r

V.&.T,.ilNSl,rt
I

Ba,mu

Al1mef
-

re ~e,to

z,: ~l!~!!1 _, 'I'dpaf

IEmin YAlMA N c..~ ... lIf11ID! FtaarlI $. aa
'f'AI'i.\:i."i' bt.

h a r r ril'l

~

.....

. . ..

~

'-..

,
'\.:

','
'.

•.....

,

1 HAZIRAN

PA

-

AB

1941
SiYASI

SABAH

.. ··· ··,····-····'· m
,.
,I

--

~n'o.A
~J.

KULA
'I' )iI'e'rii~~

l"A:-B·litH,AS

¥mt .... ~Ian bIiyiik: r:~

6AZ'ETESI

Td:I-·

~m

Topbin.,

~

evka a e v livet dolaYlsile Y II D v · z mlarl
KanuD
_~_~_~

itibaren meriyete girdi
fakaf ~e'ker I'iyah arfmayacak

31 MaYls tarihinden

r

illi Sef
Ankarada

S·uriye e I
Afmanlar konlrolu ere all yorlar
Kontrol bilhassa d ... tar Samoa a,l··k'"
ru:uhah.lrirun SuriYey.e ~n LDn.d(!'e.,
Fra~1'Z

.........:..~=-__;~=-.

ji hildirilen :sud. 'IimiuIl ve ICaRdly-a

Girit'de

fI'~a-·----=--=y~aAmer-kaya cBv,ap verdi
Japonya, u~... .. ,.. u
pakta ba,gb
Tokyo, $1 ( .A..) J'apQn5Il,rl~ ~iYIiI N'lLZln M;\I...'l:l.JQka, d.ll]'! aksam gEll':etec11 ~ be:I:''l).m\.U~ bulunmua ve
d.(;'I:1III!jltir kl.~

S,ekerin

istihlik resmine 9 kurus zam yapJldl,
i!!llillrfrmL'i'1.rF. But'tlln'ill 2(1 lira C~ilLl'L t11l'l>J[it.tezkt:n'&i. 1Ie.l'lfl,mr1 da. 15l) lira· Y.1llJ.bi!t ediJi~t.ir. II: - $ellbeai m..eaI,,1t ailJl.blnrn ka,

---_---_.

.

.naelan takip ettlle
Anbrs., :!ll tI''''~ MIIIi ~ 1;nnst lnfutti., b~D 19 MlI)V ~Badma gldooek mmI II:tinK! ~I_mr tmdp. c'hrlqlu

Kandiye ve

AnlUlrll, Si1 (.I\.,A.), - ·M&li.ye Ve- !ill; YMj va.rgllel' IM$ ca!".mMa:3ttoorr. kM~tiJ1(llln teb,11f( tdIlmiJ;ltir ~ Ya:ptl.a.t ,liIll.[[jJ.mo.Ja y~n~ v.ergj:lel' I!')_!'I 1F0Vka!tlile Va.zi.ylJt dc4l.,_~ful 11lrillr.r: '!MZl vl!!D',R'lImCl ~IiTl'l yaplll1l~mB. Clair Z - iKaollat'O!< V.eYg1"l.i.n£ .)'ap:ileR !!I,ItlTI ·oll3.n 8828 tll.lmUl'1il1 kanIHla c'l" ola- Jar: rak Btl~1!. ~jJl;_,t MllcllalJ'J<;il! Kil.bul bllyunllnulJiI alan 41M0 mnnaralr "a· 'nun 31 maytlil 911 t..vih.iniio nB~o1.un 1n~1Jl:r. BIl klln'l.mnla, ~uhtclif vergi ve :resim!ere zam )"apI1mal!.b!. VC DS-

Suday I

re h8lllIU

~ k&~_~I:mII'I".

teHihtlmtiW

i~,gafeffiler
G' 't'd Al
r. tB!::'yn-eLmnd aliika

m.ru; wiI'gderi!'te ge.;;en senll! Y'aptlru:1Ij: A - .YilJmame)'1t tA.bi mllkelle.f'. Q!an y&:l!ie ISO .zsm hlr' miti1i a.rttJ:rn· JElfm, baYMJ'JaIn'!:' 'Ui;!Uliinll t.erc~h et~ t'I'I!~tn'. mil!! otanlarm kazan!i "'(I!'~i2c:.rilliB gBC1.t:1)eallbiUlM'il1, oonobi 1II>Jdi!:!eh sene ya,pl1ml~ ohm yfu.de,sO ~m yat kumpa.nYli ve ~l1teleJ'lnln V~ ( bil' mi~ll att!.lnlml~ ;rani ,y1Jzde yUzc ,(DcvBou: Sa. ii, sti. 1 doe) l=J

ti:bkU

51 (AA)
!'!j1llllilJ!ll.l:\

-

Girit - Bagdat
~rak i~lnln haTledi~hl.rnesil, Oint m.lI'I,Iaff:aklyetstz;ligilf!in yyandlrahileceg-i bir l<1srm netlceleri Onl'iyeeektir. Yuan: Ahm&~ EmiR YAU/JAN

blkllrd'igln~ Almilnla'l'._

Mti'!tK'1.IIciulS gil re, memo
bi;

Am,ir6 ~Darlan In

leketin lu:;mtroliinij ~bcml:'lik SlUe.tt~ tanzim EI::m~ktedirler.

zag~·ail 10-15 bin
,lk.t IlQkta

in . e .. man

Habeslsfanda

UI:;Iil paktm, Japru-a bEl.licl !;iya!lElUil.in g;~~~mez temellnl it;',!ti:il ct!j~i. m1h'l~ l¢U1rm>!z bll' keY!lY~tt.ir. AmeTilt<l.Jl rnukamlarmrn Myl~ bir .suiti!fehl'lllrt'lc '\I"W".J.bum4 e>lmalarma Inanmak nrt.rl/t. ~:.~ g'llliyor.

KO'IltroL. hilha~a Hill,.;p mJDta.. i.ize[lrlcic t<W,.Hlmaktada. (BUIlk1l<5l1nna ~.irdlL Alm'imlar. heL J,lUd~n Ih~ri G.iriblr:, Ab,.nanya ile km 8~ati]Qdn..i kazanl'l1ak iCiln lllli!ilkre iU~ln,nakj boiuJln~d.Il'}'iye.::e/k ve bcu- m&u.r bcnz.in $&.1lkinciai de: Irak iii. Jngillzu:.le
~k;'t:!I.-dT;' Son gtin.le.r.j~ Sw-iye hud\!o!:luTIU geo;:rn.i~. ve FiJi.stin~ 191d.m~ ~Ian lo'uJi&ck !,iItbcli bir 9Ubaym .lhu:le~M lie~Cln

Sfaks hUc~mu hakkmda beyanatl
Y ap·Lan hiicumun

ifalyanlar eok lena vaziyete ,girdile,r
A_man~a,r .. ·~L
Alman Ir ktan

l

Ali. rnlkaneJe&.iwl'. Mat.E1l()k.arim eu bl'JlillJ..lltl. Ja;ponha'berlere gore bunlar« )'aJlIn Il'iiltl pekta kl'.l'fC 16.kayt vadan bjrl rl"b~iA.er.e aleybj,ne, dic;e- ZiyC'k gel.dlti l'I~kktno:Ja ~ Am!lriri de ~~IDe n.et..ceJe.n.mo:& i.J.~e~e_ll~lIfl ga. ;,t;d:.derinin iiiclil!lSJ:na ~e-v~p.ver dh,

ngilizler ~Giridl m.ild.a1aa os.ine gOT!!!', MIl' FraWlzhn adllla edecegi~ dedfler ve mil- G~cral ~O'!Jj::;::'nul'l SI.IITi.ye I;IJdl!J m.n~ "' ...... tlU, bje h.il1l.b~ muhtl!v,i dafa.aya. c;a~l Fak: t bu . ..,T-'... hi~bil:" hava ku::~tia.~mI:n b~'ai'imIiLn~~~r :b\i.yoj.ik bir muvajfakiyet ~Mlmi$lr. Bu bcyantarafm ~ sanuna getinnesi ih· namel ..J:d.oen ~1od1! ~dcrn~~ olan timali yoktu. lng:ilizl@r de geti. ~ hl-.roo ~lah"l re edil Ha _._.;} d __ ..r """"0 ',,_ p!yaE!l~ 1 -, m er. va J .... rrnm alll 1Il:C.t;;, ''!;'ill J u rrangaKadar paTilI mll.hrLlm bfr Kuvvet i~in pek cil-· verm~'1! hil~r bulunm."ktathrlar. J ~~i, ,.,.. g."'Y~tJ.! ~ElVrla~8k ~e- -===-==;======;;:F=-===""".ki kilde vuru.~ula.r_ 'layy.a.re yok~ lUgullU deniz ku~tile iirlmek i.sh.dilu; bun un b.edelini de denizde zayiat \"€"rm-ek suutile 0'I U·."_ Uediler.
l_

b bi '""? se.· e . I n- Iml~
(iLl'.) -

..'

.. A·. " .. R alit. ilYl
...
v

A:..m.an t-eobliglcli.
re.k>;;"'t.rr. J;lik""'t:)l ...,.,

Girib11l1~i

ha.

.se·

bl!'Ylinatia bulunmus E~er b1.>yll' nil' ~u[t.efehhfun mev- .i:W"! ~ub;a >'!II W dere-c:e Yilln.U~b(r dU'lllitc2-l!i millYIsta S<&<I>t 3,15 til lngili.Z 1 00 Amerlkad~ illSyi oldu iu, lmnu, tayyarelerl T\ln1.&lIt1l. :5faM limnm (i. Id .- f I dt,n' 1 .anc.&k bill! bilE: YII)'IITlll~ yaTth; 'I:Ilr CJO ~..I~u • lWB.U ay ~l. Ie lrler. ~~~rJ .. fZlUi cd b·I.i~'m zerlmlle m;mWj VI! mllteaddlt bomba. rlQUi t;:u:n.am e Mm.VCT clev ct_ De •• J.ar atmr'lt;m Bu b~mbs.Jax '!RallleLalsl> ],er';nin eline g,co;;mlll'lli ty gun, b r Ylmlll~ S~ 5, so. !'I ,k» va,pUM.Jml iw.b~t Ultillil -,;c iki::!i ~

huldu';"',nu bii. ~dlt.m~'tc.dllr, IngillzLcr, bum .. ta~!!: k3hldJ etlrnernekle herab~r \·ariy«:.tin Allmanl;:!'f eh.in~

idi, MJI,.t.~U<.>lieL I:l~yllrultma 9l5:;le ~ ebnl~l1r:

mell!te

gev"m

P~rJ~, 31
AmlrllJ

Otl:

Darl&JJ.

bill :oabllh. gazete-

e UI!!re a.!l~duki

fakat gitmedi

_y-.

..•. dik dI esir daha verc 1 er aa p~glr .
besi

Cenupta 7 bin
14

N&i'l'ooJobi, 31 (A-A) - Omuhi ~i.b~~ndw g.o~lec~_
IidK~c. I:xin ~c

gu~ J;;:.r.nde.

m:~~c.-

~e bir

:loP

,t

rn~leMd;..

hel-I

=

I

-

fI'

"-,'i.k Il:ze:r~ ,J-

~Y'

Yi!J.rld(Ll')'lJ~t1r_

O u" m ..

ma~,~!erith, i'Il"fl h;;o,v"," kuvvo:tlerinin

~"li;:iklJ~,

A~ t&9.unli1f-

(;.>u !J.u,sut.t.!1. hiJ.i..<Irr.'lt i'fd.&t VI 11lo ~1 :!IdEltile h:!.l;lgiyatllml iJ.e.n.en biJ.d!x-

ku.rle.

b;'l.:ttil~el.:.ted.irlc.r, Chkll" dl:on<lil:Una. ve me'V'l!;.v;t
(1IeJ',1m'I] 13a. ,El, Stl .5 d.:)

IX!

111001';11 o'lf"lIl. btH,iln :'!Ei.rih 1:rlil.l.lliin&tJ: !:MI" et.l'l'lLl~jlngil krl:YtI fl'kl'lnl 'l)lLtU:r liL!)'k i(l:in zalnan bua,IQI11l.!l'I '1:erG1Jt et-

Giri'l i~iniu bu manza.rm;I kar !jL9mda. insanm zihnine bir "ok
sualler geliyor: Havad.a!rl yok. suz:luiu kendileri iptid,adal!l! bi]· diglne I;ore. hi!} Inudaiaaya gi_ rii§memek daha dogru olmaz Jnryr.il? Alman ib:1:J:sru; krtalumr Giritte )"Ipra.tmak ve be:§l, on. gUn oyalamak 3icaba ooenen bedele d~ger mi? Alm.anlar iijiimaldenns\'!l. lruvveti ;ll.)'Jrmklarma g6re :L:agilider de bit" k.a~ yliz tayyal'e a}'lnilala..rdI ve bu cii.retli Alman harelretinin onu- r
Ula
3

.

h a,e; 1 se erl If"

Or:O"_. .,era_' l_ig~-e e ,en'
ter .( eltl
Nevyul'k, $1 Ul,A,,) - AmerlJUlJlm Londra bl.iyU~ e''!iii~i ViILEmt, hiJk(l. metl ile ~m.11J3 ifomol!: ~ Nevyol'. ka. \li3.rm~tJr. V.;.r:'1ir.lgtQIl. 31 (A.A.) ~ Amlilrlka 8irll!'~lk dc'!'lclJeril1ll.n dl.lit\ Ncvyork.:a. j:l'",lert Li;lmlr" bilyUk el!;;il>t .Jonn Virl,ant, !Iru'It1<1IA1na gum, Hess haklm1,cia Sjil'lh Ve t10jttU mlll(J,mal [Ie lngit~

tim.

yapan adam

f;O;o

t...DncIra hilkllmetl, Edenln ~ ita, by bombardmllmlum Sta'ks'da blr Ihlyan tlcaret va 'bUr Its..l;;B.fi hu.qt
g~18Ln.Ln

:ra

bulullmELllmd!J..n

v~

Alman

buh.Ulur~ ~ !i!ll'~r¥" mak a:z.m[ndB Gldutul"l\l !!l'.yledL
I.loa nereds

lS InUl"abbaln.oan ra.zla amzi di7J.mil.D ku.vvetlmmd!!:11 ten:t.iz.l-e~, ltab'an. ;nailUbi¥~ti, l:ru m.lfita.k.~d ail. Am.ba_ AJ,il.gl m.~~md~ki klld,.lu tap\ .' ~ 1tTru,f VCo lu.jy.aru.;.r. b.'Ul"lIda .cia. ~ J,.., 'II-<ct ,.; ","-,-,"Iil:! :';'8' :.ll~I"(":LT. GJ;;]lee mlll'+"aka3:.m:ia. ~:ki Ahi_ k!l k1.tah~J ,.j'lYl2lM.et'I 'V~ AtitJMiiI:t.il 'k.!talarl ,c:e.n~t.an 'hari!kctc :g~r. & m~lar, d~mn i1eci L,.r~eoLini ye ric:al.!.tu ,II: it$R\i~ Vi! garpta -da~hk mlnJaka!ar.dak..i Hi:Iob.ct V~~e:r kqvvet:kri ise m~l';!I,Yl.iQntlm c~le.m~tir, C-=«p bO\:g_88inde 7 bin eair Illmml¥-lI-. Sirna~ bli~~cl'~ a1.Tlan !:iMcrin m~LilI.r1 ~.aha ~k:
ol~tu.l'"_

ge~seleTdi

mi, .. j: ? < terenln Acll IhtLy~lar-r 1111klundll. Cbl"1nsan ka~fd:afi k~ lbu Ijil'in rnalill'l!!m bt'!" meaajml J.r~til'mek-. I SU:J.lIere dogru dfiriist bir CgvS>P 1..e<.lJr. V'lmlnt, Roooevelt "e .c::t!J"ddl bu]amzyor, yalmz "bazan bir kJ:Hun 110 goo-'Il\Imr:lerde buJu I'IdUlrtlU! srm tngiliz har~krll!etii:lin aske: I'iOnl"a, bir 11.<1.'} g!1n .it'.lnd!! LD!ldl'aYll r1 baklmda.n degil, s!:yMet ba'k:r- ~ ~. diil'l<:.<e.Ktlr-. Or,gem:e.rru VDl.s-Qiti. mmdan ~dare edildiglneve bis-Ke.y5Bl". ViBlH!,.bm Umdl'a, :::1 (A,A,) - YU!il"-nI!;:ta",lmll 001 aynadrgm.a hiiktnededll.ld harekAtl tdu.re &ci;en '1"e gec.;en. Kaner! AbdiHhamide Ibulas cCgl g.eliyor: IngilizllM'@ giiveJe:r(lle FllisUti ve ~~I:[h tng'iljz kuv~ak,. kdtg kdamnaj~ ]0v .. tL~ .. ( (<llma.nO lI;1Jhtms. ta yt.., GIliliID nenlcre h~ olmazsa e~den geldi. .zqn k_lmadan Ta.kiy~ .m~ Gene1'al ViLson GIgflll!rilll.ige tertI et. gikadar yardrmediMigini i.abat fuwJi1[tma aJmaill ~lnj~. m~tjr, etmek hhl!Oi, ~eMkada iyi teOh:Jz ~ene A'YrllplI~ afaCSlll sirler bn-akmak ~di~:i!j, kati ~ :roJ:ii: oynaySiI} bu diIdui· mllhareb.c tl'lgi.1iz adlal.ar.r mrtll· te li,ydi: ~nTR hik&}1~ini Ki!hir~ 31 (A.A.) - tn,giliz; fl.nr:'la. ola.cagu,.a g3n, orab.l"- iit;iincii :s:ayfmm:i!da ok~u~. ha. '1'<1 ku vv c.tlcr.i kiu fl.J'Ig)llillml'l til bLiiinde d,CruTiY1O:r ki: dan 1i:uvvet aymnanm lnglJiz LlDndt II, 31 fA ,,f\,} .1Il:[Jkl SIj"(J,m U:runo an,z,llh: li. tn.:giliz. ~v r as" h.alklnli'i muk.a:veMetin.i s!l.t'Sah'iya·rd~ri, {~ld~le :;'i.ma.!i Afrlii;,1i !I- krali P.a;illd x.J;ipak, dlln It! f(iJ t0teQ6_ Ba§vekHi lecegine ihtimal wrr.nck y.olun. ~onthlfulldak:i iil\'lnd.. k!l.lr r<Quld .. de1J'riy~ I:IO;:Y.>ILan e'Sna31!1- Sm;Nj" ds.. du§uncelel'"_.~<l. nk.i Alman h:oltllba.rdlman tay. ;5<}kt~Ellml.e.n ti]mll~tli,", Ii7 Y~Ind.J, ib!.l'Bu yoldaki rusler ve ~ndi!1e. )'lirem cli.k-iJ.rm·- ~er 'j,-!: dii~r dUII- lurum !krELl' E!!. kak. maka.mIBIt( no <1Ie!' neden ;bat'at olurna omun, Eoma, 31 (A.A.} St.ei'al'l1.'

zahmere degro,e:z

'Hova harbi

4 Alman tayyaresi du,iiriil :Iii

va.lYtilil: 31 2Q ldlom~l'e olan NiIAnkariL. 31 (A. A.) - Mi!.~ rqUnakale hat.Ba.gdat. 31 ,e A,A.) Of; ; iro-hi _ ~alb.a ~l 5m.u~ ;}i Ma}'19 giirili Tijrlci~ la'Ilmn DAlen 1540 ,kilom.etreye yeo }'~l. aaa!ti'lc Ra,t 21.20 ,d£ anl3l~ !laa.t 18 d'l!!n idba.ren m-erzyot,c gi.. ~ ohnM!ldlr. 't'M bit l'Pi!ta~ imz.alan.m~H. v3,ll:aJ;l ~,ib,i.nde 1"adyDda bir Ilq-. ,Bu mlll!ta!kj,d{l ~Il.JI I-t",l~iIon. tuk royli;reeektir" Nutuk bjr ha~ m~~8:SIn~ KaMre. 31 (A.A.) - kBl: a;- 101ll,''V~ .... ini.n '~"etl zirl'l.n<la Tii rkil"fo: y~ JI.III atil.o:: !lll.at ~ilerifl.i~ roiitareke ra.lq ~mi!l oJ~ dao, '!'imdi 24 Uncil fll"kaya men~ 6 duo ve '.15 tc,~ 5.53, 3 LH. U)t.Vi\f'I'I(iI sa. ri. SIll, ,6 lila) C'**1 (~ 8u. '" so. 01 do) 31-2:5- m.rudcr iiz~iRdein. 9.IIat 17 de 119.,62, )1.75, 24-.92. 25-.53, 41.96, 13.'9,3 . rn.etrele,!l' U'Z'Il: rinlCle1'\. ilBOal: 230, '15 i~ Z 5 ,53, 3'1,15, ~9,66. 19.60 ~trele:r Uzerin.d'en. 2 haziranda Tlir:ldy~ yau: ll3aJtiJoe 6aa.l 8 d'i!t 31-". ~9.82, 19.66, 31.25 metre-let uzc-rinden k!1m;J,f edil,=ektrr.

M,ar3$al Smuls bir nufuk soyledi

edilelll mi1lze.m~yi lah_ i.m.ki:n~lZ'clrr, M~· tela 'blr tee!. Y'ol i.i:r:~:r.ind~ 11Q too P

mme. ka~u
igtina,m

l~n8.m

Bu

i!L'd~til'. .!iitJ~irt. 1n.Uhim

11~tiGe:!ll,

...

-=

HukOmal mustahsildBn tUrk mubayaa edecek
ons.ine salihiyet

Es!d Siyam

krah Cild{i

OzQr dileriz
Her 3::1' l'I'loU.YDClu1i'L1'I!-:rr111A tEl <.Iln'uj\'IiIITIIK lj,J'lTIl takvlml yaZIlit\nm.rzJ~ ~'liI:1u!'tu OOI:a.yJ!!!IlI1l arms iblJ'lI,_lCnlak mrol:mriy~tm:dt kaldlk. Int teablilmiao 11(d~ a. :zlk ~JU:-

lcabloda ihracat yapmak iein ticaret

Macar 'Romanyaya gi :Hyor

"''W1D~.

'verildi
~ ~

Mill"l: IoponmrDlI.
dll]

'DtMUhIVnttn

JmII1.d-

Til'tIiII! rn~ali3J:'l!;m
diliiI; mij~

mUll lie us. edIW1ti .

2-6 'mcrr ~rle CSJ"6t V-i!kll.letmm I~
Vftl VI'! ~(5 rn;liBh.bllDmdCm

m~t.eniden

Ti~ ml ib!r D'J<I1_ ~ ..
tI!I;ik~!&;'~I,':)'I:>

taJI:-

U!1lk

pece£i U.u.t=-d!m ~1iYt\
mli~
~B.tm almacak

et-

Glrtdin bll ~kild~ Almanla.n:n litle ge~rtlBsi hO§li git1eeek hir
(D~amJ: ~ I, SIl.. 4. 'ie,

*

I!liiln taIfYar~eriDi m~b.rdlr_

hi!Nra

uir5.t-

l'aiillldl!

i:1l(an lttm:!lf

)"lbimdSiI

i93~

tv..

"'I..~ .~
_ blrdIr.

bU . l«J3fii.". -

melt

YO

Du !H!r'I!tli!
~mdlil. OfiIIino

YGJ:I. ibde y

Xullftl.clo:! ~

til> tRhUI'ld.~l'I. ,"el:.ilml~U-

tlttlklilm
I'I! 'l"ie1)'1'~

il'Il'q etmek iI.Zh- tl'Cellendtti t .. de ~ m8~t rotan D~iyet "l:f1imJ.~- zerlnden TiC!l'll'cl Oflai,ne ih~1 k&
['Ii

tir'.

~iIiti.\Jl:

"We ~

~Ir:ttr.

GONCIN

5 E.S!
~'IIZi

A manlann
1
ptarlak
riil)'aD

yeni h,ed.efi
r
1'11.-

Paras,lz oyuncaklar
,AT' NUBi
Yazan;

BltuI!w.Ii
tj'j

mllll.ELoo'!l~

ya:p!m l>ll;yiik d.e~1.ethor ,RII)I tnefn!it<1

.... e

~I

r;fi.llhtrus ~

Irombli~.
~
'tie

je pek

ioH.

~o(WKi

1iiIim-

liBya *InI hed..H 6~. YIDe Iii, ?i!l1U,iM1:1U' n.kil' ?er~ 1Iil~ IIJ.'8da. ~r. 1'a _Igin. blr pap Jrona.tI kaqullndri bll:' ~~ ~ll.Ii 1iI.lrNin !i<:Ik'llI<U ~l k gij,.
l1ilk.io ~'k!)dll,

~

y-i'."Ikm1! ~~.
~\i'~

1~

..~
M~.,

~I:~b

fit v~ Kihntl. liefebbiilillerin~ min] i"l~n"Jtur. Girit .QlliQI Mbk ~~!'m Bida,ye!blie .M: olao Alman pu,a. ,Wn.e ~m..a.mile ~1iI'Jd[ ~edirJiit ktbJarun se:ri. h~l!IJI.wla teo Eter fngilJder adada uri tn~ lii:'ii.z]iy~!;'diler: .Wnl"B. da Alm;\'[I. srlh 'k1ta1aJ.~ndan ~ip _lann h-ava kUYve1ler-i bimllvesinlar4a ibulundmalw y.e kUi baWl ,de YilIPWrJatl taarruZIN'll muka.
bJrv.@l1.ri All:1IIiIIl_

U!j: ;ada,

GI-

d<lJ]~] vi!lzifesinL JfJ blllf6m".dp.LI"~ dll.i.ne ka.i~t do~ mmma. ,d'enhd!llill li"md'i ~1L:lllrmil

bu ~~~

~

~iveiJU!ledlemedile,;.
~.1OD;

lila. 3, ti. 1, d&) -

jJ'U', Ka4Ik.~y Ak~1I.f.fI Krz altai Okulu;I'Idag:en", i<l!l:lar.,,"'?' ba.\ul'bullklan elbdllo ~l' edeook bliyi.lik bRr ronll 11i'Ml.iy-Di gijl>'krdllt':t. Su IitU!lm.tll.ki. Y'MGJ,:i' iJ.dn('1

mll.lri!Nhd m[6n.dl ii.r.1i!l'l0rl:nd s.y1l..1.'ol.~zdti. IlIiI~,

AU~ ilil!Cf'l:lllJU. \"l! dok~ :!IlI!Icl~ [lfi,hll!Wm:l~ n~lr 91!!IIo1i:rclmOOti 1&~1ilkJ~ I:Ilr ~Y1l "I1!.UbI y-d&, 0 ZiL"will. UP-I; 9'XlDk b!l'l:m.l'm'D ~t:Lldi· DY\uIaT itin1 btlmilol! ve ~DI.I!tIi b1r Ii j",t'lni Q~r' ybkllllH!reIi: lui,. 'ikI oo!llli Im'lk 'ilWkIIh. hlr l'!vJ 1:IUlW1_ ~ ... I:IlIIk ~u@ n.lb: :ntiJW!bJ. !Wl'- iknin , f.fYa "iUklw Vil !ill ~ QM!irlll Irt:.rir m_&oiolrl II~ !WM.a hk ay dD~"(lii; m.e!li1Iii}'1l \1~ ~imnl" ho.y0<)Mll:! bir ~!ho&l menqQ ill"' 51 paY, "l'l"!da.cltii: bU' 1i'twh,e eg1lldl •

(1.Ul&a ,qh.JI ~

/..,....

/

2,0 Sine

vrupadass

====
Istanbula 1500 Mid<: ~
y

--------~~~----~~----------~----~~~--~--~~

1.b.941

Nasd Ge-;ti
Bu glece benim it;in en Iena bir geceo'idu

I

C;ay sans kahvede oldugu gibi uzen erilmelidir
kl:gi halde orJa,da yine t;ay yok. Bu c;:ayrar nereye gifti? Acaba Sir m~ oldu ?

eu NtE,
AUablD Isine

IE

ka,rl,m8Y1Z!
ttll."k
~ ,lliiiflllMl .... 6

1Iriit~f,)ril1 _n

Jar Vekilirtin, yerdiii
,iJ,lre.,ndilk
~lIddelel'i

k~

iuhaihln

"i_rkth.-iull"

tR",!ilb!n

!Ii.raotlNJIII'I

!tikEil'lla.ra,k

esaslanmn
anlaf,lllyor
p,e be.krn1z; !I'llfl ,";Wor. !l:- S c;nim ill:' Wha 1! t~lil k V~ ~i!: de Ki.l~V"e ve ~llNcI11!I,r Bit~}j:He illak~ )'ok>tu.r, Heltl &mr umEi I! V~l Un...1t!llt !J!~"lj IIS ~c ~.m- s
.... ne e de ~ mlilameled,E! Ib\ilundum.

lerhout htl!'ak111JlU.1; ba'idunda bi.... bnlllD lByjhll.1 Biqrllk M.ilret Med~ lnv:di edj~ B. Jtabm-~DD ~1Ul1n -. PRl. Elkralumdan ~ ~. J,ptu
".,t
~

MaJ6md..., l~ ~ biUIfJnm~fah
IkIDII [IoI.1'..t.rp _

,dahadL

~

Mu.

de NMn
~iI

f!~ip'b. lIu ~ hill. bla Mr~kd edemleto ~" i~1EI:1Dil kadar VOlifilllDi ~ ~ .. ~1ceu~r Iatbik Mtirir. Jm:mm,J.~ete :riayoct e!lili1ip edilineCIillrl fltebdi1i kryafe\:t e.d«~ 1Mz• ~ ~O'F!,t.NI'] edl!!rdi~ Dikdtincu Murat bi..Po :riD. bOyle ,w:ez.eJi'kiliR m.iy8l:i1e ~. ~:e~ d~ pl'i'J ~~ gevril.i bon- ~ti ,de."oiibma ~
lilteb.dili ,lbyah!b
~el ~&11

aN.." ltuan

;:"v<!l bir ~'I!!k ilu,~ Kalhve "\I' e CIl,:ylC.ll.ar B~'i!ll~jnc m.i..i. [ill;.i1M ~ ve ilfildan ·~cir hayli mudd e:I; f{ 9t'ii; ioiin q oil' ':.;11")1 ,J.rntlk UFT.L1d.ifli k ~.im. BJr kil.~ gik. t"'Y'.:d V~l L:i:m.ttel ;Ioirke<tlltQen blDJUI hi'!' ~mur ~.1d.i, El~ 0= luz !l4.i.n~,llk~}' i!ioi'n bir 'fa.c,tl'ra. yeTen:k b~cl~liJli oac.m,ok,ri{1tm B'i)y_ leru, 5'!l.JIJQml .k~dlm, M~gGr S-ar hl.t Ibu ,b ~n !'!~IH:I~kld", pa-l'·i..tQ<!T;] bBlTla da. 30 'i'lj)Gd~k ~-ay' JJ( ~tfll"H]!ikU,1' tH.~T)k:

BlIJi{l.dan

hi.:

~cle.t

o !Pin

dLgi h;in ~ ,I!:hL [All eden larn1fl ba~lre ~

'bahas.." padi.
bW~

~.

~

b.b-.z &oN.., ~a aUlbl!.~e ~mJt~

hl,

ve,

Ba ... , hu bagla.r ,kimia?

_, Der.phlllt
-- R.Jllrm y Lurildlll ""
Q1Jl'JII.

efend"..,.i-J.
'vlUatiM balnb iiztim yetiJj!l' ....

nan~d ~l!l!lr iaraflijdiln I RziLl'l ~[h ol n 1;l!'Y~llMITI c_hl~dli! edHdJii:F0n .mer;thl!l. hJqm.dillll:1i d~~ma rnll<l<!'lll=-lcd~ blilruum ~li:i b8.'h'f\~hmri_~. FilLlu:!r;, dUrI n~et~ mi.if.i!;::riie~j:n.<lQu hiJh.l'l1o!;hl~~1i'i.ll~ ",!!!, tiimliz Vitol JkmMet "lr,k,d:lnLn saJI1 li.Il:teainin la~e kim::ut~VlZi~~al!rllC:'!!i.nd't fbu l~,eni:n k en- nin li=liir VI!! mii9ui:>k~ IDjm1l-thij:l_ d.H~n I:!"I'"E.1:rrulan t.itlll2:;lm ~ilh1i~ ~n :g~a. U!QEI,rilz t!~k i!eti;;r-gr, OokllJA'u I:Jl q,iri1~kHl'etil(l ,l§"'ti!ki Iil.ll;Puk i: ell.!'a .. peN e!li kaldmlma.1c jst"!l.i~P fh.l li~co.dlll: ~mi [1"uIU!;i B,fl V~ mitti .. ,~h;kd i~iQ. ~a~~~lIiTI<-d!: , BItY.£ig,lu,l)d", KallyQ~~uJh1i'LI aj'mm: carlld~indp 12. 114 nlm)ara.qol ,,~ M~lil:ol!ille5"m:izee i1Jha,l c-di- ky.rilt K;1iIh'vooj D=r.g~z.tHy,3,n K~'ro"
fll.Il1

eluvermesl bu lddi .. mlzi.I ?,I!!;k ba.~ . giii$t~rlr Ir8l:~ Fiya.t tCl<bit ed.iln;"II.~k b:i[.dhdim·,.,:o r~ bl.'r di!!li1 h~kil e<~mdo;.,t.l!!(Ha-'. UZi!ro:: m;p,!I!"58'lIi!I~C tdllZim l:..:IiAY~iHl~.~eJe;n 'o.t]y ~~Il \la. EVV1£.lki :rUllkii n~rlYil<lllml:;!2Qa I,erek ii:1Jnth., uaul 1I!'l",i!l vor-Q L;a¥, .".1 )'[i~~ 131:~1z: ld.rJ,a .0' iI.~ r:!!i.ei blJ Ibin. !li&\''I'I;:iIk:~IlJYm ~~ s'llr>ll:th, K,llhvC! !thI!;1~J!?11M Ri'l'liii:na tev. h~dlle dlnl1'i!tm~ ~iiJ.:nldi.Jl, ol-d~~ ~Il..l'lJi!im. edildjiJni. ~,,~erC!'n, e;aOL~h dl eJjJmi§.",,~ ~~ ~itJl.de blm;u. 'I.I:Inc.:aU1 otmeiI:J,Ck I' ~ifi!~l blil~B!!lb!Uiirnn ;S:1~MliIi, bu. DiYQr ve bu H,.t~c iahnlcrj yii.. slhi 'I::Mdel'! ,ta.~dj:re degDl hdr b1.l \fatan.gB~, bu a:n ~<:l ~ Uc ,al.b d'~r 1:IhUil It:haI~~ Jh~"'l:1H IEf['i~llI1Tl ulJ:I#~i l'c ~ ~ 'v~:iW Bay M;JqnudlO, ~a ~i !P~l,tjT;l td"~a.~el'!'",,,, ~tfI~i,~ir,
~erei'l

.!IeLmea.,i

"'C

~m.yla:rm

omd,1UI

!IH

len 'bln.~ruihk

,><1,YLQ

Ji[1ti!fl'i!~j1~rilli B.~hr;:bini bir

mJ!!> Bu ~I~li'l

m.eht~

r~:hhtHm

1o'1!"

ret

tlrketc

_

t;~, Miirit

pMt ~
The

ehndiiniz
h~
~flJ'

u;Nm1 J-i.t

= P~~i

~paHHI~

T~itk

-d,u.. ~. ~
-

kallannu:

,Pd;i.~ )till ~kJet.i? Suyanu ~Ip

~~ g-e.

~eyar]ill"·ef~.

~

MtII'at.
~

idi,.~

sfjzij

zdm bur&ya

HiddetIDe: -

~u jtll'iiifa
l~j~e
k~'l::T

n.~EI·n. o;ayann

ait hI! eo&ra.h
~L';'If:[jj_d.~T!

iinin

k~q

,I:a~dir~
lifl:l1,iIJ;l~'e;J'8

list~l'jin r:dUdJ,alj.k da;rla;h'l ~/!Lln¥im bll'1,l k.I)'CJ,Rtt,

KadlDlna
konj€rans verecek
Halide Edip bir

TU k

Kadlko'y alt§am klz

sanat okulu', da
s~~~~

ithali
, T~yet
j~fi

emir

J'lIt'.Jar. ond.n oi<G-nrili lrIe L~JI!II'!

1Wnef'lez ~ VoIlU-hi ,J;.w1etl,).iIIIbamm miirit k ...Ua,M'ml;l; 8ruiflk 1ri1j:1. -110,
i~w s.i't'ke, if~r ~~ de _!kill ije'Y !iO!iP~. KDiI' K~.

.oruar! ~ ~

iI!ImJ'IIi!I.,"

~e Pl'ap

~Ih.ll

sii

~-lJ!.I.
iiJ~,5C

A:JbdwI M,.. i1l
0 ~

KIZ O:q\.Lmiizdt>kj p'!I!r¥mb~ gUnu p:J:;of~r, Hl'Il~~~Edifl' ,tardl nd ~,n Turk kadlfl!~l'm,t In!mlrket mijIUZ cia fa.asl!l d.a ki .... del CT i c:Pilflndi 1\ a bh k~nlierB(}S ,,~ill!l>cek.th, f(21,d,~i:i. Alkfli~, Klz 111)111 Jno;:e 1::1 i'lleri ayn .llyn tel. Bun,dan Ml'!l.ra Ylll'd~m 'si!VCiIl·· ,ml!llr~M ~~kjb'QI~fiQrLip M~~~tI ..kj klk 1!d.i1lmi~ '1'<:': bunlul yaputl lsI" (;~~et:l f:lG§liyatl!.o}u ;Ji~{t,lf:ln m<!Jlt;k;epllll'h.'1~r:t biT d~f~l" tcrllp mi!i,k,li::b~m g~n'i tlilehel~d t.akdjdl!! 't:al'.'1J,nni1n s~ti hij l~.d~ kon f I!!Ttlin~ r..tmJ~~<l!i1'4j;r. Mj!It~ebl!l !l<all ~an ,~-I!lam1an,n;l.~'ilhr, ,~r 'ViEr lIcCc:k.IiT. 'liillll.t.IliI'!ld Io-lJ d~{il!!cllB ~)ir '!I!:lne B1.!I 8<!n;:!ki dbise m(jtfetl~rln,d~ --<>--=---~I",d~ ~yfle iiI:,~tflil~tUjlri;:tlt.ii!l~· e(l ziyadi!i muvaUak 011111 Sayan l~"llli k'm.d! rr~~r]jlJri.lildt ~[t.(!hh Fa~l~ Er~,ec;I!!t1 VI! BtliYI!I,1l ferrl.llb ~ep!i~ ~ ...n ii~Rl:a.flod.1J· di'!!illjld~. d",filc ~$'\~ Plda ""Il ~ok alkl;? t6p. ~ h!j13fi!l1- Ik".l fl J<~d~~ylil,l!!!rin [a.yanJu arl'lSII1t'la jelL liI~zl@~inf blr ~l.Jtd;;1ili!J.tilitni4n IIl:t· Ddilll buy6k blr ruuVilHilJJliI,e~1:; !i~IF~UP!jJ ,,:hr. Yi!.d~ 1Jllahta l!:,dlk1~en ~nra da. ~IOlrmlfl .... klln~iler!i)jfl v!tH1H ha;.mlauan bii,f~ll!!'rd~ y.tne " 1J':i:~1l ..." liOCll,ill.IoI... .i~ IJII~lf d io1n~!l1Z ~ i!tJ·t; I:ILlY~fI hln ~l f),ElZH la,cbldan lr.n lij!!lf~i ~ I!'I ollYJlI! n gl:i rlHrf' Il~. "" Il" pi\~a., I~m.onilta '\,'e <J.i!h 0:: i1(t JzU iiier bir 'hu~'lfliy~ a'rn~ll)<!'ki.1! idi. d.lllit,l.~l~r.... iblJ. ~ne:kl ~T''Ij de c G;;n~ 1:,aYjl')lam,tj'lLj:11:I ~l.nluh- itinilo bILl ~~jld~ l1ih:tlyde .ermi~tll', Hoe h8i~Lrl:[ldlJ.da]:'1 'fl!~8.1a.r, clarpSe.."g,jde: fll.uvaHak <llan tale<beld~h~r, lllh i:j;rmd~ri, 30fr~ Ol'tij. lmi li" !)Illum ydjtm,e~'l1d~ bti•.
i'I~l:11e.k '''''It: !\F,ii;re 'i;ibi ii;l:ll<rjc-rinde lL;.1m'l "ni4d!!:l~t 9ah§I'~
Pl)OI.f.Tl".

tal:e beler modeUeri kend~ rlerind te~h'ir eftiler

Vekdlet ifhalat i9in yeni bir karar verdi
V~liJ.lati. dl!'mir hllal.
ye..noi bit
~ir~,

liinkllap Inu~esiniln eir~!!l'fl ~,anzim ediliyor
Belal~aki ,inkJlip 'Ill··:zt~~;1\ ilnuml",ki ,duvll.rlal" €ill! y.a,1;ttJ.d;:J ,/

kar<n Y.oun¥ir. B1J, Ykklllfl'l.lli!iIIo ~ a,~1a.J:lFl.CtI~ vt: mijil-' C c-vveJ<::e drot-.. :r So@,ha- blA !.JTll'tlc t ~Dam~n prta.ya ~.Lk· smdillIl g~irJ~& 1~e"r8 M.del'll mill t)ia.cElktlr. Ve. ru~nin eq-af1 ~"rIt .uhal.at flirbiJ.ll!:d N'iIll B.4Lbnl!f da bir llll.rk h.1.hlJl:: 1l-l!til"iL~ccALh'. ola.o 6fDObil'! dj)l~14 akredh.Ji bundart ooa!~XQ"~ ~ ~e kljll'a"LIa.®]t:~lf. Yjl.f1..i., i.th.a.~.to;l p-rJm fe..r*l lie :rH&;i Ir~illl aj(jl*1 ~Jr. 1 lIU#&.u :B.n d~ ~"~'I:'J'1 .dl!!l 1IEi,t'ryair, ,~.ivi v~ It-I 1,'JlZ,i\R Ifl:!.il'~~fj..li!pjl~. I~~J! ~parj§ A\ ,: 6 • GV- : IU~ • Blur: n eEl ~~TT1~~ ~Hll IOlUb in"l rmjk1:~r!'4a. !J~IUJW: Jl8ii,T MA.YlS: 19 vi !'4!I'fI IpitflLiler lu,airn~ ~~1mJi!;e WORt: 1!i3~1) ~ C(!IIIJai.d.l.·11)R't~: ,'I g:c~i~ ~lt§la"'~ir. karan.

TA

V.ww

UVALi,

a.ul,
---==-i

E:lekirik ~iyl!ltlari
verg.ill::re yapt]all Ulim ~bi!lbLle ~hTj!Il'iz ~l:ektrik ti:trife· lIin:ide kilQvai biI,Jlnii. 1;.,ir li:u.rlJ§
A.h.il'on
Zll mmoEd~~tjf.

QUNE:$:
O(;;;l,.E1; HUNOf;
.A.~~A'lft: YA.T~i

11,~1

8,.:I~ R t.~,Ol} l.B! 7,42

lil,J: ll'iAl
2"Jo,;'l'" :22133 ::! ,16

5,a

~,al

len,

ed~riz.

Yii:k

~m[l

ola!:!

'hooalafifll

t~:lQ.li:lt

:q.. bl!~I1;:1u
ci1,~h'r.

Zl'If!'Im.l G t~,iJc I. ;j,qt:lillo ren . hi i!1~~Ila.~

bfMK:

I

lllrdl.

---- -

WOOfJi'!) k§.*Ib! ]'IJJlil' &k>lldl _moen fin ~a 1i!@f'~~!UI 'ruo ~1~1 bs.Jl!etro1enln :Y<JhIDQ. bul· m~ BE" L'ljlmlEde , II lfI.",tn~ w.,pwI1Ui! ya.h'!1. ~Udilll ~ :r:",ni!d.e ~kajjL oilJII;hbD'laz zQJltan o·

".eo

~RM'J1c: m3lJ.aUoeyj ('i3[f1~!U'~
tl.

~1'iJ~".
(:funi.

TOOi!! Elj:ljijrl till mU"-llflmJuYlltinl. i"'tlfllll} '61'11'1" IJttlya.c] min [!.)M'J'I'w '4Im "'~;bp ,s,1k'I1il blr J>Dkefle. M'Jnl!!
g!Jr~r:kll:n ~ 1»I!l:pi'-n!t~.pUIl haT'.ii1U,1fdll!: (I~ ~~

nug illfJu IiOI:JIm de J'J>III JU&, bin: y_lIt -tlxJUo..iq !:l1'i' b~ !'ill 11& :~1 {i~.

.u

I!~,.

J!l.3:1c: j!!1I{rul _ Sel*m.

iSl!llJn.
sat!;l'ulm.

tm

;lItrJ1",~-

"j'lllmJl;iJiIP',EtI'l~~ l(lhO:Ia, JDPka.flU IUijl;jlJ1j t}~J' !Intll:', til bltymtlUgrm· auld t.e.o.o1le fi~lmtJ'Ai; '~r,.,.t

bll' r(Un, hm;t;i, ;nrl 11& ~1iIi11 "",'UaY}[1 '~8IiI1'rl aiLV'. sonra IuJiIl!jl,t. d~ml. 'Ve)'a &.o!l[ bl" ~a~ liQtl.t~ rya:iJil:li( 'lJ(lh~'G(!I:kl ~u.~Id \llI/lifll0l'f,.t 1Ptn1.';ye Wdtl:ril~, ~

.

;

r

tI'l1~6B.g.JIl

.1Ill~

I;P~ 4a:!la li~tlJ'jidJr.

CBmk

ibir

~~

b1dI~'"1l~~I!
I!IimM~n.

ten. ~(l1ftnj1!ilrnJ, ....J'1IiP.Ilaj;JDllll g~ ~.!uld'lJt.l "~i,'~!1I.

,tli.

'*

Ucl

fa'll~ d4.~ V,I! li'iiyfiJ<IW~

QrllJD 1m", SetImIn <I:lI'1ILl1 'li11llJj/f~ ,~,Wi(l.'l;lalillt~ d~ blJoln-

-.nlll, jIIen.Blonit:n.
lboln oi!~lil!l'im!

*

.i!liI1J1~ ~l"",ln~, ~<lL-

~.~

',~y,

~~lt!Ilifr 1"«1 IiIU 1IR''''lil4Jrmek k'illl f.~l'~ jIlaJ'llo lrOOaMrl~ ~ hn~ll!Q,INJ"~~I"" kiifiIk d:lUlilrfir0V, 1f.iI,'W'. Wr gjjrn ~o!!1Im, t'4IIUU !Z4Ilffa

I'nlQi

M'ak<ll'lo~" Jrhr'1D.~ .fliml MlI'ra~nr h("iI~"'~ID 111., ~ gjjp. oJIV-·

~""J

"",I dill

'll'~
gal

11\11

~.amii~lI:

~IIII!1.·

run

tlii+!ilt~ (Mr av :llit4Ue ~a

1£tme;;1 1l!JD~'fitl u,r.

~ATNURI

Ha'rp V,aziyeti ibsu, BORAR
YAZAN=

A dlflle H oridorlarlnda:

C;evir kazr yanmasm
"Ka d! n; ya I a n va II' a hi', ya 1ani bHL€ihi' yal,sn, diye baglrdl"
Otq,l:

. . OIU ··1·· yserln
'Z
t

_ ............... _...,...._-'----

U

••

[!vAsi IC1J1 Al I
Fransiz -Ingiliz
cikman

..... -

3

yrl, Avrupanm afacan ~OCDgu roliinde kalmistrr
Abdiilhamit.le a&stlu§u.nun bir man~s! tatldlkla Tiirkigeyl ellne almak diger manasl Filistine lek bU§lna son ha~h seferi yapmaktl
teI\~

Sfak. li:rna.nan lnwilizler bqmlM!td~ etmjfler. Niye'tl~ri bir tte.IYBrIi VIlPUrul'lU bMtr:rna1amf, f.aka.·,
Ynw~

T

Yezen: M. MI.

ZAt

!li!l.ilnl!<S'indeo 10 k.i!Or ~ <liM. !'flUha.iua. el.n'teok Jt.oJ iI'Y Il;t.it ¥Y d~. iildir. Hola~.d Ma, J::M'rn' d ~k.i ~. bol!i~iII ~l:!kJsoe;n.fkj y.qtnda old\L· i-bL !hald"" iii!!!, ~.i Atlma'fi Impa.. n.tcl'fu lk~ Vi)he-lnlo b!:I:I'Ia iWl.1.....!lIPfll.k O'l-m~tu.r. Obu:;!;' ~e mikl.· dd dilnya iIl"bo~cJeli QJtdan daholL rn.eraklt ya:r;~ UIlIl!i.Y2'llU bulma.Jruflar<lll', Di.k b1)"1klan ~el<:ia'"<;o!' ~T.kekLer ~R moda. ik~. h,i.; ~i:'kam ik91~liIiiyert (5cyaha.tI~]ll!. bekle-nme.z ibal'ekederile, 1',ar!p nll..iuklar:ilc Avrqpanm, h~ dun yal'\lf1 yal"anr~z fOouiu. r:olimiL mllih .. fa..<ll\ .e,b.lni~r.

an~et

..PnT~P!!.

ho.mbill, Fl"mtll%larm id.diQ1n1l pre, bit F.rllNU 'll'ap'lIII'1JIIa ,dOl mUt- Fra1l;!!ldftf pWJtmolol.;.:r yaf:.

d:rnyoT~.
yap~.

diiyQl'J.,. su miitaretu~.

10IPlizier de:

11:1'4.

ViJb.-e-hn.

;1: 1

i~~'!Jf.i.

11

d<QKm1l:1t1l1. 'B.aob1U11, Almilll!llYa .. l'im. ci....kil'lci trt'lflllr"!.'tO'H1c 010111'1 U;iin,cil. Pr &i I!;r~k idi id an;:a.k .bit Ita'll
r -

e~9'

a~

.U!Mt~ h,~fli.iZ. on.
l:-1a$$a.

.ka.I<Lbilm~ir, V.ilhd~.
iYa.lnda jlten

1!.~·lG]n

:5lfil\.til-c :subay
y,~tir.

Birind .miila~m' Unlforma«nl. gi. ikinci
lli()nI"

IBU'I'i~n

bir

till-

mhan .twiline de... &I(!lI1t~, bir :tiit1l,.ftMi .d II. riibO.;:M 0i&"6.i!i,1mjl YI:: HlllS ,le 26 Y.lJ.'I\'d!llkHlHo~
&<IF

1I.tb.s.~J

ol.m..lol~wr.

nib bar:icine qrktllllz. Lirniln.lliH'l illiZi Alman ve h:~lYMlIa~'II1 ku lilllmDIILmna ~adl!l ediyonu :JU1!Z. 1B<ullme.:dar b.izim i~ .Bl'2tlt, KalB Vof! Alman iNa-ii eoi hnMlti di~ ~1m.all;lhLa-d1l1ii. tHk :ruihr.:ll (j.ybt g~Ol" lEi Il'I;gilhlel limanlan ~!n'Wi etmek, l~ kairna.Ylllc:ak, FI'~dI AI, manlar beiab.IiQI. ~IqamF'r;aDSl~ fa.Lrikal.a:mu da hom~rdD»M etDMill b~lo1!:Yac.ak'lardlr .Bu_II'~' da FJ'm\IU"W ~IY~. lna:H1, mennileri :riiziindlC'J\ FIi'IIDIJ,% it ~]eJ'ii ~ktl.r. He p_r'of: IIi III· de!l'"djn .~~. N:itddll g~[] Larpte :timal'i Fir.8DNtAL 10M ifpli altm.dill bol~er. Fr~ ke:n.di lDplarile 1Is.end.' tehirler~ kendi v.atandatlarlll bo:m.bardflThil!O ediyorlardll. BI F'lt~ar d.i!.= «Kendi :m.el'Wile. rintiz~ 5hnBk ne de gllrip !flY!:>! diy .. f'& filronof-;a iil.iirmii beL: ti, " Yl>danh. fmKiI~lel" Im:nu iatft'Mlzler. Fr.kal l!1.e y~. dlipnanliuJ..
IiillJJ FY~I1!!

l"aJmt harp idih.&a11erine

ioprUdO!l'lDd!IIi

~a.'

~ll!l".in.e: eJb$e uyirci kala· InazlaJl'. B.uoa ~I FJaDlDIu da ~eiJ.iz.1k ~ir. .M.el~'

a:iri:t

Y1Ilmz La.v&Utw"in, Dwlan'lim:!'
iban.etin.den partilerinin "e
F.l"aJIBtZ

keru::l:il~rini Alman. Lva YD:m rornek h.aJk partlle rini m~ yg,k e1mek n,

sai

tarlll

"iii.

m.e1Windeo.

f'ruI:Y. Alman yumcl.$J. ahm. dadu.'.. B!~. norm.d 'liIir tlU'ie: tiGzu.I!I'e ~ Almam.il .mail tIIfrn~ii!l. .rne"bw:-dur. tki W'tlfID .dlll, eliru:le- oTmQ'oIlII bu vuiyd, iJleri 'berbat bir ~ mea. :sokmaktadU'. 8unufJ i!:in· den ~. iki ta.ra.f i9m d. i.mkin.s.Jrmtl'". ~e.h. riote tW' btrnailll vee Pti ve kebab,

ilMret

d~lr.

~

..

aeakhu-d ....
l!Iel1~

,ak.

h.ilt j~ler,inde
~iI1I

o:t.dnldarr

btl a1i1~~a miidahe.k: tll"IiI<" l$. Vilb-clrn, i~~ mutat ¥kikh
IUI1~l§ilr,

Sehzadehql cinayeti

1Danai1

l ~05, >tI!; ham Ja~on Gene:t .. 1 Nod·.ye. hGw de: r~ruti.i:r'ii mt· da.f6.a. ~;j!"n RU8 Cener ...li ~ij.:s.cr. alSkl;r1 l.i:Yakatlerinde.n <lolayl y;il 5C.k ni;.anla.'I' ve:1'i'rJ.[~tir. B~r mii.d· det ~onl'~ hir Rlls tiiyalllharb
Po riUtul"deB,6JkeT[
a.;!Ifl

BUqli!l
mIl'natil.tu

iki

It..naf .i;;En. ayn

r.n:oedi:
·~I.

,::Ijye

$t.o"l·l

liy",kat

gC'lIteJ
Co~

.mahl:ilm.

$amlz
"'m~

Abdiilkadirin
de.m. (haIl:
cL

-~atili 18 sene gatacak
Ge.r:cn ~c "'~"IIl,.da kI sk.a nolihk yilzUn,doi!!n hir ein~
ve t.at[K'1 $amh

Ad1Iyeot:l m -

~:dr:.r.kep. ~
M.-rUt

a-

Va IAhi ,abla i:i~m,
ttn"itl"

.A!bdUlla-

dim, iliye ~.rar

~Tdl~
)'~

a.1M!t'I!.

d.ir. 1H.a.c.~ M'OUa ~ b.iJ:iBi t",. .... Jmda!'L iple ·b-oiubm\l.fl.u. Dun. H!i!icl Moliarua dltTl,ltma. !tna. 'Pirin'l;l 1J.ilIC:~ m.U. ~~. :mtde d e'Varn ~1=-J'" dunqmll nJI-, a,y.l!!otlel'lflc~ v~ k'1tBil ~ =-r)of! a.
~rl'" bl':lPtfI.'!, InU~OOefi ~
I-Jiz,.

.i<yl ..dj;y1ll11

Mitat PERrN

Cez.l]dinlln

§ofor1er

e·snaf~ar "Ie

mot.oJ~eti.
liirR oJ.muFUr.

fnah:rumv«'-t;

malI-

DIii" bdediye :z:m..'blOO1l1 ~Ir da. hilinde ;f!illptJ..j;1 k DIltr 01 I!IDnuncl.ll 3.0 e:snM oII1\!btelif tlded."o/e :5IJy]~L~1l.,il Ve 44 :rofor de mu"t,=lif
~triJ::t~~:r ~~Ij!.n.ndiID ce:za.Lan·

Galatas.alraYJln

pila",!
m.uyor.!lullhlll; '~

dITml,hr.
YarullyCll'SW'iuz, t.~hm.m etl:lk1Jl1Izi g!b1 d!e~:LL. ~ylc bkJ:' hlll:rek.rtl ~fod<:ln lliIoStl u~ Nigir Hal1lf!1. din.l8lmiy.or, kip edl:;·Ol'du. - Bu m.ekt~ be~[ va!: I!IU'! kentU fllUini m..ridin

dC!bd~b,.r,YI!: IU.:)Iullertver ly:or-~, All JUPMlIri birinci alnl! hiilt.iimda.rla. TIn,dan bi:r..injn iki <Ida .waj:11l1!! .geLm.i!'8l onun araYlp da bu.lama,· dLgl loir §~ydi, Vi~el:m'e gelinc@ gali m ..~ch IJ~ oldugll.flil. 19Q5 d ill ~vl~ji.i b~ n.l.ltuk~.a ·ortl8a a-t.mIZlti. Su nutukota.. AlroEkIl:. c.m~~lizmi:n.i.TI .i:dc.aU~rini W;-stUc~ ~u m.W:ulm ".o;z;ler ViU-db: ~Ho'henz.oll!mlct' ,dii1!ll(i!.:l'Iil 'hakim IDlacu· lfLf' ycru. y,=l'I<iaftla,r cJe s:~!;.i.~cf:,~k1Indj[" F~t:bunu; k.!ll9la yapma.j;-!!I li.izum gi:iomtZYecdt.]o!!J.d.h. Do41u!k.la:r kU1"8T a.k: k..a.~l tuann rn:wI!I emellerm~ 6:a'1/'l:l~d;:liU"glf. Abn-iI!nla.r me.ckliayetin ~diilr. nJUn)'i!l.tIJn her #.rie ka.rl~l1!_
o'EiaYJr,l!atjyt'J1 b1r .!JW bUIMiYM'du kl if!! ~tIrdlt.rm )'"e,r& gehnl!24l. OruJ.:J1lEl. nedlPll e .... a £!(III'J,u'\!lm!.dm d - 'YIIIlru<i ,g.i:j~ LstIYf>l'd:um. Sor:&'l:qlll. ~ •

.ificvki in.i muM faa ~

'INll'lth.

Ab;dlilbal'l.'lit.

il.1iw"~ ve

iftQtl Vi~h@B.m. t~.JI:& Ma.k.#imi~~·OIrr unut:...enir Ze!ku:nh QUI:;:;mua,;sln.da bir .sl! ri )' HI Jo'i!.~ra:k 1nPar.a.t~rlJn mQhitinde. k..i ahl.a.k bozuklu:kI;m ha.k.londll ~!T jf§aa.tta ~ulu1'\~~ur. jmp,,' r,No?" Am-.a~ad.a. ahllkHl bek~· si din ogf!iQi~.i~H ~in kendi ~J. Dil da dakUDll!oIl b~ ya~la1 .;ciddat&;. aJt:i.aLer ~.EI·MlHodl, YaI]!Itl!l.n veh.· e. ~Ii m'l.!Ikk~erH!:tti.c~n.Qe tm.pa. raitor ~n t~jze flk.tl. f il.k~ 1906
Pn:ns En~nh~rll: Vol!! ~cmt .!(uJ'I.() M.oltkc g.ihi keniliaine pe'k yak!! ball .ada,rnJ.ar~ h.~Q$i. haY,jI,h

Harden"in da I.Idnci _ail!!:!" ig~~tir. Hi1Lf.di!on adlJl.da 'hir

mn pok: J Ilkd i oldugu ;ml~ldl ve bu gibit.er b.iT~~Q!bire men.;dl~ ",I
du, .Bel~oti

G.a.la ta.sarayh l.:J r 'huvUn mi!ojhur pJ.la~ <giln l~li1'li kutl Lf,)'ac aklard~r. H~ sabadli. ile~i rmcY'k..ileoU.ii8:"'~ etm.i~ tall!lhi!<le-r y<!:l.~t:i1'en Ci.a.·
l~l~l>aH!Y ~irlin me.m.l&ket ida., F!.Ina bi1y:iik ~et'l..!ri olmlJ~llr. Bugiin G.a]a~_Iay liB££.inde toplanaoCa k (J Lan ~k 'Ve hUyiik. GBlaiHMayI,lar a:raJl\fmda her z..iI. Ina.n ,,'I! her y!:.rd.. ~ut GI.a~

Cibm
Ihn,para.~r. mucihim::-!!

Hlll'bi
RU:!ll!U"~a anli.l.f

hU)UfQhill~E!.g.Jnjln ,...~

'/

t~

)fUII-CaAmiiafL

nil-

Be!!den

'-1irLigi yertkle~ ,~bil.rii;t; el til1l:lU!k. mkWll1 bvII"CBikLa.rdu·. M~lep bmamnda t.lipliXL~ iGa l'i1t.<tBa. cay hla r curn.hhlrlyet iI'hid~:.<iIl.G bit 5jd'='I1Jk,k~ak~;ll ve~.e
d.6:l1erek 1l:Iili'1.LI'llar oy,llaYElCtik V'~ ~Klllarilrld:'!llll fbi. tii'rKl ~1J.ll'!.l.Yn fr"le~hu r pil&vlat U'II Ih~ :b.itriJ.;,te me krtflp ~M'aljl i<j..C'I'il;in.d-e )' h' e·

11eBe!enJn blEdomhll'O iOllyllk bir ehertl~t s.ldJ:~m gBren Kezb~n tMctini t.oPl~j}, ~" lIfh. On un §l!Ireflnl ku~m3g" ItI.-oo'm.!rd~. Kendil!ile bll'llkte 01111 da U<;Uhints. ~.

-

gizJi:)"_k

bu !tad!.'!" lW millil,mdi;, ILadlM"mt 1

IT!aia ~k

"
11 • • II • • ~

ge
Drtl.f1Y<J" 8el K~ ~.o kM!.1,a-

.;aJIf!)'9.I:'lIQfI •

.1¢n .mU1tiln

t&rftft

iblJ ...

=--

HYl!me.roi" Ka.t·t
m~

bLl'

~~le:
~

es;klarwuz vat. lfu ~e,.y a~h!m~dem.

Gtlzide

~e~, heye. tB~.
~II

El!J!IID1I.K~barltIl KIZIm, BfItW1«de"n~t
I:{EIlIkmds"

ihYlx. riE.d.I. OOOan Jle iBtJ:yQ~

"A!J&lerd.ir.

Karde§ Irem. 11mir

-~-~--_ ...
iitira k ed1ece~

roClnna

BiI' ~"if Myllj'ecek, w[ ~ii.'ktf.jn. Her .gtm. 0;)"'1.'121 geJj;yor, bUlri.da ~~amaydllll? :D&n.r!}<I-C<!.tm ~ lUI :l!I:l? Eu rct;'l.fltlkl, i!lI:iZl"~e ~n!.p bu~I!&tru::;oan ,gi!ln~ kJz, ba.I;Iuu aJ)UM eM£, ~ ,GiJdly()l'.>UJ!I. }':II!, kel'ldlnl mIldlLf;aa, ooe-miyOo!':ffun. HaJdka.!: m~'(ja'tt-da: Oh!.l bWil'ltia.n ~:rk&nnlll\: liItedln. Alo;;ak. ,na.m'll~W:, 'Yf1UIl k l'.I!'!l'r1da.fI.~ K~Zjl.M ~U1'l'LlIj!, ~I;)ook c.avB.p 'blt]~ma. m:lljt.r. Bu f~lIa WU:iy",ttC1'l ltur'tulmii.k t~tlt
OOa:.;Ul II Il:ao;M~Lo;;tat1. ~lita iptt'6 ko:lmm';hi1~

l!a1kh, ~ Zfbi O:U~ HIY:UII\Iil IU"kaiIomdll.f1 ~. 5IlI!1I<d1l!. Nf,gtir Ha~rm blr ]{OltNktlll. ,[>t.:i1J."mu,hI~ VI"'I!It. Y'Jl..I'!mda. U-1I'a.I!:t.II!. dlU"~U.K~Zb!LruiII gelal· gmt gllirtlfl(:6 ew,etll!, Vlval, ~~ ~~: - ..At~1n kl'l'l:rllk HiIMlom. ~ Yll.PIIti.fi ~Y"ilJJciore bollo~ mtlikMlll1l ~Y'Jr.!iu:n iletll ml? l\"1,\!an~um b8¢1111 ;;rkant.m.k il! loedin , [Ilia ran;i(w-u .'el'dtn h.a.! SO!lf.'I, da tIUI"_riir (a,wrllllmil, ~t Miz!iI!'r!nll! biz.] :II.Jlhtml.l:!l ~'yOf(!l.I-li- N!!:tQio~ bir lI.M ol-d;~t\ II'U!yCtmB.. 1(1~t! IjJm,dJ. ~i1:11.n ,~lUn "a,fkln etrafma baJdJl~ - T~mln ede1"lm JfL FHlt ]3cy18 BrB.Jm.zid&

du,mi!k ~.
Q

l"akl~l: evltl.t. ~!. der.II.8l &M. 'tilr IJU'P'" :rutd:e 11!!!o ~

$em

Nig:A.i" Haruml:EI. ~1YM'ltl.I',

\'lwt

_~~

:hnt"1lk~ler

mo.ktu.bu

ni¢n

Y&ZlIilItuu

k~lIi,
,DltJ:bbj!m.lI\.

~~e

!liWt.. Innm.!lC8foo1l. c·

~.
-

-

K.dbam. lI1Jlltuk~ b1r tJij~: Gtirl1thn ~? DMHlk leI!I~ bU'- lfjyt:ti

Ba.l~ ~p
~c

'\<M'e.intyor,
QiIiIU

~eJ,

1I!\ll,~

~
,~

[1 d C'5t"· llilk:, ,bazM d.~)l\hk i.;indl:; ~e-s:· m~r, D.omiz kUV'Vl,lli oaahtbj ol n~l:8. ~eke ve niiifuz !I.B h lan kaZ&l;l'makjt"b. larar~ 'I;,e jnl.l va:fEllkiyetii; [iCB.f"L nkahcu yii. ~nden hirdii. !ng.ilizberle !j';a tFo'ffi,41 v~ niliay~t (!;U:~EL ~i.il'llliin hi:rirurl<!i bu !j.'ijz<il en kencl"m.i hi] othan htl:rb,h:im prtammda. b'u}m.IJ~

dan

,~l~!§,.

f!1k.at Rtlil f,ll".

yijz bIlJttL~tJr. olan rrrun8edJ.~leri

fngili.zJoeorh

JbUZ'iI

~

Glm,. ltl:!; mUlti«lp, ~~ iiiII' ta:'IlI1'h, e.t· It':r:inl otmltm'uyor, ~l't!l"lrtt yerd,er" ~1'I,'8.""IYOfdLl. Haklkati atzyflyeblamek h;:1n anms. lrer.lHc bii.liku. nctere gldecekbuinl bIldir-mN! lbrmfu Hi oona trnkA-n )'oldu. ·1;lii.b8mI,.. os. alt 'blr ~I:rrl !lr~lI-ya, ~O)ram ZIti. En iJ11ik
bLI!' kf!llJn;:o, Fcr~UI} MWllflndll

,iSUzI,'M BImm Y.~

lldpa~I~, yn.~

tUT.

M kBl.k!tBlerM :1kln bi.r

t~
~Rt

altm.daMm~~tI.~L!l.'MJ~U.

harn~le:

:W;-I!IzhII>n, dei!I. lfal!kpWt!. i.'-en.a lj:e:l'l~r odi¥lnmek 1Etem.edi:ftm bal.de 'bu aUk6tUills

~1zJ.[

~·L
clnde

bl,lrl!l meebur

ed:lyor-aUf!. t:'eril! mUMadl!tn

klzlmm hlt;;

kalm!l-SJ:

HibeT ilOlchi~!i. J...:!I.I·d~ fran Ihi.i.kUm~ PHI J2tm:ir Foo. IUOa. ilftlr*,"k k~I'llLm. V!!In4t.ir. k~ mh" Iran Cell{: f;!ll K{]of],MI~ol<l.l. b-I.ii 1:1I.l1I1J:S,t.a i~l" Bek.&itve :Reislle ~rLlpmi.,wr. FU&:ld..a ~.iI,t mem1ek.CIt ili=abI.D.iII bl.J$llIIt hir l'lll.vtY-o.n y <l.ptir,la~:!j.'Ulr Diier- hil.ZJ Irne]'ll~ I~k~~r -de: F Uilft'2I ~~irak i~in kon_
<

"Oo!:~.

'hlr .,e:r'
Ni:F::,llr

yokt.u.r

anlll.d'. d l!'T'ha.l<)!'"M~n um!tlliulu~ K~1'":klldal1l, h6\!f"i:iaJtdlLl1 tlk.ml:l"Qf, neye kal:'.ar VC~~i. bLLm!j·t)'l'Ql[. Eu mn1'b~ '!bir ~otI!. MUt.h.iIj! Tll'\.'l'Liet ma-SllIlm;m anllno.tlkl jl.!!;I!k i.sk!!ll:'!'l,. IC!/'fl <ltu.rdu. Vfu:udU Z.flJtF;Iil' ZlIlJjpr 'tLtrLy~r. till. Ell' adun I&ti'rl!l.:ilna, Mt If''By dil'lllnm.c~in" ~mki!L!l y.Jktu, Kt!IId.i!:<inI ruLEl!1mtidllfaa cdc.
blll:rdL? GUZide

"'Lvet. Ham en dog'rI}}d.u,

ba3t.o.t'll,U'lt\.

iCll.f edl!ln memo li!UrIc-1IlctR. hir ;;IU~ Uy;l;Ii· dlrOlilI!i.rdt. H'ayIIi", bam. ba.bl!Bl fu!!m de FeIi'it , ,n8:n'l'I'1I1" rUI yapr,p yaptIl>llJ1, OIlU .'aks,. ~11l Cli!ljl(!.d~ l:l''Wfl.lnllll,ll idi.
~Yh: ltHnn. t.o.l"edd.IU ettn~! Anlll:~,,"~ 'HI' ""y ¥l'Iq~ yengjl. FWIt Botden alul ~m~ ELk: .IaUyord'lUl"I_ Ne 11:111 8o!1yll! Kuban, '] HlI.ldrmilli ~U· zum!llm: '\iOph!llul' U)'UIUl.ll' [yo rIIun. Ferid!a (I~ il!or~;:'jI,ktm 'r
'. ~ • i. If
~p

t1Bj!illIlrarrJlf •• Oll'tltli{l.. Mil.ILliCl:II-. IloU evlM lIari~ ve klidUr be:mlm
till:;'

o}mfl.dll!:!i3.

W
~ ,~

~l\Imill'

y'l1I:.pi.lamJl.z·. Bu.n11 tat«Ur

'f!tffily~_

nart\.l~ h.i!.fkJrtil:
- ~el1:\h1 IIltrn~. i1liUlllllll'llm. kElcfrt e!lmdl!!dl~ Vivlilt gllidl.l.; lMZ.:Lnl t~l:yan

-

aydlnlahl !BUMI

l:it1' 11Isan. de~II(llrI. Dilimek r1NU!l1 lr.t:z:fiIU g9len. ltJ:t meao·

l-e v~,

!i~yll!',

vaka.

1l:l!.paa~m,

Iffilrn!j

gLbL ~ya1rm,

aD

buill nomu ,J.arc!Il:" ••

,0&01"'11

v.tNta.~I~

io.tJrn:;;:~S~<1rdo

Hurum.

On1.i

cit

IiCllJacik

ha..lqll!

lIoiU-

A..rarfllzdlil elbette kl b[!' ~~ YOXtlu:' lie (lI:ll.rn,~7..Ferl'ULn i'!cnin ,glbL lI:oy111 klZQUL bilk· maia, bl1e tenez:r.IU etmlS~<l8'lnB eolnLlllm. Mrulele oflD.a. <iegl1. s.,. ... "Ill.! Jl~.>J.ilJ..no Gl!kmll~

Gctlt; 'Im: her g6mllia.11gUnU yskl~,

:oaniye

bjt'~t.Z dllha

U~lU"umt\.

hLs..OOIylJr~u. GtI.Z.ldc

H.!Lnnn~

Bu Ih!I.JP ~md'en :r:rwe;m1d;,1!I1i. miz.iD Ka}'ii~.r'h: !?Ok le!Jm!,i,IIla.r1 oi· dq. Ati!mTJciln ha .... !t(;~annda ,de bun.d;:rn, ~ 'r""fLldu. Vilbelm h ...- !krun.wltnda Re~.d.l ziya.retl! ha1p :liti.i:r!.anmaa R~I ziyan:tr: i-aM d~Li~. t~1 B d~ AJro.ElAYa m.a.glup ol"I.lfi<:.fI Vilhc-l.m'm n ol'lurn~ bli::" la-bel" Hi:;,,];U:ru:ol!::r.n h~ml.fl yLW""l ~Lrtl Rindu.. jWyal ka.of1'1i: ~ ·A.i:l.R!hm ;uldl ckr.ak i;d,d i· <:I~II'I:d.an v~~Nok HoJI!lI'i~ 1'I.d"" b-ir ~toOy,;t !::~'*-ild.jV~ at-ada IWV~. Ii lIGBJlalillt p;ilr>tih::Tjn.in. aonrol! H!!tl~f adLI)d1'l ~i bir Avul!ltuil" yah ki.i.!?i.ik T.8.hi!.in A1manyay.1 i~al"e etm~l~ini yinni iJ~ JI'll kaT·

c-l1ot"1ri.L tutt.u:

~d4.n. .k~

1oW~~ti.

(DiI:mk'&i
)u M~d,e:Jn;~ elbet ~

UZORBA"
~_n

c•
bekltl DoW ~ru.

'YATAN',

•)

Kastamo,nu',da garip bir kiiy
Viy,an1a kaprlarm da klvllc~ sacan m nallar bu k6yde d,ogClmulfu
Doha sii« etlsri oe ksrmiei gan.akla:rile kay foCuk~'ar.l ova r;ocuklanndan. agrzllrlar .

dillTii'am) -. A~ e~ m1? bu kB.da.rili&lIT.IUIo:2"dU'·· BtttilllB alina, ~et:.L da, bir ~ geJ,·dhl. '.1'- , l!i:B.9lrl'tl!Y@.lIm.

ler ••. F'.a.·l!.at k~ilI ~'" K:&;a S~y· mall!: tII&Iill ,oden!.er de olt!ia.d! de-

.vor~.

_

1ifutll!~l'i

~!l1\

-

Ifi;fl,.

t male:
I -

_ U18n l:lum;1W" adam be. Hem bl." lBU C31t!O.varlar UQ<J;& ile birlilk zim glbl ... IlIIdU!Iluz d!lye Alimatlatl hlz1m dertle- Am~ ~lll'\Itln i$iImILy.jJ!'.ml!l~. !rkmiz! s:ily:5r )'OJiurol1~ S'1Ifi_~ dly;a I C}i1lH SUleyrnM :.;1JylUyocdu: lPB.M.I"lili. 53tll1t~ 9drn.rrtlm'.. YalnlZ MUlI!.llffiiin l;'lItt.l,it1 00.8. kllpol191 ])11' b~rl~!I.Il l:ly delikatlLI~ kl.'ltdjlerinc .(11.1' k !;llilltiIY~Tak l!;!llldi • ... 11: Uflrnus ya:phklill'1 bu d!avl!l4ii; ha- g!:ttUt! ctlll'iliie&il!:l IItlk1l ve ·c.am.!iiul. bIt' jstaklill ~~ mu; D.II;"'['a.]'m~ hn.;.~i.o6Ilirn iI'II~t a.~Hmoi!mI.lZIl.J:u~,.et gMI;lfi~f1~l" m!jr ~,IIlm1'GI' hL'!" 311~ seal cev81p V!Il.l'aJt"aJrk t;:i:pll SlIL",ymB.fI.: (ij. f'lil"olii ve:r-jlml.;iI;:L. iBLD .~ ka;p. - ilele ;oou}dlll' m'll1~bl!it klV'a.·· hll'ltlma;u. S'lrtl I;~ melttrJt1i il.te9 u. ,,1n1Ild.1J. lima banI!. mll6la.8Jile (I,eyl:ji) kll.ll nUff barut: ~ dl:irimUlj1tU. V'edeJ!l aynldr. 9lk~ mu1ilJ.i.nII Ke.D!~!\l'l b~:rnnll..lar, tlM'aJ.1lJ.l' d!lJl.IIluyordu. On dllJdlfl). devlUJ'I odecn I ftoca, dedi. Dtil.a. Ql)k ImnlI bil' aa:ttlli!oi;!len, ~ra a1Ler1,.,de toy:t5un ba9I'U he1B.ya ~!;tmnll- .. 'ifJIBlI odwilarla. sama.nllk yangmmQILII1.nklUlmwm .,,~ Idi:'r'"-i. da- Giim lTI<lk'l.eplt£k:l p:s:tIrdl)'ll kopn 11;oy 1Il",- .i::sl!r",ed!loc, 3:!ITlllihlu, K~I1IUIJ de lIlau klZ.n lIJ.o[W ~[)f;JW:1 ILJtJrulB. ,Y'Il:l"EI evine gitm~te .h1Ulll'1am.ly;:frdU Jti ;ll- u~nm~!i! ilti iMiI.h Q.1i!SOO'll..; ~I~,. 'IU'lila.n ikI el sllMl sB.ri IiillY1Jild\:t, Va bl.ll>'·" ~lim ~emot:L, ;o;;1indo tabr:m· kll.PI fldfiet]e ~rJ..a..rak s®-rtm~ AU Lm.!!IH.e J.cqu ,j:j1'l1l114~ ilJiO'ldik: -<NrUY!i,Wo .:'IOI.\t~ sa.h,lg& i'C'&i gird!, d!lil. Oml:1Zlll1d'11;9 :i'l!~mtll-b. IT''aka.t DlikKM

fill"

Yazan: ,Nllsr,et KGYh ..Blf

~

et

Btid:iit'l hdkl na] ),apan hi!" ik6y "ell ki!!l'van· yolJarIDllfl, alr.11.II~glbii~:r.dUni'iI1:. Ql\lU( . "frk tie-arel:. nd-r.i...~rilUn eh'l.!tnd,,. l . Ko,y d ~e ak!].a. ekin.;. ke- ~;::fpiJ~ 'Q.]!l:n kgyle'1'imizin !l..el .Y'IlfI, m~k: geli'l Ir!i!!!(f ha..lde .mai !»Loi .hit :2:11 M~ milhwlij. Ve bii: geJm.ea .• _nilt Jin.lHn.uJ.U lit:.~TmdiC .is-J.teaaF aka-t. K ~amolio1J.da 1m 1c:Q,. Lqm1§l:~. yi,ig butiin h~Ju. fle.,dm.i-erini nal AVTupanlll. kili!ili nii.fu~ 'If," reyapmaJJa ka!l:a.n.lrJaJ'. HilI.lta 'ltD· kabl!:l::i, kUfft~ ~rnaJI. Ml)ayilOiiin E!.!I:h

~'\,Ja:lel Kwu(.u;t' itGT. imizi whmi VI! ~uu·~l k.it.,k3y.iin.un ne ~~an ~- 111:1; b hale slirlirdi. iiir]dyo f,lU~ ru ldu gu'fol'u bi1@f\ yo'ktQT. c;.ok .kUla v.&.l1DD!Mn i:!>l::i«tnarel g:qcmmuh~el'l1.eldir k1: ih.1lI. koyde dOgii· l!!kmJ'I!!Irill bote yiYecek _ ham len n,a,L.La.rV*,ana. .,k,a,pIL!ULmla b. madd-e 'l~~'n!iil hahn,:; gl!:ldl. "'1lLoclm 1!I.30~ .o1sun_, TUJ;k kOylii<:lil slmt'ltn terini vc

Bu

d.a

n~CI

:f.

-

1'I!i1'8J:llm

~MInl.

~1

ntyO!' d;ahl<lY

ko<!Imt..,
halki. d~IYa.

,a· gtlz:lerl

Vo.pl~nlffl.

ku'!;1vc.t:iJ:!,1 :y.ok ~il!haAvrllJl'a..

R'\i.t.Un.k!ll1.1~

Wrti:nllUklerinl -gO~nuz:. aLr~ mil A.hm~t VBroT. lti:iyitl lilfJerinde,Ed 9I'a4Ir](! e~mn A1mL.et-OOr&y& g.el. deoIll, ~ iloe"l'led.fl.aT. Y'llzillm!fll'~ y.1!l't! !Dt!LHut!l.Il lroftll. 1If!.PW'li!.n ellili&tleri !;li!!\>Fdi!er. Bll' l!:&y. - 'Banl!L bak. AII~t. IM&lbim :3lg11· N gori 3IQn,ya.r8.i> ~. 110m~r mabrus ya.kbta;r, :5e'i'I - VIIf IIIW'I'I, h C~pu SilteyYI:'Lan be VI!! de'mLIl ~ra,d.a hana Y<Lrdtm eden b!.r di~:rl ,,~t ~.il:yret. ~ lilIi!h~UII k.oy dtliJ,;;flJ:lh]armdan iJtj, 1bg k41yi ];rSlyk!rdi; hii.bo.~9:lme me.k~ ,~_ st~Jil! ~ Ulan bu illl ~ Ha.sa.n,. QCyanlJ\l'ma- all1nlR1' llli!iY<'l'ld\lmlB o;aIm1<: Fllkllt .. !tliylemeyin. sakm ktlIlBeY61 bir m-ekt.e'pt.c ~

diJ. Mull.lllnl KemaI kllh'¥'. ka~ml,tl, Y~z oeak ~

11l'- a· Y3l:nlZ
,,~

g:l!ll1yo~" Mekt!l'blp kD,-l.1ilm:le !l;:tln;lU,1}tu. KitlUal;

>cWN'1

!!Ina.v!!!fiy.onilu.

- a~ lil~:, l¥1I kQ1"kw~QZ

bakm <2i-yo baglrdr. dev!erln yerd.'C nMlI

Sari Lsclveri - San Klrmizi kar~lla~mas'l fufbol merakhlarma vine heyecanh bir gun ya~atacakhr
£'i~~~~~~~~[J.'i'f.;~~J;

lari i.a.! 'J:,.iulen ~ ba:h8,!lma. ' !~ d !It!a:rl yiiJtii ve Paml.l.1u pah.a.h kum,aqJar lha.lin.Q.e t,ektar bJze
l!Iaf4yCI1~xdl.

rabrikil-

Nitek,im TRirk: iDkl. ~arma:n Alman-

la.bl Tiifkiyey.i :aa:Qa;yil~ti:rel'd. bli .ikti:J.&&cii ~ndurukt4!n ku.r~

i

.... ~!h.al,'lll ik.i. i&1p-;crc.unun: ya~<IlIB leJdlgj be;r YEfIoIi.ek~iI1u.§nHi me" .. IDJUflU dil.r.rr.a k 'kRr~l~m4b.:I' ~. o::liJ:nekJ:edllr. H-e'l' n,e alur~a , olrun, ~i¥ol:t.dll ~b:m bil
rol i:l',Vol1i1m_ dahl h~ bir
JI1i1';t

19)3 tl!l iLo'R'·d:ra:da. :t.ctpJ.anl!a Milleller A1Ul bir ~sad~ kol'll.feraflSJ'l'Id .. · ALrr.a;n, .m.il r~1 ~ylc ,tl WOordou: iTLirkiwe;nin earl a.y-a.e'llI'Ie~
d,ij:cr
:l!:1t'<biltg

;r.1I. rt!I!!l:&,1m .gizliy~!!:idj,

laflin. ~.JV;!L§t'lg,

lak ~ aJ.mt! k1.l~ ytlrllSilo 01. m1j;~ C1l ~ l'!,Ua ~<X-dI1.
bll' 11'11 d8\'anl uya.ruD.qltL H"",

bu ikj l'aldp
y~IUIU

k.af~lla~<L:!IIl!ll'I

be·

o.md ... ol<lO:;.a1£..
y.ile§meaW
LizmtdJT,
ji.

msm:le&::etien

Tur:ki3rI!Dln

de
:saThOl._

Ya.mn Nat !SOlI""
mlftL Multllim~ ~yim Bennm ~ ~t·ofimt.

bo,

Id¢lik mtislllLth b1r kiY.vvet· bS:im1ap;.

Sl1baJill k6yU kAbuslu. bLr ~

"en

.Bill

dl(lguriIJnOO..ml~r. ma.vm heyoGan.ile

uykulIlJz

bh:

~anllk

!i\BlnlY'Or dedi bu gM:e

&V ~!I'3S[ bem:1e,

Ifl:ci. GIlz,elI:rir !'iilrM a.Vl d~ biz:; Y&P'&]f;IllI. Htiv11IyJlita.rm oofmre; 4rlft, 'kQl'lrnluEu olldu,tuau &lR> ga~qim, Bend-. i¥rret al-

boer k~ ~~ y&ddI. 'COl !!Ilk ,~ e!Jk lIa,dm. ~t!:k ~! yataklamtdan ftrbyBl"llk I'J.'reIktebeo kClll-tttl.ii.r', 1J.e'Httv IUfn" .m,&~111m.~ i>IlIrIlLdlln;el'~l;: gOtti!L9ll.dtl.. B.Lr yIl<'hl'· Id;Iy;:W tISt!:L'dlgi I3ll1ni '!fiB koJfi!.u 'ha~m az.ap "lie oeZll.8bit ~1iJt;.erJ. C4Ml Sille.ymEll'tm ~ ~ blr ~.J; suratm:ll. dimd1.l.
K!l.4mI:&r

k.lVIiin~n,

g-e;:.e:i:er 1i:~frc n, lI!B.'bu~aJ' i'iind e lilt: yapnglnl blblcyen, ha~u bmlot'lli {llIIma!Ma.{hrr" !Bu mil~ mimak>6'181arl ~ra611~d[i. bhbi. r.il<!l b~ .MI!ML. Ik;rodi!~!ll". I'l:iliUa, bsih~ e-,dBltilarr bile yok degHdh.

Ilniirabha&!:nll'l bu tszi .ilc y~ niz.ounUl ~n_l o·r,ta.yll. t-lk.mJ.t ·ocluy;ordu; SEra ek. ben yiy~yjm.

AI.fn.IUJ.

del'baJ.

ciw'durma.nuz

F i:l.k.a.t
m i'k.tloG!aIt

AYTup.ilIM'Il, ~ll.Mni:l.

btl ktis:marraimen

.His iJiiphe

y1O-~

Jd,

F~.~bah-

'lOCi ~ GIt~(ita6!l.fay k8.I'§l~4bn-

MI.d:ktan l!ilI~fa a~
lad,llJ,tZ ya.... KlIylWemen mnde idi iIriri ~

ettti.mi:

:!'Ok. A..n.
~

~e

ttl1k'LlrtJ:Y(ll:,~udr.

~LlyOC1~l. O!1>l.'l.an. Clllll ollnlar iIool' OLmO!/ ""Ira OOImU¢Uhl1J ~ yetierine dOk.W1. ~ P'eki noeL Bu ~ blimla:rm ~Jf~ 'I1a01Yl'if'lm:'. Kmtll'l'm'llf ki:i_ !!!Ze ge;l~llltlllrlni ~~ ~j!Mimz peI!t d!y<! t.~~k~lM'd!, OUJ Voe'II:I'niJ - 01111&:1" cln ~ ~ ,d.e, ~mL oQ:Xlak HauTi 1]& ::I!iIl yentllj1 ilom.1.!;Z ;i· Bri'iIii.l:l.J:I'n. H-ele !ia.btt1~ ohm, Tabacn- m M.m~!1I11lftLk ·1P1lftra:r.t 'Q,Lp±11 '&1;'1" ~ I!lhI.Ilaldr. UJinb~l ~'l'~ Ij.k~ am.~ 1wy;:lJ1.lJ.a.r. Kemal "911'i1 dU. Fflrta~if ka.ry(>~m" U&n.dr, En.. ~~s,..a:llnlu INlbl. iU'abiltl! flUs1el' libel ~

~'Ukl&r .. y.anDUl1

mrn

1!i!d1l". Qiinkii Itahrnml'i!T
~1\

mn hllc!fh{;.li hlili1lll:!liydli!rfu:d~ ~ilisa. d.! Ibu mna9ar uzenndl!l evveJz d 84iI taltmin )lijrUlim~ ~k&n~lZ' YfiJ,paruan .al~{I.~ ~e abi. ,;;eik~nercl-e tteeelli ~~til".

d'aima

Turk k.Qoyilooe.ki 'Sa.IHII!),.i Q.lm-e~. tiro T"Ii"k: ~e.ki Rn.iltlanTl l-'i:ik.e~ ~yatiy!!l:in_4n bir h~il d.a hQ ~a.l;lannlill. Av-ruPL kapi:ta~ ~afl i.i:zeI~ kw~lIlil<lm\i 1l).\ma IHI idi. Bu ea1Hxie Tfu;k kQylim'le;!...i: MJiatlaoT Anura N:rul.yllnin ti.±rlii ~tt~di
VIC!

~:nllIi9'm

$l!iZi

Ibwmi·· Tezea:n

F"n~r'b.fl~ . mufiliih ,birr TOl
!IIJ.4ma.l.&FLn4_a.

.. Ga],at8JSE!.r!l¥ .hl'_
.'k.1iIoVVe.( (0 \.adllt
¢}'TIJI!.yam~ald-a'.

~ I&Inra. JrnIk.tcbln oC'i'l,lM1!'lllia iI~ :s1lSle:ri dUY\Ii'liU. T~ ~.pll!f:lIJ!1JI'~ h· pI ,tdd&tle ~ltdJ. Y;fIl1. :rima bakU. yen iki lW91U Y~""&f _le ~yor. lVdlr.

~

bllr ,~

ha¥lrl~~ta.r.

v.nl!.Y(lt

-yam:;m

1i~:Y b¥ ~u8Nhn ~. De.
b1;ll 'b1iI! .~ gf.rm~-

diIi
ti.1(.,

~Iktl.
UlII.'I'I

!'bet

- Sua ulall !ierElBrl. ~B .I'~,;;i1 01 1<. Itrkeklfti'rndi!ln diu liImnlf mdmn. :!fam va.llabl ~ {I.aJd.kllli.OJ. ·k~naa. Ez rajl o;rksa VIZ geJ:ir bane. .. - Hj¥ kryQrlar. dikka:.t
l:I:Iei'iJWGnlerdoo

'Ms1:ab.an1!Edn.e g3.tf;rttljl·whaib. A.n."a lar glf:ITda.di. Ellm1nde m~el~ ~ dallkanlrlBn ara.blhlannm. yanmda. at Ianni ~laILl;lml.llar. S'uba!i\lr btl:' ¢IrA"m ~ ala.y I!tar@ket ettI. Ol:diil 8.cabalB.i'ml1i bCZUJt a.korllu sem a.rk!Mia.hut b lr R!!jj,f mll.t?r g"ib! ,uk i!:!31Ml tsylUn:lI.n .i'levrl'i;Qsesltr'ine k 1Ir&n1 tl, Sir yrl &vmt eCleri It!bu8 ve !«Ir .. J.I,u <h. ~y!ee~ Ye'I'I;l ve tmte:mt'i 'Mr s!!'1J~I(! s!~ mlu!:'!:!ldt! 'I1'e btisWn 11'1.1 ,okn oIM'~er 'btl' pllb(iyle¢e bir e:1~ ... Habmllt

~ht~:r~ kl~~nm.'lz !Jereof 9t.a.dm,d"" ®IHi
j,k~i :.ka~a~1li.nln

tki

~di

J:'aIki:~

F.I!<Il.~l'~i!.~,,· •

I zayLi 'Oldugll l;ilIll1an g~~ 11:&~. ..b"'8~Il. ku"VV~tli ,oldug!.l (b.il' «i.1rul.c de
oy

du·. Cii:nki.i '9Dk dd:a

bit- t.ar.a.£·

b.lm~m ~·~pl~·arlar. Ezell: f'ckabe-te Ib,jr dl! 1m [l!1<lot;<Jn ~~na.:da. bjlh!i!i~~ dah .. zif~· v!lziyetind~

y~!.mUjt1.r. Be m~l!lndil. ii,sli;lhlll d.~ !}UyUk, .bir l'OHi vRI,dlr. lii... dallc: h:uekot l!ICie.D (oara.f ;!;<LYlf da olsa T.L~ti!;el'i .kazanma.klt~d·IT,

~'liim1l1 blihrnnlarma, :ilnt.f mLie!!· lIii!l!eJ'Cl'.me ~ olmalHan -kurtuluYfir:laWI.. M!!IIfI.l,rik.e.1iie ~ti.lf'5i2: VI!! I:!tll;. mar£'lZ h~ ~yoet in~t ~tttirmAlk vohmda -yijriiyeft Thrk in· lnl.a.!h_ da MrJ.ll.ayii, ~hirl~dt!: topla,m,ilmr,. b.il~ k3ylerl!! yay-

d~ F cfie:rbah~!!min

n:a.[Yacait rQIi.i de iLa.'ve e<l.e~C!lI:0b:w!!iilik ibu mu:tabak..anm De buyUk bir iLiGka i~o& heklenldiil-niozun amad.zy~ aftLa'~~i iI Nz1.!.m (kaJ· mn.
3,0 ylkW."berr Non IJaclvt!'I\t Nn 1k.Jl'lml~l:b.r~~la~a.s~!'I,d.M ~v-

~~..ae iIo:oail em±ktt.en 5011 ra. YMin taJ..lIydo&nn 1!Ioilh{ld,~ ala· cakkm ~cl!.iller ilzerin.dc bi:r talLmll'l yaliiUtilP 93l*",ll!!ln. 51! rI lacivlllrtkilerin yaphgl mii. kar~i 'm~l~!ir olarak g6riiyOl'la.r

flu ~l.ann

Ihw;UBiYl!ltl~riru yll.

malic ve.ya yeni l5aDayi lOOy]e,ri hAimck ilrull!!!.ik ~Iin.i ihtiyu e~ti.r. Tiirk I.by!~r.in.in 9Cgu. nun Mhip old",,,;,larL ~ aanat &nlln C~C!ir.~ Ana'<:!olu :kayijn!.in Seana.;rIlJ~~mi lkola:yl~".
1::1••

ST- MP!ll

.A.ttll!A A l'IlUT

ve.l .traomva..yd1,., rillll~ldc,

vaplu.:h

n.<;;':i~tlar mii!4b,et; n;eltice VI!Il"h' VB M.eJjh iJjifed~ - ki lbunu ~ir
8Il.8.t

.:mk KOyij ,bUnuJi bir ·mhal.i.d;.r. AIla.cl.oh..lda b un a. N:nze;r Io.ii
,?ok koyier Viirdlr~ HallCJ, Kilimci, lJtgl1JlCI, KlL§I'k'iJ. Smql::rci. Arailll.Q- Muta19,B~~ Car~l. ye saire gibi. Ana!;l.olu·ya g.iden l~ilnhtlllu. lu An~h.l ko&y3t!:l'ir.iibu Ihakr.:n· ni~ tl~exi1leT.in(!; mc.r.k~.zllk c' d-er-ek liJe"irurIM. Bu~~ "Paw :iE~fel" k~l(!;:ri denir •• .o\:yTJell.yoi kil.~ y-erl-er.dl!: ~I'I VI!! k~rVII.nau·fIY ilOOyleri de vardLl'.

'J(....t:a,mmnu; daJci

N

~Cl

Ku\YU""

larllWl {le~ c'IIm ~li. t.ann:IlIl~IQLr.ia:r. B~l k(;i,!I·lc- ode ~hitlcri·

1\011::-

tlelA ~a-AIma.ratY f;O~ Uzf:r.ind.eki. Su!taJtoham koyii bl.N'l.lardan hir.idir. Blitl'wda,!,;i ~Ila.zza.m
ve
'lIl_M~!!;fil QID'I'tl

a.9ul11k qp Ii.!

vCoi&.a.la.:r£du-. A.nad.o.kJ.fiU~ di±nk,u hf.Y!!Jtllun Ihu v~ e$i:l:'I~ri ~~rmiki inlki" ~flafll'l. ;Biiyi1k Tii..rk yacn:rtanm mUJ,..:hclleridil". AnaclCl\IJ.·YU bl.!
gQ:o:~'e gczer m~ij btiJiin
VI!

ug

t.inin Ii,hn= bir abid ~dir. Ana· YGlla.n:11I l:.'us:!.eyCri bu gih, .,;dr: '9Ok J!hiHilru- hi!' ZEl.ma:rllar A· 1II'tdolu'd,tl. nl!! yiir~(l-~k bu n.niU v~ ticaret hs.,ya tJi kll.yl'la:dl~nll1 ~.

H~ Tun. m-edeniYI\!·

k.crvanaar.a,y

~c.ld:&

g1hrurnck 5cmrumiizde

«Qn Lii· ~ydLn.

tliru.nclm. ~qa:n.Q.Ca.k ~yI(!:r hloll'la~ Dihry'8, va:ziye.ti, H:i'ikl.'lr.l'l.din QanUm'(llll.; fWe:, . .n:"Jcl-,¥e.ciJ~k VI! BI~ik ~Y~e>llti, i~t VeU.k titWn. ~I!re il:cz:gah. da~lm!L31 Vc k(iy ~a4:lilillU1 ~f eUjr~Ir; ~ ~dtil ti.ir~ ~ied.h.i.rle!l". bir 9Ok: ),orn,i fabrikaJa:n.n kI3ylero:1" 'i"G)'1l m,y. >ha.iktcleik.Qrul.
M tt~I.ll.ca!, t~lma.sJ.
~~J.t.

la.1iaI:aK:.

ya~aM{!~

hl!~at'l1rn.I'Zl

k.fu'

~n.a:ytini

'V.!:

kay!ili

1 ,_

a AH,BAP CA.VU~LAR
2mm~.
(~ili

Sirkte

iI:Ik~f ~tedi:r. T ayy~fe hiiellIlllar. k'-lo~n,dti. i!jlhI:],ay.tiJ!.i. ~!J;lcrd.;e1'l kll~.n;m.aiE!, l:n..~l."yaJ.l Avr Ilpa 'ya, rn-emli!'k ~ti.• ~ 'bu .9'Ui'!!ttle tal.ad:c!Uin e-~
Oh~'I6T.

Soz'li)

Sa-n~

,kQ,yl~.e.s.i

Vc xOyUn

2 ..MOSyQ, MO'TO CANAV~R A:AM '
,.. --

salla:Y'il~-.i~e d\ill];Yllda yC4\i bir IRlI: d ~ni}'let d OgOly.IU. Hephniz eli~e.n gelen ~eJdl .M. l lerde 'bu ~k ~e Y;lH.(b~ ede..... Ern.

Fevkalide vaziyet dolayisile yapilan vergi zamlan

Girit'de
Dubliin
bcmbalandi
Hsreaiistanm lI.alY.f:.!}Q ilhalan:

Bismark

Nasll baf~nldl
MareUebai $011 do;klkayu kadar

Sovyetler~ hava
aklnlanna kar$l talim yap.IUQ.rlo.r

.Me~.hul tay yarelerin

.t',anzmlgor
hair..

gapilklarl, bu nucurn d,u,.· ·0 0, u oar 2 ../.,
Dublin. ;Jo1 (A.A,} Ya,blm~t t[~y Y14f1l)l!"! ~lI<!. t 220 (Ill Dub!! n ny."rl~de bUyUk: hfiVII. fll;allYi!l(l gb&tef~lkt.(ln !lQIU'&' Grj!j!mrlcn B8.Ii.t.ile 23 de~ Iiloi~ z ililJnl'a 'Ie,nlr ~2:~I"LIlIil"llmllil.LBT .IltmtljI i'lI'eI Ir_ BUytJl!: bit' yangm r.Jkrl'Ultlr,

imda: bekleln.i~
31 (A,A.) Bi~"! b.iltmlml:!.l"ile net.i(;£II<::I'II!!;I' h~l'el.:-a.t.. l~jrjk eden :;Llb-lI!)i' VI:· I!!"fle.dl'l. bU~b'q'klerlnc g(i1'e. AI.]
LOrldn,
rtJiB<rik'm
mlll!l'l

fI

Mo{!k",~·8., 31 (A.A.1 - Re u ter: L-Pndra., 31 (A.A,), Y u.sOli ~I!JlI~l·tt(:: 1dfl1l1~ov" mmtAkastn lJ=la.v)'B. yer~i k~TU1;il.lil Hrrva] !Ill PlI>ravUu; 1.iJ.Il'l'e, hava akmlarma ~d>£'vlctinill" tit.(li,flJ,,-d .. 1TI Ji;lujjt glinlerce mUlI.liem l'lo1!y.,t !I-f.Xapa.h hit Nr';a i1-hBklnl,., tl'lKi. k'tl'lnlll i.tltakill!i ya.palilLn .hIl.211'Itkia. liz. hllll.!:.moti n;Uda.n!~. LoI'101;i." ['II. bl!!!z",r h.lll?l~"r tll<;l'lI.}'Ila'll..In mll-' '11..,1;;1 u~la.v Y e;l¢.,i :B~ Sul:iotill; teu;:ld Lt bolglllfO~.I:nde de yapllmli!j trr. v n3Ltil~ik p'I'O<ti!iE!'lO i!I~miJliT', '0jg'4<1:' pi'l!"'fCI! uk!H' de mtl¥h)i'l!'lI: Jiil,.. YI!IKO!l]ilV ~'t.aoa<l. 'I'bMi!osl<IJV 'III!! Elenlz Ih.T'!lf) hili~~'l<l~tl-f!!).nll! kl!.~:d 1[;>'11"1 cHn.~ il.wt a ra j!,r,q,eJ!!, 't.~=;"t.i;"k ks- 111mlldafaa t;allml~t"Ltl~j'ltll'ak i!!tml"l .~~m.lIl1I"1 ~tiilkYaiViih ti!!I!'l;:l!ItJen 1 rE, "11'1:: lerdl.r. 19 ImlJ' J.II1I\ RQmU,a im:1l,] !Hum V~rojt.zJI:. eynl~til'].qlC binlerce a..:.kcr, .ianlf ;'Iro-oIIilau I~II .dB.bnllj,·ktll '\1£ plllr;!i.~l1t!l"lUer.,I'I!! .: ni'l.",;Il ){uvvetl t'1'"1 ! tara, ~;ylc; dilt,vrurrJ, 1t!1!m;.aliltedLn tlP41ln ),a:pJlal!1 rn.efrllz, hlr d:t1.~!l.nll. BLiilin bill k,.r.'I'l~,r., nnklan Vii! ,k"I'lL ,:fClui 1l'I"(l1If~ ~ !:itmj~le1"iIi!"',Y!l ,~ynti m~QfJil.,1ltler~ fie-rin IIfUrette .kl"nt! fiUko\" mnitltJ(llBm4~ 4('i. 10,-. mi\fet:~f olal! Anill!!t . lilt.;;. hir k'. II!!. bll!nzer b11",,\er- ~pIlBI;-!l,khlr, Tit. I.iriLki olm ilda n Vel h.i.; b.i:r fikof i a" Ita,ti!I kar artma bc:riibaili iI'~:P'JJ mllllil Imm!l.d""fl. Hlrvatlf/,t:ll.nL Ln:lili <Mi!l!ll ipiq emU- 't'crilmitr,ll'. c(liillm.a.n 11 [tal amntn yarmmile gas •. 0--

vm}'a

~ll'hb8.lTliil. bE!.ta:rJ.csya -kul,,a;T 8 ~ ~':'I'Jl'jl ia..alb;:;t ,!1l:rnittir" BIlL

BUlldlln IlBl!jka mIl' IIlfE\ m ...i\"a:z:s. "'" e\' ydnlnu:'itlll:, Ba,klJ ~~rl~l'de [ID mllte, Itdr:llt m., r:i''' ~ClI;;,j' I1.Iit'II.Fi c.l:t]"1l1<;tu I'. :i"lifl.l,~a lIayLlI.tm rn~lJt:l.n henfu:: lnal(q'ro I!tsgll:313 ds til" {10k klIru;el~ri_n ankas altlnl'iu kJl.hi"lTt l)~mlil.~~I!l(hl.t1 liar ku.lmllktlli~lIr_ ,tUlauffi elm&.1llrUlB. tay<lli:mt~ls..rdn". lJ1lblln, 111 (A .....-l - Bugllrl a, mfi do;tru YIl(>Ii!l.1l ta1lmlnDot'·, Dublin bomlbB.:rdlml'll,T neti!:>~i~!.1e ylTml \< ... dar o-H1 'i''i! 1 all ylLJ'<J~l b"l.lll<Jindll.o/lJ r"IU

eenada miJ'l"lItt~tm. gU-y·er~ed",,· :slYi!lhn.ok..ta!.ar h",linJ.c w.pllll'lmk~. lurl gl:hlilmii¢!'il r, BI,l Q.eT.ilZ hat'bm 12 *tin.b: ~GlII!!Il." !~rdcn bi6 de~:r ki: oe;- Dti'fITl"llill pltyUk hK 11E1la. ..
hiil..ffi"lilm.~h. GUrti dijj:i.ln~ Bismark'li\ i111.khfl<Y LaJ..-fa. VI!! .ars, g~m:ilo::-dll..iti batmJyacagm1~l'ad,an .i:m:d:at go'roGl:"kler!oj &on
~tb..;,

YIU·t! t'llLrtlwl tarya.1..Yerl ~LQd~tLl 01."1'at:4!J!I gOf'"

.,.ke·

d:a.k~kaya

kadar ZilnneMnifl~f-dir.

bolW1ar.ak iktidan ole lIIei4rlfl~ bulun e..1:i aYlli fahioill ilr tUI"Olhmd an Erl.lrn:w~~t~r.

Inui1iz Franslz mUnasebe1le,ri
li~lI(i, ai (A,A.) Y&I'I ~Ir kf'-li'IIl.L~t'lLll. bUdlrlllycL'"

AnahiQr

QH~ Rll~t Alinl:n. Branm ml.hta.klp, huk~ll~l!iOtir:rlfl dlfFhal de~~l- d&l't k~m-k bjr I<:mnit-.:nln ya.r~h. se. ~He yalqlCld'fl! Surlyll'YII: ke.J~1 n.~ It!'iJe B.a.id.-adlfl M.!I.t~!l1I1i de~uh.~il ama s!l.w:', nJilml lIiYEl-lit mllme8!9Hlevaziyct il.laciI,gl lriakk.looa $w.I!'~:~.e.1J.FI)~ olan B!!!i&~t!;lde.dJy~ ]'cis;i. rin l::»:U.u.l1t1;l'l l"iuIUllmllll1f11!11 ~ktm,nbulu, ml~~etf.n+ rn.llt~rek~ ~El.~.iUJ.t,.,:a.ydan :F'r.llmi[i'l, ne ~nJri Lt-'Il):'!lIUlio'Ilnda. !lip rrtBhfi.llendl!!d!l- h;~ Mt ~ Ill!llmllOmalt;'l!ldu. 1t14li1.it e&a,rI y~t), ed.eT' >=I!mez, ~!'I~ Abdti1 ili,lQffliltlk rr:rUn 1UI"1:I~tJ.1"];"~oI<.Wr. tl!'l. ziy:a.de. tl2tlu.i1 lUll! Ba.g'da.da. gj_mtesm.i VI:; dra.ki!. .F'rJlm;rz; _. .A.lm n mUrLI.;!leMtl erL till k lmlum!ye.sUll ~en balBbahk £,ooTl!llni«t, \!<!I mu- yo:n.idi!!t), ,Bu.h 'fe i~k1.f"lini. i'ttJ}':" l'md~ bir ecne'bj g8l!1i!1te~it'iih. !i(j~U~l :siJ;'a:!,1 Ult'C-- mde tizerre~ m_.rI.tI kif' M.lkl1lm.et. ~llI'lc AlmlLn bal"lclye ne:;u!.retlnci! LIjo- h8,[I~~~ki\r S~e<;t~r mYl",ll;Itl hU""~Dkn mI~J"'rli],(b, l.1Jrul.ma~m iated.i.iit.i 'b:iildi!l'Tl1~tii: 1m CC!,l'IIP \'Bri~ml,t1r: AIrl'iWl hl\.rlciye naz:aretmden bU- ,dkiHt:ri ilibll.rlle haJif- dtiiJ:.lkl1k_ tiro aLmaI&:s. ben.bel" Eiii:ra1lj bir BG~:"t.!.""ki 'ta.lyan e,1r}illi Vi) eL M~!lS:~ 'JTI <:ihet te kaydedUm!:!jtlr J.l;l, led Fri\nI!lJl! • ingili;{; m 1J:lUIs~bet!e:rll'lln 1m hil·r~.l!l 'tolllV&WI!! -rogJyo'l'l,rwr, ~'ik :mrunllll'].filrl da, R.;_t~l~Ali He k~kl V~~~iML 1\1mKn.YIILYl aliU::ada.r el~I!I mli!lCl'rll.l!l.l"nn ta:...'I~e:Ji '!11- birhkn:1!! ll'~l'Ia k~ltlU'dLr. t me~_ A.l'rn l~nya~1l aJ..9.1<II-d8.r i!Idi9n :ojEiy, dQr: 1t fllL.ilit(!.l<:tI!;L Fnn8~Z - tngtLlz m:UJla, Sl.IrfbecleJJ a.n1!!htar m~vldindo:: )!!!}'rut. J 1 {A.A.,) Ofi I a.eboetLl!!rLI'LIII lmel! b1'othdll'. Bu. titlJ.- IJIlan. obopnlkla.rm , Al:ma.nlafdll.l1 Soil 4~ AIIaE ~de 11\'aJc.tIltJd 'I"~:il.i. &UlIlU I!li!': AllYl II nYIl hl1"l \i'ltyu.-s (>!tti~l tII... ~l i,gati, I'~t :t'iJ:rB.-t11!! 11'11.[.;:' DrQ.~jl.Un~1l ~l"yIQlfl "Igbl!' "",bell ~'''''ktl,JrE.eonpn-.iflL fn,.eImlJ,lI_J Eliyor k:.i: Wnc ir.Jdl,laf elmi~li1", fil.i_'~1n m~_
E~rll'\ III~'~~ :rr.tMuUll'lln ·mUtJl.la-

retlmi

l,.s:ili;z:

LAnd,;i, 31 (A.A.), ~

mevkiinde. alan topraklan« · l I l~ga.Iini tSilgOl'·Ur uu
I.'

Ingiliz mecmualari

(l6.st,t'l'IDf!kte.dtr,

Hak.J"ltatcn kend.ilclim::, 100 tayYilH~dofcll miu· .. ::JdLCo bir JliI'fi!:llr'l'l N::U'lrV1: ti iY;i n-d u~1d:ii:i 'bMld!,ril.rn~~ tdr, ,QlI!IpI"l Ih:!1I.1:Uk,ti!n _Inill ~i k,i!I. II3.nIartn k;ur;L" rJllWl '5{JUI. d£'I,'iI.'Cfi

aa,

I!!di~¥:ir.
~I

Faikal. bu &ra<!i!l. ei-

1. 1!1,eI~)

rli:ll!1

dukl'<ln
terik

Kahired~
Aailcr,

l~yit c.::lilmdi.I:raha h1!l ;verde

~aIqIl§.lRalj,j'In.

niharet

ve: mutiI!JrAt:nin Tesmen M!&alnl i.s.t~li!!rrli'l".

bu mll-U"Il iran odil. ve"WsJI"lt;
VIO fauna

v:a.1;'d~ d,i!~:aJtd.".u ffOfti.lld~flU habl!!1' nrjl.di~ In-gi,liZI;CIt1L ted yerl i!!Tmi d.e~iraJl)"e)i~ mecbur kalJTN41alau. BismaTk. !>jli bjr ~slim i~iU,!ilii
ve

_nC-ll~'

:tOn.una k~TIDP~.m til!,

dllr ddga}alBJl~~~ !lUijturulun~"r'i\ hd'<u
muk~-ele

~Ifl'ldi iii: il~:ll ~~I
r .... t'!

~a

rng.il.i:z lIalc<tm..itJ.ir. ~nd:i.i'ine, gOre InHood ;lea be'!; II.khk·-

.iki da-1jka. $:>IIlr.\1 blS:lfia'Vil.tll. tn'l.l_,tuT" Gme:.nlarn:1 m1.&hl\'·i!ib~ e i~ti•
r;i:t,k- ~~ olan

h~r:!Uhlk¥ cl1.'ID~..

Lirki: Bi-~~1"k

~i.i.nj] 1',!i{I~1

'ilk defa 2j m ylll 19,)() O'lli ~)anlmil.rk.a I lioj;;:\:2:tr.-da gOrurm~i!.ir. Prinz I Ao.gen ~'P gernlei. Bi9flUUIt' a I n::~,-,k!U. et!I'rI ~kot e ld:i, Haova o\dul:.!<a. l:ii.:tliydi: ,'0= riJ:oi'-et 6 ny&, 1 mile l~hsi:j,r "cllY(J rd Il. Pena' ril:;ret· ~r.t!..w d-e.m ~~ir.-~<il·
nm. a t~ m.esrzili iilkde-JI tr; 11'101! dlj..§m.~k
kill,",nlJ:nilyu:II~IT·.

1I'al!:tJ1J!1vUlyatln maauUl l"~n;"n lUi YB.Zlyet' ~k

l!ilah

o!.djlrnif 91 ti::t.rlt! lu~;jIjlaTl IIlmdi BIl.~<:Ia~~

t~hhkc:l!lj
man

VI!I.J(h_ Btki1'11 pee d.i.!§.

y!l.tk.

Ci.lnkl.l1;~e Qok kanmhk. dejjldL 2"1 .rn.inlS ~et 5 ten bU'1i.I_· cO·n-;' ma.nlar_Jiur~~ekt nlu._~~a~.L!l-uv: ti!n .etY hl!lt: ·'h.&kilmet-mHJt.~i-' l"~--1i!i',","V8.:;d!ii'!!flmlid.~ .E.tti -. 'Elr vefLL~llairiyar~(it' ,. Sur!;re' ta.Y,lo'llr ·rim ",ifQ ~iii.'il_·~ti'tbi'n,tit!!h[<.chu.-i:il'i ge;.nni,.i~Ur. D~nli1 ~~. meyda:nI,III"J artliL tr(ln.~l ic;tn kulla, ..':ou kl!ldit ka. ::r[lS,i:t.d~ llc,llll!1t hrrLl.l "k~:u!!!i~ !ficft:!<I!r hsl'll1' s:~L l1.1Imr\'or, :RaYlI.k'ba, Jf~l,~p't<:l .... TUd,. NIIIilIrl B. S~t.Elu.l r::!):!~I!-(h IrlUd!!.I!' Jeril'l<i.el'l b.lrirull Htl.od· OldUglllD_Y; mUm!! Almall taYYIU'"lerl '\Illh.hr. 1 fa.!!.-ya mOllrMl r ~c:Wm.~ti 1'". BIl.~d a- b:lU·yorciu. KI!&B. bir :mUo:;Ld'~ tonrlj"i S[:lllo"LII.tor il'z~([mle dl:t'C>1,' i: k dtll k-i.n:d.e rnll-ha.!'~~ ~lrmmtasD H_Q CIt! !l t~ al9rn>l~t:Lr. SLlra"ll'ile .lBi.:!Suril'c:dt'ld Fran..=; 8.:;k~!' V~ JrltI- i<;i.n dHn t~t';bbil-~le'l'<!l<: -1I1.11u.c1<U~; rn~:rk 'lie Prii"."CI:'- of V altes de ahill "'1.I~llIr~rll~bijyl.lk blr ali:!lI!Irlyet! .,U~J- mufttlr. Bu "",-a~yet ~al'!,EeladolJ· clJ:m.... ~ hi3,-'§!a.~~l\"rdJr- ,iu ~r~ ~ naSIZ 31HU'II.' tiJ.,'It)'II.-'1<I mf~~anlarInm RiI-~ Ali ~:il;r<1f,t"J! o~~.l'I !'\I!zcr yl!!ni HOG.tra j_,.-qa,b.!t vakl olmu, VI! bir AJIi1M t.1!.)'Y re ~I"rimi t~tk~Urne~LnL Yl!l.i'H~~lAden sckih-nek mcebuIJyani'!" <;1 hnI.§t;r. &ki di1kika senvelrR.~fa 1>l1~h.lrljlnIhlilill l-!.u.V"l'tlli!- yelt.indc k"lm~~n'_ [)ii,n, ll:'~kk.UI ra di<t H·o.:.d bel'n.,.va Q,l.ot'IJ'§'tl.1.~. ,r!!! 1'1 tilel'Ll'le atllmak igln ""n"nla001:111 ,)''1311 kl)Tr'titi:t hUikwtle h.ti- Prin.:.c 0-[ Vailles mu:t.erebeye deI'm Fr'Bnlll~.o[I!! a!1t. lQPl'lI.klaMl\tl .i.!l- kUmd m('rK!!!zjniu kIm dakiimtoc...... am ctTni....~ de :nibByet uza'k.l.ti~
tLtade elmel![ni ji!l~lkt'alii lle
~tl}'O

Otta ~arlltll>kL wnulqmql~!'~T~ Go. mu\.talu.la:r brat Vilftitndlr. Cimkli AI-y!:! R3tnadiy~ n~h.iI:'ermi g:e:t}ttk.

d~

teeobirnlnl

lemill.

eunek tizl!':rc

la.r.

1JlagB II i

rn~dbldr

.blm1-~lr;

:,::t:hr-.il'lid aro.;s.ir]i ~llTie "Imlt ve yaJI ~'rt Ar;m,p iI~r,,;:lrk tefkil;ll;t.IQrt

(JI.sI7I

J. ,pII--ohl'el

lit II.i:!;UI)~Il., bu h1:rsu:da!t;~ J'apoQ]. VI\-

=

.)-1.1 cme.t n~Zl'.tl dikbu:e 1.lhnmahdn' k~ .,.~~3,Jlfiln·verl~r tara~ ~ J npony UQ1U pBktt n doEIII.dla" mllhiran~ hir mi.btiah~rli:t ,..11 taAAt'l'lltbel'lpd! ~1IIa! g.jjlt!)f ·bil.!;. gQrefL Cenubi AfI'ika u.... v-etlerl. lIletiul d'!l~UJlmek. tll.m;[l;rn'll;: !mk: 11' nin bu zaf.eri, bie 8ak~ti tenez;z:i,ih '!I Izl'h r. o,l'l1lu!!-lur. Dij~:marll mu.ka';·l!:m~ti, 4:, ~ 1B1I:~'Ok !'l",fll. te.y~f ilIllLditi j;'~. h;1~t~l~roill siirep ;\Iid'dclli t;,a{PWbl, oflm:lp dc.n'jtlll'ml hal-\.kIO!Clil-l~' ,J!i pell ,,\l.i •.l\hJ:;. .. n dav":'~'[1,O: r.::J!Lb~ G!brl~l!!- mtlla..-dan .!io\'lf&. Dlik d'AQ~i1'HL iil)';l!.Jii!lU sull1ptl;!'lIiilnjo'r, f!'li~ \'c:o .Ir~l'la ka.9D1,t1 r. tNliLi1.1n-l:h:n lieo.nn dq-ll fakat bu ;r,folllilflN:jll 1)1'l~1I!fI!l.9~'4lfLol "'1I:::b'(.tt~ Kilhir~, 31 (A,A-) ~ otrer telioli.mi_veHcfI hmmcn biraz: c'II'n'd lfI,'1d~mJ~Il,*LII.:l.ll~~'i ..nll-l· bu J<>J;.tt.· hR ... . . Ajillill In.n;;l kLl!~m~u. ~'j!~,en C~:!'1"L ~Hlll1l1-kUn Mltraa, J·a, rliij.di~ine l!rOH!_ ~lt miiteakl;P, 61. m!'ktar Al'JMlI'W~banl 11 1I01i:t:t.tnL, V~LYill·tQ 'I'~~. fir~fIIll, Yunarll.:r>t!!;nlll, a.lt"iffi'.i iittjYOldElofli ~n!.ktal'l ;g~ri ~i!-kjl. lul.~I'fI datl,.Jlt\i!l;] ~'e ,gQ,'';: yetU~den mi1il ~iIol:'e.:ri NevYQrJ'rta

!.LYl!!t!nlll aydlll'atJJ;mEllllJlln bm!'lm Ll~ tlt;'o"1l.II.SI) QhnrYlM:iill :l'y.krlnPca oJfl!ltuml ~'lSylcmi\'l '0'1) !lll/etcll d'~mi:r tiT Iii; I - J;~ronYRnln ~1l~:!II!Ily~ .. tL, ~I')k ~I!'\QD~t'"L 8aglDll bt:r t!!ml!l I.izel'lmle t.ef'lbU i'!id1~ml!jtlJ'. talki alilloll!!lma'Z hk, At'a'{l d (i'l'i1i'iis"ik ~2'l.~.HO tllrLhindl" i<;:llll ~l\. l:ngH~rc .r8.'!l'lIl,du; ci<!lRlL 'Fa:kat tg n IlktLLlltl~'bu!, J.Ij\f'I,1f1 b.rl6'! EoI;!!':!.· g.ili£ leI le Atmanbr ~"r8,"~r.lda bir ,g~~!. daclm II bu PI!!em ~allafj7.ill,tu:·, ,aflllupJ1::iL;tl1 k11. lra.k j~,B I!um dill:! El Elu, PrlilnBI l"(efl!:l,y.I!I'Il~1l l:i~zil;at b1381m l-lii'i·Uk bir ",ey'Eo t<lhvtl ~dmek huV~ J"}1>Oll h!lf't~t ! LY.BIllilOtLn~1Il lo:l7.~h!h·, au~und<lk..i Alma-n .e*eb.bUat.il1t1n ]1!1:,ln~en.BarLh illlroUI) bC!I\ u.lmlloktlt-

BiS'l1lII;rk :mrilkmod.-.l.l1I kw1uhn:dar LOl)l:ir"" 31 (A,A, ~ ....... R~u' Londr~. 31 (AA) R",u- ler; in. 0 b~rI"iji""i!! g>OT"e lli~lmEi"fk. mi,ip~td)ldln.dafi k,qr.tll,olllllliirdill! ten Sl:Ilituyett!ll' mlli'lfill@r, in.i. r I~li!! ~.r !!ol'asuwd .i an lill- bil;&lIl. bir t1'l1l)i1j:~ nllrp geIl"1~Bil1l~ I: Ilml.1!iIi 'i-Ik. _,1;11• m zhillll halen wihayr-to!!l 'I!Irllll~ aL cl~nbir dlli"l.I,flun oo:ylC:liebilcc~in.i b!:)ba- ro1lo!t!f. Tirol: e.tt-lrl:nek-t c:clk ;'~m-dl bu'tiin dLiJ]I1~ 1~11II!(l:Iih\t Ol'-l)U~!;UT ki ]l'l1.k. I

!!.Lr.:u.hHlIH

j~in.

Ul:'J1ko:od·erSik

t~bILa:at :yij;pmj~.r.

...

dll:gllmek

dil')moll t'I ",ii:rlil. ti~ 8,nhnu\l v.t: IHlnll.p l.lu':k;oILme!:lrl ... -dtt ihlrl~IDeie ba,li!,p:lI~u.
Hu [mil ijzi!lrine

.11>t'n~

In_

H a be:jista nda
(~I

I :JnCl4"1

,~

Ii~p

'bin ""~d~r ~~ k.;J,I.n1~lr, VI! bUrll;].. da egcr &<I'j !.;i.\[abildller$l2:.
Mtlt"lraretil! giPUni.in ~i.I'f1al J,.ryj9-' !;toyun'l,;B, Ticata 'iBbWtlaktadl!"..

~.i'.

"I'"

m,uva:Ffl,'lkt¥~tgJzl1glne" tc:bl!,rilz I!!t. oirLLd'[~{nf! gtlr~. -kLlall!!rlff)lZlI'l Cl_ rittek.i :mtiko!!mm·~l ha.ttl h"f<:>:ketl (;:oOk bUyUk ni91n'l!I~~~jr etmi tir_ $\IH'o\ mi:l[1,lda.l'dLf kl .R.I1'\!it Alhdn ALman dc-ndill!iTi k~dilc-rlm: gelmefllVL t",l."p <etdMer.i ha.lde. Raj-It

t~tktk(l

t>lbl tlllsl)~lIr.

F'evkalide vaziye't doJaYJsiJe
B,a·:z~ ve'rgi v!!' :resiml,ere ':Z:.j1Iirji'l 'yalplllm,l,su'I(i!I d~~r .c~art :38.28, •• yd. k.&II"IIUnl 'e'k. k~mH1la damga rEismi kanu. nund~ yq'l'd,&ln, deqli!i,iUUar Ihakkl'nd~~i

is:

iz.~ik~hrlim,,,badl:
T;iPl.et

1:>;Ii,r!l'ulI~l~ 1Q1iHl uml;.ilrni ki!i.lar~a,_ .h m it' g~lm,~'i!\cl en-'b Mi 1x:1.;;I·amml~mt'k.tl!oa,l1'. lIr. Bu. B~*,cla t .19 e-l~cljy<'l n:i&;i:nln. K,.,a.l Y'Hliinatil.l'li't vc Ch'tloil';iIo'~~ J!I]~iHz bUy-uk el'!;J:s1 nezdi:ndc !t"Op. t... mUco!1o(htlo¥c d i!'vam il.den Yu' h:G1 t~'l'Cbi.:rll,ni t~kip ~mitt.lT. Bj!j~ Ili,n kUv1\II:·rf",rJne d!aha :/,...Ia .. hir d.I, t ~'Ii! IMl.i~!O H,.,i, !l,liilltrc. r."lJl'ili~ kIlOlB.l'ldanl.uill! l(ifl'!i b~I • .{flI!.YI t~~ye a_""d
llli.inkt:'JTCl.

rinLn

mi¥ir. Lend'l!!. 3 I (A.A.) - K~LKahi,rc, 31 (A.A.) ~ Milt .. r~dcn Timu ~z:el!!;sim:: hil,diril[~k~ l~n mlLxBkG!Telerc. dUn B~di~im:: ,&orc, k:#>jnclI.in.jll' biHi.i:n d.flt d"'I!.f(ng'i;;kj ~ak 8.:1. kl.lv\'I!'~Ck·l;!.w,....,dllQI ;Wbi'Yli'II bC-lIiU
il:iia.lil.TlrlI :n,!iln

Yunll.Jl Kral1 c.,I«l.rglbl. pmri[ ~ng.ilt.:li!!Jr!l lIiJ ~'f!;pnkl:a.1da INld<e1l

5,illi:rn!Ml

roplflll"!1l

bU~\I-

Umwn,
], I

MtldUtllLlU

ArJ;,~f'"
Sofy", .,l~jligi
~Qrke1:d(!1.l

Me~me~

lkLnd

(Tdc:fonla),~ ka~ipl:iwln~,
Zil'il

16yin

1 _ !,)..tP\1i1l reBrni kltfl1mUIlun 1) Incl 1~~Il.(l~(·3111il1 .49, St. 66 VIlI 78 ;r1Um,s,fll.!l f'tkrp.li1rm,:,a }'fi.2:lh ~'I.I.R"a!nl!t rtlnSl;lil)iime, rO!l;ml dllLl"o 1i"1: miilL"i~,.~('l~r!., "lII.k~mz ye U:ml 8"'lleUoI'1, P[l1;lta Vi!! telgntr mii"',b~j!larl, t!l>BTTI! kaYDt lIi! klll'!lr "ur~tl~rL ','.e memll1'in .. Lilli ilI.LJitl~nllL·

t;tmi~j1'.

Gener ..l Fl"eybMJ :sai VII pUm Lct'l'lllTB" ; I (A.A.) ~ Ir.,gilili
I1llmiye Ne->Iljj,reti. Cirit ba!llkllma-ndliiTii Cenp.r!ll Fri=i:,;be.ril: flilk· kll)'d,,~d. AIm'BlIl hi1lhcr].,rile alakadato)l.iHilk. Il,~,~~t'tdti ~b~tcle t !)Ii,,; 1 dem.elhcdJ:r: .. ·CII!oPl!lrll] rtr~yl!iu~'in. :3<l,~ veo ~alim oidlJ.f;ll v<:' kmv]E!I,Ue bjt'llIdll bl,luT;\<tuiv~u aildirmck-l-e men"lnLUI~,

1~'IlQlll.r

Y'l!"Td~ imll.tn.mBBI te-r-citl j!iffi~k:t<:. dh, Yun..ani8'tan" aJ.t a#t.m1""JLn .AI.
tBfafuldM,

j!.a'Ptodvl-m~..Ii-

1!!4Umi9t-ill,
Tior~,~ ~~,k&l~t~ is' !~CiH!il

.lll1ll

mUm Mikl.l1ru. Ce.~.f!1 Z~i'I'tlnill tlA~ilmi~f.'O Umlar t.a,~ini ~.~IIIl.YLII,j'J;I Al1~~u." j.~ CTt.ll;:"f;a'J,1,la) __ <!Jillref "t"(I~liiin~ A,~ ,al!l.1') lkJBCi. "1Il~r AdJiy mLi. IlIm1J.ft'i. !1')udUrlijjll CI~ Ticil:rcl d.~. .fClitti U~1"r1fi,4l: Cl1m:hu h· ..t MUd- ir.:;111 I'fI,j" rn'Uil.vlnj CtllEi.l v<:; Il!!l'Idllll

l!-

~FI.mga l"I':5Imierll1i~ yllt.d"., 61J JlIIlffi )'I'mlml~llr. 8 _ 13 Ilrls!) :madod~n 11\ 2, .{ l"l! :5 mlliiarall

hkrIC1~1.'r~tI'~IL ynrl!

~i 38reTLn~T. 'Yun.ani~IBnm altJl'!. l!-.hYll.tliH"1 ",Id.ugu g ; !:Iirn,ii!l.i N!!\ljlQrKta bulu;l'I<I"rI>uktndHAI1\~ikillillliL

~h·ISm1J1!'lll~ i

O').1r iA."1'i!

mlllii·vlll r SU1e'hi

Ih,~m

mu;"vln~

ll!. "'OI,k.kllla rim '-l~v iT)l ige iy Tk.arll! t M,l:!"nme.1 Urnum MudUr rtHulvlni S[!I,) h I,
VI!;

:<lpu.rtl' ]nhul tll~kt.U~III\.1.·l,bll T"'ltlliliyetta yaz[!an ielgrlin~nn tt<:ll,r~fl:i" n~I"'f'[1~ H;~.lll.rt nilElhaLarI, Id("~ Itjf].e-l' ""41 milte"J,\! ~~ \l~:r'H tlclJ.r~ tl"v-r.~L.: ve s&nl'""r~11 d El1lIgu "l~!irLmlflrl ti-ind0- ih i yr; VI! B 'nu:rrm l'illl tlH ,II BIII"Id,a YIl~ll' h~,' t1.lxiq Ih Ille lu.rarl;l,[lnln !\l1l.1lJ!J;s" l'I.lf',i"llb d bin kl.lrLllj-ta altml:' ~1l..1'il-Y&. I:fk~rJ]Jni~~lr, ~ _ flu ~(I~ilR1' l. h~~lr"l! gH tilrlhLiidetl mut.:bel'dLr.

~lllJlil""'t']. na.rnl'llllr,

tClY,in, ~jlt:rl!!~if.

qni.n t~ii._'I1I~ri ~~n~p o:lunml;l~\\!r,

,

-_

••••••••••••••

r ikaWlITI. I 111lJ11WHill. n!,,,,i:o.:l, r..lIllI rI H .. i.nrieh R~ilh levkif ,.,diiltui.lir, A ....'IIlrik~yPi, ItJh~.., bJT ·1l~al.l~r1I, " r.l~~lll ~w,;;lu."ur.

TfloVk:if ~.ildl N ~Voy'I!I'l'k,3 'I {A ,A.) -

"1

nu.mlu·~~1 na.zl!ll

M''''-

..
ill'

I
DflI<;J(" Dilil!«'

-~~-----,-v

A TAN

BORSA
5,22 J:ll"2,2t0 ::10.1725
f),m.95

Iyi

O~
I m£l111'1

bYil,;N Fre. DI'IIhfrLI P~La. Yell

I'OKER 1ira,b,,~aklanm
yaros
~s..kl.a.rl POKE'!'t

tra,: mak iste rseniz
VI

gUz'll

. jp,Uk Fabrikas~ T. A~ $irketi
;V~ter
»
, , »;Q

Y,edikule
ND. 12
!}

2-0
24

P.!liW 577,5

-.-

12,1l9

1If VlIf A h: K.AJt[ J[,IlLJ!.AlIo111'tl:F.Z \loiter brlltl,

I

Tire

»

20/2

Sa.-l:~ Fiya'Llan: kW'UJ » 682.5 1I ~ 732:,5 ll< ~ 752:,5 ~

it!l,,,O!<

Kn:.nd

3l.I'j'~ <I'I]),PEI

ls:tOY~I'I.z.

Istanbul Defterdar~lglndan:
1jj'e'l!klli&de V;tl.~yet dOlayu;lle ve 11/5/iHO .bflZl V'Ilrgi 'l'e tl!lIimlere t~llill kamlnlll ek kanun zam irJ,mI!~• Gazl MUllta:ra Kem!l:i P:!'U1E! cadli!)'l.inin t.lICnz;lml 19t1l. 3710 No. 1u Bel,l'I(tiYD l!ltiII'UQ-k lm.nunu_ t"vfiJnc:n. If!timlli:ka IAbi tutulall l!lia.4J.bulda Unk;!\!'IIJ'un(lJ~Kil.1!!1II.p Demtrmm m:ul!l~.H~lni!l yeni i~at BOka~da li:aGII:atro· nUq :1902 lnet a'liMmda 1 parsel I'..aki] ~Wli 3 leapt !'ITo. lu odolI kigJr dl.l,J.c""~,,,1'I ~Hl,OOOl .l:t!1 htimlRk bedlell Ui..ho.lil' v 12 muameleal tekemmW "'ttLl."ll,~~\i'jltL 'l'npml$ill
l:Oyml;lfl,

...

1933 "I'lh>k tx>t<..'1l I 1918 Io;Uk!'ll.zl cl:JhLII H!~q fknmlyC'li Erg&lli 193.f $I"LL~ • 'IllrKtI rum i1.9 80 19:1i8 lJunmi:i',,1l 1!l 12 AnlldGlu Demlryolu Ts.hYlU 4,;1~:; D;;)mi]:~(>lu M:Uf1:u:::>!!il Banet ill 10 '1'. C. Met"K":;:: Bfln 1~1iL-9T 10il :25 T. l!i' E<a.nk'~1 l'Ittiesa.JII hiS!J:9 .U6 00 T. J~ BankRM (Nul1a. I'!l1J.h;,..t'.) !iI 85 OBre,f\JllI B.l'1:riJ~u.:1I 21 QtQ :;lrll(!i!ti lill.J'?Jye, ;le, PO

iii. HI 00 :.n 50 19 35

Ill!!, !l",!r (}lIDIIi528 ~Yrll tw:Lll.l",de Il~roollmiljUr.

81/3il:l1l

:2 - Bu ]f;o",tmla ~~ldB 3 numarah benttin A, B, C ±'1:krals;r-maa 1J;"l!. Z.lhmMlde!<!-t mUB.melev",rglslne, "$ E nJ,e:rllfllrld~M maddsler jB"h1~k Vi;)... gl~r'H! tAbu tutlllrnlllil 'iiI! F. G, H tlknl,lar!J.(!alU mllddelerin 1lotl!hlilk "orgJ1efl de nrtttrrlmiatrr, Btl m.!l.C!dal!el'ln: A) Ahm ve !l!Eltmu tie !fUgal edenlar,

abn(l"," ik{IJyrttll:rt tlahipferl Haaan tmlj~'ylil li.n.ru,1 Nlhlll

('I1dukJorl' !I.tl.Ii'l.!JIIM Ha.<:;lIr( o~lQ S1lvc HII.!Is..Q ]'.[11!t(iytn. ~~J\l ~,e;t" FIlI-

l!j Bl.! ma.d(b·ler~
fiim.:1 :mUe:iolleBi!lcr,

Imll.l:!!Ltrn(il~, Lptidai

veys.

WI

I~Hldd& me.:rak kl.:!lla~l;I~

NUIt:U\.
Tlick Albnr '{'Urk A.ltnu 'FUrk Altmr 'TUrk. AttIll~ ~.v..lln ~
(~at)

{looDtu

gilJrlbtb:ll!O'jtlf'll1~"A

J.. iJl' uki lumdrn _Til'l1b, l<I&.y.at I\.ltg(1.r~Lhr..

!lid IiA'V8ar, :n--l'l~1i tl«l'1i'.a.il:ltoft,

I,

lRl!lord:i"r. i!If,()'m!eI«..tlmjzJin

''Ii1rk ~U!Un

1l'iWJl::

;_I'Wi

(Jt(Lmit) k'U!J Ill, ( Hi-mi"t) kllg-!Ik ,(A.m.),

29 85
2!'l 5.'! Z!!ioiB Z4 410 Hill O~ l1Jil 00 In 00

.uk rnl!Zkeet'" Il9ttmlU~ k,•• rttlnumm II inel madd.;!&1 "'... L""l~koil.n 1!O~y.E'i ~'etJl'I tlJbllg;J l!:lin 1I.3.:!:i::y.evl'I~Ly-e Nco. 8U It\btm.mll. t~di cdih:n Hloo.rnumttll::~l tl.lbl1t l'I1~illurmruzu .. m~ruhat:!tl:l. Wtii1:a.diltl. Njl'l(,t Ile Om,51." F(iLl"u1l;'ul'l !T~lqnli!:t.gtll Vol meaki!'t'i.it!in tayI'R 1'.4lilf:.OJ.sml::l, \>1;1 .!!;I;l.r!Jt:~ t:.eb!ifj' OOiIcmemi\l bIlIUl:tlJu~1I beyanlle la(!le 00ll.m1~ nlrna:.ma b5'T'!lWn ill!i.n tIIrihllll.llm ii.1.i1!.llrer~ _ kanunl miiddetl z~r['ln(JJu. takJ'il"e gel..:nedi ~i Vlc.)lll mshk.nneye mUra. eaat etmedig-i takdlNl~ i5timlilk kll,,,,ununun. IS incl. maddeSI b.tlk[lmlerlnln 1:l\tbm Ooh.!Jl.II.CapnJIl Ylnll il!tim.l;\k lUJllll:rn,lflun l:.(I; uneu ma.ddesl IktlZ!lSl!I1~p. tl:lbl:i~ makQ.lllltlli REl.lm QhYlllk IIzere i~~ ),e'l'Jlll: g'ail@t.e. ile mm I3ttirJifllC!.>inl "c' LlAm ]lnWl~Qvl goz.e:tch:'l'Gcn ikl~r

Ell mrJ.{idtlllerd<.m :kanUtillll nqrM i Ldl!':'J gtlr.l1ha yrou U/Ei/D41 C'1i.T.I'Jute81 gijlllln~!'I sabahlt,d.1I t!!;:;'lrctham::, r,"".~il, '!iLb:I')~ !mali!. thane, ambar Vil depola.rmdB ,1.I'l;\;!, llCe"I'Ito, k(l.rhi~yoliIl;lu]~" :!l~i'ldtl veya !la~r yedanlli! 11lillull~1i I\ltokb.r"l.m cll1!ljnl, mrktarmr, .siJUctini ve buLundukl'lll'I y~1 bu llal'l'fi'i yaplli:ltitJnm erte.<ii gilutlnden ifib.iu'GI1I 11{lgGn zsrfmda btl' be ys;n~me lie Galata.. Bs.lIkll<l.zal"rnila muamsle ve i..'!tllilak vergtled mer ktl!2l u.hakkuk \ilI!I'.!C;:;i :j!e1I11i;il]c"Beyk.o;z;, Sa.rryBr, '&aJurkoy ve AdlaJlI.I kaz;ll,l a.rrndaki mUlwll~Oer d~ bu kazalar MIIlmUdUrHlkleo!in9 bUi!llrnl~gj mecb'lJr'dudar. (Bunlanlall EJIrl:EJ~ mtiesse.sell!r k..a.nwlItn nc!Jrl ls.T1hinde Imall te'kammill etm.llml!j Etl\ld~ bulunan mavaddr bllY\!l.Dlilamelerm6 )pU. I1Il-l: udde hllltnl1r:kl mtktaJ' "" SlkletJ.erinJli! g6n! dere!ildlil~l:lkll!lfdir.) m 3 - Bey:&:ril'lruYlC iii! b.lld.lrrllc(!!ck. maddalse 'Il!!la~. gOs"1lsl'ili:Im¥lcr:.
.A) Keopoek

b6IJ.I

Daima:
MII~~LiI1!
mtUe .. ellit

CAPAMARKA'
lW~1 ol"li1l'1. ",'cllibcit'l'iml:n ilJl!n o-lur"uJI'.,(.:LOIl!3-)(060) all bu Jillk!ss~c.-

blrUk ,. (Samet)

mesin1 t'ic.BI el'l\lr:ln:J.•

ni!WnEllilmn giJ.ndedl-

~ ~ (R.t) M 1t]"Il1' il:ih.h grB.lll1l MecLdlyC Dtanbul od3D: IIftlWI5I 1I"":::1 Mebmet Ede!j: ~t~l l1<Urunilakl firln"l

S 34'75

Eti Bank Mahrukat Biirosundan:
Anlf:arada ml.l1j.teriu.l." Il-ra.'mld.a yapil'lILq! elan muka\lel.eler-den hakL11-Ntli11?..f 1,IUI4.1 tarfhfnde kUl'ula.n >''Eo mel'k0zi DutDn1l11. ~rLlr-I<ly K~l"1'Iill;" Sui.,!} 'I'll l'ffi!'d Mti~~e$i» ~ .. mo dtl'l"trllcillilile

mns

Beyoglu Be~inci Noterligine
(;:Rll.[ M{t!lt6lfB. I~t·!ruU Pllij;:l. <eiiddeslnln tn.:nz,im1 I!;il\ 3110 Nco. lu 1:18lediye 1!1UrnlAk kn.llununs t~UklllJ1 IatLml!Uteta.bl tutulan .tstanbuLda Ut1I(Qpannt{]a f(Mllp lDemlr!1un mlll.hal1es;J:nio 1fnk:f!.~ru: llDk~Tnda. Kadf.,stronlln 1080 Incl Eidaall'l<j!<l, .2 Parl>O! e!Jllii 44 - 116 yeni 5.2 _ 2 11;'3.1)1 No, IU u.ltnl{ljl, dili.lkkAru 10111.11 k~ ttJ,1«Iir e~iJml.lj! vc muarn(>leSi 1'Ihzkl'lr
I:!!k .kanununun n.EIJ'1lr1

S) YliflllI'
oCj

yer!!

1'Ie'ba.tl

'maht'luUCrln
IIUIiI<Ul1

tastr

v~

tasfi!nl!lindcD

.

istihS~l

~lUJ]aIil bC&ir ve-

:Mmimr[n!'mIEvrimtll>

(Z~ytJ.Qy~ m;a.ire P«I&I gib!) ~elu:'i'd9.n

:r~,

ay ;;lJ<e/ti ~'~T,

rv..piJI~ kctcn,

lI!Her-J, oonbrm.

I'\.i.d
11, h,E!!-

sal' kf!.J:'i lngHI2: 1'11htiYIlllJerln paz,arrmda
~lU"fl

:rettl!;.lmJzL "\>e m~Ol1"Il<'l'lmi~ llltl. lam:llIlH!1:l, teKai)tJi. ~t~dl~i

r~ nh :9a.l!lacaktIl;".
dilrn~'k:apl, ba:ri.oib1:ill'\II~ (~3M~

t&mamms.

sooa

lira, l:!ItJm!.:lk

he~jh;~l1

tekemml.ll

e~rir111:tt~,tir.

t:;;;urolla.m.bf!. Kt.!.rIJi. &aa.\t 11 tilt! Iil-, IlUQ.dll!

Istan bu) Defterdal"bglndan:
fokcr ... g:likoWs.n ,alman tst\:hlB.k "\'~g~l[lln .e 0;' il' ol;}J1 lI.arum :n..5.!)U t.~rihlrule lteJi!re<U'm lit!:r. 2 - Bu kimllnhL; .A.) ClikDOOD. akm ~'Il &atmH ~ ~gal e&pI~:r, Bl Gtiloozl.1 ~I!.1.mda. mii._li!'!"~ ~ ~

Zll" ibuIunmfl.larl iflfu; Han ol~f'lrr.

y-erln. :19/80 M~3~ .sabfl;ll. b\!1unan E:Byd{J.l' lIgene m e:U"lIr il!ltirn11 in;::1 mrukLe!llJlJO tCil'filta.n k'Y~iYG'l'in tE'MIA'i LIi;Dn t.17~ ytllfflli!l'C No. Bill tI.l:LtmClI!I. t€v,[J,l e.i:'Hlon :l.hbaxnELllutleJti t.i!lbl.~ l'i'1 NnW'LmW!u.n l'I'I6fruh~trna 15ltiD..liden H~ydllll'"rn iiUtme~g:!Lhrnrn tayln ed1.l,e1'l'l'G'Illil;i Vo£:! bu

m~m]cket i!li~d~ Imal c.lu~ali trI;)..<](:Ic1er U"ok.UlJ'I., a.klde kar[lmelll., r~eI" mamnalat, fun(llUlo, li1~" .Ile,kel"·, !jOIW;TI.;me, ~p' VI! 'tI!o1'.I'I~(lli, t.eTkiblnd8 % !jt) deTi fU!i!< ~"kerl muMevl a1uIP ijiimdiYII kllilar IYII.1:lmulle ve:rg1slnden. mud bhl'lt!nl3.Jl mad<lll.eler') ('Fi!lhti' hcl'Va91 bayllJJl'lam'l ile ihba.r mecburl~"4!tJ.ne tll.bi deflldtr.) D) U!ltik ..Izm~. ~wn, kBJO',I, Ilktl;-!l, E) Gumrtik. ltl'l;lI,lM !';axjfe.::;lnllll "'<Ii!)! A, B p0iil!aYrnllal'ma gInn her nevi 9!mentl}. F} GthnrtlK .i.lh'lUU 1:.a>rH"Qln!l'l12~/B, vc ;;n:m1 11)1[:1; ipli~

132jE po.;;!I~'l)ll.ll11l'm[l.

.:lnn

iSl.l.:IlI

jptiJl:

1-

a.'ttlrllm<1$[fi<l;

WI maddc ola.ra,k kuLGQnIlJ1 srn~

KaRIJifl<tl.fl! edHdtlti ~ gId ~M. 'Yarn :a:r...s,~l cuma.rtgJi gl.lnlinlli'i :SElF bah!llilda ti.c.aI:.etD9I!, Mag~, dcpo. <\nl!)<II', tEl;'ilr'ika \19 jmalfiUmnelmrt~ dll ~ ;u..;;en;L1l ve korn~y.mn.::ullll"C :n~zdhl& w tS;9.ir Y'tllr1IiliI'de bIIIlllitll!n IStokisTUl .. in:s, nfRrt:a1' '1"0 alk~~eilij VI) 'buli.mduklltorI )''e"rler! g&tei-Ir bit" beyarma:m@',lo1.ImftiHUila. lI'f'qre;dili.llt'i glinl! ta.k1.J;> 'lIdlilfl gtInII.n a!ulamma, IuirlIH' bath o.kluklwI '"'-.'lTidfd. d..~r{;..'l.ifiG .... .rm-Bt8 ml!C'iI1.lIdul'l8.1'. Al'I.cak e klmunun. ~AIi I:a:kJ-p ~~ gilD }t9:7At' ~& luEidUf ettiti clhetle b~ y.ann.amenln :2,,6.:00.1 Uwi!:tl~ mllRa,Un Jjt&Zru'tllSi g'UnU .lllu;1Bmma kailal' G1Llats. Bsl!kpazsnnlja M~amcl., '!;It} 1Sli,IlHI.I!: vugUeo.rl Me!'kez T.e:halr:kuk ~ubesi ¢litpBe, B.!.ykoz, S:a~. BakIrk6y ve A<d!lIla.r kazal,at'Inaaki mIDfell>e!h!ria de ~ ~~&' ~~ itBWi edUm:es! 1•• 2iImdrr.

oSuntle hbllg OOilemt~ l:lIIlun(lU~..l beYIl~n .. ililde IldL'fmit!l t;>ll'I'IilSltnll. n~. bl 1m HAn Laribilild1m itJbill"BYl lIa"nl!;rd rntld(1.eti 1!Jrlmiila b.ln'ire gelml'!eli&i ht&!l.hul btincl 11ltJ!;. MemUl'Juguaveya ma.hk.emoye mtll'lIICaat etDuxll#i t!l~r;Htde iIItimlMt 1!:1I.n1lllW'lUn 18 ,!ilan: l!J1lcJmaddil!1'l! hUkl.lMltrinin tathuk oluns.C~U'lm ytlle istimllU1: kanUJIIl.!lnun tI:'bllf rna~(\mmRl!:a.im ~lm:[!k Uzere iki ytvMUllis Lli5yc-n Jl1boel'in ltl4a id;fi,.l'i;ls.i 10 1JJ:1ClI JJt!I.d-d'9Si Lldil!ill,l;mclt llttn et"t:i.riJme.sini ve H§.m muhtttvi glUlet~ltNdl!ln lkl:jler nlb:~ &li.a;11[ 8:Vl.llUt:l BBJ;"OI(!l&;n b'lI£&IiIs. c~. rnl ga.zete(!c bQ.!.uun r1imlertllnct;.ml 'l;'lc!l. Ildl!ll'lm. n1~fAlli:J'J'!.Can i~n g'~ill:ri:1;ekte orttutu htimJAk mlld'Url1 AU Yaver lIl9Z8il J]lIi!;Ua UD&I'!i.k. allUlELltLlJIl.!'Jn Q,g:''''Il!'thl!~ I~ ['fide It~ g&1l1mU_~ buiun~a.rl (lldutlUI(lfI.'h
Oiit'fa I!I..

11l;C'>.!Jllllann ~,(I,&U

!laa:l

dlli-

Beyog]u Be§incI NoterHg,ine
. Gs.z11l'l':u6t:sfa Kemnl p~~ .eaddl!l!1inllll 't:a,ru::tml :I!:lin aU!) No). 11.!l. beled:lye lS.timla..Jt; !ii:EUlllrtUM, tllvf:lkl3:J'l il!tim.LilLk!lJ' ltabl tlltull.n l:!it.s.,nl:lI.li(iill UILks.pa~ .m:n.d:p,Kldsp Dem~it'hun mahnll.e!il.nln. e:skL \'II ye"l AZII'pllll1"a""atmda l{a,.. dlastnP.nun 10r.;(1 nci. ad:a.amihi. :5 parse! eski 4 ye~ 111 _ 12 ka.Pl No. lu. ~r., 1iaY'll. 2030 lira Iqymet t>).kdir edlJrn....i!',!tlr. T.a.pu!ll1Ui alman kaYltl.an ;gaihl]-'>l'0r1 clduklW:1. anJa!)dll.n. FlLtma Mi.l.lii.rc, EmjJl~, MLll'lllre, I-'l!USllyip, Thr~, Mehl~,ct ~I!\'kj, jl"at,ml!:., MnMhe'ye ~ezko.!" k~.fIum.l1ll .i~ 5nci madd.ealn,e iavflkan lte~lyetl" ~.• b.I®.. Io;::ln 61:177 ~·t3vmi:;."eINo. ~I.l ta!itnl.d.u. tilvdl f!~:m,!:Jl lhbl;!-rl!lan\cdl!kl tebl1;i' l'I'IetnlJ.Mmll~un m~lh.a'lrmlll latL", Ol!kn mt!!zkll, "i'uhll!la~m jlll<lIM.~tg.§.h ve l'l'le"'lI;:~ilirria .t\&y.m etlllell'l;mirj V~ l:lll 61iLrel'lti! te'bl1~ eoll1c-meomi1j. bu hu: dJ~iI beya:r~i'le ~lu:ki Cdilmill olmllllma. bl1'it'AlI1IIl!.n t:&:nMn(hm lUbal'en kam.iln.l: mUddet! Z<t1i'Ul-

I'

illi.n oluI'lUt". (3a64)

(;, Iirrr I1I.. i kUh ...e (gtlm:rl.IlI: tat'"ife numar .... ~O-Sj, 'l.J' ,I(l ~I.lr J'Jt:< .i !;a.y (gilmrU.k tal"iEe ilUht(l.fM! 213) of ~ l:'ul~a.rHia :2 numacrs.h bentte YM~'I !!}!\lL!!': ve ]t'IIBcMe!'lc1erdeo 11:,\nlitlUn Iilelj['i gtinfinlhl J;;S.bahmdll,. j(epelr, YOJ't ~e-Jc er mevoodu yUzer JCi· IglJEl.f!!, tA.;;Uk: iik .. e • .?JiYB1J·n, ka~. ~izme. ~Rtl1'l i~c1f ve $Qn'S iJiotl!. ij.ll1~, IW.hve 1,1'9. 'Oay me ...cudu ons.r k.lafiI&Tl. !:;hr.~io rneVCWiu 500 li:iloda.n :az olllJl.l.lll'la 11843 _yrli. rnuame.la V!!J'gll;:j k~n\lI1Uf,lH'l ~~lda :i tl.\lmu~1I benttB yamh l.l ve 1~ Incl maJrlelerJ l":,llclhitoce m\l.<!J11(:le l,1'CfF:l:ili~ilen mulli' bull.l!J1ls.l\liiJ" 'b~ya,nl'lame. 'v~~k m,o,'.:I:.Ui."i:!l":tinc ~b'I. .:te;!:ndil'le. IS S:!!4S Bayr'h mlllLmel~ vprgi8i kf!.l'IUl'IUnUIl u: inc1 m~(!de!li npJr:!1.blnce mll~ele v<'!1'gl!iind"l'1 mu.af (!1~1l1",~ llyn, ~vc:le ;1{amet eden <'!il.lest ef!"ath Jle- hil:'l!:kte mUnh(a!Jl'l"An Jk:Bn,~tgl'i'l dl'Lhllirtei('! iera ~ILMtll. VI! rnu·
hs.mk I!l,iIvvet kIHI;!U1l1rnam;~:J.!: :!js.rlI!le ipl L({. :ft.1;1.v]1l. (\1"tU, !il)rllp ,dante!!
j1'rj VI'!

ve IUll"l~kn m.e.nsucat

a.\Jl(!i!<itl ~ ..\ b£!fl, geo;m.em,el g!bl &rg1.I. Vo£:! dokuma l.Ille.ril;!! m;a.ollll:A..tr. ip ve 1!R'glllJl

TABA,NTI
EXWt!'I'e,~)

Dr.

IS.

ve n~Iu.!jo

iller(

l'liU1tl'Wllk

"EO 3i!petjillik

d.

nat
~ No,

a-

G~~

~tit~
~1I!IiI"IiI~,

iUti..... ~

twt HiB!:lie olar*
i},lko.l.&tac,

lmttalllUI

1'1[-

DIA.HD..I BASTA~U"'i..B

ml!iJfiBl3e-seJ,enbm
va ~

l'MI.lfl!la1.. ~u

mfl:d;:le.l.e1:'dcn

tR'hln he1v·~-6[,

10..

kllJiftll, fOJ!ldan,

~~l

kJLJ'~1t1~I;\, tllh'lk: ~~Il~ b~. ma.I'maJ1l.t, maddelerl. .rn..al edBlJlI!'l."dlr. tl~1lt ,",l1e>!l~~o U1biri 4e. 884fil 'il M1.:UIll:Iele '!:~!ii kantit1I:RtUl'l hef1i'LC'l ~e>li.'I1de tltl'if <:ldile:m: llI'l.ijifs.de .me!:".

.OIlfEB ASSISI
'I'it!IDel ,~~ ~ 'I'el. tlkZ06 <JeD 6: ,!11. bilM
!('I!I.

!I

4bulunsnl.sr

31<::1.941 gij>mmth, aMa.'1l'mdu, <l'IwiBdi3 :r1iZ klWdall ~y~ Vl':!rm'ltf: \meeb~ _ cttglldiriel'.

'BZ

glt~Mi

:z

tda talreitoQ ge.1med~ii. ".I!Yll mahlfemeYI3

rnUr~t I:ltmll'dltI tak.d'iti.ltl isUmla.k ke.lnunl!lnun 18 Inal rn.~dd(jgi h1JkUmle!!'lnin t.e.tblk o!unil.¢~ yll'le ll!ttimltl.k lol;anWlrumRl 11] 'U'l'ilCU:tnaddesl LktizMtn'C8. te'blJg m{l.~u.nuJla kalm olmak /rpctele:rdell Ilzer.:: ild ye\'l'U.1 ~et1l ile mm ettitilmesln[ Iki¥ nllilhamq g611dxIlmeslni riCa ederirn. lllt~mltJt ve n!ll! muhte'\ll Ma-z.aJ

Ill.Atr !1e U)tig{ll t':h:nlerClir. Mer.l~Ur '~al:\u.i'\l~1II3.2 inej rtl!l.ddC~lC mU9.n'leh: vergilllnden mua:f tu t>tWn:u.o} Oll.1l11". ~a. (lOgTlJi1111l (lQ~UY(l. Vc:y~ 'l;iilV¥<!!IUI y~l nIZ bUr- mti¢e'rl hc.54b'l1j1, Im:;tl.lt ~pmTyftn v.e jatihdnm ett.l1ti ;~i liIaYU!I mtl.e8sea1l &3lJj):l! dA!>(blzmt iOa.l:IWoSm ~8l4'mas.mJ da.biL o!mak ili:ora b~1 tec.a.vu;;: ct· JI'I~ '1'08 :m""hB.ffik kl.n",'tlt kl(ll\1llnanh.n:l8. l1'Iu'hl).rl"'i'k kl.l"\,"l;l'eU Ud Ibe)'gtrl ge~'iy~f'I kill\::lIk ;!lil.nat !I'Ir'Ill<::l'lf!~.s"Ie:t'i~~r. Bu. rn1le.9ae&al~r, ntll.ha.1U "''iliirw.~t dsir~llilrLmi,~n vefillT'll~ ()Lan muallyM karnelerlni b.a1Zi 0'1Emllll"'dIr. 6·HIm.L'Sl: :tTI1J2k~r~t ~m iller1 il~ tJ.lt1.l.n va mik!lldral blLyIlor:I 'k.'!!..
XI\I1!IUllUll

~ - M1Md!~H 1Ii;;JT.lile b.eytmrw;m.e vcrmi!K'n v'l!;fa me:vcutlarnn: b;:,)'anname1.-erlnde nfflfmtn K~teli'errlere !ilC1Y~mna.m~i l!ll<rilmlyen ve1'''a. lIo,k.500 g&tel"ilen Il'bIW'ad~m W.no4uJIac.aIii:, veqp b~ k.!I..t:faz;ra~Lte u.hElIl edilecekt!r.
A1A;'kadr.I'U.U'ca. Mfulmcl<

1maI'Ci i&

1J~IIA

oiu.nM'.

,(4'll48},

ca

J,IUdi.lrliL AlL Yit,vr,r'

nell!:ooudigi 31/5!19ill cumll.dml gflnUn1in 8abB.hmda. tiiC:occtlmfab.rikfio im{ill\'thIHLC, fl:n'il:li'l.~ ve depoJ.al'mda !!lube ve a.cenbleli 'Vi! komlayoncu1an nezdimlc b1I.l\flli).1'\'he!" nffi,"1. s:lgara VI!! t1ittln (RRfl)'G , ve Ulnbeld de dallln \Ie .w, lUIIny.(lJ!.~ft!\yak "\'8 1.lk6r. :jIampanya. ....k!ki, : o;:in, vot.k::!t., .ljilH'aplarl:a kilni1. VII ,.a.k.mn.k ~larERm etlket f'iye.tlsnnri. ~~

!'Ie. ma!t~

Tiin,el BiletleriDe ,Zam
_ ,istanbul Elektrik Tramvay ve Tunel illetmeleri Umum :Mudiirliiguoden:
3828 num,ar:all :k;t~lnun
b1nce C1 hazJrll.ll tum\ .. ~"3- km."u~a l04.h ~~

8eyoglu

Bel,inci NoterHgine

riB cim'!, 'levi va mJkrerta.rDlI hll i1ll.nm :,ro.pll~m erte:m gilnlindell!iti· bllI'llD tl...; gUn Z,'l,l1)nda blr bey-annlmlB ilc rUhut t.ezkJe.rooini aldlkllLf'l, in· hlsEIl'la.l' iii~l'IJ:I "'I Ki'bTit IlI!dirmeta mecbuIdW'Iar. lfIi'1l:3!l.!".l lJi!lBf'me :jIiTk..:ti ~tel"" de kammun :nI!l:jll'L

Gu.w MUl:!taflii K~'ffiIm1 P,qa

l'OOiJR: fll~imlAk Unka.panmda KMQ.p Demlrl'mlilo mllhaJlfoSlLnln ea.l'l:l Ha.mam arl(O!IIl ;)'ilrni Elv&IlzlII.d~ ~ HIiJILam II.rkll.!!l !lQkiJ.gmds. kadaaf;:l"onlm 1tOa9 11M!:! {lWmda 2 .Pa'l'aeL~Ili 2: yeni :2 en yen! 2 kapI ~UmlF.lk b~cl.i ts.k!ll[' ve ml.l&'me.le.sl '1'a,pUdu.n alma.ri. k>iYltta.n hn;llBliarr

CMr:le~iC1.in tanziml :iO:~1'l )3ilO NQ. lu BiIlUl.nurulll'!L t..w.L'lila.a :i8timl.li..ke tlb:l. tllt"lJ!la~ bt!l.r1bul!l~

t.ek:enufI'I'l1l
oldu~

No: I,u MI!IEl..p ba.ral!:an 8'lt.i.rHm4ttr. a.nla.\1I1s.l!I

(&00) lira

9 l1ncu mad.d.esJne II'8.ve oo11en ftkra rnuclt."l,I'Lhirnil~f1 itibaren TUne!ln bLl'In.el mc.t'\lk.i licre,
1l!Q'1R yoicular.!ll !IAn 'fllun~l,', '4.2::18)

~\hmct RB{'I.de

ed,ild.igi

'81)'0010 Vaklflar Di ro kiD rluiD lIanlan
"'IQI~
LIra. .Iu.)~ Bl1li'1II.l

Tamlmm L.IL

BQ~I£;'rnte
elflde J?ly~
i&!'&lllBf_

~1.iyIDtdll:redi! v.e eao(levAI~1 e;Jld 16 yeni :29 .lliLy;UI La, Dteli !'lM'll1e ID1l.t"uf Iltl.hilbane

:!lata: 1 ~ mk:; ~(U"!' oe;ct;(l..o Tily. ae&l!::erLn iptlilJaJ mOOdeJ'Brind.en biri. 4: Kenya d.TS,.j"J.ndra bir klWliblL, IS Mlllilrn; l'Ia:i!ioIdit!1

h, 2 -

f.51;lmlrut krrnunw.null 11 irLm mmdesine ~vf1"'Qn keyflyetln tcbiiti i~itl. yevmiye Ei9l78 N€I, ~nn~h). 'Lelidl edillen ihbnrnamooekl tel;llit me.mUI"ll,J'll.!2iun m,e?,!,l.Ihlluna l.iItinlldelTi Amnet Re,idin. ikiwLetgUl 'i'e m8.lJl:enlnlJl t&yjll edJ.lem'l'1'l'lI,!fve bu :sundle tebl~t eailc:mernl~ bulUJldug>u ibl'l)'lUlt1e iaa", IIdilml..J:l o]mMlm~ bins.en il~lfl wlhlnden itlbaren l<anUTJl. m11ddeti !!:ia.r1'rnd.a.tIl.krtru t::elmtild~i "'oey.'il l'I1!;jItlkcmeye mt'lI:acf!.iJl.t (!lmooij'L ts.lrdi:r. de llirtlmli!l,lf It!l.n'U~llnun 18 l:nc:1,~K'dlk.;!l hll'kl.lml_lnln. 'tl\~bik 1J1u:rnaca!tl. nm yl.n'~ i!ltl:mHl.k k~nlln'!lnUIl lO U.rl!.1L1 Jnl8.ddl!llii lIUlI:mt!:FIcll: kblit maJta~ ruma k(lim olm8.k 'ilz.el'e IkI. yoevm! gs.:et.ooe il..iln IlltlrJlttl,C~inl VI!! ne"m mY/flU'r'i, ,ga.ZIlItGlerlien ik!:,e.r flll!lI'll\ilmm g<:indl!rilmealni rloo. ederim.

taJ;'1hlnde {!lIetinCl:e ltD\ev.::ut ldbritlerie I;a.km\lll!;. tilljlannm m.tkt.a.rmr keel! bu lI:!mn. ya.pddlg'1nlP ert.esl gtinijooen itlbarun i1~ gful i~indEi. bulul1Iduk.· lan m&hs.llln inhiSIM1{I,T 1d1a:'I'"e:31ne bUdt.re;;:el<l et"dil'. (Kibrit l:r:Ih:i.Mrl it= letline !jlrketine mit t>lup 8,centeler nellldl.m'Lc: (:,l\)aneteIi. buiunduGu Iwyut ve ve8Ik~arls. tevsik C'lJi1en lot!brltler byQ~~ere!tb.a.l edilmiyoookfu.) 8 - Tuz a.lJ::m ~ s~trmt ile mtl!!jgul -olilll haJdkl va hUkm.l: ~dElJil blJ !1.I\liu.nun n.e:rTlldildit;'iS!.5.941 cl!II1!1sl't..::ai gfi.."lU 511.baln eIlerindll ild ,yUz; ,elli 'ktlooan ,f'a.zlllt. ttlZ ImlunBnJ.a.r dm .:. tar:lhta mag!l.-2;!l, a.nbBll' VB de,l?0wriiot:lll, !jube, aciil1l.tc V'I!: komwyom:ulllt" nezdlnde V'1l salr. yer-1.er-1!'le bwl.i= nllJJ. ti,l'z'l1lrIri ciJ:I!i;. ve mil<tf!.l!'IrIt ~'"tl bulu.)ffilklan yerlerl bu rumm )'ll.pihb· ,tm:tr1 erti;esl.gtlniJr~den ttl'ba.ren ti:Q ~fI I~AiIe bfr beyannamEl :Ill!i buluni!luhl~n mah8.l~h'l inhiSI4'rlar 1da~l!Q;iFl(l bLld1.reee-k],enllr.. :8' _ Ilu tlanm. yuk.Uld blm.tlr:I'".iI'l<i!e gerek m:ahlllU va.rlt:la1: .d~ rine reTe'kae inhL:sRr id.a.re!erlne V"'l'ifm.e;si mechurt 'OOdutu tasrlh M'lien. beYIlruu:lft"l ~18rl m1Mdeti Jt;i:lnd0 vel"l'flLyen veyl\ lI'Ievr.u-U!lXlm kyan!l!lIWllll1'IannI! m)~:3ELliget<iretllerden -bC-Y.!P'lnarnealnl ~j'jd~1 veya IIDkspt bJ1.. dirdikh: ... madd!li!lerin ve:rghii 'be, kat fs:zJs,slle taball dI1ecek~. i Atll.k:ad.:a!rlarea. ]))11nmcl( Ur.er& U!I\ IlIl11nur~

'nj

-

:EGki Ay:;tZJNllila yen1 Om.e:r Av~ mao hiIJUft;ll'rln e111d. B~r A~ yen! )1mektaT' &!~nda, ~j, 1 ;)'ent iii sa.yTl'I ":11~ap ~'I". 1&l.~i'l.'llI~lnde So)t'1Y'e'lld,;, DGm lOjok~m. da. e!lld 100, 100/l, Y<llliL56 Bfi.1I111 ah-

b<:-~ 1!U~,"11" 6 'FlIlkaJ; Bii' hllra1"et t!lll!reee~i. 1- Ne iS1Cllk. ne .ro~k, S - r;CI~M; l'tll'blt i)(lau; En· dl~, g ~ ~hret; D$1~lul~. 1'1)' f'ervllne; Blr 'I"Uik l,l.1>WUU, 11 - ts. tlkbal; C!1l.S.,

wHhIlflll:

miliililrLi

A11 Yi;i,w,r ~

Eti Bank Umum Miidiirliigunden:
a. &:nkl.l:IEUz.m. E.re,fU lIi:llm:I]rl~.1

NOT:
], _ Veril.;;eek. bE>ya.nnlm'HlH:rin
gtOl'1!I

~rut Ve sil+llt!dllll

~~

olf!l"alt maJUnt.

ile 'imj'iI. m.1lrel'l!:~PU luI],e,mhl

.pcp e.....
Bo~S!z~!!tdie Bn}o.a.ctI~ij.y'U.ldc If",lf.. palls. mahBlle6itlde M-ektey. iSOkatm. dB, et;\d 1 nillk'OCrfll:' ),en! St1 BaY-Ill

a.p
lOOt) 'i5 -

BV.

HO.&kiilyd'a Ke~aci Pilri m:alilaJ'Jetlinin (ltipmk. 6Qk!.\gliltl!l. ~ki if. rni.lkerrer yen! l.2, 14 IlRYlJl &hljl~pikl Il-V. ¥u1!llMa yllZIh. ga.:;'Tj mcnJ.rulll.lt"i:rJ. m1illtLyetleri ~ :pa1."1L Ji.t'! il!t\Cit· !MIak 11zfl'!"e 2'IJ.l:i.941 W~l'Il 'li11<:m ,ti.t)'.II.rl.'.n :iUl gll.n m!.idd.et.lfI 1l2lB.\t!lm~'1;f[". Thalelerl ~JUlotl ~orl~L g~lnli ,sltat 15 ·t",dU-,lst'lIlilileriJl Val'll±' Allar VOiIllilhlffii.t l kskmLnll ifillracc[l.:\tla.n. (ins)

~1}~ffi.!)S;i, :OOngul4alr; a!ji8'~: 1-1bwkWt tI - G.lM'p l1nl'Uleri~lt:tmG&, Bllllkc.fli'c', ~an Mrl, .2 fllat,.!, S'TS,tjl ]!j.1l;" .c ~ ;Mah.rullal, bl1l[,1J8t.1, Anl.mrn ma.dde !iatan ~ Rlr nat.a.. .<]; ~ Su; ,e.!IIi - 'EretlL kllmi.lrlerl ~e~ kl bIT :!Iillili, Ei MtlfaraJi.ll.,t i"'t.moak; Kok VEl UI'i"akl'ye ~\l16Icri ABkll'l:S., 1 rli!i.n bw, lizmlr, Mers.m, Hullu.~ tDelt. (I - l'1tir kll,; Sir noEretll. ~K&ra4etU:oJl. L.a.. '7 Cot:l'3.(ya. u.bir'lerln.den. 8Yukal'dI!ll<!l mijl!a!!~ Vi.: SBrrlSJ'annin, ta.Q kljrnilrU, Iin:r"it, li:ok, 'l3rlkd HlLfif ~yLoeMn.e. 9 ~ MarmQ",IJ. ~d","· '1'0 tiIli maddelerlnln alrm Ve sn.tJ:mmdlUl m~~emt bUQ:mum. m~v¢udat, l...rmilal1, iO - Hari!:" I!ksl!rlya, :il1taahhtld!l.t; ve J1tatli!1:batl 'b'Utlln h.u.kuk. 1141 vecaJ:b:tle yeniden. ~ki:l eyl~ Al:lm~; Cs.d olan.

v;lllo'l'(J.iUd
d:bi:'.

nW"l'LWl<eya

ll.orl'!"l:!U e'I~~ttltkl k1l;;ltl.Url) 1i'a:Z'I!lma-sma ve .b,l r-LZim ~UIll.ell'l!!e' bill:l.1i.:flB ,jl~ o!1;lUID:.l!·

y~.

lJe.1r"ll'llill<lll1rul

n!imlllDmd
,Ml!<l'k~!I "i'a.nli.klwk

,MtitllI'Le1e> va tstlh.1:!l.k Verglkii'1
(ViI!<!I'ahut. •
Ii ..

~Iifi:ne

••
'+

"


'I

• ~lldttrlUi1hu!,)
'!' • • OJ

I'srm~.
M\l,vazzaJi l\'Il'jVMI.t

it

+

!I

II

r~~"

ad£e&:. 1hu.

; Se)f'BJl.li3m.e1ritJ. ;:!Io;;\'~Dt IBtoldMm

V'el'iltUtl tarib.

D1)NKU Sialdu,f! :2 lan, iii Sdefl. "rei -

Dm..MA.CANIN

I!lA.LLt
At, De;m;
C~U8.

s~fa.; :l
Agnz, Akau: 11 Avan"11:, A:n.~ik;

-

Ki'lMtm:o."!.;
:.I i) 'j' ~.

Rll!llollJi_ l'I'VnKtYt; ",O'M;"'1JRSAT1~ VE :rEVZi
Mshdul; I!ll'ri1.~,.'Ii[.!ll

IstoJdiK'JD

MrESl!IE~

Llu.o_di_U_Jj:_I_Ii'l'l~=m="_!b_aJ_kw_'~.l-C_~l_t1_.si~_..!...I_.M_ik=tan~._. !_ld_l!I_tl_,~ __ l\We:;:sesem£

~.J:!~s_.

I

••

tzab_·.

_D.!t_"_~.1

~

Am~,

Y'ariaJ.~; Ylir

de-vre{:l1L~t.:!l'.
1 .hazlr~1'L ~

HUll'll, Te. lmal; l~~

EregH K,omurleri t,let1nesl-nden :
MU~'IIl;;:Rl}mjZk .m!O,lerile1" U'EU;l;o.da, T~ 'kOffiiirU, I~'I)'~ lo\,iilnttiril, MI. ket ve t3.1, m"~k£in.in ,jiaL~"lsl'I ha.kklJ~du. ys.pdm1'ii ot~ m4lka,lIf1'leleruCll :rniltevellht bil(:l.btile haloilanmlZI 1,6,941 tJtih.inde KUl:·1.l1l1.J1"\'e lliIC"rn~1 A.lilkarElida bllLll!I'Ifl,IJ tl'tlRKh"E KOMtTa U'1i:'1'iil VB: ~VZ3; :IlIf.l'ESSE6I!l!SI~ no;! devret.t!tbnl:d v..e- mU"tJl,rJl.er;lmhoze ka.I'lfl i;>Ian "eQ~. lorirnlz1l da bu ml1C1lilill:!l!m.tu h.Tllt\mtIiI\ ~'U ,eyled:lti ilAn f.I'I.Inu[', (3(:lCl-f; - 'i'lltl!l)

lal!!'arak;

SI, 9 -

Uka,l". Alit.

1Q -

tlln.hin'OOn iUbil,'I'etl~ 1 ~ I-ter f!'lr18. tllll kEim1,l!i;1J. Ook, br:Lliet ilB tan mWi!li.ru.e.:rt !~I1t FOB K o-lia..T1l.k Y"Pt~[\'I!"a.k taleplta-r m'CI~G:!imln ml.lrk(;Czine: AdireB~ MtatUl'k bllln<an ~;l/Ba" Y!!Ri,Dhir" :M1lli~lsler b£rl:l.1!;1 MnIL-Ale..t!l.o(;L~I(""m
il, ,Anklll1'a.

rut

tl.cEJ.l'et:llliLl1e.

m~8.,

fabrikal,

iillUI11:I.I:bElJ!l.£t', a.nbar,

dcpil), ~be 'VB R.ee'lte!e['lrule HOom!ll:yolnl'!UlMlm nezdi:Ddl£ \'I£SBir Y'£'l'lu<k l'illLl.\unu.n nev.l wltit olM SLltgn clAmlU"tc...l gunil S!l.bllluru.ilil. rne..-out oolmlAA. dl!l.tile • •
+ • • • •

"\'e:rg:l.9iI:neUlbi miiMdl:'.rlEl

1fU~alldl. n\~

Ovtlmamak,

sMe!':tlm'iijl

;:,!iiu,S:1.IflU 'Wld1rlr-.iIl:1.

Yl1lra~d_ ~'a,;

K.!tyaba.l.lfSinemagI; Telflr-; ;Il<Jat, Nlne R8>y~ fila".
{I -

2-

Liny1t

!.i,

2' -

LJn:;1Ulhl"l lijlletmes.b

ktlnillrlil! tji.kt J"&P~ mtl:r,llp~lolAtlB_!"'U\ ~iB:I llallk.eslr, adroeIllll:C,

glbl,

G'3.r,p.
Mli1:'~e!ile
bfiWyl£'!;

Om. 1ka.. B L.l), 10 -

Ul\.l'I"I: J\"'an"IJ!..·fj E:t1nm •• 1 Baka, A~l1 HIYI.; Kama. Azamet:;

Ma; 11.1, 6 -

11 -

Garp Linyi.tleri l,letmesinden:
M1i~'2BC;!!cnd!Z1.e mVftarUal:' ,EIl'SJI!iL~ llnyU I;:fu"llU~i!I.. s~t~lsn h;a,Jlltln· dB. yspdmlfjl ollLfl. t'r1uk.ave.leII!!l'G.en nU1t.ev~ltt, Illldbn18 luaklanml7,l :11.6.H1 1.lJtH.in.d'l> Jcuruls.n mlll'keel Ank.ll.l"ldu bulun.a.n d'URK!YE KO, 1<l"t)1"; Si\'l"I:j VB] TEVZl M.'OESSESESb .......(levl'cUifimlZt "e mlll/t.erlhll'lmiZ4'l k;a-Flll,olan "\',eclbel.arlmlz, de bu. mileBSel!lenLn t&m.ilmcJl tcil..bilJ qlt.diCi lIan .olUI11Iil .... J30Wi -

LtM"IbuJ

3 - MahaU! ihliy~lll.(' ile 'l~ k~mtl!ril. l{oOk1cti.nUidi, ~'iiJ.)'ib ilira.kly@Hk kOmllrler J!fin c ttuih.a.l.iiekt Ij.I.IIbe veyL\ !II.Oel'itcl.OrtmLz.e. l!;!taonbU!l, b'mJl'. ZoJnguJd,nk, Mc~, Efffli d(Bnd~lz'" ole ip.l~ \'Il l'i!epolO>l:'nn:£ oldtl.lJu !!j'i.bi mnht:ellf ~irl"'leJ;'(!.~ ~CUltalel' .... ariln- •• if ~ I\(llhruliat k:a,mmu ml!f!I'b<li!IDB evvelce in~tha.p e~:Iil:mtili·ve. tl'ltl'l'ill.vtJt!.lI'll !terlllZ ·i'ii~u\. o!-l·m.am.&Ij: ~1,j~l.erimiZi · He dl~ mUs~k'l~n .\I\~(I,l'3 ffi,e ..l~()?;no}.

lOohlbiDlB. 3t9:ik
~b

'lnlNS'l

.IT :Mtlkllll.1ti!fle:1.'Ce mUIlli1:Ell~ "1ft: liitihlAk 'i'tH'gism13 mtlte"Jlik t0l"lil4· Idllt c>l:m6C@ liIu~uSll.t l'i;[lj.kkmdb1 bc1Qr'lname ",,,,:rm;;; m~dcletlrll:tl JiitammdQf1. e'l1'l"el (l.,lllah.da B,1JJrl~plMl~rl"th\ M'u&mtllle 'I'll 1;;.t]hJ,!i.-k Ver,gllen J4iA~'l"1I.i[1.!, ilG, :M,;;:~kez 'lral!l;(l,!fl~\IJ.; !fUb!!8d ~e.f~i;r:1'11(!, a, 't!~t y V'~,a U 'i'llg., .j,l~l 'j', 4Sag9 nUn'li1raJ.a,ra telefonla rnlli"aml \II·t ~tm~k SUl'fotUe ikt!ll8.
IIlGen '~Zl!lh.!!. t

Miliddeiwmot'liJitmin d~¥'eti

I1i , l!yr-lne

TEkljIkbmlll'1l,

mIH.ell.llll;: husw;at

4:~

~ha.~buJd<ll. cOJdugu an ta§11M' Ed'rcmit hwm nlua .... ini Dcm.i, ,DaiMn Jl1.a;jtlllr.i~etimize mU]lB.·
!!*{l,tl.

YII}nu''do)l~1

o.re

df!pcll"-l'!'lntZm

llnyit. blolkel, Mit 1,'<;; tIill: Maddelerlfl,i~ ih.nlQ!ih tfil b;:I.n Allkal'1J merkezinoa. ;!i,d.1"l?,!ller",mlli'.u:-&s.1:. ,etrn,elefi riel. IJlwmx. 1M"el.'k~, ;j!UbIl tetgrrl s.dre!llel'l: Ma!irulil:s..t. [8003 - 425'11

tn - lHU'!lUs! mtlsldrat umi1Ier-L lie, ttltlln ve rnttskirA.t, bayilerl, Tdbrll inhi:Mttla!,I !!l1eiJ:IHI ~irl~cti IIc.entelerin.Ln kttllaflllllOaklM.rJ bOY&nJmmel.e:r il:l.hisar1ar liiare.slm:t· tab 'I'll 1zhs.r edilm~t~r __ ...m~, OOyi ,'C' ll.CCln~'"
lerin al8kadar ~"'mUel'fleil:l irthlsarlaf lSD.tr~ def)!ll&l'r:jIdl!fI t:\'.df\l'ik t!t:rr\e~ ~uNtili!: bll .bc~~meJerl. ta(1:<lLrn vo 1NI'1'di EttEalerl I~~ ... (t2'19-)

aJmabll:lt".

S,lI!hlblva N.l.yat Ml,1dfu1.i; A..mmI' E~1lN 'I".t.Lll4N J;!ill!rl.Q.DEJ. y~; VA-TAN MA,'l"B.A.ASl;

A~"11ef Emin Y A l MAN
'-A':W'ANEVt f' ~hH.;qI: -

lE!a~mu"'arrlrrl.

..~
:8. - U

••

O!iflliillllfl'il!.
:UOlS8 -

MoIbI. Fenad IDeJs-t VA-TAN

.1IIt.

:m·-=-.·.······
,

:';..
I

",

Masal bu
Yazan:

ya I..

-

2 H A Z,i R A N- -1 9 4 1. PAZ -R,TIII

AKA aONI'OZ

I

-.

-

..

SIVASI

SABAH

'&AZETESI

Bugiin 3 lineu 5agiamlzda

.. d · 1 --f K·I·k ; ,nm k tuIU§ muca'e 'Iesmed·1 uzalyor uucya xur
Bu miicadelenin
mukaddes mi·oasau k.awamak

cay z

rlan, ••

iii haysiyetimiz c~·'t r iyor -.DarIauJan. kudi-et.i hariciDdedir

u ingiltere

bizdea,

,Alman
k~Ul gt:~ebileceklerini ta."I8vvur ede.miyor. Sir nutkunda t:ngiJizIm:e s.at~ay]Jn derker.!, t;ln.zi:m rnn1i hayltiyetimiZie teeavUzlie

SOICUSU

diyor ,ki:
IBu., 8 u:lg ar lar tar a f ~n dan j'§gal edilmemis yerlerin Turkiyeye verilmesi

iBcrim,

(A.A.)

-

Hu-.i
sc-

I, neb-i ~
I

, rpu:natbir bi.ldH~r: A\manya ha~

n~reti.

hukukan taRlml, old~ngu§'eyi eebren
koparmak ic;inTurk

·~ulun.ma.ia curet ediycr
YOI'

V~

di.

ki: lIuraJ1e1C ~ v·~:ten muF.l.sa UJ.TUI" ",IngHizle.r blz.t? KilI"kyaYi V8u1 Bt:m_r .. _ PariS. 1. (LA.) - .lmLm Da:r1:;!l\ detmi§lerdi . .Fakat sonra buramfunl!l.15iUer~ yapbt1 r.============1 ma.ti:l!.LlIt ~1.I{I1arl da Sfiiylemi.ftip; bR-smr kurna.z.llkla ve cebren bizY<l.!iil>ttu. den kopanna.k i~iu TUrk oeduI tngil~ Will b\ttiiII l:l'..!.Ila.n~ ~ sunu u.zeritnize ss1drrd!lar.~· 1,1 ,.1."..·-._ .-.. ,&·1 r'\l b.lF j4h:nn ~rdtr. Alm:jltty.ll ne 1~1a y'lyeo;:ek ma:l:zeme vel'd'ltJ;r:ni.. BlH'l&n, 1 (A.A.) Husu~ Bu:giin Allliral J)arla!ll, Fra.n· <\-., I .zl. C!R.la.r hesabma 5iI:Ilh mlkler:tl,t.Imlrnuh;lllbir bib:! h.~r: BiZ: donanmaemr V-f: Fra.mnz; kuv zi Mri ~ 'I;oop' ooykl biLlm!l'!lF ' l Ha::.iciwe ne.zaN<ti ~iiw, M~~ ""etierini Almanlarm srzu ve e,I 111 mfi~ itbUml~. H;,LM~uUe I :meline. miiheyy2ll blllluna.un..bil· :r.u; ndui ~el'in-de Ti.irl;:; ve YU'n!lrl 15 bln ~ askeri .!ri ~"; .~~ Jo'Iaf~et'iJ'I b~ blr II.e3I: ~ :mek :ii~inzemini h~lamJY3. ~a· h~l.!.cl<l'l'1 ara'.lloo,aOti kii priiniiJili In"an3l;2Ia:rm denh: .kuvvel&. I-,,;gi[t'ere, In hsryor, ~y~ elinden gti'lir.;;e bu y. .a.opllan m.ii:~creJc:r nil!tieetifiQe .; MJSI lerrm !mba e~ lUIS. w.tarumm:.: Jruvvetieti eski muttefiklerlne "f' tmparat.o:r'luktan 8Yllmak n mil ilIID1 tam yacak yc.nidle.n editmetk ~re Q]du... yart'!n diter kflllll!l!.lEu:[mi~ ti:crlt ets1l.ldrrtacaktil'. iunn hiklinn ~~T. Ay;n.i :aOzei:i. ID!I!ik. Fransaya. k<l.~! bu kadal." kin Amiral Darlan, bu erne-line ['11k. T,jjnkiyefiin 8'en.k Alm.a.rqya" beSlc.m~l\ Wjo Fr~nas.3"I· ao; 'bmIJLrnuvaffak olnrsa F'ral'lSIZ milleti m;\.l!: tstenllinesinm :;ebe.bi nedit? nm miinakal8tm 'yenid.en t~ eok acrn-a.eak bir hale dil!ije('~k. :Boon ~ irin ~'11 ~ i!Iflt'I.e d·· ne,Jre_l.cre ,{ .. dE! m~.nf.aatt..al bUlUnduiclllLrm.1 ll~ ,~e btr daha ;ba~mr milli gururla 2~ !ngilb _ !'nII!SI:if mlirl_· Vel e.1rmii!i'~le ~ra.ber. bunull h Mc:r~ ka.ldrramryaoeaktIr. ootu:l1m gJ::izden ge.o;lnnek !A.mmdJ:J:'. ile D~@ag~ 81a.9ln-d.. ~~"!nI\ TUI'kiyooe de g~(m haxptell 1 FlLit[!klta- daha oolh lronf~6t\., IBlI-lga.'l'l1!.rtat{lfm..~an ~a,.l l!.!ci!iJ. I sonra Arnira.l Dartan gjbi ruban tr.g<111el'fl b:lzL kl$.lI 11it' ma~edil!l yapbildiri.ldi m~ o]an a;r.az.:n.in Tii~y~ I LOfld·ra,. I (A.A.) J1:'Iogitiz Inzy& -mecbur dti, e~ki rejim'! mensup v-e §:aD.sl: e· Muabe6a ill! O~l m€im13L1J-I! g~l..., ~b7e: rI~T1!'trinin. l~gi~ K..a:niJe, ] (AA~) - O!"lB. §>ilirk t~m4 meUeri icin vatani men:faatl hl~ 10'8 mg'11tertnih t:tzylkl &l.t.m-tl1L k.ll'O'· J k~~tIt_n~fu. YiI,PI1:ln{' Bu hMbin h~ ~_~ ~ ¥d. ...·etin ~.i1'L etnrl!) olGugll mwa.at1.er·. !n&iliz; umumi k&tll.rpfUftoll:l ~dJ,. ~l::~C~.N s.!!.YJD.:3<P ha2iJ!r te.k tii.k memlekapru[li!lil'l. [I.im!llik.i hald.co mu.al~ r.r d:~ ..... ""1"""~,hT1nl ~l .. ed.en Ie l:i'1I'arunerl.ljp'R :lliIlIIlue·Ie:rlllil_fe.' .,....' .. ,.... .I.i&i: ket willerl goriilmii!iW. Fakat Wk~ tlllb.!na.n -b1.ll nup;tak!!'nm kl· '. 112 ~~Ok: hi.- muha.:rebeden _$On· l'apt etm.ek :li&I"1ii'etili.de kaldJik. lrak'~ R.a.§it AIinm eve aveuebunlar, TUrkiyenin nlukaddera~ me ait o,i.«ai£ meselesi ill!: hi-~irr ~ , l"a Gird. U::n kllaJa.rlm.mn ~iJme .... tU'I.I ya baaerlara teslira ijtmege, sinin firamu;iefl IIOQ[a Bagdi!;d'da alak<J.i!1 l'iOkitur. ' i-dare:yi tern.ifi etmfllt Uz.flre kUM~~ldl!~ Ga1ata~1ldar C-Unlb..,.yet i.bidesine ~Ienk. 'ko'. ~ot·1~neh. Tar ~~. :IXi;_~.' a . Ayni devirde In. giJ+ere ev KiUlrya gibj Tiirk toprak13.rInI 1ar. A'I'D.g;rda.; .aht~hlM G D)etbUl' pilAvl~ ~ abyorJar 1nsiIoM!i!. V'I!. ~a-T'l:iCe 'iOk buy~. 1 - IL - - h ,I~-k t -. m.~ 0 aon km'l'l.ite tara.fandal'l t~jep Se'lo'1' llI'luahedooi mucibinceFran F"'" YalZ;l1iL ilcind ~am1Zda _ (DIlV1lDH; 5iI. ~ ~. 4: ve ce IQrze UIltU ~.n arnml~ eWJl!.n lniliar~~. ,tan.h~an ka_ srzlara pe§ke§i ~!!:kmeie ctl.rlrt b~l e:d.i.lmi§t.iI--. o'ldugu §-eyi kumazllHa ve ettlkl€ri zaman TUrk milleU aSEihlIde !liilian lilikiim .II'i.i.rme.kceb,rel"ll bbiden ikopa,rmak iyahlanMt§. vata.n hain1erir.Je ~od.ir. CSin rurk ordusy'nu 'Kir.ly,aya haddini bildirm.i§l, 'I'ii.l"K iBtikllMiitarek~nOim4!:lI.iDl ml!itnin.de lint va milli miBak hududu 1l.;j.1lsaldlmyordu. ne1.ol' v:ar 1 deJti 'J;'Urk toprakla.nnm biili.i.ll(~'Iit.3BlI SII. B, Sili '2 I!~) -l~f..gli\dra. {AA.) - L:md.r~ 1 ]ij~llU kurmu§'tu~ Kilikyada vacife gBren TUrk rim wLWJ.iye:tLi mel1bala.fUIdan o~. LQlldr". 1 (lLA,) ~ tngtll.:/; Bah,,[.mUcahltlerinin va.tani vazifele~ nmild.J.gi.ne g~r!C lr~ll MLierJe dluJ} yesl Almanyamn PrInz EUgcn kxu • og:'SO~n 'lIDnr~ .rnijtar~c i:mz.a v,az;Ill1lntl 3lWnata deva.m ctlneJdelin1 gfirmek .igin kim.sed·!!n i~!lr e9b~['. J\lliitateken!1l metni, dr~l:'. Eu kl"l,l\~t' 11)bin to:nh,Ut wop ret Via' te!ldn beklemiyc ihtiyaf:lil\g.llLg t.iik:Uim-etinJ.n l:rak'l:rI ;isi.L~ 1.8 plllIIluk topla!'l!l mtk-ehh~.,:'llrl hinz hrI yoktu, Yurt ~'I,."gim, istiklil Hareketini tehir etti 1~.Lin,= Inijq enall!;den i9t.llR!lp' h'I.LSiI- .Eugi:ln kruvazl:lrll BLsmark =h~nlI~. 'l"kr kania:rmda, ruhl1l.nnda var- Mlaa.a..cl m~.um aiY<I.:!Irii ~1TI~ Ill! ·b-e<.ratiiardi Vii! b'Ll ZIl'!Jllllm tahr1bl lh. Ftans:rzlar Adana)':! .Albay J.liLJ.n<td.cn ti1LrIZllt1. Ankara, (Radyo) ...... adil!m4 olup ~l;'f"hl.G b-lmdan 8 gi'In 01,nnliLh:k bs,Bremcm E;i bi C-EUa tlfLT gond.e:r.e- m~ hii~ilt,l'L~t,i Y·lmLdef;l 'kuli'm~lr; ~Uu£I.. dQ1E1.~Q..8'aM~rnm~tJj", TU!'liys' Hariciye Velca.. rek Tllrkleri yo 11: Hm.iye VEl top- ~m naibl! MI wrLii yardhm yiil.p.. i!i:miilr~'j; YO,],<:fLllj/(llivtl.oOO1l1 iI letinden AHna BUyuk El,-· Bun- dur(l!l:l :l\!trndliJd laYYB.t'eler ve l1.iI.ip raklarmuza sall;p grkm$ t.e- lacai;l1.m !a.lit.h ~ekte(hr. -o-l!k,lM~1' bl!Olot tlG1'etle- '1atedlti lakdin:le i,mtiyllZ mil.ddi!tlnin E • AL MUllat>.:al~t VclulJ!ll~i"ln bUt.;;i!!al, Bil l"im Inceda)'l, dUijTJlan kruvlI.z&1.Il'lll 'bill· ;}ebbii9 @ttikleri zaman biz, bin den ba.~k.B, mu.·I&.reke: tHl.:meccie: I r ak gert\ilerl rtnin !'II.ZiJ~n(!!ln ba.hsetm!!j va bU.. bJ.t.T.l'l.Nl.nd.e11 ~ iSene c"\I'ltii. iit%1lS'IJ,~ isi I'lIIi .".~ayg,en e-: kan.ull'uhlugu miilewUn t8.!hii ile mii.rethh hay~_ mILk .!~II\ AUIIJ1Ukh bLlllaree k~lom.et. yOH: MIllet ~h'.cll!ljl'1de. bIT gaile ie~nde idik. Oy1e oldu· uAn~ar4 vaplJir, nun SJ:raD!a Ii.t:Una.lu ..1At VekiU ClGvi!:ot Ke.- nli indlr'me<k: ~ltL k!M}unl sa.U,hLyet nu firketc bUdi,re!;tek;Uil'. tmtlyaz mu 'ka!"'lI~MlI 1~ kendieinc r'e .ll:e:mJoI!kladir. ::1u ha.lde Turk mucahitlerl, top ~a turar g(i"ru;dl~ clh~tle 1¢n !I's.diklll !blr -felt k{l,ve~e~nde buns. dalr maddll va.rdll:'. )'UChIIl edilec~~ kaydodlhnekote. ==================="""''''''''''''''''===== l''8.kla.'!''m.l; evleri.ni, namusJ.~rn:u H o!ank ~kketi H,y,yriycnin !li!>'1!1n a. 'Emumla, bBmbBf' tiiLlkllmetirt'liZ'iD ~.irhareketi bazi miicbir s'edir. mildafaa etmek i\iin siJ.aha saJ;mm8JJI m~eleol!ne >:i!liir bir lm:a;ds. ilL! lieU sa.t:m Bl.mIl!l~ trlaaetL!trlarl memo benier dcl.a'Ylsile teah... rIlma kta bir saruye tereddiit etba~d~'da liir tc&lij:fie;t1'edi1di: lil;lnm'LJJII'Lu.r. J'l'tIJ:L ~Bun1,;lill I:,akli. ~ ~L'k.i1ot.!'I e-r· mE'1iile.r. Bu husum bir te,lle'hbUEI vilibil' m:U ~.ek!. kl~i'DtGtlt!ri J:J.::mpJ(L.YlP r-a.yicc In~]' efmi§fit. ,H.r,eket Lon,d;ra, I (AA) BIl!YIgt I zakc1'to ~Lf!.YL'P bBllla.m!ILWlgJJJ.1 a:nllik- gl:!rebedclini 6de-mekten Ibtt;rettttr, '-= L_..J b·'.J· K.Llikya kurtulWj mUca·delc!'li, ~a~e-Y, mijt!i.r«k;eil~m imlza!ai\ma_., moo lIz.era §j:rl!lli'h i1iV..yrIy~ub!) mer- za.t·()Jl >Sfrl~i!!l! H~;m!F.I~m:t.:IyM1mI tarim '11HUe eyrlca ,11\;1'1h:altktl'lna. A.mira! DarJan'ln en IIlndan ~I'l,r.~ Ba..~:a.c!I.'d.a. l'ie,r~H .. )I:~ll1.e ba,,'ur~ld!. Orao:a biiiic !i-<:.'Ill. ~ 1:r.I1.t11o'!IZ m.lliicIGtlJJio. hitil.mlnd<ll ~ flle<:e U· IIlTIT.Pc' basit b;r filc:ri ve mdfimatI 01. len ,teoh·~ heak/k.Jnd.a. m.alGITI~ ~ vet'. saydl bizi tngiiiz.1erin,. Fra!]SI~~ l!Il.ek~edJ.r. B~ m.a.Jllirnata ~ore teIhcI lex k!.: .. ii.ml:-:=~!s~n..:· ~~irkt;U HayriyeJ'.lin ImtLYaz mUd- '" ====~(D=eT: ~5~. demJmekle· la.TJn iizeTille sa.ld11"dtjtm s6y'1e.-- Ii.iac ~i:i.mJ e ~e dliliti dO~:!IF.ln !ll!nlliilir. l!JUI'\Uil,dahai. ~n diN . mive !!uret ede.mezdi. iJU Beneai kELl.mli}W", Fa.ks.t hfil~mil'!'let SUkiUtot yen.id.en a....,del ekoi~~ Tlirk: Il'Illcahltleri wUfl.tla,rI(> tarlhhm el'Vo1J Imtlya.z "ll'ftZiyel;lnl na kUSl de.rme ~,ljtma silal11ar- til' . taBflyc et'mell: ,>'E! ~'t1~I;)Uae!i'fr o.lmM'; .Tohliidp!; miit.arok.enjn milli Ie. hareket ge-gtiler, rakat milU biriigi V~ rru:ml.e'kotll!l L9't.ikJal.in~ a.zim ve irade!@ri (I kadar ylik:- ka rumakta 0] d·IIi'...:. ila'Ve ed:il erc:ik. Ell!:kt' ki, rnuntazam Fra 11 ElIZ herk,l2in oellhi!LJ i§ile .m-~l 01· Kunetleri bu aavlete daya.'I1a-- m.ilga ~lam~1I1 t""~'! cd.i.l mek., 'mad I, llilikyay:l bogaz ]bag.azii tedil". m.uhal'ebele:rden :ronra. kiJrla.r· 5d.'lir.de l~tklML kal!'iilo~ mec. dlk. Neticede Fransa, UmU'ffii bl,tt'i,y·.::~i k.aldm~l~tLr. F akat oto. ~I!mI<!! mcmlluJ~,.atl Harpten f'ionraki ou hususi. ml.l- ntobillerill. 1941 senesWn ilkbahat dc.vre--· ~ dev~ el:mes-li ~£t"i,g orbal'ebede maglllbiy€ti kabul 6- dafl d~ 1lnt ~d.iyD'l'. ii Mibver ~ hareketi_nln ~ki fa ~ va1cit ka.,a_lar.! LtiLa .. ll),;:,\'1Imil Sa. II. SUI. ,i!. de.)' [-] derok 1921 Ankara itilUna.me· .LoruclJ:'il. ~ C-4.Aj - Norvelt Akdeniz laa~a 'Gbit adDsl _ rile hydalt nlab.ilu-. sinj imzal:adr ki. bu .itiiAfna:me· ====""""'======= aj<l~\'Il:a gelen tha'h.juIO!!~1Il g-OIO, T~iM!: .batlmlil y~l.etme$ile bi~:Ya".!:nm-~ ~fk.e1i1 insarmn nil'i manasI. F'ransaillu .miitte!i· AI..m~nyrm.Jn NDrv'B'!:'deiki l!:.ah.l'iy~ mit huihmuyo!f. 'Tobrukb.l!e9ii mu..1 hatl1ma hi!' s&rii .uiilIu geJtiyol'; kini lel~ketm~sinden va bizimle k.um.cLndilna Arm'l'i1I,l Bijh!n. 0110- kl!i'~\I,'me'l!: ,etti; fd;~ Gmt ~ AI,. fuiJmt ~ en ma.i\nUru - !l~ PJ 311'1 hir Bulb yapmaa,md,n i.bada G.r«l'!I-d .H oIl!: I' Q,e ,,,tiM{ ~tmi,. rna.nlllnlt ellite ge-gti. .A.illIIflID~rk dw: A<aba Y~::I:mev~e pro tir, k.UJ(IlIl • .l~[y!m lkI~illlefi sakllU'ildl. ki AkdeD!~.e ve 0i'11!1 ~tktil ['Ie!'IettL Ai~ [Ian nniberleTe p:re bu i.lilti~ lima giii:l"l!l,. 1U'trl!! de-~ yoli.yle. leli' olQCl!lk"l Tatb.!k eJael.1.lu!rp w Berlm, l. '[A.A.,~ S."bJ;k KaYJ!lI!X h~r, .Amhtl.1 BttO:hIm'iin Hell!! He mgv~ \liIl ,tall'l·jye i.mJI;i..QldJr_ h~ p~, Q. ib:iI~ ~ bil~ oLil.:rJ ,m!;a dllM1u8u!'lIlV;:: AlmallNIi Gi.ril mildaflkl'i, . .c;vve-~ee tllilrn!:n yijk v~ ~Dq" kj Inlltl.ao mratle Hazir,an takv; m~ VHheirtn'!1l 1ildl.l~ .bJl.1l1undJl, j',.·Vfjlld giln v(,rl~~n. hablrrle-r tteyyilt: e~:m~. po Lis l~kH~tl J'!!(!tl ]-I Lnuml'i:llr 'tn, t;l'ttigUn v~ tel's cliIpbelede de~i~ hqu-Mrii hl!!:'p VB !!i~ 01· ItiAgl~ ve ~ edileeek vB:i!:iyel:a yuet I5R.yclct'iM g&:e miimkiin ~ltj~it" M,#ama.flh Ki!.J' Dr ilmttlll~ blr, ..Ciiii'llil ........ ~egm.i •.. 018111n ,Jump, hii' ikcl'tot1ilS'WDiy!:' ¥!!!I\I!Jb_k ml" g~en]~rde NOI"~'e y~Ji dugu d,yareC1: a~~htmDakJtad'!j'. , diitmiitl~dir. MUb,,~ U" (D1'I{;':::l._<J:H.: Sa. S, Sti....l.(}a;) _, lti.ll(1ledil', iUt.k futllM. ,budco kork51:m! •• . ,

~:z~too.l!!il' ta.f'afmdOin T(ir. lraok.·'a muh~~l hLr y~r~ tllmrlla: ~~'I!I~ lraik; aaker'h:,rine bi.a: melee "i'emt~e dajr :!i!!H'!Ikn,

ordusunu Kilikyaya
1..J_-LL.

