açısından ekonomik kalkınma göstergeleriyle ilişkili olduğu düşünülen ve kültürel faktörler arasında yer alan networkler ile özellikle çalışma anlayışıyla ilgili kültürel değerler iki bağımsız değişken olarak ele alınmaktadır.

Anketlerin geri dönüş oranı Denizli için 24 (%13). Cilt I oranda artacağı varsayılmaktadır. Buna karşın Denizli örneklemi daha yaşlı. Bunlar 177 üyesi olan Denizli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (DESİAD) ile Aydınlı bazı işadamları ve sanayicileridir.tr/bolgesel/keas-I. çok miktarda ve yoğun dışsal (il dışı ve yurtdışı) ilişkilerin ekonomik hareketlenmeyi ve gelişmeyi arttıracağı ikinci varsayımımızı oluşturmaktadır. Kurumsalcılık yaklaşımı açısından.dpt. Bunlar bireyler arası ilişkilerin miktarı. 2001) Bu çalışmada ilişkiler ağı dört özellik açısından ölçümlenmeye çalışılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak çeşitli kurumların istatistiksel çalışmaları yanı sıra 36 soruluk bir anket kullanılmıştır. yerleşik yerel değerleri çok iyi bildikleri varsayılan. ihtilafların en az yaşandığı. Yöntem ve Örneklem Araştırmanın örneklemini Aydın ve Denizli illerindeki yerel ekonomik aktörler oluşturmaktadır.1. o yörede doğmuş. ortalama 15 yıldır çalışan ve çoğunlukla hizmet ve tarım sektöründe yer alan bireylerden oluşmaktadır. imalat ve hizmet sektörlerinde görev yapan bireylerden oluşmaktadır. (Weber. büyük sanayi kuruluşlarının daha çok Denizli’de olduğunu göstermesi bakımından da ilginçtir. Örneklemi oluşturan bireylerin demografik özellikleri Tablo 1’de görülebilir. biraz daha az eğitimli. büyümüş. Birbirlerini tanımayan. Elde edilen veriler. ARAŞTIRMA 3. Blum ve Dudley. tanımlayıcı istatistikler (tek değişkenli) yanı sıra çift değişkenli (bi-variate) istatistiksel araçlarla da analiz edilmiştir. yoğunluğu ve güvenilirliği ile ilişkilerde yaşanan ihtilafların sayısıdır. 3. Güven unsuruna dayanan. Dokuz soru ilişkiler ağı ile ilgili olup geri kalan 19 soru çalışma anlayışıyla ilgilidir. Bu bulgu. ancak güvenen ve güvene dayanan kontratsal ilişki içinde bulunan bireylerin oluşturdukları pozitif ilişkiler ağı gibi dışsal (externalities) etkenler ticareti ve dolayısıyla kalkınmayı hızlandıran faktörlerdir. Anketin ilk sekiz sorusu deneklerin demografik özellikleriyle ilgilidir. Değişkenlerden ve alt varsayımlardan ikincisi ise network analiziyle ilgili olanıdır.pdf . Dolayısıyla Denizli örneklemi daha çok büyük sayılabilecek kuruluşlardaki bireylerden oluşmaktadır. daha çok dış ticaret. Aydın için 35’dir. Görüleceği üzere Aydın örneklemi daha genç. ekonomik faaliyetler kadar sosyal ilişkilere ve dayanışmaya da önem verdikleri düşünülen gönüllü iş adamları birlikleri üyeleridir. biraz daha eğitimli (üniversite düzeyi) ortalama 21 yıldır çalışan. ekonomik kalkınmada yerleşik kültürel değerler kadar ve hatta onlardan daha önemli olan ekonomik aktörlerin geliştirdikleri networklerdir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 223 http://ekutup. Denizli’de ise 350’dir. 1985 . Bunlar.gov. Aydın da ortalama 81. Örneklemin ilginç bir yönü de çalışılan örgütlerin iriliğidir.

5 % 48.9 % 8.52 İmalat: Hizmet: Ticaret: Tarım: Dış ticaret: TOTAL: Çalışılan örgütün iriliği: En az: 5 En çok: 450 Ortalama: 81.5 31.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I.9 Yaş: En az: 24 En çok: 51 Ortalama: 34 Eğitim: N İlk: Orta: Lise: Üniversite: Lisansüstü: % 0 2 10 21 2 0 5. 224 http://ekutup.5 37.2 100 21 3000 347.23 4. Cilt I Tablo 1 Aydın ve Denizli İllerini Örnekleminin Demografik Özellikleri (N=59) AYDIN (n: 35) Cinsiyet: Erkek: % 57.5 % 26 % 8.5 29 60 5.95 12 35 20.3 12.7 25 25 6.5 % 8.75 Toplam Çalışma yılları: Çalışılan sektör: En az: 5 En çok: 30 Ortalama: 14. BULGULAR Öncelikle bağımlı değişken olan Aydın ve Denizli illerinin ekonomik kalkınma göstergeleri incelendiğinde aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır.1 Kadın: % 42.5 DENİZLİ (n:24) 62.dpt.pdf .gov.5 27 63 42 N 0 0 17 70 3 3.5 100 13 % Ortalama: 3.

717 247. 225 http://ekutup.457.pdf .729 98.756 450. Bu faktörler ile ilgili seçilmiş bilgiler Tablo 3’de sunulmuştur. DPT (2002) İllere ve Bölgelere Göre Çeşitli İstatistikler.dpt.017 25 2.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.600 209.196 96.4 -2. Tablo 2’den görüleceği gibi Denizli çok açık bir şekilde Aydın’dan daha kalkınmış gözükmektedir.133 22 -13. EGEV (2003) Denizli İl Raporu.184 912.93) 958 1.7 (19) 243.3 2.0 Düzey 3 TR322 Denizli Kaynak: Bölgesel ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Özellikle ekonomik yaşamın atar damarı sayılabilecek tasarruflar/krediler ile imalat sanayi ile ilgili rakamlar Denizli’nin Aydın’dan en az dört kat daha yüksek performans sergilediğini göstermektedir.687 581 450. DİE (2001) Türkiye İstatistik Yıllığı.232 (%22.gov. EGEV (2002) Aydın İl Raporu.2 (9) 912.478( 62.105 496.827 907.1 647. İçsel kalkınma yaklaşımına göre gelişmişliğin nedeni ekonomik ve fiziksel faktörlerde yatmaktadır.3) 1.tr/bolgesel/keas-I. Cilt I Tablo 2 Aydın ve Denizli İlleri Ekonomik Kalkınma Göstergeleri: Düzey 3 TR321 Aydın GSYİH Büyüme Hızı 2001(1987 Fiyatları) GSYİH/Kişi Değer $ Sıra Tasarruflar (2000) Mevduat/ Kişi (milyon TL) Krediler/ Kişi (milyon TL) Endüstrileşme (İmalat Sanayi Katma Değer (2000) Toplam(milyar TL) Devlet Sektörü Özel Sektör Elektrik Tüketimi Toplam (Mwh) Sanayi (Mwh) Kişi başına Tüketim (kwh) Dış Ticaret İstatistikleri ( 2001) ithalat (milyon $) ihracat 0 0 35.952 2.

DİE (2001) Türkiye İstatistik Yıllığı.790 661.283 14-21 27 121 959.dpt. madencilik.523. İnsan sermayesi ölçüsü olarak ortaöğretimde okullaşma oranları esas alınırsa Aydın Denizli’den az da olsa daha ileridir.010.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.017 527 20.9 36.568 436. Tüm bu verilere karşın Aydın’ın ekonomik kalkınma göstergelerinin (Tablo 2) Denizli’den geride olması gerçekten şaşırtıcıdır.pdf . Cilt I Tablo3 Aydın ve Denizli İlleri Ekonomik ve Fiziksel Olanaklar Düzey 3 TR321 Aydın 120 km 383.000 100.218 17.445 50.560 108. turizm.821 27. EGEV (2002) Aydın İl Raporu.050 37. Tablo 3’deki bilgiler coğrafi konum.223 4. EGEV (2003) Denizli İl Raporu.7 38.898 40.249 2.8 Düzey 3 TR322 Denizli 246 km 361.548 22.2 22.5 Merkeze Uzaklık (liman kenti olan İzmir esas alınmıştır Tarım Alanları (ha) 2000 Tarımsal Üretim Değeri (Toplam Milyon TL) Turizm Yatak sayısı Yatırımlar Kamu (milyar TL) Teşvik Belgeli Yatırımlar(2001) Toplam (milyar TL) Tarım Madencilik İmalat Hizmetler Nüfus Büyüme Hızı 2000(%) Net Göç Hızı (1990) Nüfus Yoğunluğu Nüfus (2000) Eğitim İlköğretim Okullaşma or. Ortaöğretim Okullaşma or Ortaöğretim Okullaşma or (mesleki) Kaynak: Bölgesel ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü.000 96.896 399. Son olarak kültürel değerler ve ilişkiler ağı bulgularına bakıldığında durumun bir kez daha Denizli lehine geliştiği görülmektedir. DPT (2002) İllere ve Bölgelere Göre Çeşitli İstatistikler.tr/bolgesel/keas-I.346 228.gov. nüfus ve nüfus büyüme hızı gibi konularda Aydın’ın Denizli’den çok daha avantajlı olduğunu göstermektedir. tarım. 226 http://ekutup.571 12-40 15 73 848.573 186.2 23.

.74 1.Yurtdışı güven 8.74 .Yurtiçi güven 4. Tablo’dan da görüleceği üzere sadece 0.. Cilt I Tablo 4 İllerin Yurtiçi Network Ögeleri Ortalamaları İller Aydın Miktar (Bir yıl içinde ilişki kurulan insan sayısı) (Adet) 112.Yurtiçi yoğunluk 3.02 İlişki ağını oluşturan ögelerin birbirleriyle ve deneklerin demografik özellikleriyle arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 6’da gösterilmiştir.39 1.000 1.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu..05 düzeyinde önemli korelasyon katsayıları incelemeye alınmıştır.000 1.5 en az: 35 en çok: 450 Yoğunluk (Harcanan saat/gün) 3.88 en az: 1 en çok: 5 İhtilaf sıklığı 2.000 2 ..75 en az: 1 en çok: 8 4. Tablo 6 Network Korelasyonları (N=59) 1 1.17 en az: 1 en çok: 5 2.0 en az: 1 en çok: 5 Denizli Tablo 5: İllerin Yurtdışı Network Ögeleri Ortalamaları Aydın Denizli 16.37 3 4 .87 .42 1.2 1..tr/bolgesel/keas-I.000 .85 . İlişki ağı ögeleriyle demografik özelliklerden sadece eğitim düzeyi önemli düzeyde ilişkili çıkmıştır.6 1.000 .81 en az: 1 en çok: 5 3.Yurtdışı ihtilaf 9.gov.36 5 6 7 8 9 6.10 2.5 en az: 28 en çok: 225 137.Yurtiçi ilişki miktarı 2.Yurtiçi ihtilaf 5Yurtdışı miktarı ilişki 1.000 1.dpt.Yurtdışı yoğunluk 7.90 3.000 .1 25.62 1.93 2..000 .9 3.62 .000 1.11 en az: 2 en çok: 9 Güven 3.Eğitim 227 http://ekutup.

gov.İşi amaç olarak görmek 2. Bu tasarruf ve kullanılan kredilerin nereye gittiği ise endüstrileşme istatistiklerinde kendini göstermektedir.pdf .51 2.30 ∗p < 0.Sıkı ve çok çalışma 4.İradecilik 4.15 ∗0. en çok:5) AYDIN (n:35) 1.Para ve zaman tasarrufu 3. Denizli ilinin ekonomik kalkınma göstergelerinin Aydın iline kıyasla çok daha ileri düzeyde olduğunu göstermektedir.94 3. Denizli burada da çok açık farkla (1: 5 gibi bir oran) katma değer yaratmaktadır.36 ∗-0. Tablo 8 Yurtdışı İlişki Yoğunluğu İle Çalışma Anlayışı Değerleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları (N=64) 1. dolayısıyla planlı ve sistematik çalışmaya verilen önemin yüksek olması). Gerek son 15 yılda ki büyüme oranları gerek kişi başına düşen milli gelir açısından Denizli daha ileridedir.İradecilik Yurtdışı İlişkiler Yoğunluğu 0.tr/bolgesel/keas-I.35 ∗0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Tablo 2. Diğer değerler birbirlerine çok yakındır ve iki ilin örneklemleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığını göstermektedirler.Para ve zaman tasarrufu 3.02 DENİZLİ (n:24) 3. 228 http://ekutup.001 2 uçlu) Yurtdışı ilişki yoğunluğu ile işin amaç olması dışındaki diğer dört değer arasındaki korelasyon katsayıları yüksek olmamakla birlikte yinede önem düzeyi yüksek (p<0. Tablo 7 Çalışma Anlayışına İlişkin Değerlerin Ortalamaları (en az:1.Boş zaman geçirmeyle ilgili olumsuz tutumlar 3. Ayırt edici özelliğe sahip olan sadece iradecilik boyutudur (geleceğin olabildiğince insanın kendisi tarafından kontrol edilebileceğine. İş’in amaç olması 2.98 3.Çok çalışma ve başarıya verilen önem 5.48 2. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Öncelikle araştırmanın temel varsayımının doğru olup olmadığına bakılacak olursa.Boşa geçirilen zaman için olumsuz tutum 5.86 * 3.06 3.Ekonomik kalkınma için gerekli tasarruf ve kredi kullanım oranları Denizli’de daha yüksektir. Cilt I Çalışma ahlakına ilişkin değerlerin ortalamaları Tablo 7’de sunulmuştur.05) ilişkiler vardır. Bu değerlerin yurtdışı (externalitenin en yüksek olduğu) ilişki yoğunluğu ile ilişkisini gösteren korelasyon katsayıları Tablo 8’de gösterilmiştir.05 5.dpt. Elektrik tüketimi de bu durumun gerçek ve doğru olduğunu kanıtlamaktadır.50 ∗0.96 4.71 3. içsel kalkınma yaklaşımının aksine kurumsalcılık yaklaşımının Aydın ve Denizli illerinin ekonomik performansını daha iyi açıkladığını ileri sürebiliriz.0 * (t-test .

her ne kadar kalkınma kriterleriyle çalışma değerleri arasında korelasyonel analizler yapılamamışsa da (bağımlı değişken örnekleminin sadece 1 olması nedeniyle) elde edilen neticeler önceki çalışmalarla (Hayaud-Din. Tablo 6 Denizli’nin özellikle iradecilik konusunda Aydın’dan istatistiksel olarak da önemli bir farka sahip olduğunu göstermektedir.tr/bolgesel/keas-I. Willemsen ve Poortinga. bu kültürel değerlerden özellikle çalışma anlayışıyla ilgili olanların ekonomik kalkınma ile ilişkili olacağı yönündedir. 2003. Çalışmanın üçüncü varsayımı bireyler arası ilişkilerden oluşan networklerin kalkınma ile ilişkisi üzerinedir. belirsizlikleri kendi olanaklarıyla ortadan kaldırmaya. Bu çalışmada. endüstrileşmeyi neden başaramamış olmasıdır. tabii kaynaklar ve ulaşım gibi (merkeze yakınlık) gibi faktörlerle açıklanabilir. (Bireyci ve toplulukçu değerlerin sosyo-psikolojik bir değerlendirmesi için bknz Çiğdem Kağıtçıbaşı. bunun da tümüyle bireyci bilinen Batının çağdaş kurumlarının doğuşuna neden olduğunu ileri sürmektedir. Greif. bireyci olan Cenova’lıların. ihtilafların 229 http://ekutup. bir yerde kendi kaderini kendisinin yapması anlayışına dayanır. Burada sorulması gereken soru. Dolayısıyla Denizli’nin üstün ekonomik performansının nedenlerini kurumsalcılık yaklaşımı açısından özellikle de bu yaklaşım içinde kültürel değerler ve yerleşik networkler ile açıklamakta yarar vardır. 1996). hatta bu tür davranışları hoş karşılamamaktadır. örgütlenmeyi özet olarak kurumsallaşmayı becerebildiklerini. Aydın’ın hem daha fazla kaynağa. Ancak bir çok ekonomi teorisinin de aynı veya benzer görüşlere sahip olmasına karşın Denizli bu yönlerden Aydın’dan geridedir. Buna karşın son derece bağlayıcı. 1997 . onun sahip olduğu nüfus. Weber. İkinci varsayım. Daha önce de belirtildiği gibi ekonomik davranışı sadece rasyonel modellerle açıklamak her zaman mümkün olmamaktadır. 1985) uyumlu gözükmektedir. Bu konuda yapılan bir çok çalışma güven unsuruna dayanan. Eğer bir spekülasyon yapmak gerekirse Aydın’ın burada tarımın rantını aldığı söylenebilir. Bu açıdan konuya bakıldığında Denizlili işadamlarının daha plancı. Cilt I İçsel büyüme yaklaşımı literatürü açısından (Romer. kalkınma için gerekli yapılanmayı. Denizli’nin imalata (endüstriye) verdikleri ağırlıklarla açıklanabilir. İradecilik. 1994. İlk etapta bu fark Aydın’ın tarıma. 1986. Toplulukçu toplumlarda ise tüm bireyleri bağlayan kurallar bireysel atılımlara izin vermemekte. Bireyler kendi yaşamlarından kendileri sorumludur. kişinin geleceğini planlamaya.dpt.gov. bölgeyi veya ulus oluşturan bireylere düştüğü görüşünü desteklemesi açısından önemlidir.pdf . İnsanları adeta rehavete kapılmış gibi görünen Aydın’ın aksine Tablo 3’de ki Teşvik Belgeli yatırımlarla ilgili istatistiklerden de anlaşılacağı gibi Denizli özel sektörü imalat ve hizmetler sektörlerinde Aydın’a kıyasla çok ileridedir. Lucas. 1988) Denizli’nin üstün performansı. Bu durum kalkınmada her ne kadar devlet desteğinin önemini küçümsemese de asıl görevin o ili. sıkı. hem de insan sermayesine sahip olmasına rağmen.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Fijneman. Bu açıdan bireycilik kavramıyla da hemen hemen eş anlamlıdır. insan sermayesi. Tablo 3 bu durumu gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Denizli’nin durumu buna çok iyi bir örnektir. Avner Greif’in Magribi ve Cenovalı tacirlerin davranışlarını incelediği tarihsel çalışmada (1994). ancak informel bağlarla birbirine bağlı toplulukçu Magribi’lerin tarih sahnesinden silindiğini (1200’lü yıllar) belirtmektedir. İçsel odaklı kontrol olarak da adlandırılan bu özellik birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu açıdan ikinci varsayımın geçerli olabileceği ileri sürülebilir. örgütçü ve fırsatları değerlendiren bireyler oldukları söylenebilir. Tablo 2 ve 3’ün ilk elde bize ifade ettiği ekonomik kalkınma için gerekli unsurların Aydın ‘da daha fazla bulunmasına karşın Denizli’nin daha kalkınmış olmasıdır. Dış güçlerin yardımına ihtiyaçları yoktur.

62) Yurtiçi ihtilaf skoru yüksek olanların yurtdışı güven skorlarının da düşük olmasını beklemek gerekir (-0. Denizli örneklemi gerek yurtiçi. tarihsel süreç içerisinde karşılıklı güvene dayanan kontratlar geliştirmesindeki örneğinde olduğu gibi (Blum ve Dudley. Bu ortamlarda bireyler birbirlerini çok iyi tanımakta. hem de yurtdışı ilişkide bulundukları bireylerin miktarını (adedini) vermektedir.gov. Bu bulgular Blum ve Dudley araştırmasını da destekler niteliktedir. Denizli’nin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı güven skorları Aydın’dan yüksektir. yoğun ve sık ilişkilerin güçlü networkler oluşturacağını belirtmektedir.pdf .36). Buna karşın ihtilaf ortalaması azda olsa Aydın’dan daha düşüktür. network özellikleri ağır basan Denizli’nin ekonomik olarak da daha kalkınmış olduğunu ileri sürebiliriz.87).74). İlişki ağını oluşturan öğeler arasındaki korelasyon katsayıları (Tablo 6) bu durumu destekler niteliktedir. networkler birbirini tanımayan yabancılar (externalities) arasında gerçekleşiyorsa bunun ekonomik kalkınmaya katkısı çok büyük ölçeklerde olmaktadır. ortalama olarak bir Denizli’li işadamı günde 4. Buna karşın yurtdışı güven arttıkça. gerekse yurtdışı ihtilafları en aza indirecek tek faktörün ise eğitim olduğu gözlemlenmektedir. hem yurtiçi. Konuya bu açıdan bakıldığında. Özellikle. Denizli özellikle yurtdışı ilişki miktarı açısından Aydın’dan %30 civarında bir fazlalığa sahiptir.37) ve yurtdışı ihtilaf (-0.39) miktarları azalmaktadır. yurtdışı ihtilaflarda o kadar az yaşanmaktadır (.6 saatini yurtdışı ilişkilere ayırmaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I. Nitekim . 1. yurtiçi yoğunluk da artmaktadır (r=0.75 saatini yurtiçi.42). Bu ilişkiler toplulukçu ve kapalı toplumlarda fazlasıyla görülebilir. Denizli’li işadamlarının iradeci (bireyci) değerleri ile yabancılarla daha fazla ilişki kurma yönündeki davranışları güçlü iş ağları kurmalarına yol açmış gözükmektedir. Önemli olan Kuzeybatı Avrupa tacirlerinin birbirlerini tanımamalarına rağmen. Yurtiçi güven arttıkça yurtiçi ihtilaf da azalmaktadır (-0. Ancak bu durum sadece güçlü. İlişki miktarının artmasıyla birlikte bunlar için harcanan saatler de de artış görülmektedir. ilişkilerini geleneklere de dayanan informel ancak yerleşik kurallara göre yürütebilmektedirler. gerekse yurtdışı ilişki miktarları açısından daha yüksek skorlara sahiptir. Yurtiçi güven skoru yüksek olanların yurtdışı güven skoru da yüksek olmaktadır (0. Benzer şekilde yurtiçi güveni yüksek olanların yurtdışı ihtilaf miktarı da azalmaktadır (-0. Tablo 5’de ki bulgular bu görüşü destekler mahiyettedir. Cilt I seyrek yaşandığı. etki Blum ve Dudley’in 1500. Tablo 4 ve 5 deneklerin geçen bir yıl içinde.2000 yıllarını kapsayan ve 250 yıllık iki dönemden oluşan araştırmalarında da belirttikleri gibi bireylerin içsel olduğu kadar dış networkler oluşturmasına bağlıdır.85’lik korelasyon katsayısından bellidir.62). Gerek yurtiçi.Bireylerin eğitim düzeyleri arttıkça yurtiçi ihtilaf (-0. Özellikle yurtiçi ilişki miktarı arttıkça. 2001) bu ilişkilerin birbirlerini tanımayan bireyler arasında gerçekleşiyor olmasıdır. Aynı şekilde ilişki miktarı ve/ya yoğunluğu arttıkça bireyler arası güvenin artacağı buna karşın ihtilafların azalacağını da kabul etmek gerekir. 1. Bu durumda. Yurtiçinde ihtilaf miktarı ne kadar artarsa yurtdışı ilişkilerde yaşanacak ihtilaf miktarının da o kadar artacağı 0. Greif’in da (1994) belirttiği gibi bu tür networkler ekonomik kalkınmayı Magripli tacirlerin durumunda olduğu gibi kısa bir süre için sağlasa da uzun dönemde.11 saatini yurtiçi. İlişkiler için harcanan saat (zaman) ne kadar çoksa ilişkilerin de o denli yoğun olacağı beklenir.0.74).Çünkü ilişki miktarı arttıkça bireylerin birbirlerini tanıması da o kadar zorlaşacaktır. ilişki miktarının arttığı oranda yabancılarla ilişki miktarının da artacağı varsayılabilir.dpt.9 saatini yurtdışı ilişkiler için harcarken Aydınlı işadamı3. hatta huzurlu dingin networkleri belli eder. Aynı şekilde yurtiçi ilişki miktarı arttıkça yurtiçi ihtilaf da azalmaktadır(-0. Bu durum Travers ve Milgram’ın deney (1969) sonucuyla da örtüşür 230 http://ekutup.

European Planning Studies. İşadamlarının gerek il içinde gerekse il dışında üyesi oldukları dernek sayıları bu durumu desteklemektedir. Journal of Cross Cultural Psychology. G. Cilt I gözükmektedir. Catholic Irish and Muslim Turkish Managers”. Issue 1. ( 1999) “The Work Ethic Values of Protestant British.. Journal of Political Economy. Bölgesel Gelişme Stratejisi.. Y.. Su Mi Park. L.”Küçük Dünya Network”ü adı da verilen bu olgudan Denizli’li işadamlarının daha fazla yararlandıkları bir gerçek olsa gerektir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. ve Wood.. John Kay’in (2003:253) dediği gibi küçük dünya networklerinin Pazar ekonomilerinde hızlı yayılımı sosyal ve ekonomik örgütlenmelerin de kendiliğinden gelişimine güç katmaktadır.dpt. M. (2001) “On the Relationship Betweeen Cultural and Economic Aspects of Regional Development: Some Evidence From Germany and Britain”.tr/bolgesel/keas-I.E. Bu durum Denizli ili için son derece geçerlidir. Total Quality Management. Jens J.. 207-230. A. R.. (1994) “Cultural Beliefs and the Organization of the Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies”.4. Dolayısıyla.pdf . Journal of Evolutionary Economics.5. 102. . tüm diğer faktörlerin sabit olmadığı (Aydın lehine) durumlarda dahi Denizli’nin bu ekonomik üstünlüğünü içsel ekonomik modellerde açıklamak bir hayli zordur denilebilir. 27. Araştırmacılar “altı derecelik ayrım” adını verdikleri çalışmalarında çok az sayıda ki ilişkinin (bağın) dahi herkesi herkese bağlayabileceğine işaret etmektedir. U. Denizlili işadamlarının Denizli Sanayi ve İşadamları Derneği (DESİAD) ile Denizli Genç İşadamları Derneklerini (DEGİAD) kurmuş olmalarına karşın Aydın’da sadece 35 üyeden oluşan Aydın Genç İşadamları Derneği vardır. (2001) “Religion and Economic Growth: Was Weber Right?”. Danielzyk. Hedef ve Operasyonel Programlar (2003) DPT Dahlgaard.9. Y. Vol. II. EGEV Aydın İl Raporu EGEV Denizli İl Raporu Fijneman. DİE 2002 Yılı Teşvik Belgeli Yatırımlar: Türkiye. Bölgeler ve İller Bazında İnceleme (2003) Ege Bölgesi Sanayi Odası. 231 http://ekutup. 31: 321-339 Blum. Vol. Bu koşullarda her ne kadar ilişki ağı özellikleriyle ekonomik gelişmişlik göstergeleri arasında (örneklemin tek olması nedeniyle) korelasyon analizi yapamamış olmamıza rağmen elde edilen dolaylı değerler üçüncü varsayımımızı da destekler niteliktedir. 381-402 Greif. Vol. issue 4/5. bölgesel ve il düzeyinde kalkınma stratejilerini düzenleyen kuruluşların yerel kültürel özellikleri kesinlikle kalkınma formüllerinin içine almaları gerekir diyebiliriz. Journal of Business Ethics. (1996) “Individualism and Collectivism”.P. Arslan M. 9. Poortinga. Willemsen.. No. Dahlgaard. Dudley.gov. KAYNAKÇA 2000 Genel Nüfus Sayımı. Kurumsallık yaklaşımı ise kültürel değerler ve kurumsallaşmış (yabancılara da açık) network nosyonlarıyla bu durumu daha iyi açıklar gözükmektedir. Sonuç olarak. ve diğerleri (1998) “Core Values: The Precondition For Business Excellence”.

tr/bolgesel/keas-I. (1997) “Individualism and Collectivism”. Cilt I Hayaud-Din. K. 22:3-42 Mc Cleland.dpt. 32 (4) December. Der Yayınları.. s. PM. MA Simonsen. (1990) “Endogeneous Technical Change”. J. Segall ve Ç. İstanbul. A. S. (2003) The Truth About Markets. Milgram. 83 B.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kağıtçıbaşı. Harvard University Pres.AQuestion of Practice”..C. (2001) “Space. Kağıtçıbaşı (editörler) Handbook of Cross-Cultural Psychology. Romer. R.. Vol. Lucas RE Jr. J. Cambridge. (1994) Regional Advantage.F. Edward Adgar Publishing. (1984) Culture’s Consequences. 425-33 Ülgener.78. J. Geografiska Analar. Social Behavior and Applications (1-51). Ç. London İllere ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler (2002) DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. vol. Penguin Boks. (1988) “On the mechanism of Monetary Economics. Boston: Allyn ve Bacon Kay. NJ: Von Nostrand Mirels. H. International Social Science Review. J. M.. Journal of (1961) “The Achieving Society”. UK Travers. D.L.W. issue ½ Hoefstede. Sociometry. “The Protestan Ethic As A Personality Variable” Journal of Counseling and Clinical Psychology.3. Journal of Political Economy. (1996) “Major Traditions of Economic Sociology” içinde Economic Sociology. Mian A. 40-44. 98:71-102 Saxenian. (2003) “The Hawallah Network: Culture and Economic Development in Afghanistan”. Berry. Hil Yayınları. S. 232 http://ekutup.L. No. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. London. 41-52 Swedberg.B. 36. Vol. (1981) İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası. G.H. Culture and Competition in Silican Valley and Route 128. Princeton. Cheltenhan. İstanbul Weber.gov.pdf . Reinhold Economic Development”.Garrett. Sage Publications..1. (1969) “An Experimental Study of the Small World Problem”. Culture and Economy. Max. (1985).

fırsatları değerlendirerek. İktisat Bölümü 1. Ulaşılan sonuçlardan hareketle.pdf . emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek faaliyete geçiren. 2. Doç. KOBİ’LERDE GİRİŞİMCİLİK-YENİLİKÇİLİK Girişimcilik. Girişimcilik-yenilikçiliği çevreleyen koşullar ile Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) sahiplerinin davranışları ele alındığında. Dr. mevcut girişimci-yenilikçi profili belirlenmektedir. Van) üretime yönelik faaliyette bulunan ve tesadüfi yöntemle seçilen işletmeler örnek kütleyi oluşturmaktadır. Ancak bu davranış biçimi değişim düşüncesine. kişilerin ekonomik sistemde. bir kültür olarak benimsenmesi sonucu.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1999: 4): -Kişisel tatmin sağlama ve kar elde etme isteği. 1999: 209). diğer bir ifadeyle. 233 http://ekutup. Elazığ. belirsizlik altında büyüme ve kâra ulaşma amacıyla. GİRİŞ İktisadi gelişmede girişimcilik-yenilikçiliğin önemi ve rolü nedeniyle. bölgesel gelişmişliğin farklılık arz ettiği durumlarda girişimcilikyenilikçilik algılaması da farklılık gösterebilmektedir.. Türkiye’nin ekonomik gerileme sürecine giren bir bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi (DAB) ndeki işletme sahiplerinin girişimcilikyenilikçilik niteliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Örnek kütle üzerine bir anket uygulaması ile elde edilen ham veriler SPSS adlı istatistik programına yüklenilerek değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. girişimci. Kişileri girişimci olmaya yönelten faktörler üç grupta toplanabilir. Malatya. -Bağımsız olma. dört ilde (Erzurum.dpt. işletme kuran ve bu işletmedeki faaliyetleri yürüten kişilerdir. bölgesel iktisat anlamıyla ortaya çıkan dengesizlik sürecinde girişimcilik-yenilikçilik unsurlarının rol oynadığı düşüncesinden hareketle çalışmada. yeteneklerini kullanarak fırsatları değerlendirebildikleri yönetimsel davranış biçimi olarak tanımlanabilir. 1988: 88). yeni fırsatları görmeyakalama vizyonuna ve bu fırsatları kullanarak yenilikler başlatmayı düşünme yeteneğine sahip girişimcileri gerektirmektedir (Thompson. sermaye. Atatürk Üniversitesi.gov. kendi geleceğini kendi karar ve çabaları ile şekillendirme isteği ve -İş fırsatlarını değerlendirme isteğidir. Girişimciler. Böylece. piyasada ortaya çıkan avantajları yakalama amacıyla. Çalışmada DAB’nde bölgeyi temsil yeteneği olan. Cilt I Doğu Anadolu Bölgesi’nde Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Girişimcilik-Yenilikçilik Fatma GÜNDOĞDU Yrd. mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için doğal kaynak. çevre koşulları ve kültür durumunun organizasyonun niteliklerindeki değişkenliği belirlemesi dikkat çeken temel hususlardan birini oluşturmaktadır (Kirk. yeni iş ya da işletme oluşturan kişi olarak da tanımlanabilmektedir. riskle karşılaşabileceği halde. sermaye yaratabilmek için gerekli kaynakları toplayarak.tr/bolgesel/keas-I. Bunlar (Tekin. Bu açıdan. İİBF.

32 sorudan oluşan bir anket formu örnek kütle üzerine uygulanmış ve elde edilen ham veriler SPSS adlı istatistik programına yüklenilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur.dpt. beklenmeyen durumlarda.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. %24’ü Van ve %19. Bölgede dağılım itibariyle 15 yıl ve daha altında bir maziye sahip olan işletmelerin %76 oranında. İşletme sahipleri açısından işi kurmada ve faaliyet alanının seçiminde etkin olan faktörler ele alınmış. ∗ KOBİ tanımlamasında. Güleş ve Burgess. %5. ortaya çıkan problemleri çözme yeteneğini ifade eder. Örnek kütleden hareketle öncelikle işletme ve sahiplerine ait genel özellikler verilmiştir. Bunlar (Coulter. anketlerin %30. Bu durum. %38. Dolayısıyla. 2000:295). 10-49 kişi çalıştıranlar küçük. 16 yıl ve daha fazla geçmişe sahip olan işletmelerin ise %12. 2000: 51-57) 3. girişimcinin eğitimi ve deneyimi ile ulaştığı birikimlerinden oluşur (Littunen. çalıştırdıkları kişi sayısına göre dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutularak. 5 yıl ve daha altında maziye sahip işletmelerin %12. İl düzeyinde faaliyette bulunan işletme yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle. -Yeni iş alanları yaratmadır.tr/bolgesel/keas-I. 3. 2001: 11): -Yenilikçilik-icatçılık. 100 kişiden fazla kişi çalıştıran işletmeler büyük ölçekli işletmeler olarak kabul edilmiştir (DİE. 50-99 kişi çalıştıran işletmeler orta.1. Yenilikçilik.2’sinin anonim şirket. kısmi de olsa girişimcilik-işletmecilik anlayışının Bölgede eski bir maziye sahip olmadığına işaret etmektedir. Cilt I Girişimciliğin önemini. Bu yetenek. Genel anlamda bütün örnek kütle içerisinde yer alan işletmelerin genç olduğu söylenebilir. yenilikçiliğin vizyona ve liderlik yeteneğine sahip girişimciler tarafından stratejik bir hedef olarak belirlenmesi.8’i ise Elazığ’da yapılmıştır. %25.2’sinin limitet şirket ve %0.3 oranında olduğu görülmektedir (Tablo 1).9’u Malatya. giderek artan rekabet ortamında başarının yakalanması açısından önemli rol oynar (Tekin. yenilikçi olması ve bunu aktif hale getirebilmesidir. 1997:18). %6.9’unun komandit şirket.9’unun da diğer tür şirketler mahiyetinde kurulmuş oldukları gözlenmiştir (Tablo 1).1’inin adi şirket. -Yeni işletmelerin doğması-büyümesi.3’ü Erzurum. işletmeler. Girişimcinin önemli bir özelliği.4 oranında.pdf . İşletmeler ve İşletme Sahiplerine İlişkin Genel Özellikler Ticari ve hukuki yapıları itibariyle faaliyette bulunan işletmelerin %48. girişimcilik-yenilikçilik kavramlarını algılama düzeylerinin ve iş hayatında başarı olmalarında etkisi bulunan faktörlerin ve yakın gelecekteki stratejilerinin belirlenmesine çalışılmıştır. işletmelerini kurmada destek sağladıkları kişi ya da kurumlar ve maddi kaynakları ile yaşadıkları finansal sorunlar irdelenmiştir. Buna göre.gov. girişimcinin. örnek kütleyi DAB’nde seçilen 324 KOBİ∗ oluşturmuştur. İşletmecilerin faydalanabildikleri çeşitli teşviklerin. 1-9 kişi çalıştıran işletmeler çok küçük. DAB’NDE FAALİYETTE BULUNAN KOBİ’LERDE GİRİŞİMCİLİKYENİLİKÇİLİK DAB’ndeki işletme sahiplerinin girişimcilik-yenilikçilik niteliklerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmada. özellikle üç alan için vurgulamak mümkündür. DİE’nin 1991 yılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Araştırması esas alınmıştır. 234 http://ekutup.

4 22.6 25. 5.F. %22.3 M. %33.F.3 Cevaplama Cevapsız Cevaplama Cevapsız 317 7 97. 31. İstihdam edilen eleman sayısı yönünden firmaların %74. petrol Kağıt sanayi Orm.2 İşletme sahiplerinin yaşları açısından yapıya bakıldığında.0 4. ür.5 0.3 11. 12. Cilt I Tablo 1 İşletmelerin Ticari ve Hukuki Yapıları ile Yaşları Tic. 31-40 yaş grubundakilerin %50.dpt.5 33.3 17.3 99.6 6.2 ile kağıt sanayiinin izlediği Tablo 2’den izlenebilmektedir.3 ile ileri teknoloji ürünlerinin birinci sırada yer aldığı.8 11.2 2.2 0. 40 125 81 26 14 286 38 N. Kapasite kullanım oranlarına bakıldığında.4.0 ve 21-30 yaş grubundakilerin %7. İleri teknoloji Cevaplama Cevapsız M.4 ile kimya ve/veya petrol ürünlerinin ve %6.6 ile deri sanayiinin.4 0.9 5.F.F. ve Huk. Yapı Adi Şirket Komandit Şirket Limitet Şirket Kolektif Şirket Anonim Şirket Diğer Cevaplama Cevapsız (*) (**) M.: Mutlak frekans N.8 37.8’lik düşük bir farkla %31. 102 1 57 3 24 20 8 108 323 1 N.3 23.4 6. 241 74 1 1 N.F.pdf .(*) 156 126 17 2 20 1 322 2 N.9.8 2. 235 http://ekutup.8’inin kapasite kullanım oranı %61-80 arası.(**) 48. işletmelerin %11.3 M.F.F.gov.: Nispi Frekans İşletmeler faaliyet alanları açısından incelendiğinde.1 38.F.7’sinin %60 ve daha altında kapasite kullanmaları nedeniyle. ve mob.3 99.8’inin de 10-50 kişi arasında personel istihdam ettikleri görülmüş ve dolayısıyla işletmelerin genel anlamda çok küçük ve küçük işletme tipinde oldukları tespit edilmiştir (Tablo 2). Tablo 2 İşletmelerin Faaliyet Alanları.9 7.4’ünün 1-9 kişi arasında.3’ünün kapasite kullanım oranı %81 ve üzeridir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.7 0. %7.F.F. Kapasite Kullanım Oranı 20 ve altı 21-40 41-60 61-80 81 ve üz.F.7 oranlarında bulunduğu görülmüştür (Tablo 3).3 88.6 19. Bununla beraber.tr/bolgesel/keas-I.Eleman Sayıları ve Kapasite Kullanım Oranları İstihdam Edilen Eleman Sayısı 1-9 10-50 51-100 101-150 151 ve faz.7 M.6 Yaş 5 yıl ve daha az 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 yıl ve daha fazla Cevaplama Cevapsız M. 41-50 yaş grubundakilerin %32. işletmelerin %23.4 38.2 0. 74. 18 64 121 77 37 N. bunu %1. faaliyette bulunan işletmelerin %62.5 oranında tarımsal ürünlerin %17.6 0. 51 ve üzeri yaş grubundakilerin %9.3 0. Faaliyet Alanı Tarımsal ürünler Tekstil Deri sanayi İnşaat Kimya.F. atıl kapasitenin varlığı dikkat çekmektedir (Tablo 2).0 8.8 0.

1 5.F.1 ile “bu işe ilişkin olarak yüksek eğitim alma” ve beşinci derecede önemli faktör. 5.26 0.9 23. 10 159 4 130 21 324 N.41 (*) Toplam: Nispi frekans değerleri toplamını ifade etmektedir.9 2.F.8 38 1. yüksekokul/fakülte mezunları yüzdesi (40.6 ile “geleceği daha çok bağımsız 236 http://ekutup.98 0. % 3.6 3.3 1. Sapma 3.9 1.2) ile 16-20 yıl arası (%34.3 0.4 9.4 4.56 1.3 ile “farklı illerde yapılan gözlemleri bu ilde gerçekleştirme isteği”.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.00 1. 4.2 1.6) aynıdır (Tablo 3).8 1. 25 165 105 29 324 N. 11 44 44 110 111 320 4 N.2 2. %16. Cilt I Girişimcilerin mesleki deneyimleri bakımından.91 Geleceği daha çok bağımsız çalışmada görme Diğer 1.1 49.4 13.0 100 Mesleki Deneyim 5 ve altı 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 ve üzeri Cevaplama Cevapsız Eğitim Düzeyi M.96 16. 3. 6.F. mesleki deneyim önceliği çok düşük yüzde farkıyla 21 ve üzeri yıl (%34.8 14.2 40. İş Kurmada ve Faaliyet Alanının Seçiminde Etkili Olan Faktörler İşletme sahiplerince mevcut işi kurmada birinci derecede önemli faktör. Toplam(*) Ortalama S. İkinci derecede önemli faktör.4 15.9 20. Yine.F.1).F. 7.3 14.1 2. Lisansüstü diplomalılar yüzdesi ise düşük seviyededir (Tablo 3).50 0.dpt. Tablo 3 İşletme Sahiplerinin Yaşları.8 7. 2.0 34.6 1.9 32.5 100 3. Mesleki Deneyimleri ve Eğitim Düzeyleri Yaş 20 ve altı 21-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51 ve üzeri Cevaplama M.5 2.14 1. 3.1 9.38 0.7 50.pdf .6 13.0 8.2.63 Bu işe ilişkin olarak yüksek eğitim alma Bu faaliyette yüksek kazanç edinildiğini gözleme Farklı illerde yapılan gözlemleri bu ilde gerçekleştirme isteği 13.6 43.9 ile “iş babadan kalma veya bu işte önceden ücretli olarak çalışma”dır (Tablo 4).0) deneyime sahip girişimcilere aittir.0 0.7 5.1) ne göre daha yüksektir. 6-10 ve 11-15 yıl arası deneyime sahip girişimcilerin yüzde payı (%13.6 34.9 0. %54.9 3.9 80. %0.3 0.9 3.1 1. dördüncü derecede önemli faktör.gov.4 ile “bu faaliyette yüksek kazanç edinildiğini gözleme”.07 0. üçüncü derecede önemli faktör %13.5 4.1 6. Tablo 4 İş Kurmada Etkili Olan Faktörler Önem Seviyesi İş babadan kalma veya bu işte önceden ücretli çalışma 54. 3.F. Girişimcilerin eğitim düzeyi açısından Bölge’deki ilköğretim mezunları yüzdesi (49.2 98.tr/bolgesel/keas-I.2 Okur-yazar İlköğretim Lise ve dengi Lisans Lisansüstü Cevaplama M.

33 2. 2.pdf .17 Kendini işine adama ve başarıya yönelme Diğer 1. %43.30 “Bağımsız çalışma arzusu”nun öncelikli olması durumunda.6 ile beşinci sırada yer almaktadır. “kişisel ve ailevi nedenlerle motive edilme” düşüncesi modern girişimcilik anlayışına uymayarak.3 86.0 1.68 0.9 2.5 5.0 26.6 1.3 0.9 2.2 8.03 Kişisel ve ailevi nedenlerle motive edilme Çabuk ve somut sonuçlar bekleyerek güç ve prestij elde etme 0.6 0. sosyal çevreye olan bağımlılığı yansıtmaktadır.4 5.6 20. bu arzunun temelinde yer alan faktörler değerlendirildiğinde.0 1.1 27. 4.9 1.95 0. Toplam Ortalama S. Buna göre. “bağımsız çalışma arzusu”nun en öncelikli olması.57 0.1 29.1 ile “bağımsız çalışma arzusu” dur. 237 http://ekutup.3 74.47 1.0 ile ikinci sırada.tr/bolgesel/keas-I. Bu durum mevcut işletme sahiplerinin girişimcilikte taklitçi yönlerinin daha fazla ön plana çıktığı düşüncesini uyandırmaktadır.5 2.3 8.74 6.8 3.92 6.2 ile birinci derece önem seviyesinde ikinci sırada yer almıştır. Bununla beraber.7 6.5 14.1 3. “kendi işini yapma ve kararları kendi verme” düşüncesi. %5.5 57.6 ile çok sınırlı seviyede kalmışlardır. “kendini işine adama ve başarıya yönelme”nin %6. Cilt I çalışmada görme”dir.61 1.0 4. “Geçimini veya geleceğini garantileme” seçeneği.5 45.72 0. 6.2 0.4 2. %48. birinci derece önem seviyesinde öncelikli faktör.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Faaliyette bulunulan alanı seçmede. Tablo 5 Faaliyet Alanının Seçiminde Etkili Olan Faktörler Önem Seviyesi Bağımsız Kuvvetli çalışma bir arzusu girişimde bulunma isteği 48.gov.2 0.5 17.6 3.8 oranı ile üçüncü sırada ve “kuvvetli bir girişimde bulunma isteği”nin %6.dpt. genel anlamda girişimcilik düşüncesinin ön planda olduğunu göstermekle beraber.5 ile dördüncü sırada etkili faktörler olduğu Tablo 5’de görülmektedir. İşletmecilerin faaliyette bulundukları alanı seçmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesine ilişkin değerlendirme sonuçlarına Tablo 5’de yer verilmiştir. “Çabuk ve somut sonuçlar bekleyerek güç ve prestij elde etme” düşüncesi ise %0. 3. “Kişisel ve ailevi nedenlerle motive edilme”nin %37.9 1.8 15. Sapma 37. “güçlüklere direnme” ve “yeteneklerini ortaya koyma” seçenekleri %0.2 ile birinci derecede önem seviyesinde öncelikli sırada yer almıştır. 5. Tablo 6’dan da izlenebileceği gibi.6 2.

4 1. risk alan.tr/bolgesel/keas-I.57 Konu ile ilgili tecrübeli danışmanlar 1.3) seçenekleri izlemiştir (Tablo 7).72 0. Toplam Ort.72 Üniversiteler Ticaret ve Sanayi Odaları 0.83 0.50 0.07 0. S. 3.32 Yakın arkadaş fikri 9.5) ve “ticaret ve sanayi odaları” (%0. 3. “ticaret ve sanayi odaları” ve “diğer” seçenekleri şeklinde sıralanmıştır.6 4. %87.1 1. “geçimini veya geleceğini garantileme” seçeneği dışında diğer tüm seçeneklerin modern girişimcilik anlayışı ile uyum sağlamış oldukları fikri ileri sürülebilmektedir.1 3.7 4. “yakın arkadaş fikri” (%9.8 2.9 7.08 0. “konu ile ilgili tecrübeli danışmanlar”. işletme sahiplerinin modern anlamda girişimcilik anlayışından yoksun oldukları ve bu tür kurumlar ile girişimciler arasında bilgilendirme/danışma şeklindeki bir iletişimin gereğince sağlanamadığı fikrini doğurabilmektedir.7 16. “Konu ile ilgili tecrübeli danışmanlar ve danışmanlık firmaları”. Sap. 4.5 7. 0. İş Kurmada Sağlanan Kişisel ve Kurumsal Destekler İşletmeyi kurma düşüncesi oluşturulduğunda yardım alınabilecek kişi/kurumlar.10 0. Bilgi birikimi ve aile fikri 87.6 1.5 1.dpt.02 0. S.3 0. 6.5 1.5 27.6 3.6 1.6 1.gov.3). 5. güçlüklere direnen.9 0.1 1.1 0.00 Modern girişimci.2 4.2 2. 5.9 3. 3.9 5.6 1.77 0.2 23.2 94. “bilgi birikimi ve aile fikri” seçeneği.2 5. “bilgi birikimi ve aile fikri”.57 0.6 2. 6.7 3.28 0.0 4.12 238 http://ekutup.9 2.6 4. 2.31 Güçlüklere direnme Geçimini veya geleceğini garantileme 5.2 48.3 0. “ticaret ve sanayi odaları” ile “üniversiteler” seçeneklerinin çok düşük seviyelerde kalmaları. bunu sırasıyla. kendi kararlarını veren ve yeteneklerini ortaya koymayı arzulayan kişi olarak tanımlandığında.3. Tablo 7 İş Kurmada Sağlanan Kişisel ve Kurumsal Destekler Önem Seviyesi 1.3 0.89 Yeteneklerini ortaya koyma Diğer 1.3 1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.pdf .75 0.6 0. 4.9 5.39 1.3 3.3 28.00 0. fırsatları önceden görüp değerlendiren.50 2. Cilt I Tablo 6 Bağımsız Çalışma Arzusunun Temelinde Bulunan Faktörler Önem Seviyesi Kendi işini yapma ve kararları kendi verme 43.6 0. Sap.2 5.93 Diğer 0.7 ile ilk sırayı almış.60 Başarı yönelimli eğilim içerisinde bulunma 1. “konu ile ilgili tecrübeli danışmanlar ve danışmanlık firmaları” (%1.3 17. Buna göre. Toplam Ort.7 5.2 31.3 44. 2.5 4.4 2.3 39.3 9.9 1.13 0. “yakın arkadaş fikri”.

Tablo 8 İşletmeye Sağlanan Maddi Destekler Önem Seviyesi Kişisel tasarruflar ve/veya yakın akrabalar 88.2 ile “satışların istenen düzeyde 239 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Toplam Ort. Buradan hareketle. yüksek rekabetin yaşandığı piyasada ayakta kalabilmeleri.1 12.2 0. Ancak.37 - KOBİ’lerin. Bölge’de büyük oranda kişisel tasarruflar ve/veya aile desteğiyle yatırım yapıldığı ya da işletme kurulduğu kanaati ortaya çıkmaktadır.8 1. yeni finansman tekniklerinin kullanımına yönelimin sağlanması önemle üzerinde durulması gereken bir konuyu teşkil etmektedir. 6. İşletmelerin Genel Finansal Sorunları İşletmecilerin geçmişte karşılaştıkları ve halen yaşadıkları finansman sorunları içerisinde. girişimcilerin ucuz maliyetle fon temin edebilecekleri alternatif finansman yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarına da dikkat çekmektedir. Cilt I Girişimci. teknolojik gelişmenin yakalanması ile mümkündür.43 Ticari Bankalar ECIP (Avrupa Toplulukları Yatırım Ortaklıkları) ve/veya Yurtdışı Finans Kurumları 0. 5. Bunu ikinci olarak %3.27 Kalkınma Bankası. sermaye ve doğal kaynak) bir araya getirerek üretimi başlatan ve bu faaliyeti sonucu kâr veya başarısızlık halinde zararı üstlenen kişi olarak tanımlanmakta. birinci derece önem seviyesinde. S.7 0. 2.9 4. Ancak bu tür çalışmalar riskli. Burada işletme sahiplerinin girişimcilik tanımlamasına uygun hareket etmedikleri. üçüncü olarak %0. İlgili seçenekler için yapılan değerlendirme. 3. işletmenin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına kaynak ayırabilmesidir.3 0. 0.1 1.3 16. %6. Rekabet etmede önemli stratejilerden biri. Sap.4. 2003). AR-GE yatırımlarına girişimcilerin kendi kaynakları yetersiz kalmakta ve mevcut piyasadan da kaynak bulmakta zorlanmaktadırlar. üretim faktörlerini (emek. KOBİ’lerin sermaye gereksinimlerinin karşılanmasında. %88.3 90.0 2. Bunu %14.84 0. Halk Bankası veya KOSGEB”.3 1. uzun vadede karlı ve kalifiye insan gücü gerektiren yatırımlardır.9 ile “ticari bankalar” seçeneklerinin izlediği görülmektedir.tr/bolgesel/keas-I.0 ile “kişisel tasarruflar ve/veya yakın akrabalar” seçeneğinin geldiği görülmektedir.1 ile “Kalkınma Bankası. “üretim maliyetinde ortaya çıkan değişmeler” %70.1 ile en öncelikli öneme sahiptir.gov. 3.03 0.9 5.dpt.pdf . 4.5 1. Ayrıca mevcut piyasadaki sermayedarlar bu yatırımların geri dönüşünün uzun vadeli ve riskinin yüksek olması sebebiyle yatırım yapmaktan çekinmektedirler (KOSGEB.00 IMKB ve/veya risk sermayesi yatırım ortaklıkları Diğer 1. dolayısıyla. Halk Bankası veya KOSGEB 3.82 0.2 ile “öz kaynak yetersizliği. işletmenin kuruluşunda maddi kaynak sağlama yolları da girişimcilik tanımlaması açısından önem taşımaktadır. Tablo 8’de işletmeye maddi destek sağlanan yerlerin başında.

66 2.00 Halk Bankası kredileri 15.4 ile “kredi faiz oranlarının yüksekliği ve sınırlı kredi imkanları” seçenekleri izlemektedir (Tablo 9).9 1. 6. 6.6 63.3 15. Tablo 9 İşletmelerin Finansal Sorunları Önem Seviyesi Üretim maliyetinde ortaya çıkan değişmeler 70.2 1.3 10.9).65 0. Bölgedeki KOBİ işletmecilerinin bu krediler dışındaki teşviklerden yararlanma hususunda bilgi sahibi olmadıkları düşüncesini oluşturmaktadır.2 29.41 0.25 0.6 21.6 0. Sap.51 1.8 6.24 Öz kaynak yetersizliği Satışların istenen düzeyde olmaması 6.6 1.2 0.2 27.4 0.1 15. Halk Bankası kredilerinden yararlanma oranının diğerlerine göre farklılık arz etmesi.20 0.7 1.dpt.90 0.01 0.14 KOSGEB 3.tr/bolgesel/keas-I. 4.gov.3 0.4 1.2 6.4 ile “Halk Bankası kredileri” gelmektedir.3 76.3) izlemektedir. “üretim maliyetlerinde ortaya çıkan değişmeler”in.2 4. 3.4).80 Alacakların tahsilinde gecikmeler ve sorunlar 4.2 60 2.1 2.7 7.4 8.2 6.1 1.0 0.2 7. “vergi indirimleri ve vergi muafiyetleri” (%1.82 Kredi faiz oranlarının yüksekliği ve sınırlı kredi imkanları 3. S. “ihracat teşvikleri” ve “SSK prim indirimi” (%0.7 6.90 Diğer 4.3 1. girişimcilerce en öncelikli finans sorunu olarak ele alınmasında önemli bir nedendir. Toplam Ort.2 20. 2.3 0.9 3.56 240 http://ekutup.88 3.9 96 1. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık ortamı.6 ile “alacakların tahsilinde gecikmeler ve sorunlar” ve %3.4 12.3 5.9 2. 3.2 1.2 5.6 28. işletme sahiplerince yararlanılan önemli teşviklerin başında. %15.73 0.71 SSK prim indirimi 0. Yararlanılan Teşvikler Tablo 10’dan da anlaşılacağı gibi.03 1. Tablo 10 Yararlanılan Teşvikler Önem Seviyesi 1. 5.3 0. Sap.9 2.pdf . İhracat teşvikleri 0.41 0. 14.98 Diğer 1. Toplam Ort. 4.3 2.5 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.3 3. 5.9 1.2 2. Cilt I olmaması”. 2.3 4.5.0 10. “KOSGEB” (%3.1 39.2 3. S. %4.61 Vergi indirimleri ve muafiyetleri 1. Bunu sırasıyla.1 12.0 0. Aynı şekilde “satışların istenen düzeyde olmaması” ve “alacakların tahsilindeki gecikme ve sorunlar” ile “kredi ve faiz oranlarının yüksekliği ve sınırlı kredi imkanları” sorunlarının da yine yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklandığı ileri sürülebilmektedir.76 0.

7 ile “toplumdaki algılama. Kefalet. KOBİ’lerdeki mevcut makinalar. Cilt I KOBİ’ler ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenme özelliğine sahip olmalarına rağmen.tr/bolgesel/keas-I. yani. bankaların teminat olarak öncelikle gayri menkul (arsa. devlet tahvili. Oysaki. örnek kütlenin %46. bunu %16. Banka kredilerinden alınan payın bu ölçüde düşük kalmasında en önemli etken ise. gayri menkulü bulunan kişilere tahsis edilmekte.6. ekonomik açıdan uygulanabilir projeleri bulunan girişimci niteliğine sahip kişilere değil. 3. %0.gov. beklenmeyen dışsal etkenlerin kabulü”. moral ve anlayış gibi hususlarda ortaya çıkan değişmelere uygun fikir üretmek”. KOBİ’lerin ekonomik açıdan doğru olan bu yolda teşvik edilmeleri önem arz etmektedir.dpt. 2003). işletmeciler.6’sınca birinci derecede öncelikle “yeni fırsatlar ortaya çıkarmak” seçeneğine önem verilmiş. verdikleri krediler konusunda kendilerini garantiye almakla beraber. 241 http://ekutup.pdf . araç ve gereçler haline dönüştürmeyi istemektedirler. böylece kaynak israfına neden olunabilmektedir (Müftüoğlu. Çünkü. %1. ülkemizde sık sık tekrarlanan ekonomik krizlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle. tezgahlar. sahip oldukları gayri menkulleri nakde çevirerek işletmelerinde yatırım yapmayı. Hazine bonosu gibi menkul kıymetler ve altın. makina. krediler. mevduat gibi likit değerlerin teminat olarak kabulü ise. döviz. tezgah. Girişimcilik-Yenilikçilik Kavramlarının Algılanma Düzeyleri Girişimcilik-yenilikçilik kavramlarını algılama düzeyleri bakımından. bina ve fabrika gibi ekonomik değeri yüksek ve satışı kolay) ipoteği istemeleridir.3 ile “uyuşmazlık. %12. bunun ardından gelmektedir. kredi temininde de güçlüklerle karşılaşmakta ve banka kredilerinden % 4 civarında pay alabilmektedirler (KOSGEB.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1998: 271-274).7 ile “endüstriyel yapıda ve piyasa yapısında meydana gelebilen değişiklikleri herkesten önce yakalama ve bu fırsatları değerlendirebilmek”. bankalar. düşünce ve fikir ayrılığı. beklenen bir sonucun farklı olması halinde bireylerin bu sonucu kendi lehlerine kullanabilmeleri” seçenekleri takip etmiştir (Tablo 11).2 ile “beklenmeyen başarı ve başarısızlık. Dolayısıyla. araç ve gereçler ise ipotek olarak kabul edilmemektedir. bu uygulamada.

6 16.1 3.7 3.3 11.3 1.3 1. S.3 olması. %13. fırsatları kolaylaştırma ve değişim arzusunu da içeren fırsatları izleme motivasyonudur (Ann and Neck.6 ile “nasip kısmet meselesi”.88 0.3 0.3 2.3 67 1. 3. Toplam Ort.2 3.60 12.3 2.7 17.9 1.65 Modern anlamda girişimsel davranışların özel bir sınıflandırılması üç kategoride yapılabilmektedir.6 ile “bilimsel gelişmeleri izleme” seçenekleri izlemiştir (Tablo 12).3 0.8 ile “üretim ve piyasa yapısında karşılaşılabilecek fırsatları değerlendirme ve önceden görme”.02 0.7. 4. %8. 1.3 51 1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 6. beklenmeyen dışsal etkenlerin kabulüdür Uyuşmazlık. 2.10 46.70 Yeni fırsatlar ortaya çıkarmaktır Endüstriyel yapıda ve piyasa yapısında meydana gelebilen değişiklikleri herkesten önce yakalama ve bu fırsatları değerlendirebilmektir 16.3 0.3 1. fırsatları ortaya çıkarma. 1998: 39). 5.4 0. Bu bağlamda. beklenen bir sonucun farklı olması halinde bireylerin bu sonucu kendi lehlerine kullanabilmeleridir 0.3 3.dpt.38 0.9 0.3 ile “yasal olmayan işler yapmak” ve %0.86 0.pdf . düşünce ve fikir ayrılığı.5 0.6 0.36 0. anketi cevaplayan işletmecilerin girişimcilik niteliğini taşımaya yatkın oldukları düşüncesini doğurmaktadır.25 1.7 24.75 Toplumdaki algılama. Sap. Cilt I Tablo 11 Girişimcilik-Yenilikçilik Kavramlarının Algılanma Düzeyleri Önem Seviyesi Beklenmeyen başarı ve başarısızlık. bunu %27.tr/bolgesel/keas-I.4 0. 242 http://ekutup.1 ile önceliğe sahip olup.1 9. 3.3 42.gov.2 0. işletme sahiplerinin iş hayatındaki başarılarını elde etmelerinde etkin olan faktörlerden “disiplinli çalışma” seçeneği %49.9 4. “yeni fırsatlar ortaya çıkarmak” ile “endüstriyel yapıda ve piyasa yapısında meydana gelebilen değişiklikleri herkesten önce yakalama ve bu fırsatları değerlendirebilmek” seçeneklerini tercih oranının %63. moral ve anlayış gibi hususlarda ortaya çıkan değişmelere uygun fikir üretmektir Hem bilimsel hem de bilimsel olmayan yeni bilgileri kabulleneb ilmektir 1. İş Hayatında Başarılı Olmada Etkili Faktörler Doğrudan girişimcilik-yenilikçilik tanımlamasının yanı sıra.27 1. Bunlar.

bu vizyonu işletebilen liderlik yeteneği ve yeni bir iş kurma ile büyütme isteğidir (Thompson.8 31.gov.6 0. 2000: 329). S.2 15.40 0.4 1. 5.98 49.7 3. 3.8 0. Ancak kaderciliği ifade eden “nasip kısmet meselesi” ile “yasal olmayan işler yapmak” seçeneklerinin de varlığı ve “bilimsel gelişmeleri izleme” seçeneğine ait yüzdenin düşüklüğü.pdf . 2.6 17. 6.9 5.3 0.3 5. %93.50 2. “mevcut durumu koruma” seçeneğini tercih etmektedirler (Tablo 13).3 0. 3. 13. Tablo 11’deki sonuçları desteklemekte ve girişimcilik-yenilikçilik algılamasının modern anlayışa uygun bulunduğunu göstermektedir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İşletmelerin Yakın Gelecekteki Stratejileri İşletmelerin yakın gelecekte ne tür bir stratejiyi hedeflediklerine yönelik olarak.8.5 15.92 0. girişimciliğin üç anahtar unsuru içine aldığı bilinmektedir.6 8.6 1. işletmecilerin girişimciliğe yönelik vizyonlarının dar olduğu düşüncesini oluşturmaktadır.9 29. Bunlar vizyon.6 20.9 9.5 91.6 2.86 0.98 Üretim ve piyasa yapısında karşılaşılabilecek fırsatları değerlendirme ve önceden görme 27.95 0.dpt.6 6. Alvy and Less. Sap.1 2. çağdaş düşüncenin bir yansıması olarak.tr/bolgesel/keas-I.85 Disiplinli çalışma Bilimsel gelişmeleri izleme Diğer 1.05 0.60 0. 243 http://ekutup.12 Genel olarak iş hayatında başarılı olmada “disiplinli çalışma” ile “üretim ve piyasa yapısında karşılaşılabilecek fırsatları değerlendirme ve önceden görme” seçeneklerinin öncelik taşıması. “Mevcut durumu koruma” dışında diğer seçeneklerin çok düşük oranlarda kalması.1 5.3 77.6 21. başarı çabasında geleneksel motiflerin varlığına işaret etmektedir. Cilt I Tablo12 İş Hayatında Başarılı Olmada Etkili Faktörler Önem Seviyesi Nasip kısmet meselesi Yasal olmayan işler yapmak 8.2 oranında birinci derecede öncelikli olarak.1 2.1 30.1 1. Toplam Ort. Bölge’deki işletme sahipleri. 4.2 1.6 1.3 61.74 0. Nitekim.

35 Yurtiçinde yeni pazarlara açılma 2. 6.70 Diğer 0. İstihdam ettikleri eleman sayısı yönünden çok küçük ve küçük tipteki bu işletmeler öncelikli biçimde ileri teknoloji ürünleri ve tarımsal ürünler alanında faaliyette bulunmakta.04 0. “kendi işini yapma ve kararları kendi verme”nin öncelikli sırada yer alması.pdf .3 6.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Mevcut durumu koruma 93. -İş/işletmeyi kurma düşüncesi oluşturulduğunda yardım alınabilecek kişi/kurumlardan.44 0. “ticaret ve sanayi odaları” ile “üniversiteler” seçenekleri çok düşük seviyelerde kalmıştır. çoğu adi ve komandit şirket şeklindedir. mesleki deneyimleri bakımından.2 0.2 4.3 95. ancak kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ile dikkat çekmektedirler.9 11.3 0. sosyal çevreye olan bağımlılığı yansıtmaktadır. Çoğunluğu.6 0. bu arzunun temelinde yer alan faktörlerden. Cilt I Tablo 13 İşletmelerin Yakın Gelecekteki Stratejileri Önem Seviyesi 1.3 0.93 Yeni teknolojilere geçme 1.tr/bolgesel/keas-I. “Bağımsız çalışma arzusu”nun öncelikli olması durumunda.9 0. ikinci derecede önemli faktör. -İşletme sahiplerince mevcut işi kurmada birinci derecede önemli faktör. “kişisel ve ailevi nedenlerle motive edilme” düşüncesi modern girişimcilik anlayışına uymayarak. Böyle bir sonuç ise.90 Ürün çeşitliliğine girme 1. “bağımsız çalışma arzusu”.8 2.3 0. 3.dpt. “bu faaliyette yüksek kazanç edinildiğini gözleme”dir.3 0.9 29. 5.8 9.6 0. “bilgi birikimi ve aile fikri” seçeneği ilk sırayı almış.7 13.0 12.8 2.0 1. ikinci derecede önemli faktör. “iş babadan kalma veya bu işte önceden ücretli olarak çalışma”. “Bağımsız çalışma arzusu”nun en öncelikli olması.97 0.58 Yurtdışı pazarlara açılma 0. Sap.9 2.27 0.1 16.50 0. yaşları açısından 31-40 yaş. “kişisel ve ailevi nedenlerle motive edilme”dir.3 43. Bölge’de bulunan işletmelerin mazisi yeni olup. Bu sonuç. işletmecilerin modern girişimcilik anlayışı ile uyumlu bir düşünce tarzına sahip olduklarına işaret etmektedir. Faaliyet alanının seçiminde etkili bulunan birinci derecede önemli faktör.4 5.00 - 4. S. işletme sahiplerinin iş/işletmeyi kurma düşünceleri oluştuğunda yardım ve destek sağlayabilecekleri kuruluşlara da yönelme hususunda modern 244 http://ekutup.5 7.7 35. 21 ve üzeri yıl grubundakilerin oluşturduğu işletme sahiplerinin büyük kısmı ilköğretim mezunu olup. -Genel anlamda. Toplam Ort. “konu ile ilgili tecrübeli danışmanlar ve danışmanlık firmaları”.5 36.9 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME DAB’nde mevcut girişimci-yenilikçi profilinin belirlenmesini amaç edinen bu çalışmada ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir. bunu yüksekokul/fakülte mezunları izlemektedir. 2.6 0.9 59.gov. 4. genel anlamda girişimcilik düşüncesinin ön planda olduğunu göstermekle beraber. mevcut işletme sahiplerinin girişimcilikte taklitçi yönlerinin daha fazla ön plana çıktığı düşüncesini uyandırmaktadır.

işletme sahiplerinin iş hayatındaki başarılarını elde etmelerinde etkin olan faktörlerden. DAB’nde faaliyette bulunan mevcut işletme sahiplerinin.pdf . işletmeye maddi destek sağlanan yerlerin başında. Bölgede büyük oranda kişisel tasarruflar ve/veya aile desteğiyle yatırım yapıldığı ya da işletme kurulduğu kanaatini ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde “satışların istenen düzeyde olmaması” ve “alacakların tahsilindeki gecikme ve sorunlar” ile “kredi ve faiz oranlarının yüksekliği ve sınırlı kredi imkanları” sorunlarının da yine yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıktan kaynaklandığı ileri sürülebilmektedir. bu da girişimcilik-yenilikçilik algılamasının modern anlayışa uygun bulunduğuna işaret etmektedir. işletmecilerin yüksek enflasyon ve sıklıkla tekrarlanan ekonomik kriz ortamlarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışmalarıdır. “kişisel tasarruflar ve/veya yakın akrabalar” seçeneğinin gelmesi. “ihracat teşvikleri” ve “SSK prim indirimi” gibi teşviklerden yararlanma oranının düşük kalması. -Doğrudan girişimcilik-yenilikçilik tanımlamasının yanı sıra. Dolayısıyla. Bölgedeki işletme sahipleri. büyüme sürecine girmekten korkmakta.tr/bolgesel/keas-I. faaliyetlerini hep başladığı gibi küçük ölçekte sürdürmekte ve karşısına çıkan imkanları etkin bir şekilde değerlendirememektedir. “mevcut durumu koruma” seçeneğini tercih etmişlerdir. bir çok küçük işletme. girişimcilerin sermaye gereksinimlerinin karşılanmasında ucuz maliyetle fon temin edebilecekleri alternatif finansman yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri ve bu yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması hususu büyük önem arz etmektedir. 245 http://ekutup. Böylece. işletme sahiplerinin girişimcilik tanımlamasına uygun hareket etmedikleri. Buna ilaveten.gov. “disiplinli çalışma” seçeneği önceliğe sahip olup bunu “üretim ve piyasa yapısında karşılaşılabilecek fırsatları değerlendirme ve önceden görme”. işletmecilerin girişimciliğe yönelik vizyonlarının dar olduğu düşüncesini oluşturmaktadır. -İşletmelerin yakın gelecekte ne tür bir stratejiyi hedeflediklerine yönelik olarak. -Girişimcilik-yenilikçilik kavramlarını algılama düzeyleri bakımından. Bunun bir nedeni. Tüm bu sonuçlardan hareketle. seçeneği izlemekte. Bu tercih ise. “KOSGEB”. “vergi indirimleri ve vergi muafiyetleri”. Bu seçenekleri tercih oranının yüksekliği anketi cevaplayan işletmecilerin girişimcilik niteliğini taşımaya yatkın oldukları düşüncesini doğurmaktadır. bunu “endüstriyel yapıda ve piyasa yapısında meydana gelebilen değişiklikleri herkesten önce yakalama ve bu fırsatları değerlendirebilmek” seçeneği takip etmiştir. -İşletmecilerin geçmişte karşılaştıkları ve halen yaşadıkları finansman sorunları içerisinde “üretim maliyetinde ortaya çıkan değişmeler” en öncelikli öneme sahiptir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. birinci derecede öncelikli olarak. Cilt I anlamda girişimcilik anlayışından yoksun oldukları ve bu tür kurumlar ile girişimciler arasında bilgilendirme/danışma şeklindeki bir iletişimin gereğince sağlanamadığı fikrini doğurabilmektedir. işletmecilerce birinci derecede öncelikle “yeni fırsatlar ortaya çıkarmak” seçeneğine önem verilmiş. “Halk Bankası kredileri” gelmektedir. Bölgedeki KOBİ işletmecilerinin bu krediler dışındaki teşviklerden yararlanma hususunda bilgi sahibi olmadıkları düşüncesini oluşturmaktadır. -İşletme sahiplerince yararlanılan önemli teşviklerin başında.dpt.

295-299. New Jersey. Employee Counselling Today. 88-100. Journal of Managerial Psychology. Neck (1998) “The Impact Of Behaviours And Structure On Corporate Entrepreneurial Success”. 328-338. Öneriler. 5. an Investigation of Two Constrasting Manufacturing Firms”. Thompson. Coulter. Prentice. No. pp. pp. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. başarılı bir girişimcide bulunan. Hasan K. Güleş ve Tom Burgess (2000) Değişen Dünyada Teknoloji Yönetimi. maddi destek. Konya. 209-211. pp. Müftüoğlu. çeşitli kurumsal destek ile teşviklerden yeterince yararlanamamaları. Mahmut. pp. Tekin. ancak fikir. (20 Ağustos). No. Bu arada. 13. Yayın No. Ankara.pdf . http://www.Hall.&BilgiNo=5 Littunen. Small Business 2000. Baskı. taklitçi yönlerinin daha fazla ön plana çıktığı düşünülebilmektedir.gov. KOSGEB (2003) Bilgi Bankası. Konya.. E.gov. finansman dışı destek ve teşvik aşamalarında aileye bağımlılıkları nedeniyle.dpt. Tamer (1998) Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. Vol. 38. “Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality”. Thompson. Vol.gov. risk alma yeteneklerinin bulunmadığını ve geleceğe odaklanamadıklarını göstermektedir. (1999) “The World of the Entrepreneur-a New Perspective”. 6. No. Turhan Kitabevi. Hannu (2000).asp. 2.asp?Action=. 2.tr/KOSGEB/KOSIs letmeler. DİE (1997) İmalat Sanayiinde Küçük ve Orta Ölçekli İşyerleri-Sorunlar Çözümler. 246 http://ekutup. -Girişimcilik-yenilikçilik kavramlarını. David (1988) “Entrepreneurial Context and Behavior in SME’s. KOBİ’ler. 2032. KAYNAKLAR Ann. Mahmut (1999) Girişimcilik. John.kosgeb. Geoff Alvy and Ann Lees (2000) “Social Entrepreneurship-a New Look at the People and the Potential”. John L. 6. 11. Ankara. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research. Vol.kosgeb. girişimciliğe yönelik yenilikçilik. Tekin. endüstriyel yapıda ve piyasa yapısında meydana gelebilen değişiklikleri herkesten önce yakalama ve bu fırsatları değerlendirebilmek şeklinde algılamaları açısından modern bir girişimci gibi davranmaları ile beraber. Vol. Journal of Workplace Learning. öncelikli olarak kendi işlerini yapma ve kararları kendileri verme amacıyla. http://www. Cilt I -İş kurma ve faaliyet alanlarının belirlenmesinde. Kirk. Kendi İşini Kurma ve İşletme. Echols and Christopher P. yakın gelecekteki stratejilerinin mevcut durumun korunması düşüncesinde yoğunlaşması. Entrepreneurship in Action. No. Management Decision. 4. yeni fırsatlar ortaya çıkarmak. Mary (2001). Vol. pp. bağımsız çalışma arzuları doğrultusunda girişimcilik niteliğini taşımaya yatkın oldukları. piyasaların nasıl işlediği hakkında bilgi ve iş birliği yapma konusunda dışa açıklık özelliklerine sahip olamamalarından da kaynaklanabilmektedir. 6.. 39-40.tr/BilgiBankasi/default.tr/bolgesel/keas-I.Bilişim Teknolojileri..