Irak harbi
I :,ak

demek degildir

nihaye'llendi

G""·' -t H'ar· ..bi .. sona erdi
Inn.mz
ra g..eclrildl

isti k~aHn i

t_

l, "

BagJaPda

bir feblig

ge..]'

sii:1.Ulletin av -et

I I

Alman tebHgine gore on bin I~gil;z
've Yunanh esir oldular

eUiii

.1iI

~idde['e ,ara.n:yor

Pr~ns Eugen k.ruvazorU

to*

Sirketi Hayriye salm ml al'lnlyor '1
G ir i~ m i~ b i:r t e ~ ebb ii s i1
yo 'k, fa k a f 0 Iu r s a hissedarl ar 'mem nuniyzHe kar'lhy,acakla.rml~

Ankara 'vapuru
r

Imtiyazln bitme,sine 12 sene var, mevcuduD klym,eti dort milyon diy e g'osteriliy_ or ..

I

Harp Vazigeti
Y az devresinegi,rerken
Yazan:

:S.!:It.~I~'deo:·~)~~==~=::=~===:
:,

Norvecteki .A'iman doniz kum,andanl intihar elli

i,lIs an

80R AN

,Sablk Kayser
,o..mem",

.-~

.

6 mc~sayfada

1

I

a:,::
"'

==== ern
G~ti
'"

asi

1923 de Alman peralan 't'sne fane degil, desfelerle veriliyordu I I Tlevn~ 10,,0 I
T~if
VII:I ~1IIC~:mII

la
fVle§tU.wT p'J_av', G,ata1-=aarqmar.a Ian e I§ma. basa1r:ma
;>-'! ;i!O.

~,(1(JN~Dm:'. .. ~r; N fiE riO .... _
~

Delilik alameti

[azl~
Verl.t '
ayan Galat_arayhlar
ce lenk koydular

iii IlakM .ihi iklP~ kes.l:1~ • II mit bir ifjl~ ajarn.1ji ki81~ "]HI,arak odDdan ~"

haM..

ri .&Wi. .su Darittn d.en.iJea Iter.e l'ekilin - lWlkwKI.a KilLkyll'ya ve Ibue ~ eden :>8Itlrlan ,o1md1lll_
:nuz
linU?

h,akkt mmnmHe

-47~

A..rbd.,lardil(l biJi IIleVi!.p Yf:FIii.: - Ald1i'ml!, boll ,..or, C'iinkii dllliL. her huuta b&fiih,."li,d, i!!§K~lffi'dir . - Dub;lIllD deili,i o~ I :nelI'eden iliikJned.i)"O"~?' &ak aUIi ~.ir hLki~ ~.
~1f,D=

ccAWUjlanIn Mk~ ~ezlerind'lm bitinde ~e
.ZU'I ~1UI6yi

mer:

!lC!Ziy~

na..:

j

ta'~

... dB ;0 lIlimahanedjj~~ ~ aetiri1a
ed,iniyennu'_
o;:T"lf'Pl!U'~

.aIoLlI- I bir d.aJi ~
p.h:.'k

0

deliyi ~I'a.
~11_luuiljJ
j

rtakdlm ~~
k:["lIl'bk

di:rdd.oN

Ilml eskiM Gih:l nalU!" alu:Ilt qi'~ j

"Jbr111lea-

-¥"

I
I

I

mewuII olaajmJ aD)'I~,. (oj N.Hii" bob ~fi 1!!Q)'1['Ii.1;
«~

Nt: it YlIPUIJD ?
y'lUII 011'"
6elI

(1]=

Ik.... bakka.ldlRl,
J1!lell~

bur.-

diBQ !i~ dD~~.

((-

Ben libbiyc _an-ylUP.

PeId,

ikinuim ?

~
d~iip

«- AlIUI.II. miildiir bey. In.!! d,e1iyi otJden kaqtrmaY!n. MalUm lI,lM:ode ded'elilik biyle hI;la.
~-» men. aWi

deoli. ~ tiJmu-batL'e Iktdaime, l~i!;~

Giirii¥~

~ itt. ~izim. . de. bQyk: bO- id,idWd'l!. bulmobiirU!. DbliJik, Tiirldye bakkmda ihO¥le qaklltk: herz,llh!ri Dotkil
bnttD""Dl1IIda,

a" ealnk de~ hb.ir rmdLilde b!.Il<I,JIIIiI.

1iIoa.w.

I((jR ,KAm

DOrl' Ilalk
fetanhuldaki
~ttvllCa

hamamD

d iJh a

agdacalK
kan .g-clme:mc:.ktedir.
hj:ljt~ h!!.maml.l!n ...
Be~

:m.~. ~--.....,-~=~alk ~

tcdi;ye btmu naz.a,rl Nwa al."rotk I'ffilhlelif $o!'>Mt.I~de ~I!ha diirt

jl~~p k:~ul' nr-

TAllY
:z: BAZm.\N IOU
FAZdB-l'Est A"r: G-

Gtm:
I:!m"l' UtlO
0 0

1itTMl:

mcm:~
v4Ail:'
~7

1M DaJr: 211 MAYIS: 20 cnn~ieI~'I"i'd.: 6
0

ZE¥.UJ
:l.,31[l

EZA."'II1

OGLE: nrtNDt;
~:
YA'l'SI;

13.11

n.n
2O,a~
23,S'1
,'2115

S,.'i:!o 4.37'
8,3S

a,OIl
1.. 9 5 7,'10

~,

""milo K'lJJ\61'lin YBJlInda. Bana f6"k'~ btl' ya.lWIbk ve lfefkld liit"te.fJ~II, I'JiJ. G«'I'Ji 'i'Ok ~~.

~

kR:a !!iIoyl'L'dl,

WI'

l;aiJka.

elbJ_

11ft.

aiImm"'_

~

»<t.m.

~!l;

au,klltlnl

I

~Id~!. j!;,hnt)"110 !K!'<I1lLn !JI!o yap~uu
~~m:ltt. HlIop'

gdl.rdJ.9cr. E:rke!d~ odOOlUI atdiil'ltlnl 0,'& e,lb!~ gi:L'lI1.
!:lu, ~1IU',
~1l.

b.Uazi H5!0d1l ,~

1m' ya:u vardi. !fJI1 11m ~tlr.1il

Sonn.

Earflndll

Iriadm ~ ~ ~", l'~t!lfl h"," Jl g{bl!l:~li1:rrl muhB.f'a.za. ~al1! f;!vka.zeld ve 'r1e:f4!11 bir kaidIrulb :Ben. 01'l_ lAtife ta!nIl'l.t1;.<1, ilaifm&: _ Denim gmel'~Um, rlIlye h:IUtI' elide: canl]

~ lJ.oJ,mj[on ~lbIMm.In e~r1 n~ ~tnH;k fu'A:.T1~ ~~ ¢mm:ldL MJIIttM et1lIi,.. 5ePIn ILrtmill ..... ij,wtt1!J.ekM tIIIm.t 9' ~idl; i!Ump

fiBn~

dolm ",otto ~
~4to~

D.lp ~bJ" J'IIII2I •. iIJ;I:! (C" JdirnIJi ~ Bb' ~(I. "ailla, !;li!:'Ilh:dL. Du H1~ niD. ylne ~iMI IIb& ~ ~:ru.: Idl Sollllm ~iJme Mil· ~ (i00':l lira 'YN'~ d1ye bir k3,yrt. gbdlL ~ ~ ~ fil'It ~ ~ .&. ~~ lI!;t:Im:IIt ~1& ~ aitMDL1i 1IIr.da ~t .,;0pptI tdl • MEr 'kaIdele1'1 tyl.
peIi:

Jd M

('0-) den. ~

pamlM'IID

bit

t!ierdbn. Hak.ik~
UIovrI 1I~.m
maiII

ka.dlmn hl9r t;jak y"~JI bJr Albtl.

kI!ni& cl~ ~~.RaHod~

makIne8IIe

8I.n~

~~de~'_Y.,Im"

~~Iirte

I:r:i..fuIh.

~~tIt.I" K'IlT.!.e ~klc: gilll

BI.'IMW'L aigan 1'!i1.

.... 'J:'fI¥kkib' ~ Mlfl :BO!~ lflmi1i a1ihi.. .N"tIk ghH1t"M<U. !'Ibi rabatBu;. ,t'ttiJl1o mm ~ I!!t!I.JDIEiI dII&rlm. J)ed1 '11'11 Qmdlilii .,.

u.m

yok.

Br.mm

.ku;nn

att
btr

:t[1,lDmlI !£IB'~

B~

Ue

biooJl ~.
~

~~~J'ibt. ~ :UO
il;'oltIl!'IlI d~(I ~(".-.~
Q

M!leabbiB

~ ds.fu\ IrMtpmh.hll.' ~k IiliI lmil ;ybdli idi. Do il2ihn'dt!

tAkIlt
'W& ~
'F\iI.~

~
iiItIgUldil{iI:

~,
1WlamiI. tIIioBIlr

~

UV
sbWYA .~, y:a,d$ EDfYO& :M~ nkld 1'1J1I~ I'll,W'lfItti,1 'Jl.'UiII1'i Lord <l6tV\'li.il'ln. yamruJiUi a:ynlLli' 1IY1"-llfll8ii! Lal:'dlJl 111r Il!ziImtMllir ObIL JillblJsllnlo ~1lIllI ~ndUllmbin I.!V!>'~Iaoo aimsllL diy~ fel!la 1haId~ ~. di!Je ei!b'cmlii. VlIkJIi lID prlla~'IJ 1i!i1n:~J"U'JAII! Eilllbllil'lll; IiIlUi e.pey wnw ee!mrdl. T.tmt -u,cm _ la,'hI~I. blr darnat ~ldfI. o!,,IIEI.'
~ gelom
'I!;tm:ez

~ meIKifaIIho bI1' '1I<~1!I

8dD;riI, U~ ~11li itiye oda k(_l,f"~rru: ~ ttII.. (iiBdD. ]pmm ftob;p~ 'baI;ledJ ~ ~ ~ bii'fOr IP;)'fJ. ~~ m&!j11l" yrtml~, 1InIADII., lYicb bu.!d{.. FIl~ kAt Woybade""
~

A"l:lLkt!tD

~rt

~

.mI~. gjInm* ~.

IA.~
mplUlnilk 11kdm.

adllillllB

~mi

R'I!1I; Mr mW.k~

'!i1eya nU;:U ~

~,
~nlI

J'IHi ~D:

tIIiIba bGluyJJ'llt'lD • ~I!II n'rabk; lblr b~ ofllDMil DI'lInm~ontu, l&W'I b;m.gJ ~
Iblr- ~ ~.
~ ~. ~tnJ

oJhlll~D

IHl

Y6PII" ~
~n
da ~,

Imt~

II:dL Mmd'Il! ~ '1Am11lIYDJ'du.. Feua. !Wmdl I(f.o.ndlme bI:r .:L~1Iii'y>i'J ~~ ki Slo:.~ ba.I;!I ~~. It'~ 1Mi:yl0 IfIt.of' ~ fl-tli'ItI~ ufuk bijtl~lfI,clddly~ :"iII' lillilba tft;m takmlmlh VI;! bu i.~o

L!m:I' N !I'a:aI&!o ~

n'lll &!!ldw',fl, lade

SJDlrylWWi ~liz\intiI iIOI~

JOiN !">l.:r ~t

k:.to ~
verdi.

~

~

tmitomro
~

l't'.nnldJ, ll,esa;p ill,rterln.l
~hkBdIio (Hi4.l1

kar1Imm:

itnu,p ~
l~qj}'.gr.11il:
,_ Iirl:IIo

BUii ·kendi kmdin&

r;py.
IMmn

~tJMJi
mdDCilmq

\'III ~

bl!Kl« IIII4r fIl'Y yok-

4a aoIJlo!!,l,
Ii::mml

.;ofJadaiD

!('dill:rlik

LiH'du. ba.ya1,\ii V<!! tsmD:ti!i kiIil!IIDlmdlf!W. ,0 ZRDl.IUIHo k~r balim,1i, I;mIM;lafjl !!on, -zeogln d.II!rt'.li.t ;'I1:tlidaD kIdi,;ffi:mij

am

tu.

IMJa

hlrlr!lyet. 'I'ilfHi. ~

i!Hd!m. lnifi ~ BJ:r:az. ,~ Lord ~

Madu. be.t led ••

:Celli!!. ~m...,

~.

SJlity!l blilll.
~16 'Itt;!:I k-!li~

~C'ok
,;tl()

~

t~'"

b'i.. 1T9IIde ~ehU, dedi kI:

~m..
11:1:11'01',~ ~Io b~f~ ~bd liB ~
~

~
biJ'ii<i'
ali

m"dilf bh' tplnIa

,;e ill'I.mll 1!I3~tl!!!lmlil ~1l!n ""'IIlUllU ~ ~IS.-.-kn. BlJlIhgkl Bo1iie:IJJIliilj:Ug ~ 1111 Ii1erall, bl.lJt"-o !.t!l.ll'I!La.um,r lIl(<1M!t ;aQnJ",t!.
dt71li.cak

~ya.

:1-

d.otrn

yoIa .;etImllltO

:frOOk ll:9II'lfetmlrl! oin:Illi:,
~
'~

~~E!Em

ml!Cb1mlm·
1Iii~.8.(""" kll!r,l,tr19LM.

Shlm
Bu.
~£i

HeI.c bD 1II.lImiD llIr
Csh'IHlil blll>Mi.til'[l

~yetl

kIm~~

l..oIml

:Il~OOan h'IlJtuyor '!' bIl!' 19 ~fI. :IIlmrb1:

8.1"'ty~ bab~
~bb"

blir'(>:l:" ~f:a g81j~ l!:B Mm\lIU'lllll,E bj]& b5~ m~ ~

S.inj;p. iIl!:o '1m
_ ~

itln

HU!l. ~

ci<;f.1Iyem aI,d:mm:yara.1iI:: limit l.'<dmrJm, 1"I~ba.
L'!1.

lll1J'B11 oJll'.'!Illdr.

laMIa. Il.eIinP]1I.JIIJiIoII.iR
t'Il)IllI.

~~tL

Gi!!1n e1bJ~11li bIilld 00 Irt ~. 01Ilujtlml!l tAlllf,fliQ edl!rdi; 1.<o.kl;'a,!, klzmm ot1&RI!D~

~a.opra

bll k~

uam
~'I'

""~
oa.Jfedlyor dilo

;U.. Btmtm ~iJI ~

!:,e.tio IlSvahmm dkdil.

~
~D

biliru\ ne dJ]'z "N° Mtomk

~U1tlmnc'~ m.1IIP1J gti1"lliNHI~t1~ Lmd QatvJnd a.rad:!flru ~rfI,aJI1m1tlq; Slot.. J;"BWR Jie;!Iap. ~ dm.e :J)pjterl, ~yJt>
bfr

~llll

~

~

g:~-.ftI.

EIb~

ibW.iK:"~!

B11 Wldu P"l'~

b~.

~

,e¥l.
d~

~ll:iIrll ~ IDC<IIr!dlbn• 1m w~lIfrr Loudll kr.MIii'ili. De.l'l1~ geUn IM8IJiI
~1l3

;.e1dJi:

~

.d;di roI

a~---

Harp Vaziye6
ilia.. B'DRAN
I
(B.i.l{il L 111cltJe),

YA_llANI

Masal bu ya:
Tarm mahliiklarl yarahyormus I Yazan: A,.A IInNDDz I

[SIYAS11~YI~]

Gijzier Suriyede
miit.relclC im'llIl!lO'Rmll. Rafit A Ii lie laral't!l r1r.tn Ira_ D~ H(l~~:ta nucbur olmUJkf.. d.lf. b!lEililliier .kaka h.aisimdu. :R,Elfit Ali, rJ!.!.li.1ll 'U&ta. p(ol~ttk"C..ilarmd.lllll bit_i olduglll halde hl1's:<!

!lie iil,d ir. ~m1y& Aktlen.izde ~il_ iii" im.pllir1l.t.ol',11l1! yol\ll1ulII illl~tTII.,ih ho~ bjr l,lIofa.zat.n:lir der- bc:':i!~ml YIHIIJI:IJM. rUDzoF al&uk· 1iZZ.~ t.i ]e'lrim elde etnMlk ;~'" 1,94(1 lIene- l~r: jn,al'lEi!1 m ~diy(lr, Ontln d G- ~IIJ, ;pck rLl~ 't-aJIj'8.-CIIMln. sinin 28 ikin.:;i.1ie:p'1n qlndll Blren. d~i'irle gt>r~ d il n;rada la bii olrnr- i'~101lIf ~fK~Bim.. Si'll'Ili da kJr'k , 11 I~ €imii~ 'if tnioim, ner'de l.ll!shit cdilefl Iu.ElJI'PpUnul'l,a, YillJ ~eyl~re QA-;t.m...erilmemelidir gore h.a.rekil!! devam, edlll<!r. Su ne k~"d!lr par!.ilk vcya nc derec~ - Am6<n T~.nnm I dljyo: av.-z 5~b~'pJc q~i:k] ij~ a,llk l'a.:z k~rl;l cluraa OI:!iI,In. 8.VI!JZ.snmr 1!ir'1c. Bar.a di1. l'i~i YJ I yder. Qri.'dillffL Noilla ne 0 ~J!...:ol!," :!110.hroDlllOtlliJr ,dIp d.vte.si i~ ba...i:i taJunmlerdc l!:Iu· G.uO'UhJrlik iHn. IInlryllcH ka.dilf .f1l'!!1.Mt iyum. b.rnrna_k ~.iimkjjll ohwt;1lr. E.vet, gco:;-rnltt, k;;_info,!;j. vie i~ ~nl!f, elev- Afu,in k.anaatkBrll8:ltI!L I S~yine e] ;i,cvJI'lIn oknu~. Y [-I ,ortll fSrktanti_ olac!'.k? Evvdi. flln r01:1"'* .. G.irlt m...th.nd. bulufiilR b~1ik. yahut YI!J onluk d] tator- !'lin dl! ytt1nl :>'Iluu teclei'~ aYH,gO;;mUIi. haYI!I.L surA f.m;al'l ili'tiIA iw'eketiniD dlilrs.CiIO- ler t(lrem~ d.lfll" H.inm~zn~, g~<;i yigilim g~ I di.yip UII!J. T l1n(n be. Tiyl!.ho bi'o::~ 'j1nl '\101! 1l:w.D bll' te-li'!akkuf dlllvresi koltu.K. ;8:llt.i d..:hq]n ~indot'k..i y-cliJ.na d evam I!I_ dll:iil ki filumar..,ll 'B:6ilrccejin:i bamunlMil.n ~.r. m..aJvJOIda:r1 cI. nl.l'fOIH!I. tolriul!1!!! rm-al..yl:t.. AlmMtw. it'iiilizicri ortl. ~'. ~:Sulh t~:fl) clemj'l'j..~T b.,gul!l"'l. Y!U'l!!bJiln" M~ymllll'UI yaratLV!'lU'I'lit, prkta k'uvvetl.er- 'bU:hlDdJl.lrlII';.a m,o.eblM' eltmek i,in SlIi'qrsde Vi.- mlJr,Lu, (Halp lo;i.n) doe:mi~lomT BoIIIr. V.!. m-;a.,~ I;j .klllllni I 51!:" chy hiiki:met.illm. ~1lIt8h.l!ilil ho:::r !l'eyi te!iolld edcc.dc~, bl!~,e& moll, dol!J.1l olmu,l.n. S&JI1,ilo kJrk y~l da (ilJBIII!llm i9n) dcm~ll:'ir IIUYIl. giitdwf;i;'O'k~'II. ~imdi dll!lba aenit mibllolbl )'«. l:m~r I.tmt,I-.r, ('bar.bulik 1 ~), o>mur ~m.. ~e VI!: KJbm, adUPN.1'I mi.id!ll. .~ ~e d_8Pl cdc. d~mitl:c:r I""JU.lfllill. k:t.)llma.k k Unl!:!_ ~ M~afa-hillJ'Oldl!.n pc..\ Tl:'I:~~ .reklerdir. Gir,idi.o kaybedilmelile nufiUn\- Ta.m ~n,i:rn •. Y~l'z la~. fllZla, yin~~n 'lilla, ad&n .Akn:dt ~a Ikm-vet. Yalmi!: L!1n sonunu getJ-rM cl· kuk :nl Q.m,u, ~ leri1e ~ t:ccrit .edilmiJ ~i1:Hdit_ manu,. No: 01 UI'3.i1. 00 un, I:SOnu Lvi &OJ1r~ ~~bek,.le.r .b.cru:.mlc B,lay cdaT'. ,Mmlt. ~ lo:I--I.uk .Dlz yolWlIl ~Ism d.ei:~ mi;; H )'LT, Ithp I Gel Tannm. ""nu y.Hmi'Ye in·cllr. 'ker:nek i.;Ln J\m.Ilf1Limn gO_Dele Ned...::.! d~r11? ';;iinJ1i.(i mahl~klarh. - Tevazuune te ei;_kiJ'l' edQrim" en mii.bim bir .hedeftu, FakM 1Wi!il ya.rI!l: ..l:ili'l'I bQyl~. BoiIldit'1.'J:W:I me- SerJn fazb. yl1'!mi )lLlu'll d;1 .ala : h€def MUll' V'e ~.)'i· kanalu:hr. 'nol!!k_,~ aJlll1~lhititlm. Bdki ..i!o-~ k ko1·d!Um. Bunlil c-tde dmek lqlm MaL~ Del'lkllin f:.WIJn, Y'iUiIol:hhi iI'lli1!1.1 b.ih: verir, N~,Co yltfolilr ki. S~nia ~ VaJ ~:Jilm,eli Ii- ,b:alpd:IT ~ lair i~i Illil.lI.dlk:, Boen !1'I..'S;U'Io1l ~,eLir. Bha!Z' !ILl, bhaz: tgp-ZlDldtr. Onc.,. bq ~cfJerii almek kllVllllga, atiIrul 'i..rbu.gu 1I.~.il!md~II:11 rai. bit :li.V\I.~ I!i&men., olur hiter. ,i~ Toh:nd!; li£aJ~ WI IUmmmIn ''\I''.e i:iz.-tiJ:n vadigin! gOitler1nlle gi:i.t'. ~ Ya in!Wl."1 kulum I' Sen cl ~ 1 ele ~ritm.eh ~ ediyor. ~~md'iT. Ne yare: IU !bit- Ii: i ma.hlil.klarm *a;fj olaCl\!t-.;m. Solflkat Mtijn bu QJutalia1._r mot.w.rimUk. tnarm:uyl:tR VArl'~ [a- na. d.a. ylt!; )lIl Omu! verdim. l~n ~J'!le bir d~llij('. Blr SevlmJcey!} ia-p1.rIDl, I'Me l"~ll. 'l'if ede~~ K<W'Bgl rgi:ill'ClsaJndCl~ m3§i'iLb1l! oiU. 'bif ki.ir!'k toplak. mil hirer tUm_i.1Idt!n i_reUir. '81:1 ik"admc.ll 1I:oi1' m.a'k.k!l'P1oll ddcrl.er. harbin INtka ~ .. varela. Acn" ~1{buiuIlU i~iwcJ.et1 gll'~rir· bllaz da. fi,irriijr: ~an').B.nd;:m Y;H.8tL~_ At~iMII· vc tnlril~ _!.iLJUI .. pre Ie., Ddiiin ik~t;u!\.f1nJ rnlolml!1l ~a. Ian n~l ,~lllr da ma;l)lliklann ref.i k~.ifujl i,te I'llrOil obu dU~ri~e" Akde~ tiU bir ~ep~ :liil;ydur:; ~rlM. Asma kllYilga #!e.r"~ den. ~ oh.Lr. Jnan h;emei:i. diH ihtitrwll Alm~ prilol Aldmh:. .. :g.oZ'ler i f"~irl P itztim Io'crir. ki~ de .h.uehu· ~ ide:r. YaLnl~ .Btl :g<lYri ~ilili!iT .i"ir;de yahm: _ Sift ~kii! AI18 T,mnm., fU l'nulaaldc:aM~ ki, AJm.n.ya :Pn- btlr m.iifl~l.I'. 0 d.0.}·ernkb Y-3ln.1.1l-bir dj]o&im "."lif, gel ~II yiiz dim IOm'iI. edDk &ibi Up ~ft. o lI.n, f.llka± cninde BOnu.nd& 0 dill mai iwal ~ ft 1Iir ~ .-;ep_ foil ~J.k..ilIr.c;u.nki.i dol v~. VIII- :Ii'll! kIrh inJir.. , hede harekit i¢a hrp saoaoyii nil $01:!.Ul'l1l getirr-mez. ~ Ne~nnroqnJ!1 b I! mllRn ),-, bel ,lzeme. ~. Hoal' Mae1 bu y~. Tann ma'hlaklaJI A.t!1an:dan, q.ek en, lIDayml1001l.1l s.tokI.mn ~ vtnk unNlI!oin y-.aoraUyo-;rmUliKo5aau l1fi1.1ll1'!l. a1d~m.1 Rolla el;.~QnBeje:n:5niaiyi :repnt,lir. b.a!jIll.~t\i bir taVll' takmml1 as-- )'or- .mv~n~' I'"rI B1 D' ki I ~ H't.,il 5~~tef~hh~ni'C may-

II

n r.k't.I!

Yllzan: M. H_ IAt

klaipd.n:lII~.Aimanlall't1 alet o~, miitkrllk dIlID<lia-.fU;1 dlo'l'll.nb'lda he:m ~I"&.Inn. blml de Qtt.L tall'k m~1Ietlei'ibin u. ... 'iiflna bir rol 0''1.
namlfbr.
:t:ai'armDl

Neticede bWlUl1 aill' kendi&i de ~~kmiJtil'. Dice!" U1rillAil.l\ AJmanlilr GI.-

riUe p.BIrtiyi

GMili'

Londrada geGe hayati
T ayyare bombalan, Ingiliz ictimai hayanm, .. .'. I ngl'''1-· secryesim t.amarm-Ie iz degi~tirmi§tir. Yeni bir Ingrter'e dogmu~tur
Mele!;) JllgilizllYin hirr ¥ihrcti "at" dl: Y!IIbsl'ICIia.l'la bJllilty klolay t.a[I]~it1;b,Idl. zatell pe.k k.oml~afl a-darnlar cia deiijd~ Ayn.i rauilitto!:fI gellmiyen., -mu,t!::r!lk Itlik,1lJlan OloIFH(!latl rki 11'11 iliz ,blrb.itiM tJ1ii~liy~~k btr ~-;!: hulam.a;;!:, bir Zlyaf-!!t iIoQ.flll.&J.n.d.I:I., bLr hen; komJ?iarhlll'l~l'lInda, hlr vapll>l' yo1cu!u,
':"I.H~!! birlbirine

h.,.n .,. ~

nHlbled~

pl.Man

Londra dAn. ~if

iomnij~

dIJk1m"lllla !like bund.l'!.R Klnra..ld bo!u¥Thi!. ;o.ahi'le"i o:!i'litU l'iizkr :Suol'i~ Viii Libflllye dQiI'Il1I-i¥iir. lnriliz halk. a~uu'Hjaki, ee:rellllD. ]lItJ pl!!!k .iyi tem,pL edliln MOomitt VEt SJilF~I~hllr iIQB~.n
Suriyedek'ii IUIBhtW ml!lvk1L:rio.in I AIn"~.:n1udan. e¥Ve~ itC&Nmi iIti)'000 •

'kUiU-.una.k

Uere

01-

"'<an

Londra..

Mart

n.ih4!.ye.ucr}

-

£B-I

Yazan:

A.

III.

a

EE.:<lid~ !follik ~ocu~l.Jn cle 11I1g,m;Jdl~1I1dan, .e1serillk Vt yaramaz;lk i!ttigir..den ~kiyetll::r
VlJCB VUOI. Sim.di hlitUn lelV' cr ak!lam alt~dan en-el _d:~t.iyarl8rlll DI!TaoheT"bakltrn. ka~l<'!TLlld b~h:_ !liT. Ev h~e~lnln. y.kII{:h~lrul. ait lIi.l::BJ"Ii!~lcJln i.lrkl!l.'!<L k.!j;~ilm.i~tiJ,

ihtl.m_al )·ok.tur- HaltS. Illg~li21er de M<2I. ~TI!L blJl:louti fa.lt-ana va~~r&k

lbi~hJ.!I~d I:taokkmda: -BlrElk ~u bo;mhil. budl.ll"",nl... .

heJ'ko8
klncillya

j~Jn.

dayum:-l\ya
I!:Y

.!ti;L(!i.r,. bl.

sa IIn ml abnl yor?

'f

...atdlf. Dcuikllerl v<l.Ilddir- Fl1kait gaT~bL Ds.vet man .!caJmtlml" il:>hk!Jt. .. ,~imdi iJ deiilfmi.tttf. MlIht.l!1if iillJ ki hoomb!l.~n hiQ dl: tel€t.~ ve Sl!!f.~I!Ti.jiri;:in hM Il~l 'taeJiyeryi! 'L 1 b ,Ij~ ....... me:!:, B''n BlpO' ufi:rll'HlI~hH_ Ev halk.ma h oJ 'I Itlmf VI!! me,slltklen mol!:!I:!lUp iJU o<olll\u j t:: giicelli.p y<!h~n<;1 JIli'.iliz hi ... irlerrt~ k'lll'l':!'lw hadi&o!!oinde.n b h!!'hsoo\Ur gi.'bi bah. yu i1ndfllk, ya.t!lk MBllIJna u!;mak la'j!lncl!I hill£>til '8:~bi k'Onu;:JUYol)rlar. 110'unur. He kCII bUllu .Ci.ftUt L'!i~ne ihtilWlli bile yoktuf_ E.vcil!! 'i0 Arala.mwda If,ok can!., ",ok In!lfllk_ redillf1li.,tir, Ja~l ala.klliII.T. b1J jyi i:<:o<,;inm.@:~boi, Z8JUH:t hlllini ~l hir m.ti>;tend< miiJl;(h!~, rfliI:: • tne-w;UI!. 0 kilcrlJlr yalundan bag· ELlmlt Ir. ,'. ,at . am )'~l n"il~. c~, ,a::l. ~iI.: . zuu ",'araLr; T.ayyarl! homha6'~ l3dL!:, 'kj ~kll. bit' mi!!:tol!:lll:dn hanHtlt~ket .... h....,~.... ~ an!!l ah_., ... -Ya .!lilian kuhLml G.orll_1!lQr~ dan k:alrnatHI. iI,t:&mie"'+ Tiu'lrlm1 ..... • ..11 -" .... ,,_.. Sakin ZlIma'l1!"ld~. !lulh iyinde il'Cden adl!l.mtlar "",-,e.~1!I. gti Ii.i!l'i o· a.damJll.r ii;'JTI, bodfl.J.ml!Ord"" vaki:t .I!!l:l-n~"-!l" eel'1i IU!RI'd Ylll~O:!.t!tnYl"i' BU· - Af'Zoet hll>kfl.4md Dana yBU.. )(t!~lya n me-mldl:~~lerdeki LnBat].oll'l-r h..rla:r., B.ahi;s dei~tiii z:;!I,m.a.n cia. gl:!~lrmek ha,h ha§lJl.a hil' derllLr .. .. • ! run llI'l.i!ll:L1flkl t1l. diktato.rliik .. ~.edll~rtln Hk g;Ull:iinde neler yu" biT ar&ya. geHnce 1'IIl' .b;;.nulilllrh1yt:m1ok. iQm-ek, t~rey,'liii. n~yc~, t· Yanm :!IElat y~mdk.IJ~ \';!ILl il~'!ter. r~[ 1. JIKirie) edksin. Sana. kt ... )'11 amiir k ve.rlliNnthYJl;(.ab.n ~ (II., I~letl mi, k.ilwp-tan. l"i'iil, tiyilt· p!!kli ger&p, IJLglnaok. }'a,tak g.ihl YarlWi ~1.t kadar cia hllT'p- hays." r.irlitlW VEl:!'! ~ lIltkfimele: g~-e:il llilm. >=-' A'Zi2. TanrIDi[ ~ul:rlln i;;:in E(lda.n ml, kBdmdElrl "om ii:i;St.e('l m.i. h~r gi.in' i.i ht'YfI:.,.lMb ",~ik;:l4l1 (I- di~i dl.nl 4!!I11 Radyo iT_ aanlJchil ka. bll!. edar11ll'm mall .!tall!". BliWn Ijlh-k('!_ Ma.~ d p~ dlYlln d.IUUP ~Jnka jndiT diJ,nonm:n; )'irm..i Yilim muBikiden mi," Bpon:l.~IJ, "eyahat· ta.... rnevv;l.ll~rdaJl. pl'k cil' uzag<!, d r iyl btr yabt geo;:inn~ ..'a!llta!rl tm ytrrnt altl vapuru v ra kl, birl. •. dd k' la Ildla 'k. Y' .Id ten. do~tlar ... <t.t doedu,ottiMJ .. n rol gidj}mt:2. MiinC"Y"!'l!r Jl10gi .izlc·r cf..I!iildi.r- Havii. faa.liy;::tleri yUz:ti.n. bid 1l2ll!l"in~ J'IYIrlet!ul }W: bin 1:i:l'a- y~n o~J:'~: kn.~r ~T IB ~~L~ ~I!Ck ~ l~ II 1m ~ ba.b.:sed.arl'm;li ~ Bunlll hugtinki.i pelt ~ok d~falar l1oy1lc sQzlcr oy. d~11 teod:\o·(!I}·3 p.ek '!,\ok par<lUt "!I.e dan iazladIl'. ~jz'ilrlm. .kOmtir- ,,'apIJ' ~ lnl ~ anum u_.......,.,.. to. er I )'1. Irl'ru yl L dr II -! t.rn ~Grle-r; "Pe.)<nirdrn. To!:<;rlden. n"II'_ 13lrR ;!Ik,·,,,.,,,arL mcktup '11lZ"_'ar4l.t:l.Ig'IDa bm Y "'1.I,_'kU.r. - .ma ........ 'r1 uk .d6Vr.t. 0kI_ u ml,llla-Orl'l.dl:T."'-'I a, !..::II'llMnl!:: I6_nl.l UI1' blJomlla,dM ,- II. l::P. ......... rIl bytm ilOO bin hradlr. Jl'l\Iltrixa. ya- b. iri; - de J bl!l,h&!;.ttiui.m~ i'!;in '" n 1 Ya.lmz !7cl hans. hrk y11 Ol'lli.lr saT:LilI.!lJIIn'lW Yll7 Ger1de .~il'LYn~J-gIHL• I: .. b n... I .. lTliil.... """8 , , v~·a. flI'-':tI. 'ir oynat"ln'l mllynn, mel'Kei!> blnBSl ylh: ,t"LU y.... 1 M l"L'. ] bl n__ J erlSoe:!ln nel' gun 11J1\,,.,a aU_ kendi keTlcllm.Lz~ klZt,y'O.i.ail.'. Ed~· r.lak, a ada bir kQnu~lda \rabin hr. klY'fletin"ooicr. venne. lTtoh 'l'! >'etct" a 11m ~ mm liJ:l"1i. YI ] nroor ....... 1;1 na_ ._ _. - ~ b·y.a~~ n :tallslten . hi ait-. . k" S' I da.H anlatl!CllElI merakh blY ~ikll-I mePil~cn" 'd' -·8.'I'I"ln a.n an:'l.etmc"L _ tI.~t pot:; d"~~l·lld.. p-k. . ~~.•L~ kA Dem~k kl, "ll'kenn ~fut milYQJII 11. cndan :&on.rij ~BiElraa.m ,..a.klJ.l .. ul:l oj,' g-eQireo;~Ei1Jrni :!!ICon dlif-urL. IEtrne. 1 .{_ II. )''''"bZ;L.I:I au,. li!e<;umeo:ma VI!!: .... lm 11.11, lutlma I'' vaT.. L '1.' Ii' 'l~_. r" 1 I ..iI ~] at ·El:d'l~ ~,U-l1 0 Tannrnl r>.Hma ,I>!:fli. ..,oJ!: "" 111o "e ''\/',nilll(['= t ~ ]oIhl!!l yen Vr eVln,e t . l'L _'_". • ... N1_, bl"_...1.",.~ .... , .. , ~ 1"0':1'& yakm m.v.cootl vardtr. . T Y_" t . 'd k 1'P' k rl' , !l'. .. I crcm =I~ OlU~"· ~ -Qan ".I ......" ....... ." mera&L "!!!n.i:d(lJ'l. moda 1;)1Mtll1"~t Vekii.let~ $i:rkdlHay-,Pok.-l, -de! . ann. ArmJ. ),ll-' ~TH!i'U -dlJ"'=i1 bu I!<!ln;"",c!Ioe il.J.1Ika. '''''. ""drr.;ul m~V_ m'U,~l1.:lr. Sl:Il~ma. $!,p~i'I 1..,,_ C.IIB,. I'!.e I 1 t~fljlll eo!: d..-t g.Cou. e ;fi IloTl. Iii ve}'iII Ibu:.n.la.rm e~Vl!lnM .J r, ..... ~-"..... OO.Le I r~ :Il.~rf1(j"O*Udm" bUet Ik!~tl(l. JlI 8;l!:n a l '!Ifill_. _ rJI1'iU ill!:!: taDI lie Im..amea. Yil.!j~'- bomha1LlfI 1:11ay,csL. Bir d~atlll'! "1!I~al' y.i}'c:cek. :i.;.e.c~k, gjHcc:k !i'c:y kOl1;u'IlJMa ku!l~'k vere:rr bllh,lIlur. rmm Indh.'"ll!'T>l'l5mo d!rir bN- mul'wl:h • 5olra,. aYlpt!r 1Kij'lem'l!.ll e~~c: y~Lm. • II 1 ,k d ,,- b·· .. 1._ 'Ul_u T.~ll'LI r; ...aya kul~"" ~!"', ~vln.e ''I''!:~'!1 ma';e.~a.,aina glJo,elll o('!Ilo!: ru"1ilt 1111' 'l.I'U1O, ¥tI.!'lt utul'1l ~n.kii Qyalanm<lk 5o:;;i mW'-"emn caeyu d ef~L BumI:n ~ lk:. ijpear. c "", m I loaI'd a Iii eVY ~1 b'cm- lue 1 ,_. Va"!llta.o:nr, . -'~ Y a d-'-d an x.un:lJl'n ! wocl'll .. b',l, Inl .....,.. ~ ~"Q.... r B:l _" ~... a". S"'n b- "'m'-'a 11.1'1-.1" ;.;.1." ·--.lllfl '- 1Iciz:1!! b u.l'larVI! rL ,- ,1-_ E_ --"dl ~.-' M_..~rum. ... I> 'Iro~ ~ U!tJlU on Olr 1onn m lFuml!6lt'Ii'I.e dtiir ~r n·t an ...~ 1. _,1·.1" "_ -,~>L. -'. __ .I 1 .. 1_-1' i:I~vinde!l. l"urlUllilllar., b.lJffina 1 B.Tln 10;18. I !It ..•lI> Cece r..ayatl allg-l!.l"l d~re~e-ye partl j(J~ i-3el stl:rUlen <H'zu-· h ay 1 1CJ1,l~JI.U~U!n 5IJoIlra. ozene 3.Mi1'!ol!.l!! rn.-a. I SO)'il;:glmV ""pur, Uen. dllafnO.hil ,to:: If' -. gar.ip 'is.r1p ~i~"e J eori, b.om h ar d 1· con. jn:r.rui,t..i.,_ !l\iiillr: saute ~!jn,ck nn ? d.u:~ mliHWI!l.tLn a~hha't. Tnuna,knJc ve !01i. rolld)"D ,-bi il;~tla.nn hayatB. k!;rl~' 193" d .. "0 . .' -;ul'bU ~)'MiII btlo!lt ficl'titlt.rL, L d _.. I.. ' F k tI a . ~ 8;u.n[J.l! ~ tlY(l.tro. P.lY£&l Fiy4'lt mil k'l.'be kQm.t.}'t"',~ Limlir:t lIa ~:I'r~I]IJR bliJtm~. rob JlV .' !lCL:yl illler[ ilzer-iru! ya.ptlil te"ll" rna:!!ll nl1Yo!!tl er-1lJ1lTl'Il"i't.!.r-. oIIi & JI.n.nl vaM! ~9j9 5'Ctlesi. I!IID~UIl.d;a 6· -yleI, tlll'-'''l:I.lrelu,m hDmbai;uuak i,i- biiWn ·burllar b'Qol'lib-eonln y:u.ptli1 da. bLt" ckfa Hma.\'I. :reIi>l llil 'iloelcd1ye VI! "" 4" yE, 10."0 ~CinUll<;w b e~e ~ntllJ'l- b-".gunk.U topltt.n RInQ.a et mi!zrelc. --'_. . . ll!re 1ji"r.Lilder; hodeflr:rr. oQmbard!liit'L.:!.Ilk {.;:lHil'lirrwi~ I-oi.,. ,k,JIT, LlI:O Y"I' &ni .ka~i hh 'l'cklt ba-gl.YIl./;.a.k Vi:< ti.;;a.nlf OOll,.l;l o:l:llle.gIi!Jermd.en. mll.'r~k. Dun ;!laba'li! Poeru.d.ikten. 6.51 doe: ml l.!.i!:l.In mild:det lIi.iri.iok]~~ VI:! .:! I ciunan -"-. ta."-'""'lIrele'l'jJ1oe kEl:r1gJ miitd.!'l· yii~ 11I!~J.l!l e,,'V'~lkJ. bi.iy1i.:; b.aTpten I Hr- .;;oll'l~,ma iia.nla.~l£Iln m k.taI~ ev_ kuzu &tig),>i:; iliaI'lL bm up k-omnamoll,. 'ke!l bit hot)'d t!!.rafiruian lI:.do:t:nUT. (" k!.fk.a..tl " bll n lJyfi tl"mm:i, !I,oI-61t.co;:>eo:ile. lIIol'i tMa1Jr11 p'lllr'il!l.~a'mt¥lr. B U !.Ll·.... 1ngiliz ti:oa')iil.tiIlL bu kadar 'Ie Iki .!I~Th~ oj!; , 7 ".e -40 b. u ~I!!ne u hak.\.lJT.td,a d.a ki.l~i bir kioliIU ve· IdS ,J li" '_" C'" ~ _J,:,: "'._ ..1 r-t_L U:~':U_" m~P -t •• i!.'tL~d!l fall va ,kQrunJlll!l, t~birlal'~, AI- bed I!:r !Ia.r-Ml,[1 ni8 }'t:.L g:~nilnde tutulaii.'l .::roW'~~ F'~ ~'L onl:l~o!!n ~ 0..0:: ~ '" ,... .......,_~ " l" , I man la'-'Y8il'o!-C.lednin uati!1I';;'ma.c MtUst edi!!n h~ oir hidis.e Qlma-I y.iHni omlu~~ln'_ l'e=lcth, Komu.-~-on IJI!J1h kO;:OYiIJ.:!Il: uk .eabltUl!. I!'i»'o!': t(~Ylit ViI1)'S. ~en:i:1I ~!='rk¢A IIollliiu 5iJ~afL O~ll.J. feci _"ur1!!t11!: sUl'iiklenen Sihi!l:fmilln;r .. hit' :til· :>LlIeUle l.oi!sbJl edllJr. Q;u lio, .. llYOJlUn d 0; a.lPl''D J.tlu " h_ti11IHlroeve ka1dmhrken !:l,l~'l:Uill- yil aee-mi.hgine: ;;tit hlkly!!ler, In,- InJ~lI", Bar VI:: k~blHe Ha.nlan 2 ik!!n ~tel'J'l.ll!:kt.e, hkat t:d,=pler karilt"l vekal.eUr an:; i'IE! aJijCiI!{ t~ik TrelJ SUieY'IDLfllr'l eek:etj]'lt teo tilT. HAdi'''Ye KiI.'I!tal ha:kimi Na(;i gi.l.iz .tayya-recj]iWiI'lLn Ilstllhgm.a, HeIlk~ lI:~ba'h 'VI: i!k~am e"..iJu 9 Q~U~5a. da ounun Xlb~i. eosk.i- rti .itil'az ltie bunu iinlwn~gj! Ii,lfjl.~· ...:lHdlkto!':(1 l!Q11t ... tatbike konullolt. :zo kcr1,eo~o!:'l'i akm.a aldLi~n;d.an ada,- 02lk.in ~l ~)'I11llJihudail' delilll!r, oombalarln Nodll:me. ~llyarak yfkamr. tem.:lz;IIlIi.i.1:'. 0- den za:l:!!!n ffil:V,.;ut bll.rlliWln Inu~tew m.ll,-ktl!tciH. aenedenbeM h.:rr lI4"IJf) ltd ~fi:. yapi-' !i~n.d!l:n k,o.ru~'miJjk i9in ted.ohirler, le beT! allr. Ar'tlk umut<.ugll i~- ri ~ol')lam.a.k i.o;i.n il1n 'Vl!lVlleluilan btl t&tk!k Mtk:('gjne glWI> l~:1blt ,ivi kt[)run,ma t~liUl"'lD (:a.aliyet ulbat vMnala,rmi. aizmm I!II.l.)'u dl,. Kon;;~r ihi.nlan gi.i.ndc ij~ ikl!l1 F.rancala yalml!; bastalarl! e-dil<:o" '~ihmll1 hllricl.ne ~h~ ,,1taHl, bombala.nll hoy vc ne.vJle. E1karak bakar. 0 cb eier ~'i IUi!- i.ki,ye il'lw4tl:r. _;rilcj!ek l~ltmr~ defUd:lr .. t}a'kM!&r " VlLniko:rio bo.mlbt1~ann II.I;lUgl kH:~I1el'in m~a,.. c;unku. :laLbah i!ilgna:"'lflfI Lond.rii!. h.i~ .¢ip.he yo!. ki 0;':Htik~n!!t ~1!I:.anhl.lla '\ferLiel'l ylln Kadar (V'E!.]!jkby "-Ittl) liL1'ind del'lnLig,i. bOInlbJ-rdLmanhum a.lla.l. e .... 8'l!ll:nce y'C:r.ind.e ibir YIS"m blo.l- hCI1I'i'~ e h.ay.a:tl ge,._iriy-or. F~bt mmlait:ad.a :)'E!.lmz gltmek vi!lfR, g".l. ,m!!,L v"1·a. ~oii:.llJlmaJB.l: B-omb41"T' 1;,.i\ltu· dtslk. olmuz. ,!:.(;zi.j bail, h,;ll:ro!&~~ oI!:lIJnc&llJo ce'k· hance.]". UJl.UILU yinni 'iIJ.YI!J Qlll.r~ .iJn. mek rtt'k'l btlttlo:'( Kadiki:iy 'I'e HayJ31:OY~iI; Yallk(i.iyij mah.a:lle.. d8Vli~ 'l'IrI uvalh kU!ji:ilr;; ITllIh- d!l.n iUJ1mbml!tlc hll~liIll'ld3 h.l1l1g.i Ak~m oluncil, evle.l'inin a tin- LI!!1'Iek. ve her fed..akiirll.K &!;lk SOy_ t:.ahd).t cto.~tL Haswh ...ndcrifl ~l>'l.r~tt. bU.e-tlerlmlelll itl.tr~z r,mlio!Jl] ot" Gin!!:!!!!, &7re~'!'hril~r !5oklillill'llda 6 t.elJjf 'y:.e.r!~1'~1\ E!.thr IUr~U~ ya- t'levi i~J),huL"" hll!ngl mll])t~ka.ll!- d!:L IIIRJl:Uok olan b~arll'lcI" oraya i 11l'ml13D.~:k v~ M:r ,f~dak8.rlak a\flk. tiYII';lnll. 'OT'l. ~U\l'.;Jjlill, k.lhlJ}"ct eu~i m;l~l~ merE!.boi!r gidiip g~mi!I HiJ-L'lq 1':01_ pu;;mam.da (;tm dJo&t.:Jr yiJ'tl:.q.l l"al~nrnl1b]"" Y'!rah Ne.:ip SitU rlL'l e1'l it~r.i RitliklE:ri., ~Tlct. Ha[,kill hi.i,yi.j:'" hir kJ,-ml, l!Ji:iyloRmll.k ~Tltile ~ngil~ bllnu .~I:cL_ • n l.<!11'tI'lT~.trr. Oij:e.r 01'1 ~lIva~ 1:0 1Lli_ I!dilcrcak ".., a~cnk leUenl.B h]~bil" fa.tk )'o)ktur. Fula. (1_ C!,J1]a.~in otil't y~nd.aki oilu N~Bil !lJ.n~d!!. bit' e!:.nm-bi birdcflhi- yc.. ra-lll ~ ~4!!I:ndif~rl~r.inde, bil-illilln :bu. I~r_, b~lk.i: ~.e baik,·_.tl.rnii- talurl!o t..hru . . y anKut evve II.-" sun GUll ll:Oe~ E.otfal ~ata.ha.1Iem,e _1_ J' 'killdml.m!. -. rc i' L! I" L 1Ilk L _._] lllIdK UilhlMun:t1l d~"~ t~;!.h t~u~l;ll,_, !:lp . IU ~J'Ii(j U:J~i'iJ:l arWH1'!a JoI:af1§'aCI!Lf[ Yl;l!", m~lI'a-zl!J~nTl_ I! t atJ..i!l.U~4'llot~crd~n ~iUrn.tn Laham. mul ede- clo-k tQl: ve8lk<!~1'I1 ha.i4:; Dlanlwr Il 11 ayLlk lie 00,; ayhk hlletlerdolTl i!l.tLfa- l~nde dUIan Iti!oyna.r 311 iJe doll.l de.d:ili'i !l.Lfil." QI~lli1J. l'P.inLkl<l<r. 0111HI h.~paj.nin bomba lie ll.lnHl!.' dlger \1!mUJl)l !ngm'!l.k yo::.den:ndc i!!dzyOT VI: 80nWla kad:llT d.fl. h,- "..C'ril e.cokiti t. de edlUr_ t1skiida.r tram"'<l,YI ila aJl- ~~ydanhiB. !janpIJ'lI~t1r. 'C;-eydl.lnhk d~ d~y, olmWjt:ijr, :rm' b~1.l81.1nl1 hoiHlm;:bn&rru:ainJl!1 g!:cC)'i r~~ml!ig~ gider. ha.m.nilil~ do:>'I"am e-deeektir. ~ediyC!. lokarulalarll.. sU~iib r,~ ir'~a VI!:Jilnl_i. l'I'IeTlctmli. LaljlnaK liurelile il_;!'nc. 'tcmzdaID mun
kad.IH

uuk

haylt!

k.a.llrdl.

- k~l·Haynya S

'"If'

I

_'-U'-

_

"l'"

w

.'

-'

~~l<1..""

_ll

'r

Gf:~'Ude de CoD ~-l Jllnrnn SQl'~ye ropraklanna &ei. r titine dia:ir habeder du~tu..1 BUliiarm .. rJIlOI plmecH. In.IiIb Ilir SmiYB}'e A!maJtIan:l .. nvel, bikim alinBk ihti.YoII,llIIIl duy~b!JI'. Iii homrhJi.llile tekU IJH;IHIllle1ami kg,U.YiIIJ:-.I!Jdaf, Vi,cl\y b~ibe ~ ~uindl barc:ke't-: INde bub.lUl11Ulik mat. te vNile-. aini vsnniye!f>eklet'dir. Suriye w;:tlr; melulzdiJ. Yei iktlNdl '.yal: l&mBmile durmlll-' till'" AJman le4<ir!eY-lnC k.pduttl!J'j .ldilk halindedir. r.. 4IIlI1darm da. Viclty'ye - '~ilndl\b lbegh kL,mL mahdl!lHur_ Fi!u.Undeki de GooL tarElfit;(ll'lan Ve o.l1Lur.. bco!i'lIber· ~!I!"e!ket eden CekoI:H;lo-_ 'Y'e Leb, 'kItaW~ i~in. SUI'iy6ye ~ omUilUh tU!;= ol:mryaeai1J. ~mm eel iJ.e,bi1'ir. Bi.ItUn Il'H!'!5Clc, In,giIiz_ lerin SwiytTlin itgalmdeki mer.o. faat VI! JTlulinw-~l!.I'dian hangileri~ :Ill iistlln g3reG~klmndedp.. Akdemiz h!.r:p .a.a.hm!:lindeki iki. milhim hitl'eifl!'l:m nelieeleri be,.. 1irir ~Jirme~ J8DI'lJIUl bir klVll" emu t:A lrlandEj,y~ DuMin 'iehri. 1!I;e llvad1. Giritt.en lIODt.1I M.iln~ damn Alman p.IU'.,iit~iilE1'l l~in tabiihir hedef oldl.li'tlDIi ib~ kaQ lin !!:vvd )lbmlJtd.:. DllbJiou;. ltIir ha>"a' hiicilITIl.IJJa. U;P.lllDail ve ba.l.ktao 2C) bi.U, 120 yarah 011· masl ilr1a:ndada bir barp Hhne.IIi kUftllat:agtrui ilk qat'dtir. M~la!iJ.I 'tanIlNJel' hl!l.J!j.~i waf :aiHi. Bu..g:i'bi va'&iyeUGrd.e 'lInl Qldoif'g ~ Almn8.:n'la.r'lei 1:n8'iJizh~r. ~_ ~lIliYl!lti hIrhi.-rierane a~tu, T ayyalr'oJ..mr kim.e a.i.t iIIh.Jr',Ja Ql~"", lrLMda. iizerin.de bhr defa illih PilitlMmtl!r. Sunun b.~rl'!&L de &l'k-tl;j:] ieleoektir.
e.

_j _.

_j

I\,_

'T ·.I"'·r s·a,m.. II,ra· ....::IIrp·.ara k...00, fir.··dii ·"ld .reo_· b
.1_ 6

I.

.

_j

Kuzu etine narh kon,acak

'

Dart Y8§1n.da bir «tocuk kaynar su ile ha§lanar.ak oldu

*

t.elH blh:UI!l'- d .. v"nJl'r·_ Yalmz Irltm~ "G i{c1nul (tr;ok) bll~tleri, t.wadUfl ~ul'~tte OakOOarli ugTll.,Y;a.nl'llr: aittlr III Ul:llk'lldud.a. S~iII')';!nl~ ..r mllt.o:eE.9jr oelmt.:t. lS'.I~~nli:L be:n,l:iet bllllli'inn Cll: Ha. ydllrpalj'B .'Il' KII,;:hj{iiy ~1;l\'iy(:s:Ln ~ illr.i i~11T(i".. lnt ~irlr:<:t jJ>1'tntlil'l Itjb~l"!le k~bu1 etmlll va bui'lU A.U CftjnksyaJJl n Vck-l"Ilell urnllJl1ooB. bild!:rrm'ltl. 1eH...,tlen KadTk~y ....I! HaydlU'pll'~ I 5.wiyeEindc.n ;J'I-iL~ indi.l'mek hooufilr jl ,l.1] ~&;t" ..lIrn( . e do bu I",,-ka.n j1t\Ml!'lwIiUr. Kl:iprtJ • (JJlkUdil.r m"p~f.-al. kllpl'nd-en Haydall'p&JII1I.YII :\4ar k cola.n melll!fe~e mil~.a."l ",lmal.1i!tI ~"l!;i!'1" ctn'<'y .... 1u 611n k.lmmo:lan l~.kip "dl]!!il1 tIIt.tka1'l'lt't m .._. &a.fol!),i kIoi';;Iltmalo1:ta v~ 'JI~rl.l.et v:ro-I'nl'l'ial:'l Ul'lk l~dRrI. kafLLll' dahu tazlll lIur:l1 '!t&a' r"tmo,!klsdtr. Jlul'liBn bll,~lla !!iirkllt! Hayr-Iyt: ll.lIokOmsLtom mAd~ Yl!l.1:'oihm gorm.ez, }i.{uha1' Illdu~u ltim<l '\'11 t" .... (!c(:uh- !lJI.~a.ra.k mi.U'afJn~ ~I'

~

YIl.1V;B.l'lrJm

Itiz!! y~.n,gll, bisLkkImd.m

fena

mQI1, me::mi: Hatl~r
.~J.IlIL

YB.~!n],tI.

$!mdl.

IIllphel!!flil zl!.bip ol:m.aylrllZ. ¥Imln. sde:rlm kl Ferit Boyle IIrij.lfll~~ hJg 'bir;pJy yo.ktur, b~n de t)oni£ !r4.~lfl~rtl~1C Vi!!'i/fJ. fkfllt 1'I:e.lllollime

dLlnYMIn orW'rtll a~ll~lI.tI. ~Ldl!GC.k? i,I;.~ Y(l,!'Ms Iftl ~ Evet ~"gli'ldl. khnaeye
p.aTP.i.!lJ

~~>'Il

tek

'bll.

tir.

I'lllkmek l..m IW;: bJ't: ll:ll.feket

y~pm ildl:rtr.

J!;::\-

iiJJHI bllqflUl.~i'lld ..

~liUh

~"'r blr

"""rl:ll.

"" ll'u!t'Lm~~ OIQ'lIlIll annemllJ ViS tn~bl!l.l'IliI!) m~. .ziltWJ'1 ilut'lne aLz;eo yem!1l flLLtym:'um. !GdeJ-eriru:len ya'1111J." bO:,lllruyor, 1'II!Um,~!j1' IlijZ~nd_.fI1' ~,"!mue ~~klYOrvJ~. m.li.l-id~ HIlJll; mill yumu~maJr;tll:. (}ldill~uml 1Ct'1!I1I Viv~t 00'. kc Ue :\tdQI; - lnanma allnt". y.s;~aneJ t,a"lrl' rik. a.k~ trla Il>l.Llerlie !;I!ni klmdi+n1n#a ~II-l'\lryol:'. !9or.:n Ctllun I;;oktall: 'IllI!rL F'oO~I~t; lWU'ilt Olltfi. 'f!lUf\mi!' llt!erml kZmlJtLm !lm~'.!Jt\!llm~ o;;l~~l'lU.y'CIrQl.lm,

Ldm;ilesIZlLjt;!nl

gldl!ol:'~ll'lezdl.

'l:rtlyftt"t y~)o;JI.I :!,,(llm.zlijli:!nl. C-bZYo'J.!j1UU'ir1 )l:J..I. g~U-

.r

aZi'1nl

MUdlzzfJ:z;l.htin
0

8 ER.KAND
I{abbl d~l!

rubtl@

!iia~l~fU':!lk

kor1£1mou

d~ll'. ~\l It:1lu evJml::Clm ~e:f'efl~lt.m. gi.l:nChrillbl,d rafllitililll.2i kaA;t..

geldiGi

Kr;:zb&Jl On" 'bll!-kt,;
:,'.!1kl ~~a% V'lvillt.. F'e.rit !l:lllr:et"!'lti: y~];:lLd t· 1Wta. ~Lr lc:cz ell mlidltlJ'nt !"1''1 lI"K :'HI!!.'btllyo-r. Bu 1li521e-r
!I!l.1:j..B.

Ee:l'L i!I~nd",!) ~yl~fp ~umdLnl!: 8Un. B('!ni

bUztdDliD mullr nedir '? E~'lmkl!i 3)'lik bif:!l.f b:8l5ft'LIlZ :rctil,ketIN blf.l1lu.rll: E.'vell bOil (JU,tI.l.m, boc.u.arnu lurdui'J. Onil~n SOIl:;'.u,Jjllvalli k~rde~J1f! &1(1'1.1_$11'1"[-.11Glo: Vh·lltln. SMd.e, I.l '~ahllktJ'e ,tl,Q:I)tt!, $abt'Jl\ df!. iblr I1l.1o:ll,lQ,u"'8 I' dlJr. Ya d~~1JJ''111 .sIlylesin, ya,h'I.l,c he<fllEm ;:w l· miOOM ~lkJf' ,glbln. KofZb"l1 (ifJ.o;:~ \'0 i~YlIlll!l. U'Jiynr, b~rk('Lim~' !I~lyeM1.l~ardll. 'Ilne CHtzroi,.., !':!IIl'1lmlJI .'!t'$!I~l

IS(lnT'1I>p~pul-n otacaJc.!uJ< arnE!. l.ijI Etten gf1i~i!rk. SI:ly!lyem~l YOlIgtl, baflil. In!l.t111'LIif- KMib~, heml hstll!medit1.ro. 'b-i'l' 1Je)1 yap' m~1I mecbur e-de.c~k.IHn.. BUnc.u. ~rt~dir' ~'tl (1111121;1"" 1Ii:~~'BJ:!, bit' In2i1Ul1 r'I fl1:\;';·Unc ittmii't .fildoern1yoQt' IDIJJlIUIlUrl:?' - Ella.l!:~lIatJ i;I~;:o;rnt1l'lllll~l!l! bll Lt:ln'I~lmt sarstll'l_ a~l'I" a.rtll<! in.a.r.lrnl!I'DfU.rl'l., Su "I!rlml ' dl!~tL1"d~gtl'f.ll i19t1~·o:Jn!E!.11 l'IuuLlme cevlII.p Vilr, Emldlfii

!rl\:i!jli:! Han 'ffim odll-H al'lllllktr. to;:erlrj('! bit JllBmet,.i vardr. B1:rdel'lhlll'4!l MiU JI,:!.tlrl:'!o.di. 0 \'de oLsa. lIuba vazLyet detl:;ur mJycl. l' GerE.sIn gel'lye d1mdU. 'Cli!kmeden FlY.ile HBnlma yazdl} bll' kiflt !l.ld~.

~

;'

_"

-

.

!'iBil1 program

ni~Tt

bl_l

j,lLbL

lY10amlar

wund~

dqydu;
SOl'! ~iitli
!I~l'qyl)t't:il'i=

tljr-

H. h':~1or

tl

yuk

:t(!~SG.

:61.1 sir beniJl']. detJ.l-

1!IIl~1e!

lI~r.

I~tm(tk

1Stiyo:r';IoI.II'1

Mtktubu

MllICburdur. Hlllb(Lloi.'l va.pur mi:!!lfRtlll:n ;s.U]ml· yo!', o;;ojalJ:l'w\ M!lt-r;l!me troll.rlldndllkl mll!jJc IIUI. ttllal b.iL.W ..... .K.;}m:l'ir filla'tl· na 00111(1 :!IQ11zmn, ~lfLl:rtJ. HElyri)'t'tlLt1 hir B.i>lU!lIk 1>: i!imllr mE!oi,m~uu TO bln
[{sl'mata.

11ra der t~,l:noil!2 !J.tttTrr.J:1[~br: Liman· Qa. VJp11!l.n.ll1l }cQ)'l:'fl,layon 'I'1u "~2i~y;o;tlllr
lp;rlj<[l!.lM.~a!ic'retl~rin wn~LHnlli LlWlk~n Jf.orfl1' V~ yll:k1!ck v ..lJA!e1 Jnlll!aiiiH <I .. rB.p~IRCi11!i letkl};:ln Dtu,,"'~I"1 ksbl.ll .... e flc'ldlk 'ilene. ijlt"Jl:l!tl HlI.yriYlwln hI.! • .... _.... II-,. i'"'1o .........-t ....rl"'~r ~~-t"tldl,.'"

Ke,tbamn bu ltir- .... t ,ceva.f1li1az; It&.l~I. Ntlfl.:r Z H~U'll lFdlt!.!lnUllisL oda:,·anJLl:.lik anita lI:il 111. i:opa1hYIL Wp ...lIIYa. ~Ii.z;lde ~anoma y.aJrl"'11[nlljit.l. T_.f yah'lu'EHI, YUI tGtl.diL o;:l;\!l!in btr 8'D.ii1", .:Ina httl!.p 1:.1 : - Bak Gllzlele. 'Vi"'I:'tlL'l s:"n<:ltmu b-oynUI'I.l'L IlH:.rfr rI (til. :1lQ'~l.I- Si:lPkt IUII'Ul'lk ~Ir fm:~fru:nlL Ilnulllilll-OlI<l~t'nl lOO!i. l!t.T(.loJ :1:Iu Yll~tll "k~YFl'lln· a'll be@! eml!!l<;te (jevl<.-m edllr~en I!on.r:adllll tt'iI"Ivli:!'~ k.a.QEl r yaiLF.l.i'i3111 ummEl '!Lld~!J 011II\1l~. VlVli!tl mU;;laf~"-.I ehil~lo; (91n i,ll·tUt.: bbl,' il da odUl'l},lldia. yr.k l m-,'I!t ""11'1.." haLB.l'IUi'! I!Ir1lkl~rl clojTu•

8"

~ln, Y!l'-:'~Ia.? S-byllYflmf!olTI yBn,!;'!'!, bl.l tl'fjl!! aJt b[r 'ur ·J~tllc1r. Yo&m[n llt!.i."l1. c.lf.!cr,·t~ml bil~em bl.r >:F:':g i!O':;Ji)'l!m l'l\, NIR:l! j' H&rwi1l:l \'l··"t S Ill! ylt~r' b,. ~'~t~]IU·. _, G~rli'ljfl rrl U GUziQo'!? $lmCn r:t.eI:lu lerll-

Belli kovuyouunuz de-.tt~ mI.? SiMc .. C'.llLmt:'Jlinl b1Uremed.t. Hl'Wklrlkl'l!.f blllti:J'ml h""arrnQ-~~_ BII a~i!lrdell wn,<.I. Qrud~ dah.~ lul!l. dunn!l.filiJlIi. Lmk1'l11 yol!t~l. !~O""'- kc~ ~ dll:ill11E1 MI;;:tJ.. COZ]!!rl I~!l-r!!.nycof. ~ula~l.axJ 0fl,'1,dol.l:,!,lJnilu. i!~ JrIt!;lL"n r.t:a~.an ~(lmi3. anL!! &lI!yl tl.llt.tl:lrfiu. ~L1 nVdo: di.lTf.l.m~l, onlClr~1I hl-r dillm anmdol1 - Daha uhredecek t'Illl!'~n at'llll!!' :SU1.1:1~ Y~~lY',o.mil.ZCll, B1;U1,L\ Y!1-PEil'SIL. kwttll'l i~ill .,,,. Mjlhr:rl;e ala.!>' "eliy-cr. biT' ,o::eh~~IlI!~ hto Yilh '1i1I1ZTI'1amJ.!1 olm. Gtill;i.dc HUlllmm tanC!l.mm'i.ilti 1I"'11TUi1Tl'r~·tt, vlt,ml! llEH" g\l.n gl.lnll'1I ~'Il iZ'Iutil1 ~r81 hJrpalanlrdl. I{Jii.f~IIJ·l O:!l:tJI~(H, <:ifll~l "n (.l i. JoJ0i~Clill~ IOElm .;;0 Lt" ~·t elbL!Si!Old!lrlllt toplll.dl. - KI:z,ban, It:elldl ~f'r~rltll I<""·tat,,,~k Jdl1 bit· ~ll.n~..a,:i"L Jo;<>yd(!- 1C!ll!lldlin IlrI1:ll,rkf'I1 l!I(lon 'bl!.' iliib'l,,! a,eft (ldl!ll!!ma ba.k.tt. Bu.rlJ.d~. her !jt':~~ :rat· 8Mi[ !le,.i V,I!! !I'lllt~ha.kkim!ll.

"iI

cAtJl'!l!Cl;ttrn. .,Hl!.kklmdn !lE!.nll kim btlill' rlol!'le'J' .Ill!yU:y,1l'(jdt~lItdir. ftlllTJm.a. ~d\itm~ :Io:I~m tu.rnnmile rna .i1.Lmll.ur • .!3mtll YCll'lln ool}'Nm'fl, ~1~1'1 IIDT.loIlm'JJi 'r'e ilJ..II-'bru:tlm l\Iel!:[!.'t'1arlJ1!! y.e-ml ~~ oI'{i!:ft>.liIm. Sen b\!u'll!. 11'l.R-nlrSm oi1Ietll D:d! Sen b<i'" nID"l bti~ a..I~;B.~ bL1" illueket yll{jSllUYliC.lI,. ~l:rtU blUrl!ln defl1 mt? \. Gldj;iomm abli!l., b~nl Ilo"'lillhl.r. KOndtml JlltlCllitlUJ. ~lrncttim. Ed(]M~rn.. S'WlI\ (lIt 01· mlyan b'r Im"'l'! !j(jyle!nli!:lnlit=e JmkAn :+,oktll. Hi!t' ~..y ~nLm a~i'lyll'md:l! [-dl. B...",r mlld!)'1:1(\ etm-e-k j~11l bill'ada, kjm!"'i'ti y~}d,l.!. Sen tie- I.Iz~l8.rd~m. S"'-nll y.u..ptJg-o.:n iylliklru'del\ O,OhiYI !lEUl& obrunt:~Y,I.· h:adlLr m11J"~ttfl!r lutla'1!'El.f,lIu. HnklcT rI C Hli!~aL at V~ l~I!tc[lI~ li:1Ull i~lf) t~1l EI. !lillytl,r dl.lljl,Ln1l.1e, 0 ,.(.011 taLlh!!.l.z;, !.':eI.It: za'Iral] ~ 1:11 hLl"lIndlll', r AlliWll.lSIb].Eu1.adlk n'll~ii B~llr:i bll' s-LI'I ylM jt'btll\l~rili!l, HiJ.)'ut yolu maall:':rot. 1;:0]1;. 'iiO~ U· zlIn ~ ltill~rindo;m. gttz~M1ru;l€ln ~perlm. h'Il unuhi1!!.!' o(AI'~ val')

\'Ill ~lIoiit !l.)"M'1, '1,:3!3. 11"1-). '.I,4!!i j~l"" .hBbl!l'l~lIi, 8 lI:u'u rrogram dev:!l.nu (PL.) S, SClI8, t.'I 'Evin :s.a.a.t:I.

'i,Sa. l"rogra.m

12,:3.0 F'l'ogrsm ,!)w:-Jer 'Ie turkUlct',

:sant ayar1 U,S:;; 1:2',,15 Aj8r:L~ ba-

be!'! erl. U ~oLrn1lk p1"i:lt:r~1Jl ~P;l.), 1~,!!5 ~:'iI!'k! va tih'kLil~m (!IiIIV.lLIl'IIJ, lS,::.lOI H KEi;l!~lk prog;rE!:hf.K!t d~\'.!1:rnr (PM ·18 Pl"OgTllm
V~

!aat ay&n 1.8,00

F!l~Il !\!I:;i', '.8,::lO Zlruutt.a:I"'il'n I "0 TQ[ll'nk liI'i).ru!ullel'j boirsosl, le.,tO J!lll

II; p~rol:Vler ...... takalmler,
nll~mn

19 Ho--

~M:llhr:n-edln JJiI.Il.U). 19.,11:\ AS' karl ~Ijol<il' - Ttl~. lB.30 8aat ~yar~ 'I'1! Ajtln~ bllllJl!l·tel'l, 10.'.Ia Rilo:lyo ell:;!: Oft'I'.: est-ra:!ll , 20,1i'i Jilldyco glLo Zt!,ti:\'li, 20.45 Ji.'Ilt~~. bl'r baHt ttlrkU. !!iii Ili!'!'M:\y(ftnZO, 21 Kor:tYfn\" mem· lek,et pto!ltafll'. 21,10 Solo "l$l"J{111Ui 21.M KiJ!l.u:rm-ll. (a1.')~be::!) :l.~ Bad, '!Io .l5.Mlf'<:oni l,irH:estl'<J.!jT. !lI2_:lt'I Sl(!i.o.t ay.B.l'l. A,a.fll!l h~b~rJ.el'!,~.3.~ C:u.

IloMff

(Plo},

prC>j{j·~rn. ve.

lS.2B.r.l~..30 kupanl.,.

YIK.mw'

2:.6-

Mt

I

(

Anadoluda

VATAN

Bir daha elime gegerse ...
__
Aytett l'l''''tm~m, rnLycrulll"

Y_8_Z_·an_·_=
(U'<l.

_'_aa; d_·._S_,a_lD~f_b_· .

_II
t" ..

\ YI r flSI~gnd

BUlbtlltl tanrr
,. KQn:;~rya~I..!'I/

mIS.I1II:'",?' Zan-· dll!vBlT.L 6l.

coM, J'f(lli:;;EtaturdllifU. :l'eri. ~ylJy~ ~.i. f;..o~r{l,ben de kil'l'l oldutum1;l

n~~~Il'8£.a,iflLI'iI. Mat1!l.!!, hR:!lJ] (l'J.ao;:sJ«tI, il;in IitL tI'l:Jlllz. ki!<'ifodilmef'l;Il'I,l;. del'hal 'Il~niin k:Lm. ()lduiumu m.~ b51' .;L.nmlll gibjd:il:, B"'I! d!l IlL~mi~'Ol'flLlfr1.. "t almz, ~en pll2.a.I' gililll 1I£il'''!!l11ck ts tedJ. I\.M'hml 'l'eh1im, konaarva tuvarda yapdEll'l 1U\i!..61lbi(l,JtIl.ArU,. n<lllet una. gelmitli. Ad:resln' V1C'I'ecek yerd.a: lllr_tlhamndll. gar1i\lln, ••

ola

II m Ie

nze

)

Yen i bi r h ayat ku rm a k istiyo rsa n I:Z

F!l.kat... K!:~kc gijl'ln~~ey(ll'n\, !'Ilw~ilt.im 011111y.;l1 0011 gfumez; tanlrMI,2'.dm~, Ayte!:l'I, a t.a.:!lvire 51jm~ n!llde gfu-1I.nce. bUt!1n mavcudl~·et.Jrn l tatlI. hs.rareti.i, hll-~'at ,>,01'lol, Qo!!li;ld Iloir Etl"I'k ka.pllll1Tgml h;ii'l~tlm, aiit'" ·i.:1.li!fir.u.l g'itl"...ji tnasvvur ·ed:lnill, Fa.k'rt.t ~r !l"ll"d;llgilnftz. bLldifi,l'Ii:IJ In!imril!li.M' gl'bl d.ettl, M~Ml.i, (IDl1ull: attrn NngJndQ, gaYllt ~ VtI JlL.tir bir n.nge malik IWIl ltllo ~tU' scdtl· (iYl' mt.yylll lill.fil a'lm(:r f'enR:inc ol:iY· 1.. blr gl'!"!lU){ v« gl.l~l~ ~1'iY<lT Irt go!"t!'nlll'!~ Lsli clmryan mtIlt~l m nil:" l"",ri zSllMlirll.-.kte maa;uxdu't'la,r, Flllftl:i;

- ZarB.n yak, (;iedi. :Ehe.rnllll~yat91:z blr t;:1)2:i}..... TliZ-mLne Jl'.~ g-ijrmll.vo, rum, Q!!zm~;lltl;:l'I g'Ill'i kalmal;;: iatememo Mil.!;,jIladeniz~B,.. IljYllri3k vit(~c h:!.3mili8m ml1'_,. OttW_u" ~J,.a8mdi3.!l baka lUldrm, - E:Y"I'ftll bu 1lOObirim ikI bQ~ W~ml1ftr, Fak:at. n'!!!C' liIJedBns~Iil·· ' mid!! ke.9<I'Il.ly'G1l'd'um, !II!! g1.I:Z<:i ·klZm. blr halll~ y,oIumu ~tillL~atml J.ttt'L'vet:k: f1mit. e;;UY<fINlqm, tshmlnde Illi; !l.ld.!ulmll.nu~lJ'n. ~ gUnl1 Fene.rl;lalll}&de ya.Y:!!. (I.::iiill.ip<l4:M Ayljeni Illsikl6tle uzak. I.;a.n go!)roUm. Yo:dun Qrt.a.8md8i durdUm. All yazrk ~ We ru.Jde idj, Ayrk I ... gfunu.,i rengL KpYll~M Yllptlml, Cr.Jf.eU, limE! pa.ntalot1U, :!Ily(l]]. £lC'll'a:p· lEUT, I'teY{J.Z keten lalis,rp:lllll!'r!, hM!b" .... T.I'lR.!,1j Jc.ur40.h!~i k~ oe iB.pklUllh!" \Ie blalkl~ti_ ~ gibi kulla.n~[ ile
~&n

( Osmaniye) sizi bekliyor
): azan ~ CeDial BARDAHill
Lki Kcm::ra llalisi.

Sli

(ilk kMUfu roeJlgiJJ.de zaklil. nUTIa.irl. n l'IiJ,!:ri.&1:1~zh:r; kQyu krrmlM, ~II· gUt, lm'i'lll .all(lall;tl'l-l". ~a.}'et mO.1I'azln wI!' end am, l'ftl.ll1.l1 tJdr \1.1.;:'"-, lr'U1}'lblUlt a~ler, mini mjni .~yakl~, .• Eey-¥ kre~ndsll bir ko:rsaj aU.mda. gtlzel, geniif bil' g'i:lgtis, Omi. tillle twifm :)183tenmek bilyDk. 'bil' bcl.iJ.1Iii!ll oidutunu bn<ll~.((LMhilJd.e ililk yinc -ll1:iyHIJ'()fum, A ytelt'l, b!l'l1~e 4!~b'lhe i!lJtI't1ll!Z blr gil
z$l, Onda anlaarlamlyacak bIT

DUn yapilan -mini kilmekaroJa$ma,sJ
istan.bulda :

hassa,

MUl>S.baks. :sakmu i;amiill. iloe. ooiu. SutUIl di IU;nt: DllZll'i'lan :loalmi'lys l'ilmi>\l iJ..:ien .k:;l"...:i1O i~\o'cli 'ljjr yfuU)iqJIf' ort.ll yit; g1t.1.1. lli\: i;lkl1m11!Mti.n, tit· 1I1m1~ !If!tiS, vUiil, PCl''!fIll.'U~ blt';iioQ) d-e i!e, mUuleyytz ~ 'la¥U'L et. titi (i!!U"lOaYI milia. Ah! AhL. Ne :!I~I ".... Ylll'abbi ... :-Ie iilB!"[ ....Br... Y.Hdnm ka~bRlt'\!' <l'~. k()I't'Iikla:imo te:9rr IMimi. :blil' ses ... Ep a~ ve rn 1~'\1l tonJ.a.m ol"Cll"eDBk, iEitedlk~ peat.en tiz.Il,. tiz.&m pese i.nip ..rk:M:ak gtizo;;l. btr ~"
Aytell,

bdr cazjbe, bir ttWUEI var,

~~

s;ah~ 1,I;zer1ndt: btI::lr1nC>!' n'ltm1eyyl1; n~

f!lll'kedJnce !'1M aet"'"' Bnkazayll- meydl\tl '~rmemCk i.. ~e:rde in Mr bo:i;'Q ,rey.iJI ~lnlPrs.k buhmd~r!l1o.k 1'11urn ikti~l·fl~iI'-, BIJ!l1!L muhaJefe,t E.[hml ... ..:r~ pm'!i ell'Z:~ a.l1l1H, 1",1;;. bu, on", biro dth!" tC:!'Ii!!.Clllftt lJrux.r tip, pal'1I. CeZ8.iSI .,MTI"'!'t'IM: b&8&Ji.dlll~ DU:n m.Hli kU:moC ma~ifllma a&'Uiini ~flmey:l mllmk\jn ~rhw&Jt d 1:1. N'~ 711ilBl"Bln? B~Jla hie.: ~ll~ i'~f ~l,,~41I]jdae"l'lllffi Gdildi. H3Vayo~. Buns. katjyell I<uuverd I~ttft II1IlliI ,",ok a.J.C.a.k olmMolna r!Li;m.en ik.i =I!:li 1)a,o}.@ kal'''11~8J Hha~ SOIUIL. Mr gUn F!merbah~eye glderek ya yin~ ~iz 0'1111 bin qtJik oil BI!:_ !l:ezj.tlm£;~o ba~la(ilm. Offil usaktan yjre.i. kU.trl~~ topla.ml$ bulull.~o'i'Slii11Bffiti ,gtl'rUnCG ~1&Ji" v·el'eIl:ektim.

f!ill-yrtn.o oll"l'lQlrn.az bll' manta.n ~. tNl:r~dill. YUgIJ ktillll"mIij, lIDe l{ll~ ~[ lIQQ~r, Oh! N'ElMl anlataYUn? 0, btl' Alret OlmUftiJ. YIi.mmdal'l b.ir yoogibl I,!~p. gld.e.l"ken blr ~l1oye dikknt et!:lm. BjaJ~Lo!<UJl De borusu Vlllfd'l:, ll6 ,>]~ •.• Jiil.lmU
ell se..1il1dinil.

Ga

Ilatasa ray,

2 ..1; . Be~ i kta" Isfan b ulspo r u 5 - 1 yend i
Feneri

"II"~

Ankarada :

"g.

Alt,ay, Ha rb iyeyi 3 - 2 ye·ndi. M ask~sp'orl.~a AHlnordu 3 - 3 berabere kaldl~ar
5e-

~

P0~oo

boel!Idm gibl
mliI!IledW'kelL

b!~
>il>!l8.

~nMk
an.;:a.k

oISl;opt adll I!:~ ken
UZM:t8t

gb1i, yanrmdll fm.:. IIl~pettm bugdier-

ka!lllil11

ll"iln(:U m1J..
:l!.1IhlYln·

hil\lf,U$ll nUd~ yi:roo ~r~
J.l'knin

d1.ll. Fenerliler :m8~Un. ye!:trlif a,... ik Qtn ki,..i i].~ oynwarak sahad-~n 1 .. I FrlolJg'l'l'ip ;il.y~lWhlal'.

-kM&u
Cii,

.. el'ft'lek.

Ist~k:]erl~l

Y6t"l.~ll.nmek i~ bemen miil>a:baka prognlmma .q1UiJ:'B.C.IIl.!I.t ottilll1, Bel SiI¥~a bimmi jfrCi3ldlim: AytGn i3'iWbiil imlf, y~. BU!Jll.ar iyL. oilm1lll!l:\l ~ ~ hi~ bir ka1{.lt lfCIL liiJte bun.a aon. cJerece. li:a~ 111m 1I11ubtl. Ben • .iI.~ l;I!t· ~a lii:J.reml~ rnlydi.m v .," rm~l1:dilm. tailjmdlm. 1!'fIm1l'et :t::on~.var Iu!.~ Y~I
i".:tj{;a.t

Ce.nJm :muldL llImim Ye' 0i)b.JiJ'du~

k~

gtbt

Sdlibi uklnnd!s. !&mn gl!l]en muamj!~ hr.anbuil:spflIJ' - B~ 16)'1 ita etm-e~ lf1lziIID.;g'te,lmez' mi'l' ... i ~ret ~1J:1..c!a· ·.i[,k 'lpiJli ki..im<!! ~p~ BiI.)I... H~I:oc'.L" 'il'cTdLti· brjl~1t1 B ec.~t.a!}1i\ 1stanlhul_ n'lZll t(l.~kk'llr edmim. clI"'i!.~.!1-"1 vcr-c· f!:p ....r aru.l·nda. ool'!'!.lJ..IBlainl::l1~lspof. !"elli: hGllltn yIDWl tlt"tiMlln!l. ~Ilttr, B~11. lula. bu ma.o;lllt .5 -I g&i il.t;.'Lk b i:r ,de ta.ki$> ,l'ittim, Tab!( 1I::1I;p!!k de 1fi!l;. ElS.'Y'l. ~aI&:a.le yocn.il'fficierin~ ragmilil\ pICn;.rna. bil'~ ba.h~ vm'Ell"e.k titre-n. nllni'ilt. idi_ Bu ·d'l~f!\" 'ltilil!l oll'lfL d· lodne jfiil:r:e.l hi\' GYM d.vill~\:;lllar ve lIll'te u-r1H' wM±m. !'lu i¢ .;;;ok k:o. rCllini ~efl!)c:emfl"1L UmU' f!oiIl~TOrd'um. .ilk d.akikftd.~n .:ioo1'L d a,kikaya ka· l.a.y UllJ!l~tt~gun h&!dG yPre'J blilni feite.led1ye me.JI'IlI!!'l,I, Ayt~1!! .cd'll!'!;' d.u hi<;: c:;ZiI.ttnedHer. Bu kllJf§llil.;::;' na· kabul cttl. E'rtri.1iilIi\ kl lroM8.rYa- ernnn'l l..mnc-e blBikletten indL BeaQl

.!~

men Ke:r.tdfs!ni ~11-tJ.e: ~llmIIY,lu·lI.~: -~ gUr.i !1U bll!'!klet bent niyordu, Ne OOruBU va..., ne qnlgIl!".II.,p,

B l!:'§iktn~:M,a'T c:II,!!, t'lio~i1n1b1.lilapoor-ll. U9t1'P g-eLdJRini. ~ncl.J he· 5 - ~ git;,j b~.i.ik hi! .far'kla galip me!lnUrul'i YlLn.JHJi. ;!IC'I.'k\Jldum. geldil!!'1'_ Bu SllH~tl!! Siyah beya_z:.

yiitt IJiSlklet:l:e

"i~- he-men hemen

hlarmn ·rn.illi lkllml!! §lE!.!!Dpiyonlu'lu kati bir I~~!l alrnlf ~ldu, -

.ruu.a zotlv1-uliblr oyun ol.81biliI.di. F akat h~cmi~ 't0k. fena idaY'~ 'buna Wkallo blrakm~d.I, Fe. licl,Yn J:(.lh~ln maqlarllld.", ~n<!!ler~ wn1b!:l'i a,cleta btr J!t,nan,e h41ini alan ka;"ll'lII.lu be~Jci dli t'i yinc 0 lao ib.ilirdi" F a1:~t ~\lkiarJ!I ~!.il!lnii 1I.iY"ti V<!! ;;po n!:tmo:::lUl~ hal'e;kuJerj tu.rduklll.n y.ec. lltakklmll:L maUuna:t o;;mgn"ak 'Y""I!.. BlbnU!!l i¢n !l'~a Cot."ZID,bun!"! 1inl~ aldu. \ler-e-1Il1!I1Il," ~I Yel'En:ekiioniZ-" .Hak-em:de. It!! atodt!l; 'VI!! n~ de - Feikll:t, ZliIlUl'llttig'ini!l tibi dllAil, l'l<Bdl, Ayt&! gilllH'ilk ~ vtrd'E~ 'Vcnd.iii Joo,ca-l'larda ~aJbel van:lt. h!lynH l:)jl' ~ ~¢r'I._. Rei.!! yolo! ~ Fa.k<J.t, f),U'!l. C~U!l<ntt tbt.anJbll1sporluJar O!Y\lll'la ~ok iy; M1.Im.ld1l'i de~,.> yalnl2: 'ben vIKoo-.:k ~~tlim_ :B:s,y da b&~ Mil la!. .BU~.Bh b.atla~ri.§ iLk: LMdn_ .. n:rmeye rn~b1J:l'- Hat!:!, oOnun nlzam. dlWkala~ n~ti.c.od.cn.ii.mit "ere. Ertll'n orumre ld beyhtide :Y0lU' SlIZililiJ bl,mih'ikillden daha atlx." oe<k. bit ~lri1de idJ. H<dti il!k. be~ luyorl;urm~." Nl~n? ... d~k1k~ ioinde bir~i ho" kiUeye RaplcYI kll.rldmnak milmktin Q1. - Eitl.l{~2'i:II,-." Y~mdald kopli!ta? ~ol IIIWII. Fen!l t1(1.]dc eEmlrn ruk1ldrf,r 1- K~Ji'Cklen:le hir kazaya meydll.T.J .. er- oIlimak. ijj;re1'1:! - iki muhaktkak h!'S~1 k,aSJn:hliLJ:'. E.ger b~nlill.rd!l.f.l t)ill Tl:t-](8im ""~0}Il!!!~J1'" diQg;n.l yUrll- memt.k ~i'lt ta..MfL81. bllli..mma& Ilmam bil tlilfl~ ig<:lle.,.evirmi! o~lar.~ dHm Cllml1ur1yat :rneydanlltf.L ge11l'i. !k.tl.&a.6mdan doa~jl mi? .. yuk k~ not.!·1:!iu bill ~m sllI'a.da unktan A~1I:enJ.gtimlYf? Ayt:.;!nlll d&dljlll pek dotr .... d!. fill!:' I::'tl, h~ 1liiphe i
Lu.~r' dev n; ~en l<:lz~~ ll.Q.kluna h~'rn<OntaJ1t~= m;JJlllma.t M1'I1;a:k iRtlYP.l'! ntnubell Vay. y!lUl !liz 'ha,11... z dejl:illrrl'rlm. KapJI!:.mm ~ b-u!l'lll. i1Tl,~ Ded,1, M.ahcubanl!> gtlilimsiyefek; ~!YOl'd.u. Yah\lt ba~~ .pek az ~j. B'-v<!lL. du, Her !'!!!d'eruse, '\'e:l"dltJ,m pl!ra~ lilernye.mll'1J!i1an.dm1, 1r1'~mllX ona lliibln!!lII.ttmkta.n &O!l!';8,: ta 'ben f - .Aff6d,;;rllir.l.w, Ba;:y, talsbelftl"fn 0.. Eays.n, bls:lklet.1niZods 'bo:ru yolk.,
,ID.1l

!<imrui? SevirlCimdl!ll t!tri;!m~ye bWj tllxUl Ihtimlll'lli ~~ cil.dthlhlr !ie, k8ila.d!m, Ku~Ok bi. Qto.J::Iwbi[a binmi,U. III.N.'Itk V~~le:rd]e ,gez.I'Hr'i]~~ -kijopek:fo!)n ~.illtc-rrllJc, tol'[!i(kl 1tUi:Zr.1:lQ.a. )'e..p.d- lere "'-'I1fI'I:f. taJ~!lmaal ntz-f<t'!l. Ikt[IHI,·

idkilde

O~J.laDl:h,

ml!l 01iUl 00 QLcm:!;Qli!lId.e yw.niZ DUitlnuyoroQ ve: keruHal 1Uti1;lmyoniU. Dt.alnoblll.n ikl Y8J1IQdA- $'f.Lyet z-arif Iki feneT vs.nb, Kendi ke:ru;lim,e; ;tmd{Jm, Aytenle m~k !l\l'lU yohmda.n alrlooYllmk l.a.klp Ulebl.lmeJt il:il11blr ",!lre Iit'adJJiL. RitdEllllblre h&-

em·

!l<IndiUl 1k"'n iStop~ da. Y<Jlttu. Meml.l1" !\Idd.etle bana. diinere.k: diWda~r_ lBaYllllm haltkI va:r, bunun 1I.ln tie~tl!'lJ'; M~et Ali.• Ya'V1.l.~ c:lenlblhah liIed~ iJ'lrlUi'Unu. bilmiyol" h~ ~ Rtfa:t,. Halilr H~yifl • mu,.sllnuz 7 Para. ~1 vermQ~ mee. S~q\'i, Ha.Jek.. .llbraMm. ~"'e£, bu~=uz. ISJi1i'Llliz~. ,~re'-llniZi llltiyl.el" ~UkLi.i+ ni[Slru~? ...

M~1IlI ta.hilitl Kilkoffi: Feddu:nKtl~, T <111!:lIDlar eaha.da. !Ill kadJlol=-litl

IIcl-en 'bliii tced!b'i1'1 tat:bik 1J1.ev. D~.F oMi!l. ~l(le ~nl\ ~iI11dl> kline WO!l"MM! late!iUm_ OtoJllo·bil .t.! :lIlBo,'bdYO'lltIe: y~nlffi<\lan S'~~rk.en, gaya d~~m imi.. I _ Pekl, dedl'rn, Thkat,. eTl e"NIil ilm gill'L ba:stonUIDU oyle .E4l!laa"m ki baYillml adrllillni a.]1;s.mm, •• ueu fenerlen'll!l1I bitinG i~abll.l: eft'!, Y .... '!... s!!'V!lI}iI!C<lkilim:z: !iyle m!"1 caml klt'Tldi ... llioyl.l!:y.iniz !loa..lc.a..!r'l-m, ~mililjz ned Ill!!re, Rubumun derinlildBl'inll tc.e&-lJ!o eden de) ....tm-U~'l)f!I\II'LIil.Z '! ..· ta.Ut bl! ~~lo; ),feram 18.li\liatrns.k itab'n olmtllb. Biz Nrc dikkll.ts.izilik
Djye 11;J,}Tlurd!,. alt. h!reit: A!f'edel."l!llnIz.BaY9J:L .. , G!:!rmed~m. Z'an.n tazII11ne h~rrrn, D!!od~m, y",ldllJl! ge ..e1"1~l: tQopilAmll'.

tnlmu

,ial:a..r!h1.ibipm: Fikxi • 5e.fe:r. F~_ :rlik _ ~. Riifti.i, CeUU ~ F iibt'l, SiH~lI, F!'I!l' k" l'~nk. Kufu. .... ,Il&: dak.ikala,rda dol!iha ziyado lat,anb~tlIru cal'll! gO.rtil)·\~HUZ v,a btl. a,rms. da .iki g!lJol f:ur>sait~ ka..t;tl.

b~ci

da&ihda-;n.

IS.Onr8.

ta<tldal'ttlJ <U;lhllP ve vaziye~e

bu! ... YJ.::rlm--e kJl.dar

BLr

I1'gllll

Ioi:t:Klltu.

l~ p!lk

tilti !~In I!a!'helt ~1l1yc-rol!lm, bI bu. Zi!lran tamtll'l -e-ttinrn~

ye.lllnd:", gitBl'tt&fBtt'yoe.

durul'ken Ayten yav""I~!l. bi~o.k HaJ&.tda.n. ~ir kiil>ikl;;,tine binel'ck yanammdan 1f1.l_~ ['8. p.8:111 aliil.n ~T aihtim ilk BetIkt.aio! ~llI;ol \1m-Ill j:tlimiIH!lill mi? .. Ye~C'k k~-deui. BuffIA ~eb'efin bhll d:e:~llii.l. l!jtr: 1;)1;1 ('Ieiu tl!.L- kaybet- ~ujj,ij ~a:pt..gL ,U;iRoCi g.ol t!lC-dp ~. tjm, Para il:ezasnt dill. 'b~liI 'l'erdlm. 8uncil1l.n ~!,!l'3 ~in :f.«iiiL Ha.U Aytoml s:nyot''Wlii. Etf d1E1fa Yi!l~lil d:uJi.a tl!'>!lill,iii~ o:d1~fi!lIm e.lim!::le!'l k'a- ~a re8iiW'l oyun ijzel"l~ ~c ~t'lpllDaiol:l bqliLdl. Or· ~rnt'ryae!!tmJ. ..:.mI, ..

utr~Ip

kim

a~11

(i~la.n

gori.!l.iiy!or:.

BG§i.k~ haNit.ekim

au
DE
FJa.m.ema, i!IlIrl'll

YARIN AKSAM

,ER

Sinemaslnda
~

III!!!!!_--,
.8,ill!!t.ereG!I'k
II_ •••

La&'lI. @;ar~ .!c:a!~ar r;tk~:dl.!l, yui'i>d& z;,wk, J:l&IITIlna WI' ~Q)' kal·
ffialCk

rem

o.

17 iIlGLda.kJk.ti.da hbk.em ~lst!linbll~r ~~hin-e bir d.e p~naltl (;eza\'!ll V>I!:fd.i. fill,k.at Hii~kl bUJ1l1,I
k;4=.m~n cli.lle kil.<;;l.r<ll. Devrc

,
Fen~['

T8lrnD

M.
ViI;

G. n
'I'
:ii

B.
Z .2 2
l)

BE!ljIllflaf GlIl.:IItDlIara.:r
.4Jt!JIt;il'd,ll, !aULllbubpo1'" Ali[l.:>'
D!!ml!l'IIPtJI'

BUyUk

A.IIk 'F'ilJ!m.]el'l Ylldn:l

ANDREA

LEEDS

flImIn1

i GENe
L.tll.:mboliila

Uk dl!fll. d[a,mk
Imz4I.n~.

iK

ve

er:rui~

mlJ'l'BllillJIJyetmr

I~

oliiloca.k bi. p"nallJ da b,tanlbU'lspt(lt' Ichin;:: voI!!''i'.iJdi. El'IJTlI:.I· Siy.eh :!i!Lnhll!.it' 8'1:)11! t;-eovil1d.ite;r ve de'!n>e 3 ~ j, B~tctlq leh-ine b.itti. 1kin.ci dieVTC yin!! ayni ~eki1cle <;totC,)'illil i!l!:ti, B~ikla.'~bla.r iki gel

holi.tl:n :s.i!rrn.etk d'Y..;fu.ooe~.1!I

verm~ ~onlamla

'B1UetUC

d.o~

11
:11 14

,.
is
iii

13 lot
U 11

Hi!!:l'blye Qcnelerblrlilt
M!i!.4~.!Il"Ol'

U

5

" ~

2 1 :3 II

21'

1
is

11

10

i

.:U

17

21
80 13

21

16

d~il~h

rEira.k rna'!tl

5 ~..I kii-~il~

Z. •

6 • !AI

"'-ATAN
!

Taarruzu akim kaldi
'C;unk.ing, i (''\,A)-- t;unkina: hiiki'!l:m.etlHic TNmi' 8'ue.!e:ii
olll.~ Centra]

Japan

---

--

Fran sa
Ingil-teraye bir nota verdi

Amerika
Vi~;i hi.Hdlmetine bir nota verecek

II
1

a,

'R. Kolej atletizm miisahakalan
DUn I!.Gmr t Ko~t~ aa:hli&Hl~ ~ 'l'~ GeDel· Dii."""k~U
'!'III.tmdfl'ft ~ ~1,te1i ~

Ji!(;'-

DBil;y ~~

..:jjyor

:r;u f~(.j hir ~.~4akim. "'I' a,lm% ~m<u de 1aponl';_'r 40 'bin o]ti ve yan.h ver:miiIcrdir. (;,dr:i.ang ve Sqt.ien I!;I:;r[lll.~~rqd;a :bit a,y ,(tii'fen 'bJor muhu.. I'ehe.d~n !llc!n:t'li .cld~ 'I!:tti'.:le;i yeo gaM ~r--y Ni~o ve F'I,l"l"vd.~ tutU!'lathilm~ (),Im,\t~:r. VakL<I (.inLiler biMYl!l!Ittc Ve!1:flJ.: H !lim en,

Ja.ponllllfll't

Ytii traa\,tu. kii.lml!l~.Ir. viiaordiru.1I' cem.tbun.

<;irIodek.i.

kl:

$u'..;.i ve Fu~i'fl!g'i ka~~troi>;;!ef'dtr. F"a1t<l't by. ),crlej;j kilu~r g;::ri alIDl§l,!-rdu' ,

··t muare k enamesl..
Bil muahede
degilmi§
'!lif'l nso.t~ 'Wr ~11 ynlLklal'l bih:lirllj~·Oir: Bulinin e!C1Kb1 g-a~ete mtlm~~Ilttr, Altnllll - FN.il5"tz miltacC]{NlB.meIl.lnl.[\ 'btl' Inun.h~l!e !;e.~eo;l!'9:1 O'ldutu \'o!l bunWl rnlist&lrbe4 mUZalt~ere a-

Alman ... ransiz F
,e·saSl

---~---=--

BilJ'iik Brifanya, do~rd1.1~'lL bu ihti· lifl .;r;l!>hlrl[yel'lllk id~m~ lit.ml!>~ hlliUsuna" Alnlf1.JlYfiY<l.

~on, 1 (A.A) Lor.Jd\ra., l (A.A.) - Oi~Mjl. .lIJJ1NI D)i 'ha. d'i.i:iM _gU.r~ Frll.lill4Ll'I!riMadTia'te .. h.b<c tli .mahiiikftl.!::n Londu, ] (A,A,) '~ ira"'~ kj bUyUk ~~!O~i, M,iln::hidddkJ, ing ;'. berlere g-ijr(>, Am~.i'I!;iIo, Ihi~El!S. lu.da r M~ P.irl' el,atD. miHa'Fek~ !!"1l'FII1T.nillll R>IIIjJt Ati i1>li;;: bii)"\l.J.;. ~ ~~"i Sit Sa.muel H,a.ii.- '~1I!l ligll:tia 'hW1,i-nal'lik: ~11!ril1id,(!'i'i 2.1- Yli,n,n,n :!IIQi'lllJ ~k u'Z1!!~ ,,;~u T~'a. bir l'l'Oola v~ru~ TUt\\t1J,ll!Ikj l)ukiiro,et,jwn milel __ ~!( ii.m>1!l'Imo:!.<t· Ratl:!ela..ia vIllpUYU- )'Il de V~ ve 1i\i11 z idb<l1:'P'l1n. ~ g6k ~l hatekel:lil!rme ohakllil •.a_k hUi- GiHJh h'.y,l\Il'itl .... ~H:idaki ~. nun ho:mbati!hma[)l-'t ""j! 8 Fran~birlr.i hakk)~" hi_ bal k!yid t.tm' " be· sizm y~t*ll!lnml!~1.m Ip!I'O~~s.tO et- ellz; • A~ lib!11~ b1r hiiki.i"., verill:'l:eitr.j btl. rlllb~r Lo",dul.mn :!tiJ'a!lli~e.hHl1:erl, rni§tir, aMI:'Cft:.tir, NoU.YI B. Hull hilo",'i'" Mulhll lIloH'>tak~ lMMllM!fi' AI· l:arrroil!kitachr. Bu 1'Iotadll Alman ma..1iI,!arHi t~l .ettt\l'iii khUkl'j'j tah'pl;;-ri(i~. f?dh&Mii. SUJ:'ty-l!! 1'I'I.1!~i!. kti!j.lik 1!~~r.I .i9tma.p ~.'mK~et<;..,<!l~ f't'~~ la~afmdal'l 8'o.st~ tedirler. StUI't<I~ Ti.m~ gl!lzstui· (lS.u¥ i Lni,llliltj -1- ril~1iI tt1~h.v~t, baa!~nl'8 ArrJ'C>- Il.~[j od.i;p f~ tJk ~b:II.f"l":irivtjlll bn lngiltermin. :UI~Ove U~:t 1l<)'ll<Wf:l'.ll'l riJal rIoH'I ilOkt .....i 11oil oran ve, F :rtUlI!I'l!Z • 1lii1la'h ~1I.l'et"'ltiii gibi 'II'),I:!:di,u;r d~ \,;e-vin1~~i nun.~Vl'1l1U" 'bizl italys.A'mll!rikan m,ijM*abe.t1,;;"it':dn Ie.ia" nlln:td a d,fl,~k A~n Qlt.ffliIfk~;I'j,l'I. "YII'dI ve MI IA Un. rtlmt.efi3r:im'i~ hi j~in F t~M1"'; td:ip el1n-i li- tadu. ]e ararmza itllma.r to ol!J:mIl!LI'.[ :s;erplL, z~;ngel~Hi 9Jy~ h:1I'lrI !:decek.ti ...

v

Pekcok Alman 5!tIoi~ bu'luDuyormuI
:a-~

n

ei a.tlmrJlIR bv.yrlmll minaUell'1 kel.aba.. 1l1i. 'iiiI' 'f:rUil1t lIoflt1e, i ;i,irr\lndc Yi\;]ilil!l1l.f, ,Jt!'Il9.PJlAlvll. !l1I;.1 ,~ ..~ oian Iet1!om bl!' gec1t J'oYm:[iIi ~lli!>A.d.l 'H ,itt.l:IMri mJtf'~l r;;akn!'ll. ~.

Son s~e<lerin Ql1. ~ CehUl' 1:1'1 gili,ll kadJJ:l)'flub arM rl4r1ndo;n D!tphne da ·MMlrier ..... eoori ' pbUluID cUimya MBlI,I,uUlII ter{;ftmeBdihniNif. ~ll Y8.lma[]'~n. llZUNTO itomile VA'lti,J'da. tehika edHen btl! k.ita!p HHO sinema, birincilik mimabn.kllsIllI k~. Btl~ ,~en1Jklzlarla, b..dmlar !u'asu.a. 'bti'yUk ~Irret kaz,fi<n.llnibn ki_br o.k.utrI'IIyan kahl'l'Iyacakb'r, ,2:I}i 'sa.yfll, 50, kw-qtur. rnw fI1i. b!:!I"q. Ta.wa4:im
poi!la~-z. ""
1, l_

RE EKA

8"

:!Ij'i,1'I{,lI. k~lt'3.l'fI.a ~1I.lI1<li"cIN.ioI~

:m$I!f~lfH'

t.ev.zi. ~L.
~:o.Fi

MIT .ALiT BITABIVi, Eti Bank U'mum Miidiirliigunden:
"
tL -

Darlan

l~ l'I'1("t~e: Bit'M~ ~! 11,4:, ;t. I0n~i MIIZNiti' et:, 1i>;1!iJliE1l Samt. 800RLetn: mr.lnGt :Rl'Zi\. I\Ofd.-'~ 2',9.6, !kinoe! ,K~,a1. '~cit Ga~p ARkarll. 1"Ml, m~n roln1Ml': IMrinoi Vdfl l'1,3, ilttllei S~Idi, 'M\Itl.d:I. Mwih. :,liiOO nroe~l'e: ie:1rlAo-l ~&f B,~ ,II, tlc,~l'IClI~. ~c1[ ~!1'J. ..jJOOmetlll!; Biriflei A.~l,U;: ~3,'i', j.

B;1'\'gll

~~.

i{f:imlli'IUi
bi!lrC!l!lI:l.,

'iJ'Il't1l"1<.:t1'i, ~gJ~~;l.1I:

'

iii c-

Garp l~_l
H<.I.h:MIkat

~etmesl.,
AMl:at'a

B!tdd;,eBlr,
-~ ~ .'

I

d-

k5rnifuicri ~letIliullli, Kok. _ itm:iIIlIi),oC- 9Ier,,'t!lleri AlMliata,

~

...

__---

1i!UHlMIt.~il'.

~,
Ii:'<'.I!,., Bnlwt ~a.l,

kincl Ahm~t. t~'JCu.
200 mcm:: ~kir!'(ll Ct.-Zml,
pillli(

hI '8 ,a~yi..EJ\.s..i.Z IrlS\lI'iIU' nfl.lililrtle OR' ~law!l;:r" c:iu ilm-rlcf'!i~h M:rd JU:rkM ijtl1 tal'jI.,l'tii. lni,lltere bl1t1:ln kar ll.a.mi.lf;Ol ha:ZIUlE,' mQruLtKtleti toplU~(lrdl.l_ Hula:!!&, Ul9 ~enJ;aDIO; 1911'·d-en doi!!~ dUi ],9:39 Ii kl).Mt· ll'1'glLtereden Rt! 2a. iyi hiU~ ha..zlrlanm1t bu}~~dugl!J. I1l&Il YIU'itlm la~18e.le 0, MI' Refer Anllrnra... 1 (A.J1o) - Bl.igijn 1'1) Mil. (Balp 1 ~~) no ri.~iye" lit l_.fl QUlliaodi ~yl<B. bi.;i y!l!ln~z lnl'illdl, .HalO-tlltl lngiUen zeyIEt! VI!!'I"(i'lriLrniJ Qlro.-na r-il,~- YUI :!Ibl.cllllcli!. ~(l.pll!ln ~III: kilme mB<.;. d.l!vaI'!! etmi¢'I': lar-mda. Altm~r4u • Ma,U~r klll'ne RlI1I!1n m\i&aUUl bir miae\ hrb I! l.a.'Till men a-.IIk~1'i vc bahri ku~j_t· Qrk lo!ap! hff'eJ.:'U:tl yoluni:il& fbunds,.n ken'tli me.:r.tf~tlertlll Alt~y " bk kill ~ ;1~n e'i'Vlil Almtill hs.riciye Cla!l!I:\ Il~mu;: Lllt~l.fl3;a Fl'MSllYi QKi· V'el'mcgi!l: :mI:d:lIJ.r kCLhr, Bu l'1ie ~El- m.tzm AN 'kacda.. frsIerimi2.ln u,. "l1l.a.!;tQ'III:6I :II • So :b1!!1i'1I.b4;!rllklil!, Harbiye illma.n ~1't:l.1!l JR~ :J • 2 b· ~,jI. yattlPlla ll1ltmu~tlli·. dar -o&!l'I'l oluna <G n.iI&b~tte ~;, ncz",u:[?OOoe y,Il.p!'III.[1 m\'~~eoyl1 iSti. :min ed~e:iil hBJ'f~ Y"~'fhm\1l c1a~ In ~rUllI['in. g.s.lI;:~~ il8 llona. Cl'iRi"lt.i I,'. ,1rl~i Iter"", "Q\lgtiJl. blM bI!1. ilfi;:'I,ar Ijid- omr.. AmH.i.kabhu, Hillc:rl'! nmel bll mtttarMien~m!!11.111 dal'L~ lie J;;.a'1k;..a hit ~iiuhl!!l'o!Ot ~jj,r~d~n 111~ kQr~lB'\1m!il., JUtmDlfdll il'~ M~d~t 'l'i! P'I"~la htlcum ood'ken hl<1r miizak~'I'<!! ~l!ik.ten;;,~ g-ib.i itnl<AnIu t~:I:n .e4nektA!olduJrllr1l.izl'l!f"' I,;Muqcl'ili .rJi.Il(h~ye h~· k(:.!I'~[' lIt"iU' n.d8.!I'ali'ilimlt!t.I:l:'" hI!:: floe,,'. Ulmanlti s:lyasettnB MiIlI!!: kalm~k~~JI ~unu IId!ol'uijturuYQrlJl.l'. I~ b-~a.ber Ju,T.&lIiffia:;h cderr Giri-n~ve ~li~kfi. blx f{f'1I' yEl.pmryor. Bu ~iYR>l(,t ler, 'i'l:lk,lirrt",bulu1i'l .. 6il~cekler;lIi b~kJ.e. r~i S. • ,3 b-er .~I']ii<I" Mtw hu karAlnbtn lIti"1clYI!I OOZ(l;rct.l, 'i!lu bIllSIi.$!fIl'Jl:ijm tJA Mol' U!:l b,l'af t. ~1lytl.H blr hilkUm !l~n!ibtlm!l!'!i tla ~licydeder 1\i, mezkiil; imkiu;· te lngllterenl;n m~Tlin dQgrLl o-}madlil anla~1.1ml§. 6l1o!;]'jl nOli I)ygna ~l!Ull;'i ve hik~mic;:IJl A'i'I'Upa.YI IN,I,.rQI!~fLmB.k "I'll' $Onr~ lar ~"" ~ :!!Iyasi yuiytltJne bal'J:T<Iff'. hr, Tilkibe.n 15;000 ali:e;r ~n"(· yetI te.stLs' I~ln milcw:l~leye giri~mJtgihi tkv.fct yapmak, RoQ8l!'velt ".-c HUlL, ml,lnha,,;rr<U1 Al- Illtedltl 'Bllden Mtslr',il dolJll'1)ii.§ b~l.fn'll}"li1i, til'". Ku~1rkl'l serl. akmtanlan. oon£ll., Aricak yenloGn dolt"11 Abne.n kudrc I n!liHI~'a Fronaayz 811ik1Mi;JIl' ooen, Zily.iabrnJ.Z.I'll dUd! IJ,'Ldi.'ijul1l!! ka· MfiSkehler 10 uncll dskikQ.dtl, iUc 8i\" ti, AV!l'Lrpada bir Ittlh:;'lt Ul't6Ul'tl 0111' J!lu mu.a.hedlld~n bazr norli.Cd~T' ~rnaYl.la,n:mI yailm~J!l.r, C'11 thIl< ~I<i, :!Ii'In~ft Roorn.a, 1 (AA.) - Stefani: b'll!.l ennc.k 1i:u.md.~I1. r;.'eaJdarm1 !'I:.IY'l~ml:iil~erd.ir. F'ak.a.t bu rak giirlind1i.tU ,rwu::lltr k!. Il'tgin!:p.l fI.. h.m:lr1UIII.' b1.lrn:a mdit:!Io-'"h'! Mm k!jGimnille d'ltollllib'll.mNew·York c~Mt ./UmIUay.riIr'[ !o;a.ti,n lllk5.yt 'bl- blilj llaro!l :;ii,rUJUe~!l1t I~jn s4'.8!sI:1t a· AJ.mu. 'lebU;i mubai:hi:riAm~r~iI.·NI'l _n 'giinler. le'l'~I:r, Yenidm hl.ilew'" '" ~M. II(Ii.Bdamla.l'um;,:m btld.(l.l"hklaur.illiL.n ;'!l.Urail'll·. de "l.e~~i!!le .ittihaz ettigi [l,ti~'d, .Berlin~ I 'A.A.) ........A:!k.lili jf:e!ipot'lular Diraz !\oMIffi. li:!I:llllnd[klul fade et~.' !iirn..;l:L F'r;lM'lEi'&. Marellv.l P~-' _--=_.i!i~: _ ...... f.i:'lIdkten lekrlLf ~ - l ga1~p vaziyetoi' ten'in Ii!lh~mdll \.t'lJlgI gOL"eII'I'C rl'!a,- ~oC!lbirlc:ri ~e:'b,IU;;iz ~tt,i~teodh. '!ehlij: : !j:6o!:mt"],llrdiT'. W't'r I~l t.a!"afm l!Iltarjik Ame&u or.:lu<su 14 ,,,:: denio!:: z;lnm ~"8.11Yl<}~~!i{b.rI Ue a!uka ]{esm ek 1G.ir11. iJ.d,,~m~.. i;.el'ilip Klsmm m.yunu, bugunldl 'l{IU'lIIa.;rnsiiil1l> ga.t.26. vlI.pur lIIli.i:Yde~e II!lUye:n bit ¥t buhl!ldut..l i!;indl'L" lit, maka.mlan Y It'l''i1<lli'l .... c j nlliliz. lu1",,1~TlndOlln teo biy",t~ ~~vlllni \UI!Hl I!.tlr.!IlIirm!!ml~tlr. Btl Vapl!JIJ.atm ~tt tnpltllre ~ kil'lve ada,"rt l!l<i!'5lilyor. etrn~.:::ndi.r. 1Tliz.l.~r.~C'-8i iJl!,j.,,-alb,k:~eth: cl'ifl"Bffi Ni~l!:kim, ~Ir J!:3!; Qllklka Klnrll. AI· tOIt!JBtosq 150,O~ dir. Di1l;("f' Ul"ltl~ lngi.ll~t"l'!, kendial tliWl~~to:ldH. ~al\ki'!. dairy. .ih:Tl~, tllilOrdlA ~~III'I!Igl. k~rneTd~1'l 2: • 2 jQln il'ltim:al dahUlooe bulunmrYlin 'hk Bit zll'hll ht .a Porto:riGo'ya, hi:l.. .D),dpt~ ol'lil.:fl h<'llYOIn kl~,*~ile bnl'~' 'I."l!ziYflte girmittlir. IfIr zaieu erj~lI~k pl@.LWIi!,ftum~_g:i!lI !tj.:~~~emi:llt,jr. alL!lrs.qt~'!..~~5 ,bi.i~ y.ji~li,L. 'ihin !-{; p.,nta e~,.nfid!< d~ ron..a. 1>f&l!Ik~<I])l)l'\Inyaphft ;So fifIk1!'.f1ltti m~['!tftatlet"!ndUi. .l!I1Wiltrl'll" -P,A..'}iJ'llid~ k.ll.QjI'I' yUk O~;!lnlm d~n;fl"'TIlH!n.Ln bi:r ,:t~s.ia. ed11m~. I.o:ndrB, 1- (A.A,) - AruM'lKB. ve cl1 Sa.y:IYII':d't'ThM iMuka.be1e etm!>j 've rRk bueket edoeGeflnl py~t 1y1 blJiVI: b-g'lli:z; I!&lr :Il _ 3 ~:rev~iI!t'e g~!j1tir. lngili.er!l, mo!l.-al'l'L ha.l'pu> 00 kll4t\.1: ji<r1;"I.IZ-.Frans!!. &I1COI,I!. ~I!ncl derli!Croc k~' A'b!Mtik d;e.nWllcI! lHI.kle-ru.l· ~{J JW ill Yuna.'hl. i ~d;il,~. Adanm CImIl~:l!ImJII AL katt biT l't)Ui 1:)1..a.n h!l.'!;'~ ku ..... GUbr'i:r.ln boil'" I5omlnyon lktl'lCi dt\"l'1lde Atb:n.ordu dua dlizmi$ir. ola.caktrr, Oahl!. ll3.tQ lii maIl t:llIu\tjlr.eibe 't<!"Wollr.e lt~i"clJ2 n ~n toil'ir'al<klp.l ""!!I 'gilll'iiJ'L~e!l. iIlicJ:iIIM bl1 VI'lu.kka.og,em,&li;n ilk 1)~L ayt zarfmd bit O:!fU1'l 'l:Ikarrl'ull' '11<11 r&k lbo-lni [I, 500 t·J or !n'g l-- miitmnij,(Uy~ tfin flj,)d~e.tlerini tl)pl~;,l.rd!r, A- lUi!yOO'! nilluSll1 '!:Ill'" jmpa.ra tQrlll II:: olan C'~p~faJmkilli~U1II1!! el !,;onuld]1,II mi.:ir~kkepti!'~el-Jri.i !i~kl:ljhl'ml!l' OJmilSlnli.! WI' V<;j 2.5 inci d;ilJdkadal'l iUblU"<!'fJ MMk~m~Ht~ !u!!l1~ 1;1", 1np!iZ tayyare.- !nglJte['1!i 'C8pheye ;Ij..Ilo;;ak' 90 bin 1I.llLa Paz, 1 (A.A.') - 1~Um1~~ ka- 1M li!:'eomiJerin'm hiKQffiede-ru 2 torpit-o muhrlhini h~f~ l.!gfa.l- :,1p~riLInon li;1f1 ilil o1RlI.mMI.MI. 1:".'Lf'" ~ifl~ yetUJtlirll~ektir. Ilk t.ai'l'Ys:nld E.a,hrlye ki!f gO~t!tll". Jfa.Jblllli 8-)'l'Ll de .... IIW1U IiWdlmlerinl!l t.1!'i'flka.n ·dor!: :kllJlles! ~ lUI} den m~t::eptir. itJbareJi cap. m1j VOl hiA; ;Z:l!I~ia1. rnll.fi 3 _ 3 ber"aberUk "BmyeU"i d~ lilt :;en",kr(:~ 51Uincek bir JI'~rfl' h~zlI'- N~,;a.rIlt1 1 hazlrandall roni fu.brik<!.8.lna. ~'a.zI)'OO, etm!ye k.a.- UHleo li'Ul'r:<:.ilbe n vc..t ta)"Yauai do\i. l,.irememlfjtit". -0-l:amaJr;1.1l "l.::lI'!Unu wy1iiyOl'du, ¥i;i,rmi.i,:1 e:.rdir. Bundan sonfS famrlluL1 kinel "ar~la¥f1a. HarbiyG ilri AI· !ngiltl!re bi.,;e i'1i:r luta Irla:.nd<Lsl v~ tal' ?onn:i.~r, B~ !!p,qtede IwrkWl~ Ib3 ;::illllyM ~'I BahtlYc NlaZlir~l'i i~QtecekUl'. fl.zymi havalide. Alma'l'l. tilY}~1.1\:)' M !nl!}afl. I)lm~lut, Harllliyel itt'r aatt.ll., bir -mUSiLoJIlI",ke mUElrnelesi ;lW[l

Ne""YDrk, 1 (A.A.) Nev,~i[)Tk i:,eJ~iy1!i 't'e.i~ La GUlirrfL1;:lU'~~ xemUsL AIIDlI-oyaYI. tktil.a· den is tL&nJlli.ra \<8.lI!'Jh, BLI!;, iwJ;:; OJ1,U- di.a. AUrr.!y~t.i ~u I"tar:. ,mih1}<8'irl<l.e i 2,_OnD~i kar'jnsll'''oj,~ 'nar,pcuya' ]IAn jll.l'ldll.I'm~ rolun~l tI.)IJ1U~'Qrlil.la{_ tn gillen i:;o mLmuskil.J: ~ir k~nni,qj'Ql:IC'll n~ b.il Tlut~k. !Kiyiemi!} ve ~:z'll!Tin~ ' g1bi gfuUnuym'd.lA, ftu. !iiuretl<:: dUDl.Y~ ¥iy Ie t...,NfnI¢IJ:'~,

::::tItIt~roi, g'~. lim~e: .bg1Ht'!re ml.qati'Lededen mUte· 'I';e.lJ;t bllilln aake.rl 'i'eclb<!ler1 biz I! ru·

k>ll:,V'Uk bir .k~

mt!m

:m

alan

"ilZlyete.

Nevyorkbelediye .•. k reISI:llD. nut=u
n,

~--~-------

]'~\:Il't Dt[lol. :M:o_iiiClt ss.s, ~ncli F~rit, .a.tma: Bll'lMli "ilii.VI'lJ 97,76

Er~1i

<I'.K~l'ii:u

Yuk~t'dIIk.i 1i'1~ v-e. E.~8~, \-e t<!li muti;delUinfm. alrm ve sat:m:u~ L;u.l'IM.Id!llt l1iiffil5i!,

ve

It~

M_I~mfheyk.clini: Rom ..., .. ~Je:r
1 {>\, A,.)

J\1'J;'O:5lti \KeJ&t(l!1Y&J Stela!!l:

BtrUn. 1 (A,A.

l'Mtte, ikllKi! NII~I!ht. ll!')ti.ne'U ~mlH. lin l k~las[ J..'!Imint alan YUl'la.rl kl:jl· y.otl ~. lUI cl'll,arm,da Nlh.llliUl J>.1iaJl.!.ml'll1 Clr~t. r..tma.: It!1t''lr:rci ~H I9lysh gtimll!iklil ilol" tlt!'",HIIld.fI;n. Y1kll<L' m;>,t,.e. likmct 'ViiiI'M, MI..iI'li:!11~e-~l~. rak eri'~Llmck. iJ:lere ]~'OtlHI2ol~gi!m\h,~· 'Of,; II.dtm II.tlwrn(l.: E<'lrln.d Y,a'i,oru rilmi".til'. lll,6J!. metrl!l, ikiru::i, '11:l;t'iilri., 1J.!:1J:ric'll.Ak

il.rgooti

meyd6nm<lil&. ij'lmdi M~:s.a().·

lm'It.n, Ik:lnc:l ~~llll.. ~cli Klirk!:Uo!tu. YtikMk s.ti!J.'Il'I)1.: Blnnd J_fi 1,31) metre, ikinci .Jeba. lio;.t.lncli GIi(H;l'. UZ;UI1 i1.tl"'rtl,a.; Bil'i~i t;>1;M(:1U B,lS

mKl'UDlltl ' "'
,i

bt.w.m

tq Jo:~ m1it.weIHt
"'~Il

rl_,n:.,
bIItimtD;n

hul>;.llok 'It

~WM.
,

liefll:tl
.

O¥!Q
;"1"-

Ma:luliut.

II'Itil~Vtlt3U:

KeTi'iru

m

@;I;OMmt. ShTJ{I T'.I!1V2:t·MC=~' fl1"l'fLll.a1!!l;s' de .. :relHl.mi"ll '. ALil.kada:rlal'1ll 1 h<tZinl,n !lin tlilr Jl>rl:rtien ltJba.rsn: t - RBL' ems ~ kOI¥ilh1t, kok. hri'ket ili:) ta:li J'llli~i cla.rak ya'p,lIi1.CKk t<lII'-l!'ll'it mUess.e8eltin DlCl'kcZiRC; Ad:!l!lii~ ~w,tur~ }i'll],,&n 21,123, Yo«:!J'l~, Jot!i:*!ell~
5[,

'l'\~

"J!:

~,,'

J

!

4 '1

I! I1

'" II;i'I1, FOB

bM'ifI maGa.rp thny - iMiI.~bul,
\l1li ~

Anka-rEl, 2 - LinYit.

R<tl'tl41l'U

~.. in yapll.aotlak'mj).1':;OC!ji~t~,~,!i.Ilol,

Gir~t harbi
r

Ijn~'jt[(ui i~lctl~f:fI i1- E.allk~r, adrt$ifM:, 3 ~ M~I'!<a~ll ihtl;yao<lM 1'ic tiL!} kllmnril., kok~u. ktye1ik 'o!(>m~rllM' ¥m 0 lniitN'tJ<It':1r L ,ELbt!; _ya ll<;:f!~_

*

Ank ra lDa~lan

!z;mir, z,ol'logu1$.k,

HCI'.S'i!'t, E~t

d{ap~'"

u.~t>o.:

OldtlS'\l gilb.i moht:ellf ~e a.cN1~ ,,~".. I' "t - Ma.b!rukat KamHI.l1 :rtMIIt\'i'lJir.,ce l[!'I'I'eiCll ~ap oI!i!tilnrisJ" m'llkav<;l.eal hentiz hiW,ma ermemi;; aMnte4erl'mLz ile. d.tgl!!!l' mlEtt-f!ltttkrio
AnktLf:'l. merlulzin(:,

.'iI -

TB.f

ki5m\lri:l, Jlnyit, briket.

111* 'Ie tali ~le.ti.llb

·!'bUIG~ Sij

e,.

leriru" m1:l:telll1~ik. 'lW4UIIa!t U;m ~ mf>I'kl!!zilMl, • Yukarctakl Mtrt~ 'J;Bllr_at ~tm~ rroad ..,,'RmLt; •• iIlIi!orkl!!!i!:, '!ll.l"~ Vc o(!"1lG1arJII'lum tclj;NI:t a~t: J,.{url!kat. (MOO ~ 42&7)

!led

,,""11

!

'"e

Amerik.ada as,kert' ha:urhklar

Dev}et DCDliryoUan ~iaIan
Memur ahnacak
I-

Oevlet

demiT;orolltitl'I !lltBiSytiattL smlfln(!!l ~:1m ml.lll!l.lI.iIk!l. :t.le o!"!.il. 1lI~t.ep, 1:m!'ltI.I1fBnn1ta.R ~et z!Ci;li i.lmIlo08.NUr, Iltli.&i.b1l.k"l da kllzan:a.nI!!l"1l 69 nr.a. mrst MM!lcbfllf:o't Imtlh,eJ]I Hl.el,Elfl tB<l1hJmi£

edlhnek tizere memw''i. nam-

r_L

2(l -

~'~' _~ It '~.., H~~da~, Aii&nll, Sn'~

A.n. il!Yr~[ at 'e,m~~

Am erika da

lura,
Hi

iI:!l1I!ol;!!:!Iir,

Ka:,',,>wi,

JI{'al!d:ya,

Ah"ml,
V~ -J

lzmu;,
CM

EkZl1rl.lm j,:I.,tme

mcrk~ftd;e,'1l

Ellii1;j~l'I.r ~I}'a

Sekiz bin Ingiliz f1':otu Yf1!lfUrilecek

,Iel.'md~ 1'<l.P.d~ilJ;;;tu. L.'!:11Ta.ot:Il.IIii.l'4r bl.l J'1ktmll I~klt:'d ~'e istasyon l.'<C'~ikJ.e17i-.e kabul ai.1ltI1Il".
,1 .:'

mu-

""tid·

Mij~bELkaya
1-

l'I)Urak ~n\.i.U, 'l'w-k iMmto.J(,

ard.r;

_

s...t

"

a ,-~rlr'l!.l DLr .[I; !8YlkipllI bitirmif

\>;inl~_

iiot'e~:';t~..",Oolm~,
lUi! g;e.;malllif _lterl-ito.Y'tNl-

"e 30

oI'm--n,
,~

~r'------.
yaIjI U

,,\

-

if !i -

AI!~rl~l

)I'&Ji'm~'Ve,li

'm S!:1iI!C
t!l.r~,·

d!ili~I·

-----..-_~

l'i.IIinilM

h.~m

MU~UM~

!!:II!Im~ olrn8.k, muvafhK

iJit.fUilL~

~

doJrtm:ftc! oternWyol ~, 1j'~ikUl,

"erm~en

G-

f'IDIDn Y.l>1!Laell,'k lllI!l'ay.efloede !!lhM d~iI.rI \ra~lfc gtlli~ iye i!'ko;ari.:!}:ti 1:)ul~Hln;a..k, MUrll£.&iil iatlrlamuKI ba.:JtI(!..I\3Ca.k ,reiSik~ NMlI~ CiizdanI, dill'lom('l. y~, ta,sdiknlil!J'lil', ~k ti!'n Lllii!dikli Iy! hny kWl'JdI, ~~ek ~ 1I.'41\'lI,

i.:!kti.~

~Ii';;·

evLi oI.anla.rm e,'·

Sud~pqt.e. 1

(A.-A.)

-

Stl!~

'1 S ,-

filru;

Budapefte" de i§]enen k-orkun'i

.'

cin~_Ye!lin

~il.JI,

'~1cikab.

ida!!!

e-d<!!nilci
m ~y<;l 'Ina

pl:)l~

hafiyMi

Ui'l',ii'hndEtI'l

!j:.I-kanl;rnlJl:u:. Old iiriH en !£l!4mlrl c~nliI pa~:;l,l;UI kill" mc'1l ,eb dn ~lI.rllimd.i<, lul9om!'ll hJ.l'clin.:ledlr. lngiliZ I.:lntperyali=i de: 'tef1.re 20 kil{>metrc: m._fetk L~hrlfl etLU~k iI;;in harb!' muhta~ 01&hir oOl'1I'DiIMabWumnl£llbu'. CeK. bllir, Fa.kat F.r.II.HSit. be.kUllfU Lamm din dij,eT -ar~<I.!an bulufi.Mial"i'II~" emwk: ,'Ei bu AVI"\l.f'l"1I1ll. baljheu. bil"
tlr.

reJ8 ..i .3.000 wnluk 'hir ticue-t mak b;ti~,'ebml'. SU b~ziJn UmUirliRLull· Ili:l.ik h:d en a.1e~~~ vapu.-.hl ik .mi.ibimma.t da detikl~l', jll!:!t FTan:;.a;,'a. AVI'IJ.J'I-OI!;i1l MQntB-videQda Nuiler hir mo'tCir 1oo.t"lrm~lard31', K~lil.at '0'011 dUn)'ii.!,d.ll oeak.t m-ev'k.iini \"[lmin e" f,liimlyqler nil kledi,=ll.,d alHI. ,k~!;ii k bit VB>]1lli1l' .. aosct!k ~lri.ilrJilI h;[U'!!Iwet edll!C~lnl. ,BlI ]o(onte-~'id.ll(]O,.1. (A.,A,) - Ur]l\'il'~~. 'lMZd.1I hfi,l"~Ket Fr~anm. YiMJ, nl- ~s h.:lebe:;J 'nil d ll!;[";!I1'tIlXI oldlll!'ul"lt:l ~g'Lr hl3l\lU, u~atl~J,"':n,..t.,lI-" ZIImm li:u].'ulma8ma il/l:inlJtin.L i!ltliZlllll jd\jja il!tt.ikJ eJ,-1["Jbilil'tad gaMtmi tdll.0tmdHedlr, ~unt1n i'liio. FralHi:'l. 8...1111.1 ce:tJa.n(lll~ t>rJl.tntlc niiJ.rn.~lll yafi'IItI!ljve lSII:U .... -.:'I<"C~k yolda h;u:~ket etnuk z,a- gu:ebnin n~:tJ!l.Iul'mj )'lI.km ..,tardl:r.
----Q-~

1jI~1'i3.

I'IYtl,l'!.

bli.:\il.a.r bs.!'Ilaml3..2; hUcum-

l{lTa bafla.m~&'I" VII rIi,kipl~in~ &kl~· Ufm;lltta kfiyul,rn.tl:n,EI.l'au', EU ~11,~r-ji k QY~Ulun n&tiem!!<:1'1l ](1 IJl'[o;l1;LdfLlHka-

len.me cl.lJ;d,."'-'f.I, 6 s.dd ~'k fDtOfraf. Daha. fiJ'.la JnalQmat \~ .atly~rin i!;IIe-t.nH! miidfirliikledn~ v~:ra kta!l:YM1 :iil'!'t!ikLllru l(ji!D!l1t n~w.:a. etme1idtrl~l', iJltWalar !'!Il SOIl :h4_S.9ti,.gQn.tl saat 12 ye b,d.ar lu!. barL oI'I:mUJ'. lM'O - 4Q&.3 J

--....

'i.'I~ merlilez. lnl.l:m.ciTn Lel'~nlfl I\.VBt'l ll-e i~lt:, 88.1f1larllu :'!'(l..)'Ifl'U"llardn". Eu !lBy'! h:mLt'lHirL gv.YI'~ geti.rm4 oldiiLI~l"ln
,6",", JdtlJl,Cll'(lu. mtlhacl:l'!'llui g&t!1 bit "fll~a. ill' NlU"hlye luI.l~ini l{:11.nde b~!l.rnl~1 !',dlr, B.triblrjni tliidp eden bu Il.IUI'1IAJ:":rll'bb;indG :1:'1lInell daklkad& Al'tl.,orilLl '1 ,- 1 \)erab.ere vElziyo· te rinnlliltlr.

1>'([uWl.l'I'il'i~el1 bdml
'I11!!'!$i!I

iIOOO.O

h't,uz; !;,in Iltum lir;4 oC>j~n ta.kriboMl fS~ 'ni3 8aa.t 15,3(1 d~ k8.'!J'8.l1

.~!:

dllm'C ve k8.1~

1.7,6,i)41 sll1l ~bl.l

:e.n:

u!$\Ilu

A.!Ikanw;,~ ldare 'bin;t,smdBL ~lIt.1n Btl l.lje gitmek lIat,ifi'tllef':m ~~,~ 1~1'k M.t1,'fllillkllott.e.l'I"I'i!>IK ;:t:W~1 giM !'.!\.Itt 14,31 Hifl kur~l~

['L1,lIbacakhl'. (Hd bl!i!L ikJ ~ h kBmsrun tAyioo. lro~ He.~a.

~!! lki lira. Yirl'l'it

---c:

bt~ I!:"~)
VI) kkL~!leriJli.

Mtiti

\'~i'kal1!;M
H~~
~

B~ ivy", er~

De GQ11"e iltih.ik etti
l

iii, il:~11

reillli£tme'\"Il

lailflndlfS,llr(llamelu

Alrkur{L.
(1t3t; 1

lztnU:,

_1.\It':hll"

rru::mleketlni

t~l!;iL

e~!ink

:IIItiliL lode-

S_u cinayeti Imlun9h.k yllniln d ~ii Il:'tikip c:t~1~jni i.lira'f c:limj~.
tiPxandll'.

,iL""

Kltil, MaMlitlitlm.i!1-d"

'blr

til·

k;(lml1'k

L"in

:sIll.Lh'l

I'fLUbJ.t,ar.tll,'.

8fulUl l!iadLUillnin fer-d!l.!lmd~ ~nu beyill'l. otmek jgt'C'tim .kl. FranS!Ic'nfn Ii m ilJ'I 1.11a: I !!II Yll rn.U,r't[l.i{al.fI :l1olllJr I,nI ~~r b~t-'l:.e kw.liana.l!tllm<!!EII, hllkkl n.aa rla-,!,(It ettirme]i; iluE.1l.6U:rJd 11M' zanlan(lam

Landi i1, 1 (A.A.} - Gener1!.1 Di! C-oH<i!! Illftumi kal:ar~hm.:l811 blldlil'.ildi,iintt ~~~. IFrllnsa:~111'1 BoJ.i.;'Y' e!;;.isi B. LC!!prm;r" V.ichy ltl.iltw-ne.tiru:: wifasLIU 111:01'1 dt mU';l II'c GC'lV'eral De CoH,e ha:rekl!!tin-e
il1t,ihllk I:!yl ~i§ti.r"

1-+- .....__,f-i'----'

'F'aJqLt Iynl Mil!'rji. ill.l ve'znel.ml'l-de mtlkalbl!!le: cdl'Jl 'l\Iar'!l.tyeliIM JjiT dil.· kik,ft !;~!U"a met"k;ez m'lllili.::!m1or1ntn

5lltJ.l1fl1a.ld:adll',

1i.Y~1

nil :!l tnct 19ay.1lllrnu

ys.pmti-

Gar'p l.inyitleri

i,lelmesind,en:

~~l;,~'hl".
t,

~_t--

.Danimui.ll, - ~~licat"et

zlyad:c

Jt:.e.ti karat

"K'mlll

bljJ,~l.I-

anlI~l
Kopenha.g, I (A.A.)
fani: Danirnarka .iIi!

nuyo['UIn,

AmB)"lhlliar

nQtku ta.n'lp ~iyot' Roo, aldlhtl
ta;:,-

-

Ste-

I.w~

arsslnda

Hruih'OJl

pl~mll."Lnll !~MI iQl:n. ~fl.ilD'li§itj:r,

bonluk :m:ifua>deleya. dl!ir ye:r.li oi.r tic.<l.fi!"l an-

Mal'oi!:ljal Petel'l!e yekvtl.cut. bit" klltNe".'}'ti)l'lK. 1 (A.,A) - B. It' tflllkll ei:li!:11 B.g'lQp 'o'UUi,I'IJ:rtll:il,top m ~!,vcll;'in :fOfl, nu.t.klil hlilld<:mQII. ratr 1hi!rinde zor'baL.klJiI':!\ mt!>ydan gl m~i.lplar '\'~ telgraflar \'e:rmiy'~ek VI! bayt"c.gIna l~akare't st. nui:k1.1n ArnC'rik<l1'l 'milldince tint'iiyeo::.ek ks.dar ~<::r!!!f !lahibiiiir"

OYtllt ,Q'itUk;eo da.ha !lert b~1' ceraya.n alm1!f, lkl d1\}llkl. :!IQIlI.a. !z,mio .. li· ~er de T'l1eJ:'k~.ll m\ll'lacJmii!lr~n.iii Ii:N·g1 lie bel'lt.bm1ii~ !J.JlYl'lll1'ml ytl.r,m~ilit" OtW" 2 • 2 b~aboe:relikle IiIO'Jl.fl erm '-\>-

""il~aol!'Cieli'tL:ille ~~erLL~r ar_mtk! ,i;b'l1;JLt tll ~ ,ElM:rj:l_1 hakkm· oda YBLpJJ.ml.!! ol,w mu.kn.velt]~chin .tJl;j1~ ~iUllltrnl.e .b1lk~1iJ."lm1.li! :1.U'jUtfll"lh:ln4~ kw.,l"ulu.n me~ .!ionkJlor!i.d& ooLlIlI<IUl '1T1:lB.KtYE KOMl'I'R ShTfolj V,E TEVz:t lI'I'UEs:s.~h _ (I~ VI.' 1n~t~

rtlerlm,ze 1r:~ O~!jjR..... oo'belerbni'Zi eyle<:l.tS" i~rut ~OOUl'. ~::!I){lfi ,~~,

~

vip .e(hlm~te

oldu~lJrlu

gti."ter-

D",u1lmfOrk.a O'dlln, ll!i~l~,mar viipQl'llndan kUflar~LOl'l<ln, 1 r A.A,) ~ Fr8Th!)R :811..1'- ZBl~m deJ1,i y.aglar i.~halml!lCfOk. ve I"VCy.r ll!.r ler~ IlHlI'IIk!ld .. .... ki1 MILIB."I'int AmLrltJ, I:larlBLllm nu,~11 e ten zlrai. kimyevi rnlQdd~ierle baballmd.a. InglliZ &lyui m!lhtHll}.r,i hill" "fadtrl.:l, 1 fA.,A.) - Zamza'fl'j, adlll-' hk Ve mll.Jdl\e ilIlrl.cilLktu·, ti!rl1i tefsJfllllln Imtmll. ooiyorll1J'. d ~kl jl.tlf>n" Vtl.j'lUfW nlUm klll"'t3rtlm'¥ o1~n 1U i'l:1~1 81l1)a.:h lrun'da. Frilft RI.O~rot mah!ill~rl,n !lou .litlkii.tundan g.eo;mIWtj!!'. 'Ill DeUce ,.Ikm.bilir k.l, !lI'glJizler.' dlJ,;l- HIZ _ I:!IpanyoJ hududunu

ID:I£"i~j:li: lI'iyuli makEi.llcri fI~1!! b!:&iil.'tleo imlt:ina e:di~(ii:'

rn II! koti!ldir.

gi.tmeit tillere toktar )''O1~ mll.ru b!lr nBrede blLllurlElnm iJ'tiltlai la.. ~l!.i!I.lt:lze YUka:l'ldll.D A<ttatJy~: 1 Bir 'iu· (1Hop 1 IJKliUi) 1"",1 &rI'UZ eilecek~f:rd.lt'. B'Il.YUk Et1tfl.nya. ~rkrqa.da.n (illca 'bl.r ~Utldet San S~ Mn u~ndllJ'1 2 - Slr 1II!lI!1Lkl, alctl ~ul!l!.lIan ~ Va~de - Klll~ Vuxml!. S Lolld'l"a. I (A.A) ~OH ajl1n- bui'~n mth'!l(:,r dev,'II!tJ.0'r:ineI!;M" Yf!.l- butltloo'ii'!) kmllCltldli.1:'du:'. H,a.bit'a. ~ men • - Allah'tl.F _ Ss.rud 1Jtlll. ie! en hi.r !la.b ~<I!i gO~i:!. B fIi· !'Iii': kendllli I!:'[U diOl'gn, A vnrpo,ru:n t::l,. i!I, BtE' k~liIIln l~mL 6, ~ ~~lii:t ;acliatl ~ili bttlll"M k~ du! ctmJ'l.ty,.et IkQwl~si ,~ti.fLD!i!I,,1'I hskkl!Jm a)blta giTml~ blitl1n mlllet~ Ana. ~'I!lfl li:!!.lm :Stl.l'it~ajg'fide CI1.LII~, ], (A,A,) - :!lttl- • RIlI'I'LIlfI: JW.]dl '1' n'~fJW:.l.Ien. b,lT tcbligdc, gel]"; trl'!ll 1'i1'.r1Io:,:in dE! 'bLr 1'It;,'Yllt 'lie m9l1ll;l:t m'll· ol~ iii - A.tatlu"kli :l.Il.i!t. iii- :r~&t !aJ1i~ F~lIill'lI~, In.n',i1 gihrnGk uZlel'c <l:il.4l'lelljne giri~m!:!1 bulu.Il'U~'o:r. lilll~11!. m~,rwJ ohm, K,B.b!ne t~tlm~ .!I<It"II!Ilmda roit-io::lliTI- .. ort.ak 10, h~u:du IDbm Ratil Ar.i'ni'l'l

'lrak harbi
,,,..,..,it

~"I'i

til.. i'L__j__b=ol.--iI..-.L.. 1)dJ'ld dil)V1'ei:le hft' ikl ttll"lll' fa blr~{>]t:: gol fU~SAb ka~HiIIJ<t~n Imn!:'1i ni· Soli:l'1Ill SlJt"1 1 - inl1kBln :'ii,r7.,u.~1.1 M1.leBsesllrlliZM; mil'l~~iler ar'.IIoSIIldli Y(l;NI1i'nl'!l oI.an lIIukalllOlell!11'don 1'IaYl!lt bmil·lI1ar ~6. lD>el dak.ik!!ld~ ~I'L2O!:lemll ~ AYI YU'I'wlI • Ye;mel!, m1il~\'I:'IL.t b!!~ilml~ ha.kli:!.rJltlrr;( 1.6.941 h.'ritlll.de. l(lU'LioIIioI'l '\h! merk~j libllo'et 1Ia;,'rlaxml ya;rtm~Q.r. Sao Ank!:!'l"{u!lia.bllLM~ <l'TiiM:ci)'g 'K.funt'ia: Sn~ va Tev,1Ii ~l.1> !1(' (iIj .. v3 - Ta.ze ",~ ufuk ~I A;!Il.Q • Bll' dlJ,! '1 d.s.kik~hi,NilIL ta.2y;)mm ku['~"ifLn. Hal' KI.:maK 5;>;ilY'!f _ l.&h:l;1I 5 - 1reUiS"il'nlzl. 1/'", mltit:i!il.ileirtr'friZ~ l'm.r'fl olrl.oll. \l'!!'('J.l:w.I~ d<e .1m ~e,s.er bly;;!I~J.i:'.r matl1lp v:u:;~etteJil :K~u,tu L~ mar I:ltme.k _, :Sir n~ta '7 Bjl'me:."111.n t!!.m:;;.:mmr. 't-(l.IIa,.bijl "Yi~~ tHin 0klirl'lJ1.'- ,~~} I~~ m.a.l~ igln h1kl.!ll1l'itL g<!!~m~lQJ;'liIll! ,;;l,El n~... - iBi'r 1It';IIill blUktlltT e 1I!()'l" • Bll' ~~---..... ------ ..... ----~I ..... ~--------~~--~-dE!~.in.mef!:I'!!lIlantir • b ElCyvan S - Jl:llld l:>ir IU~U {I - Cl!!it t.l.CCo1~ "',.~ S _ 2 Alt.ayrn ~{I,libiy\ilti, ile IItI- Bo;jl tnt>~1Jc, par"~I 10 TBIII!l.1I'R

Eti Bank Mabrukat Burosundan:

~~--~~~----~~-

'!!!u IMitlOllll!illem.

~

~abl.H

Ereili Komurleri 1,letmesin:den :
mDi~iilrikr M.mda

mli.l~e!l!'!ij!;]'~nde

1l<:>;pJtmli
(lfl"!'fi.IL

ooam!!!ll., yl!!1' Meot[ :1.1 Diljlel::ne.

..

;Mill.lil tl'lAlJ.

nil. tll·TI'd~tlr.

Mij~mi2ll<:

T~

};}jn1~fI,

kok ~tlrl!,

bi!'1~

Yeni Ne~riyat:
Pe..,de
va S!lhFlle
Eu ELylll~ I!lnml!.. W1i tJ.;yllllro m~llaSlDm 'bi'LZolrlm !!1IJ'O!r.l z~n l"~mte1'~ ,I!I!!i¥e It GlIltp .A.l'C1l.I1, Vutl ,~" Zebu, ' X~1Il K4m;J.]JI,Je,twj. Mfl(tI!lUt Er· !.!IUf~1I

n t:111t lIU!oddOl't;}l"mm A.tI~IH"r hekkmdtl ya.p-rlDHi:i Q.J -l!1l1lks.vetel>en'dsli m:l1tev1!mt ~IJcllinlc I'll" IUU'IiItI&l l,6,M1 't.M-JD;H'Ioe kuruhrn. "'e

ket

me:rk~

."'~:!I~

bW\in,101l

.. romd,l'E

~j!,

--~,

MtI'E8.!!I!iI$E8h fi;i! d"V1"eWgimiZi lK!mk;1 de bU lI'IJUoo~.n ~eti

,~ m.~~ 1eb.'P1iI

Suad Giinkonseri.
Oen~ mu~nd~m!!l.i!i ~'Uad GUn
Pl!l'Vel'lll)~

,,'.a:nmdil dir.

buhlndugu

hildiri[me.k.te.

Bit' b,yil;r<!l
ZUl:'I>I;ll1,ll

IILHI.~bw

tenL:di

Petro! memezlJeri hal4!!lld~.nma..g:n ~ab.[ bir hal'~ldQn ibaI"llt btrnJIJ' Soldan .8_ ;fill 1 ~ Toptak - Ill!, Baida.d, 1 (A.A.) 06 til!'. leI: ~ - Ylid • E<lL S - >ljekerkam:tljl 4 ~ F!aruuz ;a.jamo.!il b~LdiJb'~ : r Mez.I~W" ga~te. S1.1l'lye h,!ldilieil!llgLn 5 OnemU • Hu.:! II Z!!I..mtL M\~tarekelll,1'1 1{Ltv'1,Pet"it Idru-dl l. PC!otrol rnerk~er.inin i;!all!ilde.n rlnl m1iils.rl!k.e. :,m1:lliJ.'m m doglll''lI~I!tll • 11110> 7 - l!hk. .8 Rill • Hi • T~1i "Ill "Dim bh: hl'J,tll t.ef;ikll eCle:r. Atmaalln Q,WUgll. bilC!hi!m.~lc;te.diT. IIwr~Undll'! lzab. ~ln ViJJ;ihUk'llm !ll!nlll

(A.A.! BMter Na.ahrkhten gautelll. Viili IiIlldlJTIIolUn!n, Alrnai')~·,-:I'I.I. kar"ll tl.!kl;p tlttl:1';'L mut.y,~t. 3iyBBetlni ~nk.lt o!QM'ot'k dlyo..r

tiU I' ~lltn In tamamlle

blta.rll1 lullacQ,.

~n[ tIl-krM etmi,tlt.

11 Aydmlall b.ndati"

• Mlltfak

:sIn .. to Flr.WID.M. C'o:m~ir.!it! IC'o'!l.z!Jl1'" yullariic 9Iicl'llLl',br.
.HA.U..I:

taxu.t.W.Q.all
alqa;nU ~

5 tlml'.iIJI

gl!Jill

---~
~

i$oA'I'l.~VIl "'HP,'Z.r
k.1l<f.!jl: iMiU\

YoilICIlbeHAn. ehuu.ar. lMK-fZB)

CIPRUT
I!tlh.rr~ M;,,~ "lIet!:~

lIlldiJi., -llI'O'H ~otm
~.a~

~

bo"

DtiNKU BUL1Iot/lCANr-N

Sahlbl ",. NefriJ'8.1.\ M~IIk"~ A!lii.m'l!o1 8M "otiIlI!!C!!.Ili.Ui:. :~III y AL.'I.Il!j:' • ~1d!Itryo h1I.!'I ~M ~ ""'TAN 'MATBAAS[[

~1Il!Jilda.

bL\'" \<on_

ZM\l

Tallo ~ 1'000b
~

f'1l.~

1'l'(18'!·aRl.l3 ,mlk!te,

~bid!l

Balu Orma.n 'koruma 1.. alay 2. 'labo'r komutanhglodan:
GIn!I~
It'1liII)tarl

~1lIi11.iz1.c1'Neinb

IIn!,va

meydun:1lL

meLn.ya

tutafm<:l!!i.IJ.

m~p

,1lIill'8n

d,~.

'b.Dt:lillba.lBJdllar Vld.,)", I (AA.) BeyruL' tan b.i.hliri!..:Iiiino; ij(Ql'e, dUn oR~.
den
Bom&

Aer

bi; i.na;il~
11..,,"'r""',

tIOYIY;:!r~

Ha.
',

I~- Giv~wn.dil.kl Nei'l"a~ 'IIa""" m;:y.
~"r-,.,
1-, 'n-

meml.ek;~u"r dU~i\fiI.q1 t:!:I.rle.!iltam!l.lnl~~ :zct 'bu]mlf..ktl!dJI". Yl'IIi:lit.n ~lliilJ'IU:[ 'l!'afl~tIm~ktliln ba'1ka bl:t;" ),'OL tutmWl]fU\d:r.L". Amir.iJ Dmolli.i1 Vlchy'ye d.ondti rnl.l:l"U 2 A 11tH S - Pi!ol~fI\iilZ~j, • illl J'"ran~ till 1II111~l;lml eke1l!'l'ill de hal"Qil l VI@y, 1 .A,j\.,~ Fran8!Z ]j,Jti:" 01 ~ Mu • (.)j[. t:. A:vrclmak =UI1 d1eva.ffJ !!deb.l1i1"4t J'l{llto.ro;!ke ~~lnlo vekj] muavlnl A.mlrEll DlU'lB.l1. PII.rl88 6 K.L~~]I1~ • &0 7 - D~ S - }'flFI'\,u'E'lIZ itibW"ln.Jl. Vi! hayatl r'm'nt'lUlt. (Uil'l ~tlt.C1ili" ROO· nLb Q KmllJlfili1l iO - Cll!! • 51!!: lerlne dtlfel' Jdl.~Uk d~vl.[lOl!f'm tutt.l1,.. ya.ptJtJ; t<1l')!,,,liatttl1.
... " ... ,,1,1 H

!ladet-uti

'9.,YJ'~t1m',1m~1,!

'Un - SJ<il'l'l~ 10 O;'&llz,'cte 1'1\ -.Ati • NevI. II -

U!';!k!JI:t' ~ Aka.

!I!u~1; ~tJ Ll~

~
taNlll iCI.
li'l.13-.PLl. Qa~ .J!.$.,IUi!41~ 'I1i~' c;'"r~l'in'I,,'

~!I

kUIlI

irlIn

-.!Ii flo 10
1~

~~

rb",l

"",,,,,1 ..11 ,,1<'1,,11'1

;or-

,.,1,

lilt:1l1&k ~, ~U

180.00.0
l:.'l,I"HlO

l~:2,,1'!0
1 Z!.irt no

f1

'"l[~"

~

,

'"'I'"

, ,

'~f:

"

"

I\,

H,IZiR,.IH

,..
III

Ii;

941

T
.

,

i
Sah
I

Pazar
Hab&!j tmpa!':1tl;lrll HIi.U", SeU:!ily'eilill. Londr fl)!'\!. nll,]'\'l\.SlIl,[i,lI 19116 '

Persembe
Sal!!' "tie mI:lp ~el; ,Q~imllIJl' j.i&mnli 1M3 Bu~11n

Cuma
"l'angEL 'l[',lJ,jedtaln!1!I bgnib1 R.or:Iill>y'ln ]);ofthmll! U600)

,l:maJ. ttlzgA.rian
bll"ila.r
1!lIIoto

MtJrLl!'j<B

IIBJ"B.t D!I!l"'"

~

f~JiIL

VIB'l'INA

....

, Zl.mIi. ;lu"ed.I kooplirratllfler]

I
I
I

kfl..-I!I!II1mWl

.d'1:!iIJIl, d.ek.IJ WCLi/t 't
(li)t;: ~ ~hraJ'T

Imbulii

(1929)

lc.Bfl:Dntu
;'"

FIRllNA
20_S6 22M 3,},.1 Glm~ O,~Lll; I1th IC!i.; !'i,~ _~! 13.:1.2' Yahl;: 11,12 ltm~lIt; :lO.se 22,<16

Opera

mlle!lif1erln;'len D.lllinti ]800
011 ••

~'dnr:lin

K_M.!Il '90

ol'.ana

:renll

e~UrlOk

OIn1a7i

na..~~wnn :Di>lI;Wrim'

OOMrni1l\ 1!a,uldU'.

'..::--"'11- r-( ,j" -..: ''.>~<,,',:.t;.-~ _., •• ,~, ......
~ r

:e%StckilJ." Vebel"in

~till'nll AaI%tM: Ya.hn.:

iSH
2{t:n 22.:il'i'

~: ,

tki.rnfi:

ott'S

!},n 1:l..12 ll,n

A.<k~~ Ya.t8r<: ~k:

:ro,:;M
l?,33 S,16

Gllnei\l=

5,30

AJl;:~:

20,13,11

G~:

0.#1"':
1ki1rK1i,:

IS.S,
li','U

1ttl.1Suk

YaWr:

22.24,
3,,15

otl e:

lklnd!:

s,,29 :liUZ 11,1'2

Ak!\!QM~

G!Une!l
~gJ.e:

'S"-m.t&i ~ 1'rnemk:

is.ia

,)_290

GUnQ~

fL29

AJ(~m:

20,3,8

t'l{:')e:
lklJldi.

Ia.12
'l7 ,12

Yatal:
tms~k

as.as

~

:U3

,1

Ilklndt;

1'1",12

Im!lak:

S.tS

3,12

QUne!J .ogle: lkl.ndl.:

I:L29 13,13 17,HI

A~m: ..... ~ls'I:

'2:ii,3B 2:2lf,l

Imaak

1.12

Pirin'l Eitme MeY5imi
-:'"

~.
AIqiElIIl: Ya~l::

L ' 01;(I;er D-. o~Ymu F '-rt I r,'!,aSII
¥

.I

~

,

..

I
I

TUrt'klyo
,

CUnili'wdyet J\l!erki..':l) 'banka. _'" I" i>,' lOla kur ...DJIl! . ~'.. Il

Japonyad& I!k defa ~l:nend[lferil!l bllill¥ate ba~lfi,mWlI ( 1812)
1Ij!l<'"

1Itnlli~.

k<tl' .. na kruu!"D.1WM!l

k:abtOO

(19291

looltolttoth' mooi'lili Sh~rCMOITL'1.rJ.n ~ do~u. (17St):

!!laplnr.

cl!inlio

mt:J,lIJ d.ondilitlr.

t,"V8,,'l't::Il!ote

dljtl jU:rIil:iJ,

G~

n:,H
13.13

A~m:
Ya.tsI: :tm=.k.!

2ij,ai)

Ot1t::

G'linq

£2,40

~

11.13

a.n

"me:

rs.ia

5.:a8

t(I,(6 .2:Z.~1

ailr"~\f:

I
!t28 13,13 17,111 A~m:

I

Ata:WrkEk.tl hjbann

'bllmm endlt'k. 11ft. PrL1'1.i¥£ I,
ett.:Il(h:rJulll
ll<*>l<

H.

B8tu'kt&.lj Klilhllnl1n Llli!!'lb!m~~M 'HI yillwclmtMnI! en faO!;hI. ~lI~lM'da.n ~rtfi.c ti!ldimtl, (HI~3)

RUMl HAZIRAN

Mi"I!oIJU:!!!ij

,bUi!llrltm~i Gnzy.lt1ljnln

(l.938) RlMGWUlta.n.s.

Modhy.

M(i.l'~~

r'leme.~kat. 81u11dBl' takLp eder.

Bu.giI:nku

;l'"1IDlUl'tB

wi\'wdl,l,I1

yarm~ iyldlr.

~il:lnInIJYt.(Itk ~I:I!IIDAk

bJr ~~

deJUlkUr

Krill vclii~i aLa-rail taylni (1936)
"'.28 Aj~!JM:I1; 1:1.,13 Yat£jr H.B ltmSIlLb(! 20,41 .22,1l1:

Otle:
t1dtWli:

ft;lndi:

H,tS~:

3,10

20.1:0 Gtl.net: 22,<i2 'O~e: 3,0il! 1kllldL:

~Uneli: O~le,
nd!ld~=

;:;,iWI

5.28 1314 1.7.14

Al>;.'\IiLm:
V.1<tfn~

20.41 2""

Glliili!!P

5JlS

Ak.';hm
VU.'-L:

imsak;

a.os

O~k:
IkltLdl:

l,:U.1f
;1.7,1;:;

:20.42 2,2,44

oll:m.!!I;!:

lmS~I<::

aos

()t11ii:

5,211 H,14

A1('[l.m~ YahI~

20,42 2:2,-iii

lkill,a;L~

11,,15 l=~;

3,,')S

Canup, RU:I'garl.::lnrBln ,Esmesi
(J111C1!:1yi ~ arl,
$.)' :wngfn iiliIkr:

;;:""rbll.lr"EI. kUU Her "~Ile Imrull Jnenf[Ul't1nl d~mm 0em1;"'c;1in dU,m't'!!lw. :r;,rl, lIal§i1!!iI',[i..I' fl!IiI!l A.de~flI~n 4Vg1lr

~
••

dJi.t"Jo

kaJ'1...

'Va1t, !l"lJi~laJ lIlol.durm!\~
111

..

Jiill':"tJIo

~

Uzun GUnlerin
$*0)

Evveli
6:iliha.tlil

':IfEmlekkrOOIiL

~.", ra 'd!i'ihns.k &I11.Iile:t.t'r.

;tkI

FIIUINA ..*~
]n:n OODWl ~ bl:rJC:¥1l bl:~

Ella

YIlU."'rll1tlL~1

hillyad.n!ll

h<:!l" !'aa.l!l.et j.ba:rl!tttr.

ibiJ1

C'.tbiI. dMot Imda!r teh!~Jl oIJnaz

1l~

,"",.,,;

Ha8t'8ll.l!ldll.r boygtrle

g6lIir yayll.

_,GliII:8~;

diner
GtIn~:

~1:'bA.

!)o.1lI

:l;1I<I'JilIII,]l

d~tM

yomne
~L4'! 22:,48 3.01'

H~i' .ki:eiIt."ih

*""~
~G1'.

k1:mIllIIiNIlb,-

lI;,.,*
Baid~t
~.I'

g&\'4:X

VIm JlllDrlar
(Hlft~'=
1),2,8 lI,:.1.'l{i AJ(ftMl

gi.'i~I

~,r Y'Dk~
20,.44
£2.,01.8

Ogle:
J:kIJ'ldl,:

ri,28 la,14 17,15

Akllam: Yatsll

.2(JoA2 l!2:,45 3.oB

s.as
1'3.14 17,l.f!j

1mf.<a.k t

O~e,
lkiooa:

Aklj:arnr 'i";J.'tSI: IrlL~:

:l:O,n
;!:2.46, 3.1)11

Gtll'le,:
Otte:
!kind!;

JUlS11,16

A'k !pi. M: rm:!l~lt:

1~J;,111Ya~[:

2!0 -:1$ 22.47
3,(17

r'~I~;
Ikl.FI~j:

"l~'):

r;,2-i ll,Hi ~ 1_16

Ak,II.tr.l: Y~~J>I; .1molll.Lk;

20.~ :1=2.11 3.0\1'

Gt\nIYj: ':~.a: Ikiindi ~

5,2$ II.kfSm; '13,11) '1'at&Ii 17,113 lmuk:

ljgle:

!ldndi:

1'r,1I3o

YaU!l: tm~lIk:

20,44 2:2,48 .;:;.07

G11l1Iq:

O~oB:
lltinlil:

5.2& 1,U6
17.16

A.kpnH '£'aBI:
1maa.k;

s.os

_
~U'Je-rj

1_..... _d ,
kIiJ~[

llJltJf.!;

l

Hataym

Anava+ana Kavu1m,U.. 1939
lIfGll1I~tiliC Ibi lrumet re(lel'i.ln ~lJa <:itlmmegc ibtiJ.''II>1)~ !yokilm'

,IZMlrlN

KURn,H.. ~J U

.BaJInInm gtlj:1:IfI
!l'fKlok d:ii. ~

Y'f'rda

TfLltll; Tk"nt

Ka!!.W1lULw:I

h~tI

1I.Bl&)

~,:':'. ,Gtlno6li: 1'!.2D Alq.:am, 13"U Y!l!.~l~ 17, 11' !m:!l~k:

21),44
g2,4.S

I

m~t~:
~gle; !k±Ddi:

Otle,:
ikiA<:li:

3,:2 !:I 1-3,16
l'Lk'j'

il~m:
Y'1'I,~~l:

~,45 22,119

Olkl~~

aes

,C'tgie:

~.2D

Ak,ELm.;

!mall.~:

g,O'S

Ik!ndl:

~------~-----,~~----~--~---------=~~~----------~~~~~--------------------~----~--~,---

113_U!, Yat!II: 1'i,i1' llUak:

2~i.4~ 22.49 3.01Ji

OUI'lG~:

Ogioe:
[kInd':

5.:$0 18.16 :1.7,1'7

A.lll!jo,n"I!

ya.tar: hmtek;

9ilI,4!; 2;2,4:9-

3,,000

GfI:n,q= ()g1~; !1:!i1!'bitl:

0530 •. 13:11 :17.1'if

,Akfa,m:

00,4,5

Yo:t!lil: :flM'll.ll.:

2i.f8 U.19

t'itlc: ,i:kIndt:

a~=

,~,:;:O Akpm.: 13.11 yats.1! 11.1iL8

20.0lil 211'.18

GUn~~ ogle.:
itJtIn,¢I:

Iml!lflJ!:~

8..1>0

;5.~1 1~.1! 17.18

1iJeJam.'
Yablo!: I!IllBaJ:;;

:201Ml 22,4S 3.:J!O

Jlle;rlll

1i1I;m1

vm1ie:l!ldell!

d:aba

mEdIa w)'"lI1l1itUdlr

I
Her ~
~'Un1ill ~J' d~!lI~ 'COO1llr(!C"iU,"~ltIe

iltWDJlW!I

kilJl'IJrnWlJI!L'I'I

1921

11'

G~:

11:31 "'3J7 1""_1'8

Ak~!
y'.. t:l'I~,: c

20;4(5 220." 3.H

6«1~:
t1thld:l:

~:
tlgte:

3.32 t.'J.11

Ak~am: Ystm;
l;m~;

2(11.<t5 22_48
S,;I,]

!l'i1\!lIl!4t:

:RrIncn:

~q:~~

-

- --

__,...

...

_.

-

.,;._

Ahmet

IBIl'§MU!Ii

fimi"1 Y A L M A. N
8. J!

a r e l li'l =

I"

-"'\

'il4'l'ANEVt .... OJfiilolfti. Man. ~_ 'l' II I,~ h 1!.J41:u!: - Ni,p111l"A'l'AlIf

Groenlant mulrarebesi
-

&t.

3 HAztRAN

SA".

Yazan:
Ryen
5 Kuru~

HlsBDlettlD Olsel

1941
s'I'tAST
S.ABA'H

GAZETESI'

Bugiin 3 iincu sagJamlzda

Onlar asa g"l ara, biz yukarilara
KlI·k bir lS~e ewel 'tek blr Ahn:a.I'1I, G.iridi_ medeniye,t, narmna fethetmilfti. B!.igun C,ir:itte binleTce Atmli'in, 001 le ~re-fli fet-thledn ilJe.riri~ siInwldE! m~ul-dtkler'. Ya;zarn Ahmet 'Emir! VAL-MAN
se!1ll evvel

'I

Tatl su A ral .$ler· anlayamaz!
I"
1I
ra[,Da,:i'lafl'll'1,

balun omrunde gordugu en muhim vazife, mutarekeden sonra Ran nehri uzerindek~ ufak f,efek ,gemUere kumanda elmekfir
Darl'anln ~
Kil ~kyadaki F'ra.nslz

"

undan kniI:

bir

t,1ilaYI yapanlar, gijkten tl1a5UII1 halk lizerlne bela gib.i men }\Q ralluti}liler deg.ildi. TapIa., tu:r~kle te~iz edilini§ di· ~ asker:ler de d_egildi. GiriCli tek Alman fetl'l'ft goelmi~i. Bu ada.mm 001 Doktor $limal1 Idi, Gor.iinU Giridin to:P'raklanna dikmemi!¢.. YalnIz uzak mazisini fetllllltmeji kur· rnustu. Troya hf..I"alx:slne liit tah minlerinde hakh tTkarak bilyiik hIT ~ihret kazandrktan sonra Girit tfl-rilrine alt e&'ar perdesi· ni de ;).fD"tmIi. buranm diinyanm eu mlihim bir mede.niyet be~igj oldugunu, ,r..jnikelH~1!i. bura.da yeti§tiklerinii, Yunall medertiyetine art bUg:;, sanat ve hak esaalarmm e-vveli burada dogdugunu isbat etml~.

ugramI§tl.

Gmt, bir Alman isl:jlhJ.na

t$ga,1ne ve Turk i istikhil sava~ma
ait

bir vesika

m:r

KiJi,s Fr ans i s Kumand amnm '1920 lkincikin,unda ne§rettigi
beyanna.me
1 - Nt! Iqlu tatl:-dl!1 1lO.hkiJ<e bU8 [[hum ~i!J1; ~11Id1l NI~!!I".Bl' btd!u_n_8n 'Il~f' f!,ilAm ~ !liz. 0§8iJ.'l"IJ. ku:nrn1'l8 ,lIh:U9Il.ek-o tIir.

Fl:'a.J'J$a ba,vddl mUiI,vin.i Ami" :YMfY~:r: "Ben tJ:nera...\ Bdip DLlr- d f!- vazife ~nm ufo/l,k te.Fe.k F ram,· Kili;k].a inUdafa!i'!tl" l~n'lA ihlt..'I"<!.tiII:I tillillkik dtim, Bu 1'I,T7: '6i!miJe-rine !k,l.l.mia,nda ~m e.k..Ut. ]:It IIlg.il~I~r-in IteJ~ ile Yfi'!'>tJfcl· aQ:D.m, FnlH:l.SlZ dOOlMlmasunm"""Blil idha.rl.ll. Anlit'al Da.rla.n lam OOIZ,ih"'IDk~~a 5Ia.'!M_ndlllgu.+,~yan, 1.:taU-1lfl ~ ~gllhir (!iUa. h\l'b~tidj!:,. ~,in.a.ail<:! bit- .t-=h jOU !iml'l'~jT, ~az~leT:1:mi.ulc um.-um.i hir Ylil.-Y- I+.ttok-erllok ti!1l~ilruJII ilk klmll TUn·' Rcn havcJisind¥i vazif-il." IJro a1~ !.ViOlac;hit g-ib~M~w. t.lll- k..in ~Ja:rmda lioi'~mi1tirBuRin ali.kau Dlan ufak .efdl::· Icrle us· k:lnlnil!:l a da lh:i.r Itar-.afttiDn in.fiat jjrnriinod e ~ir cUkk:<1.l e I!Ylk ha- ra!l!'fk~n_Kilikyada ne alma:!. In· ~1:r rt"l'iUFtan ii;ltif...faf hiBle;ri UYim· rdt_~t ~:i·okt';. Elil m-lilt:an.. v{i_zlf~ s:ilizJ-el' ne y-aprnt!j, FraD3IZlaT ni! chnn~. mutaTt.keden ISent<i Ri!t'II havalllBl ~trrl ~ TUrk istik lAI 'I"J't ijc,ad et!<8i (~ aa. Ii, S1t II lip,) [>11:*1 Ih4imlZ_ bit ;};;_o:ar-rim,j,z ibf;zo!' l"t,i!jler it" -41 etdil-d i.p za!Jl'l'lUl Ren iiz!!!lln·

I

D6rtyol aVzl da T'O kiva,
ill

.

~.

~AiiBerib

I5lr

).c.a1'~oillJ.1!jjl;

1;(:-

ne evvel Giridi .Alman mooen.iyeti besabzaa fethetme5ii, .AI. lilan milleti hesabma pek ~i!ifli lair bareketti, BUgUn olill1l do· ~nde yata.n eslti liayserin hak kL vu: Almanlar, mede.niye-till tusu biberi :lOlUnij nesineNe, asrrla:rca. reuhafaza ,~ler V0 bi~lerinin k- qykh-rmI taril:rin en k 11k 1'· '!Lran ~.en.Il!e~ rn~an_~. hunnn en €I,_l taranarma '~mr§lardl

Doktor Sliman'w klrk bir se-

~il!iine ~'Uet"1!i den ~L: nHihim n r1zJi bir ka~ gOtiirdiijij biWir.il.en Amerib DIn LomIra 8aflri B. V l;nlHIt

'Y--· mUlm ..h " . ·Ine bir m iila'''''' t haber g'o"· tu-rdii ka
glZ ]-lr
. ... .' . I .. ..
N '- "

rk ,(0-

Vinant

., 1" b

ennerde
1IIW1ISDUm BY(>lIDeJIM s.. II. I!IL 5 _} ~ \.

W~ II'+I!.V4i 11 f'I\lD1I1lOiIJI. \'tJ:rYill~ neterinc IiUC}J ye1'II.;;IM lid adam. kw:l'WUI liizli~ 1111 itM-:HilB!' kum Ut) :.~O~r.

Bir Alm an, .. . lZlm mu.harrlr hi i~in ne diyor ?
"Almanya, Turklerln yukseK mertligini her zaman te bqH
~ bekM::Jl.an

g

8 = Blr IlUetl ~ ev ,yakdiH6ktelir. "~ BlS,le bl.l' .. 11<1 ~"1J1IfiAI:a.
'h~Tf! "'ll li8-m1m& eo

",,(km

Tii.rii Jl1~1D1ll 1I1mJ(y"",t ~hn d~tI'I".

deT-hal

,_ .__ ~-u'-n "".:._ ...._--.~-'Dd~n. . Il\<y{)£.n., .. ~A.A-} - ,..evy()l'~""' u.r- «ti1ID ._'" ... , 1'1_ ~............ ~n_ .. ." •• ,'-'-' n.a.l Am«iell.i.n·~ V~~flgtondllJ1 gelen blrl. JllIiI. t,il' Bft!D!II.e:r gjj~_J_'S!."Ir-<

5" - J:.n ~ bu- bfu.!:iMI kmmd2I. MkaJdIll' m~,
ht.mba.
\<Ii

V1l'-

etmi§tiru
'iBerJkl,:2 (A.J\.) ~ Yurl rM" mi .,...~ Olahal k o$..Das >R~icbil- pOle'
t~ b1J.gUnkil giLZ!:'lt:ICllcrciell

._""'-

llufg

,m

.....

~:a.arn.l2Itma

bfr'll'\il<:aj;l

:s.i:I~

G~]

guh 'I'MIr-m~l'IB

&tllll'

=m~i~:::~l;::rk=i:~ Cela.1 r.,
.a ::....t:'"
~.,:,n&llla.>l

AImanlQ.r t.LA- ~

Gtridin

-

kr:rt:: bir sene evv-@'l tarnfmdan fet.tri iPe

a.. .

D-.
'

bjr' koi~~ra

pe. .Amerik:a.nm
Sa. I.

(DIwaau::

sa..

Lon·

of. ~

I_I

Bugilo

M

Ilitlerle (D_am.!>

ff¥21i1~~£f~ Darii§.§efekaya blrakb ~~~?f~~;;:~;~~gf~?;g; yarlslDI ~~~rH,~f#.~!f:~€E
kabillyetli miHetin ne kadlil' suO~~l:ar

... uhtar servetlnin ·
-

.

alliin.
_

!lJnacti'ldlll'.

~

.'

J

nij~a~m:;da

{kw.n

ida e ~~k~;:~ll=~~~s;.:tl'a~, edilditsarruz ilin
~a. - \UU.n

1!(:.1:.. ::.'in ~D;ht ~gJ

yoL .B~rud.

S-

maIuf

,t{ud.olf

Tijr o.il

Fl-

S··UflJiy. eU :,.1
c,fi

de GaWl AfrL kadl~ hhmt:t gVmll. 'ba ttftiJ ~ ilf01'
e' ,

Om F-nmm ~

Fr-- a· D'S,,·a·
edecekmi,

Hiir Fransaya

ku~!:~b~i=:~el
manil, kar'§I

'Kend isib
~
Jloikl.o.~

u m e s e led e n b ,ai h s ,ed iI m e s,in i n

Giride nur vI! I§Ik glltirmiijler. di- BUgUn :ise istHda.1i j¢n ke>ndLsinden be§ kere bilyfik bir dlii~
kah1'aJn~b1ea g5giis

Y mlll.dm- ;; ~'''''''i!I;_dan lerd " -venn unan t:'- ",;;w. ,,,.. , ,e}91fJYJtIl -.Ak ropo'. lzerine: istl15. 19-U-rei!t:e- d~n r vu:nna_ga, .. OOYT"liTmkmiye V'e doktor ~-

~~~~~~~~ u:rine ;6kten
~g!njn

Olim

yag

dIrm$
.Ayni

gchn:i~Ierdir,

~1T'~

mIle akS! bit" y.o.l tutluik

htl' yll ~e

ta,ma: I
mede1D1

B,res Ia v .. • .. pan aylrl'
-

'ki. b:nd.i.!.U i~1'I lehlik,el.i. ob:maJIJ 'mel ~ 2 AA) Burada iJ.!IA. fmpa~(>rIutu~~kW'1\ll t::(I,al"t'QZ et~ Cekl:1 M~t,,] .. di'l". Ta.'lOuruI lha1lihndaki Mk.irlC'" hakkm!d~ malumatll'l gClZete~,,;r;e' h:uz Ibui'!.lnrn.""~ hi:r irn ........ ..Ol.to~. K:rcil reo ( •• -.', 's·"'· me-k_1(R~d~O G~' .........1!I!.in.e t.lal. - 'hnj tC'fikikhti a.k uzak i!.~$~t;mCe.i-II~ bil,YlII,J. ""..-~ n.i'Wlfln>!gwe, Mr,m: ll'C Stili)'c 1:!.t'<L.....,r Ig'..;,...... IllU :rm.m, II . . nm I.IZ , " b,.kla itti.fak M.dot'lij:inj :deri ~]'" amOOll:L ~llIlgr,tf Vtl te:l;effln. trLWLlIlJiI· bD ,inSBfi d~il- 1'll6Ul,1,~el]ccd<::n~sll \aI¥~i1't1dlil! bit,f,E!:'kI!-t, Dtlr,i.i§<lliC8uiliya ya.ptlS1 m.eku d Ir_ " ,-- '>-a,"'"_",,,,,,~ _'. -~. "' "="" ""'--,~,-,."' .<"',,~. ,te.benu Ih&Jdlun.dm. orhl,.d!l. Qq" rati FTSn,:5I2l h'i.ll{(Lm,etJntrL emriI-e klL.LAM:L='~" ... , (9B\'1UBl~ Sa. ~ au. iii lie 'WiEmj~n-. (D!:!\'fIm! sa. ,~ M j d!n). XIX

·d-d e t Ie I

a I e y h ,.n d e····I r .. I - d .. ,

Ml!Ihar:r.ir TUl"kiyenin,
1t1l.'Ylf taraflanDl

~ar:~lLrt:;:;::!::r::=~~~: .. ~~u:~~=-~~r::;i: ~~: =~U::~~ k&ftf
t<::;_!I!_l1fleti

II!kI1H1" kiio~::<illl¥lgJ

l_rn;k.Il.Il5J.Zltk

do-

PI).l'I!! radyo.su.

aralll.I'lJliila.