Ö.dpt. kültürel ve sosyal yaşamlarında ortaya çıkan en köklü değişimleri içermektedir. Roma. Syracuse. Tarihsel gelişim içinde kent Arapça anlamını gelen “Medine” kelimesi. 1997: 43). yüzyılın en önemli olgularından biridir ve toplumun ekonomik. Yılmaz GÜNDÜZ Doç. Fransa. Ortaçağda da hızlı bir kentleşme yaşanmıştır. kentlerdeki ve kent dışı alanlardaki yaşam biçimleriyle. Cilt I Kentsel Ekonomi ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri A. Atina gibi kentlerin olduğu bilinmektedir. Basit ifadesi ile kentleşme oranı. ve 4.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. yüzyıllarda nüfusu 100. İktisat Bölümü 1. İsviçre ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.gov. 247 http://ekutup. ekonomik ve toplumsal yapı farklılıklarını ortaya koymak üzere kullanılmıştır. GİRİŞ Kentleşme. Bir çok ülkede hızlı kentleşme süreci ile birlikte toplumsal ve ekonomik yaşamın kentlerde yoğunlaşması kaynak kullanımı ve kalkınma sorunlarının mekansal boyutunu ön plana çıkarmıştır. İlk çağlarda ekonomik ve doğal koşullardan kaynaklanarak M. Yine Arapça da köy anlamına gelen “Karye” ise Medine’nin karşıtı olarak göçebe ve kırsal yaşamı tanımlamaktadır. Bugün kentler denilince işlevsel bir özelliği olan ticari faaliyetlerin yoğun olduğu yerler anlaşılmaktadır. XX. Bu dönem kentlerinde ya siyasal ve kültürel işlevler ya da sadece ekonomik işlevler egemen olmuştur (Aslanoğlu. Dr. polis kelimeleri kullanılmıştır. İİBF.. Kentlileşen ülkelerde sektörel itibariyle GSMH’da tarımın payı azalırken sanayi ve hizmetlerin payı artmaktadır (Mills. Bu bağlamda kent yaşamı organize olmuş bir sosyal ilişkiler bütününü de içermektedir (Ertürk.tr/bolgesel/keas-I. siyasi. 000’den fazla Babil. farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir ortamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak yaşamlarını sürdürdükleri bir yerleşme yeridir. Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak ortaya çıkan kentleşme olgusunun temel özelliği nüfusun belirli bir alanda yoğunlaşmasıdır. yüzyılın ikinci yarısında hız kazanan kentleşme olgusu bir çok ülkede nüfusun kentlerde yoğunlaşmasına yol açmıştır (Ertürk. 6. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi sırası ile Almanya. kent sayılan yerde yaşayan nüfusun/toplam nüfusa oranı şeklinde ifade edilir.pdf . 1992: 15). İnönü Üniversitesi. Kent. 1972: 12). XX. 1997: 43). Batı toplumlarında ise medine kelimesine eş anlamlı olan Latinçe kökenli cite. Bu nedenle de Friedman kenti “yenilikçi merkezler” olarak ele almaktadır (Ertürk. ville gibi kelimeler de kullanılmaktadır. 1997: 9). Kentleşme sürecinin hız kazanmasında en önemli etken 1840’lardan sonra başlayan sanayi devrimi olmuştur. Arapça urban ve İtalyanca bourg.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kentlerdeki asıl gelişme sanayi devriminden sonradır. TARİHSEL GELİŞİM İÇİNDE KENT Tarihsel gelişim içinde ilk kentlerin maden devri ile birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. politik ve kültürel merkezler olarak görevler üstlenmişlerdir. Yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde de Avrupa’nın önemli kentleri bulunmaktaydı. İndus nehri civarında ve Akdeniz kıyılarında kurulmaları gibi) (Ertürk. yüzyılın başında ve Akdeniz kıyılarındaki kentlerde olmuştur. Batlık denizinden Karadeniz’e uzanan ticaret yolu üzerinde kentler (Novgorad ve Moskova gibi) birer ticaret merkezi halinde gelişme göstermiştir (Henri 1990: 15). İlk kent kuramcılarından Fustel de Coulanges kentlerin kuruluşunu dini faktörlerle açıklamıştır. V. Weber ise kentsel gelişmede ekonomik faktörleri. Cooley ve Adna F.gov. Batıdaki kentlerin gelişmesi ise eski Yunan kentlerinin ortaya çıkışı ile olmuştur (Atina. Maine ve Maitland. Pirene de kentlerin meydana gelmesinde ticaretin önemli olduğunu söylemiştir. Daha sonra kentleşme Doğu ve Batı yönlerinde gelişme göstermiştir. Cooley. kentlerin gelişiminde ulaşım kolaylıkların ön plana çıkarmıştır.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Özellikle Akdeniz kıyılarındaki Fenike hem askeri hem de ticari bir merkez olmuştur. yüzyılda sanayi devriminin etkisiyle kentler birer sanayi merkezi haline gelmişlerdir. İsparta. Böylece elverişli konumda bulunan Venedik. 248 http://ekutup. Weber tarafından yapılmıştır. Sirakuza ve Milet gibi). Batı kentlerinde yeniden canlanma XI. Buna göre pazar olgusu nedeniyle belirli mekanlardaki toplanmalar ve ortaya çıkan sosyal yaşam kentleri meydana getirmiştir. kentlerin Pazar olgusuna bağlı olarak ortaya çıktığını ileri sürmüştür. kentleri bir hukuki yapı olarak tanımlarken. 1997: 44). İktisatçılar genelde kentlerin gelişmesini ekonomik gelişmeye bağlamışlardır. ABD’de ise kent kuramına ilişkin ilk çalışmalar H. 4000-3000 yılları arasında maden bilgisindeki gelişme ile birlikte coğrafik. Ö. kentlerdeki gelişmeyi hukukun gelişmesine bağlamıştır. XIX. Benzer bir gelişme de Rusya’da olmuştur. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki vadilerde. Floransa ve Cenova gibi İtalyan kentleri gelişme göstermiştir. Yunan kültür ve uygarlığının gelişmesinde en önemli rolü oynamışlardır. Eski Yunan kentleri. Kurulan bu kentler ilk çağda en önemli askeri. Haçlı Savaşlarının başlaması ile doğu ve batı arasındaki ilişkilerin artması sonucu ticaret yeniden canlanmıştır. ikinci derecede faktörler olarak sosyal ve politik faktörleri de ele almıştır. ekonomik ve kültürel şartlardaki uygunluk kentlerin oluşmasına yol açmıştır.pdf . Alman kentlerinin gelişmesini inceleyen Alman bilim adamı Rietschel. Yine Alman kentlerini araştıran Below ise kentlerin oluşumunu zanaata bağlamıştır. Yapılan araştırmalara göre ilk büyük kentler büyük nehirlerin geçtiği verimli ovalarda kurulduğu saptanmıştır (Nil nehri vadisi. 1997: 41). Kentlerin oluşumunda “karşılaştırmalı üstünlükler teorisi”nin de geçerli olduğu vurgulanmıştır. Cilt I 2. ve X. Korent. Bazı bölgelerin diğerlerine göre yer altı ve yerüstü zenginlikleri açısından daha avantajlı olmaları bu teorinin ispatı için yeterlidir (Ertürk. sanayi ve ticaretin gelişmesini ön plana çıkarırken. Meuriot ise büyük kentlerin oluşumunda sanayinin gelişmesine dikkat çekmiştir. M.

1950-65 döneminde İstanbul’un kentleşme oranı %78’dir. daha sonra azalan bir seyir izler. işe gidip-gelmeler vs. elde ettikleri gelir yanında gelir dışı avantajları da göz önüne almaları gerekir.gov. bu oran 1955’de %29. Özellikle az gelişmiş ülkelerde büyük kentlerin sorunları giderek artmaktadır. Optimal kent büyüklüğü saptanması çalışmalarında kullanılan en yaygın ölçüt kişi başına düşen kent hizmetleri maliyetidir. sağlık ve eğitim sorunu gibi çok çeşitli sorunlara neden olmaktadır. iş ve seyahat nedeniyle ortaya çıkan trafik tıkanıklığı sorunu hem hizmetin kalitesini düşürmekte hem de sebep olduğu tıkanıklık sebebiyle de büyük bir zaman ve akaryakıt kaybına yol açmaktadır. 1965-75 döneminde ise İstanbul’daki nüfus artış oranı %100’ü aşmıştır. Örneğin. 1950-65 döneminde ortalama nüfus artışı %0 27’dir. 1965’te %35’e yükselmiştir. Bu nedenle bir taraftan aşırı büyümenin engelleyici önlemlerin yanı sıra büyük şehirlerin yükünü hafifletici tedbirleri almak gerekir (Nadaroğlu. Ortaya çıkan sefalet tablolarının sebep olduğu çok yönlü sorunların çözümü. Az gelişmiş ülkelerde kent büyümesi ortalaması %42. ABD’de bu oran % 32’dir (www. 2000 yılında ise dünya nüfusu 6 milyarı geçmiştir ve bu nüfusun % 70’e yakını kentlerde yaşamaktadır. Cilt I 3. 1964’ten bu yana hem artış hızının hem de yoğunluk sürecinin hızla arttığına dair önemli bazı bulgular vardır.un. 1964’te dünya nüfusu 3.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Kentte yaşamanın ortalama faydası kentin belirli bir ölçeğe erişmesine kadar artan.pdf . 2001: 165). Bu faktörlerin bir kısmı hesaplanabilen (günlük seyahatler.org). 249 http://ekutup. Siyasiler oy artışı sağlamak için kısa vadeli vaatlerde bulunarak adeta gecekondulaşmayı teşvik etmektedirler. teknik. 2001: 107-109). 1951-64 döneminde kentlerin en hızlı büyüdüğü ülkeler Latin Amerika’dır. Kentlerin aşırı büyümesinin yarattığı olumsuz dışsal ekonomiler kent yaşamında birçok güçlüğün ve tıkanmanın ortaya çıkmasına yol açmaktadır. kent büyüdükçe kentsel yaşamın kalitesi düştüğünden belirli bir büyüklükten sonra hızla yükselmesidir.3’ü büyük kentlerde yaşadığı saptanmıştır. Yapılan gözlemler. Bunun sebebi kentte yaşamın maliyeti. kentlerin büyüme sürecinde hizmet maliyetlerinin önce azalan bir seyir izlediğini sonra artışa geçtiğini göstermektedir. Bu yoğun nüfus dolayısıyla konut sorunu. o kentte yaşamanın ortalama faydası denilmektedir. gecekondulaşma sorunu. gürültü gibi) türden maliyetlerden oluşmaktadır (Dinler.dpt. altyapı sorunu.5’dir. BÜYÜK KENTLER SORUNU 1870’de dünya nüfusunun 1. çevre kirliliği. Bu nüfusun sadece %1’i kentlerde yaşamaktadır. Kentlerdeki yoğun nüfusun sebep olduğu kalabalıklaşmanın maliyeti ihmal edilemez bir hale gelmiştir.3 milyar olduğu tahmin edilmektedir. arsa sorunu. Kentte yaşamanın faydası ise kent sakinlerinin kentle ilgili değerlendirmeleri yaparken. belirli bir kent büyüklüğünden sonra yükselmesinin nedeni yukarıda ifade edilen faktörlere bağlıdır.2 milyara yükselmiştir ve %11. Kentte yaşamanın maliyeti. Türkiye’deki duruma gelince.tr/bolgesel/keas-I. Bireylerin elde ettikleri gelir ile kentten sağladıkları avantajların toplamı. Bu nedenle optimal bir kent büyüklüğünün olması konusunda iktisatçılar görüş birliğine varmışlardır. idari ve mali sorunların yanı sıra ulusal planda politik bir sorunun da doğmasına yol açmaktadır.) türden maliyetler bir kısmı da hesaplanamayan (stres. 1950’de toplam nüfusun %25’i kentlerde yaşarken. 1960’da %32’ye. Ankara’nın %214 ve İzmir’in ki ise %81’dir.

yer altı zenginlikleri. 5.dpt. TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI FARKLILIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI Cumhuriyetin kuruluş yıllarında ülkenin çeşitli yöreleri arasında var olan gelişmişlik farkları zaman içinde giderek artmıştır. 5. KENTLEŞME İLE BİRLİKTE BÖLGESEL DENGESİZLİK OLGUSU İnsanlık tarihinin birçok önemli dönüm noktası vardır. doğal şartlar. Fakat bunların hiçbiri sanayi devrimi kadar tüm dengeleri değiştiren yeni değişmelerin başlangıcı değildir. Coğrafi Nedenler Kalkınmaya olumsuz yönde etki eden coğrafi etmenler (iklim. Yazla-kış arasındaki sıcaklık farkı 25 dereceden fazladır. Aşağıda. Ülkede var olan bölgelerarası gelişmişlik farklarının kökenlerini ülkenin coğrafi yapısından ve tarihi gelişiminden soyutlamak mümkün değildir. Tarihsel Nedenler Sanayileşen ülkelerde gelişen teknolojiye bağlı olarak süren rekabet ilişkileri Osmanlı’ların geleneksel sanayilerini çökertirken. Yazla-kış arasındaki sıcaklık farkı da 10-12 derece arasında değişmektedir. ekonomik gelişmişlik farklılıklarının da ortaya çıkmasına neden oldu. Batı Anadolu’da ise havanın donmaya müsait şekilde soğuduğu günler sayısı yok denecek kadar azdır.2. Tüm coğrafi unsurların bölgelerarası dağılımı incelendiğinde Doğu Anadolu’nun diğer bölgelere göre daha dezavantajlı olduğu görülmektedir.1.) bölgeler arası dengesizliğin nedenleri olarak gösterilmektedir. 250 http://ekutup. Kırsal kesimden söz konusu sanayileşen kentlere göçler başlayarak bir ülkenin bölgeleri arasında gelişme yönünden dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte Doğu Anadolu Bölgesi ile Batı Anadolu Bölgesi iklim açısından karşılaştırıldığında Doğu Anadolu’nun aleyhine işleyen coğrafi şartlar bu bölgenin ekonomik kalkınmasında etkin rol oynayan müteşebbis kesiminin yatırım yapmasını engelleyen olumsuz faktörlerin en önde gelenlerindendir. Türkiye’de bölgeler arası dengesizliklerin ortaya çıkışına neden olan önemli faktörler ve bölgelerarası dengesizlikleri gidermeye yönelik izlenen politikalar hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.gov.tr/bolgesel/keas-I. gerekse geleneksel tarımsal yapıları ve daha da önemlisi komşu ülkelerin yöneticilerinin tutumları nedeniyle ticari ilişkilerin yetersizliği gibi durumlardan kaynaklanarak yeterince gelişemediler. Anadolu’nun Batısı ile Doğusu arasında.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Gelişmiş ülkelerin izledikleri etkin politikalar sayesinde kendi ülkelerindeki dengesizlikleri giderdikleri halde gelişmekte olan ülkelerde ise izlenen yanlış politikalar yüzünden bölgeler arasındaki dengesizlikler ortadan kaldırılamamış ve tam tersine hızlanarak devam etmektedir. karla kaplı günler sayısı ise 62 (Erzurum) ile 153 (Sarıkamış) arasında değişmektedir. İster gelişmiş isterse az gelişmiş ülkeler olsun her iki ülkede de sanayileşen kentlerde nüfus birikimi oluşmuştur. Sibirya yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalan bölgede kışlar çok uzun sürerken havanın donmaya müsait şekilde soğuduğu günler sayısı 113-118. Doğu Anadolu kentleri ise bu ilişkilerden gerek coğrafi konumları gerek yüzey şekilleri. Kentleşme olgusunun hız kazanması da bu döneme rastlamaktadır. taşıma ve haberleşme imkanları vs.pdf . 5. Batı Avrupa ile ticari ilişkiler içine giren Batı Anadolu kentleri yeni koşullara kısmen uyum göstererek dışa bağımlı bir canlanma içine girdiler. Öte yandan yazlar daha kısa ve sıcak geçmektedir. Cilt I 4.

İstanbul dışındaki Batı Anadolu kentlerinin kabuk değiştirerek gelişmeye başlaması. yüzey şekilleri ve yükseklik farklılıkları gibi faktörler incelendiğinde geri kalmış bölgelerimiz arasında bulunan Doğu Anadolu.pdf . İlk kalkınma kutuplarının başta İstanbul olmak üzere Batı Anadolu’da ortaya çıkışı aşağıdaki nedenlere bağlanabilir: a. Bu dönemde yabancı sermaye büyük ölçüde demiryollarına yatırım yapmayı tercih etmiştir (Ege ve Marmara Bölgeleri). banka. tarihi. Bandırma ve Uşak şehirlerinin geldiğini gösteren sayım anket sonuçları 1917 yılında yayınlanmıştır. Cilt I Cumhuriyet öncesinde Anadolu’daki endüstriyel faaliyetleri ve bu faaliyetlerin alansal dağılımını yansıtan tek bilgi 1913 ve 1915 sanayi sayımıdır.Demiryolu dışında maden imtiyazının da yine Ege ve Marmara bölgesine verilmesi. s. c. Karamürsel. Bu işyerlerinin 155 tanesi İstanbul’dadır. tramvay. Türkiye’de iklim.dpt. İzmit. (Topkapı başta olmak üzere. Ülkenin öteki bölgelerinde ise göze çarpan bir sanayi faaliyeti görülmemiştir. çeşitli silah fabrikaları. Bunlardan en önemlisi de yukarıda ifade edildiği gibi coğrafi nedenlerdir. İzmir. çini ve askeri mal üreten fabrikalar). Cavdar. medeniyet ve ticaret merkezi olması. Milli Mücadele Başlarken Sayılarla… Vaziyet ve Manzara-ı Umumuye.tr/bolgesel/keas-I. Manisa. 1915 yılında ülkemizdeki 282 sanayi işletmesinin 214’ü (%81’i) özel sektöre. Tablo 1 1915 Sanayi Sayım Sonuçları Faaliyet Kolları Gıda Sanayi Toprak Deri Ağaç Dokuma Sanayi Kağıt ve Matbaa Kimya Toplam İşyeri Sayısı İstanbul 45 20 11 15 15 44 5 155 İşyeri Sayısı İzmir 23 1 2 9 8 11 8 52 İşyeri Sayısı Diğer Yerler 10 55 65 İşyeri sayısı Toplam 78 21 13 24 78 55 13 282 Kaynak: 1913-15 Sanayi Sayımı Bulguları (1971) Aktaran. Bu da bölgeye ekonomik bir canlılık getirmiştir. T. Bu işletmeler ordunun ve sarayın ihtiyaçlarını karşılayacak fabrikalardır. bunun dışındaki elektrik. Devlete ait işletmelerin hemen hemen tümü İstanbul’da bulunmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere söz konusu sayım sonuçlarına göre endüstriyel faaliyetlerin gelişmiş olduğu kentler. 55 Tablodan da görüldüğü gibi tüm işyerlerinin %70’den fazlası İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. kalan 68’i (%19’u) ise kamu sektörüne aittir. b. hereke dokuma fabrikası olmak üzere fes. deniz taşımacılığının üstünlüğü ve benzer nedenlerle yabancı sermayenin bu bölgeleri tercih etmeleridir. bitki örtüsü.İstanbul’un eski bir başkent . sigorta alanındaki yabancı yatırımlar yine İstanbul ve İzmir’de kümelenmiştir. su. 6. Beykoz’da tabakhane ve kundura fabrikası.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Öte yandan 1915 sanayi sayımı sonuçlarına göre Batı Anadolu’da sekiz kentte sadece 282 işyeri vardır. TÜRKİYE’DE UYGULANAN BÖLGESEL DENGESİZLİĞİ GİDERMEYE YÖNELİK POLİTİKALAR Bölgeler arası gelişmişlik farklarının (coğrafi. 251 http://ekutup. ekonomik ve sosyo-kültürel gibi) çok çeşitli sebepleri vardır.gov. .

tekstil başta olmak üzere birçok endüstriyel işletmelerin temeli bu dönemde atılmıştır (Dinler. yolları bile hemen hemen hiç olmayan. yer verilmesi halinde ise demir yollarının Doğu vilayetlerine kadar yayılmasının gereğinden söz edildiğini saptıyoruz. kabul edilen 15. Dünya Savaşı’nı takiben kurtuluş mücadelesini yapan Anadolu halkı bitkin ve perişandı. Birinci Beş Yılık Sanayi Planı’nda kurulması öngörülen sanayi tesislerinin İstanbul ve İzmir dışındaki illerimize dağıtılmış olduğu aşağıdaki tablo.dpt. Anadolu’nun içlerine ve hatta Doğu Anadolu’ya doğru. Balkan ve I. Türkiye’yi de etkilemişti. gelişmiş Ege ve Marmara bölgelerini seçiyorlardı.” Görüldüğü gibi yayılma politikasıyla. maddede şu şekilde belirtilmektedir: “Endüstrinin memleketin bazı köşelerinde toplanması yerine –kurulmaları ekonomik de olmak şartıyla-genişlikle yayılmasını göz önünde tutarız. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik durumu son derece kötüydü. 252 http://ekutup. kıyı şeridine göre daha yüksek maliyetli üretimi göze alarak. 1934 yılında yürürlüğe giren I.gov. Çeşitli kesimlerden gelen 1135 temsilcinin katıldığı bu kongrenin amacı. Anadolu’da tüm ekonomik faaliyetler durmuştu. 1933-39 yılları arasında beşer yıllık olmak üzere iki sanayi planı hazırlandı. yatırımların yurt düzeyine yayılması ön görülmüştü. Ulusal ekonomiyi geliştirme alanında atılan ilk adım 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresidir. bölgesel kalkınma ile ilgili ilkelere yer verilmemiş olmakla birlikte. yöreler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla. Bugünkü plancılık anlayışından farklı olarak söz konusu sanayi planlarında sadece devlet tarafından kurulması amaçlanan endüstriyel işletmelerle ilgili yatırım projeleri yer alıyordu. Genç cumhuriyet idaresi. Bu planlarda.tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. başta İstanbul olmak üzere. Cilt I Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi diğer tüm bölgelere göre dezavantajlı bir durumdadırlar. Özel sektörün gelişmesine uygun bir ortam hazırlama amacına yönelik olan bu kanunda yatırımların yöreler arasında dengeli dağılımına ilişkin her hangi bir maddeye yer verilmemiştir.II. Dünya Savaşı’nın araya girmesiyle uygulanamadı. “Yayılma politikası” denilen bu görüş CHP’nin 1935 yılındaki kurultayında. 1923-1931 yılları arasındaki kuruluş yıllarında sayıları oldukça az olan yeni kurulan işletmeler. Osmanlıların borçlarını da devralmıştı. 1973: 40). Beş Yıllık Sanayi Planı uygulandı ise de bunu izleyen II. 1998: 185). pazarı bulunmayan Doğu Anadolu Bölgesinde kurulacak işletmelerin yaşayabilme şansı yoktu (Kırbaşlı.pdf . Demir-çelik. ulusal ekonominin özel girişim ve özellikle de Türk Girişimcilerinin katkısıyla geliştirilmesi için prensiplerin saptanmasıydı. 28 Mart 1927’de ‘Teşvik-i Sanayi Kanunu’ çıkarıldı. Beş Yıllık Sanayi Planı. 1920-1933 döneminde hükümet programlarına baktığımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin sorunlarına genellikle yer verilmediğini. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Batı Anadolu ile Doğu Anadolu arasında farklılık belirmeye başlamıştı. 1929’da başlayan ekonomik kriz. Bu nedenle liberal kapitalist ekonomi politikası benimsenmesine karşın ‘devletçilik’ ilkesi benimsendi. 1998: 175). Tarım dışındaki ekonomik faaliyetler azınlıkların elindeydi (Dinler. Çünkü. 2’de görülmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri’nin fabrikalarını yaymak amacı güdülüyordu.

Ekin Kitapevi Yayınları. Bursa.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. “şimdiden harekete geçilmelidir” demektedir. kendilerine gösterilen yerlerde kuruluşlarını gerçekleştiremediler ve başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’nin kıyı şeridine ‘Kaplumbağa’ gibi sıralanmayı yeğlediler (Dinler. 1960 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Kamu İktisadi Teşekküllerine (KİT) ait işletmeler. Cilt I Tablo 2 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda Kurulması öngörülen Sanayi Tesisleri ve Yöresel Dağılımı Sanayinin Adı 1-Kimya Sanayi -Suni ipek -Semi kok -Gülyağı -Humuzi kibrit -Süper fonfat -Klor ve Sud Kostik 2-Toprak Sanayi -Seramik -Cam ve şise 3-Demir-Çelik Sanayi 4-Kağıt ve Selüloz Sanayi 5-Kükürt Sanayi 6-Süngercilik 7-Mensucat Sanayi Sanayinin Kurulması Planlanan İl ya da İlçe Gemlik Zonguldak İsparta İzmit İzmit İzmit Kütahya Paşabahçe (İstanbul) Zonguldak İzmit Keçiborlu Bodrum Bakırköy (İstanbul) Kayseri Ereğli Nazilli Malatya Iğdır Bursa Kastamonu 8-Merinos 9-Kendir Kaynak: İnan A. Atatürk. CHP iktidarı döneminde Doğu Anadolu’yu kalkındırmak için özel bir bütçe hazırlanmış ve uygulamaya konulmadan. Ancak bu istek doğrultusunda 1957’de Erzurum’a ve 1982’de Van’a birer üniversite kurulmuştur.6’sının bu iki bölgede bulunduğu görülmektedir. aynı dönemde özel sektör de dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm işletmelerin ancak %7. Doğu Anadolu’nun kalkınması için önemli bir tasarı da Atatürk’ün 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında belirttiği Van Gölü kıyısında bir üniversitenin açılması konusunda isteğidir. (1998) Bölgesel İktisat. Beşinci Basım. (1972) Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı.dpt. Ankara’nın ve Doğu Anadolu’da Van gölü kıyısında bir kentin kültür merkezi olması için. 1949-50’lerde. 1933. Özel 253 http://ekutup.pdf . 1998: 186). ülkedeki kamuya ait işletmelerin %10’nu oluştururken. Ankara. Özel sektör İstanbul ve İzmir’de toplanmaya devam etmiştir. s. s.tr/bolgesel/keas-I.186 Özel teşebbüs için uygulanan kuruluş yeri sınırlaması başarılı olamadı. 1998: 187). özel teşebbüs. Türk Tarih Kurumu. ülkenin Doğusu ile Batısı arasında ayırım yapılamayacağı gerekçesiyle vazgeçilmiştir (Dinler. Celal Bayar’ın belirttiği gibi. 13. Z.gov. Batı Anadolu’da kültür merkezi olan İstanbul’a ek olarak Orta Anadolu’da. Dinler.

BYKP (1968-1972): II. IV. BYKP Döneminde de sürdürülmüştür. bu yörelere özel girişimi çekmek için uygulanacak teşvik tedbirlerinin neler olduğu da yine yıllık programlarda belirtilerek uygulanmıştır. Bu değişiklikler.8’inin Marmara ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaştığı görülmektedir (Dinler. 1963 yılından itibaren de Beş Yıllık Kalkınma Planları uygulamasına başlandı. KÖY’e dahil illerin sayısı 40’a çıkartılmış ve uygulama söz konusu planlama döneminin sonuna kadar devam etmiştir. planlı dönemdeki yetersiz politika sonucu bölgeler arası gelişmişlik farkının planlı dönemde daha da arttığını ve başarılı olunamadığını dile getirmişlerdir. BYKP’da. IV. II. ilk üç kalkınma planında bu alandaki politikaların yetersizliği dile getirilmiş. 15 Ocak 1984’te çıkarılmıştır. II. KÖY’lerde yapılacak konut inşaatı ile tesis inşaat ve bunlarla ilgili işlemlere getirilen vergi. Cilt I sektöre ait işletmelerin %66.pdf . BYKP (1979-1983): IV. özel sektörün geri kalmış bölgelere gitmesini sağlayacak her türlü özendirici önlemlerin (özel kredi imkanları. Yatırım indiriminden yararlanan il sayısı 1968 yılında 22 iken 1969-71 yıllarında 23’e 1972 yılında da 33’e çıkarılmıştır. Yine bu plan döneminde.gov. 17 Mart 1984’te çıkarılan Kamu Ortaklığı Fonu’ndaki paranın en az onda birinin KÖY’lere harcanması zorunluluğudur. 254 http://ekutup. 1972 yılında da KÖY’ler dairesi kurulmuştur. Kalkınma Planı metninde yer alan “Bölgesel Gelişme” bölümünün yerine “Yurt Düzeyinde Dengeli Gelişme” . BYKP (1963-1967) Döneminde. Bu plan döneminde Doğu Marmara Bölgesi’nde sanayinin. I. Antalya Bölgesi’nde tarımın ve turizmin. BYKP Döneminde. ucuz enerji olanaklarının sağlanması ve bölgelerde yatırım yapacak işletmelere rehberlik hizmeti) artırılacağından söz edilmektedir. “Bölge Planlaması” yerine de “Kalkınmada Öncelikli Yöre” (KÖY) başlıklı konulara yer verilmiştir. Birinci Kanun.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. resim ve harç muafiyetidir. Çukurova Bölgesi’nde tarımın ve sanayinin. KÖY’lere uygulanan teşvik tedbirleri devam ederken ayrıca çıkarılan üç kanun ile bu teşvikler daha da cazip hale getirilmiştir. Bu yasayla KÖY’de fiilen çalışanların ücretlerinde özel yatırım indirimi yapılması ve KÖY’de yapılacak yatırımlarda vergi indirimi oranının %100’e kadar arttırılmasının Bakanlar Kuruluna bırakılmasıdır. 1 Mart 1984’te çıkarılan. III. göreceli olarak geri kalmış yörelere özel sektörün yatırım yapmasını teşvik amacıyla 19 Şubat 1963 tarih ve 202 Sayılı Kanun ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bir değişiklik yapılarak “yatırım İndirimi” uygulaması getirilmiştir. BYKP (1973-1977): Bu dönemde KÖY’e dahil il ve ilçeler her yıl belirlenirken. 1960’tan günümüze kadar uzanan planlı dönemde bölgeler arası dengesizlikleri azaltmaya yönelik olarak 30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu. BYKP’nında da I:BYKP’nındaki ilkeler aynen korunmuştur. II. vergi indirimleri. tüm alt yapının hazırlandığı düzenli sanayi bölgeleri. Zonguldak Bölgesi’nde sanayinin gelişmesini hedefleyen çalışmalar yapılmıştır. İkinci Kanun.dpt. 1998: 187). BYKP uygulamasının son yılı olan 1972 yılına ait programda. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi KÖY kapsamına alınmıştır. Üçüncü Kanun. BYKP Dönemin de yatırım indirimi’ uygulaması.tr/bolgesel/keas-I. I.

Ayrıca bu yörelerdeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yatırım ve işletme kredisi ile desteklenmesine devam edilmesi uygun görülmektedir. V. V. vergi. Böylece 1963 yılında ilk planla benimsenen. Planla terk edilen bölge planlama ilkesi yeniden benimsenmiştir. harç istisnası. BYKP’nın vurgulanması gereken bir yönü de. IV.dpt. Planda yer alan ‘Bölgesel Gelişme’ ye ilişkin hedefler. KÖY yönünde öngörülen hedefler açısından büyük paralellik vardır. VII. Bu planlar gelişmenin hızlandırılması amaçlanan bölgelerde. ancak KÖY’lerin sorunlarına ayrıcalıklı olarak değinilmemiştir. Öte yandan VII. BYKP arasında. BYKP ile V. Planda sadece belirli amaçlarla belirli bölgeleri kapsayan bir bölgesel planlama ilkesi benimsenmiştir. bölge kaynaklarının ekonomik faaliyet kollarının gelişme eğilimleri ile uyum ve denge içinde ele alınmasını sağlayarak. VI. III.Bu plan döneminde bölgesel gelişme sorunları yanında fiziki planlama ve kentleşme sorunları ile konut sorununun da incelenmesi.tr/bolgesel/keas-I. gümrük ve fon muafiyeti. “Proje Ofisi” kurularak girişimcilere yatırım konularında ve fizibilite raporlarında yardımcı olunacaktır. IV.gov. işveren paylarının hazinece karşılanması ve bedelsiz yatırım yeri tahsisi gibi ilave teşvik tedbirlerine devam edilmektedir. planlı dönemde geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasında ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında olumlu gelişmeler sağlanmasına rağmen hedeflenen seviyeye ulaşılmadığı ifade edilmektedir. BYKP (1985-1989). çalışanlardan kesilen vergilerin ertelenmesi. ülke nüfusunun ise %36’sını oluşturmaktadır. V. BYKP’da metropoller ile ilgili sorunlara oldukça ağırlıklı olarak değinilmiş. Planda yerini bölge planlamasına bırakmıştır. Bu plan döneminde. BYKP (1990-1994). Cilt I V. V. Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Projelerinden (DOKAP) bahsedilecektir. BYKP (1996-2000). Ancak bu projeler hakkında bilgi vermeden önce söz konusu bölgelerin ortak özelliklerinden bahsetmekte fayda vardır. Bu dönemde de daha önceki planlarda olduğu gibi. BYKP Dönemindeki teşvik tedbirleri devam etmiştir. 2000 yılı itibariyle KÖY 49 il ve 21 ilçeyi kapsamakta olup ülke yüzölçümünün %55’ini. katma değer vergisi istisnası ve yatırım indirimi gibi teşvik araçlarından yararlandırılmaları da öngörülmüştür.pdf . Bölgeler arası dengesizliği azaltmak için KÖY’e ‘uygulanan teşvik tedbirleri ile alt yapı yatırımları ve mevcut yönetimin bölge sorunlarına adaptasyonu ile ilgili gelişmelere yer verilmiştir. bölgeler arasındaki farklılığın azaltılması için teşvikinde yarar görülen sektörler saptanacak ve bunların teşviki için gerekli ilke ve kıstaslar belirlenecektir. resim. Bunun yanında mevcut sorunların giderilmesi amacıyla KÖY’lerde teşvik belgeli yatırımlar. BYKP (2001-2005). Bu bölgelerde oluşturulacak Organize Sanayi Bölgeleriyle girişimcilere yol ve yer gösterilecektir. Olağanüstü Hal Bölgesinde ve KÖY’de yeni istihdam sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi amacıyla 4325 Sayılı Kanun çerçevesinde Olağanüstü Hal Bölgesindeki illerin de dahil olduğu 22 ilde uygulanmak üzere gelir ve kurumlar vergisi istisnası. Bu değerlendirmeden sonra Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP). söz konusu bölgelerin gelişmesi için gerekli önlem ve araçları belirleyecektir. 255 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. sigorta primi. VIII. Bu nedenle KÖY’in daha hızlı gelişmesini sağlamak için yatırım ve personel politikalarına özel önem verilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İstanbul’un sorunları ele alınıp incelenmiştir. Gelişmekte olan bölgelerde imalat sanayini geliştirmek için ucuz kredi verilecek. oldukça genel olan ilke ve politikaların uygulanması için somut adımlar yoktur.

52. limanları. sulama sistemlerini besleyen barajlara . göçler. 9-Milli mücadele ardından bölge için gerekli altyapı ve sanayileşme başlatılsa da genç cumhuriyetin yetersiz kaynakları ve uluslararası ilişkileri geliştirme sürecine girdiği dönemde II. DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ Güneydoğu Anadolu. Bu üç bölgenin de geri kalma nedenleri.gov. Bu sorunun GAP çerçevesinde çözülmesi ile birlikte bölge güneş ışığı avantajını da kullanarak diğer iki bölgeye göre daha üstün bir seviyeye gelebilecektir. soykırımlar ve aşiret reislerinin başkaldırılarıyla üretken genç nüfusun değişik nedenlerle yok olması. Her üç bölgenin Türkiye toplam tarım arazisi içerisindeki payları ise sırasıyla %19.90 ve %11.tr/bolgesel/keas-I. aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1-Önceleri. Doğu Anadolu’da uzun geçen kış mevsimi tarımsal üretim süresini kısaltmaktadır. . Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri.84’tür. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise tarımsal arazinin dağlık ve ormanlarla kaplı olması sonucu güneş ve yağış avantajlarından yararlanılamamaktadır. Ortadoğu ve Asya’dan gelen tehditlere karşı bir tampon bölge olarak bırakılması. Ancak orman ve deniz kaynakları. hayvancılıkta önemli bir yer tutmaktadır. sanayi ve tarım için gerekli temel altyapılara sahiptir. 2001: 222). Doğu Karadeniz hariç diğer iki bölge için önemli bir sorundur. Her üç bölgede de geleneksel bitkisel üretim hakim olmakla birlikte. GÜNEYDOĞU ANADOLU. hidroelektrik enerjisi üreten. %10. Ürünlerin olgunlaşmasını geciktirmekte. 5-I. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise. hasat ve depolamasını güçleştirmektedir. 256 http://ekutup. 7-Yabancıların dinsel ayrılığı körüklemeleri. 8-Savaşlar. Ancak hayvancılık üretim ve pazarlama açısından yöresel farklılıklar içermekle birlikte tatminkar değildir (Dinler. Dünya Savaşı’nın başlaması söz konusu faaliyetlerin yapılmasını engellemiştir. . 4-Bölgenin dışarıya açılmasını engelleyen faktörler (Ortadoğu ve Kafkasya. tarım arazisi bakımından Türkiye toplam tarım arazisinin %43’üne sahiptirler. güneşli günlerin uzunluğu yılda birden fazla ürüne imkan sağlamakla birlikte bölgede sulama ihtiyacı tarımsal üretim için önemli bir problem oluşturmaktadır. Yağış eksikliği. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilmesi sonucu yabancıların kaynaklara el koymaları. 2-Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmet arasındaki Otlukbeli Savaşı.pdf . gibi). 3-İran’ın o bölgelerde yürüttüğü olumsuz faaliyetler. Cilt I 7. yöreye özgü çay fındık gibi ürünleriyle turizm alanında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ile paylaşacağı fiziksel imkanlara sahiptir.dpt. Her üç bölge iklim ve coğrafi yapı açısından birbiri ile çelişen bir görüntü sergilemektedir. 6-DAB’de 25 e yakın ayaklanmanın olması.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgeleri bir bütün olarak ele alındığında.

4 km uzunluğunda ve 328 m3/sn kapasitesi olan iki sulama tünelinden (T1 ve T2) ovaya sulama amaçlı su verilecektir (Tekinel. 64 metre çapında 26. 2000: 15). Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) oto yolunun bir an önce Şanlıurfa’ya hatta Habur’a kadar uzatılarak yapılması. Proje tamamlandığında Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak olan tesisler ile Türkiye toplam su potansiyelinin %28’i kontrol altına alınacak. Batman. kentten de batıya göçlerin hızlanması. Mardin. Batman. üretim artışı vb. Bu nüfusun %64’ü kentlerde. Diyarbakır. Kilis. Paksoy. GAP Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı Nüfus: Adıyaman. GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 8. eğitim.dpt. 8. Cilt I 10-İki kutuplu dünyada Türkiye’nin batı ekseninde yer alması ve Sovyetler Birliği ile 1917 yılında ticari yolların kapatılması sonucu hem Doğu Anadolu. katılımcılık ruhu. ‘ithal ikamesi’ne dayalı sanayileşme ile birlikte göç daha da hızlanmıştır. 1980’lerden sonra. 1. Siirt. GAP çok sektörlü ve komple bir projedir proje içinde tarım. Bu projelerle Dicle ve Fırat nehirleri ile kolları üzerinde 22 adet baraj ve 19 adet hidroelektrik santralin inşası öngörülmektedir. GAP’ın önemli bir parçası olan Atatürk Barajı. Bu projenin temel stratejisi insani kalkınma felsefesi oluşturmaktır. demir yolunun il merkezine ulaştırılması ve havaalanının gelecekteki olası yolcu ve yük artışlarını karşılayabilecek uçakların inip-kalkmasına uygun hale getirilmesi ivedilik arz etmektedir (GAP Bölge Kalkınma İdaresi. istihdam imkanlarının geliştirilmesi. 11-1950’li yıllardan sonraki çok partili demokratik sisteme ve karma ekonomiye geçilmesi. 14-Köyden kente. hem de Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sınır bölgelerinde mal ve sermaye dolaşımının durması. %36’sı da kırsal alanda yaşamaktadır. 7 milyon hektarın üzerinde arazinin sulanması ve 7500 megavatın üzerinde bir kurulu kapasite ile yılda 27 milyar kilovat saatlik elektrik enerjisi üretilmesi sağlanacaktır. Mardin. Siirt. Şanlıurfa ve Şırnak illerinin kapsadığı alan ‘GAP Bölgesi’ olarak tanımlanmaktadır. sanayi. 12-Son yıllarda bölgedeki PKK olayı bölgeden dışarıya göçleri hızlandırmıştır. 13-1960 yılından itibaren uygulamaya başlanan ‘montaj’ sanayi politikası. Çünkü 7. ulaştırma.1.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu projelerin 7’si Fırat. GAP öncelikle toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik 13 adet proje demetinden oluşmaktadır. Gaziantep. Gaziantep. gibi gelişmeler dikkate alınarak. İnsani kalkınma yaklaşımında kalkınmada adalet. sağlık ve turizm gibi bir çok sektör yer almaktadır. 2000: 25) GAP’ın bölgeye yapacağı katkıları.gov. özel sektör yatırımlarının ve sermayenin Batı Anadolu’ya kayması.pdf . yoğun nüfus ve işgücü hareketleri . Kilis. 1990-1997 yıllarında bölgede kentsel nüfus 257 http://ekutup. mekansal standartların düzenlenmesi ve tüm altyapının geliştirilmesi GAP Projesinin temel perspektifi olarak yer almaktadır.tr/bolgesel/keas-I. Şanlıurfa ve Şırnak illerini içine alan bu bölgede ülke nüfusunun %10’u yaşamaktadır. Şanlıurfa Harran ovalarının en önemli su kaynağıdır. Güneydoğu Anadolu Projesinin Amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman. 1992. 8. konut.2. çevre korumacılığı. Diyarbakır. 6’sı da Dicle Havzasında yer almaktadır.

Sağlık: GAP bölgesi eğitimde olduğu gibi sağlık hizmetleri bakımından da ülke ortalamasının altında kalmaktadır. Yine köylerin %97. Eğitim Durumu: 1990 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre GAP Bölgesinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma. 1999: 22).7 milyon hektar sulama alanının) tamamının devreye girmesiyle bölgenin Türkiye içindeki GSYİH payı %10 civarında olacaktır (EKO-GAP. 25 adet ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi. 1998 yılı itibariyle köylerin %100’ünde elektrik vardır. 2000: 27). Bu oran Türkiye için %37.5 ve gelişme hızı % 95.7 ve gelişme hızı %213.. 3) oluşturmaktadır. Avrupa üzerinden Orta-Doğu ve Asya ülkelerine olan ulaşım bağlantısı bölge üzerinden kurulmaktadır.pdf . 1989). 5. 1994 yılı cari (alıcı) fiyatları ile Şanlıurfa ilinde GSYİH içinde tarım sektörünün payı %40. 23 adet verem savaş dispanseri. Türkiye’nin toplam GSYİH’sı içinde tarım sektörünün payı %15. Bölgede 12 sağlık merkezi faaliyette bulunmaktadır. Televizyon ve radyo yayınları kırsal kesimde yaygın bir şekilde izlenilmektedir.8’dir. Gaziantep ve Şanlıurfa hava limanından yapılmaktadır. GAP Bölgesi’nin merkezi olan Şanlıurfa’nın toprak varlığının önemli bir kısmının tarım arazileri (%63.dpt. Bir yatağa düşen hasta sayısı ülke genelinde 433 iken bölgede 760’dır.6’dır. Ekonomik Yapısı: GAP bölgesinin ekonomik yapısı genelde tarıma dayalı olmakla birlikte.6 iken Türkiye ortalaması %2. 15 adet sağlık meslek lisesi bulunmaktadır. 46) altındadır. 8. Bu oran erkeklerde %65. 1990 yılı itibariyle bölge toplam nüfusu içinde %56’lık paya sahip olan kent nüfusu 1997 yılında %64’e yükselirken. en düşük il ise Mardin’dir (DİE.9 ve gelişme hızı %129. Bölgede okur-yazarlık oranı en yüksek il Gaziantep. Yataklı tedavi kurumlarından 55’i kamuya. tarım sektörü içinde yer alan ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri yok denecek kadar azdır (Paksoy. 703 adet sağlık evi.tr/bolgesel/keas-I. 2000: 30). son yıllarda sanayi sektörü de hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir. 6’sı telefon bağlantısına kavuşmuştur. 398 adet sağlık ocağı. ülke için %-0. Bölgede kırsal alanlara yönelik rakamlar bulunmamakla birlikte 1998 yılı itibariyle GAP’ta 69 adet yataklı tedavi kurumu. Diğer sektörlerin toplam GSYİH içindeki payı ise %37.yazma bilenlerin oranı %60.2’dir. projelerin devreye girmesi ve tarım arazilerinin %12’sinin sulamaya açılması ile birlikte ekonomide meydana gelen canlanma sonucu 1997 yılında bölgenin payı %5’e çıkmıştır. 4 gibi düşük bir seviyede olup Türkiye ortalamasının (%80. Kırsal bölgedeki nüfus artış hızında ise hem bölge hem de ülke genelinde azalma söz konusudur. Cilt I artış hızı %4. kırsal alan nüfusu %44’ten %36’ya düşmüştür (GAP İktisat İşlet. 2000: 12). Şanlıurfa ilinde tarım sektörünün tamamına yakınını çiftçilik ve hayvancılık faaliyeti oluşturmakta olup. 1985 yılında GSYİH açısından GAP Bölgesi’nin Türkiye içindeki payı %4 iken. 5 adet halk sağlığı laboratuarı. GAP Bölgesi’nde uygulanmaya konulan projelerin (özellikle 1. Şanlıurfa ilinin de içinde bulunduğu GAP Bölgesi’nin ise toplam GSYİH içinde tarım sektörünün payı %27. 9’dur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bu değer bölge için %-0.1 ve gelişme hızı %165 iken sanayi sektörünün payı %22. 7’dir. kadınlarda ise %35 civarındadır. 6’sı özel sektöre ve 5’i de SSK’ya aittir.gov. GAP Bölgesi için %42’dir (Anonymous.0’dır. Bölgede hava yolu taşımacılığı Diyarbakır. 258 http://ekutup. Ulaşım ve Haberleşme: Bölge ulaşım ve Haberleşme açısından da gelişmemiştir.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

Bu arazilerin GAP ile birlikte suya kavuşması sonucu pamuk ekim alanları oluşmaya başlamıştır. Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaretinde söz sahibi olmuştur. 1995 yılında GAP’ın devreye girmesiyle ülkemiz pamuk üretim alanlarında artışlar olmuştur. Proje kapsamında sulanan alan arttıkça, pamuk üretim alanlarında daha çok artışlar beklenmektedir. GAP Master Planı’nda bölge için öngörülen pamuk ekim alanı yaklaşık 450 bin hektardır. Hayvan varlığı bakımından Şanlıurfa’da büyükbaş hayvanlardan en fazla %64.5 oranla yerli sığır, küçükbaş hayvanlardan en fazla %86.2 oranla koyun, tek tırnaklı hayvanlardan %75.8 oranla at ve kanatlılardan en fazla %78.8 oranla tavuk yetiştirildiği görülmektedir. Türkiye büyükbaş hayvan varlığının %21’nin, koyun varlığının %30’nun, tek tırnaklı hayvan varlığının %29’unu, tavuk varlığının %5.61’nin bölge hayvan varlığından oluşmaktadır. Çayır ve mera alanlarının terör yüzünden yasaklanması, hayvancılığın ilkel şartlarda yapılması ve teşviklerin yerinde kullanılmaması bölgede hayvancılığın gerilemesine yol açmıştır. Hayvancılıkta yaşanan kriz et fiyatlarının da hızla artmasına neden olmaktadır. Bölgede hayvancılığın geliştirilmesi gerekmektedir. GAP Yatırım Teşvikler, bakımından ülke içindeki %6.5’lik pay ile 2000 yılı fiyatlarıyla toplam yatırım tutarı 1.407 trilyon TL’lik teşvik belgesi verilmiştir. Bu tutar oransal olarak aynı kalmakla beraber 1997 yılında 940 trilyon TL olmuştur. 1998 yılında GAP’ın ülke içindeki payı %7.3’e yükselmiştir. Ancak 1999 yılında ekonominin genel gidişi doğrultusunda teşvikli yatırım taleplerinde bir önceki yıla göre yaklaşık %40 oranında bir azalma göstermiştir. Aynı yıllarda Marmara Bölgesi’nin payı %39.3, DAP payı %2.1, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin payı ise %6.4’e düşmüştür. 8.3. GAP’ın Hedefleri GAP, ülkemizin görece az gelişmiş bölgelerinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki dokuz il’e uygulanmakta olan entegre bir bölgesel kalkınma projesidir. GAP projesinin temel hedefi aşağıdaki gibi sıralanabilir: a- Tarım aleyhtarı olmayan makro ekonomik politikalar izlemek, b- Kırsal alanda yaşayan topraksız insanların topraklandırılmasını sağlamak, c- Kırsal alt yapının iyileştirilmesine çalışmak, d- Küçük ve Orta Ölçekli Tarıma Dayalı Sanayi girişimlerinin desteklenmesi, e- Kırsal alanda sosyo–kültürel hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, f- Dar gelirlilere direkt ulaşım imkanlarının sağlanması, g- Kamu harcamaların yeniden düzenlenmesi h- Küçük çaplı işletmelerin mevcudiyetinin muhafaza edilmesi, ı- Yerleşim programlarının hazırlanması, i- Kurumsal iyileştirmeler, j- Katılımcılık ruhunun yaygınlaştırılması GAP, ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunacak bir projedir. GAP iki yaklaşıma sahiptir. Birincisi, entegre planlama yaklaşımı, İkincisi ise sürdürülebilir kalkınma
259
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

felsefesidir. Entegre yaklaşımı farklı kesimlerin (tarım, sanayi, eğitim, sağlık vb. gibi) bir arada ve eşgüdüm içinde ele alınmasını içermektedir. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ise gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisini tehlikeye atmadan günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilme olarak tanımlanmaktadır. Bu geniş tarif altında sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık, fiziksel planlama, tarım, çevre ve kurumsal yapı gibi düşünülmesi gereken bir çok konu vardır. 8.4. Devletin GAP Politikası Devletin GAP’a bakış açısı ve politikası, bölge ve diğer bölgeler arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik farkının giderilmesinin yanı sıra bölgedeki kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılması, kendi kendine büyüme, toplumsal istikrarın sağlanması, ihracatın artırılması gibi politikaları amaçlamaktadır. GAP Bölgesi’nin kalkınma hedefi mevcut ekonomik yapıyı geliştirerek bölgesel gelir düzeyini yükseltmek ve diğer bölgelerle olan gelir farklılıklarını en aza indirgemektir. Bu amaca ulaşmak için bir taraftan kırsal alanda verimliliği ve istihdamı artırırken, öte yandan bölge içindeki büyük kentlerin emme kapasitelerinin de arttırılması ve uzun vadede kaynakların etkili kullanımı yoluyla kendi kendine büyümenin sağlanmasıdır. Bu sayede sosyal istikrar ile ihracata katkı gibi ulusal hedeflere de hizmet edilmiş olacaktır. Böylece bir taraftan istihdam-gelir imkanları artan kırsal kesimden dışa göç eğilimi zayıflayacak öte yandan sanayileşme ve yüksek gelirli istihdam olanakları geliştirilerek hem bölgeler arası gelişmişlik farkının daha da azalmasına hem de ihracatla döviz geliri sağlanması konusunda ulusal hedeflere daha da fazla katkıda bulunabilecektir (GAP Master Plan, 1989, 10). Devletin bu politikası doğrultusunda Bölgenin en az gelişmiş kenti olan, Siirt ve Mardin’de ‘Toplumsal Kalkınma Projesi’ başlatılmıştır. Bu projelerin amacı, söz konusu bölgelerin ve kırsal yörelerinin kalkındırılmasını sağlamaktır. Projenin stratejisi şunlardır ( Siirt İl Yıllığı 1998: 173): a-Yaygın eğitim alanında Halk eğitim merkezleri ve çıraklık eğitim merkezleri gibi kurumları geliştirmek ve kurs ve kursiyer sayısını çoğaltmak b-Eğitim, kültür düzeyinin yanında ekonomik durumu yükseltmek, c-Atıl işgücünü değerlendirmek (400 kişiye istihdam sağlamak), d-Aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı, çevre sağlığı, Türkçe’nin doğru ve düzgün kullanımını sağlamak e-Devletin desteğinin yanında ulusal yardımlaşmaya fırsat tanınmış olmasıdır. 9. DOĞU ANADOLU PROJESİ 9.1. Doğu Anadolu Projesi’nin Amacı Projenin amacı, plan bölgesinin diğer gelişmiş bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgedeki potansiyel kaynakların mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek ülke ekonomisine katkısını yükseltmektir. Bu kapsamda; Sektörel gelişmeleri hızlandırmak üzere, tarım, hayvancılık, su ürünleri, kentleşme, eğitim, sağlık, altyapı ve belediye hizmetleri, konut, çevre, enerji, ulaştırma, haberleşme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, ticaret, merkez köylerin
260
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

desteklenmesi, turizm, kültür ve göç politikaları ve ilgili diğer alanlarda sektörel analizler yapmak ve öncelikleri belirlemektir. Plan bölgesinde kırsal ve kentsel gelişmeyi sağlamaya yönelik kamu yatırımlarını belirlemek ve özel kesim yatırımlarını özendirici politika ve uygulamaları ortaya koyarak bölgesel gelişmeyi kamu, yerel yönetimler ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirmek. Bölgesel istihdamın geliştirilmesi açısından önem taşıyan işgücü arz ve talebinin sektörel ve mekansal analizini yapmak, bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda sektörel yeni projeler önermek. Plan bölgesindeki ve dışındaki girişimcilere (yabancı sermaye yatırımcıları dahil) yatırım alanlarının belirlenmesi, yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, işletme yönetimi, teknoloji, finansman, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve nitelikli eleman temini konularında somut öneriler geliştirmek, bunları koordine edecek kurumsal düzenlemeler önermek projenin amaçları arasındadır. Bu çerçevede ele alınacak Doğu Anadolu Projesi (DAP) ana planı ile; Bölgenin nüfus hareketleri ve demografik yapısı incelenecek, Bölgenin iller ve ilçeler düzeyinde sahip olduğu üretim ve hizmet potansiyeli ortaya çıkarılacak, Bu potansiyel projelendirilerek gerekli finansman, işgücü, teknoloji gereksinimleri belirlenecek, Bölgenin GAP Projesi ile olan ilişkileri incelenecek, Bölgenin komşu ülkelerle ve Türk Cumhuriyetleri ile olan sosyo-ekonomik ilişkileri değerlendirilecek, Tüm sektör ve alt sektörler bir bütün içinde ele alınarak bölge illerinin kendi aralarında ve diğer komşu bölge illeri ile mukayeseli üstünlükleri tespit edilecek, Dünyada başarılı bölgesel gelişme projelerinin plan ve uygulama safhaları incelenerek bölge için kapsamlı orta ve uzun dönem ‘Gelişme Ana Planı’ hazırlanacak, Bölge planında öngörülen muhtemel yatırım konuları ile ilgili fizibilite etütleri hazırlanacak, Planın uygulanması için gerekli mekanizmalar tanımlanacaktır. Doğu Anadolu Projesinin alanı 16 ilden (Ardahan, Ağrı, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli ve Van ) oluşmaktadır. 9.2. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Doğu Anadolu Bölgesi (DAB), 163.000 km2’lik bir alanı kapsayan ve Türkiye yüzölçümünün %21’ine sahip bir bölgedir. Yüzey şekilleri itibariyle ülkenin en yüksek dağlarına sahip ve ortalama yükseklik 2000 metrenin üzerindedir. Nüfus Yapısı: DAP Bölgesinde 1997 yılında 5.865.535 kişi yaşamaktadır. 1997 yılı verilerine göre toplam nüfusu 100.000 üzerinde olan 14 il bulunmaktadır. Toplam nüfusa göre sıralama yapıldığında en büyük kentler, Erzurum, Malatya, Van ve Elazığ’dır. Bu kentlerde yaşayan toplam nüfus bölge nüfusunun %50.59’dur. DAP bölgesinin Türkiye nüfusu içindeki payı 1960 yılından 1997 yılına kadar düşüş eğilimi göstermektedir (1960 yılındaki pay, %12.1’den 1997 yılında %9.34’e inmiştir) Mevcut durum analizinde belirtilen 1935 yılı payı
261
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

%13.9 olduğu da göz önüne alınırsa düşüşün oldukça uzun bir süreci kapsadığı görülmektedir (DIE, 2000: 138). Doğu Anadolu Bölgesi’nde (DAB) bebek ölüm hızı ülke ortalamasından 1.5 kat daha fazladır. Çocuğun hayatta kalma şansı annenin eğitim düzeyi ile yakından ilişkilidir. Anneleri eğitimsiz olan çocuklar arasında bebek ölüm hızı, en az ilkokul mezunu olan annelerin bebeklerine göre 1.7 kat daha fazladır. Bölgedeki çocuk ölüm oranı yaklaşık %015.4’dür. Türkiye ortalaması %09.8’dir. Bölgenin nüfusunun nüfus artış hızı, Türkiye nüfus artış hızının altındadır. 1990-97 arası yıllık ortalama nüfus artış hızı Türkiye ortalaması %015.08 iken, bölgede ortalama hız %012.1’dir. Doğu Anadolu Bölgesi için saptanan alt bölgeler ve illerine göre 1960 yılı ile 1997 yılı arasındaki paylar tablo:3’de verilmiştir.
Tablo3 DAP Bölgesi Nüfus Artış Hızları
İller Ağrı Erzincan Erzurum Gümüşhane Kars Bayburt Ardahan Iğdır Muş Erzurum Alt Bölgesi Bingöl Elazığ Malatya Tunceli Malatya Alt Bölgesi Bitlis Hakkari Van Van Alt Bölgesi DAB Bölgesi Genel Toplamı TÜRKİYE 1990-1997 0. 9 -1. 0 0. 4 -1. 4 -1. 1 -1. 0 -3. 9 0. 2 1. 6 -0. 0 -0. 9 0. 6 2. 1 -6. 3 0. 6 1. 9 3. 5 2. 6 2. 1 0. 6 1. 5 1997-2020 0. 8 0. 1 0. 4 0. 4 0. 0 0. 7 0. 4 0. 5 1. 1 0. 5 0. 6 0. 7 1. 5 0. 7 1. 1 0. 2 0. 4 2. 0 1. 6 0. 9 1. 2

Kaynak: DPT (2000) Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, s. 8, Ankara

Üç alt bölge olarak belirlenen Doğu Anadolu Bölgesi’nde; nüfus artış hızı Erzurum Alt Bölgesi’nde 1990-97 yılları arasında sıfır iken 1997-2020 yılları arasında artış hızının 0.5 olacağı tahmin edilmekte, Malatya Alt Bölgesi için 0.6 ve 1.1 ve Van Alt Bölgesi için ise 2.2 ve 0.9 oranı olacağı belirtilmektedir. Türkiye genelinde ise 1990-1997’de 1.5 ve 1997-2020 yılları arasında ise 1.2 olacaktır. İller özelinde değerlendirildiğinde ise, en çok nüfus kaybeden iller sırasıyla Tunceli (6.3), Ardahan (-3.9), Kars (-1.1), Erzincan (-1.0), Bayburt (-1.0) ve Bingöl (-0.9)’dür. Bölgedeki illerin kentsel nüfuslarına bakıldığında (İlçe Merkezleri Nüfusları Toplamı) ise, 500 binin üzerinde kentsel nüfusa sahip iki il görülmektedir. Türkiye genelinde şehirli nüfus oranı %65 iken, bölge nüfusunun %54’lük kısmı şehirlerde, %46’sı köylerde yaşamaktadır. Bu oran Erzurum ve Malatya için %63 civarındadır. Bu değerlere göre 3 milyon kişi kentlerde, 2.5 milyon kişide kırsal kesimde yaşamaktadır.
262
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

DAP Bölgesi’nin hızlı bir negatif bir göçe sahip bölge olduğu yapılan analizler sonucunda da ortaya çıkmıştır. Büyük kentlere yönelen nüfus geride bir demografik boşluk bırakmaktadır. Bölgenin nüfus kaybetmesi genç işgücünün azalmasına, sermayenin kaymasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra nüfus kaybeden alanlardaki köyler yaşlı nüfusu barındıran yerler haline dönüşmektedir. Bölgeden dışarıya olan göçlerin geri kazanılabilmesi için bölgede yatırımların yapılması gereklidir. Ekonomik amaçlı vergi indirimleri, teşvikler, borçlanma (kredi) kolaylıkları girişimciyi harekete geçirebilir. Ancak az gelişmiş bölgelerin genel karakteri içinde girişimcilerin diğer bölgeler kadar hızlı harekete geçemedikleri görülmektedir. Bu nedenle yine ulusal politikalar çerçevesinde farklı deneyimlere girişilmelidir. Bölge ekonomisi için elde edilen bulgular, tarım ve hayvancılık sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Ancak bölgede genç nüfusu tutabilmek için tarım sektörünü destekleyici entegre politikalara bağlıdır. Bu entegre politikalar da sanayi ve hizmetler sektörünün desteği ile olabilecektir. Eğitim Durumu: Türkiye’de 1999 yılı itibariyle, 12 ve üstü yaş grubunda okumayazma oranı erkeklerde %94.2 ve kadınlarda %77.4 olmak üzere %85.7’ye ulaşmıştır. Bu oran DAB’ta erkeklerde %81.13, kadınlarda %54.89 olmak üzere %68.16’dır (DİE, 2000: 98). DAB’ta öğretim çağındaki nüfusun okullaşma oranı ilkokullarda %68, ortaokullarda %33.7, liselerde %25.84 ve yüksek öğrenimde %10.95’tir. Okullaşma oranında erkek nüfus daima kız nüfustan fazladır (DİE, 2000: 163). Sağlık Durumu: 1998 yılı verilerine göre Türkiye genelindeki 901 kamu kurumuna ait hastanelerin 108 tanesi Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Yani %11’lik kısmı bu bölgede bulunmaktadır. Özel hastane sayısına gelince bölgede beş tane (Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, ve Iğdır’da bulunmak üzere) hastane bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise toplam 236 özel hastane bulunmaktadır. Bu da oran olarak %0.21’e tekabül eder (DİE, 2000: 138). Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı bakımından DAB oldukça kötü durumdadır. Türkiye genelinde uzman hekim başına 2141, DAB ise 5309, pratisyen hekim başına Türkiye genelinde 1618, Bölgede 2218, diş hekimi başına ise 5453 ve 17448 kişi düşmektedir (DİE, 2000: 147). İstihdam Yapısı: 1990 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre DAB’de 12 yaş ve üstü iktisaden faal nüfusun 2.198.905’i değişik faaliyet kollarında istihdam edilmekte olup toplam nüfusun %41.1’ini oluşturmaktadır. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre DAB’de işsizlik oranı Türkiye ortalamasının (%7.5) üzerindedir. Çalışan iktisaden faal nüfusun tarımdaki payı %71.93, sanayi işkolundaki payı %3.98, ticaret sektöründeki payı %3.97, inşaat sektöründeki payı %3.19 ve toplum hizmetleri , sosyal ve kişisel hizmetlerdeki payı %14.22’dir. Bölgedeki istihdam yapısının sektörlere dağılımı incelendiğinde en yüksek payın %72. 1 ile tarım, bunu %3. 44 ile imalat sanayi izlemekte olduğu görülür. Bu oran Türkiye genelinde sırasıyla %50. 9 ve %11. 9’dur. 1980 yıllarında başlayan teşvik tedbirlerinden bölge terör nedeniyle yeterli ölçüde yararlanamamıştır. Türkiye genelindeki payı %2.2 ile en düşük seviyededir. 1999 yılında ise (31.12.1999), toplam 2967 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu projelerin sabit
263
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

yatırım tutarı 4.6 katrilyon TL. dir. Bu belgelerin yaklaşık %35’i Marmara, %17’si İç Anadolu, %17’si Ege, %9’u Akdeniz, %10’u Karadeniz, %4’ü Doğu Anadolu Bölgesi ve %8’i de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne aittir. Teşvik uygulamalarından KÖY’lerin daha yoğun oranda yararlanabilmelerinin temini ve teşvik sisteminin bölgesel, ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesinde daha etkin olabilmesi amacıyla 1999 yılında mevzuata bölgesel amaçlı destekler ilave edilmiştir. Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımları ‘Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılan asgari sabit yatırım tutarı 8 milyon dolar karşılığı TL. olan en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik hayvancılık, dokuma-giyim ve ulaştırma sektörleri haricindeki komple yeni yatırımları şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamdaki yatırımların faizsiz sabit yatırım tutarının %30’u kadar kredi tahsisi öngörülmüştür. Bu kredinin faiz oranı %30’dur. Gayrisafi Hasıla : 1998 yılı verilerine göre Türkiye’de GSYİH’ya en düşük katkıyı %4.2 ile DAB yapmıştır. Oysa bölge nüfusu Türkiye nüfusunun %9.3’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de iller arasında kişi başına düşen en yüksek gelir Marmara Bölgesi’ndedir. Kocaeli’nde kişi başına düşen gelir (KBDG), 7882 dolar olan pay, Ağrı’da 744 dolardır. DAB’de KBDG Türkiye ortalamasının altındadır (DİE, 2000: 652). 1998 yılında KBDG iller itibariyle Ağrı 827, Muş 828, Bitlis 1075, Hakkari 1181, Van 1212 , Bingöl 1221, Malatya 1972, Elazığ 2621 ve Erzurum 1448 dolardır (Ekonomik Forum, 2000: 16). 1997 yılı itibariyle cari fiyatlarla Doğu Anadolu Bölgesi GSYİH’sının %23.7’sini tarım, %15’ini sanayi, %12’sini ticaret, %10.7’sini ulaştırma ve haberleşme, %5.9’unu inşaat ve %2’sinide konut sahipliği oluşturmuştur. Doğu Anadolu Bölgesi GSYİH’sı içinde tarım sektörünün almış olduğu pay Türkiye’nin tarımının %6.6’sını oluşturmaktadır. İmalat sanayinin payı ise %1.7 gibi düşük bir değerdir. Bankacılık ve Mali Yapı: 1999 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 7961 banka şubesi vardır. Bu sayı içinde DAB’sinin payı ise 341’dir. Bu da Türkiye genelinin %4.3’üne eşittir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kişi başına banka mevduatı açısından değerlendirildiğinde ise 1990 yılında 116 dolar olan kişi başına banka mevduatı %65 artarak 1998 yılında 192 dolar olarak gerçekleşmiştir. 1092 dolar olan ülke ortalamasıyla karşılaştırıldığındı bu rakamın düşük kaldığı görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi vergi gelirleri itibariyle bakıldığında ise Türkiye’deki toplam vergi gelirlerinin % 1.2 düzeyine tekabül etmektedir. Gelirler vergisinde bu oran %2.8 iken, kurumlar vergisinde %0.25, mal ve hizmet vergisinde %0. 62 ve dış ticaret vergilerinde %0.12’dir. Bölge bazında toplam vergiler içinde vergi türlerinin dağılımı incelendiğinde vergi gelirlerinin %70’inin gelir, %23’ünün mal ve hizmet vergilerinden oluştuğu görülmektedir. Kurumlar vergisinin oranı ise %2’dir. Vergiler içinde gelir vergisinin payının yüksek oluşu ise yüksek personel harcamaları ve bölgede şirketleşme eğiliminin düşük olmasıdır. Bu nedenle bölgeden elde edilen gelirler giderleri karşılamadığı gibi Türkiye ortalaması olan %65-80 sınırının altında (%25-30) kalmaktadır. Tarım: DAB’nin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Tarımda çalışan işgücü %72’i civarında olup Türkiye ortalamasının (%54) üzerindedir. Bölgede buğday, Arpa, Çavdar gibi tahıl tarımı yapılmakta olup endüstriyel ürünler pek yetiştirilmemektedir. Tarımsal araç ve gereç açısından da DAB, Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye’deki toplam traktör
264
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt I

sayısının %5.5’i DAB’ndedir. Yine tarımsal ilaç ve gübre kullanımı açısından da yetersizdir. Bu nedenle verim düşük kalmaktadır. Örneğin, Buğday verimi 2150 kg/hektardır. Türkiye ortalaması ise 2234 kg/hektardır (DİE, 2000: 287). Ülke topraklarının %30.6’sı kullanılmaya elverişli iken bu oran DAB’ta %23.5’dir. Yine bölgede topraksızların oranı %30.13 iken Türkiye’de topraksızların payı %21. 9’dur (Gündüz, 1994: 67). Doğu Anadolu Bölgesi’nde hayvan varlığının Türkiye içindeki yeri incelendiğinde Türkiye’deki koyun varlığının %30’u, sığır varlığının %20.17’si ve Türkiye’deki Tavuk varlığının %5.61’i bölgededir. Ancak son yıllarda bu rakam terör nedeniyle azalmıştır. Sanayi: Ülkeler arasında olduğu gibi bir ülkenin bölgeleri arasında da gelişmişliğin temel ölçüsü sanayileşmedir. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmenin Doğu Anadolu Bölgesi’nin aleyhine olduğu sanayileşmeden ileri gelmektedir. Bu bölgelerde altyapı yatırımlarının yetersiz oluşur, büyük merkezlere uzak oluşu, pazarlama imkanlarındaki güçlükler, ulaşım imkanlarının elverişli olmayışı ve dışsal ekonomilerin yetersizliği olması gibi çeşitli sebepler söz konusu bölgenin gelişmesini engellemektedir. DAB imalat sanayi hasılasının gelişimine baktığımızda 1987 yılında cari fiyatlarla 315.9 milyar TL. olan bölge imalat sanayi hasılasının 1987-1997 döneminde yaklaşık 342 kat artarak 1997 yılında 107.999.2 milyar TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde Türkiye imalat sanayi hasılası 381 kat artmıştır. DAB imalat sanayi hasılasının Türkiye imalat sanayi hasılası içindeki payı incelendiğinde 1987 yılında %1.94 olan bu payın yıllar itibariyle azalarak 1997 yılında %1.74 seviyesine indiği görülmektedir (Türk. Kal. Ban., 1999: 74). Bölgede bulunan 145 adet imalat sanayi tesisinin %45.5’i, gıda-içki-tütün sanayiinde, %13. 8’i tekstil, giyim ve deri sanayinde, %13. 8’i taş ve toprağa dayalı sanayide ve %7.6’sı da metal eşya, makine ve teçhizat sanayinde faaliyet göstermektedir. İmalat sanayi tesislerinin yöresel hammadde ve potansiyele yönelik olarak kurulduğu dikkat çekmektedir (Türk. Kal. Ban. A. Ş. , 1999: 75). DAB’deki küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin yapısı incelendiğinde; 1992 yılı verilerine göre bölgede Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi (KOS) işletmeleri sayısının 6.232 olduğu ve bu işletmelerde toplam olarak 19.656 kişinin istihdam edildiği ve yine bu işletmelerin yarattığı katma değerin ise 655 milyar TL. olduğu görülmektedir. (Türk. Kal. Ban. A.Ş., 1999, 78). Katma değer ve istihdam bakımından Elazığ, Malatya ve Erzurum birinci, Erzincan ve Van ise ikinci sırada yerlerini almaktadırlar. Ancak bu bahsedilen işletmelerin büyük çoğunluğu emek-yoğun işletmelerdir. İşyeri büyüklüğünün sektörel dağılımı incelendiğinde küçük ve orta ölçekli kuruluşların daha çok gıda sanayinde, orta ve büyük ölçekli kuruluşların ise daha çok tekstil, metal, taş ve toprağa dayalı sanayiler olduğu görülür. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak ve özel sektör yatırımlarını bölgeye çekmek amacıyla DAB’deki bütün iller KÖY kapsamına alınmıştır. DAB’da sanayileşmeyi teşvik etmek gayesiyle hemen hemen her ilde organize sanayi bölgeleri (OSB) kurulması benimsenmiştir.
265
http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/keas-I.pdf

Aksaray 8. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda ülke farklı gelişmişlik düzeylerinde beş gruba ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi.gov. Topografik özellikler ulaşımı pahalı hale getirmekte. (1999) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ‘Ekonomik ve Sosyal Durum’. Elazığ 18. Hatay 11. Bayburt 6. Mardin 8. Aydın 8. kışın yolları açık tutmak büyük bir sorun olmakta özellikle gelişmemiş illerin bir çok köyünde uzun zaman dış dünya ile bağlantı kesilmektedir. İsparta 6. 71 266 http://ekutup. Derecede Gelişmiş İller 1. Bolu 13. Manisa 7.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Muğla 7. K. Şanlıurfa 5. Hakkari 12. Ağrı 16. tarım. Kocaeli 5. Sakarya 12. İstanbul 2. ulaşım bağlantıları zayıftır. Afyon 26. Karaman 25. Gaziantep 10. Edirne 3. Cilt I Ulaştırma: Bölge ulaşım açısından sorunludur. Amasya 24. Derecede Gelişmiş İller 1. Giresun 4. Çankırı 12. Kastamonu 2. Tokat 11. Samsun 20. Burdur 14. Zonguldak 4. Gümüşhane 5. İçel 6. Ardahan 14. Tablo 4 Türkiye’deki İllerin Gelişmişlik Derecesine Göre Sınıflandırılması 1. Sinop 13. s. eğitim. Bartın 10. Batman 7. Malatya 23. Muş Kaynak:Türkiye Kalkınma Bankası. Derecede Gelişmiş İller 1. Erzurum 15. sağlık gibi sosyal göstergelerle imalat sanayi. Eskişehir 2. Ş. üçüncü grupta 26. Bitlis 13.pdf . Rize 22. Bu ayırıma göre birinci grupta 5. ulaşım sistemi ve hizmetleri açısından hem ülke ortalamasının hem de genel standartların oldukça altındadır. Trabzon 19. Derecede Gelişmiş İller 1. Nevşehir 17. Siirt 10. Konya 9. Ordu 14. Doğu Anadolu Bölgesi. ikinci grupta 11. Ankara 3. Niğde 4. Araştırmada demografi. dördüncü grupta 17 ve beşinci grupta 17 il bulunmaktadır. Tunceli 2. Kıklareli 10. Kars 4. Balıkesir 9. Ulaşım güçlüğü bir çok ilde kırsal kesimin pazarla bütünleşmesini ve kentlerde sunulan hizmetlerden daha büyük ölçüde ve daha sık yararlanmasını imkansız hale getirmektedir. Kırşehir 21. Ulaşımın hızlı ve güvenli olmaması nedeniyle sanayi işletmeleri ulaşımın daha iyi olduğu yörelerdeki rakiplerine göre rekabet güçlerini düşüren. Iğdır 11. Çanakkale 5.dpt. Çorum 3. Araştırmanın temel amacı illerin gelişmişlik seviyesinin saptanmasıdır. Adıyman 3. Antalya 3. Derecede Gelişmiş İller 1. Erzincan 6. altyapı. Uşak 8. Bingöl 15. Sivas 7.tr/bolgesel/keas-I. A. Gelişmişlik Endeksi: DPT tarafından 1996 yılında yapılan çalışmada iller gelişmişlik durumuna göre beş gruba ayrılmıştır. Kayseri 11. Artvin 5. Kırıkkale 15. Adana 5. ticaret ve mali gibi ekonomik göstergelerden oluşan toplam 58 gösterge kullanılmıştır. inşaat. Kütahya 16. Bilecik 2. Van 9. Yozgat 17. güneyde GAP Bölgesiyle. daha fazla girdi stoku bulundurma zorunluluğuyla karşı karşıya kalmaktadır. istihdam. Tekirdağ 4. Denizli 3. Şırnak 17. turizm. İzmir 4. Maraş 9. Bursa 2. Diyarbakır 16. Kuzeyde Karadeniz limanlarıyla.