HiiJ.ep

ej.. ya-PC~

~Zll.J,!<l-r.c

et:J><li~~l'-

wi

·bikf&i_fl.l

v,::

lngilterenin re mtlydunlUmIh I)crmbarii!mlUl ~L· h~:r Zi!.DiIiUli pek. digini il6.~ ..tm1¢h'_ hl.mda.n dgl<!¥ldu Mtsfr " ~lIriye teWoall m:lilldl

ll<.J

F'r$nMclan

ii,lll'l1lD

MI)tfu'ek!!! tl~slfWarm b1r

~(EmmIf j~i! ~ek milll~emteke kuv vetloS'il1'i gj!!l.ltlandn-mak '"ll hili Ftan

,gaz,e<!:e-I

K·ra 1-'n,al-I ·b· ..·
B a g _a·t"ta w-d
1_

~~~tlu~~~~~~~~~=======~===============~===~=~,=~~~ ~dd~~, muhal.itftirl;ll!llMIT1ii1,

*

*

I .. .

ge.~

dedi ki:

5Il!a~cr.i:rni:zdc III.I".ar et'ti~Jzi bin .iideota gi1t;;~j vo::

olr;iil~rle yilkselen liir millet hiliyoruz_ Bll yilksek millet, 'IDtk mHloetidir. Bjz, ,a,srr-mrca. e-vv,(!l Giridi Ve-

Tu rk pavyonu 'yOk b'" 'Ed" _-eg.enh I'agl'-'
Bullin, 2: (A_A,) Bil'
ItQ~UM 1)'111·

KU9Uk Kral da 18 "d a.a d" d'" t on· u
~~Q&n,
Li)MI'.'lI

_ Su Llf:dn.:ize ne ev~. pe doe blil.~m di,ye ccva.p 'Y'CI'Imly~~i.u:t.

Bu ®ib.i
,w

liI:I~le-I_~Hl

;'11"'''''''' ·~nG.itir.
~

nediklilerden

ald]K_ AslrlilLrca,

:lroluy1a

,g~hln

bllTI!I.Slm i:9tila .altmde. tuttuk. hs.hlr bild.iIiY(l1"= (~ikcnll;ltl:_) Adarull yerli kalkmm I3he-rtyetj, &yn1".Jmll!!r Br~lB.'" ];)MayrrL barp li;tikl9Je kavu~.ak veya ke:nru. ~w.de lklllE! dBl'a. o]U{Yt l"'C!L()fl)"8.,Silerine lezyaBI umumi vaJl.!li Ga.uleittor '1',0 meIilli be5llYOM'Il. Biz 'bunlarla. Bnlcht. te:raflii:dii.il '!'tip-ILlyebUyllk e\. bir diUilye dBvti~iik< Gint m.e. ~i HfuffCV Gerede lIe Tilrkiye 1)~=

!flit Cclgra'Hfi.. (fUn. B1'\g41da gLrilI.l kral ~leri l~1!.iil;)1 "\~i.Il rlAh, !jo<ilil'!n ileri glalom1~1fiH! .. k

I:lilM-ed~Is:i:n di.:!'e 'Yap-I·1ma:z:. U~lil Ihlll'lU!U'el:a .ut diy~ ka:lllla' ft-terketlifl hal:kl. olmahcll!.
(n~~'EIiIlI.Is•. i
{I,

....... d\i¥irti:ildiii\i

ait n~,iw .. t Bi'a- ~tim&1 ...al'l:!hm ~" 'Zaman, <!Si!l.zc:t.elerdll

benzE:l'1erle ya~mak: e-

=~========="""'~=============

illib 2 de}

-1-

£i131e-.s.i tlesm!:lree- duny&YI k.an§. tn'elL Nihayet ~l.Itiyetten.

lom:a.tige
TUrI!;

1\.OIiSQ~OBU Kem.lIl

meJli!IU~

ril!! Iuli2iW'U

dii!!r 1:1_a.z! il~ a..o;dml'i!U-".

Azi:.in

"11

koMllp-

l!I:!m'!lele.

sonra.

Osmanh

emptryali,zmi

pa.\'$OtL'bl..,

;W-l71:il'lLnen blly!lk,

flHri ve eskidMIL kalrlU'I tQ,]H'8k- en mtlliim Voilo en :Iyl tanzlm OOIDhL!} la'r'ln hepsini U!~ hafaza~mek JulSmwl telJktl etm~k.tooir. Bi>! ~v;emeli da.na §uurlu 'ire ..,grk btl' yo>n 't1il"k _ AlmEl!!. ti(!t'Nt OOasJ: tllXa,. ;(i!tkH 1l1mea etra.fIIluzdalri a.yn:- fmdan h1h'!;~ bh" tOilEt I~e he-mrlan· 11k harekeUeli de ;P:dd.etlE)ndi1nll1hl."- Pa'V'}'iJild.a 'ilfiyUk le ... aLEJ.I'" VOJ: h Hele Giridin iiz.erinde biz 90k 1))1' ~k f~trJg,raflar va.rdl . .acyu i'DIII dLU"dUk- ..Gidt ~m c:anrmlz!» UzM'me. ,a.):.!11OD t~yi.noil.t t:,z; (;(Jok!JII.M!diye mijo.adele ettik 'Ve bn yUz. kA:ridiIr, Atatllrklln iiUaW. lie lndntl~ den 'Billkan Ha.r'bmi gijze althk, niJn I'Q.rtrem~cer m~vlljjTh!!J 1Ioo.ulm~ BUg'I1f1 bu isliIa irleatleri biz(il lrY_lunmaktlidlr. 'Btl 3'1lI',gi_de. TUtkt!fl:l, 'Il;r;ak kll.lml!Pn'. Itilliuell olmryan !ulan ill~ (il!!la olw:'<l.k t~[l' ~11m.e.k,insanl.arl& :tntsSkfun i.opraklaf'da ~ootr. Tllrk KlzU-fIY ~mlyetLiiD &.-: krrbagIr bir VQliiS memUru v-a:zj. Y"~L'u akil'1IJIL )Uz '!l!lna.t Ok.ul.UJ:!!lll W· 'fesin] gijtltl.e-k. i.steIIi:~yonu'l. ldil;. yin!: el\!:f!l-l~r1:lie II:'kmclcrl ve '\7Dcuk
alimiz.
QZ YUl'rl.umuzu Inhls&rlal'~tI::tXf:8I!lin Uk"'rlerl ile
I'a-

__ c;,o
¥.eo

bi]g1. Urn-

Il':l!il"fl:tm\'l!

k.urILRnUDIjif1

hll.ml"ladl~ d.e-.
W\!W
&-,

ran, sag11k. rdah lie iienlendif"" mek, inSIl;!lCfl. bit' diinya ni:zamr kUrfr'lak bll.susunda da kendimi· t:e djj~f!'n vazifeleri yapmakttr.. 41 ;!; tiC 12\..,el Girit bizim miZ"'Je ileen. Doktorr 6limall, bu. l'-UJllI Almanhk mamma b1Jgi sj.

L1. UjelerL de llil d~ffi. olarak

dl1t'nio!l-t.i.r'.
Da-ba

Yeni 'yUD~n b.iikumeti kitbh:~rden miirekkep?
Kahue,
di~i!t].'u

l Harp Vazigeti
I

hom lbaJar'm aiblmaM miin~eri!'e 1d r' ~itaza !Ir L!Lndl.Ml\ vl!L:riyetini g"Od.erir b!J!Wj,ta

ait'r,aatgu.

ZIIJI~

Jrlanda hir Alm,an istilislna 'maruzkalabilir mi ? Yazrul: i.san BGBAN
ldifiik hi!: 1 ~Il;d!e.~iii ~~h ve cepb~. w, ce...~ ne ~IdUi !rem] Jfll[I.fiUI!'.I'l<llr,l!ofm· IIl!!lm]Dj'] Irland~ffiJllUtI['idlr. irl.al'td.a. I Clal'llbl'lolmLdJ ve i;llik1il Ihd:lram~mibtaki1 ve bilxtaf iiiii' devleUir. m Sir C~t de IIId8y& o!!i)'lIk Ge~ hal'jp~e Mandllll Sir ROIJlw btit"Jitan hi.r kJl.~ &aat :sODra ~ CaS-el1l/t!nt JUmElDml'la. Ibe.re.bu 1m ediJdi ..,. Jmtd!iakeme edileNik: ,~h.ttl. A&mmJiU'1n IrLliiOdablu I.eI (B~ iii. .ino~)
:r:r]l!ollld~~ !~~e :ln1mt1, .llnFhzLerm,
Qi:rla

ilk

gUlll1,

l'~"l'(rr,d~ en mlleden klJJmba.:rBC'.daE'
ehemmiYI)'m

2 (A.Al ~ /Sun. h'·

en.

111m m~"V!ill l'anl .. hili'!. ~

iJ1pl

rL1"!rullH ta:!'a1'tnii.fl.ft

m:lk-

loklJ.m,

-rL[l<3tl{

I!u-trlmlll·

lihUe fethetmi~ti· BUgUn GIl'it azEW' ad.~din3n azult.:n:m)illi. mumc" rnadc'li sekilda Alma:rll1lrrn el'i:ne Br''!Il.&'I/' .....,.11-'1 H<l.nk;a PIIJl.Il.Y'II:';1It 'illl ell'll old~1,j. kal'l.aatindt: :l:mllllniJon ""~"""k$n,biz 'ke-fl(limi~i Gi"ridin. gUzcl pB..... Q;n,1iI alan TllI"K plI"jl()l'l~ Y kn.l. koabin.,.."ju liItifMHIl k.a!blJ ~e ~ ~k i}~t fatihl fIle-\o'k: 1ride gOrUyQ~ nB-j.(lr:mdak:~ ta11.'\lLrl",tllll izhltl" Ml.erelt k.:!r~l' 'ilCrrmi.,liL Tn... Feth j~in kuUandlg-rmlZ sl· 'Nlfk1oal'ill. 6etgiYl' vA.a~ 1."Ll~:i'll!'tu IlJ'tlK~kQCI) FtBn&ltonlMll)~kti.ii di,fe dine kada:r m.el:ak ediyor. Bu kilr"r n~,lIIcihin~,="Y~"lln Mi.· Jf\h. h:a.rut 'Ii'E! P3ra~t U degildir. rack ~M'flL~ -o1:ml!.lal'InI, 'likk . Alm:tn bD- lUrlli akl~ erdir,,'Miywdwn.,. kiimeti !6i.tnai. at"gl.:ialci. z~vOilttan Ill!-vg;idir-, aulay~trr. Ril' \'fI'kit U~r t mih~,~eb>!lI~rinln y~nld~n call ....... Amk p,d md irdin ni 7 C.D!IIylW! $a., ,III, ~n..'3 de) ~ r 11'''''8n'lll: Sa. 3, Sii. 6 +!lB.,)_ 1 (D~l .. nll: :Sil, 1'1. sa -t t ) 1+1 a .......E1bene!., AmirAl DaiJIllI pbiLH yii~ ~ktiiiii bliHl'belli I

tlr. Halk, piL'!Fycnumuza. ka.l'lfl blljrilk till' aUI.k« !:;il,9tr'rl'll!!JI ....l- biLm.(\M@, 11k6t" e L(,rLmi7. begen~lm!Il"HI!',

m,etl, dim etrm ~tiT. BtiZI na-zn'!a.n yalbal1el Iffi:em If kctlc-rok miUi eb,e-mm.-i,. yeLLe "'[l.dfdcrd.. kUUiLBIJI,!!k iatiyen v~ bugtl:nJkU ¥,nilirt;:; hiik1lt~i'let

~olayJSiylc: Y(!I'Q.aJ]. bilkaYl,Inan ikr.dlllii. ~tifa~ml tak-

m~

V.(TAN

20) Se!liilern
Hayatlmln en
a.llia

vruDada===== ...

aS11 Ge~ti
bUlyuk ka:busu
olan borcu nas.l odedim ?
Tewflk ,B'

Cay tevzi isine fiyat mUrakabe komisyonu el koydu
Bin sandrk cayrn Anadoluya sevk , e d·· di I.aura e dill-I '.Igl iddi niyor
W'.

~~ ,

l

eG rN~DE-,Ar!laJlrlilr:
H;ir .3it,]am
v~.lJrml~~ Son

!' ..is _ '941

6~O (
d~ce

Darlan'm de.geri
tl!!rbi.yel~ IiOIt dereee na'llik. IF01kElf: I.!l:mllmi hElyahn akailikleri h:rhiye ve neUlkete ngar In.? Su zat,. g[irtUik .lr1ayiltta tecoIilikl.::1ft: Ifast~dl mI, agzma JEleni! &aI'"" fell~ i~tiyor. Fukal. dedim y ....
nf;]jhiy~r.i miiaait degil.

lIiJlla

(A) ,liiU~ YIl!I:('L!" "·,H:iydiT.iiz,i bHal rJrim, 0, " kEUiu .zo~,glrwJll' 1~1 blll'~ d~lta 1'IlI'iI,Jj;lnl b~kleme)[t~Jl. hi .. illl' lI~Y lI.a.yBe 11 d .. ·It:c.Jldj L-I!.:rafImdli.1l

B,l::

dot) bl:TIi

0

n~Ll!l8.l"I:a iJl'Dy,r;.l:l!-IIm~ g
1l1JliJl].W1 ~.

Nibayd' 11:1 l!1i,S;t tJ5Um 11.1.11m~l'~ Sa~l~ kalkar. kali'Jilsmd#l.ld mubayyel bir RdaJn~ k&11 agzlfta; I[o!!!erll'i sO),Jet'. WI!"
ra IIOkilg-a qlkar;m'I!}.

dla.!mOl:. gfuil,ilrllz, fakat d>l!lall ClIo I~l bic kEUd~
b~
zam~I'IIa:!'IJ'J~t

Sibl liooim ,!j<;!<}m~U!llLt\iZ..

T:rwmrVlill"dil
'bllilti:

biri iIIyaima nu
gCi'!r'
VUl'dq l

b.. tr'lli~ olrn lIZ , Alman pal'BBlIlIL1!DU. au ljIi'lzlercLen .I'l!tl:IJ Boy lJ'ek mernIItlIjlUI{j'UgU k&r'il:!mdll FI'Wlk almarna nun olml,ll)lS; benumfY<:ird'll. Fs.k!8.t lDlldu.s!:o'4n.. Dedi. kurnaihfr tel'lllib etU \'C ~u CByabl Ben IU "I ~Irsa olElu.n lA I Hanrms vlIrdi. m_i!ktUbtm Ce,,{!,I)Il~ lI~rubcl" ilk BJ'I'orti _. HIil'llmeCondicitim, ben sl!"Jilen bill fl'BJlk glln~l!l"mey~ il~~tm.i~tim. g{irdtlftlm l'leuk.etlllB o;ok mlJite,ek· F'Lkal blu Fran:!llz frlIl'J.gI (')0 zaman kll'lrn. l!)te beq ee s1~1l k~ tyl ve N~rrlt':' delar tu tu..v.:ordu_Ber~jnda .liI1tfllJidslI. bir l!fU'd~ clma.k. lsi ~~Y'D:rI!~-rI'l. 111T, dQI!lroll. r;!1( lilmdltJ: bil' d!li\'1rdOll IJOLI Bugiln gel1~1:rrdrl se'bllll,.l d,o olihrr, II'QValnn I ~ dolll..rl nll'ljll bll.lil.'t>jHrdirn l' I!AIIJ!l.il;J; ;,:;engln bhr A1t'I,erL~ij,'it ile 1l1lTJi SiLwiko>n{l> bU1llY'iIJl ~ll.~·Wl..n tjocn'Ui tD.iUYOIum. Am.,e:t"iil;aHllll'l ~i !2Ii~ mti~I;!]mc-mi!}ti iiI bt'~;IIi gmLl'n tUrk-lime kernmel bit" 1Jl.UJllte,d ~11,11". Onlllrl Ilize mUII:~b:11 !>iT· U;lm1l'1l!.t fllttyrm, ttLmtIlLllk i!lUyoruIDil_ J!'!l.kll.l e\lo·OIIlo. :!II BlitUn blr gooe .!l'~eD Ilykmr\Wuk" zi hl'r a!i1J!a,p :aJf~.tlle till' !ll1yftH. tallltall sonra l'l1111tY<!-thALl "~ Hz(! e 'Itll-fla" ! Smllil'. t~t.ers1!1l1z; ~\lmult!!II1 _,I.lnil 0j~taIllhulpel~d.iy·ellot rulfisl mijII duran dQtufl hedl:;relerll'll lPUliteri· t~1 Ed.I!1]·ell!vJ.t' ed!n A l1'lI!rlknhllLI!!,u.T(iiP i18talllrukLa.ki francalu. fj" lerlt dnlar mukabiltnde .s.atmaya linn: o!lI. dant: ed.ey:lIll, Rtl'l1ktc Mt Q!i.y tlU' ".anllm. Ve 0 vsldttl!!lIJ BOnra. ~hl *Ilriz, Bu Illlll'L'lUe tan J;tl'f'!iInIZ, Fnlll- [lnh~:rml tahdi.t ~tmi!;!t~l'. elbi!aliarinf1yahm dow' Uzerind.e:n Vll:fil1!:n karara '!rare jffi~nbukb IU,Ua. clilt. biHym:·tar. hll!sap ,Iu:l!l!'rek: hl.r hli.fta ,s0:11.1:·:a. h.!lll,v, Cum!lrt(:~.L gUn!l o~el J:::11e1'I 'Cle Bnl!]. diikt mml!;.akil.o.a. rdioIt f.mn :Frtlln(;iII.· vur eiililme2l 'Ml' .ilBhm-flUe tooll,l'lk ettlilim itk 'bin fl"aJJgI (A) HBIlID'l.B; BeoYiJl 91t.J'1nJI.gitt.igim v~ktt 4Tt1'O'rJr Iii. ~lkfL1'~l:.cilC(.e:1t: Ve il:m.njardun h~r kalmm C~1.i:i.i ~I'IY rna:5.ll.!ll:lllda g!loreme- hiriniIl .de, i.io; ~ub>e!jli blJlllfla~~ktn:. gi:indOl'tirlro.fiL: ~1z9 birll:lI!1 B.ydll bir dIm. H!l,Ur !!oily tal,::g;1im reliJl'linl bit!. tlln fnLnli: dliha, g>ijnd~"Lm,blQd1.fi MlI}t.l!.~a!a:r ~1J. :rur~tll:l lIjyr[~mL.f" r1 n~ b:LdfLW 1IO~~n ,son:r.a. :ba.ns. Arnen[; ttiki:lif4e 'bunlu'n fil.iZin1 de ijd6" tn: Adilol;a:r, K~(hkoy. 111t,,",ii1bul, rl1~ft.lr diye takdim IiItt$ a.damm !!I. mo:}'e h~. 'Qa.l.lI1Jl'lI\Yfi gcllnee, Ijy Beycglu. ~'nci:l her a ::ladu b.tr~r I· biT memlekett6 bulululyorum 1t1 tanbUI mlfuull.l. iIlOUllO'poUIt. btl!' Up !lome. old\ltul'lu M:l!'!.dnn. VI) sordum, AdllltT;l. §ub.c h\l.lufii!,.;!l..ktLl", BundaI'! buMda ~;Utlj'iUlli.l'a. ~tlIi1.:Umc'llll· derh:l'. ~a~ lfl\lU Eeye fOY!l.tli.r:mmmeyl'lll,. bl,l finn ve !I~bl!lcr hf!.tldncl~ hi" Vi!! ~n bOyUi;!: M~I"m.etl de GnlM h;.aIlII, 'll~h~l ~t~-en Dill" I1§.ar attlk- Ib..ilr y~rde franlCilla ~a4:I~1 yap.]rrw flIl'ID_ Il~ye cevap verdim. tan RORn: Hele ~ bu blrlndden BOIUEI

Bu r.ay:'ardan lstanbu!da.
'Pi1r
kBU!an

kalanlannm sattslar: vefiyatla.n
sarnrza en
.sgll

stkt bir konlro.[ altina altndl
b.il,d~r·1

Franeala sataeak
Francola bandon sonya 4 mtniakada

olar!L~

<;:1-

~ilylar !hakktnda YiL1p;[lglmrz ne!lr'Yilt u:z:eriJ)i!j Iha.rekct!l !j:t:!r~11i 6tamhul ~at ([Jlijr~kahc 'buro su fu;,\[lyeeill.1: .devam elm<:!klc· dir, EY""cl!!l1! .de y'i!bz.J.l'~mll vefi· bile 'fon bin ;IIil.'ft~J'k[~k p.il.rtidc!lI
~y alan .rnti~O;!Ieh:rd,e1t
klmll, iIl~clll;.lillrJ ~aylal'l

PLlan. j.:;,Llzaha C:oWap olarsk

m1~::~'~hc bij(o~u, u ~~91aI" ~ dun l'ltt'Ln.bulda kalan]1lrlIlL&1 '5l:(~Lf tol rzl .. rrni \I e £iya tl ar LI]L 'SIkl bit ,konb'o 1 i1Ltlnu al!J1ll 'lie ,bir ta.ri!!!tan da a.ltcllBJ't "larafmdart ~r{ly;;L
yoollarWlgl ~.aj'.1 010.1" 1111 n o;.a,ylarm go nd ~r iL1:I& Ieli ",-il8." y«l I11l!TJ.:e,zJcriru:ll!!ki fiyaot mtiraeatlkhgl"'C

Tuhafya esyaslnda
K·a"'.'"r had Ie' r~ -'. .
. ..' I.. . -

mif·
~

-

S_OJhkina.en! dllr,
5a~h:l.Illen! der,

Ktiprucil!o birj OInno mil

yorijr'

miit-

Da,kBdG hin .m1i k,zElJrdIJ1 ~ Sil'babWnd~! der. ~Irbllli llUryu~

mi.ihi.m

4/lflnila

f;lkar,dacak

Anat4co;;adanna iamklamu V'C hbe Kc;misyon[ullili} :fJ15nclerdiii BJlllIllillll rna llar I ,doll rnahallerine fatlua uretleri 'btl lEall~fln gitmek iiz.ere y.ola. ,~hi.ldlk~annl, rnllh' llerinde kimler"'. net;)" tla liltur'Rkulbe ~iil"l>:sll tarJmdBft }'fI." v~ .M miktar gcldigini t8o'Mn~Lur,
do[u

hir

,ne

Toptan s!ab~lala yiizde 28 perakendeIere g,iizde 25 kondu
F.i),M mlli-ahiihl!! biirMlJI

mU!n1!f. BlimQ
iIIihii.yal

ij~lIenler

Fiyat miirakabe memuru yeti~,tirmek ic;in hir k urs a-;I:dl
Bu /&ur-sa 65 k1§1 i$tirdk efii) derslere b~landl
.. :!"
"'J ~-......
.L..~

lanara.k rnuhtdif maddeler W:erjq· de ,kir !ha.J,din,i. I~t e1bni.~jy. 13I\Ind.a1'1 I10Qnra otuhdiye 'Ba>u§li:i~ nn.d.a IbQ.ptU ~d~ yitm4 ~t.kiz, pCor.llkende 'f~ 2" ycr!i ~ll.

dun mp"

blr gUn merak ~er. ~~lar ve iU Qevabl .. lnnJw ~ Jle;n.:i In.:ubranlara apullal ieleni aOykmek it::erbiyCo~ illYkm ~ell)1(H'" S~bahl.eyift, eevden ~*..ken aklIma ;:c1eni sOyliiyor,. mora gbiyle d !mJ,a _tJlaI'
n:1II:

~~.:nni.dO!:myOT. h'i!l'llQe tubiYe" mi ~ah:l!ii!l ~ O~QfiIDI.

~

Salla.lddJ,dtnI

d'1YWI biE!m

~li.

5at~lari.mldan

IJI

:!!on:rac ~~ J, lul'de" val malztlm I!! ill!! ikaha =1YaGa % 10 HI ha.d.d,i l~bit ~jhn~.

h.ptlt

k~lenndc

h~

Pirin~t zeytinyag

fiyatlan
P.iTm'i, :z~Hll.yai·1 V~1'l! .gib,i yiyeeeli; madlcl:deri Ijyat11!lnooa ~riijltnl!!'ktc ohm Yii~lme 'lIIebeplerIDin ,le'IllcikifL..::, hclod.irye ik.tl'9.&ct mi.i.dudiigurucl!!
odevoil,'In ~tc""

b:lrkag a.yda. bLr, bin frBl1.lI t~iI\I.'lk ed91!"ek (Al' Ha..nlma gfutderrn!i!j hay~ t=m 1m bi1Jtlik kB..bu.m olall bu bo~ tan k~~tun,

Maiillm, dedi. IIntil BII>' :li:iZlll Yliitl)l~ 1l.ll!;B;trA!!f, 1I.me:rik;(l,l~ ol,u,n bi;l-

nhli!zev~e'!l1.dlr v>e ~l~dl Al'rtl:irilkadll. bulu!W'l/'Ol'." JElen t.61ta.n}}ll~<8@, dCS:dlu:n,
E'a"bam Sult.:"n Hamldln .go!l'z l:Jek~ml Daktfix 1tmiik Pa.Ji:!l.dI~' BeHd binderi m[n :lBmlnt bilimT'liz, lrle,lIl1r Oems

Fabrikalar da kontrol edilecek

dil'_ Fiya.t .dci4iklikls.r.i. ve ~p'
i~r~ toeshit edildii:i &3r.4a, lier . mMtde .lyln ~!lal murtakalarlnd,a.n ayrl 8Yil nyatlal' .tstenilmi§til', t!ltenilen maHlllJlat oI:a.rn.amil{! reklikten V'C bill ml11-1~i:llada htanbu 1 a.r,S4] lIKla Vl.dBw. 2ili.tu.r.i .o],a.n -~' ~ r -mfL1ItaJ'1 iIU v e. ~t:lll1l1 i111!'~<::cl il.U:!ciy.;;: yeti itirmek i~in EI'ltllan li:ur& bodaT JI1i;Uita"l'<lS3lt va,dy~de bu· KlM':!! mii dd ell ii;; hatla devam cd!l!-Cekt~.,.. KUU\i!! P~u'<>1 ofi:!! :rnu' lUhfLll d[e:r VIC !hI.Ulla:r!i!. ill mendii:rU, ist<!.tlrbu[ ti!::!irel, iktl.&.il~ vI:' faatler teJb"t edHdikt.en ~ma. fibrelr:<diyt: lktJ'Sat .m~d,iiI,]cr:ile Tica- ~·at yilk~I,ffid~~n iurlciki adhcp' ret IOdi1S1 UITIUIDI .ka'tJ:.J., -kamblYo, le.ri vc iUnilleri talmilm.iJe o;renU· ti.car~t ve hayv.an Ibo1"l.l1!.lan kOiT,Idrni~ co larcaktn·.

Bir giln Rozi 'bani), tI3Iet'Clnda: ~ All ii.ZiRm dC(ii. Bizim paru;lyo· nil. dUlildenoc"l'i l)!ir TUr.~ B.:yi glllo:lll, B\I~ .~,,(ra4!1. t,'llU'-1-tK- 18l'llli Ham 'B!'!y, .J.retJi!j,.q]1'!1'!o $!4en bahllil'tUm. S!lIS6 Ot1U bU~~lI,m i~ln bilnarka ed 1::JIor- SlZ'_n hans Tlirk oldutuJru}l1l 'V~ ,"Jl!Il'l"8.d.a .oya.lrvt!f;r.mIZIL ~i}Yicdl,"_ :Kati· ; ~""E!n itLIIllmlyor, hc-m -pek tel"bl.;Y'Illt blr

Bey. K.arel!!l;iim ~o'k ztmglndLI!'.btan" b1.lhJa (III, AVl'upada Illa ODl.! herkeB ta-

Fiy.ELt miirak<lib~ biifilsunl.ln v!l" ~Hesini d~1!. !jurnu;llu 'bi'!' tarzailo y~p!lhilm~i i~hl; ibl,l.ndl!,Jl e>QIiI'a 1I'1!1", lI'81fLIlt IfJ.Il.tl~ Il,1sialtaJarm-d8Jki tiya.t - E'i'et ilt!tUm. IlEqlm, i'lIfl!ite ~ir loor'ittC!~br1 ,He il-.tif!l ~!meli:)e!l!'i Vol: poiya:!lilzy'il I~ illL vCl"o::n .fa.hik il V~ kel"oi!lgtlnn"~tllin.
b;i! '1l,1\" <!ett,OI.rI

Bun'lia.p :liOlll'a. kOJlUljlllatlU!'lll~ W a.l3IJll.JI.lI. 'F'll.ka..t Mam'IJtl~~a GWeYII.PntLllk i:litiym'llu.

irnalHh:anelertle d.e 'Ielldkler yto.p. r:tl1l~1 a[iiludL nl~k~ml(\,ca mUM~p

F"~iI:

-

iIJlii:ra1;a~

"t-

-

memlU'l!l

Hiir FI'-~Ul Londrit.dan .,apWdan ne:piyDb het' gUn diintiyOl'llolWJ : Gime-nd Do (kJl'W1er Aml.ril! DID"]OIn'a ber gUn, be:mrn BOyle" mek iJitedijimden, batt& :s4)y~emel!: islemea,igimdeA ~ !!oyliiyoM11lo1" = A.mlnt1 D.arlM.'m tll!i haiHli:gjnii ne ~bi1Dl" .Dot ~bioru, De ~g.leJiiini,. IJ!~ ~Ij:m]. hW'La, imaD8J ~r bir taraf.· m lNra.knnyD:rIar. Ben. hiil' Frana,lZ ~Y05Dn", dinl.iyor;.s>MIm ",~Ii ~orum. Eirisi DvhUl" dllD lbab~ mi: Hur FrliUtSlZ rlldyos.muliil" kinde», djyor ge,;iyonun., l[mn Dilxkn'iI ,oylf!mme.s..i ica' 'beden.i f.uiI!I:!iiil-e ~yJi.iyorQlfiII~ hem ole teItbi:5lemi m.uhlth,:IO~ ~:i)'o:I'1iI_m..

*

'1oou1l,bm ~itrtdl 1'tlrk!6l'i

hex milletIldiill de

III Bey tutiJ&r bj!!, adl!lnW, b~r .ri1lJ>.hl

tOM.mii ~ v.e;
biillD\SlII

.k;oeyfJyet

mti'rakaJb,e

,ten o;ck IItViy.ow'Pt mtisaade bir ;ti.in lIiZt· ~I!'e}'irn.

J:!!:k:
HEi.rrll'rl&fendidtlm, bugtln. 311il iki l!L"q :a.railimda ka~duu2l ne )'a'pacak SllllZ? DGdl, Ben dIE!OIlIILi

§~fliiinl!! bildirilmW,ir. iMtir~kab,!! fbi.iI"05U 'b'!JJ y~i

- Ro:i d.ooim. lrugUn bani maZlll' g"orllit- Su't !I~t'Z b\l~utlL klldB.r IiYj. :.:im h.a.nrmla.rla ralldevum. va.r. SOnril 'dll. bilirelilT.i;!: yil. Madam Klhm evd>e gi.'~ vaJ< ~t mlslll.t'l'!' 1st am IilZ. FIJ.Ii:Il.t: Ron her gilin H!i.~il Seylr-o b~rn tMn'i'l,ak I~ :l2in.r I3tti:lr~1"I1 TUrk oJdU~mll, bll' tt1rlll. illBrumlldrJWtI IfilL l'aT edtya!' muUllk 1m adamr b!'ll1 EI IMJtmll,kta l151'1!.l" gO:ite"'~y()rdu_ Denim: Ide fin!\:!. kendimi !Sa.kl~YiU!oIIk bl!' noll:" ria katmam1llh. En bUytl.k gi1l;lilkl.eti ~'I!nmak yoll.lJlU ke~WmlJl V>8 ,imdi hayatn:ru kaZfil:imaltta.n ~ memnltn va birD dOl 1;U1'I¥!'.Ii ban~sr hil!l~r bile

.ilk clan'" ¥hriml.¢l!!ki tll_ fl'l!bdhl<'l.fLncia.n ha§llJ'41jlk, de,r£ Ankaradanl:>u i~ i.;J·n ~I!l' il'l.1!1alllar troer Itte~tc Yiil.n.· c.ak.hr. Bu miinB,5~bo:!t!.(!, di.i.1l ,by" gel.ml~ ol1ln j<:\$je UDn!llm <mijd\iril ~erl~Hi i]e biyl£ldet' T.l.rnurnik;it:J;"'bi Fitful SuruLel' vellm~ ve dllt,'~ 30" hirer konfcml.Jl~ ...ereo{,dd~J:'dir, lSalardl d1l:ny~ 1IUldell Ib~et olill"du. ro)'iiIo '1l.ij,:r.ikalcrtet da:nt ~j],o!!rck Ce>;oamm val'llll'l}, r!llfld.a .dEl bu .i~in clhewnrni)"otini Kl,l.r~ ,ploft:.W[ Fikr~ Arkull, oblr h~LTLak Ig15rii~esi :fal)! IJm.ljtlr. ti!llol!!:rID.G
k\irn&.;j

fi,ya.f mi.i:ra.k;,51b te,:kil~ tl e i~n y..et~t.irHec~k IIliiM1l1'l'hmll Tic&'f~ Odao!Sm,cl~ ao;J" ,tef- docn!leri.ll.e Ian kur:sta mcr.a'81'mle .b~la[nnL~-1

Diill

ln~k~t~11I D!iit]~'di!o, ~~ru ~ da' lb~ defl!:J' ha luym 't yoktw, KOR KADI
• (:iDIkiii
lDdlfiUl. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~""'!!!!!!!!!!!!!!

~tlJdll" k[ lt8h~~ P~Hl ct~i.i i'eI"b~y~U, gtln gt~nnl14 blr ~dru:rldl!., Ala' ka. lie dlnli2ne'1ek bl~k ~~~ Wlla'l:J:y.iJl'du, 'Elr anIIJ* Q.1I1 Be'Y Filii: mi.l. t.eM!lir blx !Ij'!llIr~ ~Pitl,'I'a\.l ban!!!: redip.

[lnla;t::n}[~tn:'.

Rf.!;<it T ~ur, miixakalbil! fet Al~

muddeiulllllUJ.i

m~"

Cografya, kongresi,ne: l~nrlK edeaa,k profesiirla,!i'
ka.racla
Bkdem~<d~faolmakij'lereAn" (:) ba.zirNlocll:ma giinoij 4.0p-

By. tk1!l~tI[i, 65 ki$i .i~t.lrik cli:TIl!!k" t~dix, Bunlsrttan 15 i '~!l:!!!.~ tJ" ca1:'~t ImclclC''bi mezlll1!J. Ib~lIOn.dll',

01",'111

[erind~!I

reia3 Mu},"'~fi Bo'!; ile IfA]'~l!' ·den; 'Vel"o::'!::~)d"':rcl.ir_

F ~bhi

oS I!z:al, fiy.at

Kabve" c;ay ve deri geldi
D.i.iJi Mer5m iilrlantl'la. JdiU1ye~Ij m 1,1.; ~Ii\lda iithaliiL I!fNGo!Il :ie~ili, Bllflla.r oL!Lr"'~l:Ld.a 1200 ~lya kOl" 1m ,derL, 265 balya, 'P~muJdu menJUcs!, 10(1 r;uvaltllll.ka.l. 250 ,ba.lya ~U'ya.l, 21 9< ~B.nliltk yay lie 71 6 r,uval k1J.nvc bllll!.!nma.k·la:dlr.

k·· "h Dun·u 1 raca t 300 bin lira
u

Dun 300 ~
tir.

m.UNk:lJ orn.emlekotlere lirahk mra~al yapdmlr'

All,

H~I'IOl'Jefel'l.dloL!Um, liill1i Ilt·
snnra. blz:l1l"l, ~o:nsQlo:!:lll

Btraz

blr l'llTJd.l!vtIm .... ar. Mfiaaadenlzle ben 3 lU..ziBA:s' UH g:ltmaye m;;n::bu.rum., S Iz VnYll.mll1l o· ~a:i:::nb!in MILl dUl'Uyonlium. turun. Dah!I. 9IJk eo:rken. Bant mUlol.];" i~t.iri.k 1Z'bm.~!t iiz;ere Clg:ra~a cn'ij" 'edla ",tBir P1~M gUftili, Roz! ylt.mOO<L Hit" gortin rll:3 I;lrl~riJn, Diyru-eik .... /\y: {'.~ G'Ol'i: 1(j1 • nuu: ~9 dtiiefiil'lden IQrdina.ryii:;, porofeI!O'r' i.lZ8.kI(j,~tI, fun,him H~lu A'kxo1, pJ:llD'f~r.·~, ..... . . .. . JI ' ...• Iii Be:'lt '1:;Jera!:::er banll 0;;111' l',lme_~t tl ".~ .fI,UllU: Uoii l' • :';1.'\ l' ~::i\: <II ~el""l~ti, Ell. ;;:;iys,rot M~d.'l.ln KUl'I'I! lUOBj ~ Il::JI!IO " t"fl.ll'tll:&le.hw ...d; 'i' (Ar1uw V,U') BColIim ijJ'!llikot. dOfe .. t Mrn.~t HlI" 1I'Jbili.;u10lr U.fii'lltyL :mudtirlugi:! lo:n. icll:lre ~r<k50m jl(t Im!l!L~h~ 'l'1l'be q!}1r. lie YlE!ni bir 'IUrllt daliLa h.llltr:8.l!lL· \' 4W:T ZEiV A.Ll E2.A..."i t loGiJ,~ And &l. d 0 ~en't Al:i T anogh,J, t:efkiL1 tl. ~ l'Mr :kll.IJUiIll.. :.-cnio::'l iJ] mud ~irl~rm.e a.it 'kadrolar C teblig 1J.l Ilr~~].~ (liJ(iU~1 i'i In. ~'k ~IJV;"l T. i;:.ti. rilikmdla h:(!,rekc~ ode-c!:H;rdir. I)l'il ed.ilmi~i'l". Bill. yeuj ka' edilmi,tir. Yell.i ,tol!?\[lio.tt;;t hi~bil anlzc Y~lnrz, a~u Beyi. b~'.i.'tI h1.1Urr.n, :;i,2El Gmx"Elil: 3.5-1 BIl kll)n~I'cde Ti.i:r~iyel'lilJ. o::og" m<!:!J'eurun 8.~dd;;(. 1almlY~o;30i. anfWat 'm.1Jtfl.'ktilie m~murhm 't.oe'11 TllTk akl:..gum.Bc III ilr.oilrro :..k ~ol!: .id.arenin moMkez",e IatJ~milJ!;: ~d Ir, ""'u b ~ ilfiL.l"'lLU' er~ 3,- d-I. Ll ~ ._..]--I _I.', _] -l"L CGLE:~ r~F·1 +"''--:~--·I, ~o·o<!1.rat...- a ·-r~~tl-·.lnanilo """re, lJ,U 1,3!t " ..... =nm,.. ~..,~ 'if ........ , ",,"~ Un, K·oL!LJoIl£OYUC G-- I k o;;.L u: yao.mte" ;cii9 Illdu. E"'I'Glll b<".:!lllmJe T!lr~e l:j,J!!! IK!NDI: 8,36 llI~hii~li!;C~I~tir. bijtUI']. ,y;uroa aiit {e~kili.h ycnil~.!l- .ra~mda. ibul dcg.i¥Jr;1ikl~ vardn_ paD Ibir rn~h-"lil'mn fiSl~ 6)'!l1a k!lnu~t.u, Soni'll .cIi.l l''l.!;rk~yl bu ka2D.Sii l?,OO I .A1{~AM= V~k:a,lBttefl. lI.Ltdl~1 ,bh' tdgrafl.!Ii tir.ilo::o:.o'k icl!lp eden memul"larll'l '!;'(! IdaTc ,re tUtiin §"'1b~lel'i mudih·ll!l', g1)rnlek: S21t<t.inl lruJhel: .ala.Tak 'hi.r dJal' flfj,l>LD ill.L~1I Il-grendiit!mi l!o.rdu. 22,S .. YATSI: • .' ;::O'ira{iyf1. !prQfesori.i B~im. Darlrot ~ayin ve lIllt~ILett Ibir 'ka'!; giin .i~'Il1)~um miix:Hir 'mLtollvini o]mu!lJar' dilrmi.i Imefhu.t b::mp @"dilmtij v.e 2,00 TlirK!i-enin. If.endi lIsamm oldl!l:plui IMElAK: 2,11 6.l!5 I e~tC!:le Ank~ra,'~ bar~k~ et" de ya.pIIGClliktn:. (Ill". Kih;iik m0rnurllil,'fdan !bir S;0" magaza s.a:tu"bi!ni ~ iiatiinde ya.jll:lyLedi~lm ve b~batT;l.m bllyUk. bllba· ~H' Dun 8iibl1h. ilik ota.r ... il1!l"l ~k gu da. tedl ~tt.itI!mi!:1er:dJI. 'J.:a.lam],jtu. min Illlil'CII1TIah ...~~rini YIIZl: ma." !iiiiiiiiiO!!_' !!!!!!Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilaooi ..... ;;;;;;;;;;;;ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioo....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooo.----iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii ...... .....-. .......... _ ........ iiiIiiiiio.OoiIiiiiiiiiiiiiiiiiiii& ......... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill' ,s.a~mID lll:ctlf1.de~l'.:IiI)!" !'Talde. ylne Stlze blll!jlams,tI'3I:i! wvcl ... illlliltriliYQ-fI!U., C1ll1lltll :RozI. ona bl!!ntm Iloenlm, I·".e:rlmfj 1i3:r1'!'JDllymI!Z', (tlJ:Ila.2: Dlr ': Merlin.lf dlillandl:r~] ~. kaihn = A1Ill1I!D. '!labEL" (loll. UlI;UO Jj(lilriJ;ilealu. 1~11ll ~Mi'~lgl1'1.11ve ~ak muvlIl'tll.ldyst goo X:",,,'l aI'II\C,llll Eyij,p,1ii iH.a.ut mah'Jj;(l;l'lfiiyo!!PIl''k. !;!Il-k. t.erdlg-lmil lIoyll;<rn~li, Hi~ 'bl[' Tollrk Bm 'YANU'~Ui OLDU ~ Pe'k 1111. 4)~1'i) au;•• Bugful )!i(!Q ~II~t..~. HU;!IfLt J;lallt1!lr;aJr:4. 'l1"y,p.;:!t!:(J b6yll:: bit" hlni IbiLir.e:rek lM.pk'l::mnodlI!TL oJ;lkal" FolilS mil!fIlt'M~L RaB:1il1.f'lmfrru J'fl1a .hl!llrle ,el1~nillt pilm 1l:;aza:t1$II!1' mlY'li? 'Mut !trklitHi,Z tfOkl'l!U' IkeBdmlle iIwI. 1I!I!lm1'!l llfl!ll"llo:!o'liI" bJr adam ,geld![, gelln ""1bUnk t~ VI!'l'J'IiOiffti. E"''f;el!i Lallil Cehi nd'.iln e\1rnB l.k, TUrMe lyl tLldLfl t~ln hllv!yetLr ada:m. J:ru!!ii VCl"e-l'ak. dola!J:idmClh1ii1~lEInl &atm ahllal blly'ln loir f!lSkleL. 1y1 hll' s11lr:n1'~ I!;i>fil'fl odD. EaU' lie kO~ELTa.k Ll<:'lilmlLnl &'liUya,1'I ",e· TtirklUk ad:Ile kendlElI. fiYllt nnll. .Hal'I~Qhl 91.'\£1 clIblllmli gti,tti1"Jillt.II!' -29C;ev'ir~n: Rezz 11 A, E. ¥lI.lmiill IJYI teua hal1lo iirkkitlir!\!'!'Hi. RaU"m i~IIIrI;.U!illl .ia Ib.~l!lmli VI!! I S gUn zarhndB. "C {i,.iakJl,. qekmek istiY"!fl bLt Rum ys.::Ii.ln. ~!:t.el'ol!l.metlolln, ilUlLyo:rlSun k[, bu .tIIilftln Modi lI,e!Nib1.D.a.dl!~ 11, !tollu. J\7ln Mil. Ro."I;IYI W; va\ad.an l5{m:ra tdkuH yak,illam.= hut bir mfuevi k1oi1lmlillaei\lttlll'l. J!;'ln !)Ok m.B1!!l'al -etll1ml1+ Du IIlllilileyl hElmen WMlklll'leo ha:bel'ilsT o!It:ll1"r..~pey !fI19th, Bt'I" _ Bu aill!imTrlar ~It ~e!tll. 131]1111; CaTon blr ~ Plilk 1i.1A._Ben nam'El!!lro b~ II!I.IoI'IllIllo LorAca.ba dl!!Jia nc valtte kadll,1' erk.e~. nnJt]r. ;dllo •• .El1lll0 'nkll."!lye Niltaeag]m. B1!lIl!lunrtlll Id de tekJflrinu frulaWi: l~i:rml,tI. Boldll'n'l" dllYWU 1'1!! !lenin hitMlllm. BQ Uf!.",,"Rlli.n kim !erlmlz biZdl~ d!: blr lIahsiyet bulun" 'Ewv-ele. Tillmir.n.dll! .z&vra. iltmin' et:taIm mmormm blf lDMflllm ~lIlUrniEl.k h.tI- \-111'. ijlliim h~Hll'j lwil ~k miltf'e.~J<.Ir C'tm.[~tl. t!iorool\~ -Hiltl delhi fnl'1 Uemll>k IIJ ..1"111 !ilmbA~ iJIdutunu. bUrnett hiUJ'O"flULl. 1!.~l!!r :,.lIl'lemt1:" d~tl.lnu i 1Tl'\O\T;" ed~cekleTdi?' BU., 'lUp- dc hiT ,kl:t<imla "",,--urn • ve !fek-er tueoc.Em I'll ba ~:I1I:1.P'1l1'" f<eloe'~ul lloe ~lU o£1ldif0)'e !l1JblnJlum:!l '1tJ.ij1]e~.JI Illi!l~lIlalil! a1ioillap (01«~!ln ·ben ne yapa,r ya.plL'I: boom 4i)grellh'.lJn" h.1::(!5.Zl W ylfle Q melj'um 'IlfJl,d deVlin. - g ibdII;m eoIIklGl. iI'I~~U., .fill:' 1,Ii!!'lhl1ntll'e!:11 twttyt)orlll:O'. He'l.l'l ~oti]lliin ~!lI~belfJ:'in.i hllbl!r 81eUeile miin~ha.t. p~a VI:: lI!:,'l!.'~,. ~ ,tltTffill':!'dni.l:. BUIill ya.p!l~ .)·OI'1!il.JllII. 'I~ II1dmlara tathlk eUiklo;rl oyut1C~'k: 1111.,," 1!41. kim bl.DI.T J];~ kUda I' ftzilletltlll:'~ i. nihayet bu hIi...:hl'jm yiiz ]il'il«ll'il SllItl'EIo Iimr~T,a 1Il!l~I'II;II, hEI.l;;;tJ: ('all IImdELr mahllJ1.lltJrWI!I VlINu. Fa.li.s;l; ~ Illyu'9Unde:n i1@l!"i g~1i!l'OlVdu .. -I"~l!IllIo Iwflye~!II mi. l'I!'.oi1lln' iRaU hll:l' 118 b~ "h,il:l'f!..!!, Uh.Wl ge.DD dol;!o Rdll;m~'tb;!". ~1kLba, ;IIedl. BugLI,Dlerds ~qil!o 1'.1bI 'romaoNiha.yoet HFJ-IU B~y benlm. 'halis '11J1l'll !11:ll'i"ll:yeylm Id IJu .1,11!ii1'oO ~Ui'nDm!!l1!l i!U).li:Si}'1ity!l bll!lDL'l i!HIUrys.m'll!~ leD:! Duu: E.tInejtii Imrll;r "-Elrdl. Odfj 1I.1i!P1!I.!n1 hli~ ~U.(ior;Du.7.'l PlI1k mel'aJi etUm. ri1rli: <)LaJ;11\'uma. I1anllb~ldl. FII,.luLt !J~" 1 !uak :fu.1lli ·glUE. Bruld de bu ~1il':·a(!U Ioslltoe.lik.ind v~ oda Zelina isminmlc ~ I;l'et I'IJII!I 11m1'Iye;!I1.. ~t ~1.11"r.La,'I!1lI'W'IU'!fok fua15ta, hll.j:(n:,yn ~!Jrolli: - Re.:nllrm mlli1f11o[alli.kamB Dlsl7]a ml.llmlllih ;;,z doerm dllil'i1Ine:miY;&lbil' aodMt o10ft0 red:I:ID ur;mld~ IIlIOOtiW' ~1ff!Jitl.fjl'. lIesa1'1l1 :ml him di!i~U. ~UnCLI ,~o]~ y.-'l"jpIo hit kadlnl 4oIil.l1'dL~maL'dlr. Bll ._ MIs ItodtL Mli.ious liillnl kabul il'\ItbUIir ll! IIdIYflXfiil!UL, bl!l .lI.dwmn sanll parll 1I'£l'.mllji01. uk 1d, bu. ~tfii. gEl. blJ([llin mll.Cllr.a aiiJetIt.l,rulI. dehfet \'11 hay.retlili ~ fla.lI" hdml ilia ib~misJ!T ati:8iI~ 65 11nm:, bUa,.~'~ lli!'lI'!l'Ily1 1nce.iIe:!l 1!IUl&YfI ~n1llIr1' U: 1'1)·B.t1ll:' I~adm. ;alm,a!ll~~ b Ifl~lIm!" dllllitnn1!l 1nk1l.1I' ooo"c~k ml!!ln'l' llltIUlllrJ.,.V_~l,. YJII.I1J,;t; ~W11!11 ~y1LY&J'11I1!Ii1: Lira ®Ja1.1,<bl1~lJt.rr. l~a b3kJ;CO,l :!Il!rt 'blJr !Ie,l",: yordu. l\o~eJ.'1!!Jnklill' 1I~0yhn f MfII'~l!n !lokllpuaa blr Illnll;l'l:1.l IllmR!j. BD - Sint:ra:. lIi!d:I!, Jl:ell\rl !I~"'a. J>\yIldle bit.ba" Nih:ayet Ma.ty~ni.,'.mirtd e ZeYi" IW\YIl". deoiltl. lUli ;vI~ in("S 'in to ~ I [10k rmBll"k'&Cf g Ilr;doe 'blr l)Ma Ttlr'ko:;e gll1"(,1i intfJyul .. !Jenllli. gt!1I1!! elhibcmln bu d1m ('llt1i:IDtllm. Fakaf; ~ In'ndll'llJ li.lmlc '\'1) l'IiI'i.l !\ 'hll fii:l:z:I.eriilBIl b<ll;blllUllm :I'1IllJlll1l~ 01;yor. S[rtTr;,:;Iln'clkl! kilIl.DfIll3D1Zihm soma '~"Jk~ ' ;:;ato!!ler getirlnflk baha1:'leBllo; h.... b~l"lIiZ gin !hie karcilln.a da kcn'disin.l. ~u!'I~yetw l!Jll" [foUl. VJI,r UDIIII1.'nt[l- ;"t,l.·.,.cio bunyillme't blx .IIDSII:II i!l~dugunu Il~~ talallI' e'tdultu I~i. alilaiil:!: ~hliotilllil: oldll. ds,p ,irlil8Q'~t;. l'i'u.lwt De vaT bBiiJlI,.1"!B..Ir~. rJ.w. • _ Sib: (Le beDim odalC11I1gJ:z1~i:Elg.il"lp oJ,:Gktllii.n II ""I!'I1l gel.dlli :lIaatie b.tz.) g~- ),1II'mcU Qla~ tir.n. SI'l1l'yn, IYtu:h WJICmI!o !lBy~. YQ.)j;Jlb .. 'liullotm~~, 11:11.1.'k<L.cl.l~

~n:!::~~:::~~:~ biitiinyurtta idarenin

inhisarlarda

yani t'eckilil '!I

te,kilitl yeo n.·de·n tanzl"m e·d~lece' k· '

'1.& K,¥ 1M

Bir gomlek~i
ya'kalandl

Eyiiplii HaHt rsahnede

Ot; kadrf1. dolandcr,an

I

H alit gakaYI ele verdi

YE$IL GOL -...!

~i,

=.

Ii:,'ocr ~:t.at!e<r;::11 r..>WhlP ~t'l''MlBltk

lI1.f.k i:atiyordu. SIr gUn 11''' BO.l:l~r1 ~:orlOO1lElIl mil)C'l;oI;lT'IY'I!~indl!l li:aldJ.m, - FLe)'f.m;1~, hen ·b'tilll:n vacrlr;ll:rrrH ;;:;'iIJ!~aya v;)rcii1'r1, lyt !:AlllIai:)ll'mek '1oi;:I:IL de wtUirl ZlI!.l!I'lll,nlml1J'l balll!L lLiL ~IIJl.!lI!SIl~mu:1'[1". ijll'pb fIIIIiz ki roL' ",,,,tfl'MdA.JfWIta, kfllllit lifinmu I<JQnIl,JlYlB.J( ]a8,nil. b1iyt.lk bit" ;ro~oklir, ~nldl ball; vatallidlalll!!TmLID Il!~rpjjjinl)o
'1:1:1.1'

"t-

'Iun yiiriik
Ii'II!!tU,

VI:'

.pa.ndao.~iflcIiru .al-

h!I, T.ru r!l6yaNltOOk :fIj.~~Yln'Jj.1JJJl.lz? - Evet, kl:.l!i!lJl.

Bu ik..ulmllill]" doland LrLLdlklanlil

l:ii-L~~c ~nl"'ml~lal'
~iII.l

VOl!!

!pol1>.lc mu.·
iizct'.:i[ljc

elm~el!diT, Pol4 Ilru ~ii,[i1CiI.a't Ha.l~i

Pe.1d .)5;jumll.U.l: jJt!, lJ!_nhl'!;,u..YI.m, Mtrtel' Caro:n klmLii II' or ~ DoI!oim. lIrlr :a.hb III.J11111 $Il.Jo.IIII oOlIunlll. ta, :J1lfi:!i~'u_nn: !.:uoktlL h!JJlURIIQ. g~ll,lil<'Iek .tI.dllm

-=

ml!lle:r1rnl kMll;'tumi.;; IIl1lk mIBIIlJ~\'

oldiup.mllZ'll.

I:nldlx

1IL'i.'i:i"

C(lh'IQc] v~ku"
-

OJI:!'t.o.·\,U hllkJrt.u:t'll.kl

~jMr.
'110, u:ma J(UJ1I1iyoo.oeo!ln1ta.Ilm!In. P.of:m1"j. a.m. nkat, Slnt,)'i!., h..lmmn hlt!}un.a gUmI" lf~r;:k ohlin iJ.damlar,la ;~lJlloll' olm..'1k .-na .ya.kI~l1' 1m2'

[,yUplii

ydG:a111ml,trr

ve

\ta1'!lflll gOzUyh: b.a..klyill'\lm.

E,er

~lu it:in,.fta buLumnlLive yeyc ,fle;S]W a&lm_flgtj:r.

.'\.dU"

V(l'("it!!:ud 1j·Olptmn. n!!:~lI. ['tIC, .. 1lc •• iio!a.kuii "h"mi': U " hn.'l,U!oIl<,•• n;:ll1,Illlt gll'lp lfekme:lllr.1!m1 kSr.r!jf,u·:rn.II!1t, gellill ~lb:iJ!iele.rDm1 esklcUel'i! sabnak 1.'.IIkllr \-08 kunnet~ hi),-Ik bJlr bmlNly yakl'l"lfllk 11111111lr mlqlir'l Nllrrlll"lu IlIr 1"'J;IJI~ 1.lJnl,. jflitJl j,qlotl'tiu,t ""nub do t'l:ilruJe>I' ge l-"teoli,illlil\1 ,I\~,d!ta I!Itly~J.1'I1-Z:,

YOk:!l:a.1 !tol" ':"!S nIl yapt:rll t i!l8j)ma. !l~'llll' lIiliyl'l'lI.'UI,yjilliro:. balMl.,. Zanmat'[;if~nl!r: ,.~1J1 blr 'Ie}, Y8f/ilBlildmJ. &a.det~ J~]II I.!;:frl.Q p"lltiI Ili:tll1"1tl'. S,i1Jflra. heme:n, 1.111411) lil'f klU'llJ'hrarak: - Gelin elbl!lllrnl .i ~ 811.lmDk 1!i~14gnu.z'? .Aman Solntyllo '1lmdi BFtl'k bpnlUl dmgU... Ama. ]?Irnll I'Ii1'aI - Elbl6'-flyJ b~n r.iJ:ae;n, ml Jlirllllk till' ~ek v'~"

_,

('!Jk

itecstoltf

Gi!lm1m,

'fakat

imbahat,'

bLr 1I(1:!!1tuDr ti.ll,lmltlt~ IlatI~r a.'I:IIr. Bu l1'l'i Ur'IDlSrlbf!tlo JUlIJ-. ~U-'illilO mll:hlm blr Ij'D'Y!i1ly~f'l1~llk Jf.ti~' .. rum1 Blr fe>lloo:rl!! yttl'>II.:yIrn. Ka"'ln Imr!jlJ'& ];[LH"'~ mak bl:!lId Ile'"III .. lnI )'01';11.1" ill'[,at b:lirlm(o 518.:rl~itl"li>!in oi6 tll.rml:ng.

belJl['i:o d'efl.l.

hI'

.~~

ol:mmoJdlt

l1arba.t!"l.r. nlluaoz:,

n~r (Ia.-.
1\fll.!ruM-

'ti.m&

SUII'!!!

pii.1"iJ. dl!itlhll. 8JJY(iiIFYtn. If!r-

:s,~

ktlltll. ftI ~6lIl!1{) cilini'l: da YJ\!l.llI~'lm" BII MI:zl.ertleg SoOlIrrn !i&lol'lA i:;IUi.
IPD bw}lnl!; oo<mrorllk
Ijl!l!

s1limla~ :lI~it.cb.

!I~

blr

daia

(A'I'k&oa ~)

- ......................... -~ -- ...,....-~---_..,...-=-------~ ...-.;..--- V A TAN ~----~~------~---------~~-----------~----~----~--~-3 ........ Harp Vaziyeti [ SJvAsl JC:IJIAC] § ASKERI DENIZCILIK

Buras. Cennetmi

"ban BoRAN
(JJel1Bm1:

YAZAN:

sa. s, Sill. 1 de) hiyafl~dc :idilma m:anli:Um., old~. trIEU' dill. ibarpteliL :smtr!l m~l!IililJnl bir devll!t oWu.. AdlllilLri ~ngillz ali.ll.d,1l' buh'!OiBJfl; J'IItGJ]:>hul m-tirum hiT nav.lLdis lBelfast lmml IlJ,Uhim hir ~na}'i m~k£Z.l old"-l, Het ;gun hir yabBnnJ~ke%idir. Alm8J!'l itayyareleri ;;;1 g&!~i gel~~1;tr. 'bezan burada
R1'8.1UlJ"B

l,stanhula yeni gelen bir ecnebi muhabiri bizim, Avrupada baska misali kalmiyan bir alemde ya§'adl,glmlzl soyluyor
I "";::tui:k 'P@,~·id!.i.)'e ayrEIH.
iI<a
nOk!;I-B1il11fI11'I
Y<'.tO

Katmerli magliibiyet
A.kd:· bameh' bm "nil d.iye ~lhY!:lmar &Z," drr. Ak~iIIle ClJal'llk hurum Ylmi ibareketia'in ~fl!l.ngg.c.t oId~ Vol: Tiirkiy;eyoJu b.paIJ oJduitl.nll IllGi'C All'.lWnllinn acbdllill adi!ro)'a
ka.dmne kadeDHI

'G h~t ~.t)b~i, rriMldi, A~

Y~I!!!In:

M. H. ZAL

Bunun

a:ylan:nd..a.

~1,;tedirlei'. FLLkat t'l"Ut.ndaya ,~it y~H.. Bu .mu'ha1h:irletle gi:iru~ek Dub1io ~ehri iiurinde de slit \SIb pt:J.:. Q)f:ra-kll !hir ~.;y uh~y(lr, RAd· me9t!ll bloyyareEer stiriHmege VI! Y;Ci}'~. Vii! ih~r ~I!!y", r!limen hup tlla.rm llari:tleri veri.l.IDC!ge bil§la.·
"Iill;:hr. l>lIn",uru :yUziind!!!1')
LM8'l'j'lr]

bura~lTU bomb~rdHn&JiI et. y~iyol'

t!!.nu".mLi!l~C!logJ

!l.<:bzc ~oyleMTl1!ikre-

•. b!!-~n

An.karttya

g.idj-

HallP 1'I":1I1Iu"r~Llanl~T) Atrnl!11ll;;r bid 'IHll'b.i iptida.da1'lJl;,eri 'lle'\'n'lem.i.;;ler.d.il'. [hMpul\ _
cl!l.i.r~hr4:l~ ¥azifl!>l~illl" yaplyarliLT.

drr .. -

attam.k

HlUj'"

bl.!.(!i.i..,

pOlitI!!

fur diiH ogaz~tr: m,u:hjJbitL", <fBifmem [IH'kln.dil ml:!(lmz" o da Par.i!l,h :hi!' 8£nl!l Jt.a1rm~.. Ani1.1lllm'ldiall germ §Qnal. yolnnu Siz eennette w.m"ONlJ.nI,JZ. Sok.iJJI.- li1.rt~l hik.iy~ .d~na karanld;:: !t;yIlPlnuktadrr. NO'I'~ ~illle,riland", dlOli'i~w()rum: Et, ekmck, H<l:flf, F ransiz h,aLkI vue!.!Ilii elde etme1eri Ahnanlar ... Mryijk M.eyva., ~:~, teI'G}"!lg, e onra ~'oir fayda. tmun etm.~~ir. AI. bun, ... Para.'Il'HI ,kuv1f!:'t, Ihunlu.rda:J. duniin !nd~'ihtiYa(;I[LJ J-i1r':ilhYwml~ Bisln!ilirkm btlibllMuuJa en miihim. roTa oy:nJ¥im Arc Royllillayy-e Irem-Q,q,;i,. Amllw h:nhi:n hqmman kru."azorl~£j ,J1Dli111dcl!IJ At- illied.i@:im mili41l"di'l. alacagm11, do· y>Ilf .. Bir clef." .miktl1r ve neviier, dill hatIrdlkilaroo id.diB. ~f~ Ve 00 A~n i"essuu lbu ba.tI~1yullarldald re!liDlile tesbit et.m§l:i Ian ik' e ~Limak ~im I~JeriJn y!], doyl::l. .k<lrmrm doyul""il!l::ajmll, Almau:ya.d!a..n 'to'k aedir. 5om-a, AiIta",. vc: d!l!!Uz ~,1u,nd;m kur- kimolerun ho:nden .,!::s.ik,a S;;)M'llya- nl~1'IYada.. I:'linizae 'Wr .,·es.ika O-],.LIl: tWiUD.WfOb'llar ve ~l )'Q11iIfl.1I.I ke- cagml, oSilbll~1i tane ile degit. h.,t- C"," hUlill kal"J'l UIll..lOtyyt::n n1ik,tar.na ~ulrOTla.,- Ej't:1' Abn.LS1I" MIlD. li kilo He, h<1>tta S'u1iralla o!l!te ge"i- yjy eo:ek ~:)I.II!:L(;i1gHll"zi& emin ",lab LdillYJ itti1i <u;dct'm" ~1'I1le:re, ~d~. rdU];::oegirn..i bal'Jll, sOyliiYoOl'lE!LT ,ail lil"-lini~,f3ikal. i!igal akmdal.k:l Franllltl lam bir i!I,~okay. ~,hn(llbilirdil,. inaMrm)"D!!1Il'I.l: «Boyle ~ey '01- sa.da hUnid an h.i.; dol!: eTillD deii]At4mtil.! ,im.&l yolu. ve lngi1le.te. ma.l:. b~im,ll! litHe:: edi;)'1Orlat;-) ainiz, .F aht pa r aIWi V&.r»1! Iili.Mlil bin g:al'p 1m.i!li:JWl pek felle. V,IU,t.· diqe .:!;;i¥inWyQl'l.Hn. S~n.elcrc.c 'lit, 10 kanla b;t:"da. her isl:edi.~Ul.:ri 'hlJ,laG.itg"1de za_Z:lf dU!lruI :rete di:itul(!'l'di. eklllck. v~ika14ril~ dolu bit alcn1 bilirs;i,ni4, lrlaac!ahwll'l V...taPI~11Q mil. i~t:lcle y!!l~Bylm2l .d;a i6&.km, vsili- Fl'OIna,z G-!OI.l~.1 ari:l:5ln.da ~11.stBhk "'IIfu k:iu ne del'er:eye Ikaftlf lJa· knlZ ylyecek. 1'iocck'i'ol:'iince "g- i$tidl .. tkMlnm bi:.!~ ~.o~t!l'~~~indeu kOl'kanm. Beb;;ikaoda da a~'ltl vazlIla:ndlldan ~i:z:w m~uJldUr. Bu, tln:t.Zm !sU'YlI akar ,m, ;:dun\,! Z. mJ ~ ziY-I:It "o'arnllr, H(j~hmda, A IIl:Llln " Ker;dirni Zinc.iII!! 'l'urulmut og.i:bl b~ria bgilt:el'e ~e warlilJlPI • y""ya ya!ull..dlr. Za.tel) Hallanda.h;irajil rken h.ird~f1 h.ire :...ind.'1 mm 1 mJ~ 1m !balle-fult hidigi" }'a!II~ mii,kaJa t\liL>maSltu hihariEif.lf: !;,Ikr.m~ bir im'Hl h~Undtl' lar Ahnaillara len .adam-lil. .dlr. to.-ek mudai1u "li[l11 oWp Ollmill:'b_ ~d.i}',Qnl.lTI. Sorac",k:3Im:iJ:: Bill kaclar ve~ik.a. Bn ii~i.i:nci:i: "ll,unabi:r ... Suriy,;:" iun da b,i~OI'uz. Acahu. AIt1il.hdi;li1t, mi!lhru.m.i~"!H olclubn.il om g~.\yol'. 0 ~a Berl.i'ltd=l'I ge' manlar, Cirittelri mu:"J~lyet. ha'" ler,ine gi.i,v~k :lrland'il.:!'ID;;tva- g:Qr~. Aim11n.ya.da a~ltk var ~'nl? len muh",bir ~ib~ Ti.irklyenin go' daD. f.lbl~~1I. 1:4!t~ili5 ede:rler mi'1 Hay.!!. fmii).·oiojlk n~flada. aorhk li'lE' gYp'ta .edi;YDI'" AnLdlJi!.na ArnErik!!. .. &imhlll'f6Hj D.. Roose- yo.l;.lLlr. H=bi kil2iLilmak is...!n AI- rill .su~iyed~ ekm-elk tllkmtl:51 var, kU'VYot V~ .sagh_ l;'lnn! E.-t de. .QlJh.l.n.n;l.lJ'Qr. Yi1lund.~ VeeJ,veltlrlandi!.'daJu ban wier i~r_ manl4.I1n m",hafa~a, !itmdcri Ja.tamdJr. Bu- ka. u!luJl.ni konacillt; faka.t iYl. tat' m~ti. 0 zaman bunun iizeTW bir kitm.~Tlin umidi i:;tltbam koynm~ Ma.w:la. bar._ nun i~in. Ibir ln$B.I1 vuc.Lldil ky.V"o·e bik ed~c.g,i:he ve ~hhi!Uen di.i~rn~nlC'A :<;i!l ",,:s' Yl:I'k, Para'l!il o1aJ'l .tipk:1 F'atiMc 0[• b~ bula.§mak koriw~e Ameribr Vo!!! neviden duiu glbi, c.aonJj:UrJ .iElte.dii.i kadlU run IJ.u "Il~Hfu".i roddeHi. Falutt I:;<lrt ne: lli.ii!1d&~niktar bl!lluy~[., m~bul t'aY.)i'iU'derin Ma.i:iLdtl ha-' gldi.1~a Lh:'tiyil.o; g2;"'teljr~c:' bu hdM y~~ l~min Dig~r hir munabir bi'tile.m ne'li'alant1d~ tekrar dWlililim.;L!ll, Dana gxl.a ~10.1 .... e)·a hI.:!fwlde rer.l"'Ll dllymll§: A:tin.ilail hiT IhiWilekra..r biiyLe bir ibtimali b.atLt'mt.4 a!ilml!!ktC'dir. Buna l'agml!:n A:'manlarm rnah- _ O[!lorqu~. MTopol 'i.iz.e-r.in.di!.' .bU" tl. ~u.. m~akbr. ki h.VJI! itPBiltoe adalnmll ~ d!ti,gi HmIln ram.iOY'l::t h.i!;sJ duyma,larm", t!e.hc:p, IU[Ja~ Alma!:) ~ilyrtliml Yummhnaddinde:l1 fB.~:la yelne'k ~'<I!Irn~~ !ar ~oparlp yUlIT.l['!Ilal'. Bun1!l1:'l ii:lll' MandA biiyUk w rol oynlye.co.ktir. Akde.ni.1ide TUridyenin bila- r.ll'lIl'lJ'l! .al.malan ve s.evclik;lc:d hir rll!l!: Atin.a ~ehdn~ Gcza ,,1arak ~. [afilil .alrni - drn:~ede ve helki d,.· tal;"m yemekLel'e .dii~ijn olm li'I- lit .olld~fl. :s~nra. &> a.ija. <;JkI:n-l').;_ A~triaj]· Inll!ned,j,{mj'l', By o:o=a /ltJ.tHl. i-;;in ha hula. fIIydB.hdJr. Fil1l:Dt friB.n- ndlf, :ael'l~ 'bu tahdidat, lan h.adiclin.dnl fa.zl", yeJ'l~j!-k ag'LT '!Til ~rJ <;iink:6 yaZIJI, A'tin;a,d.a::1IUl ve dolayu;ile IngiltefleDm mahrum cl:m,ekle IIlh- cia kllru!.~ e:vi'l'l'd~ oturmaZ', evleEJ,!iiUlJR JWal b61ggi~e '?'ilk h;!- kimmdan mhkh bwtmmah-11 ir- hatle-rim k'C!Tumalam~a J..izm=t 1::1t· rin ;-;;i hHn ~f.qid.iI-. H~l"ke.,o kcnclj1 li1ndll AlmD1"lla:rdan u~ kaJdlk- m~lir, Fa'ka,t ,bu sevj.ye Tl1l:1bafa<J:a1l[ 6(1!;:e:;i& ~t.bf. S!tba:j;,lara };ada.rr ~'~IiI. Atla.nlik.de timlif ya11l.lll1U'1 Ioi:e- !dile.~ck mi~ BUI\I.!I bilmiycm,l.m, flokn.klardi!i, d,ola!1llir, :sIJ. okenarlac MI!!;51:lli eE J-,.a.f.lada ...d&m ba'l'Hli!I rLllda oturulu]", uyuklanlf. B!.I h~r rsflm~i ve tngiHeR 1imwaor-Ulln al;lloka$j hahi:li DJ~v.2;~ g]iqDln:, ,.~n~1 kil.:;dE1o.J 400 ~I~a i~d..iril~ g-i.iI1[i.ik izins.Lzl'ik AljnaMann he-fca~1n3 iesmi'j oliteak,., HIl!&sa 1ngil{.ere ~da1i1l'lnl ir;ti- tnJ;lft'r, 81,11'11,,1/1 od<1 lOU, yurnl obe~l hald~ I:i maksa.d.ile &mea lrland.ya kal" ~l bil" b.1!(va tetebhiiri "arid o~bi· l~; filkat blll'nm. ~k almas, pl!1k ,uphelid.ir. Zil'llI 1r11Hlda, ve yamba!mda.ki Britlifi)'a ad!!II:nn~ilIki R1uda.fa1ili hazll'Wilan GMt i!daIIlIldaki tertib!.t De-l'rI~yft~ 91S~"·EJ.5 rva~J ~ Ziraal Veko!t.leli I zlrat il!-tinJal ha.k~lnda lIoLJ-tlf' ahlcak Qrt<.!. Anad1;tl'lJl1llrl .m,·r.! tarQtl'" lamiyeuk ka~T' e:sas;ll "Ve bii:yiik· t:i.ra;rUUiall tiir. ~Dgi1i~ler bJl!JniiiiilYI hem.lolde i1:i!L~k.1ru'b.1I& 'I'D i~Lib!!IlJin arHrnlma.aJ C;:otluda gOimen ,e",jeri Girit ad!~~an !iliilia pel!: ,!;)Ok he- as.a..!!lan ilzel'lni!! Y~PlI~~ktrt. ottj,n bll., \;:Ol'"lu, (HmlU!i1 ) - Kaz-IL Jllldl..ltluJ IIDnliiye.rek m!.idllfs.& iltlru!ya me.c- yIlk zlt'":Lat ilt1kttini 1.IIlnamlsmllk 11. t:lOI.hiljnde iliki!n idlir~'I!1illjn :"!I'i!lJtI~n hW'durlal'. Zn-il oy1e bir 1!fthHke .l!~n~ her }Cil taUl llylllJ'lJ1o:l:a ytll~!':N;; t,~il>; eUjM '''e l'l<loI .k&ylo.l'e Hil"'9tl!ll kU;I1u;nulil1 inr.:iI~fen.in ...e anD! va:lira:at em;tit.fu;li taJe~eh:ti tOLrafll1dan j!l~Q eHlrlligi gtit,'men HUy eVltnflll, bUlIlP lI1lIUklldde:rah bah-is menutoLt" kl:!l!l1lru.n muv[\ClIkal lIa.bl.lll~j .!L d .Y ~ IIIdur. ZL"I'l'ekaw ihmlllil~ gel- k~ylerde yapllli.n g~Zilcre bu yIl da I Pllrn'.<:. itttr J UMnlnln .1& II fjlll-lJ.t[ Ilitil'i.lmeL "ldlAyetimh: ~!!vtm"indl!kl kiyl~ JU:I:- mi1'ltir .. Ell 1(0"1 er "'~"'llk • ... • • ....". "...... ' ~ ."-t.~8.!:1~t(",.,, v rlnde 4evs.m etlilmly.s 'ba.~II\.ItmJfi.t.[', ¥I J k:lln~~vindikll. Jiun kep1:II\O!!~ll, .iBe.-

~az;il>'etlmiihirod.. M~lmn eldu~u upt'e kgilt~e dMa ziYII,d~ I[.tl>rp llinsola.tnu kuJla:lID1llklBJ 'Ye ,l\tlall'ltinkte ~zlt!l'1da ve Grol!l1Iland

kla.ni:la.

O!lda~LIlID

!l;evhoE~),f

d.evj~lerinde 3<'81ildlgEnllZ:LI!I nutr,na,n} El,k liiz1m, ... B\.ln la Malt
mef~~11 ihBv!ldiW~r y<lr .. O.iy.;:;,. ki:

Bununla berllbo:r bO~UL'lIlZhlgun kolllY k1) 18), zlInJ re V'.HUlrne.:l~
b,ekleT!.n\e~,

FiiLid<iu 'V'1!1 SiivcY!li, ~ de bi..r t"iil!aftBln .:l!!i. Jr.aIt;l 'tehdit t!d,t!,C.e ibtimall Siltiye,
'V-ex8l\lJ.,.-r !';-oldllr.

Uk K1hm,

13irr ,l'l'il"ij l-ar;1!C Badindell

tI!JrH.yor..

ogeU-

hOyle Ibi't- Wika· 01~ 1Fn;l1!l1JD- irIlp.. ~i.z; miin~bet1uinill p:iumlk ipliiiin,~bailB;lUi'Il:Il.oM ih.timali kUmr
[tel" ~eI: m.-et .la&ak

Alnum tayy.Teleri 5UrIye mey~1""l!larmdEltllL ~r'we cada
L;onakbyor_

YElcaktlr. ,PI"iiD;Jia bqgiin miitue~e prt1M"m AIma:nys,nll1 .kbiM (} i!!TII'k ta.dI il ebnit l;mh.I!IQY-or.

1n;:iJiz

tanarelaii

roenland mu

I'

diitmMlilai?Hll Smiyed~ ~p l1I1JJda1:lan. ~ t~l Denb. iiH!rlerine .B;t~ !I{J1Jil.IIlktan9ekinmryOl'_ BQJl\11ll ,isim Fl'iUl'~ A!manyil lebine ve M(q mi,iUefi.kja1~~e oIat-ak ~iden lIitara~1 Ibo~. SaDIHi. fnriIt1'i.l'll"Ye karJt ~ iltidk dereooame ViIil"l'Dul ~in Laval 11-8 D<U'lim, banI ban[ :2lemini u%lr!iUn.ilk~ ~pldiirl.er. ~eo ~rt yqmdaki Mare1!IIl. PGlaln'i ~eocekJer .mi? Bir ~'!Ui hafta !!)vvid boa b~)I'll' dg;~eII]eT ~I!l. Fi!Ibt miiib.· ~ekJe tM'tWu. hlr &da bD~uk· I:.uI. .soma Il.ruwn '90rap :&OkIJiij g.ibi ,1Ii.tmeS tbtimali ikuvvetli6. fnllUll. h.ugiin mail~. ezUmittir- p~ e3ki miittefikirl.e v-e Amerikaya. karp 1IZWl b:ir G_be :riiciikkD~k ollW.':sa .n.eticed~ tkina Vfj,l btmerli. bir RIIljlfibi.-

nm

pIrJinj taMYVW' bhul ed.v .... ~ fransa. II!IabImil Y§91kn biT tim .~ iid6ne: hI[ pe.kilde dB .tiity dml1ecek oiIwa btapbm ~ el.Jri f"t&ntilz impara~~"Q

ym.-e vjnya.cakm. ~yad..1, ~

her

"'~Jr.

Un'I

giiiz veya AmerikiW bu'lunabr leeeiini tasaV'VU!' dmI!k ~. &I irillarla 0I't..1Jl I8rk barbinin ~e:ek :5af.iJ_t,. F~ mlIleti= run tuibind.e ~k ftaIL bit yel'

;mail akhndan ~

yenidca

-canlandw 1m tli-

I

Darianm ·en4rikal.8J'U1lt1 IIDn. ~ R!rIb-1!de ak:am.etl!! ugrql'lallUJI) l 'f'tiil'J&l\ ltesDilrmfi ilmft edelm.

~.

Yuksek zira,af enisfitusu talebeleri nden bir gru p Sivasfa

K1Jt, dLi~ ogJ,cdo::n

t-aceribl.ll M.aadf miidihi:i TevHk
,..allT"~

vah

'V~

~rediyc n:iM Dr.. Lirifi lClrdll.rla yeni ~e..l,;,l~ i1'L$Bstl "e MiliI.fif~ ail .rljer i§I'I!>I ii2:erin:de !.I:lun miidde~ .gorii ~m3""sti.i'l:,

.

""F

Belediye yol in.faah

illtllnbul hi!'!I!:~il'ofei y~i une .1o[ ~mllatl i!;ln ibUti.l.t'I huuhkl!!!t" nl :ikma I "tm j~dJ'. Bel ed iye Un...... mu.:!ii:ii:i, Hliellu r il ..
ml.lil~.i.n.i .diin

Su I'I'lwll;~i:f.n;J, ZII'III.a!t 8Jlatitti taletmlerindel'l .:'l ~nrp >jc::llrLmlh gele-tfiok u~ olin lp lliiltln d a nUD till'i."] ilr Ina: hareket i~ar'dill', lnrlnd I!Jdp;' 'V'.,~tlUI (!-t:oflermqen

em

MUJellim, Ktipe-I{II, Bs,n ... Jt, Ol,;mall.II lie DIl~ K.!U'8CJ!. Mut"'attu', 13u kijyl~1:'. jnljaatlJ11 HOJ'ltml, ..:de.!.1 fell l~'t:muru
I!:ijr~ bu

t;\t'JanlI,

-ogleden

!lOIlIa

~~l.Irli;!nim plan:atl" ll?,eril'1-cl6 'va Ii v~ "bdcdiye Teillip;: .i2:a!hat 'Ve~-

It'1"dir.

~r,i A).-'O\:ia.n O~r".rH:l1t~nU' kf.oyll'r ''8 evl~r, k!:!y.' Illijk eKltzJM M!n<;:lotli I .It I'ly~.s-eotlnde 3':1'0 a!J,.'<n:lB.gdre Vr: her tllr-IU lilhhl '1IUtlax klSv dO];fI.,,,()Ut.lr, ~oZ &.!lund@!t.u tu18l'BK In!;lli ~dllhll>:J. lktnc-l eldp~ SI'I.j ki:iy tiz!!Irlnd :&.lui k\)~·lI.iJnlin zJl'OI."t Gd!i1C'e~i topHIl;m<lal1 hlcelemeler yap~JUlIr. I;o~\!h.a. ball!!!, ba..h~eler de <J.y:nlmEIf -iil'l k":rile kOyJI! ik Lema!: <':.<iIty{l)( bu !tI!'Lmukt~ihr.

Rir nn"l .f: -

kuma.,'"

<I -

Ni.i.rnuo.c; m:;ni •

Ada,m,

Qnc~ t.utan, 5 ISo -

Lim;

J;:arn~r1 Bir bahk,.

Ad! him, 7-

Z yttl!:ada

;:.Ian;

Sa;;:;. 1Bil- l'Gnk; :& cJ; -

l~1i1R

BtlI~"a:

Ala-turk&i1a
l: C~lZ
l'l'~lll',

1">11"' mBKam; BatJ,Ia.ma..

~~yur:Valda,
.. ~

2ier!-

Y{J.t;
Nota.

GlJ.zel kOMI!!; Ceaur; J.io~11l1ii I
Me!lll!.. 'l.'UI,I'UiI, gtt.Ll;'o

5-

Bil:'

!l!tR.~: J:!ehar,

t:a;

S<tl!I'tl8! .. 7 -

mil' , IIiI' m~yva... 8 bzlalrja, D-

Yn~nm!';

Ell J<;1; H1kmet .. 10 -

dlltJ:; Bll' GCn~bl pv3.

»trxx."O
~_ 'I. S_
:LDI:II; "!(,eZi);lt, ,

BUL.l'IlACl\NIN

BALLI

Edll,~ In~ A~ !~1i!rl"'rn1;~ .. b Do, 7 g, ~. mll-d~. }funt.

3L1I~: Nar~
}J.~;

If"ldal'lj AZL A.D. 5-11'-; E~1.:~~. I 1(1 -

Ornl.:nnak;

tl,rsa,

:n Ana;

I:l;llriTIli.

lkna.
Kotllkm.

Tl1l~lUi'i&.D u"a.~II!:

1TI'I!l,

Bu aatt",h bal'1~ KaJ;taJ'l'oCottu ~h"ll.j"all!I"" bll:
:o:art ;e:etLr';ilcf, s.,lW~ ayG8.llDel'l 11"11" liil hLo; 't>lr hElbl!T ,,'I"mamak V\~ile matem lJ;,;lndo
I

!ta.ll, ::: -

U{ll:;

a-

Yadl'j

(tu'; m1n,.

Acl.
I) -

4~

Abllr;

,;\r. 5 -

Nee""

r

Ir

Kl: Az IlIUli!l.. 'l - Ana1!k .. , 8; EUnL !I - lI,ma; ~.er!.k. 10 :O;""'l'no1~ 11 - t~rk; Oklll.'I''IIJ.

'If--E~:ZJRAAT MUSAHABELERi,rHagal fie h,akikat
I Yazan: ruad Saaafb r_~.......--"

i

Ba;r"at\ Feri&.1L, il.. gi.!noo!!ll'i.Qeri bU-] }"ilk bdl' :;.abm\l:iillklBL he.kledlti btll!'k. tubu almak l'ilin pi)::;laJJaJ'II!!Y.agider1t0Cll giLlal gi:l~ll.nlln tatJI bir heyi!" r fLnlu u,{"S'LLdI.lHlIl hj~!'Iwjy(>tdu, DI~· ], ,rEnin ]ru\'\'ett ~1!!El[il,iY"rf:ltt, ~fbbl.dl~ k.!l.dll!l" 1:rll ;:i;8ft!lCo!!I htcap ,re ney.ec-a7!l dll;)-'nllUt'l,IIlU. Hattll bldt:a{; cane evI'EI bab.!l.al, mlle:t:a.k·t:Hl1 k~1 'fE!1Ij1

olmuatu, Bu tUI. m1l.illka.t he-j/ocBJili (}lRO;:lIkh. Na2~r~i'1d~ 1:1 kad;(l!t bUyUlI: 11:1ikl Hayatta i.ru..an 'bir ~ok aurplflz' bir gUn ge.Lip de onl.ll\ l1i1JbiCInd:lOlld, l!llrl~ kar§tli&(lH. 'ftirkiYo::d.e war 11""'[1)" t.eliieff1J.!l IldDbdll!lC eitLrtl h!litm· aabhlnda. ,kllnh!!,n~unlit 5UtVr.lZna bile Il;ltlrm!ycm:I"", Kendi:!rmi gllrlo'~ f-.evoka.it'de il"Jev;J,d~n oljl'lJudLf, milk latem'!!Si, ,Upho:)$i:li", A~IHru Mil M!l!Ile io"lIbl YUTd .i'lfmde ,:;tJt: Sik ~in Idl. k,[rJbl o:;a.tl:ryacl\k .Il'lbL o;:np· aeyllhu.tlel .)'Ilpanm. HIl:~h .. ~j t!jtt halda 8&.IIJIii!l ghrlp de orad!!. he- jehd.i~e I - J. '!I'I!Ifl!) IIlgrarnay~p

Futbolu muzun senelerden beri haHedifmeyen umumi bir derdi •• Ye§ilkoy tohum islah miiesseseslnin verimli (;a11lmalarl ]~l ••,.

oye gide
Yazan :

.' .

-I'

yol
v''!'

:.mtih~~
~Il':.
1

fll'l'le~o:Ik.

·!lol",y~le

oIi'l'1rtl~R:ft.

vatam:la. vaeI!.ta. 01_-

Hakem

lllflu~a kendtsinl ttrJt:dim ederlK:,;1IJ bi. I~ boyle olma:mlij1tl, 0 ZIlmal!J 1'Ii!!IIHz 011 ~'Mi :ll'a!i'md!a. Id1. Bay RIflu )[]r· krm g~~~i, .]3.uiIlIa ;r~ml3[l heTtlan 111la~mJ\1llfll". dtJ.g1l1l!ef"i y"pll:lml~b. a",n", krz Q!1.U UUJ.yalull11iL muvBt!l! lulmll,lIl1,b_ Fakat, Bay !'l;lfklo kaIr.:r ty~ bir 5.ilBmd[ 3d :nll~ hM glil!i<illliIer, Sa1')rI' "0 !j;ijp;:QMte rnillik, olt ~> JA,iU!al1, rindm,,\'ft!'P. Y4tfi bir hOIl'D&kadnlIl'l Ui.m fL.n,..tIlp me~yet. \"ri toopl&mW b1r iI'-.lkc'k OCIlan Bay R~l, !!t!S1¢lIlda lQtrlRlIll JlN' tW'LEit Y:l4f.Itt$ ,KjlJi ij]lliinll e doe-ffilll sevini:ljrmj~tI. E\'J~r'r""lllrinin dljrdilr.iclI ;(tJllI!;i, Q!duk!;f1 mllhil'll l1it" Mn'lIIt :hI1-

nllz. oIJhiz YItll!!l.tmdi1 bir kudrn 8'~rliJrn. ce hayrl!'tJ.e~ I~j n~h: kUldl, At.i:!IlM-I'llyeAhl lIUydll' ~ta ZII vlI,llr.l.lll1 ugradt!tt liayll.l iltk~lIXmm !.Ill darbasi bu oldu, D~mf!1!. lit l',nI.ellif evil iml!!",. All: Btlnil. n.e.del1 dlllj.t)J:rme.m~"U, j."];U!ll.Ll!ile 0, r,1!;in .!IOl!ll!d~lle bunu yaz;mamJ, "'0: .millloil plSk memnun VI! 'meau,t g!l. l"Ilnmjl~t"?" S:alo:ndaki BI\YM ft<lrla'k; g&lGl'li~ ll:lI,yan FerlltaylL hfi,(if bIt f:tlllU~IC: ,_ PIIII: iB$tmi'Z deE!1 mi, :S'ltYJl,ll. ?, Sllpl'le!ti;!! bir ka.amla k:aqll:ll;i~a;::R~l!u:~I tlmlt etmly,tiM'IlIlUZ:De;:li. Genl: 1'!~ytJ.n, ilk 'bCMl!iurlo!l il!l.:fcrLEik l.sUyen gtki!; y.qlannt zUil't8.

da

(>Dd.J.ll scrira

ayEll.k Ibllilllnc:..a i,rI-'

Bi,7l, h<l!)'re-til::t

lo;rilt>de ka.byor. (,;tin100 0 ~l;Shit 1I'ey_a.kasiba., hJ.et~ L<a,'ntnm,yac:ak ..derccl!>d!! !Y~tliHiJder~ ka v !.1}1 11 Ui'lW. M(:,];'!::Li ~e: .. en m1l.rt

ayl

&in.de M-e~ 'V~ Adaill1d.fI y<rJP1t~~Qitlo'bh !ll!';,\"ahatte l sene k;.1,"

dar b::ir .mi.i.ddelb~e. qi1'aomIHl~lm bu bvnhda ~er ahada d'd!!: i:!d.ilen yen.ilik~el'ie \ka~la~l.lm .. 0
ci:i.mhu:rZYet:)l'I YlIop.Lel kiadrelii;n'-l!l bh dillha ii.man el:lti.

'.,.1.I:,",1I};: 'r'efat i!ltml~_ Coe'llklil-rt lila !!<!l.U,,",ak; :lll,j}'tlYIil ~'lcni~,ti. iir.Hr.:dotl'!inIZ, Bayan ••, :Dlhrlln:c,BEiJ.'lU\ Feril1a, 'klJcasmm m:,temlni m~m~irn" KO~l'nt.nL yRzrlriglID mekpelt ~am.uk: Ul'lutI'r'lU~hl. !)imdi farll 01. tup.1arl oe-~ oO:<'\Iti~mlZN, 'b!!lnlinlz

Bir lMh.rin'bo~ ar~~m iJZ'l!:rlrtd:~ yUhel~n bl:fl,alar b,il'ce:nJbjr!l VC herkoeorill goxiine '~lIPil,M~!u!ilA 6t.ounhuWa 1Io0fl hir ka.;; ]I'll zarfmcia. karIII1EiJiLla1'll man,za.~ala..r b",kika.lUl l!lUhan 1ID1lmp
oIU:JIIQ!!',

BUT

~e, svimli.

blr dul k:Q.(lIi'lMi,

Penb).e.

}d ...

I'!1l!.d "'''' ,gtlrnll~ zarli' ~11)I1s.eilel'giiz<!I. Mine bjr fiut daha. parlaldrk vc-tiyor. d.~ Dotru!l~ 'bu bir gll.zeJ!~~ >s~lEYl, koyu
lfnUT

CtlvlI:.hml

vertrt~c(l

kJ'Wl

'iliamen

ro...un1!l k~serll-K:
Koc::IUll!. ll'IJ?H Viye b"Ordu. SOJIra kahklllLa

1Y~~n.a, htlrn~IH C-Ilmi;vo:r.

CUwbllltiYe~ idOLrc' sarull. y.a~lcl,hll:l sa.deee bi.olllil.r, yolhH, 1(!<Pr\iloer vc flloil:rikala.r sa-

I:'Illllla. ,beTaJher.

lim

;yo-

g~

;bs.y.ar.! kl:r9Ure!.l?;

~!i!! gtl tilr. L.ee: ,hen, hir
",!i.~~_],~,.,."

n ....

;;_,..J_~
Q~ ..

~.
~

l~.n mJl'~--fl"T d" bii"';ik_. ~..

:mill'lI;:ti. U= y~tlp yakln

:k:1!IlWl'8J
Wi

l~[\£ok.il!l.''!''e etii ~
_ Demc!it; 'I!:l anl:rya.mw::llmlZ,u 'ICe-

m!jJd~

b~l'"b gfu;le:M. D~n1:l~ i,akt.ElII ]:fLI G1lll~l> be'lllWi, ,(::B'l"l'lmmo .aUI!SMA :rumu~ bir clIde m!l.Uk !ima~1 J=~!r. Onlatln m:():~lIlfesi btlSl htlttln g~leri h&J"r~tl ·'-bcllyot-du. !lim. 'Fru:nll; !ljzi!~!1 b1J1kl!. lIer'~es: bl· BoJ.'1iI. !le urun. J*- kin, endamI gayet Hr, A:sll l!;mjm. "Celli. Sey1b o1.du,tu mo"l'211,IIl, bahk etinde bir ·"'OS:'uoiis mahlild", on !lM!lrda!'l.be:ri «~li.l t:::tll'le;!1:lo moelDck rJdcn &e]m~!{or. L:_ :.1-._ Ik .... ell ra~t ~1~lT. rn,aonla. 'b~Jamid" rn:ii~~c milIl~, mit>~lt kadm o.IdAI~ i¢n HamIDI kuUa.ruYOfum. ] 926 SCl'1eainifLo ,scHiIobAhaundi!l B~ ~aolernd.c hiuJba e&liiim bu dihti (I1dl!llgu J\.aJde koy ikay ~I.a.k~diSih1 y.;~d.1II gi::ireet~a!' donUp Cit!Zavall:l EIa.)'\&II Fu~ha., bll!lbUtt5n Halkal. Zira>\ll. rmek,t~bi e.lk.inin m1JiVlt.rb,k~'etLl:d dd~ ~tmel'L i~\ll !1ar~k leAl-zi edj.!en 'lwYhumlukla.nll nUp hakmM:tan kmidilerlni d8lJlJ- bittJ. Hid!:letilndlm titriyordu. Ah! biT Ik<!l", QOi'L.wnIiJ.k bir tarla,oan"dil Iii':; kadlH tit.i1: lmo:ll5<l<iyol! ~ ol- ~k.im 'V'C ~,J;_L'JIll tarz:J.arHlJ k'Qylu!Ye YDI'lardr. Dm'ick k~ (lnunlU isti!b!a OO:Lyol"lfIiU'ii-~ bMlf""'~1l otohl.ml i.f>:aih istU}'Q' od.~gunu yak ,lr.imI!Iclmo .·kl!-~tuI!InI!~. gi:i::;tc:t.rI':lI:.k.l£ 'In: hl!T f1~bta 'k8y Bela akr~~en yaJu~kll Mr liunu dll.'illlnllncc birlimbirc: :!I.clJellimde Ye~~kGYI!i.Bir binay!. 'bir mim;a, v~ytl mil- gccderi ~l:'tip Qiunara.k modern g~~, Cevcilet e~w~n, onu 9l1d1l.'BI_ FB.~a:~ Bayan, i'd~:ih b~l'Iitnl8 GA- 1:11,1 19) I nalk]e~1li.. 193 7 _,f.I~'I\e okaoda.r blll- hm.n:dm ilosa bil' z:arua.ncla :in~fI. d,- ",i.f1lQil..x mev.zUJan ii'zerin.d~ ~f'SIYfL tm" mubabbeUe fll;Vil;'Grd'n, kt'Idh;L:r"!" f!l i~t edLlete-k. zir Iii V~ iktLHalbu~i Ba.yan Ferih:yJttJ. ba\rfk& D~:re :hiayl!;lrilr_ Mil..ltte hlI,ytIk 'trL'f racia kiTa. .i~ lu~JlU 8;11,tarla.J altID1 Ve till!!:rek hnkes.in 'LaJodlr..ini i}laz:a'I'I'LI, j b.ina;lud'i. ~L!,tn, 0 ~ne .i.sta~- M~~ ,bir feorik!!.lllfJ in,~p cia ~I\d~ h.!!sbillailel" Yii.JPllrna.kladrr. bu: iptilruu vuru:- Eserlerl,,' btlyij!k slikOn ile oevap vel'd1: b.Qyie;o:iLr. Fa.h.:t !bit .toi:ourn.dn 1lIiiIi" K.oyli,ifitil'll doeI~Jc'r.i. cliThI~Ile1'~k illQil" l:.9JI.dir hjalli VG moeftu~tle okuHayrr. Ba.,:ra:nw. ttal;lhm. !!letiL, y'Ooll. b.uatin :lOiJ.nde 9io1ll§b.iP t.in.a!YiIi

"til

Hu oa!3r)'dlgI'mL;!; '8l~l,ka.Hteli: ti:o- Beyyar ,b,!l'hfL].~ifrai odilcn f,~ld' hllm1ar raJgramn. ve p".1a.rma:rIl" ,-~ I '0,"' k" _] 1 ... Ihlf tor ffiilNlTlll! erl "",ay oy QO 8.o\!,.1~J ha'VZMlTIm biT 'G'lk YiI!iilermdevc 1I1.n-1..3.\k. :ilUteotue D1a!h.~llri.rude ~~mlz,alillPIiz: .i:le kjO,l:'~LI~tlm.. N.b!!l)r·el en getIIiiJ .. nikyut3 oyiiini.i:n o::lin- leM'nek.t~. i 15 M!l1.elik .krsa -hir rnaziye IID!1.ilk de whwniuk va'21iiee •.ru gOrmoeJ:.r. ~ ~_II.. ILU_I" .L" .~;~~~cde_ e.ld .. "IuK.oyluni.in jyi ve nl!f elli trn:w" IY 1_ 'll' .. ~..... _ '" .tcdU. Arpa, obu. yer~crd.en maads 1 1..,,- ''-.,. _. kd !:Ian Iba.""llarl taJkdir .ile k,ayod;rl5U a.J.oiiLlD1o.mesl~\ I,YI.'1l~e a....... Cuklollova (AdlI.lTl!i!l) da. da biiyi.ik I'ollu"dan t~frjk e,djlen ~L ell:y .... .. ""d-...' ;,' ~ ...,.~ .. ~ra.",~.. ....,..... C' ~ ...... hum L6la-h .wta""".(ll'ltln.aa boyle to-

mu.ddettenberi

~

..... -

klllGT.fL'Il ar .. ziQcn yruW. il.(Joma.yap.]rnl etuyor. M",ll1uz blr hit.dlaenln 5n!.iK~iI\oi1~~ muhita YII.mmlLibJ. m~ VI! 1941) ilkbllhllrHid<1l.u aor ne gll'l:el"im d.I,,~ne J;i12:r surotl'ie le oluxlill. ol!lutJ !oir tar~n !btl' O:i'1ln. T cilium l!lllah I.sta:!!iiYCll'll,! i~1-;; !kill- zd YlI:'n kiM ~i[~nm.i" ",'e ~ij~&l!BUgUl] hllkemlllflmlUl~ bir hakam ell !;~JuuotmUk yelutr_a gkliyera! "'i8' l!iil!r rulduiu ,z,<l1ir1Jany4:llnlZ aJ'f'Iii.. Lhng- run lecl.arlk e-tmi~ ClI.d~iu f;!l ah zaman bu I\Ickilde h"'"t'ek~ o!i!IlyOflilot". day, ~ilili' v.:: IMrVI'l'JI. ,YoI!mleTi c.iLtrui, ml!<:lt ~oll'UmhJiLl. ,bu ~t i~ln l,ih.[tl'I !)J~n flV&.:fm 'b~lumnam&S1 1!I[IlIJr sablUa,rlll'llzda hii.dle:eU'r' dClluri.iz;cri.n.d.e ~i.§L'Y'Gt~:\l. Fa'ka.t im- nay 'l'I'IlI'nadflerJroe parael;!!' t.I;;:vzi Melhuz bjr Mdl.l~:ri ~1~Tr'le'k 1t;t11 rflllCkt-a ve blr ~Qk kll~pl;;II-lml~JI'I gadbi..n lar \iJi:l gaklu..<;;.a mmr, y~~ n.e- e.clJ[;el"ek i611: ar allIiy e ~1;IlID1!o'!'l rrw btl" takrmdan blr oyDrte\lCYIl te.da tall' 're ittr"llfrlalHnll. s~bep ()tm.aktad rr. badan, ke~QfI. lha~liye[.cr ve oi- BUT ekhllrnj tir, rek yalnu: ki!!JjdiM i\lln Q 41umm MIlF.:!Jvvel~ mUJi!l.klci1k olnn bir Ji.&Y I!U h-ayl!lt ,gOOW~!1 I5eMdell .it...harMl de Kii.yiull'i:ill :ril'ut je]o!t':r.ti ~ kadcl!!',['1I1Ue oynamiYi hi!;; l'1e do#rU hlr patatu VI: ~uh[,clif abuler i.1ze· I!,&as. ,'e a,~~ gibi benima~m.l§ liB. blr bakem Il'llnc dUtHJgU alara1. h~rek~t odGfilillr- s~ d~tb,n l\Iafru. SltInra, OI'1UIl YE'gir.i.nd.o d~ mC1Sa..zy~ Ihatli!l.ILllTll:§tl[. ~IBn Ye¥~ld:ly .tQ!!ium l~la~ !st;lljS" !!Iu.rJJ,:t'lI¢tlktl\n ya ./J'Jlai)1 bO?ilJ k Ml' iW<UnI, iterdt bll' Y 1!'I!liMY Ito'hw:n ml.ah iIIJ:!1I5)H:!' yonlJl 'haaa1.i:Il,lerini YaJ>I'I1!1.'k u.zcre ne {l1J~m;:f'."'L jJ.:1 IdUb1fu rnw.J;Ml.dera.- vJtha j'lI,pat", "11:' ~M.ll'I'.t i;ler ~y'C, tIn! liIlI1.IS8.~'j ",artlarla k(!1'Jlmu, ,,1- tulup lda .. ~ Vel ;,"B.hp.t i;a. k;.ljll mahm 1\1lTJOJi[1 Ji:rD.diye bd.<:Ir elld,!: etti,ij o:ra.,k ma.&..ifJ~l-erini t'ief<':rh~r Gbne\km!Lkt.rr_ i lrom ~tl'Ie.t" bon3cr". FakAt ~I M var mfulbct flct.lcele.rhl en mii'h.imler tec!.iT, Bu ~ ]. ~ene.dienlberi opllin llugi\l!I bil' 1:<)&1 PiI "'kerr'l1or rmlz bL~ ki. blr m~tf.l. tllr hl£k.emin YftioPtI;ll o.u1}lardu) ,,11: ~tom]j Ibir ~eki;de de"!'l3:m (:..r!i· mligln Id:'l.1"esln, Coline BJth,tn zliman bOyle bll' ha.rekf!-tl" viedanI 'II1~LI~lye11Ka,rak!l;;lk ibui:da!YJ, ;101". MuIf:'&6IIoI!' fl.:yn<::a J.ooylu barmtlli:lltili!!ratlm 't<1lnde tuttUgll tuli dslt.a. buyftktl1r_ C\ij,kU 0 haItem, :it -~ 6tD nl.!..IDara.L~ b ~LTaIJ manla.rm'll, 'WeTll~ ~T.iiJwlista ),"D.I'(:hm iltlmlRrdIlJl :zlyillie Ifcmlini dllijlinLly.or, bu ~k:ildE: 'liareki!t:lle blr ltHllfUn ,bir Jopa, eotIme,gl de il~ plinil alml~1]'r. To· Ve ~a "-!'tJk LnK~'l' e~mme51 biro hakiO!Itln '1ill: m~ai:!liie ve aynL ZIl_miNIda. 3 _ SI.I..da:n;al1l (Ha'l{Vil.o )'e' h.1.I'Il'.i tarn..iZ"l~m~ 5Il~m,da (j a~m:k'.a.Uir kil. oynll:t'an U,l1;lml"1:'ln taraf. mi) doeruheri kQyli.i.y~ <;1'ok il{1!!!]~ m.ik- tu.rlarml, idaM 'ii<l;;iy~tlo:xir.d. kl., r'@ci .. 'bln]e~'ci!! JirlII!r",klrrnn futbCll ~ ...kl~-lle oYnl&mllktoadllr, 4 ~ KIf :y<C1[le,i!BL (H~V'dJi l'!:- ya®18 "Ie m~tlin. ya:rdll'l'l cciiirinln 0Y!'1I}'Il.CBcgl rom, ~oz onOnr;1o.: Net.iel;) :;,udlllr; ~e !t~l!;:sm mil:»!!!' w)o Inekre, kOyl.ilniin 'he'!' ti.irlli ,to- tUWak m.1l<} ids.l'e IIldlyO'r. ls51 tedavilld mli,ldU bir haIIt.s.lIk 11;).· kumlugu bcda'Vt!- !(>ili~'il.ik: gC'l'dl 6i.r l1aJrem, b1r JirlIl:o-;;mIdllr-e.t;inde 0 )Karagoz; YU!lI.fl. "d k b ' .'
I

r .\e,rlm 0 ma.r ''':/....LA':) .
••

PROflSOR

9309' un&ei llkbaha::nnd'd.
nU.fi.;reID

c.or~YYC

ktHi.lL:mu;!I DIan UII:tI\I

G'"':

fl

I

MarmB.Taclk'm'L:ih:aclr
D'li.il!!litili~

lk..ijyll!ll'irn:io:: ve-sa.lti [le 1000 dn,n[hn

5~~muzdr~ urnuml:yat1a mUilil.h'~c Cttll!;'lrnlll i!)ir d~l'de t!!maS lIIdl!Jceg1z. rlj~ ~!lph~ YGk 1(1, m"'frLlc)(et ftLtoolllil'ilil e-n mtll)iIh :rom oyn'l)'!.UI n<JJu,"TTi Io.rdi ... FfikB~ ij;l£ntl dB eseile ~ytI(lt· m\"lk '~dJr kl, lIenelerdenbertClLl' b<Ju3e:l'iI,iJuLm 1'1'1 'bJI' turlU hallediltm.lYOn, hBttA kllnlP"en hlll1ne gelsll blr Ll8l' t1:.lr.

ba.ke:rltLsl"t11, ~Eul.fi yUzUn&n !!~r sat'ial!!,rnnrlodald I),Ir!!:1l h:tdil!~l~1' r bh:mcl f:llmf gc~lnen }Jill" g,o:kl ~nnda ~1:i:'r'la bit' Yllnl~ dhll/o!bu:e.nJ:1l GlotmENIma
.;;ebl!!l'l olmu\!,tJJX. !;Ill

h"emlru-.

IC,!IlJJ1 bllr :~<;ii

!I=r~

m .. 'C3151:51!.

.I'lV~

;il;ele

Soe

OJ l.i I~

&&nal.ardefI'beri,· blr bu.;uk saat zarfrndu fI]mu'l' "EiJ.::a- hndedir. Buhaatu.ltll lara. «Ii'rt: h8,l'~~et eden'\'; kan.1" Vi:lt- djr bit' kall,gn:n halil1.!! geldltt b1llde me I l'l4lr, t1u Irpn dtlz;eline.";li t;in btr h.a.u!l::tt ~, bu kll.l"l!J'l 'l'at"ll'Selfl, h~ !jll I.je- dilhi yapilma.ml'itIr. ~Ola. bu i¢n ~!~.:'Ie harl!ket e tmGZl!l em. lmr.ie. bun- <'Il1.l:tclmoSi '!~> iJ,.-i t:akJmrn m~adQaft SlOn:ra ma.c,;~e$la1" v," ntllll VBl' dtorl\tlle nynayara.k ol.orite tilrsl!! Il.t· meyiMe d.!:l, .. ~u Q<lu'l'. ir;\.i. obJil' .::l!:,'1il dil. miya k!!.lkJ!.n 'V(! iotlarl ~~i!I"U;., 1l!nen, y<mi Idar1 sl:ytl !let: yaplUi Ii>i.I: hare~et' i!!de:n ha'lu..mJer delil, o~" hMeJ"fl ~•• mUhakkakt.n' Jrl, hakoiW'tlik GIl~:a~ iiz;e.Ml\o!!I ~et tdkin rolID-ak 'i'1I&rf'larma tffine.m.&[1 ,~rl oIJlal'ak vc va.kllla.ta.. gOre, taM 'M.r' bttanaoyn fl,~an hlomJul'm vllz;ly.e.th::lI'ini da- lri.t!m. lllUcfbtt vetooek ~t:' '"uittl, Y'lIln.r:z; k e:tl~i.~ in i dl.l~ilnmU!j' <>lUr, ma,l( laZUlll'lrr. SoO," 1l1lJ:tJanlu(t3, j)ir '!;'0k Mn.re;;!i2:

c;~n

dutu Qilii! ,Gfi:n~... klil'\Il g:l:yllbel'l bir d!li[5 vermek i.rtedim, Elt:se.r klz;. ~I:i<llllnda :lamiml b ... lI:IJ1hacbbl!t uYJUl, a:i' gibj mi"!lOO:y&U ;p.II1l tti.af'tUn oldur mlitl. ZIl.tA!1l kU!:ilIk ~tsnbll['i ede- 'tlnllZQ Ilnladlm. Si~ bil' bakikll.t t1iyat:!lo ])eJl: mec1ilrp ald\J,gU I~ llIs;i.I;- i:hlr,si "ft'tlt'clt 'iii jpl.i.lad!UI kurtlllI'mak lere ~ gfuLlfuuie. b1r 'lIf'.yll 'Ie ill- l!}in bill tedbh1 (l;11~nC!itlim, ZEJ.lil:nede, cimp I:Jlsat:d.l~tdti. 0alAl G'l~.n II" l'icrlennl. e~YlolD.oQ& onl1 c:~ &'NRJ.i.>;;Y8 ba;damlljtI,

li,.tta KocaBI h~Y'l!tl.a'.. tk.~Jl. Mi!! 0nun e~Jer-ini o~u~li: ha!!,a.li!l.l:I~ haJril!1 'lmhtlyarll'lC kQfld1alnf! blf v!icut verdltl ve cttyl!,- olab'mr, .. Ded!. ~]l'Jda bile [)l1u' gliittlafiij l!Oln ~ k.Et'mea kalbinl oti.a. 'bmbUUm b3.!lIct· nek~om k.eon':UItI 1.1;j.m.a.fiill:lU,
g'iyabi bJr ~fkm l1.i&edeu\lr. t,l!(ted· t.LUtlcre, heyso;:ulpoa, e.ndilU!Iere, ~. yttJd,1I..r13. dil$uiJ:f, l'IJllillr''&t blH:f1:n ceoaa. l"'&1T1~ wpl.lyarak mliellJfe klllbln1l'l b!aal!f~brrd._, g4!';irdW hawtttts.a bah sedan btl' Jl1Qktup gOnderm~rtl- Buna, oevap BJaca!nlld 1oi;l!;1rL-etJe l~ ctt"igi t!:rn iC;in :ptJiSi:ab&tleyoe ;1d'lyorou, Bu ~. Uzam mM~et,

k&v~~l.L. 19,t3 d~ Zira.a't V~kal!!!o' ti ta:ra.hndan ,iatiIDlal!: ooilcl'l AramMlla ~ftl.ig~ ara~m d.~ dd..e clIt.i, (8~iin .hili olara.k {,GOO) dnll~e" !F,arzla .. nlziyi ek~rik JiIl~~1!! 'ranll:hmanmol.I1 rim k~ b~ mtl:iJ'loe'tUi:r oJileMfilnlZ, ¥'1h~an M'e.'mt fllm3!lml l~t«'ileJl1Z hanf', :rruik ~W 'v=ekledit. i:.'l,Dbl!Hlll1Zf'l& aI'!I SITi(!. ballEl~tt~'j~ MUml!'lIUL!!:nin l!;olIJI'~ mevcu;:t 'lohum.arl v~la:h clmck vii C!p;det OanVoare:n ile "v1enil'l~, 111to!l boz~
bill !I~y:eQ.le ilMJl

el:zeom .:;lan ba1L alet· lM yar,dunma.hEYiiyle muv~kka~ Ii d~::i'J.~._ l.ulm-du ve Ihu .kl!Il~e· ben ,",[v.a:!" koyliJy~ ",p.I'~hnekJt:-d.l.r. J'l.i.p n~j dj~at:ini o;~cn bil' ;~ Yent !tIl§'Lt toh1U1:11llikGr 'kOy §a.hsi." dei1rdir, Onufi io:;irJdlr fki zi.raJ: P- yeti manev'J.Ybi i~ lihar ed.i1mi1 .bacia Hlla:fi .iW']!!. u,gra,an ilim, $n koy larlal!l.Ilna. ekill!l!"ok buna.d.a:mlaIlnm k~e~inJ. tb.akld r! l:!!trLn z;jr.fll:!.~ tarzlan ile ~il"M'.t. V~ ~doi:t.dc gLi..,[iik !lekiJU, Btiyiik; tb:il' ~n.Qmri i1ranlnda kazilI.p.acaklaxl 'I~"';aZu iyinod.t. Stille§. kar 'lie SQ-m.uv'lIlfaklyet ibjzu.~ :mnahaJ),inde
ikiU§1

de.c;e ,ku.r,Iik[~iil.
l'eme'h

c(lbn muka.·
~k alIa

ti.Yfl~l~:rI~

a.1I~tu-miJ.'l:. l'dn

tl!i"

-

DOKTOR
DiYOR

Kl

Bobreklerimizin.laymetini bilelim

t;if,to.;b-e d.ioha ...erimli. hi:lilltailkl!1T4.g!J.k

ku.rag~,
l.e

.d=eden

,didin.sn ibl.l~d~, tdbcil

gast!!l'ilm~kt-edir,

aogllia

'da.[Yi1IHkil

VI!

kali·

bU~Gn t.!isLr1erl.lli

$undan ~ Bundan
Hlindi.shna CSay, ne zam·an
'gilrdi?
Hlrnoiii!'lwII. ttl!; ~ mll!mllel.lo!!lIl o1&.I'U tamdmk'lu.yrll, lfukl!kakn '18oY z!. iraa:tj 110 mI!iJIbur 'Mr momlElke..ttlr, Falc3'1<.. \13tedigJJil Ul'ndl!!taoM henllz pek l(11<a ~'11:liJlirU~1<; O:ilili i:i!Iamd 01.~ N- ;!~IZ bl..!llrtJi., (11" !.l'\l 1!:"'-"Jlri

mmla

hi" 8J.dallm~mlfti. 1'11,\'11 bir ZlIrl vermi'!I'let'd:i, 1i tnllclllft'871 gelty..:ol'ol'll.l_

'KeJ!Id!lIil\c Bu, lli!!vg1-

DelAoI cUneli', bu meJduburula, g;m~ b~yamil h il1Biyact.ulI 'bUiylllil: bi t :J.IWIn!(o l~ kal'llJl;;uYl .,". fllkll,t bira.2; a1:i,yIl mll0 ka.belede bulul1m1'ftu. Fl!ri'ha bulill. to> "'adar '!;I!viftdl kl, M.l ..... IItU!i :LIitihZl\'"

lu,,"un:u ~J:le"

m"~etio.ri.n :ht.flll~er, Q

Z'CIr--

:wRIDDlI.

kadRr qElY yetllithme.mll!j lllilm IlliIF dll!i~ ~' yetl~.,k 1!i!1! 1801ll I!If!nH.Inde tecrMle!m'S bll'JI;IIiAW,.... !Bu !teI\Ieb1illiBrell ~ az !IoiI1U'1I.I A.!o-,
mJll

Gtm~lc vazifeJl:\.i.zd.h. 500n za.fi'i8.tilanlll tof.!um l~.lh ob.ir ~ ilim .~<!! ,teknik atu}'lOil~iJli.~D'I. kcndi &udreti dahiad~l~ri.ru ba!l!la.n by nju~e8enin llJiicle .ol.an vUllaJarla Dl~itl.fll! !}1nldlY.e kadar n~le~ eWe 1!I~t.i~ll'lj ~a turl,,] ya:rdliIl1 ill'(!a buluRdll:so PlllU hopi..rrLmn 11:'II~,k'kld'LT,Bu g~nu. o8rendim. g~ iJ.e; yap1:~ ~yasetimdl! KByliinilll u.nll 8C..IlIele:\'d~b!:lrl mii'~!!rnh~ deie;e.rli 've ~e",.imlJ ... r!!!!j.!!l~~iln~ aqrnap ve ifl~l!ImiidUrii doktor M-l':ta C.okg'Old,c::n ie muvufak <l1.;i.mi1l~:bg, Vti! ~ !j;Olc ~l.er jj.g'tcndim. .DoktQl' YlHal mctr'lllk. 1m h.aJdl!l bhn~ Mine benlmll!! ,d.'O>kiiman ,u'R,r-.ine ohm ~:rl.!il:anru ~eM~ mak£adi· kOfll/l~~U. VCTa!BClt ,kanUIiII,a:rm.m ,h~ k i.i!( st!ped.enbe:ri '-ilJij~ tr.ak derCcC(: in~e eleni.p ,&,1" dQkutt.4u· Wrlcriroi h.:IT. ~cl&,os m~ ...:liminol::J.c: gil yeT e~d~r, Bu SIlY,eo.:l"wr ki mu- I:m i!lt!" t.u.hsi:3 cbnektodi1. ,Bu va~en[>n Y!!itL,tir~ o~dlJgu J;g- &ide i~k ho:'l-dd Jro,yliiy>e gem:i.§ mik!:tomla\' kOyfun.UIl ddldi ,bj:r t~diy~~ta. v.e UGUza. mal ola.n :niWIu rini kUa.nm~ YC: kJBa.rur 'Z<lJfil.andiol. hoti1n.dlrmiLk, ~ki.m I!a.ha~!fll goC'"
ayn'[h~l smesifie Ib.i.r hli~

itibarile y.u~'3ek 'l(oiI',o"Jlhdra.aJt neib.a.tlllfl 'Yect4ti.rrn e&Jlir. .Dcvll!o"ti[l

mCll5u·planr:lL hurad,a..~~1lTL bIlp8.rI ~n y!ilwe!k hisleric

~e-kh,

TiI'Fla
~j,

hiUfriya.t
Ye§'ii

ZelLyat

i:I!IItzc.

He O:;p!h~J1"

;Eilbre, ilIhlr giibr.::llinin m'Ubaf~a&l Vi: !bu. .gjbi mMel.e 1flr lor aJk.k lnda mu.~odc :JI<I.'PJ;a[l d.enE<r.ti.elel' ~t;r!!1.lnda 9:aJha~ ~rJle:r~ ~ih~iloet' ten.vir edilrnektedll". Koyliiyc ~ be' ~o::<l' ga~e.rnnek ihen: bul .koyl,ere gidilerCk ~ta&yc.n ve kQy]iJ. oOOhum:an He IILwyeaeli hi:r JckllKle k.Dy tarlalMl vUcllde
gotir.iLmdkotediT.

11!;l:anhwllII i9iMe
.ni§ f.Blkat ayn:J iilBJ~a
oe IDi.i.b:e~

bu k&dal" g.e-

bit .:;:e'i!;Hdl!

hu dl!!'rc-

z;ir~lerbnizi

tanltmfl.k-to&l'I b.u,yi1k hi!:' zevk dur dugU!lnlJ.<ru ,bul';!,d.a. ya2lma,kta.n "'MlIg~-ern.iyccegu.

~lllj.ul okuyucuJa.nffi.l:l:a

Ken;m,

Omer Wb.r

y~ anhyaruadL Bll. m,og:t..r om ii'BYgiIi, f f1. mllaiz!!z, an muhterem. boll' '1G:Y(fl,

Drm

K1AA'sllm:l1l> " millnetle

_ sal(-

vllliyell dB:hlllml~ ~I oOIMllk ~ay ye-tlljfillllltl kl1!fh:t!;Jl'i!lI'. m~ki.'Ddu. ilk '!:3f mB.bl!"w·~ 18:B.1!i~
dl!illl~1.':nr.

ladl,

Bu mektub~ olUg"o:th:ri taklp et'mi". k'!!dmla mile1.ll.! a!rOl6ulda. ~BJle blr 1nW1a.b~e bllllllam!f.tr- ..El; ..Ldm i.. ...:. II1I ..Or,UIl m vi gfu;la~L,~ ifnvtl-nll ee!!!'[eMil, m'~~hlIi' mlJI!'JJW.

*

GUrlde k~ii kilomeire
yuruyoruZf
1II1!1dii '"

l"l'o1oe:siil'

,Jo-w;i'

L<mived ~
~efiJ

biU' ..
mem!u@
kiLomebo.e

t1 ya,pan l'W;idt Sm!1 Il&kltmo;la. ver~- ~ve gatl!llo '\l!J.J)i!I!Ir h'lltcl!lY,Er geI~ zaEU!I1ldim. bll' If;l,Udtl!!t evvel 8lJ.1tanali. ,,'apUfl.11'1. ,.m:LaCL!tl Ali dl!.l.gc}ll~melle yarum adllya bl~asI hu!l.~ len AAl'~ ~myiZc tal'a:fI~ ~L1 &- mall ka!'~1 derll\ lerlnde HIIL'I'Vaisrninde; b[T dUend ~i!.. leyh.iJJ,e )'l:(lk.U(jj].m.i~ll. I!J.. &)<u8JlllI oI}P"!'l9,)'1I takY.ll:!'Ft.lr, Bu ~~'P1 yurt&duS"nil !>i:kwrir Iblr kI~Ari::II{ Ba;J.'"l'i.1'\F'l!I'iha 'buglYabl: ELfDUn Rll.4lt S~ ...iHn da'vasma yenlnMlil. VU.'[ill!" isloteltl',)'8 rampa etrnllJ ol~ dm:!. pS:!'lI.Bfl\f.I. ta.rrulh lldil!lf'!:ibl oldtlren lia (I ka.dA!' Ma~abiY'6't; go~t.e1"lyordu m ~[lm~tu. Vll.{llIJIr1ll. iBkeYugooUav h!b~I1~@;n. Rem:ll H~ ~iI!lL ba.JuJ.ma,tA bu.~&JIrnI:;: VI! ru1J4.;J1el· o!uju.Moclll n AJfuhll).y:&tJ; 811 atlmi!i gfu.e, 1rJ]" "~'k fIliIEII.ml!, ki :saldamaya. m1lJ\I'aH~1~ClJl9.mlJ,'(]Il",,at~ Ya. ItEfrMm& Uyulmal!lIDl V& Ie ELl"lI,llmCifILblalS:1'1Iik .e.lilnll,til". MVio;;illl da."'lI.I!Ima .:'Iiln cle !l~inei ajIT um'J1m~ 11B.!uZ; v<!.lJ.l Cevdet. C-anvlI!"Un de a.nlIy8l'sk y:ml .~ !l' ytlpnlElk i.o;ID dols,.. e~ maflk~jndlj! ba!dlml~W. J't.a¢t S(,)!,:lilin ~ ~e aU,'g1.In va 1liflO :rah hast2.lft.II-Jley>l!r kllJ.,d:rrllrt1.11i1tu', f~tI;I hildc Ju9Janlj'ocdu, .l\I'.tUuI.1.. bi· MUd.::lloe!umlllIL!. hI1dl:seaB kaml oldu- !ir!!!. II~C 'ftlli'llo cezas.ma g.8rptu'I1mar;ta.11 tlIr &!.MI, '\fWri.Uoful ~ak ifI:bl>i:!e ~IU'O!! lie Yi'P!lI1L '? ~IJ ~h[t'll .l:i'!l4t:.yt llerl sil1"Cl'ck s.W;lunun [da.Jt1nu ~I isiemiljiilr, Mab'kemB, l\8.kIZ kI:io18.008 !!Idirfi 'hil!.LkJt®!Ilrr kI. 11111.3; kj. tllnu 1 rn II. ~ t It olau m1.l.t'Mifine reka'bl!t !lnOOk hll.di.5.e eat\,3aJlloa :r~mm 1111.!'anna u,ym~tur, I'1ltimklin olanuyacagul.I blJJYi1k bir LIIll"uJ-tru <It:olin!..\ldt;r. B!r 'fiI'II' l{~lInmm ~tll( olmiuu' dotayr&tll! bl,.'l ~eza.nm :u DurulJm;!l, !War ve!'l"Emj;k Urz''(:'1.'0 por t'Mli:!,'.etl, 11'11 bUJ!w!.'~ '~udI1r. llin.tBi;L~lk ~ ..jmlle a.nlryOl'du., u.eJl,e M!~se Uli"'ihni. istemiJtit. ~mbB .@n1lne Ul!k ,ooil:mi~Ur, E!~yu.n ~ jill.!., lIo,rt.jk IlIB-VglHIlI lie G1lmIifuk m~gldel!llnJ Q Ibh1 !M" ka.dml:Mllhm.keml!!, l{arl<'r verilme'l!:: i.!ze:L'(;, AMpIl:Iq .....1etl r'I1<'lyi billl (l1~"i"t~~ Ve ]:te:l!: ~L D3. ~Jl'Il:lii dffl 3Z ~ Bnfi\~ 11a.- ruler bi!:' giI!U! blTa.I'>Ilm~tlr, l!. Stertln 5,24 kane ",11' .nay-aL kUTUYqor-. Iilltl1n ;;.Imillrd_l'. Mayrs t!\Y. Zcmmd a a.ilUyJ6]l'oO oK) lb- DolIlZ J.,32.~O rIi gtY{I'bert OO'Junla geyiyornll, Bu. da ~ijnrJe 20 kUometre VtI 860Wdlr d.a..'11.!1( tIl'l'dl edllmi~tiJ. Ini 40 II!VI,~ FIr!] 30,d<l.'I,I'a.aaUye. 'lkjllci ~Z.II. mllhlii:em!ltlin' OraliJmi a~lf1.!5 iu!<i!e &000 Idlo::m.etm denulkt1r. Iljlt-e, n1Jl'll.Y!lt 'GeL:),], G'lIJ1"l- O:nll dliII' 'Evvellp. g~ BeY<JlJlunda IatlW;a,1 de M1ye~ ooilme(!e bIl41;f!.nntJ~ ve aynt P~6ta U~II!'11'3 air :giU'llon file gUind(!r 56, kik!ml!ltre \'et etmllj-ti, Baya!l. I'~rl"'an:m bu.gLin~de.SlndlilyUrllm,e~te o.lIDl, Tsy]abl!.ay Zlll'ftnda asliye Ik:iJ1cl ~da.ll. oI!S DLnill" ~iinkili en lIft he;,"~E1m her za.millLklrtd,an dahl!. ya.ya. 1.'t.1lig<l"U tnl:maktadrr. Ib:t~kb.~ Ii: 'taxI ;;ilall~tn-. Ilmcko. m~1m. 00 yqlBot'mtil& lbl'abim,l!r, Yen zly8ilJe [(Ii. On Illl eIl.lUli0l!." .Art.tk onu, !}Ok yU.nr-~D 7BmJ.e-ttittml21 po:!Ita nl11 J;S.im!l.!1. .A111i1~111I id!l1J!lSJml.e.1H BU lL:ar.al.'Ul. 34. 11 mahldlmlye.t ~ ta- ls,.v!lil' I(rMn ~I..:lli g&e.!iI!k 'l't! oSClU';<o. .. _ ~ b~n, ~illl '!I'~lWI!, t:tbido !liS k!I.1)Qm~b~ yllrlb-. (l.kU Tnne1 tramvay flll:lli de bet"a.et:la ."eUCel~nln[\'tir, ill'ILba.:s1 l;8l"pm);!;ltr:r, DbMJ'I'I!o~f; I!Dltrll!1I1M (I kadar taUt d~IIjIUnUyl)rdu ~~1' 1bnJJ.im E!@ir au:ret.tll yu.rab oll!J.'M 1;Il6lillil.u~ .~ UIfiIil.1lLI QiJlI!: .yll[., E, kl W1tir!l ~ltmEli!I., Mileil!illl . brJtl aeY<1~U hut.ah:a!Lealne Ittndit'11mllll i~lIf16T W 10 ·ldI.o:matru yapa:!'~r. 193:) TIMt IJO.reu. 1 10 M. ....~hile .onw. buI41,J_ In:ilme~iye: Ilf! ;:!Ie t).'I'~a. ~]ih~ti.lr_ Bu~lu '\I'J),muiJl., :n :)0' i$(\f~ Z~e!i!l jdB:l"oll!lU'i(hlki a31'17 1916 !<!tikr&-z.r caahill J1Iti1l~ mkiim da.lul.: Bll" 'jloiIilil sa _ Say Cels.l GtI!r.o.e:jl! g.i!il'.rrwk il!lLiltl .~ ya'kaIanm~~, ~~;:lY'C: mtlddelQmm'ill Ergfi.l'li. numll.;;U1 lln.myo:F,I. Kiit;1l3r.pa.zR.f.'da 1~~ tkriml~eli q bit lWIta!Na'lli: ookbrnu 30. bb' tay<>rum ... inlll3.vlnlarlndell '1'lu:gut e1 koymUll19 l!I 19:!i.4 is!:'V.(l.''I _ 'I!lr;,rul'lJItl. liebt! 2.5 W lilf tliI01'l.lIo I'ilm!'iI1i~n.I. 2 kl~ Ka.nta·rmII!IJ· o;:u.ddl1.alnd.eJI g~c:,ken Deyilll)l} liiil'i1'l1.e~[: tUl'_ A'a:uy~ d.lld.oru E'lI1.V6t' U:Ell"aJl, lo~ 5Qo men.tlI Y'Y,Parla'L'. Ok iJan Liltf1lBmtnde blrinc !<atpml~t.[!'. L\lt"fi Al!ladolu Dill'I'IiJYolu TBhv:llt _ ~1ytn'\1nu.z Ba;yan, ~(lfIalL .. , ce!ledln ¢le{/l1nQ flJ.h!.a,t vemli¢IJ', DcmkyoltL M1.l:r:n<"::!lSil Soo,;,iI. !ii:il.!l,. ~~1Ii!Z 1 ~M6tfe 000 m;b-tre 1'r1'uhCallf yerler!t\(:!.el1 ;vu.t\.],e.no:lltimClIl..rI CevlLbm,r verdi. (] ~nl< Bm.ya!l. afii!b1 NUlnr'l ~ilStII:aaMya kald[rdm!~tn·_ fIl'PIIol' • hlr Mill dimmdilc Ml<ma. K~nli. A:ya,.
g~ 1I't-d.YlI:iliI> k1l!fl~~ lIir ilC"'g'i g&;terlyordlil, f'i:l<lll!, IIlnldeUf
~~l'

«1m

it@!;>

Antakyada kacakcllar~a mucadele
Bir memur kendisine tUccar siisii vererek bir ka~akcl leb,ekesini yakala.ttl
.utakylll, d~1 'birilIj~ car

I

BORSA

I

Ihtikir d.aVa~a.rlrnln Ibnli1nlC$o!U

(Vata'nl

-

Son ;iJnieJ:"· M.CJttitiUde.n
adRl'dIll

*

IBk 'Nlmvay 60 hk bir ilhii. ya,r,a ;arpar.ak oldurdu

cie"7:'ln.lradi!. m1lli:lm
ofIlpcbc edlleJt

Ddt' ~lI:~~

:ra

K~

Ol&rak hudtlttB.n

8ii'!rul!ll1

e.>lttl,u.!}tw-.~g)lk lb:r'ab~n\ !n14U

13 kilo 110 gram SUCllt11a lkl ~ttt,
SUf)J:uIar
1T""eyO

5lll'.Il: ~
blrl 111;: h'

eJ mooa&I~

Unal.

!!\IT\IIoklulle

-,-

aa..~ b1rl

1!It.i.bbiJl"at mEllnlirlu.nniJ'lurak kl!ml:!ni HI.;·

t£"6lim ~~tt.

ahMP

olBL1"aJi: tl!Lmlm~~. J;;e!dij:1 gccf,l memorta.
hi!!'

Antalkya hollkevin die
te'ms,iller
Anta.kvolll,
halkevi tamEdl ~tln dotu~
(Vatan) ~lz;

J.W!ar:m Kfl.1'"ulI

j:b.,

rah1n\ "Onul
vo or.adEi. lIgn

o~lJnlob-J:l() m!Wkimeo

bblereli;, gl.t=.IEjIer

aJtmdJll.. lI~ '/i!Y di:lntty.or., li:?$lni jpll'Jl.t'!Yft'l'du" Alt [ Acablll. bll. milT ~jU1'. ta.l!ojiyyl11 E!t.ttJI gi"bi tlii)'\!U. Mut.

itlllm

lakR

3y!e

ola.ea.k...
IJ;fIU

GeT,;;: Bal/Iill.

e'II'Vel<1tt1heTl

u-

IIIY0:l'i'iIl,I ~ Ji'\bl f!.aV';MZYOr.:!U!ll:z; i) 4tt ~l;!tJ4I~"ln MYiUUI!

~tlphi'!-

m~gl.Il

R.8.4lkOyllnd.l!, KllrbatalnhlUd!!l S4 Y~Iil:rlJ:ldu.l"ethl, dIlt (.~a· t;,l!loon d~ilp 080~ eli J~n'llmll,tt[". Kbuya 4ltQ]t]tnde, busnsl ola.nk Ya.rn:I) Haydarpl!+!i NUmuh~ b!l.6cta.~ oolillil!~ D~'" t0r_i[mvsnl!r kI. Eundal' bir m~dillt, evveI A5il:\y-e [. h~~Ij!~'" l{.;uall'll!l.ruk tedllo.... alt.tM iji. '1 hunlaF Y1LI!illiis&iJil! 'h.lr ~In mIlY'l'Il- kine! ~ mB:bk~m~lnodQ llii:;:erle da bl!'lbL1 hl.rtD~all lmWku: hall-a SUl'~l.In 'Ie 750 lira pll.l'a e~inn rnah lrnml:;ltlir. • Dim 05s,.~'t 21 ,1i6 Pcm'ilkllan lrtlp~. , ~ktl:m e~~hm klmy&vI rnad!:iclw tle&oo·
Oil.U!:'!lJ!l

iR.a§,it SeviUn 5 sene 5u1rgun ceza:51M a ~a rp+llrll m a 5,1 iSMnldi

..

Hrll. AUlm tJi.e.~Ij_U Tlltk. AltlJU (H!mit) TlI:t"l{ AlUm l~Q~lJk (Ha;rni1t) TUrk Knlm ~ • Altml
~j

ol-I

klli<"k. (J\..Z1Z) btr-1lk "fHltmlt) ,,(~e~t)

11600

.us 00

!illi:'en lruI-aklIk: l'I.u'l:mbEil .ma.hmlll fize-. b~ mUfrezc ,UJnl'tUt a.akerl N~' ~la:ri nkatlYfU"alt ;$0 g~ttnAir rll1dll Zilli-ra.E1, and~ VM'e(l0li: dill'W'itda. , d~l1. 1.:21 GO tlt'.

pJ.y1!!S11I.l/em!dJ. ~~ t Ratayll cl!$~ey U..11 de tir. 5I.IL"lyilll Qlaf! alit! ruti!loeUah ~~ =+== II", ,ge~en Jl1M:Jla:ln J.l!l~BrlIfl1!![ yu.p.a!".a.k otomob~11i> yWc'lemi!!jllel'd~li. Mesinda tiiffin z:eriy&:h m'llr, tbrBhlin Unw! dlL '!iI'4Iinl.a aJarak .~(j.11sll'ra'tJe .,Elhi."e !:l!]lllt, Vol!!tbruJ!l~- 'I'~ov.a. (VEI.i8J'l) ~ 'fi{'DVoIl, ~at, : "ii'""85 Ni.}(Mof'. mr.~ili\ mIJ:lta'kala.rmd'a. yent 215 5.'i m1 tll1i'kif ott!l'm!ljItir. Mevltllf Thrah[D'I!!I!r del§.lo't[le ~gel' l!Ienenhl ti'l;tlll'I Briya:bfI~ dil/L'a.'m ohm 2ri ,45msJdadrr, Bu rIlJllta!mlsrda h~Urlt.n'l yerl Ofrerd~ '1'0 U 40 Uo;: IUl.g!LkC:lllm

1I6p.r~U.

k!::llu 6orl. dcl'1L. Dl·I-.t"oI.ok.

lokat. Niksar. Erball "avali ..l

I~ bulma 'k-I'" t e$, _I, atr
OL.ENLERI
~e Kw;Ii&y Uml.lflli merke2..i muham.ern\l1"l~l'ln,d<lib 'I'~ Siyavi.iij: PoiIi.§a oiull~r1fidan Sel~ j(lftun Anka-rad-a. olmii", yeDi l'11e:zafrh!i:a. Allli;an.2 (Tolt;fl}'l1]s) MDmll!!ht1ml&do gittlk~ .....Inklraf ooen JI) Me. min'" ll1IUhta.,.; bulurl-<l'llil1l t·l!!manl&rm IoI.Ql<J.yca t"~~''"l]t M.tlebilmnl Va JIi' Yl:ll1hlW' ~ait Erak!!! 'Ill. kl,l;1 I..!;tlyeri'r'a~aFldR,ll\l'Hl (lUI clvcl'i!tli. 01·· flt1:.icl!!: Eraktc;, ilil! ~el~~ o'Iuha-;5ria nduklul l~lI:r", do!!vl"t eltyJ eo yerJI!'~tLl'"lIml~nn ~1!i!1 N'lJri A_"R'~n An- tnclerlrle. t!l'·u,.'<!;ut. oJ'LnmnJ~~ jo,:ln Vi! l"ilt;:tJLrUcret Kr'l.t'"!1I]J§I elmaksram y.~ kBrada n~nlanml~a1'dlr. p.[lm~"'1 u!l;!ll~nilll VU'l tk"tll!l:iLt veka.t.eika<lltl, .2 CA-A-) - Gjr~d l1J,':U8~. LeUllC'lo 1~M"!lrJ{",t1"'UI111~ \Ie 'bLr .. t", H1 ta5-;ip eden rl:rbr.18 rna i~'I::Llru.hila. toe~kll:!l. 11.1> kur~lm;!l.lll haw. Ierln] Yllkmdan Kumt"n rnlmun mUctafaa UTtibsUI"lO!, kll1dll. bll' kanun HI.YlhB..'iI ht!.ZlrlsR'.4i~ son l.!jIl"'i de tama.ml:}.''I'l.ll.ktluhr· 11ll~tll:. cocuklar ~<l'hI1'o lAYiJnt·Y ... lor.:;., 'blt i~itL 1lUt-IILilLrM· 1;\,'- a~I !hti,}'IlJ·IIL["h!. i g(lnIljmle 'bil' tedr1~ usulu kabul e!lllerek lerdel'l tlJ,bJiya edJl",r~k 'Idlnr:a J3,ir kag tnSlliZ lUL~III"'~ l~ ,'a i:;I.. i bulma tl!va..li,!IuUlll'ma. tat.- derilrnlstlr. ~;d~dllI;l "i..yrllmrl'laT. bikattan r1..l1hrl.U~1<n ·tkc:lcn ;;t&rt pc')' ,<ocutn ,hnJll!le~ (iII'. "'lI!Fd m'.ldlllaa ,nll!O{~'r.tn!lmelNl. fie!;! f1~rp~.,. tevsl ednebU~e-k b·~· man~y!!t el. I~oym<l. ~€i.ve!'llece~t.lJ:·. ~ VI!! ~!j!01 bulma fli.8Jiye- reetiier~k memurlarm

NI$ANl

miidafaasi

Papanm radyodaki
\

gomi:iNn~_

Ingli Here son ted b~rleril ahy,or

nutku

Tiirkiye ile Almanya -. munase b Ien bet
!Ii

Ingiliz hava
kuvvetleri
Girit tahliyesine

B. Millet meclisinde
Emeklilerin
I.lJ'.iol.l&r1. 2' (Tllleflt<lilii) _ Bu.gLln B~ ]I~md. MKlI.~ mlit&t 't"r>T&l:Itrl.aHllIde.n bilini YIl~IIk., tlLZtlaml!· II:fndekl ma~t!lrj mllzakere ,i!dllr){e1'I Mf!.i.!yc VekI'Jl. Fuat Atr.!l~1 :lftIl'sllye g~lerek ~tittl!ClJ.k JI.ttrl!le t:ah\il· lui, asKcifli Te m"W1tl tekam 1l&JI11_1j\tnun bIw: m.!ldd~J.«ini iiiett~tek U.Zlct"1t hazwlii.IUIJl l;;..n1l!lt 1~.II:rmm ~m~taceJiyetLe mUza.k~ri!l ed'fbnft!~nl :Wep etml~ ve bU t;..I"lJfi moeli!!: urn1l· m~ h~yet:i. Wtn.1."rtldan k;~ oktnrrl1lljl·

Vat.H'P.lrI. :2: (A.A.} PlI,opa, lW1.iLreUnd-e- yl\QOJ.nl:'I azet",(:lIeT g taraa'lIn l' 'OYiQdfi (biT" i)'I,;liI:t,[k m!eyc" ~~ n"a.ddi v~1'lrklatl'L n'lo!!I,Il.iy.i VI!' t'"mdAb sorulan TIlUbtclil' sunllcrc CC· vaban Tll~'~jyoil" lie A!manya «!'Mmaileyi, iQtWBi 'Ire 1-<tl~di t.aya.tm dullj rnlill.a.ael!).,'tI()!in bugfulliU vaztye li<j oMa.!fh rx>lcJ2J"I1 olara.'k zik:retmi1l' tillin bu. hususta lii!!!I' U,klU ,"'lnll.kIli1B ve .milli .ikttsali:fU'MIIl, vtLta.n.ds,h.VI!! l'l1ftmmB.tr mevstmsrs JulilIgt berm tamamile i~h de ip.k;i'l!d I!!dabi-

Berllll,

2 (A.A_)

-

V'll!] .h1!l1.'.i!l.'lyoe

yardrrn etf
K,'i1.~n~, 2 (A.A.l tn.gUlz na.. a. km'VP.tlen ort"", ~""rk umumt L-i.a~arglJ... hrnrn t;!"bil~i: .Akdll'~I?.aG, Ingiliz ve canubt ..fr:i. \ kiL hava kuvvetie-rjne tnensup aVI:"1 t"Y)lanLerlndl!t1 m1irakkf'll bUyllk tef~k L-;.U1lu, diln t)-Innn gUn. Glrlt tahIjyelltlli YlI,.pan t"glli;o; harp gemi1t:"i ~'~ Uca~t vapurlaer iJ.zl:tind!:l h.lJn aye U~I!I~lllIll'I!I dc~'am etmJI\I~e~!r, DU'1rt1 an tayyarl1"ll:lri blr '!;ok o!!~!fL !!ruIlO.
mllj VoC Ptr
~~JtlIlH\

maasi ve Irak, Iran hudutlarma kadar demiryolu insasi

loe-vl!:iim-addi

~,aY"'lll'arlrn[

dan t~m.rn eotmeokit.::1'1 Ib.a,~ka.hir

YCIli .olmaj.mitel V~ ~tnr!~ir.

elmmaga!.b.\illIflIil",;;!"ldigL!1i jlii-

yan

eOJlmi,tir.

Emil' Abdijl,ilih DiUd kWJll!llndt? iBa,id-tild, 1 (AA) - BiT hu·

:&er.l.nl. lUn!.Cak he.!' t1l.rUI ll!l.n~·M·tlillr· den t-e»'lIJ:J<L ctmelc !Ii.ZlImd[l'. I!Ime~. Iilaein par-sJa:t"[I1! yn memunt mahlim! ilili '1<ey.!l poata '·;(l51!UI.!lllecvlarina jt(Il"l.dCl'ilrneSi i!!lbabmm tem.lnil\i do )ofallye VehlLinidcll 'iidOOtle rica ~eI'lm.

"N1'.
11 ~k"e1i"e mtUld tekfl tit k.:lUI\U'I1.!: mll zake:r.e ed.1ltrktm mubt'e-Jll' Mtlpler, knn,by-e ge1ll1r'tk Me1iy.a '''ek81et:l.n1:rl IIIl[ aydll, bil? defa. yaprlmakl.a olliJJ ~oklllo."llallN'lD kaldn:rima& ha:k"kll1daI.i ~k1i(ini.n !'ek yet-iN'!) 02dtytu,t1IJ, de-vIew se.p.c1e1":lC lUm1.e~ etl'nl~ ola.n bu Ic"l\hil em"kllLB'ln, "y~lIma yaptrr. msk 1.. J.n ~t!k1erl ~-nrIll\l<1 all]:a,tmq:.

)"IaUye Y",kLli ~;!: &Jrnl~, I8mehltler igin aldrtdar.r ma.al!j mLidJ\.flllIJ. gon, gilnler R;yIl'trlarak 0 gillnlerde banK'" ya m1ir~t: ~tl1lfl.ele.rl. !:iakk:mrla bl~ ~ cl1et'"indc m.ll.hkO.mtyeUerlni' ikmW, l;[!;Iul W.tNlt; o:i~~rll'liye Ioi!!l.f"at "I~filrn i~ Cd.iP !III kif!~al'.m Ii tlll~plQrl, dij',;<.:'j· ttL· Q!dujNnu hUt! il'lI'Ii:jl ve ~tLml~ d~m i1 ~e]'lbe!l'~ OOrcj!"!!Ln Ill!fie(llertdlrcllecekt1r_
'til'

,g'1!l"Jl'lr\, tl ~in 'l'u,tundlNl, hie bir Mlli(lW 1, I\t· I:dy. tt ,~cniil1 otjlT.n.tlf, vazJyet solllJlm!W~~Il;, ilj! verenter v.e:yfL Liji ar a- fElklit .8akll'ldh,'_ 1fjai'k, mUkillmme<] YMlar hXa/lDdEl-I1 .. e.r~let:ek :l;stld& va ~ukJ~4.JIIlrhl!. glk!tt.~~'r, t{)d~r. AlmEll11B.l'"lD RibmJII. hru'~r muv~f"fe.. ti!Ll e"pnameloer her tllrl1i r~im VEt ha.t~ kry.e,t ih'tlrnll.l.l ha.kkmda telalratta bu lardan muaf tutlllaC&kl[)'I'd.~r. Ibnunun rrH~l"lVdt'girmeslndl!!r'l sonra h8.111X lunan Cypru." PC'};l gazet,E'l5i dUlIJIlanm Glt'"irl., naz(l.'tdrt. KI'ljl"~ll!. da.h:il. J(fLY mnil,QIll<;; ibi r tl.LzB.n'ltllune lie devlct', 01dukul!l\1 'blld!r~'lltJ.ye-t ....! I belediyelerilJ. bu te!l· f'l mUslIlt vlt~)"I"tte mekted.tr. ZlJ.'a 12 adad.:n hir istiHt kLlA.ta. nil ;su!rI!Itle ;!'l!.£dH!l. ecl.eeekierl tqt~bl!oinil 've Surl,.,eden lta1-'s lliilal?i, tetkik olunaJ:'lIkhr. Al'=kerUk1,o:-n ~"I'Il!l edltell1 erlE. CiI" ifuJ111 u1I:-1I.ki.J:r.
GiHl~t.o rnU~II.la.asIll.EI ~yloll al!va.:m
V'C

muh<ibir hildi<rjyo.r: FiVprta; 8001'1 e dlne .d cv.a...mli1 do em~- MII.lC'tY . billk n;}lliLEimlT AhdUiUlilh ,bai' .M:.itli il<-1!9<;1;:,1 i,ya t, mill.e-tlcr In (I,I!:- ,d,nd.;§, :giTi~i =~md.ill. Tiirk.iye 1Il.1· vam,b mal Vt!i I!.an fe.dal::i.rh;gl ill· ~!lI.i C~'l/i.\it O.a.~iin ill! J::.ocro.lpIQma· h..a.z'T imlu.nmUJl.tLrdt.r, ~i!mm ,j!ttirt1m.iy~e.k i~hm~~:r yO" tik erkl:!U ve [u ko()l~ t~ =d.-eb.ilineh:ri i"tjin lI'almz. Ja,pon e~~i -gd~ tagayyu.p I!!bmi§; ,o.lan Ita.Lya.n el~l'd£vlel ad.a.'ml:aHfHl:I ~-e-tl;;.rinl!! oJ:lJ- ki: rehherf)"k i!IIn'rcli
IH;rniD

hUi;.:um

ed1l:r:l'lirij'tjj',

mi r·efa.b~

ve .ulhu

¥e umu_

cylemolidir.

'. ,i,etik'hal 'TMlrWli11!-in de lUl1ma.m~i I f".

h.DiZtr bu-

C(l.Lyp~: Kllloni!.!ta
Q1.l1'l.lJ'IuyO;U7"

kCTJdi

iJloIl~rimi~G

Itt:

diRi.n~ il1 b'Qlun'l.lp ~l'J'ld~rlldl~ nun t8~ayl!.. gitmi.yen i~iler 25, 1~..lI~ri 0.1rtllYiU1. veya illin.d.en !jlkara.n rnlleaae.a!!l !lrlLh1plermdm ()~ l!o() lira. 'P8.t'1I. I::I!!ZaEl \g,nllJ.", al=a~.a.kI;U'. tlj blaya ttlt"ll:i!dl\ ~k mllBu. lnt-:l,·at.lda sfu: a~m1 Dll'ktlJr ():a" kill UZI.l.r! U~ &lkI11I3.Ilml~r. b1.mblr ~1<;:ml:lItl ka1"l t.Jil.i}s.1t VB ...Il· 1:I!J!J.d!l.~n sell! E1lmE:!!1n1L! 1!I~.aydan 'i'~. mliln !?evkL, malitl1-elin de ikrBmi1i!il~ti"ru al!rklln bir ~ mu.~"kiilt\ta "J..lkr&.AnKI3.[".B:. (A,A.) 2 :a M- Mec. mi.y~l;'k ('bit bu J.ayih;!l. pek YII.l'::anc:1i'!.. d, !d!!.rLW a.n~a.tnu~ 'I'e bll "'Iltan tedQL- lil$i bllgiin oSemsofittin G'!hwllL!.aym balll rn ~[..'l 'I,ll'llUm1 ·it{)l~'li'l'le 5evk;e-clI!'lc~k. ttt.lnin de bU ka.l~i! 'io;(j](l.Y1:tkll!ll'd!!.n Is- kli.Dl[itmda >'a.P[ru, OJdutu toplllJ:lbdll 'iJ!" !tiC de etme!e.r1nln .. poek ye.l"lnde cla- Ba.krr i15~yo.m.undall Ir'ak lie lnm HQkuk Ilmi y,aeyml!l !kul1IImu ~ te'ba.rilz ;rttlrmj~tlr. hudlltl.&rm<t. k;MIa.J' ya,pflac:B.k 'Iif'mirAn}cara, '.il ~Te~e!onla)1>hltye Or!dan S(l!Bl'R km-stiY1!! ga1all Fe.r[. yoUannm ikrnaJi 11lln i5tlkra.z akVekaleti, Huk\1]( llmlnl )'uyma. kuru-, dun F'ikri. E!:mddilm!l mB.afl n:n.t Ill. dine, ta.sH.rn,lf bOJ'lola.n ihraclna, Ttixk munWi mc5l"Li!linl ta.kdir i:de!'ak mcm lDak i'4fin ~tikl('t'i dertJ~ nzun u- cezll, k&n'l.umnun ba,u madal'lt'x;nin le.kal..e dill.l'ill. bUy1Ik hi:qnetler ll<i.'!lil;mn a:nl~ tm~ 'i>O ~:z.o;:tlmle demUitil!" I;k8i~tiTi'Jmf>!ll hakkInd£JJ; ~ Kauu Ii U~.bllm.(!;l;lni lemm. m.ilkcEl"-CI!le bu k"l'UkL: yihul='4"lJ"ll :lkln~1 mID.Illkerele:rJI1I ya. •. rna OFl ~in 11rallk hi1" :\,udnntlia. bu_ Ml!mleltef.;e ~ ruzmctle:r ~t. parM kabul etmi'l'1'..:i.r. !un)Jlil,." kar8J.'"l.W1t1t'lnll'tr[",

- Arli:ada~un Fer:I(lll~ Firu'inJl'I 0"1"fays. dull Il:rul ht'H:lke lm)htil!i:trr. .'3imdiye kad'llol' iti~ dU~(knillmE'm~tiM:uM&fin, 'bu rm:seleyi. de alti.kmi.fl-l' olM"ilLli u-tklkler yaplL["~J.[[I, Bu II!luliIl'1 vaz'~ i~iTi lu\ttA. mOOdl fedskuuklu le-tt;]:I et!!e lmndM kaliyen "eklnmiyecet1mill ern!f! oltmu.z:, BILl OOyll1latr rnii.ltotfllup. Mali:;'o:l V(ly

.t:fl~iler kl!mdilluLnL II!! mmtak.allltrma _gCltliren na."kH Vj,1>'ttajannd.a.n y'iJl~e 5(1 niSbetin~1 bil" tl'nzilUtan fay· da.la.nOlclI."ltIe.ri!!r " l.t.y.iNU\1l\ bU!' mad{lcsiile

tl:rud ~HI.V(l, mIlYCi.l).nlacrm!l
I4J\.lbllk!

t~;

Glrlt.te L~1" ibl,l mU_~alt vaz-lyet"le !CUer. tngiliz: tHow dll. 'KIb1'"t!la bL~k8ol;'&1M m,,· f!:tlre. ~I!!n &a.!edi!!dlil'.

,~l{

T atf I su a mirah
hi!;" InLi f'~i p~1Ik !:lly~
)J)'i11i.ka.tla

ltlt"aya.II"f1l Alman

(Ba.p

j .Inela'lll)

-

Aral!!Xmo:J.K di:lrt f$a lI'OiEl. • 111 .. e, 119 J"ll.KElrB _ SI1: olma,k. IJZi!'ht bir ~o.~ dl~I' i:l.1i\,man lll.n'ar·e& hlicuTIII'l va,!(Il. . bUlm&du.lI gert ~~kilJru!fe mecbnr ednml11'I"f_ DUn. aytli, har!:'kAtta bl.r Cant - 1007 \Ie "11' M~"l1l<lhmit.t _ no dll.qt.tr'iifYlftiijjl.ijl', :Bu 1)(1 t,~.l'YIlI8, • dllnldl tebJL~e t.9lIribi bHd!tr11 eJ1 !r-cdli· i&yyareClen ~~ti!". Gir.l.tte: 31 nu!.y;!VI t haz!rana bn't. hyan gac~, ~ l:l<)fI'I'bal'"dlman tm.YYIII'derimlll, MIlle-me __ KlJ.neliye layY'1i"1l

!jilJrB"n bir 1¥l1U~&t ya.lr"aoz..l,V'L'ltl .I!"-!ll'~milillf.l'[]Jr. AJm'l,1lI IfurkLyI!! Nazltrl

tlr.

V",,n Hibl.u:ntrlll" Il~ )'tlkh'!m IIu.l'IElye .NII7.J"" liMIt '(~h!lDQIl"ll-Ztr 'nlllun~ fUr. l<Lo.nilra. ToII-dYQliiIlt I'Ilfi U.n tI'[4l\>I(:lc].I:>1!:~1lu.e!d~IliliIl. JI.o1iRl~ li'3~'I!o!'J1l ~<il -ell IOlIomiml ilootlil!i!lItan m1ll.h.ml .. 1An
.1

hUeum 1:11'"y'\t>rTll'i yBJlgm Qlkanbnu"Itlr. MsLem~ diiU'l:: dU.,-mB:r:I '~ayyIl1"l!Sl yeT de ta.llrip ed;tlTli!}~ir, Samld!~a golS. fe. bll' mlktlir t.<tyyare de .Almiro'da La.hrlp otunm.Il!l'tlll"'_
m~;vo:lanla:rn1a

"MllwuidH

Bi.l.ttln

t,ahllYI!!

!l~""e!l1 :o!:lrfril~

)/fJ>0

*

mil olan bill kl~1nu;tll em~kl:i1e;r-ma..

tJ,,:I.illfanllktWI.l:K
:!:lLl':II.

alm.ak Icm :laall;s..::e 'bek1i':tm e~ oiIo;!:"- de~oM' llit. V~I!', yI1<I-dfl bE'Ij faizll ha. m 'nil: harr:lko!!t detildlT. PtilIil.nrnek zine tahvill!:',i in"l"acma .8 d~!llct dc. Hmal1hm i~ctm", (aumdlT ki. ylll'lll hl3I"k~ lekaoo ... l'I1zyo1la.1""' V(! devlet t.t~kiIU yel:S!:'''kCdlleeek _ ayJ1i ~ Llrllf)lT dakJ- umum ITlUdUrltlkleri:JJi.n. d~i.!,ik.l!lUet" yapro'\ttIl'. <:lIifme: datt' kaf\urllJl'l 20 InC'i maddekal8.l"I gecireeCl!;tirBUyfik Avrupa La.yi.ha bl.lgiltillerda I"I.Izn~tm'leYI!!1ll1. ';[.;-,'l.:-tI ~1:nde:.. bu. bbil r.mek1ilerfl pa. 8illtl! I.!Jtinlfld$ !era. "'!I"k_ill~ri l1YI:'t:i n~ pieclls umu.rn.i Jlf6'~tl.nde i-ij~_ k.&billllUM raJ!IIn i'i1l1cti1l6 i:ai1ar ~.eflI:iF.B-IJ b:l"&tlt~ .Y1lPih.n ;!'l.p,l"!lYEi-t.m~ ~ru~nektlr. diUr ~I.m uy"lb'll-l.arf~Hn b.1rlm:i mil. lIlE.ulil bi~ ,iii! tAtblk ede.::eH". o\m'sak Mk.er idielerm:e y.rdl"ID :za,lU!f"el.i!IriJli y~pm'f VIOl ".;a~mba gtiFejtmimlz bti.ilik oLf ittfhar duyacllk" Ji,r.1;ara, 2 ('I'tl.1&!"oIl.La·) - A~k(lr a.1. ,;'f.imEltnBl I:lQn tl c_ Myle m ern l-eliteW bUyU:k lti;!.1'n ,;t.. nU. ooplllJJJIl.al': Uuore.

M:eocli-8 ~Im ,;lonrbL ~=rl 'I'~ pohk: hUzUnUl bit" man _mUII;;I, ~Il.tl.t. ~~unUllII~1l 51 Inc! ~ ~'-l-":-" 0'-"'1'tL:o!!d<;teslnm d6'p,tlt<lml!!ll! VI!! 'baz.t mad ~zeLm .... IOWJ.JeI". ..Lll<'.J.1 para _.

A n~al·iI.,·2 (TNC'[()nl,a

t;ifl:9'i m;B.Utwml kol'1ilJntl,"
j-

Qlft:1 mal

,·to

tfU'mm ~ofU1lJTIillll' l'l'ln tl1'l'ki~ eo;ltlml!j buhmlll1 muntellt 9nClI.me.Jl blClgUn l:'Dn l~.i'mamI a.kttderek kanu.n layi.n-tnHl madde.leri Uzerlndll" bllZJ.

gaf'I~"Pooc. :i1dnUl~lk mE!:f.l11alt:etllil ltmmlUlI m.i\nu]]11!. g'eldittl v.e blit'lUn :l't.t.lJ (UPl!!t' ~tl:I"'li!1r'] MIIM.fI.da. fm"Ii, blr t:I<BI .ner Jln 1'1"1~mh:ikci. i!;~n. 90k n.... y·C!.~lt .Ii!:rlq birDgt Jrui'!re"llll oldlw~'II.Il'II>I bLUDlaclltun I!ofL"~ 1'I~23!.fL.t "'i:lYIOl~I- ~~.!I.ltl'fl~1l!te(!lt.l> llil .... llan.~.Jlll·l'llIn batJlC'& ga.y(;al Al. !nan,yil-nm &on z:zt,man(3.roa ~","-rktB. II· h.ak ettljtt mmwkala.r 1!I.1'umdii. tJeari m1ina.5ebeUer Ie-sill etm~ktl!', Fanllyrrr[l ditl!l" blr gayesi de cenubu ~arkl AvruplIl!Ima ka.bul I!!ttirllm[:jl buIYnBJl Y4!ll1. zjrQ.a t rejhni t",in lJoiI' (Ii· r-ek~if m~kl!2il oJlir.lakl:.cr. Alm8.i1 zirall~ ruLlillIT. ili.ll6 m~i;I!']8'" jUn in hllJJl i,,~n btl.LUJJ A vnpamn i'l "birli!i yapma~ 1!zlm g_eldi;jimi $~. h,mi,tir, Yalmz. A~ml;t.nyll. He tt.~tild .l'l1.EiSll,i ",tmi)'en m!)~eketL.er a.9 kalil·

[llian bl! hlmaye ve bcrnba.rdml;&1"1 f.i.""llye1.ir.t.den' ba.,ka tayyarl!:lel"l"1'ili~.tn bir mnd.~l, Ci.riU~ k[f;a1I1~lmIU1l\J'l
"r'li.JI1t'efit

~I'I..iPl!Y'B. ~"hW
;!l.tl'M'~If.

malzeliiili!!

YO!

yiY'~~~

Ne]er kODll,uIdu?

Hamburg aClnacak halde
Lon(lru, 2 (A,A,) - Hava n.ez;A.tetl !stil':lb<l.l'~t bil.TIml. Hamburg, RIe[ ve Vilhfllrn!!J-1!lVol'1'do '\'tlku bulan yii.n gm].ar hakklnd~ ~It m!!lWn<lll 'l'el'mek t.ed!r:

11'.1'.etm1Ji; 'Dla.f] imtarullTlJ1 ~!leti

nerli!l-

vern!Ii,'Itt ••

I~l eT'll'Ie ya;PIIM!<1jii: te,gblt

YEl.l'dnn

1l3...~1 :'I.l~ml

Ankarada kana1i'~asyon yap!lIyor
fl~O!'fQnla.l Nafra V~kA.lBtl, AnlrlU';\ igln. ha.yatibir rna hl,.e'!. ~tl:l. J.ta.1lII.llZB$yon Wt,bl'ltJ. ru !<Uptn'I'ilJ!][ kaJ'1!fillI. a.Lm}lj va mecU!;len bu in:!jB.atI t.al1;!!l!.k\lk ~tlrebil·
AcnkB.l'.!I., 2

te,kll

eltmdt 1l:!.e,1'e parti j:('l'"I.IlPl!ln~EI edLLcn flllS1lI51 1!!M!~hnel1 QIil.11!jrna-

!.arma d-c-"am

etmeLt:t-~r.

millk saa:ipl-enmhm, l'V "('Y<J, ~Pw1:manla"P'lnm hcr d.~il"c5li 1~n 11) Iil";l p8.l"'& eazl!IM al1Jl.a.c~lt:trr. Kafl,a.lizasYlln di~hiLiye t.eil;i'l5ut.mm i~C'tmlly mlUiYIl, nrum mllme8tiillerlnden Ir>wniByon mULl! "bi!' parli.;"l
tF,l;bif

ltit'lIi

Io:,;!n6 mllyon

:zoo

fI,~llm.llBm!. mlltealnp vel-ri]etleri
"kUflH;:I.I;!1).J!: D1tll'Elk.k~p fllIll.~ll!!!'lnden TI1Rit "Uzere

.... 'e

Komisyo me!lail>lni !l1.hatle naUcelendirl1'lof'-_k ye hudutl!l'l'tn'.[2iI beklLyem iIt!}(tl'l'lerimirln a.ileol e1"lne en faydElla 'lie se!'l yardlmll!lrd:a bulu.nulma· !lm~ to):mll'l. ma.l<~ile !J8.Zirla.[IIJn I;!l.1'lb~ yt 'lJ.u devn.:'111(; 1'l1 ectil! "uQl,lmi !!Ie-

F.i&t1.nde !fJ'~l:!!! m.~failltli!'r.i. Madrid. l (AlA" - Filiati-nd.~ iDgiji~ - Fra.n!llz ko.nll-Olo:.luk
mi.ina3~betleri.nifl koesi}m.eei i.1 z.eriFra.l1;!!l1run C.'ladrr·,d buyiikd~ B_ fraR~il!r Pietri i.!lipan}'8 baric.lye f\ilzm B. Su.l1l!r' e Lspanyanm bi.i}..-ijk bir ..kab;)lik d evlet 0] Ifla.k itihaL'ile FTaJl.BoilDm Kl~dLi$ ve m~.kaAd~ Yo!!Y]!!1"dl%'ki fr~~ 1"I'~i!"lInl!.

lrln. linhk llir
gestiKtcn

:,rctit:1e

veret'elltil·,

tail..~jlilA.t istem1.~tLr. aU1!1'tr'fJ.ettn

Med~

1!Im.I.l!fi]~

beyet'i

ta-'Wlbifloile-Ill

SlllI"lra Btiyu!k. 1>unet :l.oIeGll>!llne· 'I'fl-ril· m.lJj alar, bu. ]~.ymayll. gijre ~rn I:ukllilarmLfl i!jte-Uneye &<illmMJ ta-rlhin den ii.ilOr ,'"Ion en ~k .. ltr ay zal"rmda liI.jml su.lal'lJlln mCllf;\ya aluhlma,;;J i~n iAzJm ola.n wsls.a.tI yaptLrrt'lIy;\rt

bir almacak

defaya Ii'!.l\hI!us g.J,.

A.ttk:ua •. 2 (TI;:Lcf(l11111.~- l{ecHEI 111inUrn I heyeL~nin I'i I!t'" a.,. 'be!j gUndie bil' t:<:Ipl:'l.nmB.!il,m~clj!l rl)"B.setlm:e karar. lMhnlml"ttr, Bu kara.a: t:lIl'"i\Iamba gl\.!l'iJ !ll),i:,\~ 1':; tl!! t.cplllIl~R!I[ fllan m~1is t1ml)rnt be·

Darf yol a 9 z ~ d a n Ti.irkiye
Ayn nokta11.ll"d.m hard<-e-t e-trni~ ,;;.lmala.rllul' Almsn illkll.iplan

r;ajml!!n Ti.i,k Vii! birbiyinili ayl'.w yetinc bildll'!!ecektlr_ ~hr. 'l"ti:rk.!ye. garpteki rmod.eli ii" lParti VUJ!"IJ topllUuyOlr IH' r in c ~I • .!fl.l] n1Uj b if d4m").o.MiIiBi Alii].: lLr a., 2 {TeLlLfanl~) - But"e mil d.o;~li-dir. 1"\i;'ldye ku \!'Vctli, rniil-' Z4iJict'l1'h;!l'j d.ola.yr&ill' g«en. hsfta top- teniJ. n d,kiipliT1 i blr me-mlekcttir lammyan parLi gl'upu. YIU'1Il ~bugim) v!: orad:a ,halkm. iyiligi i~1\ ~all1-J.· Wp.llln.jLca1!;tlr, ~lr_ Tiirkil.n ,en lbi.i}'iik ill'l:1.L1ru ~t.1k· r Grvpta. HlIl'icl,.lI'e "Iteklllmlz, ~Qn !;)oj] liH-di-r. Tf.lrkly·~e, hUr Y~M:nNt:: (.B&.I;iI 1 IIIlJ'h:!e - f- belil g\lnl1.nr Ii~l'iy!t V!!I TUl'kb''I! "i1bt!S1l" {~" '" IDIlildi!l~ [=] ~.sli ~~ta. hi:r.din olmll§t!.:ll. I11f;11Uz elc;.iJ;l \'1) ag,j(i!!ri heyd nl'j~i ts... B~ w.:t:le~1!: .L~intz, ~lik, .dedik ki~ Unin bir bj!~i'QOllunu ;."s.plw.II·M g11:l"1, AtatU-...x.' tin ha lefi, Ibll j8tik~ih mll" !I..'!loI:c.rHl!: derr!lle.ratmdan kM'lliLfLTm9'llf, ~ Jyi ama, Ibun!..! bilml!!~ VoII.- ~IZ mekteplerindekl haf~~1i. ~~lnek i~i:n harid ;[iy~et.it:l dnden ne g1bl 1I1.!lt1cocler·be.k[endlg!ne tl.bliine ·bi.r .surette~Ns.ip, m13.~tmdalil a.z ~nl'll., t.a.lld.qlarm ha.!.;,!(ldl!"r Her i~timili t:edJ1.rjril'll!! tie· 0;:; ta- zarct e"!!rn blT kll,bul re.!!f.I)( yapmllj ifC "bun.dll. A. c..ktedir. Tii rJk.iye ~I.!lh isya.rol!m. c::emiyetin V.i.«i!l1'U:nd.iil hO-ll d.a.tr Antalyll. mcl)ll!'l1l T~rk:ii.n blr sual takrjd ct- tiyor. <;;iinku leei!ddijt meTiiH:& .l!il!"L de b.a.?ar bllllmmu~tur',1 V<ctath a.kitlter blraklr. B~..:kiilatl" raf,ll1(iU yullen ~i b· mfH,da M.EI&I'cI'f Vektll H"san .11.11 yg- mamlama.tk ""e nij.fu~u. ar;tilrIniil1i «D1n'fll' G.azete!il» na .iyi bir -ornek: Qh.r. Hak.ik!.l;tin d1"S.l<. lU'al! Ikinei FaysB.l..:m, R;l.!Jit bulunIlO!HI.kb!', . ooyulmMI daha d~titlJ clma::z ml} etl beyaru.o.tta ~.ibI J1!lua=run bir ~i tam 'HUJvd' All 1:.tl.t'afmdsm tr;l"'~ gl:!ttirmdUi.~illlaD-okto.l" Cl::J.aL M~hUtri!< bu getailuyetll!: b <l§<1.~ill~ l!IJJ.~k ~1.I1h ber ver.lm~~ti. SUgtin alman bll" he,.. ,~i~<: 'i'Ok d..il dtiktiik. H~p bo!!", !!OaY'l!:ain.d rniim1.iindijJ;. e blll1'u<.! \:!lJl1un dotru ~!tmil.dJll &!'iyil!nlgi$ti, Y i111n1!Z dwda Ir.la.u .;Ui.l!lmda: G.aIi!"i!!It~ 1bu.I'iI!diin olIoma ' Ti.illk YO-l". kll~l.J.ft Itml. Bagd~ttJ. ka!MJ.i\I~.Bu ga-z:etocilar- de 11er foyi JlQ"l1 &.iyjj.<!;>e-ur.tm . 1lI;l.l.In :bir .t..IU es,in.i (1SIitf tlndlte) 'X/X trr.1o (luyaTlaI) .• 2) d lye !1'Hrlldat1lm.a!ll1TL1 ,)'ltI.pm!!kt~ IVtI Iblr kkiye naklet· ~Ra.ilYIII Gs.!';!!ta..i:ll 16vip"cd.el1. emjn ~M'1'Ialt rIvl!l.yeHQ 1~i!Wj.di d.iye ,hr';Lhu:M~. au; Elju.slIun .m~tedir. Bu h.ikaye-¥-t: 1?O:r~, Jill· lardllJl L4d.ltl mQ,~amal, A.ml'ral DarBun-un ii'ZI!Iin~ k~.rd'4i dO'ktQ1;' ·t.;,rnh1.ll'cliiki In&iU:z; i'lem'idtlafl, Ba!J;tll<t, 2 A_A..) - Ofl: Arkil Mdhtarl ya,J;:aJ~J.k:. 0 d&: lilJllll hill' Yl"!;lll1JIZ Lmpa.ra torlugun:[l. 11'l9nu·n-iin poe-nl;ere;ri onoi.i.nde jyj'i:e Gct.(; ~ral F"Yi"!iil.l,bu _ba~ "!;j.;(lt :s ,Bunu lb.iJ.~c ,blbe kard~ biHr.,. kllrl!jl taa.l'ru1! YB.p1lla..k flkrlndo bu= I!ilihLanaDl'f ibir fnilyoll Ingilh as' de. h\lauE:l lr~l1l.: B~i!Ld" o;l,gnmU~va 11.I.f1dugunEl d,.lr blll\'ku ),crldllot:l. Clue dlye bizd. Mlau.. Soma Dilru.~eft:k:~ri .g9Idi.i~i.i zama.n hU!fIl ili.n

oo'llCt-k, ;'l.yrKa ayni kornli!!lo'im rnUlk l'j"hl~!I!!!'lnden Ilenl!den s!3ney~ oolBdiye tant.fmdan te:sbit oeaiJecek j"JilC.!l ic:fn de ks:ru' v~re(;cklir.

fa.a{l~rWn .t.i1l'l:;t~IlL ~ri"'~YB~ ommek. EIIY;n!;;I.IJ'lU hlar I:!tmir tir_ ifiJla.n.yo! hi.iklknt.'ti ~u. nuf'="}-i d~rlJl\te ed~egilli F'(I,Mi.\ bUyiilk cl.;.bif,e bil<ii,Tmi'l'ir.
t ~ vcli

Kra,1 Maibi 8agd aHa

'Doktor Celal Muhtar

Ncvyork.
m~ "llJm:o.tlk:

J'3pf1l1ti ..'~'lI~r 2 (iIo..iIo..l - Nllvy"r~ TIg~zate:.;ln~1I E"l'ne mu~h\l)t1.·iilLp.
r,·raru;iI.:t·1I,

mah'l~ledEln lillnan bil.bl!rh;ro(j Il;t~nil!dt'n, Fr .!J..Il.SIZ topnklE1.l"lm rQ.l'anU iC'd<.'11 Hltler l)i'O!eslml k!l!.[~.J ttftlyanlllt' tarafm;1iM ~1eri ~""\lrUirn i· til"azlarl gerternL d;: Gau.Uc·c kl!l.r'lll mlieadd" a!;llmllBli'lI "8 hili" Ffdi"l!lI:Z. ll1;I' 1'1(:1' He blrUk o.ldukllU'Im nan edi!n ,-,,1l8tt!ml(oKelerln '!:''1i1:l~1'\ berl tar&fa. almll"l{l,-6lml 8'i.l!ile¢ll'"'i!cetLni

a~a,gl'lara, biz yukaT11,ara,
bil2lc ka.!:'"§1 istiklAlleri l:lJ:!l1"llltla sll,.;th kullanun Giritli1erin ezi.cj hava bflskml:rr.l kil!,~gll:lda. on iI':i gUn miidde-t, ti. ma)1pu:slarmoa ka'Cial' kfJ,dm. 1!1'.krJk llep "bernber IlUmyet !lC" j:,;:Uk!il n.9.f!HI]8. yap· tIklarJ mije-s.deleyl hay-ra.nllkla .seyr.ettik ve bu in:!o9,.nJarln d05lu ve yoJdai:iI olma.it:tan dola,Yl :i.fti· liar duyduk. :}una kaniiz k:i, 01'1· lar da. bi~e- a.yni yakmltgr \Ie

Fr,a,nsa

ya:z;m IIkta.dli'". Aynl ml.ll'l.ll,.l:!lr V'I~ Atla.ntik

b;Ukllm.",ti ...in,
ollilt1 a

mJ

"b!)YUl1~ 51!l~fLl~ilmi~

*

Il!ItasyOl'lda. n"Lp AbdUl nab vo 1>'"11;lil!k devlet memw.rlacl:'1 latl.!1mda-n ki!.t". If;abllle..1

kur\,lmlil al-alll, 1:l1l me..ti'!!:l>e h1l'khnda hi9bir;;:-ey V~I!I~, ;.! ~A.A.) - Ofi F.i"anlllZ a,.. MUfI:!I'lO[ t<I)ro;1~1! &yllldl~i br<l"l't'" allll· :sOy liyernjyecc:kh:l'.ini IheYilin ~t,tillltl'. :lan!lll'!la Bag;dlf~t!lh b11dLnJ.,:j'ig'll:'''': RQ~!l, rn a\l::talm". B IJn!il. n,.£:rrLcn -tah.k&atJ.ml:;;::, 8 edllTl B~jdl.;l_·I1.t1-d..tinen AMUl tl1h Csrnll A1"hk: a~lklt (>1,~]'1 'lie eI!i"~f1. Da.-rni,ldtik v~ doktor CeLiI'l MuhtaM'.a!"tlI itt A.U Ca.o.ndo.J.t iI e N1.l.l"i Suit IN! l!lJl.m da gl$I.~mefll~' Ml' i}ay 'I'anlll 0
11;\ refaKat etmek'l.oc 10::11- L I<'"-hi ,... Y·!!I.n Il1ra t.loe- te':l~ktm ,~.ec.eKtir. t[lI(JU".lr.rlfi hak mu:z;tdr-triy.etl .N"vy-ork. 2 r A.A) jt.meTJkan gazet.ele:ri yUrl1l<UlJd"'ri mLLtalaBlar· da Irukt-<! tnlllli;!l;:l'~~ kazsm:l.J!1 mu\,,, !ralUl'etLr'l Girl.tteld vaz:lyetin teo .slrlerlnl h!o;;e il!ldiroi:l\ini ;!'lI.ZIi'll'rlltr, N"v:\"Q~J' H~Till(il Ttibill'll:O t~~t.I1 mil' k.a~PEltn.:1 B 11'::11.( ~'L121l1ferw!;tll'1l" Ci it-J. ilLn ;;:jYI!rrn.n'lJl daha b-11ytlk: bll" eh.m1~ miy"ti. r.a~2; olcl,1.,l!;'iin1J :!'i'.lZlmt.ktad[r. BUiDUnlEl bsra'llu )\.lm",~ naNzumm ITil'lt l(o to 1119.mlle bertaTIl.' ['dUt!lljl dJIt[ ;!1!111"1[tl2.kapllmlimn 1'lkI""Lnd"<:iil'l1'r. dQtru clma.

'1Illi.D='i-"~lr. Yi'l!l! I£ak

kaya hlB,~ "l.irduk. Qu:dan !!leyoireljcm.~d!k.

d ... Ibir

Turk

(lk"Utma

eo:Iilen malOr.tlat.a t~"'ltl.mlle uymakt8!illr. D;\rlsn, D ....tt\TO[ takl'iye l kltalllI'l gl'on(lero.ilti Vel It,Ur Fl-all:~li:; Impa.n.tol'lutJ:t, CI.vaTInd.$L hVl~lIt .~ij,t'&.-

..royledii,in.i naklolimi!r l~r..dir. Ti..irk.h'l'", A~ma I!)yan ~n kend.iB.i. IhiJjkJk~fld [L' M.o;!bjl' harpel e-mec! bl!l~~~i.gin.i 6nlaml~t..Lr.

(!;d!:cegiffi

hllilluduTiu 25 kilome'ti'& ~Il.rk"d. h~ll· bulll,)(hituml "'.. bu ."illT'l!!tle Alman Jtltals.nnlu bp:!l.rt.YII-_'!'U dafrU se:rbllst!;.e gl;)crtleler!n!! i..lt::IIn , .. lilaril"'\!!j! ola;calt! ll!i.Li:l!rt:ldaJd nl!lL1eTI@!1'1. 1'1", z.1kretmilkt )ii.lr_ BUIi,lt mu.l>ab"il l!i!g... altl.rl.:taki l Frllll~ 1le. :l-U'w~t !."l':1nliolZ tQ.pr<l.~llll:'l ILTlunndaJd I1Jtt ta, 3iS- k~lI;)TI'H!itr<.) da.lt.a l)Iimak !l.l.ll1l1c.u..](· rn.flta "lIne 11.)'111mul1llb~~ gi!irG, Hit] r. Amlrat DIJ:.t'~anlll, rl1l.!h:l\ ':!lIkl b51' III bj l'lIitl mUl<B.bilin,;:'le ~j1a VUUlfl Fl'a~ !l!fnm ALzal> _ Lciren mli!ltB3Il!!l. &bnllk

t"~zl

h,(lkfun~~i ti1.lB fUl'<i<J..n d·un ro.Kll"I m bir IbeyanmLmedi e bil-, d.jdld.ai~e gQ.re, ct1Jn1l~!!i o:sah '1'111 Dublin ih:crinc iJ.tl.lBn bomb~lar Alman rnam ...lA,tmdandlf. ,

D ublin'e ,a:lIll1!11\ bom"b.li]a.r AlmUl. :mamyljh Du.b lin , Z (A.A.) t,.. l<tnda,

n ~cdllen

hJBnd;rnm ha w,iiz.a rI
kilr;;!1 y:apllaJil
]iQ'1 • .!\Unan

lkrlio'deki IIliI!l6la~ ir!an da. lop. k Ianna.
btl toJ!'CiivUl.d.eD d,;:,ilUk\iimeti mndin.dll!:

t,l-r'.

dosthlgu duyuyor1a.L thtinsls.a:yll:'I~;I mikrop:lan d.an s.ili(lmt!i?, kaybolm.Ii!i; rnl ar41l1l12-

AImBw

fa Ttimkwc

fin,

a8l'1Vetm.in }'at18ltll

kay;; vatdeH.igini ogrendik. Se-rntim.in mi:Iot!ll'l 'nlil.lam degildti.T, Cie,ek. Tijrk i1m!Q(! 'I"~ genk Turk i':;Limai muaVe11o:t j~lerine
buytik J:i'V;metl1:lri dokunal1 1IIt10· te~l!tm doktor' C-<;l.il MuhtiJfln. bu I'i~cip "Vi!! ~ihr.d ih~r.rlket:lftL ~lkl;.ol&r

DarU~~fc-

Lie d,o::ldu:k miiT.l<l.lI",bclled .id,aromUlli al'Zu. !:tm.d:;t.::dk. Anlc.arada "I: B!!!oJ;' d e rn ~nh at lin.
;;a,l'fll~WHllll 1M

yeri:rw, uzere isHkffi.l idi2-alii'!Oin, IiI1san ka.lmak

~Lq_o;Letll!!

II' rot ~to d ~ tEl.lim,l'!l alml~'I'

Ibuh~ 111tk:~ r'i.J

0(1" 1.I'[,[l..n13l7.: 1a1k.rnm 1

m""li!.o..k;l..t-i

",I·

01 mudi

~I

tc-sl:irn Ihir

.edllrnl,l,·

sun. wmii;ElPl. AhnWlYti
l~ blrUl slyeeti t.",l,lblne

11e :t"Iud,.tauz
k;atly~n 111-

~M,ed.d:r.
Alman n-lill~ti, .m~II~

"..~ buns. b~n'",er ,biT ~.Qk om~.klerl. gihmeyi. a["'lu roeri::,

y&t etmG 'Dlmurdu·. SI,rlyOOC, if blrlltl \1!I'rt,rt,J.f'! "llI.n 13\1 -t~. uli!!-ul'laf', l1.ll,rB.l'atl"1 blr 1ngi.l Lz iIItl\l'I tak-dl.ir ve ,tl!!lbcil i!bm.ittir. ve J:, !!Yl:'s,n'[lk m MFa.B tl.erm. man [ g,lan i!l"l!"Iler{)l Fougere'ln ~i!kn. d.ir '!t~rpLlm;;;ma~1 !t'$iUlirla i<;5tine.l eden m ..~ll\e "I'!).;tml"l'I., takvlYI!I i!diHIiI!l blilun i~l, ha,m,"-i;!:tadlr, :SQIU·a 1I!~I.klli.r hli" m'kt:~ dC!l. ka'HJ!ikh 'm:y.fI!I,a~b;::iler<:
~~n

h.3rip r.n;i11et olam Ttil"k.,Ied'1 yul;,!lick. mertlik v"i!l.Stf]illl.n1 hi!!t Z!!Irna,1i

D~enm QtilliiJtifa. ctti Roma,.,2 (A.A) ~ D. N. 3: DU!jI.'!'nin. h\l;!!l.!.f!i kEitibl dokl<it Ollvoddo S~bMtli:t.ni 'l'il.h.a.J sebepler .-I"Oolay.",'],. i'fLifi1!5II"1! vermi'ftir.

BuA1Tl'l.llJ'l ;tjJr ir~h,:"'1 f1QIl I!i!ll»ll.tj(i.U-. yil.~ y~ Il:o::Ial1et ven;lIC1.kt~ir. giiln Almr..mya. yalrrl,,"··k~m;:li men" dll ~~k bir fr1 flhlyet: a] nulj:ur. ,d i.i¥ii l"lIl'Iii f! 0 ~iin ~11{l:jh cn.J\lm2l.nLi.\.l"!J'I ~1,lriyeYi!: ,)'uptt kl@.n g'J- la.B,ti:nj ['!,l;:;["l,'; olde etHII1!!'1'i ;l;ftilr"iihJI..::r1 1111111-run me1;·ki.i.ni .. lmd\! ....~ OnUllj !piy~1:c!'l\adlyea utr'll hOljnutl!lu.z~u~IRr 'k- !!rrdliki JI'r"le"o'ki:.i:nl i,gal ed!! rek bu Ist! Iltillii'k.telitl"_ BIJ. ha~nub:tu;lu"k !jIm- vaz.iyetin fleml!rcle:rindan i!ll:lf~cl~ dll1i{ ~r~" \""lrllh1'!i~,mald ,o:If1". ;:hT! .. f... h>l'!t!lml.tlr .

emeU i,G'in C;:1I"p1.nan kalplel"in A m il~er>ck baglarI ge~rrl ~&tir. U· oochileootlJ11 !i.B1!"1el'i\1~Ur. G.iritte bligUn gti-ri!.flI~n manDii\et tlll""Ua.ft "title.!"; Icfrlhdakl zara. b-ir ayna.chr, E,g~l'g5imiye Fran"'l! IT'ilatemloel{lllilrlnlll. de" FTan' 1calm~.I!L, Almanla.r . tl,bu nlar 1.l.znlndil 'blr rnulI'li-"ttll-b>e ·i. iktidarlal'l r.1UH~kkeF' hulut,maktadlr: Doktor $liman'm Girit ~aml: edQ:'bLltlif{1takdlNI!, g'lI-rtLn tI ed I- oradan B. T~lJ.nderq,,: Ba,,,c:Ll, h":rL" setQdnd~ri. vco KanOSH mrJdl'onile.C~lrti "'lLdl:tml~Ur. ci,yt' V~ Irnl.iiye I'Ul7!ll"l. ,\.ynl rnt'mbIUiflll\ g(lkn 11abe-rlerl! yahni ktl~Ietmesi.litlen ber.i ge.;:.il' Alnir<J.l. ' Seko!;Jla.r1 ....r Bn'l'vekll (&'-8, Ami1;'al D:l.t'"l.lMl1 g- Bl"'Ill al! 001 dUltleri sulwtlal'1l1 aksi ni.g,Breblmu Fi..vini ";! ~ bahl'"L".'e nll.>!lrI. aLiOJyIl.Ln,.d;B har.:;katll gi!l~~:t.:; i!ll!vlo:t. Hiler, biz de a1>~i kn'll: bir- serle CI!lO'i!irOl.-lN.ikolaidt:ht: H.a.'If!! nad~n a,mU, Hjtlo.rii'i. 'bu Myanl!.l[ oLig_inde Almau.jj:rtHfi. ·v~ tahakkurn. I!.1n, ml.i~l-..r. ......., e.melloi?:rine t~n blriS'tikameUe Bo D~toj,k~i;!l: Adll,yoll fl.IIZ't~iz ,'I!u:oI krah ~]dij .. gi(),(!rek n1.~denjyet yollan.IlChl.. u. rl Vc: harb~e na;z.ll' vclili. 6. Dimlt.no.t ...,,: M~<ru na7.lr" lioNin)', 2 {A,A) ~pS:lliz l.fl~Ig-~ml'l~yUkS01i~ ve asaleUn R T .."r.!tfl ::Ic~: Tic..,~ti bah.' pl!!trol ~il[l&yiinm bi.iyiik LO'lld giizel h[kayeSlrr.i okuyabilil'"i'l,
lIZ'BTc.
topr~lt;.

bl1i;UIIUI@na 8'~T'ill' tl

Y unan; 'h"' k·ume t'~

or·, -I ""IP'

rW"

'!"'''P"

..

lmu"ti;,_

:!)an

AI-..,,~,

'II:';~',.......-

-~-

. ,. r"

VATAN
II"': ~~/ .' ;....."\,"::; ;..
I .: ~ ':" )

t

.-

.:

-~- _-_-_---.--_

--

__ -

_".

Sabah, ogle ve aksam her yemekt'efi sonra
, All

Sirketi Hayriyeden:
Bu

j.., _

nd," BIll $,'Uba.nm. bGr gec.B

bIr !!elmo' y.lI:lJilitl~

_.

ISIIat 2,ai 1·~ 00 :Kolwiirl1m

'LGk"11~

"'4l:)!II1

l'CIl~

Hfiu o!mmr.

-

I·~
~ h('r'J.crJ,..8
8..30/FL([o EviI:J (Pl.) ]8 P!'Og:t"ItM,

Turk f;ocugunu besler, tosunlatn
liUQgRm ,

'l'.:ro PTogl"1llftl ...... aaat I!;¥nrl, 7.33 .Hail! I!f~l'1ml I f't,. ), 1.M; Aj~1iIJ h:~
i$I'[1Mmik
S;!i,;LtI.

Bugi:inkij

I

...

p-ar!i<!.l:a.r.

[;PL"

Edrem,rt 8elediye Riyasetjnden ~
Ee"Jed~lz !'Iq tf;"*'tttl ~ilJ IUl !l:Ut(J ~m8.(I'\JHcr. V'(!rm&k :lI!ilzy.ml'le= I'm fiyatJ!9.I'lnl. Ij!art[anll1~ \'e of!'/,,~1ni be-j,'!(liyoC- rLy,~etl~LIl tahrircn hlld!t. 'me'!!Nil,\n olmlU'1'. (4~7O-)

12.3Qo !',.-oJ(ram, saat I!ya..~, 12.33 TJir·lt,,~ pli!!kl~, 1::::,15 .AJ fin!) liabB'r. ler,l, il8 KanfM prol(ram. (PI,), U,ill "FI.I"t.l~.. ('i Pll.\kllil" J}J'ug-rElmlnl·r.! dewLml, HI,.aO/H t< ur I!'jik p!'(Io;g"ram
o;MI;

j

LE

Eti Bank Umum Miidiirliigiinden:
abof: -

~JJ'f'r,

18,(1;(1

hrcaiamahsi nIZ

Btll1k~mmm, Ercil'U ~i)Ii'1Ur-kl:i. i;jI;ut.me5i, ZOI1gIJI..tuJ[ Garp lInyltla'j LtLetmUli, J~QhkmJr.
Ma.h:rukat bU.rCf!lIl, Al!lic&'!l1!.

d-

Et'~1i

lWmllrlllrL

Jfl.etmeal, JIIt~l'Ibul, I,'ilmil'" Merirt~,

Cunku:
Bir dl;lfn fltllUittI1'UI.[<

K,.,.K VI:: IhrRkiy", .>ervl::!~er.l An-!c."tloL, Jl;.r1!'o~J. otKr;"ru.doJniZo>

Fasrl. i!I'Z~. 18.30 ~R&~ takvimi ve ' I:Qprak JIi'lfil'i",ijllerl \j.(,1:Il,U,I, 1JJ.40 D1I, Ii!! hewa]arl (PI.). 1fio K(>!lUljma, fYu ..'a mtatj), 1D.l.t'i l'llWyo a:l!.lom or k~lrBi3l, la.;3(1o SlLIlt aY~1 VEl ~~ .hill.Mrlart, HlA ~ !!..II:.o:JYil !la.l.r.1n IJrkeaUi'llll.

p'rQg.ramI1lIrL

';kVIJITll,

:2'(),:1~

lu 'IiIillkr t."'mi:r:L('~Lml'ii olmaz:.. Agrz ~r\Jddo!iIG·
einm 1,'8 dahlll. uZu ...• Iarm mO[ltC-ITllldiy(:r1 ~j_!otl~!l r.:lrl"':hj lnadde-

Yukard;p.kl m1.l>l!1lj;il;lfl\e ~;;,rvUllc.tIH111, t:a:!j !t:,j).lTIlkl'l, lJIJYJt, kok, :atiket 1l'D ''O'e tali miUld~r!~ {Lll'm eve iilllttrnmda.1:I rni.Uev('im bilfuuUm mfIVCnd!!'t. 'biaJuhlJ.dll.~ \OG m!l;tlu'ball blU'lDn hu>lUi~ 'I'll "'9C edb 11>11 ,Yli'lIitlcn LQlikil coyLe djJimil:, T!I1:RKlYE (I!UflNO'It ~A'r~ VE J:'J:VZl )U.ES· ~g-l [il'ltUUi1l'1.a devredllm u,tLr, Aj!ljj;""d3l'larul 1 h:uLran P,,1"1llH'J1<Iim;il4!'l'l l'tilJ.<l;.l'lilIII: t 1 - HOJr cWl:I l8JI Id!mlli'Ii, kOH., t.rjk~t L~ t.u.li maddOOBrl i'J,in F-0,8 Gl.!Ll·:>!II~Yl!.!lll~k ~iiJ...,pl.el" mll~eJlin merkezLb\"'~: il..df'e~: Attll,tij,rk bUtvan 21123. Yenj \PI!lIir. llUH1Iew1~I' bil:'b~ bina,.
8J. },

~:mb;UIIt.

<lHtl4'iIu.!~'~'"

RDlIiy<l g'1IZ8t>2'SL, 2OAf; ~~y;J aalon a.L'k~b:"MJ[ tttG>gl':ammrn 1EI~JiI klIsmI, 21 Kon,l;I'\D'1'1u, M~mJ.ilket po!!ol:twt, ~l',lOSa.:kJ;,afon OOHflR.Il"!_ Niln.t ~Il girt, ZI.4(1Kon~lL, 21.-1,5 KlhLi! pI'Ogl'OIm, 22,30 Sy.t &yarI.

r-

~Ti.

2Z.4ti

CaZOOnd

mlKropLlil\ yemek, IA;;k~, l>ig'a;r~ vesairc di~LGn, <;ii\, l;:t1eri ,10,:' bi:lib1,' mlkl'O>j'I :t~1,1~1:, ~:rualRl:r hW!ul.e gi!!tj. rlr. BIoI.nml" bl:rlkl!l bi,

I !'!T

TAR

D:r. IS. de -

N'TO

...

DMJIIJi 1IAJi'I'~
(M.~~

n.kli.!"D..

rike

lIiJnl.Yo:lt

drl'fllmill

~lli'llitlc¢, c~crdc i.ti· J\&l"Ut.l' ~lIJ', A1"\..Tk f'~;~i!!lj limll!!m~K Vii! durdurmak Iilzlmihr.

fl - I...:if,Y'~t I..tim'Iil'l'll io:in yapli~ IJtUraOl:l.&tmr,[I1. ~ioIJi. ,fibI. ~p l1i'iyl:ttl!)r~j!li",b'l:'l~llt:. B!l.1~1r, Mr'e.9il]e, a - lI(ah.a.1It Lhltyaqlll.l' lie o!tn,ij J~IlJli'l'\lr\l, JI.Ok ld!mQrll. lifI}'itio fiq'l.'a. kiyeUk kBrnlh'Llilr I~in I) m~aJde-kt ~lb!,: v~ytlo aClillltceiEll'lmLzel> i!l1:.!mbql. !z:m.h·. Zonguld:a.k, Mllr~, Ere(LI <liKaradl~ih 00 ~ubB lie cJepol6l'Wl..IZ ol!lugu ~ i :rouh~clif ""eh:iL'l~rdl3 .acentalcer VlU"f.I, .:. 1M"hrukll,t kfuJOnll mucibinee _v~(!~ IntihaJ:l' edrlml., v-e rauJu\ .... el(liU ib<)-~~Z hl.U!.lI'iu crliitm.i.~ llGe.n'i:.elerlrnlz He illger m:lilltehUklel'iIJ.
A"Wll1"jj. m~II('l!;~m::.

.'O"IBA 18111
'fibtcel

~0..tl1n-nI
'I'6I. 4i'2Q06

.hit, No. II

;: ikla !II .Ja kBdat'

prrim,;. M'arnh:nek. Vulaf, KonfkJ.r. Ir.mjk. Patat., Arpa, Prtlru; n~~tasg, IBu!d:ill' .. i;ras-wl v~ir Illibubat oo~arl ...

Aa

Iitl

ka,llar kavvetlldlr

...

--

Vakt~nde ihtiyati elden birakm ryara'k; di'§~eri n iz,i sabah, ogle ve akeam
her yer-nektel1 sonra

'C;IPRUT
__

OQ&'IIOB

Cj:apamarkf!; MUstah:za.rrll..
~ ~ Pa, I

Ta:rihi' le$isi~ 19'1]5

5 - TaIj: klmlttr-\l, linyit:, bl'iket, 1wk. '\<e WI m~It'i'd •.).kri.fliR ]er1jii,e ffi'blte~ll>k h1J6i!tltl.t i<;:m Ankara merkezLIlI!!. Yll~fi.rd/l;,l!l
V1l ~~Ijl.rrm.IZlr adr()flle'l'b

i.... rB;ol:a:!;t I~

~ye
iJHaI

2lIH!JJ;"""i:i"!l Trull

Garp Linyitleri i,letmesinden:
I
I!1i l.6Jlti
1t!ti.d{!%c=:!.zl.1!I yapIlm~ ol~l'I

m:l.lri'lcuall3tmel.~rl. mIL tel F:1' !Id' Il.1iIn,!3J,cTL: M!d.hnJk!il.t.

-olml'i.n:. Marka.:; '\Mlbe (JOO3 • 4-257)

me,o!':m

l'r'l.U!JWru()E

:mm IMtf:IDfi~F~, ~ .k1lfMlnde Meyme:oet :~rtm:a.m: ___ • 'I'el: lIIMS I

arumda. l:l!nylt ltatnllMl !!IELt~l!l.n h~kkm1'n'!Jka';"'elal.erden :mt:ht_~lI it . 'bilctimJleo hakmnmzr

5

A

N

i ·N

Eregli Komu.rleri t,.letmesioden ':
I>IQC5;!lI!\\!cmwe ml.l~lerllel· i.lmSmdlL Tali! L-!1In-lUrlt. kok Jdlmlil.rii, 1:>['1kd 'Ie UJ..II. maddeloe:rlnLn BIt'tICfiEll"t hllkklnd:a. yapilinJe: o!1iJI MlLIka,V81el~I'd~n 'mutl;lvellit bllcUmil!! 1lis.ldl!.l'rnuZil 1.6.94.1 tal'jliind& kL:1rIlllin V& ml:'ri<ezi Anka.radll bl!llunfllfi cT1JR.Kl;YE KOMUR SJ\Tll'J VEl 'I'jl:VZI JotOFllliSESESh JJ;e dewi!!ttl,tLmJzl VI) mtl,terl1arlmi:r:~ l<l~r1'1 olllll. vl;ll:ibll. It-l'lm.i~ & bid mIa_nm h.marullfl tlJk8.hiJil Byladlltl jJ,(l.n 01unur. (:t004 Glir;::bll iIl&.'9tB.nl!l!1i clld Vi! :.:;Wa· J[e\ll hutahklan -t.lk fteS>imi, PIL'li&l'te.li, !;'ILl'~lmlbl!. ve eume gUnlerL 2 del\ IS e ka(hil', .a:e}'o~lu tl.!ltlklal ~B.o:ldl!!I.l,I\To. 9~,
Tel: 4O!lIiI.~

ta.r:I~e. k\olwm:m "'olio mer,kk::L Ank~E!. hIti'!1Dnn -c'I"t.'fRKIYE KO:;;.ruR SA ~ VE TEV.zt 'MtlE'SSESF.:Sb :r:;e dsvrettiK ..n;~i 'I';e ml.!l~. ,rllerlm:Lzi'i kar.;11 otan "eell>!:~~:tiJn!l!ll de 1m m~.II~ln UmlWr.en tel-;;al'llll ey1adLtl iJAn <:!I.u.nur. {30~ - ~

Dr. ~ukrij

Mehm'e+

DI,~ MACUMLE

FIRQALAYIN~Z

Mil:l!ill3esemlzle mU,terlier a~lRda Y~Pl!mfl1 ollUl mukll.W!Li!!lerdll!!f1. ml1tevellit bllc1imIe haklll.I'QlUZl 1.6.M1 tal'tMnde kUrllllan "loa merke.zl A111uIl'Ii.da bulunan cTUrl{iye Kmnlir Sabj VI! Te-o."Z'I .IIIU~_eI!ll> M -d.el,l'l'ett.i.tl!LmiOli va m¥eTilerimi~e k~1 olan veclbl!!le.r'lI'IiZ.i ~ Q~ truIilam_ tekELbl.U eyl(o(1lti ilAin olun=, .(30061 (":&60.)

Eti Bank Mahrukat Biirosundan:

blil mllt"Sl!U~Eji!!.

12~I!iJ

~

inbisarlar Umum Miidiirliigiinden :
31 Md)'t$ ~ faa
~Jepj

KQpri.i ...... Haydarpa§'!!1 ~
Ki.i<fcrildl:D 00,15 A
'6,25

Kad'l~oy'Ui
.K. kl¥Ilk,ij¥iiDl!
00,41[1

It.

B.

lI'3.JI'(IfYJ

"T. E.

K,a,dl};0Yu ki:lyj,lJpll:u K. 6,20

Hayd8rpa~a
H. ~'l4lH1 K

-

Koprij
KLi{!I~

,

"

on,3:j
6,43

6.,t-5
'l~

t'" -.. S· _Igara"utuD,
SlGA'RALAR

d~.'

oint"

NrihiR&e ft'1eriyet-e giren yeni V18rgi zCilm~"rl kaf1lununun +cltbi~i dofaYlsile MiDi MudaiiI,e",e ~atlmtrZln

7.00
7.~(11

-,~

enf· lye, pipOI tutunu., puro: ve ton, - e ,]
till
"liII ...

Imlus+ehlike sat~ fjy~,r! .!Ii - .!iii ..

a~a9M~'a ilal'l oltlnl!r.

bk

1.40
oIIi

P'aket §ekJi
20 Allet 20 lI'l 37

TUTUNLER

8,00 S,OO !!-..·HI 9',00 i',OO

-.'l'~Oiil

6.48 1.18

7,10
'1',30 B,10

-,B.OO

"r.M
8,110

-.........,

e:,lS

-,-

',>!Iii ~Gf'am

-_10,1)3 10,48

-.iI,HI

-,~
.."".....

8,21 1,5i)

lUS 10,08

-,1o.iO
11,00

..-

~:;;o
9,1.2 1,M5

8,~

11I.{(1

~,2.'f> Al!J:ka.r'B,. ,siJrat. 9.4,& W,.28. .1l,08Ad~1' 11,53 12,4oI! li,li

Sipahi YaldIzh Samslln j~ Y.ll.ka Yaka

loO
2{1

»

3,2 •

32 16
38,75

En Ali Bafra TatlJ. ser. FalL

17
13
12,00

20
25

li'

»

T-sth

$&'.

Moly,

Ce~t

25

25
25»

~
II

C~t

00
1«1

~
..
:t

77,50

Ce~t Bogaziqi:

155
26;5(l

B~n.-ci FBb. ~i~i Atiil. !kind koylii

10
8,50 1

y ~uiice ia:ee: Serk~dorysa.
Bafra Made-" 'Geiinoik En Ali

20 20
OO

'00»

25

6

1(10..30 U,(l(l.J\.daJ'la 11l,·t5 lUS 1:l.15 18,60 S&llliIun 14,<'10 15,00 1:5',45

10,~
11.2'5 12,10 13,00 l!l,$>S 1'l-.1~ 14.M 15,23 lil,CfS l,$,~EI 17.18 1'i',~g

H,~O
1:.1,05 12,55 13,38 14,08 14,48

1O,~ 1i..25
12,10 13,02

1l.15
1:.1,35 13.10 13,50 14,30 :15,00 l:;,4.".i 16,2(11 1&,55

s~

Ia.3:5
11,15

-,j~

14.50
1!'!,2ii 16,10 1S,4!!I lI',1l1 1.1',.3~

l5.J8
16.0S
=--:i-

l'e,3C1
16,30' .A.Q~p!..Z;a;l· 17,00 17.30 17,1500Allkara Scilra t
18,00

:t:lO :J :i> :to :t 1\

22 18
19
YerIi. enfiye' T. Pipo tu:t. T, Pi:po tilt. T. Pl}:io tiit. Yerli Pip 0, T. tsfaha:n B:Ol·1_. » tBnbeki
1>

16,10

-,18.10
-,-

-,:18,18

-.:tT,1:5

kaJm. Tlryaki iMe
'firyttki

20 20 20
20

17',50
16,,50 17,

25

:$' :I>

17

20
50 100

Blrin<:i kalm

Birinci

,1OOf:

UcUllCU im:e Hal:umtlli Halk kalTn KOylli kahn KoylU moo Dofu.
tkiz

25 '30 20
20 20

~ ,..

12 24 60 1:20
40 4{JO

17,2:;) 11,toll 18:.25 19,00
19,1I;5
1!}.,~

-,~ -,.......
118,Ui

.r'l.4.:i
1S,..32

1S,1~ 18,4&

18,30
18,50 l~,lii 19.:!i!'l Er:rurum 20,15 \,:1,0(1 22,415 A. lljarctU a.eterl11. tt'eJl.i

~s,4a
19,10

18.M
19.1S

-,-.... l{lt16
19.4-5 ~,()3 To:ros ZO.3B 2Q,l3

D.2()
20.02

~ ~
)0 )10

14

13~
9,50

»
»

20 20
20

~
»

" ~

10,50 8151) 7,50
6,50

trunci hf.
TO'fOS

~

100 .. 500 ~ 25 »100 ~
000 :il! 25» 1 Adeti 1~

11
68
34(1

-.1~.alii 1!l,5~ 19,53 OO,S3 20.$8 21,20 2:1.,250 :2l,mi 23,11!l paZlir, pll.Zarb5I gEi!nl;;,.r.L ~

::n.~:;.
:.!:Il.~O E. iflll'BtIi l'iIeI~rjn_

20,15 21,05

!l!O~ 20.. .. 0
21,00

.22.00 28.3:$ B
trCfliC1mldVW:!:i

~ 2'8.153 paMl' gI}n]>Il.f'i.

Esmer Sigaril.

fii.m

20

14,50 5 11

20

~

6
8,5(}

,,"

Rak,i, §aiap, votka, kanyak, liko,r, votka, hira
CI.

NEVi 160
&Q4

CI. 11 17 17

KJiu,p ,~
~

rak::rsr

.Husum fevkal:ide

»

l'

Yeni mb
'!;> ). ~

»

50 50. 50

50

100

50
5~] 2,.')

Vennut
.~

50
46 46 45 45 43

"
III

:9

15' 100
50
2lji

100 83
212 114 60
4(1

»

54

Kmakmab
':l>

53ar.
"

17
1.7

100 10 50 100
50

104 132 88
241 14~ 11 207 88

132

rAK5RL__EfR:

:IJ,d

r.ak]
'"

4;.11

Votka
!l>

)10

43

100 00
2Q
51]

15

100 Digr.lf' ]ik61"let'
't>

164

Tabii Kanyak
:&

»

40 40 40 41 41.

100

194

00 49

»

25 :100

50

75
5()

2m

r T•• ,
~m.lIIR: 1 ~etoo.

IIAlIBASI

25
15
70 35

»;.

:t

4).-

105 58 119 1.00 5,2

~ Sa.r&p: Sek, D6mi Sek. Kn'nuZl.

"

~

»

25 2nO 70
34'0

123 ,63

1941 ,IK.RAMlvE PLAN~
4,

167

. Bah~e _ve Ci~ek ~
mak i9in ~lWJlI.l Sui' eeerkw ~da

no
20

B.i:ra NOT~ 1-1'IJ.l'-u'n 'beh,r' kilc;sult',ij, 1 .2 - Htl~l.lJs,ie§.hs tal'11fmdan imaL rakTla11'~fiyahna tii.bidil'. .3 §lamplal"In sah§. fiyatlannda 4: - BiJ'a fiya.tIl1da !}ilje depaZ'it~u.

Mislret$wrnk

10
50'

4-S,5(i 58,50

a

~~t,

2 MIIYlJl'.

~

.taJuim, ~eklermi
ell

tB;phler)Dd~

J::Idn.r!j~ Y-i!pl1J::l:,

wa.fmdlllllll

yazdnuJ ~
~e,

ye~

fid'a~

1ta.k-

'

J 94 r il:i"lm tyelori
1 !IiIiCt 2'IXl0 lilrti.lLli 3 :I> l.OOO :I :1:" 1M, \0,
4,..

ku'N§ miidafaa vergi&i zammedihnijtir. !ldilip lnuht£!tUf etiLf,lIltl€ir attmrla ala.Man r.ak_~,. dereee

ve h'll,()~m1a:r'rna. g(i:re dahildir.

i,j~t'e

= B(I(I.ID.~

=

iI[!oOO.-

L.
:.
;II

§:i:§e hacim)a'rIna
oahU d~gildLr.

g6n::. e1.iketle.rinde ya~h !'jj§e depozitolarI
PI

11M,

8..
95"

~oo
iOO
51)

~
:to

= HiOO.-

"
I'

= =2000.= =
2llIQ!I._

.,

..
:I<
;II

G,iii Bah~esi . ][00 Kuru, Salon t;ic;ekleri . 100 Karanfil Ye·ti,tirmek SO Yur,dumu;l <;i~eklerinin Tarihi 75

~de

~ecdde.:-.

OkuDII.lbdd;'iaF,

::1500.~OOi).-

Pratik C;i~ek~ilik

50

It

20

:.

= Il0000.-

:0-

Sahibi

va

Netr1yat MUd!uriJ: AHMEI EMIN YAlMAN

-

Basddl9'1

y'~r

VAJAN

MATBAASI

Park ve Bahc;,e Plan]arl Tanzim Olunur. Matbaanl1.za Miiracaat

-

Ahmei
VATANEV1

B,I!:pnuharrrlirl;

Emin
14li.11J, ~ ~

Y A l MAN
Mo1Jft F!:.nm1 'Jill. iii:!

= Catalfjlfl~
0 11,

t e le,.,

v .'\TAl'iI ~ ..

4 HAZiRAN

1941

~

VAR'AM_BA

S~YAsT

SAlAH

r an'rn ihan
Franslz Ba§vekili

efiklerine

Amiral Darlan, FransaYI eski ··kl k ars: h a r b e s u ru , erne k istiyor
11'.
I
I,

m I- T
,

Kadm ve Elf
Baglin 4 iincii sag/amlzda

,

GAZElleS'!

••

rk erin mer ligi
etmiyelim

Halbuki. biz, MO!ldros'ta memleketimizdeki

Alman askerlerini Ingilizlere teslim
1

diye harbi goze alml§tlk

Anllra.l

Darlan'!Il

IbiM

,~~~k-

, ta bll,fhcil. giI.Y~ Intrih:zlcri kakijlo!!lm,al;,tjr, F I'll.n\laYI e4.i crniilteLkl" ,ne IkaTF harht:: "iiri1,k~m!:k ist .. di· gj i~ ~ t,ll'lfh Fn~ hnlTiawag-a., tngjltel'l!.ye nefret ...e Su.rnct uy IIn;;hrmagil. lli{l'a~IYDl. Bu Il!adll ,dii!. k!t ljil 'u£.i:ttnwj!, hlb ~ K.lt.i,kyll m:iidafail.;!III1II ~!plilz:k:ri 1'1 ,tM.ir.i altl'rJd:il. YilJItagmtlZ gllij b.i(r he:zC)li!Ui ~a""IJtI!I1!u§tu1'. trafl&a. He lU!l[iltne g~= h rp't.e bera-bocr d(YvU~tiHel'. Harpkn SQ([tA .iIIZ, '9O'k f'IlLi.i¥Grd. b.ir ~~a.:tl cc:pfle muh~aZa e:ttue.r. Bu hllfh~

l-:'"-----:--------:---------;'-~~=.;~_----~-_._---

nu-'

bc.n~he1" giHlJ.I~!', ibcr6iho:t (Dcvoou, sa.. til. S4l. ~,,,,,~

'ltufU!f"

XI X

Hitler
Kazanamaz

Buna dart
sebepvar

,Tiirki!e ,aynl yolun iizerinde
Omidii'tli:;::

daimal Almanyal
N' yapaCax. ,e - -. ~'1_?

Irak'ta
Yeni kabine te~ekkul effl
Kabineyi Cemil MadIa kUT.f:/U

Demokrasiler Hitlerden daha kuvvetli
Hopkins
~KinINna,
Iir~

._....----~~=~--'"""'!"'!1111!!!!---------, ---...,..--....... --~~~--~
Almanya
Fra nsaya neler

,Brenner
Miilikatl.

'iU ki gtFrntin biri n d1;'i h erk es biZ'i 1"1"1 yu k'Seil<:lerde t1"rttugumuz 1§lgl gorecek, biztm yofumuza gel€leek_

llk hedel
Sur'iye Hitler Suriyeye yerlesmege
I "lo
k"

bunu
3cl.i.inc lI'ermel:>

t~klifefti
Hitler Vi~iden emin bu!unugoT

iddia ediy.oT~
p:rogrllmll"1l

Bu mulakafl
'Du~le islemis

Bulgar arla italyanlar ~arpl§ YOli.a ,

yan resmi ga- ' vekill B. bbrahilm. K~il.l zetelerinden i:Rejeh,. ga., Napa VI! ~'Iuna.ka.l~t aeteslnde, Tiirkiye doLt yol tU6v1l.ml ~ 11,. ISh. 1 atzmda~ ba§l!gr ile bit' Y!U], !<l~§h:r. Bu. yazJda ''bi:dm hak1"r ngl lZ as 'en kunwda ~ok gtizel. «ok 2tfllayuj11 bir lis&n vardrr. Tiirkiye i!lin muharriri ne d.igor? isti k:tal asmlnin .ideta bir din hallne geIdigi, TUrk m.illetimn LomiTa. 3 (A.A.) ~ Regne i.stedigin1 biJdigiv.e muaadt~.'in dl!::ri rnubarr::iJri C.~neral deratms tamamtle Ila.kim oldu- G.oL.Ef!ih Y~I}'tQr: gu pek iyi bit" tareda tasvir ed.i. Giridin b1olbl, muhaAkd k.i liyor, ~a.kkat: !bh mllvaff&.k.iyetsir Makalenlu yali'IJ~ bir yanh§ WtUr: Fak .. t bu ihil.rckiUan g,~ tarELil vardtr ki Q da baljI:rgulrr .. rek rstratej.i gMek ip']"~l:ik hak~mTii'l'kiya ~dort vol a,gl'-:mdi!l:.)obll~ lannd.an "ok luprl~r[j d!!"~lef .a~ ""'_ TtI;···· . t-k 't la.bilidz: V~ :hu der31~ri almaktan 1..._. Y" ...u.u o~. ......CagI IS lame b: Ii It 1 - zd ' hakkIiid~ hif,jbir texeddii:dii yok- I a, ·'b'~ :m1}'~~m'l '. an ertJ.Jn 00rut. MU!Lyyen bir yol uZierind,(!, UTi",:_~..!'... b 1ili4Imu_an, h J_ ~.dI .. _ '[ _ __ ·;:n:r_e:n 'ili.Vil U& mu.ayyen g.ayelere dogru gIcl1(Devlmll Sa. ~ sn.. Ii d~J hlut:] yor ve daima a.yni emin yoi i_i,- ======~""""""""""""==;:;: zerin:de gidtlcektil". 'Turkiyenin gozd ~n a::yrrmarn~ gayc;:ler, biihln mjlletl~ril'l, biitun im,an1R.nn tabH gay~leriIii]". Bi:z ki';!ndimiz io::in ve biltiin tn'l'laru:ar i'lin SlJlh j~tiy1;ltUZ, oeml'll yct istijroru ~, i.etilrra.. istiyo'"

A. lma.nY~ftlH

esebbiis edecek

ita.tih:ika memu:r B, Harry ,H;opkim, <i: Th,=, Ame-riLo:ndra., J (A.A-J - Hitler. 1>fI.t!!lBai;dat, 3 (A.A.) - B. Cl!.~ ,-Hitler harbj solin' mIiUL~:a'IJ Itakkmda. fuftl1l'atts. mil .Mad.Ea ye.u hUJnlmeti ~u :suo CM,:9cm~rrl'l.I~~IMa ~~natrl~y~1:\1'I» iha"hkh 'bir bul!.lllan TlIm:!I ~t.a&jni.n (lipltlJ11~ retl e. ~ etltli§ti:r; rnakale y_~f. tlk rnuhabiri Y=YCfr: 6a.t"i'e..kil:· B, C-em,il Mad fa :81.1 Ind;I!,~c ml.iha.rrh, KldialI'I\Jht.fllif kQ.yns,Jda.rdEm gelm. lilll.Huiciy<:! Nl\Zm: B. CC'Vd£~ gGrl) y~n Brenner L g&-l'IJjlYUr etmek j9n bqlll;ll ~u ~!~I'e Maliyc Nazm v~ Adhyc NB.,j;Jr ~Irll ~t

LDnlU',a, ; (A.A.) - T~'in ,ClipLomllAl)f; muluirri!rl m\lb:"el~ l[Ia~ba.la.'rdan <!:~am. vc. iWyarI, kI''UllU:l ne B1lISII\rI3.1" a.1"'Ii~tl. d.alr o-lM ~ul,.bu~n ~lka1'i ka'Vgall1ll''iI b$.;!tme'kle-

Fransamiistemlekeleri de bahis mevzuu
'eitel~ Cavallero' da
miilakatla
ba1yaT.I
15~

clJr.

.&.I ~erlen\ gOre. Italy&Il 11'8 BUIgJtf 3Bkerleri, Al:mOOzya tanLfmdan !tern lrulgarl;;tanll.. IIIilD1 Oil ltJo..1-

de.Jili

sayl)'O'l"~

NilZlrD;
de) ~

B-

IHitlel' ha.'tcikf tbir 'liDev,lUIlJ: SII.. a, SUo "

deHu
l!l!)

sinln leM

ba.:fhCIi

nlmustur,

menl!lu FrJ,D!;lll m'eae. ,Hitler. ~tedl~nln Sa. I. stt. 4 lie

I-I

(D!; ..ttmIt

*

Y'l!Yft vaEi.dedilmi'l bw!:l:rum bUO! S'J11l to~1a.i'lIlJ: :ayni Zi4J.tD~nda. ~ ~t= m.::)I: lfitili"ken a.rulll.rrnM lfa,v;ga, !Olk· m~tJr. Bul![I:<iI' ~ IJknm~ bu hu:susta Alman bUl«lmetl !l~dl!lda prcrtflEwda bulunmu.i!1Wr,. Yaln:nda y.fln.l bir 'Ill&kHJ:J. Jtal'a;r~ be-kJ.ac.emlir. .!;,.t;mdra. 3 tA.A.) - lteuter aJoan!lipWi:tw.,til( mQhel:idrl ~ari

bulund.u
en miih.im lruidi"

Bl!lrenMI'

'fi!oi<tdin4c, Alman. .hUk6met ~ erinin goO"
'8'tinoo

BImn

*

yaz:tyoL":

I

T

te~il ~or. au bOyle ..:)1makla bua.hcr heny::: bu "~uata go~Uld1i!il muf~L rnaliinla.t gelme~til'., o:'l~Is~ Kokul'-rbiya rad}"o!RI, diin ak- ill it:a~yanlar
~mJci 1~ptliJ, Jl~¥..i,yil.Uil:l. ~unlan aoyHiyor: o;fwx!:din, ~iDtdlm fIQJlr a. :JT.6ih:V"H'in Yi!<nibir ha T!I!.ki,ta ba,glEl!mak u.zli:'re ,bulundukL.m 80'-

r-iWme&,

«Bl-enn:sr ~ils BIUer"I& MI;.b!I.= aelind ac-aSmcLfl E4!k:anla:rm tfi!CEljm! Ile gB.Dai1'l:l1n tevz1i m~clen;inbl de
zannOOllm~KtedJ,l"_

lli\ltl'rmdia ,Bu]garlll.rul'umda n<:Jkl:aLn!l.Ut' il1t~liU[ o:rktLima. am b!l.bu'ler 1''''1miftlr. Bu, Ihtdltl.flru:-, ,SOI:iUM.ya rei.s' I11UftJ.l11'l("tHl :i;;tL{a.anu Inta;::: attml§tit.

,

riilU.yor.

!)

Pasapo,rtk~nununda dag1t§ikli,k
daireleri

~mIr.anm MbiihiYHtl ma-lrfllle.ti !len.in: ,mUl!!l-h yfuti.tm:UyOTla.-:r. Su ~Lak.ai: Lond I!!d& pd.;: e,l!. IlE~ y.o;oc.a!l U;:"'il n.l Ll'nll ~t!l·. Ayrd, kaynakl~nl !Il:Q[l!, bu mii-

Kahirede
Harp miidafaa. mlnta,kaSl ihdas ,edi1.di
Ka.hir.e. 3 (A..,.'\.), ~ Mil!!! MilIl i\rud.afBa Nazm ~K~hlu~ ATap !I[luW~ pUni3kllll!1l»- admQe yeru hiT miidaf.aao mmtakatmui'l ,Ihdall e>djldjiIDi ha4>l!l''fl'Cfmckti!!lOl lr, J::.'11 mlRtBkaNiliJ" _1 ,~ilmd<!l'l
ba!;!hY!J.t1! garb.a 11;
ladll'.

rnz,

Bl!IgUn

birbirifie

silft.h

hn milletierin ihbras llYkusunda.n uyanmalaI'Int ist'iyol'Uz. Sir defa uyall9alar in:sa_nlan btX'iJirinden ayu-an ihtilMlann i'!],c.il'c;ekirdegi doIdunnad$m. biitiin insanlar i~in mu~tel!"ek o]an gaj-'e ve menfa,lI.tier:in ise

.;:e-Hiikumet

.mensuplarxna diploffl,atik pasaport vertlecek
BllJfllnlt1l fevJrulMe abv.al dfJlac~'1)o siUi yn~C)I 1U.lkilmetLtlr[1I hem-m ek. li.el-1!1!, yaba.Il~r1axlllL me.l"!lleHc'~Lcrl,[lide W1'.3.i1I1~ lilil tka:rn;;jtJerlllli ga:ret B.IIa tan.d1d!WJ. tn.bi tl.ltmll1.kt;R., baz;~ htlJrliJmetier IhM.r11l de y;:o.lflJZ ilIj,plwnl4tlk
vjze pa-li9.poct

hir mudrlc~ once ,MU980llnj l'3lem~ F.tkllt, Giriclm u,hrn.ind~ii fa:zla Muka'ltemeQ muJa,kab g~t,Vm~tir, BlI ar&d;J. Ame:rl' k.3.1'I1f1 ve V.i¥ hlikCim.eo~ 'liiya" 3C tlel'i 0) derec Pi in ~ !Jtmi~t.ir k,i mmveclin A.lmoerik.a ve Vq.i ilc o· tan IftL;ijn.,-ebGt.l~ri ic;,jn L::vv,~lde.J1 hllll:l'1;,JI!I(hi~ ·t;edhirll:rm ~<!:nidl!n g&ul~1iL l!I'~idlrn.ffi iiUi.pe~1I;!ti,.. Dij.el' ~lIi.ftl1llJ, Lo.rrd rtld al] ie' (De~IlIDII: &\. 5, Sth. , de) III
ffik~t!

,dog.u uamatk-

di.l:n.'!{alar dotdurduiunu gOre~ ceklf;.'Xdit. TUrk miIU stya.seUnln hed~fi. falan ve"fa fitan m~ml~kliltm yedegme ~Jularak kfLl'anltkla.ra 6iiriiklenmek d,~ldi'r ve ,oIa.ma~. TiJ ric milleti; bugi111, muh· leU f milll2'twrin gi;ji!! geIdigi gac:mi=:;;, giin :;;-ormi:L'jo, tam brr olgunluga vannI!ibr. Biz bUm'D vulr ... bd "6yle m

h.fimillerl!ne

venn(l.ktedlrlc.r.

Bu

pl!.!laport

karlunum,]Jilr'lin

teeriibfol yoUarmdan

~()k

.a~h:.laT

"'"':mll.l an] Ivooruz~ Rend i top:ra.klarlfl:l rz.a l'ii..-:bIr di.islmi'lri f1Vl\~ hAstlr-

10 U1:HlU madduinin t.adiHjru! lli3uIll gIn'1Um"~tu:r. Eu l:fI,o:Iil .1~ cJl[llaT'JUl.tl~IWI~rt alubil0t::ekl~ lIaYlSU bi;a.Z' gMII/le' tilml~ VI} tatb.ik~t nEliUCUllndfl elJll(J Itammda @rW.on ba~1 ~~!O'iklikl;a' 1k;'}luJ]mu!1~r_ D4g.t>'" t.'tT~'f"U h1Udtmet diUffiefl
VB

.' Harp vazlyetl
Iki cephede
Iqillrle:r
Qbitft, m1ilM'Ii'emr?'!:

.

Hari,ci,ye Vekilimiz; Pa'rti Grupunda izahat verdi
Son iir; ha/t,abk luidiseleri etra/b biT ~,ekilde anlaU,,;
u..

harp
I

etmekle iMdi ~ilftal1k ~,ur ULma.n IrlTv;acaglz_ tl'itHdilimizc hlir1;::1'9. Veldll",rl lll!yeu I1:li.l'ariL!!! ~plo•ddia ediyorlillf;: m~ ("ttinnc:k icin icabrnda seve mu:tLIt pUII,P<:>rt "~rjlf!bHte.,:rt b.akkrfi ka~~hkhmDl Eser lao mildldet ~I'fmda .kakla 1ffl'\I'~ i:Hece~z. Fakat bunu Ya-, <Ja pa311.["JrP 'kranun.ul1l1. bLl' ~U_'kUm berab~ Smiyeyi. i~ple ml.l.vaHftk pkrken. bir taraftan da in'!'lanlrUtL'I'e oJriJITnn.lljtuf, Eu IUIklli'l), kanu. k~' m!!,q:]ar Miflr~ Eakat'jl olll.l1 \!,!'i.l'1.it~:t'I'ltzihfitrt'- mm ""~I'IY!i!t.e ginllJtl t<t['l!JJt!l!t'I ~tlba- ok.lanh, ~gilizlerin MD:'i!l.1I (PlM'fIIIU: 'SIL tI, Sti. I!l te) .... I;'~n L~i :!I~n;;:l~inMlltebeJ' olilicll1dll', ZIlilUlJkb,,rIM h.Wonedlebi~iniik. A~ ruilu.ma h~w:m

devLet

mti&!lBfc'lcJeI1

mt'!nSU!:l'larma,

f _saD BORAN

Yazrn:

Vakt 1111 ~¢jfl:mlJj olllta:!!f Itlh<lJrfle Gir' ad~DI bit Mva ve dl:'"I1H l'1ru.t 11il1],oIlIJ! Milda!8il Vi) 'M!lo.rIP VI:" tis.sii ,owak kuilallmilLuir. li:lam- kmol"ir~i!' te\'clh oNll1m ~\I 1)11.·8UI11 taJt- rumlln>;e~~1l:1 BUail takrirL ba~k:a !:flr [illtimaa. brru~Jl."ra.k rlyllliSBt~e 0!!4!1JIU!iM.NZ i~n 'Gil-it d L Bu UilMl"1B i!da:nrn 12 giil'Ic:Je ri'd '\'lI.l'dt, CG!I~1lu.<,t!llm:Q. \lr;;iI,lI0 gekn liar j- ye o!l!ill.t 19,1J;O 01L nLluyct ~m~fI;ir, k (DII'I'UiiiI~ 5<111. :'il, btl. 1 dt! ~ eim.ele 5ev'ku.l-

AnkBrn, :J: (A.A., - Btlyl,U~ MIllet elYe VeltrI( tt1krU Sara.coflu. SOli strut hlMlit!ckr hakk:uLda :v.re.cllill itI"'U:pu hlJg1ln ~t Hi de R.e.ls M,[ta,bk grup UI:rl:urnt h~y,~thLI flt.['af'll iRt.Li!!.t ..ekLlI Seyhilll m.l!bu~bI.Hjlmi UnUnlJ Ile tarr",1x i)'~illitiji ...~ bam ;tIntlp1oer.ln 'l;eY'!!1 ~cp~1"lti!l mechut'dU'll!!r. ri)o~tlnd"-,, topl~(I'f. tlzel'!lId~1d. Mj'S.lIl!l'illll Lihya ~pbell,il"lde )w:Jlirbi idatn.l!l .!'t.u.znu.mede, l"I'AlTkl.yiil Vetk:Ull1Iln lIl!,. Ilu mllvl\lI,(Ol' VI!! 5uri},'eye atrBmIW: Q'midlle rId nil.d!~alC'.r hakkmtia V6rQCijjtl u;a.- ~cvlIpla:r ve:rml,tll'.

i"m

Avrunada
20
;a

===== Sen,ern
II

• r
Y er ikumaslari, ingiliz kumasi diye siirmege ka kryorlar
ait fa.h.HlII1<l:r ...... &,iiro, t~ccar ;It:rzi· nin gostercligi faturillarrn 8urel rnuarnele v e do.herlel'llli tr;;tkik ve d.i'~el' bir tUcc.ii!1' ti!J.z.iy~ ait 01· ctrnekti!:dir, duglmy gorl1lu v e orijinal talun, fHt Ogri!:!rldiiimizc: gore HlIJ>hIek.Jr, .lbrai;! liizl\m'Unu ~-lemi!ltiJ. ,deBC'yog)unt.ltt rnaruf tij;;'Co!IIF £@rzi].c- uu·8tit~n di:l g~;!;Ii.:c:: lankikata .rndtn :biridir. Bu l~rzi. l:ia'Zl' fab· vam I;!o<mL~tir. Hu tt'rzinifl; Yiin.i!l' oldugu·' rikaJarlmlZcilJlrL ,Il Idl!{1 yerli £11" hbd.kI2I1,l murnullitmdan ti!1II ve metr eaini 8j.0 Jttli'u~a Zi!:k1 ma~ran . .trugjJiz .k.lJrtLa.<:!1 oldugu.!'!u ~y" !lOY 1'Wtll::k ve 1I'l.II.Ji ~ e t f~yOltlAEI 'hj r R~::f' ,;na~li;&iL'I.:md"n aJ,dlgJl'u k~ mili'li z8.mtnetltL~ wr~C ilc 1>\1r:iL~iJj;l[lma~l~ bu kUIJ1l:!.'l'!.i. <!i~ l~· m.ij~terilcr.lni lhem a Id., tlna.1t ta. tut'!!. ltzerinde Y1ll.j::nlELnt~tk.i.k['l'!r, rnenF.i neticeler v~Jm.i§, kum;(il!il:rl hf.!,tL d e d~h!lL!!tt,i bit ihtiks.'!' }""''P' lstihlak ". ~jMnin ZiI.rm:pL ,doc. 'S'lindan evvel Icahve tcvziatulJ. Zdc.i RlzOI. maiaz.uLndan allr.lmllo· I~y~ill: rakl. riiHin, Ituz ve eIl}liaU dQYuq.a.n ;;l<)ir1lya. tb:rlik ~8p- ma~tildll". ya\l:LIt i),lan :m.a" lntU&ar imaddillil!!rj '!!Iat.anl!a.TI:rL bill ml\~ta .i:dl, I3)L&har'l!< gdell k&Jh ... {OMi.in,kdJe I!,\i r'OIlU, IblJ ter:rih,a· dlgl ve faluliI.da 1m bqka bar k,lIntatl!! l1it olpl!I.gu ay ,batm~ v!!'fm:"ge m,!reh~T' tulerin tatBnbul BelEdL!Yl!!.ili koopenentn v!hjnJerini:lc IngjJiz. kUmil!~1 tebeyviID ehni',l'tlr. tUilduk;Lan 'heyI!.I11'18~,d@1"!:len pelk r~'l~fi ~;ra£JI'ld1ln tev;zi Oitl.l'IllClI.gJ et.i.ketl~ri[e t!!~r edilen k~m!L!l§la';y~ 'ilk ri. Bu ihWlw>ta yapllibmlz tahklka- !tQgunda., ihtiya, IrtWtler.i Ml!.ddehula ~j:HUit! ,,gdterlc.r.i{J.i Itetkikl~ t. naZllfan, Ibtl ~en.J;nm. S!.!lt~nba· lerin. .k.u.dic:n Jioknn ~~~erikliii. Dun hI.!. bU:5I.1!1t~ ya,PlIgUDl'l: bimll!TlB oyerli malt oldugunll. 't.n" mammda o;;u iIll!!Cl KI!!Yl.tmo;:.lJ"lInla VI:: blJi ll'llrolle jn~T .i.da.e:rinin tahkikatta Bded!.J·e erkhl bu ha.b,eo.ri.fl Ihn.ame'll yall'ln oldlJgu~ bH Eltl!litl VC hu terzih<l,nel'lin ~. Kt\ralTliir81:'1 j1jhrikMI :!Iii<tI;:I maiilLira ~ eIIhlrn" ~a~i1diij )"i1])llan 1\1.1, to!o'v;U ~ind~n. H!l:lediy~n.ill ve p'ariij <d e-ft~rjjli lB.ij,zd el'l go£c~jrO!'l'~k >i:a].nl.nJan ahhgJ, ku.m",~ll!!,n da <In! te,ftJ§I'I!rd!.<::n(l.TI].a'tl~itt.lr. JrLMli.r .iidlill,r-MmJn kooo.ol m.tv.il.iyl!itin hi9 'b.lr' B1.f.retle hiLb er" yih:de- yuz; ViI!; ihllttfi. ib::.i yu:z .ka:d~ yLikll~k nmJl!I.rrla. VII! In.gLu.z malJ mod -:!atJld~1h neliel: WI bfHiLlti.n.i oM'l.Jgu beoyluull! lIattlgl dar 'Olml!,II:iLiHn katlyet'le bildh· iiLI118.1l,1-muds-rl. d Lin VI!: e1I'V~lkl gij'Q teui· h'lljh., m.i§lo!!:rc:tir. EsMlC:'n ik a b.v c l~r ii'll lie t:dinmi!ltil'. Bunufl wer.ine Valll!l bou hmml!ta daha. rimi.zln muh,tclif ye:rll!!'!'mde tdtig;aldJnlan hil' -k"!j pafl;iI fazk "Ve entcn:~a.n malu;mid ve- Jer".e ta,datlar ya~aT, :l!lIretl~ t~"IftI.i edll~egL hakkmdil. haned~n biT: 9O,k kumu}ln ID.(I[i,·et .fiYEltld.n anJil!jLld,1!. b.it kara.r yo,~tl,lr" vi!lta.n,d~Jtmn ml\l oketm-ettils.le.rial re.ceiil:·

1

C1fJN'fDEN
-,_-~

He~e Paris kad ar c az •ip
TeJjt v~
terciimo::

,u

Nasd Ge.;ti

.-olNE

Darlanm sozleri hakkmda
mah.allede ufak

hakkl

tfl.m!illmik:

m,aJ.iuzdll4!'

-49 ......
birUk· t!lItELk PlLiEinIU af!u onun B,t"klJflm· M'i.'ll9afido ed.e1'~8f1[z, bu Iil.~~~ h!o z:lyantliliZ'Cl gCl~C:.eAJz. dun haka.ru.k: - t)ylt mi e~el1dlm "I A!la,~i! ~Imdl J(lu Halili cok Ili;lrled.ir WIlII'IIIYI. kimtiir,? Hi~ dlJ;;i'l'rn(lmif, Hep f!9:!;:i ~sil~~tl[ Dul'arlakt konaulosumua - :Merhll.n1 (§D Pblo,.,rlln (I~ lu ('!') II'IlIhllirl~;'.a ~myo!', Eil·e.J,·musaade !!dll!r
:!ktl[Z

onun

l:mr1~I~I,1t11'l1dty.eca!im, ClIDk[l bUl'S.dan ~~d1. g"idj,i. hpkI benlm /W'lerikah o1lJ.~ gibi mtlrettcp, Ben liayr1!lt - Oyle ml i~jndlio: FaXII,t neden

Bey.

-

A, tl!l.mfum. wlmhm,

BBy,~en-

t1,~,

r

!ml8.ml·

:l'1lIl"um