Dördüncü ve beşinci grupta yer alan DAB illeri yüksek oranda göç veren nüfus artış hızları ve yoğunluğu ülke ortalamasının altında olan ve geçimlerini tarımdan sağlayan illerdir.pdf . Sosyo–ekonomik düzeyi düşük olan beşinci gruptaki tüm iller az gelişmiş illerden olup bölge itibariyle DAP. Cilt I DAB illerinden ikisi üçüncü grupta. Bayburt. bölge 21.Yukarıdaki plan çerçevesinde öncelikli sektörlerin ve olası yatırım projelerinin belirlenmesi. Çalışma alanı 39. İşbirliği Projesinin Çalışma Alanı ve Amaçları Bu teknik işbirliğinin uygulanacağı alan yedi ilden oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi (DOKAB)’dır.gov. Rize ve Trabzon’dur. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. Bu tür programlara örnek olarak hızlı kalkınmaya bağlı sosyo-ekonomik problemlerin çözümünü amaçlayan ‘Marmara Bölgesi Kalkınma Projesi’ ve büyük sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesini desteklemek üzere alt yapı yatırımlarına önem veren ‘Zonguldak Bölgesel Kalkınma Projesi’ sayılabilir Doğu Karadeniz Bölgesi de. Geçmişte bu bölge. Ordu. ikisi dördüncü grupta ve çoğunluğu beşinci grupta yer almaktadır. Bu talep karşısında Japon hükümeti teknik işbirliğinin yapılmasını kabul etmiş ve Japon Uluslar arası İşbirliği Ajansı’nı (JICA) görevlendirmiştir. Gümüşhane. Giresun. Doğu Karadeniz Bölgesi için çok sektörlü bir bölgesel kalkınma planı hazırlamak üzere Japon Hükümetinden teknik işbirliği talebinde bulunmuştur. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ PROJESİ Türkiye’deki bölgesel kalkınma programları.1. b. doğu ve batı arasındaki ticaretin gerçekleştiği Erzurum ve Bayburt’tan geçip Trabzon’a ulaşan İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. 91 milyondur. 1950’lerde merkezi yönetimin öncülüğünde başlamış ve bu programların uygulanması beş yıllık kalkınma planları doğrultusunda kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi az gelişmiş bölgelerimizden biridir. 267 http://ekutup. GAP ve DOKAP Bölgesindedir 10. Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİO) 1992 yılında kurulmasına önderlik etmiştir. c-Çalışma süresince Türk personel ile işbirliği yaparak bu personelin planlama kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. 203 km2 olup toplam bölge nüfusu 1997 yılında 2. Soğuk savaş döneminin çökmesi ve serbest ticaretin ortaya çıkmasıyla. yüzyılda bu konumunu tekrar kazanabilme potansiyeline sahiptir.tr/bolgesel/keas-I. 17 Aralık 1998 tarihinde Türkiye’den. Bu yedi il Artvin.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. a-Çalışma alanıyla Türkiye’nin diğer bölgeleri arasında var olan bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak üzere DOKAB’nin kısa ve uzun dönemde gelişmesini sağlayacak entegre bir kalkınma planının ortaya konması. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Japonya’dan da JICA tarafından imzalanmıştır. Bu çerçevede sınır ticaretinin ve uluslar arası işbirliğinin artmakta olan önemini kavrayan Türkiye. Üçüncü grupta yer alan Elazığ ve Malatya illeri orta derecede gelişmiş iller arasındadır. 10.dpt. Çalışma amaçları bakımından da DPT ve JICA çalışmalarını aşağıdaki şekilde ortaya koymuştur.

su. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere. DOKAP Bölgesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Sektörel alanda yapılan mevcut durum analizi baz alınarak. Doğu Karadeniz Bölgesi Bu bölümde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki mevcut sosyo-ekonomik ve mekansal yapı. GAP bölgesindeki GSBH’dan büyük olmasına rağmen Türkiye genelinde kişi başına GSYİH’nın sadece %66’sı kadardır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. bunlar daha sonra yazılı hale getirilmiştir. 1996 yılında DOKAP bölgesinde kişi başına düşen gayri safi bölgesel hasıla (GSBH). Ekim ortası itibariyle ara raporun Türkçe’si hazırlanmış ve ilgili yerlere dağıtılmıştır. kapasiteyi artırmak ve yerel katkıyı geliştirmek amacıyla yabancı uzmanların yanı sıra iki tane de Türk uzmanı görevlendirecektir. Bunun yanı sıra DOKAP bölgesel kalkınmasını sağlayacak kurumsal düzenlemeye yönelik olarak kalkınma yönetiminin mevcut yapısı ve sorunları ortaya konulmuştur.2. DOKAP bölgesindeki sosyo-ekonomik yapının en önemli özellikleri altı başlık altında sıralanabilir: 1-Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden birisi olmasıdır. büyük ölçüde hazır. DPT’nin belirlediği ekiple sıkı bir işbirliği içerisinde yürütülecektir. mekan.gov. Kentsel kademelendirme çalışması ise Aralık itibariyle tamamlanmıştır. gelişmeyi sınırlayan etmenler ve beklentiler konularındaki ilk bulguları içermektedir.tr/bolgesel/keas-I. bölgesel özellikleri daha iyi ortaya koyabilmek için Türkiye’nin diğer bölgeleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.pdf . Ayrıca bölgenin toprak. Bu raporlar ekonomik sektör.1. Toplantı tutanakları hazırlanmış ve JICA ve DPT temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 268 http://ekutup.dpt. Çalışmanın Çerçevesi Çalışma JICA’nın görevlendirdiği bir danışmanlar ekibi tarafından. Sektör çalışmaları Merkezi Hükümetin ilgili kurumları. 17 Kasım 1999 tarihinde ise Trabzon’da ‘Bölgesel Yönlendirme Komitesi’ toplanarak taslak halindeki Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Master Planı’nı tartışmıştır. DPT ve JICA ekibi bölgeyi potansiyel olarak taradıktan sonra 22 Nisan 1999’da hazırladıkları raporu.3. 10. Ara raporla ilgili kapsamlı yorumlar yapılmış. her ildeki mevcut durum. bunların bölge ve il teşkilatları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde devam etmiştir. Sosyal anket çalışmasının ikinci bölümü Çoruh Nehri üzerinde yapılması planlanan baraj projelerinden etkilenecek alanlar üzerinde yoğunlaşarak yürütülmüştür. Cilt I 10. Öneri halindeki projeler ve programlar ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuş ve seçilen projeler üzerinde daha derin çalışmalar yapılmıştır. 10.3. çevre. Çalışma grubu. Çalışmanın temeli. kullanılabilir veriler ve raporlar ile DOKAB’ne yönelik bir proje (DOKAP) hazırlamaktır. altyapı ve kurumlar başlıkları altında beş ciltte toplanmıştır. sosyal sektör. insan ve diğer konulara ilişkin kaynak kapasitesi de gözden geçirilmiştir.

1990-97 Kentleşme Oranı Kişi B. ikincisi de fındıktır. Art.pdf . 5 26. 4 51. 128.tr/bolgesel/keas-I. 865. Buna karşılık nüfus. Geri kalanını ise tahıllar (%30). Endeks d. 103 60. yem bitkileri. 7 56. 1994 yılı için DOKAP bölgesinde hizmet sektörünün GSBH’ndaki payı %56. 574 81 15. 9 3. Bu durum Trabzon. 2-Dışarıya göç veren bir bölge olması. 9 20. Tarım ve hizmetler açısından DOKAP. 561 6.9) ve DAP (%37. 5 674 36. 6 1. 5’de görüldüğü gibi alan itibariyle DAP öndedir.3 bir oranla bölgede 50 bin kişiden fazla bir nüfus kaybı meydana gelmiştir.gov. yumru bitkiler. GSYİH 1998 Kişi B. 911. DOKAP bölgesi ekonomisi ve özellikle de tarım sektörü büyük ölçüde iki önemli ürüne dayanır. 0 15. Birincisi çay. 1997). s. GAP (%51. özel iş ve hizmetler ile konut sahipliğinin payları daha küçüktür. taşımacılık. 4-Tek ürüne bağımlı tarım faaliyetleri. nüfus yoğunluğu. Bu oran Türkiye genelindeki ortalamanın (%58. 4 58. 0 Türkiye 774. 203 2. Tarım arazisi içinde bu iki ürünün payı %60 civarındadır.dpt. Bu yapı özel sektörün zayıf ve fazla faal olmayan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 1 Kaynak: DPT (2000) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. 3 2. 9 53. 0 100. 3 13. 9 11. 9 DAP 158. DAP ile Karşılaştırması Göstergeler Alan Nüfus(1997) Nüfus Yoğunluğu N. 4 50. 287 Tablo. 1 990 54. 0 48. s. 535 37 6. DOKAP bölgesinde 1997 rakamlarına göre 182. Cilt I Tablo 5 Ekonomik Yapı ve Kişi Başına Düşen GSBH. Yüzde Yüzde Yüzde Yüzde GAP 75. . 269 http://ekutup. GSYİH 1998 GSBH/GSYİH 1998 Tarım Sanayi Hizmetler Birim Km2 Kişi Kişi/km2 Binde Yüzde Bin TL. Türkiye’nin kentsel kademesinde üçüncü grupta yer almaktadır. 8 30. 1 5. Kişi başına GSYİH ve endeks değeri itibariyle DOKAP diğer bölgelere göre üstünlük taşır. GAP. 2 DOKAP 39. 9 37. Türkiye İstatistik Yıllığı. DİE. Ora. 815 62. 78. Nüfusun doğal olarak artışı da göz önüne alındığında sosyal kayıp ve dışarıya net göçün daha büyük olduğu söylenebilir (DİE. baklagiller.0’dır. Türkiye İstatistik Yıllığı. 830 100. 3-Hizmet sektörünün büyüklüğü. 5-Büyük kentsel merkezlerin olmaması. Hizmet sektörü bünyesinde ticaret. 3 27. bazı endüstri bitkileri ve sebzeler oluşturmaktadır. iletişim ve mali hizmet alt sektörleri görece büyük paylar alırken. sanayide de GAP ileridedir. 972 5. 552 kişilik nüfusa sahip olan Trabzon dışında büyük bir kentsel merkez yoktur.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 108 74 3. 973 81 24. Gümüşhane ve Bayburt illerinin tarihi ipek yolu üzerinde yer almasının bir sonucu olarak bölge de yüzyıllar içinde gelişen ticaret ve dağıtım faaliyetlerinin önemini yansıtmaktadır. 2 64. nüfus artış hızı ve kentleşme oranı itibariyle GAP diğer iki bölgeye göre öndedir. Ankara.1) biraz altında kalmasına rağmen.2) bölgesinden büyüktür. 1 65. DOKAP bölgesinde 1990-97 yılları arasında nüfus büyümesi negatif olarak kaydedilmiş ve bu süre içinde yıllık %0. 868. 0 1.

Erkek okur-yazarlık oranı Türkiye ortalamasının üstünde iken kadın okur-yazarlık oranı %63.5 dolayında iken işlenen arazi %21. ilaçlama. Sahip olunan arazinin %9.2. Kalkınmanın ilk aşamalarında tarım sektörünün.6 düzeyindedir. 1996 yılında %78. GSBH içinde tarım sektörünün en yüksek paya sahip olduğu iller olan.5’tir (Berber. gübreleme. Giresun ve Ordu da daha da düşüktür. 1997: 38). Sağlık hizmetlerinin önemini açıklayın en çarpıcı gösterge toplam sağlık harcamalarının GSMH’ya oranıdır..Kur. Bölgedeki sağlık hizmetleri ülke geneli ile paralellik arz etmektedir. 2-Sağlık Ülkenin sağlık düzeyi ile ilgili göstergeler.pdf . 2. o ülkenin kalkınmışlık derecesini ortaya koyan veriler arasında önemli bir yer tutar.5’tir.6 ile son sırayı almaktadır. Tarım sektörü. Bölge sahip olunan arazinin işlemeye uygunluğu yönünden ülke genelindeki 16 alt bölge içinde son sırada yer almaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Tarımda verimlilik ise iyi iklim koşullarının yanında. Yüksek öğretim kurumu mezunlarının oranı %3. DOKAP’ın Ekonomik Yapısı Bölge ekonomisinin bu güne kadar istenilen düzeyde gelişmemiş olması temel olarak iki nedene dayanmaktadır. Bu nedenle bölge çay ve fındık gibi alternatifi olmayan iki ürünle yetinmek durumundadır. Ancak bölgenin şanssızlığı ne tarımda ne de sanayide büyük oranlarda gelişme sağlayabilecek bir potansiyele sahip olamayışıdır.7’nin oldukça altındadır.tr/bolgesel/keas-I. Bölgede işlemeye uygun arazi %9. 1. ilerleyen aşamalarında ise sanayi sektörünün sürükleyici motor rolü oynadığı bilinen bir gerçektir.5’i işlemeye uygun iken bu oran Türkiye genelinde %34. Yatak başına düşen nüfus ise 574 kişiden 411 kişiye düşmüştür.5) çok az altındadır (DPT. Tarımın kalkınmada etkin rol oynayabilmesi koşulu tarımsal verimliliğin arttırılmasıdır. İl bazında işlenen arazi bakımından Ordu %53 ile ilk sırayı alırken Artvin %5.3. Tarıma hiç elverişli olmayan arazi oranı ise %13. 1997: 35).1997: 31).gov.7’dir (Berber. 1996).4 gibi bölgenin kısıtlı arazisine oranla oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu oran Türkiye ortalamasının (%80. 10.2 olup ülke ortalaması olan %4.7 dolayındadır.8’dir. Bölge arazisinin %40. Bir hekime düşen nüfus 1985’de 2863 iken . İstihdam Yapısı Tarım sektörü GSYİH içindeki payında olduğu gibi istihdamda da en önemli sektör konumundadır. Bu oran Artvin’de %57. zirai ilaçlama yapılması ve en önemlisi tarımda teknolojik gelişmelerden yararlanmak suretiyle ancak artırılabilir. 1990 yılı verilerine göre tarımın istihdamdaki payı %72.5’lik bir değerle bu ortalamanın oldukça altındadır. Bunun yanı sıra doğal yapı bölgede yetiştirilebilecek tarımsal ürün çeşidini de sınırlandırmaktadır. Okur-yazarlık oranı DOKAP Bölgesi’nde okur-yazarlık oranı. Karadeniz Bölgesi’nde doğurganlık oranı %4. 1991 yılında DİE tarafından gerçekleştirilen genel tarım sayımında tarımın her hangi bir kolunda ek 270 http://ekutup. Bölgede çayır-mera varlığı %20. 1990 yılında 1889 kişiye düşmüştür.7 düzeyindedir. Cilt I 1. Gelişmiş ülkelerde bu oran 1980’li yıllarda %12.3’ü ormanlarla kaplıdır.1) yüksek olmasını sağlamıştır (Türkiye Eko.dpt. Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin mevcudiyeti bu ildeki yüksek okul mezunu oranının (%4.13 düzeyinde iken Türkiye’de %3’tür.

Bu nedenle bölgenin sanayileşebilmesi için. Bölgenin toplam tarımsal üretim değerinin dağılımı. işyeri sayısı dağılımı ile paralellik arz eder. Tarımla ilişki içerisinde olan hane halkının %97’si hem bitkisel üretim hem de hayvancılığı birlikte gerçekleştirirken sadece. 4-İstihdamın illere göre dağılımı Bölgede istihdamın iller itibariyle dağılımı.4’tür. canlı hayvanlar %29 ve hayvansal ürünler %29 şeklindedir. a. Giresun. büyük ölçekli işletmeler %2. Bölgede bulunan sınırlı sanayi Ordu ve Trabzon illerinde toplanmıştır.3 düzeyindedir. orta ölçekli işletmeler %0. 3. Ordu ve Rize’de bitkisel ürünlerin payı %46’dır. Sektör içinde imalat sanayinin payı madencilik ve enerji sektörüne göre oldukça yüksektir. hayvancılıkla uğraşanların oranı %3 düzeyindedir. Canlı hayvan üretiminde büyükbaş hayvanlar ağırlıktadır. Bölgede işletmelerin ölçek bazında dağılımı şu şekildedir.1’dir (DİE. Bölge içinde Bayburt ve Gümüşhane’de hemen hemen hiç sanayi yoktur. iş ve işçi bulma kurumu. Ülke genelinde imalat sanayinin 1996 yılı GSYİH içindeki payı %23.dpt.pdf .Mesleki eğitimin iyileştirilmesi projesi. Orta ölçekli işletmeler. bitkisel ürünler %42.gov. Küçük işletmeler %97. yaygın eğitim merkezleri ve işveren birlikleri arasında işlevsel bağlar kurarak. d. Buna göre bölgede tarımla hiç ilgisi olmayan hane halkı oranı %5. mezunların işe yerleştirilmesi ve yeni eğitim programlarının yönlendirilmesi konularında hizmet vermek gerekecektir. 1985 yılı DİE verilerine göre istihdamın iller itibariyle dağlımı şu şekildedir: 271 http://ekutup. 1990). Trabzon ve Giresun’da toplanmıştır. Artvin %7.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.6. Cilt I iş olarak çalışan hane halkı da dikkate alınmıştır.KOBİ’lere yönelik üretim ve pazarlama merkezi projesi.Serbest bölgelerin geliştirilmesi projesinin devreye sokulması gereklidir. sanayinin değişen ve çeşitlenen taleplerini karşılayabilme amacıyla nitelikli işgücü eğitimine yönelik faaliyetlerin iyileştirilmesini sağlayacak KTÜ’ne bağlı çeşitli meslek yüksek okulları açmak. Küçük ölçekli firmaların hemen hemen yarısı (%49) Trabzon’da toplanmışken.3’lük pay ile son sıradadır. Sanayi Sektörü DOKAP bölgesinde sanayi gelişimi çok sınırlı düzeydedir.5’lik bu payın yüksekliğinde ildeki çay fabrikalarının rolü büyüktür. Türkiye’deki ortalama gelişmenin oldukça altındadır. 9 ile sınırlıdır.tr/bolgesel/keas-I. c.İş imkanları bilgi ve yerleştirme merkezi. e. istihdam içindeki payı ise %11. Büyük ölçekli işletme düzeyinde Rize’nin üstünlüğü göze çarpmaktadır. 3 ve %5.KOBİ’lere yönelik kredi ve teknik yardım programlarının hazırlanması. 9’dur DOKAP bölgesi için ise bu oranlar sırası ile %11. 8. %41. Bu iki şehirdeki toplam oranları %81. şu anda çeşitli kamu kuruluşları tarafından sunulan pazarlama ve danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak bir merkezin kurulması b.

5. Katma değerin illere göre dağılımına bakıldığında bölgede yaratılan katma değerde dikkati çeken özellik. resmi daireler %3. 2 30. Ayrıca Et ve Balık Kurumu da vardır. Cilt I Tablo 6 DOKAP’ta İstihdamın İllere Göre Dağılımı İLLER Artvin Giresun Gümüşhane Rize Trabzon Bölge Miktar 5110 5848 887 17248 12690 41783 Yüzde (%) 12. Bölgede sanayide elektrik kullanımı %75 ile en fazla Artvin ilinde gerçekleşmiştir. %45’lik katma değer payına sahip olan Rize’nin üstünlüğünü çay fabrikalarının fazla olmasıdır. Gümüşhane %0. ticaret %6. 0 2. Trabzon’da ise çimento fabrikaları.2. Enerji tüketiminin sektörel dağılımı ise. Bu illerde katma değeri gerçekleştiren kuruluşlar . SEK ve çay fabrikalarıdır. Genel tüketimde ise ilk sırayı Trabzon ili almaktadır.pdf . Bölgedeki toplam katma değer içinde küçük işletmelerin payı %10. Bölgede Giresun (Aslancık) ve Gümüşhane’de (Kürtün) iki HES’in inşaatı devam etmektedir.1 ve diğer muhtelif alanlar %11. mesken %32. Rize %45. Ancak inşaatı devam eden ve yapımı planlanan santraller bittiğinde bölge payında artışlar olacaktır. 1989 yılında katma değerin iller itibariyle yüzde dağılımı ise. Enerji DOKAP’ta biri termik (Artvin-Hopa) ikiside hidroelektrik (Rize-İkizdere ve GiresunDoğankent) olmak üzere üç elektrik santrali faaliyette bulunmaktadır. Giresun %13.4 şeklindedir. Artvin’de bakım işletmeleri ve lig levha fabrikaları.4. Ayrıca (Dilek-Güroluk) ve Trabzon (Of-Soloklı) yap-işletdevret modeli ile iki adet HES yapılması planlanmaktadır.9. Bölgede 1921 yılında üretime başlayan Trabzon Akçaabat-Işıklar HES. 0 14.23 düzeyindedir. Sanayi kullanımının en az olduğu il ise %29. 0 Kaynak: KOSGEB (1992) Türkiye İmalat Sanayinin İller Bazında Sektörel Göstergeleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bölgedeki elektrik tüketiminin ülke geneli içindeki payı ortalama %2. Artvin ve Giresun’un katma değer payları birbirine yakındır.5 gibi oldukça düşük düzeydedir. Giresun’da ise Fiskobirlik ve SEKA’dır. Artvin %13. Katma değerin çok büyük bir kısmının büyük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilmesidir. 1990 yılındaki sel felaketinden sonra kullanılmaz duruma gelmiştir. orta işletmelerin payı %5 ve büyük işletmelerin payı ise %85’dir.9 ile Gümüşhane’dir.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Ankara Tablo 6’dan da görüldüğü üzere en yüksek paya Rize ve Trabzon sahiptir. Bölge elektrik enerjisi üretiminin ülke geneli içindeki payı %0. 7 100. En düşük oranlı il ise Gümüşhane’ye aittir. 6.9 şeklindedir.gov.7 ve Trabzon %27.7.3. 1 41. sanayi %45. Devlet uygulayacağı 272 http://ekutup.3. Bölgenin Kamu Kesimi Göstergeleri Karma ekonomilerin hakim olduğu ülkelerde sanayileşmenin başarılmasında kamu sektörü tarafından yapılacak alt yapı yatırımları ön şart niteliğindedir.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir(1999 yılında bölgeye gelen yabancı uyruklu sayısı 950 bindir). Aynı dönemde ülke genelindeki yıllık artış oranı ise %85 düzeyinde gerçekleşmiştir. yatırım tutarı bakımından ortalama %0.8 ve istihdam bakımından da ortalama %1’lik paylar mevcuttur. DOKAB’nden bavul ticareti kapsamında yapılan ithalat ve ihracatın yıllara göre değişimi şöyledir.829. tr). Bavul ticareti ihracatı da yolcu çıkış sayısına paralel olarak artış göstermiştir. 1993. Bölge bazında bütçe gelirleri %91’lik oranla en fazla 1989 yılında artış göstermiştir. 1986 yılında %1. Fakat 1994 yılında ekonomik nedenlerden etkilenerek azalmıştır (Atayeter . Bu artış 1991-1993 yılları arasında sürmüştür. 5). 1987-94 dönemi yıllık artış ise %74 olarak gerçekleşmiştir. kamu harcamaları içinde kamu yatırımlarının miktarının ortaya konulması.92 olarak gerçekleşmiştir. devletin bölgeye olan ekonomik katkısının seyri ve gelecekteki eğilimlerin belirlenmesi bakımından önemlidir.000 dolardır. mal. Bölgeye yapılan yatırımlar konusunda nihai olarak. Bu bağlamda toplam mal girişi 1991-93 yılları arasında yolcu sayısına paralel olarak artış göstermiştir. gov.17’ye kadar çıkan bölge yatırım payı 1993 yılında %0. 1990 yılından sonra belge sayısı bakımından ortalama %1. 1992 yılı itibariyle bavul ticaretinden elde edilen gelir yaklaşık 148 milyar dolardır (Trabzon İl Yıllığı. özel sektör yatırım teşviklerinin de irdelenmesi gerekir. Bölgede işgücü arzı. DOKAP’ın bu imkanlardan ne ölçüde yararlandığını ortaya koyabilmek için kamu kesimi göstergelerinin bilinmesi faydalıdır. yine aynı yıldaki ithalat ise 125.43’dür. DOKAP bölgesinde gelirlerin harcamalardan fazla olduğu tek il Rize’dir (www. Türkiye kamu sektörü gelir ve harcamaları konsolide bütçe çerçevesinde gerçekleşmektedir.dpt. 1994 yılında ise %51. DOKAP bölgesine ait gelir ve giderlerde yıllar itibariyle artışlar olmaktadır. Cilt I yatırım politikasıyla az gelişmiş yörelerin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı şekilde etki yapabilmektedir. Dış Ticaret: 1988 yılında Sarp sınır kapısının açılışı ile birlikte bölgeye ekonomik yönden bir canlılık geldi ve bavul ticareti şeklinde başlayan dış ticaret hareketlerinin yerini zamanla milyon dolarlarla ifade edilen değerler aldı. Sanayi kuruluşlarının sayısının yetersiz oluşu istihdamı olumsuz yönde etkileyerek işsizlik oranının yükselmesine neden olmaktadır. 1983-1990 yıllarına kadar kamu yatırımlarında önemli artışlar varken bu tutar 1990 sonrası azalmaya başlamıştır. 63 iken 1994 yılında bu oran %1. 1999 yılında gelirlerin giderlere oranı %46. Devlet transfer harcamaları ve yatırım harcamalarına ek olarak mali araçlar ve teşvik sistemiyle de az gelişmiş yörelere kaynak aktarabilmektedir.tr/bolgesel/keas-I. Konsolide bütçe gelirleri bakımından. işgücü talebinden daha hızlı artmaktadır.728. Bavul ticareti kapsamında gerçekleştirilen ihracat ve ithalatın resmi kaydının tutulmaması nedeniyle Turizm Bakanlığı’nın yapmış olduğu anket çalışmasında kişi başına mal miktarı olan 220 doların giriş yapan yolcu sayısıyla çarpılması sonucu toplam mal girişine ulaşılmıştır. 1994’te döviz girişi 271. Aynı yılda Türkiye genelinde ise %72.pdf .45’e kadar inmiştir. Buna bağlı olarak 1987 yılında bölgenin ülke genelindeki payı %1. Bölge ekonomisinde sanayinin payı çok küçüktür.gov.8 oranında bir azalma sonucu 125. 1994: 265-278). 1990-1993 döneminde bölge ile ilgili yatırım teşviklerine bakılırsa. 05’e inmiştir. Bölge ekonomik yönden tarımsal karaktere sahip ve sosyal yönden de bunun etkilerini yansıtan bir görüntü vermektedir. 273 http://ekutup. Yaman. bölgenin yatırım teşviklerinden aldığı paylarda önemli bir değişiklik olmadığı görülecektir. Kamu yatırımları. DOKAP bölgesinde gelirlerin giderleri karşılama oranı da buna bağlı olarak azalmıştır.444 dolardır.

Bu projelerin temel hedefi bölge halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek.6. bankacılık. montaj. 6-Bölgede tüm çalışanlardan Türkiye’nin diğer yörelerine göre çok daha düşük oranda vergi alınmalı veya hiç alınmamalı. transit taşımacılık ve DPT’nca uygun görülecek benzeri faaliyetlerdir. demontaj. 3-Bölgedeki niteliksiz işgücünün eğitilmesine önem verilmesi.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. oto parçası.pdf .Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanmalı. 9-Yöreye has olarak SSK primleri düşürülmeli. kontraplak ve video teyp kaseti dahil edilmiştir. paketleme. 1994’te ise 28 milyon dolardır. Bu laboratuvarlar bölge üniversiteleri ile işbirliği içinde çalışmalı. bankacılık. DAP ve DOKAP olarak bilinen bu projeler. Trabzon serbest bölgesi 4. 11. İthalata gelince 1992 yılında 611 bin dolar. SONUÇ VE ÖNERİLER. alım-satım. KEİB deklarasyonunda yer alan kurumlar arası işbirliği alanlarından biriside serbest ekonomik bölgelerde işbirliğini teşvik etmektir. 4-Nitelikli işgücünün bölgeye çekilmesi ve göçün önlenebilmesi için maaş ve ücret politikası iyileştirilmeli. Kısa adıyla GAP. Cilt I Trabzon Serbest Bölgesinden yapılan dış ticarete gelince. bu bölgelerin diğer gelişmiş bölgelerle. depolama. aralarında var olan gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak. 1993’te ise 876. 14-Bölgede KOSGEB laboratuvarları bir an önce kurulmalı. 10-Bölge insanları depreme karşı sigortalanmalı. 1993 yılında serbest bölgeden 462 bin dolarlık ihracat yapılmış. Bu konularından kiralama. külçe alimünyum. 1-Bölgede kaynakların en yüksek düzeyde değerlendirecek yatırımlara öncelik verilerek istihdam hacmi attırılmalı. seyyar satıcılık ve alım-satım yapılmaktadır. kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını arttırarak kentsel gelişmeyi sağlayarak gelişmiş kentlere olan göçü durdurmaktır. demir ve saç. genel anlamı ile bölgesel birer kalkınma projeleridirler.dpt. 2-Tarıma dayalı yatırımlar ile emek-yoğun endüstrilerin kurulmasına ağırlık verilmeli. İhraç edilen mallar ise toz şeker ve çaydır. 8-Mevsimlik işçiler sürekli daimi işçi statüsüne geçirilmeli. 12-Söz konusu bölgelere daha fazla sayıda kadro tahsis edilmeli.gov. bölgenin diğer illerinde de oluşturulmalıdır.tr/bolgesel/keas-I. 11. naylon poşet yer almaktadır. 1994’te ise yüzde 882 oranında artışla 4 milyon dolara ulaşmıştır. 1994 yılında ise ithal edilen mallar arasına torba.8 bin dolar. 7-Bölgede yatırım yapacak müteşebbislerin vergi yükü hafifletilmelidir. Bu üç projeyi de kapsayacak şekilde önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz. 274 http://ekutup. 5-Bölgede işsizlik sigortası uygulamasına bir an önce başlanmalı. seyyar satıcılık. Faaliyet kolları depolama.1992 yılında faaliyete geçmiştir. ambalajlama. 13-Bütçe harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri bölgede uygulanmamalı. İthal edilen mallar külçe çinko.

Anadolu Matbaacılık. Ankara DPT (2000) Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. . Bası. 1. (1973) 1920-1927 Döneminde Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Hükümet Politikaları. Ankara DİNLER. Ekin Kitabevi. Bursa. TRABZON VALİLİĞİ (1993) Trabzon İl Yıllığı. Cilt:1 DPT (2000) Doğu Anadolu Projesi Ana Planı. Ankara DPT (1989) GAP Master Plan Çalışması. Dergisi. Bursa BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Ekonomisi Uygulaması. Zerrin (1995) Kent Yönetimi ve Politikası. (1972) Urban Economics. Fak. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü (2000) Yatırımlarda Devlet Yardımları. Ankara MİLLS. İstanbul İNAN A. Vaziyet ve Manzara-ı Umumiye DİE (2000) Türkiye İstatistik Yıllığı. Metin (1997) Gümrük Birliği Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi ve Doğu Karadeniz Ekonomisi. Şanlıurfa SİİRT VALİLİĞİ (1998) Siirt İl Yıllığı TOPRAK. İkinci Baskı. 6. Kasım-Ocak GAP İktisat İşletme Finans Dergisi (1999) Yıl. Mart. Baskı. Bil. İletişim Yayınları.pdf) 275 http://ekutup. ERTÜRK. Zeynel (2000) Bölgesel İktisat. ÇAVDAR. tr/docs/T7-15). Baskı.un. Sayı. 2. (1972) Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı. Sayı. İzmir TEKİNEL. Ankara KIRBAŞLI. . Ankara BERBER. (1997) Kent Ekonomisi. NADAROĞLU. . Cilt I KAYNAKLAR ASLANOĞLU. İmge Kitabevi. Ankara KOSGEB (1992) Türkiye İmalat Sanayinin İller Bazında Sektörel Göstergeleri. Basım. Cilt:XIII. Bursa. F. mal. gov. . F.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İstanbul PAKSOY.org/esa/population/poblications /wup2001/wup2001dh. (1990) Ortaçağ Kentleri:Kökenleri ve Ticaretin Canlanması. Trabzon (www. Uludağ Üniversitesi İkt. İllinois:Scott. A. Ekim Kitapevi Yayınları. Beta Basımevi. Yılmaz (1994) Bölgesel Dengesizlik ve GAP Projesi. Osman (1994) Güneydoğu Anadolu Sulama Projesi (GAP). (1992) ”Kentlerin Kökeni Üzerine Bir Değerlendirme”. . İzmir GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (2000) Güneydoğu Anadolu Projesi. Edwin S. 7. Foresman and Co. ve İda. Sadettin (2000) GAP Kapsamında Sulamaya Açılan Harran Ovasında Pamuk Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi (Arazi ve Gelir Dağılımı). Henri.gov.dpt. . Türkiye Ekonomi Kurumu. DPT Yayını.tr/bolgesel/keas-I. 1. 1 Mayıs-Haziran GÜNDÜZ. Sayı:1-2. Malatya PİRENE. (1973) 1920-1927 Döneminde Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin Hükümet Politikaları. Ankara ( http/www. Master Plan Nihai Raporu. T. 1. Ankara KIRBAŞLI. 1933. 3. Hasan. Halil (2001) Mahalli İdareler Teorisi. (1981) Milli Mücadele Başlarken Sayılarla . Ruşen (1990) Kentleşme Politikası. .pdf . EKO-GAP (2000) Yıl. Rana. DPT Yayını. Türk Tarih Kurumu. Ankara KELEŞ.

. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniv. Doç..pdf . Maraş. Halep Vilayet Salnamesi’ndeki kayıtlara göre. Fen-Edebiyat Fak.. Bu olumlu coğrafi koşullar nedeniyle Kahraman Maraş ve çevresinde yerleşmenin tarihi MÖ 4000-5000 yıllarına kadar inmekle beraber. asır başlarında bugünkü yerine taşındığı ifade edilmiştir. Erkenez Çayı kenarında (Elmalar Beldesi civarındaki Himli Höyüğü). Bunun üzerine Seyfüddevle tarafından feth olunarak 959 (H.-XII. Halep Vilayet Salnameleri. Bu bölümde bu konudaki görüşlere değinerek. Canpolat. su kaynaklarının yeterliliği ve üç tarafının dağlarla çevrili olması nedeniyle savunmaya elverişliliği.dpt. KAHRAMAN MARAŞ’IN KURULUŞU Kahraman Maraş. şehrin kale çevresinde Hititler tarafından (MÖ XIX.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.. Harun Reşid döneminde ise şehir imar edilmiştir. 1. yaşam koşulları bakımından son derece uygun fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerine sahiptir.. bazı kaynaklarda şehrin Kara Maraş`a taşınma tarihinden önce Maraş Kalesi’nden bahsedilmektedir. 13. sulak ve verimli Maraş Ovası’nın hemen kuzeyinde kurulmuş olan Kahraman Maraş. Halid bin Velid 636 tarihinde Maraş’ı fethederek Hıristiyan halkı şehirden çıkarmış ve şehrin kalesini 276 http://ekutup. Şehir hicri dördüncü asır ortasına doğru İstanbul Rumları tarafından tahrip edilmiştir. Fen-Edebiyat Fak. Aynı zamanda tarihte güneyden gelen yolların Anadolu ile bağlantısını sağlayan geçiş bölgesinde bulunması Kahraman Maraş’ın önemini daha da artırmıştır. Maraş Ovası’nın geniş ve verimli olması. (4 saat) kadar doğusunda. Maraş çok eski bir şehir olup ilk kez şimdiki yerinin 20 km. coğrafyanın ilke ve metotları doğrultusunda ve kendi gözlemlerimize göre şehrin yerleşim yeri konusunda görüşümüzü bildireceğiz. bazı salnamelere göre ise Halil Bey tarafından hicri X. Daha sonra yazılan kaynaklar salnamelerden aldığı için genelde aynı bilgiler verilmektedir.Coğrafya Bölümü 1. askeri ve doğal nedenlerle birkaç kez yer değiştirdiği belirtilmekte ise de (Atalay. Coğrafya Bölümü Ersin Kaya SANDAL Dr.gov. Dr. Ahır Dağı’nın güney yamacında. Dr. Fen-Edebiyat Fakültesi..Doç. MÖ 3500 yıllarında Hititler tarafından kurulduğu ifade edilmektedir. Şehir Halid bin Velid zamanında Müslümanlar tarafından feth olunmuş. Adana Bölümü’nün kuzeydoğusunda yer alır. bu yer değişikliği konusunda kesin bir bilgi yoktur. yy) kurulduğu tahmin edilmektedir. (1 saat) kadar doğusundaki Kara Maraş denilen yerde tekrar inşa edilmiştir. Cilt I Kahraman Maraş’ın Kuruluşu. Yinanç . Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniv. Örneğin. 1987: 103). Gelişimi ve Mekansal Analizi Mehmet GÜRBÜZ Yrd.. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniv. bazı salnamelere göre Dulkadirli beylerinden Alaüddevle Bey. Fakat. Akdeniz Bölgesi. Mükremin Halil Yinanç ’ın makalesinde. Yücel. Şehir merkezinin tarihi dönemler içerisinde ekonomik..tr/bolgesel/keas-I. 1973: 8. politik. 348) senesinde şimdiki yerinin 6 km. şehrin bu alana kurulmasında etkili olmuştur.Coğrafya Bölümü Murat KARABULUT Yrd.

KAHRAMAN MARAŞ’IN GELIŞIMI Kahraman Maraş. ikinci yerinin Kara Maraş. ilk çağların Kahraman Maraş’ı.dpt. Şehrin gelişimi elimizdeki belgeler ışığında bazı dönemlere ayırarak. günümüzde de şehrin en büyük camisi olan Ulu Cami muhakkak o zamanki şehrin merkezi yerine yapılmış olacağı fikri. Şehrin Kara Maraş'tan bugünkü yerine Alauddevle Bey tarafından taşındığı iddia edilmektedir. Maraş'ın ilk kuruluş yerinin şimdikinin kuzeydoğusunda dört saat mesafede Erkenez Çayı kenarında.tr/bolgesel/keas-I. 14-15). Sadece bu yörede Maraş'tan başka bir yerleşme kurulmuş olabilir. Dulkadirli Beyliği merkezinin Elbistan'dan Maraş'a taşınmasının şehrin taşınması gibi yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. 1973: 8). şehrin kuruluş yerinin bugünkü kale ve çevresi olduğunu doğrulamaktadır. Şehir. Kahraman Maraş’ı taşıdığı söylenen Sefüddevle’den önce kaleden bahsedilmesi. burasının da muhtemelen sel baskınına uğraması sonucunda Alauddevle Bey tarafından bugünkü yerine taşındığı kayıtlıdır (Canpolat. bugünkü yerine Osmanlılar zamanında taşınmıştır (Yücel. 1). Bunun yanında. şimdikinin yakınında bulunuyordu. Kara Maraş ve Himli Höyüğü'nde yerleşme kalıntıları vardır. burada bulunan su kanalının kuruması sonucu Seyfuddevle tarafından Kara Maraş`a. 277 http://ekutup. Maraş’ın Kara Maraş’tan bugünkü yerine taşınması konusundaki görüşlerin. şehrin daha önce de şimdiki yerinde olduğunu doğrulamaktadır. 2. Bu olaylar şehrin mekansal gelişmesinde etkili olmuştur.pdf . buradan doğu ve güney yönde yayıldığı ve ilk önce Hititler tarafından kurulduğu kabul edilmiştir (Canpolat. Maraş’ın ilk yerleşim merkezinin bugünkü Maraş’ın batı tarafında bulunan Mağralı Mahallesi olduğu.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. şehrin ilk kuruluş yerinin kale ve çevresi olduğudur. Halbuki şehrin bugünkü merkezinde bulunan Ulu Cami'nin Alauddevle Bey’den önce (Süleyman Bey tarafından) yapılması. Fakat bunlar büyük bir ihtimalle Maraş'tan ayrı bir yerleşmedir. Maraş'ın Erkenez kenarında Asuriler tarafından kurulduğu fikri. Yücel’e göre ise. Cilt I tahrip eylemiştir (Yinanç . Kahraman Maraş’ın ilk kuruluş yerinin Erkenez Çayı kenarı olduğu birçok kaynakta geçmesine rağmen. Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi. o günün siyasi ve savunma şartları şehrin kaleye yakın olacağını desteklemektedir. 13). tarihi dönemler içerisinde başkent (Dulkadirli Beyliği dönemi) ve sancak merkezi (Osmanlı dönemi) olarak ekonomik ve siyasî bakımdan ihtişamlı dönemler yaşadığı gibi. 9). Bu nedenle kaleyi yerleşme yeri olarak düşünmek mümkündür. üçüncü yerinin ise bugünkü bulunduğu yer olduğunu belirtmiştir (Atalay. Maraş'ın ilk kuruluş yeri ve yer değiştirme konusunda diğer bir görüş Salman Canpolat'a aittir. Besim Atalay da Maraş'ın kuruluş yeri ve yer değiştirme konusunda salnamedeki görüşleri tekrarlayarak.Bu bilgiler ışığında bize göre. sönük dönemler de geçirmiştir. burasının büyük bir şehir kurmaya uygun olmayışı ve Hititlerin bu bölgeye Asurilerden çok daha önceleri gelmesi dolayısıyla mümkün değildir (Canpolat. Kuruluş yeri olarak gösterilen Mağralı Mahallesi de kaleye çok yakındır. 1987: 103). bizim edindiğimiz bilgi ve kendi değerlendirmelerimiz bu görüşün doğru olmadığı yönündedir. bu dönemlerin başlıca özellikleri incelenecektir.gov.