'WI" :lI;adr.n, !:Ill'lu~ullu· ,l:!U MlI,ml1_kl.gul'l.! b.a.ft!i, riell II!Ui. B~· ni cwell :!lIz; ZII!TiIpn bir Am.c.t'ik6l!~ ,,1_8.1t mnlJt.tikf.B1I s.Qnra. ~~1 de ya~tlLiI: bcr--aJmit~YI t~'t()ih !:'tltl. HaJrbu~ xi ben ~ ilk ~led~f1I'1I2l ~e1!medll!l1l lamdlm. FII.~&t. (0 hI\\A f8.'r'kmd41 degUo T~P' ,ottlm p1A.n muclblm:t: hila rilket rdl~oJ" K[m billi- dffilA; he leadlll'l!"J'fUl.<ft de. del.'am edee~k. tb.ti.yafnn ha.!ilClndle ,S'lIJm~ktG kiln dirni JJ],e.m.edlBmCdim: ZIl'h'll.U~ 'Hl\ID Bey, ~nllt:t~lmdll.liQ; fliUlnll1 m~i!r\!I", PI!IIi.1!n~. ~ok "at de':U. Fali!5Lt I.ff!k l)'i ~IJ!. cuktul'. ISize 'b1r' Z'aJ"IN'L doll;lInm~ll, MIfI,(IOO1.decdl. ijimdl bIn:; <ILl RI~n l",ntzdan kOllulfa.llm 'bim ·lnlrf'.8lda vaktile b1r Rmi [l'l'snSll~ eVlenmllj, ~mdl dul OODgiJl bl1' Vr'anaIz mlldaID, Uruy;Ot'U'I'IL Arm, ml!!t'IIlimiZ .!!liz..: dM -

- .s~ztn, J'l~li

'? 'DBtIlm.

mit rue ]!1~ HiSrllilme-mi:fllm. mI'Oli" iLmdL buriUl.a 1iIoI5ylli! Dilt flrt!a:t oiul"m ~n i'iM'll!Ge mernnua o_~W"I.Im, Fa.klllot bu. a.k~m biUl1 rnll.Z1IIr .R'tlTmerd:&t d.
(tE!.

dl. (T) Bgy.in nJuabal_lIe bIZ akra.· bll. 1ki:ee~ll'lde il8l!t bl1' do~t'll2i., keen.-

Kahv8 tevziall Hil Kim yapaeak ?
Tevziatl .Belediye kooperat;fin~'n

---=~---------=-----~----

· .-k" .. .·ar I a xuma k F ,lyaJJ M···· k a,b e b .. .. ural ·ur05U, yuz·.d e m.11 yuz k safa n b'ir ter zi ha kkl n da fa ki' b ai ya plyor
.0'

A

s

Fiyat

Mii~f!lkab~

bilroau,

2ELt- 1m,,!.;. ilzllre.

fbulllara

Itgl kll~Ja§linda ':.oLizclll:i iki )lUZ: .i~l1i:ka,T y"p __ bir tiic.car ~~fzil"1il1 .n

itrteni~mitt.ir.

--~-.---~==---...... ......,-

Yl!ipm~ h.e.. eden" dlm. MaJ:Ja1lcd!!ki ballkfldillil Ib.~h,dtm.j PLwek ~ ........ 1Ihr•.k he ~bi, btl Man dm'lI:H~, bdll.c1!!lt'II:I lin. bir aJlket

A :~~jD::~~:a ::!
y il!mndaki,
Onli1il"l! dedi.

bir anket
-

-

inhisarlar ida,resi'

,I!tpl.all yemez;

Aldatihyormu
begannameler

m~fta:v.a sti'tdQm; t&bta lmtuciBiIl hi!' kuru i~ir a!~ til, mta.lRlicliHII Y'A,l'\dl: Biitiin' lOyledjklili:l !'tI 1.nc~

yuf ervMlmIl1 dedi,

tek ~Udeil.n.i

dGldWW'til ;;ddw.,

istihluk v'fl'gi.si zam{art dolaglsi'le 'oorilen

Zet.'ZeVAtwa mIIth 11&:
YIQ1l!,
'~)'1'RI

danltbm;
¥U' mL

oo.@cejtm.

QlliLkll 5'1lerlm l'iih'il bd:r

AJmllL.mJatlil 'kmd,'!!u,t YtlPIYo:ruZ; B'U ~lIylerlll 800 ~mllk 111,t<!lmem. Bl1' rna. [ill ygll"e. ~Tarm t~~r eiltl'l . .;;ok mem-

!Jopaca.gl yalan.

nun olurnm.
ygJ(: f.mcilm.

,

.

~iniz bi:tinct1'" bdcterl:l:. tste-r· l!!lniZ sont'1l. :;;L:z:1 blr~uli ~tllarRr gltdl·

'k&dar

biz ;~;ikllT]lll)r:rl!. :t.

~'Irti_
mi Pcki dedim. M~~kl JUIJ!UI' S~1'm~:t'W~UMl,.lg:, mEiZaL'etl· '~1'un

iiiii' .kilo ~ Wi" Kapt_1Un iniiede- Ikwan 8PiliINK:mm mUWiuou almak ipedim. Y em 'li»'ltalann~ beyai:rlr.· Iba!ma bLiral"iIk: ~ iB.ir a.n.ha dolu~u '[if ,;BmaJ lm:)l'mef;i o1mi'ldlkta:.n I.QrlJ'a. 1m!; pan. ed.er. dedi. GOzi.Dm, bir lbah.;lrvan ili§ti. 0UiI .w:mi1tlmJ~ elind4i kili. ~&Sbl ,aIn~vak; .

""""'" ~~ AU

1Ia~

rm

beklMim.
Hell B~l'J'~M gCJdljtim(ile:n'bl1d lien· dim 1 b-Il fl.k,,~rnki ItulU" sevin; vc ne;!je IglRdie j:!Itirmem!~tirn. Sevin.clm·

,~ l.iif :ku:l]!imd~ a9J:l.lda.r bu,li1a)"1fn,

.IlI.-

dedi:.-

den ubuiT]'lJl,'Sll-m odl!l:da~II.1~ln 'btPj;I!·
nln bIfYJ'lUIi'I& ayrr t!,YI"I: "'M:I1I1,IJB~tJm.

.oire~ek i&tallim. elind~ eUiihnii bumuma b~
,t~

S~

l.eWoNII.I,

'D~

dU-

ka~nms

.f:rte

tUII:tIl.)'IlJliI.

Bdkt IlIlerlrnlzde

bir fa,...

da.'il dokllln11l'. - TcfI9I:ktlr eQ.eJ',lm. Deilim. FrunSlZ l!k!41U1t'1 U1I'I]mall'l.;a,.,. merrm,mt I'!J.

"l."~I&nm !i!'ll.v.lUI YllVit9 b!l.klkat rjokllnt ah!fordiu. Yhkmdo. be-Ill ba.,l b~[' II,telye I!!Ill1.tbl oJaealiltrm,l!!ter ~r· liklarnn Il'b11. AlmanlllJ" ClW,rtll!;It blr aMmllU'lill\ iblrkM M(TlO 0I'I'Lti!:11l, ua· b ·MT!(;;t,ir"It!llo\nlt.1. ytIlrt!. b~r h!J,"zII'!Bnl! 1Il'1l1ll'·

Belednye

~ra5~nda 'ihtil,e.1 yok

ne'" m,tii'8ahhit

IUrl.lJJ1. Fa'ItI\.t ~Ilik ~ri.mftro. 0~a. lHilUlet:tnan'l:Ell'tizi riC£j, ~li!1!im. tle-.· de iCtl,(l 'l!derse ben. kenti1m b.Mflede· rim. 1;!jlulm. ~mdi;t.i5. l1M'de ~ k.a.dar ftil~n~ ttl, bo.Yle 'b\iyUk J'ekllmla:!"~ olmazu

bor alul' IiOllrl\ tie bB¢~ bll.~~

TUODm Dag~lhk kltibii yeUlIfj" dan .a;;:liac!!.k yol iyin J~ta:n btll B,e;lediye:ai fie m\itl!ieJhhit &IilJljmdil !:ii.r rhtillf '!ttkUiliba'!tl illlzetell!!ttdl! dim. 'Bm Tie 'btl}i.!k blr !laadeUI!n )'.aZ:Dlma~!i da bunun alili Dh;n;I" 'BUrt.oall,lI b~"R Eel''1jll!ljle,kI 1{!)!'1.11"to· dig! a.hU::ad_arlal"dilJt Yll.ptlinnlz sumuz lIa ~:;lk;1Iltr dQ;!!t ~~~U.!lU, lij~
B~l11.d;;!l bent alloem!loel1. tanrtoplal1.dlLanillit..'ltall ianla,Iht1l§'tlJ.

Yardlm
VarIn

Sevenler
..

cem'iyeti'
Edip
_" __

programl~ bir ~eki1de ~all~llyor
pro f esor
k,onfera.ns

Halide
verecek

hi r

z.aoltJlllla. tel!:'bi~ e~lerU~r. KalJ.do!n ~Il.tin ihilMD bc:v,m:n.am'c: ta"fl~im eden bl.l !phi e&!'J.ij,f bltk: kli'lld:il. In:h.ifMU jda:t'oe~ pek ~id· detli haT~ke.t ~~o!!j .. ve ih.&l.-IA b~ E![ib~Jl::fin e.1Ie'.indc ibl.l.iu,l'Ian Jllrunr m~ ddel cr.ini _ ~:mi:lga. m'ahatle rt.tih~i'lt~ el e~llJ 16tir1riat edilm ek lUI r~Iile ,,"=aland tnla.e-t.kla.n ;$oy· lenilm~k,tcdir.

dM' kaldmh'........ emindd hlisUr, Mit ... bo· S zuklada l,im yOk. dedi.
K..~m.Jo~

'bir t'M9her ~irorclu" .Nki
dwn~, bmumm sap.:JIU
.J'Jkl 1[.I11"~y.lI~;

vwrmU! oM. aor

:iki elilIe

beIme "W'd'llm. UzmilYJl diedi.
DondIlHn&<C& gesiY-du, 0I'llBj sordu:m; dijrt tekeclekj:i ufa:k ...r.. bamili 5iirenlr.: - B!edw Ilnuuzz:l dedi.; yiirjjdiii.

Dun i:Dtiind1ll

.~i-,

de~u.
_ NII:SJiI 1Bt.ers~f1Ilz. Dedi. Her ~1l1.
de ta.nmle.lI:tau bit' ZM'ar ;el:il'tez Ijok gl1rgillU btr kadrnl'l!1". Gftleee]{ haUa bura.dll ..u.yda l:llrle~IJ'l2i, Bi!l4 :.;i.1.B 1't-

:rail.

TU'...:..tell!JOn ~i:'rlm~

kOIJ.'blollar lil!l~ed.iyo Mal!:r· o I3.kf9lil 0\'00: jJe'LdJ§tm zaman Me.ltiu.SJ:ndua oai:Ldl\~i 3ia.l(i.'i;(!.tl!ttsn h",· I}JI!! ~u.h~ Ut;rnfmcl,ii!,ll y"k ~Lkl bir dllm :K'Onc nllfe l1e ,Ilen! I!@.r.~ul: tIll.II.I'IUiI.'h:ihnl b.l~~eu.im. bUimfl.l born!l "I!>.kd<d(:: yaopjl;:t.c8J.I.;. ..,O!' bO:l:1:lk olan' Ah, dedi, h Tttrldal' '11111 kib.llf dCl ftWlla. t1~1 K'arrn~U.l:. j,Flr dGr,~j,l faaJiyett~1l "CrIe'I)ocdil'i!!' jrn;;a:nlar, bEi.krfil '!i~ b'lr kln'e ,~ya ds.-"a~od bir v.s.t&ndlL!ji bll M1e11 tl'l pek c:eklnd.ir. "lilt .etmllkJ.o !i'a.ttm~nllz ,sLzili Edell
(].fI.!I'Gt Il~

*

IIcQnholu jtImssadltlil' m.Uz&l!:ereh~re k~~YCil", engel' u,ri\(!Al'\ CT~ ~y'lJCI H'al11 ~ye Okimobil. tkarnyon ka!'~ ;!I{ItI~1 bl:r e\' uhl.b! 1l1mllmay~ gibi m..kil va,s,ltalanruR !;lall~~'arnum. ('l) Bi!lY afrr b~ll 'l"a 19' tN'Ldlt, k,o'lltl"ollarlnllo . pall. I'1'lIO.~bil:' ad.fll.m& b'!lllzl)'Qrdu. c.aktlJ'·.
vc pGk
o:il6Yi'i!k kOIl'Ufo

b~J' Idmlil~ varl4, 1311't&r,,!bn Alm,lUIwm.

Mofcr!y naki,l ViUlfalanmn
ve oto.bu.!i,
'hu

_'-:'mr.--"~

18k"Macar firmCl51 ,pailjivra

alm;!k iriiyor
fu.rna.3l
WnfZi1.

B.ir Maca'!'
fUlli

alii.kad a.r
sa tm

.aym

karnh!

m,~H!.ca'!lt ederek
pil~1L":ra

KOR KADI

b.a~iaD"·

m:i lyon lirllilk aL1'}u,k ist:~m~l".
-"'I!!-)ciz
.Bi.H1Ull

8ll

ir.rw-~abl[ill'ldt:
;roe z.UIH!.t

b:Zo:: d~

bu. fiormElo '<ltlt~ "ere-

PermalUII1+ m·akine'e.r~n.in

,grn dad

Oki.ll1J

b CiIU k

c: e1!:tlr.

Mac.ar .firm.<L!llnin

~klif

l.akdilr edemez mly. dilbir &;&)'10.muk.aibele edlyor. BUill!.! t"ab.i:i oldutunu bll-jm AhnfU1ll~ yapme.cz !:ita, ham Ii. dl? ze her gUn gliRt.elar de gstiLi;o,'a,r. Nc kailllr' klYYll~t btlan iJir a,dam. g'~;ril· BIlilmoitZ "ilillll!rdan ::;OO1JI'ahayjl\tmull yor mWlUnqz.? iyI bil:" l.stlkllmoat'<! gtrditinIgl:J.l'Dl'Hm, B4n Mtdllm. K~~n sMI<!i'l1.li blJi- ooy~e bk ~l;Jvlfl'S duymll.1da hi!Wl;krm

Mllur

-=--'0'---_.
lia~I'SIM'ln

fanzimine
i~

ba§lon'I)",or
Ml::l]r~a.:r~,j"'lhJ
Q.

lalILirj,

m:UMi!t verj1m~tJr. 'takmdll. Slb:l vel Bdl2qriy~ ile ~t::l!1!'r v~ Evt~1JmYardun ,s~]er Trs,ky,adan Anadolu,,/o!lI 'bit kontml daha, yapl[l:IcnktlT. cemiyeti: ~ophult) ~lind., kat iJda'l'esi a:rq,nl'ld01 I~~ ihtilU [I.bCllm :va. ~ Kilirnenin I!Ivin· Hem ~@'I[im:imi uokla.m~,ya l'!ilo i'll. .. mkm~~ll_ 5gr~;ndii:l·m.i2'1!l gore: hll ge'iecek olanlarilin n~killle'ri tJc l1!er Yllklt b['!'!I}Ok yen.ilikln- Jli.IU!;II· lllJim ''1''<1.["1 Ell bemim: Ya.rdlll'l $eveTlI,et ceIniJre'tl i~- '1,'a'ZifeaiJ> mevzul1l. bit ikonlenm:i!! =1' 1t;1I!;JllcU 1;",(1.),,- ij,tila.tf 'b.1I:marne[l Il:H1Ucd.ilmi§ 01· t.a,n"blJll iatHe hey,eti Ne~ri.yi1t ko]u 11111I4atalry;miwill. Y[ne bu Ilaft&l&r- l'dlt!mlo l ViH,I!:ClilktJ:r. ~ lel'kes.e .ao;;:Lkolan Ibtt lraky.dan l'ekiMi.ail yolil'!' ?""il.lf'i.'da~ ~s,:r'l'mm taTL~ine YI1(i f!. bi[' gUn haenli- la:I\n&i!l .i.lJmhi.doe 1;1 ;1' £tun TaMimcle nki n:::;i.i.nef Id~hij k,fU'lfef;lHlSta h:ilhl:l5S1!. goiiniillu i:tas" An!ldolll)'!I. g~ec,ok vata:nda~la.lunda b!l.fkl[I<loC<l ktl'r. (AYkaR var) A!manla z~vc~·~mUr~t etttlef, :binill!lllL-dil loplamml!k oDIYLlttC;:.ll.k tBJh:e.klcllLk klJonl!lrma i!i'tirak ede' lin na-killi!:rine 'bugUn ibajlafl.lla· 4. U""ZUtAN 941 K~ndill3l'itlm otedenbeo tenll!k ettlk' goni,iiUu Iha~ldblik.VC-lhk ku·ull:lr.il* cek bilyan]arm bulunm.l!IJs,l ]fritllm· cakt,r, SI::'V).Uyat haziramlJ1 QIl be:' ~~..umA C,ay i§i te+kik edi~iyor l@rlni VB rilZcl bi'l' l!lp:artmB.'fllan, ~vcr.il i!:.cck k onfer8.nel",! etrafmd;J. lit g15tijJmek.t~dir. ~r.ld.e TLihay~t b1tl~'lu. 'YQleu' 'fiJf!1'i kum&ljJ8.n ~tunl1 va Ma4e.m .l\Y: {I - nUN: 1155 • EIJ;Mr; 30 h;lZI k~ri!Lf]ar aim Ljbtidlf; • lara. bi]et~~,~j daillt3Iil!lDldadli' .. fjY'!lt ,MLiu.kwbe memur["':n MaariF mij'4iiri'ililil tar dm.aa[l Saidinln ~}Il:';[!Ul-tt lierlrel!iUn [~ltti'k.lll. B~)lt:~ tSf'.il' _ ll(A,l.'IS; ::l~ m~hteW: ~el~leril nlll.;;I!,J!' teYziali ·h~k.kmd!\ kontroU;).fj· H~$tabakl(:lltk k\j:T~larlfl8, i~ti·a!;da.n !;ocl.I.k J..~mplarma IIrUI,IIlZ Y"kylann 'ri. L~In" bomjrnl.e ()1'taklrK ~&ya tel-! mOld: 13ijO _ Cana;t;lde ...v,e.l; 8 nil d~... .II:lt;l etmdctedirler. rl!.at dml::k uzere kuyLthmnl ydP' olu,p d:..a biil.hIlJ.!lrl a.skGT~ ri~hnk.LIleri j,91l h.i.i.ka~~~irn..ixc:,e ~I!J.i lite [i;eJd5kl,e:rLnt :so"iGdiid'_ 91:1 va' v.a.tr !l.El{ .W, E.zA:."il E'Jde bl.:lhma!) 9111.Y!i![ ge:lll~ b.ir tlJl3A1 hay.anJar 50 ihil.<:.Lr,ilm 'ller~cm." G1I.Jdarm ;gonld erilm'i!J~l [(eUrr at" vII-pur tEl~rs ~;;ljlm4tir. ,131.1,.e,'ldU .benim il.l':n...~ ',;],11; badam!l," t 61 '], 9, 1(11 vs' muh:i.te rd& gg.lma:k: :ru loti] ~ Ikonb;e gUl)i± <!IU,t I 3· I 7,30 ar!l:!!!l1d. Im,ilL alm'aH~ ...~ M8.8il:ir[-e bo hu· p'li.Irll!lr :h~{l.nm'1l; ' olLL~lm bJr Ilf!ydi ,!l.1J1a, aef.l.~ bunlar Tek.irdOlim<ian 5,211 6,5:9 G't)l'fE$~ trolla.r1 gu",lcl;lHr-m411G de ,-el1li llr Er.ninonu lI-I illikevine da \1 ~t I!!'dil· !l1.!l8ta Mutl3.,bJk kahnm.1'ft!r. !::h.l 1j. ind gUllIl;i,r,i. cI~ !:r.taa'nIar- mtydr'~ 01,;:111 13.12 . tilde!' ihbadl!!.:r'J i..izeru,e rnlihim jp- mllllt,.ledtrlel'_ .Bu bali-anla'!' taih.f<il kamplanil bGL.I!<: Yardtm Sev~nlc:r e1!!IT,li· hareket edoc.d.;.l(r .. GiinlaftJ.e s~ UZ!!IR m~k~r~\el'" 11,p S,3'1l iKJ:NDt: 1ii.;1i1h tId!? cdi!m~tlr. d-er~....::l~r.i.n.e sore iki kl~nHl ayr:t· ~'e.t..l nillr.tIll"IA 60 o;;oGwk vcril~Gk' ,t::!!:11 .a.orIfiL S_1ii Ban:llJ!i tlim~nde Y'f!ni jO,Sij 1:2,00 A.I{!1iAM; A~tllM yuhelliyor tiro kat;arken pencereden FiyiiJ Mili'ak",lb~ mdm u rTa.n1i.1I1 lac.akl an!.r. hL!" Lcd.i~alle ;:a.!}ll;y:akh, MlII6rB'fhn" :;l.OO 21,36 'lrA.TIS!: h'lunrnah ~I!Ih~,Lt"m ~l!Iye~jnde Vine 'Itcr~cm:'be INnu 'Si1<at YardlID Sevenler c.enliyeti taDun a,ltm fiyatlan .hi. m.ik;tar ':lkLlktun 601'lT~ MI!:~am BatllPill:l. I~i\· £,35 NeAl{; :2'.lil ve' bLh1la'l'1r1 lila bugu[I yaw, ywl-;a- 17,30 de. pro.Fmf Sayan Halide ralmdan 500 pehhnet - IOflb",,;! yuk5el~ti!". A~tm'tIl fiyah 26,60 I'lna :YVJ,l""f YlU''Ya ortak ola.cllkbll. "bota lll:runala.n fi'Ll)htc.m0IdLr. Edip <rKl!lfh~lann ¥wds,. kllC~1 diki1.0n1: .gonderilrni§ltIr. du. drun BfLnaljl be~llopl!l.n\.. i);Ufl' v~l'lfle K~!;bB.fl.e4e l'7 Ya.I1lnd!!I. blr lItz

p~lM

,pl'&'l'1

lil!,~inde

hUr;ld.aJ;l,ev-.

'bu nUU'Sl rtak ...!! .anla.!1f1laSl ; mi]yon Litalrk ,ka~jh.kh m~l rnu- ya.ph~ kontt~}d&, bQ. ma.kinel-ebat:!.el~!'Ii .,!dlliun4am. h.ir hayl~ rm onda .dokuzu.r.nln bozukolclucnten:<l!oII n.dlT. i:u. ga,rillmii§.tiiT. Slmru,yc hlJar ta&:as .Q'!M.Ilikbu Kab.iU tami, o:-Iwi!Lcyanla~ :muhadar 'Y!ik.sek m.ib.ard!!. ;JI~YIH~ hurleno::rek tall Iiyetten T.l'l.i::IlGdilyapulm!!.m1,tlr• m~, h:lT.Il..tr e,:Hlehill!-cekl'11l'e 'CiIe

j~t&n\!)lll Bdcd.iy~Bj M;tk.me ,*u· e-tti,ij b<:~l !mU d llr'lliiUrilln heihcrledl'l '5ekiz per,fnillMnt .mrakiTi",leri iizerind~

untie

ta.e;d!k ettilm.

~ok. ffiU)'lIIWI'?'

A,k ugrunda ,Olum
dii~tli

,,0

Bi,. gene klZ ,a~lkUi,a
aldil

-

ba1ca:c:aktI. Bi!!n <:l:<i! 1~~1.tIm glb!. a- I}Qk 1ta;;;ln tJ.,'~i-ed~ mw~~L' 1"Iptll'acak MOOa. bj. nllqtll:'_
loerbllll",e mlilp;:1:i!ff! !dll-re ed.aGektim.

bd:r ~

mllCl!!r1.J..ll1 K.~lrM:I:s~ 1I....d~llI.In I:IllImijJ]lIn ljekll bl,l':II~ gm-,Ip ~l'UnliY~:r. Polilllit",,1:J:@:'I.\lJp rna.ru:z; 'k;a,l. 1111111= yu.ra~!HUtm\ hddllUliill IllllldlliUh,L .. Ilfl 1il1L'li1 i!lDflUer ~rllCllk1ar • .fIel kJ de noldell'~ t~~
IIl]"fP rud~1U1![ 1ID1::I'

:Iura ClIl ~''''m moodIer t~in Fame ,gt'4eoce1dlm. H~lc 'bu Pade u<:!i bil.fia hC kiilcl~T ca2:il'l gelmi:)-~l ~f&bbl!,.. Dahe. gll!iG~ sene bu rn~'mde 0 Panlllt.en, btl ib.n llmtitlRri yrMTIllI\i c.(,b!mac yedl ~ankie. "ma.r'k:f1n ijmfl1l:Yu;l~ b~1" illlhn,. o g'liZel ,e.iuoe' gidebilE!Qellml bah'!' ve ha.!>'·aUme bilG l'iiRdirrB.blJir m!.yillm? EMu lGlndc ~ [kill gfu1.I1ttlol\l"On kill ~acBlfI }.~.Jli.m KlIni!lyi l"fl.1~8~vI11i1!l". 'Ill!! ara

:E«ipUl~.ed{!AIi fLdxM(I.. bLIi' Q!ft~L·, {ltn klz~ Fer~!I1e !»:Il' 8!1!n 11l Wm1lllarll;k .. ,lIiii\7i~mllltll', ,1"'« Joile. Ue lIo'l:uzJ.r.t'.el'ara-

-iIIlv.(>t,,,

'lH15!~5J Ht.iirlf.,'1

tam_Y(l['IUl'I.

[~mda c ...~o l
Fe:riclenin

luro:r

V!llmJ.t~!C<

d,~
~t-

llCile;.'jibl!ll~ mlll"llfail;at

mem1'f'!h·,
Nihayet
bit IIJt~dll

~u

ik!

gen~

o..,lIl

Iblr

,Urn

j!'Il':r1C1Jenin ba:b'llBOlln _di!l~d u-1IDn eliyalan

cvlnde

ol1'lilAdtt1

tMi_"mu.d~mlj!; d~ FiIJIIlI Ild'lllIIll!.I!!lcth·. 'l'=l.. 'lit'''n''en ,In'k~r tlfllini:t.. Hell!! OJl"l. Iblir paket rl9"do.l'ml1;i Qhllq;IJIIUlt:U 1tllr,at etmtyUt:I:z:. Alui.l U~."l:fck !il:d t;w~tt edecekl!!lr VI: Bohfi!JII'j, iIol!iJ'Il~mJ"", Qlm.ak'l:a. Ith8!lfi ed.e4!.ek. fl:lektuJru '!lkuduk,tltl'l, !llliJ'lln but&. '!III" kiG[ ",lltIrtlll!ll[~ ~Iai:lll tiilkra.r la.me etllnlz. KimlIerull dIlle g'ilOOJIilI'!'I1tIIIlneeD, ltir0 tidoolrm. b
rGr. 1111

~tt1!koomliSl J ... Noter 1iIi.l' l'It'Lili; knhllll bftll'lt'h"'lIxilk: _ §iu lJ.:i:IIde h!iJnll m]roeoo~ nI ,wrlv midrtli:. ~

Y I!.zan: Rcpy Wikers
!i!:8.1I'l

~aI'r fens.. nal.d~ !il'kllmll;;tt. Ke'kI&Uye-rmk; _ !:Jdrze ilnlrctlll1J ~;~remem. I;,a.kat ke:ll.dilSl= IIC s_aglllu; mektuhu c:"n[le:rte'b!lI,l'lm.

]~ehi:liledl1<e to.zumu
flVoe

nul,(:or."
(},)'l6 ml'l" 0 l'ulibl~ l!;i!:r] w.rruz,

_,

l.opllliYl];I' i~rm~a:rillr.
J;1l1'la:!l'!'

ter.

""Ill_

l<l!I»~ 8'ld~i!J11: alllman v.a~)\cU gtirUrLol:e d~a~ Ml.I~ '1~t:lJrl, eve dijnoo.el!:ti1'll.. BIITJE!.~lII'la 'ilff!:!'Cmn Illll1nEl' :rtlm:lJj ""',f! :[o;lZUiII' alljl b!1L'!>I!IMUk l:l~!r ,,:rtaltl:tk lu.mt.ura.b : yap.tllfl~mR ~PJt·a.1" veri!dl. BeL1'im 1'1,:'1' eV'lnll getL\·mU~tJi"'.
JI.1l. blibl~n

"qi. Ben

:Ferklelltin.

!;I'eldj~l za.-

Ralf Do ·m,.~l!:mbu, ya. y-ordl. IIh~ 'kil(h~ ~tl!tutmt a1iI!D8., ~I!" Etm1lti;
'I'~kllJr

~Ii,~ 1ll1)~"El.reck JJ.8Ijt&
fUllilklJ,
1I.o:ru'Il\

IrakCC'I'

l!ai:ilJ:1i lJl.ynL tie;

Ra'Tmm-ndd I'<!II~ ,..: ~'~'ki~b blr flohl11ilr, Ok Ilvi;QlIiII,en :dyulliu dUIIII!!Il'~llym~l~ do1O:~l1 lJ,lr zlqilli'~'11< IU!lu;l~'il(l'.lu_ AniELfIllI.1I plirBh 1~H' a1illltiin '!."!Kutu !dl. ~Ij".r IIl1"i!tM' :tlll:~ ~e.Fi ...te ~H~r!illt!1 ,Uye !l,nter olnIw,ttu. :'I111!(l,~'11" dll'it'b!l-I
PII touhl'l0 ra'l'I~;I:

boW l!{oom L'il'l>l,1 ~I.yor. Ne alII!SJ, ILl!! l'Iol!ltlll!il'l: bll l£adlUtll tllfiiJ'l"I:l'(1]; • ~u ,~ lyI ~lriJlYylnb;: Arka4a'1ml JI.oIillii Mli:Illla;")'f: ylmll Wn ]lira 'tI]~II:Itll... . ru1illll, lj;j.J11i ,!;I11i! ·d\(rollfi[j~ m~llUl! nlijl~l dml!i!llnl "0 v:!ed'fl.'l'l 1l<'to!'l'.n:l ulilDlllllt r,hJIiI I!!dl!)rim.
bUillil kabl!ll

~

J"lIki .. ).Jlli!lernUI bll:"le

rniina<llp

girt&-

JfP~QIbmz;, orle ol!>ml,

R~I!:1!. 1!l1r Ijey tiPlPlllk

i"'til·oriilitlm .•• TlJim Ql< 6tII!i1l lVa.lre:r oda,yao gt!1.d1 n ~1't-1I· ill01111 :'i'ibkl.lltll rfI.!I. ~l"'tll Jil ~ 9 _ AU·eihn;'!olniil:_; M.I:oi!> 1\111 m!J 'll'uDt"b P'j!iB'fol}:!Ilni ,I"Uy 011'. ft:aU' U{l!!lan Jot ~ ''\l!: _ Alnuz"
g'II;lC.~

1~ig'l'l!'!i' ,lIJlkadacf

-

J:.l.rni1'rl

lu bir .dJLP\[ vardIr" BaTlll1\I buray" k un tut"a t yspmaYII gelditt gUn <0 dill blmluJ'l!lhln de(J,i. l3illl de k£j,bUl. IlIttim. Yill'il bil' cl!Jimarielll gl,htl.! o.k'l!MIIU idi. BI:.n im ~numdakl :tUvm-luk I'Jl tlll!Ii't1'l.11'I at1'-lifmK ~~ lie Mad~ Klhtftrtlill r~ a.d!Hlfl~ 'lie kn toptllJlm~1I Il1mt.uI'II~1II Jti iMlde'i!!~~ni tatl! II~ lIldiy.ol'diul!:. IlitiItIfJ.1'I:1. :I{[Iue bi.lnJI1t1 l!Jlln~ l:l~I'JJII'l al!lhyacUg.m tEil.r'Zl;1!l. We!~ &illyo:rdu. TIIJl1 () fl.i'liIlll' tf.].e.liOII il.:!l.lIir, ' Roell. SlD', d(J1' t1em;;z telefoTLI.!ll~ 1iI¢W1. 011l I'"tal~1 Rt!V1N ;!If!81n1 liljlUim: ~. Halumet,e.ndld,fim, b[z::[m 1ro1'l!l'o. 100 Stye lI~tin b~f'rum,. tit r,~yQl' I!;!Ikl blr iJ ile ~a1!tlnll~l'imU~,

i,

i:Ilan

~"m
~tt

1<:Ill:].e:
t'lO\lttWl-

SIi.'tJ.asilun

t;'l.['IWIitmt

gjs ... 1

bi.l 'iflIl..2illflllti k!Zln 3;:,~'dm.h.& '1l1:\l'EI!d'll i!.lC"vlll!ndlrm.I'J,

5:tri .-.etlrdE. IItI:ida l1t1"ktubun lmIi;'imllle ~u. ikmtme.lE<'l'I iIIli.\'II·

]Un ,{"OIl '!!lllh;161ln1llftl • .lJ)em~k n,lD II!Bk~1 lIwr. AlraJllrmda

kMIl'IIya, KIlt'i1r' v~m""til·. P'encereler
yWt:i5l!!k o-llbl!hndan yata.k l}(!fCjlLl'la-. rml bLL-birine b!!.t4yan iF'OIlride ,fJ;IlI1-

,eille1'lm, ";"I!'liillillo mlsarfl:r 'k~I. il!:tmrr'i mlldlll<.'tQe biltlin tilHmj}lIQl~ rl&yet

-

11'w.tel:

ed~eiijn.
HelilumJ! bl~ k~brJt !;!IkJl.'tt!ifA'" moIdubo yak. tl. RBllfi\nlIH ~J'l:l'1~QldD,;:u i'1}"III!tl!.1I memnun. kalmallu~tJ. 0"", L'Ii1:I~flJJl !l1l~!lreJ~ 1if!:;oku. iI'I!IY dll:~n:me.k 1,rood I, iLkllj blll~~r !<9!I1iI, n.t'Jlc1.('fJ J,;,<ti;r;III,gllzeI kl:l:llI !ill ya~ U Iwti:r.mil;IMI ..,!l~~ nu)l',rm]!lI., N1U1I6;}'I, hl.1 ~1i!1<iJdl) kl'::1 hil.IWr ""mnt:,]~nll: !bidlkl till] ~llndl~l5hll, t",Jn~Ll1;c~'~a..tryfll"(lor.

mU.IIIB!,!I!'betlle

Bq,ldl!fll!;l ya.1rn:I (~Q!ltu "nzl ,'851yelnaml!filudekl

eiB'CIiI~n ..

inD"kan

"'Ilt'ij~

~tltllmle:rl

~lllill.~ w 1iJ~lmta, dlt,mU;-tUr. BII! d11~i;'i n~~IOelihHi.e 1m:, ~otalltl<.'lll!n aglr M~ lljJ,:r!:ljHe yal':lillUlmUI '1'03 de!:"11101.1 hBAi t.alh.auyG kaldIl;'1ltm~. l'nlw t Z'avD.lll birllz &illr,~ d"" Eilm1.l\ftllr.

la.rlnl y6l'lne gctlrnn~ mem1!lr Mmhp. :!!lyetnjl;me bC!1IJlTl elimiledlil'. Miibuu.le I!Glllz CJikuya.yWll_
DUYUI'l1n..lI'~

nu

~malil a!:'Zu'''Il· t..'tIcr·

muiltalldC'ek kl:

iid!.. N!lteJo

'k! ~loto".·~· btl' ,g~mlij! oldUil.l, !ltlrlil!l dl:l'l',EImla I~~I

Qhlltl"lW. rtja~1L
'!i:UXEl!t:ilIl.,

tor.~ fie", l>BUfiltlblN\.i'l.'l~ 8Ua1

ma:samlll <;'tlitl. '~adllr

iRlt y1runl bin UrI&;J!II[l!lJ illJOOClI &Ir lmiJIil" y lila g;bllCi'i l!iU'Io%hlrmlll b~l~ ~I~sl.. B!ll.chm'ill hi ... ~UO~!l .dtm!yeeekfJr, ~ N~~~? J'l:I·i!i.it>r B"I:th!'ll, ellle:clJi' il)'~'ICIIDllIl'll iihllii. TllbJt 'l.'arl~!1ll:ftl'l!llilrr .. Fa.ku'l; 1'111 , "II!i!!y~JlIlm!Le" rnudblnc.e '~e1r4ii!Jt blk!!iuUi 1u~,FlU3''(;:f. II!.!. h!loorJ Mlli.!!p Ihloi!~n'o ,,·i;it)'Y\i),A:.e ~9.1!lnll'll11AW ~I:z; :.:th'![lI';SI!JlI:.lo Illb ... ~\ir I" ~- 'OoJfm!~ tflla:. ellrl)'"nliiunuili.
oIl':lI'ill l>u11f1i!.n Jt.1I'titllr,1 'liar. ~del1i 1li>~'I.em[!j..

,dA! auruyor. WIloI~
_

Dun.
aha1oillldan ~t\lefek.: 1l1.I",,,,yd:lm, !';JJz..Ii bu ilI(l~u:zdIPl. Tab" a"llPin

g_tes]

kllLbkullI1llr'8I.
'-Q.il.iyef'l

lS_a,I!; olaaall. Not~ID

'taeb

~"I'1i!::mc... Na

N.... boll; IfOltl!il;n. ii;o" ...il:~Li "0 I~r ~:lJ,lIhl"'nn !lQb. IlftU H!lI!I '91k!u'milt1srn iJl!t'~I~,·tIII'~lll, B~~ pf'1l[ g-,Q-rlp liI:lr 'li'1I.OI1Y(!'I!!(lYlfle.. (IIm:ray,t:m tI!!L gi:lrilitr::lilnD:s. Y,iLIm,i!: keTidllfil:l .. ku~'unuz. 'Rnlfa kligldl u~th •. ]){lllknn11 vlI",i)·~'Lnn.lmoy'l almad!: - ltt.,~"j. (.... ,"ilU, iJl!'.ll; !!Ill!; lI''ImUnll: olt;UYIII.e nlI~. Ifllrllml{ ttibltl"JI'iIi mlilli hJ!ZOBulumum. - Er;.aa nO>kta,lll.r ijuhl ...... , rl E,,·n,lli !lcrv.eHm.I! M1'ku~ kl'}IYR t.a.ks.bllJ

tlu '~"ILl'r'1

s.ll1J r-ln<0 !.it>k,nn-

lTI.UJllt.u. Te.1l<tIl'I. d(llu;
blllia:mlf hylrrrth: _ ".Inldlll, IlttjflM Shll f.(;kma

i:l!AI'it:L'llEII.I']s

'R~'I1Il"'n['el'lt

Di.inkU ihracat

1ii'Olldu(l i!:"'nlifi. kn'l'lla :l<'8!11YIil1~D Wa!br gelill hl1t..·,v 'I'c:rdl:

u~k

M~LIils BDI]U:lidildni!,

lIe m ... lrl '

~~'!m:unIl.L~ i~ln

~eniIJlml

.....1[' "UI'[lted!yonVlIl. (L1ii.m.JIkl!JkfMI lle~i

Ffl,~,.t bu '!1.otI';IiIOlI~h'llgln1 talL11ir!ln

DUll i'llicll:~el'C'y,e kendir, fin.[andi:V'llya. ~iitutl, AlpHLPlYijl.y,!I :yu· Blzl 1)'1 mu.rtll.. liW'~e kC'p~k gl:inderil-

)Dater Karm",ndfl IIl:d ~armek 1s.tlvQ['. HI. It<lmdl3 .kllrn!le.yI ta....l!rIityorum. BQ j}.o dilllil. Idmdl.. ii.cK1iI1I.,. Wlliter'~
!It[ I!lttl1'JllIi~...

~ Pek Mli. 0 llalde, Iljlm k(Oj]).y~gw. n. ktit bl.l MI,,1,'f. Rotl..t:i J\[lJolne'yl bulttJlun lazUlI •• Ad",~ yodor. iI~il!iltlirrnl~ 1'I1!<N,tleoldillliQmll .t\.cubll Iilz 1wD\~jlillliil, WIIYl!lr t 1l!1fi,1. mQ~\!.'

mi§'tir.

MII>k:r Boldw'lll

~lllll'im:

bu,..

wb'l!lr.

~'tI

!l J1t11f1.

1,\,111kusl.lJ'll. bllkmIYIlMl'D1, 'Efll'\'Tr, ~ fUrIllI1U7J.. Sll:l:zle.rrolt bitl1mitt!oil~n blr yere gt. (I,em.ez.;sll1iz.,

4"

6 .-~4t

Harp. Vaziyeti
i
1iAZAN~

·U

BOBA.N

k a I"" V'.exa etrrun kAI · M Una at· Talihine hak,klyle kusan adam cahsrna prog a I Ta'vsiye mektubile bir fa,brikaya
Adliye
Kcriilorlarlnda:
III

[SlYAsi ICMA~j

Brenner miilikat'

gi.rece,kmi~, gi.rmeden kovulmus

Miinaka[,at Ve.kiileti miinakale islerinin
tekamuliinii ideal tut arak ~all§mak·tadlr
levdat Kal"lm
IReIDAY.,
Yazan:

Hiner'Ie MI.I:B:tOJini 8rep ~dl! .o.RW\C1I de:f,v, o' :Ia:mk blJ1ufluJ&- ye LmOlbIW, lBu mi'i1l1:Bllal'dan 1:1.... bi:rin.d·l!i11 il!l!I1WlI ye-rii hir Ib""reket bau:ofl~ti an·El.1lie haJini rul1Ulh.r. Bu d~aki miilii-Mtta HariciYI! J1.82:lI'laruXllllD ~ askerl 111J' ilM£eJ·j t"lim uiil.em ,QMf et;Y<I. ~tibm.:ti· 'q'I1lI1lCII"l\Ifll:' .....8 iIri tuft atil§~J~1i de bWtmdugu ve bei Itc g-QJ~ hoI' nakil v_li@s.i,le 01.0kOl!ll!.!l,Il.Id""ju ~in mlltlk. alank a.kUumMlnl I09r~p ~.aat bird~y.e sa-ilih karM1m' aJln,dliime hiikyednt: eO'lniyoeth: yarabilrneiidir. lJIiIlItmek oCa~diit. 4 ~ oM~rn'id'I:=~ bit~!lk '"cZAte:n hamk. mmi:m1nin .~ilIi i....ti.l:r~l i.ilkes.1dk. Ayn.i . __ tam mlMlnd!oyu.A.kd.eni.zml!!! ma.ndiil ik~i io;:~bl no!l-J" fJ.a.n.g.i bir d.e, Atkntiktl!o d~ JJUJa,",~ ill' .i1IvdB. '1'l1rl oparot;:a'i.a,rL, muh~eH~ dlrnh!ll' abll!l'lll~br. aiiyle ..dlm~r moe;YJS.i.m taTklef~ ii"i.n-d.e. Yil~r1{lr. 1~1Z na..kiL '1ll.lm8,lamrllZ'L hu "1.1- Sittll-rllil.lUo 3GDi'a, dWllp dinJenm.e )'oktur. vUdt tlanilJr, mutlH;a .s,u,GI~90ra, go-re tU"l'n:if ede.Jfek ik,mal hb:- §e'Y'1a- yap~l1i" '!it< "lClIIm<:),e k-o-.YIrIa& 1:)<I!llL~a ella A~t!I AImamla.'I"; Yuna' 1lI1m1:tdu. bo.hm. adallll' 'Ve OT. pariilel:'i5 - T 1:1 rife i-'lli!!rmi clcmJ.l,goj]· ni kazammJli!iIi' VI! l.l'hyada ilew dell ",)'um~1 Iba~~-c.iI. dikklltL ctI~BI'I 1.J1~i get'i atmIflarIl~im.iz nokt.e~hr. jJe.vlet.;.i PIOC"&.i.p du'. Rt!n-il Km-JI ~!lIilizler de lerle yaplliHl hir mcmbkcltil (J11n' Imlo .~, H.ab"!'fitbftl ~et maLI ()ktr~ -clevl,et eLH~ k ....· l temizlemitliH, Me.1f lwdudunda l.a;nl~JiI. v!i~~t.JaUillh!l,k~<I.:nm.mlillJ' Abm!:n!Qt dlD'dW'm'll,lar, TotI· ~n biT ~.iz<g~del'la,ai:L fi_yatla halrllk'u baftaJan:I.-her.i dk.rirw:L~ kll. ye el.i.nn~1'4 JDir c:t~.i~·Y1a,y:n.i"f¥,. hlbnaga mwv'i!iIH:ak Q.ID11.IJlrilt . .s:iden apil h:i.:r l;:uHe ile, U~'IM.k, B'lmtbn __ .BoN iPn h~lII.edisa.ni i:La.J<k. lwnc: VML~a h.,k.k.lJ:u leoek bir ~va ~1i' 1... 0 ria ~e~rrnl!k -h~ce l'&n.h.~bi:r ikti~jll Fran_mOl yedege almIna •.Hi....
pre 11.i~6id..ir"

Ie

X ezan: M. H.. ZAL

iJ.rn.itl I ~c tekru,glrl buti.in .lCiilop.l.a..mu okul" JlI.nap te"<lbjrlerillli ~ verrmli 11" lip mlJiye-ti fu'IIari 'h~d.c indiu' Miinililkahil!; Vekillmiz; Csydil;t relk ve i~e.t:mellil'! haJkJyll1 ~lIh· Kerim hll:ed:IIYJ fur: tll'tarM: h&.Lh. tfl.yda;,b gLmak .... 'l 1lCu\z;. u.ga. I v.~.IFll!l ol:m.a.k it'l~ de .teko:;cp1'lel1 t~k t~IAkkiH bil' I !;'Hj}i:d~ fp.tC,~b.lmi&." l'I"i menfa.at ..,..0: bl.k vaTclll': ,0 6Bil.tUli 11m Y'azt.fe.leril'l iyi 1iI.1! {;l!offiwe1 mcnfa.ati. Va.t,I!!Ii '!'If.4!!Ip,' gO!L.ilmeMnd.~. ~hli£i:t. Va..1L.ta.. fa.a.t.ijdiT. (.$u tn('!id~. §U Ied·b..if, biil~, iktiaadi i.Ga.p ...... m~mb." e na lk n1f!'l'lfaati i:!;in allnml~lr) Vi!! e. tler ka.-d ar rnliliim bir ci ct .d e ya (de-vleun mcnfaati .tHI-ndl:HJir) " ve yfne ikt~i: m~l..!; if}inde gibi ,tell.a.kkHe:r herha¥ bir ~;§: saycilinnlz _. insanqu. h.ad,a haotuhr, o.nun ~in rn.eJnoJf ve mUstahlda.l'e adaml, biT .i.Lim adaTI1I. dcmJcrJ.;r,izUt ',,~zj£ede ini.tiatr£·lj b.ir f.i.loz.""f QumJ,1l hl!.rlcirJ.d~ dij' !i<ll!!mlsla:ria ~k ra.wu:rlil.fI yew fi:iIlur-ie, cemiyd i~n. en .ilCl"ri ve IlH!!l~<I!;:rlC'l~ mii~ • ..ol!l.o;:a.k ~db~l.er bdar mii-nim lI!ilydJiJdog.ru p!!'ci'J,jip_le:ri bw:ln:'1.U". v<!. ko)' drj"u .iJLel" mll~ clan Tli1~ inkl].li.bl'flln. esa~la· rotz mevaud ~J:' • ... MUI1ar..~.IlJat "ki.l~tf te~Jih. rmi bilm.iyor v(!ya inanmarnJ§ aaYI!.r. ~ca'k h~ngi w.~ele ter'... te- bjJihassa. p o!l'ta t~b:rM ve demir1iJdwi lme""faati ve IIli1<bdl bo" .volll, .'azlderi. iGMn clurak 901.: Vc m~mll!:kctln i~t.!ZU}"tlfM valnlZ enun It~m Vi::: ten dailmkbr. mal Le~Atll~i'da.n uza.k L;,im.19 kidi id.-a;ir1J.duT. med:!l.I[iyctillt'j'te' mi:ina.kai;it vokalet.i. ImUI'la. ye-Tleld~ ~~ &,.al;c :iflmirtin te.k.b.mUll,ini.!. iCk.a.l d~k.dn<ak:t.it_dlr. Ih~itiba:r' KaI'l;U-

Ze.ki.nll,"l sou In.aJdt\ini,

Alm.a.nya"

~

diiJm_anUll

il.de-

$IZ iIl'am.u,m biit\in.l~l!liil:.r!lnt:i ~ ve ltalyamm bamlillf~ aU: ·eJ'!'H;!lH.'eritJi tarli¥ey'e uj:ra_1;-

ta miittefik Wine ko)'mn.g. tag-rlalmfhr". Frmlsaya Ilzablan )eDlI, Aha::;: - Loren ~, FraIl-

:makhr. Ta,'Vizat di.yr bLy.lil,ya Hln'at~ Kr.aJ1.Jg.. verilmifl:ir. Buaiinlerile Lenner miilllitlmn ta.t&ika.h diye be:rhaJde- bir tll.kIm hidixJer cen:yan eckcek+ Hj-; Ifip.he- yok ki banilt.l'lD lI.."i!I" smda ~i\n 'ft Franaanm muk.ald.d~rall 6n ~fta. buluna'

.rut'

cakhr •

Doktor DinOI'1:.i

Idrardaki albumin
nereden geUr?
l:ndl;l

hlta:ra.k ".ah~Lrkrm. umw~t h<i}fa
tLQd~

C

:1'1

ba.\t~1Ir!.! lYlol:a.~

YllkarUla

@rct

ell .. , ~

!hel'

i!letmenin ihtiya-Cl :SUl"llt. i,!-l.i.ran;a,t ve- U" ma;.anni. cuzlul!: ·bakl.mln.d.an Bf! lyi ~c.k~l· OlU§'Lmd.a. V~ t-arifdcrin .m;l.tZ!mnEJ. lild slnlrlil1h: I9m,q" :mti.l!!~ ~IDa'k~. Bu" Id ~hnek W .do ka.r~lhYll.Ca;k: -tilin;di! 1m pro g" da Cill 'mil. - IllQ#nI ~ 'ri3:m~mas IIlhnll!!tlr; ~l.mda. T"k- nY-n ~!rI tbu ml!!~!l. BiJhreltlMD ruI;; s-ah!:rn.iil. m otd.~r tI VM! ta,: Sfl!Y~' k;:(J'rfjj]rL-el Q.:de gl!!ltirm.i!"ge k-;u!l!T ~r m4 ve f~yei-e I!!'C9'tIi.§ t.l.Ilu n,u' bll'\lOk I.JllhflP. dir .. 2 """""" ~--3el.a;Posta 3l1elin.dll: M h-el'hafti8i bir ktiycien aYT1!;m.1., bi..
a.tl;&Jmll1l

m.i.iJurn. loJiiJui naz,a:r:1!l al.il.tal!:. ,hu prlii:M.lp • Jci opu, ~:r~!'J61bi hi.:!. a:rnl ~j!l.. en ciog-rlJ. ik,tJS.a ~ p. cn:si' bi ~ i!" 1'>~},lJ',o.r1llZ - daJ.rei.md~ il1cmektedlr. BI,I lik.d !jill anlGllerle: bn-n: da' ba. ,ta'wan cdcblJiriz: '1 Minakalat V~ka.leti, mevzulMI i9indeki bra.n§lIar)n.

ra.b~:r a.iJel~T:d.e. lerinl..r '9OCIoIkl.u.Lm Qky,tdm,a "I.cdbider i:ni ·tie llie.ni§ ~kild.e almak:' t.ayn. "] _ lWL m~l~i:nl de ~he.m' pllyetli biT mliW:2llil tcaw etmiJ bu)unuyafu:z: IB.i:HIc. 'lM.ifck:rj· mizil'l ih~.'ya.tl atl!!lyd~ir. Veva-I
liltal:ua

.~.dd~ b.i:r:likte oefhha-t

_b.1!!

I i4'lldnt
I'i~

~umI!1l

~bQ[

in ..

kerku

'1.. 11 ~

diit~e:~im.

.G'ijr~r-· '$. Arnba b~ ko.rJ:m ,;I~ ~ :re:rl~ ~Il bUoBke1; ru~di['?, 'Ea.eU Jlialde biJb .., nldmL l!!a~JSlIIIIIiilan :I~'mI
.l.(Inr..

baka.n, oJ:llan

'bds:l~en

laI'mda !!tlbEimio ~ I~I OOBl'. .iJ"racrrla IillIUmjl'l Xi5.0rnme~l;1 btlbrekler.ln 'j,'R'Ziftoierinl t.'llO<f1IiIDlIe ya,..' (IlUllBd1ld'!l.nru: g&~ I W'l:!arlOO. mhhatlne, ltiDilo eden 1n<IAILIw"m melI.'a.kmr"~ .m.io;litini Ql!kebfllr. 8", 11"1..11~
'I--~ ~>'llBmldak ~i I).i tel;ll<;,

~;;.iI~Tin elinde-#r-:- ~'W1 ~n. JOlnn Oi!i~Atl~ 1'I~~U ;m;uleifen

<m" I!ll" rnUkemmi!l

c.hermni:yl)t
I«mdl
,",'II

"erntl2llll'kl

lI.J'HaIij,r idra.rdfl,
aJilkaLalldrrall

~ oruz.

bUml~ Pkmhl.m lHlt!1.tIiinii

bltn;Ff'I'Ollml- aH~ uPmuclp !}lillq~ gil>i bll'

Iy~ !;;.a~i!lliI k.ollara

rn~iler.in.in

~l.In

ko-yu

ile emil!.

l!n 1!l~ll e hd v tar~da 3lB.be:r~

..-i~~;'::=:-'~~::::-:;:::~~~=~!!!!!!!!!!!!!!!!~:;:;::~;::=:::~~:='!!!!!!!!!!!!!!!!liii!!!!!!!==~~!!!!!"::-::-::~~~~!!!!!!~~I!!!!1~~~!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~~==~~~ Ikin fil:t1rlen nil' !'I'Ie~t1l-p I'l.~mm cllye ibmlt EDEBt RO.IlJO_A·"..... . Urnl b "'"]
lc. boekl\!d
n. V:,k~t 'i.'3!Ut

kafala.., Vl81-ebillrle:r.. pos veya "'.tl:l)YI!!J~r-d~ !tllu;a" riB ya.pg,-eaJk,la'fl h1.l.lu~ 'fc. ~athm IBlJibl'ek fet1h91111W", biibrtk ,"eremclemcktir. ce-va.~;z: Ib1ra.krna.rn:;tk J3tzyQruz. hI.ri. Mbrek k:t..lll'5i!rll2rl, b~brek n.... s.J..;-o·t;w:dugLJ Btr bu-l.~ '\l"l!lya i~i ya:pll<hgl l-lll'"lnin turli!i U1dil bozUldUkJal'l illc'lfin C'n ~'akll1 :'f;erntifJ.~oi!'kj p.c.:!Ita. .)!"un~n Oll.a JoK,in~1l adl:rll verIDGt.k :r!i!rd;;L ;!llbllIDhl gij:r-UlImei!llllili ~!Jct' 0m .. .t'kWn-clel'\ j"'W'.cIiI1rl. -ell uzil!k ve e sihi H!!il.IIJCOVL V~ .ayrl.C~ pr..i!m. rtafoll j,kt':;I. yed.nQc-lU Ibir t.ullothg~na. be:r- glbi iI"IlJaddi .b~Iq).dJ.l.n ;m_i.ik {!d at- lan, belli bQ~!. lmllif!:rLlJlr. hOl.n:g:i Ihir 'P8Jk~t.i. h~rhang-i b.ir 'ha· land.lmed~ Jizrm'dll', I.Bi[ lckCimO" I!lml¥-il>!.'fI ba!;I,ka. bl11U~ .. IJc:-udii !oar 'l'l!I.l~yi ve:ril!lbilm~l.i V~ liilldcl"tle~ tdv~!l. va.P'I.U1Ll Imua:yyc.n IIDelllll.- EiI.Pb:;I.!>Mlllliiliran I1J1l.d. kmHl!IiIk. 1i!"!"!I' iIKla-tn. cT,'ine. e~ yalkm. -lbir m;;r- feye 'VI! mll~~ .!Iii!l"a.tt.e gotih- I:Ifo, z:atu.rree.. gibl IriI~QIrI\i~U :hi! kemen. lIiiu~d~ V@ I~.m olllJ'lIk Ii: ~eIk r.;ln b(!~p!a.na-ll !kijrnut ~r- mik:rol.l'ln ~t1W:ldiLr, :5J1'Iil" 5l1f.temino.: la'b.ilmeli.d it. fi)'a~fLl i!,>'nl ~erait altmda a~·n.i va dimap alt WiEl WEtier. klllp w: .!-tail, h~'fhiL~ii .bit- btomycme. iJE.i, dalu!. 8;: kOmilrlc yil1<pan btl d mar bIlS13Ukla.n. ge'be~k. reblrre~ le~ClI:i.n.i t~i:.<!erni,ym 'ta. td.~g:r~f idare:,s,i yak ].:sir vah.ndB!f

Z&nJatiiCl.a. ve

miikiitMlnl vew;nck - Mra.runl'Zcilt'. . ~nl h."'1~hlt "'11' bll'lmkIllIkIar CIa yine! Hare-ket ihM.~cld..i IY'l16'L4tJuciil ILIl'ard al.hjill1in 'hy",uliioe 'ebeblyetl

bJr

de Vj~.!LJla,

Sl!Int i!lfIr

"IY'U''!

dlun. Hep k.a<;ama'kh oll'i!V~lal!' verdI. 800. de mtlLi<L r~m8!!lm. H;!LY.ltt~ glt g~doe tBilJ.a.mm.ill. 8d J I t!TIljy~o.:~1Ii: :kadal' atl!' IlLJ' ytik h,a1l.lla gcl.Nl~ln lta~tll\ '? Kim<;ian, ned~n lo:a;:bn KIl'j-· 1):11(1·1 daha ".~rL "eli:n'y~"'k m!:!'in "'. ""n_ Bir
se, bl.lI:adil '",cn IiIl!l'Id'l'n .. _..... un,
..........".. .. .. • ",L'mAL' '1:>".,-',._ ""~~

(Jr.

~'N"im-... 0 ( .. "',T_~~I a.,. IYONll'll. B\J..-Iln k ..iIi ....• a.rt '[':; j ~ oiiUln.l <iI:II. ~~Ycbi]jrjm .F ·t..... Bt !!'.n .....,yt "[" !I,,J:'ELalft!:odl'@.I'l'I'I.<:!:anQI[<IIi'iwy R kt "lID G.r .-1Jl1l!! " -a-v ·~n:I~tl· o:tD~n>!!lil.lm. F~'l'utu 'b~ ~klj;!ln:L kabul etU~.mt ~liY!'!Q~It-

".nk~..J';...; <_.
U •. •
,-~J L ••

~.-S""~ ..:i":V.l!ll';. _,_ ~.v,....,.. v-'l.·.. ~d·I~'ld!r. m-ml--"ctI:~~" k~-O· I-a~a" ..L~ ' 1
c<O·....... ~.J'"
D~", ~

1ll'0..

gild

.I'iIIW.oi-

'l'uti.f'ewrw

hLI~.I'

..... ""..

• !i" ....; d~.... ",;.B.-""t
~ '''~ ....

'"

'"

d .... ..".... ""...... ~ I:l". B!.l Ir.JI.l
k'~1!.l:'

~.""""~~I"

I::]],Q._",

tem.-,J.~ . ._.-·; .•. _

:.!

tim..,
! I'" 11':o~' Ra[1..il p~k mtit.e,eWcirlin. Sel1ll dv!dutull. "<) btl~1l.dlltl1n yel'lern. tW;aV\'1ll' ctmek j~!me liItlno1l :ilUk!'Wet v*rlyoi'.
'...1
A'

.h(Utl.e
I

Bkk~
mUIn

bu. kELl'armu
mliJ:ldim.

gtln

(WVe].

k~tl!:!I!I!!
BiI1Rl

~det.t~!m ml!mn"J:I~ell!! ~Ilr:liof!"i'il!R blr

8~e-te.co@:i:z. :Rtl.t.~ll. bu.n.J.n. kllt·;""" .en bh ..c• ..
ibll!J:l:ot
-"..,

""'"~~,; lifLi.im.kiin ..,,~ -.... oldu,";'U ..
-...I~. l:'"

t-,~~ d!lUI)-!tf,nlHr'I; .. I" , ........ ;" ,,_ bill.r, F~I!.I"I' ~k

.

l'lmllHlldo. dao, boIIb. Ill..vikilc ,fllpamaidnmn &Ulllmtn ~"i:Irilge· 00 rll.ll 1~D.Uftl'lJe Hlb~~rlli'l bo ha!ltalddllrm miWCUt 'ai'Lll' de·
~UIll"EL'

lIef"... _l'sJc
ft<InMm'liil.
6h1r. I'lli

'li'1ml!I' (III!],

l

1tI~~~I!III1J.

c.r=

buUi.n uz, ... Kt;l.\'tln . .l\ram[;M SClllU Kalin .. tlf;i.r e po>rclaj blzJ iLt.1.j-<;lerd.rn Vi! dafLB,:I'c!atl '!(ek !l.yu'w. $tlbtUUI1
131'. SUI'lUIl Tl'Ij~tj? 13\·lncl.i'

.. ~lel·1mB, YllmJn1enm~ j~u'r:J.f11I1AJlIU'. 1\1'11. mmdloL bi!' ~:J vaL' ISII-Pl1rhIJ.r. b_:im sid "Ui(!" tan !;1~iU"mI.1K !St.oditlliJ;[J bUkmeCU'er.

Ca.

F!l.Mt !I~nd.'m
b-.1'1!'l~bnl}'otl"ll'..

a~tl~

tata.n.hLlI!L h19 ml dil:lmWllilillk..

.!Itt! KE<:bBJl? S(!nl

.PII I1H'VZI1B. t~I11'-fS

etmekl'i$

adeta ~orlwy.rJr.

...",'bt,b1 fl&Q1.r? A.ra.nWd~ PEl

:ql!'~.

VL'lfeUn N:llllfero;lbll!: ;iI1I:l1e:med.~~i u b ''Qtil'llm hlMiliflie rted~['1 81~tz; ayd,r bUttll.l bll. .'!l~llJ!~r~ ;t;jtm~rnd.u leknuhyo:rlll"l1., eel's.);, YO-l!... Acabll. !>~11'11"l kfl'.I~,,,dQ,, i!Itlyarek ",eyE!. f..'1t.flW.L.VClrnk blrllZ lis Il<'"llh'll L(oE<L,im Vl3.r Ifil? 1.,t:e i!!n !,.,k kOl'ktu.
'."t~l Ii'LO"ta. 6 J\.
Y

'b1.r ,(%aha. ri,rmty.woto:. mi. )1m ~ 'Ban", D:iu olilmdoe.n bet.!l' ~y;r lIn 9(1~. tjrec!iIl')tll~l'1'!' N~'lt!'11 aane. 'I!artI gUna!!rm il;JlI 'klldllr m~ tJUytl~r t\.H'i:'Iillm'~'cCdt Joiadal: nil blltyllk1

HE:ZB.'lNPl\N
Fl!r!t Bey, Evet verdlgiqt
nUn

FE:ntuE
~Qba!:

lien~Uphg!;.... BLL sWdl.·tl,l.mlill'lom.t1'la.~LU flIlD:ryamadil!ar. ~a M\(I\ut ilttl['l!l', Dlml b~ba.mll" .;ovLndo!'jJ.. 1~nvdl,l,\i!l.". flunu dE1hli ZkVad0 0;: ha.11LlJ1 'k ...!'de'ii~m 'i'1!.... 'lI1:l h, I:Iln1dl vuZ1ydJ il.nliYOL'tiQJ'iLL~ ~.Lt rn.1? E·-. d

mU,

d..tml!l1 b~~r L!IIIU!! ii.z!:lrl!l.lze- .ao mUr\;J:n\l ~l'atamR.Zd~m. Suat.\!i:[ll,

bm.blUmR

!S11'r-.ml ifljlU c4lm1ez;;lim,

Jlel.1n ~fiIlrnCliEL bolld (Ie me-mt clllrdulfL 8u tlkl'lml ~(I.II1."( dc~i~tir-dmm.!"Ievml!.dl. rom lIl:: ad.aml!!. 'btcl'tlbcr Yl\'\'imv.l:u 1mkillL yo-k.tlJ, Hatt!, yll'lo .it:!1.1 yUr:do;n. af~n!.4~:rfl annt:!j:rrm. 'ballPl, twutbtr I:!ll-M" iblr b8yJn d-l!l i2:d.l"I'a~ ~klifint reil~etUm.
B~.f.II hll' gllil, bEl.'bamlJ] bl:l'ald..r,t1 pB.l'.s.,~n K~J.iI.!i'& tl)OOj"tl cdel:\~k kend~rrle b~. ll'/" 'bL]1. m!lt>ll, '\1\" 'g\i ~-:ir~U~ 'I'I1.eR'uI o~a~", 11!yc1: lit. tIm,. Q ~ri glli.tl.l1'1 ;;llllrdlil,
Bl:r. Iik.~m. ka!.'lIl'Ilak g(l.ftln a1tm.;la d~l1.lle bal-carJ(i!ln 1t:6T.Idlllll. Q lmcMll1k IIQ1PU'3 1:i11'1.klI'Illclt 'I'e yavq ya'~ uyumuk. Oil' ~a 1.1. y:utma.m.a.k

dei;:i1di.r. Pro"'-milli .... gl:rrn'" \he ota.'l!bik osah-at31na sol-uJ' "':i m~ buJunma&tad.! •. &siJ.nk.ii ~or luJdauna. V() m.rlJIl)wctl~tlnc
akilm,
w

"[ 10. '~i

utJl

....... III

I~ifl

1 '!JtIo'tI kI .... rop IIJ!'. .N ·Il ... e ;rermp]arm bilo,vC;!lnI, l"~it"-'h .:m.rettBkill ....e >!.lbilmiJl iljl!l iniitldet !t~\[Un I't~ltl

Uk

teo ~uklarJ meledfiLn u~n
IU!

J'i~'Il·en"
.

Bq:linVn v~ ~:rmm );!I!P ·ettir· diji ".·&Z~et:ll!lr .lr.iU§'I'I-lru!a. mi.inakale i~l!rimizi i!!Lbnl.lm.ea gor:m~k on'll ~f-w:; fb;lr,dlmd..lrii-l'ak

VM\1br.

In.kiWa

sit,m~

!{:allbmooQ, :s&ll tutac$l'I'l.
en YllklQ

lS:!In

a-~I' ilk

'"11'.
fJ

!liz! 'baM.

l:jllllrl<1'I Fl'1I1'11<:!'iI]l1'I1.'! I!I~ kefBlf.yi;l1'tl muU8,"~ b~tl~ mQd,:t.f'I1I.II,l/A. lUI.l!(l~~nnz. S~lkl de tIt1l1h,.t. kabLl olm.r..~l'l ~i!ll'lflf' yapa.roInI<:.

1:Ct!ztjatl.

Il;~ I.tlme.

de-t'il, ;;QtUI1t.U~UZ etmHll Y!iJVil,I"tt'l~I1ll.
oon IiiIH('\I:'l."t'l"I'Wn.I~

rUn bu-

bir' d_l ;glbi ,l';ijrOOl".glm, Bu, YII.lnHI Vol)1s.~lnllo5i..2i onll:Qm8!1.

1j~I1<4 rul"akh~l

S<:'JlJ.!'1;I;l:Le· bU.yUk

te:!leOj", Ql3.C;fIJC.
evvel -el:-:I g~nnl!!.o

BUlldau Joiorktum. Slz,o gtkilnmr,qjlm. giltl kBI:jUII: U:!kuclirdEL blr II,rku..cJ''''1rnrrrl d{' :k.wd[m ,,~ ~~l1ndtl1n. Kc:nd.l~l\. blr

YlTml evln..
ya,1'j(j,.

Ist.dfm, aunu dEL ,(:1Ul't:Il'tIm!i.. ),,{,w. I'~ml!ldtm.Hflya.t 1 "'f'~ls!I1.ClIl bu dONOO &:111 ,~Mt.f.!:rmcJI. "UyIllt; b!r Hal e"ol!WI olmaz mI,Y111"!

\b.itm.iI!ill m~le~rI<ilnlllimr I'I1wolJ;> .. \'1;)11'181'. k:etin Q'niifl!il[{aUtt l§lvmill bu I.!InLU B~I)re-I~ bomkll.l.~1'i I'II~kJfml::dltbU .. mi: C!Sao,J~r iglndl; ~I.ldei-nk~j .:di'" mellh.-aJ~ ViI..l'IlM.\::.lfLdall IJltk 1¢1l., lil:ral' ru~rel'lblnile Aallt> .. I .... 6' bUlnln detl1!, <l1jte.r ml,LrJ.l:d WJ:5I1r'Jarl mrtini..m. gL,lrW·

itJ,tmuz: Y'Oldul'. tin ·haYiI;-t1 biter

~~ do, l:illmek [fI"wndu kl leI'I'&nIo. gijl'UIM 'ilM alb iimJD , hTllHhl!;!J bi:ibreld-crilll lJal!ukluttma d!'!lillet cf~ IIIK, !!.!iilre.JdliD ~kEL Ml'l!r y ••I!Jl;l'l. tbu·gim i&lrn il:Vti:.u,· nm - I5'1!iIIk iI',;o:omUl.'iJ.JI'I b1~k !lera· DiliW-IlUll'1 h\ol. 11~- M.t!1 IIttlmp!II.'I'f .~11Jo !rhnrdllo albUmin

Iz~ etmiyecl!!iltlmt v.H:lcimll,4Im. EugUn a.yt11 yeminl hknr I!!dl· ~'I')L'"LIm. BltT'lIS. InB.n. ~I hl'l.(li"'" Yfll1:l:rl bllI' d.-."t biL Ha:ya..th. "n b1~yUk !'!meli.'nt :"-OI1~t\ 1~""llt (tlo:ilLgul'I lliiMoilI'li!l eI'l.,rI'Itn'ii~r. Bunul!I ''''!r. YlIlnrz L<"ndl.m.t d'!iU, baJ,l'kll.il.<:t ,..,.yL .tl,o fl!rJ,~ ,·d..lll1lrim, ~le!i:tublJrT1it. 'b3.ljIa!'k:~n g'!l.llblL I!IlI.na.. h1ra:!l I<:lnll.y!!il '~('Jlmo:kr !taz,ihm. Alht KeZlbu1: Ban" r) J'eE<rm "otelt' ka~rdtl1[ ~&;d~"digjn lr;tn, bu ve"ile· He b.a.lila bulundu&'W't ;'i1l["L oil.-

r~ml(! vr:

l'l'I~ N i)L 1l3",i!lro. etltHl~ R~lo.:Y fll!!g;~ldl. I!h;'lat 'D['r's.z· 'la, :;tz~!'11ill lI:!'!tt~ndLm, bllbam banI[ mDhlm bJr tf,('rv~t Fld"B.I:. l!'iQliil IoLr~ brrallmc~h ~B blln t~r11befllll 1,'(1 yaJ· l'IlU~~ i;;-en~'~, ofinllZ'Ju W yl:~elti: lilhill!if' !,I'ill".Llt~im. BLL pEll"iUla.n ill!iI::Lh..j(l atme'lilnl tlll~l. ken,m!!lc:tu.bUI].u_;:;dalila'l'I!lett~~I'LI:.:. ~~"n' tlr'yofdum. 0 gLhllt :P:1J.(i,1.I' Fat·,~.)'Im he ;iem.!!k t~lln\l. ~dCr'3bllil:~m art'llt. IJltllli!l~lnu 1:i-$ro!'nm!::mt;!lUm, 8urplaJi mUIIJ, B4!Jl Ilt'lI:tbl.ll~1l.r'I lUI~II1T]y.dllll. BlLln~ )i;I;iVd,I'I~A·.Ili[ bll~lIl'Ia bll' apM'tfllll!ldEL ctU.filmaUlL'lu, 111.1·. Not.ere RJUoil!k I~II\ b IIQ!JI:u:~r!'! ye-rl. 1t:ent:ll keno:lime s!ljr'i:Jell!ltbit' oml.lr I!Urm~k Ju,'1'@ gUn1J. blr mc.kLu"lfi dlte bllcUrmek !,s~l1l11j!. \IoU cl)!lgildi. H~rk~~1n J.l~IIJ"r dl,J\.kfiltll'lJ Uat.lltlnI. lUtJdltlll =l"L'Let,"IRlr~ Illindc:n NLaa.1' ute ~l!kml¥ cl!.lrdiJm. Al,eyntmd.9 .. lrkln de<lj· Jl-u.:tJ,m'i. aliIL kc-duJar yapa.:tla,rdl. I~ Lfl bLlJJlan dLi,unm k aynb:nfl4lll'l ':Um. :g~l"rtI'!.'k iIf,tl!mei!limj k.a::rItI'I~mll.lro!;hi.CI. kOl.'ktum.

1c.tlt.illmllian

(.0'"

Q ~!!I~~ yatatsma y.a.,tL[~11I'!I. ".s.Jdl. Q ~I1T yUl~ "akadiill'l. ilion,,;!, lllli:. lie.fn. Ill&-r~ .fS[i~On~( ~'I! 8Qguk~&fLhh_k I (I; ~llfUJ:tot!l~m,....II.t':l: kUli!rQn1 ! '1'1l'.rdlm~ &bll.mlR blrll;lI::tlj!:I !lel'v<li't~"'n lat.lfild,tl et1wcktim. NoiMllor t~l!jJJ bu' j1;ilyELl\llt yapmOlt!" titJt,JI.~'Y1.I1 attJm, k~lJ~b'Jli IIzak m!:lmlc· wetltll'die g~dlllm, fa.klLt bk ~mli. Vi! Im.-

I

11..." I"IIIlI,SIiiU' tilr

I

'V

11.'11-.' fi,Pl:IUlnln

t -tL·'--I· •
el'i:IK el"l

In~

lIl'hhll4i nil ·dlli;lk'tln

blr

III!<ilI-JII

uElkultl..Itfil1'mili 1.a.ka.t kl'l'ku I/o!! e\"· '1u'WI1i 1lI~~I"m'l-..",cli, i.tln ...... I .. ~ nii. tUIl lliklloi!ifulil ILltrl'];:l!o'l~ 1!;lI'ri ij I bi!' bjl1 l.'~I~t'

y8tl!l

dop-L1.dun.

dt1jfrUYii

tLi.;

'blr

t~Ill.:a..;l'l·n

k<l.m·Ulk: iil:c'ri!!:~ohr~~ ie:1mI.::i· tiro Vckj], tnhl~'!,rlil,l'ul lfltll.flIHd !I\I~der~Il'1!I all b(j~ jJe yenj

R~

CWn.-ro1;, ....! l~'Ia,r t
KBril.-deniz, bir ~a.ftl:l

VWli

ka<la.

lIUlJI.l'{>nty-el t.'ir.
(lIn lJt)nll r,

olm!l.[I,iI.Jl b6yle 'b l' n~t Memedtm.,

ma.cerrllya I.Llil:map ce.f),(Nbn vtU'.)

lcilA.t

bl'iul1Iunun.

uubihtliliil

·k~·1I..Q.tie k

I tEL

't'\ink;!l1"'~
dllrm.akla
mmL1~Ltln

"'·"I"ll.lrrIHk

"t> ~:rllli.
!""e i!ltlrll.-

ll.rl~(l

efiian

~a.l1 llla.J

IJoUll4it ~llbl\..

ne" min 1~t)llleJ~1

lita:retelirn-d-tcd..ir.

d.:-> n.lnln·, m·. Nll:r1 &&GENE

: ~

vo r__________ ~I--~==================~
\.

"

VATAN

Tabiat butDn hayvanlara havaYI evvelden hissettiriyor

t r T i RA

T'~LE:·FON[)'A
Amerikahla$mak nn, eskiye donii"mU, cennet ve cehennem bahsi .... da safasl ...Eski ~am derdi ... A <:.. ~alre 'N' ··Igar h an 1m ve 8'" lik d a . ·uyu_·a
of ..

vazlyetinden havanm .bozuk veya iyi olacagim anlaya biliriz
:9ir 41..1...u '~r;Ln<i! . kOlll1.t!.l.k. dj'lo, d'lo» (Fr!1M~!l<.'.a au ,oi-ernclo;;) diy-e 0ton IU"U klllll'tl. bjr kl!l.~ ~>bzllMl~E1 ..,.".rpars!l. :!I~e itimll.t Adllllz, "MuJ38J1kak havadan ill! b<1!~llat::sktl r , Damdald kif'fll'iltuer YIIl<!.!~!!l1mDj gJbl dur!!r "Tf! hseadan !:,I{1Ul durnan, kendiilic i.sttk8ItUilt tayirt ecll!miyor pl3.I.1'1hlZ: de .etl"'atrnuza btraz dikka't- bi, ltll'rl rldanuycrSlL n3!l! y&g:mul" v~r h~VII. :!lakin ohl.C~lt· l~ ~8J'a.k enlarin hallndoan hll.'i"aYI d~'meKtlr tskat ~ n i RIIl.aga. ~:ah~ltm : ~r. Gilmii;<i t>~ek tal l' 1l1~rlr ve l!I[I1rtilc.:r bir' t.o]:l~~I1Q' Cil'l 'bil.,t Her Yl!!l'die ellnlzlli ;altmdl!l !til. hill' romatra bWII.mdurmELLIffi im}c,'I;n[ 1P()ok· tur. Ul.1.tn. Nt Sc%lfl<':Y'" mi gldlBl:&g:l.z, 'iell~!!n Li .lie d.elll:z.e ml aJ>ila.cag:Jz;. ·(!w· I'eldell hsvanm Il&:ld QIQCilA'~ru bil· memiz I!i.O::lmdll", TdiJ).t ~1lUb'l I\a..,.... . '''srua,ra, ha"'iJ,YI ,000e.!I1~tI his!l~ttll!"lr ..... de inSs.nl bu hlsten mBh!"lDbl. fIIdef.

Hayvanlarm

-

Ali.6

Idl ..., :nored.e!'iInIif,

uy.l.1- rilil !U"ll~1
11!lI'I1C

~tl1ln ~
l:liOO!k~&f.!.; tW.Inili Igt... ·.·wh.t!lru' ba.lIt'.m!l.ll! yapml"1hl da, tieD d." ~ rl giHin.l!o!lim., '..I• .tld.8I ga.'Ult'l'i ~ku)'OI'IIOrtI, Jiml, L~ dll§lI.nUYOl'd.1lJ1l'1.. N!II dC~illlll.l}·I).I"dunllZ t kta.-.nbolWi AmBrl!kalna.,masl!lU nl~r
Jj.d!!.'Obl!ll!lllllj
h!.."Il1m1'

iI&3~rr:J'.Llb.Usr;:Ehl-e:rtru Ye:r:rl

mldithl!:, :tJt.:OO bmamlle YmI~lY<lI.
z.umwtllH"iih!. Ilk- ~

~T.I!l.d.a

bIr Im!.l bJdta.
\'.tkLt I~

~E4I:

ll!t!.1

'Niha] l:;u ~a. ~n~:r4u:!e:!,! !H~rl!!d.l. G1Y.rl£'"l'i oy;uJd;a,1'm,d,;m l1tlJj.lna" '~a:n dik l~. bmW:! vii" ou:rlti g;l!ip ;hlr isp'!IZolTI-DZla titr~m eie ~~arn~. .AIsa.h~ pdm:na.lclaTla masamn gDi;iin.de d uran !UVelVilOri ka.!p4. ,S,oll-li!. ka.p,lya d oi;u, ya~iu!l. bl'de.pne don e' rfl'k .ba.gl rdJ" ~ D~[. nut d.iu<4ru,m. saJ'!!o • Bir a.dnu clmha. alal'lJaL'l. fi'i!!k eccg,im... II ak~lllJl &yIi!! dconuk gi:iJ.s elerle Q:;r,t:i.iH:nlit yiJzjj Ili.i:.rl. 'haUlI rl
0 .ka.d-l!ll" ea.YlrnJm 'B:eu.1n.~ti L. ....Jc.;J'WIada.m 1;jiD.!:.m ka.raun.ds. c.id'

,geId.Jklm

,)'IJI.I'IIID. 0 ~r3bu!ili

~ll~ dt; gc~r g.L1n ~l"1I.fl1:,

Jt.ep
o.'llmll.'l:
I

Am.erik~'
GlJ:lJUlJI

pe.1I !l~",dltun IM.r ahbilb.DD, I[hu kIr,! 1m f LltanbuldB, Il'~ }·t_ yok, t!l:bulo£r = ~ lyiJ. 111m, ~ta(>r~. 7..a,do ['Ilk fellUW d.edlg! 'fIII.m1l1i1. Mets t.en bl:lJ.m gil'!1&' kflJEJ.Iia.1ilk .. Iseak, kavga t:1ImI!ttlm. illiilUl' m._m1li..l:ZT.' bk~Qk dbl!ltlw" d(lJ],a 'OJ;iI/I18nlacak~~uiDI a-yl.Il!1'CJI {)o 'tmll~ WJ.Jm. lar. 4jlyW Mlv1 lYcmJD1 kl~. AdfI)·.

c.x:il.1iu.m.l o:!oo=:zmc.k.t;r. aii~liik VIfJ. b~larlnda blr 8,.... LIn a.tacak ku.vveti 'J:Illi.a.maQlgm.Joan arulltta..k. hu- k.a.na~YI!! 0;.0.... 1

,~

m,e.w.

...er

u.ru.v~~

my,
-

~t.
ntJf

...

lAyllmp,

~n

~D

~18Fken.
ImI!JU]J

.~

IIyI.e har ~, hlr

J;:eJ!yl'!r r,,;1.
....e.l' !JBYI~ YQ.Im.-

l"l~mi!l.gl' hW!'LaJ.'l~ d~mektil'. Sil1l:lt.lN'"
~'G

rrrttl'!,a. ~k8.C.s.k
l:!ll:rmatll.

ond:u.n ~. :K~!le1'".

inarae, koyn.t!lBl"

bOt!

V\lI'lIIPlE1',l1ll

~i!I~""1I11.'.

b:a!1ELr
U"'U~IJi1""-

klrLllng'~~L~r su lIzerinde
klll"Ii.)'.1

ken,

dptru
oo::-aOIWa.-l'i
:!ollllll,mJ.

lI!;"lJ.l-llmta

b8,,-

tartarse, blY' ~ak Ta,'uklw"

blrol.:l1. .t\nva

karlU'a~ d<':m~ktir,

v~

ba~kl:sa. Ar:llar vu:ddJya:ra}l; ~ak ~1:m1l BiflltL=ata, ~<ilI,",len!a. Saka ku~u ~IIkLB.['lilC"ak li:o"VUk a.rtL:l'51!1 ..

gaZ;I!~'" de gijr:mi'IYBr,' l'1'I1I&'!JllIIz. Bug1inlID'd~ ~k" ~Ik ]]:a.yuFielV6.1l1 :kIJmll'l'.II.Ivata.$b· '~Ii!<r!lWz tarafmeIan '1otIllII OllLim..... ~e, kll1:l D~e.1e~Y3 t1;:be:.... rLl1.er olu;)'w, ~I ,de~iI Iti~ or
~1!!iI!!!n

~ g!itol.m.. We ~lI. glttJilllb: 'I I'a.zs.:r gl1m.Lii... - ~II ~I[' ~:Ii ~~:.t'" !:-cldImM. ~ EHlt, l"1!UIl'du.n ben ne1ret

giln ~

bP)l;'

6\1..
~

~o., bEll" ~

tar. H~r .giilg)~ s1ui 1:11.1' haJ'aJl

II-Ilhl.~ Jmlu~ lam. MnzL!!!W klDII~ ~. . BI:r mlidillJt k>oDlinl.nl.rl f-ol'byamaAml.l!. 1I~le bi:5J."lil uzlL!:il !!l!)nilll6r a.BII.I.ll lUI.-

il..dJ. ·bi r .a.emir iIr.W" • ~S t;JU'" Mflkill.Il tabanc YI hUviik .JoU 6o~Ilkk.'ll..ndliLkla -te.krar .;ekm.~· ~ey~ yew~o§t.J.:rdl. Snnra ~5a.k. a..JIlln a.t&'!lln'lia

.g_;bl

OlVloo"U ••

N..h-a.L IPl.fm.a,.k

.!I,'

,.inc
~

.,j,;rn.<lrJiI.

K<l.r.d~1!:

Y!!.i'OL4:,tl,

SI!'SJ

!:lSkJ, 1;I~1\i: a.n~~ oOu lmll10 ~l1k"lil.n b.ira.z; evve.l:ld rpc.r~ "m..nu..-QMI ~U.I t,..lmU}ll..L. £.L.ni ge.n,!:
ad.amrn I!)mW;1,i~

K8zlBr tarlnLua ugrBl' VG biJ'btl'"lek.1lm1'1I1e. rLle ltavgliL td~ gl'bi bIZU :!lIZll, KIZ. rille ka~.I{I1tl1l bil"u ~IU' !,<lseLI~'f!- gm klZ;m lffiAnFlIiISs, Klirl~ I,!Uill ISl.Iya ~~ocek lc:~. cek demc~tir. ~U il~ ya~1,!1!' muyaflIR. n810r 1 dlifmd'" b:q.ladJ!tI hRlde half! dar ~.an fst:ru«:o:z"lar deniZden dl~(Il'l ]1!trBr va W"".dfhu· m.ah .. f!doan liyrllamlYona.r&J.. fl;um Uur-lml!!iI gcr~ g:CI'I dola1jml!l~ y".t-!l:mur devam edeceok: dmIl.l)ktil'·. Stl:mtl:1dli bOo;;ek yOhl tutturur. gez bqll!!J:'la~Ul,. H&va ·b!Jza.ca.1< 'I!! em. eld.ir , Bil': do 0mega !iJka.£.lla. hU1f y~1;1l" ~.a1:ak. Ila gOI'!: hll.l'el!UIm.!:H hlyin "d.l,Um... 1:11', .:mllua:s

- -rolf gUi!!G.I, fDkat bWyle ~ JIU'ID d.1t1I6J'IkW.!:tll!ltJ1l18k1.1Io n:1 rul.lJi~ '5eb"tl "\I't!."I"? BIz lisyr.r se,vnll:ren bh' mUle!; ~1.lIlz ki... - !n:h""'~, fU'kstesld DtlybfJ.et"Imnr ~mtII.ll!!l lmybem14ttk. Ze .. gllnJerln. ~tlY 'tilltllfwek Jml!.autllle-

Fagdalz

Bilgi ier,:

~art p8Tl!.lal'l hie mJ]ta dUomil!kteoplil!TldIa;!' ·tl:BtH mi ~ AdaIs.:rm. bD Ji'e bTrall.1nVl.J3n: 110111~a. A,- 'I~~e Jm.,l mDUII.I!I[ lhfIlii. geomemlj. me.r\lJmds. ildet 1lI.I.m'q bll:' IjeY ilLo );i~z ~ILYa. ml gjrtt!L!I.~l!'t Om.l.!ll. £gln .:\mtrllrndlJ,lli bu!niellt.~. l)VVJ;'i['tio H{)"."bclt,.vo" 1!i0Jml. da Sonra zlI;t-lln 11U'~i.l..n1erdo he" ~ BlIb,)'illfada':I-'.fL.. 0 !In:tlk"~ iI.kI ad&)'1L ba-l! Arne .... III.I'Jl'T htll'lIllt-ryor. DIm- blr giliJdl!o r:irUllr mH' ;r"w ,glltl.l.m.. ~"B.nm ga:zU Am""rUmn 0 I.iziw1.JJ.de.~ FELkat MCal!Tn :li'Qrg'IiDIlufund!l.n rue--

ildl:rIm. faklLt tm.U.o. I~n(fu vaklit )'nt ",_,'rl.d giliWlllkl.tlrtnd.im. ayn ytI>" yoldll. BlIl' de. adalar:m lrn..l. liatlfi ,amq.8.!I.nu.. mnDUnmJ!1iL \fcl ronklclmJd<mliu bll' fJklI!' ,e41tunek rs;tl¥o'r- riD !:lu:!'1l11lDdli gilZCHikle.HlI',llI i!MI"I'OOt (tl!mI:. Bill da an~', ~r gilnu gij- (t UnI""ll!JUZ••" ::"i'o \'~It Jljda~ gtlSW1 rWlk. za'i'l!lllh Nllrllr Ita,umJ MI' kere ha- 6-,ylG Yl!.. JUlIa }!i.h"e!le ~l;'fnI!. tJrIa.l'"Jl'!III. fupllcna!l1 Irul:a..blhlrk... ~ ~re Nlga,. 1J'.1]? _ E"",t, valdtle adays. dalir !;II:!: yazl!'lm!ll!a. ,!1Hiylr" dlyOrdlll: oi.E~ ~Idt ed!l!:mJ.er~ ·Irorkma.-m, ada.run zemI.nlIDde ve!!elIl8Bm.d.a bOE! ~ him' rtmik va:rdm. dlyecctfm..jj _ Ha.ls:kr _I'" kim bill!.', I!:~m:llj z2Inmnlarm lUI "k.a.da.r IfUrkTlnI Gil'.!&" IIa. Y~'!.!jbr! KIim !bllir. ns ku!!l1Lf ~JlrEerJnlD i1hamml 0 gilu'llillUmdtm
Wnll!l;fur,

"¥~lUIdij.

Hayd,i Yhn do!!;d.iBUlae!!. Yir d <1:1..:'1'-<1 cl Cl!n.i!. k a..m.alll ~t OmJ,,f0rum.beDtm ""v:qn_00 k..tLI..e II an.a&ll.k. 1!!i!1;cek yer odci;Udir.
-.:lUll.. • t:J:ru1tl

UYd!'.Jje
~onra
&iI!IL<h.

•.m e:t.meme
.orm~

1'I~.ge.I'L

8141fP kennJ.n:i t~oJl:)aru coLuyor'

,hirlil.'Z ewc.J{i muha'

.... :I.u.L.mU{! 1

g~b.i a:J.b,J i!.:&1I1L1l

el-

Klrllan hir ~Ieyiatmaylnlz, onu yapl~,tlrm,ak imkin.l vardlr
:tJ<Q:ms..tElllh, lo;l.l'Il ~:a 9k.arm8idBo!'.l N!il ya.p:iJJJJJl. oldl.!JMr "'ere.. .AIldl ~tik laI:~(';5e:nrlz, e\l"'el.It II:&fka Iru2:n vent'I~El"in. ~IZlII _goe· ~lzelce lu.J'n1l..l' S1,l.ya atn1tz bl:r d,aldka kalecoI! IIt1.Z& imun ~.a. geJdi. SU ~er hE!!'" gfuT.. ka.; ,QoMIl, k<:4',i d&r ksJsrn sonfEl, klll'J'!:ar sudan ~~kElr.arak :;o!uk ;;lI.I:r~ 2Itrruz; va cnd!m. doefu. t.ek.r1ir edllir. Bll"l1en l;erLk~ odM8, yab.u'l; m!Jt,. rom:-& OO;j'·UIlIU,. bl.<; bi!1imhrl 'bEf.i!:illlIiZ.~" blr ~glIt1.wr MPIM'. I<o~Jdm bjlir yi:nc fib klr.Ibn~tq'. ..Xe ya,psIlm iULZll.. Qla~a.. ~I! j!Ok J3ugUn aJW gibi evln Dey"L yen»ki.,,. I:t. el'"lC.cn g~ldi, Derlml yem.e~ llit..LyQt'. E\'Gt: kQ&._ F~& 'b"i~. dikk(l,"t ~I~ 100'& 'ilikSi •• illliz de d~lml!l'I d@& n0 1'Ia.dar !10k 'k.a.zam.m futlllloC, ~ ... >'"I!lIIi Ii.leJ~tt lndlim~·tiniz,. Dab.a so· . F~II! mad.em. k[ g1un (IoJ1'I],1,I~tm·. flla- ~uma.d! lolL I!I,a.hta
Sl~:

Orudllll !/fIkaea.k en IJ.tBlI blr 51l1!C uktlm. kulaldar ve ~l':Ie.r· uo,;ik, bekllycF Evvelll. HI!;y'hflj'L Mnlifury.un!iih~ fU2". ll.kat, <l1"ll.!!IIII T'I.~ek: 1!i£b.I dl!) IlBdllLvtdeld bir ge119 ~O~ll.!lD Il:i:i~ "1karnzyor II"L... _ Ol"Mr aylo.:, hlJrk0ll Am011&u.11Wdan od Ill\.l"iIl~'f U:linJ<.nI ooot.'k !!i~ o ler. bo;ok'ieik~, ·!.II~UI1 h~y,r]f nlJaIiL'"

*

n.ft

o:;;ue yok

-di.yo!!<.eJi;.

.lul'lWafi lieme.n

~lj.p telleke::iin.e

atmIYlJ.lIm !a!"I yapl!!jtJ:rmanm ~r~ni riZ ...

Di!tbli[ ,50!)~~ 19111 1I~lJk i9.t:Ij1l1. belki .on- bdr o!I.lflll): 'kalm tuz atmlz 'v~ t.enOO're· 'bUla.M.Lj. yi )11 iSdya oturtuJnl2:".... Eey ellerirLL Ylll:~a.n:a. :!Iotu,r.

'-t:e.:oelli. bil"8.z ~e.m~ kire~ Ie.. gi,jpurtUlrol~ ytml'lll'ta ilk! potseten
"9 fay-dCS par;alanru mUkeml"I:1iel ),'"8.Jlql.tnr ..

'I

illofudbo. Buraom r.1~E'lt gll..oti ;pil_ YmIJlrz; 6 mo'1' Mlugiilll l!IlL~e"!ILl: pa,umMldll'. SI!o gtlze1, fl"a mJ&..- ket:bnlz.de '~lIret !lah.Ibl btr 9C'1k 1[1' 1Il11lllm.el blr yer III I1I!.JlII,wl'Yf>m, • • :.an 1:0.., n J!;"TI.<ylUdel'] 6 ;;;am11111."~D gijl~ Bllnroillll 1&rkmdo. !llI1Sdmz.'l' pl.e:r[ DlbDl'U1l :g~mlEl> r.uhJarr: II lI(1~ ila.ilamnlT'i hirlIM' I!;ltl.l'IA~ liE!.y3tUin~ Eve-t,. faka-t Y!llru:z u:zak1:a:m.. .. kula.r:ls. b!3$li3~. kim b1iIIl:' gijilHI 2:[ ak,of'1!l M~g dO oItliwt1 li'll'ilil:v ~ Bdedl.yenill Ell luym.etll l"I!< ell; .banil kmllU' g:In'lilllkl'll'~ l;lIIr~mda ka.im!l'IY"rlfLr. ;yD"1I l!I!5erle.rlndmn blrl8!l. •• mElfDllll'l1rr. ~ BlI da. l'n I ~-re~ Ul'th~a ._ i!;ok 'IlB~1I lliYJk bir ~l' - Bele ·wdl,.l'IiI.h I!pDl"1!I.ndaD !Ii~D'D .:rurolll"rII ,,1:1 ;l'iU{ e1t.e6e- d.6gnu.1I, 1:IIkllit III 7.IL\,Dlli: ~.u.mJELnn 011' bEllrhlnden yCI'SUO olllnl!f:lm IJ€ gWwhl D.l'IU:r kl onl3:l'f! kiml'ro ~k. *ln6 :ioia..:u1'llU.:J. p k:rlr. I:l~el bll' iiitn:a.t.ii!I'Yl'M ofur, Il:ejll lim)'I!l!l'\' Bildim hUmii -0 j;1WII1_ B4l.D. do:: d.lillkiii ,. ttLD'du A"TUIiQIr pu.dnn llStanirul3 ~01 'geJ'eD wlID'bl I!a.:!!It-adir. Billitalrk dill millil.mln bl.l' ~ E·vet, :z:aten adBlacf'"da bi:r kat ltLadd g:1rmJ~ ollltlllLk kl hllip oyID ell1111h111!J.1rlcrin b~rrotinJ ok~"uffl" AgUn ger1rllleden bma.o~ «Adn.yr @tOrm ¥I! lw.ru ~JYl"lllm. <i~ 'IllrM~'('<t"i.l l(ij.l.IU1f:IHI'I dlye:~ B1r!:S1d Jllll'Io-(l1ll ~ Eou, pl!k ~."IQ,I", !i"'k ~l"I"ttt !;Elm, dfun)) yh·~k. ~. .II i~'!1< t.l.d1UjI"'liliIi!.9 jj:J.Wl. ~aH.lal"tI1I. "fel.ek~11il.- liiiiyltDl"~ tft1n j(lli'zIMlMI;l k!aIlBIDlYO(']I1I1Iu,'i'1(!!' ID I!uII!lt>J,)dda.r~i!I. It!. 'ba.kil~1~[ y01'l!Ll! Imlll, :m.ettCO!1lnt giiremili,ye- t:e.n;ll h'Lr g_ ,ail!O~u, blr 9!lik: g,_l!l!r «h i-I~l !fi!I.1II'imIds. fWlS.XlLI.l! ':' Sb; OOI];.. ••• rm:. BilyiUw.!lla.da g'o;;<::1:' k!'IJrlI.nlZolP' '1' ~alr !lie-tie Y84fY01'E'OIlUZ"" d1yar·hllliIJl1l1. Gl!lJ!~k I58i,I.[ girinii gij:i;i.!.':l~.egt'l'.i ~ ~ JJ.a.yo'. ora.ya. H~",boclll<,!LI~1! I!jiIn~ fit.1i. fjllp.lle "\"&1: mJI? FmW-t g-tlnll.y.dm Le,y'IJkblliJtlm i!,li n oW!I'eU1. 6 Avnrpu. oo]Wlt- ~l.la ge.oI;fun. 'B~nK"o;; Bii.}·uJl.m1tl, .11.1",- gU .m:I? $imdlllik ne.m.bJiI", ~adlktan oo:o:m.gUne 8"!rmell,

kadilt" dolma!a.r

adam

akJ.1-

so:n.rn TUiI"ltiYe
'Olm

,

U2cJ1'1lII InaQ.em
~Lia~ sIZe birkat: ta.ril I!d.eyim,

1t;i y~p:t.p

YII.F~a

\lsu1ij

kadat hi!i y~~ Vc bi~ blr m~im'(f~ ali! ];!e'>etele.r~Z" Vc. ,rofia 1:ll'tUJerimjz :;;Lmdlld !(adM leo
birl!&m!l.l!L

BIt m.6wimde yedJtJmiz
mi;1yva

¥

L'/.---------------~ ZABIT A ve ,ADLiYE HABERLERI ~~0 ----------------------------~~

;gonflliye.nloe;.

ya.nm ell girl.<r:!l:1 b.ir udli}fl'I':!'(lridlr. Gl!lll!1le'li i1il!lfaJd AnIlM.tl a,,'1n~i!le

m(pm.

kel.oat'J.It"I;eil ..

s~

g~IlUI1J ·~a".

~e:rt&,,,
~

1I.:aden I.lzerJne )(~flt yapUltImlRk lIite:rlSem.LZ, JI\ilodom~ 'blz l'unu !lUrt1n1.l.z: t k~J'IQ.a. 0:1.11. YII~urta akJ: :s11iniUk!:.en !liOllr" y;l.plfbrmlZ, mil.kemm.el hltar, K6!1t'Je yap!l1brmak i~ ~ g'r tutMl, 25 gr. !leftyaji, 50 grrl,m l"Li1j.1UI. t;jl. ~1l1'a.k. blra.z .!I!lda l5l.atm.m .. BUl:\\l.n Ia. ya:PUifirl].!Ulllk k6t!eleler 6.de:ta. blr. bl1"1r.1e k".ayni!l.; ••
aY1l'llan

Ii yel'le-ro. I'!!It'mut ycrll3r,

l.aflm hmnen

eHerhll pe.;:etey,o;!l.Iiluli:ir,.

Mflyve Leke)oe;rl"1 '9!1t.n.rmak igi!l1111>k.min il.lZEr.ln~ Ill!' ta'b~tl. :tIB&Tl 1:I1!BAl1ll. kii.d&r tene.kllir ;r:;tl:rU!illz .. ~ ,ijyloc:e bIrdk.iruZ,

Be!i

dakll(a

SOnl'{I. 1)0il !m ilPl

Yll1:liIy.JinlZ. ~keda1\

i lanm

91Ltl.~

fiiIl.a.nn

o;;atl.ak-

lel.~I!.k,a.yrllan. p~lI.larml Y~pJ~ttl"lT.l.ak J~1l Qkllil t-i:8J:U ilEi moil." cun hallnll! get!dliln !ilfuJ.dlll-Illi:n'Il~ 'kjre,. bll'~ blrd~r. Kuru m~ 't:;ilita.!fIY&],n"tJl'Ma.k

~k l'Emk !;'Jrl!lptJU"mlZ lckoa. IJo]mWj. Ne ]ElkeiBl <Jldutu!llll bHem l:vonl.muz. Y~kamEJdda<I;lImllyor' .... L-asl:ik Inr ltil • .gl Uf: hafifore :;iJin1.z. muh~kak I1IiL leflo o;~kucElktJT. Filditli bilaz;i,tmizin

*

l!o'!Ierkalmaz.
'

Oe gene Suren8 Pasanm kendl babalan old u Q u nul d,d ia ed iY0 r
Pa,anlD ~ocuklarln annesile miinasebeti kabul ediliyorsa da baballgl reddediliyor
mdml~'I'. OIo;m.ohil. nihllxet bir

illkemlcrun. tIY"ltn Jmrl- Bi.L .s.a.rlhl'l yo-k: .e.bnek i-eil1. U3erine rn'_', gnu ya.pl~~k j~in) l.0Il gr Yli!lfty~ !l~Uz;. birk!lg gUn rl1n~f~Ki r<mgint bulut". 6"'~3 5-8 gr .. amonyak. ka",m¢:rrmalt, te haionlZ, bunun. 1~ne 20 gr.. Kazem atara.k blr !ia<l>t bIT"lIkmaJl, I!IId!: edil_k tut.:PII.S!B.l.'ImI!jl bIo;:alUM"1 t.em[z~emek
kalla Jun'k pan;a,]e.1' Y&'Pil.I}t",rlld!l~tan 11i~n bEl' l?a.tate~fkl!l'f'I boll,3r~k on1ll1BOllorlL kucwl'1i.>.tIr itlin l!)1.r ~rL :!IIluea I.a o,tunUZ,. Pu !!Ia.mm'!l. I:HL" 'f-C'Y kBlmaz.. ;' b~a(<1Jt 1;In"aJi:.mallih"!',

l;;>in (mesc!t

*

Ten,gi SILl'Br:r:IlI:f..

*

m1llIllen ha-!laJ:8, Ug-raml,tlr. ea b.i.r zayiat Qlma.mJ¥.t1:.

k~"'i ~e .. e evvel hir rt!8.iln'II'aY alablml111n ;;:.a.rpttit c"":ill o.nund<:k.i elek,t.rik dlJ-egme hindirmitti:r. 0t>omo.biLin motoru ve on kmnltajM3D-

~il' ~OCIIJ~ bulatlll( qukunilnda

r-S-U-N-. A-N-",-B-U-N-O-A-N-1 ..
0-····.

a!ii g,larak DR,;Ilundu

$air Ha§imin alum .'. ..' .. Id onumu YI· ..
BiT taleb,esinin ihlisaslarl
*bi :01~11i~ "Wi'mibclik P~f' o;ali!l.rd.ll'. N~l-exinc g@!lin.a.e, n,@;je 1.61rrm 00 Lmak: ktedij:i zaman..; t.,~llm!!!e-r.i oo~ ~.diliti -ok gib.i hedd]t;re Iwclermc;sinj n-e iyi bilIDd.H H.fI.~ 1h.iUl.l:m taJaohrn:la:n hi9 I$<evilmiye.n" Fa.'k:at onu iy.L lE,..zaik n.~'a.nkLr tar.afmdll..n
~!11

Nec1iMA~

~------------------------_, BalIk avelSl Yarasa ku,larl

Ii!D. .I'I.dI.,la bll1lkaJi liiu,larmn, !Ilk.- ~et iit.m.ez, _12' l~ler. mek kalm.rya;;:&k! Efii!!!.lieVli I,ll: t&tbInIi ~eD. toorUhf,ye k~'k ~ al.!Jlfl mNrw'l;l 1ij.:yvanIari!.a'lJ 1ilII- bl!irlmng1 !i;il' mKIIldi: 1;J.U;}'1I.Ik bl~ tem:J,k:lJt; Ileraii"'f kwJ '!I8ydap ~IU1L_" I~Ju!te m.a Fil!& ku.!.'abWr. iBn 1o:HIA k Ia.nrtl, :J!tlt!~el'5l! ba~ mar:lfbt1.6.ri de iblili'lMl!. gfu; iJe;bi.lli ..!::::r:Infl, kit" I OOIcl bll" .tft'.Il~ ~T. '"iII!rm~!". Gti.£b~ Hirr~ .ilid&LiI.Rlnoo. lL'\l'eta hlr ~np kbny.ev.i blr' ~I, ll~it 'btr '~eDr.-..~Ul!lQ l~fhi'l ~lttl[~ Y;jI.Gl!is,... 'Iarl:l"J.:e. tecl"ilbey.1!l ~mak. 'WmIJi3'r vardD 1d bwdar bahk.ls. g'I!Iii:lolr. i!rJiII.drk f,i!Ulletlue yq.1 .~ .....n. (sr. lEng-lnlcJ1a dotrn. IlI1;d'lH'Dk d'lbru;l:; 0lnlJ'bCullIL-I'iIRID.!l ~IId![l.:u ,alm.sb!",1IderIl!, ~dt: 1~~M toD !'II!I'D8Mit.f', zanJAH hi &I;,,~ llIImtll'll !UIbr.a. ~flfi!~ bald!:: avta.r UYCI 'I'I:'J bn:n.l.a.nm: bilyl_ doyu:ro.r]&l'". Kamlnrla b.~~ pek &"l: 4l{t,'kUlJllt:'Ii

I~

~1n

em Sw.tlerI
ahRl'Jlli

ile
n

taJb.ia.ttefl

PiYi!!mo-

di!rlo

ve

MaYlnun dsrisinde V

ImlD1Dlkr.

yapan kelebe.klell'

en Yl!.km tlmlerlc ~~CJ:I bir IU' kad&,:"hir hoQa.,. biT pirdi.» H~n ~i -tale:bes.i.nd.en F~t AKAY
A.b.mClt

AY'1'l1!! yaparlk:en infil.i/k

oll'abHir
GIJI'M ~ Ml'1I a.yuallU'l InfWLk yapma~ ~ r.,.JiliI."n,t.ll.1I Rmollyakh Iii Luol..~ IIkla . i1bi1l,.. Blr
eidl!:D ",6

.tl'eulod ~UIlJ:ol !I.dm! 8lJw. bi..r ~!!ri ~.ilitt:.B:t:nIJ.08M Gm.Ui'Ii Ame~ ~n ·w !JJI"Y'I'tID Ibl!:' kel.e. bilk ~IY. "Kllhibakl!l\r.
)'11-

EyL\1' H:tlk.e'lr' DIJ, Edal;l.tyat Reilundan:
lt~~im. :mCl4:'ilALmUl!l oBltI.m.Ui!!>i!ldllinCl 'yEd~tlml..lne tea:ad1.1t' edQII ~/6/94l I;;~~mbs. ,Il'Unll Mat ~15" de m.ezan oo..<md:abatrrll!l~ "tn.~ z.I:ll e1.1llw8ktlr. Ar;ru Ildenlerll'l ~r gl\nde ~t. ""H., den iUbiirea E,.1m!u. t.ctrif!I!~1 fLea (l.lU.nUl'. ~ nUn

H. *

i:b~1.i

te'!'>t)f.I'! nn3:t-muna.o kU ..km'-atia..T, kIl...,-clanm ...

8'!iIJIla, ~.l.'lahltl- 'kUIw
1lI,1r.JnIliI. p-zek

tjjJmn

moom.u.·

ra.da dloJ:rnrur, o:rada. ynDlurtlcil' 1O\G 6mda. y.Bl' FI!J o;lIU1.~Ir1a.r. ~laymurula.l!I. kllLti);'Il!Daynltnli;r]u.I". Am:ak maymll!l"

g., ~yM4!I'1i1. rut.!ld YIip-tldIgrm t~rH i5t'iln-co kl:l6beldf# hn.,lru hir" -;n'RI' fl4erlel'ken, bD Infl]§.k f.ehlI.keefui blOl} oM" .Iu.ilmnk fPp IhiWp~~rfa.r,

ACI bi r kayl p

Tiir Adliye.si FeyzlaJm ". . · ..D" 1
t)U:'NLER:
Beyazlt .dene.a.mlavmdan r~hm etli JSY!. knnil~l N~t1 Efend~nin e!i'i Ba:;:aliL S"I.Id-&t olmii~, M ~rkCiiZoknd.i ke hr.:i~a.mn a gomii!mu!l.li:ir. 'lit ~'1a1tye _V",~lol!:ti Ih~I.J,JI.I.IIkmu-§'.av;iri Fory.z;i Di;i.i".m. vazUce!!:i.ib&imd a anssztn ,~Ii.. Li&. Y (!:ni k,,"-b1"15~ana gami.i Irnli~tiir. K.o~a-Itt.lll'l.lfl. ~,";j~~ e.vll'!'~krdi"',

Ni~t

ETrlC\m
Nal-

Ttlr"k Ad1i:)!l<li9l RtJr bwr zivaa uS:me Ozd81 ile miil-u::ndifl mu .. v.i:nl~· wI.nu~tll' _ E~~ II.l''''' IfltJl t\~1.Jl i<),;itlf c.;;:;!I;a Ma.uy~ rin.de:n 'H ...l~1; K,!:!rLnL ~-ahin 1:1:mit' hir inci re.l.sl.[gillode buluna[)., hukuk fIlIU!j;(l.·\o'jfi Fc~'::o.;~ :Dnim ';'EllIifr;:· . lc- ;w1enm~1-erdir. ~I l;J~~ru;!in ,I:!I IllItl!;jU.I!', I!u haclli88,lUi

+ IMu::;t~fa

kaybetti

,p>l~a torunu

Akropoldak.i Al'man bayragl Sir oldu
Bugrak bulunmassa h alk ~iddetli ,CeZ,(1 gorecek

-Kanalda

Mlihvere kar~1

B. Roosevelt
Groenland'a

Basvekil King
diyor ki i
f~ingilter,eye 'piyadeJ z:rhll [irkas: gi5nderecegiz "

in giltere ile hareketler

klfaat Qlonderdi

Nt$XN;
~[i.i(;Gflndan S~kbanoii;Ju
MC:1T

cee&!lfuoQ ;l".a.1mz mernumu ~'lI!I hu!mMIUti r fL.tFLam(la.
b"11I.11.nmernlBkettos bZl

lliI'lIYII..T1la!l' luLll'lllYIlt)M, do!: aki!l[er Itya.JI-

EVLENENLER:s
E.m.e.kli -a.lb!!lY I:-IU:ie)'fn HU;!Illu Kcce.manm k-1Z1 B~o!': 5aadd

Ul"iye. ~a..ka·(:l ile gl!!n<; :z:abitl~rim~~en u~leg- M&rhum F~y~1 DR.i1Tl, ku""~tiI1L rnevk] Ye UI'lVfL\iJd.1'11 alan liJol"!'"l'lS.liIlo i Ali Nihat ZI;l:r!y_Uekikhuda Londra, .3 (A.A.} ~ Emin dll!fil.,[. Kendi !lmtyl!!, dIJrntJtljtl ile, u~!\n Ian ml~lardlr_ bir [l'!lm)IbiIJdan -gelen. haherler!!i 'VR:z;lfe\!lilllC! vc mGm]d'etb~e b~~L!l~

dl.lh Saltaclnl"

drracaktrr,

men.

Vasingionda esaslar: B ombardiman tagya· releri karakol.faatiye·· ietki]: e.di:liyor tini lakviye edecek L!;Indra, j (A.A) DiIll
Vlq-1n«tOIL,

li.skan -kanunur.dl ,aptian degi§iklik
lska.nl adi h.addi rlahilindek£yaplqJeiopraklar miilte.cilere parasiz verilecek
AJlkSl'fI,:3 CT("I~..ronla) Iakan kanununun ti(Jkl!~1l mad.de81mn ta~ili h.II!klunda cSd'l:l.a.t.e ~ima] ~h'\i"allet l!cl>All;'h tarnImdan h-lli.strtanan k1J.tJlJIl JttYIItEf.li[ BiJy1.!.l~ }.otillet ~rcrliS.inl;'J l,'Mfimi!)o ve :rU:lli~@m eye ;(IImILJ~tlr, 'l'@dil odUtm ,bl.l madCi.e-ye IIllZMan l:,;kiUJ kllnu.n.ut!i'I, ~ veya b1.l. .kam.lnl:u'dIl'Tl el,'v« bll' \'oIil ikl lJ'WJlILrtUr rJuni.UlfLIWs. lrilklimeu.;-I! bJllin Ildll· "'iii' vl!lya e~i!eeeck. mllh~lct1c, tecUere. ga<;eb;e'\!)re ve'Y'ilfIli~ veyll "i!rllec:ek oilln iIofe, il;;a.te, mUtedal.11 l'erm.aYI! L!.ir.IIKt Vc li!jl'aat sJ!t'l'e -1!'!(J~VII;t.r,.btll~8.ltI.lar k-G:l!Wll '!!II il.ClI-'Q;!l t;lkmilI!Irl, tohlimluk:l.adiL t~"i d i~cr b11l1lmuliJl jEk~h yll.tdilltllar:c iElkl1nl &itl ha.ddi daJiil'i.nil.ckL ~I taprekl!U', DIIZI D'Ul}"I"a.llk yer-le:rl MUn 2S ve 2'l' nci maddckl.'j Il'lIciblneel Iatlnkak ~ljtl.t"!lt v •.rilenlet Mkkmde. aynl kiiJiumUl 22 bet maddooi hi.lkllmJ.cri tatblk olul"laellktu, ~u; J,,:<J.:bU' k! IatillJullt mazb",Usl ml,lMevlya1:1 -*u;k1Lm lldh hllddi d;~ tull.l':lQIi) y:a.plls.n rn~nkul 'I'() ga)/Tl menli:ul Ylu";;'hmilufln kijh~t,t; etml!di~j h.kdlrdol1 bakij'1l>'l1 aHtldltecektir. F.HikOm('W"O j<S.Ran edllmill' mlll'IElaI', milltecl, ~i!lbelar'e VI!! nll1<liI:t!Iu,rllJ1'H!1 :.;urt'tlle ....!? I tcprRklarmllL o:iRli:anr !d1~ h&ddinG t(:~abijl {iJt.1I i)()'l"i;jlar.m olii!lnrniy~n t~ll:6-ttll!fi tans~1 o~W!.ml)'<l.eak v(:: taM!! Dlunanittl,'· de. VoarillMiljl alan yapr "'c tOl=Jrttfl:larIn .. j:;M rLl; ikIl> hll.ddinden 1~zla o~an kI5.m'l LarJle yenidell aJ.tl8.Ca!t ev YI!III'I "I'~ t.opl'akl!i-1" beJon:· lanm~ya t.a. b~dir, Bf.J~lanm.a.. JTllJ"mo>lelerl S!llhaf , .., l~ttmll'i l\full\'!!:rlet, lahsila.l dill. hhl1.ye- Y(·lJ:ill(lUr,.ce ),11.prlacakh[', Va.dI!~l'ldcn !'!vvel t.oedi:\,'011 OOilmi~ bor!;lar :scm,"llk ,,~ II> i:skoll.to· ya tilt,i o!acII1,1a r.dlr. Bu kabil "ll(>tll· lliJ1malar il;..i.n We; t.JL.k.:;it 8 j no:) aenl!!i
'\'0

l[~ mlliltulCll l:rlr !jlll\lliyflt KU'f'Jllll.1i'VI!; bumm~nflni b@!r gllttti ,'!UlLr.., m'l· hitLne b(!I'a.'bI!!l'C1l 1:.a'l'lmr,~t.tl'. Bit 1t~barla mefh'l1m; E;li~:!UI¥f!tl um.lr~t hay.aU:ijJ. bir v:UU'k tl!Illd1 eden , iJr.r1.e1l: elan millatesnll. !m;E!.nli\r.;lJOJ'!dl.BabaJll, Ad!iye. nEmtrl AlXIU~m9.l1. ~ da, 1.stibdllt d('-"\.'l·iniJ.e tlle dlilrL\.lltlUk 1;'" dotrlAlll'k !1~hretill.i ZiJkl oS·I!I'cUe mui'1l~rll.za etm4'ti ki Oglll 1:Iu <iltirUsl ruha. "'I!"iIJ'i!l_olmu'f vc pe.i( l~ ibir ~l:kild6 temalle de"'r'!lnl cllnl~J:r.

Darlan'ln ihaneli
(1IArp 1 1Dc-tdti)

-

XlX

.Mm-Ih:rc

.evveh::e bo~la.n.rn.ak clan yapr va

"0 v-e ve pa·

gext 'IIe.rilm~yeeeIc!Ul!'.

M.a.i.1 gazetMi.QiTl Va,inglon my:' L(}ndr~, 3 (A.A.) ~]3, Chur· n;a.hiri,g, Walt;::, F"arr'lIl< te~lI;n;jl, o::hill'le. r..dyod.~ mf!~ 1eilt.ti e.-d~n bjlclir.ildigine. :g(i.re jOF.:ilhrc jJe A· 8"OT~, At~.inadB.tkj Alm.an a,iKl!orj K!lJnad a J3.a;<v~ !eili E_ Mil-C kef] zj.a me.rikamn ;mit:..vu!!" .kaUl ~J!ok y~,klizyl~ll.danilil. IAkr0pQ;Jlda.n ikO!Jl- Kin~ dell1~r %i: kllll<cl!i. Jmii..tt~reb:n ya'Pa~akl8.n ~~dlr]lIT)~] o]an m1it.i hi:lJ' mi;j I :.I\i"l"atle Ih.ardc:cl Her II.Jl ll'lu,da;fi.lanlZii i~t:.i.HI,k et" ked, ~iylliJIi ,,;:: ;ilr::h!la-di llllluru:qa.dli~ ttl.ko;lirde ~idodlj!Jtli ce' 0rn ek iiz.ere -;'sni K<l,liad!l!. kuvvoeol- Va~ifl_i:t1il'IHla tcl'kik edilmek:tll :za.~9;:r t~['tip G luna..c.aiHu q;)i.lcl.ir~Amerjkamn ler.i:rt.i.n !8"1I1dii_1 .gal~e.b.lTli6, Sa- hA? ~_ Roolleve!t'le rtir_ h.i,llcl"lntz t.u.dit. ;:,dildiii andllnbc- Lond..r<l bihdlk I!l-c;.i&i IB_ Winant :l!' o i'iI!!lfidfll d!i g.6rii,-iilccokLir_ Ayni rl, K .. nada ask e rl",rj l>izinkllulc mu"h-aibh V;[i.§.ingttlndaki miihirn .biTlikte 0 aah.mer.al:: nohet ,hekle' diler, Bu sene ~irude in;ilti!;r£dc ~a.hitiyetlerde!l birillin ,b:'n<llime 'iok U"iinr::ii biT pvadr: fukasl, hir H. Wil'l;fl.n,t"n,m waifel!inin tan k li vasi, ,hi.· :l!llthll flloka ve J:nalj e-fI'Imiyetl L .old lIgul'lU ooyled.iij• B. CiHU' r~f1aT:"! !!lJl'a.fIUllz.d...in remin edlle- !'Ii cle ilh'e- e-tm<:!klcdll-, 'hi:; lOok chill B_ \Villal'll'!! A-mer.i.kafl doLQflclr.~, 3 {A.A,) - A~m8l\ celc olan tarn t~il.ath TLarlltr.a:!.iJ.1: Ameribirlln e,~ke~ vc te,k vlye .Iuta Ian gi:i n:-d el'l::c.c.iiz, nlitUl.I,.IJ1a ktl:r~L 1~H1I<Yo l .F "'!lInd", i!"Lailtere.d ak:i K nad.... a~kerle- il!;tJ~di k~H.hr~lini~ bu hunnmh B. 'Sena.~Q 11 e:r,e onblIH'l:l!! bil a.sk~I.~ ~mite t.il o(!.:ild,iii ·...c ~inl: Leb'!:;il "cloCl'I. B. Ohuldllll '::.;CiOl:· zlIrn.::olid" nc biiyllk ibi"l' ya.1!"dlm }'!\ f' 1!bil =co:g il'l.i .i:.. rk~ an l~h"llJ"~tlr_ G!!!ncrr<lll Vf!.r!l"H~ ilc e;ikidcR h,- lr!-riI'le !J,;:;yl!l! ds:vam etw,lil'; ~iilJnrwo 1 F ilSITIIIl V 11,1 isi b\llunan 01.1- iBu k..d",i' guzel a.;;k.G!l b~i;ll~l V!l~inl!tcmdi.l. bcyan e-dildiguH! deniz devrjyelerl ,hily :B~bed'in bu komite;,ve mii- gormmn.ijtim.. §.imc!iye kaodar hlol .gore, AITI~rikan ·vcde.i ,temayH 'bulul'ldukl.il.r1 aoyl.;nmek- klt.ala"l' du§:m.a.nia dovii~mek hr" t@ID ll'l1!n.allile rnemnuniyet. 'VcIL:niye-cr::k ohm!la. - Btedir, Di.ge!' taraftan l81! H. Sl.!ilo!:r aa.hm ~1"G ~~H:'mend~li!r~e dl!! c,n netic.eler tlfr.:rtlftarl!l-ll Alroan~ra ldIlR'!:: 01- lara ha:ya.li ~hemm..ly~ti hllL~ bjl" RQO'Rve!t A~.l.iln.tikt(: dahiL cidcli ti!'..dbider aim.iliga1haZlJ" h!.lhmm~kduko;.;J. ~bemm.i)'etli ibir gTUp tc§· v.azifl!: vtlr.ihni"§otir, tadu,. kil c~m.i:,le ~dir. l... illl~dcn ~'i kiml:!e, butii» hn' :B u t.;sd'bLTlsr ka.t'i au rmte gizlr F:ra~ f S,.$ma I!;~lin!;.!t, iliti.ir pa)"dcrrluk IHti!lllrb,ul },anYana, !!'II,,llrlulmaktadrr. Fran'&udara k<lT,! h~:>IW;I, <iiu·~n:y-

l (A.A.) ~

B.

Gr:sl~d !mrtnalli.f1. ~l'n GrQeflL;Ln4'~ lut;;w,t gO/"1der" IDi~ti.r" Eli h!ry'teC~l'Il1 hil.her, Amt.t.I!r.V'&

RooeoWml-t

rik,AIl

OI,dUffiIT.L~.

mells!,:!p

btlrnnt-

at:

la.nti k b o-mba.rdl.lYJ an AdM

t~yyj,reli!rrl

Fransrz .. Ispanyol

dlgl!!r lan.a:re dcvriyclninin odoflM yoll a.nnda d,o'nanm~ rnn yaptlih karakol faal.iy.e'tiTI.!l taky.iy.:; J!tfn,.l!!~~li mlimku.n oldu.gu

Fasmda Alman aleyhtarbgl
.s..

en

h~~a!lda 'i;lk.an h'!!lbcrd'cn Oir k.a~ I!i!.l!t lIOnra. c;ir-ihnJ.,ti.r. T1!r,)')'lln; T~t!lt Oda!il niei B.

Ao:fin YOIl~. L(l'I1.i~I]~·d.e beya..nau"" ,bulll~mu:lJl1.U;
oj:"~

~IJ

IB,g)i:I&arouu>I!r.n

fi nd en devr,.iycjolll'

teljlkil

taYY~er'leclm,e!o;,l~

ka.f!!.~i,~.r.in ruma.ye::loi mes.clt'8,j~ I loldjJm~ oi:ur. Muayyrelil '.!ail..t]erclti'i h.al"'ek>:lt edeuk hHldel'llJ. tikip etti.gi y olla. rda. rik.z.IiL 1:11 Wi~-' 1ar YfI<£la. ak ol~ll bll tayyaTeler . den~z: ij~t;inddti !!m biEyiik, 'kor$li.o :gemfleril!:: deRizaluJ~l'l fl:!.a.tJr~o;~kbi:i'
t.I! flY'" bJJ

I

)'tik.lli_k

to!::

hmnhab.

ir~el.

rn8"'~ i:!o;i parmi

kon~i

lar

a. raBll"lda

£~mplll.ti

.ar'~DIl~tJr•

ki
ya

VI!:

yel1i d.uIIYI!

m-.uc.:il.d deyi iyi
c~

y;my~na.~ldllkb.ir netkl!'! .ill!;
;!li.i:ph" e.tmiyo'f.

rs.srzdlr. Hillulrnct~(':
·!'wkl",r:tle

ilakJ(:(fiLer;.1erll

'!l::emll

Jli\ll:Cl..m,,~t!'!n bjn alu.r-ak :l"Qt: I!O!l!mluin m..ul'i,tac ~anJs:rm1l. «liiK!n! A.db hand! dahUlnde Yllpllmllf va yapllacak fjlan VI!! ~ ullllrlda .... YUIlr blitiin· LJain yardlmllLcl"'o

gayrirnlilnkulh:r ru-Z: l:IldInlll"tilla

de IilOO@n~Jid.U-, ':fitl. ntn I!!Y!.b.Iil.'1.d.~ fLlmac8.8: J51c) l:!lumarRll: ~al1U- ij(!~ttirilmi, buLun.liI£.aktn·,

20 ",.,nede

Almanya!Fransa,ya neler tek1if ett~'? Tiirkiye daima CBilifI *
Mi.ic.adel ~ .lyi Mtl,..,;

b.itho&ieg.;,miz.d

llc

h.ibe-

Ma,re~al Gorinlg
Girit muhariplerine bir' yevmi emir nefretti
Alman mandam rmtJ:~ [~t.k, h{ljv~ k\J.vvet1~ri 'b:'ltkuM~f!;~<ll Cijrill<g, CidL
bir emri yevml :nft':! mllhar~E1elin>c

Londra.. 3 (o.A.A.) - ~xipartis.in [ft ~J!:1'Ielik kOIW;:~-esl ipijlf>t.l:n in, bal1l :dy2r~,eh h..eJ;k;gn'Ci"a.I.:nill i joer""

komit-r

eektir.

~ .... s.hl'ld~~ h~JriM!an ~9 &..itt llIitUha l.if rey~ I kiiL~~ 2., i Xi, D90 royl c ,ta.s.. ip ct·
moonl'lQI'l

rn.iJtil.

1 IlHllil~J'

Brenner

An.kara.. .3, (Tel.donla) ,,_.. 'i'ahk giiriihnu§tijr. haly;;> ile aril.mlzda. lIIIoI!"\'f:Ut 29 Hukametimf~ bu tdclifi iRoI kUl!lun. I SB6 tilr!:H!li tic.arl!lt Vi!! Pla .biiyiik ~l~iliiirn~ t~r{!Jflnd<ln s.zyJ~f.un rn1l.El.n~d.a5.i .I ":5onU· lh.lya tLu,ki.ye Nezal"ctine 'hiJd~' Du'ht94'1 !"I!J :h.ifmeJi:l..t ia.i. Bu; rni:n.~ .I:! onTu tirj! £imfaJl da 'h" Y h~lI.l!Ihl, huk!lmetinUzle italn bll.l ediI~ old.Il.a:undan Italy-a. ire .hiikumeti ArllSlnda ya.PJll!lTI. mij~{!.- arlJ.mlZlldaki tieaTo!!!t VI! ~eyrj~efajJ1 k,w::ier :IOl"tL!:I'I.cia bi!"T nek .. cl.a'l" 1t;:t,1- mUO!l-h.~,~8-i I 8o'n:lUt.nU!L 1941 tau :y Ii. .hiliu'.im eti. ll,T'amlE a., ,t iQr~t rihinclen ilibllren blr !:Ie"nemiid:IIoli!-§lI1ahuliun ci'!l ~b!m.a!lull dl!tle uzollhnt!itLr, ls;l~ de .hu mua.hed<nin tatIBu h:U;Hwrta. hazHIJ3.Ju.n k<1.l'llil.ll bib meJJD.ll:'kc!lcl" ~ .bi.r If;jyda Ji.y.iha:!ll otaadik ed..ilmek uzere lemin iIlnca\k
I!IOnllt

Turk -lialyan ticaret ve Seyrisefain an'a3masl bir s~ne I:mdit edildi

VIchy btrafmda.n :Yll>pll~~mll. i)'lr.I'lIt. d'lrl"'. Y"o!!t.er ]r; i F["lLnJII1~lat iAtihf.ai oettl~ lirt J.l:llGl!t1hn1'}'~ U,"'~:zJ~L't.L~ bulul1ms.· ~a m~'bUI l!i:!!llmb!;S.l.Il.La.1'"_

aynl yo!un

,,,.. "d uzerln· e
(1ftS.:!!,~ .]

mulilka,h
(II. 1. iM.i1i~)

III

inCctl1e)

-

11yac.ag-rz, Aeya .. He Avrupal'JH1 ka.pIlan:n.a .hikimiz_ BLI. itibarla tanh bize agmr bit" m.e!3u1iyel ve-rmi:ftir. Bmm hi,!:bi:r z.aman
W!tu1mL"Y~apz.

lnSa.Dll:gin AAll&'Im ytikselderde tu.taea~n; VQ karanlIkta yollaI"JR:1 kaybeden. __ lerin gliniln birinde nura ulM"

BI.I i!'>.mixde I:..ix dimle dikk9te .;!"S~iflt;: ve iJt.ih,nla. do,ll.l Q>Ji'lrall; I-(i,tler.'e, Wlirlerinil'l, y~. dl1'~ s:etJtild1ih'l.i aoyli.yahili;rilrn. S(;zlttrifl.lfl hak.ik~tinl hUtUn dun· y~ ii·n~.,de ~a.! o:tt1T'!.iz~ Za.ptedil:Jllyandm

l~n h~£ ~e-lfI:l'afa. gO-I" e, hIlrceklit i!ls,hM~:gi:.indell tiine So"'Yet ll'Ien ("'<It

mLnt!!lka~arlilil.

ya:klalltls:Jl'lcia.n

MUM(>lin;i., SQl,I'YlC"t - Alma.n. I!J':lUpa." :!!icbcrierinin Ih.a.kiki .rnahiy,cii.ni anla.m.ak u;tcmi:ootir_

mn

EliI

mil. YQli:.tu[",_,1o -

Keil~l

- - Rll-dyc- G.a;zii:~·-~-

ite. -G.l!:ne'!'"8t- )\.avl!~TI:"llUo. blJl~~m bIt" d6f~ :d..d:ia·· ,u
",~ .... term.~ltjr

MijiaK.!lt

ClIli1Mmda

Mar:!!!"!!0111
.mihnr

~mi'Y~;;oI!gi

d.ii~iiniilmuf'

Biiyii,k WLl!!l"t \rlcdidneverilmi§-

i1nla~aiaTl.El!. lnk12fa~lfidaJlJ me:rul~htil'{i..in gel«.ek ]. tal),,,, emtu...sll'lill gihnriilderilmade Bu.mi ti1l.it>: • .,.Ihi\kldolaYl:!lilli" mii§kiilitlil. hr.J1~I~;:;n:tMna:!ii ~in
un. 'l!:1:yad~ .rnUN.Ol.d,eye m&ft~;u

tiI.
ROIWlIl,y.aya

~t&1II.&"

kig,_tlar
Rok:il.~

A1'lka1!"a, 3 (Telt'fonla) Maarif V~.i.l~ti tarahndan mllOli,~·;';Y&. !:5imarISTlml.!l ol8J!l

g~tli!l.UIi" Rom.~IlI;I' ..ya .:ih:t'll~ cedlie" .millclt lu.ydml .ihti1f!:l !!dc:n t.k:{!." CN 'p1l1;tLm!.lt 'l'e .1n.hkyail ile ta" Tet ve !l-'!!:yd-l!~fa.itl Irnua!h.edt::>ll.i.nitl ka!lIT.IIJlf YQ,p.llmi ~ J Jk.ur<Ldtll~tm~· bit $(\L"'Ie '11l'_iicld'eotleu:zaulma8l. ntU-1 mtg;tlr.

Almanyaya ihra~ edilen maUar
Ankara, :1: ~Tl!lolroru ...) 41m.anyays. !bra!;' e-d1!ecek Tl1rk llf![;t.ll;,.rmtl. mukabll kler"frlg besabmd.aki mlltltL1m tmdan j mjJ..yol'l 233 bm G60 IinLlllll tJimz:m va HI mil:)o·I;IIiI169 b1.~ ;WI ll,ra
',-i;

C's. lskfl!!.t~ ;:dilmi, 1J11YI ha.zine b.ono. Lan tutaJ'mdlLn B tnLlyo];] llrliya ka· dar olaDm.m ttltU" ve !lndlk milba" ;l'1J.IUililEi. tllh:!!!!i! hU!ni!:3unfl:\ AI,m&Jl;llll, !I>::~ilrdl n~ l~ati oh.ll'!Jan 1~()t.v.Jill'm ts.&tl,ll<i l!!'Ullere~

>J.tkoJ!!ri ;imkill'i;la ~d;a.1l1j :iljh.am al ....nH! k:1:a V~ };,I,I .l,rn.kitI!"l],Il:rl3r. maJi:U"[ it;jn i:J.i;21 l'ehber 'olaca~,.;, .d qartbrak -!mu:!~hel Ji,W'b!!oiJ,lDin Bir tayya..:r~, mua.yyeIIJ bir ha~ ha.!!n~ gl::i're t cbdii.k'iil:r veyll. tatll va h...bakasnlda si~G Vtn'a kaSITb II" mahiycl .dm.akt"d lr. _.B:rC!lJ},!,!" anUii lu" t.l.Ma go n.I;fii'lB~ 1 l:ru:idll) L.*1 len CSB.!l m.. ll!!le],cnm GhKlin Z-iIoji'tl leri mefkudiycli. ger~ Yu..m1I1j.a· uzerine ne yaJulacai:[ mtoo8Clesi 01· taIl<lIl< lmiic!al:aB,!luro.il i:erck dah<ll duguna llu.p.h~ :l"oktur. 5IJtiyenill biiy,i.i,knill'betti! G.nidJn mUdafaaFral'l.sanm Afrikadaki miistemJeBInda "'II)' Lf nQ-kta!nIi!.d.I, Ay lal"C<l< kelerin1m ~funilrl .da pl!lk muhtc' 1'\"Vcl 11 .aciada.n hi~ >;lQ8"U.tlIU) ".""C mel ~Iarak gOrlil'!1moc ~~Lliida E.g>l!J .€I II:na;ind~ki Y!.IIli!.n ad Ii,]iur b~M mi!.OV;pJ~ olm.l.I§lilr .•• - .Radzy-o G.azde:sci. 11I1~ ifg.1!.1 i:: diJm.eln!!"&i 1;1.~ . .m.Wnkun !;ii.ut tloI!:!, y~rde ttl>'Ya,r~ ~yd·.nI;u.n il1l,a Q.ll.llnm{lma!i~, ;)!<J.¥iun t~!!"Sl!I!.H qU' ....!ta,. ,t~ I ~t.m.i¥ ben' zc-:m ~ktecla. .5iiv:eytin ~.fi!ABo.l 6nu!ni.iz.d:dU meBcle. !.skend.t:riye deniz ri.i~iimuzlin Vi: Su· 'llla¥ l. lo!illl.e) *=

-----------

Almanya

d,ipktrr"'.,.f!4

~t<:'n~l

k.i

ne yapacak?

Jrak'fa 'Yeni kab,ine

mik~~mJil&\oi,l 50 slllin

Alrm.m

mlllllll'lJllJJ ithillbli

m~mlek!!!ti!l'llZe

lI1ilt~aklr klymeUllde
;ya

1 mll,Y"IJll 5s.s lPin SIll) 1irli TUrk mahrun A.lma:n~'a.bankB.!,a:rUL.

m1!jtll'_
tUn

-sm1.Ut

V..,kmJ:<L"

HC:18llm:e

tM"lp

l>1Uh:t Z,Hdl:oLne '\leril. jlt:) almacllk ttl-

miida" Cebb~t Bi!:nan 'Iml,(hki Mlolarif Na::;:m:. B. RIl.d.u ~il.l;rb~ l1le..~.:H.m.iz.i !emin. l~ ltiz~m.I\iI. Mali jk:t.l:!l~t VI! J-c;thl"l<lJi MUl.I.ve~;'fi t~dh.ir!.r::I", = hi.iyiik che'iTl- 11~~ NUZln~ Nus,ct FrlJ~ ~et..i: ha.i.z. buhlrl~J:;;kt.a.d,r, Ha"lEIJ D;t.fi61h" N,a:Z;[U: M;w!Ol~fill, A ~ kudil"cli Me.!I.ll!.leai, hl.lra~a. dll. kat'i

VeY'Fo PlUd~bastdH.

faa.

iltin K.Lbns ada.al ....

.Bu.
11:

hiT llrul'l.1rolacakLl:r,

'IJ~kltk

do'

Bill B -n~J1Wf1 llta
\'!!I

fuullidarrl"ledecegl.

Ttl rIC mtll!lt.atu;llli!JIICl:lrl,Lm~)("cdir.

[ltra.clllI l.'t! TUrk milli

nl mGmnun

Ali Rlza Cevik

irEkap, itaaisizlik
su~lusu askerl,er derhal a~lga
~lkan]aca'k
An.ktora., j fTelefonle.} ,!.nt!loiil, if IikAb, it~ilts.i.zlik, muhiAli

Da.biliye
:miiste§arl ,oIdu
l.lI.

Ol!t.l]~ye VIl:k.al>:)W Mii.:!ItCJ~1'llg:.na "Siltiri].ece~ini ev,'eke ,..aZlTiI!jhk. Btl. h1ill.tlllotahaz:arlanil.lJ. kararnafl'l'c Yiik'o'!:k Ta.!I-

EmIWiyt't UIl'\IJ..m Muaiiru

Ankara,

j.

(Td'l!foil"ll~)

C;~ugin

Ali Rl-

laYI~jJ_~ AIJ]."1Ianlu, litna .kuvv~~· lerini K~bfllla. k",rfl j::llir"l~al j~;)i, G.i.riltotc oldugu k.a.diill' &ni.i~il bJr ,,'a.ziy~t.t~ bqluntnlYl:\l;~kIBrdl~. Hitler"in. ytmj t~~bbUsu. Hille~. ~di S!lTiYIllYC- Yl':ll~· anege '1e§!!bbu!l C"trn~k.t('!dir, SUo Ilyode ,bl..l,lllThilJn Almanlarda.n. );l(';fut ed~1J'I Vi.:; General de C.aUn~·iL iltllur.h, bl!i'zl"r ",[<In biT 9O,l\: fran' !j.J:2': i1.11kerterin 0:: m,iUlt tl,o;;.e! t!!.l:r""Ue biiti.in. tc:-~llrr YIJJPllmuhCln. Eg!:r hal c:,n FiJi9lffi ve MI'SIrd.ll ihuIIJlJIUI,n,

emni~el kJ5m!t~ai ha:.lta aiag1dllk,j bCy8,nn~rni!y<l ne;,!rdmijtir: Buy ii.ik rita.nya. ae hi.t mUtillcckc ~Ld~tik. ,~ m.i.itlil'ek:1I' va,tllmm.lZ.UI"J !:te-f ve ill"ti IAli .ile ordu.1 ITfIUZUII '§clefi.ni kortl(t];a-kl adu'_ y cru 'hUk:lun~tin. tt:~kkilliirl cit .." dar. 1lnc:mI",k~tj1.ni:;:nl .tfl r lbiod ~ :t'i!cn.i hi!!" ~fh" ~'!Jma,k ih:e[ I:! OMIl ,~le-rln .idill'~:!!.ini <:ll! aln~11tll'_ M.i:l~tin 0 rd uy;i!. .itam'i!!. t ed ~ cg.in d~~

&id~". 3-

(.'\,A.) -

*

Umum.i

.a

I
I

m~tdzem bir tfiilden. dol .. YI muhil.kem~l"~ ahmm zab.ita..TI" me· d,i;h ik~.iran ~~m.i~tir. murin 'l'C '!Drnlu.bim ask;:riyc dgrcnciij-imize wJin. AU Ru:<!< hakk!nd<l, iIlIG·O lahldkat~1'l ~~lhn!lS;L Cdi.k. ytni Em:H1jyct Um.1Uti Mu" k.;;i~a.fl ve;rirmc~ bu bubi1 ,euJihdat dilrUJ lay3;n ~d.il in~e-yl!l bdar Em- Illl.Ihillln .. ;min no!]iG-l!!wbe-k leilm.~ m t nlyet Umlllll. M.ud~rHiii..i! uHJe' d'r;!11 t\Ili:lh Mi1dMal!l Vd;alcetir\c;e lini uh.d i!sil'lde bU!h.llid ura.=a.ktl'~. derbal a.~gl! >!01&a.nlacEl~l""I'd.H.

i1r ha.rp.i&

ha.,ys.i)o'I::L

VI: n1:1.rtlllll ","C)'a
!J

bil" oCu~iimlt: a· derecl:'de cezaSI

hut" F I"lii'l.i2Z lkll.lV"V~tl.!::ci,SllZ'iy.ad ...• ki AlmMi u.Y)'lUeleri:nin hi.icullr jarj.Dll kat,1 Ibi:z:im 41.i!.Ivn ,kIlVVl!"ticr.i.miz.in himl!Jl';!;Bindc SBynlta ,'e Sama. doirll . .Yiliucler~.bl,l tll:!'j!dI c.rvc:rjJ eb~Jm.i§ ~ l.B.~t1r, e'U8'Unkr, az.irn~:r ,bll" li5.i.yilil ba.r-l!:keld.
hB.tti.
MUll

~~yo.kt'Y.r"

,ileV'&mI ed*yo.t I Muaw, S (A.A,) - Ce:rmpta, ~151
mmtaJI:!I.ollMlod!l. Irflok k!JV'ile'tlBl'Jle ~kI EI'dll:m;lcll s:~l.n Ingillz ku'II"VoUoel'l
IIrELSrntil!. !;i!irp.l~uJ;.!J.' VUltUlll1.H(l1l,f1J

CC'fiUbi LraMa~pn",11U'

I
I

~et1.nmJ'l'lir-,

wrebkAl-ane

blll~:nII"l-;"k

Son senelerin. ell tJ:le~l1ur !ngHiz hdm lDlllharrirler'lnden Daphne du Mauner'inesed olup butlln olinya Iisanla1:lnru lerciime ~i1mi~tjll", RszZ'lln Yalman'm,. 'OZim''1'O :ismile VATA..N"d+~ ta.frika edllen bu ldtap' 1940 Bl1'loema,birinciJUt
millSabakasIIu lHlzann:rr!jLlr. Bill:u1li!i~ ~enG ki:zl9.rla, kadInl.lit

EKA

TIloITIII-n, :3 {A.A.) Il'U. ;u~li.r'lalm.aiil .ic~ ~~~rile-ktidir .. Kl·bw IlIliL miliodafaaBl WID. ,s\l.riYenl11J d ...M !lin :reM RB.-,/it: AlL dlln ak!lllim y~m' ilia do.3tilln {tldUtu hllL~d~ To8Jlr-U3i. dle:n&e buh.rnml.l.1l1 Ii.:;mn~hr"

~m~

31J.r,e,lllJliI ha.re-·

:ri3kler

,RQit Ali TMnndl.
,ft)'yab ohliindlt

bLI

Sw,iye.)'c

A!l!nmD:wbI~ fllinl.1ftn -

ge,lmb;rtil',

:81,1111£U' ;seyy!;l.hlll,f'll'l.. oteli. "'~ydoll.!nmu!JI.a'r"

~ Londra. J {A.e..)

Daily

al!Rli. "Jfli"d..~'Sl .. ye <l1L'_

a..asmde. bll·yUk §i5hret ka:il<lMIl 1m kitab.1 akUfI'I1Y:;W l{.fJ.lmlr ya.c~kt.Lr_ 20::: iiiayfa, 5{J kl.U'~tlJ.r. CUtli 85 kun.ll~, Ta3radan
posta
paraf!l

allmna2:.

Hcrdld lOlazC'tl':~hlo::l~ .i.n.tiJIH ed.~n ib.U:l ,ljan!'l hilheriOl'rine gorel Suriyeyc. kll,my9l1la~ V~ h.l!1' !Icmi vne.lz~me Y!!: 'lI-tlhrli to.pl.arile AIwaR znb.~1 F.rkit lEl.rI. ,;;;lkfllll !!1:l"I'. He,'l'I u..t, J (.~,A_)NefU!:· dilen Ib.lr l~"bl.g.ac:, SUl:iy~de At· mllil ,klllilill:~f.Jl" b!.l]lJnd~1>t VI!! baIII FrflT'!,'RZ ~at'nizoI"JIMmm yerinc Alm8!f'1lann Lkam~ !!dildig.i hak\ufl<l.~ki h"'-I·!!1'I~r §idd~tle td>;~p
I

In!iH_rin. Ir.&na. 11m 1
Tll-hrlll1, Mdiri)lN;
OIil!<'teo.1i!'l', R.ol1!la.da 1;!I'flTh

ib;
ajll,/loo.: ~A.z~lJn~

!! (.\.A,)

y.lan.

-

Par.!!

o.lunmllk.t.lidu·.

Qoltl.I~Ja.lu g&z·.-::1."~.L'lI"", 111gJ.lia MkO. ffi1l!lLnln AIXlf.lElI' petl'ol tc:o..l ~at!:DJ h!may!!' ·i9ln Ingiliz. 1,;1tftl~rr ihr.p,I:D!Pi!, milaEWd", tu.I~!P !!Jttlgl ¥(l kalt itili';O· meUnln .11!!ru mlt~l'L4ryj verdtt[ Ill!ll!. t Jclndakl iddi~r!lu :,'.J.lllnJumaktaJ D.L<.

VAT,A

N

Yazan: Ahmet
B"I!I sl'I"aJR.rda
poloi tabi1

Emin 'YALMAN

uya
rv.
t.K'..
iK.

an
I)

ler
.(S,

111 6,1S, !L:]Q

I

II
18,1':: l:I'o; Oc.b::e

ol.a.rak he,f"! giLl nd::i 11 l~leG'el'eleri ~e ,

m~guli.io:~ IF'akat yar-mlli di1:zeni VEl iokil:lj:li.ih l1a.kklnda da lit ras. ra olsun ::z:i tli," yo·rma.k, I!<eooim i zi h 3::m Ial''T''I-ak 11b.lln... Bu maksat i(fin Ahmet IEn~in '(a.lman'iii (GElr~6k 190§en RUya) r.dll esfidfl'de bel mLln,aka~a malzemesl bulabllirsiniz. 8u kita.p~ J,~pimizin her gOnki..i lsi:lraplarma dlJ<ku· ~,u)'or ve halj;L.kl ihtiya'lll~t"m icaplarile om usuller ve I<al. d'(lleri1'1 yalfattl~1 ,sul:I'r kag.t aJemi ata~mdak'i foii,rnl iyice
C;r"lIlIa!M1d,IrI$'EIi'", ~rt~8.re D te~his koyu)'QI' vei !!R-relerilt'ii gl)s-

rv,
:D

1'3,3:i.
1).,4B

\K.5.25
;,,.28

&,lS
6,19 6;.23

7,1}1

'j'

te.riYllr.
(Q~r~e).; le§eli! lR!.ly·a)

lF8vzl jeri! da. G by ItflnUr_

Y1 her v8l.Fanda~ okurnahdrr. Matbaamll, fiyatl Q,Hi kuru!, Kit.aPIililar-

~ 5,311 Ei,:m :II 5....::1 I.\J<l , ~,60 S,HI ~ ,j,~::1 e.i:!i :II 5,!5'l' 8,'17 :t l>,O~ 13,52 .,. 6,0'6 IUj.e -'!!neryoofu !z'llto]lritl':: tigtl.tlU!ti!!Ji'R1!e s.yd,a.J'Pil.lJ a II-yda~
aprU.

~ M3

,16 7,~!'l 1,1<1 '/,:1.9 7,18

8.:ro

S,ild 8.49 ~3!8.59

1l)lJ(1 1"0,(:)7 l-05fl 1:1.56, l~,l:ll 10,n 105'1 12.J6 10.15 10.:llJrO,,'i8 • 11..04

,,24
7.21'1 7,;15 "7,:JS 7.117.f7

l

:125-1 l.f,O::' :!t,M 1$.0'2 :1l4..0~ 14.,1~ ).1,J8 ~:

{I,1l3.~

9,10
PJ,IS

1
11:1

]00.:1 ..

9,1'\' 9.22

r.si

1:1.2-6

5
&l

11.08 lEl.S2 111.,16 11),315 11,18 III ~ 1(1,&9 1l,2!l ' I

!~
it

112.20 13,,06 ]2,26 13,1.2 13,16 1.3,2:3 HI,2>iJ 18,:30

18,21 IS,OtT 18,{0 1.:5,28 11i.IS 17',12 18,42 lUS 15,32~ IS.tIl 17.~6 18,18 & 10,313 16.23 17.2() 11,51) 15.42 lr.,48 1r.,53 15,M 16,I)D lS.0r) li3,1J9 10.12 16,16 11l,HI UU;.~ 16,28 16.45 16,.29 11.26 1!l.33 1.8..olD l!M:'! 16,41 l'l.BO H.37 '17.41 :17.15 IS.frII·~
HI,GO ~

V)~,
K)

j=
~'

19.22 19.26

200,10 21,00 22',!!& 20',11 n,()7 22,(0, ~ .11 22.4-t 21.17 32,611 :21.21 .21.2;!! 21,Sl 21,B~ 2Z.M H.M 2:1:.04 23.0S

V ) ~.dfk K)
10
)0

YWtu.3

::1.2.30 12,37 .1.2,41 12,45

11,",,13~ 1l 14,80 ol 14.38 •~ H,l7 ~ ~ 14,42 '! 14,Ml 14,49 i!!i

6.09 ,. 6,l2 ) 6,16

6,t:O{I 7,.02 7,06 1.10 1,18 7.32 7.4:3 8,11) 8,::1"7

V. '6.20 UC. US (V. 6.4iii

D,29! ii',~1 D,311 o!l ;10.54 {I,:US 10,M! 08,01 9,tO 10,1t'1 11l,flZ EI,05 5,30 8.]:0 S,l41 8,35 9.:.5 (I,otS n.lIs 11.0S .25 8,21 9,:;'2 9.... 2 10,1)5 11,2!l il •

'j",!'i4

lO.'l{ 11.iIl1' ~ ~ 1(1,4-8 :n,.:~1 ~ 10,51 11,31' .;!

n

1l,31 IVl1. U.!I:;'iI li,~r, 11,53 12.1tl 12,10 13,.02

'l3.Q2 ra ..f.!i U.5: 1:'1.06 13,0{9 Jlrt,:;i8 13,10 13,53 1;:;"-1001.5.3Z 1.3.18 rass 15,08 11[;.53 :13.35 14.15 1l},2!> 11'1.;1.0

12.51 U,~ 1~,55~. ;fg 12:,58 13,42

i £.

16,~~ 1Mll!l.U i' ~ 1.Q.!lP :ro,4l 21,40 .23,13 16,M 1 il,~!!. 11:1l.!Z:J~ '" 2O,o()~ 20-,5-1 :il ,44 23,17 lOI 11l,iW 11,:58 119,:o!fl ~ 20,00 2D,5t 1IIl,4"i' 2UlJ< ~~.IJZ ] 6.n~ 17,10 17,15 17,32 l3,OJ lUg ~21l),OO [8,(16 11l,38 1.0 .20,13 lS,HI lIU!i' 1[l~1Y 20,17 1!!.1!i. 19.13 2(),Q1! 20.23 18,32 20.0~ 21'.10 21),40 20,.51 :1:1.01 21,05 21 ..1:3 : 21,SO 11,00 ~~

19,M H),10:; lJiJ,U

t.a

i

19'.$1. 24).16 19.3B 20,21 19.40 20.~ 19,47 20.~!j UIo,5I) 20.38 19,M 1!0.4~

klil'tal
Ol!JVlzll

2>

:. ~

Malkpe K~llkyBll

!~

~

~
"

Bca-JtanM
Suad~:r'1I

:. ;; ..
,

mrenkcry OOli!tef,lc :ll'meryollJ
KJ:m1fuprak

n,::;~ 2~,Z1
21.s.!!! 23,,'~1. 22.(13 23.~a. :2:2,.20 23.M>

~ ~tJ~e II !fl\y(lMj,l!l.."EIK } }Ja,.-!!I!ll"m\% V) R!:I~

~
:,.. .
"

...

.'

.:'

.....
.

Heva

KU'Ii~mllJln.ay,apl~an

tebe rrii Ie,,"

Z.a ha fya,dis 260 Cl, HaiPJOpolo
rur.ade~I.i!'l' 1760, NurL
HllI1ULnTl1C:l-

8qi.inkii
.. ,ilH)

prGjp'am

I I , t'l~i.fo:llkr 'I-~---

~3)

(J}

n
It. {V.
(K.

18 '1'.12 8,O~
8.& 8,13

27

1 11,11 1.i!:.>110 l-S,4:l: 1$,SO 1'1),03 HI,M 1l1.S~ 19,00; JI9,3:3 18.39 19.12 19.ail' 18,41) 19',1l 18.'tl) 1.&..48 19,21 1.9.'18 n.~l 19,24 19.::'1. 18,Il!!1 19,28 19'.5,1; 19.0(1 as.oa HI,07 :19,10 1.9,15 19,16 HI,.'3:J, 19,;36 19.4(1< 19,43 ~D,HI 1!:l,~1. .20.00 .2(1,(13 20.01 20,10 ;1:0,1.5 2(1,18

PMgrll.jn S Hltnt'

ye:

Sa.B.

t a.yan, 1,~:t
Aj&n:5 ha.

HaJCi.l Pf'Ogl:1lffl WI.) ber10rl,
(Pl.).

7A.,'j

pMgrllIDLI!l ti>""amI
saatl,

B~.m(:14k 30:0, lOr.uurn. Ziya 2.50, k~t'l'lli!Ir, 13:.15 Hafif ~~In ve tik- Cdil Ge.l'm1!Tl :HO. AlI!.I dol zade 200. SiLdI~Ui.n KiVlE: IdUe:rin d~",U""I, IS.Sm./U .Radytl sa- Birade.rlcr ve Hi\Yri lOQ. o\'lu~la1a Faik ~tlon aork@ltra.;r 'Pl"~r...m~ mn devl:lmr, er 100, &~'or UJlil.i,le~ §itk.::: l~
\5
1"l'Ogl,'am
"ii' ~

500. Ci,,·a.npolo;; ~ 00, Nurullolkh. 12 ,10Pn.l~.im va saat. ayarl 1~,:33 arin 3000, .B.irlik Tiearel 300, BakuM,Y l'I,afIf ~rkllllr ve tlb:kll!er, 12,~ Ali Vafi i'l'lalhduml..,n 300. A. I l'"cn:Lma.hallle
AJrul;!I haller.t'![t, 13 R,l'I!dy(l .'j.Iijon oe,

a.30.

&'4~ E>'in

of-Iu '1 (J..(JO. Bod 08 NikolaLdUi r 0·00, Slh·~.t l'Ilol:TIsuc.at 600, Bensd. Hlf'J.l QI'Qi!!kal 600. Ihlah.im ve Sul~ymM <;i!!h,.,.;;Li 5UO" Dikran Nig-deH:l'''fi 5000. Mum!,..]!

'j'

KlI(>,ffiIll~ ~\i ~lIkme(!e

K. 1':W.omm;t!1il
'110,05 .2o.:m 21,00 20,M 2{I,1J 21,12 21.).14 ~-O,(l.9 ;U.,l..8 20.1[, 20.10 21.M 2f.1.2lJ 20.48 21,28 20,2& .:lO,IU 31,.3' 2>0,30 200,5.1 ::U.35 2(11,35, U,OO :ro,3S 21,00 2(1o,"'~ '2UJ'i' 20,1150 21.,1i) 21).150 11,1;; ~O,:;s ~l,li 21,!!!i' 22,02 n,08 i2:,]!.i 22.19 2l!.2'2 22,2:6 J/,)K. ~!!kmil!ll;l 2:l,OO 2a,Oa K.. lI10rya 23.1)9 V.IYe.,illWy 23.10 R.~ 23 8 I>' Boknrk,fiy ;!:'l,11,.. ",nlDmbilJll." 2.:t,·15 J) ZGytlnbul'IlIl

'l'.1~
6.21! 6.2.8 5.$4
i).~

:n~Q
a,4~ 8,4.11 8,~4. 11-55 1l,1;I3 8,06 11.10 10,20 9.2:11 10,2~ 9,401 10,29 9,41l! lO,:JO 9,5! 1(1,;8 9,57 ul.n 1Il.01 lO ..i!fi!
Q.3!i

!FJo,ryll. IYI!l'l'~Y

.K,

(K. 5,50
H••
B lol

t"·

:to 6,0'1

tlxtlobnnm

8,"$
-

6.S!. 6.43 il.4'1i 6..00 s."'~ 8,58 r,02 ~,05 1,{1I) 1,1.'0

7.02 7,10 7,1111 'i',11 7.22 7.25 'i'.29 7.8.:2 'i'.:f!'

7,2Q 7,23 ._:il9 7,3(1 r.J8 1.4-:1 'j',M 7.49 '1,152 i'~5 'I'.!!ill 8,02 S,OT 8.10

a.16 8,22 'i',4.') 7,:)3 7,56 8,130 8,05 8,0J3 8,12 8,15 M:O 8,23 8,24. 8,32 8,3.5 S,39 8,101

1~,0!'l :1S,10 11,0' 12,08 13.13 11,09 12.14 13,m n,1.0, 1:2'.111 13.20 11,ia 12,23 13,28 lUll 12,26 13,31 11,25 12,3.0 la,35 :11,30 1:1,33 lli,or 11,40 l1,ot5 1ll,4B 12.a4 u'.a'i' U!,iO 1l!,M 12,47 12,1)2 12,55 13,40 13,4~ 13,(17 13,50 13,55 la,~

11.00

H.I:; 14.18 14.24 14.25 l4,aJ 14.,36 U,40

1~,:!;(i 1.~.1S 16,oJ5 H,3~ 1.,'1,:l:~ 16,21 16,11:8 17,-i2 15,39 16,27 16,15{ 17,118 lil.42 liii.29 113,.55- 11.M i!5,~() 16,3'1' 17.03 17.::'8 Hi,~3 11.6,4>1) 17.06 18.01 115,~"i' 16,{4 11.1(1 18,015 16,oiE: 16,15t1 16,54 16',~8 11.01 11,05 l7,08 17,10:1 l'7,n UU 0 11,;!O IS,13 n,:Z~ lS.l7 n,:.l~ IS,:OO 17,~:2: l!!,M l7',3fl 1B.28

te.,

lnIIli

» '!'i,li'l
:ooofl.1:!'
:!I II'

ve

sa.at

6.,....atI. 16.",,:1

e,n
6,20'

8.~'i' B.51
8,,1.5 FiI,[l9 9,02

P~uv raat

~.;m:ILllerl. 1.,s,15 Zi·

rn.ahswlul keti 2Jl). Karad~ MenJ!lucilL bOV.~. l!,a.~> R'2ofHillPIl& (Df1 potlttl- 15(10. JL.i,monci)·a.n 10.0, 11stefarudis 100, ~1;{IDlOq Ballar 100. ka 1t1il~·.aoii6icrl'. 1,8.4:1 ~ r ~, ¥I!'.I!;un tebl!'rru.l: 14,110 lira19.00,~t Ajan8 habedl!n dn-. 19.U K:fI'fbmlar tsm:r, ~.15 P.. ~
tak1l"imi ve tgpl"~

200., Y~'" . v~ l-raa D.imiLriya. .. di;J 10-0, . bun<::~1 LiI:n-ilol !lL:r'

" G,.211 v, 6,211

r ..to

10,05 9,15 '10,OS II.Hi 1.0,11 9,22 lO,Hi Q,2!l lO.iL8. 9.30 10,23 1),3.1 10,26

10.50 m.ss 1.0,.!57 11.00 11,M 11.08

14:,H 14:.'11' 16,02 U.50 16,a~ 1~.•~iIo lol!l,Oa Jot,51 HI,12 15.>:.Y.lHI,I'!' l!M$ 16.2-0

;It

:;1,4-0 :>lz,:'lJ. :2J,c\'IJ ;!'.!,:~.t :.11 ..117 2!':,3~ 21,!iO 22.n :2:1,li/i; 2M. .!> :21.~ 2ll,4fI.

~~'I:,J.j) Xl :2.;;:[,:tl.\I... .2S•."'l'i' l!~,40 ,.. 23,4:; ~ 2~,4g K.

Ib-lrddt l'ertlIruJe $Mn!lltyill
'l'eJIIlrkllp:l

Km;[jk.~

CanlmrtJi.ra.
lIItallbI!Jj

..-1" _

~

----

-----[t1I~MAC A

;J

Devlet Demiryollart
Memur al macak
J!. Dev'let dcmlryollar.! mlJ8aba.ks. i1t .orta

llan1a,n
edllml!ik
T'II\I!PIUTI,

lnhisarlar Umum ,Mudiilliig-onden
i - ld:aremizJ ihUyacm.da kurJ:s.nIlmfOkbi diu!' ~l'"bi.:tm e.e1bi ikt-iu edM o:13S, kalemde '1''8 tahmlni c:3,1'14.6Jl!b 1Il"'8.~ctte m.uhtelif ~emenill pazarJiK ~!ila mLlbayaasI mullarRr ve SUn :a.kdedilen huIlUiII t41ri:a,.'!; ean~ma. tlc.aret a1\l8.~aaI mtH:J~~ AlMil.nya.da.n ds. tedarUn mi.!.trll~Un 1)W1l1'lmaldadrr.
T.Im

.:.l -

.... ,
I
••

__
..

,
J!

......

:udi amta.I:akur. Ml.IEabak.adll k.<.!.ZQn.&rll.,ra i6Q lira tl.en:.t verlleoaktir. ;J II'ul.!3&baka. ImtiliMl 16J!ilJMl larihmdc a~t 14: til Ha.)·~~a, An· ka.ra., Bakklll6:lr. KnY~r1, Mali3.itys. AiI:'U\.-n:fl.., AlyOOl, krolli', Sh'kecl v,;; :ErzuruRli. IJljI.etmr;l mer~e "'e &;!;':lLS, E'1I~{",li'ir ~er ateJ:ye1eJfj:n.de YIIilrl.a£.uJi.t;u;. 1oL1U'ac_t.J:iM" W ilil~t.rt:ce vc «telye .mll'tlUt· 1.Il.'k~ri. _ i~WY(l1'L ,efl:lkle:r:lDf:.<.: )o;fl.'I;Iul OiWilW'. Miilbaba.kaya.lIj.ttrak
1. -

i-'I.&tj'on •• 5IImfm.da. :i:.!;itillCl.am mekle[) mC2ol.l11l1armil8.l!l.ha.n'ket

'l.ib!,G!"e nB1n·

BY mtLIzem~ln miUredllt lIistcsile ~tnIlJm!Ieorl V~ mUbKl'i!l.&t ipJbt'-'l.il'ldi':ki 3lnu Jromi:!Y01HlRda. ~nra gO.till!lbilir,

11 -

Ka'b9.t~ta lellaItar giln 6,~ledel.'l

r.u ~ T@.IIIJ'J~n ] erlr:1i en ge~ .25/IlJlHl l'I.I;l<l,l.mlJ. :I1~n olunur.

?l: 7,:;it'llmi1l!l-tJ.;a.riM
gtiJtlme katls:l' lIne~

lM!rlikte bu hl:mJ::rf:aki tt:-1CW· k(o,ffii~.f'OOa. '~j !!tme.Ler.l
ti)(Iljj~)

4-

ljIIl'I'aiti fIWllfi-I;;ln": :L 'I'Ooprl'l.k kayrtllliyiOO. 3 - l!i~ 'l:IR:al"Bil' kad4t itimi. 4 ~ FasI18._ 2
El£BS1. 6 .oj' -

..... .. II -

I.

'I'iJlr'k Gl:i:n<I.k, 2 - Eenebl liIil' lti:m!le ~I!! evil oh:d.(J.Inii.k, 3ItS Y!L!PlU bi~il'mq! V~ SO l!ii.l get;memi\! QlmAk. 0:3(tI Ya:!I ds.hi[· 4. A5!k!!rlit1Dl yap~ veyll. 9.,gkerliA'ili.i :J,'lIpm.a:!m!L- ell a.z hlr ~e

1 8.
.s~: Sark8io
maz:
!J e<!it:l!l.

SOMER

BANK

'

'

~m._ .!kal~
M~Jt, fun.1kwt

olmak. mll!\'afflj.k ol&n:ttu= blllUtluG idlLl'O dcktodl.l-l'I laI-iI'yaprla.cak :m1l.&Y8Jil..oocsrlml dllrumlarl damkyol i~lerbldil

I lima'!': Ze.~I!k.

DR-

mi!l11. 'boru:su;
8-

",,,!d,

CO\l'eyan

1
bUt bl!.B1L~t ~rk ~ttn"ms. Ik! satIlll.cald:.Ir. ~LI1.ILmEilerlni ,giSl'1'rnili; !.Izere :Ve..fjH tllrlhmdelll. itroaren ' Y.t.l.e.aaegemiZ Pi!l.mIlJdU 1ju~!rIe mtiracaat edi1ebitfl'. III!! miizayfllle1m' .20/6/lHl ta.r.lhinde :lkmaL ,~ •.

ij; _

v.az:if'll g-8""rt'l'iiye ell'erillii bUlU:J'l <'l'I:,lb:;. M:lli'~t 'IIi:tdo<P=.a. ~~:a.It veaiklilll.!' ~ .. lfI_rd'IT: NlifrLs. ctlm_MI, dlploona '1<eyac ·Wo:illt"fl,Iu:t1f1. ~ke-rlil< ""e:8Ika!lJ. poliB·

dt!
~fl

Hays.k UJli!Ul'U; ALaturk!!,~ -.Ne~i£: El. i.!;:!. UI K&.na.t; :BilL' .11~ \ 1.1 ~ S;!!.I1JJ!: Elt'
1):1:1' wile. Ii;1I!!1"bet~..

ten
'( _ II -

bN!i~

'bY! huy

k1IlfIIdI,

¢~iill1. ''\lj'I:!II Jti!Lg.iiJ" j~etm~

eVil

·QI~l..annrzv-

leJll!Til.e C.1lZdf!.lU, 8 ad:et ve.:;.ikEllIk ~~~Bt. Daha. fa.illil. mal(ilmat atrus.k: i9liyetJler-1n v.ey,a i!9ta:.lyolII

~nWm
.1'"1).,:2:

lL!JaM=
Odern.e:
Bir m .. alhi
!~Li.

.l!. -

Hetn4iklSlmli\rl l'JR:

mi~ bUJ'I.U'Ia.::IJrtrr.,

m\l.d"Ur111klerin.e

·El't!:lJs4!'I1liD.
Il;

~

.. 7 _,

'-'l_IIIf'mt;;;

,..

hitio:lal:ar

~l1l.klerlne bi~ t. l'!"11.l.ra~;!l.a.t etmaJidirlc:. ,en Soft o1.6.1H~ gliJ!i1i .::HMi-t 12 'ft kadax kabul
284D

rrnd.ilJ1:

lJi\l.'I1.1,<r'.

~

100S.}

Se"'rfJli. ~ - .B~!;: Apem kmmnlarmila:n.

bir m~vJd; -~ bl.

~li1~

bed'eli 3000"11 (Ctt~

~ d.lme VII ludo n,S,fi41 &:Ill &,U:rl'll J!J.IUI,t 1~,30 dll kacp.14l1 ~rl '!.lSlllltl. lie Al1kara:da id.lU'to]i):l~ Ik\-t,]n a1VL(WB.ktll', B1J :iIj,e glfill9. l~tllenleri1il !il36:.l,.\!5(lid 'bln. ~Id yijz alH iki !:in!. }limll ~ Iwn\1jl~ lir-dl': fAavakklll ~milult ~~ :1\:fl.tlUI'IWln tEl.y1n ettifl, vcsrlt~dMI va t.ek\IDerJm 1iJ"n'i ~ aaa.t B,IK! a. If.fil4ar klJoIDi:;;yon r~l:.;lit'.irnl vemleltd 1:§.-zm1d!:t. ~~el' 150
~:rI.l~1!

*

Iiiminde ctl.bbe; ~ ;;; . Bir bal:rk. '( - YJ,rm:t; T

Eti Bank Umum Mildiirliigunden:
Bll.n itltlnlZJ"n,
iii -

'!)in m\m-) liiTa mn

"mkriM:i'l -1B2 filS

!>1lML

;B

-

Pi!l~mllfun

Zli.manm

kl.Supla.,.mdan.

.1'I~l1ede:nbil"j~. 'DUnY!l:y:l k t~b&ka.:9t. 10 , ~i{ !lUu; zll!l:l. vaa!l:.am. ItfONKtt '11 LUtfe. ,.,..,.............. ~Ul,MAC~U'I]I~ 1. !l. 7Ax; Me

bcIi. -

E"r-qtli kOmllI"ld'i ~html!ti3., Zonguld&ll carp linyiUNi ifletmB,l;l, Bahkl3Sir, :M:IWirll.lka t b'!h;;>;lill • .AILkElol"B Ercgli ik.iirnilldoeri r,lelme6i, Kok Vii ib:ra.ki;)l& s.1~r".l.l'!liui lIt.HlIJ."a, Eregli ~H&I".a.dlll1W

l$.nbl.ll, !'zn'lir, M'er.aln"

SOhlMli ~a: AJilt8;ra, lun It', E:a;yd.al'PII.!ifI 'r'C IlfJ~tilH\"

2<I I> : Ek;

K<:'ll::lk;: e.m"ak .. 3 l'>fllrl; "atm. H8.. t:atill. 9DC!thf'

Z·lraat IBankaSI
~ tadli.; 188:8. -

ftrldJa Clmhartrea
~}!''I1i!I;I,;
!ill!

~~

:!i8:bl.m&k.tadtr.

(-4236)

l00JIOO~OO 'I'fil'k. Jlroa.ar!

M'Dha.inIiI1.-en bE!deUarile mil~tar ve Vl!i.mf1an s..,'lajl<ia. Y3Z1'h iki gfllp mal:z·eme hH ~p ayn s.yn iha.~e eodllmflk ihloero 12,6.94 1 ~mibG giI_ nll ~m>:l;'!. yam! 9.11.l1t:rd", N~~ilIB!da. .gm- l:hl'lMI dJwl~e:ti kg.. ti1I.l'~hrulan ~k !b'kl~iitT'l~<!J 'UI!lullie ntm UUnMflJtbr. Bti i~t- ~rek IIlli)'lmlill'in h~ gru;pULL h:lzll;9.l1't(l~ 1ffLZ1.1I :rm.!.I'~kkU 1;<;i., nHiT:Iat Vi) ]('~I.II!W! ta.yilll ~tt111ve5!ilk18 bil'1ikte ekElitlt::rn~ g\h1U aaatimi
Il!I.b;J'OIl ko-misl'o'L'l.1t. m.fu:.lWiUl.itJ,f!.1'I Mzlmdl.t. BU. t~ aU ~-rtna.mciler IWml.!lyom:i!l.n ,Il<lratllZ olN'I).To;"atm1m~ll'. 1 - M-uht.ellf ebll.tt& 800(1 a..iIeo1! .g&i: ldroofll lie ).300 lU1el gaz iodofGn'M muha.mmenJo.edt.li 1Jo701lI'll.-,. J1ill.V!il.klf;!!,t t.uTi'lkfli'tr 12 lirs. '7o!!i k.~\l1lI 0kadlllir

*

tt,

Mis '; aati. Ad; Ay; l.::etal.
ut; Zll\

a. -

H:l!rik. ~0 -

YukaN.aJd m.ilel;.g6llB ",a !leTVil;l9.linl.D" ~ klmllirIl, J i '1j'lt. kok. Bl'lke:t 'l'e tali mEiddli!l.er:Infn 8!.Imo. va l>8.;tmllDdsD. mi.ltevellLt b!lllTflUttl mavcudat, tuhhlldll.t ve mstlllba.tI bi.ltilil. lmkuk \'f! \"OOlIiblle yet'! aiel!. tc.-.'jkil eylc clljJ;OO1.z, l\fahdut mesllllye~ TUBIilYE [K,OMtl'R Sl\'TI§ VE rEVZI ~ma. devr~llmi~. A1A.k.!l.dll1"l!llXrm .liEl.zilrllJl 1 '9i1 twihinden fttbaft'n:

An; 0l'l1ltl'1:', Ylillu\r:r~ hl:lr~ in' A~'

1l - F~Il'; KuJlI..m.~ .~a: 1. A.k; Ct:rnBilat.i Ana.. 13 1 - Mia; .A.ta.k1 Si.:;i .

30be

aJ8!!IlB N.edI.: ~
vw~.

2iti'"iIl: 'ire ~ 1Hr 1kI1IlIi!:I. 1!IaIIk.a.~~m. PUll. ~m-e;2;l!,ooa !U'1Oo _ami,ye

lnLSYII; Her. " LIIi.; Ta.dllt. '7 1k Erik. Iii Fi;s;hmct; Fire. ~ :9 .-: F:i1!Ik. 10 N&ftt\J.m; 11 Ki; .1.1,'1''£'1:,

1ike ci:rui .~ komCkrU. ·kO'k. brlket ni!J t'.aJ1 mllddeJ.iM'i i¢n .FOB o~lIXak ys.:p.d!s.<::ii.k tfilep'l.er mil_etililrlm mlill'ketilllll; Ad:r-es: Abttlrll: bulvaIl :l'1}2'3, Yo;1ni!:,()h~r, :!J.t~J::!lia" 'hlr'J.itt. binE!sr, Ank8l'& 2: - Lbtyit kOmlirll i:I;;in )'&p~k ~t12ll'ICi llJlyttlarl 1::Ui!ltmee;iJ' BlI.I1keSir, El.4r"el3I!le:, S - libhal1t k.lyellk komUrlm'

tflkn>i. gih!,

cG-a.rp

'2 -

lop ~ntme!J1 a.at (.1(),«i) MU )gf~ 'b"~Il!':, 5000 ade.t harp pa.kcll mutllunmen bed.eli 1375 lira., mll .... BkkB.t mJ:na.tr. 1>1):3 lullo 1.3 JWl"I.!~ offill ekMltml!2li _a.t. (~1) O'JI mmedk.

te-.

\BORSAI
s
l St.ec DolB['
~G

lli~I!Iif ~II!>.t~ Jillimm-U. !roll kBlllUrU, Ilnytb i/ll"a. i",in I) mahald.e.l:d :,ubG ...cya.. aoCifillte.lerirnizlP I.!Itanb1,JJ,

HOBIn
M\I.~n bOOeD (iH,a~) li.ra (Io].aJi lb'Iulltelit eb-'att:L; 616'!J.01l1 adat. ~1. .zm!I.PI!I..['B. (20!S/l;:~"Il b rI:'I,llllih gi.intl ""l1.li.1:. (1:1') on beljllG Ht,1(l;oo'p~4It GM" btl!l.Wl~ dl.l nlLi_ndekl komi:;';)IOLl tal'1i.l..fmdan 'kg,pElb ~f USUiih: fiiaIm~~br, gil'lnllk l~u,yallLerJR (483) lil's. (63) ku:ru~luk. mu .... RhlI:lI.t t'llnlin.a.t. kanun!Ji[] tUy'in ettltt vi!"Slkabrlll. t.ekllflerlnl mubitcvi mrlle.:rt .. IaJni gim &at (11. ) QJ,_1 dOnIe kailat komi:i;yOOl rai:iligiJID .... rmee
Bu ~

BA..'DRAN Ml

*

~
Fre.

~
5,24 U2,2.o :00,202;5

lZmtr. Zonguldli.k, M~iI\" Erefli «Kara.de"nin de IiUbe e depolar.tm!z oldu~ g'i.-'bi roQntellJ: ~eh(rl~roc n.eentell!l' vaniJrr." 4 ~ M~IItIl.t ka.Iblm\l. !I!tIul!llblru;oee:vvelce inUhll.p ed.iOmi!i VI! mlliks.vcl!l'M f\enll:z hltama. ,~m.Lf a~telertm.iZ ill!! dlltff mili1I~l!I1JktQrin AlIl!tIrB. m".J'k~. :i - Ta:!j ldimllri., Ilny1I:', bt'Iket-, ko-k lire tan madd.elemic, j~ab I~ I.eliin~ wliteRllik hllW{j~1 I~in Anka,ra. me:r Itdins , Yllka.rdakl adi'c!{larfl m!l.raee.a.t etmelen :ril}& Qhmtlr. MerJi:ez', jjubfl ve clepoJ.a..rlrnJ:ml. l",lgr?rt &dr~~rl; MIlhr-1,!l'I:1.;I;. (30013 • U:;11

DnUmU

p;:.~et.a
Dlt'Lal'

/
ve~1
hI TUhvLli

0.9&15

-,-

12,,9:1;16

31,1875.

SCh. 7ol:i

Garp Linyitleri i,,1etmesind en:

1Ilirq,t Bafik~ M lIZ M Ilmm: .~ d&1d P'llIlu. ~~ ~I,.-e ... ~
!I, ...

~ etemde
;;!~

lLJIOO

l!Oe

iIInI4 . .c,ooo
II
~:Io

.Iba
II"

I

ye fbba.rmz

~ -'! ,&fa. §-Il.1d~

IHiIlIlop9.iinDLk lnu"a :1M ~.

!ml~. Bu, ~~

Mt ~tMn~

komb;yondan

p!I.<l'WSU

ola.rak

dJLiltdm~. (4291'1')

1IO.aM
~
10

50
H l!IO
_
~i!!

lIrI!IIdi;
:.0 :t

5;MI(I

UN, •
;,.

E:ti Ba'ok Mahrukat Biirosnndan:
MUee:;sesem:lzbe ml.hj!tel'Uer !!ll'lUm.da yap~l~ 01M mu_l,o;,avc1!llel\d~. rntltevo!!lIit bJk.il.mlm. haWa.tmitZl 1.6.IH.l tl!..rlllInde kuru!ll.:!) V~ Inl!rkezi AnkB.cIld!i. b1ll.1W1 ~It ofTl1l'·H.Lye K!ijmUJ' i3~tJijI VI~ TCll~l Mi.lelleeIBeab 00 ijo;j",. rnlt.if>lmlllOL ve mll.~terilerlmlze kll.l'fil waIl Vet:l!b;!,jo;rimjz( de bl!l mU~~!I~Sc. nin UIDl.I.Men tekabtll ayJedltJ. il&n olulBur. (SOQS] ('1260)

1983 'I'ill'l!L. ~rog .l! 191.8 It'ltH::l'_ d.4hllJ. 1933 bU'1\1l1.I EI'gBJ'lt 1 {11M $IVBJI l!lurUDl AJUldoh.ll. DE!:m~.

Dem1ryolu
I

M

csM]. is;;;no;:t

MU~!l8!jemiZl.e ~texUer a.raamda IlnYlt l':iml.OrtI UU!l.l.8lr1 n.a.kkrn. 4a YBpnm" 0)8,[1 nm~a.v,tllelerclen mi!lb!I~'elllt biktlmle IrtIl.k:L!l.rlllllZI 1.,. L Ui.!iI.fi h.l'ilil..!!dic kurulM'l VIII merkezi Ank.arada bulunan <TURKlY.E K6. 19 1."fI ~rtr.Ft SAT!§! 'liE ~V2J M'ttESSESESb n" ~O'1"etrllgiml:z:l ·.... mu~ B 2:l:5G :rlle:rlm~ ka.l'fI oJ.an ",eci~leritniz1 d<::o u JIl~e:olSe:!j8Jlin tam.ftm()n teka,~1.il b 1D3i ;e.1f!editf llll..n oluruJI". (3005 - 42ii'll) i!)'i'Jii 4::l :;',ffi . r 4.l 'i'Q ~B 7.5 .M <j.1!i 2.:1 35

"lit
...

28!1.. 108 DUI:K.A't': •

:l.tJ(IQ 4;OOfl'.

,"]I,

:t,8O!iI
~

HesapIArD"JdaId.

parillar bl.l'

Iz

.............. ~.. !.1.~ ~

dUfml-Y.eru-.:. ikr&mlT~ 91l<tJ;S>tJM41rd.e % ~, r~fii!ilc vl!riIeeektJ.r. Knr'aI8r ~ede ~ det'a, U mart, 11 haz:L~, U c<ywJ,

~.s.~ ..~..~

:50 lirBdal1l

!i.!p.-

'N K~~ 'I'lll'k. 8Lt.I.IU (l,'i.eJ'itt) TlIrk. Altrl1I (M~lt)

EregU Komur-ieri i,letm,esinde~ :

'l'ltrJc
TUrk Kallll

~,J

Altnu

.Al.tun

kU!;;U:iam1t)
(.A~iZ)

S.s.hibi

\'0

Nl3f.ri:yat BEtMklItl

Mll.diUl['ij_: AI-IMl'T1' Y«: VAT...u

J:MtN

kU!;Uk 'b6:1l b~rl:ik
..

lot 315
i1~ i)Q 11'1 00 I'1O 00,

·YAl.:\lAN

;0

(Halll"ll')

Ml\.'l'.B.h..I\Sl

Miles!I!!8em'.ij~ rlliWw.-UI!1' a.r8£mun 'l""'l kllmlll'ij, kok ~k'6mUttl. In"J. ket Vii! tan m!!!c'h;!e.l;;o.rl~ln !I!i.l-qllU'l h.ll.-ltl\JnClI\ y:ap.1l1ll1'1' olaJl mu_kIWeJeJerden m8t&,,-e!llt bll~lD hlLklll,_'·QllI2;L ~.6.941 tM-U'ilnuc kUJ'ul~1] ,'" mer.kez! Anka.rada iru1W1u:rJ d'l1:R.KlYE "'OM'O'R s.~ Tl~ VlIl 1':EVZt ~SESESb Ire !le'I'TetU~miz;[ ve ml.l'ilt"C-ilruimlze kllTiii! olfUI ~'ecjb("loerlmJz:.l dl!' bu inU~s.eI!Ii:nll!l ta.maml!'1'1 tell'fl.'bW !lyl;:.dtt[ llIm olunur, ,!l.OD'l, maS)

I-

lo

~ftelfll.t)

A~m&f Emir! Y A _ l MAN
-

8 !I.~mu'harll'i'i'll
~

VAT'ANEV1: I' eloflf
tilt,t

5 HAZIRAN

PB.,."
MnIil, -

Mn!Ita ~ 'Npal ,..aTAN

= 1'1t.
s..

C;ocuk sayfasa
B,ugiin 4 ii1U~ii S(1yfaml:zda
SlYAST SAB'AH
SAZETESf

1'941 BE

Mihverin sulh tasavvurlari
mel'i1balanhdan kit'a s:uJhUl''Ul ;tit bir talum "'abe:rier Sizmaga. b~Ia.(h. B4.Jft'U beillti daha ba.~k:a teo §ebbUsmr de takrp edeeek, fakat h1giliz iwilerl hri9 onll,dejB_

Hubu :atln tanzim satl~larl
IBnhnsusta yeni iki kararname '. ·1 d·· merrye t e glr di un
Ankara, Bugiinlet:de

rm 1111 ihver

Bre"'ilW:r

,mUlakatHldafL

5'On-

Vaz,a.n:
-

Alhm~

I;;tn~, 'II' AUiIII_AN
EOno!jl]

l'llnn,.e.r mlil&kdm:da:n ra :zlhl:nlere

I

geten

sufiJ

idi; :rMih.ver vmdi Iil;1reye sald.rracak ?» Saldm§ habeE!eri yerine lbirdenbire ortaya. rnr sulh SQZU qIlrtr_ Garihi ~u ki bu sa... balrnha~k a bi. ~ki1de olaraS:, Br(!nner wi.i.lika;tmd.irn dQrt, OO§.gun e'll'\TeJ Anli::1U'a Vie kttanbufdaki oonebl I9Uhabider ~da OIlF la§oJlW~tJ:- Hem de ~ ?G\l.ya hizim. araya girmem}.;ai jgtjyC"l'J,lei" olmu~, hlltti. sulh muzakeresi i!;:il!ll. miinasip yet' djy€ en 1.stanbul dU§UTltil'iiyormu~- Aml. mfiza.kere D(llmll.ha~ede etaoakmI~, Komi~yon i~iwal$..n i~Ln Ylld.!:zQ!:l.ki, dairelert1en de i:,1ifade edileeoek~J mi§ m;'~._. Ga.z.t.eeHer hs;~rini bit dda k~lllanm:,a:~a. b~al"8a. De diye bil" nektada dU1'(dl:nl>ll1 SorNn'i',a )rad1tr'. boyle en kiiQii,k teferru:!ita kadar yiiriir, giderler, Fakat Brenner mtilikahooan sonra ~ika.n sttIh sfuii, eenebi mlibabir1ffl:iRin nvas·e-tlerine ~ her'tZf:miyoI'. SUnflmk meeele, m.uoI'I1l:rehe eden 1ki tal'at an.Slllde., hiJ' suIh m.iizRJre:NSDH~ gjri~-esi .gitR bir Pit almakta.n

-. - I Musulu
milhim.

Wdise](I,;Q.. ~~

~Iefil!:ll'i

Suriyenin

mEJr-k ezlJ ~lft

Suriyede
Hsrekshn baslamas:
,gun meselesi
AJmanlann bir hrkaya. yakIn askeri var mi §:

,~---~

ingilizl,er aldl
Bagdat'da

"~;s. I FIh 1.·I"Ole e1di
g-

D

lD1'Iimll __

...·.II 0 G···
-

'I

Urii idare war
ingilizletin. bir
iaarrusuna kar~l
Suriye m:iidafaa'

Karargih kurdu
Surige i$inde Da c« ingillerenin
Vi~i de
s..uiyerUn

.ay ... H f a 'da

l~t1anl!..d ..Hl TOP-rtik Mdt' k.l.IIU§ v_j'~~ol;ir. i AyrICiit" Ofhil'l1 pI J!H-YZ1!~.;!!Jt~ ar~a. huh.liflUl BoUfimf ~eili!"k]:iYc ik..1!'cl;te['~ iUipIi! 1IIiIibil~~cii YflTl,ccr 'Y!l. bui;da.y, .ya'll"da.f', anp&. ve YU~iiif .;JiUtij.ko;;.d~;w; Bu. iY~ltliy.e &:r.:tl-O::'rl alul1I ~:dli;'I"! .d;a ttml~liI': mub.ayaabtrl iJe fiyat ve ,;:.arthmOf.i;s;:;e t~ib~~ ed,il~i!!k 'if!! 3 ay 5ey~, l~l.Arrta.:ly'l!<. HalJlly lUi. a.i~ kuam.a.m(1 ilc bl!lgd.f"y ve S:.;.in rnuteber <;;olo!.,caktJ.J.. viLayo::"~lcrind;!! 'OJ:,yn "''1~anl)i1 k.i~, v d.ru:m tal!lzim ve !iail!!larmill. ait Y i!!ffikarama,meye gtire,' TQ'~' losu ,5 'k~ 7) =.ntlm, lIiyail VI!! I karar~amclBI" biikllroll~e. .l~a rll.~'Mah!ltl,[)~.i Of.isi 'bL4ida.y ala' iiiLlm arpa[)!I1. kito~u da 5 kttJUJ I cdi:1m~ "e bunJann yni.l1ie OfJ.Sin .b.H<!!C.e.ii y~rler "Ve ihug4aylan a- 50· _ntimi'3'bgid meveulan araB!na ~OIHa- lae.a,gl fiyatlar §!!Idui:' B"' vili..ye.i:lell'lll .t..&r·cir!tde'h: dar:. ,i.[:haJ edilcn ml!lll' "•.j!j mahlutu Seynan. 1,;d. AI1I~I'Y~ Hata}"l 1;,.n d-jer ~-ild.y&J.mden. .de 1:.~,az da ~tira. G1mC!k iiZ'i!!l'e IhIUl -nubu- Garianlep, U"f;:!, .M.ardil\ vili,up~ b ~i 25 aantim, s.iy'.a.h .1I.e b.abn tanrim o:3a~I:l'liLl'!T!1 tsah'jt Yi!!tlerindcn 7 kllnJ;:i 75 santim, ,~Iur al'floa. ;:!_a 6 lrwoup. il.hn.acl!~· !Nl~I!I:iki ka:ra[,l!Iame. bugiil1HlI~n bu yedi viliyct lM:r.iclnae kalan .llr.·OiWI1, Yl!llat I!lEltm I:Iolm;mk. ijz~·. itibarcn ,IDllrj:yete gllm~~r. dIseT 'vilayetl!erd!::n de S kllru~ re bLitri.\n viUy~t;lcl'd"e 5l!.tahly~ti & ,kanun,Ilmcye gore hUI: 1i.- 50 _~thn. 1'~r~hT. BI1 yul.a..flata mutl:$lllYlyiCilo man. veya i'!ltasyondan . .3 kil~el-, Ofiis, b:ilum urn vilfuo'et1 arden 6 ku mit j 0 ;San,hm fi;.o:a.t _ Ve:ru.e· r&l,en fl!Jzla Ilza.k - olan muba7'a<t ~vdat' alab,ilin:~k aa ii.hiyctjini ,eeklb. Sat!~ aJmacak m.ahlu.tlar YI:rlel'inin ve ekip m.ahaHef~lljn h-aitzwlr. Otis ta:rafmdiiIL ;;.avdaTln . (De~ll;Dl.I: SIP,.s, SI. is *<8) =
mIL

To.prak

... (Telefonl".,) lMe.h~ul1!!!ri Of~in:i¥i'

-

~1!1J'::'dnde

,gosteriien

ii!l.tm "ll-

behll:!,

ld.l~l:I,

miiles,aviyl!.!lC

6

edilecekmis
Kahire, 4 (A.A.) -_ Mu.s.ulul1
Blitanyll.

Ingf'~z

A lmangcm,rn

~ayyareleri Bey..tutu ~i d detle ."$'

y ardim In G. gii ven iy 01"
yakm bir z;am~·nd~ ma<:'II..d~te $~hn~!!.i olacagl .j!,n.i&~Jhyor·, Sir fCij~. Sur~,'eya Alm..'Ui·

Brennerde Turkiye He
rnilnasebeller

!!_dild.igi

resmen

kJ~<l'I:Yl Ill.ra.f1ndan i~l biloli!'Hmekt.Mu.

bom bal ad ilar

&id:t!:ttljj 2 haziramk ZUhuT eden ciddi
ijz~rin~ hilk
(DevamI: S&. 15, Sii. "

".1rIgili~l!ll"i!n Sul'lyeye kar.,. abkel1 yamn ;a",ke-r (;JKaTaCagL halhu 'l"e.MtC'kMta. bnlunmalarr gtln g",,,tik~i! riliyor, ertesi gUn Berlin bonu ll~.iI.m.a8! (Devamr: hI!" Wll'l t'I1<%!lof.l~; Qj!'!la. fl, 1I. 4 t:e~ 1+1

.ka.TL~ak}ar

hrii ·ii- dii.h~ Zi.yil.fle tev-.,z~n

met.! dun Eh..fi i.diU~ ilan el:m~

m*

"'!l! kQtm

I!tl~;yo;r,Hare-

I

goruiulmu~
B. Ho,'kiRl

tmip ~iyol'.

Son!'!!, hmanlfl,

in"

gil:l:zlGT taHL1Lndan i~S:8,lol1imulag~ (De.\CBI!l1.I!: Ill&. II, Sii.. '!' ;(!e-J III

Yeni b:r taarruzda ltaly,a i§birligi

==============:========""""",~==========j

umkttr. MThver t:arafI :;:;a:deoe '0.. keMi ~d"m.e ge1j:n:gi:lvey. 01-· ma,ga ~ ,,~rYgfll nio zam bit' tsmfu ~rak A~ ~~k, ~laltrnd:aJd mem1:ek~ baltlnan kn1da ookfunetlmSHIh m;uaoen(.~ i:nr.ta basacak-hn", .neticede: m"OO,ya Sevr, 'l'tiyanon, Sen Jermen. N6)-yi. tipi muahe,. d:eleroen .a:ilia 90k Dyrf hir taBugllt'llerid~ bLr ~~\ ~kt' 1Ieoelm> Yapflaca~ va ll3ta.nblll aallmlll:n, Im.knn '!m.i:<kbedelw. _1,..,_lr""1M ~.-... ~nlar ki.gIt iD.etinde d~k, 3;l\l tilmzta Q&ki.]~ gal!;~ ytilkl:i. .. ,,_ .... 1!l ,,~_~. g<h-t ii~ Faks.t 1::1.;;kn~mo;:yoil kahnt!.lis.n ~-

e. ',", e. m····e. .. a- r"1 f e
I, I

S "I.n ,d:

e.··

'Atlas
Ka r a rSlzh QI

muhim oiacakmL~
Badin, " (A-A.) - B~r bUIlD!14 1'll1I1lIl':it!ibiI- ibild,lrlforir: H1tkl.r - 'lItiu .. !ioOlini mill8JiJi.t .. .IJ.e.rI1rrdb ~ .. rrei't iTaz;~yet 1nhl¢IIlII'l 1 IloOttifilitl tabM MdiM: ~~ ~ak te1bkki l!!lDn:iEiIrtOO1Y. »111 mit~t b8k]!mIY€f:rm '~w.\{11 iki ,i!Uf~Un. blllr mffi4lUi.t1 .lii'ii.:9!miIaId rnaldM!. hl.m1m:r goU,p Ij;~

B. W"mant

Vi'nant
AmerikanJ:n
gec[kmeme~ini
".. Slr llva,ye' te gore i '._ ,_ H ess~&n yaptl91 sui", ~Ianm

Istanbulun bir

klSlm

halkl lena - imlihan g8~irdi

Memlekette

herkese kifi yiyecek var.dlr. Y~nb,

dii,iinenlere vc fCDa niyetliler,e uymamak lizllmdlr
hll;" 1<1o!Z'1'tl~ imtihana

10 Haziranda halledilecek
Am,erika gemileTi rngi'liz' gemileril yerine 'ge9,ecek . .. A men"ka se f'III Pet.e" ianifm_d~n
kabul edildiL
Lcmdxa,. 4 (A.A_) Tim~ gBZi!!lte.sLntn V~!Tlgtaf!dakL rnuli!alOO.rl blldirl)'o.r; Blrk~ik J\merlkanm bazI m&hl:l1lerind.c zatt.rli![llIdttlne gi)re, b.den (lI)e.VAl:11I11 811. Ii, S1ii '1 ,de) */~
I
1 ...

mI!i~'
~I~!i stHi!t:eJIIli 01_ bu
~.i)lI~~ .IUikltm.da. ·lfnazlJ'd!eF1lil' billrllJl'm.a.k m~k:llldfu' .. F1llmt ~ • ~ ~3dlMIII.ii, aU lnI;&x t1lM.ei&-

istiyOf

.......-

"""u.~'"

.G'.~

l:IUl. ha!1Gnm

g1r-

Sa yanm ve ~hDcli sulhul'l ar}."aiOJDda;n acaba hakild bir su 1"11 de -doga billr mi '? Bl1l'1'n j'Qin ort.alik beIlUZ k-r· varna. g€l~ gibi g6.riiumii:yot. Alma.nya Avrups krtasma iyice
yayllIDT~,
!j1.lra'\U. bu:tada rna-

ok>.eek.

Valimiz diyor ki:
~'Ekmek i~,indetela~yejrsizdir
II
E1.I ay ~'iill~ n!&ber8iZ p~lf kQrunma tecFllbesi yallllmaaI rnevzllu bah!!old'ut'ulldv.n hH>Uun iliUmaJ. faZ'l!lGa tedBIikll bwul1mak il2;afl!l mil'aYY~1i ~!l;tlf~iinndmJ ",ok ekm.u. alma!! :l:Jteodltl VOl! :f:Jrm 1arm yofncmt !ht:ly~ ~JWI illy, MoBplofloI'jtarna.m~loe ta.,tmln !!,joJ)me.d!g1 g&tbLm~tilir, .' . YaH 'Ie B~l(:dLye R~is~ . .LAlliL KlI'Qa.r keondWile gir.rtl.;'8~ gazetedl~e ,IlU ·bolY;,;i!'I",ttu bulunmu"ltux; ~i!~ al'lrlftll!. .~ly;ZD hallkm fuI:m3n1, ~l!. 119 gUIl!ltlk ULnn bU:til!. m.r.. !&JrjI. tevr..t~nj lioWlHIJlu g~rd.ti.k:, I!:ita!lboJda; YMml "IJgj,D <llkrnei! rnll~~f1r ~,~·IVdIi:, Bu ~ gfuillilli; fa~abgm tedblrU danullW'illi 'ada e~JI: liilmak h\ti.1elli vaCanda..§liulI1'fIJ.1:lD ihHY891l11'IJl!1 da ll:a..,.llIlYaca~ ta:blid!l;', ... UUJlLI;br.e!Iklden O.klIl~1I gi'bJ blr !dane!;;: '&.ikrntw nevzm! ~ dllj;Udh. n&mnfdh b'lJt:rol:z. :yapJlll,C;llt'J: bUd!lrUell pasU kQI"I!mUlti t«", rikbeId ~ lulilknl' ~lmdl:deD lazlla bB!~ g3!lhr.mei!!olrn-em.ahal yt,'h:n.tt. 0Unk1l. hcri1ba nDla,yet bi.l.'~ ~a.ait;ilero'EUM eilip' bU«&k!M g3re ha;yRtm olll'lWll ~ b0Zuhm:yliCillltu.lI
(O:I'MJ![ JU>nlDm.Il.

dlle1" ve 1rn~I re:f.ll!- ge.;;lrdJ!er. Zaten dename!erden mlika&t: da, balkm hallnd.eki ku:;.urlal:'J
Vii!

batil.-

Ian gfumek '-'Eo' vat...nd:-"tlllf1 iRa:: eac[!)k ])u l!.uilIln1.a:rI taBltih etmltlrtiJ-.

:O~em.e l!!kIr.:i!81 al1ll' olma.z. -tbeJkl Il gilil yi}'1!CBk itedB.'rlk ooileml!~ llitiyatli bulun,,¥~m:> dilr~ hi. k~~!m
VEl.tAm:lti~:L'!n11 !Ie baKluLt dt.bklWli. b:'!.!fI"Urmu~.a.rd1i!'" Brr gt1nJiIk IhtLya.t yiyeeek Mdarik et-ler yillOil l)'i, hllmr ~llcd V;tr-I]'I!~en l~~w;
lOU-TIp.

l~jJ "..~ i:fuJdye iii.! Ii:!~ him h,I~ mgWilJ. ~k!! etm~ Olm!lftll,n a!j3ki.-r gibL f;~'iJ.~.-;r •. .. G~LrWln ~gaI.inl tDII iii flli!l0tlk ol&i ta.a.rrnida. ltulJ':fL,! ~bldl!tl ~"'_"1'!'>!k S~ mmtpj{BBmila. g0:rek Siurlye .,aa;lyO)tlT~ 1I:Illiarssa :fi'i,1iI!ft!m ,i)I~h:!;. f1\efhAJ.dfl bu mll1lUtlltllll, liM.!. ~ .Jl:~hlI.t ta&1't"Bza. ~l.Imlldm Qvvfl ya~1'f:B.n ;!!.(Jill mWak!d, o]du:twm iUI'm,O;yukl.lu§.
.::

Bir !ivayete gore: Jngll-tered1en bir
UHimatom g6tiJr:mu~
yOl"k

haUl ;.aiexler

de kazaI!l.IYOt, fm-

krt 1:ng1Ite'n~ye ~ dedirl:mek imkii.:orndan bir ;seneevveJsinden d!ah9.. nmkt1l". rngifrz iIKi ~rtlsil'lm koo.gresinde ~ndlti gim, Almanlar moiitM bir 3t\llaltS}a ~ ~:!j~ lf2'dir. Fa.kat gi;Pl g~ tngiltere VIe ~r.jka eephesi m~. ~fe ka;zenryQl', 1~e.rede 1:mlbvemet ~ .""t? It!u(l:adele al"'fDa- i!Ia. 5. Sti._!! dt>} XIX

te.c,rUbet.i

g-liuti tedbil'UI builllll!mBll:

J!r2.liIlilq

l[ilI f&!Ja

Ne.''YQ:t:k:. 4' (AA,} Hi!!'i'iIolcl. T~

-

~lJnlilrl

Y:!I.O!.u.yor.
(~IIm'I~

pm-w

Ntv"

ytrc
Ell

er;alt ~
fl1Anl!l.E.lZ

~~ln¥nliiUllrdrr. gaflet VB t.elIl::itan WIl-

Sa. ~ SIL I IB!) -

dola.yt lia!kmm:I fdlv. d.et",(:o::Qe kit clmck

ii!te'mey~z.

hvi~!:j! baI!:a dlliIyaruri en dbiipllnli !Ballo oadu~ li.iI.l<k ilR d;en~mcla.n:loe
oQ ..

Robert Kolej' de ,
Dun
fevzi

~iCia fill.

hun!!. b9~

IWl~!cele:r vet''1"0., ogazcWieriD

m1iJ fa.kid: hilkll:m~n
~Dm·,lgiil ~

~; ~tl. 1 d~)

*/fF/

e d i.I d':i

MISI r
--p--

kabinesi isti'fa et,ti

j

General Marshal b'a~kumand~n
Vazifesinjn

I~,alyangazet..s,'lerine gor.a 8renner'de: bu . 9ora~uImu§,
Br~ni:iei'de

Yen; kabineyi eski ba~veki'l kvracak
Kclhire, 4 (A.A.) - R'O'u.ter.: M~~ kah~ne~ ~ Il!l.:f~ y:a:pLlfIlak Uz:e;ol!dk l\'a~mlal:' B~kiloC i:st!fu\anf.n ~kt vc; l!i.,.ekii , de Kml Fa.y,:tl~ i$ti:f<Ullnt takd.trn

o~dugusaki I tutul uyor ..
.

r1erede

L:1I~1''''''' iI (A,A.~ = R§ffiL !razek. Gc::.J;!il'al Sir. ]'iIlrne8 M!LX· mal C.ol:'n,waIl'hl1l b~l"Ldacn-

Ittdy~n I-Qdudd. 4 (A.A.) ;goF~en me,..defn hl!Jdunda salih;:!IIdm:r mMfill~ril'l mub.afua efuklmi ketllmiyde r~tn miiliike.tlQ ·eaa~ hlitlE!l~ , belinttektedir. ,BLII ~:IIJBilwla Cloli;lr rere d~lla SeiliTJi ,gi1Hk;sin!b i..ir ma:ka]l"~j JtUilnid,[l~dji!". Btl !j:tIZele h.:ilMMa diyOf' k;:

dirmoktodir. Tay.im 14· ~nd~' I'jJ:Utdb~Mir. V .!i!W~in M:reode etmi;tti1'. !.'tl<!cug,uihak.,krnd" hir ~ah.tt yokOgnn:ild~-e g&r~ 1Yeni ka.hi· mr.14 nisa:n kendisiRin ON:prk ne ya:l'1Il a~B~·d.;:1:in ciy.a:~w illeri rn:ii~~· .'!I:lh\'tiIoe dig,er iiode te,kA ah!nacE1'k 'VocSiwli VB m~I{Ihh~I"lli. 'bi:Likita -riir.kiye G.el1lol!'l KIJ:rtn~,yile Ankal:acia yapyaiid pa.·rtile<rl yirlp. hliikllm..ete .i:;J- ttiL ·g9r.e-leJlI:l,en ·Ml&lT<I. a.w!ati 1!J'I'aktlZ'lfI .imtma. 'erl~>roddeMk 't!!;~c: t~clUf et.tn.ekted.:lr. Viil~d p~ h~l§. kaMnl: -cllV'l:!2lific~ yerinin ai4i .rt~:I·I!IN.~morIa k~ kazfJn,rt:tL b.1'1:h ...• II~. ~1:".1i. ) 928 d.~.n .19.3l YoI!:' r1:; :riyaM;l m.ellcJesi . .deiii. f-~·t k.ad..ar a:efaJleL a~lltcr.i Slfa.m.· :llrf de.Ml i ~ajj!!il: ~5i!!1!Mld ir. le BqHnde 'b'IJlynd_u ~iR Ai· filh.:.lU:k.a. Y. fd mBU hUII.IJrn.et~ m.mlann genl!iuLin u,~ul .~ teJj ~tiraki bbuldcn ~d umurni .k:ilt'ri hakk,ncia. tnal6.m.;;t:t ilahibi
0

Ilk

"iIo~e

ta.rLa_ ~l~imi

hll-

Hc'
tAbt,

~i:

~ey ga:steriyo,r k:i by nilldl!!vtl2it

!jefii

s.!"PUlda

"ul.!t1 bulml.l~ mtll~kat:J!i!II'm en ~lu,rnmiyetl~i o:lmU¥W'_ Bu m.i.ir l&kat, Dll.ltat .u;krr'i gijriitmelerin. ~~ve$mi ;g~ir. Klt',a
a~lb~il~

n

eto;'~'k.'~.~etil.e.a:ak.-'.~.• bBlhaele:rde, bu" 1nk:1~ Ill!lyde-I:~l~n

Dun R,o,he I't Kole-jid e. kuru]

U·lBl!n~Mrhep
(DOT'urn_t

~udUT: Bu4iran sene-

I'

mek m<iili":Z,W!lbahirlir. ol.J!)iMol!!DlI $a. Ei.. sa

,

.
11m) ~

~Wl.dan~rj yc~ ~~kW~C!, d,e:fa. le.-Jnde ..~e~tt".~.l!i.y..~ru.drn. pek, a.z ... o!a!ak ,diploma t~V.Z1 'Cdlkh ve talebl!! twTIll;:;ti, 3ene I.tJl::B.fllar 'mfl:t:a.aim yapddl.. bW:iflHl I>=~e gircn ta1e-'hediT.

au

&

Ilelle

<;:Ikant.aleobc

~cl,n·.

SiI. ilI<. SUo 16;

!flI;~

[**1

Harp ..·v.8ziyeti
Atlantik denizinde §imal yo]unun emniyeti
Qhile t1!lmaSl ·elde ~ti. :!::ngiJb:ler tim~[ y.oJ~i.ize.rinde Alttt.m denil!:! &i.o!l.ll~e mDlIJi obnak • c,I'Mnland ~ Mkerl kllV" [<O!in~~wa.. l.dilndll v~ Groen,-' vMler gijlHllcrdi Atlantikte :tim~ (EmIlIklt K1Jm13i!' fIl,nn~) YO~lI l=IUldll, 'Ire Groenill!!m.d .d",,la...lJd·dtli>a;v.ll ve detliz liitl!!ri bu· h la,nndaki. lWan:lel!) g,~ktedir.lerin.i .I!!'Me ~ ~a ~imld h.ndl1l:'lJl.ak m.ec.llurjyet1rn:le :ka1Afm.aJn,ya; NO)'Yeg VI!: &uD~a ~pi'l= dernzindcn. kurh.!hitUb Atlas d(!oo (B8.fI 1. ~) doUllim ~
A.merika

~I:'-Yi:m h:t~rn.ekt,cdi",

~an
t~,

~ncemi!
Gefi';:Flt

. ..atf.ed.ilmo:k,·

bin muayy.en [b.l;l:ZI in~fl,ll,n VIlk\l 'buJq,;,iu .¢ak:clu-de M.a;l6"~~c ;iebu sefer s,ahid,en rwr:;c~ bi'l: JlI'i,a.hmil. kt;;yj~ ed:il~ Q~IIJ ~ 4~lind .. dir. 504 D;!!orn, .. (A.A.)$tefun.i it" Y.iI!llIlrudla dan Gen~al Mamball jarullnMll : oT'l::Iud.a.en ~Qk ~na vA_ln.f OJ.a1l [.ski Kayz~ .., ib_unbab sa.at ru;k~rdir VI!!: :5~kJz Iisart.a vti:IF bu.-

Kayzer Vilhelm

Ma!r~all·in.

bs..

oldii

Bir1eti'k

,~,~

u;va ~.drne

m..- .

lilIan B,OI.-.N

Yazan:

r

1,30 davdaL

dmi~tir.

IU1Im.aktadu:.

Kumas muhtekirl Itkin hakkmdaki takiba. devam ediyor ~Imanlarln ~~sterland ded~.kleri Te rz i h an e n I~ n Ie..: rli k u rn a ~ I 1-n 9.I·' IljI z .•":f . -.. bir ada," pr nda gle.;en gunler I. . . .. .

==== 20 Satnam
z

v

.-.

nada

=.

Nasd Ge~ti
BJ I

Hangi Sulh_
8.Q.M1'I!

B~Der

:gfui:lt~de.n
A-",w-

Y"

In

Yazan :

mall diye sUrdUgU tesbit edi di

,ad,.. bir «k:vt'a .wiIb'U!I:llb'l~' ~bb me .... ZIl.~ old,g,r.lliu ya.:zt.y1I»' It!;r. SOCII bund~q hi!:' fey .aoJay;uma· dun. dClt'iJl} d,1Jj muharlp rok kJ: ~lIIlli 1J?apllluo, Hanoi bir sOz. "lU'du: «Muh.a.rip )1Qldugulilda.n.
ml.l.bacebe b.itti:o darler, OnUn .gibi bU- feY... Asll lIlumanp alan ~Dg'i1tMe 'Il:iut'alll barici NYlWI.-

1~~y.liQl ga.-.t:s1m'i.

Niliay;et ~. IOl!lIiillill: 1l'l1lthlli'b~r m~" 'lr6.·zefI!lilizliktcn ;!,!Olll.';B, Alm~n MUdl.· mElt.! pal;'~!nI yIlkseltmclt !,;~·etlmi 'fj;: FaklIIt. AlmMya, AVrllpa.(1:') Bey tli!2i Almi}lilnnn ll,;lnd;1! bulmuatu, run en, UCIiliZ mlm'il~l!itL Ikl!Jl b-il' a.lik.-a.ybll'dllmL", f!l.l'Zlo..>d1YOl", alz.i bir 0 (](I. Ci\ pa.bal1 m~lekel;l M~itd al· ~k .lill.-ynll~;~r srtJil: ... Nillin: DOOim. 4.1!'l1.(I.'r.!1ads.i~ n1III'O. Al'trk yaba.nOI mUletll!lrm t.a4t-~eya.I»i'u.kl.u. 'rllrknl!l'funb ~ Ti.lAkmsl VIJ.Cl' B'lJn lil&vinl:rOTllln ld blr 'il'iU'1( rinil klidal' IlItomooill. Bldlra.fI 'Ie !!!Gne" .ku.d.~1"I'iJ;l1l AlmanlM 'rka i!derlik (1.1'. !:lilcti:: 00. in~J;lulltL~ ~Ir Il.IkB ha.yalb t~K Okllla1'l 1'1(!;B.,~[la.r" BJ.l 'lllrk- Y~1\UI'" au~ld;lh 1,)1Uf1I. .;il!lVl'i k.a.Jilall~tL Ill.! hMi~, 2ia'I{~h lh..lll a:eJ.1JtIl kU.c,;;tIltmaz,fsk.at yl.ii;,"~lltr, ~~ttilL llir - SizOJ fiktj~ belW haklIl>IrHl:, yin pell:. ,g1!fru,rll!> fa.1i:.at (Tl B~Y bi.'!' 'Fil:r~ti ecl1<llbil!al"iIl otom!lb~IlJli iki, ~ iyilld~ Iil(lltma~a

!:I:u I;l.'lt~ihlOl)g~HM,e 1uI.1:a eUigunj \:ilrll1t~ gi!Il aonra arul\d~. J31l!u bo$'I:;Q,az oJa1'1 H:!I,l':i! B;;;y { T) ~Y~L1 hakkrmdakl dllyg-ulbLtTli1 1Ell>:i'le anlal-

Sut;lu gakagl ele oerince kurtulmak icin nelere ba~vurmu~ LOtfi KHdar II ~SI-Oln~ak-in-',3a~sl
htl

gm_a, m.uha.n,:·bey'!Ij he:r-ai;iu bira:ll
daha. yakl.af<m Amerika
Ik&. >tlkl.t'a»
Id!:It'iI,

da batgi:i.re:,

dir?
~

d!!i. oldill:iuna ~Ii,» nern.eJIIIl

tBy·

OkuDli!.dlnmilJ Y~ ..'Ii ttililYIU~Lttl:a BUI' IUJDe:. ilirbj,;<lIem.c P'miJ1.1;!I'. Bel ki o:nlar a~mda W sulih yaplLac~kt1i'..
fopcaW,!Iim'ida,

Katmedi ,olum
veya

Ank.araya gitti
Seh.ir p,'anlan iizerinde gorii~ecek

Devam ediyor
Sehtimizde 13 bin
Slgcnak yupdm.l§
!ug11l3K I arm

rGl1~

l'I;irlde ;yalniZ S'~k;teJ1 ~~mtlJyor. :E:tcr ha.l:'llk~tlmde btr fcna.Llk VIL'r<!i1l. (T) BO:Y btl' eB'Jd oolSt slfllUle bl'n~l'nl'" a91k!;& 'k~p lrunu iyeL y()lun rte«: oIdlltlllln.l go.:st..e-nnCIiI ltI:mn· <fl. FilRlI.t bliyle 8.['kIim11l<tn ~l'1.1dt et:Illek~e degil... Klilll.dtlCl"m(l de Hlff'en

b-ent:rn l~lnti.

",lend!!, oim!l.!l m:r. r :81r ,senadmrbm.

;i!~e:r-amiz,

.BIllY"
b!\liEIJJ.-

tru~])fJm.

IMm. bM:a.gi5stcr<:ll,!1 aayp .... 1 iSC"~i 4 yerlDe ·bana cti :y.akr.t\ gel!;!n I:lLr va-

1

I sIT'

~ltand3.fImd.<YI ti;littltnu. bll ael m.A.ni.:n. ",.ltmdll. gili!lc.:ee
Vii' mAlmIl'I }'R-\;'IB.m1~rilll.

Ri:>Z1!li'ln
III1Dtetlfi-

l

.Bugi1n bq !ltatJrRl!IIl't ~I'ken. tarkU. II ~k
IImdll. ~.
,111'1!

At.a

've -abc!i! va:rl:rtr. ks;!'IIIrnirurotk ~ltyPnlm. 0 yo:I'Iar Iff,l;ft\'!ft!l.ese"vdi li:im T'\l!!'l-i: ].!:a.b1.-

: bme y~ . biN ~

l«i.df.n" 7i1mlii.n g'Cni,llitfml1 enerli ve '!(8.b:,mu d!lm. D:a.mgar Ilo Anlll~ gl:lr~iy~nt : l:i.Yetl; O~I d;evrlJiid~n Iralma hu bulWjIlJ.ak k-Gfn'.e ~1ln.eelel" aI:1:;mda ezlHr ..... mi'1 Bo- &rne 801IU'l't 1! Ciddoll !::ol( sam5mi OldllL MadELln yOk edUtrdi.
.At:mltos ymcla bll' giin 2l1~ nl!~ fllzil'lde Alm.i!j.Itlarl'n c;Ve~rtel"laP.fk d8-

~i!!ilfllerl k,!llo/tL BUttln bunla-ra rajttllU'l ~la!' 9f!k iyl gidiyorii.u. RIm~lax bllJllL 'tapmsJl:ak gibi I.yI. mUim"l'ew ediyorl.Bi-rdI. B1m '!i'e (d;alye iill ~l &yudl~ pek. 4liIViniy",rdUm. 'BIL eW!l"ttlarteM ,gllilil SIl(lt ,CLt'irde dol til 6'J1e g!1ill!il,fim ~ o<Iamd·1'I; :MfI,.

Vali ve Heledjye 'fl,e.iai noklo' LOtH Ktl"dar Vekalcde ~e.m"'C,41il:rda ,b~lunm.w.. Uzere .dLin alqam Anka n.y a. .g.itm.i~t1r. mete T;l!1r,~I~rdum. V ill.i ¥ I!i B d.ed.~YIl Re~i ml:m!!or lI'1aila:m l!ruJi.el'l~n ev:inl d'o!cI~r&:o P:rOl!lt' n Iha:w·kcl ~g.! nUJ'Il"L planu 1lI1lt'lln.R'u.a: l{~n(!Bl hirer :billa!' buraI ar I d I:l. h,a:rB.lbe~ .g.o tiltrrn.'l:k.tcd.i.r. )'-11 da h1ieum ettlie!!'. Ne y-tq.11;( '1';1 }\yni ;Ila'f(i.illuda BJ!I<].;'C'I" aildcid i~ ~i:mdl, flyafJ~ defi:jJilli~ l~. Aruk ku- :relti Fiyat Milr~k.abe biiro6fLlnllTl ;hlr bl.l.iun-an yard Lin kJorrro u liJ-nti m~ dS kA-bl!Jl] iiltmi.)'OtdUJ{. 1<.trk el'l! cl~ tekJii ~decektir. Villj An.:k~T.EI,It1Uni.1ji ihtildirl j-rlni tctk5l:; ve tab" dolu.rdan ~ cllMflil yQl!:tu. k.ik c~!1Ikle o l:du.illml, dun yaz" diL I!:llit k~l4l.(;ll.kt~r. ~uslM'rn I)UVQSu fiytttllli!'~ yUkliek rn.~t.k. Bu lie da.h· dun ~jndig.iH,8'inde-n. ka~trlar. Iill'kag billa pek !rniz mahlm~,1L Ihugiin n~,re-cliJ'o&'rl g~. Kumaf\ar-r hQI.<h1. Ben butllil ltuVV!.'tillilc tl~lye-de yenl kIlJ!Ik !:l!J.odetl~ :I'l\!pt:J:r-IYO~ dum, l!ir tMa..fti!.JJ d!l. model ieat et-

Bo.na~lo.rm

+

~e1hrilJl i.:zdl!! Y"PEhn lIiper VI!: :iI,l.akll.g.u~i:I It.anfmT
)'1111"'11801'1 kDllhl:lniLrl~a

dan
ft,

deV<.Im

cdilmoktedir.
ie.rurd~

Ogrendiilmiu

gOo"

n.i!ik da iyi ley dejil. ",lmkU 111;' I Wmu iki dda oWiiriiyorlall'. H'~ beni:m bill1r.lu.mdla *l:KOir Kadl» ,iJdti di)re pyia. ~~or 1'II-\l'!.,. HaJ~ Kayzer'~ oldiircl:iiler. d:rutttil.er ve ~e oldUrditler. Egel' iki Kim . zad-mtia ~jaos1ar tekrar d.irJtme-zkn-e Ka~:r' io k-al'i lIHette (ildiigume huimredebiJ,iriI.

:jiiMe.t1i

'l:a.n.1T1LJD11

ol"

[an

~inv::l.i,y!!. ks.;:!,aI ~'apl~lima.klarll1l adedi uD U!} bil'le

Yine, Darlan

u...

lase mustesan
~efik S,oyer
l1 Y

l'llZ.

"*

DIlmgll.t' 1K1 gItn tll'ln Ikrline ~lmi" (I't1tH1mi. ~1'I'B tele.fon oocteK 1'1:0.11 AIl'kara'daIl: almsIl 'bir hil.1ho:..rc Annjyl .ulm~. BiciJkte baM. (a- .P(!J, Mijflte~en Bay §.I:)fik

tetkik se'.Juhatm.a ("dd/. Uti yuz tu9bct.mdc oI!ezylt ~.iya'!l.an ~a y':u'ZIde yii-z: ....
1a.~

. - .' ......·l . d Cen.up vz, ayet .erUh: e

[.c\d~a edilcn l!htiUt 3~U1\U IGen, [!o!!yogllJrtld~ l-;l~et lill6.pIroallie& k~a1&m.da Q:,b..riI4" t.cr.t.ihaonaj ~hJb.i Va'kob hlcindir. Bu 'lerz;:ihiLn,cniill, dii ... yazcilgrm.u: &ib~. y>=-rl.i mjl'l"l.l.datJmu~L 11lgihz
iI:'i!.ITiaJjll old,-ujul'il,l, ~o;vlc'[Jlek.
't;!i

Yii1!.Lnl:a.~I"tlr. KQ!'IJ:r;::ol1an:111. I!ldt! ~dilc:n ro e ticeler luwmillkarrllllll: t;ttI dmaa. -btl" .m~i!lmI!1e. ta.k.ipci:!iinll Hlbnd~R n-"lJIl!azlJ.ml.n Vilk!,I'.el Se. b~'III,J.:r:IInJ.,..tu~.· f erber Ilk 1mi,Dd iirliigii riC bild.irjlDUn kelldl~dle giiri.i;'l~lIl hiT m.lI· I'ne-ktedil'. hilHirimkc .bu m~ameh:ci ~'_:mhrj Gec;:~n kl;:; MIi~nda. ~OkCll ,"'Ii! &oylcrnitlir: !6OZ:J.I]atl I!Ilglnak Ve $ip~rl~rln sur-1:- "•• YlIz.cbklaruuz dQaru· a.~le tamh ;li!ttililm~lcri }:ijzu.m,~ SilO 4- nUl'. Su. bin taJJp VI:! jnti,CI .i~in hip'lerinll ~aVlliYIB cd.il'Ille.kt~Jf.

Sir OkUYIICU.:mdiliD 1'-11 mtiktu' bu a.l:dllmt ~A.~ !,iir ~adt" <ll:Hepmu:m, eI.i lI!J.tfy' cUml ! DBli'lan hakkmda. b,. edenleri
y{!jz.dJm1:i".o

Fa-katb-tm de

90'

blldB. bir brulBl. bwmI t:~al D~~' ..
ki,:
<1[.......

blllunl>Q.QJ.

~11iD'

Yakll-b hk.in ·harla mi.ir:iliCllalt~ bulllJ~u. T~ldifillibh uc;r~t mU· bbiLi .blJh~l I!,.rbrn. VC.:k:ligi fM~' nl.la~l rJyat M'i1.raka1bO!! .komi:SYQ· Ii~nl!j,. 'l!:otill'diim. ,SijT" ~d,l btl. fawralMI t.l!tkik etiit.;tl!!n wilra

HeHI aklj ve blliiUlbktaQ mabrlftPl.lQn, Hem. de b.IL:OU', ;tiYa.(!1 ~ ~,~l
.~:

VI:

,I!!d-

dme.k

hw:li.

&damn ~a-~;II. b6kan Wndaki Ijt>'tl'if'l g~ 1:uiI;'i!i&mda. «gurh:ws .. W'.I Ba.h!lbi Mlidam l\(iilliIIC .ile !it.!z;[. \Jot oiI~'lB;d; a.raSl1l;;l.1I.

Ilildert (Kur~

bir

m:lf1extli:
l':I'!Iedt
:JIQ.:r!:Iq.

'BlI ~m
anl3"

IDu.i111k bel'tlbln"i.'Z ruE1A d.et'llo kocs.m. benili'I;L·lt. gel
T

'So~'~r cell'UF vL'iyctlerlmizde 'bir tet!}Lk !leyahui Y!l.pmak ~'HiI!l T 01'-0;&, ,ok:spr eos.ilc AIl[;;CI r.ad lill ~y-

~~Wd· BerI1.n.d.ei$:L bllUw l~n~ denlzi

bIT si1'n;:in 'yorgu-!,!

z!In .aootllll"lllHl dl\ mzln gibt sevim~ Oti~lel;'i Umum Mu<dilrle:ri" Bay .'dtit: 1,1", naz:ikti.iil6i'. , Ta.l'ha Sabuncu 'lie BilY Ahmet _ my o.tl. :gIlndi3' bl.ll'adMi ;rtdtll:r· M:a~ Kline ,;;l~ I3l"JIlFflI.zi:la '*'ll,l!y C.;;;mj,l Conk ref.aht iI!!tmI!k.ted.it. trri<1 Gafi.'J;rjI, ;';'1I..trum>'kt::a.n I>IkilW'"'rs \I~ haltle IJ' ,-!bI atijlama. ~B:d&[' Iro~'!!,. nU!!l, dew- ~vrltlJB d'a. bugltn ,!t~1 tllk. Mu(lra,lXi D~~i(" :~In bu d~ ·blr:tat& bizSl'I1. am,::''3.rr.UOO;1,l 1~in.1'11ha.y.a.umGa. 8,'[:;:;1:1 bh: ROlt:t.II. k&lman'l~ ilimlIllI daIn:amllBJ d;3; gljjll:o:]~ qmlllT d& Moldam J.~1U"e:re soylfilfltJm, Det'HrnliIl M>.n:m1a[', Ditiilt\4ilrm. ~ka d'lrekli1tild'llr. ztlmk 1)~11. dalla. ~ iiIIl!J:J..a. : ~au M~m M1fUer-kJ. muhlti dUrust hl!!' 'klll<ihn. yoktu, nmilS:i'll ihi~'lI' I~ "0 ka.dai: eazi,p go-rtlnmedL Q·lIIY le 1;l~r l;;aQml!. hll.rmirt. biiioS~l!m!iSi bl+r , iIld'tCen l:Jerkea ya1nlz iUmllJl. pM:'lIiLl'ttr ..• I w.,disn bilrlJ~dd'YOTdu.. ZaJen konllli!UA~prn. '.SeiI'lin ep>etagmm btl: 1008. ].amiH'K1 yUzde ~8B;n.nu s.Ille.m;ly~t· ij'fli.d~ Ma.dam Da.DJ.g.a.r V8 dost.lsllI dl![~ U:zertratleJti ~Ik daM o.l"tl· MUay!J .... Maiii~ e Kii.i:cft;l\ iI~ lM:ra. I yor'dll . .r;:~y DllIS9:!Irl'I:t, bil'~ok WT(L1L;:. Ile:r <Aylia.~ I'ilHirUIJan~ di.nJlVOI'llUJI.. 1.a.n f.I;J gelip 1;i.il'li..aJ;. IilllZ 1Wnq~tul!Ell YeJJl ~~!~n ~tq-PI. pclI: U;ot _~ ·~ld~l!:yl)tl£!.rdr· BiIr S:!"B.\" a12l1lfmn 'blllm!.l,ttlm. Ve bJ.wl~'I"]1II (l."", ~Ik gUzel ~nljlill btl' g~'M 1'::121:1:0., biT ~ 1:.'1 bh:' do9ltl1lil: ~~l deJ:" !j:1!!1'IIIli Ii.dEuIl dah~rniiPI~Yi!lo g~\OO;;ir. M! hiS!liit:rn ~Um.. ~ a.k~ ill'frl ~a~1'1iI'U 1st,e,ilj1e,r. ;Madam Mtm~ Mu.Jitl,m 'lCagt>rah ~i!m.i Asl.a Dam .. 1I'6IIi rele,l'llerl b<l.nilL tallltt[ : ga.rlllo ~be.1: evt.nll yemq-e davet ~ Ma.tma.Zlll I<4ft VI!! MiiSyil KClIll ettitl vakit u,c\imc;;io lt81bpl ettim. ckdi_ Mk;lll K~t\ Berllnde bijyUl~j)~l" (ArbM'var) I b&nLo:a d1re-kti'X'li ~ Brnim alma'Cl,I! b:lim'i!:dit~nll gtirtm0e, P:ranllOO;:I1

dln_~·1ffl ~~~ ~km teft.i.§ 'I'll tanzim edle~iiR ~n hltJ.l:~ gUJ1 bl!Jil"&o veedC'alnlz. 'FevkaJAcii~ lyl b:ir kMlrn-- VJ!zifel.uini fig. KQG;B,8E bit' AlmElIiJj 'ba.hTlye ZR!blti eeii. C!!!Il'i:lLP TI1m·ta.ka>smdaki huya. ~Ilftim, lI"!IIkll.~ b1J!l'aiI~ ~.etuh-ll'rpre TUdi;iyi4e 'ku.m~ltdat'i, .. bu}.at v&Z.~yedJl.i. de M,,.ICiI,\ Ictkik jt.m y4tnrozliJt:: bll:~11 tahGIiml'ffi t~m- K'~1'1, 1ik II!tmi~. 'I'iirklm. ~ .!l'l'l';1i;yo'l'. eyliyllCegL iiireniLmi4tir. mez bIr dd'eol!ede ~, galdL - Ne kad<&l".tr.i ~Im. Elb~tte ~.., MMt~:i'a Petrol Vc Tkar<!ot ErI:!es:I gthrit Hulme, d~-cflm1

Eaffin~ ollJ,r-.[i.fi blf ~(lt'. nlm~~!oJf. ~1 s;rkls<)Il..,m'II(!.lI:Qc~l da :bl~~ 111'il!!!Milst*U1l1~, bit )'MH~ 'b8l'iI,'OOl" oJa!!;Il.k f!..{zB onl&r.i bimtmllJi l"aaa:r .:!illi'=ek olil:n ,bu lSeyahatln.. !eteft1Yl, NQrv~U iM'kB.dll.ljll'lll ~GJ~ ~(l. de Pe.trob 'lie Tic!lret Ofi~lerjn_jl1i

lI,urdLlc ~'1alkLmIZ;1 uldatpjm.l VI:! ihtikir ~'apt1gln' ihatbcr illa.n Fi;l'i:l.t Mi.ira.ki\lbe hijro~1J oItJ.emu-danndan Bay F~Z11 ve- No:.c.det... 'blr mU!l'lcTi !j:qfatilG bu ti!:!"ltihaneli·e gitm-i,. v:Krif'JJde Lc~ir edj]~ v;::: JM"l'ib.a"~" 't~bi i."f·;:f'm, ~an., ,!fl.... ,":.• -fJ_ ... ""_ ~ liz millh 'Q·kiu}u ~orlerUten !btl' ku.nl'll~' Ibo:.:gene'l''IIk Ibi'C' kWW.fil y..a;ptirm.a.k i\iin t?a.zaThga. ~lWl1lek.
nlmck sLrrdledle i!JlI~ut~;r bit ellmi!llerciir. T~rz..i Yakob. Jtkill, 'su,," ~ti.ill!:H",ij

de
ml~, Ur.

yakaYI

de

veri:.lcc.

td~lali-

~j)Tecci~ <;eza.d~n ,kllrtulmak 'Oil.relerin.i. .a:ral:'hrma~<:I baijlilT'l1I!r

H~rrLcn

tamdlgl

MyzaHer

a-

I

tl. M~ ~lfIIrln miJba1.~I3l"1a\ dQlu !l0.yra.n!~rta baJulJ!!'Mlyar yIl- I

hi. blJl:wwycnuma.~ Daimi -okuyu()U'\.a.nnl'Zd;;\n dola~lk jbrah~~l!z gi.tme!Ji kabul elii m? ~;zler Iiliylll.d~if)i gt:hiinc.e bu ~toe hiT ,bit yeniii oldl.l.gt,mu 81l1.a.Siyas at dlunyas'l dlm v~ -4i <takip~el'l ~l'fHla:;:jll'J~ .M~ek':i ibHM'e1 aJtma ahnqkendi~il'Ji .b~l.rndu.Jl sa.vdnn .. :. II:'.~ M El.aiTij' N Jar. ~iyas.ef diinyan ga.nptir: Jm,j,:.iL'gank;1:.iI1'I .. ·~~et.a lbatma. getS!Mi.:l:r[l.k.l1be ,l:,\iro.'S'II ~"a;;;:'i Ku- llI:emi.ckedmLz_.den J!I,1\tIaUiqn ~8ter ,an~ bazan :m-e,~ .• ' ;dtIDaL YlJlmcly~l\ll.dan JD~~rllia.i I (I lira 2S ~tiT. . l'-;.<ll.t>'!l"'-"-' 1C'~1_ j' l~-_ '1:-"-. r~_-lI..··1 UIi.l!:1[ _1!';j;.'J. ; "",r !:'~1~1'.ba:z:illlll dill ..~ id...i;11i'._. 1 kuru!fa. alma .. 2, 70 ~liIdr~llk Al· lYe. mYi"'Ui.m.:i Canl, fi:&ik mullimi ml!ln mali bir h'$lU.mli,igljlil ll\lli' l"J..lk.Inet, Gab.ta.&!l.Tay liB~.d,en li~ mall diye vc 65 J.irllJ'-ii l5~tllmlf M~jkin. Ankiil'j, G~i l.i&eain~cll 'i'>klugulllu da, sipari§ ddterinin. tet .tctlb.;ye<:i Fua:t Ef¥~.1ii,;:tl!Jna EPtmekJk.in.den (I'I'Il.a.ml§!Jr. Tctldht ve gj k~b'l.d ctm~lcr v~ .f.J'ga:n.i;;.tall Fatih Hocaii.v~}'Z m~b.ane·· tilbkikata d~a.'frl edi~'>!lkle ve Mud! Nffi!il;H!llli!!' bir mu:kavEle. 1;u~lillnun ibugii.n yaTLn Adliyeyc ·.itrJza eyle~l£Tdh'. Han:ket gUn' Ilinde om-ran 13 ya>tk:!.rmd1!ki Ihhaettin O~kij .doJ'l k.asp dllk:kl.vcrilm~l Ibe-klen.tnekteJir. leri ihcmijz t10Yin edllr.riemijtJ[, nmda 'iiJ;h}lrkcn elini eiC'ktrikle ~jafl krym..:l. mak:.iI1J~~ klkPhNn11l; ve pill'mekla..t'lrbdan h.!d kea:i:lmi¥iv. Ya.rOjll ,!!:ocnk: ~aliJ,lI:'ye
nile:1\ Ib.u fa~ura!.an vcrcm~igi:lli,
~

di.ikki1n.clan rnu.s!l.derc 0lLlnan kti.mi§.!:,iann odjin~1 fililt:Y.ra· hum,l .lli~cd.i. Yak!)h ~.tlUnin iste'
Ve

dttL±

Hoca iste,di
Dori muallim,imiz
mukavele gapdd~

Elganillar

ir~ ed~~ Plildan tB

~,

«~ Akll ~ nam o-ld.u~
Jm)'~~

FHkat

~da

m~
~1Hl

mdl .yan:ll~
a

(siyui)

oldlljwu.li

~a.

9QyEem.elde cidden btiyUk aillat-

.tevjj ;~n. bli:t

tjlhm

"'II!

I::aklmh.n'ltu-.

T,ABVi
jj HAZlBliN

I

'llU

J;'E1l~EMDE A'Y~ 6 - G'ON: 1~6 _ Hxzar: ~{J1IIi~ 13~'i - lilA ns: :!Ii :l9:
{Io

"III

m..

lliOEU:
\'AXlT

!iSM - ,C~wl\"lf!levve.i~

:mv~
5,:l:f:l U,12 'i,1i 2'O.a7 22,ai' :l,ll!

Ez.."t.... J
g,l'lll;

GONl\¥.,l: oGL!J:

J:Kir..'101 :

$~i.r
kii.tl~i

Ah!met ·~l'Qnar~k

Ba.§imin
~a.i1'~1'1

(iliim

ylld'olliirnil Yilipll.m1j!

mi.ill'tB..8eh~tJ1,~ dun ~i.ip. ve

1(121101Y

tarafmdi1D

dun. iJk ha~·taha.k,~il1k

k-ctnU'lffi8ya

ba~~!IM.

Mi1!lYU 1\0:11:
iIJJ!remiti

F.l'u.nsl~ dl. B:I.Z <lie ~ .A!i!i~lliiU, dedI.. M&tml9Loll .KolL (lh :rir-rat:ktLl
I
I

-;'"" BI~-Im. lollytik

Aitm, fiyatlar!
!l'UIiI

tek.i. ru.!::Z;il.tl ,b;p~mcla biT In!!!·rasim 26, t I), N'lal,

muhim.

'biT ka,b.bfIhl:!:

k~c
mqtlll'.

ahn,\ ~2i

R~,ru:iiy!l!!

a.~1

ij.'iI!:iz hatlJi!l81
~.1IlI

amlml,ur.
piilo-

.sill.de .a';'LlmL' Vi:: <leffi~e dOrt h-il.ftllillk hi:!' d~£ed;m

kl.:lrsl!I Ha8i1lkih~n~h~lanm.l~hr. Gol1illh:i h.a.~~tcllla'f' ik>RP mezvn ,iIllaca:klan:hr_
gtliI~ N:Ihayot~ [_ D~
VI!

AK~"'u.f:

4.35 8,3.5 1:,0(1 2..00 6,36

Y~'rru:
iKsAK;

kun1ltia;m

!I

&hn.~fi ,bj;r h&lboe'l~ I ~y\l Koh da tekrB.t': ~e, m.e.mle;ket:im.Vc gotil;i~~iil I - Carum. buradai;l, ·M>nrfl. l:itivl!lf'1!- ollim 30 bi:n; ,.qval kfilhrv~~ I Q : yo gfdiecertz, or04an !la :t;tatya,:!,,3, !!Ian, bin jA"'al!t'lIIi mlflvtelif viI 'y~~lcr~de bl;r teYd,e1fL lYlemJlUn. olmal';$'.fJI m.i.z.1I!: .d<l.iltl~~ bi[l.!lI:a.1\Im1lhr. 1t1... . 8u Pli.k:t:al" k.M'iv~ mem!eketi: ~r~1'1. s;lb~~ ~l!-!l£ ~~r~;m ~ m.izm. il!:.± ~l4 .ihti~iiL blJlll· ill t l&:l\'I'~1iI tren~ ].o}mnl!.!a!!lllli~ ~k~ . ya~l= m.1iIh~u !'ts.rill!;·,k,lIrlj,t' kll:!lil!l.flun. "l'J'l.im ~a.o!!am~@. ~Ilmakta.dl:r. . •
AH&1'.a.;i311
yem.8k Onl(l.r

,Ajulit.NtII Yl! ljJ,k!yot

Ve.at.Ell'l1l.i:l1i !;:Ittk .:5otull: 'blr ~J:' c:I~U mt '1H(lf gnu 1I'~ruY'BIi!lYW,
--

~~nU.

.M_hi< MaW.e dfut d1b1iniro

Kilrklede edtyorou.

~eZmT

'l'n~?

.Ill-

I:<a.hveteniine

batlanllyor

CI!!nlotI1I'1Ii

YIIi!i'::I.llIll,(h:.

bkr '!li!id:ilub :pJ3.1'1!11.E]rnbh~ OO!ll ~-,\lT~ya. ald.lllll. K~lnl bD., dW1IDUlf. ¢u,~:

miyill'l'UlJ. ~bndL bil:' daldk3. D00Jl "'flO z!tj ~,a..~i!k. ~ ~ Bana. ~a.. ta b~lp lmikkID~
R!I:vdi: Vol! onu.

y
~11l1l

L GOL
Ra.l:f'II lIiNLimfiadltJlllil .md(j;up ~nleoliK'ii;l;l
riOOu

,dl~nl 1Ii:~'!lIQ......:a;l"aN1l< l!f1tlo.g1.:O;Ol[l :Siil'l\;1i'flma ..... 3'i'1'i1]ll.'l'~ d'ilrrm!~D'il. Biro btk~...,. .~ il,to,rn(fhllln k.lllpunm ft,GIlI.

DLl kilmn

JraIH:15Ui.ii. .pkm !;MafU

~"t

,eo:1;f;.-

~altn'mn;.
Ral!!' hasta lIIo.roOIrtlw, IIOBPfa

rek·:
-

!faSt!'; bakLCl 1bt:m.'Zflo.mra· ~1dJ.
blr
'}I!I;yim'

BIr d3Itil'!;o.. i!ib.e bill' ~r SO~lITU. Dedi... CutWt "tomab:l]e yUllI.;il. ~

n~ro

4lineNk:
~T

_

Gi:l:i'illInih :mil f

.M.m.

li.llal'lmwor:--

a~~

)ii:m<iPi

i¢tI, !®1JaM.d~ 1atedU.e;. Veil d~p !s-'

L'" .~.