1525 ve 1563 yılında tahrir yaptırmıştır. Bizanslılar. Ahır Dağı’ndan inen Ak Dere.3. sadece şehir nüfusuna değil. sahip bir şehirdir.Elibüyük. kale ve Ulu Cami’nin bulunduğu Ekmekçi Mahallesi merkez olmak üzere. Gürbüz. 2001b: 189). Osmanlı Devleti Maraş'a hakim olduktan sonra.dpt.050 vergi nüfusuna (tahmini nüfusu 16117.1.2. 1522-1832 Yılları Arası Osmanlı Hakimiyeti Alaüddevle Beyin 1515 yılında öldürülmesiyle Osmanlı Devleti’nin etkisi altına giren Maraş. Maraş 42 mahalleli. Makedonyalılar. Kale ve çevresinin Pınarbaşı su kaynağından cazibe ile yararlanması ve savunmaya elverişliliği şehrin buraya kurulmasına neden olmuştur (Gürbüz. Asurlular. Dulkadirli Beyliği (1337-1522) Dönemi Maraş 1337 yılında Dulkadirliler’in eline geçmiştir. yerleşmeler bu merkez etrafında yer almıştır. Bu dönemde Ulu Cami. Bugün Namık Kemal mahallesi sınırları içerisinde kalan Kara Maraş. 2. Yavuz Sultan Selim tarafından İran seferi dönüşünde (1515 yılında) beraberinde getirilen Beyazıtlı sülalesi Maraş’a yerleştirilmiştir. Bu dönemlerin hepsinde Maraş’tan bahsedilmesine rağmen.3. Yerleşmeler Bektutiye Mahallesi. Dulkadirli Beyliği’nden (1337) Önceki Dönem Dulkadirli Beyliği’nin kuruluş tarihi olan 1337 yılına kadar Maraş'a Hititler. Araplar ve Selçuklular hakim olmuştur. Kalenin batı taraflarına yerleştirilen Beyazıtlılar şehrin bu yönde gelişmesine neden olmuştur.gov. Çünkü Kahraman Maraş doğal afetler (deprem gibi) yaşamış ve tarihi eserler yıkılmıştır. 1500 tarihli Alauddevle Bey vakfiyesindeki verilere göre çizilen Maraş Ulu Cami ve çevresinin krokisinden ve bu eserde verilen bilgilerden. Şah İsmal’in 1505 yılında Elbistan’ı tahrip etmesi sonucu Dulkadirlilerin merkezi Alaüddevle tarafından Maraş’a taşınmıştır (Taşdemir. 278 http://ekutup. şehrin yerleşme özellikleri ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamamaktadır. Osmanlı Dönemi 2.pdf . Refet YYinanç ’ın “Dulkadir Beyliği” adlı eserinde Maraş şehri hakkında bazı bilgiler verilmektedir. kuzeyde Fevzipaşa. 1522 yılında tamamıyla Osmanlı topraklarına katılmıştır. 2. Kanlı Dere ve Şeker Dere’nin vadileri arasında kalan yükselti üzerine kale inşa edilerek şehir kurulmuştur. Nebeviyye Medresesi ve batısında bulunan Taş Medrese’nin bulundukları yer şehrin merkezi olmuş. Cilt I 2.tr/bolgesel/keas-I. iş ve ticaretin yapıldığı merkezdir (Yinanç .1. 1988: XXXII). Bu bilgilerden Maraş’ta şehirsel fonksiyonların oluştuğu. ticaret ve pazarın geliştiği.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1563 tarihli defterdeki vergi türlerinden Maraş’ın şehir fonksiyonlarını taşıdığını anlıyoruz. yerleşme tarihi bakımından eski olmasına rağmen henüz arkeolojik bir araştırma yapılmadığı için yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Bu deftere göre. güneyde Kurtuluş mahallelerinde ve doğuda Duraklı Mahallesi’ndeki Hazinedarlı Cami’nin güneyinde yerleşmeler olduğu anlaşılmaktadır. 1995: 2). 3. Aynı zamanda çevresinin pazarı durumunda olup. Boğazkesen ve Şazi Bey camilerinin bulunduğu yerlerde toplanmıştır. çevresindeki kırsal yerleşmelere de hizmet veren bir şehir olduğu anlaşılmaktadır. doğuda Turan ve Divanlı. Beylik merkezi Maraş’a taşındıktan sonra şehirde büyük imar faaliyetleri başlamıştır. 2001a: 103). Romalılar.

güneyde Dumlupınar ve Hayrullah mahallelerine doğru geliştiği tespit edilmiştir (Gürbüz.dpt. kuzeyde Mağralı. 1892-1893 (H. Bu nedenle hepsini tek tek verme yerine 1908-1909 (H.pdf . Bunlardan 1871-1872 (H. Besim Atalay Maraş’ta en geçerli mesleğin dericilik. Maraş. Şehrin güneyden kuzeye uzunluğu yedi bin adım (yaklaşık 3. Bu bilgiler bize şehrin yerleşme bakımından Dulkadirli Beyliği dönemine göre daha da büyüdüğünü ve şehir fonksiyonlarının oluştuğunu göstermektedir.tr/bolgesel/keas-I.1309). Boyanmış pamuklu kumaşlar çok yaygın ticaret mallarını oluşturmaktadır.1310). 6 km² sahada yerleştiğini belirtmektedir (Atalay. mescit.1326) yıllarına ait Halep Vilayet Salnamesi’ndeki Maraş şehri ile ilgili bilgiler birbirine yakındır. 10000 evli bir şehirdir. 279 http://ekutup. Osmanlı Devleti’nin resmi yıllığı olan salnamelerde Maraş’la ilgili bilgiler bulabiliyoruz.5 km) dır. 1973: 164-169). Buradaki diğer bilgilerden Maraş’ın bu yıllarda ekonomik ve sosyal yönden ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Besim Atalay’da 1916 yılında verdiği bilgilerde. 2001a: 107). 1902-1903 (H.1923 Yılları Arası Osmanlı Hakimiyeti Maraş’ın 1832 yılında İbrahim Paşa tarafından işgal edilmesi şehrin gelişmesini durdurmuş ve şehrin nüfusu önceki yıllara göre azalmıştır. çarşı gibi yerleşmelerin bulunduğu kalenin güneyinin yanı sıra. Ahır Dağı’ndan çıkan su kaynaklarının üzerine çok sayıda değirmenler kurulmuştur.1326) tarihli salnamedeki bilgileri vereceğiz. Maraş şehrinin 1832-1920 yılları arasında batıda Akçakoyunlu. 1985: 140-141-142). Feyzipaşa. 1288) tarihli Halep Vilayet Salnamesinde Maraş 38 mahalleli bir şehir olarak geçmektedir. Kalede 100 ev ve Süleyman Han Cami bulunan bir mahalle vardır (Evliyâ Çelebi. 75 oda. manto. Altın ve ipek işlemeli yün ceket. 1835 yılında Maraş’la ilgili şu bilgilere yer vermektedir (Texeir. 1 kütüphane. 1889-1890 (H. 42 mahalleli. Gazipaşa. böylece şehir kalenin batısı. 5470 hane. Yabancı bir seyyah olan Texeir. Kayabaşı. Divanlı. Cilt I Evliyâ Çelebi.1307) tarihli Halep Vilayet Salnamesi’nde ve Şemseddin Sami’nin Kamusul Alâm adlı eserinde Maraş’ta 38 mahalle ve 5942 ev bulunduğu belirtilmektedir. 2001a: 105). 1862-1863: 586).3. 1891-1892 (H.1324) ve 1908-1909 (H. 30 cami. 30 medrese. yüzyılın başlarında hareketli bir devre yaşamıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Gazipaşa. Sakarya ve İsadivanlı mahallelerine doğru gelişmeye başlamış.gov. Şehir. bugünkü Yusuflar. Şehit Evliya. Yörükselim. 2. kuzeyi ve doğusuna doğru büyümüştür (Gürbüz. 1973: 176-177). 1833 . 1906-1907 (H. Maraş’ta aktif bir endüstri vardır. Maraş’ın Ahır Dağı’nın eteğinde harap ve perişan halde. Maraş XIX. Yörükselim. 2 km eninde. Kayabaşı. aba imal edilmektedir. 1 mevlevihane. 8525 haneli bir kasaba olduğunu ve 3 km uzunluğunda.1320). 170 kadar derici dükkanı ve 305 kadar papuçcu dükkanı bulunduğunu bildirmektedir (Atalay. 20 islam mektebi. seyahatnamesinde Maraş’la ilgili şu bilgileri vermektedir. 1 rüştiye mektebi. 1832 yılında cami. 11 ibtidaiye mektebi.2. 16 mescit. Maraş’la ilgili Cevdet Paşa’nın Tezâkir adlı eserinde. Bu verilerden ve 1920 yılına ait şehir krokisinden çıkartılan bilgiler ışığında. marangozluk ve papuçculuk olduğunu. 10 kilise ve 1625 dükkan kayıtlıdır. Bu eserde.

2. Dulkadiroğlu ve Namık Kemal mahalleleri büyümüştür. Şeyh Adil mahallelerinde yerleşmeler kurulmuş. Sakarya.4. Gazipaşa.gov. Şehir içerisindeki imar çalışmaları ve Şeker Dere yolunun açılmasıyla şehir batıya doğru da gelişmeye başlamıştır. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde azınlıkların ayaklanmalarına sahne olmuştur. 2. 1978-1987 Yılları Arası Bu yıllar arasında Kahraman Maraş’ta endüstri alanında büyük gelişmeler olmuş.4. güneyde Aksu Çayı ve kuzeyde Ahır Dağı tarafından sınırlandırılan 183 km²’lik mücavir alana yayılmıştır. Karamanlı ve Dumlupınar mahalleleri büyümüştür.2. batıda Ceyhan Nehri. KAHRAMAN MARAŞ’IN MEKANSAL ANALIZI Şehirler. dar bir saha üzerinde yaşadığı yerlerdir. Buna rağmen 33 yıllık bu devrede Kahraman Maraş’ta birkaç çırçır fabrikası ve gıda ürünlerine yönelik endüstri tesisi kuruluşmuş. sonra Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. sosyal yapıları ve ekonomik faaliyetleri birbirinden farklı çok sayıda insanın. dolayısıyla farklı fonksiyon alanları meydana gelir.4. İsadivanlı.tr/bolgesel/keas-I. Şehirden kopuk olarak Gazi Antep yolu üzerinde Erkenez Mahallesi. 2. Bu savaşların olumsuz etkileri nedeniyle Kahraman Maraş 19231956 dönemini ekonomik ve sosyal bakımdan sönük geçirmiştir. Bu yıllar arasında şehrin doğu yönünde de gelişmeler olmuştur. Gazi Antep. 3. İsmet Paşa. Kahraman Maraş’ta zaman içerisinde fonksiyon alanları değişmekle beraber bugünkü durum aşağıda açıklanmıştır. 1923-1956 Yılları Arası Kahraman Maraş ve çevresi.pdf .1957. Hayrullah.3.1977 Yılları Arası 1957 yılında hazırlanan imar plânı ile şehrin güney tarafı yerleşmeye açılmış ve Kıbrıs Meydanı ve Trabzon Caddesi oluşmuştur. Orman Bölge Müdürlüğü çevresinde mahalleler oluşmuştur. Sütçü İmam. 280 http://ekutup. Belediye hali ve fuar. Bugün Kahraman Maraş doğuda Dereköy. şehir kuzey bölgesine doğru gelişmiştir.4. Menderes.dpt.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. özellikle tekstil sektörü büyük bir hız kazanmıştır. Gazi Antep ve Adana karayollarında endüstri tesisleri kurulmuştur.1988-1998 Yılları Arası Belediye tarafından şehrin batı tarafının imara açılması ve alt yapının hazırlanmasıyla şehir bu yönde hızlı gelişmiştir. Yenişehir. Kayseri kara yolu kavşağına kadar dayanmıştır.1. yükselti ve batıdan esen rüzgar nedeniyle yaz mevsiminin şehrin diğer yerlerine göre daha serin olması ve manzara güzelliğinin etkisi vardır. Aynı zamanda şehrin gelişiminin bu yöne doğru kaymasında topoğrafyanın yerleşmeye uygunluğu. Şehrin doğusunda “Küçük Sanayi Sitesi” yapılarak devreye girmiş.4. Cumhuriyet Dönemi 2. Gazi Antep kara yolu üzerinde tamamıyla endüstri tesisleri kurulmuştur. Şehrin bu yöndeki gelişimi Tekerek yolunun açılması ve Afşar Köyü’ndeki üniversite kampusünün faaliyete geçmesi ile daha da hızlanacaktır. buna bağlı olarak şehir doğu yönünde gelişme göstermiştir. daha güneyde yer almaktadır. Şehir 1919 yılında önce İngilizler. Şehirdeki nüfusun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için farklı kısımları. Hatta Odun ambarları. Adana yolu üzerinde Aksu Mahallesi kurulmuştur. Şehir güneyde Adana. Cilt I 2. Duraklı Kayabaşı. Aslanbey.4.

Cahit Zarifoğlu. Kıbrıs Meydanı ile Ulu Cami arasındaki Atatürk Bulvarı’nın her iki yamacında ve Trabzon Caddesi’nde yoğunlaşmıştır. Zübeyda Hanım. Ankara. 3. Uzunoluk ve Hastane caddeleri ticaret ve konut alanlarının karışık olarak yoğunlaştığı yerlerdir. Artık Kayseri yolu üzeri yapılaşmaya başlamıştır. Daha sonra “Organize Sanayi Bölgesi” şehrin belediye sınırları dışarısında.pdf . En eski mahallelerde sokaklar dar ve konutlar eskidir.10.2. Boğazkesen Caddesi ile Adana yolu üzerinde sebze hali ve odun ambarlarının bulunduğu alanları kapsamaktadır. tarihi sit alanını içerisine alacak şekilde. Daha önceki yıllarda Kıbrıs Meydanı ve çevresindeki binaların sadece alt katları iş ve ticaret alanı olarak kullanılırken. 3. çarşı ve hanlar yer almaktaydı. 1957 yılında Menderes Mahallesi’ndeki “Eski Sanayi” alanı yapılmıştır.5. özellikle Dulkadirli Beyliği döneminde sosyo-kültürel bakımından büyük gelişmeler olmuş. derinliğe kadar endüstri alanı olarak belirlenmiş ve büyük çoğunluğu da tesislerle dolmuştur. Milli Egemenlik Caddesi ile Kıbrıs Meydanı arasında da iş ve ticaret alanları yoğunluktadır.. çok sayıda cami ve medreseler yapılmış ve bunların arasında ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü çarşı ve hanlar yer almıştır. bazı yerlerde ise 500 m. Yeni imara açılan alanlardaki mahallelerde konutlar daha fazla katlı ve modern şekilde yapılmaktadır 3. Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Şeyhadil. Bu sanayi alanı ihtiyacı karşılamayınca. bugünkü Ulu Cami merkez olmak üzere. bugün ayakta olan tarihi eserlerin çoğunluğu Dulkadirli Beyliği ve Osmanlı dönemine aittir. şehrin merkezindeki tarihi ticaret bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Tarihi Sit Alanı Kahraman Maraş’ın tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen. Cilt I 3. Bunun yanında Kıbrıs Meydanı çevresi. 281 http://ekutup.dpt. Dulkadirli Beyliği döneminde. 1978 yılında şehrin doğusunda “Küçük Sanayi Sitesi” yapılmıştır. Ticaret alanları dışındaki yerlerin büyük çoğunluğu konut alanları olarak kullanılmıştır.4. Şehirde. Bu karayollarının her iki cephesi bazı yerlerde 250 m. zamanla şehrin gelişmesine bağlı olarak bu alanlardaki binaların üst katları da iş alanları olarak kullanılmaya başlanmıştır.1.gov. Kavlaklı Beldesi’ne yapılmıştır. Osmanlı döneminde bu alana 1700'lü yıllarda kapalı çarşı yapılmış ve birçok avantajları nedeniyle hâlâ Kahraman Maraş’ın en önemli ticaret yerlerinden biridir.3. Hükümet. Halkın oturduğu konut alanları da bunların çevresine yerleşmiştir. Konut Alanları Kahraman Maraş şehri 1998 yılı itibariyle 38 mahalleye ayrılmıştır. 1983 yılından sonra hızla gelişen özel sektöre ait tekstil ağırlıklı endüstri Gazi Antep ve Adana kara yolu üzerine kurulmuştur. Ticaret ve Konut Karışık Alanlar Azerbaycan Bulvarı. güney kısmında iş ve ticaret alanlarının olduğu bezzazistan.tr/bolgesel/keas-I. Endüstri Alanları Kahraman Maraş’ta 1980 yılından önceki el işçiliğine dayanan küçük endüstri. Tarihi çarşı ve çevresi 5. İş ve Ticaret Alanları İş ve ticaret alanları. Sarayaltı. Trabzon.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.1993 tarih ve 1566 sayılı Kültür Bakanlığı. 3.

sulak ve verimli Maraş Ovası’nın hemen kuzeyindeki kale ve çevresinde. 50 kasaba ve 528 köy bağlıdır. Kahraman Maraş’ın bu idari statüsü şehir fonksiyonlarının gelişmesinde önemli bir faktördür. Resmi kurumların büyük çoğunluğu Hayrullah ve İsmet Paşa mahallelerinde. Demir yolu garı şehrin güneyinde Adana. Hititler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Kahraman Maraş.dpt. Adana ve Kayseri kara yolu kavşağında bulunmaktadır. tarihi dönemler içerisinde başkent (Dulkadirli Beyliği dönemi) ve sancak merkezi (Osmanlı dönemi) olarak ekonomik ve siyasî bakımdan ihtişamlı dönemler yaşadığı gibi. 3. Yeşil Alan ve Parklar Yeşil alan ve parklar şehrin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Bu tesisler arasında eğitim amaçlı yapılar birinci sırada gelmekte olup şehrin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Askeri Alanlar Şehrin kuzeyindeki Gazipaşa Mahallesi’nde askeri tugay. Kahraman Maraş’ın 1525 yılı tahmini nüfusu 6075 iken (Gürbüz.9. Sosyal Sigortalar Hastanesi Trabzon Caddesi’nde. Kahraman Maraş Hava Alanı şehrin güneydoğusunda.gov. sağlık ve spor tesisleri sosyo . il merkezi olduğu için bir idari merkez durumundadır. SONUÇ Kahraman Maraş. Adana yolu üzerinde Tarım ve El Sanatları Fuarı yer almaktadır.8. 2000 yılında 326198’ e çıkmıştır. 2001b: 187). Mostaş ve Hayat hastaneleri ise İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Hükümet Caddesi’nin yan sokaklarında bulunmaktadır. 3. 3. Ulu Cami ile kale arasında Rıdvan Hoca Parkı.6. Menderes Mahallesi’nde Adnan Menderes Parkı ve Kültür Sitesi yakınlarında 12 Şubat Parkı bulunmaktadır. Spor tesisleri olarak 12 Şubat ve Hanifi Mahçiçek Stadyumu. Sosyo . dini. İsmetpaşa Mahallesi’nde Bahçelievler Parkı. Zamanla topoğrafik. Cilt I 3.kültürel alanlar içerisinde toplanmıştır. Devlet Hastanesi ve KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi şehrin kuzeyindeki Yörükselim Mahallesi’nde.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Gazi Antep. 4. sönük dönemler de geçirmiştir.pdf .10. Resmi ve İdari Kurumlar Kahraman Maraş. Batıpark Kapalı Spor Salonu. Zübeyda Hanım Caddesi ile Kıbrıs Meydanı arasında kalan alanda toplanmakla beraber şehrin çeşitli yerlerine dağılmıştır.7. Ulaşımda Kullanılan Alanlar Şehrin otogarı Gazi Antep. Kahraman Maraş’a 9 ilçe. Eğlence merkezleri fuar çevresindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda yoğunlaşmıştır. 3. Erkenez Çayı kenarındadır. ekonomik ve siyasi şartların etkisiyle şehir 282 http://ekutup. Ahır Dağı’nın güney yamacında.tr/bolgesel/keas-I. Bunun yanında çok sayıda sağlık ocağı ve poliklinik şehrin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Kayseri kara yolu kavşağındadır. Sosyal tesislerden Azerbaycan Bulvarı’nda müze. güneyindeki Aksu Mahallesi’nde ise askeri kışla ve Üngüt’te İl Jandarma Komutanlığı bulunmaktadır. Bu olaylar şehrin mekansal gelişmesinde etkili olmuştur.Kültürel Alanlar Eğitim. Güreş Eğitim Merkezi ve karakucak güreş sahası vardır.

batıda Ceyhan Nehri. s. 2002: 137). Kahraman Maraş. Aletsel dönemde (1900-2003) mağnitüdü 5. Çok zayıf zeminler şehrin en güneyinde olup yaklaşık altı mahalleyi ve sanayi alanlarını kaplamaktadır. Zemin Mukavemet Haritası ile yerleşim planının karşılaştırılmasında görüldüğü gibi. Cilt I önce batı ve doğu. Bu nedenle tarım alanlarını işgal etmemekte. Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre de Kahraman Maraş birinci derecede deprem bölgesinde yer almaktadır (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 283 http://ekutup. Kısacası Kahraman Maraş fonksiyonel gelişmeyi şehirsel gelişmeden önce tamamlayamadığı için bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır.67). hizmetlerin birim maliyetini de yükseltmektedir. Kahraman Maraş ilk kuruluş yeri olan kale ve çevresi eğimli alanlardan oluşmakta idi. imar plânı hedeflerini alt üst etmiş ve ortaya plânsız kentleşme çıkmıştır.dpt. Kahraman Maraş şehrinin kurulup gelişmiş olduğu bu alan üzerinde bazı yerleşme yeri sorunları vardır. 1994 yılında Kahraman Maraş’ın yerleşim alanının 5714 hektarı I-IV sınıf tarım arazilerinden oluşmaktadır (Türkiye Çevre Vakfı. Bu alan günümüzde daha da artmıştır. 2001). su baskınlarına karşı korunaklı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. çok zayıf zeminin Kuaterner yaşlı alüvyonlardan oluştuğu görülür.0’ın altında yüzlerce deprem meydana gelmiştir. Şeker Dere kuzeyden gelen Cephanelik. hafif tepelik alanlardan oluşmaktadır. 1995: 351). Büyümenin imar planı ve hedeflerinden daha fazla olması. Doğu Anadolu Fayı ve Ölü Deniz Fayı son 200 yıldır sakin bir sismik etkinlik göstermesine rağmen. tarihsel dönemde (MÖ 2100 . 2001: . Bu sorunlara aşağıda kısaca açıklanmıştır.gov. 2001: 93) ve Türkiye tektoniğinde önemli bir yere sahip olan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı’nın etkisi altındadır (Selçuk Biricik ve Korkmaz. sonra güney ve daha sonra tekrar batı yönünde gelişerek bugün doğuda Dereköy. 1996: 15). Kahraman Maraş’ta zemin tabiatı ile deprem şiddeti arasındaki ilişkide jeolojik yapı ve jeomorfolojik karakter çok önemlidir.tr/bolgesel/keas-I. Birçok dere Ahır Dağı’ndan şehre doğru inmekte ve şehirden geçtikten sonra Aksu Çayı veya Sır Baraj Gölü’ne boşalmaktadır (Şekil. Üst Miosen’de oluşan (Korkmaz. Orta derecede sağlam zeminler Orta Miosen ve Pliosen’e ait konglomeralardan oluşmakta olup. Selçuk Biricik ve Korkmaz. 2001. 1960’lı yıllarında şehrin gelişimi ovaya doğru yönelmiş ve daha sonra sanayi tesisleri ovaya yapılmaya başlamıştır. Bunlar muhtemel bir deprem serisinin “deprem hazırlık evresi” olabilir (Selçuk Biricik ve Korkmaz. Bu durum. şehrin sosyo-ekonomik yapısında ve fiziki görünüşünü etkilemiştir (Gürbüz. ovanın boğucu sıcağı ve sivri sinek tehlikesinden nispeten uzak ve yamacın yazın serin rüzgarlarından yararlanmakta idi. 2001: 63-64) incelendiğinde. şehrin büyük bir bölümü ve endüstri alanları yer almaktadır.5). Zayıf zeminler birikinti ve yamaç molozlarından oluşmakta olup şehrin yerleşim alanının büyük kısmını içerisine almaktadır.pdf . Bu durum bazı hizmetleri engellediği gibi.56). Sağlam zeminler ise Üst Jura-Üst Kretase ofiyolitleri ile Orta Eosen Üst Oligosen kalkerlerinden oluşur ve şehrin kuzeyindeki dağlık alanlar ve ovadaki küçük tepeliklerden oluşmaktadır.MS 1900) bu fayların Kahraman Maraş çevresinde sismik aktivitenin oldukça fazla olduğu (ondokuz deprem) kayıtlardan anlaşılmaktadır (Geniş bilgi için kakınız. güneyde Aksu Çayı ve kuzeyde Ahır Dağı tarafından sınırlandırılan 183 km²’lik mücavir alana yayılmıştır. Şehrin Zemin Mukavemet Haritası (Selçuk Biricik ve Korkmaz.

Ankara. Ş. Marmara Coğrafya Dergisi. Dizerkonca Matbaası. (2002) “Kahramanmaraş’ta Göç Hareketleri ve Doğurduğu Problemler”. İstanbul. H. İndeks. Cilt I Kandil ve Kanlı dereleri ile şehir içerisindeki kalenin güneyinde birleşerek Hal Deresi adını alır. Cevdet Paşa. A. İş Matbaası. İstanbul. (Yayınlayan:Cavid Baysun) (1986) Tezâkir. s. s. Ankara. M. KAYNAKÇA Atalay.) (1973) Maraş Tarihi ve Coğrafyası. s. Yıl:3. Türk Tarih Kurumu Basımevi. İslam Ansiklopedisi. Taşdemir. 1313. Dere yataklarında yerleşme olmadığı için herhangi bir sel tehlikesi de yoktu. 1302. (2001) Kahraman Maraş Havzası’nın Jeomorfolojisi. Gürbüz. (2001b) “Kahraman Maraş’ın Cumhuriyetten Önceki Nüfusu”. Sayı: 37. Taşkın sorunlarını önlemek için bu kanalların azami yağışlara göre yapılmalı. Tasvir Matbaası. 1288. Türk Coğrafya Kurumu. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. İstanbul. 1307. Cilt:1.tr/bolgesel/keas-I. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. İstanbul. İstanbul.1-3. Maraş'ta Etiler. 1318. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Kahraman Maraş Valiliği.pdf . Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (1996) Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası. Cilt:11. 1312. B. Akademik Araştırmalar Dergisi. s. (2001) “Kahramanmaraş’ın Depremselliği”.. 284 http://ekutup. Hal Deresi kuzeydoğudan gelen Şeyhadil (Akdere) Deresi’ni aldıktan sonra Oklu Dere adıyla şehri terk ederek Aksu Çayı’na boşalır. 1324. Cilt:III. 1322. İstanbul. H. Evliyâ Çelebi (1985) Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi. Kahraman Maraş. Cilt:6. (1316) Kamusul Alâm. İstanbul. Cilt:9.131-141.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. (Çeviren Özbaş.183-194. Kahraman Maraş Valiliği. içerisi iş makineleri ile temizlenebilmeli ve yağış havzası ağaçlandırılarak erozyon önlenmelidir. Türk Coğrafya Dergisi. Sayı:12.gov. M. Selçuk Biricik. Mihran Matbaası. Şehir merkezinden geçen bu dereler 1970 yılından önce açıktan akmaktaydı. Gürbüz. İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No:3. M. Bu durum belirli miktardaki yağışlar için taşkın sorunlarını halletse de. Kahraman Maraş. Canpolat. Halep Vilayet Salnamesi. İl Kültür Müdürlüğü Yayınları No:2. 1310.. Sayı:3. Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı. ve Korkmaz. Yerleşim Birimleri ve Deprem Bölgeleri. 1309. (1995) “Elbistan”. 1973 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda bu derelerin yerleşme içerisinde kalan bölümleri belediye tarafından duvarlı kanallara alınarak üzerleri kapatılmıştır. 1326. Gürbüz.53-82.dpt. dere havzalarındaki yağışların fazla olduğu yıllarda taşkın sorunları oluşmaktadır. M. 1320. Korkmaz. M. (2001a) Kahraman Maraş Merkez İlçe’nin Beşerî ve İktisadî Coğrafyası. Sami. S. 1286.

Yay. Elibüyük.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.tr/bolgesel/keas-I. ve Uyg. s. Yücel. Ank. Türk Kült. No:1. Arş. Yinanç. Ankara 285 http://ekutup.gov.. Yay. M. Cilt:I-II. Arş.283-289. Tar. R. Türk Tarih Encümen Mecmuası.Dizisa. Nu.5. Yinanç. Üniv.H. Ankara. Ankara. Cilt I Türkiye Çevre Vakfı (1995) Türkiye’nin Çevre Sorunları. Türk Tar. “Maraş Emirleri”. No.68. AKDTYK. Yinanç. Seri. (1988) Maraş Tahrir Defteri (1563). Onbirinci Sene-1 Eylül. M. Ens. VII. T. Osm. Yay.. R.VII. Kur.Mer. (1987) Türkiye Coğrafyası. Ankara. (1989) Dulkadir Beyliği. Türkiye Çevre Vakfı Yayını.pdf .108.dpt.

GİRİŞ İzmit şehri M. 286 http://ekutup. Körfezin güney kıyısında yer olan Gölcük 1997 depremine kadar Türkiye’nin en önemli savaş filolarını barındırıyordu. Cilt I Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri Dr. İmparator Diokletian zamanında buradaki nüfus ve yerleşme gelişmiştir. Bunun neticesinde gerek sanayiinin gerekse yerleşim yerlerinin daha planlı bir şekilde yapılanması gerektiği tartışılmaktadır.5 Milyar TL ve üretim kaybı da 224. bu depremin genelde Kocaeli ili özelde ise İzmit şehri üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri irdelemektedir. ortalarında İzmit şehrinin nüfusu 100. Bu anketlerin sonuçları depremin sanayii büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir.000’in üzerindeydi ve Roma. 4.3 TL ye ulaştığı görülmüştür. Bu çalışma 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında KSO. Geographiesche Institut.Ö. 1873 yılında Bağdat demir yolunun buradan geçmesinden sonra Avrupa’nın ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı haline gelmiştir.tr/bolgesel/keas-I. Kocaeli’nde yer alan konutların 70. On kişiden fazla çalışanı bulunan devlet ve özel sektöre ait olan sanayi kuruluşlarını kapsayan araştırma sonuçlarına göre. Ayrıca bu çalışma depremin üretim sanayii dahil olmak üzere İzmit şehrinde ki sanayide meydana getirdiği etkiler anketlerle ortaya konmaktadır. Kocaeli’nde bulunan 690 işyeri araştırma kapsamına alınmıştır. Antakya ve İskenderiye’den sonra dünyanın en kalabalık dördüncü şehriydi. yy.413. Roma döneminde önemi artan İzmit ve çevresi MS 41 yılında imparator Claudius tarafından yeniden inşa edilmiş ve diğer yerleşmeler ile arasında bağlantıyı sağlayacak yollar oluşturulmuştur.6%’sında hasar tespit edilmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Şehrin bugünkü yerinde 1. Meryem HAYIR ve Professor Dr.yy. Bu araştırma sonucunda 1999 yılı rakamları ile depremin oluşturduğu zarar 167.da bugünkü şehir yerleşmesinin yaklaşık 6 km güneydoğusunda Körfezin bitiminde kurulmuştur. Osmanlı döneminde de liman. 8. Christop JENTSCH Universität Mannheim. Yerleşme bir liman olarak gelişmiştir ve burada Astakos tersanesi kurulmuştur. Bir diğer sonuç ise sanayi kuruluşlarının sadece %47’sının depreme karşı sigortalı olduğudur. Kuruluşundan beri liman şehri olarak varlığını koruyan İzmit bu fonksiyonunu günümüzde de sürdürmektedir.pdf .dpt. Önemli yolların bağlantı noktası olan İzmit’te Roma İmparatorluğu döneminde çok önemli savaş filoları yerleşmiştir. Depremde fay hattı üzerinde yer olması nedeni ile büyük zarar gören Gölcük tersanesi kısmen başka merkezlere taşınmıştır. Nikomed tarafından kurulan tersane bugünkü şehrin de merkezi olan antik Nikomedia’nın çekirdeğini oluşturmuştur. L9 68169 Mannheim DEUTSCHLAND 1. DİE ve İKK tarafından yapılan anketlerden yola çıkarak.959.8 Milyar TL olmuş ve genel kayıp 402. Cumhuriyet döneminde bu fonksiyonlarına savaş filolarının merkezi olmak gibi bir fonksiyonu da eklemiştir.453. tersane olarak varlığını koruyan İzmit.gov.

278 tanesi ise orta ölçekli (KOBİ) sanayi kuruluşudur. Toplam üretim kaybı 234.10.5 milyar Türk lirasıdır. 1999.453.pdf . 6 338 1 345 17 Ağustos 1999 tarihi itibarı ile Kocaeli Sanayi Odasına kayıtlı 1062 faal firmadan 345 (%32) firmada tespit yapılarak oluşturulan anket çalışması sonuçlarına göre. 11 12 Sayı 293 52 345 İl Toplamı 862 200 1062 % 34 26 32 Haber Bülteni.12 Kocaeli’nde hasar gören kuruluşların mülkiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir. 28.11 Kocaeli’nde hasara uğrayan firmalardan sadece %47’si depreme karşı sigorta yaptırmışken.E (28. %53 ise sigortasız olarak depreme yakalanmışlardır.3 milyar TL hesaplanmıştır. Tablo1 Hasar gören kuruluşların mülkiyetlerine göre dağılımı.1999 tarihinde DİE nün yayınladığı “İmalat Sanayine Depremin Etkisi” konulu anket sonuçları deprem bölgesinde sanayinin. D.959. Bu sayılara tamamen yıkılan işyerlerinin bilgileri dahil değildir.dpt.10. 329 firma ise orta hasarlıdır(%95). 51 tanesi büyük ölçekli. Hasarlı firmalardan ise.413. Bu işyerlerinde çalışan 1398 kişide bu durumdan etkilenmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.gov.İ. Kocaeli Sanayi Odası (Ekim 1999) 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Kocaeli de Sanayi Kuruluşları Son Durum Raporu. 690 işyerinden 420 tanesi %61’lik oran ile hasar görmüştür. Kamu Kuruluşu Özel Sektör Yerel Yönetim Toplam Kaynak: KSO.tr/bolgesel/keas-I. Anket 10 kişiden fazla çalışanı olan Devlete ait tüm işyerleri ile imalat sanayi işyerlerinde uygulanmıştır. Kocaeli ili genelinde yer alan 150 ihracatçı firmadan 56 tanesi hasar görmüştür. Firmaların Niteliği Orta Ölçekli Firmalar KOBİ Büyük Ölçekli Firmalar Toplam Kaynak: KSO (1999). Bu işyerlerinden %85’i yani 590 tanesinin üretimi depremden etkilenmiştir. KOCAELİ’NDE 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ SONRASINDA SANAYİDE GÖRÜLEN DEĞİŞMELER 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında gerek bu bölgedeki sanayi kuruluşları. Deprem nedeni ile oluşan tahmini fiziki hasar tutarı 167. bir kısmı ise Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. 287 http://ekutup. Cilt I 2. depremden olumsuz yönde çok fazla etkilendiğini göstermektedir. Kocaeli ili genelinde 496 nitelikli personel kaybı olmuştur.8 milyar TL ve toplam zarar ise 402. Tablo 2 Hasar gören firmaların firma büyüklüklerine göre dağılımı. gerekse halkın depremden nasıl etkilendiğine ilişkin olarak araştırmalar yapılmıştır.1999) İmalat Sanayiine Depremin Etkisi Anketi Sonuçları. Bu araştırmaların bir kısmı Kocaeli Sanayi Odası tarafından. Ankete Kocaeli ili dahilinde yer alan toplam 690 işyeri iştirak etmiştir. 16 firma tamamen (%5).

356 tanesi işçi. Besin Sanayii Deri/Tekstil v. Mobilya Sanayii Kağıt ve Matbaa Sanayii Kimya/ Petrol Sanayii Taş ve Toprağa dayalı sanayii Metal Sanayii Makine ve Elektronik Sanayii Ulaştırma (Otomobil v.pdf . Bunların 107 tanesi teknik personel. 33 tanesi ise memur olarak görev yapmaktaydılar. Yan sanayi üretimi yapan hasarlı firma sayısı 75 tanedir. 25 kişi ise idari personeldir.) Sanayii İnşaat Sanayii Diğer Toplam Kaynak: KSO. 1999. Cilt I Kocaeli ili genelinde hasara uğrayan tesislerdeki can kaybı 222 kişidir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Ayrıca. 1999 Sanayii Kolu 18 25 5 6 5 4 2 2 Ayakkabı Plastik(Naylon) Asfalt Paketlenme Makine Mobilya İlaç Sanayii Tekstil 1 1 1 1 1 1 1 1 75 Tablo 4 Depremde hasar gören firmaların sektörel dağılımı.b.gov.dpt. 1999. Yıl 1996 1997 1998 1999 (ilk 6 ay) Kaynak: KSO. Ölü sayısı ağır yaralı 73 işçinin daha ölümü ile 295 olmuştur.tr/bolgesel/keas-I. 137 kişi işçi. Tablo 3 Yan sanayi üretimi yapan hasarlı firmaların sayısı Otomobil İnşaat Plastik Elektrik Beslenme Diğer Kimya LPG Boya Sanayii Toplam Kaynak: KSO. direkt hasarla ilgili olarak 16 ağır hasarlı firmadan dolayı 953 kişi iş kaybına uğramıştır. Depremde ölen sanayide çalışanların toplam sayısı 496’dır. Bunlardan 60 kişi teknik personel. Hasar gören Sektörsel firma sayısı bazda firma sayısı 41 95 13 56 20 42 16 51 79 233 20 80 58 211 51 147 18 64 9 58 20 25 345 1062 % 43 23 47 31 33 25 27 35 28 15 80 32 Tablo 5 Depremde zarar gören KOBİ erin ihracatı Toplam 29 604 360 $ 39 346 637 $ 137 901 992 $ 29 544 998 $ 288 http://ekutup. Bunların sektörsel dağılımına baktığımızda en fazla hasar inşaat sektöründe görülmektedir.b.