~~~11Ii

teVih~tll1la . a~Juan'DI
I f'!_{J Q,d,ct ~H()m()' I
~'C,

.b

.~ d.ok~:r BaIF'~'" !\fIj5 M!:!dl~e iNn bljl~
_ Affu.1~IIl!I&

i'lEl IamB!!
y~

8lir'c &!.I['!.IJ1~ '1I.!Ehlii!llyfILi ~du.. da.a!a;bWrlm 1h4:1lim ~u :!"bTIf.:. ilIl!t-

m

..I

dol~t1, AJdJ: iflkd bep Rod'.rJdll I4L i[['loI ~n,e:rak .()olly!!r, t\1['H/i tl:b:1t~ I.'nd~~~e 7liHml EllW,:,st: (Il~Dl'ii!u. TInnl dK.1'8 te.1aIl.T LllndrD\'i'o,~!lnm+ kar-ar ~'k l'kell g-eD!!i Inml, BoJoie:r\'le b:il' ~i~ oJt1iIbm~ dtlvloil.IU~d'ek lI~~Dl'dU,

ve IHm.dl:flalE< ~ ~ ,l1,~;~!!'., !'JQ 1fat'L1eo benilmll.

iZli"M' c<tI:yOl"'d~, nm"'ll. ~ij~~fll,! yQ:loo ~~ml!i ~-t ~c tdll~:rep ~u.

dclUjljl~ bh,

. viO}1;'e'Y-tI, g!!l!_kle~. Bani de blrIlkte6gJ.e~e gdmlya t!t!J"ik Cldkf'OdlL'rdi. Ben de 'i~rde

.,ore,

~'n

,ailO' tea-

bna

lClml:3;ym.I»- Faikat lamo.a'ii'Ia4!k.

I:
I

~irtill!!iIl

,lm~e
AD~ha.

b'~rn:r. da j>1z sebep aldDDWl. N·e hoe,
Rslr !reildl

Yedlat:1

yent j~l,.,.~ bal}l~r~ll~ 1Wcrc bll' an eV\'el EBrllml!e 1l1m:ak. iRtiyonium.

b~l le.:s~imn
b.It edilen

v.il.aYi!t~cdo

Lbyagl~\"

n:1I6'bl!'tndl!!,

N(1iH ¢£ip Kl:ttlkten 1501ll'1I.

(ilf,Pbiern

~n'ef('I~ ZiL~ WI gilDInk !!CYaM.t ve bliUm rnatiral 191f1 :yanmua aJI!bS"ml ·on &lrmlan am:a.l! .iilo.kI,t:z dolRJ:!! flarl,aiml~urn. Jj'~ka:t lihdlimK'lUlii! be~'i'il~~ va.'ki.t'l\i ~!rlflt!ii'!.i 'bl:r mlv~n$l;a ~ni!lls.1" ~mB.;l!l hir b~~ v~: Be1;ijl1~ !il~ i.ioWl~ para. ;j~eaL 4\1tm~, etilEl lI~ynw~1.z mal"lIil.a.i'ln, :l'M'III~ YeI'li. 1m' cReb;c!Y;III<Il'"I~ ... !:iJfl'rilJ,f. ~)'<!!-

:i,i~o) •gtrd'lthl1'l:

dll!~

od!!.lAtlinil.

te'vz:i:i,,:!! 'bitf1iillnngbr. rBlD. l~lItik-ler v:--I~le~n. ne~!~l~~i .l!Ilh~a. h~~i· Iq &tiy~ aaMpJenThl!; V'!~'!Jloce.k:tir,

~~~lne .knb'I" ;:til> ,'u:lyE1. .. 1In.)U.nt\J'liJR,l t gWfun9 .-vide 4IIi;Wf;lhlll. b.I.:!iI!o:t!d. 0 I~M' fu.illcnt "£I '!l;1.lnlr.roI!l'~ k:~ eVI!an Ilw<J.Tr1i:~k, I\.:.dB.Y1 di!.b i'i:I'i'1I!.eru.ek !:IiLo !I[l.tT!l"mdiu,'u· geCti. yto bu "i":-br8.9 gfinliik
~Is,yr lI!l~

hiT
1iI:[l'i1

mektup. Va..~Y61;'jiflil'r'iOYIta:tl1lk [ll\<,)1'~1" line kOJifl.b.l1mBk: ~11l It6n.U!IJ"" Jht"y.~ll1.r:J \'nrdllo ~:8l'e!IdiI: yola gdrtI!~ LODli1!raym. !llk:~aI;l] llU:r1 ",U·dl., nagI'm:.a. Bo14lan'in fi.1'fl,.Y1DllLm.ll.1t J,'11t(l, K~pr01 )wnmi<sl;n,1 ~iht] i!;'in ~~BrJ M-

"fMI.

~El1i

NoteI'

K&'m(mdel'dea

bill'

lI":i>::lkaiC lmda.1' :l1Ii~. RMon 1l.Yia.l;J1iJI1I !ifJ!illlJedJ. Bir' ~e"l dlllha, !;'IJ;[Iirl~ ko~.1I: ODm!< }bideD fjlokagma ,f!:it'--

l1~ttlrtli gilsre:reroek sal'dJB: ~ II« e.d~ tamyar 1llm;'lInu!i' Qn:~ bl:r a'll: Ibik: fareddi1t CUJ'lell:m: ElHt. Da[l1. On ~ iktWaf (j.!I'\l'ec1 bor.i:l. yft< ~ bk IiIl&tll bUN1gi rekbll bnmk~1 ... ~ ]larE!. aIdI'. ~ BuDun chI~ OM~Uita. ye:rlllin .GdW- mi. !llob"

ri,

O~Ii.i,1i

!Dedi. ~~ftlr ih:
Niiii'iJ'1'l

A!;$nak I.;;IntlI !'I&[rllB.m WUlu.m, nemh:JIlI'I: t~1),1IiIDl

b1illliU~

b~ 1I'Ii~eritieJl
gldl!!~11I:

~

h~~

.... 'I'._"!;JiJ!!'.<lle..I'J.m. - l't!!k A:I'A.. ~ul' eilerlm. S~ ~fllre do:nenlc:
~ .~ nriidiilrUlgahlD8 .isM ~Ii hudrot !I!4oo!.-.gt.-1 :rouI.at~l:a.it !!Io.U!iI .IIII:U.cfu!']kllf1m.e 'l'ar$klsr, Z<lWlh.... taklit saattnI:o ~~ ld<hl~ll pu.l'£Icyl WmilJ.:nl'u, "''I£l'di.. ot_~.IIib:IJt:kll .1ldl V~ k.e:rtdJsUe Jl()~1.'1 y<liIlitMr g'lllmi!!!.!rd sl5y!I'liU. Do~ ,i\m!rlnlll ¥1I1UJlI.8.. gtn:l,~. ~t!fi~" lIiekl.eme oda-'!>mtla Iltql11!IYQ'.ul'b1i!!o ~ 'i;l~ scmra. adam~ ~"Rrun{j,

Itr, SXVII:

~ ~J:l'a, slI!I'&fh 'II~

~e,lH
t..a.lin ~~

200 ton naftalin geldi
.,
baJ.en

_--'0

mc:mtl!ik;,jl:tlw-den. lid..
de'l'an'U .~ ~,eII

dil:-:

~l"I;Yad.-an
nahB<lLin

gal~ ~t~,,~

t.1iIIfI, ~kNJ~'II'I

20'1)

mlft.:lr.

1>11 milum ~t tanelll ~4t"dolar.lu~. 91.l11J,~ ~~ 75. ion [ta~tilUn o gi.\D4Illn III:>Fll';]' d;a. bentn! ikt (I~a.- ,de ,eU!\ia~ telui~jzoe :gl!llI!lll'l 11~tuU ~l:l1 m;!,"l'l!1arb Ikl ;yt\:z; ~~ ~e ,.ma ~1:)r.f!ulf!hr,

tl!!1:lENtUI.J11'J;N B.b: Mt~ :L:~rnllh. lJ"'I1m(l'1:i: d.9~n iI.e ilbll'clilm "m BaJ:t'~rI, .lLo::uuhaya Illimllllgfl'l lIi.i:n~H~, Ifill~tm L(jru1rmlui~ n:z.aldR¥mllilll 1lilli. lWi' ~ ~o;1l1l'l\ llra:yt{m"1!1 &'!.:h'J!!. hi!' 'treJt.o fef~ RO,. ...lf\'Wl hll.h'rlna. lIIJnll:'1lb~ro 1)!-r ~ bln~l. Du ~l:o~'" bl.rd~W1:'1;l bdu'!"!i II;'O::lmi,· gl11dl. nll'~('m e\'lrull!l k~,'tlj'~ It] ~mbnn 11'liil' t'i'. Ruhl L'illu.plarl unu(,1fI1uh ~£Ih! bll.~n. 'I,m· iinllC R!l<101i1 blr mlre£'j !lJ~lIjto: TIIli;..~ !lit;" hl.t !W,ti!j,tlrri1.ell: !;\al"~!ne lI~Vllrahla.l.' olu1'. fi:i.~ij \"'·IIIia.m'll'I [~Il;'e.o;.l ••• • R>'Yon bu ~tH'1IrIl hl1" ba.l'll I!II~rtt.mu, fl.lIlili F,II[ki4-t .H....tt trll!1ull;J ~I~~rkell l1e~eil!il farket· 1t k:l, ge~ lill\l'J:ll. l'a.ya.~1 gfulIiJrl""Ql :it¥Jl'~Y",r· blT!lok 1InnI~-e1" 1I(jffi.1UStli. FuJ~lIt hl!:,IMl" 1\16Y ~Idc e~l 'Ieolli'lt!i, ~Htlir ~ Pll!;j 11:17.1Oil do du. A.lf.'l gUll :It :Mb,t>on "l'i~H I<lul~.'[' Wk

1I1!1r'1lLs[d& unlit·

s!I!!'lIu:. Jakl>Vqn !I'~ln 1;(; .. i!lCll."JI.!,mtUi~.. }!:(i.nuiU
)"u, :mokab:rum1)u

dllll'kklil.pma;..... Ban:! .t!vum Yilbudl •. ~ Jl!l!rede

~

BeOi I:!u i91Ji~:\~IJI

1Il~U!

1111··
KOfuy-

PI'!YOrlmJ. RaBDn

!1a.t~n!'"
_

glllill1\k:

WlllI~.

de<H Jd: bo~ ~bi'C MatUm

mlP,;kiU "'a,..

sa

Mll!l'jiu:Bhne •• &~ tarll a4atbn.
buliuP-'fUn.

!t1yot;o b:rnl<tm. ~ to6a 8Mil

'£.IiliOil.dilm Id..

fSiUt!ln Y41 II!5DE1&mil&

~n

~I!iDi\! kmWIMo

(A~

yar)

____

... " __

-..~~

... L.. I......... ..

Har'p Vaziyeti
iban 'lORAN
A,flall1tjk ,denizinde !lmal
yo!u nu nem n i ')f'eti:
1I'"AZAN:

Pezar

,gunu F. bahce ...G.
fekrar' ka'r§lla§!ly,or

saray

m 'rikanln meshur Helsonu
MHyarl'arca d olarhk hu'kamef 5ipa'ri~,I,erini c;evi reo kl rfa stye dfl~manl
Bir lokomotif maldnistinin og-lu, yazln tarlada
cahsarak, kism garsenluk ederek tahsil g"ormii,
bugii'n Amerikamn en mtihim adamlarmdan biri, ..

_.r-'-

...

d.,"'. __

....,..-',.;:;.~ .. :r

[SIYASi ICMALj

Grocnland'da
tayyare karakohn
iYl!!z~n: M. H., ZAL

Bu miisabaka gecen h.afta yapilan
karsrlasmanm rev"

18~~
de priillen

qiiQe!.dar

Alman··
~:

bo,~.
~8.

A.I,-

~Ja

adetll~nu birbirl«tJe d~ler-. dir. MC's'IUIi:yd alImajl lIilir. _" B'Ue klllfm" verir diye ta.~it· ImZ 'neiJtizler. hu ih:ail':pte ~ok ibDyath o1i:mIJIMd..... Relki de ba~rhk.hm iIZ oldugu ~iI!I Iwvvet· llOrini Pntaiiil, tutwuD.lI b.it ~'t.t:!!l kld.lanmak ihtiYKInl I:h.:ql'u"i y.~. H_halde (lyle glSri.inii-i yor ik:i d,uma i§terin rnahzurlm tfl.,nJ~ ~inde ~ Viii fa,U I:ariW feda ed~~. Pi;jer tar,a,ft,;ajQ J1wl V'e- liadem:eli mei'uliycl .~ dilye taD;uilL" g,.mIZ Mmtmlst~ a;ah:z1H'lB.n ,Lige ~)'lyorlar, bir ifin yam..z .tayd.afl ~ goz;e :ke:olu.ip ba·
~1'

I:dide g,~(lJ"'Lar 'Ire ~\ risklc kllDloM' oynuyol'Lu; • AFadaki muvazenes.iiligi iIIJl· cu.ik Am>eri.ka ciloldurab.ile«ktir. A.merika b_ugijne . ~ 'liirlii

tiirliii .i'n!?lfhalderl ~ bir.et l'qIbl.a.ia~b'Y iII~ liId1Zl1l a.~ dRJml ilEll'lg~llr. Serlbat; miina.kqa1.;u-IEI .i;d!,ar;e N.H-en w ikli bQyi.ik okyBll~\iID mubafa.za&J a.Ltmda olihI!:tma hili inlin.:EiJ bir memkImti bir bamlede ha,rbe Yi!lk]~ ~iZd:I. Halbu]d mua.yyq m.erIuUe!er oIl.~11 o.ldugullll!. giire Am.erikAbib ana hed.m1erf giidine ,k.et-, 'tinn~ ''Ifli! ani,~ a.'Im&l arok k..{.J~.

Yazan :
M.B.I.!.L

qru..oh.el'Od tse: siikiiIltl'tl ~ !lolTIlliI~; = rav~y£n I1~di!'~ ~ Ka.wk.g ya~:mak lIiy~t:i.ni, <l~tirmd;,-.- Hal~ katalGgl:l;muZJ.,I

mo.l d an Fa:zlaauu .Q~iii.

oklldl!lgu

z;!/l!nan ve<r~eiil!Jlh;

v.a.rifeai i§in ilmIAile. h:avil. iisleri ~ btl jatika~ :matI., tI!lJJ:m kuvvelJ.'i bir lldl:Iin.J!lT. ~ bu han iislcfin~
de; OkYMQMI
~

l'c i:sai\ak;r.d

Groenlan.d'm

ialaU ,..

tayy ••

bekl esin, Mail ~m~a~~ n.\.L-Il ole!.!]'!. ~ydt ijy\e iI:Ie, kelldi ~l"I. bene a.it -katalcGp ~;,w.iiio ~tb.i
1

ds.aigin.i mem"

kudrre,tw

~.a!ld'1.

:!!Cn.I:a hi1t~n katal o 81a:mll ayni c meg e .got e yi.pm~, ha.lk~il y;ii:zdlli )'ijz ,itinMdHIIL kuaMla.k det
prenJaip~1l1! 1la,"d.m;fll~

Roebld!:m.~~I!s.!I~

b&r

moo·

recsk ihair-

liik

ink~
~m:.~

~m:t4.

ci;r,Q!!IU

.tniWona.
~n

Ha.yu:t v __ " Sel'l.e-

bitl;uod~. Bunlar kQ:fSOlllll ...·<WZif~e ~ Alman biU"]l gemMrini Ve .d~m~ battQcak bUyiiklWd:e bombalu ta· ,lr.aca..hl.ardH. Kaft.~~ giltiji ,.oliarda l!~ :s.IJii'1!ilile 1'U K~ m&sdftine bek~i Q" lttcaklatdn-. B. RlttVelt'i,n vadct· li!i ~~ temm. iq~ ~ kifi g~ 'L•• '9areJuc: b~-

~

tanvderi

d!lt!!r.-

~-

1a.cakbr.

Inllii.

Amo;:rik!'!i.d~ b~Lt va~l,lc: Q'lwl~.

biT

!l1:l8i1iz ~

bL~

1IXIikl!uca

§JI'~~ bu ~ ,e-Qe'JI. aKllh.. ciiicri.i>'!lL ill,'dflfQa clQrt ii!ilt: ~~~, ~~1.I.tl"Z _W:t.iy~ ve~ Q d.a

w..'i!~
~il}i

;,~l':I!~iiP.i
yarlfl1

bioi' !:ili~ii ~· ~iib'!! ik ml'l! ellil-eije v j&:~'m""!l. A:me.cikamn ~ haya·tlJli< ~ h~J:' 'mu~yi ya·
taIp

"IDiI)'m.d~

.... t~riib~le: ~

~nedl!i

~

kl~a.n la~lml§o mahy~t ail .fflunijU.~r.l. ir ~rnll k

~Uil
MJ.

YiLlm;i ~ ~h. •• l~le Vll~lI-'l,I~ .m.~Ylll'l~l'c.a
• iaQ:!lltteteri
~MI

Bir~ntn4.

pn4i. tc:k ~~oIl. ida.rwe 'II'Ie.m'llX ,e't.tij;i ",dam., Ip'U" J.!I.levl ~ i§ ada·
mpi;!,~~~il'

:ru.

iWn ih dainla bir i~· 11k admlt .'lotmaktadlr. Dii~ iHhmlama ar.Wt mutlaka ~iir&tk <lielIr. Amerilwll.n Lendr,~ ~e 8. Ruzve.lt u.umda Pl~ garil,me~rden lie:rb~l~ ibu YQLcla sen neticele.r ~
A~ dk~
tir,

~="IJ.adundD"~

olduSu i'iill lJ;uw~kol ",~esini: yapmmymiar-d:r. 8u aPr- y-ijkij Amerika ~..dmia :nia ib.e:r~ ~,. tili harp ~rm.dlit rnogilizlmle ~b.it]iii yctlpm.a.p, d~ ilk mi.ihim 'VIe

Ailk}>lllda
~r:

•A.mc:ri~.,.
!;!I.i

Francal;,
1I01'J:ra.

ker.di3i v-eriYM"

fl,nnlan dokh:)1I' rap0.rL1l istiyormlJl
0,

lI11a e ailnl'i ~m)'o r
Son glfn~oI!rdll!ltw~e
en 1.~
'" I' t]'na.J«.ad,r.

&riloCatl· kiiftiyetTli

DUn de ~ mIJno<L:rQ.a. .q ~i

&.:ra.i!<i;
VI!'

.tiitim

~~edil·
l:cl:"
Roman"

ffLittir. g~+ld~!I h.q,X-a.~1t~1!: tiln. ~~rt'YB .k\,'lfYemt.
yaYi!~iTQz,

Vi!a&q, .i.§ (!19OO1ci~ ~!liaf':fl.l~ btl K~e nei;.a.d..r q "~:rll- alhlJ!dall kaltq~.T_ •. It-jl!!ii ~ bir oIllJn.im ~Qluh:n~. Co). ~fc:cldir. Hor;rgi.i1!li "iltl~ree bii.r<Jd.Il·, ~ ba,m.clli. 1.ka1dli".na g~f~ 8'-elidlAvad",bdu 1h.-8J'ltkc~ p:tllYlll.J1.I,. ne l' ~iI"rv;]~iI fiji (:~vah~ 1O'<t:~tY-1 ~H~ bJr d~.IiI; S'()U
Ad~I:r.

h:rOl.'t'lnd~fl fta:Ji(;aj,a <;.1f.\l,ma,'SJD.i!. rnii -.ade edilen fmIl'''\la buq;iHm
fr:'l.lilo;:hliUl1l!i hl.hdit ~Q.belai

t&SdiJdi
dir,

fr~nOj;.ilja. isteyenlerden -dokto r .ra.poTu Us tt:.qJi111e:r -

mal.

ttaJyaya. pamu-k ol' iI&cm: en iki .bin liAbk .i:ht-a-

mekte:pl1) ta.liteiliml:' de'liil.llJ. etmek :l!;t.edim, 0n0Lm ~!!i dl!l 1:r.Ir;o'Z III~ k'&ld4= &n-l!l.:hm. Kel'llilml ,Illl!J.nert )'01"j!;\l1l I'!il!~:;,ordum. Eil)" tic:.atItoth.;1m:... ~,,!, 'Btl" ~1"ili[he.:F.l1l bIIi:!! el!H::m? 1iJl.ytr" HaYII:.,. l"a,-&lIIm 'DIE kll~· mm~ fa>; II" ~2:12IriJO t<tn:rll~IU" tlEI'I!te1.'.1!fl1I'I Bu ~
a.)'llle8.,

S-ll "lrn

A WU:p8:.d1i

blr

44X1k t:oiiIHel>ndl.

-

.

,:r;nm ~ c~I).u-e.lel"in;;k,
.:bi:rl!:.i; yii!r¥;
iIl1t'iBla:r 'Y~I!I', ~IU' ¥m· dltol!-r tarEl,t~l!.Il da. A'.i'Jupacy.g.. VI!! 1~~l~tJ&" :siparj..1j: edfidi, Bu ,ga:yret '\'ll

ol;Fl'~nnd<l. fumllUltliln ta.sdikli fllf'flI lostem~i1:: hig illlr -Sl!ll'ctM kiiJi ¥eLir. ~~ef1 ~el{!~1J 1Int:e ~-k.1 yoktur, &8yJe '6lr ~Ilrar 1lCiJ.c:ll!!.md~ mfJbillAe~ya.p:tiklcdnVI: emir ... c.ril~ dcgildir, dan aO!oIlI·jo'l v{!k~ iil~ odost~-

g.yn~r~.

~Qre

yemek

Vi.K;l!Id~J) ymJL,iim

Ibtl;yaclD.a :.payled.i :

Okuyw:.ulanm!zLU ga.z\tt~e :raph{,;kn m(l.!a!c.allt~l!!" iiz~:rw ~ bu bIHLmt~ &W.iyll t~t1il""1: mlidiiri; .k~JlUj:l~k:. htze !l'yMn iII"mJorl

ae

{;;iii Ih'll. ba-

Ck.

afilAtri<1
a;rMll

y~H(I.,~

Kadlkoy

BiEr :F11'i4M
jJ\!l~Ife'~,

hn·bqla

gtiRl btr nkirdlama ~l mjn OO~blljxdi. Ha.!tmll:l lllltiyordUm.

bo::f] m~gul

fMI,cilllt JIl€i.1!en iJ'lmllk

w-

l'I.Ij>'iY~t b.illL.ye.t: UII:i'l!II~~,j~~IIlli~Elne mus,yy.!!n tarfL\tfin [:Ill b~ Iilr1 e,,,,,,61 'ill bj r bafta, e>'vllJ de ~I~ma m13l:lIl!blHnt ),'l!-Ptll\,.

D!Ut

~lm~
l:j.mlia
~I!'

·~tJmb"l guotdcnFld~ ~tdUntil

ru;\~t b

v~ ]:'drj::~Y<;

l1W.dru:n,
Sl::et;, !:lOli

tol~tiJ1, v~i Y~flI.m
1).1'1}oiIXl,lliyl

",UI, ,~,~

lL'<.:! Z"

Jlya tl4

~t.-

Sabilh<l k&r.!J[ b~Q:j Igl84c 1m' Y~id~ pe.:rlad!; BU- h~~ ~~, ~I!JN bIZo::at id.ar "tnwJo;,. .. I!lr dllf,J. !:luna I, <J.tiI,!'" 'V'8l'~_n~lan !I~l:'a ~l)Iillldl IJ.tllt>i.t' pllll\. himrladw "'0 gil!J

Duijdifl,Ii

mlldd\l~ ~"'J"I bl,

ijlllit.l;Jz Ill!!' S~i~dt;, !l~~!!e lU".rrn ~ ... ~ wilh!!i'l llo;yl~ml,U; cP~utm!lk ... hl iat!:pi!''''~,
too!!, dU+Qn:l'!lal~, bJt OlIcnG ;:'l.lTl~.r O~nc hal{.!£[ v<,trml!J, m<tk 1~n,
RicklF,~im kltn?el~~

erl.es,

-m~'
b~ft.~

,ru~II}1; la.. Raha.t' ~a1''l-Q vl!.ktat.,~1:LZItl~~krrn

~rklld!l.Jlmm bIlL~]~ I:mIn 1l~~B ~'OIl!lLV tum, l)an~ y::tn.bm oo~):n~ ~et.t.I, l(:!!I1dL2'l 1;))x:h.J«;;I. tanQ'Jm1, btL" huku;~~ ol$J.~n-

~.en(lInH m\l~ruo;~ b~r !~:Ij,~ ~~)'I'iI:'~I;I, Jl!q;

bans de'\'l"O!'ttlle-T_ Hamre. Hanm) 'til]]! m~nilatli!l salel'w atm4ll, Jil;ILUteV1 i~1:. meml£rketin ts.!!1~ kimlltderlle li.el'q~ "'!lih'l:If. hatlta.tlll.n~d!!kI y,t~ a.d0:4I~1 a!j:'ltJ:rrslJRb- ~;I.I rf o:t<.iu. ~

~,ett<lmwi

mt!. \l ~~ ik)'Vllll b~f' ~o.nMln tc:e.ste,m;:.1IJ4 dilj. II Lr 1iIg;k'!J:rt\ evl a!lib:!'Illd~ bahiie· q.iU:vorCiIii.pen b11t1aa~ lamlmln ~'&Zrl=am&" t11J1~ V.,Jlt:'Ifll 'l'ill!! &ttLttm lor;in o!l !'Is gll.ft>tll mllq~f;ltl"lerlTWl 'bill h'WIu!tEL taJimll;t Vl!nn~tI,

mBll1la

:proJi;1 doe; :.'~n,~
~q

r.lan flJ(!rlerllu:

tttmamm

v.ff,dpo,

kadaJ'

gi~i <Lte~ ','e Slle'il"l4i1i mllllilgtl~ ~J:itl1l.Ji1ldt.

~m, de.g111

]:J11119k
~~k

ltam.1.m ~trll.l!~!'.1~ fUOllu glli'mt1.~ YI!Pllm.fl.l:qa ilJ:T!l ~m:ll1 h,~!'), ~~ g~hl j!,II~all! NiUfN! lfiJ1~
m!, tine .tlfirmet;t t8reL~ Iltm;l:lt!ru, EIIII!I.'I~f1b~~ rJI tl projl'I"IjJtl'tcrl I;'; ;'!udlll': §1~dlU~ ;ilt1'tu,1Jl. fI~ltl* b'lf bc~'I'£I. bell dB 1.¥'r~tli ytt;ht.Iii:, o~ cak Uoe-r..:tll y"ti1I'!ii.t. l],r.:c- l'C1!0 be !roc paD'~ \'\!'I'D'!l.y~o~glml 1iaz,ll,fof !lUlfltl!.t~ sJilI!omz I~fu ko'nmlllltur·. Ilk biiyllk maBl'ailq..J.'dlJll, rollr~ di(j~ul'!1 'l) ....in'ln }lmdi ~!j!ndd:!lln~Y!l}'.l.b:J1a!J 1&:!lund.:. !3i101lWlm, I~.kolUr'ilB., b\l'n,lInll~ fakir ltastaJ.:ra mo;lh~Il:\l }",,"! taJi.. Mio,:.<.1i arttrrrl~.u.Il·

~I1<I.g~ ga~t~1 bu t!'l.lim~'I'\. ha:r1cln~ ;;ik:npJ.lo!. l~tfIPJ1bJ tflkll-t 'YOOJllQi ~Qma't alli·r~ !l;ill!'ljp;! y;:ri.m.~ N~ll~r'lli Hi!.n~ IBmlr.l! ~'iUlIIJ~'· JB'!ltllq, b'I.1n]~ tdmUII~ ... G~M 'hBfta C!t" 1i}!I. ~i'lq ~IPI! mN'u~mll'J1 )'ILptrloi, ~n.1 1loI.., /il; V.;\tt!e.tl1Jlmeyi ga'm:let'1:l!tfm g1.!n.. '0 gtln ~fI'lt mestuUDm. bl.l liiUl.d~UmI, ylilll'Ui l'f!inditnt' lnhJSS,f ,etm&k

~'f

JOrojem !!Ill i~j; KSEtsmO'fludB! 1<1I'f[l!!b~l:' dogtl.rt'l eo.rl lie toll- ~uJ[ kliniti ~~B I;~ml!lk, hu ma\{~.B.d!~ P~l1l. il~te bm1tl. M;.t.t4 i!lIl."

Ita !azlnllfl
SI

taMj,!! etrn~, •.

Ra.l>ta't'i:1i)i1uY'iI)rct:d~~ z:amMI art$ ~fio dlm.i bllsb11:tUn 'joC'd'b !'It lnymly",+dum, t-Ok !'fu;IUklarl Ytllmill, lla.y<'IJrma hJ.ir YOI ~mwttm, N-az~re frOCK b<:h! liZimkilr 'HI

Etf'-

f:stlilmedlm, blr

d,OI5D.U:i

b~

B'q p;rojeI:1'11!n ta:naKJmltq i..n, b'lr l rlI~l?t" fatll'l, b:a!l1!. t!'n bUyUk YB.:!'drm ·~:e.c-elt eo Ij.n ~p{h&l!l[z; kl ,l5t~dllI[:;:; Fant ~y, ll'akat blt"!LZ ~'I1'1'!ll doe ".j)yl~di,t!m gJ.'~1 i!rlzll'lls kILl".
~Ihl"mll.~ :nil'll r~n
4ull'l_

m;l::l~ ibir 'loI~m olarLiLI!: gl;irUlice S~'iJdil. Plll~ '~t14~do nallll.t'mdaki dijjer V!l~a!j!:r

~im~{) bclfa.~'I!1:" I>lmll8m~ :r~jlm~.e )'El.liUZblT.t1li!ltvn

arm fit tlm_ llt!it\YII>
II,

Q.

t~-

Inlli,flm;afll

m;llh-

r"1TIJ..ILtt...n
dQjlhlU.:t'~"

Ibfl4k<!. ~"'l'il~FI,

oil'

~IJY d~ldL

0

1Il!l1l.

1;i<1.'ll"trIot.'InUn bl:Jli

be~H ,';"B!I'Idl

ut"_

la~~.

;iBU!l:llly.nn;lIIm,
gl!tLro!!~

i!I~n va bG);joetteelt~~ .)rorl'CtI)")l'·
bllrJlIn

l:ia1u:Q'lIo!lil!Lll mllbxum et:rtl·fl'CI~tl't\i~ !ill:ovlntyopdll., E"lII!Iim, J'l'lil m.tEi'~8.i' ollia oil!!, me.kt1.!p~a'l;1'1:'!:i;!'Ij]
I~e[j tl:IOllJ;l!:l:ts;ta1tbJlI<lakt y~lJ.Ytljrmd~~ be,J:laet-

Cor.:lilk k1tt'!L~II'Id!~ do£!'*I8.!l1;m-ll1' El,yntd!;r. Ell pL"Oj ~n in hll'yrr ~iB"'l1'r"' h]l!Ia!ll~[" -ljaY~Slrul'!l gll!h ~llilW';;~Q~3I'!i Ihl] it: ool:;rornm, _ :B'Llhl!~HHL m1!lk~'a2' ti'!j ..bbll5 ;11m""boanlm bUtUn v.a;lI.~'mj a!fI~_ ~RP~Wl1. S'IlCoe<nr~ y '~ll']lfoI~MJj'f ~fP bunllnl~ m~~iJUl. ~Ltlum, J~aI (j;d. I;Imi(jst[.!.il,m, VOJl" T-l<l.11cii,q, l'~ gOl>~ ~l, ledndl!ll glen j;,Utlll'\ yaronnl!t!'1 O>SIlrgcrn...:" plk!lWl [..In

PIUllbi ~'&"I hulU'h.Li1Hl\ Fe.rtt Bey .. Ngt'~1:11; ~lI'lf veJ(~fltnBmM1.n'ln !31~'" !leo
1!.I14l.-ijitJNl~liI~ Il!ll.· 7 ail~t~ ~y eli..,...,! yEll'mJ.

nf!l1 1I1!!l1mt. Dtm:lm htllh-r~~ !l.iL ~1~!l'IadmI:i: m!'i'ol~ yo1i8.ch,tnllr ol"ll~ak! ~ld, ••

dnl.! torla t«rull't.If'"l4, O"'ar.lll!. 1)"~II~l<![o~ 'I erl. mlo::d baz;[t" bulUlJ,lh.j, ¥avlIiII yav8lII bu. proj~ "· ...1 I'''m."..il~ me'lIr'J ~bi'!<!;~ ... Ii... la<l,. 1'11)";0_

ll~j y!l,nt~m~

trta]:l B ..Y _ Aj'-kam.~Imm ba:.bBi!lil ~ "w;lot,:. yapb_ B~1l i b1r mlmar 'ire toLt"

1~ln ta~ ~o.~"!j~.JJ~ ~tr tj~yim~ kaJtI;;;mcn iJ'nuni& blrlt]{t., lijl~ gii"!,lIll, ~f!f!IiJl ytlk:se~ blr 1/",,"111'1'11.:"bjr Ilt'l!iiiL liIat1+l IIl~ iil!flll' Ell i;lf3<l b~l,?dlyeyf; Illttl- Uzcdnde bjx h!6..";LlIl:IAn!: RIU" ~,II.ilJ1)~ cltrentnc<!, Alii!i.~ 1'.. 2'1
mimj.l~!.

i!:I€1m

~~'t

'b!'

liE~1' 1111iKmal
a.pa~~ar1 fmd.LUI

~i1"l. m~. ajn
Bel;'l
g

fj

~attdi

ZIlLFlfIictn., i~'

l13t~n~,.ulhm

l~l\d"'r Ulllii[tl~td!l·

I~I

\'6

m,a11ile'm~ kD!-!YI!klll~,e"

(~YBl')

f@.filiaYJ; ~k. Vi!: miid.afa.iUltp. ihc:r,glinku ihtbr~£.ilEl aJikasl <llan m,add<;o eti de 0 al1l.liya.tl biwmek m.~~~ ~~!r> litC'iia:p.lu a:jal$.a.h d:aife ~ gi:hu" ~.hr. ~i.par.i§ yekllnlsn ~ hu· [iir. d-ut !!,o}ctul', IPiiye:r1 -da a~Bltilir-. Ndwn:utl v!Z'rdJgi. &ipari lerin Ya he.p" ya. hi,. ~~ ~le;re .i,1l.E!.panlla,:I' b~, gi- bjr ik:~1 n'liktailadlr, .hi:!' kllil~ ~ fa'brika 1;poe'\' d~ kd~ ».y,an ~;;!1;111.' 'Vc ~ilrj~J.erdo!i: b ~ o~m.El:Z!Ja l"$l'ut). ;Jnily'OlJ. dOl!u;ro tU<t ~~~(na, t~ahlarmll, i...~iS! I:'Ic, Miruddd h""m .maocle .me'T(lU d,!!_[l y~k.~ ~r~~ bh- h~e-t rora:hndan U!l~ vc Qluri!l.~a;be6i· duns.. gOre: 'y)nnl doT.'!; <l!I'!Iatte ii~ Itl i~~'1l~rdk Nd':!<ln'UD G-eVabl O!'kip,je nl'kadaT mal s-tkarlreP.i h~ w Qpar.ioi<:: dfthildU.;o oLye ta.ril fi1 o()lm~';N'~ _ J~ gdiue, ya h~. ya edilm.i,tir, ~ Fiyat, 'llli:1liyriin muayyell Ih.it hio;; •• j~"t.i.l'a bak_Jbn,daJ,;j ~!j'ilSla,r iizt:" lorm:i:il~ gO!!!! 11;::=,'61 ve bana mu-' a}'yen iiir iM~ sur<:-til~ to.pttHl d'llc B" Ruz:vc.1i: .tel~~ dii~u.;.. N~I'!I.iI!Jl·tl q,~z Eve B ~·bto&..-a~ la.yj 0. ·~dili!r_ J:Wtiin. mlinM~b etl.er ~ki, ~ lI!I!I.i!!t ~fij~i1~t~:r. Ne-tkc' namUil il<!'~r~I]t>di:r.S i 1li1k'*I~r te 1~~ IlI!I:l NIi!lJa;o.n'llI.g ,~I~'e.n (fO!tCIl ai· f:ol:lb verilli. :,;o!'jra *eyjt .gIIllIll.H. pIW'!,lod(l ~;ei!m~ ~lJll·erl~ )l'a.1}l1i-l'I Tdt:fe PI :sipar.lti .i§e @a~lal'lI.aJ!I: ,t!.i.pa.i11cn: fjy<lX, I:!;:a.li.!:!!', sti:r,u lo;J iii kiHjdJ~. N4rn.1.L6 .i:!i$M1 4arici' !;..aktlmmd&n. iiEIotG.JI i)l~uiulna • .k1 M 'i!k>.1n f~:rik."" k!l..fll !iat~ye ko· k 91T)-itV;' i'Ll :].;,II,,',e:l'l ve.~mI!II.in II'-!Iur. ~&ha !lipni§ ulmil.z. mC1:Ii.IIiy.e,till~ ,bncl~ iiIc.i'i;n,e a!mll~e Arn4!irik.a.dll = Ziil.!l;Ia.lyd,a. br: ~Bu~dan 6~1U'a. NdscflI'1.11) Lir.irtci !Ilnlf md~' ~'~jel' flIl'lI" Nd!lOD. dai.:re.:ri fevklll5de aip.ad.~- smda yer aliYi DOMkl lerle m~l Q'1~;YBOakihr. [l,1'!~li ooyk bir Nehon'dur.
&Uf!
!

Si,plll'~ler

tma:r v·~ lanziminc Iknu V'eJf~ ,!1m KadlkAy Ahlyoole.p:mm. htimlkki_ bitiTill'1'l:4tu, 'f a kH,d.a bu ,~ckt~M, ,kai1diT. lii:i.rQ~n4<l bet ""aharun ItUjatllHta !ba1,l.lanlLC.ilk tH. erk~k. bU k~ltl m~f V"a'l'dn. v.e t!e§:W~ ~il:il-ldl!wa klk

Ne.lit<l>n lmt~'~gl!lil' 'l'c;'m.ell'-, 'bi .. d~~~n·.

r.m.

.Adam 1U1lliZ ~

istim!aklerI biHi

AI~~lyolagllnln

an:'j:e.~ey,t: r~l:Ildqgu.l'Ia

've

)'I;hrn

teleJCRLa

v~.

Net-

.w:r

y+~

(
AI

1I'ATAN
-EEEE ~

9ocuk, Hikligeleri: like...
~

IY

1Wm:

.811111.1 4tH:! AnUT
..,~J.l.

I.

Eir :m.MiI1Ste ~tQilM1!1m, M.. kacrl1l" hit QI;' kek def.Il. T:a.m :mA,.. ~1.Itiy!rnlu, Ki.n'Itt'Il ya1:'ll!lIJ.1.s:IiI1l bir 8I!.r~¥ 1Ii~1 IlIn:w/:ILlL Daoja 1jalllt~ M.am.m blf t:'8pek iii- Ima.. ~ irulunur_ 8aCIf1a.Jl12i g1l. hi ~ za.chk OI'Q.l.ltunt4 kinliR!! I!I!(', k~ gUIer, Iro~ gWu iUru2: Sl!l.IleIlir )'all.mIIa. ~~drg! .a.- "l!l~1 J.y.I ~Y<l. ~Ul H y.a~ dl3.mm l'Ilr k-MJ.i fib1 Il!ankOr O'ldugu- qltaI, a,r.tal ~ ~ ~wSi1' 1111 l5Oiij'tfl~(It4!IL KalIiMJik jO:e=1t1de g~ ~ 1IoGlftt, &il:up ~ ;-el.Wa kAt~~n blris L~!enM Bdzle- di rl .~ UZU!l. C:iitdoSd.!lkten !IOnrn.: - MlUck: El~(~ 'blr ~

- u~

b<l:nM4'
!,!.IIta

hJ..ka...nsi 'y.diw. lU.KAyoM:l.ne Qldu ,fu!di. ~ oiledi.. $'.&k3;.t. mll.liaada de ,~ye{'~I'L.UI; I!llltuo!BM ~ iIUk1.j'eI!Imi b&I:i. - Krz m' ~

.111.

iIl.biyarl

~

ibir

D!!l! -d~. ·OI':aa!ni.dU!:lt&t ,ok.
XOlilIL-

ilI'j%;e &DlB:tll.ymt.~

.rA.1'l&401u ~aJ.ar1.rlda..u bbislJlI!I memur t.a.yt.q ooilm4tim. Hel1.tiz IIltJ a.Ylllt: !WII Idtm. Gl.tuJtjrqjz k:aeaoba; 1:taV'<l$I gtiUl. auytl gflz.o!: lID&1lZl.3.l'"a.al g'I,I~J rLrin bt:r yehU. Bi2:~ ~ltI oQiI"

~@.l~~~ - Valla.ht 8tm.c4.im.

~~

T30ilil SiJoyleme!re ~

I! b1WlJ.k. Ilk 8'11' iY. ikl lc.ho.tYfJo alb. odFl, Q(>Jllt:ln' dlyeco;kfrjniL lAkLn me:rak e.tm.ey!n '!Y:I.n k!rss! tiU:r<l.d.a.ki m..\z ~ ~ !J@Ilon¢i.. ,a.b:I.r be.k.Br olillBlllti"L kll:'~dlU1 ,d;M,i1ll. m.ll ~l. haJl'I'iDl ~, ~ s.<i[]J:, K3ynananu. ~(iwmll da ya.n.r_ Mlll!ll. .hi!!!!' ~ hat-du:1rlD!'.km
ma 'ITi &! a.lmL\it.'Dn.

"tI~~lJJ'

r~ eve ~n d:iI.ii'e !ls e. ~ 3rMf Pi'k yaJmLd:[, ~a Dir erk.et ~ ~ ~NI 4iye Ii'l.l%l~_ ~ ba:OB. O'lm~ SVj

,~di.ni..

~

lIyr.

{~Ut!ki'~

1erl!!

~.

igara~ aQKEl-kta bU.Yi:I~lad. Satan ldiyIlI ka.dm.ls;rdr.uw b!:riSltlin YlIIl.Inda fa!!' ~bcti kada.r E:tI<"-<!] ~ ~ yumult :i"'lU11Uk lleYlmU i!o.lr m Qoc'utu D.a..Za.r~
!:iL.. la

gfulJe:r

bi.l:' .~ ~~ BY- ~ PI!rl."iI!l.an ~ bU:' ~ !b;an bir ki5<)il!!~ k~ o~_ Bir dom.t. kanmm bl!r ~t!Ik aJ.a.nJI: ~lo;rlie C~lNilnj ~ g~, Toe-

~~
Ne va.r ~
BllliI. kaPI!.tliIg!
hIJ ~~

tlmi ceJb&tt1_ Sm'dIDn~
-)(J~ ~~.

mye

scm'Ium...

t.4t "l5m!
~I

dr:l'l!: lIme buan blue '\rt!:t" l'iIDmin bti'
I!~~~~

:ma.ta. ~
oOOV8.p V'M"di,

~.

.~i

-w-

·~lWu '!:IIrl Wnl!. ~_
II;;WgfIT~

dl:'iiim.

beJI;-

lem C!dLtim
lill!)Um. ~I!t

yum.w;ral:;lm~ bl_.~

~Mal mll-

b~"j).f"du

- e.u ~

p81'1.Ci!l'e!en

~

parileyt

~l:TI'!l

0l'!.!I

dmL E'vimi2l bii"y1lloi: b:I.r b~ :.lin.de HiL ~ bIr ~ mErlinlt - ~ bm. Kapmm. ~

dUr1U\e ~{:tirmi~tirn emm'fl i.!l:W1"SMl sana bl!r~~Ytrn"S.i.2i fil..kirlz; bWllmra. niee batun~ Bu Jfll .:;.an. (i.k.tl2; de yardan d~p iilll" si2:e d'll~ 914tl;,OkilZlline b!r ~ e4et:tm d!lm!3Z mi '!••

Blarak d:r¥n ¢'l:. 'bmim &im.a.!1ll BCbIds.

=thdrm.. Ben 6000 tmn.dl ba.h.~ tB.ramB

1biit.un

iiL'aChk.

K'ihwMlet"

I

K4hv,Ye ~'kt~~n1P'la: ki,.• Nohllt, kaktJj!!, ~, !Im.k.al:l'I'e a.huell ~ Sdi" ~~oa daH:~ ~ bin yanin ed.c.rter. Fakat, kah~'cm.in halie. olup o.h:n,i dlilnl aifllMnak '§Qk 'ko~. B~ DMJl; Sir baJ'dsk :sti.1/& b.iJ tatam ~l:! .a;I!Qruz: J'f,1.l, .h;lnd.e yi,hanc! ~ yak ise. ~",enin bi'!:' n:l"fJdd.·(::;I: :!MJ. ~
dtk. k~~IJ, ~I,.,
~I~!I.

~GrU!4il :m...ll'i.nm y~ ~ sa.. yokm. Gffi.BnM 00a.;fR gird:i:m. tan Y:a.!lw1l. ~ bile yiIzde ytI:z PerUmrt 8e!l !Jm.yel gtirllfl:itplli'l klrll aa;(:Ipda. btl ka.dar m11.liit;s1m y~ ddm. 0 hA'I6Ierar OOi.yof~ h.mr8k.et ~ Hel' n;;; I!eI 'iBe yo-

t'tI~

l;a.dm5nde bia ~1I.aiIa ev., gtt.tlk. i"et"ih.ima vaka)'l IIII!luhm. Dc 11 g1b1. E!eYiruil. Daha 0 g\ll1. ha,1'Itllrn yaktldJ: 1~ liIkEYl.d!:, lemizlan(H. H;ltr..i h1JA:f!i.!z Bol;ylUyWUin I!iR ~J., Ooll gUr~ 'en iy:i. ba.k:!mII
b}\" yavtU !iii.

o:hL Vala,ld gfud1ha. idi, 0

,~

kI8di .g,ii-

z'U. s11rl pa~
Bdlti lHr l!lcdi. I:dl Hayn'. EW.!r'R'. Bir f!!Sa:n ~ g_ PBl"iIhaJil blr tiIrlil =!>.at ~ ~
~

uyuyama.dl.
~!'!;I'I

~a

sJmi

VII-

,

z!!n 'Oilk~<I. 1ta.dRL" ~mH ilMil!.mU<U. ks ~ K!l.kiki acif ga.l.iba EmIna idt. F'dJt.a:t f!:rlad£k. bi.t.im Mtun Dif~ om8 ~
~ 1:\(l1'1lC1II.~

,ctt:t.

~.'I"!

Sef-QC klL,~
<!.ramk

M'I£ !ltj.iti ~

i'ibi ca..bui::i1.!c:

tahve:rdl.

Ar-

kiDr6.'8-yI

'tt!l:IBma¢:k.

KO~OK HIKAvE

FaldeU Bir Nebll
d,o::;mf:r

Nono, her sOze

~~.

Bira.z
I
~i$nalll
0..0::;

elca
G til lei-I rn
Gi:rmek

K 0 C 0 K H'I KAY E

'Yeya

kulak asar
DUo gUn ~.liKftkleti y~. LL- ~ tJrmBDlyo:rA Ge9m Wr ~: -Nidn~~"1
yor,sun1_

tahta,d.!ln par maklr.k yc:rinl!!!

bktii:t

deni-

I nt:ib1lZl
Z!.m

kn~Mr

1938 Model; IOtomobii
ise ... a.nalhtan

Ton - Ton nankordiir
Ton-Ton., riimek ~~!1. F:iIq e-: qe.rbeo:i.
~ ~
8M!. 5aIIIiII ~

Ult ~''U'IIa :o.iPill*" Y;:J>ksi!. Dil~ .5m. ~~II'II mi.,,"' ~. Mh~ ~[]" ibN. hu ~yt liralQ!~Q:r a~ ~~ ayrI bir mada. yq.o.rdu. dJ:rn. n~ e..m ktioI;;l!lk bizmet;:M ~~~ deli] bUy'IlIk ~llll! ol.mllo~ ~]ar I~inde lI:)ak hl2met.lBrinde bah Gfunj.Gdim. ~ !OS ~lerlni!e i:.;.e y~ diJ'tl hman js.. ~ ~at!!lt ~ Minde I>mf 1:.e:iti!!3 bi!r ~ d£ l'!UUma ~b:m.

-

.l!;'I'veUt Isma;U dedi ... Set!.'bU' ~y

-l"eRi~

mna:!".

ktrlla·

da.m boy:!;!.

~

1Ii.11-

neba.l;J.n, rah

.o1<IJn

bu
a.£{I.

pk man.
&1;l!C'l

~~

KQl8.<y~
tJir
!.I t..

m~

bulun!lll.
k(llU~t",e

Fe-kat.

dl!t:rm~.
niy'OI:'5'I.laiL

!iUllm...

k~u

=

H,.t.a ~
~~MI ed]~

Ted.,vl Edit....iii! .......
&Gnh'~l

kend.t ~end.in.1i!; n!!: s&ylobud:ala,iI ..•
t~"i"i

1m

~ iattiyocdu. f'ab.t; WnbeJl.iginden atbI. bir iliirlii yU'

it ~ ~

~3.1!.
~eo
~e'Ij

~
lrIllic'll!I.'l!tl:el

~
1m'
ttm.s:&Jj

.~.&tI.

ti;,. bsi ~

de bOyrs:e Pi'll.

ett~

:Bu
0

hIIDwl I.Emi!H ~)

,koymlllfiUlll..

dID· ~ ~~
!U ~Imnr.-

ve ~t.a.:!l$ dB bizim ~lara. 1l,."\InCoil b:ir ~ ~~ ... ~ldbD,Et!!L ~~-

KIrk! Col~ ldI.)lJ!IiI>D.&m!!!5ki ade'l.-1crJief:L b!rWlaii ihya. Gtm.'I!:k _l!SUdI.

(~

ya:rm)

Dedi No~.
SI!IPl

.s.dR. .. ~.

I!;ln<illl"l&~!!'

f~ obmu;...... B c1!i,..... his&lete .atladl. F~ tam tl!peden ioerkew. hir ~ yolOU~

ta-g'l!qmenin

i~
i

~ok.tW'.
l

YelDell••
Cocuk amil~

do~'l ~t t~kik.iU c:lok1:o!: •• _ &rcum nc Ira·

P'8 nDOenl e r
Peqo.l$.hn:. ga.yct taba.1 VI!; M:!j !.qwdtr. Bu Irqla.r. ,.u
m~ Ji'arJa·

Ba"lllrBIlI
tti:an-.;i -

(Z~ci

Bmy!oEi dik:bir ~ biWdetle iniIk- mi? Hayatlftl
bOyle ~

m!!!lb;;iy-.!!) goti'l\diiin ~ok i:Yi a,moa. og;oc.DkLAfl ~?'-.

h.~ ta'l'lIlyelll!;r

4&r7l'._ Dok.k.t- = ~ y& p;r'B. I ... Haeta ~ Alb ,..,:ii: lila. liD!?.
Oakt'-.Qt yoW -.

~YlZl

~Yll"l

~_'r 1D.l· .di
!I.-li!; :!!~ lllo,;::U~ ba;,.r!ili:t'dimi.

liral.~.

y.~

dala.lllk dei.B mi.1' •.• Diye lm~. A..z wm'a. bit'
~)'~~

k0mak-

~ 1ll.1ur
e~

Atlkg·iJ
ri:>Y'Li"'ca¥~

lJi bir bmik: yemek fna.tm.t hi~ bir ~ Ik~mak ~)'UI Fio-Fiu.,. Iho tdditi pel!: hot ~ FakM
bay,a

nnm. Dedi..

bir ~

ve-

~'·.·"··'."·.:-"." ., , .
-:

.

.... .
.

.
".

.

..

'.

".--

.

-

.

...•...'.. .
-'."

-,

", '.I
.

"

-

&eiinkii

Pfti;g!'aJ!II

ll'!;u,ytI:In •••

~

~

ned-a

y~ ~~

~!a.:r.

~>tim

Benho

bOyle

sizel: hb

0:141 ~

olaa·
y~.

_

k,tl"

aka,.

kIi1:~

diy~ ,osl!i'Wnda ta§mm. Dedi. Bu sef.er de :Mono, 1m ogude lrap.w ... ~ti o· , mll~la(h. Palm! -0 Io.adar a~ dJ ki sendel.e,.ip diiftii. Tek.etlekl~ teR-eri IArIW" l)Ciit: Hel:ilresim. ~ di11ltyoe.n.,. hei4:.e:;i ~ etmek lsteytal4 ldnueyi memDIIln t>.dem~

ya:rlatml~.

!ildrllul,ar

- lli ].Hal •• TiI.~.tt avma,aov kQp!gi ye;riIDiy!l c..ev~ verdi. ~.i de bu ;k;oyun ~ ~;).~ lki Ut~ mIo pdci ~ biiytik poMII!; ;,mi g,idiy1!l.rliRln~' •• Nc y.a.p.:zyl.m. ibaktn::n ~i zoo·,!, bebe1£: hO:;:li? •.• - On lliaa ••. 1... bit' ¥y a.vlan.8im.WQf. Bil'a7! d'<l. - Ooc .._ Om. lit"a Pll~1I, Kij· YU.lDU~ da,vriloINlyfm deodim.
nI!:

• he,rU A'III

,d.:: yo:nn.~

Sattel obelbdo ~c~
&IJ.G.J:

.ghdi.

k.Mlma.;
'Ve

II!;n 'b lr fiyatm.a SOi"d.u. .

b~

dllkk~na

T-on-TIIIGWI .~ ~ kadar ~ .~

\"lOIk ~

~mt"

;.30 ~1:";un VQ GB.B:t a~. 7_33· H&ftf fT~ (Pl.), 'i':,41!1 AjlUll1l ~J arl, S. i:'I:M'5f pt'Ogn,mm de..-e.AU (Pl.), '&'$0,/1!.4fi FNirJ ~.

Itti.

bir-

:taao ~
B:atif ,~'lill:Br. J~ 13 ~ ~

dOmdM_
FiII·Fin.
Y.Y~!i.::

Ne ~

bm

_nUMe

l!_-D JIIJ!\lUI hallu·
p!"CIgl'BJn

~

.1i(YJoliI',

U.~S J!.3_15

gidip ,..-

(Pl)

kIt!J:e.i. V4l :5a-a ISl!mail.er:l. 18 ProgrBm
1M

,1IilI~

It ~
tQprall;;

~,alli prugrdmm ;;i_,UlU CPl.)· aNLt .~!" 18.aa. 11i-W

-

Diye ~

Hni ~

T~~T_

klemik? ...

JrlaMtllkrJ.

~

1:ona..~,

Ra4yQ caz orkillilltrd,SJ, HI 'Ko!!~.a..

~%

Budala KIIII'I

~

h![".d~

hediye

.a.1.a£ak¢.IoI1l

...liIlII •••

n:d ?_ Hed:e:se. ~~
me~.

.~ Ne,. dedi. Sir de Il.emik
N:a.nkiir ~. ver MIN
y~

Cocuk ~i,irlerl_:

i.....c tu ikl i±rll.Uk ~_d.en b:1!ib~ii ~inil1:.,.

-

-

~

(},y~tl

.ik.i linl ~

SkIldan ~ 1. Bl? illl..!l:5J B!!!!' 8100. rn~esl_ .2 -E ..l~~ t:i\lJAt; Bk EDt&. 3; HatH' bi£ tatl~ ( ~ Z1(V5 -~1I!p ·etJn.~~~ ~ '( ~ ~"ll!lj., Silf11t ti!ah veyll ~ ,fu'.moa; ~; BiT rank,S -Sllro.9 - Qok i)-:i:; Fena. 1d;. Ka.nLdealz ~ HI' _, r6il'i .. ~; ltll!~t. 8-Eil"~; ~!I ~na,

~.fim.

~bit:

ATATO'RK
D@fl!1kr [,;i

Sddet IUBele.1

y:a..•• D.~ne~ :ua.l.... ~. V~~!·_.1 ;....';1~ ~. ~,en~~~fIIiI.le.r y&)<a. kahr1lt,:....
----..------......

~

~ ,~t.
bs!.
~ ,"orl-

f~t~e ~tl:). 1.9,.h5 R2,dytl caz crk!!5'!:re."!l1 progra.mm~n del'l!IlW. H·.~ Saa:t. ay:a.n Vl' JlJa:J!IS ~l!lri, 1.8.4:ii MaZ:ik yurtban ~1eJ:. 20.l [ii :W,W Ham sokiIu
Oi"i.1-•. 21 Kon~ mlIDlleii:i-t :PM21.10 SOI:@ 1'jJll"~, 21.2!'l l{Q.
(Sa.!l:i!.E:kS:['~lJ:l:!i1Z, 2]!,g) Rs.dyo _~ lronu!pl. ~ .. '

seIl:fo.."l,I Mbt-1t~

t:r;. DfIf'- 11 - A.*!a 'I;>c tSkil; _ !"E!!!ki N~.
~tda.D Ti'.!: Baye.tI. IL"Iloo; ~
~1i.:

I;o;!,~

!!I!!Ilift,.

!II. 2i.3!l ~ ii-y8!"!t 1m.. 3'?-«i L'Ii\rnJ m~

m).
""" ~

zrt,25j,

1 - 'BU' ... 2 - Lagvedll1'Rf'l ImYli.l!Je!!,lbtlirhr. 3 - B1r pr;Y-

;;!S.3V "!'~

~

B~~.
R"]<)J1,l.. ilk l.i.<#~ tu:rlib;~ PJ]3 ~l'Ilw..d<tMoQ-l!'4::t:>lfYe ka.!!deor Tibet ~~z!a.rl U'Zlln ~ '1« hI..rll,fl1:'1.da.n Yl.IPlinll(!br. v«la, Ort~. mru11J ~h Bu ik3 kll.r.d~. kliltta'ft h:i:r ~dk k!ball'~lk VOl aaal.et ~e(l:l~.

v6blll~

I

H&r Tilrkl:in. ~ tJ~~o~.
:;eO

oE 110 &.u,u? .• .Z. V. Attiirk
R.amini. gor~. - Teter mmi!I. :PIt..... dD:iihJti h;a A· Y0ks8. 5efti bob fede:ruymoqpa ~ m~ I d~l'e ~ M~ yapm:ak I!ftIUD 70 RDe :iImui--z ay;ru ~ ~ I a~ ustmll i!e .kL ~ nl,m" ••

gaml::IIZ'l". " - Eir 'I1-ev.i da1: B5l' ~ Bir _ti!.. !i - .5'i!r' cinJ,; ywtt~ V!I!I bel!)''''", taoo, '60~ Ell" ~~ ~ ,~ ~ .... f!£I1dn~. 1 j ~ PM~]iYI~ is Kn.:!e ~ Ii - fJ'mk~ ~ ~ ....__ __ 10 _ ~ ~ ~
rl.LL'~"""_'

i -~. RUI. 'f 9 ~ AI'I~ w.Iri. 11 ~

~. A:y:' Efe. 5 - EkB.; ~ :s - Kua,; ~- . !6; ~
~ ~ 1tl ~ ~ ~. Hast@.ht"o ::I _

ot-

UlrhaIll:il ~]'"i<su,.i SJ.ea.k :hava 1:1.,. dir" oBUlIlltln .sa.<J'lanll1 Ve 9&alad old.uII..IP ~,e~ Y!IIP'Dll!"" ;~ ta. t~ukl~Htna ~ ~-

ilk

.u.m

KMtdil-~ d~ ~kiA~ Ad~pa~:

11 -

'Sir

vmna1
SoI4aD~.
__

k.UIJ: ~
E."UUL.a..c..L'!QN~'

1aeL::!i mho 'Ir.. b..; ,D!._ s - Tama.: ~t-~:~,5-~_:1 ~ Ii _ AJv. Len"&. 1 _ ~;

i?n

.'

1-

Rc.~:

.

.AlD.1 R&--.
~

~

_)

3.II' -

~ W'D:

i.&. 9 ~

.L~

n~

::l-AdQma~I-~~
iL.£2Si_

It;l.'rk~.

e

L_E1L.-Z:842

ra;i::!ii£4-jE

~
~
...~
/"",~ ...... .,;·"......._·T

_~
~'il~

~no~-~·~.-f~
1!!!:;.~~~2~-

~

LA L E
~"'k.
_ _ ~SM"''''

sf~~-

I

~~~,lit'i'~~_~

'*-

4-

=;_ .~,~·q;;;;4~C~.,!III .;;.

I ~~
!

!

!

...
T'io

U-:"it<'" ~~:;

.

1dDL.~
~'!.

~.~'iY!~~!.!OlEJ~2;!
~

-.&i~. tsl"~~1.IJ

~

~
~

JA.WE

_

~

:s - e: -, 941

..

,

,I

....
. .

Millet meclisi
bl arrrn ct
"I II

I

... ~ ... .. '"........ __

Mihveri.n sulh
tasavvurlari

:1

:. ,T.elgraf,

....ih B" . Ir~o, k I aym· a Iarlo

Suriye,d'e

~~-~""
-

.

Te:I'efon

ve A,jans
-_

Habertert.
..

rnuzekeresini yaparak tasvlp effi
Al'lbra. 4, (A.A.) Bu;yiUI; l~l!Lde:ki kiln",n My.iha,b.nl'lm.. b~ri:L'r Millet Me(:li~i bYoi:Ull RoBht Cam- oj ml.i~hfo<!ll;::rt~i Ylilparak til!5Y~p tU,ll'l 'b~lil,..:lil tDplananJt ~lc~tjl:.
ordu, ,bll'llfiy~
'Io'~

j.and.arma,

1!-y"

ka nunun alhncl rna.dul:sindeki -ernunakeme. "ltma almrn~b tahirinin td~dne ait :m~..:Ib.'<l<t1tYI .,hhqi JemLf ve AhntiiYIlYa ihrll~ edil""_~ TiHk nial1!i.tmil. mu.kabil

OilY vc D'l;m'lIH'IS:TI hakkmdaki

'=~-I

MUlct M'I!:c,lisi.n:i1l bu· topb ..!lbsIFl'cla. birinci mil ' zakerelerini yilpIIlll!j! oldugu ka, nun Ilyihalan ;SrBi!m~ Tij1"kiye . Roman¥8, a'l'~:!i',ndaki 4' ~e I.0 !/~. bllo 1;. 941 h!.:d'hind,!!!' tCi\ll edilmis ohl,.ll Ilo.:llml:i:!itlfi tasdikrna Bit kil'

'Buyiik

gu'nkii

hakklnda

Isla ul Havagazi Sirketiyle! iSGi leri arasmdaki ihtilAI
hakem karan
,

Do Gol
-

Mi;,.:kniyo r. lfi.gi.li.zlo:IT.i'!l .id-diil~ n:jl!rf.>re. Al
man]ar SuTzyeyi ele S~I~O;)k 19in m:!!,fle'V1ii!- ya~~YoCld~r. Vifi hii'
IiWu'tl;.i

de

'bu_1!l,il

rrl'lolvlI.fa.k""t

~1'

mi§!ll-.

KJel;iwg r~pta:rlt!cl<i!.k.i
m.ll"rjll.ba1md!l.., y,a p,~a..1;iiJ!:

cleiirik- 39'

Alw.an r

~'un

lhihllo$~le iskim
UII'::~ M':'

kl!ll'lUnUDIJoJ ve l?8$l>l;:'qrl

d:~ !!!mm,
QTI:LI.Ij~U,

Rl)t,ala.J'la, TtirJPye - l~i.\ly.n ti.ea.ret ve :!leY11!o:dain mlJalhM~nin terndicinie aj~ l'I00taElIil t~i b~·

lik ilc_ 11.if'ki~·~- ~1m.:iW\.~Jia.&l[j-1 eLu. tt:lU'l ,m~.~l'l!le're ~utNaLT b:u~( 8In~~ 19n IQB.tJ o-h.ln.a:n·

~I!ID'L1,QU.I]LlIt.

ma&de.Ri'l);i:fl

L...,;;(iliM

ai,

l::a;ilun llyih.a~'1IrI -:;I.

•,

bu]unmitkt.a kk M!!!·cI's gdeeek toplanttsrnt zart.esi giinli }'apaci!.k~lr.

Deneme

ar llesf n de

l'k.irIGri bllduf, 0 haJdc rl-& yilP" !liOn t~ 3. ~ah? 1n,.gil:i:;E do::v'le~ adamlerr, ZCil;;1nditmeklc rntikellel Alm1!!.I1IEl.'!'ul y~pa...aklar! t\.;.j]' emTI' blll:U11dulB;u f'ii.i.fu,.J.U!1 aa.YI'lI1 4 tel', viI<kie' ka:rf1, ibiitu.11I tC"dJbiJ"l.er.in fl." 6 y.a. kiW.ar ol~n ~yi1l:;rin ayda e l '1l1dli'lnl ibildil"iy.o't'~r. f a,k,at, bill i1!:l.inl!! aaf'i Dlarak @''''J-o:n I.iO::I'Cti,n. L~dbirlef n.akkrl'ld<t keturn d.il;vra ilk 3-0 ~irEl>'a hodm- ol!i.n ltlSJnlrlll. 1"I1:l'o,)'lar', nfl % 12. dkinci 30li~y~ kaod.u Dji~ taf,!!IM:an Al:mlt'l1l1ilI, inyi~ o!:tIIl. kltlffiLlla nfi % 6, 0·0 !'Ja[1, Jb:h:rm Suriyc i.iz:cr;h..d~ kQtij nI~ I(}Q H:r<:!:)f ~ k~ar ",,1<11'1 blm'll] L"la y!!!~ IJ:.,~Wikl!rihi, b'lJray1 ere gc· cia ~!dt % J. -, ~il'4"llek i9n i:.abam~ iil.IlS.glg-~m .i1c·3 ~ c..li'l'siooirm~11!! m~k!!!UI!:L ri eci.i'ri;iy orlar, ' bulUfithliifLl nii~ull 1lIi!L,Y1I91 Qiln 6 BiT ~ giindenberi her :ikib' yo.rk 1'1 n;H~l~'fLtm .Hcrill a,da el' rd]J,n .oyl,ccl.igi i;lO~J elden ~,• ~ D,l;llerine c~en _fi ikrctin .ilk -'1(, n a l<~ki\ulaWh': AlmaniaJ [nliihnl:l'a kl!lcla.T DIan, kll!!mmll sa.h Ij~ef,'den, I[ngilkler de AlmulrH% 12" ~ind 40 Iiraya b"dl'J,1 O' dan ~hclcniy,ortar. Ian kI.rmlll.a :!I.iifi ~'-b 6, 80 <let) Vjfi h-w.-{[mSti kv'kall4-dc o!r I Q 0 lirtlya kad:illl' a.].an kl!lmHla cia top l{l,~tI y~JJ!I~;?tlr.· SUM Gen.ccra.] :lm.fi Si' J l)i3b ,:;tl~rirld i% z.Il.lllJ.ll yeY8a~ daljlil'akl!:mu,tir• S~ yaplLat~ ve 1~ Sl!fl!:tje .iKilerin ril'l: ~i:l!ded dols:y~:I!iil1!; if':r&IU!lii Elyhk :!laH ka:u~~laTmll1 bu !'lis' hUkilme'tirt.m Genocral V~n~
be tIG;rr;t go r e arttml itLa.!iill.d.an n Hl~kMI:i~~e ~l:Ihl:nma'yl b-a;" iic;ret lu1a.r1 yijkoaelm t!'Iinin hyd~JI :gorm~ (';!]m.a.&J. ~ay>!lt t:r l.evlJt eci1llcc'gi 'ie-I"ll}ll rtla II d~ n [0- bitdit. Ge'nel:'al V~~ed c=V'l{'eke .<::a.n it.ibar~ allIlaI~ her ~i ucrcSl.lr4r~ ~S:!IIku~nd.~mkit ~i1R<l1i Linin g:aYJisali lul,.1Orl on.fi. .gOre: Sim..li Afrikadil Y~i hiilc.imetite&bil ~~1!Ci(lk Vi:: iKil~m ka.zant; 1m urahh.a.sldu.

1111~ecin

S!.J:ri:,.'=

hakklru:lak.i

mu

ne

lalT! !lillbii
laoeakbr.

Vc fqlu.aYY;S:D IHtlll!!H!e

e-

run

lng~ hikw:nuna
'='~~lc:
il:olll

'V4.i miiza.kl:!l:eled, Sur.iyqri bIt
kilrfl roiidafa-a f1;;.i.\P e_d.e.n ~;:::ri ... 11:

H ububaf n fa nzim sah~~an

jliyal!li ~edbirl~ri. ~wlci.t £,I:J!Q~k 1l'lJl-t .s<tdile y~l~s:lo:,til:tJ!r. \ G,ens:rill d~ Gaw~e de StLriye~' yi AIm=.Ja~ k&t'!l mii.faiur'" tH.\~r].al.l1l:ry;;lr.

Y~i.. Aktta.nYim.lfi'
~r,en,t:n

De ~['l~
Run.lll

~Il

yu{h-,

gvven.zyOl".

Gen~ral .d~ GauUe Fll:bt..~ gel:m~ H,,¥f ...da J,;.BJlaT~ lur i;h~~-U-. M~ur F"lI!mal~ a~S:1(l ~ol~t d>::, miti:yednd.ekiC:«k~~
[cjiyo:n~rkrik c:tmi¢i.:r, .k.~k'G

I

iltlha:k

F r=:I!liZ,lar, ibu meyaTlda Al'lbu!,daki !Iefan,t Incmuda:rIPdtaIl bir kl:STt:u yaz.ifdeI'Me'B N;,~fu~.rdir. Anla~Ih.¥;:;£ ki iFrilllftaa, Almanyamn ltJ:iJ9~il girm~tir. Da:rla~
mel'l'ill'l;tJi ,otma.y8.11
i~~

F Hlf!l8l!?;

-

Alman

ifb'u Iii'mode.n

a-~~l
z'_MIfII{t$~

.FT,8_n~.

Alrn.anyamlfl, ••J.--

k8l-

h.ef

mo-i . .,j~~ak!i;f.'

taTIlfta.Mu-. 8]11~

io;in Clqqt.,

~ M~tatll:. Koi!m.a1 i'qa ca.d;dDiniIl,tu.rl~Lrnl !t;bt S,'i'leJ No. 11\ Be'Joe.diY.. il;:i.lmllJt klml,l,nuna hwtlk.a..n b'Llp\~tkc tt'l.'bi tutu\an !:ata.n bl:llidli Unll:I!I.f'~rn.lfi. iCB~ ~Ull man:'I.U'S:ilitin t:4.kJ v,e ye,aL AOlapl~ l:;<)ka.~nod. ... liia.titatrollW!L 1000 !nc!. ,1Idasm!i.a. 5 piI.NIcl ~IU 4 y,eni 10 _ 12 kEl.Pl No. lu
[I.'r~y(!. ~

Bupd-e,nd!a:h~ ~Ik Jnglllz d~ma~ljl lOiamJ,.Z. ' - ,RftdYIlII Gaz~~.si -

h!'4 klJffill!t ki;Y'ltt~

Ui.kdir ednm~ttr,

aiJIjplerl Cl-iduklarI anlaflhn Fat-mil MtlmIre. E~~ M\Jlij.f'C, H~Y1n, till'8.ntm.; Mehmet, ~v~l, F-lI.lm!l, Milvht~'Te m~JtIil,l" klln\l..q!.Ul n nc.i. IF1I!l(l!1l1BiOe tevtik&n keyiiyeUn tebJI,!1 l'iln 5971' ~\8lo"mi.._ N'a, :m talltmall t,cvdrL edll.en jh-barnam~i!k[ teblij" m~1l'!Iumn1:J;Zlln m~8.tm.a. bt.lnadlm m;;<ztnt ~:IIll.l3~= lka.meot;g.lh VEl Ml!.Sl:COl'I.inln h.ylrl. ~l~mem.l.i< ve btl, 1>1lIct.le t~l;o~it? e<;ln~mem\ll lrulundutu il~y_lt~ tad.e ed.llml~ om;.amn ... b~ne."'ll Ul!!.n tu..rihjiJlienL'l:ib~l'!li:fl 'kaltunt

T~'pu.QII.Jl alm<m

J\UM

.(6 1 .IoEkI:e) *1" ~t;l!;I;ln;(te liIM..im kSFlI!l'&I%I.n~

A'tlas
Iller

btiJirlllll '1 (i bazlrMd!\ l.;:o l:r~_abflacektJr·.

~UI&t.i hlllJ.

ft~~!'I~umbuT', KGngl'!j!

I I
1
t

mll<'lllkU :MJl'tm<Jll, tl!.kr.Ln! ge1m@'~I~ "l!ya mahk'imlBY~ mtli'Ml\.iICt clmtdU:I.:L t.ak(4itd~ illtlilrilak l:am.fIU~"Il\ 1.8 !let ma4desi iloukUmlartntl:l te.l'plk ~];uII~ 1"l1ll,

yi'l'!oC

ist~mlhl:
O-]m[\.l(

l!:uUfI\l.l\

1,0

1ll!lCU

I

m:t.Lo;&mmi ~~irn
i1A.CJ' mtihL~i

nZllir~

ik[ YI!!!'IfJI'lt gue-te lliah.ll.amm.

1lJ.iIid;ioo.t 1ktLi!:lI:Iime.a.. kbUl !11!1 Mil ~tt1rUmeljlnl .. e g:fulderUIiliiNlnl ri~B. edl!\C'Jm, lE,thnlA.k :Mlklnrtt

guetderd1:n

i}{.~:r

Vinant

Robert Kol:e jde
(~[ II Illeld~'

Imrlclya T.tai!~l'T B. CUrd:,.~I1 Hlill 'i'e ie!\r va. w-e d~~ilI 1'l\. ao'l'pk:in~ He g"kLj,~t.t5ktBn !lMlI'a ;Ji.,;t1.o Y'eme.!?il!'li. C'W1lo~n truman tayysn ,l.Le gel!l!n l!,:t!a!I fltgstl bB.\<kum,IIM5IrIl Amlral I{:Ing ne yot:mi~i:r.

m.I~te.n

"D

~filJi

gW'_

Ml Y;)'Ve:r' ~M4Il
Ash glbddll'.
lmzs,.

T/:'i!'OiH
lJ.eJ'II~JIIII iii i.lJc-l N~r

1"10,

6.e~

Dah;~t

~ii1P
~a1zoI!!!mw;:;

~l::dI;e !l~lr '~4e-rllm'i!lk

ve Ilfrn el1ilmlCk. ve 11;).'f11M~ ~!!fe ~b!..l. i~alfle. eVatan!>

"~ n'U"!h'1.l ~1'IZ'(!h
JtI-l!ete!ii io:iar(;ha.-

nt!l:lne

u:ibLI~ o.('Ill'\\1-~ BaY'IJ2'lu &/;lind N[lt.er~ Re.sm\: MUhUr VE! Irnza

eg No, lu UAn.: Ym~ kiipUt. OOZLar1 U-e iplUt:l~m 1lI;jplM ubllii1in~ dB.. ~ nb, tl~ t""b$al _~ 111'-a.tm!l.3\i!.yrl :!Ilt.fl:kU oLa1'"a.k % a j"vel1i~l" ~& ed'tilecek fiYB.ttan IlIl1t'llttir. . Iii't )lg, 111 ~ 'pamu;JIiIllb..[' 110£" ~1.Ik ipll.khtI'lne, Il-it ]q9J;m~"t:1. :j)u f91d!dle ta.iUl I!idilmb~tiil'. (.jJlJ,009)

::10N!}, hi liM!
1.;;1n. ti!!l5'bit

~I1fLy'e

,a~y.a.8,ua tGpta'll
~lIlardlr: 15B!1:J:fll)l'da

V'1iI

perak!mcle

9'l[Jt'n

kil' ~t\~d

1-

Umuml

(lla.tlik

totJtm:i

lTla!tY4}te % ~

2 ;:- lJ~u:url! oluII-1f, 'P~rUjl.eIld.e sM.qlilol"d<lo tJ;>pt:1IJ.II iAyll:ta, % 25 Anc;tk 4aha tula. 'It:ln ka~ ~U.lrell ...~tbi IJldl.lkllU'll:!l t~.dla '~eJiI pera.k~Jl;de-eiler k.o.n:L1I>YO!"a:.'tIi!~ra.;:lUlt e;d Lp ~'I:i'(,l(i!cil6111~'tllyi.,rl ~tt~ ~(!kl6i'dir.

a-

B. \VinillD,t"lIi1 Ameri.kadaki vaEdebh-£lit .b~.Qlye:si un'Vi!.t.l:llu :;...l-. zif~&ndl!' am.ula hl,,~.r nok.ta ,JiIIZ u~~i aldl. :r ell baiDlyt"Si b.ir roktlll-r" Londruaki Anur.l.lt.afl, ~idcllo .ibarcM;i:r. Y wi t8J I "be yoJ Ii;, tiyu.);, e-k:,ii!iin in memldo. etine 8'I!:LYO irl;l!u<IJt. y~ kiti e-leftrik, SGki:..! .rue~atin Y08:~l'Iee-sa..Bl, ~b eb~ .13,. kiti de ma.k.ine l1liihendi.ll.i ole,rak R.o CI:lOe....-e!t' e vilkti;l ,g~,:n:u:kLc QI· ~kmLitP1. d ug-Uhlll,bh'lil ~!lol~h Amerik.i1Dld'l.I mehu.\'i.'lJ; :Boe-lim S:Url Tar fill'! hllrr:.ket.oo Ii:<:<;m'll'ii d.ab-a. Ey01.. toW'! f;llkall tatob,!::)'~ hi!" hih.bode d·~ ,to\!l~ik ed.=U,y~~ o:tfu'l'lm).!:kbuJ\lnLnilk Jimd.,i asJ! ,haYll.t mektiro l.{~r diki.ks:hk h:ab}U,irl..I-n be~eib..l.l}C girC!<C'C'klerin1, ol~dakj itntideli 90k. aiuooen~d:.tir. Am.e.!mill ~Jlliak itltil"8.9Jll.n yenmek ve rlkatl milleti:rUn bUyilk ehct'.i;y~t.i. fcra,gnl gOalenfld: s'\lfl!ulc k.a;za,b~foC!hr, :SUD\] ··a.pllaQ. intih~pf1a..bilocck] I!rini .aoyllm'lj§, veo ~ laTIn ll.1:Jkctler de 8'iji!Jt!:r~tir. Amclika Climhmrru,i Teador Hc:rk,~-31Akfi.a1nyamfl. gaJibiyciin~ ~wweit'in ~ I>oz:.il~ h~cSne n,j" 1l!I'i,m olmAk i¢n. iwwJ.!,totl:fa lie ya.M:yc:t v.CTmiilir': PI] Il.leII.k ·ibirq-l.nki. ob&iin I:I.~~' 4'.Mer nay-an.iI. mevk.i v..e pa.r.a Lerini lkuDntl =Irne'k~. B. W~l'HUtt da.. l-iii.1"hly,i.'I Vol!! k~za;n. i!!I:~r klli2<a~., ~ll~oCn I;lahrlye n·lllz1rlan g!b..i B", ,Roii»e- v~dll~n hlJlz;lJrum~~.! .;~~ va'V'<!lt',im. :n..ihaxee l!oI![!!:kctli!! Ig~ek: :ufemt ra-ptlm. ·c:b}..~b.i:lJ:!'!li%'n ir.a.J,.;al.erl£l1 vers£tiind ~ ~ij,phe cotY'8-.tA:a.r.rl_!lV'l[I.ffak ohnu~ (bir~:mernel(te.du, faka1t ~ik: s:~ lI:al" 111:0.." mUlndiilR .k17l'lm,.k'tadU'. Doktor tl\-.tl de bh' b:i;ttLb.~Riva,etiH nwhtelii 'I. -. !=ie ibu.hu\'du Vc <.:;~k(!on talobayc VatiDgttHl, 4. (A.A,) MUatakil •. 1.1 ~ ~inde bulund_q; R(endi tal. Fra.,p1l1Z ajnnM bhldi~"rlyor; AmeorlklUlID Lo/frd..n bfly1lk e:!;I:II I!lnI;o!'; M;.in ;;l,egit, ~n.i.k '"..tIt.wJJ.ma, B, Winu.Rt'ln V~lr.!gj:.on'lII; dijfiW/U C:1:iJ11:iy~I:~1 Il m.1I.lmt meo.l'lJoIliJ.tI: JUzgi~ltI~ 'M ~f!!rlI bil' m~ol6 mai!i~ctLnl (l.lmB.ldadr~. BU.nl,lI:Xr Rudolf" Hi~;!j~@.~o(iIal'L

L**J

Amer:iIum ~.

lemi~
'

V8.~!!tg1:on, of (J'i.-A.,) Babrlye komwyonl!! AmerjklilJl tL~'"'{;t "'tI.pIlrve Ame!"Il:l:~Yl~ Vl,lSk~ya it;;: Y~ni Ze18.l'lday;m b~~hYEr. .;lenil yt)lHI.:rrndu i.!jIJj..~ck bu ha.t-lar<:!:sJt:i mu.'i1·8.&Ill8.:>'~ temin <::4eockl.. 'll'li N ''I''<'l 1m !l11l!'~tI:~ 12: 1~glLl~ r:~lt'lhl~1'l tn:glllz ,~ hlzometle:r-Jnde kull~nllma.Jc 1,1,ul:'!!i!!l!rM;\I't ~LICX::lltLni :kH!IBnnln, KIIJl¥la.

dlm~~tJr, Vldi)', 4 ,(A-.i\., - M:l.r~!J.l p,tltl\1n bugl~n Am;e1"'i.l;{1l Eil'"le:!I1k fL~}"loet!~j bUyQk el¢l;i Amlnl Llhy'yi ~abu! etl;I!l!~t!I', GQriqmode Amh:al D!J£lan da ha:o'.lr ~unm'llllt\lI,

KI ta
R~dlm,

s u Ih U ..

{hfl ~ 1LDf!1i'e)

'*=:

;;dam'~

_iraxre-'

1

,Ii. di,vr kh . 'lIMiiUW e~lmd@ ~in ,..iha!i mfcti kaz.anma'ml. in.tfzar e~ ktftJi ~~n!un imklm.. lim. h~dG:iIk edadi~" zan.nettU:e' .GJ~ ~k :se~'JeJ' V'~If'-» B. M,wol6d il~ r~~ 1nfI.-, Iiim. olam Gi~e d~tblia.,~-' ncr'de bh: !j'Qk !BeHolder ;D'i!!:lHod!ili.
A'i\fRlpa!illll,

I':nct ,ctmek

a;mIliJile -9I!,b~IillE.

!Bu

~l'i!I

'Il'~

ke.1kI~1

~. ~ ~ed.e ])5. toptflllC~ bir ~'C ~:\kel'tdl!lC~ JLablill oIldi!mi,~tlr. !iia'lj1kll ~tJL"'~~lt;ll1;i"' ai'a.~ gl!l'd'llrl '!.slIUl~~ bUlllann. ~8:r ytlUlf3,S.L loptanCJlann lIAr ynzd(!lorrina~tl blr ml~'~[iCr f.e<1~ tdllmek 1l-U!l'elil!l tern,ln

~~&

(~i

pa!"t!m~llunda ;t~I~a.n 'i'e

Nlkolll

8Dkoo

~l!lyhlne

69 No. lu ua.-n: HIl.'d!a.:va.t I!,Yd!1l;J, IJIl. 'l:41·.lslfl!l ~U.:
1KII-b& Il.T!I.'C: a kab;a. 6fya111 v
2; -1nrj1ut.

hf'bn ~lIe!1l ~~

~t1:' lla4!ert

Ahmet Em.ill Y ALMAN
JiIllt.Im~tIlllkll'lO;:.j, Ltlh mwnUrlut'un-

8.lllCalt ((&Vli-!W\[11o Yllnll~eg.i ,nnl,l'!ill-Q!\ Ik:t.t'I"'I.l!!tg~tu meghyl o1lll'J.

"'fluna.n

o-n/78

ll\IiTlUI'IJYlL

kMfilli

% 2i

m.aI~llI1e!llne % 2!I, Fa.bl'lka. 'VEl MIlI8.:yi mabemetlme 9l: 4 -1Il1.a!.llJ,.t-Ill;li.\ % M

a0. -

to

:M:~Mm:i'mrt91'
Ml<Jsiml ukllillml

'lI'oe

1 .. 8 Z tW.i. :rt'I~-r'lh::k~ ""Y~!il.On k~l!I:lkc1kArl 'kabul elHIm1.,ljr"

6-

h~1.a'I ..,l1kIFB % M \ "0'1 llpi!l!IlyalltelE1~e % aD

osntww.l'mdll .... yrICs.

% 10 pet"a.:4:3101

mtlfW~~Yl1leYd(j1l Nllwlll !SOKCI;;J itIJ.JI~ It;j;nda ~Iltnen ~ot,lls:at ~Orllt.il.1ll!I> kU(ll' vefj1arok mU~lil!:emll U!7/SH Clil:rfj~ d.a.n: , . ~ar. Il Ml1fIl:!l G.uJlp s.~nfi'~IJ1 fl1IJ.J!llllIIma ,~(l" 4!LUl.t 15 e brrs.Ju[m'I!jI .... te~L~H ]A" Wmant C{.lmbwo..rfliiIe lfl'n ru!;l.C!6;1~IJA!lka.:ra CU'I'IeTI ;::{t\!lI[ KofI- ~rmg~le:n dll<v~tl}'6 de mi\h'ki!lmL'l ;;UV LflAgtOIi. 4 lA,A,l - R~M'!)'~ (lJdu~n" OPI:l'B,.tJt ~!;rIl<!tLliln Iflfll.;l[gi i 22S6 ' 1[- '\'!Inamll(lSLnl.l hl'L1it: oedllmil;! 4.m.~~M.Jn LoII(ttii. Qj3.n t.Uhl.dela le¥hin m"f,~yyen gUT! VG Il,i:IrRlJiJtIev~lt, 1:'8. IiI1 kUr'I'P'I-fl !il. nr.I 9lrayn, k'!b'lllUri .!Iaatte mllhktlnUiye gelm'lll!!l 'tebllt ye- bilyUJ, dl~tel ohlE) 11'Q,irtlmeU!e tema~ IdalT.llm:e k!.l.J:'lLr ve~lLd1il'! lIto r.tm.lt 11 ?,pn' V R:jIhngton'a. gt!"1 ('on 1'1 rJ"liIo"""'~ !. 11'1',0.-" ilfl,. """"'1', gll.lTlHr, ~

c~~1 llnl\n~mda. 1I1rr iJ]jrmz Ultim&toJnu $'~tlrd1ftnl !!Ylemekte<lir. G.~eib~-Ie[' btl '!!e~batli! w.a]ml :!Ii!l:lllplCl: ar8lJt:lnyor]u VEl ~u a.niili.'lIok mUJ-r,1.m htwll:!lel~r dolfi.y:r<lln~ ~~Je. mr IlOYYOO~tll\ y~p.I~IitI::ij]ieee.gDnl, Y'B!2.;lJ'O.r'w

!!IUl'etloekcndi ~;:ma..a.tir~.i dL! en. saglarn IRlrdtl!i ;lc:murou.~ ,gh:N'9U· :r(1.plls,1'L :!Iulh II rt''''fml g;;ItLrd:Ig.l~'l !l'UL:;:J. Ro,McUer !pilla kaza:rttln. aa1:l~1o;m1.el!;:tiGatr, PIt&' bai!l'1 klms!!1leJ' cla.m n/Il.tiit: d.ejil, pat'WSJIU uml.lllie Ar.oMlifi. 1).1L!f~ gtrmedill takdirmenbat..i &in :sa.Ifl~e't\ ad~m de Inglltwenln hal'be nlhayet Ven." ~f(itlle na.m Ihl1:aklDll,tt.r,l>

I)~r~

l!iI.~ele~ de .lIoY~"U~ oidutww kWut ·rdil'or. KoHt CiaOO'DiUQ ora:,1!III}] ·o1an Tel~afo :ga-1;~i diyo:r ki: 1):~(UUJu'de 81N.n kamr]iU', hiS,disatm inkirafl'L~fa.ti ~Mi m.,udh'.» I CQr:riere de. &n-.fmm Nev" 'WlnaoJlt'!I!I-dfln ~ll' 'll:).(Jl;t ~~I.!~tur, york muilabifi d's di;y.Qf' ki: B, Wil'l-llRt ri:y.ll!.!If!tI cllmhul' SIiJ;'Q'Ifia. <o:Br-eliineJ' mijijilkatmm Sidq:r"'k JI'cllrlt'l!)ll kO~tul1id!Iit:'i!fn!<~:!!. dolll bI:r ,~~ad:a. deem. ~en 01~,'

.n~J'i

'iT

2(l.,f1tl.\lWlUl;I&Iugq

I,l~rf

dlkklttl

!lGJ.!.

br~})',..,

lrPFattU

ml~Jh' • :S, Wlnap.t.

t":9."

I,

c

:rl:Y(l,l!IlU ~qr= . cthnhlJlr 1Ii&l'aym~~ ~~i!l Vi) yemekte ~T~biidit ~'AwUpa Int~Hli lnR'ilte:i:YI:' y.RJ'-d":qn prlJll'lI:rfJIliun "tat- ~emJ(J,. 5U!hU.fl tsW mt'hvf:r :iq.ifl bjkin;:l ml!mu[' B. lI<)pkln!l d_;;,hIlOlIl' buriinkod barbin AlJi,Jlc-iil-tuu a .• ~ ~ .. :,lx,>:.
~l1e Y'CmctLn.i

IPrI!e

.H,jI'!ollI.f:j,-

T,t'lemond:ral

...

•• ,

mnh,ab.iri

,I
I _

---....._--_.-

-_-

11"'ATAN

uya
III

Askerlik t,leri
1l"C>llek s;u.ba.y YQKI~m2m z h~it".an 941 dt:J'1 lUbar8n ~~B.llill1br. 2H I'liIzJrall ~U S"lIDllii!l kw1iU' i.!rl:Vam .... dool!fk.tlr_ :2 1'1{:i" y~ll:ek lIubl!l,y yok!amii<Y~ lJJz:zn t g~Lm~ll')ot!(t'bl1r~y~tlfldedilr, A - Rl1.'tn.l.~l:ii ollilp :g'illll)linlyctl~c halolt! H~n:Lar (M.aha~ll b,tlldkm!3t t&bihlndclI musaddak l'ap!ll'a bEJfl.iya-, <!;I:itl/l.tr faaIJ.h.Utlli mekwu. ~l!IbB d.cfI cor:lnde ka.Yltu o.ldugu azra kJl.Ylt numarasr V~ rUtbe Ue srnrfmr bLldhl'mek <'IlI,'tiyle ~Jb.!:¥p. ~ooerecekth-, (M&-' IMil 6/ J."l gl,bll. J - Hl1klHnct ttl cmunl Qllt!!' Ut. beray! V'a.z:Ifoa '1ub~ mm~~kILll1 hitrlo;:inde o.LIIJ1.11llx(hn,z,jf adUdLklNi emrln !lul"eU) 8ezobi!ll:t eslek !I~j'bl ftl\lp ta m )1;!!Z~[,l'J.rl 1I.~'! ,.;nr~Ulcll:l. ll'H:ltw l]l!Liun." matarr mec'btLl"l *",llU' (_, Jneo:!burtyc;tl b~It!IJ<!/Uk:IM] ma!h.:llin !!'J'I!I~i;yet mlidUdiltU '"'0YIt !l.mfrl:lklcrilldon t;Je.· -c&kI("Ln ""!!Jl>lkala.r) YIJ,klllJJiaJ.lIl:'1JU ke,'i'_ m."ktupla gi)n~'ltnl1j}ll;

Dalda.

,Denlzde.

Her

Yazan: Ahmet Emin YALMAN
BlI I$lIra.,I:~rd'a pelt:: tlil'biv elarak 11,ep gUif'll'[:jI'll rneeelelerlle me~guluz. Fakat yarrl1i~'i"I :H.iz.&ni 'II'Il. il1ki§aTI hakklnda da c ara."i!llrii ohlin zihle yo'nnak, kendimizi haz.I1fluma:k i§..!lm ...

siZiN DE TAKDiR ETTiGiNiZ OZERE nmtm
A!immlZl ;mlt<ia ..__ r,a;lfI<t .voilO Io!i!!).ofll]fl~(>

..

Btl makS'8it i~m Ahimet

iEm~11 'f(altman'l~ (a-er~ekle~91r'1

Ruya) a<tlJI I!!oorinde hel miJrnaka~a malzemesl bylabHl~iIt'Iiz. BlJ kit1lp, nep-imi.zin 'let giinkU Is.tu"aplarll'la doku",'i.l-yOf '!I,e IIHudki! ilitiya;;;h!.rm i(:lLp:la.rile am :usuUor V6 kaidelerin ya,f:at1!Igll sun"r kfiglt alemi ara:!imdakl f arkt iyi,c€:
ca.nlam:lll"lyor. DeftlEire te§his kQ)'u)'oll"
'\I"!B

mnlmreti., kiUhJi::~ .~ u~ mai'lli ~ y.&;!II~ Il~t !rir bod'lm ilenal:iWMlJ ~a~. F~wt :l'ik~ ""B .QUOD hututu ~lm'. ~liffl" 11m nl1lt:~~, lill'".Jm Jdc:m. ~,f~ g4t~~nmM<!l"" i\Wl1lIeI.[.u 'lJ.1I hiltiM:J~ batkl'lrulR p~k ~ b1"kl!ltt;lrl'J'lier. 1\0. i!lhil.n WI" ill.J!f'.I'l:I'lRtIin .. kl, W'1Ik bl:l" Jl.lkka.h'ltzil!c: ,.... 1'111.lh.mBl, !'!Ie!l. cllBl m'kiU:mle.r'J.nl'dJl d1J!dmt :n:a~a,F.lM_ ~iiJt ~ll!I.ma'Z. l!j.foe 1Ie:!le1i!1J:in (b~ nai,!;1I!: VB ~,,~ 1lIIItit>li'C .rf],ID!8I!Lat ohm D ~!'lf>kAr _'t!lerln) dldlnlZe ,j,lizm..I)',o.oo t1,ldutllll q ' lbitad
~lI!If,'jll

ri,,,.

''I~

9!l.releril1i

gijs-

bri,yor. (Gergekle1E1n ROya) ,~ her '!;'am.lnd3!§ okumalHJl'r. 'fovzi yel'i; Matbaal'r1ltz, riyall ",llli kuru" Kibplfllarda dta bulunur,

I

ZIUruIDlIa .,lloImb.! tohl!P'3<lIlJr ;.Jan "'iii 0'11>:1piffi. !,'-IlIkdefa \' Idhlz bII: np ~l:l lilA ,lb~J :li'k'l"~"'~ ve ",ah:a!1l KREI\1 F.ERTEl"le y&liI2I.CIIc' tJmz u:fall[ M .. mal!!lI.jlIa l"o.I'erJ 1",I:z~KB:EM l'F.:II,'l'£'·V'1o bu mud_me
)'lIW IrWI!lr.,o

blnl6l'N) (f:II;liI~·ett,. kl.r bfii'l'i.ay'ihlil<.

gs..,.v;,rI .maJt..'J1lS)

Jnct i/:t:t..SiIeoo

fhmaJ-

hEomcln!llnlz

g'~bi

!!Ii;!!·

dO hli.yml

"0 mmnmmlyet'a

~t
]e.rk.es~

OJ'Iw::a.tll.ml>:_ Gfuooek~,I'1JJ1z lid. lI±IPE!.m>'!'. ,!!i~U
mll.frm:rfl.RCl I8Oy11Y,BBElkt1rr,

r$n~tI!I1I!.1.

Ere,iIi Komiirleri i.,letmesinden ':
MU~~I!('~emizte mi.l.~tmil~l· lI.l'U!!-I:I'I<ji:l :Il.1 I!funll:rli, kok kiimUrIl. bri· T J.t1ct ve ta..:ll; mllddclQ.l"illm SIl.b"llMl 1l.a,ldrmda YB."P.d~ oJ[L.rr f.lll,lll~I\''''c:J9'lo.Men mll.t.c,'~nil b11<mmle }l.llklarmlJ:!ll 1.,e.'l:Nl t.&tiIL~n(l,il kurul~n ... e !t'le.MMi Al']l<JI.Il'lHlfL bulWls.:tl <TORKtni: K~fi ;.lATI-$ 'VE TEVz.r ~:ln[;SEs.b .Ill! il,evrettJf,"lmlzi "1'09 m'U~tet"i~el""hn.lzl!! ]ul>r,:[ olan 'l'ecib.e~i 1M bu m.1lem;~~i!Jtti.[l ~Ml1~ ~k,e.biU ~M~i :lill.n (Io]u'tpJl'. (::loot - 4::l~)

.11 danfllnde,lllWi>.'lfJJItI
sw-eU>ie
pa~Elkla;r.dD'.

K8lM'11 PE&TE\I'i ... wklblnd!l!k1 fa.a!l ~r SIll !IIMln ilI~.!1Iea-i bile ~IM~kt!fi'. I!;~ t~filz Oil MlI' top RREM 1''ERX~1 tllVft.let mft Il..lroa bolD.ll!!lurJl!Ilu;r;. 00, IlI.,fDl MmanJI. Ilm rUzg1"u1J\l'l'l lo'llo kI.WVc,tlI jiltneijl'Il en lyI I'i:Hllll",Inl!'.rc.

y9kl~o,J'I'I~'kLr!'»I ya..V_j~ gt>!lG'fll"Ue:n

mektuplar mak~mt detJldir. Yo:>ltl(l.mll,~rll s:'clml~1tIi(iI :!idi:ItoolI:IleMklerdir,
of, M,'i!'ktuplti ,Cklru'1l1a1l1U'Jlu yllL,it-' 'l.:lTacak1li1l·bLz.ll!l.t yoklunnoJfLrfrIJYIII.Ptn·(I.NLl!. !!iI.II1)fi.},11l7m getirl;loolrl.eri ;fiiI~

IGaydmenkul
istanbul Emniye-t SandlgJ Mlid,urlugunden':

~l

v;:.:;.W,ki de laabM.ItW.

mo.:ktl.'lp-

,G-azj_

Mw;ta.f.a KGrnBI Pa~a

cadd~ini.n.

'La.n:mmI i!:d.n

2'110 No.

lu.

diY<!IiatlmlAk lksmmWla te¥fikan I!ltimllLk& tAbi tutulen tIotanblllda UnkBpanmda Ka-aIlP Plmlii!':ku.n m.arllsllNinin Qfkl. Hamam .ar!m:S1 YBflL . I!lvanzade _ Ha:m.aJ!f!l Bl"k-as liOikafmda. kQ.dastronun lG3D I.iIn.CIIi adEWmda 2 pRil"1i'aI. eald 2 yen-i :2 yen.1 2 .ka·P[ No. III ~~ Ibar.a.kaya ~800 }1!rB. liitlmla.k. b.edeiU takdlor va ffiuumela.s.i telremMlU ettkUIiil~1ir'. 1['»u\,II;1.l'I alinlail ka.yrthl,n hl.s,ged~ oldutu aru~d!lm. Ahmet 'Ra:fld!l> il!tim)$_\!. .KA_I'l];[l1ll,ml,l.l'I,11 :Ittc::L madlile.'!llne tevfikBl'l kayili:yetl.n t'l!'l:tllg) b;.:I.n
No:;,~;r,;liItmd;'! ~ e.dil.ell, ibb81'lla.m.edeJd teblit mrunllJ'UlllmlDl JlIIl<!jI'1J natm~ 1.!Itl3;1\11den A.hIN.<!lt. Re.:jidin fkamet,gih ¥13 mr;)~ranlillln tayil;llKUklmtmif V{I ~ !l.\ll'etl~ tebH,It ed~]aml1lmi!l! bulundutu, bJayEmllill fll.de edilmiI,l olm~ Il']j[ll btttit.>lJ'nMI.n tari'hioo811 ltibaren ks.nunt rnUddeU

hi. g1:lndel"Bclak10n:1lf. 5 - ~ll~e mmta.k!&llJ I1j),1'k:ifl.d~ ohl'p ta yokl!l.m,dantu ya.pbra<l!illO~.r lat:l!niltm vllIialkl bit (Iilek~!! 119 :,moo bllifk(o.nllLl'lR& rntirac<l.8-t. etml!!k BuretiylG

A~ Kalmaz I,inden Olm,8zslD
TlIIvuk ve ot- !;!l,I,y.l~ mamul blr
arled,

Nl-k(JlQ., Llg()TOllo Vlt 'V'en~El, Y:a.fI'! .Pa.payaliopioolm NI), Mhl SlindItmnzila-n a1d~I (WOO) ltTfl.~ ~ Mrl:nct

~90i'
~~t.}

heS31" j,pQ.

CAPAMA
Hububa!l. 1t.omprilP~ll,e JJUytlk; ~

KA
t.emfn
Y&I'm.

YlI.pLIi:""b11<!!(la~derdd£, (Mflii:l7t) tll/lerlne) ~.ittil:". II> Ger~k mekt-lJ.pllll
~

},'(tlfotdUeKffiLzd6,i'lyazil.mu,
VI!!

24 saatlik kalo:rlnW Maft-El.Zll.l.!wmd&

ooara1n.1z.

YGvmiyc ~978

!l'~ H~ ThlLlraC!l.aUllrdll. nutll!! lll.fmd~ 911)YQklll.Jl"llL!lml{a IfllEoI!!I dirlt.er
SIr.IL.

Eti Bank Umum Miidiirliigunden:
B!.I.nll::aml Ero~1i 1t<tmIk'Ll!:rl, :I~letmol!B!, Zt>ngu1o:Lt4k b ~ OM!, 1lnyitlltrt ~l.~tmei!rl. &lJ.kcsLr, c - .M&b.rultl\t ~r'OE.u, Ankara. •
II.. -

rine 32'112 No, Ill. kanurnm. 4~ OI mfi.ddMi'roiH.fi'i~t\tl~ 1~ « m","i~irLc g~ ~WmB.81 katedeT. Ilryofl1l.Dda Fe1lUiy ~eip"Utll!'~t ~ l\3l-\e-'lintn Kit y~ l2ll!i'l!'Lp~ ve M(jM;ap E'bekIzI, Se.manyo\u ao'kakial:'lnd/l. e!I1kl tk_rtlZ Ilenedinde ia Mtl. i...~Mll. !;apu ka)"'Chll'lda 11Mti. 1S MtI. J'6n'l. 9. n. OO/i; s.:.l No. IL! altmda 1~ d,ii.k~ ola.n kAglr apartuna.nm 28 hil!ls!llie 12 liI.liIEeBl.blr bu_ !ll1k ay m.ikIdbtl", ~Ik Bl"ttU"ml;lya konm~tm-. s:~ t.apB ;alcll k&~ ,s:!l're l'll.·p.ilm(l.kM~I', Arti:.J:r':rrJ.aya girmak mtIy_ 18fiO lira lJeY ~e.'Icl vcr,,(!;Nn:,.I,F, MIlU bank!lla.nmIUlan bbrtntn. t'lll1iru!i1 !MIek!;Ilbu Jra.»ul (I-

t'lk roL" v&de.llinde oot"CI.mu. vermed 1,tll1dom ~;lj:tclal'ltl.~ Y3fllf1..'tt1 wkip ~

a.
'II'~

'k&Ylt

=,

nUlI!I(lI'iifI,l

r1.l.t'lro Ilo &11'I!t'mm ~lbt.

bib:lir1lmeel

Itmrm.f}16{l

dJr. Msli~l{j, 100.,1< TOll·

'llm-

zarfmda la.k.til"'O gl"1.l'i\ed~mveya maltkemeye mtlrac_t etmedlt1 takdlrde 16f"unllk &#:.r:!ummull. 18 Inc, maddest h:ill!Um1erm.tn tatblk olulIac.atJ,-, nm yinv' :il!!timtRk k.a.n"nm'K_l'h ;1'(1 UIRG1,II nlal!'ldl!!5i Iillkmfulce tebll~ IDlllkammakllim obBBk i1l:c£o tid yevm'i gezet"ede IlAn e.ttlrllmealni ''e illm m'lLlhte g,-'.!M-Bl"den ..... l3ti~ "'~.lIlrn ~,I_.erHl'i.ba5ctttl ricll. HerLm. hllinLiUt Mtld1,1:I'·ll. A.U Yaww
1mZi:l :\~III-Z3i!

7y"jUo.may(~ Iil'elml~lm' !j!llll. liln·e t~vl!k!m mektupll1. :ra,ptInnlJ.Y'&nIRr 1076 nurnfu'1llt 111"111 c>I!zaya gdar RaZl~an
liIal!lURIi. g&re

(~O)

tutulaca.klll.ttiu:. '2. al.r!den 7. iiiine 'k.u..-

kflmUrle:Fi J;tletm8:5i. Ht1"ll.ktye sNvilli4n'i A:IIkll.r .... tstnnbl:ll, bmir, M.crSin, Erelu 4:1(al·adie;nlz1Yl,QklloXdElki m!.l.I::!l!!e&B va 813['\,,18hlll-1:1118. tm,~ kOmiliil. linYll, ko:>k, Br1ket ",C !!fLLI rnaddeLOlitinhl iYITr'I ve slI.tmulldan mUlt:v(llli~ billlinum mevcudat, lutllthtirlat ve mll'tHib:;o.tl l:i'littln hukllk ve vm,w"il)UQ YCIliJ10n lG!:'kU eYl6
'\I• .,

d-

Er~ Kok

,Yenl.ere BWIIlIik Hukuk. twlen aerv18tnd'e ~ OOIIo!Dt!I:r~Ll1IlCaktD:. Tu.pu .:;iciI kELydt V1!o sa..h- li1Z1lIDhl mal~ t:a. Ij!IIII'l:na.J'1'bO&e """ 1:~,J(!);> d~lUilllda. vanhr. A!'I;tFmaya. gi~ oIantax. ~a.n ~k edef'llk saQl:r~ ~1lJTL ga:yrl MeJ!Ikul lUI.. lm.da. ru;l' ~ k ~~, 3d vo toe. ItLk.k Q~WlUl'"_ Bilrmci al'itllrnl:l 2S17 19M lal',Lhh;te m&Iadi! lIW'.aHe!li CtL,taJot1wub. killn 3a,ndJgnmz.;111. ~ iii) dal1 H ye 1I:ad!Ir y~ 1iJ;()~li", MuvakkBf. liI:ia1e yap1lahi1meal. 10in tl'tklif tdIl_k bedtitln terei.bim atmmam: ~Il.p ~1lI

llMLl1r. 'Bi:rlk1it~ bll.t.iln '11!:1"g'j1m"1e tG!iIl '9" t~v1Z ~i 'Vl'! baUs..Ilye !;,II:"mE!. !;!flC"~Clilm&S1 2/6/9n lJi ri~

baledl;pe r~ rfu;um'll OOr",iuy~ i'tiba.ren tetkRt

~EL-

~1'l.tIr. ~tI

Art..... tL-

g~

rt'Oenkul millre'i ~oUINWe AJrst tar~Jle

&Mdrk

l\.Iaul'tmtt::!lnmDUID

~K •.mJ'Elg;Qr, L~'\I'Il.'Z1m. Vetrerme:r.

tliglm1z,
;'tl3liuiij!;l; mIlllilllIYG'bldI'.

~ &sml Incl Nilier Da'1ro5I. No. lmii T1l.~-ep~II!I iI!~fir ...e ,Ul1n edHm,ek 'i'e ~1Ur;: dRK~UlC

g1'bI(Ur, 7/~!9.tJl :r>rohU:rvc

Oi'~t,. l!!h::zae;l, Tabtb.J ~!nannll. :'I:L1: bill.U!1 :rllt~'!' illjlbltylarm. yokLam!l;'IB."i:I
ya.p:dac.iktIII:" •

g~~ Qtm."l,m ~tIr. mJIJI:: ¥1"1;~le is/Sign Mt'lEMESEst I'l-¥m s~ ;!N>1'l. li:fI~lt .u;rttl.nm-IlJ.

t""i(o\'I:irtle
mlSaillJ'

SlQofl. ~~

!I'~(i.m'b~

'l'URJilIYE [KOM'Urnr.
1'i1"fi'LII;!Il:n<&

SA'1'I§l VE

i:'EvZl

mtiITn.wJI:
1iL'ffi;1.1r1otIe

diawedl1iT\I'Itl.t"-

YII~fl~r. lurnklioo~J.·;:ttr.

.tmzi!l
glLZrato

9

l:i:s.zlran

g, liundlm

Ill, ji,jjil.'1) Na.kli&it 1:)Utlln Y1I.ll11aIH1lIIII

Juj\'klll.darla.rm

1 ]to ~i]""iW'

9~ i tarlhLndilll

itJb--d.l"BClf

ka.da.1!" (Top, lies. p Tll~Uru, ye, lstll1kllJn.
mi.fll

OLo) slnIfln"

b,"L"V[ '1.1<; nll,ma,

["~lbc

;;nl.l>a.ylll!)m yoklamaian
.Kfl!ZLnlfft

1 - Her elml ill,! l~"mih'.~ kok. brLket ile t:aJ.i Dllidd!l}i8I'1. f ..ln FOB o]anik y&pl]acak tlllt'lplet til IJ e..'!.."Ieselt1n merkezinli! ~ Adrea: 1I!taWl'k DW:~'1 1'1/23, 'li'eillj!jen!t-. MllliundiSi41r birlttt hlAasI, AnlUU'~. :2 I.."il'lyLt kllmUrli. i{il'L Y.fi>pJ1aclLk mllracaa.tHt.rm e:skii;i g1b1. <G¥'[l

o:>J:mIoyan ...U .. lj~,li'!Jrlai' 1R m-~uJl. J :5u.\i1l.o;:f!Uz V~ m8.SlLl"if.0 d:u.i:r ~

k(l.kl-i:1 ~Vl~ bU ~ "130 m..iltl.n turilnnd= itibuiI"@D. ytrnrl gUn

}til artt~ ~r ~kW.r'! tn1Jtl Si~

UI.!l'ilhi.l.dU bald kaL ~J.I: :qni 'l1iIDm.ldoe .>If
IEbElflku]

salrlt

~~tjftlclt
rulff.1Ut-

IL-e ifbu

Mnnams

Va:t;an gazetGgi

id&rclmneiilNllkirl V8 lrnzeQ.

caktn-.
10 -

ne t«b~

is. ten i6,

ka.-

r9~Nn

"t.eycg1u ~1ncl RElMat Mt1h[lp

dar (Muhabere, !lUvo;o:r'l, n"m!fYo!. .l fLndarma-. Ha.'l'a, M;:rn~. HtL1:iU-, tm6rtI, ...dl~ mD~II.'l'i'l". SEIJ:Wi)'ll b!;!,'tbl· \ ye) =.tf'l1loll, a:lt b'L'lttln. :rUtbl!l .8L!bao.y-

ltnyLtl.l!>l'1.~J'l!Itmifl!lb Ba.l[It~. i n.dre.s;Lne. a - MattJa.m ihtiy~JI(I,.T He ctiiLll kfunfuolJ, kok kfun.Uc!1, ]11l;,1b ihrakLy~lu!' lI:~1"ltU'r1ar il:;Jol ~ :rna.t..a.ldekL ~l:J41 "cyll. .~u:l~nt"ll!:i'iMJ2el>istrJlOl!JrLl1 .. hmir, Zi:lnguldu.JI:. M'e-!'Btn, Ere_gll .KaltJUlel'l~ de !lube V~ depol~ (I,lrl'iltu gj,~! mu:t1teHl' ~l'l'.L'1.l;;.l ~.$tl,hler v.a.rdllr,,. 4lIiQ.]-rr'1l1n,t k&nU'r'lU f[l1..dblnce E!vvelce in'lihap- edlimL., "I'.e mu" b'il~ll!!l!Ii henUz l:t~t!l.ma eni1emlE,l aceDtelertrD.U lIe dil&6 m.t1fttcl'hlulilm1n .A.nku.ra m,erkezin~, 5 - Tai MmUrli, Unyit, brlket, ~ok ve taU maddcl.~t.lnin. ihrlWllll ~

i~ind8 e'\.'rakt miJ!l5bi1.o.:1o;:rili<:bu-.'oor d1Li:r~mlro bi1dill"m~liri ItlZlmm Bu !!Ilr8tI.e ha.klEInnl bildirm.~ ola.nllU'la. haklll.n tapu .;iclllerile lSaOU 01mzyanll1l' oliatq ~n p:a.)'~W:'m<llm 1mri!: Ku;'1l.!a;r. Daha :failla mslifi:rn&t almak b,;Uyefile.rin M/5!W dlJ'Sy& No, Sill) S!W1dItulIJI2l Hukuk lijll~ Se!"V!i!&te l!'!I.tlr:aca8.~ etmeleri lbnnn jl~ o}untli'.

DIKKAT
Emntyllit 8.J&>~~ il!hllldddwl
aftD:lH, ~

lpn-t.ek
kQm.&t'Ln

~~,,-

GIlZl Mul!ilal'l'j,Kem.a.l Bel~i'ye U~nmda trrcllun

PBifB. ellll1b:iGl!lillintJM:IIimi l.(;tn

31l@ No. 11.)'

!shm1:.ll.k klmvmma. te...tika.n w.t1lm]1Iu tlbi 1lJ.tlLl1!ln hlmnbuld!l K.IIJ!Illp Demil'buR mili'lia~leiSmin yeni telle .lIo'li:~S"tnd[l kELd.l!ls-

lllfj.'rl yokllimaJarJ 1.1 tiaz.ixan dar (De!llz SllJl&tk~Ii\'l". nrflb'la alt z,'ok1E1rn!11a,t"!

1!i.pIIUC!l.~t:Ir. 16, dan 18 zlne ka.~

m.lIIltinl:,

Deruz

BUl"li: ~~"'"'" 1iil.GI~DlDdnl9l":lmbln iro-!r"BUl:l' oJd~ Wi koc:iI.'fb ~nM tize.:r1O Jlmh bOOl1Ilii::lm ;ylt<~ mel!: ~1olIJ~t. k»~?Mr g&tumo~. {4.3;:}'J' ~

:f'lEde
~

til<

kiWw-

'I'M--

,gUverte,
19.!"

ltwr.l ncl adaamda I paa"sel Ell>ki lY8Di diakl1;'Lnil. P.~,OO() lIra :lsttml'a.k be.deH t.akdir

a

kaPI Na.lu OO!J.b ki.gir \Ie mu.lI.Jll.eL6Ill tekemmt11

Muameo]&memurn) b1it:1m 11.lt'b1l< y;fi.pllacllk.~lr,

!lubayla.rlJ'l

etJt:i.ril.m.I. TapWi¥.1I ~bImn M:>,'l,ttal\ sa!ldpJj!rt olfluklar:1 anla11l11l.n :M'~I\I'I o:oP;t'l.l S1TheJl1l!.&Il, H8:&m ~~)'i;m ~~ Nrha.d ve li[MaJI .1il.ll!l~ylll o~'lu t\'ml.!!r I'a:ruk 1l1!!!!kQci!ni'inlkk, li:a.nu~tlaUti 11 ncl mll;l1d.e9tll'l~ tt'Ffll~al'L ktlyFlyetln hlbUti Il;1n 132;1; y~iy~ No. M 'Wl'LtJntW. tev{l~ ed'!'lcil rl'ilJ.u.rnrun~dllk1 t.l!bU~ m~U2<UJl :m~tJll.lJ i$t.iRadiea NllJil.t ile o.-lti~l' FII'ruk'uiIl llil:a~tg!'h V~ MellkentnUn t'a.;'i'in ed:l1em9m~ 'r'oabu lSu['~fl.e teb11l adllemem", 'b1.llkmd'utu 'bey-an,He UIile- sdiHmHj !J~~ma. bina.en illl>n. ta.rlh!:nden Itl~l;'r.~ ka.n1.lill! mfutdeH .zarfmda t!a;~rtl"1!I gelmed1.tl vaya ma.hkemli:YiiI :rn1J;r'{I.eBA.t !!'tmOOJtj. takdn.de ti!ltlm.l!!likk.a.nUl'lIiJlUll is Ine.! ml.l.dd(!B1 bUkUmlerinil. tatblk orunacstmmyIne Istimltl.k ka.nununun Hi UI1C'J Il'l.8ddrii 'ikt~a teQ1i,~ matl:amma itaim olmak 1izere 111:1ye\'M! $!'azete (Ie iI!!I.1!l ,et:t1rilmeslILi ve !timI m'li'htin'l g1Izetele!'den Ilrlfer nUsntUlmm g~ilrI!R:~ifkl

12 - HaruEll1 (if!!!' b-1.It1ln rillbe 13 V~a}k ola.nllk
.;lll.khr" ATe-rhle:

18. d.e'ri .20 .s.ine lra(F~y~~) le.r_ !!',!!.ixdilld tll5d.tk!lLz bulut'l411t'lfl.aUokll.Ut
!mll'l

ler;Loe mt1t@!l.lltk IUI!iIl5lLt i<;;lll. Atij(.~'Nl merliKina. :Yllkardll.k:i n.oil"<:'IllOl''l"e mtlxMtLllt etmelel'L rL'CB. ol'!lnlJr. ve dilipolUlm:rz.m tclJrrJrf adln~~i: :M:"",rukat.

Edre'mit Belediye Riyasetinden:
Ji3'o.Ie.di,yem:1z
.BI1I

Mt'rkez.

ifUbe

tftltSab

(3D03 - 42.5!l') ,

rlR flyu.t1arml, ~1inl!I me:l.eli. il:l1n elld!l1iEH', N~

Join ve ~

,!til S!I.&ti

almacaktIr_

'V'err.r.;,elJ:

1atlY{'..file-

~'iyB

riya!leti.r.te

tabrlrwl

bUd.t:r-

]3:1;! yoklamalELRiEJ..

.1Ulrl.lllrZYle,b1ilikte bil'!rallJ;e:rl.eriruil:~
teskere.lld,

Garp Linyit:eri i~letmesinden ~
Milee&.el'llemillLe ~teril@;r !ll"<L;m\da

lhqrlt

k,J!imlli"1l

Ml~1II"I

hakkm.

Eti Bank Mabrukat Biirosundan:
lIUi'C£'.!esemlzle mil'llterllw W:~1I:[1'11;J, y:tl.P:!Ifi"t:I.!J t:"~ l:mIkave~Wd!m ltl1lUev&lJit 1)IHctlmle hakl anmu I 1.6..Eotl t.arih:!~noile k~ II'!! T.l'JeTk.el!L A,nkan.dn 1;).!lJun~ <l:Ttla!"kl:.'!!K~ SatE" 'i'e. TM"zl. Mii~~blI-e d~ l:"e.m~ ~ l"j\~hedMi:te klH?l QoMn ~b€!Ierimlw de btl m,il'e.sIles:e. MIl tamamt'll tt;:k;~bill ayledigl il:i!n obmr. ,(3'8O&J ~~S(I)

...eya. dlj!;er ~I;jr'i B~
NW:I,IB

ve~i\,jJ~ &Ul'e.tl.

cliroanx,

lki u{llo::tfotog'.

liI'l,l.Ite"emt bi.lcfuoalEl hakla.rmtIM l,~.!1141 Wl"WLlmLe kuri11:'1.1'1 e m4lr~t:7.1 .,'I.:i"I.'il:arada ..... bulUIMI!Jl. ntJ'RKlYE K~KUR SA.'l"l$ VE 'I'Jl:.Vzt MUESS:tllSESh D'I!' dl!i"reUii'lmi:..i VO mUft~ l':Ilenl!nlZ"-e i!al'~ o:>J<o.n, vaclbliilcTimizl de bu ml.l.efl!!iIl"IID.11iin tamw;n~1I teku.bUl eylediitJ, iJAn olu[llJ.r', (:i!(lC!!1 12:)9)

da yalPl"1I'I1II' Ell&Jii 11'I.ukavelel.erdoll.

rU.

e-

He1d.m. eczacl.

<11110:1, vcted-

1iI!!:'t'JerIn
sl.lr<:ltlerl_

(-dlp'kffil8. v.e iht!l!I8ti veslka) MWlemlll!l
Vii

ri~

~im., la:tJmlitU: AU l';;''''ill" M'!ldllrli MS'zll.1

CDmhurlyet Merkez Bankasil
,

D-

Ji:lmyag'c.rlmln

'R¥ml ~6'
'I"aI&p ~'lro l'.ItoM IfD'fw ~ Yo..€l'liM ~
VI!!

~Ifi'

VI!Imu

,
Wm edl1mek
j'!ibl.l

00l0;gi ~broe :IiIltlIIH!lllm[ buluMlLltu (SU. EL;Jlktrik, ):'01 il'Mll 'lI'211Eiiklm. 14 - HaU h:iD:u- ruull.Ui ~nml:,petIl~
tl!l"~afIlJ:>1:11P :.1:;;; -

lJl MAY

IS

taBdlklt

ika.md

~ecR,

HiliI:' m_nr1);;m. yokle.may!\

VI!

t.1lyin OOllen

ve

~1!mWe~~m.m
fIie kbIiI o::oIUn¥J', ,9, MB-J'IS !IlH.

t1uro

~llame

h.a.vt Ii,y nfu;ha g~et.., Vatan galZ.I!telll Im.reha,,nl!fjlm,U ~U

giinlme
yet
:tB -

I!l"etlmnealn.e riaila,ha. evv~J{1 ,~yafllul'lin

~.
Anm~ UfllkW Ttlr:k

A K T IF
S'a1l

1941 VAZ/YETJ IJra PAS ~F
Set'".D\8.Ye'~
Ii'. iI

,., ••

~

rcnogram
• Ii • • '" ~

edillm(;!Ui.

Temmuz 940
yq h9ddin"

Bal!lknot

IIJ:ll,1~4.1Ja-'s.lIa 8,7133,~Ol.5() 61S,fll;e,50

~·YRt

A!~i:
< • •

Adl. va fev1mJ111!le HU!l1:lB:i:
~~I.iIIli'

I

~l.n~

Notert
ve ltn..lll.

E-MI~l~e

. •.. •

_

,..

~

"'

"',..,-

-

'7,S]:tOO1l.1 6,OOO.OOO'.~

ReEMl: IiftIhttcr

BEl!'O&v :aq:tNicII NQ'I",ERLlotNE

nmU:!lcUm~nlannll Yttif haMiH'I!I utl"~hklBXl llliyt'ledll1ecellm..a>Ol:l !,!\!'be:re m1lri:L'O!l.!!!.tlan:,
dliII

Dahildeki

MlIlr~b.MBr:;
Li:ra!il.

Ted3vii!deki
DendJ.t~
011 • iii ~ IIJ! .'

Banhiot1&-~
C"l'il'akl: rmk.diye _

edlIcn

~:ve

M\J4t.a.:f1l. K.mttHfl I'll¥!- ~tle~in~n UinZimt ~[!1! an., NQ. 11.1' ~tfmM.'k km:t'iJ.rril!il1Ji. ~.j;lt-l\1ll '1rElI:llflM.ke b-bt t'Utlllall lEitB't1.b1.ll{ltl~a-pll!ll'~ X<l<l!ap D-.iTh1;lt1. maba.l1ea1mtlJ UnkapiUl1 ...ok~Jnda J.md;q_'ftrQ([lml 1.(1811)m~ ~<1 ~ P~.ad ~L H ~ .till ~ i ;'j.'Ij-J! kapf N~. '111 altmda OOJ01I.fiL <\'~I:I !C'.l\g~'" hlmffi iam:nnm:ll, 3;000 ID~a ~lU,k .!!.ede.LI takdir e:dilrotq VOl! maamelesl ~I Btt1rtlm41Jr, I ~ltt' 'J"IK'1it iil,.'SO lld.aae 8'8:bR:ii bUru!I'Ill.ll lJaydaJ;' 11fllM _kin_~ lst:l.ml1l;k
U7g~ye
KammllU

17 Vo~!amll,. f!Iii"b>1JJ !llr.II.t 8,M n.3() 1[1,. ";kooa~ ~eden !I01t'l'tL
iii; M 'lu'i(kl.1!'

tI~i~
Dli!'er

"'.II.

"

Ie '~"Juhabll' 1":
d1l;o00.,1" klfd1!1,8: • • •

Kanl£R1'Ufl. &,.g irrel ~d~~ kSJi hazlll@ tat-afi.ndolllJl

~_ v'§;Jd ~l'M bMii-

.

1..j. ~

d-e-VIIiIJ1 !i.1'II'lrti:<!1

Altm:;Solt KL1~"I'M\ .Al1trn6 trI\lw1U )La,.bli' s.eirl)ellt d-Biil.z:ll!l' va •• ~
l$i)'~IU.

-.-

.lJeru.htoa, 'i1Idlilel1 !>\Ii.I"-du rt~Y" y8l;l • ••• _•• ••

I)IIkLYl:llo.7l'l Duubte
Ku.n,ul1un

~

1!:1LL'~t:E tfl:n~~;t;1I Iiltm ~ ilAve.ten teCavUl,e ..... 1iZ~lIikm • • fie!l~O:>l1t ~iJi31
Va.7<ed 1l0t1. ....,...


'.

11. ncl~1;I.e

::!fa. :!!Il

t.eblig' elill~memHjl lIc:.~ul1d't1fu beya.nlle 1lI.,;!/Ii ooilml!;! ..tma:alrul. bift<J.ell Mn {.m!nJ;mien iliblmin ks.mm! m.!idillsti zanm4a 'L.aikril'i! gelnR"liirl veya.. m!l..l'Id~o,:m""ye Tf.I'ijJrOOMt il,tm,e(ijtJ, takdlrde lat:i'lnlA.k kanumlmJ,uJ'I, ~nfl! ·m.eilde.'J,I, ltl1km,mll!t":lJitm bUii'k <).liI.l!rii~run yln'i'! !6i1.:1mWkk{ll'l\1I'1/1;ll'!1I.11~ H! tJru.."I..L maddei!ll, Ikt.!IMamea tE4lLlil' :lliJl;~~!!Jli.lm.lkW:m (l<1.'ImlELk ~rG 11(1 yevmt g':II.<Zet9dc IlAn eturilmol!.llml .... ! H!:m mllhtO;:1I'i. glmi!~Ckll'. 1 d.e.o. i'd1"ler nt!.~hu!ml!L gijnderill"l'l.el!,llll riCII edNtm. !ati'trllilk MUd'{JaoU A.l& 3:"fl\Vcr )1lH!mt

nn. ve

runlllZWil ~atma btl it1W'etl>i!o

brlvtikaofl l!eyfiydlli rubl.1g1 !.;1n ~ ,te\OCY ett.I1an lhbe.l"Ila,m,!!IIle:kL iebl!g m.em:uk;.tilImdel1 f1.aydanm. ikamelegMlmm taym 'edilema- .

Ha)!u.e ']"a!hviJler~;
adi. C'I'TIII.ln 11,_,1«Ityil klU'~IUJI ii).B 1M! miMldelerme t&vrt· kQ.i\ hUZlne tll!rafl1i.dan· viiki - t;,ruyat

itl'W.etlMl

t.;,l!b\~h:

H.II.z.in&yoil yapIhm. &ll.rn li:a.lirlr RVan!S m.ukll.btli :JD02' NQ_ II kaJl'lm mu· c!MfIoCG. iljll'eten 'ted'9.vl}l", \'~~IJ M:evdUAt;:

l.~.IIOIl,iOOO.

:se.-dat Cilbdllnl :
TLca1'i i!lend1.er

is

•••
Cii_~l!inl:

~rk AltIn: sMO' No.
8.!(l!11m

L11"as~

"

"

I

#d

TAR

Dr.tI.1h

Esham.

Y(l

Tilbvll6it

Bafi Kn"gI"l!IM

81'7 .ll~

66.127.5«,20 lL,~,7.s2'.Otl

TO
N!J. IS

j..

_

(Denlhteo ei:l'i1(!1t'l ""Iukt mi,lldlD {yellin kQ.£.!If.LI~l ~fam va Un(",Hilt (ttlba'l'l: I\:~ymeltle). Serbest S:'$1'l1llll \Ie tahv!lil. t.

lIy~H!i

lli.klllnllDll R'ij["e b!l,'Zii'l~'t. m1X_l<;a~IU tew! olulliI;rI

of6,H:5 ,:5S:l',a:s.

R=i M:1!IJl'l:1h'
Nf!L\(I[' Vi! nt,!!: e.dll:m.&li YO iUint hl!.Vl deri~oI!Ik ~TII :t:,b'D. llit0Jm9.IDiIl t Lev v~le ~""e

VB

lrmn

Hoi

nlli!bll. g'a.'liI!te IiIfLiromlze' gllJ'J-t;V&UIl"i- glil.\!;e!:'l!!lilfdiIH@hll.Ibl!-

111" •••
Ttmcl. i!;l~~~4.~,

- 'I,BI
SOk,

}i!:

-

• 'I".927,718,t:I.

aJ.hnlJ.w: li4.El73,102,U S!lft l{"l.logra.n'i

[)iiviz T.aahhlidahl
AVMPlaT; AlUm "'!II do"lz UZc.dlle a1/&ro~ • TlII.hVlla.t ll?;l'il';LnO ItvallS ,•• Ht1.Z'I.MY'D ktsll. v~eJ:L ,lI.vama.. H.all1~e7lfl 38-1S'O N('>. Iu
kI!J:L'I,Jr.!'
I ~

tebUt
1! ~:Ma.~

Qlliln'!lI:'.

MIn

Beyofru
lileami

iEk!~mcl NlJ1ler~ MU hili' \Oil !nUl;U,

2 iJ!!o 6 t8 b.dar

"

4.'fU,69 7.8{lS,,72".l!:.-

JUtma.
DitGI'

biiIfIvll'1 ~fl.hlL d&iizlelo. d:iWM~ Vb n]a,t:ab:h • • " • • • •
i-oIi

• ~ •

• •
ii ••

• •
~h Ii+.! !!

• gi:in

'-..-

baldy<loleri

2U';;'f,lI."iEi,24

-., ••

~l'Iuna

M,11Inr'te1if:;

fo.'oIi~tioliil"".i!

~ &.~

.J

'Bolu Orman koruma 1. alar 2 ta"bur komu.tanllglndan
Idlo ~fu

i

B.g!lan

flH~]1

;<o"V3I.:l!l

LIra KIF,
Ekme;~ l11(tQOO 4G,QOO {,<JOO 1852.110 1200,00 t:1{1,&!J

l\'llfui~:trni>oottIl w.l',1hl glliJ. ;;:a.at i!i,I},:&U C~'rljl(!Lm,~ 9 18,8,941 C;""p.mba 10 lS.6,D41 Qa~Fmb.1I. 15

M~
1mm1':l lmllLlll

Hizit!d&r"-'I.: ....•
MlIIhteI~:;

-

I'"

+
n~ Ii
Ii •••

"
1-11 i
g •••

P

.11.

,,~iI.

+ ...

r~"""

.[11"

.......

Ii ..... •••••

i,

:I'ii'! ..

'.!lOO,OOo.{I,819'.'1.63,02 I_---=~----I, a:m,U(I,401. ill

,::!adilYlII

8. 8tl

r

Ahmef IEmifl Y A L MAN'
VAT.;U,""EVl ~ CI~!lItl"
'j' ill .• Ii! f 'Il) l>~ !t&l~(i

IBa~mu1'nllrrlrlll

'l',~

MO<IlII. FiI!ina!1 S. l" .u:'&N &1..

n

6 HAZIRAN-

eUIlA

)94"1
S~YAsl SAlAH G'AZETESI
1

~6Jl IlICIlI!li!l'in eft !;10k J>e'II'l.len. _
'i'e K"i)l'Ml'

REBEKA
!I.rz:w
&l'il>I~

hlfb&eal!l ~

k~ :romanI. I'~m DAPIL.'fE O,{i MAU8U'l1i ~ :!Iahit>B, m, kl:lZlli'. cUdI'! S5 kun[~_ .uIMED1lI'Al..DD< ~
.!jlijhtGt

Milli Sefimil ire Afganistan Krall araslnd,8
lciimlbur

ekmek
itib k B·· ugund .en mr aren exmege yiizde otuz .arpa,yiizdeyirmi cavdar kanstmlaeak
oj

I

Iv;

rik1erin:r:

(A.A.} Rd.s.i.ln6nii, m,aY']'I!t'i\ ~ Abranil9tall.1Il ~(ikli 1 m,l[U h~"ml tmoo.a~'b.etlle M<tj ~$te, ~a~~tEm K~lm~. t,dwaflac teb-

Artk~a"

knnet

5

zt

VIe r~f'~

R mtit~~Rlne

de t~JdITk

Ce""

tr-ini WLd.inn~.

VeldUer Heyetimn
Durlad
Tri~ri
~~ taltk. t!Op' ~

~ ~ (A.4.) - 1l;il".'i'rW!;~ %lH1_1l ~tI~: HWrllln~t. 16 bImI:mn 1'9411 tarlhloden it\blltoollJ :rmnl Pistiad(l. )i:;lldwr f'lirnJ.tJfe "r.lWle. SrI *1'p3 w ytlz,!oe 11:0£lilr.'1'11l1l' .kr.hb!l!llll5ma M1"H ~i!llIinlP,l. tIC'. Bu tWbir, hl'-\kro '01) MIl\; :mUt't!\1aanm ·(>kgMkllk 1h~lm tlIDi !;"e snimm lW' te:mill:!lm b1JtIamIlk ~ 'alllDl:r'I_j~tr. i Y'_'-_ffitip ~In ~1I11& N!Jummiian e&1i:i tiji ~ilfli;w ·H~dbt.rJm n-amiJollID ~ oi.~ k'!.-.ni ~ ~ IIlnHl!Jtur. M~e'l1n bl;r eok TfllnMJkLlihlTliJ!lu, I!IkJm!k: ~itJ"~kotdutnru1!iin btl 1!e>IIbir ~ ~ :ftt_va.JHm b1tap ~l:mek:hiLltl'.
;)I~

ar~.D

{api'antlSl
~ ~k~or rj;~~:s.otind~ ba£ya.p;m:r$!F.

IJutd.a.:f

I~'~ hltikli.k IlIIIml

P.n~,

5 6A.A.) - k:a VaHeyd,i ib.ugin!SUi!'!; l 6 da:

ymtli t\fIEllhneok ,,°0 WMpi\9r .u.~lr.

ukkl~a

a!IIAkab

~

kab&cllen 1CdMr

'

Rdik: ,Scorda:mm

:Tersine tefsire
u gray an emareler
kend'inoe, b!'!.:Z1 aJfunetier..e loak:a.f.3:k bi:rim, Mdiseler k3t'U TiMegr!lfu ga~i.

..,

Ekmek sikmhsma tedbir ahnnnshr
AriZ}'
"'"

Orta ~arkta hava akmlan ~iddetleni:yor
Mihver Isk.endedyeyi Fransrzlar A.mman'. fng,ilizler Beyrutu , bornbaladilar

Ha~p __
Merak edilen: yeni 'harekat
l

Sulh sozleri
e.r

Sulh .

Amerika '9n: ve Japonu' bansbracak nn
Stefani muhabirine gOre Amerika bu
i!)

etrafJnda donen sahast neresl? .~ayialar nedir ?
AJrrrerikB IIIlJl ~o,dra ~i

vazlyefin bugun onune "I' .. '.. . Id ge~,1mesl mernumur

Kibns'a miies.sdr
hava y,ardlm]an

~tsmda

~~Iti

ve

per:i§aJ1

gori.ffidugumti";re

h;U'ki.iJc'l"ll/e.r 'll'eriYOf". Bf:;;r:ml bllil'la dlyeceg:imiz ~: Kendi kehdilii "1da.tl'nak hUf'"rl"yetirn:k>n I}i~ Idfl'l"'SlBl IfNlhnwn edi lemez, Emml YALMAN

:Vue,fH A.h~

Livorno'da

~n

til Te1egtalfui dooer

rafo) adu ttalya;n ga~ nin bir taklm irldialan var: fu-

gilizlerin,. harp

dOnmez miittefiklerini ierketmeleti Wi kaIliIarmm SO!l damlasma
life SOil

.===================~====,,=============
III 1111 11 I

~lmini: ta.s£.~oe)'~ rny.""<1~I",k 01Re.sm,~ m1.l.§,lhrdu. 'Bundi:l:n .&Qnfa G.iritts ' tlflauy.za .geogtiler. M::trt 41;)'1 h~.zw Dun .gee!! kk~n.deriyen bM bllila. rusan ayl Balkil.n]ar m~eleh.EI! a, hiicum~ v Yii!Pl~mL~ilf, Tayy4- ainin rt '51.ye!ii]I!i. maYI!!I al'l da.. Gire d.aH oaQlryalan a.Lei iWJn'i_lal- ridin i,nalile niha.Yil>l Ihuld u, dir, u~~jll. YU'j.:,g,l!k .in.hii,k §,iJJ,di ~arekiit 3ahaill nereel ~'ve yangm bomball!.l'"L at ..fm~!;ItH. lacB:k.} Hl!rkfj1;lJ,n sorciu.gu, ogLeil.Dun de fHl.nl.ru- onundL! halk blr<l~ <O{lnn(tik. ilk natLra ~l~n BIJ. b.iiC'l.lM ir'rM1\';" Wyiik ~1!I.J"ia.t:a mll'k atedigi!\uJll 1;1.... ,-. topJa:mh. Kiw.i ih.l iyaclI1tdaTl 9Gk Elebep, yit'm:i 'd.ijrt :a.a:atn.k; deneme :!It'lbeb~e-t "ermi~ VI!: i'bu yi.i~tn LCln.dlu. tllo:i1,'O.!lt), All1illonJa:rm fula aJ.c:'it. kimi aJ}lkgozJiiHik lM£1,dlil uzc.rine hal<kln H.tiy..,t :ru2l1a ilLAIl ol;miiltti:r. YaTl\bll!!.l'lTI ft<lv&d<lO 'l(t:: den~dil!:n $~r~yey6 edip f;ula ~kmegi fazl~ paraya ek:n~ti t!:d;uikin!! kalklynll~l vo: j adcdi hen~ ma~1:im .d.e~ildlr. 8.it asker ·g(;ndcrdikl .... rmi blldiriyol". _th, kimi de sod::mt, ~ekti ve oeK.- bu .Mi.n'l tao·lobin k,.mdu ml.l'l';i:ll;~ i§1Ok .evkr y.ktlm!§hr. Hc.JYiin 10 taYYULe '8"elm~ktl!dir, R!e~ini gu.,. Ibul~b:ildi_ !leY.! ibOl!:ma.5IUlI. [(a"ir~. 5 (A.l\.) - R~"men Dcniz.d.en. b.ahk.YI :gemilerile de ·(De'l'a'I1I..I Sa.. 2, Sli. ~ <Ie-) -1lDeV!J.:tnl: t';&, 5, 1S'il.· ~) I-I na:kliya.t yaptlmakta4n:. Bu vaziy>!;tin. aabebinden dun

Sun'j yokluk fmncrlarm bir krsnn unlan borek~iJere satmalarmdan ve halkm fazla ihtiya.th ohmya kalkrsmasindan it eri gelmi§,tir

te min edildi
S
(,A-A.) -

SmiYI!:, diinYElnllt aLM~~'Ln! ~lbedefl mef!le-1e alm.a.kta. dl!'Vam ed;iYI;l·r. Alma'flyalll!n 1941 JJ.krb~r t.r fi, mJiIDoi baila.yall y~rln ik.i 1l.:y o· la,ea._k.tH. Alm~ru'l!lr ill nh.!il.n~ hac~koOtc. .g'e.r~];::r, B~lk!mlar
nll\l-

ai~e

Kahire. tc-blig:

S~il

o1'".:t:pon J:ft.I1haie~an& mna.yl!t ve~ ~ l31rleI;Iik Amoctkll hiii.kllmct.i t<J..vllll:!ltNItabl!lmrml* mlite-Bu hnowata .fIT~Ci'l'tjll. Avam' ka:tnll.r.il!Slnda b'l;i Yllr;!l.yLI ~!';ijkii1IJr. ~ ~ I:~I[ ~t 1l~!a.oa1rtrr~ hUS'lLliIt..1 .i;z&hil.t. vermekten imlin,a,

lf~tin.i. a]IYW- ve bir o;.ok te~irle:r!! r.ney.dl!lll '!Ielrfygil";" 1 = lBiL1llla:rma. gi);re Vlnilnt, Rudolf HeM'in BIJ]h tartl:arllH bildirmek ~n m-sm!ck-stine gitImi~tir .. Hess'm awh t~lifile L.ondnya. geldigini Ab-nanlar <la. lngih~ler de itir.a.f ediyorl&t"_ 1ki tao

V8nant'm V~ngto:n·a ~d. es:r~:rh b,i,or ~>el e rm_,ahi"

ibiiyiik

lein i.i9 ,art ko§Uyormu$

En. miihimi': ,japo'oya
C,enubi Pasifiktte geni,lcrniyecek
Rorna,
Mil Vli.ting:botl

!!I (A.;IL) - SIlefBiIH $~!l..l~ ~~j)om. )'l3:ZIym'!

r.a f d.a ':JU lh .gi}ru ~meieri yarnl.:k ,ml ~izlemi!Yor.. Yslnu ~a~V!!_kil

em

B.

d~tir,

1. -

..I.:_Lpo)Il3'ta.

~~l~=~~~"!ma;:!
li:k Ull~

fis!eklerine

bdar

Elfkhmmum.iyej'
:rum

t.amamile i~ hir. va~iyett~ }'Olumi §I!!.IjlJ."1tl.[';§} ~a- """, ..-""", Gazetel;rin ..,..-, ,
III

4a.

tIlil'm.leketin

'haletini

almettirtyunull~-.· BLl iddialara. diyec-eghniz ye halk] rngilWenn

~

I

MWtitffi'"do

I8$,8 mu_ d ur I sri VB 18.§·S h- 8',Y8-t-.e I· I-S ,I er b :8(!'l·'1y 0_r'Ia r -'
iSfj6

]n1IZlizlcr

F·li-.:it.ind~n Tlit;.in ha-'
.surlYc: .me" rnr!!l~j<l! Qe~'l-

"II!,

II .

dur: 1talyan ~tesi tama.mit.i kendi kendini aldabyor. Tiirkld

:mik:adele·J

5ini 'tam hir anla.y!§1a VEl tleti,c41 hakkrnda tam :i.tim.atla laldP1l edi~"01'.1ngilizleriI!l bu h.arbe ha,."'1

urllkm

gjrdtkl@riru,

iyf

niyd.1t

besletnelde be,t'abl;ir ~ir ~k_ ri $onuna get il'elli'iIedlklennl, ~ takml hatalaI" df!; imemekte duklanm pek iyi hiliri~. ingHi lcre oIan dOStlUg:lllil1!H. her y3lp~ frklanna «'3.yn1 h±kmettJ:n. dedireeek yalancl :aeviden bir clostluk degildir. Kusurlanm gOrll)o"Ortlz, serbe5tge t.enlrit ediyoruz. l!a.:;>drliksi2ll1k. veya hati
.'ioiiziiucle-n bir

i-§le1

AmetJokj, .dfioflallll1l;l;

~fIUI,nL'Tam

ian zaman. a.gllq;a teessiir

iii

b~rn.m.ad]k-

Amiral

Kimmel

g6s-

t eriyON2Fakat 9)rn:1 za;ma.nda haloen anbyoruz. DO:rt. be§ senelik biT
a vans]a ha.:nl")anan bir diijrna,n a

Amer'ika
Faal vaziy,efte
Amerika. dOllanmaSI harelul!:le mi ge~ecek
Va=llin:ghon" 5 (.'\.A-) ~ Am~' r,ika d'orl8.nma.!Il. Ibatjkuma.ll,dal'll A-nUraL HmSlba.M K~!:"1. diin Bcl:irtye
Nazm allhBY
I"~ K'ILCI'.¥.

Yap,hn I'eml'i ~t.a gQU zelMugla. j (AA.) Zeb:ele ~~Jnl::bn by. MI: huk(rmt!tiThi Milf we ~11a.h aia:r.!!k ck¥R;ryI el- nlenm. m~ '!lie i&oyJe.r.de bc~ F 1\aLIl1S1zl.arm g8zi.i w::l CD d_u¥inn~' mekt.e nc de ibl!lgii-l!I~k~:r z.a.ra r k~ melSl1 yo: l,;;aJ1.~tyor _ Vi~i hiikumCl:i de 'i'e ~aUl yok.tq.r, Ha1kl!"l Ei~ eov- yti;z; )"illmi Ihq {!.v o(..ru~~. hale g.d.mi:J, .5 39~· de <llZ ~r;!l f rallstz] an ft,tra fLfl.l!l 'lOoplamaya, krindc Y'w:tR~~~ ve .~U·dR ktk~f~, S (T cLdonla) ~ ura. ticl'etJi, ild mUd"Vin ,,1 g ugraomMjhr. 3 o.1!i, iki. aiJf :ya:rah, • hLrnra~od\f. K,:]~Y'lF1. $El!':h~n:n'Jieal'et V!!~&Leili, 1!.iJawetle:r ~§'ki.- IiraUGre1li, iki [;q)ortOr 170 lir,!!' gal)'l'et cd&Qr. • Radyo GUl!otM· da:n ha.!1k: o;;ok m.il"'ade et:JnI:JUf- altl ikafi!f y&t"a.h 'W!.~!' • l&t,. i,.;.m w.l1Iel'in cmdnd~ .OI~N!k ~f\e.tl.i, ]. m~Jn,..; i ~'.O' uert!!tli. AIlIkaJa, btanblll Vie l:mut'ldc uqe bir dH.k~!lo 85 lira.. u~n:;tlt. :mwijNiikleri, dlir~r vil!i.",~tle:t'cle Ankal'a: Bir ia!le miiilijrii. 'lOa doe i<1§!!!J hcy~tl@ril!e~kll~1!: karar 1:i1':il ucr~tb., bit' m_ua:o;>[n 2.l (I lira v~. t.u Jnt5ills~;tki VekiHlf'1' hl!:- uCI"l!!tl~ biI I"apc:uilir IIi'G lin! ij.:;,y;m kal'Ml blilgUnden .i.libaH~ r,i!_t1i hi;r daktiJo 85 h~i:I iic.l"£tli m<!Uyete ~iJt;ir. 1:ml1r dol! ayni_ Ka.I:arntiimeye wOlfe i ~e m.\ij.RQe ht!yetLetl valilcrin rl..II": ~ - j' L....;':'] ].l k-]' 'l~tl _ N~el:irld.e Mlr)talkl!. Ti;;:'ll.ret onLr1et, ~.I oai!J an 'Ill il>Ye. Ie .J~: _.. _.L J~i "li" _.L c' • "'1 Co. . qyru. rn.mntt. .1 op]''''1l l,g,! JY 8uI"I! -~il,e:n i8!e i¥ermi ... yattllim!!i~ llu.lIcrl ~b~ Uliitd.iJfij "'C}'i! aj-am, ,~'iIl '\{i!ilini;n ckiil"lJ.d!l'iIl ·d~rnya. Tia!tet Od !l:$L b~i.tihi ""~ F.iyat ~ yardm'J:Cll9i ol.o;l<:OIk.Jardu. Murakilllc: .biJ.roMl ::;efind:en t~·d!.- f Bu ~ v:i!jydimizdeki ~c ldi:p ccL,~d.; lir. MLIl.ta~El. T.icI!T~l t mij.dJi.lrlUk]~ hdTW1J. §-~llr: miidurl. tigti m,'~l"lbcz;J bllly.nmayall

Mudurler,

i§lerinde dogruda.n dogruya

§Unali Ahik~.a da. ~~l'". fral)aJZ doru.tr.Jmamnm Ibjr kl.Sl1iiL cia' elinde hu.lunma'ktadlr. tn.giLide.r ~~ 5uriy~J I! ha:rokel~ :g~,kf3e Vi}i hiikiDmt!tlI1in i!lkmocgmf! ;rag ::.<~re· e.dnil'- autun Fran!IJZ'lar Vi4j, hil" kUm.~tinin ~tr8lhnd<lc tc>plan~-

- l'Iiii!'lfdl~ h,ll"" d~r.. vi;ii ihll.kllmol!itj

rel;il:.&

gCIj'mfy'!):riaTt

================~=====::::::;i!="

troIilnll ~ik:e"'ktir. h;!IJ1"he g:irip gimUyec.~ini a.nla2 - J,apeIlYli ~l)j P"o:J.$i!t'ik.te her mak lstemi§olir, Amerika h,iI1i1b.;:tftr-ID g-en1:?l.emedf:n it;l:InafiI oo~llek.'tlr. II Ingiilt'ere ,'e Ji.merllUt .JapO'JII" girrmediii, takdirdoc Afmanl'·a iJot: :;a.y.a. ~ ihrac..atI ambaJ!'gQ;S.1LDU lc.aIanl.il!§RoGaktu:. Bu adol!ta Ingikero:' . lD6""8JElj~ Sa. 5. &ti. 01 00) 1'+1 d!r~.

2: -

,1J'lgilt.ere,

lI.:medkamn

~Q'Url>~

IInC3'k. ~Jl ve i~ MOg"oIi~'illI

cm~.e,
11:_-

Mug lada zelzele hili devam ediyor

tJr. 11l'Siltere. Vw

vamerin yardl

140.9
I

olacalkl'ar'

I

~Fn:

k ,.. I ' H al'·d e Ed·b- .,.lo_on f eransl l
muesseseJerine

r~c:

mu·.

Pr"ofesor, ~j,t;ek ve'

c;elenk paralarlnJn hay~r
veriJmesjni favsiye etti

iatanhukla:

8n- ia!e

mildJfuil

(Dtl ..«nu

~

2, SI.I. :2 do)

'~I

.._w£li! l~~~",,*."~ l
t.

I

ka~1 nlkrs techiza.t ve a.skede I:ngilizlerin gOstri.gi m.ukave·
meti yer YflT h.:ay;ranhkla

seyre·

,Poslalarda Radyo'I
muamelesi
H~iriiJ:l
~Q

diyoruz, V,:<tlil,rtalarrnrn. kifayet. si:digin i bilme1erine ragme~ ([Je'll(IDii 188. I'i, a :II 4(1) )( IX

ni.z :har~kr.l

KImm~i".an.
B.

erkirnJ.· ilc- siru§ID.iittiir. lledih:rn:k>I:.edh-.

suhe:ai

de-ve dcn!z

Ami:ral

ha'Foketinclcn ~yvel RQo.s.evl!lt'l~ goru§"'=ii zao-

ayl

.geldi H~rl.~F"

mU!m1d~ ;!!'li!lk m~d:liU.y.jydi:ndecilr.

V!l!k
~l'laUl.

Y cni bir sulh taarruzumu l'
hi
ti~

~

Halid~ UJp didrii. ~

....... I!a

'ft

~~iinY! HBfk~e

lind·~ylllJi'tli'mii:i<ia.
var. hem lrnek var.

de mahk o:rneyc

htom

Z:i.ir~

g:it'"

mllbteH ka

H:a,]bui::.l pll.s:l;a.n~l.erd.? ~ he'1pe n :JOM"a. .adlfQ m1i.l~m;e~ ]l!:3i yapl.i;nzy(lT. Befte kadar "azi~ ~Il.ds. lau J,g,nanla.r
r ~dyo 'mW!m~~i

ga, lm'ki1i.n

Y'~tJma-

n., J-[i:dd i~ yl!: III hir taaulIZl!!Inda i)llllu.ni.lGi!l..g L ;a~i'ial2j!m loik.:rarhun.ak.t.1d r1'.. .Burou:n. sebebi Am-cr.ik...n mUdabak= bEl'ta.t&f ~deb,il:mck ife AI~ f.Il<mi)'i.'l nln Ii!'LlJ.'W!JfaJti;ye11crioi t:a1\:-

:5 (A.A) =-- 'Rt;llte'r~ babe>!' alan Vkhy tm.ilif.itl.m.

YllrillmSe~m'ller e..;a~.iY~ti 1J.~l"t.ya.t'd'll!tl. SlUt an ~ ~tk~:IIl'm:Intin. lr.aru fi~;SUIl"i;H, tstil'~L ~ Heii!fevt sabminu. iiold:mr.1Dl. b~ HilLld" orabapl', prat>l!:!IQr H.Ul1..d€' Edirp I Wi. b.k kIltle fuafimfrn Ttlr'l!: ~!-

rlol=' ~ ..
lu)~
(~

kM~ ~

YllEifool Sa.

~ de)

"!I.tr

a..

50.,1

*;*/

aim

T

H arp
,

v.!!o

~it

Wil:im"

'YQ:deT.

P<:l-3t.l. idaJ:eiIl, re.<±y.o mu1limel~i.n~ 'b.&.k ... ak ;m~wk.rm r;alll~m!!. .IIa.r!tberlni 'bu, ilI.~ i9D doiJttit"4!mez mi~ Bijyw c.c halla kQI.aYllok ~lItetilc~
meQ;

viye etmek t>!O!kil ed«-~ktiT. .AI-' ma:'II)'t\,IngM~eyc br~1 har:b e d ev ...m i9i1t !:Llhk l:a.eM\lJ.a:ti o.LfiUI·
~lgml hild.ir~ekti'l'". - '"
1

AlmanyanlD h,arp hedefleri
~j'[

,1lI1i! hMK,etlerjl1li

)Ii.

mi'

j &MI;fl:fn R~ ml.lillllQlr.i tar;a.,fm· dil!.rl bir A.fm.Bn .- 50VYl!:t aakl;!f"J

.,A1Iman - ,~et aa~er~ pakh a'l:\iTim, S (A.A.) - bQmei ah.akkmdill ve1'llf!fi hJtjbar rev ed_.jlmek::-

Rtl ~IJ

ii!; 1W1d-adi6. M;phml!i.I~ .~
irqr:iiltera adaJarl~1
ikilrtJI

kijMY:r:

1Ge1e~
KIIIll'

i~iLi
ileri

ibSID BU,.AN
(~ K'annaY
Suba:;,VII)
='Aca~ ,Ahrumya voe·tbllya, b.un.lM'ltiB!'IlI InmRl8in.i z~? I tns:ilt.ere ",dill an lIillll Ibelllleftit' ,. j3iiveYf

Yazan:

~.

paktl

mi m~mhii.Ii1'~'" teblp

lIoull.nlQll ol:n.ab? olnlaL .ozizim, lu,lI'! Yok&a, dokuz

,t~ifiJ&i.J,
1'110' 'On

gUni!! k~:!'.

2 ...... SilveyfCi' doim
:I Ce'beliwEka hlB'ekef..

UA.1TU!I:;

)'lim: bir harp ywtIUJ:"cail ,dOgilf'l •••

V>e CebeBit*t.lk .A:kd.m.iz ~a.' Inl'"M -3"Olunun miibim g~ilJer-ictir_ Mih,_,. bvv.Et1!1!1!i fimdiy6 kMllir 5uVe)'Ii elde 8I:meli i~ i1erii b~ettll b!!II!wdglar. Mjb. ver'ileri luuekoelti l'o.bmk ~.i: hd:flllll 'Ql!~~, haltli (Dcvlllm sa. So SU.1_, -

8"

Ow -

..

Avr mada
AI

===== 2,0 S en elfin
..:.

-

---~--

.... tiNasi IG ec;·
·I

Yeni ayakkabl
· TIpl.,
MU.1",ak be biiroe« a
y,e.nl l£p agakkablga 660 kurus figat .kQ'ydu
FiYiI;t M'.haka.h~ lbiJro~unuliI -iiinkU tQP~.!IIlbullcla halk aya!o;' kehlla1L hakkLll'd~ kC!niJ~lJlm'!.:l!)'

C;'o,zi.Umez bir dosfluk ba~~,ang'lc!

olan bir akJam ye meg i
'\

G'onullH haslabaklCI kursfarl 3Glilyur
Kurslara

II

k

I Tra,mvay bandajl
geliyor
K iisienceden
Romanya
dati

Sekl« guz bandaj
oapura yiiklfniyor
,~~tir·1.nc:1i ka'

~

L53J

ill '"'

b.:a.t1ma

lelem«,i,

S.Oi"JlII:iIiYII'iI:.l.;

.. laZW1 :
'f r:],if
'VM-

pa.za:rfesiden Hibaren

~iimc

haldu mmMlilll!J

,~sr ......
aj)!llt tfl.l:1.·

lli:I~ur

hasiahanelerde

baslenacak

(lteiB~l'!» OStrlU;sD.e
,TIB.nd,EL I:ItuTII.IYI:ll'laxdl.

gUzEl IlIr
EYJerlnin

1l~l'ulC' "~I}!ilU

IU~ctLt i;]o

nliketli

gtl:nle-

!:'lnde 'bUsMlliln IUl}'ll1elmek tIL~iIIlm dell vrdala oJ_aktH. Ozed;:~tfl" ~lC\lindebll)'ilik 1:liJ.' !l'l!.dlelll[ 19Lnde ch.lyd'U.t~l)'I'i :I'i II1iMI!fjw.ln .l:'iiN.l'ndolU !,~. d@ki deriP"Li1'l kal'inl.i;L ;bJr mJ.ii· ~.nnoo(trdim, ft"ltalWe lI<J:r gra:r~t vafd!, Madam. c..s.lI:ll~[ b!Al~ywu!ll. mcb-"~d<!!~ az olmurnak iizi:'r~ lllOtc· Ms,dBJJl von Kopchal1 yebpi~ bt~ YOil'dls K~e"II'tt' ~."'ln! '!IlOk seveu rulC!!1l! r,~rukts VI:! L!lh.:rul~n bir tilrZ' ve kocaema peroa:st!r:' iildNl bill kadm y&;:;1Il1l yaJtl~1'\!It1, F~kat b41~ gen'O d.a YialPllae.ak lef, l'~.im:l !!k.i allot ar: n C mubatllZEL edli!n bLr kalinhgl ol.dupnu anlll.mlik i9in usun tc:1..1dke IllJnLn r~I!'LIIS'Jni Adana, Tarrs1l.~ falbrika' "'a.edi lUlllum y.oklu, ~ok gllzel ahldklI \'C k1" 1i0;:6 glhi 1t"1!;lm blr 'tSYil'I II'I,T~nm b~zlol!ri kelmlLitnodli. 0,1 .. f('vk!!ll\(!!o !Y! 1;il' tel"biye ~($t'nrl1ll BiL' I:ocllk gib[ l6ai, gLL)'!!t ttlmig: yU. lC~ktJ1'. AyakkahllanR Lburlllll;:!'!,I" yt.D K.'II'1r 'Il ii' alle kadmt oldugu her rakll. inslIJll!D.i'!IL d~1i'I1!L~1'(llrn ve kl~' M i.,!;iitll:tl.e ';!lImllt k(lln:caK.trr, B'II. !if! llll~ a7l1a.ljlhyooou. Ml!il'yem ana "'-e-t 'VCtrmllll:~T.i zeV:l~ duya'l1. VB 'bUffin

T.o,p 1~n tL [J.cticc.u1l'ld ~ i1Y!tkr.aollar y!!di ,,",ti :y,~b\J.t Mlillor de,illoin'

tur.

lflrJa'lhrlll'!lfl 50 fb~ndaj bit mud' , clcl Evvel rcl'mlt ve kullUilwag<l

aI ... o: IiIct,irtiknGllli n I It; lI:rilda§ll,nilp' :!!I~Ti, ~l'mi.§. 01" 11m 80(1 hliLil.daim ,diJ.n K,(j'I!Lcr.lCie 1lru'lIm~ ~e·vki:HhJmil:ii e ha:z~lf ,bl.lllJllma~1 j~ I:'ciiy0 rdu, Bu b-ndail.r IJao:lT e.ldUiIlu w.dll'd:e ,bi: ~a~ i'i~rie.ind~ m1!ml;ck~tirnj,· ze i!!h~ cd.Elrn.iJ oi,a.ea.ktJ!. Bu bi!ln.d,ilj Latlll ikj ~l:nelLk, thti)'I!l.C,1 l.!,!Ill~lla.Yii"='~il aeylernnckte·
dlr, BIJ !l",.:r~le ttam'Vay ,at~llI-

b",~IG:m;rIl~I,r , IkilifC!i p<l! r t~

O~ ili.in evvel menav we ,~balec,)lidded; bit' nota ¥onderdi. Oyk bir ~ota kj, Ill" SI!Miml, ~e sababs "in': ,,~o. da:K~ad.:l1iI iliharm ~Hidiyi ke;tLrru) difo:r. &i sUn e.vffi btilkak1iUl b1r IPfol~s.'~ al:iiil~. dyle bit- proteI· \'1) ,ki bwt~ bii.lf~ ne -.yt~ 'llfi
Ill!!:

de

pe-;)o'{lir t1!d"~';illle'

bwak.mJ}'o:r+
)ladl; .

irnk;;~
dll.-

Piin k~a, b-ir ij'himaJom
ijd)~

:t'I'e,~ltbir haVI;) mttnfl'-'II,i!: 1~-.'Itl!!t Vili flllJ,l;ll':!lllL'k!l~. ;llIiLl'IlllT! bu" ruZll, no;; 'lie ~I,baf ),)Ir nnlll'3r, E@td ~mMlln'dNI Ir.JLJiI blL' al'lt!k~ya 'hM!T.lz,1yQniu.SIilTII-' t~":rx 'l'\lM'cll, miyeU da milkilmil:lI;lldi, .'ilaa:t.lIli:'iCB yU. Koe~ Al'rt'ed Xlilger.all, ~1.diye lea.dlU' iI.!II'Ulltl8.l"'da hug b~adIi.f etroe- rllr; gelI!ll', EV<'1ti j)ir El8J'llye 'b~ d,ur· d'~km CIjo\1V!l1, ~ ,,,Gk CllRh, ,.ok ma2:d" n~!i ve 90K lil.tifcci, sljV'ium 1;il' 4MerhlLm kocasc. lkLllCi Vilhc!min ·d.nmm,~r~Jti ~OOU:I~11l1hmo.an~ri bablMil K~y!er Fndrik'in )ilt.vori I· taru,yu ~BRi bir oliOflt, y.(!,hut ta \111: mi~, Oml. k<Lr~ k~blnde Cfl bl.l.Yl1~ blr ilJlnb& ol!VI. Wt. bu germ bund8.n dll- gur~lt ta~rrdf. 9ltnk:O ayT;L zam:o.lle!.a. Itjl "amiml 'hI!!' 1m Vii 'yIiIUJiEmLIl:zilr. Albay )"coO!1ll' YOn Ktlp~lhen, V1i,ta.!'lDi8 ruarhindc htfiJfbuJd"-l "0 perve;l!tlll!! hmrtUlll~ bll' ~rllil. l.!rUuyeile Olga "IIPurWtd.a tCll'fl~t!lCJ lUi On ~eljl ~nden"~-! M.adlatn K1.Ine" ma:ruilulaIJ: !81fll.tihl 'lUU'iI.'!"dlu vanmli-o lfe 'Plr mll;a;flr gellp gi~iyo:r(h.l; 0;;o zamW[l.l'lillll b;!j~~l'ken S@8inil1 lunL.L.l1 8.i"k.ada{il~J:llti~B1P"O~1l h(Jl'ph: tilEedig-inl ~a.ettlm, Qo.zll3f'ini bit bil- k<:>lulJ1.I. uybdmitl k Baron 'l'On
1't'!>Lml"r!uB benzdyen,

:!oII.liin, giIZ<.']

ayakk:libd;tu lIalU 'molllll<litallir vit - . dn lermd_e r~kli'i.mlu:r raflae.ak~1 \Ie io;~l'iaii'Q s Tiocilorcl Oclaslle {jYi!J~' kahl;:r''L ~at-an n'l<!gUZ:M11iI, cli~l!it.lerj
k Qnaoa.ik tlr ••

rll'U dlL'ha ,nk ~~.eo'I'md;; ~ e cdiJ ~,t.iI.

imkim

eoj'-

QJ;Celii,t ,s.ut zarflndiJ bcm;umu hllJldil.lI bi;i.yle, d.eiil kw;~-; deii~ P~I!" p~!IIDI;1I hrn-'" ~m ,rOl"~B.iniG d;Yor. Bl!I tabah !i'at.aJd:a:n bl1:!ar kIllJUmJ~<l' bil: dlZ' no gOE'eyU;:.: E."I;I sllb~ bir tahliye k(Ulan '~"
ier,!lJY~
miir,IItCilii!ot etlil~}

ki,yetler Tic:a.t'et Oda.a.ma. Yi!l.plla eaknr, ]3u il.yakkabllar he):' yerd ...
L

By. .;l,y,pkk",blla.T ~akkmdld
satll8iCilk!H',

~.
I

T,ophan,edeki
GOmiiUahukbl!lklC]Wc klll'llanna bydedileJI diijn. Ha1k eviliide
baYilDllilG"

~--o-~iOCI,olIk

PIiII~iP'B'III

dispcm ..

dll'8I!I

bizi kal,M ,diL,lU't R~'!iIr_.,
YBibu bill TIle? declim,

seri Ve'i beKlmeVI ayln on biril'lde ~lill~cak
I.. iIi~bjyc

-

1}60 lkurd~'t8'n

~!., "

B!:Ihkve deri ihra'ccl"h
,arhyor
~OD'\

mekt>ediuler, Bunun. i-yindir ki, ~t..i iiP~h'flil'l mulbtehf ~enlltl~" 'l'.in-de bi'l'bir.ine uYtl\lYojIn flyiiltlil:r" <B'W!ld.il.ll hir (l"'luddl2t !l!:yvt:!il.3!;;!]j·1 Ll!i ,~tLI:m.akta. ve .hdtt,a, bu f]yat ye ikino;d Ce:i:<t flliloihik~mc@. tuafllrkb,nn a .aYl'ii &~tntte lbuh:L1lan fllilcl~1i )'OZg6da. il~ 'iIIe1t!l! i!!ILlrilrU.Il dukkln.larclill ,bile. :~e"di.if 0011.11:1,· ...~ 750 i.i'ra a~~, p8,l'a ct'Us.m,\ m.akLadll'. Dun, bll hUISlL~ta.y~rp'" ~arp"tlrlbn. rneY!lddl :k,.i.mylil:vzye :liD netic.~i - Mada'IT!1i!ka, ~II. !I!~ t~nll ,s'!llll' hllduP01IZ letkild~f Ha:fta:liM', giinler ~!lIimali:J;:J., g~er. tiiccan Ra.~ Se:vilin n.a:kzan -de· V'MTI\utlr:KiUZU, eti K~nhe Ii ve lerln g~BCBfll'i!i .'5i'llllel!l]e-r; md)TcJlll1'~ l'c<1, bir ta:ra:iYn ~e. lkt'RIrIl!e dahln1 VBm e.dibnekle o],an muhake'mes.i An~dO'Nhlsa'lnd: 75, Oskijdfll'· SonIa. lIafm& llIoluD.8!. ba,k'lIJ'!Lk= RlilT'eUe iI'l:amet mili;aM;('!!!.l almak 1..ln d.ijn3~.iye ikjnc: ce"a.da. n.i.hiU'etMWlII.m.m Bonlindlili en eEkl 1I.:r. d"" 70, (.a.mltcada B~!lGilun' u~'O.rdum. Bir gtm p8~apOi'tum l~nml~tir, kac1ap b0nim. bo Yllri 'bllnde:!l klm!!e cia ,b1!21 k:a.:!Ia.plarda 65. billlf:I),ULIl'· )'(adam Ktlnenl!l ttltne g'I!IgU \lie ~l'a.da M",hkcmc, Il!myiz TIl@'kemi!l!l!liale.:mu:, dl)'cJI'du. d:!i. cia 7.Q • 75, klanbul Bahkp.,· do-fum. tar'lbin1 Ok.~Q- Di~lt['1 ;[lr~m. 'fd!l nak'li! karanlla. Ul'muf i'e JOQ Herk~ datum gECtB1l1 11:1n !i:1~e.k Z:!l.l"II'II,d,a5 0' • jJ) kUfI.l'il !l!e.tJld.JiJ d& ruttugili IlaIIJ'l !iigELl'1 hemen 8Une
kU:;!:11

Bll dli'l~ ~eoeC!ii intt M9Jda.T.i:L KllH'nln. a=su 1~11l teTUtI cdllmbi,U .. l.a.k f68tel'Jyonh.i. ll;t~dijiln! t!lI!V~t ed"'l ""eo m: 16t0J.":!i~ o ~Ke Kagotaii.'ll.nllt)f! aIt:~am y,Eyapardr" Zaten 0It ~ dlollll'!!l 1Mit ZlIl.111't,tillnlsda -b.on1m a:!'amd<EI. ~iiillltu~Z Manda. mlll{e:mmel bjr ~ YG.:,1)llo.maz b II' dOl'lfbJI;un l:wi]ang~C[ oldu, Ili. Scfradm ~m:pan:yan.ln YCf~nl l»:n. ,GOOII Asto. I!amgar}e. Q,v,d,.et eder~i¥l'l!ri dolduru:i":;m!lI. Ar!iJilJ'1J1R, di{l, Ken yalda: !bit· ikL ~ IikCiT karl~l~h, .hhd~m BJ!lm~a[nlli. Reblil. l'!l:Vo:r.::lU. bu RUl1iE. ahb.Bqllarllildian lkl ,.Ift daJJa "l~dlB ne kEJd;l,r jii. bLr k:!.drruhL". Hem d!l.~t (l.tmi~li. Vakit l;O'k n~el1. geo;;idill- NOE'Ve-'l:in rut ..y~ all~Ilin kmdn-, :,.o;rful, 'Mad.!lffi "i"on Hopch'lllll, gelEl!lk YazdI. &:i. o,}OCIo.!kl3l[ yak,. ;5~ne de If.e:l'I~l.''Iin;lnyetml, 'bllf' ~mm Ben !i~, sav.(li,m OOllEiTr. ,ifBllim, bElJ.TRfllJ yapI1a.eli!mJ ¥~ lli.'g 1i'o<r~l!. Ball_<£. u''IlJ~,trlml2l ~m ~Z\1;l S;ok mt!A.nnt de 1:1er tll".5;a.U!\ b!ll';lllll l:lii.liIY{l.~ ~lTlnl, Asta". r L\lI 1.iekr.ar iii di,yord,u.

nllk.ta.)ro. r:!IlkweJl: ~rjili aiEtin bLr 19 t~meiil vardf. A~Cd! "'fl.B'I!!l'lIiJI. geli~ ~Ei1 m.; yllmryl.ll'l. gllgIlt hir de!liz ~ a.yru .zill~a d1t. ~ h{lslias, koei:imall bir !lOCuktu. Sofrll. da no 1r:adar gili!tt] 'hi'lZrrliml'ru,U! ,l'{!Yf!1t!1i:n Iblir IWnel!R.THI maSEL· run ~ tlihlBlart t~zl!lrl.t1l\!l yaY~mLl;l gool dJtll'll'l'mm tllRt\ne 'lij~ekl!!r 'j'e l!f'I.e-palar k.H~I'i. ara.la-nndilln ~. kin mum Z'lnl~1 dmsl1Lrlll. t&tlr btl:" sro.a..kl1k w:rJyo-l" .... gOZlgrl daba :[!Ill.re

l'rLlI110.p i.!jmlndo.: ~1l' i!lIi.l:i'it ... MlI.cllUi'I K"Line, onda.ll 'bo.1'li!lcderkc~ ~ Halip. P91~nya\ll(l,:r1 BLitUn !;Lttliklc:rini iPmm~'da zapteUller. ZII.' \"I\U~ 'l<OCIl~m ~jmQ.1 on parlUlX 'ka-l, mMll. ,pQlcnya h'!1k6met.lle da;¥alar.lfU 'Wt lp .i9in Bertino!) p-ldt. Mlliitiatde 12dlers.e-~17. lkltum ,t'tJ:!:cSim: cavell. et;l~y4"r1, ~l1r1 ~~ IlII;t!:iiii gilr:Lll de BllrU;nd~ f:!>J!!C'llr, dc:mi!j.'ti ••

lerim:: gi)re kUf::lle.:r"-!. :rwrlbcakla~· 1P~l=arklli gilnii bi!'l!l].lli.tT,!l(;8 klH, dlT:. i.lI'htu:!ktad IT. BLL k unlM C err!lhpa.~a. H~",e' KUl'llIl<:H' dart Ve :<;,Jt.1 nafta 01-Diind.c blJ &rad<l. RQ manyaya NUmunc, Bt::)iOg· ~n;:Il!lya haJJi!, o;.i,roz, Amer'lt<ll- ki, Haydarpa;a mak u!el't!: iki kJama a.yu1rnIf11r'., 1It.glla-e,akt'f, 13, la-'(~~ koy.un derw. Itli!ya:YfI ']11. ha.st:a;nelerindl!! TTLiktar EyUptc K_aydedilip jE;tanhhl'l He~IBnl2ltr~fl e"'aca.klau bll!hk. l~VE:Cle arpl!, olmik uz;l!fe gore birim~i p8ttti meZl,ltl edildik· h i!islal:li::lctlnd c od ersl,ere Ji:e 11!cllk, ! 4,799 lirahk ih;r~Ciit ~'aPllml§Ii bay"nlilJln ,gcl.ip -gitml:lcr.i kin, bit tensonJoi!. ikinci cleVIe bl..!lIa),a" Q~oblh hmin ~dilme:!ii hu~lI'!lu p:d a. ~ktlr. le-keth:'rt

lrul"lkrcie 'crI,lthtdH IDemder.i ve b,al;kk ihra.oati

Yan:l nnBCVttn ler Gcmiy!! ti ~aTa· te~ebbi.ial e r YOLpllma k Ia d IT, !llldan Turk ,kadmLr.lLn varon mG.Dilna kadilf H'iilk~vlerill'de tI{lf",~(lI'l\t!:(a o~~hf!a vazif;::[.l!lrjjllcien ka,.yd.acWenll!rJI'I fTliktan 600 u bi ri 0 h,n 801'1 i,Hhi ha3lalba k:lcD y~- hijll11l!1:!jCtu:r,'Bun~8r 'Illbail d,(OIec~'

'Ioiftim;l!::k

uzerll: a<;~I~c.I\k 'kl.lr~lara

q;;C:lI;:uk E~rgeme ktlrwnu Qil..ljj• ~"b~i tarahnclen biiyi.ik em~kJer !I !I:r file , To.phanecli! K]ld .. :a.li~a. rncdr~ni olattilirnh: tol!!~~ sdilel1l ~I.lk <!w,liIiJiI'Sed, gUll dii:l! Burm,@vi Ve Y Ilt:a.mf'l Yl.lrdlilD1.lIrJ, ha:cirall'JlliI €Ill bjrinci ~IUI I:un:'h ill ;ijn'ti 9-a,at 1 j d.e Hi !tid rc;:mnj yt>'pLl,'ll~.{I.k,tn. Mer ~9i,mde Va1i V,E a,eledil'l:: Rek.i LiIiI!f~Kw dl'!:J' da MZLr DIII1a.mf.GaktLr.

ceva, verdi Y I!~ niHml )!,eni n!~
«ali ve-

E", sahiiM YUilUme
l

1I.ml.r.

Mum:. emt, yeni
d1erken ~

l'IIotOl.,

IProt~tQ"

VItio.toJD,.
'l"1i

ibidi~})- 1kaLihm,
benrllft'

Ya:k'!lp KUJ"puo ~~ ~j;iZ kaJdtm» ~ ~i .•"
BlRIwtla

Tmplu lre ..,"

Copier denile
~o.pl~in..i.n ne~cyc dija Bele.cliy e blr b,e,.fl4td!l. F1,beri ted.rbirler dU!1unmekte icli. '1l1:1p~lm.aiIna.. karl!! rlol'erilofl o;op ;'!llrnia hralllJann1i'1 iT1~a-

t!tlkijr, Aw-up'ilI dev]ederi i.,;ind, beDim ~ i!1dimc debi IlPflIi et" l;Diyeoek kim Iila]dt ?!,•• K(ja KADI

Ihiidim,e

9Qk 1

'KLlZ~ {iyafl serb'8st cldlugu i~in kasl!lpla,r ko,yr:.m e:H
.5,atll'illlyorl~iII"
:5.elhrimizin ,'b&ZI semthri~dek~ kiLl!'ll.P a.., k.'kilnl<t ri rid a. ~OT.l ogiin 1 e~de koyun ~ti g,orlilmcmegt!" ba~·
lam1,hr, Bu ~,~~aplal !J<ItL§J,mn 1I~1'. buh.m;maS1J'ldaJ'l istiiadll'! ile .kUZIU o::ti :1* ilmaih terdh etmtd;.t~ V-c hli:ila dill dil,e.d1kl£r.i HyatL Ht;e'

b~

Rasit Sevil 4 sene 8 ay sUrgUno mahkOm oldu
1550 lira ,aglr para CezaSl i.le beraber 300 Kilo JeldUn de musad.:.re edilecek
'IIil,i 4!l;ello~ !']je ve 1550
1!3

ktiJ~Q.l!j8;i h ilkkl!Kil

1".t~t1'

dokUlecek

Basl·n koogresi
'l'1b'Jl:
tall!!!,!,,1

D'S8m arot5g! ReI!>U~JIi~bJl~

tn'llul AWl'

II'Iuda.Jtilio nil Eial~","'~

I!~ffii
lIaWntlml-4.

),1:II1;'II)k1 el:l:mar-

emIl:'

1!m.!:n

za.miloina

*

is.

iIIldr,

.

_ d.il~'. Eit' 90'1'1Xa. t'lOSItI!l~IH'ltoZ ;I!;11n, gBlir}'[Ir .. 1.!:ut',ak I!iz.den b~r a.o~ gUni:l. dyateU

Gijli!rBk: 13'all, ~utum.,

~tlrm.i,tL. KI1!;Uk Nil.onl,lin 1<;1 ba~· bJ:l.f1:::a. ~eye dt!:rtm1J,UL Hem de mi!lu!'[rl~;.e

gij;ri.iJTI'i\i;::i~y.r •

~ter1z. _ l\'Iernmlniye.tle, dl1ilfirr;, lI':akat, 'Oii yllk btl' '/8Y yapamam. E0i\ me on,
IskrJ!.C[liZ s1z klllldl.rl'i.z tal"tip etl!n. QtinklJ. :z;an· nli!dcr6em h~l?lar;;IH. Matl<illl. SIl.1'LaIj i s.r5liU\ paYIlU i!Ul'L!llne a.yn'JYo:r. EliltI;(l bl:l:yiik lOOT' ~ara. gcr;;miYG!", _ Ben hl!ll!' llakil!. i!lJ~ si3:.'lel1ljyOt
Tl"IU)'Um?

01. ~

dol*r .... reyim. e

ne

!l1.!;t'li'flZ: ll>:p'I'MII I~mb'r Y plyango i1!l.Z1I'laru IliIhm. $aat 011 lIdye gelm ll}ti. Pi.y8I.:nJg'OY'J,I, ve sehyol!'l,atml~' !iekm[ye b~lark:en, kllPUlltL zililili ~. PiJ"!:I~ada 40 ku,ruJlja ~alL:m~· ,IU[m, lBu !!aa.tte !elm g:eleblllrCU? Hi. til olan ncmllH:El.nmamul kahvo: ra:!: :>QnrB Marya. odaYIil t;lrdl ve ba.-. taJditl~:ri tizerlnde de. 'hazi eo;.lk111,. :yakLa"i!l.rak kulagllllal !l~diHer tar~h;ncl8n lIil~ Vc:: Jt)ti.-

blr

Y cllntz nohUJt ve !!!rp~yl kah..

-----

lj,se ve' ada ,eku,llatm isimiiz

hdikltfl 'yorlBl!'. E!!men YlU'm ~!..I ball.9terlerB gidip te hh'" gUZill !<lklJlli.l{Im "" '? N,t!

iii'gjbt de he.B~p'lan: ld~re edtSlzl
elial.'lne

get;Lrdiltrr,

tltNintz?
_ Am&n, rlea. eQerim. dedlm. !?im· d.i me:sde'S:lkarmamn I!I1'&6Inu1 Her ,til/in bir va.kU gelir. Mad"", KUnt'JJin ltIZJlila:kta. hakkt ~'l1rdr_ A'l..i:i2)'&die hUynk. ylJr~nhlkl$.r

U~e Ve (Jrlil OkU,nallll hILI l.tlt.il Dil~ :!!l.~:ah i().for EheITll U II' tow ml!:'V!Ii111inc mahs ...~ dOll ilylLk ed' 1 anmUIn. i:dl.lreaill.d~k.i 31 59 nu: hr. Tllhii .zam.lui.lard~ 80 • 100 (lIZ ,k,:a,dTOJa1L Vekil1ctten gdmig.SafB,s:ha- k\l:ru~, <l<~~LndI!i altDnulkta ,DIan tir, Bu bdTodak.i !n~a.tila:rcl.i!I 'bi.,; marall Ot010i.il!' Fdihteo bir degi~ikHk yoktur. Y~lnl;':'. fill hcyc gelirk~n hi-rcio!!n:bire Oil. h' bu mll.dd<!, Dn giln evvel .iki yiiz MlLdm ork!illilka. geld I. Sat'iII,.C1a k~r y~,plir;llil hwhe.r a~1D1}'l!~tl:r, h.izmetler Jni yarpmak uzerc Ye- ktlrle:kleril'ici<l:1l ;biJi ~nlmu~u" Bu· kLl'l'~a. ve §14 ~gn bir ka.!i\gLin .io;lPdl'l dEl &ltl lirayBi. k_a,diH ),ijkllelQi!'Jo;:li:;'Or, .!lIalona. !,ci.Lrcyim mi '.1 diye Bazl .5~t].lIlrdG VI! tt1:-C;PIJlle Usku- do:k Sub!!.)' mektehin1l: g,iden .liW5Or-du. P~Ma~a b'l4-1QaULtI lirrltllll dilT, K.W:S!f!lP.a.tII, E);,Licr:I. Edi"n~- F:Ol1' mllilliimJerin m8B-}la!1 k~~i- nun uz~rl"l! oto-bij~ Q[.dugld gihj mi~. Se;1'I 1j),Ll a~oo IW;:bir ¥Y' t:lnLIYi\· ka.Pl;!ll gwi arIa Vi': fakir halHa ~o,jll~:nmll b.ir ,k~ ~~:l; t",ra· loi!!el:l~i, f.akat. la'Lim ~in 'm,\J.vak· aynj caddecleki ll' !Il\ll'man,lJ hndliLn ,tcplarihgo, "I'c ~I!.T .aalii:r III 1I.',hw = moezkCiJ1 blllll,llUlltI ye:rle.cie ka"1;'1:: killen .s,~kedill!1'L !j~jzyer roiU,!1- .diik>k.ilndIllC1l 1o;:eriYl!: giml.tl~t.l,r. - Ne Ql-kel!truc'? :lrmlm lIaberj;m dtye ~~ul13," terlerill pi1l1Hl!!ya; "aka.nlara'k; )"tiksek fLyl.i:i.:i,=, Oil IImnH'I vefllm,~in!!! Ir:i!:!vam edile" yo~. l!1Iarya, QMlm, C:urpma I'!1:ltic~~n cl~ diukk;ii,rn n 11&- YOI tl1JJrI. !j8luld lib ~'Y lenrooktedlr. n~hetin.di e nohuti... }'uzcLe :!Iek~ell cegl biJ dirihnekteclir. V d,;:iI,ll;t. Ollk~~r.ill sOOtl.D'il i~iL"'n Bamn iiir·pit!clill1 mtirekhp bhJ[1i!~Inn- ..m k.... TQ larda. mall.~l!m 110k:O@.il 180(1. hibi Rnim .ArsJan muht,e)jf ),cr. d KBl"IiI:fLpycrlnden fn'lilldl: ,j,bant Ibulu,pd.uiu .wi,hdarl<l.I'O;:l!i terilsnlt:!rin 'bi d~rilm~j v~ fazlfl NaftaHn flyaHar~ - MM!l.m, cl~l. bel'i Ilc ru:rie bil: h",b~ .. ,a·lm"",!" '1'0 talCaf, ta.,raf bn ..,....._... l.. .. l •• CI tf:n''''s cd:!~-key' lerJ1l.tlt::n jmrala~dlill:Jdil1l. ...1.·.. rl .. .. ,JIa CGn'lIh...., ,.,. ,. .. J!.,l ~ 'Romilon,yadan. g~,lcll naoftalinles!.lrpriz ~~ll: i&teml'ltlm, Dtlll .g-eflllekal"Nmn takipl~1ini! ba!lan.fiyettel'i alakad~lilrHl, haberdll.r P"~a. ihiili.StaJleai:ne kaldlrdml~. tD' rln' ki[.~$~'Ul 78 kurut fi),at ~qn' C-ll Edoen otellntn kall\',l),l;jnde otUI"U" "'l»+'r. !:ciilmC:l!Iini ti't'·"'Y· .. tmckte.dir. f" l ~... ~~ .,.. .... .,_ ''Or Y!il k B,jBn,m,l!l'l Ir. rnlil~tuT. kilo lUbrrma gelln, Ork,tlItra.nm If)e.Wml;;m )'akluiu plY..!l~ill.dil.ki liPlQrI iiyat}a.Jl1'Ja. d,1I. Lc~iT yil];im W
~ SwIll. ~.aidnJ. dlyell '1~1' :mJ 'r is t.'F0~lilll buldo(uDU .iMly,le. ltU! .., 8111111 l'aj1om~k!l11 ~fiI. ..llJ!k VtI)!rlkIi'l:l gtlr.~ ~lmlll'. ~!m(J1 sUlI.llIeo:l~jiI~u.,

dive

Ikadroia,r~ ge.'ldi

~y Y t)~ilI,da ll-iiT..gli· I]oa.oak ve ,miit~id,G iiI,de: ,edJlclir;:v !.Igir 'PiH;t .;eOl.;r c:.tfk'lir. 1.ll.Ild, 3'00 kiLo jl!llli.t1nh'l. ;mul<ildere· sml:: .. t:: di.ikka_mnm, 6 gilt'll KIlPa." 'lilT\Ofl fiya,+la~1'I miite:m,ald[m ~Ilmaailt' karaT kat'iy,et ke:llbe.din· y'el'! yLikselliiyor ce hrar sure,tin..in, g<lizetelerl~ 'ils· ,Mewim mij~rihl!ttile yerl! mM ka.rar verm.i1;'ur. Knra:r ke.t·h ..~t k~b~el etme~ r.nah:ua liimijjzij'l'l ,tUksrum-i. 'l!'e ha" Ra~t SG\',jl ¥Oz.s:adB !OUriil~cektir. ~EJ:I de 8'e~TIlI9fies.i seb!~ile lImaIl fiya.h ~~k yUkR~tLJ. Bi:r ,ml3!~'V' VI: l!l~g.i.iI'(:ilenl\l! Bpr otobus diikkindal1 i'ieri Lim-on,ab~I]'d-~anar taraflndan l' (rm'L,. luki girdi ~r:m.i rb-~ ku:rll'i i~snilmeldedk.

kilo. jel.6.t.1n.~,eJ;l 1_2~_O Jll'o!!!~ibi i~hw, bit' Idir temin eQ"en RlIIi!jJ'l s~· da.n olm.~ in:~e :mii~~~a¥,a \;0-

s<C>kmu§lu. kc.zi ldl!l.rol'l eyetlnce h kail~L edllen La,.. ~'tB;nb.u l .Bcl~a~!!s,.i ~Cip l§tm~ lime.t k:abrddll", rc:ikr:l!Lr 'mYt,..a.llhi~e 'I!'«)ffiltlg.i k;tBir~ikiZ;(tlli ar,f;;a~armuza. h.!Iilrl:'r!ttI .. ,tU'frl1jt!1'. V'l! de nh::e - d,fikii· 1IlL1:r'CI'nli:i. 1e~ktiJt, Bu lj Olyda. oMJ ~ JJra·

de-rlu:e aokm!! Imtfte.ahl.~n mu,ka!v-e]erlini" ,~;m ve el-dcki mllVu.n-a.lli.lI:l'I b~tka j!!l~e lB~ B.dediy eyi Mii:IJi~m bi.r v Bzi;.'e te lantmm utE~i gtlne bJ:roa.3alml!.lH Bro fi1

baiL.

oJ:mIiliiil.

telo'l ~'I'It15.Mt

On 110:.hW;Ukta

!Imino..

topllaOOC!i.k:t:n', KO~f;IcrND ~v.<'ll"biJJnll.ai lsi Jl rl,;<idll!jIll'\ hii.Zfl' bululllmU:ma 'bt.tll'dll". 0 gtI:n. bI:t c:kteriyet bul'11nam;nsa fc.p-

Lli~eburgar:z:,da
Llllcbm:'S'9.'Z '(Hl~il

n
-

ilirpal
L1.Ueb1Jr•
k,oml~

g!l..Zln OkHiJJ M,lIllitdsnl'..iJ;pM). 1:111.Jilin 11k arpi;l.mahBlllUni! rimiz p!yu8,l;ma. gBl:irml~lr. mabsul ar-pa dli!m~lleri[e !lQam'

ta.

!leh~

50 a.~a.~

bll. i¢1i!e

V>1! Qavu1!arla, ~hir .sotakla!:'l!Lda g.ezd.U1Imj~tlr. :;lOll) kilo k~dar alan ar!l~l'IIrL ,1(110.

au 6 kuruJiltan Crne.r 9anko;;~ Wallin· d.Ji.TI allnm Ilur, 'heal'e~ Odam btl !;: JI,lIIj-'kEl.l1 ~Im!.
Z'I! b~r

puLluk

l!1.elllya

atmillltir.

T,ABViM
6 mzlRA.,;,,\ 941
C'['!11.-,\

AY, 6 • G'UN, 1$'1 • Hi:£l!r. 5.1
RUi'lrlil~ 13157 _ MAYIS~ 2"1EZ.!L'!i;1 15,1;1

lIlCB.i:
'I<,w'I' GUNE$:

1860

• Cmm,zieUn"li'elIlO ZEVJ\.1.ID

OCLE: 1rKU'm.J:;
_AKjj",ur.; YATSn

.
I

5,:2'1:1 13,lZ 'l.12

"",35
8,&5

:!O,:Hl
2:2,:38 2.13

]:2,00 ~,IJO 6,8~

n~~AI~:

'rile i!l'3r1l~tlim, HU U!j'J.m \;Iuray,,- bIt 1I1yan1Bt, 'blI'" 'Ioomimm, bl1' de. ~ltI g~n netlc:emni1-e lr"llpbrdrfim il!~ fI.Iz'll:alill!lr model el,b,1ae-yI. Mllifll. tlil!J\a,.Ij! blr 1»:;" datT.neletbii aijy'ledlm. OEl!l,.a,erk.en ge. ,e",-..'<:?l VNbler!il @'I(L.\I:rm,'QI!l b~ gij. lem6.J.e.ral, ~l'Ikl!l slilat. en ikl;ye 1m.• mecbl!lrdlllTlar, tlkUp 00 ~ (;'fu'Ic1~ Mpllini IIMmJl!l-b, dar ElIa..e:J'I.ae.. alma;p St:ll~ memnun. iiI-t.m..ilk istLyClfdllt'n, I1Il:1dam Bw1.a.ij!. 1Dmil1l.I'1 1);lI,1:1.i\ aevlnel'ek a!b1tI,tnu~.t.:E. Fa1i:~i.t l!'J'I:JIjI!Il BErrllM 'IL"det ettlkten HlU'a elbitllBlcrLn 'hl~· bir' kii.f geUrnli~!gl,ni, !l.nC!l.~ filOr.a..

(~'11&J')

800m 1Mlfil'1Ii.,

hlnlcobll'1l

YInK'es:U. dedi.
'HIII'Ii

$IL GOL
«!'io[ek1.!¢unuw i>i!l.1 dRl')unU)',l)rtIml.
llUli ".PhIlOI'M)

Jitq'Orou. Bl!I ballr!}[ ,gllnm '('lI.I'rGlIl gLl1ere'k; - GIj~dJD-1l1.'i.l; ya,., H~r ~l1Jld~ j!.\-Jn :ra'bo!lJt>...(:ll!l dejfJJbD, Gltml.l" 'tulwnliln :fJllla ... IlrrlQ.Q'~ gel' 1
tl1,-OcUm,

hkapatbfmJ i8tly.I.ooile:r- N~he.yet Mil,. flllfll, :i{tin<M1:tn acliammm itill-dfUla· l~Ue b!i.na Ud yUlli mlU'1C lladal' bil'
~ey volrdUer. Bayle ~eyler ~ bCln me-:!cle !;:L'klll.'m~ hill i!loi!ilMiyorc1u.m, HiNll d,e onhl.tLlII b:it' .aem:U){ loi;fll'ltrl3.·bom:;:;1'ud't. Dalla kontr(ltll'l ' bitmt"'line DOlitum get}~l II.ti::ilrtd~n e.'e iIl'el,· lIIilJm. vaJti.t MlI.dI!m I{tloonln bmUi et, Iii MaG,jI,Jllll :rJSo:hmiloil (In klfllill: so~'k MiMi 'b~r sofr!) l'La~nm:tf 01d~ntL jI;&d\l'ID< Ac~1;Ia kjmler-l da\'t!t ;;)tm:l.\;ti'? <;l:inkU bi::lt, yalm:!l 1:11:1. geoce Annl lle son g;jniude tUIJyadam g'l::len a.m<,:.asmm o!lu YUlt:;)'S.Y' dllvel eimi$jm, 'Yunylll ,jIa fcl,.nni ~jb~ 1IIl,;:l1k btr at"itll.· ~i.IIlIl:"E!"Ujl~l'in €In ~llLi1a. Madam KI~~rnliTJ eB1li 'ill!' iM.iya,r d~'!ltl.l 'l£tI.., diLTn 'l'Oll KOpcMn vBd'1it, ~u '!(Ok. j;e,. v1ml1 lhtiYII.t" k~Indan IjIlmdi,Yc ka-

1,

Talebe pasD,lalrl
hakklnda
TaUl zamanlarrnr.la

!}imdl

'1>OI?IDllfac.aiJ{ll.

lI!:tlt!; gl!l. S km 11!l<ItILllmIl"

0tlilldBO kaa~dt~ ¥aD1!Qtds.nl)etl l1('P
~

J'1l_lmfiID.

- hkl ;g'.cDlrlm. \\,'IiI'I.ilm 1,10.11111 mll.dulrJilgilQdLI)O ttal1I ,liM' iLltt.

kEPQin.i

dt·

,.Vleiiemlgl.Ide

9011: memo
b:Ir bll'l'!i!I-

Ball. ~I!ktu'l!ill

Q:kmnac,
blfb.ml~

dllf~'b.
,Ilf... l~lguu

blre

!lxk~.mdEL

Jlli.iI(!JIl. !bli!l!lettll,
:llb' ~1lIII
0-

hanc-tt0 <;l.l'i~l.Il1ldi.l. UU~!JiI b~nz:lyor(lu. IImILilINl1kI ~L1'\'Il,roll reml. cebln;'le ilIfl ilvin anaJ\t!l'!'f. ,,'ard1I, ,de:mcl!. 1;;1. BDk'lIliI'!'1n ~'.8klll, btr adam1 bli. Fakll.l 1/U ~mlde Bo111111'\ ~imll!rJ sordu~ m. mun 1I.i!'-!.I.e,n InIl!j;hul b!:r relioliUm[D !kI ,e5ar'i 1iII1. BiJIL ifi,bi~lerl

~"~'11.

till'

Olil

XXnu
Es:R.A.IU.. l Bilt HiAnII1::; l
~dlli'!illi

Ban: biD' a1'l. t-er8lb'!lIt

otu.

ym:-Jo;;'!,(!o nr1D'(h.~l(~m-lI.I!llla.

'Yllnlill

l«rt l'3l"tlt:;'lD[

~e bir' "0111: sykl.r

'W,l'.

15 Nisun miihiirleri

kabu.l edilecek

Ball:, ,lBiihll!lo':lo e\"l.D/B gi;!'1iI:!' wlrml3l; liIIk, 1,,1, !i{jJOn.d~ki rMmlm~ limlwl:ii.k'i '!Iidu, ~hloli ~ ka<J,a,:r gllZflI dejihU. F.(l.}I~;t fi.CI reo.-.nID, _del) blJI !'Iato,nun, .)0l.!7 :1iJ"ldll'linde MlI.!.1

("U~1tn!!1U. ()Imuill blir 84~o holl!:lu,*,i ~al'a~T:1!tll ,ldt; 'mektuplli-IE IIUI bl!kllLl o· lIu..l'lll'~~. ,f"l.Ilmt ,1m ,me~tu'I!I1J :YflZMf D.1IiI1l.Imlt~l. Ol!i:IIIllilc'kblJ, k.oll:lllJdhillil alallUl'uL! i!t;u, DI:l,vlI/lIIeUl. K(Wil ktilllfipu:l d.e: =, .Atfillt b0J:il Bmldm. ~j)tu Wr ailam, !;Ibl lul.J:o.eket ,cclJ,f01'lUI'l iima ru.eora.jrun hOr Jf,l'e le'I~ ,et.ti, Vlye !!.By~Qdl. ~f~m.ptl! :!j1!f !!ahbw y8lCii'lr lill:
iI,CIUJ:1.IIyk-lld~, ~'II'

oiLW'UJ'!Jrnlll.

Bu aatulrl,

dU'\-'m\dla

~t.'5ml _II.:

J'O J!LMlis" ~ek !latIn alcblml !iOyJMIll1jtl ~ N~ ~i'a.kIn, bll" ,dQ!i.tIllIUD '1'6 :so,,,<)lJgl bjr
eM!) 19;J;m NMD.I ollJotunu ~1l!leml,t,i. ';' ftl).U, HB:~ :fWI\ muamde ,et:n~ (I.]tlUfl:! l",l[I II-:iI~1r ,lIIUmne-to! JJl!t.l~'3.I!L!l1 Ci'11;:!'dQ:

Jail ~ ~I !dd •.BaH" lli!yret Til /,Q;6'Il"MlIill ilu'liimll. bfLluyordG, IltlbIi!l!;lJ. )'ltkD:P)dJ1 bd.r .a!iI!I:II1 !!Ir. '1lDIli~ gl;ybLmlttl. Rer ,~!io o1!wnu~ \"i!!

dlinfliL WJ:rmij~ fJ11' ge;!HI (rlill,liIj'llI
t.. v!'m~_;o,u bcllil ull.

:lJjjuhill!'!n..

da.r hl~ bil.b8etmooim.. flU Berlil'ld.e h!lrk~tm

FEI.k1i.t: NTt 01;10];; severdtim.

Hit;bur ~man a"rlml1Z!im eK;&ik ol· d'llgunu lM~me2djm. Dana da~mtl; _ d;O-~ d1y.e bU.«-1,!i e(J1::1i lle·

u.ldut[hl],l] ~tr!!in,eml~k ml, ldl ~ O(lrvC::1'lrit@1i10rin Ve diier mek ~r)n!;,])1l&l:tl dlU."n~dU\ a~w ola.o Ha.bq gen· LC::p tal eb derinln ellc:r ind ekl p a.. clnlq romtI'lfi'll b&kil4, Boldtn 'Iw.ndllolil.l.o lIu IkJ sDla,r<ioa" ib()!i! bul!4nan. d,ijrd Linci.i ~ ,n~I1U1 I'IIf f1fl"I\.I\T!bLi~i ,1;I!4:m lilll'l~ <111l.m~iI. Vi: :rni.i.hiir yer2njn 1:5 haa-i!!IJ1l~IIlD lMIyll!!mll!liM. !iu l~er balds i1ojp'u do~n.. ! "and ... ~r'I'lZa ed~hn~ j,c;J.pedip et- ~II. Hrl6lJliii ~'Jlf'C~h;: _vwpt'IFiLml,,1 ullkl bu Rillm~l'li t& '9llk o.l!;IIIYLroillanmlz all1'pl'li !!'flfillQlllIn Y.fll1lnl]o~ U4'l1JI!~ c~i!'lfimlnllii_ inti' sQmuk loaI mcl""fi. diin b I.l l)'I.L:futi~f!. I~!.'\'uib'!' i-1a~a,da'1blt,dil:rI malll'm-<Ifl j"tedjk, 'l{,!I!l.I mil.l!ill~mli du#,Jru, ~I!)Ilih.L::ill, ~~ml!l.mi M~aph:rirt ~itpeh bL,dIJl1'l1ll'l'1l kllJil'tt'l rlllliiMju 'IiI'II.l;iJ~'li'I', yiizLind",1l. hili imZi! hyfiye;tin1ii Dt.hl~..1"tt.I~~rrH 1l""m1~(j1t hi!' 3!d(l.1(IrL!l~. gug Olace.gUM millll=:Lrl ,dJ.kk;...t.e {!I lan, ~l'IlIrrnele1!'l, IWtUstUi. j,. m",ktu,plsl'lle ~U;;'U!li ~Iikada~lai bu irnza:.d!lI.t1 ,sarhl11!,' ml:lkBllplur hcf.i bir ltmdll .k1I .H-.il11 • bl!l!nrll.J'[ liYlWT I!'tmi§l!!!1i1',d.ir, T ulebelcr 011 be!:! rsz twsoU' etm~(l blttlU4Jl. hazi:r,arv;!,a pMola.rml ID.1ZI1. ettir" nil' tr~te "!'I)l\ldtl'" YII~!i11iJaJrurd.eli\. iUe I_~. II ,lIf topla!l' Illft&!hlHll bull1u, lIJriyecdc;I,erd.ix. an 'be.l nie.an imzil. :poDlbl.m"ll bi1'lslpJi I1kwn~1I I:!~~!tdn Ve mi.ihiirii klfi 8:(hi.L1rll~~ur.

s-a...
dl.

~ ~ -

H.:bn!'ilrtlz'l Bll!fllilllll li!jl.nb:i nfl' Ya'b.3IU!! detilil'llI. l!ilDlm, CWrfGD·jJur. Bwrl1.ya :nll-!lll .;lroJl'niZ: r fi3Pr !impair llmlhta'-:-,m\
nLl'.

1..

!!l1zotl.t'"llL ilIll[!lbe' etrulJ!Of.TIW. SdOO'f.l hl:rd,eDblre- l-lilrljm:LU gtirlillll;1il Ilayrat ,ett!llJ. Hi· !fl. ,ila 'flk,lll lJuxsya !l:i1mll'j olduju:nul!1.I, m!!lrDli: tdlyo1'U.m. BDDEL bunu iUln cd0l' m1::!ln.I~'r - Iw.li 004!'iim.. ~Wtn! lIe. haf18. aU hi,'.i! evra.Jt "m~'!.[5unliarl gn'1 nlnmgu. gddlm.

o!dultumU\lo a,);!j'!U'I1Ile;n

Siz

btnl

hai:!!riJu11fn1. He:h: 'J nk'larnf •• Befj'lil;f:N'B mali., tnpht ,gti'l 1m!I!:eier'111'111 gl!;.!;lyon'luk. {Jak .lOll·
~e.I I:!l'r ,gLIl l1.'fIfllilc!'dUllZ !!Ihlnn 11!1~.I1I"y"r rnU!iIlllIL'I!li;r; ~ iliIol'Dra no y.[l'P'~~flI? r Em 1)"<'1' 1~11l111UII'IU'" ~ E11n1d (j11l'lUZl'll~1l& k!Oyrl,u-, nQ~ ~le glIzlBrllM..ln L<:IM 'bakh~, E(!:li!l' !lbe mURI\!Ul1I etmli "1~'lll'f[, bllnl itl'poerilJlnlll:, ~nlll~dl bun'; ml~Fl3ilI1(> .. lIl:erUltlnn" rnllillll' nunl>l!IfDI,m; !Ie~n mll! B.Lrll!iJ rim 1.:01 A"L"J.t: 'lIodllrc~fllr;I<I"Jl.CaI[ Itto;-;br1 .. !ill'}' ynpml),lIIlll;l olmElk 08 I,,,,l. ,e;",.. Bjz bmr 'l;1.! Ilrnbl,[l in bhi'drlml:ro k .. 1&bam!.

JIll'll? ~!l'lia •• FIIlka'll\ne Ililkial ~~M

l!i[eRllLeB.e.tLm !'lI!lI'IuIlJa.rrm gBUIliII!, Iy! hinUWIm'IYiir:s:ll~ Olll(liil!' I:!ir a~ bl!l i!i'lml.~ mIYOI':!lIU;!.u!';' M_i!i.tB.r Cllrl'On..

ve

l'cnliioh;.

l'!lt1 !!j(lMiyoHiuni.J1;? NoB 1l.~1I. fIfI1T Ben. BoJ:LlJ!l.Il'm ,vo ay.oi 2;JU:IlII.MilLl lIuJiretname>j,hi!1
melll!.l:li' olt!~~ ~.

m,m e¥ine
s.r'HII.da.;jr tll.t~li!0
~J~

ge1lu'iEk
dall)l).

'1l'l-'J1d[ Il~mmll.z, sadill;;:c I, I!In;'lkTIlla

Dun.liIIJr'J

~l:il{l !!>ilnr& ~

eill}l;'h~:r,

Iil.el'ak (\~t'~·h1lJz.,
.V1!i

'Sri m!!..',akDiIl Bst'i!

1m'l n=11 olu:n,r d"l. mae bulul!Luyor, Hlll'l& bunu M:t~tel' lIJ.JJ:Ill..c1lJ "'~nI!:'U, MeJllIlAlie '!illi:r J~ , .. '1~t.M~ h Lgt_IOU'li ~ "31""
tLi[1)!QI!IIIdli.

,iB'!!I,

ilLIl3l,T1!l'I~mh

~l.Ddirr', &hl'!)!l.'!;n

.Dlfllakl

nit. de, int1:i!a,ml'll? ([Mu\'8Ji'

!tunu bllilll'hll',1
y,(J~(Ubl-l

1.1~1!~1 1~.eldu~llnJt'
l!lih·uliyorwn.

1:;;1.

ell{."L'w (l,ll'lIlOe:li'lfLi
'1111

Half,

flilltfllm d(,~ r1!
bll'

"ij.)'l~ Ufini ..
flidlll:UI!IO

\ of, 'fh:il1.i!i.'lflt-

ill. DiilMlIYKIl

Umll,:<ftll~tIli;.

~1a4em-

den,'ii: 'L."j(l,IQTl, ~'alll[l

,ilG!l.t

kl. Do:llkn'itl lr-I ark.adlal!,lr ,Idihllz, IISI!ld oh.l!l' IlII, oof.l hlimMslnil: 'I' :Ben,dIlQ !jlze hili 'i!nfu.mt· Jn~llI.l~ ml Idl'!'

(hk:

olfLaT3.k

'mllLlI'~Metii

m" d'i'Stlok

JIOiVfiI!,11 i..

fl. Ht'Jr' ha,llle Dolden'ln hus.u'!lfrl.a.yatnu bile-, c6ktl. Fak-!I, 'Ii!"r),l,Jlsln", tll1.iil !i.llrmi1k :bt~:y.o!l'd'll. SII.IJ(:Cifl11001 ki:~

~lIILlill

:l"'llljbSIliCOl.~!z.»

lit~t ,!;til;, Huln.,e, IlIr diq\'a:rd'akl re.ml~ ba·

,i

~"";i[W"

-.;0

-

......---

.......... ' $;;.....,.

.......... '....

=-~',I"""~-..... __

* __

....... ~_~

Harp Vaziyeti
,illsaD BOBA'I

YAZAN:

kmek sikmhsr a tedbi r ahnrmshr
(IDf,1 1 ineide) -/~

r

1-.

i~

Anadoluda

VAT AN

~

9J:k,mnak 'ti!Ze1'e cli,gl2t fl1'Hl'l a r ;!.lbi
Un

Alm,anyanm

hallip: j",ede~leri:
C~ :], !n(:lOO~ -

Faka.~ anla.duiitnhii gore i§.in ~l!>be.pJ!!rdl!t '1'&'; Ylfn:tl f.ran.c ..l.. tulllll'tin y(lo~ i.I .kaI;;:ir:\da Ib-B¥a
P1!IIm.:J1,

F~y~
~.LI~t(l

t.e"l'zj.edHeocktir.
ge~
hu.nNUltlll

Maras, yeti§tirdigi

r 3 B.Molotof BerlineI
....... ~ _;_'_......-_ .........

SlY ASI ICM AL

gidiyormu?
s~e Y;(I\'!iI.e ~nbir leJgra.fu :Jirt: B. Moill)tof YElItdm Bs.riine ~it. iEi1:~ bu I'N~yet doiru ~ilmrEill IbtmIM, A.~ bir lura lIulI· bu k1,!iI'llmk 7'OluDda BHfiwer miilii ~tmdli vcrihHti Klylenen L:araltm al»"AsI gl!ttutuna. hiikhiI.'C::ttJ\ek CIIizdir. Stnryet R1.llya, ho ~e 1m lnt"~ I!.gllwn.aka· R!8 CIlLIc: :ml? S6yie bii,. :MItIle an'1laJli: yetl~ 50Yyet ~u.etiiniru 1.m'iI.1QIOi f~ B'oJ'e cevap veF.:ilehil&- r So'i')"et Blrlfij )'inI ~,*, ibtl.i1ii1fa ~ 'Ilermem-el.:. Yey~ bllmJl wirnkiin oldlJ1'
ne linij~se yapaeaktlr. ~. elite kad8!" &klIuj1l eIie a' vu~ i!IIj;ma..2: bar baIide blmaiill

~n

v,E'liI1l1Mi. h&kkL..n1l, hix

Surjyeye die !;.!Wi!! ku.~let'ile ibi:r ko,) at:m, bulvroJ.),Qr. , f,Ullt Silvey§ beaii" 600 kiLometJre u~tlhr, Vo I!!!:daCBk yolw.. ,§etin tanh blm'¥lr. Bu ~etinllgi ortaya. ~lkar.tUI cia ku:m. ~oUo.l'i ve t dcmiz4il'_ Mib",e1' kuvvl!'tiro] iI!k~l.J harekAta. ~mak ~in.. O~1a ZiiuHllHL~eklet.i pan.d.IliI1 d;;th.i!I, !;il.I.;a,Ill-abilm:.rzkl~. inc:e ~ik biBII'u~erd~ bu.(,l&Y~m1!1io Q'~. QkIIJ!I. miHlilrl:l. Btl! MI!.t"1IiI1 f~UflCC 1:'1(; g"lni t'll~" mtl~ Zab~tlUJUruJan, hi)' rica yiikllek ,fiy&t~rHi: Dond, "C siml.l: lunmai~ ~1Idr\lrdeg.il.dk SWU:I ~mzl SU!l&z'll: F' I'Ilf.i ls.:r a.n.u n4c 1i'o:t"lH~1'I rna,n- va.ra.nn, b.llIr mll!dntz? fmrN!:tul'II<!. ~,t..mI!.!L~aMu. Ell. yiJ-Z" A.l111'\ d~llP y.apabi~kadarJ!apm!!thr· IM!'dttl!b-unuzu ,~iItudmtl. G!'!Iy'.billl1Q alto deli de b,il;' bo';!lul:;, hl1l.!lll Olm'LL~tUl'. :ura d(loIIit.J'Ii!!UI~ ,-:bLti!lrri,IZdi,M)' b.ir F1FJ:1tl. I!it ...l!tlne ~ylu bcyun'l':l110 '1!~MnJil' Ya1mz bi!!Idu.matt:: i'!lin 'bdki l:I~J" ~ uudllo 1I".I'ru. okuhm "lICUnk1~ uuruau .arar a dJ~llelfl'll 'm'i!liel.e::l.i ve ri~'lTiLZ; 'nor; H01Jk~'mLil. '611'08 bek- ya.t-ml'l', kU\.'VGi.,,~ :k.li.lirl!<t f~crB>n Sf< 'bir bnr:BLkk'l:lf cl'iYo're3i ~if.s(rtwInJ. anIa.tMI "IL'lU~l1 !flU hlddttC.::fLU~ UfUK.Llll'inoll. iliRt'i'iI', bi'r Ji:1:nrn, h_lilltm IMlya'cmdl!n fu· ,lerrH:gG a l~m~mlflll, fFmnlar gi:i~~inl ce'ktil'. Ct:bditMib ~ ~in I.eI],ill.nn~1- oJma!l[ bIni ba:y:rete .. ij>,liil:.... [a !!kmck tMar-ikintl kai~l~il GQund,,,, halk L~l!n.d~~ zarnan vaJ!Ul', MY'lietU, 110J"V8!E1IZ bU' B,q]lLr1 illpamya .b.enUz ikoa edilemcmi,(I'l. ';;iinilti1 ,ki!L.l...~"t;;m;; 1>er'k,,,,,,tetn -ve pek ,gtlnn"'~ :glili oldum, Bu aslanm f'url- : da kaTl!;lInc.a m~li!;kette Yon1>1:"11'1" btl cfh-o:t blr deli5l'daha tar; Aknamyo!l hal iMdek v.armik \"1'1 ilfl1>lhI "'ti;u,1.I: j]1"'1'I~111,;l; eklll"lllrrdi. h 0 t"sr o lrnad IgJ halde aur:)i bir ek' q.:irkin hir ~cl.il-c!e r.abi~ Cclmu~illi. l~r, lJukallat'I!I. ),il'mi tl~ )'11 ooce nil', A ~ 6l\ee Ft"~ :Ita~1II ¥e Jsp~n' IlatlJla'n Ya!ldI!ft y~ bi!ll senellk :millui k,jI.J1,fl'mitJ1"-a. d.t)'\i'U,WgDnu, OOlaxl ~ W'\ . HIIL.hu-lu her Imn onUDdlil< 'bir yemeec stkmhl!L yaratllma~4:,r. y.amlilJ artl2ilftl ~ "e uz1la.§brmuriyet hllya-tmda, litulunddglllu1za kuv"l!'et,U Y~!\Qt'!Ie:rlll'l n!tlul czdit!nl hq) -".,~~Ell vazilo·!H;;I.1'l 'Qua-un, onil a~lf!I- 'y1'i dana h.l!:la ~ntb-Ita. mem1J ru milk mcclrllliiyetindedJi.. Bu i§i !o"@ ,,:liIiyoflerdO) bP..)'i.ilf: i.l,.~k N.., .. sa~ k bilil'iZo. B~ dB.i1tllt1t SJ,VBl!jlr'\ J;:!!lel"~ \Iou- . lM.rd.U·. I-Ialkl 1I1ra·ya d.izjJm~g_1l Vil= ~Un.. !i~ hcmen her eVin kapl!lmd!EI; nll~ ola.;;;;..kJLr" Bir dda d..m.ei~ hmiiz. yapamll~fnp~f'I!!yi kiln m~i> h!l.rm'i~ ,,'., yurt. 9f)C.uJ!i:stiIA t~ Jel,iner,bwnm Ilt'f,'lnm t.llm 'II~ ter.i;II~1 g1bl uh1 "1: milhsu~ UIIU, a,glqol;ltik ~dip birbidflLI1I hakbtDl4 'II/e 'SIUIIIJli!. ]:Icm;eI'c: ve d.U:I'l&1'11I.t' JJ:i.ds..- gmiiI.tD.8kt.& . ' Iruit'lsl bLI' "'fl1!iI!!"~, 1M'fl,'IIl-lSTJII1B. ~ !Gn Siis: eJ.iUgll ~ur. yiikisillk fiya1a ekl e.", ~~ku !lIl k h.urmcl .(:,m.ege a1L:-lLr.mak miim- cU.r. MI;8It va O~ Almulya. 0lliJiu'iI, kll.q[ 1'Iil]b!II!i.e ~!IIlol!1.1l 8Cf'li '1:''' :mu;.uar ~d€lh e-ez:ala.t'\i\ Uiil~tL- !.tun d-eiil ~ldl'r } u.gilnId.i ;:ol!! kilEtll<f!Tlll r c;tr.([Er'J.mEl ~ dll'l'Jlkl;;,r:! Mao ~in dah~ IC&Zip bir bedJeliti:tt. iiI:! l;u;:.a:ktlr. Fakat 'ffil~Tg[ tB.tID11111 blr adrnnilr. BfI It],. -5i;1)i' Ulll ek me!.; EllIY.ol, I'El~, Aoa.dolu dii~b: laudtan, d o!i ~rrdl¢r PI Lt~t hnPflt:'lltor~UI~ "'~ bLU~a, mlllo~in irfiJ.1I I5IfW1yM~n1 ytiIiiatiinametttl M'Rkita ~I~, V,1Ei halk OU yiizcian 1!iLikJbn~m di~l!! tal;~ t 1m:!;a. r. hd Lnlar, 1<" c1.Lka 'I' onun ardlmla.Lt Hit tay d.~'\1JetL L :yr~rl. KltMi8't opJl.lf"fJln Il~a'Dgl bll' .mliHml,(Yaff~~llerd~ kuammJfhr. iht.iya_y &~hc;til1de un l,c,v:zj oclilj!· foOl.. yc;r;~ i:.liij.yor. Di..inyanin h~T drJU.afi :KIll rEI. A~uril!EOrL!t, lrran1!1aun,., 15Ie1i1&,,1 ldi!<l'Il!: ctlmlek ~-.eya ~~"Il: ,1rI4yanda htnIilrp In;iltm-.e aWl.ilna :cck V'1lfb.i:( taraft ..n Jiaz.. d_igcr ~- ')/eril'ld-c: ~lirayac h~rmet ~tr:n~k v~· M1:I.~l&d~n::;'a.11vc Ro.mIl.L"il.I"~1I A1'ap'l8,o !ju:pnek flj;:r'1 ha-ta Vii! IiLaJ"Dliif!Il"'~ dfl.veya Cebelitanka !I.oEvccciib et- Taftan hi:r .k1:!UI11 ha kIn Anaillelu tan.da'\'hk t'i::rbiyc;Mnin C'n miihim 1"111 tI!Qa\'iiz ve iEitilA)Vlftll. 1J~'~i:lI IJ.~ ge(,e:rnez. Ben, .D1Il!k'l'ebl~ kfl.'l"8NiIZ mesi .... it elam.az. BY itibw-la. bYlslna g~m'l!::O~ miUnaseb,eti!o!: b,c.rlln!lrmdj[. Memteketlmir~.de bu \l'arllgI, hI.Irl"Lyeti'l'lt korlJrn.ak ug. dlJrdmD )1.i~n"en rn'i.!~l'bm bulon&AlnWl)'snm S~ dogru t:a-' ihtiya~lapn ye, d~is!1Iirdj,i SIIIy&5l.l!1 VI ,de itiya.dm kllTUlmii.'!<l i'iin 1Ci!.bjtaml~- nmda bu mtl&tevlilerle m»dJif~, ,'~rJfI ~Jtunu2 Ce-yarruza. c:ieVaH'I ehneii b~i' go.'Z"W1.Imderotulaeaktn·. a,an ;r;iddi ve devl:l!)111 hin~met ka.nh dil1ii.l~e!,,\ya,ptl, Nil'illyb1 on bl, tilioHir .~h:r tair'li;l'md~ &kDtDldufm! lw_ SUDun ~ de llj\,y"!!. ve Surine! lGiudlll Oxt<t A!!ya.dan !;-e-Ierelf Franci!~a fmnlanna cld ~[o:mok b~k1el'"iz. dall hill fJj[e~t!j<tbn. SJ II; !lei b!l ,~ bOlg.eler!Pd.en iter.. barel.etc AlJ.<IItiolil.)"iI. i'<J_YII"fI}l~ Irl;'(ttu;lLal'"iIf! u;,. ml !kal!l1d ve t~yU\ edlt;i'oi'fl-!l'lWi:'. llt"Ii:batlam:a'lll~ u incilllllr.eyi, iki !:GllI" :>".0 ha:,"fI.t, vc lo:uvvet b1J Ldl,l.,Sf!!;;uktler' I tflr1arloa. ""1!lhn:~Qu:l:'l'tlOrl1!l "''Ie l1Iiw :mtIa... hede MrlJe ~bur ~~ mghha.n!!lt:lSJtl .!j.bl1.dUlI;ttim !lonrE!. ~DtllkE!l· lm h~t ;"';: f~11aj;:f:,rchkbn ~ t~eldir. Alman,.a G,hit harbiPII Qjrrj di!!vletinttl. Jim'LrLim: i.o;ind'll kill:ITem lIl, bmdlr !i!<t ~Iddhe defer blir devUD ed~, Suriyede boyle elf, On ,AIt4ncr' ASu' ~pUdYi!lndu, "111.ba.l'i'~tt:'tf, Fa:tmJt bfllmirbltz;]d. ~T V!J.Z !'hltm flevri.n~J OMnilnlt Wkes!biz. vaziyet hazirlamaP 98hJm1i Olin. T op:r!!k O~ d.a.i:resind.e zin bir- giirlHi.k lhtb~el .3200 !<U' klll~J:li:1IIl lid kiLJ'oP02; I!J~, 1l(!IT .rH.~ d e:meli:ne ~ IDU'va.ifqk dll B.elediye Rci.a mu.lI:i'inj, Lliltj Ali· val Un oldugl!.lM gore 'IIeJ,jl,cn bu ns k.d .. d1. MElra6j, Yavuzu.n _ 1-(11-' olmUJ~. ~gi~ kakJ Werlerlndl!! I;!iijrefll fl;)"'Ot". 'Su b:lJe'bbOs: lIJ.taZ y!lklte'k oblll ll!lfilll, i!llIkla: !laatlmle kMiili 1'O!IMr. 'hoSOYUri ba§kanhgD illlillda. Bdcdi" iQ:I-ik~ar. iki glinli..ik :ih!iy3.c;;j 'k.i'l!l'~111- nunillin bU,y1l1, l!itrr'tak roO'ruJHl .. le ~ etmit Dlsabit- cIA SlIriyeyi l-·s ,lkhBat. TopFail; Of~. Vi!! i,,- ;yaca.k'tn. niss~ Ili.JlUJ1a.n ,~ehEl"l;t.var ogtll.Ali gi!l"ie<k,,. 1,11;\ dtLt\~ aellUl bil' llil1!l rm,,! ~leJ'ile ~ ~Iar -vaktind.e alIanmdddarmUn arW:,c tanblll Emniyrt mudur vekili .ile Bey 511:)1 mer-t ve aaUl kahra.m.~lollil' 'ilj.r: Fllhr!.kanlJ'i Imfutma l:f.lsm!) blr hullUl!llll bD muhl('.c~ DUn. deiimlen~er:dC' yapt\iI.rJi Smiye ...~ lINvYetli. bu;- digt'T a,.la~ill1 ratlaT(llIlI rni;i:tc~~ • yetllijtlrmt.,tiL", Bllgijn dill, y\.i.rdumu- tUr)ti illjh!'We!"iyorn\UJ!I. Eu yilZ'dell :df'el.eFl, ~Fli ".;aiM l~y1eftl ~h&z. dfiJll'la g-lo1il1i'"e ,~ll!r:I _ CIMf!!)Iril tctkikkmile, biW.in §L'!h.ir d~gi[- lml;1. c;el'llLlp iI.aplJ.e.rmm Y~lmilll, ye- Ccltildfl[", ookHilm oh:lu~ ·IWIIi'I:I.Ilp ~wiaT_ ~muuli:k ,g~bi ylne kil bir t9plal1t..L YllpJm1ltlr. S'll:nXii J;iIlj'WIIlllm1erimbin ~f" gtlo mell terifiin bUlb".] i!I. /iflh~tll!: ~a:t' tlllmez 'bek..llel'i ata8lnc'!I. bul.unmak· tM"JIU~rd.!:J,. jJ;,i,I_t"tI1!Ul.bI~r, Bu k!J1"lltmu. Suriyede bir Fll'aJUilL" Alman Bu t¢lf.'l'Oi.ntlda, halklli e'km>!:h: ~orlalmijJl.iir. 6«_ m__ miid.a:ftIMI ~,. Fa' taou, ~ ":!lIl~!.nLd.tI. y,,_§nuu:, y.as:l'i1Ct jr.,;ie m!lll,.· lfIdI:l:ept(;Jcl "Il?ij'~i md:U:l" Bll".Il:JilJ'!nQt'!n~f're!erle s.yrrlan b~l!1;t" 5i.I1Il Qib1.1tlJivor, J't:t\~~rf.J! }:ay'\l&liy.o:r, lame< !)I!RU1p ~i!!.'ut 'lI'l!:nm Imtliatqllw~at Zi1iDMD1a. ~ ~1ilI bU Lh Uyao;t.:. n~tl ik!!-l'fll'd.mak Dunkii topl~ntn:!a yi:ilJde eW Ail.mab ta!il'iRml di!. lIIiU'iI.; olll.bilh-. d,n~ Ii!:~;;enl;;rd~ k:a.patU.an fra.,-c:,3· bc~ b~gd""yi!. rUozdifl otuz .arpe VoE; I~t' i~!'!-el'in~ kl;t.rtlh.tu~ oll1Jl Muq, '0· \'e ~ln ..llelr d~ 0,1\ b:l:ril!lroe~ Bra zanll>;Jt1 g.ldlp ~kik"\Fe ~tll~ bin n1l!1lahl, h~",asr[ g1lz;al, Sl.iyu tar !!o["iiyo["~ Stim9.r-b:;mk'!l1I bu dlll:d~ L1:byada \~ ~1) n.i la fmola.ril<!! elm ~l: ya.pa h ;~rcek yi.j_~e yn be::j ~vd8r Unu k"m~h!:IUlI:EDlll!WIif, li'ilililOml\'thl.T'1D1, ~ a]iU1 "'E! wwvetie mevz.Uemm AI· vaSltaJarl k:tD1 bh· .Ij1l!nlrdir. Sud!!!! !:!Itib'!lB.l ohio bir al:! 6"\'IIl bir 'liil-H: bWmli:lllJtl te.-. bu l'IJILaI\ Oo.n!·k9i Vi!!. ~ibilgtJe:rlm gl!im~tmeimi Z'8l:'urldlr. nImak &U~ )l"eni tbir ekmek nan elektrill:le aydmlatrl0 yor. su:.... tJ'Lenni t:dly'!llr,Ia.r. '" m~ i1eri kIt:dimnm gerilin.de mlt~i .f11lnlaTl VI! diger tl"km",kl,;..i MI!!lilok,tw, ;yo-tl~" dalma" oeIiiIab ~:-ni.&i Ine~'dl!.na. get.lri[m~ei. du' dlL Pliiarba~1 aeniloelt mev-'kldom fil;)mir Si 19J1t, t«1''ibbel1 V~ <lillterll bLr ~. Am:.a.o ordlBWMm ~ durduiu' h:nnl;tl.l'Inm fi4l.H}«ete .R~irjlm~leri ng kalxd edemeylz i 'fohrllk ka' ffiuv",f,k !l:o!ulmij~ 've btl fmnlu'!l §i.ir:!.i:i!·nru!,..... ~u ~ ekmegL!l Yd- blJrula.rla geUYlJt. ~o/ilir1n imar pLinl dare arnir~ olan Villi Bay SaJ.(m .oz- ml!.lBlliblh~FD loaJiik olnnnD 'Plr meIt"" ~~inin zapti ~in bir aydapbe ... dun B bil'l !::1,l,.-o;atrl'at'l fa.zbakmot::ki :Jik.l'ediy~tl1n YJlllk ge- d~mi:rin a.ldl~ tedblder :aaye$tde bu terdelt tam f1IKjdpnan alfII.BDI!Ql'II(I&i1klfJd:iI ,fkull.mul mii~il3ip I)Q[UJ- y&ptlrllmt~trr, 1'" 85 bLH, 15rBdn;·. HtJ,kQm!!~e taylll'L )'1l d.& burad!l. ,.flmtik t;lkimi v~t.inde PP'hk ~ ~etlizdir. IJkQll uvzi ed.ilmlitir. Schrimi- mu~tul:'. 1m -~"'~II ~. Wm!.a.n bel.ii1di!fil\ .corsi ~ Ali Ulvi tamaml(UtB. b L., I1j1, !ju.... e.r 90 k ~IW-i ~ krdlw ve 'Ittr-f' ~~ ~r _meov.s.im ~t:a _nHiBatjt ¥;:lti!len blj ~tlir-in vertJ1ti 1mMfi ~1~ niyQdllrd~,Fa'l.lMk!!>'I gCz.{lltiDl <la- Id~illi~:li ~, M$tddl'! 'lI'f!&tolet dct.i1dn-; fakat T.ahn.Ik lima[lmm ~ptmdBD ve A.l.mao hw.a., Io&r vederinin ~ ~ Sifriye l I9l,. VllI'l:rLni{lr If:Rl.f~'' Mn~ldt ~k llll'"fll :sal1iplll:fi mai!:arm[ satama.dr\l:;. Sill: ""<ill d~~ d~I~. 'tier! ~ Ve Libyada top~an ,sonrCi. il'tA Jt.ueket batla.yab!Ji.r. FoD (B.lI!I'i 1 LII,,".Jrl'e).. 1-1 Mi;u Iffii:kl.ala.a d..tly~hlll . hlikl' l1.e1"d<f: blt;',sJl.l'Ult ~ml~. A~:r"lU~,i.!'I, 4a, 1.I\'l'1l"1dOn &lkmt~.Ya. !:ll.l~hllderltf.lden '11- blJi' teme;nnld.e Iii~ ~ o..."Y "'~k i.1.. ~' ..l ,•. _..l.. V I.:otl' 1'· ! gil1'lt8.91 .e dabs. ba,:ka t~l'l1i i!i<I!b.ep)e'I"KlYI.:t: ..A JYOt"'IUQ"l. lIailbukl , :5tB.nhu]a bddemek ~lann iti;ne yer l cr d e <1Vll.M a RMISi!it mlJ.'ol:lllr!.L,, nu.,...,..n T·· a !~an!:t,1!",,~~etJlicc: u.. t'. t] Q' B1l 'tilk- IUlm.llla:rm _mimi ImIIIl _ ~ ..-~" l"k} IL .. '-_ d 19l ZIJIn ~......"....-rllOC~",I. 'L _·f ., l" d :rtlztl.nd!@n CuklJrovada ~Uarm 01" &I... ida. -p.l'r1n,!; ,j'R an .. Uil'm, -1IlJ :I ,g.,hu:; gUn ,~ ~1arU:l" b Ii. 1ll1I11'Q'01,r'Q onn, 'U<d,lql!l;r'lil rJer tl.lT U ot~ . ......- .' ~d ..........R~~ , II. 1 rd d Z· - ··d~'~' 1)- L ' I I '1 'It' i ' tadall. kayholmu! Uzerlne bu oIi'.Mat ~eIWo •• Aktl erme;z; b!Lr 1f..,.""cuman [] u~""';'" ~ d.it1 daha biiyiik r.!lukavmnet ;on:IfIh~r tez de L c ~. ~~~~ ,.:r:vr ur!1 ~ ot::n a maY!l' .v-e l~ cn ta. inkll'32:Ei utramL9. Blln~nla bC:r;i,!}el" C(lID_ul iB.alC.IlI,\Ko{1l 'C.B. eekl!l!1"dir • £ £ a-.ru 1 {j't!I.C.u;_mr,u,., ge'rm~y~, 11 r4ye, ~Juyilli <\lUII. '. '!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!l!~~""'~~!!lI!!!!!!!!!!!!!!!!I!i~!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I!Il!"!!~~ Hqlasa.. Harp bedefJeri 1I:0]"r a~e hl!'yt!ti iIIZHt bu 'Y1ltzifeol~ri- g&Oniin~e lbu-lunQu-rara.k 'Iij;z.u- bugiln altTIlI!j hr..gya blr ullIn], eg-B\"' . .' • c& deiittirilemez.; bunlu birbir' 1'li ~i V.2i:p£~lcJfu.~e"!Ia~h bjr J;;wli. rnu~ r~·s.en t!'Veariil ede.e&~l<!r.i yro.porlma.kla;l be-g"anrtmektl!! oUlut1JOW lerirtden ~ ~ Bmq iize- I 1;; ." d;l;d' V r - in- 1:.8. t:t:t;;. 1·1 • c-k... ,. ' IIl1 b.fiIlll'l MLVClI'.ll1.l"'Ordu llaYVlllila.on Bl'a Ig.QT-r~~ ~ .~~·-.l-~i~~~ t""". I. _1'1; e_!: e I~~~ed~'i ifrye· rHtll. cger y~.Ptll:a:c. miHal!.bhi!lerin ... .' .. I ~ . ,t i.nd.e ~bty;m h.uekit IlIh- meyn:jIl Ve K.aJ"~. ¥-erca """.J;U"t:, .... ;;:e"" V-c )",jlt'J;4L<O.l'mt;:ONl e t:,,~~n ~. 'l h .J F' M"oL i,., ,I' ......ann L 'b· :>'il.m<!ln "h _1 M<J4"iit! ~In"Mlurm~ ~ilI hm", a.yrrIItB.',d8!'l m~~ kl\,ibed~Bk f.lutIi;JIi'l 8l;1'l~trr. "If ib 1 e ~yct Uaill'1.ioOan. . zya,t Ir . Lb L' ",-" f' IJ ro.a:n.JJ.HI. 1_.-,_ 1,'1e~ ..I. JlI:tIJO.hl.rd.., vi-. .«I,1tl: U i'-1l.'I'I1\. .t'..... ""1l'J1tt':o(:"u. . 'II'~ vi ••- ' (:T(lt y~ A Ilk a. rEi, IfI ('i'ellM:tIliI.iL.), ...~ Oojtli:f· .' ,f'>,iI,~!lJ~~S)_tl:ya _ __ :1. I. , '1 :~, OlmacbJil durduruhlm.u. raJ'l.!l c ol'ii.Qm~01'l:1l. IzyLlro !l'I!t 1 "'IIe- ~ . _ "'""",-' u~r-m (lb~t Ul'L~ TtIrk K~ lqt!t1!,k '~li Nan mu~ ru ·b-~l.-".a.,· It. eli' m t" ;...; . ~ { t·' t" hl:l~ <l-lIcye ge<;;lm ",,1II.tElfll u:rt'll,1\ cdLmJjq." ..........-. ".. . _... 1IMuv~e ~ ~ok y~. r&l:ihlt.!llllX t;1I.m~b], ~brtm~ gel. ya ~a. ~,"?",,:,a_~L'!I ~c • ~_ 1!iye~ ....".J'I"'Itt. !'1~:r l"U·Iu' 'te !\,<oyc Q]:rLC;jl.khr: . 'Pil V>e Co,gTIlf'"y-d. fM.illt~t~, ~aa~ :IlbnIt bit' b-. bedef.i de. yfl1l1 UIDI!I.tnl kilhJlligl 'Yi!lJZlf:Hifh gore- tkaJ1i mai6uz. yer~~... ~ . cld-e ,hu· d M~HILIi bafllllr'fl14a :;.~fl!h ""~ ObUl rtf \oTIlIriU HU~ll. Au Yllcer!1l blr mililerill!l:'. IbamlJda:ra. ve 2i~ Inubhl~ c~t1t·. ,Kazalar.da. k:,~~i-m~a.nn IU~!.I:r.tma-ya., dev,~ UI! J~dihaI ~e~lt ndlll1.l:z.1.l:rn j'etl~iyof, Cll?u IilIfLl ~-_ .....__ ...... """"iiiiiiiiiiiiiiii ......-......._ ~ bit b.~ef 'lIjtun.da feda tlyoJqiu1:a. 2:1!~·t.in, t!!ltr}(, bacdil~. ,SUI itibarla ~¥arZY:~T}~fI.de. Malm:~:. •. J. ~~~:~.'I-"i'~~f· ~ m.addhdd.~l'm.~~II1l,m~a dem i'ig-II<:;lll'rI&l)1 \'6 tmJl'il:' billdiyor. larQa f,ll s- k-e·.· r""l a· a·· , m.. IOIInl., ~ra~t fJ\ ~~nil.. ita lG;1! ~Iil'~l Q . n~ ve italyaDm i§birliii yaparak ~ ... a~, ye.r~e'l'd'e."iII]j,,~. y taym cl~n et.:_ Uc)'ltlJ!n •.'l'e!ili~~ ~tiy!l;'i uMIll"!l.-1In lin mliDim~ ll'l!lnr kiL-yqafl Suveyj8 Rlarruza de'W'~ ,fI(if:cekY<!i hiplumc ~!!", deride: £evr~,]I- ~l:ltill:t.ir. lie.r yl.'1 20 b!1'I 11~j'ltUn "t:'IJerme ibtimal. ~ 8y aIlI' edeccgJ, ~1'8:~i' h.Jr mual~ ~~e~~'~de yaW"la~e-.8i~ .t~l.U lik. eltlllY!"t" ve ~ten. altI: rni),yti11l \dda Cebelitank i~ Abnainye.nm mevcl.lt o]al;l ,~rlerd~ ~ h-t{l:ik oI!i~ifll!r n 1I.lI. 4'1'1l1:Bil'i..5 (Tel!!.k!nla l "fill! ll!orf vaziye~ o dall I b~""'t~ L vceF JYtIit ~tYrak!L 1I;ln.~.Ld~~ ~"eklt t~~JI'·[er; l"Ya H ~I!.I" mahwl almlYor, Y 1\J....n: ~iyqJhill'~ii inkip,f _b.ilir. bc,. k.~r:drc:'ton.lllde:n" ®!'ike:rl, kabalilat- karl cez:s. kanUJ:Ilulo!llaJ:i 3M"~te bi !llilh.lye~erde mAJ'il hoar tll:r1~ ma'hillh Li!1i'e.tht~· [">~["lnf< :!)8yll! boyle blr m,ilYOI1 1J.m we. ~lldSl(!aa. Veklleti.

h1ikl):';:h ob-n~lur. F~lurt bYrI;;I1I1D dt;lktor ra' kalmL~llr, On alii fLrmll'l fral'H:a'la (l1:;.k},lo.[lJi;,., .fr~~"·IIm P inile !I.ii.h.hrul:u di!!lfilek d t!~dk t;:lkill1It'1amMI Nt- 'bCl!lhl-k. yara~ml::lur. flor~il~re. a.imit1,;,jll2rl!l VNI- Kenulan YJ:o~AM ke-!t' Lt. etel \''1:' Jokantalarrn f.r.l!lRcllh satm alalen un nm.:lan d~ lillhGlt edllmj§· I')lu4l1cr.iie,,1Ir. Dij,=r .t.anftan T oprak O.H1Io maYiloGaklo.f1p.dailvll .i:bar~t(LrmlMa. Dt; gunl.:ik birdC'll, un liE !lilLtwna.yacaklanndan 1::' her is~eJ!@n ,"'erli1l§Ur. 8<1.2:.1 fu:-ancdollll' bll urr" Ll!r. BLlli1-UIi ~arlcind ti.ikofliilC~YI: kadu [--riJI.n· l.:trdan bir lmmum ekmekt en ka- mevcut golf.i:Y1!: y;:dI:lJ":: .cl..;iu
fUll'lo

pirincleri satarruyor
Valan: Cema.t 'Bardakcu

i'

;y OZOO: M. H.ZAl

istanbulda pirinc fiyati yiikseliyor. Gelin de bupirincin ta§IDI aYl1(laYlnbakallID

iu kad.ar

reri

m~krM.

Ii;m

p.