Deprem öncesi Kocaeli’nde üretim kapasitesi %87 iken deprem sonrası %50’ye düşmüştür. İzmit’te ulaşım imkanlarının müsait olması. Bu sayı deprem bölgesindeki işyerlerinin sadece %1. Ortaklıkta istenilen özellikle finanssal ortaklık ve teknoloji transferidir. Finanssal ortaklık türü olarak ta hisse paylaşımı.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Şekil 1 KOBİ’lerde ihtiyaç duyulan destek 100 80 60 40 20 0 1 Toplam İş gücü Bina Pazar Sermaye İşletme için genişle alanı Teknoloji Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Kaynak: KSO. Romanya. Deprem sonrasında yeni yerleşim yerleri için bölgede zemin etüdü çalışmalarına ağırlık verilmiştir. bölgede teknolojik ve bilimsel imkanların iyi olması ve yetişkin insan gücünün temininin kolay olması nedeni ile sanayi gelişmiştir. öncelikle işletmelerin kapasitesini artırmak. Sanayi kuruluşlarındaki hasar ve üretim kayıpları bu bölgedeki sanayi kuruluşları için eksik olan sigorta olgusunun ciddiyetle ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Kocaeli’nde KOBİ erin ihtiyaç duydukları desteklerin en önemlisi finanssal destektir. KOBİ’lerde planlanan yatırımlara gelince. İngiltere.tr/bolgesel/keas-I.gov. Bunu pazar alanlarının oluşturulması ve bina ile teknoloji yardımları takip etmektedir (Şekil 1). İsrail ve Suriye gelmektedir. A.dpt.8’i dır. Depremde hasar gören sanayi kuruluşlarının tamamına yakını depremde hasar gördükleri alanlarda faaliyetlerini yürütmektedirler.. Belçika. Sanayi için yeni yerleşim alanları düşünülmekle birlikte bu konuda henüz kayda değer bir gelişme yoktur.D. İtalya. Almanya. Rusya. Çünkü Kocaeli sanayisi Türk sanayisinin önemli lokomotiflerinden birisidir. sermaye artırımına giderek makineleri yenilemek ve böylece rekabet güçlerini yükseltmek gelmektedir. Kocaeli Valiliği Bilim Kurulunca belirlenen bu alanlar da hazırlanan planlar doğrultusunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önderliğinde yeni yerleşim alanları inşaa edilmiştir. Hollanda.B. Cilt I Kocaeli sanayiinin ihracat yaptığı ülkelerin başında. Bütün bu olumlu etkenler devam ettiği sürece İzmit fay hattı üzerinde yer alsa da gelişmeye devam edecektir. Deprem bölgesindeki sanayi kuruluşlarından sadece 13 tanesi bölge dışına taşınmayı düşünmektedir. Yunanistan. Bu işlemleri yaparken de yabancı yarımcılar ile ortaklık isteği %85 gibi yüksek oranlarda yabancı yatırımcılar tercih edilirken yerli yatırımcı ile ortaklığın pekte cazip olmadığını görmekteyiz. 1999 (birden fazla ihtiyaç belirtilmiş olabilir) 289 http://ekutup. şirket evliliklerine ve makine teçhizat ortaklığına göre daha fazla tercih edilmektedir. İspanya. Makedonya.pdf . Fransa.

) 290 http://ekutup. Deniz. Şirinpaşa. İzmit’te kırsal yerleşmeler depremden şehir merkezine göre daha az etkilenmiştir.gov. Burada yer alan mahallelerden Yavuz. 1974 ve İTÜ. İzmit şehri daha ziyade körfezin kuzeyi ve doğusunda yer almaktadır. Çenedağ. İzmit’te depremin etkisinin çok fazla yıkıma neden olmadığı alan Şehrin Kocaeli Platosu eteklerinde kalan kesimidir.(Harita 2). DEPREM SONRASINDA KOCAELİ İLİ GENELİNDE VE İZMİT’TE GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER 17 Ağustos depremi İzmit körfezinin güneyi.dpt.tr/bolgesel/keas-I. Ağustos 1999 dan oluşturulmuştur. Dumlupınar. Cumhuriyet ve Serdar mahallelerinin kıyı kesimleri. Körfezin güneyinde yer alan Gölcük şehri 17 Ağustos depremi ile harabeye dönmüş çok miktarda can ve mal kaybı gerçekleşmiştir. Cilt I 3. Mehmet Ali Paşa. 2002 (Kocaeli il yıllığı.pdf . Harita 1 Kocaeli ili jeoloji haritası ve 17 Ağustos 1999 depremi fay hattı Kaynak Hayir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çınarlı ve Şirintepe mahallelerinin kıyı kesimleri tamamen harap olmuştur. Körfez ve Sanayi mahallelerinin önemli bir kısmı depremden önemli ölçüde etkilenmişlerdir. kuzeyi ve doğusunda bulunan yerleşmeler üzerinde oldukça yıkıcı etkiler yapmıştır. Bunun nedeni olarak köylerin genellikle zemini daha sağlam olan plato ve dağ yamaçlarında kurulmuş olması ve kırsal kesimde çok katlı binaların az olması gösterilebilir. Şehrin körfez kıyısında yer alan mahallelerinde ki konutlar büyük oranda oturulamaz duruma gelmiştir. Kozluk. Karabaş.

1999) “Deprem Bölgesi Hane Halkı Anketi Sonuçları” 291 http://ekutup.10. 13 D.3 Geçici Ayrılı k 31 Deprem Nedeni ile Göç 10.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1999 Deprem öncesinde iş hayatında faal alan kişilerden %61.3 Müstakil Çadır Çadır kent Kamu Tesisi Özel Tesis Otel v.pdf .1’lik bir oran işlerinden olmuşlardır.dpt.5 4. Depremden sonra pek çok kişi geçici yada sürekli olarak şehri terk etmişlerdir. (Tablo 3). Haber Bülteni (28.E.2 Hasta hane Diğer Başka ilde bir Bilin meyen Top lam 51 13 38.tr/bolgesel/keas-I..4 0 1.2 oranında çadırlarda yaşayan Kocaeli halkı.4 Bilinmeye n 7. Ocak 2000 Tablo 6 Deprem Bölgesinde ki Kişilerin Ekim 1999 İtibarı ile Bulundukları Yere Göre Oranları Bulunduğu Ev yer (Ekim 1999) Kocaeli 2. Tablo 7 Deprem sonrası kişilerin başka ilde bulunma sebepleri ve oranları (%) Sağl ık 2.8 Misafird i Gitti 20.9’u eski işlerinde çalışmakta iken geriye kalan %38. Bu insanların büyük bir kısmı depremin etkilerinin azalması ile birlikte geriye dönüş yapmışlardır.1 İş 7. 0. 1999 Ekim ayı itibarı ile %89.9 Toplam 100 Kaynak: DİE. Cilt I Harita 2 İzmit’te Depremden en fazla hasar gören bölgeler Kaynak: Kendi Tespitlerim. bugün itibarı ile kalıcı konutlara yerleşmişlerdir.3 100 Kaynak: DİE.2 0.b.2 2.gov.3 Eğitim 12.İ.2 Diğe r 8.

hasarın yoğun olduğu kesimlerde tanker suyu yada şişe suları ile kuyu suları kullanılmıştır. Deprem sonrasında işsiz kalıp iş arayanları da buna ekler isek Kocaeli ili dahilinde depremden sonra iş arayanların oranı %36. Deprem sonrasında temel ihtiyaçlardan olan su temininde de önemli sıkıntılar yaşanmıştır.gov.8’dır.pdf . Çünkü insanlar depremin etkisi ile yaşama karşı olan ilgilerini kaybetmişlerdir.3 23. Tuvalet ihtiyaçları Ekim 1999 itibarı ile %81. konutlarda da büyük hasarlara yol açmıştır. Çadır kent dışında kalanlar ise %40. Cilt I Tablo 8 Deprem Öncesi Çalışan Kişilerin Deprem Sonrası Çalışma Durumları (%) Deprem Öncesi İktisaden Faal Olan 100 Deprem Sonrası İktisaden Faal Olma Durumları Depremden önceki Başka işte İş arayanlar işinde çalışanlar çalışanlar 61.8 oranında evlerde. Deprem okullarda olduğu gibi.8 4.tr/bolgesel/keas-I. Bu durum Psikolojik ve sosyolojik açıdan incelemesi gereken bir durumdur. Gıda ve sıcak yemek ihtiyaçları ilk dönemlerde Çadır kentlerde ve çeşitli yardım kuruluşlarının dağıttığı yardımlardan karşılanılırken. artık kişiler kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermektedir.4 Kaynak: DİE. 292 http://ekutup.9 Kaynak: DİE.4 gibi önemli bir oranın işsiz kaldığı halde iş aramadığını görmekteyiz.2 oranında çadır kentlerde. Tablo 10 Deprem Bölgesindeki Halkın Çocuklarının Eğitimi İçin Tercih Ettikleri Yerler (%) Kendi Yanlarında 84 85.5 6. Su %50 oranında şehir şebekesinden sağlanırken.6 Akraba Yanı 3.4 İş Aramayanlar 11.5 olmuştur. oranında umumi tuvaletlerde giderilmiştir. Hasar tespit edilmeyen konut sayısı sadece %22.1 Deprem Sonrası İş Aramayanlar 86. Deprem sonrasında %11. 1999.7 3. Tablo 9 Deprem Öncesi İşsiz olan Kişilerin Deprem Sonrası Çalışma Durumları Deprem Öncesi İktisaden Faal Olmayan 100 İş arayanlar 13.dpt.6’sında hasar tespit edilmiştir (Tablo 11).9 3. Kocaeli’nde yer alan konutlardan %70. Bölgede yer alan okulların büyük bir çoğunluğu depremde hasar görmüştür.1 deprem sonrasında iş aramaya başlamışlardır (Tablo 9).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1999. 1999. Deprem öncesi işsiz olan kişilerden %13. Bu oran Türkiye için dahi oldukça yüksek bir orandır.8 Toplam 100 100 İkamet Şekli Çadır kent Çadır kent Dışında Kaynak: DİE.6 Yurtta Kalarak Devlet Okulu 4. Bu oranlar Kocaeli’ndeki yıkımın ne kadar fazla olduğunun bir göstergesidir.1 Parasız Yatılı Okul 7. Deprem sonrasında deprem zedelere kuru gıda yardımında bulunulmuş bu durum kişilerin kendi düzenlerini yeniden oluşturmaya yardımcı olmuştur. prefabrike yada fazla hasara uğramamış olan okullara göndermişlerdir.7 oranında çadır kentlerde ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Deprem bölgesinde yaşayan halk bütün zorluklara rağmen çocuklarını kendi yanlarında barındırarak bu bölgedeki çadır. %24. %7.

Evleri hasarlı olan ve depremde ailelerinden ölen insanların bulunduğu kesim içerisinde evde kalma düşüncesine karşı büyük bir tedirginlik ve korku olduğu görülmüştür. diğer deprem merkezleri gibi önemli bir pazar alanı olacaktır. Hiç bir planlama olmadan yapılan gecekondularda bile ağır hasarlı konutların oranı sadece %15.72 ve az hasarlı %20.6 Hasar Yok 22.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.5 oranında zarar görmüşlerdir. Hasar Var 70.3 ise az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.tr/bolgesel/keas-I. Sağlam konut oranı ise burada sadece %18. Bu kayıpları nakit para ve altın mücevher oluşturmaktadır. Kaybolan bu maddi değerlerin zaman içerisinde geriye kazanılacağı düşünülürse.6’sı ağır hasarlı. 1999. İzmit merkez ilçe de Kasım 1999 yılı itibarı ile konutların %7. %25. İlde yer alan beyaz eşyalar %45. hiç zararsız %24.45 orta hasarlı %22. 1999 4. Çünkü depremde ölenlerin %65’i apartman dairelerinde oturanlardır.87’dir.9’u evde İzmit Kent Kurultayı (İKK) (2001) Kocaeli Deprem Sonrası Demografik. Deprem bölgesinde ki insanların ev ve ev eşyaları dışında maddi kayba uğrama oranı %5. DEPREM SONRASINDA İZMİT’TE GELİNEN DURUM Çalışmamızın depremle ilgili daha önceki bölümlerinde belirttiğimiz sonuçlara ilave olarak Izmit Kent Kurultayı’nın (İKK) 1999 yılında yaptığı ve 2001 yılında sonuçları yayınlanan Kocaeli ilini kapsayan anket çalışmasından söz etmeden olmaz.3 Toplam Konut % 100 Kaynak: DİE. Konutların depremden zarar görme oranı ise %66 olarak tespit edilmiş ve %7 sinde ise hasar tespiti yapılmamıştır. Yıkımdan en fazla dört katli ve daha üzerinde kata sahip binalar etkilenmiştir. Deprem esnasında konutlar ile birlikte evlerde ve mağazalarda yer alan eşyalarda büyük oranda zarar görmüşlerdir.8 Orta Hasarlı 20.2.7 Hafif Hasarlı 13. Ağır hasarlı (enkaz) %22.4 Toplam 100 Kaynak: DİE. Tablo 12 Deprem Bölgesinde Sahip Olunan İşyerlerinin Hasar Durumuna Göre Oranı (%). Apartman dairesinde oturanların konutlarının %23.9 dur. Ağır Hasarlı 51.8’dir. Mobilyalarda %55. Bu ankette üzerinde durulan bir başka nokta ise kişilerin evlerinin hasar durumları ve neden evde kalmadıkları konusudur.gov. Bu oran DİE’ye göre %22. Cilt I Tablo 11 Kocaeli’nde Deprem Anında İkamet Edilen Konutlara Ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Verilen Hasar Tespit Tutanağının Bulunma Oranı (%).3 Bilinmeyen 0.1 Hasarsız 14.4 dür. Ekonomik ve Sosyal Durumu. Daha önceki bölümde ele aldığımız ve DİE’nin yapmış olduğu anket sonuçlarına yakın sonuçlar elde edilmiştir. farklı üniversitelerin desteklemiş olduğu bir çalışmadır.pdf .1 dır.3 orta hasar.8 Bilmiyor 6. Depremde ailelerinden kayıp veren insanların sadece %5.dpt.95. Bu oranlar İzmit merkez ilçe için. %27.14 Bu çalışma toplam 13557 aile üzerinde uygulanmış olan. Bu durum bize göstermektedir ki İzmit gibi fay hattı üzerinde veya yakınında olan alanlar için yüksek katli binalardan kaçınılması bir zorunluluktur. Bu çalışmada konutların sadece %26 sinin depremde hiç zarar görmediği tespit edilmiştir.93’lük kısmında hasar tespiti yapılmamıştır. İzmit önümüzdeki dönemlerde. İKK Araştırma Dizisi 1: İKK Yayınları 14 293 http://ekutup.

3 iken.(İKK. İlden göç edenler büyük oranda Marmara Bölgesi içerisinde kalmışlardır (Tablo 13). 2001: 166).Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Barınma ihtiyaçları deprem dışındaki bir bölgeden karşılanır ise yararlanmayı düşünenlerin oranı %21. Gençler bulundukları bölgeden her şeye rağmen ayrılmayı düşünmemektedirler. Evleri depremde zarar gören fakat kayıp olmayanların ise %11. Derince’de %23’tür.gov. İzmit halkının %6. Ankete katılan ailelerden %16’sında aile bireylerinden başka illere göç edenler olmuştur. Depremden fazla bir süre geçmemiş olmasına rağmen %70.9 dur.dpt. 61 yaş ve üzerindekilerin imkan olduğu taktirde bölgeyi terk etme istek oranı %88. Diplomasızlarda deprem dışındaki bir bölgeye taşınabiliriz diyenlerin oranı %31. Bunun nedeni olarak İzmit’in İstanbul gibi bir metropole bir saatlik gibi yakın bir mesafede olması ve kendi içerisindeki sosyal imkanların ve iş imkanlarının Türkiye’nin diğer pek çok bölgesine göre daha iyi olması gösterilebilir. Bütün fiziksel ve psikolojik zorluklara rağmen İzmitliler yaşadıkları bölgeyi değiştirmeyi düşünmemektedirler.4 gibi oldukça yüksek bir değere sahiptir. Şekil 2 Bulundukları yeri terk etmek konusundaki düşünceler (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kocaeli-Toplam Izmit-Toplam Diplomasız Üniversite mezunu Evet Hayır Kararsız Cevap yok Kaynak: İKK. Özellikle eğitim düzeyi arttıkça bölgeyi terk etmeme oranı yükselmektedir.pdf . İşini kaybedenlerin oranı depremin daha fazla etkilediği Kocaeli’nin diğer ilçelerinden Gölcükte %47.4’ü yer değiştirme konusunda kararsız. %1. Burada göç edenler içerisinde göç ettikleri bölgelerde ayni işlerine sahip olma imkanları olan devlet memurları başta gelmektedirler. İş yerlerini kaybedenlerin oranı İzmit’te %20’dir.5’i ise soruya cevap vermemişlerdir.2’lik gibi büyük bir oran kesinlikle yaşadıkları bölgeyi değiştirmeyi düşünmemektedirler. Bu sonuçlar göstermektedir ki deprem gibi büyük felaketlerden sonra fiziksel tedbirler yanında sosyal tedbirlerde alınmalı ve depremden etkilenen insanlar psikolojik tedavi programlarına dahil edilmelidir. %17. Ayrıca gelir düzeyi arttıkça göç oranı da artmaktadır. 2001: 64-67’den değiştirilerek Anket sonuçlarına göre deprem sonrası İzmit’te halkın %82. yüksek öğrenim mezunlarında bu oran %18’dir.8 ise işlerini kaybetmişlerdir. Cilt I kaldıklarını ifade etmişlerdir. İzmit’ten ayrılmayı düşünenler içerisinde yaşlıların oranı en yüksektir.3’ü evde kalabilmektedirler.tr/bolgesel/keas-I.2’lik kısmı eski işlerini korurlarken.8’dir. Çalışma sonuçlarına göre psikolojik yardın talep oranı %39. 294 http://ekutup.

4 15.6 10.3 gibi düşük bir orandır (Grafik 5). Gelir düzeyi yüksek olan insanların önemli bir kısmı yurt dışına göç etmeyi düşünmektedirler. Bu oran %33.3 13. Şekil 3 Deprem sonrasında hayatlarını yeniden kurma konusundaki güven noktaları 120 100 80 60 40 20 0 To pl am Er ke k Ev li Be ka D ul r Cevap yok Diğer Askere Belediye'ye Sivil Örgütlere Yardım severlere Hiç kimseye Devlete Aileme Kendime Allaha Kaynak: İKK.7 21.8 1.1 0.2 0. 295 http://ekutup.doğu Anadolu Yurtdışı Bilinmiyor Göçler Toplamı Göç Etmeyenler Toplam Sayı Göç Eden Sayıları Kocaeli İzmit 153 20 103 22 109 17 84 11 127 16 91 12 23 4 17 1 107 28 814 131 12743 13557 Kocaeli % 1.2 100 16.2 2.9 0.dpt.gov.7 0.8 6.tr/bolgesel/keas-I.1 26.8 0.6 0. Göç edilmesi düşünülen bir diğer bölge ise depremin çok sık yaşandığı Ege Bölgesi’dir. Yüksek gelirliler içerisinde göç edilmesi planlanan ikinci nokta ise %16.pdf Ko ca el i- .1 Kaynak: İKK.4 2.6 12.1 5.8 0. Bu konuda devlete güvenenlerin oranı %18. Deprem gibi bir felaket bile insanları depreme dayanıklı bölgelere yönlendirememiştir.1 0.3 12.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.7 ile deprem görülme oranı az olan Türkiye’nin en önemli turizm bölgesi olan Akdeniz’dir.8 17. İzmit’te yaşayanlar deprem sonrasında yaşantılarını yeniden düzenlemekte farklı güvencelere sahiptirler. Cilt I Tablo 13 Bölgeden göç edenlerin gittikleri yerler Göç Edilen Bölgeler Marmara Ege İç Anadolu Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu G. 2001: 172-180’den oluşturulmuştur. Göç edilmesi düşünülen üçüncü önemli Bölge ise İç Anadolu Bölgesidir.9 13. İnsanlar İş bulma olanaklarının sınırlı olduğu bölgeleri göç yeri olarak tercih etmemektedirler.4 13.3 dür.6 11.2 13. 2001: 135’den değiştirilerek Marmara Bölgesi göç edilen birinci derecedeki bölgedir.1 15.0 94 100% Göç Eden Kişilerin Yüzdesi Kocaeli Izmit 18.

Buda Türkiye’de devletin sosyal yapısının yeterince güçlü olmadığını. 5.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.3 hayatlarını yeniden kurma konusunda devlete güvenmektedirler. Yüksek gelirlilerde %39.gov. İzmit’te ise halkın %18.tr/bolgesel/keas-I.dpt.pdf . SONUÇLAR Sonuçlarına değindiğimiz araştırmaya ve İzmit’in bugünkü geldiği duruma baktığımızda şu sonuçları çıkartabiliriz: İzmit’ten deprem sonrası kısa süreli göçler olmuş ise de bunların çoğu geriye dönmüşlerdir. Kadınlar hayatlarını yeniden kurma konusunda erkeklere oranla ailelerine daha fazla güvenmektedirler. Hayatlarını yeniden idame ettirme konusunda yardımlarına güvenilenler arasında aile %27. Bu konut alanının 296 http://ekutup.8’le birinci sırada gelmektedir. Soyakkonutları olarak adlandırılan bu bölgenin İzmit şehri ile bağlantısı İzmit–Kandıra yolu vasıtası ile E6 Otoyolunun altındaki bağlantı yolu ile saklanmaktadır. Deprem sonrası kalıcı konutların inşası konusunda yerel yönetim ve merkezi yönetim arasındaki siyasi rant sağlama amaçlı sürtüşme ve anlaşmazlıklar kalıcı konutların yapımını geciktirmiştir. Altyapısı henüz tamamlanamamış olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Konutlarının ve Dünya Bankasının İzmit’in Kuzeydoğusunda E6 Otoyolunun kuzeyinde Sarıcalar. buna karşın aile yapısının oldukça güçlü olduğunu ve aile bağlarının güçlü olmasının toplumum en önemli sosyal güvencesini oluşturduğunun bir göstergesidir. Lazlar ve Gündoğdu’da inşa edilen konutların bir kısmı hak sahiplerine verilmiştir. Depremin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen kalıcı konutlar tam anlamı ile bitirilip hak sahiplerine teslim edilememiştir.6’dir. Bekirdere İlçesi’nin kuzeyinde yer alan Gündoğdu köyü ve çevresindeki meyve bahçeleri ve devlet arazisi üzerine yapılan konutların büyük kısmı hak sahiplerine verilmiştir. Şehir merkezine ve iş alanlarına uzak olan bu kesimde ulaşım imkanları geliştirilmelidir. 2001: 139’dan değiştirilerek Kocaeli’nde halkın %15’i. Yeniden yapılanma konusunda kendilerine güvenenlerin oranı %25’dir ve bu oran gelir seviyesi yükseldikçe artmaktadır. Devlete güvenenlerin oranı yaşlılar arasında daha fazladır. Cilt I Şekil 4 Hayatınızın devamında İzmit’in yeri ne olacaktır? 6% 3% 4% Yeniden burada başlayacağım Geçici olarak taşınacağım Buradan tamamen taşınacağım 87% Belli değil Kaynak: İKK.

Depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken.dpt. Foto 1 Deprem sonrasında İzmit’in kuzeydoğusunda Gündoğdu’da yapılan konutlardan bir görüntü.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. (Foto 3) Yeni yerleşim alanlarının kurulduğu bölgeye bakıldığında çıkarılacak sonuçlardan biriside İzmit şehrinin depreme daha dayanıklı zemine sahip olan kuzey kesime doğru kaydığıdır. deprem sonrasında insanların evleri sağlam dahi olsa evde kalmak istemedikleri düşünülerek çok amaçlı kullanıma açık altyapısı hazır mekanlar oluşturulmalıdır. 10 kat ve üzerinde olmalarına rağmen depremden hiç zarar görmemelerinin bir başka nedeni ise deprem fay hattının daha güneyden geçmesidir. Şehrin yeni yerleşim alanları oluşturulurken bölgenin bir fay hattı üzerinde olduğu unutulmamalıdır. 2002: 96 297 http://ekutup. Bu konutlar depremden önce depreme dayanıklı planlanmışlar ve bu nedenle depremden zarar görmemişlerdir.pdf . Kaynak: Hayır.gov.tr/bolgesel/keas-I. Bu konutlar deprem sonrasında hemen yerleşmeye açılmışlardır. Körfezin kuzeyinde yerleşmeye uygun arazi sinirli olduğundan şehir kuzeydoğuya doğru genişlemektedir. Cilt I doğusunda İzmit Büyük Şehir Belediyesi tarafından deprem öncesinde Planlanıp inşasına başlanılan Akarcakonutları (Mutlukent) yer almaktadır. Bu kesimde planlı yerleşim bölgeleri oluşturulmuştur.

(Arka planda İzmit’in doğu kesiminde yer alan sanayi bölgesi görülmektedir.tr/bolgesel/keas-I. Kaynak: Hayır. 2002: 97 298 http://ekutup. 2002: 96 Foto 3: Bekirpaşa sırtlarında deprem öncesi yapımına başlanılan ve deprem sonrası hizmete açılan toplu konut alanı.gov.pdf .Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I Foto 2: İzmit’in kuzeydoğusunda oluşturulan Mutlukent toplu konut alanı.M.dpt. Kaynak: Hayır.

1. Her şeyden önce bütün bu önerilerimizin gerçekleşe bilmesi için ulusal planlamalar yapılmalıdır. Yeni yapılacak olan yapıların mutlaka bölgenin deprem riski düşünülerek yapılması. Binlerce insan bu depremde hayatlarını kaybetmiş çok sayıda konut yıkılmıştır. Bunun sonucu olarak yeni İzmit.pdf 299 .31 104846.5 238001 947454 70474.47 505782. Hayatlarını kaybeden ve yıkılan evlerin yanı sıra yaralı insanlar ve hasarlı evlerin oranı da oldukça yüksekti. Bu yapılabilir ise hem tarım alanları kurtulmuş olacak hem de Sanayiye bağlı olarak gelişecek nüfus yığılmaları fay hatlarından uzaklaşacaktır.gov.13 305185. Nüfusunun çok büyük bir bölümünü ve sanayisinin ise nerde ise tamamına yakını fay hatları üzerinde yada yakınında barındıran Türkiye Kocaeli depremi gibi büyük yıkımlara uğramadan tedbirler almalıdır.34 654107. Çünkü konutların çok az bir kısmı zorunluluğa rağmen sigortalanmıştır. 4. Hatalı yapılaşmaya izin verenler ile ilgili yasal yaptırımlar getirilmeli ve uygulanması sağlanmalı ve uygulamaya aykırı davranış gösterenlerin teşhiri sağlanmalıdır.97 http://ekutup. İzmit sanayisi depremden etkilenmenin yanı sıra deprem sonrasında Türkiye genelinde var olan ekonominin olumsuz şartlarından da etkilenmiştir. eski şehir merkezinin kuzey doğusunda oluşturulmuştur. Depremden de etkilenen İzmit sanayisi Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzlukları daha fazla yaşamıştır.19 421469. Bütün bu olumsuz tabloların tek teselli olunacak noktası İzmit’in depremden sonra hasarlarını en çabuk toparlayan yerleşim yeri olmasıdır.39 570696.dpt.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.94 363607. Deprem riski yüksek olan eski yerleşim alanları yeniden ve depreme uygun olarak yapılaştırılabilir. 3. ÖNERİLER Deprem İzmit sanayisi ve yerleşmesi üzerinde büyük yıkımlara yol açmıştır. Kentlerde depremden etkilenme ihtimali yüksek olan bölgelere öncelik verilerek oluşturulacak olan yeni yerleşim bölgelerine nakiller sağlanmalıdır. Bu doğrultuda. 2. 5.56 480733. Kurulacak yeni sanayi kuruluşları büyük oranda verimli tarım arazileri üzerinde bulunan fay hatlarından uzak noktalarda yapılmalıdır.Tepe Mahallesi Gündogdu Mahallesi Hacihasan Mahallesi Hacihizir Mahallesi Karabas Mahallesi Kemal Pasa Mahallesi Harita üzerindeki mahalle numarası 6 7 3 14 13 23 10 24 3 4 10 16 9 Kapladığı alan (m²) 502200. Bunun maliyeti deprem ile oluşacak bir yıkımın onarılmasından daha az olacaktır. Mahalle Adı 28 Haziran Mahallesi Akcakoca Mahallesi B.72 220994. Cilt I 6. İzmit’te eski yerleşim bölgeleri yeniden düzenlenmeye çalışılır iken yeni yerleşmeler için depremin daha az etkili olacağı bölgeler tercih edilmiştir. Dere Mahallesi Cedit Mahallesi Cukurbag Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Erenler Mahallesi Fatih Mahallesi G.44 400697.tr/bolgesel/keas-I. Uygulanma zorunluluğu getirilen deprem sigortası konusunda eğitici çalışmalar yapılmalıdır.

Ankara. Yayınlanmamış Tez. Willi Johannes und Gert Ritter (1979) Türkische Binnenverkehrnetze Materialia Turcica.1999) Haber Bülteni Depremin sanayi Üzerindeki Etkisi Anketi Sonuçları. Paderborn HOFMEISTER. 26. Verlag Ferdinand Schöningh. Reinhard (1969) İzmit. Cilt I Kadiköy Mahallesi Körfez Mahallesi Kozluk Mahallesi Mehmet Ali Pasa Mahallesi Ömer Aga Mahallesi Orhan Mahallesi S. Nordwestanatolien. KSO (1996) Kocaeli Sanayinin Profili.38 446434.72 773388.92 25891881.78 276339. Jahrgang 31. GÖÇER.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.25 1045270.Marmara. Volker (1984) Gecekondus: Dörfer am Rande türkischer Städte.13 787259. 268-285 300 http://ekutup. DİE.1999) Deprem Bölgesi Hanehalkı Anketi Sonuçları.und Industrieentwicklung Am Golf Von İzmit Und Ihre Standortprobleme.S147-156 GÖNEY. Burkhard Braunschweig. Jg. DİE.10. Erdkunde. Geographicshes Rundschau. (28.gov. ss. RITTER.38 587442.10.75 4677351. Westermann Schulbuchverlag GmbH.9.Ü. HÖHFELD. Raumforschung und Raumordnung. Meryem (2002) Siedlungs.Haber Bülteni (Ocak 1999) 17 Ağustos Depreminin Kocaelindeki Sanayi İşletmelerine Etkisi. 57.94 125398.38 427505. Jg.177-196 STEWIG. Geogr.Haber Bülteni (28. İstanbul Teknik Üniversitesi Ön Değerlendirme Raporu 24. Orhan (1973) Das städtische Ballungsgebiet in der Ost.1999 KSO. Bochum.26 KAYNAKLAR DİE. (1993) Stadtgeographie. Heft 3.66 176318 1924372.75 862935.88 1066378. M. Kocaeli İl Yıllığı (1984) Kocaeli Provinz Jahrbuch.dpt. H.5 1611876 1455230.81 301764. Z.63 112663. Universität Mannheim –Dissertation HEINEBERG.Yayınlanmamış Çalışma. Süha (1962) İzmit Körfezi Kıyılarının Morfolojisi. HAYIR.Region (Türkei). S 444-450 İTÜ (1999) 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi. İ. EGGELING.8.tr/bolgesel/keas-I. Heinz (1989) Stadtgeographie. Gert (1972) Landflucht und Städtewachstum in der Türkei. ss.81 1719633.pdf . Baiheft 3.36.88 260619. Tepe Mahallesi Sanayi Mahallesi Serdar Mahallesi Tavsan Tepe Mahallesi Teprcik Mahallesi Topcular Mahallesi Turgut Mahallesi Veliahmet Mahallesi Yahya Kaptan Mahallesi Yenisehir Mahallesi Yenidogan Mahallesi Yenimahalle Mahallesi Yesil Ova Mahallesi Zabit Mahallesi Toplam 5 17 4 1 13 6 19 18 1 9 8 22 3 11 8 7 2 20 2 21 467445.

Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Kiel. 21-47. Teil2: Entwicklung 1950-1980. Staatliches Statiken Institut.8.C. 301 http://ekutup. TUNCEL. STEWIG. ss. Reinhard (2000) Entstehung der Industriegesellschaft in der Türkei. Reinhard (1998) Entstehung der Industriegesellschaft in der Türkei. İ. İzmit. H. 103.1. Gesonderte Auflage von.tr/bolgesel/keas-I. Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Kiel. Die Erde.pdf . Cilt I STEWIG. Im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Universität Kiel STEWIG. Teil2: Entwicklung 1980-2000. 31.Coğrafya Dergisi. Metin (1977) “Şehir yerleşmelerinde kuruluş yerinin fonksiyonel sürekliliğe etkisi üzerine bir deneme”. R. Jg.dpt. Afet Sonrası Yapılması Gerekli Çalışmalar için Eylem Planı ve İzlenecek Politikalara İlişkin Öneriler. STEWIG. 18-19. Nr.gov. die@gov. Reinhard (1999) Entstehung der Industriegesellschaft in der Türkei. Değerlendirme Raporu. ss. Teil1: Entwicklung bis 1950. 93-97. 10. (1972) Die Industrialisierung in der Türkei“.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.Ü.tr: T.1999. Sayı 22. TUNCEL Metin (1973) İzmit Şehrinin Yayılış Sahası (Die Großstadt İzmit und ihr Ausdehnungsraum) in Geographische Rundschau der İstanbul Universität. 17 AĞUSTOS 1999 KOCAELI DEPREMİ (1999) İstanbul Teknik Üniversitesi 2.

İstanbul Sanayi Odası 1980 yılından sonra Türkiye’nin ilk 500.644 kişi) 500 büyük sanayi kuruluşunda çalışmaktadır. Cilt I Türkiye’de 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Ülke Sanayi İçindeki Yeri.9’u yine ilk 500 büyük sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1) İstanbul Sanayi Odası sadece ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarının bilgilerini yayınlamakla da yetinmemiş. Böylece. Bizim bu çalışmamız. Oysa. daha sonra devlet eliyle sanayileşme girişimi. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetle başlayan. • Türkiye büyük sanayi tesislerinde çalışanların %48. 1970 yıllarından sonra ise iç tüketim yanında. 1950 yıllarından sonra. önce özel sektör.pdf .dpt. bir ülke sanayileşmeden hızlı kalkınmak ve gelir düzeyini yükseltmek olanağına sahip değildir. 15 302 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya İstanbul Sanayi Odası 1967 yılında İstanbul’u kapsayan 100 büyük sanayi tesisi ile ilgili başlattığı çalışmasını. • Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu. Dr. devletin bu sektörden elini çekme düşüncesi doğrultusunda. ihracata da başlayan Türk Sanayi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.gov.5 gibi küçük bir paya sahiptir. 1950 yıllarında ihracatın %90’dan fazlası ham tarım ürünleri olan Türkiye. ülkemiz ihracatının ise %42. Bu gelişmenin bir sonucu olarak. toplam büyük sanayi içinde %4. İstanbul Sanayi Odasının 2000 yılında yayınladığı ilk 500 büyük sanayi kuruluşuyla ilgili bilgileri içermektedir. İstanbul Sanayi Odası 2002 yılı 500 büyük sanayi kuruluşu ile ilgili bilgileri de yayınlamıştır. özel sektörün girişimleriyle gelişimini sürdürmektedir. İstanbul Sanayi Odasının incelediği 500 büyük sanayi kuruluşunun Türkiye’nin büyük sanayi içindeki yerini belirlediğimiz zaman ilginç bir tablo ile karşılaşmaktayız. 1991 yılında ikinci 250 büyük. devlet-özel sektör işbirliği şeklinde iç tüketimi karşılamaya yönelik bir ekonomik gelişme göstermiştir. 1977-1979 yılları arasında bütün Türkiye’yi içine alacak şekilde önce 300 firmaya. Önemi ve Bölgesel Dağılışı Hamdi KARA Prof.tr/bolgesel/keas-I. Bilindiği gibi. 1997 yılından sonra da ikinci 500 büyük sanayi tesisleriyle ilgili bilgileri muntazam bir şekilde her yıl yayınlamaktadır.5’i (547.2’si. 1990 yılından sonra ise Avrupa gümrük birliğinin de kabul edilmesiyle dış rekabete açılan sanayimiz. 1997 yılından sonra da ikinci 500 büyük sanayi tesisi ile ilgili bilgileri de yayınlamaya başlamıştır. 2000 yılını seçmemizin nedeni. 1980 yıllarından sonra hızlanan bir şekilde ihracata yönelmiştir. özellikle 1950 yıllarından sonra hızlanan bir sanayileşme çabası içine girmiştir. • Büyük sanayide yaratılan katma değerin %52. Bu doğrultuda. bugün ihracatının %90’dan fazlasını sanayi ürünlerine dönüştürmüş bir ülkedir.. İstanbul Sanayi Odası verileri ile DİE’nin yeni yayınlanan verilerini karşılaştırma olanağı elde etmek içindir. daha sonra 1980 yılında ise 500 firmaya çıkarmıştır15.