a

~~~k~le' ~iDU!ye bdl3.1" fill veya, b~ mil5i11lKh!.li:arhkta 1iKUuna.c;:aktu. ~Ilgilu ~il.eriUJ "'~e pe~ ~i ~ ediId'i,ii aiibi., Siilvnt Bit:tig,; ~ me:rere, ~ ~time .. ~et:nek;toldinde 'fl'k~ so·1ta et.ra~ ma:siIII~

~le bu dugu:k.adM
ad_'

d,w.
~I

om ~.~ta· ~el ieio ~
karM~

uasandll. vaziY'l!ti

'~-..an oi·

kaiikmaktlf.

,

me

FlrlDlar'a biitiin ihtiya,~larl kar~I~'
layacak miktarda un verildi

Beiline 1M MWaM,- I tin. de Uo,;-m ssy<tlmtl!l IlDiimkD.'D I, ~ kad.r ,~ bet:iallJea iiit ~ilde bit~u. ki1ond~ I
~,

. Eie: B.Molol:oPan

I

",II

A~a
;)II!IijlIIIl1.~

bir 1mt"iI

Mdhlli
... -

lsomum'

m'i ~

iLm

~

ve ptlimd:

deaqm:~'" mtW:W ~i

\ttl.......
~'-ohmm:L

FIi~

'bqmgn _.,

P-lilMritum"
~

b- , Wr

~ A~ dB. blr tandh. ...
~ri

den

m etmiP'.

~-l!Iilln

~

Pmdiin,pte-

Ia c:e mud u riB ri. ia~e hByet Ie ri ,::."" ,..", _,;. ... "...."': :~~':::.~,:;:'.~~-::.':k~~ 'I Ii ,
I
T .....:.: ....

' .'
~-:-~1. '

=;:.-=.......... ,~
~ B~1a
~

~~ Wtr'be ~.{l, :~ ~ ~ riPl!ti_ iIPR ,B... R~ ~ • ., Ame:rikiIIDID CIa baptrlcnIQ kat"i ~~~it'i~dojru~"~ • 11ft" a uDM:J ~idi t l=_bbiiri

,prtp bir pikiJ •• bera.ber ,A~m! bar
~ !IIi-

LwiJ..a
da .~

.,..-e'firiQiu V~',~

1

Lver\.:~c..

ina!ioJMlk ~_ ~ ln~iD

tiltimo~

~ ~

)"D1-

':8

C0

r a- f yaK

0 nor B·S I

ilerflY!X'. zorlarMk~l!!t"eDiil,

8l1li SB'".ad"
~i'

Lanu
!!Ie

~enwz..

y

....

.:n

·U'LIIACA

~\lcl:
a:!'

A./···

~~i~.Ie:
i'.i

kab- a·.h· tIe.,··r h~kk'.'.lnd .. t e f s i'r t ,aI e b i
Istan b ul Valisi

o

Fa:L:id hem Sii?~e
Cebel~d<:il

ve

hiem de
ask.ehal-

Iil.Yf.li ~

I"~

hMeka.t hekLeneBH!~; Aimamya

i~ erit!!ecek _!Iedef ~ki :de MII~ .... SiJvqJtir. e

rut.l!Jl. I:_.ef~miiil'tal (LtmadJ.ilmll. ~k,e:m!!lle:r-CII ya,~I"_n¥l" k~r<ill~a mem,lIf ~Jl tirLyt:>-l· d~m~k~ll', Mllra,ta blr d:~ '.ie~. ~er':hm do,tll:~" ilS~etl 1Ilahkb:m lI~i· !llk.l0I l!; lira.!!: vat"D1J;~di k,'tiy muhtil!l v.e ffiol:!!'rk= I!IlU,!-l'lirrIl J1l~le1'ii1r. 'till t'abriW!,:,iD 'l'atJ:lJ r. Ci.lr,fll1~rtl'M.trJ !Uf..!I, hapiS ceZIJID'I,(Il !!',' '~ek~irllll1<1l£51i11 'i'& ve mUlIIll.im b1J~1JT.Lma,Y"an yerle-r'de l~e hoyel1l.i!1fi reI.,! .i§le.ri gc.rii:;r· l~~ kllrdl.!gu ffll~rill: Jml~, 1If1Jk~n(!le:l'! len, fakll't C{'IZlU'IID t.w"l!ihl !I:!iil;n er-a.t.a till .... linill <ta;)'in c:dcc=ii .hi:r <;,i£to;iden ken nlfM_dli hel~iyeJ.erJ~ a ifbirli- San3.yi"'e EmIt\[ l'!:anka;;:lillil 92. J.'l~ kIt kl!l\h'Iad&i

~.u.dudarJn

Hya'l!l~.ind.e

m~J;~-il~

itt:i-

Edirne

hUSU!l1

muduru 'Edirneden aynldl
Edlirne (Hl.I ~::Ii)
-

,mLlha:sebe
Zirtlat

g~ti['1ImeS-'i: W_lllm lieJJ'p heyot ~t!1'"~ad'm-c~Jar;tnlh ia~e heYl!!deri kuruJa,c.a-k ... e bu · ;mtidibliikJ,erhtin m,utll ..TI, Q<I.B AlJn!l-~yads.n lIidm al~mT1- Fa,· gel!D:ly«l:et'1 h\15u~und!i. tereddUt .h'1" @:I <tlduitUn;:J:en li&l1l6le ~~'!I.U~1J;l1 bl,l VI.UIJE ve 'beleffi)'e r()i~l tn .. Uttfl Kn-. ribld3liL ~: 1Bir g'~da. If.I41i!-1 heyetler ba~h_ bQlu:nd.uld:a.t1 Villi- ';a.ll'!lJM.~O!!.rl ~in. IU~liImlu_ bina tki- kat makin~l~ri yerli y~rinB k~, g,ztmi'll v" de5i; Yama.. Z - Rom.an)"llrnl!l J!jtll!.lt me.tldealni:n, t!-,f!l.Lrltll BUytik z,,{itlet dIU"' b~ sabllh "el\rjm~ !'tin ~OT8e'l!ii It.i~m unriJle harl!'l ~~1. ~dTl.laft. 'b.an.: iran ~e flajro:: fahrikq..yr l!,ll<!'J''blr IllLle g'"tirl:!biLmelr .D!!hLtlye Vi;jM~et-1 Ile teom.~a.rIJ't[l. i.stem.l~tlr, k.ete '!reJ;:e.e.eoklErdu. Iiij.ln T1l:a~ct yekBJe.~ cll'lr.tI1e llO i~in iIIl !I~e utrs~mak',&z'll" fe1nli'l', ~llslnd.ell ab~li",deri: ~ EII~. 3 - Y\l..MfUk: Mlm MOdrd'u Vi!!I A.drlYIl encillne.n· ba_.i\l1aml1jlt-n-. ViUly~~ ia!}!; heye.rl~i balk ve. !bin Jir.a vl!li:.i}m~ir, F'irln<;;]erl ytlzdle .'i ~ I';; nkll!8tlru!e klSCi' li'ley'l"8.. " Eft- 'latle meelt;nc:o mi.iTeJ.:kop

(lla_r.ak

I::ua

Vi! !'lahl1e

iQ~

:va.pw;;ulardJr,

lmdll.

~MI'I~l'd~ltl

blr

:Veka~eti KO'IllbinoJ.<:i.. Muhafi&b~' c:-~ligille ~!r'in ediJ d iii.n.i: tl,iil.di1'di·
~ HlJ-!j'll~i M~~o

mij,dijrii-

mi.il: A'bdu.l~1l1h. Oour Umumt

Mii-

febtitlik
VI!

ViUY'et, Ad.liy~ rii.e.n .!Dcmurlanna voda clroi§ vc::
¥Co

~~b,~&n itYtllml§tJ'l'. Dcguli hh:met!.ei'lI!; kend1!1;ini E4irne-mizde5!!vdirm~ olal;l fOr" d.b'm. hMi~mLz ~jr liru. d ~tq,J; L tllI-ao fm,dan ugullamnJ~tJ_r. rahat

B8n j!) gUn ll1'la~it~ncmi <l&mll\', be.~ f.:;;t'ki!r ;k.a.d~n~boe)''IiZ y.ata~Ia;t"& yg tLt'bJ'l~ Onlal"l b'l.anblJldllJ1 g!!t-il'tttgl!lldCl.ktO:M1n",o nal;tB blikn:llann ;aUui a.r1il.:s:r:tl.1L ~"d~ ctm_i~tim. o g-Un, ,g~f~ \I<!.k~!l klWu, ~t'Il\ ta"!Um1'.il~ kiJ:n.ScJol"ri kaft-I r~ld~1i 'I:!irllr birer g~m~ 1:J;e~1 ~ lelirik "'tml~ler, It'dIl.Ol. M1lV'atfa'kiyt!Uo$1:' te. mrmni l'tm1!j-lefCU. l'thlliu,ttum, Arl..tk klmr,Hml bUtllll uzunti.ll"rden U.zaK gamylJrd~m. BunU,1'l It.;hl uzali:l;jt"da (Han Y()"'i.m~ Cl08~l,Imu.hllmlad~m ve ~e.ndilml (,1M l'Lilt.!tliitmillk iIiI~

.male tlJMip OhnUyO'.rdiu. ;'!;en4en, gelen dl~1j.'~l;u"J;

S-.a YftZil-rken] "1) @:!I:~rk"'!1 birii:J.:l:rim'i2:t!I

v~ d"iJ?itttm<). lrfI.k.ijmdllthl~: !i!ll'ilt2:El, 1'0- 8_ ttLimil'!IIket,

5]>;it

$.tI,ym;., :m~'t!l. ':i' _

(I: _

Ejr bill'

AYlik;

dll!h.IL~

yaJI:m1:~C:ll~. D:ir:J:~ d.tha. iyi tamyacsg.mlZl SIIIlry.;,rum \OIl 'b1iL 1.IDi I t, b<11'11E1&end'llR llZlI-lrta. ~l!Q'I_.1ali: ltllrt' ... ~i-Iu 'irl!e
l"i,yO(,

Am~t;ika- JutaSIn-d.al 9_ ~Gy.
S:lt.!ia.t;

2&ybek. aprm, &let;

A9lk,

n _ 9Utha~s:nn
1-

Dotl,~

Sir ,mutekait 'askeri dektoru,
muz matba.~m'l'z
Ga zet~il:

l~Q:,;'I:li~l:J.m ZilJ1li>.ll bh· 'I.1ykhlya dialll!c~itWL1 umO:y.Qroduyn.. Oyln crlmadl. Gi:i'6Je:tiJn ~[k. ~lI.IIltLe:rel!o,a~,IlTJ.,. k lilfl <tt"" l:la"'m4, t~ll'"llQ.e hrtt;tnlqEl.t'I, k.anm:ryM
gf..C'I; b!i'~IDn

yutJg.H.

blr

makinist-Ie-

ringlen Et-eme te-~eUur eHi
makinhtlcllnd en Elem 1:u.:md.il1 tlci geec evvel Ca:ii illo-1l:l.1M)~ J.~iru::le 'kU'1n4!'tii e'\'r.!!lk buluMI'l bj_t .;anta blil'lm~ Vc .'bu· lit! ,",ill niliine h i..:__ t ;gij'llilt:::re~ tel' lim ~m'~tir. Dun ~alltanlll b-I.n.lb~ mut.ekait ,.'!Iok ri dQktt:}d;w:L~,:J!I H, 5. 6z;bl!kIlnd~n ald$:mJZ 'bia- ini!!lktuptOl Etc::roe U:!\1fl:kkiir ,~dilm~kLc "~ ::;<1.jI<!LI!!mi:t.e tadH. Y.ll,;ulm~el ric:a. oll.lftmak,'

M>l'~IJ,ltom. ~ KG'IIkoJ;lI3.I.1t!i1l !itin,YRQFl. .serlIn Y!iJ.IJ;\I~ bl<'nb l!tI,'t'tl<iJ:la~uu d;ll!:LUoIIIII.'k b~ni. go;!:. 11!:r~!l'ile Yll..'I g"tJre,;:ek I!fidliJ" kl<,I1, .... '.,tll blr '11(1' ""~Tmd"t.im, BUll': R:l'rL al~3,tL'~!mi ";Q BLlm~1/"1."!:'lIn ltl. t'tl"ind ir mj_~ ~i, yB.C.!L~ml Lstat: ('dlyor·U1I'L An.mmZda g~!::LI bll!' Ber!iDjf'liItllm. Al'n~l1~lld;d<1 ri"dl'1 II'~II r11'!'illl IIIt·y I!almwb l~l.lo. BUUJ,n hAyri~I'Il'U ~n'rlILllil(J Illr h:llmle4e a'1[p sana ki'lli!limaargmt l,;in a_.. tIO!ll'oilm. AniJ~ 1"1j),a ncr~ aJaNlfrlm. ctfl .... IRt!r;,.pl", 1~lvru.m.)'QI;-<hll". ttJ,'rini?.(jo.tl ~rll. !IlJlUI;'.l!lttrl: 517. ~" ll<L.;l;J blil";:W;tik "llfild1lndi.>h "mlllm[YIl(,l1k klldliil" ill kU!;l1k d"i!lhmu~u atar mLIIlJJJ_l;1 H'l'YI.r?, ","c:!w bir ,>J;]cul5EtUl~lJn I';:l2zblllJ, BUflQ cliiit~iiJl

"'1!.!j1l! var'd!, Faks.t ben, 0 ko.,e;)o'i lI.apat.11-cat~rn Fer!t Bey. !K<l.runbtllL Y'Il Y'II1JllzlIgin billrlhn kuv~ 'V'(it' v;;; 'c&3.II,ret1l'l~1 iEl\r!;ffl1l:!lII!l;ll. ma.nti Ocl.d(!.I1~, h'lteKlm blr haftlUla.flb~rt 11ll!ltahaL1etic 0 kllo;,I;.r Ij'()K J>flJLf}I)'!iKIUTI 111, W'U]I )'iJ.t.u.I:;lm~ yattJtmt ~mllJl gfu; kll.p.a.kla.:rlln ;bllll. Iht1YlJf kap"ll.~t' VOlo dE"lik~1:zM[' uykll H'D iSllbahl bu II~ YOI'1HTl , Eu UZ;1l m ""ktlibu fll!llIdllktrt II :!lOll!"a, rlrtrH: n kielJiklll 'l"JI\il.1d 6dlern i!rll1:'~L1:tlllll~ d.e·gll mit £;i... ;':;0 GUI~llJ)e pa!"l~mdo_ !l!ltllllt IIZ~lml!l. lloi.Llbimden gelBLt <:n lSI[ca.k hilil!] lllzie dostlugumu

melJC"i.!1 f:>lm~a_. bH~ryrlll, ~n meltle!1mi daM 91lk :!!e'01ym-urn K~blln, ~fllktubl!lllll aldJ:ktan ~rrJ:u,. h!tlrt;ahaneo'l' k:Q~ ~li'iHLiljk lti.t9JJbula. dEinm1.y~e~jm.Da.hlli umf!k ~ijg~o iftlha:rla" g"u.turla kaba-l'l1yoJ:'. \"1I\fIl3!!"I dolaFkon btm' )'t~t.aJ~ onimde da.ba. .zl.ln, UZUlt 3lmele. bul'lMhyun. &t;az!o;Jl1i Bri>o SIil!'l il en~tjlk b!!.bt!,nm kW: Q!du~wru, l.91')lI;t ocok dUl"I:1,VQru.m,. lJe1e k~mh'iJ ~ldal", ldLl veo mi.l:.!;erL:b gO~ICfll) gtlrobllool!igim glIne ct'l:lf:l." Se1'l. hay" 1i:~liH~dll. ~fI'i{ldiifi, 1rs;doZ dyo:r-. 011k!HilaL" Ol.lrii.d<L kaJa.caglJ"ll. Ii l, 'kl!'ll"l"etlni gtm.;ll!l: 'n~dNtlnl hJ:r IU1l..YIl btlll 11<)l'" 9.ll1M:idan ~k a~ Iar!~ !ltnU'Il,hu.sthlil.l'ln I!.I'8smda. tIlr yaklutrli OOP.I.iYI'i,dln, Artik j;~I'I,l.n ~ilt tlz.illmam: :S~j'j, ~lt'llIli K~zbJlJla St!Z;oi!l:'g,lb:!, olllyo:rnl!l"J. MlltlifiMll. Ollla.:rm II"", lI:Eit!LI\~, ~Ilbi(l.~ 1l!'~[1 Jti.llva.;fC,tlJI: 61!ID1IJ~ ~;Lijklef! yt:lD[lgillt k~ar ~rn'kal:' 1.Hl metL~ .!:)g. kiLdmmu, Sa!"! I t.ebJ['~1t: butL1B!'"mld glbi, Y'l'1"g'U1l yll~er!. T.l1.Ii1f11dle'.d V,iI!['". Mutl;gJr& oliL.a.l'm dm. '1l1.lJl]:U gfbl v1k'~:t.M:ekt;uibl.lli b~lt[ I;o.&: O'll1tf"liE-!Jlr ett'j~ BtfI, l'i I!I ~crlJh YaOT¥lrn. ~r,II. k4;ntsn;, tWaro Mr l;!;IcukLuk g:~Jrml,,· ll'a.i<;fl:t K~llt:lll.Jl, nul.d.emkl baJilli. d'l'lIt to'LtnJ lUI !I&l:l2lT.P&ktfll'l 'Yrp!l'lUIm~ l!a!ple-rl ~Unt.lm, B!!cn gI!!1'I9IltLrn[1\ bL1tL1t, l>e~'1tl("t"ini t" t· u:il:!Lt..acak, i!o~,..n, jtlml.~ Qd~!!I':tt:!'l, .. ~don qllio Ukiie:rl i.\:;dlfllilf, on!ar de. bU_I\I!U' !rim ya Wke], gelmedln,'l Nll'dembwllll 0 mlU ml.!)Ym. liIi:J'I ~aadett~n, I"efah \"'" :r.aI'l::.tt ...11 hu o ....... b~ 1.a:rn ,i!i"d.o 'ovl~in:[. ~~eruulllf"nt.Jk'l"l~illhi,nm dLl ~al'Tf][~ hlr tl dam dtm. Omri.imae bLL" t!::11 bl~' C!;iihCnnem haya.tun Y~lIttrn? ~IiLKIz; s-y ~l.InUy[]rlar, hir &Ii ('V vel "~e-lru1 ~~ma dlC"ta, bllyOIt ar..neml kaybett'j~itl1 ;Un a(:I". boni hlt.'bl'j'sil!: blll'lll-tb 1'1? Tas..arliadEtm 0 hnm'~ v~ bunU c.tk.cl{lI11 gurlilrt$la ye.d lr'ellllye· rek: !1rI-;elei'lml"Um. !inlbukJ .:jonin YCLnI o· kllrken, hI!; ut.snl11adian go$zlL"l"ltrl :;,.~.'U'd[. l'!:!Hbim i;l,U,tlctlli, S\"yin<;l~, ElCI~'i:3" Isilr"'l"la
1S!L1l1ol. j'ardLm clmllk ii;il:!re.e bonaoo e.~!rs:eCIIln r 8enl i=:~J'lIY'Qrtlm. ~Yli,z h.a.Blah~flM'ill'l I;){!:',r'!I.lI yllli<U.klJa.rI al'antl.d.a. MYd blr mllolek g[. bl QQll1.,~:)'o:n;un. H8,lIu,11ll:'!ll lIillhtol b;'l.l>.. r,lol:etL, hl!yat.! i!lC!ffi1,!IL'I"I~o!I!I!:rI~!I!i :Lmkl!.u iJ]U.r' 'rt.lU 1 Yr,,]nlZ; IllIil'llll ,gQillle.rl:tJi Ii. Mk~~I, m'IJ.~ffI~ t;!w:d.i.l'l(lli~·I~Hn IUptro:!"Y'l,I, tAtl [ ,3alnin m:Wlil';:l6il WI"' hlDltaYl Cilltla.ndlimlajll k:l~rl p;(I.]lr. ):\I .. in~iiil1l bJr I\! «~aU('\ hll~l:la.nl SI!!l1lll ye-

SCi'll lIutaJ;i).l'Ja

*pU!1

sarrp ~a.rJ
~:

~~ffl!'_'1!

Srl"l!mJ:II
MlldeM "Sir i.lli

e'!; KlOJdc.i".: DElrd6k,

J;;liytlk,

3: _

JBi:r l!Z'i'U)I'It.u;. ol _
alm{l.l DQlUl{I. :;, -

~tu1"le
'6 '1' _,

:se.lli:r:QSlz.
c:lttirmi!'l:i:, Sir ,rtIl¥i
!?.

1IJzsk :KRVgll,
J3ij1'

~Nti~
Cl~

iatJ1Utt o!l.f!.l'l. S, -

y~l!:Ik; nab.l!t Nots..

:r.l.,.!:a_. ~ lc{l -

s.a)ll~ ~t I!![;e.S&£;t;

l!Ifl.tm ]Wl<llh}l'fl!llJ;, 11 1I~1'6 {ks-tU '~!l.{t[Ili.l,

Bir 11-

'-'l-:hta'['ta, oturulmak
etFs.fI

a.;r!ii: ~1Ik:

DUXliV
SoI.ds.IJ ~: 2O~llI; Stun CarlL U!"14 Sail. At:il.
,t -

Bl1LIIL.'\CAN!IN HALI,A
1He.. 3 Sepet; TlJngo; ht~itl:1;9oL
1(!!t"1I.

yll" VI! !aaYII'Il l~tli!

'II" !lMdoU!1JI,l1[~.n

kll~nali: Kcitbm, y",nl

l'1ln maddf unil'li.e

ll'tlrapl&fml
:yll.-n,&rni

unutrnatlL~ bU.,

Itlu:I)ek.
'! -

.mu !atj]"ifitt'l-ll. ks:rllrl~iIl-~
&tlk !:>IE' &l.adtt
Q]u!t',:1u!,

'.laba!zywlH'. ~ak
IloI!I

11.

S_

T!Jpciot'r'tcii: .. '6 !I ~

fliI,: Jlr: Yll:t~ Do;

doldL.!.

M~tumim

kal"~lm,'(lJ1!

':!' _ 9lLl. 2-

~ffiklBJ.:l" 1I'I;'tJ:, ben de tMal'.;lruk

'fotmML lm
:pIU'8.SI-

MfH §e.rl UL:il, 11) _

lf~flMll mn ellaL" 'L1J(al1o,;trr<lf. Et:rafmti!i& I'Ll ,Bok.,

!rat: Ak.; Irk.
~IYa.: I. _ Tomat«s'; A~!I, Eld>l.er,

a.tall IjIIh'lal'tLi: jeL$.fa, 'I:IUtUII

gil-

¥Ultrardlll'll

rind-II

IJoal;ll-lal Iltt· 'kBdrrun

bbl plll'B.yl na~11 ;L:;r~

~d~c~~[nl tl.lIi!!I"",·ur rtm!!l{. ,)nLfir na.mlnoi!. be111myllztlndi krzarl:J:yQ!" 1~ tlUlbul~a [I.; I;lIl, tScniJilc UZUIl l.Il:'Un ImI.lU~.

.n1JI1U ttltat1(ltl aramalr:la S~ IULnml"rll, bill. l~lf;rh,,1 ".anI M rmetlE! d'U~nilJ'Ol"Um, (:;ll:TI4i :senln yamntlll ~1~lIn delitoltlan da
k ~ k;J llI.yorura. ..

aLuq<e'~j. Elr.

1'0:1;,11 • '6RIb&1

Gl.lBe. 'Ey~ SI. 5 9n:!lraltL

ll'Ikl!L'; Zr:'ka, 'i' ~ L~gih.

ri:rr:rl~, S -

iO _

. ,na. lJ, ~

Killtl1I1, ElZlk.

v ,A, 1" AN .rv-.~,.··
«
.~

, r: ~ .• .. '.'.'"
'

..~ ~ 'k"

..

....

(~~'A~S=}K=E=' R=J==D=E=N=I'Z=~C=··.·.=IL=I=K~~)

A dliUe Koridor'/arlnda:

~

! Yazan~'lI"lDllt
ollilbe.diim devtlm) ~>ocuk ltlr.l~ ~!'Ii1i!t. ~l'lIlca online Nr IIese ~a. JroIllll'TIlIl'i" Bu pEI:t'V.nJn l~eritne de be~ pa.radM lif[llya Hlldar muhteUf bo!z.ulthl.kuL "p1lrB. dolduru« IlItI111.1.{!_ (»null: ~Ilft! bu tM\lIi}'" S<lkar mOll mifl'l. 8.'l'1Jcuml ne lr:rgtn'HSIII ali:rm", Etat: <LoI(h~P3= bizyllk [!fI.1'"11. (ilutft.iJ.Yfl\~0 9O~cUfI
T'8

t,

APTAL

U$AK"
Atlill ABUT

I

Girifde

sonra

Desti krr rldr, Ida va hi tti
I.htt.. hii! IIjICy1s,na !!If,du, Il>.Illb.a ffk ;in ~ti~ lfitre<k :Fi I!I.ldl ve btmi "Y'm"med.L 0 i!rl'ln !;Ok dt'l!:i~kla.!"l ll..I"lU!Ilmlan I:11rLbkleT.IDe kti. pan mi. ~~~!1rn~ M 011RU!j ~ 1na.t t!ll. fru'lar MVW'II[YbJ'ludI. ya.. ben Ii!! D1J-II}!I!oll'l,ey.e Venml1, ~ :elr tatl<:lo81 .a.J=a. ttilbtmt ba!lflt btl' t!yi o.r:t'.il:kllq!a kullanal.Jm. tuUm elU1il>l!l !Ilk!: ~jk1: wt:m1l,\l-: Ora4a blllun.a.nlllrdan b-Irl; ~ VenniYeCiIll;:lm j!!t.t;. !llyordlll. - Ya.hu, d!edi, bunds. war edeceok Otokl ~ ~l tirt.,n v!aA1t no ....II", Parayr: v-et' at bir YI'Ihi tmti f ,1j'11]:>k!lftlm blr Cillle: dtizeltAtdt: - YO--- nil! o btl" gUn, ~ 'blr ~1lt1 NMII ~n 5~n, ma.b.'keme ,S&; ~WlWi'. ~ b:ir ~e ~ 11e !llll.Cet'rm, dlyOTdu·!lBdt mi. MttJ. H~lruk ma.li.keffil!lerIn:l:n. ks.lll.ba.l~K Bum. ~oa admmn ·1IBkika.'te1l .l!ioridg.ri!Ll·w doNiuf.!ID mll13.!tls.r, J)tr~· A mawt dsmlYmrt'l tu~ anlJ3..' btr1~ II lnlo ~ "'1) I'cJull$'W".i.ne· !!lITl'l, B1rlbirlerfn.e, Irlrt~~ bmka.n YM .mJ~N!JIj, g;l=,d~.r

(Dllnkii

l;ilfi 'baht] (iilltEliLI

f(tlr wjll~

a..rk

istlllbi'l.lI

ZiJ'()ti nnil.!'l ~i1(~Q;t:imi c!".lil!etti, MllIl wEI edadan dlljlll4'l ~m.ak il3tiy<>~~! :"tiOOQ bit ih1.1.:nlaJ. id.e bii' aeaba dedlrn. Ve DIlI(lL,~ ~1I.,.r bt)'hl;.I!l13Int getirtt1m, Cfun~FlaN silk:l!r'kan bi;im 'I!&I"Ilm.'d'al'l IIiri..ii t!:ngu doyLp yet: .._ oItUl\llm:Z ml 1" HRyn!t~e!1., IIlddetten gliz!erih'i falt.BJ;'l gibl trllyUdil, E· Ji.mdeki ~ne<lo !'IC)ofl'.a. ilc l'iiEl-'~ ertj'o(!l'jne '(7JIl'o b3i' dOKIJIKIl.ll'l'l,

ingiltere· mazide biitiin harplerde kullandtgt tabiyeyi bu sefer de tatbik sahasma koyuyor

"-e

lid

I

'pull u. 0111 Ml:l.1!l;:t, V!ll~it ne ila E"i!QIl:i', eu - On beyclgim. D'I}ol!;;:egtm bog.. AdietE! hi:': riG )!.~ve.sJe:ndik ,Kll'k oi!'J.l~1r-.lgilll diy(2_ y&l'lH.t"J]]a~tL btl.,:,' [tAh_ v~ 11t"'J. klJl{il~ BU'I aJtl.nMlJ va.rdc.. Bu!j1J. m\l;t.:hl:;; ititai[ j{(>IHUI'I~ maMlIll dUny;)~1Idal.'r )j'lI.tuk ~ :!lal!l1:llj'm tR.N] hjl k,:tle- ~Jo;; 'ill!:' tela!j& dil~tmiil8ak1IyOrdi.~tm •. ~dlilll ~.~r,~ ftil.Qtar1 pm~da hir], de bella .... loll. H!!wi l"e.rLMn (tedim. Gttbe.- . ..
i~l'1I!1f!

I

kClfClr eden blr! ild t~ir~k: IhtiYl\l'l'l. .hay Oiekl mttyarm dA. ~ey1:.an l!l'fb1' JI!;U"re.t:l", baltly()l'l~l. Her ~kllJli'l'lil'l. e bjr hyll..J!IghZlerl 'i'e'lfecrl ok:uyw, dnIb,k: d kavga rI'iLl.hfiuHi ®Idugu belli ya.ralan ~Hmdan gCiif.W(Jt'lllll.
~erlnde i&llma!ar:! !'t'lA!.lik~me.ye:8'cI 'tURn

k&lim blzlm kmru:z:r HI!S!!yl gehr. SrI' yaruia'll d:a k~enin :l¢ne alm~ 10,;111c.ebiJmlekl utak paI'~1 aytrr-

ta bi;r ~I1-YI~OYUY~'I'dluTi\.'c;.tiztime krrmTZ;~tltr ~ UI~I_ Bunun gibi eici py1Brl kOy.de f-e.illn.i.ziin kenarina te-

dl!!I. gMmetleft. ,.@!ttlenmedM,yemlldlln ~]eden Nlil5EidN' gibi O-n.llltlJ.. Bir gw. "annnm _"""'1\"..II. ,!\rut.. ,. ,,_.. ~ ""'......

Yak

bI!I IUYllnh!-- lkIn. l!8ilJa tA!iatJ

meden d.6villltU!tl~rina de.]UGt. et!jyor.
1112, U.Uyarlar 1I.l.. .ak sealo :ilaml!.cTI z,am<:!.11 !:)rribi.rlltlrlne saJd=YQrj<!r. B1l hlit'l:\l(ldtb Yort&lLmc:l!. seslerLnl \o;;1t!1' yorlarfl'l. Nll'l{l,YC't bit t!utEiSli ~ TI!:!iUyi BF.ltm a1m~ ban a.ld[na. g-eUrdirn, GITlin I'ltLtt bu talti be'l1irn(lli', doxdii.

vermem,

Al 'blMenL-

Dllliken a:rad.a. !La tmerl'l kQf!lrl"r, ~aga b~. Arn.a.¥Llt· olCl~! l;1[vl!:lilltdec"c ifMi y{k!Und'lMl bellt a. 11m 'Ihti,ylll': - DIm tsati,yi zol'la. aJB.~, ..allahi> hem bIIJJ1LJtl.,trJ.a.b.keme tile alaeattm. d.!y(:i~du:,

.' . _. lnywduk. Aklttn Bm11.i1{i ~~tl~i)m. '" .~Ir;q: ~ t1.~~ lJ]l;]i. ~ Klz bonla:r.:l!:l"1i ;;0)1: ...al" rrn dedi, """L' 'ltenm kill pbi. f.liMlliI!tu. Ben ~ bll:" t:(lr'bso. ode<!1m, Onde 1I!0n. ---: Ne e JilIl.Yl'l" eh. rnrsm m b~' gtlJ'L bmBil bm1l~l1;bljJ[l1;l~a.n Pf!f'ihaR. k!!.yn8111lmla. b~ dlll 0- ilrt!!dt, 1[,;:1aklljam da, gg.]jp bonlm :va.dada J.dil.el:". l\lIDlda l'afti. - SMlt birall ,eJ~e., iI~nt ~ofa)'l!. ~3!J:1ln;ll- ~ ti:trty.orK~ bW1.1!U'">n b~I!l1. ala,. du.. . hm diL k~'e k~l;P !!'evlenelim dedi,

ya~um.

P1!.rihwl

!he+r
kil.ra·

1iMl.;:i.

s.:ra811!1dakl m~a.a.fenin Ull@I.:IJt! ve l'Ub:l-J.;,;,m[)9k o;;oJl fdll1 ve ;e.aaalI bl.'!;' ~o:rotte ~bkim ·e<jil.mi~ o!m.aa[ bu. mil. ta.!uy-r to;Yit e.~e~ nuiliLyi!tt.edir. Kib .. rJllm SUl:"lyeye dans. ~ok YlI.km. oJ·
['[:;I

tara.lt:
Llb~art.
Vol!

~t..'lt;'

t,QS~yi

Ellifli;la .:!Bl1a !!flU

tu-

lhtiY<J.rtn
-

Eh'af!;s.[I

AI f'i!l'~m, fri~&Bni aat:m

II.ilyt)'r

_

Kuzun'I

Sacu ~a.

npma.

_ N0 ~lIkBIiI Pe.ribu, .A.nlamadrm. A ~l;,r[ ~,sindce hlU.llgu kitiSeyl u.z;a ttl,

_
.t\..vni

t"l!I"&inot!lto

'1.1.0;; I:Ir.a, 1w:l!TI~ nt"ht. 'Q1;'lI

SMtt gl!oI;ill'Pc-

~i!fJlltkt'tiu

dim.

_
_

Sa.!1rllrta
Iiayrr

dOld1lm-~

f!i;m&liIil Ea.~

ti.blln_
}'Ok,

~H.~

alt.

iJ.!lt !'!ttun. PM~m belfiiL ft U;glUitlhii dahs. fllZla. i.di CIlnlrn ew(e kaylmna.m VI! MLld.lmrt lo'.!U"& lkntm bu inK'IiIl!LI' b.u.kkm4a. ¢fi ufak bU> ~~ dU,mam
000

'MtI~zsp
takmdmiJ.,

edilI"Jro;ru,
6.iT

kanildJlj;1:f.n1

!!lets da

S.~.

M.Il.dd..1tI

ba'n kendi

1.Uf:n- lIa~ I~:tdl!lll'l ba.lim~, ~ 'bir balm

~ fll'B.~ lirtJ!It" 81!1'T8 ~ yU8llCJ. Ilia.:apt,al !small bir 00

diml'e

[lllk~ ~. Dtl~ oo.ylc"" lere a.klJ: ereml!Zdi.. " bemlZ' ~ pl!. ra netlir b1!mJ;)'Omu bill). On U9 ya.. ~ 1~!nCE!YB ~ ~ bs.yram S1MIIstn djye. !!linG vualttm be.f1, tu... ru~ta:n bqkll otio I~ "PiU"IL gtimle-

ml~ti. ~
d1,ll!!l, C S&llLkI~ hi

l:L~ th~ ta'!Q

_rrniy!W~
]l.wns.I'1Ill

po.

id'i. :i{,lU"mIIdan ~,hc .~~~ l!Iii'mk.lln :y.IlkbL Ka.yn_!i.NU'tlve b aIdnlml 1tJht ItO!! diye'bil.i.l'dlm- y~ ,~ evde bil" tlJI"iJdkat fBl;lr :;oava00$1Idt

It!! lngililereyi MlSII:d)lki Mev· df!CIl 'Id 5tm bana, o;;aput y.&!I'a kUVVOIltJ&ri iiLc 1l!lI:er l'lakltl'll da- ~~ da gozO- kji:r'td.cn &'f,ItOj:ltttmAk gibl mtillklll b1r ,cp~vn,) ilNtif h@J\ Oi1!an gaM btl· M Z(ya.du l~["I{l.Yl~Ura.r:att 1M eV!h 1l1tma konlln~ B.ir ,seeG bUill Ililnd(: tut\llm.o'!I~I(ln'. vaz:iyetG ~l~':wa.lc. clan AltnllllYII.~ h.\'1 tntll.ft;l,]narm: M' YII.·n.!l1; Sa-nCllk (la. iSurly~ 4gal edecek AlmElfl kl.Ll1o lJ,M bu i~i ~g.rw ba.lj,l!.l'amrytrealml Y!loflM' hUJ'!lla.n lIii;;:im fildl~m:mlt !lpe-1lI "'l!lt1~rl. Mm;oil he. valllimi Cit eJlCf'irtoi.l1'l ,¢mdidillfl k.cl!tlnJ'l ('lit mtlmklkL gfu-iUetuhnak. t.e;;lbirll:'rLf1.1ili.~~ 1Jot:".. dpeekm,!!~er bemi dedi. JI"l.I!Z, Eu ha'lIler'iludnCi knyna;na.m. kSke;- til', 911nkU Ji,.]mM1Y&. !flu .a.uretl!! Iila!'Yal1!llZ" bui!"; btl'" i1l!1.kl!Lat g-o;:(inllii· 1.e] Jl.J!delll%lae j']o:;rde' ya.pacalt'l. karB ~(!ffle~, PctiMiL ~l~a baldWm frlil dliNnUktitdlr. Almarua.r Girit "" ~.eJ'J1,Z ba:J"M!tJ: i,..in lt1t.znn ploo d.a:. hayklnJ:l" ~aga b~.&dl. M*, ~ ~till.b11e Cle-nJzden .a:.tk.l!<rnl1kli irn~I ihtiyB.CmiI b1l.rudlUl t~mi!1 et.. .u bi~ mut~ bdr :sllikast tuz~~ kanoo "ld@! edemGJi!1.l,tlr. ingiLl.llJfiLl1'I hlLZ1f"l.anm~. ltme ka1m bir sopa all· ml!!k faydlll!:rnJ; 00 j.'(!J,ktIMqI nlur. E clinct.e G[rit hUDketionto ~1tirak e(j,er Alms.nya.mn AkCl.~nlzdtild hedefi. dim, V~ qold.all uyuyaa ~mailtn Ib~ Cel( 11.1!.'i'S. kllWlltJeri buIU"~~lgy tlal ~l:na !>.!;ran gibi diltild1m- Usta bir !ngiltllrirnin mfinll.kale -yollarml l€btie bUe lngili.z <lel'llz KU\iVeUe:rinln dit ctmek I!!IPllll oldufuna, gijro AI· rolla ha.tlyellil gr"bi uyku aer8emll!lndll~an hiLt'" KI!vv!t.ler:ln'ln amana;,:; 'Vc b'\ll"'ll>d-en h;tlfade i1'tt.;.m, tt1ratta ;:i DilkU~ m!l..ll,Yt\nIt\ 'Surly&y1 'iu:a.H akmls;n E!.lt~l'I.da.. ,Glrlt ad.gmm abl.!:Ideniz ~-":l"a.l.a.tml elll'ldl!! bupilau ~ ~adl, m.J1L. y'la1m.o l~~l kBalI1.[ tam! 1'101> 'I'I1uve.tra.ik. ol:mil-St c@1o> pis pi!!! amt.l!:n.k b~!Yordu, Ev:ilJ. 1.1- 'IUfLfi.'tH"1;lutu. ufHJdI hUyllldl.l. harp, jge.cldd1btr naza<a:la takd~T ~l!;:tck bj'l' 1'l\lloerJn.e ·~a"lu.i~ l'lt:rno:!lt Kl:i:!1'LI!! tie Mt· t'mdUd. thm.tk'ltlkt.el>l .... m;erdLv-eI\ i! b.a.rGkeWr_ Gind.e OO·1ol. ;I1'8i.KIh a.(I.~.a'l"o Iillr ve F:il~ tin al,;_~!ID'l1t1akl irtlbli:t J(}l. alitl:t:i.dan ~ paoooa'll'al1.l.n b!rer b!,er d!Mi b~lY'U,k ta)')'!J..Q;i;1 k\lV'!;'f;IUed .11IJmafnl:'LIte:t'elun 15 lli9id1:.'l1 ti,i ~1ll ~~_:Flam 1m rntitbifj flu'.!hl. ola- lar.mdan Y'~i.nde denizd.Q1 Ml';er lilfLlIli h1l..5.uIlkElli bi:I' "i'li-Zl~'"eu. sokma:~ lJ'rlktl.1'll!lll y blrim~ NI~.fI1 bl JoruJ't1JIlnlllBma. 5IDlllll Il1li1Vllifll.ko' i\l'I'lama.m, AlmtlIl.'~ y-oktu. 9lli1ktIt ~v.I1tdQrt t.arafi ds.Jruz;tl-llm11j' o'!a.ca..St I:a:[)i Ldtl". ya.l'I.m Blng'di ve 'fi1lb~U8 J;ll.OVldleriBtl V3rl_Y'ei tmnin ccrildilde.n. .stonr1!l h1reeII. al:sf fIlmalo;: 1¢\ bs.zirl!l.n'm~. f1.~ 41!1 ku""'ot1i~ker lai.filii:lerlni .se~ i'I!'\ku1 l1lzum hisU. G.ecey.i ~ ~1li~ .ettlk. S5ylcemc· Kl:bnflll\ ~galine lee mU'vJ)cfi&k oLem~~lnii. en bllslbl!i~& -YUKam:w};:i Ftls.r albnd~ bu ~Il h<roet 'y{iJ!: &d btz!m MII;Uk DUlk1.1;\la :yiIk bir deUldh'i~e. t!lolll!!lbbUM s&d.el~l, _ liMa ~l~ da bma,1I1t'L 90lEtan lill-EWm otmo'llbl. SUTindO top1anaeilk bi.lVll.'k: biT' aaalur. M'oe3;lafe buhm!3.iilii:f l\i"iyretl.e:r1.nl 1i'a.de lrola.yl~~~ ga.· G1rld1 GUm r:'Ie geo;tren Almlmla.rm ke.rt ·"kllvv.eUn. Fi.li~tm ~e:rl'l'iden g'i%l.iyenurl(ler. lk!i'ld ~i Ein,gIlZiY!l p'k",!I.' :wvkL ;.or'!)l~ 'i,i;1l.'l!ll!l.il!. VU'.1m bllyUk. bil' .;;tllij = Sari"!: !lenin h.Hi..a.yti'i b!zl.rtJl:!larpelt tehl!k>elidl.~I!LmmlOmutm'nin ~"'!c, omQAkm. at!! ~ g-e;pnal dert 'bs.l!Ikm ~ld:l'. Alhl1'Y1;Ya, bu. 1Q.1 ~!i!'I,I'sl.mjnl de n1,1 yapm<!.k IO:i1'1.t!lgili~ 1'!~1tanmdtliJ Simi rJt.v-e at u~ ,~.ai"Ld .AkdeniZds l'afillf etl1l101dill pek ~~. Akde1"l.lzdem~~ etmsK I{I~ Ilh !-pta'Uan tNnlti:t" JlJ~ ;:tlGnU&:mi!l:m. ctiJ!nhimizi m'llh1l.ra~ Bonl'"ti. dlltta

lnIIiSI

SurlyadeD. Kf!ms: U:~l'ino

tay·

Sutiyedon

yll.Jlrll!£lik

1;'1.l,IT1, ~eyJrlC~,bi!';n~

INlo:UPlll'am "lfOR: diY-I!! cftll, :'!Iat,1:mi1,-hakiCotu tti.r. o vere0Ilgll'I para. lle btt" teslti al.l'lRiai' Zu.man !'J~ledilimlz Jl"lhl oill!!n'i7> ma.z kt, dilye ml.ilka.beleda 'i:)uhmd'll, IIJ'j1IrI Yo:l.rler'dt .mu·va.fl'~k:lJ'etU :;eflOlI"' B1r te,a,~l i;;;iTl rn.a.hkllDJ.ll1e diliien llll'.i.n Ld..tI.m~ dOf1.&IlllliUUIlI deruZlc-r1htlym.rlv ;!'alJJIZ boo,m d!i~il, he·rJit>. dclU 11Id~lllImt'Une tmghd:rr, IlI'giIt(ll"(1o l!Iil1l 1l')':l:l!lr~ di.",k,<l.th'il QCJicmi"ti, llot1rJ3 aahlptir. 1~1l~!!I !8tGdlfl ~~:kLL Birlrnei iflt:i}'l'l r nihay~t da:l'a.n.':l1'rl!. (,l'fi Alman kll.1iVGtl<ffh'u, i~t'EdlA'L ~ J'1Jl.l'!l.k YfJ.J'Ifl'Idia durllJ'l 'i'~ Mlme.m. h1l.n 111l"1!.;s11r1lklern~k ve yayml!l,k ·!l.UIetlle gi ~:ft.J'"I j{.oca davaamda. 'lllhltlilt yap.za.ydJait.mllktUic!lr, ID;'l.i:l; 11zeNo gelen bolr ihtlyar kadm· Zahil'oo t.eli(::J)hllsfu). Alma.n3a.r ~ltn- CAtr.za dM't yanmap ~1a.dl: ,de oldt.l!J. Er;;;l'oimekte 1M de bald- Yaz g"eldl artJ:lo;, diyorau. El:t. lim katte InJ;ltltel'e harbi ko&Tloi:U il.l'ZU ,'e iht,~--ada, Allah C€z;Ii.5lnr ka3dlrsYn eID9li lIeitll:nde ~·\'k "c Mare etmek- tltedl!l herlde. dil..eneruk I:i)plil.dtRnna "lll \'1.\ 1),) slII'etle Joi;;:,mll:;!1 H; Ln Ilnl h8' ])ari'J. lIe. biir t.el!ti a;lW"ilK !Olea!!: ~bI· dcf ollU'l hafbi uZ(lctm.aYl ttmlln e!ll~· loe'r.:'!.. 8i1 ss.tmat!l.l It: ;1.U.r verdik. BJr mektedlr. c11n tI :ss,t.a!::ak.tt, bl,r giin b6'tl, FBkLat. NAPolYDmm oiedj8'l g'ihl J.n.glltercflLCl. l,;:azan8.('E&,jf1 S«rt l'I"Iuhl!reboily~ lola..:liLt' AlmanyllYC :I'!l.y~1'S.k meell.lrtz; bl'o l"l'lkma!l ~i~<!~ttLnL tB.k!p et'm~lrtt 01-

ihl:lyar hldfieit.- rimNlhaytot sin, YCK

duman tutmu,tu, YO,I,t, ~iY01'4u. Ben &ati,yi.
hlr' :nolL ~d'l.lrl.
gll'dUeI'.
OCl.'Wl.

ta~

etmek .I.stNlli6i"
IB«r;.

Uti Uil.tiyar

b1rJ.btrla"ID!I!o

Veril'L9:n,

t8:!.ti

nin im~ derkCIl k.crido:nm .a.l'1IIb.k ti!.II tla1a.n tlur~~ !lh' gll"PmtlS'ile baoJtu'~ blr gtirlIItil i¢tI.!.:U ~ ibit'tleh\)tl"e !l1I'1A!r ·it~Yb be.t1ye d&tI1iiL itki H'litly.M'!li gilzil9l'i qikll, ti'!:.Yek duo d~;!tl"l &l'a:m1da.JJ. bi!r kll.ftlrm.)M.1l. <.ill!h~l~1Y' sa.IIld ~ m&nt'Vm ill': 1'IAri!kat eden tnt' m&ICInt sib! PIlm.
pI1:"tlyI t.o{!olll'lllYQil

*

venm.~ imi.J. y.ok ~.

~mmm

;1tm1¥o ~.

ilutu

boUtOn

!in,lZllbHe

m~y.;JiI-Ild;'l.

':"11'-

,. l__

iblax. Etr.d:~ ,glUIl!;rm!!!lff ~ Ya¢.! bi:r kailUl: Ta:'!U 'kInldI, !ltiJ.va. bttof:l. lIe(1l.,

llIitat PERIN

ZI_b IC_iI_, __

_.e__ &_III_I_,2_. _B_I_b_ar_18_rI_ _,,}

makt;adJ;r,
tIlg'LLterenm m~id8, lJUtitn b1.~ 'Lbtdl'l QYl\ad$ va mUV:l~tB.k (lldu~ 1l.:,-n1 :raltl, a:r'ni t:l. blyey'1 til); seier de. bttbllk !la.lIq,s:mll. l(oyrtl akta. VI!! Alman Y.9.YI yi:no f>\o"l"eJ1I:1 giN ya1d.r:3l1 buly~ liQct·\r){;Mmdiio kortuxlI.nlk y.:l1'g'lUl d.fi.. i

1Itl.rmeld.ootr.

Matrosi, GDlz,arJ vuran Mehmet tevkif edirdi

~~=~=========="""'========""""===~========~""""=====

Ra.tti b6.L(l,~JI'Iu Jila.hl bir iRyM :110 bUYU1:'ll1.l11.~ ~il!rdl.m.. 'SIr ~ D.i!lJtU~m'l;;la-

DOKTO.R

TU1Un mahsulU

DiYOR
Karial ~imento,fabrika amelesi ·h ... · "avu§uyor DI ..ayet I§~I ev IerlDe· k
y UJil.l.Ui
tall liLXl

Ki

td,rar kesilmesi tehli'keli midir?

Ham kem~yet, hem keyf yet itibad;e bu :6 (. ne (aha. ~ yidir

K"rtal

tdi~ 'iLoily
id;ue,i

{Vlltan) Ka'l'~l fal:n1k<:'1Imd ... ,.al.· yiizl~~c.e vatandqrn bi.r o;.o:kAnadolll v~ R~linln MUn.ciLm1!!lIDtQ

ve kouaili:a.la.lUI.dall 2¥an-

r I!:t :yii:ilUM<!'rl

shadl.

ailele:rilTol.in

m.~I!1tle.~. ~ ii;in :gd.er~ ilIa.ya.h ps.haaJ.na bu fabri" k.;;,da l!J8at U:i:eril'!lden a:z; hi-.. iieret· Ie ya,gmuf. W. tl;pi altmda., rUZg-.i.r. bO'la ve brbv.a. kat~lnda a.-

~Ikl.w. Ia:'" ·.kl:rm.ak ~ ~kaI'mak ve bUM rrLihn~1 sin ~1ctd.~ oCi1:L1LJmakta ve bu h,da,r y<rngunl'llk lore rn.e~!J:kka.l ~"tikfer.i .hslde ~~le' ri i;!!tirwtl.e:l'j i;;.in mu.ha.fazah bir y-erd~ UI,~f,I edilm!i!l·i!ti, otk mum·
kij]J, ola.mamaktadu·1

ame~ciler yat.ap ka.Lke.n

ceJlliyeU re.i&i R.&r.tnlJlda
[<l!z","liMAT

zalUn ~ahremini.ndak.i

&~~r

bunda,n bi:r mi3lid~t eV'\/.EI &yfiJ ~~lt~ 'bfL~a.llik. y1'.t)Ul I\Ihil8ta.f<l)TEI:s.:!Ltt..g~ elGn~Hu~ .b.wofl!i 550 Diin. b.b.~ird~ ~laattlguu:liJil Adl:iye-milk .if!tfl.;:.'lp m.~~dJ'G &!111m fl!l,',IU"I, kurU§LI ~1Il.6C . Yeml~. Haliirrcll.aJ>d.a 42. num,a- yo!! veril·rn~. nu:La .Kun:! y=~h.b; ya.pa.n NijBirlru:.i ~e u:z.a.d~ d ~am deli VMiI .;:.ihmli ro.~u.f. halinde etmekti:! <:I..lan l3Wl'in m.IJ.~kcJi11.(!· yUill ianal'!!.ik Aclliyeyevedl~· ~i d.un netir:ele:n.m4tic. l\!!W1k.eme Bek.irlfi ~un\jj i>Il.!b~t go.rdi,i.i:Untir.

y iiz] e.~e .\l.1r.Le.len.in. kOfLJn.ma l,Ieharmmalan v.e h:ll.otti ';'1!e<rI. ~tk.t~kla.n
Yflyinoe
l!:'am.~n

teo.TiIn.let1~ekleri.
bodrum.!iI:nroda

.bil'

f.1IlJ;;)t",ikad~ buJ\lInmac:it£1 gibi iKller ma&a.lle ~a.~1"Indaki

ilhlTlarda.

evlerin

Va8l

k.cnd.~e

m'iift~ri: $ltati-

Loprak - bUli:!'le:rifl,d,;!; "Veo k""hve. ttell!lrm.de l' ann..,,);: s.ur..etill!: ~lc· rJ.ni. ~'iirmekte v~ IDlJilyyen Viikit lerintle itJ.el'.i. ba.~l!loj. gltl[le~ te 1,11::- ik.;und ell..iklefi }!'l!ir~e[~nSthba-

ko-

le mur.a-c.8.at

te ~l'\le:l':i,i.i ol.mamasl ~nd.en biT ,..okJ all ltasl:a .ol1!.lak jnietnekIe vo:! d~~aYl~le lHlTiI.la.n hiy V~!·
$\iNl1mekte;:llclerl

k.all OIbl!.HI.,:hi~dan 4 il,)'B, hrrGu:Lktan s.ab~ka.ll o~duiund!!'ln ~eza· i.izefi.ne p ()Ji6e miir-.aat ~1.m.4 ve !lml a rtQ;ra.rak 0;1. ,a.y y;.i.r.mi. gUne 've Fiyat Miir&kalhe m0IlJrud~u'Jl'IIdolLll oiIoyni u:m .. H'tII!. OsldMal .jD:ahk.eV ~lapO U, Ahmat di.i!dQ.tk,n m~nd ~ l!iola.nd-PlCJ.~]k'ta.r! man-

kllLl

ed.;ell

GemUkli

EnUne

ka,ba.k:gekind

fll{!.nl-B..kfiM~ti:r.

Emin ibu bal

e.ii

b~-

deh h&I'eketi' I!Jmni,yca !nubUma.J o]-IIra.k. goOrmu, V<I!< hu '5Llqt.ae ~I"

Bat""

l~eJak

ootrm"i.i

In~...dlU

yeLtc:.. adeta

lardll" D~kkAn a.~!;I.R.dLill 15 ~ll,'Val ~!l!k~l;t.ird,~ Maltken'i:.e Va.ailin gordii.g.il.n.d~ ~I!J,yU
iIr
p.!ll'il

)'II<P·'ln."!§-Pma.n

oU'lull'

hl:t1~:i'(;l'ek I} ay dokuz na,p&ne ikarar 'll"o!I~itlil:.

kan;,

edi1dii~ell

.n,e.1'

4ki

rva:ayl ,gun

SiT ltet hu Vb~ fLi:iiIelesindO!l!L .ciiz·j ii<;.ret a.lmak sl.U'l!!tile bllnlafa I1Lcak yemek y~irme>k ve temiziikkrine dikkM et..m.ck 'V·ckOli
tro,l altmd.i. 1h!.J,~n.d~I1mak:

ttlU.Jtl!lr.

SU.!O'll8U

sa:'b i.t .25 lira a."

m ollIe barlnd!mna

~I,:i

ay.p.pmB.~

i4t

CI!~ln.a, duUiirulll.ri )'Cdi giln ~din.e. Ve Dt.ll'da.n b~a ~1tcL!lle ka;r.B.R!ll!R Vdan g.g:BT

Metresini vuran Ali deii de'gilmil
Bii~~

B!ffid an o.b.fr Ul~iiddl!ll:.,evve.l yijk;rlba,.dD ml!ltf'!!<M NilZm.iye~.i: M.~a fie k~.e:I\
VWOa:! Vo~ a~ zamandll. bOYUI Somal l)..Uit"dan bon' :tnudciet

mumkiin dc.&il nli®) t\i,~ "ldugu m.M;iL'm bljJJlu mI.'" ~fm <ldidLat.ol!:l!i.btrilokam~lj!nin ha ftfJ.da ,bl~ kaJ; gun ol'.lun temiz:len·
me. i ~n
Lt:rn-ir1 e~

teBilc

'l'I e~!"i:n'l:-h.'r.Il'

v-el'fl'iiJtir.

.k;emaJ:LCl fi'i"V'C 1

Hakime ha,k:&ret it,den m6hk£im oldl.l

Ali

hllrfm:

fl.~~~cde
b"ir nokMilFli

~.ltlli'UI

ill~lILmalllm ~cV,m id;dj;m

n!l.rUlilmci{!. ytka.TIfi'iBOLnl y~ ~yalaJ,,]nl ii.tiivd.en
~-

i~lef(!~ v,ata~la~ml;tlfl. hY v~.nyeUeriI8 yaJu:l'td.afl

aJii.kadu olan·Jc::fa.brika t<H'&fuJd~n banoma evlerinin l'aptlU~1 ~T'L tr.fe'bbLiete bl!lu.n.mul8S- cia. :tirkct

• ... • II
~
.;
11

" ••
:10

..

. .. ..
••

Bund&l:'!. bir rniicl,d,i!!t evvGl illaI"!!!iye 'C~8 mahlu'JUclfi",d.c :w<kat :fti"Lu'rd~til M~U:o!.m~.c.i hittig) hir slr~ ika.r~j" tC!J:lhlm editlfllCl

mij l"e mij~ahed.rc ·",hIlia. <I!.lanlnl!!lI. T Jbb.L Aclli AU Su.noiluh a.I!;]j hi.;

lh'ken edell

Ali To.ps.Jkl.l'

rni§tir, Mlih.tkeme k;u,l" r .. erilwck ~ r.mlih.!u:ttnoe t'ei&ine ha.kaf~t aclillda:ki su~- i.i.2:I!!.Te 12: h.iilliT .. n H;ji,L 10 & bma,IIIqhut ya'}:1I1I!l.ra.k sek~' kAm1.§t.lr.

adildi8i gJh.i ruhi hiJr hasWlg.. doll fIl'iipleH\ b\.llunmll ..;h~l ( lJ,JiJd.ir

olm<l<hij:lilt

lu c~nm.u

Tersin e
'101'

'lefsire

·.

ugrayan
HaVB k:urummm.
Ana<!rtas nayi Zir--aa
t

~~11'

~1.Itet.i]i!\ tehenu.

P~lid~

Yunaniatanm, Gid. N .'jim H ..H<:i 7~·O, ' ·,ot.;M' S '<UIo1!l' d' d ' l' tal""o' I' D -=""0 A .. .. ~ e- ~ ... .., D -lIJ yar .lmIna. g;itm~l(!,rlni, 5".....TIL.I', toL.~~FI "Ll!'ld~ J";'. - dan [hoc_l'a ['I;;'i;:'B~ta~m,de. Ru.m.di ,li: -Er.:g.i:r'If'(! ortt.l!I.klar~ ; 00, Ni~ yaili orduaunu Libya 'i"e Babe'" - k To ca:cldc-llinde ik-amd ;::011:[\ B,1;:!'itU fjiistanda lmha etll1eleil"lnJ, MiSlr htl.~ S8z;m~ )00, ~I.h·· i- Nahldocll'''I!ITI'91a. Gala.t;i."t!1l Ki.ifikc~ r"'~ Limilecl t.ir~ti .5 OQ,T o:l<vi]z8J""OJ ' hudl!.dunda az ku vvrrtlerinC! "00 v .. d 1 01:,0"'''''' !Wi.ik@ld~ MM;u.I'~<;flt\rcl;;i oh,l_l'l!I1:1 t'>I~men' hilcumlara dayan ma_L

T. A ~_I 0.00,

1 5,00.

1

H~'

Sa.-

!I'eklilnunu yedii yu,z cHi lh~l'a. ~b1itg ctmj~l'. Bay Azjz KaJ'hi8J'iln Ibll. V!!,tln'P'tl'V'ell"!ILL ne har~k~ti ku.mm erH..,IQlQ ranlarrn; m'"''l-''' ~,'l·ml!"·"r, 'Sun.bI

emareler
(a. 1
lbIoililIde) )(/)(

GI. Dentz
Radyoda bir nutuk soyfedj

B.• H--]l'·, u" un
F'ransaya ihtan

I

Sablk

Kayser

,ii~- NOl"",e~jn,

.Bade bir meraeimle gomi.ilece'k

,Ahna'Jlya He birlesmek at;hkta'nml§

deler

j

., ~"'<>P0

05

Jo

.... '.....

h.ay~l.iJJ ogoz-lcr.ll\i kLpam1f:: ve (:(l' '!;lrmemek:, eorla ge~nlek istiYIilIl bu t"YY~ntJ-eorin ~lIl'kt!l.£l. g~l:'b;a ,~ ~t~I!'ion"inb "l5ylruni;;tii.', l'I"':z:~i E.,v1iptaki aile >makbMe:"hl;:' olursa bir tek vueut hahl'lM Gil"n.il!~al ~,j tz, n~,jll...rIln um_.• )v iiz lita ~,eceTnl. etrn.i~L ~mat·"vdj d.ilm_ijtir, b:~[ duramk iatiklUimi:zi ve ys ile (}lJLrl ,t;IIyElSeot d~i:illkHgillj· 1'Zll.1i, .il~yh. &ru dGfll d~ .kuT~ Y=rte9iM~fllml~ Ibt!)'a-nL h~Yi!t billUnlutumii.zU oonuna. ka-d8l' lliilM'Gk bL:J l:;iYElset.hl li'ran!!aYL ii!o~hk. ne 1ki yliz t!!11i lUit ~ ya!wmak e-ie-riz. rnndafaa etmek: uim ye kara- t.a.n kur'l..a..rmap ve :;'all6ilmEl~1 i:olih.!!!!I""~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''~!!!!!!!ii~!!!!!!!!!=_!!!!!1!~ rrnda bijUln l"'tllillet b raberi.z. daJ: ebtiit.in.i b~' na rnulcabil ~c W1:illliFii~bk hidise bu gu:H,.;imtzi de- len 'Y~~n(l ~~n na1'l~lZ rlll.lhat~. gi~iremez 'lI'ebill. x.ararrmlzr ta- SliUL tr.rdl ·011.)'t!l..n yerlerln kClrlltmui.III 19ln le!l.p eclera-e Frlmslzlarm 00diie uPtabLrp"z. vtt.,rnesl olch~tt1nll. be~'an ~yhirn4. lDiger tarsJtan vaziyete 0 tOll. A;:iz Kathan e,l,.'V!"1 Turk.
~I!I.

1')0, Vas<ij j"h.(:e·t[l~h.l 150. P;:,' de olJlhmmlJ!tur. r M~m.l~ketimizdc hlchir za.man rik1 Lng:t:ltrJl; '115-0, M2haJ'] D.iro!ill I J5, M'llhitti1'l H<J;vl.r;;:1~hall 10(1, tiJLENLER ~ ~~.kmlIk ve ~eriia.!llrk .e1iltlri go· r bo;l HU:!IcYln Malhdu.mh\n ~00, riilme:rni~tir, TaIllamU,e aksill(: ~",refcl tin. Alko.,o 100, Gemlikte d~vfl vektli MLthkt" olarak M"t'Iise-le.ri son derecede Yokun t~'b.erfil;t,t HI,~}O lira- tin J~tkleum kl::rlmcai '\Ie Ana" :wgukka.nla. tetkik ve takip edidsr, doll.! oi!.jiii.mulmu-hBrrirlelim:le'[]. .Ra.- yOI'UZ. Her ihtimal ic;lIl kararsirn Aydemirin Jefika~1 Ha.tice dla.r-1drru~erilmll~tir, v her ~T~Y ipti" c:: L u_Z1!9 A .... demir. uzun zamandana an gQ~ a mmllj;ltrr . ..._~mseye 'l>'cl'lrimwo. hampli ve yurt" _~ berj mti.ptda o1dui;u hil.~la.hkt8l!l tecavilz etmemek, jlt;i tarattan sever b:_l'este !\i~. e'1'llrdan Bay k ....,l'ulaIl]."Yiuak h·l~:b'il'1Il1opraA .. t 1_]-'I !pClk g<=:~ YI!I'}til ' IU'Dn]z ... an gc-

bal"Za.de :\1~~n 'fOD, Zcki lJl~er 300, C~il Tiiil"km- 3M, tfts.s~ Killin 300, Semud B~narya 300, Koco ...'asilYILQi,s 25 O. 'Ionl" Rod~jk 250, R<!fn.d Alllf 200.. Kuruk K- Rgh~I;Y.a1'l 2QO, Din]...itri JIi]Ulev-e!li ,200, Bedri Goknil

Ba'lf He~di

{ken

ve

El"Ie-T1I!k:on (:ifici-de-silfJde Iberberlik eden Bill" Gnbi<i ile rerikatil BII.' }ran G~lhi;t liltm nisan YUl;uk]cdn.i Turk Ha'Va 'kU!UlllUfll!l h'cdiye I!!t:m~lefd!i'['_ K.urum boll nllmiy<!tlj bay ve bBlYanl'a.ril. !hirer ~jnij~ yU:ziik verm sk 'Burctile- mQkAbeh~-

r.... TtfCalh.dB

.--.e.

.....

~,

B"Yl'I,t, Ii IA,A,) F'ranaanm larmr, leak 1!linj az zamanda balletmelertnl, kendi adalapn· Sur~ye !cVilat€Lde j,(omLq91.'i G!enel'S1 Denti; bu ilk'.'!lm !Hle.t 20 de n.,yrut, da kahramanca mukavemet ~ste:rrn_elerini, AmeorlkaYl bu l'1H1YQ:9unda YIl'krn ~k F'l.'lillan; sukadar esash surstte lia!"(!kete- blly'",rmli \',e a!l'iterlet.'il'lc mr h.iLE'lbi!~ gs~ir.ebilItJ!l~~leriIli takdirle takip de bUI,LLnmtlll~u.r. OOiy9fUZ, Pt'ntz- her t.ell}lk.-.ll ;Ilfila.roldutJ,1 I[lb, 1ttu &l<if!i.m d,a, OIl"Iil.'Li~1L M:.ufl et~itlnl ~J'(I.n. ey]O',lIJ!l1:ten sonn. il"!'a!~~Q.mll SLliriyedfon. .;;r!l:!lcapr.,a., Alman alay1f1.l"lmn Fran1!l1z, a.1ayl~1 y~rtne !kame (t'ln t'Idllt1~liu., La ~~lYe'yc Ve Bl!yrut'li AlmlJl1'l ,ltek er-l(l'l'i ~nltlitlM

a en er,a.J

*

"'It !lair yaptlan i!esEl!t9' JtNlpag;i.~ yl ~lH'" eyl~i'jl, _ak eCAoabj ta-yyaralerln g"l'~ll. ~kQ !lotrtt ~ken ·Suriyedl!! y(!,~6 h;IUkt~ri!'li ve; yol· Iartna tie''I''am. eyte41klU.ti'fl !jlmill ~

hu~fI::rJ bif' 1lf1ii.d~ ik'!l~\,l.Il,ll. be~

I:'lIyan HaUde leo IM.,'Ol.!I.I:lJ:

HaiidB Edib'in konf,eransl *'*'/
(_ 1 mdde.J !l!ltp 1iI~
~.

r
~

I

!:'lkt$ Zama II bt~I:.""1l @'I'ke~ v·eok<l.-dErt, gEl2ekt..."i. arlta(1:l.I)I('1: heyec:ull1. btl iIIe ap'!~dtlar. lI'nJY1I t .'lla.hEli!lr.r1(la BugUn. 'ba.,'lIHI.nll'\l'ZV ~(', k~n- t,,,}'\:call. en kt..l .... -etli ilmjJ~il". Fel:i:at dimiil'B, evimUe. yurlllumuza t!.lt l'n'eV- Yll.lnl~ baqrr\it bt'}'CKlan, harekc:l€l .:;e'i']nlla! 1iZer!ndl!! kt:fn~8.tnn_ Buglln· ke-ttl&i gibi y.olEl\l_zllJga da ~t"kedekU haSt>ihaUm ~sha. zI~e Jnr ~~A.t btlit- .. Biz; 6yl.1!; hLl" l1.if!:istlYOT\I2: ki (I Bohbetint:iGI't. i-barettt!'. blz dahna. rimrnmUztln 8Il]JQna. 1m. Mcwzuwn ka41:nllm: al~ et:!li'1'kle beraher bj:r !iCll!: ~r[;::eJt :II 1'1>:8.."~lill!' ali arlilJl!~1! h'lillm:J.U;ro.l"-Eak!' ~! ..... t·irL bumtHk · 'Ii'!!! H!ltm~tI I!VI~LmU:d.e d:,*i1, .i!~!i!'rtm~de dl!l k:dk1l!II:!1t.t".~ J3(lu,ber if i~ b!r d~vi:!'-' dP2ytz. Erkek f!;~C($i 9'0" rrrtil'&lirWI. Fakat eik~~ de luj.. ;-urux dll)'l1li!l>SUIIB'r, onlar dil. k~ptlulR dU-';ilInC!ll!.indl'n ilham a.lIrl!l.I'. Bu. 8C1hbet I:littjgi 7..arMLI'! 1<,..;1111.131" ~l:dpll;uh:lildar erkekJer d-e mtlta.M.alal"llU roylemeli>IIltlt'r. :5la:'TI.rJ, Hlllidl1. .".a~ mUd.&flla!:iI, yurd.~ tI:(i;ff/t v~e Jl(I..]!k1rtd;l,ki dii~M. c:ell!'t'Jnl ba.h ~I:'tlkt~n 3llr.!:n;L :!!6.z1ritto e '!!oylc d'i!fiam '8'tmi!l~!rl
_ DUr'i,J'iI. b;;rryllk 'b"h" at'l!ll ~lm'!e. Q~

lla'karlai\'l!irm'l!' S(;nl.:' ':'Iu'f.md'!lo :aal~~de s1z.l~rl~' k~~l 1UKyi'j'Q. ~]:dl.tJm >lEI!.mU!!I. her> ec«-'t>i:;<iLt Btiiurni:!.a tili:a.J:8.. Ilk eWm.
l.ki

.... m

FrIlJlSIi:: m1iat.m'nlekcl~hn un V"Nul ~[il dclvrel erin.n babB~ml~lli. du sag-lam bil" surette hil,k.ia:Liz HlI.tqI, b1'mdan 36I'I1"tI. d.... hollyecan ku-vvetlmilll! mLkbl:.f!l~ ed i 1 ecegHlj NIki mllli :Iliyasetim.ize tama.mUe dlr-ml, v~ sijz'LoL'inl ~y],e hlhrrni:;,tlr.; [I" rma mn aJ'i1.S.uJ.dakll'.arl.;,i~rt "jot:! !}e~ uygun !)JmJ."y~n hususi j~tiha.d, klllll!: lu.Ji Gtm~l:ir; Sli-Zt h~ o!I'WLstJ.1i'1e'bm, lk:1iii aJlla],8.rJ celor.~m SU!i.tunnak ihtiy.ac~. m-f1I:il, v,1!i2tlo bEI.f.LlliJ,! - YB,J'clclm!!!i!IIJ'~nl(lr:eJll I.Ye'tlrut:a"

:va,

TUr'k~e Post gi bi 'O.i1' Alman gazetesi ve Beyog]ll gi hi bir ltalyaJ'l, ga~et.esi Ista.nbuLda ~1kabiliyOl' ve hey turlU fiki:rlerini kendi memlek tle-rlnin mvi·

:nI duymuyoruz,

0 bdar ki

yesinden ih.d,e etmck imkarmu
'ilUJabiHyor,

lImoket$i, 00 dil. Alman gazd.eLeri, kendilerine iman hi5l1'i'ollr. Ben .s;~~11 .a.l&C8.Il:lJiJa mbadft.iti. ima!Jj~ 4a. Illanmakla be. ait bu ik.i ga~ctellill fikir]erin.i Post) v~ (Bey.o,gtu) mOOr, ~ il'J'J. oorad'3. ba]u'Ie:t:mck J..ete" (Ti.l.t~e fikdigim N:r.tea h~ yart:l, w'eacl. i!l&lht~l ad.11 hirer' T'U'rk ga~t.oQl!-inill (Ilm:akt~r. ri diye ne~rederek bllnlarda:n T.ll;tihin t!I.\ li.eYf3c6I.[lh (ll!klJtal;illlds bJ.zi 8e\·keQ.en neytcJm datil, tmw, d;c, hll108. btlltl:D,l S8.V&fInr k.a.liilediYOrunl_ lLstildiU sava!11 bllyUk bir Imfl.. na t5tin&J.l t,diyl}rdu. l3-<l.YEm Ha]jd~ !;dif'l hi:sleJ'llii ct.raf8nUl.~tall ,;s!Pl.L~:l:'1r ce-m.tyetlar1:ne yap.tl!I.IJ:1Ik YII;rdlmlart;l,jJJJ, g&. d:l.lf::li ii.U:uU h""~k"'tlHdl!ll'!. ba.M(:ItmI~ "of lUIYlr oarniyetJerJ,,~ )'n:pllii~ii~ yararmlS'l"'l alilll·~II:.korn 't't't (l~[m blr lIok.t;!J.Y~ da WLf1..IK:Ietm'l!r
'i'~

O'~ blr nll.I'elwte

Fakat

1ta.lyai1 ve

gf hakkmda. ne'Heeler
istiyorla.ma.

memll3lr:etimizde

fik.it peri:§!:Illllh~Ikatmak bu :sui' kendi bile·

cekleri

bir

§eydir. Dilnyad.a kendini .B.ld!dmak ltalyan
gJ. hi(}ailj.-

kimsellin etillde-1'l almaga imkan Q.hr:uyan 'Ok bUl'rlye~ va.rdlr ki
Q

da kendi

J:lilllmj",t1.:r ld~

k;et1eTindie gorougu.mUz gi.'bi, bUtun gt!.z~t~l~ h arfi harfine: a.yIiI'lU'I'B.f!ak clmf!.6lldlr, F.llK;;tt bu t1mit ve-rmiye:lim. ni i.eral:iielsrl t>ekrnl' ederlerdi, ..... temel'ln! ull.!landa ROf' UlrltL g;!l;YI"e. Cenai5e'L~re ",elenk E .gtiI\~la.r'. T.ctihad .farkhl..MIII!I bir ha.np ""e ~ ..afme::rn.. .a.t~in biz.lerl! sLrllyetl lh. OIiUt-re I\lJir.it'l6t. od~lim. EuI8.zl:J'blldar. buhr.ll.n zamfaltntda. !'H~rhestibUrnlJ. ini (Ill lo~i1rnu.ro!lal Ilz.a-k tut.muF6I.kJl.t gelen ~.,l",n1~kr m9a-rm llis~· de l3ule.bilmesi, bir mem lej{~tt~ ya-ruz, M"1'I'IiLfih- bu 'h I.H!u3tll bi<::L 1'1!>- rl!J(le .wll,.1p gtdiy,ol' - B~.rllya vel'llen lllilli si:ra~etln kil .... "'etli t@rnsl· !9t9IH ed.et~ nok.lb<, de"\.-iet R~isiml2i!:rl paral.a.rla ne l;;in memJ~loo.etin bk haw 1@re ve ta:m hi.r milli birlige da~
t-HrubelL, kudretLI "19 mU\'~ffl.ll);Jy"m biT MKU aolmaSI. memld!.et ~uM ... 8 · llayS'iy,cttni1lo. ~ulb i~ll'.d~ oloilllIN lUI;dill!" Uhl'ke iQtnoc;· d~, Oi'Iun e'Jh"rimn: 1nfl.!l,'I.J."' :K .... mamdll'_ .sHih IGllldfl h~t'b", t ~~~I tedblr a!abiLect!!i-::, t'lR:t'p I~!ir,!!le
mildllf.fl.ll;;'I ell. o;;ok 'MII~ VI!) ~are'tlEj YII'p-.II.bH~k b1r dl' ...ll!t FI:.fo1al. i:iI~im:a mill<:oLirt llC".r !~rrtlinl gmmG kELoll!' U-

~Lr. :B<i.anlln n~ Z'Ilm.3iJl ~at]m= .;;1);1.. Azl:;:; do:dls..nl1l1. Bu. i.loii :501'1.0 rrl ..~m 1;Iill'I:l'Y'O.nlZ", Bu.gii:ne kadar ~iru:le dll~ilillcre 'lIliyet edHdim, BUQ:. de\1et- ;relsJml.t;Ln c:llihi!r·ol.no 80rii~il larut b~t:' ;;-ogu P".u·k Otel \'0 TOka'tmemleketi ate!,1 htt:riclnd~ tlJUlllll. by;a.p.dm tdJ,. :'$tiylc bir Ilt-rata bakum. yor. .Bu pek 8.2: m.amlek«:1!! n~Lp YihleroB buket g3zUm1i t;a.rptJ. Bun.olin. nim.etli;ir, Uap:lmmn. tim1t ve teo lilOm lD'l«lIIU~ 'be~ &ltr bin l'ind!in 1i'II:nniJiji SIil1l'.Lli Redsi.mi.<I-in. diinya ~~i d9~il(lL Bq !l'~ek:11l1" blr ~I !lull:\e ica VU\lWlCl}"A. ·l.i:adur mMIlll!'kd' au.a.t S(}llrli ll[]lB.r:aktr. li'Ur!l.YIl 'Veril~n htldtJ.tlat"l:tl1 ;fI.tol!:!jtMl l'nuh <\f~dll p._VIlYI Dr. L~ bir h,!iyrr (!entil'e1:ina

:pe~anld{ 'Ile tererld lit hiikiiro. silrseydi ounla.r, n Telegl'afa gazetes.i.Din ka:nnettij:i gilli gueteleroe ifade imll:anx bula.mazdT. 'Bo.y]ebir
baZ[

kmlJk,

h Ur:dyetidi:r. Ejer memlelteibn'bde gazetesinin iddia etti~

Ma.ul.

vaziyet, nlftmIe-

~

lDgilb ~i

~.ed_iJn4
~. K:ahlre:,

kar§lIEII:ru:la gazet:.eler cebren su~

Kahirll, 5. (A, A.)
~Tj

tUI'Ulur,

AVl'lJpa

m,ah"fl}Jc:rml: E'ekn .. ..her!

l~n: gMt:: 'hngilizkr Mu.!IUlu kEl.!& kttalan 'VG ta:YYiUdcr!<!! .k~ettik', l~ri a,Sk~fl!!Tk iwal tl!t~lerdir'. :
!:r'ljJi~I ...ri!l ffI.:qIra:W'~l tIP kam[s,~:a.d!ld.1r!
I"liaJ.~ 0

i

lhall:ktnd.ilo i
'k!,!"Y1.!lIarl

kiLrt[la":

jo'll'h ~1 kl!.n)ll:a.mlya.lml. J3aya.n Ha.lide Edl:p 1;>l,l,l1dM Wnrlll yutda. k8.l'~l ol;l!.n ys.z:ifelerdert eb-l_<.fIr]);if ~('kildl: bsh!eUlkten liOnl!'JI: SIi:i:r. o kriM (j,'l.'it:ilri:al;l.r'JJ.. ~CIl <l.iJlI~IIII'!a nlhay~t ve:rml~tLr,

yandJjmrn Vfl va.z.iyetin her tuttIi flldr ihtili..flanna dayanacak Kadar !*Ig1am QJdugunun giizel,
pulflk ve a~lk bi.r ifadC!s]dil". Ahmd. Kmin TALMAN lMp)8eJl:fl1'l gemi!fir Ncwy~, 5 (AA) - BaI,: 1" ye r.:omilr:YQ~u i!l~n 8:W11e.l'de A.!nGl'i.ka. ~ahlHer ind en 70.0 .it!! ka.dar a~tkti!. c..em"l.n .5 4,286 lem h~d.e 1~1.i:z: Va;p1Jl\i bOltlrll' (himl bild~ii.r. K.olniS}"DnUJ"J 'VC'Ffdigi m..alfunat.a gore nu vl!lpurkr ~lInhudlr: SiLllf~li:!:, Ro~her-' m He, Briti.s1r. Se.cur.itz, DarB C\of,"
'~!)Jl

t'l.!.lumb~.h.nfl'd B, ha~r izi g.ijrlil· mcdigin.i V,c kl,lyWafltfL ll~g]am. bllJl.lII~~u (bey-lUll e.tmektedlr·

A:y'n4. J"I'Ig_hpller

yo-ktl.q'l'.

fI~IJ'Q~

ter.

Romanyad.

:feD!.

~i,mllkJar

K&.£!ndA

bu]m'_

Veygand

<;inliler
Hezimete ugramll'~
la-

DH .. letil\li.'fl\ii. My.-t~
Oliblm, ~ ,A,A,) 1.r;Ia:nda h!!illv~~lli B. .DllvlI.hrrl& btlgiJl'l. mebU8;IIfi IIH!cltlilllde )''Ipl,I1;J De~'ana tt.&. Dublin Dzerlne 8'et:)enl~l,'de y.a.p!d.a.n. liB"'" fJ.kl. mndo. ~7j{~iinLn der'h.al oldllfll[lU V~

B<!!r.lin, 5 (,A.A.) ~ Abnil.r1 i!8..U:'Iteleri Ro!Q'<lay.illdB. YI!':rtl y~r' a.lh !!Iti~9a.kHtr) :i.n~ cd.;iI~ekt.~ ctdugu.ri_", d&ilr hah-llirll:l" n-!:!1!'~tm~k" t~dcl', fk'i'.i:ianyay~ ha·.... a. !biic,1JfII'j

Jiat de Ed~p tecIbL1;"1\rulU-_nl'J'J.ii.k lcap I 'IjHitloden bahst!!tUkl:.f!n Sl;onr-d, yard~mjjClven16r csmlyetLnlR ~ gayde"jnl, TUrk k~mtnm vazlfelerl"l anlJ1.tm!fve III if~kild{> S~l'rin~ devs.m et:ml~tJ1"_

~an

rhekle~d.!lj!

d ei$.l-e~
uyan,"

cd.cn ~:"-I hazuftkl-ar
d,l.mll§tll:.

m,erak

Lo<lal"ll, 5 (.:\..J\,.)' - VJcl'r~"(5en1111Tokyo, 5 (A.A,) ~. Sir I'!.an na1:;lerle!'e gQr-e, G~eral Way-· POlit momhamdan Domci IiIjil.ruw gand. V!chy'deJ!l hanketlnl onUmi1Z- ~{I gdnJI bit' h!llhere go;rc Cenera.l d:cki t,;umIJI~I:)!1i! tehir ctm1.~tir. ~h~K,i!y-~'jn kumand$!!mdla.

4,5 ki"ln!n de IiPr

)'acw.lIJl·ilU !Ui).1:"lrt[

---__..,.--~~
Std!'lni ajlWf'1.'iJl-

VG MIA. h!l.sk!.hl&nll'd.t" yl!.rukl~l. 2l eVlJi Y'lkddlflnl \'C 300' el;,-!~ -da l.;;inelit!! oturulmlYt1elo!.K

TMjlmElll a~ Ue d~Lrrrl en. di:ln" I Plg!o'r Ull':lft~ Franflm. fCll,i'P ~trl.. b uhlllan. iki 0 rdlJ He d:ij:~r .2 3 (;10 li'l'Lez d,,..rJu. DetJ,rmenzamar!i:l. 1':'Qre k!i-!>t umumt vaU3cl :e_ Flert"e BOiI.5flI ku.t , ~rUtl' run cen'LlbllTld a. ve !jl!lk1in~ d"',t"!j=tir<!l;tiJir. FakiJ.t 0'1:;111 ron'un tEl,yyar~ ile Da'kil.li"da.n Vieh) .... K~n'I'UU'l'ln ,!,~[J'Jl:Ili'l'ld ~ iliP'on!ar!Ti. ,MI:'I.t::i1!i.l:!.'n :j{l.IV'i[~t nU.!.Uak 'I'll mLlUak ;te g~lmi~ ohl.!J!'1J Nkljrilm~t~il':,

u;!tradrtlnl

SijJl(>I'n

de~e.d.e l.,It!,!·,

h~ara.

Pire·Jima:mada batalli Sulp:r v.'Puru
SWYB., ~ (A.,A., Rf!51mell;

blr.l G)l"I"Jal>t l(j,jum;:!J:t"_ Y<l.l}i hllLl'1!!ket "'II! Q...mf!l:'iI!l c.!litr-oux De GauUeI~e :t.m h:!i.llnc:le aLan hl)T ~y iUlJrtlml.l~11; alt.lndli b-e-nlL~lmLzln kok1eril'l.o!l~ l'rl1lY~ut. inIJi!r'r<kh! ..,m[Z'm tlti,l.hJluLU 01malt LD1i.df'll, 5 r A_IL) - Haber alma .. JbUR Ire-Uf. ~mn giJor.c;, hUl' lI'rIlJJam kll~ ..... 'l.leor1nt[l e B .... an y lilliUde Eo:i.j.p ilk hiJ,jo'u mU. y,1I.k.1n ve orb. lIa.r~ dah'8'£sl G!enel'iil

MHt:'!l",I~rinLll v·a bu <l.n.o:1!<4 da ll1l. u- Catruu.!'!:!:i, Hliyfll do. G~nt\rJlJ., De ma.1:'lIan"'nln Turk kOldJ..nlarl' 'r _I UUI,le ileo gfull.,'~mi.i'11=u.r.l!lll]U mtl~ ~ cllra an li Fir t' d </Jan a.<:.l~dcgmI <o.nMtmrf)otlr, Y:1tdli'n.il-lup iki FI' ...Ji~;o ~f!ni!ra.." ,lB. In cJm'~lcr
Bf:I-YII~

~t;ll'ni)'1:tillln
u ~Un t~ma£ Me .... Lbe h

flLllllyetl
e-Q.el'l

SI!_ha.-

kl lJlg;ilLZ
(}en'.:'l'C<t sIr

~u"'\I'~t1erl
"tfaltlll-l1,j

ba'1KllmitJldElnl
WilEIOIlI

11;1)'1 u:ml1 fi;.

b ILtip,

HI) ml1-

lIlQn!l'r.Jiln

OO'.)I'a.nnll.-

llKilo.tt~

bll.l~UlIII'w~.mhl'.

IIU!f!.Llll ~u I'jlakUqe

izalii Gtm_trt~r:

~ ;(;).tWms,e"'!'eJllei" cerni:r'!iiU t:iugt.ln bIT' lYokldme:elt't'in flkirle:.r-Jnl iq;.uJ eliiyo.r. BUYlln MjlVI:,'LL~1) !:rJl;lnU'ntm I;w"yanna.rnf'!li i'Ju l.!>ji gtlnlln mmielesl YlI.pml"lttr- Bu lttf'}'riinnlmlenln bUytJik 'LlIT Le.il-Lr yll>[lm.llEiI b~rt~ au Bayan :\oI~'I'h~h1.' lnunU'nijn ~ahlliyetlndQJi(lJr_ ~lil'!.l.1:i.I5il'vgJ. w t!'Iay.f.i il.e bi.J.tll cldul ~.Jrrl!f,W:: d&let Rt218ll1lJI!J't' b<!'yalt' Ilr.kada:'1 (:ILc'i:1-;'l,.~r itibvrjls htlrmtt VI" !d1J 11'-' glm~ :;abl,p Nail B.i'}'al1 M~\'l:1lt>,.. 10;.1:11 u! h~" lulJ.B.. dll. Tfil'l.{ ~"':'Ilnltifllll t.em!!11 edll.c.. k, n... :!ianil'[ JUla ,,~ ~l;t£&o r 'lm knll!.J'lRdJl. i':I'rnek l'liJil te(M'I)!1 lI!~lI~n blr Tlh'h- k,-,dInldrr. ell)'an HIIHdt! l!;dip h;;rotail.aJm::II,lk k1!l:r!~a.rllldtln vc b'l.l kUfl!!"'fln \.,ahJil

Viti D~ Gaulle' d~l JmJil..demlekeleri cloC! g~irme,ie ltiulz-.rIlU1IY'It!l"
!If'I'IIJ~iI\Z hl,ld~LdUlio!l. bl.r y-.;rQcm bUdirlliyor. r; ~,\,.J\,) $1:.'''l>t mU'1fibltl.t-[', Alman ta:z;yikl s.1t'~l1da hue-· ket ede.1 Vir.hy lrtITkflmoat11lLn Genen,l Dc Ciaulli9'e ilti ~ud\ ~m.jf! bullJna.n Fril.!l8~l!: ni.l.I..!;temk'keler!lL~ tekr.",r ~Ic> g",;;,h:"mo<!~ 10; l" Y"lI>T"Jlan JJazJl'l:t'klat'1 ti'icll 1!~[[Jokt.t: e'Ldugul1U unn('dLl'<;Jr"o l!l'r. 'li'i>l):fi.Ya.ynl ZI\"I~' noJ:il!l..lngJ1i :>;ll'r l1'lkurn I!tU~i t..JIkdll'D.a0$11'1>'11;.'1 mUdu!:Li< 1.. 111 (k h.... J~IJklllr yaprruu!:la.~

d~l'.
Con.ernl Wi!!~"gand'm C;;.'d gtIJl1 rlilrlla~lI.&rn;:].a. ~lmdldlln ukel' L~hJilt ettl~l zl!nnotunmEJ.!..J;ta.·!II:.

Zillfr'c:pttl!l '\'''!:l'~l bll' hnbe1.'oil g~re, HlrvJlI. dlc'J.l'let rel'!!l di1k1:Or Pa."eli~, Ahn&n :ftUkOmetlnin d.a.vcU llzeorlnG Alman)'aya hW'oo(,t tugi1i.z; pIITI~to~rlll!lda ' Atml«la fevka!lide tefA~rler ,otmill{:l". Dahil1~ l'1az:J:n dOk~I' A,rmello{lk.~:i t\l~O'iIl<!: hatlOb~ mUi!ilo;:~l'1 '\Ie 11oI.L);I.lKahirt: . .Ii {A,A.) -~I~l\i:r!'tJ.i likr Papa. M.ac:ar e1t:il&liii RI. !uLlem IW)!'ll'Il.Irlar.! d~Tlet T',irll>ii:1'e> t·!£,o Lot'Jdt'a.. (; ~A,A.) - Reyti'r"ill paL'- k:a.ynlll<:t!irl ogrll:r!Ll~lle:mt :i:Jre, Al· kabul eUi ffii;L1l pou:; 1)'].e:lTI.lIrJ:!I.I'~ Atinanm 100' filkat ,lltmeklG~il"loOt'. lfeyllt yai['ill tIa-· l(I.1:mmt.o Ml.lba'bLrl yaillyor: :Fi:-O'J:'i:'ia, !;to ~A,A,l' - R EI~N~t>-y, bah 5[1J,j;b1.'Jl'g(!. \'1U'lleaktm .. A.1fi'1Il,1l ciki~,(Iol['t.8tn;. :1t1ldB:1." blI:l:I J;i!lmal""'dtkl Pll.rtll.ment.a, jt'tima~ltrn~ yel'l~tJt'r' ~i1!1 I!'!_ BJJJ':t.l~1L'l d& H'il'V!I,·t. mji9&!~:rlt!'r.; l.iVll-dlJ.l. liIehr'i hll\ll.<;,ulEJ. at4:~ El.t;'JI.l:'&:k ~f.tk:!l.&! 'i'e m.o.iyetl II", bll:llktco, bll ba.,<i[,II,)'TncB." !ll«ilWcrll'l GLtLt'tet1: gl:_ arolll.lU'mda. okad,m VI: (lOOlIl~!:tUJUI1a.[l :r~a~s.t ~t:mek~,;rdir. sa'bElh sMt 9 da, Vfi,tlJl:an'dll. pa~1i ~1~emlm~L 11 I:erlnd~ bil' ml1.il{t.itNIl bit ~k. kinoae-len IS.ld1~nnll.¢erdlr. B~LJI.l"lI.fmdan J'e.!l';men ~(i'DUl ednml~Lir, Alb.B.)I' KpO~·l.In b.eyanatJ C!N:'ot1{an eOllli:>.i muh.J;l.kli&kt,n·, Bu mlj- nJ;t_l'I!>tl)e~i hallnu b1l1gede mili.ll.dl'rlll VlIl\'lnR;tOtl, r; ~A"II;,.) ~ B!i.htiYI: nBPapa, }.f.llc~r .hllkOrn;;:t[ r~n[ kl.l~ yI!iJ<IDr'iell§'i trol'll e.;masm:ilIa. B, ClJul'C.hlll vo edllc.n ylYl!!cehlerln ZIl!i, I~~}' KnokS, ,!lln 1;I~jj,l\iltt"l. bu- 7.&k~c: llip!al1lealillio yalru;o: olal'llk k.Bi'b.-1 r~ell bo~itl.t' A1:I",\), NIk{Hn~t adma J)"'yurmtta 1m- ;l\Lma.n t!)hditll:'rirt~ IUlUl1"fI,k deJ1j;!; devriyoe sLl>t!!!mlnjn gel'1trni~tll'_ MUIll.kat' blr ;!Jubil kad!\ll" lillimu~ bll'1l.mui) ,,}rmlllJdrr. J\1PaO _klaNTI". l~1 1 Jool,;rtJ) 1+1 Jt'Ejll!!tllm(!~il~ Almall dlltl]waJ.tI ban:Il'L~Ul". ~~ n.in Am I!fdkay <I hir :ilhimll.tQ 1;'11.1.1 !.>it[ k:;!iI'lnln m'-1MlI~bir aUl"!ltu) 11.. Zee:brug.e:e'YIil haiyJlil IIIkulJ Smiye " 01'C!.Un ,IlI"UWttlill. Ma.{lOltr 8o!1Jvekili1 M1.Iuo!]n.i ~II! zBlm~1jI olup tl1r'J't:ui!rg-rtH hentiz katl dC':m!:'krir. . LQndt"S.,. !:i tA.,iLl ~ Hoi"';). 1'\;;;'t:E1U. yftPl'hyor CiMlp il.e 1l0l'ii~tij :3 Amerikil, I:nIii Iter-td el;l Iiltn'ett-e t4j'511 l'e tlli!itJ.tl OOnNTl,,,,d-4~tni ti WUl1b.1t.rllt biJro'!lu blIdj:rlyor: bni:lI'ITIi~~tIr SeJllin, 5 (A.A ) ~ D, N-.li!, .1'iWIt.Jl." S (A.A.) lIfa.ell.l· ba~v.). mi:i.~~ltk'h d. f'ulh 1"1 Zi'l'ti<!'rl htli'k,kmrd ... !r'j{W:r. lliImbil.l'd[m61 n tRrYII1'el.e ,:i. ogr~nd.'im,t!! 'l:lQTI!. !i!i~II~l I !II emi,tir. VLnant j~I!'~I- 'l{.q~Zelwndanl]J km ve bariil)'iyr.: 111 [I'I l'l'. Ba,'tJo:l.llY E1.il tal"Rflndat'J dUn ~t"I:mJ.gg'1tl?<.:rlll':l nin; $E1.~ b;ho yard urn n~ !lr' MlL~~Qlll.1l V~ !'COat CI8.t'JQ ill'8JlJlldlJ. tcreDloiIi bll tcm.inatll11L 'g8tlitmu~,n:J(1 b'!itl IUIIJl- Sllriy~ ~~e Cl.niiin ~._:!imd,n 'Wl"mngtOJl, .5 liLA.) ¥ilm~ Zt!- :I'.a.pil!ln ;!;til' ~!DO~L1Z; fi.1.Je\l (~h. hcnnbar;:lrman biL" ffiendll't'k .. t.lzoe- ,I,"lhl i.i e,jl}l'!l mli:b ttJ eL05.i k ni!m.iilkO'IQ~m" IIIJ'!J. 'bU.i!Utl ~8ll!de i1 '10m!), ti.iLt. Janda vliIlbln rH'l'vt!!!" etam iyetl,t!'l.-.I ko:nds. d.evam ,;.d I'IIl'1.Llj'tir, rind." patiB!chtr g01'lIlrnu~tut'. Tam Co {"ele .!lr. mii:h~ll !h!!.di:!ieli!!r gIll,,1 11",".'\ .hl.IcumllLrI kurhaniarma, tir. jElAbf.t alIJ.II $00, tom!ilto)u I~ bil' gemlAfnmaml.J.!1l Suri;lo'eye r<elt'R yo! 1!1:i!.-e6.1!' bal1""I!IUH 11m ak:lj'ltm BudlL. d"D]",yI.;il" b,p;,' I~ bit ~'=y.al'ul tin ya- hi!' yardnl1. all.llllk i17~l"@' lnj:Cilt"l'.'ye fII'l!,n:!1!r 15~1\1hll.lljj c1.LJ.ar ,>ok 9;1kl bi .. !.of\'trola ta:&i 1M 1'1ln sU;TLm f;';-i!'lde!"ll"Ij!~e !taraL' m.n ~udan_ dl~~r' :p<:"t":;.',, d&n mel:: 'U~<:':r' ttatYBd<i.1l '11' pll .. hilee~gilli Y"l:I)'orl~r" •• :¥ rll!l.CA3t;tIr. gthiUmUlllUr, 'l!!t"l,l\ '1lU', tUl~lL;;:tlldn·. ,- Raayc G'lI.zt:~el!li•

SQn hiilo;rd;n.t n~li.c-em.de c;d;:;lj hh IRz.il'L'!ll!'lt:: ugr.. mllllilrdJr. B!.I ldh<!lme U On [nk!L!l.n In tMniLmile i~a edildi8'i Va dI~~T II) flTKamn dll zrunt Ve d-ti1dmlft i.i~ ikJ,.,.Lni: hylbetnU'f aldukilln.·1 beY&il e<:I.ilm~tir.
yaptliL

J

EI. DlWttlera ALmsll hll1dlMM.in6 t:>h' .prnl'1lllw lHlts;al v~rlbdiffi3i. 1J,.Mo<'l et-

Court,

RarrJ1,;;,;;"

St.arero;li$,

mi~tir.

Pa"fo1'etlk Rerline
VlyJlJ'l&','ji (.,\.A,

i - ,Sulic>Stfunlt

:,«ti

VIY·lI.nli LlJ4J'I!!fllm

Silnrye,w VI: Cl<l.Q MEI<CdoDIJ!;:aL ~.re ]o(,JlT~ Lt!1.Ii~<;: ~~Ki E.:t:II;;al' Gemll.e:rin tor'P4'lIln.dia~ "'(,1:, V~ptll'U, blr )'<I.ng1n l'I.e-tl~e!!dDde Pir~ Kapt.slJ. d.aJiJ11 L!l.hra.dm'ttJ1. 700 .mil ~i1:rk~na;l Ti'~ Iffic,a,,,mdll. Mtm'l!~tll'. >lfo~j:Z C.I'!)-erfla.1l d'Hi i::n e,enu'b i ncJ,; ta- Q~d!qu l'taJd.e (llQr8tteba,tt.ll.J1 klltiniti 6LmIil~o!d\ltu .... ~ .kll,ln'n e @Indan 350 mrl ,kad~r ..;:enu.p'ta yo.[Manwtx bildirllmektedlr, Bu h.ilbulumma kt.achr" sust" ta.hkik!.t.tu b8,!jlaruimJI, br.

bl1C1htlditllle".gi:ire.

aa.,,.

citit

Sulh

-----=--........ ............... -------------.v ......".,.,~_ ........ ---hiolan
-

A TAN

I

llor~dB. Beli!ld1yece lll'l.ml'llk unman Iil'~ $hllIDdo! '!:I1UUIIlNI til:: e\r;rl tamh-l a~lk ek,<:;il'!"mcYIilkooulrn\l~tur. }i:"'1lt bco;icd 2",t8 brli. B3 .kurul1 ,.,e Uk bemiMli 205 lH-8 '0'9 Jo:lJII"ll}t'Jf. Helln ~ .t1il>S!lIloG Z:ob1t ve Mu'ltmelBt MU1l!.ltIi181l kalll!m:i!iJrle .gul'iUeb!Ur. ~le lSt~Wl Ciln:;a gIln1.l !;lLII.t 14 Ck Dailmi Encfi.T.Cblmde YhPJJ.acoalluv. T,al:ij;iol~~m ilJc WfflLnat mil-1!ii)1JJ v~\:"~ mo.::!twplacl. IMI e la.['LI:iH'll±cn BSk~ g:Iln ,=,,,,'cl EB· IcaLy~ :P'..~ rll~l!!r! )\.l'LM~rm;t;"l;>c IMlora<C_UQ ellt~"",)lljll'l. flllH1! l·I1.~.:i'"t ~'<) gin ~'ilnIEL art 'lri",IJ,"ct Oclfll!ll 'II'OOHud.[1,rfll! .h,,~e gl!I!I;,i! Il'iUI1.:I'y~i11 .!I:p,a~te OatmL Et'lI;lI;!m;';IWi' blillunmalbltl. (o1.1l!:!) I

Guzel, Saglam,
Ve i§tahll!

6KC1
IK I C I ejE K i, IL I3'
'7 HA.zlR,AN 1941
tf;;::rrom¥a
,fldetIi 1 8 G M

rr~
~ ~
l(MIDIJ

hi'"

..

Devlet Demiryollan lIaDlan
Memlur ahnacak
1_ DiWh}t ;:l~I.ni.ryoUiwI l!ltasYO[lii. SJ:[il.fl!l(l,~ Jatllhd1l;1Il mlls,a,1:):;tK1ilie 011& mekt",p meZUI'rJ.ItI'Jr1A)l4l.!! l!&.~et E!dllmck Ilzoe1'8 I1U·I'ItIU"-',L1.~'.m· zedl !lLm8!Cal~lIr. Mil5.a.1i[!.kadllL I>!l'z(ll'1l1;lllara GD l!i.rul.rerut 1iIjiW;I~l!LkUr. ~m~blik51 it"!'IWuL!11 111i:.6.U1 tlj,rihl:[JIlI~ iI<1l\t .14 te .H.i!.ydal'pEt~a•• (101)leurs, ~1ll~i1·, K~o;ser.i, Malatl.w. A(I!'iI'Ia. Afyo;n. Izrnlr, Sirl~I#(l~ "Il Erz~m i ipetme mer"e~l:'tLn'!l{l ...'! SrI"a:>, DI~'~IlH' cer 0.1<·1 t YB' isrmdc ya.l"~a();!!.kttL·. Mllt"acaa.~i"'l" boll l'iiletme lLII~I"'ri .. e iBb6,Yon ~ft1kkriJlc~. Im.bul e!,unl,lr. "_
~1;;

se,ooo
3Q,.OI)O tloi,OOO l:.!8,DOO 00,000

tnWI

5o,!JOO'
~Uln!) l.fHlO'
tMO ::.'iiro

25, -

60 90 1M :i'CiIO IiSlIO
8.'000it' 8iMIOIl'

"'.,.000 IMIJ(I
:J,iJJj(lO

~

~
.JlO iii

~.oo(l
S'nJlilfi

~l',eoo

tltelye

rnliilUr-

T.am Bt~eI 'Yar1R1 Sil'et

l\'1wlI;'l\.baklaYIl Illl:.lrak I';«Wti ~nte rd!r: 1 - T1Jrjj: olmak, 2J:;;i(l1leb4 bil" kLm~ ~J.e (l,,~l olma1il'.(i;Ii;, 3lJS Y*fl<tH b~il'milj! ve ~O zu g~m.emt!il c:lfl.ak, ~: ~ A&ke:rltgln1 yapm~ ve~ ar;k!l.th§~111 y&;pm8I!iHil<l

3
0:00 ~'a, d:B.hil· en ail bir I>I!"JlU

.1,5

I

!:i -

zaman k.al[ju~ olmsk, J,fU~lIb8.k!l-d!a. Illu"~tnk olanlarrn blta~1'e ±m!:rEl dt>l~t(>rluD ta.ra.~ :l'md'5m YlI.prllleu..l1: m~~I!1.Y'enooe :slfdti dqrtl!nla,ri demif"y.D1 1r~le{'lnd.1!I
l'azlie g<5rmiy~ 1)1"~rL~I~ bulufimak, Muracll.lI-t i::md.'ll]''l-MIlR bBtl8.lllloo.lt velli~aiar ~nIJm"dil": NilfUl; cllma.u, ~Ilploma veya ta5iiikname, a.skerltk ¥OOi:ka:;l• flolio;l. ten (a=:!1iilili iyl 'my kl~dr, ~~ ~.fiI15II ld~~"Irih. AVU ol:iml.!H'lirI. ev-

IS -

(;oc.1iIklMm~1
SANtN

'j" _

adet '1'l!I&l!iallik fot~. Dabs. f~l~ m;lliflmat almak i'9iliye~ie"i~ ~I i!tme mtidUrttlklc.rinQ \le}'i! i.st.l!Sytin liietlllilerlne bE2ll~t m1lracaat e'melldir}er.
B

Imm(l eliM~n.

n.amo"a. nu, il.e giiods
rID; flr~ia Gib·h~ ~"i

diJ ma~p,unu ilu~"I.SANtN dq macu.iI.; cleia d.l,leahtttnnlz"

~e:1IJ

~_

h1.i.dlllut

en ~ .. H,D.9U

g:iIbI'ii OO{lt 12

:roe

kadar'

kabul olunur, :21HD - 400ll) hkr~hett t62 ml

dmit

temih

I

olunwt1lLl:.

Ml,J.hamm~n b«I~ll

.TOrof:)

~otuz; bin ot.u~) Hrll\ l~..M'

",I(HI.

m~.fe iIlHlUlil \'9 kRlM: 1'1'.6.9-U selr giioofi "'~lt lie Anlul:.l'ada idRte biJlaAmda :8u I¥, gil'JlWK ~nledn b~
~,~1'I'U') H~ \'0 t:e!dif~

4B, k~
~2:

ZB.1'f US'Lllti

aatm

:uJ:i.n.lWalt:l;R'. Zilti.ll,l~ Oki bh. ,i;:j

~H lid lira

J'h?lIni

BO.RSA
.5 Il.Uibt.I\N Btl bpaml
1 ~l1n 1,24 1~2.ll0 30,:W'.!5' 1:.2.ElIl75 iJo1v

~

'IUllva.k.kal t,gnirtflt ue 'ka!'II.ii'I'LlIIll tayln etutL 'I'6SikalfIJ.·I ~ alBI. ~ a. ~ :to.<»lI1a1Yo,ll. T("lsl~lr.e _eIIerl
}l;~

~

~1"t't'i3n'H!ler ~

hIIl!Il8!'1Q.,

bir,

E&ydafp:J.!it!.

'1(l

:Ea'ki¢ir

YeZl:lolc:ri1!de

~ilm!l:lk.tam.r.

(~

l&.... ~re Pt'-c.
Drah.mi p~ Dinar Y-ea

lstanbul·RatJMiiJ;~KomisyonUDdan:
t~
,~,~
'i"l~~

-.~
-.li,ll!il'l'S 81\T4Ci
I

~

'I'e ~

c:eISe6ilt<k itC'"~ .~ eek tbs:!k .tip[ ~!19

Mee~ ~ ~VllJ'l tafli:Rl~ I:UIRImt ~, ~ <Jlar2k iSa-tIIfiL .ar~dlle-· J!RW.eAlJ·Jc.e _mi &00 kutu..-;4 iSat.d~-

Oh&.!

t~lll'OJl'I.l

nmam w ~d11
lo, .. 1-9 20 2:1 !SO ' Hi 35 lID 80 4'3 'i'5 -u, 10 112 00

Bir bueuk veya ii~ lira mukabilinde bunlardan biri sizin olabilir,

l~ TI}rlI;: "bor!:u I UI1 iii il;;.tikl'B2iI dELhiki 19<.."3::;tlull'ml.yelt . Erpnl MI301. Si"f>S - ErZlllrum A~i,I oe.m:tryo~1I TahviH DemWyo!", Mtl:meE.'ill SQftt T. Co M~ktl:;:; Blmk~ T. J~ Bartli:;;oun MUeHl!!; JJj;SlS(t 'F. 1,,>, &tn'l!:<*lI (Nama m!l1har.) ~11 B!l.n.ka5I §iriIWtt ruyt1y.1il NUK6T Tih-k AUml (~eljJl.t) 'TUrk: Altuu (IIamit) Tilrld A.ltuiJ; U:Uo;l.Ik(Hamit) 111rk .Altml k,1k11k C,Aziz) bil'l~ ", (Ramlit)

i:l!.O
'¥r

0(1
51)

1~ 00 1l1'li 00

A.bone

Oeretl

24SQ Zd 10 '10

ss

laQ
HIi:ri!;~

'I'.

_'

III&§.

Ka~mb~i

~
M(!cidiye

~

(~t)
g.l".IIIDll

113 00 lJ!i:i 00 liS 00·

Z4 ~yar attm

1941 iKRAMiYE PLANl
KII'!;§tm!lLER: " l}'r.r:ba.t, :II ~ 1 A,ps'i:oa, 3lkinElite~

tartbl«1T'1_

l'&pliI1r.

No.

51]

1. 94 ~ ilramFy~9ri
1 adcl 8: 2 4, OO.~A..
:to

;¥)OO
lif:lI!i(i '7~i)

gem1loer'litq
S1!I1'tlII.JI!l.hniG't ~ ~
~

MoUaienarl
T:neli:t:! .'4'lk YU!I:!:W Hall ~,li.tti.

~. 00 10 39
2 'f Iii "
;0.

llralIk: =2'!'OOi1I.-L.
" ~

" )s ~
10

00,410
6,48, 1,18

6,25 'M(I
'i'~,

iJ,20 7,1{)

,6',415

8. at! SO£!

,1500 250'

~ ,.

7.&0
8,00

,_,~
--,8,2:11

'i;!iO

-,-

-,-

7,30 8,M

-,-

'4J!l
~OO

M~

lOll
51)

,.
.,
:0

=~~, =
= 0000.-

= 3001).= 1500.~

00
00 00 00

Ss.ma.ty!\ Sii..nciW;:tal? Hayrett.in EdlrnckllpI Mo.Ua.a."kE

=3I5M'.=.fI!109.-

2(1(10.-

Yedikule Fatib &!!t~n. Mehmet
Edir-nek:8:p:l
~8opI

T~
~.j.l

:1.'0
25 M

4,

~
~ ..

l'lUl"il!ttlJt Te-kke1!I ii. G!I VIM!! !<lM

Cant~a

MotH!ll mel<;;tettl

O&i.

8,:lO

20

~
~ ~&I.
..

~
R.rllhctrn PII~!:I

~

" OQ 2'000 !f Oli 8 00 00 00 .2-:5
,5(1 :lJ,

8,00 6,40
9',00 9.00 9.'105 'for~ lO,SO U,OO Ad"a.n~ 1Ll.45 12,035 ta,15 li.l,~O !!.a:mJli<ln 1.4,,00 1;5,00 t:;;,~lj.

-.~
9.20

8.~

-,-,$,1$ 10.0& lO,ff.l ll,15 12,.10 13,00 :l:J.;l8 H.lli1! H,i5IJ 15,n 16,(18
11),4'6

',3

-.~
-,g,-'fO :kO.;2011.00 11,4;5 12'., 1m U.lil

-.-ii, j::.;.

8.:U
B,N) ,s)!2 .9',30 9,42 "lM5

-,g.,2:!! Ankara. rifilt
!),~

ZIT:lc!rlI, :han A!t: katt'i!. :j; ~ Ual kblUIl

~s
kaBUl. Zl!;rnm 1I:"trncla

Iii

)M~ ~ " "

Ii

1 ~Q 1'S 1ri

1~0.3

1"0,28 ll.OS 11.,~ ::I:2.4B 13,1.3 ll.4aJ!'aZlU·
8am.511!l\

UU5
11 ..2'-'" 'M,:hl J:3,lflolil l~,aii :i4,1~ M,M n;,:M 16,10 ltl,t~ 1'7,1;'5 17,32

10,48 11.2Ci H,OS 12,~S 1:3,33 lo4,68

I~

!!IaI~8.Pf~

DIW~

Vaklf

~~a
Ba.hkp<illZlbi't.A~Blil!bi lBlI,lna1i I

~~
Yl:Imur1:a.Cl13lr'

'l 9!i 00 18.5

'1
!';

l..4da Hs.y--rettin
Ktir~~[ DeI~ DOlm"lec Ik-i'

'1.300 :Progra.m v.e :saat. a.YLID, :1;.33

rna V'Uk:paz&l'I
J{ :iI211'i:.eIjmI!I

~

,.
:; "

00

63 00

:.s, 3

'00
0IlI

1::1,50 1!.3'0
l{t,OO 1-5,~!} 16,.20 1,fJi,~5

~,M,IIb8 1'~,5B Ad,ana. 16,i!i3. 17,15

I~

!l&m prOG'l'~m tPl.) 't.-!~ A}a.m; M~, S JSa!"ldap,!Mtl&.I::rr, g.30't'8.il!l
:8v.l1'\ !8.aU. l2<-.3!1 E"'rngrM1, .sli-Ll>t 8-1t'~,

U'm~tt~
~1~!l. io

YonllTlCIlsr
:l(M!vebhoili

r.r
8

,.
:.

:!: 50
'2; 511 10 10 'I' 2 :ll at)

",tS
15,J;S J.oB,lI@

1'2'."Js,

O,1lln ll~va.l11Xr, 12.d 5 KIH"I~k fiIi'kUlt!:t'. progl'am ~I! i<">p-l'ak klk'llk
:!Iat (PL)

aJam

!lbra:Ltim Pa..,a.
3>

N!l51.Ilh.
10

~

ham.~
lIo

II • t2
6~

11;:1bar1Lka
II'

00
M

1Ia.1Hhl'ie-

-,~
11,18

-,-

rl, 13 K£I,1"TfI'K pi'OgI'am

(1"1.). 1£.Jl!l

ta,:roj14 Kaf'W~1I

CibRlI Sefan'k·QZ lkIi\!:!fikap,!: §ayh M;;!hRMt

:g,
GeyUl,p.1 1~

5('1
00

Hirlo,y~t; ea.l'11ii

<;::ar;rdn.
VI:! 5!U1:-t

Qnhacr'han

M# tar~ta

rfnool ~
'Ciaml. b.eWi\l;'1

~

HIlIIhalli

12 00 2: ~ 6

00
!iD 31) 00

:k8 T'l"QgrDJJl

aya,r[ 18.03

~rayb:nUI
SU[l.Qha.li14l, ,. 1;liIDM'1!.YaB :eo

Flrm \'0 .mtWt1!ftlIJilh 38
SillU)'n'IID\

1IotIU, is.30 muhsftllerl

ZirNLt l~iITI~ botf!ll-,r,

ve
lB.10

M'ektElp Ansa.

\"C

kap~ mahallt

progL·Irn1, 19 KonlHlm!l. ("fkh-,
Rtl:l'l1~1t b~1!. 1'I8::VII.-

~a<l.tl), 19,1~
habct"Lefl.

»(Llmkapl Ak»lli:'IiY

X1!~llba~

a~a.

lJ;,k~ YIlRIiIQIp!

25 1~~! ::l'Z1i

a~

JIj.U (Pi") jatl.8
Vi!! ta.ng()

:;I,g.SO Saat. 19.,j;5
ott~eEltn!lr,

3!1'arl,

~

H"&1:'l

MlIh1i1dl~
kLSml

-ar_'1,m

eadtie

R'!JJd.)I<:1S,,"inr .2~,15 RIlOyo 21 Ko21.10 22.30 Y~.1'lJ'l_' Koc-l(!1'l1J.ataflilpa~!I[,d£L T~kfl8a:p l{o\lti.,R:QrMl MlI.dd'oU til~~ TesUmi
YUklli'l(l
Fi. ~"'1iZ11.I

ga2l9'telloi, 20.'1:) SI\Z eser!erl, .r'!lIl1Ma IIhtnla:!lct
$all.t , s..ylllri VII II-janlll

p'o8tam,
(PL)

Sl.l:nbUl <!It. OnUndl: ttlviIMm.deD. 9fS htllJl.bul !leDI!I!IL 'I~riPI~y.ve]]

SE!b7lIi!ba,hi;;el:Ji 119 Eoot.an 9in!lD'la. kn,da.r.
(}1Ilm!i

31 00

Tern.>tl. 22 Odll. mUE!lltlsl
ClIZban<l [PI.), }Ii pro£ram.

so

uO

l'w.tl~lerl 22..1.5

2:S.2"'/:2~.M

ma.h.llJlor

Pf.l.ll:"'T"ltlda kl!"3y& ...Jri~i'!t:;e!l;lndiiD t t.ltck IilflI' H/Hal!'U'a.'l/wiJ.
V..IIkd.loil.i' ~1liIDf'1Uf\l1!lll{j !lak!:( Akarlllt"

p.~ij 3lUit

ve Jcc&pan!.ljl.

on botJ.~e )ql,.(i-a.["

~'1lDbe'rlitaJ}t.a

kaiilUl-m.a gl\bJl'H:1a'i. (,f:.'$21 ~

r

Bri_§,r'H..Il"!nr1rll"l=

"""'I

A,L.'""!!'lt

E.,...in V,ALMAN
MoDio 'FemI:d a, at VATU' lttii;,

Hadiselerin edebiyatr
Yakup Katlri KARAOSMANOQLU Bagiin 3 linea saufamszda
Yazan :

"'.... T.U·EV! ._ CldT"'hrkW. t.t1l$B ~ TcL'llfoil:

7 HAZIRAN

CDM,ARTIS,.

194)
~

SlYAST

SABAHI

6AZItTIES~

Usul bilmeyen
adam aramyorl
Amerika 9llbYlc iclt ba.}a.r~ ll1ak iiltiy<acHe her; ill rH.:!
kLirulu usullerii Q~gn'9li!I'l'ij§tir,

Dar arun
y'a pt~gl'g'afl
anladilar
S,iiyledigi sozler
I

B. Rooss evelf
G,ore Amerika isHlasl
AYID istilas.l .adar hay ali imis --~
Ii lila d a Irna k '. e:g I

diyorki:
Ne s u Ih. i,eklifi mahiyetinde ne de herhangi bir sulh miizakeresi goklu1'

Bizim d0 1s~1 'Harbinde t:uttU~lJH"rl~ yol btl jodi.

~Y',ikal. ibl'SUl ml~ m~ bar adam ~lk:la an si z :me§gU.ldlir; 'CtinkiU kendi hesaananevi Jhma. ga.huk ~~3i,k: ve 1ngiltereJ.1e te.sir>fi surette yaTd.un dan bahsediy'or.lar etmek ic;in ~k m g6rmei~ iyi ve tesirli surette pyeye sa- ~ ~ jr:rlmag,: :za.ruri 5aYJYOC. H3Jbuki .. usullere a,jt llitibda..t, !l}em l!Ir ka- ->:> • [fast, neme IAnm mmiyeil:ini do&,ruran dar I1iOOu.Hye:t ol~'iilen.~bu~ V€ Iji i§ gr(lrmoiye .m..a,ni~ :.

ra irl.e~k

tasrih olunuyor
Turk - Fr dostlutun ..
G4l:'Dft'. de, Ca.; KahN"
Cl.!terti.l WayeD. 'Gena-al C'~. fnei]Q; ~. ·ve Genentll Spears~labi..r OIrl!l!dlll.

B.. Roosevelt
Almangoya ,uldanan kimseleri itham edigo,r
_ Wlni!.nf.'Jn.
V'il'~tl(m.
Jm\]"

A!m.a.n menfaatleri milleileri esaret
Q-

Jot

~L

~

OiIiIi:;,.~_·~..I1

ge~l!I.e sualmol!!

run

Delli n.'l:¥ine

Wr. AID.C'.rtka. hiikii.meti. mHli ImUdafaaya.. ait ~ mtiyal"oo laree. doJe.r ktyme.tinde ~~.
ler venni)'!!:

Suriyeye dogru 'Veygant' Hitler-Mussolini
Alman akuu devam ediyor
Kafiie sistemini .kabul
harp demek

d-e ~_
~-

B,

tekl~fleri gfltir.ip ,da.ir bir ga.zdtcci.... :rd\ii c::cva.bn'i a.y. e

6 (A.A"

-

B.

~

R.P<»!:'vdt

pdt, en.d er Si"ioriiB. &.ost:VBlt ormneu MT

miMaa-

kn hilt hA.di~lr.
d~tT!t'k~:

,Bh .901.J1h .tekhfi.rdn

e:

.!b.azJ!l'bi.nluca. :satnl turlil. tiirUi hruatdan pa-ra kazamnak i5ti· yen her tiirJU sdamlar, canlt bit' fl:\aJiyetlve anuol' devresine haal.m:& ;k.omi.!J.yonlan, Z1rlanmwJ;!mh~&me ~
I

100 Gol' e kar,~11 Sulh siyaseti haekele takip edecek
Brennerde bu husus to. muiabtlc kalmtslar

del'"e;::ed.<e: b.ir y)ie.oi hill! me~ljJl.!Iha'hl$ ~ildir. Ne I5Dlh td:: Uji
rnfIh;iy~~ ~-e ~Ih mQz~.@!!l
~r:-.n ibuna. knzo!ir

d.e b.er·~Tiili
y,o","t1ill,

d.eg,urur

Bunu Rmaidir"hlll"un hil tcbibi ~<tt d1!iiJ fal:.at b if
J

lYr ~'

K.a!:',iymi!!'nlW

itihaml. auratindeku i.ta.t)rn.tz.. :l> Km.[ j,tham, 1!oI:t.Q. RO'Ql);c~
vdt'lHl

1

1

In,ukave:l.ekalem.e :Illliil3gr, mijnw$:!i.. nsullerml ida~ re etmeii bll~n memuelar, buolara. ~atmak vasrblla:r:m.a. <a.1I§Ik oJan i§ adamlarr, kendiledDin murnla. .arana;c.a,jT bir d!e"i.rrin geldigini ~§lanll. Halbuki gidi§ hi9 te oyte 01~Dleji,

taraflna gecmesin-

yaya. tlr,

da «A..lm<rn. .BWaI!l~n '~1-nD ~
~ru-lmU'$,O

a.

den korkuyor
E s.k'i miittefiki ingi !tere!J,ekar~r
hareke! Veygan.da Lor geligor

Amerik,a
Hericiye NaZiri

ma.ml§tJr. B. RoOiS.evelt. ameli
zekWle ~ lta.kikatle:rin ils:lli.n~ de dnrmustur: 1- KUF.ulu usullere ait yoUm1' danl giderek A..1ma.Dya In&jlap edi1emez. CUnkU Almalllarm muvaffakIyetlerinin. ba~ca SJr~ n bu yo.llardan kelldi1e.rini kurtat'mJ~ olmal.an ve yal..nrz ~eli gayi}ye keKtinn@ yolda.n varmaYl us.u 1. ta.ru:maland:rr. 2: Milyarlaroa pt'ml.. l5l(!:rfedillrk~n L1sullert.:!gOre hareket etmek cruz Cle,ilJdi.T- Qi.\nk\i. bu U'9ull er 1nr.'n~lrga mani olD'laz, sneak lnnm:;lIgm [li;lgrt. YTw:nlal':1 arasinda jz:jWIi. belireiz bit hale ~lm..esine hlsmet eder, Btl.i i!}lerde dUriiBtliik tam em ruyet ve meswi},et esas:r u!lerine temin ed.ilebilir. Bllnu ya.'PlU'ken ara srra adam ~I!ru!kte

Hull'iln -Fransa hakkmda sozleri
Ehemmiyetli bir vesika teiikki ediliyor
Va!'j~,
~.rt

kuvvell .ri nin

Frans~zkablnesi dUn toplandJ
Buliin nazzrlar Dartan' in, s yas.::.tini tasvip ecdgor
Vi.:ih.y, 6 (A-A.)
me.;lLai bu.gill'l saat ~l Pet~~·~ :riy~

Kudui!!I, 6 (A..A) - J3.il' r-l"lIn: . lil.YiY!l.I ~i bnr.:iin K ud..ii ~ ii'ze- ~ !Ul.dc ~rak FrMt,rzl.a.rOi Wtab~n .: _.
'II~

MISll"a

geldi
rde-

i

f~

bocya:rmam~ltr ~
-

il.titllJ,'ftl;r.

~an.paln'4!ll@

Jialll.l[l

'-1>

ha·

h bile edilse, yoIsuzlllk bile 01sa. bu gibi yoba:!'ztuk:larm yekil·
DU

rll!Sm~

uS'.ullmn

_,
II

NazlI-lar

ifm;:.a.t

V~

ct!g1 yols.ulukl.a.roan k.at kat l:anml:!'ltr. dah;!. eb:v<md.ir, naZulBiKlan ba4B- Roosw~lt. bir defa bun:!!. au tD-polant~ ka._f9,rverdikten s-onn milll, mii- kac.a. F ra:Jll9.l:l!; Afr.1k~ lJiI:ltu.mi mU. c..~ml Ven-a.md, Cedafaa Il;abl'!l a.1Dlidanooa btiwn ~~ kanu.niJ.u$ull.eri., bl'iliin _dalh bu- :lair umtmll v.a.1i9i A.mual M:rg,.l, pibl Fn~ Ahik:.iUI1 m:ntIilliIi vti~ daklI mUllmel€-leri mu.attal liI!i. General ~n.., T unu.!! um1I~ rakm~trr. EF,ki usul. .satmalmil. m.ii v~lim AmiI'al utov", ve f as komisyon!a1'1nIII fen he-yetle-n. u:r.;.umi "..-al.i:5i. Cen-era~. Nog:u e.s d.e nin,krh lnrt!: yarm.akaidelerl. ittiTa-k ~~r~!'l'Ia.ir. nin pahll~larr (jama atrlw!)lhr. Niazub r ~1~00p lar. ~tEilno:1afi Evvellr.:l g[hikil sayrmmda, me. r-mml '~ehllgcle II'akb b:iki1y€8:ini okud:ugunuz. iloOm'a Il,~d.ih:n :tnWaket'cl~rin f:ra.m.l,Z Af.:ik.1U:I lNel.son iSmIndl!' hit ~ a~mm& lmilyarlarca. llli:ibayaalann bij~ blllkklrxl ~ ~rey;:m e.ttigs bildiril~

d~ [\-'lana.lJ:mdil< top.-

""""'="""'"==========~"""""""""===""""""""~==============

yola .s<Mc.~j],diii. Al'lDiln General Venand han t~ij[reli'.mm Su:r.tYe bVill iiaJ;::nn.i, iJgal ~lcri.run Vcya .Al~ ~~ ,I] (A.A,) T;<Lym!>'!i.n rrtlm!.arm Su:riyc;,voC geldiklel"m,m Franm J!l'UoQudunde.kI.nruhabtrl '\·i!!Y· ' dojnJ ~hnad.li1 biJdirilmoktedr. ~an!l. ~ Pc~~O~dMinin FranBUJl1t ibw:ter beyann&meLer.6Jz" - ALm~t1. !,'b1t"1'.Din1 ~YdJ.j!l.h!.t.mJ;y~ Ha:yfi!rl'""i!!. cia hi." Frell5l2. tayy.ar~ ~I4r"'eo baaJtli!!f1tl!'m!yo!tC~ ltM.u.tin U!f':B.fu:da:n anlmlflJ.r. (DeIV!'J!M!: Sa. ~ 1m. II t:rr.) = yanll§

Koordinasyca he-yeti Ba§v,ekiHn riyasetinae toplandi
1IIaIy~n keyOti,

A~'manyaya gore ucru pak1

~-

d'.l"C NMift

bc-y-a'~atlil ~m §u.Qur: &k r.apo;rlaNlaki .rahll JI.e

6 (.,.A...A) - H.Bri· B. C~11 Hwll t.. raF'T1l.ruIiI. h.:tkklDllle. ),a-plla.;n
tcr.a.i.J

Ank.am,6)A..A.) =K~ bu ~ saat: 10 da 8a§.,:ek.il ._d.~ Re6k Sayd.QDID rtyal5etiBdf:, top~-

hr.

Yeni Avrapanm ~ ta~_~a.rla1>_ d8Vlst.~rle ~f'llgm I!;abuny' evi hficresini ~ ~e .~~ .._~~iin:~n'lh~ bir wi _. do:tllMir..B.Q..yk 'boll' te~kil etm-ekte'dir l.mni ~ ~ mUUTeke '-ksil_fl1~ ~ - -'. ~rdt. ktcym f>tl,
;ol~~l ~!yaB~t ~!I~ ~.' ~ ~~
h,

o.larak

V~

hiiliir.ndinin diicr

m.-

Cografya kongresi dUn Ankarada aQlldl
i

,Avmpiil bjrl~k devh!tls:ri ku- F l"1lJ'oooiELj'1 detihEl,l (D~.~ s.. ,15, Si.. ri m~~ flM;.k~n4aki Am-e-riikiUII haherleril'ii. ~h~ meV",lAIU tdcm .!'lBlahi): atli Alman m.;v.!h£illed IUnu
hatI['~orlar .

Be.rlin. I) (A.A.) ~ m:uh.<Jbi:r bi[dir:iyo r ~

i Bir 'h:usu· haJdurm ....l: m.:mbMlerin

lUiCk

oimZY<liGak,

te£ki de~vni ZilUDJ.lIoIJ.d ... ~c.rl 'I;!"~ 9£ya~li
'Iii;)

~I

Almanlartn

tiin

mesl.d.iyeti yU.kl~1!lmi§tir. 'Bu. mek..tedi:r. ~in ba~hca murak:abeSi, n3i.mus D.ij:er 1"araft.al'l., ,g~n saIl gi]:1l_ meselesini 1m adaml:i1 sUtiillie kii n:u;1tl~r mo!!'Cl:W.r.oplantJal b,ak- . A~Im(a, 6 (A.;\.) - BiM:nci ~11; 1 -_'. . -:. ., bUm cogrl!.f:Yl!.Wltgn:al Ilm~. !b 81U1.t 14 te ) h ~n'>H: e t m.e kt tl"n h"'lllrettJ.r. iI k d a o;Iarenl ·L,f"· e, 1I..][L &lv.n~ gore. " ~ Dil ve Tulh Ootra.f Ii. fakmt~~milllii' innCI blr IDllTakabe.de yoliruZlu,k R;JZulru' Il'H!zkur topla~tLd..a. l\m.lt. _ ~_ t y-"_ liD l' ._, ti 1.fu.8.1'1 Ve.kll1mLz HlUIl!.n " .... eo1 lIT:;!!! bUllun nas] 1 O~Sa sarbest ra . ni:W III t<l,JuJ' etti1P a!lYau: . ,_ ._ 1:1' I tI'" 'ih+-: (D!lV8lll1 Sa. ~ ~O- l!i uJ XIX ta: '- dmi' J l;;i" l~j; !l!f>.... .K.lyme l t·' .'~l .... a ev . ~ :;;~~ n-. ~ bdr n;utUklo.n ~lo A!;Tlml~~'W. -

M,dtlri/ Vekili' Ho.'san Ali .Yiicel k'lgmetli kt-fl • I'-lva., e,en ulrnu- t Uk soge'_l d'" '·h--Ct d' 1..•• t· dlre~l·erl
,
if

~u

AVl'U:pamr\ af\a hatlanlll nlia1lb.1!IaI:1 lb.Udir~tir. '~_ 1u pah y;eni A. V1'1lI fMDlD b.ijnyevi bUc:1:'e.sini te..~1 et~ted.IT. & ~t ~U'li ~.am.n hi!" if«de$i~ dir. AYTU;p;.t tosaniid.ii u",Hi. paktut b"ar..gu p.J~rn>1pl c! dah illno;l.e

Al1rn8::l!l

Yeni

i~gali yala n

$arm

c.1.a.ca_l:;t:u-.
te!l8rffi.1:

dI.evleti
~M.

&,'l'u.J;., {, (.AA Alms,p ·b.ir Avmp~ ktt;ahmnm ~ 5~;;t'1dtiHeri jil. t.o:'kzip e-d_~'l'arif~im:kn ka. _yia),q.n k"iH'j ~k lIr.I~kt.cdh·.
~

• grItJill1a:r. - ~ hakIonde.

,

Maa.:r'jf nu,:t'k.1.UJ'.J.

Ve;Jr1.LI Haaa-ll
~yli!

Ali y~~

~Iwnl¥rr'

kit.plaI' .... (fi~ e hilllU3lar bil' ~ t~#fionRI.I&[ 01l!8.L\Joi If I llemli'cI' btl lllil"i'ZU'Il i'K.-r ('opMeI.~ I'llIUtIrn- all!.rlik her ~{::!I;i,. nd:n nrtlmmsl.U nt Nr <I.[lI-)'~ topll}'8.enk ~k.ltd6 !jolmdiy-eo kl'\dQ,r M,,, bit- l~mJ!, yliptlffi!l<Mrflu'_ '8n iHtidi:r. Ha.yn-Il w :i:lmi biro '~9~b4.ls!:ll'\ ~~I'-

IGalatasaray-FenerbaheB
Yann yine ka r~11 BJlyar'l,a r.
Bu nususi /akalg,e,pen haftaki ma';ln intika. ml mahig,etinde olan kar§tla~ma h.:akklTl da iki lara/ln giiruttiigii iddialarl dordiincii

Mem:!w'ct Um[lllr:l ~ lliJi1'e-r1It!:llll ''1'6 -dlgll[, O-:IUlL1!1.~,!1U.iIZdB. g'e.l'ek mclILk!·k..,tli'i. rnuhtelllf' id!!!.fl t(:ijl!.il!UI\dl\ mev
EIlumU2i ~ cIlI'va VI! ," balummd:uJ.

,rilR'.>
:M~ri-f "'lokiili, 'VMtM~ll'\ 'knnKrtl!i ~il'I mplB.tJLitm~ I_h eiUkl..en S1)l"IT'i\ Uk III.llIPI!'I-eri!t!I o:p.:r("l~RIII" oid.U~!IUI, .1lk ~Ml ~1!Y8tU.l~ ort& iJkul '\1111 ~imj'lld6 ;c>o~afya PI'Of{rIII,mt&. rll1m l)Il?.1 oo~llklada. k~mll.!} :ntH~k. let" halllldebU]llnd.vKIJJl.Al kayd<l!del'ek l:!Umm l:lebepl~~fi~~ I!I.~, r;i:lin taf-af1;!!oC1 prOgrl!lm.l!u' a.yrI II,YFI z.a.,ID(l.nlfl-OOii y[tifH~nklm ~~em 'ltfbtot rill
(,o.e.~rl!l!lIi.J: ~~

ltl'yme!:U g~rmEtkll: metlc HaSlm

mu.m~nt!rln1
meallfdum, .Alt Ylloel,

Bl"a.mUlda Hepinia:d ht1rg bu Ilopl.a.ntry:a ~MIik ~k i,giJ!. poo-

lJo.:l;\ftl.Ia:nm. k\;].ngt~h ~~nl
ootrB.t'yJl.

o:Bil"w\'li Cotra.f'ya
.vum:QId.Fmn.9ll1loJD

~

etmi\f1;tI':

o:Bunwn

!:IirIC.fl

Ii.

'S6,

1 ;!eo)

*1" I

Harp vazlyetl
llk!i huta
O)'C,fl1ft!!i!ll

I

~a,rki Akdenizde, iisler meselesi
olan Meiih

sag/a ria

okugunuz.

1i'II,llilt.etn.e!

M a 'ii In e'rfre~i gij n kU VA TAN Id ft I bll:Jl k.arill!ll § m,a nl~n tenkidinun iki senedir fufboll seyretmiye,n ve yazmll'van eskf bill" SpOil" muharriri: 5. balip Savel yapacakhr

ye Suri)-ede k.mtiilr:nuttw-. B!JiImil!:v 1riI'.et' en ;i1ei'id.e bw1~ iisll!.f g,t· bdu-. B'IJ u&lerdn. Siive.r, kAAahAlm.Mi. taJ'Yarel.ftinm ~11I ve bom~ ~ a.lI:llI.da 1\1, Kayitl. Ve lskendHlyof:i Li~liIm· l:Imnt I!:!omlIUt~ e~ m~ b~. 'lJlrilizlel"in L.a.va Ilunivetleri iidijn[iige eritl?llled,iklen.r m.Ut" 've bijy~e 8'id~s,e ~mrb gl- lriirad'ij_r. Arn.d8.D 90k ~eden K&!!,seril'l rub'll (yeBi de:rl bu 'Wa:ziy,e'l b.ilb_sa Ingili:l; ma~ dev m ede«J,dir. .A.Lna.m lekend-er.iye limaIill. cidd l hir Plio" (DIn'B:D1l Sis•. s. Sldi. :I. J~J ~' nma r.oe It'Zat, b~im Gmt, RodGIi d~1 pDlll zMa,th i)]. ha.Vtt li;i:J;ieri Libya,

~ Akd~ l!!ekadl8lr ~n;. ~i:z denH: 'w.ii '~~ bllJ!llJ.i dl!'

ibaBa BOBAN

YAZA.N:

'i.m.

AlmB[I)'uJ'a)
~1Jml;

-

()O!itL!lm

.aY8iLn~

Y,Qj:g-a."

gclenleri Uhnndllll

~Jkarm.a.

.,A.TAN

1- 6 _9U

AvruDada===== ...
20 Senem
Yetml~§.

u~ aparfman
haUl
tl'l~

Nasd Ge~ti
sahibi
._, ~

'I

- Ierr.. • K anvemn Inh isar macd de h

• •

Bir vasiyet
IlIlke ~

W;;eles-d_

hir namzet
_yB._ZWl_'---_:._Be_lJ-Ia-, Tft~. _,IIk_- ~BA~· '..;;;...ID_.IB___;;'Vl';..",...'
T 1!.1if
13~_ ;sOrI>l'iai boo. htl;rffltlfl ,I~!l-t)lli~: _
oj

arasma ,a1lnmasl isteniyor
I

, birlnde otumI. .... lm:, 'D&'s-.i1el.er-in;i ere:k ~ ,dereden te]W" den ko-,a"_lJy.f#hmh. Bem ie,

iwn il;in kg:Jl~tuklan'nl. ipti-YQrdurn. E'.&Mcn gi:rli bU feY ~

ya:nl!l.nRd,iIIlc;l

m~~8

~du-

"'1!teP;;.Ume

~521:;i1r1t!il :;;rki-.;:t

Kahoe tiicearlari fill bania gerek hiiku;meti'mizin, gerekse halklmlzlll "fIU!n/aatl eidugu1Iu so'gliiy'oriar
Aclia-ta.Ca,rJ ~ bh ~e.l'e ¥Ie ~ h'oll-': __ IIlm ~-I - Sora~, ,Ibim.el'l.in de-rillt iwhiu.r :l'IU,l~ ~l1W'L ~ik r"'~ ~ d-e .f~L 'Dfl ~a ny,ddek:~ gibi d e'l"'bet~filt~afi l-eft.ell I-h.ziM _....f~ 6e bl.L 'lii-L!n -c-1.--!--I....1., ~~e ~ ~itlnlm~1 hakk:md« k.~l b.ilf ... rzidtt d~ em:in .. ~ ltv· ,t:mT.i ~.t:i ~ ~W-a_n RI:~ oldu";",' _j _--1_ .. ..:;.....L--__"__'_
gQ-re" n!MIul!mr~ ~ ,~~ 1fie ~"

,gemi. Lond-ra tadyoswna

ID\lYorl-ardL, Sir lIs~

ya,

rl'UWZ~
li'Ietriyali.

dablll !bUr

t~afnn.diftJ

y&plla.n

1m'

H!l'YU",. ~. hUtn';~i ~lmllk nlm mm
(I.

-

.ilaat~ bll'

d-edim.

:91~~

im::a.'J;se

d1;m·

be-

Pzi'i
emifl,

ed1oet· k<llzj tanm-<i

~

c4m~k
Ill::t.i~uj ,~<Kli

'ii=re ,,v;!)1'

,I,i-akllt (i!"!d!m bu allilt\mlm' l§imi!:"'l'lLr'"l~II".

til;; i-d~. bit'
dElltlL

I burays

" .. -ya,t.l1O Msler klB, ~,_,~... 1NY."~ tioISl'lmGIIWri. •• e, ......... ..,

~1I,d&t

~d-

Lam-lL-lillamtl.Y<"1 v.at;lt bU'ak, hhlillr, 9Rl~kta:m. !.'Ok II ytwtl-"1~dlllt 0 ~ ~1E!.'r~ cudur, '.. ~ ~. B\l .acLllmlil-r 'hI.mi !;ilk tyi tamrGoIml",rirtin ~in®kJ kllljk;an:§l~ ~l'. ~adl["" A(~tl.u'i'. bafktmL1M <ledt, Cilhlri~ :rn~U'rptyano fa!)., bll'ak ~m1o: ~:m bohut. fl'~ k..abui u, ~ ~ rlkJlllU"1!luuDl (S-ecl'ltein) nln'iiiHli.. lmJ.nm~. Dedi. 'Jli"Q'fit\t I:S- be.tti halcl.a. dN madd~~le bEllnll ark !Irk: g61lrllal', ll"ii::;&-fir 0l4~ ootre MI: s;tin ~~jl. rl4Url~ ksJ_wdetod-etl ~ m:=~ 8i:iz~mil saman
&uraYIl

dab

.io;i.n ~~

~n"rl-i. iIMy~ bior koii_· b.enu ~,n~ m.i¥recekttir.. ~ii,.
ya,· ~

le!!bjt;i, m'!.Il-M'I1oC"

d:aki afAkmdad.r
~,t-J.,.

tatafm.dMl

htr

k'~n"oo_,

_-'-_.

aor'''I-

,~rilyat.

mikt;:l,-

!i!l:k-.loE"l".

koll:'l!llloT v-er:lrlar.
b~l" ,~mj1El

Bn

yaFJruI._lI:'

1II.l~~~ d1I ..._ _. iii... !!i""-

.............

._~_

11Mm-r_ 'bu lmIQochwle ~m.1i .~_~_.- ~CP"""_"""_-- ..........""""" ' Wrve ~klitolCif:ind:c!'1l 8:1I"Ica-kh<tt ~.""""" _..:_, . ,..... ... . _ ,__
Biu'JInHt ~
Ei~II1Il,

'*

.!-

Ik. lILm~a~Il-r, 81. V~vto; _ H~I' ha!'d-o00:rli!tl-Ya iI!oir~ Wi·. haml)'l'tll ml:lk. li'fum.fl-cn ~1,1 ~a -&lde:lllkltn~ yik:tl#Unil
-diLllf, PaJ:l\ :h.!3d~:i

t.
8)11

~ d'Go !I!!ilI!i>

~~!II ",ei!Iie PilnK'I

~r
~

~J;;,i1~'-~~

kaoJ:.we "IIJ~ ~ijl

~~.

m,~l

~

bu. ~lk

1CfiJw.1 il4_em

oorn.m.
'pt.

V~V's.y1l.
Sir olm-~,

~a yerk.rinl JlIII'Gir. lIIad&m ·Kfi.n.e He ~e, f1rl-er kemlUmIDe ~j~~r

_'MomIli

M11z1JiUlcdv ~gil'rn¥lll'.

;gitiJia!!iMtiil ~ ~

,~~tfll'lttOtnIiyeo..

-------------------~-------=~~----~----.:..--~---:-..:.....~--....:.--~1

klHbiJGeBj:-:iru

:Jan.. " ~
miaa. ve Ji-

!!NiP ~acshk otI~me:¥,B' kal'&l"_ "ermiljlt~ •• HIIIZJn btl' veda. De< aynlmk. AnnmBlo ~erl 'Fe an-

K~l'ler lkr'lmuna

~",...
d~ Madmn

~J'& d& m1Diik tml~, ~dtYllnm. Odad'llkilel' ihhll', y~ ~

DIm'll lKIill ro:ki lPu~ tqmm!lllaWt. A_i' almq.. Us baoba..lDn[ da (lfiyo. aMlNIICl!lII;ll1>r1iW 1IIa.;d.9.. ~fla-l'ill. RiWlr ys.Ya.J )''!W~
lJoon Drif'Lirni. 't.erkiildiyO:rl1!.Tilr.
Q-

Y 8nI· till P 18k me k LAstik tevziall muayyen I

'~.kn !l!<" e'IImtikle

6-4a.-

hul-Iil hw rnnl ~~Tik lii::irlemeUe. f~l' ~u1rmide ~ it! 1iizz- ;milain, ~ lbir:i. Ix! i§ii e_nidull i..yYiJIC.lDdas k.a.t kat tazj~ kab"?oC l'~d~ KMiititi!tlll'm.g: kat.'W 'heT lb-wkllrilCl.lI ~,a.h Tt! i.aaiskmekk. YI!'; ht~ ~ bi'l" 'Ye{~r1er}~~, k~fl.i.-n, dEOII' b.el~i 1h1r ti~d~ ~H~~~! ~. "i"k,aya imtilHl.i ot-LHommnelctcdu. let ir:JIiM,r mll(l';dr,deri ~linde .1!Ia. ,~iIJ'dotzyi:J. ve i'b~1 Dnkymn'~z:. J:I:m.ae~-eyh, ~rtaxlJn-d-.a.n '_1., lL"rL~-: b--t.~ ~1IAI1'l. P1'l:.k 1"",_ 1Nix~ "'-0 T~f'I!!ot ,0fii,M~ _ !1ld~n ka.h· ...,~ "-- _ ,.,--,.-'.~ ~ _ L [1.~ ....... "l!>oI .<I"fA~ :I:oI!!:r:eb!i!i ~~l'IH-.mlI ft1'!;p:f!l<~im:i velerm ne ~_ t~'1 cltiril,a.::e-- b:ir ~ M halklR n De de b.ii_ "" k~ menf~-i!de:ri halum.mdan b ;d.lmmdalll ~k IP~ ~i!c' iini k.f~ ola l:aoi!lm_iy;o.1:wn, f a"< ~l ~ ve .ihortkAtm ilnrl ~ w: iko&t. ~ ~n I~rugi hlr Onii bt".iy,yen a:bn.am~y~-tJr.
pdan

JDWIWP ibil.- ~'k ~hlt r..,dlYQ ~e vMiyetini biklir", ~. J,iu.iklerinu:lcm ~ blanllm bwaya not. SpIker: <!As.keri hi&- :rnabk-rr DID tararlndao i:d~ mabkiu:o uditmioj hir hiir FI'aJlim: kiii~

ycwdu..

nin1eJ1l~J

emu

,rr~-...

AlIla:l:tll"t_j'la,

gOre

,~r:datt"

~

~=

.bib. Pndi.
«Beof~~

Ii~e

siliU olpzy~ktn-~

dedikkn

,,¥~.

5OD-

I'a babrlyeli, 'In'l~ ~Pend~ed~
~n tee... lit edllen f:iilijn g~ ~__k ~it faJarnm. Q lem.iden k1l9l'~ r-llk ,General de Gtm.l~ .In~ Da iltib.ak ~ij;irn ~in a.sbrii i:Il'ahkl!QPe tN'l!lfmdan Iuw,;a:k :;uJdedilerek riitbem kAldmllmf Slyahm i4ama ~ldim -edibqi§irn.. &, bana 1VJZ, !rdir. ~iinkU

I

y- ,-., - ),'

_

·a

.' pl_ aca, k'

K~~'
_
DII

t;ocufUM:!

Dl;di. Elt :z.l'pfst.w~

:E:iJi' ~ Arotl ~ YWI'Y'II. bmtde t.urul'ken·iIUilp-% 1,'i!llJQdr. Mo.~:

pr,snsiplerle baslamlstlr
Ankara,

B,ir I'i'mon
SOkurup

"e

ya beo

~qnen
lim,

Fr~

~'e

I

p:B!b&IlJ'!L n'l't.Ii GI~, 'bak gii:ri1r. MIn. Btl KOCIl[l..!' ilHvanenm l'Ji.:I"'MU:r. Ne -ya.]!)'hjm:I ~ Et~o$n bB$a ~ bit' f'JY ~i:imn~ lBu ,g~ 1ld glln eli! ADm g>tl~. lroml~Nuk. Jefon

-

A~

);;1!I.'P'lJ:;L

,gmll,

:me;c'iMl'lI

gwm,,_I':~o:r.

ilIOIL""

ber-

lfaoo:m~
'I'Il~bl'I.

~al-d_'f. Ymllylil:l..m 1IeSi!: i!'.i2le f_ D4!di.

Sl!raz;

d!:'ne g~lJrl4tlm. or-J,te-'l-b-<lmn IIi ~L D~ ~jndeld

b~tjHnj_ :9Q£-dum~ <~ 1.I:eretU yorll:l:', FMlI.t bt:n ml do'Ia1"a r~ZI: ct- lftllfiyc:.-y'im blrlsl. 'I,.ln 1I'lr..dam KlliTiettm, ];Ilg .'l!rm!lSenjz de b;!:I' fjt::/ 1l\. 11m klrM~iIIl gMip T~lenllld'1 !ltren-

Yefll Up oekmek i.;:1n )'llil.de :m iLr,Cit'-pEl."Ve ytl~e, 2(1, ~IIi.Vdti.f 'Vtl ditN' ytIZ. 1:1\1' ge- A'ildi't'rl. ,de ell!!I! de lM.!gda.y (I1:rllB.K ~ TeKIl.tel: ~ll.h~M. Cletifmenl~r OIlU'l - ]l(a,d1lil11, dedi, Bir Z9-1nMldabed hesabma blr ha- bi.mm qvl'l1l k~m, biJ: ~_ pe;y- liamrlamIl111loJ'o:!rr. u~. lilil-g11n QfUI tMaruuiu. :fltRil8l' evv-m Eo- au. oldu. Blr!rlll!llm ~ j!'e<_;Jlrlym-= r.1I. \t.evzi t1IIl11e-Qek. ve yenl tip ei'llfJe-k ,Iffli be- du. BIll ~m !lokll.M ~Apr$[lU k!3H.YSnII,Q.a-ll iti'bI!.I"(!1l. p1y1l!38Ya. 'l:Il'Ia.c!l"k,mz. LN''l'i1lm ~ li::EIpIlWl YQDlImda. gll:rdfuR.

Dedi. - f~K; goeHrin. Ded1im. Ann_], J~e- Y~dan -VC:iotinec6.'k

degi§i.klik olmagacak
MiBI

Ekmek

ligatur.da

Vilayel:lerdeki ,moto,.lii naltil vQslialunnln adedi iasiik ih.t:gacl teshit ediligor
-4
Inii-Y.lS ~

MUl'akabe komisgonu
limana /iyat kogacak
Mal
.g~~j

Ft'1l!iU_¢arm yf: ~. biydilnii g1)-r.eaiim.
~plpl"km
~e

yuw:

dUa evv~ dar o~

01ec:ehijr
gsJ[..

I:iolmc:k

~ :iblimalmli

11ha],B.~

metlit:orme

M.lII'kil.bi1

,011 'bli!~' !iII:idM'

iati-

l'Ill9

I:.n-.

Mn

goe.tm-oo; ilRtlan siz Gavet.~· !!::vet, sma he:trlm gfutiirnd!!l
0-

tmllk.

~;,i;:I~,~

Dedl. g!!ldim.

b.il'l Id-.,

nlt.bt<i" V~ yB.{lllUTlkm.

\lrI;unl1tl 'tct'-k~DlnClell:_i'bu tatmen ,(lkl'l"l~k: nyatp~· Ben de aUlI! da bJl" tar~ o-l'rtUYfl-l:-sk ve yine ._j'l'I.~ rtyaU!I- !i1~trl,Malttil""
"etj~llk'Ij~ _l1tm

Ei!:.mclt

f~ll~aliJjr ...il!3fl:t'lda".. t h8r~en ~e" JUtj~ ~ktan il_e ~·adlllU"l. ~Y~"i 'h-irden!b.ire uiJm.l§. PiY. tlMdi!L t:a,n:e.. tinilcn lOU!!tikkt. T~ret Ve:klle- listeuJ ~~~~ hl.lhJiIlii.11 ¥'YIilayeot'_ si 40 - ~5 kuH!.%. bikaranffiJ§tiru;e, :r~:5mi jhtiya9a.~ j;Illina· lere 111~ bWtlMu~daIlf tiT. Abd.!l.ll.afl. E.~ kJ.kill'ltu\~p hir h:is.!lO!! yuklRktiin a SD,llr.l, bu Ja~ik ler. a.oe!J.tOL, hu:lun,an YiCr"nm rnuhteli:f Y~Tlerde~ oe-Jli k1n'~ fUlu-htdif 'fI'lliilJ'eot]!'!T er-a~nwltl. tak- ~ero e li,c.cn~la1\a~ ~ul\IDTDjI,Yliln fbratlil Llm':'Il~opIa;tt:~il d.iI It.ber ~rn e.dllinekt~ kli. ye:rl-eNlc ,l:se n;lilerm. :5.0::0;;,ecelf~~h:rmn!illtr •. lki gtj'R ~l 1z.ni:r.de Bu tevziatL d-alha mil!:fbe,t 'Vii!: mu'l'-emetlerevedloe-ud;_u:r. Bu CJHU1U"a;i a-dUl!da. bi.-tl'lln kt.a:n1111JI saildXn ~[;ara .i!l!linat ettir,obil' hd tB'ta:rtll;u.11 Mantaka Tic:a-ret miL Hilinde $, !m.m,""rah ~a:m-.aned~ m.e'-k ~m Vekalet 12/4/941 tla" diir]tigune de bik!.izil~. Ko:rni:!iYOllC11 V~ goi:i!ndcldiii I'illinde biili.ill W1llyot~el"e aoQ-n.dcr. MuJer:06ileir petoil1 para. lIe k 4 ,!lall~rk Vie ~ k;i:if~ 1iH1on, 'lafl!e·

He:r vilAyetiB ~n-e

dii,~

I

de;n'hirc

azala_n

yiiz,unden birl!lmGD fiyilothHl

~iun 'Faber ~

yU!hm. D~y,ada b1r ,dikil:i aP' CIn\ yak am&, karrttiIm Sanide
kaLcnDl.iIi

tutaTSk

bu ~~

'!I'ar.. ~yet ol'iinem, hkemleriye f1~ p.mimin k~1iIII. ~ ediylXUID ~ KJ~t F:r:ansamm d~~:t.t: dolt ..-e ~ na d~ olma}oac benim. gi.bi hiri~ ¥ft:sin, d~ 9U'1IlJl!lm:ak: az;minri de V~ FMnB!da.nn&

PIJI!DRk ~

d~

Mraya ~. ~

-

IIY' 1111' 1fIi!o1l i!;iID. ltl'lql;lk1t11t

8m, 1jallI1UIII", 9'mua\ 11~trnde.

Mlmllj!lIm, Bon'lUtde

m~gul der--

r&t-1'I pndi AmU tie- ~ d-oIIan pOO&r'! 001&11 a~ yM"Um. IIi1l d~ m1lzl!mnm Ipl:fioo Itrt-, nBl IKlH

~=

Idm ~"!

Y'Un5"l!

~en

veri1S1n~ ~. Y'onya, BmiD ba~ ~ iUiliri'L za.ra.r
.. ,

t,.;q.akkUr
_..L'
.. .r-'-"

cderlm,
bit' ~

_ Evet,
l!1Ittll.
Jf,:v..a.

dedt.
va~ ,_. ~.

B1an d9

h-MG'l

~i9I1.I.m, kala.

JI.~il

~eoe~1!I'l1

I(V~)

~!~btlm

ild b'td.clJi ~ll'l~ 'irttt!k1oaE'il trer ~rd-eJl m.J:"9!I'l! 1mrt1_ ~lmqlhm. Sir ~ de!f'id kaz.d~ be'rli ~ pl· bir , ~ Jeoh . -m!bit de: ,Klramylll.'*' diidi&\. Ama biMLz dEl. miz 'b-.a;1\)"¢; mii-~e1-Marmdan lD1:;l8l'di.. ~ __ btl meraka ~tlm. Tuha't ,.,)'". ka9 kalhine fiYi1damnn yijk~ekn. AlI&IJ1J t1e\ n'lljlll!lll~, ya.kmde. iiTKlen !ilika:YI!~[e bu hflll.fI'I.l~te. Be· blitlt'i'le menoomrtl. Dl'l:tfinllrn!i m:ut.~ !..'"Vet, pek t1iliilf, d~1m.

90m de c' .a.dsm1 ZB.l'JT.l1_l;;,: o:-MM~ K1kIe:rn.T:n k<:lauirn_1.II§tI!.lr. Sir kilJ,;f s:rmfa lIyn= katma:l< ded1m, Fo.~'t, <} ylne mro:u.; Ian 'bu kabinekrden lili 'o]~la~ ~l\bd8,m. Ktine.)"l:l m:I K~'Omwruz ? n 5, J, 1 lira, du'huliye dB 30 v~ yO'~ k1.:F~!lla. mt? D~y&.,. BoI!"Jl 45 kurU§tl!u" Dun tC!lal[li:if ettiil;i-

A-pm:r

MIMilIki:L T:maret mLi-durlij. si 2.2 - _H >kur~ olmak u-rc ail11i1'f!~VCIJ'~ O'torllii hi 'II',dllta giiniin del8iethc lii.-;tikh:ri, 1.slan. dal"Ulnhnd ilLll bi:r 8.n i.;tinde iII~ bfinl-arlll litrtik -z.lyil!lti ,1Nt>k.blild.a . ,.. d etll k.apJ,fJhn"tl!L DYn. de Ram.i.z. b~lda b\lhlnitn ithaJai!:;! Ei!lti'ia~lIr' lII_ihnd-i!Lhhi Hfi,ld~ JoII _ ;5 numal!il~t:ilm~l!!i tbir mi:l't~ahn_fdc V!!- m-alum,iI:'t i9t!.m.i§tL !j:mca,.e k<:EdalC. B-'mgf::i.l, Enu" d.en e.lacaklar, f-a-kat t~h ya_l-rali!..rda k~oI}li;u Lilil Rfulte.-Hen. Fl:orya plij lan blliiu n.d.eli Klr:kla"i!!li \re Ur fiii. IlJ:£vatiJI!'r. y~J3hji-eo!;~l;1erdir. itib~ren .~-!;llfPl!ill~r .. Plajla,r Ib~ YLI Irwn., J~nbul, Bu me kmird1!:.n 10 !'Ii!i1.n..1lk IinKln gc:_ diwall a:iiz:e.1ibir li!! It:l,;:, \9C,l;::ulm !!Jill. h_ar~ olm-ak iliz:ue bhiHi!l Vii:liyc~· 3Ul'e~[<::! cl<l.g-Itliall lW!trlkl<:r en h~'!l- ~l.-. Fa}t-at :t'to.~a 'ij[Karr!an.ak.a;bh\d~r d~h<L. konfor!u hir hale lcrrd.e-n J68~ ·jh.tiJo.a;~l'&flnl gMh,· t "1' ,4, t' _,~ <-'''1 ' m1l}trr. Sea 13mCili'ilM-a ljI,l~uraka;b(: a g.e ,elt JI,I;l ,Iya...... rtl ~al[few. m.4I L_. ' L:.___ {'_' • TI2IIl eelvll ~]l!l:r 8"eJ~. b-u1JI:f!Q.'W!g!lllJ.!:i:<ln
1e"i'Z~ta

~

b~r

timllm

le

!herr

vil&yeU~ tanhll\ ,I,dedl iliI!:

r~a'\~lln'll'h.. "
Zi'l'&;;U Hal1r
'\1',;::

o-lacaktlr.

B1Jgi.inkf.i. veziye.ttc

ka-!l~. k-ilrrl Of~ T
i!lill.de i.izere v<\ldlt.

~-1

Z 786
BI.I

ruuh'i:eiif ~h'sddlii. ohnak
2idell

iic-ental.M

Yeni tip ,ayakkab.lar
yaplhyor
Fiy&L murak9.be hUrOByngn~ua-

m.ikt

!'lab IIk lbtik rdlelll ,(i,fl.S, ~det

diil'L _'b.m lioylffim_e.k:t~ idi, !?I..l ik.i part.i_ 1imcmun. SUl':hyedell ~rnin: g6nder:i1ell bir Yiilgtm¥ llil m-a[da:n oIduju anb~rnu!ltJl. edn~e~

NO,)

1!IUilYt;l'rjIllI!lQ

g(ff

1!1ya't

taYl'I"l

tenil ~6r.» K-endim. iFtmedigim, anutk 1i:llWrum. dalma IKIt ettiiim blil «tad,yo ",~~-et» in L;.etimui k~irJ,e doj.'mJ o~ oL· Qlllld!imt b!1mi~ FabJ: bill'. JIBIm Iiltii;i i.;in y~ ~1mj ~an. Kor Kadil

Loll!kadli\

w.s.iyet edi~ ~ onlarda noksaD olan b-iI' ~. Bu vasiyetDllne .'5 ha.zir:a.ndn

tan:mn

'V"e

DOta"Ce

ih-tiyat (],Iar~k aI,YnlmL§ V'll: diger rr tizerlno Hlilk ayakl\.abIla:rm!Q Y!V l.&lI: ~ II"i:c8. ediyordu. DilglliI - H-cr iiaWe )!'~k~ IlWScle m-6y. tevz,tatill. eo!'Ja$ r...]U'Ian !'Ie." pflm~;ItlI\ hl:J,!I'Ui!l! te:Etzj!~ rial.~II:,slIli l:I,..J\lnilcakl B-Il"II'lI Itt.rdta.n y.e-YlCr]1!o Sllmetba.nJiI,&1i!l~ __ ~'aR ~tI. IU,rde-- daDa ~ka:r. betlercloNytsill!!, 243 aodet l~:;,s&yl~~ktdll. Ha-rlbm !ra..ka. da ~=ycti km, !£IbrJ kIlLEtI"U'L(]B b""!l'ls.nmIti:Jr.fi. ,J,lW'da ~ Irinz jki T~l1!:l3 i.tU. gtil:di. fi.-telyeye gtttlJ-im VIltik tCV".-.i.illt hi!! ric1 ka lml1' Ve tao fund.. &sa "'6. &~d<lltta lel~edi)'e peks,imefr,nUmL!r.e~ o .. QCk evl:er-~ ~u. lI'flkat ldt hacfiy,1lidea M~m B~a lbii"ti-·, ;t~fi1f"'t'l ayakka. b"p 111" "btl Upll£ aI

lM1Yey~ m.ii-r-acailt

V~

fiy8.tla.n~

Nus-ey:bin yotl.lyla y~ptlac.a k
miih.im .miluankki
mm.:z;d~ wr
id_'u:llAt (:!lya,'

itha-lat lra" yoiu)'~a, de9il~

Bir kaldY muhtekiri yakaland

n-1.'eM
_

AvruptilI: ~ !Jill. :Mnti&K
.fta

cm.m ,,,w::a!:J w-i\.i~

~me:

pek

-mMmJYQr·
j.f~.

~>Ii'tft\m.

0, C!~,

$t&d);k

k&dIirI

~rbll'y!,lk
8,-

BI!Il biliyot'um, 0 ~arn

... ~

QtI:~ W'-a.lllri

13 tMtc

¥8!bml!l! ~~

DI'a:' lNIf~a llitanbul bel",d:iYeliI[ ikttslI.t mMt.'u-,--biZe .;ro 'jfe!!fI. ,SIm. ha liigij KaradenlZ havali:BlndV!L g~1en i!fte.:ll.

leri' yaphrdi

;partma;[[l va:r'· Eer1indek.iJer ve ~kliSl Cia 1iyn,~ ~. o:Rlm ~!1jr yVjlRnd1~~1i bu ",~t fie l>;adar qo,talIWS.}W. Epr 1m" ~ ~ hall'Z-&l.8l. nil 1:)~muht.a.rii'et! verll::In;e Cfunhm r'cl!l.l oIm:ak: i1,jn "~larnyctrdu, Buf>l1~ lJ<m iyl bi1' ,:a.lif: l!:'W.'ID~1 1aZIDlIl· fll. Ve' OOt'il'iIo ~ytlk ,s~ bll'<liKa· "k

(NkMI ... ),

frl'mCJla-l'lI t.Il'mli/trr.

nllttLl.1lli3lil~ pl!k'.:llmet yll'p-l1Iu nllml.m~]cr dlln 'bli!!edl-

30 bin Guval
Kahve geldi
\ft,1:Iri.i:io} y,t-n~tkolll
3{J

lo'eye

g:c:tmifjtil'. YIlIH1YCli.k tetldkL;;:n fll:>nm PiYQ8a. i.;in im~Hnl: mCk~de

l.::,p vukl'.l bulm;u,'IDil31 dolayaile 12 X 6,5 e1b'.I!lo:;iJ:nd,8, ~Qt ii3.'!!tik de tln'zi !jdjlem.emJ'l!tir. (Bu nO'ktaYI bi-]snlerden :Ioor" dillk" 32 X !'I, 5 eb '.a;.d mcl-a t~tik gok. ar.:an8n hir. 'bo-ydll.-. ~tinkij 3 Z X b yer;ine l:uHa!]I) lahi1ec~k tab-iyell !hir listiktir. Btl llok.Lada
IBt~ Mii&tcprhgwda
bLr hiito!' )'iII..

hl ilI,n

Dun, fiyat mW'akAb~ mm1uriBL'l Fmlnilnil TaJnnil!i !lokakta. till jlml:ind~ bir.lsini !i,5 lImye. sattJ:ma.sr 1{J;ZntL ~Si_m1>1111 kaJ-ay! !l 1.ii'aya. -"II tukeJl yaJuJamltltu-· A[i. bug-Un adjiyeye ~ektjtr.

y;!!.][kf.lbt

Imlll

cdebileC:!l'klel'dlr,

Gaknl

I!O#Ilm.il.SI Bu 0?ya-da-n dSlresi temillelnmiy' Ii! etir-~li. k~EI,nlafmw. iran mahal]l!:rin.I:k: yclik l'1.akli dUl!j!ijnijlmUj VI: btl hU6U~t.a bs§lelnlyor c- icap =den t~~ Vc tcema.sl.a.ra
ka.-

kl>imll tra-tt )"Ohllnun ijz:erlne memlekl.l't,im.lz,t

tesllm

I!dil'E"

'lA.vi
':I I¢\Ztllt-,Vol CIJM.\.:RTE-st A¥: iii - atrN: 1153. ~ Hli!dr: S3 A J:Ifi: 1315':1 - r.UYIS~ :til ~U:m:!! l 1301l _ Ce'IDmcldm• .tlI. tIL \o'.u.R 9,l'l

edileoekttr,

'ir.i~ d1l,. ~I!lklw-"..-. K!ol:i.lU t)Ma Sik ~ 'gel!l'le:r. 'Je· Ili de ;;!a;v.et ede:rle!:'lii. Hem tl'yli'm,hill, herm '!IIi! m~iil(:{i. l'eElm gallall'l k'li1'l i 'bel'a.ber g'''3'3Gnlj'II;. ~!u,bataymm ~d_a J'amrt KiQ-1\''u!n fm~ karar_ ti91l.end&"rlm l-.m!¢r, Ben :de IJ gilnll!rdemodel1el' o;uwt 'K3RVfl ~in PIG'ii!ie gJtm;eyi k8.-['arl~rdtm • . 'II.ri&e 'ftUlerken 1m gee.;!. yoUltl. Sa-r. P 1lrrtIl{·t:<!i ~ J!mcl Kol1'ul'l dU~ .. nUnd!e bnlw1 a.oo.1<;~Im. Bu YQ! .Ei~rt1lb3t.m ~c$l 'ba,j,~ ae'I<~ vat"iyot'(11.1.

pdd1,j1ne, ,lhtimalnrilmekto::dic.) Alma'nyaya ip,ek ve ipek Me'VIGul lill,tlklcrin w;rn\llt'l'lt .iJ,. d o,ktmtine'lii sevkedUec e k Hy,a"C1!I, !'Li6hd] e '11lIB'h.du tm.ik1il.:rd<l ..... ilb>!:'det ,li1il1:tr!I-!I" (FIusu,EiL) Alm~!l;).'R t'l01. i;... hmm."H d'oiaytaik, ya.prl,1I-Tl tl1:aret .u:.nla,masl e!la&a1'I-- ihti.ya~>;l.:rI her o'b'adclililTl, A. B. C, Do olma.k i.:ize,re vc tfil'Stiklerin t!!!o 1'1-1\ .Il1it.illt-elliiieaa I;iElu:rlmiOl-de mevG-Ut 150 tl: do rt l!I1iUtpek va ipek doklintilllill'i t.. ln :ao,OOO k_ili_k den~'oCel crinG yapl] <Ill liral:!k kon~1Wl vgrilinlJ!lUF, OPen- fa iIIyn.lrn~u; 'b'll defa
dlgime girl!! bu lu:ymeUi'pek
VEl

vaaj;yl!!til'l normal biT r<l.1'v,erl\mgtnl bundan ~vvel Y~lZml),'~~kil almaFi ~e'll t~eb-'hu,s vc tEI;.Bel~diye.. 'l}1.1 tl'liIIi:&ll3tme amelltem.a.5l:<fIrd&fI $1l_rtUl-iL~'o'lUfi ma'ly~ id!l kcj1'if~l!rini yaphr-r.nq.t!l:. BlI nl ka'P ~irm~tir. BII -cwail'lln ['>..lusa,ybin yo"We ~i:rti.lmesi !'I'i'J~ h.a:valid~

l18,slz 1)jf ~ckHd.t'! 1.6J1lu;]enmBl>tne

g~lmiJtl.

Fakat,

!loongun]erde

0

ZEVALl
51l~

EM.."'fi~ 8,fIoi ,,3-4 S,3~ 12,00 2',01 6.:;(

ki.n].arl ,~lde ed.il:mr~ir.

Gt."NE~;
bGl.:r.1~

Dunkti iihtacat AlfIP'I fiyatl~'r!
DUn R~~dlJ.fe altnu <:!J.,:-5. kill~e IIIlt.m !I,3il. k1:lfu'jtan l;"tllmv,mr, Diln, Isve!i:i!! I{Cf."Ilk, t-1ftlk, Italy:t· ya ko)'1JII'I d~I!!I, tlf'.--i<.,\reye K~l .,. rls! oirn~k Dze.re l!iii. rReat yaprlmIfb!r. Din lirutlk l:h,.

llaNo1:
AK~lI.IIf: YATSr: IMSAl-l::

13.13 I,U
20.38 2:1:,39;.!,l~

bin

8'elm11jtlr.

lpek diiklm~iil.:>ii AlrolW.Y$ya Se"Ko,l· d,lhnok lizct-e yolu Qll~ilrIlIll1.If}b:1,..

te"l""M!3.ttl:! M yahllZ en eski l:il$tikl-=fm mil) ~::],ill!:ceiktir.

Do

lillmll, Y.8..f)i

y~ru]GQm~-:si. tl!!<

Sa:r'bti1k oj!J zaman Frll!'l:!iIZ tUEiJ:i ilhra,~ ,aUm:d&, kll'giik nqoI.i DL[" 'I:dl:i.:L«.li. oJ8n(:.tltL i!IIJfi1nO lIilik;~tetl pel>.: }lilT" HijkUmi!ltimli~c; -,~ .J:rn.anya aHL. IlII>k oldu. HIlJIl. Berlin-de1'l hem de sjnda y;cni VI: h'!Jiru$l talk,a'!! C-SML Fr&matia.n f;el@n tld YBz: kBds.-l' td!a-- ~el'i:nd~ bi:r ~Tet a,nJ,oIl,ma~1i[.. _ d 'lfl'>tItyl! l'1IIII!lt etlt:ifil1ci< jO}l;; &l"brUk ha. iftI,ul-.mJ.t, k1!!yJ'-Joroel b&k;klll,na Un en 1rIW~ ote1iini tutmU¢ar. m!IIa,., a:l.&k_""d,alllara ~ _edl!1n t!!lbl~a1: t!rll1i'Ln yatql l'la-1JmJ8.-'9IDa t&bsis at- yap.d.;ll'B.·k .tatbik m~e mn1J!l. milJl~l. BLrnru da m_-<3ld~ ~d 1m- m1l§bi1:r. ()~"~ gOTe, hili
h&mTJ;mnm~~!. a.nlf1~ I I), 5, VB 3btr~ldkmily(ln Boa<!'~te lire S&.r- nel1.l'lne :;K!y1.e liNhk K(j,nt,'1!-n,llafl rtllllhttwi.y,ati xl.:: 't.«poL"Ii;m bU-k.aa ;g'iiBcl 'V!11Aru:n hlifllk ~ k~mi :!hHva ?tmi!iktm'il. Al~ ",tltTIek 'SBlIOn1Jmi& (i i!NCi!I dugt.ln zl- mMli)ra rn;ui~tlin~ ihtiy,aamJz y.at'.fJti ~"'k C\-f'IJ<"ti, Qt;im. YamJ1l J i.llI o[.an bBZl ma}lil.TI v-<!!rr.oek §:al'~H(! Kol'\, p.l1ba Jilaffip!lIL1'")'1 DiruZfaa.-!a 1(I m.11yon ):n.bk anlJj.,nuJ.Y~ t~· u(;fm\t¢l. MUtlufl i;;:!nl dijkIl1ek m'llmU£ tiiitDn m~YI!l,Mma h~· isti-y<?MU. DUnyiO-!L-'l" ~kl arzuli-U, vanh, .redeeekU.-. 5'~uk i11111i.'tme. ~riai, etli1"illlurreiBl olmB.k. dif4ilri de ite meIil1..d!.ctlmizmo H,g.t, 3 bu.,..ul;: !(fJCUkJ.&r1lU y<rti~i[,~K '[YL Mt' !)~ mily.o'J). Liralrk an:1;a,~ ik de kim bUlma-k". lair 8,l'alIk gHzl~lmln ~Jne

Abl'lan ylya J 0 mUyon l;r,!iI'\ll ti.iHln €Idee-e·g-it

o4s.

l'olLhi

M'tDt)B'ij

IiOm

ADAMI

'IJ!lVRU'

ETI'ilHi1"oJC:
1!f\'ll'Ift dllndii. iKS.liIfyl jI;'liahtarl& ~Ir' ltI!!inoo: 'lJayNt-lo .,~dgill. ye.r>de IililwFdll• Jt;I.b ayakta 110 ,k___Mi;j.li!!UIJ;]1I;J bululWJ'o .. JlI. -G1.ize1 kJi~ iIlr~1J1Il, 'J("':f11 renk ijJlr tiI.)''yiJl;' ltal!:

i~d

i

!io&.Ka:rak; _ JtSti~r miSini;l;,!, IX\di. KIl""lI.k Jair.i.Wn cl,l1jiJin 'G:e<leBi b'tztm de lriljIa11,
~J,z 'lJlIiill'l~

~i

ma-ddckr

igOl}derecektil".

~tbl.

l!IJJnl!jtI,

YUksek Ikhs~t ta,lebesi
BLirsada

-rn~eclk l'u"'iI<m ,il:fll!~ '-i!arLf bLr ~wd! IA.,vakla !h1mm!j>. IilldWenlcl1JlliI ~I:lii~ )""l:ftl,1L Rmf, ,fii~ lma, g1!I~" t&luII1; h.(.'$'"lfI~ ~1I,II:LiIL.UIJld ~ ~h!

ToIiIfl!ilUr:1.II" 1!del'1mJ];all:kntloilakl ~~-c gIbII dll'L'UoD f!JtF kop. bB~. BU['!>B!, rH~usD YUkl![!k lki:l~ dijt1ID~<ll.erlni~e.,. O!!lii:lm, F'a.!!'l i R-ooda ~l1jJ I:lb' M.U\"I[,,~& ,,;'Iblji IWZam=k: Qk~]11 tal e~~;ll:indl!!ft ~Tl kimdtm:i b1" lir:Ian~trtet lIld hem flat l{(l Tiell;rtt ~ ~l'l.[ g&lI!Im~llme ~uk !nnerrmWl1!lm, MI!.zamarLindil. .I;oirIl!1 T'!i: boe1iMtl:rorulm. .. 'Bl:illllL 1'01"1[- 60 l:Ii " ...gL\ i;I;:amp,;l:nym;r tcr IiItllr'lI, :!led!. Bt..-G ~ ~nb 'III· Lw,:z;a_, !rl1€L1:ule b staj g.!)l'OOekle.rdil'. ~ll'fll t;:s,iIJ1DlI-YIi ve>niiJ'tl. gld1!lCilok~.n" _ !nuIfiUYIOO"I-Im, -d~i. l!lp.,d I'(!d. Bu ial~boltei'den blt: kft,'lU ,eJ;JrllYll~. d ~~en !l(n(laml, Ii4l6t ta.U .. YO mrull!itJ~ ;N~1k bl,!: tletmek i~!n muthd<; B~TIi'l'ld~ 1>tzLn die Ji&lUil:II."k dljerlriil7l de birliglll dllt.;1" ~1!Icl~jiie good~i~~cltlortJil', .vn v~-r~. fl:iZll ];],11' 1:Ma.tlllllZ mmatr.
i~!'j,
I , • I

_

yardu. rod1', ~E!n\l klzm

~tm gilJi ~lr~ gU.:&iIl4-. U-kat 'hem&lll,

;j •

'-41.

Harp Vazi.yeti
i san BOB
t F;"'i'jcl~
J![1U'ID3:!i

Adl,iYfJ

_.

Korl"ltl.orls'rI,"ta:

Yazan:

Stitmp

j

~a'rki Akdenizda
meselesi:

us,l.er

greti ata binen ea U mer i
.

.

HAoiSELERIN
~~

EDEBIYATI

[SIYASIIO~\AAL II

.

."

Europaphobie
~ l~~~ Yazan: 'Yak.,
bu, O"c:ni bir ruh ha~lIg.nrn adrtdlI'. Ge~:I, 'bugtiniln. illEtler il.. I)

,,
OULD ~
ra.-diyo

Amerikadan
gelecek i§aret

SevgiHsi le bullJ1lmak icin arkadasmdan oduny e~blse alan deUkanl In In maceeasi
ru gl!dmt~ bt!J:Iladlk. Eh 1Lk~ Bei3f1.k ","11m. !i~dJ. &n btl IIrk .... ill"ll ba;lJkadJlr. ~i1ylc 'rk'L ;;QKaklar,a, .. dlql1'JIII @lb.l.se6lnl <5d1l.nG aJm I. In IiOI'! bI U toJzstl1'1'l d.ed 1k. 'INn In' a.U~ylj! • .11. btr ~"':" oJ.ml4f ~lil'O yrr-~ In 'l'e geld!k. au. hulf kll:q1muz;a, ~lkU. KIgtl"~ verIlJ.l!ln"ll\,llll'ia. za, ~ JnU kO}'dt., nttdlr? 13q I~Lll bll' - ££endim booT] onu." ,,1.. ccS'InJ l).. ,Jt.t.OmL 'Ii'1!.nlrr_ Dlr a.rl(ildolll kl~la SI· rlUn~ Il!dlm. Fakfl.t n bent kf,.,drrcll- d!!lrj{@!1.6tt11ill61!" flY ~Ikarmu. B'll. i:I!I'" ;tl1ld:Q.Si ben 111;) )'ll.kllfllnl :\'lI"tt.r.m. l@' datil. DlIf1iI tlflUlndl! lJU.kll!Lfa1ll be.Pearl nof! liIiye PIU''I!qfU MllIrn:. Iln6 ~Q.M. knml!Y'I k.tt.l!ILihntf:n dlJ! '1'. dli:

I!

.Ya-z en,: M. H. ZAl
I ,.~

adrl URa.·OSM
hafif bit
vc g3z1erinin iist.un.de

.lard~

ia:nm ~

E II

P" p

tJ

0

bill!!;

tabmli?!l'I "Ueriade
titreme
11li:IJ-

ml b.muSitmda bOyle bit .kciimeye l"'&sgelemiyecebinl!z. Fa" ,kl.t, yann ,Cib~n, bu da. illg.el' 'hli.lttill (pb:obie) Ile n:i ba,

Oir a.cayip yelfl golg00i ~zernitqinlzden, bu, mutlaka bir
CIa

ra.yaaaktJ:1.'". Z'rra, yannki ll'IU· verrih, bu hidis~yi. htzim gib-i. giindetik vakalarm, dorder be· !iler satrrhk resmi tehtigl~rin,

Jiko.d:lS1. .. Bi:r "-,..

",'lilt' I! sa 111:& lAkal!IIiLIlch. ~ bd. 8 ~1II apb ,uJIt

gilten: i:le biteGdi: iii kaltnad ~~ i9n Lq bafta. bir' NIh u.arruZillDBI~~

~

A'lr.r.anya.,

in'

ve:ya b-jr :l!Iosiys.lilemo~rat'dlr, de.rsiniz. Rayno;
Yahudidi:r

a;ians ve

haberlerinjn

o

degit. Muhatabuuz

ha.k-

,11'1.

krr:tda..-ufak hir anJ:wt, size. ieIpa t

bah:, dl!'ii:L, laAUI 'I!rir ~I!!I!I' SOyli~ rn, ACli4m'l: ~~ Jli:1U'aJ' "~iI: liure = UlILII ~i !1lra.s~ ml': lOtcUm. LanL."i,n ~~ <:'lkvtll(b z;am~n Iki - HIIJiIlen. ellll581erl dh~d.l. a.rk~ YliIe mlln.ak~y" 'ba,fIIt.dHil r - l-Ual ba.kaJw gtt i~n,., a.k'fililRii. HBlmd.en parMli. v&Z:iyeoti pelt 1:.'1 1Il!1'iI511'.1 dlY~ CCVII' "I'niilh \,I!li KlZir:l 04m'!.dllgr ar'hb~lla!! SlI~lu, I.l~lti bai'1 YIl.JllJ1a. gitt1m. ~II IIOl\ niQIlaya r;,i:lrc: ;Iyinmi, '.Bir&:ll tiOnr:a. ~i:nll:i yil1.fI ~~!di_ Kl-' a.rks.U"l n a: ~ ~k1yltr. btl- !;Ptyl££, :yapl,YGrdu, El· - Illan. dl:yM<lU. Yrld'a, bir tyildk biBe..dl'l. 11I~ ";In ~i.l H:- FII,l!;ti.t be· tldeyirn. (ioedilJ onu 811. .a.i'U'lfHi.s.!I hur- rif ~ ~~. J;!en .t.!I k1I:dm, Ylmm'lilo nLl.mdari ~tir;:hn. ~: Ot.si. emif'li :o:t.mr'ti: ~ GI!!!i bidi;.)Irrt 1M! ieti10f!IUl'I Ibill.b&fitdt? Dedmt. qsel!:'::I!:YI:: g1~et:iDl. tfi!dln bni\ .!"Jobiti~ 'l'e!fdjlt_ !7.II!I1l.I\ mnlllt.le't.t- hiJl.41U'11L MaI'rnl' b1r ed.3 11. Yl!.fHl'IlIz;a ~lIdi, b&JU.: ~ (! C1' :rni.? ~~ ye ett!~ml - $Il i!Jlb~&Ti ver _k.lIm ctklt· re.'kuml Ylrt~? Se.n 1M Diye ... ib~bUrl__ ~, diter ~i('nc adam; tin d_"ez; mi? ! ... -Emanet: ~te bin~R .;abu:k ya.- Kan b@yn:iJne fll'ladt. - Hadi ]:),13 b.ai.k.allm, dcdim. Hanya ~ilHr, d~L ISm bmra. e'lIJoi:8c \leI-

~

lI"lI2lfOl fm'1I

Ii'!t«Ii !!1'>!!I'tdlm.

*

-

"nil.

"'U.

,yetlene'l'l ps;ta.loolya li!trlah1ll.n slraSll1da yermJ alacalt ve I";lI: i n (I _, h 10 b 1 I!l 'B., ,dij Y ,a r e If' ha b i eo. gibi harclil. ~,em ls..gbirlerde:n bili olliCmk· .or • .Biz, !Pmdidell. bunr.tfl, tiirk ~ede bir mua.bflitli bullpsj2 il;a~ab:m. EUtopa.pholrie'ye,

edeeektir .k:i, 0 h.:diasUd.clem. boil" aJidir ve omrii.nde. &1-· iIlode.eU.tir . La:kj'l'!I, bllirul. rajmefl, )(OI"'1'lIl,.a.si parti1erden hi!: mrine jnti .. .mn ki, gel«-e:trteki bn muve'!"p et:memimir. :Sirket tntidlleu ne oyie. Oniver!litede fiL.olo!fCiya tai1liil eden aila kizr da

bOli.i,k. pOl1liik g5Hteri](lri hahade (legit brill ve 8unya 0'\' ~iisiil1de. b:i.r geni..~ h'l.sarllrk main Hn.m §leklinde miitR,bede

"lie bitya

diieri: H-Eillii

l..tin:lIl'a~

so!h ,t.tklifteft ~ arlt.k ingiIt1!ft 4e ~I:l

tMdt et~.

rib da.ha y~ ~~_

~~,.
.~
~ ~~.~
~"tI~

:~

bu.,.,.. daJ QI!iI" A1J1'o';· b.wbt It.BoUIh Ai'hcn.
MPm ...

~yle. 53bret
1lTl1t1j1.8.mr

rih de kall i.;;in.de jlrujadtgrmrn. kilh bir ke-n-an:n.dan sey:rettlg--

kURnmllf

g-eD~

,A "TI.!p& • korkn u mu dt:vecegiZi Avrupa irkintisi mi di~egtz; Am.Jtlti • Y~:trp.mul
r

de oy1~_ Fakat, bun11.1'.mahalh polis tarn:hndan tagJuyp cdil@n m i~crjIi11e[' gihi, !Size, glzllde1'l gt~ny-e haiivur~

miz ~ kahotik Uemin tahlilini ya.parKe.n bizim gi'oL IlMI1"11' dB. H-ellepleri IIeticeler , illetleri. aru:alarla. kllmjtIrmall:
gafleti.ne dlffimi!l~IlI... Zira, btigU!l~U Avrnpanm IIali, h~ydeIl ·evel. ~ kelime· .rI in biittJ n. trhbi mafnamyla brr pataloj~k ~idisedir ve all-

CihIe Japony....

bW ~:

tfta, dIneM, Yni fI we c:cn1W ~
a.z;i ~ .Ria :z~

,.dmz ikaUt 'bn.Inna..
I'esk ~
.RI_

.s*

d~~l eREI bu.n ... l'a.'yII.~r ~ in Vil.U~hi allREillflm:t.

ij(lyk.

~i 1)'}t'EI~'i'

Ne

bI.lf,.

y$l~
tk! waf dj~m-ii'.!i gKlr.r1h.tmala. ~aJ'll'~t'!Botrlilita,a lUI &nlcylUl bu-

8!11'1:m~l!i. ~~. Ve.rimn -.1'm.I!"2l!lin der]ll~. ~l"I tabl:'t yefln dlbEn(l bs:ttun. Amma (bll.M.l li'Iedim, cldll 0l!!.1::s}; bir ka\'I;'I,ylt. ~lt;. YmnnlK Yllrnru~", to· kat t'.oks.ta... En Mlo'lmd II. e:lb-illltmITi yskal.!u11: tuWlJed ~ di~ YD"Urrn. ~i'm<ti !It> blcL rmnJ:yt"tL .1.l1-, ~<>l ett:i i!b~ omahkmleye '\'~\I,.

-

*1,1

be ~
;1&nmna

~n

ayudl.

_"

~1
kada1' ~
~¥1I(ID

de eu,Jq d~~ ~otit'ilmt ~ 8Olm1oim:n. ~b l'.ffiIriyeII:: !ldiCUBI1R bn- ~t ~,

!uLl~,

btl.rik: ol4t1Jf'wlu ~.
Os: s~iS'W'liI!l.

bit'

Meter.ee

aonradlUl

~dim.

,~e
I)

-

A.h ~, dlyonill. Bft' v&rd.t. Ell i.nRrI d6h& Ql'k. *Lam. ilQk:. Glttiil. lJlbI'1.'Ide-

t4f boztn:I! 1I!!E!1 gO:!: Mii igIft tad r_il eotm~. netY.tDth
d!!!ll 1Mrl: ~

u.

HefImIl'l

!ilim&dre:o ·ta.g:yin v~ ~t ;!'tm.ege -aJkiiJQn. Yafl,i, 00 iii. bu ke~ de.. bier "ydie yap!JWml:l gilD A'II"1Jtmhlftrm keDdilm.nden beklemiyeliDl,. 00,Jar, belki. 1m hadiseyi Irnrl hao krmdan mU~lHwe Vot tab·klyka vakH: bulamayaclilkhtI'dIl'. Zin, 5: u r '" 'p a p no ~ b i @ • btitun Avrup.a memlel{l!~t ,lerirtd:e, t,."Oktan. muthij, bi1;' ~liSm haline gin:n;i~jl" v~ bu'D::lL. tut-ulan tutula.na.(![1'_ Biyta.raf bir mU.!!Jahit silatzyl.a as. W, dia edebilirim ki. musaplann en ha.~da asrl dii~llnllm kim~ler, nIl kaia.1a.nyla ~a1r~nlar geliyor .. .,:- Ah. hir AVl'upa'dam ~1· krp gidebi1sem_·. Nel"el'li oruriOU, ~A.

ruakt~ devam edecekler;
Sizden

sl;Z-t!,

baa MlI-

wa1'Varacaldar.

,gil&e bir tran.s1 t ·viz€:Bi. i&iye~
tOeklwdh:- . Bir gUn, bu11::lnduium ljehil'in en l!I'lut~bet" Lj:se1erini:q birlnd@ (MI,l~a~!ie1i Avrupa Edebiyatlan) tedris eden bif 'gen~ ~a.dJn, balla, g-eldi: «- T~r 'kiyode, bw-ada.k.i vaz,i!cme ml1· a.diJ 'air ij teemin ed8bi1ir mi· yim?", dill'S !!IOM'IJ. Bel'lljm, ii· t.IlIit kll'lCl biE ce'\·ab:Im. li:se.rin@. se:si tit!'eII"Jege, rUMen dolma, Jia ba..!l.adI Ve b8..§lnl Onune i. geuk §u ha.lin ~zlerl hsrlda-

b:ic. dll'l-

cs.k bir p:5 i k a '" a I r z m :ao I n I n ~aJahi}~ dairesine .mal edilehilir" Me yank ki. Dr. .Freud almil~ bllluDl.Iyor. Eger.
psikaf.la1izma.InD. bu dfl.hi atMr. devri1D1iri d@h;umED bijiiiD cli-

bHttay~ ~ dl!! iIe .~ t!icuet ~rgonmn UmWhr~. Btitiin rivay~ bir lual. lim ~ dliier t~ ~ibere kalms&.; lIi.ll!!" rinin fmv"et1eodijiue daJr ema.~ VliL FUrat buna nimen j(Jdb Dmidine ~z:. Ja.~

_1iI:mak

ret .... ta:!:ellgtylJ('; idrak e

etm.i§

di:r. Ba Mizlerin, ~
i~ .h:I!t'JI ~.)Iewd
~I

MlJh

dr:

Buradaki vazifgzne mu· ·a.dil 'oir ir,; demekle, be ki, liize !tiol!!:mU§kiilpegenl gorulldi.im.
'lfO'Cu.k

~-

Du-nl!U'1 aftIalll'km'l. ~~ntDm~nJM'd.e1l

01SU'I1, Amp.hkll

m.f,

Asya

burdar~ ~n

CdiiJa!;' I~. Al:bh ~ ~ YI}.pj;I, ell. hltllt .-Ii&n .-ot1.1l. be ...bat ItUi 'Ve '

'olll"lfli

"81'-

ml,

Afrika .ftU,ne:t"e!'li.

muriia

JI'akat" i.yt."t:I.P eder.3e, ben. ta,. iI:'lIdlgTtJlZ biT aHenin yanmaa
bdeyil'l1,

b!.1.1utlsaydr, A"TUpal[larl, hassaten ken di vatam maf! Orba • Avrupa balkml :&aMp ka.v1.Jraj! ruh ba.stahldarmda.n, bize, muhte~m te-.ziBi dana. g,e'oil" VUZ\l.b: \Ie dalla derin bir isabetle tMbit ~ mi-

kHcd ~ ~ CrItada d~

bUlundaimuli w" . oI.ar. ' ._ ze7Gk~

rn.

1'IDia oWwlecr.i:. ............ tur. Oir !~ _ oI'aInaz. 9!!: ~~

memJ'ltm

l!2I.lhni ~karabilirdi.
dallU Du!m.ak

lptid'a.i

~.
~
ni:
~U'.

~
~!:u-u.III
~~-en

bit Alman
:!I.e.

8.-

p.n

lila

;drum.~ZI ztI diI7:;gii:!1 ~II!

D~~ b111d1lm. Eli 1I'ii· b(r. 1u:1'!. .H!lmei!I 1!1Il[1!r'ar~Ji; ~ Y& ., i!;iJrtiiim U bplJm81ll:&f ~d:I. ~ 'Imlfl.lk. G da ~i ;J:'O'Zti YI. .kl(!r. k_l i~. ~iIlti !1UIiL EYe dog-

~,iMi:m.. ~m.

~ttu.

- O!Mm,
D.[ruan ~buJI;;

Mm. 'KQmo.unu'fl Ir~irIe I ya.y.& k,Qj'r.

bilJtrnt

mMIZHn

mahZun

b.o.ba, diedL. B.i2 Ilk y&,..

Bir kadlDI evine gi,der'ken uzerine abl.p soyanlar Adliyede

toJWll, teJ:!: AVl"lJp8.'Cia. blm.Il-, '~'ayl1n; tek Avrupa:da.n kurluJayUJ'L da b~ka. §eY iilltemel!ll.~ Ba hfl~ttii'imiz: hutabgrll 11k ,agrel;I, il'}te. blJ iiOl!!ledf' kl!::ndi111 :z;ahire iti.:Inu·- Bu 1'Ieuyana tutll1an 2llvallda.r, ka~n'I, et'~ ,kek, g-enq, il1tiyar, yannn:za, eli'~I.a, hulya '11(1 lltn:i1. dJOlu {till'. ,1e-rJevl!'ya. nefi~ bit" ye.mektw ,b.al'J~ed@·n bir a_giz'fn 'Yumu~k v.e uem1i ~~el!1lsiimImyle S('J-

dadli~ilni.... veya... ne me!liei:a, ~Qk agrr iij:J er~

d~ kull$! rUlmamak !jartiyle biJ" ;nevl hizmet'l,;ilige de l'iiZ[ alu·
!rUI'IN'

«Tell Avrupada.ll- I,;IkJP
deyjm de ...~

.EsltiiJe.n, b~, Vardl ki, ""Bu mli!imlekette efendi 01&, ;ra.k Y~<I:maktaiisa. Avrupa-du $undura. boYacJSl ol.arak iSii· rinme.IP tel'dh ede,rillli.~ del.'"-

,i.

b.ir ~ok intelelrttieller

,kulurlat. Ha.l1ennde

.fe'l.·ka.li.delik maHhulyahLarda old.ugu gihi ne 'henir;!eri uQuk, !;flrJ; ne de lR'0z1erinin trafI halka. halk'aJta.ngi bir norm-al l<ldamrn ta· vur ve ba.l!'eketlertrlden b:rk· ~.lZdlf. t(timai vuiyyetl«inde r'l a jnsanl ~ilpheye dlleiiracek bir nll.sui!iiyete rnsg-e-lem.ezsinijl';. I{imi. kl.inigj arl kova.nl gibt 4.~lemek:ta olatn bir d1§ci~ ldm.i, hi,.. tieareth:ane-Ilin veyi'L 'bi!' '(Ilrketin mUdiirU; kimt CniV'H"·mtede fiio,lOclya tahsil ed~ -wurefieh bir atlenin lull'r; ld~

h~1} bi'l' yPktu.r. H.atzl

.lerdi. Balta, bell. bile 'hill, kara· sevdalrluda.n binydi:m. Onun

aU'. Tavur ve ha:reketlerl, ber-

Pencer9de~, dU§~p YMil d~

i~irll. (MultaYEGeli. A'\Pl"U'PB. E· debiya.tl) l1ooliii!imrn 'bu yiik5ek 'mesleke - Tiirkiy.ede ya!jamak ~ ~lyla hizmet~illgi tercih edl~l1d&k1 nih! dram, ania.makta zocluk ~kmiyor. dum. .. Anlaitllikta totlull: .;:-ek. tigim ~y, M1Tl8.nianhe:ri, bu· tUn medcniyet ,Ie hiirriyet ~ilkla:rn:nn CCrul~j o,lan Anupa di:rarmmb(lyle hc--§t)tIYL1 h;erisim:le, buy1e 'biroeDbi.re, bi!" ·korkun~ cehe'D.nem Il"Hne gi. n§illdeki haruku.l:ii.de faeISY·

iqin, M .Afrik.a ~1'!,lrhkla!"I ~I"asmda ya!l6yan kSl.bilcJere kadar ¢mek,:ne de- preh:istari'k'in :k~ranbklQ1'I!tit! ka.dar SDkulup nesHl.eri in· klraZ bl1.lInu.§ (Totem)' lerin ke'mik1~im bi!'!lJbrD'll.k moo· buriyyetinde lmlmi[· Ham. bit tun va.kitlerlni bir hmarltane. de 'oUe g~rI!\* Utz;~m N .aet:me~. YalT:iJz; Orta • Ann· ,pa'DlU herhangi Wl' ~-de fiokaklan: d.o]a4m.ailc, kahveJ.erde. oturmaJe y,eir!,oQrma.l ~il1en ki.lii&eJ.eri:1!l 'm-wlMerin<k gO:;: ku!la.k o.Lms.kla iktifa ederdi. .0 Zan:H!.fI. tIp-itt beDim gibi.

Diier ~

bu.radak; ~

bJdydieriae ~
~a~
gilizlerin pe;; ~

flH'ada A:Jrqa1'1 muv&f-, !ngili;z mu·
~I!-

gt!:vJOd;igir.ij

w In...

~~bira:liD1t1t ,....

Bu h:N ~ lQJodan da. ~
~
-~~~~

barv Mlu~
g~.
h411l1iiil

ana.k

Biro

.l'E!Tle

-vel .ADJerib

~I!i

mij l1~la

hede etmek mag-liildur

mbra.rmde. '\Ie bwlun

KalIrdJ: ki, Avrupa, h@T ~n !eve], devaSJi. zor btr l'lI'h ~-

k.aiiWef~ refaIW ~ _iz ~ bqiiu eberiyeti bmu! yapmab, yapi lfi+ep bar'be g1r i:nl!j:j isfiyor.. J\meriIwlan ide-

cell ~

m_

ipliiR

lH:t-ha!Ide it.Ierin
b&ihUlJIKMN

PII'

if,f,e-

·ba.~hca. aj:raZl .;Eul'opapbobie ... mak~o~!£". JUcolojismalllzyJ.a iiad.eye 9&l~b.~)IZd~ on....,
IT.

~C¢O:·'~k
£.!II..

UDm.l

~~.:~:

J;Itl.II:U.<:Io.H

Ru~d~ gOfluliO y~zulan bur

-ian

do~

da 'bu,

_YaJ
Burl!' mut.lu I,,-rmda ,ge~

TUJI'k
(Hu.."llal.) l"d.a.k1.r
ve

Kill
_ G~m.1!Ain AI'2'Q

.01.

kri'Zlori ~tkar:ul dB 1m, nihayet. s'iyam gerginlikleri ve j. liihlf 'oogu3Dllliairl ta.hrik eden
de

N..t!..'Y£~l ml'l"kClli1ld~

::r~'
hI'r h:r

v-at.io;n sa,,''!'

ani de, olduk~ li>bret kazanm~ bir genl( muharriTdir. Fa·

kat. b"'rt~ylemi bU<l!1up gjtilILek ittteyorhl.r. i[l.e, OllWnia, ~ize, 9.T.lormal gt\rtirLfl'n bal yalnrz budlJr. Di§ci, SIO'l"ar:wAca.hl. TtiTkj·

Sir miIletin veya bir 'eema,· atininll8hl!i.l'J: it]jn ta.ribi lll1J~ kadderatm bq kad'aT bc.rz;ve sii-

Z'u-a, AVI'Ur_pa'da dalnl ilk ten
vul..-u bullJladac,.
ba~m.!ld!a.n,

btldUT.

Tiir"k Iazl: QldD It.&Yrly..,. iHlmda o:rdmlnl~ met Bhnek In.fu<Ut.&mt ~ jg1:HU..~U;i bJJdlrm~r

gi:iftOOIloiarak h!:!i• .8U

;y.eye gidip ye.rlctsem.-.

De

der-

IBiniz '~.)I Biz, bunuD katril ola· mayl.l,.cagmI anmbnca, mnhaNe garip ~! Uri gUn. 1W'\Te\l:noe luIdar senl. jlalm ... h.a.E15iIlI!!. ~H, o:;ayaf 'Iril'h:l~ :mm1iYm.1~ mu.ItULo; iMi'!-1'I ;v'A!Kli~tlfJ1.. '-01:1.. 1'1+;01<,., .1m bJ.a3lJl\ ~~. elnuil fl.ynl ~ kal-· bLm BB.C1.3 k.8C.IJl Da:yre.n:ItJrtEl. I'!k>ldu. Ha.y.'I.tJfI aetlMi.l& g~ gr;gtlRt: ~ii1~It'~~f.rnd: !ret.1Al bi I:' Ic.i!..dIOr:J!n Soel:l! MaPa. ~ rniite1mLdl ~lDJMi. .'llllsUed lh1.c" 1)'\ g-Jt;gJ.d!! buxad<!.ki dOlltlanm cia. wrutlu.r<l,-

:ratls tel"Sme d5l'1u~U:orlilmem.ilj bir M.d.isedir ve y!trmki miiverrlh, ya..r1Dk:i SOE.iyolag, bu Udiseyi doguran ~e, :tin tittli.ne doiru jjiIirken dR:dn bir u~rumun It.:enannda.ki adamm ba§ doomes:ille ug-

,te;" sikin V'Ii': rahat yurlIarll'i!j'!tl<i<'I]f'l~ kMI)'Ila"I'O.Ii§ kabul odil· ~'k'la:m!ll pnnadal'll ~l, m f~lr .. tElJ.l'OPS.pitobj~. '~D, 0- di'ya. Mard,ne lielirge ahnll rin bUtim ba6BU :rublanru e.n Ma.rdm U:iU91,1!lIJ S,'Lr,i;."Cdell ha.yali k5kleMDden ~
'l:iiuluD'l",y.orUu.
I\Ui!UtlartmlZ;a. ;:on

,a..kmlar

drIer

d<!:da jlk daha It-

ITJBm!tull.Lyac "9 J:.&..

1Jo!jkun l1i1i1liruiIB ~~~ir'

K.ARAOSMAN:OGlU

Yakap K attn

g~ e.UrUkrl
klrge1er

~Jmete
f~<I.

b.a..,ltunl~hT. ,,~.
nt'I.<.i.nsml!.

Ci2:I'to

BUl"sada

*

Ibir kilolma§

mu~+ekirj

H.ur!':!o. fJ.lu~W;!.J .Kur",r;;~l1"iII'r. mit.iiJUeainde otura..n. lpil!'kll 'iwmlll! cab·,!!..aSI 5f1.rubL Y'a\oo (ltlu MOIO! ha.vlimin ala 'I'~U.ijim dwthLkla. ka~i !:Iclif uell baz;1 1< inS-rlrJre ga,tt~ IpekU calt 1m Ke-Zb1lJl? BI1I'i Il. h-y1e·~ ~t. l&t:an. ,irtlrnll,illt:ml ~ ~n[~.ru'lTj. Aff<:miz. ~unntlar' ljzer1.~ Ihtikar Y~[:'lIIrl1- bulla. 1-8tan()tIltlaItLlerll!: Ull.!lfta kalm bl.r H~~!<ll, bura:ya gell')'M!l-inl.z ']i!'("tjt B«-y. SeIf'. Sudu. C1er~! A~:lI'i;Olio t!:-flJ.rn o· duvll.l' ijrmtlk Dlyetll~~n. Den! btl duv&nn ya:1'II~t'nl:ttn bu tJilJmn. II:LU!EIB!.Z ded\kC!lllilarli ilau ~i.t, beri t.&raJ'I.cd.a. bmtk.mM ~ miMn 1 ya.l ~'1I.~~ibtr ta.rata 'b-u-ak:!Ia-k trl\1! Gt:;:rnyorSIJ.t1 y.a. ~CJl hi~~1r ~ ~Iyo. bm!m. ~1f.tI,....t:Un:l. ilrlilJ. el;me:J;1 ba;knnmda.n 1flI1!I'!- YaJ.mz .... <k:i.i v;,tkUr 'bir i'kl BOZ_ a ~~ oaca;tr.n!i M'nimm. H9Jll1.ik~ ~ aJ:"trk BUr:!ii!!ldra Bi.r gi1n.Mr d,,,,ktor E!~le. HaIlt{iman.u.ya.:vq ya.va.q hB:yl;I.t y;ohlnm (:Iillllt!ltm~~, ((en kurulaeek d.u..ki OOktJiiJI ",vhll. ziyar<.!t I.!t'mI!ik ~hl. dtm-i turuamil.eo _rlm I!I ... e.r~Jr. ~ amrUm!l BurI5a, ~Hl!~ll~O ~ Eene Ull.l· l!i1Yt~ ~k klza;r' !illitrul }(r·2'io.lln 7 dcildtJintt<lfa, yalllfl}'Orum. ~ E<J.~l}llJd~ j{lU'Ulmalrta. ohm F'EldTrEN lU!:ZBAN A llaiWI.l'I~m mi gar.:<eJ'lil: r Her bevaz. :alTlfl!ll bu yaz KL~IYBlila.<b kulsI:a.rurul :MArt ::t.9lfl hi2l' tarat te.m11_ DQk!nT, !!'be, ha$ b-akH'I' Ulmru!l[(L" .l':.ar.ar 'i'erIJm.i!j.tlr. Kllm· ]al' !fa ben n~,I!IIr. 'jfIJ.ll"l' y1\;o:;li1 VI" m!im1k ..s.r,,, mclrtub~mLL yo-lllyall bi.r !lY' old\l. r:n kU.l'ulm&I!Jm 1..emln ",in tl':; klifllLk. "a.z.1 an n1 !IJlhJI' Seztden 4!1W1lfl a:la:m.stllm K~'bi!;11. ')":'14i","! s.... ':;'l!ttIil.I"TK MiI:'I'giIn kadm.L!UIH 'r k£loIDJ. l~~:kil ,~flm 1)t.1:r- Ogxen- nil dlU'rldm iII!ll ~ Yok&~ iII.C'ttI<: "';1111\. CIJ!. :y'8fZ' Vr tahammmle ka.r~Ihyoruz fakat btitlln flrsl II~ In ~ J.{i!J kP..J"I1p li;i 1la.zlrandll a· m~",-k blm'l!i. J!It" •. phi krvr<'lLrrli~ dbjini !lJkan, I!!e~m r &nl 4e Wal'lbtllllh i31"8.J1ilZlI> irL&J;~l{tll:"_ &rdQtUn It:sIm dlVaTI'" !I!l'i.tBsmda. ou b:rrala.slnl bogB.Zl.l'ldli. tJ L!:~Yilf"k y1.1ZtJrrr!.lze mj.IlJ·""~

'c;uooJd3L'ml (ft!Jn~a ,8'-eti.nnllif!; P;lB 'b~ ~Vim~Zle geleft 1!a&n!ari~ gttriD~tlik';l!:, orua.· .1"111 dHtlHi:rr:l d'I!Iledfk~e- g~ IULf!jo'· :>J~ yoo1 :l'mI ufuJd&!- bdi:riylw, o!gwti tJ'frrn I IUflt"tlilf(lml'rl.. Orrl.Mm die t-r:rha~p: kada!" C1tIIh 0>1&11KI ~ ~tllkn ')P8mD.da ~M:I .&.!I"I!tlm., gWllD; o1enl!/<;eIII:: .,.~ t1.'l;W'il" yor:. k~1mi imt.

ktartb'I.JtiIL
Ojdll.

illtFtondi.kIO\"1m ~1
blr gibnllinti

bara:va
ne.e!l

,ba2lilr1SftUl1

Size ytrml

dor't llall.l:JI!k

~IJmi~: $&bii.h yedide kaJIuyonLm. It;J.i1:IfIr1.,e k~n' d1:m". Ill: oouh Nr dii.ft'u a-yU'dI,tmu lltize. gjjy. !E!!'1I'tIji lrtly(i!Jti": " f.eIriZllh' U!I ba$ ~JLlrtJ:1>:"!..IIn _[;I
~l'

ya,l,sde.

k"mp,

Kir~z:I!

1\.'UI~liI.ne!>"1 ba.iI!" eo;rveJA biT :ya:t

aer

ma~

~BItt ~m:n.da. k.a.hyarum. Bir ,.Yto.'\fl..tI; yMit m-1l.iIIri.d.a 011 iki ."...,m~]'ri'l·llZ VIII", 1!~ uet".I!<Ui dLt!l ...lfli. ~lVfl. bakllry.Qf. ;Eun tarl:llifl 1'oir t"j,n(ll!l' AllMan dogma.. kilr; ,te.ka.t oolCIDl" tru ~!!It'JUg11n bLr e.ru~ oIdutu,-

;m.,

lnu. ~ ted!i'Y1. ve g:Lda. y ....., ... gC)lITl1i;1~,," ., bai'lliyocu#'lnl

)IIOnruIl? Sll"ro.tumm

Memlek~~ has<:"!lilm.i',I ot1i1!1 rl!:l1i ·ibLnS:YiEI. n"iJ{ledHmj~lJlI'. Slhha.!.. i"'eI'iMe~inlll ji<l:ndii.'rdigi pl:ll.n d~lr'R' I .. )'~plla.Jt ¥e h... r ~ .... 11 modern tea. 1 ,all h.aiz '11 ~hllL!IJl. ye)IL 1Ui.;!t.ll~lane 1:111 husu l mJ.l.hM .. b«. bu.t.o;;tlii~@l'I 2-,)0 l)in IIril ~:3.!'f&d1l.m~LI'_
:aMlileerl. J1:'I Il.~tr Ilrrn.4

MttJaty.!l.,

r A.A.'

-

bent TIE' bsIIl' pfinlitinj 1>M11 l:n.i k.a.1!Jr I1f1'f1<'ll"nl~LkLa d1rIil2lM I!tmcrilJJil. ililm<:t_ "'~i:JoI!'l" :blJI;;WYQ!"tIfl,., D!:t'!tluturmll! Il~ma. bem Ihm.d i!ibne Ksba.n. ACIlM. hula ,,'OISm?' 0:.'1(> i«-c blmleJl tMrmJn ~
ge-l("y!m ml? KEZiBANDAN
gs14nlnil':

1'8

~kranl.a.

i:J&k1Yl

f.aktr

h .. J'lt"j"nt!'1I~tl.

gl-

dlYGr.

l!'ERl1:J l".l
]'9:19 i.<;ln t;l-

K,,~t:: monu. N~a.n.
Buray;:l,. d ".J'e .kJ..!"~b,,(!l:illD

~

(W~~!l ve='Il'lI~tl1)J, f'exll ~y.

Bu. i.hma-

F3IHl.da ben lIl'o<lJl1lELP iltl''''Jli:yo:r>um. Hakl·Id .R:.I!lll.... V" 1lI~1'\l1l'li:r';r Un mi!JlJ.Dll~ no!l 11Id· lere getirrm:ttece.tITlI ~.ynn"rn. H":l'~ ..~.1Jt kM'I1 k!lI'1\lI)'a yii. ·rvQrl.Wl v'.: lI."r ,1Jn )'<'MI t!I,r rl.{;.... a'l'yt)rl.lm- hl;&fllnIlda. d6rt be~ SI!J18 Uf. " nnd;'!. In!l~nlfl.tr I;"k: .. d.lr lyl ~"nTm~nu",trm; -:-lil'l'ldl! o!:lUIa daha 7,yad;:o mUflYY"n bi" ;lllinTO jll! il:.emlUlta.. Idim. keruitm de [IeL-; ge~!:-

ya.... I.f 1 temi"" od1YOf'. F.!.hiUl' V~ ~'f!lllt ),8vt',l t~ln tLO!: bUyLlll: till" i'lJ.uet eJ:!I.C",k! l!:lr dftel"i koyUnrl'e 07l'fl.U::eJI d~lliI. bacatulI klrlll!f. AllILel!!! ~rlU b!r "iln1l.1k y"I.(!B.1lI .:;rrtll1.d;l tl~l.':";'J'Jlk DI Y; R'E:tir' .:i i. K!l-Vmm .p!jI1~lH"'l.:Y'i"~ bll.-t IN.~ .!..",~ d!T!Q'iJ.!l:n y.;.rfiLTn~ukh.fl, IiLq~Jkti'l.1'I bl\yrldl. 00· .cutun telj.·;!,tI.:&.n yilrek p~BJ.T!I.;udu. Kmk ........ y:1rEl~lbacat'I t",d.I""l ell'!'l~lo; ~,,]( g1~~ old'I .. ,l'tir "ra U.., ilJoi7. ;.-,,((1110 r"" It t ~ lI .. h ~I1HJjlm o'tlT. OL"Jkl:iJ~Nazm'lltl lUna Vi!! Lhtlma.Il'IIii.k" giL Vll.kWldB VB~. Eugim Klll;tlk Hamlt a.!~IIt baeatll!! b~tah<J.n«L CI"l~r:!I'ol",
IIa.Yllillind~

dtlnya.dm ne 9Dk a.!ft.Jet, lit> o{lO!s Roi:rrap va.rl BlIIiifdtnn k~EI iD8llll'l kaa"t" :z;a~ at.:i2! Gto,;~ gU-:n l'l'I'~t Ud:IIL-mda. drHrtor ~a-zmJl& oturuYC>1"Q~t:_ KmtI ~dI. Pe,jrnlli.de klJ'llf'etl:l genii b1.r kMim I9Orij'e ~diiY~I boe!'ki' b-eol!11mld kads.r. ha..M lHilld d.<) oomkn gcll'l; U lUna. g(clI!ri:J!d!ll> ytlzIlnde. .QI:Ik ~rrn.ij~ .. ~inoil!j Mr m5:l.m m.:m.\.."'1 ....udr. BaM hit;: 'f!:L3,~", dfY~ ~l_f: 'I;OC'll~:mu d~ laterni:yD~I.IIT1_ ,i!I~n.a. nl'~lIyal yapmm. Dedi., a St!6inde «Ik 8'ert b'ir ifa.d<J, 1l& 1m~i.ll ~I r meta.net v.a.tCU. N BJ~ BPy tI.a,yre!:fJu glzti..

dllffutmE~

nta:II~.

Bk.m etmekt4llJl'1'.:}Mn:ro. 5;:den fleyimn mmtB.ka.!lI m ~ retHL 8 ... dJ-t'tUl SBnka.7B- btl l'Jl.&oQa~'\ tdklkat .fa.prn~ Yc ir:a.p ~n t.edb.r;!lf'~ ~~-. nEBtIJ. oot1m~... ~farglllen.!l, I:tuJiud;ay~ It.!!yJ.e.l'~ m.tlbJ:t.lJ.::i. t.u. Ibir ~ wrmmJ:i.8l.en i!;ln 1i.iI:§.yet.i. 11itl:z ZirtL8t mildlIr\l hildut: ooyundakL <k~1!I\i ~<~~ ~ !r~~11 tl'rtl· babl!l~.

y~

Dobma tezgahJarl Izmite 'geJdi
j:r.m-it (H'tJs-i) -.tit t Vek.i'lJ!!!hi bJa1v.;de.n ,g.'o.mh::rilt!n 200 clokw:n .. ~l.. ootUn r:Qal'Zt:'Jtlc!lUC .::!.dIllimi:zr gc~. Hwu~, M~ mii-dUrl.i.i iii. ~ t~z" lfiJiia...d..m ~y.a BO, G I!:'bzc:ye 2.0. C~ Vl:y;:: 2(), ~ 20, K.a.fa:mi.i~c l(t, Hcn.dcie lO, G.i:ULciije I 0, Adil'p~lziuffia 30, K,;y,1~~ da lOad rt gO ndc:r~1 tiro Kruld.rr~da ~Ltmt.g 016.1:1 do~~al.ak. k1lRlU dra bUELTJllc:rdc b~cktir.

~1!'llm!Odi ; NiOlti
~f.e{lB

lUZlm ~ Ge311' ~utwt\\l d~ ~ ·Va. i!IO'IlTa.? 'Bu :sualdo 'tliU" ;~. btT meydun
SO<Iii:1.1l., OM! ~tjll

(fa

M..s-

<:>lru~

IJdne:i klP'l!!.
.....I!! b~1i
uk,e,&lI'Id{l

m-~

k,;';yiel'i;u:i<!l n;:a,bt}"ll!:l5.i
mir'\

'I'iI'l'd I.
•. lE!Iabast

Ak.m~t:
.l!9lacUllT.

{"">'Bn~

k:admlll
biJrn'btoy.u:

Ylli;i.I01i!~ b~[' f!1'tm !l.1I!8tt.
oldu,

CU·

dllk[an

00

&hil.!l!

nu"

S"'i'i<~t2ali'l blr1Hl. Im11. Ben I

iMlr

gLtU.

i~~.

j dan

Vli.iyd, hu t~~l.a...dll.D p.!!yd~~y daha ~ J:Od.IrTecd.: tiro IH.i.biill h.a k Giroh!.H1Y~ hlikUm~tinin DU }'VdrmlD.
Mlll

ok.ro!rl:.!! m~UJIo

YIe

.mii.f-

'1 •

G • 941

Bir ganglnln haitrast
j

Y8.zan: SlID,. SADRi,

.1

:lif!Ilo;t-Il<ld meJrdom hh'lbtl!'deDb.ir0 t.~. :Bi-I'kM &ib1 <;iiuyrn', Sultuahal'lcl lian rm,gi ~.evlel" ~ yBf'tukmd~ o1;Uin.l1M'MJ.1}::.Swvl.l e.lbl~"" t1!~lUl, yn.!m;:daki'i~ ~11f1" .atke1:'"li~ !lub~ dtlktll_ \.''6 myordu ve yan!!.l'iktlo' fist: Ul'e.f~ald ~ler ,de t.u~tll, 9ir Injl'lttet SClI'lr:A.askm~ltli&e!.er~G tUJ1Jjbm bb'il!I' ks.le k~Llifi vazlte 1)8,- Mek1.e.b!n d1:!:rl ..e.vl'ea1ne KlTIlll!J.i11 ElIYIIo.hll a.lG"I~, t.u:~1l:f ~ N li!ID9. k.... n mart, lilln!'F.lIi'l.II.lli et'WI Itocalal' gMli!ri.miZ v-e gt.nllller:lmLik ~6gtl:s. Jful,ya tiiill}ltldl:, H:ad~~Cl:', damlaea !;-lktdar, 1l"!et;tOlbln ~!l.l~lIll'I ll{'.TilJli~ :I!:;s.biU'~..r~ 1;~yl ediyo:rduk, tUl!lyenin kampana:n !;II1tLld:l., h...na l::iJak kllirnl er ~elftLl8l". FalC.(lt Ita" \'e- !iil)'ati bulut~a!' gi.ttikQol! ~. llltye otaMobm'fOI'''-:L, k&f'r'Il"m\l(l.[I bil'j,. ~ del!l n "fflll OOI:1IlICl'() diJ'<:lb:IHriz,) 11111:: lrirl ,Ill'd!r:nda.l'l. S1rk(!l:)lye oopu {I.-li:1").'l WOl.', !'.W.td~Y'QI', ya.ng;rnIll !\~~~ ne!l;rk .raatl.IlrI:1!1.i{ }'tlll!Wl:k ltnd'itr. fasl.el.'j, "mcc:tol~l"iiWl. ~et·j.y.e vW'U-· ,git:t:tllllr. Etrattl(f}: BUh~a 'kadlt1. .n.ctIIlUe'l" U;lScIt'l.da ;i'On'lu. :M.<t).I:W]l h~...II. bal;ll C'dildi, iSirkee.1dle yl!.'l1;gm _rmllji. 1'Iu giN d~'J..B.J.1.l.dda.l" pek ~r, ;!l1W~~ ~Ltiidi. ~t ·itfa.i~ on, fI'Jl Hoapimhcl evla-rlmlzoe ~niilt-:r. 'VIl'Jdn1,a Bruoe fie J(lRrII GJ:a..i.rtor4i.m ~ diUdh 300.nJ. d6m.lil. Demel!: yan.Sa.ba.lJJ!ey1n. Sultien • .siDd.~ ba.lj-Y!l.dIZI~i":! h1r Uirlll bt!.rJ:!$8-m"l1t~t:rr, gm. :stmmili\! Y6l/!!. 31mQI:I:"1tlmU~to., lIYlin yang'm lril" ti!I:r~ Btl!~btlldbV!rg-ll'Ii!\. .Je",n'm ill~ QeVir4'i.#l Y$<liIIJDW'la, ~tI" iktiyar, !1ii. resl eadd~ilK;. tl!i" ~ PBlijall1el"le ~ ei::),n,~ ~ W yl..h.. ~n an:il!... d k8,C.I 'l!li.r mektll'lp muMtimj VIIl"di. ~IT.IiIIDf 3l1:·tl;llnn~ 'Q7,#.A.:lI, $oJbm. teperr ~mu.,tul'. Jerak dodi lI:h alnde tkl ilamfh bJnakt.r1 yakm~ ktO ..koBJ:J. Grsvtord, 7'Ol"lWt ~'e "Y(UlgmI'air' ~tl ~imdi., i)!!!1~1 I!'blli~ otledllln, SOJll"'-S da ~Il(ml ve ~ tahammill ooi-BJl}Eo!;. A.r:a.Jarrn.d1!l. 8I!!1d y<lIJlgmla.r mllt.eca ...jz, trl'litwU'f'I%, ila- h.wlj bt!k!tl:.u.ck. bii Y!HQ{1I)ci&n I~-opup ibir ~~oli. l"ekl!.betinjn 1I11l1 ~dll". IalX"I t'erm:a..'1 din~milill ~1edI, Sir ,stll'n a~1i J;j..~ tuhta ~<I<!It Kfr,pt,a.n j~[l iil.i; .0000 MetrogiJldYin ~.r·~cttf1- ~ k8l'~ p.a:rladll-ll.t ml, INl'ItI aw:}'1!. alir· PIUlIiLd;e.J(l ~~ bil":mtn kaplanm~ ~~., P~dll.may3 'P;'!'f bfilil I In, etr11, :r~l,\::flrl..'l.T. yU&!'ki..'t", d&rt ~lirma. 1fe.~ IJdnci: !l..lIi':C !:tlr ,roJl.!or 1 almloi)foi. b~i!l.ym~;lI. Noorm-ID l::>u(!t!~ It.ltl I'>d~&"d[, jjimd'i ~'t.! ~j y«llig:Ltl IlIk~. Sh~' ,~ kc-ndjt1lilllPJ mUhlm b.d.r J"fI? :eug1ltltln.Yollngml~t ittl;!iyenll'J. trski1d&rm. l.1rl t:ep.em &te;if.. al:>!." du. !."\~ldp· WMt:l! l etm!i!j 'ffl 116 yaplp ya.kA.rup!l.nM.mlI il,\ll1jr ifl~ kod:ud.im man ~ind!B ;f.9flzyw-du. Koo1l!tm~ l'ki paral{: !llrketln d~re.kt&-lorindm ty.. !I!nlyor-,ptif d{:m~ a"lm.11yor .. , 'Volkoo g.jJjl. H.u.i-k ~&klurll 4!lk'lll· vlng Tha.bbe:rg':In. gtit~!l g1nrt11jiHe)' gi.di g'U~ ~l' yel'de y&ll;gm mij,t.1il. Artl.biiilar, hll.yv&nlli:r. £Man· oJIDll'l'l.la evlenerek ~ketto on 1.:.01 ve ' l_liktI mr .~ ~ermJ. ~, kH;.. ~ar ke-rmaJrorf~ ltirurWRtu. 11:<.1'1,1. ell satlam me..-kii eldc '-'tmi~lr. Tale1id.en g-1}rt11)i)r gUmbOr ~plur .a..tlt1f, yorilU", di!.~W'dr. Pen,oo, ~ b:i1 oQnC'1ifl nrn ~ Jean'a artIk: Istedifi krrm~ ~lo!!3di k~ mrvak'lMl '1-1 blr 1I!Ud:e ~ ka~lnyM'lard~, Btz MIGI' WIilmez "tmUI!;! b1.:irut. ie:rJ.ll. hILl !)ll~ri~ b:ta:n.tru1W1.d1iirt ~IM bUe 0 Sll'~ y~ :yepi 1:6- de ~.-l'iyon 'J.,...n, fiui1:1a.a Fhll'bll!l.kiS d-t~blriar. MaJmlletonu'l'l~Il$.." Ita- ~m'llUJ~j:!),;. ~~ klEmMt 0 glm. 1I1.!! .1'1L'len~ if1Lye «1..tnmllj l!'e mUrt!;~~h goB9M, !!(:Jkt!llC ~Im-<.I 1!.''R'''8~ koIJr'l!!~,j!:fi lM.diyeae ltaliI,.. dmu. <ill. ~~'l", fruglM! bq-ka 'bll' lane ~rM.l hnnB.ol1g', M~b&.cJa nNZm e....me iIRUd.eL1'l!k:1li. :!'ibn 'f'i.rkolotlnlf'l. en mtllilm hI~· larllt nSra!I'<N ?tri ~~. '&I:k y~ J"&Ilgm.., G:itti.k~ Wilidii.i'i b-!l"Idl.r, ~Llllikk Je'!l,.II I i:!ji giiefi: bln:"SIm',·~ _,.-riM gmll'l', I~ kIJdu.m!:l. .~ gel-!lm evlrui, Gra.VforoJ. 1ztedi~!. T.J'Hwkie b'9ll.l!lI Sou bn.I].~. bal'ta bulm'llmLl!i, ~. ,dUiI'.Ktt.1:114l'"I ~Mt:I~eWk'dl.t. fi<JldId&!:', mlJ¢ur. Fa.lur!. bllLim bu. hMiile.!~:r maJ: GAlu bDlunmmt y~ ~ !:iIi.r ~ten. btr ~ ad&r ~Y'I: JM.fi UIl! Norma Shearl:T'in. ~

Birbiri

sevrruyen sinema yildrzlan
rum·

Yarm yaplfacak G. saray - Fener maCI iizerlnde dU~unceler
J

J=~============~~~~~~8~~ ~~~

. '.o,,:tfti "tilt]_'

Gta I'a tass ra y III a r kazanacaklanndan emin gorunuyodar. Fenerliler de Ion bir ki§-'Iik bir takrrm 909 yenerler diyorlar
Fl!met'bi'lh~ _ ClllatasSftlyk.lUpl&.P'en.~
i.nt..~

riMiz"i1i. yu"m
,Yll(p,a.cakJan
rakllll!l.l'I

Madrru:!"a
In&~t tl~~L me bUyt!k b1r a.ULJ[~
vapurda, ~

t.a.ra.trruiall!

tie Mklatl ~w,
T:ramll'!l'y.Jl;L, tl.llilcl.de.

,."'Ill: ~ill ya.n)'ana a'cl'lilti her yerd!jl bu mU!lollih~ 1.lzmtr.ldtl mti.naka.

~8,,..

toJuym-.

t.<I. elde ~IJ!Im gAUbtyeUn yer44tl em.. h.!yetle ~I'!!.nnl mull.l~klulk ~~tedl!'IM'. BI.m<i.. tn..~~l 60'} lJit£iv,artm!:I' de y~ 'd!i.kika. em. klpi oynB.l·tlI:~ ·hlt ta.Jgrru ~LUkle 2•1 ~'Mo!likJerlno gOI'EI, lJ.:i.m ~ML:romw;u

Ga4t(l&l.tay

tara.{"Ulrlul

g"egt.2I lIa!

I'

Ylmmcl eei oJ;Ck S'1loi;o -fIlIi.es.k1:J:r, diJ'OrJ.iu'.
001'1 koyu. bJr U'<mmba~ il.6 110.aUfUYo~:utn. ~~ h;dlaitl maglfibiY8ti hJiln 1"i.azmedL':l'Q'! l'fIIl", g(.ll"\lnu,. Yo,rdl!l, CQk 5itrlrli jdi. ~ ~ eoreywu 1lzerlnd e I Y{lr "8 f1kirler;n4
JowJ;:Ja. ~

mulmyea.tlJ.nr yapI$iJ.:."l'liyortLU.

0, bil-

noktalar

UR'Ii..ode

dur'UY«magll!:r:m

(Ju,;

"",tgtn-

Annabell
ar-I

a

.. SugfJ.rl,

9:!Iki F!lJl~e

d.ft.k:i hey.oea.nl

~.~~~m.'Ii'la.I'l~ m:UL~ &li!a;t; bit' edi:mnem ~lb:'.

titH: gi:i!iten ~ "' h>nlclJn ya.tJym. .hi.n'lWflM :L~I'I, 10000a.!lm:t !ie.fi~ti1'cU. :i:~ ]ilgli'llur:t!L en "ok k!$K"'rula.n B~r yude Marlen~ Dletrk:l:J,'e; r18.l!ltduo ;~ erill.i:n d<Bimmd&, tu:1~ te " l!~m8.n.dall't:ier'la.rtIlfi: b,lr.blrlerlnl'l'l thn. A nnabll;LI!l.'dlr. Ann~jJ{3lr ~t~ llyacak Illu1"!l:mnr, sigar!l !lin I YElklDedllUu, ~, M;J;iy.c ~. ynznnililne gSl"m:l1yorlar. M{l..ri~fi Dtt l.el" 01illn FrEJ.nSWl!l.ll. grniP <1e~.erull~ nrz;, OIlUJ1I ho.!luna gitraek ~ bun· 4 Yangm d& pat ~II ~_ MIaJ:. ~~1Ii", l\IB:ral.a.r.I!;:~M!J1lP,,.m(!l.Z. l~.b:i.e ~Ilkip lIcCl:i.l.ni.lilSini M t1lrUi g. d.a.n dana .Iy1. bL!l' tlrS~t bulahfimeniTIl.l:nm s:me bi1' ~ Jrmll'~"ll aala. 1eI:. ~, ~ .... OUm.ll;l]. binloirinll kilL- v[3, t\o!;Il.O!! We!lt"lieoR hi9 fMemLYQf'lU-r. Gclip kiIDrJ.i ara.1llrl:n. IlI!i im1l:1l.n l'oktw. U!.ylm, bU- ~ tt. ~ km:'k ~u. Bi:r ~ij mt~tir, bir layt!.- &itl:niJ, get!l1:i! de bt1 antl:.pdla1noil_ bilJ.haed<!r dlJl"l.l!'. tJa k.endi mm<kil.l!>l'indM Iiilt~ yer.mi yl1 g~t1, ~ ~ VoL': eae.-,lerI. m<>t.ttr ~ (I gUn <.U"trK: ht*.ld~, lmcUln bir an.a 'ba.biI ~ O!'muJl:~. MM Vest _;fariMe DiS'!Jiell'e )nnr- tubmlSl yotllJmi.yor.m~ gtbl bllr de, Sln~111'J AlnerlkEl. nulU .allJ'Lllyt. Va IiLI!Il:Htb: IY~ ;:t~ ~] irnfil:hO:r W!.\!. vetn l;1r k!ll. bBGlllr, Moolr!c .g~0te:bC~WIl Il:trBlmdli. !I1lSnaug:u 'TyrOJ1l6 Intn tlsllneiJsUnU t.e:pdl' etmekteodir'. FL W:iJl1M~ ~ ~8l' ~ ~. Si74;o:n uZ!!:kla.!l~u",tr .. 'Get- IlIHere bir bey;a..na1.mdil.: PovGr'in aklln.l ~l!lcrck. oOlunl& cvl~B1lJ.!l Bi\'l'lJ"l.ylm nl&l"k'fi.i:iI da Hollvut.. ~ bIr ntelnep ¥&rn[; (R.&T" I!lI!') ~b~ ~r A!JIkt:n"yEtd{l.n. do OIU-e W~lit m:I dediniil?'. Kim ,oj.. mI~tIr; hllt;l1n kUll.lrnlunn, vcbil.bM--ffukeclde

!rOk ali!"!.' 1/18 ~ 'i¢nde 'kaI!r. Bk 90k ~. ~ enl!1'brin damiHIn!l ttr1a::r, ~" I:!w :maha1. hid.'9D. 'bir ~ ~. Rir ~ ~me<:lil', btr ~ kll!l'!fil~ '£I.. dIU .. E'\Ie.t, Ij'ind ~ RIi p..'! ~;

bIr dlUla lI:a~IYa;cM ~Iffid.e ~. bu 11l..1lj'1- fI'Il.,at', 'I>;lorma ~1I1'>a.l'1!Ir'. Marlon Da'll'kl!l'! liAU!. .. g&le!1min fultlnda (I ne ~? N-e ~! gi.broh1 kMal" aevm.ez. ZaLIiIfI birb1!:'o Na dum.an;ilI? Ye:r;rae, gElkte, u:!'\:Iktia 1«ini ~te(Len~" lu6kanll'lll.r 'I"C li~ glXUWm. nm d~t v~ ~eu
'Ufak

9il!"v-Wt.

3Imdi

1limruJ.nda.n gi'1.tilmn~.

v~ ~

ba.ikab:Ll' ::lay U!lktids.r.m h.er.- _

JI"li!:;inem~u<;!l"'lli. l"R-l' g1ln Man(ll1 na.'Iii.cilI, f.,I!JI't'1'll.[I. Sue-reI" akorid"Nu. I'Mt

En ~ok k,l'skandan kadlnd'ir. <;unku: Tyrone Pover'in k J.rl.sldlr

duymak l':il.hi1 d.egil- ~ d'l". Irakat ylne G.B!lIlta.a.a..N.y • F~ m:!"~.6 mttt;:lJ.tunffi ,...erJli.tt bot),'eciillom 41g "¢otr m~ v-ermlYrn:", E!IJd ]arl 1i'~~~;lI$'mt~ i~ ~rtI:k. futbol ~ .. l.a.rma gltm~"1m, <!I1yorum, Y4.poB_ mlyOnl'll1. FUI~e. • Ga.I~y tJ"l1.Iyuncadayana.m!Ji'Ol'W'l'L Ge~ haf· 1:& G&!.lI.ta!;Ara.ylIlar biz! d:a.lta bUYlllt b1r f&.-kla. yen!neil.i idilM'. EIr ke'l:'e mUr.tMI.Ii!ldIll.n. b'll" 0)'1ln.e1lllll1l dab !!>1!L a.a:bl~a,y

rttn-

~bi;m 0 blJ.ldofl ~ Fmlk.

SalaItau.m
i!JbcHlzij fU. .fll-

yedin.oL ,!':hnlz

cmkikllAi!!. 011 ~! 1'1

J:iI!lbadam

I;tkmas.

b~

~

m,fK ..

ve t:a.kIrtuh

ys.ngm. 'I'IIl"!

ki.::,i ka.!mUJ:, raJdple.·i)l;ttunm.a.z bit .a.\'a.lIta,jdl.

~.illi'IO!'f'.
kJl'lI'I!o OlW1!l1r~

*

GaJataauay l:IllCUln haUmda. i:II gOi-eblle>::ek QoY\II'iCtI SlllJ.\h..llttin YM. N.t.eklm. bLze U!J. W)11J. do (; YIiPtf. Eger b-Izim mWitl'1l.'I..h-!r k..i~ 'kalm..~ russ. fdf, Ilyl~ 7Atlnedtyorum ki,. ¥OJ ya.pama.!Jaxd.. Bu vaziyeU gtlrdUkten =nr.a bu hafta ~ btlyl1k -b1x

Jutnaa _ ~ • S&Ulli~ COJUl, GIlnd(l:;, JIfIaJt,. ~et Afi. :!.{u,I!l.vm. ~ ~ l!I!I~~ ~EltVer. S&1fm
de 1:IlJ' ~ !;"lka~~ cltr. ~em.tyecetw. ~ ~ lmTvetI1 1:U' ,eJdl-

osman.. ~

al. Ten..li:):ll

41.UN.f1U b!lo!_; blhntyorurn.~ ]')emi",tL.:Sa. T:yn:irl6'in $lr.d1113 :JeVgili9t.i. ohm. de bu. 1'DIlIrt.E.tdnKntl.a'r~ iii\- kuda.n 4l~ bag! !;~. Bh' Mae Veei. Mw-l;:;n&'ill ba ~e~l!Ii t.arl,llt:u. ~<)l.IAgJUl:'t, .Tan!llt ('~!'''Ul!. ~[ ~~ ~ kip- yangm ,~ s.~ 'bill" ~ IIIi 'i:rh:' tftrIll. m-e:~em.~. ~oo.i~ HEj7l.ji!l·~XI, an d~m.!!.I:II c rum&k. ~ ~~. I.'ilnIdI;;. biz' 'liU! ~ ta.:roftMi, ~\fi aUt~ y1J~. Mal'lelle Diotr'lcl'i, Merle Ob~'"a i<}In bul'l~ da.'lla Jl:JJ§. 1:!tr. I.'>eOOP' bilsaba.h 1IIIJkt.cp-.t.e b:I:r Wfu;;: him1 olduli MJf.fi, ~~ ~M't'!l k:abItr.an., taw lena haldeo ~(br, «Allalm!.ba.hhrnll.hll~ mi "1 _ Stli1~te~,jmIe ~ v~ .fIll ~ ~ - Iuntuzt g1.Il:leroe ~!;lm"t~ fllmimlicki !'<ltd Merle ~mn B;ayei Bv!lj:ndl d!ye1tm, b'i yllI ar'-' Sir 00 SM.-ttiJ a-am ~mllf. A. bem;t~. ~ aleV]H evJert !la:rIY'OI", lie ~vce .. ~ki~~eTdt. Netlc& itlba... hk u1!.1u akIl.h otlll"B8. YII,. G~e!'~ 0::011: bU,yllk.u ~ VoO zebtrll. ~!rI:J:l!arla. diter. bi[' )"i.l~ Ma.rIBnB li;t:i.Zl'l.ndI !l.IQa bir tili'lll (lEt nd A;m~ah g-en!l• .Ann.abella. y'\1z GIb( ~er 'bfi.tmJ. taZlitte arasmdr!. e~ yillIi~alev:l.erle !Ia.rn.'Lq do- bu ,!Oa~ \'Il'\l,l'buruyo~. (B5yle zU:r\derl k(l.vgay,a tutll~!l:\!I!lir VB Ri~ ~yd.dI. Herk.eE bilytiik, k"U!;:tilt mek. J~ oIuyordu.. BfltfuJ. 'UGkudan !!I.~¥ly1a' Holivllfta !dtedllmneb,) ~Q kaJne~ Arj~t"Wtli C, Madero Y1l ~l.Ieno:.'a d,ave,t etmiijlli. An!LllbeJ.~ teb1n ttst kaitla.rma. h.fu:run!. cttiler. tel\ VI!! ~a.n bir Mfes gCikle:re X-ru'lO) Ob~n to'p 3"ektln \1UtUn La kUldlL'l5le @r~~ gamtoiiellere bu AradBki g&tne.nnW1.ll'!lde~ ~ Bit"- sa....-u.ruyor, :perM ib;uaber .oo:lyfJl'du.. tu? l'Iolivut k&dr.nlumdan ne1't'Illt ediar, h:a;diAOOe.n.!:Colt mlltal!!6IJ.1r iJJdll!=u 1t~II'Idar.i "'lJlkanM :nn k~fiIlI;Jl:!. VoJ.k!!nlar mI kudu!Fm14i Cdnm· ne. t:fImtllj.tll.? O<5kyl~l!.il. kalra WE !ilk J:HmIl«m a.t~!1J de-vlerl mi ~ dUl'ltlUl btil'l.rtl:!U't k'apl~~r. Budu.~tr"1 'HI!II" fay bu 8.t(!~ ij.. I'i1A7Iil.Itr B.:I'13.3lnda. brmlrilI !I]ev pal'- ;nlhl.de ar\y{:!r. btl£:i1!Jo:nN. Ha..J..k:Jn f\1;)T" ~ ~IYordo. 0
:!!Iemt:l.erm

~.

Glfinim birin.-

~,

Y;U1~

~

giitti'k.

Kor-

tu.r.

~I'I g'oM:'1p tiwJ.f~ Holivudun ntltusUJ:lU .bell'l"'ll he:rnO:)ll l),i:lF;' A vru· ~aI~, !lalla. dopusu A,TUpa[.[ '!{;!.-

itima.tla gldil'Catim· FutbolUn c!1vel.&. ~ ha1:tr.il..9. graE~ g'8Oi!Ih bU. ri t..ekr.e.r bizim takmll!leyhlne t.ecalli .t&. . -; . ~Q;I; ve roY'lcm~ i9femediffim leo.. ltterIDe!l mtl..ha.chnde c.emn ~ -I:\oep'lef I:LA<'lli!IOI:r.ca.ma, mi.IaAba.ltaY! Jl ~ r\!oklpl~ ~L'I m1lll!Lkkllk
'''a;:.ISJJ~". ~

Jla.reketl.erd.en

~~

bIr ~I!ly

hUd:l1tll" te!j!kil OOBf. Ar.~!!lt.lerin, q:1rDlger t&nI.ft&n bir Galil.ln1!ara~ I.. ~, .A.8trenm"Ll'l'SIZ o_ldIii~ gaBK:et m11d1lr V'Elm~mllrll3.rmm 9Di!;u le JiI.on~tu..m. 0, daI1a ;;:TAindl ve f&'rte 2illd1y«. C;~tlQze g.ed.~ \bQ~. Avt1.I'j:liIJtti[l', DumCik loll Arn~r1kaflm sl.>yl1lyONIL CWll!l.n I!lylard !l.!tber [ :rut.bI;.l OJ'D~.

mm~
blrlni

i!uY!l.nilnin I!l'l tt! illtLmlerinden c'K\WVet.Il. ni;r linQW~1fI:1JZ,. ltUl"!lJ1 'Ve i~ldenl!;l[, .A..YnIPII.~ OYOI!.y-&n 'bil' m\l;ll.vIn h.attmuz

1!it16l'ek
lRll'.

Fe

netm.ty<>nlZ.

11(111'1<11".

tJVa>rI taJet..eyi derhal _lmine
d.mdiJ:er. )1[er11lesln ~: _ Yll.!'I;gllt d~m. J'IUl,.gTA ~.!i"Ib;gAr ot;uz, Jm't: olm~. l4t.lul"lh!a.n :1i:i bit' da. !t:rt..
~

goo_

oa ~I!lan, tulumbiN::i:1.iI.I"m 1teJ MI hay~ar], itf'IS-iJ'll'J'iiIh yakJ:(l~ 'Fe. }"l;I:t.reJ: born. l!0:3ln~, Jt(jj:lekl«it1 h",vls111:1 m:aJa.l'f_ dB.. bu YiWig')Y.lnl, bu )qyame~k:a btr v~i..VQrdli. Bu koea ya:n~ gmil iU ml.l ye~, bmlumba, I!l!I. kAr -eder? Y8.~ 'kada.r yUt-r. ge&-B Jil,a.ngI. 8;11.at~ kli1d.a.[' dB'vam. ett'i. b11mitin lN~t k(lrk~u!;l:

maz. B:tmm ilUCwn iIlat.1:::i:d.a ne olsa I.'~ lAt:lw,wtW-er- IU'>r l:iAld-e bll In.!!1U 'Jt9all~fIoT']ar, ..A.meriki'l.:yB; JkI. yI.Izl.iJ, liaUI blJ.J.dR~n'\ll i;5J' h .. lo;l1ot b'imda h~I,l;'b'l1' !II:l['etle dahli 'bJl~ leketLerd.e bh" 1kI gill .;;il'o!fl.rll". .A:ma Malil!d:n bn J;lBJ:l.S roeEle!eaj m ev.:;lULI ~~!I 0ImayIl'L g-Id.enloe:.;r.(Len b.~F.L, §:~maJl Mrlkaye. lw. VE 00 z1lbC;lTlemegidl!l!l1J d~a;tl11.1llmad¢l'rIt ~~ttl!. gen¢l3rt taJJ=li.dJ: UoiLlyaY$.. bpIYlYa.ya. gid.ealel:' 'll'1I.r1!1r. h.a1'ta mWuli.kkak :::u.ret t.e oyn-a.yl!lC B.fi. ca ~a1!:a kuvv6tl~ Nr ka.dJ'() n~:!j.fiJ!ayf! hit Marl", Qbll'rtln'da nlM¥6t 'bI;!_lill'. jrnll :i!45yl~'~I:r. ' biziJnkllmo '1;)I,'!' gIkacakLarilI'. HIkum. hi!Jttmd~ g~.t Jola.nrlr:e Cbtil;'!I.]!e,r Il~ bera b.M Mar- e1Jylmli:.T.OI". 0 I~ Onltll'l Bu:riIa1:"d!l.J1I. ~ H(lJivudun :i:Id MeJ.i.8j.l(at! y:lldrzJ D.ole.re!l Del Rio fie En !(Elk ,i!d.gn£a ~Qen artl;!lt D-!etrlch'dir Marlene 'b!r

~rll.Illiada ~ gl:lstermedl.ginde.t'l.. Sitl ;!,l"tilltlerln:l.n o:;ogu b~

Sll1i!11'i1!W:hk

da:' :taaL!yet

'*

kl\he mem.~

her~ede bu mfidafa.ayr ya:r~, ll1UB.vin I'la.ttnu yara.c&k bir hik.Wli ha~ yok. Tehllkeli bir tek OYOWI.OU- e ~ y I4rI >1L!' 0 Ik KllI:ilIo: FLkr&t. ()nu.d.. Sa11Ut"dQ.1n lyi ma.rke e.t'OktmJ. <!:Om' rr:; esele ..... kalFor,l'I

hb:" UJ f&eeetm!~l!:~ MeJID'lIOt.All va ~!IlId~ bob- ljiey baJde,n!8bf1kl'. Gfutd1lz de lxI hl!.lli Odm8;!!ll d;~te BI!i! bAtta gtIre. ~ tamamile fie Eifak.a k81ayor. ta,glmtl:ia ~eJin.oe~ !l6,

~ah.o:e

'*

Ma.rlene slgRrayt Diiha

8'Uet'itte:

;Lupe V~

hep aynL fQlIe-rJ

~~(: ,et- sl!ndfu'mi!ld!m digerll'l.l :.~r.

~1J;a1!tM.ber.I ev ~'annu~ !io;; dOrt. kill

vo JIrl.dettne

?l'lr"\ll1:'l, Hel' hailoiili! ~ SlLbah: ~E.lll!IIe1er oo:m~. -A~~! J).@od.en~le[' d~ BI:3 DediI.m". At.e!;:I s&l.dl.l.. fllcks.t tl"skil1"11-1 h:wall6f'd.M ,-angll3..IIl. '¥'~",mettntan da.l."IIl ye.rr!!'l h V'lND.,yc dandO. ~I!I IlY'o-r:dttk , i.!~;;,Iet ve f)ICldtlte .ba.kJ-. :Derk~ 1'I1e.Mebm. ~mdaki bab- YBn-gm(l~1 (lcrk, YJI) ~e ekilfmdan &.el 0!IlJ: ~, Ji:Ula.J.i:41D: 0 'i!~JrU~'beri l3JU{j, bu yangmila PQan yd:. nrtIer ~tJ:&1'" Itoptn, ~ tlstlin- ~
J'il¥y(I'~.

~u

~,

d6Ji: Wfty.:.niiu, 'Hepim'l. QoouIr'lUJ.ii:, tit-

mel!: i9ln !;&b8.1udJ:1I1!l1l'1 l!:in blrbi'l'16" !l!1l~1l! bitt' gigll.rll~ sBndUrllr llitea ;rAe ge!1lnemezleI'. Biri d1glllini rna.,. nnl. ;ra.ka..r. Birirlirl ;p:.te.¢la dii',r;rID:L ~undi bLz: bu hmlWlU. JrLe 1J\4;dD.1l· ~&bJj, .a.... IUl.la.~ J'iU <'I!I. g6um1lnde tu ttl .l'l.blZ bulill" di~eri. 6bllr1lne ~()fuk alel11emenin uJl:rrsuzluk g'-et:ir"ceo{J;.ltln.e In_!LnlJ'ldu Iilmall, cK. 1JZerindel' js. ca:k olu~ mUsabak!!.nm ;;;ok (}&ti" -d.er. ~ o!mamlOl' "Sen '!:Am M~ 1£Mi1d1r. Omm [!;lIn 8lk. :!I!k. kLI:rr1~l~ n'lll'id~ b~ tUm ,<I!IV1l"m.II'iO hUll'lW).I' yolUl.'. meyd!l.na. 1:' a.i.lI:aI[ oilettl~mrt c&cnde M~kal[ k;[l.1.d$ V.II,Jli.~(j.lr. yorlill'". P'tllhoJ..fut riy!I.II!I ht!,yet. o!n:J.a.mako- ~1~k.endi.[iCln4en e ti.~l :vok,~ D~1e lia.vp !."I'l.~ dl!ll'l:lr- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~~""!!!''!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1:Il, ber!lbeJ' M[' Uhmln yllrlltmet
hU'·.

cev~t"melrte®,. Gem'g:e Rigaud'!l!a ;M'aam!l.fi..h ne. ~ ol8a kdu.J'i.a(:1!I.tm-' llr. Mue.vm battmda. 6ylG Z&nllIediyG. Btl ~ycJeri hf:I' tid t.w:U ta lien rqz, k::L. yeni bir Qyu.nctl yt:;r al~t[r Al1an.tt!l'ld~ blr film ,.evirlyor. di -d~tm'Cclertl\e gfue Hm EIO!rUynl'. Ta.kmJle.rm 'l'nZiyeUerinl ~r'!!.yu. Il'Gaby Morlay. Cha:rlea Vane1 Ue V-e IJl'.I.8. ,gore ldtlill.du. bullllluyocl&:r. klU'drkt.a.n ~Il]t!l. Fene \ehjnol!!' rilaJ'

Mo-reno

Y~!l.nyad:ll.

btl'

film

~,

d.a.hilI

I~

i}!l}~a.k

Q~.

OS"W'leulara.

yer

vermelerf

beklml

ebol-

~nc.aJa:r,

Vn'i..a.nO 'FI.flm&l'l~ fie M.i:ati.ngvett'll:l. (la:rgll1:jfl.o:1~1:'1 Oil mt iki ~berl.

1Il'. tistlll diyo!:'.

d_MiliMRJI'1

ht!.1l.

~!Ijo\i'am

1!'-11.e':Ih

f;.(ikUfU~1

aill':' ettt#lflfl:sft
l61'li'~
"iI'I!)

,.i3.:p~
dcbly:I

Bw!.m.- mil$;&ii'iIJll:I"I,s'y'in SJ!IfBna haJd.e t~

Q:o!.1=D~&r

btl

haf'u.

FaDM-

Ge!:lllemem'-lZl111: l!!l'a. T~pllil. ka.diU' lie

iL~ta.ll!tl

9i)CUkShii'iey

llClIIi J~l'u!:'iIt

&rul>l!o:li!ne

em

~;ek.i odBlIlf"3 1ro?tuk, ·;r.ltelrtetrin bu iet'"lli ~ ~Ttj.loti KapUnpqa. m.a:tJaH.esl :idL Yililfi:

vi'l"a'ftem[',

SEMA

SADJU

B,.iravu'kata hakaret etmi~
DiitL ~~
K.adMtrD d~
jjoffir
T.3p1li!.

II BORSA
IIii ~.m'A1f
"T

941

ve

Z~a.

ko~ld,o:de.randa ilmiin4e biT iI.- I

dtlm bir ~ ~il ta~i HaroBlI a~ ... md!i.ll ~

.b-

h-

=
1

...,,~
-.-

I

vB:ld.t.e lea. dlr. N e~rl ~l'ab6!' OYl;[l.fI!lJI', <;.oouJ~II1· l.;tte mn.e,ma. ~otninde. bO'Vle ~!Im~tt'1 tokmUII.ffia..A'&k~ tI~1 f'ti<- rm 'pi:r'birJ~l1tt I!III'Ifme.me!mi.~ zt· mz~ler hi-I: Bksik I)lma;z;.B~ yaden W!'iil1, 1>tdel<JYl, Vlviilll'lle'i Mu1mt R«j yad\ll a.n'noOlerlnin btrbl.rlerl.Ito d!l.r;'fh ztyadeo ora.du,: orBen is'lytrm, i!l~ f,e:na., ~ ,..k:s.~1I: :M1st.lnguett'i tatmi'l'l o.lmEJ..S"rn~tl. Dm gl:!lm@ktiJdil', SJT:r.t- bbnyiye:ylfi'I., 1!:erl ye.moO:~ t'tl!i.ll~t e4aMk sumte ka.pattl1!u. 'Ft!j(I!l~ i.ld ¢ct.te Jane W1i1t~"!l. ,s:hi:r]~ TI4I'I,p htikiikm ifIh'm"k~!!r. clnt hill ee.vmezlel".
Fakat

~fu1lp ~l'. VlrianeRcmanse 0 Zamil..JI Vl."111a.l!l.e .Arlme\l.ti tfomt fi'll M'o.,.~_ 'd d ;:".r oUn m, ..ge e Imlll"",",-uk BlfEyljlmu. J!l;~1' .gI.In y1!ldlZ Iru:lvli;iindo giJart .~ rm:irUL':ttlle klLvgo. Ilttt. 1,t. Mlst.ln-

U!1!11lmu~.
JMI!'

WinU!E'i!'!l bi:fPlde-

WI:IE'rl

........ """" ~

'.u; •• _"

ar,..Ilm~, 0 zam.a.n.de ~llklat da, ~ tlltrn.dll. bir..M-I...... ...,. ~':'Ab;.-1l.1,5..~ . ~d·
aralB.r"I
L>_

""J.JJ~.

""'O~

i"-

~d.""~~~~~"~~L_1 a~aratla mucoc· ........
-"''L....

Bur&!\.

(Ha~)

~

Vua.yet

hud.ut~

I~rgele:r

brrba

edLlm111Ur.

stertm

~

Vre.

Pe~UI.

SJdc.~ya balkBr-et MJ~-I!! V"'e~.
mail

~

D.Il:1¥'

---...,~-.~U! 19 M

6eksen bel; wM!lllu~;or"bit
.,lgB<l ~k Drirw I 1I,u.s isUkI"":!Lllr ~ ,BtLndao b~r mii.dd.d..- ~l Su..I... lo...~ tl'!1:':!).JIri:yllit ErgtutL ~Jm;l.a BI,ltl!1ia :P~TI mii- 19U SIva.!! " lIlorZOLlrum ~dc F~'i:i.t Miimkalbe bil- Ana.do.h.l. DemtzyQll.1. TIl.ll.vjJl I'O;'¥IJ! m~n:a:rlarl b-~I)l }"8JPltrJ.lf" pemtryolll M~11 Benet I r VI! bill kon 1'001o&Orwnda ~~ T. C. MerkeZ B8;c.k&a1 rlo ~eTind.dci ~ ~l{!M '1'. tljl Bwlklli!ir mffealls 1;ilWll ~z.erin.:lek..i £ada. kay....e- 'T.!IJI ~ (N.a.m1l =dIar,), r~ 'bi!"~ 90-1. oJ;Ju,ig aO- Oi;.trul.Dlil Ba.nlmB~ .

~125 kurutllul eHket

'--------------------------------~ Bir gunde 68 ekmek allp yuksek fiyafla satan bir aGlkgtiz yakalandl
*
*
~~rnm..I'.

ZABIT A

ve ADLiYE

HABERLERi

'~"!l.

rulmil.j VI!! bu ~ luk Ib.ir ~:t'.aJhm ~dei'!:1§.luk etiket ~c.

85 ~ f 2$ br

~lrltl!ti Ra~

d.anii!:-'Vierin..d:e afat'I!UL y.aP-l~lfrr. :rJ: ~()Sll' ilEl ifI.I.nbnberl 1n.3Uc:r.t yan!~ Toph~Mde, Liil«ik.r ~. L9 ~ biT :ztlmly~Ue. t!rm.la.rm, am.llm! toplQ.fl ~ 11 .Dlumal'sd.a 0 Wfal1 0,- Arama !to'Jlued~ bq gram coo,in j V'c bh ~ok bQ,' pailc:et, rnUka-ddit 1[1 ao, mal;a:n ~ k!:!mleleriJn 'bu mr&lil 1i!1tl,a-, rna,", Akfu:i1n ercil'l !!;BUll! ];UII~ 4J 7:1 m!l1' !rtm",ledne 'li:i.I'!yd.a.J:J vcrmi2jtLT. :rlmm~ 'VI!! ninde B..!'llojlu-ma ya~ k~trt.aeak to':: btl ]1.I~!ftu,1". 12 00 HIlibel' a.I~ gi!ire ~ gOzlfl pl.lchii ~ t.a.vu.i: kihnrt;~e BIlI!II.~ eve ~fi. K:U8d~· 112: 00 llh' yabJ,nda-" bu.grlrnlM''1gInW!gDiHle, bit ~r e['oin IbI.!hmduiu1'l0aD fliz Vl;:: Osm'il.n'~ a,cilll,dll. i,kj ki1l~ DO IlB ~~ oJIU"I1k: burUlI.n tn1n(l, gob- ~u y;[io.kallm'!nl~u". ~ er4ln @aim ..vhnak ~ geldik· 10 Ol) ~iven _ lI",r 1'109 I\Ii'!kUdm IIIXtrIclt aKumk.apM~ otulan Kem.ai l'mrrinden 1!mn4-r d..a 10 ~!l'Llu !.u·''few.1c Emodo 17 50 ~ kil'l'l~l,ere yll.kEek l1ya:t.Ia Bid K~ Falilil.te ow.ran. ['Jila.eit, G!i!... la:rou: .. • 3.10 kllJ'I\1brtlulLk bal!l!I.PIl. 2e 00 JlWJb:I'-. b.d..s... ~ i'I Cemil Ab.ol eroin oedllini¢l:£, IkinO'l mll~>e1:e
BI1 ~

lNIl1mn rtl.. kIytpetli Halk lanka,SI J)dl" mtiJlBlllil .o~a:n IfIllijk~ (mllflki· il.e) '~Une l,nusmJat olmu~t1.U". M;m a;gtl 'kamlld .. ~ ~d.e bu bi\Vl&enin. :B1J!'Ji8.. lHlmLll!i) ~r-eL E! Ill'!!;; t&l!iti'bat:l % TO JU'sbcthte kMa-r fI,UtBoukam: ~ da Nl' !jUJb~ ~. eBlil'.l'l!ik mllhRlR'!I. k!]'mfotll9ll dU.~1TIra ka.rar 'I'8l'm.l~t:h;". knk-.amm ~a.m~, FII~ dr.va.ml'L :mrBlw ~I -gr hln.!! ki.ra.l~. Ys.krnI(U8, m&o 'I.!l.m. m1lC:adlii~en oonr.'i. 9-4!0 :!enoD!liT'l:L'J:1tW'lar doll. ge1re~ord;~. BII ;rurflUoe d!l 00 t.abliDltot %2 <:J;~~tne ~ ~l'fIl!l !iUbe.ili b.!.l.ay m1¥Ur, !~~ Il~ 1Il.n.e.y. ~llJk Bank~ 1!;;hlda fa.alii}'t.t.ol: ge;;m,q; (>ll!.CB.ktll'. 11, OmflT'U. Kli"~, to::~ylertn,(le !)kUl Bt:! b6nk<l- ~ kU~ilIk oon~jj, -6000 ~ \l'1IIlat1nd.<!lki ~itl. 4000 <C!m tab&ki'l tll=rlttra Y4! l\(IOP<gu,. del(aJ!'l llamlImeJl 1D!lMf1Ldtu."lIIl'. B1i ttf]er..:: kredi MIINUI: buT11ll.rm lkU;!l;B,lif :rnmteJfadif. Odoffi11j1 mtlei'Jde1Mine deinkit<tU'lBl"ml t.e=inc ~~I!j4cakt:R'. :vam nlun:melrt.{!.~, DIJ eene 1125 kl· Odemll1 hs¥reai
('W;ya.

l.a:n: aa.l:i.:IUwh: 'M\lZI!l.' ~eierle btlTal"m fa.resl iDe m1il:ead1l1e 1'i16V8.n. ylL~ miklfaata. mtlu.dilll01er ya.piiD'lak ~~eriJ.~ Yl\pIlma; \Ie. Ye:ni,"'Ilh~rd~ SOO tIJi&r. BUl'Ilarm ~da 'tIl.lha~~ ¢de~~_ Jol:ema.llll!&'~d!t\l1 !J.al'I:ta.r. lz,.t m~ll, ~k!!'ge ~ tarlli ruSlli lie YR. tI!kbo, 1D hektarhk !l..tazidll t.&rla fa~l·t-........ rel.m tamamen lU.ilf edilmi"tl!r. jPUa.n ml1cadelel~ gc!m;;..: .,,_..... "

veosl) mem1ek..;ttmtmt

~

Bursada bir

lube

n.ere.

bu.latl'lJ!£!
~~

N1J'B:'I1E'
lNr'J(

g&i; h'i!~.;..mdoa. Lt&'l(db~

yflK-

i!!<lta..rlIliTken

V~

:va

~rleTk:G"JiI

Yi;Il·

~riI.en &.!na. Fla.- TIlr~ ,A..ttrar.: Ulrl.l'Il!1 mu'MikeTf.t4!tlt dUn 1!!O'Pii!. er~ T!l.rk.1 AltmI
mit.. ,K~ ~[

MS!~~e

Aftmli

Cl'Wifat)

(Kmntt,
k:l1o;;illc: (lfamlt) (A.zi:z:)

28 ~5 'Pt1;m.akwA!r. ~ 15 4N 70 25 05

m3hkewnl! idar ~.nu sab~l gi'r.tHij"umll!;n Bl!ffi'I:III Peza~1

T.lIt'k AIt,[ll£ ~

.Alh eroin kai!iak~IS:1 Y aJkal"ndl

k<l.l .. n:m.I!illardu. E.romci~ct' Afl:U~e
mi§l(!~v,c
1"I'l~

70 kuru~luk &fri 80
Dint <Uiliye ikmcl

kuru,~

b!>I!1Litn

edit

Solltroll
cua

:silhihi Himni1y:ii 25 U:ra ttClI1'
Qe'ZUlfl!l.,

~

"JedccW:t~ m~

dij;~m:m

~.

Y=U

'Pat!!.}, rin ,24 ayBil" i\lUo

»(~amjt) ,,(~)
~.a.m.L

i;ir1ik

116 00

~~

Za..'lnta K~~8!~dl1k Ihi.irn.au 1TIe.. K~iikP.'azard.a Yen.ilrayoll.t ru!)luL: lhv1rclk rll. 80 k\intFlo .iii200 deka.r, BYHEI Oil rnUrla'l'l evveLki ~n -l,stan'bll,111n aok3.iu\d!l. 7 l'Iumar8.cia ,g,h!iran, lib- tM B~,aglund.!l, BIl.I~Jl.rn .... ;l\eld!l.r, MudB.lLyild!l. 8 J1 rn'l.dyl:£;lif I!femt,lerdMI! alb h~_ faihhn Altlrl, till!! k.a.mll F!:k.riyanhl 'k~ M.i.l:tiYEl!di 3~loJ.flRdb 6tit- J.'1X) ~".a..O!l.'be11', 01'M'f.I61t "8 O"rl'lfVI· p23 ldlylmt\d~ de ~tll'l.t~ S-iUlaI;p.rna zehir k~.J;II~m ya,leal.&J1lI~lr. ~ ~n'klan haIhcr illm.dl~~n.,teVlkif ~dil;mj·~erd:ir.

11~ 00

dh-,

*

.ih:tlli;u mah.\:~ ta.TiilLn.nM ~lfMil.m.itl!:!Tbi!!~ci

BtU'sa, ~H~""') H~t'II.lr, JI.:nt-almtt'Jitl!l..l: ~p'Jlm~. yo... t=ft" v" DlyRl'~!I. kmle; pl. .., "'11lllt1l..le .~ aoMI. 't.di.t'Ubel~ ~~.lJ.".. He.ber aldI;:nno hi; hl.!i' QrtIba.:t &lmmadoo birincl ldi. ~'!I In)R!. ~ !'lab., kDOp«ntlflmil mi!!.h1u::- aiUft sormnl}. lita(l,a"r' &~f,i! ne silfl.lwJ.- ~ lI!m1 m.1ll:J<ifll,Zl!.. atmt1Ur, f,;:'.clrirgtl UoOye.prllil.li. g~ ~tieaGll].0 ~9i8 Bur!l<8> IDiirl'::ez ko)'1er1ml!r; l3ll de

'iin !In~

Koz:a fiyat~all"l

meaind.:: du.ru\,UIJ~I!l.1'1ya-pllaJi &i!!Y" yru' iIJolik Hbcl5lA!gOP ilea 75 ku

"1,.1

nPnt~~lal!"d.!l

fill.

1)~.

m. 100, ~ tm 3}tl\ma...lI:t.adrr.
S'ursada

mllllll..YII,Ab'heyu: kuluJ.z1lo dB. !lO lrunJ~a.n I!lSHat.!Jjyda

kou

!f'e'k tryll.t1an

1 T,5 limy,s

.-u

kadar yilkilclti'l.i~ bulunmut.adm..

Givi ihfiyaci kar~llamyor
Civi yapmiya yarar dokme tesisat .. t ~In,ecru .ab· I er yapl I· - .' e iyor
Ank,au, ,6 ~ (Tde.6O:!1~il.)

~-

...

..-- ...... -

Usul hilmeyen adam aramyorl
'I~~n.a.ka_ mevzuu ola.ca,gtnii< ait
Iguvendi,r,.__
. A~e't'l~~
Inl~.Cl.metl.

.~

Amerikanln 942

-

mesllhyet telA:!:!kJ1f:J:"11Jil tao!5flye m,ilyar Ilii!tm.ek ti.ii~re senelerdenberi ~~ cr"e fll'Sa t :ar-zyol'du.. f_~k~t bu ~t>t1 ,salZbUrg'. 6 (A.A.) _ 'Li. N. lL: ela:1"ak kame:t.ta lLerle-me_,f:U:~t[l . .0 ucu l'Ill'Vat:c'!tvllrl f\ti..:li Ant.!! Pa v l!oll~,btl blre!lgI bulunmae murakabe usabah saat .u eI'I' intt'tI.Y. IJ'Ill"'u~la t ". • suueri v~ yalanei me~uhyet kat-t.mi~b'. LQfLdliII., 6 (A.A.) - lBiT~l3§jk ..... .., 't1"rr' ,oye ••: "~'-l'I'kt k'I, b u-.. 1 ""It ~'l·i!:U\. oJ II. l "\~me.nylloy& H'k. reBrnIi !Io!1Y~)lItJl'Il .'\mi!.rikil hi1io:tllrnct.mill 1942 se- ,.~pmJl.I~l(l 0111.11Pa~'(J'li~, Sa!:libu~g lamk suda ba.l!k avlamak is'llyen is adamdarr ve polittkactlar, bu l1i!.ti luket"i m'lmnfi;'n i~ 2 mil. gEloI'Ill1da. Alman hfll"iclYe na:l:Il.·[ ven yar 2S0,OQQ.OOO !ngilli:; firMl ~iI)DIm~rop'la. hUk_et. 01"du ve -par.batakli.k icindl2< ~~cdiklt!ri. 1l:ada.r gitJ.~ m\l~ZZlJm bj:r tab3i-11 l;On t I l'Itilmuuilh:rl tantlnd.a:Jl kliriilando lap Ij.eVirebi lirlerdi, Ha lul,l.ld d'l!okJkad1L. K.ol'Igreden mbcemi§ 0]· mJ.l}t;n·. g(lzti. doymlilli llir:l$ adamma, sii- d1.!gu t,.A!.kI!.Jlitodaki h~bfl;r ~ S!l.i diu rg' , 6 (.J!..A_) D .. ,>if_ E.: tijneo havale suretile, nesaman bir·· ~i:yedc IUll'tfl;mmllIH_ RrrvL\t ~l'>v16t rrlal IF'i!ivalt.;, "bllg-Un v;Il.zite verMoo~e dib,,"ust vemii- .Btl. rn~bJ'!ii k~l'Ii.l'e t.a:ri!l!hndm:J.Ire. &tle.:!l.ol!Tl !l('Jl'Iru. ,~!>il.t t:5 tI' BIlFgbof'·~13. lc:eml'l1e-l netleeler a.tIIlJlll~tt. ;;;.cn ha rp e-Rn~:mlCli.L ktilbl.l,l ·_tom );:Ii'blll ilitlllmi~ti!'"_ Amerikan .gazeteleri, 1hti~'8.g 3 llulY.!lT il'l erlliz. I irMI twMi6i1! ~ill littler tara.1w,ntlllo1'l :bu :I:.a>. LI'II m,ut:l8SRocd-=: ~Q];diikl e;t3 A nkclHit, 6 IT~ Iii) Blr miXIdet IOtiren mU1~ki!.U3. MU!!lj'rtl h~~elll!n en ~'l.i:ii-Z." kU§1!iolnda yaprla.n bu m:uhim in- kafbuliirod<!",hed hrtizil'Il!Iilln fev.k.~Hid.e rlt'Onm·ml BUlt"~n kil."dm me1xi:Janm[zd""n Gtirlng ,",'6 .... n iR.ib'Dmi.troJ1l olll.l'i[r buo 2>i!;'mt!ll~Bl::t'r. Avni ~a in.li.ptan hayrB.'t11Ikl.a., iftihar-la ol!rr.ru!jIOli'rda. ~em~"". ~~" H;._.Cf;!', Muam' ~unmu~t ..f"<:ilf. Ka.d.m ~~kamlaT io;in.de ibnJ. ba.hsed~yor:la.r. <;UrlitU b~kild ih- B. Ro.o1lev<!!Lt K:OiI'I1treye bir ~j ",eT ve MeTg:Iibe ~uk I;5IJh E.n.s vHiye~ tI'Ii..if!:~leTiTijn a~J.I· ti,}'llQlaJ'1Il ieabuu yarifle getir· golinliel'l!"I'K mill1 t~likc titi.i"iin~ ~ te;kikkrde ~- kahil ~ tin.in do!!', sen~ <ti.ire.b.il~il)i beM~l~ hir takrlrvereIUek m@uHyeti, 1Jsull(ll'e u<pan hmmU!;h.r ~<l' OCII=Ha:l"le. k_U4J- masl ~ y~ ~y~en~ti'li. oeIkl eq m!loI;tct'f!.etdir. ttLut1df"l!lll'. KII1i:m ~lm1m~ ve ~f;l,u1iyetten kat;a:n ieid¢tin, 'l'Ul:;ud-e !le'tim:rdk j~ ~ifme.ia.r1· 1iIIj!J hi'!' ~ at!l;ly~wj j~-\,C ed;ill!!m na d1l'~ 'i:'l:mek~. Bu hlHltw.9a.1'ttmll,ga i!::.a'tJaya1illlkt.:J r. Oirm~ toil .~""·i, ~~ia ),>l!.I".ilr. d!jkl'IH: diilmi2e ~f~, Kan!biik fa b ril!:; a teM&iIt i9Ifl I(nJk:k~e faibl'ikela.rltlilA (!! - ... ·L k 'I... ~ CIJ' ~ Ib'~~ ~t -1.,_ sma i!I.~ eQI ece "'u U da tecrit'bele.r yap.Jrnaictadn·. A- ~ - . 'L It _1. ... l~_j-"" _. I~·kaoar Ia;rl11 60YoGl(Jlg;!ftC ge1'e b U' run "h'I~I~ket 9lv;:i .. d:l.ya;.e;ml u· a , _..]. dOKme tc:&isalindall I3.hmln neti- 'l'1[a!<·;hile-c:Ek bIt' mukemme Lyeteeler moml1un.~ vcericid:ir. f'.~k ttl ola.ollkhr.
i,htiyal',:ml. l~ilb ike ~ 't~a tl f.aobrika k3..rUHn
(D'l

iktJsa~

V!!okA~

m~ml-ekct

o;hi i!itllltl-a T{aralbi:l:k

-1:l.-a.knrdll. te.k.e.n:tmill

sdecek

btl teV~

dem..ir

~l~lc. ~h.!lIy_etm~ v e ~oh.lJ€o
J

~vc.ul

:V'~'ylil~CJ

memur

harp masralJarl
kabul edi:di

tI

t~lye]<!!YJ."

2

250 milyort

ingiliz liras:

P'8vel'ici kabu II B,lIi

Hmat reisi

B. Haler

s. Rusyad,a,
kom,i'serligi
6 (A.A) Moskova..
Sovya<tLer

---

Ye.ni bir hal,k
Of!:

ae'~kartlyor
H:19'Vanat balu;esinde hayvanlann k,esilip
satdmast
Vkh.y.
Fl"llJ]ml:lo\

Fransada

Birli&i

yil~

meclls
saile

riy.a:!ll!!t dlvfl,m :taH.,f~nd n hu bilh M§I'i!>6ileill bil' kaurncme ~liita Y~Y'UI mB.kiQ<!!ll!~in iFiIlIoIni ttidvii' ode<;:ck bir t.~1k 6-n~!$.crliii .ihdas ocIilm.i$ir.

isie:ni!1or
T<L.:>li;

in..
ke-

6 (A.,\.)

gazoetellll'1 £"l.1'1!1tc i&.!l~ i :r--eni bi~ "'ilhim .;j!lihILSJnI k.ydedlY'C!1'J(lr.

"1

Ka dm mebusla'flmlz islah enstitiisiinde tetkiklerya pillar

Fra,nsada
Yahudiler kamplara gonderi1iyor
Vichy, 6 ~ (A.A.) D. N ..B.
FraIllSrz Cllilibiyet

LyOfl.'da ,>rkal'l d·,"~gt~~ > S'udHl Parj:'!te orta ham bll" a.llenln mUIIhM!rll.n scbZ<XlCI! miirllkkep 'hIr yemek l'Ialm·.lyUil:rnell. 1.;'11; bir erta mllkl;oeip otretro,l!11inln Jrllnd.eHli:: II:~I'L CJ.MI"n n~ L totL~LIk :mtSli f:o.:zla pB.ri!;ylJ. muhtaqtrr, BugUn bil' "I'atis 'I~tl!!lIi,
i;~

Sir Cripps Londraya
gidtyor

=""================--=--"""""""""''''''''''''''''==

COirafya kongresi dun
nkarada 8Qlldl
(~ l!.

@'lind,an lriijy~eell!

allllllUlJ, lterKlli A~ .. Fir.IIM ~l!iit:b&ti kl!.vvetile ylbebildigtni iil.len i!J.Vk:bJ', 6 iA.A), ~ F:rant12: bat et:!mi;i§. uhman, uSl.1Il tamm]b Om. <If;.m~1bi.ldir~yor: yalt'liJ tuat gayeye kefiltjl'nu'~ yo'l1B:I.l~ Amel"ik aile F .l';!l(i\:lia 11..

d.rul varmayr va mesuHyet
bile-n deviel'e

ta.§I.

t.. m b!r iBS'kaffi vfu:udl!i gstirilme':1I!l-ini, iTh. orla Ye li80 ~1M" bu ~ bil'1~rte.r!\e Wl 'bagl!I.n.mflil .fuI.JdI! obn~, bm!dan ~ bllZl
;5.~

bid.del

*1*1

d~_r.; Ma-I:M.-el«i

fiWLI.,

diRo::.rleri nCi'Ua.R :g'Qt;IDd.1lfbIl MYdetmifl. bi:tndml ~1'JI. H:!nci d'8.'I'a, 011m ~ ~ gl!!l;mi:~tLI', T-b:511.JJ An ~ !R~e bli. me.;rll!i :hltk-

hmd<L ~fun1.e demHjtir ki~ .,:;;;z" "'rk~lIK'p-i laZla. l:JU1UYc>rum.
Fakll.t (ludur sOylelt1-e;lc. te b<:tymDnun barkl. 'fur IY1LIi~tlll diU h1?1" tltrt1:l. t.fadll
ede.oc9k
...

sunllt~n soma. Anadoluy;a. iSQ1!:1l1dll.&!1"I1'ooan bu llIii!uHeri. ell·, I..eSbitinde klbtlt ~ih",tlerin Ilyrlim&l- ~ii diye kullall.8.rak !stiklil Ha.r~m mtllllllk::lljo8 D1o;w.run olmakta dtp hi z.amanrnda yapr·lal1 hl!!'"takrID ..... lIm eoden hw;untm nilinllk(4.~i.§leri tetkik edenler ~U yolda ne. t.ttkik. OIunmu&nl tltV;;;i::;'(o etrni~ ..·e rtice~ v3.I'dtlar: «Fi]e.n v@ famn kflr!iO'~ auJenn:rn qal~fllannda. mn :ada.m, usullerin haricine +!;flktIjp n.n'&kn"totlel' d111;re1"ek !Iul!mnu hl- iQin a.sdm .. (;-g ll\Ylktri'". Fakat hi\< tjr-rnIR[U' ~~ . T • bi.r ~hm. menfaat a.ram"ilJtI,
H!u;1m

Aynl i~n ya.pmamu; LlZIm. Cotrfl1ya- teckbslll:tuu ik bu brgtUJA" ltkUIJI ltwtflr"li(;~ V{: uk ~lUt.b-!. golm.::egi!':..

,-i. ~

t~lInS.i.

f\aydl3.h olm.~ur.

verihni!Jtir. Harbinde bu verimli. gidl~i t;e.criibe ettik. 0 za.ma.n usnl yoktu, meeuliyet ~-e- :almakta.n. liIorknnyarak a::nl .ga.
:mayl

Sir. de lstik1Al

Y~YIl!: rmak ~

gIlIllmndcnben

~ardJ.~

ko,hne

'['i

Bizan5
USU]leI'

Lc,n:driil, ,6 (A.A.) ~ 5-;,.h\hl- Qok yahudile'r de kal'~ d0la.yr k<ll:yn.at 1~9n Oir cnildij:.i. faaliyetleril'l!jeo II'I!!I gO:re .. lruwiltel'l!l9in M.[)8k{)vEl ,d.- meye sevkooU~ekle.rdjr. H,u'iciye tem.izleme tedbil'lerine rBfllIl·ds.k.i lm..iiIKIKhetl!!ire cl a.ir A- r;ki Sir &ai60rd Cr[p~, ffl~rik.a Hl:Il:jdy~Nazn'l B. H!I;l.l1Hn .r:.kIZ1:r"1 B. Ed.e;:n'm de,yerj ii"l!~in~, Eltm.ektMir. matJbua,ta, yapt-lgl O:.e-ya~8l h",u.- :rn~~re • i~jn Yllkmdll. Lt:md.nQ,il Sir St.aHon:!, Lo,ndra.Build .... ya:rl fCllillli mabfi1L'l!!Jf tam gcl.,.;..ek,i,ir. bk Miraz gOakriY'll'I"Laof. Bu mah~ ~ o!it kll!!!; :ran kakhktan 1!Q;!)I"i!. HUi!rd.e h@1" tu-r]U n:J.LitaU.a. ve teE- M",lIkovay~ VS.ZIiIMi 'ha§Hl a donE~ &.,d~1lI 1m tina 1!II::W~1cte.d.iT. c.ektir. Birinci m.';:;~
Y'~total'

r.t. 1lO~ hayvqa~ tUn Dote a'Azur ... iliyetJerinde 'blllh!l!'~inackl 4500 ha.yvs.nm knlll!>' ¥ahilldilere hrm takibat yap- 'rl!~ etlerLnlt1. ;;;~tIl i'I'IMlm· J.ek1i:r: c't· Boy·m!§lardJr. 42 ya b9,J'l~.l Yali Uldl mektedir. Et JWkl:~.JubUh.a.a:aB. nuz.]1ihB.Y'I'anlarm ke:riLmm illi.!lak· et,ecrit kamp]anna. konulrnllijtur_ dHdifi [-till ~·ali.~m 'bir· m1i.hL)'!lt alml!l' 400 Yall1ldi Inuayyen y.erleroe i1;;amete mecbu'l:' ooH~r. Bil" tlr.

m@mur~.ai!'J, bi,i 6a-nm<l. ·bir

~ara.k.

!}'II

'oo~!lJ, F.1:I)l!;a-

Polis,
deva.m

Suriye
~iH teftife ~klyor
S-tuiye iktJMt Da:m'1arr oniimiizdeki cumart.esi giin1i ia.ie dutUlm'lUlU bizzat tet.. liik ebnilk lizere ~m-all Sutiye. de biT tefti.:] seyalrlatine g:rka.·
Cdte~D '~ V&JII:Ll"

Amerik.ada askeri hazlrhklar
~a&i

Bsyt'1.l.t, 6> (A.A_) bli§vekil.i. He m1l.l;yev!!i

AU

~1.

p"l"O:8T.RmJ:IUM

H itler ..M ussol ini
1~[ lL mcide) di hilr'b-G d~ ..... am mC:O~·lI.li)'~til'ilr.! IT.l,®iltere ill! Amcrihyl3. rMJ 01du:ih.ll:Ou te!kine !1<Ih~ac.a..klardl'J:'. Ayu..i ~an1.I"r Avmpll. bHl-e~~ devl-etl<!:r.irdn Abanya id~:rcSiR· d!: Sl.Ilb Ihalw.d.e YrAPma.p rn.ul: .• tedir Dl,duklrmnl beyan ~,£octlk-

"*

"tl' ." IH'I~ere gore
(8.,r

:J! imide)

=
t~;"Or

"(!

itt.il&lL

memleket endi~ei1ile her tiirlii. roe9u1iyeti~ yltiJklendig) ve btikd~b;~, 0 m!UeUs Wekktir illk.i¢ t.'li!rkiin am3 h!I..t..ir>J.Slna blJ.t'm~ten ~ lii.! H1l.rmne fay{lalJ oldugu j,~!l. etrn<:'l11iJt.ir, dtol!Mk~c. iUirtl od.e <:J!J!l.dwl»s .. 1f.... F;ta. illttr"an'I, ekI~ ~'1iI!J1!- ajo'l1i ~a.maY.lda, kendis.i.na bil." hey 1ll:BZ. TUrk ,.,.,Uie-unin beYJIfllrroJie,j kIy mlfil 'I'e t;1:tno!lan II()'IU'"{L Az::!z MtUl ~e- kel d:ikm~k ieaJP eder." mette bil' i\iJn 8ev!ye.31_ yfikae]~ ('Dllz !&!lTIl!:t l~ilye. Blijoilk Mlllo!lt Hi", biiftmizda i!,'ill nokta.da te~1:t dHm!n. bu merlebe yiitk&.elme&.1. J,.teoJ:ttl>i. 1:'918'[ Abdlilh!l1:i.k RI!'Ildaye.,reddilt Y'* ki. emniyetsj·zlige, laz=dIr. Tenm "<in lie !la....~ Tfir1l; Blioli-veJiilDoklorRefik ::;a.:ya~['rj1J Vt; merkeaiyete, me:suliyetten\ ka!lilmlnin "1m :!r·i.i'ruhm t~il'i QlI.vasILi1l'_ GendkunJl.il,)' S~I~i.\111 "';\'f'oI!~a.L Fevzi mata dayanan kohne usul1er, YORS;\ ljU l';e>yfl. bu ailze, I?U V6ya bu 0Wc:iJlak"l!. kO,ng'Mnirl t3rlmlerlnin bu memlekrtin verimini azallid~ilill!!lil&ini

Maarlt mllteakrp

VEkIfi!lHt ~11~ n:ll:tkunl.l. !l~J! bir k:cimmm 'I,..erdl. U<:ml1C E1::tedt §'o(
Atii.-

~

Hlziyetti!'

ti

bit- tukrir

dirde «birin.ci muh.arebe filrka.~r~ Amerikan ordl.!.$.untm krta s.ellkedil~cek ilk eUziitam la ~.lI~tlrmak ilrr,ldil'lI sdJ.c:'o.ile A- ~na mct'ika i9n l~l,.q;adi b.ir ~ehlik.e cO- l&r1nd'a.n birini te§kil ed~e.elrt.ir_ Birinci fll'ka. :fi.ilen seiet1 vala-il hkTi~ red.:l.ct~ Ye <rmilziyettedir ve r;:imdi Dey-eng'de dmnk.l. Ahna.nY&nm ~c~w,.den k"Ul'1Ilum:1l1'. Bu fIrka l<::rdit. 8UnQ,jUl ba,,"'t!.pu m~l~ k.ork"'~r, !;I' hakk. milil- ka.m..rglb. tLar.pte Uk Alman esirl~k~leTin stllh i.l;:;ind~ Y.1\~mak ~r.' t,emleJu:~~eridind= a.hru::l.ll) de- g~e:n riJni a.lm.9.ja m.nvaffuk ola:n frr, z;u-aunod.a 6ulundul~IiIU fakll.l b.ll· m~r. kadu _ Tla Am~rik.a He h'i8'lLlteruli;n mll.l~ H::i~r AVl'~ .t,~t,laj'm).l.Hit[.er
AIn~aZl"'IHUh,~iierj

~akk.ietmcjld&l:il'.l:>

k&d.tr

haysI!:

bit-

§ley

I.levem de br»gib In!n:iI.J Va~~n, I) (A.A.) - Ameirlka .hariea aefeii 'bir tl.l:wet c::a.kla:ron". g3nder.mege karar verdigi te.k-

~.'

kI.fiWeri
Cl!lret V&p\lru~:01~

rnii:rek'kep

,hfile A.LiI~rI 1eUto;rrb.a du~ mli.,luibi ile e<t.m.ek"t.eoiIi:t.

~Ilnil¥t· K8.0Filey-e u.;

bir gclmit 'R uAtla.n.Uie
.torpito

iIti d.eniz;aLtt Tetqa1

hal~el 1~I'~ir.

!!!'ttLlo::loe:rip;l il.alvc

Mi~~-

AllpJaIl"l ,EI·I'Z~[l«l!iinl
~rUIL

ihUI(I(.'"hna
Vc:

Dikt.!H.o:rierin bu halt, ha.r~l.::et- ~ AmerikiiYa lermllll il!I;:.beb.i nccUff Bunup m,a_· 1l,1I1 a~l~gull :n.idar .i:ki M1b!:lW VI'i'dU: Hir~ j_1eri !I~rmij, v~ ~el"'io.o
diktiltClJ'lerln
U-ZUn ~l'@lCek

piYa..&.llar bu Blnetl!! RiFle:rd.iah@lt Hriki_mbi:r d.di[ olarat

Az,iz ..el- Mrsri
Bu yaz Tokyoyu. iki arkada§ile
ziy~ret e~~_~~~~ r
T(I.~.

ge~etiyor, in.ki§.afIllI II~TP h:r1i'15LOda d..,yd.tlklll.f1 Ito.· Bu USu.U r lbtr gU.n-. IUll'::!ur. llcinci5j .h7~~i.i:n 8rt~1'II ~e "l~u.fu ~ ~"·l .~f;' ": y!!. a !I. erl~. ~oe:n [.BiJI(il ('t "hl~ ~lt.l~r:i.l'ldel1 .... ,pc ~ dl!vil~~n ~ft t~rbu .<:J.l1l'u~U~ t..Ilf~.... lltril!!k'lnoobtttl- U$"ti][ umuro mfldbitf Celill AyDah, de:- kalka,ma,z;· ~UbJ'tLn. .,h;a11jit.$~n- ~l' y~lilll'kyi%, vt- ktt1pU:kleri.n-i!' prof. Bl!Sim ~:rxot d.a USUUrtri degi~tirmiyel de el·: bir vtlz1.yet I1JiUl t~:gt.l.ri: - Arnt:Ma.'l1'if V'ef.;iliflliZ :;tJT~ blr l!I'J~e'e lie OjTetme.n KrunlLl Bduyu is(~mi.t' bette- imk..in yoktur. Fakat big :rikillf.l b~r L:ii;-fdlr. A 'VTUopllyl .ia~b~ da.lll3.r~. a I!tma.. .aloill:rd i;l.fm ka~l~u~~J olaJ'ak: yer ialml.erirJi13. na<lli y5lill:lac.atr tit'. AZ<:o.llU'm kl}m~fllua. 1ICyr~lmEl.- olm..a:GM hOlZIrlIkl:a.ra. giri~liIll,
detildir. Bu itlbs.:rla. dik= ilimlcrdt' ....."..- _~.. ddt' 1"'"'"
......

~~klldil btl' lui.~]Jk

buhlP

5B';'mek. "~"In< k
<I.

KOIlgr.!!. rfila
o::>k,

r~1'" ~....

v-·1m''''"J!'
-'

vekj]li~ne

~'jI.'

SiYB.&al ._ geriletivnr.

t.-

V.01", hIZInJ

bit

Ie

~

~lI'i!ot·

dev'am etm.i§tir; «- A.manY41D1n

miietB~l

~iLlfclj

kiglt

~'Nnill. t~J'lUI'.:ne..n
e:!-IUJrloil

dq,il.
ilgWk;

tiBp'I!ky_-

IMy-QI'ILlI'l

mii'l:mdalll!l!li

emtia d.!lJ'.alllacaktl1'

e(A-A.J~

-:;, H!l'fi:. ~im~!\-.

yo! kor,ba .'e !!J1dl!1c de dQldUT,ll,fi dll_B~ g.e~<!'~le da.n ~nra i.'!ikdllne-\l 'I'IfI~"'1I! 'Jiar..:k Ve lromjs:rfOnlar kLIl'lllarak kong-I"!! 1-- tanm a.raml)"a ba{lllYa!lm. Bu· !j:un,oe de, hlllflla.rdir. ~~db ta&TntZll ksibu,l c:'dile~~ek m!!~!Jr Gd.ii.rnE!j.t.ir• B'iJ:m.ml.lll befa- I!;i~ 8'~Zll1<l'fI,t.."'l 'b~ldomHi.lir. .kiUip i~i. zni!.''rIWfJ)abi:!; ederek <le- 1e mlUrmt toplantu;ma jj{)n 1I"'m"mL,tll'. glinkli gidi~in IstlNLbutT d.aireleMtmm kr~i e:oaotJ mifjti,. k~: Bu ~mullli toplB..ntrdllol\:5-0= leo-- re- i~ dih;:erl halk elbetta duyu- en ~yt 'Vc ye.ga.lle yol ol~T<I.k :go' ber AIm,anya. A~e.n~b ola,ra.kiia.yd~'lliUl tBIi1IfilEl!!;t~ll.1> .Memleke-t: !<oct'Iklll~;& kOOrtotlltli~Jl ~.lo-y6I'111U" a.yn. ayn kemiilurinc tah- Y¢l', (akat a..~[lderin. IStwap, ya_ ,YlUoyol':.. DJk!tatod<?!I, 'l7atiNn c!MIou. yt.i!paca.-gt 8U,l-! B H- 1 AI .. Az.arrua! lie ~al.4'rp Lyt kitap' vermet sis ooihm !HI.lonla.l:"da topla.tlllJ"alo( fell! ~JIlacak i~leT kan;[smda ell kolu brr'-lir'·' :1... .. L. _ ." _ ·_·t • . .l-t f01' m~n ;m-enh..3."1:Jl'lln teK. nrun m,I tC5ll"J. ~H~ll.gLnt UlDL "i! onlur te.!jett1lt "e ba~ka!rl!li.~ILI'. VI'! l'fl.fI<)1;'"tliJ'lil!rtnl l'ItlhflP etml,l.er \ ve . d milletler.i. CSO!;T~t alotlna almdt.a, '~~1 1 1_111.8) [>I!llJ:] lrurt.arrnak Il, . . 1:III:=d8.YIZ_ Bunl.l1'l :z.a- <;;fllr~ata baiflamIlll=dJl'. ~3.-tl1 duran, J!jIe53nlac.ak ye,r (il o!tm~lctOO.irl~r. Hi:rinciai. A~;a,,d.a harptell 'ID,1iI6'1J1 oianl""ra b.rlP 1)]ITl.aialim.1 iSj)yl~ ve neti.c~ 0- nn elinde. Bir Maoar gemLsi, ranm S'ok gOI"di,ik. BI.IRII. miLx.abiJ ayKa-ngre. Iio;; dfu1. giiJ.n komlayonlar ma:na;;;tZ, HilZ1.unsuz muha.'be'n!SIJ.l.r1yeye500 ton tayy~re benzinllklll["x~rtan.f o£tm~k ~iD :;.arret.- ha]lnd.E!' ,,<atli,lmal!lJ:'ms devam 'Ilitt.tk- l@rle valdt 1HdUren iyi ni.yet sa- boMlelle.n .koyu .kini. Jn~ik;!'!rG ii i!! larak ~;yle d Kll"I~~: tigillfli1." <)1I1,-,1<1 .. .-i." ll:'il:l:I!'L Jl.i)t-io;!~l~rini. t~n M13n luurrlllJl~ J.ioml!!!I-lln ra- hib~ ve al'l.Le.Y1~I dle"lllet erkihlI· Ame,t'ik.MlJnii~ed!l~ «~Almiln d~ B.ide\'lik: A~ ni g~lirmi& .." o:A..lma.niar, b1Jl naberJe-rin SuAnglo • ~ Sak:l.(lon :mei'i'LI!="I.:~tliU.ml-'L lliIC'rl.II:.... m"fl"l.a;a..LI'oI!"'"~1t,~ mill'fi>OJ:n W'" L~l!.r.· i!", et-de MUlt. M#:",11 eGl'Il!:bi. (j a~ j,{j- porJul Lill~r~mi,B Uli.'ll.ltIni '<.;&ll!1fII.ah..l'Jnm h.i.sll!emfle dU§lmek tool r. _ ,.. riyeyi i!}g-al etmekisbyen 1ng;- Cl!iP.tlbi Afrika kuvvetJ.eririim. . Um1J,'Jn~ a<ladet.e y~ne ~n.f!Id ola- •. ,. J_ .-.. aplan:ntila. yap'tltxnu:i'i birle~~lnne Jill. MI1"l1yaC"lIJftll'. A"""~' .~~,~ Y'ALMAN L........ _L _::.." b'.' . ,a.",; go ....el"nl"Cll> 1l'Ur<Cl..lJ e ..:..na. m1.!.~ g'l dIr. FilKat bbnu J\jmHik.Ili.hlar~ li!zle:r te.rUmdan. uyd\ll'U.kiu§U1'J:'lll< mtihiin __ .kAmJi MJMnJ. &-eldii sfiylhyor]ar. Hatta, NmlU1i ta.;y~ ,!(IIoibk oJacak!Jl rml ziinilledi)"Or. .;d:.a.t i,._Lnyap] Lall layr~t4er daima yarelerinin Su.riy~en ~tiginl Kw,'C, (:, (AA.) ~ Bu akL.u. aJU.m kab:nHJtlr.» bile kabul etrnivorla.l". Halbuki, §anl lu!¥olBna.:n bir :t~ teb[ltll_€jl'lcisj Amerikilda B. RQoJ'!" Suriye fevkalAle kiomJ.;seri Goe- dl! C=lilii Afrika. Iwvvelle:ril'lin 'vdt." in lIi)'~ ;!tl~ bi); ccr~nerai De:ntz. bu:nll,. du.nkU beya- Ot~ma b1l1,1!.It'id4.I~ Vc il?"n.i: z:IL yan Y:!I'<lndun.,aklJr. Bunda!) mak. natlPda itinl ediyot 'IlIe diyor m..aTl>d.b: ~fj,u.M AJl"a.a Mc,de'!iolel' ajanl lerinin (Ba!jo!l t :Inc:ide) '~l Bait {lao :wrilmk jj n g ~lir5a, J\t.n.;!;:riki: -t;Alma.nyaD~n biizden istedi· N!lilEm ~~ Stal1arcfln M&.~ tiki bi.r Qevl!!lt: hillol.in.e Ks.b.Ur~, 6 (A.A.) Orttl..1 -Va&.ington, 6 (A..A.) - BeI"- ba..k.tmd;l.n p., ken~i _sil.a._ h. ~a.nm12:1a m~:rn..fsmab;'~~ . .lli!! !~Jj ob~k .Mrsl.• leke~en:mu..L mud..afliad.lr. BlZ de. f:1l. rddiii hildlilfunokt,edIJ .... fjis.rk In.giliz hav;t kuw,~1Jeri ka-· li!'l hukuroetillin yak.1Mfla. yeni !..goy;jl.O:: Elk ve b 1..1 mem1u!!t di~i!!IT bunn ~apa.ca.tL~.»·~e'El~bi .t\frikl:lo kl'tfl.lutl aa'h,a rargiihrnm teb1i!p: bJ~ IOU~~l tt1a.nJ:1.1.zu. Yl3.pa-cag-uli8. bir ~t;l.k mill~lIc.r aley'h-i~ b;J t:Fr:ii11sa. Mtiln muate.mleoke A-d~bi.l. dij_';'ffi~CJJ e.\'Vml MI~ AgIT lngiliz bombardlrn.a.ll da..tr d~n burada. bir \;-Okh~r~ tiioilrrlo.lZ II bi!!lti Q,iac!!Jktlr. impa.re. wr-l ugun u olan.kku.ll.s.Lra, gdme@<:l~'Jlam~lil.DChr. BI:.I~~ ~yyatelfl:r5. Rados adat:lLnth. I~r ~Y1 QLmu!1tur. Fakat bUllun A,m_:\rtll Leahy' doe" j,p~idal millanm.a.s ioQin AJ.manya.ya, terke.. ogiin miihEn hi:r ,)'o.':'kfuu.ahilUi: 0~attfj.via t.a)'Y.are meyda.mna 4- HjtJerin Cud.ahy'ye verdigi mU- hzycltc biT k.a~ rapoor aldtk. SaOI«@kt-ir ve t:ng;ltere bun:!! ma- Ian blJ. ~.ttnlar MIs.lnft oml.lh,tl!'liJ D haziran gec~i ta.[UTIl.ma bu- l.ikatlill. opek yakrnda 'Life" mec m..i'_lili Ve ;,;,o;l~ olank aEyliiy.omm, ni olmak istel"$e sili!J1a oouka.- maJhaller~ ycrl~,~rd.i:r. lunmu§tardIr. BQmba.lar ugu!l m.ua~nda in~llnna intizaE e- t&h<lo.ddij~ eder ;ibi g(irlilill:'n vaDele eyHy~€tktir. pistinin i.iz.erine ve ha.ngarlarla. mlme.sill~en Hen gc-ldJgt ZRn.ne- ._~·~t'tlcn "?Ok efJ~~e GdioyOrlilz. tayyare meydfl:lunm djger bina· dilmektedir. ~lngillz Hariciye Na:J.!n R. EairT~k l\mel'&;a. Frarusli: hU.J..iI~a.rl araSlna d~mii~til.r· ~idde-tVa§ingtQnda hi.:; kimse Bu- lfi'&ine .. uiyetltll1'l;lo,nuklOl.rlnI den. Al;'liIJn Ka.m.~mda.kJ he" yaThabDdB. ~ijy](! dem..i§ti; « Nt!h b~r S~k infilaklar olmu!i ve yii,k Britany&nm tiu gibi iehlif-, tflkidlil' et;me-klc 'Clldui~ml 'Ve Fran i:'edeAlma.a kuv'ii,eI;.i gl:iriirsek, bu ~n.f~liklarI YlUlgl!l1a.r taltip left! ebemmiycrt verecetini a.k- j5~ miHe-toi.nin 1I'C'1a.m.«im~IGlnl;!:)!'f.Lda os;~catJl!:.» 'Viji hiJk1i· istikraZlna, etITlL§tlr. ._ . _ !Ina blle getj,rmem.ektedir. BllI. n,i lUll 1 ;!.;:.in kend.islne mtimJ;: Lion o~eti bunu billI.igi i~trJi hazrr]snI'[.ay~'arelerLfI'Ilz •. ?er~~de al;- busuj;l~9.._Ame.rika.lUn a.Jdl~ t~vrl hm b i.itij.f1 muO! oJi.-=::rett-e Ihu Lunrnlil.; ke,n bmalan ve 'Bm~a.zl lima- I gayct Jyt tebarliz i!:tt~n!n bir va- azmirud.e- bL!hJ.rull.ilgu:n-ll hi[<iim~yor.. Vl~i, yahIlz il'l.giliz.lierle den~ru _~o?lbardll:nan~ eci.eNk m~n- k1i del. {{urt Rieth ad~ndla mU~ hr. Fu~·~ gil, bir takrm FraTl.~ll!larm mu· Bir~ik Am-c:r~ka 1In-a drregull hails ugntnu~Ia~~_, him bi!' Alman ajanmJll Nev- lIiya.selltttin f'l'<lTlJl.B:I"l r~ ~ i!!IIden halefeti J1e de k8!'irl~Qr. Ge· Bomoardllnan tayyareLeTlmu:; YDrkta tevkif edilm.i§ olma.s~dll'. Atina, 6 (A.A.) ~. -miku-rlle't. v.e OIlU b0'Yundlu'llk ll~tJiw alma.k '!}en s-elle,P~ten v,~ ark:ada§larl, dHn Ha.lep tayyare _meytJanmda BLI.Alman ajam Amerika i§ 9..tarn:i'lndan kabul. edilen hi!' h"", lizere b~1unam., kUiV-'Vletlu(! kl3.I"§1 lngilknnin tesllm ola.cagmu i1eltal~an :ayyare~~rl'ne taa!TU.z dll.mlatl :tl'a..slnda. -propaganda nu.n1a mUhuema.t bitti:ktoo son lu::ndiiiinl mitdafaa j~jl:1. Bijyi.ii.. ri ,silre~k A1rnanlarl<ll JDutareetm]jjler \: e !a~ 15a~eUe tan?I- yapar.ak 0.11181'1, Alm.anya harbi ~ I.'"a hup j ~n ya..p.!1acak istikJ."&'z., Fele~dell bmnl tall1'1p ey!enll~' klll-zandIg.. ta.koirde her ~eyin Brit~n'Y'iiI:ya y;ud~m IlOtmek (;)1::113.~e 'y8·p:rru~1ard:I. ~mdi,tngilizle.~erdlr' BOln bahtnn ha.ngllr'lar VI!: d <- . - 1 _. 1 re kar~n har~et filu'] bir I$Ok lara i~tlr{l.k edien ytJnanlllli.ri. aittk~iil '. 1 . _. '. d" .. .. aLl.a IV1 0 a.~agJlla lknaa ~a J§I- gu da. fT-<lmllZ h.ti,k~i!:1.i:flc IlGU~ :rust-en UXifflile: ...f.!u.~ pa....ordu " . . dam c:'ei'.awti~ ~arp!lacaklardlrT Framll:l:lan V.i.§:iden ayl'l"l'lli~r. (DIJ.l,!I 1 il'l'hlr:,) 1+1 ~oy~tk ~lid!gr ~orilhni.i!~.ti1r, Ta.arruzrlarL y. . RazoI F:l'-a.m.snslll1"mii~te:mlel:!:eler· raJ Dll£lan, }"aJlo.u:tqib.1cJ.~ il;ti flOnU bedC'ften a.iY'lch bir duden ~a,qmIl}.lal:'dLiI'. B&z.lWI cia wdii :hile 'VEl Mbir iL')~IIEiIY; ,By" man Ellltu]]u yUk~lmi9tir. Vl!.~lngt.orl. (, {AA.-} B. k:alm~lardrr. V.i§li. bUl'ilarm han dianla:!:mElk ,iBotemilliiJr. Habe~Elt.:andiL dun aUi-ma.1l Cordell HuJl"iil'l ,bqy.anah IiJty:l.'l1 gi;!iinin dB Gol'!;l, haagiainin k.en~ ~~ in ciliet. 'tCMruz ettir~ltf:~ me'llzi1~rine 'Ve mo'ltiorlU nak!iye birinci d'l:diiMne sadlk oJduglQ.nu k:!!stm:)· !Bull!!!I}, 6 (A.A.) -..- D.. B.; mu.,ahitli!:f ta.ra.flndn d.ir k:i Fr.!!oJg~ • Turk mUnIlH'beiID:)-Ila.rma mgiliz 'Ie: Cenllibi AI· .. \.nka.ra, 6 [A.A.).~ o Ha.ber !fucmll~iyeli ha4 hh \0.=- i~ de,ji~mepri§f:3;. l~lren.d.el't!lR miyor. Hali fiTl3.r-da bY,h.UH'1l eIIIki Roma.n. re.c~e rika hU'a ](LL .,.veUen bombs. ve ~£kiLolarak t.:!lakkj e>dilnleldto!l"diT, -a:ld~mn~a gOre, si,gorta §)i.I"k(lt'!.A.n.l(':):'(ka, fikrini a\:Jk~a soy~El B.s~Okll tlly'l[!"i'.ini ove JI!;yone:r. KncatJ rnGa('re~ine veriicn. h&1 ll'litralyij1. I:ite~.eri1et<l;,irruz:lar· mlJ!am~le yaphk 'lemil~, Vi!}lIIIln AJman,)'a He j.';I ]ccri ta.raflndan I,H reio.i Hod,.. 5jm~'liIm m,uh.a.klll- Vi(l'h.y klib"n:m:tine, Berlin .on:Un.- 3!.ireti, b1! miiDiIlsebetlerln ikj Ie. tia. buJunmu~ll:l.I'dIT. de i!Igi]'d.iji ve D .. rl.a.n tan.f}T1.<ia,ll Jarr sigorta 88.hipleorln k&I1}] i.ebirligi yapmaSiitJ.1 Amel"lkanm m,j!j!li c1ti IfI IfIY!ilkli Bt}.k.re:JI d iVElnLmete d(Ll'smililiuru ilb&t ehlilekter Biiti.l.n bu. li<l,l"!l'ketle-rde yalmz, K:llyz4!!r'in ni.§1 lIibul.e. ~Ofiiul!du' dostaru~ telallJ:i etmooigini bil- mina.l ol!U'ak tevdi edHen ve li!S~izilen yelu. t;akip eltJii takdird~, hs.iI!hi:na,!, b.a.!lIBmt,lu. dir. Bu ik:i tC1l'le], at'I'ane'l"i: !liM!biro !ngiliz t<l,),)'aI"esi k:aybolmu§. DOOTn. 6 (AA.) ~ Sa.bLk dir.mi§tir. F,.a.fl3J~ - Amc:,lkan. dO>llruiiunu. tesi Tg~aret Vekil.lel:illce te.sbit 1uk ve YlIlokllltukt kertl1ik1:1 hakt1ll' . Kill/Yzf!r Vjlh~lm·jr.1 roJ.$.l. Dogr.n klj-"m.c:Ue]:" meyarul1.d.6l. feda o:;tmi~ ;u.dd~d..il='l:e~i .hakkln.,.Hiller, hi:r g.ueteeiye venli- oluna:n Saba hall'll iizeI.<kdek.ii ,blII[PQl't lara. miit~.kabit hW'mc!~, Am,~ri'kalllaf' ha.k~ kaIlu,n llmahSIllS,1J na tevfik~['!l j h ljabCi~lIIngn bi.iy(.ik lf~m,~k .sa.oru.m. gi beYQ.lla.tta, ,ja bi.r ~r mt!.valJl.llb,,~~lJr, B.i1:Ii'"ll ~ Armrut'n bombarthm.1IU1 I~k Am,I!!1'ikfl. hLtkCim~t.i, ,Amcr.i:dB. t~bllrl:l k.of.l~nu!;j e t"",'b'll.t bu .":J.tI. kmda u.tlr. dilkIllH1J.nJtu!l-, A~maa1 ra~ oly naocak ta~:iJ..1:T1Lfbo't1ol,a 1.1V edilmeJni, k S"fJ'~.6 'AA) - Sof)ll !T.;:l.~ kaM~'11i. fran.!lIl}'1S. t'tlu.teltUlf.i~ hl:.- d~ ar'l;Lr dtigl h.. dirdc Birlc~k bah kllP·atdmifji!l". T.a:btl~t!IL ~1,e. ya-mn .A.llleri~a .~t!'l tehll~e te!l- tun d& i'ltIia.1i rmnraflK g<:lrmmii!:l.K JJ.d i.b, 6 ( A. A. ) - R!:\L!U : h uz-cri rtcle .,:.!ki Y ugollilav hl.l d Ill- ~)y!Hr c.olaYLIliUa bu 1tI.eIHle~e~ a.- A'm.!!!rika !h\.ikI':LI1'I'ZtLnEn Frtlnl>l!i il,* r-llR ~i Jl':i'tpaI8.t.Grlu'k i!lB.n;:;a~L 'kit ctmediginl fioylemJ~, r.tlna:l{et tilr. lBu l:HJ.ret1e sigllrta ~il:.k:(Jt1ebullil:i Fra:n.:.I:da~ltt Arm;n.I;i n Uzii!: n~ 'biT dun.da, D~ag.olni.n .iata-;:.}"on U>TId.<a d *lu£iI(I ~istsm.init'i kablllhi , hal'£) rl i:rae Qtllllol~!de miikeJlef kJ'!.s-er ..k h",k.kLlt· ijr~[~lmu, ve ~ge.ldel" kOlUUlqirur. L;eoyh~"l4;i t~bj'FlO:fI liok bU)o'uk mi.in.a9~hctl,=rjlli tasarru.t demek olur!l tebdid.lni: sa\-'-ur- dukl&n temrnaU&rlnT havs alum y&pt)h.lf!~l'I1a o;hoir ,)1- b Ulllil" n :P:MI"'P-91'l 'bi.iro9u, Hdh~n:z:olldn a~'~inc rmelil'lilp Ni!} J Ie. biT iBt .. kBizlikll!! alacBkLlr. fakAt dll. AITrulnJ"!:I c~i':a,iSIl1'1da.n hi .. m!!m IroTlohmna da phise ,ede-biletekk"'D haht"J.in til.m.arnil .... UtlJl.IZ 01- Dragoman .....a!ltnd~ )Ian l'olda Vichy huki1m,:,tj lBUyuk B:ritanya lckel g..ibi mu~meJ= yapflea.ii" mu. pt~nal<!!r. tahut1J1I bit~rnda mUfl'<l- ImWjtur;~ lemir. (Ra.dyo aa.:zetesi) d~u b\Ju-da hildidtml!"kterlir. bulun.an Ph-of i1 n!loldcdjll'll~ir. vdb", ile n&'het bck.l!:nlfikt~cl.ir. ...leyhirldo:: AhrnlflYa. He i!!blrliisk"_ h..kh'k Ho~ul],rooktcdir.
hakkl1lda beya.n,ft,tll!o b-ulumm.l;;, bun,9'1 hEll!:1~I~d3.ki tekllt re~'E! ko.u1.llmWj: derne

t.~hia

koya1Im

VI!! §ifa

Alma.nryBJlln all~I7IL"i3.rl1tamil'ilt. v~ taZl;!li~ t ~re.tiJ.i!! aJ:in..d e:n allllm~ Ve kendt8,1, b;:ynol!'lmil~1 altl1lll!!lZ bi r tk.iIor'Ct aiBt<!!ffil hi1ZiITla.Jinalill,

,JlQ-UteB! I"l'irl. b~j~ giil'!l:, SlJvyet ~el' b!.r~LtI. Rarl.e1.yo1!; ha.1k k:i:>torI.iae1"i"E. ;!.rolotct. bu ySJZi '1'Ok:i~ z:j.yar!!t' !i'" r.A2;iz; ~ .El - Mun"ll ve Uti afkJll.!iafl: decekttr. Bu Zii.1a.ffi ll~ne J!l.p<:m - .ki.f ~d:ilmi:plfl!'(lll"_ ~ovyet. rn.fuIll.~~betlerl!Dde yenl bir in-

~8hl~ $c"'(A.~ _:7. jJ~~ -If_l!!' ~al:i. t8~1;:: il!l ~atli te.!j.elbb'L!f! i!ld~n I!&ld ~ Goe:me~ ·rela1
t-EV- '

Y~kal.andl'

Suriyeye

d'ogru

Bir Frans,lz

fa,yya.resi

~m~k..1

Kud,llSe beyanna.me atb

_j.~ .

Oria Sark

Amerikada

ingiliz hava kuvvet faaliyeti

Miihim bir Alman tevkif edi1di

Amerik,a Hariciye NaZlrl

iUn.

u.s

Yunanisfanda

Harp iltirik cdece klrer "idam olunacak

Darlan'ln

yaphg'l gaf

.*

Sigorta. ~irketJed ve tasatruf bOn.O[arl

----

I!I
~lil~" !I01'1.'Hfle, :i'IlIS' kIT rEi lekelel1. ka tiJ'Yi'll izaLI1i «k". .]('<':(11r I :!,!!.wllen o bi;r (>il mug'LJ Will 1<III),,,,,lrl 1E!11l(,l\,"ii I{ ,ylk.t1ntlzti. Vi1I kl1"11 B~aballeil'1 silin~, I'~'l~IJtun lizerind-e husule .rd<:'ll p18lt!kI~1"1
~j],

I~
'.
I "

.. _., ..
:" '., .' '--

..
.
.

.
'._'
'

::'
.

'
'.

I

Temiz Hava. •• ivl

-,'

.,-

- ..

.

-.':

lBuriinkU

pFOgr&1'!'I

I

C-or('{'\: It si.ni.ll, b:l.t

'~"l" kt,

bll size ijIed.&idi

tamamlle navILllyet"UI,II!lr.;;,i.

['Jim .. I,' 'bova , ruj, ku-, ter ',,'Eo het"L->J, •• e1 tl1't"11l. oz ve ;;;.j;"lI.hl[klatla t ,.i.rl<in· likl"'l'l 1'0:1.!.'~J,.JJ'l.~"I'" i~lI-l,· ,,,I .._.-. Le, r.."IIII,:oI!I_-9

ke 'It;' ~ill c-r 11''' 'l'1I>ll yl'l.v8.!j za.ll OLIIU', Cild 1I"..ht,dekj teneffl1S nokllLlarl

'1,3-0 1I~a.m voe i!Ia;iI.t ~"ynl""" 'i",:Ii:! ,Hatil' pa.q,;.K1 '(PI.) 7,4.15 AJipJ3 ha.. berleri, S U.ru:t':If'PI"tIII!;TtIJlUT' d~ IPI.). a,SO/S,tIl ~'r~1 IIIUI,tL 13,3-0 PMl{I"am, evin !I.i,)j.t!, m.w.5 ,'Fth'l-.i;:e Pl~klru', 1;l,1f.i AjIDW 1N!1lteTM'l, H R~f!:I::tic1.iJ:ul:1'U1' 'b-an;kitru" 14.45 'Tli'i"KO;:'"pHl:klal" (llfOgTa-ttm.IJl dt-VlJ.!l'JI, l:['/1 ,131) l4bS ~ (PI. J1A Prog:rEJ.fl'1 _ sa.a,t "yi.tl"I, 1:8.,00 .Piy!U.Ot!. .,._, .. 11~1. lS,W Zh'ru....t tak'duh VI!: teprak )l1<!,ng,ullG£i bol'B8iSl, ,U!,,1i) R.s.d:yo ,\!JZ 'vrke0-41,'jBIi, til xo-

11'

lloc;J'IT"e bu S!L~""ed!1 ,,"Ii1'e gtiz03l. k'llif' 'Ie ~afi:;,'ct W' l~t.af6L kCt<bedae,

nuema,

HI,J~

Reu:tyQ eaz

O~eetrS,.l;rl:
!J_.

HASAN ell LOS,VOYU
']"<'!I'IIJ"IJ'lva tekl\;rnlUUn ~Tdn'. Blit'i.ltt ltlHimlarlll 'b'.Ir lUll'lkm·
llIL;l"1iA. liP

p"'K'r~hHnm

dElllllr'r,I, 19JIO Baal;
~o

JI''''lt[ 'VIi! .Aj lie it!! ""bM'l~ri, HI,i'5 toe fEll>:l.t, ZO.l[, Ra-d'Y1J ~H._I.;J:;!'J;', 00,45
..so:t,J;> ~i}l."lnhl.:r, '21 KoDlflu';r'r'\ mernk: i
Jr,et;
T~,
o

,liad.a.!:'1 olabili,_
Trbl'i'tlll1 1IaJ11·1I. el'kcli.1C)1" ~i1'l pel!: i~l; blr z.evk ~kil ~<iI~'_ ~~l ~O, qllrl mtali 100 kU~llll-h:JT. HASA.:."Ii ,depol!!u "13 'l'vr ... j;e'!"Ue rtI'LY'Il.:t~~ · VII! -ecz8ilclc-t'u,: a.rIfj'Dllll,

pOOk\aI. 2:1 ,1<1) Pffi!eyi~1
2i,4!0

J;;rt;e}rlo1!-

~i,
!lil. jel''!,.

m,~ Rad-y!J

Konu\i5l:ru.

((~nb

)nf>Ijlele-

,

IS,OOIl ~~;..~ ~

22,:ro &I~t,t &yarl,
:t2,~

RittlJ'1'l .s&kfn 23,~~

m'keet:ra.l;l DImS
,I

'p-£-ogr,-,.nmm

'Il;Qv.a:rnt, 23.1:5

nriIr~ifi

(Pl,),

Y~l"UiI{I

r: - C'·' b" l.es ti ~ K OJ"[ I·k· Mn'h· r U· d yOcug11.Ur ·UZ ZNn'';''5B. ........ ..... 1 .··U···zmnsur_uf'. Memlek,efimizin Sa! H(J'Vasl~ Feyizli Topraklarl~ J~ Veriml Turk Neslinin Yiizde Yuz Huyat Sigoriassdsr.

'C;ocuk Baheelerl, Talebe Tatil Kurslar),
C:;oeuk Kamplan , [stanbul Maarif Ma diJrUlgu nden :
19U
clCI'j,

TASlU!IH ~ tfSit&nobld AsJiye 1111'!1cl l1'1lkuk. Q'I~hk:mnl~i 'la'!' II.fl.ii.4(l.rl 19,4.
~<f1 ta~~!h

"'0

9-41f'.;:~8 t:Sy:li-J: klU'"&

:m.11.

M~
v 1> jstibah3.';)1.

y8.2l

OO""i"B!OOi3' v~yctim~

jlko}lUl

taJ0b~ifJ-.ih tu.til

~lt

E",'!{;al' Me'hl'rlc-t, !id.!n.a. ya.zril tl~hn.IS <::uman.11I1. AN otIu AH~ tah.vll 1l'IJ.ikfigml be:'l1un ~Oif!'im. I

=-_-a_C;; I
CIiJdl;ft!
~~.
Qn

pro,grill'll. II1't 'It~I{\.

Daima ~APAMARKA

IDO:Jr.I'OJl,

Ii' RUT
l"IeJIar I"JI..,., PoIrta ~
D'p'l.rtma.. ..f ~

-- lifUg~ipeJ ~'Uk1:tJiymtJ. ~drI

j!1Ld~'li el .. taUl ,1Ii1.:,u,1,tn'_

~~il"TJlelerml L.;;mi.n ~rl3~iiaaCl,He203lIaziru,1I4!1- ~llIk
~kamt.lturu ve ~. te.mmuzdli. ku:r:.;mrl

Jlli ojll1 All
I'~ Ku.j'~
F1rJR, !i!I~

::!G.h.lI.zil'.:Li'i!d"" It ~

mey.1

1 _ QOCUK BAHQELlCa1: otnitmGIlIGi'lh nezaxe'l.i ultmaa her bI.edec-c'k ~n le-vliIlZIm'I, nl<3l."mm' V~ Kl.tap !!ml .-a.aIMru-!s. ,;>IJCUklarm. tL~l '\'e ilil;:i,f;,tlli!ll tatfl geIlmnelc.til~e :)1l1ol'dmi. .cUer.
loiIbeyi ~"~I Il 'l"ATlL ,KURSL.A..R,r:Bllgllei"ini ~~ ..ltma.k l:ati,yell "es"fL 0S1;~ Ibir dill'S Z"I~ml'ealndlm JI,"~liU"lM t~!YiI.8ii1. fii.t1:f&'11]:(l1l. ol.1lII. !;Go ;;;ukla.r<J. ''r'IM;;:w.~, Bu. illl:r3J.a,~ ~w.kmaklltli.pnaneden v.t;: lUll"1lo~dii.res!nln tertil1' J,,>(:I<>e;egl tene¥1ill ...(,~tklk ~1f8.I'ctle~i ,;dell. \'fI aym binrnlfl. buHtJllI.1l ~l.Jok ~!;e-a.lnht etle:i:J£cI.! r~ltyet]l'I"i.n<;k-n lllU;!lI.lle", oo,ebLUrlor. 3 - QOCUK KA..Jo.tl"LARI; Tlllct,eye gel.l!lcfik d8~ yfh ~ hI. t-a.z.e kurjl'etJer k~m,lI~ )lamp llIII..)'S I.I;nm 9Q(:ukl:a;r lqin a~'JfJ<1 !lHlbl., hem

(1it'I!."'l1',

Ntilo 8

II .....

I,~eslml'"

MeymaDl!!t TelI~ a3!)S

Z·raa,l'
~W'W."'" ta.dh1:
Pam

Tlrldy. CI..IIIII"I,.O

an aSI
li!'a.:!I];

tfila"!
V1J ~~

l.e.~ - Sttm!l.yil:i\ll: lcOi},i)OOiOOO Tlb'k. $u!;;J.e \'11 ajl!-IDl adedl: 2e5.. l?i.rfIi ve tkom 00, nevi bun~ mllftnWl0lori.

ilJAMsiti

iKR:AMiVW

.'Lfl is

!.HKASntDA

I-iIE;:!')A..P~

b~m1daR

.
~k: mr
~

olmaBJ:Ra \Ie 9QIl-liMQl'ffI ~ ~ l>telJfI fiI.}'d~~!(~,. - Oooak ~ w tatf;I k.Ul"BbI:l paol"B.S£MIt. ];tit" a, de-I.'am. yatm t3t!Ii ~iJlda. ~ p~"8.S'[ ola.-t'8k 2(1 hr-.J.U~ret ah:!H~ ~!<P"'I'f\t

blr'JJd,irunk:cJ;: ~

lu.-" -\lrram.iyo ~.

r T. I,
1 ~,tos(,

BAlGlASI

VtJ 'l~'Ii~
I) VEl

l'ib'L" a.1:1enin. g<l1ilir:l<.l ,1;';gl'(> tenzHd;t yapWl"", SOII;8klllI'Il!l rona k~~1"il'ld~ km'tm(Lrlilk.

on'i<:lf(l.

1941 1KRAMJYE PLA.N1
.KE§llDEY!I~:

, lsbmbul
~ :Mfaa.rit'

w~

~.

Yol:!:

ta:I:W ~n,~
~I\ ~ ~~

i«:t~ 'f3.59")

vel.i!erl.n
;g'~i::

bel' kll.-

mmllJldf<t'jDiO.

'I'e' apo:r bi,j,.

._

~

~~.

5!u'ba.I;,. , HII.Y1B. S. ikme!:t.eii!l'1n tarlhlerlnd~ yoapilir.
-'.i

}94 II

flramiye.1 en

Belediyesi
'Y<ealmabaHo!!de ~

Ililllan
8Ji~

~~ ~M Qp;.. ~~efi ~

C;:iiik.I)1:!!~.e!rl ih:ierl!ndeld

1 IUl.et 2000 Ii:rQ,~t.1( 3 1> 1000 ~ 2,. 'i1iO ..
4,,,

= ~.=

.. uya
Yazan: Ahmet Emin
m~LlHl.z.

L.
Jj;

= 1.500.= 2OI]JO,__

SOOO.-

YALMAN

Ii

~
-.rI~-

K«*"
~

"'.e-

~_ ~
~'i.

~tk ~abtt-fl'Ye konlJilmUIji· ~ ~ 10 Jrn:n~ '1'6 il1l. ~ 1~6 ,t;iI'a.53 k~ ~iI:r.ia:me :Il!II.!irt 'YIt )tlu.am.~ mOO:w::l-i;!,~ t::&k!m~n;:J,a giio11>..6,9411 ~~ ~ I!IS8It' t:4, til> .tI';).'ml, ef!c~<) ~ it'" ~ ~ Nz$ m<l"l~WplaI1. llb"",Lc IW'Hl"l bcl.~c
~It;jiret

fiJijifitdilkp ~0CI.el0

s.

~
Z5!)

I~

=2000,-):

:s5 ~ .80» 3'1)00' B&n.l!I:a.sm'li-a. IiruInbl!orall '\lie jJfM.t5B t.M1II.'TUl' hal!;IIP!rumdfl, Ll1'1lm blll'Ul1l.8on1!Lra. ,"1;'1.006 d defl\ ~ecek ~~ Il.6 ~o ilINa Pl6M gfull ili:ra.mlye ~I;rh;..ca.ktlr. ~ " ade.i lIOOO
.. 71' _

1-100 .MI" 20

):
ao

=~.= o1Ooil.-= 0000.-

I! 1-

.,
110

S~
~ ,gtiDQ ~

1"!a1l I~eri
diIDJnj

\l'oIIo 9'1;1 )d:tt..t;l.

, .fhale

aaatie

mtidllrl~i'U.J1~ nrtI.!:-li.('Elatla. Tk.aret O'door vesl,ula:rillil l:l1eth~ "1!'8-prla.e(tkb'r, (4187)

art

eti 3.I!i ~

Ika.h!i!; iWKIO
• ~(lII)O.

lin. »
-'

istaDbul Defterdarbglndan:
k!~
,~ j:s:l~ .em!a!k denI..z mmtab. kOii'iuwh,ttl J.t~ tem:lne.b (28'0 :;;tely.e.st
;jj!1,iiRdla

,,~ .to»
mCV"Cllt l~ti-h]-)e
tl'1l

!&J]IC
100 ..

1100..

.

fMk(;

~

J,.iOIOO UIOO.,

:eo •

JI.:nJIbik
B :Ii

ti_

Dr.,

J)~~

0.-

TA'.aNTO

'I'1meJ.

Is.

de

~8

4,BOO

But· Slrn.la..roa pek tahii o.:ar~ h;ap giinijrI mesele1etil'e Fakat yarmln di1Z61l.j 'lie inki~1ifr hakkiM1da da ara.slra ~rIi ~Dhil<'ll"Qnna:k. kemlWni~ ha..;liJ~ lM-liI'P,., Btl ~:n:t j:oJg;ln Ahmet IliE.mi.l'l, Ya.~·11111 (Get"Q8I<I~ Riiyoa) aCi·h ~i1irinde bol I'I"I,Dn:akqa lnal:z.emesi bulahiliminHz. BlIII kitap," hepirniz;il1 har .gUnkY ~~lIIritphe.nna ~" ooyot" VEll haJkJki lhtlya91ann iocapiaMle. Of~ V&ILI~1er vt!! katd'~erirll y8:irMt~i!1 ~W'I'l kij1t 11€lRli,a,.asll'ldllki farKI iyilGe callt4andmyo.r. De.rt,l.ere< t~ts koyuy.w w ~re4eriim gQs... bri'yor •

KO].

:3!t

~

n~
m4idftt'W~

mot5-n,. 1:2,8/9041 JI~,be t'~amauek

;gtkl.fi I:i'.3.S..t.

]!)efl:-e
~

miUt

~lk
1-ir~,

2rl~Hl Fa.zlI,II. {4U"';2)

satdll.-

~"f': ~ ~ere

ca"k'tJ:r. Mu.hamrn:en

bllJde]; (:si"9oao)

J~t

Win

l'1e<"1lJpla:rt.Odacki pumlw: bit ~oo i~'inI;k! 00 lin.!il.a.:m. i.krtu'Mj),e CIktrjl tl!kdinle % 20 t~MilIl ".~~. 'KI;H"'fiJ,ar eeJ1J1>d,JII ill drl)fri., 11 Iim.I"t. l-li. hui!l:lra:m., 1l. ·eJiW, 1.1 :airiD~i'lif6m1ndili i:~kIl_kttr.

*'"

:.

TBaaSSIBI
1Jai!i!efl!rm1lllll SOL No. :;
TiIIil..~ l!-aen!3JD~

f~l*1'I
T,~ dB. ,tie.
~If',

Riiya)

}"I

yeri: Matbaa.mu.,

her ~ m..'tIffl'8.hdw, iiyah ~1 kW'U§' K~1ar-

milli ',emll\bt ntildili"ltifij

4 ~11ooifU kalemtnia

mm~

Beyog-In Dordu1ncn

Sulh Hukuk HikimHginden :

19U :s.enest ':kilnliR'llSi\.ttlBLnde m-t..adan k:u.yooJ.up potig,;:e Y~IIa·fi tah~ ~ ~ izi bulUnam:ryan. POl'Ony", ~d.!J..n 1:i.a1'!'!fl;:lJfI, M.ildcins~ Ici'nin ~~ hllkulm ZRiIJI'!a:M.a !!na1Lke~ Li!dbit !(tilul.ZfWl, tftzlilm. ,h~ ,*"",'IJila .Manbul 'Bffi~ AIJrukat hukd!. d!f)ktortl GOO !!'rIiIll. bl~:m b.y.ymm. f;(l..fffi -td;l'dJ!!'if; _ ~arl'at:'I![I malL'k{.~ mU· ~i'l:lLtllir1li12i!.un\1lm:b1J
1!I!tmw;, ~

Tre
11
K.
(V.
(K.

(; Tariel erl
G,Hi

18,J..2
18.:M

K

G..3O
i&,1!;1 6,46 '1,10 7,H 7.18
7.21

v ) TarJ.1I.
K)

~

(v.
6,IB
6,11)1

~
1.8,4£1 7,a.5 1,39 8,33 83.5 10..00 Me07 In!!iO 11.00 12....l! 1~ l H,ot; 14,5:3 1502'S l,S,'Hi 17.12 1.11;,42 ilU-8 B,.f9 10,11 101!i-! 12,11$ 13,1Ii2 l-l,OO ll5,3-'2 10$,19 17,16 18,46 ~

V

jo

Pel,dU~
Ym\U;!I

!K. 5,~ 'Sokl:uil ~,: 1AvrQPada bi'r

• 5,26
~5,3:'1 ): !!i,itS

tlle.t'i:lMk!li _ 1~ edatl 1 - Bir bill' ~'an ~ SQy<lia.n a.da:miJt(l. y.dm;I1I' 1jJ;)klide <! H:t!trrl.a.rJ111,1,. ~ _ :M&I"UC Dl't" ~p<lrelllm'llz 4. ~.eti farik.ll:jl ~ke i$lt'~tl _ l'Jrini ~ ~

latl.l:i.'m. - burl
Kl!IJ!IUJJJ. • 'fuhlt

Nota

~~.

'5 6

1P'R t;WtrlarID'!.1< ..n ' Ka-yu'l/<.!' y:a~ r' Irutd(!e "f M1Js.elliLh taklm - IillyUk 'r' bi.L' yortu 8 _ Ylmlel-i - KfLi6 .:mv&n - Bir 9 Idl.ktlmdfl.1,'Tfi J:l.efyeilildig-l l'Iayvan F(U!~ak 1{."Irnl.~ - 8-L-r '!I, -

yer
HI -

~
ld

Bir ndUr' ~ ~ir 11 .
~tj"fi-:

6,2~ 6,29 6,:33 " !Iii::! }- 5,50 6,40 }- 5,.l!i3 6,.43 6,47 • 5,61 1> (I,.O'J 6,152 )10 ij.,OO 6,56 )I. 1J.,t1:D 6,[19 )0 6,~2 1,0:2' ~ 6,1,6 ',06 7.10 7,18 7,32 7,43 8,10 S,:!7

7,~ 7,35 'l'.:l:S 7,4'2 1,4'1
'iI.51

7,4.3 7,-19 II: ~ 1,5:-1 ~ ~ 8,OIJ ~

1

8k5l 8,~;;. 9,03 ~ 9.10
~ ,13 '9,17

i.

i

10,15 10,58 10,2'1 11,0-1 ~. U1,25 ll,03 ... lQ,~:.:! li,16
1 (t,SS ll,1.8

~
W:: ,

s,m
"

8,.o:'l ,... ~' ::I

!"11~
LJ

~

ig
.'.

""

i
2'

'12,M L1,06 12,2£ 13.12 1:2:,00 13,16 U,.37
12:,41

14,13 14,19 1'1.2;3. ~.. 14,3(1 0(
i-4.33

l!
'E'

n,23
13.lffi

J

lS.S6 lG,23 17 •. 0 18,5(1 2 15,42 1&.2tI l''Z,lS 18.:jti 1-lS,45 1(';,<13 11,3111 lEl.OO 16,53
lI.5,$6 16,QI)

i '1.
2
J"

UJ,~ll ~,ro 21.,03 22~ IS,;;16 :I:,o,H 21,01 22,4Q 19,$1. ~,!!S i!l,ll ~4i 1!11,36 21\24 :ll,l1 ~,M H~,·HI 20.28. :ll,.21!. 221,4 11";i,0 2O,Sii 2l;2S
l!{!l,.')O ~,~ HI..5'L

K)
~

","'"

Brultda. • Bi:rwer
~ Bltd.ala. ¥l:t"lm.rWlln

l
Uzalt

#f

L....J..".I-.J.....I.....1._

Ta. - ,.Da.ylm18.k

'l 11 -

.A.1"bet;1e K~ ~

0

Allwl ~ Re. _

V,6,10 (K'i;j,Z8 (V- G,+;:;

8,le· ~ !.l<,ZI) iI! 1,5-1 ~,a2:;j ,,~T 8,211 S,28 9,36 8,01 8,015 8,5U D,l'l) '9,10 1'0,40' 8,:iI:!! 9,25 'M8 11.0& 8,10 8,52 ~,42 10,05 1.1,:J6 f!.,27

~,!:~ it

1.0 39 11,2~

1~!4 )~5i 10<.418 11"31 l:',i'ifo IG1!,5lLu,JH u,~ lWJ4 1l,il:T 13i02 11),58, 11,'11 13"OG 11,02 11,45 1ll,&5 1310 11.08 11,53 :2,15 l:U8 11.ari 12,10 l3.,6-~ 1S,oc.

11,~! ::il.

I~

U~,\L5 13,3{) ::I:,l,~ lS,,,,~

14.31!l

13.,4~ 13.,45 l3-,49 lJl:,5:-! 13,58 i4,.1!!i

:U;l!lo

tt,.t(l:;...

lu'l =
is

~

1--3,52 i4,5G 11S,OO15,32 115,OIil15,53 1.5,25 Ui,lO

]16.~ 6",.,. 1.6.12 lB,I!)' 101,,18 16,23 16.28 16,1J5

l~'~!. 19,19 l" I. !~,~~ 1171~~ ~.!71' 1",,,,,,, ,,,"-, "",0:>;> "''','''
19.,fl3 Iii!'

1!6,40 17,3'i' Hpj' .s: ]:S,'113 ::1.1,,41 19,10 i'i> 16,~1 ;If,4<!> 19,14.~ •

ii

i

23.£11

~1 ... 1iza...(I.t

;,. • ~ ~ 11

K&rt& C-e'~'izli Ma.I~ Ku.;Uik7311 B!:J<.!tanC1

.21:132 21..a:!i 2:1;,(l.8 :~':~

"',

~:-!31' """""
23,20 lZ3.i'!3 2<3.27
2,'!.l,I'l

" S\l.udI;:'-"e :a- ll'll'e.nkOy ~, '~pe
): ll'em:l'yc>];u.

HM9 17,58 17,00. 18,0'2 11,(IfI 18,06 ~7,lO 18,iO 1'1',115 1.,8,.15 1'1',32 1&.:ul

19l,:1:6 19,;i:9 l.9,$.'1. ~ 19.57 19,M 19,43 20,013 20,.00 20,,2'0

f

2t'l,1l6 [Oo,5-i 20.0920,51 .211i,1:j. 21.0'i 20,17 :n,{'I5 :zo..2S 21,:U: 20,40 2J.,$O

:il1.'17 .21,50 :21,54 ~1,58
22.,1])S

): liCl"T.!1t,o.]:Jr!l.K ~ s.oltlltltl~e
V Ha.ydarpRJill

23.:55 2'2,20 2S,OO

K ) Haydarpa,a
V j Ktiprll

~k~H

I ! - .8&1acta, • Re 9 -

.Ad&t - L-G 10 ('Sj 13

we )'\IJII1.Irtall D~
~aretl
;,j. -

b:i':r lMWi 1!jll' :fbIillvi l1IakU 1,JIriliItISI

2Em - S8!Hn "<Ita. - ~

Uzak ~.uH
8ntr-

.'il
7.128,Cf5. 'l.115 '1',20 '(,23 7,29 'l,:lO '1',·15 7'.38 'j'~3 7,41 '1,M 7,'150 8,00 17',17 1.'1,21) 16,45 17,39 10,20 11 ,01) l.2,11~ 111.1.0 14,25 15,30 la,iS In,~~'1.l.J ,(l:.q 12,08 13,13 11,15 IS,S!! 1.6,21 16.48 1I",IJ2 10,29 il,OIl 1.2,11. 13,1& H,:M 15,39 16,::n HI,in 17,.18 10,.30 11,10 Hl,1.~ 1,'1,20 11,2:1 l!:i.12 16,;lW ll3,5:;; i7.tiill HI..3:!!i 11,18- 12,2S 13.28 14,,33 trio,5O 16,31 1'1',03 i'i';I~8 1::;,~ l6,+O 17,00 18,01 liJ,U 1l,::U 12,26 13,[11 H,a6 m.o!!> 1l.,215 12,30< n,1l1fi. 1-1...40 J,~!W 1.6,44 :l,'l,1() 18, (If. 16.48. n.B U,311. i-t,H 16/12 16,;51 1'ii',J,r 18,10 10,00 11,3D 1.2,:n IlS.4l!1 H,·i7 '!l,Ei:..l n,3~ 'H,'W 1l3.43. li,BO lJiJ.,O.516,51 11.2() lS,n, 1[].~"I' 1l,:f:1 i2,44 .12,4'1' 14.54 li3,08 1&58 1'1',24 J8,1'1 17,21 I&.21) 11,11-0 11.m 12047 111,50 H,n'l' 11:1,12 li;OI 11,05 J.l,15 12,52 lS,~ .l!>,02 16,1.7 Ii ,or; 17,32. 1a.,25 11.,09: 11,48 12,!!~ 13.M 15,03 16,20 17,08 11,3I!i 1.8,25 18.1.(l
18,-li'l

li9 K.

io.tt~:l'(lnlar 1W000000lOlf"e ,
\'.) K. QekmJtr:;ca

• Bir )!.em1k !5 -

Bfr

MlI!.ik~

l!;l:areti _ ']['ur'kB!!lllii I!IU11mel."
~r

I'!mye"[ I"NI:1!I:.
j -

Abone (Jerel.
'l'IlI.Idl'o ~:
~
--

K.llom..:tm;o

:w

]1[,

lL~g
~ _ya

1J f>"..!.Ili • N1efer

8-

Galidlt-1'l!.tL-e

• Zarf • Btl.J>8lJ1ti

o;:d"I..U:ItU:Z'l"~

~[~

£pix say.C5r b!r

I~

a~

A,pImctjiili!iioy

11 -

'10 tatar.wlttt"L Helk ~vmi, IB'~JLMA.CA..1oillllHALM

:.4.!M
~

~"'""''''''''' ..... --...-........ · lIO dOD lA~,
~&:Ieft!:

I

(V. (K. 1(. ·(V. (I{. .5,[10
FiI~",

60,25 6,23

08,.;l.r
·e,:-'!!'} 8,43 6,iG 6,00 1,02 7,16 'i',U 7,1 -: 7,~2 7,2~ 7,:W 7,32 ',:'lj' 7,.f(l

I];!$I

uONJrt)

V~.. inllil,-htillk otilllh1JJ'llu I.. ~ II.hkl[ ool.l£lilio.:!

K.. iJ.1'i"8 'l' 6,01 ." 8,(I~
l> -

dam 4- -

Rendelml&

Iii -

'T~.J.t

6-

:noll'

1-410

-,) 6,110 r> 6,1[1
1l

(1M
6,fi.S 7,05
~,l()

1,~'iI
'!'.hj:! 'i'J!i5 7.50 8,(1;',,1 8,0, iUO 8:,(1..'5 8.08 8,12 8,15
B,20

liTriliy"t _ 81 7 Pa.na;l'l'l~ _ .mte P ktu- _ A.t' 11 f"uIuN'ltlai!1 ~:

1"'11. - Alay 8 "t'ata\l: 10 -~ ••• • Neml';'. Yutrmli( ,.

!!!!!!I- •••
Saht'b1

- •••

_.!!!!I
~'l'.BAASI

0,11j' 7,02

·i.mJm]ll[

» 11I,2n

[:-a.nkurtal'8!D

1rl:sJ<ii.l:

.. e~2[) V.6,28

1-

va N'1I~['lYJlt :M'ltdIU'U:
I!iMlN 1:' A:L1IAN

lBtBllbui

7,13

8,23

B.B 8,13 8 .. 59.36 4 S,16 6,~S 9,36 S,22 -8,."4. 9r.J,j, 8,24 MI'i 9,46 8.J2 9,06 ID.54 8,::15 8..06 9,51 8,.'18 9,10 Ifl,Oi 1:(l,() !!i. 8,M 9.11Ei l!M!! 8,4'1 8,13 10.11 8,.51 9,::12 lO,~5 8"1'5 9,2-11 10,1S SliD D,~ 10,2'3 1M2 e,:J3 10,26

11.8,31(1 9,08 1 lS.~S 19,06 18,3D 19,12 11l,40 J1l,i.ll lS.odS 19,n 1.\\i,51 19,2-1 18,1:j5 HI,2S
1,9.00

IS,SO 19,3.3 19,39 19,40 19.4S j,_g.51 1.9,1)5

2l),1Y.,i 2{1·,SO ~l,OO 2O,OS 2O,li:S 21,12 20.14 20,3-9 21.18 00,13 m,,w 21,20 2Q.:ilO 2(l,.j.IiI :;!J,,2.B 20,2>112(l,~1 21.:n 00,(:10 :m.M> 21,~

21.':'9' 22.0~ 22,08 .2.2,11 2.ll,19 :!2,22 22,26

1d,N' [{.) 2;J.~ (~, FI"",YII i.~.09 V.)Y!lfI!kij"y i3,lO K.) 23,.1.8." Bs.kaktiy 23.21 l> Ye.uIm~ 33,.15 );0, :OOyt.J.olrnl'lm

I

ill,i't.~ 20,00 19,00 19,sa ~,03 J!.9,07 iJl,10 2O,~'r':' 19,10 19,4S 20,10 19,1.5 1MS 20,15 le',18 19,51 2(1,18

;:1[.1.3.'> 21,00 20.38 'U.,{lS 20,!I,2 n,Oi 20,~1;i21,1(1 'd0.1I0 21,15 2!0,5a ~,ig

" 21,HI 2~S1. 21,4:'; :.l2,:lI{ 23,3B 'l) ~l.<lr 22,stt n,31 n 21,!!!O 22,H 2S.,MI .. 21,115 22,M5 .23.45 l) 21,58 22,48 23.48 K.

1:!41.1• .'I'(1J
S8JJI'Iatya"Yom.l!kapl KwnlmpJ Ca<D1mU~ klUnlillll]

Gam 2 l-

U1~ ;;! !) -

MBI,~apa - Ayal! .Ax. tlpa,.t:lk

AItMJ!J]'

L1hoo • Ni.\~

Iii -

B6all~~

~~

V,A.TAN

r

Ahmet Emf!'!
'VATANI1'I!I ~ ~tJD. il'0!! ~,i!j:f;;l ~~ MU8-

Ba~irI'iY

tH!.l'ri

YAlMA
M'Il>.1Ia l"~'.I!i. V4'I'AN

rl ~

N
U

""'"

~

I!!t.

8 HAZtRAN

SU~, l~ln lh · ·
bir tek yol vardrr s
Otuz sene f"I.!U"binfn sonutlda is:ter istefne-z Yavuh:hgl gibi tolet"ans prtmSibin i bir an e¥ve-t h:bu~ &~ •••

AZAR

19 4 1
~ 5 KurU1 SrYAst S,ABAH GAZETESII

Mensncat F'a.bn"kam '1'. A. :jJ. BrzyOk" Ma;gazastnt OarUnu%.

Toptan - Per~·k.ende

Amanya ile takas lanla~malarl tatbike girdi
Almenlarls daha geni~ bir ticaref anlasmas: yapdma.sr da muhtern el dl r
mJNkiil'H! ta.mirn .gol1d.ermifl:ir. Alhkadar'Ia.§ma~:il tasdik Aflka,ra, 7 rrIllWot'l'lilIl) • AI,- kOrlinu§tu.r'. Ticaret V€.kal~1t:i, ~Y liar odall~l'~ f'IliJlFacMtl~ malumM1:YP.I, yapllMI lie eeman 1 is mFt ill'illafllW nakkmda taclrlQrll~ iirtt'\.u alabll!rler. Ya.kll1<cI.a .Alman yoOO ~il"alrk ta:kas al:'l'lrujm~Jar! tehvnrn i'lfin t'~llliret cdalarma! laria, dana gen.is bir ticaret an" edilerek tathik

yapllmaSl I'J1LJ.,1:emoeoldir,

I . Ingni~lerin
I

Habesistanda yeni ganimeti
Albati ~ehri

I'" .,.. ere d en mgt t .... Amerikaya: 50 mesele
Amerikadan

Bir Isvicre gazetesi _]: d-Iyor 'k'"
II

Kostencede biiyiik bir

1-Hitlerin

iki bin esir
on

dart fop

Ing iltereye

An ahtar
'j

lsmet
Ci!inev:r,e,
de ~I!I~ pa il ~ ~otI:
1lkI!I.~

Inoni.i'nun
(A4\.. J
~e~ e.AV'I'l:Ir W'M1Ma. ~~ ~ ~l.ey.i yu:~

50 mesele
.Buyiiz meselenin ne oldugunu bize
anc ak tanh

eli ndedir "
;,jO()'Ilf-

ba~hh al~
[tU~l1'~

H~.
Ii A~a :mihverHi

Bali. olarcla bati. Sima.
clev-i!l.m I!"~. Millr-a k• ...,L Qr.ida. ~u

gosterecektir

cid:<Jj (>kiJ'ak '6~imll~r.

JIlrIilii..

cSwiy<s etra,1',;noja, k·apu l'rrtQliL M. ler T""hrtd:k ve &llu.ni·.da ~tm b.ir DEIluli IA ~"iII.rn ·atm.el<te ...~ :ridlietJnl artt,;:r-. ml.lbvwnet ~jli'~rlaI. ~r.kide, Hilihqi:J!:anda. makt:wrr. Surly;o:, Jilm!3.ll _uliL tlze- ~Ub1J. tl liJZiiltma k l"& 1attlJl, cdilmlilitMtl". R~. Buri- It.':l.l>·anJ.Olr. :rr:..trlhf~a { :fe .a..r&.Slli.¢J. Alman t:t.yylll'dcri .gidip ve Gene!';;,,'1 W~i ... >lI'iD Nu, Di.c.!>I!

gmmakteili1'.
c8Ul'1:i'e ~·y ...re ~yClIJJ1lar1: manlarnl eUcrlmle bu]m"'JI)101". At-

At·

:ma:nla:r.

~~i,

bl.l

tayys:re

meYi:I&n-

!I\f"Jru: !:SIma !Oa!lIjIl1>n;:.r2ac. Sekiz AI,., m.a.n dGlliza.ltLSI sunyeyo;: plmi~. CAm0l'ikllrla. VHj1i e~[ gazetMi. ~ lIabl1l ~ -thav~ yoI ..yla 'IutMt mllrl"~t" UcyyarelerlnJn O:r.tt;. ~d.l"ktaki Prana:rz m~ekel~ ri~;:li!- :fW.roya jndiikl(>ril1ll ltti.t~YllItle tek ;::ip ,ebwirti. Ha:l'bU1d. I!<l!II'"iIyc fuvR.!ELde 'lrom~"i g;;mo1ru D!!ntl:, :;001 bey&fl'8:hmla Y'"J ~[ de~ rut ~yyareledn S'tu1.:.~ M"tL meyknJ.(l.nl'lU. indlklerlnl ve derh!Jd b!ln!ket et-

JJ.IIkl.

\<e Firat ~l.umda pelt ziyitiCle multil9- okJ:u,gu kl!f.a.larltutm,ij..l! U},in .B.2amj .ga~l'ret gi;ytC!r~>or1l;r lhtilaf rraka .cia si:ra:y.et et· . .Al· man bam'bat-~hman tiLl''Y8releri j)J ray-a gitmi§ .t-J:unuyor. f"rBin3l2' lir.Ianodam. a.lJ:m.d.a Sur~e tGp"'ak· l.an ~ bilr ~fte ~ii~~UL. ~jJiller t:icaretgem.i3j zay~· liIn.a :raim,-enll;!:l\utn.i,ydle cle~looeTi mt~oila.r. Kal"&d~ ~ 0-

J

Bugfin de dfinya yUz.iinde belli bill2lI nQ si.ya.si din !;aI'plOO"or: Demokra.t;L modern kihkta §ahst istibdat ve komiinizm ... Bunlardan ti~iiIliiI].de arkasmda nilc~plI bir emperyslizm, snnf men faatleri, i:ktrsadi Uhakkfim sev(tala!:";! val'. Ko:mi1:I'J.izm ~mdilik
~La.rgada .d_tmI.1Y~il" frrsat ve liYOl". !Dig€!' iki t~D

~~==~~=======~=_=========:======~~~====~ ( I
Mibver nizamlna

AVI1l:pBJdaki klta.li3,A.frikaiL;,. .-e Y aJ{lin~!t~ trB.rP ~al~n a~a. irlL"hilttan m:a.brum bulQn.!.lYDT.

r.ll.e

IallL

mihv\l!!if,

~ai!:

gore y'eni AvrUpanltl

buriinliik haritalarl; 1

tllt.J:r:iJJ.i, d6ntl¢-e y.I~ Sfi.b\L de) III (1Ie\'fWlIl: Sa. 5, 'J mcydsn-

Avrupa fie orta §ark ara(n--: Sa. I. IiW.

a tel 1-1

be.k: bin «nim'l1l» digeri i:hiirri.yet ve. V~ngton, 'f (A.A.. I Fr[1.JlSl'Z hab ba.~1an: altmda ~:rpl~ .bllyilk el"tsl nl!!nry :Haye. perljO:lftlto.e fi.,Ivnrlar ve dkimizden bin 0.1- "'6 cmn~ gUnleri Hull'l!! gtI.r11tpneg'i!\
. .J ',' • •

General Deniz neler istemi,

YU.g oslavyamn ...•

taksim sekli Y

0- f· 3'·07···60·' r;uva I' : IS, ,
kahve sahn aldr
Her vilayete iki ayllk ihfiya~ mi ktan nda .kahve g,onderilecek
I

TirJlkilere FDfJ'Jde - Muhleki·rle,re flma haber'

har:r;\l ycob diY01"l~J!:".. sene muharebesind en : sonra varilan tolerana esasma gUfilln birinde ister istemes VQra.~ll.klardrr, Varmazhll'sa V€: bir ststeme inanruil.ar dlgerleru:ne. .;rorla kendi d[rul1!i:'itll kabul ettir me-k mevkiine g:elirse ha.kiki 'veo gi]rekli bir lil11h IrnnUmuJ) olrmlDedlk~e

,m,uvaffak oIa."IlEl.dItmd&n Vi+inin Vii,. ~til'li i1«\b~k ilUt"e f;'"o1Z0tooJ.-. leri Fra'.II&JZ
yillc:

Otuz

bii-

~mg-l11(1to

Wpl~.

!~j:;:

Dlma;n!:lLfI~(ljI,\,

yaralar.

yaca.ktrr.

igin it;in

Ho~nu~

j:!.;ljj."ecek, ilk

uklar

VB Hmu)' l{ICi.!-lllI' I

L8.zJdy@ Vel SU1'"1yen:in sllir m.m~. H~e kalarmda A.lman buhmdutu hakkmds. ..t~l)vwnI~ Sa. II, SU. 4 118) I I

ihtiki.ra meydan bU'alalmlyaeak, kabve
her yerde aYOl fiyala sahlacak
~ Ankar-a., 6 (Hu6\!.~) itha.JA~lar ttarJmda~
gdir-

vesile ;i]e insanllar

yeniden bin-

btrlrun bog-a:ruIa sanla.caklatd:rr. ~in iyisi, otu:z sene muharebesjlO.in o:rtaya koydugu to1erans' uet'!'lmi bugilnden
lltlil

~========::::=~ Ir,ak Babarlerl
'I -

Bi:riil.I~;;::=;;;;;;;;;;:;;;::;;;;;;:=;;;;;;;;;;;::;;;:I
I

I'

~ buiir.dW

til" kahvdeJ;, ~k:e dcgrudan .sat~ §oIl.l"tbr I:lj~;tik.~ d:.:.I::a.~, ~.,!o;L:.

yolunu :arnm.a.kt:rr. Hele < Del_.II:
Sa. 5, s,il. I:i _,

tafD,Il!: etme-.
(ill.

Jlrensi-pleti. bet1l:e~ k'3.bul dunya cennet.e dCine:r:

ets!.n,

=

D· Ie t_naZ,lrl ev N···. U,r,l· S.· ... a··· ·I'·d-,·.
...

.

...

....

LM: ,~~tl Ve d\Qo~¥~ile aookh. B'U c:i.hdt.c. ~ p:Ji~a:mrl! ,;"i:i:rii:n-den klll"i".g~l~.... ~ "Il"Il~ m.emel i;:i:D.. y~clCffi ~tiJ:'il:ikn ve g.etirt:il~ ohn k.e!-:k.rm
Tica.:rd Ofi,M !M.ya.bnd.e.n ~.
ilIlol!.l1 kaT.&.r
Sf-

30 b·0· I-Ira·· '1
.....
.'.

.sta:nbul EmirdaQd~ "

BugiinkO spor
hare'kotlari
F'I!fiNhab~ dlldmda
=

Hususi vazAe ~~e Ankaraya gelecek
~am, ,. (A.A..) BagdlLtta1l I ogr~r.Uldii'ine gg.re, Nuri Sait D~vkt ~Irl]iln ... Itayin ed.i1m~tir, HiOwtot hi.r v.aziro ile Ailkara Vc Tahri!Llla tidell:i!liii S'Oylenm,eik· l... r. "di Y 'erIi!• """' ..;:_n~ ve d-"':':":"·;l.'IikI _er ....0.:........ "iI!O~ Ba.i.cl::;:t, '] (A.A) - Ne!l!rt:
jj.ft •

lBo.t oiiml~.d.C';J} !Oiaf~ ~q dde. B~' zily;a. T. A }. tallafmrln griid;-tj. leA }(l,OOO 9lval. Ie:~ tie, ifha,.. 1~1laH. ail: .ol\J.P' 0:1", rak~n~ ~4:anhm ,60 ~1 ~. tk '0~~~~~11m~ ..
.~ma, ~.

1S3i5s
n umaraya QtktI
KazaDan

I

MewA,~~~

DOnna[ kahVG (Dtiv{loml: Sa. Z. SIlL ~ ~) \

numaralar 5 mei sayfaml'Zdadlr

diier

Fen{:rihMw;.1!; - Galatasany Ibirinci talumlan aaat 17,30 Fenu B _ C.al.B.t~_Jay B I!aat 15,45Fen.er
gcft!O

di.l@1lI

bir

k1HiU"1'I

arne

ilc

C<Ii c.r f

HBmdi Mliy~ N~I!.ret.ine ve Aihtnd Raudj !P»Ji:J, m.ikI.iirLiigUno£:

g<:!~

- CalataBaray

Rat

14 .:! Iffiizcilik

1laIYin. ~i-!l-tir. Hukom.cl; ~ar., mahmllarlndn

'..-:;.rJ' ....

Bebel'd:e,: ~I;n,
rami.
tiL8al'<lq

hay

du-. b~~k~~~IM ~k. Ortlu :ll.Eli)·i.a.1!:mJ:nJ ~iti .~ Bajodat,7 (A.A) .- Irllk ;:"r· d IIilWtlUn =:y.ia.tUI1 to:4bit 1;in bIf Ioomite t~ aiilnni¥ir. 31 may:t5t.a Bai-da.tta ~kELl!l kar"Il.!}B.bklar f.hakkmd.a ~BhlUk~~ lu, ~Tlmak ~i.n de halb.!> bif

I~~~~~~~.;'-~~~~~~,~~~~~~~~~~~,~ Hazlrllks.Jz J:ngilter~ neIer' yapb
B'II ~ ~'e giSlIWlly-CIl" L;t eAi YUSQ!!IIaV)'8. m.>enlIJeketj mii'lvC.f' WUJltiJll.d[l :l;i.il:n.r ..... ' ... "' .. a. cU:iodiJriilmilt~a... CmubmYlili'os1a:vya lIu1g,a.ia'l:ana 1;I~.II!1 ilj;i!!'It:in:mi; Va :ye1li~~ 'bir K.~.dl!iii klU~. D&lm..""ya i!lIhiUerW haJ:ylllllar aJnn~li.I". b'i:J SUl'etle tbJyoPlo blJgijnI,ij_k 'bur Y·Bfl'QUl.d1l. '@]. ~ kw1:ul:n:u!J. Adl'lyl;l.tik d!l!! izi bll ycm tl:itil,y:iID sahillmile bit lWya:n gOm Il1Idme< ~flW. D ~akle It,p.lY,!1YB blilj"h bir SlO'i"l!ii}"a te~ec:I'iIJ'I'Iit v.e ~mda. kala.n a:rQiyi M.mmn"- iil!:o:utbr. Dana, !lBI'Jd:.ak." ve uh:l MI!CIQ' hu,dWu iI.e Novj~ ;(U"aillfld,lt.ki ar.Z;; M!IIiC&f'1stanab1nlf~d'. Fakat ,eski Yu;godav Kr-UIj1in.lR ~r~!"da, :yeni bit H.It-vat I(ra]JJj;J. kuruJlmlq, Btn.na. - Her~ de bUl.'.aYIIi. ktt.tll.mlfllr. ,Ortada k-Ur.u&u.k lIir S,rbetaR 'b ~lIcb!oll,hr. TlPkl .s~YI' muahedei~ Ti~;~i

Harp Vazigeti
l Yazan: lbsau, BORAN

kontit~

DBkalan,

B~iktB!l era miliM. I ~ Profe~neJ gUre, ~qaa.

1

~~

sibi

a teJ'-.

-_

... _

...

:Log.ilt:er,e btl 1Mu'~ Lazu.]ao.m..~ Fn:mamn mailUbl.iYetinden 'toe dan girdi. ~ Qkerlik .hiz. A.1ma.nya ile ~ laW metiBi bilB bu:P I~e kabul che~inden :!IOlmI, illailt~ tij'ine baklhna neb.d.ar IOQhba-harp plan:! Alman Ye it.aJ:pa ta.

,

_~

daDN

_.".

lD6'II.iil3D

sa.../i~'"

~

....

'I"'~""" ,.

"IV' -:----.....

......

_------~..,.....",=----~-----~~---,.

R·•
4

Yoni lip ekmekl
<;Iklyor
Ekmek doh a ,bey,(u Yazan ~
leW n
t:I!:rdbne hakkl
tllm~mil~

Karfaksiminden

Sarhos

mah.h.zau.r

$1iI'klir kl bJ,l 1Ii;l'ai.' I!.I:roJ:l ~;;,;li k61lmfi.d!, 1l~1' ~t:' giin'\D. Jan .r.::n'll, 1J..li.JiI!IJ. ~l!I('f,,[],ettl, ~n!t'fl j;I"" "'I!TI <.I i g"J(l[ l!J1'8.Z aonra, ~e-b1IbMIl 'blr

-53-""""" mUi!ldr>i milk Y&.!Ial! ~il,lLD'l1 ,.

iN.,jJ.l..t jr;:l!'l l"£Ii!l'(' ~,i""a~ blr !:ley VBr. :),' k'I'1.'ll!Ilmillrl ELl'" l1'IIP m ['Mj;I,i~~ d)L It i t" el!e.reilt:. Ya.i,ut

btar-1'l!lyeyi ter1~edL~ D!L,u, blr I, tu-

J,liio':lt.

l!lI:::9,k;. Ah/ ):'I.e ;ra,zIk, nil yf)ill~-" !Wlfc Ie de#fIrl1, btiyle klyme'tLI. l:>U' 'ljq.cu,;,.1[111", - Uti rilll, "'''II :rll,lI-,111i'1 r Pill' !lUl bll' ltlZ 11;11'1 JtIt.YBtln~ ~04mBilI~nll. IM'il ". Q~l. Rll,fli.hm®: y.a.kmdllJl FU:,mlar:ili III' fnlu' le t~"';li I:lC'l'lmu)l 1fJi1"? jll!J1lI lot iIIlu lid aydH" 1l1'!talUJ!a bilr ed.iLrnl,g. ibu,I\J,I'I.,!Il,,~tMlr, Bun.d:an
<I(lfI~fl.!I~

I;lrlulj:'BtrIlJ~ ~

u.fI\.

ve mal!:h:it:I.cnil! pjl;'lIkC.l1.:1~cil'l!:r>': II.l'rI lIIy!,1 ~, r hll!bcdtlri. tayil'l "dllml~· ti r. M@lIeln. L uJoi uliYI! i!!f!r';:t"~llL L~ p. rrltltl'M. V>r; bugiln pill:illll' (J'~rnilB,I' tlln '1lilttnlilf.aJ yu;uJ1!! l'irmi, PI::r!it,!Hi tahnen Oh!! ls'I r-.!ls,t'" .;]Ii!vam k~Jldl~ .!it~rdllrll, da l'i.h!:d,e yjrrni ~cl.e~e.k tir. 'bf!~ iI'~,efe:cl::lflndt! Mrf:f Itar lu,.tIdi AIi-k iUa ~lmJ VI:: rd iill kilt' I Ii! iir- llllyir. o:dikHil libJ ,kLIma" lieLn~ h: r ~I!.erirl'!l ,b I.Igtil1del'! i:tib~ ren ye_ I.. ~. ili.'f~ ,at. a)'B"k ~ 8,b, veo !I;iIIh!l {fi. .... i'jl Up clutn:.k. piy8~a ilkimlBbi C;'f)"1! im "I ;eden f8!btiJi "Iii r j a iii,s, ve "UzQ£ ell] bu'grl;JJlI havi vel II ~~jl ekrn ek unu dim h-c~mS,uld,aJti biitiin hrrnlara tl:vzi olun,en'llI
t'ltptllll!n lim

daha m ugaadi Yi.i~d~ 30 B,fP , ylb.dl! ~o ~ItVV',~

Tuhafiye esyasr iizerinde . iki tarafh kir yolu
Ml.lil'~lii
sallli nlBiAI!: hl,uHn hem opt".Il-GI birlloji' IJB.t" 'lfIaj,IIZ"1!1 tc;ln ta, b'~f!ilJjardll )'ilr~ Loptllln !If? ~t!tn t'iI~ F .. tBkllnd,~e-r VI'! pll!.rakendi!! l!I!Ltl~)a.r yal!.,[Ij;J.W :rin .lld1l:m1) filan ,It~rlar' iIohp ,I!lr~1'1:;11it1!l~l!!l~c .klo::eJl'~o::lt Ibu' j,." ,1 .!oi"a t ve IbUl, ,E,1on'B't, I!! hJ'liill! .Illll I!-~~*,I~ri~YI.e:1rilL ~elIl t(l"p'~llrl' VI! 1ii!i;i:1Lrt'i yapmaJiilJllilii FlYIll~ Mihi31i [t'iIl~lInflQ."-1l hlr h,~m ~r' ll'er,llIkl!:n"'.I!! i!!ilJ,t,l,lan ~~.k1 iuIIbCl ~Ofl'l~ql'll!

sozu

A
rum,

amma ...
ibiliam>ll:l

d~iilim. Fakait IP!i~l!;lendhn mi ~tyO" kederlendi.m mi yine ilj;iNe,l!;&j.z veyu, kede.rs'iz:

YDi'Um.

utnillnJ,il,fd,
jI~llf
VB

bilr iilh~m!.J!1 olrlUldli'IM rore, .qamCi ol~(ilililm balds bel' iIl~ lqi.yorwn. Yaknz bir iyi. ,i,hl'l!;tmdeJl'l kll k!'.iI;Q." .mlm~)"Qrum_ AllaJll ~1TI1!1:: ,s1[_ baham ~IUtk~~ hana ded] kl: <cOrium, rrakl ,dlJnyamn en ~yi it'kii!Wir . Eg-er i.gmeii kaia:Q>I'l. koyd~ 'rakl i". A~c.ak riit;; klilldebl:.e.nhilIa iI}'Pil. Ci.inkoii Iij~ kMleb l;er- I Hili rakll'lm itadllUJ, VUtll'SlD, tl; k.ad ehten f8~ra ~er..en itin tilld diil
1...&f;lnrlln

.,.It

Hiirn,

V."I Peder

mel"hum1i1J,

Vii"

,!tl.y~1'J.

~il~~

hllll14!'1iirl

Udill~pmill

~ Ltlml

unUiHljiI

hyatj

IiJ,I:p,1L

;l:1!l\1JiI1»~dI~~k lk. r

bit IIIJfVI!o;d,!~ blklJ1Wllar,

i)Ii.l'IYiI i,l:oymu§tuJii. 1"11 ,blJ, ks.,iflthll' 'bana hi~ pi!" 't'W oitretr,r,H:ili.

"Ii~

~ Za1'1I11. yoJ.<, dl'el~llI- 1~1a. !I~ 1'1\",Galeyi oldu.,,,;o (l:i](l-i, 1;JfI:'a.krr:!ilmz:~ Ma- H~ i::;'YI~ ';[&1)], !;ok r'J'l'l.ltel!!60ht • .:i.elJ:Ud "u.l:O .... L~jIT:iad.m:nl '1;'11:". 01\181-, re n:n. l'1L.i~r.i 'Ill~~o!!ii~1I <dil!l inanlll'lI!J,- :l.Bklll<t. lIai'lIm ll'i1a~ma1Jl, DLy.ctr. Belt lI:lI:I:D11:. J.a,r~elt;m hll>b~i'l'Ijz VM' 11K? GillE! !lCllli: II !lSi hat ve[-dlm. D);nlenu!<!Ik Bilh'j~'rn Va, <It.l'~e'dl!J' n-e 'k<ld!ll:' tl1B.t-

N~jl\t B..-y I~~"l~"n'llseviyo,. 0) j~;Q.ldl! flyat;l:ii da hat'i.cIY,edM ol.¥l'Ti.:h~lIldll,n Q,oJIIL!I'I bel:vaca.ktlr, IIi I!lad.en ddlll:. ,n ~,(ll.' duyu:f0r.

-

Ncrrntneilfj/tl

o:l...:"~m,M' del)'l KJ

~-nl

d1!! "!!!her

verdlPrnl~ ~j_bi H!iIIlb",ld hi~ 'bir tirbcdd~l fillma- l.ek fillhil' 11: ek mek

bllnJar.L1JI YEm teopta.flCI v~ pl:Iraki!f1Iduile-rlllm ,d lB.yill I!.dihll)!j hl;rer ~lir ban'.:lt J:;I.IIU,rll:naJc;tac:l,r.
ba,.l,

l:t.lrrme.lc

lmiLl"41,1l~1.!l;,

klil,IDII!l

Vi!!

ifihn1101')

~1k."ir""l:'ltlr. He" ,nij~ ~j~ milill ~piJud ~l"irl;ll' yt,l,i Ib", f,iihrllJ. dBp IAGJ ~~i,. fJ£.llreth,a~'1: lim, rtl,blikll.
hUI!

YBJIm~~M'rIil ~ Ita)!'1 It: r,L U~ JlILli!IID~i'l!! mlAiv,AJ/lit b'jlmll-kti!. .old .kl!i'u sil". III nm,I!!1!'LcdiJ'. n

k/I r h IJkbllil,r1n. yal!m:

lUI! ll.lOOllILK ~II '1'£ IlI!iJiJ,:~.~o::'

bu

'II!IatJt

K.~~n!bu

~il'Prrlilllk mele1Jl!-

IAt'I'I,J;I e11I!: I'

""<! "'~lIcdeGCk, "'~ kid'l

II"

y~. pilllA~t£e1 ~UDkil

tqp'''.

IhT'8f1rU

Q4:Jn<tl1ll ~e~

lit

ti!<rllfJ[].:.diln

Lt<j.LJ,1II1l Ifec'i!!,lttir.

y oI!lil

t~

d1lli Ii. [blllyazdh:r dahl, tfflugad.:lj
'-~n--~

"'0::

O!Iki

~kl"rCkJen

u:l/Ili .. to ,»""l'J,da o]iI.l;l'l,ktll-.

Venl sllolar insasl

ICkl derocelari
Hafifleyecek
i9iimaf
MUU'lJenBl

~:

¥Mi,.eti

Ulif

barfi,... tLl.IluYCl"; .kadebtc: N ebik, ae'i

~ail[ij;... Doktor!!! ~llIltllllll.

~i; ll!l.bavl!,i.iyet:i:n1

.ftila.m u,
yw:

hlla""n.II

y@ tatIIttn'

Th~

~uq'H~

~

~run'"

Salina t.rifeleri

~ llczcr,1!! bir
!i8l1RlUil
rallE;'un

~

dim akka-dehimi 9nek lDeyh.meye dijrtiim. Mi¥eri~rj eilsn.d Irmek iizeIV r.dYORllD op",rlDrii delille4i ill!!
Sij~ii
1mI.'~nuyaLnll.

UM )'8.fM'!I1n

r

Ilr;...
I!Ji

bu

dedi
!DmK'

bdlll'

"

~

Vek'a.BU DU hususta
te~ebbiisler gap'l!jDr
..AnkaT,!,da_!!I

pJiklaor
eo moe~u

_r.aa;ntd,

~t-

pr~!

ve J9ti.rn I!,g 'Mua veI'Il!t VI!-kileti ~i. d~l'«*rinm hafli.fle't~lrn eJ!i 'Ve ya ll'l~ IbIi;yiDk "!oi-

S~b-h~ l

ahnan

b.iD'

hulber~

koyJri_lar trill ~~ft~dC"lbl, ill' ka1iehltl, ftiUj 0f'I 'l'Iliji _ .dIIB d ..bi j;Idifa dmi~elli biri5i .ra:kJ kadehira i h,a.'i'i!.YiII.

bDo v.hini:

Wd~.ch

VI!

~u

mtlN!Ja

~lerle temini
·~b§'tllill"+

~.s-.ki ~iAblm.B,~ ~Ui!ll~armlll'l

~m. te!j!ebtl'u:Jcrde.

bl!h.tn-

_ifn,

vur~ihil= DIin~a

~tnw

olma.
~

her ,oJ ,ilm'"

:a,-

1~Mil-ar lB..!" idai-e-aile I!oYlli !!Sa'!,lar -dah.iliJMi e bir nl>!lflUIl 1mkiru hlillJl DLdiuktan; \i!,Oinl'a Y&k"k der ~cli Lq,k.ikrJrn d'l!l,re<ede:ri i!.y n1 5e_ "lrlYC1!!l! ,indjdl~c>k ve ~Jr ~I(!!d~

Bir ,udum ctli: - Bir 8iia
ul;'iizlii

dentilL

.wkJ

getrr mihver OIUr, ~a\t iiJiir, ,em Dizam i:ll4lIr, u.;a1ll ble iilUr, u~ ..~
~lil' oliil'r Hood Olaf, Bimuu'k iili:ir, Ka~ bill!) Oliir_ ~
OIlUU"1!

! I
I

!laU~rJ lrn»'ao;a.k:tl r.

I
I

Ti.rgakilere miijde • M uhte,ki'rlere ten,a habe,r

O~sijen fiy,atlan
:lbil&l.t Vekit.leti tarUmdJi.n bir tl1p'llJHl ~O kuru§ toptaf.l f.i.

,_.~_...-

Bit' yudblJl dil~1IIi ne deval!D etti:

'liekti

we

)'i-I

:yat tll,lifdir olUIIan o)r,aiJe:nleri.n

~

Die Iriin

lI'fl'lir

he:~ aIm., j

perakende al.arak 295 ~ur LUj& satrlm8.~ Fiya.t nll.l:l'f!.ka be kil,miBYOO1U:;iC& t~J:i:w-tlAr etm.i§tir.

_Ill

so
tedir.

to~, naft~l~n ge'~yor

.:Bu1p.~T.idt;llI. ;ehrl:m~ yenlden 50 to.n nafta.Jin. geilJDekBiitij;n ~ien. Mft.alinler bil' ara.ya topland,d¢£!.ll ~onra. Fiyat murakabe

uvzi edilec@ktir.

bilro.51li. taraimdal1

Glda ma.ddelerinin
'Clida

tahlnli

~ Umumt HMP Illii b'U JtafP de ,ijJih-. H~b.e: sebebiyet v.mi~ Ier ribj i5tlbep olanlllT oliir. hlb itlldMl dill. iiiiiJ: ~_'_;:1• • • ,,_...\lI ,,"len de ,iilii:r, hllltoa Ie. kn de olUr. 'he;)1a1c pLmr,.e;n de ij !iir. ,Dili d.oJap"ak bdekirJi I100l.1 dll'& Vn dibine kadu i~em I GYVe! WD clilmllesini Jlly1edi ~ - H~.s~ Dliir. Yilbu:I: hill dinled'ijimiz .§>lrs,Q:!! I:iIJ.ne.z:. SarI.~ sozili,- om;Lft p'E'k Gh! ya". ... baM. atda;eak h1r soz: d~jil!'

madill!"l.lI!:J inin t~h'li lin i tCMi: ~ teod.b-h-lc:.. d i.itUn I!!ft JeUi.ri... bul Eliclod.iye.si £!I!.khllar ce1l'llye.

kOR KADI

tile

bi~i>l!l

da ~ijk !hi'!' ki:n.yalrane YUCOOC gt.lllmeK: jj~re de tel1k:i:kl ere rba.§·

Mc¥'va H~ll eiy" rID·

5 :ElAZlB4N 941
"~>\B .l\:y; 6' _ GtnrI: l!.I,;':otD; UIS7 1~9 -, Ull5u: !I:.f ~B 12 - ])lIA.YI~;

larn lftlr , B II kii~,k lUm}'~BI~~-;

yamlz

mom::

.1300 - C'!i:m.azl~le,c];

bakkBllarJa gl-dai m,ll,dd~~erS'~le,n ,c~k:N.e~ :jIjtl~ nii!:1lun.e,llOr tIll;.lil olll~jI,(;~.
,0 -

V.MUT
Gtl':!>,"E~: bGLE::

~'AU
.I!i,2t)

EZ."i."'il
8,:'fl

13,1~
7,13 2'1),392';1,(>1)

4,:l!l
~)j.4

Alt.n fiy~tl4rl

tKL.."IDI: "K~Jj,t::
",(ATSI: iMSAK:

li/JO :l,O;!
';,32

.'1,12

----------~~--~~--~~~~~--~-

~--~~~~~.-----~~-·3

Harp Vaziyeti

'Bir 'l'8k.'Lt (V'tf1J N1iI'IoN> ke"!!m
lMotrnna p.llri1l;
~II;

~~Ku!l .. ~
H~:il'rllhll

I---:-=-' Y azan:
Sub~lN

a.ynI ~y (j11W1!o1 1m !¢ITJ, tnr
IlUW,

""1'

ftf-v1 ~~
trrr !IU.

In9i~lerl!i ne,lef
(~ 1 1ocldll) VIe

yaph?
8rm~tarma kaq.. dQ'&nmA
biiyiik

~LL~. !'I6-nlliyonliar, J:>&rkl81" .,' IVjljl.) d<} yoIrI~ ki~ 'bjr
~ ",,-d.;;. i.ln]arnryor. O.

St.

In:Izim:otlltlil ttirttl n.

kllrruu'

... ""'Esen ruzgara gore gidiyor
8ugilnku Frans,a

Viti

JJIei!tI.dMI ~tIF};s-

Apartirnaniz

ISlY-AS! 16MAL I

~azan:

B. Rooseveltin B. Hitlere cevabi
M. 1M. ZAL
ba!riI.e w.,.p kan~ MJlckrnlllI ~ we Jrat'iii mUc!ad!dleleJ' deVtLlI'i ed.iyClt. B. H.itiu bia.:mt itt! ~~tv. Life ~I"

A~

~IIJI edineeye ka.oS!J' ve Ame~1li yu. dpru IIOD bd1ll!ll bql'uru:aya ked ... miidafud .. kabnak ve OUIIka\'1Omel eM&b. V.iy __

ma.ktt.

bir m.~Qb,i,«tUil Harp h.uu-hkitln_1'd

ukn-

l'ItI~ !l!i'Wl~p]J; sll/l.1;Ol,l'1l Ml' F'rftn;!'iI. bWo"l· rn~ti, Imlll:Y)"1!:1l hf'. J,' ~:1'1'\ a~b:ip. btl'
b:l.lk1lmd J"e,Isl,
~II

h a yale s,gmaz
ded~koduhu

~

iQinde pusulaYI
~a§lrmll'haldedir

tnW1B.~

Im~]

ediyolT

"'

A.

t~tere

lmnu
~

)'lIpilhltdi mi 1 bUIia me-

Gnu 1,-1940~a.,~eyiUL • ~
m&n]'iI!I ~

~~'a bu -~~.II tl:e~al'HI. k::l.tl1Il~k IItr okU\""'(o'l; butiin· ~utuftll ~"'n' ]1£Ir \toiIJ'd a-. ht<l:&t
l!u gJblJer

mt!Ma.War.a. ~anberi Ilk dl!. fa o~ dilj1udan doliru,. !liir

a~li'ia.rtryartar,

Bu-g(l!lkii

-.yLm,MB

AI-

lBil"ll yap.h. ~ mutu.....cm.et dtl,. v. at:Jiaruo, ~ ~etilJlr N:ealll, bir ~8.YlL get!:rll,..,l~ ~r tK,. DUlyd vwtlMdi. lum g~~ V~ rn~ml.lll. makal1m 2: - 1141 kq; d~ind Ult_ ~. tdJ. ~U'nl8TI ~I.. i;lr ~~tdl!n ge-yah Vii iii... A:friIIitdB ltalyllll 9i~im. Val~'gtm. ~lItt!l~t.le!"~ slk ac oJ'du ' mai"liip \"E! II.rnalliLynn: Siivent tw~ alii. bareketinI¢n ~I.ml. su ki (Viflil koollL den. IGIIrkIdJ.. bir lm:;:&r.u.hr' _ t~i~ bi!!r noevt l1!ladd1i!.3 - Ut41 ,Ia§: ieJMJ 'VoOl 'bahukr ;!u~:ynar. $U ]{;U'TnacklU"]f1k I'r~I'I. dill AtI.nlik HlIiIb~, da.Y8JI· dl. Ameir&..anm ~!Dllnl tetnin am tiU:·I~J.i.'ofrj F.r.!lrnnz 1I.jly,~tl (1Ir~ " ... bili.yol'aa.!! .k.u.:l>Iiflm !'jl:nda IJe.paJ'ldcal1. eRi; ~ ~ V~ PIB~ bi!r1!r ~r VaJ'4n". Y.slruil h"IlJ,a)oyen "'almach. au arada ingilt:erede bjl" tKl<if4, 1m' p1."en_~I~)'nJrtul". 'Vtm

haVil. ~.-

hll,fl.eindo btr .Jill1l'1ldiil'. Ell ,\tralsros V~.,n ~1:Ik 'h;,lM,... dUldiSi ~13] OOtwl: hllkkmds. bi.r ljIIiI"' Sahibi. fllm~a tncrak (!mm ..

'V~i t&!-&.""m"

_li. ~"

Ibitapta bullmUj'Or. SOyaMl~ii "': «&tn.lm Aroerikayl PIt' etrn,egill oiyMim yu, .iuMri.k&y1 itti" 11. e!imek ~ 113'1 i& ile :mlbavidir. Amerik& a. d.6IUuk ilIIterim. ~a. ttc&ret~. beti de ohmiaz. ,Ben AWi.I_'lIrd~ )"mli ~lier bukIyarum. A.. ~Hd~...tn I!Bl"i blan ~ ka.l1l'.Jo Bu ai5~ bellO de k111Pt!t vereu:k Ameti&ah .... ' bulqpahi. lir, N.kat bun.lar :taten mubahf walta bu:l~ ~. B. ,Rgzyeit'io l:I:!Q1_ ettiii bliyiIk eberiyd. bOyle atld6rilil t.elD:li a.Jbo.IH i&.ab~ dill"'" I:'edm~n~.
Ruz'll'eJt,

hUyiik

'Ye ~

ralorluiunu

dam. geti.rdil; dQju Afrikti. lmpa~D

Wr orch.!l mer
tllilBl--

W

.vnmII

Hitl«'m ~ t.... d.brJ ~ bir mBka
~

~Itrr: ;tin!1e1'1.

~~ g1lM

e~el\ rI1:zg'!n
ltll.m!.lltlni Anhtrlkan d

g-M"~ lljltll.'lr. i~ In-

Id:

r•
j

itaJ:yau vnlalan-~

hur bldl. ~ kundie"ik II'lIkfu:tlellm a'rMtndll> keoolstne ri d$.,&.fnka, ~ ve BAlImtt_ ~1!Isit1"Jlecllk lo::~¢Y"" m;;lu UI'IJu g'{:.;;:mt-lllt'd .. ItYA apt ldit"i ~ mu'!11:¥1harebeler y..-p miiAit deiil- .f¢ l1I~la:r.tl7'. H&l!l'~UI J'r'Ioe"t:'t k!!.rImti; mtiIJ:JkUn ~lliM utili di. Bl'.IIku!. ~ blot .- d~l'" hflokkmcill b-ahitlkir yIh.'IltlUOI". yasl n aakeri ~ ~ A'I'1II!O ~ Ud&r y te bIlttin bir y~U.,!;torilm;,tit .. , M'1.:"$dil; hIgihre tok ii5tiin AImaa eo Fra.nE.1I.
aZ I£.gv Pa.-k otoe!'inde ~~,Hel "ariclye

il.eri b.ueImtim ~

Ini1e t~ SUi de'ln-Wla ~ yanm UbpdlUlo \i!Ii

tl'lgd1terf!j gIlnan ksh;ram8.~

Almall'
~
JDeC;;o

:tili:Z

tB.raftanthr. g'lflt"l.&k ,gi:llilni.lr'Be .m.d3,n yUrft.meta ma.nlar

)'lR"dmn _\ml:,!"ik~-nlM ark,,kuar ':'e-rlr_ Al. AVl1Jpa. 111:1']&-

~ ~ !we !mid: ~
Y'Oram,.'~ ler'in ~i
~.DV~.JI

II:Suih ~ me9Z1W fJabil~ni IN aJtmda

t.un1.lZh

v.

Id~yo"

b.Uis
et

em

itbam. ~i~ HitbJabiJeuk',

88yh .01,-

~ip

a~n'

~~O!I,

D.ii-' bJaItt.:n. Hith:r. ~lh ~ bMt'llitli; ~ ~ldimiI.e d., "b.uHIJlU3i'or • A.Jn..eribn. blllpl ~ lIaflieYO]1mIiI

~

l'dak.l.t ~

~

WIP

~~~ i~badaek~~ ~, Giride ~ rffi ~. ..:It F.M:rat LibylKla AIn:.n ieri hueckmi t.mmdle dwdurdu" GiriIL m:iii:da..faUI b:ak '" Sariye m~ ~ btr 1M. .-ade b.qladlo Gi.r:idin kat·~ mi. dal ~ itPJi .~

nezareU ve Jrtthbli!r'a.t nazaonti '''~l''<lM, ~1I!a ot4!lliide lu!:rbtyll ve khny.e nazant1erl y~rH~~th. Kblrl-

to:ro

cteti

....lfri!f't! MZilt'()ttL'tir, ' 7" b.klu
~(ltl~hYlllft.'I.iI". f>VJ'3.lda

y~
k tkm::i.t.
.AYI'fU,' Ill!! )'e'i're~

b:il" dOktoru.n

Id~U!lijk

m-

O~

OO!la!~a

YeT'Jn<eo m~ftl"'

nmbitlOOe

Il'lUi AIIK'!:'i~ !I.tirtntm. BoZ, ~lc hoItikriLrll b~r ,,j,1Q'o hll.... ~ lr1.il'llhn1JJo;;ttJ. '01" 'biLll

It dblrapht'

dol~.

m~

oSak>c ~) ~ He!' yd 01dugu. g&i Ibu '!lellt d~ TI.Ii.k t-t.. voa I 'O"l!ItIer ~ d.ba ~ kllrt:Jnm 1llmt:f.a~~ 5Oked.1: de;ye 0'LI.n l"a.U:lit,<t, A"rKldedt- e6~nde t'lin IifI .l:h,s;a.n oILdrnrl.,. 'bl~ a.da.m:m :ka.. gtil!:i.rlOI;: 'l"ahil'l9 :rr1.lkor-~Qln ~ I bulliJak Giridm ~ d. to:nu I'! knt'iol!:m"l;t,r-rnm ~n 'bo!:r1H.t l1<tr Illl~ t~p c<Wllli§tk. C,;v~r li~ ilh1.l.!n!I ~'!' nn 1m!Yn{(Yi!rUJI'II onunla borjIm. bflii~· gOD IILhiII. Giridin k.. ...... p- dedili«loilli. bet..shhg:t al¢Jgul!a k!U'li- ~emoi!!.'iI.. ibQ- 9D'k <!leveler gU:re· Qel'~:rI.'Pevi J"Ultl DiiI!iIs; 'btr ~ ,~~ I b~ t:er'l.!.edi1m.esiai 'lie ~ ~ Y6 m&k- iimre o.Id~ aIIltr.'Iin'UiI ~ F,.·, Fu:d, ~ ,~l"!.fIe die QIt, H~ Vt~aE lloiLr g:a.aete ot- ft: l¥hak ~~ VI!i ~:~j:V!l.tI!i:l. ht..f~f fLmele'!l VLII<t Millt~t lIi!..ap 1W· ZIld'o!n blll if! mi.nt ~1:Im,..<qj:tl oI:!II:emilj'" y-a,lXI[z Mblkenem~ yakg.J~ Vll' m.o:4J9;1 ~11l fl~lltl ...e dMikoda ParI.I- :>,,~1ILrl'i!l voe: oogu!~ O~1Hl TEI,jiJP,l.iM t~ ed~ )'UftllYKmk lts.dmm 'bc!g>J.- ~ ~pla.d:J.ktarl ~ hl~ lift, ~iW m,OOl 1((111ill1hln J,1'llk kijtl es.i lIatllti a:Ue- fac!a.mnm ~1!$W'. oM1'I; hi tiroNllia 1ha.llib bul'II.)'Gr-4Jz. Cb-it I:ab.aa 1IIM1J.leT'e YlI nntp. la!u aotlikodUllW" men ~a.~ I. ~ Bit m:sl1l!Ulll t.. min ~ hzjl, ~k;srC ~nf& ~ ve 5Irl.J.i1& ,.:hi. ,attr 11OZo!dH- ctnaJ/oiJCn JOlcl. ~l.Id'lllI; gkler'kOO ~[alnm.y.l lmnt'lrne. Iltioyr. i'ndiirmoft;jtir. edillm iii kad.cIk kvv-tle (;)bet 19Inde aklln VI!!! mantI,gm ye-:r1 kllloL· taze.hnd an '1!!Y1!IC8tlla 4:a~ l"I'lidtiL KM:l!.l'll.iI1 do!,velerc HaVill 1>f<!;a:l).;'IlIada ~pllk '!\~I'I FUll I!InIIlllCtlgmd1l.n kadmIJ'l dtt. btltil.n Fdd if~ ma:rm~. SL;)"&hl bey.az. beyul my an \.IZUR zaman mild .. edilemH· Icuramu !!eI.. f:u:Jdal'l. D:t~dj}'l'i"T da- ~I'I M1mMJU _til, tKtnoart g.n ya,ufl'1IIo imk&rillll,nni ~k aa\'lI$uKcndimi ~etufi'l. ~ dJ)"8 pU:nnek bJten b:lo detitdir. ji,. Hubi idaH! Men ~ .,. l1t'tlmq. 50 'I!!HIM ~Ii bir gUn 8iin ~ ~lLkt.en ~i.IIl VII ~n mlitesliir bir \~1rt.e Mli.- ItIY"Im .~ I:Ien voe I<OO'li~ a~ Bit', IKI S1in "imIC ~kl Y~i gtdlerl· dlettnin vo!! M-~ IN ~ ~r:mQl~. l'W.rn de O:m:l.o. 'I'l~. ~ &.lk8.'k Mrn!ml ;a.ram .,... .-In", ~ etc. ~~. lI'Jn lO;.Ui(Iorta.nn1f1i(IOl~n n~ itlenle liIilll bil~ 'bu bdllU' 118m. jg.- lercl.e<rl ".untunel!!!.:': J'rll.T\:!Il'I fnFl;l~tets.k'! il!Vtnll l"O~r. Furl p!di\l:. !iln y".u.VIJ.l"'Ill4.ft~ 'k~ "I'llTIDi~ ~~ T..... K.lwhnm,YI1uJms3;[ ~ Fi&iilIl VOn 80[11'.0. Ml'ISl MlIawre.m ll:t:n-dl!iMI!! Jt:tr-l hulli'l.w,u:ur. klJ.9mlllojll. l:B¢1mI..4'> ~ de ~ ~ iledikLerird bbil] eodemeyiz;. K.t>i ;j,'e, hIIl'p ll.n .em'll"" Am1anlaT blltillt'lo n'l~;.JlI!iI"I, kM"p emt~ l'.oM!a:Ei"u:1i, TJlJtt.tl''he bkr miIddet d(ol~· )"01 'I.l:V:r.iind:e IiIo~Bn 2QCWl:l8.'rCIt>.n bOlDIIi]fth1ydten MIkmmak ~ aa,- F.':rB:R9YI l.fgaiI i!Iil.Ly;JIr'lamu-v, kl"!LIl.tk ~i,':' (H'ltfllYs:t) Yag~11 IJ,id- ~. Nl:.hayet M,'Uken;!lom ~Q'!M cu- ~ <!IDm"'8. ~ ~t'I~ og<I!J- ri kliUio 'bi:r ~~ Un.l"tlk yee yud~ I&e ~~ b~ balf[ dA :u.&n, 0!II:1I1ml", lP'.I!.'H;le- IromUndttl M" 111- dcll.j :vaim'!il.rlt.l' ~.,J,(!r"'I'If1I!!h.d" m~rUm ~ml, bir ;y&fln~td. mmt'l ltM'tl tlmttBlz lI"yr:Elm!I.ii: mec~!n1I1ir~ "" )'IJDJI~aJ1Ql't!ll!lm;a, M!bi!p dI:til:"1 Qlka.rlP ';'Bhri a.lm~> Dlltiol: f,ll~ yok d;emaktir. Am..i kilt., h~leD ~ &k-= Q'VI!I!HIIlIl bii- ytid1Z1 1f:~!IU Ze::ml."ho!! '\/eHUk: de ltalrnl1 VE Fa.tihc ""'~ gitrn~. ~1'. ~!!tliJt~ i'l'm "tmi'l. HliJ!ti'll'Mt-i.!1 111&1'- n.i t;qUffl'lf h]ml~. _ J.l ij!Il:I'RI. 1M_rna V~, demtljI ~ BlrPl BOrtn FIIZli., a.Yni. ~l'i. e~ send'~ yapdmll ohm k.uL Vlij!~~il k8:Ula£1.rli:mJ", 'bi1' 1:"5"".- yak 'nil' k!1!fli.i &11. .dtmd. geri MillterNlll bir rn~ Yl'ttlS! :i'erltv. ~a a,yi.& y!'.lMYf. E.n evin e..-,ya.11Id'ml t~l'I. ~ ilimaII.et'dir. UZIII:I ~ yete ga.rf> VM'a-aya.. dlto!lr :riv:ay&tl~ 1I!ImFa.,. ~ ~ 'IWi.1flo!!:, iJt&tl!l'l llofij. (!(i cUt~ki~.en !!DnrB. orad&. 01Za!l"illl k~ m!jlh,,~lu gormufrin seyyile.j hu ~ fe,. rilirl.! FaJ5iL, J..ondrsy6,- Mln"l;ljy&y;& t.:G.- ~k &~n ~ JS;e.~ b~ll". k.erremi G'Jloomevl lisi!!!l!. tiniHldc k.ol.- mri!,¢i1r. haJ· tgl'. S6\j1li ll~ Akkey n.hi)·elll ...fi.II net.1:t:elerini L~ ~ •. ,gi~ II1M}'m-m 1<1.1"- • ..I!;Jm~ll}'lI>j" • .k~ o~ _. IIll:Imm y.a.nl :In:da, ~ \'11); HIidi.a~~ rn~uml~t :JnlUl!l'tn~QlHvB&Bla m~k.iila.tla YELJI" j!.. ;iJ1'fi1i fIrir ~ttil'trlIo ~Um~ tl&- l~nd3 <IiIermek elbeit !IDiiInIrliu ~. 0'IIJ;n ~ ~ bil" "'" 1lIaJmUofM. ~ Msin ~timi;i ~. riRden Kcm&1 ~bar.I VIIoZi.y'IIt .PJ-iabilmo!:k ledir, t!! ~ l!Iq~fliI". miijItir. K~ O~ban d!ID. p;oo Mecbwi ukel'iii ha:rp, i~~ E;vvelti. Fa21l ~jo-n ~['d WIm 1'18 J6fIIbn .. :raptm, lk!.\ I!Qil ~ '}c~1' t~lal::ll. ~I 0:1Sanl'lL bdgtlr.kifL 1I\III..'!1!1A11111t '!:IteR~ k.1 ed._c:k iki, ~ ~ miIt- ,¥'Ili Elid!lldllloiU'mm ,hep~n1u Jrr&.nalz.. $k<!; {iHl.lllu.n Jzmir ~ .A:f· b~ mi!!dd etten 'trcrl ~'koi. kUnItr- ylll.!! :k:oboI oI!dtyorum. ~ ,"-r, l'I\~r. OFlakLfI,r· t.efike k.v:tl i!~ dC'VaM, td- w .kfkt.u..n bi~1I 1m'" yol!iHI!LW""M,W, bp- ,:I'on, obp!r!!ll!oi iUl~ijl'\ pit\!. ilB::bri1Ulamm.. botriUloeT O;:a.ll¢rlitta- 1i1OO1I yamna MIl. h'lYo1I ~ gidbl!l.m, ~ :g-UipUr 1fi, ~ ~D11 A.YdJ,n IIYIli~1)oda~i .E.lcn,pli3ki)p" :S',H:M molJmio:lketle!:'imm uUi bi!dcRerj l1ilii ~Wi! Ibadbn- iQ MK~ l'. ~ 'tahlrl,og ,!!\d&tI:;b;fmI: biL-· ~,,ii.:r. ~. I.I~ K-U~ 'fI5'II8YiIilli. 'lie l':Ildu~ g1bi.,. YallllZ o\IU rarJLJ.ll kt YIJ.f. ~fiijn til hl!y~lill'llOO8n Ylkll. dW'M [ngilWIl! pIimm ~ ~. dillin(lf>ll lm )I:~I k:&vga 'I'IJ~U· ~ kQC-llI;)]llIl. bu t;eldirln6~ i!Il~ ~ ut-dit QOo:a&lar ~ 0],., t4 hLl.l" gioin d.oJt'i,:,ir. Moo.eLi, Fla:nden maiI!ll ;.'~O!!n. d:erl!!.,.e )'1J, varlom· iii ciklU~lU Zilln~. lhlbuJoo;l, Silfl berum, ~ detil:!lin. Bu, ~. l'l:a.tl1. ~ a.CDI~Yt tU· ~I buru:!,an ~ dB. iyi tat... ~ bit ;:un InJiliIl, ~m: II'lin Al.trtan. ~I'r. K!'!<taJlfl p;:;.1i: Jwlahallk. 031bik 1Old-ii pipbesizdir. 1,,,, 1"1!.n :iL:r.l)'il.Jl ~rr d.lye bah- InMn1:2~1I ni.i.h.t z;wyiamnft ~Il..'!:Ja· blr l!,I>-f gUn OO'll.ro '(ah:fln .oora.t)N'" o. timim 1«lcamr1d", ~,.,. mnkabdD c- bm. 'lid' ~Ir. W~] Hilmtlye ~ ~~ va ~,.8.lld klLdmm ~_ ~ A<2Ij.yo:, irokfurl!ll Eo."RI!I' KItran. Ji::eaM: l~'r. p~tell. hakkmda (;1\ !;<'Ik :11:\11. hiutd&n lwr~ aktadt.... ~dali: 1!Il~ .. ~ V. ~lD Tahir- TWIll' ii'£l m1l<!!ha.t. ~!f ve bu -'~Mere~ do1d'itiml l'!l!i.sRt luulan yafta. A.mmka ta.ra!tarl1gt. ITI!mleri dci'Th...l !V<fIk',1IIome.~lLi1e !Jofm _ 9lCUtu ~ "' kmIdfsi· iI...:i;!. FaZII y;anm(W).f~ kasap ~A;tDU 'IiI:fflIt;rtM". yoluyla. d.cr. tahrlk cd ilrniftir .
l'~'

, zemdt~"""'~

tenih eI:I:i; ~

kDv ..

V'liJdl! lli ~ 1lil1It1Ul1tI ko;tn ","'11'1-' k~ ,1l!!!hLr kllt' MM~rma, mM''lllkml lit "e I(-a.:w- ~~ ~tl:~'IT' i '8$k1 ya tak 00 annm 'b!i.nl'o dRI1" .. l~ri.. ~3.. _II h,oiI,a.ro amI' btl'1/lr eIVT1UI. mAbI~ rd !IslbrI ~.

muhit Vi~iliJ, Yt!t'l'l.JlI'! ~1"a..K Miot~ mu'lnUni l.e<;IkitI)tm",kt~r,

,ti
Fazd
adlnda bir mezbaha karlllS~lnl kasap bu;aglyll,a

et
amelesi olldurda

SOicede devs ,gilretleri

IL "int.w'in SllDi ~ mak !!\;in bitiin IHr

~

:;!ar.uma. ~ ~ w. cA., maib,. tri;;~~ biro iJrIhaIi .~~ 10m ~ Iwymupur. UWD bir ~ :i~ miYarWa!i PW"'~ ve d.~ :r_rill ~ b.U Qtsiide iMrp iKiIIM1 lerine il~ buDu karu bill I«u:lil d.iy6 '" , .. YoL:ia Ibnkma:k iurol! y.~. ltio aldJj'II 1m; 0 ~1d-edbo kj mull •.1e. k\Aovetioi ~ ed4l!lCfJk...e ~ ~ bir rOn Al-,

d~Ii!!~&O,~.

Ah!ybine ~"

huh
~D

Yent lIT8Jma. eski l"ranE'Qi~ :ut: 'her ",eye cm~dn-. H~ cski f!8.rlt.m1!l1l

~i~.

,A'¥RI(!Ia

clti am :wma ~
~ii

~
V<~

~
~il!a

fIlIY-

A.'ft'VPIo feanu.

Tadlilalb ,~Ii

i

kMulettireMil'. ~ d~ ba~tti. iii ~t~»e herJimsfu bir AWl pll; milletilMt i&iU hO}lt1..gg i1. i}dxak el!mteiini ... £.sir rub g mil WIer Il'libtem.:a iii h~a 2.(1
ten IiRilet MiJ
v>~.

Hittar.. ~, ~Il'([e bl:r :uib fill· rirti lie A1iIlria 1iI\e1nrilt$tye,

telir.

A.Iamn

G-

n.

Ad an ada ~ift~ilerin
bir top,lantlsJ
Athu.
R!~

0-.

.)'&11 ~

dao Ci~r
te§al1RID

7 (A.A.) Bi.i!r1.i.k ¢t9l1~rirni.z dun bLlu, BH-lijjnd~ il.l.~e MiJ.6~
riy ...~~tim::le
0

bi.r lopl.mtl

y.a:[!~;tt:I~a.Id1r

'*

Vahm.izin de 'hazl! obulunduiu IIopbnuda t~ Mi.i.,:ot~~an, Ia;lie v~eti o:trafl~dll. gEiobl!l vl!r_ m..&i ~ t£!!bit 6dilm~ ol.:m J,iwatla.r iizerinde-i\ maMu,UIl',...ini 'Topb~ Tirk Of~
~n:n.e~

.~l,Hetile bu fc .....

Basra gelecek ~ivner
7 nel~fo>nl1!)

A.nkara,

.:::ol:ur, au 9"vlh:rden mHh..im hi! lm.rm zelzelr:: ...~ &a.iNl! dolayHlile ' hua.p alan mlntakl!bra M"Ykedi· l<ecek .... buralardah c ln~a.tln self: I«tillr I)lm.m{!~1 ~!!!rnil'! I!,{Mer:.ektir. < Dic",r lilluftlln bu ...ivilHIh mi:i· rum bit kUlID1 milll miidafae .ii~e. riM ~<1rfedilmek. iizere Millt Mudatu VIC6i;alc:t.ine Y~~d:lec:ekllr,

M<emldr;;r::li.rnl.ll!: i~hill~dilmO:;E (l:!e t e Bura yo I1Ir og~~m!!!!kteQ~IU'L ~. vile.r. h\]~i.irrll~rdo: 'I\!!!Imt makaml...lITnIZ taraf1l\d. ..n k:-'~lliim ~.ih:.

nede!t. bu kamn.m hllyab Hoe JUn· di II,n.&IIllTl. ~a.t [ ;&rw;:rnda. 1m bo9IDeyl" ,bul~l~rL T.a.bil Y6l1UI!i b~rb&kJmdl.ll, ,. ~~m IlJZ1~r. A,tt!le~lmm~1l 151!;1.f1l,~ '!;p1l,Y" Vll':r ettLm. Krumta y.akl~. !!Ie-nLn IhdIi:J. 1Ied1!: h.1I.1'tI!n'I? 8ilmem

A.ftlot IwoRL ,KeIIl:Ien. S;mi i!UiliJ.'8H·j:rUO R"D:g elJn4~m. ~ v~kl1ln Yin" lII:yn! mevzua. a\'oot~.

ilia.

,lI[l;1~

mU ';:' ~

rum. ~n
ml!loo! ~

Ht.lJlb1.nCl!E1!!in JI"l~dvb1J.~· y~~. D~gru .1r.i:unm.&loi: ,o,e inanm!Ln1(i;k ~~ nil, b~, tu.ta;BJ1a. do!u
1:ml;rj~

-

Ftk:r'lye.
~. yutltrnl:
1Ulm'l&

b l..\de Z~ mall,da o;iftq.ilerLmi1:irl .feda.ka~ik: ~temleitE!r~i Xit~mi~~ tir. ,t\1M1]~1l!. 1ll0000lo::lerinde d.ir.M. ~ bu.Nn 1\ .;ift.;,il.erimi"ll b...~ M_~l'U'I.!rt bu u.J.eIllni 0.1' Jl$L rtbi k&,h\![ ~ek An dolu.. d'ill ~e-m ~i!hsul itt17..u.. ed.ilmedclI tm1i:bncllli. ~ k~ l1Iab~u] l-er Ll1i O~ t~ I!!t~o!!: vo@ k.endil~nne liw.m. Ot.tlli bulguJU da :!elkm.
tl ~rti:l,r.ilof

B&k l1'Ikrlye l'l!U!'l:m, ~ m~too "8.~ eM. istedlltti
raTI1..

Nason
.~"

IdlRdil:'

y4l.belt

.:I.1JrN:

81~

nMI.Iltlr '!
HlftTlJl'l'l

lcr1l'1\1 B&IT.bnl)'Bl11! tiiAW eme"u,m ba~OJdiyOr
t'II>U '!

, Gll%:I.d-o

benden ~

lamHo~

m. tl.~

'bI.lflll.

an-

ChiT'l !II:lc B1:k~onun.
},"qI!J!Ilu.k

-

1~

di:\,lJr&LLIJ.

mUdI..., .ti.rmn

FlI,ril-e s.blAm

ben:!

~Illt~k, t:I~ 0 hmn ~ hllDl de WIII"& bwI@. lI,ymk baI:t om. 'Nam'1 Ireghlmm? 8!J"IiI~n bini ka.i'urm\i 'I11!1l'dtm1

.. aJrit ~
It'nrnl d.1ilJ>1.

Un.ll1ttu mu? Sa1\3vs.kil IInla~u: bm'adB.ki gUn~'" eTn~·

lana da yauk
dilmq.:.rnm.

milP

~

JiI:~

K~,

&rna aa IUllldimi a.:tJe-

3I!fti. ~ ~

1mI' 8!1I ~nd:1I.
,c;1~ ~JUI bJl(l~

KcH.8.n. '1" ra-t<tt ona~ bera.bel' ~tlYM"I,i,fHHI. en.,oo. gtrr __ bI1 tUitoJi •
Vfl.l:'

fild/u!rtan

~nr<l

t4!:f'llU

dIIml1L ara.nUllla
)'BklWjllm

bil' -yakmhk

Tnt';'

Buntl

](o()la')fh'ldl!.

Jl!!'Yl'r, ~
M, Nlgt:!'

iltbinbl,ll] Vali muavini

ka.poakam
KI'

- Ge! ,,'I..MlL 'I~1!!!1Il~olUB.k ELkIll::rl, suuti 1 hl2:iJJMl ~, ~OOU8tmu. ok bW'Ollll. ~~ :ttln, V..,lt Bey.
0

.nlm.
i'J1I.I'I:1~: AplL!"t..m&rlmMr ~Ht litl'1Il. 'bi!d~an1 IINnlt .. !!!.. y '~1Zl: gUe!I 'hell!.P lWi~It'i:'i1iJl !i.nWiml.. Tl!Iifoek.k!.lr ~er1til. n:;UI'rTEN ~NA.

1W1'OTllMdim, AnIK!f,l:!, N~iiH!!i.nmiI. :n ~tiA bb".:1lZ. dB. Glizlite.

hm'

er~!I!I

!le-ru

rima. ~m.

kara,r ~lerdjr. Yine b!.I IIoplannda !ilft~il,d, rn.iz tat.a:fI-*III¥er.il«ek "Ian hu· bu.b-st .. .in millet a.mbarl.&n ten!lin!:; de !karOl.} V'lI1'ilmi,tir. <;uk\il'!"I1>V&

~~

old'IJ Ard~,~rll, 7 ("'felefon~ .. ) l"ll!.l'Ib-ul V<tIJ m.UiIl>vini. Ahmot. Ali T ilIId.i..L;,aktu-lI.lI ~~.ir. i

MiI£l.Lll kllldmll1~_

eTten-ow

m . Kar ...IHl..,an kll,yrnOika.YJllljlua . naJden taylll edibn.!f ve layml

<hill'! Avo ~_ f<l;elml- rr, B ...nd"J'J ba.JkI!l Fl.1ilt Mi.i.rll.kil.be bi.irC!tlirloa l~1I. ~ill':!I·nae ;i.hlik,arl' ya.plld.Lil hllb!!1; ....Ili· Ti1mi: Ve delh",l l4hlUkltti!!< kla.J'
j!lI_;)I'OflwttL
~L~fhld,p.l'!ikj

Sl1,keci

.... ... limb!! ago

uutl satIldttml. bfl.nll. nut! ~li'&k. t.t:fte'kk.LLt' Iltt1tl:ni !!I'I"~ ~btU d.c1fU &nl:a~m, 191m pa.rt;1l ~4 oI.d!.I. !'li~B Dunbn n'lQln Y4Z'1ynruIl'l b1l1nem. (;<1.'l!ba. UZH ~ililt1 <:i'05tmJ1 • ,DiI!I"tI....,U fbt1y3C1' :m ;;ru~ d:B. WKliIn, •. SUUin gUn!hml '!'~ h.a t.1l&. ~~Nl"rtrmn 'blf kDlmIl'lI all-n' bU ftall· y!/te l":II.~e!l ~,., yalll= Jel,,, 1nII.ml' rnlrum~? Emkl!lhlll ~~I oi!'rI lyi II.nlRl(l1!rUIi r;l-9~netllrlM N,1,I.m'l'(! Marum. bile D'IJoo g~1l Nnhn l"ln b3.r 'YB!'tIam.'I:lI. Ikimlzki>li.I)lI;Il bqk1L drLLn]l'il1.1\TtD ~!tI Infl".!'i£ Q:i bl)lll!; , 1.tlln~11 llB.IIII; SlliIJdl:,.'ede!d bll!hl:iBklm bl. 1Jl' nG :l/l":\Ilh1iT ~ ~ulll.t' L ilktl!~d n lfY .", ~I 1'1(:1 kadllr parl!ll IiI Bana bl1'l!!.21 oratloll-l'!l, n"~'ll..tl' r'U.r..dan "a",Bed,t!r mi,lnlz';' 1.1v,!!tlllJ vll!'nd.i·

1a t.aJ!I bill, Mil

y>!'

Sm t.tantoulun l'Ia!lrI!Itlni ,,1t~1(~ .. ni ~ lrlr ~ d& ,u. dooc m~:'lleg-lfI'11il ~w.'Ily01"urn.. Artl!.> UKIIu
}'iillldd.1I

1931D< ~n blr

HII,mm lMltmm ~bml IIIIt~ {;t&l~· 1m', bOot ~:tI: 'I/"e1 tu,fi''fi: ed!.yor1f.r amo. II'" Vt~1. ~ 4eI ilen IliiIJ: ):",t'l. &dam a.tmab hl!itlUz karat:' ver;;mtc4lk. V1,..... ~b.n. ;fin geo;'UkC'Il k ~M'Il~ ~~TJ<:~v~rl"t'l~ 'b~N.Z bl!-I'\~)(Q!,,kutuytrr. !)'I'Il,ln tR.l1rinae oakls!. kada1" nailzi olm_k kuv...etlni 1)U!a.]ftl,.y<l!n1m. ~lmll pI'l"il' bl!!' fey r.l)yLiy4t)'1"H1, mi ': tkim:i.z (Ie 'b.jrlrn1ml~
.:len <;~)(ini~'<lr, l!:orkuyor !tibl~·tz.

.kaodar ta'biidU-

Id bu ~ktol'ml
~i;!<L"lIIm.

~~i 0 btr i-itla-n.& t",,,,,

m'.:rlIur.i:LlSillC'rin.d-en

IbuidaYll;l

1m oo.tll'il~l
& b1lt~
IS~

,H~1J'a1.lo )' t"di f.bu,....:k l!:U:fll.ljilli n, p.anm kikll Ud ).55. 6,6)
f~l1 ~

k~-

"'~"

lIIIYta, 1i'~'" ll;~ 'Yii'Jk, J"al!:at bMtl I&1'!l:V!'lVIl rtc.1I I!de.r,m
BII1'td!! ~ .. !ll!!iIll"l ho.e ItY1I"fctin

IlIHfol!!(:"cIlktJr.

l{~zlbll-n.

Kuala.y ulIJumi
merkez toplanhsl
Ankan, 'I (A.A.l - KlZil~ UffiU JtU mM"kozi L~I'in!h'I'\: K.IZI1ii.Y WllUmI n;er){~Zl 7.t:LMl Lil· J:"jhiLlLdie. btmtbul nwburu ALi RIiTl.t '!L"6.rhlLlilll Nkiljt:i I:I-ttl.ll~il toplllm:l1l1I.ir, R\I.Zn<W'l'l'" ml.l£ibinco id.a rio) he'y<'!~i. ftm m~b .<iI.J1korn'4:, IHl btl.~ II1.n~n t!ri.biJ;;ine m.1!.<ruJ11Y~~ vN°n mill \'()
Y011i Inij.s.a

dill! topla.ntllarLDd... fllzla f0111 bUllmm'llyn!ruin. Gecelor:! bUt! "1ll1JlyI1fWTli' SarLi .. hi!" ttbbi <!I8el" t:ercllme etm~ti!> OOiujiImu al$ylemlydtm·~ Hd~l!.r.rmdan XMmJ"!zam.anL.!rnm niP bu YOl.!o[:I'EI. 'I'<:lr:l:yt!f"u.m. Arl.rlr. 1:)0'11,

mi,

K.&Zb .. n, :ya.vrum, !kmtn nrada.kI b:rnT~11n \:ok 1iil'lA::i!;.gJ, ,,"ok inl!IM,I] 'fiI.kat Mln1n :,"qm!i& 't)1Y !<llI !.. no il;adll.i" dill li;:et!n'! l~om..dtI1L bJ,D,de· In uee VO['l'l'l.Il.~ HIL.~llliuul't'I~n gUru:tell'i1: bI!L:I'IlU hIIJi":ll:ln<'hli ya~'!n~1), gtlyt'll!!1; 'bl;.. Y£!..n:mda mm&k, :,IMl htmaya !lItmG~, 'SI~ JlJl yrW1.i"" '11;'1!U l.Inl1;~tl.l~m![.!;l wIl i m I'llm 1116 bUyllk b~l' I>B.li.dllt &urdl,l! Bu d~UnOoil 'tA2,~ I'
"l,J"ll~l'~

Rnln lIleot:.a.nfl1n. ~k. ~ btr mM.k, ~u 1,8i'lligBli nGfiale d;eru. ilt '"0 kmtht.~ h·1' in!lllll. 8.W.ile, llln!lilc, lI<1!!~on'illIfil8 ~vi.Y<>f'l'Im., Af~l .Kel!ba.n, b-..na 'bun!&n: Y!l&m~irellkum. oS;ml,'tIf\[l ~.Ihm. 'B~nL e~o2:IIlamll.. , [!L1<,jt; b[fi'lkmao h~erMn bana. yWne y&1· billrt.tiJfLrmdan IIIa.1'I a.et , YB~CI' }d mmjl, hJ· tl!!p M., -seru:rn oy:Rll'.m [ oklzyoll.)'Dt.i. 1il9~ ba ~dar 'm.t'tn, '>"II 51"~!molI Mkbl:t ",In'f B4ZI l!IlI;klJlI!IIl8.l' 'bUn& Il!y!lE. ~iyo:lnIm. O:~-llsn;
lin:
l

~ 1I!!.&t:lermi ,~oU koB4ll1la.rm ~mdo gil" o:;LC-m:I l!rl1:.t.en 1:1)o~ uza~" F :51" fi'el\e z.a.r1moil!. t~m.Bmllfl dl~tllltlrn, MIJ1'ldl!lll Ilos.Yl;I.t b.ii.~ ya.VII.R gol,i~or. A.rk!ld<.i.JI toptUiluklIl>Im~, 1Ia,· 11m nll-:\I.!LtJnt, ENll Qr~l:ardll. g5i:rl!lll< zl!!...... 1.d <;lin C! Itilldill" "nrOl'lnufUm lJl r:,tl!lr .. , IiU h 1),~ll{atl ~lT1d,i iUlhyorum. No' Yi'l'!:l'ItL V~Mlle gul'UI:'Umu,])j t!>l'"aia, l\OYl'fl' 1ili!.

orh:

I'i:I!Z.grn 1111·

ilJe,·le

II!' rryer

·ba,Jt:iL hl!'r ¥}l'~ UI\'lIhlYMllm. Ain., V'lvl!lt mUB.;)Id1! 03i'la. dtJgTulnL Vil"nt 00 blbBt11!l.
ItIZl ... lI!'l'IiL'l ·G

ld 01-

Sen! ~~K. Hn1 I~:zme'k n muA"lllp ~lIk lem biT ~Y' y~pmal-i, iat.l.yo(>rr!T'I'1, Zal,lm1~iyD1:um. K(;I1f~J)]:rOI·l;Jl~n, ~ IIJlfL a.ft her liI yi
iIIl:skll.m/r'Qfum. )'11;1'1

edilm ilir~lan

KmJ;lay

lI'

l-J.a.tLA tlLfltn.

t~lI

ettlti

;.

bUe..

Lanm~

pm

ml?

Mi;I5Il't

m..u&li:nllZ':

Biltt.e!I' , N"~I

V~

kllrdi.'~ln

IlIma...o.ay'lliJ!
, I

mum mtl.dUrll.ltfil'le M.llr,t}"li Ba:z tall rlklLlil IrtI'liJIl mUtll1r11 ZlJ,oa Tah.sln ~ygUntln t"yl.rlL lar;!.1j'i tiWtrek ~t1. mda l1illa:,'et, '!fN Ii'l'llLfUJ',

,

,

.

.,

I

I

I

II

I

I

I

Hasan

!

onb'a~lnln son seliimt Yazan: lilIan BURAN II

r
'P,:z:ar (8.6.941)
'r.SliihOfn'<m:i ve nat ~r 'T.315 Hllifif p~ (Pl.)" ':l.t$. JiJ~.ha, barl~'tt,8 SHfontk. pB:rI~ ~l :'Ut'lJ8.45 Bivi:o ~" 12,;JlI) Pr'ogrlUI1. "'f! Rtat J~DI. 1;;:.33 Ttir~Ge plAk~. U:,4,5 Nan .. llIJilberlm, 13 ~k program. (PI-) 13,1 s Ttb"1l:~~ PlAlt(lu ~ml1~m klpra..k l'IUIh&Iilleri. e&I
CI'I"~~,

s , IL

941

~

Ul-4G

I

~VO
n:Ke tre.mo;

111 ~Der;I;lq-

Hllpiml~ lII!I~a1da em,,!r]:l Alba1/' • klyordum, tllkllt kat'8.nWd:i'! bIT ~ l.,otfimn ~ma fupl'BiJildJ!k ... Bu s.k· r i.«irlne.k. t!'IlJm~d~tt d.eg"LldL.Necl!I!!Q M1.!.
ra yanlmdEl tIl' IIllker bdixGlI. &ktun. Sol ,eli.a ~'1!lIilm. vwdoi VI} ~I!I t.;]op.ra:ld~ k~ Ll:t!r:r;o: blLlyordu, at:tl ~i!l.. ~i1;" kil~t u_t.arait: Om1'U ~ vc 'b:uut; ~kuJa.ri i'il~CIIL!I &J'! H'~ Onbqzyzm komuUl.-, ",~mjfll. nrm, yllirn~!lI.n rapor g~tlr!:Um. Aeata bu ~am yine ne ;[!.f\!ll.ta.. B\lyurunuz dedI. ~lUttJ l' Duydutumu.: .meT.fiJt 'Ie ne~rB:B"'n~dl 8i!(Brken acfdum: clIIJldSJ;] f1Q'~!iYlELll Ai~iW, masll'~ Tep.e alrl1iil ml? !::lm:la dur3tJ. OJr &lbil:m~ !lIlli, VIli yspAl!!'ldll IfOI'l'llJi!8.tlfm, ~. r~lu.rl1'11 utrr ;&tn'. i;evltr,~ nfll:m· 'Fackat '1Z:r... b8JlfIlUR !i!fll e1 j]e 1!I!.tl1!1'Il ]"'f~ IW'IJ.C~;IL 'IN!$adi. ki'tnl:!li'i- me. veJri~ 'l'e raperu sol III no uza ttipg~ n.K1lu ye:pel'lli.yen 'Dir;jai ~u: ,g!lmdciI kru:;mElmJ~, Pl'kk&tle 'bak-Me Eln~'ons~Il.U;!!!~ tJ:m. 1tB..flublI'l\,:m !>!tIt kolu ~ ~ A.LDay t3tlt hir a~1!! c~apv1!lrni~ j'ordu. Sat tlll'afl kaJI i,<::lnae ifalm~ _ HlliAye«lnJ ~lat~ kiih.lL. t1. TelA:!lla t.ekr'ar ru:mI!.nn: N4I (I HSII8,ll! On~1 YBr.llla.ndrn ma:T11n ~1I'I~1.. 0 II!.1'BnltzdEl Y&\wyor. l,te \:u.!td.u:rn. ~ k~k N$'m'l?: b&ki. mt? KlhHmll.t'l Ol1baV1 oonp "':oremedL ,~, Ul kendisl, .. /jUt, b1Z\I!I batU'8l&.JJU li.lltiklhl. ha.rblniii aU blr EIIIlII.LaCll.ktJ. AllXiY Ttll'k

.8J1C1 P:rogNl,.l!ll VEl 8[Ui11 ayari;, 8.lla 800m GoI!IIBJ.eri (:PI.) s..f6 .Aj Il.!US habt!1'~~l'i,ll' MPl.T'.'l 'If'" 'Uvertt.lrl« (11"1.), EL30!~,4fi, Evtn 4;!lsi!:!.
I.~~(1
Pi:~IWll VII) Ill~ Vii! SlLIlIt

ayan.

12,83 ~rl!!"

:sem!LJlerL, 1::\45
(lY\m

Aja.n::; ~le.rl.
"6 tl1rldl,l!n', pe,ri!er;)

.1~

blJ,v~l!l.~

19.Ui ~ ~ Q'i"k~'" 8"aaf. 8yw'f Y\l> .>\jim!! na.:oo:r-lo'!'t. 1{!O,15 lDt!.m,Yi); ~k!'!.sn, 20.10 R3.dyo ~I,. 00.+5 CIbOpm'in eserlerlDdeo. ~Pl.,) :u MemJakat po&t&5l, 21.10 Sdle> JlB'rkdar,
1l!I.30

1!!tNJ.t:l!"

Adamcaglz~
dll:l "e bir a.eJ...m birblrlf!:r.ille .gozJe bdkaJd!i cloltl'lyoriardl~

yarl
bir k!l_ d~!
)Oiln A·

crpl ak bir
ama

halde sokaga ugr,af'ml~
.~hkeme k",riaowl'ldlll

la.s.) (D&red._ • Teo 13.4.5/14.00 .Had)'.;) ih.!oo Cfi!-

21.20 (&rIaW!n~ 1ron$)'Or), ::n.44'1 R.a.dy!:> ,~e1110lli r;~~
22.30 Sa.a.t ayan, 4.1'lt.ll11 li~1 22.45, Da:n!i m!lz:if1 [PL.) 23."&5/2S..3tJ.

devanl[
(PI-)

is.MllA

~~

prop-am

d.i1rI~
birad'!!.r.

Ha

biz bir

tiitlii .IuI I!!It DoIYa:1e bl.cLtk

kellt:ra:5I; 18 Progra,m, '\III!) l'!'l;&ml~l!t. B!I-~~ a,.. yw'r, 1B.o8 Ra.dyo call o I'kQj t.ram. 1 S-~(I il:iLra.u,~ toJ.k"'iln~ Veo topr~ m~n&"l 'hoo-UIUl,t, lJiI ..~{I ~() ~ ock%trBl!lI,. 1:9 lI'aad saer, llUIO SII.-' oJ.t aya,!J:, Vii> AjalUl .Iii!!!bar1el'1, 11M~ S-owIl.'mi" .film mllZikle-rl (Pl.). 21) (Yurt !I~tI.), 2(),15 &10 ~kdM'. 21 Mem.l.ek6t PfII'IUull, :1.10 ~ VWl· Dl:)kl!lZW1!Cu QlIf~! (Pl. ),. :!:2' ,lO CigIID muirlld!l! (1"1. ) 2:2_S0 .SII.!I.t lWS'" '\1'0] A;iatlll ha.berlerl. 2:2.4:S l!Janli :!l[lot' !teM'wi, 23 DllJl:i mtlzItt (PI_) 2S.:z5/2tI.8'IJI YU.D1k!

18 Prn;r!l'l11 \1·6 tllWt ayal"! :130$ .. 11' iiaJl !lI!IZI',UlL;OO 2ilrf!!!!. t takvlmi V'B' ~p"a.k mah&tUtm 00r3El!M, HI.'18' T.o.:ngg .... va.li!ler e (PJ,) i.e !Yflvil! saa!:f) HI.l.$ ~:aca1{<) !la.I~ Ol"kie.srrsm 10.30, @llAt ,I'IIYII.rl VII! Ajan!! ha.be.'!'1I!!· rl l{1o,415 , fl.alfyG. salon M"Jt~traG 21 :M!'e.ttL]el!:Ilt. po!iwr, 21.10' T'lmttl.-

da.m iizc;r.ina ~1';1.Ik.9'" bol bi:r elYu.rUikL p:rng'ta.m Vt!! Jt3pa~U:II' lml!! ~iymlt, mtl1:\tI yakullk!lLZ rur g,j],mlak ge~h:JIL!;,ti, E.ski p'i.i8kti,ay~ka:JhlLaflJl orttiigu 8;;oalda:mn "",31). lP.r~ !i'e Slut a.~ 7,Sj3 liIurte 3i.iine:., a1tlarE:IH hi~ kiOllduH'a:fj:f Pl'Il.gl'8lTI. (Pl,} U!!I .AjilllrllS ma,dan yi,i1'i.lyoooo'Q. h~!!ffi III bu a..]:ta.~Jorl. S :B9>TIdo pl1i.kls.n, 8.00 damm ayQlud.aki QIikk.i'lJbtLa11f1
ii3..i15 mvm tl&a.ti.
1.2..30. Program vc

mil! Virt110zlnr (Pl.) :n,3(I 2ml~ 2l,.45 l!O~k: ~!.'C~.
&lULt ~'!I..n, Ajaml :OlL!ll!l mUzd.!i (Pl,)

I{.oftllip

n.80

ha.ber-le1i, D.45 i3.@/:1'3.3>@ 1:'!i..

S!pel"m 19ine Y'JI'VIIl'hmdil. ~ml IIi· H~fiz merak ve be:yecllJlla U:G· rimln lJ:stUm: J~W{[um. Y8Jllmlda du.· mr(! billktrk. ,&z- eJ.b'U!ui il;;im:l~ tI.lno!) ran mm!!t I(gpllltl,lnii ~tlrdn'l'il, lBil' tllerrizcll ve ~igitbak~~11 bit' :Moehn~et· de M ~~7 H~1iIl On'ba~llI !ilk.. Giilliim~r. Kim bllj.f ~ iS6,.t k",t'll d1.~~mrl fUlmn ktlmtmKilen b6yre k'ioC 't.3.fillil· ~d&l!'di? GO#, 1!b1:1 koprull~.R<l.1fI-WU getmrkWi {<i!lnijn sllJtl~mll~ tfrollarmnl ::;M'tUjtI., yo1da.oo'r mennl p~1 ~ kol'11iJ1jlll I>lrtuJ' 1'd'It'I;!Ilk, ':rap:r~ ooll: asktl'!" Gl· liyunnu~.. Sendl em!!' Ba.nJrj1 !!(!,r~ bil!'C.~it'1d~bel:!rm~. Hii.lli:f I}.ilIbic. I!I.IyM b62;indoo hill! ka.nJ:Il'r a.k1Y")rdu. BIi<"flM'DlDt arbnda iki o;l!~ti.rI hirlQicr rll! "onU. gOzlulni s.o:;ti. T~bUJ:' dok· g&r~ Bw! g'02lI:@1' Qltne k<M;-krtlftAJan ~gH:ii Alba:.',
1tzc'i111!1

nnki, ptl)gT.am 'I'.e luwa.n~·

P'aza rtesi {'9.6. 94 ,I}
,7-300 Progt!ll1ll!l !lG ~t 1I.:l.'IU..n, 1.S~ lJI\J'll Jl'l'Qg'I'8tIl. (PU, 7'.·iii Aja,nll lui. berl~, J3 H81ir programm devlLlr.il (PL~ s:':lVa,tt, EviJl sa.a.tI. 1.2.S0 PTognun ""e !laat aya1"I,
U.3S ~I js:ru; haberterl, (Pl.) 1:J..Hi
'Va

'T.!;) Pro:gr.1!I.m WI memt~II\i!1t ::<aa:t. I!I<Y:!I.,l"B, 7.!l;3 13:sflr prOF'am lpt.) ?:l5 Aj!l)lS li!lDl!tltYi,.:e Man.d.ollfl, Gfta:I'!l. ?!3 ~done<m H!J mll.M.;;ltf ,lill:l:~&fta' (n,)' S.~/S.",s liJvi.1l saat1. 12.30 Progr!}m "'e lift..lll.t aylll"I, j~!l

... albfun'il
y~!"!&

bn'akU.

Sir '!i.6'&nI.

lfottutunWl
.rI1~ R1~ tj,

ar~

yaa~.

manmn y~ii!k Ge;-dill-

pm-:ltfUI !:I~ ~I:ror" git:>i ~erim 'hlr mlktaya. 'iI',; lIey~r bir ad@ &n~

8'dhil~ti. Ya.r85lDl Si\.1:"M«k bftedi; fWtlJt Hasan onb~l brrflkm!ldJ. TiU~ 1)11"!l~llil: _ Ookthr Bey. dedI, beni'h:n 1Imit yak. Bu. ~l&.n 'ffl SM"gIIa.r:I ftltif :ya.
yaniTIllU;1I

torn da

e.a.rk.i

tUrkiller, 1.2.4~ A13 Ks.rr~1k progr:oon. Y'IC tUJ:l'.llh::r 13.300

p.<!IV WI ~a.r, 12.4!!) .,A11,ab.i)l"I.erJ., 13 I't.a.dyo '.!1Il00l 01"iI;~I!.Sct 13,20 ~8FkiI ."., ilIiIZ soma:i1It:rl, 13,3:5/14 Ra.dYo ~lQA M'kesl'ol~~;
tr'II.ljJ.

bq~~: - B.iIim~i. trlm..11 1mlilU"~ti p1ya&! tlI.bW" Jromtltailir- ,(;jim- htitn tabu11Ill!1l ~n ilm hfl.tl~ bulww· yooou. TabUrtlIl <:~1tesl!1l1!! btiyiUt"911
bi;r •

·rEil·lla.a:'i~ 'lrull=z:. SOll!ra b;i,. P8!!'oiiElflll i~J. Dmk'tCI· Ilnm. i~t' :tlz,!;TllllCk<!ocl1ili e;]i(mle SU verdim, EHm1 tuttu, dlQd&klacmll. ~ t:I:lrdtll ~ VI!! uta.ngq bb' ~ b&M.

lll"Ol'hiim 0,''1.,) 1iI Pi-ogl'ii.I!!J. VEl &i.Il.t IlYlIl'l 11..8,03 T~, ~ llB..:JO ZI.rMt t.akvtm! V<li

H Ka~k.

18
Taa;tbuli" ~llJlllri UtJb,

Pl'OgraJ:l!l

'i'e

.!i8at !lL)'arr. lI!I.OO
i1.e
!la.z; '8E;i!rlorf,
Vl8

~

rna.h!lulll!n

OO:rSIII:9;I,

lMu

'!"e IIIloTrn08n'llll

1Ot'd1lJ,.:
bent aft'eUiilriz mi 1

O'bnak ~ buhmB.!l 'bU kaMa" d.u~.n h.bn!!' G~i,ne ~Jm ~ man Tlli'l\: ~"!!'!nin l'azLfi: Ileverll.k1ldiM' ~U~ W: ~ltk: :yald3'd:l. Vc sontJ -.. tGrfllyo>s<1.J:\.tI 9)l!'1UI. Olm1!lftwn. .fa ta.an-uz er;le:rek tepe'f1 el'in.e n.G&tel'"iDi" ~1Ir hlr.i'kmi¢L Cevap 'I,'1;di, Jlk~arr:l& ~lI a!~'I'I. 31dr· 11'I!.r!iCliik Irblrote wl"amiYMi!lVn'l. 'Dutum em~8, tep6llm biir .reoe b4u1kI- ,~nn. fittiy;:;MU. niil:ii 31m1llJllSi. <£o~~Uzs:t..

CL1J~jiJidlt

~

:!cmm

S<iL!fdler (.Pl_) , l.g (Mehm~l!'! 1911." ~ti), 19.1.''i K!Iy ve ~yNk h!i.v~a1'.l, lfL3~ Saat !I.,YU'li,7e Aj!!lllll ' b8r berleri, 19.~ Rad'yo ca.z orkQl!itrB:lit 20.;1.'1 Radyo gW.1olu$i. 20.45, HiI' Mlk t'ik'kbIJ 6;trllJiiyc.I'!lZ.
,----

n.lo :!Iru.t

tak:vlmi.

i;6prak

b6l:'S&61:,

18,25 (Pl~ 1XI.
:1...8.45

h&dllle.tm'1i),

Oool!lk ~.

.S4at !l>YaJ.'1 \1'& AjIil'L!l hl'i. bcrle:l'ol. It-iS Cltte ta:!>l!t 2(1,18, ~yo ll'~tI!6iJ 20,4,$ Bfr balk tIlrkil!lll
ati, 19.80 "~~Idye~ 21 Mem1!!lu!I·t prdtaa£; :21.iO l!~rl"l.ok I!lBvitm1.~ plAkl:a.r, 2L2fi Ji.1.y-.Mk:Umhur !=lando!!!!!. :2g,1.0 Di~
V!\1t k~

Sir.kecide FIDbe girdim. ti doat ka;p,SI1'tld!a toplM- b~ gOriine~: Aj!B.ILS Mbe-rleJ:'t is Kanfi:k prog- iIYll§ iJ:<:s 'bq ki,.l bl!lli Wi ki. bu itl,e 01 •.• ~Fhaba. Drdile.t'. ram (.PI.) 18,1!5 Kma. fElQ] progra· aU~kadan:hrlar.Kachm..n yUz.iind~ J.Ne!l'~dn yahll. Se:tu. IOJerller mt' lla..!lO/H Ka.rujlk p:i"~ (PI.) hrrala lkairL~i.k bir iJiWt.aed. a k.tzy'o:r, Nf:l JiP.1 olur boo:a. mI? . l.S lPr,ogran. Vi! !fiat aYhl1, l.B.mil Il!:rk.egin ilEa kB.paJda.rl dtiJi.ik go:t:Ben iisli:IhkoiSri.i bci:t iki 1M ammo FlIJIIl'l ~ :HUo gjirlMJ.t t.3.iwimi Ve ff;ri, kendisiniJ'l 1m alko lik old.u- De;:r-xen o,~ bir ~:rllllddar biz top:rak mMEitme.1;",L ~l, lA.'ilO SuI!lU ~ ...t:e.-1y(lIdu. ltlddi!! bird..e. blr ~1a.d_. B6ylec:e De kad8r.1' ll.1Idyc S..-JItg orl!~trll!:!lr" 19 (r:~l::IIIiIi,.t adamc.a~l;c (UtJavle.) ;.eker gili ~ bUmi,yom.m.. ;~iu: l!Iu.tn., UI.15 Mandolbn ilul!I.l:'teti kJi&lJlnl 'SW!Jlh}"{l!:r: g~ ~ Filip'!:: 19..'!O, S~t ayBn .... Aj8Jli1!: ha.~ '6 ]3.1.1 yJ!J~tJ:l.n ".e·n:!'<!- bll cia ttll Haydj ~Ie:. 6'9ta-!:D oklu leri. ll'l..,.s KlAl.!ikprogt'am, 20..10 b!1~lIfiid gel«ektlll lliyo:ndl1. yin~ d.~ hull ka.t-eler. dedi, Radye ~~1, 21M.ilio SO}" ,arDAdamlll b~ma h~kikaten hit KOr hJWiiJ. ~ geklim. Ben. lar, i1 M~ml",ket po..~tltM. ~J10 ~eylc[ .geid® beJIi idi. F-ifUL !II!: dahij. mli ~T 'jAlm6Z Jbn,.moet Tenuit] 22 RB4yo !l,,1o.n Mkeatl'1i,61 ol.q.u§1u} ko.pituI_ C~ ~ alm~ Bu 22.30 SAt ayan, 22..~ Radyo !18,,Had~,j agrcnm~k uzezo bek. k.adll~ hW. kapll!d.Ml ~31 e.tti. IOI1l orkBStI'II.~I, 2:LI.~ Ca.\!;ba.J:!d (Pl.) g,iye g.Qgm gid~l'kaT'i. Ad\iyetiiill ka FazIa il.er:i Ftaned:ij:md~n ~d.~ 28.25/28.<30YBrmki pl'agt!&m VI! AJ.J:L.lffi pe..nee:refe:rindetl &lZl:In b.i:r i:u:nd.c::n iillk-W dW-e. ~ndiim, k~'P~ ziya n1.l'ldnes.i adarn~n Hi 'jO:!l1lJ BflV~ Vak,taki lIOyua,d,um. &~l::rit1'dc.ki rnCE'mor Ib.lr yat.ayi iIIY- ka1s:rn~-~ blldlilr .cijye hU leT' d.nJalli. 00 31ra.dil. ad!liITl ~ Uk, ark~nd.1!IXl hi:r mlik da.ha, i',<litl) 'Pr~am ve Il~.t ayan. 1.S9 d~gll!! ba~h. G4Hba bl!:lli, mah'k,,~ ben dahi. pi~l'!Jm'a.lam:l. bi:r ~ .me mej."a.ld]l8,rmd~ hir.i. ;I<IJiIlnc,Ui !11m. ~ei.e meydan ~ HRf'l1 p&r'~&r (P'l.). ':1".-1,5 Aj8l'L!! ki: da.n hu kMt bm. &i.n~gibi habe.rlel1. 8 .lla.tlf fl~llV' (Pi..), __ Meradl: ml l!ittm 7 DCIdi. hoynumdan hltun,:a ~~k-

~t

deLilt

V~ ~m~ gidip «:le 9'cuk. iazl WI!: gOmpecge h.asret katm.1'f" I:'nn. Ninaycl: dQ:n 'I'ec.e kB.m.'I' ftr~ ~ Th, dedim. Yeter arI:iik er. S<l!! ret. By !,::.Bcillll]:1 dUttarorliijilinden h.Lk.bm. ~ndl:JriJ. & .~e. :kiL
z;,ak1r81m1~T'Ml!l.iyirp.

oldugunu

iQ.d:ia ,.~

ge-

&;I"Mf,

liyol'!du.

12.38 ~

tMtl

~1"01P'1U'IU~

12A5'

Mw~

13.90 Program ~t ~YM'), lU:!i T'H;rkQe f.l1tl.WJq",18-"-' Mans
h&berler:l, U Itly8.!Jet~l:!lIm'h1.lt" 'bM' dil!fU, HAS TIlrkce plAlldlU', 15Jl$..M DanE! mll.zJgt (Pi.}

8.30/8.41

Evin

!Ia.ati,

""*

~

Pm, dedi.

-

Mer8ik

Y~ .., Diye . .Ii!

cev<l.p ••

eq' ~

-

'er&m-

r.i inml!:gl! ~

,fey ~

'--rd

01:-

cciiz,
Clil.1i

Lhll- da&- .., '~yiyl!:

~e1'l.:

d.edi!iL'
~'le

agl

.,

'. • b.izi bu-a.k-

~.

ilib:I ~~
:z;ii]llf ~ ~

= Ne (llm""~ Dcy~n£.e, -..-

'lnbt"

K~

caovlak k~nm

o~

I_-l,

lTIagll. ba~ili.cl.l.

Kla!l!; Tm..

S!!!n
B'en.

E,yvah

oniine :t-cBl olduk.

Kan

O~-

(P:ml) g::IlJm kiaq.l.

"'II! !ll!lmRile, 22,S>I]! M.em
azy'BTI,

m~~l
'l:;lkm

& .. 'bfr' bOI1lk
~

taibI.11"&m

gOOmHi
tB.<yin
~I.

_

~

~

sen bani

ll4'i'eOI:

~l.dm.H;},.~

K~~~IiiII~(~) ~ .glIIbll1; 'IN ~ ~ lid (giIze1)

l~l. ~.ftl

,s11,II.t.

C8l:i!\bMJd p~

Ajam hm'lnr'leri, (PI.) 23.2-6!2a ,M

18 !"r!lrV(\'fr'l 'Il'e &M.t ~8.n, 18.08 lE,.Uk dial' ~ri!d{)ra. :t:ulllmnu;li tti:rrrd.e bi-r .don. ibiy. Hafi:!f 'III!! n.i rrlnls:t, 18.30 Zl- ba&.k bir .'I<IU'IdaLj'eQ.e oturan in-- ~j W1'IJ:h. Bmak.«
raa.t t&kvtm.t ve t.opr&.k ~ ma.hs1lllerl Ol'kellltnull
Dr'" IICI,]I.

de

a:t:l'c1

f~die

~.

an YUZ~:lI'~
on~ ·da.

.Bjz:Jim

kahr&m.ut

iimdIm

~ l£~lIn3uh" ~Sl 9fIrtI mr. Q oil!! ~It'dan
t.liIVmrdi.

gomi!llil mila.,a a:BI:! &eotBr de jjyl() .H'(IU, .~

r". iUI- Son l:rll' di~ V.{II.l' MI di.ye ::s.ordum, giizlCI'hu ~tc. KlSlk bir imIti Re mmI~: ~ SI3t 01 kont1.dS1llJll.. Va.ktlni'Z ol'I:InI!l., bIm'I aUI'l~ teps1!l gO-

,.,.rar
H~

Onh&:1I

di~1!i

!tl,msk ilze.

din

Yarmld
ya.I!:I.m.

va kapwu!J.

hGI:'6iM~, llS..4(l It.,.;1yo

,:.elk.
dm
ta

6ZfI'1oi11i1l1

hi:r

k..idLIU

lO$of!,l·e-

~am~1J.m..

(~)

Pe'l1embe (12.6.941]
aylllIT, 7.a3 HatIt :piUl!OaIu (PD.). 7.415. Ajanil ha. 'herl!!rl, S EBllt ~.aJ:ELl' (J"l.) 8..30 ~"4~, 'Evin saAU. . a.)'i3.I'I. tU.rK'tl!ler, U.4a. AjllJlOl hi'l'bclr.lo.n.. til: ~Jlk ~a.m (Pl,~ 1:11.115 P~l'&" 'VEl .oyun I:l!m~ F1, n.20/14 K~1t: prtignmi (Pi-)
¥Il

19 KI)J1Ucfm~ U.15
Irm.trru;r 19.30 Sa.at

Radyo cal!:
lI..yarI VI!!

~

II.

i!.l~l i1)'d~r beI&f~r

N..Ji i¥e, dediBefil.

Y~l:'1mo

bu kaaIDa

8.iI.$'Ilfluk. YaL'ViUdl:t1!6 ~mdtnl"
g!;~
kBI~

ViU".

Pa.ra. etw~

Yemin 1b.iIJ&.in
~ct

Ostc.]'& 'biJ Kapt-Yl ~lm.

.aya:kkablkul

H

7.30' Program "a ~

AjBJl8 ~,l:i

Aram.U!ida ni.kah mikah

YQk

~i

-d.iifii~

Mt.im.

PaMnm o~~; 0;yId b~ l-aJ' MWdIm

haherler1. t&.~ 1WlyO ,guo.te61.
~l!I

I<ar&1'4I~ l!ias1!llC1l ~ '~. IIi} aJ&: VI!I tep;ir!f~ 6O(j'N ~ fle.t·~I!JdL. YU1fl\ BiIBt ~~ s<:ws o:jil.i!det~)'I ettl. ~t ~ ~~ dll!jJt, .Ana}n s",sl",ri du~ V""" ral'la.U~'m't . .Arbk tq.aI!n alll'l,(iltrm blLiy.ordum. "rehm.et4·ik~et" Allah Al.1<IJJi d.tye beyhude l\i$J'rnltLl!:IiIIJI.!7m tepede.n IItdd~a emindhn. F'ltkllt ,aj ya. ha:btt' vermek ~ yimba,pnm r<l.porilliI! ~liyordtLm, Sip&rm igin<is t;;~I!r<!!\1: bir B5k>er siga... I'BOiI ysktrm. BOile !!Inl8..-d;;i. bit" ~ g~ !\1!~ 1L!lkerlete d~tJ~ IU.lyit 'l/erV, MermUw !li,~ berl'Y'O ilHlP~tlIIL T~eyi kaI)"be4en' dO~aJ!I. top llU"!!e atlllll ~!.Y"'IN!1il, :I1«'iye ba.t~[ ~Ittife'k

"-"9

mJJn"
l].ll

~

gWttln, laRliI1!I1IIII.

,¥.e

Orlb:!t!iII ooyIa o!dlll,
gDtfuodtUc
Vj}: ~

0Bq

.a:t~

~~.

~

..tlJ;PI:n

!I.~

T".~m.r.

t..ap.eyc ~

1MI"' mE'!"atiJn~i! Iglimd1ll;:"

UC!.1flA l'Itezai" tail'! )"!lnM b:Lr't.ahtIi, lIikID:: V~ m£1'int. !1Unu J!&!Idtk: dr·

tla,-

ZWla~~
~,

:.11 l'\l'I{Ift1!eMt pi)!llast., :2:1-10 Soja ~i!il', 21 ..!5 (H"~ 21.45 RatfyG IliEmi'rnrl ~J.Ii~ii!t;r~, ;!lUo. S&a.t !l.Ya.i'1, AJ!lJ~a ha>ber-lerl, 22:.45 C!!!.ztand. {pn ~,2!5I2~.:m YMllilki (lrog-aLil'I~
l1:i'i.~,

12.30 ~&m 12.3<1 l)ai.rkl ~

saat

'~11U'1, b.ulatn;Ldw cia bu .21,m Dinley:lcl L5teklert. ~ ,&til nl!: doenk hirini a.mnaJill .iLe m.i .'rat!Y(I~ ('GIlnUn me~LClcrH, Zl,,55 ,1I'!.1ldyo !1-EI ~ !hir tip.i VII niu:.. !~ ·i)llr_~1" 22.~EI aaat aya1"t, die.me. HII!:rk~ b~~e cd.e Ibi:'iylel~, Aj:a.lb!; haba!'ll!or.i. 22.41!l Radyi:) !lEl- Ne y,a,pahm

dUll! il,k§ama iadar kan k~ 00.45 Kt!m!!i .sam • gjb~ .. Y Il,l hili; gi51me. - BiJ.iy,o IUm ~den adoun .ten de ke.nili21 Mi!mlt!!ket phaWI,

I!U'YQk f~l

~ bij.y'le

gOrfuld~. doli], ~ Eh T ~d
~ ~
~tlm..

bazJ ban ~Jr Caddeyt 'jf1kooarla.z: en HarbLyeye ~. d.iye

.iWnd;!;!l. il'!COiti.

ton ork~trBs!" 2~.~5 Da.n! ~iti
(PI,) 22.25/l:l'a.30 YllnJiki
~attl.

1ftsanOttt~

bmada iqine

y&bir

Ayr"llIrken :ncr " aJft ~kldlr

~ iJt~L~ .Al~)" I!.IllltUi ~1zIn httz!h\ 9D~JliL.i1, .

~~~~~~~~:::::;::::~~~~~~::~~~~~~~~;:~::~~~~~~~~~== lIt "

1&Pi:\~acm. W'; sa!!.:t a'Y&rl. 11.03 l"lllS11 slLtl, UUlO 2iifUt tfl.~! ve

~

Al bay&. &y_. etHk.Ks.,p'IoI'!a. bUii.

H:.turlar'~
te~~ar,
:nl':.i!

AJ,-.y

ftiE!itinfil bir se:!le
lm~~-

~~

B'· 'lr

,;;:

.ZABIT A ve ,ADL YE HABERLER

181 B DC8,g

II

...

l

II lnl son d urBn f'eellr b• k.•aza
III
Ii

"7

r EDEBiYAT "
••
~bil.i£1i.ii Yo1IIPr~~nAfl~
<'lHa@n; hq
!l.rzuJ'Q

".I'

I

Bo~lan karlSIDI kurtarmaya kO§3,n bahC;IVan lsmail de kuyuya dii,.eTe·k .boguldu

met yab

HqiD1£ clair, cY.!!IRi Gdebi. ~a!l:ete.smd.c. ~o!!di::Iin BolZ'ok la~6nd!iHI 'YilaIlm~ tbi'l' m1:Lka~e Q,Imdum. M'lhtan.ir, Anmet H~"Iin:~ I!!i9UItlgini aub:ulk-

Pek ~i oldU'gu halde 'i:!i.;;, C!i" lrirP.eyen ;tlyMa 'Ve Oditie hu pcreli!6.ip G;.ab) k~ h.ir ts.6CT m.i sayU~irnr? Her giiz.e{ ~et. irl~l kcnd.i:!.ine 'C~oo.t.tigiThe ~r!!! Qrda~a hiT §eyl~1" v-rori:yo:r tan lonra. J:.;;.m.m.de iuaflil'al'.a aem!!!k.tir. 5an~;I: .£1 Tanu b~ G.ihlef ,bize JlqJ lfIDl ~I:'~ bir ~'I"M I:mi~ dar c~rtt.ir. ~~~1J!k, a.1.C<IkMl., y.&imtl:I", <lj&9 mdt 1ti!i.kk1» oI&.iu Ip(l'~
claya.n!Ha,~! ""0; ~

c..D. gun

Ahmet Ha§im iflis ml etmi§tir?

Ibir ~lm.. btr Ya.'V8i§ 1i'IloVali 1...0,,1" P1&~w.imJ§. y.o«illJID. Bi.- jI'.andB.~ dJ.a. ya..IiraV1.lt lBu kadmli1 lbirl~ ibirl'Qj!I!;!i 1U!.".ilim diye ke:ndUnizi ~o1ilJYor_ klli~llk.a teaJi: eWk. &r l!lozUn· duL G.r::;c:onin seJinliki i,yi g!!:lillden. d.~rl ~~ olduk. Hani ~. anta g;&I8Ija oge.liDu m~ill .mek.t~ ta,Je!bekri &L ljUlC& kin~ ~ eAri. krO§a.maz olduk • p.ilNna.:k ka1dmp izin ah.rlar. B.i.z dmlllfiCa d.a. b~ en&~ ya. ~ ner.&i'lll iIoc ~~ ~~en izin p!§f~ yak.&. pa;;a kEUa.kn.'1011;. o~:!ldil aJ:~ half! d~Wk. Yuru. denre VooUdYdi: anla(mc.a bani! gulduier. yiirudtik. Dar d c:!1i3<B Qul'd.. ~ wader. ~m 10M de giil~ Y emek v~~ yllodik uk.! ve- ~ ~1llQ bqllllil. neh::r gelir. rimt:: kjoti:k, Milk W; 1oJ1!;§ d.o.tt K.a.fa.DU kaAma dogru ~rillla. ~ ~Hle~ .h.u.l'et kilL Oil: d~m.al aJc:ha::r:ua. Runhin tlDm· ~:bk. Ar.k:a.datwa 8iyloSi ;;II'Llr di,y.e Ic<u!l e~ t ge.di. Mamlfl cia: .c;ad'C£-ed~tj_nne.gil!: bile ba'!l;jadlk.. ~ul tcyzeniJI k,Q'Caaln<lJ!Jll f'!I.Tkl Fa.kat.,. y-ok_lll. & OIb1l. 'haktun., btr Qlta.. Ada.m J:M:ln .bW'astna golince $ahit di,yl!. gerlJiten k.ad l.nl a 'I' " iirk~ goZ'lcrlc dov 8.Ila& k.axlma. aM bi:r.i .a.e adam.8.' ba:karaJ:. hem kolu:mdlliIl ~ti. Gulli ~~Im dik<lllline kat~ Aman Ib.r,:ade:r:. dedi YiiriD laru:r. dedi lo;imde.n (~,a ne biru ~ahm d1l!ya, muyar da gUl iIlmJIi ile .g:iken) de;mdc:.ten !KIJU'" bellim :;Oztin1ii oya:r. keT.Idinooi aJamMimL Adliml. he.r h~e. berum m Dl~ Oi:ger bir ~1l1UI: de" d~u ~n 'b~ mal ~!)r;ve dik~ a.dl liIe ~ll.. bultn1!lll Wbagribi poi y8.plprl.l!j bl!E~. JDHtda.'I!1i beri gi,il ol'du, e iDlye 8;(1. (J:[ MMloo. Pa"i<! &iI.n!rirll~. nrnre.a. rnuhi~l bir k~adll - A!h. d.~ Ii<! d¢Kll h.a.k.bn ~n leyzenin bit ~llesimn ilii.. 'i"a.:'. Bir ke,u,: bijyiik sDzle-rine 1.1.1. ia.tma. II"foII.mar o'=mamak ~n :!Ia.. lak. asrnachk. Onfat de.ngi de. "'~qm. .MldJat: pERlN M d.eJ'l;er. Y i4 dlEJ dlivol!; I1l.eJ'dwen

a.d1'l:l\

Cadjdeyoc
d,~

I

Maaritin tatil faaliyetleri
l~ 1 J..IIclde)

mYlnda,du. Bu b~,klft\f1an. Ah:met H~ asl.a. itham sdil~-. Bin 8irk~ .Yll evvd.,Afhmd: Ha" ~I :s.ev.dil'en1.er4en 004 de. Ghi,,"lmllda. hanen h~n 8.IJ('IIi hii" mii veren hir b~'it "k l.JDUi.f~um- rl1.L:r, M\LMrrh. mA!lk;;J~ bir yeBID. wakl!! I!iSk.l.d.en qe ~tllrol4. olU.Uu cemiy&lll. gna.t!nj kfl;'1lfleUIlTi. dii,uPrne~ ~~ dIlll:k Mm.e!;~, Diin S&iIJt. l.d.e Ti.l'lab~d.a ga'Nr.e.lJe:r:ln~ h~e ~IlJdtiJm. 1~'fMJ.la'r olmu.{tu. f~ 01uyoou <;U'blr maiJ:nda 24 m..tII15Xal1 m,<I i!:djy<lil'" E;;:,r ~mi:yeTtin, inaam. mii:rn~klci!;lEn dalha z.~vok ~tb1 ve. E'W'tc.nJ.nifi·~ li6t k.&.tmd.a. y~ bit m~D lfiliulUie &ad.'Iok 0 l~nd u. A.A. OOp·]uru§;Und.an ,~ .g:t,n ~ <1a y~ kl1e.iNe ta.. YQ~, A.hm:et. H~·, inMnwa met H;qirni rhl~ unUl1m:aml:§!lI. rail.ada,n, ,.Qnd:U"iJm.iit~r. hi;l;ller dlMtlf.qut,k :rurettile eo' Bilidd&. OD!.l!B hakkm.d.a kij.tli. s(i:z ~l ~!oo'lJol! y-ardl!rril ~r. ..A.nma, lIIO:RyenlGf ka.ranUga killl§~1ar. m4tir. , Bi-.r tomob,1 +r"'mv.~ya "ae ta.kh~ ~I o V.i'dlf, ,chI', G iiZIC·l ~fu za~ ;';inde Hti6amGddin Baz;ok. ta!biaUan, Dftn her iQ ~l.u ~c ~T $il ku~Lai:m.d~ ve ~ K~sayl ~i rIp bm fliraYI i"l"ph - ,wo lr;el\t!CW!inc il)'dut hii"' ~l i!.~ Viir· .t.l:lDia!tJ s.evmcku.n ihfIDa ru:: ~ lim ~leil'ok d!J.~.uar1 yap:d~.k];ind.8I!! 'hI!r i.st~ csalml~ar I)Il.U b.i1m!l!ind 0 'hal.de bUt\in tabdO'. f W!II ~n, Nai!itiliu m;Elft'ala.n. ~~r. . E1!i"'II'1!IUci goi!lCoc M~ 2,30. ,da I-:Ia.s-- ~t'lW'I ;tat.H tiill"1M-~ b.ml!I yu..:! l-1f.La·:r g.lb:i :f$Lfi~molz.da. RLbit l!olal'1 .lPo.k~~ :i!ltma1a. Ben lue:ndi ~ ill:!iiye ~ m.~.em~ biv.ad~ TaksilDe iKe.!nJokt.e ol8l'l ;m~rLim~.{I.l ~~-in.i, hem HWidan bi. mUddet evftl,SuJ~ b.i);' y!!:r i§g.al ~eol;i!!f.. 011 1a:rL en: .h:C13iLl'blma: ~t T e.fe.rekk Hi,iSoi!!lyil'l.ln m~U!;rr HiI:lIEUIIIn idar~~ 15043 nu-- IiIW!Ue;lik,t,sn w'uFhllll'\8i.ll.fi!., ~em doll ,tatfI.ilLlI1IlIiffi·tnda M'e~atc blM~~ da'i1l 1ciaw.tE! indit'Mt.W~~ktir. .~ ,",UIl1.ill.lja ~6bfu~ .etti!'.::lcf~ ME!;l:'ah ot:mndbiJ ~i ,Ll!!dkam~U!i DiI~ .altJ~a V'ot ropJu ()l~ A:kp.m,. ~ ~ ,me ak- od&b~hk eden Yll~tIila. ifil.~tl'o!Bi Hil!ill!.~ ~k'i;lll\ oyer68bit ~~J.iiiijndM_ Te.f.i'd~i B,lt;i ·g;ibne.k~ ~. Wjj~ H.a.lip.hL gezi? eil!;~ ~ m.aL.&· tami rl;Lj~ olJuiu ihiikfun Y3IftT~ AAm'l!:t lIlY' hap.8e ~Ct.m .~ de bu ida.reaiml.~ Itr~"ay 6r«ha6'lnln dW: btifadl!! edr~~" GOllenie bu dem hiJ"bnq ~. !'b,im<! yr.a.c,i d-eii~, OpC3:, .i9"~ tahia.ta g'Ot-iirw, bac ~ gi.itu.l y6t.. '::~I ~~1 dol~e !bit ~ yir~ -On .kmrnlBll o;;"i1I'pn1~kr. ~ r a,yhk tal~ k.~Pl mecca· 8I!m!. I de o:in8.Rnla~a. yoL ~:rtel'ec.i!k biT lom ~ren ,hiT ia.i:ri «!n~haY.a. mi.~,e indirrcu'l. gQ~ Husqrini 1"ra.:mv&Y ,!U·&t!.ll.,\U ~.ra qgI!I' n.l dl!8:Ldlr. Yerne:k ~~ o.J.ua& i1Uret QltMYB.Il» btitiin lU>.11U e&et· ;,vol g&i1)C~n;niyot~ dlye itham ~t~ de Ibir 8iy ~ M11l1"a~ kadM dll!<rin Vii! d~t1!IlU!,lhkUm o:!!itfrl';"'- m~. ol:.o.melbO.Unsol 9l:fi!lQirlllk ve talmeden ¢:i;mi lira ahnacnk.t1lr. led iiflA.:>a m2lihk<madlJI. Ac:aba dUk<}1!I !2,bl:1 b,h- ~ peek lilt i§i.~tiln. mek zann~derJm ya i11'1j~lzhk, tit". (jIlin 'pa,r¢llJ.nml}t]..r. Va.i:.~ .... .FilLItat lCi'l.i:ri u aiideJ' ~ e gelir muna.nif', in~nla.'!'8, yol g'6:,.t:.er. GT.in.d.elik _a.tm rQ)w kol'oI!!u'£u y.a nankorLUkolur. ~l'l:ll.tl£ muhali:eom,~cn ~nT>Q ,oN.lr yeblanarMk tahkik&l;ll!hlj!l. -sevitlre&inc ~rr; hII mikl~rdan m~ktcn n~ k.MtediYQ:I'r herlZiJ;II)oCrei .~.en bjg:i !(ceke:rd:. Mflbrpet KAPLAN It.__ if ~e.rdiJ. . !azum~~1~. •~t :JfaQil111iMkt»;

~l. hi liu brinu!:! taP'!. alur.i.ni kabul ~~m~, BiH:fuI e.emlbol.lil:tle. rin Vi!! Ha<timin Qurgiin ,[Ii:rl ~aMt anlaYl'li1an ka:r'J<!l~a. ~lnlh..&· Zldamll§ ol:om C!SM ~oO!!.p do!; hu 01sa gllr~k-lli:r.;!I cl~:r.
d

bWoer

tMz1

hann.e-

~n:l",

variym.-.. !lanlilt ·_ri d.e Vf! Qk.i;rI.oi!Jl'yaidnl'l'; di.inya.-

lJI'Iuapla

~ll!l

,iiI

lwy:all'ak,

tmrla ez;ilm~~
s.a.nat ~

]uu'tanl'. ~l~ oomert ol1ql o,1m.'ll~

U:.mi

o-nil1.ml

al·

De.rs sutlJ!iri, taklb!: Vi:: imua-lLme tM.il z00lUDt:la. ~t.Haha.t lmldtm 'II'e~ Ihir haddm- .g,Jao;;aktu. U· m,umi,y«le m.ak~ Ui41tl~rim:lne nruaLlimler m~llU _YJlm.Mda be_ Mlbcf M~.arif Voellli. I.i",e ve .orts~ Mlo!'a.UimI e.r.inin IbG UZUIl wi! ,devr~ kW'&ar (ertip !!!doec;kle:rin.i ....oI!; ~\lI"I.\Ii'I iI:;.in 4ynca. m&M ibol!;1U~~dde'i:rLi EIiiyUk: M!l],e,t tM~~~oi!!I biit:G-e ~~le c~.ewai'l .e.d tM\ mm.a.kerel~ tnT'~.II. ~klTlitti t':!J,a4l'hol MM.rlf miidijrlii.~ de la,til j,;itl hir tN1ID J;Ul)'lt'h f.a.&li· :l"etlero g~tir. Bun liar IUIIlIH1dill. It&t:IlkuNilan, ~ ~L:::,rl

hat. agltH'Lm~ Vo.. f-i.kri ctecri.i.bll!: btilllllndan ~ lst.ifad eli G~iI!Q'k· Ur. Bu k4lim.PLiIJ,nn 'Pilla &!ilgl }'8;r. t.iIUn. ~rlt;t.i 4ituIw:l.a yah~ilfl (j.l.k Oikltl yo4ul ~l.ii'!'a Yl!.r ~ ~ern.:iy.et:leri lhU-llgi) ,ile ~er ba..,}'U ~ct.lQ'i 'lit!. Ma-uJ1 m.U" cliir]ijgu bu.aiuvdan k~iIo~tlr. K:a.mpr~a" obii;yUk !I'Ulktard.a ta· .bdbon.in, ~'We edcc~i m:r;1U1.
m.llktadu-.

J<amp

lha}ta-tJ

~i;llCUklar

~Il

c:llLb.

sahJp1eriDin d e )'a[~:bmijl!: bu Yll 73.115 lira ·1apiIaam~ "Ie YIi!l1;'w'
rna
M~

liQi

- 'B...1ey~UL
)"{!i@IIla.I'll

teai~li 'bir ~hJr·
ve hari9~l::iI:L
hl':lJ' H

diyl!

t.~t

ed:jJ~

~&k, k~m:ll!w1:'l'.i!r.le {uc:1", k.iul.p, e~ ._ .SI!lir1: veJmek m6.mitn a)zy,U§tur. S~i ~ydbinin ka.

run

12,932 ~J!£l!!Jilo

10,444 talabe. dDW v~ctlcrlJi.c m.iira.k~

Ih.JDEl

V~ ,:!IaJlLa,tQ~".uu.1o& da

V~~~.Mi

v" ~

t.dc.he

Ma..WJin
g&uieru.

~toryom

~~.

'k.a(!i;ll Vo IQc!.tApkf'4el!:o-l.ta.r. vlU'. cill". MalUif mii;.dUrliiiil. yfllinbu>

.:me ok.m ~Q i,;.oc:nklan:. y:ar. 4.'"111 e~ d:l.6l'i >wli8inJ.l:l bUttiXl
ihu brDfi.i;r lD.aInJlamUtd.~I"" lhal.::luMa. he.l.h

hUt1in ~

tq

,duo

vir ~

Bi r Isvi c;: re

Ankarada ,Milil kuma ma~lan
L
Spor
II

ga'ze't,esli diyor ki:
(8 1 l&eId&] /,....../

slnd-'i1 k6pl'i.i! '§im.cUye kadar Imu~,asemi!lt+l!n dl§iI"IIrda

GI. 'Vevgand
Amiral Darlan ih,tilin mr l'

I
l.lmanla nnda
Almerika

V8.\I;rglJ;tan., 7 (A.A.) ..Unl!Iik.a N"..,..,0 I'.k , 7 (A.A.) Nevltc J apCtj)y~ IIl'lIiIImd;. bir adernr til'• york. Times ga'.Zeic-siqin y.uchillHl caVil!: p.aktmrh bll'hi~ me\'ZU.\.i ofup ,~re, _., ri-lnkrde m..oLor, makjolmlYB.Cat~ h&.J;jk!R~jl-i, ~tJ&le cevaIH, J.6mur "I'i!! jt~~ yDkHi Ameri""11 Harlelye: NiI&In Kor4d Hull. 'kan vapurl.IUL l\~MI lim.al:llar,"a gdmi,Jllrrdir. VdtmS"tOfl, 7 (AA.) B. dem~1I' ki r (A.A.) - R~ler «Eu gitL i"llktian Im:z. obnM ~ Bill ~~~e~c M~Hm Am~!:'ik~d.Eln Fl'O:OIIo~elt diiJ'l I(!ii.;.~ecilel: k tlnf",aje .ns"Il1'l1J1. Alm.N n lh'ild u<1hlJ]ld.<l. bu· j""j'TlI~til'_ llf. ~ Jf&T.'lj!r.Ia.ipllaiia. ta)umlar '?11 idye+, tehl~ke~i v·~dyet. Iunan n.~.u.1 ,xmlhosbiri. bJJ.:HriyoT: 'Kliirll, ka.uot;tlic, m~~ b:ir d yed.dl. It" r".l'Ilb .... a, ...\m~,lfk!ln !li:Lh.ril~ Fi';. rneril;oJunl1l .IfId;>,t1t:1"11l9uygun i:lfotltflir Lk klU'l!!1~uw. ista!'i:bulspoI'!le ~eldldiil .:;a!)a.y& "lJiir~I[',;.l~"'dLr; ~b. kfll!l8.· n ILl:I"'YIet"i UM.l] l1mtt!.'l~ ~J«~lnlZi alm Ill!. ~=CIJ. pim :ll.JJlill1IJ;dlll 'V~ P,IHIIlIma nk!c lye ~llmdjye 10:: ad all" 1'II'1Q.lIte· Zal'l~~jl~Hi:i'llc ~r'\!!. Fra1l!r!i)-g - ~-=,tl~ri Vf! d)M'!!I r ~;l Muke~]!IOl" .11"IIoa~a. y{l.l"1"1Irm.1'~r.r, 'T~BEi~~kta",~ M. All, »imnU, Ya:V1J~. JUlrd:\ buh.llllUIl d., ku~li!nll:nfu:riIJn al! hh::bir :!l""~I!'f' yok&ur ... iHni Yillll'mutilod~r. IYI;8!diy!!>l!'I: Ingllj:z i'l."i!ifai<l'1"I1Il. SEtdik Al.nv&n ~erJ "hif~l.j~ ~tlnml:r'l ~lmlu.t· ~ u lirtt!pt6 ~YII. !;iL~Rifse, ID!.lil, iSfI.~r~, law, } ~~k.t, !llllw';tUI\ 'Vt~plI"l'I·lI.rJ NUS&.o,eI1l!' etm!!Jk, olduglolrlu beyal'l ~d~.JlII,di. Tijrtatl..!.kE h .... h!1Ji\rI'J~ Amh .. l DII!.Tla1l" h: ~~O~ :Id'i'ala~k v~ ya'lrI~~ kOl'LtT'OI.. al~ ,~kerrdi menfaatlerlnin eft la a.l'.E!~a'l1tl~ft tlih,~~ Istanbutspor-: 1>:'9\.'3&1. _ Sllf~. HIIC;t' Rs.rlrl}'~ tdJn.an ;.ourol.l; ~I'I, Jit~. kiye ~Tnl:l ~lmak ~in fol!d.er ! d!!l:niz ko· {iUliRe c...1lE'I'IEI1 ri, En1:s TUlk, QJmtRl _}:'.uuk, ~U- nir, Htl!rri, SuMi, A,)'l~ •. , all. Kr:mll.l, mBk \ie binl'lMlI.iIIl!lh Ik:endlsi i- te..i J"la.l!ar ihli~'h m.l!tYOIl\UJa lmll1lhi},'d ..... iI!!cii,gml li'i,l'll lin !l.Z blrlhkeli 'ohll.f1 de'll'letil!1 W ~yg,an-d hal.ekel.i1J i Rih.il' J!ltmit'. l<:'!l'mi&n •. Mfike~_ Kadir. Jt!llThB'!:. ,IElrtu(::rl.ll, :r.~I,IWrel·, AH. IJ1enfaH.tlerine Iuygun QldugutUI tiro Hili!" ~!!!lI;adlH" 1I)1!I,1i1i."'·11IFran" f;.ikdii~tir" .l\b.skJ::!Ii"f1'OC: Hin.I • :Mi~Hb; }ooTIJ(,~, Btl k!i;r~iVJl1ad:u.. HarbiyeHlerin :!I , Yeni \ieyler olacagl d'lll D[.· lbrli.hJm, Mi\hrnl.lL, 0;!Im;II.ri., O!:rrw:, Ai!! '<:~lll.l'l illl" :l''Rptr),luC1 lLnl bir inh '1"'- dij~unUyor. §I\rlkn dotru Almllfl BlI.ds. da'hili harp P~R8 KC".l..fl F~Il!1!'II,) kurn~yoili bu. VB.-

kaldl. Harbill'l all'1i netic.e6i n.il!'kiyer'l~1'I verecsgi kar.ara • bagil o~aibWr. Gerek lI,erli'" nilllq gerek LOl"ldr'l!illrnnElide it arm e k ~dedikIeri Ibu koprli./UJ,kara-, '7 (4.jIl ~ ~ HI ~ SUiBu gojdeifi St:mril. YGJ.!!lllllh11ll!I'-ittlkll Inonu~ • III .'l"f'.10I..n m.tm kiim~ nRl<;llInnd&: ltkinllU' neti¢C':'d Ill"" 11If!.11'ml!mi~lr. nU1f'II1 o!'i'n,eri'1tarl ~$met lit..;nbllJsp()r - MaiilU!spoJ' kll"Wl8.f" ¥1L11, bu !rnI:eti& 3 - a beraborlik1c, nUn eli"dedir. Ankara, mu.. mel·S1 :3 • 3. IbI;lrll.b!3rilld~. ~kbl.ljl - bilmi"t.it'_ hariplerin ~iya5i fa,lliyet Ha['b~y'a IdmaJ>'L~ rn&.l{.I da l'ltlk,ocl Kaqilll':'rna BC'l'il<~~ - Har. lO~l"a,7 mer'kezi cldu, Naz,ik bi'r vs~i1<t~rn. 2 - 1. ga.l~ Il~ Il'tH1c~- r biyeo idman :!I'LlMIJ r~ndyapllmJ§l.

Belikfal

11

3 2

..

M. Spar: 3 1 Harb,i,ye
10

Amerikanm en son. bir karari Batli n vapurlar
musadere edilecek

I Amerika
Ad,emi lecavuz

pakilanne
yalna~lmly,or_.

Amerikahlar bu ihtilifa

vapurlan

lnanrmyorlar

-

2 - Kim~j ke»al i'ljYij,af dini- yah.ut. -hatl yal" kUl'e~in.dok' h:it.a· 8".(11 KTah B.:llli• .ilo!: H.il.ler ve MOl. gOre ni ballkaIH,l'ilna. lIlol'la. ve <a\flk raf :m.iHetkr k~rlllnh1rlna r~1 Gari~ ilJri!!,lj}:ml!a '~uu V""..ur 5 hip· veya. gi~n propagan>d.fl y'Oluyla In[]Bnllalbil,,ceJ;_oor. ,.D.I .S,,!> tafl5.h'n:d.an. bilililr~~1\ IGrine h.Bkkaruy~tli Ihi:r kt,,,minltt kabul e-ttirmege kallul:jaIIla.z, rniiJikat ~kkmd.!I. billl..bon~I!Y veri] e.::ektir-. eOyk~or.. 86TkQiil muka.dderatma hilkim R~u.mhlJ::r. rnllsa.d.~Tc edHe.1I,nt-e P=,cl~'m .Alm8li'1'!i"i1)'i!. Vel! s,a,niptir· C J:k va:p..... ad,O!odii vc 0121 ra ~ tflihlli¥VLir 'fflrlespnde TU(k gal:!1l3 - MHli siyasetle:r11l tat'bik h n:gi v;qrur ]."nn m'U $lLdep~ edtll a. ya"?t I~~ '!ie~hat ~ b.l.lhUJi]a ~t.i-, bda;rdlr.. . telo&ri k'adalf" ~idd,et gostEiren 'iie VRsrtaSI diya ha.rp 'We i!lilal'll~ c~gr, ko£Z;o t.E!.kfl Am.edhn li.rn1:l11 &lgar p[:e;n~i Kir!t"~n ~;Q;.,11l~lte·re i"in 'CIa iyr tememnj'le.r k!lvvet1er ortadan kalkacali;t~r, ~~rl!1da p.... I'l F ~~n~l: \I a.purkt." ll.ma :!'''i1 tacml kalhul e-decegi -hak4::,fII"' ifad~hn~1;! yina Turk gate-teleri r~dc!c.tt.igi tak.diy.de ItalY2ln (>1'-clu_ bijyle kuvvetler aneak diillYIl. nom oel.ll r(I],I"iil.de.c ed..ilip o:dilmi· d.aki fll.yml~r AI~n .HlL-r.ici;r" kadar i lei'i gid@:t1i dUtlyada. 1"111;:- ~im AJma.n~aJ:1'I. k~!lrM .ayaH i!t- yUzttnde inzibatr, ~nmi~t.,i r to- yecei. ~k.ll,.dil. b.iT H!Cl'~ o:miitdl~ Nczi!'l"CIt.~de gA-lil~ .dJi'e ~!I.vBH bir gi\zete olma.m1ttn. mcai.ne mani olmak i~ iudyao;la Jeto.ns[ ve herkesi m~ml1unede- iii 'YIP 'V Ve ci:t.n~:ir. dedt1mtllif'n oonil 8I"1'IIHoFi1'· ik&hUBe!1lkt~~u y,.ptlj,lla.rI .l'lt JltloIIlRm~r. Buntmh,; bera.be:r Tiirkbe. M btiyii.k kuvvetlol!:r ·bi.cl~dul'mi:lg!t cek y&lda kurula.cak serbe6t bir n..iJl~;t ~V!'e.del ~ yi.nJ!I ~ bil' "-llffi ~na$nd!f; 'IJ;JI ~~ ~E!I.'l!!tjn ",oij. gtiAlman ~e Net:aTc-ti ~Z' m1!l~!lr k ...h,c", J...ltr. Y\LII'Hmi:stan ne de YIIJROs(avya leiktI$lldi :aistemi kurmak i(}in cueyBn abmo;. faka.!.. bon dtJ'\'L"OOto loll;- :ul hiT ~\iw jle bef'aber1ik ;;e.ylla':LRI ciiM.i, Ma.el!..r~1n deNzde h.'ir Nftier Hirll".t d .....~ rdr;imi Yuk!ilndllki hab~r1ere raimL~n hindI! nti.ldabal-edc bulunrrutnll§" mu;terek surette kuHaful:a.c!l.kt~""llOpIH"ltlhY' dabil. ~11. ve 11." ),t!.f,IQ'I.Ij1a.rmrmaM~ ~ k~.!l'~ elmelll!!r, kahtd etti . t;lf. OnW!} ~Yil:Sl!ltj, ta.ma:ma!!t So". mi.i~iJ ..;tl~J"in. ~ogu P'Elta..i1) ill!: Wra.'i tIr. [J~ ,'J;J.L'Yl!Jll tm" O~IOI. ~a1ia mIl ll!:lncL d81Te bll.'1ltan nih"'SItL~ ~~. her!l:her Ibuon.un!l~ ~iI.kJ ~tlle. s.aJ~bll!'g, 7 tA,A_J - }tWIll tMJta.J;n ~~b~THii !ll}'aaortin.i yetler Sirliiin;f' :>-iyasetine tili! 01- g"nd]·ln vMfa.K CJolomu.flkr_ JDe.vr.en.tn l!1l incl dax ~,!pkt-.m bi1l.kim (>j'l.lnU Wt.Tl"JdfJ. tile dqii i!I8d -e bit- t~ ~" G;:ni§ bir ta.kIm prel'lsipl erin liit bli:lI"a.~ St'a,Ifn'in aId-lID .kahul e-clli!celderll'li ~oI'\I!o!I{I:I'ojrlar. da!U1!:asm.da JifilloSkea-porll.llllol' berllb~r. gll~j;;;..-t.ir. Dlihl& ilK fI.IIj~rd.s.n tuba- mJUIl~lda Hn-d.~ ol_g,-1'I1 Ii.Dlarm~tJ.T. Hiller, C1..l'll'I.II. glltdl !;tLetLen .~'!l'n:tl!l... Franaadll Am I!rii-t13.J:L . dip III!I m:a.. ~erc;evesi iSiIldJe miisa vt fU'l:aat vniye,te- iI.;:a:!l fI\'E!;n baifh,,':h.ll'. Ni~!IJ.? llk S3.Y':sm_;. .71l~Js:rdp-. O,)'W]. ~-2 n!lU Oyt'lHLI n~ifi'L(!r~»IJl J1.I!iid Ii.fll)ad,evl",'t !"elil Ci!II,gr.m~bepler (lo'la'YV-I111B:~ Itier &:lsi, AJmBfI oOJdU?-tlillJ.fl toe.z;,·,lk1n" va I.mklin~ar bir d.ela kuruld.uk- l1!t!rghot"l:l,l! HlrvlLt .~ ~ Adnad;._ bera.ber 'bil' va.ziyElottt.e dev1un ederlutn ,i'[rtll. intilSm d.ttr~n ~ktB,1I11iT' Uo,z. BIl Tl)U- tan ;5Qnra mi1letler bjt'jb.irler~ne .D(>io;.tol' Alit>!) Pavello;;.i kabul !!Itm1<jtil'_ hMM ilirit- dan dafla .all miJ.eSllliroir, Ii! ,dui}i.1J. t!IOI'Ir,u:~..,.'tBnt>u~~kltr :.l yji<l~l1:nL g,iU:ll4oa a,:i:'tlr:nu"l!il' .02 21 T~k1~·eBlIni.aJi]ardll lllu1!l1llr4t: \fon IUbbenDfI.k;H"l L!i,gill tdrdLdinin a-noB.k m~ru rekabet yoluyla, Alman rolll'jcjye n~rI kcndini RI;IS:YiQ'ilUii ~hitler Uncil II Y".. r~n' Y.p!ii1lt~rt. A~ !ftcl dalPkaila ylrtS ~ol iii ~refin .a.- !nil O~dl NIl}tXWl'l, 1 IA.A.) - .Y~JIIi i..:Ik\.Il" TralnoD Vi!! Er~lIrun;1.8. "art] mvb- AtnJ!or:ik~ tar a IlI'_.d B.n hal-:: ikE! t~... ]e. iktrga.dr, i'\,;tim.ai ils~linlUkler te· trCtp mW.I!:ii.ttli. h••lIt bui,.mm"Wf1:ur. el& Pi.l"IiI,.!J'I.~~~ _k_~llirm ma lilt' ~1t't.e d.~ CiITo..a4u'rnt. y$ 11E' il.>i~(:i :!lJl'rLlirrm yapr,nq.ihB.rfl,la<tlijfl, (C!molll hir hlQ'eikotiPe roan.ii'> til!- 1'''' "~4jl~o;..~iind.(ln ~p'h.;! etmekteruin edeb1lirler ki,. bu.nlar yeni Mlln;eI' da, ..l;ru~lnirl Zilfl'"J'i neLl '~iD.. 1~tPl'aJI=~J;n Ve 4Unll ,ci.lIl1l""I!J1Ja 'l'l-Jlnsn m'lezjlleorln.d.en ka.y~e-~ la..r:t1.u-. ,Stlon .:I~~*,Lal'd1il. Ha.l'~jYtlll(-,{" ~ de VerBa~ljo:a }lgYUIIJ;lu1'l.l~Jt(I"n )<y.rdirle!". lolll;etanedoe t-e.d.vI edi!~tD buianaa ~ M~~rl~i,q.r dOl. ti>ta&~poru..... H·l<,f'iU" t:SflIJ4llWJilal" VI!! IIc~1JI 1irfl. r.dmui Q~UI'dll, G8:liPta ~iPw.r-,. bir. ins-anca. n.h:amda tahak:kum lu1Bn gt!1l!;l Hll'Vat d-evletl relaQe ),11..Am.erika m@,nmwor ken ~a ~1i!~1I;q VUl"Ulan Po-' 1{lIlll»im. tBhr;jitt~n ~~i 10; .. 1m ~m~flar, ;:J.rI'ml~lM.sa d.e .sa;l'1 O;IKarpnll..IDIIfbffMiaOr ~~g-, C'CIill!ll1'lbl& B.l'~' §eldilli alm.a.z. Nilln ~QII~l!.LM. AlrnBm .n Hm.' t _NO::Vy{l:r. 1 (A.A.) _..;, 8mI/." .4;;in his'l'e 3a ~ct ~~ a - :lI beraiMlrll 1iU"1IIC- ~jli:~ .!UZeL b!J' oY\l1J1 ;':-,1 loq]i'ilDUi akJhcti Tiirkler RWbIl,!:lI:UfI i"~' • ~ btr.-!C¥ ~ w .. ..... _,_ " , . •Soy1e 1&1" ...-!ll'tL~dij~t1!ti!..!3.\l,z~ II1f1:JII&>UQ'1tL~.:.... b.i:d~~I1!~}_ ~:;wo,mil(ll bir G<II'l!1til!g ~j!IfIl dk~ -...... lal-i" ~Can,",~" -~. ~ ~u~.·'" - ... ,' "''f~ -~!}lo-g,;ilIrl1f!.ir.--.--~:.:.~ ~Yi rrf~~p .. "W7'1 taV3f ""~ftl F'ertlerin .e!;ur 'olmEl.aJ.n!L l11lJHl d.oi!olnuk :nav&I:!;I I~ina..ft -(I~~'!!-n.. etm~~ Darla.n'lil !jb·;;isl!!· tn~llt~8-rrl.eJl ala:yl,'1U )).,t:r I i-s:::r.nt" 1J,1.1k V I!IkJi M~"I'IiI, lRoiliMlr~dlaki ~&l'II.fni, Amiral tir. :m[lleUetirill; J1lj\laTiZ Il !duoifLJ T'ti!. d "-I:r i",,,,,k- tahaDlmi:il dmiyo!,,~k ;;;atmi:j \-8 t.u,g~~.iz!erln A~ma.n ~.. 'fli;t·r. Abnall\ ~ht&n ibtiWe kar;~ J1iIu1IIHlIll,ma Icd'::'rI h",'bi!'IJ.l~n in;all~!fEI''I'YB.pI.:!~III.I'l h.a.1I:~~!j, t-u d&'\TmKI~, Bwgarittaom ijq- ,lou. Bli.g.!!]~t')er1 !!!rIn mN:fVell" -ta.raf;lrI- nn e::!lirJijl {i.e kaJksm. gelilin,. Iii ;"'Ul:Z8.H:~reli!!rlmiH:ea!up PA\'i!!~I\;. ye lel'iDS ~oile ~LUI ffiUihm.reboillerindl2l 11'8 Bi!yL\JI. d.1lI~ mU.stem!eh malida &a b ~yislEi r8. il'lanma.d.tjJn.! sil)'lii p-tk~ iL~Q.~ t.akblh cUi ~iI!: F';rOOr:i~ ikmmkn kalm<!. bir !l..Rnca- IjyO('n~1I; cirmiftir k.alksr.t;j, geri k!lJm.1§ rnemleke1:doJ,n gJkar.ldai'i,n. Vit ;BiQ.ir hallb.illoE lIi; Yv.gOB<]"'V:rad~i l$~an hlilll'ekelu.i c m zsn·rledi.y.o,r- lere yardui1 lazlmsa bu yardtm tl •. a~1y1!1<lC Fr r41I"I ),:'t <i Lt ttl r !HitInglU~hn <:l <rill: (;jU~fl ~k9,grLfla.~l. Fabt Bol¥vil<Lwin dalul' blllh.. glJ~nLl !'.lL1'I1; tf!.il:lIDllH H~tlMe !l1!!1'I't1"i.Q.Voll maL~~ nmalW ba;~Lat'"I hgiU~~rtlen iyL mU~e .. !k surette, ( dtinyanrn ~Imd.i~! dllfYKul~ dejildb-. Onun yeti ndekl ZI!ITat:r B!tl8l'e tllkdJm et. muame1e g&oiill>;!ednl SiIi:v1e<1iloer:. Aln<f::tail. g~eteloo!!:r.ini;r; ha!ffl'l.iI- rnti!!lil:erek menfa.a.ti namma. ya. d~ ..likau Sltp,IMlD mk'itlr. pa,vell.;; g'enk geldjgi 2l!B.maR. !liild~ mu:starip bWull8.t'j. ~B~ur Fran-sfz bll.rl!!k~ti- p'IIsm. memlel.te.tler !!.'I3.eU c;aauimri '7ihndan .hll.yam sukutuna k"lc:ll:::rm~e gerek:le ayrIlItkm l)j1' ihtlTIIIn lUlIoI- ling, harDin )'e.kmda bjtnlllSinj ·t~mM. no.:: 'ill'tjtTl! Ihir. ~laka gfuiter1Jme.k:tl::. IJSllllmkudretlertnln temin ede- S,! w<lfJJldan !ir:lr:\..... I:Ijr,",.&8 Stalin, dab&. ~8D11erille . l.anmt~br. MOO piyltni;MUri e. PlCI tmlp :l in100 lira kazs1'L1ln Jl!limlU'1l1ar ni cUlkini il{i.vJ:O('i;mjwt[r. Ba!lli1\i.hliuirl1!fjl'l hh k).!1-- bil~gi Mlyiik itibar gOti<t«diji d.tileri dit". refah ve l!1m~11 fllrlolhl.. c~ ~~lLifi"i Cl1J.n. .A1I~1!I.!'ada 19 Mllyu. lSoou 693 ile :b~t.(,l]300 biJet ml, ~t:r d ellpij oedj I~ r3B., D ~ Gavril.Iov~'i RlIS)'a..d,aq .,.tkmonqllli: rile' lbiribirlCrlllde,n a,yn):I5111. ~~ i3!i3l.tHI,20 dB ~ii.tni>l "'1: H Un kami!llHl Inmhll.J",8ilar aB.!lIle'~n Amcr.i-~ I'Hafmciltl'll,'l· ~~]e Sirplane:n !iII!::1bi.r tllrm,., ,MiI!)V1,l,UIl.. n;eler ~uJ0I:'1 bu ~kLI!~ ka~ablll:bkbi!r 'h..<ioJk k\ttI(!o1Il. tOS3l.nUk ba.]-nmmdo.n ve Ayrl &-nu. .5S<. iJ.o!I 'b,k;n 300 bllotOt 1l1t\m.;tl!'lnl tB'IIvFp cd ·:'''lIirhr. reddetti. UkL]) e~i¢t>[,l a.)'T] 1:1,00:' mi lie kin. l!iaJummrlEi.ll So)r!U ~~7 ile blten ;31J)ij 'bilet Kuqu'5, 7 (A A.) - Ofi: l:nB'!I ;~ldl~ B kl!lZiln:~n n~lI.tf!.'I'I L;met lnoniinii:n ntUlt-!a tl-.n:1 --hrtkiki s~Jnideali bundan bqka gJLiz ta>::!"yardcr.i, B ~YflJt taki p<!t10 r~~~liu' iOIp.tryo!L Y"H~DfUZ: dii.fiind~ d·8:~·r hL.- sebep dM .. roi dJ!!;pola.r~ru bomh>!,.cll.mF.In .;rl:&:mil. 12' lie 111,1.<1'11OOO bllet Z Yllrdll ,: Blllifkard ... li1aki bar-be va'i ~:kten !<on(a Ijl::hk {l:z,erinc h~)I1!In. 30 b:In Un. 1I:1l7llllIl8ll. IlUIII&:I'u '.~ 1 1lIIc1.lM!) I/J S lI!1'i\ kDxa1l8.l!l. IHIm!lruInr rmca:yl\ kad..r~ m.ubarip ,,~ V{I.·ta'fi(~l 'I_ j_ldO) 1-/ namlna. b~ka bit' yoI tutu1aclil.k. n,tlmc:: AI:;I)'I11iI1ard'I", Suriya V-I:: Lijb. Jus. l.1";tramlklarml stiy:temi:wt!. SQflU 5 ile Diten .:to l;rl~ bilet 'krapen~ hi,. .Irkm ~"ra.manc.l. mu· kan .hah!)I'll!ri yalanJ&ID.rll"tEr .. Ft~1l!: hita'b eclen cAnla~'m' ki, Vi::Ii 'hiik1lnile ti, oolur.sa bugii.nkij 'kotii mueade- mmda.ki ,fT'8.n!J,lz1Bra ml:ye k!.l.iHi.rum~L8rdn'_ dafaa edeot8;i AJUldoh!l da.j"1Mm1 hliyUk elo; Ri, na.va yt>]UYla klta I1M- leyi yeni y@ni ~ek:merde d~v8.m b~yilhflllme]e'!'~.e fn!J-iHz V~ Fr .... Dent20'in bej·a.natcnt:13.lII ~\'''\;'el \'M\liN!:' 10 bL!!. fin., ~ ~ 30 bin 1lrall:k bQylli;; ikram.!7t.Yi ka berii;mgi hir' ~i Ordlu.1iWl1iI1'l ~ef'1"'ine ~t "'~l~jr_ SlZ milletleI.I h.iHiy~tinill Li18itiz tim .. !eden mlh·,,'e'r fuyyarele-rinin Orta. t' k 1120~2 120923. 241=gg b'a§ka bir ;;-:ey Ylll.- zafurnc b<lgil oidugu b.ndizj.lmc.k· zanllii ISllSl:ill rrumano-lt b41E1Un ~jl' 'P'!i~)'eeei:me Hili idiler, Fak.a.t ~acktukl F'l'1!.1l!>':i: IIJlUb-telilT{lke'_'n"~ at lrme.in ..:.'\ 'mll,!11lar demek l!itl;YOll"1u k.l. rD. ~~ ~ .. li:aZ7flUJI n_~ "' .., .. ~ pI1Il'1]!il oimaz. p~a.sl ~blll VI!Io \lJr (l1IJ:'I,1B.,!l1 ¥ulfoibwyarun ila. ytkdlflDd"fl vii 1{!!!t1I.}'a. ~jS"tnl gJl1zl.~r &lrly~i';'P1 MmllK. fikrin·· <1<) 'tl:lkzip .::.tm~ut"_ tedir.. OIlIl~iJB' J. lJllnl 19le5S UPS:;;, liJmmi:!l.M~ l'i.tllmL$'lIr, YnlU.D<mtanm fetltil'lci:CII w'Pn ne BUyUk Il'l~l, F'r;ol.1Io!IIli'Jlln ber liang! Yegi:ne i;rkaF yol. otuz sen~ J3 e-y;I ut J.il,dyQ.&UJil.iII 'f5!H ~ S ~y rut. de bulll'lldHki~ joI;in ~Jrrr il'I~.aIt11-· tJ;iEi5B2. 2$1'9il.2 kol!l Alman!:a.rm. "!!II", 10 :bin lira ka6atl!l.n iKrRllti}"Ijol!'r ci!g,,1.:ImDelidir1 Poi.aDlLI'a, Bl!l~lI~ tlJl" tlUcllrtL(I. ~a.rIlI IIIllliU .. m]~k(ll(ll'iorri m 1J.li~HUebesiliden sp.nra. oM tl.g1.l. e t.ao e" ler in .dl.!l 'jo·'{ul<L;nna. ,I);:. l/"Qt'lt{t. bl'~i:l!let" 2000 Up ·kaZ23)1BI ntDJIlIor.!la;r lte: 1=1 .. A"<;~l;ii4t "o!! 1It~11 ~ada. 1", HGJandll., rraaaa,. Y 1!(lJl!lI1t~1IJ :y~r1~rlu~Jl b1r 1l:a.l'EltltllJl mildafa;<J. oo'!:(l'-'fin[ !lljyJ:J}(lj;ti ZNfMWI gibi, her memJekiiittin kend:t di- ~;:1I.JJJle·'iifi B'lf.m~i o-]n LPnE1me """Cf!1 ~e~ta /iiil(ilira hZi'mm !hvs.s. QrtLu, Dilr~ ~Iiip olq~ k~,e TWkiye n~~ l""~kit1Or \'11 . yU~!lJJ& kan ledigJ :vomn gjtmlilk h lI!I!U81l11. h~l.; "'TL ~iz;il m.~ti,., Dig.e::r tar ilftan ,];B, tekz1p nil,r""UH'rlolll'ini. "'i"~k biJLn,.. f;I.D!l1l UO~ ill! 'bite-n 3Gi Pilet ~ yoI, Plum~, Slifl1!JiUli ....! hta<lbul. I '~in p iow"O"Veti..i Alman ordl»l.!1- A~urn edlyflr(ll,l. Slmu 7"295 ile liiibm 3'0 'bilel daki hij.r:riyet.in8 katl}llakh ola- ,UiJl:Jnan I'M. r>.tg,a:n.cl~..rrn.d-c:ki 1:I;"lo!!V- IdJlu;m~rt ;i..rllU\fi'I'J~!1tm1 ~'llJ'(R1"t. ~V~ V(I:f:iie11l bir n.ll!;II!;l"e glk~.· 20001) Url!. lw,~lmn 2.m p.a.r';:11 tlllWI"hI. ~,m:IJza.ff~ bit' ~B." lmtlolJ U~.... ~a.n nlUrl:9l"3.[[i!J' .BUcytik e.l~l, !llbil~rlne ~~ nIhIL- tali! 5a,'y~1 gostermekt~n jbarnt- kuflat ekme.k ta)'mmm glina.e M.l'IZD"iar mll!Jllsi l!!krar uZII.m hiI' yet Vf'tm.l~li;r: t1r. l!:iJl, on bl!!' p4l.f~" Ar;rUra. yet.'li PIU'- V'1!.1JI~~ ~ m&jkiildiJr. S-rmll IJM7 i le tltten 30 bile! 600 gramdllfl 41)0 'g'I'arna ir>QJril!'!';'(i'lU a~2S noll blt.en 30 bUilt !l" lz:ml.r. dart pa.~iL J\.d.!uta, U~ p..rTurk d!;'Vld iLdamlamnn khu~ SLz! r"'!I"mt"~l \"e sa.mimiY'eol'i~ tilmln K !nell me-mlek.eiIef'i'01n gidt!).). rne",ini 'Pl'.otOC'lflo e-r-Dll:-k il;:in itO; 11k: WplllJl'll yapnu_" ~ t.HI topliJ,ntlfuL g-cmara! veYnno:l!8. oazlrll", 'l'ullll!l Vf' f ) ..a A)'dillo, iki p9.11<8- ~rnl?, ikl plI.1'\1" gun lk.<Lr~la.fllklill.n me~le fec...b. ooel'tl}1, Itl, '-"'D.ni;a. mLll~l'WdeBa;~! hi!; I'Te"-m!!l ~!i.~]~rdlr. soo 'ltm kaz:a.nUEL DUDlUIIiI_ l$ti' ZmIIi.anl!.Jmeri'llH,; m.UII,&dd4ll'ab!l8. 1lIE)' ynll.yan ere 81" de, b!1 gid.i!}i u DtIlQU' ~t]m bl!i..llir bulu!1UJt!¢UD. Anta.kya, iki p~~a Tra~I't, hire!' lidO!! ...etjndir: Eier kara.rl~rlnl mu'ha.]'ir 'b'lllunmr.Yllca:k.t.it'. bMka memleketlerin menf~ati ~tOf'l~ m~f;e.a:S1 m~';;olIlelfl Son.u ~aH ill:: bi~n 00 boU-et p;3f'} I Tul"g1-1.i;)U, T"vliil-, U,*,k iE- m~mldut.tl.::dniQ d.aimi f!+e.Jfl.1i!JtLI0 b!l'llktl!l Amc:riJul.nrn o;'ll,Vye.l:i glio. s',n IJ S.j3~ He bit.e'n s.o b I.e1: Bll;"an!ll)': - AlmllJ1 I, bir].LIi hliJl'km.- llamUUl jo'lkmaga QallfaCa.k yerI)1I~r, &~iye, K1J.Ll!I, Vezirl,Q.pleri .ol&cnk tI!!Jil.l:ld ettik!l:'!;rj hlJ!lu'~ Bo~u 91M Lie blte:n M 'Wet: ~~tt'ir. sa-dece ka.falarrna. uygurl rU, 1'8.B~t)1'ef". tzmk, !,:">ngUIldlik Jj;- Iila,til, ~ifI~.t ettu·i.1'lerll'e-, rn.i.ih-it te- dB. 4rner1!.onr.n Ijllpha1erCflf :lzale e~- de "A.J'r\'I.'In:I'.:II.i'lmallillp sert ,'a;:lyet, 2eJO 11ra. ~ lL1lW4n1.lar m~ t~~n :Hl<lil'~ l:l;llZ~j .. UnH g8. memleketlere hieret ~rjdk1"C~H, *lJnya. Penlilli, Tarm:m, ]o.'!a.rdin l~kki ~;~il.~o!!k.lerl hl!lr t~dli. Alman VJ!fi:\o'i !!Rdl~'1!! d~·ln~Uk. Vi.,l, ·SjO'roU O'I!H ilG l:>i~"'n ao tI~iut TCilethm. leJ'. ~a.!'~rnba,. B\J!'IIa, .:;'..a .... riI. G;;'l'Ikm" l)rtiu, P'!:tln1'll. lllll!llllk, 'WI~i.tk, F.B-ki. te.klifin,,! kl!.!l'.}l k ~i1.cakliil;:r ve is' Sonu. 2'~Ui lie "b~n J(II ~il('t ,J::·t;mduelll.ir. hiikilm"J,et!, bugiJ.n nrf ft,:bl't~ rL~ GE:flet°~ Dent~'ilil idedi!ldcri Yew kijru1all."ak diinyanm I!m- ~~ktlk:lndllll! ~ik~et tikJbp. Li I.:: on.l~ta.k ~n nlil-le'l.i om Hartl:'lyeo NtIZlTIl'I.[Il S<:m LI; 180'1 1.16 lo(J:.l!n :';j) 'pJ]~~ K'lJld~, 1 (A.A.) Ofl; niyet slipabl diye Illunaoenl-t ke. IjhJ.) ~iI;!!1VlI:'Z hi.: r1Iill~l olatG.k derok Am~f'~ Ij~h', $s,mlruli. K".['II. T~a.t, :Bw.r, 1- J:i.!.iyiilt td\,lilot,=ll!loC, ma.ruz bmlii:.ii.. c-e>iap Yll:£mo:ltted'T,"Ru $Ml,l, i'j'UI"I' \10 biloDn aiQ liIRet, J;I!j·bplu$!. 'Vi!! 4l~tlr tlmlmly81~1I' ytIf_ I-titJel'·.l:1I b(innR~ F"l'I'!I.p\!lMm .sur-lye f,evJui.1Me k(tw p~l&rJ', nnuuni pt'ellsipll3N1 dac- lc.a:':h~Jl1'IJ:z. HI ikI:d ~ tilJ.fl lJt1.ml.cUf ~'9l'!ill"Jn.4e III1UlIt!) bill:li.- (l:lI.I!:lard·r. I;j-er gynl.in VI! 2;iye tl 11 1 t..b1Iifde dl! l":rIrr~m ' .&mer lis. II", ~;':mu 110320' H<!! "blliin a~ bus'!, mi:;erl genen.1 ~11 ~'Il, pe'l'ijl-'fDbe gil. ..' 1 hi -, t·· ~k 8;ay~r:tle;.i MP lbe~ 'OJkacB.kllif'. lere ~ill ~tmIf"tiri1I.cll t.dhlik:e.lelill.im«I.{Ilb .edoerle.r. ntl BIIYl'ut l'ad')'O,l;1.1l'Il:i1!. ~yIIedlti nll.- ,v:an;r r sll~g'e~ en gtlqm.'f! !liar Senu llUOEl [Ill blt~1i 3{l bf1et HitI6r·.irJ ternmat 'VI!; ....I1!Ldl,RrJlIll'I Iyi gQl;llnm~ t!lt.ed!tl, fakra.t Arnerl= o&e kii:i!matrullL i~n ~iil'Cce:klie'rdif. .nhmiIdJotr. 1':r!!lamiUt i". tuJtt!l Frll.flllillim V~l hQk1lm~til\ln I t..lle, . .anhne. ki\.diU"_ !I!'~Jlrnall, t.oM dei;e eLe .eldu_khllln~ fu:;p 'bjll· kllnln ~!.I Daha g'e<!:enler,d!: Tuck Vi!!"-il- :5I.yUf>tlnL klU}) etm4lfil ]t.I.Zl.lD1undan lennI:! :11i.luvaze.nel,il bu ,ljeldld,e yon.z, HWer, AVOIItW')'" 11m .i"le- t·em!!ldiLkl. t'!!'o.t'I.Iz eKil' UylX'. Fl'im&l::1), ~ekt-i de J\,mcdk", ~" VIII 814fiYII Ile 1,.11tHt:i.ndaki tanla.mlaIlmalld.ll". NJtek.irn bii- rine kafl,nHl.k n ~lMIIil:lryl'l.Yl 11IClj B. E..d.el'i'le gOri;j.. ~iiy,orlard.!. ~etml, leyliil.ill!> nqrl:yiit::a blI!:unuyor. P"'I:' ali FrIlJl.lj~'ili m..a.l(1!.IDl1h·nnm btl lopral':lflrf tUn mezhep ml1hM"(lbeIlIl'nnden Bug-lin Vqn fap~n'lc rnU:z.aklln 'ee], 0 umu .. II"I !!!" bitk c;lmek .i4!tflfl'leOig.inj III men !lIZ fa~"a'1l.o.l, l,..lRIll"ik.nm Vi~i I:Jlilr.:Q . f ed.j,yQrla.r, Zamlll'lln mil!!kiili.t~n~ .K!!'llQI VflIill.!llil-Ja il;c_m.Ma1ElI\ cdceeok- sorra"1!11 bOyle bh' [~If!l, "e mJUJl1l.bt")'ilrI c-bniJj faj,.;~t liO~ra AV\LlI· ~ I\rw:l~nd~id~tlrtlt!R 'Vi!jtMn \I.. CeNt l{e.l'l.d.i H:Jend..i:u!!olm.u§lhr_ Qunli5ng, '7 (.A.A.) - CeO;;ffl1 la~.efi 'fti:rkl~rtn t:l.i.rtcle hide iJliok l~rl!ll ~I:b'il etnn¢nj", ZiIIg:JiIlb, 'l (A.A..)o D'. N, tury II!l'J ~l'l'I.k J!.~tir" PQ!ollya :Mlklalj'!.JnLffiIl!lm[ ~r ...e ciW:" II-! h.a!llto ;!lqo r,nd.i~ 'bU¥IlI~ t:t1r tUnoQile iiWc~l tb.ir Jooz VoiliJd~ r. Bu kOiZ d;l BlI hlilolJAta,. e:mJ.1'\ ~l\" m<ml;ba.f!.~n Sijorij.fl kllsasI, bugU:nde.n ha. Jl~ yilfP tl II tblr IHl<ktfITllII HI!! "B. ilj~fI.il'~ bildi:riyf)·~: mliJldfLl'l 1II1rw!rnlJ, oIm'ttu dil'llr. Illl;Jnli.!R erk~lt, ~':'l1Ulo .... ~clIIIll ~ :JIll'll' A,,{up a.yl O~iafark.u Q:,ailu~1! 'i:S0'Ji:hildi~;j'n!: Sl'Qr~, !i'lIeraL Dent;:. kikt sulhe y.9.l'ilIJaIU:Il biric'k .. ' "'nIDI. bit" Nit t~~ edjle~ei.ini HIt'vat devl;:,t :rw.i P.il'o'l!!l~ Al.. A.lm:rm:l~' A moe<.rlka:r.Jm AvrUPI\ .i..lI' i . _ - ~ SO yftz kJ'li l:j.s.1I!iBrzl~~t.9 11 dUn Ililiblllh ~l- .kci.pru ~'l!Irirude g,aiiam k1Jlc; \'!laJ: .$~l.'llfs!'iA!kl iqtut;rtli "~UIl11oi! lWnllli, lil'rln~ k:al'~'-Dn fuzult ltiMl>'oc, <::.Q1t; ·\o'l!I.hmperver r;ayd~t1. ih<lVlL VI!! 1u. toIeralls elOa2>ln1 y~,I:i1de:n ke~ 'beYM ed.en, ~t yin.:: Bay Hide:rm II.fll(1I.YIilo l'a.,pll¥l riy-.lIo r.eU1!l1t'l bu- ff'll!lJlj Gloarw.-, ·bQ.l!.l!1 mu J4i.l'dtr. .Im~ bi'!' dev.let.in !l(iMu-ciur_ !lODl"I!. Hitter Polon- BLLli:IIs3&. Ru~lte 11(1.1' I Mbl'mm tU· i tayyri,fC (lllrl 1:lldlL!"Yu. 1iU\'Y!!th".rillln federe:k: 'b'U'tihiL milletler io::in die. f.kll.t, liin ogll!d,1!!r:L serlfa Za:gr~· ~ ddl'1_ 'ii k~!j.dlle;l1llo1!1emillyet e;;lH~o=k kl~a.L,,",,- fllukacl,ds bjr kairie diye kabtll ,)'.ilY hik.um i'/'tmit ....0:: Q'rada ha~ ~"l1D!;!~tt .!r~11lyor. 35 bin h~1I1uk ·hli .. mi.if vc pil~'eli.;:·in "'1'I'd.'C:'tini mi±I~- Ammiksd~ kik.l 'hir ~ulum yapml,tlr. PlancAlmllJ.lllLl', Almo:l'rjk8J11Jl Londra ~/'o lll, tlElHiI, [Dr ~dcl':le AInI ..n ~Hta~ etmektir. Dl'Mt d!~e Undirild~ YUIlM Ba,v:eti1igjn JneNl;' 11.1.(11' ~iIJ~l:da:r ~1.i!5i tovli11.nm~· I- :rI [lip, n~ NOl"ve<;i, he Dilinim~r- firinil1. Vi'l~nt'tglll.l. YII.~tJfJ; Bl!!yahll.tJn NOVYO'J."K, 7 (.I• ..A,) ~ Yen' Dlir;Yal.ii.rjj!lo Q<t:jtJ..,til:"Uftle911'i1 Vi,;,[det1 j~t!lA mel: Emi. YALMAN k"'YI.ne 'HO]l'Ilidii..jI'l, he BII'~l'J.lI'I. bil." sulh te.ll~bbtl.3tl lie altkadv (>1<1\1tlr. I'liIJA dol1llmJl8.B~ i<,:in i!\~ otunan Uk LOlildra, 7 (A.A.) Y1U)!ln (D'llljtll"_ (lA!pe ral a~Ii:a. e:n'l i n :sllf'ette ne de Co::kmM.'OVlllkyaYI .iatllida.f I! l. ~nll lddill «tiyon(l~. Oi1)'a Vlmmt, mlJyili ,-ernl!11 dell!~' Indjrllmlljt1r, B~~~li B. <;l,I.dert>1 Yl..ma.1l mil- Almllll tMl"l.ln~t~ ohu.k I;Wl.r.tjjo! pilot m~lgini ooyll!i'Y~liil d~ Btl)' Hitlertn$Uf.er .. Hdl'1 :!,fl,aJ'InI. tll1.dlrm.dc i~111 \BIJ =~ml f.l0000 w,."ll~toh:rktu", ,,0:: 1t!llyR..Jl v~pJJ.dulle 'tllji'i::ola ta.yLaViNl Vit.l"y.e dinUyor I~jn_c hi~uben r.I~reHig.L lTIe~~;jd.~ ~f~ dati bllwy!J. mi\ll'<ilm<il;;I.J:i;i~ril dir .. Fakat y.ine Hl leT 'in! In <2 mll!! V'iUjlll!jt.ena g~tmJtlLr, In,:::.il:ta;:reUYIt' 9abl"1po n;.tlisj;~~.'1 ~(,cdHt-.l J:lu:llJl~. k.et'li!!rc ~r<;:t zmo;;i.rj vlJrmU!j'll.IT. dil'j!ITIIi¢lli'". G,i'tclIt1 zaptD, Mr !UI!lllJln ~ijml", d~m1mlr kJ.; V~·, i (A,.A.) - Iyi ~- tIi. P;mi~t'l" L1.i; liIiIl!~illl 1&IA'l'(1ltltll". LI'I,c'III?l'·r tu.am,. ~[nalj p~~nlarmm Am I!! dka!o"1:l ZIl.r>~(1~~fIIl\II1.lYliI.GIli;l:oJ.!,(Itluti ~ I qarllh hJmM ala .... m.1:IhfjH~r'l:l~n ,liigrl!!rW~Hlt1ef"[n !maHUltll ~'l;tjJh1ill '!le 'f~' Td,t- b.i. karfmmiZ: "Van (llll1 S,l".!L:k.!i'ta bat.:rrrll1Jl lta~rw vapur 51"118. "/ (A.A) - D.f.vr,ikt~1'L kIlH:!ij! ~ iIlIm.ll.r;e colm ...dhill'll ~ lc- milll'tilr. !ulI1.n bu ...a,PiU·La.l' OLrllLti.l m.u.h"Ic. dlgirtl! g.a'l'e, 8, Jl...anl'1f1 11 ki .. lI',tI!(k'o:ofj>l'. Jl!mt'1'i"",'l. tQiI:r[!l ItoCm:1-l"rlrlitl Dij~manl mll.jlQp etmek cletildir. C"RWf~'.·'t bu. lM,ial.u_m IUI.I'OIII ~'" In i Ui'tLJij!,1.lctvahlma~dll!'." maada vjli.yeti,mi:z .. l b!.itLLn k<liW.· ,m e!I~ d,c yeni bir tl!j' h }mk~,,". LLun.I.I,~yV~l 1 i:)4Q iia hukwneUelll Tell. hi, dUJiiru::emiz ""fjrd.~r: Go;! l'IeraL Oontz, h.:yyll.re. dan 1<;op. 1",';.h8. Ib-;'kle~ 1m !I::Y.izl.i 'Y~i-mIl! ..I...r Hitler, h~r :j:il.mEi'R m-tiat~kbe_l klllc· cl-err'l-ti>tlr: AiJI 1I.1t·8(tru";~ 4I'nl.::eo inr11~i~rn!!'1!1 ayulddchm ;!IotHa gitm~ oldu~ -",\,jrn,~"f, 'lntna O-ll rnfoSl~l!!' gii:t.lniV i!tmck. mukarrer 3!l bIn t()or.114~ 3 Ut,\VII. !llrhll DUll'm!lnl I'IfI~] fIla",hip IEI.l.Lnr.1I kulhlRllmal!lllJl S1,l1'1Y'('Y~ j;l ....l YDiml~lr. l BIIJ .~IIIl::tle bir a~.dan- bllinlar J,i.. 'le'iillde b.a~tl.l. i"el'lln mill3J:)nd(!n dB 50 nL<!!f.oi!Jeo g-5-tl:lrooektlt' ... \ Pmri:'lti!"1\ Y!IIJ1P Vwhy' ye di:i>DIfI-Ce-1 QI.n SlJolJJda.k'Q-t.a. bu. 1\ meJ, ...elml!' 1:'11 h-i dg~Lu old!.1~unlJ 1 ;!k.'b~r ~ITLilif!lnIilZ 'f ... d~i: Di.l,· I.Il'1ralt glrElJl All1"\llnlllcra leYdl etrpi':r biC:ri d!!'.'I·afTI eden kLlr.al;.hk c:all ofIJ- lctlerin Yl~'o Ga'lllt,-'8i) 60y!'mli~lir.~ ~ lMU1;'U-tl;Il'~Lll'~ Hr. m'U,~ at1de:chldbiur. I_ae.1Ll m\iyru:.. m .... Inat; l~p ed tle(ek. til'. ~ n

lR~t, M~t, cdltl, K0J}I)Jltlteltln(iC dal1f\ ik~(Ict lIal;:ikru:la, BeM~ b~s;r ba{lf1mllll,Z MB.atu;5~~L~hlarm l _ 0 1'1la!t6p \'AzJyeh l~t'" ~1I~1it :&eri. bi!' !lWett.rJ ~gQ9Rlili o)orD;LillI:r[ .:;~>"lI('llel" !qln btr apor k&iei'!tl'l., akrnr. ve !I!fI\l. ~dt;~ ~lrprlt, fll<1uI.ot l:;U."hb\llllLll~ it;jn ~ak lEI Mn!tl stilI b4r ~Ul Ufo Uk .ll!l.yrlll.cr~nI ,r'..tztL l)!r (lYtlI'l ~~k~I'1)1Ul.l,{IXIWl, lIe1bep 1:i:a.,·!o[Qetmi'!lo:"M1!1·-Bu S8yMl!UI. ~rEl-, O~Jnu~tllr. ~ gulden ~Il~ B~Lkl.&,. oyl.JfI, ~1'I!lkellle<r1D h$.ldrrliyeU ",Ulilfl mtl:k~mlel !oom'tmlll!!zon.larls. t";aJJ;~rlo'l):'1 S"irmltj Uie d{) l