Söz konusu ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun ülkemiz sanayi açısından önemli olduğu kadar.0 547.2 İhracat (Bin % USD) 27.6 25.483 2.5 48.8.466 547.0 100.883 471.7 7. Cilt I Çizelge 1 Türkiye Büyük Sanayi İçinde 500 Büyük sanayi Kuruluşunun Yeri (2000) Tesis Sayısı Türkiye 11. 2001: 108-137.411.pdf . Ege.192.772 1.534 124. Güneydoğu %2 ve ülkemizin en geniş yüzölçümüne sahip Doğu Anadolu bölgesi ise.4 1.0 12. Akdeniz.0 11.8 2.927.933 % 55.6’sı yani 288’i bu bölgede bulunmaktadır.0 0.Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarının bölgelere göre dağılışı ele alındığı zaman.1 4.7 9. İstanbul Sanayi Odasının verilerine dayanarak tesis sayısı.871 191 % 41.644 100.604 47.748 187. Bu bilgiler bize. Bu bölgeyi çok geriden sırasıyla İç Anadolu.tr/bolgesel/keas-I.2 0. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin takip ettiği görülmektedir (Çizelge: 2).736 128.8 12.gov.4’lük bir payla (77 tesis) İç Anadolu bölgesi takip etmektedir.867 % 66. işçi sayısı. 1.0 6.759. Karadeniz.02 İhracat (Bin USD) 7.2’lik paya sahiptir (Şekil 1. 2000.dpt.684.1 4.1 6.298 1.131. katma değer ve ihracat konularında yaptığımız bölgesel dağılış haritalarında Marmara bölgesinin rakipsiz bir yeri olduğu görülmektedir.0 0.950.9 Kaynak: İSO.0 1.903.0 34. Bu bölgeyi çok geriden %15.928 508. Van ilimizde bulunan bir adet kuruluşla %0.978 547.1 11.906 57.2. 2000: 108-137. sırasıyla Akdeniz %6.080 42. Karadeniz %4.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.927.6 8. Harita 1).215 39. Diğer bölgelerin toplam payları %13 olup.1 100.2 Çalışanlar Sayısı 224.117 500 Büyük 500 Kuruluş % 95. 303 http://ekutup.644 % 51. Kuruluş sayısı bakımından üçüncü bölge %14’lük bir payla (70 tesis) Ege’dir.080 Kaynak: İSO.7 2.408 47.3 14.364 820. Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun ülkemiz için ne denli önemli olduğunu göstermeye yeterlidir.6 15.5 Katma Değer % (milyar/TL) 23. Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri.03 Katma Değer (Milyar TL) 6.774. Çünkü söz konusu büyük sanayi kuruluşlarının %57.932 870. bölgelere dağılışı da bize çok ilginç sonuçlar vermektedir.955 100.411.717 36.955 52.0 4.3 6.5 Çalışanlar Sayısı 1.9 4. Çizelge 2 Türkiye’de 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Bölgelere Göre Dağılışı (2000) Bölgeler Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Güneydoğu Doğu Anadolu Toplam Tesis Sayısı 288 77 70 30 24 10 1 500 % 57.128.4 14. DİE.494 11. Marmara bölgesi rakipsiz bir konuma sahiptir.5 4.2 7.838 3.

pdf .8 Doğu Anadolu Bölgesi %0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I 350 300 Tesis Sayısı 250 200 150 100 50 0 Güneydoğu Anadolu Marmara İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Doğu Anadolu Ege Bölgeler Şekil 1 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre tesis sayısı bakımından dağılımı (2000) Güneydoğu Anadolu Bölgesi %2.gov.tr/bolgesel/keas-I.4 Marmara Bölgesi %57.2 İç Anadolu Bölgesi %15.0 Ege Bölgesi 14.0% Karadeniz Bölgesi %4.dpt.0 Akdeniz Bölgesi %6.6 Şekil 2 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre tesis sayısı bakımından oransal dağılımı (2000) 304 http://ekutup.

tr/bolgesel/keas-I. Sakarya dışında diğer illerin daha çok yerel hammadde işleyen sanayilerin gelişmesi sonucu büyük tesislerin kurulmuş olmasıdır. bazı önemli kamu kuruluşlarının merkezi olmasına bağlı olması gerekenden daha büyük bir öneme sahip olmuştur. Nitekim.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Genel Müdürlükleri Ankara’da olduğu için. Kırşehir. Manisa ve Kütahya’da bulunmaktadır. Çanakkale. Türkiye’nin de büyük kuruluşlarının toplandığı yerdir.Ş. Kayseri. başkenti olmasından daha büyük göstermektedir.Ş. Kırklareli ve Edirne’dir. Bu ilimiz başkent olması nedeniyle. bölge içinde olduğu kadar. Bölgede bu dört il dışında Sivas. Bölgede bulunan kuruluşların %71’i.. 305 http://ekutup.gov.dpt. Bu iller başta Balıkesir. Kocaeli’nde daha çok kimya sanayi ön plana çıkmaktadır. Karaman illerinde de birer ikişer sanayi tesisleri bulunmaktadır.pdf . Cilt I Harita 1 Marmara bölgesi içinde İstanbul ilinin çok önemli bir yeri vardır. Marmara bölgesinde toplam 288 büyük kuruluşun 212’si yani %74’ü İstanbul ilinde toplanmıştır. Niğde. Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A. Bölgenin diğer bir özelliği. Nitekim. İç Anadolu bölgesinde Ankara başta olmak üzere. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bu il. İstanbul gibi çok çeşitli sanayilerin toplandığı bir yerdir.. Bölgede İzmir’in rakipsiz bir konumu vardır. Marmara bölgesinde çok çeşitli sanayi kollarının üretim yaptığı İstanbul ilini çok geriden Bursa ve Kocaeli illeri takip etmektedir. İç Anadolu bölgesinde Ankara’nın özel bir konumu vardır. Nitekim bu il. Ege bölgesinde büyük sanayiler başta İzmir olmak üzere. gibi kamu kuruluşlarının fabrikaları Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağılmış olmakla birlikte. Bursa otomobil ve iplik dokuma sanayilerinin yoğun olduğu bir il olmasına karşın. Türkiye Elektrik Üretim-İletişim A. Konya ve Eskişehir illerinde büyük kuruluşlar toplanmıştır. Denizli.

Nitekim bu bölgede sadece Van’da yerel hammadde işleyen bir tesis bulunmaktadır. Marmara bölgesinde başta Sakarya ve Kocaeli illeri ile Bursa ve İstanbul. Akdeniz bölgesinde sadece Hatay ilinde bir kamu tesisi bulunmasına karşın.182 10. Giresun illeri önemlidir.2 164.0 Kaynak: İSO. Karadeniz bölgesinde ise Rize ve Zonguldak illerinde kamu tesisi bulunmaktadır. Türkiye’de ilk 500 büyük sanayi tesisinin %6.526 3. Ankara’da kamu tesislerinin fazla oluşu. Mersin. Kamu tesislerinin toplandığı ikinci bölge.0 5.058 7. Cilt I yani 50 tanesi İzmir’de üretim yapmaktadır.661 100. Kahramanmaraş.111. Çorum. Karadeniz Bölgesi yeraltı kaynaklarına ve tarımsal hammaddelere bağlı olarak büyük sanayilerin geliştiği bir bölgedir.4 32.213. Sivas. Bölgenin diğer illeri ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarından yoksundur. Isparta ve Hatay’da büyük sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bu ilde tekstil sanayi önemlidir. %20’ye yakın payla (6’şar tesis).3 Karadeniz 6 19.563 100. Bu iller dışında Trabzon. Ege. Denizli’de tekstil sanayi ön plana çıkmaktadır. Marmara ve Karadeniz bölgeleridir. Bu bölgede kamu tesisleri başta Ankara olmak üzere. Çizelge 3 Türkiye’de 500 büyük sanayi içinde kamu sektörünün bölgelere göre dağılışı (2000) Bölgeler Tesis % Çalışanlar % Katma Değer % İhracat % Sayısı Sayısı (Milyar) Marmara 6 19.372 0.702.4 14. Ordu.3 90.465 17 Ege Güneydoğu Anadolu Doğu Anadolu Türkiye 31 100.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.3 2. Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi bölgesi olan Akdeniz’de başta Adana olmak üzere.0 875. Antalya. Söz konusu büyük tesislerin bir tanesi basma ve boya olmak üzere 8 tanesi tekstil sektöründe üretim yapmaktadır. Ege bölgesinde Denizli.748 100.3 İç Anadolu 18 58 138. 2001: 108-137. çeşitli sanayilerin bulunduğu Akdeniz bölgesinde Adana’nın özel bir yeri vardır.905 54.5 299. Samsun. Güneydoğu Anadolu’nun en önemli sanayi merkezi Gaziantep’tir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ilk 500 büyük sanayi tesisi içinde kamu tesisinin bulunmadığı 306 http://ekutup.089 36. Rize. Eskişehir ve Konya illerine dağılmıştır.pdf .0 191. Bölgenin diğer büyük sanayi Adıyaman ve Mardin’de bulunan çimento tesisleridir.419 17 355. Bu liman kentinin çok yakınındaki Manisa’da da büyük kuruluşlar vardır.658 72. Bundan başka diğer iller tarım ürünlerini hammadde olarak kullanan sanayilere sahiptir.2 6. Son yıllarda özel sektörün geçirdiği büyük gelişme ve ihracata yönelik girişimler taktire şayan bir büyük başarıdır. sayıca fazla büyük sanayilere sahip değildirler. Amasya.2’si (31 tesis) devlete aittir. Bartın’da da birer tesis vardır. Doğu Anadolu ülkemizin sanayi bakımından en fakir bölgesidir. Bu bölgede Bolu ve Zonguldak ön plana çıkmakla beraber.229 6.827 34. Başta tekstil olmak üzere.4 22. Devlete ait tesislerin %60’a yakını (18 tesis) İç Anadolu bölgesinde toplanmıştır (Çizelge: 3).tr/bolgesel/keas-I. Tokat.6 Akdeniz 1 3.dpt.gov.243 39 321.3 3. Bu nedenle. Yukarıda da belirtildiği gibi. bazı devlete ait kuruluşların genel müdürlüklerinin başkentte oluşuyla ilgilidir. Türkiye’nin diğer iki bölgesi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri. büyük sanayi kuruluşlarıyla İzmir’den sonra ikinci büyük sanayi merkezidir.

03 Marmara Bölgesi %41.748 kişi) iş olanağı bulurken. ikinci sırada %34. %7.2’lik bir payla (187.6 Ege Bölgesi %7. %2.2 Doğu Anadolu Bölgesi %0.0 Şekil 4 İç Anadolu Bölgesi %34.gov.2 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre istihdam bakımından oransal dağılımı (2000) 307 http://ekutup.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Cilt I görülmektedir.3’le Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etmektedir (Şekil 3-4. Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre istihdam bakımından dağılışını ele aldığımız zaman.2 ile Doğu ve %0. Harita 2).6 ile Akdeniz.7 oranında bir payla Karadeniz.pdf . %6.3’le Ege. 250000 Çalışan Sayısı (kişi) 200000 150000 100000 50000 0 Marmara İç Anadolu Ege Güneydoğu Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu Akdeniz Bölgeler Şekil 3 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre istihdam bakımından dağılımı (2000) Karadeneiz Bölgesi %8.dpt.7 Akdeniz Bölgesi %6. Marmara bölgesi tesislerinde toplam çalışanların %41’i (224.tr/bolgesel/keas-I. Bu bölgeleri çok geriden sırayla %8.215 kişi) İç Anadolu bölgesinin yer aldığı görülmektedir.3 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %2.

Sakarya. İç Anadolu bölgesi toplam çalışanların üçte birinden fazlasının toplandığı bir bölgedir.pdf . Marmara bölgesinde işçi sayısının fazla oluşu. Bölgenin işçi sayısında Ege ve Akdeniz’in önünde olması bununla ilgili bir olaydır.tr/bolgesel/keas-I. başta İzmir olmak üzere Denizli ve Manisa’da bulunan tesislerde yoğun işçi çalışmaktadır. Cilt I Harita 2 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşlarında işçi sayısı bakımından ilk sırada Marmara. Marmara bölgesinde başta Kocaeli ili olmak üzere. Marmara’da. genel müdürlüklerinin başkent Ankara’da bulunması. bu ili olduğundan daha büyük konuma getirmektedir. Eskişehir ve Konya kamu çalışanlarının fazla olduğu illerdir. Fakat kamu işçilerinin çok büyük bir bölümü Kocaeli ilinde toplanmıştır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.dpt. Daha önce de belirttiğimiz gibi. Ege bölgesinde tesis sayısında olduğu gibi. 308 http://ekutup.gov. ikinci sırada ise İç Anadolu bölgelerinin bulunması bir tesadüf değildir. Karadeniz bölgesinde başta Zonguldak ve Rize’de kamu kuruluşları fazla işçi çalıştırmaktadır. Çünkü. 500 büyük sanayi kuruluşunun %60’a yakınının bu bölgede toplanmasıyla ilgilidir. kamu tesislerinin Türkiye’nin değişik bölgelerine dağılmış olmasına karşın. Bununla birlikte Ankara dışında Sivas. Bu ili çok geriden Bursa. sözkonusu üç ilde bölge toplam tesislerinin %90’dan fazlası bulunmaktadır. Bursa ve İstanbul’da kamu tesisi vardır. Kocaeli illerinin takip etmesi doğaldır. özellikle bu bölgede İstanbul ili rakipsiz bir büyüklüğe sahiptir.

Harita 3).02 İç Anadolu Bölgesi %25.6 oranla birinci olduğu görülür. Şekil 5 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşlarının bölgelere göre katma değer bakımından dağılımı (2000) 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Akdeniz Karadeniz Güneydoğu İç Anadolu Marmara Doğu Anadolu Ege Katma Değer (milyar TL) Bölgeler Şekil 6: Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre katma değer bakımından oransal dağılımı (2000) Akdeniz Bölgesi %4.pdf . yine Marmara bölgesinin %55. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Gaziantep illeri önemlidir.1.0 Doğu Anadolu Bölgesi %0. İkinci sırada %25. Geri kalan %20’den az katma değeri ise sırasıyla Ege %9.02 oluşturmaktadır (Şekil: 5-6.7 Marmara Bölgesi %55.Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun katma değer bakımından bölgelere göre dağılışını ele aldığımız zaman.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.1 Ege Bölgesi %9. 3.gov.1 Karadeniz Bölgesi %4.tr/bolgesel/keas-I.1. Hatay ili bölgede kamu işçilerinin fazla oluşuyla dikkat çekmektedir.4 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %1. Karadeniz %4. Cilt I Akdeniz bölgesinde Adana ve Mersin.dpt.6 309 http://ekutup.4 Akdeniz %4. Doğu Anadolu %1 ve Güneydoğu Anadolu bölgesi %0.7’lik payla İç Anadolu bölgesi gelmektedir.

Marmara bölgesinin payı %66.7’ye çıkmaktadır. Bu ilin katma değer yönüyle önemli oluşu kamu kuruluşlarıyla ilgilidir. İstanbul özel sektör ağırlıklı.3’tür. Ege bölgesinin ihracattaki payı %14. 4.tr/bolgesel/keas-I. Akdeniz bölgesi %6. Konya. Güneydoğu Anadolu%1. Denizli ve Manisa.1 oranında ihracat yapmış olmasına karşın. Kocaeli ise kamu tesisleri ağırlıklı katma değere sahiptir. Diğer bölgelerden Ege’de İzmir. Cilt I Harita 3 Marmara bölgesinde İstanbul ve Kocaeli illerinin önemi tartışılamaz. Karadeniz bölgesi ise %4’lük bir paya sahiptir. işçi sayısı ve katma değerde ikinci durumda olan İç Anadolu bölgesi yerini ihracatta Ege bölgesine bırakmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Gaziantep katma değer yönünden önemlidir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.9. 310 http://ekutup. Doğu Anadolu hiç ihracat yapmamıştır ( Şekil: 7-8. Bu ili çok geriden Bursa ve diğer iller takip etmektedir. Tesis sayısı.1. Ankara’yı çok geriden Kayseri.Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun ihracata göre dağılışı incelendiği zaman. Katma değer yönüyle ikinci bölge İç Anadolu bölgesidir.dpt.pdf . İç Anadolu bölgesinin payı ise sadece %7. Eskişehir ve diğerleri takip etmektedir. Bu bölgede başkent Ankara’nın tartışılmaz bir yeri vardır. Akdeniz’de Adana ve Mersin. Harita: 4).gov.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.0 Güneydoğu Anadolu Bölgesi %1.pdf .gov.3 Marmara Bölgesi %66.tr/bolgesel/keas-I.7 311 http://ekutup.dpt.1 Akdeniz Bölgesi %6. Cilt I Şekil 7 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre ihracat bakımından Dağılımı (2000) 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Akdeniz Karadeniz Güneydoğu İç Anadol u Ma rmara Ege İhracat (Bin USD) Bölgeler Şekil 8 Türkiye’de 500 büyük sanayi kuruluşunun bölgelere göre ihracat bakımından oransal dağılımı (2000) Karadeniz Bölgesi %4.9 Ege Bölgesi %14.1 İç Anadolu Bölgesi %7.

Ancak İç Anadolu bölgesinde Ankara. çalışanların %41’ini.6’sını. Manisa ve Denizli birbirini takip etmektedir.5 gibi küçük bir paya sahip olmasına karşın. toplam çalışanların %48.tr/bolgesel/keas-I. 2000 yılında Doğu Anadolu bölgesinden ihracat yapılmamıştır. İç Anadolu’da Ankara. söz konusu sanayi tesisleri bütün bölgelerimize dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Fakat Kocaeli ilinde ihracatın çok büyük bir bölümünü kamu kuruluşları yapmaktadır. Ege bölgesinde İzmir. Sonuç olarak şunlar söylenebilir: İstanbul Sanayi Odasının 2000 yılında yapmış olduğu Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu. Akdeniz bölgesinde ise Hatay illerinde kamu sektörünün ihracat içindeki payı önemlidir. Bu bölgede İstanbul ilinin tartışılmaz bir yeri vardır. katma değerin %52.dpt.9’unu elinde bulundurmaktadır.gov.5’ini. Nitekim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ihracat önemli değildir. toplam tesislerin %57. Fakat. • Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarının bölgelere dağılışı bize çok daha ilginç sonuçlar vermektedir.pdf • . bu bölgede Gaziantep ön plana çıkmaktadır. Akdeniz’de Adana illeri önemlidir. toplam büyük sanayimizin içinde %4. Karadeniz bölgesinde ihracatta Giresun önemlidir. Marmara bölgesinde Bursa ve Kocaeli illeri de önemlidir. Oysa. Yüzölçüm olarak en küçük bölgelerimizden biri olan Marmara bölgesi.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin payları birbirine yakındır. katma değerin 312 http://ekutup.2’sini ve ihracatımızın %42. Cilt I Harita 4 Marmara bölgesi toplam ihracatın yaklaşık 2/3’ünü tek başına yapmaktadır. bu bölgede başta Zonguldak olmak üzere Samsun ve Rize’de ihracatı kamu sektörü yapmaktadır.

İstanbul. 313 http://ekutup.6’sı. Ankara. Marmara bölgesinde bulunan tesislerin %73. (1982) Çukurova’da Endüstri. S. Basımevi. H. Üniv. Yay. ihracatın ancak %7’sini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Marmara bölgesi. Yapısı ve Dağılışı”.pdf . Kara. Ankara. S. İst. E. Özgüç. pp. (2002) Çorum İlinde Endüstri. İstanbul Sanayi Odası (İSO) (2000) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu. katma değerin %46’sına sahip olmasına karşın. Yay. Bil. özellikle bu bölgede İstanbul ili.7’sini tek başına elinde tutmaktadır.dpt. Denizli Sanayi Odası Yayını. Fakat İstanbul’un bölge içinde olduğu kadar. İstanbul. Sos. (Basılmamış Doçentlik Tezi). Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi tesislerinin çok büyük bir bölümü Gaziantep-Zonguldak illeri arasında çizilecek bir hattın batısında toplanmıştır. Enst. DTCF. (1989) “Elazığ’da Endüstrileşme Faaliyetleri”. Kara. Enst. N. Yılmaz. (Basılmamış Doktora Tezi). ihracatın %66. Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi içinde kamu kesiminin tesis sayısı olarak payı %6. H. Sayı: 21.tr/bolgesel/keas-I. Sosyal Bilimler Dergisi. Özel Sayı.2 (31 tesis) ile çok fazla değildir. Cilt I %55. E.2. H. Ankara Üniv. Fakat kamu tesisleri işçi sayısının %35’ini.gov. İst. 3. Bu durum bize kamu tesislerinin daha çok iç tüketime yönelik üretim yaptığını göstermektedir. M. • Dağılış haritalarına baktığımız zaman. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi. No: 22. Üniv. Tümertekin. işçi sayısının %67.çok geriden Bursa ve Kocaeli illeri sanayinin yoğunlaşma merkezleridir. (1986) L’industrialisation de la Plaine de Çukurova (Turquie). KAYNAKLAR DİE (2000) Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. (1967) İstanbul’da Bir Sanayi Bölgesi: Bomonti. Ankara.2. İzmir. Ege Üniv. Türkiye içinde de özel bir yeri vardır. C. “Travaux de L’Institut de Géographie de Reims” (Reims) No: 65-66. İstanbul. Yıl XVII. Fırat Üniv. Ankara Üniv. (1961) “İzmir’de Sanayi Faaliyetlerinin Bünyesi ve Dağılışı” Türk Coğrafya Dergisi.4’ü. M. Tümertekin. İstanbul. Tümertekin. katma değerin %42. Kocaeli ve Bursa illeri önemlidir. Karaboran.8’i tek başına İstanbul iline aittir. Mutluer. Coğ. E. : 1282. (1986) “Türkiye’de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi. (1995) Gelişimi. Yapısı ve Sorunları ile Denizli Sanayii.6’sını. (1969) Sanayi Coğrafyası. 63-88.3 ve ihracatın %78. Bu bölgede İstanbul.

Cilt I Türkiye’de Bölgesel Düzeyde Kamu Yatırımları ile GDP İlişkisi Erdal KARAGÖL Yrd. Bu yüzden elde edilen bulgulara göre kamu yatırımlarının özel yatırımlar ve dolayısıyla üretim üzerindeki etkisinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık gösterdiğini ve kamu yatırımlarının özel yatırımlar üzerindeki etkisinin ne olduğu sorusu Aschauer (1989) tarafından araştırılmış ve kamu yatırımlarının özel yatırımlar arasında pozitif bir ilişki olduğu. Dr. Bu durumu ortaya koyabilmek için. kointegrasyon testi ile değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı araştırılabilir. uzun dönemde özellikle özel yatırımlar üzerinde “crowding. 1981). İkinci olara. gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımlarının özel kesim yatırımları üzerinde uzun dönemde (crowding-in) etkisine dönüşmektedir. bütünleşme derecelerinin aynı olduğuna karar verilirse. Bandırma İİBF 1. Ghali (1998) ise kamu yatırımlarının özel yatırımları negatif yönde etkilediğini göstermiştir. Dickey-Fuller (DF) ve genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testleri ile incelenmiştir.gov. Birinci olarak kamu yatırımları özel yatırımlarını artırarak ve de dolayısıyla ülkedeki üretimi artıracağı iddia edilmektedir. kamu yatırım harcamaları ile özel yatırımlar ve dolayısıyla üretim arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalarda artış gözlenmesine rağmen. impulse response fonksiyonları yer alacaktır.dpt. Genel olarak kamu yatırımları Gayri Safi Milli Hasılayı iki yönde etkilemektedir. kamu yatırımları artıkça kamunun artan fon ihtiyacı için özel kesimle rekabetinin faizleri yükselttiği ve üretimin bileşimini değiştirdiği. Son kısımda ise genel bir değerlendirme yapılacaktır. Balıkesir Üniversitesi. Dickey-Fuller. gelişmiş ülkelerde kısa ve uzun dönemde. zaman serilerinin bir çoğunun varyans ve kovaryanslarının zaman içinde artma eğiliminde olduğunu belirtmiştir. kamu yatırımlarının özel kesim yatırımlarını dışlayıcı etkisi (crowding-out) ortaya çıkarken. Dolayısıyla. METODOLOJI VE VERILER Dickey-Fuller.. GIRIŞ Kamu yatırımları ve Gayri Safi Milli Hasıla arasındaki ilişki araştırılmış ve çok sayıda çalışma yapılmıştır. öncelikle durağanlık testleri yapılmaktadır (Dickey-Fuller.out” etkisinin bulunduğu ileri sürülmektedir.Doç. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kamu yatırımlarının GSYİH’yi uzun dönemde nasıl etkilediği araştırılmaktadır. 1979. Son yıllarda..tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Çalışmanın ikinci kısmında metodoloji ve veriler kısaca gözden geçirilecek. Bu çalışmada Marmara. Bandırma İİBF Kerim ÖZDEMİR Doç. 314 http://ekutup. 2. üçüncü bölümde ekonometrik bulgular ve değerlendirme.pdf . Bu çalışmada durağanlık kavramı. Modelde yer alan değişkenlerin. Dr. kamu yatırımlarının özel yatırımlar ve üretim üzerindeki etkisinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Balıkesir Üniversitesi.

3. Bu metot ile birinci olarak sınırlanmamış kointegrasyon vektörler (unconstrained cointegration vectors) için en olası tahmin ediciyi (maksimum likelihood estimator) ve kaç tane kointegrasyon vektörü olup olmadığını açıkça gösterilecek. Bu yüzden birim kök testleri ve çok değişkenli sistem kullanılarak bu sorun giderilebilir (Johansen ve Juselius. Cilt I Bu çalışmada. ancak birinci farklarında durağanlaşan değişkenler arasında kointegrasyon ilişkisi araştırılabilir. bulguların yüzeysel olarak iyi görünmelerine rağmen sahte (spurious) bulgular taşıması olasılığını da taşırlar. Johansen ve Johansen-Juselius’da belirtilen kointegrasyon metodu ile incelenmiştir (Johansen. Değişkenler. her bölge için kamu yatırımları için (PU) ekonomik büyüme için (GSYİH.pdf . İkinci olarak. Kointegrasyon ilişkisi. Değişkenler. Π uzun dönem katsayılarını ve ε ise beyaz gürültüyü göstermektedir (white noise). 1968-2001 dönemine ilişkin olarak yıllık ve logaritmik değerleri ile analize dahil edilmiştir.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. 1990). Bu analiz metodu sınırlanmamış kointegrasyon vektörler (unconstrained cointegration vectors) için en olası tahmin ediciyi(maksimum likelihood estimator) ve kaç tane kointegrasyon vektörü olup olmadığını açıkça gösterir. Kamu yatırımları ve GSYİH verileri Devlet Planlama Teşkilatından (DPT. (2) ∆Χt = Γ1∆ Χt-1 +Γ 2∆Χt-2 + ……Γp-1 ∆ Χt-p+1 + ΠΧt-1 + εt 2 numaralı denklemde Γi (5X5) matrisini. 2002) alınmıştır. VAR (p) şöyle açıklanabilir: Χt = c + a1Χt-1 +a2Χt-2 + ……apΧt-p + εt (1) Χt : nx1 değişkenler vektörü (PU ve Y). c : nx1 sabit katsayı vektörü (5x1 bizim durumumuzda).dpt. 1988. Johansen ve Juselius. Tüm veriler 1987 yılı baz alınarak reel hale getirilmiştir. kamu yatırımları ve GSYİH arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla.tr/bolgesel/keas-I. yıllık değerleriyle yer aldığından ve de birinci farkları ile durağanlaştırıldıklarından. seviyelerinde birim köke sahip olan. bir gecikme seviyesi ile uygulanan toplu test sonuçları. 1990). Tablo 1’de 315 http://ekutup. kamu yatırımlar ile GSYİH arasındaki ilişki. sistemdeki değişkenlerin tamamı birinci fark durağan sürece sahiptirler. zaman serileri modellerinde. PU : Kamu yatırımları GDP : GSYİH ’yi temsil etmektedir. Buna göre. Kamu yatırımları kamu tarafından gerçekleştirilen yatırımlar olarak (PU) ifade edilmiştir. yani X değişkenlerindeki kısa dönem değişmelerini. uzun dönem ilişkilerin varlığını araştırmaya yönelik olarak kullanılan kointegrasyon yöntemi ile ele belirlenmeye çalışılmıştır. vektör hata düzeltme modeli (VECM) kullanarak impulse response fonksiyonları elde edilip analizimiz için kullanılacaktır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) değişkenleri kullanılmıştır.gov. EKONOMETRIK BULGULAR VE DEĞERLENDIRME Yapılan çalışmada. Bu nedenle (p) dereceden vektör otoregresyon (autoregression). ADF test sonuçlarına göre. Dolayısıyla denklem (1)’deki vektör hata düzeltme modeli (VECM) olarak aşağıdaki gibi yazılabilir. Zaman serisi kullanılan regresyonlar.

0000 -1.24309 1.238] Dolayısıyla.000] ** 5. değişkenler arasında bir kointegre vektörün (r=1) varlığına işaret etmektedir.608 [0.0000 Sabit -20. Marmara Bölgesinin ise önemli büyüklükte (ortalama %40’ın üzerinde) pay alıyor olması ve özel sektör yeni yatırımlarının bu bölgede yoğunluk kazanmasından (Özdemir. 4 ve 5 numaralı denkleme baktığımızda kamu yatırımları ve GSYİH (GDP) üzerinde Marmara bölgesinde pozitif etki yaparken.5341 [0.371 – 0. Ayrıca kamu yatırımlarındaki artışlar.390 {0.195 9.pdf .1065 [0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.0000 Sabit -19.24309 (4) Ege için uzun donem ilişki: LEGDP = 20.0000 Sabit -11. Tablo 1 Kointegrasyon Test Sonuçları Null Trace Test İstatistiği Trace Test İstatistiği (Marmara) {Akdeniz) r=0 18. özel sektör tarafından planlanan verimli yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir.48690 1.48690 (3) Akdeniz için uzun donem ilişki: LMGDP = 19.27543 (5) Yukarıdaki 3. Tablo 2 Değişkenlerin Normalleştirilen Değerleri Marmara Bölgesi LMGDP 1.1673 Akdeniz Bölgesi LAGDP 1.485 [0.tr/bolgesel/keas-I.153 -6.9686 LAPU 0.35060 LEPU 0.2839 LMPU -0. Yani değişkenlerde bir doğrusal trendin olduğu kabul edilir. teşvik edilen özel sektör yatırımlarında Ege ile Akdeniz bölgelerinin paylarının düşük kalması.dpt.out) bir etki yapmaktadır. Böyle bir sonucun ortaya çıkması. Mamatzakis (2001) belirttiği gibi kamu yatırımlarındaki artış ülkenin yatırımını özel sektör tarafından belirlenen yatırımların seviyesinden fazla bir seviyeye getirdiği için kamu yatırımları özel yatırımları azaltıcı (crowding.27543 1.gov. Bu sonuçlara göre.153 – 0. uzun donemde kamu yatırımlarındaki artışlar Akdeniz ve Ege bölgesinde özel yatırımları azaltıcı yönde bir etkiye sahiptir.371 20. Akdeniz ve Ege bölgesinde negatif etki yaptığı görülmektedir.573] (* ve **) Parantez içindeki değerler.409] 3. %5 ve %1 kritik değerleri vermektedir Trace Test İstatistiği (Ege) 41. Likelihood Ratio (LR ) Testi.0892 [0.195 + 0. 316 http://ekutup.058 Ege Bölgesi LEGDP 1.088} 30.0000 -1. Tablo 2’de değişkenlerin normalleştirilen değerlerinden kamu yatırımların uzun dönem ilişkisi r= 1 durumunda aşağıdaki gibidir.001] ** r=1 4.0000 -0. Cilt I gösterilmiştir.2878 Marmara için uzun dönem ilişki: LMGDP = 11. 1999) kaynaklandığı belirtilebilir.

tr/bolgesel/keas-I. ) n qe U P M L( P D G M L 00. Kamu yatırımlardaki bu artışın GSYİH üzerindeki pozitif etkisi yaklaşık 10 yıl sürmektedir. GSYİH üzerinde %1-2 arasında bir azalışa neden olmaktadır.yıl dan sonra şok normal seyrine gelmektedir.0 Grafik 1 Impulse Response Fonksiyonu : Marmara Bölgesi 317 http://ekutup. Öte yandan.pdf 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Bunun yanında Grafik 2’de görüldüğü gibi kamu yatırımların Ege bölgesinde GSYİH üzerinde etkisi ilk yıldan itibaren tüm yıllar boyunca negatif etki yaratmaktadır. 05 0.1. İlk yıl itibariyle kamu yatırımlarındaki %1 artış. GSYİH üzerinde %3-4 arasında bir azalışa neden olmaktadır. 03 0. 10.gov.dpt. İlk yıl itibariyle kamu yatırımlarındaki %1 artış. Impulse Response Fonksiyonu Grafik 1’de Marmara bölgesinde kamu yatırımlarındaki artış GSYİH üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. 04 0. 0- . İkinci yıl itibariyle kamu yatırımlarındaki %1 artış. Cilt I 3. GSYİH üzerinde %5’den fazla bir artışa neden olmaktadır. 02 0. Grafik 3’de görüldüğü gibi kamu yatırımların Akdeniz bölgesinde GSYİH üzerinde etkisi ikinci yıldan itibaren tüm yıllar boyunca negatif etki yaratmaktadır.

Impulse Response Fonksiyonu.02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Grafik 3. 02 0 . 03 0 . Akdeniz Bölgesi ) n q e U P A L( P D G A L 318 http://ekutup.gov.0 00.01 LEGDP (LEPU eqn) 0. 0- .pdf 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20.0 10. 04 0 .0 1 0 .dpt.tr/bolgesel/keas-I.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.00 -0. Cilt I Grafik 2 Impulse Response Fonksiyonu: Ege Bölgesi 0.01 -0.

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler. Osterwald. D. S. A.pdf .F. Johansen. and Fuller. 319 http://ekutup. 12 (2/3). Bu sonuçlara göre. 30.” Econometrica. (1995) “Public and Private Investment: Are There Casual Linkages?.İ. M (1992) “A Note With Quantiles Of The Asymptotic Distribution Of The Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics. Türkiye. S. uzun donemde kamu yatırımlarındaki artışlar Akdeniz ve Ege bölgesinde özel yatırımları azaltıcı yönde bir etki yapmaktadır. W. 231-254. KAYNAKLAR Aschauer. Johansen. kamu yatırımları ile özel yatırımlar ikame yatırımlar olduğu için kamu yatırımlar ile özel yatırımlar arasında negatif bir ilişki görülmektedir. and Wohar. D. Applied Economics. 837. S. (1981) “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with Unit Root.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu.”Journal of Macroeconomics. 169-210. Kamu yatırımları ve GSYİH üzerinde Marmara bölgesinde pozitif etki yaparken. Özdemir. Ankara. ayrıca.C. K. Oxford Bulletin Of Economics And Statistics. Akdeniz ve Ege bölgelerinde kamu yatırımları uzun dönemde GSYİH’yi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre.tr/bolgesel/keas-I. (2001) “Public Spending and Private Investment. impulse response fonksiyonu kullanılarak şokların etkisi araştırılmıştır. 1057-1072. Dergisi. A. Dickey. (1999) “Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Türkiye’de Bölgesel Dengesizliği Azaltmada Teşvik Uygulamalarının Önemi”. (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand For Money. International Economic Journal. SONUÇLAR Bu çalışmada Kointegrasyon metodu kullanılarak Marmara . (1988) “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”.gov. 17(1). (1989) “Does Public Capital Crowd Out Private Capital?.dpt.Lenum. 1950-2001. Sayı: 15.1-30. K. DPT (2002). Cilt I 4. 33-46. and Juselius.H. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Bununla birlikte. Erenburg. E. Mamatzakis. Evidence From Greece”.844. 52 (2). August . Erciyes Üniversitesi İ.” Journal of Monetary Economics. Ayrıca kamu yatırımlarındaki artışlar. K. özel sektör tarafından planlanan verimli yatırımların yapılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Ghali. M. Akdeniz ve Ege bölgesinde negatifdir. Journal of Economic Dynamics and Control. 461-472. 121-129.B. Winter 1995. (1998) “Public Investment and Private capital Formation in a Vector Error – Correction Model of Growth”. A. June. 15-4. September 171-188.

Fakat söz konusu küreselleşme ve yerelleşme süreçleri bu bağlamda birbirine zıt iki oluşum değildir.tr/bolgesel/keas-I. Dünya kenti kavramı irdelenerek bu kentlerin ortak özellikleri ortaya konulacak ve küre üzerinde sahip oldukları işlevleri ve etkileri ele alınacaktır. mekanların birbirlerinden etkilenip birbirlerini etkileyebilme süreçlerinin her gün geçen gün daha da yoğunlaştığı da bu söylemler arasında yer almaktadır.Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu. Dünya ekonomisine eklemlenme sürecinde bu misyonun tek bir şehre yüklenilmesi fikrinden daha ziyade belirli alanlarda uzmanlaşmış kentlerin oluşturduğu bir bölge politikası temelinde dünya ekonomisine eklemlenmenin ülkeye daha fazla katkıda bulunabileceği ve belki de dünya kentler hiyerarşisinde daha üst sıralara oturma ihtimalinin artabileceğidir. Bursa. aksine birbirlerinin bütünleyicisi olan süreçlerdir. bu yönüyle dünya parçalanmaktadır. Yalova kentlerinden oluşan bölgedir ve bu bölge “İstanbul Metropoliten Bölgesi” olarak adlandırılacaktır. Bu çerçevede öne sürülen tez. Uludağ Üniversitesi. iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde birlikte yaşanılan dünyanın “global köy” haline geldiği şeklindeki söylemler gittikçe daha çok kullanılır hale gelmektedir. Grv. Tek bir dünyada yaşanıldığı. Cilt I “Dünya Kenti” Kavramına Alternatif Bir Bakış Elif KARAKURT Öğr. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 1. Nihayetinde ise Türkiye bağlamında dünya kenti kavramı sorgulanacak ve Türkiye’de dünya ekonomisi ile eklemlenebilecek kentler ile ilgili farklı bir alternatif ortaya konulacaktır: Türkiye’de dünya ekonomisiyle en çok etkileşimde bulunan. diğer yandan yine söz konusu teknolojik gelişmelerle birlikte farklı kültürler dünya düzlemine çıkabilmekte ve kendilerini tanıtabilmektedirler. GİRİŞ Günümüz toplumunda küreselleşme söylemlerinin hızla yükseldiğine tanık olunmaktadır. Kocaeli. uluslararası piyasalara hizmet veren ve bu anlamda uluslararası piyasaların da ilgisini çeken kent İstanbul’dur.dpt. Bu çalışmada ele alınacak söz konusu bölge ise. KÜRESEL KENTLER VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERLERİ Küreselleşme süreçlerinin yoğun olarak yaşandığı bir dönemde küreselleşme kavramı ile ilgili olarak akademik yazında birbirinden oldukça farklı tanımlamalara rastlamak 320 http://ekutup. Bu söz konusu süreçte birbirine tezat iki oluşum meydana gelmektedir: iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte tek bir küre altında birleşmek mümkün olabilmekte ve dünyanın homojenleşmesinden bahsedilebilmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinin hızlı bir şekilde birbirlerine yakınlaştığı. Bu anlamda kentlerin ve bölgelerin tüm küre üzerinde göreli olarak artan önemleri ve bunun sonuçları “dünya kenti” kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. İstanbul. Yani küçülen dünyada farklılıkların altı çizilirken parçalanmakta ve diğer yandan bu gelişmelerle dünyanın tek bir yer haline geldiği şeklindeki söylemlerle dünya birleşmektedir.. F